Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra

, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára az Ön által átutalni rendelt összeg levonása után fennmaradó befizetett adójának 1+1%-áról rendelkezzen: • az Ön által támogatni kívánt társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, az előbbi kategóriába nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára, és • az Ön által támogatni kívánt, bíróság által bejegyzett egyház vagy a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat javára. Ha Ön mindkét kedvezményezetti körbe tartozó részére kíván támogatást juttatni, akkor a bevallás részét képező lapon található mindkét rendelkező nyilatkozatot töltse ki! Amennyiben Ön csak az egyházak valamelyikét, illetőleg a költségvetési törvényben megjelölt egyik kiemelt előirányzatot, vagy csak valamely Ön által megjelölt alapítványt, társadalmi szervezetet kíván támogatni, a lapon található másik nyilatkozatra szolgáló részt húzza át, amennyiben nem elektronikus úton nyújtja be a bevallást. Az azonos kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek közül csak egy javára rendelkezhet. A rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, illetve az egyházak és a kiemelt előirányzatok esetén a technikai számot kell feltüntetni, illetve utóbbiak esetén a kedvezményezett nevét. Nem érvényes a rendelkezés, ha a nyilatkozatát 2011. május 20-áig nem küldi meg (juttatja el) az állami adóhatósághoz és adóját az Önre vonatkozó törvényes határidőig nem rendezi! A nyilatkozatát (nyilatkozatait) az alábbi módon juttathatja el az állami adóhatóságnak • az adóbevallási nyomtatvány részeként, vagy • az adóbevallását elektronikus úton történő benyújtása esetén, a nyomtatvány részeként elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján), vagy • lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán, illetőleg

2

• a rendelkező nyilatkozatát elektronikus űrlapon (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján). A rendelkező magánszemélyek adatai adótitoknak minősülnek.

is

megteheti

A rendelkezéshez erre szolgáló nyilatkozat lapot talál a bevallási csomagban. A következő év elején, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján megnézheti, hogy az Ön által megjelölt kedvezményezett(ek) részesültek-e az 1% összegből. A bevallását elektronikus úton teljesítő adózók számára az állami adóhatóság a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül küld tájékoztatást a nyilatkozatban foglalt rendelkezés teljesítésének megtörténtéről. Amennyiben Ön a bevallását nem elektronikus úton teljesíti, de az állami adóhatóság honlapján erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a rendelkezés teljesítésének megtörténtéről kér tájékoztatást, a nyilatkozatban foglaltak alapján az állami adóhatóság a tájékoztatást biztosítja. Ennek feltétele, hogy az elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges ügyfélkapuval rendelkezzen. A bevallás nyomdába adásának időpontjáig technikai számot kért egyházak, valamint a kiemelt költségvetési előirányzatok technikai számai a Mellékletben találhatók.

3

Útmutató a 2010. évről szóló személyi jövedelemadó, járulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez A 2010-es évről szóló 1053-as bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás, az egyes magánszemélyek járulékainak, a nyugdíj mellett egyéni vállalkozói tevékenységet folytatók egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékának a bevallására szolgál. A 1053-as bevallási nyomtatvány a törvényi rendelkezések alapján készült, annak hű tükörképe. Az útmutatóval segítséget kívánunk nyújtani Önnek abban, hogy a bevallását a törvényi előírásoknak megfelelően tudja elkészíteni, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az itt olvasható magyarázatok a törvényt nem pótolják. Mielőtt kitöltené a nyomtatványt, vegye elő a munkáltató(k)tól / kifizető(k)től kapott igazolásait, mert az útmutatóban leírtak segítséget nyújtanak abban, hogy hibátlan bevallást készíthessen. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Általános tudnivalók 1. A bevallás beadására vonatkozó határidők 2. Mely esetekben nem kell bevallást benyújtani? 3. A bevallás kitöltésével kapcsolatos tudnivalók 4. Az adóbevallás aláírása 5. Mi a teendő a bevallás kitöltéséhez felhasznált iratokkal, igazolásokkal? 6. Az adótartozás megfizetésére vonatkozó szabályok 7. A visszaigénylés szabályai 8. A pótlékmentes részletfizetésre vonatkozó előírások 9. Hogyan pótolható a bevallás? 10. A hibásnak minősített bevallás javítása 11. A bevallás adózói javítása (helyesbítése) 12. A bevallás önellenőrzésével kapcsolatos tudnivalók 13. A bevallás részei • • • • •

4

14. A bevallás lapjai 15. A bevallás fő lapjait kiegészítő egyes nyomtatványok Általános tudnivalók Ha Ön magánszemélyként munkáltató, és ezzel összefüggésben a költségvetés felé kötelezettsége keletkezett (az alkalmazottól levont adóelőleg, társadalombiztosítási, munkaerő-piaci, egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulék címén), akkor ezeket a kötelezettségeket az elektronikus úton elküldött 1008-as bevallásában, vagy a papíralapon benyújtott 1008E „az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő kötelezettségekről azon adózók számára, akik nem kötelezettek az adózás rendjéről szóló törvény szerint elektronikus bevallásra” elnevezésű – bevallásában kellett bevallania. Az említett kötelezettségeket a 1053-as bevallásában ne szerepeltesse. Amennyiben Önnek a 2010. adóévben a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeit terhelő különadó kötelezettségről is számot kell adnia, azt az erre a célra külön rendszeresített bevalláson kell megtennie! A járulékfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan Öntől levont egyéni nyugdíjjárulékot továbbra is a bevallás erre szolgáló sorainak kitöltésével kérheti vissza akkor, ha azt év közben a foglalkoztatójával nem számolta el. Ha Ön magánnyugdíj-pénztár tagja, akkor a tagdíjfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan Öntől levont tagdíj visszaigénylésére a 1053-as bevallás nem alkalmas, annak elszámolását a foglalkoztatójától kérheti. Magánnyugdíj-pénztári tagság esetén a túlvont nyugdíjjárulékot is a foglalkoztatótól kérheti vissza. Az egészségbiztosítási járuléknak felső határa nincs, ezért ilyen címen visszaigényelhető túlvont járulék nem keletkezhetett. A bevallás mellékletében minden olyan adat megtalálható, mely a kitöltés során szükséges lehet (Pl.: adótábla, befizetési számlaszámok, a 2010. évre a NAV által közzétett üzemanyagárak, az 1+1%-os rendelkezéshez a technikai számok). A bevallás útmutatójának része a Példatár, mely példákkal segíti a bevallás helyes kitöltését. Az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők adózási tudnivalóit (kitöltési útmutató, melléklet, példák) önálló útmutató tartalmazza. 1. A bevallás beadására vonatkozó határidők

5

2011. február 15-ig meg kell kapnia az adóbevallása kitöltéséhez szükséges minden igazolást és tájékoztatást.1 Ha Ön egyéni vállalkozó, vagy általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély, akkor a bevallását 2011. február 25-ig nyújtsa be és rendezze az esetleges adótartozását is.2 Más esetekben 2011. május 20-a az adóbevallás benyújtásának és az adótartozás megfizetésének a végső határideje.3 2016. december 31-ig őrizzen meg minden olyan okmányt, igazolást és egyéb bizonylatot, amelyet a 2010. évi adóbevallása kitöltése során felhasznált! Ne feledje, hogy az adó megfizetése nem pótolja az adóbevallást! 2. Mely esetekben nem kell bevallást benyújtani? – Ha Ön 2011. február 15-ig a nyilatkozatával az egyszerűsített bevallást vagy 2011. január 31-ig a munkáltató által történő adómegállapítást választotta és megfelel a feltételeknek; – Ha Ön az adóévben egyáltalán nem szerzett bevételt, vagy kizárólag adómentes jogcímen szerzett jövedelmet; Az adómentes juttatásokat, a juttatáskor kapott igazolások „mentes” jogcímmel tartalmazzák. – Ha Ön nyugdíjas és a nyugdíján kívül más jövedelme nem volt; – Ha Ön nyugdíjas és a nyugdíján, baleseti járadékán, jövedelempótló kártérítési járadékán kívül más jövedelme nem volt, feltéve, hogy már betöltötte az Önre vonatkozó nyugdíjkorhatárt; – Ha Ön a bevallás 18-23. soraihoz fűzött magyarázatnál felsorolt, adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelemmel rendelkezik, és e jövedelem mellett nem szerzett más bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelmet; – Ha Önnek bevallásadási kötelezettség alá nem eső más jövedelme mellett megszerzett értékpapír-kölcsönzésből, osztalékból, árfolyamnyereségből származó, a vállalkozásból kivont, valamint kifizetővel kötött szerződés alapján ellenszolgáltatás nélkül kapott életjáradékból származó jövedelmeinek együttes összege nem haladja meg a 100 000 forintot, és ebből a kifizető az igazolás alapján, az adót levonta;
1 2

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 46. § (4) bekezdés Art. 1. sz. melléklet I./B/2/a) pont és 2. sz. melléklet I./1./B/ d) pont, valamint 37. § (2) bekezdés 3 Art. 1. sz. melléklet I./B/2/b) pont és 2. sz. melléklet I./1./B/ c) pont, valamint 37. § (2) bekezdés

6

– Ha Ön ingatlanát, vagyoni értékű jogát értékesítette ugyan, de ebből jövedelme nem keletkezett, és más bevallásköteles jövedelme sem volt; – Ha Ön bevallási kötelezettség alá nem eső más jövedelme mellett ingó értékesítéséből is vagy csak ebből szerzett jövedelmet, és e jövedelme a 200 000 forintot nem haladta meg; – Ha az Ön alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásból származó 2010. január 1-től 2010. március 31-éig terjedő időszakra megszerzett jövedelme nem érte el a 882 000 forintot, és/vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény szerinti foglalkoztatásból származó 2010. április 1-től július 31-ig terjedő időszakra háztartási munkából, valamint az idénymunkából megszerzett jövedelme nem érte el a 840 000 forintot és nem külföldi állampolgár, és/vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerinti foglalkoztatásból származó 2010. augusztus 1-től december 31-ig megszerzett jövedelme nem érte el a 840 000 forintot és nem külföldi állampolgár; – Ha Ön az adóévben kizárólag olyan jövedelmet szerzett, amely nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján a Magyar Köztársaságban nem adóztatható; – Ha Ön mezőgazdasági kistermelő, és az ebből származó, az őstermelők részére készült külön útmutató szerint megállapított – a támogatásokkal csökkentett – bevétele a 600 000 forintot nem haladta meg, feltéve, hogy más, bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme nem volt. Ha Önnek a 2010-es évről nem kell bevallást benyújtania, de az állami adóhatóságtól bevallási csomagot kapott, azt nem kell kitöltenie. Előfordulhat, hogy az állami adóhatóság által kiküldött bevallási csomag címzettje a kézbesítéskor már nem él. Ha ilyen helyzet adódik, akkor az elhunyt magánszemély adóját az állami adóhatóság határozattal állapítja meg, a hozzátartozói nem készíthetik el az adóbevallását. A teendőről érdeklődjön a NAV ügyfélszolgálatainál. 3. A bevallás kitöltése • Az adóbevallási nyomtatványt két példányban, tintával, nyomtatott betűkkel olvashatóan töltse ki! • Az adóbevallásban csak a fehér rovatokba írjon! • Ha a kitöltés közben hibázik, a hibás adatot húzza át, és aláírásával igazolja a javítást.

illetve biztosítja a bevallásban az adatok megjelenését. kinyomtatott bevallást kell beküldeni. kézzel beírt módosításokat a feldolgozás során a kétdimenziós pontkód beolvasó nem veszi figyelembe. a 1053-as bevallást választása szerinti formában teljesítheti. hogy bizonyos adatokat elegendő csak egyszer kitöltenie. mindig vegye igénybe a „mezők újraszámolása” menüpontot. de a használata az útmutató ismerete nélkül nem biztosítja a „hibátlan” kötelezettség teljesítést. Fontos! A kitöltő program segít Önnek bevallása kitöltésében. illetve a kitöltés befejezésekor elvégzett ellenőrzés esetén felhívja a figyelmét a további teendőire. Figyelem! Az Internetes kitöltő program segítségével elkészített bevallásban a nyomtatást követően – beküldés előtt – észlelt hiba esetén. célszerű ezt választania. hogy a kitöltési program gyakorlati alkalmazása során a felmerülő problémákat folyamatosan kiigazítjuk. Amennyiben módja van arra. Figyeljen arra is. mert a program a hiba elkövetésének a lehetőségét a lehető legkisebbre korlátozza. akkor a 1053-as bevallást is csak elektronikus úton nyújthatja be. A kitöltést támogató program segít abban. az okmányirodában. Fontos tudnia. hogy az Interneten elérhető ÁNYK program segítségével töltse ki a bevallását. ne feledje a mezők újraszámolása funkciót igénybe venni. Amennyiben Önnek alkalmazottja van és ezért a 1008-as vagy a saját jogán 1058-as bevallás benyújtására kötelezett. és az . Tájékoztatjuk. Ha csak egy lapon kíván valamely adatot javítani. vagy az állami adóhatóságnál e célból regisztráltassa magát. ha valamit nem jól (hiányosan) közölt volna a bevallásában. a bevallást az Internetes program segítségével ismételten ki kell tölteni. ezért a program letöltésekor mindig az utolsó verziót válassza. a továbbiakban a program „önállóan” számol. A kinyomtatott bevallásra utólag. A mezőgazdasági őstermelőként biztosított magánszemély csak a 1058-as bevallás tekintetében kötelezett a bevallás elektronikus benyújtására. hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervnél. Választhatja az elektronikus úton történő benyújtást is. hogy Ön a használat során a lehető legkevesebb hibát követhesse el.7 • A bevallás aláírás nélkül érvénytelen! A bevallásához a NAV honlapjáról is „letöltheti” az ott megtalálható ÁNYK bevallás kitöltő – ellenőrző programot. mely segít Önnek kiszámítani a kötelezettségeit. ennek feltétele. ha egy korábbi értékadat átírásra (javításra) kerül. az így javított.

egységes adatokat! Új lehetőséget biztosít Ön számára a kitöltést elősegítő program használata. okleveles adószakértő is ellenjegyezheti. 31. § (14) bekezdés . a bevallást neki kell aláírnia. Az ellenjegyzett hibás adóbevallás esetén a mulasztási bírságot az állami adóhatóság az adótanácsadó. Ha elkészült adóbevallásának kitöltésével. igazolások 4 5 Art.8 egész bevallását ismételten kinyomtatni. ha a kivonatolt nyomtatást választja. Az adóbevallás aláírása Az adóbevallás hitelességét Ön az aláírásával igazolja. adószakértő. akkor azt a bevallás első oldalán (F blokkjában). adószakértő. ezért kérjük. a postai feladóvényt és ezt az Útmutatót is őrizze meg. az erre szolgáló helyen aláírásával kell jeleznie! 5. okleveles adószakértő ellenjegyezte. május 20-ig nem kell fizetnie. Az egységcsomagban található borítékban postára adott bevallásért 2011. hogy azt az előnyomott helye(ke)n (például a 1053-as főlap alján) feltétlenül írja alá! Ha Ön helyett törvényes képviselője. Önnek a nyomtatás során megjelenő engedélyt a kivonatolt nyomtatáshoz jóvá kell hagynia. melyek „értékes adatokat” tartalmaznak! Ehhez. a kitöltött és aláírt egyik példányt az erre a célra szolgáló borítékban adja ajánlott küldeményként postára a bevallás benyújtásának időpontjában illetékes megyei adóigazgatóság (az állandó lakcím szerinti) címére. akkor az ellenjegyző neve (adóazonosító szám) mellett az erre szolgáló helyen az adótanácsadói vagy adószakértői nyilvántartási/regisztrációs számát is fel kell tüntetnie. A bevallás másik kitöltött példányát. helyes. a kész bevallása kinyomtatása során is! Abban az esetben. úgy bevallásából kizárólag azok a részek kerülnek kinyomtatásra. mivel a kétdimenziós pontkód csak így tartalmazza a javított.5 Amennyiben az adóbevallása elkészítése során előzőek közreműködését is igénybe veszi. A bevallás kitöltéséhez felhasznált iratok. adószakértő. szüksége lehet rájuk! 4.4 Az adóbevallását adótanácsadó. meghatalmazottja járt el. 7. § (1) bekezdés Art. okleveles adószakértő terhére állapítja meg. Ha az adóbevallását adótanácsadó.

ha az iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget 7 Art. akkor a bevallásait mindaddig meg kell őriznie. Ha Ön bármely évben az összevont adóalap utáni adóját az utána érvényesíthető adókedvezménnyel csökkentette. amelyet a 2010. amíg a kedvezmény véglegessé válásához szükséges időtartam leteltét követő általános elévülési idő. 172. § (2) bekezdés .7 azaz az adó megállapításhoz való jog megszakad. 38. az adó megállapításához való jog naptári évének az utolsó napjától számított 5 év nem telt el. Az adótartozás megfizetésére vonatkozó szabályok Tartozásait a saját belföldi fizetési számlájáról (bankszámla is annak minősül) történő átutalással is rendezheti. 6. 164. 6 Art. nem kell megfizetnie. magán-nyugdíjpénztári tagdíj. járulékot. december 31-ig őrizzen meg minden olyan okmányt. ha Ön az önellenőrzésében saját javára módosítja az adókötelezettségét. évi adóbevallása kitöltése során felhasznált!6 Ezeket nem kell a bevalláshoz csatolnia. ekho-t. Ez esetben az elévülés számítása az önellenőrzés benyújtásának éve utolsó napjától (december 31-től) újra kezdődik. 38.9 2016. azt az állami adóhatóság sem téríti vissza! Amennyiben a bevallás benyújtására előírt időpontig nem fizeti meg az adót. A 100 forintnál kisebb összegű személyi jövedelemadót. egészségügyi hozzájárulást. tagdíj-kiegészítés összegét. § (1) bekezdés 8 Art. Mértéke: a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének naptári naponként a 365-öd része a tartozás összege után számítva. akkor befizetési kötelezettségeit kizárólag a belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással rendezheti. igazolást és egyéb bizonylatot. § (1) bekezdés 9 Art.8 Ebben az esetben ne felejtse el az utalás közlemény rovatában az adóazonosító jelét is feltüntetni! Ha Ön pénzforgalmi számla nyitására kötelezett9 adózó. Az elévülés. ekho különadót. § (1) bekezdés f) pont alapján 200 000 forintig mulasztási bírság szabható ki. az esedékesség napjától az adótartozás megfizetésének napjáig késedelmi pótlékot kell fizetnie.

mint a fizetési kötelezettsége. POS terminálon kezelési költség felszámítása nélkül történő megfizetéssel. és a személyi jövedelemadóban befizetési kötelezettsége van. hogy helyesek-e a készpénz átutalási megbízáson szereplő adatok (név. § (4) bekezdés . Ha tartozását a határidőre nem rendezi. akkor a 170-es lap kitöltése mellett természetesen a különbözetet meg kell fizetnie. hogy az hibátlan – a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül. Abban az esetben. Ügyeljen arra. illetve CSEKK elnevezésű nyomtatványon is igényelhet készpénz átutalási megbízásokat. akkor a személyi jövedelemadó tartozását nem rendezte. Az adó megfizetése történhet banki átutalással. az ügyfélszolgálatokon. 10 Art. Természetesen a készpénz átutalási megbízással történő befizetéssel történő teljesítésre továbbra is lehetősége van. Figyelem! A 2010.10 Amennyiben a 1053-as bevallásban visszaigényelhető összeg mutatkozik valamely adónemben (például nyugdíjjárulékot igényel vissza). azt az adóbevallása alapján – feltéve. illetőleg a NAV honlapjáról letölthető ’17-es számú nyomtatvány beküldésével van csak lehetősége. akkor a 170-es lap kitöltésével és beküldésével tehet eleget a befizetési kötelezettségének. a visszafizetés legkorábbi időpontja február 1. ha elektronikus úton nyújtja be a bevallását. de legkorábban március 1-jétől fizeti vissza az állami adóhatóság. ugyanis ha pl. egészségügyi hozzájárulást. és a többletként mutatkozó összeg elegendő a befizetendő összegre. nyugdíjbiztosítási vagy egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie. Amennyiben személyi jövedelemadót. 37. Ilyenkor ne felejtse el az adóazonosító kártyáját is magával vinni. adóévtől nem része az egységcsomagnak a személyi jövedelemadó. A készpénz átutalási megbízáson kívül a fizetési kötelezettsége teljesítésére több lehetőséget is biztosítunk. egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást. lakcím. késedelmi pótlékot kell fizetnie. a személyi jövedelemadó tartozását az egészségügyi hozzájárulás befizetésére szolgáló készpénz átutalási megbízáson adja fel. adóazonosító jel). nyugdíjjárulékból visszatérítés jár. Ellenőrizze.10 Ha Önnek a levont (befizetett) adóelőlegből. A bevallás első oldalán a (C) mezőben. akkor ügyfélszolgálataink bármelyikében személyesen kérhet készpénz átutalási megbízást a befizetéséhez. hogy a megfelelő készpénz átutalási megbízást használja. mert csak így kaphat a befizetéseihez készpénz átutalási megbízást. a visszajáró összeg átvezetésére vonatkozó nyilatkozattételre szolgáló helyre ekkor is írja be az X-et! Ha a többletként jelentkező adó kevesebb. a befizetett összeg átvezetésére a nyomtatványboltban beszerezhető. illetve egészségügyi hozzájárulás befizetési kötelezettség teljesítésére szolgáló készpénz átutalási megbízás (csekk).

nav. címét is feltüntetni. részletfizetés engedélyezését kérheti az állami adóhatóságtól. hogy a részletfizetés vagy a fizetési halasztás időtartamára késedelmi pótlékot is kell fizetnie. A kérelemben részletesen ismertetnie kell a szociális körülményeit. Ha a visszaigényelt összeget a fizetési számlájára kéri. Átutalás esetén a közlemény rovatban az adóazonosító jelét is feltétlenül tüntesse fel! A CSEKK elnevezésű nyomtatvány a NAV internetes honlapján – www. A fizetési könnyítést már elektronikus úton is kérheti.gov. ezért más személyt vagy más személy pénzforgalmi szolgáltatónál (hitelintézetnél) vezetett számlájának számát ne jelölje meg. akkor a harmadik (utolsó) nyolc négyzetet hagyja üresen. Lehetősége van arra is. hogy fizetési halasztást kérjen. A kérelmet ne a bevallásához csatolja. A fizetési könnyítés iránti kérelem illetékköteles.11 Az állami adóhatóság kijelölt ügyfélszolgálatainál lehetősége bankkártyával teljesíteni a kötelezettségeit (lásd a NAV honlapján).hu/letöltések/adatlapok menüpont alatt – elérhető és kitölthető. akkor a bevallás főlapján található (D) mezőben az erre szolgáló négyzetekbe írja be a pénzintézeti számlaszámát. Ne felejtse el a számláját vezető pénzintézet elnevezését. Ha Ön a 1053-02-es lap kitöltésével önkéntes kölcsönös biztosító pénztárhoz és/vagy nyugdíj-előtakarékossági számlára átutalandó összegről rendelkezik. . vagy postai utalási címét! Ha az Ön számlaszáma csak 2x8 jegyű. A visszaigénylés szabályai A visszakért összeget csak Önnek utaljuk vissza. 7. elektronikus beküldésével igényelhető csekk a megfelelő mennyiségben. van Felhívjuk a figyelmét arra. azt külön borítékban adja postára! Számoljon azzal. Szükség esetén a számlát vezető hitelintézet segítséget nyújt az adatok megállapításához. hogy tartozásait a saját fizetési számlájáról (lakossági folyószámlájáról) történő utalással is rendezheti. hogy mi az oka fizetési halasztás kérésének. akkor a 1053 főlap (D) blokkjában mindenképpen fel kell tüntetnie a saját pénzintézeti számlaszámát. Amennyiben a tartozását nem tudja egy összegben megfizetni. A visszakért összeget pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetési kézbesítés útján (postai úton) vagy a fizetési számlájára utalással kaphatja meg. közölnie kell.

• Amennyiben a 2010. lehetősége van arra. hogy a 100 000 forintnál nem több személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét – a bevallása esedékességét figyelembe véve – az első részlet esedékességétől. Olvassa el a 6. § . Ennél rövidebb (két vagy három hónap) idő is lehetséges a teljesítésre. • Ha Ön nem teljesíti az esedékes részlet megfizetését. nap. május 20-tól) késedelmi pótlékot számít fel. Ekkor az állami adóhatóság a tartozás fennmaradt részére az eredeti esedékesség napjától (2011. A részletben történő teljesítés lehetősége maximum négy hónap lehet. Ebben az esetben a pótlékmentes részletfizetés kezdete a bevallás benyújtását követő 30.12 Ha Ön pénzforgalmi számla nyitására kötelezett. • A részletfizetés teljesítéséhez szükséges csekkeket az állami adóhatóság bármelyik ügyfélszolgálati irodájában beszerezheti. június 20-tól) számított legfeljebb négy hónapon belül. A pótlékmentes részletfizetésre vonatkozó előírások11 Abban az esetben. ha Ön nem folytat vállalkozási tevékenységet és nem kötelezett általános forgalmi adó fizetésére. 133/A. Ön csak abban az esetben kap értesítést. ha a bevallásban a más adónem(ek)ben visszajáró adó összegét a bevallásban található átvezetési lapon (170-es lap) a személyi jövedelemadóra átvezetteti. a kedvezményt csak akkor veheti igénybe. A kedvezmény igénybevételének további feltételei: • Ha az Ön által bevallott fizetendő személyi jövedelemadó meghaladja a 100 000 forintot. a késedelem igazolására vonatkozó kérelemnek az állami adóhatóság helyt ad. 3. a kedvezmény érvényét veszti és a tartozás egy összegben esedékessé válik. pontnál leírt lehetőségeket is! • A fizetési kedvezmény engedélyezéséről az állami adóhatóság külön értesítést nem küld. abban az esetben veheti igénybe a kedvezményt. 8. 4) kell beírnia az erre szolgáló helyre! Az egyes 11 Art. (2011. hogy részletekben kívánja teljesíteni a fizetési kötelezettségét. A választott időtartamot (2. pótlékmentesen. ha a bevallással egyidejűleg benyújtott. ha a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek nem felel meg! A pótlékmentes részletfizetés igénybevételéhez a bevallás C lapján az (A) mezőben nyilatkoznia kell arról. évi bevallását késedelmesen küldi be. és így az Ön tényleges személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége a 100 000 forintot nem haladja meg. akkor az Ön által visszakért összeget csak a belföldi pénzforgalmi számlájára történő utalással kaphatja meg. egyenlő részletekben is megfizethesse.

az állami adóhatóság kijavítja a bevallását és erről értesítést küld. évet megelőző időszakra – az elévülési idő lejárta miatt – már nem nyújthatja be a bevalláspótló nyomtatványt. Az állami adóhatóság felszólítását. 1/3 vagy 1/4 része.. akkor a nyomtatványboltban kapható vagy a NAV Internetes honlapjáról (http://www. § (4) bekezdés Art. 172. ellenőrzését megelőzően. 172. a bevallási késedelemről a bevallás benyújtására előírt határidőn belül bejelentést tehet az állami adóhatósághoz. Ebben az esetben a bevallási késedelem miatt mulasztási bírságot az állami adóhatóság a bevallás benyújtásának évében. a részletek befizetésének határideje pedig 2011. vagy a 2006. hogy a benyújtott bevallásában kisebb hibát talál az állami adóhatóság. § (6) bekezdés . Amennyiben a 2005. és az adóbevallása benyújtásában akadályozott.13 részletek összege a jelölt részletek számától függően a teljes fizetendő adó 1/2. A hibásnak minősített bevallás javítása Javítás: előfordulhat.. akkor is e nyomtatványt töltse ki vagy töltse le az Internetről és küldje be az állami adóhatósághoz. hogy a 2005. Figyelem! Ha elmulasztotta ezt a nyilatkozatát kitölteni. hogy az állami adóhatóság a törvényben13 foglaltak alapján 200 000 forintig terjedő mulasztási bírságot állapíthat meg az Ön terhére akkor. évre szóló adóbevallását kívánja 2011-ben pótolni.nav. július 20. június 20.14 10. Amennyiben ez a hiba – az Ön közreműködése nélkül – javítható. az később már nem pótolható! 9. Fontos! Amennyiben Ön nem egyéni vállalkozó. de késedelmesen benyújtott bevallás esetén is számolnia kell azzal.hu) letöltött 0736-os bevalláspótló nyomtatványt kell kitöltenie és benyújtania. augusztus 20. vagy általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély. mert a benyújtáshoz az adózó önhibáján kívül nem állnak a rendelkezésére az elkészítéshez szükséges iratok.gov. igazolások. A bevallás pótlása Ha a 2010-es évről szóló bevallását határidőn túl nyújtja be. § (1) bekezdés b) pont 14 Art. az akadályoztatás megszűnését követően 15 napon belül köteles az adóbevallását igazolási kérelemmel egyidejűleg benyújtani!12 Ha a bevallását előreláthatólag nem tudja határidőben benyújtani. Ha nem az internes honlapról tölti le a 0736-os bevallást. 12 13 Art. szeptember 20. figyeljen arra. szeptember 20-áig nem szab ki.. ha a késedelmét annak igazolásával nem menti ki. 31.

Abban az esetben. vagy a vonatkozó bevallás időszaka helytelen volt. A bevallás adózói javítása (helyesbítése) Adózói javítás (helyesbítés): hibás bevallás esetén adózói javításnak akkor van helye. illetve az adó változását. § (10) bekezdés Art. amikor Ön utóbb észlelte. Feltétlenül töltse ki a bevallás főlapján a hibásnak minősített bevallás vonalkódját is az azonosítás táblájában (B). Ha elektronikus úton küldte be a bevallását és az hibás. hogy az állami adóhatóság által elfogadott bevallása bármely adat tekintetében téves.16 Adózói javításról (helyesbítésről) akkor van szó. A javítás során kijavított bevallást ismételten be kell küldenie a teljes adattartalommal. azaz a bevallás nem teljes körű. ne töltse ki sem az „Adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallás típusa”. valamint az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa mezőket! Ilyen adózói javítás (helyesbítés) lehet pl. ha az állami adóhatóság a benyújtott bevallást elfogadta. § (7) bekezdés . 1053E vagy 10M29)! A csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás kötelezettségeinek helyesbítésére is a 1053-as bevallás benyújtásával tehet eleget. 34. Abban az esetben. ha a bevallás benyújtása adózói javítás (helyesbítés) miatt történik. sem „Az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa” mezőket! 11. vagy valamely adat az elfogadott bevallásból kimaradt. Kérjük. akkor az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallás típusa mezőbe írja be az Ön által javítani (helyesbíteni) kívánt bevallás típusát (1053.és Vámhivatal által elfogadott bevallás után. Javító bevallás esetén kérjük. úgy a javításra kiértesítő levelet kap elektronikus úton.: valamelyik természetes azonosító adat vagy az adóazonosító jel javítása. A Nemzeti Adó.14 • A hibásan kitöltött bevallás miatt az Ön terhére az állami adóhatóság 20 000 forintig terjedő mulasztási bírságot15 állapíthat meg. 172. és annak módosítása összességében nem eredményezi az adóalap. • Hibás bevallás esetén az állami adóhatóságra kötelező 30 napos visszatérítési határidőt a bevallás kijavításának napjától kell számítani. A javítás során kérjük csak az állami adóhatóság által jelzett hibákat javítsa ki. ebben az esetben ne töltse ki a hibásnak minősített bevallás vonalkódját. ha az állami adóhatóság 15 16 Art. ugyanarra az időszakra csak adózói javításként (helyesbítésként) vagy önellenőrzésként nyújtható be ismételten a bevallás. mert ez a feltétele a bevallása elfogadásának.

csak az állami adóhatóság által jelzett hibák javíthatók! Az adózói javítás (helyesbítés) lényege a teljes adatcsere. Nem helyesbíthető utólag az 1+1%-os rendelkezés (EGYSZA lap) az önkéntes pénztári és/vagy NYESZ-R rendelkezés (1053-02 lap)! Tájékoztatjuk. tájékoztatás. (XII. járulék adatainak valamelyikét kell javítania (a 1053-as bevallás lapjainak – kivéve az EGYSZA lap és 16-01-es lap – valamely sora). adó összege változna az adózói javítással. azaz az adóalap.15 a bevallás elfogadása előtt a bevallást elektronikus teljesítés esetén javításra adja vissza. munkanapokon 8:30-tól 16 óráig. akkor az adózói javítással (helyesbítéssel) nem érintett adatokat is ismételten közölni kell. 29. hogy az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. ehhez kapcsolódó adónemek közötti átvezetés. amelyek az Ön olyan nyilatkozatait tartalmazzák. folyószámla kivonattal kapcsolatos egyedi tájékoztatás. utóbb adózói javítás címén nem korrigálhatók. Az ÜCC útján intézhető. • ügyfélkapu nyitásához szükséges regisztrációval. ha az adózási mód választásakor az átalányadó szerinti adózást jelölte meg. Adózó által nem javítható (helyesbíthető) adatok A bevallás azon adatai. következőkben felsorolt ügyek Önnek rengeteg időt takaríthatnak meg: • adózói folyószámlával. . melyek kitöltése az Ön döntésétől függ. az erre szolgáló helyen. Fontos! Amennyiben az adózói javítás (helyesbítés) kötelezettség változást eredményezne. állandó meghatalmazással kapcsolatos egyedi felvilágosítás. akkor ezt a döntését utóbb nem változtathatja meg. valamint péntekenként 8:30-tól 13:30-ig hívható. vagyis nem csak az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett adatokat kell feltüntetni. úgy utólag beírni elmaradt adatokat nem lehet. A NAV Ügyintéző Contact Centere a 40/20-21-22-es telefonszámon. úgy a 1053-as bevallás tekintetében önellenőrzést kell végezni (a 16-01-es lapon). Ebben az esetben az önellenőrzéssel érintett bevallás típusát jelölje a főlapon.) PM rendelet 17/A §. Így például. (2) bekezdés c ) pontja értelmében Ön jogosult a papír alapon benyújtott bevallása esetén annak a NAV Ügyintéző Contact Center útján történő javítására telefonon is. Amennyiben a magánszemély jövedelem-. Az adózói javítás (helyesbítés) során az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallási időszak (az eredeti 1053-as bevallásban szereplő) valamennyi részletező lapját ismételten be kell nyújtania. amennyiben az nem igényel személyes jelenlétet és rendelkezik a rendszer használatához szükséges ügyfél-azonosító számmal.

amely helyesbítésnek az együttes összege az 100 forintot meghaladja. évre vonatkozóan kíván 2010. évben önellenőrzést benyújtani. 12. illetve 2010. illetve az adó (járulék) összege az eredeti bevallásban feltüntetett adóalaphoz. hogy – az elévülési idő lejárta miatt – a 2005. Fontos tudnia. § (3) bekezdés . járulékot lehet (és kell) helyesbíteni. 49. Ha nem az internes honlapról tölti le a 0735-ös bevallást. Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-azonosító számmal. ha a törvény által megengedett választási lehetőségével élve.20 17 18 Art. változás-bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés. Minél előbb igényelje meg az azonosítót a 30 napos ügyintézési határidő miatt. úgy külön bevalláson kell a 2009. 50. hogy önellenőrzésre csak a bevallás benyújtására előírt határidőt követően van lehetőség. Például.nav.19 Egy önellenőrzéssel csak egy bevallási időszakra vonatkozó adatok helyesbíthetők. utóbb ezt a döntését változtatná meg. évi kötelezettségét önellenőriznie.gov. A bevallás önellenőrzése Önellenőrzés17 az az adózói javítás. • adózói törzsadatokkal kapcsolatos tájékoztatás.hu) letöltött 0735-ös önellenőrzés nyomtatványt kell kitöltenie és benyújtania. vagy a 2006. 51. a hibás bevallással kapcsolatos egyedi tájékoztatás. egyedi bejelentésekkel. évi bevallásában is tévedett. figyeljen arra. évet megelőző időszakra önellenőrzést már nem nyújthat be. a megbízólevél számáról. § (3) bekezdés 19 Art. amely során az adóalap (járulékalap). az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról. Az önellenőrzést tartalmazó bevallást a tévedés feltárását követő 15 napon belül kell benyújtani. ha Ön a 2009. és 2010.18 Önellenőrzéssel csak azt az adót (adóalapot). akkor a nyomtatványboltban kapható vagy a NAV Internetes honlapjáról (http://www. § (1) bekezdés Art. • meggyőződés az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről. papíralapú bevallás esetén – az adózó személyes jelenlétét nem igénylő – javítás. Amennyiben a 2005. évi. Nincs helye az önellenőrzésnek. úgy azt a 11UK30-as kérelem benyújtásával igényelheti meg.16 • egyedi bevallási adatokkal kapcsolatos tájékoztatás. adóhoz képest változik.

Abban az esetben.17 Amennyiben az önellenőrzés kapcsán visszaigényelhető adója keletkezik. teljes adattartalmú bevallás benyújtásával tehet eleget. úgy az nem önellenőrzés. lehet. akkor az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa mezőbe írja be az Ön által önellenőrizni kívánt bevallás típusát (1053. 49. 50. hogy az állami adóhatósági ellenőrzés megkezdését követően a vizsgálat alá vont adó és támogatás a vizsgált időszak tekintetében önellenőrzéssel nem helyesbíthető!21 Az önellenőrzés esedékességét a 1053-as bevallás főlapján a „C” blokkban az erre a célra kialakított kódkockába kell bejegyeznie. illetve az adó (járulék) összege az eredeti bevallásához képest változik. A 2010. Amennyiben adózói javítás (helyesbítés) után. 1053E. kiutalását a ’17-es nyomtatvány illetőleg a 1053-as bevallásban található 170-es lapnak a kitöltésével kérheti. ebben az esetben ne töltse ki a „hibásnak minősített bevallás vonalkódja”. valamint az „adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallás típusa” mezőket! 20 21 Art. ha az adott adóban (járulékban) bevallott és később helyesbített adókötelezettség változása különbözetének előjelhelyes összege nulla. így a bevallást csak adózói javításként (helyesbítésként) kell benyújtani. akkor annak más adónemre történő átvezetését. Önellenőrzésnek csak akkor tekinthető az adózói javítás (helyesbítés). „csupán” adózói javítás (helyesbítés). azonos adónemben előjelhelyesen (+-) összesíti a kötelezettséget. ha az adóalap (járulékalap). évben keletkezett kötelezettségek tekintetében teljesített a csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás kötelezettségeinek önellenőrzése is a 1053-as. § (1) bekezdés Art. akkor az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa mezőbe szintén a 1053-at írja be! Kérjük. ha a bevallás benyújtása önellenőrzés miatt történik. Amennyiben a csökkentett adattartalmú 1053-as bevallást kívánja önellenőrizni. 1053E vagy 10M29)! A csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás egyenértékű a teljes adattartalmú 1053-as bevallással. § (2) bekezdés . hogy nem keletkezik eltérés. Felhívjuk a figyelmét. Abban az esetben. A 2010. évben keletkezett kötelezettségek tekintetében teljesített bevallások (1053. 10M29) önellenőrzésére is a 1053-as bevallást kell benyújtania.

ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken. Fontos! Az önellenőrzési pótlék helyesbítése esetén is meg kell ismételnie a bevallás teljes adattartalmát! Abban az esetben. A bevallás részei 22 23 Art. Amennyiben az önellenőrzéssel történő helyesbítéssel Önnek pénzügyileg rendezendő adókötelezettsége keletkezik. Fontos! Mielőtt az adózói javítást (helyesbítést).23 II. A 1053-as bevallás kitöltéséhez szükséges tudnivalókról 13. akkor az adó és a késedelmi pótlék megfizetése mellett adóbírságot kell fizetnie. Kötelezettség csökkenése esetén az adó visszaigénylésének lehetősége ugyanezen esedékesség időpontjától nyílik meg. 168. a 16-01 – 02 lapok (O) blokkjában pedig X-szel kell jelölnie az ismételt önellenőrzést! Az önellenőrzéssel kapcsolatos további tájékoztatások a 1053-16-os jelű lapok kitöltésére vonatkozó útmutatónál találhatók. § . 16-02 lapok (O) blokkjában „X” jelet kell az erre rendszeresített kódkockájába bejegyeznie. akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a vonatkozó sor „c” rovatában. az önellenőrzést elvégezné. § . akkor fő szabály szerint önellenőrzési pótlékot kell a bevalláson kiszámolnia.169. §. 170. és adóhiányt állapít meg. ugyanis a kisebb hibákat az állami adóhatóság az adatok feldolgozása során javítja. hogy a hiba javítása már megtörtént. Art. akkor az adót és az esetlegesen felszámított önellenőrzési pótlékot a bevallás benyújtási időpontjáig lehet – késedelmi pótlék felszámítása nélkül – megfizetni. és megfizetnie. mert lehet. Ha Ön az adót (járulékot) az önellenőrzésre vonatkozó rendelkezések szerint helyesbíti. és ez által az eredeti bevallásában feltüntetett összeghez képest növekszik a kötelezettsége. érdeklődjön az állami adóhatóságnál. 22 Az önellenőrzést az önellenőrzött időszakban. azaz az adóévben hatályos jogszabályok figyelembevételével végezze el. Ha a hibát állami adóhatósági ellenőrzés tárja fel.18 Ugyanazon időszakra vonatkozó ismételt önellenőrzés esetén a 16-01.

• Mezőgazdasági őstermelői lapok – az előzőeken túl a 12-es pótlapok. • Önellenőrzésre vonatkozó lapok – a 16-os pótlapok. 06-01. melyeken adatot tüntetett fel. a 1053-01.Ha Ön egyéni vállalkozó vagy az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010-ben szüneteltette. az előzőeken túlmenően a 1053-12-es pótlapokat is ki kell töltenie.Ha Ön nem folytat egyéni vállalkozói vagy őstermelői tevékenységet. de csak azokat a lapokat kell beküldenie. 09. valamint a 01.pótlaptól a 10-es pótlapig. akkor a 1053-as főlap (A-C lapok). . • Egyéni vállalkozókra vonatkozó lapok – a főlapokon túl a 01-es pótlaptól a 15-ös pótlapig. 15. az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat (EGYSZA lap). A bevallás fő lapjait kiegészítő egyes nyomtatványok 1053-01 Nyilatkozatok • A lakáscélú hiteltörlesztés halasztott kedvezményének igénybevételéről. . akkor a 1053-as főlap (A-C lapok) és az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat (EGYSZA lap) mellett. amelyen adatot is tüntetett fel. . (Ezek a lapok nem részei az egységcsomagnak!) 14. Önnek a főlapokon túl.Ha Ön egyéni vállalkozó és őstermelő is egyben.Ha Ön magánszemélyként a csökkentett adattartalmú 1053-as bevallást tölti ki. akkor a csomagjának tartalmaznia kell a 13as. . illetve önellenőrzés esetén a 16-os pótlapokat kell kitöltenie. .19 A bevallás négy fő része: • Magánszemélyekre vonatkozó lapok – a főlapokon túl a 01-es pótlaptól a 10-es pótlapig. 14-es. A bevallás lapjai .Ha Ön őstermelő vagy családi gazdaság tagja. csak azokat a lapokat kell beküldenie. . 04. vagy megszüntette. 02. akkor a 13-as. és őstermelői tevékenységet nem folytat. továbbá a 15-ös pótlapokat.Ha Ön kiegészítő tevékenységet folytató – nyugdíjas – egyéni vállalkozó. 170 pótlapokat tartalmazza a bevallás. és 15-ös pótlapokat kell még kitöltenie. 03. a komplett 1053-as bevallást ki kell töltenie.

tőzsdei ügyletekből. és járulékfizetési kötelezettsége van. bevallása. . családi gazdaság tagjaként. szálláshely szolgáltatási tevékenységet folytatóként tételes átalányadózást választ vagy azt megszünteti a 2011-es adóévre. egyéb ezekkel összefüggő nyilatkozatok. a biztosítási jogviszony adatai: • ha vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15%-os nyugdíjjárulékot kíván fizetni. 1053-06-02: A csereügyletből származó jövedelmek és adójuk részletezése. illetve magánszemélyként. ingatlan bérbeadóként. az összevont adóalap részeként külföldön is adózott jövedelmek után külföldön megfizetett adó bevallása. ingatlan bérbeadásából származó jövedelmek. illetőleg nem egyéni vállalkozóként a járulék kötelezettség bevallása. • a nyugdíj-előtakarékossági számlára utalandó összegek feltüntetése. az adókiegyenlítés kiszámítása. egyéni vállalkozóként. ingatlanértékesítésből. 1053-08-02: Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás nyilatkozat alapján a bevételeket terhelő. osztalékból. 1053-02: Rendelkező nyilatkozatok az adóról • az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál vezetett egyéni számlára. 1053-03: Családi kedvezmény érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatok 1053-04: Elkülönülten adózó jövedelmek és adójuk: Pl. egyéb adatok a külföldről származó jövedelmekről. 1053-10: Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély. kamatból. a magánszemély által átvállalt. 1053-08-01: Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás nyilatkozat alapján adózott bevételek utáni adókötelezettség bevallása. valamint saját kötelezettségként befizetett ekho levezetése.: ingó-. • ha külföldi személytől szerzett járulékalapot képező jövedelmet. árfolyamnyereségből. 1053-06-01: Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem/veszteség és adója és/vagy az ingatlanértékesítésből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása. 1053-05: A külföldről származó adóköteles jövedelmek. 1053-09: Egészségügyi hozzájárulási kötelezettség elszámolása őstermelőként.20 • fizetővendéglátóként.

• a jövedelem-(nyereség)-minimum szerinti adózással kapcsolatos nyilatkozat. • nyilatkozat az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásáról. és adófolyószámlákra kívánja átvezettetni. az adózási mód választásáról. e tevékenység megszüntetése.21 1053-170: Átvezetési kérelem: Ha a személyi jövedelemadóban. 1053-13-01 – 02: Egyéni vállalkozókra vonatkozó nyilatkozatok. valamint a mezőgazdasági kis. és az e tevékenységéből származó – támogatások összegével csökkentett – bevétele a 600 000 forintot meghaladta és nem tesz nemleges nyilatkozatot. vagy az egyéni nyugdíjjárulékban túlfizetésként jelentkező összeget. 1053-14: Nyugdíjas egyéni vállalkozó járulék levezetése a biztosítási jogviszony idejének közlése. illetőleg családi gazdaság tagjaként az őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint adózik. egyéni vállalkozói tevékenység nyugdíj mellett történő gyakorlása esetén. szünetelése esetén. szüneteltetéssel kapcsolatos adatok. 1053-12-02 – 03: A mezőgazdasági őstermelői jövedelem levezetése: Ha Ön az őstermelői igazolványa alapján. • mezőgazdasági kistermelő nemleges bevallási nyilatkozata. a vállalkozói tevékenységből származó jövedelemmel összefüggésben: • a jövedelemszámítás módszere. • nyilatkozat az átalányadózás választásáról. • egyéni vállalkozás megszüntetésekor a pénztárgép elhelyezéséről. • a tevékenység megszüntetésével. • csekély összegű támogatás (de minimis). regisztrált mezőgazdasági termelőként. a 1053-12-02-03 pótlapok a kötelezettségei levezetésére szolgálnak. az un. a kis és középvállalkozások. egészségügyi hozzájárulásban. Egészségügyi szolgáltatási és nyugdíjjárulék levezetése. csoportmentességi és az adórendszeren kívüli támogatás nem érvényesítéséről szóló nyilatkozat. 1053-12-01 – 03: A mezőgazdasági őstermelők nyilatkozata: • adózási mód választása.és középvállalkozások támogatásáról. megszüntetéséről. összegeket teljes egészében nem kéri vissza. 1053-13-03 – 07: Egyéni vállalkozók vállalkozói tevékenységből származó jövedelmének és/vagy veszteségének levezetése. . 1053-13-08-01 – 03: Adatok a csekélyösszegű (de minimis).

hogy az a jelenlegi nevével megegyezik-e vagy sem.24 A jövedelem-(nyereség)-minimum számítási kötelezettséggel összefüggésben adandó be. § (8) bekezdés ba) pont és az Art. § (1) bekezdés . törvény (Szja) 49/B.22 1053-15: Bevallást kiegészítő nyilatkozat. akkor azt az ügyfélszolgálatainkon ingyen beszerezheti. az adószámát is. akkor a családi gazdaság nyilvántartási számát a 1053-12-es lapokon is fel kell tüntetnie az erre szolgáló helyen! Ha Ön a mezőgazdasági őstermelői adókedvezményt érvényesíteni kívánja. viszont a bevallás részét képező lapok fejrészébe fontos beírnia! Abban az esetben. Amennyiben a levelezési címe külföldi cím. Ha valamelyik Önnek szükséges nyomtatvány a bevallási csomagból hiányzik. önellenőrzésre szolgáló lapjai nem része a bevallási csomagnak! 1053 Főlap A személyi adatok kitöltése (B) mező A bevallási nyomtatvány első oldalán találhatóak az Ön személyi adatainak feltüntetésére szolgáló előnyomtatott sorok. annak a számát a 1053-12-es lapokon is kell feltüntetnie! Amennyiben a NAV honlapján elérhető bevallás kitöltő-ellenőrző programot használja. Figyelem! Amennyiben Ön rendelkezik adószámmal. A nevének és adóazonosító jelének kitöltése után a születési nevét minden esetben írja be függetlenül attól. a bevalláson nem szabad feltüntetnie! Levelezési címként azt a címet jelölje meg. Amennyiben Ön mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezik. amelyen napközben elérhető. A bevallás 1053-16-01. ha Ön családi gazdaság tagja. mely a munkáltatójának az azonosítója. őstermelői igazolvány számmal. Ettől kezdve minden Ön által kitöltött lapon a program biztosítja az adószáma megjelenését is. családi gazdaság nyilvántartási számmal. hogy írja be azt a telefonszámot is. 91/A. úgy a program által felajánlott első oldalon lehetősége van beírni. regisztrációs okirat számmal azt a bevallás főlapján nem kell feltüntetnie. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük. A munkáltatói igazoláson szereplő adószámot. ne felejtse el a kódkockában X-szel jelölni! 24 1995. 1053-16-02 és 1053-16-03-as számmal ellátott. ahol jellemzően tartózkodik. a regisztrációs okirat számát is fel kell tüntetnie a 1053-12es lapokon. évi CXVII.

levelezési címként a magyarországi tartózkodási helyét jelölje meg. ez utóbbi hiányában tüntesse fel a külföldi lakcímét. vagyis csak a tartozást meghaladó összeget utalja vissza az Ön részére. vagy a visszajáró összeget későbbi kötelezettségeire a számláján kívánja hagyni. Ha az Ön állandó lakcíme nem Magyarországon van. hogy az erre szolgáló négyzetbe beírja. adóelőleg. Ezzel összefüggésben késedelmi pótlék felszámítására nem kötelezett az állami adóhatóság. vagy a 170-es lapon szereplő adónemek között átvezetést kér.23 Ha Ön külföldi állampolgár. „A visszaigénylés szabályai” cím alatt! 25 Art. illetve bevallási kötelezettségeinek eleget tett. munkáltató által 2010-re Öntől levont adó. ha Önnek nincs köztartozása. az Ön által befizetett járulék. akkor ezt is jelölje az „X” beírásával az erre fenntartott helyen! A visszakért összeggel összefüggésben kitöltendő mező (D) Az általános tudnivalókat olvassa el a 7. a foglalkoztató által levont nyugdíjjárulék. és be kell küldenie. § (2) bekezdés . vagy a kifizető.25 Fontos! Ha van esedékessé vált köztartozása. A visszaigényelhető összegek teljes egészében történő visszatérítése természetesen csak akkor lehetséges. A bevalláskitöltő program elvégzi Ön helyett a benyújtandó lapok jelölését. de nem tett teljes körűen eleget bevallási kötelezettségeinek. Abban az esetben. az állami adóhatóság a rendelkezésére álló adatok szerinti tartozása erejéig él a visszatartási jogával. Ha Ön az egyébként visszajáró összegnek csak egy részét kéri vissza. ha Önnek köztartozása ugyan nincs. visszatérítési igényét a bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen jelezze az „X” beírásával! Ebben az esetben a 170-es kiegészítő lapot nem kell kitöltenie és beküldenie. az útlevelének számát nem használhatja az állami adóhatóság előtti azonosításra. és ne felejtse el a kódkockában Xszel jelölni! A (C) mező Ha Önnek valamelyik kiegészítő lapot ki kell töltenie. Ügyeljen arra. hogy a beküldendő nyomtatványból hány darabot csatol. és a többletként mutatkozó összeget valamennyi adónemben teljes egészében visszakéri. a személyazonosságát adóazonosító jellel tudja csak igazolni. akkor ezt jelezze úgy. akkor csak ezen kötelezettségei teljesítését követően kerül kiutalásra az Önnek járó összeg. alá kell írnia! Ha az Ön által befizetett. hogy a kiegészítő lapokat is a jelölt helyen. egészségügyi hozzájárulás összegéből visszatérítés jár Önnek. 151.

GB – Nagy-Britannia. Az erre szolgáló helyre feltétlenül írja be a külföldi pénzintézet elnevezését és címét (ország. ezért más személyt vagy más személy pénzforgalmi szolgáltatónál (hitelintézetnél) vezetett számlájának számát ne jelölje meg. CH – Svájc. A külföldi devizanemre történő átváltás költsége Önt terheli. Amennyiben külföldi számlaszámként az IBAN számlaszámot tüntette fel. akkor az erre szolgáló négyzetekbe írja be a pénzintézeti számlaszámát. Az érvényes országkódok teljes jegyzékét . GBP az angol fontnál. hanem egyéb külföldi pénzintézeti számlaszámot jelölt meg. város stb. USD az USA dollárnál. A számlaszámot a sor elején kezdje el beírni. Amennyiben Ön külföldi illetőségű és a Magyar Köztársaságban bankszámla nyitására nem kötelezett. nemzetközileg használt kódját (EUR az eurónál. stb. hogy más bankszámlaszám megadása esetén az átutalás hosszadalmasabb lehet.24 A visszakért összeget csak Önnek utaljuk vissza. Ha Ön pénzforgalmi számla nyitására kötelezett. valamint tüntesse fel az ország kódját is akkor. akkor ezt az „X” beírásával jelezze. Amennyiben Ön az Európai Unió valamely tagországában bír adóügyi illetőséggel. ha a 1053-02-es lapon él rendelkezési jogosultságával és/vagy a 1053-16-os lapon az önellenőrzés eredményeként Önnek visszajáró összeg mutatkozik. PLN a lengyel zlotynál. akkor az Ön által visszakért összeget csak a belföldi pénzforgalmi számlájára történő utalással kaphatja meg. Ha a visszaigényelt összeget a fizetési számlájára kéri. Ebben az esetben az (D) blokkban az erre szolgáló négyzetekben tüntesse fel a külföldi pénzintézeti számlaszámát. Ne felejtse el a számláját vezető pénzintézet elnevezését. akkor a visszajáró összeg utalását külföldi bankszámlájára az Ön által megadott devizanemben is kérheti. DE – Németország.) is. akkor is feltétlenül töltse ki ezt a táblát. az úgynevezett IBAN feltüntetése. akkor a harmadik (utolsó) nyolc négyzetet hagyja üresen. Ennek oka. Szükség esetén a számlát vezető pénzintézet segítséget nyújt az adatok megállapításához. címét is feltüntetni. ha nem az IBAN számlaszámot. Ne felejtse el az erre szolgáló négyzetekben az Ön által választott devizanem 3 betűből álló. A visszakért összeget pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján (postai úton) vagy a fizetési számlájára utalással kaphatja meg. ezért az erre szolgáló helyen azt kell feltüntetnie! Felhívjuk figyelmét. Ha az Ön számlaszáma csak 2 x 8 jegyű. Az erre szolgáló helyre feltétlenül írja be a SWIFT kódot is. CZ – Csehország. Érvényes országkódok például: AT – Ausztria. és közök kihagyása nélkül folytassa. fontos a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó bankszámlaszám.) is feltüntetni a deviza pontos megnevezése mellett. FR – Franciaország stb. SKK a szlovák koronánál. mert az visszaélésnek minősül.

mert a megadott négyzeteken túl írtakat nem lehet figyelembe venni. ha a bevallása benyújtását követően rövid időn belül változik a lakcíme. időben célba érjen. akkor a pénzforgalmi számla feltüntetésére fenntartott helyet hagyja üresen. megnevezéséhez a nyomtatványon megadott 24 négyzetet használhatja fel! Erre azért van szükség. akkor írja be az erre szolgáló helyre azt a címet. . ha az adózó kiskorú. Az (E) mező „A törvényes képviselő.25 a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről. hogy a bevallást Ön törvényes képviselőként vagy meghatalmazottként tölti ki és írja alá. a belföldi utaláshoz szükséges adatok megadásáig nem utalható ki az Ön részére visszajáró adó. Az adóbevallást fő szabály szerint Önnek kell aláírnia. meghatalmazott neve. a bevallása hibás lesz. hogy a bevalláson aláhúzással jelölje az € mezőben.) MNB rendelet 3. Ha ennek ellenére külföldi bankszámlaszámot ad meg. Figyelem! Amennyiben Ön a visszaigényelt összeg utalásához postai címet ad meg. a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 13/2008. a lista az MNB honlapján (www. Pénzforgalmi számlára történő utalásnál egyidejűleg a belföldi és a külföldi számlaszám nem tüntethető fel! Amennyiben a visszatérítés módjaként a pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján (postai átutalást) választja. Abban az esetben. Kérjük. Pénzforgalmi számlára történő utalás esetén a postai cím marad üresen. mert a posta az előírása szerint a cím ezen részéhez 24 karakternél többet nem fogad el. amelyre az utalást kéri. hogy az Ön által visszaigényelt összeg biztosan. az irányítószám és helységnév megadását követően a közterület neve. pontja tartalmazza. vagy egyéb ok miatt kell őt a törvényes képviselőjének képviselnie.mnb. Ha postai átutalás útján kéri a visszatérítést. jellege stb. a visszajáró összeg nem utalható külföldi bankszámlára. vagy külföldi illetőségű ugyan.hu) található meg. ha Ön belföldi illetőségű. adóazonosító jele és címe” sorokat természetesen csak akkor kell kitölteni. Annak érdekében. Az elektronikus úton beküldött bevallás esetén az aláhúzásra természetesen nincs módja. javasoljuk a folyószámlájára történő átutalás választását. a négyzetekbe a posta által beazonosítható címet írjon. (XI. de bármely ok miatt a Magyar Köztársaságban bankszámla nyitására kötelezett. Postai címre kért utalásnál nem jelölhető meg külföldi cím.18. számú mellékletének 4.2. Abban az esetben.

tagja. • képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd. ügyvédi iroda. Az (F) mező A bevallást aláírhatja a magánszemély törvényes képviselője. európai közösségi jogász. Ne felejtse el a bevallása kitöltésének időpontját feltüntetni és a bevallást aláírni! 1053-A lap kitöltése Ha nyomdai úton előállított nyomtatványt használ. A főlapon a megfelelő kódkockában kell jelölni az „X” beírásával.27 A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás időpontját. vagy az állami adóhatósághoz bejelentett. számviteli. de a bevallás aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott által aláírt adóbevallás a meghatalmazás csatolása nélkül érvénytelen. 7. A teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás. Amennyiben a meghatalmazó magánszemély.26 Lehetőség van arra is. az adószáma feltüntetésre kerüljön! 26 27 Art. könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja. § (3) bekezdés . úgy meghatalmazottként aláírhatja: a bevallást • közokiratba. a személyi jövedelemadó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás bevalláshoz történő csatolásától eltekinteni. csak az állami adóhatósághoz bejelentett. megbízás alapján meghatalmazott más nagykorú magánszemély csak eseti meghatalmazott lehet. hogy minden egyes lapon a neve. könyvelő. okleveles adószakértő. Fontos! Az állami adóhatósághoz nem bejelentett. • egyéni vállalkozó meghatalmazó esetén a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is. hogy a bevallást az adózó helyett a törvényben26 meghatározott képviselője. meghatalmazottja írja alá. ügyeljen arra. amelyből a meghatalmazó és a meghatalmazott személye egyértelműen megállapítható. vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eseti meghatalmazás vagy megbízás alapján más nagykorú személy. 7. adóazonosító jele. adótanácsadó. § (1) bekezdés Art. adószakértő. valamint a meghatalmazó és a meghatalmazott mindazon adatait. és ha van.

A munkáltatójától (társaságától) kapott 10M30-as igazolás28 segít eligazodnia a bevallás kitöltése során. hanem minden más (pl. Ha munkaviszonya 2010-ben megszűnt és nem létesített új munkaviszonyt. mert az igazolásokon szereplő „alap” összege nem feltétlenül egyezik meg az adóalap-kiegészítés alapjával! 28 29 Art. hogy a kifizetőtől származó igazolások nem minden esetben tartalmazzák a bevallás megfelelő sorának sorszámát. ne felejtse el a 65-67. így ez alapján is beazonosíthatja. hogy mit tartalmaz a munkáltató(k)tól kapott igazolás. melyek az előző évekhez képest több feladatot adhatnak Önnek.27 Az általános tanácsokon túlmenően Önnek csak azon sorokhoz fűzött útmutatót kell áttanulmányoznia. számú igazolást használja! Ha új munkaviszonyt létesített és munkáltatójának átadta az Adatlapot. hogy az igazoláson feltüntetett jövedelmek jogcímeinek sorszáma megegyezik a bevallás sorszámaival. úgy a kapott 10M30-as igazolásnak tartalmaznia kell az Adatlap összegeit is! Győződjön meg arról. a különféle juttatásokból származó. a kilépéskor kapott Adatlap 2010. §. § (1) bekezdés Art. hogy az igazolt bevétele és költsége figyelembe vételével meghatározott jövedelem 100%-ban vagy csak 78%-ban képezi az adóalap kiegészítés alapját. Azon sorszám. sorokban feltüntetni! Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek30 Az összevont adóalap megállapítása (szuperbruttósítás)31 Fontos változás! Ebben az évben alkalmaznia kell az adóalap-kiegészítésre vonatkozó számításokat.§ . (1) 30 Szja-törvény VI. amely a munkáltatójától származik.29 Ha az igazolásban levont adó. Az adóalap kiegészítést Önnek kell kiszámítania. Előfordulhat. az önálló tevékenységből. amely sorban az az igazoláson szerepel. melyre a bevallása kitöltése során szüksége lehet. attól függően. 46. olyan egyéb adatot tartalmaz. mert azon nemcsak a munkaviszonyból származó jövedelem szerepelhet. mely sort kell kitöltenie. amelyeknél érintett lehet. A munkáltatótól származó jövedelmeit a kapott igazolás alapján az adóbevallás azon sorában tüntesse fel. Fejezet 31 Szja-törvény 29. amely hatszázzal kezdődik. 46. adóelőleg is szerepel. tekintettel arra. Az igazolásnak azonban mindig tartalmaznia kell a jövedelem kifizetés (juttatás) jogcímét. valamint a költségtérítés és egyéb jogcímen megszerzett) bevétel is. Feltétlenül figyelmesen olvassa el a következő bevezetőt.

és ezt Önnek kell beírnia az „a” oszlopokba is.27-szerese lesz ebben az esetben az adóalap. Ezt a számítást a bevallásukat programmal kitöltőknek is maguknak kell elvégezniük. január 01-jétől 27%). A 1053-A lap 1 – 17. az adóalap-kiegészítés alapjának a megállapított jövedelemnek a megállapított jövedelem 78%-át kell figyelembe vennie. nyugdíj) az adóalap-kiegészítés nem vonatkozik. valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem. hogy a kifizető (munkáltató) az év folyamán milyen összeget vett figyelembe az adóelőleg levonása során.27-szereseként kell meghatározni. függetlenül attól. ha azt költségként számolhatja el. hogy például betegállományára tekintettel táppénz kifizetésben részesült Ön és ezt a személyi jövedelemadón kívül nem terhelte más kötelezettség. illetve biztosítás hiányában az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő egészségügyi hozzájárulás (2010. azt változatlan összegben kell az előbbiek szerint összegzett. továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói. hogy Önnek kell kiszámítania a jövedelméből az adóalapkiegészítés alapját (azaz a jövedelemének 100%-át. A fentiek alapján tehát az összevont adóalap összegét az adóalapba tartozó jövedelmek 1. Az adóalap kiegészítést számítani kell minden esetben. az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve. Nem önálló tevékenységből származó jövedelmek . hogy mely időszakra jár – a kifizetések időpontja szerint vegye figyelembe. január 01-jétől 27%) mértékével számított összeg. Az adóalap-kiegészítés összege a jövedelemnek a társadalombiztosítási járulék általános mértékével (2010. január 01-jétől az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló. Ha a jövedelem után Ön kötelezett a társadalombiztosítási járulék. sorok „a” oszlopaiban a jövedelmek alapján számított adóalap-kiegészítés alapjának összegét kell szerepeltetnie.28 2010. Az összevont adóalap részét képező adóterhet nem viselő járandóságokra (pl. nem önálló tevékenységből származó. vagy 78%-át). Az így kiszámított összeg 1. vagy azt Önnek megtérítették).27-szerese) kell feltüntetni. Fontos! Az adatokat Önnek kell kiszámítania. függetlenül attól. Az adóterhet nem viselő járandóságot – függetlenül attól. adóalap-kiegészítéssel megnövelt adóalapokhoz hozzáadva az összevont adóalapba beszámítani. a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem növelve az adóalap-kiegészítés összegével. Ez azt jelenti. míg a „d” oszlopaiban az alapadóalap-kiegészítéssel növelt összegeket (az „a” oszlop 1.

amely országgal nincs a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. valamint a magánszemély javára vagy érdekében teljesített kiadás teljes összege is. Nem bér! A 21. vagy a 11. de a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján vagy ennek hiányában a Magyar Köztársaságban adóztatható azon jövedelmet. vagy elengedett tartozás. a munkáltató(i)tól kapott igazolások [10M30-as. sorokhoz. akkor a 26. Ha a munkáltatója az adóelőleg megállapításakor az érdekképviseleti tagdíjat figyelembe vette (M30-as igazolás). amely országgal van kettős adóztatást kizáró egyezményünk. és a 25. amely a belföldi jog szerinti munkaviszonynak felel meg. sorban kell bevallania.29 1. amelyből legfeljebb havi 100 000 forint levonható. ha olyan országban (is) fizetett adót. sorhoz fűzött magyarázatot! Amennyiben a munkáltató által természetben nyújtott vagyoni érték juttatása nem minősül természetbeni juttatásnak. Ebben a sorban kell szerepeltetni a külföldről származó. akkor az 1. amely a külföldi jog szerinti olyan jogviszonyra tekintettel illette Önt meg. Bérnek minősül a munkáltató által átvállalt kötelezettség. Ha Ön társas vállalkozás tagja vagy egyéni vállalkozó. valamint a felszolgálási díj címén megszerzett összeget. sor: A munkaviszonyból származó bérjövedelem A munkaviszonyból származó bérjövedelmét. akkor olvassa el a 16. sorban kell feltüntetni a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló összegét. akkor vegye figyelembe a következőket! Amennyiben a jövedelme olyan országban adózott. és a belföldi munkáltatójától kapott munkaviszonyból származó jövedelme után külföldön (is) kellett adóznia. Igazolás(ok). akkor az ott folytatott személyes közreműködés ellenértéke és a vállalkozói kivét összege nem munkaviszonyból származó jövedelem. akkor munkaviszonyból származó bérjövedelem keletkezik. Ha Ön 2010-ben külszolgálatot teljesített. Adatlap] alapján írja be ebbe a sorba! Az „a” oszlopba az adó alapját. sorban igazolt összeg már nem . Bérnek minősül a munkáltató által az alkalmazottja számára – a munkaköre (tevékenysége) szerint a munkáltató által üzemeltetett gépjármű vezetőjeként teljesített kilométer-futásteljesítménye alapulvételével – üzemanyagmegtakarítás címén fizetett összeg. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. azt az 5.

és az Ön által befizetett tagdíj együttes összegét az egyéb adatok között ne felejtse el feltüntetni az 51. és a tagdíjat önálló tevékenység hiányában költségként nem tudja érvényesíteni. ha • külföldi állampolgár vagy • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme az adóévben a 840 000 forintot meghaladta vagy 32 2009.30 tartalmazza az adóévben az érdekképviseleti tagdíj címén befizetett (levont) összeget. a kapott igazolásban feltüntetett hónapok számának figyelembe vételével adójóváírást érvényesíthet. sorban! Alkalmi munkavállalóként szerzett jövedelem Ha Ön 2010-ben alkalmi munkavállalóként is szerzett jövedelmet. akkor ez is bérjövedelemnek minősül és az 1. úgy ezen összeggel a bérjövedelmét csökkentheti. ezt a bérjövedelmet nem kell bevallania. Fontos tudnia. Ha az Ön által fizetett érdekképviseleti tagdíjat a munkáltatója év közben az adóelőleg megállapítása során nem vette figyelembe (nem szerepel az igazolás 51. törvény . hogy a kifizetett munkadíj után az alkalmi munkavállalói könyvbe a munkáltató által beragasztott közteherjegy nem tartalmaz személyi jövedelemadó előleget. vagy ha Ön valamely érdekképviseletet ellátó kamarának is tagja. Amennyiben Önnek az így megszerzett jövedelme a 882 000 forintot nem éri el és más összevonás alá eső jövedelme nincs. pont alatt leírtakat is! Amennyiben az alkalmi munkavállalás során megszerzett jövedelme a 882 000 forintot meghaladja. az egyszerűsített foglalkoztatásról alkotott törvényben meghatározottak szerinti jövedelemszerzés lehetősége. akkor azt be kell vallania. és ezt az alkalmi munkavállalói könyvébe is bejegyezték. a törvényi feltételek megléte esetén. mint jövedelemszerzést felváltotta. és e mellett csak adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmet szerzett. évi CLII. A munkáltatója által levont. Ugyanakkor. Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében szerzett jövedelem Új! Az egyszerűsített foglalkoztatás32 2010. A törvény szerint a háztartási munkából. kivéve. sorában). Olvassa el a 2. sorban kell bevallania az állami foglalkoztatási szerv által kiadott igazolás alapján. április 1-től az alkalmi munkavállalást. valamint az idénymunkából származó jövedelemről a magánszemélynek nem kell személyi jövedelemadó bevallást benyújtania. Nem kell az alkalmi munkavállalásból származó jövedelmét bevallania abban az esetben sem. ha az abból származó bérjövedelme a 882 000 forintot nem éri el.

Fontos! Amennyiben Ön 2010. Figyelem! 2010. évi LXXV. július 31. pont . közötti időszakban alkalmi munkavállalóként. Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemről a magánszemélynek nem kell személyi jövedelemadó bevallást benyújtania. adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelme is volt. akkor azt be kell vallania. Amennyiben az egyszerűsített foglalkoztatás során megszerzett jövedelme a 840 000 forintot meghaladja. ha • külföldi állampolgár vagy • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme az adóévben a 840 000 forintot meghaladta vagy • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme mellett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmen kívül más. akkor az így megszerzett összes jövedelmet bérjövedelemként kell bevallania. illetve kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő munkáltatótól (alkalmi munkavállalóként) is szerzett jövedelmet. akkor azt be kell vallania. 2. akkor ennek az igazolt és elismert költségek levonása után fennmaradó része a jövedelem. augusztus 1-jétől szerzett jövedelmek tekintetében felváltotta az új egyszerűsített foglalkoztatásról33 szóló lehetőség az előbbi előírásokat.31 • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme mellett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmen kívül más. A kifizetéskor kapott igazolásban feltüntetett hónapok számának figyelembe vételével adójóváírást érvényesíthet. április 1. sor: A munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés Költségtérítésnek számít. Amennyiben az egyszerűsített foglalkoztatás során megszerzett jövedelme a 840 000 forintot meghaladja. a kedvezményes szabály az ezeken a jogcímeken szerzett jövedelmekre nem alkalmazható! Értelemszerűen azon hónapok esetében.34 Ha Ön a munkaviszonyára tekintettel költségtérítést kapott. A kapott teljes bevételt e sor „b” oszlopában. kivéve. amelyekre bér illette meg. A kapott igazolásban feltüntetett hónapok számának figyelembe vételével adójóváírást érvényesíthet. amit a törvényben költségként elismert kiadás megtérítésére kap a magánszemély. törvény Szja-törvény 3. 33 34 2010. az elszámolt költségek összegét a „c” oszlopban. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget tüntesse fel. adójóváírás érvényesíthető az egyéb feltételek megléte esetén. adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelme is volt. § 16. az adó-kiegészítés alapját az „a” oszlopba. és 2010.

az „a” oszlopba az adó-kiegészítés alapját. a „c” oszlopban a költséget. költségátalányban részesült. . illetőleg. Ha jogszabályban nem szabályozott költségtérítésben. Ha tételesen kíván a kiadásaival elszámolni. bizonylatok (ideértve az útnyilvántartást is) alapján (tételesen) számolható el költség. Az ilyen költségtérítést be kell vallania. az e feletti rész egésze pedig adóköteles. Ha igen. javításra fordított kiadásból állnak. akkor a költségek levonása a hivatalos utakról vezetett útnyilvántartás alapján történhet.) Kormányrendeletben meghatározott fogyasztási normákat meghaladó üzemanyag-fogyasztás költsége nem számolható el.32 Ha Ön nem kíván a költségeivel tételesen elszámolni. akkor a költségtérítést nem kell bevallania. A nem önálló tevékenységet folytatók a jármű beszerzési árát semmilyen formában nem számolhatják el költségként. A gépjárművel kapcsolatos költségek az üzemanyag-felhasználásra és az egyéb fenntartásra. Be kell vallania a kiküldetési rendelvény alapján kapott költségtérítés teljes összegét. – vagy számlák. Ha Ön a személygépkocsiját rendszeresen használta hivatalos célra. (IV. hogy az Ön részére kifizetett költségtérítés mértékét és feltételeit meghatározza-e kormányrendelet. üzleti célú használatára tekintettel kifizetőtől kiküldetési rendelvény alapján költségtérítést kapott. Az üzemanyagköltség elszámolásánál fontos szabály. ha a munkáltatójától kapott eseti kiküldetési költségtérítéssel szemben tételes elszámolást választ. és annak összege nem haladja meg a bizonylat nélkül elszámolható mértéket. hogy az útnyilvántartás szerint megtett kilométerekre a módosított 60/1992. illetve törvény (továbbiakban: jogszabály). a jogszabályban meghatározott mérték számolható el költségként. csak a számlával vagy bizonylattal igazolt kiadásait írhatja be a „c” oszlopba.1. Ekkor a „b” oszlopban a teljes bevételt. és ezért átalány jellegű költségtérítést kapott. akkor a munkáltató által igazolt bizonylat nélkül elszámolható költséget írja be a bevallás „c” oszlopába. ha az meghaladja a törvény szerinti mértéket. bizonylatok alapján számolhat el. akkor a munkáltató igazolásán feltüntetett bizonylat nélkül elszámolható összeget nem veheti figyelembe. A költségelszámolás módja attól függ. akkor a jövedelmet kétféleképpen lehet meghatározni: – vagy bizonylat nélkül. Ha Ön a saját gépkocsijának a hivatali. akkor költséget csak számlák. a „d” oszlopba pedig az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be.

hogy a kapott költségtérítésből az évi munkabér (munkadíj) 30%-át meg nem haladó összeget vonja le bizonylat nélkül. Az előbbi módszer helyett saját tulajdonú személygépkocsi esetén lehetőség van a 9 forint/km normaköltség alkalmazására is. fejezet 24. Ha a költségtérítés címén megszerzett bevételből jövedelme nem származott. A NAV által közzétett. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. pont . és erre tekintettel költségtérítést kapott. akkor e bevételével szemben csak tételesen számolhatók el az igazolt kiadások. Távmunka-végzés Ha Önt a munkáltatója távmunka-végzés formájában foglalkoztatta 2010-ben. 2010-re alkalmazható üzemanyagárakat az Útmutató mellékletében találja meg! A fenntartási és javítási költségek számlák. év augusztus 31-ét 35 Szja-törvény 3. A normaköltség a jármű fenntartásával. Amennyiben az előzőek szerinti kiadás a 100 000 forintot (2006. Bedolgozói költségtérítés Ha Ön bedolgozói jogviszonyára tekintettel kapott költségtérítést.35 Költségként számolható el a távmunka-végzéshez. a megmaradó adóköteles részt (ha van ilyen) az „a” oszlopba. üzleti utakra számolva a kilométerenként 9 forint normaköltség alapján lehet elszámolni. bizonylatok alapján számolhatók el a hivatali. Egy adott negyedéven belül csak egyfajta ármeghatározás alkalmazható. Normaköltség alkalmazásakor az üzemanyag költségét az előbb ismertetett módon. Az arányt az útnyilvántartás adatai alapján lehet megállapítani. A költségek érvényesítésének másik módja a tételes költségelszámolás. valamint a kapcsolattartáshoz szükséges nem anyagi jószág. számítástechnikai eszköz megszerzésére fordított 100 000 forintot meg nem haladó kiadás. a felmerült és bizonylattal igazolt költségek (vagy a bizonylat nélkül elszámolható 30%) összegét a „c” oszlopba. számú melléklet I. azok felmerülését külön igazolni nem kell. számítógép. üzleti és magáncélú utak arányában. A bevétel teljes összegét mindkét esetben e sor „b” oszlopába. az egyéb költségeket pedig a hivatali.33 Az üzemanyagköltség elszámolása számla alapján vagy a NAV által közzétett ár alapján történhet. akkor az e bevételével kapcsolatos költségeinek elszámolására választhatja. akkor ennek a sornak az „a” és „d” oszlopába nullát kell írnia. javításával kapcsolatos valamennyi költséget tartalmazza. Ekkor más költséget nem számolhat el bedolgozói jogviszonyával kapcsolatosan.

a technológiai energia díja.37 Ugyancsak költségként számolható el az Internet-használat (egyszeri. a fűtés. értékcsökkenési leírás formájában számolható el a beszerzés költsége. akkor – ha a vonatkozó nemzetközi egyezmény a jövedelem magyarországi adókötelezettségét írja elő – a kapott összeget és adóköteles részét ebben a sorban kell feltüntetnie. felmerült kiadást. 3. forgalmi) díja. akkor 33%-os leírási kulcs alkalmazásával. nem katonadiplomáciai tevékenységet végző magánszemély műveleti területen teljesített külföldi szolgálatára tekintettel megszerzett bevételének – ide nem értve a szállás (lakás) bérleti díjának. feltéve. amennyiben bérjövedelemként kerül kifizetésre. a világítás. pontja alapján a Magyar Honvédség állományában lévő. meghaladja. telephelyétől elkülönült munkavégzési hely bérleti díja. Az 36 37 Szja-törvény 11. akkor a külszolgálat címén szerzett bevételéből napi 25 eurónak megfelelő forintösszeget vonhat le. illetőleg személyszállításban gépkocsivezető vagy árukísérő. az adó mértékének meghatározásához felhasznált adatot az alábbiakban leírtak figyelembevételével a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos devizaárfolyamán kell figyelembe venni.34 megelőzően beszerzett eszköz esetében az 50 000 forintot). A külföldi pénznemben keletkezett bevételt. a Magyar Köztársaságban adóköteles összeg (a törvényben meghatározott személyi kör kivételével) teljes egészében bevétel. Ha Ön nemzetközi közúti árufuvarozásban. az utazási kiadásnak a megtérítését – 50 százalékát meghaladó összeget. számú melléklet II. valamint a munkáltató székhelyétől.36 Az értékcsökkenési leírás alkalmazása esetén részletező nyilvántartások vezetése kötelező. A külszolgálatra tekintettel kifizetett. sor: Külszolgálatért kapott jövedelem Ha Önt a munkáltatója 2010-ben külföldön foglalkoztatta és erre tekintettel térítést kapott. m2 m3 stb. havi. Amennyiben a lakás és a munkavégzés helye műszakilag nem elkülönített. valamint bármely bizonylaton külföldi pénznemben megadott. akkor az előzőek szerinti kiadások a távmunka-végzéssel arányosan. A jövedelmet forintra átszámítva kell beírnia. sz. A külföldi szállás díjára fordított összeg ebben az esetben része a bevételnek. fejezet Szja-törvény 5. számú melléklet . Új! Ebben a sorban kell feltüntetni a Szja-törvény 3. az adott költségre jellemző mértékegységek (munkaidő. abból levonás 2010-ben nem érvényesíthető. hogy ezen kívül csak a gépjármű üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokat számolja el költségként.) alapul vételével számolhatók el. melléklet II/2. ugyanakkor költségként nem számolható el.

Fontos! Az adóköteles ellátmányt csak akkor kell a 3. hanem a 16. sorban tüntesse fel! A munkáltatójától kapott M30-as igazolás alapján töltse ki ezt a sort. sorban feltüntetnie. melyet a 16. akkor azt nem itt. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján. és rendelkezik az ott meghatározott időpontot – a külföldi pénz eladása esetén – követő 15 napon. Az egyes adóévek között áthúzódó külszolgálat címén kifizetett összeget abban az évben kell az adókötelezettség szempontjából figyelembe venni. ha a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény szerint a kapott összeg Magyarországon mentesül az adó alól. hogy az adott országgal fennálló egyezmény a külföldön adóztatható jövedelmek belföldön történő figyelembe vételéről hogyan rendelkezik. vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki. Ha Ön nem a munkaviszonyával összefüggésben kapott a külföldi kiküldetésre tekintettel térítést.35 olyan külföldi pénznem esetében. de az egyezmény rendelkezései értelmében az belföldön is beszámítható az összevont adóalapba. . sorban vagy a 25. akkor az ilyen jövedelem adóterhet nem viselő járandóságnak minősül. a figyelembe vett árfolyamot a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz. sorban kell szerepeltetnie attól függően. akkor ezt a jövedelmet a 25. illetőleg a külszolgálat elszámolása megtörtént. de a külföldön megfizetett adóval a belföldön fizetendő adót csökkenteni kell. annak összegét és adóköteles részét a 16. ha az után a kettős adóztatás elkerüléséről az adott országgal kötött egyezmény rendelkezései szerint Magyarországon kell adót fizetnie. de azt a belföldi jövedelem adókötelezettségénél figyelembe kell venni. A bevételnek nem része a külföldi szállás és utazás költségének megtérítésére adott összeg. Ha a kapott összeg az egyezmény szerint külföldön adóköteles. sorban kell bevallania. amelyik évben a kifizetés. Abban az esetben. ha a magánszemély a bevételt külföldi pénznemben szerezte. A fenti rendelkezésétől eltérően. Ha a kapott összeg a kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint külföldön adóztatható. sorban kell feltüntetni. illetve – külföldi pénz vétele esetén – megelőző 15 napon belül pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló. euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámításkor alkalmazni. de a jövedelmet a Magyarországon adóztatható jövedelmek utáni adó megállapításánál figyelembe kell venni. az MNB által közzétett. a nevére kiállított bizonylattal.

továbbá a kereset kiegészítés és a keresetpótló juttatás. illetőleg az egyéni vállalkozóként. ha ennek megállapítására nem a magánszemélyre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár öt évet meg nem haladó időtartamon belüli betöltésére is figyelemmel került sor (ha igen. • nem a munkaviszonnyal összefüggésben kapott adóköteles társadalombiztosítási ellátás (pl. Ilyenek: • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított vállalkozói járadék. ugyancsak más bérjövedelemnek tekintendő. a közösségi munkáért kapott összeg). az ilyen jövedelmet nem kell bevallania. • a regionális egészségbiztosítási pénztár által kifizetett táppénz összege. ha az előzőek szerinti járadékát egy összegben fizették ki (megváltották). (pl. ha azt később a bruttósított átlagkereset alapján nem emelték fel. a társas vállalkozás tagjaként kapott táppénz. amelyet az egyébként bérnek minősülő. a biztosítási jogviszony megszűnését követően – passzív jogon -. a gyed stb. Az adóköteles baleseti járadékot. sorában kell szerepeltetnie. Az adómentesség akkor is megilleti Önt. mint adóköteles társadalombiztosítási ellátás. a 18. 4. Ugyancsak bérnek minősül az olyan kártérítés is. de ezeket a személyi jövedelemadóról szóló törvény bérnek minősíti. • a Magyar Honvédségnél tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetménye. Ha Ön 2010-ben munkaviszonyból származó jövedelmet pótló kártérítést. ha azok nem minősülnek adóterhet nem viselő járandóságnak. de azt nem a munkáltatója fizette ki. Az 1988. amelyeket nem a munkaviszonyával összefüggésben kapott. álláskeresési segély. vagy felelősségbiztosítás alapján munkaviszonyból származó jövedelmet helyettesítő kártérítést (nem kártérítési járadékot) kapott. a jövedelmet a bevallás 26. sor: Más bérjövedelem Ebben a sorban azokat a bérjövedelmeket kell feltüntetnie.). az ott leírtak figyelembevételével). az előzőekben felsorolt jövedelmek pótlására kapott. • a szociális igazgatásról szóló törvény alapján kapott adóköteles juttatások. Ha Ön nyugdíjas és az . sorba írja be az álláskeresési segély összegét.36 Amennyiben a kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában a jövedelem külföldön és belföldön is adóköteles. álláskeresési járadék. akkor azt is ebben a sorban szerepeltesse. január 1-jét megelőzően megállapított baleseti járadék adómentes.

alapítványtól stb. ügyvédi irodától) kapott jövedelmét ebben a sorban kell bevallania. sorban kell szerepeltetni. A könyvvizsgálói tevékenységre tekintettel megszerzett jövedelmet nem ebben. jogi személyiséggel rendelkező munkaközösség vagy ügyvédi. ezért ezt is a 10. Abban az esetben. A társas vállalkozás személyes közreműködő tagjának a 2010. Ha Ön év közben töltötte be az Önre vonatkozó nyugdíjkorhatárt. hanem a 18. hanem az 1. sorban kell bevallani! 2010. a kapott igazolás alapján. az országgyűlési képviselői. hanem a 10. végrehajtói iroda. Ebben a sorban kell bevallani a társas vállalkozás magánszemély tagjaként. vagy erdőbirtokossági társulat. sorban szerepeltethet. január 1-től az európai parlamenti. sorba írja be. Ha Ön gazdasági társaság. úgy a korhatár betöltésének időpontjától folyósított kártérítési járadékot szintén a 18. sorban kell feltüntetni. ha Ön a gazdasági társaságban vezető tisztségviselői tevékenységét munkaviszonyban látja el. Döntése szerint. a személyes közreműködői díjkiegészítés összege után kedvezmény érvényesíthető. sor: Más nem önálló tevékenységből származó jövedelmek Ebben a sorban kell bevallania azt a jövedelmét. melyet a 43. akkor az e tevékenységére tekintettel a társaságtól (munkaközösségtől. . kapott az adóévben. A megbízási jogviszonyban ellátott vezető tisztségviselői tevékenységére tekintettel kapott ellenértéket is – nem önálló tevékenységből származó bevételként – itt kell feltüntetnie. úgy az e tevékenysége ellenértékét nem ebbe. társasháztól. szövetkezet. sorba írja be. 5. ezért a 10 százalék költséghányad levonására nincs lehetősége. közhasznú társaság. évi adókötelezettségére vonatkozóan a személyes közreműködői díj-kiegészítésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmaznia. amelyet jogszabály alapján választott tisztségviselőként – nem egyéni vállalkozás keretében – végzett tevékenységére tekintettel gazdasági társaságtól.37 öregségi nyugdíj korhatárt betöltötte. akkor a jövedelempótló kártérítési járadékot ne ide. az előzőek alkalmazása esetén. a személyes közreműködés ellenértékeként kapott jövedelmet. valamint a helyi önkormányzati képviselői tevékenység is önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. MRP szervezet vezető tisztségviselője.

amelynek díja adóköteles. üdülési pénzbeli juttatások. vagy a természetbeni juttatás pénzbeli megváltása címén kifizetett összegeket. akkor Önnél olyan jogcímen keletkezett adóköteles jövedelem. ha a biztosítás díja egyébként nem adómentes. sorban kell feltüntetnie! Ha a munkáltató (kifizető) a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyára tekintettel. amelyben a szerződés módosítására sor kerül. úgy az Ön adóköteles jövedelmévé válik a korábban már befizetett összes biztosítási díj (természetesen a szerződés módosítását követően fizetendő díj is) attól a hónaptól kezdődően. amelyet a 10.38 A személyesen közreműködő tag által – külön jogszabály szerint – felszolgálási díj címén megszerzett bevétel adóterhet nem viselő járandóságnak minősül. sorban kell szerepeltetni! Nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül és itt kell bevallania azt az értékpapír juttatást is. és a fennmaradó összeg számít jövedelemnek. amelyet a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyával összefüggésben. de ezt az összeget kifizették Önnek. amilyen jogcímen történt a kifizetés. ennek ellenértéke önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. Itt kell feltüntetnie a nem önálló tevékenységével összefüggésben. hogy Ön vagy az Ön hozzátartozója válik a szolgáltatás jogosultjává. azt a 21. vagy egyébként a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyával összefüggésben a társaság által átvállalt kötelezettséget. ha a biztosító szolgáltatására a munkáltató (kifizető) volt jogosult.) Nem önálló tevékenységből származó bevételnek minősül a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjának (a társas vállalkozás által üzemeltetett gépjármű vezetőjeként teljesített kilométer-futásteljesítménye alapulvételével) üzemanyag-megtakarítás címén kifizetett összeg is. valamint az Ön javára vagy érdekében teljesített kiadás teljes összegét is. például a jutalmat. arra tekintettel kapott. Amennyiben Ön a társaság tagjaként. Ha a munkáltató a biztosítóval kötött szerződést (melyben Ön a biztosított. azt is itt kell bevallania. az Ön javára olyan biztosítási szerződést kötött. (Pl. vagy elengedett tartozást. ruházati. Abban az esetben. étkezési. külön megbízási szerződés alapján teljesített mellékszolgáltatást. Ebben a sorban kell szerepeltetnie a nem önálló tevékenységére tekintettel. a kedvezményezett pedig a munkáltató) utólag úgy módosítja. A bevételből levonható havonta 100 000 forint. . e tevékenységére tekintettel kapott más egyéb összegeket is.

8. 6. sor: A 2010-ben kapott végkielégítésnek a 2010. a bevétel teljes összegét e sor „b” oszlopába. Ezt a külföldről származó jövedelmet a bevallás 192. sorában is fel kell tüntetni! Az említett jövedelmek nem minősülnek bérnek.) Amennyiben Ön a 2010. akkor a kapott M30-as igazolás alapján. sornál találhatóak. és annak összege nem haladja meg a bizonylat nélkül elszámolható mértéket. Ha Ön a saját gépkocsijának a hivatali. így ezek után adójóváírást nem lehet érvényesíteni! Nem minősül nem önálló tevékenységből származó bevételnek a külön jogszabály szerinti felszolgálási díjként megszerzett bevétel. az elszámolt költségeket a „c” oszlopba. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett része Ha az Ön munkaviszonya megszűnt. üzleti célú használatára tekintettel kifizetőtől kiküldetési rendelvény alapján költségtérítést kapott. amelyet a vonatkozó kettős adóztatást elkerülő nemzetközi egyezmény szerint – munkaviszonynak nem minősülő – nem önálló munkából származónak kell tekinteni. úgy a végkielégítésre – a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezésétől eltérően – az évek közötti megosztást nem alkalmazhatja. adóévben törvény alapján megillető végkielégítést kapott. és ezzel összefüggésben 2010-ben végkielégítést kapott. (Az állami végkielégítés is ilyennek számít. A költségelszámolás részletes szabályai a 2. Vegye elő a kifizetőtől kapott (helyesbített) igazolást. akkor a költségtérítést nem kell bevallania. az adó kiegészítés alapját (ha van) a „a” oszlopba a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget kell beírnia.39 A segítő családtagként megszerzett jövedelmet is ebben a sorban kell bevallani. és annak figyelembe vételével töltse ki e sort. akkor a törvényben meghatározott mértéknek megfelelő összeget kell ebben a sorban bevallania. . sorban kell szerepeltetnie. így azt a 21. sor: Nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés Ha Ön a nem önálló tevékenységére tekintettel kapott költségtérítést. és érintett a magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő különadóval is erre az évre. Ebben a sorba kell feltüntetni azt a belföldön adóztatható külföldről származó jövedelmet.

sornál találja. ahány teljes hónap a munkaviszony megszűnésétől 2010. a bevallás kitöltésekor ezt a döntését sem változtathatja meg. adóév vonatkozásában a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeit terhelő különadó kötelezettség (is) terheli.40 Az összeg egy hónapra jutó részét annyiszor kell itt figyelembe vennie 2010. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett része . akkor azt az erre a célra rendszeresített. sorban ne felejtse el kitölteni a 2010. sor: A 2009. A 65. akkor ezt a részét a végkielégítésnek nem itt. A végkielégítés nem minősül bérnek. sorában kell feltüntetnie. a más nem önálló tevékenységből származó jövedelmek összegében kell szerepeltetnie. sorába. Abban az esetben. évben kapott végkielégítésnek a 2010. Ne feledje el a következő évre (évekre) átvitt hónapok számát is beírni az erre szolgáló négyzetekbe! Az 53. a más nem önálló tevékenységből származó jövedelmek összegébe írja be. hanem teljes egészében az 5. Ebben az esetben. december 31-ig eltelt. Amennyiben az előzőek szerint nyilatkozott. Ha a hónapokra való osztás miatt a végkielégítés egy részét a következő évben kell – nyilatkozat hiányában – figyelembe vennie. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok számát beírni! Ha a törvényben meghatározott mértéknél magasabb összegű végkielégítést kapott. akkor azt a bevallás kitöltése során már nem változtathatja meg. 9. Amennyiben Önt a 2010. külön bevalláson kell teljesítenie. és az 50. vagyis a megosztási szabályt nem alkalmazhatja. így utána adójóváírás sem illeti meg. sor. hanem a végkielégítés teljes összege után az adófizetési kötelezettségét 2010-ben teljesítse. hogy a kifizetést megelőzően a munkáltatónak adott nyilatkozata alapján a 2010-ben kapott törvényben meghatározott mértéket meg nem haladó végkielégítésére a megosztási szabályt ne alkalmazza. sort ekkor értelemszerűen nem kell kitöltenie. akkor a fennmaradó részt. évi jövedelemként. a kifizető (helyesbített) igazolása alapján! Lehetősége volt arra is. ha a megosztás mellett döntött (a kifizetéskor nem nyilatkozott). a bevallás 50. akkor utóbb. sorban a helyesbített levont adóelőleget is a megosztás arányában vegye figyelembe! Az adóelőleg megosztásához szükséges tudnivalókat az 65. a 2010-ben az Ön részére kifizetett végkielégítés teljes összegét a kifizető (helyesbített) igazolása szerint a bevallás 5.

