Betaraztuk

I"

"'" 1(- Itt" a tavi raln,v)"t_,0 Iera: I .eze cat

az oszi filmeket

kozott

'. Dr, Dollttle

WWW~(O

,.4~ Gru 18,. Social Network ~ K(5z6sselg'~ hiH6
2.0 .. 22. 24., 26. 27,. 2,8,. Anti krisztu s

H.OLLYWOO'D' 4~H!lrek a tenqerentul rol 5,~ Ioplistak IDo,z'iTO 7., :No,vem berl Pirem .~ rfll m ek e PREMIER Harry Potter es a Halal ere k !Iye i' II. resz

Be rqvi 1kosek Ternes tarsasag Mar meqint te'?~,
Ordog Egy komdv ember
LI! i'

A ~any; a kl a tuzzel jatszi k 2.'9. Szerelmi bunok :Szagu~dI6 bomba 30. Poezis - IM,e'g' 5zep az elet Machete REPLAY 32. Tolvajok varosa bak 3,4., Bana '"-.-A z eI-I)if; ev .sO' '" , II'NTE:RjU Fecsko Edina PENZ B,E,:SZEL 38~ AzAvatart elfujta a szel TV -ANIA ,4-0'1 Maffio1zolk, kicsit retrosa n D':VD-P'REMIER 4.2" Szarrwas fejvadasz 43. ,Av,atar 44., November' DVD'~ rneqj elenesek
,I .,..
I ", •

il!J

45.,
..

AJANLO Ki5nyv, ,zene

BD~PR'EMIER 4·6··.··. "A. l, - Mesterseqes ertelern MIRE VA'RUNK? 48 December: 3DI~5 criilet SlOKE NO' A M,OI,ZIB,AN, " 50 Rambo 800'0
'_

1

-

"'''-'_,"1

..

I ----:,_ ....

'~

~I

1

dr, Na-gy G~r~d,elx l\AilranF6sze:lrkesztD-hte~yette's".: B~t:~ Aarie,rtM Mu'v,e'~2etli y,ezeio: r~~l1a ~ydi~a _ . '.. ' MlUnkat~fslak: ~fS'_ R~~a~DObrosy ~5aQca,t~odk:s.lsQII~ ~prsO$ t ': ~urtR'k~1 i~ _jaltm'(j~1 fqa~'~ rj~n;e~1 Palanki Rit-a,To~ai Istvan, Vegh Maria Fot!O, poszter: Matne £()It-ai\ lnterrom, Pal(1l'ce P~ctu"res;Bu~ap~st Fllrr\"U1PDuna FUm", FJ)n~jhr:nHlwn -"~!Ir:Y:r Focus Feature6, Fnmkl,'[~ IKorreiktura:: Klc31qi Lajos, In:Jda'vezeto:: L~alvy Noemli s,zerkesnosegl: 114ij a~.~Jl~~~l ~te~L64. .Ter.~:.433~ U fax~ ~83-.351.2.I'SSN: 2061~40g0. POS!I3-panas~j'roBa: Q6-~O,~~ (ingyenes). NY'Q'im'tatas: Ha:cdclan Kft. Ie':llf~_x:+~§1-319-'~Sg9lierje5zt.f:: UrKer Rt.~ , Print h Magyar lapterjeszto Rt1 va 11alm,j'nt alternatIv terJ~o~k. ~Ekjfiz(2tegbefi t€!fJeSNi 01 Magyar Past~ Rt Lev@ll~ ,e,~f~~~_uL!et~ '11~zg'at;G~a',~ ~H~. cJ0ro .', heta,: Budaoesten az lHI kerOleti o~yf~j&;QQtQalatl trooi,inaJ, a h[t~Ia"~k~hberdtDnel" Hrr!ai~-eIQfi,~~t€25i a IrGtdaDa,'r11 (HE!bl~'l Bw~ne~t.VIU~1 Or(bZ,r velcrm: HEUR 1.90a Budapest. Vide~enQ g;q~ta~kon.esJl keB:ftokneL 'E~m,aIU:(_§4 .h;p ICfmhillflfQto':'~l .~IJl : E~~ENTEJRT~INM£hJTINI:. :' . .1 '"
."<t ~~,~

,.11

h IK" d'~ '.. '1' O'InO!vemtJer!la~!o: 20 , .

M 5' 4 M' d . ', 'e_-.la
·1'

hJ~l,

1/'iG-

E.. 'I ~l k' A! rJ!'l.eiQS_~a~'o: ~
H

II.A .''1 'C:~" II,·~ "'" t1: ~H.. w",gyv,e;Z:f tQJiE lFi',oszejr,~,eS"lo.:
.0

.

J

<

B,ANiFA:LVY A'GINI'ES,RENDEZI AZ AB,ICIElT!

,,~

---

,
-

SZ_AB,Q 1\1AGDA
Abig(q

1

~

Sz,ab6 M,I;gda 9 3. s,ziletes,n,Blpjl,81 ·alkalmab61 BA_NPAtVY ACNE S iglen me,glepa bej',etente'st tett: csaladi na,gyjatekfilmet keszit a Kossuth-dijas iro," n{jfiE~g:en1ebol]~az Ahigelbol! Iinepszeru md megfilmesitesi jl,ogiait Ma.g:~ da ker,esztfiaV"al" TASI GiZA-VAL Irta ala" at debreceni Reformatus KoReg,i'um D6czy Gimnazinm,arnak Szabo, Ma.,gda ,emle'ks.zoD.aja..b:an"" "Na;gyon a'ru~ ~ lljk~ hogy' .Agi' visli' ,~,re reg,enyt, hisze'n QYtnu,lk 'ideJen 'form,a P'i'fioskakint a jeleH.tlJs ,sz,e~e,pf Ill'tJlt ,abb,a:n" ho:gy dZ Ab'igel siker(ilmm,; Italt, ,Megn,y'ugta:to, hogy' :m,eltd k,ez'ekbe keru:l S'za'b6 Magda ~egenye)1 ~. mondta Geza. A forgat6~ konyv mar ke:szi1l, am, hogyld jatss,za a, mar-mar ikonnav,alt Vi:tay IGe~ o'rgjna,alakjat, as legye]or,e meg titok, .. n,Vitay IGeorgil1,a ma mar kultikussa.valt ,ala~j.dho~ b',e,j,drtom, majd az ege.s'z' orsz~go't, .h!ogy :megtaldljam ,Q ne.. hcbzy eve 'tra;gikusdH:;, fictttd on f,j'hu'nyt Sg'e'rencsi' E'wQ ,kollega.li1'om me,ltd, ut'odjdt'. A, teuuhi karho'z B'.Qsti LaJoshoz' ,B,S Garo« De'zs-.ohoz' h.as-o·,nlta sz'inesz:oirid .. s'(lkat szer:etnek' felkierl1i es ,Q 5zinel,zk,epzD iskiolamte'h,e'tsege'5 hallgat6;jrulk is szerepe: szd:nok :maj'.d a ~Jmbe:n'·1....mondtaA.,gi) aki iZ,gldtottan kesziil az el.,otte ,aU6 feladatra,
1 -

JASO'N BOURNE NELKUL 'FOLYTAT'ODIK A SORO'~AT
-~--

~..

-

,

---

- ---

MORG,AN FRBBMAN'

EJ BOUR'NE ~ - HAlA. BEM~ .'\ .. - .. 4' VARHATOAN 2011. OSZ WArn.

2005·-ben a Mirna dolEaros bebi dm:u filmL. '• ttal _11..1 ,. een nyu)tott. ~cuuta-

saert mar ,atvebett,e
iii

azAmerikai, .Filmaka,de:mia, dJ:;at. De negy" . j!t, veneves ,5Z11IlJ!5Z1 paly,afutas:a soran s:za... mos ,szerepe:veI aratott mar sikert: .Ar,any 'G'16b1lllsz-dijat kapott a Miss, D:aiisy s'Dforje lelmo filmert, es tavaly ismiet Oscarra j,e],olte'k"il Ne_lson Man .. dela ,eletero] forgatott illnvictus -A le'CiFV.' " 1f!J,1' o.z"n .3.,.,.. '" het elltlen omu aramaert. Freeman az Am.lerikai lFUmintezet legrangesabb elismereset .2011 j,tinius,abanv,shetl majd ,at e:gytmnepi vaCS'OIa, kereteben,
#

A:zt mar e,gyideje tudjuk" hogy MATT DAM,O',Nvenakodik alai'rni a. sser,zodes,tJ, 5, az el:lH:J' bilr,o'm. resztjegyzo Paul Gr,E!e'D:gr,ass: sem rende,z~jlr.a. Uj~ donsag viszont, hogy :nem csak a ket: uriembert61; han,e,'lD, ma,gat.61a. ka. "'~. . . ,,"'1 . ra kt -er tL 01. IS me,g. k:]:!_Ii vamunx,k.Ie alab 'b"" erro"1 Dyuatki J1eg:cua lls, . "ril ~~J)ZOtt~a nai kl b t na.,po, ran TONY GILROY, a Bourne 4munkadme D fute produkdd re'n"dezoj,e. GDroy, akil par honapja vette at a projeikt iranyitasa.t, elarulta meg" 'bogy a negyedik resanem ,e16zmen.y less, es ne~mis a Beurne-soroaat U!jra'in,ditisa. Bmellett u. is b!DY" 'ho,gy ,8!Z; 'uj film,mar nem Ro,b-ert Ludlum, valatme;lyik. uJl 111 'I' k ~ .... .:'~I· regenyena at apui,«de ae eiso h iarom resz IcsE',-e'_m,enye,re epl'Li.l•. M ag:a,J' ,ason ~b k dik ma]IL .. ~, kb ..l al~ ,_,-::,1 ~ Bonme 'IS'!' 1e"ev,ere~~_.~ "d a. tortenesekbe, ,ue v~ oszlDule,g' csa k".a saellep,lak emlitik majd meg a ne'v1et.
"

-

-

i

i

'"

I'

N

#

,

'inH~.a, a.r,endezQ uert ~ ,_ 'b'' ru"'g. ta ki a. Tran sform e :["-5' '1010" ""'~'J"ab'r"s,z,ebol" mert volt 'batorsaga a mestert Hitlerhea hasonli ... '" ,..A ssmeszne .~'....:.., .... ltle,r .,!IZ •.•. s,oIWtam ... aszal erV'elt hogy 0' nem mondott hazu,gsa.got" MICHAEL BAY'-,ji,e:lugyanis hihetetlenul nehe! e'gyiitt d,o,l,g.o.zni1 No,s" esek utan lirthet'o'" bogy M,egan ut,odja, a. gy,ij'n:yorn ROSIE, HUNTINGT'ON~ W'HIT'ELlBY teljes;E!'D 'be volt rezelve a fo,rgatast61. Am csodak ,c50dij,ara, a.,ay nem ettemeg a g,yonyo'ru. modellt, SHrA LABEOUP sz'eriu't ,azert Diem tort ·kit a l1har', 'melt Rosiealkalmaekodett a mUk.odesi. eJvtikblliz, ami nem mas: 'km,e,gs.ZQ.. szv,agyme',gsZDJ'.Y;Z", •• '''1... _
MEG,AN Fox azt
:_II~~_ .. _. __ "'IJ Q. .I'1i3,IU

.1_,.

c

I

_

,illii;!"'-'-

",~I,-~.I

'"

,-,~

~

"

----

-

-

-

j,

:

i

AKCIOIDU5,A'B,B LETT AZ: UVEGTIGRIS, 3
--·-Ii

-

~

~

'N

Sseptember veg~D,fe}e2ltek be ,1;2, UVlegtigris,barmadik ris,zeoek £o'f1~a.tis't. A te:rve'''' I aett ,34 lla:p' b!ely,ett vegW.4 :nappal tDva'bb tartottak. ,at tinnyeitol meUetn, es :1, buda,p,e'sti Dlunkalatok, ebl,fj,lnlrban a.:nyar eruejii ked~ v,eZlodeill id6jaras ]mJltt,. Amir j,ol]ismert hat j!,o,m,adariOn. ..' RUDDIL.' PETER" RJiVH:~Z"
KV

£]

UVEGJ'G.JUS ,3 -

BEMUJATO,: D,ECEMBER 16.

GABOR, GASPA'R SANl'DOR"

SZARVAS

J O,!S,B'P, HORVA:TH LAJOS OTTO, CSlJJA,

JdWl, KAMAHAS ,IVAN @S SZABO ERIKA is kij),sis:zJerep,etkapoltt a tri1logia harmadik lipi:z6dlabm", D,e,~@ltunnek:m,~j,d,
INR! -

IDiyan nires,se'ge'k iSl 'mint pe]d~3iul KoR.o~
TA1.MACSJ GAB,OR, PEICAL! GERDA,

is
,film
elois

'VARKO'NYI AN D'REA I! Kov,jcs Gilhoil"j,a

pro d,QGere :@!zt'nyia;tkoiCta:~ho.gy'a Ielkes

!odaad6 sbibbd azeddig,i,ektdl :n~_gyon lelter,o'" akd\6d6sabb" amide, jol ~e itett" :foirdubtlD'S e:s vicces mozit 'keszitet,tek.
N,Qgyi1dfl~atot hozott
BRUCE WILLIS az

I~plndabtei II,.kedveert tObbsZ0r i.nataUtO md,t:etet veg@zte'tett It Wn. A The

Bxp;enMbles ~.A .fetaliiozhatok
",,~ £:'lm~~"I"IJBk~""t'.u_"_ I'~N';' '.
~,I'ji

'iiio~am"-ll~ci&! US'" ban e",Cl ...t.'U" -t e a. "';a., ~b '.:. !l1,"" Q,I.J:, . lWJ.t:pr
-'jJL ~

mar most

a~

lOa milli:6 :dollvos (2.0 milliard forint.Qs) 'b'E!'vetelt ii;Yne'm csodaJ hu,gy ezek ntan StallDne ma a masodik reszen dalgozik:) amelyheu a gonoszs;zerepet megformJl6Byuce W~iUis oks kal.hat;agsUlyosabb szerepet kap, lI,ruem fele~

fa

"(Az{jreled,~t61,azog '-IY,a1cl~6Rlmhe11nem mutatjol egy rti'n~~e~ ere mindig Qa:alFUmIie1C~kUlonosen Ugy, hogy S1~betartdten jatszf;lnl a fi·lmben ~ 'fa @llens~ me1!JMI:e~j61 a:that6ansima arccal WOOs ~
egy hoUyw,oodi. riporternek.

,S'TART: NOVEMBER

4.

START: NOVEMB,E'R 11.
-

START: NO'V,BMBBR ,25.

f] A.lany,
EredeU dm: A Serious Man ,ft, I, f .. •.'*' • a. I"lmenok· :aJN1,flIgU~~,if InCI.a IIII:g:ma~el\: R'endelo:k: Ethan Coen, joel Coen Szer,epl6k: Mfchael Stu hlbarg IRiohard Kind
j

aId

a tuzzel ·atszik
Sv&d~dan·neimet krimi
J

I-£] Antikris,ztus,
--

(]I Harry

Fred Melamed, Sari lennkk forgalma~o: Palace Pictures
1 0[6 perc

Ere-de~] [dm: flickan sam ,leUe rned eldea/Ihe Girl Who Played witll Fire R[endez,6:: Dani,el AI'fredson S1!ereplok: Noomi Rapace, Michaell Nyqvist

inaln·sved·,fr,a nda fi Imd rama :Eiredeti d fill,: Antk:h ris t :R.ende,zD,: Lars von Irier Sl,en~'PI,ok: wmem :Dafoe, Char10tte Gainsoourg Forgalmalo: Budapest Film
108; perc

Potter es: a Haljl Ereklyei I~r,eS!

Ang'o',I~amewi kai [ErE~de~i m: Harry Pbtter and the Dea·thliy d H,aIIIows: Part II IRendez{k David Yates
5zef'ep~ok: Daniel Radcliffe, Emma Watson,

jat ,es m.indezek me#et-t megzsClr:rJljdk, majd ~ljf1'I€ntik. Hamm mbb'iMI is ta," u6cSQ[t ker, de ugy t,(ltl,lk', h'idba. Sle~ J "b k"" g,fny Latry I{J, ' a a1-~1-l,ossanK5USlln.u. 1iJ' 0 ,r ,meg az s·f:lm....

Ltl,rry G,cJp'nikIlete Q feje ,te'fejire a'll. Neje kl:i:zlif nogyeLhagyja otf (ia pac,', .." ~, ",,"" ~/' ..," '" ha flenJr, Jlmya uelSma:~o a penztarc,,·

lena Endre, Sofia ledarp F,orgalmaz6:: Budapeis,t Pi~m.
129 perc
1

t(JIQj~es mar .rSQg a rCfsodg' sl~g:ithet., 'Vogy'

Tenyfe'lta.ro ripon' fflegjel:entet,se'le te'szu/,{l Millennium. Hogr keriilnek Sve·d.. orsztjgba ,ap'fostitu,c;ora kinysze,ritett ~fi,ata} iii/fold; tanyak? Kii a /Uttatok?' Is kik vtr'gik 1genybe a {obsl.o/gcuoroon , ~anatt' ,f)',6k .52:o1gaftat6sait.? Edhe'tO, ha
-

.1ars 'O'il' "filet' [eg}' megieheto5ttj' b.rut{r .. .II's t-n.,illerrel,rukkoJ't ,eI6•.A D'(lgrille ~J'to,n azt bittiik, rf!,fJn,el be:fegebb .filme:t mar nem fog fO,rgatni, hOt ,ugy tunik,ha .. talmasattevedwnk .... Egye,Idt:e (sa/( iegyen army; ,eleg, hogy 10 no' moga az ,or" dOg ~, rrier ugyoni's 19,1'velekedik.

!Ralph Hennes Helena, B,orlnam Carter
FOll'galmazo
l:'

InterCom

Megkezd6dik a ·vfg. Ami annyit tesz, hogy
a tonenet hetedik~befejelD epizoojat kit ,re:szben vi2ik filmre., Eb:bdl pedig az els6t lathatjuk most. H'arry keres.i IQ mOdjat, ho'" g-yan pum~fhanQ ,eJ Volde.mortot, de' kiiz·~ .L_,.., t- ,"" .' ,t. ~ . -I -Ua',' m,en·e.J/,m lIlenfUiW •••

egyesek min,dent megtenn,ene.k, nagy
ner[iik kimatiodjo'n
,Q

l:lili:!IIia
Ameriikai akd6film

l(] Machete
Ameri kial~a,kdCilfi~m

dkkb61 ..

Ered,e,ti elm: Killers Re'l1de:z,o: Robert luketit
Sz.erep~6rk: Ashton Kutcher, Kat!he'ri~e Hei'gt
Tom Seilleck Catherine O'Hara Fo:r'g',al~ma~fI: Palace Pictures
l

Er,edeti tim: Machete Rendefok: Ethan Manilqufs. Robert 'R:od~iguez Szem:!p,16k: Danny Trejo, M iehel le ,Rodr:iguez; jessi'ca AJb2l! Robert [)e N' ~IFO
FOirgalmalZQi:: Budapest Fi~m

'931 perc

Ashiton Kutcher les Katherine H,eiy# ~aI.6,~

105, peK Machetet,
Q

ra 'vd/to·ttak ,almaika,t,. LegQ,labbis szemtret vOI/n,Q" A. r;omantiku5' vigjatekok utaR
egy "Jke/a ..vfgjdtekban«apmk szet:epret lSim~·tt1Hakmeg kemenyebb oJdolukat.

mexik6i fejvadflszt va/akl

im~
'J

veri ,Q pa16nkon" Emia.t! pedlg kii~
••' ",L_...,.J:I~ n ~' .J" mZfU' &tivm. £II a 1egrnuQit

.. ,Q gyl"~

los oSltfinnet megdldottfer{i:t .~em
o.i¥1an' rg'yszeru ,elkapf]i. PlaHf~ h'Ogy nem aak ellfl~ji~k '~e51ikkomi"

robb~(fn'kttbbJ keve:sebb' sikerrel.
-

I€] Mar
Ameri,kai a.a,hldi animad6 ,En~deficim; De-spicable' Me R,lendezfik: Pierre Coffin, Cnrrs Renaud FOJ'g,almaz6: UIP Duna film 9S'lperc [Gru {I vj/dgtiirtenelem legnagyobb l:(Jb-

m~giDt Te?! [
,Amlenilkai: thri'liler [I: ..Ii" e: Ji1,"-1 ~;;J'euetl elm,:: LleVI

hanem segit6i is
akadnu/d

Ameri'kai v~gjalt:iek Eredeti d'm:' You Agai n
IRende'zo.: Andy F~ckman Sl)erepI6k: Kdst'en B~I, Jami'e

lee Curtis,

Sigourney 'Weaver, Odette 'Yiustman

IRfn:d!!,ro: lohn Erid [)owdlle S.ze;r;ep,l,ok: Chri's Messina, [amlim~ 'D ha~e rnas, Bokeem Wood bl ne logan
l

Forgalmaz'D: forum Hungary

Van, h'ogy ,agimis sere/meinkte' meg tel"
Q,oft konmkban ,is emllbliJtJ'k. Mam.i e.l~

M a I'Shalll-Gr,een Forga'lmalo: UI'P Duna Hlm

Ids'at tenrezi: min.yo.nseliege s'egitsegevel el ffJgjll lopn,i a Hofdat, m,ert orome't le'li mindenben, ami' ,gcmoJz.,Alonban szem"
,beftJIQ'~~'magdt ho·rom' IQrv,Q kisJiJny eJke~ pesltiJ aka_ratfl'r;ejev:e,I, ,alii olyasmit ,Iat~

80 perc
~,
OJ'.,

len ,peld6ul
flD5lSagot

,QZ'

egyik ,sulis

elkovetett. A hiny bfttyja pedig most PO'l1,t ,ett Q nd~t ka,rja fir/es~g,al ven'a ni! Etth·etd rehut,. hoyy Mami kiborul!
I

'tursa tobbgo"

nak ,benne, ,amit eddig sen"i mas: a p,o·
tend61is ap'ukdt.

I. ,~ _..JJ".~ k' ·~h' " lldro'no ..Pu~uloJarar sent m~.m'f.Uu, ,-,Qtj,Q

Of e.m'oer egy I~ftogS(Jt}fJu.(J es.,,,. ,Ar " J:. '" "",f '~,r. .~...J'::~~'" ~g¥J'" I'i.OlU'~lrJr;. mOgi (II oruv9" ,a'iJ mrs 5lere:tne buntemli a tob,bieket wtke:lk miatt. Egymm utan ,hutlang/c a hu116:k €I
-. ',..~ "',L

"I'..