Ebben az esetben valamennyi költséget – a kormányrendeletben vagy törvényben meghatározott mértékű költségek kivételével – számlával kell igazolni. a jövedelemszerző tevékenységgel arányosan lehet elszámolni. a helyi önkormányzati képviselői tevékenység. származó jövedelmet kétféleképpen lehet . mert a 10. a mezőgazdasági őstermelő. A 2009. Tételes költségelszámolás Az egyik esetben a jövedelem meghatározása a tételes költségelszámolás módszerével történhet. évben figyelembe veendő részére eső hónapok számát az 54. az európai parlamenti. Általános adózási szabályok Ezt a részt gondosan olvassa el akkor. fűtés stb. A költségelszámolásnál a költség nemre jellemző felhasználási mértéket kell alapul venni (m2. ahány hónapot még nem számolt el. és amely bevétel nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe.41 Ha Ön a 2009. sorban tüntesse fel! Az adóelőlegként figyelembe vehető összeg kiszámítására vonatkozó szabályokat a 68. Az önálló tevékenységből megállapítani. sorba kell beírnia! Önálló tevékenységből származó jövedelmek Önálló tevékenység minden olyan tevékenység. évben kapott az előzőek szerinti végkielégítést és annak összegét megosztotta. Azokat a kiadásokat. a választott könyvvizsgáló tevékenysége. az országgyűlési képviselői. amelyek nem kizárólag a jövedelemszerző tevékenységgel kapcsolatban merültek fel (világítás. (Vegye elő a 0953-as adóbevallását és a végkielégítésről kapott igazolását!) A 2010. 2010-ben felmerült költséget a következő évi bevétellel szemben nem lehet érvényesíteni. sorban szereplő jövedelmekre vonatkozó általános tudnivalókat itt találja meg. Ide tartozik különösen az egyéni vállalkozó. a bérbeadó. az egyik önálló tevékenység vesztesége a másik önálló tevékenység nyereségét nem csökkentheti. évben kapott végkielégítés összegének a 2010. amelynek eredményeképpen bevételhez jut. évben figyelembe vehető. sorhoz fűzött magyarázat tartalmazza. Több önálló tevékenység esetén a bevételeket és a bevételek megszerzése érdekében felmerülő kiadásokat tevékenységenként külön-külön kell figyelembe venni.). levont adóelőleget a megosztás arányában a 68. kwh). A tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés is része a bevételnek. ha önálló tevékenységből bevételt szerzett 2010-ben. akkor most ebben a sorban az egy hónapra jutó részt annyiszor kell figyelembe vennie. A tárgyévi bevétellel szemben csak a tárgyévi költségek vonhatók le. m3. azaz. A bevétel hiányában el nem számolt.

amelyeket a törvény költségnek elismer. előállítási értékének 50%-a. a használatbavétel évében számolható el költségként. ha a személygépkocsi-használattal összefüggő./2. A tételes költségelszámolás keretében a 100 000 forint alatti. Amennyiben Ön művészeti tevékenységet folytat. Ez az 1% az egyéb nem kizárólag üzemi (üzleti) célt szolgáló tárgyi eszközök átalányban elszámolt értékcsökkenési leírásán felül érvényesíthető. pont 40 Szja-törvény 3. Abban az esetben azonban. nem anyagi javakat több önálló tevékenységéhez is használja.42 Költségként csak azok a kiadások számolhatók el. A tevékenységhez használt 100 000 forint feletti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök beszerzési ára teljes egészében költségként nem vonható le a bevételből még értékcsökkenési leírással sem. sorhoz fűzött magyarázatban foglaltak értelemszerű alkalmazásával történik. fejezet 3. legfeljebb – több ilyen tárgyi eszköz esetén is – az éves bevétel 1%-a lehet.40 A személygépkocsi használatával kapcsolatosan felmerülő egyéb kiadások elszámolása a 2.39 Ezen a címen költség ugyancsak egy ízben. pont Szja-törvény 3. előállítási költsége egy összegben elszámolható. sz. pont . sz.38 Az értékcsökkenési leírás az adott tárgyi eszköz beszerzési. felszerelés adóévben történő használatba vétele esetén átalány formájában érvényesíthet értékcsökkenési leírást. Ha Ön a 2010-ben használatba vett tárgyi eszközöket. akkor értékcsökkenési leírást még átalányban sem érvényesíthet. Az önálló tevékenységet folytató magánszemély a saját tulajdonú gép. mert a normaköltség a személygépkocsi átalányban elszámolt értékcsökkenési leírását is tartalmazza. melléklet IV. a használatbavétel évében számolható el. hogy azt az önálló tevékenységet folytató magánszemély a tevékenységéhez is használja – az éves bevétel 1%-a. akkor a kiadást (az átalányban érvényesített értékcsökkenési leírást is) csak az egyik önálló tevékenysége bevételével szemben számolhatja el költségként. fejezet 2. berendezés. de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának 10%-a számolható el költségként. Ezen a címen kiadás csak egy ízben. az üzemanyagköltségen felüli kiadásait a kilométerenkénti 9 forintos személygépkocsi normaköltség alkalmazásával számolja el. kizárólag üzleti célú tárgyi eszközök beszerzési. – a 38 39 Szja-törvény 3. A személyes szükségletet is fedező kiadások költségként nem érvényesíthetők az előzőekben már ismertetettek kivételével. sz. Személygépkocsi 2010-ben történő használatbavétele esetén – feltéve. melléklet III. és az e tevékenységéből származó jövedelmét tételes költség elszámolási módszerrel határozza meg. melléklet IV.

Ha Ön a költségeit bizonylattal igazolni nem tudja. e bevételével szemben is csak a tételes költségelszámolást alkalmazhatja.: ha Ön mezőgazdasági őstermelő és a tételes költségelszámolást választotta.29. A két módszer vegyesen nem alkalmazható! Ha valamely önálló tevékenységből származó jövedelmét a 10%-os költséghányad alkalmazásával határozza meg. ha van gép. (XII.41 A művészeti tevékenységet folytató magánszemélyek egyes költségeiről szóló 39/1997.) Nem zárja ki a bizonylat nélküli költség elszámolási lehetőséget az önálló tevékenységével kapcsolatosan. Ugyancsak 41 Szja-törvény 3.) MKM-PM együttes rendelet határozza meg. vagy ingatlan bérbeadásából származó bevétele – feltéve ez utóbbinál. valamint az ilyen eszközök. Ugyanezen jogszabály rendelkezik arról is. termékek vásárlására fordított kiadást. amely a személyes vagy családi szükséglet kielégítését is szolgáló termék. az „a” oszlopba az adóalap-kiegészítés alapját (a bevétel teljes összegét). és a költségtérítésnek is csak a 10%-a számolható el költségként. hogy ez után a jövedelme után az összevont adóalap részeként kíván adózni –. az igazolt összegnek csak az 50%-a érvényesíthető költségként. és a kifizetéskor tételes költségelszámolásról nyilatkozott a kifizetőnek. Bizonylat nélküli költségelszámolás Tekintheti a bevétel 10%-át is költségnek. ha Ön egyéni vállalkozó is és a vállalkozásából származó jövedelmének megállapítására akár a vállalkozói személyi jövedelemadózási. hogy az olyan kiadás esetében. mivel a bizonylat nélküli költségelszámolásra nem jogosult. hogy mely művészeti tevékenységek esetén alkalmazhatók az előzőekben ismertetett költség-elszámolási szabályok. Az előadóművészi tevékenysége esetén a színpadi megjelenéshez kapcsolódó kiadás ugyancsak költségként érvényesíthető.43 tevékenység jellegétől függően – költségként érvényesítheti a tevékenységével összefüggésben igénybe vett szolgáltatások ellenértékét. akkor. akkor a „b” oszlopba a bevételt. akár az átalányadózási módot választotta. fejezet 22. szolgáltatás ellenértéke. Az önálló tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés ekkor is része a bevételnek. A „c” oszlopot ebben az esetben üresen kell hagyni. melléklet I. akkor más önálló tevékenységénél a tételes költségelszámolást nem alkalmazhatja. pont . (Pl. ezt az összeget nem kell számlával igazolni. sz. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget kell beírnia.

Ha Ön a támogatást a cél szerinti felhasználást igazoló számla ellenében. vagy a cél szerinti felhasználás teljesülésének igazolása alapján utólag kapta meg. vagy mint fizetővendéglátó az e tevékenységére tételes átalányadózást alkalmaz. Amennyiben Ön a kifizető felé bármely önálló tevékenysége ellenértékének kifizetésekor az adóelőleg alapjául szolgáló adóalap megállapításakor tételes költségelszámolásra vonatkozó nyilatkozatot tett. ha a mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelmének a megállapítására átalányadózást választott. sorhoz fűzött magyarázatot is. és a folyósítást követően sem érvényesítette. akkor azt nem kell bevételként figyelembe vennie abban az esetben. az ilyen költségtérítés mellett az önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál a bizonylat nélküli költség-elszámolási mód választható. Ha Ön a korábbi adóévekben kapott támogatás felhasználásával összefüggésben 2010-ben költséget (értékcsökkenést) számolt el. . késedelmi pótlék vagy más hasonló jogkövetkezmény miatt teljesített kiadás költségként nem számolható el. akkor ezt az összeget is az adott tevékenység bevételéhez kell hozzászámítania. Ha a támogatást egészben vagy részben vissza kell fizetnie. A visszafizetési kötelezettség miatt keletkezett késedelmi kamat. A bevételként már elszámolt rész tekintetében az önellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia. vagyis arra az évre vonatkozóan kell önellenőrzést végeznie. Tételes költségelszámolásra tett nyilatkozat esetén feltétlenül olvassa el a 63. és 78. úgy a 10%-os szabályt semmilyen önálló tevékenységéből származó jövedelmére nem alkalmazhatja az adóévben. a költségkülönbözet alapján fizetendő 39%-os és 12%-os adóknál! Támogatás címén szerzett bevétel A 2010. ha a kiadást korábban (a megelőző adóévben vagy adóévekben) költségként még értékcsökkenési leírás formájában sem számolta el.44 alkalmazhatja a bizonylat nélküli költség-elszámolási módot akkor. amely évben a visszafizetett összeget bevételként elszámolta. Mivel a nem önálló tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés jövedelemtartalmának a megállapítására a 10%-os szabály nem alkalmazható. évben kapott támogatás cél szerinti felhasználásával összefüggésben a 2010. akkor a visszafizetett. évben költségként (értékcsökkenésként) elszámolt összeget kell bevételként figyelembe vennie. de bevételként még el nem számolt összeget nem kell bevételként figyelembe vennie.

nem az egyéni vállalkozói igazolványában feltüntetett tevékenységként folytatja • az ingóság bérbeadásából származó jövedelmet. Társasházi közös tulajdon hasznosítása esetén az adókötelezettség kizárólag a társasházat terheli. úgy az ebből teljesített cél szerinti kiadások sem számolhatók el költségként. az adóévben felmerült. az adóalap-kiegészítés alapját az „a” oszlopba. Amennyiben a jövedelmének a meghatározására a 10%-os szabály alkalmazását választotta. amelyet jogszabály vagy államközi megállapodás adómentesnek minősít. sor: Önálló tevékenységből származó jövedelem Ha Önnek önálló tevékenységből voltak jövedelmei. igazolt költséget a „c” oszlopba. vagy amelyet egyéb okból nem kell bevételként figyelembe vennie. azokat együttesen e sorba kell beírnia. költségként és jövedelemként az egy főre jutó értékeket kell szerepeltetni. Ilyenkor a bevallásban bevételként. A törvény lehetőséget ad arra. akkor a „b” oszlopba a bevételt. illetve az egyéni vállalkozók bevallási lapjához készült útmutatóban találja meg. akkor fő szabályként az e tevékenységből származó jövedelem után Önnek. a „a” oszlopba annak 90%-ának figyelembe vételével meghatározott adóalap-kiegészítés alapját írja be. A „c” oszlopot ebben az esetben hagyja üresen. Ha a bevétel megszerzésekor a kifizetőnek tételes költségelszámolásról tett nyilatkozata miatt a bizonylat nélküli költség-elszámolási módszert nem alkalmazhatja. az „a” oszlopban a bevétellel megegyező adóalapkiegészítés alapját. a 10. hogy a tulajdonostársak a jövedelmet a tulajdoni hányadok arányában megosszák. [Ha az Ön által bérbe adott vagyontárgy közös tulajdonban van. A más önálló tevékenységekre vonatkozó sajátos szabályokat. és bizonylat alapján költséget elszámolni nem tud.45 Ha Ön olyan támogatást kapott. hanem rendszeres vagy üzletszerűen végzett tevékenység keretében (az általános forgalmi adó szabályszerűen bejelentkezett alanyaként az adólevonási . Ebbe a sorba kell beírnia. sorhoz fűzött magyarázatnál és a mezőgazdasági őstermelők. a „d” oszlopban az adóalap-kiegészítéssel növelt jövedelmet kell beírnia. Amennyiben Ön az ingóságát nem bérbe adta. az adóalap-kiegészítéssel növelt jövedelmet pedig a „d” oszlopba írja be. a kifizető(k)től kapott igazolás(oka)t! Az önálló tevékenységből származó bevételt a „b” oszlopba. A „c” oszlop ekkor is üresen marad. ha a tevékenységet nem egyéni vállalkozóként. Vegye elő. mint a tevékenységet folytatónak kell adóznia. akkor a „b” oszlopba a bevételt. 10.

a magánóraadásból stb.43 Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem fő szabály szerint elkülönülten adózó jövedelemnek minősül. akkor az e tevékenységéből származó jövedelemmel kapcsolatos adózási tudnivalókat a 12-es pótlapokhoz készült útmutató mellékletében találja meg. § (10) bekezdés . A törvény lehetőséget ad arra. szellemi tevékenységből származó jövedelmet. a gazdasági társaságban választott könyvvizsgálóként végzett munkáért kapott tiszteletdíjat.46 • • • • • • • • joga megnyílt) értékesítette. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a 164. ha nem számolhatja el őstermelői bevételként. ha erről év közben a kifizetőnek nem nyilatkozott. sorhoz fűzött magyarázat tartalmazza. 42 43 Szja-törvény 16.] lábon álló (betakarítatlan) fának vagy más termésnek. származó jövedelmet.42 ha az ellenőrzött tőkepiaci ügylete a kereskedelmi áru tényleges átadásával szűnik meg. és a jövedelmét is ebben a sorban kell bevallania. terménynek a földingatlan tulajdonosváltozása nélkül történő értékesítéséből származó jövedelmet. [Amennyiben Ön őstermelői igazolvány birtokában vagy családi gazdaság tagjaként szőlő vagy dísznövénytermesztéssel foglalkozik. és azt itt kell bevallania. § (3) b) – 20. akkor a pénzben megszerzett bevétel adókötelezettségére Önnek az önálló tevékenységből származik jövedelme. így az nem része az összevont adóalapnak. és Ön a kereskedelmi áru átruházója. hogy a termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelmét az adóév végén.] a termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelmet – ha annak adózására nem a 25%-os adózási módot választotta. az újításból származó jövedelmet. akkor az ebből származó jövedelmének kiszámítására az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia. Ebben az esetben az ingó értékesítéséből származó jövedelemre vonatkozó. sorában kell szerepeltetni.és dísznövénytermesztésből származó jövedelmet. a virág. az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó általános szabályok szerint állapítsa meg akkor is. § (1)-(3) Szja-törvény 67/A. 200 000 forintig terjedő adómentesség Önt értelemszerűen nem illeti meg. hanem a 1053-04 lap 164. ezért azt nem ebben.

) Korm. Amennyiben a bérbe adott ingatlanhoz telek is tartozik. hogy azt korábban költségként nem számolta el. . az adóévre tekintettel. .a bérbeadás. (X.ha az előző két eset együttesen áll fenn. egyéb szálláshely értéke után lehet elszámolni. a hulladéktárolásra igénybe vett földterület. a telkesítés. ha az ingatlant nem egyéni vállalkozói tevékenység keretében adja bérbe44 vagy egyéni vállalkozóként ugyan.47 Figyeljen arra. • Nem számolható el értékcsökkenési leírás – a bányaművelésre. de az ebből származó bevételének adókötelezettségére a magánszemélyekre vonatkozó szabályokat alkalmazza (ideértve az egyéb szálláshely-szolgáltatást a 239/2009. • Értékcsökkenési leírást a tevékenység megkezdése előtt legfeljebb három évvel korábban megszerzett (létesült) ingatlan.a bérbe adott (hasznosított) alapterület négyzetméterrel arányos részét. illetve az egyéb szálláshely-szolgáltatás időszakára eső időarányos részt (naponta 365-öd részt). Ezt az összeget növelni kell az értéknövelő beruházásra fordított. nem válthat adózási módot. feltéve. épület bérbeadása. Önnek az ingatlan bérbeadásából származó jövedelme után 14%os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége keletkezhet. számú melléklet . akkor mindkét arányosítást figyelembe véve kiszámított részt lehet érvényesíteni. § (1) bekezdés Szja-törvény 11. építmény leírási alapját az szja-törvénynek az ingatlanszerzésre fordított összegre vonatkozó rendelkezései szerint kell figyelembe venni. 20. illetve egyéb szálláshely-szolgáltatás esetén. hogy ebben az esetben utólag. • Az épület. 44 45 Szja-törvény 18. ha az nem egész évre vonatkozik és/vagy csak az ingatlan alapterületének egy részére valósul meg (például. az erdő után. • A leírási kulcsot az ingatlan jellegétől függő besorolás szerint kell figyelembe venni. a telek értékét el kell különíteni. a telek. ha a szállás célú hasznosítás esetenként egy-egy szobára. számlával igazolt kiadással. • Építmény. Rendelet alapján) és tételes költségelszámolást alkalmaz – az alábbi rendelkezések szerint számolhat el értékcsökkenést költségként:45 • Az értékcsökkenési leírás összegének megállapításához tárgyi eszköznyilvántartást kell vezetni. telek és a melioráció kivételével – a földterület. épületrészre vonatkozik) a leírási kulccsal meghatározott összegből: . Olvassa el a 09-es lap erre vonatkozó részét is! Figyelem! Abban az esetben.

felújítási költsége (ideértve a felújítási költség időarányos. illetve a hasznosított ingatlan-rész felújítási költsége értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának választását akkor is. illetve területarányos értékcsökkenési leírása. • Az egyéni vállalkozás keretében megkezdett értékcsökkenési leírás folytatható akkor is. hogy . ha az épület beruházási költsége alapján egyébként nem történik értékcsökkenési leírás elszámolása).48 A bérbeadás. a szálláshelyszolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységből származó bevétel esetében a költségelszámolás a következő. illetve a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshelyszolgáltatást nyújtó magánszemély azzal az eltéréssel alkalmazhatja. A 11. és utóbb e tevékenység végzésének időszakában felhasználható anyag. • Az ingatlan-bérbeadási tevékenységből származó bevétel. nem anyagi javak értékcsökkenésének elszámolását megkezdheti. támogatást) kapott. vagy értékcsökkenés ellentételezése címén bevételt (pl. • Elszámoltnak kell tekinteni az értékcsökkenési leírást azokra a naptári évekre. A nem kizárólag bérbeadásra hasznosított épület időarányos. Az előzőekben említett magánszemély az ingatlan-bérbeadási tevékenységének megkezdése előtt – legfeljebb három évvel korábban – beszerzett. felújítási költsége (ideértve a felújítási költség értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának választását akkor is. ha a magánszemély – választása alapján – a bérbeadásból származó bevétele után az önálló tevékenységet folytatókra vonatkozó szabályok szerint adózik. épületrész beruházási költsége alapján egyébként nem történik értékcsökkenési leírás elszámolása). amelyekben az ingatlant jövedelemszerző tevékenységéhez használta és személyi jövedelemadó-kötelezettségének jogszabályban vélelmezett jövedelemhányad (például egyéni vállalkozóként átalányban megállapított jövedelem) szerint. valamint a tevékenység megkezdéséhez szükséges egyéb kiadásait a tevékenységének kezdése évében költségként elszámolhatja. ha az épület. számú melléklet szerint a kizárólag bérbeadásra hasznosított épület értékcsökkenési leírása. továbbá a legfeljebb három évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök. illetve terület-arányos értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának. Ezt a rendelkezést az ingatlant nem egyéni vállalkozóként bérbeadó. vagy a 10 százalék költséghányad alkalmazásával tett eleget.és árukészlet beszerzésére fordított. korábban költségként még el nem számolt kiadásait. illetve az egyéb szálláshely-szolgáltatás időtartamát a tárgyi eszköz-nyilvántartásban fel kell tüntetni.

Az e tevékenységből származó jövedelemre viszont a jövedelem-megosztási szabályt nem alkalmazhatja. ha év végén döntött úgy. de lehetőség van arra. sorához fűzött magyarázatból tájékozódhat. Választása előtt feltétlenül olvassa el a 04 lap 164. (az adózó által befizetett adóelőleg) sorában kell feltüntetnie.46 Ha Ön igazoltan fizetővendéglátó vagy falusi vendéglátó. hogy a termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelmét az összevont adóalapba számítja be. és 176. sorához fűzött magyarázatot is! Abban az esetben. akkor az e tevékenységéből származó jövedelmének a kiszámítására is alkalmazhatja az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó. akkor a törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a bérbeadásból származó jövedelem után nem kell adót fizetnie.a korábban bármely tevékenység bevételével szemben még el nem számolt mértékig – értékcsökkenést akkor is elszámolhat. amellyel szemben levonás nem érvényesíthető. vagy a használatbavételi engedélyt három évnél régebben szerezte meg. ha azt három évnél régebben szerezte meg. § (2) bekezdés . akkor önálló tevékenységéből származó jövedelmének minősül a személyes munkavégzés címén vállalkozói költségként elszámolt vállalkozói kivét összege. Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelmek esetében is az adókötelezettség fő szabályként a tevékenységet folytató magánszemélyt terheli. elkülönített számlára befizetett összeget. az előzőekben ismertetett szabályokat. Az adómentesség feltételeiről a 04 lap 164. Amennyiben a jövedelem megosztását választják. vagy 74. sor: Egyéni vállalkozói kivét Ha Ön vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó. 11. akkor a kifizető által levont 25%-os adót is a tulajdoni hányadok szerint kell megosztani. Ha az adóévben erdő véghasználattal érintett kitermelt vagy lábon álló faállomány értékesítéséből (is) volt bevétele.49 épület. épületrész esetében . akkor a kifizető által levont vagy az Ön által befizetett 25%-os adót adóelőlegnek kell tekintenie és a bevallás 65. hogy a tulajdonostársak tulajdoni hányaduknak megfelelően teljesítsék az adókötelezettségüket. 46 Szja-törvény 74/A. (kifizető által levont adóelőleg). a befejezett célállományra igényelhető normatív erdőfelújítási támogatási értéknek megfelelő összeget. A magánszemély által befizetett 25%-os adó nem osztható meg! Ha Ön a lakását az önkormányzatnak adta bérbe. de legfeljebb a jogszabályban megállapított. akkor abból levonhatja az erdészeti hatóság által erre a célra nyitott.

Amennyiben Ön egyéni vállalkozóként és/vagy mezőgazdasági kistermelőként. Amennyiben élni kíván az egyéni vállalkozói kivét. sorban szerepeltethet. sor: Mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem Ha Önnek őstermelői igazolványa van vagy regisztrált mezőgazdasági termelő. 47 48 Szja-törvény 29. akkor az „a” oszlopba az adó alapját. 14. § (1) bekezdés Szja-törvény 29. az átalányadózás szabályai szerint állapítja meg a jövedelmét. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. akkor a 1053-12 és/vagy 1053-13-as laphoz készült tájékoztató alapján töltse ki ezt a sort.kiegészítés lehetőségével. évi adókötelezettségére vonatkozóan nem kell alkalmaznia. A kivét – kiegészítés összege után kedvezmény érvényesíthető. évben megszüntette és a megszűnésig az átalányadó szabályai szerint adózott. § (1) – (4) . Akkor is ezt a sort kell kitöltenie. sora alapján ez szükséges. sor: Az átalányadózás szerint megállapított jövedelem47 Változás! 2010. a 2010. január 1-től az egyéni vállalkozói és a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem és az adóalapnövelő összeg az összevont adóalap része!48 Ha Ön egyéni vállalkozóként és/vagy mezőgazdasági kistermelőként 2010-re (a 2009. ha az egyéni vállalkozói és/vagy mezőgazdasági kistermelői tevékenységét a 2010. Az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítés előírásait. a „d” oszlopba pedig az adóalapkiegészítéssel megállapított összeget írja be. vagy a bejelentkezéskor) az átalányadózást választotta. Ezt a sort kell kitöltenie akkor is. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. illetve korábbi adóbevallásában.50 A kivét összegét a 13-as lapokhoz készült útmutatóban foglaltak alapján írja be ebbe a sorba! Az „a” oszlopba az adó kiegészítés alapját. akkor ennek a sornak a kitöltéséhez a 1053-12-es lapokhoz készült útmutatóban találja meg a szükséges tudnivalókat. Olvassa el a 13-as lapokhoz írt útmutatót! 13. és az őstermelésből származó bevétele a 600 000 forintot meghaladja. akkor a megállapított jövedelmet az „a” oszlopba. évi. ha a 1053-13-02-es lap 412. Ha Ön családi gazdaság tagja. melyet a 43. akkor az őstermelői tevékenységével kapcsolatosan ugyancsak a 1053-12-es lapokhoz készült tájékoztatásban találja meg az Önre vonatkozó adózási szabályokat.

Amennyiben Ön 2010-ben kedvezményezettként ezen a jogcímen is szerzett jövedelmet. amely az említett jogosultságok megszerzésére fordított összeggel csökkenthető. valamint a jogról történő lemondásból származó bevétel. sorban kell szerepeltetnie. A „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be! Abban az esetben. Ilyen többek között a jog alapításából. amelyek nem tartoznak az 1-16. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. A kedvezményt a 34. sor: Magánnyugdíjpénztár által a kedvezményezett részére kifizetett. sorokba sem. sor: Egyéb jogcímen kapott jövedelem Ha Önnek olyan összevonás alá eső adóköteles jövedelmei is voltak. A bevételnek nem része a magánszemély által szabályszerűen igazolt kiadás. a „b” oszlopba a bevételt. A kitöltés előtt olvassa el a 34. Amennyiben a bevétellel szemben igazolt költsége merült fel. ha a bevétellel szemben költséget nem . a „c” oszlopban a levonható részt. a „c” oszlopba a költséget. az „a” oszlopba pedig a kiegészítés alapját írja be. 17. gyakorlásának átengedéséből. de a költségelszámolásra vonatkozó rendelkezéseket figyelembe kell venni. sor: Külföldi kiküldetésből származó jövedelem Ha Ön valamely önálló vagy munkaviszonynak nem minősülő. az „a” oszlopban pedig a kiegészítés alapját tüntesse fel. a csökkentés összegében kell figyelembe venni a megszerzéskor adóköteles bevételt is. Ingyenes vagy kedvezményes szerzés esetén. és adóterhet nem viselő járandóságként a 18-23. szolgáltatásnak nem minősülő kifizetést kell feltüntetnie. szolgáltatásnak nem minősülő jövedelem Ebben a sorban a magánnyugdíj-pénztár által teljesített. átruházásából (átengedésből). azokat együttesen itt kell szerepeltetnie. 15. sorok egyikébe sem. E bevételekkel szemben is elszámolható a bevétel megszerzése érdekében az Ön által viselt szabályszerűen igazolt kiadás. megszüntetéséből. nem önálló tevékenységével összefüggésben külföldi kiküldetésre tekintettel jutott bevételhez. akkor e sor „b” oszlopában a teljes összeget. A „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be! A jövedelem kiszámítására vonatkozó szabályokat a 3. kedvezmény illeti meg a számított adó összegéből. sorhoz írt magyarázatot! Az „a” oszlopba az adókiegészítés alapját. sorhoz fűzött magyarázatnál találja meg.51 Egyéb összevonás alá eső jövedelmek Egyéb jövedelem minden olyan bevétel. 16. melynek adókötelezettségére eltérő rendelkezés nincs. és az ebből származó jövedelme után Magyarországon kell adóznia.

egyéb szervezet.52 számol (számolhat) el. A leggyakrabban előforduló egyéb összevonás alá eső jövedelmek Alacsony adókulcsú államból származó jövedelmek adókötelezettsége49 Alacsony adókulcsú állam alatt az az állam értendő. ha a kamatot fizető állammal nincs egyezménye a kettős adóztatás elkerülése végett a Magyar Köztársaságnak. ha az említett államnak és a Magyar Köztársaságnak van a kettős adóztatást elkerülő egyezménye. továbbá az ilyen társaságnál fennálló tagi jogviszony (részvényesi. üzletrész-tulajdonosi) megszüntetése következtében megszerzett bevételnek az ellenőrzött külföldi adózó által kibocsátott részvény. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztári jóváírással kapcsolatos tudnivalók Ebben a sorban kell bevallania. Egyéb jövedelem az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár által a tag részére teljesített – a szja-törvény szerint – adómentesnek nem minősülő nyugdíjszolgáltatás. § (12) – (13) . Az „a” oszlopba ilyen esetben a „b” oszlopban szereplő bevétel teljes összegét kell írnia. juttatás) amely nem törvényben meghatározott 49 Szja-törvény 28. ha valamely önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak a tagja és a pénztár adományból származó összeget írt jóvá az adóév során az Ön egyéni számláján. üzletrész. illetve az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által nyújtott olyan szolgáltatás (kifizetés. akkor a bevétel összegét írja a „b” oszlopba. Egyéb jövedelem a fizetett kamat abban az esetben is. Egyéb jövedelemként adóköteles az ellenőrzött külföldi adózó jogutód nélküli megszűnése. valamint az ellenőrzött külföldi adózó által kibocsátott értékpapír elidegenítéséből származó bevételnek az értékpapír megszerzésére fordított érteket meghaladó része. vagy egyébként az ellenőrzött külföldi társaság (továbbiakban: ellenőrzött külföldi adózó) megbízása alapján fizetett kamat. a „c” oszlopot hagyja üresen. amelyben törvény nem ír elő a társasági adónak megfelelő adókötelezettséget. jog megszerzésére fordított értéket meghaladó része. osztalék. A jövedelem kiszámítására az árfolyamnyereségre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A jóváírt adóköteles összeget a pénztár igazolása szerint vegye figyelembe. ha az nem adómentes. Egyéb jövedelemnek minősül az alacsony adókulcsú államban székhellyel rendelkező jogi személy. más értékpapír. Egyéb jövedelem lehet az egyéni számlán történő más jóváírás is. vagy az előírt adómérték a 12%-ot nem haladja meg. Nem számít alacsony adókulcsú államnak az előzőeknek egyébként megfelelő állam akkor. jegyzett tőkéjének tőkekivonás útján történő leszállítása következtében.

ha azt Önnek kifizették. míg a kötelező várakozási idő leteltét követő második évtől a jövedelem évente 10-10%-kal csökken. szintén egyéb jövedelemként adóköteles. nem nyugdíjszolgáltatásként (kiegészítő nyugdíjként) kifizetett (juttatott) adóköteles összeget is. szolgáltatás adókötelezettsége A nem nyugdíjszolgáltatásként (kiegészítő nyugdíjként) kifizetett (juttatott) adóköteles bevételek kapcsán a kötelező várakozási időszak számítására vonatkozó szabályok. ha az nem törvényben meghatározott szolgáltatási körében és feltételekkel nyújtott a szja-törvény szerinti adómentes szolgáltatás. akkor egyéb összevonás alá eső jövedelemnek minősül a kifizetés (juttatás). amely adóköteles. átvezetés adókötelezettsége51 Amennyiben Ön 2010. A kötelező várakozási időszak letelte évét követő tizenegyedik évben az ilyen bevételt a jövedelemszámítás során már nem kell figyelembe venni. juttatás). A munkáltatói hozzájárulásnak az a része. Ezen jövedelmeket egészségügyi hozzájárulás is terheli. ezért feltétlenül olvassa el a 1053-09-es laphoz fűzött magyarázatot is! A nyugdíj-előtakarékossági számláról történő. december 31-ét követően jóváírt összegek esetén a kötelező várakozási idő újra kezdődik. Egyéb jövedelemként adóköteles a magánnyugdíj-rendszerből a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépésekor a tagdíj-kiegészítés. átutalás. évben a nyugdíj-előtakarékossági (NYESZ-R) számlájáról nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő összeget vett fel. valamint az 50 51 Szja-törvény 28. Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által nyújtott. A 2007.50 Egyéb jövedelemnek minősül és ebben a sorban kell bevallania az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár által a kötelező várakozási időszak leteltét követően. Amennyiben Ön a kötelező várakozási idő leteltének évében. annak egésze jövedelem. sora tartalmazza. § (17) . nyugdíj-szolgáltatásnak nem minősülő kifizetés (juttatás). Az önkéntes kölcsönös pénztár által kiállított igazolás ezen a jogcímen tartalmazza. Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által nyújtott szolgáltatás (kifizetés. § (8) Szja-törvény 28. munkaviszonyból származó bérjövedelem. vagy az azt követő évben vett fel adóköteles összeget.53 szolgáltatási körében és feltételekkel jogszerűen nyújtott és nem adómentes. és azt az M30-as igazolás 1.

54

értékpapírszámlán, letéti számlán kimutatott követelés azon része, amely meghaladja az Ön által teljesített befizetések, átutalások összegét. Ezért, ha Ön 2010. évben A „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíjelőtakarékossági számlájáról nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetésről (juttatásról), átutalásról rendelkezett, illetőleg átvezetést kért, akkor egyéb jövedelemnek minősül a nyugdíj-előtakarékossági számlán lévő, e szolgáltatás értékének levonása nélkül a szokásos piaci értéken számított követelés azon része, amely meghaladja az Ön által (nyilvántartott adózott követelésállomány esetén annak nyilvántartásba vételét követően) teljesített befizetések, az Ön javára osztalékból származó jövedelemként jóváírt, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat alapján átutalt összegek, valamint a már nyilvántartott adózott követelésállomány együttes összegét. Olvassa el az 62., 141. – 146. sorhoz fűzött magyarázatot is. Az előzőek szerinti jövedelem megszerzéséről a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője Önnek igazolást állít ki. Nem keletkezik egyéb összevonás alá eső jövedelem akkor, ha Ön a nyugdíjelőtakarékossági számlája megszüntetésekor a számlán lévő követelését teljes egészében más számlavezetőnél vezetett, „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíjelőtakarékossági számlájára helyezteti át. Egyéb jövedelemként kell a befektetési szolgáltatónak kezelnie a nyugdíjelőtakarékossági számlákról szóló törvény szerint nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetés52 (juttatás), átutalás, átvezetés esetén a személyi jövedelemadó törvényben meghatározottak szerint számított összegét. Kamatként megszerzett jövedelmekkel kapcsolatos rendelkezések Itt kell feltüntetni a tagi kölcsön, vagy értékpapír után 2006. szeptember 1-jét követően nem első alkalommal megszerzett (kifizetett, jóváírt) kamat összegét, illetőleg magánszemélynek nyújtott kölcsön után kapott kamatjövedelmet. A szövetkezeti tagi kölcsön kamata, amennyiben az 5% százalékponttal meghaladja a jegybanki alapkamat összegét, a meghaladó rész szintén egyéb jövedelem. Ha Ön a kamatjövedelmet kifizetőtől kapta és annak van adóköteles része is, azt a kifizető igazolása alapján ebbe a sorba írja be. Külön szabály vonatkozik az 1996. december 31-e előtt és után a magánszemély által adott kölcsönre fizetett kamatokra. Az 1996. december 31-e előtt adott kölcsön kamata akkor nem visel adót, ha annak összege a felszámítás időszakában érvényes jegybanki alapkamattal számított, az 1996. december 31-e után kötött hitelszerződés esetében pedig a szerződéskötés időpontjában
52

Szja-törvény 28. § (17)

55

érvényes jegybanki alapkamattal számított összeget nem haladja meg. Nem keletkezik adóköteles jövedelem akkor sem, ha a kölcsönszerződés szerinti kamat a jegybanki alapkamatot annak legfeljebb 5%-ával haladja meg. Az előzőekben ismertetett szabályok nem alkalmazhatók akkor, ha a kamatot olyan magánszemély fizeti, akinek az illetősége szerinti állammal Magyarországnak nincs a kettős adóztatás elkerülésére egyezménye. Ilyen esetben a kamat címén megszerzett bevétel egésze egyéb jövedelemnek minősül. A 2006. augusztus 31-ig hatályos rendelkezéseket kell azonban alkalmazni azokra az előzőek szerinti kamatjövedelmekre is, amelyeket a 2006. augusztus 31-e előtt megkötött szerződés, ügylet alapján 2006. augusztus 31-ét követően elsőként szerzett meg. Borravaló, hálapénz adókötelezettsége Itt kell bevallania azt az összeget is, amelyet nem önálló tevékenységére tekintettel borravalóként, hálapénzként kapott. Ha a borravalót Ön az önálló tevékenységével összefüggésben kapta, akkor az a tevékenységének bevétele lesz, és azt a 10. sorban kell bevallania. A 21. sorban kell szerepeltetnie a külön jogszabály szerint megszerzett felszolgálási díjat, valamint a vendéglátó üzletben felszolgálóként közvetlenül a fogyasztótól kapott borravalót is. Ha a munkáltatóhoz befolyt borravaló, hálapénz összegét a munkáltató osztja el, úgy az bérjövedelemként adóköteles (1. sor), azt az M30-as igazolásnak tartalmaznia kell. A biztosító által kifizetett, szolgáltatásnak nem minősülő jövedelem Egyéb jövedelemként kell bevallani a biztosító által kifizetett azon összeget is, amely nem minősül a biztosító szolgáltatásának és nem kamatjövedelemként adóköteles. A biztosító által szolgáltatásként kifizetett összeg adómentes, ha a magánszemély a díjat költségként nem számolta el. Egyéb jövedelemnek minősül a biztosító által kifizetett összegnek az a része, amely meghaladja a magánszemély, más magánszemély által fizetett díjat, valamint a kifizető, munkáltató által fizetett adóköteles díjat. Amennyiben a más magánszemély által fizetett díjat a díjfizető költségként számolta el, annak összege az egyéb jogcímen megszerzett jövedelem része. Nem számít egyéb jövedelemnek a biztosító által kifizetett azon összeg, amely adókötelezettségét a törvény külön nevesíti. Ilyen, kamatként nevesített jövedelem keletkezik akkor, ha a biztosító által kifizetett összeg maradékjogból

56

származik, vagyis a biztosítás díját a magánszemély vagy a javára más magánszemély fizette, vagy az adóköteles biztosítási díjnak minősült. Ugyancsak kamatnak minősül a tíz évnél rövidebb lejáratú életbiztosítás, illetőleg a három évnél rövidebb lejáratú nyugdíjbiztosítás egyösszegű szolgáltatásából származó jövedelem is. Nem itt kell bevallani azt a jövedelmet, amelyet a szja-törvény külön jogcímen nevesít (pl.: kamatjövedelemként). A társaság által megvásárolt saját üzletrész térítés nélküli átadása a tag részére Ha a társasági szerződés a korlátolt felelősségű társaság esetében, a megvásárolt saját üzletrésztől való megválás módjaként a tag részére történő ingyenes átadást határozza meg, úgy a térítés nélküli átadás révén kapott üzletrész a társaság magánszemély tagjainál ugyan értékpapír formájában megszerzett vagyoni értéknek minősül, de az adókötelezettségére az összevonás alá eső egyéb jövedelmekre irányadó előírás vonatkozik. E szerint az szja-törvény eltérő rendelkezése hiányában a társas vállalkozás tagja által az e jogviszonyára tekintettel megszerzett vagyoni érték egyéb jövedelemnek minősül. A törvény szerint nevesített, további egyéb jogcímen megszerzett jövedelmek Ha Ön az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti működtetési jog (praxisjog) átruházásából bevételhez jutott, akkor az ebből származó jövedelmét ebben a sorban kell bevallania. Jövedelemnek a bevétel azon része minősül, amely a korábban értékcsökkenési leírás címén költségként el nem számolt szerzési értéket és a megfizetett illeték együttes összegét meghaladja. Itt kell szerepeltetnie a jogutódlás révén megszerzett szerzői jog, találmány és szabadalmi oltalomból eredő jog gyakorlása útján megszerzett jövedelmét is. A jövedelem kiszámítása során a bevételből levonhatja a jog gyakorlása érdekében felmerült, Önt terhelő igazolt költségeit. Ha Ön külföldi illetőségű jogi személytől, jogi személyiség nélküli társaságtól 10 000 forint egyedi értéket meghaladó üzleti ajándékban részesült, akkor annak értéke egyéb jövedelemnek tekintendő, amelyet ebben a sorban kell szerepeltetnie. Nem kell a jövedelemszámítás során figyelembe vennie az üzleti ajándék értékét akkor, ha annak egyedi értéke a 10 000 forintot nem haladja meg. Ha Önt külföldi illetőségű jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság megvendégelte (reprezentációban részesítette), annak értékét ugyancsak nem kell az adóalaphoz hozzászámítania.

57

Egyéb jövedelemnek minősül az értékpapír vagy más vagyoni érték átruházása esetén a bevétel azon része is, amely meghaladja az értékesített értékpapír vagy más vagyoni érték szerződéskötéskor ismert szokásos piaci értékét. Olvassa el a 04-es lap 166. sorához fűzött magyarázatot is! Egyéb jövedelemnek minősül a tudomány doktorának illetménykiegészítése is. E bevétellel szemben költség nem számolható el. Itt kell bevallania azt a pénzösszeget is, amelyet Ön a termőföldről szóló törvényben meghatározott birtok-összevonási célú önkéntes földcseréhez kapcsolódóan értékkiegyenlítés címén kapott. Olvassa el a 1053-04-es lap 162. sorához leírtakat is. Itt kell bevallani a felelősségbiztosítás alapján kapott, jövedelmet helyettesítő kártérítés összegét is akkor, ha az olyan jövedelmet pótol, amely egyéb jövedelemként lenne adóköteles. A jövedelmet pótló kártérítés olyan jövedelemnek minősül, amilyen jövedelmet pótol, ezért azt a pótolt jövedelem jogcíme szerinti sorban kell szerepeltetni. (Pl.: a bérjövedelmet pótló kártérítés, melynek összegét az 1. vagy a 4. sorban kell feltüntetni.) Ugyancsak ebben a sorban kell szerepeltetnie az ingóság értékesítéséből származó bevételének azt a részét is, amely meghaladja az ingóság értékesítéséről szóló szerződés megkötésének idején ismert szokásos piaci értékét. A vételárnak a szokásos piaci értéket meg nem haladó részére az ingó értékesítéséből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia, és a jövedelmet a bevallás 1053-04-es lapjának 163. sorában kell feltüntetnie. Új szabály 2010. január 1-től! Ha Ön ellenőrzött külföldi társaság tagja,53 és abban más társaság révén közvetett részesedéssel/szavazattal rendelkezik az adóév utolsó napján, és abban a saját, valamint a közeli hozzátartozói54 együtt számított részesedése vagy szavazati aránya eléri a 25 százalékot, akkor egyéb jövedelem az ellenőrzött külföldi társaság adóéve (üzleti éve) utolsó napján kimutatott, a felosztott osztalékkal csökkentett adózott eredményéből, a közvetlen és/vagy közvetett részesedésének arányában megállapított rész. A jövedelem megszerzésének időpontja az a nap, amelyen az adózott eredményt a társaság arra jogosult szerve (taggyűlés, közgyűlés, más hasonló szerv) jóváhagyta. A fenti, egyéb jövedelem halmozott (nyilvántartott) összegéről, a csökkentések figyelembe vételével nyilvántartást kell vezetni!
53 54

Szja-törvény 28. § (20) pont Ptk. 685. § b) pontja

58

Egyéb jövedelemnek minősül az az értékpapír juttatás is, amelyet a felek között fennálló jogviszony és a szerzés körülményei alapján ide kell sorolni. Értékpapír, vagy más vagyoni érték átruházása esetén egyéb jövedelemként kell figyelembe venni az átruházás ellenében megszerzett bevételből azt a részt, amely meghaladja az ellenértékre a szerződéskötés időpontjában ismert szokásos piaci értéket. Kivétel az az eset, amikor az adókötelezettségnek a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti jogcíme egyébként megállapítható. Adóterhet nem viselő járandóságok Az adóterhet nem viselő járandóság része az összevont adóalapnak, de a rá eső adótábla szerinti adót nem kell megfizetnie. Az adóterhet nem viselő járandóságok adótábla szerinti adóját a 33. sorban kell feltüntetni. Figyelem! Az adóterhet nem viselő járandóság azon része, amely a törvény szerint meghatározott mértéket meghaladó összeg, a felek között fennálló munkavégzésre irányuló jogviszony szerint adóköteles, az említett jogviszony hiányában egyéb jövedelemként adóköteles! 18. sor: Nyugdíj (a nyugdíjban részesülőt megillető baleseti járadék, jövedelempótló kártérítési járadék) Ebben a sorban kell feltüntetnie a 2010. évben kapott nyugdíj (valamint a nyugdíjban részesülőt megillető baleseti járadék és jövedelempótló kártérítési járadék összegét. Ez utóbbi feltétele, hogy Ön már betöltötte az Önre vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. A nyugdíj összegéről igazolással kell rendelkeznie, de feltétlenül olvassa el a szja-törvény nyugdíjra vonatkozó részét, mivel több olyan juttatást is nyugdíjnak minősít, amelyet cím szerint nem nyugdíjként folyósítanak az Ön részére.55 Változás! A sportról szóló törvényben meghatározott olimpiai járadék adómentes bevételnek minősül. A 2010. augusztus 18-tól ilyen címen kifizetett összeget nem kell bevallani! 19. sor: Gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, nevelőszülői díj, anyasági támogatás Ebbe a sorba

55

Szja-törvény 3. § 23. pont

59

• a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási segély, anyasági támogatás és gyermeknevelési támogatás összegét, • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott nevelőszülői díjat írja be a rendelkezésére álló igazolása alapján. 20. sor: A kettős adóztatást kizáró egyezmény alapján a Magyar Köztársaságban mentesített, de az adó kiszámításánál figyelembe vehető összeg Feltétlenül töltse ki ezt a sort akkor, ha Önnek olyan országból is származott jövedelme, vagy a belföldről származó jövedelme után olyan országban adózott, amely országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről egyezménye, és az egyezmény ezen összevonás alá eső jövedelmet mentesíti Magyarországon az adó alól, de a belföldön adóztatható jövedelme utáni adó kiszámításánál ez a jövedelem figyelembe vehető. Ez a jövedelme ugyanis adóterhet nem viselő járandóságként adóköteles. A kettős adóztatást kizáró egyezmények zöme a külföldön adóztatható jövedelmek belföldön történő figyelembe vételére ezt a szabályt tartalmazza. Ilyen többek között a Németországgal, Kanadával, Olaszországgal, NagyBritanniával, Franciaországgal, Ausztriával és az Amerikai Egyesült Államokkal megkötött egyezményünk is. Amennyiben Ön az előzőekben foglaltaknak megfelelő jövedelmet szerzett 2010-ben, akkor azt ebben a sorban szerepeltesse. A jövedelem kiszámítására a jövedelem megszerzésének jogcíme szerinti, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglaltakat kell alkalmazni. Az adókötelezettség fennáll akkor is, ha a jövedelmet nem hozta haza. A jövedelmet forintra átszámítva kell beírnia. A külföldi pénznemben keletkezett bevételt, felmerült kiadást, valamint bármely bizonylaton külföldi pénznemben megadott, az adó mértékének meghatározásához felhasznált adatot a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos devizaárfolyamán kell figyelembe venni. Az olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámításkor alkalmazni. A fenti rendelkezésétől eltérően, ha a magánszemély a bevételt külföldi pénznemben szerezte, vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki, és rendelkezik az ott meghatározott időpontot – a külföldi pénz eladása esetén – követő 15 napon, illetve – külföldi pénz vétele esetén – megelőző 15 napon

akkor e jövedelmek együttes összegét kell ebben a sorban szerepeltetnie. sorokban feltüntetett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmeken túl egyéb. sor: Felszolgálási díj címén kapott összeg A külön jogszabály alapján megszerzett felszolgálási díj. feltéve. a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló összege szintén adóterhet nem viselő járandóságok közé tartozik. a felettes rész egyéb jövedelemként adóköteles. a figyelembe vett árfolyamot a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz. hogy mekkora a kapott támogatás egy hónapra eső összege. 21. sor: Mezőgazdasági termelő részére adott gazdaságátadási támogatás A termőföldről szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági termelő. számítsa ki. hogy az az Európai Közösségeket megillető adó hatálya alá tartozik. 23. a nevére kiállított bizonylattal. a következők szerinti adóterhet nem viselő járandóságot szerzett. juttatást kapott. akkor azt ennek a sornak a „b” oszlopába kell beírnia. úgy havonta csak a 73 500 forint tekintendő adóterhet nem viselő járandóságnak. melyet a 17. (Amennyiben Ön vendéglátó üzlet felszolgálójaként közvetlenül a fogyasztótól borravalót kapott.) 22. annak segítő családtagja. mert az ilyen jövedelem adóköteles és része az összevonás alá eső jövedelemnek (azonban az e jövedelmére eső adótábla szerinti adót nem kell megfizetni). lehetősége van ez után a jövedelme után nyugdíjbiztosítási járulék fizetésére. Ha Ön az Európai Közösségek tisztviselőjeként vagy egyéb alkalmazottjaként e jogviszonyára tekintettel az Európai Közösségektől bért. Amennyiben több jogcímen szerzett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmet. Ha ezen a címen jutott jövedelemhez. akkor azt a bevallásában nem kell szerepeltetnie.60 belül pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló. sor: Egyéb. Adóterhet nem viselő járandóságnak minősül: . mit tartalmaznak az igazolásai. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a 1053-10-es laphoz készült magyarázatban találja meg. sorba kell beírnia. fizetést és más hasonló térítést. alkalmazottja részére külön jogszabály alapján juttatott gazdaságátadási támogatás egy hónapra eső összegének a havi minimálbért (73 500 forintot) meg nem haladó része adóterhet nem viselő járandóságként adóköteles. adóterhet nem viselő járandóság Ha Ön 2010-ben a 18-22. és ha az a minimálbért meghaladja. Nézze meg.

amely nem haladja meg az adóév első napján érvényes minimálbér havi összegének négyszeresét. a hallgató részére e jogviszonyára tekintettel jogszabályban meghatározott feltételek szerint adott. • a hallgatói munkadíjnak havonta a hónap első napján érvényes minimálbér kétszeresét meg nem haladó része. tankönyv. bevételnek számító. valamint szakképzésben tanulószerződés nélkül résztvevő tanulónak a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára külön jogszabály szerint kötelezően kifizetett díjazás. továbbá a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény alapján a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze terhére folyósított szakiskolai tanulmányi ösztöndíj. az előzőekben nem említett pénzbeli juttatások. valamint a tanulószerződéses tanulót jogszabály alapján megillető kiegészítő pénzbeli juttatás.és jegyzettámogatás teljes összege.61 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott ápolási díj. illetve felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatónak tanulószerződés. • az ösztöndíjas foglalkoztatottnak az ösztöndíjas foglalkoztatási . a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott felsőoktatási intézmény. • a Magyar Corvin-lánc kitüntetés alapításáról és alapszabályáról szóló miniszterelnöki rendelet alapján a Magyar Corvin-lánc Testület által a tagja javaslatára megítélt támogatás. amely a tagállam belső joga szerint akkor is mentes a jövedelemadónak megfelelő adó alól. e törvény szerint az összevont adóalapba tartozó jövedelem alapjául szolgáló bevétel. vas illetve rubin díszoklevélhez kapcsolódóan a felsőoktatási intézmény által a Szabályzatában meghatározott feltételek szerint kifizetett pénzbeli juttatásnak az a része. • a felsőoktatásról szóló törvény alapján adományozott arany. ha azt az ott illetőséggel bíró magánszemély részére fizetik (juttatják). továbbá a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás. • a közoktatásról szóló törvényben meghatározott nevelési – oktatási intézmény. gyémánt. • az EGT-államának joga alapján kifizetett (juttatott) olyan. díjazás értékéből havonta a hónap első napján érvényes minimálbért meg nem haladó része. • az EGT-államának joga alapján az előzőekben meghatározott bevételnek megfelelő jogcímen kifizetett (juttatott) bevétel. valamint – a diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó – lakhatási támogatás. • a szociális gondozói díj évi 180 000 forintot meg nem haladó része. illetve hallgatói szerződés. a helyi önkormányzat vagy egyház által a tanuló. • a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatóját a felsőoktatásról szóló törvény szerinti juttatásként megillető ösztöndíj. • a szakképző iskolai tanulónak.

ugyanakkor a külföldön megfizetett adó magyarországi beszámításáról rendelkezik. a kormányrendeletben meghatározott Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj. továbbá az oktatási és kulturális miniszter által adományozott – a kormányrendeletben meghatározott – Deák Ferenc Ösztöndíj. belföldön beszámítható jövedelem megállapítására a jövedelem megszerzése szerinti jogcímnek megfelelő. A kedvezményt e jövedelmek együttes összege után a 33. az „Útravaló” Ösztöndíjprogram keretében a kormány rendeletében meghatározott feltételekkel és módon adományozott tanulói és mentori ösztöndíj. valamint a külföldi pénznemben megszerzett jövedelmeket forintra átszámítva kell az adóbevallásban feltüntetni. sorban érvényesítheti. vagy olyan országban adóztatható belföldről származó jövedelme volt. vagy teljes építési költség 30%-áig. 24. 25. egyéb pénzbeli juttatása.62 • • • • • jogviszonyból származó ösztöndíjának a minimálbért meg nem haladó része. akkor az ilyen jövedelmét ebben a sorban tüntesse fel. A katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézmények ösztöndíjas hallgatójának ösztöndíja. és az egyezmény a külföldön adóztatható jövedelmet nem mentesíti Magyarországon az adóztatás alól. valamint a Kormány rendeletével alapított felsőoktatási ösztöndíj. A munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak nyújtott. sor: Adóterhet nem viselő járandóságok összesen Ebbe a sorba. Ez az összeg lesz az. sorok „b” oszlopainak összegét. a „d” oszlopba írja be a 18-23. . amely után az erre az összegre eső adótábla szerinti adót nem kell megfizetnie. vissza nem térítendő (elengedett kölcsön összege is) támogatás. legfeljebb 5 millió forintig terjedő összegben. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott jövedelemszámítási szabályokat kell alkalmaznia. a vételár. A külföldön adóztatható. amely országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. adóterhet nem viselő járandóságnak nem minősülő jövedelem Ha Önnek olyan országból származó. illetőleg a két ország között viszonosság áll fenn. sor: A kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint külföldön adóköteles. A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló kormányrendelet alapján folyósított összeg. A külföldről származó.

mert a bevallása hibás lesz! A bevételt a „b”. sorban kell szerepeltetnie! 27. megbízótól a külföldön végzett tevékenységére tekintettel kapott. Ebben az esetben. akkor e bevételét. ne felejtse el az 55. az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget pedig a „d” oszlopban tüntesse fel. sorok együttes összegét kell beírnia. sor: A kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adózott jövedelem Ha a külföldön is adózott jövedelme olyan országból származott. sorok „d” oszlopában és az 55-56. A külföldön megfizetett adó beszámításához a 31. Ne feledje el az 1-4. Figyelem! Amennyiben a belföldi munkaviszonyból származó jövedelme után egyezmény vagy viszonosság hiányában külföldön kellett adóznia. forintra átszámított adó összegét a 1053-05 lap 198. Figyelem! Amennyiben az egyezmény alapján a belföldi munkaviszonyból származó jövedelme után külföldön kellett adóznia. költségeit és jövedelmét ebbe a sorba írja be. feltéve. amelyet belföldi munkáltatótól.63 A bevételt a „b”. a költséget. mert a bevallása hibás lesz! A külföldön megfizetett adó beszámításához a 30. Ebben az esetben. a költséget. akkor a munkaviszonyból származó bér összege után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg. az adóalap-kiegészítés alapját az „a”. akkor a munkaviszonyból származó bér összege után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg. sort kell kitöltenie. sort kitölteni. sorok „b” oszlopaiban szereplő . de az után a kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adót fizetett. sort kitölteni. A külföldről származó. Itt tüntesse fel azt az összeget is. sorban feltüntetni! 26. hogy a költségelszámolásra lehetősége van a „c”. A külföldön megfizetett. ne felejtse el az 56. sort kell kitöltenie. feltéve. amellyel nincs kettős adóztatást kizáró egyezményünk. Ne felejtse el a külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét az egyéb adatok között a 1053-05 lap 197. az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget pedig a „d” oszlopban tüntesse fel. valamint a külföldi pénznemben megszerzett jövedelmeket forintra átszámítva kell az adóbevallásban feltüntetni. sor: Az összevont adóalap összege Ebbe a sorba a 1-26. hogy a költségelszámolásra lehetősége van a „c”. az adóalap-kiegészítés alapját az „a”.

sor „c” oszlopában feltüntetett összeget. ha az összevont adóalap adóját a lakáscélú hiteltörlesztés (37-39. sor „b” és a 273. az elkülönülten adózó jövedelmeit (bevételeit). felnőttképzés igénybe vehető halasztott kedvezménye (45. sorának „a” oszlopában szereplő vállalkozói osztalékalapot is vegye figyelembe az összes jövedelem megállapítása során. sor „d”. sor „b”. 260. sor „b”.) Ennek a sornak a kitöltése azért fontos. 57. Az előzőek szerint számított jövedelem összegét írja be a sor „d” oszlopába. az adóalap-kiegészítés nélküli jövedelem az irányadó. sor „d” oszlopába az összes jövedelem megállapításakor az összevont adóalapba tartozó. Ezeknél a kedvezményeknél a szja-törvény 2006. sor „d”. sor „c”. sor: Összes jövedelem a 2010. Erre az összegre szüksége lesz az adójóváírás.64 bérjövedelmeket külön is összegezni és e sor „a” oszlopában lévő fehéren hagyott mezőbe beírni. sor „b” oszlopokban szereplő jövedelmeit. ahol költség elszámolás lehetséges. azaz a 3 400 000. a 1053-04-es lap 177. sorok). Ehhez. illetőleg 4 400 000 forintot meg nem haladó. Azoknál az összevont adóalapba tartózó jövedelem soroknál. (Ha Ön 2010-ben bérjövedelmet szerzett – az 1-4 sorok „d” oszlopában. Önnek össze kell adnia a 27. 254. sor) címén kívánja csökkenteni. a külföldön is adóköteles jövedelmeit. évre vonatkozóan a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódóan különadó bevallási kötelezettsége van. december 31-én hatályos előírásait kell alkalmazni a jövedelemkorlát figyelembe vételekor. sorban szereplő egyéni vállalkozói kivéten túl). Amennyiben Önnek a 2010. sorok „b” oszlopaiban adatot tüntetett fel – és e sor „a” oszlopát nem tölti ki. Ha Ön vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó. az 55-56. valamint a jogszerűen ekho szerint adózott bevételeit vegye figyelembe. adóévben A 28. a kapott igazolt bevételből levonható költség figyelembevételével megállapított jövedelmeket kell összeadnia. 190. 180. Ez az összeg azonban nem minden esetben egyezik meg az adóalap-kiegészítés alapjával („a” oszlopok összegével)! . sor „a” oszlopot Önnek csak abban az esetben kell kitöltenie. akkor a bevallása hibás lesz. Figyelem! A 28. illetőleg tandíj. mert ez az összeg szolgál az adójóváírás alapjául. az éves összes jövedelem megállapításánál figyelembe kell vennie az 57. 28. az e tevékenységéből származó jövedelemként (11. valamint az összevont adóalap utáni adót csökkentő kedvezmények érvényesítése során is.

az „a” oszlop kiszámítása Az adóalap-kiegészítés nélküli összevont adóalapba tartózó jövedelmek (1053-A lap 1-től 26-ig sorok) összegéhez adja hozzá a 04-es lap 180. sor „d” oszlop elkülönülten adózó jövedelmét. sor: A számított adó Állapítsa meg az összevont adóalap (27.65 Az adóalap-kiegészítés (szuperbruttósítás) nélküli 2010.) 30. Az előzőek szerint kiszámított. sor „b” oszlopok. amely olyan országból származott. felnőttképzés halasztott kedvezmények érvényesítése során.56 (A számított adó meghatározása az Útmutató mellékletében található. legfeljebb a 29. amely külföldön adóköteles. vagy olyan országban is adózott. amely országgal Magyarországnak nincs a kettős adóztatás elkerüléséről egyezménye és viszonosság sem áll fenn. tandíj. jogszerűen ekho szerint adózott bevételeket. 31. évi összes jövedelem megállapítása. § . a 05-ös lap 190. de a nemzetközi egyezmény szabályai szerint vagy viszonosság alapján e jövedelmet össze kell vonnia a belföldön adóköteles jövedelmeivel. sor: A külföldön megfizetett adó beszámítása a 26. Erre az összegre lesz szüksége az összevont adóalap utáni adót csökkentő lakáscélú hiteltörlesztés kedvezmény. illetőleg a viszonosságnak megfelelően beszámíthatja. sor „d” oszlop) számított adóját és azt írja ide. sor „b” oszlop külföldön is adóköteles jövedelmét. sorban lévő összeget kell beírnia. akkor a 56 Szja-törvény 30. valamint a 08-01-es lap 254. sor „b” oszlopban feltüntetett. és a 08-02-es lap 273. Feltétlenül olvassa el a kedvezményekhez tartozó útmutatóban leírtakat! A 1053-B lap kitöltése II. sor „b”. összesített jövedelmek összegét írja be az „a” oszlopba. Ebbe a sorba Önnek a külföldön igazoltan megfizetett adó forintra átszámított összegét (a 1053-05 lap 197. sorban szereplő jövedelem után Ha Önnek olyan jövedelme is volt. akkor a külföldön megfizetett adót a kettős adóztatást kizáró egyezmény rendelkezéseinek. sorban szereplő jövedelem után Ha Önnek 2010-ben olyan jövedelme is volt. sor „c” oszlopában feltüntetett adó). hogy a külföldön igazoltan megfizetett adó forintra átszámított összegét kell beszámítani (levonni). sor: A külföldön megfizetett adó beszámítása a 25. A nemzetközi szerződések jellemzően ilyen esetekben úgy rendelkeznek. 260. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek adójának meghatározása 29.

mely összege mindaddig csökkentette is az adóelőlegét. az erre vonatkozó szabályokat az e sorhoz fűzött magyarázatban szintén megtalálja. A munkáltatója az előlegnél azért vehette figyelembe az adójóváírást. amíg a munkáltatójától származó jövedelme az adójóváírásra jogosító értékhatárt (3 188 000 forintot) el nem érte. de legfeljebb jogosultsági hónaponként 15 100 forint (12 jogosultsági hónap esetén. sorban feltüntetett adó 90%-át. feltétlenül számítsa ki a külföldön igazoltan megfizetett adó 90%-át. a kapott hányadost két tizedesre kerekítse. (pl. ha az Ön összes jövedelme a 4 698 000 forintot közelíti vagy meghaladja. Az átlagos adókulcs megállapításához a 29.323269 kerekítve 0. ha az Ön összes. a 198. vagy nem érvényesíthet adójóváírást. mert a kettő közül a kisebb összeg szerepelhet ebben a sorban. sor „a” oszlopának fehér mezőjében feltüntetett bér összege) adójóváírás illeti meg akkor. ezért év végén a bevallásában vagy csak csökkentett összegben. de legfeljebb a 26. sorban feltüntetett jövedelem után külföldön igazoltan megfizetett.66 26. sorban szereplő jövedelem utáni. (4 698 000 forint összes bevallott jövedelmet meg nem haladó jövedelem esetén Önt csökkentett összegű adójóváírás illeti meg.32. az átlagadókulcs 32%). melyet figyelembe kell vennie a 28. . sor „d” oszlopában található. Így előfordulhat. sor: Adójóváírás Amennyiben Ön 2010-ben bérjövedelmet is szerzett. amelyeket az adóelőleg megállapítása során figyelembe vett. majd szorozza meg százzal. 0. Az adójóváírás az adóévben megszerzett bér és arra tekintettel megállapított adóalap –kiegészítés együttes összegének 17%-a. Ne feledje el az így kapott adókulcsot (a példa alapján 32) az „a” oszlopban lévő fehér négyzetekbe beírni! Mielőtt ebbe a sorba a levonható összeget beírná.) A munkáltatója. 32. mert Ön írásban kérte annak érvényesítését. bér kifizetője (továbbiakban: munkáltató) az Ön részére kiadott jövedelemigazoláson azokat az összegeket tüntette fel. a bér után (27. Az összes jövedelem. hogy a munkaviszonyból származó bérjövedelme után az adójóváírás összege és a jogosultsági hónapok száma az igazoláson szerepel akkor is. valamint az átlagos adókulccsal a külföldön (is) adózott jövedelme utáni adót is. sorban szereplő összevont adóalap összegével („d” oszlop). bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme a 3 188 000 forintot nem haladta meg. sorban lévő adó összegét ossza el a 27. legfeljebb 181 200 forint) lehet. az átlagos adókulccsal kiszámított adót kell ebben a sorban szerepeltetnie.

amennyivel az összes jövedelme a jogosultsági határt. sor: Az összevont adóalap adója Ebbe a sorba a 29. de legfeljebb a 29. Ezzel a szabállyal az adójóváírás 4 698 000 forintnál „elfogy”. sor „c” oszlopában összesített kedvezmények összege több mint a 29. sorban szereplő jövedelemnek az adótábla57 segítségével kiszámított adóját tüntesse fel. Abban az esetben. Ez a különbözetként jelentkező összeg az Ön összevont adóalap utáni adója. a fenti leírás alapján kell figyelembe vennie a bevallása kitöltésekor. Az „a” oszlop nyíllal jelzett kockáiba írja be a jogosultsági hónapok számát. Amennyiben az Ön összes jövedelme a 3 188 000 forintot meghaladja ugyan. Ezt az összeget. sor „c” oszlopában szereplő számított adó. az egy jogosultsági hónapnak számít. 36. sor: Az adóterhet nem viselő járandóságok adótábla szerinti adója Ebben a sorban a 24. sor: A számított adót csökkentő kedvezmények összesen E sor „c” oszlopában összegezze a 30-34.67 Jogosultsági hónapnak az a hónap számít. 35. akkor az Önt egyébként adójóváírásként megillető összeget. akkor ennek a sornak a „c” oszlopába nullát írjon! Amennyiben 57 Szja-törvény 34. Ha a 35. 34. csökkentenie kell annak az összegnek a 12%-ával. amely további. sor összegének levonása után megmaradt adót kell beírnia. de nem több 4 698 000 forintnál. amely legfeljebb 12 hónap lehet. sorban lévő összeg alapján az adómértékére vonatkozó rendelkezés szerinti legalacsonyabb adókulccsal (17%) megállapított összeg. 33. ha egy hónapon belül többször vagy több kifizetőtől (munkáltatótól) járt Önnek bér. adóévben kedvezményezettként nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő jövedelmet szerzett. § (1) . sor „c” oszlopában szereplő összeget kell beírnia ennek a sornak a „b” oszlopába. akkor a 15. azaz a 3 188 000 forintot meghaladja. A kedvezmény összege a 15. Az adójóváírás összegét a törvényben meghatározottak szerint. sor: A 15. sorok „b” oszlopaiban lévő adóösszegeket. sor összegéből a 35. sorban szereplő jövedelem kedvezménye Ha Ön magánnyugdíj-pénztártól a 2010. amelyre Önt az adóévben bér illette meg. sorban feltüntetett összeg után kedvezményre jogosult. az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezményekkel csökkenthető.

Figyelem! Abban az esetben. A 2010. ha Ön több jogcímen is jogosult adókedvezmény igénybevételére. családi kedvezmény. ha Ön nem rendelkezik annyi adóval. amelynek akkor van jelentősége. következő sorrendben59 kerülhet sor: 1. mely fedezetet nyújtana a kedvezmények igénybevételére. de az egyes jogcímek alapján érvényesíthető adókedvezményeit nem tudja teljes összegben igénybe venni. évi jövedelmének nagyságától (28. 2010. egyéb. Ilyen eset lehet. sor „d” oszlop) is függ. • A háztartásokkal kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének számlázott ellenértéke utáni kedvezmény. 3. Az adókedvezmények többségének érvényesíthetősége az Ön összes. sorban lévő adót ne haladja meg. ha Ön több jogcímen is érvényesíthet kedvezmény(eke)t. nem érvényesíthetők: • A közteherjegy értékének (alkalmi foglalkoztatás) kedvezménye. 2. Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények érvényesítésének általános feltételei Az összevont adóalap utáni kedvezmények csak az összevont adóalap utáni adót meg nem haladó mértékben érvényesíthetők. évtől az alábbi jogcímeken.68 az összevont adóalap utáni adója nulla. csak az(oka)t a kedvezmény(eke)t jelölje. 5. de azt részben veheti igénybe. a törvény által meghatározott. § (1) Szja-törvény 44. őstermelői kedvezmény.58 ezért célszerű az egyes kedvezményi jogcímekhez csak akkora összeget beírni. személyi kedvezmény. § (1) . 4. hogy azok együttes összege a 36. és olyan összegben amelyet az adója terhére érvényesíteni tud! A kedvezmények igénybe vételére. 58 59 Szja-törvény 43. akkor további adókedvezményt természetesen nem tud érvényesíteni. lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye. az összevont adóalap adója terhére igénybe vehető kedvezmények megszűntek. • A megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék kedvezménye. A szja-törvény meghatározza az adókedvezmények sorrendjét.

• A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói befizetés kedvezménye. Azonban. • Üzleti hitel kamatának kedvezménye. . egyéb térítés) befizetett összeg kedvezménye. december 31-én hatályos előírásai szerint. január 1-jén hatályát vesztette. január 1-je előtt megkezdődött. tartós adományozás kedvezménye. A lakáscélra felvett hitel törlesztésébe az szja-törvény szerint beletartozik a tőketörlesztés (az előtörlesztést is ideértve). a törlesztés megkezdésének évében és az azt követő négy adóévben. a szja-törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező 2006. hogy 2007.69 • A megállapodás alapján fizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj kedvezmény. A kedvezményt az adós vagy adóstárs érvényesítheti. Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények részletezése 37 – 39. költségtérítés. január 1-ig megkezdődött-e a tőke törlesztése. • Képzési költségként (tandíj. évben lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összegről a hitelintézet igazolásával rendelkezik. részére az adókedvezmény továbbra is jár a személyi jövedelemadóról szóló törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező 2006. III. január 1-je előtt a fentieket fizette. a kamatfizetés. akár 30%-os mértékű kedvezményre jogosult – nem haladhatja meg a 120 000 forintot. a kedvezmény megosztására nincs lehetőség. • A magánnyugdíjpénztári tagdíjat kiegészítő befizetés kedvezménye. Amennyiben a fentieknek megfelel és a 2010. a személyi jövedelemadóról szóló törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező előírásait változatlan tartalommal lehet alkalmazni azon hitelek esetében. Az előtörlesztés esetén szintén változatlanul megilleti a magánszemélyt az adókedvezmény az előzőek szerint. • Közcélú adomány. a kezelési költség és a hitelfolyósítási díj. függetlenül attól. december 31-én hatályos előírásait vegye figyelembe az adókedvezmény halasztott érvényesítésekor. • Élet. Amennyiben a magánszemély 2007. amelyek tekintetében a hiteltörlesztés 2007.és nyugdíjbiztosítás megfizetett díjának kedvezménye. sorok: A lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg halasztott kedvezménye A személyi jövedelemadóról szóló törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező előírása 2007. Az igénybe vehető kedvezmény összege adóévenként – akár 40%.

Nem vonatkozik az időbeli korlát Önre. bővítésére vagy lakótelek. ha az adókedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú hitel részben vagy egészben a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott megelőlegező kölcsön. Amennyiben Ön ugyanazon ingatlanhoz egy szerződésbe foglaltan több hitelt (pl. ha egyébként a törvényben meghatározott feltételek az Ön esetében fennállnak. a hitelintézet által kiállított igazoláson feltüntetett összeg után adókedvezményt érvényesíthet akkor. egy hitelszerződés adósaként vagy adóstársaként vehető igénybe. . ha a folyósított hitel áthidaló kölcsönnek minősül. adóalap-kiegészítés nélküli 2010. későbbiekben ismertetett esetben a 4 400 000 forintot nem haladja meg. Az adókedvezmény csak egy önálló ingatlanhoz kapcsolódóan. akinek az összes. évi adóalap-kiegészítést nem kell beszámítani a 3 400 000. Ha Ön lakás építésére. évi jövedelme a 3 400 000 forintot meghaladja ugyan. illetve a 4 400 000 forintos jövedelemhatárba! A lakáscélú hitelhez kapcsolódó adókedvezmény érvényesítésére csak az a magánszemély jogosult. akkor ezen hitelek törlesztése a kedvezmény alapjául szolgálhat akkor. Ezen a címen adókedvezményt a lakástakarék pénztártól felvett hitelre csak akkor lehet igénybe venni. amikor a hitel igénylőjének a törlesztési időszakban családi pótlékra jogosult vagy jogosulttá váló gyermeke van.70 Fontos! A lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg 30%-os. illetve 40%os kedvezmény igénybevételénél a 2010. ha az egyéb feltételek fennállnak. vagy ha a kormányrendelet szerint gyermekek és más eltartottak után lakásépítési kedvezményre és/vagy megelőlegező kölcsönre nem jogosult. illetőleg a törvényben meghatározott. akkor az Önt egyébként megillető kedvezményt. lakás tulajdonjogának. december 31-e után hitelintézettel lakáscélú felhasználásra lakáscélú hitelszerződést kötött. akkor a hitel adósaként (adóstársaként) a szerződés alapján 2010-ben a tőke törlesztésére – ideértve az előtörlesztést is –. Ilyen esetben az adókedvezmény minden olyan évben érvényesíthető. a legfeljebb 120 000 forintot csökkentenie kell a 3 400 000 forint feletti jövedelem 20%-ával. ha a bővítés eredményeként a lakás alapterületének növelésével a lakószobák száma legalább egy lakószobával nő. Amennyiben az Ön összes. építtetésére. de nem több 4 000 000 forintnál. a kamat. a kezelési költségek és a hitelfolyósítási díj megfizetésére fordított. sor „a” oszlopa) a 3 400 000. évi jövedelme (1053-A lap 28. adóalap-kiegészítés nélküli 2010. lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak a megvásárlására 1993. új lakáshoz kamattámogatásos és üzleti kamatozású) vett fel. Az adókedvezmény a törlesztés megkezdésének évében és az azt követő négy adóévben érvényesíthető. A lakás bővítésére felvett hitel törlesztése csak akkor jogosít kedvezményre.

mivel a kedvezmény csak a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel törlesztésére tekintettel érvényesíthető. a kamat és a járulékos költség törlesztéseként megfizetett. A kedvezmény alkalmazhatósága szempontjából lakáscélú felhasználásnak tekintendő: . amelynek első átruházására a kedvezmény alapjául szolgáló hitel felhasználásával került sor akkor. A felújításra. hogy a hitel felvétele belföldön fekvő lakótelek. ha a kamatkedvezmény után nem kell az adót megfizetni. A törvény különbséget tesz az új és a régi lakóingatlanhoz felvett lakáscélú hitel törlesztéséhez fűződő kedvezmény között. amelynél a hitelfelvétel indokaként a lakáscélú felhasználás került megjelölésre. hitelek együttes összege a 15 000 000 forintot nem haladja. belföldön fekvő lakás építéséhez. vagy a kamatkedvezmény adóköteles. vagy nem haladta meg. valamint a 40%-os mértékű adókedvezményi feltételek nem valósulnak meg. amelyet Ön a munkáltatójától a hitelintézetnél fennálló lakáscélú hitelének a részben vagy egészben történő törlesztése céljából kapott hitelből finanszírozott akkor. Ön által felvett lakáscélú hitel. A magasabb mértékű kedvezménynek további feltétele. ha • az Ön által felvett hitel a lakáscélú támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott kamattámogatásban részesült és • az Ön által a kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélra felvett hitel. építtetéséhez történjen. Ha a munkáltató által a lakáscélú hitel törlesztésére adott hitel után Ön legalább a törvényben meghatározott mértékű kamatot megfizette. illetőleg haladta meg a 10 000 000 forintot. ha a kedvezmény alapjául szolgáló. hitelek összege együttesen nem haladja. új lakás tulajdonjogának. Nem jogosít kedvezményre az a törlesztés sem. 40% az adókedvezmény mértéke az adóévben a tőke. A munkáltató által nyújtott lakáscélú hitel törlesztése kedvezményre nem jogosít. 30% az adókedvezmény abban az esetben.71 Nem jogosít adókedvezményre a hitelintézettől felvett olyan személyi hitel. ha azt a tulajdonjogot szerző magánszemélyt megelőzően más lakcímként még nem jelentette be. a hitelintézet által kiadott igazolásban szereplő összeg után akkor. valamint új lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes jogcímen történő megszerzéséhez. akkor Ön a hitel ily módon törlesztett összege után jogosult az adókedvezményre. korszerűsítésre felvett hitel adókedvezményre nem jogosít. A kedvezmény szempontjából új lakásnak az a lakóingatlan minősül.

amely legfeljebb 120 000 forint lehet. építtetése. a belföldön fekvő lakás építése. Ha Ön új lakása szerzéséhez kamattámogatásos hitelt kapott. akkor a már említett korlátokon belül úgy a 40. a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvénynek. akkor az annak törlesztésére fordított összeget a 37. ha az Ön által felvett lakáscélú hitel Önt a 30%-os kedvezményre jogosítja. A 40. de legfeljebb a 2015. lakás tulajdonjogának. ha Ön egy szerződés alapján az új lakásához a kamattámogatásos hitel mellett piaci kamatozású hitelt is felvett. ha az legalább egy lakószobával történő bővítést eredményez. Abban az esetben. kétféle hitel együttes összege a 10 000 000 forintot nem haladja meg. hogy a felvett. . A 37. akkor törlesztésére fordított összeget a 38. valamint Önnnek a kedvezményre jogosító lakáscélú hitelszerződésben adóstársaként szerepel. az összeg 40%-át pedig a 37. azaz. Ne felejtse el e sorok „b” oszlopaiban feltüntetett kedvezmény együttesen sem haladhatja meg a 120 000 forintot. illetőleg 30%-kal kiszámított összeget. vagy az szjatörvénynek a hitelszerződés megkötése napján hatályos rendelkezése szerinti – az előzőekben nem említett – lakáscélú felhasználás. évi adójával szemben lehet érvényesítenie. a legfeljebb 120 000 forintot csökkenteni kell a 4 400 000 forint feletti jövedelem 20%-ával akkor. sor „a” oszlopába. A „c” oszlopba írt összeg nem lehet több 120 000 forintnál. sor „a” oszlopába. ha az Ön bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme nem több 5 000 000 forintnál. élettársa az adóévben 6 hónapot meghaladó időtartamban gyermekgondozási segélyre volt jogosult. Abban az esetben. a belföldön fekvő lakás alapterületének növelése. valamint a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése. sor „b” oszlopába írja be. A „c” oszlop kitöltésekor az Önre vonatkozó jövedelemkorlátot is vegye figyelembe. sor „b” oszlopába írja be. ha a számított összeg magasabb 120 000 forintnál. továbbá a hitel felhasználásával megszerzett önálló lakóingatlanban egyben a tulajdonostársa is. sor „c” oszlopa szolgál az Önt megillető lakáscélú adókedvezmény együttes összegének a feltüntetésére. e sor „b” oszlopában csak 120 000 forintot tüntessen fel. sor „b” oszlopába legfeljebb 120 000 forintot írhat. Amennyiben az Ön házastársa. A 39.72 • • • • a belföldön fekvő lakótelek. feltéve. akkor az adókedvezményre jogosító jövedelem-határ az Ön esetében 4 400 000 forint. a 38. az összeg 30%-át. Figyelem! A lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezményét az átmeneti rendelkezések szerint. mint a 30%-os kedvezményt is érvényesítheti.

60 Közös őstermelői igazolvány alapján is csak az a tag érvényesíthet ezen a címen adókedvezményt. akinek a betegsége. A kedvezmény igénybevételének jövedelemkorlátja nincs! A kedvezményt kizárólag a súlyos fogyatékosságban szenvedő magánszemély vonhatja le a saját összevonás alá eső jövedelme utáni adóból. legfeljebb 100 000 forint Ebben a sorban csak az a magánszemély érvényesíthet kedvezményt. egészségkárosodása a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. sor: Mezőgazdasági őstermelői kedvezmény. aki rendelkezik ezzel a regisztrációval. és az őstermelői tevékenység utáni adó a 100 000 forintot nem éri el. 29. 41.) EüM rendeletben szerepel.) Korm. Amennyiben Ön az őstermelői igazolványa alapján mezőgazdasági őstermelő – a kistermelő is őstermelő – vagy őstermelői tevékenységet folytató családi gazdaság tagja. illetve a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. 60 Szja-törvény 39. csak megőrizni. sor: A súlyos fogyatékosság miatt levonandó összeg Súlyos fogyatékosság esetén orvosi igazolás alapján havi 3 675 forinttal (az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5%-ával) lehet csökkenteni az adót mindazokra a hónapokra. könyvelői díjkedvezményt is érvényesíthet. § (1) . Az érvényesített kedvezmény az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában 2007. ahány hónapig fennállt a fogyatékosság. Rendeletben. 29. akkor az őstermelésből származó jövedelmének adójával. évtől kezdődően. az adóévben igénybe vett agrár csekély összegű (agrár de minimis) támogatásnak minősül. (XII. Ebbe a sorba a „d” oszlopba tehát annyiszor 3 675 forintot – legfeljebb 44 100 forintot – lehet beírni. nem kell új igazolást kérnie. vagy jövedelmét a bevételének 90%-ában határozta meg. aki a bevallásban feltünteti a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott regisztrációs számát (továbbiakban: regisztrált magánszemély).73 40. (XII. Ha Ön a jövedelmét tételes költségelszámolással állapítja meg. vagy csak regisztrált magánszemély és jövedelmének kiszámítására tételes költség-elszámolási módot választott. Az adózás szempontjából súlyosan fogyatékosnak a 2010. de legfeljebb 100 000 forinttal csökkentheti az összevont adóalap utáni adóját. január 1-től kiadott igazolások esetében az a személy tekinthető. A támogatást a bevallás benyújtásának évében kell agrár de minimis támogatásként figyelembe venni. amelyekben a fogyatékos állapot legalább egy napig fennállt. Az orvosi igazolást nem kell csatolni. Akinek az állapota végleges és korábban már kiadták az erről szóló igazolást.

számlával igazolt összegnek az őstermelői tevékenységgel arányos része vehető figyelembe. ha az éves összes jövedelme nem haladja meg a 7 620 000 forintot. úgy a kiszámított kedvezmény összegének. ha az Ön összes. évi adóalapkiegészítéssel növelt jövedelmének (28. sor: A családi kedvezmény eltartottak után Amennyiben Ön családi kedvezmény címén kívánja az összevont adóalap utáni adóját csökkenteni. Abban az esetben. a kedvezményt pedig csökkenteni kell akkor.74 Könyvelői díjkedvezmény címén a könyvelőnek kifizetett. és meg kell állapítani a két adóösszeg különbözetét. Az Önt megillető kedvezmény teljes mértékben akkor érvényesíthető. 2010. 2010. évi jövedelme a következőkben felsoroltak szerinti jövedelemkorlátot meghaladja. Az őstermelői tevékenységből származó jövedelem adóját úgy kell kiszámítani. akkor annak összegét ebben a sorban kell szerepeltetnie. Az őstermelői adókedvezmény a könyvelői díjkedvezménnyel együtt sem haladhatja meg a 100 000 forintot. A mezőgazdasági őstermelői kedvezmény igénybevételére vonatkozó jövedelemhatár 7 620 000 forint. Ha Ön családi kedvezményt érvényesít és az Ön összes. 42. A jövedelem-korlátot és a hozzá tartozó eltartotti létszámot a törvény a következők szerint határozza meg: . amely meghaladja az adott jövedelemkorlát feletti összes jövedelme 15%-át. évi jövedelme az eltartotti létszámhoz rendelt jövedelemkorlátot meghaladja. A családi kedvezmény érvényesíthetősége az eltartotti létszámtól és a kedvezményt érvényesíteni kívánó magánszemély összes. sor) a 14. ha az eltartotti létszám legalább 3 fő. akkor Ön a kedvezmény összegének azt a részét érvényesítheti. sor „d” oszlop) nagyságától függ. hogy meg kell határozni az összevont adóalap adóját (36. 2010. ha a mezőgazdasági őstermelői tevékenységen kívül más forrásból is van összevonandó jövedelme. sorban szereplő jövedelemmel együtt és nélküle is. ha az éves összes jövedelme a 7 620 000 forintot meghaladja. de legfeljebb a 100 000 forintnak a 7 620 000 forint feletti rész 15%-át meghaladó része érvényesíthető. Családi kedvezményt csak akkor lehet igénybe venni. A családi kedvezmény érvényesítésének lehetősége az eltartotti létszámtól és a jövedelemnagyságtól is függ. Az őstermelői adókedvezmény a könyvelői díjkedvezménnyel együtt sem haladhatja meg a 100 000 forintot.

hogy a jogosult az őt megillető családi kedvezményt a vele együtt élő házastársával. akkor a jogosult által érvényesíteni nem tudott kedvezményt is csökkenteni kell az értékhatárt meghaladó rész 15%-ával. Élettársak esetén a megosztás feltétele még. akkor az Önt megillető családi kedvezmény összegéből az értékhatárt meghaladó rész 15%-át meghaladó részt érvényesítheti. vagyis a jövedelemnagyságtól függően számítsa ki az Önt megillető kedvezményt. de egyetlen napján sem haladta meg a hat főt. hogy a 03-as lapon nyilatkozzanak arról. úgy a 1053-03-as lapot is töltse ki! Amennyiben a családi kedvezményt születendő gyermekére (is) érvényesíti. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján elérte. ha a házastárs. akkor ebben az esetben a 03-as lapon a várandósság tényéről kell nyilatkozatot tennie. Mielőtt kiszámítaná a családi kedvezmény összegét. bevallása elkészítésekor ezekre is legyen tekintettel. • 8 890 000 forint. • 8 255 000 forint. hogy a 03-as lapon erről közösen nyilatkozzanak és egymás nevét. évi jövedelme meghaladja az eltartotti létszámhoz kapcsolódó jövedelemhatárt. élettársával megossza.75 • 7 620 000 forint. Az Ön által érvényesíteni nem tudott kedvezményt házastársa. de egyetlen napján sem haladta meg a négy főt. A megosztás feltétele. élettárs összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme is meghaladja az eltartotti létszámhoz tartozó jövedelemhatárt. adóazonosító jelét adóbevallásukon feltüntessék. Abban az esetben. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a hat főt. Kedvezményezett eltartott . ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta az öt főt. hogy az eltartottak létszáma az adott hónapban legalább a három főt eléri. A kedvezmény kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 4 000 forint feltéve. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a három főt. 2010. Tekintettel az előzőekben ismertetett korlátokra. • 10 160 000 forint. A törvény lehetőséget ad arra. A családi kedvezményt a kedvezményezett eltartott után a jogosult magánszemély érvényesítheti. de egyetlen napján sem haladta meg a három főt. hogy a gyermeket nevelő egyedülálló családi pótlékát egyikük sem veszi igénybe. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a négy főt. • 9 525 000 forint. illetőleg élettársa veheti igénybe. olvassa el a következőket! Amennyiben az Ön összes. Amennyiben az eltartottak száma és a jövedelem nagysága alapján érvényesíthet családi kedvezményt. de egyetlen napján sem haladta meg az öt főt.

ha ebben a hónapban a családi pótlékra való jogosultság megnyílik. . csak az elévülésig meg kell őrizni. az intézményben elhelyezett személyre tekintettel kapja. vagy az anyával közös háztartásban élő házastársát61 kell tekinteni. aki a családi pótlékot. (Az orvosi igazolást nem kell az adóbevallással beküldeni. Magzat esetében jogosultsági hónapnak azt a hónapot kell tekinteni.76 • az. bármely EGT-állam hasonló joga alapján családi pótlékot. napot követően) legalább egy napig fennáll. illetőleg az. illetve EGT-állam hasonló joga alapján más. hasonló ellátást folyósítanak. A kedvezmény összegének a megállapítása során az eltartottak létszámába azokat a személyeket is be kell számítani. mint vagyonkezelői joggal felruházott gyám. javítóintézetben nevelt. amely hónapban az orvosi igazolás alapján a várandósság (a várandósság kezdetétől számított 91. Amennyiben a kedvezményezett eltartott olyan személy. Amennyiben az adóbevallás benyújtását követően történik a magzat. vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő. aki a családi pótlékot szociális intézmény vezetőjeként. • aki rokkantsági járadékban részesül. gyermekvédelmi gondoskodás alatt állóra tekintettel kapja. ikermagzat fogantatásának 91. napjától a megszületéséig. Saját jogon családi pótlékban részesülő. akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény alapján családi pótlékot. 61 2009. amely hónapra a családi pótlékot. július 1-től bejegyzett élettárs is. hasonló ellátást (továbbiakban együtt: családi pótlék) folyósítanak. akkor a kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély jogosult. Nem jogosult azonban a családi kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély. • a családi pótlékra saját jogon jogosult. akkor a jogosult a családi kedvezményt önellenőrzés útján érvényesítheti. de rájuk tekintettel családi pótlékot nem folyósítanak. akire tekintettel családi pótlékot. vagy más. • a magzat. illetőleg rokkantsági járadékban részesülő kedvezményezett eltartott esetében jogosultnak a vele közös háztartásban élő magánszemélyek egyike minősül. A családi kedvezmény szempontjából jogosultsági hónapnak az a hónap tekintendő. vagyonkezelő eseti gondnok a gyermekotthonban. Magzat esetében jogosultnak az anyát. aki a családok támogatásáról szóló törvény alapján a családi pótlékra jogosult. ikermagzat felismerése. a rokkantsági járadékot folyósítják. akiket a családok támogatásáról szóló törvény szerint a családi pótlék összegének a megállapítása során figyelembe vesznek.) A gyermek megszületésének hónapját figyelmen kívül kell hagyni akkor.

élettárs által érvényesíteni nem tudott családi kedvezmény összege az adóbevallás benyújtásáig. sorban szerepeltetett vállalkozói kivét. és/vagy 11. tetszőleges elosztásban érvényesíthető. évi LXXVII. A kedvezmény halasztott érvényesítésének feltétele. Az „a” oszlopba ne felejtse el a kedvezmény alapját beírni! 45. 43. A halasztott kedvezmény a hallgatói jogviszony első ízben történő megszűnését. hogy az előzőek szerinti kedvezményezett eltartottak utáni kedvezményt a jogosult a vele közös háztartásban élő házastársával. felnőttképzés díja címén igénybe vehető halasztott kedvezmény62 A tandíjként (képzési költségként).77 A családi pótlékra nem saját jogon jogosultak. akinél azt az adóelőleg megállapításakor figyelembe vették. élettársával megossza. A saját jogon családi pótlékra jogosult és a rokkantsági járadékban részesülő esetében az év végi bevallásban is azt kell jogosultnak tekinteni. felnőttképzés költségeként befizetett összegek halasztott kedvezményeinek érvényesítéséhez vegye elő a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolásait. A törvény lehetőséget ad az együtt élő házastársaknak. 206. sor: Tandíj. a maradék összeg érvényesítése csak önellenőrzéssel történhet meg. ha csak egyikük jogosult a családi kedvezmény érvényesítésére. hogy év közben az adóelőleg megállapítása során melyiküknél vették azt figyelembe. a családi kedvezményt melyikük érvényesíti figyelemmel arra is. illetőleg a munkáltatói adómegállapítás időpontjáig nem ismert. § (7) bekezdés . Abban az esetben. akkor az év végén a jogosultnak nem minősülő élettárs csak a jogosult által érvényesíteni nem tudott részt vonhatja le az összevont adóalap utáni adójából. valamint a magzat esetében az év végi bevallásban bármelyik jogosult érvényesítheti a kedvezményt függetlenül attól. nyilvántartás vezetése mellett. a közös gyermekeket nevelő élettársaknak arra. tv. ha a házastárs. hogy év végén döntsék el. 62 2009. sorban szerepeltetett személyes közreműködői díj-kiegészítés összegének. Ez azonban nem zárja ki azt. hogy az erről szóló igazoláson a kedvezmény halasztása bejegyzés szerepeljen. illetve a felnőttképzés első ízben történő megszűnését követő öt egymás utáni adóévben.kiegészítés összegének a kedvezményét. Élettársak esetében. hogy a többi kedvezményi jogcímeken is érvényesíthető kedvezményekkel is élni tudjanak. sor: Egyéb kedvezmény Ebben a sorban tüntetheti fel az 5.

felnőttképzés díja címen halasztott kedvezmény érvényesítésének egyik feltétele. évi jövedelme (28.78 A tandíjba beleértendő a költségtérítés. Abban az esetben pl. . A tandíj. adóalap-kiegészítés nélküli 2010. évi jövedelme 3 600 000 forint. a pótvizsga díját azonban figyelmen kívül kell hagyni. Az adókedvezmény beírásakor erre a korlátra is célszerű figyelemmel lenni. hogy mekkora az a keret. hogy az Ön összes. amely egyáltalán érvényesíthető. évi jövedelme (28. amely a rendelkezésre áll. sor „a” oszlop) a 3 400 000 forintot meghaladja. ha az Ön összes. sor „a” oszlop) több 3 400 000 forintnál. majd azt a 100 000 forintból levonva meghatározható mekkora lesz az a kedvezmény összeg. akkor a már említett jogcímeken érvényesíthető kedvezmény nagyságának a meghatározásához ki kell számítani a 200 000 forint 20%-át. de az őstermelői adókedvezménnyel együtt is legfeljebb 100 000 forint lehet. akkor az „a” oszlopba írja be a halasztott kedvezmény alapját. évben halasztott kedvezményt kíván igénybe venni. célszerű meghatározni. Fontos! A kedvezmény igénybevételénél a 2010. akkor mielőtt az adókedvezményeket kitöltené.. adóalap-kiegészítés nélküli 2010. hogy a kedvezmények együttes összege az őstermelői adókedvezménnyel sem haladhatja meg a 100 000 forintot. évi adóval szemben lehet érvényesíteni. 2010. Amennyiben az Ön összes. felnőttképzési díjba beleértendő a vizsgadíj is. Amennyiben Ön a 2010. másik feltétele. az összevont adókedvezmény mértéke a 100 000 forintból a 3 400 000 forintot meghaladó jövedelemrész 20%-át meghaladó rész. évi adóalap-kiegészítést nem kell beszámítani a 3 400 000 forintos jövedelemhatárba! Abban az esetben. de legfeljebb a 2015. ezt le kell vonni a 100 000 forintból. így a magánszemély rendelkezésére álló keret 60 000 forint lesz. ha az Ön összes. évi adóalap-kiegészítés nélküli jövedelme ne haladja meg a 3 400 000 forintot. az a kedvezmény alapját nem képezheti. 2010. felnőttképzés címén a halasztott kedvezményt az átmeneti rendelkezések szerint. A 28. a „c” oszlopba pedig annak a 30%-át. sor „a” oszlop alapján a 3 400 000 forint feletti rész 20%-át kell meghatározni. ami 40 000 forint. egyéb térítés is. A kedvezmény igénybevételéhez az egyes évek vonatkozásában hatályos előírásokat is vegye figyelembe! Figyelem! A tandíj.

47. Ez az összeg lesz az. sor: A 2010-ben kapott. sor: Az összevont adóalapot terhelő. olvassa el a bevallás 5. 52. . sor: Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények összesen Ebbe a sorba a 39 – 45. és 65. az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmények összegét kell feltüntetnie. törvényben meghatározott és az állami végkielégítés azon fennmaradó részét. amely a 8. mely a 36. sor).79 46. a nyilvántartásban külföldi pénznemben szereplő. IV. sor összegéből a 46. Egyéb adatok 50. sor: Munkavállalói érdekképviseleti tagdíj Ebbe a sorba írja be a munkavállalói érdekképviseleti szervezet részére befizetett (levont) igazolt tagdíj összegét. valamint az önálló tevékenység hiányában levonható kamarai tagdíj összegét is a kapott igazolás alapján. sorba nullát kell írnia. sorba a 36. Csak a 2010-ben felvett. sorban szereplő összeg levonása után fennmaradó adóösszeg. Kérjük. A bizonylatokon. soránál leírtakat is! Amennyiben a 2010-ben kapott végkielégítés teljes összege után az adót 2010ben fizeti meg (5. akkor ebben a sorban nem szabad adatot szerepeltetnie! 51. A levont 10 és/vagy 25%-os adót az „a” oszlopban lévő téglalapba kell beírnia. akkor a 47. sorok összegezett. és még 2010-ben osztalékká nem vált osztalékelőleget tüntesse fel. amelyet a következő évi összevont adóalap megállapítása során figyelembe kell vennie. sorban szereplő adóval azonos összeget írt be. sor kitöltése után különbözetként mutatkozik. Amennyiben a 46. törvényben meghatározott és az állami végkielégítésnek a következő év(ek)re átvitt része Itt kell feltüntetnie a 2010-ben kapott. A hónapok számára szolgáló négyzetben tüntesse fel az átvitt hónapok számát. forintra átszámított összeget írja be. sor: A 2010-ben felvett osztalékelőleg Ebben a sorban a kifizető által kiadott igazoláson szereplő – kifizető hiányában a nyilvántartása szerinti összeget – tüntesse fel. évi összevont adóalapját terhelő adónak az adókedvezményekkel csökkentett összegét kell feltüntetnie. kedvezményekkel csökkentett adó Ebben a sorban a 2010.

54. sor: A 26 sorból a bérjövedelem alapja. sorban szerepeltetett. . 2010. évben kapott végkielégítésnek jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok száma: a 2010. mert a bér után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok számát az „a” oszlopba beírni! Vegye elő a kifizetőtől kapott igazolást. Az igazolás alapján a bér összegének alapját az „a” oszlopba. akkor most ebben a sorban a 2010. sor: A 2010. és ezzel összefüggésben 2010-ben végkielégítést kapott. az adóalapkiegészítéssel növelt bérjövedelmet a „b” oszlopba kell beírnia. az adóalapkiegészítéssel növelt bérjövedelmet a „b” oszlopba kell beírnia. és annak figyelembe vételével töltse ki e sort. évi Ha Ön a 2009. sorból a bérjövedelem alapja.80 53. „a” oszlop kitöltésénél figyelembe venni. és az adóalap-kiegészítéssel növelt bérjövedelem összege Fontos! Abban az esetben. akkor a munkaviszonyból származó bér összegét ennek a sornak az „a” oszlopába írja be. évben kapott végkielégítésnek jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok száma: a 2010. mert az összes bérjövedelem meghatározása nélkül a bevallása hibás lesz! 56. sor: A 25. évi Ha az Ön munkaviszonya megszűnt. akkor ne felejtse el a 8. akkor a munkaviszonyból származó bér összegét ennek a sornak az „a” oszlopába írja be. sor: A 2009. Az igazolás alapján a bér összegének alapját az „a” oszlopba. évben kapott végkielégítést és annak összegét megosztotta. évben figyelembe veendő részre eső hónapok számát kell beírnia! Vegye elő a 0953-as adóbevallását és a végkielégítésről kapott igazolását! 55. és az adóalap-kiegészítéssel növelt bérjövedelem összege Figyelem! Amennyiben az egyezmény alapján a belföldi munkaviszonyból származó jövedelme után külföldön kellett adóznia. Ne felejtse el a „b” oszlopban szereplő összeget a 27. ha a belföldi munkáltatójától származó jövedelme után egyezmény vagy viszonosság hiányában külföldön is adót kellett fizetnie. mert a bér után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg.

amennyiben Ön érintett a 2010. sor „d” oszlop adatának meghatározásánál figyelembe vennie. Személyi jövedelemadó 61. törvény előírásai alapján. 2 3). ha valamely korábbi adóévben érvényesített adókedvezmény (rendelkezés) összegét vissza kell fizetnie. évi jövedelem adója Ebbe a sorba a 47. évi különadó alapját írja be a „c” oszlopba. sor „c” oszlopában szereplő tételek együttes összegét kell beírnia. a 04-es lap 179.81 Ne felejtse el a „b” oszlopban szereplő összeget a 27. sor: A 2010. sor: A 2010. évi adófizetési kötelezettség levezetése V. úgy a 1053K bevallásban közölt 2010. természetesen. Az erre szolgáló helyen balra kezdődően írja be a következő számjeleket: . 62. ha több jogcímen keletkezett visszafizetési kötelezettsége. törvénnyel módosított egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról. Abban az esetben. illetve módosításáról szóló 2010. sorának „e” oszlopában és a 105305-ös lap 190. évi különadó alapot képező bevétel összege A 2010. „a” oszlop kitöltésénél figyelembe venni. és be kell számítani az éves összes jövedelem megállapításánál. A visszafizetési kötelezettség szabályait a következőkben találja meg. több kötelezettség jelölésére is módja van (Pl. A 1053-C lap kitöltése A 2010. úgy a leírtak alapján különkülön kiszámított összegeket adja össze és a végeredményt írja be e sor „c” oszlopába. a különadó alapjának összegét az Szja-törvény rendelkezéseinek alkalmazásában a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni. mert az összes bérjövedelem meghatározása nélkül a bevallása hibás lesz! 57. azonban a kifizetés évére vonatkozó személyi jövedelemadóbevallásban elkülönítve be kell vallani. évi CXXIV. A leírtak alapján. évi XC. évben a magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő különadó kötelezettséggel. Ezt az összeget kell a 28. sor: A visszafizetendő adókedvezmény(ek). pótlólag megfizetendő adó összege Ebben a sorban kell feltüntetnie. sorban. E sor „a” oszlopában van lehetősége a visszafizetendő kedvezmények jellegét megjelölni.

2008-ra és 2009-re érvényesített adókedvezményt kell visszafizetnie. nem nyugdíjszolgáltatásként felvett összeg miatti visszafizetés Pótlólag megfizetendő adó Az önkormányzat részére bérbe adott lakás.és/vagy nyugdíjbiztosítási díj után érvényesített adókedvezményt vissza kell fizetnie akkor. vagyis a biztosítást megszüntette.82 A visszafizetendő kedvezmény megnevezése Biztosítási kedvezmény visszafizetése Visszafizetendő adókedvezmény az önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg feltörése miatt NYESZ-R számláról. amely a szja-törvény – 2009. Akkor is vissza kell fizetnie a kedvezményt. amelyeknek az alapjául szolgáló díjfizetés évének utolsó napjától számított 3 év a rendelkezési jog gyakorlásáig már eltelt. ha Ön 2010-ben a biztosítás feletti rendelkezési jogát – a szerződéskötést követő 10 éven belül – gyakorolta. december 31-én hatályos – 7. akkor csak a 2007-re. értékesítette. A járadékszolgáltatást nyújtó nyugdíjbiztosítás esetében a szerződéskötéstől számított 10 éven belül esedékes szolgáltatás csökkenő vagy egy összegben történő igénybevétele szintén az adókedvezmény elvesztésével jár. Nem vonatkozik a visszafizetési kötelezettség azokra az érvényesített adókedvezményekre. § (8) bekezdés . vagy visszavásárolta. évi LXXVII. törvény 206. hogy amennyiben a rendelkezési jogával 2010-ben élt. számú melléklete szerint a rendelkezési jog gyakorlásának minősül. vagy többször vett fel egy évnél rövidebb lejáratú kötvénykölcsönt. bérleti szerződésének idő előtti megszüntetése számjele 1 2 3 4 A visszafizetendő biztosítási adókedvezmény összege63 (1) A korábbi évekről szóló bevallásában az élet. ha a biztosítása alapján egy évnél hosszabb lejáratú kötvénykölcsönt vett fel. Ez a szabály a gyakorlatban azt jelenti. a korábbi években igénybe vett adókedvezményt már nem. Visszafizetési kötelezettséget eredményez a szerződés olyan módosítása is. 63 A 2009.

A visszafizetendő összeget írja be ebbe a sorba. években adókedvezményt érvényesített. Számítsa ki a 2007. évi LXXVII. § (10) bekezdés Szja-törvény 44/A. években érvényesített biztosítási kedvezmény 20 százalékkal növelt összegét.83 Ha Ön 2010. ha a NYESZ-R számlájáról nem nyugdíjszolgáltatásként vett fel összeget. majd ezt követően a lekötést – akár részben is – 2010. Visszafizetendő adókedvezmény az önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg feltörése miatt65 (2) Ha az önkéntes kölcsönös egészségpénztárnál fennálló számlakövetelését (annak egy részét) legalább 24 hónapra lekötötte. § (4) bekezdés b) pont . akkor 20%-kal növelten vissza kell fizetnie azt az összeget. úgy a rendelkező nyilatkozatai alapján az állami adóhatóság által a NYESZ-R számlájára átutalt összeg(ek)et 20%-al növelten köteles visszafizetni. Az önkormányzat részére bérbe adott lakás. bérleti szerződésének idő előtti 64 65 2009. ha Ön a tartós adományozásról szóló szerződésből eredő bármely kötelezettségét nem teljesítette. és erre tekintettel a lekötött pénzeszköz 10 százalékának átutalásáról rendelkezett. sor „a” oszlopban jelölje az 1 számjelet. A 62. törvény 206. Ehhez az összeghez adja hozzá a 2009. évben megszüntette. A számítás eredményeként kapott összeget kell ebbe a sorba beírnia. évben olyan biztosítási szerződése felett rendelkezett. amelyre tekintettel 2007-2009. NYESZ-R számláról. amelyet az állami adóhatóság az Ön rendelkező nyilatkozata alapján a lekötésre tekintettel az egyéni számlájára átutalt. évben érvényesített adókedvezmény alapjaként figyelembe vett biztosítási díj 36 százalékát. és a „c” oszlopba az összesen összeget írja be! A tartós adományozás visszafizetendő külön kedvezménye64 Változás! Megszűnt a tartós adományozás címén igénybe vett kedvezmény után a visszafizetési kötelezettsége abban az esetben is. és 2008. akkor a következők szerint állapítsa meg a visszafizetési kötelezettségét. nem nyugdíjszolgáltatásként felvett összeg miatti visszafizetés66 (3) Abban az esetben. A visszafizetendő összeget kell beírnia ebbe a sorba. § (4) bekezdés 66 Szja-törvény 44/B.

hogy a 61. § (4) bekezdés . Az összevont adóalapba tartozó jövedelme után külföldön fizetett adó összegét ennél a sornál ne vegye számításba. sorban 2010. A megállapított adófizetési kötelezettséget és a felszámított késedelmi pótlékot ebbe a sorba írja be. sorában is adatot tüntet fel). sorban lévő adó összegéhez hozzáadja a 62. 2010-ben törvényben meghatározott végkielégítésben részesült. és annak egy részét a következő évi összevont adóalapjához kell hozzászámítania (a bevallás 50. hogy a kifizető által levont 17% adóelőleg összegének egy hónapra jutó részét annyiszor veszi számításba. 64. Ezt úgy számíthatja ki. és az adóbevallásban elszámolt költség meghaladja a nyilatkozat alapján levont költség legalább 5%kal meghaladja az adóalap megállapításakor elszámolt igazolt költséget. évi adófizetési kötelezettség összegének feltüntetésére szolgál. bérleti szerződésének idő előtti megszűntetése miatt keletkezett adófizetési kötelezettség kiszámításához olvassa el a 164. ha a kiszámított különbözet összege nem haladja meg a nyilatkozatában megjelölt költség 5%-át. A különbözet. Ezt úgy számíthatja ki. a különbözet 39%-a pedig a „c” oszlopban kell szerepeltetnie. és a 33. 31.84 megszűntetése miatti adófizetési kötelezettség67 (4) Az önkormányzat részére bérbe adott lakás. évi adófizetési kötelezettség összege Ez a sor a 2010. évre eső részét veheti figyelembe. sorok összegét. sor: A kifizetők által levont adóelőleg összege Mielőtt Ön ezt a sort kitölti. mivel a külföldön megfizetett adó figyelembe vétele a 30. adja össze a naptári évi jövedelmeiről kiállított igazolások alapján a kifizetők (munkáltatók) által levont adóelőlegeket. akkor itt a végkielégítés adóelőlegének csak a 2010. és 63. 63. 65. sor: Az adóelőleg megállapításához tévesen adott nyilatkozat miatti költségkülönbözet alapján fizetendő 39%-os adó68 Ezt a sor abban az esetben kell kitöltenie. ha az adóévben megszerzett bevételét terhelő adóelőleg megállapításához a kifizetőnek tett nyilatkozatában a tételes igazolással elszámolható költség levonását kérte. soroknál történik. Nem kell a kifizetőnek tévesen adott nyilatkozat miatt költségkülönbözet alapján a 39%-os adót megfizetnie akkor. ahányszor a végkielégítés egy hónapra eső részét a 8. Ha a munkaviszonya megszűnésével összefüggésben. évi 67 68 Szja-törvény 74/A. mely az adó alapjául szolgáló összeg („a” oszlopban). § (4) bekezdés Szja-törvény 48. sor: A 2010. sornál található útmutatót.

sorban nem szerepelhet adat). sorok kitöltésekor. 66.. illetőleg 25%-os adót nem itt. akkor a munkáltató által a végkielégítésből levont adóelőleg teljes összegét vegye figyelembe ennek a sornak a kitöltésénél. és a 169. évben. A külföldön is adóköteles osztalék. sorban is tüntetett fel adatot. egy szerződésből származó 15 000 forint alatti. sor: A 2009.. évben osztalékká nem vált osztalékelőlegből levont 10. a várható eredmény terhére. akkor ebben a sorban a nem bevallás köteles jövedelméből levont adóösszeget nem szabad feltüntetnie. vállalkozásból kivont jövedelem után a külföldön levont adót ne itt vegye számításba. kifizető által levont adóelőleget ne ebbe. hanem az 68. majd írja át ide az osztalékelőlegből levont adó összegét. sor: A kifizetők által levont forrásadó összege Ebbe a sorba mindazon forrásadó együttes összegét kell beírnia. hanem az 52. az általa kiadott igazoláson is szerepel. amelyet a bevallásadási kötelezettség alá eső elkülönülten adózó jövedelmei után 2010. sor „a” oszlopában kell szerepeltetnie. Ha Önnek olyan bevétele is volt 2010-ben. 188. mert azokat az ilyen osztalék. ha a 2009. . Mielőtt Ön ezt a sort kitölti. és még a 2010. osztalékelőleget kapott. akkor az arra jutó. sorokhoz írt útmutatót! 67.85 jövedelemként tüntette fel. Abban az esetben. kamat és vállalkozásból kivont jövedelem utáni adó megállapításakor vehette figyelembe a 05-ös lap 187. Ha Öntől a kifizető az értékpapír értékesítésekor az árfolyamnyereség címén elért nyereségéből adót vont le. sor) után 2010-ben adózik (a 8. Az Önnek 2010-ben kifizetett. Ebből az összegből a kifizetőnek 10 és/vagy 25%-os adót kellett levonnia a kifizetéskor. ha Ön a 2010-ben kifizetett végkielégítés teljes összege (5. Ha Ön a 9. összevonás alá nem eső bevétel esetében). amelyből a kifizető adót (és nem adóelőleget) vont le és ezt a jövedelmét nem kell bevallania (pl. és az. kamat. vegye elő a 0953-as bevallását. akkor a levont adó összegét ebben a sorban tüntesse fel. Feltétlenül olvassa el a 167. évben felvett osztalékelőlegből levont adó összege Ezt a sort akkor kell kitöltenie. évben vont le a kifizető. sorba írja be. Az így megállapított összeget kell ebbe a sorba beírnia. illetőleg a 189.

adóelőleget a kifizető nem tudta levonni. Nem ide. Itt kell szerepeltetnie azt az adót. sor: Összes levonás Ebbe a sorba az 65-68. Nem kellett az adót. § . melyet Önnek kellett megfizetnie. adóelőleget kellett fizetnie. fizetővendéglátó tevékenységet folytatóként vagy magánszemélyként adót. évben felvett osztalékelőleg adójának összegét. adóelőleg fizetési kötelezettségeit kell szerepeltetnie az „a” oszlopokban függetlenül attól. Az adót. A kifizetéskor levont 18% adóelőlegből az arányos megosztás szerinti részt lehet figyelembe venni a 2010-es évben. évben esedékessé vált. sor: A korábbi végkielégítésnek a 2010. ha 2009-ben kapott állami vagy törvényben meghatározott végkielégítést és azt megosztotta (9. hanem az 52. 69 Szja-törvény 49. akkor annak az Ön által negyedévente megállapított fizetési kötelezettség összegét az adóbevallásban fel kell tüntetnie. a 2010. sorokban tüntesse fel! Ha Önnek egyéni vállalkozóként. adóelőleget is. Önnek az egyes negyedévekben keletkezett adó. mert az adót. negyedév (73. a 2010. és e miatt Önnek keletkezett fizetési kötelezettsége. hogy az adót. amelyet Önnek azért kellett megfizetnie a kifizető által adott igazolás alapján. vagy a törvény szerint nem kellett levonnia. adóelőleg összegét! Azt a 65. sorok együttes összegét írja be. figyelembe vehető levont adóelőlege Ebbe a sorba akkor írjon. ha azok együttes összege az adóév elejétől számítva a 10 000 forintot nem haladta meg. sorok: Az adózót negyedévente terhelő adó. adóelőleget megfizette-e vagy sem! Kifizető hiányában az osztalékjövedelem adójának összegét is itt kell feltüntetnie.-68. Vegye figyelembe a 9. sornál leírtakat is.86 68. adóelőleget megfizetnie akkor. adóelőleg69 Ide nem írhatja be a kifizetőtől kapott igazolás szerint kifizető/munkáltató által levont adó. adóelőleget a negyedévet követő hónap 12-ig kellett megfizetnie. 69. évben is keletkezett adófizetési kötelezettsége. sorba kell beírnia a kifizető hiányában. ezt kell ebbe a sorba beírnia. mezőgazdasági őstermelőként. s emiatt. az adóév elejétől számított összeget. sor) kötelezettségeként írja be. Ezekben a sorokban. sorba is írt adatot). 70–73. Ebben az esetben a IV.

Amennyiben a 1053-06-01-es lap 220. január 12-éig befizetett negyedik negyedévi előleget is itt vegye számításba kötelezettségként. hogy az adót. azt ebben a sorban figyelembe veheti „adókiegyenlítés címén befizetett adóként”. 2010. egyéni vállalkozóként a 2010.87 Itt kell feltüntetnie pl. A 2009. Ha Ön egyéni vállalkozó. évi vállalkozói jövedelme és a vállalkozói kivét. sor: Az adózó által befizetett adóelőleg. akkor a befizetett tételeket e sor „b” oszlopába kell beírnia. Ez az összeg nem tartalmazhatja az alkalmazottaktól. A 2010. vagy az átalányadó alapja után befizetett adóelőleget kell beírnia. és ezért Ön személyesen (is) fizetett adóelőleget. vagy a fizetővendéglátás utáni tételes átalányadó kötelezettsége összegét is. vagy más kifizetésekből levont személyi jövedelemadó (előleg) összegét. adóelőleget teljes egészében Ön meg is fizette. vagy amelyből annak kifizetője adót. . 75. évi jövedelméről szóló adóbevallásában a 2009-es évre megállapított. ha a 1053-06-01-es lapon ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmeivel kapcsolatban az adókiegyenlítési kerete fedezet nyújt az adókiegyenlítésre jogosító összeg egészének (egy részének) figyelembe vételére. évi vállalkozói jövedelme és vállalkozói osztalékalapja után 2010-ben megfizetett adó sem. Nem vehető figyelembe ennek a sornak az összegében a 2010. Ebben a sorban nem tüntetheti fel a kifizető hiányában az osztalékelőleget terhelő. Ha olyan jövedelme is volt. feltéve. ebbe a sorba a saját. amely nem kifizetőtől származott. de a 2010-es évben befizetett adókülönbözetet ide nem írhatja be! Ha Ön alkalmazottat foglalkoztató őstermelő. Ezt az osztalékká vált összeggel szemben a 1153-as bevallásában veheti majd figyelembe. mint 2011-ben megfizetett osztalékelőleg adója. évi jövedelme utáni adóelőleg. vagy a várható adóhoz képest kevesebbet számolt ki. sor: Adókiegyenlítés miatt figyelembe vehető összeg Ebben a sorban akkor tüntethet fel adatot. akkor az alkalmazottól levont adóelőleget nem itt kell bevallania! 74. adóelőleget nem vont le. a mezőgazdasági őstermelőként (családi gazdálkodóként). sorának „c” oszlopában adatot tüntetett fel. vagy más önálló tevékenységet folytató magánszemély. megfizetett adó összegét. sorok „a” oszlopainak összegét. adó E sor „b” oszlopába kell beírnia a 70-73. továbbá ha a forrásadót Ön már a bevallás benyújtását megelőzően saját maga befizette.

sor: Levont. 2009. adóterhet nem viselő járandóságainak adóévi várható összegéről. sorának „h” oszlopában lévő összeget vegye itt figyelembe. ebbe a sorba írja be a befizetett adóként figyelembe vehető összeget a 1053-06-01 lap 202. akkor az adókiegyenlítést csak a megfizetett adó erejéig veheti figyelembe a cél szerinti felhasználás adójánál. adót (74. 77. akkor a különbözetként kapott összeget írja be ebbe a sorba. és 209. Ön az adott kifizetéstől függően nyilatkozhatott a következőkről az adóelőleg megállapítása során: • a bevétel adóelőleg-alapjának megállapításához levonandó költségről.. 78. ebben az esetben jogosult adókiegyenlítésre. adóelőleg együttes összege Ebben a sorban adja össze a kifizetők által levont (69.88 Ha a 1053-06-02-es lapon csereügylet(ek)ből származó jövedelmeit (veszteségeit) részletezi. • a magánszemély összevont adóalapjának. befizetett adó. 70 Szja-törvény 48. sorából! Ha részletfizetési kedvezményt engedélyezett az állami adóhatóság az ingatlan értékesítésből származó jövedelem megállapított adója megfizetésére. amelyet megfizetett adóként érvényesíthet a törvényi feltételek megléte esetén. mint a 2010. 2010.. akkor a különbözet 12%-át kell a bevallásban szerepeltetnie és befizetnie. sor: Adóelőleg befizetési különbözet alapján meghatározott 12%-os adó70 Ha olyan adóelőleg levonást kért nyilatkozattal a kifizetőtől. és a 2008.. évi bevallása alapján veszteséget ért el. adóévekben és a 2010. adóévben cél szerinti felhasználása volt. A különbözetet 12%-át ennek a sornak a „c” oszlopában kell feltüntetni. adóelőleg (76. • az adóelőleg-megállapítás módjáról. valamint az adókiegyenlítés miatt befizetettként figyelembe vehető összeget (75. illetve a nyilatkozat alapján fizetett adóelőleg miatt utóbb Önnek felróható okból az adóév végén 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözet mutatkozik. hogy a részleteket teljes egészében megfizette. sor) és az Ön által befizetett adóelőleget. évi adófizetési kötelezettsége (64. 205. A 105306-02-es lap 240. sor: Adózó terhére mutatkozó különbözet Ha az Öntől levont és az Ön által befizetett adó. és/vagy 2009. 76. § (4) bekezdés .. sor). sor). sor). sor) kevesebb. Amennyiben ingatlan/vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelme keletkezett a 2008. feltéve.

a különbözetet a 80. Ehhez töltse ki a 1053-170-es lapot! Ha a tartozását egy összegben nem tudja megfizetni. akár a nyugdíjjárulékban (nem egyéni vállalkozói minőségben) visszaigényelhető összeg mutatkozik. a családi kedvezmény érvényesítéséről és megosztásáról. Amennyiben nem kell 12%-os adót fizetnie (a 78. hogy a végleges fogyatékos állapotról ugyanazon kifizetőnek elegendő egyszer nyilatkozni. Feltétlenül olvassa el az Útmutató 6. ha a kiszámított különbözet összege nem haladja meg a 10 ezer forintot. akkor ebbe a sorba a 77. illetve az adókiegyenlítés összege (76. A 100 forintot el nem érő tartozását nem kell befizetnie. sorban lévő összegek együttes összegét kell feltüntetnie. sor) több mint a 2010. ekho további külön fizetendő . a „Az adótartozás megfizetésére vonatkozó szabályok” című fejezetet! 80. az állami végkielégítés megosztásának mellőzéséről. 79. A tartozását a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig kell megfizetnie. fizetési halasztás vagy részletfizetés engedélyezését kérheti. pontját.89 • • • • bér esetén az adójóváírás figyelembevételéről. adóelőleg Ha az Öntől levont és az Ön által befizetett adó. sorban szereplő összeget kell beírnia. ekho-ra. a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállásának időtartamáról azzal. e túlfizetések vagy azok egy részének átvezetésével is teljesítheti a befizetési kötelezettségét. sor). és 8. hanem egészségügyi hozzájárulás kötelezettségre. Nem kell a kifizetőnek tévesen adott nyilatkozat miatti költségkülönbözet alapján a 12%-os adót megfizetnie akkor. sorban nincs adat). sor: Visszaigényelhető adó. A 100 forintot el nem érő személyi jövedelemadó összegét az állami adóhatóság nem téríti vissza. Amennyiben Önnek akár az egészségügyi hozzájárulásban. járulékra. évi adófizetési kötelezettsége (64. A személyi jövedelemadót a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-06056353 számú „NAV személyi jövedelemadó beszedési számlá”-ra kell befizetnie. akkor. sor: Az adóbevallással egyidejűleg még fizetendő adó Ebben a sorban a 77. sorban kell feltüntetnie. Ha Ön a többletként befizetett adót nem kéri vissza. adóelőleg. és a 78.

2010-ben a foglalkoztatott nyugdíjjárulékot (tagdíjat) a járulékalapul szolgáló jövedelme után. VIII. ekho választására nem jogosító bevételével kapcsolatban. Ha Ön magánnyugdíj-pénztár tagja. egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás fizetési kötelezettség Ez a sor az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás jogosulatlan választásából adódóan fizetendő adó összegének a bevallására szolgál! 87. ne felejtse el a bevallás első oldalán a döntésének megfelelő helyen az „X”-et beírni! VII. annak elszámolását a foglalkoztatójától kérheti. ha a 1053-08-01-es lapon a 267. éves szinten 365 napra 7 453 300 forint. Magánnyugdíj-pénztári tagság esetén a túlvont nyugdíjjárulékot is a foglalkoztatótól kérheti vissza. amely alatt Ön . akkor töltse ki a 1053-170-es lap erre szolgáló részét. A járulékfizetési felső határt évente január 1-jétől – év közben kezdődő jogviszony esetében a biztosítással járó jogviszony kezdete napjától – az adott év december 31. melynek egy naptári napra meghatározott összege 20 420 forint. A nyugdíjjárulék fizetési felső határt meghaladóan levont összeg 88. ha Öntől 2010-ben a foglalkoztató az Önre vonatkozó járulékfizetési felső határt meghaladóan vont le nyugdíjjárulékot. legfeljebb azonban a járulékfizetési felső határig köteles megfizetni. Amennyiben ebben a sorban adatot tüntet fel. További.90 adóra kívánja elszámoltatni. Az évi összeghatár számításánál figyelmen kívül kell hagynia azokat az időtartamokat. Ilyen időtartam különösen az. hogy azt a bevallás benyújtásáig a foglalkoztatójától nem kérte vissza és nincs is szándékában visszakérni. napjáig. sor: A felső határt nyugdíjjárulék összege meghaladóan levont. feltéve. illetve a biztosítási jogviszony megszűnése napjáig kell számítani. visszaigényelhető Ebben a sorban kell szerepeltetnie a többletként jelentkező összeget. amelyre Önnek járulék alapjául szolgáló jövedelme nem volt. Az ekho különadót a Magyar Államkincstárnál vezetett 1003200006056401 számú „NAV Ekho különadó beszedési számlá”-ra kell befizetnie. sorban további adót számított ki. sor: Ekho különadó fizetési kötelezettség Ebbe a sorba kell beírnia. akkor a tagdíjfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan Öntől levont tagdíj visszaigénylésére a 1053-as bevallás nem alkalmas.

ha a 1053-09-es lap 297. vagy a többletként jelentkező összeget. akkor a többletként levont magánnyugdíjpénztári tagdíjat és a nyugdíjjárulékot kizárólag a foglalkoztatójától kérheti vissza! A 6%-os egészségbiztosítási járuléknak felső határa nincs. IX. sor: Visszaigényelhető egészségügyi hozzájárulás Ha Ön a 1053-09-es lap 298. akkor az éves felső határként megállapított összeget csökkentenie kell a díjazás nélküli. 90. ha a biztosítással járó jogviszony év közben kezdődött vagy szűnt meg. átvezetést kér. Az egészségügyi hozzájárulást a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-06056212 számú „NAV Egészségügyi hozzájárulás beszedési számlá”-ra kell befizetnie. illetve az igazolt távolléti időszakok naptári napjainak száma. azt írja be ebbe a sorba. vagy a számláján kívánja hagyni. Önnek rendelkeznie kell a foglalkoztató által kiállított azon igazolásokkal. vagy annak egy részét a személyi jövedelemadó tartozására. azt az állami adóhatóság nem fizeti vissza. sor: A bevallással egyidejűleg fizetendő egészségügyi hozzájárulás Abban az esetben. sorában adatot tüntetett fel. sorában további. Ha a túlvont járulék összege a 100 forintot nem éri el. • fizetés. fizetés nélküli szabadságot) töltött. ezért ebben a tekintetben túlfizetése sem keletkezhetett. baleseti táppénzben részesült. a bevallással egyidejűleg fizetendő egészségügyi hozzájárulást számított ki. és a napi járulékfizetési felső határ (20 420 forint) szorzatával. Az egészségügyi hozzájárulási kötelezettség elszámolása 89. gyermekgondozási segélyben. terhességi-gyermekágyi segélyben. Amennyiben Önnél 2010-ben az előzőek szerinti esetek bármelyike fennállt. járulékra. Így kell eljárnia akkor is.91 • táppénzben. akkor az oda beírt összeget írja át ebbe a sorba. díjazás nélküli időszakot (pl. . Amennyiben Ön a túlvont összeget teljes egészében nem kéri vissza. amelyekből az Önre vonatkozó járulékalap felső határa és az Öntől levont járulék összege megállapítható. gyermekgondozási díjban. Amennyiben Ön a teljes összeget nem kéri vissza. akkor a bevallás első oldalán a megfelelő helyre az „X”-et írja be! Figyelem! Amennyiben Ön magánnyugdíjpénztár tagja.

A 126. Ennél rövidebb (két vagy három hónap) idő is lehetséges a teljesítésre. soraiban adókedvezményt kíván érvényesíteni. sor). akkor az ügyfélszolgálatok bármelyikén kérhet újabb 1053-01 lapot. ha adóstárs nélkül vette fel az adókedvezménnyel érintett hitelt. Ne felejtse el a bevallás első oldalán az erre szolgáló helyre az „X”-et beírni! Nyilatkozat a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség részletekben történő megfizetéséhez. valamint azon lakótelek. akkor feltétlenül töltse ki a 170es lapot is. úgy ezt jelölje meg (123. az (A) mező kitöltése Ha élni kíván a 100 000 forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség részletekben történő megfizetési lehetőségével. A megfelelő sorokban az adóstárs nevét. A nyilatkozaton a hitelszerződésben szerepelő valamennyi adóstárs adatát szerepeltetnie kell. I. hogy részletekben kívánja teljesíteni a fizetési kötelezettségét. A választott időtartamot (2. aki a hitellel megszerzett ingatlanban tulajdonostársa is és az adóévben legalább 6 hónapig gyesre volt jogosult. hogy a nyomtatványból hány lapot csatol a bevallásához! . Amennyiben az (A) mezőben az adóstársak adatainak feltüntetésére az előnyomott sorok nem elegendők. Nyilatkozat a lakáscélú hiteltörlesztés halasztott kedvezményéhez (A) 121 -126. ha az adóstársa az élet. hogy az adókedvezmény érvényesítése szempontjából Önre a 3 400 000 vagy a 4 400 000 forintos jövedelem-korlát vonatkozik. Ne felejtse el az erre szolgáló helyen feltüntetni. az (A) mezőben nyilatkoznia kell arról. 3. lakás fekvése szerinti település elnevezését. Abban az esetben.vagy házastársa. akkor a kötelezettségeivel kapcsolatos különböző nyilatkozatait itt kell megtennie.92 ekho külön fizetendő adóra kívánja elszámolni. Olvassa el a 8. sorba írja be. akkor ezt a nyilatkozatot is ki kell töltenie. A részletben történő teljesítés lehetősége maximum négy hónap lehet. adóazonosító jelét. A 4 400 000 forintos jövedelem-korlát akkor vonatkozik Önre. 4) kell beírnia erre a helyre. pontnál leírtakat! A 1053-01 lap kitöltése Nyilatkozatok Ha Ön a személyi jövedelemadó bevallás benyújtására bármely ok miatt kötelezett. amely ingatlan megszerzéséhez felvett hitel törlesztésére tekintettel az adókedvezményt igénybe vette. valamint helyrajzi számát kell feltüntetnie. sorok: Ha Ön a 1053-B lap 37-39.

az ingatlan bérbeadó és a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató nyilatkozata a tételes átalányadózásról (B) 129. A fizetővendéglátó. melyben megtalálja a tételes átalányadózás választhatóságának a feltételeit.és változás bejelentő lapon kellett nyilatkozni. Figyelem! 2010. akkor 2011-ben is lehetősége van arra.93 II. a jövedelemszámítás szempontjából nem minősül egyéni vállalkozónak. Abban az esetben. pont Szja-törvény 44/A. üdülőjét fizetővendéglátás keretében hasznosítja. ha a rendelkezése megtétele időpontjában pénztártag!72 71 72 Szja-törvény 3. augusztus 16-át követő tételes átalányadózás választásáról a 10T101E bejelentő. a bérleti díj az esetében továbbra is evás bevétel. hogyan rendelkezhet az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár71 és/vagy befektetési szolgáltató felé Csak akkor rendelkezzen. szálláshely-szolgáltatási díjak megszerzése esetén. augusztus 16-át követően az egyéni vállalkozó a megszerzett bérleti. A 1053-02 lap kitöltése Rendelkező nyilatkozatok az adóról Általános tájékoztató arról. § (1) bekezdés . szálláshelyszolgáltatásból származó jövedelmének a megállapítására 2010-ra a tételes átalányadózási módot választotta. Mielőtt az adózás módjáról döntene. hogy tételes átalányadózás útján tegyen eleget az adófizetési kötelezettségének. ingatlan bérbeadásból. akkor ezt a szándékát jelezze az „X” beírásával az erre szolgáló négyzetben. Fontos! A 2010. de 2011-re nem ezen a módon kíván adózni. sor: Ha Ön a lakását. sor: Ha Ön a fizetővendéglátásból. Amennyiben 2011-ben ezen a módon kíván adózni. akkor az erre irányuló szándékát az erre szolgáló helyen az „X” beírásával jelezze. akkor erről most nem kell nyilatkoznia. 130. és választhatja e tevékenységére a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések szerinti adózást! Az evás egyéni vállalkozó továbbra sem élhet ezzel a lehetőséggel. olvassa el az útmutató 04-es lapjának 176. § 48. sorához fűzött magyarázatot is. ha 2010-ben az e tevékenységéből származó jövedelme után tételes átalányadót fizetett és így akar a jövedelme után 2011-ben is adózni.

ha nyugdíjszolgáltatás igénybevétele miatt szüntette meg a NYESZ-R számláját.77 Rendelkezhet akkor is. § (4) bekezdés a) pont Szja-törvény 44/B. § (2) bekezdés Szja-törvény 3.80 E miatt feltétlenül töltse ki a 1053-főlap (D) tábláját. § (6) bekezdés . illetőleg a tag egyéni számláján jóváírt összeg utáni adókedvezményi lehetőség már a 2006. § (2) bekezdés Szja-törvény 44/A. hogy a rendelkezése megtétele időpontjában pénztártag. figyeljen az összegek megosztására. Ha Ön a rendelkezése időpontjában azért nem tagja az önkéntes nyugdíjpénztárnak.78 Ha mindkét rendelkezési lehetőségével élni kíván. amely pénztárnál. jóváírás.94 Ha Ön a rendelkezése időpontjában azért nem tagja az önkéntes nyugdíjpénztárnak. A rendelkezésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakba befizetett. mert nyugdíjszolgáltatást 73 74 75 76 77 78 79 80 Szja-törvény 44/A. mert nyugdíjszolgáltatást igényelt. 37. lekötés.79 Ha az átutalást az állami adóhatóság késedelmesen teljesíti. § (1) bekezdés Szja-törvény 44/C. § 76. § (1) bekezdés Art. pont Szja-törvény 44/B. a pénztár igazolása szerint történt a rendelkezési jogosultságot megalapozó befizetés. évtől megszűnt! Helyette azonos feltételekkel és mértékben meghatározott összegnek az egyéni számlára történő utalásáról rendelkezhet Ön. § (5) bekezdés Szja-törvény 44/A. ha rendelkezik „NYESZ-R”76 jelölésű nyugdíj-előtakarékossági számlával és nem kapott 2010-ben nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetést (átutalást) a NYESZ-R számláról. illetve amelynél történt a rendelkezési jogosultságot megalapozó szolgáltatás igénybevétele!74 Több önkéntes kölcsönös pénztár esetén is csak egy pénztár jelölhető meg.75 Nyugdíj-előtakarékossági számla esetén a rendelkezési jogosultság csak abban az esetben illeti meg a számlatulajdonost. azaz az adóbevallásának vagy az egyszerűsített bevallást kérő vagy a munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozatának megtétele időpontjában tag. de az adóév utolsó napján még nem mondta fel azt. kamatot kell fizetnie. úgy Önre a rendelkezési tilalom nem vonatkozik!73 Csak olyan pénztár jelölhető meg. feltéve.

A rendelkezési jogosultság gyakorlásához szükséges a pénztár igazolása.95 igényelt. de legkorábban március 1-jétől (elektronikus úton benyújtott bevallás esetében február 1-től). sor) nem csökkenthető. sorban X-szel).82 A nyugdíj-előtakarékossági számlával kapcsolatos rendelkezési jogosultságát csak a bevallásában gyakorolhatja. • Rendelkezni csak abban az esetben lehet. • Az átutalni rendelt összeggel az összevont adóalap utáni adó (36. § (2) bekezdés . akkor az utalásra az Ön kérelme alapján az adótartozása. azaz a költségvetési támogatást. § (3) bekezdés Szja-törvény 44/B. illetve május 20-ig – nem rendezte.81 A nyugdíj-előtakarékossági – NYESZ-R jelölésű – számlához is párosul rendelkezési jogosultság. ha az adókedvezmények levonása után marad még összevont adóalap utáni adó (47. § (3) bekezdés 83 Szja-törvény 44/A. vagyis a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül. ha a nyugdíj-előtakarékossági számláját. sorban X-szel). Az átutalás(oka)t. az abban megjelölt címre (számlára) utalja az állami adóhatóság azzal. a nyilatkozattétel időpontját megelőzően nyugdíjszolgáltatásra jogosultsága miatt megszüntette. az állami adóhatóság közvetlenül Önnek juttatja el a rendelkezése szerinti összeget a 1053-A lapon megjelölt számlára. sor). az állami adóhatóságnak az adó visszatérítésére vonatkozó szabályok szerint kell teljesítenie. A rendelkezési jogosultság gyakorlásához szükséges a befektetési szolgáltató igazolása. ha Önnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott tartozása van. ha bevallási kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. Ön rendelkezhet akkor is. az Ön kérelmére. Abban az esetben. hogy ez a kiutalás más (újonnan nyitott) nyugdíj-előtakarékossági számlára nem teljesíthető. § (2) és 44/B. Ha az adott nyugdíj-előtakarékossági számla nyugdíjszolgáltatás igénylése miatt a nyilatkozattétel és a kiutalás teljesülésének időpontjáig megszűnt. vagy az adóbevallása alapján fizetendő adóját határidőben – február 25-ig. Ebben az esetben sem írhatja be saját számlaszámát a 139. de a rendelkezést megalapozó befizetés évének utolsó napján az adott nyugdíj-előtakarékossági számláját még nem mondta fel (ezt jelölje a 146. sorba. úgy a kapott igazolás alapján Ön élhet e rendelkezési jogával (jelölje a 144.83 81 82 Szja-törvény 44/A. Hibás bevallás esetén a 30 napos határidőt a bevallás kijavításának napjától kell számítani. illetőleg az adóbevallása szerinti adó rendezését követő 30 napon belül kerülhet sor akkor. a számlavezető által az állami adóhatóságnál erre a célra nyitott beszedési számlára történt visszautalást követően.

illetve. mert utóbb ennek adójogi következményei lehetnek.84 Ha azonban az önellenőrzés vagy az ellenőrzés eredményeként az adókedvezmények levonása utáni összevont adóalap utáni adó (47. ha nem szűnt volna meg az előzőek miatt a tagsága. ha azért nem tagja az önkéntes nyugdíjpénztárnak. arra is lehetősége van. Rendelkezés az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárhoz utalandó összegről Amennyiben Ön rendelkezési jogosultság gyakorlásához szükséges igazolást kapott és a rendelkezése időpontjában valamely önkéntes pénztár tagja. sorban a rendelkezését az átutalás tényleges összegéről! Az átutalt összeg nagyságát nem befolyásolja az. illetve. hogy két helyről kap igazolást. ha az összevont adóalap utáni. felszámolása folyamatban van. hogy saját pénzforgalmi számlájára (lakcímére) kérje ebben az esetben a rendelkezett összeget. 84 Szja-törvény 44/C. sor) olyan mértékben csökken. hogy az Ön önkéntes kölcsönös biztosítópénztára végelszámolása.96 Amennyiben Ön önkéntes pénztárnál vezetett egyéni számlával és nyugdíjelőtakarékossági számlával kapcsolatosan is rendelkezik. úgy figyeljen arra. Feltétlenül közölje a 138. az állami adóhatóság határozata alapján meg kell fizetnie. hogy az igazolásai ne tartalmazzanak halmozott adatokat. hogy az már részben vagy egészében nem nyújt fedezetet az átutalt összegre. ha a különbözet az 5 000 forintot nem haladja meg. adókedvezményekkel csökkentett adó önellenőrzés vagy adóellenőrzés során utóbb változik. akkor töltse ki a 132-139. Előfordulhat. I. sorokat. Abban az esetben. Ebben az esetben. § (2) bekezdés . illetőleg a nyugdíj-előtakarékossági számlára utalandó összegek ebben az esetben sem léphetik át a törvényben meghatározott mértéket. és 142. úgy az egyes pénztárakhoz. majd jelölje meg azt a pénztárt. ha Ön év közben más pénztárba lépett át. és győződjön meg arról. Nem hoz határozatot az állami adóhatóság. azt a pénztárat. ahova az utalást kérné. Ha nem tagja más pénztárnak. akkor a különbözetet Önnek. illetve a pénztár tevékenységének felfüggesztése esetén az állami adóhatóság értesítése alapján Ön kérheti a bevallásában megjelölt pénztár helyett – amennyiben más önkéntes kölcsönös pénztár tagja – másik pénztárba történő utalását a rendelkezett összegnek. ahová az utalást kéri. mert nyugdíjszolgáltatást igényelt.

ha több. sor: Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba és/vagy önsegélyező pénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság Ha Ön önkéntes kölcsönös egészségpénztárnak. a rendelkezés alapjául szolgáló összeg 30%-a. sor). akkor pedig 150 000 forint lehet (145. 133. akkor azt ne felejtse el a bevallása 17. akkor az együttesen érvényesíthető kedvezmény (137. de legfeljebb 100 000 forint lehet. illetőleg befizetett tagdíjat igazolja. mert az Önnél egyéb összevonás alá eső jövedelemnek minősül. tagságaival összefüggésben is jogosult a rendelkezési jog gyakorlására. sorba a „c” oszlopba beírnia. Ha a 132. egyéb jövedelemként adóköteles a pénztár által kiadott igazolásban szereplő összegek szolgálnak. akkor a befizetett összeg alapján rendelkezési jogosultság illeti meg. ha Ön az Önre vonatkozó nyugdíjkorhatárt 2020. Az ezen a címen Önt megillető összeg nem lehet több mint 100 000 forint. sor). akkor a kedvezmény legmagasabb összege 130 000 forint lehet. egyéb jövedelemként adóköteles összeg is szerepel.97 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság Ha Ön önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tagja. Ha a pénztár igazolásán támogatói adomány és más jogcímen jóváírt. január 1-e előtt tölti be (145. Amennyiben Ön a nyugdíjpénztári tagsága mellett egészség és/vagy önsegélyező pénztárnak is a tagja. A rendelkezési jog alapjául az Ön által befizetett tagdíj. valamint az Ön egyéni számláján az adóévben támogatói adomány és más jogcímen jóváírt. sorban szereplő összeg 100 000 forintnál kevesebb. sor). január 1 –e előtt töltik be (145. akik a rájuk vonatkozó nyugdíjkorhatárt 2020. Kedvezőbb szabály vonatkozik azokra. a rendelkezési jogosultságra jogosító összeg 30%-a. A kedvezmény az igazoláson. A pénztár az igazoláson csak a december 31-ig átutalt. és e tagságával. január 1-e előtt tölti be. sor) legmagasabb összege 120 000 forint. Amennyiben Ön a nyugdíjkorhatárt az Önre irányadó szabályok szerint 2020. . ezt kell a 132. erre a kisebb összegre. igazolásokon feltüntetett. Ha Ön is ebbe a korcsoportba tartozik. akkor az Ön esetében a rendelkezésre jogosító legmagasabb összeg nem 100 000. akkor a 100 000 forintra teheti meg a rendelkező nyilatkozatát. akkor a pénztár vagy pénztárak által kiadott igazolás alapján jogosult rendelkezési jogát gyakorolni. sorában is feltüntetni. hanem 130 000 forint lehet. A kedvezmény mértéke a pénztár által kiadott igazoláson szereplő. önsegélyező pénztárnak vagy mindkettőnek a tagja.

sorhoz fűzött magyarázatot is. illetőleg a 130 000 forintot. ezért ennek a sornak a kitöltésénél erre is legyen figyelemmel. sorban szerepeltethető prevenciós szolgáltatás utáni kedvezményre is tekintettel – a 100 000. sor) esetén a 150 000 forintnál.98 A kedvezmény összegét e sor „b” oszlopába írja be. és a 135. január 1-e előtti Önre vonatkozó nyugdíjkorhatár (145. vagy a prevenciós szolgáltatásra tekintettel is kedvezményt kíván érvényesíteni. ha Ön az egészségpénztárnál lévő egyéni számláján lévő összeget vagy annak egy részét lekötötte. sorhoz fűzött magyarázat tartalmazza. valamint – feltéve természetesen. akkor a kedvezmények együttes összege (137. hogy az egészségpénztárakkal. A lekötött összeg feltöréséről a pénztár az állami adóhatóság részére adatot szolgáltat. ha e többletkedvezménnyel együtt sem haladja meg az egészség. A kedvezmény alapjául szolgáló összeggel kapcsolatos tudnivalókat a 132. akkor az adóév utolsó napján lekötött számlakövetelésként kimutatott összeg 10%-a további rendelkezésre jogosítja a lekötés évéről szóló adóbevallásban. sor) nem lehet több 120 000. sorhoz készült magyarázatból ismerheti meg. továbbá nyugdíjpénztári . Abban az esetben. Amennyiben Ön az önkéntes nyugdíjpénztári befizetésekre tekintettel is gyakorolja a rendelkezési jogát. és a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig kell megfizetnie. az ezen a címen igénybe vett kedvezményt 20%-kal növelt összegben vissza kell fizetnie! A 20%-kal növelt összeget a feltörés évéről szóló adóbevallásban kell szerepeltetnie. Amennyiben a 24 hónapos időtartamon belül a lekötést akár részben is megszűnteti (feltöri). akkor ügyeljen arra. illetőleg a 2020. illetőleg a már említett feltétel megléte esetén a 130 000 forintot. részletesebb 134. A lekötött összeghez. sor: Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg kedvezménye Amennyiben Ön az egészségpénztárnál vezetett egyéni számláján a fennálló számlakövetelésből az Ön által meghatározott összeget legalább 24 hónapra lekötötte. Amennyiben Ön a 2008-as és/vagy a 2009es évről szóló bevallásában ezen a címen adókedvezményt érvényesített. akkor olvassa el az 62. hogy önsegélyező pénztári tagságára tekintettel is kíván a rendelkezési jogával élni.és önsegélyező pénztárhoz kapcsolódó kedvezmény együttes összege – a 135. A pénztár által kiállított igazoláson feltüntetett összeg 10%-át e sor „b” oszlopában kell szerepeltetnie. valamint a prevenciós szolgáltatáshoz kapcsolódó rendelkezési jogra vonatkozó tudnivalókat a 134. Tekintettel az esetleges visszafizetési kötelezettségre ebben a sorban csak akkor szerepeltessen adatot. és a lekötött összeget akár részben is feltörte. – az önsegélyező pénztárakkal kapcsolatos kedvezmény együttes összege sem haladhatja meg a 100 000.

sor) kapcsolódó kedvezményt érvényesít. hogy az e sor „b” oszlopában. valamint a nyugdíjpénztári tagsággal összefüggő kedvezménnyel együtt. a 120 000.és önsegélyező pénztárakhoz kapcsolódó kedvezmények (133-135. illetőleg 130 000 forint lehet. és 136. az ebbe a sorba beírható összeg legfeljebb 100 000. ha nyugdíjpénztárhoz és egészség vagy önsegélyező pénztárhoz (132. önsegélyező pénztár prevenciós szolgáltatásának kedvezménye85 Ha Ön önkéntes egészségpénztár. A kedvezményre jogosító összeget a pénztár az igazoláson külön feltünteti. illetőleg a 150 000 forintot. 137. évi XCVI. sorok) együttes összegét kell feltüntetnie. Abban az esetben azonban. sor: Az önkéntes kölcsönös egészségpénztár. törvény . sor) vagy csak egészség és/vagy önsegélyező pénztárhoz (136. illetőleg 130 000 forintnál. sor: Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári kedvezmények együttes összege Ennek a sornak a „d” oszlopában a 132. Ügyeljen arra. hogy az ezen a címen érvényesíthető kedvezmény nem lehet több 100 000. ügyeljen arra. sor) kapcsolódóan is érvényesít kedvezményt. önsegélyező pénztár tagjaként az egyéni számlája terhére a külön törvényben86 meghatározott prevenciós szolgáltatásban részesült. 136. akkor a megbízása alapján a pénztár által kifizetett összeg 10%-át további kedvezményként érvényesítheti. sor: Az önkéntes kölcsönös egészségpénztári és/vagy önsegélyező pénztári kedvezmény együttes összege Ennek a sornak a „c” oszlopában az önkéntes kölcsönös egészség. illetőleg 150 000 forint kerülhet. Amennyiben Ön csak nyugdíjpénztárhoz (132. § (1) bekezdés c) pont 1993. 85 86 Szja-törvény 44/A. akkor ebbe a sorba legfeljebb 120 000. 135. illetőleg 150 000 forintot. és 136. Amennyiben Ön ezen a címen is jogosult kedvezményre. sorok „c” oszlopaiban feltüntetett kedvezmények együttes összegét kell szerepeltetnie.99 tagsághoz kapcsolódó kedvezménnyel együtt a 120 000. valamint a lekötött összeghez kapcsolódó 134. sorban feltüntetendő kedvezménnyel együtt sem haladhatja meg az egészség és önsegélyező pénztárhoz kapcsolódó kedvezmény együttes összege a 100 000. illetőleg a 130 000 forintot.

100 138. ahová az átutalást kéri. sor). sorba beírni kívánt összegre! A sor kitöltése kötelező. a nyilatkozaton megjelölt önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak a pénzforgalmi számlaszámát írja be. akkor az átutalni kért összeg sorsa lehet: • más pénztárba történő átlépés esetén a pénztárnak a befogadó pénztárba kell továbbutalnia. sor „d” oszlopában szereplő összeget írja be. mint amekkora összegre Ön egyébként a befizetései és az adóköteles jóváírások alapján jogosult lenne (137. az általános ismertetésnél leírt feltételekkel. a kedvezményezett(ek)nek kell kiutalnia. E nélkül a bevallása hibás lesz! Ha Ön több pénztárnak is tagja. Amennyiben Ön NYESZ-R számlát is nyitott. • minden más esetben. • ha nyugdíjszolgáltatás miatt nem tagja a pénztárnak a magánszemély. • abban az esetben. amelyet az összevont adóalap utáni adó terhére az önkéntes pénztárnál vezetett egyéni számlájára kíván utaltatni. Kérjük. sor) kevesebb. az erre a célra nyitott beszedési számlára visszautalja. hogy a pénztári tagsága Önnek nem felróható ok miatt szűnt meg. Amennyiben az adókedvezmények levonása után fennmaradó összevont adóalap utáni adó (47. akkor ebben a sorban csak akkora összeget szerepeltessen. ha az állami adóhatósághoz benyújtott kérelmében igazolja. Ez utóbbi esetben Ön akkor juthat hozzá a rendelkezett összeghez. Amennyiben Ön az állami adóhatóság utalásakor már nem tagja annak a pénztárnak. ahová a „kedvezmény” utalását kérte. akkor is csak egy pénztár jelölhető meg. sorban szereplő összeg fedezetet nyújtson. . mert a saját pénzforgalmi számlájának (folyószámlájának) vagy más magánszemély pénzforgalmi számlájának a beírása esetén a bevallása hibás lesz. akkor a rendelkezése szerinti összeget az általa megadott címre (számlára) az állami adóhatóság utalja. így a tagsági viszony megszűnésekor az állami adóhatóságnál. Ne felejtse el feltüntetni a pénztár adószámát és pénzforgalmi számlaszámát. hogy arra az összevont adóalap utáni adó. ha teljesítéskor a magánszemély már nem él. sor: Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg Ebbe a sorba azt. és az arra befizetett összegre tekintettel is rendelkezni kíván. sor: Nyilatkozat az átutaláshoz Ebben a sorban nevezze meg azt az önkéntes pénztárat. a legfeljebb a 137. azaz a 47. e nélkül a bevallása hibás lesz! 139. akkor az átutalni rendelt összeg beírásakor legyen figyelemmel a 142.

Erre akkor van lehetősége. és a számlanyitás évét követő harmadik évben vagy azt követően került sor a felmondásra. Figyelem! Abban az esetben. A nyugdíj pénzszámla csak a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében – ez jelenleg a forint – vezethető. pont Szja-törvény 3. Amennyiben Ön a NYESZ-R számláján rendelkezésre álló összeget nyugdíjszolgáltatásként veszi igénybe. § 23. A pénztári egyéni számlára az állami adóhatóság által átutalt összeg után nem kell adót fizetnie. ha a nyilatkozat megtételekor nyugdíjszolgáltatás miatt szűnt meg a tagsági jogviszonya. akkor az egyéb összevonás alá eső jövedelemként lesz adóköteles. ami azt is jelenti. § 76. Ilyen jelzéssel csak egy nyugdíj-előtakarékossági számla rendelkezhet. ha Ön a nyugdíj-előtakarékossági számlája terhére nem-nyugdíjszolgáltatásról rendelkezett. sorban „X” bejegyzéssel kell megjelölnie. sor) Önnek nem kell a fent leírtakat alkalmazni. A kedvező adózási rendelkezések csak arra a nyugdíj-előtakarékossági számlára vonatkoznak. Amennyiben az Ön részére nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetés (átutalás) történik. hogy ez az összeg a következő évben nem vehető figyelembe a rendelkezési jog alapjaként sem. ha igazolja. valamint az adóbevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni. akkor az így megszerzett jövedelem nyugdíjnak minősül. hogy befektetési szolgáltatónál lévő nyugdíjelőtakarékossági számlájára utalandó összegről rendelkezzen. akkor az adóbevallásában nem tehet nyilatkozatot.101 Abban az esetben. amelyen a számlavezető befektetési szolgáltató a „NYESZ-R” jelzést87 feltüntette. pénzügyi eszközben fennálló) 87 88 Szja-törvény 3. II. hogy a személyi jövedelemadóról szóló törvényben88 meghatározott nyugdíjra jogosult. Az egyéb jövedelemmel kapcsolatos tudnivalókról a 17. ha a nyugdíj-előtakarékossági számlán nyilvántartott (pénzeszközben. pont . továbbá nem kell a számított követelésből egyéb jövedelmet megállapítani. sorhoz fűzött magyarázatban olvashat. valamint nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat alapján már átutalt (nyilvántartott adózott követelésállomány esetén a nyilvántartásba vételt követően átutalt) összeget – nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője által kiadott igazolás alapján – köteles húsz százalékkal növelten az erre az adóévre vonatkozó adóbevallásában bevallani. a 144. Rendelkezés a nyugdíj-előtakarékossági számlára utalandó összegről Önnek lehetősége van arra. (62.

sor). és • rendelkező nyilatkozata szerint 2009-ben és 2010-ben átutalt jóváírásnak megfelelő összeget 20 százalékkal növelten köteles a 1053-C lapon a 62. Amennyiben a 141. akkor a számlavezető által igazolt összeg 30%-áról. • ha a tartós befektetési szerződést megkötő befektetési szolgáltató vagy hitelintézet nem a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője. 142. amelynek átutalását kéri és arra az adókedvezmények levonása után fennmaradó összevont adóalap utáni adó (36. sor: A nyugdíj-előtakarékossági számlára befizetett összeg 30%-a Amennyiben Ön 2010-ben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében a „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíj-előtakarékossági számlára befizetést teljesített. azzal. sorban bevallani. Ennek a sornak a „b” oszlopába azt az összeget írja be. ha azt már megfizette). hogy • a tartós befektetésből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában lekötött pénzösszegnek minősül a követelés értéke az átalakítás napján irányadó szokásos piaci értéken. amelyről az előzőekben ismertetett szabályok alapján Ön rendelkezni jogosult. és lekötési nyilvántartásba helyezte. legfeljebb 100 000 forintról. azonban • 2010-ben. ha Ön az Önre vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt 2020. akkor a megszüntetett számla vezetője a nyilvántartása alapján jogcím szerinti bontásban igazolja a másik számlavezető számára a halmozott összegeket. sor). sorban szerepeltet adatot. sor) fedezetet nyújt. előtt tölti be.102 követelését 2010-ben a nyugdíj-előtakarékossági számla megszüntetésével hiánytalanul a tartós befektetésből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések szerint. Amennyiben Ön önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál vezetett egyéni számlájára történő utalásról is rendelkezett (138. 143. illetve a megszerzésre fordított érték közül a nagyobb vehető figyelembe. 130 000 forintról rendelkezhet (145. • a pénzügyi eszköz szerzési értékeként az áthelyezés napján irányadó szokásos piaci érték. továbbá a befizetés évének az átalakítás éve minősül. január 1. e nélkül a bevallása hibás lesz. 141. az átalakítás évében a számlára befizetett összeg alapján nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot nem tehet. sor: Nyilatkozat az átutaláshoz . tartós befektetési szerződés alapján lekötött pénzösszeggé alakítják át (ha annak egyéb feltételei fennállnak). akkor arra is legyen figyelemmel e sor kitöltésekor. akkor e sor kitöltése kötelező. valamint az adóbevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni (kivéve. sor: Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg Ennek a sornak a „b” oszlopába azt az összeget írja be.

Ne felejtse el az eltartott kódját is beírni az erre szolgáló helyre a következők szerint: 1 – kedvezményezett gyermek az. amely által vezetett „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíj-előtakarékossági számlájára a 142. 89 Szja-törvény 7. közölje az Ön befektetési szolgáltatójánál vezetett NYESZ-R pénzforgalmi számlaszámát. bármely EGT-állam hasonló joga alapján családi pótlékot. mert az állami adóhatóság csak a NYESZ-R számláját vezető befektetési szolgáltató (hitelintézet) pénzforgalmi számlájára teljesítheti az átutalást! A NYESZ-R számlára az állami adóhatóság által utalt összeg után nem kell adót fizetnie. és ha a befektetési szolgáltató egyben hitelintézet is. sorok: Az eltartottak adatai Ezekben a sorokban az eltartottak nevét és adóazonosító jelét. vagy más. sorban feltüntetett összeg átutalását kéri. hogy az eltartottak természetes azonosítóit (név. Ebben az esetben a kapott igazolásának a befektetési szolgáltató pénzforgalmi számlaszámát kell tartalmaznia! Azt a befektetési szolgáltatót jelölje meg. születés időpontja. de a többi nevelési ellátásra jogosultra tekintettel fizetett ellátás összegének a megállapításánál figyelembe vették őket is. akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény alapján családi pótlékot. hogy más pénzforgalmi számlaszámot ne jelöljön meg. születési név. Kérjük.89 A 1053-03-as lap kitöltése Eltartottak adatai a családi kedvezményhez Ezt a lapot Önnek ki kell töltenie. Ezt a kapott igazolásának tartalmaznia kell! Ha a befektetési szolgáltatója nem hitelintézet. A 151-153.103 Ebben a sorban nevezze meg a befektetési szolgáltatót. Ügyeljen arra. tüntesse fel adószámát. az eltartott anyja neve. a befektetési szolgáltató pénzforgalmi számlaszámát írja be az erre szolgáló helyre. akikre tekintettel családi pótlékot már nem folyósítanak. ennek hiányában a természetes azonosítókat kell feltüntetnie. helye. hasonló ellátást (továbbiakban együtt: családi pótlék) folyósítanak. állandó lakcíme) pontosan írja be. ha az összevont adóalap utáni adóját családi kedvezmény címén csökkenti. Ezen a lapon azon eltartottjait is szerepeltetnie kell. § (1) bekezdés e) pont . de nem képezi a következő évi rendelkezés alapját sem.

Ha a nyomtatványon előnyomtatott sorok az eltartottak feltüntetésére nem elegendők. Ezt a nyilatkozatot az élettársa adóbevallásában. A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze. élettársával megosztja. Amennyiben a családi kedvezményt élettársával kívánja megosztani. akkor az előzőek szerint kell házastársának. akkor őt a folyósítás megszűnésének évében még kedvezményezett gyermekként jelölje meg. Amennyiben a kedvezményt házastársával. 3 – rokkantsági járadékban részesülő személy 4 – saját jogán családi pótlékban részesülő személy. Ebben az esetben az élettársa nevét. ha a családi pótlék folyósítása gyermeke után év közben szűnik meg. akkor ezen a lapon az erre szolgáló nyilatkozatot ki kell töltenie. a munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozatában is meg kell tenniük. hogy egyikük sem veszi igénybe a gyermekét egyedül nevelő szülőt megillető családi pótlékot. Ne felejtse el a nyomtatványt a (D) mezőben aláírni! A 1053-04-es lap kitöltése . Abban az esetben.104 2 – eltartott gyermek az. 154. Az erre szolgáló helyen fel kell tüntetnie. akit a családi pótlék összegének a megállapításánál figyelembe vesznek. hogy az adóévben a kedvezményre jogosító várandósság mely időszakban (időszakokban) állt fenn. adóazonosító jelét fel kell tüntetnie (157. továbbá a megosztásról írásban nyilatkozniuk kell. hogy a bevallásához hány darab 1053-03-as lapot csatol. akkor ügyfélszolgálataink valamelyikén kérjen újabb lapot és azon folytassa a felsorolást. A nyomtatványon az erre szolgáló helyen a lapszámot ne felejtse el feltüntetni. sorok: Nyilatkozat a családi kedvezmény megosztásáról A családi kedvezmény megosztása esetén Önnek fel kell tüntetnie a házastársa. sor: Nyilatkozat a várandósságról Amennyiben a családi kedvezményt magzatra (is) tekintettel kívánja érvényesíteni. élettársának is eljárnia a saját adóbevallásában vagy a munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozatában. de a kedvezmény számításánál – a családi pótlék folyósításának megszűnését követő hónapokra – már csak eltartottként vegye figyelembe. sor). de utána családi pótlékot nem folyósítanak. 155 – 157. akkor nyilatkozniuk kell arról. A magzatok számát is jelölni kell. élettársa nevét és adóazonosító jelét is.

évben ingatlan és/vagy vagyoni értékű értékesítésből. Kivételt képez a földingatlan tulajdonosváltozása nélkül értékesített betakarítatlan termés. ha a bérleti díj egy összegben. az ingatlanon fennálló haszonélvezet és használat. az építmény. Ha Ön 2010. § 31. a telki szolgalom. Nem tekinthető vagyoni értékű jognak az albérlet és az ágybérlet. pont . Figyelem! Az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági kistermelő átalányadója 2010. vagyonátruházásra vonatkozó részletes szabályokat! Ezekbe a sorokba kell beírnia Önnek az ingatlan és/ vagy vagyoni értékű jog értékesítéséből (átruházásából) származó jövedelmét és annak adóját. azt a ’01-es bevalláson tehette meg. (pl. A vagyonátruházásból származó jövedelem 161. Az ily módon megszerzett jövedelem ingatlan bérbeadásából 90 91 Szja-törvény 3. lábon álló fa. sorok: Ingatlan. vagyoni értékű (átruházásából) származó jövedelem és adója jog értékesítéséből Ezeknek a soroknak a kitöltése előtt feltétlenül olvassa el az alábbiakban leírt. a szerződéskötéskor kerül kiegyenlítésre. illetve ingatlanlízing meghiúsulása miatt jutott bevételhez. pont Szja-törvény 3. § 29. sorához leírtakat! Megszűnt a személyi jövedelemadó rendszerében a cégautóadó megállapítására. termény. Az adó mértéke a jövedelem 25%-a. Nem minősül használati jognak az ingatlannak határozott időtartamra történő bérbeadása akkor sem.) Vagyoni értékű jognak minősül91 a földhasználat. Amennyiben Önnek cégautóadó bevallási és fizetési kötelezettsége keletkezett. évtől az összevont adóalap részét képezi. Ingatlannak minősül90 a föld (telek) és a földdel alkotórészi kapcsolatban lévő minden dolog. ha Ön a lapon szereplő jövedelme(ke)t szerzett 2010-ben. bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályozás.105 Az elkülönülten adózó jövedelmek és adójuk részletezése Ezt a lapot akkor kell kitöltenie és beküldenie. – 162. feltétlenül olvassa el az e sorokhoz írt tájékoztatót és tanulmányozza át a példatárban található példákat. Ilyen különösen az épület. valamint az ingatlan bérleti joga. olvassa el az útmutató 13.

akkor az értékesítésből származó jövedelme egyéb összevonás alá eső jövedelemnek minősül. akkor az így kapott pénzösszeg teljes egészében jövedelemnek számít. Az 1982. ha arra a 25%-os adómértéket választotta. mintha a cserélő felek külön-külön adásvételi szerződést kötöttek volna. akkor a jövedelmet a 10. lakóházhoz tartozó vagyoni értékű jog átruházása esetén a számított összeg (a bevétel és költségek különbözete) teljes egészében adóköteles. Ha az Ön által értékesített ingatlan olyan országban van. sorban kell feltüntetnie. Így például. sorban kell bevallania. sorban kell feltüntetnie akkor. január 1-jét megelőzően szerezte. Ha a cseréhez értékkiegyenlítés is kapcsolódik. hanem a 17. és azt a 17. Ezt viszont nem itt. amelyet az átruházásra tekintettel megszerez. melyet a 164. kölcsönbe adása vagy ilyen társaságból történő kivonása révén megszerzett jövedelmet a 1048-as bevallásban kell bevallania. Abban az esetben. ha a hasznosításból származó jövedelme után az összevont adóalap részeként kíván adózni. vagyoni értékű jog átruházásából származó minden olyan bevétel. Értékesítésnek számít az ingatlan. a vagyoni értékű jognak a szerződéskötés időpontjában ismert szokásos piaci értékét meghaladó összeg. ha Ön egy üzlethelyiség bérleti jogát 1982. A bevételnek nem része a kapott ellenértékből az egyéb jövedelemnek minősülő. Az ingatlanok cseréje során szerzett jövedelem is adóköteles. Nem számít ingatlan értékesítésnek a termőföldről szóló törvényben meghatározott birtok-összevonási célú önkéntes földcsere. A külföldi illetőségű magánszemélynek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti ingatlannal rendelkező társaságban lévő részesedése ellenérték fejében történő átruházása. amely országgal Magyarországnak nincs a kettős adóztatás elkerüléséről egyezménye.106 származó jövedelemnek minősül. valamint az ingatlan. január 1-jét követően megszerzett és nem lakáshoz. Nem számít bevételnek és nem kell bevallani a 2010-ben értékesített vagyoni értékű jogból (nem lakásra vonatkozóan) származó jövedelmet akkor. az ingatlannak. más hasonló okiratban meghatározott értéke. a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke. január 1-jét követően szerezte meg. Ilyennek minősül különösen az eladási ár. akkor az átruházás . a vagyoni értékű jog gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatása esetén annak a társasági szerződésben. sorban kell szerepeltetnie. ha az értékesített vagyoni értékű jogot Ön 1982. Ezt úgy kell tekinteni.

• a lakások és helyiségek bérletére. Az ingatlanértékesítésből származó bevétel. • a helyi önkormányzat. életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján ingatlant. vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem és nem kell bevallania. évi LXXVIII. az előzőekben felsorolt kivételekkel.107 ellenértékeként kapott összeg és az abból levonható költségek különbözetét teljes egészében jövedelemnek kell tekintenie. függetlenül attól. hogy a bérleti jog megszerzése és az átruházása között hány év telt el. Az ingatlan és a vagyoni értékű jog megszerzése időpontja Az ingatlan és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelmet azon a napon kell megszerzettnek tekinteni. de nem kell azt bevallania akkor. vagy ha az átruházásból származó bevételének és az elszámolható költségeinek a különbözete nulla. illetőleg az állam tulajdonában lévő lakásnak a bérleti jogáról való lemondásért kapott térítést (ideértve a bérlakásból távozó bérlőtárs részére bírói határozat alapján a lakáshasználati jog ellenértékeként fizetett összeget is). amikor az erről szóló érvényes . ha Önnek • a házassági vagyonközösség megszüntetése következtében az ingatlannak. vagyoni értékű jogot ruházott át tartás vagy járadékfolyósítás ellenében. és a termőföldjét a nyugdíj előtti (gazdaságátadási) támogatás feltételeként adta el. Törvény szerinti kényszerbérlet megszüntetése esetén a más lakás biztosítása helyett a helyi önkormányzattól kapott térítést. valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. minden esetben adóköteles. a vagyoni értékű jognak a házastársa által történt megváltásából származik a jövedelme. ha jövedelme abból nem keletkezett. lakás esetén 2005-ben vagy az azt megelőző években történt. • más magánszeméllyel kötött tartási. A termőföld értékesítésével kapcsolatos adózási (mentességi) szabályok e sor magyarázatában önálló cím alatt olvashatók. Az ingatlanértékesítésből akkor nem keletkezik adóköteles jövedelme. • a termőföldről szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági termelő. Adómentes az ingatlan. ha az ingatlan szerzése 1995-ben vagy azt megelőzően.

• földrendezés. december 31-éig felépített (újjáépített) épület. A földingatlanon felépített épület. • a tartós használatba kapott. az örökhagyó halálának a napja. épületrész. (Ez azt jelenti. majd a jogszabály alapján tulajdonba adott ingatlan esetében. • az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre nem kötelezett vagyoni értékű jog esetén a szerződés keltének napja. a házastársára vonatkozó szerzés időpontja. Az ingatlan és a vagyoni értékű jog megszerzésének időpontja:92 • az a nap. amelyen az átruházásról szóló szerződés kelt. bővített épület. • az 1986. december 31-ét követően épített (a meglévő helyett újjáépített). amely napon az erről szóló érvényes szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották. amelyre a ráépítés történt.). hogy a földterület. • A magánszemély tulajdonában (birtokában) lévő ingatlanon 2007. hogy mikor jegyezték be tulajdonosként –. § (3) bekezdés . § (1). amelyet követően az ingatlanon további építés. hogy ilyen esetben az adókötelezettség megállapításánál figyelembe vehető szerzési időpont független attól. ingatlan tulajdonjog öröklés útján történő szerzése esetén (amikor az örökség megnyílik). 92 93 Szja-törvény 60. építményrész szerzési időpontja azon utolsó használatbavételi (fennmaradási) engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének az időpontja. vagy az ingatlan. a kisajátítás során megszerzett csereingatlan esetén az eredeti ingatlan szerzési időpontja. (2) bekezdés Szja-törvény 60. amelyen további bővítés történt. július 1-je előtt kelt szerződések esetében az illetékhivatalnál történő benyújtás napja. a tartós használatról szóló szerződés földhivatalban történt bemutatása. épületrész megszerzésének időpontja:93 • A földingatlan tulajdonjogának megszerzését követően 2007.108 szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották. Az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre nem kötelezett vagyoni értékű jog esetén a jövedelem megszerzésének időpontja az a nap. • a házastársi közös vagyonhoz tartozó ingatlan tekintetében – függetlenül attól. mikor került a magánszemély tulajdonába. bővítés nem történt. továbbá a bővítéssel létesített épületrész esetében a szerzés időpontja a földterület tulajdonjogának a megszerzésével azonos. építmény. • a vagyoni értékű jog.

akkor a hitelt érdemlően bizonyított tényleges használatbavétel évét.94 ha 2007. azaz évenként a számított jövedelem 10-10%-ával. december 31-én már tulajdonában (birtokában) lévő telek. vagy a bővítés a legutolsó használatbavételi (fennmaradási) engedély jogerőre emelkedésének a napját követően. § (8) bekezdés Szja-törvény 61.. birtokában volt. illetőleg ettől függetlenül is a tulajdonban (birtokban) tartás időszakában történt. a bővítés. december 31-ét követően olyan ingatlanon (telken. hogy a számított összeg (a bevételnek és a költségeknek a különbözete) a 2007. használatbavételi (fennmaradási) engedéllyel még nem rendelkező épített vagy bővített ingatlan. amelyet az elidegenítésre tekintettel megszerzett. Az ingatlan és a vagyoni értékű jog elidegenítéséből származó jövedelem kiszámítása A jövedelem egyenlő a bevétel és a levonható kiadás különbségével. új E szerint. január 1-jét megelőzően megszerzett ingatlanon 2008. akkor az átruházás évét kell a megszerzés évének tekinteni. Az ingatlan szerzési időpontjának meghatározására vonatkozó szabályokhoz 3 évre szóló átmeneti rendelkezés kapcsolódik. az eladott ingatlan szerzési időpontját a 2007. tv. bővített ingatlant a 2008-2010. 2009. ha az értékesítés a megszerzés évét követő hatodik évben vagy az azt követő évek valamelyikében történt. 468. Ilyen esetben a magánszemély választhatja azt a lehetőséget.109 • Ha az értékesített ingatlan olyan. évek bármelyikében értékesíti a magánszemély. amely esetében a ráépítés. és ezt az épített. vagy ha az nem állapítható meg. Bevételként95 kell figyelembe venni mindazt a bevételt. vagy 2010. december 31-én hatályos előírás szerint csökkenthető. a meglévő helyett újjáépített épület. illetve az ezen időpontban már meg lévő épület és a 2007. 94 95 2007. amely már az említett időpontot megelőzően a magánszemély tulajdonában. épületen) történt az építés. években építés. ha a 2008. évi CXXVI. december 31-ei szabályok szerint állapíthatja meg. § (1) bekezdés .. illetve bővített épületrész szerzési időpontját külön-külön határozza meg. hogy a 2007. Ebben az esetben az eredeti ingatlan megszerzésének az éve tekinthető szerzési időpontnak azzal. bővítés történt. Nem kötelező az előzőekben ismertetett szabályt alkalmazni. december 31-ét követően felépített.

vagyoni értékű jog megszerzésére fordított összeg.110 Amennyiben a bevétel az értékesített ingatlannak. visszafizetett különbözet. december 31-én hatályos törvény alapján. és az azt követően megszerzett ingatlanrészek szerzési időpontjához rendelten. vagyoni értékű jognak a szerződéskötés napján érvényes szokásos piaci értékét meghaladja. akkor a vételárnak a piaci értéket meghaladó része teljes egészében egyéb összevonás alá jövedelemnek minősül. ügyvédi költség stb. január 1-jétől hatályos törvény alapján állapítja meg a szerzési időpontot. december 31-éig. megoszthatja az ingatlanértékesítésből származó bevételét.). okirattal igazolt: az értékesített ingatlan. § (1) bekezdés . bővítés megszerzésére fordított összegével arányos megosztása révén választhatja a magánszemély azt a lehetőséget. a szerzéssel kapcsolatos kiadás (illeték. hogy • a földterület (telek). Csere esetén a cserébe kapott ingatlannak a jövedelemszerzés időpontjában érvényes szokásos piaci értékét kell bevételnek tekinteni. ügyvédi költség stb. újjáépítés. december 31-ét követően épített. A bevételből levonható96 a számlával. az értéknövelő beruházás költsége. illetőleg az említett időpont előtt meglévő építettingatlan bevételrész tekintetében a 2007.). A törvény rendelkezése szerint az ingatlan átruházásához kapcsolódó költségekkel és az értéknövelő beruházások értékével csökkentett bevételnek a ráépítés. Amennyiben a cseréhez pénzben kifizetett érték-kiegyenlítés is kapcsolódik. valamint az ingatlan tulajdonjogának megszerzésekor. a 2007. Nem vonható le a bevételből: • az a kiadás. bővített épület. az eredeti ingatlan értéke és a helyreállított ingatlan értéke közötti. átruházással kapcsolatos kiadások (hirdetési díj. akkor a pénzt megszerző magánszemélynél azt is bevételként kell figyelembe venni. épületrész esetében pedig a 2008. az értékesítéssel. amelyet a bevallás 17. sorában kell szerepeltetnie. 96 • • • • Szja-törvény 62. A magánszemély egy adott ingatlan esetében. • a 2007. • az árvízkárok helyreállítása során ingyenesen kapott nagyobb értékű ingatlan 2010-ben történt elidegenítésekor. amelyet a magánszemély az önálló tevékenységből származó bevételével szemben számol(t) el költségként.

akkor az átruházás időpontjáig az építő (építtető) magánszemély nevére kiállított számlák együttes értéke. Ha a szerzéskori érték az előzőek szerint nem állapítható meg. akkor ezt az összeget kiadásként nem veheti figyelembe. amely az ingatlan átruházása esetében a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott korszerűsítés céljából történt. amely az esetlegesen átvállalt tartozás összegét is magában foglalja (csere esetén a csereszerződésben rögzített érték).111 Értéknövelő beruházásnak tekintendő97 az ingatlan szokásos piaci értékét növelő ráfordítás – igazolt kiadás –. • az önkormányzattól megvásárolt lakás esetében a ténylegesen megfizetett – kedvezményekkel csökkentett – vételár. • a vételi jog gyakorlása során a kárpótlásról szóló törvény alapján megszerzett termőföld. mert az nem minősül költségnek az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem megállapítása során. és/vagy az átruházást megelőző 24 hónapon belül és az átruházásról szóló szerződés szerinti bevételnek az 5%-át meghaladó mértékben az ingatlan állagmegóvása céljából történt. akkor a bevételt annak 75%-val kell csökkenteni. a ráfordításokat és így a jövedelmet is. § (2) bekezdés 99 Szja-törvény 62. ennek hiányában a tényleges használatbavétel.99 Közös tulajdon értékesítése esetén a tulajdonostársak mindegyike a tulajdoni hányadának megfelelően veszi figyelembe a bevételt. • az ingatlanon 2007. • öröklés vagy ajándékozás útján szerzett ingatlan vagy vagyoni értékű jog esetén az illeték megállapításához meghatározott forgalmi érték (nem a hagyatéki terhekkel csökkentett tiszta érték). valamint az említett időpontot követő bővítés esetében a használatbavételi (fennmaradási) engedély jogerőre emelkedésének napjáig (az ilyen engedélyben megjelölt feltételek teljesítésének határidejéig). Ha Ön a jövedelmét a bevallás benyújtásáig cél szerinti felhasználásra fordította. építmény. vagy ha ez az időpont sem állapítható meg. 97 98 Szja-törvény 3. § 32/b) pont Szja-törvény 62. erdőművelési ágú föld esetén a vételárként szereplő összeg. § (3) bekezdés . épületrész. december 31-ét követően épített. Megszerzésre fordított összeg:98 • az adott szerződésben megjelölt vételár. építményrész). ujjá épített ingatlan (épület.

A jövedelem megállapítása a számított összegből Lakás céljára szolgáló ingatlan értékesítése esetén101 A bevétel és a költségek különbözeteként kapott összegből (a számított összegből) a következő feltételekkel és mértékkel kell a jövedelmet meghatározni. hogy ennek a lakásnak az átruházása a lakásszerzési kedvezmény érvényesítésének évében vagy az azt követő negyedik naptári év utolsó napját megelőzően történt. § (6) bekezdés 102 Szja-törvény 62. vagy ilyenként feltüntetésre váró építmény és a hozzá tartozó földrészlet. valamint a lakáshoz. üdülő.102 a számított összeghez hozzá kell adnia a lakásszerzési kedvezmény alapjaként korábban érvényesített összeget. Nem lakás céljára szolgáló ingatlan értékesítése esetén103 Az előzőekben nem említett minden más ingatlan (telek. üzlethelyiség. § (3).112 A társasházi közös tulajdon értékesítése100 esetén a tulajdonosoknak különkülön kell bevallást benyújtaniuk akkor. A bevételből a jövedelmet a tulajdoni hányadnak megfelelően kell megállapítani. § (7) bekezdés 103 Szja-törvény 62. ha Ön 2008. előtt lakásszerzési kedvezménnyel szerzett lakását 2010-ben átruházta. a lakáshoz tartozó földhasználati jog.§ (4) bekezdés . január 1. lakóházhoz tartozó vagyoni értékű jog (haszonélvezeti jog) átruházása esetén a jövedelem meghatározása a szerzés időpontjától függően – a számított összeg és a következő táblázat szerinti százalék figyelembe vételével történik. termőföld. Ha a szerzés éve 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a számított összeg 0%-a a jövedelem 30%-a a jövedelem 60%-a a jövedelem 90%-a a jövedelem 100%-a a jövedelem 100%-a a jövedelem Abban az esetben. nem lakás céljára szolgáló egyéb ingatlan) esetében a 100 101 Szja-törvény 75. feltéve. (4) bekezdés Szja-törvény 62. ha a társasház közgyűlése a tulajdoni hányadok szerinti adózásról döntött. üdülőtelek. Az ingatlan nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott.

(9) bekezdés .113 bevétel és a költségek különbözeteként számított jövedelmet évenként. Ingatlanlízing meghiúsulása miatt szerzett jövedelemre vonatkozó szabályok104 104 Szja-törvény 63. ha az értékesítés a megszerzés évét követő hatodik évben vagy az azt követő évek valamelyikében történt. A 2010-ben értékesített. a ráfordításokat a „c” oszlopba. Figyelem! Ha a 2010-ben értékesített ingatlan és/vagy vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelmét cél szerint felhasználta. A jövedelem után kiszámított 25%-os fizetendő adót az „e” oszlopban tüntesse fel. a számított jövedelem 10-10%-a csökkenti. akkor a cél szerinti felhasználásra fordított összeget és levont adóját. nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében a számított jövedelem a következők szerint csökkenthető: Ha a szerzés éve 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1995. előtti a csökkentés mértéke 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% Az ingatlanértékesítés teljes bevételét a 161. § (8). az adó alapját pedig a „d” oszlopba kell beírnia. vagy elengedheti az Ön jövedelmi. vagyoni és szociális körülményeire. valamint az ingatlan vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem felhasználási körülményeire figyelemmel. a 06-01-es lapon kell feltüntetnie! Az állami adóhatóság az adót az Ön kérelmére mérsékelheti. sor „b” oszlopába.

akkor az Önt megillető összeg már nem adóköteles. Ekkor a 25%-os adót a jövedelem 200 000 forinttal csökkentett része után kell az „e” oszlopba beírni. akkor a jövedelem egésze után meg kell fizetni a 25%-os adót. jóváírt) bevételből kiindulva kell megállapítani. ha az éves összes jövedelem a 4 318 000 forintot nem haladja meg. • az értékesítés regisztrált mezőgazdasági társas vállalkozás alkalmazottja részére történik. Ebben az esetben a számított összegnek a bevételt kell tekinteni. sor) – az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem kivételével – nem haladja meg a 4 318 000 forintot. az Önt – a meghiúsulás miatt – megillető (kifizetett. A jövedelmet az ügyleti szerződésben foglaltak alapján. lakáslízing meghiúsulása esetén az ötéves. Amennyiben az átruházás az utóbb említett cél megvalósulása mellett a részarány tulajdon megszüntetését is eredményezi.114 2008. ha az összes jövedelem több 4 318 000 forintnál. akkor a teljes jövedelem mentes az adó alól a jövedelem nagyságától függetlenül. más ingatlanlízing meghiúsulása esetén a tizenöt éves számítási szabály alkalmazásával kell értelemszerűen megállapítani a jövedelmet. aki azt legalább 5 évig egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági őstermelőként hasznosítja. az ingatlanlízing-ügyletek meghiúsulása miatt szerzett jövedelmekre is alkalmazhatóak az ingatlan-átruházásból származó jövedelmek adózására vonatkozó szabályok. akkor ilyen esetben is jogosult a jövedelem cél szerinti felhasználására (az adókiegyenlítésre). Abban az esetben például. Abban az esetben. és az alkalmazott a munkáltatójának a termőföldet legalább 10 évre bérbe adja. . Amennyiben a termőföld értékesítéséből származó jövedelem meghaladja a 200 000 forintot és a magánszemély összes éves jövedelme (28. és az azt követő ötödik évben (2010-ben) hiúsulna meg a szerződés.. és az értékesítés: • regisztrációs számmal rendelkező olyan magánszemély részére történik. Ha Önnek az ingatlanlízing meghiúsulása miatt adóköteles jövedelme keletkezett. A termőföld elidegenítéséből származó jövedelemre vonatkozó szabályok Adómentes a termőföld értékesítéséből származó jövedelemnek a 200 000 forintot meg nem haladó része. ha egy lakáslízing-szerződés megkötésének éve 2005. évtől kezdődően. az ingatlan megszerzés évének pedig az ügyleti szerződés megkötésének az éve minősül. akkor a jövedelem 200 000 forint feletti részét az adóbevallásban fel kell tüntetni. Az előbbiek figyelembevételével.

Abban az esetben. Elidegenítésnek tekintendő nem csak az adásvétel. Ha a termőföld értékesítéséből származó jövedelme adómentes és e mellett nincs más bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme. Amennyiben az átruházás az önkormányzat részére történik. 105 Szja-törvény 64. ha az értékesítés • regisztrációs számmal rendelkező állattenyésztést folytató olyan magánszemély részére történt. az ebből származó jövedelme után is 25%-os adót kell fizetnie.105 erdőt értékesítette. Ha Ön a kárpótlási eljárás során megszerzett termőföldet. akinek az általa használt földterülete nem éri el az erről szóló jogszabályban meghatározott mértéket. hanem az ajándékozás is. Az eladónak a vevő nyilatkozatát az elévülésig meg kell őriznie.115 Jövedelemnagyságtól függetlenül adómentes a termőföld átruházásából származó jövedelem akkor. • a települési önkormányzat részére külön jogszabályban meghatározott szociális földprogram céljából történt. vagy az őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak az állattenyésztés takarmánybiztosítása érdekében legalább 10 évre bérbe adja. a rászorultságra tekintettel meghatározott feltételeket is szabályozó önkormányzati rendelkezés számát is. • magánszemély részére birtok összevonási céllal történt. Az előzőekben ismertetett adómentességi szabályok akkor alkalmazhatók. a bevallást nem kell benyújtania. ha Ön az előzőek szerinti feltételeknek megfelelően értékesítette a termőföldjét 2010-ben. Az okiratnak tartalmaznia kell a vevő természetes azonosító adatait és az adóazonosító jelét is. hogy a termőföld értékesítése az adómentesség feltételeinek megfelel. ha az eladó rendelkezik a vevő közjegyző által készített vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozatával arról. és a vevő a területet egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági őstermelőként legalább 5 évig az állattartó telep takarmánytermelése céljából használja. Amennyiben a vevő a termőföldről szóló nyilatkozatában foglaltakat nem teljesíti. A valótlan tartalmú nyilatkozat miatt keletkező adóhiányt a vevőnek kell megfizetnie. akkor a szerződésnek tartalmaznia kell a szociális földprogramra vonatkozó. erről nem kell a bevallásban nyilatkoznia. termőföld átruházásából származó jövedelemként kell bevallania az átruházásról (vásárlásról) szóló szerződésben meghatározott ellenértéket. • a Nemzeti Földalap javára történt. § (2) bekezdés .

Ez a kedvezmény alkalmazható az olyan termőföld értékesítéséből származó jövedelemre is. törvény alapján részarány-földtulajdonosként kapott. . az értékesített ingatlan után a korábbi években megszokottaktól eltérően.116 Ekkor a 161. a teljes jövedelem után meg kell fizetnie az adót. ha a jövedelemnek csak egy részét fordítja termőföld megvásárlására. amely termőföldet az 1992. évtől kezdődően. ha a kárpótlásban szerzett termőföldjét eladja és a keletkezett jövedelmének teljes összegét az értékesítéstől számított egy éven belül mezőgazdasági művelésű termőföld vásárlására fordítja. az „e” oszlopban pedig ennek 25%-os adóját kell feltüntetnie. majd azt önálló ingatlanként tulajdonjogának bejegyzése mellett Önnek önálló ingatlanként kiadtak. akkor az előzőek szerint kiszámított jövedelmére is vonatkozik az évenkénti 10-10%-os jövedelemcsökkentési lehetőség. sor „b” oszlopába a teljes bevételt. az esetleges értéknövelő beruházás költségét és a szerzéssel és eladással kapcsolatosan felmerült kiadásokat együttesen kell beírnia. a „d” oszlopba a jövedelmet kell beírni. a befizetett adót az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott szerződés másolati példányának csatolásával visszakérheti. A „d” oszlopban a jövedelmet. hanem külön borítékban (kísérőlevéllel) küldje be az állami adóhatósághoz. sor „b” oszlopba a bevételt. Abban az esetben. a „c” oszlopba a szerzéskori forgalmi értéket (ez a vételi jog gyakorlása során vételárként szereplő összeget jelenti). Abban az esetben. Amennyiben a földvásárlás az adóbevallás benyújtásáig megtörténik. évi I. az adót nem kell befizetnie. Az ingatlan és/vagy vagyoni értékű jog 2010. lakásszerzési kedvezményt nem lehet igénybe venni. A szerződést ne a bevallással együtt. Az erdőművelési ágú föld esetén is a termőföldre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az „e” oszlopba 0. az „a” oszlopba pedig a „d” oszlopban feltüntetett jövedelem utáni 25%-os adó kerül! Ebben az esetben igazolni kell az állami adóhatóság felé a földvásárlást a földhivatal által iktatott szerződés másolatával. Amennyiben a szerzést követő hatodik évben vagy azt követően került sor a termőföld értékesítésére. A bevallás kitöltése ilyen esetben a következő: a 161. a „c” oszlopba a költséget. évben történő átruházásából származó jövedelem cél szerinti felhasználásának kedvezménye 2008.

sor „e” oszlopaiban. élettársi kapcsolat esetében az élettársi kapcsolatra vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokirat. Adóbevallásában az ingatlan. A bevallásban a cél szerinti felhasználás kedvezményét úgy érvényesítheti. a rokonsági fokot bizonyító közokirat. A cél szerinti felhasználás esetén a bevallás 161. de a 06-01-es lapot ne felejtse el kitölteni! A cél szerinti felhasználás igazolásához szükséges: • • • • a férőhely megszerzése alapjául szolgáló okirat. és/vagy 162. ha az ingatlan és a vagyoni értékű jog az adóévben történő értékesítéséből származó jövedelmét a bevallás benyújtásáig teljes egészében (vagy részben) a jövedelem bevallására nyitva álló határidőt megelőzően saját maga. A cél szerinti felhasználás tényét a bevallásában külön nem kell közölnie. és a felhasznált összeg adóját (legfeljebb az „e” oszlopban szereplő adók összegét) a 06-01-es lap 209. hogy a sor „e” oszlopába a jövedelem után kiszámított adót írja be. Nem alkalmazható a jövedelem felhasználásához kapcsolódó kedvezmény akkor. fogyatékos személyek lakóotthonában vagy más hasonló. Fentieknek megfelelően az ingatlan.117 A jövedelmet be kell vallania akkor is. A számított jövedelem utáni 25%-os adót a 161. és/vagy 162. a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelme után megállapított adót. ha a férőhelyet visszavásárlási. A jövedelem cél szerinti felhasználása során a férőhely biztosítása egyösszegű térítési díj előre történő megfizetésével is megvalósulhat. továbbértékesítési joggal szerzi meg a magánszemély. Ha az adóját cél szerinti szerzés miatt csökkenti. vagyoni értékű jog átruházásából (ingatlanlízing meghiúsulásából) származó jövedelem felhasználás kedvezményét csak akkor érvényesítheti. vagy annak a felhasznált jövedelemmel arányos részét nem kell megfizetnie. ha a cél szerinti felhasználás a bevallás benyújtásáig megtörtént. sor „a” oszlopában kell feltüntetnie. sor „b” oszlopába is be kell írnia. a szerzésre fordított összeget és adóját . sor „d” oszlopokból számított jövedelmet a 06-01-es lap 209. Ezt követően ki kell számolnia a cél szerint felhasznált jövedelem utáni adó összegét is. közeli hozzátartozója vagy élettársa részére idősek otthonában. például ápolási intézményben (bármely EGT-államban) biztosított férőhely megszerzésére használta fel (továbbiakban: cél szerinti felhasználás). az összeg felhasználását igazoló okirat.