..

~.-

Ilil
Eredeti' cim:, Due [late .Am,e'rikaiii vigj,Btek
lRende~6: Todd PhiHips
S:zerepl'ok~ Robert Down,ey Jr.; Zach Galifr,maklsr JLJli,ette Lewi5. Michel'le Monaghan F'org1dm:azo: lnterCom

[] S"D'cialN,etwork A kiizos,se - i halo

----

biztosra, ki kozilli1k
J% "1'.' n:merll"l.·alm a 'k' ~f'l (-111)'1m

090n,051" ••.

'tJi S.za - Jdo bomba
Er,ed'et~cim: Unstoppable
l

m~nl[!,all 11m, 'A--- e .'1. .." ;&'1- d'·rama

Eredeti d rn: The Soc fa I Network
,Rel"lde:ZQ'i D,avid Fincher

Szerep,16k: Jesse Eisenberg'~ Andrew Garfi'erd Justin limberlak'€'t Rashida jones
Forg,a

R,endelo: Tony 5wtt Sz:e'repl!o,k_! Denzel Washi ngton., Chri's Pi ne"
Rosario Daw)oll, Efh'an Suplee FD.~ga~maz6!:Jnte'rCDm

mazo: InterCom

.~DO pen:.

,100,j oSle'n'

ft:mcW. nllk; ca iitnak autO~QJ. ~rm,rffen'csitlen5egere ~ rdboljot
,Q

meg5Zuthet, Qlonban nemtud h',tlll1re',. pU,lni~melt :tOrO.ttelc a jaratM, Egy'le/w· ~eb6; isse drOlt'szirre.sz, Ethan /ufS'D'n" k 16 cipobfR jar, Izen f-eIOjo'l1lja hog', vagl

Pieter (etl'segl' ,oalm,eJyik pillan.(rtblln

e'li" es egy ,(Jj ,orlette/,61It rio, Elze} ,$IU'" letett m~9 QZ elso kiJ~iis5igi aldol., Hat

Q .HantQ~dfigyetem flatal [01 .. "'~. lUI ~~., .t...L j "f;: ClKja, ,n(~arl\ LUCIt',a,jf uerg ~leU':L ,,. "" ~ .. SlDffl,':LJogepe

ewel kes6b'b - millidrdoskent-,

fa kell

Sle'·

akadjo'nne'hany eJ~e,nse9'eis".,
-

dd'bb,enjen, ,hogy a.z f'mbfrnek ,alim' Jehet 500 mlltoo' baratja ugYt .hagy k6zbe:n ne

f:e:li te.h.e,rvoR'at elslfJb,aduJ,. H:agy meg .. e'i6zzek [0 ko,fasztro'(dt, a 'v.aIuttanQSQg ket alkalmaziottjof FraB'r es Bill fe'lveslik Ii] harcot ,0 IehetetJennfl: megpifDbaQaK'

~gy~endtivulme'fgez/J, regy! [QRYtl9gal

IN'egallitan';

Q

szeFe~I.nyt!

.do,logm"

olonban mindelt '(J#9 neh6RY ,ora mlliva mot megbfl~ja.".

€l S,zereimi,biinok
Frimda fU'm

i

Eredetii dm:: tOIle Cri me Re:ndem: AI'air! (Q'rne~1LI , S~ereplfi'~: Lud ivine Sa,gnier, Kristin Scott' loom-as" P:atrick MiIIl~ Gumaume Mi}lrquet For,galmaz,o:: Mokep Paflnonla Kft. 104 perc

Dell..k.on!ai fillmdt,amSI Eredeti d'ml: P,t)E~t,ry Rell1.dezo: Chang,..dongl lee
Sler,epI6k~' jeoUl9·h~e ):0011. Na~
1

s::mg An n~.Da·wrtle~,H~a Klm r
13'9[ peu.

ForgaI m,lll,DI:. Mo~p HOII~lm5n:~aIKft

Isabelle es Ch.rlstine nem aDk kollegdk, haRem bamtn'ok.is ~ iegaiabbis flUSh, .. .J ~'. ".r. •. bI'' en g'{})r:tcrJJ"JlJ., Amll.l,ar vlSzDnt ·r,r.,"f~stl'nf.' ...~ • • s()kaoizorttJ kihaszJJaVfi If'S megatazza, a
c

M:qa azt g'ondoita, ,hogy Q n,y:ugdijas
moly p,r6btJMtelekne:k van' ,k;M~e~ n,1!1t16 11'1' m,agilba' (ordu/t,lorfi6nJn' [unok4j6t, is kenytelerJ' 'QPoJfJi II9'Y ,na:g,~o,n befegej~ ked6 ;do's em.bert",
leszne#C p'rob.lemai. Sajn(rlarD,S.mado~mege'nnyi ldose'n' Is .k:o~

e~e.;blm.n'!m

1';,

fiat'll n6n~l bete'/it a pohllr. Bo.sszu,t fotraJ, s· Q gyilkossagtd.1 s,m riad vissza"

CINEMiNIA 17

... •.

~'.a

~v

~

AnQD,I~~me"rita:i fUm:Eredeti ,om: Harry P,olter and the (;teptn ~ Hal!uw5';P,~rt ! Reriaez6: .Da ila Ymes

Sler~pl6klDa~rl~i 'R~dGlt~ Emma: ~tM1nl RUi~e' G,ltnt Ralph irenne~l
. ~elerl2 BtlRham 'Carter
." I'.

Fo,gl£ma26;~lr1t\'!r~o,m

!Piton profe.s5zor immaron .n-yiltin viUalja,.'ilogy Volde'mcrrt ko= v·etOi koze tarto~ik,,, De azert okoz ,0
1 ,

'D 'd 'U: f,enaezo sze,Jr" ""I,a:w ~_iates 'lint ez a film nagyon mas, • dd" kl111D't,az e'! Igl ...reSize",

sokI . "''' szor 01 yan, mmt egy romai "." lk asavegen .;" csaszar az uraueo d' = meselte nevetve Emma Watson arra utalva, hogy a Halal ereklyei elsd epizodjaban Harry bizony sokszor magararnarad, Baratai, Ron esHermione persze kitartanak mellette, de a hata moI

larry ebben a reszhen

vele tartanak a, nagy es veszelyekkel teli utra. Harry ugyanis elindul, hogy megtalalj.a es megsemrnisitse azokat
-

r gy' ",~. . iak '"_' , ·~s-'e' gnt--t-- eg,-yr"l3i ,---:> akr. abban I su,gJla .-os 'Z'-."..,. -M' t 'e'OSZOI m,e'g bat r.an es 1 Ik '" Ietkesen ,:~,er_ . 1a
U _ ",-' '," ~
I

,_-I

'

,1,-

'

1'-

"

,

N

••

.

~

1

a horcruxokat, amelyekbe Voldemort rejtette a lelket; pontosabban annak darabjait, Ezek segitsegevel ugyanis Voldemort halhatatlan marad, hiaba 61nek is megujra es ujra, Kezdetben a megprobaltatasok ellenere nagy a lelkesedese a kis csapatnak "'H h .. ~- res ket am 1. arryamaros.a:n magan ak e k~ baratjanak is kenytelen bevallani, fogalrna sincs.ihol talalja m,eg a horcruxokat .. di hogyan semrmsitse .~ es az t sem tudjav h mf~'gazokat, Kezd rernenytelenne valni a helyzetuk, Mert nem csak hogy riem

"al' ".}- ~: .k . ts .a jak a H 1, --',1 ere k]'yeltjo-v: Idemort tatai . ',' , . emberei egyre kozelebb jutnak hozza,juk"Vegfil Ron, aki csaladjaert is agg6dik, elhagyj,a Herrnionet es Harryt ... ",Ez a resz .a menekii 1e.srol es a tule.1esro 1 5'z,ol- meseli Daniel Radcliffe. - Ilyen ertelemben sokka! va16sdgosabb; mint a kor:iibbi'
cI
• ,'~ i'it.
r ~

i!:f""

r

.",. ~

."

";l k:,Lme,'...

i"]I"'I"7-:'b '. ! on -nylr'lf'

d" Z' k·· ".,' t:n 11,em~ 18,2etek ,~OZ(}tt tor-

gattunk, hiszen .Q helyszin most: mar n,em a Roxion: .. Sz6 ezerint: a vadonban kellett: helytdUnunk e.s ez bizony nem csak a (rJmvasznon jelentmeg. ,Egy ida utan azt yettem eszre, minden nap szerzek valamilyen seru-

=-:C~=--===------

-

-

=-=-~

Iest. 135 akkor m,eg b',elesem kez.dtfJ.nk a befejez6 epiz6d mdS',odi.k reszsbe, ami tenY'leg DIy'an, mint ,egy ~a2;i .hdborus film." A, Ront alakito Rupert Grint panasz".,'" . k 0.d0.;:-~' isren desen a 5,0 k mene.k UU;;!S rmtt . ~ ." att: .Nekem Q sok 'roha:ngdlds tenyleg komoly gondot: j,elente'tt, mert nem igaz.a.n -'", " ", J\,T d ,1 ed zettem ra erre , a reszre. i.sem gO'f'l,-:,(J~' tam volna, hogy konditerembe kellett 11.01na iamom," Emma Watsonviszont. pont azt meselte el, a forgatasok soran 'ugy 'erezte,~ kezd egyre' fitt,ebbe valni, nTeny~ leg me~e:r:oltetlJ vob; de nekem ez a ;,:esz ez-

zel' egy.utt, vagy'talan eppen ezert: volt solekal val6s~gsze:rii.bbJmint a kord.bbi reszek:'

Fel kellettnoniuk
David Yatesnek immaron lez a harmadik Harry Potter-rendezese, s '6 m.aga is ugy veli, 'E!:Z a film bizonymas, mint az eddlgiek: .Ha egysze,ruen" de kits it

re [elengedett, s ilyenkar a ne,zlJk azt: ltittak, Harrye'k Q' fiatalok S,Z:OK.aSOS eletet ,elik. Mtir€n11ennyire ezt: a l1atd.zsvil,dgban szoksisosnok lehet: nevezniUgrattak egymast, szerelembe e,st.e,k~ossze;ve's,z,tek; s ekozben k,es,zultek a v:i,zsgaikra. Most er-

riilmdr 8,z6 sines, Hdboru van. Vol'.d.emort a Roxfort es a Magi.augyi Miniszterium
[elett: is atvette az i"r~d:nyitdst. gyerekekA

viccesen akarok. [ogalmazni, akkor any~ :ny'it mondanek, Harrynek nines tobbe kviddics meccse. A korabbi (2lmi!kb,en" akarmennyire is horus volt a hangulatuk Q,Z utah,hi idoben, a. fe_s:zultseg idor51 ido=

nek egyi'k pillanatrol a masikra fe,l kell niiniiik: Me:rt He rmio ne, Ron es Harry az. ,elet:flkert kuzdenek:"
N.G.M.

k ~~ ""b ,,',ertvar·t)'~l,;m1 cnen, a feher h~ckle':f:itese'8)rQzs~bok""
Z
ill" •

"dill' ' 1-'~1,-1 .

rQl<1(.als~zegelye'ze.tt otthonok
. ' ... tt all e,gy fel~ett!' hAz ki _ o saaradt kerttel, A szomszedoknek sejtelmuk sines Gil-reI, hogy a b,az alatt hatalmas, tltkos buvo.hely terul el, Faradhatatlan, apro szolgainak hadat61 ko ... rtilveve itt tervezi 'Gru a Vilagtcl'1;t,e,ne--J

lem legnagyohb rablasat. EJ fogjlQ lopni a H'Qld~t., Mert Gru oIi)M,et leli mindenben, ami gon.Q'8z. Arzen_ilj~b,anvan Z8U'gOTS1;Lgar fagyasztosugar, valarnifrt fol~ di es: leg] hard jarmuvlek~ les leigaz'min,den~it" aki az utj4J.ba ,all. M~,g)le:m egy nap szembe talarlj:a magat h,a _131m ,alVa kisM.ny elkep aszto akaraterejevel, akik olyasrilit iatnak bennie) amit eddig:senki mas: ,a.jtQtenciaUs apukat ..A vihig egyik legn_agynbb gOlnosztevlQjie most tehat
J
1

o.5szeakad elet!e legnm,gyobb kihivasatval: harem kislannyal, akiknek neve Marg6" Edith 'es, Agnes..,
az ilt6bbi idcdben i,gen~GS,aKhes.z'ukUlt" Van ugye a ketnagy, a Qre'amwo:rks ~1tamog,i3Ltas,at elvE:Zo, PIDII:, A, rajzfilmpiac

Nem terhatasu, terben forgatott
---

--

,:oak as studioinak tam a gatas at elv€,z,o "BI ue S'k y spamlt. t1 ~.. k ugyan. pro;Ob· "lk ~ ,,_ venta, " .', c. a ~~oM,sok de a Shrek, Toy Storyes Jegkof'-,_. ~ lk kt "'1 S.~iilK ssmtu.~ 'Sl:ere,' O'! na,gyonmessze aUtak. Id€n be~t a sorba a Universal i{), _pedig mostanaban hatalmas mellefo,gas~aikvoltak, Cllyannyir.a, hogy a Zold .zona akd,6film es a Farkase:mb,er horror elverzett .a kasszaknal, a. Kozellensegek pedig meg .Iohnny Depp szereplese ,ellen~re gem sz,erepelt t111 fenyese'n.. EzekJ

valamtnt a Disney csapata, a Pixar ..Mell,ettii1t }elentosnek csak a Fox csaternai-

utahegy mindte;nkis.zarnata ,erzek,elhe ... t~oen telitett piacra pt6:ba:ltak belepni. Az,es'z'ak~,erikai bev'&eli e.g' nezettsegiadatok alapjan - hatalraas meglepetesfe - ez siker'ult is! Mo'ndjuk kellett ehhez a.sikerhee az a Chris, Me,h:~da~dri is ~aki a Blue Skyn,aI a J~gkGrsaalr" a Jeg~ ktn;;sza.k 2. - Az o Ivadas 'l~Sa Herton producere VQ~Lt}$1 esntan i~azo' t a Universal csapataba. Szin ten iij ,).si!ieyzem:eny~~'

·11" ~,' . • Amen·k· CSi!l.a'~1anlm,aJCI'O' 'il Eredeti dOl:: :Despicable Me
1Ii~"

Rendez:ok: Pierre (off~ntC:hrfs Renaud FOfg81Imlll!D': un~ Duna Rrlm 9'51 perle

a fo]d,gambo'~!!HJ,knell

s ergio

Pahlos, az

k:ussZlerz.pt.., Pablos tOlteneteben azen-

Ki .ki'CS'O'da~-ru viI-,j.rb ~·,anr _ ag.··.ra
G····· " ,

,

fI

,egyik rendezo (harman vannak ugyan-

isl), aki a Disney keszel rajzolos anyao§gen,el olyan alkotasokban VE1' t reSzt, mint a Tarzan, A Notre Dame-i torony,6r'es A kincs.es bolygo animacics filrnek. Ezutan ugy korrekr.Ha.leirom ket '1,hGntarsa", Pierre Coffin es Chris Renaud neve:t is, hiszen hannan, egyiitt k,~eszit,ettek el eme remekrmivet;

nal megragadta fantaziajukat, h,o,gy a vi.... lag legelvetemultebb fo.gopo.sza radobben, vannak fO'Dt~·sabb dolgok is, mint
fo,lyton kitolni masokkal.

Bar kezdethen nehea ,eld,onteni, ki a rossz 'es ki a j6~.elObb-,ubJbb rnindenkit

I

JA Gru ,(Jtletet ~ .gfizd6.jiJt6l, Sergio

A Universal s,z,a,m:ar,a.elsQ,dle,ge:s fontossagu volt", hogy olyan. meset alkossanak, amely kijelaliaz utat a studio to~ab1Ji lll~jei szamara. '~agyis sz6 sem e ;ietett wet··nnenzros .1~'(Jsoro 1 b -. 1,_. di '. .", h «OJ. k -~l vagy
'IF

megismerhetunk, Gru a fogonosz,. akinek az okoz orornet, ha agyafurt modon kitolhat maaokkal, Csupa olyasmit csinal" amit titkon mindenki szeretne. Mar jiO uton halad afele hogy elkoV9sse

t.~~;'III~1

P~bl'(J!tt61hallottam eUJszijr - mes,eli Chris Meledandri. ~ Azonnal megker:estiik Cinco Paul es Ken Daunt) fargCltrJh,onYlliro.k(Jt; hQgy kezdjenek el .dolgozni Sergio sztorijdn. A producer es a ket forgat6.~onyvir:Q,
f'

korabban a Hortont vittek sikerre,

bator otiet; ho)r~g~ anitnliciv:s filmnB.kgpnosz.',Q foh6s,e- tb~lndJaM€leealldri.. - A i1lm vegere 1Qcz'(J;ntufrJ: G:ru megr)dltazik, ,ez te!zi ·1'ehet5~ 'Ye, ,b(tg., Q torte-net eiei-en €I. Iehetii legnegativqb.ib' .sz(f/.be'rJ,· tuntes'9:iiR fel. Nem-is lenn« irtiekes az.,~~ fr;?lyantat, n,em~:w in-

,gonosz-ekt61. .~" Sztl.katlan

,es

az evs~a£:ad 'b'unte,nyet, am hirtelen akadalyHa utkorziR, amit ugy hfvnak: apa-

s,ag. Legfdbb rivdlisa .a. buzgornocslng
Vector" aki azonban tiilsagosan b,e'na ah-

A film bevaltotta a hozza {mott reme-

na

nyeket,

es

dft~n.k4.bfJg?J (j Q~.1eggvnDrszabb lenY·Q

Fa'l-

ossaekovacsolta a k'E't komi-

diJrt. ...

l~

;01<. harm,an csak e'gymas,ra,. saamithat- " flak. A;z; egetni valopTI rossz Edith -alig»

hoz, hogy komely eUenfell!ehE!ssen,. A ktromitv,a: kozill a legiaa8ehb~, Margo o5zt6riosen ved~lmezi a kef kisebhet, Mive] 50S.e·m volt csaladja, minl~!.ll bi ... .... l~ .:L'l· ~"'" "'. d l~ t.Il,e:nJK:!VellZWil~uanJ E!S ugy gon 0 J a
_JI....

A Un~versall P:i tu res, 2001~ben i,nditotta ,el c c5,a~adii es ,ani!m,ad6s fBmiiz~etag'alt" 51 enne,k: i'r,anyita,s,aral [hrisl Meleda:ndri:t k.irtek fel, Meledandr'i hO'SSlii levek~en ,at a ,20th
IClentu:ry' F,oxnil dolgo!lOltt, ,aho,1 16treholz" ta, a, 5t!u:d~6 ,ani'm,ado,s o§ztalyat,. Az: 10 fell· u,gy,e~ete, allaH indullt b6dit6 ~l'tj'r,a a ,Jeg'" .,..., ' 'A ~Drsza:k I(I'tle_ -ge, ) crmu fil!n dk'"IVUI s.~..er,es ',' ~'" ·'1 ,ok __
,'n
l

fr,an,chise. ,Mleledandri uj p rodukd6s ce.. get· ho:zott Iletre a Ulniiv'elrs,al lelg.i'sze id,att Ulumi'nati'on Entertai'nm,ent nevenf: eSt Qy,art.ani' kezdte ,I studii6 al'ta:11 fin,an'szilro· IIOltt 13'5 forgalm,azott ,eh], s,zllrep),os, in,etve
hanem 82l utolso gyerek Ierme az arvahazban'lakit barkine$, kedve volna ijrok~

anima,d6,s, fUmeket M,ehedalndri a Fox egyik iilga~ga!t6jal vo,lt 13 le Ve'r1 alt" majd ,alapito le,1no ke lett a ,20th Fox Centll.'ry Anim,at:ionn,ek~ Ny'oilic ev~g vez:,ette a c,eg'e'i', ,amIE!i"Y l!zal1att t'obb miint' ,egymlHliard doUar'o5 beve:telt ter.. melt, A FOlx I produc.e,ir kozre'mukodeseveil vette' meg 199'8·ban a BJ~ueSky n,evu kis, kel,et~par1i, ftilimes, t.,uikkc:eg1et" :5 az 0 idJnyita,s,alva~ jott Iletre beltUe a ,5~tudiI6s,ik,e.., r'es szami tog,ep·",animad6s 'r,eszl'e'Q,e, aho,ll mla m,ar tiibb mint 2.50 muvesz: dDI,g,ozik~ Mel!edalndri ~ranyitasavall o~yanInep:szeru lanim,a[~6s, fUlm:ek ke.sziUte,k mint a Rohoto'k ,(RobDtS)I~,az ,Alvin Ie! 18 m,oieJusok. (Ahrin land the Chi:pmunks)~A Simpson (sal'ad~'
I

umii: te'chnikai.lag ne.rn volt ~gyszB'ra megoldani.·
Healy producer szerint a pottomokben ',a r,e'ndez,ak kreativitasa nit testet, ?;Cnri'stIJl' szarmasik Q di2djnjuk es liZ az

be fiog.adni", Iga~d kis gonas·2;t:eyO. A b~'gkis,ebb ,arva le,gsz:fveBebb~en min~eb!'n1lri'hez hozzabuj na, ,I!nnyira tud SRfetoi" es annyira szomjazza .a ezeretetet, AgNes y,ajong az e:gxszarvU:_akert es neha.aranyos dolgokat rnond. Semmi masra qem v·ag.yik jebban annal, hogy s_~iileille:gye~ n:ek -~s hogy az ,egysz,arvil Ole sziirjo.n.

l

r

Gru

gODQS.Z"

s,a;.rgBi isminyonokb61 k

f

A fi~mlTlle Slimlpsans) eSt a Horton (iHo,rtlon ( Hears a Who~l. "Ugy ereztem, Iii Unillrersa/' visszQuta .. sithlatatlan' qjanlatta'l.keresett ,mag - rna .., gyarla,zz:a ,Meledandlri, mlh~rt'viltott s,tudi'· lot;; .....J:e:q'e5'enszab,ad kl:~e't kap,tam'" val"m'j ujat hozhattam' letFe~,mikdzbe'n' a (ilmkeszires ,s2ele:s spek,trum,Q rendelkezls:e:m,re ,{ill:t 01' animiJcio k'iilontele fajtdlt61 QZ ,e:/,j' szine·· Slesp,oduk(lo";g~Azt is .roppan,t I~Dnz6n,ak~ _" h, "'J:',.;!II j...,.'" ,. tam _'_ogy a stUb,lO m,IDul9 a ,'Iegm'aga·' sabb' m'in6si,nre'ta"e:k:("~""' e'",t'I;',lm''lii:Jl'IM'/I'I'':!''' ~,fA, I'.,,'~_ egyre elised6 versen,yben is meg tu4ja hO'I .. d,tani ,Q koziJnseget'.,"I
i!'

feltetlenul hit, ¥E'zero;ehez~ a mindig lll[Ughatatlan k,ope,k m.eg. a totes'IDes~tekhezis keszseggel'rendelkezesre allnak.,~or-aitan talaIkoz .. nak Gru frissen or'okhe' fagt;ul0tt arvah/al,
;ri}annek" bogy embeieik1;e akaGtal<:.

aile maganhadserege

otlet.J hogy ok IGm titkos f(jldalatti hadserege1 Pierre ped~g ,tl bondkifs rnoz~a.sukat Q(Jigoztll kl ~ magyarazza. Healy.. ,_ Ami«pr' elnl!u,e,zte:k :(jket_ kitalaltd:k Q friz'ur:aiu~ kat, tis.azt. is ,eldtJn:ttittek" me'lyi,ktl,k ketszemil) illetve egyize mt1, a p'0ttomifk egyerd~ sege elkezdet: format 01 ieni. En' vegig kep~ teJa1l voltam meg}fgye~i~, meily,ikiJk.lerry~. .Dave llagy Tim, de' szerencsere a rendezii): tiultd'k~
c

J~

A minyonsereg
A film 6fedeti ot1eteb~nnern szerep,el~ tek, csak ,a fejles.ztesi tAzish,aIl.· s2~tfe,k meg" GIU sar~gaIniny,onQkbGI S2eWe_tt 'a, . ,., ze h d serege azonnaal- it 51'tab 't....J, at J(euv:ena""il!t b ~~l'. l'" il . ve Vail • ~E "k,~ :zaa.nI~a,q" (!;Ie, l.SrZO~to~ze n

j

'

o'_

'.'

I

'._. __ '':''~I.

_

I, -

1_-.

-."_;;J

~'~'IV-lr;· -

'U'L,

san r:osSzcsont pottom,ok akktJr erq.'ik ,magy.kat eiemtlkb,en ha legaldbh' ;n)$zan vanng.k egysgerr:e- magyarazza Renaud, - Emiatt: mt2jdnem minden lelenetak to.megjelellt1l,.
J,

A kis If!ny1ek hangjanak Ietrehoaasa fOlleg, Coffin erdeme., A stab tagjai kulonbozo mintakkal kiserletez.t:ek, del Coffin ,egyszer csak e~o,antlegy olyan valtoz,at.tal, ami. mindenkinek tetsze tt. T,a'm,a\rl~ tettek a hangot, es at p',ottom6k nyelve m.e,gszuletett. A k~t rendezd arra tOIIIE!k:ed@ttJ' hogy az oj nyelvmegfoghatatlen Iegyen .. A halandzsa valoban leirhatatIan, am hogy a po,ttomok.et meg lehessen ,ert"eni, ne:ha eg)l~e,gyertelmes sz6 is kihallatszik a ha.ngzavarb,61. rokai Istvan

(

·il!.rt'

41. IM.AGYAR. FILMSZEMLE
F'IQDL~~PERAT6H DIJ n
GENIE MOSKOWITZ.-·OIJ ORSZAGOS IO'IAKZSURI ZOLD HOLLO-DIJI
i ~ . _
~f!' _ _ ._~ _ _ _ ~

_.I?

MOZISIKEREK IDVD'..N ES BLU..RAY..NI
f,a~eboo~.clom/moke.pEU I www.mOI~<eD.hu

."~D:1se
._ till

,;>

J·T u

20 03-,as· ev '€'gyik ,os,z:mejs~~.a1

kaj.an me'gvalb~,.zott
A Harvarde

a Vihig.

_em fiiatal di-

. kja, eg:y szamlt6gep~plrQg~ ·ramaz6 zseni, Ma.rkZtu:ker.b:e.(g. Jeiitlt

~gpgf" ma.jjd

eom-nak, ami futottizksnt terJeH ~aleg... eU'tebo 'eg~te'tie,mlektol a s~zntciu"m Vila,.
szti'
'S,r61! r'int
i

eg:J a nt.iszoc'idlis ~Eeme~ljfsel'" A h{re's~te,l,l,e~:"k s!2,~rfn.t ~u;~cke.'r·bi(:n;ine',k Asp~rg/lrs~:i'narcrmiijl€l

ag

'Ie

z "Vi1ig;::-.§~,

ele, es: e;g.x 1i\j D,ml;et:telI111;: e16.. Mes;s.,z;Ullle~~tt,aft! ~Isj~ ka'!iQ,s;;s .. .gl .ol~ e .dal, Alni a koll 'llmi-cszob.il~"6~1~i"tlfautt hamar.osan. e'lju~o1tt .tt v~i1ag~;iv'olakJ~ I
s,zamit6g;epe

koizt artD~~Jh,' lfi mennyilben jaru-lt boZ'za a: p. ,:·eb~d~: let~~J@tlJ:~lez, es·e:tek- 'a vi hik -a. v;QJah~
k:Lakll:r:abbijIQ
_ L. •

.can .. Z:uck:erbr,erg ~l~te ,alap'os:an ··,:u'.;r v;j]tt);zik. ~zenv'etLen'y.e8 vitak alakulnak
bar;;ito,}{

,sieg ;ulinya,.
E',

van (sztict61is va.rd'£r"gk,~$'g'~
·m,Q's'.ok frOJ1 ti te.1Je'~ ,ef2ik,et~I

'len$.~- z'.drkld,~;Clt.f~4g;· ra:au;a:s;ul. e,lc:uini . ~~ ndt n ~tlt?ettrrb.;git. Secez:ri"ntem ct
11:y~YfI.,erri,lrer keZtetr, ,aki1fulk. i.lJtten SZ'"= d. 1:Bi ko/rldttt,i '1i4f1l1~cik,~, (J, *,(i~trnnUh.ikd:~' lfs
mrJ,k{1t,l~t,~'fte{(

~ki- . -~sd:.hoz .'Pant

~

I~m.$, 'k1tp,csI~lato,ka't sz,~t.$:Z'a:kit;ak. ve~

lbi s:g"egleteig~,. .itaLaKltt1;tta ,8iZ .~mlil,fti .... g·:61 p~!diH ~Olll[y~lul t DOSSZ,Q.6 jrlQ'"8i csa= eJ~dm,ei~1e·znc6Jk:.,,'. , S'€g Mwsi ,elmenyet ~s mw~tinii'- tJalj~tz~~£'o!.kat
!kt,b:llos '£Qi'~adalmal ~iCJlbbi~n.~(3\t:t.,~i.; t5U-

,l>~@
iJ~'

y;i~ ;s~l'irnrJ.r~
" ~f

19 e.lf,Oj:CQ.d}ta't:d frrrmg§t

ftere.S:l'.

pan hat. levv,el eis,~~OdnmiIUQI ~a-~a~1tt1l1 kle~ '[' bb ID]~ll" W"..3 " ~a"L,' ' Ilaf~OSia.,.". d 'nem '~U;·le.:t,' :t... :1: t7"~'.Ie - -, ~lI.,k .. D~;f~S:, nyugodtt eI'e:t,et: ;~ s~k,e;r~z~melv'e~ e$ 1o.,gj. bajok.at is bov~n ll<?zott szamata. Mert'~121 'emHell1'n~k nern Iehet' SOO milU6liar,ilja ugy~, hogy Ko'zh'en ne'dad}GJD;
,~ I

s,ohb M~rk ,Z.u[kerber1f2t vi11>"[atar-'r,'

~

·.A F'e'~ztilit'sl~g b~)c"vihbif'ok~Qiza,sa le~ f~r:r~ait.isa e:f-d~3k~ben Eincher, ha kellett" s;.za:rnlei<10;san ide~ett e16~ fe5zwt.sle·,g'~t 't\

Jr,1rga~tisop., A ·&gjn,~s2·e,ket fieb.'"(2;.

;iJivt?a'.egy-eg¥JJelenet~ e15til hencelts dhlet), fElIJlE~zftottaa l1aragju:kat vagy at

dunllket.. Fincner a forgttt!s s,oran ·.nagy
han~tdit
fekt~tett a helyszinek 'P,oniro~t25 eletha hldDIgo~~'a"Sarnis. ~A H1elygfZ:1rUiknek~ OJEie', ..' mili~~~,k n,agv,o'M lel',et-'
n~'f1:reJt:

fi1

e,hany ,e1]en:seg@ is.

200 ok:1:o,bet,e:n,ek ~egy 17e,~tiE?g ·Jjjtsza:1la~ jan Mai\l;l:al. s"zaki't b~i-atn:'jEli~ mi,t:e' @ duhosen ~,!,~eIte'ttel)· ~.~£)b~jaha\t~~ .~ '

Aval6di Mark,Z'uckerbe:rg:

a

,

K:elleltt re'rth:ie.
G,Z

Bg: ·ku.lfjn.b:s'e.n igu:z
SZO'"

,2 .[k1fer,b;efrg·l1aFI#oC!~di .ko.U~gtumi

"a-

rm], ms

e~lszJ?mGebIOJJ,k- tijrt:i'n~e t: ~liiliuitvtltight}'tlft6 utrjlitil. Mert prf!/bdl~

tn" tfJi.onni,t

eWeszl:t '." U} wehol~~tt Afz. Qldalen~ajta wa a:~ OIS'Sr,~el~l ·tt$~j X2· eg;Yt2temr61,.. megp'Q'ggj ~ f~1tij1t~~l- ~~:
Q'tt
r

v-'

JYth' mE:~' EStfffk ,elkepY£fJ,fn~': :egy ti~~'f1kilertc: i~~\~ eg:v '¥e.1<,~!;z.Re.rl 1!td'l~l'C/;1 ~em,eg", '~M'
. ,'f#,b'heJ'Q al1~~l 1J.tjD."a indit ,~g~ ti ci(Z~'iv rn wlpa SOD m:iUi,@ ,~ce!k k~'qJlI,enc felha:sz:~ . $Q le5;cg;. Ne.m u~lt 'ke~~ l ~'e'&1 n\eSJb Qzt tlm# '~.Q.'no.l ,e2.ek.a srilco.k Ilte'K d:el:gozt:ah~j (lrllf{il'ekosank-i ken iLol~ goz,nL M~,.t a .l'1\13 .'kn.,ek,m,~g ,ken mutatn~ ho,n,nan "lruiulttJ.k Jeze'k -a nilk ..Az !kelt IQut()ro/(t61 kf§zd~e, g}!ilti);tt l,epeatfhiJn ke.hleJ!pl~s" .
11.'

Earba ~lHwa,.,:A,'fulha~;n:~li" ~ pe~fug, arra hiztatja, h~mr dd!)nt~ek· ~1,mel~akJ liny ,21 dOJgo~ebl;J'.A~ ~Ildalt Zu.ck·er~\\~rg F acemashnek I'U2~veZ;:n el. S"ain:ta a~:':':fl~p.a'], Vll':uskint te:cj~d leI a kamp~oS'ZiOP e~ ha-

c

rrrarosan behal6'z:~,tlez:
.
,

Te:rrilB8,zeb~::~n:~'Ii r6vi(l idl~n'be:liU ori~i vi'trat general 'a stand.~ Scan I1,o;an6 h(fnh~lpj'ami ra,adi!J.'w m~s, ' t mi:;, d~enbiztf)ns,agi. s;z'd]~i,t;Uft QiIS, m1e&$,e~rtette .
,

.

SZi.

Ha!fV,

.

;i\

Sr.z~m,etYi,sle, !l JogfDRat:. (M:ij,j;;;}t ,3;3 ~ad]la~ t o~at" 111';'t)iSJ 'l·ep1e~e· ,t , ,Hr. '. ·,:A ~;z,a~ l~,· ,', ~ f "l·~~,tk"·' .,' ,l.~. " I ",ar:~:rizl~ ..
i

:~tf1ntut a muk.l;;aesk.epte:,len.k1;fildrl.lld~~g~ ltiitsiuk Iwll~ .h~Dl ~lt:e;k£~eJi ,U" z~e'ni,alig tilIBilrls,e1'fl'U., H:ig~:en1" .-' ' :J.tstlk e·bb,e,n Q ltij."[;.;."~--~ .lffftJ1i~J/Jliik,Q2" ·~lJklft. ast "s(Hi~l m

mit6gepe$j
[,e'

rena,Ss,el'e'l~~ett:llrv~ b

S!'Ziff~2-;-

meg:")E'~u:ll:an n,e~e:zi :~ith:e~fau;ehieJqj;. t

lig 'fele~es el2~1 agy id alyeul ne:psllfU _ jitekok 'vilt'l:k r,ajtal ehi!rhe . '"a felhasz .. ni116k~Jimar'a:lm~nt a Fa:r;m,viU,! eSB: M,ifnl W: ... 1t'l~lgiltSli!50k Ii_! ai fe1halslnil f kor!lnek ki.. ~le]efitte,~fAgy sillert es nem utcdsOsolbari9!fiisl ijevs'Iel1: jel~ri~ a ceig' e~etiben,~~008ban a n .. (el1 eUnditbttal az Ogyn,e,e:zett FaoebcuJl1G l(joni1etllle,u' icdkt1hIUllast.~me,iyllehetov:e tefte~ hogy ,. ',e~ha§:zdahlk,Fa:cebDo~k·p:fitlfi'ljuk 5sgitsegev'eh miim ¥a~artd~i'g:ita~is Jutl, let r '_ ',k be kiilon .. hiirz&ol1!-~~'ne j~tli[k;oJk han:l: - "r,lleS, vleg,ene~;ig'Eniyb~' mt~djitte~jeron o~gllfiatjiiDkat 201 to" la,v,a .. ..g :sra:n a iFacebook be'mutiJltti ,IZ ,Open IGra,pn$ID~gli~t '15,'t~pietv"el:s,QS9rban m.te51~ lehefOvlf , hogy s, :Fa:ceho.ok 'fend,s~e~in .ke~esttii:l!l~as5Iul~ jlirftak~.alrinternetel1 balratairlk~ es hog~Vmi 1n1emre , "J~:"21~ In ~ ''"uO,[lQ,eszes 1,,,,"· b mt:' 'DI£lllna:,~ meg glaS(r~I.JI,~,mt all~Im~ltnem 1PJ1_VBf' c,.l'E 'II~ .. t·, -'"I,,' . ~t·· .... k - ~ "'k' 111,'11"'d' ·il 1.0~~ln, ~e ~·b ., . '°- "''':''"''1.,,: --:"'d'''' I.,,·t ' . r..~'-' '. le~1 Ih",ll'"c--·tInf., 'h~"!' ..a: OZiJ; rI~eg~.e;n ,I m,1...~a]fIlQlQ '.'a5un~al.' 1'5 nagy b :meQ~D ,In "a
'1;,.";0 . ci. ..'
01' ~I'.. " . ,,,!" '.

A F~c,eboo~,mehtlleik ~Isolve:rzi6jit 2t1D4~ben,dloillgot(a ki ,,~,ark luckerbe~gJ'kezdetben IC5sk ,IZ ,ame rlkll egyetem~" m~jd~o'2,!P~stohDii b:eJk;ekbQnvoU~:eler~1!toJve,g~1 2:006~.Bln,'nyn~ a vi..
1

'"'g

I'

"

I

.. -Do

7"

--

-

~

1 991,~ben"'deSiitil't 'N'nd&ziSkent A 'velg.., ,0 megQ~I'tlis:Ha~,i:1 Ia'n(All ieh 3). Ez.U'tin ~ j,ott:it :HI~edi~t (Slel!en) ,Brad Pitt.~(elf ~majd 'Ia. J~ [~~,S (The Glm~)~ Eze~ U'_ !:olb be k1i. ~D,lt,(d,:an. flagy S,L, ,en, aUuJt.alok ffi.. ,mlfrn~e~ nevel1ez.: Nlint a,Halrco:sok klubja :(flJ~1 ',E!~bl:~·~rlt~t"Br~: ,21 Panikpnt~ltel"., 'S't:GjjB~'(PI'nit ·lo:OM),,:.A Zodiakus (Z,odilacJ liS' arBllJlJam:in ,JButton~HtfjlnoSI'EHe'te (The fudous Gue, GiBej~~a'mrinB:uaD'nlf athol '/QJral 'OtJd a D., IKap:Gtt 05:(0I'r'" -es 'Golld:en lbe~je~u~e~e:ket.
i"
'

_.

1'.10

.

'l.!-.'

-

-

.".").."

•..

-~

"

~b

o.,I

.. ~.

.

..' - n

ri~

nkahb nlem finomkodok, egysze~ rtien k±mondom: ez [a film e'sz.meletlemil beteg, Mindez pl~r$Ze a forgatokonyvirora es ,egyben arendezore, Lars von Trierre is igaz, 'a~nek:'a korabbi rnunkai sern voltak a1kal~ rnasak e:gy konnyed d.elut:ani mozizassa, A,'Z Arttikrisztus viszont Trier korabbi n kotasain is: twte:sz, szerintern ,~2 q~ eddigi leg.elborultabb munkaja, amelw51 csupan csakazt .nehez eldonteni, b,ogy ex az .,elboru:1ts,ag"J' pozitiv, avagy ne,gativ osszkepet eredmenyez-e ,3 n,e[:z,6ben ... A s,ztori azsal indul, hogy ,egy fiatal par' a zuham ala tt vadul szeretkezik =mindezt ,egylebl~ent Trier' ele[g naturalista medon mutatja be, gyakorlatUagszinte tel[esen pornograf a [elenet. Mikosben IOIR: jr61 ~hra,.nniak~ jar6kab[an ]:d5z6 virgonc a cse-rnpte,jiik nem bir magaval, elindul a suk I-:a - fe 111" .. -' d- 0"" laka~- a-bl- k-"il li-'lIle.~ maJI:1l1not:u.i'.J!'YT"I' - h:[a.: '<dI'I' rOUl:--neg,y emelet magasbol kiugrik es a betonon Iandol, A temetesen az anya (CharlottJe Gaillsbour,g) rosszul les,z,. korhazba kerul, es az eset miatt - ~rt... d . '-NI"O~S[ii'J'l'o"'ba h ""0 mo "'-d"""-- melvI . epJll·''';'''~'. __- - . ZU.h',at r • '. yin £,,':4 c. an Pszirhosaematikus zavarai, problemaj va nak - peldaul nem ~e:plies reo Qe'Se11 levlegot '~enni, ergo fUldQKlilc a scmmitdl -" ez~y,t a: ferj CWillem D'ame) -- aki tOrl

w~nem 'Da,'fue 1:9 55 jiiUusaban ·, .. ",~ a W li500lnSLn dl'" I.ambeli App,leton '" varosa' ' 'b·in 1["" . [MIa meg a napvUagot e.gy sebes:loNo,S '~'d, e ,-J!s~,pa es 'e~gy
1

• 19B4 - 'Qnzigati C5,e1epate~ Ha .e~jo'lime'k,a bomberek
1

1gSG ~A szakasl .' 1.988·~ ·§aigc,n - Tiltgttzona, la'n9,Dt6 M,is5'jISS~Plpi.Kri''Sz~
II

• 1985 ~E~nies meg hah,:i los .Angefesben
,,

-

.,~

-

-,'

-

-

'Ius u:tolSDr meglkisertese

'. , 9'89 .. :SzUJietett, junus. 4"en, ApolkoJI baJnoka '19[90 ..VeSl!tt a 'viiig; htRude'rek, tam.ada§i

• 1'9911" KOlnnyu a,ltato
I
1

a,pol6no edesr< I anya, ,gy,ermleke-[ Il[ '99'4 - cve5lel'yben~. To,m es Viv

1992 ..Feher sh/,atag 1 9,9'3-lfavol es, m,egi5 ~bzel

'kent A

C5a'-' _~I ...

II

.1

>

t:li4-'h [I;..

i [ ~,

~

c

ban W;il~ie,mvolt a ~:egfhltalabb g;ye.. rek, hat teswere 'vo[lt~eZlsrt el _. ~:ull, hogy He'm m;'ndi'g, ikaput! keUl6; 'figye~met a[ szul~6k1tDI. A [k;6ze:pisi(ollat A:ppl,etonban vegs,zte el, ,majd fellv,ettek ,a wiKons;in:ii egc Y1ete'm, drama :szakilr,a. 'Veg~lUi nem dIp- "'"' ~:D:mazott le, otthaglyta, mert u'gV' gondoll .. 'ta" hoglY[ Il ~ln,te[m1enyteele, v,an tehetseg .. •. Ilelen d[·'1,1k- k-I.,· I",eS,I'analro,kill... 'I 'E,""" ~ove.. . '" ,;,ol_;:"a. t' ,. ···j\,lt.,U1t I~ , tIl L] .'" II • tDen ue epe. tt egy' SZln'ltar5U~ilrf'b am[e~IY'~ :'~it", 11 I "·'1 '"1-.1 b J.. ,lye. :~, ~arta illl E.gyesu.t ,A ~~mo,~es Eu~olpa I,egnew'esebb 'szinh~ait:. E'losl9r
1. ~.

'I

• •

"
I I

.20011,..:Edg;es lot the IdlJ4
'f

1i[9915 - Gy'O'zellem[ 1996 ~.At ango.1 beteg. A,graffiti 1dr,~Uya 1g91 .., Kis,vir,osi gyi~!~os5aig"Feku[t,enUl2. 19,918'.. New RDil! Hotel" Luhu a hid.eD 1999 ..Tes,wirbD!2U, Exi'stenz - Ai e:le ja,tek 2000 .. 1,'u~lf~ghtE!'rj A.!lszo:n[ysofsok. iljl1abliJJn, Amerikaj pszlcho" ~1~aIi Ikik@pzi,s, A v,amp1r arnyeka

II

,
(I

, ..
'I!

U'

,;!