118

– legfeljebb azonban annyit, amennyi az ingatlan értékesítéséből származó jövedelme és adó összege – a 1053-06-01 lap 209. sorába írja be! A cél szerinti felhasználás igazolására szolgáló iratokat a bevallásban érvényesített csökkentés esetén nem kell az állami adóhatóságnak megküldenie, azonban a szükséges iratokat őrizze meg, hogy egy esetleges ellenőrzés során igazolni tudja a cél szerinti felhasználást. Adókiegyenlítés Amennyiben az ingatlan átruházásából származó jövedelem után az adó megfizetésre került, az átruházást követő első vagy második adóévről szóló adóbevallásban adókiegyenlítésre jogosult, melyet a cél szerinti felhasználás évéről szóló bevallásában a korábban megfizetett adó mértékéig érvényesíthet. Ha Önnek a 2008., és/vagy 2009. évben ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítéséből származott jövedelme, a jövedelem után megállapított és megfizetett adóból le kell vonni a 2010. évben a cél szerint felhasznált összeg adóját. Nyilatkozat az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából (ingatlanlízing meghiúsulásából) származó jövedelem felhasználásáról Abban az esetben, ha Ön, az ingatlan és a vagyoni értékű jog 2010. évben történő értékesítéséből származó jövedelmét a bevallása benyújtásáig teljes egészében (vagy részben) a jövedelem bevallására nyitva álló határidőt megelőzően saját maga, közeli hozzátartozója vagy élettársa részére idősek otthonában, fogyatékos személyek lakóotthonában vagy más hasonló, például ápolási intézményben (bármely EGT-államban) biztosított férőhely (cél szerinti) megszerzésére használta fel, akkor a 06-01-es lap kitöltése egyben a felhasználás tényének közlése is, ezért nem kell külön nyilatkoznia. Nyilatkozatnak minősül, ha az ingatlanlízing meghiúsulásából származó jövedelmét az előzőek szerint használta fel a bevallása benyújtásáig, és azt a 0601-es lapon jelzi.106 A lakásszerzési kedvezmény érvényesítése a 2007. december 31-ig értékesített (átruházott) ingatlanok esetében A 2007. december 31-ig értékesített ingatlanok esetében a jövedelem lakáscélú felhasználását az Szja-törvény továbbra is biztosítja azzal, hogy az említett időpontig átruházott ingatlanoknál, az átruházásból származó jövedelem lakáscélú felhasználására a 2007. december 31-én hatályos előírásait rendeli el alkalmazni.
106

Szja-törvény 63. § (2) bekezdés

119

Az átmeneti rendelkezés alapján érvényesíthető lakásszerzési kedvezményt a lakáscélú felhasználásnak az állami adóhatósághoz történő bejelentésével lehet igénybe venni. 163. sor: Ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelem és adója107 Ebben a sorban kell feltüntetni az ingó vagyontárgyak nem rendszeres vagy nem üzletszerű értékesítéséből származó jövedelem adóköteles részét és 25%-os adóját. Amennyiben az ingó vagyontárgy értékesítése üzletszerű tevékenysége keretében történt,108 akkor az értékesítésből származó jövedelmének az adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia (10. sor). Abban az esetben, ha az ingó vagyontárgy értékesítéséért a szerződéskötés időpontjában érvényes piaci árnál nagyobb vételárat kapott, akkor a piaci árat meghaladó bevétele egyéb összevonás alá eső jövedelem és a 17. sorban kell bevallania. Ingó vagyontárgy átruházásából származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet az átruházásra tekintettel megszerzett. Ilyennek minősül különösen az eladási ár, a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke, valamint az ingó vagyontárgy gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatása esetén a vagyontárgynak a társasági szerződésben, más hasonló okiratban meghatározott értéke. Ingó értékesítésből származó jövedelemnek minősül az önálló tevékenységet folytató magánszemélyek (az egyéni vállalkozók is ide tartoznak ebből a szempontból) által a nem kizárólag üzleti célt szolgáló vagyontárgyak (gép, jármű, berendezés, felszerelési tárgy) értékesítéséből származó jövedelem is, amelyek után az értékcsökkenési leírást átalányban számolták el. Ha kizárólag üzleti célú tárgyi eszközt értékesít az önálló tevékenységet folytató magánszemély és annak beszerzési költségeit a tevékenységéből származó bevételéből elszámolta, akkor az értékesítésből származó bevétel a tevékenység bevételének része. Ha a tevékenység megszüntetését követően kerül sor az értékesítésre, akkor ingó értékesítésről van szó, de az önálló tevékenység során elszámolt szerzési értékkel a bevétel már nem csökkenthető. Nem minősül ingó értékesítésnek a földterület tulajdonosának változása nélkül értékesített lábon álló termés, termény. Ilyen pl. a lábon álló fa értékesítése is.
107 108

Szja-törvény 58. § Szja-törvény 58. § (8) bekezdés

120

Ebben az esetben önálló tevékenység jogcímen keletkezik a jövedelem, amelyet a 10., illetőleg a 14. sorban kell bevallani. Nem kell adót fizetni az év során az ingóságok értékesítéséből származó jövedelem után, ha azok adója együttesen nem több 50 000 forintnál. Ez valójában azt jelenti, hogy az ingóságok értékesítéséből származó jövedelem együttesen sem haladja meg a 200 000 forintot. Ha az ingó vagyontárgy(ak) értékesítéséből származó jövedelem a 200 000 forintot meghaladja, akkor csak a 200 000 forint feletti rész után kell a 25%-os adót megfizetni. Az évi 200 000 forintot el nem érő jövedelmet nem kell bevallani. Ha azonban az ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelem 2010-ben meghaladta a 200 000 forintot, akkor a teljes jövedelmet be kell vallani, de annak adóját 50 000 forinttal csökkenteni kell. Amennyiben az értékesített ingó vagyontárgy közös tulajdont képez, akkor – figyelemmel a tulajdonjogi korlátozásokra is – az értékesítésből származó jövedelmet a tulajdonostársaknak meg kell osztaniuk. A jövedelmet úgy kell megállapítani, hogy az ingó vagyontárgy értékesítéséből származó bevételből le kell vonni a megszerzésre fordított összeget, a megszerzéssel és eladással kapcsolatban igazolt költségeket és a vagyontárgy értékét növelő ráfordításokat (ha azokat korábban költségként még nem számolták el). Értéknövelő beruházásnak tekintendő az a szokásos piaci értéket növelő ráfordítás (igazolt kiadás), amely az ingó dolog átruházása esetén annak eredeti használhatóságát növeli, javítja és/vagy az átruházást megelőző 12 hónapon belül és az átruházásról szóló szerződés szerinti bevételnek az 5%-át meghaladó mértékben az eredeti használhatóságának megőrzése, helyreállítása céljából történt. A szerzéskori érték: • a vásárlásról szóló szerződés, számla, nyugta, elismervény, stb. szerinti érték; • cserébe kapott ingó vagyontárgy esetében a csereszerződésben rögzített érték; • örökléssel szerzett ingóság esetén a hagyatéki eljárásban megállapított érték; • ajándék (ingyenes szerzés) esetén pedig az illetékkiszabás alapjául szolgáló érték; • illetékkiszabás hiányában, a szerzéskori szokásos piaci érték;

121

• a külföldről behozott ingóságok esetében a vám megállapításánál figyelembe vett érték (a megfizetett vám költségként levonható a bevételből); • a vámkezelés alá nem eső ingó dolog esetében a számla szerinti, forintra átszámított érték. Amennyiben az ingóság megszerzésére fordított összeg nem állapítható meg, akkor a bevétel 25%-a tekinthető jövedelemnek és más összegek ez esetben nem vonhatók le. Példa az ingó vagyontárgy értékesítésből származó jövedelem kiszámításához a példatárban található. Az ingó vagyonért kapott bevételt e sor „b” oszlopában, a költségeket – 25%-os jövedelemszámítás esetén a bevétel 75%-át – a „c” oszlopban tüntesse fel. A „d” oszlopba az adóköteles jövedelmet kell beírni. A jövedelem 25%-os adóját 50 000 forinttal csökkentve kell az „e” oszlopba beírni. 164. sor: Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem és adója109 Ha Önnek termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából is volt jövedelme, és ezen jövedelme után nem kíván az összevont adóalap részeként adózni, akkor az ebből származó jövedelmét ennek a sornak a „d” oszlopában, 25%-os adóját pedig az „e” oszlopában kell bevallania. (Olvassa el a 10. sorhoz fűzött, a más ingatlan bérbeadásából származó jövedelemre vonatkozó magyarázatot is!) Akkor is választhatja 2010-re az elkülönült adózási módot, ha Ön a korábbi évek bármelyikében a termőföldnek nem minősülő ingatlanának bérbeadásából származó jövedelme után az összevont adóalap részeként adózott. Abban az esetben, ha az említett ingatlan bérbeadásából származó jövedelme után a 25%-os adózási mód szerint kíván adózni, akkor a bevétel egészét jövedelemnek kell tekintenie. A bevétel költséggel nem csökkenthető, és részét képezi a bérbeadással összefüggésben kapott költségtérítés is. Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem után az adót fő szabály szerint a tevékenységet folytató magánszemélynek kell megfizetnie. A törvény azonban lehetőséget ad arra, hogy a tulajdonostársak a tulajdoni hányadoknak megfelelően a bevételt egymás között megosszák. A bevallásban bevételként és egyben jövedelemként is az egy főre jutó értéket kell szerepeltetni. Abban az esetben, ha a bevételt a tulajdonostársak egymás között megosztották, akkor a
109

Szja-törvény 74. § (1), (4)-(8) bekezdés

122

kifizető által levont 25%-os adót is a tulajdoni hányadoknak megfelelően meg lehet osztani. Amennyiben a bérbeadásból származó jövedelem utáni 25%-os adót Ön vagy tulajdonostársa fizette be, akkor annak összege a bevétel megosztása esetén sem osztható meg. Amennyiben Ön a lakását magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából önkormányzatnak110 adta bérbe, és a bérbeadás a törvényben meghatározott, feltételeknek megfelel, akkor a bérbeadásból származó jövedelme után nem kell adót fizetnie. Ez a lehetőség abban az esetben illeti meg, ha • a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés határozott időtartamú és legalább 36 hónapra szól; • a szerződés tartalmazza a bérlőkijelölésre a rászorultságra tekintettel meghatározott feltételeket meghatározó önkormányzati rendelkezés számát. Abban az esetben, ha a bérleti szerződés az Ön érdekkörében felmerült ok miatt a 36 hónapos időtartam előtt megszűnik, akkor Önnek az adót a bérleti szerződés megszűnésének az évéről szóló adóbevallásában kell a késedelmi pótlékkal együtt bevallania és megfizetnie. A befizetendő adót a következők szerint kell kiszámítania: • meg kell határozni a bérleti díj teljes összege után a kifizetés időpontjában érvényes adómértékkel a jövedelem utáni adót; • ki kell számítani évenként az adott adóévet követő év május 21-től a szerződés megszűnése napjáig a késedelmi pótlékot; • két tizedes jegyre kerekítve ki kell számítani a szerződésből nem teljesült időtartamra eső egész hónapok számának és a 36 hónapnak a hányadosát; • az így kapott hányadossal meg kell szorozni az adó és a késedelmi pótlék együttes összegét. Az így kiszámított összeget kell a bevallásban, a 62. sorban feltüntetni és megfizetni. Figyelem! A fizetővendéglátásból és a falusi vendéglátói tevékenységből származó jövedelmekre nem alkalmazhatóak az ingatlan bérbeadásra vonatkozó szabályok!111

110 111

Szja-törvény 74/A. Szja-törvény 74. § (4) bekezdés

123

Megszűnt az adómentessége a falusi vendéglátásból származó jövedelemnek abban az esetben is, ha a bevétel kizárólag alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységből származik. Amennyiben az ingatlan bérbeadásából származó jövedelme az 1 000 000 forintot meghaladja, olvassa el az egészségügyi hozzájárulás bevallására szolgáló 1053-09-es laphoz készült útmutatót is. Amennyiben Ön termőföld bérbeadásából112 vagy földjáradék címén szerzett jövedelmet, azt az ingatlan fekvése szerinti önkormányzati adóhatósághoz kell bevallania. A vadászati jog hasznosításából származó jövedelem adózására és bevallására a termőföld bérbeadásából származó jövedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 165. sor: Életjáradékból származó jövedelem és adója113 Amennyiben Ön 1996. január elsejét követően kifizetővel életjáradéki szerződést kötött, és az életjáradékot ellenszolgáltatás nélkül kapja, akkor az életjáradék teljes összege jövedelem, amely után az adó mértéke 35%. A jövedelmet e sor „d” oszlopába, az adót pedig az „e” oszlopba kell beírnia a kifizető által kiadott igazolás alapján. Ezt a jövedelmet akkor is be kell vallania, ha a kifizető az adót levonta a járadék kifizetésekor. Nem kell bevallania viszont az ilyen jövedelmét, ha annak összege az adóévben az értékpapír-kölcsönzésből, az osztalékból, az árfolyamnyereségből és a vállalkozásból kivont jövedelemmel együttesen sem haladta meg a 100 000 forintot, és az adót a kifizető levonta. Ha Ön nyugdíjas szövetkezeti tag és a saját szövetkezetével kötött életjáradéki szerződést, az ebből származó jövedelmet nem kell bevallania akkor, ha az életjáradékot a vagyonnevesítés során szerzett szövetkezeti üzletrésze ellenértékeként kapja és a járadék összege, évente nem haladja meg az átalakulás befejezésekor lezárt névérték 1/10-ed részét, de havonta legfeljebb a 10 000 forintot. Adómentes: • a nyugdíjas magánszemély által a központi költségvetési szervvel vagy a helyi önkormányzattal kötött tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján megszerzett vagyoni érték;
112 113

Szja-törvény 3. § 51. pont, valamint Art. 176. § (3)-(9) bekezdés Szja-törvény 64/A. § (7) bekezdés

és a teljes vételárat nem kapta meg 2010-ben. vagy a kibocsátás helyének joga értékpapírnak tekint.124 • a magánszeméllyel kötött tartási. ha az eladót további. A személyi jövedelemadóról szóló törvény alkalmazásában értékpapír115 alatt minden olyan okirat. pont . sorban feltüntetni. Abban az esetben. sor: Árfolyamnyereség címén megszerzett jövedelem114 Ebben a sorban az árfolyamnyereség címén megszerzett jövedelmét és a jövedelem 25%-os adóját kell szerepeltetnie. amelyet a Polgári Törvénykönyv. hogy a teljes vételárból kiindulva meg kell határoznia a jövedelmét. és az eladó a vételárat részletekben kapná meg. a szövetkezetekről szóló törvény szerinti részjegy. amely meghaladja az értékpapír megszerzésére és a járulékos költségekre fordított kiadás együttes összegét. ha az életjáradékot nem magánszemélytől kapta ingatlanának. öröklési vagy életjáradéki szerződésből származó jövedelem. amilyen hányadot Ön a bevételből 2010-ben a vevőjétől megkapott. Nem kell bevallani. célrészjegy és más vagyoni hozzájárulás a szövetkezeti 114 115 Szja-törvény 67. mert ez után az életjáradékot fizető kifizetőnek kell az adókötelezettséget teljesítenie. a kft. a betéti társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni betét. Ha Ön az értékpapír értékesítésekor a vevőjének részletfizetést engedélyezett. és ezért az eladó javára adókülönbözet mutatkozik. Amennyiben az értékpapír átruházásáért kapott ellenérték teljes összege valamely később bekövetkező feltételtől függ. Árfolyamnyereségből származó jövedelemnek minősül az értékpapír átruházására tekintettel megszerzett bevételnek az a része. akkor a fix vételáron felüli rész egyéb összevonás alá eső jövedelemként kell a 17. § 34. majd ebből 2010-re olyan hányadot kell jövedelemként bevallania. Értékpapírnak minősül még a közkereseti társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás. Amennyiben utóbb valamely feltétel nem teljesül. befektetői részjegy. mintha a feltételek megvalósultak volna. átalakított befektetői részjegy. akkor úgy kell tekinteni. 166. üzletrész. akkor a jövedelmét a részletnek a teljes vételárhoz viszonyított arányában kell meghatároznia. de előre ki nem kötött juttatás is megilleti. az önellenőrzéssel igényelhető vissza. Ez a gyakorlatban azt jelenti. § Szja-törvény 3. a fix vételárhoz az egyes jövőbeli feltételekhez kapcsolódóan. adat értendő. vagyoni értékű jogának vagy ingóságának az ellenértékeként.

igazolt ellenérték. tagsági jogot megtestesítő vagyoni részesedés is. évben árfolyamnyereségből származó jövedelmet szerzett. amelyet növelni kell az átruházásig a magánszemély által teljesített ellenértékkel.és járulékos költségadatok alapján megállapított jövedelmet ennek a sornak a „d” oszlopába kell beírnia és a 25%-os adót az „e” oszlopba. új értékpapír kibocsátásával történő felemelésével megszerzett értékpapírra is). feltéve. • a vállalkozásból kivont jövedelem címén megszerzett értékpapír esetében az ezen a címen megszerzett bevételként figyelembe veendő érték. • az MRP szervezet által a magánszemély tulajdonába adott értékpapír esetében az értékpapír átadásáig a magánszemély által saját erő címén befizetett összegből az értékpapírra arányosan jutó rész. A kifizető által figyelembe nem vett (igazolt) szerzési érték és járulékos költség a bevallásban érvényesíthető. ha az értékpapír a hagyaték tárgyát képezte. évi I. az igazolt szerzési érték. • ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek nem minősülő visszterhes szerződéssel megszerzett értékpapírnál a szerződésben foglalt ellenértékből az átruházásig igazoltan megfizetett összeg. december 31-e előtt kihirdetett jogszabály alapján a szövetkezet által ingyenesen juttatott értékpapír juttatáskori névértéke az eredeti . amelynek alapján megállapított összeg az értékpapír megszerzésekor jövedelemnek minősül.125 tagsági kölcsön kivételével. • az 1992. Értékpapírnak minősül továbbá a más. • társas vállalkozás alapítása útján szerzett értékpapír esetén az értékpapír átruházásáig a társas vállalkozás részére igazoltan szolgáltatott vagyoni hozzájárulásnak a létesítő okiratban meghatározott értéke. a jövedelemként figyelembe vett összeg. • a szövetkezetekről szóló 1992. hogy a vagyoni hozzájárulás létesítő okiratban meghatározott értékét az értékpapír megszerzésekor e törvény előírásai szerint a bevétel meghatározásánál figyelembe kell venni (ezt a rendelkezést kell alkalmazni a társas vállalkozás jegyzett tőkéjének. • csődeljárás. részjegy esetében az átalakuláskor lezárt névérték az eredeti szerzőnél és örökösénél. törvény hatályba lépéséről és az átmeneti szabályokról szóló törvény szerinti átalakulás során a magánszemélynek ellenérték nélkül juttatott szövetkezeti üzletrész. Az adót a bevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetnie. • az olyan értékpapír esetében. Az értékpapír megszerzésére fordított összeg: • ellenőrzött tőkepiaci ügylet során megszerzett értékpapírnál az ügylet szerinti. felszámolás vagy helyi önkormányzat adósságrendezési eljárása keretében kötött egyezség révén a hitelező által megszerzett értékpapír esetében az egyezség szerinti érték. Amennyiben 2010.

• az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység ellenértéke. ide kell számítani a jog megszerzésekor adóköteles összeget is. vételi jog ellenértéke. • olyan értékpapír megszerzése esetében. • a kölcsönbe vett értékpapír esetében a visszaadott értékpapír megszerzésére fordított összeg vagy – ha az értékpapírt a magánszemély visszaszolgáltatni nem tudja – a fizetett kártérítésnek a tőkepiacról szóló törvény szerinti legkisebb összege. sorában kell szerepeltetnie! Nem tekintendő árfolyamnyereségből származó jövedelemnek az értékpapír kölcsönzéséből. (Az utóbbi két esetben az ingyenes vagy kedvezményes jogszerzés esetén. • az értékpapír átruházásának alapjául szolgáló eladási jog ellenértéke. amely meghaladja az értékpapírnak az átruházásakor érvényes szokásos piaci értékét. az illetéktörvényben meghatározott forgalmi érték. Ilyen lehet pl. a vételi jog alapján megszerzett bevételnek az a része. amely illetékköteles (abban az esetben is. amelynek egészét vagy meghatározott részét a törvényi rendelkezés alapján. ez utóbbinál akkor. ha az illeték kiszabása nem történt meg az átruházásig). más jogcímen megszerzettnek kell tekinteni. valamint az értékpapír értékesítéséből származó azon jövedelem. • az értékpapír megszerzésének alapjául szolgáló jegyzési. • az előzőekben nem említett esetekben a megszerzés érdekében a magánszemély által az értékpapír átruházásáig igazoltan megfizetett összeg. illetőleg a bevételnek az a . akkor ezt a jövedelmét a 05-ös lap 185. igazolt ellenértékkel.) Ha Ön belföldi illetőségű és árfolyamnyereségből származó jövedelme után külföldön is fizetett adót. és a megszerzésre fordított érték közül a nagyobb vehető figyelembe. • a nyugdíj-előtakarékossági számla nyugdíjszolgáltatás miatt történő megszűnése esetén a nyugdíj értékpapír/letéti számlán lévő pénzügyi eszköz szerzési értékeként a megszűnés napján irányadó szokásos piaci érték.126 szerzőnél és az örökösénél. befektető szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatási tevékenység ellenértéke. • az értékpapír megszerzésekor fizetett illeték. ha az értékpapír a hagyaték tárgyát képezte. növelve az értékpapír átruházásáig teljesített. Az értékpapír értékesítéséhez kapcsolódó járulékos költség: • a befektetési szolgáltató részére a befektetési szolgáltatási.

ha a magánszemély az értékpapírban megszerzett bevétel adózására ezt választja. üzletrészt és azt elidegenítette 2010-ben. Ha Ön az eredeti jogosultként – vagy az eredeti jogosult örököseként hagyatéki eljárás keretében – megszerzett kárpótlási jegyének felhasználásával az állami tulajdon privatizációja során szerzett részvényét. A választásáról az adóbevallásában nyilatkoznia kell! Amennyiben Ön a kedvezményezett részesedéscsere útján megszerzett értékpapírból származó jövedelmét árfolyamnyereségnek tekintette. üzletrész-tulajdonosaként a társas vállalkozás jegyzett tőkéjének a saját tőke terhére történő felemelése révén szerzett meg. a kifizetőnek tett nyilatkozatában a kedvezményezett részesedéscsere révén megszerzett értékpapírból származó jövedelmét. Árfolyamnyereség az olyan értékpapír értékesítéséből származó jövedelem is. Egyéb jövedelemként adóköteles az alacsony adókulcsú államban székhellyel rendelkező jogi személy. akkor azt ebben a sorban jelezze az „2” számjegy beírásával. részvényeseként. . E jövedelem bevallására a 174. augusztus 31-ét követően ellenőrzött tőkepiaci ügylet útján megszerzett jövedelem adóköteles. Az olyan ellenőrzött tőkepiaci ügyletekre. A 2006. ha Ön nem tekintette bevételnek.127 része is. üzletrészét tőzsdén kívüli ügylet keretében elidegenítette. Árfolyamnyereségből származik a kedvezményezett részesedéscsere útján a pénzben megszerzett bevételnek az egésze. Amennyiben Ön a nem eredeti jogosultként megszerzett kárpótlási jegy felhasználásával szerzett az állami tulajdon privatizációja révén részvényt. sor szolgál. amelyet a magánszemély a társas vállalkozás tagjaként. valamint az értékpapírban megszerzett bevétel egésze is. akkor az ebből származó jövedelme ugyancsak árfolyamnyereségként adózik. Abban az esetben. amelyek áruval történő teljesítéssel szűnnek meg. amely az értékpapír vagy más vagyoni érték elidegenítése során a szokásos piaci értéket meghaladja. az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. egyéb szervezet által kibocsátott értékpapír elidegenítéséért kapott bevételnek az értékpapír megszerzésére fordított összeget meghaladó része is. amely meghaladja a megszerzésre fordított összeget. az árfolyamnyereségre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. akkor a bevételnek arra a részére. akkor az „a” oszlopban az „1” számjegy beírásával jelezze.

sor) után az adó mértéke 10%. az adó összegét pedig az „e” oszlopba kell beírnia az adó mértékének megfelelő sorba. akkor azt a 05-ös lapon szerepeltesse! Az osztalék után az adó mértéke 2010-ben: • fő szabály szerint 25% (169. ha abból (azokból) a kifizető az adót levonta. • a bármely EGT. a tőkepiacról szóló törvény117 szerint elismert (szabályozott) piacnak minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírból származó. A jövedelmet a „d” oszlopba. (Tpt) . közjegyzői iroda. a jelen esetben a Magyar Köztársaság joga szerint osztaléknak elismert hozama (167. eredmény felosztásakor megállapított és megszerzett. 116 117 Szja-törvény 66. Nem minősül osztaléknak az osztalékelőleg. tv. valamint a végrehajtó iroda tagjának az adózott eredményből juttatott összeg. tulajdonosa részesedése. Az osztalékelőleg osztalékká válásakor keletkezik az adófizetési kötelezettség. és 169. 167. Osztaléknak minősül az adózott eredményből kifizetett kamatozó részvény utáni kamat összege is. Osztaléknak minősül a társas vállalkozás tagja. § 2001. Amennyiben az árfolyamnyereségből származó jövedelme az értékpapírkölcsönzésből. sor). Az adott iroda által kiállított igazolás alapján vegye figyelembe az osztalékjövedelmet. vállalkozásból kivont vagyonból. az ellenérték nélkül kapott életjáradékból. a társaság adózás utáni eredményéből. Osztaléknak minősül a kockázatitőkealap-jegy hozama is.128 Az értékpapír átruházásából származó. árfolyamnyereségnek minősülő jövedelem nem csökkenthető az adóévben elszenvedett árfolyamveszteség összegével. valamint az osztalékból származó jövedelmével együtt sem haladja meg a 100 000 forintot. Ha Ön külföldről is kapott osztalék jövedelmet.államban működő. Az előzőeken túlmenően a személyi jövedelemadóban osztaléknak minősül az ügyvédi iroda. évi CXX. sorok: Osztalék címén megszerzett jövedelmek116 Ha Ön osztalék címén jutott jövedelemhez 2010-ben. akkor azt nem kell bevallania. Fontos! Minden esetben vegye figyelembe az osztalék kifizetésekor a kifizetőtől kapott igazolást. akkor annak összegét és adóját ezekbe a sorokba kell beírnia a kifizető (társaság) igazolása alapján.

ezért azt ne felejtse el a negyedéves kötelezettség valamelyik sorának és a 74. amikor az osztalékelőleg nem válik teljes egészében osztalékká. hogy az adó levonása megtörtént. Ebben az esetben az osztalékelőlegből osztalékká vált összegre az előzőekben leírtak vonatkoznak. hogy a korábban kifizetett osztalékelőleg összegét meghaladja a jóváhagyott osztalék. § (7) bekezdés a) pont . sorának „b” oszlopába az igazoláson szereplő.) sorban tüntesse fel. Természetesen az is előfordulhat. ha az osztalékelőlegből levont adó nem nyújtott fedezetet az osztalékká vált összeg utáni adóra és a kifizető a különbözetet nem tudta levonni. hogy azt. 178. és/vagy 169. ha az előleg teljes egészében osztalékká válik. befektetési szolgáltató is. pont és Szja-törvény 66. § 18. vagy egy része 2010ben osztalékká vált. hogy a bevallása benyújtásával egyidejűleg visszaigényelhesse a korábban levont adó Önt megillető részét. az ellenérték nélkül kapott életjáradékból származó jövedelmével valamint a vállalkozásból kivont vagyonból származó jövedelmével együtt sem haladja meg a 100 000 forintot. sor kitöltésénél figyelembe venni. akkor azt Önnek kellett megfizetnie a kifizető által kiállított igazolás alapján a kifizetés negyedévét követő hónap 12-éig. akkor azt bevallania nem kell. Valamennyi esetben ügyeljen arra. és 169. Abban az esetben. hogy a bevallás 66. levont adó összegét beírja attól függetlenül. Az osztalékkal (osztalékelőleggel) kapcsolatos szabályok alkalmazása tekintetében kifizető:118 a külföldről származó belföldi illetőségű hitelintézet. annak kifizetésekor (2009-ben) le kellett vonni az azt terhelő adót. sor kitöltésén túl nincs teendője. sort kell feltételül kitöltenie ahhoz. ha azt az Ön részére ki is fizették a 2010. Tekintettel arra. Előfordul olyan eset is. árfolyamnyereségből. évben. Amennyiben az osztalékból származó jövedelme az értékpapír-kölcsönzésből. Az Ön által megfizetett adót be kell vallania. míg a „felettes” osztalékról csak akkor kell jelen bevallásában számot adnia. vagy annak egy részét Öntől ténylegesen nem 2010-ben vonta le a kifizető.129 Ha Ön 2009-ben osztalékelőleget kapott és annak egésze. feltéve. 118 Art. az osztalék sorok kitöltésén túl a 66. akkor az osztalékká vált osztalékelőleget és az azt terhelő adót a kifizető által kiadott igazolás alapján a megfelelő (167. hogy az osztalékelőlegből. Ez utóbbi esetben a kifizető levont adóként csak az Öntől ténylegesen levont adó összegét tüntette fel. (a jóváhagyott osztalék megegyezik a korábban kifizetett osztalékelőleg összegével) úgy a 66. ha a magánszemély nála vezetett értékpapír (értékpapír-letéti) számláján elhelyezett értékpapírra tekintettel külföldről származó osztalékot (osztalékelőleget) fizet ki (ír jóvá). Ekkor.

megszakításakor irányadó szokásos piaci értékét is). illetőleg a hitelintézet által szerződésenként vezetett lekötési nyilvántartásban tart. hogy a felek az említett jövedelem tekintetében a tartós befektetésre vonatkozó adózási szabályokat alkalmazzák.130 Ha Ön osztalékelőleget vett fel 2010-ben és ez 2010-ben nem vált osztalékká. sor: A tartós befektetésből származó jövedelem és adója119 Figyelem! A 2010. megszakításakor megillető bevételnek (ideértve a befektetésben lévő pénzügyi eszköznek a lekötés megszűnésekor. ezt az összeget és 25%-os. hitelintézettel megkötött tartós befektetési szerződéssel történő lekötése révén. adóévtől tartós befektetésből származó jövedelemnek minősül – a feltételek megléte mellett – a pénzösszeg befektetési szolgáltatóval. a 1053-B lap 52. első alkalommal legalább 25 ezer forint befizetés. a vállalt lekötési időszak utolsó napján is még a befektetési szolgáltató. Egy naptári éven belül ugyanazon befektetési szolgáltatóval. állampapír. 119 Szja-törvény 67/B. sorába írja be. ügyleti nyereség. § . amelynek a befektetési hozama egyébként kamatjövedelemnek minősülne. illetve ötéves lekötési időszakban az említett hozamok jóváírásán kívül további befizetéssel nem növelhető. amelyet a befektetések hozamaival (kamat. árfolyamnyereség. hitelintézettel egy tartós befektetési szerződés köthető. a lekötés megszűnésekor. A lekötött pénzösszeg az elhelyezés naptári évét követően a hároméves. akkor a „d” oszlopba a jövedelmet. valamint a lekötés folytatólagos meghosszabbítása esetén további két naptári évben. Lekötött pénzösszegnek minősül a tartós befektetési szerződés alapján az adóévben egy összegben vagy részletekben történő. forintban denominált pénzügyi eszközre és olyan forintban denominált pénzügyi eszközre (pl. befektetési jegy). és az „e” oszlopba a megállapított adót írja be. a tőzsdére bevezetett értékpapír esetén megszerzett osztalékelőleg esetén 10%-os adóját az egyéb adatok közé. azaz a lekötési hozam. A magánszemély a lekötött pénzösszeg hozamának a terhére a külön-külön megkötött tartós befektetési szerződés alapján • ellenőrzött tőkepiaci ügyletben. 168. osztalék stb. Amennyiben Önnek tartós befektetésből származó jövedelemről van igazolása. a lekötött pénzösszeget meghaladó része. A tartós befektetési szerződés arra vonatkozó külön megállapodás. és át nem csoportosítható.) együtt a befizetés naptári évét követő legalább három naptári évben.

vagy a lekötés a lekötött pénzösszegnek egy részére nem kerül meghosszabbításra az e résszel arányos. ha az adójának mértéke nulla százalék. a megszakítás napját követően keletkező .) megbízást adhat. A befektetési szolgáltató. illetve. a megszakítás napján megállapított lekötési hozam után. a teljesítést. a befektetést rögzíti az adott szerződéshez tartozó lekötési nyilvántartásban. Lekötési hozamot • a lekötési időszak megszűnésekor (az ötéves lekötési időszak utolsó napján. a hároméves lekötési időszak utolsó napján. Ha a hároméves lekötési időszak utolsó napján a lekötési időszakot a lekötött pénzösszegnek csak egy részére – de legalább 25 ezer forintnak megfelelő összegben – kerül meghosszabbításra. • 10%. ha a lekötés az elhelyezést követően a hároméves lekötési időszak vége előtt kerül megszakításra. • 20%. Nem kell bevallani a tartós befektetésből származó jövedelmet. Az adó mértéke • 0% az ötéves lekötési időszak utolsó napján. ezen rész tekintetében a lekötési időszak nem szakad meg. ismételt lekötési stb. eladási. Nem kell a bevételből jövedelmet megállapítani a tartós befektetési szerződéssel rendelkező halála esetén. • a lekötés megszakításakor (ha a magánszemély a lekötött pénzösszeget. A lekötési időszak megszűnését. ha az a lekötési időszak megszűnése előtt következett be. a megszakítás napján. forintban történő elhelyezésre vonatkozó korlátlan számú (vételi. Ebben az esetben a megszűnés. takarékbetétben. illetőleg hitelintézet a megbízást. betétlekötési. ha a lekötés a kétéves lekötési időszakban kerül megszakításra.131 • kamatozó bankbetétben (ideértve a fizetési számlán történő elkülönítést is). és a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig meg fizetni. és/vagy a befektetési hozamo(ka)t akár részben felveszi vagy a befektetésben lévő pénzügyi eszközt (eszközök bármelyikét) a lekötési nyilvántartásból kivonja) kell megállapítani. illetve – ha a magánszemély a lekötési időszakot nem hosszabbítja meg – a hároméves lekötési időszak utolsó napján). ha a lekötés nem kerül meghosszabbításra a hároméves lekötési időszak utolsó napján. a lekötés megszakítását követő időszakra tartós befektetésből származó jövedelem az adott szerződés alapján nem állapítható meg. Egyéb esetben az adót a bevallásában kell megállapítani.

illetve a megszerzésre fordított összeg közül a nagyobbat. hogy • a pénzügyi eszköz tekintetében befizetett pénzösszegként a pénzügyi eszköznek az ötéves lekötési időszak megszűnésének utolsó napján irányadó szokásos piaci értéke. és a nyugdíjelőtakarékossági értékpapírszámlán nyilvántartott pénzügyi eszköznek a befektetési szolgáltató által vezetett lekötési nyilvántartásba helyezésével a követelését lekötött pénzösszeggé alakítja át azzal. az ötéves lekötési időszak utolsó napján lekötési nyilvántartásban lévő pénzeszköznek. ha az a megszűnés. Ilyen címen akkor keletkezik adókötelezettsége. . Befizetésnek minősül az is. a megszűnés. akkor jövedelemként a lízingbe vett társaság. vagy – ha az több – az ellenértékét kell figyelembe vennie. akkor e jövedelmét. • a befizetés naptári éveként az ötéves lekötési időszak utolsó évét kell figyelembe venni. megszakítás napján irányadó szokásos piaci érték. üzletrész) névértékét. ha az eladó által a tulajdonába adott vagyonrészt vagy annak egy részét bármilyen módon elidegeníti. 170. Befizetés továbbá. azzal. illetve a megszerzésre fordított összeg közül a nagyobb vehető figyelembe. sor: A privatizációs lízing jövedelme és adója Ha Önnek privatizációs lízingszerződésből volt jövedelme 2010-ben. Ha Ön a tulajdonába adott vagyonrészt elidegeníti.132 tőkejövedelemre – jogcíme szerint – a rávonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni: • ha a jövedelmet a szerzési érték figyelembevételével kell megállapítani. illetőleg a lízingbe vett társaság jogutód nélkül megszűnik. a megszakítás napját követően kötött ügyletekből keletkezett. és az ez után kiszámított 25%-os adót ebben a sorban kell bevallania. hogy az átalakítás napjának a nyilvántartásba vétel napját kell tekinteni. privatizált tulajdonrész (részvény. pénzügyi eszköznek az ötéves lekötési időszak megszűnésének napjáig újra megkötött tartós befektetési szerződés alapján a befektetési szolgáltató által vezetett lekötési nyilvántartásban tartása. amennyiben az adót a kifizető nem vonta le. ha a magánszemély tartós befektetési szerződés alapján a nyugdíj-előtakarékossági számláját megszünteti. • az adókiegyenlítés ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség esetén akkor érvényesíthető.

hogy a meghatározott időpontban (a szerződés határozott időre köthető. osztalékból. ezt kell e sor „d” oszlopába beírnia. ha az kevesebb. fajtájú és sorozatú értékpapírt a kölcsönbe adónak visszaadni. ha pedig visszaszolgáltatni nem tudja. akkor bevételnek és egyben jövedelemnek is az ellenérték számít akkor is. évi CXX. Az értékpapír kölcsönzése címén kapott bevétele teljes egészében jövedelem. mint a névérték. Amennyiben az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelme az árfolyamnyereségből. sor: Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem és adója120 Ha Ön 2010-ben értékpapír kölcsönzése címén szerzett jövedelmet. a 25%-kal számított adót pedig az „e” oszlopba írja be. amelyet a megszerzés érdekében a saját adózott jövedelméből lízingdíj címén fizetett. A jövedelem utáni 25%-os adó feltüntetésére ennek a sornak az „e” oszlopa szolgál. Az árfolyamnyereséget vagy veszteséget a kölcsönbe vevőnek nem az értékesítéskor. amelynek eredményeként a kölcsönbe vevő a kölcsönbe kapott értékpapírral sajátjaként rendelkezik. Sajátos szabályok vonatkoznak a kölcsönbe kapott értékpapír értékesítése során keletkezett árfolyamnyereségből származó jövedelem adókötelezettségére. az ellenérték nélkül kapott életjáradékból és a vállalkozásból kivont jövedelmével együtt sem haladja meg az 100 000 forintot.) . sor „d” oszlopába. tv. § 2001. akkor – feltéve természetesen. Nem számít jövedelemnek az az összeg.133 Ha Ön a társaság jogutód nélküli megszűnése következtében jutott ezen a címen jövedelemhez. Az előzőek szerint megállapított jövedelmet a 170. hanem az értékpapír visszaszolgáltatásakor. de a futamidő egy évnél hosszabb nem lehet) a kölcsönbe vevő köteles azonos darabszámú. Amennyiben a lejáratkor a kölcsönbe vevő nem tudja az értékpapírt visszaadni. akkor a szerződés megszűnésekor kell megállapítania. 171. névértékű. A kölcsönszerződésben a kölcsönvevő kötelezettséget vállal arra. vagyis azt el is idegenítheti. akkor azt és annak adóját ebben a sorban kell bevallania. (Tpt. akkor a tőkepiacról szóló törvény rendelkezései figyelembe vételével köteles kártérítést fizetni. hogy a kifizető az adót levonta – nem kell a jövedelmet bevallania. A tőkepiacról szóló törvény121 szerint az értékpapír-kölcsönzés az értékpapír olyan átruházása. A kölcsönbe kapott értékpapír elidegenítéséből származó 120 121 Szja-törvény 65/A.

sorban kell szerepeltetnie. sor: Csereügyletből származó jövedelem és adója123 A csereügylet fogalmát a számvitelről szóló124 törvény határozza meg. ha megállapítható. A többletként levont adó miatti különbözetet az adóbevallásában vagy önellenőrzéssel rendezheti. hanem az árfolyamnyereségből származó jövedelmei között a 166. Egyebekben Önnek csak akkor van adóbevallási – és fizetési kötelezettsége. évi C. Az ügylet lényege az. § (8) bekezdés 7. illetve nem megfelelő nyilatkozata miatt nem veszi figyelembe teljes összegben a bevételt csökkentő tételeket. amelyet – valós kockázat nélkül – a 122 123 Szja-törvény 65. amely után az adó mértéke 20%. illetve több határidős ügyletből tevődik össze. valamint az említett személyek és más személy) között egyébként fennálló jogviszony és a szerzés körülményei figyelembevételével kell meghatározni. a vagyoni érték szokásos piaci értékének. mert az Ön nyilatkozatának hiányában. 173. amely. sor: Kamatból származó jövedelem és adója122 A kamat címén megszerzett jövedelem adóköteles. fizeti meg és vallja be.134 jövedelmét nem itt. pont . tőke. A kifizetőtől szerzett kamatjövedelmet nem kell a bevallani. azaz az értékpapír megszerzésére fordított érték és járulékos költségek összegét. amely általában egy azonnali és egy határidős adásvételi ügyletből. hogy ez a csere a résztvevő felek számára kockázatot jelent. A nem pénzben megszerzett kamatnak minősülő jövedelem után az adó. 172. § Szja-törvény 65/B. vagy a nyereménybetét esetén a nyereményalapnak az egynegyede. E törvény szerint: deviza-. az után az adót a kifizető állapítja meg. A megállapított jövedelem jogcímét és az adófizetési kötelezettség mértékét az előzőektől eltérően. más jövőbeni kiadásra (vagy bevételre) cserél úgy. valamely pénzügyi instrumentum cseréjére vonatkozó olyan összetett megállapodás. Előfordulhat azonban olyan eset. hogy az ügylet célja a magánszemély olyan jövedelemszerzése. § 124 2000. és általában jövőbeni pénzáramlások cseréjét vonja maga után. ha a kamatjövedelem nem kifizetőtől származik. vonja le.és kamatcsere (swap) ügylet az. hogy a magánszemély egy kötelezettségéhez (vagy jogosultságához) kapcsolódó jövőbeni kiadást (vagy bevételt). törvény 3. amikor a rendelkezésre álló adatok alapján a kifizető több adót von le a jövedelemből. a felek (a bevételt szerző magánszemély és a vele az ügyletben szerződő személy.

135 felek által a piaci ár. sor „b” oszlopában szereplő. évben csereügyletből származó jövedelmet vagy veszteséget ért el. és 238. pedig az „e” oszlopba. töltse ki a 1053-06-02-es lap 222-231. Abban az esetben. Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteségnek minősül az összes ügyleti veszteségnek az összes ügyleti nyereséget meghaladó összege. (238. sor „d” oszlopába. ezt a sort a 1053-06-02-es lap 230. ugyanazon csereügylethez kapcsolódó veszteséget az ugyanazon csereügylet jövedelmével szemben figyelembe venni. Mielőtt itt adatot tüntet fel. ha Ön 2010. árfolyam. azaz az adóbevallása benyújtásának határidejéig bevallja és megfizeti az adót. az adóévben elért pénzben elszámolt ügyleti nyereségek együttes összegének (összes ügyleti nyereség) a magánszemélyt az adóévben terhelő pénzben elszámolt ügyleti veszteségek együttes összegét (összes ügyleti veszteség) meghaladó része. a magánszemély által. sor: Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem és adója125 Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnek minősül a magánszemély által kötött ellenőrzött tőkepiaci ügyletek alapján./A § . de a kifizetőt nem terheli adó. A kifizető a jövedelemről és/vagy veszteségről – ügyletenként – a magánszemély számára az adóévet követő január 31-éig igazolást ad. díj és egyéb tényezők alakulásától eltérő feltételek kikötésével ért el.) sor alapján kell kitöltenie (az egyes ügyletek összesített jövedelmét). Az adókötelezettség teljesítése a magánszemély feladata. Lehetőség van az adóéven túlnyúló (az adóévek között). kamatláb. Kifizető hiányában a csereügyletből származó jövedelmet Önnek kell nyilvántartania ügyletenként. a másik ügylet veszteségével! 174. sorait! A 230. A csereügyletből származó jövedelmet vagy veszteséget a kifizető (kifizető hiányában a magánszemély) állapítja meg. adóelőleg levonási kötelezettség. az ezt terhelő 25% adót. 125 Szja-törvény 67. Fontos! Nem számítható össze az egyes ügyleteken elért jövedelem. csereügyletből származó jövedelem együttes összegét írja be a 173. Ezt adókiegyenlítéssel teheti meg.

Amennyiben a 2010. árura kötött ügylet. sorok) útmutatójánál találja meg. akkor e jövedelmét ennek a sornak a „d” oszlopában.136 Fontos! Fentiekből következik. • Amelyet bármely EGT-államban vagy egyébként olyan államban működő pénzpiacon tevékenységet folytató befektetési szolgáltatóval kötöttek. az összes lezárt ügyleti nyereség és az összes lezárt ügyleti veszteség összevetése alapján kell jövedelmet vagy veszteséget számítani. az adóévben megkötött valamennyi ügylet minden adatát tartalmazó. Az adókiegyenlítés továbbra is csak az adóévben vagy az azt megelőző két évre eső ügyleti veszteség esetén van mód a veszteség elszámolására.ha az adott állam nem EGT-állam. pénzügyi elszámolással lezáródó azonnali ügylet. a következők alkalmazásával. amely esetében megtörtént a pénzbeli elszámolás.amelyre vonatkozóan a magánszemély rendelkezik az adókötelezettség megállapításához szükséges. valamint a szolgáltatás keretében devizára/valutára kötött. évben. amely állammal a Magyar Köztársaságnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. évtől kezdődően a jövedelem számításakor. az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek összeszámítása. és . A jövedelem utáni adót a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig kell megfizetnie. Abban az esetben. azaz 2008. További lényeges kérdés. az adókiegyenlítés számítására készített tábla (212-220. a pénzben elszámolt ügyleti veszteségei . a befektetési szolgáltató által a nevére kiállított igazolással. évben elért – pénzben elszámolt – ügyleti nyereségei együttes összege több mint az Önt terhelő – pénzben elszámolt – ügyleti veszteségei együttes összege. és . Ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül továbbá az az ügylet: • Amely a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által felügyelt tevékenység tárgyát képezi. a 20%-os adót pedig az „e” oszlopában kell bevallania. és . Ellenőrzött tőkepiaci ügylet a – csereügyletnek nem minősülő – pénzügyi eszközre. ha a 2010.az adott állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által felügyelt tevékenység tárgyát képezi. amennyiben az megfelel az ügyletre vonatkozó rendelkezéseknek. biztosított az említett felügyeleti hatóság és a PSZÁF közötti információcsere. hogy lezárult ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek csak azt az ügyletet lehet tekinteni. Az adókiegyenlítés részletes szabályait a 1053-06-01-es lapon található.

Az adókiegyenlítés alkalmazására a 1053-06-01-es lap 212-220. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletről kiállított bizonylaton a külföldi pénznemben feltüntetett adatokat a kifizető a szja-törvény szabályai szerint. Vállalkozásból kivont vagyonként adóköteles az a jövedelme is. akkor az értékpapír névértékéből. sor). majd az értékpapírt ellenőrzött tőkepiaci ügylet keretében átruházta.137 együttes összege meghaladja a pénzben elszámolt ügyleti nyereségei együttes összegét. Ebben a sorban kell a jövedelmet szerepeltetnie akkor is. illetőleg a társas vállalkozásban fennálló tagi jogviszonyának megszűnése következtében jövedelmet szerzett. az ügylet során megszerzett bevétel adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia (10. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekről a befektetési szolgáltató bizonylatot állít ki. Abban az esetben. Ha az ellenőrzött tőkepiacra bevezetett értékpapírban az ellenőrzött tőkepiacra kerülés előtt. egyéb szervezet is akkor. december 31-e után jutott adófizetés nélkül értékpapír formájában a vagyonnövekményhez. ha Ön MRP szervezet tagja volt és a szervezet 2010-ben történő megszűnése következtében jutott jövedelemhez. jegyzett tőkéjének tőkekivonás útján történő leszállítása. ha a társasági adónak megfelelő adó alanya. Az ellenőrzött tőkepiacon értékesített értékpapírokból származó jövedelem megállapítására az árfolyamnyereségből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni (166. sort akkor is ki kell töltenie. sor). de legfeljebb a bevételből a vagyonnövekménynek megfelelő részre. a cégbejegyzési eljárás megszüntetésére tekintettel szerzett. forintra átszámítva is feltünteti. az árfolyamnyereségre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia (166. ha Ön az ellenőrzött tőkepiaci ügylet során kereskedelmi árut ruházott át. amelyet a társas vállalkozás cégbejegyzési kérelmének elutasítására. valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogokra előírt nyilvántartást vezetnie oly módon. 175. sorai szolgálnak. akkor annak összegét kell ennek a sornak a „d” oszlopába beírnia a kapott igazolás alapján. Önnek 2010. amely alapján Önnek kell az értékpapírra. A veszteség összegét. hogy abból az adókötelezettségét meg tudja állapítani. Ne feledje. ha adókiegyenlítést nem kíván (vagy nem tud) igénybe venni. sor). e sor „a” oszlopában kell bevallania. Ön társas vállalkozás tagjaként jegyzett tőkeemelés vagy átalakulás során 2007. évben az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből vesztesége keletkezett. a 174. sor: A vállalkozásból kivont jövedelem és adója Ha Ön 2010-ben a társas vállalkozás jogutód nélküli megszűnése. A vállalkozásból kivont vagyon adókötelezettsége szempontjából társas vállalkozásnak tekintendő az alacsony adókulcsú államnak nem minősülő országban székhellyel rendelkező jogi személy. .

egybefüggően 90 napnál hosszabb idejű bérbeadása. és az erről szóló igazolást az önkormányzat jegyzője Önnek kiadta. akkor tételes átalányadózás esetén közülük csak egy ingatlanában folytathatja ezt a tevékenységet. hanem az önkormányzatnál bejegyzett fizetővendéglátóként. ha Ön magánszállásadási tevékenységét nem egyéni vállalkozóként végzi.127 Az adó összegét nem befolyásolja. akkor 2010-re a tételes átalányadózás választásáról a 2009. e sor „e” oszlopában kell szerepeltetnie. a kiadást követő 15 napon belül az állami adóhatóságnál bejelentette. ha a kifizető az adót nem vonta le. ha Ön e tevékenységét nem egész évben gyakorolta. ha a szálláshely hasznosítása a tulajdonában vagy haszonélvezetében lévő lakásában vagy üdülőjében történik. A tételes átalányadózást akkor választhatta. úgy ennek a sornak az „e” oszlopában az éves átalányadó összegét kell feltüntetnie. sor: A fizetővendéglátó tételes átalányadója126 Amennyiben Ön a fizetővendéglátásból származó jövedelme után 2010-ben a tételes átalányadózás szabályai szerint adózik. Olvassa el a 1053-09-es laphoz készült útmutatót is! Nem minősül fizetővendéglátó tevékenységnek és így tételes átalányadózásra sem jogosít a szálláshelynek vagy egy részének ugyanazon vendég számára történő. Ebben a sorban adatot csak akkor kell feltüntetnie. Ha több lakással vagy üdülővel rendelkezik. § (4) bekezdés . de a tulajdonába még nem került értékpapírok együttes könyv szerinti értékét.138 A jövedelem utáni 25%-os adókötelezettséget. Amennyiben már korábban is nyilvántartott fizetővendéglátó volt. és ennek tényét. ellenérték nélkül kapott életjáradékból és az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelmével együtt az 100 000 forintot meghaladta. A megszerzésre fordított értéket az árfolyamnyereségből származó jövedelemre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani. ha a vállalkozásból kivont jövedelme az osztalékból. A tételes átalányadózásra csak akkor jogosult. Az 100 000 forint alatti jövedelmet is be kell vallania akkor. évről szóló 0953-as személyi jövedelemadó bevalláson kellett nyilatkoznia. amely kiadott szobánként évi 32 000 forint. amely meghaladja a magánszemély részére még járó. 126 127 Szja-törvény 57/A. E tevékenységére tekintettel Önnek egészségügyi hozzájárulást is fizetnie kell. az árfolyamnyereségből. § Szja-törvény 57/A. és adózására a 2009-es évre nem a tételes átalányadózást választotta. 176. Az MRP szervezet megszűnése esetén a bevételnek az a része minősül jövedelemnek.

Ha Ön 2010-re a tételes átalányadózást választotta ugyan. Amennyiben Ön 2011-re is a tételes átalányadózást választja. hogy a vállalkozói osztalékalap után egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége is lehet. ha a tételes átalányadózás választása jogszerű volt. a fizetővendéglátásból származó bevétel adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelmekre (10. 177. évben a személyi jövedelemadó hatálya alól tért át a társasági adó hatálya alá és a megszűnésig a vállalkozói személyi jövedelemadó szabályai szerint adózott. akkor erről a 1053-01–es lap 130. sor) vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia. évben megszüntette. Ha 2011-re-ra nem kíván a fizetővendéglátásból származó jövedelme után tételes átalányadót fizetni. a megszűnést követően érkező bevételét és felmerülő költségét. az erre tekintettel az Önt megillető. A tételes átalányadót ekkor arányosan annyi negyedévre kell megfizetnie. de a választás feltételei már a választáskor sem valósultak meg. Amennyiben 2010-re nem a tételes átalányadózási módot alkalmazta. Abban az esetben. sorában nyilatkozzon. ha az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010. Ne felejtse le. de a választást követően az alkalmazhatóság bármely feltételének a tevékenység gyakorlása már nem felelt meg.128 akkor annak a negyedévnek az első napjától. ha a fizetővendéglátó tevékenységét megszüntette. sor: Az egyéni vállalkozó vállalkozói személyi jövedelemadója és vállalkozói osztalékalap utáni adója Amennyiben Ön egyéni vállalkozóként 2010-re a vállalkozói személyi jövedelemadózást választotta. például ha a 2010. amely negyedévben a változás bekövetkezett. úgy azt nem kell jelölnie. sor) vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia. de 2011-re ezen a módon kíván adózni. a megszűnés időpontját megelőzően szerzett bevételnek.139 Abban az esetben. § (5) bekezdés . akkor a 1053-01-es lap 129. Akkor is ezt a sort kell kitöltenie. 128 Szja-törvény 57/A. ahány negyedévre a tételes átalányadózás alkalmazható volt. akkor ezt a sort a 1053-13-as laphoz készült útmutató segítségével tudja kitölteni. sorában kell erről nyilatkoznia. úgy e tevékenységből származó egész évi bevétel adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelmekre (10. illetve felmerült költségnek kell tekintenie.

A kamatkedvezmény utáni adót évenként utólagosan kell megállapítani az adóév végén az adóévben ténylegesen megfizetett. és a fennálló követelésre a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összege. sorok „d” és „e” oszlopainak jövedelem és adó összegeit. vagy ha a szokásos piaci kamat ennél bizonyítottan alacsonyabb. akkor a hitel visszafizetésének napjára kell a kamatkedvezményből származó jövedelmet megállapítani. Ha Ön külföldi cégtől kedvező kamatozású vagy kamatmentes hitelt kapott. december 31-ig hatályos rendelkezéseket kell alkalmaznia. felszámolás. 179. A kamatkedvezmény129 után az adó 54%. sor: Egyéb forrásadós jövedelmek és ezek adója Ha Önnek olyan – úgynevezett forrásadós – jövedelme is volt. évi jövedelem számításánál figyelembe veendő összeg 129 Szja-törvény 75. Ne felejtse el beírni az „a” oszlopban fehéren hagyott téglalapba a jövedelem megnevezését. az életjáradék egy összegben történő megváltásából származó jövedelmet és 25%-os adóját is akkor. évi személyi jövedelemadó kötelezettség kiszámításánál. ha Ön a kölcsönszerződést 2003. akkor a hitel visszafizetésekor (átvállalásakor) érvényes jegybanki alapkamattal kell számolni. Itt kell szerepeltetni pl. és a december 31-én érvényes jegybanki alapkamat szerint számított összeg különbözeteként. akkor a szokásos piaci kamattal számított kamat különbözete után. akkor a kamatkedvezmény miatti adót Önnek kell megfizetnie. ennek adóját pedig az „e” oszlopban tüntesse fel. § (2) bekezdés . ha az adót a kifizető nem vonta le. Ha a hitel visszafizetése év közben megtörtént. sor: A 2010. 180. Abban az esetben. és e jövedelme után 44%-os adót kell fizetnie. a csőd. sorokban megjelölt jövedelmek között külön nincs megnevezve. mert abból a kifizető nem vonta le az adót és a 161-177. amelyet azért kell bevallania. Ha a hitel visszafizetése év közben megtörtént. végelszámolás keretében kifizetett jövedelmet helyettesítő felelősségbiztosítási kártérítésből. Az „e” oszlop összesített adatát kell a 61. november 30-ig megkötötte. akkor a futamidő végéig a kamatkedvezményből származó jövedelmének adókötelezettségére a 2003. A fizetendő adó összegét az adott jövedelemre érvényes adókulcs alkalmazásával állapítsa meg. akkor e sor „d” oszlopában a jövedelmet. A kamatkedvezményt ekkor évenként utólagosan kell megállapítani az adóév végén az adóévben ténylegesen megfizetett. sor: Az elkülönülten adózó jövedelmek és azok adója Ebben a sorban összegezze a 161-178. sornál leírtak szerint figyelembe vennie a 2010.140 178.

és adja hozzá a 177.és külföldi) bevétele alapján adókötelezettség terheli. A külföldi pénznemben megszerzett kamatjövedelemből az adót ugyanazon külföldi pénznemben kell megállapítani. olyan külföldi pénznem esetében. merült fel kiadása. Az így kapott összeget kell az éves összes jövedelem (28. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján.141 Ebben a sorban a 179. pénzügyi eszköznek nem minősülő vásárolt jog. vagy az adóév utolsó napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. a dematerializált értékpapír értékpapírszámlán történő jóváírása napján. • a külföldi pénznemben megfizetett adó esetében – a magánszemély döntése alapján – a teljesítés időpontjában. sor „d” oszlopában szereplő ingatlanértékesítésből származó jövedelem összegét. 1053-05 lap külföldről származó jövedelmek A külföldi pénznemről történő átszámítás A Magyarországon belföldi illetőségű magánszemélyt a jövedelemszerzés helyétől függetlenül az összes (bel. • értékpapír átruházása esetén a szerzési érték tekintetében az értékpapír tulajdonjogának megszerzése. A külföldi pénznemről történő átszámítás: • bevétel esetében a bevételszerzés időpontjában. sor) kitöltésénél számításba venni. ha nemzetközi egyezmény ettől eltérően nem rendelkezik. vásárolt követelés átruházása esetén a szerzési érték tekintetében a megszerzéskor. . levonni és a kamatjövedelem megszerzésének időpontjában érvényes árfolyamon átszámítva. Amennyiben Önnek a 2010. • az egyéb nem említett pénzügyi eszközre kötött ügylet esetén az ügylet teljesítésének (lezárásának) időpontjában. • kiadás esetében a teljesítés időpontjában. adóévben külföldi pénznemben keletkezett bevétele. sor „d” oszlopába írt összegből vonja le a 161. euróban megadott árfolyam alapulvételével kell forintra átszámítani. az adó mértékének meghatározásához a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos devizaárfolyamának. • dolog. az MNB által közzétett. sor „a” oszlopába írt vállalkozói osztalékalap összegét. forintban kell megfizetni.

illetve – külföldi pénz vétele esetén – megelőző 15 napon belül pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló. A külföldről származó. Külföldről származó. az MNB által közzétett. 186. a forintra történő átszámításra az ügyletben alkalmazott árfolyamot kell figyelembe venni. sor: Árfolyamnyereségből származó jövedelem és adója Ha Ön belföldi illetőségű és árfolyamnyereség jövedelme után olyan országban is adót fizetett. viszonosság vagy külföldi jog alapján a megfizetett adó összegéből visszajár. akkor ebbe a sorba a külföldről származó osztalék teljes összegét írja be. euróban megadott árfolyamot alkalmazza. a nevére kiállított bizonylattal. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot. különadózó jövedelmek 185. és 187. vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki. amely országgal nincs a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. sor: Osztalékból származó jövedelem és adója Ha Ön 2010-ben külföldről kapott osztalékot. a figyelembe vett árfolyamot a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz. . külföldi pénznemben megszerzett osztalékjövedelmét forintra átszámítva kell a bevallásban szerepeltetnie. értékpapír tulajdonjogának megszerzése) A külföldi pénznemben keletkezett bevétel esetében • ha a bevétel adóelőleg-levonásra kötelezett kifizetőtől származik. I. a kifizető az adóelőleg megállapításához. de legalább a jövedelem 5%-ának megfelelő összeget meg kell fizetnie. és rendelkezik – a külföldi pénz eladása esetén – követő 15 napon. olyan külföldi pénznem esetében. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján. vagy • ha a magánszemély (választása szerint) az adóelőleg. akkor a külföldön megfizetett adóval a 25%-os adó csökkenthető.142 Ha a magánszemély a bevételt külföldi pénznemben szerezte. a külföldön megfizetett adóval akkor is csökkenthető a 25%-os adó. (értékpapír-átruházás. adó megállapításához a bevétel forintra történő átszámítására a megszerzés napját megelőző hónap 15. Ha olyan országban fizetett adót. Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg. amely országgal van a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. amely nemzetközi szerződés. Ha külföldi pénz eladása/vétele ügyletben történt.

Olvassa el ezekhez a sorokhoz írt útmutatót. majd forintra átszámítva kell a bevallásában szerepeltetnie.143 Kifizető hiányában az osztalék jövedelemadóját Önnek kellett megállapítania. A bevallás 05-ös lap. külföldi pénznemben megszerzett kamatjövedelemből az adót ugyanazon külföldi pénznemben kell megállapítani. sorba beírni. 188. sorok) és a megfizetett összeget a 74. viszonosság vagy külföldi jog alapján Önnek az osztalék jövedelme után külföldön megfizetett adóból visszajár. akkor a külföldön igazoltan megfizetett. Ezért ne felejtse el a 1053-C lapon az adott negyedév kötelezettségeként sem bevallani (70-73. Amennyiben az osztalékjövedelmét az Európai Unió tagállamában elismert piacnak minősülő (de nem Magyarországon működő) tőzsdéjére bevezetett értékpapírból szerezte 2010. az egyezmény szerint levonható adó forintra átszámított összegét (05-ös lap egyéb adatok között szereplő összeg) a 25%-os adóból vonja le és a különbözetként jelentkező adót írja be e sor „c” oszlopába. sor: Kamatból származó külföldön (is) adóköteles jövedelem és adója Ha Ön 2010-ben külföldről (is) kapott kamatjövedelmet. A bevallás 195. és a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hónap 12-éig megfizetnie. amely a nemzetközi szerződés rendelkezése. Figyeljen arra. vagyis a „c” oszlopban adóként az osztalékjövedelem legalább 5%-át szerepeltetnie kell. évben. akkor az adó mértéke 10%. az osztalék külföldön is adóztatható. Ha az osztalék forrása szerinti országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. amellyel van kettős adóztatást kizáró egyezményünk és az egyezmény alapján. A külföldről származó. akkor ebbe a sorba a külföldről származó kamatjövedelme teljes összegét is írja be. amely olyan országból származik. sorában ne felejtse el feltüntetni azt a kamatjövedelmét és a külföldön megfizetett adót. Ha a külföldön megfizetett adó azonos a 10. amely olyan . Ne felejtse el az egyéb adatok között a 05-ös lapon az előzőek szerinti osztalékjövedelmét és a külföldön megfizetett adót feltüntetni. 25%-os adóval vagy annál több. hogy legalább 5% adót Magyarországon is fizetnie kell az ilyen osztalékjövedelem után. akkor a „c” oszlopba nullát írjon! Nemzetközi egyezmény hiányában a külföldön igazoltan megfizetett adó (05-ös lap egyéb adatai között szereplő) ugyancsak beszámítható úgy. hogy nem veheti figyelembe külföldön megfizetett adóként azt az összeget. egyéb adatok között ne felejtse el feltüntetni azt az osztalékjövedelmét és a külföldön megfizetett adót.

Nemzetközi egyezmény hiányában a külföldön igazoltan megfizetett adó (196. és a különbözetként jelentkező adót írja be e sor „c” oszlopába. sor „b” oszlopában szereplő összeg) a 20%-os adóból vonja le. 190. sorok „b” és „c” oszlopainak jövedelem és adó összegeit. vagyis az „c” oszlopban adóként a kamatjövedelem legalább 5%-át szerepeltetnie kell. amely országgal nincs a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. A külföldről származó. de legalább a jövedelem 5%-át meg kell fizetnie. sorban kell feltüntetni a kamatjövedelmét és a külföldön megfizetett adót. külföldi pénznemben megszerzett jövedelmének forintra történő átszámításával kapcsolatos tudnivalókat a külföldi pénznemről történő átszámítás szabályainál találja. sor: A vállalkozásból kivont jövedelem és adója Ha Ön belföldi illetőségű és a vállalkozásból kivont jövedelme után olyan országban is adót fizetett. a kamat külföldön is adóztatható. Az „c” oszlop összesített adatát kell a 61. Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg. akkor a külföldön igazoltan megfizetett. Ha a külföldön megfizetett adó azonos a 20%-os adóval vagy annál több. A forrásadó külföldön megfizetett adónak minősül. akkor az „c” oszlopba nullát írjon és értelemszerűen ekkor is a 195. amely a magánszemély számára külföldön nem jár vissza. sor: A 2010. amely országgal van a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. mely a nemzetközi szerződés rendelkezése. Ha olyan országban fizetett adót. . évi személyi jövedelemadó kötelezettség kiszámításánál. így a forrásadó csökkenti a Magyarországon fizetendő adó összegét. a külföldön megfizetett adóval akkor is csökkenthető a 25%-os adó. sor „b” oszlop) ugyancsak beszámítható úgy. az egyezmény szerint levonható adó forintra átszámított összegét (196.144 országból származik. Ha a kamat forrása szerinti országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. 189. külföldi jog (viszonosság) alapján a megfizetett adó összegéből visszajár. hogy legalább 5% adót Magyarországon is fizetnie kell az ilyen kamatjövedelem után. évi összes külföldön is adózott jövedelmek és adójuk Ebben a sorban összegezze a 185-189. akkor a külföldön megfizetett adóval a 25%-os adó csökkenthető. A forrásadó mértéke 20%. A megszerzett kamatjövedelem külföldön megfizetett adója a Magyarországon fizetendő adót csökkenti. amellyel van kettős adóztatást kizáró egyezményünk és az egyezmény alapján. sornál leírtak szerint figyelembe vennie a 2010.

de a kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint ez a jövedelme csak belföldön adóztatható. a megszerzés évének utolsó napján érvényes euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámolásnál figyelembe vennie.145 A 2010. amelyik külföldről származott. mely országgal van kettős adóztatást kizáró egyezményünk. A törvény szerinti adómentességek értelemszerűen a külföldről származó bevételekre is vonatkoznak. Az ilyen jövedelmét a bevallásnak abban a sorában kellett szerepeltetnie. amely országgal nincs a kettős adóztatás elkerüléséről egyezményünk. sorhoz készült magyarázatban találja meg. a kettős adózást kizáró egyezmény alapján vagy annak hiányában csak belföldön adóztatható jövedelem Ebben a sorban akkor szerepeltessen adatot. 192. 194. 193. amely a jövedelemszerzés jogcímének (pl. és az egyezmény lehetővé teszi az osztalék külföldön történő adóztatását is. azokat összegezve írja be ebbe a sorba. ha Önnek volt olyan jövedelme is 2010-ben. önálló. Amennyiben az előzőek szerinti jövedelme is volt. nem önálló tevékenységből. Egyéb adatok a külföldről származó jövedelmekről A külföldön megfizetett adót a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamának alapulvételével kell forintra átszámítania. ha Ön olyan államban belföldi illetőségű társaságtól szerzett osztalék címén jövedelmet. a külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét pedig az „c” oszlopba kell beírnia. A külföldről származó osztalék adókötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket a 187. ezért az ilyen jövedelmeit bevallania nem kell és ebben a sorban sem kell szerepeltetnie. Az osztalékból származó jövedelmet a „b” oszlopba. ha a külföldi adót olyan pénznemben állapították meg. illetőleg olyan országból származott. sorból a külföldön is adóztatható osztalék a kettős adózást kizáró egyezmény hiányában és a külföldön megfizetett adó . sorból a külföldön is adóztatható osztalék a kettős adózást kizáró egyezmény alapján és a külföldön megfizetett adó Ebben a sorban akkor kell adatot szerepeltetnie.) megfelel. sor: Külföldről származó. sor: A 187. amely a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szerepel. Abban az esetben. szellemi tevékenységből stb. akkor a Magyar Nemzeti Bank által közzétett. ha az ebből származó jövedelem Magyarországon adóztatható. és ezen jövedelme után külföldön nem fizetett adót. sor: A 187. sor) kitöltésénél figyelembe venni. II. évi jövedelem számításánál a „b” oszlopban szereplő összeget kell az éves összes jövedelem (28.

mely országgal van kettős adóztatást kizáró egyezményünk. sorban feltüntetett jövedelme után külföldön igazoltan megfizetett jövedelemadó forintra átszámított összegét kell szerepeltetnie. illetve ellenőrzött tőkepiaci ügyletek – az adókiegyenlítés összegének megállapítása . A 1053-06-01-es lap az ingatlan. 196. a kettős adózást kizáró egyezmény alapján és a megfizetett adó Ebben a sorban akkor kell adatot szerepeltetnie. A külföldön tartozatlanul megfizetett adót az adott állam adóhatóságától kérheti vissza. a kettős adózást kizáró egyezmény hiányában és a külföldön megfizetett adó Ha Ön olyan országban illetőséggel rendelkező társaságtól szerzett kamatból származó jövedelmet. sor „d” oszlopban szereplő jövedelem után külföldön megfizetett adó Ha Ön a 26.146 Ha Ön olyan országban illetőséggel rendelkező társaságtól szerzett osztalékjövedelmet. sor: A 25. sorból a külföldön is adóztatható kamat. amely országgal nincs kettős adóztatást kizáró egyezményünk. ha Ön olyan államban belföldi illetőségű társaságtól szerzett kamat címén jövedelmet. sor: A 188. amely országgal nincs kettős adóztatást kizáró egyezményünk. a külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét pedig az „c” oszlopba kell beírnia. sor: A 26. sor „d” oszlopban szereplő jövedelem után külföldön megfizetett adó Ebben a sorban a 25. sorban is szerepeltetett jövedelmet. akkor ebben a sorban a jövedelme után külföldön igazoltan megfizetett jövedelemadó forintra átszámított összegét kell feltüntetnie. akkor ezen jövedelmet írja be ennek a sornak a „b” oszlopába. nemzetközi szerződés. sorból a külföldön is adóztatható kamat. A külföldről származó kamat adókötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket a 188. A külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét e sor „c” oszlopában kell szerepeltetnie. A kamatból származó jövedelmet a „b” oszlopba. A külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét e sor „c” oszlopában kell szerepeltetnie. Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg. és az egyezmény lehetővé teszi a kamat külföldön történő adóztatását is. 198. 195. sorhoz készült magyarázatban találja meg. amely Önnek törvény. 197. akkor ezen osztalékjövedelmet írja be ennek a sornak a „b” oszlopába. viszonosság vagy a külföldi jog alapján visszajár. vagyoni értékű jog értékesítése. sor: A 188.

sor: A 2008. Ebbe a sorba legfeljebb a 200. sorokat töltse ki! Ha Ön a 2008. évben cél szerint felhasználta. sorába is átírnia! . évben ingatlan értékesítéséből származott jövedelme. akkor a fennmaradó összeget ebbe a sorba írja be. évi ingatlan. a megállapított. A 2008. Amennyiben Ön a 2008. évben cél szerinti felhasználás (a még figyelembe vehető összeg a 2008. a cél szerint felhasznált résznek („a” oszlop) és a hatályos adókulccsal megállapított adóját („b” oszlop) írja ebbe a sorba. akkor a 200. sor: Adókiegyenlítés miatt befizetett adóként 2009. de csak abban az esetben. 202. évben cél szerint felhasználta a 2008. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adója A 2008. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adóját ebbe a sorba a 0853-05-01 lap 161. akkor erre is legyen figyelemmel! 200. évi bevallásában is figyelembe vett adókiegyenlítést a jövedelem cél szerinti felhasználására tekintettel. évi ingatlanértékesítés jövedelmét (vagy annak egy részét) és erre tekintettel a 2009. megfizetett adó címén levonással érvényesíthet. évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából a 2010. évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából) Ha a 2008. bevallott és megfizetett adó mértékéig az ingatlan átruházását követő két évben adókiegyenlítésre jogosult. évi ingatlan átruházásból származó jövedelem bevallott és megfizetett adója! Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75. évben még figyelembe vesz cél szerinti felhasználást. sor „b” oszlopának és a 201. vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása Amennyiben Önnek 2008. sor „e” oszlopából írja át. amelyet a cél szerinti felhasználás évéről szóló bevallásában. – 202. ha ezt az összeget már megfizette. sor: A 2010. évben ingatlan értékesítésből származó jövedelmét a 2010. évben figyelembe vett összeg Amennyiben 2009. A felhasználás összege nem lehet több mint a 2008. vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelmek alapján az adókiegyenlítés levezetése I.147 Az ingatlan. sor „b” oszlopának a különbözetét írhatja be cél szerinti felhasználásként. évi bevallásában adókiegyenlítést érvényesített. 201.

– 206. de csak abban az esetben. évben értékesített ingatlant. évben cél szerinti felhasználásként még figyelembe vehető összeget (a 204. évi ingatlan értékesítés jövedelmének alapja és adója . ebbe a sorba. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adója A 2009. évben cél szerinti felhasználás esetén még figyelembe vehető összeg a 2009. III. amelyet a cél szerinti felhasználás évéről szóló bevallásában. évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából Abban az esetben. évi ingatlan átruházásból származó jövedelem bevallott és megfizetett adója! Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75. akkor ebbe a sorba a 2011. évi ingatlan. évben ingatlan értékesítésből származó jövedelmét a 2010. sor: A 2010. évben ingatlan értékesítéséből származott jövedelme. évben cél szerint felhasználta. sor: A 2010. ha ezt az összeget már megfizette. sorokat töltse ki! Ha Ön a 2009.148 II. akkor a 204. sor: A 2009. a megállapított. A 2009. évi ingatlan. Amennyiben Ön a 2006. sorába is átírnia! 206. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adóját ebbe a sorba a 0953-05 lap 161. sor „b” oszlopának az összegével egyezhet meg. az „a” oszlopba a felhasználás alapját és a „b” oszlopba az adóját írja be. ha Ön a 2009. sor: A 2011. és a számított jövedelem adóját nem használta fel cél szerint részben vagy egészben. évben cél szerinti felhasználás Ha a 2009-ben értékesített ingatlan jövedelmének egy részét. sor „b” oszlopába és a 205. A 2010. vagyoni értékű jog értékesítésből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása Amennyiben Önnek 2009. bevallott és megfizetett adó mértékéig az ingatlan átruházását követő két évben adókiegyenlítésre jogosult. vagyoni értékű jog értékesítésből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása 208. évben cél szerint felhasználta. sor „b” oszlopába írt összegek különbözetét) írja be. megfizetett adó címén levonással érvényesíthet. A felhasználás összege nem lehet több mint a 2009. sor „e” oszlopából írja át. Az ebben a sorban szereplő összeg legfeljebb a 204. akkor erre is legyen figyelemmel! 204. évi bevallásában is figyelembe vett adókiegyenlítést a jövedelem cél szerinti felhasználására tekintettel. vagy egészét a 2010. 205.

ha az adókiegyenlítésre jogosító összegnek fedezete van. Adókiegyenlítésre akkor van lehetősége. 130 131 Szja-törvény 67/A. ha Ön a 2010. § (6)-(8) bekezdés . december 31-éig lezárult ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem/veszteség alapján az adókiegyenlítés számítása 2008. sor: A 2011. évtől kezdődően nem a jövedelemnek kell fedezetet nyújtania a veszteségre. évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából) Abban az esetben. vagy a 162. A kiszámítását a jövedelem és a veszteség összege adókulccsal meghatározott szorzatainak összehasonlítása alapján kell elvégezni. 2008. vagyoni értékű jog jövedelmének adóját 2010. vagy egy részét cél szerint felhasználta. A felhasználás összege nem lehet magasabb összeg. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből130 származó jövedelem/veszteség és adójának részletezése A 2010. és a 161. Továbbra is csak az adóévben vagy az azt megelőző két évre eső ügyleti veszteség esetén van mód a veszteség elszámolására. évben értékesített ingatlan után a számított jövedelem adóját nem használta fel cél szerint részben vagy egészben. mint az ingatlan. évben cél szerinti felhasználásként figyelembe vehető összeg (a 2010. január 1-jétől az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség elszámolási szabályaiban is változás történt. azaz rendelkezik adókiegyenlítési kerettel. évben értékesített ingatlan. akkor ebbe a sorba a 2011. évi cél szerinti felhasználás Ezt a sort akkor töltheti ki. 209. évben képződött és 2010. sorába is átírnia! 210. évben cél szerinti felhasználásként figyelembe vehető összeget írja be. évben ingatlant értékesített és az értékesítés jövedelmének adóját. § Szja-törvény 67/A. akkor az „a” oszlopba a jövedelmet és a „b” oszlopba az adót írja be.149 Ha Ön a 2010. Bevezette a jogalkotó az adókiegyenlítés131 fogalmát. évtől kezdődően. sor: A 2010. évben cél szerint felhasználta. vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem bevallott adójának összege! Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75. ha a 2010. adókiegyenlítés formájában van Önnek lehetősége az ügyleti vesztesége figyelembevételére. sor „e” oszlopát kitöltötte. de 2008.

Ha a 2008. sorok „b” oszlopába írt adatok együttes összegét írja be.. sor „b” oszlopába írt összeggel. mind a kiegyenlítési keret összegét csökkentenie kell majd a 2010-ben figyelembe vett összeggel. a 2008. és 216-218. 212-214. Ezt kell összehasonlítani a 215. évben a 0853-as bevallásában. évben bevallott ellenőrzött tőkepiaci ügyletei jövedelmének és az adott év(ek)ben hatályos adókulcs szorzatával meghatározott összeg vehető figyelembe.. azaz a 212-214.150 Adókiegyenlítési keretként a 2008. . vagy a 2009. sor „c” oszlopába írt összeggel. ebbe a sorba. Adókiegyenlítésre jogosító összegként. a tábla megfelelő sorában csökkentő tételként ezt is figyelembe veheti. sorok: Az adókiegyenlítési keret megállapítása Ezekben a sorokban kell feltüntetni az adóévet megelőző két adóév és az adóév megállapított jövedelme és a 20% mértékű adókulccsal meghatározott adó összegét. és a 2010. Ezt kell összehasonlítania a 219. 2009. 216-218. 2009. Az egyes adóévekhez tartozó összegeket külön-külön kell meghatározni a 212214. 219. évben bevallott ellenőrzött tőkepiaci ügyletei veszteségei összegének és az adott év(ek)ben hatályos adókulcs szorzatával meghatározott összeg vehető számításba. sor: Az adókiegyenlítési keret összesen Az adókiegyenlítési keretet. sorok „c” oszlopába írt adatok együttes összege. Adókiegyenlítés számítása során. ha ebben az évben érvényesít adókiegyenlítést. sorok: Az adókiegyenlítésre jogosító összeg megállapítása Ezek a sorok szolgálnak az adóévi és az adóévet megelőző két adóév vesztesége és a 20% mértékű adókulccsal kiszámított adókiegyenlítésre jogosító összeg beírására. úgy értelemszerűen a következő évben mind a kiegyenlítésre jogosító. évi 0953-as bevallásában Önnek az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből vesztesége származott. sor: Az adókiegyenlítésre jogosító összeg összesen Az adókiegyenlítésre jogosító összeg a 216-218. sorokban. és a 2010. Vegye elő a 0853-as és 0953-as bevallásait! 215.

mely után 25% mértékkel adót kell fizetnie. sor „c” oszlopában feltüntetett összeget kell átírnia a 1053-C lap75. amikor Ön a jogosultságához kapcsolódó bevételét cseréli el. befizetett adóként figyelembe vehető összeg feltüntetésére. hogy ez Önre és a másik szerződő félre nézve is kockázatot jelent. sor „c” oszlopában feltüntetett összeggel. Az összeget úgy számíthatja ki. ha Ön egy kötelezettségéhez kapcsolódó jövőbeni kiadását cseréli el egy másik jövőbeni kiadásra úgy. ha Ön deviza-. befizetett adóként figyelembe vehető összeg Ez a sor szolgál az adókiegyenlítés miatt. évben képződött és 2010. sor: Az adókiegyenlítés miatt. amennyiben a keret erre fedezetet nyújt. sorába. sor összegét írhatja ebbe a sorba. 222-229. de legfeljebb a 215. Ugyanez igaz arra az esetre is. vagy veszteséggel zárul. Ha a különbözet negatív.és kamatcsere (swap) ügylet alapján szerzett bevételének kizárólag az adott ügylettel közvetlenül összefüggő igazolt kiadásokat meghaladó része. azaz a 219. Csereügyletből származó jövedelem. december 31-éig lezárult csereügyletből132 származó jövedelem/veszteség megállapítása ügyletenként Csereügylet. Az adókiegyenlítés csak annyiban érvényesíthető. sor összegét. Az adott csereügylet vagy jövedelemmel. tőke. sorok: Az adott ügyletből származó jövedelem vagy veszteség 132 Szja-törvény 65/B. Ha a különbözet pozitív. A 220.151 220. A csereügyleti kiadásnak a csereügyleti bevételt meghaladó összege a csereügyleti veszteség. úgy jövedelme keletkezett. akkor vesztesége keletkezett az adott ügyleten. hogy a 215. A 1053-06-02-es lap a csereügyletből származó jövedelmek és adójuk részletezése A 2010. § . sor „b” oszlopában szereplő összeget összehasonlítja a 219.

egy későbbi veszteségét adókiegyenlítés formájában elszámolhatja. akkor ügyfélszolgálataink valamelyikén kérjen újabb lapot és azon folytassa a felsorolást. Az adóéven túlnyúló csereügyletből származó. az összeg 25% mértékű adóját az „e” oszlopába. – 237. A nyomtatványon az erre szolgáló helyen a lapszámot ne felejtse el feltüntetni. 232.152 A sor „b” vagy „c” oszlopába írja be a jövedelmét vagy veszteségét. hogy az adott ügylete eredményes vagy veszteséges volt abban az évben. . sor „d” oszlopába. A nyomtatványon az erre szolgáló helyen a lapszámot ne felejtse el feltüntetni. Eredmény esetén az adót meg kell fizetnie. Ha a nyomtatványon előnyomtatott sorok az adóéven túlnyúló ügyletekből származó jövedelem vagy veszteség feltüntetésére nem elegendőek. A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze. hogy a bevallásához hány darab 1053-06-02-es lapot csatol. de ugyan ezen ügyleten. Ugyanazon adóévben az adott ügylet vagy eredményes (jövedelem képződik) vagy veszteséges. sor: A csereügyletből származó veszteség összesen A sor „c” oszlopa szolgál az ügyletenként megállapított veszteség összesítésére. a 2010. Ha a nyomtatványon előnyomtatott sorok az ügyletekből származó jövedelem vagy veszteség feltüntetésére nem elegendőek. A 230. sorok: Az adott ügylet jövedelme vagy vesztesége Ezekben a sorokban kell feltüntetnie az adóéven túlnyúló csereügyletből származó ügyletenkénti jövedelmet vagy veszteséget. Az adott sorban tehát vagy a „b” és „c” oszlop. sor „b” oszlopában szereplő összeget kell átírnia a 1053-04-es lap 173. hogy a bevallásához hány darab 1053-06-02-es lapot csatol. A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze. sor: A csereügyletből származó jövedelem összesen A sor „b” oszlopa szolgál az ügyletenként megállapított jövedelem összesítésére. adóévben képződött jövedelem/veszteség ügyletenként és az adókiegyenlítés Az adóéven áthúzódó csereügylet esetében évente meg kell állapítania. 230. akkor ügyfélszolgálataink valamelyikén kérjen újabb lapot és azon folytassa a felsorolást. vagy a „d” és „e” oszlop lehet kitöltött. 231.

a göngyölítésre jogosító összegként („g” oszlop) a veszteség számított adóját kell figyelembe venni. A göngyölített keretbe („f” oszlop) a jövedelem megfizetett adója számít bele. mint az elnevezéséből is következik. Csereügyleti veszteséget. A kiegyenlítés elszámolása során az előbbi összegek göngyölített adatait vegye figyelembe. Az ugyanazon csereügylethez tartozó göngyölített keret összeg („f” oszlop) megegyezik az adókiegyenlítésre jogosító összeggel („g” oszlop). sor „d” oszlopába átírnia a 230. hogy az adóéven túlnyúló adott csereügyleteivel kapcsolatos adókötelezettségét követni tudja. 239. sor: Az ügyletekből származó veszteség összesen . A további években az adóéven túlnyúló csereügyletből származó jövedelem/veszteség nyilvántartása a következő a fentieken kívül: • Az adókiegyenlítési keretet növeli az adott csereügylet jövedelmének az adója. Csereügyleti jövedelem adóját (göngyölített keret összeg). 238. a jövedelem és a veszteség adójának az összehasonlítása. • Az adókiegyenlítési keretet és az adókiegyenlítésre jogosító összeget csökkenti az adott csereügyleti veszteség miatt már érvényesített adókiegyenlítés. évben elért csereügyletből származó jövedelmei összegét írja be. Ezt kell a 1053-04-es lap 173. Az adókiegyenlítés elszámolásához a nyilvántartást a következők szerint kell vezetni a csereügylet keletkezésének évéről szóló bevallásban bevallott: • • • • Csereügyleti jövedelmet. az ügyleteiről vezetett nyilvántartásában azonosítható módon kell vezetnie az egyes ügyletekkel kapcsolatos bevallási adatait is. sor: Az ügyletekből származó jövedelem összesen A „b” oszlopba a 2010. sor „b” oszlopába írt adatot is figyelembe véve. Az adókiegyenlítés. Csereügyleti veszteség adóját (göngyölítésre jogosító összeg). de legfeljebb az adókiegyenlítési keret összeg nagyságával.153 Ahhoz.

adóévtől a testkultúra. sor: Adókiegyenlítés miatt. Az ekho alkalmazására jogosító foglalkozások: • 2615 Könyv. évi CXX. Jogosulatlan ekho választás esetén a 1053-as bevallás szolgál a további ekho fizetési kötelezettség közlésére is. évben. azon magánszemélyek is választhatják e tevékenységre vonatkozóan az ekho szerinti adózást. Ön akkor választhatta az ekho szerinti adózást. társas vállalkozásban személyes közreműködésként. ha munkaviszonyban.és lapkiadó szerkesztője • 2616 Újságíró • 2617 Rádióműsor-. akik e célok elérésében közreműködnek. a 1053-as bevallásban kell az ekho-ról. 240. a bevallási kötelezettségét teljesítenie. Az ekho szerint adózott bevételeiről elsősorban azért kell a 1053-as bevallásában számot adnia. az adóévben befizetett adóként figyelembe vehető összeg Ebben a sorban az adókiegyenlítés miatt. sorába is beírni. évben hatályos 2005. különösen a sport fejlődésének előmozdítására figyelemmel. Figyelem! A 2010. évi CXX. törvény alapján a 2010. Törvény alapján valamely bevételének adózására a kifizetőnek írásban tett nyilatkozata szerint az ekho szabályai szerint tett eleget. sorok) 2010. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szerint adózott bevételek utáni adókötelezettség részletezése és bevallása133 Ha Ön a 2010. évi LXXXIII. televízióműsor-szerkesztő • 2619 Egyéb magasabb képzettséget igénylő kulturális foglalkozások • 2621 Író (újságíró nélkül) 133 2005. akkor a 1053-08-01-es lapot kell kitöltenie. akkor a 1053-08-02-es lapot kell csatolnia a bevallásához. vállalkozási szerződés vagy megbízási szerződés alapján a következőkben felsorolt FEOR besorolású foglalkozásúnak minősült. ha Ön teljes egészében átvállalja az ekho megfizetését. úgy a „d” oszlopba összegezve írja be a veszteségeit. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról (Ekho-törvény) . mert a szja-törvény alapján az éves összes jövedelem megállapításához figyelembe kell venni ezen jogcímen szerzett bevételeit is.154 Ha az áthúzódó csereügylete(i) között vannak veszteségesek. az adóévben befizetett adóként figyelembe vehető összeget tüntesse fel. ha még az ekho megfizetését is átvállalta a kifizetőtől. Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75. (265-267.

televízióműsor-szerkesztő munkatárs 3715 Könyv. előadóművész. fotó-és mozgófilmlaboráns 5342 Világosító és egyéb filmgyártási foglalkozású 5343 Díszletező. jelmeztervező. a korrektor. attól elválaszthatatlan módon vesznek részt. fotóművész 2629 Egyéb alkotóművész foglalkozások (díszlettervező. Ilyen foglalkozás különösen a fotóriporter. feltéve. szórakoztatási szolgáltatási foglalkozások. feltéve. a designer. bábművész 2632 Zenész. sportszervező. dramaturg) 2631 Színész. díszítő 5349 Egyéb kulturális. táncművész 3714 Rádióműsor-.155 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2622 Műfordító 2623 Képzőművész 2624 Iparművész 2625 Zeneszerző 2626 Rendező 2627 Operatőr. énekes 2633 Koreográfus.és lapkiadó-szerkesztő munkatárs 3721 Segédszínész 3722 Segédrendező 3723 Népzenész 3725 Cirkuszművész 3729 Egyéb művészeti foglalkozások 5311 Színházi fodrász 5312 Színházi kikészítő 5341 Fényképész. sport-. szakképzettséggel 3716 Hivatásos sportoló. a hangmérnök. sportmunkatárs. hogy azok a mű elkészítésének folyamatában alkotó jelleggel. hogy a magánszemély sportszervezettel . feltéve. hogy rendelkezik a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek szóló gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről jogszabályban meghatározott képesítéssel. továbbá a népi iparművész igazolvánnyal rendelkező magánszemély az igazolványban feltüntetett tevékenysége tekintetében 5349 Színházi öltöztető 7321 Színházi jelmezkészítő 7323 Színházi fejdíszkészítő 7335 Színházi lábbeli készítő 2618 Szakképzett edző. valamint FEOR számtól függetlenül a sportról szóló törvényben meghatározott sportszakember. képszerkesztő. -irányító. művészeti vezető.

hogy rendelkezzen bármilyen tevékenységgel összefüggésben munkaviszonyból. egyéni vállalkozói kivétként megszerzett olyan jövedelemmel.és járulékkötelezettséget az általános szabályok szerint teljesítette. általános szabályok szerint adózott jövedelemmel. hogy a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra. akkor az előzőekben jelzett. Feltétele még az ekho választásának. ha a magánszemély az adóév végéig rendelkezik a minimálbér (2010-ben 73 500 forint) tizenkétszeresének megfelelő. Az ekho 25 000 000 forintot meg nem haladó. és rendelkezik a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló jogszabályban meghatározott képesítéssel. társas vállalkozóként személyes közreműködés ellenértékeként. vállalkozási jellegű jogviszonyból származó. országos sportági sportszövetséggel fennálló jogviszonya keretében sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el. mérkőzésvezető. Amennyiben az előzőek szerinti jövedelem nem éri el a minimálbér tizenkétszeresét. a szövetség szabályzatában meghatározott sportszakembernek minősül. szakképzettséggel. 2008. Ennek feltétele. csak a havi minimálbért meghaladó jövedelemre alkalmazható a kedvezőbb szabály. .: devizában. kizárólag kifizetőtől a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megszerzett bevételre választható (pl. Ha Ön az adóév során legalább 183 napig nyugdíjas volt. Pl. évtől kezdődően. amely után az adó. gyúró. sportoktató (a sportág megjelölésével).156 vagy országos sportági szakszövetséggel. amilyen arányt e jövedelem a minimálbér tizenkétszeresében képvisel. a Magyarországon kívüli más EGT-állam polgára is jogosult az ekho választására. sportorvos. 25 000 000 forint a bevételi értékhatár akkor. de biztosított személy legyen valamely EGT-államban és rendelkezzen az illetékes hatóság erre vonatkozó E 101-es. vagy A1-es igazolásával. versenybíró. általános szabályok szerint adózott jövedelem nem volt feltétele az ekho választásának.: a munkaviszonyban folytatott ekho választására jogosító tevékenység esetén. önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet alapján ne tartozzon a magyar társadalombiztosítási jogszabályok hatálya alá. Nyugdíjas esetében a bevételi határ 25 000 000 forint. Sportszakember különösen a sportedző (a sportág megjelölésével). akkor a bevételi értékhatár a 25 000 000 forint olyan hányada. megbízási. értékpapírban vagy természetben megszerzett vagyoni értékre nem).

vagy a kifizetés időpontjában a nyugdíjjárulékot a járulékfizetés felső határáig már megfizette és erről a kifizetést megelőzően nyilatkozott.9% pedig egyéni nyugdíjbiztosítási járuléknak minősül. 25 000 000 forint bevétel elérését követően az ekho alkalmazására már nem nyilatkozhatott. és 260. amelyből 15% a magánszemélyt. sor „d” oszlop) figyelembe kell venni. a számla szerinti bevételére nem alkalmazhatja az egyszerűsített közteherviselés szabályai szerinti adózási módot) Abban az esetben.9%-a nyugdíjjáruléknak minősül! Ha Ön nyugdíjas. Abban az esetben. „b” oszlopban szereplő) összeget az összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelem nagyságának megállapítása során (a bevallás 28. sor „b”. (például. Az ekho alapjául szolgáló (254.1%-os ekho-t vont le.1% nyugdíjjárulék. akkor a 2010. legfeljebb a 25 000 000 forintos bevételi határt csökkentenie kell a társas vállalkozás bevételéből a társasági szerződésben az adózott eredményből Önt megillető résszel. A 2010. ha számlát bocsájt ki. országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet hivatásos sportolója. január 1-től 2010. Ha Ön áfa fizetésére kötelezett. míg 20% a kifizetőt terheli. Az ekho mértéke 35%. Az ekho alapja a bevétel egésze. hogy a részesedést Ön felvette-e. függetlenül attól. október 1-től a magán-nyugdíjpénztári tag magánszemélyt terhelő ekho-ból az ekhoalap 3. Az Önt terhelő ekho-t a kifizetőnek kellett megállapítania és levonnia. Ennek hiányában pedig a jegyzett tőkében való részesedése szerinti arányban Önt megillető bevétellel. míg 3. Nem választhatta az ekho-t arra a bevételére. augusztus 18-tól megszerzett bevételeire vonatkozóan. ha Ön 2010-ben országos sportági szakszövetség.9%-os ekho alapból 0. és ezért a kifizető az Önt terhelő . 1.5% személyi jövedelemadónak. akkor az összeghatár 50 000 000 forint a 2010. Figyelem! Amennyiben Ön magánnyugdíjpénztár tagja. 3. valamint a 277. ha Ön evás társas vállalkozás tagja. akkor az Önre vonatkozó bevételi határt csökkenti az a bevétel. akkor az ekho alapjának a megállapítása során az áfát figyelmen kívül kell hagyni. akkor az Önre vonatkozó. A 15%-os adóból 9. Amennyiben a feltételek megléte ellenére nem nyilatkozott.8% magánnyugdíjpénztári tagdíjnak minősül.157 Amennyiben Ön az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat.6% természetbeni egészségbiztosítási járuléknak. szeptember 30-ig terjedő időszakra a 3. amely után az adókötelezettséget az eva szabályai szerint kellett teljesítenie. akkor a kifizető Öntől csak 11. amelyet Önnek evás bevételként kell figyelembe vennie.

1% mértékkel lesz ekho köteles.1 százalékos ekhomérték. A kifizetőt terhelő 20%-os ekho-ból 3. míg a különbözet (100 000-20 420) a 79 580 forint után 11.7% pedig nyugdíjbiztosítási járuléknak minősül. Az általános szabálytól eltérően. A kifizetőnek az éves járulékfizetési felső határ mellett a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony időtartamát is figyelembe kellett vennie. A levont 9.3% egészségbiztosítási járuléknak. Az ekho mértéke 11. ha a magánszemély átvállalja a 20% megfizetését. 16. Nem terheli a kifizetőt ekho a Magyarországon kívüli más EGT-államban biztosított személynek juttatott ekhos bevétel tekintetében.5% ekho teljes egészében a személyi jövedelemadóra számolandó el. törvény előírása szerint a járulékfizetés felső határáig megfizette. a Magyarországon kívüli más EGTállamban biztosított személynek juttatott ekho alapjául szolgáló bevételt 9. hogy nyugdíjas.1 százalék. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. amely után 15 százalék mértékű ekhot fizetett figyelembe véve – a nyugdíjjárulékot (magán-nyugdíjpénztári tagdíjat) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. akkor 20 420 forint lesz a 15% ekho alapja. ebben az esetben az ekhoalap fennmaradó részére alkalmazható a 11. valamint minden olyan ekhoalapot képező bevételét. Ha az adott kifizetéssel lépi át a járulékfizetés felső határát.1 százalék az ekho mértéke az ekhoalap azon része után.158 ekho-t 15%-os adómértékkel vonta le. Amennyiben például a biztosítás időtartama 1 nap. szerint biztosítási kötelezettség időtartamaként figyelembe vehető napoknak és a kifizetés napján érvényes járulékfizetési felső határ napi összegének a szorzatát. illetve akkor sem. vagy az adóévben – minden más járulékalapot képező jövedelmét. akkor azt a bevallásában visszaigényelheti.5% ekho terheli. Amennyiben a magánszemély megbízásos jogviszonyban 100 000 forint bevételt ér el 1 napra (a járulékfizetési felsőhatár egy naptári napra jutó összege 2010-ben 20 420 forint). az e feletti rész 11. akkor a magánszemély nyilatkozata hiányában legfeljebb a járulékfizetési felsőhatár egy naptári napra jutó összegéig lehet levonni a 15% mértékkel ekho-t. a nyilatkozatban megjelölheti az ekhoalapnak a járulékfizetés felső határa eléréséhez szükséges részét. évi LXXX.1% ekho levonási kötelezettség keletkezik. amely meghaladja az adott jogviszonyban a Tbj. amelyet a kifizetőnek kell megállapítania és levonnia. amely meghaladja az adott jogviszonyban a Tbj. szerint biztosítási . akkor a többletként levont összeget a foglalkoztatójától visszakérheti.1% az ekhoalap azon része után is. az ekho mértéke 11. Ha a kifizetést megelőzően nyilatkozik arról. Ha a többletként levont járulékot a bevallás benyújtásáig nem kérte vissza a foglalkoztatójától. Szintén 11.

bevallását és megfizetését átvállalja a kifizetőtől. napjáig meg kellett fizetnie. ha az ekho választására jogosító tevékenységét vállalkozási szerződés vagy eseti megbízási szerződés alapján végzi. az éves személyi jövedelemadó bevallás 1053-08-02-es lapján be kell vallania. hogy átvállalta az ekho megfizetését. a negyedévet követő hó 12. hogy a kifizetőt és az Önt terhelő ekho megállapítását. A 1053-08-01-es lap kitöltése .159 kötelezettség időtartamaként figyelembe vehető napok és a kifizetés napján érvényes járulékfizetési felsőhatár napi összegének szorzatát. sor összegének meghatározásánál figyelembe vennie.1% és/vagy 15% ekho-t kell megfizetnie Önnek. levont ekho-ból 9. amely után az Önt terhelő ekho mértéke 15%. Erre akkor van lehetősége Önnek. nem kell a 20% ekho-t megfizetnie. hogy az ekho-val adózott jövedelmére tekintettel Önt nem illeti meg pénzbeli egészségbiztosítási ellátás.5%-ot a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell elszámolnia és a 65. Amennyiben Ön valamely bevételére jogosulatlanul választotta az ekho-t. amilyen jogcímen azt megszerezte. Amennyiben Ön a kifizetőt és az Önt terhelő ekho megállapítását. 11. Az adóév során jogosulatlanul ekho-zott bevételét a személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó olyan bevételként kell figyelembe vennie. további adó fizetésére kötelezett. A Magyarországon kívüli más EGT államban biztosított magánszemélynek a 9. akkor külön.5% ekho mellett. úgy az Ön által megállapított ekhot negyedévente. A kifizető helyett átvállalt 20% ekho mellett. Fontos tudni. A magánszemély által átvállalt ekho Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény rendelkezése szerint – az egyéb feltételek megléte esetén – Ön az ekho választásáról – az Önt megillető bevétel kifizetése előtt – a nyilatkozatával egyidejűleg nyilatkozhatott arról is. illetőleg az öregségi nyugdíja összegének meghatározásánál nyugdíjjárulék alapjául szolgáló jövedelemként azon ekho alap 61%-át kell figyelembe venni. így átvállalásról ebben az esetben nem is lehet szó. Ebben az esetben a kifizető igazolása csak a bevétel összegét és azt a tényt tartalmazza. mivel ilyen esetben a kifizetőt nem terheli ez a kötelezettség. Az Önt terhelő. bevallását és megfizetését átvállalta a kifizetőtől. és az e nyilatkozat szerinti ekho alapját és fizetendő összegét – a kifizetőtől átvállalt és az Önt terhelő összegek szerint külön – negyedéves bontásban a negyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként most.