'I -

..

#

.. ",

-h'"' t: 19B' 7 -benlllvta - 'lieI mag!alra a f I: .1: Jgve~metr a[m~kOir is.A szskasz dlm[u' m,glU~11Oscarr,i
#

'I

j e~6'ltjk., ~nne.nt61 kezdM:e[ ,gy,akcn'latUa;g

hazavisai les [a saJat m,odElze:r:eivel

rienletesen

terapeuta>-

tigy don!, hogy
fo'gja

vaszhu p'rodukcii6;ban~

""d '" iL. U:I un: amll mln~ len ,evuen l:"'lt~~t va 1·1 yen

.[

III Sled!S'"
.e;;

2:002 POlke'mbe:r~ A szerllu'Q6 2:00131 ~ollt egyszer egy M'mk6, 'Ne'mo nyo[miuan. ~ 2004 ..Ordogi 'Szinjite.k ..... Palp, a, [VaNr es a BO~Drki'R¥, A Kisid'!it, Ides, vi~ie,let~Az, E!'mbf!naJb~as", Aviitor [2005,~ Befnre lit 'Had I N1ame,·,xXx2: A kovetkez6,'fo'~.o" zat, Ri:pl,ey a milyben" Maw[der~l!aIY 100 6 .. P[ifiiz'S""sze;r;efl,ek~, Ameri'lCiJin IDf'I!lmz, A bel so ember 2007 .. Mir. BeID, ny,arall, ,A kisen5~A Igyi~k,ol~,as lUvesmt! m 2~DOS~ I :Sko,nituu h:r'onOI!, KQ'lOS[ tirtklLmk, .Adalm f'e~ta'm.adasal 2009 .. Lf affaire fa,eweU, 'Re,m'segek dl'1~l!.Isza.f Daybr'e[a'~e:r5 -- A vam'pir'ok konl., ,Anti'krisztus[" A. farntlsQ[ikus, R,Q,b, ~r'
1

e

meggy0Lg:yit~Di. ateljesen. olssz~ropp'ant as,szonyt. Igen am de hamar kidernl, hngy itt nern pus[ztanh:etKolzllapi depxe~Sizi6T61 '\.'il_ sz6 ..~
I

kat ,esdtta kelnek, A

·U.'I ~~"i;,2~~j)!',.~IIi"....~......... . ",",,_,

megta~,a1jak a~elelm,ei n,oi leU{jet,. amely illit6:1agmag~ a
J!~.t.,.!,,'U!,.·!Ui,4V

"",'"",':11."'"

0I"'",...·15·t-2..

s:eg esagonesa, egyszocvalaz ~tikrls~~
tus . .Etb5.l a pl}pltt61l;,.e%dve a

t:,t3tiIis kattanas, SzOrre+ .aIis; br.utaIis'J) nellal meglehetdsen ggsz" tustalan pill~U1;iltokkOi\(etlre2;Qek. l.qjewe,_ ly:ik ezek k.o'zill nalam rende.sen kiv@:r.te·a biatositekot, eppen eZle~rt es J2Ii spoilerelk miatt inkabbnemmennek bela at resz-

te'tJ&'Oue. 1/.81k, i

nl ke~;eUhe-

letekbe.A mondamvalcval viszont nern
volt bajom, mert ugyebar senkinek sines megtiltva .. hogylrimond]1a. Jaz.t~ami'tgon~ dol. Az mar mas kerdes, ho 'Iegy,eter~ tunk-e vele, ava.gy sem - ,e-nspeciel nem, Ahogyan vihigszerte~rengeteg n6i szervezet sem, amelyek kozwa legtobb egyenesen £elliaborit6u,ak. es a gyeng,ebbik nemre nezve lealacsonyitonak talalta az .A.n~ tilmsztust.

Diw~5ved~·franda·fli~mdr·atna ;~e~r~·pjok:· WI~lftmDafoeJC
e,

E!~edlti: :P:I: Anti(hr-i$t d Renw:aCf: ,ba~a \lOrl T~i~'r

Keretes, naturalista drama.
.Az Antikrisztus kicsit olyan, mint e,gy ker,etes~,mod!e'rnl! na tusalista drama, am,elynek van prfJ16gusa es epi16,g~sa, tehat dramaturgiailag j:61 ol,ss,ze van rakva, A h,ang~Jlataxa sem lehet p',a.nasz,~ ugyanis a szurrealis eI!emek les kepek remeltw iUesz_kednek az adoft szima,i6lt~ hos, ,~otj,olldhangs:wyc,z.zak i),ket. D!at:oo'

thfar:IWeGa,in~~t3J,LlI~: FOJrgalmca~6: Budapest Film

l08~plrc

es GainsbtnJrg j.ateka:r.a pe'dig .s:zil1ten egy szavunk sern Iehet, ut6"bbi p',~lda""" ul ezen ala.kita"s,aert Qer~e' -b'261 ta.v~ly megkapta a h~!gjl,bbh s:zln,e&inonle¥ jfto·
,mj.at" A francia h!~lgy t@nyl~ n.agybn ddatette tnagat- laGsit roaJf t~'-:"""-",,,"~; i~ - e'g, ele-g ]j'evallajos y,o~'f.~ zem~e~eketla.l1.fa en tuti(ra.
:'-~.~.'":~.:r\!':"

IE] MAR
,ELETUNKBBN
.'. ' I. . ~ .... _ .,,' '.'

MEGINT TE?!
""
1__ "
I., ., . --', _ . . :,', ..'

-

, START: NOVEMB,ER 11.
-

T.E·S, V,&, R:U'NK, ME.NYA,SSZO.NYAKENT, VA,GY.I',S, MINT LEE'N:OO' S'OGO'RN'O'. T 'BO'--:-"'LD'O'-"G"~ A'S"'O~' KA-'-/:-P"'A",J ."._ ~ " '~Y'·C-B;-'A' . 'R-,,"A:-',',: 'I'G-"'-'N'-,' ___: N:JA:-·G-Y····! -IN·· u"'G'-Y-'- T'U''''N-' I"K"" 'H-IO'IG:-Y"'" .'B.,"B·'IrELi _ --Z' 'BT-Ti" N: A'G' _:_ ,"'" N . .:._' A""'K" ..O ·' '! - LB"O' "I "J _~' ..- :',
,~.;iIi< ';.;,'

"'"

"Ii!

~

.'.

A
'II 'I' '.

,

.. "

'.'

'.

J

-

.

'-.:_,

'-

_''-'

,"

kozepiskola nemmindenki szamara jelenti a legboldogabb idoszakctl A lanyok peldaul sokszcr sainte eletre-halalra meno harcot vivnak anepszertisegert es a suli .. gjobb pasijaiert. A sok-sokgonoszkodast, gunyolodast .. '" k d'" 'd" mzony nem k" '" konnyu eireieum,,', 'M'I'; kk,OI' .1£ led res szemetkedest P(~" ig bi l,j_,eg,a. sem, amikormar sikeres, felnott n,o lesz az egykor gyakran kicikiIY

J"'-

zett csitribo]... A Mar megint Te71 foszerepldje Kristen Bell, aki 2004-ben a 'Veronica Mars cirmi amerikai sorozattal robbanf be a kozrudatba, majd olyan vigj,atf,kokban szerepelt, mint peldaul a Lepattintva, a Pares mellekhatas v.agy a Minden kut Romaba vezet, A Mar megint Tre?~rendezojenek megsem emiatt esett a valasztasa Bellre. Andy Fickman ugyaniskorabban mar dolgozorta szoke szinesznovel: egy

New York-i szinhazban, illetve az Emmy-dfjas kultfilmben, a Reefer Madnessben (ami a Sundance Filmfesztivalon debutalt), Kristen Pickman uj vi,gjiatekaban a sikeres Pk-est, Marnit alakitja, aki batyja leskiiv6jllere tart. Ekkor derul ki, hogy testvere aat a. Ianyt fogja felesegul vermi, aki kozepiskolaban a Iegnagyobb rivalisa voltl Marni felnott korara sem tudta elfelejteni a sok gonoszkodast, ertheto m6don egyaltalan nem orul a frigynek ... Dehcgy ennyi bosszusag De legyen eleg, kiderul, bogy a leendo ara tip-top nagynenje (akit Sigourney Weaver ja'fLs;,zik) es Marni egyaItalan nem trendi anyja (Jamie Lee Curtis) szinten hatalrnas ellensegeknek ssamitottak at. sulibanl Hogymi sul ki abbol, ha a reg nern latott vretelytarsak ismet egy fe,d~Halakerulnek? Egy biztos: a multbeli serelrnek ismet felszlnre ju tnak, a csaj ok igazi vadmacskava v,alnak; karmaikat kiengedik es maris kezdodhet az "ele:thlaialharc !,
t U

Jamie Lee Curtis, (Halloween A n~muletejslakaja, ~19178) es Sigourney We'laver (A nyolcadik utas; a HaJai - 1979) hat h6na POIn belul kaptak meg az atta.. n~snek szamit6, filmszere'peiket..
R

,A, M,ar megint Te?! dm1u vigja-

Beck Adrienn

tek eh5tt meg sohasem do.fgoztak egyutt!

'UTAN KlDIE:RU'L, APBR,JROL,
H.IOGY KOIRABB,AN
,.,..

JO

!Oil"..

"",,,

G'YILKOS IT:EN-

SZUPERK.j,MK,'i:NT

GBTITIB :HETKOZNAPJ,AITI,.

KATHERINE,
llit6L
J ames
I

H:BIGL JAITSZ-

a, BecrgyiThcsek

_

SZ,A A FO,LYAMAT,OI,SAN 8zerepB'Qen., aho] 'nem (s,ak n2ikaUag van ielen~ htuien1 kaffl,oiy" felniittek.re j1rizo ~~~-rr!J.1lJIY5rruj"kkD.l is meg k.e';ll kiJzdeni~,.;1 Ahogy :K:utcher'ig,ent mondott, Kath,e'rineHleigl . . "b "'·11~ . . 19,ra i~Ollntott. a ",zerepre,.-A· szep szmesz# .. ,,.

(,is

Bond~filmekJf~t idez'o~ akcipi-thrille:r" jlO' adag humormegspekelve! N,O,s~ a mozi olyan messze van a 007-les ugynok kalandjl,ait6.tmint Budapest K,sUfom:iat6L.,. S ha valakiviccesnek talalja, ,ah:ogyan Katherine Heigl csinos kis fele~segkent mindenre r,icsodaThozik~ tt~siZlefviss~,ais koltozik es rohangal, Ashton Kutcher P€~' ldig felvalt1Ja jat8,~:za,a,:k~·m!~'Dyfi111t 19:5 az la:' p;s amerikai ferjet" hit akkorv.a16 .., ban ez a leginkabbneki 'V,alb fibn,~ Bs biztosan nem fOlg ,c!,a16dni sern a sztoriban, sem pedig a szine.szll ,alakltasokban,.,

IDBGES;~ OlEN) SIIKiTOz6 A'RAT, ,AS,HTOIN ,KUTC,HER
PEDI'G M:EG:P'RO,BALKOZ'IK
A, ,KO,KEM'BNY' AKICI',OIHOSTI
",~, __, .,. oiV'

'"

.~

D,oi:gy ayadgZ;cltt: ;~"N61g'1IQn izgatriftvoltarn, n:DgJ ~z lJ 'f!CJirtn'e!re llehe;teh! Tudtam.),

,A,LAKiTA'NI. V,IC!C' A JAVAi ,- '. ~ _' BOL' HA H·A__H'A
"" -.---c
j. ' . - :. ': - _ _ .. __ __ I

m~n{lke[tt~ctf1;k%£.bndya tij' terepet jelent ,eli ,(J s

Die csak azert, mert Kutmernek van " • ~ iI " par lzgIDm,as .~.1I~, • _'," I€line k ~C10'J€ tneknsm ep'~ t' 'd' rek pen" nevez h ere meg;moz".u t asa .ve,.,
jIl_,
.",·;'-I,:-=-.···','_::,-:·,'II·

film, hisze:n lenis' ftil:eg n).rru;tntiku$ lllgjiJittkokban Jdts__Z'fJ'·ttg,m eddig .. NaS'€)rl seeretam est a mi1.,fRjt~ :~8 "'em.is SZ{!retfl~m vegl~g Q L h f;ZQ (.«rnm eJgo tr . ·-Qgynl..
&'"~ .'.. .• '

L!!I!I

-_

1_

_

'

I

till ••

_

1

csini Heigl pis:zto]yt ,du~ 'a s.zoknya]laba

e.s remiUten roe'nl~~tatil) toszer:eplo,llmeJk a
nern sike:ru]tkibnjiniuk a xom,limrtiku.s filmes Jrk,atruyabol. His-zen es az alkotas is inkabb !e,gy roman tiktIs'vigJa tel<) minthogy James Bond-filme~et id,I€!:z,6 akciothriller lenne ...

·,IJ

>'

We. 1"-'1

1""

-~';I'-·

__

':~/'~/"

t'

.n t'Ji-"'r'::I'

-

,.,

_

1"'"

""""",

Ashton akcidszerepre vag,yott:1
Derni Mooreifju szerelmet eddig Ieginkabb romantikus vigjatekokban ~atb.attuk, (Mig a jackpot leInem valasz,t, Szereler so__c~a.:,-11' t·" k" d ik lal,as:ra~, "HI I,e' h a.v€'r~, b '1.aXJo!t;;;ID ~ ...... _~O ~ 1_
..1:.1;;;;.
,C C c·

szik, felmas~zik e:gy haj,6r,a~felrobbant taviran'Yluaval egy helikoptett), vagy a

I,

,C

~

cs:im?) 'Kutcher nem titkolta, az ut6hbi id6b,en egyre ir bb v yott If;gy' komolyabb akcioszerepre, Eppen ezert kapva kapott a Berg-yilkosek lajanlata.n., 1_"Keres-

te-mal,eh,etioseget" h:ogy az akciQ m:u.fajdban '. k-' "lh· .. M···· ,,.. sosem .•)tJ.l,,'_ 2,S _ Z Q "ass,am ,m.aga,m. __ -",eg ezottam hasonl» kQralfte'rtr~ = ar,adoz,ott ,a
_'.' '.,--, ',: "/-"'-'.,:'.'_,', :-"-.-:~I

'-'-:--"=',1:-:'-

':-:- -

":'

,.,,:.~.

,"'.,

!,'.,",'/,

I

1",'"

~~ szmesz, Scott Aversano producer szermt Ashtent a le'gjobbkot talalta 'ID 8'g e2 a szerep ...,Az: emberet: le;giHkdbb ,(JiytJln '111mf'kn5.l' lemle:kez.n.(!kru,. a:m,iben IB--19~ 20
-

I

,

.

,

'sze~e,lo:k.:AsKwfl K~tthe~
K2Ithetrne H~lgl:, Wml

.Ameri~ai 2l!kdiDfi:lm ,Elredeti dm~KiUelr.s !R.e'n,d"ezo:: ~~dbr:tt L~kfHc,
• ,. ~_.-;>;:.L "_ .,', - - --

,1okiJtt faz:(J1ilOKaL }dtszik" mikiJzJ,',en 8zem'me,1 lafhQtoan nem ,o,lYlan flatall Mar
eves

kes,ze.'n dl.ltarra

1

hogy lolyan moeikban

Fo'r,ga!mazo: 11!3 perc

$eHe~k,Cmh@r'iine O'Hara
~,'~e p",

A C,OBN T.I'Tri,BPjR'L~B'GUJ4BB, B'I,BN!IALII·'Ti,RAa'I:KO:M~jDIAJA.~,loiN
A L,.'GJ"OB,B PILM R;A.KOZJT~T'O'
;iT!
l~

E,l ,A L,EGJQBB

OICAR,-Di.J'RA J'BL,O:LTB:K.

as E:LO,ONbO'LKODTATO':,

A,z :E61: KO:M,O:LY
~

JlOR.DAT10'KONYV ItAT'E'G,O,R!'ABAN I!S.

,EMBER, E'DY,S,Z:I:ItRB SZIO-' M:IN':D.,NKINBK A.JltN,LOM.
~

USA, ",60"15 svet" kBzepo5Ztilybe~1 J,ollet., Larry Gopnik. ellele ~k napr6!1 a ma,5iikr,B, a fejle t,eteje:re ,in., Egy [S!,I" d~s 'egyetem nem klvesbi ,cs@n.des fizlkap,rofesszgdiv'!I~ n~Je' Iijj,zliir. h;og,y .elhfJ otejgryik Jnagyklepu :koUegaja "'. ..... ot £:"!. 'u." L 'JrlA'kL'.\!I;'1 -1~~!'li,., , '.. ,r e.... m'.eft' al"i' ~, I\.u e"~a.ire'ulal'o.il·bbI, m' ~i\'iIt v1ee7~llhUIOa!o~eir'" je,t A. hizIJp,i"r k-el kamau giyerlke sem tartolJi'k ,I, ' Ii .."
c.
M '

,I.

.

.'

I

III~'II

III~,

j~:bln~,A~an.ypedig: rrendszeres,eln apja pe:nnildjal ... m'a:lja~men, iP~lsltik_l~mitetre IQlJiijrt M~ndezek. te'tej,ebe ~y ~S1meJell~en!evillm, :pttlba.lja m.egturn:i Larry ,all'asalt alZ I ~ egy,!temen .. Es ha lez'megl m:ind nem ~e:nl!le ,eilegi! egy bu.. kiS'rlill~Ove 5 hang,alfij, el6sJo:r meg"szt!getn~i, mlajd Imiutlrl nem,J'ar siicentd", rigalma .' . n.i: akarJill IZ egryre ,~eltseglbHseftebb p'rof~SS2n:rt., Hosunkhitomr,ab· bit6.1 is tanacsot ker~,deuglV tunll<, mi1nden h~aba., z!genv S
-

ayen kele~lheml tBteginiaba~ .A'fiJur olyam.ato5 f ,:,. • s,i prob,lemii rnlil.U e;Qyrl nagyobb pitball11 v!anl,al i'SkoUi,., .
J

I'

'1

'I~'s'e~n'a -b:"I"'I'hI.lc-an· 1'..;r,C'U·~,r;7'"111i.,. ~u t'l:lli~I'l:IIII~ i&1C! -m--~{r d r &,-~, ~ Il. ,.a~UJI' ~~ iwk a csoda segithet~\fa,gy 'meg It! sem~.,~
:1" l4r.b· .~ La'n'U ~u -,~
11,411 Ul

:3 -I'' ' D~ -,
,.,~:

'!li!4k .i.1W\!

,_~I

_,I

~IVi:iid

I

_1_

WI'

lA,

" 1'.-..." d'" as '--k~,-,,o"fj_1 .._,.... . d.. " A _e,gen 'I~~' ,ilCIO 11m ren~_eZD" t~ Scott ii'mad__ _ _ on '~-y,- _ __ Denz,e'IWashin,g.•_ _, I
I :_, -

'tonnal~ do'lgozn:i ~ Ezert legujabb

fnm~'ehez is a vHaghirii s,z:inesz1 kerte fet A szaguld6 te'mpOj'IU,
b:galm,Bs

thriU,er

ko,zeppontja,-

ban legy' elszabadalt teihervonat ani (:n[jetve~ robog veg'ig akietlen iam@,r'ikal:i taj'on), am1ellynek tar ..,

tidy'kocs:ija ,egy' r'lendkivul me,r'QI!'" z6 vegyi anyalgot rej't A katasztrofa szagal teh,at ott II,ebeg a lievegli5be:n~ hisleln, ha a v,a,sI(J,t.i ze .., s te1h/E!,n:y ei'!'r a kovet'k!e'l!D v,a:rosba" minden e's 'm~ndenki'elpasztull Ket ember van csak talpon
a v'ideken! ,A vas1u,ttars,a's,ag al .. kaJma,lo'ttj,aii':: IFrank, ak:i e'ppen ny'ugdij el,ott aU Ie'S it fi,a'ta~ Win; aki a kittir'esi lehetoseg'et keresl B,ar senk,i nem bizik a silkeriikben, I ferfialk me'Q'pr6balljak a lehete't-

lent: f:e!ltart,6ztatni a vonatot es meg,a1k!adal,yo,zni' a tragedtit.~
Denze~ W,ishin'Q,ton partne-

re Chris Pine, aklt a Star Trek 6jabb va~tozatab6'1 lsmerhetLink~,A fUm sztorlla egye,bkent Ikf,., nem I[Sa,' 'antalmagona~ '. Igaz tort'enleten alapu~!

CINEMANIA, 129

M),J'A ]!,DDIG, MINDIG CS,AK MA.;S:OKNAK ELT" is NEM AZA' ZAL 'T,O:R'ODOT'T" ,HtO'G'Y O'T MI TIBNN'B, BOLDO'GGA.., ~: ZONB,A'N VA:LTOZTA:TNI" ,KITtORNI ,A,szii"RK:& :HETK,Q'ZNAP"O',K,BO'L, SORA, HEM: ,KBS,O., Az IDOS, ASS,ZQ'N'YEP'PBN B,Z:ER,'T I 'U;-CO:-'y'D' I.~., 'N' __'T ", 'HO"'G" 'y E-'L:-C ·0····· .._ .. . ~~ .. 1 :-M''CB~IG''-y:'' 'KO"" LT"BS'Z'1I:! T':'E!lT _-= TtA'-N-'-U-LNC" a, ,D : ,I ,', '1' •
iii" jiII.j#l !!!r~ #., ~ ~.

."i!J1

,!!!,!!!,

ill

III

,

,"

'::--'1

_ ...

_:_.I

"

,1,-

'I

, ..

"I','J

I.,

_"

r

I"

.. "_,'

i'

~,

~r

-.

_~,.I'

..

'.'