. költségtérítés. külszolgálat.1%-kal. sorának „d” oszlopába beírandó összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelemnél figyelembe vennie. 2. sor: A 253. vagy 5.5%-os mértékkel levont adót a „c”.1 és 9.5%-os bontásban. A kifizető által 15.1 és 9. A „c” oszlopba a 15%kal. „d”. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában kell feltüntetnie azokat a bevételeit. a további sorokat pedig nem kell kitöltenie. 11. adóköteles biztosítási díj) megszerzett bevételre nyilatkozott az ekho választásáról. sorokat az ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján.160 Fontos! A 253-258. A „c”-„e” oszlopok a kifizető által levont ekho feltüntetésére szolgálnak 15. sorból az ekho alkalmazására jogosító bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában a legfeljebb 25 millió forint összeghatárig az ekho-val adózott bevételeinek együttes összegét kell szerepeltetnie. Az ebben a sorban szereplő bevételét kell a bevallás 28. sorból az ekho alkalmazására munkaviszonyból származó bevétel és levont adója nem jogosító Amennyiben Ön valamely munkaviszonyból származó jövedelmének adókötelezettségére jogosulatlanul választotta az ekho-t. 254... akkor e bevételét kell ennek a sornak a „b” oszlopában szerepeltetnie. az „e” oszlopa pedig a 9. a „d” oszlopba a 11. sor: A 253. 11. Annak érdekében. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. hogy milyen címen (munkaviszonyból származó bérjövedelem. amelyekre jogszerűen választotta az ekho alkalmazását. sorában is attól függően. Ezt az összeget munkaviszonyból származó jövedelemként kell számításba vennie. a legfeljebb 25 millió forint összeghatárig adózott bevételei és levont adója alapján töltse ki! 253. amelyekre nyilatkozatával a kifizetőtől az ekho alkalmazását kérte. helyesen nyilatkozott vagy sem. akkor ebbe a sorba a 253. az e lap kitöltéséhez tartozó magyarázat elején található általános tájékoztatót olvassa el! Amennyiben valamennyi bevételére jogszerűen kérte az ekho alkalmazását. és fel kell tüntetnie a bevallás 1. hogy el tudja dönteni. 3. sorban feltüntetett összeget kell beírnia. 255.5%-kal levont ekho-t kell beírnia.

„d”.5%-os személyi jövedelemadót.1 és 9. amelyet társas vállalkozásban történő személyes közreműködése ellenértékeként kapott.5%-os mértékkel levont adót a „c”.5%-os mértékkel levont adót a „c”.1 és 9.5%-os személyi jövedelemadót is feltüntetni. Az „a” oszlopban tüntesse fel a 9. azonban az ekho alkalmazására Önt nem jogosította. 256. „d”. sor). melyet a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. E sor „a” oszlopába írja be a levont adóból a 9. 11. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító személyes közreműködésre tekintettel megszerzett bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a bevételt kell szerepeltetnie. amelyre nem választhatta volna az ekho alkalmazását. E bevétele a személyi jövedelemadó szempontjából önálló tevékenységből származónak minősül. sor: A 253. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia.. Ezt a bevételt egyéni vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie a 13-as laphoz készült útmutatóban foglaltak szerint.5%-os személyi jövedelemadót is. hogy azt a személyes közreműködése ellenértékeként vagy azzal összefüggő költségtérítés címén kapta. illetőleg az „e” oszlopba. A kifizető által 15. ugyanis ezt az összeget a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. sor). sor: A 253. 257. 11. sor). sorból az ekho alkalmazására nem jogosító egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában azt az egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevételét kell beírnia. a kifizető által 15. mert ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. A kifizető által 15. sorában is szerepeltetni attól függően. Az ebben a sorban szereplő bevételt ne felejtse el a bevallás 5. 11. amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t.161 Ne felejtse el az „a” oszlopban az erre szolgáló helyen a 9. sorban szereplő jövedelmeinél számításba kell vennie. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. 258. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító megbízásos jogviszony alapján megszerzett önálló tevékenységből származó bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a megbízásos jogviszonyból származó bevételét kell szerepeltetnie.5%-os mértékkel levont adót a „c”. . „d”. sor: A 253.1 és 9. ezért azt a 10. illetőleg 6.

261. Annak érdekében. amelyekre jogszerűen választotta az ekho alkalmazását. sor: A 259. 11. sorból az ekho alkalmazására jogosító bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában a legfeljebb 50 millió forint összeghatárig az ekho-val adózott bevételeinek együttes összegét kell szerepeltetnie. az e lap kitöltéséhez tartozó magyarázat elején található általános tájékoztatót olvassa el! Amennyiben valamennyi bevételére jogszerűen kérte az ekho alkalmazását.. amelyekre nyilatkozatával a kifizetőtől az ekho alkalmazását kérte. Az ebben a sorban szereplő bevételét kell a bevallás 28. sorában is attól függően. sorokat a sporttal foglalkozó. külszolgálat. Fontos! A 259-264. Ezt az összeget munkaviszonyból származó jövedelemként kell számításba vennie. sorból az ekho alkalmazására munkaviszonyból származó bevétel és levont adója nem jogosító Amennyiben Ön valamely munkaviszonyból származó jövedelmének adókötelezettségére jogosulatlanul választotta az ekho-t. hogy el tudja dönteni. helyesen nyilatkozott vagy sem. sor: A sporttal foglalkozó által az ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában kell feltüntetnie azokat a bevételeit.162 E sor „a” oszlopában tüntesse fel a 9. akkor e bevételét kell ennek a sornak a „b” oszlopában szerepeltetnie. legfeljebb 50 millió forint összeghatárig adózott bevételei és levont adója alapján töltse ki! 259. sorának „d” oszlopába beírandó összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelemnél figyelembe vennie. ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell számításba vennie (65. az „e” oszlopa pedig a 9. hogy milyen címen (munkaviszonyból származó bérjövedelem. 2. akkor ebbe a sorba a 259. 3. az ekho alkalmazására 2010. a „d” oszlopba a 11. vagy 5.1 és 9.5%-os személyi jövedelemadót is. sorban feltüntetett összeget kell beírnia. adóköteles biztosítási díj) megszerzett bevételre nyilatkozott az ekho . a további sorokat pedig nem kell kitöltenie. A „c”-„e” oszlopok a kifizető által levont ekho feltüntetésére szolgálnak 15.. sor).5%-os bontásban. augusztus 18-át követően tett nyilatkozat alapján.1%-kal. sor: A 259. 260. költségtérítés. A „c” oszlopba a 15%kal.5%-kal levont ekho-t kell beírnia. és fel kell tüntetnie a bevallás 1.

1 és 9.5%-os mértékkel levont adót a „c”. 262. E sor „a” oszlopába írja be a levont adóból a 9. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia.5%-os személyi jövedelemadót. ezért azt a 10. Az ebben a sorban szereplő bevételt ne felejtse el a bevallás 5. sor).1 és 9. Az „a” oszlopban tüntesse fel a 9. 264. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában azt az egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevételét kell beírnia.1 és 9. „d”. „d”. amelyre nem választhatta volna . sor: A 259.5%-os mértékkel levont adót a „c”. „d”. 11. 11. melyet a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. mert ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. A kifizető által 15. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. Ne felejtse el az „a” oszlopban az erre szolgáló helyen a 9. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító megbízásos jogviszony alapján megszerzett önálló tevékenységből származó bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a megbízásos jogviszonyból származó bevételét kell szerepeltetnie.5%-os mértékkel levont adót a „c”.5%-os mértékkel levont adót a „c”. illetőleg az „e” oszlopba. hogy azt a személyes közreműködése ellenértékeként vagy azzal összefüggő költségtérítés címén kapta.163 választásáról. sor). sorban szereplő jövedelmeinél számításba kell vennie. amelyet társas vállalkozásban történő személyes közreműködése ellenértékeként kapott. ugyanis ezt az összeget a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. E bevétele a személyi jövedelemadó szempontjából önálló tevékenységből származónak minősül. A kifizető által 15. sor: A 259. sor).5%-os személyi jövedelemadót is feltüntetni. illetőleg 6. azonban az ekho alkalmazására Önt nem jogosította. „d”. sor: A 259. 263. sorában is szerepeltetni attól függően.5%-os személyi jövedelemadót is.1 és 9. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító személyes közreműködésre tekintettel megszerzett bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a bevételt kell szerepeltetnie. 11. A kifizető által 15.. 11. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t. a kifizető által 15.

akkor Önnek 18%-os további adót kell fizetnie. valamint saját kötelezettségeként befizetett egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) bevallása A 1053-08-02-es lap kitöltése Ezt a bevallási lapot akkor kell Önnek kitöltenie. sor). sor „c” oszlopa) kell beírnia a 87. a 9%-os további adóját pedig a „c” oszlopban szerepeltesse. míg a 18%-os adót a „c” oszlopban szerepeltesse. sorba. amelyre az ekho alkalmazását kérte. egészségügyi hozzájárulásban. Amennyiben személyi jövedelemadóban. nyugdíjbiztosítási járulékban Önnél visszajáró összeg mutatkozik. 259.. sor: További adófizetési kötelezettség összesen Ennek a sornak a „c” oszlopában összegezze a 265. sor: Az ekho választására nem jogosító bevétel és 18%-os további adója Ha Ön olyan tevékenységből származó bevételére választotta a kifizetéskor az ekho szerinti adózást. amely tevékenység nem jogosította az ekho alkalmazására. és 273. Az Önt terhelő további adót (267. A magánszemély által átvállalt. akkor átvezetést is kérhet. és a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig meg is kell fizetnie. 267. ha az adóévben a bevétele már elérte a 25 000 000. sor: Az ekho választására nem jogosító bevétel és 9%-os további adója Amennyiben Önnek volt olyan bevétele. sor „b” oszlopából az e sor „b” oszlopában. ha az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény hatályos rendelkezése szerint – az . sornál nem említett – okból nem volt jogosult.164 az ekho alkalmazását. Ezt a bevételt egyéni vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie a 13-as laphoz készült útmutatóban foglaltak szerint. és a 266. de arra bármely – a 265. 266. melyhez ki kell töltenie a 170-es lapot. akkor annak összegét írja be ennek a sornak a „b” oszlopába. E sor „a” oszlopában tüntesse fel a 9. sorok „c” oszlopaiban szereplő különadókat. ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell számításba vennie (65.5%-os személyi jövedelemadót is. Az adó alapját (az előzőekben jelzett bevétel) a 253. illetve az 50 000 000 forintot és a továbbiakban is az ekho alkalmazását választotta. illetőleg abban az esetben. További ekho fizetési kötelezettség 265.

de magánnyugdíjpénztári tagsággal rendelkezik. A „d” oszlopban kell feltüntetni a 11. Az e nyilatkozat szerinti ekho alapját és fizetendő összegét – a kifizetőtől átvállalt és az Önt terhelő összegek szerint külön – negyedéves bontásban a negyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként most. sorban az „f” oszlopban. Az „f” oszlopot akkor kell kitöltenie. úgy a megállapított ekhot negyedévente. A „b” oszlopba az ekho alapját kell beírnia. Változás! Ne felejtse el a lap fejlécében az ekho típusánál jelölni. Ön élt azzal a lehetőséggel. bevallását és megfizetését átvállalja a kifizetőtől.165 egyéb feltételek megléte esetén –.1%. hogy az ekho választásával egyidejűleg nyilatkozott arról is. 9. Ebben az esetben nincs eltérés a magánnyugdíjpénztári tag és nem magánnyugdíjpénztári tag között. hogy az ekho szerinti adózást a sport tevékenységével kapcsolatban (1). sz. az éves személyi jövedelemadó bevallás 1053-08-02-es lapján be kell vallania. Ilyen esetben ne feledje el.5% mértékű ekho-t fizető magánszemélyeken kívül – minden esetben terheli a magánszemélyt. A 15% mértékű ekho ez esetben a 195-ös adónembe tartozik. hogy Ön nem tartozik a „d” oszlopnál leírt körbe. vagy az adóévben – minden más járulékalapot képező jövedelmét. hogy a 268. feltéve. (Az adónem kódokat az 1. 11. valamint minden ekho alapot képező bevételét figyelembe véve – a nyugdíjjárulékot a Tbj. előírása szerint a járulékfizetési felsőhatárig megfizette (megfizeti). ha az ekho választására jogosító tevékenységét vállalkozási szerződés vagy eseti megbízási szerződés alapján végezte. Fontos! 2010. mellékletben találja). amelynek tagja. amely után az ekhot év közben meg kellett fizetnie (ekho kötelezettsége). ez az az összeg. bevallását és megfizetését átvállalta a kifizetőtől. a negyedévet követő hó 12. az erre szolgáló helyen az adónemkód jelölés alatt annak a magánnyugdíjpénztárnak az adónemkódját is be kell írnia. Ennek a teljesítésére szolgálnak e lap 269-272. és nem magánnyugdíjpénztári tag. sorai.5%) ekho megállapítását. ha nem tartozik a „d” oszlopnál leírt körbe. Erre Önnek akkor volt jogszerűen lehetősége. Az „e” oszlop a 15% mértékű ekho (adónem 191) beírására szolgál. november 1-től a magánnyugdíjpénztári tagság esetén a közterhet a „NAV Magánszemélyt terhelő ekho beszedési számlára” (1003200006056377) kell teljesíteni! . ha Ön nyugdíjas. mivel ez a kifizetőt terhelő ekho összege. napjáig meg kellett fizetnie.1% mértékű ekho összegét (adónem 193) akkor. Ennek a megfizetése – a 9. hogy a kifizetőt és az Önt terhelő ekho megállapítását. A „c” oszlopba a kifizetőt terhelő – átvállalt 20% mértékű ekho (adónem 190) beírására szolgál. vagy egyéb ekho (2) –ra jogosító bevételeire tekintettel választotta! Amennyiben Ön a kifizetőt (20%) és az Önt terhelő (15%.

ha a 274. mint a 274. A megfelelő oszlopokba. 274. sor megfelelő oszlopába írt összeg nagyobb. 260. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat megfizetett ekho adónem szerinti bontásban alapján adózó által E sor megfelelő oszlopaiba kell beírnia az Ön által az adóévben az adónemek szerint megfizetett ekho összegeit. a két sor különbözetét kell ebben a sorban a további fizetendő ekho összegét kell feltüntetnie. a 278-280. sorból az ekho alkalmazására jogosító bevétel és befizetett adója Ennek a sornak a „b” oszlopában kell feltüntetnie azokat a bevételeit. Ez(eke)t az összege(ke)t bevallás benyújtásával egyidejűleg visszaigényelheti. sorokban kell számot adnia. a bevételt terhelő. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján. illetve kérheti átvezetését más adónemre a ’17-es lap kitöltésével. sor : Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel és az azt terhelő adó összesen Ebben a sorban kell összesíteni a 269-272. a két sor különbözetét kell ebben a sorban feltüntetnie. mint a 273. Önnek nem keletkezik visszaigényelhető ekho összege! A jogosulatlanul ekho szerint adózott jövedelmeiről. sor: A 273. sor összege. Ne felejtse el az ekho alapjául szolgáló (254. 275. 273. ha az ekho választására nem volt jogosult.. sor megfelelő oszlopába írt összeg nagyobb. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján. 277. Fontos! Abban az esetben. sor összege. az ekho alkalmazására tett nyilatkozata alapján átvállalt-adózott bevételeit és kötelezettségeit. aki a valamely Magyarországon kívüli EGT államban biztosított és rendelkezik E 101-es jelű igazolással. ha a 273. az adózó által további fizetendő ekho (adónem szerinti bontásban) Abban az esetben.166 A „g” oszlopban az a magánszemély tüntethet fel adatot. Ez(eke)t az összege(ke)t kell a bevallás benyújtásáig megfizetnie. 276. amelyekre nyilatkozatával a kifizetőtől az ekho alkalmazását kérte és egyben átvállalta a kötelezettség teljesítését. megfizetett ekho összegét kell beírnia. . sorokba írt. az adózó részére visszajáró ekho (adónem szerinti bontásban) Abban az esetben.

280. hogy azt a személyes közreműködése ellenértékeként vagy azzal összefüggő költségtérítés címén kapta. „f”. „f”. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító megbízásos jogviszony alapján megszerzett önálló tevékenységből származó bevétel és megfizetett adója Ebben a sorban azt a megbízásos jogviszonyból származó bevételét kell szerepeltetnie. Az „a” oszlopban tüntesse fel a 9.1 és 9. E sor „a” oszlopába írja be a levont adóból a 9. „d”.1 és 9. 11. sor: A 273. 279. ezért azt a 9. . azonban az ekho alkalmazására Önt nem jogosította. „e”.5%-os személyi jövedelemadót is. „f”. sor).167 és 277. melyet a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t.5%-os személyi jövedelemadót. Az Ön által 15. mert ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t. 278. sor „d” oszlop) figyelembe kell venni. sorban szereplő jövedelmeinél számításba kell vennie. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító személyes közreműködésre tekintettel megszerzett bevétel és megfizetett adója Ebben a sorban azt a bevételt kell szerepeltetnie. „d”.. Az Ön által 15.5%-os mértékkel megállapított és befizetett adót írja a „c”. sor „b” oszlopában szereplő) összegeket az összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme megállapítása során (a bevallás 28. illetőleg a „g” oszlopba. 11. illetőleg 6.1 és 9. E bevétele a személyi jövedelemadó szempontjából önálló tevékenységből származónak minősül. sorában is szerepeltetni attól függően. sor: A 273. illetőleg a „g” oszlopaiba írja be.5%-os mértékkel megállapított és befizetett adót a „c”.5%-os mértékkel megfizetett adót a „c”. Ezt a bevételt egyéni vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie a 13-as laphoz készült útmutatóban foglaltak szerint. „e”. amelyet társas vállalkozásban történő személyes közreműködése ellenértékeként kapott. sor). 11. Az ebben a sorban szereplő bevételt ne felejtse el a bevallás 5. illetőleg a „g” oszlopba kell beírnia. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevétel és megfizetett adója Ennek a sornak a „b” oszlopában azt az egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevételét kell beírnia. Az Ön által 15. „d”. „e”. sor: A 273.

és 266. sorok „b” oszlopának kitöltésénél a 269-280. sor valamelyikében adatot tüntetett fel. Ha a jövedelem nem kifizetőtől származik. adóévre vonatkozóan az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség szabályai jelentősen megváltoztak! Megszűnt a tételes egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség. vagy a kifizető adót. amely után a fennálló biztosítási jogviszonyra tekintettel járulékfizetési kötelezettség – ideértve az egészségügyi szolgáltatási járulékot is – keletkezik. kivéve. A százalékos egészségügyi hozzájárulás mértéke 27%. és 266. sor). A 1053-09-es lap kitöltése Figyelem! A 2010. adóköteles béren kívüli juttatás és járulék alapjául szolgáló azon összeg. amely után az adót nem kell megállapítani és/vagy megfizetni. sorok „b” oszlopában szereplő összegeket. kifizetőt (a továbbiakban együtt: kifizető) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. Mentes a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetése alól az a jövedelem. ha a bérbeadó a lakást saját vállalkozása vagy vele együtt élő közeli hozzátartozója (élettársa) vállalkozása részére adja bérbe. és változtak a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás szabályai is! Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási kötelezettség134 Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség terheli az adózás rendjéről szóló törvény szerint a munkáltatót. adóelőleget nem köteles megállapítani. ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell számításba vennie (65. ha a lakásbérleti jogviszony tárgyát képező lakás a bérbeadó állandó lakóhelye. 134 Eho tv. Mentesül az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem. valamint a Tbj. 3-5. olvassa el a 1053-08-01-es lap 265. Abban az esetben. soraihoz tartozó útmutatót és az abban foglaltak szerint vegye figyelembe a 265. természetbeni juttatás. törvény szerinti belföldi magánszemélynek juttatott – a belföldi magánszemélyt az általa megszerzett – jövedelem után.168 E sor „a” oszlopában tüntesse fel a 9. 15 és 20%-os mértékű is lehet. a magánszemélynek kell az egészségügyi hozzájárulást bevallani és megfizetni. valamint az a jövedelem.5%-os személyi jövedelemadót is. § . de a törvényben meghatározott külön adózó jövedelmek után 14. ha a 269-280.

sor: A magánszemély 15%-os hozzájárulása Ezt a sort akkor töltse ki. valamint a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravalót Önnél nem terheli 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség! Figyelem! A kifizetett osztalékra a kifizetés időpontjában hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni!135 Ez azt jelenti. akkor egészségügyi hozzájárulást nem kell fizetnie! Fontos! A magánszemély által külön jogszabály szerint felszolgálási díj címén megszerzett bevételt. a mértéke pedig 15%. figyelembe véve a hozzájárulás-fizetés felső határát is. törvény 483. és az e tevékenységéből származó jövedelme utáni bevallásadási kötelezettségének a nemleges bevallási nyilatkozat megtételével tett eleget (a 1053-12-01-es lap 323. a 323. kistermelőnek minősülő tagjaként a tételes költségelszámolást választotta.169 Ha az őstermelői igazolvány alapján folytatott őstermelői tevékenységéből származó bevétele a 600 000 forintot nem haladta meg. A hozzájárulás alapja az őstermelői tevékenységből származó. illetve a 1053-170-es lapon rendelkezhet sorsáról. § . ha Ön mezőgazdasági kistermelőként. sorát kitöltötte). mezőgazdasági kistermelőnek minősülő családi gazdálkodóként. évi CXXVI. A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási kötelezettséget fő szabályként negyedéves bontásban kell bevallani. hogy függetlenül az osztalék megállapításának évétől. annak kifizetése időpontjában hatályos kulccsal kell az egészségügyi hozzájárulás összegét megállapítani. illetve a túlfizetésként jelentkező egészségügyi hozzájárulást visszaigényelheti. 286. A biztosított mezőgazdasági őstermelő a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapját csökkenti a járulékalappal. 285. sorban feltüntetett bevétel 5%-a. vagy e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő. A teljesített befizetések figyelembevételével megállapított hiányt a bevallással egyidejűleg kell megfizetni. sor: A magánszemély 20%-os hozzájárulása 135 Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007.

Abban az esetben. összevont adóalapot képező jövedelmét terhelő egészségügyi hozzájárulást. • az egyösszegű járadékmegváltások. Ha Ön egyéni vállalkozói igazolvány alapján családi gazdálkodó és a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint adózik. vagy ha a kifizető az adóelőleg alapját képező jövedelem után adót (adóelőleget) nem köteles megállapítani – a jövedelmet szerző magánszemély 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet az adóévben kifizetett. A családi gazdaságban – nem foglalkoztatottként – közreműködő családtag is e sorban nyilatkozik kötelezettségéről. A negyedéves kötelezettségeket a „g” oszlopban kell összesítenie! Ha Ön fizetővendéglátóként nem a tételes átalányadózást választotta. akkor az egyéni vállalkozóként megfizetett járulékok alapját meghaladó családi gazdálkodásból származó jövedelme után fizetendő hozzájárulást is itt tüntesse fel. akkor százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást nem kell fizetnie. 287. ha Önnek 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie. A kifizető hiányában. sor: A magánszemély 27%-os hozzájárulása Ezt a sort akkor töltse ki. Ebben a sorban kell feltüntetnie a családi gazdaságban folytatott kiegészítő tevékenységnek minősülő tevékenységből származó. • a kisösszegű kifizetések után. ha Ön az őstermelői tevékenységét nem egyéni vállalkozói igazolvány birtokában végzi. ha Ön fizetővendéglátó tevékenységét nem egyéni vállalkozóként végzi és e tevékenységéből származó jövedelmének adózására a tételes átalányadózást választotta.170 Ezt a sort akkor töltse ki. . juttatott • az összevont adóalapba tartozó jövedelem adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem. az egészségügyi hozzájárulás alapját csökkentenie kell az őstermelői tevékenységével összefüggésben fizetett járulékok alapjával. • a kamatkedvezményből származó jövedelem. • a külön adózó jövedelmek közül • a természetbeni juttatások adóalapként meghatározott értéke. Az egészségügyi hozzájárulás a tételes átalányadó 20%-a.

. a nyugdíj-előtakarékossági számláról a tulajdonos részére kifizetett egyéb jövedelemnek minősülő összeg utáni eho kötelezettséget. 11. . a megszűnés napját követő hónap 12-éig kell az egészségügyi hozzájárulás kötelezettséget megfizetni. ha Önnek a szja-törvény szerint külön adózó . .értékpapír kölcsönzésből származó. sorok) akkor töltse ki. . Ha a kamatkedvezmény év közben megszűnik.vállalkozói osztalékalapból. § (11) bekezdés . valamint az önkéntes egészségpénztár és az önkéntes önsegélyező pénztár jogosulatlanul igénybe vett pénztári szolgáltatásának összege utáni eho kötelezettséget is. a várakozási idő letelte utáni – adóköteles kifizetésének összege után fizetendő egészségügyi hozzájárulást.vállalkozásból kivont. .árfolyamnyereségből. Ne felejtse el a részösszegeket összesíteni a „g” oszlopban! A magánszemély 14%-os hozzájárulása A következő öt sort (288-292.25%-os adóterhet viselő osztalékból. amelyet az adóévet követő január 12-éig kell megfizetni. 27%-os egészségügyi hozzájárulás terheli az szja-törvény szerinti egyéb jövedelmeket is! Itt kell szerepeltetni az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár – a tag kilépése.ingatlan bérbeadásból 1 millió forintot meghaladó jövedelme származott. amíg biztosítási jogviszonyában a magánszemélyt terhelő egészségbiztosítási járulék és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény alapján a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásból a természetbeni egészségbiztosítási járulékot 136 Eho tv.171 Ebben a sorban kell bevallania a külföldi társaságtól a 10 000 forint egyedi értéket meghaladó értékű üzleti ajándék utáni hozzájárulást is.136 Ebben a sorban kell feltüntetni a kamatkedvezményből származó jövedelem után fizetendő 27%-os egészségügyi hozzájárulást. Az említett jövedelmek után mindaddig meg kell fizetnie a 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást. A jövedelem utáni 27%-os hozzájárulást negyedéves bontásban kell megállapítani és bevallani.

A 290. ha a kifizető által levont egészségügyi hozzájárulás és a megfizetett egészségbiztosítási járulék együttes összege meghaladja a hozzájárulás fizetési felső határt. sorok összege Az előző két sor adatát összesítse ennek a sornak a „g” mezőjében. sor: A kifizető által levont 14%-os mértékű hozzájárulás Ebben a sorban a kifizető igazolása alapján. amely azonban nem lehet több mint a 288. Ennek a sornak a kitöltéséhez rendelkeznie kell a kifizetőtől kapott igazolással. valamint az előzőekben meghatározott jövedelmek után megfizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a 450 000 forintot (a továbbiakban: hozzájárulás-fizetési felső határ). Ha a 288-290. amelyen a magánszemélyt terhelő. akkor ebben a sorban a 450 000 forint és a 290. megfizetett természetbeni egészségbiztosítási járulék összegei szerepelnek. sor „g” mezőben szereplő adat nem éri el a 450 000 forintot. Ahhoz. hogy a 292. Ez a szám azt mutatja meg. akkor ebben a sorban 450 000 forintot kell feltüntetnie. sor: A megfizetett egészségbiztosítási járulék összege Ennek a sornak a kitöltése akkor indokolt. hogy ezt meg tudja állapítani. melye(ke)n az előzőek szerinti jogcímek szerepelnek. és/vagy a 292.172 kell figyelembe venni. 290. sorban kötelezettséget kell szerepeltetnie. sor: A hozzájárulás-fizetés felső határáig (450 000 forintig) még fennmaradó összeg Ha az előző 290. az általa igazoltan levont 14%-os mértékű hozzájárulás összegét szerepeltesse! 289. de van saját kötelezettsége. sor „f” oszlopában akkor szerepelhet adat. sor: A 288. sor „g” oszlopban szereplő adat különbségét írja be. ha a 288. sor „g” oszlop(ok)ban szerepel adat. sor „g” oszlopában szereplő összeg. azaz a 292. A 284-287. sorokban nem szerepel adat. 288. Itt kell feltüntetnie a 450 000 forintot meghaladó részt. sorban mekkora összeg szerepelhet! . rendelkeznie kell a kifizető(k)től kapott igazolással. sorokban feltüntetett kötelezettséget az egészségügyi hozzájárulási felső határ számításakor figyelmen kívül kell hagyni. és 289. 291. megfizetett egészségbiztosítási járulék és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény alapján a magánszemélyt terhelő.

+287. a 25%-os adót viselő osztalékjövedelmét terhelő 14% egészségügyi hozzájárulási kötelezettsége összegét. Ebben a sorban ne vegye figyelembe annak a hozzájárulásnak az összegét. sor: A 14%-os mértékű hozzájárulásból a kifizető által túlvont összeg . sor „g” oszlopában szereplő kötelezettségen túlmenően van 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége. évre vonatkozó százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást. 295. akkor annak összegét kell a 292. Az egyéni vállalkozó az „f” oszlopban tünteti fel. és így.+286. sor „b” – „f” oszlopainak összegével. sor: A magánszemély 14 %-os hozzájárulása Amennyiben Önnek negyedéves (előleg) kötelezettsége van a „b” – „e” oszlopokban a teljes kötelezettséget kell bevallania. de nem lehet több mint a 291. amíg a 450 000 forintot az emelt összeg el nem éri. Ugyanígy kell eljárnia akkor is. A sor „f” oszlopát (az adóévet követően esedékes további kötelezettség) akkor kell kitöltenie. évre befizetett egészségügyi hozzájárulást itt tüntesse fel. 294. azaz a 285. hogy a több kifizetőtől és/vagy magánszemélytől származó ingatlan bérbeadásból származó jövedelme a naptári évben meghaladja az egymillió forintot. ha a kifizetőnek nem nyilatkozott arról. Abban az esetben. nyilatkozat hiányában a kifizető nem vonta le az Önt terhelő egészségügyi hozzájárulást. sor: A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Ebben a sorban összesítve írja be a 2010. sor: Az adózó által befizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Az Ön által 2010. Ebben az esetben az egészségügyi hozzájárulást 6%-kal növelten kell mindaddig e sor „f” oszlopában bevallania és a bevallás benyújtásáig megfizetnie. ha a 290.173 292. sorban szerepeltetett összeg! 293. sor „g” mezőben szerepeltetnie. A „g” mező összege megegyezik a 292. amelyet a kifizető vont le Öntől. sorok „g” oszlopainak összegét. ha a kifizetőnek adott nyilatkozata ellenére az egészségbiztosítási járulék összege az adóévben nem éri el a 450 000 forintot.+292.

mint a 293. (A 294. A 293. sor adata meghaladja a 293. sor: Az adózó által befizetett százalékos egészségügyi hozzájárulás és a kifizető által túlvont hozzájárulás összege Ebben a sorban a százalékos egészségügyi hozzájárulás címén az Ön által befizetett és a kifizető által túlvont hozzájárulás összegeket együttesen kell feltüntetnie. Ebben az esetben Önnek még fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási kötelezettsége van. 297. sorába vezesse át. amely lehet például a felső határt meghaladóan teljesített levonás miatt. ha nincs túlvont hozzájárulás. Ezt az összeget a bevallás 89. sorban szereplő összegnél nem lehet nagyobb. sor „g” oszlopokban szereplő összegek). és a megmaradt összeget írja be ebbe a sorba. sor: Az adóbevallással egyidejűleg még fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Ezt a sort akkor kell kitöltenie. sor adatát. ha a 296. sor összegéből vonja le a 296. A 296. és a 295. Abban az esetben. illetőleg nem egyéni vállalkozóként a járulék kötelezettségének bevallása Figyelem! A foglalkoztatótól kapott járulékigazoláson szereplő összegeket nem kell. sor adata kisebb. ebben a sorban nem kell adatot feltüntetnie! 296. sor összegét és a különbséget írja be ebbe a sorba. sor összegét. majd a bevallás 90. évben – 14%-os egészségügyi hozzájárulás címén – túlvont hozzájárulás). sor: Visszaigényelhető százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Amennyiben a 296. sor összegéből vonja le a 293. sor „f” oszlopban szereplő összeget (a kifizető által 2010.174 Ebben a sorban kell szerepeltetnie – amennyiben van – a 290. sor összege. amely a 291. akkor Önnek visszaigényelhető százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulása keletkezett. Az egészségügyi hozzájárulás elszámolására több példát talál a példatárban! Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély. sorába vezesse át. nem szabad ezen a lapon járulékkötelezettség címén bevallani! Csak az alábbi esetekben kell a lapot kitöltenie: . ha például az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem – a kifizetőnek adott nyilatkozat ellenére – mégsem haladja meg az egymillió forintot. Túlvont hozzájárulásnak minősül az is. 298.

. 31. (XI.5%. járulékalapot képező jövedelem (4. fontosabb rendelkezései: Ki minősül foglalkoztatónak (4. 9. november 1-jét követő időszakban esedékessé váló járulékokra.5% munkaerő-piaci járulékot fizet.-t139 vegye alapul.§). megfizetését és bevallását. a járulékok fajtái és mértéke (19. §). valamint a törvény végrehajtásához kiadott Tbj. Általános tudnivalók A kitöltéshez a Tbj.5.5% nyugdíjjárulékot (magánnyugdíjpénztári tagság esetén 1. kire nem terjed ki a biztosítás (11. § és a 26. ebben az esetben a magánszemélynek bevallási kötelezettsége nincs. vagy azzal összefüggésben járulékalapot képező jövedelmet külföldi illetőségű jogi vagy természetes személytől. §) . Fontos! A 2010. törvény 139 Tbj. 5. § 2005. sor „c” oszlop) meg kell osztani a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételét képező 24%-os nyugdíjbiztosítási. illetőleg külföldi illetőségű más személytől szerez137 (tehát a bevallást nem a belföldi foglalkoztatótól kapott igazolásban szereplő járulékokról kell megtenni). valamint 6% egészségbiztosítási és 1. a nyugdíjjárulék (tagdíj) és az egészségbiztosítási járulék levonását.175 • A 1053-10-es lapon tesz eleget bevallási kötelezettségének a magánszemély. Az átvállalt járulékkötelezettség teljesítéséért a foglalkoztató és a biztosított egyetemlegesen felelnek.-t138. a nyugdíjjárulék felső határa (24. milyen járulék fizetésére kötelezett a foglalkoztató és a biztosított (18. végrehajtásáról szóló 195/1997. illetőleg az 137 138 Tbj. A 27% társadalombiztosítási járulékot (301. § k) pont). biztosítottnak (5. a foglalkoztató társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége (20. a magánnyugdíjpénztári tag után fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 9.140 Figyelem! 2010. évi LXXX. járulékalapot nem képező jövedelem (21. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. A törvényben meghatározott természetes személy a járulékalapot képező jövedelme után 27% társadalombiztosítási járulékot. §). § (3) bekezdés a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. január 1-től a társadalombiztosítási járulék mértéke 27%. §). R. aki vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után kíván járulékot fizetni. amennyiben valamely foglalkoztatóhoz fűződő biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyára tekintettel. § a) pont). az esedékes tagdíj mértéke 0%. • illetve az a magánszemély. §). a biztosítottat terhelő egyéni járulék.5% nyugdíjjárulékot és 8% tagdíjat). A foglalkoztató – akihez fűződő jogviszonyára tekintettel a természetes személy részére a járulékalapot képező jövedelem juttatása történik – a természetes személlyel tett egybehangzó nyilatkozata alapján átvállalhatja a társadalombiztosítási járulék. október 1-jétől hatályos (7)-(8) bekezdései).) Kormányrendelet 140 A Tbj.

évtől a magánszemély 1. egész évre számítva (365 x 20 420 =) 7 453 300 forint.5% munkaerő-piaci járulék egy sorban történő bevallása nem lehetséges. 2010. Ez a felső határ 2010. Hasonlóan elkülönítve kell a fizetendő egyéni járulékok bevallásának is eleget tenni.5% munkaerő-piaci járulékot köteles fizetni.5%. október 1-jét követően a nyugdíjjárulék 9.142 A borravaló után egészségbiztosítási járulékot és magánnyugdíjpénztári tagdíjat nem kell fizetni. amíg a biztosított nem nyilatkozik. a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási járulékot. A vendéglátó üzlet felszolgálója döntése szerint. a tagdíj 0%).141 A biztosított mindaddig köteles nyugdíjjárulékot (tagdíjat) fizetni. jogviszonyonként külön-külön lapon kell a „c” oszlopban kötelezettségeket feltüntetni. a 6% egészségbiztosítási járulék (amelyből a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4%. illetőleg a foglalkoztató a nyugdíjjárulék alapot képező jövedelmeiből a nyugdíjjárulékot (magánnyugdíjpénztár tagja esetén a tagdíjat is) levonni. biztosítási kötelezettség alapjául szolgáló munkaviszonya mellett egyidejűleg fennálló további jogviszonyában. Az egészségbiztosítási járuléknak nincs felső határa. amely magában foglalja a nyugdíjjárulékot is. sorokban a kifizetés megtörtént! 141 142 A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008. ezért a 9. sor”a” oszlopban feltétlenül fel kell tüntetnie azt a napot. Változás! A 2010. a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2%). a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15% nyugdíjbiztosítási járulékot fizethet. de a nyugdíjjárulékot együttesen legfeljebb a járulékfizetési felső határig. amelyen a 300-314.5% a természetbeni és 0. hogy a nyugdíjjárulék alapot képező juttatásai együttesen elérték a járulékfizetés felső határát. illetve az 1. Figyelem! A borravaló címén megszerzett jövedelemmel összefüggésben csak a 315-316.5% a pénzbeli egészségbiztosítási járulék. évre naptári napi 20 420 forint. sor tölthető ki (havi részletezéssel)! A külföldről származó jövedelem megszerzése szerint kifizetésenként.5% nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztár tagja esetében 1. 26. adóévtől 1%-os munkaerő-piaci járulékra.176 Egészségbiztosítási Alap bevételét képező 2% illetve a 2010. § (7) bekezdés . A 2%-os mértékű egészségbiztosítási járulékból 1. a munkaerő-piaci járulékot.5% nyugdíjjárulék és 8% tagdíj. évi CII. törvény Tbj. A biztosított nem fizet pénzbeli (2%) egészségbiztosítási járulékot a legalább heti 36 órás munkavégzéssel járó. A 299. Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén a járulékalap után mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a társadalombiztosítási járulékot.

§ Tbj. juttatott járulékalapot képező jövedelmek nem összevonhatóak. sor: A magánszemélyt terhelő 27%-os társadalombiztosítási járulék összege144 Ebben a sorban kell feltüntetni – a 300. 301. azokat kifizetésenként – külön-külön lapon bevallani. függetlenül annak nagyságától. vagy azzal összefüggésben járulékalapot képező jövedelmet külföldi illetőségű jogi vagy természetes személytől. 299. 19. ha egy kifizetőtől származik. amikor valamely foglalkoztatóhoz fűződő biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyára tekintettel. A biztosításban töltött idő Ebben a sorban azt a hónapot/napot tüntesse fel. Figyelem! A kifizetett. Ne felejtse el a fejlécben a társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ számát) is feltüntetni! Ezen a bevallási lapon a biztosított egyéni vállalkozó saját járulékait nem vallhatja be! A 1053-10-es lap kitöltése Figyelem! A kifizetett. sor összegéből számítottan – a magánszemélyt terhelő 27% mértékű társadalombiztosítási járulék összegét. még akkor is. hogy a bevallásához hány darab 1053-10-es lapot csatol. sor: A 27%-os társadalombiztosítási járulék alapja143 Ebben a sorban kell feltüntetni a biztosítási jogviszonnyal összefüggésben kifizetett. juttatott járulékalapot képező jövedelmek nem összevonhatóak. juttatott – a foglalkoztató által át nem vállalt – járulék alapját képező jövedelem összegét abban az esetben. ha egy kifizetőtől származnak is.177 A nyomtatványon az erre szolgáló helyen (fejlécben) a lapszámot ne felejtse el feltüntetni. ha azt a 2010. A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze. § (1) bekezdés . akkor is. 20. illetőleg külföldi illetőségű más személytől szerzett. adóévben szerezte meg. 300. 143 144 Tbj. azokat kifizetésenként – biztosítási jogviszonyonként – kell külön-külön lapon bevallani.

A nyugdíjjárulék alapja azonos a társadalombiztosítási járulék alapját képező jövedelemmel. sorból számítottan a magánszemélyt terhelő. sor: Az 1%-os munkaerő-piaci járulék összege Ebbe a sorba a 300. A nyugdíjbiztosítási járulékot a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-06056236 számú „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számlá”-ra kell befizetnie. 145 Tbj.5%-os természetbeni egészségbiztosítási járulék összege Ebben a sorban a 300. §-a szerinti adóköteles természetbeni juttatás adóalapként megállapított értékének a személyi jövedelemadóval növelt összege után nyugdíjjárulékot nem fizet. azzal. a kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem után kiszámított nyugdíjbiztosítási járulék összegét kell beírni. sor: A magánszemély által fizetendő nyugdíjjárulék alapja145 A biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem összegét kell beírni.178 302.5%-os pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege Ebbe a sorba a 300. 24. 304. § . sor: A nyugdíjbiztosítási járulék összege (24%) Ebbe a sorba a 300. Az egészségbiztosítási járulékot. sor összegéből számítottan a magánszemélyt terhelő. a kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem után kiszámított munkaerő-piaci járulék összegét kell beírni. sorból számítottan. A fizetendő nyugdíjjárulék alapjának kiszámításakor vegye figyelembe a járulékfizetési felső határra vonatkozó szabályokat is. a kifizetett (juttatott) 27%-os járulékalapot képező jövedelem után kiszámított természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell feltüntetni. sor: A 0. sor összegéből számítottan a magánszemélyt terhelő. 303. és munkaerő-piaci járulékot a 1003200006057749 számú „NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék beszedési számlá”-ra kell befizetnie. 305. a kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem után kiszámított pénzbeli egészségbiztosítási járulék összegét kell beírni. hogy a foglalkoztatott az Szja törvény 69. 306. Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”. a magánszemélyt terhelő. sor: A 1.

sor: A magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj kiegészítés összege148 146 147 Tbj. ezért a „c” oszlopban összeget nem írhat. § (2) bekezdés Tbj. sor: A nem magánnyugdíjpénztár tag nyugdíjjárulékának összege (9. 308.5%)146 A nem magánnyugdíjpénztári tag biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott) társadalombiztosítási járulékalapot képező jövedelem – ide nem értve az szja-törvény 69. § (5) bekezdés . akkor a 2010. § (9) bekezdés. törvény 26. 310.5%) Ebben a sorban kizárólag a magánnyugdíjpénztár tag biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék összegét kell feltüntetni. § szerinti természetbeni juttatás személyi jövedelemadóval növelt adóalapként megállapított értékének összegét – után fizetendő nyugdíjjárulék összegét írja ide. sor: A magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj összege147 Ebben a sorban a 306. január 1-e és 2010.179 307. szeptember 30-a között esedékes 8% tagdíjat az érintett magánnyugdíjpénztár részére megnyitott tagdíjbeszedési számlára kellett megfizetnie. 51. 19. Fontos! Ha Ön magánnyugdíjpénztár tagja. 309. január 1-je és 2010. Fontos! A 2010. Számlaszám: 10032000-06056236 „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla”. 1997. § 148 Tbj. a 2010. Ha Ön magánnyugdíjpénztár tagja. Számlaszám: 10032000-06056236 „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla”. de ne felejtse el a magánnyugdíjpénztár adónem kódját a „b” oszlopban feltüntetni! A magánnyugdíj-pénztárak adónemkódjai az 1.5%. 33. sorból számított tagdíj összegét kell feltüntetni. míg a 2010. számú mellékletben találhatóak. október 1-jét követő időszakban 9.5%. október 1-jét követően esedékes tagdíj mértéke 0%. évi LXXXII. szeptember 30-a közötti időszakban esedékes nyugdíjjárulék összege 1. sor: A magánnyugdíjpénztár tag nyugdíjjárulékának összege (1.

180

Ebben a sorban a 306. sorban feltüntetett járulékalap alapján megállapított tagdíj kiegészítés összegét kell feltüntetni. A kiegészítés összege együttesen nem haladhatja meg a nyugdíjjárulék- alap, (tagdíjalap) 10 százalékát. A magánnyugdíj-pénztárak adónem kódjai az 1. számú mellékletben találhatóak. 311. sor: A magánszemély által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék alapja149 A magánszemély által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapját képező jövedelem összegét írja ide, ami azonos a társadalombiztosítási járulék alapjával, azzal, hogy nem kell egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot fizetni a társadalombiztosítási járulékalapot képező természetbeni juttatás adóalapként megállapított értékének személyi jövedelemadóval növelt összege után. 312. sor: A természetbeni egészségbiztosítási járulék összege (4%)150 Ebbe a sorba a magánszemélyt terhelő 4%-os mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulék összegét írja be. Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”. 313. sor: A pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege (2%) Ebbe a sorba a 2%-os mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék összegét írja be. Ezt a sort nem kell kitöltenie abban az esetben, ha rendelkezik további legalább heti 36 órás munkavégzéssel járó, biztosítási kötelezettség alapjául szolgáló munkaviszonnyal. Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”. 314. sor: A munkaerő-piaci járulék összege (1,5%) Ebbe a sorba a magánszemélyt terhelő 1,5%-os mértékű munkaerő-piaci járulék összegét írja be. Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”. A vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló
149 150

Tbj. 24. § Tbj. 19. § (3)-(6) bekezdés

181

Figyelem! A 315-316. sorokban a jövedelem megszerzése szerinti hónap/hónapokban [(„a”-„l”) oszlopok] kell a kötelezettséget feltüntetni. Az „m” oszlopokban az összesítést kell elvégezni. 315. sor: A borravaló összege151 Ebbe a sorba a borravaló címén kapott teljes összeget írja be akkor, ha, ezen összeg után 15%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulékot kíván fizetni. 316. sor: A borravalót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék összege (15%) Ebben a sorban – a 315. sorban feltüntetett összeg után kiszámított – 15%-os kötelezettséget kell közölni. Számlaszám: 10032000-06056236 „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla”. A bevallásban visszaigényelhető adó, járulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás átvezetése, részleges kiutalása Ha Ön a bevallás 80., 88., 90., vagy a 276. sorában (soraiban) visszaigényelhető személyi jövedelemadót, nyugdíjjárulékot, egészségügyi hozzájárulást, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást tüntetett fel, és azok együttes teljes összegét nem kéri vissza, akkor rendelkezhet a visszajáró összeg más adónemre történő átvezetésről, illetve az átvezetések után fennmaradó összeg kiutalását kérheti. Abban az esetben, ha a különbözetnek csak egy részét kéri vissza, ezen a lapon rendelkeznie kell a maradék összeg sorsáról. Ha Ön ezt a lapot kitölti, akkor a bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen jelölje azt. Ha a bevallást a korábbi 1053-as (csökkentett adattartalmú 1053-as) bevallásának önellenőrzéssel történő helyesbítéseként nyújtja be, és a bevallás 1053-16-01-es és/vagy 1053-16-02-es lapján kötelezettség-csökkenést mutatott ki, ugyancsak a 1053-170-es lapot kell kitöltenie akkor, ha a visszajáró adó átvezetését, részösszegének kiutalását kéri. Ki kell tölteni a 1053-170-es lapot akkor is, ha az önellenőrzés a korábbi megállapított önellenőrzési pótlék önellenőrzéssel történő helyesbítése következtében az önellenőrzési pótlék összegének csökkenését tüntette fel, és ennek az összegnek az átvezetését, részleges kiutalását kéri. A 1053-170-es lap kitöltése Figyelem! A főbizonylat száma az átvezetéssel és/vagy kiutalási kérelemmel érintett bevallás típusa (1053, 1053E, 10M29) mezőt ne felejtse el kitölteni! A csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás egyenértékű a teljes adattartalmú
151

Tbj. 26. § (7) bekezdés

182

1053-as bevallással, az átvezetéssel és/vagy kiutalással érintett bevallás típusa mezőbe szintén a 1053-at írja be! Ha átvezetési kérelmet nyújt be és a visszajáró adó más adónemre történő átvezetése mellett, a fennmaradó összeg kiutalását kéri, akkor a bevallás főlapjának (C) mezőjében ezt X-szel kell jelölnie. Ha a visszajáró adóról a bevallásban nem rendelkezik, de később a visszajáró adó átvezetését, részösszegének kiutalását kéri, akkor az önálló ’17-es számú átvezetési kérelmet kell kitöltenie és benyújtania. Nincs szükség a 1053-170-es lap kitöltésére és benyújtására, ha Ön a bevallás főlapjának (C) blokkjában a pénzforgalmi rendelkezéseknél „a teljes visszaigényelhető összeget, összegeket visszakéri” elnevezésű kódkockában X-szel jelöli, ha a visszajáró adó kiutalását kéri. A 1053-170-es lap átvezetési, kiutalási adatai: A 1053-170-es lapon az összeg-adatokat jobbra rendezve, előjel nélkül, forintban kell feltüntetni! Az átvezetési kérelmet a lap 01-20. soraiban az „a”-„h” oszlopokban kell kitölteni. A kitöltött sorok között nem lehetnek kihagyott sorok, a nyomtatványt folyamatosan kell kitölteni. A lap „Összesen” sorában a terhelendő, jóváírandó és kiutalandó adó összesített adatait kell kitölteni. A terhelendő adónemre vonatkozó oszlopok az „a”-„d” oszlopokban találhatók. A jóváírandó adónem oszlopai az „e”-„g” oszlopok. A kiutalandó összeg feltüntetésére a „h” oszlop szolgál. Az adónem főbizonylati sorszáma az „a”, az adónem kód a „b” és a rövidített megnevezése a „d” oszlopba a bevallásban kimutatott visszaigényelhető adó sorának megfelelő számát, adónem kódját és rövidített nevét kell beírni az alábbiak szerint. „a” oszlop
bevallás 80. sora bevallás 88. sora bevallás 90. sora bevallás 276. sora

„b” oszlop
103 125 152 190 (191,193,195,197)

„c” oszlop
szja nyugdíjjárulék eho ekho

Önellenőrzés Önellenőrzés esetén, az „a” oszlopba a 1053-16-01 lap kötelezettség-csökkenés sorának számát és/vagy a 1053-16-02-es lap kötelezettség-csökkenés sorának számát kell beírni. Ezekben az esetekben, az adónem kód „b” oszlopba értelemszerűen csak a sorszámhoz tartozó, a 16-01-es lap „b” oszlopában található kódot kell beírni. A terhelendő adónem rövidített megnevezése „c” oszlopba ugyancsak a sorszámhoz tartozó, a bevallás „a” oszlopában lévő adó

183

megnevezésének rövidített nevét lehet beírni. Ha az önellenőrzés korábbi önellenőrzés önellenőrzési pótlékának helyesbítését szolgálja, akkor az „a” oszlopba a pótlék-csökkenés sorának számát, a „b” oszlopba a 215 adónemkódot, a „c” oszlopba az Önellenőrzési pótlék rövidített megnevezést kell beírni. Ha az önellenőrzés a magánnyugdíj-pénztári befizetési kötelezettség csökkenését eredményezi, akkor a visszajáró adó átvezetését nem a 1053170-es lapon kell kérni, hanem külön a ’17-es bevalláson kell kezdeményezni. Azon adónem 3 jegyű kódját (az érintett sorokban megtalálhatók), amelyre az adózó akár részben, akár egészben a visszaigényelhető adót, kötelezettségcsökkenést átvezettetni kívánja, az „e” oszlopba, az adónem rövidített elnevezését pedig az „f” oszlopba kell beírni. Az átvezetni kívánt összeget a „d” és „g” oszlopokban kell forintban feltüntetni. Egy sorban egy adónemről csak egy adónemre teljesíthető átvezetés. Korábbi önellenőrzési pótlék helyesbítése esetén a 215-ös (Önellenőrzési pótlék) adónemről soronként szintén csak egy adónemre kérhető átvezetés. A visszaigényelhető adó azon részösszegét, amelyet nem egy másik adónemre kíván átvezettetni, hanem a saját pénzforgalmi számlájára vagy pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján (postai címére) kíván átutaltatni, a „h” kiutalandó összeg oszlopban kell szerepeltetni. A visszajáró adó terhére kiutalandó adó összegét külön sorban kell feltüntetni, de úgy is kitölthető a „h” oszlop, ha az oszlop sorában egyidejűleg az „e”-„f”-„g” oszlopok a jóváírandó adóhoz tartozó adatok szerepelnek. A terhelendő adó összegének soronként meg kell egyeznie a jóváírandó, illetve a kiutalni kért adó összegével. Azaz a „d” oszlop adatának meg kell egyeznie a jóváírandó adó összegével, ha csak átvezetést kér, és a „h” oszlopba írt összeggel, ha kiutalást kér. Ha átvezetést kér, és a fennmaradó részösszeg kiutalását is kéri, akkor soronként és összesen [d=g+h] összefüggésnek kell érvényesülni. Az esetleges köztartozásokra való visszatartás és átutalás csak a „h” oszlopban szerepeltetett kiutalandó összeg erejéig történhet. Példa a 1053-170-es lap kitöltésre: Visszaigényelhető adó: a 1053-C lap 80. sor „c” oszlopában 80 000 forint, amely összegből az adózó 50.000 forintot az eho számlára kér átvezettetni, 20 000 forintot az SZJA számlán kíván tartani, 10 000 forintot pedig kiutalni kér. Ssz.
01. 02. 03.

a
80 80 80

b
103 103 103

c
SZJA SZJA SZJA

d
50 000 20 000 10 000

e
152 103

f
EHO. SZJA

g
50 000 20 000

h
10 000

184
Összesen 80 000 70 000 10 000

Példa a 1053-170-es lap kitöltésére kötelezettség-csökkenést eredményező önellenőrzés esetén: Visszaigényelhető adó: 1. sor 10 000. forint, amelyet saját számláján kíván hagyni, a 22. sor 13 000 forint, amelyből 6 000 forintot önellenőrzési pótlékra kér átvezetni és a fennmaradó 7 000 forint kiutalását kéri.
Ssz. a 01. 1. 02. 22 Összesen b 103 125 c SZJA nyugdíj d 10 000 13 000 23 000 e 103 215 f SZJA Önell.pótl g 10 000 6 000 16 000 h 7 000 7 000

Ne felejtse el a lapot aláírni! Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melléklet/1053 Adótábla Szja-törvény 30. § A 2010. évi jövedelmekre érvényes adókulcsok és adósávok A jövedelem nagysága 0 – 5 000 000 forintig 5 000 001 forinttól 850 000 forint és az 5 000 000 forinton felüli rész Példa a számított adó kiszámítására: Az adózó összevont adóalapja... 5 100 000 Ft Az adó kiszámítása: 5 000 000 Ft adója..................... 850 000 Ft 100 000 Ft (5 100 000 – 5 000 000) 32%-a 32 000 Ft 1 960 000 Ft adója:.................... 882 600 Ft A 1053-as bevallást érintő számlaszámok SorMegnevezés Költségvetési szám számla száma 1. Személyi jövedelemadó 1003200006056353 2. Egészségbiztosítási és munkaerő10032000piaci járulék 06057749 3. Nyugdíjbiztosítási Alapot 10032000Az adó mértéke 17% 32%-a

Adónemkód 103 188 125

185 megillető bevételek Egészségügyi hozzájárulás Kifizetőt terhelő ekho Magánszemélyt terhelő ekho Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 11,1%-os ekho Nyugdíjas vagy járulékfizetési felsőhatár túllépés esetén fizetendő ekho Ekho különadó Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 15%-os ekho EGT államban biztosított személytől levont ekho Önellenőrzési pótlék 06056236 1003200006056212 1003200006056360 1003200006056377 1003200006056384 1003200006056391 1003200006056401 1003200006057660 1003200006056425 1003200001076301

4. 5. 6. 7.

152 190 191 192

8.

193

9. 10.

194 195

11. 12.

197 215

Az APEH által közzétett, 2010-re alkalmazható üzemanyagárak (Ft/l) az I. II. III. szja-törvény 82. § (2) bekezdése alapján IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Az üzemanyag fajtája ESZ-95 ólmozatlan Gázolajok Keverék LPG autógáz

Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter 300 283 327 174 314 298 343 175 317 298 344 179 326 304 353 180 335 310 362 179 339 316 366 183 340 322 366 183 348 334 375 189 343 327 370 189 340 327 367 188 342 330 369 199 342 327 369 201

Nyugdíjjárulék-fizetési felső határ A nyugdíjjárulék-fizetési felső határt a 2010. évi Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény naptári napi 20 420 forintban, egész évre számítva (365 x 20 400 =) 7 453 300 forint összegben határozta meg. A magánnyugdíj-pénztárak adóhatósági azonosítói, adónem kódjai

civil.info. Kedvezményezett A költségvetési törvényben az Országgyűlés által a saját költségvetési fejezetében meghatározott kiemelt előirányzat.nonprofit. melyet • • Nemzeti Tehetség Program feladatai A parlagfű mentesítés feladatainak támogatása 1823 1153 Technikai szám .186 Pénztár azonosító 0008 0016 0019 0031 0001 0013 0021 0022 0006 0014 0015 0025 0002 0033 0061 0037 0048 0028 0063 Megnevezés Aegon Magyarország Magánnyugdíjpénztár Aranykor Nyugdíjpénztár Budapest Magánnyugdíjpénztár AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Dimenzió Magánnyugdíjpénztár Életút Első Országos Nyugdíjpénztár Erste Bank Országos Magánnyugdíjpénztár Önkéntes és Önkéntes és Adónem kód tagdíj 261 262 263 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 282 Adónem kód önellenőrzési pótlék 461 462 463 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 482 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ING Magánnyugdíjpénztár MKB Nyugdíjpénztár OTP Magánnyugdíjpénztár Postás Magánnyugdíjpénztár Premium Magánnyugdíjpénztár Quaestor Magánnyugdíjpénztár Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár VIT Nyugdíjpénztár Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár A támogatható civil szervezetek adószámáról és a felajánlásokkal kapcsolatban az alábbi helyeken kaphat felvilágosítást: www.hu Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány zöld száma: 06/80/200-074 A melléklet nyomdába adásának időpontjáig technikai számot kapott egyházak. valamint a kiemelt költségvetési előirányzat technikai számai Sorszám 1.hu www.

6.A szeretet egyháza Az Univerzum Egyháza 1665 0640 1751 19. 0633 9. 14. 18. ATMA . 11. A Jövő Hídja Szabadegyház 0815 0561 1005 0255 0262 1256 10. 5.187 2. 13. A Metafizikai Hagyomány Egyháza A Sophia Perennis Egyháza 12. Bét Orim Reform Zsidó Hitközség . 4. Ámen Gyülekezet 0712 16. „Igazság Oszlopa” Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház „Olajfák” Gyülekezet 0918 8. 3. Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza 1483 17. A Tan Kapuja Buddhista Egyház AGAPÉ Gyülekezet AKIA Egyház 15. Magyar Katolikus Egyház Magyarországi Református Egyház Magyarországi Evangélikus Egyház "Igaz Béke" Egyház „ANHK” Az Örök Élet Egyháza 0011 0066 0035 1737 0839 7.

30. 29. Boldog Évek Közösség Boldog Özséb Szeretet Egyháza 23. Dzsaj Bhím Közösség Egyesítő Egyház 1720 0743 0413 38. 35.188 20. 31. 33. 34. 28. Egyetemes Szeretet Egyháza . Csend Hangja Egyház Dávid Sátora Gyülekezet Derű Egyház Dharmaling Magyarország Buddhista Egyház 36. Szeretet Szövetség 0987 1634 1081 1744 0420 0664 21. 25. 37. 22. Boldog Teréz Anya Keresztény Egyház Budai Szerb Ortodox Egyházmegye Budapesti Autonom Gyülekezet 26. Budapesti Kegyelem Metodista Gyülekezet 1380 0475 1593 0341 1579 1160 0327 1658 1524 1476 27. 24. Budapesti Teljes Evangéliumi Gyülekezet Duna-Tisza Menti Unitárius Szórványegyházközség BUDDHISTA MISSZIÓ Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség Calvary Chapel Egyház Ceglédi Gyülekezet 32.

Fény Lovagjainak és Testvériségének Egyháza 0963 55.189 39. Evangéliumi Pünkösdi Közösség Ezoterikus Tanok Egyháza Fehérlótusz Közösség 53. Forrás Egyháza 0774 . 48. 45. Fény Gyermekei Magyar Esszénus Egyház 1191 54. Élet Gyülekezete 0781 40. Evangéliumi Keresztények Gyülekezete 0860 0138 0547 0932 50. 51. 43. 47. Életenergia Közössége Független Szellemi Rend 0949 0482 1548 1414 0619 1287 0334 0688 41. 42. 52. 0891 49. Élő Ige Gyülekezet Élő Isten Gyülekezete Élő Szó Gyülekezete 44. Emberi Lehetőség Független Szellemi Rend EMIH Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) Erdélyi Gyülekezet Esztergomi Teljes Evangéliumi Közösség Újszövetségi Gyülekezet Evangéliumi Barátság Egyház 46.

65. Keresztény Advent Közösség Keresztény Élet Központ . Hit Gyülekezete Holisztikus Egy-Ház Immánuel Gyülekezet 67.190 56. Jászsági Gyülekezet 0853 72. 74. 57. 68. 69. Forrás Keresztyén Gyülekezet Független Történelmi Protestáns Egyház Golgota Keresztény Gyülekezet Gyémánt Út Buddhista Közösség Hetednap Adventista Reformmozgalom Hetednapi Adventista Egyház Hetednapi Adventista Egyház „Reform Mozgalom” Nemzetközi Misszióegyesület Hindu Vaisnava Egyház 0231 1531 0578 0042 0451 0248 1452 63. 61. 1177 0279 1696 1421 1225 0190 0585 64. Iszlám Egyház 1407 71. KELTA-WICCA Hagyományőrzők Egyháza 1146 0080 1342 73. 66. 60. Issihia Misztikus Központ Isten Egyháza Isten Gyülekezete – Egyesült Pünkösdi Egyház 70. 62. 59. 58.

92. Magyar Iszlám Közösség Magyar Jövőbelátók Egyháza . 87. 89. 90. Kunszentmiklósi Boldog Isten Gyülekezete KVANUM ZEN Iskola Magyarországi Közössége 88.191 75. 78. Krisztus Szeretete Egyház Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet 86. Lélek Egyház Magyar Brahmana Misszió Magyar Evangéliumi Egyház 91. 85. Krisztus Magyarországi Egyháza 0705 0626 0671 1586 1108 1335 1366 1098 0554 1641 84. 79. 81. Krisztus Kegyelme Gyülekezet 0901 83. 1603 0224 0970 0695 1122 Koreaiak Magyarországi és Közép-Európai Keresztény Gyülekezete KOZMOSZ Univerzális Szeretet Egyház Közösség a Születés Méltóságáért 80. 82. 76. Keresztény Testvéri Közösség Keresztyén Család Gyülekezet – Christian Family Church Khyenkong Karma Tharjay Buddhista Egyházközösség Konstantinápolyi Egyetemes Magyarországi Orthodox Exarchátus Patriarchátus 0169 0499 77.

192 93. Magyar Taoista Egyház 0877

94.

Magyar Vaisnava Hindu Misszió

0767 0516 0107 0310 0286 0097 0372 1012 0530 1469

95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

Magyar Vallás Közössége Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség Magyarországi Bahá’i Közösség Magyarországi Baptista Egyház Magyarországi Biblia Szól Egyház Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház Magyarországi Church Of God Egyház

102. 103.

Magyarországi Csan Buddhista Közösség Magyarországi Dzogcsen Közösség

104.

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség

0444

105. 106. 107. 108. 109.

Magyarországi Jehova Tanúi Egyház Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség Magyarországi Keresztény Kínai-nyelvű Egyház Reneszánsz Templom Magyarországi Késői Eső Gyülekezet Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház

0406 0059 1775 0468 1201

110.

Magyarországi Kopt Ortodox Egyház

1397

193 111. 112. 113. 114. Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége Magyarországi Vallásközösség Lectorium Rosicruciánum 0389 0437 0073 1050

Magyarországi Metodista Egyház Magyarországi Muszlimok Egyháza

115.

Magyarországi Örmény Apostoli Egyház

0729 1689 0293 0217 0114 0592 0200 1328 0358 1706 1270

116. 117. 118. 119. 120. 121. 122.

Magyarországi Pantholokatolikus Tradicionális Egyház Magyarországi Román Ortodox Egyház Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet Magyarországi Szcientológia Egyház Magyarországi Új Apostoli Egyház Magyarországi Unitárius Egyház Magyarországi Xuyun Buddhista Chan Központi Egyház

123. 124. 125.

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Mantra Magyarországi Buddhista Egyház Maranatha Lelkiismereti és Ideológiai Egyházközösség

126.

Mezőkövesdi Teljesevangéliumi Keresztény Gyülekezet

1139

127.

Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház

1067 1782 1074

128. 129.

Nagyboldogasszony Szeretet Egyház Názáreti Egyház

194 130. Négyszegletkő Apostoli Hit Nemzetközi Egyház 0884 0509 0303 1672 Egyházmegyéje 0365 1263 0152 0925

131. 132. 133. 134. 135.

Nyújtsd Ki Kezed Krisztusért Szeretet Gyülekezet OM VISHWA GURU DEEP HINDU MANDIR Vallási Közösség és Szellemi Iskola Omega Pünkösdi Gyülekezetek Hálózata Orosz Orthodox Egyház (Moszkvai Patriarchátus) Magyar

Örmény Apostoli Ortodox Egyház

136. 137.

Öskeresztyén Apostoli Egyház Ősmagyar Egyház

138.

Paksi Gyülekezet

0750 1555 1249

139. 140.

Paulus Evangéliumi Közösség Rime Buddhista Központ

141.

Sekina Gyülekezet

1232 0145 1115 1500 0822

142. 143.

SHALOM Biblia Gyülekezetek Sodalitas Mithraica Egyház

144. 145.

Sri Sathya Sai Baba Székesegyháza Szabad Evangéliumi Egyház

146.

Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyházközösség

1184 0523

147.

Szangye Menlai Gedün, A Gyógyító Buddha Közössége

195 148. 149. Székesfehérvári Keresztény Közösség Egyház Szent Erzsébet Hívei Egyház 1359 1610 1713 0183 1768 1373

150. 151. 152. 153.

Szent Kamill Keresztény Egyház Szent Margit Anglikán/ Episzkopális Egyház Szeretet-Közösség Teljes Evangéliumi Egyház Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség

154.

Szolnoki Gyülekezet

0736 0396 0798 0121 1490

155. 156.

Szőlőskert Keresztyén Közösség Szövetség Teljes Evangéliumi Gyülekezet

157. 158.

Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség MAHANAIM Gyülekezet Teljesség Forrásának Egyháza

159.

Tiszta Lelkű Emberek Egyháza

1029

160. 161.

Újszövetség Egyháza Újszövetség Gyülekezet

1562 1036 1799 0176 1438

162. 163. 164.

Usui Szellemi Iskola Közösség Üdvhadsereg Szabadegyház-Magyarország Üdvösség Hirdetői Egyház

165.

Vishwa Nirmala Dharma Magyarországi Közössége

0956

196 166. Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyház 1809

167.

„Teremtő Lélek” Egyház

1816 1830

168.

„Szövétnek Keresztény Gyülekezet”

169.

„Az Örök Végtelen Egyháza”

1847

170.

„Gondviselés Közösség Egyháza”

1861

171.

„Élő Vizek Folyói” Keresztény Egyház

1878

172.

A Tevékeny Szeretet Közössége

1885

173.

Szivárvány Gyülekezet

1892

174.

Mária Temploma Egyház

1902

175.

Élő Fény Egyház

1919

176.

A Keresztény Megújulásért

Közösség

Mozgalom

a

Vallási

1926

177.

„Szeretet Hídja” Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház

1933

178.

Út és Erény Közössége Egyház

1940

179.

Megújult Pünkösdi Roma Hitközösség

1957

180.

Silencio Hitközösség

1964

181.

De La Salle Szent János Egyház

1971

197 182. Béke Gyülekezet 1988

183.

Hiszünk és Cselekszünk Kisegyház

1995

184.

NOÉ az Életért Közösség

2006

185.

Magyarországi Gó Egyház

2013

186.

Az Út Gyermekei Egyház

2020

187.

KIRKO Ezoterikus Intézeti Egyház

2037

188.

Jézus Krisztus Magyarországi Roma Keresztény Egyház

2044

Példák a 1053-as bevallás egyes sorainak kitöltéséhez Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek összegének megállapítása (adóalap-kiegészítés számítása) 1. Nagy János munkavállalónak 2010-ben munkaviszonyból származó bérjövedelem adóalapjaként 3 810 000 forintot igazoltak a 10M30-as igazoláson, mely összeg az adóalapkiegészítéssel növelt összeg. A jövedelem alapja 3 000 000 forint. Az összevont adóalap összegét a jövedelem 1,27-szereseként kell meghatározni! 2. Nagy Jánosnak 2010. évre nevelőszülői díj címén 240 000 forintot fizettek, amely összeg adóterhet nem viselő járandóság, ezért az adóalap-kiegészítés nem vonatkozik rá, változatlan összegben kell az összevont jövedelmekbe számítani! 3. A fentieken kívül Nagy Jánosnak 2010. október 4-én 635 000 forintot a nyugdíjelőtakarékossági számláról nyugdíj-szolgáltatásnak nem minősülő juttatáskánt fizettek ki. Mivel az 635 000 forint egyéb jogcímen kapott kifizetés után Nagy János köteles a 27%-os egészségügyi hozzájárulás megfizetésére, ezért a kifizetett összeg 78%-át kell az adóalapkiegészítés alapjaként figyelembe venni, azaz 495 300 forintot. A kifizetett összeg után Nagy Jánosnak 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget november 12-ig kellett fizetnie (a 1053-09-es lapon pedig be kell vallania 287. sor „e” oszlop). A bevallás vonatkozó sorainak kitöltése a következő: „a” Megnevezés „b” Bevétel (adóalapkiegészítés „d” Jövedelem (adóalapkiegészítéssel)

„c” Költség

sor „a” oszlop). melynek összege 3 720 000 Ft volt (1. sor „b” oszlopában a teljes összeget. ami a 4 698 000 Ft értékhatárt szintén meghaladná. a 1053-A lap 3. A 3. A munkavállaló 10 napot töltött külszolgálatban. . sor) a 4 698 000 Ft-ot meghaladta. sor „a” oszlop) (a munkaviszony is ekkor szűnt meg) 1 000 000 Ft A végkielégítés 5 havi (törvényben meghatározott) összege 500 000 Ft Év végéig hátra lévő hónapok száma 2 hó Az 1 hónapra jutó rész 500 000 : 5 = . évre (21 590 Ft/hó) 43 180 Ft vehető figyelembe az 65. sorához 1. műveleti területen. évben esedékessé vált. egyéb jövedelem 19. nevelőszülői díj 27. Kovács Tibor 2010-ben csak munkaviszonyból származó bérjövedelmet szerzett. évről benyújtandó 1153-as bevallásban kell majd. Ha az első példában szereplő magánszemély munkaviszonyból származó jövedelme adóalap kiegészítéssel csak 3 320 000 Ft lenne. sorba (2 x 127 000) 254 000 Ft A végkielégítés összegéből 2011-re 300 000 Ft-ot kell átvinnie (50. sor) jövedelme 4 830 000 Ft lenne. sorához 1. Adóalap kiegészítéssel számított összeg (3 720 000x1. sor (1. sor „a” oszlop) összegébe számít 1 270 000 Ft . Bevételként az 1 500 eurót.27-szeresét tüntesse fel! A végkielégítés megosztása a 1053-A lap 8.27)= 4 724 000 Ft (1. Az „a” oszlopba a „b” és „c” oszlopok különbségét. a „d” oszlopban pedig az „a” oszlop 1. összevont adóalap 635 000 - - 3 810 000 629 031 240 000 4 679 031 A külszolgálatért kapott összeg adóköteles részének kiszámítása. 2. A Magyar Honvédség állományában lévő magánszemély 30 napot töltött el külföldön. a külszolgálatért kapott jövedelemalapjaként kell figyelembe venni. október 31-éig (1.. adójóváírást akkor sem érvényesíthetne. mert az összes bevallott (28. A fennmaradó 64 7700 Ft részt a 2011. A 2010.198 alapja) 3 000 000 495 300 240 000 3 810 000 1. a „c” oszlopba a költségként levonható összeget kell beírnia. azaz 750 eurót. évi összes jövedelme (28. sor). az 50%-ot azaz 750 eurót költségként. bérjövedelem 17. Ebben az esetben a 17%-os kulccsal levont személyi jövedelemadó összegét is meg kell bontania. sor „d” oszlop) Az adózó adójóváírást egyáltalán nem érvényesíthet. a 1053-B lap 32. évi törvényi rendelkezések alapján a 600 euró bevétellel szemben költséget nem lehet figyelembe venni. 2. „a korábbi végkielégítésnek a 2011.az 1. évi összevont adóalap bevallása: . azaz a kifizetés napján érvényes. 100 000 Ft A 2010. sor összegében. A 2010. a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamán átszámított 600 eurónak megfelelő forint összeg minősül. Az adójóváírás számítása. de ingatlan bérbeadásából is szerzett volna adóalap kiegészítéssel 1 510 000 Ft jövedelmet. az 50%-ot meghaladó részt.a 8. sora 1. mivel a 2010. Bevételnek a megszerzés. ami a 10 napra 600 eurónak felel meg. figyelembe vehető levont adóelőlegként” sorba kell beírni. Részére napi 50 euró bérjövedelemként került kifizetésre. Napi 60 eurónak megfelelő összegű napidíjat kapott. A magánszemély munkaviszonyból származó bérjövedelme 2010.

2. 3. Az adóévben megszerzett bérjövedelme adóalap kiegészítéssel 1 200 000 Ft. figyelembe vehető levont adóelőlege kiszámítása 1053-C lap 68. a számlával igazolt. így a dolgozó 2010-ben adójóváírás címén 181 000. sor „a” oszlopába beírnia. 4. vagyis 120 800 Ft adójóváírás illeti meg. más jövedelme nem volt. Nagy Tibor 2010-ben 3 817 000 Ft munkaviszonyból származó bérjövedelmet szerzett adóalap kiegészítéssel. azaz 216 000 Ft-ot levonta. igazolt kiadás 285 000 forint vagy annál magasabb összeg lenne. Az adóelőleg alapjának megállapításakor a kifizetőnek tévesen adott nyilatkozat miatt külön fizetendő 39 és 12%-os adó kiszámítása a 1053-C lap 63. augusztus hónapban (a munkaviszony megszűnésével egyidejűleg) 12 hónapra 1 200 000 Ft törvényben meghatározott végkielégítést fizetett (1 hónapra 100 000 Ft jut) és a 18% adóelőleget. ténylegesen figyelembe vehető költsége csak 180 000 forint. évben esedékessé vált. tekintettel azonban a 8 jogosultsági hónapra 8 x 15 100 Ft/hó. hogy az adókülönbözet abból keletkezett-e. azaz a ténylegesen figyelembe vehető. akkor meg kell néznie. sorához 1. Ezzel szemben év végén. évi adóbevallásába a további 8 hónapra jutó összeget. Amennyiben a befizetendő különbözet az helytelen adóelőleg-nyilatkozat következménye. sor) a 4 698 000 Ft-ot nem haladta meg.75 480 = 105 720 Ft-tal csökkentheti a számított adóját. amelynek egy havi összege 18 000 forint. azaz 8 x 100 000 = 800 000 forintot kell a 9. vagyis 46 800 forintot (ez kerül a „c” oszlopba) kell adózónak további adóként megfizetnie. Nagy Kázmér az őt megillető adójóváírás összegét a következők szerint állapítja meg. A korábbi végkielégítésnek a 2010. azaz 75 480 Ft-tal. ha a két összeg különbözete nem lenne több 15 000 forintnál (a 300 000 forint 5%-ánál). sor) és megfizetnie bevallásával egyidejűleg. A fenti példa alapján nem kellene 39%-os adót fizetnie a magánszemélynek akkor. hogy a ténylegesen elszámolható költség alacsonyabb. Nagy Kázmér 2010. ez azonban csökkentendő (3 817 000-3 188 000) a 629 000 Ft 12%-ával. amennyiben adózó kötelezettsége levezetésekor a 77. és 10 000 Ft-ot meghaladja az e miatti fizetési kötelezettsége. A jogosultsági hónapok száma 12. A 1 200 000 Ft adóalap kiegészítéssel növelt bér 17%-a 204 000 Ft. a jogosultsági hónapok száma pedig 8 volt. példa alapján. évi bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme adóalap kiegészítéssel (28. Az adózó a kifizetőnek 300 000 forint tételes költséget jelölt meg. mint az adóelőleg-nyilatkozatában közölt költség. sor) 1 160 000 Ft. Ennek megfelelően a 2010. A két összeg különbözete 120 000 forint. A 120 000 Ft után. annak 39%-át. úgy további 12% adót kell felszámítania (78. A kifizető 2009. 78. A magánszemélyt az adóévre csökkentett összegű adójóváírás illeti meg. Az 1.199 3. sorához 1. A 2009. Az adóalap-kiegészítéssel . sorban adókülönbözetet mutat ki. évi adóbevallásába a magánszemély a szabályoknak megfelelően a 4 hónapra jutó végkielégítést és annak az adóelőlegét írta be. de legfeljebb 181 200 Ft lenne. mivel az összes jövedelme (28.. A csökkentett összeg kiszámítása: Az adózót megillető összeg a bér 17%-a. több mint az adóelőleg megállapításakor nyilatkozott költség 5%a (ez kerül az üresen hagyott fehér téglalapba).

. (98.. Szép Géza a 2008. sor „d” oszlopába írja be! Figyelembe veheti a 2009-ben levont adóelőlegből 8 x 18 000 = 144 000 Ft... Ön ebben az esetben legfeljebb a 7 453 300 – 612 600. 2.. vagyis 6 840 700 forint után kötelezett a 9.... összesen 356 714 forint nyugdíjjárulék megfizetésére.. A 2010.. A hallgatói jogviszonya 2008........ évben érvényesíthető adókedvezmények kiszámítása. évre 3 200 000 Ft összes jövedelemmel számolva igénybe vehető kedvezmény kiszámítása: Igazolt....27)= 1 016 000 Ft-ot a 9. évben 3 600 000 Ft volt.... Ha Ön 2010... a 1053-B lap kitöltése Az adókedvezmény kiszámítása. úgy a 365 x 20 420....... 200 000 Ft.. vagyis 612 600 forinttal csökkentenie kell.200 növelt (800 000 x 1.... 3 600 000 Ft Jövedelem korlát: .. A fenti példából kiindulva Kedves Mária őstermelői kedvezmény igénybevételére jogosult................. visszaigényelhető nyugdíjjárulék összegének kiszámítása a 1053-C lap 88.. sor) a kedvezmény összege 50 000 Ft. A 2010. évre vonatkozó igazolása alapján.......... A kedvezmény lap kitöltése a következő: A 3 600 000 Ft jövedelem mellett igénybe vehető adókedvezmény: 60 000 Ft Őstermelői kedvezmény címén levonható kedvezmény: 50 000 Ft Életbiztosítás kedvezményeként érvényesíthető összeg: 10 000 Ft. 3 400 000 Ft Meghaladó rész: . sora 1. (90 000/30)*100 = 300 000 Ft A 2009-ben igénybe vett kedvezményalap: 250 000 Ft A 2010. a jövedelemkorlátra tekintettel: 1..... halasztott kedvezményként 650 000 forint befizetett tandíjat igazolt.5%-os mértékű... . január 1-jétől december 31-jéig biztosítási jogviszonyban állt.. sor)....... A járulékfizetési felső határt meghaladóan levont. mely után 100 000 Ft adókedvezményt érvényesíthetne. évben 250 000 Ft kedvezmény alap figyelembe vételével 75 000 Ft kedvezményt érvényesített.... A jövedelemkorlátra tekintettel csökkenteni kell az igénybe vehető kedvezmény összegét az alábbiak szerint: Összes jövedelem: ... Kedves Mária összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme 2010. ..... sorban feltüntetnie... A 2009. sora 1. Életbiztosítás adókedvezményének alapja 500 000 Ft (96. Ha Ön 2010. évi adóbevallásában 90 000 forintot felsőoktatási tandíj halasztott kedvezményeként igénybe vett. évben szűnt meg..... ........ a 1053-B lap 45. vagyis 7 453 300 forint éves nyugdíjjárulék fizetési felső határt a 30 x 20 420.. legfeljebb 184 x 20 420.... ennek 20%-a = 40 000 Ft.. Az igénybe vehető kedvezmény összege .. 2..... vagyis 3 754 888 forint után kötelezett a 9. befizetett összeg: .. Képzési költségként befizetett összeg halasztott kedvezményének kiszámítása.5%-os mértékű.... ezt kell az 68... 650 000 Ft 2008-ban igénybe vett kedvezmény:............ évi kedvezmény alap: .. 90 000 Ft A 2008.... :100 000 Ft – 40 000 Ft = 60 000 Ft...... összesen 649 867 forint nyugdíjjárulék megfizetésére..... és ez alatt az idő alatt kieső ideje nem volt... de keresőképtelensége miatt június 1-jétől június 30-áig (30 napig) táppénzt kapott. Szép Gézának a „Tudás Egyetem” által 2006.. évben figyelembe vehető kedvezmény alap 100 000 Ft* ... július 1-jétől december 31-jéig állt biztosítási jogviszonyban.........

.... Bevétel („b” oszlop) 1 750 000 Ft Költség („c” oszlop) .. Az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem és adója1053-04-es lap a 161. évben lehetősége van még 100 000 Ft kedvezmény alap után 30 000 Ft halasztott kedvezmény érvényesítésére...... sorába beírnia.. A felnőttképzési díj halasztott kedvezményének kiszámítását is az előző két példa alapján kell elvégezni. évben lehetősége van még 150 000 Ft kedvezmény alap után 45 000 Ft halasztott kedvezmény érvényesítésére... sorban kell feltüntetnie. A 2010. az egyéb költségek (hirdetés.. melyet a 45... Ezzel az összeggel lezárult a képzési költségként befizetett összeg után halasztott módon történő kedvezmény érvényesítési lehetőség. közvetítői díj) 200 000 forint....250 000 Ft Számított összeg 1 500 000 Ft Jövedelem („d” oszlop) a számított összeg 30%-a: 450 000 Ft Adó („e” oszlop) a 450 000 Ft 25%-a 112 500 Ft . A jövedelem kiszámítása: Bevétel („b” oszlop) Költség („c” oszlop)(300 000 + 200 000) Számított összeg: Jövedelem („d” oszlop) a számított összeg 30%-a: Adó („e” oszlop) a 900 000 Ft 25%-a 3 500 000 Ft 500 000 Ft 3 000 000 Ft 900 000 Ft 225 000 Ft 2... akkor a jövedelmet a tulajdoni hányadoknak megfelelő arányban meg kell osztaniuk. melyet a 45..201 *Ezt az összeget kell a 1053-B lap 45........... Kiss József az önkormányzattól a 2006-ban megvásárolt lakását 2010-ben eladta 3 500 000 forintért....... Ezzel az összeggel lezárult a képzési költségként befizetett összeg után halasztott módon történő kedvezmény érvényesítési lehetőség... 3 400 000 Ft A 200 000 Ft felettes rész 20%-a: .. 350 000 Ft Érvényesíthető kedvezmény alap [(60 000/30)*100]: 200 000 Ft* *Ezt az összeget kell a 1053-01-01 lap 92. Mindkettőjüknek bevallást kell benyújtania...... 2. 40 000 Ft Igénybe vehető kedvezmény (100 000 – 40 000): 60 000 Ft A halasztott kedvezmény alapja:.. évre 3 600 000 Ft összes jövedelemmel számolva. hanem a házastársa is a tulajdonosa volt...... sor „a” oszlopába képzési költség halasztott kedvezmény alapjaként beírnia. Ha a fenti példából kiindulva a 2010. . A szerzéskori érték (az önkormányzatnak ténylegesen kifizetett összeg) 300 000 forint.. sora Példák az ingatlanértékesítésből származó jövedelem kiszámítására és bevallására 1... A 2009.. A 2010. Ekkor mindkettőjük bevallásában a következők szerint kell az adatokat feltüntetni. Ha az 1.. sorban kell feltüntetnie. az igénybe vehető kedvezmény kiszámítása a következő: Jövedelem korlát: . évben 200 000 Ft kedvezmény alap figyelembe vételével 60 000 Ft kedvezményt érvényesített. példa szerinti ingatlannak nem csak Kiss József..

.. 2010.. Költség („c” oszlop) . Korábbi lakáscélú kedvezmény alapja ...... évben az újépítésű lakását eladta 16 000 000 Ft-ért..... idősek otthonában biztosított férőhely megszerzésére fordította. Egyéb költségeinek (illeték.......... 7 000 000 Ft Jövedelem a számított összeg 60%-a: . illetve ennél későbbi évben értékesítené... Számított jövedelem.. ha az üdülőt 2011-ben.... akkor a bevallást a következők szerint kell kitöltenie: Bevétel („b” oszlop) 3 500 000 Ft Költség („c” oszlop) ..................3 300 000 Ft Számított jövedelem 11 400 000 Ft Levonandó a 11 400 000 Ft 80%-a .. + 3 000 000 Ft Számított összeg………………………. levont 225 000 Ft adót a bevallás 06-01-es lapján a cél szerinti felhasználásról...... Így a 25% mértékű adót. évi bevallásában... ügyvédi költség) együttes összege 800 000 forint... Kovács Kázmér 2007-ben értékesített régi lakásának bevételéből származó 3 000 000 Ft adóköteles jövedelmét teljes egészében lakásszerzési kedvezmény alapjaként érvényesítette a 2007-ben 12 000 000 Ft-ért vásárolt új építésű lakásánál. sorban kell feltüntetnie. A jövedelem számítás és a bevallás kitöltése a következő: Bevétel („b” oszlop) . Ezért nem fizetett személyi jövedelemadót az ingatlanértékesítéséből származó jövedelme után 2007.. a jövedelem csak akkor lenne csökkenthető.... 38 000 000 Ft Költség („c” oszlop) ..202 3.. egyben adóköteles jövedelem („d” oszlop) 12 000 000 Ft A példa szerinti esetben..... 4.. Nagy Bálint a 2005-ben 26 000 000 Ft-ért vásárolt üdülőjét 38 000 000 Ft-ért értékesítette 2010-ben........ Nagy Bálint az 1997-ben 2 500 000 forintért vásárolt telkét 14 700 000 forintért adta el 2010-ben. és a „b” oszlopba a 225 000 Ft-ot kell beírnia.......... A jövedelem számítás és a bevallás kitöltése a következő: Bevétel („b” oszlop) .....9 120 000 Ft Jövedelem („d”) oszlop 2 280 000 Ft Adó („e” oszlop) 2 280 000 Ft 25%-a 570 000 Ft ......500 000 Ft Számított összeg 3 000 000 Ft Jövedelem („d” oszlop) a számított összeg 30%-a: 900 000 Ft Adó („e” oszlop) a 900 000 Ft 25%-a 225 000 Ft.. a 209. azaz 3 000 000 Ft-ot kell az „e” oszlopba beírni és a bevallás benyújtásának határidejéig megfizetni... 6.... példa szerinti adózó a jövedelméből 900 000 forintot a bevallás benyújtásáig igazoltan saját maga részére...... 26 000 000 Ft Számított.. a 900 000 Ft 25%-os adója............. Adó a 4 200 000 Ft 25%-a („e” oszlop) 16 000 000 Ft 12 000 000 Ft 4 000 000 Ft 4 200 000 Ft 1 050 000 Ft 5..... Az adó kiszámítása a következő: Bevétel („b” oszlop) 14 700 000 Ft Költség („c” oszlop) 2 500 000 + 800 000= ..... azaz 225 000 Ft. A 209....... sor „a” oszlopba a 900 000 Ft-ot... Ha az 1........ A „d” oszlopban szereplő 900 000 Ft jövedelmet és az „e” oszlopban feltüntetett........ 4 200 000 Ft Adóköteles jövedelem („d” oszlop) .........

akkor a 11 400 000 forintos számított jövedelem 100%-át levonhatná a számított összegből. hogyan alakult Kovács János ellenőrzött tőkepiaci ügyleteivel kapcsolatos adókiegyenlítés számítása 2010-2012 években. évi adó összege összesen: 66. Jövedelem 169. évben realizált osztalék 80 000 1/2. sor 2010. évben realizált osztalék 100 000 1/1. az adókiegyenlítés számítása. Az ingó értékesítéséből származó jövedelem utáni adó kiszámítása a 1053-04-es lap 163. évi adó összege összesen: 66. sor Fizetési kötelezettség: 2010. az eladott telket 1995-ben vagy azt megelőzően szerezte volna. évben képződött és 2010. . sor Kifizető által 2009-ban levont adó: 67. sor Kifizető által 2009-ben levont adó: 79. sor Adózót terhelő adó (előleg) a II. sor 2010. Ennek 25%-os adója 200 000 forint lenne. ezért a bevételét sem kellene bevallania. sor Fizetési kötelezettség: 80. sor Összesen: 80 000 61. sor Visszaigényelhető: 2010. évben kifizetett osztalékelőleg adójának a 2010. évben realizált osztalék 110 000 1/3. sor 25%-os osztalék: 80 000 179. évi adó összege összesen: 66. sor Kifizető által levont adó: 71. befizetett adó: 79. 1053-06-01 lap 212-220. sor Összesen: 100 000 61. Az ingó értékesítéséből származó jövedelem 800 000 forint. valamint. vagyis 50 000 forintot le kell vonni. sor Összesen: 110 000 61. ezért e sor „e” oszlopába 150 000 forintot kell az adózónak írnia. sor 25%-os osztalék: 110 000 179. sor Kifizető által 2009-ban levont adó: 69. A 2009. sor Fizetési kötelezettség: 100 000 25 000 Adó 25 000 25 000 25 000 25 000 0 Adó 20 000 20 000 20 000 25 000 0 5 000 Adó 27 500 27 500 27 500 25 000 2 500 0 27 500 0 A 2010. negyedévre: 76. de a 200 000 forintos mentességre tekintettel a 200 000 Ft 25%-át. sorok 1. évben kifizetett osztalékelőleg: 25%-os adó: 2010. sora 1. Jövedelem 168. december 31-éig lezárult ellenőrzött tőkepiaci (tőzsdei) ügyletből származó jövedelem/veszteség bevallása. évben történő elszámolása a 1053-04-es lapon 2009. sor 2010.203 Ha a példánkban szereplő adózó. sor 25%-os osztalék: 100 000 179. vagyis adóköteles jövedelme nem keletkezne. Jövedelem 169. sor Levont. Ebben a példában nyomon követjük.

2008. év 2. év -------------------------350 000 Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------350 000 300 000* összesen Adókiegyenlítés miatt befizetett -------------------------adóként figyelembe vehető * Ezt az összeget kell a bevallás 75. 218. A 2010. 220. év -------------------------0 2010. sorában feltüntetett összeg különbözete. év -------------------------50 000* 2011. 216.204 2010. * összesen Adókiegyenlítés miatt befizetett -------------------------adóként figyelembe vehető A 1053-as bevallás 219.-------------------------2008. A bevallás 1153-06-01-es lapjának kitöltése: Sor száma Adókiegyenlítés számítása Adókiegyenlítési keret 212. 2011. év 213. év -------------------------0 2010.2 Adózó János 2011-ben 350 000 Ft veszteséget számolt ki. évben 1 750 000 veszteséget közölt (1053-04-es lap 174. 219. év -------------------------0 2009.------------------------0 ------------------------0 ------------------------0 ------------------------0 -------------------------Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------. 2009. 218. év Adókiegyenlítési keret összesen 215. Mivel 2010-ben „elköltötte” az adókiegyenlítési keretét. 219. év -------------------------70 000 Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------120 000 0 A bevallás 1153-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. év Adókiegyenlítési keret összesen 215. sorában feltüntetni. 220. 217. A jövedelem adója A veszteség adója ------------------------. 2009. A jövedelem adója A veszteség adója ------------------------. 2008-ban 500 000 Ft.1 Kovács Jánosnak 2008-ban és 2009-ben nem volt vesztesége. 2010. és 220. 2010.------------------------100 000 ------------------------200 000 ------------------------0 ------------------------300 000 -------------------------Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------. A bevallás 1053-06-01-es lapjának kitöltése: Sor száma Adókiegyenlítés számítása Adókiegyenlítési keret 212. év 214. 217.-------------------------2009. év 213. A bevallás 1053-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. év 214. 1 750 000 -------------- „c” -------------- „d” 0 „e” 0 2011. sor „a” oszlopa). 216. 2009-ben 1 000 000 Ft jövedelmet ért el. év 2. így adókiegyenlítést nem vehet figyelembe a bevallásában. 350 000 -------------- „c” -------------- „d” 0 „e” 0 .

Adott csereügylet 0 30 000 225. a másik ügylet veszteségével! Az adóévben képződött és a 2010. * jövedelem összesen Csereügyletből származó -----------------------30 000 veszteség összesen Ezt az összeget kell a 1053-04-es lap 173. évben 4 csereügyletet kezdett el és ezen ügyletek le is zárultak még ebben az évben. hogy a 2010. 219. 217. Adott csereügylet 50 000 0 224. A jövedelem adója ------------------------0 0 10 000 10 000 Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------2010. 2012. 1053-06-02 lap 232-240.3 Adózó János 2012-ben 50 000 Ft összes nyereséget realizált. a 25% mértékkel megállapított adó összegét (40 000 Ft) pedig e sor „e” oszlopában kell feltüntetni. 2011. év -------------------------Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------- A veszteség adója --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50 000 70 000 0 120 000 10 000* A bevallás 1253-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. sorában feltüntetni. évi vesztesége 120 000 Ft. 0 -------------- „c” -------------- „d” 50 000 „e” 10 000 A 2010. és 2011. év -------------------------2012. év -------------------------2011. évben lezárult csereügyletből származó jövedelem/veszteség megállapítása és bevallása ügyletenként. A bevallás 1253-06-01-es lapjának kitöltése: Sor száma Adókiegyenlítés számítása Adókiegyenlítési keret 212. Adott csereügylet 100 000 0 223. * összesen Adókiegyenlítés miatt befizetett -------------------------adóként figyelembe vehető Ezt az összeget kell a 1253-as bevallás 75.205 2012. 218. év 213. Nem számítható össze az egyik ügyleteken elért jövedelem. sorának „d” oszlopába beírni. adóéven túlnyúló csereügyletből származó jövedelem/veszteség ügyletenként és az adókiegyenlítés számítása és bevallása 1053-06- . így az adókiegyenlítésre jogosító összegből 10 000 Ft-ot érvényesíthet. Kockáztató Béla a 2010. Adott csereügylet 10 000 0 Csereügyletből származó 226. 2010. év 214. Tekintettel arra. A bevallás 1053-06-01-es lapjának kitöltése a következő: Sor száma „a” Csereügylet Csereügylet jövedelme vesztesége „b” „c” 222. 160 000* -------------------------227. 216. évben képződött és 2010. sorok 1. év Adókiegyenlítési keret összesen 215. 220. év 2.

--------adó göngyölített göngyölítésre keret jogosító összeg összeg „g” „f” 50 000 0 37 500 0 0 17 500 ------------------------------------------- A bevallás 0853-05-01-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174.206 02 lap 232-240. 1-es 2-es 3-as Összes jövedelem Összes veszteség 0 0 100 000 25 000 0 0 0 0 50 000 57 500 12 500* --------------------- 25 000* 0 17 500 ----------------------- 80 000 20 000 50 000 12 500 130 000 -------- --------. hogyan alakul Kockáztató Béla csereügyleteivel kapcsolatos adókiegyenlítés számítása 2009-2011. befizetett adóként figyelembe vehető összeg *A bevallás 65. 218. sorába az „f”-„g” oszlop adatait figyelembe véve megállapított összeget kell beírni.-----------------. Kockáztató Béla adóéven túlnyúló csereügyleteket is bonyolít. években. A bevallás 0853-05-02-es lap kitöltése: veszteség Sor száma 211. 213.------------70 000 --------„c” -------------„b” „c” 200 000 50 000 150 000 37 500 0 0 350 000 -------------------. egyben veszteséget realizált. hogy az azonos ügylet egyik évi veszteségét a másik év eredményével szembe állíthatja. A bevallás 0953-06-01-es lap kitöltése: veszteség Sor száma ügylet „a” jövedelem „b” adó „c” „d” „e” adó göngyölített keret összeg „f” göngyölítésre jogosító összeg „g” adókiegyenlít és összege „h” 211. A példabeli esetben az 1-es ügyletben a 25 000 jogosító összegre van fedezet. Ezek sajátossága. egyben veszteséget realizált. 1. 212.2 Kockáztató Béla 2009. míg a 3-as ügylet -----------------------------------------------------------------37 500 . 217. sorok 1.100 000 -------- Adókiegyenlítés miatt.1 Kockáztató Béla 2008. 212.-------. 219. így azt teljes egészében. 218 Ügylet „a” 1-es 2-es 3-as Összes jövedelem Összes veszteség jövedelem adó „d” „e” 0 0 0 0 70 000 17 500 ----------. évben három ügyletéből kettőben jövedelmet. 213. 217. és az adókiegyenlítés módszerével a bevallásában elszámolhatja. ---------------------- „d” 350 000 „e” 87 500 1. Ebben a példában nyomon követjük. évben három ügyletéből kettőben jövedelmet.