M,ijl,aYangl Ueong ..hee 'toon) tegy ha~I.,~ ~, ... ., tartOZQ,tt szupe,rnagy'l~ a,!\llne'l\ lei :m~n~,
~ '0

de'n,napja,ii !rend:szelri'nt nagyoln

ese ..

menytel,enek les mleg!I'ehe" n una I.., masak.A rtegge~lek e5, az es,tek m~ndig ulg'yanotlyanolk., Mi!j'anak ~j,ICSU~ ,pa:n" anny; do,lgalv,an~, hogy e~ltarts,a 5,aj,at mag,at, egy beteg, id6s e:mbertr is az unokajat A n,at9'iin,ak. le,gyiikiik
SE!'ml konny'iti meg ,I dol~g,at, ugyaln .. •' .. '" '. I IS a t'if! tf legy algyver,ze:s mlatt ,elgy'laJ_'" tern tialan neml tud gondol,5.kodrl~ mllatgi ..
,;i"

zil'rkozott h1ogy' aUg kOlm'm.unlkidnak tegyma,s" 5>11,. MiindosSlle a[kkorEa~,al koznak\, ,aml:ikor delben le'iUnek ebedelni.. At
annyira

ror, a f~'lu pediilg

aIS5tZtOnyna:~v'sgiU beteUk pOllhal~.,malr nem IL....·' elliVllise,nl teL,t,az:e~elle;'r ezer rt DUJta I' ~ II. ""' '''I~ t t " : jelent~ezik egy ikijlteszeti tanf;oly,amnil. ,Mija elkezd we:r,set,et~rn~" aml uj

lehetols1egelctet nyit melg eI16tte.,.,.

IG,AZI SZTARKAVALKAD :LATHATO AMACBlBTEBBN'! 'D'ANNY T',R:&JiIO MBL,~ ~I

..

-

-

,oifj.'

L'8T'T TOBBER K,O-' ,ZOTT FBLTUNI,K S,TB'VEN SBAGAL:1,
t !lull ;,~

,

D"ON' JOHNS,tO'N'" RO:BB,RT' D,B NtRO" ~ JaS·-C-CS·::-I-·C'-A."·ALB"A' . 'E5'~ ,II'
I ,,_.',. '.. _,- _:::_- ____:_ ~,~ l' ,-'

,LINDSAY LOHA,N!' JA" :ES ,A'NTJ\:L ~N'I'MR6'D rs ME'GVlLLANT·JA
IS"Z,IN'BSZ,1 T'EBET,SB"" PILLANAT'EREJE,I'G!
~ ~ ~

G,BT, IGA,Z.,t CS:AK :E,GY

,Aid i'gazan mecskos es bliiuti'lis slQ,r,akotzast, ,kilv,an e.stere, annak a Ma,che'te ,iI ~egi,~ ~~. '~,S ,g i'IW' - ----, ,• 'l1li> .U~,. __ to.·· ~LI.U·1 _.J' -,i .... J" b "Bei! laszt-,.jIIS-'1 E'" ;.1i"jon' 8'm ,.s· a-" k ,g C"'7.Dre·· ~pD'S'...... me latt b'al!"'1i"a"~"I!C "I'gaz' " h ':III, ,a mlOZl va,.. hldl ,szta.rdompinget ig'e;rjj A. ma,ri ,pedig oly,an olrult" mint 'm,aga a joszereplo',:
. .•. 'II'
C'
_I c

,t~,

._:

,.~,

0"

~,

a .Iegenda" a gyUkos, osztonne,1

es, par -- en k.e',pe.sseg'eikkel meg'al'dott

,M,a(h.ete~

Cl.l .,:;;;;1

-"""' ~

CiJI

.A mex.ikI61~":ej'v,adAs,zt va.~,ak~balekn,alk :sleim'eU ki, MegblzziJ egy mel6val (Iegy kor1TU'pt szenatorral .keUene veg:ezniie)l, 'majd ugy atejti a palan:ko,n" hog'y UU.., det ftNe csak ugry csattan (Ielk@!dik ka,r'o'zn~l! M,a,the,te' '5ze'ret:ne t'i.sztalzni ane .. , vet~,Ipersze ItiZ nem :melgy ol[yan kannyen. Vannak lI'gyanis" akik ,3Z utj&ban aU.. nak; egy ~egy,etlen U:l:letember., az orult Von lis hadsereqe es, tegy g;y,on!y'oru be.. , v'andodi,si hiva:tallnlok.. S,l.er'elnes/ere 5Ieg~ta'ii;s akadnak, t:o,bbek ktozott egy slex~ : START': NOVEMBER :2,5~~. "1 'b t'-Ia~o arus es eg,y p,apt sze:m'e_ye -e,en,",n
- -- if. ~

::iE .

mm, ar '1. ,--,' eve hlo-g"y'"~'.. ,~.:_en" ~. ,~. ,:..__ 3·· ~··V.~:, Affl eck a . a. ' "."..:~_' B-· ~ Good Will Hunting forgatckony1
l ,
r ,-

I"

J

veert jnegcsatott Oscar-dijat kapott kepessegeit elismerendo. A rossznyel vek megis azt rebesgettek elso ren dez ',e/'s,e- Hideg ny omen (Gone Baby a a. '_.:.' Gone) eseteben.fiogy ugyan elsnlt a ka,,'] dke _'::1 -.', , . panyer, stkerult osszer'h- ozrua egy )10 fi"1 met, ,am 6rtis:i kerdojelekIebegnck a kovetkezo munkajanak sikere felett, Nos, hatarozottan allithatom, hogy fricskat adott az osszes ketkedonek les egy remekheist (vagyis rablasos) filmet tert Ie az asztalra, amely utan kead korvonalazodni, hogy rendezokent tan meg na~L . '.' ~ gyo bb SJll(erre hiIva tott, mint amit SZ]= .. '", ent nesz k" va 1ah'a e -1" hiet. . ley.
'10;.-.' _ ..... , ..

1.

"C_,""

.'Co

.

'-"

'.'

'.

,

...

··

..

IIG

-

,i'

.

'J'

,I ..

-

-I

•"

Charlestown, Bcston-Massachusetts. A rahlasol{ f6varosa .~ leg,aIab bis a film eleji felirat szerint. A nagyreszt Ir szarmazasu amerikaiak altal lakott varosreszben pontosana fent emlitett Iparagat tizi Doug MacRay (Bien Affleck) es bandaja, raadasul szervezetten abszolut profi szinten, mertani pontessaggal kivitelezve E,gy bankrablas utan azonban Doug, kozelebbi kapcsolatba kerul az egyik h6Igy alkalmazottal, Claire-rel (Rebecca Hall) - pont azzal az eggyel~akinek lehetosege lenne nyom~ ra vezetni az FBI-t. Ugyan az utcagyerekbol balhes kemenyfnrva avanzsalt, agressziv Coughlin (Jeremy Renner) -

es

tokosa ~ ,e'llolskfid1ik, hogy ne alljanak le a rneloval, Doug azonban '6.j eletet kez'. '" . dott ~." , ' dene immar az irnaido' nove 1 tavol az egysz,lerre szere ett es gyd16'lt varostol. Ahogy az azonban lenni szokoti a legtnbbheist filmben, meg, egy utolso nagy hepajt be kell vallalniuk, mivel a helyi keresztapa szerepeben tetszelgo fejes megfenyegeti f6hosiinket. nA rabuis mellett: szerintem erdekesebb, ho,gy' ez a fd.rn egy sracro] szol, aki meg
'11

akarja vt11toztatni az eletet. A szuleit6.l o~{jkolt el,ett61 szeretne elszakadni, illetve .". .' - <l h' l' •. ~ l' ,,;- . -"~h' b ." (J varostot, ar 0.£ nem e'fZl Jo.t maga: to~.' e
~ meseli Affleck a filmrol,

J~I

u

nern_.J m ellesleg a '1°g)"lo"'bb' barat ~" -- bi ,,/ __ I:'.~· 'elm :_,lr·.."..
I~ ~ I~ ~\'

i-'_-'

:- __ ,~,~_

i~.:_~:

1,1-

.

_~

I.',

.: ..-,-

-I"

I,

Amitol tulh~p a film az egyszerti rab, .ur .iOZ .., -.. " Io-pan, d'" k" h e II,yen, az a r,em,ek arany-

ban adagolt drama, krimi es akcio turmix. Ha lepp nem eg,y autos uldozest, eg,y rablotamadast vagy lovoldozest nezunk, akkor sem ul le a sztori, vegig izgalrnas es porgosmarad. Ebben liitszilk, hogy Afftelck a dramai szalakhoz is kiva' '. .] ." kozti I Dan."er t ; rnm d a szerepjo"'k' egymas 1'" ., viszonya, mind az az egyedi hangulatu, Ir kozeg, ahol a tortenet j,atsz6dik~, magaban foglal,egy keveset az clasz maf' ~b ", fia szervezettsegebor"'l es az ango 1 h I" ',-U 1ganismusbol, letrehozva ,e,gylenyegileg ~ o _.' uagot B ".oston b ,e.'=_o',ar, "1e ttre epu "1"" ,alvil ty'" b Ile'(SU Iveb ' ml "'k-l szrveoen. Am e"'ck 19y err ekez;ik vi '--~>~ vrssza a ~ ,1\ •.... .. '" varosra, aih1.01 ftemott: ,tA""l '8"0 -QS es "9" 0' .'-es ~ 11 .~. ' '" kb'" .. l b il I" '" evexoen egy tratian szana, y vott: erlleny1"
,I'

I,

ben ezen .a ,ktJrnyeke-n, ugy hivttf.kJ' hogy a · d "f".... L 7' b " k renyes CsenillorveM'Y',e., i.eioN'h- e:tt"" ,_eft _'arlt '., .£~'

nappal as utca kozepen, akkor sem tanuskodott ellened senki. Elegge v.eszelye,s hely,
de a koz;osseg rIagyon iieszetarto."
A tiszavirag-elctu, de itthon is veritett Donnelly kl,8:.ncirml sorozatra ,e:ID--

lekeztetet a Tolvajok varosa, legalabbis a hangulatat tekintve rmindenkeppen. A formaturna viszont ~ tobb kulhoni les itthoni ujsagi1r6 kollega egyb,ehangzo velemenye szerint -" a Szemtel szemben cimti klasszikusra hasonIit; ugyanis mindkef filmben a bunoZQ kontra renddr parharc kerul ako" tb gorcso aia veve a motiva.. ""}"' .", . .zeppona, cioka t res az eletszemleletet. Am mig a De' Niro-Pacino kettos eseten az emlekezetes kavezos j elenet utan kiderul, h,I()g:y a belscmditekok nem is kulonboznek an nyira, addig ebben a filmben csak az egyik oldal hatteret isrnertetik meg veltmk, az FBI=iigynolk karaktere (Jon Hamm) kisse sulytalan marad, A, szineszi jate,kr6] annyit, hogy szamornra Jeremy Renner elvitte a show-t. A korabban a zombis 28 hettel kesobb cimii filmben, illetve a tavalyi Oscar-galan tarolo ,A bombak foldjenben is f6szenepet jatszo szinesz
-

tokeletesen hozza az ontorvenyu, a baratsagot vertestversegkent kezelo, mar ecsetelt Ir nehezfiut, kulon rateve egy Iapattal az alakitasra azaal, hogy tal an neki sikerult egy,edul hihetoen elsajatitania aa II" akccntust, Pozitfv szfnfolt Blake Lively jateka is a feslett erkolcsu drog£u.gg6 exszereto szerepeben. A tobbiekkel sines semmi problema" az elva-rha-to sairrtet mindegyikuk boven meguti. Ben Affleck velernenyem szerint 510sem ernelkedett ki kepessegeivel az atlagos hollywoodi sztarok dompingjebol, azonban ugy lats,zik"re'ndezQlkent tobbre hivatott. Elsore is sikeres fiI"dik' " met kesai keszitett, maser xra V1SZO:n't 'egy zsanerfilrnhez tudott ugy nyulni, hogy hiaba lattuk mar kulon-kulon az osszes fordulatot mas mozikhan, ilyen gordu'I'e '.enyen es egysegesen 11 "k' '" ~ '~I' reveaenyetm a Tolvajok varosat, e'rto rendezdre vall, Sziliczi David'
I F
-

,

I ----==--

'CINE MAN LA. 133

!

Els5re i"ersze elintezhetnank anll'Yivru., hofW o~sEehasorultj'a negy beot ,elso ev,et a szfrlete~ gtlk p~lanat:it61as ~~eyt;ordul(t~e,~lin~ples;ei,g.
.j_ ---

lore· sz61G,k,hogy nagfiab61 e~t a cimet maja kes.obb is elltljuk az uj:s!.lgbq;n, tehat nero @f erniatt morogni (nagyon). Fdleg rrem mest, mert a Ean,a_k - Az elsa. ev' t,enyleg nem rnindennapi film.

A neZQ pedig nyugta2:Hat;ja. llo'gy ea al~ttJB.Z egy
meg ez Me'n~plia:han es Afriltahan., (Solian ilyenko:r' s'zQktak halat adm, nagyazert megis j6 helyre s~ziilettek.) A filrnnek azonbanaa 6hatadan. aSBZeRasonlit~ gatas mellett sokkal melyebb ta'ttalma is van. A bab,akna:k ugyanis term~,szetesen~a~hnult sines :r61a,hggy hova sztilette ,:.' Olyan .ertele,mben p,ersze, hOgy: nem, tudj4k: megitelnir; 'mi qL j6 €;9:, mi a
~Q~S~

ev

alatt cez tert.eniknnalunkil'l

(A1nerikaDa:n)~ ee

h,aly. Szamukra csak egyvili,g Letezik; as, ami kornlvesai ,oketo Az,elso Mk'e~i217o]ugyanugf telik e], ~ .azonhan p,er$ZEazt is l~tjuk~,hag,nagyon maskent. Hosszan lehetne meselni me_g a Babakret arro.l , o~ ~ ._ hogy van-e kftlonbseg akozott, amikor egy ,CS10PP'i!:~

seg egy rnebiltelefonnal ¥ag:y egy megtermcttbqr

juva] jaf5zik. Mert l1gye van j[s;lm~eg nines ]s. ,EnnEn

azcnban sok1fal egyszertib15, megne'.ani a filmet, A ltei?ossz,eaJIitasUnk (salt lGedvcsirui151h6zza .. , Amugy pedig" aki gy'ereket akar, $0 ha ·meg,lI:1ezi. H~tha kBdvet kap, htlgy mashdl . zitlj1on·" ..,

A negy helyszin: San Prandsco, 1okio, Mongolia es Afrika

AKER.D.iEZTU,NK R··""·.-,~ .. '. --u

--

..

B·IZO'T'TSAGANAK

~.

~

PE .._ . ....ED··I A'" FI.LMPSZ1C,HOLO'IGUSNAL, S·K·.·O'" ~. ... I .A 'JL!I '--rIILM,IRODA . ·K··-;·' .. -.- .... e , ... .·ORH.ATA.R TAG·JAN.AL, ,HOIGY MI A,LAPJ,AN SO ROILJA.K. BE A .FIL·MEKE'T K.OR,BATA.R
-·-1' -.

c-.'-.

,

.

''''''..

,I

""

;Ii>

..,..,.

SZERINIT .•.M.EGTUDT·U·K A,ZT IS, HOI,GY MI:E,RTI VAN ,ERR,B SZ:UKSEG." S :H10 'GY' A ,BIB,SIORO'-

~

-

,.,..

~

.BIs'osor.banmire

tdr~be8'Orola.sn.d1 .,. iik r "I egln_: at L- . kabb': azt nezzukv h ogy muyen tele]emkeIt6 tartalmak jelennek Ineg a filmalkotasokban. Ket meghataroz6 szempontunk, hogy milyen merrynyisegben es minosegben van Jelen egy filmben az eroszak es a szexualitas .. Ez a ket fa szernpont, de ezen kivul figyeIunk az ertekrendbeli kul onbs egekre is. Peldaul a 16 even aluliak szamara nem ajanlott kategoria javasclt. ha a droghasznalat egy sikeres cselekvesi strategiakent jelenik meg~, mint a Kalandpark cfrmi film ben.
l l

r

(igye·lnlek

,(1

.ko'rha-·

Nezzuk a mennyiseget, azt, hogy mennyire elhuzodo, kegyetlen, n2SZ= letezo a bemuta tasa es nezzuk az t is, hogy minosegileg hogyan van jelen .. Abrazo16dik-e' az aldozat szenvedese, vannak-e kovetkezmenyei az eroszaknak, v.agy nincseriek .. .A.ktutili·s film"n" a Pii;r;e,s'z 3D1, am.ely'nek. ,Rzo'nban meg l:apzartdnk i',d·ej.!'11
'nem vD"ltbes,orold.s'Q, .. A Pu're'sz IV" es

JI'GSAW~S .sCHEM.E WILL IlNAL.LV IE UNDEIlSTOODI

Ugy tu,do'm" hogy ,Q'rs'zagonken·t,1 'r:egi:,o'uh.entis, elterhet Q. b·es,orolti.,s. Igaz
·.·· ...·7 e,z ..

Igen, legyreszt orszagonkent elterhetnek maguk a kateg.6riak, masreszt elterhet az is, hogy egy-egy :filmalkotas milyen korha tar-hesorojast kap. Peldaul a nci men Iatvanya hazankhan on;'b ~ .. 0 enyemagaoan nem k h'at arnove 1,~ t'jcor ... .zQ.J! az Egyesult Allamokban azonban igen ..Peldakent emlitenern az Ot a vadonba cimti filmet, ami itthon 12 even aluliaknak csak nagykcru fehigyelete rnellert ajanlott kategoriaba kerult, am Amerikaban ez egymagasabb korhatarnak megfelelo minosi test kapott. De a. szexualis aktus bemutatasa mar itthon its emeli a korhatart. As eroszako's j.e,lenet,e,k'nel mire Ii"""
-

.

Ezekben a filmekben elhuzodo medon es reszlatezo j.elleggel jelenik meg "b "'1" ak kegyet·1 en es brutahs eroszark b oernutatasa, A Ffiresz-filmek kapcsan problerna az eroszak szadisztikus abrazolasa Is, mely egy onbiraskodasi fo]yamat reszekerit es elvezeri forraskenr jelenik meg ..Uzenetuk szerint legy sikeres cselekvesl strategiat lathatunk" ugy tunik, hogy a kinzas a konfliktusrnegoldas £6 eszkoze. A f6h6s azt mondja, hogy le'end6 aldozata bun·os,es kvazi hatalornmal ruhazza fel magat, hogy megbunN

VI". resz'e miert: lett' ,csa:k feluijttzek'IIek ,52616 .film '?'

""t t . ,esse 0 sz.a dl' tik ·lSZ.lUS

.~ S· ~. mo=d on .. ,.arla

h 1·Ia

gye'IHe.k?

nak m·eg az ernberek, de nern kovetjuk ve'gig .a hozzatartozoik sorsat, haladunk a kovetkezo gyilkossag fele, Ezalta] kovetkezmeny nelkulive valik az eroszak, ,Anegyedik reszhez e'gye·bkent kapcsolodott regy ugynevezett filmbefogadas vizsgalat is, amely meger6.sitette azv' kategoriaba valo besorolast .. Nezci szorongasmerest vegeztek egy agressziv filmeket bernutato fiimklubban, A Ffiresz IV. szorongasfokozohatasa jelentosen me·gh.aladta a. tobbi eroszakos film altal kivaltott szorongas

merteket,
Az eddi'gi hat E'u.res.znel' miert: l.ett·ek

kulonboz,ij, "·es,o'ro,las·ok'?
Lenyeges, hogy a brutalitas, .a kegyetlenseg, hogy.an jielennek meg a filmek-

ben, A magasabb korhatart kapott negy,edik es hatodik reszben sok a csonkitas, kinzas
es az ones on kttas, Szemben ezekkel az elso harem es az otodik reszb en a f6 szaIon nyornozas folyik.
~' ~j!;

IK!orhaltarra v'allO teklntet nelkiU megitek~nthet6 11 . e·ven a:IUlUak 5zam.in,a (sak 'n.a:glykoril felugyel.ete me·lliett ,aj,a1niott 2

16 ,ev1en ,ai'unalk szamara! nem ajaln~lo'tt

@
..:.

18 even aluliak 5zamara nem ajanlott Csak felnottek szamar.a aja!nlott

.&.'~·I'-::'I:··t·nl"'He:·:lc'!' ,mz···· "'10"" " ll_ JI~UI. -,~ft, " ' _ ,K ~'_.-, ,I .'I IV
!

Hogyan, Iehet. ~g.y'.F'ii·resz ... tilm clak

,'''',,'''' nUtil·-'-:''&',al'g'·c 01" I~,bi.' V~'bi .':~'

z,o'mbihat ID,lii film If!Hyliebb besoroIa:st ,1c:CIIP o'tt?·
'l

ok onmaguk soroljak be a tartalmakat, a Iilmszerkeszto dont at besorolasrol, s az O'R'TT' gyakorol felugyeletet, K,o'te'lez''() betartani ae oniflt: a,l,ta]'

Az -emberek kinzasa mas, 'mint a lkse. ~'.'. bifil k'L "11 ." 20m,b (1 ~ A' zomom uneknen az eletukertkuzd6 emberekkel azonosulunk, s 'hlelylen vannak az ',t!,rte'ke:k,mert hu.. "'d' "'·k···d'·'· k manus monon mukodunkv k h SZUf',_Ona lunk, hogy az emberek megmenekuljenek. T:ov,a.bb,;i a zombik roncsolodasa nem emberi '[0 ncs 0 lodas ,. Ellenretben a P"uresz-sorozattal" ahol e'mbere-' ket roncsolnak szanelekosan lea. brutaIisan, Ezekben az alkotasokban az emberi test megalazasa az egyik kozponti motfvumma valik, amivel nem szabad azonosulni. ' I' , .""',,, '' ,u.nn: HIII mar ,rj e'5Z8',ge.tt .. '1- €I F' ..'.' Hresz:ro"1'
.;1 ,l ""

m.egsz'abott ,korhat.d:rt? BUnte'thet ...
nek
'.' .,

Ita val,am'i flem Ullry- tii'rt,B'nik :II L ",'; I "k"' anogy' G}nn_otta."[ ," ., ~" h A bi uzottsag csa k< ,egy ajanlast tenet, ... 11,. k k". t,e . 1 ,. rneIyne,c~ozze' "'."t' ele a c rorgarmazo "'k_~o.,. _',' ..... ' . "81../ '._' '_"
1'1

1.

11

1

I~,,. ··t h' ".J.t" 1(1,(,,51' _R',S'OH_I',_ Ira

At,eleviz,i:6,sfj:lme, •• ,e:I'",soro2'ot,okka'I' is'IOHO,k: ('Ogll,alkozHA:k,?