A példabeli esetben az 1-es ügyletben a 62 500 jogosító összegre van részben fedezet. évi cél szerinti felhasználás alapja: 4 000 000 adója: 1 000 000 Ft* 206. befizetett adóként figyelembe vehető összeg *A bevallás 75. évben három ügyletéből kettőben veszteséget. 1053-06-01 lap kitöltése: 204. a 25 000 Ft kerül a 75. 238. Minden Áron 2010-ben értékesített ingatlanból származó jövedelme 5 000 000 forint. melynek az adója 1 250 000 forint. sor 2011-ben még figyelembe vehető összeg 1 500 000 Ft *Ezt az összeget kell beírnia a 1053-C lap 75. sorába az „f”-„g” oszlop adatait figyelembe véve megállapított összeget kell beírni.-----------------. sor 2009-ben megfizetett adó 2 500 000 Ft 205. sor 2010. ---------------------- „c” -------------- „d” 130 000 „e” 32 500 1. 239. ------------------------ „c” -------------- „d” 60 000 „e” 15 000 Az ingatlan értékesítésből származó jövedelmek adókiegyenlítésének levezetése 1053-06-01 lap 1. 2010-ben az édesapja részére vásárolt az idősek otthonában férőhelyet 4 000 000 forintért. A bevallás 1053-04-es lap kitöltése: veszteség Sor száma ügylet „a” jövedelem „b” adó „c” „d” „e” adó göngyölített keret összeg „f” göngyölített jogosító összeg „g” adókiegyenlítés összege „h” 232. -----------------------------------------------------------------25 000 A bevallás 1053-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 173.3 Kockáztató Béla 2010. sorba. 234. egyben jövedelmet realizált. sorába.207 esetében csak a fedezet erejéig számolhat az adókiegyenlítés összegével. 240. 2. sor 2010.550 000 -------- 60 000 -------- Adókiegyenlítés miatt. évi ingatlanértékesítés jövedelem alapja: 5 000 000 adója: 1 250 000 Ft* . 1-es 2-es 3-as Összes jövedelem Összes veszteség 0 0 250 000 62 500 0 0 25 000* 72 500 0 --------------------- 62 500 0 80 000 ---------------------- 60 000 15 000 0 0 300 000 75 000 --------. 233. A leírtak szerint. 2010-ben ápolási otthonban férőhely megszerzésére fordított összeg 6 000 000 forint.-------. mivel a 2-es ügylet adókiegyenlítési kerete nem vehető figyelembe a 3-as ügylet adókiegyenlítésre jogosító összegével szemben. így azt a fedezet erejéig számolhatja be az adókiegyenlítés összegébe. a 25 000+12 500= 37 500 Ft került a 65. A bevallás 0953-05-ös lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. Kis Virág 2009-ben értékesítette a tulajdonában lévő lakását. melynek a megállapított 10 000 000 forint jövedelme után a 2 500 000 forint adót megfizette. sorba. A 1053-06-01 lap kitöltése: 208. A leírtak szerint.

sorban 2. mind a négy kifizetés (80 000 Ft.208 209. Előző példában leírtakból kiindulva. hogy adózó a 73 000 Ft bevételére jogosulatlanul választotta az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózási módot (tevékenységére tekintettel nem felelt meg). hogy elérte a járulékfizetési felsőhatárt. így a járulékfizetési felsőhatár egy naptári napra jutó összegéig vonta le a 15% mértékkel ekho-t. ----265. Ezt az összeget kell a 10. a 1053-08-01-es lap sorai 1. Gábor Zsolt rendszeresen közreműködik mérkőzésvezetőként az első osztályú kézilabda mérkőzéseken. .1%ekho (1 380 000-593 000) x0.111= 87 357 Ft 11. A 1053-08-01-es lap kitöltése Sor száma Sor oszlopa „a” 253. 180 000 Ft. a fennmaradó összeg után pedig 11. 2010.15)= 12 252 Ft 11. ----254. ebből 593 000 Ft (4 szerződésből) megbízási szerződésből származott. A kifizetőnek adott nyilatkozata szerinti bevétele 1 380 000 Ft volt.számmal jelzett tevékenységéből származó bevételére az egyszerűsített közteherviselés szabályai szerinti adózási módot alkalmazta. Gábor Zsolt a 2621 FEOR. ----260. sorban. ----259. sor „e” oszlopában a két adó összegét. A többi bevétel esetében már nyilatkozott. Erre a bevételére az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózási módot választotta. A nyilatkozat szerinti bevétel: 1 380 000 Ft 15% ekho 4x (20 420x0. ----260. melyekért a megbízási szerződés szerint mérkőzésenként 120 000 Ft-t kapott.1% ekho [593 000-(4x20 420)] x 0.111= 56 757 Ft és 11.111= 479 520 Ft A 1053-08-01-es lap kitöltése Sor száma Sor oszlopa „a” 253. cél szerinti felhasználásként még figyelembe vehető: 0 Ft *A 161. sorban a bevételeihez számítani. 6 935*** 259. sor 2011.1% mértéket alkalmazott. szeptembertől induló szezonban az év végéig 36 mérkőzést vezetett. ----* ** Sor oszlopa „b” 1 380 000 1 307 000* 73 000** 4 320 000 4 320 000* 73 000 Sor oszlopa „c” 12 252 12 252 3 060 ----------13 140**** Sor oszlopa „d” 144 114 144 114 5 839 479 520 479 520 ----- Ezt az összeget kell az éves összes jövedelem megállapításánál számításba vennie a 28. ----Sor oszlopa „b” 1 380 000 1 380 000* 4 320 000 4 320 000* Sor oszlopa „c” 12 252 12 252 ----------Sor oszlopa „d” 144 114 144 114 479 520 479 520 * Ezeket az összegeket kell figyelembe venni az éves összes jövedelem megállapításánál a 28.1% ekho (4 320 000) x 0. ----257. 260 000 Ft) esetében a kifizető igazolása szerint. azaz a 2 750 000 Ft-ot tüntesse fel! Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerint adózott bevételek bevallása. sor 2010-ben cél szerinti felhasználás alapja: 6 000 000 adója: 1 500 000 Ft* 210. tételezzük fel. a biztosítás időtartama 1 nap. ----254. A kapott igazolások alapján. 73 000 Ft.

209 *** **** Ez az összeg vehető figyelembe levont személyi jövedelemadóként. A 290.114 forintot.055 forint) 14%-os egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége keletkezett. Ez a külön fizetendő adó összege a jogosulatlan nyilatkozat miatt. és mivel a bevallásban csak a saját kötelezettségeket kell feltüntetni.000 = 473. .a levont 14%-os egészségügyi hozzájárulás összegét (123. a 1053-09-es lapot nem kell kitöltenie.000 + 265.a levont 14%-os egészségügyi hozzájárulás összegét (233. befizetett hozzájárulása nem volt. 2. így az adózónak e jövedelmek tekintetében további (saját) egészségügyi kötelezettsége nincs.a megfizetett egészségbiztosítási járulék összegét (124. Kocsis Péter adózó után a kifizető 240 000 forint egészségbiztosítási járulékot fizetett meg. Mivel a két tétel összege meghaladja a 450. mely bérbeadásból 1.114). ennek 14%-a 233.114 + 240. mert az adózónak egyéb kötelezettsége. A 295.589 forint és a IV.665.000 =) 23. Kocsis Péter adózó 2010. Ez összegszerűen: (473.114 forint kerül.000 forintot kell beírni.358 forint).114 – 450.114 forint. a 289. amit a bevallás 90. Adózó rendelkezik a kifizetőtől kapott igazolással. valamint a 14%-os egészségügyi szolgáltatás-köteles jövedelmek után megfizetett egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a 450. sor „f” oszlopba kerül a fentiek alapján kimutatható túlvonás. A 298.000 forint). Nagy Pál adózó rendelkezik a kifizetőtől kapott igazolással. a 1053-09-es lap kitöltése 1.100 forint osztalék jövedelmet is szerzett. sorba feltétlenül át kell írni. amely összegszerűen: 1. amely jogcímenként tartalmazza: . Ugyanakkor szintén jogszabály írja elő a következőket: A 14%-os egészségügyi hozzájárulást mindaddig meg kell fizetni. Ennek érvényesítésére a bevallás 09-es lapját ki kell töltenie. Ez lesz az adózó által ténylegesen visszaigényelhető összeg. I negyedévében 3.000 forint jövedelme keletkezett. évben kiadta ingatlanát egy cégnek.523 forint.000 forintot (233. negyedévben 11.100 = 1.114 forint). Mindkét jövedelem után 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége keletkezett. amellyel a levonások összege meghaladja a hozzájárulás-fizetés felső határát.987 forint (összesen 36. ezt a 87. negyedévben 4.114 forint.100 forint.456 forint).400.000 forintot (hozzájárulás-fizetés felső határa). a II.400. amely jogcímenként tartalmazza: . sor „g” mezőjébe a 233. amíg az adózó biztosítási jogviszonyában a foglalkoztatót terhelő egészségbiztosítási járulék. A 290. az egyszerűsített közteherviselésről szóló törvény alapján a kifizető által megfizetett egészségbiztosítási járulék. negyedévben 16. Az adózónak saját jogon 2010. és . sorban is ezt az összeget kell szerepeltetni. az adózónak visszaigénylési jogosultsága keletkezik. és .156 forint. A százalékos egészségügyi hozzájárulás kiszámítása. Ezen kívül ugyanattól a cégtől 25%-os adókulcs alá eső. sorába is át kell vezetni. 473. Ezeket az összegeket a kifizető levonta. a III. 265.114 forintot). sorban is fel kell tüntetni a túlvont összeget (23. A kitöltésnél a következőképpen kell eljárnia: A 288.a megfizetett egészségbiztosítási járulék összegét (240. sor „g” mezőjébe a 240. sorba is át kell írni és meg kell fizetni. illetve a megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulék (a továbbiakban együtt: egészségbiztosítási járulék). ezért ezt a 65. sor „g” oszlopba az előző két sor összege.

: az adózó befizette az egyes negyedévekre bevallott hozzájárulás teljes összegét. mert a kötelezettség teljes összegét az adózó pénzügyileg rendezte. a 292. A közös őstermelői igazolvány kiváltásához kapcsolódó szabályok 1.456+124. A 295. ÉVI ADÓBEVALLÁSÁHOZ Az útmutatóban leírtak segítik Önt az egyes sorok kitöltésében.1. Példánkban a 14%-os mértékű egészségügyi hozzájáruláson kívül az adózónak egyéb százalékos egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége (25%. akkor a 294. A jövedelem megállapítása költségelszámolás alapján 2.2. valamint a 297. Támogatások elszámolása 2.069 forintot) ezért a 09-es lapot a következőképpen kell kitölteni.nav. sor „g” oszlopba az előző két sor összege. sorban is a 36. A 291. sorba is a 36. sor „g” oszlopában az adózó saját befizetését kell beírnia. sor „g” mezőjében a 124. Családi gazdaságok adózása 2. sor „g” mezőjébe a 123. A 294. illetve a jogszabályi hivatkozások révén könnyebben eligazodhat. vegye igénybe az APEH honlapján található JAVA programot (www. azaz a [450. ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐK (KISTERMELŐK) 2010. Az őstermelésből származó bevétel és a jövedelem megállapítására vonatkozó tudnivalók 2. sor üresen marad.987) kell szerepeltetni. sor „b”-„e” oszlopaiban az adott negyedévre vonatkozó összegeket (3.3. A 296. A 292. Veszteség elszámolása . sor „g” oszlopában az előző oszlopok összesen adatát.814 forint kerül. 247. és 298. A 290.sorok is üresen maradnak. az adófizetés módja és határideje. A nyomtatványon csak a fehéren hagyott részeket töltse ki nyomtatott betűkkel (tollal) vagy írógéppel. sorba a felső határig kiszámított különbözet összegét. Az útmutató tartalma: 1.255 forintot kell feltüntetni. a képviselet stb.000 forintot. mert sem túlvonásról.gov.1.255 forintot kell feltüntetnie.6. sorba a 36.255 forintot kell beírni.255 forintot kell beírni.156 + 4. a 289.3.210 Mivel az előzőekben felsorolt tételek együttes összege nem haladja meg a felső határt (összesen: 284. a 36. 27%. mivel a „g” oszlop összege nem éri el a 450.589 + 16. Ha teheti. A 288.000-(123.358)]= 202.5. Bevételek 2. vegye ezeket figyelembe a kitöltésnél! Az azonosító adatait a 1053-12-es lapokon is ki kell töltenie.4. sem túlfizetésről nincs szó. A jövedelem megállapítása átalányadózás választása esetén 2.hu)! A kitöltési útmutató az szja-törvény ismeretét nem pótolja! A 1053-as bevallás főlapjához írt kitöltési útmutató általános tudnivalói (a bevallás benyújtására vonatkozó határidő.456 forintot.523 + 11.358 forintot kell beírni. ezért a 293.) Önre is vonatkoznak. A mezőgazdasági őstermelésből (kistermelésből) származó jövedelem (veszteség) kiszámításához szükséges tudnivalók 1. stb.2. A költségek elszámolásáról 2. ha pl. Általános tudnivalók 1. az „f” oszlop üresen marad.) nincs.186 forintot kell beírni.

akkor olvassa el. adóévre átalányadózást választott és 2011-re is ezt az adózási módot kívánja fenntartani. sor: Ha Ön a 2010. Egyéb adatok A mezőgazdasági őstermelők (kistermelők) nyilatkozata(i) 1053-12-01-es lap kitöltése Ezt a bevallási lapot csak a mezőgazdasági őstermelők tölthetik ki! A 1053-as bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen írja be. a 1053-09-es bevallási lap 285. számlával igazolt költségeit csak akkor veheti számításba a nyilatkozat kitöltésénél. § (4). ezt az erre szolgáló négyzetben az „X” beírásával jelezze. akkor ezt a sort ne töltse ki! Fontos! A 2010. ha útnyilvántartást vezet. melyekből megismerheti a támogatások kezelésével. I. mivel a bevétele 5%-a után. évre. A jármű használattal kapcsolatos. Mezőgazdasági kistermelőnek azt az őstermelőt kell tekinteni. ha nyilatkozattételi jogával él. Ha nyilatkozattételi jogával él.211 2.1. A mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata az átalányadózás megszüntetéséről 322. támogatások összege nélküli bevétele a 8 millió Ft-ot nem haladja meg. valamint a családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem 152 153 Szja-törvény 50. és (6) bekezdések. sor: Ez a sor a mezőgazdasági kistermelésből származó bevételt és a bevételként figyelembe vett támogatások összegét tartalmazza.7. A mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata az átalányadózás választásáról152 321. jelezze ezt „X”-szel az erre szolgáló négyzetben. továbbá rendelkezik e bevételének 20%-át kitevő – az őstermelői tevékenységével összefüggésben felmerült és költségként is elismert – kiadást igazoló számlával. 23. de a 4 000 000 Ft-ot nem haladta meg 2010-ben és a jövedelem megállapítására tételes költségelszámolási módot választott. § 154 Szja-törvény 78/A. évtől a mezőgazdasági kistermelői bevételből átalányban megállapított jövedelem az összevont adóalap részét képezi. más jövedelmei tekintetében a személyi jövedelemadó bevallás megfelelő sorait kell kitöltenie. II. sz. ha az Ön bevétele a mezőgazdasági őstermelői tevékenységéből a bevételként elszámolt támogatások összege nélkül 600 000 Ft-nál több. adóévre a mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelmének meghatározására az átalányadót választotta. III. (4) bekezdés . Ha a 2010. sorához írt útmutatót is. a de minimis támogatásokkal kapcsolatos szabályokat. a 1053-12-es lapokhoz készített kitöltési útmutatóban foglalt általános tudnivalókat is olvassa el (1. melléklet Szja-törvény 16. 5. akinek az őstermelésből származó. de a 2011. Ezzel a nyilatkozattal eleget tehet az őstermelői tevékenységből származó bevételével összefüggő bevallásadási kötelezettségének. adóévben nem ezen a módon kíván adózni. hogy a bevalláshoz a 1053-1201-es lapot is csatolja. A mezőgazdasági kistermelő nemleges bevallási nyilatkozata154 323. Veszteségelhatárolás 3. sor: Ha Ön mezőgazdasági kistermelőként az átalányadózást választja a 2011. § (2).153 Az átalányadózásra vonatkozó döntésénél ezt is vegye figyelembe. Egyéb. pont). Nyilatkozattételi jogával akkor élhet. Art. 15% egészségügyi hozzájárulási kötelezettsége keletkezhetett. § 155 Szja-törvény 78/A. A tevékenységüket közös igazolvány alapján folytató őstermelők155. az átalányadó választásával/megszüntetésével. A lap kitöltése előtt. § (2)-(3) bekezdések.

sor összegéből a költségek fedezetére és fejlesztési célra folyósított támogatás157 bevételként figyelembe vett összegét írja be. Ilyen támogatás például erdőtelepítés esetén a jövedelempótló támogatás. sor: Ebbe a sorba a 323. Általános tudnivalók A személyi jövedelemadóról szóló törvény meghatározza a mezőgazdasági őstermelő158. § 18. évben folyósított egységes területalapú (földalapú) támogatás összegét írja be. sorok szolgálnak arra. a bérhizlalás és a kihelyezett állat tartása is.1. akkor a tárgyi eszközeinek és a nem anyagi javainak az értékcsökkenési leírását. nyugdíjas). függetlenül attól. sorok nem tölthetők ki. melléklet I. IV. a). ha tételes költségelszámolás vagy 10%-os vélelmezett költséghányad szerinti elszámolás vagy átalányadózás szabályai szerint állapítja meg a 2010. 326. A mezőgazdasági őstermelő nyilatkozat az őstermelésből származó jövedelem számítási módjáról Ezek a nyilatkozatai arra szolgálnak. A 327-329. sor: Ebbe a sorba a 323. hogy megkönnyítsék a bevalláskitöltő programok alkalmazását. pont Szja-törvény 6. 324. pont Szja-törvény 3. A mezőgazdasági őstermelésből (kistermelésből) származó jövedelem (veszteség) kiszámításához szükséges tudnivalók 1. függetlenül attól.161 156 157 158 159 160 161 Szja-törvény 3. akkor a 323-326. hogy „X”-szel megjelölje a 1053-12-02 és 1053-12-03-as pótlapok mely sorait fogja kitölteni akkor. 1. valamint a korábban elhatárolt veszteségének a 20-20%-át az adóévre elszámoltnak kell tekintenie. melybe beletartozik a vetőmag-bértermelés. § 18. valamint a bevallás feldolgozását. valamint a mezőgazdasági őstermelői tevékenység160 fogalmát.212 foglalkoztatottként közreműködő családtagok156 is élhetnek nyilatkozattételi jogukkal. Meghatározza továbbá a saját gazdaság fogalmát. pont Szja-törvény 3. hogy e jövedelmei után adófizetési kötelezettsége nem keletkezik. akkor e bevételét is be kell vallania. pont Szja-törvény 3. a mezőgazdasági kistermelő159. § 18. pont Szja-törvény 3. ha mindannyian ezt a módszert választják. sor összegéből az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét írja be. § 42. 325. Amennyiben ezeknek a soroknak valamelyikét jelöli. Amennyiben nemleges bevallási nyilatkozatot tesz. § 19. sor: Ebbe a sorba a 323. a bérnevelés. c) pont . amely adózás szempontjából adóterhet nem viselő járandóságnak minősül (pl. évi mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelmét. de csak külön-külön és csak akkor. Amennyiben nyilatkozattételi jogával él és kizárólag olyan bevételt szerez. sor összegéből a 2010. és 19. hogy a termelés eredményének felhasználása felett ebben az esetben nem az őstermelő rendelkezik. sz.

167 Ha a saját gazdaságban előállított virágok és dísznövények értékesítéséből származó bevétele az évi 250 000 Ft-ot meghaladta. akit a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben mezőgazdasági termelő magánszemélyként tartanak nyilván. évi LIII. sorába írja be. Egyéni vállalkozóként kötelesek gazdálkodni azok a magánszemélyek. 2010. § (2) a) 166 Szja-törvény 6. Ha Ön az őstermelői igazolványa alapján folytatott tevékenységét 2010. amely a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdaságot a mezőgazdasági igazgatási szerv nyilvántartásába bejegyezteti. évi XVII. sorában kell feltüntetnie. Amennyiben az éti csiga gyűjtése az erre vonatkozó engedély alapján történik. ezért a 2010. tv.168 162 163 1994. b) pont 165 228/1996 (XII. b) pont . akik az erdőterület megszerzésekor az árverésen kárpótlási jeggyel azonos módon mezőgazdasági utalványt is felhasználtak az erdőterület megvásárlásától vagy kimérésétől. sz. Őstermelői tevékenységük tekintetében őstermelőnek minősülnek a családi gazdálkodók. Az erdőbirtokossági társulatokban lévő erdőtulajdonosok esetén az erdei haszonvételből származó bevételt az őstermelői igazolvány kiváltása mellett akkor lehet az erdő tulajdonosánál mezőgazdasági őstermelésből származó bevételként figyelembe venni. évre legkésőbb. rendelet 6. törvény szerint engedélyhez kötötten gyűjthető. Az erdőgazdálkodó által kiállított bizonylatok alapján – az erdőgazdálkodótól kapott és az erdőgazdálkodónak fizetett összeg vehető figyelembe. és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagjaik. ha a szóban forgó erdei haszonvételt a társulat alapszabálya nem a társulat. 26) Korm. akkor ennek a bevételének teljes összegét (és az ebből származó jövedelmét) a 1053-as bevallás 10. § 168 Szja-törvény 6. illetőleg birtokbavételi lehetőségétől számított öt évig. akkor az értékesítési betétlapot a 2010. hanem az erdőtulajdonos jogai között sorolja fel. törvény 24. mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek minősül. melléklet I.§ h). évi XXV. 3. ha a magánszemély a saját tulajdonában lévő és az erdészeti hatóság által önálló erdőgazdálkodásra alkalmasnak minősített erdőterületen maga gazdálkodik.213 Családi gazdálkodónak162 az a személy minősül. i) pont 2007. sorában tüntesse fel! Az éti csiga a természetvédelemről szóló 1996. 26. március 20-áig érvényesíttetnie kellett165. A regisztrált mezőgazdasági termelő az a magánszemély. Amennyiben a következőkben felsorolt feltételek valamelyike nem teljesül.§ (1) a) pont 164 Szja-törvény 3. január 1-jét megelőzően kezdte meg. melléklet I. évi LV. ellenkező esetben Ön 2010-ben csak az érvényesítés napjától tekinthető őstermelőnek.163 Az őstermelői igazolvány164 csak az adóévre kiadott értékesítési betétlappal együtt érvényes. úgy az említett termékek értékesítéséből származó bevételének a teljes összegét (és az ebből származó jövedelmét) a 1053-as bevallás 10.tv. a) pont 167 1991. akkor az. sz. január 1-je és az érvényesítés napja közötti időszakban érkezett (kézhez vett) bevételét és felmerült költségét a 1053-as bevallás 10.166 Az egyéni erdőgazdálkodói tevékenység akkor minősül őstermelői tevékenységnek. § 18.

amennyiben a mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelmük után adókedvezményt kívánnak érvényesíteni.) és/vagy szolgáltatást is nyújt (pl. sora. § 173 Szja-törvény 39. A közös őstermelői tevékenység időszakában az igazolványba bejegyzett családtagok egymással munkaviszonyban. az innovációs járulék. A foglalkoztatói minőségben keletkezett adó-. Ez alól kivétel a gépjármű használattal összefüggő. 1. A törvényi feltételek169 megléte esetén sem tekinthető őstermelői bevételnek a 22042999 vámtarifa szám alá tartozó szőlőbor értékesítéséből származó bevétel. Amennyiben az általános forgalmi adó tekintetében az adószámmal rendelkező tagok őstermelői tevékenység után nem azonos adózási módot választottak. február 25-éig beadandó 1001-es bevallásban tudja bevallani. melléklet I. A közös őstermelői igazolvány kiváltásához kapcsolódó szabályok172 Közös őstermelői igazolvány kiváltása esetén az igazolványba bejegyzett minden egyes családtagnak az őstermelésből származó jövedelmére a személyi jövedelemadóban és az általános forgalmi adóban egyaránt azonos adózási módot kell alkalmaznia. Az őstermelői tevékenységet közösen folytató családtagoknak külön-külön kell eleget tenniük adókötelezettségüknek és külön-külön jogosultak az őstermelőket megillető 173 kedvezményekre. vagy a kiadást igazoló számla melyik családtagnak a nevére szól. sz. sora. sz. melléklet II/B) 19. a bevétel után annak kell adóznia. borosüveget stb. A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adózóknak. c) pont Szja-törvény 6.171 (a 1053-as bevallás 10.170 Ha a saját termelői borkimérésében bármely más terméket is értékesít (pl. sz. étkezést biztosít). c) pont 172 Szja-törvény 78/A. valamint az agrártermelés költségeit csökkentő támogatások visszafizetési kötelezettségét a 2011. nem saját előállítású őstermelői terméket.214 A karácsonyfa értékesítéséből származó bevételre ez a szabály nem vonatkozik. mellyel szemben csak az adózó nevére kiállított bizonylatok alapján. 169 170 171 Szja-törvény 6. akkor az ebből származó bevételei önálló tevékenységből (vagy egyéni vállalkozásból) származó bevételnek minősülnek. járulék-. pont Szja-törvény 6. illetve az szja-törvény rendelkezései alapján számolható el költség. A közös gazdálkodás időszakában a bevételekről és a költségekről elegendő egy nyilvántartást vezetni.) AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSSAL SZEMBENI EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE A mezőgazdasági őstermelő a rehabilitációs hozzájárulás-. illetve a családi gazdaságok tagjainak külön-külön kell regisztrációs számmal rendelkezniük. függetlenül attól. hogy a mezőgazdasági terméket melyik családtag értékesítette. A bevételeket és a költségeket a közösen gazdálkodó családtagok között egyenlő arányban (beleértve a támogatás címén bevételként figyelembe vett összegeket is) kell felosztani. illetve az egyéni vállalkozók 1053-13-03-as bevallási lap 421. és hozzájárulás kötelezettség bevallására a 1008-as és a 1008E számú bevallás szolgál(t).2. akkor az őstermelésből származó bevétel és költségek családtagok közötti egyenlő felosztására nincs mód. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állhatnak. a segítő családtagra vonatkozó rendelkezéseket egymásra vonatkozóan nem alkalmazhatják. a játékadó-. aki azt kézhez kapta. számlák alapján elszámolt kiadás. melléklet I. § .

a közös őstermelői igazolványban feltüntetett személyek a saját tulajdonú (ideértve a házastárs tulajdonát is) személygépkocsijuk üzemi célú használata címén külön-külön havi 500 km utat számolhatnak el az üzemeltetett személygépkocsik számától függetlenül. törvény 3. sz.175 A közösen gazdálkodó családtagoknak az adóévben azonos módon kell elszámolniuk a gépjárműhasználattal kapcsolatos kiadásaikat. törvény a termőföldről 1994.176 Amennyiben a közös őstermelői tevékenységet folytató családtagok egyike évközben kiválik a közös gazdálkodásból. (Az előzőekben felsorolt – a családi gazdaságban végezhető – mezőgazdasági tevékenységek köre nem azonos a személyi jövedelemadó törvény szerinti őstermelői tevékenységek körével!) Kiegészítő tevékenység179 a falusi és agroturizmus. Mezőgazdasági tevékenységnek minősül178 a növénytermesztés. a haltenyésztés. Családi gazdaságok adózása177 A termőföldről szóló törvény szerint a családi gazdaságban mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységek folytathatók.§ (l) pont . évi LV. melléklet IV/8. pont Szja-törvény 22. A kiválást megelőző időszakot érintő. Ilyen megállapodás hiányában a bevételt attól függően kell figyelembe venni.174 Útnyilvántartás vezetése nélkül. bérszántás).3. növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása. évi LV. A közös őstermelői tevékenységet tovább folytató családtagok ezt követően érkezett bevételét és elismert költségét a lecsökkent létszám figyelembevételével kell felosztani. törvény 3. de az év hátralévő részére is csak olyan adózási módot választhat. Az adóév végén a közös gazdálkodásból kivált családtag jövedelmének a megállapításánál figyelembe kell venni a kiválás időpontjában felosztott. valamint az ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése. a mezőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek. 174 175 176 177 178 179 Szja-törvény 6. őt megillető bevételnek (és költségnek) az összegét is. a vadgazdálkodás. sz. akkor a kiválás időpontjáig megszerzett bevételt – és tételes költségelszámolás esetén a költséget – fel kell osztani a közös tevékenységet folytató családtagok között.§ (k) pont 1994. az állattenyésztés. § (2)-(5) bekezdés 1994. akkor az ilyen veszteséget csak az számolhatja el a közös őstermelői tevékenységből származó jövedelmével szemben. a kertészet. évi LV. A közös őstermelői tevékenységből kivált családtag az őstermelői tevékenységét önállóan tovább folytathatja. a fűrészáru-feldolgozás. de azt követően érkező bevételek és felmerült költségek megosztásának a módjáról a családtagok megállapodhatnak.215 Az ilyen kiadást csak a gépjárműhasználattal összefüggő költségek elszámolására jogosult családtag nevére és a gépjármű rendszámára kiállított számla és a járműről vezetett útnyilvántartás alapján lehet elszámolni. nem élelmiszer célú feldolgozása. akinél ez a veszteség a korábban egyénileg végzett őstermelői tevékenysége során keletkezett. c) pont Szja-törvény 3. és a mezőgazdasági szolgáltatás (pl. melléklet III. amilyet a közös őstermelői tevékenység idejére választott a családtagjaival. a kézművesipari tevékenység. Ha a korábbi adóévekben egyénileg gazdálkodó mezőgazdasági őstermelő veszteséget határolt el. 1. az elsődleges élelmiszer-feldolgozás. a halászat. hogy azt ki kapta meg ténylegesen. a szaporító anyagtermesztés. az erdőgazdálkodás és a vegyes gazdálkodás.

216 A családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagjai az őstermelői bevételükből a közös őstermelői igazolvány alapján gazdálkodó őstermelőkre vonatkozó szabályok figyelembe vételével kötelesek megállapítani a jövedelmüket. Amennyiben a gazdálkodó család tagjai olyan tárgyi eszközöket adtak a családi gazdaság használatába. amelyek után korábban az őstermelői vagy az egyéni vállalkozói tevékenységükben értékcsökkenési leírást számoltak el. amelyet a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt határoltak el. akkor a családi gazdaságban az értékcsökkenési leírás (a teljes leírásig) folytatható. de az adóéven belül az önállóan gazdálkodó családtagok között tételes költségelszámoló és átalányadózó is volt. Az adókötelezettség teljesítésének része az adózási és a jövedelemszámítási módra vonatkozó nyilatkozattétel is. A gazdálkodó család tagjai a tételes költségelszámolás során az őstermelői tevékenységből származó jövedelmüket csökkenthetik annak a veszteségnek az összegével. amelyet a családi gazdaság tagjai közösen választottak. Abban az esetben. a két tevékenység folytatása érdekében felmerült költségeket. Adott esetben a családtagok nem azonos nagyságú jövedelem után fognak adózni. a bevételek arányában kell megosztani. Az őstermelésből származó bevétel és a jövedelem megállapítására vonatkozó tudnivalók 2. január 1-je és 2007. Ha a családi gazdálkodó. december 31-e között igényelt és kiutalt támogatások elszámolása A jogszabály alapján költségek fedezetére. akkor a 10%-os vélelmezett költséghányad vagy tételes költségelszámolás alkalmazásával állapíthatja meg a jövedelmét. Támogatások elszámolása180 A 2004. A családi gazdasághoz tartozó. akkor – a korábbi választásuktól függetlenül – az adóév egészére azt az adózási módot kötelesek alkalmazni. 2. A mezőgazdasági kistermelő a törvényben meghatározott feltételekkel átalányadózást is választhat. Ha a családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag az őstermelői tevékenység mellett más önálló tevékenységet is folytat. elkülönítve kell nyilvántartani. kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszközök (nem anyagi javak) beruházási költsége – értékhatártól függetlenül – az üzembe helyezés évében egy összegben is elszámolható. Amennyiben a tételes költségelszámolás módszerét választja akkor a kiegészítő tevékenységből származó bevételével szemben a költségek csak bizonylatok alapján (tételesen) számolhatók el. akkor a családi gazdálkodói és az önálló tevékenységre az adóalap megállapítása miatt. § .1. amelyet a támogatásból teljesített kiadás címén költségként (értékcsökkenési leírásként) elszámolt. 180 Szja-törvény 19. fejlesztési célra kiutalt támogatásnak azt a részét kell az adóévben bevételként figyelembe venni. Azokat a költségeket. A választott adózási és jövedelemszámítási módról a 1053-12-01-es bevallási lapon lehet nyilatkozni. amelyek mindkét tevékenységgel összefüggenek. ha a törvény másként nem rendelkezik. illetőleg a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag kiegészítő tevékenységét önálló tevékenység keretében folytatja. ha a közös gazdálkodást megelőzően.

– Az első módszer szerint a 10%.217 Amennyiben a támogatás folyósításáról szóló jogszabály szerint az adott támogatás költségként egyébként el nem ismert kiadásokra (pl. 2008. A jogszabály alapján a cél szerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg. Amikor a támogatás csak részben nyújt fedezetet a kiadásra. A jövedelem megállapítása költségelszámolás alapján Amennyiben az adóévben nem választotta az átalányadózást. Amennyiben a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra előre folyósított és az adóévet megelőzően bevételként elszámolt támogatást részben vagy egészben vissza kell fizetni. § 42. melléklet III. Ha az adóévben elszámolt jogszabály alapján kapott támogatás összegével csökkentett mezőgazdasági őstermelésből származó éves bevétele nem több 600 000 Ft-nál. a támogatás összegét meghaladó kiadás az általános szabályok figyelembevételével költségként (értékcsökkenési leírásként) érvényesíthető. késedelmi pótlék. az egész bevételét figyelembe kell vennie. pont. 2. Egyéb jogcímen folyósított támogatás Az előzőekben nem említett más. amely adóévben a visszafizetés megtörtént. § 28. Ilyenkor a visszafizetési kötelezettség miatt felszámított késedelmi kamat. amelyet a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült. A tárgyi eszközeinek és a nem anyagi javaknak az értékcsökkenési 181 182 Szja-törvény 3. igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett kap. Ha azonban meghaladja a bevétele a 600 000 Ft-ot. vagy azt követően utólag. ha más egyéb jövedelme miatt adóbevallás benyújtására kötelezett. egyéb jogcímen kapott – jogszabály alapján kiutalt – támogatást a folyósítás évében bevételként kell elszámolni. akkor a már elszámolt bevétel önellenőrzés benyújtásával helyesbíthető. sz. de ezzel megegyező összegű bevételt is el kell számolni. pont Szja-törvény 3.vélelmezett költséghányad levonásával a bevétel 90%-a minősül jövedelemnek. személyes célokra) is felhasználható. Ilyen támogatás például a jövedelmet pótló támogatás erdőtelepítés esetén. akkor az ilyen kiadásokra fordított összeg költségként érvényesíthető. nem kell bevallania még akkor sem. a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatást a jövedelem kiszámításánál sem bevételként. vagy más hasonló jogkövetkezmény címén teljesített kiadás költségként nem érvényesíthető. sem költségként (sem értékcsökkenési leírásként) nem kell figyelembe venni. akkor a jövedelem megállapításánál a költségelszámolás kétféle módszere közül választhat.2. akkor a visszafizetett összeggel annak az adóévnek a bevételét kell csökkenteni. 2. pont . amennyiben az nem tekinthető költségek fedezetére és/vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak. a folyósítás évében kell bevételként figyelembe venni! Ha a bevételként elszámolt területalapú támogatást a későbbiekben vissza kell fizetni.181 Egységes területalapú támogatás182 Az adóévben kiutalt területalapú támogatás teljes összegét. január 1-jétől kezdődően a költségek fedezetére vagy fejlesztésre kapott támogatásnak csak az az összeg minősül.

melléklet I. sz. – a káreseménnyel összefüggésben kártérítés címén felvett összeg. (Nem kell a bevételhez hozzászámítani a fentieket. pont . A 1053-12-02-es lap kitöltése 2. amelynek esetében az arra jogosító biztosítási díjat korábban elszámolta költségként. akkor a támogatások elszámolására vonatkozó részt az útmutató 2. az árkiegészítés figyelembevételével). – A második módszer a tételes költségelszámolás. Őstermelői adókedvezmény183 Ha a tételes költségelszámolást választotta és nem él a nyilatkozattételi jogával. 183 184 Szja-törvény 39. § (7) bekezdés. hogy az őstermelő (közös gazdaság esetén is csak az. lapjának 41.1.3. valamint a korábban elhatárolt veszteségének a 20%-át az adóévre elszámoltnak kell tekintenie. – az előállított vagy vásárolt terméknek. a társadalombiztosítási járulék stb. – a szállításért. vagy a terméket. ilyen a felelősségbiztosítás címén felvett összeg is. továbbá annak a biztosítási szolgáltatásnak az értéke. §. a természetben kapott ellenérték (valamennyi esetben a felár. vagy ha a 10% költséghányad levonásával állapítja meg a jövedelmét.218 leírását. 22.) – az adó. ha azokat saját célra használja fel. a szolgáltatást elemi károk. Ha Ön jogszabály alapján támogatást kapott. Bevételek184 A 2010. pontjában is olvassa el! Bevételnek minősül különösen: – az értékesített termék. vagy váltóval kiegyenlített összeg. aki) rendelkezik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott regisztrációs számmal és ezt a számot a bevallásában feltünteti. a végzett vagy vásárolt szolgáltatásnak a szokásos piaci értéke. akkor a törvényben költségként elismert és igazoltan felmerült kiadások tételes figyelembevételével kell a bevételéből a jövedelmét megállapítania. Ha ezt a módszert alkalmazza. az engedmény. a tevékenység ellenértékeként vagy ezek előlegeként befolyt. illetőleg részben vagy egészben ellenszolgáltatás nélkül másnak átengedi akkor. ha ezzel kapcsolatosan bármely évben költséget számolt el. jóváírt) bevételét kell feltüntetnie. katasztrófák esetén közadakozás keretében nyújtotta. vagy ha e kiadásokkal az összes költségét arányosan csökkenti. akkor az őstermelésből származó jövedelme után adókedvezményt érvényesíthet a 1053-as bevallás 1053-B. Ez a kedvezmény agrár de minimis támogatásnak minősül. évi adóalapba beszámító bevételek 341. – a kapott kamat. ha a befizetést az őstermelésből származó bevételével szemben költségként bármely évben elszámolta. különbözetének visszatérítése. sor: Ebben a sorban a mezőgazdasági őstermelői tevékenységével összefüggésben az adóévben megszerzett (kézhez vett. vagy csomagolásért külön felszámított összeg. 2. Az adókedvezmény érvényesítésének feltétele. ha az azzal kapcsolatos kiadásokat nem számolta el költségként. sorában. § (1) bekezdés Szja-törvény 17.

akkor az e tevékenységből származó jövedelmét a megszűnés szabályai szerint kell kiszámítania. a büntetés címén kapott összeg. soroknál leírtak szerint kell eljárni. melléklet II. Az őstermelői tevékenység megszüntetése esetén az előzőekben felsoroltakon túl bevételként kell elszámolnia: – a korábban költségként elszámolt és a megszűnéskor meglévő összes készlet (anyag.219 – a kapott kötbér. három éven belül a 33%-ával kell a bevételt növelni. Ezen túlmenően a normatív támogatás mértékéig terjedő összeg igazolás nélkül levonható a bevételből. a termék vagy az állat kihelyezési értéke. további tételek187 Ha az őstermelői tevékenységét az adóévben megszüntette. amelyeket egyéni vállalkozóként értékesít. (Ha az év során olyan ingó vagyontárgyat. anyag. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz ellenszolgáltatás nélküli átruházásakor –. ha annak beszerzési. Egyéb fafajtáknál a rendelkezésre álló időszak az erdőfelújítás kezdő évét követő 8 év. akkor őstermelői bevételként kell figyelembe vennie az őstermelői tevékenység során előállított azon termékek szokásos piaci értékét. (Ez az őstermelői bevételként elszámolt érték az egyéni vállalkozói tevékenységnél költség. kihelyezett állattartás esetén őstermelői tevékenységből származó bevételnek minősül a termék vagy állat teljes átvételi (bruttó) ára. ingatlant. akkor a bevételt nem kell növelni. – őstermelői tevékenységet szolgáló termőföld és mezőgazdasági vagyoni értékű jogok eladásából származó bevétel Vetőmag-bértermelés. amelyet nem kizárólag üzemi célból használt. a késedelmi kamat. valamint a fizetett kötbér. (Költség. pont c) alpont Szja-törvény 22. § 18. nem anyagi javak. vagyoni értékű jogot idegenített el. Az előzőek szerinti határidőkön túl visszautalt összeg teljes egészében bevételnek számít. (Az erdőfelújításhoz szükséges kiadások fedezetére az erdészeti hatóság határozata alapján az erdőfelújítás teljesítésének arányában kiutalt normatív támogatást és az Ön által befizetett összeg terhére visszautalt összeget – akác és lágy lombos célállomány esetén – az erdőfelújítás kezdő évét követő 5 éven belül abban az adóévben kell bevételként figyelembe vennie. bérhizlalás.) – a 100 000 Ft-nál magasabb egyedi értékű.) – az erdő véghasználattal érintett kitermelt vagy lábon álló faállomány értékesítéséből származó bevétel. félkész és késztermék) leltári értékét. sz. a bírság. büntetés visszatérítése címén kapott összeg. bérnevelés. 185 186 Szja-törvény 3. § (7) bekezdés 187 Szja-törvény 2.) A mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszüntetése esetén bevételként figyelembe veendő. pont . ha annak beszerzési árát egy összegben elszámolta – a beszerzés időpontjától számított egy éven belül a beszerzési ár 100%-ával. amely évben az igazolt kiadásokat költségként elszámolja. Ha az ellenszolgáltatás nélküli átruházásra 3 éven túl kerül sor. illetőleg a szokásos piaci érték (ha ez utóbbi a több). kamat. vagy értékcsökkenési leírással elszámolta. ha ez utóbbiakat korábban költségként nem számolta el. kivéve. félkész termék értékesítésekor kapott ellenérték.)185 Ha az őstermelői tevékenysége mellett egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat186. bírság. Az erdészeti hatóság által kiutalt összeggel szemben az igazolt kiadások költségként elszámolhatók. előállítási költségét bármelyik évben költségként érvényesítette. – a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz – ideértve a selejtezett tárgyi eszközt is –. két éven belül a 66%-ával. akkor az ebből származó bevétel után a 161163.

akkor arra az önálló tevékenységre vonatkozó jövedelemszámítási szabályokat kell a 2011. vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadást korábban költségként elszámolta. de legfeljebb a hónap első napján érvényes havi minimálbér192 összegével csökkentheti az őstermelésből származó bevételét. a tevékenység megszüntetése évéről készített adóbevallásának az önellenőrzésével érvényesítheti. december 31-ét követően és 2006. § 42. A bevételéből levonhatja a korábbi őstermelői tevékenységével kapcsolatosan felmerült és még el nem számolt kiadásait. sor: Ebbe a sorba a 341..220 – a 100 000 – 1991. évről benyújtott adóbevallásába nem írhatja be annak a kiadásnak az összegét. pont 190 Szja-törvény 21. évben. sor: Ebbe a sorba a 341. január 1-jét megelőzően történt beszerzés esetén az 50 000 – Ft-ot meg nem haladó tárgyi eszköz (ideértve a tartalék alkatrészt és a gyártó eszközt is) leltári értékét. és a 347. pont. sor összegéből az egységes területalapú támogatás189 összegét írja be! 344. növények ellenértékét csak 2011.) Amennyiben a tevékenység megszüntetését követően. még 2010. Ha az adóbevallásának a benyújtását követően is érkezik még az őstermelői tevékenységével összefüggésben bevétele. – a gazdasági épület. amelyet az adóbevallásában nem tud elszámolni. 19. sor191: Amennyiben legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű alkalmazottat foglalkoztatott az adóévben. évi bevételként vegye figyelembe (pl. évről benyújtott személyi jövedelemadó bevallásában alkalmaznia. január 1-jét megelőzően történt beszerzés esetén a 30 000. akkor azt a kiadását. a jövedelemszerző tevékenységhez használt egyéb ingatlan használati vagy bérleti jogáról való lemondás miatti ellenértéket akkor. 342. évben a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás188 bevételként figyelembe vett részét írja be! 343. december 31-ét követően és 2001. § 77. (Ha ez az ellenérték a bevallás benyújtásáig még nem ismert. ha a felvásárlónak leadott állatok. ha a használati. § 191 Szja-törvény 21. A 345. 188 189 Szja-törvény 3. § 28. sorokban felsorolt kedvezményeket családi gazdaságok esetében csak a családi gazdálkodó veheti figyelembe a jövedelemszámítás során (nem lehet megosztani). pont . sor összegéből az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét írja be! Bevételt csökkentő tételek190 Bevételt csökkentő kedvezmények érvényesítésére csak tételes költségelszámolás esetén van lehetősége. a 346. akkor a használati vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadás összegét kell bevételként figyelembe venni. 345. de még a bevallásának a benyújtása előtt kapta meg). § (1) bekezdés a) pont 192 Szja-törvény 3. de az éves adóbevallás benyújtását megelőzően érkezett még bevétele az őstermelői tevékenységével összefüggésben. akkor személyenként havonta az alkalmazottnak fizetett bérrel. amelyet az önellenőrzés benyújtásával érvényesít majd. akkor ezt a bevételét. Ha ezzel a lehetőséggel élni kíván. akkor a 2011. 2000. Ha ennek a kiadásnak az összege több lenne mint az utóbb megszerzett bevétele.§ Szja-törvény 3. sor összegéből a 2010. sor: Ebbe a sorba a 341.

az egyszerűsített számla alkalmas. sor195: A szakképző iskolai tanulóval kötött – jogszabályban meghatározott – tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24%-ával (17 640 Ft). volt szakképző iskolai tanuló. sor: A bevételt csökkentő tételek (345. sz. melléklet Szja-törvény 10. melléklete szerint lehet elszámolni. A kedvezmény összegét e sor „b” oszlopába írja be. ha a jogügyletre adásvételi szerződést kötnek. ebbe a sorba nullát írjon. sor „b” oszlopába írt összegből) vonja le a bevételt csökkentő tételek együttes összegét (349. valamint az szja-törvény rendelkezése szerint korábban munkanélküli194. illetve a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló személy alkalmazottként történő foglalkoztatása ideje alatt. 22. sor „b” oszlopába írt összeg) és a különbözetet írja ebbe a sorba. Ellenkező esetben a befizetett összeget szerepeltesse itt. a vételárat akkor tudja költségként elszámolni. mint amennyit befizetett. 2. 18.4. § (1) bekezdés a) pont Szja-törvény 20. sorban) elszámolható. §. sz. amely megfelel az Szja-törvényben meghatározott feltételeknek. a befejezett célállományra igényelhető normatív erdőfelújítási támogatás értékének megfelelő összeget írja be akkor. pont Szja-törvény 21. sor193: A sikeres szakmai vizsgát tett és folyamatosan tovább foglalkoztatott. Egyéb esetekben a kiadást olyan bizonylattal kell igazolni. évben kezdte meg.tv. de legfeljebb 12 hónapon át e személyek után befizetett társadalombiztosítási járulék összegével a bevételét csökkentheti amellett. sor: Az adóalapba beszámító bevételéből (a 341. minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 12%-ával (8 820 Ft) csökkentheti a bevételét. sor „b” oszlop) meghaladja a bevételét (341. § (2)-(3) bekezdés Szja-törvény 3.) Ha Ön a mezőgazdasági őstermelői tevékenységét 2010. §. Az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott bizonylat kiállítására kötelezett adózótól történő vásárlás esetén a kiadás igazolására kizárólag a számla. 3. sor „b” oszlopának adata). ha a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi a gyakorlati képzést. hogy ez az összeg költségként is (a 356. ha permetezőgépet vásárol adószámmal nem rendelkező magánszemélytől és azt kizárólag az őstermelői tevékenységéhez használja.348. akkor a legfeljebb 3 évvel korábban felmerült és az e tevékenységének megkezdését megelőzően még nem 193 194 195 196 197 198 Szja-törvény 21. Ha a bevételt csökkentő tételek összege (349. 350.221 346. § (7) bekezdés . 347. ha az kevesebb. § (3)-(4) bekezdés. sor196: Ebbe a sorba a kitermelt vagy lábon álló faállomány értékesítéséből származó bevételéből az erdészeti hatóságnál elkülönített számla javára a jogszabályban megállapított. 349. továbbá a szabadulást követő 6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésből szabaduló.198 (Például. 348. § 43. 3. A költségek elszámolásáról197 Költséget az Szja . sorok) együttes összegét írja ide. § Szja-törvény 4. E sor „a” oszlopában a „b” oszlop összegéből a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló és a szabadságvesztésből szabaduló személy foglalkoztatására tekintettel levonható összeget tüntesse fel.

hanem egyéni vállalkozóként bérmunkát is vállal. Az előzőekben nem említett minden más. Nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök beszerzése esetén – a személygépkocsi kivételével – a használatbavétel évében legfeljebb a beszerzési ár 50%-a számolható el átalányban értékcsökkenési leírás címén. 199 200 Szja-törvény 11. évben vagy korábban vásárolt. melléklet II. sor adata) az 1%-át. ha az őstermelői igazolványt 2010. Az értékcsökkenési leírás az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint számolható el199. az őstermelői és a vállalkozói tevékenységgel összefüggésben felmerült költséget tevékenységenként külön-külön kell nyilvántartani! A mindkét tevékenységgel összefüggő költségeket pedig a bevételek arányában meg kell osztani! A költségelszámolásnál vegye figyelembe a jogszabály alapján kapott támogatás elszámolására vonatkozó (a 2.1. valamint az adóév utolsó napján a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodónak minősülő magánszemély és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja a családi gazdaságba tartozó vagy annak részét képező tárgyi eszközöknek és nem anyagi javaknak a beszerzési (beruházási) költségét az üzembe helyezés időpontjában egy összegben is elszámolhatja. Ezen túlmenően a 2010. melléklet I. hogy a költségeket mely bevételével szemben számolja el. Az értékcsökkenési leírást időarányosan – a tevékenység megkezdésének időpontjától az adóév végéig hátralévő napok számának figyelembevételével – lehet elszámolni. vagy ha az adóév utolsó napján családi gazdaságnak a tagja.222 érvényesített. (X. 5. március 20-a előtt kiváltotta. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök után az adóévben elszámolt értékcsökkenési leírás összegét. továbbá a tárgyi eszközök. akkor választhat. sz. de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának a 10%-a is elszámolható. aki az erről szóló kormányrendelet200 szerint regisztráltatta magát. 4. valamint a családi gazdálkodónak és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagjainak a bevételhez hasonlóan a költségeket is egy főre számítva kell a bevallásukban szerepeltetniük. Költség 351. de ez az összeg nem haladhatja meg az őstermelésből származó éves bevételének (341. fejezet . továbbá a nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök átalányban elszámolt értékcsökkenési leírását. igazolt kiadásait ebben az évben költségként elszámolhatja. nem anyagi javak értékcsökkenési leírását megkezdheti. nem anyagi javakat többféle önálló tevékenységhez használja. rend. pontban leírt) szabályokat is. Az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytatóknak. sz. de a 2010. Ha például őstermelőként a traktorjával nemcsak a saját földjét műveli. hogy melyik (az őstermelői vagy a vállalkozói) tevékenységének a bevételével szemben számolja el az egyébként érvényesíthető költséget. (Lásd: az útmutató mellékletében) Az a magánszemély. el kell döntenie. pont 256/2007. sor201: Ebbe a sorba kell beírnia a saját tulajdonú. § (3) bekezdés f) pont 201 Szja-törvény 3.) Korm. A költség (az értékcsökkenés a teljes leírásig) nem osztható meg a különböző tevékenységek között. Amennyiben a tárgyi eszközt. Az értékcsökkenési leírás éves összegét teljes egészében csak akkor számolhatja el. évben használatba vett személygépkocsi után az éves bevétel 1%-a.

valamint az értékcsökkenés elszámolásával kapcsolatos fontosabb tudnivalókat a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó útmutató mellékletében találja. A lízingdíj elszámolására vonatkozó szabályokat abban az esetben alkalmazhatja.5 százalék mértékű nyugdíjjárulékot kell fizetnie. 355.223 A leírási kulcsok jegyzékét. ha annak kifizetésére 1997.és késztermék beszerzési költségét tüntesse fel. nem anyagi javak egy összegben elszámolt beszerzési árát írja be. Tárgyi eszközök részletre történő vásárlása esetén a részletfizetéshez kapcsolódó kamat az üzembe helyezés időpontjáig része a beszerzési árnak. Egyebekben az Internet használatért fizetett díj 30%-a érvényesíthető költségként. így az értékcsökkenési leírás alapjának is. Költség az Szja-törvény 3. Ezt az időszakot és az évenként leírandó összeget (vagy a leírás módszerét) a használatba vétel időpontjában kell meghatározni és a nyilvántartásokban feljegyezni. ezért a befizetett 9. évben használatba vett tárgyi eszközök. félkész. nem anyagi javak beszerzési árát egy összegben is elszámolhatja. sor: Ebbe a sorba a 351-355. január elsejét . A nem anyagi javak beszerzési vagy előállítási (beruházási) költségét azokra az évekre kell felosztani. sor: Ez a sor az őstermelői tevékenységével összefüggő pénzintézeti hitelre kifizetett kamat és kezelési költség együttes összegének a feltüntetésére szolgál. Az üzembe helyezés időpontját követően az adóévben fizetett kamat (kezelési költség) összegét írja ebbe a sorba. (A beszerzési ár egy összegben elszámolható akkor is. sor: Ebben a sorban a tevékenységéhez vásárolt anyag. 353. sz. sorokban fel nem sorolt. a kormányrendeletben meghatározott regisztrált termelő is választhatja. de az adóévben felmerült. szoftver termékek) után elszámolt értékcsökkenési leírás összegét kell feltüntetni. A tevékenység megkezdését megelőző három éven belül beszerzett – bizonylattal igazolt – beszerzési költséget a kezdés évében elszámolhatja. akik bevallás benyújtási kötelezettségüknek havonta kötelesek elektronikus úton eleget tenni. ha azok kizárólag üzemi célt szolgálnak. sor: Ebbe a sorba a tárgyi eszközök. az Internet használatért fizetett díj 50%-a számolható el költségként. gazdasági épületek megvásárolt bérleti joga. nem anyagi javakat az említett személyek bármelyike részletre vásárolta. Azon őstermelők esetében. ha a tárgyi eszközt. Ebbe a sorba írja be az őstermelői tevékenységével kapcsolatosan 2010. Ha Ön az adóév utolsó napján a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodó vagy a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja. költségként is elszámolható kiadásait írja be. ha azt korábban bármely tevékenységével összefüggésben még nem számolta el.) 354. akkor a családi gazdaság részét képező vagy ahhoz tartozó 2010. áru. Nem anyagi javak esetében értékcsökkenési leírás csak akkor számolható el. 352. sor: Ebben a sorban a kizárólag üzemi célt szolgáló nem anyagi javak (pl. A Tbj. Ezt az egyösszegű költségelszámolást. melléklete szerint érvényesíthető. amelyekben azt az őstermelői tevékenységéhez várhatóan használni fogja. 356. rendelkezése szerint a 8 millió forint bevételt el nem érő mezőgazdasági őstermelőnek (kistermelőknek) a nyugdíjbiztosítási járulékot is magában foglaló 9. évben költségként elszámolható bérleti vagy lízingdíj összegét is.5 százalék nyugdíjjárulékból – arányosítva – annak 72%-a a költségek között elszámolható.

illetve lízingdíj elszámolásának felső korlátja alapján több személygépkocsi esetében is . éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére” elnevezésű nyomtatványon kell teljesíteni szintén negyedévenként. nettó összegben történhet. bizonylatok alapján számolhatók el az útnyilvántartásban feltüntetett üzemi célú és a magáncélú utak arányában. 1. a negyedévet követő hónap 20. Az üzemanyagköltséget a számlával igazolt üzemanyag vásárlás vagy az állami adóhatóság által havonta közzétett üzemanyagár figyelembevételével az útnyilvántartás szerint üzemi célból megtett kilométerek után lehet elszámolni.az őstermelésből származó éves bevétel 1%-áig számolható el a bérleti és lízingdíj címén kifizetett összeg. A cégautóadót önadózással negyedévenként. Gépjárműadóról szóló 1991. a negyedévet követő hónap 20. február 01től cégautóadó203 fizetésére kötelezett. értékcsökkenési leírást számol el. évre közzétett üzemanyagárak a 1053-as bevallás mellékletében találhatók meg. (IV. Az elszámolt üzemanyag mennyisége nem lehet több a fogyasztási norma mértékénél. Ilyen esetben a kormányrendeletben meghatározott norma szerinti üzemanyag-mennyiséget is figyelembe véve az üzemanyagköltséget. A megfizetett cégautóadó összege a költségek között elszámolható. akkor 2009.224 megelőzően kötött szerződés alapján került sor. számú „Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben havi. évközi (negyedéves). A fenntartási és javítási költségek számlák. nem anyagi javak általános forgalmi adó nélküli lízingdíjának és az egyéb járulékos költségeknek a szerződés szerinti futamidő 1 hónapjára eső összege. Az üzemanyag forgalmi adóját levonásba helyező magánszemély nem alkalmazhatja az APEH által közzétett üzemanyagárat. § 204 60/1992. évi LXXXII.) Kormányrendelet 205 Szja-törvény 3. A lízingdíj címén kifizetett összegből a lízingbe vevőnél csak a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök. sz. sz. Ebben az esetben viszont a normaköltségen felül más – a jármű fenntartásával. A költségelszámolás alapja az útnyilvántartás. Az állami adóhatóság által a 2010. Személygépkocsi esetében a bérleti. az üzemanyag költségelszámolás csak tételesen. napjáig. de maximum a teljes lízingdíj havi 3%-ának. felújításával kapcsolatosan felmerült – számlával igazolt kiadást még részben sem lehet elszámolni.204 Egy adott negyedéven belül vagy csak számla alapján vagy csak az APEH által közzétett árral lehet számolni. fejezet (8) bekezdés . ingatlan esetén 1. napjáig kell megállapítani és megfizetni az állami adóhatósághoz a naptári évben azokra a hónapokra.) 17/A.202 Felhívjuk figyelmét. továbbá 202 203 Szja-törvény 5.1%-ának megfelelő összeg számolható el. A bevallást a 1001. amelyekben az adókötelezettség fennáll. Költségként számolhatók el az őstermelői tevékenységhez használt jármű(vek) üzemeltetésével kapcsolatos kiadások is. melléklet IV. törvény (Gjt. fejezet (3) bekezdés 206 Szja-törvény 3. sz. melléklet I /7. melléklet IV. Az említett kiadások számlával igazolt elszámolása helyett a saját tulajdonú személygépkocsi esetén lehetőség van kilométerenként 9 Ft205 általános személygépkocsi-normaköltség elszámolására. Útnyilvántartás vezetése nélkül – a saját tulajdonban lévő személygépkocsi használata címén (az üzemeltetett személygépkocsik számától függetlenül) – havi 500 km út elszámolható206 átalányban. javításával. ha a tulajdonában álló személygépkocsi után tételes költségelszámolással költséget. a számlák alapján.

akkor a bevétele 10%-ának megfelelő összegű költséget írja ebbe a sorba. és a 359. A jövedelem megállapítása 360. Ezt a módszert csak a teljes adóévre. sorának „a” oszlopába. sor: Ebben a sorban azt az összeget tüntesse fel. sor: Ha a 2010. § (2) bekezdés . évi jövedelmét írja be. sorba is írt adatot és emiatt lenne vesztesége. Ha kistermelői költségátalányt számol el. (Saját tulajdonban lévő személygépkocsinak minősül a házastárs tulajdonában lévő személygépkocsi is. sorokban nem szerepeltethet adatot! 359. javítási) költség számolható el. amennyiben a bérleti szerződés alapján ezek a kiadások a bérbevevőt terhelik. § (6) bekezdés Szja-törvény 50. pontnál leírtakat!). akkor tárgyévi veszteséget nem határolhat el a későbbi évekre. akkor a tárgyévi veszteség összegét (a 358. akkor a számlával igazolt kiadásain felül kistermelői költségátalányt is érvényesíthet. A jövedelem megállapítása átalányadózás választása esetén208 Ha Ön a 2010. (Ezt a költséget nem kell számlával. évre az átalányadózást választotta és az adóévben elszámolt jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján kapott támogatás összegével csökkentett őstermelői 207 208 Szja-törvény 22. amennyiben az őstermelésből származó bevétele a támogatások összege nélkül a 4 millió Ft-ot meghaladta a 2010. sor). bizonylattal igazolnia.5. 358. Ezen összeg után a 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségét is be kell vallania a 1053-09-es lap 287. sorában kimutatott veszteségéből 2010. évi 0953-12-02-es bevallási lap 362. sorában. 357. évben elszámolt költségek együttes összegét szerepeltesse (351–357. és a 359. sor: Ebben a sorban a 2010. amelyet a 2009.) A nem saját tulajdonú (pl. A veszteség megállapítása 361.. sor adata) a 40%-át számolhatja el költségként. illetve az adóéven belül az őstermelői tevékenység teljes időszakára lehet alkalmazni. 361.225 kilométerenként 9 Ft általános normaköltséget lehet elszámolni. a 351-357. évben. ebbe a sorba nullát írjon. sor) meghaladják a kedvezményekkel csökkentett éves bevételét (350. évben kíván elszámolni. sor összegének a 358. sorok összege). sorba írt összegnek a 350. Ezt az összeget kell beírnia a 1053-as bevallás 14. A veszteség elszámolásánál mindig a legkorábban keletkezett veszteséget vegye először figyelembe (olvassa le a 2. évben felmerült költségei (358.6. Ha a 357. sor207: Amennyiben Ön tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő. Kistermelői költségátalány címén a bevételt csökkentő kedvezmények levonása után megmaradt bevételének (350. bérelt). Ha Ön a 10%-os költséghányad szerinti jövedelemszámítási módszert választotta. amely a 350. A 1053-12-03-as lap kitöltése 2. sorba írt összeget meghaladó részét) ebbe a sorba írja be.) Ha ebben a sorban a 10%-os költséghányaddal számolt. kizárólag üzemi célra használt jármű esetén az üzemanyagköltség és a számla szerinti egyéb (fenntartási. sorok együttes összegét meghaladó része. sor: Ebbe a sorba a mezőgazdasági őstermelésből származó 2010.

Az átalányadó választása esetén az átalányadózás évében felmerült összes költséget elszámoltnak kell tekinteni. illetve a tevékenység évközi megkezdésekor nyilatkozott! Az átalányadózást megelőzően elhatárolt veszteségből az átalányadózás időszakában évenként 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. ha erről Ön a 2010. akkor Ön a mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelmét az általános jövedelemszámítási szabályok szerint. az az őstermelő. Az átalányadózás választása esetén az őstermelői tevékenységéből származó bevételből. amely állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származott. 209 210 Szja-törvény 7. § (1) bekezdés e) pont . soraiban kell a jövedelmét feltüntetnie. adóévre a 0953-as bevallásában. sor211: Ennek a sornak az „a” oszlopába a 363. Amennyiben az átalányadózás feltételei nem teljesültek. sor összegéből a 2010. 363. Az átalányadózás választására tett nyilatkozata ellenére elveszíti az átalányadózás szabályai szerint az adózás lehetőségét. akkor az átalányadózás szabályai szerint állapíthatja meg a jövedelmét.226 tevékenységből származó bevétele nem több 8 000 000 Ft-nál. Ebben az esetben a 1053-12-02-es lap 341-361.§ (1) v) pont Szja-törvény 53. A területalapú és az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét viszont az őstermelői bevételek között kell elszámolni. vagy az annak minősült akkor ezt a bevételét és a támogatás felhasználásával összefüggésben felmerült költségét a 1053-as bevallás 10. illetőleg azzal összefüggő összes bevételét tüntesse fel. Ha Ön e tevékenységéhez költségek fedezetére vagy fejlesztési célra jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján folyósított vissza nem térítendő támogatást kapott. sorban feltüntetett bevételének azt a részét írja be. sor210: Ennek a sornak az „a” oszlopába a 363. beleértve a korábban és az átalányadózás időszakában beszerzett tárgyi eszközök beszerzési (előállítási) értékének az átalányadózás időszakára jutó értékcsökkenési leírását is. Az átalányadózás időszakában más önálló tevékenységből származó bevételként (10. hogy a támogatás célszerinti felhasználása révén teljesített kiadásait alapján a költségek között nem számolta el209. és azt bevételnek tekintette. akinek az átalányadózásra jogosító értékhatárnál több bevétele volt az adóévben. vagy azt követően a költségek fedezetére vagy fejlesztési célból folyósított támogatás összege feltéve. sor) kell elszámolni a költségek fedezetére. valamint a fejlesztési célra jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján folyósított vissza nem térítendő támogatást. sorában tüntesse fel. más. Nem minősül bevételnek a célszerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg. De csak akkor. egyéb őstermelői tevékenységből származó bevételnek (ideértve a támogatások összegét is) pedig a 15%-a a jövedelem. évben folyósított területalapú (földalapú) támogatás összegét írja be. a törvényben meghatározott költséghányadok levonásával kell kiszámítani az átalányadó alapjául szolgáló számított jövedelmet. sor: Ebben a sorban a mezőgazdasági kistermelői tevékenységéből származó. Ezeknek a költséghányadoknak a figyelembevételével az állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származó termék értékesítéséből származó bevételnek a 6%-a. 364. 365. tételes költségelszámolással vagy a 10%-os költséghányad levonásával állapíthatja meg.

vagy akkor. 367. A 2009. sor a) oszlopában is fel kell tüntetni. sorában kell bevallania. tekintettel arra. ki kell egészítenie az adóalap-növelő összeggel (a jövedelem 27%-a). 2. 211 212 Szja-törvény 3. illetve az önellenőrzés vagy adóellenőrzés során feltárt jövedelemmel szemben – is elszámolható. a nyilvántartott veszteség összegéből adóévenként 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. sor összegéből az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét írja be. § 28. akkor a bevételét a jövedelemszámításkor meg kell osztania: • állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származó bevétel a 364. évben vagy azt követően keletkezett és elhatárolt veszteség bármely későbbi adóévben (de legkésőbb a tevékenység megszüntetésének évében) az őstermelő döntése szerinti megosztásban elszámolható. sor „a” oszlop 6 %-a a jövedelem. Veszteségelszámolás215 A 2004.227 366. hanem egyéb őstermelői tevékenységből is. 2010. 3. 3. sor d) oszlopába kell beírni. Az elhatárolt veszteség elszámolásánál mindig a keletkezésük sorrendjét kell követni. sor212: Ebben a sorban az átalányadó alapjául szolgáló számított jövedelmét állapítsa meg.§ (5) bekezdés 215 Szja-törvény 22. évet megelőző évek veszteségének továbbviteléhez az adóhatóság engedélyét kellett kérni abban az esetben. lap 13. Az átalányban megállapított jövedelem összege után 27%-os egészségügyi hozzájárulást is kell fizetnie. ha az a tevékenység kezdésének évét követő negyedik adóévben vagy később keletkezett és az őstermelői tevékenységből származó bevétele nem érte el a mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó jövedelme megállapításánál elszámolt költség 50%-át. A kétféle költséghányaddal kiszámított jövedelem együttes összegét kell e sor „b” oszlopába beírnia. Ha a bevétele nem kizárólag állattenyésztésből vagy állati termékek előállításából származik. önellenőrzés alapján az adóhatóság nem engedélyezheti. § (1)-(5) bekezdés . Az átalányadózás időszakában és a 10%-os költséghányad alkalmazása esetén. vagy fejlesztési célból folyósított támogatásnak. ha az őstermelői tevékenysége alapján a megelőző két adóévben is veszteséget határolt el.214 Az így megállapított kötelezettségét a 1053-09-es lap 287. január 01-től a mezőgazdasági őstermelő átalányban megállapított jövedelme az összevont adóalap részét képezi. pont Szja-törvény 55. hogy az összevont adóalap része.§ (1) bekezdés 214 Eho tv. • őstermelői tevékenységből származó további bevételei esetében a bevétel 15%-a a jövedelem. sor: Ide a 363. amely elhatárolásához adóhatósági engedélyt kellett kérni. § (1) bekezdés 213 Eho tv. Az adóévben elhatárolt veszteség visszamenőlegesen a megelőző két adóévre – a bevallott. A jövedelmet. Azt a veszteséget. Az adóalap-növelő összeggel növelt jövedelmet a 13.213 A biztosított mezőgazdasági őstermelőt terhelő egészségügyi hozzájárulás alapját csökkenteni kell a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő járulékok alapjával.6. ha az nem tekinthető költségek fedezetére. a kérelem elmulasztását követően. ezért a kiszámított jövedelmet a 1053-A.

sor) összegét írja be. Egyéb adatok 374. félkész. sor) 2008. év(ek)re elszámolni. Ezt szintén ebben a sorban vegye figyelembe! 372. illetve a fizetendő adónak a korrekcióját. sor: Ennek a sornak a „b” oszlopában a korábbi évekről áthozott. évi elhatárolt veszteségre már alkalmazható volt a veszteség adóhatósági engedélyeztetés nélküli elhatárolása. akkor az adóhatóságnál kezdeményezett eljárás keretében van módja e szabály érvényesítésére. A veszteség visszamenőleges elszámolása esetén a 2008. december 31-én felvett leltár szerinti értékét írja be ebbe a sorba. sorban is figyelembe vett valamennyit. évben keletkezett veszteségének az összegét visszamenőleg a 2008.66. évekre is elszámolhatja. ha 7 fő alkalmazott összes foglalkoztatási ideje 80 hónap.216 A veszteségelhatárolásra vonatkozó rendelkezések akkor alkalmazhatók. években bevallott őstermelői tevékenységből származó jövedelmét önellenőrzéssel kell helyesbítenie. és a 2009. sorok „b” oszlopaiba írt adatok együttes összegét tüntesse fel.törvény 22. sor: Ebben a sorban a 370. a 2009. 371. áru. Veszteségelhatárolás217 369. Például. Az adóhatóság ekkor határozatban állapítja meg a veszteségelhatárolás mértékét.és késztermék 2010. és/vagy 2009. § (2). évre a 0853-as. adóévben keletkezett veszteségéből (361. és/vagy 2009. és 371. 375. évben el nem számolt és továbbra is elhatárolható veszteségének az összegét szerepeltesse.§ (4) bekezdés Szja-törvény 22. továbbá az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget a 1008-as bevallásban kellett szerepeltetni. sor különbözetét írja be. akkor ide a fennmaradó összeget. sor: Ebbe a sorba az év során foglalkoztatott alkalmazottak (ide nem értve a segítő családtagot) átlagos létszámát és a részükre kifizetett munkaviszonyból származó jövedelem bruttó összegét kell beírnia. (3) bekezdés . akkor az átlagos létszám: 80/12=6. 370. az adó alapjának. amelyet önellenőrzéssel kíván a 2010.7. ha ezekben az években volt az őstermelői tevékenységéből adóköteles jövedelme. évre 0953-as nyomtatványt kell felhasználnia. sor: Ebbe a sorba a 2010.) 216 217 Szja. a 361. 2. 3. Az átalányadózás időszakában a nyilvántartott veszteség összegéből adóévenként 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. Ez kerekítve 7.228 A 2009. ha az elhatárolt veszteség a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. A számítás során a kerekítés szabályait is alkalmazni kell. A 2010. sor: Ebbe a sorba azt az összeget írja be. sor: A vásárolt és a saját termelésű összes anyag.) Ha ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozik a veszteség visszamenőleges elszámolása. vagy ha ebből a 369. évi vesztesége (361. 2010. amelyet az „a” oszlopba kell beírni. Családi gazdaságok tagjai közül csak a családi gazdálkodó írhat ebbe a sorba adatot! (Az alkalmazott munkabéréből levont személyi jövedelemadó előleget és a foglalkoztatottra tekintettel megállapított járulékfizetési kötelezettséget. és a 369. (Az önellenőrzéshez a 2008.

§ 54. tufa. blokk. Melléklet a mezőgazdasági őstermelők 1053-as bevallás útmutatójához A leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazásuk szabályai221 a) Épületek Az épület jellege Hosszú élettartamú szerkezetből Közepes élettartamú szerkezetből Rövid élettartamú szerkezetből Évi leírási kulcs% 2. kohósalak és falazat.229 376. vasbeton acéltartók közötti acélszerkezet üvegbeton és profilüveg kitöltő elem. 382. § 220 Szja-törvény 3. egyesített acél blokk szerkezet. sor: A vevők. sz. sor összegéből a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra 2010. megrendelők 2010. 378. kő-. sor219: Ebbe a sorba a 378.és salakill. fémlemez. valamint boltozott födém Könnyűacél és egyéb Azbeszt. sor220: Ebbe a sorba a beruházási költség címén nyilvántartott összeget írja be.0 A felsorolt csoportokon belül az épületek műszaki ismérvek szerinti besorolása: Csoport megnevezése Hosszú élettartamú szerkezet Közepes élettartamú szerkezet Felmenő (függőleges) Kitöltő (nem teherhordó) Vízszintes teherhordó teherhordó szerkezet falazat szerkezet* Beton-és vasbeton. égetett Tégla. könnyű acélfödém. értékcsökkenési leírásként sem) számolt el. panel. öntött Előregyártott és monolit tégla-. 380. amelyet a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra utólag folyósított támogatás összegéből bevételként nem (és költségként. pont Szja-törvény 19.0 3. mátrai szerkezet. sor: Ebbe a sorba a 378. december 31-én fennálló tartozását tüntesse fel itt. évben a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás összegét írja be.0 6. sor összegéből azt az összeget írja. sor: Ebbe a sorba a 2010. § 42. 377. december 31-én nyilvántartott szállítói követelésnek az összegét írja ide. melléklet II/3. január 1-jét követően folyósított támogatatás összegének még fel nem használt részét írja be. vályogfal kitöltő elemekkel 218 219 Szja-törvény 3. január elsejét megelőzően előre folyósított támogatás még fel nem használt részét írja be. pont 221 Szja-törvény 11. sor: A 2010. fűrészelt tetőszerkezet könnyű faszerkezet. szerkezet. bauxitbeton födém. műanyag és Fagerendás (borított és fémszerkezet. 381. pont . sor218: Ebbe a sorba a 2010. gázszilikát egyéb függőfal sűrűgerendás). 379.

0 Minden egyéb építmény (kivéve a hulladékhasznosító létesítményt) 2.0 Alagutak és földalatti építmények (a bányászati építmények kivételével) 1.0 Hulladékhasznosító létesítmény 15.0 Melioráció 10. termálkút 10.0 Mezőgazdasági építmények 3.0 Mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozónál a bekötő és üzemi út 5. lemezkeretbe deszkaszerkezet. ide nem értve a földterületet.0 Hulladéktároló: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő tárolásra. Az épületgépészet körébe tartozó gépek és berendezések értékcsökkenését az épülettől elkülönülve is el lehet számolni.0 Közforgalmi vasutak és kiegészítő építményei. illetve vezetékeknél megadott leírási kulcsok alapján kell megállapítani. b) Építmények Építménycsoportok Évi leírási kulcs % Ipari építmények 2. ideiglenes téglafalazat *(közbenső és tetőfödém.0 Elektromos vezetékek. építmény. a gépeknél. a hulladéktároló létesítése miatt igénybe vett földterületre értékcsökkenési leírást a hulladéktárolóval azonos leírási kulccsal kell számolni. az ezeket kiszolgáló vezetékek leírását az épülettől függetlenül. építmény.) 7.0 Egyéb.0 Kizárólag film. . ártalmatlanításra szolgáló épület.0 Vízi építmények 2. sajtolt lapfal vályogvert falszerkezet. Az épületbe beépített technológiai gépek és berendezések. metróvasúti pálya stb. forró víz.0 Hulladéktároló 20. földgáz távvezeték.és videogyártást szolgáló építmény 15. illetve egyesített teherhordó térelhatároló tetőszerkezet) Rövid élettartamú szerkezet Szerfás tapasztott és egyéb egyszerű falfödém Az épület jellegét a három ismérv közül a rövidebb élettartamot jelentő alapján kell meghatározni.0 Hidak 4. ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is 8.230 szigetelt alapokon Szerfás és Deszkafal. közúti villamosvasutak. gázvezetékek 6.és földgázvezetékek. minden más vezeték 3.0 Egyéb vasúti építmények (elővárosi vasutak.0 Kőolaj.0 Közúti villamosvasúti és trolibusz munkavezetékek 25.0 Gőz-. Hulladékhasznosító létesítmény: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő hasznosítás céljára szolgáló épület.és termálvízvezeték.0 ebből: önálló támrendszer 15. ideértve az iparvágányokat is 4.0 Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás 6.

9009 vtsz. valamint a területrendezés építménye.0 5.-alszámok. berendezések. -feldolgozó. gesztenye Egyéb ültetvény Évi leírási kulcs% 6. berendezések.-alszám. 8470.-okból a programvezérlésű. szőlő. málna.0 4. nem belterületen végrehajtott.-alszám. e) Kortárs képzőművészeti alkotások A kortárs képzőművészeti alkotást 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet leírni. 8541 40 90 00 vtsz. 8530. dc) 14. komló. felszerelések. gyümölcsös. amelynek alkotója a vásárlás évének első naptári napján élt. köszméte. gyümölcsanyatelep. vízháztartás-szabályozó építmény.-alszám. -hatástalanító és -hasznosító berendezések. meggy.-alszámok. gyep és erdőművelési ágú.0 d) Gépek. ha az üzembe helyezés vagy az . 8537 vtsz. kert. db) 20 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8701 vtsz-ból a járművek. birs. Abban az esetben. valamint a HR 8710. cseresznye.5 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – Minden egyéb – a da)-db) pontban fel nem sorolt – tárgyi eszköz.-okból a szennyező anyag leválasztását. valamint a HR 8443 5100 00 vtsz. c) Ültetvények Ültetvénycsoportok Alma. 9014-9017.-ból a hulladékmegsemmisítő.-ok.0 15. kajszi. szeder Dió. és 85. szűrését szolgáló berendezések. körte. 8711 vtsz-ok.-okból az átviteltechnikai. 8416. ribiszke. – a HR 84. járművek da) 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8456-8465. – a HR 8417 80 10 00 vtsz. – a HR 8419 11 00 00. szőlő. berendezések. az ipari különleges vizsgálóműszerek és a komplex elven működő különleges mérő és vizsgáló berendezések.-okból a fluidágyas szénportüzelésű berendezések. 8417 vtsz. – a HR 8419. – a HR 8421 31 és a 8421 39 vtsz. 8403. a termőföld mezőgazdasági célú hasznosítását szolgáló. 8421 vtsz.-alszámok. – a HR 8402. továbbá a HR 9018-9022 vtsz. számvezérlésű gépek.0 10. szőlőanyatelep.-okból az orvosi gyógyászati laboratóriumi eszközök. 8472. 8479 vtsz. Kortárs képzőművészeti alkotásnak – a költségként való elszámolása szempontjából – azt az alkotást lehet tekinteni.) napjáig lehet elszámolni. mogyoró Őszibarack. valamint a HR 8702-8705. szilva. – a HR 8471. talajjavítás legalább 6 éves tartamhatással. valamint a mezőgazdasági és erdőgazdasági nedves melléktermékek elégetésével üzemelő hőfejlesztő berendezések. Értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés napjától a kiselejtezés vagy elidegenítés (apportálás stb.231 Melioráció: szántó. – a HR 8469. árucsoportból az ipari robotok. valamint a 8514 vtsz. naspolya.-okból az irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek. – a HR 8419 20 00 00 vtsz. – a HR 8421 21 vtsz. 9024-9032 vtsz. fűztelep Spárga. mandula. – a HR 9012.

függetlenül attól.232 elidegenítés az adóévben évközben valósult meg. Az alábbiakban felsorolt tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának meghatározása érdekében az eszközök beruházási költségét azokra az évekre kell felosztani. vagy az első spermalevétel napja. – az ipari park közműnek minősülő (út. amelynek eredményeként a telepített növények legalább egy évnél hosszabb ideig talajhoz. dió. gesztenye. meggy. bodza. – a közúti személyszállításhoz használt autóbusz. víz. Az előzőekben felsorolt tárgyi eszközök esetében az elszámolási időszakot és az értékcsökkenési leírásként évenként elszámolható összeget (vagy meghatározásának módszerét) az eszköz használatbavétele időpontjában kell meghatározni és az egyedi részletező nyilvántartásban rögzíteni. A tenyészállat fogalmának meghatározásánál azonos módon kell eljárni az egyedi megjelölésű tenyészállat és a tenyész állomány esetén. – a kizárólag alapkutatáshoz. A csak a termékéért tartott állatoknál az üzembe helyezés napja a terméknyerés időpontjának kezdő napja (pl. cseresznye. Ültetvénynek az olyan építmény minősül. ribiszke. a tojástermelés első napja).és csatornaellátás. Ültetvények esetében az üzembe helyezés napja az a nap. őszibarack. körte. energiaellátás. (Nem egyedi megjelölésű pl. – tenyészállat. vagy az egyéb (igateljesítmény. akkor az értékcsökkenési leírás összegét napi időarányosítással kell kiszámolni. hímivarúnál az első termékenyítés. hogy azt a felmerülés évében költségként számolja el. egres. amikor az ültetvény termőre fordul. – gyümölcsös ültetvény esetében az 500 m2-t. birs. ha a gyümölcsbokor málna. a tartás során leválasztható terméket (szaporulatot. szeder. – 1500 m2-t. A számlaadásra nem kötelezett (kompenzációs felárat választó) mezőgazdasági őstermelőtől történő tenyészállat vagy tenyészállat alapanyag vásárlása esetén az adásvételi szerződés. egy tenyésztésbe nem állított tojástermelő baromfiállomány. A tenyészállatok körébe tartoznak azok az álltatok. illetve a tárgyi eszközök nyilvántartásában is fel kell jegyezni. valamint a tenyészállattal kapcsolatosan a tenyésztésbe állításig felmerült anyagkiadás és a mások által végzett munka igazolt összege tekintetében választhatja azt is. kajszibarack. alkalmazott kutatáshoz. mogyoró. amikor az első szaporulata megszületett. . őrzési feladat. rikö. helyhez kötötten a termesztés alapját képezik és egybefüggő területük eléri vagy meghaladja – szőlőültetvény esetén az 500 m2-t. mandula. Ezt az időpontot a beruházási és felújítási költség nyilvántartásban. vagy kísérleti fejlesztéshez használt tárgyi eszköz. szilva. és ezen termékek értékesítése. Az üzembe helyezés napja a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatba vételének napja. amelyekben azt vállalkozói tevékenységéhez várhatóan használni fogja: – koncesszió keretében megvalósult tárgyi eszköz. amelyek a tenyésztés. lovagoltatás) hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését. ha a gyümölcsfa alma. más leválasztható terméket) termelnek. A tenyészállat beszerzési ára. Értékcsökkenési leírás alá vonható a tenyészállatok beszerzésére fordított kiadás is.) Az üzembe helyezés napja tenyészállatok esetében nőivarú állatnál az a nap. hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási (őstermelői) tevékenységet. távközlés célját szolgáló) tárgyi eszköze.

üzembe helyezési. május 11-én üzembe helyezett jármű beszerzési ára 3 500 000 Ft volt. május 11. alapozási. az üzembe helyezés napjáig felmerült. Ezen belül beruházási költségnek a tárgyi eszközök esetében a beszerzési árat. a telek. Beruházási költségnek a tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében. szerelési. telek és a melioráció kivételével nem számolható el értékcsökkenési leírás a földterület. A bányaművelésre. – 2010. A tárgyi eszköz beszerzéséhez egyedileg kapcsolódó járulékos kiadás (szállítási. számú mellékletében megjelölt adattartalommal. Amennyiben a tárgyi eszközhöz telek is tartozik. ha azt nem számolta el egy összegben tárgyévi költségként. év előtt kezdte meg. a hitel igénybevételével kapcsolatos kiadások. költségként elismert és igazolt. építmény beszerzési árának a szerződésben megjelölt összeg számít. az erdő. A felújítási költség akkor képezi az értékcsökkenési leírás alapját. amely bizonylatként ismerhető el. akkor annak elszámolását a megkezdett módszerrel folytatni kell a teljes elszámolásig. elidegenítés esetén az értékcsökkenési leírás időarányosan számolható el. december 31.233 vagy a megállapodás az. Példa: 2010. akkor a telek beszerzési költségét el kell különíteni. 6. Ez utóbbi esetben az értékcsökkenési leírás módosított alapját és a módosítás időpontját a tárgyi eszköznyilvántartásban is fel kell jegyezni. az illeték. a beruházási és felújítási költségnyilvántartásban feltüntetett kiadás minősül. a vám. (Ilyen esetben a vásárlásra fordított összeg hitelt érdemlő bizonyítása az eladó mezőgazdasági őstermelői igazolványában lévő értékesítési betétlap bejegyzése alapján is elismerhető. Ha a tárgyi eszköz értékcsökkenési leírásának elszámolását már 1997. között) 235 nap – költségként figyelembe vehető: (700 000 x 235): 365 = 450 685 Ft. . a bizományi díj.) A tenyészállat bekerülési értéke mezőgazdasági őstermelő esetében akkor szolgálhat az értékcsökkenési leírás alapjául. A le nem vonható áfa az értékcsökkenési leírás alapjába beszámít. az üzembe helyezés napjáig felmerült kamat. Évközi beszerzés. a hulladéktárolásra igénybe vett földterület. biztosítás díja stb. Az értékcsökkenési leírás alapjának számbavétele során a vonatkozó számlában (okmányban) szereplő és levonható áfa összegét figyelmen kívül kell hagyni.20 = 700 000 Ft – az időarányos elszámolás miatt figyelembe vehető napok száma (2010. valamint a beszerzéssel összefüggő közvetítői kiadások.) a beszerzési ár részét képezi. a telkesítés. számú mellékletének II/A. ha az állat az Szja tv. Épület. a képzőművészeti alkotás (kortárs képzőművészeti alkotás kivételével) beszerzési ára/előállítási költsége után. pontjában felsorolt állatok körébe tartozik. – a jármű esetében az éves leírási kulcs (20 %) alkalmazásával a teljes adóévre elszámolható összeg: 3 500 000 x 0. 5. Az értékcsökkenési leírás alapja a beruházási költség az üzembe helyezésig felmerült kiadások nyilvántartásba vétele alapján. saját előállítás esetén pedig az anyagköltséget és a mások által végzett munka számlával (számlákkal) igazolt összegét kell tekinteni. az adók – az áfa kivételével –. Az értékcsökkenési leírás összegének megállapításához a tárgyi eszközökről nyilvántartást kell vezetni a Szja tv.

felújítással kapcsolatosan felmerült kiadás (felújítási költség) a felmerülés évében költségként elszámolható. december 31-ét követően kötött lízingszerződést is) történő vásárlása esetén (ha a szerződés szerint az utolsó részlet törlesztésével. Ezt a szabályt a 2008. számú melléklet 1998.5)= 87 500 Ft/év vehető figyelembe. b) és c) pont. december 31-ét követően részletfizetéssel (ideértve az 1996. Az egyéni vállalkozó az 1998. melléklet I. az élettartam növelésével kapcsolatban felmerült kiadás. Ekkor azonban a leírási évek számának legalább két adóévnek kell lennie azzal. A részletfizetéshez kapcsolódó kamat az üzembe helyezés időpontjától nem része a beszerzési árnak. úgy az ilyen tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenési leírás mértékét Ön meghatározhatta. december 31-ig üzembe helyezett tárgyi eszközeire vonatkozóan változatlanul alkalmazhatja a 11. rendeltetésének megváltoztatásával. március 7-én történt az üzembe helyezés és a tárgyi eszköz beszerzési ára 175 000 Ft. ha a beruházás a bérlő tulajdonába is kerül.és videogyártást szolgáló gépek és berendezések esetében szintén 50 %értékcsökkenési leírás érvényesíthető. A kizárólag film. Bérelt ingatlanon végzett felújítás. Ha a fentieknek megfelelő tárgyi eszköz értékcsökkenési leírását 2009. valamint a kísérleti fejlesztés aktivált értékére – értékhatártól függetlenül – 50 %. valamint II/A. sz. Mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek222 A saját gazdaságban előállított virágok és dísznövények – kivéve a 0602 40 vámtarifa 222 Szja-törvény 6. Ha 2010. A tárgyi eszköz bővítésével. évben megkezdte.234 A 200 000 Ft egyedi beszerzési. de választható az értékcsökkenési leírás alapjának növelése is. berendezésre. a 33 vagy a 14. függetlenül a vételár kiegyenlítésének módjától. A bérelt ingatlanon végzett beruházást akkor lehet értékcsökkentési leírás alá vonni. átalakítás költségét annak felmerülése évében lehet elszámolni a költségek között. a szellemi termékre. a bekerülési érték nagyságától függetlenül. vagy azt követően egy meghatározott időtartamon belül tulajdonossá válik) a beszerzési ár egészére alkalmazható az értékcsökkenési leírás.értékcsökkenési leírás érvényesíthető.5 %-os norma alá besorolt és korábban még használatba nem vett tárgyi eszközökre. továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása. január 1-je után beszerzett tárgyi eszközök esetében kell alkalmazni. átalakításával. napján hatályos rendelkezéseiben meghatározott leírási kulcsokat. december 31. előállítási értéket meg nem haladó. akkor 2010-ben és 2011-ben értékcsökkenési leírás címén. Évközi üzembe helyezés esetén az időarányosítást ebben az esetben is alkalmazni kell. (175 000 x 0. Tárgyi eszközök 1996. valamint a 33 %-os norma alá besorolt tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenési leírás mértékét Ön is meghatározhatja.) A HR 8471 vtsz. (A leírási évek számának legalább két adóévnek kell lennie. alá tartozó általános rendeltetésű számítástechnikai gépre. pont . a kifizetés évében költségként elszámolható. pontossága) helyreállítását szolgáló. hogy a leírás mértéke 50-50%.

finom vagy durva állati szőr az 5101-ből. nyers toll legfeljebb tisztítva. akkor azt – ha e törvény másként nem rendelkezik – a bevételek arányában kell megosztania. a vadon élő. illetőleg azok megszerzése érdekében felmerült költségeit külön-külön kell nyilvántartania. továbbá 152190 91 00-ből 152200 99 00-ből 130190 90 99-ből 6. hogy ha valamely költség többféle értékesítéssel is összefügg. nyers gyapjú.Megnevezés szám 1. ha a bevétel a 7 millió forintot meghaladja. a macska. Tej és tejipari termék 3. ha a magánszemély ezeket a termékeket az adott évben 0. a méhrajt is) kivéve: a sportló. . a laboratóriumi állat. 5102 Nyers méhviasz és feldolgozási maradék termék Propolisz (méhszurok). a méhanyát. akkor az egész bevétel nem számít őstermelői tevékenység bevételének. és/vagy termelői borkimérésben végső fogyasztó részére) értékesíti. állati termék Sor. ha az az évi 250 000 forintot nem haladja meg. és az értékesítésükből származó bevétel együttvéve az évi 7 millió forintot nem haladja meg. azzal. Természetes méz 0409 (ideértve a lépes-. 5.5 litert meghaladó kiszerelésben (kifizetőnek. Állati eredetű termék: nyers állati szőr nem textilipari célra. akkor az egész bevétel nem számít őstermelői tevékenység bevételének. a természetvédelmi oltalom alatt álló. a méhbábot. Élő állat (ideértve a méhcsaládot. Ha a magánszemély a saját termelői borkimérésében az előzőek mellett nem a saját őstermelői tevékenységében előállított bármely más terméket is értékesít és/vagy szolgáltatást is nyújt. a vadon élő madár tojása Vámtarifaszám 0101-0106-ból. a termelői és az egyéb természetes mézet is) 0502-0503.és állatkerti állat. a vadasparkban és a vadaskertben élő fajok. sűrített szőlőmust. a kutya. A) Állat. nyers a 0505-ből. a versenyló. 0306-ból. gyűjtési tilalom alá eső állatfajok 2. vagy az értékesítés nem kizárólag az előzőek szerint történik. akkor az őstermelői és más bevételeit. a vírus. az ellenérték kifizetésére akkor is alkalmazhatók a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó előírások. Ha a magánszemély e tevékenységével összefüggésben vagy egyébként az őstermelői igazolványt kiváltotta. szőlőbor értékesítése akkor számít őstermelői tevékenység bevételének. azonban – ha a magánszemély e tevékenységével összefüggésben vagy egyébként az őstermelői igazolványt kiváltotta – az ellenérték kifizetésére akkor is alkalmazhatók a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó előírások. Ha a bevétel meghaladja a 7 millió forintot. A saját gazdaságban termelt szőlőből saját gazdaságban készített szőlőmust. 0301-ből. 0307-ből 0401-0406 0407 4. Madártojás héjában kivéve: a gyógyászati tenyésztojás.235 számú. rózsa oltva is – értékesítéséből származó bevételt akkor lehet őstermelői bevételként figyelembe venni. 7.és szérum-állat. Ha meghaladja. a dísz.

csumázott zöldség. kanárimag. 16.és dinnyefélék héja étkezésre alkalmas állapotban. az alga 9. továbbá tisztított.236 Méhpempő nyers virágpor Méhméreg máshova nem sorolt méhészeti termék B) Növény. a 0604-ből 10. 13. a tűlevelű ág 0410-ből 121299 80 00-ből 300190 99 00-ből 210690 98 99-ből a 0601-ből. sáfránymag. Gabonafélék szemtermése. mustármag. hűtve. darabolt. 100610.komlótoboz és lupulin. a 0602-ből 0603. lenmag. koptatott. rizs. 1001-1005. lombozat. 15. bimbó. hámozott. továbbá tisztított. kukorica. repce. ideiglenesen tartósítva vagy szárítva. mákszem. hámozott. Élő növény kivéve: a hínár. kendermag Vetőmag. 1201-1207 14. földimogyoró. árpa. fagyasztva. ág és más növényi rész kivéve: a moha. zab. napraforgó. valamint citrus. ideiglenesen tartósítva vagy szárítva. ricinus. a zuzmó. cirokmag. felezett gyümölcs Fűszernövények és fűszerek: Fűszerpaprika Borókabogyó Sáfrány Kakukkfű Ánizsmag Köménymag Kapormag egyéb hazai fűszernövények 0904 20-ból 0909 50-ből 0910 20 0910 40-ből 0909 1000 0909 30 0910 99-ből 0709 90-ből 1211 90-ből 11. kétszeres rozs. köles. burgonya 0801-0814 Gyümölcs és dió. fagyasztva. 12. hajdina. negyedelt. étkezésre alkalmas gyökerek és gumók 0701-0714 frissen. növényi termék 8. Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág. triticale és más hibrid 1007-1008 kivéve: a malomiparban megmunkáltakat Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök: szójabab. frissen. 1209 1210 1211-ből . búza. gyümölcs vagy spóra vetési célra Ipari növények: . Zöldségfélék. hűtve.

bot stb.takarmánynövény: karórépa. Növényi eredetű nyersanyag fonásra. barack. pörköletlen cikóriagyökér . papsajt. fehér és fekete üröm. illetve közvetlenül fogyasztható) zöldség. csillagvirág-hagyma. útifű. 23. Len és valódi kender (Cannabis sativa L). cukornád. galangagyökér. vasfű. borkő 29. cölöp.és hasonló iparban alapanyaga (angelikagyökér és -mag. gyógyszer-. -szár. Szőlőmust Állatok etetésére szolgáló növényi eredetű termék: 2308 00 40. morzsika. kökörcsin. gyümölcs és dió 19.). 2308 00 90-ből levél. rutalevél. szárítva is. 2401-ből 3101 4401-ből 4404-ből 22. cövek. 1403 ecset készítésére: nád. bojtorján. nadragulya. diólevél. Karácsonyfa 28. cukorrépa. csillagfürt. tárnics. fűzfavessző 2001-2009 220429-ből 2204 30 Feldolgozott (véglegesen tartósított vagy konzervált. zöldségfélék héja. 18. rozmaring. birsmag. vidrafű. Szőlőbor kivéve a 22042999 20. mákgubó. lucerna. 21. hazai gyógynövények . -csuhé. növényvédőszer.növény és növényrész. szagos müge. nyersen 27.és 1212-ből szilvamag. gyümölcshulladék stb. de nem pácolva vagy fermentálva. széna. nőszirom. 25. anyarozs. baltacim. takarmánykáposzta. bazsalikom. rózsaszirom. kukoricacsutka. borágófű. orvosi pemetefű. vadgesztenye. lóhere. veronikafű. szárcsagyökér. ha az illatszer-. 5302-ből 0604-ből 2307-ből 2309-ból . 24. zsálya stb. imola. gyermekláncfű. répafej. sártök. marharépa. 26. kamillavirág. bükköny 17. dohányhulladék Szerves trágya Szőlővenyige Fából kizárólag hasítással készített karó. sás. maszlag. ökörfark-kóró. Borseprő. fekete bodza.gabonaszalma és -pelyva 1213 1214 . Szőlőtörköly 5301-ből. gyűszűvirág. hunyor. makk. izsóp. Nyers dohány. fenyőrügy. hársfavirág és -levél. menta. pózna. takarmányrépa. vadmajoranna. illetve seprű vagy 1401.237 . takarmánygyökér.szentjánoskenyér. macskagyökér.

) FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendelethez Kis mennyiség meghatározása alaptermékek és ebből előállított termékek vonatkozásában 1. amelyet az A)-C) pontokban felsoroltak kiegészítéseként kormányrendelet határoz meg. saját fogyasztásra történő termelése és előállítása során. Erdőgazdálkodás és e tevékenység termékeiből 2. vagy c) 50 nyúlfélét. c) tulajdonában lévő. d) a halászatról és a horgászatról szóló törvény alapján halászatra jogosító okmányok birtokában. előállítás és értékesítés D) Az 1999. illetve vágathat le. gazdaságában nevelt és ott levágott baromfi és nyúlfélék húsával közvetlenül a végső fogyasztót. de legfeljebb 40 kg tejterméket értékesíthet. illetve helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységet látja el.) FVM-Eüm-ICsSzEM együttes rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés. számú melléklet a 14/2006. amely tevékenység eredményeként a telepített növények legalább egy évnél hosszabb ideig talajhoz. 1. Kistermelő havonta legfeljebb 4 sertést vagy 1 szarvasmarhát vagy 4 juhot vagy 4 kecskét vághat. 4. 5. május 14-ig hatályos 14/2006. Kistermelő évente legfeljebb 5000 kg mézet értékesíthet. vagy b) 100 víziszárnyast vagy pulykát. évben az a termék vagy tevékenység. 3. helyhez kötötten a termesztés alapját képezik 3. (II. A 2010. számú melléklet szerinti kis mennyiségű (a továbbiakban: kis mennyiségű). Kistermelő hetente legfeljebb 50 kg húskészítményt állíthat elő és értékesíthet. Ültetvénytelepítés. illetve a helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységet látja el. amelynek során a kistermelő (a következőkben meghatározott tevékenységet végző természetes személy) az 1. Kistermelő naponta legfeljebb 200 liter tejet. összegyűjtött vadon termő alaptermékkel közvetlenül a végső fogyasztót. . (II. a halászati vízterületen általa kifogott hallal. A rendeletet nem kell alkalmazni az élelmiszerek magánháztartásban. 16. illetve a helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységet látja el. E rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni. 16. Kistermelő hetente levághat legfeljebb a) 200 házi tyúkfélét. közvetlenül a végső fogyasztót. előállítás és értékesítés feltételeit határozza meg. b) általa megtermelt alaptermékből előállított élelmiszerrel közvetlenül a végső fogyasztót látja el. A külön jogszabályban meghatározott kistermelői élelmiszer-termelés. a) általa megtermelt alaptermékkel vagy általa betakarított. 2.238 C) Tevékenységek 1. illetve abból készített.

a) általa megtermelt alaptermékkel vagy általa betakarított. (IV. összegyűjtött termék értékesítése Termesztett gomba értékesítése Heti maximális mennyiség 6 db 10 db 2 db 2 db 200 db 100 db 50 db 70 kg 200 liter 40 kg 500 db 150 kg 150 kg 50 kg 50 kg 100 kg Éves maximális mennyiség 72 db 120 db 24 db 24 db 1. 2 600 kg Együttesen 5 000 kg 20 000 db 6 000 kg 20 000 kg 5 200 kg 5 200 kg . illetve a régión belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó.) FVM rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni. 4. 12. 10. 11. 30. Kistermelő hetente legfeljebb 360 db tojást értékesíthet. 30.239 6. illetve a régión belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt látja el. gida levágása és húsának értékesítése Kifejlett vagy növendék szarvasmarha levágása és húsának értékesítése 100 kg alatti borjú levágása és húsának értékesítése Házi tyúkféle levágása és húsának értékesítése Víziszárnyas vagy pulyka levágása és húsának értékesítése Nyúlféle levágása és húsának értékesítése Húskészítmény előállítása és értékesítése Tej értékesítése Tejtermék előállítása és értékesítése Méz és méhészeti termék értékesítése Tojás értékesítése Hal értékesítése Növényi eredetű alaptermék értékesítése Savanyúság Növényi eredetű. 6. A 2010. közvetlenül a végső fogyasztót. és a hozzá kapcsolódó tevékenység megnevezése Kifejlett vagy növendék sertés vagy juh vagy kecske vagy strucc vagy emu levágása és húsának értékesítése 50 kg alatti malac vagy 15 kg alatti bárány. Kistermelő hetente legfeljebb 50 kg vadon termő betakarított. 5. 9. Kistermelő hetente legfeljebb 100 kg termesztett gombát értékesíthet. 10. 8. 8. melléklet szerinti kis mennyiségű. 7. 18. hőkezeléssel feldolgozott termék értékesítése Egyéb feldolgozott növényi eredetű termék értékesítése Vadon termő betakarított. 7. összegyűjtött terméket értékesíthet. (IV. melléklet az 52/2010. amelynek során a kistermelő az 1. 16. 2. május 15-étől hatályba lépő 52/2010. c) általa jogszerűen kifogott hallal. 3. 19. Kistermelő évente legfeljebb 6000 kg halat értékesíthet.) FVM rendelethez Kis mennyiség meghatározása alaptermékek és ebből előállított termékek vonatkozásában Termék vagy alaptermék. b) általa megtermelt alaptermékből előállított élelmiszerrel közvetlenül a végső fogyasztót. illetve a régión belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt látja el. 11. 9. Kistermelő évente legfeljebb 20 000 kg növényi eredetű alapterméket értékesíthet. illetve közétkeztetési létesítményt (a továbbiakban együtt: vendéglátó létesítmény) látja el. 13. összegyűjtött vadon termő alaptermékkel közvetlenül a végső fogyasztót. Kistermelő hetente legfeljebb 100 kg savanyúságot vagy 20 kg egyéb feldolgozott növényi eredetű terméket értékesíthet. 15. 17. 1. 14.

A példabeli adózónak ezt az összeget kell a 41. sor „c” oszlopába írnia. Adókedvezményként a könyvelőnek kifizetett összeg 62%-a. a piaci viszonyoknak megfelelő díjazást. Az adózó – aki regisztrált mezőgazdasági termelő – 2010. 2010. december hónapban érvényes 71 500 forint összegű minimálbérrel kell számolni. feltéve. Az egyéni vállalkozói igazolvány csak őstermelői tevékenységet tartalmaz. amennyit egyéni vállalkozóként járulékalapként figyelembe vett. Ez az összeg egyben agrár de minimis támogatásnak minősül. számlával igazolt összeg 15 000 forint. lap 41. az e sorhoz készült útmutatóban jelzett jövedelem és kedvezményi korlátba belefér. január 01-től felváltja a tevékenységre jellemző kereset. sora 1. Az adózó tételes költségelszámolással állapította meg a jövedelmét. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapjának meghatározásakor az elszámolt bevételéből annyi összeget. A könyvelői díjkedvezmény kiszámítása: Az őstermelői jövedelem aránya az összjövedelmen belül: 400 000 : 650 000 x 100 = 61. kerekítve 62%. vagyis 77 300 forint. Járulékalapként figyelembe vehető összeg minimuma havonta a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összege. ennek megfelelően vállalkozóként eltérő összeget jelenthet. olyan jövedelemként kell figyelembe venni. Tekintettel arra.240 Példatár Az őstermelői kedvezmény kiszámítása 1053-B. és a magánszemély számlával igazoltan a könyvelőnek 15 000 forintot kifizetett. amelyet járulékfizetési kötelezettség terhel. vagyis 15 000 x 0. ami a természetes személy főtevékenységére jellemző. 1. hogy a különbözet a 100 000 forintot nem éri el.54 %. könyvelői díjkedvezményt is érvényesíthet. Az őstermelői kedvezmény címén levonható a 68 000 forint és a 9 300 forint összege. az őstermelői tevékenysége tekintetében a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. Könyvelőnek kifizetett. A kedvezmény kiszámítása a következő: Az összevont adóalap adója az őstermelői jövedelemmel együtt: 650 000 Ft 17%-a 110 500 Ft Az összevont adóalap adója az őstermelői jövedelem nélkül: 250 000 Ft 17%-a 42 500 Ft Az összevont adóalapok adójának különbözete: 110 500 – 42 500 = 68 000 Ft. évi összevont adóalapja 650 000 forint.62 = 9 300 forint érvényesíthető. amely 73 500 forint. Ebből az őstermelői jövedelem 400 000 forint. termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelme 250 000 forint. A minimálbér kétszereséhez kötött járulékfizetési alsó határt (minimum járulékalap) 2010. A példában – bejelentés alapján – a minimálbér összegét tekintjük járulékalapnak: . Példák a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítására az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező családi gazdálkodó esetében Az egészségügyi hozzájárulás kiszámítása (1053-09-es lap) Amennyiben a családi gazdálkodó egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatja tevékenységét. január hónapra még a 2009. hogy az.

január hóra 71 500 forint...... Előző mezőgazdasági kistermelő 893 500 Ft járulék alapot vallott be a 1058-as bevallásában....27) ... sor).. sor „b” .... 2. sorai Egy négytagú család közös őstermelői igazolványt váltott ki és az átalányadózást választották. 414 000 Ft (300 000+114 000) 1053-A........ A mezőgazdasági kistermelők nyilatkozatai.... évi bevétele 700 000 Ft. ..sor b) oszlop. lap 13.... 2010... 3 900 000 Ft 364. A mezőgazdasági kistermelő átalányban megállapított jövedelmének kiszámítása a 105312-03-as lap 363-367. . Ezt az összeget kell beírni 1053-A lap 13..... tehát nem éri el a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összegét... Amennyiben a 2010. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapja az őstermelői jövedelem... amelyből a jövedelem (15%) 300 000 Ft – az állattenyésztés bevétele 1 900 000 Ft. sorában a megfelelő oszlop(ok)ba kell beírnia.. A bevallás kitöltése: 363..... amit csökkenteni kell a járulékalapot képező jövedelem összegével (480 000 – 880 000 forint). Jelen esetben százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség nem keletkezett... A 2010... sor „b” . A járulékalap 2010..241 Az őstermelői jövedelem havi összege 40 000 forint (évi 480 000 forint)...... évi bevétele 3 000 000 Ft volt (323...... melyet a 105309-es lap 285... sor a) oszlopába...... 3.......... 414 000 1053-A.. A mezőgazdasági kistermelő nemleges bevallási nyilatkozata 1. február 1-jétől havi 73 500 forint (évi 880 000 forint)........ Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nem keletkezik. 1 900 000 Ft 367..... ebből az őstermelésből származó bevétele 500 000 forint és a földalapú támogatás összege 200 000 forint.......... ebből: – a növénytermelés bevétele 2 000 000 Ft. amelyből a jövedelem (6%) 114 000 Ft Az egy főre jutó jövedelem (átalányadó alapja) 414 000 Ft. sor a) oszlop. mely összeg az összevont adóalap részét képezi.. nyilatkozattételi jogával élő kistermelő 2010.... lap 13... A család bevétele – növénytermelés 8 000 000 Ft – állattenyésztésből 7 600 000 Ft Összes bevétel 15 600 000 Ft Az egy főre jutó bevétel: 3 900 000 Ft.. A tételes költségelszámolást választó... a 1053-12-01-es lap kitöltése III... a fizetendő egészségügyi hozzájárulás összege pedig 22 500 Ft lesz (150 000 Ft 15%-a).. mivel ebben az esetben a bevétele adómentes. Az egészségügyi hozzájárulás alapja 150 000 Ft (3 000 000 Ft 5%-a). 525 780 (414 000*1.. sor „a”..... A százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség meghatározása ebben az esetben a két alap figyelembevételével (150 000-893 500) történik.. ..... évi bevételei között támogatást nem vett figyelembe.. akkor nem kell nyilatkoznia......

az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásával. 1. . ami a természetes személy főtevékenységére jellemző. Ha a 412. 29. a jövedelem-minimum megállapításával. hogy megkönnyítsék a bevalláskitöltő programok alkalmazását. február 1-jétől havi 73 500 forint (évi 880 000 forint). 2010. Nyilatkozat esetén az erre szolgáló helyen „X”-szel jelölje választását. olyan jövedelemként kell figyelembe venni. az ehhez kapcsolódó adózási mód választásával kapcsolatos szabályokat. Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nem keletkezik. I. sorban nyilatkozhat erről.) kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenységet folytat. hogy a 2010. Az egészségügyi hozzájárulás alapja az őstermelői jövedelem. mindkét jövedelemszámítási mód jelölhető). Az egyéni vállalkozói igazolvány csak őstermelői tevékenységet tartalmaz. évi egyéni vállalkozásából származó jövedelmét a vállalkozói személyi jövedelemadó vagy az átalányadózás szabályai szerint állapítja meg. valamint a bevallás feldolgozását. amennyit egyéni vállalkozóként járulékalapként figyelembe vett. A minimálbér kétszereséhez kötött járulékfizetési alsó határt (minimum járulékalap) 2010. amely 73 500 forint. és 402. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapjának meghatározásakor az elszámolt bevételéből annyi összeget. úgy a 403. évre Ezek a nyilatkozatai arra szolgálnak. A járulékalap 2010. amelyet járulékfizetési kötelezettség terhel. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK NYILATKOZATA(I) A 1053-13-01-ES LAP KITÖLTÉSE A lap kitöltése előtt a 1053-13-as lapoktól. január hóra 71 500 forint. az átalányadó választásával/megszüntetésével. amit csökkenteni kell a járulékalapot képező jövedelem összegével (480 000 – 880 000 forint). Járulékalapként figyelembe vehető összeg minimuma havonta a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összege. az őstermelői tevékenysége tekintetében a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. ennek megfelelően vállalkozóként eltérő összeget jelenthet. Egyéni vállalkozás esetén a jövedelemszámítás módszere a 2010. tehát nem éri el a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összegét. a piaci viszonyoknak megfelelő díjazást. melyekből megismerheti a támogatások kezelésével. a de minimis és egyéb közösségi támogatásokkal. A példában – bejelentés alapján – a minimálbér összegét tekintjük járulékalapnak: Az őstermelői jövedelem havi összege 40 000 forint (évi 480 000 forint). sorban a 412. január hónapra még a 2009. december hónapban érvényes 71 500 forint összegű minimálbérrel kell számolni. Ha az átalányadózás szerinti adózás szabályai szerint állapítja meg a jövedelmét és kizárólag a 210/2009 (IX. sorban van lehetősége azt jelölni. 2010. január 01-től felváltja a tevékenységre jellemző kereset. sorban is szerepel adat. sor kitöltését is vegye figyelembe (ebben az esetben.242 Példák a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítására az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező családi gazdálkodó esetében Amennyiben a családi gazdálkodó egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatja tevékenységét. A 401. a 1053-15-ös lapokig készített kitöltési útmutatóban foglalt általános tudnivalókat is olvassa el. úgy a 401-402.

Egyéni vállalkozó nyilatkozata a jövedelem-(nyereség)-minimum alkalmazásával kapcsolatosan 223 2009. évtől az egyéni vállalkozói bevételből átalányban megállapított jövedelem. hanem az összevont adóalap részét képezi. adóévre az idevonatkozó feltételek megléte mellett átalányadózást választ. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata az átalányadózás megszüntetéséről225 408. végrehajtói iroda. sorban jelölje a megszűnés tényét. pontját! III. pontját! 406. 404. akkor ezt a sort nem kell kitöltenie. december 31-éig egyéni cégként működő egyéni vállalkozó adószáma – az új Evtv.törvényben előírt bevételi értékhatár növekedett. sor: Ebben a sorban „X”-szel kell jelölnie. Az átalányadózási mód megszüntetése esetén a megszűntetés évét követő négy adóév elteltét követően választhatja ismételten az átalányadózást. hogy megkönnyítsék a bevalláskitöltő programok alkalmazását. IV.§ (19)223 bekezdésének átmeneti szabálya szerint – 2010. Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 7. december 20-áig bejelentkezett az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá és 2010-ben átalányadózó volt. Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 8. tv az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (Evtv. akkor ezt az erre szolgáló négyzetben az „X” beírásával jelezze. törvény (Szja) 50. törvény (Szja) 50. évi CXV.243 II.a 404. jogerősen megtiltotta. (3)-(8) bekezdések 225 1995. vagy az átmeneti rendelkezések szerint egyéni cégként működik tovább és az egyéni vállalkozói tevékenysége emiatt szűnt meg. Ha a szünetelés időtartama alatt vállalkozói tevékenységét megszűntette.ezt a sort nem kell kitöltenie . ha mint 2009. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata a tevékenysége megszüntetéséről. § (7) bekezdés 224 . január 01-jétől az egyéni cégekre vonatkozó új szabályozás szerinti tovább működés nélkül szűnt meg. Ha a jogosultsága a bevételi értékhatár túllépése miatt szűnt meg. Az átalányadózásra vonatkozó döntésénél ezt is vegye figyelembe. évben az egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette (és az adóév folyamán nem kezdett új egyéni vállalkozói tevékenységet) vagy akinek egyéni vállalkozói tevékenysége folytatását a körzetközponti jegyző határozatban. V. közjegyzői iroda. illetve ha egyéni vállalkozói tevékenységét ügyvédi iroda. adóévre nem az átalányadózást választja. ha a 2010. sor: Ha a 2011. nem az elkülönülten adózó jövedelmek körébe tartozik. amely adóévben az szja . Ha Ön 2010.attól az adóévtől kezdődően újra választható.ha annak egyéb feltételei fennállnak . tagjaként folytatja. sor: Ebben a sorban „X”-szel kell jelölnie.) 1995.sor: Ebben a sorban „X”-el kell jelölnie. 38. évben és az adóév folyamán nem kezdte újra. sor: Ha az egyéni vállalkozásból származó jövedelme után a 2011. akkor az erre szolgáló négyzetbe beírt „X”-szel jelölje azt. ha az Ön egyéni vállalkozói tevékenysége egyéni cég alapítása miatt szűnik meg. pontját! Szintén itt kell jelölnie. valamint a bevallás feldolgozását. évi CXVII. szüneteltetésésről Ezek a nyilatkozatai arra szolgálnak. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata az átalányadózás választásáról224 407. 405. akkor . az átalányadózás . Fontos! A 2010. Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 9. évi CXVII. § (1). ha Ön az egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette a 2010.

kivéve. 5 A Szja tv. 49/B § (23) bekezdése szerinti jövedelem. és 425. ebben a sorban nyilatkoznia kell. és 11. és 11. tv. az arra szolgáló helyen. §ának (1)-(5) bekezdése szerinti bevételem a 4. bevallást kiegészítő nyilatkozattételi jogommal élek a 1053-15-os lap kitöltésével. 49/B § (23) bekezdése szerinti jövedelem-(nyereség)minimumot. § (23) bekezdése szerinti jövedelem.) 4 A Szja tv. 1 Nem tartozom az 1-essel jelölt adózók körébe.ának (1)-(5) bekezdése szerinti bevételem a 4. 2 3 Jövedelem minimum szerinti adózásra nem vagyok kötelezett. azaz a hasonlító adóalap nem éri el az adóévben az Szja. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységére a vállalkozói személyi jövedelemadózás szabályait alkalmazza. ha a 421. számú melléklete szerint elszámolt költséget meghaladó része (jövedelem). (5) és (6) szám szerinti választását csak az adatok ismeretében (a jövedelem levezetése után) tudja jelölni (kötelezett-e a jövedelem-minimum szerinti adózásra vagy a nyilatkozattételre). 49/B. évben elemi kár sújtott. valamint az un. évben elemi kár sújtott. 49/B. ha ebben az időszakban nem számolt el bevételt). 49/B §. számú melléklete szerint elszámolt költséget meghaladó része (jövedelem). 49/B §-ának (1)-(5) bekezdése szerinti bevételem a 4. mielőtt ezt a sort kitöltené. csoportmentességi és az adórendszeren kívüli támogatásokról szóló rendeletek alapján támogatást. számú melléklete szerint elszámolt költséget meghaladó része (jövedelem). 409.(nyereség-) minimumot. a 1053-13-08-01. Egyéni vállalkozó nyilatkozata a támogatásokkal kapcsolatban 410. (E nyilatkozata megtételéhez segítségül szolgál a 1053-13-04-es lap 454. Az 1-6-ig terjedő jelölések alkalmazása: A jövedelem-minimum megállapítására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmaznom. . sorban nulla szerepel. 1053-13-08-03-as lapokat is be kell nyújtania. a jövedelem minimum szerinti adózást választom.(nyereség-) minimumot és emiatt.) Ha a jelölést elmulasztja. az adóévben az Szja. január 1-jét követően kezdtem. tv. sora. de a jövedelem-(nyereség)-minimum szerinti adózás helyett. pont alatti útmutatójából ismerheti meg. azaz hasonlító adóalap eléri. tv. mivel az Szja tv. de a 2009. sor: Ebben a sorban a jövedelem-(nyereség)-minimum megállapításával kapcsolatos nyilatkozatát teheti meg. és 11. pontnál leírtakat. (Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 18. azaz hasonlító adóalap nem éri el az adóévben az Szja. A (4). Nem tartozom az 1-essel jelölt adózók körébe. 1053-13-08-02. mivel az egyéni vállalkozói tevékenységemet 2009. 6 VI. E miatt a 13-03-tól kezdődő lapok kitöltése után töltse csak ki a nyilatkozatra vonatkozó részt. sor: Jelölje „X”-szel.244 Az idevonatkozó részletes szabályokat a 1053-13-as lap 10. de a 2010. ha a jelen bevallásában nem vesz/nem vehet igénybe a csekély összegű (de minimis) támogatásokról. vagy újrakezdtem és a tevékenység megkezdését megelőző 36 hónapban nem folytattam egyéni vállalkozói tevékenységet (ideértve azt az esetet is.

Sorsz Egyesített tevékenység adózási módja átalányadó átalányadó vállalkozói szja eva átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja eva eva Elhunyt adózó tevékenységének adózási módja vállalkozói szja átalányadó átalányadó eva eva eva vállalkozói szja vállalkozói szja átalányadó Egyesített tevékenység előtti adózási módja átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja vállalkozói szja átalányadó vállalkozói szja átalányadó eva eva 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Abban az esetben. a 1053-15-ös lapokig készített kitöltési útmutatóban foglalt általános tudnivalókat is olvassa el. melyekből megismerheti a támogatások kezelésével. ha azonos adózási mód szerint adózott az elhunyt egyéni vállalkozó. sorba „1”-est kell beírni. ha a tevékenység folytatásának szándékán túl. a de minimis és egyéb közösségi támogatásokkal. választott adózási módot a 412. Az egyesített tevékenységre értelemszerűen irányadóak az alkalmazott adózási módról a 226 227 1995. évi CXVII. sorban az erre szolgáló helyen 2-vel jelölje ezt a tényt. ha az elhunyt egyéni vállalkozó e tevékenységét az özvegye vagy örököse tovább folytatja. az adózási mód választásáról Abban az esetben. hogy az egyesített tevékenységből származó jövedelem megállapítására a továbbiakban milyen adózási módot választ. de eddig nem volt egyéni vállalkozó. illetve a tevékenységet tovább folytató egyéni vállalkozó özvegy vagy örökös. az ehhez kapcsolódó adózási mód választásával kapcsolatos szabályokat. valamint határidőn belül eleget tett a bejelentési kötelezettségének. a 412. az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásával. ha Ön az elhunyt egyéni vállalkozó e tevékenységét. sorban az erre szolgáló helyen jelölje „1”-gyel. Erre akkor van lehetősége. sorban kell jelölnie a következőkben leírt lehetőségek figyelembe vételével. a döntése szerinti. a 411. § (8) bekezdés . eldöntheti. 90 napon belül bejelentette az állami adóhatóságnak a választott adózási módot227. Ha a tevékenységet továbbfolyató özvegy vagy örökös maga is egyéni vállalkozó. úgy most. törvény (Szja) 49/A. de eddig is egyébként egyéni vállalkozói tevékenységet folytatott. ha a 411. törvény (Szja) 49/A. § (7) bekezdés 1995. a jövedelem-minimum megállapításával. Nyilatkozat az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásáról. VII. de az elhunyt által alkalmazott adózási módtól eltérő adózási mód szerint adózik. évi CXVII. ha a tevékenység folytatásának szándékát 90 napon belül bejelentette az adóhatóságnak226. Abban az esetben. Abban az esetben. mint az özvegye vagy örököse tovább folytatja. sorba 2-est írt. Erre akkor van lehetősége. a 411. az átalányadó választásával/megszüntetésével.245 A 1053-13-02-ES LAP KITÖLTÉSE A lap kitöltése előtt a 1053-13-as lapoktól.

Ha például a jelölés „5”-ös. Például „3”-ast.2 pontjánál leírtaknál olvashat. azaz átalányadózást Ön akkor választhatott az egyesített tevékenységre. a 1053-14-es pótlapokon. A következő számok felhasználására van lehetősége. azaz Ön az egyesített tevékenységre az elhunyt egyéni vállalkozó által alkalmazott egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként történő adózást akkor választhatta a vállalkozói személyi jövedelemadó helyett. ÚTMUTATÓ AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 2010. vegye igénybe az ÁNYK (AbevJava) program szolgáltatásait az állami adóhatóság honlapján (www. – a megfelelő jelöléssel . az adóéven belül új egyéni vállalkozói tevékenységet kezdett.gov. Ez vonatkozik arra is. . ha Ön a korábbi átalányadózás időszaka alatt megszűntette a tevékenységét. ha az átalányadózás megszüntetése évét követően legalább négy adóév eltelt. A nyilatkozatot nem kell megtennie. akkor nyilatkoznia kell arról. majd utóbb újból egyéni vállalkozóként folytatja tevékenységét.hogy az a tevékenysége megszűnését követően hová került. valamint annak adójáról kell számot adnia. illetőleg bizonyos esetekben a 1053-15-ös pótlapon. ha megfelel annak a feltételnek. ÉVI ADÓBEVALLÁSÁHOZ Ezeket a bevallási lapokat csak az egyéni vállalkozók tölthetik ki! A 1053-as bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen írja be. 4 minden egyéb esetben 5. sor: Abban az esetben. ha Ön egyéni vállalkozóként rendelkezett pénztárgéppel. ha nem állt munkaviszonyban. Önnek.246 választott adózási módra történő áttérés esetére és az adózási mód alkalmazási feltételeire vonatkozó rendelkezések. a 1053-13-as. Az egyéni vállalkozás egyesítésével összefüggő előírások alkalmazásáról a vállalkozói útmutató 12. az egyéni vállalkozói tevékenységéből származó jövedelméről. ha a megszűnést követően. nyilatkoznia. Ha Ön az egyéni vállalkozó tevékenységének gyakorlása során már korábban is adózott az átalányadó szabályai szerint. vegye figyelembe. ha szervíznek adta el. Amennyiben lehetősége van. hogy a bevalláshoz a 1053-1301-es és 02-es pótlapot is csatolja.nav. 2 megtartotta.hu). hogy az Ön korábbi eva alanyiságának megszűnés adóévét követő négy adóévre az adóalanyiság ismételten nem választható. hogy csak akkor választhatta az egyesített tevékenységre ezt az adózási módot. 3 leselejtezte. VIII. illetve a választás időpontjában az elhunyt és az Ön által addig elért bevétele nem haladta meg a 15 illetve a 100 millió forint időarányos részét. Nyilatkozat az egyéni vállalkozás megszüntetése során a pénztárgépek elhelyezéséről 413-417. amennyiben azt a személyi jövedelemadó törvény rendelkezései szerint kell megállapítania. 1 szabadforgalomba bocsátotta.

kisvállalkozói. A 1053-13-03-tól a 07-ig tartó bevallási lapokat akkor is be kell nyújtania. 2. 4. 2. az áttérés időpontjától. évben. 5. aki egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelte(ti)tte a 2010. jogerősen megtiltotta. fejlesztési tartalék címén érvényesített bevételt csökkentő kedvezmény a feltételek hiánya miatt nem vált véglegessé és emiatt személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezett. foglalkoztatási kedvezményt vett igénybe. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A jövedelem megállapításakor a bevételeket és a költségeket Ft-ban kell figyelembe venni. 7. 9. aki családi gazdálkodóként mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytat. de akinél az eva-s időszak előtt foglalkoztatási.) Amennyiben Ön kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó. A BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE E bevallási lapokat kell kitöltenie annak az egyéni vállalkozónak is. de az egyszerűsített vállalkozói adóra tett nyilatkozata nem volt jogszerű. Ebben az esetben csak az összesítő (vastag keretes) sorokba írjon nullát. Ha Ön nem pénzben kapja az ellenértéket (vagyoni értéket). évre az eva szerinti adózást választotta. tagjaként folytatja. 8. január 1-je és december 31-ie közötti időszakra eső egészségügyi szolgáltatási járulékát és a nyugdíjjárulékát a 1053-14-es lapon kell bevallani.247 1. ha azon nem szerepel adat. évben. A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozónak a saját járulékait a 2010. 2. akkor bevételnek a Ft-ban kifejezett szokásos piaci értéket kell tekintenie. kisvállalkozások adókedvezményét. aki az eva hatálya alá tartozik. a 1053-13-01 és 1053-13-02-es lapokon az adózói nyilatkozatokat kell kitöltenie. évben a 1058-as bevallásban kellett közölnie. Akkor is ezt a bevallási lapot kell kitöltenie. aki az eva hatálya alá tartozik. aki az egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette a 2010. akinek egyéni vállalkozói tevékenysége folytatását a körzetközponti jegyző határozatban. akinél az eva-s időszak előtt érvényesített kisvállalkozói adókedvezmény nem vált véglegessé. 6. 1. ha Ön más törvény szerint kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. illetve fejlesztési tartalék címén csökkentette a bevételét és ezek az igénybevett kedvezmények nem váltak véglegessé. 3. (Elektronikus úton vagy 2D módon – internetes program felhasználásával papír alapon – történő kitöltés esetén a bevétel. a 2010.1 AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK . de évközben a feltételek hiánya miatt kikerült az eva törvény hatálya alól és emiatt vissza kellett térnie a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá. aki a 2010. közjegyzői iroda. végrehajtói iroda. de a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt kisvállalkozói kedvezményt. akinek egyéni vállalkozói tevékenysége egyéni cég alapítása miatt szűnik meg. illetve aki egyéni vállalkozói tevékenységét ügyvédi iroda. egyéb költség sorokba írjon nullát.

Ha Ön a 2010. pont alatt találja. • az átalányadózás. évi bevallásában további korrekciókkal kellett számolnia.248 Többféle vállalkozói tevékenység esetén az egyéni vállalkozásból származó bevételeit és a költségeit együttesen (összesítve) vegye figyelembe. valamint a tájékoztató adatok megállapításakor a 1053-13-as bevallási lapon a mindkét időszak éves összesített adatát szerepeltesse. Az átalányadózás következő adóévre történő választásáról vagy annak megszüntetéséről a 1053-13-01-es bevallási lap III. Amennyiben az eva-t jogszerűtlenül választotta. évre. Az eva választása miatt a 2009. Amennyiben a választása nem volt jogszerű a 2010. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben szüneteltette. Az átalányadózással és annak választásával kapcsolatos tudnivalókat a 1053-13-06-os lap útmutatójánál a 16. évi bevallását is módosítania célszerű (az esetleges későbbi jogkövetkezmények elkerülése érdekében) önrevízió útján. 3. olvassa el a 12.1 pont alatti tájékoztatást. de az adóéven belül ismételten egyéni vállalkozói tevékenységet kezdett folytatni. mivel az átalányadózásra nem térhetett vissza. akkor az adóév egészére a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkalmazására kellett áttérnie. akkor az állami adóhatóságnak kellett megállapítania becsléssel a bevételét és a költségeit azon időpontig. majd az adóéven belül azt újra kezdte. akkor csak a vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítására vonatkozó szabályokat alkalmazhatja. akkor a korrekciós tételek miatt a 2009. tábláin nyilatkozhat. Ha Ön a 2010. valamint a tájékoztató adatok megállapításakor a 1053-13-as bevallási lapon a mindkét időszak éves összesített adatát szerepeltesse. táblájában kell jelölnie. évben év közben vált özvegyi vagy örökösi jogon egyéni vállalkozóvá. A személyi jövedelemadó törvény szerint jövedelmét – a törvényben is megjelölt feltételek figyelembevételével – kétféle módszer szerint állapíthatja meg: • a vállalkozói jövedelem szerinti adózás. A döntését a 1053-13-01-es lap I. és IV. de az adóéven belül újra folytatta. Ebben az esetben a becsléssel megállapított bevételi és költség adatokat kötelező figyelembe vennie a jövedelemszámításkor és az Szja-törvény szerinti könyvvezetési kötelezettségének a becsült időszakot követően kell eleget tennie. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TOVÁBBI TUDNIVALÓK . amikor ennek tényét Ön vagy az állami adóhatóság feltárta. akkor az éves bevallásában az egyéni vállalkozásból származó jövedelem. de az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben megszüntette. évre az átalányadózást választotta. évre nem volt jogszerű. Ha Ön 2009-ben az átalányadó szabályai szerint adózott és az eva választása a 2010. Amennyiben az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben megszüntette. akkor az éves bevallásában az egyéni vállalkozásból származó jövedelem.

Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetéséhez kapcsolódó különös szabályok 10. végrehajtói iroda tagjaként folytató egyéni vállalkozó bevallásával összefüggő szabályok 9. Az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozó és a tevékenységét ügyvédi iroda.2 A tevékenységét ügyvédi iroda. Az államháztartással szembeni egyéb kötelezettségek teljesítése 5.1 Az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatása 12. A veszteségelhatárolás 15. az innovációs járulék-. Az egyéni vállalkozói tevékenység megszűntetéséhez kapcsolódó különös szabályok 8. a szakképzési hozzájárulás-. A vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítása 14. A kisvállalkozói kedvezmény részletező adatai 18.vállalkozói adóalap esetén 12. járulék-. 1008E számú bevallás szolgált. A foglalkoztatói minőségben keletkezett adó-. A vállalkozói osztalékalap és adójának megállapítása 16. közjegyzői iroda.1 Az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozó bevallásával összefüggő szabályok 8. évre történő választása esetére vonatkozó szabályok 7.a 2010. Az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatására vonatkozó szabályok 12. valamint az un. özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatás esetén 13. és hozzájárulás kötelezettség bevallására a 1008. valamint az agrártermelés költségeit csökkentő támogatások visszafizetési kötelezettségét. A CSALÁDI GAZDASÁGOK EGYÉNI VÁLLALKOZÓ TAGJAINAK ADÓZÁSA A családi gazdálkodónak és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagnak mezőgazdasági őstermelői tevékenysége tekintetében adókötelezettségét a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell teljesítenie akkor is. Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. közjegyzői iroda. Adatok a csekély összegű (de minimis) támogatásokról. A kedvezményes adókulcs alkalmazásának feltételei 50 millió forint alatti . Az átalányadózással és annak választásával kapcsolatos tudnivalók 17. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSSAL SZEMBENI EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE Az egyéni vállalkozónak a rehabilitációs hozzájárulás-. A kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő egyéni vállalkozót terhelő járulékokról 4.2 Az egyéni vállalkozás egyesítésével összefüggő előírások. végrehajtói iroda tagjaként folytató egyéni vállalkozó bevallásával összefüggő szabályok 8. ha a . csoportmentességi és az adórendszeren kívüli támogatásokról 19. A Jövedelem-(nyereség)-minimum (Nyilatkozat) 11. a cégautó adó kötelezettségét a 1001-es bevallásban kell bevallania. ha a családi gazdaság nyilvántartásba vétele egyéni vállalkozói jogállás alapján történt. a játékadó-.249 Az útmutató a következőket tartalmazza: 4. 5. A családi gazdaságok egyéni vállalkozó tagjainak adózása 6. adóév első félévére eső .

és a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt keletkezett veszteség összegét nem lehet megosztani a családtagokkal. amelyről kiállított számla. de az egyéni vállalkozói jogállással rendelkező magánszemélynek a (1053-13-as) bevallási lapot ekkor is be kell küldenie az állami adóhatósághoz. §. szerinti adóalanyiság első adóévét. aki a veszteséget „hozta”. – Az adóalanyiság első adóévét megelőző adóév utolsó napján megszerzett vállalkozói bevételnek kell tekinteni minden olyan Önt egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket (422. § (2) . 17. ha az egyéni vállalkozói igazolványában fel van tüntetve. december 20-áig bejelentkezett az eva hatálya alá. aki annak megfizetésére kötelezett. és bevallania. Ebben az esetben a 1053-13-as bevallási lapok összesítő soraiba kell nullát beírni.) 10. Mindez a következőket is jelenti: – A családi gazdaságban folytatható kiegészítő tevékenység után továbbra is az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. – Egyéni vállalkozói bevétel hiányában a kötelezően fizetett saját jogú járulék összegét. ÉVRE 228 TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSA ESETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK Ha Ön 2010-ben a személyi jövedelemadó törvény rendelkezései szerint állapítja meg egyéni vállalkozásból származó jövedelmét. mellékletében felsorolt őstermelői termékek előállításából. A járulék összegét a bevételével szemben az a magánszemély vonhatja le. – A bevételt csökkentő kedvezményeket az őstermelésből származó jövedelmével szemben a családi gazdálkodó érvényesítheti. egyszerűsített számla szerinti teljesítési időpont megelőzi az Eva tv. akkor az áttéréssel kapcsolatban az alábbiakra legyen figyelemmel: – A bejelentés évében az egyéni vállalkozásból származó éves jövedelem megállapításakor az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások szerint meg kell állapítania. a meglévő készletekkel kapcsolatos bevételét és azt mindaddig adóalapot nem érintő bevételként kell nyilvántartania. kisvállalkozói adókedvezményt érvényesített. de a bevallásban nem kell levezetnie. de 2010. A bejelentkezéskor választott adózási mód szerint kell a kiegészítő tevékenység után a jövedelmet megállapítania. törvény (Eva tv. sorában kell szerepeltetni. aki azt az állami adóhatósághoz bejelentette. – Ha a családi gazdaságba befolyt összes bevétel őstermelői tevékenységből származik. sz. vagy fejlesztési tartalék nyilvántartása 228 2002. amíg az Eva tv. évi bevallás 1053-13-06-os lapjának 505. – Amennyiben a személyi jövedelemadó törvény hatálya alatt kisvállalkozói kedvezményt. előírásai szerint teljesíti adókötelezettségét vagy – ezt megszüntetve – a személyi jövedelemadó törvény szerinti átalányadózást alkalmazza. – Egyéni vállalkozóként a mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek nem minősülő tevékenységek tekintetében az átalányadó választásáról nyilatkozni lehet.250 bevétele az szja-törvény 6. – A megszűnés szabályai szerint megállapított készletek értékét az adóalanyiság 2011. AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2011. évre való választása esetén a 2010. sor adata). A mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem megállapításával kapcsolatos tudnivalók a 1053-12-es laphoz fűzött útmutatóból ismerhetők meg. – A nem egyéni vállalkozói jogállás alapján végzett kiegészítő tevékenységből származó jövedelem után annak kell adóznia. 6. évi XLIII. A nyilvántartott veszteség összegét is csak az a magánszemély érvényesítheti a jövedelmével szemben. akkor a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó bevallásadási kötelezettségnek kell eleget tenni. felsorolt tevékenységek gyakorlásából származik.

foglalkoztatottak számának növekedése miatt csökkentette a bevételét. vagy annak folytatását a körzetközponti jegyző határozatban. május 20-áig kell számot adnia a magánszemélyként Önt terhelő személyi jövedelemadó. örökös esetében az egyéni vállalkozó tevékenységet folyamatosnak kell tekinteni. – Ha a tárgyi eszközt az eva-s időszakban helyezi üzembe. Nem kell a tevékenység megszűnésére irányadó rendelkezéseket alkalmazni. ha például a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló tárgyi eszközöket értékesíti. az Szja-törvényben meghatározott időszakon belül. Természetesen más jogcímen megszerzett jövedelmek tekintetében a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség fennáll. akkor az özvegy. Olvassa el a 12. Ez azt jelenti. § (2) . stb. évben megszűntette meg.) 49/B. e jogviszonyára tekintettel az adóévben megszerzett bevétele után nem terheli személyi jövedelemadó kötelezettség. mivel e tekintetben az Szja-törvény e rendelkezése az eva-s időszakban nem vonatkozik Önre. amelyet a magánszemélynek a megszűnés adóévéről szóló adóbevallásában kell figyelembe vennie. – Ha az eva-s időszakot megelőzően fejlesztési tartalékkal csökkentette a bevételét és a 2010. sor) megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. törvény (Szja. pont alatti tájékoztatót! Az egyéni vállalkozói jogállás megszűnését (ide nem értve az egyéni cég alapítása miatti megszűnést) követően a megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig: – az egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel befolyt ellenérték (bevétel) a megszűnés adóévében megszerzett vállalkozói bevételnek. hatálya alá. sor). akkor e tárgyi eszközökre tekintettel a nyilvántartott kisvállalkozói kedvezmény kétszeresének adóját – mely 16% – vállalkozói személyi jövedelemadó címén meg kell fizetni.251 (lekötése).229 Az egyéni vállalkozó halála esetén a vállalkozói tevékenységét nem folytató özvegye. évi CXVII. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK Ha Ön az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010.tv. illetve felmerült kiadásra az önálló tevékenységből származó jövedelem (10. A megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtását követően befolyó bevételre. évre átjelentkezett az Eva tv. – az egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő igazoltan felmerült kiadás a megszűnés adóévében elszámolható vállalkozói költségnek minősül. jogerősen megtiltotta a 1053-as bevallásában 2011. ha az egyéni vállalkozó tevékenységét cselekvőképességének elvesztését követően a nevében és javára törvényes képviselője folytatja. akkor az üzembe helyezést megelőzően az adózás utáni jövedelem csökkentésekor levont beruházási költség összegével nem kell az adózás utáni jövedelmét növelnie. akkor a felsorolt kedvezmények végleges érvényesítésére vonatkozó szabályok az eva-s időszak alatt is vonatkoznak majd Önre. – Az eva hatálya alá bejelentkezett adózót. örököse által az egyéni vállalkozói tevékenység korábbi folytatására tekintettel az egyéni vállalkozói 229 1995. valamint vállalkozói személyi jövedelemadó kötelezettségéről. Amennyiben az egyéni vállalkozó e tevékenységét halála után özvegye vagy örököse folytatja. akkor az eva hatálya alatt a fejlesztési tartalék nem cél szerint történő feloldása esetén a feloldott összeg utáni adót késedelmi pótlékkal növelten kell visszafizetnie (1053-13-05-ös lap 484. átsorolja. 7.

kell az adót megfizetnie a 1053-as bevallás benyújtásakor. (Amennyiben ez az összeg a bevallás időpontjában még nem ismert. sorban jelölni a tevékenysége megszűnésének tényét. mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani). a használati jog megszerzésére fordított kiadást kell további bevételnek tekinteni. 230 Szja. az üzlet. az adókötelezettség meghatározására. áru. sorban). sor). amennyiben azok beszerzési árát a költségei között egy összegben számolhatta el az alacsony bekerülési érték miatt. Nem számolható el költségként a megszüntetés évéről készített adóbevallás (illetőleg annak önellenőrzése) alapján . ha azt az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésekor még nem kapta meg –. az iroda és az egyéb – kizárólag a jövedelemszerző tevékenységhez használt.megállapított egészségügyi hozzájárulás. A lapok kitöltésekor további bevételnek minősül és a jövedelemszámítás során a 421. sor). akkor a bérleti. pont . • a tárgyi eszközök – ideértve a tartalék alkatrészt és a gyártóeszközt is – leltári értékét. és az azzal összefüggő adókötelezettségeket (ideértve a jövedelem megállapítását is) ennek megfelelően kell teljesíteni. félkész és késztermék) leltári értékét (a leltár szerinti értéket az Szja-tv. sz. • kisvállalkozói kedvezmény címén (a 431. a műhely. sor) sem érvényesíthető.252 jogállás megszűnésének napját követően megszerzett bevétel önálló tevékenységből származó bevételnek minősül.ingatlan bérleti vagy használati jogáról való lemondás miatti ellenérték összegét – akkor is. hogy a bevételeit nem csökkentheti • a foglalkoztatási kedvezménnyel (a 429. Az általánostól eltérő szabályokra az adott soroknál „Megszűnt” címmel talál segítséget.a vállalkozói osztalékalap után . ha a használati jog. Ha adómegtakarítást tart nyilván. Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése esetén Önnek.tv. sorban). • a gazdasági épület. A 1053-13-01 és -13-02-es lapokon az Önre vonatkozó részeket is töltse ki! Ne felejtse el a 1053-13-01-es lapon a 404. akkor a megtakarított és nyilvántartott adót késedelmi pótlékkal növelten kell visszafizetnie a (1053-13-05 lap 485.) Fontos tudnia. 10. a fejlesztési tartalékként nyilvántartott összeg esetében is visszafizetési kötelezettsége keletkezik (1053-13-05 lap 484. a tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint. a „d” oszlopokban kiszámított vállalkozói osztalékalap után. sor „d” oszlopában figyelembe kell venni230: • a költségek között elszámolt és megszűnéskor meglévő összes vásárolt és saját termelésű készlet (anyag. számú melléklet II. A megszűnés adóévére vonatkozóan kisvállalkozások adókedvezménye (458. Az előzőekhez hasonlóan. a 1053-13-07-es lapot nem töltheti ki. A tevékenység megszüntetésekor a vállalkozói lapok „d” oszlopai szolgálnak a megszűnés szabályai szerinti jövedelem levezetésére. vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadását a költségei között elszámolta. 5.

nem anyagi javakról megjelölve az egyéni cég tulajdonába nem pénzbeli hozzájárulásként kerülőket azon az értéken is. a nyilvántartott adókülönbözetre vonatkozó szabályok szempontjából. nem pénzbeli hozzájárulásként az egyéni cég tulajdonába adott – eszköznek az alapító okiratban meghatározott értéke (apport) vállalkozói bevételnek. amely értéket az egyéni cégalapító okiratában rögzített. végrehajtói iroda tagjaként történő folytatása miatt szűnik meg. – értékcsökkenési leírásként a tulajdonba adásig még el nem számolt. vagy . valamint az annak megfelelő vállalkozói személyi jövedelemadó. a tagi jogviszony keletkezését megelőző nappal megállapított (szja. illetve a tételes kimutatásban feltüntetett.253 8. valamint nyilvántartásai alapján tételes kimutatást kell összeállítania a követelésekről. 8. AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÁSA MIATT MEGSZŰNŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÉS A TEVÉKENYSÉGÉT ÜGYVÉDI IRODA. hogy a megszűnés adóévről szóló adóbevallásában: 1. amelyekre az egyéni vállalkozó kisvállalkozói kedvezményt és/vagy kisvállalkozások adókedvezményét érvényesítette. a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napra vonatkozóan leltárt kell készítenie. A magánszemély eldöntheti. május 20. Nem kell a magánszemély egyéni vállalkozói jogállását megszűntnek tekinteni az egyéni cég tulajdonába adott olyan eszközök esetében. AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÁSA MIATT MEGSZŰNŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ BEVALLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK Aki a tevékenységének megszüntetésével egyéni céggé alakul át. Az egyéni vállalkozói tevékenység egyéni cég alapítása miatt történő megszűnése esetén a vállalkozói bevételek és költségek megszűnéssel összefüggő elszámolására irányadó rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni. ill. KÖZJEGYZŐI IRODA. az előírt nyilvántartási kötelezettség betartása mellett nem kell a magánszemély egyéni vállalkozói jogállását megszűntnek tekinteni. Az egyéni vállalkozói tevékenység egyéni cég alapítása miatt történő megszűnése esetén a fejlesztési tartalékra. amennyiben úgy dönt. május 20-ig. annak az alapítást. közjegyzői iroda. nem anyagi javak nyilvántartás szerinti nettó értéke vállalkozói költségnek minősül. továbbá nettó értéken a tárgyi eszközökről. és azt 2011. egy összegben fizeti meg. eho) kötelezettségeiről a 1053-as bevalláson kell számot adnia. a megszűnési szabályok alkalmazásával állapítja meg a jövedelmét.és vállalkozói osztalékalap utáni adókötelezettségét.1. a tárgyi eszközök. A megszűnés adóévéről szóló adóbevallásában a magánszemélynek az egyéni vállalkozói jogállás megszűnését követően a megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig az egyéni cég tulajdonába nem adott követelésre tekintettel befolyt ellenértéket (bevételt) a megszűnés adóévében megszerzett vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie. A bevallás benyújtási határideje 2011. az általános szabályok szerint. hogy az előírt nyilvántartási kötelezettségeit egyéni cégként kezeli. VÉGREHAJTÓI IRODA TAGJAKÉNT FOLYTATÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ BEVALLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK Akinek az egyéni vállalkozói tevékenysége egyéni cég alapítása vagy tevékenységének ügyvédi iroda. a foglalkoztatási kedvezményre. hogy a leltárban.

alábbi előírásait. 84/E. Ha a megszűnés szabályai szerint megállapított adókötelezettség a megszűnés szabályai figyelmen kívül hagyásával számított adókötelezettségét 10 ezer forintnál nagyobb összegben meghaladja. KÖZJEGYZŐI IRODA. 49/A. Ne felejtse el a 1053-13-01-es lapon a 405. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként. a nyilvántartott adókülönbözettel. a különbözet három egyenlő részletben fizethető meg.254 2.2 A TEVÉKENYSÉGÉT ÜGYVÉDI IRODA. pont) állapítja meg a jövedelmét. Az adóévi kötelezettséget e bevallás. Az első részletet vállalkozói személyi jövedelemadóval és a vállalkozói osztalékalap utáni adókötelezettséggel együtt adóévi kötelezettségként. olvassa el a 480-483. akkor a 1053-13-03 .§ és 29. az erre vonatkozó rendelkezés szerinti. a további két részletet a kötelezettség évére vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás benyújtására nyitva álló határidőig kell megfizetni. január 01-jétől hatályos. Adómegfizetési kötelezettség esetén: a) késedelmi pótlék nélkül a kisvállalkozói kedvezménnyel összefüggésben. VÉGREHAJTÓI IRODA TAGJAKÉNT FOLYTATÓ 232 SZABÁLYOK EGYÉNI VÁLLALKOZÓ BEVALLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ Ha az egyéni vállalkozó tevékenységét ügyvédi iroda. sorokhoz fűzött magyarázatot is! 8. közjegyzői iroda. végrehajtói iroda tagjaként folytatja.231 Ha a megszűnési szabályok alkalmazásával (1. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania.alkalmazhatja az Szja-tv. erre vonatkozó.1 pontban leírt szabályok helyett .233 Az egyéni vállalkozó a tagi jogviszony keletkezését megelőző napra vonatkozóan az egyéni vállalkozói tevékenységét megszünteti azzal. § (2) – (5) bekezdés 2010. b) a nyilvántartásba vett fejlesztési tartalékkal összefüggésben – vállalkozói osztalékalap utáni adó-fizetés nélkül – az erre vonatkozó rendelkezés szerinti. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania.§ 233 A 2011. sort jelölni! Kérjük. § . az érvényesítés évében hatályos adómérték felét. évi CXXIII. az első részletet adóévi kötelezettségként. 2011. hogy a foglalkoztatási kedvezménnyel. pont). hogy három egyenlő részletben fizeti meg. január 01-én hatályos Szja-tv. a megszüntetésre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmaznia. évi adókötelezettség megállapításánál a 8. Az a) és b) pont szerinti kötelezettségek esetében – ha együttes összegük a 10 ezer forintot meghaladja – a magánszemély választhatja. 231 232 Szja-tv. törvény 21. akkor a 2010. az egyéni cég alapítása miatti megszűnésre vonatkozó különös szabályok és a megszűnés általános szabályainak figyelmen kívül hagyásával is megállapítja (megszűnés nélküli adókötelezettség) az adókötelezettségét (különbözet szerinti adózás). a kisvállalkozások adókedvezményével összefüggő.amennyiben az a számára kedvezőbb . a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként kell szerepeltetni. a nyilvántartásba vétel évében hatályos adómértéket kell figyelembe venni. Ha a különbözet szerinti adózást alkalmazza (2. akkor a 1053-13-03 -1053-13-05ös lapok „c” és „d” oszlopait kell kitöltenie.1053-13-05-ös lapok „d” oszlopait kell kitöltenie.

eho) kötelezettségeiről a 1053-as bevalláson kell számot adnia.. 234 235 2009. törvény a szabadalmi ügyvivőkről. b) fejlesztési tartalékként nyilvántartott összeggel (484. valamint a vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összegét csökkenti az elhatárolt veszteség után az adó mértékével számított összeg. Ne felejtse el a 1053-13-01-es lapon a 405. Az ügyvéd. évi XI. február 25.. kivéve a 461. 9. január 01-én hatályos Szja-tv.a körzetközponti jegyzőnél (okmányiroda). évi XXXII. ha tevékenységét adóéven belül újra kezdte) megállapított (szja. évi XLI. egyéni szabadalmi ügyvivő. akkor a magánszemély egyéni vállalkozói jogállása megszűnik. 84/K. olvassa el a 461. A bevallás 1053-13-03 – 1053-13-05-ös lapok „c” oszlopait kitöltve kell a személyi jövedelemadó kötelezettséget megállapítani. törvény a bírósági végrehajtásról 237 A 2011. törvény az ügyvédekről. sorokat. Amennyiben az 5 év elteltével az egyéni vállalkozó nem jelenti be az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását. Nem szüneteltetheti tevékenységét a magán-állatorvos és az önálló bírósági végrehajtó236. azonban e rendelkezéstől függetlenül a szünetelés időszakában is be kell vallania az adóévben a) kisvállalkozói kedvezménnyel (461. sorokhoz fűzött magyarázatot is! Az általánostól eltérő szabályokra az adott soroknál az „Átalakuló” címmel talál segítséget. ahol a „c” oszlopban szerepeltethet adatot. ha a szünetelés időtartama alatt munkaviszonyt létesít. Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozónak az átalányadózásra való jogosultsága nem szűnik meg.1053-13-05-ös lapok „d” oszlopait kell kitöltenie. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG SZÜNETELTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK 234 Az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozó a tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltetheti. d) nyilvántartott adókülönbözettel (485.2 pontban leírtak alkalmazása esetén a 1053-13-03 . a közjegyző tevékenységét a jogállását szabályozó külön törvény előírásai235 szerint szüneteltetheti. és a 484. Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetését és a szüneteltetés végén a tevékenység folytatását be kell jelenteni elektronikus úton ..sor). 480-484. A 8. Az egyéni vállalkozói tevékenységre vonatkozó adóbevallásra nem kötelezett a magánszemély.255 A fenti kötelezettségek. Akinek van egyéni vállalkozói igazolványa is. c) foglalkoztatási kedvezménnyel (423.sor).sor). 481. 1994. az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről 1998. hogy a szünetelés bejelentését megelőzően vállalt kötelezettség alapján sem folytat egyéni vállalkozói tevékenységet). valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról. ha e tevékenységét az adóév minden napján szüneteltette (ideértve azt is.237 A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a szüneteltetés megkezdése adóévéről a szüneteltetés megkezdését megelőző nappal (kivéve. évi LIII. és a 486. A bevallás benyújtásának határideje: 2011. 1995. 1991. § . évi XCIV. tv. sort jelölni! Kérjük. annak azt is le kell adnia a tevékenység szüneteltetésének bejelentése mellett. törvény a közjegyzőkről 236 1995. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról. évi CXV.sor).

és 509. A szünetelés kezdő napjától az addig végzett egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel a szünetelés megkezdésének adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig a) befolyt ellenérték (bevétel) a szünetelés megkezdése adóévében megszerzett vállalkozói bevételnek.és árukészlet beszerzésére fordított. sor). sor) címén a jövedelmét (bevételét) nem csökkentheti.238 Amennyiben az egyéni vállalkozó a tevékenységét az adóév utolsó napján szünetelteti. § (4 ) b) pont 242 Szja-tv. A szünetelés megkezdése adóévéről szóló adóbevallás benyújtását követően az előzőekben nem említett befolyó bevételre. A szünetelés időszakában az egyéni vállalkozó költséget nem (értékcsökkenési leírást sem) számolhat el. sor). amelyet az egyéni vállalkozónak a szünetelés megkezdése évéről szóló adóbevallásában kell figyelembe vennie.sor). 57. 14.256 e) kisvállalkozások adókedvezményével kapcsolatban keletkezett adófizetési kötelezettségét (463. hogy a bejelentés elmulasztásának minden adójogi következménye a magánszemélyt terheli. 10. sor). JÖVEDELEM -(NYERESÉG)-MINIMUM 238 Szja-tv. 65.239 A szünetelés ideje alatt az egyéni vállalkozó megszüntetheti az egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel megnyitott pénzforgalmi bankszámláját. folytathatóságához szükséges (ideértve a szünetelés időszakában elkerülhetetlen) egyéb kiadásait. § 239 . Az általánostól eltérő szabályokra az adott soroknál „Szüneteltető” címmel talál segítséget. Továbbá a szüneteltetésének befejezését követően a tevékenység folytatása előtt – legfeljebb 3 évvel korábban – beszerzett tárgyi eszközök és nem anyagi javak értékcsökkenési leírásának elszámolását megkezdheti. § 240 Art.§ (8) 241 Szja-tv. § (2) A 2011. b) igazoltan felmerült kiadás a szünetelés megkezdése adóévében elszámolható vállalkozói költségnek minősül. Az ilyen egyéni vállalkozó a szünetelés időszakában költséget (ideértve az értékcsökkenési leírást is) nem számolhat el. Az egyéni vállalkozó költségként számolhatja el a szüneteltetés befejezését követően a tevékenység folytatása előtt – legfeljebb 3 évvel korábban – beszerzett.241 A szünetelés ideje alatt az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megnyitott bankszámlán jóváírt kamat a magánszemélyek által megszerzett kamatjövedelemre242 vonatkozó szabályok szerint adózik. január 01-én hatályos Szja-tv. akkor a bevallásában kisvállalkozói kedvezmény (431. 84/K. valamint a tevékenység folytatásához. korábban költségként még el nem számolt kiadásait. az önálló tevékenységből származó jövedelem (10. sor) megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. nem tüntethet fel nyilvántartott adókülönbözetet (511. és utóbb a tevékenység végzése során felhasznált anyag. akkor az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelését be kell jelentenie a vállalkozói tevékenységre tekintettel megnyitott pénzforgalmi bankszámlát vezető hitelintézetnek azzal. nem érvényesítheti a kisvállalkozások adókedvezményét (458. illetve felmerült kiadásra minden olyan adóévben. amelyben a tevékenység az adóév minden napján szünetelt.240 Ha nem szünteti meg. foglalkoztatási kedvezmény (429. sor és a 13-07-es lap). fejlesztési tartalék (432. 57.

A tevékenységét az előző adóévben vagy az adóévben megkezdő egyéni vállalkozó esetében elemi kárnak a tevékenység egy napjára eső átlagos napi bevétel 365 napra számított összegének legalább a 15 százaléka minősül.3 El kell végezni a jövedelem-(nyereség)-minimum levezetését.02. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem nem terjeszthető elő és a jövedelem-(nyereség)-minimum számítására kötelezett az egyéni vállalkozó. akkor a „d” oszlopban. Nem kell alkalmazni a jövedelem-(nyereség)-minimum számítást: . Amennyiben az egyéni vállalkozó nem rendelkezik tőle független szervezet által kiadott okmánnyal.2 Ki kell számítani az un. akkor a „c” és „d” oszlopban is levezeti a számításokat. a kár tényét tartalmazó. sorban „1”-es vagy „2”-es vagy „3”-as szerepel. hogy a tárgyévi egyéni vállalkozásból származó jövedelme alapulvételével megállapított vállalkozói adóalap összege után vagy a jövedelem-(nyereség)-minimum után (ha erre kötelezett) fizeti meg a vállalkozói személyi jövedelemadót.az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének (újrakezdésének) évére és az azt követő adóévre. azaz a 105315-ös lap benyújtásával. Ad. úgy a 1053-13-01-es lapon a 409. Ad. amely az egyéni vállalkozó megelőző adóévi bevételének legalább a 15 százalékát eléri. általa kiállított jegyzőkönyvet a kár keletkezését követő 15 napon belül meg kellett küldenie a telephelye szerint illetékes állami adóhatóság részére. Ad. Élhet a nyilatkozattételi jogával is. Amennyiben a fentiek miatt nem kell alkalmaznia a jövedelem-(nyereség)-minimum számítást. Ebből a szempontból elemi kár az elemi csapás okozta olyan kár. illetve az egyesített tevékenység esetén a „c” oszlopban vezeti le a számításokat. Ha alkalmaznia kell jövedelem-(nyereség)-minimum számítást. . hasonlítási alapot. Jövedelem-(nyereség)minimumnak – a belföldi telephelyhez köthető – a tárgyévi adóalapba beszámító bevételnek az adóévben – a belföldi telephelyhez köthető – az eladásra beszerzett áruk beszerzési értékével és az eladott közvetített szolgáltatások értékével csökkentett részének 2%-át kell tekinteni 454c/d=[421a/b vagy 421c/d* -[(440c/d+(441a/b vagy 441c/d)] x 0.az egyéni vállalkozó tevékenységi körét érintően elemi kár következett be az adóévben és/vagy a megelőző adóévben. .257 A vállalkozói jövedelemadó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozónak a vállalkozói személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége kiszámítása előtt el kell döntenie. úgy a következők szerint kell eljárni: A tevékenységét megszüntető (ide nem értve az egyéni cég alapítása miatti megszűnő egyéni vállalkozót) egyéni vállalkozó a „d”. ha a különbözet szerinti adózást alkalmazza (lásd: 8. Hasonlítási alap: A bevétel és a bevételt növelő tételek összegéből a költségek levonása után fennmaradó rész [452c/d=(421+425)446].1 Először meg kell határozni a 1053-13-03-as és 13-04-es lapok sorainál leírtak alapján a módosított vállalkozói adóalapot (453c/d). ha a megszűnés szabályai szerinti adózást választja. ha ebben az időszakban nem volt bevétele). a tevékenységet özvegyi jogon folytató. pont). Az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozó. amennyiben a tevékenység megkezdését megelőző 36 hónapban egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytatott (ideértve azt az esetet is.

adóév első. ha külföldön is van telephelye és az adott országgal Magyarország a kettős adóztatás elkerülésére nemzetközi egyezményt kötött. de korábbi évről (évekről) veszteséget hoz. adóév első félévére eső . a számításokat el kell végeznie. június 30-áig terjedő időszakra jutó vállalkozói adóalapra: – 50 millió forintig 10 %-os adókulcsot alkalmazhatnak azok az adózók.a 2010.VÁLLALKOZÓI ADÓALAP ESETÉN A személyi jövedelemadó törvény 2010. hogy a jövedelem(nyereség)-minimumot tekinti a vállalkozói személyi jövedelemadó alapjának. Amennyiben a fentiek miatt nem kell alkalmaznia a jövedelem-(nyereség)-minimum számítást. Ekkor a 1053-13-01-es lapon a 409. úgy a 453c/d szerinti módosított vállalkozói adóalap után kell a vállalkozói személyi jövedelemadót megfizetnie. olvassa el a 440-441. A szabályok érvényesítéséhez a 2010. Ekkor ki kell töltenie. akkor a 421. azaz a módosított vállalkozói adóalapja nulla. sorokhoz fűzött magyarázatot is! Fontos! Ha az adóévben bevétele nem volt. és 425. azaz a 421. A KEDVEZMÉNYES ADÓKULCS ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI 50 MILLIÓ FORINT ALATTI . sorba nullát írt. Kérjük. úgy a 1053-13-01-es lapon a 409. Ha a 452c/d < 454c/d.A 2010. Dönthet úgy is.vállalkozói adóalapra vonatkozó rendelkezés általános magyarázatát is. július 1-jétől hatályos szabályai szerint a vállalkozói adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összege után 10 %. évi adóalapot két részre kell osztani az egyéni vállalkozói tevékenység napjainak arányában. amit figyelembe vesz a vállalkozói adóalap megállapítása során. A változás év közbeni hatálybalépése miatt eltérő szabályok vonatkoznak a 2010. június 30-án hatályos törvényi rendelkezések szerint irányadó . Ha elvégezte a számításokat. úgy választási lehetősége van eldönteni. A 2010. január 1-jétől 2010. illetve második felére.258 Így kell eljárni akkor is. ADÓÉV ELSŐ FÉLÉVÉRE ESŐ . sorba „5”-öst írjon. Döntése előtt feltétlenül olvassa el a 11. sor c/d oszlopába írt összegből kell kiindulnia a jövedelem(nyereség)-minimum meghatározásánál. akik megfelelnek a 2010. 11. az 50 millió forint alatti . pont alatt található. úgy a 1053-13-01-es lapon a 409-es sorba „4”-est írjon. következő a teendője. Amennyiben a fentiek miatt nem alkalmazza a jövedelem(nyereség)-minimum számítást. Ha a 452c/d > 454c/d. hogy a 453c/d szerinti módosított vállalkozói adóalap után fizeti a vállalkozói személyi jövedelemadót. azaz nézze meg. Hasonlítsa össze a 452c/d és 454c/d oszlopának összegeit. az e fölötti összegre 19 % a vállalkozói személyi jövedelemadó. sorba „6”-ost írjon. Ha a bevételei és a költségei megegyeznek (vagy a költségek meghaladják a bevételek összegét). ha a bevétele ugyan magasabb a költségeinél. *Amennyiben külföldi telephellyel is rendelkezik. hogy a hasonlítási alap eléri-e a jövedelem-(nyereség)-minimum összegét. Nem mentesíti a számítások elvégzése alól az a körülmény sem. úgy nem tud jövedelem-(nyereség)-minimumot számítani. de a kettős adóztatás elkerülésére nincs egyezmény. és csatolnia kell a bevallásához a 1053-15-os Nyilatkozatot.

§ (4) bekezdés .259 feltételeknek.és egészségbiztosítási járulékot. 84/A. vagy b) ha székhelye jogszabályban megnevezett leghátrányosabb térségek. július 1-je előtti időszakára eső vállalkozói adóalapja és a 2009.(nyereség) . – – – – 243 Szja-tv. A 2010. (ebben az esetben teljesíteni kell a megtakarításra vonatkozó feltételeket is) 19%-kos kulcsot alkalmaznak azok az adózók. – A 2010. és Önnel szemben az államháztartásról szóló törvényben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének megsértése miatt az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. július 1-je előtti időszakában legalább fél fő. valamint az átmeneti rendelkezések szerinti vállalkozói adókedvezményt és. illetőleg – a határozat bírósági felülvizsgálata esetén – jogerős bírósági határozat nem szabott ki munkaügyi. vagy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben meghatározott bírságot vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírságot. foglalkoztatottainak havi átlagos létszámadatok számtani átlaga alapján meghatározott átlagos állományi létszáma az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. július 1-je előtti időszakában és a megelőző adóévben a munkaügyi hatóság. és nincsenek feltételek az érvényesítéshez (az éves 500 millió forintos határ került felezésre a féléves bevezetés miatt).július 1-je előtti időszakára eső naptári napokkal arányosan a) legalább az átlagos állományi létszám és a minimálbér napi összegének szorzataként meghatározott járulékalap kétszeresére. évi adóalapja) legalább a jövedelem . július 1-je előtti időszakának minden naptári napjára vonatkozóan ténylegesen. évi adóalapja (a tevékenység 2010-ben történt megkezdése esetén a 2010. július 1-jétől 2010. vagy az adóévben az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. az egyéni vállalkozói tevékenysége 2010. vagy választása szerint az adóév egészére számítva legalább egy fő és. december 31-éig terjedő időszakra jutó vállalkozói adóalapra: – 250 millió forintig 10 % az adókulcs. az adóhatóság vagy az egyenlő bánásmód követelményének ellenőrzésére jogosult hatóság jogerős és végrehajtható közigazgatási határozata.minimum összegével egyezik meg [kivéve. Bevallásában egyéb adatként közli a nyilvántartott adókülönbözet összegét (1053-1306-os lap 511. ha a 49/B. a kisvállalkozói adókedvezményt. június 30-áig terjedő időszakra jutó vállalkozói adóalap 50 millió forintot meg nem haladó részére a 10% mértékű adókulcs alkalmazásának feltételei243: – Ön nem érvényesíti az szja-törvény 13. – 250 millió forint felett 19 % az adókulcs. az egyéni vállalkozói tevékenysége 2010. § (20) bekezdésének hatálya alá tartozik]. számú mellékletében szabályozott kisvállalkozások adókedvezményét (a fejlesztési hitel kamatkedvezményét).sor). akik nem tudják teljesíteni a 10 %-os adókulcs alkalmazásához szükséges feltételeket. települések valamelyikében van – legalább az átlagos állományi létszám és a minimálbér napi összegének szorzataként meghatározott járulékalapra vallott be nyugdíj.

Ebben az esetben az egyéni vállalkozó a 2010. cikkében foglalt támogatásnak minősül.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendelet 4. amelyet a nyilvántartott fejlesztési tartalékból fedez245) – a legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű alkalmazott és/vagy korábban munkanélküli és/vagy pályakezdő személy foglalkoztatásával kapcsolatos költségként elszámolt kiadására tekintettel.rendeletben244 foglaltak szerinti támogatásnak tekinti. § (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak szerint kerül sor. december 31-ét követően kezdődött és a foglalkoztatásokra a szja-törvény 49/B. Ekkor csekély összegű (de minimis) támogatás nem vehető igénybe. ha azt kizárólag beruházásra. hogy azt a kis. kivezetheti a nyilvántartásból – a nyilvántartásba vétel évében és az azt követő három adóév bármelyikében – akár több részletben és évenként is – az adóévben az Ön által kizárólag üzemi célt szolgáló. és 88.260 A felsorolt feltételeknek együttesen kell megfelelni. így a nyilvántartásba vétel kezdőéveként 2011. b) Dönthet úgy is.általános csoportmentességi . felújítási kiadásokra tekintettel (ide nem értve az olyan beruházási. a Szerződés 87. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis. hogy az említettek foglalkoztatása 2007. A nyilvántartott adókülönbözet felhasználása – az Szja-törvény adta keretek között – adózó döntése szerint történhet. 49/B. és 88. az EK Szerződés 87. Fontos! Bárhogy dönt is Ön. a 9% adónak megfelelő összeget. Ha Ön az Szja-törvény 2010. Ennek érdekében a 9% adónak megfelelő összeget köteles nyilvántartásba venni abban az adóévben. Az erre vonatkozó döntés utóbb nem módosítható. Az adómegtakarítás összegének felhasználása Ön a 10% mértékű kulcs alkalmazása esetén. feltéve. évet kell figyelembe venni). így utóbb önellenőrzéssel nem módosítható. évi bevallás benyújtásakor 2011-ben lehet érvényesíteni. július 1-jét megelőző szabályai szerint él a 10%-os adómértékkel. e döntése gazdasági döntés. választhat. és csak az 50 millió feletti részre kell 19% adót fizetnie. augusztus 6-i 800/2008/EK rendelete. hogy a 9% adónak megfelelő nyilvántartott adókülönbözetet kizárólag beruházásra. ha Ön a nyilvántartott összeget csekély összegű (de minimis) támogatásnak tekinti. § (16) bekezdés . felújításra vagy az előzőek céljára felvett hitel törlesztésére használja fel. Az a) pont szerinti esetben. amikor érvényesítette a kedvezményes adókulcsot (a 2010. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) 245 Szja-tv. c) Az elsődleges mezőgazdasági termelést is végző egyéni vállalkozónál maradó összeg. a) A vállalkozói adóalap 9% adónak megfelelő adókülönbözet összege a 10% adómértéket tartalmazó adóbevallás benyújtásának adóévében az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában – az Ön döntése szerint – az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. július 1-je előtti időszakra eső adóalapjának az 50 millió forintot meg nem haladó részére 10% adót fizethet. csak meghatározott célokra fordíthatja.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági . felújításra vagy az előbbiek céljára felvett hitel törlesztésére kívánja fordítani. az adómegtakarítás felhasználására vonatkozó feltételeket még teljesítenie kell. felújítási kiadást. 244 A Bizottság 2008. tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése vagy előállítása érdekében beruházási.

akkor a kivezetést követő 30 napon belül késedelmi pótlékkal növelten meg kell fizetnie a kivezetett résszel azonos összegű adót. azaz 2009. ha a 0953-as bevallásában legalább a jövedelem246 Szja-tv. hogy a korábbi szabályok szerint 2009-ben már alkalmazhatták). feltéve. ha Ön a nyilvántartott összeget a kis. évről szóló adóbevallásnál már célszerű volt figyelembe venni. § (16) bekezdés . mivel az egyéni vállalkozói jogállása nem szűnik meg. § (16) bekezdésében foglaltak szerint kell kiszámítani) a negyedik adóévet követő év első hónapja utolsó napjáig kell megfizetni. Ha özvegyi jogon vagy örökösként folytatja tovább az egyéni vállalkozói tevékenységet. Ezt a feltételt azzal is teljesítheti. csak az adóévre. és az említett napot követő első adóbevallásban kell bevallani.beruházási. évben csak akkor alkalmazható (függetlenül attól. a nyilvántartásba vett résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten (a késedelmi pótlékot az Szja-törvény 49/B. Visszafizetési kötelezettség Ha Ön nem a cél szerinti felhasználásra tekintettel vezeti ki a nyilvántartásából az összeget. úgy nem keletkezik visszafizetési kötelezettség. felújítási kiadásokra tekintettel (ide nem értve az olyan beruházási. évben a jövedelem-(nyereség)-minimumot. évre vonatkozik ez a feltétel. Ha a lekötést követően áttér az Eva törvény hatálya alá. évben Ön még nem volt egyéni vállalkozó. tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése vagy előállítása érdekében – alapnyilvántartásban. Amennyiben az Ön egyéni vállalkozói jogállása az említett időszak alatt bármely okból megszűnik (ide nem értve. Amennyiben az adóévet megelőző évben. a fel nem oldott résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten a jogállás megszűnésének napját követő 30 napon belül kell megfizetni. A 2009. felújítási kiadások miatt fennálló kötelezettsége csökkentésére tekintettel. ha egyebekben megfelel a tevékenységet folytató a feltételeknek. Ha a nyilvántartásba vétel adóévét követő harmadik adóév végéig nem történik meg a nyilvántartásba vett összeg – következőkben részletezettek szerinti – felhasználása. vagy ha elsődleges mezőgazdasági termelést is végző egyéni vállalkozó. a 6 vagy 9 %-os kedvezménnyel összefüggő rendelkezéseket az eva hatálya alatt is alkalmaznia kell. A b) és c) pont szerinti esetekben.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak tekinti. felújítási kiadást. év első félévében és/vagy 2009. azaz 2010. hogy a nyilvántartásból kivezetett összegekkel finanszírozott előbbi célok összhangban vannak a közösségi rendeletek előírásaival. valamint egyedi beruházási és felújítási költségnyilvántartásban rögzített . amelyet a nyilvántartott fejlesztési tartalékból fedez246) – pénzügyi intézménnyel kötött hitelszerződés alapján (ideértve a pénzügyi lízinget is) az előbbiekben említett beruházási. Az Ön vállalkozói adóalapjának el kellett érnie 2010. ha annak oka cselekvőképességének elvesztése vagy a halála). ha Ön – választási lehetőségével élve – a 1053-as adóbevallásában legalább a jövedelem-minimumot tekinti adóalapnak. 49/B. Figyelem! További fontos tudnivaló a kedvezményes kulcs alkalmazásához. hogy a 10% mértékű adókulcs 2010. akkor kivezetheti a nyilvántartásból – a nyilvántartásba vétel évében és az azt követő három adóév bármelyikében – akár több részletben és évenként is – az adóévben az Ön által kizárólag üzemi célt szolgáló.261 – pénzforgalmi szolgáltatóval kötött hitelszerződés alapján (ideértve a pénzügyi lízinget is) fennálló kötelezettsége csökkentésére tekintettel.

a tevékenysége megkezdésének évében és az azt követő évben. valamint az e jövedelmeket terhelő adó összegének megállapításánál. (9) bekezdés . § (7). AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁS ÖZVEGYI JOGON VAGY ÖRÖKÖSKÉNT TÖRTÉNŐ FOLYTATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK EGYÉNI FOLYTATÁSA 247 12. a nyilvántartott és a nyilvántartásból kivezetett összeg. figyelembe veszi a vállalkozói adóalap és vállalkozói osztalékalap. illetve az örökös a tevékenység folytatásának szándékát 90 napon belül bejelentse az állami adóhatóságnak. hogy az adóévben az elhunyt egyéni vállalkozó által megszerzett vállalkozói bevétel. igénybe vett kedvezmény. valamint a nyilvántartásból történő kivezetés alapjául szolgáló kiadások teljesítésének időpontja és összege. Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását. az elhunyt egyéni vállalkozó által az adóévben költségként elszámolt vállalkozói kivét összegét – az Szja-törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – az özvegy. hogy abból megállapítható legyen a nyilvántartásba vétel/nyilvántartásból történő kivezetés időpontja. sorában figyelembe venni azt a részt. Ezen összeg után az adóhivatal állapítja meg a végleges adót az elhunyt magánszemélynél. ÖZVEGYI JOGON VAGY ÖRÖKÖSKÉNT TÖRTÉNŐ FOLYTATÁS ESETÉN Az előzőekben leírt rendelkezésétől eltérően. a vállalkozói kivét összegéből nem kell a 1053-as bevallás 11. 12. az elhunyt magánszemély kifizetői.2 AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ EGYESÍTETT TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ELŐÍRÁSOK. amelyet az elhunyt egyéni vállalkozó a halálát megelőzően számolt el költségként. Ezt a feltételt nem kell teljesítenie Önnek.1 AZ VÁLLALKOZÁS ÖZVEGYI JOGON VAGY ÖRÖKÖSKÉNT TÖRTÉNŐ Ha az egyéni vállalkozó e tevékenységét halála után özvegye vagy örököse folytatja. Ügyelni kell arra. munkáltatói minőségében keletkezett adókötelezettségének teljesítésére is érteni kell. ha az özvegy vagy az örökös egyébként már 247 Szja-tv. Ugyanakkor. akkor – az egyéni vállalkozó tevékenységét folyamatosnak tekintve – továbbra is úgy kell eljárni. Önnek külön nyilvántartást kell vezetnie oly módon. (8). feltéve. Ebben az esetben tehát. illetve az örökös. hogy az özvegy. a kötelezettség keletkezésének időpontja.262 minimumnak megfelelő adóalapot vallott be. vagy a nyilvántartásból történő kivezetés miatt fizetendő adó és késedelmi pótlék összege. elhatárolt veszteség kizárólag az özvegyet. hogy a vállalkozói adóalapja nem érte el a jövedelem-(nyereség)-minimum nagyságát. ilyenkor is kizárólag az elhunyt által megszerzett önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. vagy ha az adóévben vagy a megelőző adóévben elemi kár sújtotta. 12. az örököst illeti. hogy az elhunyt által megfizetett adóelőleget is az elhunyt adókötelezettségének megállapításánál számítsák be. Ennek feltétele. Az elhunyt egyéni vállalkozó által az adóévben költségként elszámolt vállalkozói kivét. ha a tevékenység megkezdését megelőző 36 hónapban egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytatott. elszámolt vállalkozói költség. 49/A.

az eva alapja utáni adót az elhunyt vállalkozónál az állami adóhatóság állapítja meg248. az egyesített tevékenység adózási módjának választására. 3. Ha azonos adózási mód szerint adózott – az eva-t kivéve – az elhunyt egyéni vállalkozó. § (2) . mert csak így tudja az állami adóhatóság a bevalláson belül az adózási mód szerinti levezetést programmal támogatni.263 egyéni vállalkozó. Eltérő szabály vonatkozik az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaira. ugyanezen 90 napon belül bejelenthette – amennyiben a törvényi feltételeknek megfelelt – azt is. a 1053-as bevallásban) bevallja. Sorszám 2 3 4 5 6 7 8 Egyesített tevékenység adózási módja átalányadó átalányadó vállalkozói szja eva átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja Elhunyt tevékenység adózási módja vállalkozói szja átalányadó átalányadó eva eva eva vállalkozói szja Egyesített tevékenység előtti adózási módja átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja vállalkozói szja átalányadó vállalkozói szja átalányadó 248 Eva tv. Ebben az esetben a nem választott adózási móddal folytatott tevékenységre az özvegy vagy az örökös egyéni vállalkozó az elhalálozás napjára vonatkozóan az szja-törvény rendelkezései szerint. egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként) kíván adózni a folytatott egyesített tevékenység után. de a tevékenység megszüntetésére irányadó előírások figyelmen kívül hagyásával állapítja meg a kötelezettségeket. a tevékenység folytatás szándékának bejelentésén túl. hogy mely adózási mód szerint folytatja az özvegy vagy az örökös egyéni vállalkozó az egyesített tevékenységet. a vállalkozói osztalékalap utáni adót. illetve a tevékenységet tovább folytató egyéni vállalkozó özvegy vagy örökös. Az egyesített tevékenységre értelemszerűen irányadóak az alkalmazott adózási módról a választott adózási módra történő áttérés esetére és az adózási mód alkalmazási feltételeire vonatkozó rendelkezések. függetlenül attól. sorában található. egyesített tevékenység adózási módjával kapcsolatos nyilatkozat a 1053-13-02-es lap 412. A következő esetek lehetségesek az eltérő adózást követően. sorba 1est kell beírni. Ha az elhunyt egyéni vállalkozó az eva alanya volt. és az elhunyt tőle eltérő adózási mód szerint adózott. Az állami adóhatósághoz bejelentett. a vállalkozói személyi jövedelemadót. megállapítja a vállalkozói adóalapot. az adót a bevallásra nyitva álló határidőig megfizeti. vagy az átalányadóban meghatározott jövedelmet és azokat az adóévre vonatkozó adóbevallásban (jelen esetben. hogy mely adózási előírás szerint (vállalkozói személyi jövedelemadó. átalányadó. a 412. a vállalkozói osztalékalapot. Feltétlenül ki kell töltenie ezt a sort. Tehát.

Fontos! Az átalányadózás feltételeinek az egyesített tevékenység esetén is meg kell felelni. Fontos! Az átalányadózás feltételeinek az egyesített tevékenység esetén is meg kell felelni. akkor Ön. míg záró napja. A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró időpontja ebben az esetben is az elhalálozás napja. december 31. a következőkre kell figyelni a bevallás kitöltésekor. Ebben az esetben a 1053-13-03. ha év közben nem szünteti meg a tevékenységét. de jelenleg Ön az egyesített tevékenységre az átalányadózás szabályai szerint adózik. Az átalányban megállapított jövedelem levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. A készletek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kell megállapítania és a saját készletértékével együtt kell számításba vennie. Tekintettel arra. de jelenleg az egyesített tevékenységre az átalányadózás szabályai szerint adózik. hogy nem év közben kezdte meg tevékenységét az elhunyt vállalkozó – 2010. sor kitöltésénél. . az 505. hogy az elhunyt előző évi (0953-13-06-os lap 505. Ne felejtse el. Ha 3-as a jelölés. egészségügyi hozzájárulás kötelezettséget is számolni kell. az Ön által eredetileg alkalmazott átalányadó módszerét választotta az egyesített tevékenység kötelezettségének megállapítására. Szintén szüksége van az elhunyt előző évi bevallására és irataira ahhoz. az Ön által eredetileg alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás helyett. valamint adóját a 1053-13-03. -05 lapokon most Önnek kell levezetni és megállapítani. sorban. hogy meg tudja állapítani (ki tudja számítani) az átalányadózást megelőző időszakból fennmaradt összes elhatárolt veszteségből annak 20%át. sor) bevallásában feltüntetett összeget is figyelembe venni az 505. sorban. A 13-03-as lapon a bevallási időszak záró időpontja az elhalálozás napja. az elhunyt által alkalmazott átalányadó módszerét választotta az egyesített tevékenységre. -04. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve. és a saját elhatárolt vesztesége 20%-val együtt vegye figyelembe a 1053-13-04-es lap 467. A bevallási időszak záró napja. sorában csökkentő tételként. és szerepeltetnie kell. az 505. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani az egyesítés előtti saját vállalkozói jövedelmét. az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét is ki kell számítania az elhunyt vállalkozói személyi jövedelemadó adatai alapján.. ha év közben Ön nem szünteti meg az egyesített a tevékenységét. december 31. az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét is ki kell számítania és szerepeltetnie kell. 2010. melyet az átalányozás időszaka alatt évente elszámoltnak kell tekintenie. január 1. A bevallási időszakra vonatkozóan. Tekintettel arra.264 9 10 eva eva vállalkozói szja átalányadó eva eva A választástól függően. Ha 2-es a jelölés. A bevallási időszakra vonatkozóan egészségügyi hozzájárulás kötelezettséget is számolni kell. Az elhunyt vállalkozói adóalapját. hogy az Ön a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta. hogy az elhunyt a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta. akkor Ön. 2010. Az Ön készleteinek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kellett megállapítania az elhalálozás napjára. osztalékadójának alapját. Az átalányadóban megállapított jövedelem levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. -04.

-04. ameddig az eva hatálya alá tartozik. Ha 6-os a jelölés. Fontos! Ne felejtse el. A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró napja. sorában szerepeltetnie kell minden olyan Önt. akkor Ön az egyesített tevékenységre az Ön által alkalmazott adózási módot választotta. akkor Ön. Ekkor a 1053-13-03. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani az egyesítés előtti saját vállalkozói jövedelmét. Az 505. az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket. -04. Az elhunyt átalányban megállapított jövedelmének levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. Fontos! A bevételei meghatározásakor legyen figyelemmel arra. az Ön által eredetileg alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás módszerét választotta az egyesített tevékenységre. A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró időpontja ebben az esetben is az elhalálozás napja. Ebben az esetben a 105313-03. 2010. december 31. míg záró időpontja. hogy az elhunyt által az eva hatálya alatt nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505. ha Ön év közben nem szünteti meg a tevékenységét.265 Ha a jelölés 4-es. -04. míg záró időpontja. az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét se felejtse el feltüntetni. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve.. melyet a 424. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve. Ezt a szabályt mindaddig alkalmaznia kell. sorában szereplő) készletértéket is szerepeltetnie kell az 505. 2010. hogy Ön nem év közben kezdte meg tevékenységét – 2010. egyszerűsített számla szerinti teljesítési időpontja megelőzi az eva alanyiság kezdő időpontját. a „c” oszlopban szerepeltetnie kell. A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró napja. 2010. A készletek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kell megállapítania az elhalálozás napjára. sorban mindaddig. akkor Ön. hogy az elhunyt által nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505. amelyről kiállított számla. január 1. az elhalálozás napja. Ha a jelölés 5-ös. az Ön által eredetileg alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás helyett. Az elhunyt egyszerűsített vállalkozói adóját az állami adóhatóság állapítja meg! Fontos! A bevallása kitöltésekor legyen figyelemmel arra. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani a vállalkozói jövedelmet. az elhunyt adózási módszerét az egyszerűsített vállalkozói adózást választotta az egyesített tevékenységre. sorban. az Ön által eredetileg alkalmazott átalányadó módszerét választotta az egyesített tevékenységre is. hogy az eva hatálya alá történő átlépéskor meglévő kintlévőségeit még a vállalkozói személyi jövedelemadózás szabályai szerint kell figyelembe vennie. hogy az elhunyt által az eva hatálya alatt nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505. hogy nem év közben kezdte meg tevékenységét az elhunyt vállalkozó – 2010. Fontos! A bevallása kitöltésekor legyen figyelemmel arra. december 31. azaz bevételnek kell tekintenie és a 1053-13-03-as lap 422. Ha 7-es a jelölés. sorban. amíg az átalány hatálya alá tartozik. Az átalányban megállapított jövedelem levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. január 1. Ebben az esetben a 1053-13-03. sorban. sorában szereplő) készletérték bevételnek minősül. ha Ön év közben nem szünteti meg a tevékenységét. . ha Ön év közben nem szünteti meg a tevékenységét.. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani a vállalkozói jövedelmet. december 31. akkor Ön. sorában szereplő) készletértéket is szerepeltetnie kell a 422.

vagy 405. feltéve. míg záró időpontja. 05 lapokon most Önnek kell levezetni és megállapítani. sorban. az elhalálozása napja lesz. napig tart. január 1. 01. – egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése esetén a szüneteltetés kezdő időpontját megelőző napig tart. napjától. -04. – a tevékenység megszüntetése esetén a megszűnés napjáig tart. hogy az adóév folyamán nem kezdett új vállalkozói tevékenységet (1053-13-01es lap 404. kérjük. Az egyéni vállalkozói tevékenység özvegyi vagy örökösi jogon történő folytatása esetén a 12. január 1. hogy az adóév folyamán tevékenységét nem kezdte újra (1053-13-01-es 406. 13. valamint adóját a 1053-13-03. Fontos! Ne felejtse el kiszámítani és a bevallás 505. mert e nélkül a bevallása hibás lesz! A bevallási időszak 2010. VÁLLALKOZÓI SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA A 1053-13-as lapokon a kétféle adózási módszer. 2010. melyet a 424. akkor Ön. december 31. Ha a jelölés 9-es vagy 10-es. Az elhunyt vállalkozói adóalapját. ha év közben Ön nem szünteti meg az egyesített a tevékenységét. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve. Fontos! A bevételei meghatározásakor legyen figyelemmel arra. 01. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben megszüntette és adóéven belül új tevékenységet kezdett. sorában szereplő) készletérték bevételnek minősül. 31. akkor az éves bevallásában az egyéni vállalkozásból származó jövedelem. Ebben az esetben a bevallási időszak kezdő napja – feltéve. a „c” oszlopban szerepeltetnie kell. az elhunyt által alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás módszerét választotta az egyesített tevékenységre. jelölje meg a bevallási időszakot az erre szolgáló helyen. pontban leírtak szerint kell a bevallási időszakot meghatározni. osztalékadójának alapját. sora kitöltött). valamint .. vagy tevékenységét szüneteltette és az adóéven belül újra folytatta. hogy nem év közben kezdte meg tevékenységét az elhunyt vállalkozó – 2010. az Ön által eredetileg alkalmazott átalányadózás helyett. A 1053-13-03-as lap kitöltése Mielőtt a bevallása kitöltéséhez hozzákezdene. csak a 1053-13-01 és 02-es lapon tett nyilatkozat szerint alkalmazható. sora kitöltött).266 Ha 8-as a jelölés. hogy az Ön által nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505.. míg záró napja. hogy az elhunyt nem év közben kezdte meg tevékenységét – 2010. sorában feltüntetni az elhunyt tevékenységével kapcsolatosan megállapított készletértéket is. akkor Ön az egyesített tevékenységre az Ön által alkalmazott egyszerűsített vállalkozói adó szerinti adózási módot választotta. Ebben az esetben a 1053-13-06-os lapon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani az egyesítés előtti átalányban megállapított jövedelem összegét. feltéve. 12. vagy az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének napjától kezdődik és: – éves bevallás esetén 2010. A 105313-06-as lapon a bevallási időszak záró időpontja ebben az esetben is az elhalálozás napja.

a visszafizetés évében levonhatja a bevételéből. pont 252 Szja-tv. 4. évi adóalapba beszámító bevétel 421. Támogatások elszámolása A támogatások kezelésével kapcsolatos átmeneti rendelkezések. 249 250 251 2009. 2. amelynek a támogatás felhasználásával történő teljesítését a jogszabály. 10. sor: Ebben a sorban az egyéni vállalkozói tevékenységével kapcsolatosan az adóévben elért (kézhez vett vagy jóváírt) bevételét kell szerepeltetnie. §. hogy azt végleges támogatásként vagy visszafizetési kötelezettség mellett folyósították. a visszafizetés összegével annak az adóévnek a bevételét kell csökkentenie. 253 Szja-tv. amely egyenlő a támogatás felhasználásával teljesített kiadás alapján az adóévben elszámolt költség(ek) – ideértve az értékcsökkenési leírást is – összegével. december 31-éig egyéni cégként működő egyéni vállalkozó – az új Evtv. § 28. akkor azt a részt. (Bevallási időszak a teljes adóév. Az egységes területalapú támogatás251 összegét. Bevételek250 A 2010. 49/B. 38. 01.§ (3) . illetve a nemzetközi szerződés lehetővé teszi. 3. tv az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (Evtv. melléklet III. sz. Amennyiben az egységes területalapú támogatást köteles lesz visszafizetni. december 31-én hatályos rendelkezések szerint kapott támogatás esetén . január 01-jétől az egyéni cégekre vonatkozó új szabályozás szerint tovább működik. 3. 10. Amennyiben jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján vissza nem térítendő támogatást kapott. Ha a támogatással összefüggő adókötelezettséget . Bevételnek minősülnek különösen az Szja-tv.267 a tájékoztató adatok megállapításakor a 1053-13-as bevallási lapon a mindkét időszak éves összesített adatát szerepeltesse. a bevallási időszak záró napjaként az egyéni vállalkozói adószám megszűnésének napját tüntesse fel.§ (19)249 bekezdésének átmeneti szabálya szerint – 2010. §. 49/B. § (1) bekezdés.) Ha egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette évközben és a szünetelés időtartama alatt megszűntette a tevékenységét.a 2003.valamely ok miatt részben vagy egészben vissza kell fizetnie. 01. Ha a 2009. amely évben a visszafizetés megtörtént.) Szja-tv. évi CXV. a folyósítás évében kell bevételnek tekinteni. sz. a támogatás révén megszerzett bevételével szemben csak olyan kiadás alapján számolhat el költséget.252 A támogatás címén folyósított összeg kezelését az is befolyásolja. (vagy a tevékenység kezdő) napjától a megszűnés napjáig tartó időszakot tüntesse fel. számú mellékletében meghatározottak. Az egységes területalapú (földalapú) és az egyéb jogcímen folyósított támogatás a személyi jövedelemadó törvény alkalmazásában nem tekinthető a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak. 17. amelyet a visszafizetendő összegből bevételként már elszámolt. bevallási időszakként 2010. melléklet Szja-tv.253 Az előre folyósított támogatás összegéből az adóévben az az összeg minősül bevételnek.

a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatást a jövedelem kiszámításánál nem kell bevételként figyelembe venni. ha 2 éven túl. akkor a beszerzési érték 66%át. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközt adott át ellenérték nélkül 2010-ben. akkor a költségként el nem ismert kiadásokra (személyes vagy családi szükségletre) felhasznált támogatás összege az adóévben megszerzett bevételnek minősül. január elsejét követően 250 főnél kevesebb alkalmazott foglalkoztatása esetén a tárgyi eszköz üzembe helyezésére a leghátrányosabb helyzetű 48 kistérség valamelyikében került sor. vagy más hasonló jogkövetkezmény címén teljesített kiadás sem számolható el költségként. de 2 éven belül történt. ha azt korábban még nem vették használatba és az üzembe helyezésre kiemelt térségben. de 3 éven belül történt. akkor a beszerzési értéket teljes egészében bevételként kell figyelembe vennie. (Egyes tárgyi eszközök beszerzési árának egy összegben történő elszámolására csak akkor volt mód. a támogatás összegét meghaladó kiadás tekintetében költség. Amennyiben az átadás a beszerzést követő 1 éven túl. anyag. akkor a beszerzési érték 33%-át kell a bevételéhez hozzáadnia. A bevételét e címen nem kell megnövelnie 3 éven túli átadás esetén. melynek a beszerzési árát egy összegben költségként elszámolta és ez az átadás a beszerzés időpontját követő 1 éven belül történt. amennyiben a támogatás bevételként történő elszámolása a visszafizetés adóévét megelőzi. illetőleg ezek szokásos piaci értéke. előállítási költségét bármelyik évben költségként elszámolta vagy értékcsökkenési leírást számolt el. Ha olyan ingó vagyontárgyat.) Bevételnek minősül a kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköz – ideértve a selejtezett tárgyi eszközt is –. § 42. de az értékcsökkenési leírásból kizárt tárgyi eszközök. valamint akkor. Ha a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra 2010. 2008. ha a tárgyi eszköz beszerzési árának forrása bevételnek számító. Ebben az esetben a visszafizetés miatti késedelmi kamat. Bevételnek minősül a kizárólag üzleti célt szolgáló.254 A jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján a cél szerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg. a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. késedelmi pótlék. értékcsökkenési leírás. ingatlant. hogy ilyen esetben a nyilvántartásba vett beruházási költséget lehet figyelembe venni az értékesítéskor a költségek között. vagy ha azt természetbeni juttatás címén nyújtotta. Amennyiben a támogatás csak részben nyújt fedezetet a kiadásra. félkész termék értékesítésekor kapott ellenérték. január 1-jét követően a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak csak az minősül. értékcsökkenési leírás elszámolható. nem anyagi javak eladási ára is azzal. amennyiben azok beszerzési. kizárólag cél szerinti támogatásból történt. 254 Szja-tv. vagyoni értékű jogot idegenít el. akkor a már elszámolt bevétel tekintetében az önellenőrzésre irányadó szabályok szerint kell eljárni. illetve 2006. Bevételekre vonatkozó további szabályok Ha Ön olyan 100 ezer Ft-nál magasabb egyedi értékű. amelyet a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült. igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett kap. vagy azt követően utólag. amelyet nem kizárólag üzleti célból használt. ha ez utóbbi a több. pont . ekkor azonban a támogatás cél szerinti felhasználásának megfelelően teljesített kiadás alapján sem számolható el költség. január 1-je előtt előre folyósított.268 Amennyiben az előre folyósított támogatás összege költségnek nem minősülő kiadás fedezetére is szolgál. 3. akkor az ebből származó jövedelem adózására az ingó. nem anyagi javak. az ingatlan. bevételként elszámolt támogatást köteles lesz egészben vagy részben visszafizetni. vállalkozói övezetben került sor.

tv a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt. és/vagy a 1053-08-02-es lap 280. sor) kell alkalmazni. a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke. Ezt az összeget a 1053-08-01-es lap 258. Nem bevétel a személygépkocsi értékesítésekor kapott ellenérték összege még akkor sem. áru. • a gazdasági épület. az üzlet. Személygépkocsi értékesítése esetén az ingó vagyontárgy értékesítésből származó jövedelem megállapítására vonatkozó szabályokat (163. évi IV. a vagyoni értékű jog gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatása esetén. sorba. § (7) bekezdés 257 Szja-tv.269 Bevételnek minősül minden olyan. pont b és d alpont 258 1991. melyet az egyéb feltételek megléte esetén akkor folyósítanak. december 31-ig hatályos előírások alkalmazásával lakásszerzési kedvezmény alapjaként érvényesített összeggel. a műhely. § (1) bekezdés Szja-tv. vagyoni értékű jog visszterhes alapításából. szintén bér jövedelemnek tekintendő. sora). akkor e bevétele után a vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítására vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. és e tevékenység folytatása alatt vállalkozói járulékfizetési kötelezettségének eleget tett. sor „b” oszlopából kell átírnia a 421. • a tárgyi eszközök – ideértve a tartalék alkatrészt és a gyártóeszközt is – leltári értéke.ingatlan bérleti vagy használati jogáról való lemondás miatti ellenérték összege – akkor is. amelyet az átruházásra tekintettel az egyéni vállalkozó megszerez. mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani). A táppénz257 címén folyósított összeg adózás szempontjából bérnek minősül (1053-A lap 4. 62. Tevékenység megszüntetése A tevékenység megszüntetésekor bevételnek minősül: • a költségek között elszámolt és megszűnéskor meglévő összes vásárolt és saját termelésű készlet (anyag. átruházott (véglegesen átengedett). az iroda és az egyéb – kizárólag a jövedelemszerző tevékenységhez használt. vagyoni értékű jog átruházásából) származó ellenérték. sz. § 21. 5. félkész és késztermék) leltári értéke (a leltár szerinti értéket az Szja-tv. 3. Az Flt258 alapján folyósított álláskeresési járadék összege. a vagyontárgynak a társasági szerződésben. évben a kifizetőnek tett nyilatkozatában valamely bevételére az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást jogosulatlanul választotta. amennyiben az ingó vagyontárgy átruházása nem minősül rendszeresen vagy üzletszerűen végzett gazdasági tevékenységnek. amennyiben azok beszerzési árát a költségei között egy összegben számolhatta el az alacsony bekerülési érték miatt. megszüntetett ilyen jogból (a továbbiakban: ingatlan. az egyéni vállalkozói tevékenység keretében átruházott ingatlanból. § (1) bekezdés . ha az álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább 365 nap időtartamig egyéni vállalkozóként folytatott tevékenységet. ha az értékesítést megelőzően az a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgált. megnövelve a 2007. ha azt az egyéni vállalkozói 255 256 Szja-tv.) 25. valamint az ingatlan. vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásából következik. 61. ha egyébként ez a kötelezettség az ingatlan. Ilyennek minősül különösen az eladási ár. más hasonló okiratban meghatározott értéke255.256 Ha a 2010.

illetőleg az Szja-tv. sor260: Amennyiben 2010. 49/B. a gyermekgondozási ellátás miatti szabadság. évre áttért a vállalkozói jövedelem szerinti adózásra. b) a havi minimálbér évesített összege: ba) a havi minimálbér tizenkétszerese. egyszerűsített számla szerinti bevételét. (Ha ez az összeg a bevallás időpontjában még nem ismert. illetőleg megszüntető egyéni vállalkozó esetében a ba) szerinti összeg 365-öd része és az adóévben fennálló tevékenység naptári napjainak szorzata.2-szerese. amelyről kiállított számla.2-szerese. a használati jog megszerzésére fordított kiadást kell további bevételnek tekinteni. ha a használati jog. munkaviszonyban töltött naptári napok összegével.262 {Az adóévi átlagos állományi létszámot a munkavállalók által az adóévben. majd a 2010. az egyéb feltételek megléte esetén 1. akkor a bérleti. § (8) bekezdése alapján jelentkezett261 be az eva hatálya alá. 49/B.) 17. továbbá személyesen közreműködő tagsági jogviszonyban végzett munkát. bevételnek kell tekintenie minden olyan Önt egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket. sor: Vállalkozói bevételnek minősül az egyéni vállalkozó által foglalkoztatottak adóévet megelőző adóévi átlagos állományi létszámának az adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát meghaladó érték és a megelőző adóév első napján érvényes havi minimálbér évesített összegének szorzataként meghatározott összeg 1. illetőleg megszüntető egyéni vállalkozó esetében az adóévben fennálló tevékenység naptári napjainak) számával történő elosztásával két tizedesre kerekítve kell meghatározni azzal. a betegség miatti 30 napon túli keresőképtelenség. 49/A. Átalányadózás hatálya alóli áttérés miatt további bevétel 424. december 20-áig első ízben jelentkezett be az eva hatálya alá. ab) a szülési szabadság. 49/B. § (4)-(5) bekezdés 2002. 259 260 261 Szja-tv. törvény (Eva tv. évben az egyéni vállalkozásból származó jövedelme megállapításakor átalányadózást alkalmazott. aki az egyéni vállalkozónál történő alkalmazását megelőzően az egyéni vállalkozóval a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülő más személynél munkaviszonyban. de legfeljebb a korábban érvényesített összes foglalkoztatási kedvezmény összegének. § (8) bekezdésében biztosított áttérésig kiállított számla.) Az egyéni vállalkozó tevékenységének megszűntetéséhez kapcsolódó szabályok az útmutató 7. bb) a tevékenységét megkezdő. sor: Ha a 2009. ha az Szja-tv. illetőleg akkor is. évi XLIII. § (5) bekezdés 263 Szja-tv. Foglalkoztatottak számának csökkenése miatt további bevétel 423. majd ezen összegnek az adóév napjainak (a tevékenységet megkezdő. munkaviszony jellegű jogviszonyban. § (1) bekezdés Vállalkozói útmutató 12. hogy a számításnál figyelmen kívül kell hagyni aa) azt a munkavállalót. egyszerűsített számla szerinti teljesítési időpont megelőzi az eva alanyiság első adóévét.263} A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik. 49/A.2. pont 262 Szja-tv. Bevételt növelő tételek259 Eva hatálya alá történő átlépés miatt figyelembe vett további bevétel 422. és 8 pontjában találhatók. § (19) bekezdés . vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadását a költségei között elszámolta.270 tevékenység megszüntetésekor még nem kapta meg –. a büntetés-végrehajtás naptári napjainak számát.