D' -. s·or'OzR·_-~ t a ueaer ....

telessege, Ez segiti .a szulot az eligazo ... dasban es a filmvalasztas ban. Az ajan1~ . kc b t ta . mar at szu 0 d'" t~" . .aso nerartasa ." . . '"1''' .' on tese. Mindez csak taj ekozta to j ellegu .ada t. Konkretan, ha egy 12 elves gy,erlneket '·1· . l' f "" 11' szu .ei egy csa k.'." even re '1'une szamara ajanlott ,tilmrlf:akarnak vinni, akkor a jegypenztaros megemlftheti a korhatart, de a szul,o donthet U,gYJI 'hogy korhatarral nem tcrodve megmutatja a fil. :eene i me"t gyerme 1'" kZ." hi' 'I.... '· "1' "'1'" .. P &2IC'. ~o o,gu5'Kent fa. ,tlK',O,zott. ma'Y
'8'" ...

pszichologiai munkam soran elofordult olyan eset, hogy a kiekamasz gyerek az apukava] horrorfilrnet nezett otthon es utana ez megjelent n,ala tunetkent, A folyamat soran, mikor .f.el~ dolgoztuk, hogy mi allhat az ejszakai felriadasok es ,agybavizel!esek mogott, tobb meghatarozo tenyezd kozott megjelent a horrorfilmes tar'talmak kelb:~ttle szorcngas is. Van tehat olyan, amikor a szu16 dont, de, mint az eset is rmrtatja, he.} ytelenuL Hia :nem t,ar'fjdk' he, mi'~y,en fuHkci'6i
~ " ll1",1'1,...... " K ..n .... nl':

k·ftte·g-"''''I''"",J'...'na-''~·'' :"_',:V'- _-IMK . '_'_ ,K'~I
,'-_I!M, _

k'

l'

~

,

'

,to

l

A scrozatok csak akkor kerulnek hozaank, ha marDVD'·-n jelennek m,eg.., A mozfban es adathordozokon megjeleno alkotasokat elemezzuk, A televfzi-

.''I yan.-' e.s' '·,d'tt' a- ...... :I,n:01",0 o52·UII0' 1"l:gye~~,'BI" __••• ~J......,.. .~" ',' ·"·,1..... -Ii, "1 J_ ..~ ··1. '.. ,' I ,~, ... m,en KIV,U._. ri~gyta ,IIZ DnDIt Q}'tlnasQ.t,
!u

"""·1' , ".'

"'1'

.1

C-'.

T,ajekoztatnak es van vedelrni funkciojuk is. EmeHett leteaik legy u.gyne:vezett erzelmi ttiknJI.z,.ofunkcio is, hiszen, ha a gyermek. latja, hogy nem neki vale a film es peldaul kortars nyomas". . "'. ib . ra meg,ls megnezr, ak·.1kor 1ega Ia."b VlSZ.... szajelaest kap arrol.Hogy ]J.ogosan.fell es szorong.

'J.a';

majd e'zu.tan Hlegis segit'seg'r,e

52'10'-

T,i'lthatn,ah: be ,(i.lmeke't'? ·Va·lo.ban ,ouii." ti,lt,ott'lok be Q.Flure;sz~I'V~,vet,ite~
ILl!':::-

ralt a gy,srmek,e?
Alii"· neverest

. ",' tanacsa d "b •. ronan

tr1'e~t·R'n' '0"0- 7
I~ .~:'_'. .'"
I'"

'iIi'

". vegz.ett

N em mill.iltottuk be a_ Fiin9:sz IV: vet riteset, hiszen rni nem tHthatunk be egye~tlen filmet sem. Ermel a filmnel csakugy, mintmind.en mas filmeseteben, forgalmazoi don tes vol t.,ho gy' vegulnem kertilt mozikba az alkotas. Azonban megis elterjedt, hogy a bizottsag rrriatt van mindez. Talan egy kozvelemeny-kutatas kellene annak kideritesere, hogy miert alakult ez 19y. Maganvelernenyem szerirrt az lehet a moziban vetites elmaradasanak egy lehetseges oka, hogy az otodik kategorianak akkor meg volt adovonzata. Konkretan ez azt jelentette, hogy a b,eV'etel .2 5%,~atbe keUett fize: tni kultur.aHs j,a.rul,ekk,ent. Leh,et,hogy az, anya,gi k,olvetke'zmenyek miatt nem jatszottak a film,et.

Tok.ai Istv'dn

Keve,s filmre' 'mondj:ak ,art, hoglY' ezt mar "" • ,."k ",,' 'kll teny Iegl I['sa: k' 1~le'lln,ott:e 5za.m,ara, laJlanl~a_".,,A I
;O . .i! •• , ".
'

r'ipolrtban e'lhang'zo'tt ket 'Furesz'M,film meUett tala'ln ,i 'Ie.ghiresebb i]y'en ,(tlk!otas ,a (ann~b2d
k' ,_ "'Id" lb' '" ' ' '1 e'rosz,a,: •.(. Pe ~aUI'em,'ert 'es .meg ,e,.o, a.11' atot
it' ~'''~J'i

-

I.

Ho,l,ocaust, me:lyben sii'nten tidburjiarnzlik az
i;s,

e~sln:ek.,.,.,) Ezekben a fHmle,kben, a ~elgbru·,

taUsabb ero.szak
'

,s!exuaUitas mar ~.~'I 'I.., d me gs20Il.!ott, e'lemlne It"'; 5Z2d!mltan,ClJ'Pi..,:,e '~'I!.. ' ~Ienet
(I,

es

dUNaJ

c

I{

be'nnUk dr'og, fanatiz:mus ('v',aUa's~), 5, birmi. 'I: " "'till o:~y'foc... ~'b bemut.atval;r ami.' ala' ~Ia.gem: ~Jlm,a-,an i .. be·rnelll kiveri' a bi',ztosirtetot,

C[NIEMANIA 137

M INDENKI
_'_, __ .. ,1_' ".-

TUDJA"
-. [1'-'----::-·:----·"

H,OGY - HA CSAK A ,BBVETBLE,K,ET NE,ZZUK - AZ,
.111 .. ",,'

r---:-,,-

._

,-_-,·-;-:-,·~

.. -

.. :-:-l

__

"1,:

"'"":!:I,_,.~,.",,_r_I,,_,,,_

,,,,

[.,

..

,fill"

1,:,-;'.--

.. 7,'

1'1'

11::1'-'

.~I

A

·VATAR L,ETT MINI,'. "---:-_,_:~

r.

"J

-

[-I

_--._

I-,~"".[

D,EN' I'DOK
#

LEGSIK,ER,ES,E,B,B
~,

PIL,MJE.,
••
J

A NA'VlK T'O'RT'j,NBTB
. ~
t.. .....• '. _ ' '

C,S,A:K AMB,RIKiBAN'
~
,.c.

7'6 0
1

1

_~

I E·VE·' ,__:_,_'...... H" O' -Z·O····'Tr'T· -N-B'A'N" .' .....~. . ,.1., M· ,:__IIL'L1 -I IO' O··O····L·'LA'.'·'R··0""8-:- B' .1-.1 ',' ~i-T"E-'I'I'II'I _;_._:_::....:-_ _'_ , .'. A' z' "0---:I. . ,_ .
;#

HA .::__; .', UG' '-Y""N' 'aVE'" 'Z"BTT' _, INF'" , -'LA" ,C""IO"S I", __:, A"'Z" 1 .... ,,' _, _ ,Ei' "_:::.:.:'. __:_", . -___:." W
~!I

HA_-'.

,-

TAST IS FIGYBLEMBE V,ESS,ZUK
BGY M'OZ'IJE'GY
-,

- VAGYISi AZ,'T, HO'GY M'O'ST SOKKAL 'TOBBB
2,0 'VAGY ,A,U,R 160
"",.

KE,RU'rL BlBSZA.,","'"
,."

iii !I

AZ: 'U'S,A-'B,AN" ,MINT MO'NOJU'K
";;",,'

AZ, AVATAR M,AR :NE,M IS ,OLYAN NA,GY DU:RRANA,S.

M:ITO LISTAN A 'TOP :lO-HOL I:S, SilMAN' :KIS,ZORULT.,.,.

.,;1"

""

... 'TORB", MI
,,,

:i,VVEL BZEL,OTT -:,
""',
~.

AZ IN,PLA'CIOT

rs

Es H:OG'Y MELYIK. IIILM AZ BLSO'?

5nnyil.,M,ert ez siman kiderul a cikk cimebol, Az inflacioval sulyozott listat az Eljta a szel vezeti, Megp,e'dig torrmymagasan. ,Az 1939.~ben bemutatotf klasszikus armak idejen ugyan
I

nem volt ]1legalis filmletoltes, So szamitogep es video sem, ami elvonta volna a figyelm,et a . . ".-0'. .: oN" mozlpre'mu~r,ekrol S',ot,mega nagy k . _~on-

a 3D' -as evekArnerikajaban

kurencia, a televizio sem koltozott be a

haztartasokba, Ennelfogva gyakorlatilag kijelentheto, az Elfujta a szelt mar va16szinUle:g
semmi nem fogja letaszttani at tronjar~l.Mert arra semmi esely, hogy a ko-

",Cs.ak,'} 199milH6 dollar bevetelt hozott
'; ",_ lL, 1.1 ;. a mozipenztaraknal, am ug,yan,e.z mal• '" Jegyara kr atszarmtva, egeszen pontoera '"- ", san 1 milliard 6.06 millie dollar lenne, Ez pedig joval tobbmint az Avatar 76,0
!I' "

zeliovoben az USA-ban ,egy mozifilm egyaltalan csak rnegkozelitse a masfel
, , 1.1

mllliardos bevetelt,

millioja,
Persze akkoriban mas volt a helyzet,

Ennek ellenere, vagy talan ,eppen ezze] 'E!:gyiitt, erdemes m,eg bongessgetnunk ezt az ugynevesctt infiaci6s listat, PfHeg ugYj hogy osszehasonlitjuka csak

abszohrt beveteli szamokat tartalmazo

sorrenddel. (Egym.asID,eilett megmu~ tatjukmindket meacnybol a top 20-at.) Mindjart latszik, hogy azAvata:ron kim (ami az inflacics Iista 14. helyet foglalja el) az elsd 20-ban. nines egy db 2000 utan gyartott film sem ..Vagyis hiaha ndnek az abszolut s,za·mo·k~j61 latszik, ho,gy a filrnforgalmazok ,es a mozik csak annale koszonhetoen novelik a. beveteleiket, hogy az ntobhi evtizedhen jelen tdsenmegnottek a jegyarak is. Mikozben egy-egy szuperprodukcio gyartasi koltsege is jelentosen megugrott, Persze azerra nagy forgalmazokat nero
kel] feHteniJ de az azert; Iatszik, hogyaz

embereketa konkurenciaharc esavilagva~sa.g miattegyre nshezebb a mozikba csabitani, Aaaz egetoen nagy szukseg van clyan filmekre.mint az Avatar.

Chd:sltop,her Nolal1l1 ,"!kl~assz~kusa~r; A s,·otet

1((oic(J..(o!la v,agyaz. ,arrafeU! n.e'Psi~efiu~ de a.m'ugy iihatathnll Dr. Pepper,'. ',ers~e a kaj,iJMpia kOllts1eget nem 'sza,ml~·tj,ik a j,eigybev,ete~'ek k,ol!e, ~g'y'marad :s.zam.~tasil,alapnak,CJj 10 do,lcs!i., 193,iQ",ben IZ EI·fUJtaa :s2e~bemutatoja :idej'ern vi,Slont legy'j,eg,y a.tl~,agio:san ,csalit kb. 1 doU,arba kerult. igy Jon kl az, hogy azinfl,ad,os hatassal~ s(dy'O.lVCI Sca:dett O'Hara tu,rtenete Si:Im1~UI eJveri az Ava:ta rt es, a Tita,rni,tjot

Ebbolm:a,nap1sa!g nlagl,j'alb6!~ 110 dOllcsi (kb. 2000 R) ,I jegy ara., es, Imeg egys!e:r ennyilibe kerul (11 popcorn 4.- ,az ud~to

~Dva:'glpe'llldiilllll :sim,an kislzoni~taz in.f:1a. 5, lista le'gj;obbJai ~OlzlDt (Cs,a.k QI 28 .. he~lyen s~erlepeL) 'P'led~ga normal bev,eteU Iis.ta:n :stabU ha.rm,ad[ks Ir.aadasul Ulgy,. h.ogy az Avatar e,16tt az e,gyetlll,en fil~mvollit, ami le'ga]abb melgk~o~e'll~te'tt:eal USA ... arn a b Tiita:nk beveteli~ reko:rdjat,. Es A sotet~,o· VI8:g! tlllJlll,ajdDn~eppen Im,eg bu:si~e is, le .. .,"' Ki ."L.' .,' ~'~ II' , • legln,e~ete b b re.sz .A ' .,anu-teinger ~al'G)il,al" II b61 cssk a ,45., A Gyrudlk U:r!a..trUogi'al fUm,,,, ,jeii pledllQI all: 50~,bOI. [S :k~·slzo,rult,ak,..
I '" . .

het, ho.g'V beJert a 30 ..ba Mert pe'lda.ulI,al
~~I

-,I(IM
-

~r[NFiLAt All
_ ~J

E'IED:Fn

SUlYI020lIT II!EV'ErEL B,Evitl.L

1", Avatar 2.., Tlitl'n'i,c 1, A so1e,t:lov(Jlg 4., (s,iiU,I:g:ok hibo'rilja

760 mUU:b
1

2.00'9

1

1,. E~~ujta a, slell

60" rnUUo,
533 milUi6

~19'917
2'

1. uiiU,(J.,g,o:k h,ibo'fuja: "11.. i h ".' 3 _. ,_" A mUZs,I!I\Ci._,angJ!il
4. ·E., : - A, foldo:nliiv,u[I'~ T Ttt8Iniic:: A, (apia
5,.Tiz!para,ncslo'~at

1 6,06 mnl~61 " ,4116 mnliol
1,

199 mUU6
11

461

m,nn6

1'939
1977
1,'96,5

1.32 m~ln6

15,9 mUino,

5. Shrek 2 6.. (,. 1,.~A, ·Jol dti:nkiil/lUIU
1" 'B'idj:osaJnya'k '8., ,A.:KBri b-te;ng;erklll!6~ai '9. 10 Sto ry .3
1 "

,4'611 mU [ii,ll,
441, mi'Ui,o 4.3.5, miillhj ....Hollta:k kintse'

411 mi:m6 423 mUU6
4·1.3 :milUi6

';200:61
2010 2,Q:02 .2.009'
1

197'7 2004 19~82 "999
1

11 '112,8 'mUUol

·4.3,5 mlUUi

l'Q;82,

1 041 mi~IU61
11

65 m:iUri,o
60'11 mlinl,o
.2:60 mUU,ol

U),
·111]
'!

POlkembtu

404·'mi1U6
40.2 mnn6

1,2.1!'

13. .A Gyurruk Ur,l .~ A. ki'ra:~yv'iss;zater '1141 Pokem:ber 2 15.. ~pssi,o a
16,., JUF,iI'ssi,c, Pa'rk "7,. A IGyunlk llra - A ke't:torony 18.. Na'ml" 'ny'oimiban 11'9,., Po,kiemlberr3
,20., Aliice ICso,da,Dtsz~igban

Trans,fo,rmlers ~ A, buklott:ak bOsszulJal A ,Sithe,k bOSiZlJ,ja

380 :m.wllli6 11'1 'm!mi~,o, 37'4 ·mli~lirliol .311. mUU,o

2005, 2003

,2004,

11., 1ot kl SkUty,B '12,. A bilroda~omviisJzavig 11. Benl Hrur 14,.Av·atal~r

16. '1. ;8.. '9~ 1·0.,

1:

020 'mUn6 011 B rnimilol
1

1956 1,9'9,7

DOKtOf IZsiiv',ilg'o .Az o'r'd1ogu:zo' H6feherke le~ a h6t tor:pe

eC.' 7-:.•~II ~., S_"0' ,nlllr~ ~IO
I",C
I

9SJ'mUU'D ,B1'9miIIIU6

195 millHol
7'18, '1

m~1rriiol

1'19 [m~IU6
7'13 mUUiD

351 mUlhj
34.2. miUi6 -~n'!· ,~ .3,40 I1lilll]'I:O 3,3J mnn6
::--:c

2004
19,9 2002
1 ],
1

2,00]1

1,5,. A jedi vi:ssla'ter 16" Adcdog 11. Az elv·'es,zett frIgytada f05ztolgat.6~i
18,. Jllrsrssi,f. PI,iu:k "91. D'ip'~iQim,a ehjn 2.0.. B,filijOIS,ilrnyak.

748

1:0.9 miUig, '10.1 mi'IUo,
16,8.5 mUU6

muno

145, m~Uj~61 19 61 2901 'ml~ni~6 1. 9S'O 74 miUi6 19.59 1160 mUllii o200,gr
1

El75 '112, mUU,ol '1965, 23,3 rmnuo, l'9i73 , 85, minilo 19.3-7'

l

.30.9 min~6 ·156 MrUn6
1

200'7
,20'10

31,34- 'Itd'lllliro'

68,0 m,mio 6·74, miUhl'

l'9'~B3 ·1: Sl13 2,42 m~Ui6 1'981 3,51 mliUU, 19 9],
1'

'11

431 mUU6· 1:1999

05, m:~lliii,6 19'5'7
1

k,e'pes melleldni, Az, elmultnehany evbenugyanis minratalalt a legigeretesebb sorozatpilotokra, amelyek kozul a le,gtobb rna mar hatalrnas nepszeriise,g.nek orv,e'nd a haz,ajaba,n es szerte a vilagon.
,zHBO E!'gyszeruennem

f6keIlt fiorgat 6konyvir6k - k6z:ul sekan ·" '~k"d 'IIL,~' kozremuxot te k a, G' engszterkorzo '" em,e.·~ ..•. . ·11", "b . ·c,- :>ne_l_anynev a 8.0_: ._OZw:: ~'k k .. ::.1' , ,sz]I):..ese: nen._sa k'l . ~"h Timothy Van Patten, Allen Coulter - rendezlokJ Terence Winter, Stevie Kornacki. " "k" .. '''It- .. teve B uscerm, .. _. lorg,a t 0,. DnyvrrOK es S't
l

. -'-Ii- .~.

t"..

I'

akit azr hiszern, nern kell bemutatni,
Buscemi a Maffi6,z6kban tobhnyire ren-

lanban is. azt mondtam volna, hogy ezt a sorogat.otnenl lehet elszurni,es tutira magyot fog durrannl. Szerencsere - az amerikai neze~tt8egi adatok alapjan - ~; bejio'tt a papirforma" ~es batran kijelenthetem, hogy a Gengs2,te.rkoyz6 JOI esellyel pruy,azik az ,,:evuj:ollC.(l dijra", Azpedig mar most biztos"hogy legy ,evad= nalnem illnak meg akeszftek, ugyanis IS csatorrsaberendelte a tn,asodiik ,s,zle'riat, amelynek valosztnuleg .~az elsdnehany

Gyakorlatilag amihez a csatorna hozza-

nyUl"azgarantaltan siker, ezalolaz iden 5sszel bemutatott Boardwalk Empire,
avagy amagyar cimen, at Gengszterkorz61.sem kivetel.A produkdo az 1920-as ,e'y,ek arnerikai a]vihig,liha) a szesztjlalom idejebe kalauzolia el a nez6t" ezert akar

de -,I_-~I ezuttal .•.. sonban lezinkabb' .. _./"-, '__ zett e.zu_ ~dl azon _all ..egln_ a.l_·.. ,8,2.1 .eze,

ucle gurajat, Ene ~.,," -N- DC, Y Thl. -,omps,Qnll.. A- . .nOUl . prnducerek kozt - ahogy azt az HBO-s
, -'1' .,"'.' ""._,

neszkent kapott [ehetQlse,g:et~ugyanis 0 alakitja a IGe'ngsz,tler~o:rz6 k,ckz:ponti fiU" _~;I '~'I 'j'-c-c,,-:,,-,.t;,..

res,ztfikreben·~ leszmegfolytatasa.

nyugodtan

nevezhel~jiikaMaffi6z'6k

k· ,gyartasu sorozat '12,gY,oflIDun katarsai ....... set.Egy satarsai
~ -J!' '" I

.uretIo spin-offjanak" is, Az Iment emlttett 19'9!9'-2Q07 -ig futo"szinten HB'O-

alkotasoknal mar megszokhattuk - ott van Mark Wahlberg es Martin Scorsese is, aid azanyagi beruhazason feli11 magara vallalta ,a pilotepized

k A."CSl.cs.'-a "AI'.'. C ·· •• .apone
II

Ahogy azt mar emlitettuk, a tortenet els:osorba:n az amerikai szesztilalom J.dci-

ilyen csapa t alapjan aka! latat-

h~vlezenyte~

szakara

fokuszal, Nucky Thompson (Steve Buscemi) Atlantic Cmtymegy,ei
------

I
-

-

--

----

------

.--

--

-

--

-

-

--

----

-------

-

----

-

-

---

-

-

-----

-----

------------

engesztelheto, utobbi nagl'on cstinyan berag az uzlettarsaira, ami a. j.6vor.e nez. ." ve egy]Ik b d '" k randana ..s,em}e1ent Jot ..~

Hiteles prostik es ge~ngszterek
A Gengszterkorzo minden tekintetben rninosegi maffiafilm ..A sztori kivalo tukorkepet ad a huszas evek Am'erikajar61~, zakar o~'ll e',s arrol ·b1o··,g···.y·· ..LlL".lJJ., 0 ....l"do¢s·· a-sze c:" .....,t,;;;l1 alii " m Ilene .. '.' brutans, k .:::1a Ilatszat ellenere mennyrre b xegyetlen vilag uralkodott akkoriban, '10-' vab b,a azzal, hogy a Iegaprobb reszletekig ugyeltek rnindenre ~ gondolok itt a zenekre, a korabeli kosztumokre, arra, hogy eloastak nehany 90 evvel ezelotti Vogue magazint ~ sikerult hitelesen felidezni es visszaadni akorszak hangulatat ....A Maffioaokban a szineszi j.a.tek egyszeruen zserrialis volt) hihetet'''I "'1' "tt-"~I k-1enu e etszeru,"",'es ez ezu ['1 d.1 sem oxoz. csalodast. A remek operatori munkanak koszonhetoen a dialogusok nagyszeru= ek, es ezt a szereplok arcmirnikaja, ges.ztusai is szeperr felerdsitik, Utolsokent "]d" k pe di erdemes me,g xieme )'1· az axcen..lg ; d ru lust" ugyanis rnindez szinten hozzaad nemi pluszt a mindseghez. Megemlith,etjiik itt Nucky komornyikjat, aki peldaul hihetetlenul j61 tori az angolt~ mikozbenrendszerin t intim pillana tokban Iepi meg a kenyeradogazdajat. Nagy Daniel
I
·fL~I ••

~().ii(.;;I

,II."

J

. __

.:.,.II_:_,~._.I:.·_a,,_[,.ll_-r

__ .

U. "

I

"

.

:.....:/ ..... ...

t

.

sainte mindent a ke:zeben a tart: a szallodakat, a bordelyhazakat, a kaszinokat es termeszetesen a rendorseger, amelynek az ,elere occset, Eliast (Shea 'Whighanl) nevezi ki. Nucky hatalma azonban nemcsak penzben rnerheto, ugyanis ji6~OI·a. politikai befoly.as.a van Atlantic Cityben es a kornyez6 kisvarosokban. 1920. januar 16,~an aztan az [o,l[ebe pottyan e'gy remek lehet6s"eg: a szesxtilalom. Nucky szerint ez a m,eg:gaz,dagodas kulcsa, hiszen ha vaIamit ~ esetunkben ez ,az,alkohol - tiltanak, akkor az J6val kelendobb, esmeg az sem zavar senkit, ha j elentosen draibb ..,~. ~_nelTI so kl ,at teketortazik, rt; g,a,.. A' fer fi r rneghfvja magahoz a fontosabb amerikai varosok alvilagi figurait, akikkel kotkincstarnokakent
1k1 _,..,.

nek egy megallapodast az alkoholos ita10k eloallitasar'61, beszerzeserol es szallitasarol, Nucky tervei azonban nem ugy sikerulnek, ahogy azt ()elkepzelte ... Az egyik z61dfitlti~amde annal ambiciozusabb embere, Jimmy (Michael Pitt) ugyanis kicsit bekavar, es neki koszonhetoen az elsd szallitmany nem jut 121 oda, ahova kene, A vilaghaborubol hazatert fiatal sracnak a neje es. kisfia miatt nagyon kell a penz. ezert osszefog a chicagdi banda egyik tagjaval, az akkor meg utolso senkinek szamito Al Caponeval (Stephen Graham)" A ket ifju fel'[v'lekY-a g[engszternemcsakNuckynak, hanem a New York-i £6n,Q,knek! Arnold Rothsteinnek (Michael Stuhlbarg) is eleg rendesen keresztbe tesz. Mig elobbi

amikor az Al1amokban bemutattak a Blade Runnert, avagy at Szarnyas fejvadaszt, meg nem is ,el982-ben,

en

tern", Koziel tiz esztendovel

kesob b vi-

szont elemis kisdiakkentmegn,eztem -- kalk tc i-fit k a k orszaxa 0(0 SC]- _1_, mert""mar axkoriban :nagyrajong6ja voltam a mufajnak, Termeszetesen nem sokat ert.ertem b I'Ml tt oeroie, I:d- a '1 t ,," "] e Iatvanyvi aga nagyon megfogott, es ugye azt mendanom sem ken" hogy mindez m1e'g '1'9.9.2' b " . .. 1~ . ~:c:_' .c:;-',en IS mennYIre SZlnvona1,asna-k szdmttott. Nos, 2007-be:n a produkcid huszonotodik evfordulojanak apropojan Ridley Scott ugy dontott, hogy a Warner Bros. gondozasaban elkesziti a rendezoi valtozatot. Ennek koszonhetoen a mar emlitett "Jatvanyvilagof' digitalisan felujitottak a szineszek, az alkotok kornmentarjaival leg persze a
JI

I

I

kiv,agott jelenetekke] egyutt, es a Szarnyas fejvadaszt ismet piacra dobtak, 1990-bene,g:yebkent volt mar e,gy rendezoi valtozatnak kikialtott bovitett verzio, azonban Scott ekkor azt allitotta, bogy ez nem teklntheto a produkcio uf',endezIQ,ijienleku• Hogy a kozonseg veIetlenul se tartsa annak, 19'9.2-b,en 121keszitett egy hosszabb, v,agatlanahb kiadast, arnely ha tal mas. sikernek bizonyult, a tengerentulon rengeteg mcziban Ievetitettek. A visszajelaesek ellenere Ridleynek rovabbra is hianyzott valami, 2006-b,an ujra nekiesett a rnozinak, es a 2007-,e..s alkotassal vegre mar 6 is teljesen elrr~gedettlett, Eg:ye~ sek szerint a filmet nem is a 25." evfordul6 miatt adtak ki, ez csak amolyan urugy volt arra, hogy mag a a rendezo is azt; mondhassa: nmost mar keszen van Szarnyas r,fejvadasz ~, a " ...a
I _ ,. ,OLe"' I· '._.""

Jon a k,ovetk@ZQ resz?
Azt hiszem, sokan egyetertenek velem, amikor azt mondom, hogy at Szarnyas fejvadasz egy korszakalkoto sci-fi, Az elrmilt majdhogynem hat-mine (~vhe'n vi~ szont nem folytat6dott Rick Deckard sztorija, pedig valljuk meg,~ aaert van meg benne b'ov,en spiritusz. Mindezt persze maga Ridley is tndja, de valami",' .t lW errt ez· a scnpl- @gye"ore varat magar,a. 2007'-ben a rendezoi valtozat hivatalos bemutatojan viccelodott is ezzel kapcsclatosan. .Ha van valakinek: egy' remek btlete, Q.Z bairan jelentkezzen, nyugodtan
;j. ,

kuldhettek nekem fQrgabjrk_(jnyv"',otlete,ket~'~ - nyilatkoatamosolyogva Scott. Egye'lore azonban ugy timik, nem kapott vazlatokat, vagy ha megis, akkor azok nern voltak tulzottan jok, Ennek ellenere a c ytatas en etosege nmcs kiza "I h ,-" ro 1 ozarvar , A Szarnyas fejvadasz Philip, K", Dick
I(

Almodnak-e az androidok elektronikus baranyokkal? cirmi konyve alapjan keszult, Az ir'6 egyik baratja, K. W. Jeter ezen rrni es az IB82~es mozi alapjan tobb kulonbozd n~genyt kiadott, amelyekben Rick Deckard tortenete meg nem ert veget. Tehatvha masodik reszre nern is, de egy remake-re biztosan m,eg,van az esely, aminek va16s'2inule~g sokan orulnenek. Ha pedig a felujitott .I ·1I,~ kk verzio'"ktasszasucer, a). .or atk" egy 00.0ar dern Szarnyas fejvadasz trilogiaban is rernenykedhetunk,

,~

-

-

-

-

Nagy Daniel

~----------------------------------------------------~---------------------------------=~--------~-----------------------------------

------

- ----- - --

£] Jegkorszak 3'1, - A
Am er;i:kai csahidi animac'i6

,dinok bajnala 3D a irsze'miive - _el

--

"TOyStDryJ" ''I,'' ""''''''' • '" '" .A menK,a" CSOruul o.r:umacl:O~

Eredeti dl1: Ice Ag,fr: Dawn of the Dinosaurs R.ende'zo: (aides Saldanhat Mike Thurrneier
F'oiigalm:fJ10 ! InterCom
i

Eredeti dm: Toy'story 3.
Reml:U8: Lee Unkdch
Don Rickles, Michael Keaton ForgoJmazQ,;' InterCom

Hangoi:'Tom Hanks} Tim Allen, Joan Cusack~Ned Brott~

J!ile.kidol: 90 perc Megj'l!lenes ditum-al: 2010", november 24.

,A (iJldtorterJlt ,'egjo,bb fe] os'erJ'¥ei ,szi'nte' leugranak k ,f" " ',~, a ,ep,e,rnYf),rol":.r Ilsopm'sIA .. .,"h.,'t~etften,U'",JJmlO~ e:ru, 'L I "'I h
"'f(.

,.kiteJlIdo: 98 perc

.~OS'(ilmjuk

A, mellfke'ft 3D .sz:e'm~ uveg segitsegewfJl mads e/~elhfl:ted'a jegkiors,zak
J'D-;mltozambQ'n!

M;egjef:enes ldat,u,mo: 2,0 1a november 17. ,~ II'~ U'" "'L I..U'•. ,. '~'~ A ' ,il.,,~' /'In'''d' ¥' ,I\o,rregutmuu ... I\fJJ'ttlll,Pl.,'. regl,•. ~~:UI., ",L._,L mgya1i7 pteAltM'

spe:ciaiis ,eszkoz,:e'

meIY5'egeit. A s:zuper 3'IJ td;hfan'ynol'semmiJye'n'

,a:dirs: 4 db, ,3D sz;e:miiveg.

.mib vagy ,te~e;,e'nin"s szi1ksey. R;a",

!leretnekt~dni, mlle51 a ,mrJu'kl' lam e,gy 'vifr;tlenbaJ~, ,eset fo/yean' egy 6vndi:1 polron' Ko:tnek ki ,es kenyt-elenek

uj jotekszerekk~1 megism'fl:kedn,i. EkkTJr eg}te,neJmavi' mlik: sziilrs-egiik leu a regi ,kalandvitgyu,k_ID.

EJedeti, dm: Grown Ups Sz:ellepl!o,k:: Adam Sandler; Selma Hayek. Rob Schneide~ Ste\!e Buso:mL Kievin James, Chri's IR,ock,Maria Bell(l~ D'aviid Spade Rendezol:: Dennis Duqan

" ·L... "~QJla~e"" MmeifW~11·'vi .."''fle

£1B;uce Le~ Iegendaj~2 le'm,eze's V&tol,at
H ong:kong.i-kmnai doku m.enil!Jndihll

I

Eredeti dm: The l,eg'e'J:1d'of IBrlJoe Lee
Illendez,o:: U W,enqi

For1g!aimam: InterCom JI ~'~ "k" .I", f'i'O· perc "ihe,llliIO: ::;0
Me gjellenes, diitluma::' 201 O. november 17. Az' ot egytod 16 baldt JI) ell' ,umn' k;omrlabdaedz6juk te.. ," , ,,-f/,,I, '1. ~. "'," .,J' ,~ h- .-, metesfl'n :I,Ula'I\.Ol" ,u]ffJ" S ley.Yuft '5 marauna!'J egy~er..

Fo~g,a!malO: Bud apes.t Fm~m Udekid6:130 perc M:q@ieoe.s datN.Hifla: ,210110. FI.ovember 25,.
1

Eranen,e:t a legen'aa5' haKmW8szeti Ikon, Bmel
lee

iJetet kOIl"fD Honglmngb61.Amerikaba,
_

gyeR? trel~,fSe'NlerlA OAft. ,__gproJIYljQ:" Lue,JzO.ny,to:nl" . ',r.. ," ,'L:; .. ··:',"~".' Me . ",L,w"k b"' #logy'szDrakozn.i Q nagy olfgek m6djam is leher .•,'
.I!'C ....•

'vigere~ edZ6ji.ik 'wparti h6zaban, ahova felesfgeik

es

majd vima - ege52e11 tragikw, 32 eLtesen,bek6,d" '~h_~"'"'' ve',uUr""C'iiL .' blQIQ,tg.

£]
----

Micmacs, ,(N) _ ban me' a kavaras

Sved~d.in,·;nemet thrmer IEredetii tim:: Min som hatar kvinnor I The Girl With the Dragon Tattoo Re'fiJd:eizO: Ni1elsAwden O~'ev
Sz,el1'lpl16Jb Noo:mi R~a('e'lMr~'{h~,ei Nlyqvist

.fof,g:allirnazo: Budap~t film Jitekid6:147 perc .40 rwe/lezel6rtHan:iet

Megje~enes da,tuma':: 201 O. november 4.

Hossz; 1qo pen: M:e:gje~ell1.e:s,datuma,: 2010. november 4.

F'r,illJRcia vigjitek Eredetm dim:: I(Micmcu:s a tire·larigot) Rendez'o: jealn- PIerre .leu net 5len~phjk: !J,a'rliY Boon, A!ndre Dus'Sollier, Miml,as Marie! Jeall~ Piene Marlelle, YoLande Moreau., JUI~:eF,errie't Omar:Sy Forg,allmazl;:: 5el:ectVi'deo

Vtrnge., ,elm'" I6!1Y,[sa/d"
-...-J_'

mia, n,ogya Idnft'meggyJlk€Jltftk., MegbiZzf1 Mikae~
BlomkJlisref}
Q

di lomejovetelrOJ. Testet soh.Q n,em talaltat meg, ,de mrgy,b4tyja' meg m,;"dig meg w;ngy6mdve

A renyeteg' meylepeti5:t is mmek poent' tanogot6 Micm,Qcs- tN JAgybaIJ m~g,y a kararos fanto,s ,ele, me mig~ hog'y Bazllnnk

\!'ian a fejilJen egYlli'~etffmii~' etsj~tp'iszt;"lym'iafff

'9' nagy kallDeRi loredik

hog, n'yomolZZok m,mi torten't..,.
'f]

tovatt, p'liobJemds hucker/an,rt, lIsbe'th'Salandertl

.b'uko,tt gazdasQgi ujsdgir6f es a :te~,

de ,15mig hrzit61' a mitmn" men ,elly rizik6s .•.,

-~£Ll(a~,a,cson enek I ·
---

Sta'r Wars: A klOD,O,k h,a,h,o,ruja, ,_ A telies elso evad
"I." ." ••• '

li'\nlen... l ,ail1lmmacms;' fl'l mI a
11" ..

Am.edkaI ,csaiUldi arrrummad6 Eredflti! am: A Ch ristm as Carol IRe:l'ilde~6: Robert Zemeckis S:zelieplok:: Jim Ca rre)l; s.teve Val enti

M,

Daryl Saba ral Sag~
j

S,lar 'Wan: The Clone Wars. S1 lendE!zDr prodiu,cell':. Geo'rge lucas forga'i m!Dz",: :ProVi,d 00 .Ja~e~kird6,:, perc 473
Megj.el'E!'n.es diatuma::

Ryan, Gary Oldman Forgli'lmazo: InterCom jl,atekid6: 91 perrc:. .Megjellenes, datuma:, 2010. novembe.r 24. 1

"',L ,_, ~~.L UClvQNJ~'d"~'agwaxlMJan,!S ,; D'"l.." J ..iI"j '.'it. ,os _eullO'1agol'< I:' ,e~5ZdntQn kikdenek, hog)' megoril[le,k, a bike:t, is fenn:tartsdk ,Q re'ndet. lJoO'ku gfiot ,a bergyilkos A -- Ventle!s es' fl' gon05Z ,G:riev.ious t6bo'mo.k relene slleparntlstnk meylisedik ;fti'l1d~ekenys.ze,,, ,itim'i ,0 K6ttafSC1sfigot ,es ,atveth1i a ham/mat."
7

2m O. november

li'c5Jnyes les zsugon m'odcm k,lidJ' 11.1 kQmao~yt.
De

Ebenezer SCToage

tl tDtej6J 1n egszcduJlt1t 9r;J,It:JSl"
1

h,ogy ,m~gmutQSsQk,neki, am« addlg ,sosem lakart
l

-'II'et la' mil/rbeli, Itlje:/e,nlegl Ie, ell ,eUij'v6n~' do ,kfJrlit:S{myor szellfmei Is magukitrl mgadjak,

,eszt:!venn'i .•.

€l VUnpimaplok - ~.~,~ad" kOtet 1..,
Eredeti' dm: The Vamp,ire Diaries S,: Partl Amedkai ka ladfilmsorozat

-

1_£1 A szu ercsa 'at
, ·k- ,.' '-k -I Amena,li8_CIO '. ~ f-'I_lm

Rend:ez6: Marcos Siege
Slerep~6k: Nina Dobrev, Paul Wesle\t II.an Sornerhalde~ Steven R. M(Quee~, Saral

[redi@ti dm: The A&Team

Riendelo: Joe Carnahan '5\!erepl:Q'k~: Uaml Nee~on,i' Bradley Cooper;, Sha'rlto Copl;e~jJ'e5:sk:·a
forgallmazo,::

Cam~~ng

B~et Quinton ~.RampageP Jackson
~n.terCQm

J it-ti:kid6: 403 PHK
1

Fo:r'ga~maz6: ProVideo

Jalekid6:114 perc
M.e:gje~en,e,sdaUI ma: 2010, november '17" ,/I ,hadsere,gkiilooteges egysegeben SloJgdJr wkme~ ,m ukomnnd6s.okat o/yasmiert (tilii: Ie/t, ,Qm~1Jenr:.. 6 :fatmnoi" ,{jket,m'onMn,nem lehet megilitftanJ: meg.~,l\. ,(. .IL. ~...,g_"A:'1 '-' • ". ~:.r, ".,J"J. • ~ ,I. b"L, :SZOinefi; Q ~tO~~i:11KI'U6'5 ;IJl:1yes"tlil. a~U:lg re9flfl't'ze~ 1

Megje'lel1les datLllma: 20] O. nOVfmbe'f 1.

vampfrteswrrek - ,egylk }6, mdsik g.On:05Z' -, l1Ie'tve ,Elena/lali hasanm6m aR'naka 16nyn.ak, ,uribe a kef' bmy' 15C1',eweJ lle/6tt SlfRim:e5 '~att.Mig ,Q ...~.. ..~"" ...-, ",r. r'I M ... ,~....~L.... ; jj," tesMre'"," egym'. QWJ';tJaM; ,gfl:l1u',I,',Q .:sup ~lr,ag,ulUlU~a ,,-l5~ Stefan
,Q

es Damon"

~dms' kiilij'nos' esemlinyek sil"'he{ye le:sz~,,t,lis,N!tl titkok ..

feiadatukDt: .bebizanyftjak, hog'l drttldanok!,

kal" szenvedellyeJ ,es bol'lilJmQtkal~

441, CINI!,MA'NIA,

-

-

IE]

K,edves John!
-

A_melfikai romlntiiiklUIS, drflma
Eredeti dm': Dear John Rend'I'zD!: tasse' Haills.trum S~ereiPh)k: (h.ann~ngTattlm,Amanda Seyfn1'ed Fe~g,aI~ma~D;: 5elootVldeo Jiitekidfii:' 104 perc Megje~elT1I1!S datllma:' 201 o. r!ol.!em ber 11 . i

.Az olasz k~SVaIOsban mlndenki csak
Siqnor Farfal'lan,ak, azaz P'iUlang'o (unak s,z,6Utja.: art hiszik, mli'n],atura-feslOi akii ap'r6 pilllang6kr6~ kesz.it minden reszletre kiter}ed6 kepeket. A ma9any 'elS a kiv~[eleze5 apr6H~koss.alga va~ laban f;ontos a munkajabar1,. de a meqblzatasa sokkel veszelyesebb. Nem egy

Nem sok_kal IaNkOvetOen" bogy Jt1~n es - ~~. '.-Sawm---h"··~-- '-an be-'~","'·.l!L"',f~ll, ''''M " _. _ _ ~~"'I, !i;oI\ru, "1~'1.""-' '. o MIS kwin UmklO'kinyszedti akf1t~.A ,fiatalok ,Q :nM1lsagot les' az idot szemlmes
nnJ· IniN-f ~(i. --.
~t;'~~ _, -

levelek kltmto .mrlrval.katik. Del amikol kitiir Q ,hdbom, €I szakadek betathatatlan wles.II'h(j~6dik kettejiik loziJtt.
-

It] ,30 na -,,ellszaka Ameritai ho'ml'r
-

Sotet napok

-

H[~osugynok, bergyilkos pr6ba~ta mar ~, ". · " horoqra If\entem~lhaszte IIIan. H'iszen 0 .~' :I.." ,k'"Olvetltl, a 'I.. -I~ '-t .~ es eooen a szarmeIna a 1 .. bb
I

Er,ede'ti dm: 30 Days of Ni,ght Dmk Days

R.endezo: Ben Keta_. 1
--

ban 6 a ~,eg'joibbiAz Appennlnek dramal h " Y\ilonu latai kozott, a 'festdi sz,eps,egfJ v'ol'gyben most me'gis meqta ru lja elvez-

Szer'@:,p:llok: M[a Kirshl'1~tu., ie~e'Sanchez, Rhys (oilro, Dlora Baj:~ K

Ja,tekid6:: 88 perc

FCI'rgalnla_zCl'~ InterCom

MlegJeliB'nes datum a: 2010., november 3.
:Q,ar1O'W' varOS;AQ' ~a\.. t.. .,~ ,.I",l ',', '. .~'." k.·· A' I.'" os. .' . ,r ,_.1" 5- .' .ft... ft.att me~'!lrmu,~tf:i\ vampJlo ,',." ""eget' g)Oil:mO' -~:te~~~ IQ
Q
,II, AI' OJ _, .L. 'f~aJUne:m' e:gy lev :te,f e€ CI'lOfQ, IJlogf
(!'..II ~ .1:11 ..

,f..

r

a re5ze git6 szerel met. Ez'ert hat elhetarozza: ez aneqblzetasa lesz az utolso, Vafaki vagy va~aki:k azonban ismet a nyomaban Jarnak ..."
l

"-I "'k k ~1, m· az eietet; a romantitus I'.anliaKat, a ko.zepkoril 6v,arOtSt, a finom borokat es

,

... '"'"

.' .. -........

gy6zni"al embereket. ABI'ikot',Ql elv€Slert lelkek egy rsopo,rtja lehet6sege:t kinal neil, ,htlDY bos-szut',dIUon I
vdmpirok ki1dlyn6jen, S:tella Icsatiakozik hozziljuk"

rill1g,(Jit jorio,

es Q 1/!Qmplrok

,I'tfzlJe:r61 p'li6bdq.a m,eg'-

, Hollywood hercege
---

-

,Jatikid6!: 101 pe rc

Am,er~ikai' thriller ,E"red@'~i dl1l: The Crazj'ElS RenJdezo: Bree:k Eisner $;zerep,16k: TImothy Olyph~nt. Radha MitdheJi F(lrga~maz6,,:, 5electVideo

M,egje:lefIJes, aitul11,a;
1

2mo. november

25.

dam,M,ul esnrk,' annat QZ is,meltedfRmeregn,'ik meJYl1'ek h'amsQ'ra legyik pill.an-atr611J' ,mm,iklia ltirrnJ1D ,gyilkDS'okku V6:lltJk,!,A20:k~okit no,po.kkQirzelort' .m'ly c5e'loe.s ml#Jde~nflopjlitm: "ftit, most ,(J,miertdlMik' 'vtre.N'szomjQl_ook.

Marsh Jak6.it egy m sgmagyardzhatatian jelen'.seg· kerfti hamlm,ab". A rmFO!s.lak6.k $orban ,al..
l

Tony Curtis a 20, sz.azad masodik feenek emblematlkus filmcsillaqa. Bar,atai k6zQlu tudhatta John E Kennedyt Fra.nk Si'natrat Cary Grantet Ie'S m,as 6riasokat. ,A kor meqnata'rol6figluraja~e'nt fotoja szerepel a B,e'laties I'em,ezenek borH6Jan. A 2]. szazad h]rn1oke,kent szakm,ala~ ." fil Po!He'~, af'roamenok" ,al tlmpartnere vele f'igyenralnguan szerepeljen kfj~ z"os ·fHmjl~k. pla.katjan .. Szereti az eleret, iimadJa a noke-t es amUv,es.zete-

han efso,kent k6vet,e-!ite, hOlgy Sidney'

Amerlikai' 'f'a'ntals,y

ket. Es most eI6s.zo'r elmeseU ele'tet, a bronxl magyar ..zsido srac hihetetlen kalandjat, a:mefy a nyomaszto g·yerm ek ko rb61 H oUywood CS'U(S,EH 9 vezet..

,

'.'PIIIIH'"I':nlll

Eredetm dim: The last-Airbende-r BIU-f(iY
.R:end!!zi: M. Night S_hyama,!;atn .szeriep~6,: Noah Ringet Dev fatel'p Nk:ijlia ~[z, !;Jekson Rathbone'. Shaun lOLlb, MtSif MandyI, (lift CurtIs Forgalmsz6: .Sel~xtVideo ,jtekid5: 103 perc Megje:lenes, diitulna: 2010. n.ovem,ber 25..

kepesimnyitani Il ,elem'eke;t. Avatdrkent 6' Ql egyetlen, lakJ vege,t \ileth'!t a feveg6~ Viz, Fc81dis T6zne.mzetek ,kDzott
AQng'

A lron: L!egaicy var .. va v,art filmzeneje - amit .a kritlkusok ,a IitaI is ell~s ..

iveueciek

ka/andja/",al Az ,otols-o' legRajllt6lzgafmak .. kal fell ilminyt's,zerer Qz egiSl atJIQdnokl'
-

om d'U'(6 ftQb,orunak"
-

,KII1,Wziadus

mert Grammy~dij,as franda duo, a Daft
Punk ~ompon,aU no-

€I Farkasokkal tancolo
--

vember 22-en jlel,e..

---

Ameri kaj ta~am:lJfnm erledeti dl1lil: D',a,m(es, w'itih Woliv,es I,emdem: KieVii.n COlstl'1ler Szerepti(Jk: ~e¥ii,n (ostF:le:rr Mary M.cDon,eill" Graham Grelnle" Rodne'y A" Grant.

tesnek ez az ells,o

nlk meg. At. egyOt~·
l

JMekJidii:: un Iperc ,Megj<e,h:!:nis da,'uma:: 20110. :no-vembe:r UJ.

IForg:a~miz6c Pr,oVideo'

fnmz'ene~ munk.aja les u:gy tUin:ik, a "debuHillas'" nern is :si,kerHilt ann:yira roszszul, A D.aft Punk

Ai 18.'60ilSlewk mdnyugaMn,]ohn DiJnbm' htJdm~
gyot
:n L.... . ,-' '''rI:~' I'" ,:_..r.'" ..... ~~ ..' . """ u,unmri- fait ,fll' Q,tt elU ,SZlU lnulWMwJ:' ei' arm: mm1itl

Londonban lassz'e~'

egy Jsmn htito'miigOtti ~'P6i
~nak~

'Vfztnylik.

hogy'~Mm
.zatasrm' ii~mak

Ehef."n,azanban' foko:., vele~.",

a~litoU egy k~val'6 muzsikus,okb6~ ,alia slazf6s sZ[lmfon~'kus z,ene.kart, akik~ kel: k'o,zosen ell~e'Slltette1k a hangfeiv,ete.leket Ezt kovet6en ped'ilg ,az AIH lyndhurst Stud;iosna~ ehflegeztek az ut6munkakat, am'elyek reme,kUl passzollnak a decemberben bemutatkozQ :moii hangullata:hoz:.

CI.NIMAN:IA ]45

lyannyira, hogy Kubrick aU.it61ag meg eleteben felkerte Spielberget a rendezesre, mert 'ugy gondolta, (5 az egyetlen, akialkalmas erre afeladatra, igy nyugodtan allithatiuk, hogy az A. l. ketteluk kozos gyermeke, Es: ez abszolut erezh,e'to is a kesz filmen, Bevallom £erfiasan~, en olyan nagyon=,na,gyon egyik6ju.kert sem vagyok oda, am ezt a :filmet megis nagyon szeretem. Alighanern j6t tett, hogy mindket rendezo stilusjegyei felfedezhetoek benne" s bar mindketten hajlarnosak a tulzasokra a ha tasvadasz jelenetek teren, az A. L tekinteteben valahogyan ezt is konnyen m,e~g Iehet nekik bocsatani, Elsosorban arniatt, mert sikerult ,nem szokvanycs 'medon hozzarryuhtiuk egy amugy eleg gyakori ternahoz. · ,:. "" ""b ·~t "'d-ik' Ak k lkorma A_Z A- I '. a lOVO oen jatszouu "', c,c_-or.~ ami, or mar nero csakk emberek, de hozzajuk megszolalasig hasonlito robotok is be= nepesitik at varosokat, Sot, a robotok lassan mar a megsz6lalason tul is hascnlitanak a gazd~lkhoz .. A legutolso fejlesz-

" '" ... 1 ....etis f 1 . .azzax, D id elk -aVF test pe"'ld-''"'1 mar erzeime kk 11" reiru h" c au
I

I

(H J1 J·aJ.e'Y. oeil'
c _

Osment), a kb. 9 eves kisfiu pont olyan, mint e:gy igazi gyerek, Az. alapprograrnjanak koszonhetden meg ttmderibb, meg szerethetdbb es sokkal jobban ragaszkodik az edesanylahoz. A (mesterscges) intelligenciajanak koszonhetoen sajat letez,es'e... .... ... c .. vieI· ti tab-.an van" es azzai1'•]5." h'0 gy 01 so.h:.asem 109 megoreIS ·15Z· a . '·" nber .. Vtszont az emneresk es az an'yuk'"'' l.gre:n. ge dni ,._:' ... aJa A gondot a filmben megsem ez okozaa, Hanem az hogy a csaladban David helyebe Iep ,egyigazi kisfiu, 0"1 pedig eldobjak, mint egy meguntjatekot, Az alapprogramja azonban orok, Eve_"'. ' . . ..1 ..... ~ k ,en, evtize ideke'n, SoOl.t evszazanokon at k e; . · ... /' " ..de k.. ,. keresi az anyukajat ..., A film .~noha akciejelenetekben is bovelkedik - szep les megindite modon 5.20 1 a szeretet erejerol, Sot~ valahoI arrol is, hogy vajon a gepek egy'Szer kepesek lesznek-e nalunk 'is jobban szeretni? Es ha az erzeseinket is megelik, miben ktilonboznek majd toltmk?
1 '.

1

N. G. ,M.

Mi,Dde'D 'm,ob,ilt"B,rta"I'om kedv1ez,o ar,ol,n,!:

------~~~--~--~~~~ e '5z
M'ilnde'rQ]) ..as
,iii'

@)S· s: 06LO &-67
rendlldes 'eseflen dijmente's szonverl ;I,dllmk~

a
.,

_

te e

,

Aralsb,: B oro 1:,[11'1"'1 ••••• ~ ~ Ie D'Z!,631]1 Ars'.'nslllllldIU'ID ,(Go'o'd Old] Alrsen,ld) '. I1:D23 53,2 Atomi.c Kltten:'Ii "DIU' IClo:me 'to Me •.. ,.. CDZ23,12 ,R!10 milo Kiifts n: R i:lllht DJ,DW'••• ,., •• ,•• ,~• ~.... " .,I[:D:2'2341 Ba:Dan;uama:Venush ... , u,.",.,.. u.,.ICDl2151 Bellga:Szevlelmes VagVokH ,•.••. ",..... COZ2:1'8,D Ble "11end:, :I s 11:0aM's:ka ,.•. ,,.,.. , ~••••• '•'.'•• Ie Dll,2'$lUlIl1 l IIritne!1j' S'lIaa,n;,:IBj,mm,e Mllllllre,.,.. ,.•• '•. '••' ICO,231r24, Ie, rys:1a I::Hill A,rra Ell redek .... ,.",.",.•. ,.•'_.~ ICD%2792 Deep IP'Lllf'IP le:'Smolke IOltll 'The Waler:." .., ICDl,3D:66 o IUlh1D.,A, Mese Ma,soak SZIIU.•• '.,~~ ,.ICO!l2g08 Dired:B 0 Ilonlld Nvalr... ~......'.~~••.'..,~ ' IC0229.20 Ifitlllla:WUndilg C'sa;k Uartalalk' •••• '•• '••• '. J::OZ2688 f"'o'-r"111 ICD;c",,,£,~, aD 1i'l11'1' 'F-:lI]j-I '- 0 DC01 I!I!I~ r.,. -~e '6-- ~.LLIIJ~£
,oJ •••• ' ~ .' • '" ••• ' .' '. '•••• 1 1

·IIQ~, ..

1

.

.lUI _'tIIl'Uil i

i

I!

'i

II .,111.

II ~

Ii

Ii

_

iIII,

iii

_ ....

HooUg"ans;Nftben ,A IB:oldog.sll. '.... "'. ~C0l2741 . Ir,i'I' H6,In allll11trbg N,I II e n C:Oll2,!Ji~Uj .VAZ:,RJoepl!ay •.".,••. '... ,.,...... OJ.' ,j" • '•••• '. ~~. ICO·Z344,.2' Ji,ln IMi'chel ,Jartre,.:Ox.igIB1nl 4."•. ~•• COZ310192' P,art Juv'el,lltus ~ndlll~olI(Farza Ilal J'uve,~ ICDZ3527 Kd rpi~li,a: P,iukll5, ·f,r.,d .... ~."... ,.. , C O,l33!1mI K,ellly C,llarks1oo,:My Ufe' 'Would Siurck. CIOZSS58 .l:ady :13'1 ga:.l IV'llga me .,.".".,.., '....• CUl34,5 7' Iladv :Gaga:1iel:II I"h DII'I,•••,. ~.". COZ34·51 M'lldIDOOlil: Candy Sibalp ,•.". ~••...•,•.•••••• '.,•• IeDZ3245 N,I'Dly ..a,rUannh1 H],imnull ,[.,. ".,."",.. ,.,COlS5,31 . Nlel1e,b Cihen,:S,IVI!!n S'I!CiDnld:s~• ~'.'.• ~ICOlll,93, '.'• Pial Ullilli Filuk:le'O'Ii!Uir ••,••••••• ,.,. ~.,.....,.• ,.COll,2'92 Hied Hot' IC,hUli Pe:IPp'e:rs:Dani ICallifolr, •• ,ICDl2Iull Sill I!IO II ~rt. ,Ak(ulIl:Wihatl Llmll\n!:•• ". '.'•• ~~~.,CDZ3 3'50 I :So,"Of Dark:.TI~et OuHa lI9s,srviil~'B ... COl2BU9 Sun Iei1V:I\I.1III Izgat. '"~.. ' ~.. ,".Ie Dl264O, Tlllp'llDl~im'u,s;ilc:IB fBat1l;e!•••• ~.'•• '•.• '".~.',....COl2 6115 'WalgDI!!r~Va,lkur.,., ••. ,...•.•'. '.. ~."",..... ~•.••,•.• C:O,Z2964

r:

",'e ma.".~.
;;0, ••

!' " •••••••

'

OJ

I

I

n

•••

""

"",.,

1

Iludl:na~ Imell mlli ....,.1 ('.rli) ..,.~ .',.". FOl1383, a cstil,rgok~ 'te' felk'e:llsz !(terti),. ,.".. f'O- Z"1 ' C'f"ftrg-~I!.. 'liB ·I-L-'I"C'~ (n-Rl .v_: UR..• 118
11'
1ft,~1 ~I~ .. __

U/B' ••• '."

_I."

,"

_.

, van eszed i:s,h/eslisd Uerlil~1 ~;;~fOZ:114,1111 r,eglg8illl kiilcsim (te.lild~n, ...... FOIZ1S58, ... ~,~ .

r1egg,el:t m!iciim'alokDm~•. . (nl{)I .. IfO Z1S4"a , '.ridcS'8Ipals,_.,., .,•.•'••' f'O,Z1 D89 lim elblreut8' (Idl)~....,., ,., ~. fD,Z1837 " .... Most addlillg lide"g'e:s:ne'I~,ekICniO)I~.~..fO,l:13i36 .
I OJ I
:0;0 '.' ,•• ,~. ~ ~ ~ ~ , ...

kjubta9s~g hal ~lja: krerntsz,am )( 9~ Ft [1_0krad~t..'ai,et-en 'e4{Jr;tl ~'I~eteselZ,amflJtdri~~ems fogada~vilr mrmn~ K~ub~~f}od ,a~~~HJ1atitru6anmeaUIl.!I. .~r,: lemorldaihoz. u:ldd. ugyanetre 'a s~amra: STOPsm~ ea sltlktll2e! a lemortBcVHfol\lup rra!detfPI- Stop tim· ~ Studia 1 Ol<ft. ~Tlfo:22fJ 00 ~~.

pl. Szme ' B "_tteret szere,tnel re _delni iRD: - 0Z5185: KULDD: 179Csiillk wap el~fize:~esselrEndefk:E¥okn5ij TelsfanmesEt 'a h1;tp:j j1JliapolZ~11u wap OI~Jfl'lon!He nero ruGS2 W2ip push IInk~t ftJg'ElBni.a:~kor sma-ed vegere ird be a "texf 5ZrlG! Pb:W01.7 34 text. Hen~~le~ddel n~tert~11a kr.adi~ kapsl.1J,ml klulJtm bel' I tagsagg.d ala~ !.Jar.mik'or barm!l~tart~lofflra bevsttbatSz, A
Ilea ,.L~ hu' .... e we'b~ ~~l""I'Il'mo-'---"
. ._!It

VU'VUr.l.

:._- _:",

".

iii

.

_

.

'.

· h-t

_'.

!II'

.'

. z h~-u
I _:_

i!IIi

,

3D'
_....

.... _I .

I

.••

-

,"

S"

,....

ORULET'
,

4P~
r
'

I.

,.....

•.•...•..•..

'

I_

I

"

-_ I _

"

.

..

,_

'.,

'.i

,

,-

I

I'

-

.'

A" 'M-0'"ZIIKB'AN'I' '
-~---=.''.' . . ' ".' .•...

_/'

'.

"1

'/

,'"

"' ..

- "[-

.

/ ~.. .•..

' '.'.' . ' .', •..•..

,

,....,

"'I'

_'-, '.

Iii

HA SZ:E,RET,E,DA
'ERKOR

3,D-s P"IL,MI!KET':" AKKOIR "" _'"
,.#,

A 'O:ECBMBE,:R BIZTO,S:AN A TB :BONAPO'D'

LBS,Z:!

A

N ARNIA, KR10N:IKAINA,K UJ' 'R,BSZ,BT'" NOI M'B,G AZ·'RA,NY,RAJ E,S ,A N'A,GY GUB"ANC:OT,., ,Bs BA :MIND:EN' ,I:G"AZ"A 'VARVA, VART TRONT IS MEG,NB"ZH'ET J'UK 3 DI-'BEN'!
,i/I" ,r/> ,~
, ',,;iii' '" ""

·

KEZD,lK E,L 'VE'Ti,TENI, ,A H:A,Z,AJ :M'OZ,:IKB"AN ITO,B,BE,K K,O'ZOTT A ,M:,E,GAAGYAT,

A

,.

,'u;,

_

.

HAT KBL·L,:iB·NN'BL,SZB:BB KARA,CS,ONYI

Jtj'

,.

AJA:NDBK?!

.",

~

- ---

,

I

1

\·1:',
I· ,

'I '\
I

\

,\, ( I "
,
,

'lJ.(l €:e"(lJf~a6lllS - ell 6elAl~tJ:tAat.tfR
ITT' A RAMBO 8·000!' B£J£N, ELJEN-, ELJE,N! NA, llZ' ,NEAfTBL'" ,3BSBN rSZiVBO£ .JOTT •.•• SOT" BGYENESB.N lU V,OLTAM AKADVA B'2B'N A.Z a.REG, RIFUSBMLT' R,circAX' GYULEKE'ZBTENf Udom1 hogy most uta! minden pasi, de en akkor is igy gondolom .. " Hihetetlen) hogy Stallone nem kepes beletnrodni az ida mulasaba es az oregedesbe. Sokkal rosszabb.mint egy piperkoc plazacica, mivel most ket botoxfeltoltes es rancfelvarras kozott hozta ossze legujabb - remelhetoleg utolso - akciofilmjet. Azert mindennek van hataral Na, nem azt mondom, hogy 64 eves en ma-r csak otthon i1ljo'n es kotogessen, de azert az is eros, hogy meg rnindig kigyurtan, kemeny legenykent mentse a vilagotl A legujabb pifi-puh filmjeben, a The Expendablesben ugyanis 0 a f6szerep15 (a producer es persze a rendezo is). Az otlet arnugy nem lenne rossz, marmint hogy szinte az osszes hollywoodi j6 pasit gyiij'tsiik egy csokorba es csinaljunk e:gy durranos akci6filmet, lEs ez durran is akkorat, hogy zeng bele a moziterern: Iovoldozes, oldokles, keseles, bimyozas minden mermyisegben] Ezek a. sracok egytol egyig kerneny fiuk, legalabbis valaha azok voltak .... Bar Willisnek es Schwarzeneggernek is vannak vigjatekai, de azert ha eszunkbe jutnak, megis amacsos oldaluk ugrik he elcszor. Mondjuk pont ez a ket sztar szerepel a legkevesebbet a produkcioban, ugyanis Arnold epphogy 2 percet dumal, Bruce pedigkb. 5-6t ... De azert feltfmnek es ez mar pozitivl
.,.

'lCam6c

8000

T

Sablonos sztori. ..
A fiJJTI tortenete igen egyszeni, hLiba a 16-os karika, ezt ,egy ovodas is me,gertene. Barney Rosseknak (Stallone) van egy kulonleges alakulatuk, .akik zsoldosokkent dolgoznak es jo penzert (majdnem) mindent megtesznek. Hidegverrel oldokolnek, robbantgatnak, ahogy azt a profi katonaktol mar megszoktuk, A mostani rnegbizatasuk azonban egy kicsit mas ... Hosunk baratjaval.Lee Christmasszel (Jason Statham) elore megy felmerni a .erepet es miutan kinyirjak a fel szigetet, tul razosnak talaljak a kuldetest, ugyhogy visszalepnek az akciotol, Sly azonban m,e'gillcit ·egy helybeli Ianyt, ~ aki raadasul az ellenseg kezere kcrul= es nSzere]mes" less bele. ...Igy aztan iigy dont: visszamegy! Baratai termeszetesen nem hagyjak cserben .. sotallig felfegyverkezve kovetik, Ki is szabaditjak a szepseget, de kozben persze 40 percen kereszttil larvanyos tuzharcot vfvnak az ellenseggel, ,es mindenkit miszlikbe apritanak (szo szerin )! Mindez amugy valoban nagy-on latvanyos es iszonyu han gos, de hat ezmegiscsak egyakci6film! Engem csak ,egy dolog zavart nagyon~ amitol egyszertlen a legjobb indulattal sem tudtam elvonatkoztatni, hogy ezek a sracok mar nem sracok, hanern igencsak korosodo nagypapak ... Sz.amomra ezert a produkcio neha kifej ezetten vicces, sot, tragikornikus volt. Slynak peldaul nero tudtam nem allandoan az agyonszabatt arcat riezrri es rohogni, hogy nem hiszem el, hogy kepes igy kamera ele allni? De a primer Mickey Rourke vitte, aki meg at is uberelni tudta! Hat az a pasi ugy nez ki, mint Geronezzo Maria! Szoval, borzalmas, tiszta elo hulla, pedig csak 58 eves ..... De azert; van kellemes latvany is a filmben: Jason Statham es Dolph Lundgren. Mi tobh sze: .encsere Willis sem esett tulzasokba a plasztikazas teren, pedig mar nelTI mai roka.; Jason egyenesen nagyon szexi es sarrnos bar 10 meg fiatal is. Viszont Dolph is betoltotte mar az 5" x-et, megis barorni dogo.s pasi,
I

Lesz meg Fo,lytatas' (ha addi'g "em hal'ntlk meg)
Na, ennyit a sracokrol, akik valoban szivvel-lelekkel es terrneszetesen geppityuval harcolnak a vilag megmenteseert, de ezzel meg nines vege! Legalabbis en ugy gondolom: lesz folyta' as~Persze azt meg is kell elniuk, .. A filmben ugyanis rengeteg szal maradt elvarratlan, tobb szereplo sorsa 'meg rnessze nem dol el, ...Tehat jona Rambo ,80011 , ~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~

Kors6s

.D'on

:,S
II
~I

:

.'

..
aI·

.'

!eI)

II N

L

".
"

'. .
'!!'
'

.'"'
,

.>=
..:iI£

.. .,

~ . !i: b
:. ~R:I'

e

,,e
00

..... o
......
en
E

. •

.."
'

. '"

'.

. •
"

.,

·
,. "

,. .

.
'"
til

.' ., .' .,

,',

,

.. •
',.r

'•.
'or

'=.IJ D
"

'',..
~

. '.
,il

· •·
.

.

.
,

'I'
0'

.

, "'CliI

.

>

Itii:II

. ..· ." .· . .
'

~

.
,;

. '. .
.. ~
,

i~

:9 ;::c
~

,C:::

.~ .~,
C'I

-

..
II·

.",_-;J:~!-'!:I

]QBB AG¥FELT.EKES RAJ ZTAN FObYAM

~~~~~~..;.:~~

:,;;.