3. továbbá a szabadulást követő 6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésből szabaduló. sor: Az adóév első napján 5 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó a létszámnövekedésre tekintettel csökkentheti a bevételét az adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámának az előző adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát meghaladó érték és az adóév első napján érvényes havi minimálbér évesített összegének szorzataként meghatározott összeggel.271 akkor a bevételének részeként kell számításba venni. § (6) bekezdés g) pont . havonta az ilyen alkalmazottnak fizetett bérrel. sor: Ebben a sorban összegezze a 422-424. ha a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi a gyakorlati képzést. § (6) bekezdés a) pont 266 Szja-tv. a létszámnövekedésre tekintettel269 429. akit egyéni vállalkozói igazolvány alapján vettek nyilvántartásba a családi gazdaság bejegyzésekor és csak őstermelői bevétele van. E kedvezmények összegét a családi gazdaság nem foglalkoztatottként közreműködő tagjaival nem oszthatja meg a jövedelemszámítás során. 49/B. Szakképző iskolai tanuló után igénybe vehető kedvezmény265 426. sorokba írt bevételt növelő összegeket. § (6) bekezdés Szja-tv. 49/B. és a 433. amelyet az átalányadózásra való áttéréskor kellett kiszámítania (0953-13-06-os lap 505. sorban) elszámolható. sor: A sikeres szakmai vizsgát tett és folyamatosan tovább foglalkoztatott volt szakképző iskolai tanuló. akkor egyéni vállalkozói bevétel hiányában a 426–428. minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 12%-ával (8 820 Ft) csökkentheti a bevételét. hogy az adóév végén 264 265 Szja-tv. az adóalapot nem érintő bevételként nyilvántartott – a megszűnés szabályai szerint kiszámított – készlet leltári értékét is. feltéve. valamint a korábban munkanélküli268. 49/B. Megváltozott munkaképességű alkalmazott után igénybe vehető kedvezmény266 427. sorokat ne töltse ki. sor: A szakképző iskolai tanulóval kötött – jogszabályban meghatározott – tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24%-ával (17 640 Ft). § (6) bekezdés b) pont 268 Szja-tv. hogy ez az összeg költségként is (a 444. 49/B. sor). pont 269 Szja-tv. Foglalkoztatásra tekintettel levonható társadalombiztosítási járulék267 428. de legfeljebb 12 hónapon át e személyek után befizetett társadalombiztosítási járulék összegével a bevételét csökkentheti amellett. sor: A legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű alkalmazott foglalkoztatása esetén személyenként. Bevételt növelő tételek összesen 425. de legfeljebb a hónap első napján érvényes havi minimálbérrel (73 500 Ft) csökkentheti a bevételét. Bevételt csökkentő tételek (kedvezmények)264 Ha Ön olyan családi gazdálkodó. sor „c” oszlopába írja be. § 43. 49/B. Foglalkoztatási kedvezmény. E sorok kedvezményeit az őstermelésből származó bevételéből vonja le. § (6) bekezdés a) pont 267 Szja-tv. E sor „b” oszlopába a „c” oszlop összegéből a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló és a szabadságvesztésből szabaduló személy foglalkoztatására tekintettel levonható összeget írja be. A kedvezmény összegét a 428. illetve a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló személy alkalmazottként történő foglalkoztatása ideje alatt.

§ 66-68.273 Ebbe a sorba az 521. A tevékenységét év közben kezdő egyéni vállalkozó esetében az adóévi átlagos állományi létszám és a tevékenység kezdő időpontjában érvényes havi minimálbér és az adóévi átlagos állományi létszám az irányadó. alkalmazott kutatás. az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti fejlesztés271 folytatása érdekében felmerült kiadásból az adóévben költségként elszámolt összeggel. a Magyar Tudományos Akadémiával. § (6) bekezdés d) pont 273 Szja-tv. sorban szereplő összeget kell átírnia. vagy – választás szerint – a kísérleti fejlesztésre fordított beruházási költség alapján állományba vett nem anyagi jószágra az adóévben elszámolt értékcsökkenési leírás összegével. A fejlesztési tartalék összege után érvényesített kedvezmény274 432. hogy az elszámolás nem támogatásból származó bevétellel szemben történt és a szolgáltatást nyújtó nyilatkozik arról. hogy a szolgáltatást nem belföldi illetőségű adózótól. 49/B. sorait. alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést. § (6) bekezdés c) pont Szja-tv.272 nincs köztartozása. feltéve. A megállapított összeg 10 és/vagy 19%-nyi adóval számított értéke az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. 49/B. § (6) bekezdés f) pont . külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől. az előzőekben meghatározott összeg háromszorosát (de legfeljebb 50 millió Ft-ot) veheti figyelembe. Kisvállalkozói kedvezmény272 431. 3. sor: Mielőtt ezt a sort kitöltené. Az előzőek nem alkalmazhatók a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerinti belföldi illetőségű adózótól. pont Szja-tv. Átalakuló Aki a egyéni cég alapítása miatt a személyi jövedelemadó törvény hatálya alól átkerül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá. amelynek a 10 és/vagy 19%-os adókulccsal számított értéke. továbbá bármelyikük által vagy közösen alapított kutatóintézettel. valamint a 1053-13-05-ös lapot. aki felsőoktatási intézménnyel. sor: Csökkentheti a bevételét fejlesztési tartalék címén. töltse ki a 1053-13-07-es bevallási lap 512–521. Az alapkutatás. kísérleti fejlesztés kedvezménye270 430. kutatóhellyel (ideértve az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államnak a megfelelő szervezetét is) írásban kötött szerződés alapján az egyéni vállalkozó saját tevékenységi körében közösen végzett alapkutatást. vagy az szja-törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozótól megrendelt kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatás igénybe vételével teljesítette. sor adata) meghaladó részénél. az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől vagy más egyéni vállalkozótól közvetve vagy közvetlenül igénybe vett kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatás ellenértéke alapján felmerült kiadások esetében. sor adata) a vállalkozói költséget (446. sor: Csökkenthető a bevétel az egyéni vállalkozó saját tevékenységi körében végzett alapkutatás. Az az egyéni vállalkozó. és olvassa el az azokhoz fűzött magyarázatot! A kisvállalkozói kedvezmény nem lehet több a vállalkozói bevételnek (421. az e sor „b” oszlopában tájékoztató adatként feltüntetett összeg. 49/B. 49/B. legfeljebb az adóévben megszerzett vállalkozói 270 271 272 Szja-tv. azt ez a kedvezmény is megilleti a jövedelem számításakor. § (12) bekezdés 274 Szja-tv.

akkor a beszerzési árnak azt a részét számolhatja el a költségei között értékcsökkenési leírás címén. címét. valamint a legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök. Nem vehető figyelembe itt. amely a nyilvántartásból kivezetett összeget meghaladja. sor összegét meghaladó része vagy nulla). Egyébként a kiadás igazolására kizárólag az a bizonylat alkalmas. a 49/B. sor: Ebbe a sorba a bevételt növelő és csökkentő tételekkel módosított bevételét írja be (a 421.) Átalakuló – Tevékenységét megszüntető A fejlesztés tartalék címén nyilvántartott összeggel a bevallás kitöltésekor a „d” oszlopban. de legfeljebb 500 millió Ft írható be. valamint a tevékenység folytatásához. Költségek275 Amennyiben olyan termék vagy szolgáltatás ellenértéke alapján kíván költséget elszámolni. valamint a legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök. (Amennyiben a fejlesztési tartalék címén nyilvántartott összeget az adóévet követően tárgyi eszköz beszerzésére fordítja. §-ában foglaltaknak és tartalmazza a költség összegének megállapításához szükséges valamennyi adatot (így például az eladó és a vevő nevét. nem anyagi javak esetében az értékcsökkenési leírás elszámolása megkezdhető. illetve nyújtója az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott bizonylat kiállítására kötelezett. A tevékenység folytatása előtt legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett és utóbb e tevékenység végzése során felhasznált anyag. nem anyagi javak esetében az értékcsökkenési leírás elszámolása megkezdhető. csak az egyéni cég alapítása miatt a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá áttérő egyéni vállalkozó csökkentheti a bevételét. sor: Ebben a sorban a bevételt csökkentő tételeket összesítse (a 426–432. § (3) bekezdés. 4. sorba írt összeg levonása utáni rész 50%-a. akkor a kiadás igazolására kizárólag az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti bizonylat (ide nem értve a nyugtát) alkalmas. § (21) bekezdése szerint nyilvántartott összeg. sz. melléklet .és árukészlet beszerzésére fordított. a 421. sor összegéből a 446. korábban költségként még el nem számolt kiadások. A tevékenység megkezdését megelőzően legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett és utóbb e tevékenység végzése során felhasznált anyag. amelynek értékesítője. Ebbe a sorba. a kiadás megnevezését. Bevételt csökkentő tételek (kedvezmények) összesen 433.) sorokba írt adatok együttes összege). korábban költségként még el nem számolt kiadások. folytathatóságához szükséges (ideértve a szünetelés időszakában elkerülhetetlen) egyéb kiadások. 275 Szja-tv. 4.273 bevétel(ek) összegéből az adóévben elszámolt vállalkozói költségek összegét meghaladó rész 50%-a. sorok együttes összegének a 433. Többféle vállalkozói tevékenység esetén az elismert költségeket is együttesen kell elszámolni.és árukészlet beszerzésére fordított. a kezdés évében a költségek között elszámolhatók. Bevétel a növelő és csökkentő tételek (kedvezmények) levonása után 434. és 11. Külön szabály vonatkozik a kezdő és a tevékenységét szüneteltető vállalkozóra. amely megfelel az Szja-tv. összegét és pénznemét) is. 10. valamint a tevékenység megkezdéséhez szükséges egyéb kiadások. a szüneteltetés befejezését követően a költségek között elszámolhatók. és 425. de legfeljebb adóévenként 500 millió forint.

A vállalkozói szerződés alapján elért bevétele után ekho-t fizető egyéni vállalkozó magánszemély az Szja-törvény költség elszámolására vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel alkalmazhatja. 29. ha Ön özvegyi vagy örökösi jogon vált 2010-ben egyéni vállalkozóvá. Olyan esetben. § (4) bekezdés Szja-tv. 16. örökösi jogon való folytatása során. és a saját kivét együttes összegét írja be. sor a) oszlopába is beírnia. a vállalkozói kivét összegét szerepeltesse.274 Több önálló tevékenységhez használt tárgyi eszköz. nem anyagi javak esetében (pl. [A „c” oszlop összegéből vonja le a „b” oszlopba írt összeget és a maradékot kell a 1053-A bevallási lap 11. amelyeket egyéni vállalkozóként értékesít (vállalkozói bevétel az ellenérték). sorába csak azt az összeget vegye figyelembe. – egyéni vállalkozói és őstermelői tevékenység együttes folytatása esetén a két tevékenység folytatása érdekében felmerült költségeket elkülönítve kell nyilvántartania. a „c” oszlopba pedig az örökhagyó által felvett. Amennyiben az egyéni vállalkozói tevékenysége mellett mezőgazdasági őstermelői tevékenységet is folytat (pl. sor „a” oszlopában szerepeltetni. A vállalkozói kivét az összevont adóalapba tartozó jövedelmek körébe tartozik. családi gazdaságban). melyről a negyedéves vállalkozói személyi jövedelem adóelőleg kötelezettségével együtt a 1053-C bevallási lap 70– 73. akkor az egyéni vállalkozói bevétellel szemben elszámolható költségek aránya (10 m/15m) 67%. Ügyeljen arra. (Pl. amelyet Ön vett fel az egyéni vállalkozói tevékenység özvegyi. hogy melyik tevékenységének bevételével szemben számolja el az érvényesíthető költségeket. Ezt az összeget kell a 1053-A bevallási lap 11. ha a törvény másként nem rendelkezik – a mindkét tevékenységgel összefüggő (fel nem osztható) költségeket a bevételek arányában kell megosztani. sor „b” oszlopába az örökhagyó által felvett kivét összegét. és az adóalap-kiegészítés összegével277 (27%-kal) növelten kell az összevont adóalap megállapításakor figyelembe venni.: Az ekho-val adózott bevétel 5 millió. hogy a 1053A bevallási lap 11. bérbeadás/egyéni vállalkozás. Vállalkozói kivét az egyéni vállalkozói tevékenység során személyes munkavégzés címén vállalkozói költségként elszámolt összeg. Az adóévben felvett kivét összege után – a göngyölítésre vonatkozó szabályok alkalmazása mellett – negyedévente adóelőleget kellett fizetnie. a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkalmazása esetén az egyéni vállalkozói tevékenység elismert költségének minősül. sor276: Ebben a sorban. akkor – az őstermelői tevékenység során előállított azon termékek szokásos piaci értéke. amilyen arányt a vállalkozói bevétele és a jogszerűen figyelembe vett ekho-alap adóévi együttes összegében a vállalkozói bevétel képvisel. hogy az adóévben felmerült vállalkozói költségeit (az értékcsökkenési leírást is ideértve) olyan arányban számolhatja el. § . őstermelés/egyéni vállalkozás) választhat. Vállalkozói kivét esetében a bevétel megszerzésének időpontja a költség elszámolásának a napja. az egyéni vállalkozás bevétele 10 millió. soraiban kell számot adnia.] Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 276 277 Szja-tv. akkor a 435. A költségek (ide értve az értékcsökkenési leírást is a teljes leírásig) nem oszthatók meg a különböző tevékenységek bevételei között.) Vállalkozói kivét 435.

A továbbiakban értékcsökkenési leírás ezen tárgyi eszközök. 11. ha annak alapjául más által kiállított bizonylaton feltüntetett ellenérték – mint beruházási költség – szolgál. nem anyagi javak esetében csak akkor számolható el. a használatbavétel évében az értékcsökkenési leírás átalányban számolható el. nem anyagi javak esetében az adóalanyként lezárt adóévre az Szja-törvény szerint időarányosan jutó értékcsökkenési leírást elszámoltnak kell tekinteni. Az átalány összege több ilyen eszköz használata mellett is legfeljebb az éves bevétel 1%-áig. melyet az eva adóalanyiságot megelőző adóév utolsó napjára – az Szja-törvény szerinti nyilvántartás alapján – kimutatott beruházási költséget meghaladja. az Szja-törvény alapján elszámoltnak kell tekinteni./2. a fennmaradó rész értékcsökkenési leírás útján számolható el azzal. Ez azt jelenti. törvény a gépjárműadóról 17/A-G §. ezen belül is az eszköz(ök) nyilvántartási értékének legfeljebb 50%-áig terjedhet. A nem kizárólag üzemi célt szolgáló saját tulajdonú gép. és üzleti nyilvántartásai ezt egyértelműen alátámasztják. jármű – kivéve a személygépkocsit – esetén egy évben. A személygépkocsi-bérbeadó vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozónál a tevékenység tárgyát. sor: A tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírás összegét írja ide.275 436. Az egyéni vállalkozó az Szja-tv. hogy az e tevékenységekhez használt személygépkocsi beszerzési ára értékcsökkenési leírás keretében elszámolható. amikor gépjárművel kapcsolatos. hogy ilyen esetben is a teljes beszerzési ár az értékcsökkenési leírás alapja. értékcsökkenési leírást számolt el cégautó adót278 kell fizetnie. Amennyiben a támogatás összegét bevételként kell figyelembe vennie.törvény szerint tételes költségelszámolási módszerrel költséget. hogy a cégautóadót megfizeti. Azokra a hónapokra vonatkozóan. de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának 10%-a vehető figyelembe értékcsökkenési leírás címén. berendezés. Amennyiben az eva hatálya alól visszatér a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá. A leírási kulcsok jegyzékét és alkalmazásuk szabályait a vállalkozói útmutató mellékletében találja. felszerelés. Az eva-s időszak alatt megszerzett tárgyi eszközök. a visszatérés első napjával az eva törvény 17. január 31-én hatályos III. számú mellékletének 2009. illetve eszközét képező személygépkocsi kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköznek minősül. §-ában foglaltak szerint részletes vagyonleltárt kell készítenie minden olyan eszközéről. Minden más esetben a saját tulajdonú nem kizárólag üzemi célú személygépkocsi használatbavétele évében az éves bevétel 1%-a. . ha az egyéni vállalkozó azt más célra részben sem használja. akkor a támogatásból vásárolt kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköz esetében a tárgyi eszköz beszerzési ára az üzembe helyezés évében a támogatás mértékéig egy összegben. Ha a támogatás felhasználásával megszerzett tárgyi eszköz nem tekinthető kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköznek. amelyet vállalkozói tevékenysége keretében fog használni. A részletes vagyonleltárban kimutatott beruházási költségnek azt a részét. pontja alapján megkezdett értékcsökkenési leírást – ha annak a rendelkezésben foglalt egyéb feltételei fennállnak – a teljes leírásig folytathatja feltéve. az Szja . akkor a költségek között csak a 278 1991 évi LXXXII. Az adóalanyként lezárt eva-s adóévben teljesített valamennyi – egyébként az Szja-törvény szerint költségnek minősülő – kiadást (juttatást) elszámoltnak kell tekinteni.

A 439. anyagbeszerzésre. pontjai).276 támogatás összege számolható el értékcsökkenési leírás címén./b) pont 311/2007. Nem anyagi javak esetében értékcsökkenési leírás csak akkor számolható el. a göngyöleg beszerzésére (csökkentve a szállítónak visszaküldött betétdíjas göngyöleg ellenértékével). cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) . számú melléklet 281 A Bizottság 2008./1. ezen túlmenően nincs mód további értékcsökkenési leírás elszámolására. melléklet II. Az értékcsökkenési leírásként így figyelembe vett összegnek 1%-a. ha azok kizárólag üzemi célt szolgálnak. Ha a megszűnés szabályai szerint vezeti le a jövedelmét (vállalkozói útmutató 7. akkor a belföldi telephelynek betudható összeget a „b” oszlopba írja be. berendezések és a – személygépkocsi kivételével – járművek között nyilvántartott tárgyi eszköznek az üzembe helyezés időpontjára megállapított beruházási költségét az üzembe helyezés adóévében jogosult egy összegben költségként elszámolni azzal. a Szerződés 87. akkor ez a kedvezmény az EKszerződés 87. ebbe a sorba. Tárgyi eszközök egy összegben elszámolt beszerzési ára 438. akkor ezt az összeget a 444. hogy az évközi üzembe helyezés miatt az időarányos elszámolásra nem kell figyelemmel lenni. Részletre történő vásárlás esetén a vállalkozói útmutató mellékletében található szabályokat kell alkalmaznia. Minden más esetben a beruházás az egyéni vállalkozó választása szerint az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak vagy a kis és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben281 foglaltak szerinti támogatásnak minősül. Áru. 11. Nem anyagi javak értékcsökkenési leírása 437. sor: Ebbe a sorba az árubeszerzésre. amelyekben várhatóan az egyéni vállalkozói tevékenységhez használni fogja. sor: Ebbe a sorba a tárgyi eszközök egy összegben elszámolt beszerzési árát írja be. A befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értékét 5 év vagy ennél rövidebb idő alatt lehet leírni. eladásra beszerzett áruk értékének összegét e sor „a/b” oszlopában kell értelemszerűen szerepeltetni. anyag. és 88. eladásra beszerzett áruk értéke 279 280 Szja-tv. sor: A nem anyagi javak után elszámolt értékcsökkenési leírás279 összegét írja. göngyöleg beszerzési ára 439.) Kormányrendelet 2. ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál. Az értékcsökkenési leírás alapja ebben az esetben is a beruházási költség. Az elszámolási időszakot és az évenként értékcsökkenési leírásként elszámolható összeget (vagy meghatározásának módszerét) az eszköz használatbavétele időpontjában kell meghatározni és az egyedi részletező nyilvántartásban feljegyezni. nem anyagi javak bekerülési értékét egy összegben számolja el. A belföldi telephelyének betudható. augusztus 6-i 800/2008/EK rendelete. 17. sorban szerepeltesse. a szállításra fordított költségeit írja be. Az értékcsökkenési leírás érdekében a nem anyagi javak beruházási költségét azokra az évekre kell felosztani. Amennyiben a 100 000 Ft egyedi értéket meg nem haladó tárgyi eszköz. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis. A 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó a leghátrányosabb helyzetű kistérségben280 üzembe helyezett és a korábban még használatba nem vett műszaki gépek. jármű esetében a 3%-a.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendeletben foglalt támogatásnak minősül. Évközi üzembe helyezés esetén a leírás összegét időarányosan kell megállapítani. sz. sorból a belföldi telephelynek betudható. és 88. (XI. és 8.

pontjai). Költség – többek között – az alkalmazott részére kifizetett bér. az adóévben megfizetett nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási. tehát az adott szolgáltatásnak igénybevevője és nyújtója is egyben. évben eladásra beszerzett áruk értékébe beszámítható a 2010. Figyeljen arra. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban felvett hitelre. Ha a 2010. Ilyen lehet a szállítás. a 435-443. évben felmerült. évben nem kerültek eladásra.és munkaerő-piaci járulék összegét írja be e sorba. a 439. ha azok 2010.) Ha Ön olyan egyéni vállalkozó. de más javára jár el. § . amely a tárgyi beszerzési árának részét képezi) költségként elszámolható. Ugyanakkor jövedelem-(nyereség)-minimum számításánál a 2009. annak valós tartalmáról meg kell győződni. sor: Ez a sor tartalmazza a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosan felvett kölcsönre fizetett kamat összegét. Ha a megszűnés szabályai szerint vezeti le a jövedelmét (útmutató 7. nem anyagi javakra fordított kiadás. Eladott közvetített szolgáltatások értéke 441. a megbízási díj. ha tartalmában megfelel az áfa. sor: Ebben a sorban a „c/d” oszlopban az eladott közvetített szolgáltatások értékének összegét282 szerepeltesse. kifizetés. sorhoz tartozó magyarázatot. eladásra beszerzett áruk értékének összegét írja be. sor összegéből a belföldi telephelyének betudható.évi CXXVII. sorokban fel nem sorolt. év utolsó 282 A 2007. kölcsönre fizetett összege 443. az adóévben megfizetett a legfeljebb 100 000 Ft egyedi értékű tárgyi eszközökre. sor: Az egyéni vállalkozó a költségként elszámolható. Az csak akkor tekinthető közvetített szolgáltatásnak. évben eladásra beszerzett áru értéke akkor is.277 440. közüzemi díjak továbbszámlázása. amennyiben a tételes költségelszámolást választották. Ugyanakkor az alvállalkozói teljesítmény. Egy adott szolgáltatás akkor tekinthető közvetített szolgáltatásnak. alvállalkozói díj nem sorolható automatikusan a közvetített szolgáltatások körébe. §-ában foglaltaknak. de az adóévben felmerült és költségként elismert kiadásainak együttes összegét írja be. akkor a kötelezően fizetendő járulék összegét ne itt. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban pénzintézeti hitelre (kölcsönre) kifizetett kamat (kivéve az a kamat. a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás. az alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék. hanem az őstermelésből származó jövedelme megállapításakor vegye figyelembe. sorokban fel nem sorolt minden egyéb költség 444. a bérelt vagy lízingelt személygépkocsi után ténylegesen megfizetett cégautó adó összegét is. évben beszerzett áruk értéke akkor sem számítható be. a munkaszerződés alapján járó – a munkáltatót kötelezően terhelő – juttatás.törvény 15. törvény az általános forgalmi adóról (áfa-törvény) 15. eladott közvetített szolgáltatások értékének összegét e sor „a/b” oszlopába írja be. Költségei között számolhatja el a saját tulajdonában lévő. sor: Ebbe a sorba a 435–443. (Olvassa el a 438. Nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási. akinek a családi gazdaságból és csak őstermelői tevékenységből származik bevétele. és 8. évben került sor. hogy a 2010. sor: Ebbe a sorba a „c/d” oszlopba. ha az ellenérték kiegyenlítésére csak 2010. felvett eszköz A 2010. ha annak nyújtásában Ön a saját nevében.és munkaerő-piaci járulék címén elszámolt összeg 442. jövedelem-(nyereség)-minimum számításához szükséges. akkor a belföldi telephelynek betudható összeget a „b” oszlopba írja be. kamat hitelre. A belföldi telephelyének betudható.

(Nem kell ezt a szabályt alkalmazni. A saját tulajdonú – ideértve a házastárs tulajdonában lévő járművet is – kizárólag üzemi célt szolgáló jármű üzemanyag-felhasználása. kivéve a téli üzemeltetés szorzóját. akkor annak összegét a 2011. az üzemanyag-felhasználás költségként való elszámolásánál nem alkalmazhatja az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagárakat. és az így kapott eredménnyel kell az alapnormát növelő értéket kiszámítani. Az üzemanyagár az üzemanyag-vásárlási számla szerint vagy az állami adóhatóság által havonta közzétett áron vehető figyelembe. 11. Az alapnorma mellett alkalmazható korrekciós tényezőkkel összefüggésben fontos tudnia. Amennyiben a téli üzemeltetés szorzóját valamely más szorzóval együtt kell figyelembe venni. amely az üzemanyagköltségen felül minden más költséget (így például a fenntartás. akkor az adott személygépkocsi után a cégautó adót kötelező megfizetnie a kedvezmény érvényesítésének évét követő négy évig. hogy azonos útszakaszon csak egy szorzó vehető figyelembe. Az üzemanyagköltség elszámolásánál a 60/1992. sz. valamint az adott jármű értékcsökkenési leírása az útmutató mellékletében ismertetett módon. vagy elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás miatt át kellett sorolnia. hogy a téli üzemeltetés szorzóját (az alapnorma 3%-a december 1-je és március 1-je közötti időszakban) a másik szorzóval össze kell adni. az alkalmazható szorzó meghatározása úgy történik. illetve akkor sem. Szja-tv. ha az eva hatálya alá átjelentkezett). javításának és felújításának költsége számolható el. A cégautó adó kötelezettséget283 negyedévente. január 20-ig megfizette. 1. 283 284 1991 évi LXXXII. A járművek költségelszámolása284 A járművek üzemeltetésével kapcsolatos költségelszámolás alapja az útnyilvántartás. Ha az új személygépkocsi beszerzésére tekintettel kisvállalkozói kedvezményt vett igénybe. Saját tulajdonú személygépkocsi esetében a tételes költségelszámolás helyett az üzemi célból megtett utakra kilométerenként 9 Ft elszámolását is választhatja. amely a jelzett naptári időszakban a teljes futásteljesítményre alkalmazható. évi költségei között számolhatja csak el. Amennyiben az üzemanyag beszerzés általános forgalmi adóját levonásba helyezte. amelynek mértéke a norma szerinti üzemanyag mennyiség 3%-a lehet. Az adóév során egy-egy negyedéven belül csak egyfajta módon – számla (számlák) alapján vagy az állami adóhatóság által közzétett áron – számolhatta el az üzemanyagköltséget az adott járműre vonatkozó norma szerinti üzemanyag-mennyiség figyelembevételével. javítás. a negyedévet követő hó 20-áig kellett megfizetnie és bevallania a 1001. törvény a gépjárműadóról 17/A-G §. továbbá számlával (bizonylattal) történő igazolás alapján a jármű fenntartásának. A téli üzemeltetés címén december 1-je és március 1-je közötti időszakra lehet további költséget elszámolni. számú bevallásban. felújítás) magában foglal. ha a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló személygépkocsit értékesítette. Részletes útnyilvántartás hiányában a norma szerinti üzemanyag-mennyiség megállapításánál korrekciós szorzók figyelembevételére – a téli üzemmód miatti további költségek kivételével – nincs mód.) Kormányrendeletben meghatározott fogyasztási normákat meghaladó üzemanyag-fogyasztás költsége nem számolható el. (IV.278 negyedévére vonatkozó cégautó adót 2011. melléklet III. pont .

15. vagy számla (számlák) szerinti áron.2 pont alatt leírt. üzleti utazás. hogy az üzleti cél valós tartalmát bizonyítani kell. Az oktatási órákon kívüli üzleti utakra az egyéni vállalkozókra vonatkozó általános szabályokat is alkalmazhatja. Ez a szorzó a légkondicionálóval felszerelt gépkocsi május 1-je és szeptember 1-je közötti üzemeltetési időszakában alkalmazható azzal. Olvassa el a 1053-as bevallás 2. sorához fűzött magyarázatot! 285 1991 évi LXXXII.) Kormányrendeletben meghatározott költségátalányt is. továbbá kilométerenként 9 Ft-ot számolhat el. Alkalmazottak esetében a hivatali. értékcsökkenési leírást számolt el cégautó adót285 kell fizetnie. Ezt a módszert a teljes adóévre. – a számla szerinti egyéb költség. az Szja . Hivatali. de ez utóbbi futásteljesítményre költséget újból nem számolhat el. A 12. Járművezető gyakorlati szakoktató – akkor is. Az előzőekben ismertetett szabályok helyett a saját tulajdonában lévő személygépkocsi esetében – az üzemeltetett személygépkocsik számától függetlenül – havi 500 km utat számolhat el útnyilvántartás vezetése nélkül. A nem saját tulajdonú. amennyiben azok a bérleti szerződés alapján a bérbevevőt terhelik. A nemzetközi közúti árufuvarozásban. Ha a kormányrendelet szerinti költségátalányt alkalmazza. amikor gépjárművel kapcsolatos. amelyet az oktatási órákra költségátalány keretében számolt el. külföldi kiküldetés esetén elszámolható az utazás. kizárólag üzemi célra használt jármű esetében elszámolható az üzemi használatra eső bérleti díj (ez alól kivételt képez a személygépkocsi bérleti díja. Azokra a hónapokra vonatkozóan. E költségelszámolásnál is az adott járműre vonatkozó norma szerinti üzemanyag-mennyiséget veheti figyelembe az állami adóhatóság által közzétett áron. Ezen felül elszámolható az üzemi használatra eső – üzemanyag-fogyasztás. ha egyéni vállalkozás keretében gyakorolja tevékenységét – alkalmazhatja az oktatáshoz használt saját tulajdonban lévő jármű üzemeltetésének költségtérítéséről szóló módosított 124/1994. illetve az adóéven belül az egyéni vállalkozói tevékenység teljes időtartamában lehet alkalmazni. de a költségelszámolásnak feltétele. személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként történő részvétel esetén napi 25 eurónak megfelelő Ft összeg számolható el azzal. a szállás díja. hogy ebben az esetben nem számít elismert költségnek a szállásra fordított kiadás. üzleti utazás Hivatali.törvény szerint tételes költségelszámolási módszerrel költséget. törvény a gépjárműadóról 17/A-G §.279 Légkondicionáló berendezés üzemeltetése esetén a korrekciós szorzó az alapnorma 5%-a. ahol a bérleti díj címén a költségként figyelembe vehető összeg több személygépkocsi esetében sem haladhatja meg a vállalkozói bevétel 1%-át). hogy e korrekciós szorzó alkalmazása mellett más korrekciós szorzó nem vehető figyelembe. . az egyesítés időpontjában kell megvizsgálni a gépjármű költségelszámolásának lehetőségét az előzőek értelemszerű alkalmazásával. és 3. akkor a további üzleti célú utak arányának megállapításánál figyelembe kell venni azt a futásteljesítményt is. egyesített tevékenység esetén. (IX. üzleti utazásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

sor: Ennek a sornak a „c” („d”) oszlopába a 2010. elhatárolt veszteségének azt a részét szerepeltesse. december 31-éig keletkezett. sz. Az előző év(ek) veszteségeit a korábbi adóbevallásainak megfelelő sorai tartalmazzák. sorokba írt (kivéve a 440. A 434. amelyet a 2010. sor összegét lehet beírni. Az idevonatkozó szabályok a költségek elszámolására vonatkozó általános tudnivalók között ismerhetők meg. évi jövedelmével szemben érvényesít. és ha az pozitív.) Átalakuló Amennyiben egyéni cég alapítása miatt a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá tér át. Amennyiben a családi gazdálkodónak vagy a családi gazdaság nem foglalkoztatottként közreműködő tagjának olyan vesztesége van. akkor a költségeit arányosítania kell. évi veszteség 448.280 Az értékcsökkenési leírásból kizárt tárgyi eszköz. akkor az ilyen veszteség összegét az őstermelésből származó bevétellel szemben lehet érvényesíteni. akkor ügyeljen arra. adóévben volt elszámolható. Korábbi év(ek)ről áthozott veszteség címént levont összeg 449. évi jövedelmét kell beírnia. évi vesztesége (a 446. amely a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtti év(ek)ben keletkezett és azért nincs egyéni vállalkozásból származó bevétele. hogy a „jogutód” társas vállalkozásba csak a belföldi tevékenység eredményeképpen keletkezett veszteség összegét viheti tovább. A korábbi években elhatárolt veszteségek elszámolásánál a keletkezésük sorrendjét kell követni. . A 2010. évben elszámolható költség 446. mert az őstermelésből származó jövedelem megállapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia. A további elszámolható költségeket az Szja-törvény 11. sor: Ebbe a sorba az egyéni vállalkozásból származó 2010. sor „c/d” oszlopába írt összeget. sor „c/d” oszlopának összegéből vonja le a 446. 2010. vagy nulla írja e sornak a „c/d” oszlopába. sort) – költségei együttes összegét szerepeltesse. nem anyagi javak esetében a nyilvántartásba vett beruházási költség az értékesítéskor költségként elszámolható. A 1053-13-04-es lap kitöltése 2010. sor: Ebben a sorban a korábbi év(ek)ről áthozott. melléklete tartalmazza. évben. évben felmerült – a 435–444. sor: E sor „c” („d”) oszlopába az elismert költségeit írja be. Amennyiben egyes bevételeire az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást jogszerűen választotta a 2010. A 2010. a vállalkozói jövedelemmel szemben még nem érvényesített elhatárolt veszteség a keletkezése időpontjában érvényes feltételek szerint számolható el. sor: A vállalkozás 2010. sor „c/d” összegének levonása utáni rész. A 2003. évben felmerült összes költség 445. december 31-éig keletkezett korlátozott időtartamra elhatárolható veszteség összege utoljára a 2008. A 2003. E sorba legfeljebb a 447. sor „c/d” oszlopába írt összegnek a 434. évi jövedelem 447.

sorba írt összeg levonása utáni rész. és be kell nyújtania a bevallásával együtt. Azokat a kiadásokat. a veszteségelhatárolás szabályait. sor összegéből a vállalkozói adóalapnak azt a részét írja be. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a 454. vagy kedvezményeket. sor alapján fizeti meg. akkor az örökhagyónál keletkezett veszteség összegét figyelembe veheti a vállalkozói adóalap megállapításánál. évre kiszámított jövedelem-(nyereség)-minimum . sorba írt összeg levonása utáni rész. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót az e sorba írt vállalkozói adóalap után fizeti meg. A külföldi telephelynek betudható bevételeinek és költségének figyelembevételével – a magyar szabályok szerint – számolja ki a jövedelem külföldön adóztatható részét és ezt az összeget írja ebbe a sorba. A sor „c/d” oszlopát akkor is ki kell tölteni. A 2010. számú mellékletében leírtak szerint meghatározott költségeket levonni (421 + 425 – 446). ha a 1053-13-01-es lap 409. sor: A hasonlítás alapjának meghatározása során az Szja-törvény 49/B. évi vállalkozói adóalap 450. (2). azaz. évi vállalkozói adóalap (a 447. sor: 2010. ha nemzetközi szerződés így rendelkezik. (3). hogy abban az adóévben. ezt nem tudhatja be a hazai jövedelemébe. ha engedélyt kapott. Abban az esetben. A fennmaradó rész. sor: Módosított vállalkozói adóalap (a 450. pont alatt. ha a 1053-13-01-es lap 409. sorába a (4)-es vagy az (5)-ös kódot írta be. Ebbe a sorba a 450. vagy a (6)-os kódot választotta. a bevétel és a bevételt növelő tételek együttes összegéből kell az Szja-törvény 4. sorában az (1). a hasonlítási alap. akkor a korábbi évek veszteségét csak akkor veheti figyelembe a jövedelemszámítás során. ha a külföldi tevékenysége veszteséges. amelyek mindkét telephelynek betudhatók – a bevétel arányában – ossza meg! Hasonlítási alap 452. a vállalkozói adóalap külföldön adóztatható része 451. § (1)-(5) bekezdéseiben meghatározott. amikor kikerül az eva hatálya alól. Ne felejtse el az „a” oszlopot kitölteni! Ha a (6)-os kódot választotta. Abban az esetben. Nem kell „X”-szet szerepeltetnie. az elhatárolt veszteségből 20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. akkor az adóalanyként lezárt adóévet figyelembe kell venni a megelőző időszakból fennmaradt elhatárolt veszteség érvényesítésének időtartama tekintetében. sor összegéből a 451. sorához tartozó útmutatót! Az „a” oszlopban akkor jelöljön „X”-szet. Amennyiben a 2009. akkor a 1053-15-os lapot is ki kell töltenie. a 14. sor: Amennyiben külföldön is rendelkezik telephellyel. Feltétlenül olvassa el a 1053-13-01-es lap 409. ha évközben a feltételek hiánya miatt kikerült az eva hatálya alól. Olvassa el a 1053-13-04-es laphoz tartozó útmutatónál. évet megelőző évek veszteségének elhatárolásához az állami adóhatóságtól kellett engedélyt kérnie. Ez azt jelenti. Módosított vállalkozói adóalap 453.281 Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét özvegyi vagy örökösi jogon folytatja. sor összegéből a 449. és 11. akkor a jövedelmét módosíthatja a jövedelmének külföldön adóztatható részével. vagy nulla). amely a nemzetközi szerződés alapján külföldön (is) adóztatható. vagy nulla). A 2010. Nemzetközi szerződés szerint.

a jövedelem-(nyereség)minimum összegét írja be ide. 286 Szja-tv.282 454. sor a) mezőben szereplő hányados szorzata). 02. pontjában leírtakat! A vállalkozói személyi jövedelemadó286 A vállalkozói személyi jövedelemadó 455-457. ha a 2010. kivéve.(nyereség-) minimum összegével egyezik meg [kivéve.01-től 2010. vagy 454. Amennyiben ezt tekinti a vállalkozói személyi jövedelemadó alapjának. február 1-jén kezdte. sor) összegének a 2010. évi adóalapot két részre kell osztani az egyéni vállalkozói tevékenység napjainak arányában. (2). a 2010. július 1-je előtti időszakra az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. sor összege és a 455. A sor „c/d” oszlopát akkor is ki kell tölteni. A döntésénél vegye figyelembe. hogy 2010. sor a) oszlopába az egyéni vállalkozói tevékenység naptári napjainak a 2010. (A tevékenység 2010. sor b) oszlopában a vállalkozói adóalap (453. július 1-jétől hatályos szabályai szerint a vállalkozói adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összege után 10 %. július 1-je előtti időszakra eső naptári napjaival arányos összegét szerepeltesse (a 453. § . július 1-je előtti időszakra eső aránya: 150/334 = 0. évi tevékenység összes naptári napjai számának a hányadosa. év első félévében a 10%-os adókulcs akkor alkalmazható. a jövedelem-(nyereség)-minimumot. 12. július 1-je előtti időszakra eső naptári napjai számának és a 2010. évi tevékenység (2010. akkor a 2010. két tizedes jegyre kerekítve. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a jövedelem-(nyereség)-minimum után fizeti meg. Pl: ha az egyéni vállalkozó tevékenységét 2010.31-ig) naptári napjainak a száma: 334 nap. Olvassa el az útmutató 11. pontjában leírtakat! Ha a törvény előírása alapján jövedelem-(nyereség)-minimumot kell számítania (és a 105313-01-es lap 409. a tevékenység naptári napjainak a 2010. sorában a (4)-es vagy az (5)-ös kódot választotta). A változás év közbeni hatálybalépése miatt eltérő szabályok vonatkoznak a 2010. A 455. sor c)/d) oszlopában a b) oszlopban szereplő összeg adóját kell feltüntetni. (3) szerepel]. úgy e sor „a” oszlopában jelölje „X”-szel. július 1je előtti időszakra eső arányát kell beírni. illetve második felére. évi adóalapja (a tevékenység 2010-ben történt megkezdése esetén a 2010. évi adóalapja) legalább a jövedelem. ha nem kötelezett jövedelem-(nyereség)-minimumot számítására [azaz a 409. § (20) bekezdésének hatálya alá tartozik]. adóév első. sor: A vállalkozói jövedelemadó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozónak a vállalkozói személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége kiszámítása előtt meg kell határoznia. A 455. sorban (1). sor alapján fizeti meg. július 1-je előtti időszakára eső vállalkozói adóalapja és a 2009. ha a 49/B. július 1-je előtti időszakra eső naptári napok száma: 150 nap. az e fölötti összegre 19 % a vállalkozói személyi jövedelemadó. Feltétlenül olvassa el az útmutató 10. A szabályok érvényesítéséhez a 2010. 49/B. sor: A személyi jövedelemadó törvény 2010. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a 453. vagy a 454.45) A 455.

feltéve. sorok összesen). akkor csak a 19%-os adókulcs alkalmazására jogosult.55) A 456. június 30-a utáni időszakra eső naptári napjai számának és a 2010. 457. a 2010. 12. június 30-a utána időszakra eső aránya: 184/334 = 0. vagy 454. Ha a 458. 02. Az adókedvezmény összege de minimis támogatásnak minősül. előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett hitel kamata alapján adókedvezményt vehet igénybe. sor a) oszlopában az egyéni vállalkozói tevékenység naptári napjainak a 2010. sor: A vállalkozói személyi jövedelemadó összesen (a 455. június 30-a utáni időszakra eső naptári napjaival arányos összegét szerepeltesse (a 453. a tevékenység naptári napjainak a 2010. sor „b” oszlopába írt összegnél. A 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó 2000. Vállalkozói adókedvezmény 458. sor „b” oszlopában is van adat. június 30-a utáni időszakra az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. hogy a 11. 250 millió forint felett 19 %. A 456. évi tevékenység (2010. december 31-ét követően megkötött hitelszerződés (ideértve a pénzügyi lízinget is) alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez. június 30-a utáni időszakra eső arányát kell beírni. ha a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak nincs alkalmazottja. pontnál leírtaknak megfelel és választja ezt a lehetőséget! A 10%-os adómértékkel adózó vállalkozói adóalap 9%-a mindkét esetben az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában – a 11. A 456.sor a) mezőben szereplő hányados szorzata). sor b) oszlopában a vállalkozói adóalap (453. hogy az igénybe vett adókedvezmény összege adóévenként nem haladhatja meg . akkor a 2010.01-től 2010. Ez azt jelenti. Az adókedvezmény mértéke az adóévben megfizetett kamat 40%-a azzal. pontnál leírtak szerinti támogatásnak minősül. Az adó összege a b) oszlop összegéből 250 millió forintig 10 % és nincsenek feltételek az érvényesítéshez (az éves 500 millió forintos határ került felezésre a féléves bevezetés miatt).31-ig) naptári napjainak a száma: 334 nap. és 456. akkor sem lehet az adó 10%.283 Ekkor a július 1-je előtti időszakra kiszámított arányszámmal a megállapított vállalkozói adóalap (453. két tizedes jegyre kerekítve. sor összege és a 456. június 30-a utáni időszakra eső naptári napok száma: 184 nap. Ennek a sornak a „b” oszlopába az adó összegének a 70%-át írja be. (A tevékenység 2010. E sor „b” oszlopában a „c” oszlop összegéből a kisvállalkozói adókedvezmény összegét tüntesse fel. február 1-jén kezdte.sor) összegének a 2010. E kedvezményt azzal a korlátozással alkalmazhatja. vagy 454. Választhatja az adó 19% mértékét.sor összege) szorzataként meghatározott arányos összegre (a sor „b” oszlopa) 19%-os adókulccsal határozza meg az adó összegét (c/d). sor c)/d) oszlopában a b) oszlopban szereplő összeg adóját kell feltüntetni. Ez a gyakorlatban pl. évi tevékenység összes naptári napjai számának a hányadosa. hogy a vállalkozói személyi jövedelemadónak legalább a 30%-át meg kell fizetnie kisvállalkozói adókedvezmény érvényesítése esetén. hogy az adókedvezmény összege („c/d” oszlop adata) nem lehet több a 457. Az adó összege a b) oszlop összegéből 50 millió Ft-ig 10%. vagy a 454. 50 millió Ft felett 19%. sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopába – az átmeneti rendelkezésekre is figyelemmel – a vállalkozói adókedvezményt írja be. Pl: ha az egyéni vállalkozó tevékenységét 2010. az arányosított adóalap egészére is. azt is jelenti.

sorok kitöltéséhez fűzött tájékoztatót. Olvassa el az útmutató 18. E kedvezmény összege az egyéni vállalkozó döntése szerint – vagy csekély összegű (de minimis) támogatásnak vagy a kis. A kisvállalkozói kedvezmény visszafizetésével kapcsolatos kötelezettség azt az egyéni vállalkozót is terheli. A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik Ha a magánszemély egyéni vállalkozói jogállása – cselekvőképességének elvesztését vagy halálát kivéve – megszűnik. vagy egy része után visszafizetendő adó 461. és 19. amellyel a kettős adóztatás elkerülésére nincs nemzetközi szerződésünk. Az „a” oszlopba az átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó kulcsot.284 a 6 000 000 Ft-ot. illetőleg egy részét. a kisvállalkozói kedvezmény egészét. de legfeljebb erre az adóalapra az átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó szerint kiszámított adó.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak minősül. pontját! Áttérő . a jogállás megszűnésének napjára előírt adókötelezettség megállapításakor kell figyelembe venni. sorok „c/d” oszlopainak különbségét) el kell osztani a vállalkozói adóalappal (450. illetve • aki az átalányadó szabályai szerint állapítja meg az egyéni vállalkozásból származó jövedelmét és ezen időszakban következik be a kedvezmény visszafizetése alapjául szolgáló körülmény. Az átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó szerinti adót úgy kell kiszámítani két tizedes jegyre kerekítve. • aki bejelentkezett az eva hatálya alá és az eva-s időszakban. sor adata). de legfeljebb a külföldön is adózott jövedelem átlagos vállalkozói adókulcs szerinti adója 460. sor: Ebbe a sorba a 2006–2009. Ne felejtse el az 507. sor) összegének a 90%-a. A külföldön megfizetett adó (507. hogy az adókedvezménnyel is csökkentett vállalkozói személyi jövedelemadót (457–458. években érvényesített kisvállalkozói kedvezmény visszafizetendő adóját kell beírni. A kedvezmény címén levont összeg kétszeresének 16%-át kell a visszafizetésnél számításba venni. évi összegét! A 2006-2009. Nemzetközi szerződés hiányában a külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalap 459. a „c/d” oszlopba a korlátok figyelembevételével megállapított levonható adó összegét írja be. akkor ebbe a sorba a külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalap összegét írja be. azonban ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál az 1857/2006/EK rendeletben foglalt támogatásként vehető igénybe. sor: Amennyiben a külföldön is adózott jövedelme olyan országból származott.sor) után a külföldön igazoltan megfizetett adó 90%-a. sor: Nemzetközi szerződés hiányában a vállalkozói adóalap utáni adót csökkenti a külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalap (459. Olvassa el az 512–521. sorban feltüntetni az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel külföldön megfizetett adó 2010. év(ek)ben érvényesített kisvállalkozói kedvezmény(ek) összege.

sor: Ebben a sorban a 2010. és a 463. sor: Ebbe a sorba a hitelkamat alapján érvényesített kisvállalkozói adókedvezmény késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. ha annak oka a magánszemély cselekvőképességének elvesztése vagy halála. ha a tárgyi eszközt az üzembe helyezésének adóévében vagy az azt követő három évben elidegenítette. Feltétlenül olvassa el a 18. sor b) oszlopában tüntesse fel a kisvállalkozói kedvezmény után visszafizetendő adó összegét. sor összegéből le kell vonni a 458. valamint az egyéni cég alapítása).285 Aki a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény vagy az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá kerül át. 14.pont Szja-tv. Átalakuló Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. a kisvállalkozói kedvezmény egészét vagy egy részét vissza kell fizetnie. ha annak oka elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás –. január 01-én hatályos. VESZTESÉGELHATÁROLÁS288 A tárgyévben elhatárolt veszteséget az egyéni vállalkozó bármely későbbi adóévben (de legkésőbb a tevékenység megszüntetésének adóévében) az egyéni vállalkozásból származó jövedelmével szemben – döntése szerinti megosztásban – elszámolhatja. évre is alkalmazható . de már a 2010. majd azt növelni kell a 461. valamint akkor. sorokhoz fűzött magyarázatot! A vállalkozói személyi jövedelemadó módosított összege 462. évi vállalkozói személyi jövedelemadó kötelezettség 464. sorok „c/d” oszlopaiba írt adatok együttes összege. A 2010. 49/B. ha a hitelszerződés megkötésének évét követő 4 éven belül a beruházást nem helyezte üzembe – kivéve. évben. pontnál leírtakat! A „b” oszlopba az adókedvezmény összegét. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010. annak az áttérés miatt az Szja-törvény hatálya alatt igénybevett kisvállalkozói kedvezményt nem kell visszafizetnie. és adókötelezettségét az Szja.tv.49/A. § (7) bekezdés . A kisvállalkozói adókedvezmény késedelmi pótlékkal növelt visszafizetendő összege287 463. A kedvezmény visszafizetésére Ön akkor kötelezett.2011. akkor a 461. 287 288 Szja-tv.2. § (6) bekezdése szerint állapítja meg. sorok „c/d” oszlopaiba beírt összegeket. sor „c/d” oszlopába írt adattal. a „c/d” oszlopba a visszafizetendő adókedvezmény késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. 13. évi vállalkozói személyi jövedelemadó kötelezettségét szerepeltesse. mely a 462. közjegyzői iroda. Olvassa el a kitöltési útmutató 8. pontját. ha annak oka elháríthatatlan külső ok – vissza kell fizetnie. az érvényesítés évében hatályos adómérték felét kell figyelembe vennie. valamint a 480-484. és a 460. A 457. amennyiben azt a tárgyi eszköz elidegenítése miatt vagy üzembe helyezés hiányában – kivéve. . Ebben az esetben a kisvállalkozói kedvezménnyel összefüggésben. az erre vonatkozó rendelkezés szerinti. számú melléklet 14. sor: Ebbe a sorba a vállalkozói személyi jövedelemadó módosított összegét kell beírnia. A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik Ha a fent említett időszak alatt az egyéni vállalkozói tevékenység bármely okból megszűnt (ide nem értve.

Mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó veszteségelhatárolása Eltérő szabály vonatkozik arra az egyéni vállalkozóra. e tevékenységéből adóköteles jövedelme. Az elhatárolt veszteség elszámolásánál a keletkezésük sorrendjét kell követni. Az állami adóhatóság ekkor határozatban állapítja meg a veszteségelhatárolás mértékét. évben keletkezett veszteség összegét visszamenőleg 2008. Ne feledje. 6. évekre is elszámolhatja. Egyéni vállalkozói jövedelméből csak a mezőgazdasági tevékenység arányában megállapított részre alkalmazhatja a visszamenőleges veszteségelhatárolást. A mezőgazdasági tevékenység arányát az ebből származó vállalkozói bevételnek az összes vállalkozói bevétellel való elosztásával kell megállapítani. és a 2009. illetve a fizetendő adónak az összegét. sor: Amennyiben Ön mezőgazdasági tevékenységet (is) folytató egyéni vállalkozó (de nem családi gazdaság keretében végzi ezt a tevékenységét) és 2010-ben e tevékenysége veszteséges (448. illetve az eva hatálya alatt a nyilvántartott veszteség összegéből 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. sz. sor összegének levonása után meg maradt veszteség . évekre elhatárolt veszteségének összege 465. évi adóbevallásának önellenőrzéssel való helyesbítésével van lehetősége. hogy a megelőző két év egyikében. A 2010. Ha az egyéni vállalkozásában nem csak mezőgazdasági tevékenységet folytat. sor adata). A mezőgazdasági tevékenység meghatározásánál e tekintetben az Szja-tv. az adó alapjának. Ha az egyéni vállalkozó a vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítására vonatkozó szabályok helyett az átalányadózást vagy az eva-t választja. ha ezekben az években volt. akkor az összes egyéni vállalkozói jövedelméből csak a mezőgazdasági tevékenység arányában megállapított részre alkalmazhatja a visszamenőleges veszteségelhatárolást. ha az elhatárolt veszteség a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. úgy a 2010. aki mezőgazdasági tevékenységet folytat és a jövedelmét az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint állapítja meg. évi veszteség összegéből a 465. akkor az állami adóhatóságnál kezdeményezett eljárás keretében van módja e szabály érvényesítésére. A mezőgazdasági tevékenység arányát az ebből származó vállalkozói bevételnek az összes vállalkozói bevétellel való elosztásával kell megállapítani. Esetében az adóévben elhatárolt veszteség összege – önellenőrzés keretében – az adóévet megelőző két évre visszamenőlegesen is elhatárolható oly módon. hogy a veszteség visszamenőleges elszámolására a 2008. melléklete az irányadó. és 2009. akkor az átalányadózás ideje.286 A veszteségelhatárolásra vonatkozó rendelkezések akkor alkalmazhatók. vagy mindkettőben megszerzett mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelmét csökkenti választása szerinti mértékben – de a két évre együttesen is legfeljebb – az elhatárolt veszteség összegével. Mezőgazdasági vállalkozók 2008-2009. Ha ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozik a veszteség visszamenőleges elhatárolása.

a tevékenység megszüntetése időpontjáig elhatárolható összeget a „d” oszlopban szerepeltesse. de ezt nem tette meg. adóévenként elszámoltnak kell tekinteni a nyilvántartásai szerinti. vagy nulla. ha az állami adóhatóság az engedélyt megadta a veszteség továbbvitelére. kivét-kiegészítésre vonatkozó 2010. elhatárolható veszteség 20% mértékkel megállapított összegét. amelyet a 2010. vagy ha ebből a 465. Amennyiben a 2009. amely a 453. Ha tevékenységét 2010. és a 431. Amennyiben a 2009. § 291 Szja-tv. sor összegét írja be. 15. A korábbi év(ek)ről áthozott. sor: E sor „c/d” oszlopába az adózás utáni vállalkozói jövedelmét írja be. § A 2011. Nyilvántartott veszteség összege 468. sor „c/d” oszlopába írt összeget meghaladó része. akkor a veszteségét nem veheti figyelembe a jövedelemszámítás során és ez a sor sem tartalmazhatja. A VÁLLALKOZÓI OSZTALÉKALAP ÉS ADÓJÁNAK 289 MEGÁLLAPÍTÁSA Az egyéni vállalkozó 2010. sorok „c/d” oszlopainak együttes összegének a 464. sor összegének a 465. hogy a módosított vállalkozói adóalapból kell kiindulnia akkor is a számítás során. december 31-én hatályos rendelkezéseit nem kell alkalmazni. akkor a veszteség összegét nem veheti figyelembe e sor kitöltésénél. 49/C. Adózás utáni vállalkozói jövedelmet növelő tételek291 289 Szja-tv. sor: Ebben a sorban a korábbi évekről áthozott veszteségének azt az összegét kell szerepeltetnie. Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alóli kikerüléskor azt a veszteség összeget is vegye figyelembe ebben a sorban. évi jövedelmével szemben nem számolt el. sorok „c/d” oszlopaiba írt adatokat összesítse. sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopában a 466–467. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a jövedelem-(nyereség)-minimum után fizette meg.290 A 1053-13-05-ös lap kitöltése Adózás utáni vállalkozói jövedelem 469. akkor ide a fennmaradó rész kerülhet (a 448. 49/C. Az előzőek levonásával meghatározott összeget írja be e sorba.287 466. évet megelőző években keletkezett veszteség elhatárolásához az állami adóhatóság engedélye kellett. A vállalkozói osztalékalapot az adózás utáni jövedelemből kiindulva kell kiszámítania azzal. Ha nem kért engedélyt. melyet az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alatti időszakában (20%/év) elszámoltnak kell tekinteni. évi adókötelezettségére az Szja-tv. évet megelőző évek veszteségének elhatárolásához az állami adóhatóságtól kellett engedélyt kérnie. 84/F. akkor annak összegét csak akkor írhatja be e sorba. még el nem számolt elhatárolható veszteség 467. sorban is figyelembe vett valamennyit. Az átalányadó szerinti adózás időszakában. évben szüntette meg. január 01-én hatályos Szja-tv. sor: Ebbe a sorba a 448. sor összegét meghaladó része). A még el nem számolt elhatárolható veszteséget a „c” oszlopba írja be. § 290 .

sor: Ebben a sorban a 470–471. évben beszerzett. ha az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010. Tárgyi eszközök. 49/C. Ez azt jelenti. sor: Amennyiben 2010-ben olyan tárgyi eszközt helyezett üzembe. a 2008-ban levont összegnek pedig a 33%-ával kell most növelnie az adózás utáni jövedelmét. az adózás utáni jövedelmet csökkentő tételként figyelembe vett összeg arányos része 470. Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet növelő tételek összesen 472. akkor a beruházási költség címén levont összeget nem kell adózás utáni jövedelmet növelő tételként figyelembe venni. január elsejét követően üzembe helyezett tárgyi eszköz nettó értékével az akkori adózás utáni vállalkozói jövedelmét csökkentette és ezt a tárgyi eszközt 2010-ben ellenszolgáltatás nélkül átadta – és az átadás nem minősül természetbeni juttatásnak. nem anyagi javakat. hogy a levont összeget vagy annak meghatározott részét attól függően kell ebbe a sorba beírnia. ami után meg kellett fizetnie a személyi jövedelemadót –. ha bejelentkezett az eva hatálya alá és ezen időszak alatt került sor az üzembe helyezésre. § . Megszűnt Akkor is ezt a szabályt kell alkalmaznia. Adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentő tételek292 Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet és az azt növelő tételek együttes összegét legfeljebb annak összegéig lehet csökkenteni. sorokba írt adatokat összesítse. Ha 2010-ben. évben megszüntette. akkor a teljes levonással. sor: Ha Ön a 2007. akkor az akkori nettó érték meghatározott összegével növelnie kell az adózás utáni vállalkozói jövedelmét. de ezt az összeget itt növelő tételként is figyelembe kell vennie a megszűnésre vonatkozó szabályok alkalmazása esetén a lap kitöltésekor. Ültetvénytelepítés esetén a termőre fordulás évében kell az adózás utáni jövedelmét növelnie a beruházási költség címén levont összeggel. akkor ebbe a sorba írja be az üzembe helyezett tárgyi eszközre tekintettel beruházási költség címén ténylegesen levont összeget. a 2009-ben történt levonás esetén az összeg 66%-ával. Beruházási költség címén levont összeg 292 Szja-tv. akkor a beruházási és felújítási költség címén levont összeggel az adózás utáni jövedelmét a negyedik évben növelnie kell. Ha az adózás utáni jövedelem csökkentésének évét követő negyedik évben nem helyezi üzembe a tárgyi eszközt. a tárgyi eszközök nettó értékéből. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz esetében. Megszűnt és átalakuló A 2010. nem anyagi javak üzembehelyezése esetén vagy határidőben történő üzembe helyezés hiányában a korábbi év(ek)ben beruházási költség címen levont összeg 471. amelynek a beruházási költségével a korábbi években részben vagy egészben az adózás utáni jövedelmét csökkentette.288 Ellenszolgáltatás nélküli átruházás esetén. Nem kell ezt a szabályt alkalmaznia akkor sem. hogy mikor történt a jövedelem csökkentése. az üzembe helyezés időpontjától a beszerzési árnak az elszámolt értékcsökkenési leírást meghaladó részével az adózás utáni jövedelmét ugyan csökkentheti. Ha a tárgyi eszköz üzembe helyezése a családi gazdasághoz tartozó tárgyi eszközként történt és a jövedelmét az őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítania.

egyéb jogszabály megsértésével összefüggő bírság. a 469. a 2010. évben értékcsökkenési leírás alá vont tárgyi eszközök. (Ebben a sorban negatív szám nem szerepelhet. Adórövidítéssel.] A vállalkozói osztalékalap adója 480. sor összegét meghaladó része. még akkor sem. amely az eva-s időszakban merült fel. [Amennyiben alkalmazni kívánja az Szja-tv. § Szja-tv. vagy ha az utóbbi ugyanannyi vagy több. évben. A tevékenységüket ügyvédi iroda. sor: Ebben a sorban az olyan adórövidítéssel. Kizárólag üzleti célt szolgáló. december 31-én hatályos rendelkezéseit. 16. kizárólag üzemi célú tárgyi eszköz. késedelmi pótlék stb. akkor annak költségét ebben a sorban hagyja figyelmen kívül! Ha évközben kikerült az eva törvény hatálya alól. Más személygépkocsi továbbra sem tekinthető ebből a szempontból kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköznek. sor „a” oszlopában szerepeltesse a kivétkiegészítés összegét. akkor a beruházási költségnek azt a részét. nem veheti figyelembe az adózás utáni jövedelmet csökkentő tételek között. nem anyagi javak értékéből 2010-ben elszámolt értékcsökkenési leírást meghaladó összeggel. saját tulajdonú tárgyi eszközök. Adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentő tételek összesen 476.sor „a” oszlopában szereplő összeggel). végrehajtói iroda 293 294 Szja-tv. késedelmi pótlék 475. egyéb jogszabálysértéssel összefüggő bírság. Fontos! A 481-483. a 2010. sorának „a” oszlopában. évben kezdte el. nem anyagi dolog értékcsökkenési leírását üzembe helyezés hiányában még nem kezdte el a 2010. nem anyagi dolog üzembe helyezése 2010-ben megtörtént. Vállalkozói osztalékalap meghatározása293 477.) E sor összegét szerepeltetnie kell a 1053-04-es lap 177. sor: Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentő tételeket összesítse (a 473–475. § (5)-(9) . amelyet az egyéni vállalkozói tevékenységének gazdasági. közjegyzői iroda. amennyiben az értékcsökkenési leírást a 2010. sorokba írt adatok együttes összege) ebben a sorban. akkor nulla. sor) 16%-át szerepeltesse. ha adókötelezettségük megállapítására a különbözet szerinti adózást választják.289 473.sor összege csökkentve a 477. sorokat az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozók tölthetik ki. Ha a tárgyi eszköz. Az adózás utáni jövedelmet csökkenti annak a személygépkocsi beszerzési árának nettó értéke is.294 akkor a 477. ha a cégautó adót megfizette. Ebben az esetben az osztalékadó alapja (477. sor c/d oszlop) a kivétkiegészítéssel csökkentett vállalkozói osztalékalap lesz (469+472-476. ha a saját tulajdonú. évi adózás utáni vállalkozói jövedelmét csökkentheti a kizárólag üzemi célt szolgáló. kivét-kiegészítésre vonatkozó 2010. sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopába a vállalkozói adóalap (477. 49/C. évben felmerült beruházási költségét szerepeltetheti akkor. sorok együttes összegének a 476. sor: A 2010. sor: Vállalkozói osztalékalap. összegét kell szerepeltetni. és a 472. amelyre a kisvállalkozói kedvezményt érvényesítette. sor: Ebben a sorban a beruházási és felújítási költségnyilvántartásban szereplő. pénzügyi ellenőrzése során feltárt szabálytalanságok következményeként fizetett meg. nem anyagi javak nettó értéke 474.

§ (6) bekezdése szerint állapítja meg. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010. sor „c” oszlopában szereplő összeg a 10. január 01-én hatályos. sor: Ha egyéni cég alapítása miatt szüntette meg a tevékenységét és a megszűnés szabályai szerint és az a nélkül megállapított adókötelezettség különbözete meghaladja a 10.000 Ft-t. sor: E a sor „d” oszlopát akkor kell kitöltenie. de már a 2010. és adókötelezettségét az Szja. 49/A. közjegyzői iroda. akkor az adó különbözet három egyenlő részletben fizethető meg. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. akkor az adókötelezettség három egyenlő részletben fizethető meg. § (6) bekezdése szerint állapítja meg. § (2) – (5) bekezdés . de már a 2010.sor „c” oszlopába írja be. ha egyéni cég alapítása miatt megszüntette a vállalkozói tevékenységét és adókötelezettségének megállapítására a különbözet szerinti adózást választotta. ha adókötelezettségüket az Szja-tv. pontjában leírtakat! Adókötelezettségek különbözetének 2011. Ebbe a sorba az adóévi kötelezettségként megállapított összeget kell beírni. pontjában leírtakat is! Adókötelezettségek különbözete 481. január 01-én hatályos. évben.tv. § (2) – (5) bekezdés Szja-tv. Feltétlenül olvassa el a kitöltési útmutató 8.49/A.49/A. közjegyzői iroda. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként. az első részletet adóévi kötelezettségként. akkor az adó különbözet három egyenlő részletben fizethető meg.290 tagjaként folytató egyéni vállalkozók is kitölthetik e sorokat.49/A. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania.(481d/3) Ha a megszűnés szabályai szerint és az a nélkül megállapított adókötelezettség különbözete nem haladja a 10.296 295 296 Szja-tv.000 Ft-t. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként. évre is alkalmazható . május 20-ig esedékes összege A 482. olvassa el a kitöltési útmutató 8. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként. és a 481. évben.000 Ft-t. sor: Ha a 481. . Ebben az esetben a megszűnés szabályai szerint és anélkül is meg kell határoznia az adókötelezettségét (a 1053-13-as lapok „c” és „d” oszlopot is ki kell töltenie). [481d=(480d-480c)+(464d-464c)] Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. és adókötelezettségét az Szja. évre is alkalmazható . sorban szereplő összeg meghaladja a 10.2011. (481c=461b+484c) Kérjük. Adókötelezettségek különbözetének a következő két adóévben esedékes összege A 483.2011.2011. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania.000 Ft-t. az első részletet adóévi kötelezettségként. 49/A. évre is alkalmazható . de már a 2010. akkor e sor „c” oszlopában a kisvállalkozói kedvezménnyel (461b) és a nyilvántartásba vett fejlesztési tartalékkal összefüggésben (484c) keletkezett adófizetési kötelezettség összegét szerepeltesse.tv. január 01-én hatályos. akkor a különbözet összegét a 482.295 Ebbe a sorba az adóévi kötelezettségként megállapított összeget kell beírni. § (6) bekezdése szerint állapítják meg.000 Ft-t meghaladja. vagy a különbözet szerinti adózást választják. az első részletet adóévi kötelezettségként. .sor „c” oszlopába írja be.(481c/3) Ha az adókötelezettség nem haladja a 10. Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. akkor a különbözet összegét a 482. .

2. Olvassa el a kitöltési útmutató 8. pontját! A 10%-os adókulcs alkalmazása esetén a 6% adónak megfelelő összeg nem célszerinti felhasználása miatt fizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összege298 485.000 Ft-t. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette [ekkor az „a” oszlopba az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének időpontját]. január elsejét megelőzően csökkentette a nyilvántartott összeggel és azt a 2010. Átalakuló Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. 08. 49/B. Ha a 481.291 E sor „b” oszlopába a 2012. § (22) bekezdése . de már a 2010. évben és adókötelezettségét az Szja. közjegyzői iroda. A „b” oszlopba az adó alapjául szolgáló összeget. Fejlesztési tartalék nem cél szerinti felhasználása miatt.2011. évben a nyilvántartásból történő kivezetést követően. de azt annak célja szerint nem költötte el [ekkor az „a” oszlopba a nyilvántartásból történő kivezetésének időpontját írja be]. sor: Ebbe a sorba a fejlesztési tartalék címén nyilvántartott összeg. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010.sor „c” oszlopában tüntesse fel az adómegfizetési kötelezettség összegét. még fizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összege297 484. Nem használható fel a fejlesztési tartalék adó és késedelmi pótlék fizetése nélkül olyan tárgyi eszköz beruházásként történő elszámolása címén. ha a fejlesztési tartalék cél szerinti felhasználására nem került sor a bevétel csökkentésének évét követő 4 éven belül. évben esedékes kötelezettségként. 15-én hatályos 49/B. amennyiben a kivezetés nem a törvényben elismert cél miatt történt. a nyilvántartásba vétel évében hatályos adómértéket kell figyelembe venni. Az egyéni vállalkozónak – ideértve a tevékenységét szüneteltető. sorba írt adat harmadrészeként megállapított összeget kell szerepeltetni. késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. Ebben az esetben a nyilvántartásba vett fejlesztési tartalékkal összefüggésben – vállalkozói osztalékalap utáni adó.tv. akkor a 484. Az adót. vagy amelyhez ingyenesen jutott. E sor „a” oszlopában az arra szolgáló mezőben töltse ki a nyilvántartott pénzösszeg kivezetésének időpontját. 2010. a „c” oszlopba pedig az adó. illetve megszüntető egyéni vállalkozót is – e címen akkor is visszafizetési kötelezettsége keletkezik. nem célszerinti felhasználása miatt fizetendő vállalkozási személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összegének késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. a feloldott rész vállalkozói személyi jövedelemadót meghaladó része után pedig vállalkozói osztalékalap utáni adót kell fizetni. sort ne töltse ki. vagy ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá történő áttérést megelőzően a nyilvántartott összeget kivezette. akkor a 483. évre is alkalmazható . év kötelezettségeként a 481. január 01-én hatályos. a „c” oszlopba a 2013.fizetés nélkül – az erre vonatkozó rendelkezés szerinti. sorban szereplő összeg nem haladja meg a 10.49/A. § (16) bekezdés Szja-tv. A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik. . § (6) bekezdése szerint állapítja meg. ha a bevételét e címen 2010. E címen akkor van adófizetési kötelezettsége. a nyilvántartásból történő kivezetést követő 30 napon belül kell megfizetni késedelmi pótlékkal növelten. akkor a feloldott rész után 16% vállalkozói személyi jövedelemadót. amelyre értékcsökkenési leírást elszámolni nem lehet. Amennyiben a (lekötött) nyilvántartott összeget annak célja szerint nem költötte el. sor: E sor kitöltése előtt feltétlenül olvassa el az útmutató 11. nem beruházási cél szerint költötte el. pontjában leírtakat! 297 298 Szja-tv.

rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről . A „b” oszlopba az adó alapjául szolgáló összeget. és adókötelezettségét az Szja .sor) az adó mértékével számított összeget. sorok „c/d” oszlopaiba beírt adatok). a fel nem oldott résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten a jogállás megszűnésének napját követő 30 napon belül kell megfizetni. ha annak oka cselekvőképességének elvesztése vagy a halála). § (1) bekezdés a) pont 210/2009 (IX.. Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. a „c” oszlopba pedig az adó. és a 10%-os adókulcs alkalmazása esetén a 6% adónak megfelelő összeg nem célszerinti felhasználása miatt fizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összegét. 484. és a 6% adónak megfelelő összeget nem a cél szerinti felhasználásra tekintettel vezette ki a nyilvántartásból. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010. sorának „e” oszlopába is be kell írnia. (a 464. akkor választhatta az átalányadózást.2011. közjegyzői iroda. . késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. Amennyiben az Ön egyéni vállalkozói jogállása az említett időszak alatt bármely okból megszűnik (ide nem értve.292 Ha Ön a vállalkozói adóalap 50 millió forintot meg nem haladó része után az adót a 10%-os mértékkel határozta meg.(486d=464d+480d+482c+485d-486b) 16.tv.49/A. akkor e sor „b” oszlopában szerepeltesse az elhatárolt veszteség után (468. Ezzel az összeggel csökkentheti a vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összegét. sorba és a 480.. akkor a kivezetést követő 30 napon belül késedelmi pótlékkal növelten meg kellett fizetnie a kivezetett résszel azonos összegű adót! Ha a nyilvántartásba vétel adóévét követő harmadik adóév végéig nem történik meg a nyilvántartásba vett összeg – következőkben részletezettek szerinti – felhasználása. § (6) bekezdése szerint állapítja meg. amennyiben a kivezetés nem a törvényben elismert cél miatt történt. de már a 2010. január 01-én hatályos. és az említett napot követő első adóbevallásban kell bevallani. évre is alkalmazható .29) Korm. ha az 299 300 Szja-tv. Az összesített adatokat a 1053-04-ös lap 177. 50. és nem áll munkaviszonyban. Vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összege 486. a nyilvántartásba vett résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten (a késedelmi pótlékot az Szja-törvény 49/B. sor: Ebben a sorban kell összesítenie a vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó. 482. valamint a fejlesztési tartalék nem célszerinti feloldása miatt visszafizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összegét. E sor „a” oszlopában az arra szolgáló mezőben töltse ki a 6% (9%) adónak megfelelő összeg kivezetésének időpontját. Az az egyéni vállalkozó. és 485. § (16) bekezdésében foglaltak szerint kell kiszámítani) a negyedik adóévet követő év első hónapja utolsó napjáig kell megfizetni. évben. akinek az egyéni vállalkozói tevékenysége az adóév egészében kizárólag kiskereskedelmi tevékenység300.. ha az átalányadózás megkezdését közvetlenül megelőzően 2009-ben az egyéni vállalkozói bevétele a 15 millió Ftot299 nem haladta meg. AZ ÁTALÁNYADÓZÁSSAL ÉS ANNAK VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK A 1053-13-06-os lap kitöltése A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó a vállalkozói jövedelem szerinti adózás helyett az átalányadózást akkor választhatta.

azt a bevallás 10.§ (1) bekezdés . ha a 2009. Ha a jogosultsága a bevételi értékhatár túllépése miatt szűnt meg.301 Átalányadózást csak az egyéni vállalkozói tevékenység egészére lehet választani. és nem kell újból nyilatkoznia. ismételten átalányadózást – feltéve. az átalányadózás . Az átalányadózás szerint adózó egyéni vállalkozónak. akkor a választása a feltételek megléte esetén – a visszavonásig – érvényes. akkor külön-külön és egyidejűleg is választhatja a kétféle tevékenységére az átalányadózást. mezőgazdasági őstermelőnek a bevétel érdekében felmerült kiadásairól szóló számlákat és más bizonylatokat az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig meg kell őriznie. Az átalányadózásra való jogosultság megszűnik. ha a magánszemély nem teljesíti a számlaadás (nyugtaadási) kötelezettségét.303 A 2009. Az érvényesíthető költségátalányok a következők: A bármely tevékenységre vonatkozó.293 átalányadózást közvetlenül megelőzően 2009-ben a vállalkozói bevétele a 100 millió Ft-ot nem haladta meg és nem áll munkaviszonyban. 56. Ha Ön a 2009. évi bevallásában a 2010.attól az adóévtől kezdődően újra választható. 55. vagy korábban a bevételi értékhatár túllépése miatt szűnt meg a jogosultsága. július 01-jétől hatályos előírás szerint a 2010. 50.törvényben előírt bevételi értékhatár növekedett. 301 Szja-tv.302 Bármely feltétel hiányában (pl. Ezt be kellett jelentenie az állami adóhatóságnak. A költségek fedezetére és fejlesztési célra előre folyósított támogatás összege nem része az egyéni vállalkozásból származó bevételnek.304 A főállású és a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó eltérő költséghányad alkalmazásával állapíthatja meg az egyéni vállalkozásból származó bevételéből a jövedelmét. általánosan alkalmazható rendelkezés szerint az egyéni vállalkozásból származó bevétel 40%-a vonható le vélelmezett költséghányad címén az egyéni vállalkozásból származó jövedelem megállapításakor. évben. amely adóévben az szja . (7) bekezdés 304 Szja-tv. § (3) bekezdés Az átalányadózás ideje alatt kapott támogatások összegét a folyósítás évében bevételként kell figyelembe venni.ha annak egyéb feltételei fennállnak . § 303 Szja-tv. munkaviszonyt létesít) az adóév egészére a vállalkozói jövedelem szerinti adózásra kell áttérni. és ha annak egyéb feltételei fennállnak. évre az átalányadózást választotta és az ezt követő adóévekben sem kíván ezen az adózási módon változtatni. 302 Szja-tv. 7. hogy annak feltételei fennállnak – az átalányadózás megszűnése/megszüntetése évét követő legalább négy adóév elteltével választhat.§. majd azt megszünteti. sorában lehet figyelembe venni. Ha átalányadózást választott. vagy az arra való jogosultsága megszűnik. Az átalányadó választására és alkalmazására jogosító bevételi értékhatárok megemelkednek a bevételként figyelembe vett támogatások összegével. adóévre vonatkozóan újra választhatta az átalányadózást. Ha egyéni vállalkozóként és mezőgazdasági őstermelőként is jogosult az átalányadózás választására.

vagy együttesen az adóév egészében kizárólag az szja-törvény 53. akkor a 1053-13-01-es lapon a III. Amennyiben az adóév egy részében kiegészítő tevékenységet folytatónak is minősül (év közben nyugdíjba megy). Akinek a tevékenysége év közben oly módon változik. sorban kell nyilatkoznia erről. meg kell állapítania az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint a meglévő készletekkel kapcsolatos bevételét. §-ának (3) bekezdésében vagy kizárólag a (3)-(4) bekezdésében felsorolt tevékenységet folytat. akkor a bevétel 91%-át lehet vélelmezett költséghányadként figyelembe venni. évben az átalányadó szabályai szerint adózott és a 2010. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről . ha kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. évre az átalányadózást kívánja választani. akkor az átalányadózást az eva-s adóévet követő négy adóévre nem választhatja. évre az eva törvény szerinti adózást választotta. Aki ezeken kívüli tevékenységet is folytat. Aki az adóév egészében kizárólag az Szja-törvény 53. az 25% vélelmezett költséghányadot érvényesíthet. december 31-éig a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta és a 2011. akkor az átalányadó alapját ebben az évben még a főfoglalkozású vállalkozókra vonatkozó „magasabb” költséghányad alkalmazásával állapíthatja meg. de a feltételek hiánya miatt év közben kikerült e törvény hatálya alól. akkor a 1053-13-01-es lap IV. Ha 2010.§ (4) bekezdésében felsorolt üzletek működtetésére terjed ki. évben az átalányadó szabályai szerint adózott. amíg átalányadózást alkalmaz. Ha az előzőekben ismertetett szabályok figyelembevételével a 2011. évre nem kívánja továbbra is fenntartani. táblában a 407. a bevétel 83%-át tekintheti vélelmezett költséghányadnak.294 Aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. Akinek az egyéni vállalkozói tevékenysége keretén belül a kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenysége külön-külön. illetőleg a 25%-os költséghányadot kell alkalmaznia. sorban ezt a döntését jelölje X-szel. évre az átalányadózást választja. annak az egész bevételére a 40. amelyet a továbbiakban mindaddig adóalapot nem érintő bevételként kell nyilvántartania. az a bevétel 87%-át. 305 210/2009 (IX. december 31-ét alapul véve. az a bevétel 80%-át. annak a változás időpontjában az év első napjától visszamenőlegesen az összes bevételére vonatkozóan át kell térnie a tevékenységének megfelelő alacsonyabb költséghányad alkalmazására. Aki az adóév egészében kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet alapján kiskereskedelmi tevékenységet folytat305 (kiskereskedő). pontjánál a 408. akkor – 2010. Ha a 2010. kiegészítő tevékenység folytatása esetén a bevétel 75%-át vonhatja le vélelmezett költséghányad címén. de ezt az adózási módot a 2011. hogy a korábban alkalmazott költséghányad már nem illeti meg. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül.29) Korm. ha kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. annak a bevétel 93%-át. Ha a 2009.

fejlesztési kiadásokra. § (4) . 306 307 Szja-tv. ha ez utóbbit nem költségek fedezetére vagy nem fejlesztési célból folyósították. melyet a 1053-A lap 20.az átalányadózásra . Nem vonatkozik ez a rendelkezés azon költségekre. 53. soránál. sor: Ebbe a sorba az átalányadó alapjául szolgáló bevételt kell beírni.pont l) és 3/A. pontjában leírtakat is vegye figyelembe. A támogatás összege megemeli az átalányadózás alkalmazási feltételéül rendelt bevételi értékhatárt is. A támogatás összegéből az a rész. sor) megállapítására irányadó rendelkezések szerint kell teljesíteni. mellyel szemben a költségek elszámolhatók. Ennek az az oka. évre . a támogatásokra vonatkozó eltérő szabályra is figyelemmel történhet. 3. A területalapú (földalapú) és az egyéb jogcímen folyósított támogatást bevételnek kell tekintenie. A bevallási időszak meghatározásához az útmutató 13. § 72. sorában kell feltüntetnie.vonatkozó döntésénél ezt is vegye figyelembe. nem minősül az egyéni vállalkozás bevételének. Az átalányban megállapított jövedelem meghatározása306 E lap kitöltése előtt feltétlenül írja be a bevallási időszak adatait az erre szolgáló helyre. az adókötelezettséget az önálló tevékenységből származó jövedelem (10. akkor az átalányadó alkalmazási feltételéül megállapított bevételi értékhatárt időarányosan kell megállapítani. amelyek fedezetére jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján vissza nem térítendő támogatás folyósítása történt. a személyi jövedelemadó törvény szerint elszámolható értékcsökkenési leírását is. hanem – amennyiben a támogatás összegét bevételként kezeli – önálló tevékenységből származó bevételként kell figyelembe venni a 1053-as bevallás 10. akkor a törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés. sorhoz fűzött tájékoztatás alapján. Ha külföldön is rendelkezik telephellyel. Az így megállapított jövedelem összege adóterhet nem viselő járandóság. hogy e támogatások összege nem az átalányadó alapjába számít bele. – az átalányadózást megelőző időszakból fennmaradt összes elhatárolt veszteségből az átalányadózás időszakának minden évében 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. A 2011. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét évközben kezdte el vagy szünteti meg. Az átalányadó alapjába beszámító bevétel 491. Része a bevételnek a földalapú és az egyéb jogcímen kapott támogatás összege is. amennyiben Ön a mezőgazdasági tevékenységét egyéni vállalkozás keretében folytatja. § Szja-tv. Fontos! A 2010. A bevételek számbavétele a 421. E sor „b” oszlopába a „c/d” oszlop összegéből a támogatás összegét kell beírni. vagy fejlesztési célra kapott. beleértve a korábban és az átalányadózás időszakában beszerzett tárgyi eszközök beszerzési és előállítási értékének az átalányadózás időszakára jutó.295 – az átalányadózás évében felmerült összes költséget elszámoltnak kell tekinteni. évtől az egyéni vállalkozói és a mezőgazdasági kistermelői bevételből átalányban megállapított jövedelem az összevont adóalap részét képezi. de az adó kiszámításánál figyelembe vehető jövedelemként a külföldi telephelynek betudható bevétel alapján átalányban megállapított jövedelem minősül307. vagy viszonosság alapján az adó alól a Magyar Köztársaságban mentesített. amelyet a költségei fedezetére.

A számítás során a kerekítés szabályait is alkalmazni kell két tizedes jegyig. december 31-én 498. a 491. fejlődésük támogatásáról 3. január 1-jén rendelkezésre álló – leltár szerinti – anyag. hogy az egyéni vállalkozók esetében . a 2010. Ez kerekítve 2. Zárókészlet leltári szerinti értéke 2010.és középvállalkozás” kategóriába történő besorolás alapja a foglalkoztatotti létszám308. sor: Ebbe a sorba a 421. törvény alapján . ha 3 fő alkalmazott összes foglalkoztatási ideje 20 hónap. sor „a” oszlopába. (Az átlagos létszám úgy állapítható meg. sorokat a választott adózási módtól függetlenül ki kell tölteni! A 2010. az egyéb jogcímen folyósított.296 A számított jövedelem 492. sor: Ebbe a sorba a segítő családtagok átlagos létszámát és a részükre kifizetett jövedelem bruttó összegét írja be. fejlesztési célra előre folyósított támogatás összege 308 2004. évben folyósított területalapú támogatás. Ezt a számot a „b” oszlopba kell beírni. sor: Ebbe a sorba az év során foglalkoztatott alkalmazottak átlagos létszámát és a részükre kifizetett jövedelem bruttó összegét kell beírnia.§ és 5.) E sor kitöltése kötelező! Fontos! Felhívjuk figyelmét. évtől az átalányban megállapított jövedelem az összevont adóalap részét képezi. évi 0953as bevallás 498. évi adóalapba beszámító bevételből.a „kis. 2010. árukészlet. évben folyósított támogatások bevételként figyelembe vett része 501.és középvállalkozásokról. évi XXXIV. Az 502–504. hogy az összes foglalkoztatási hónap számát el kell osztani 12-vel).a kis. egyezően a 2009. évi XXXIV. valamint a költségek fedezetére és fejlesztési célra folyósított támogatás bevételként figyelembe vett részét írja be. akkor az átlagos létszám 20: 12 = 1.és középvállalkozásokról.§ (1) . sorba írt adat figyelembevételével. A segítő családtagok átlagos létszáma és a részükre kifizetett jövedelem 500. Ezt az összeget kell átírni a 1053-A lap 13. (Például. félkész és késztermék értékét tartalmazza ez a sor. sor: Ebbe a sorba a bevételből az Önre vonatkozó költséghányad levonásával megállapított jövedelmét írja be. január 1-jén 497. félkész és késztermék nyitó értékét kell szerepeltetni. Az átlagos létszámot a 499. sor összegéből a 2010. Az alkalmazottak átlagos létszáma és a részükre kifizetett jövedelem 499. törvény a kis. évben költségek fedezetére. árukészlet. sor: A 2010. december 31-én felvett leltár szerinti – vásárolt és saját termelésű – anyag. Egyéb adatok Nyitókészlet leltári szerinti értéke 2010. A 2010. fejlődésük támogatásáról szóló 2004.66. sorában közölt zárókészlet összegével. Átalakuló – Tevékenységét megszüntető Ebben a sorban a tevékenység megszüntetésének napjával. sor: Ebben a sorban a 2010. vagy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá történő áttérés időpontjában felvett leltár szerinti zárókészlet összegét kell szerepeltetnie áfa nélkül. sornál leírtak szerint állapítsa meg.

Ha az adót olyan pénznemben állapították meg. az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét szerepeltesse. évben költségek fedezetére és fejlesztési célra előre folyósított támogatás összegét írja be. káresemény miatt megsemmisült készlet beszerzési értékét írja be. sor: Egyéb adatként. és amelynek forrása vállalkozáson kívüli. magánkölcsön. ha 2010. Szja-törvény 51. . selejt. A külföldön megfizetett adót az MNB hivatalos. Adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték309 505. A korábban lekötött számlakövetelés összegét is vegye figyelembe! Az adókötelezettség teljesítése során a nyilvántartásba vétel kezdő évének a bevallás benyújtásának évét kell tekinteni. évben utólag folyósított támogatás összegét írja be. Ilyen esetben a támogatott cél szerinti kiadásának a támogatás összegével fedezett részét költségként nem veheti figyelembe. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján.) Fejlesztési tartalékként (a korábban lekötöttként kezelt) nyilvántartott összeg 509. a „c/d” oszlop összegéből a fel nem használt rész összegét írja be! A 2010. amely törvény. de jelenleg az átalányadózás szabályai szerint adózik. sor: Ebbe a sorba az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel külföldön megfizetett adó 2010. selejt. nemzetközi szerződés rendelkezése viszonosság vagy külföldi jog alapján a jövedelem után fizetett adó összegéből a magánszemély részére visszajár. sor : Itt tüntesse fel a fejlesztési tartalék nyilvántartott összegét. hogy tüntesse fel azon összeget. évi XLIII. tv.devizaárfolyamának alapulvételével kell Ft-ra átszámítani. A „b” oszlopba. sor: Ebbe a sorba a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra 2010. E sorba jellemzően akkor kerülhet adat. melyet egyéni vállalkozói tevékenységéhez felhasznált. A 2010. amennyiben a támogatás összegét előre folyósították. amennyiben azt nem tekintette bevételnek. január elsejét megelőzően folyósított támogatás összegének még fel nem használt részét kell beírni. A készletek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kellett megállapítania. vagy az adóév utolsó napján érvényes . § (2). 17. sor: Ebbe a sorba a 2010. káresemény miatt megsemmisült készletek beszerzési ára 506. Külföldön megfizetett adó 507. Ezt a sort („d” oszlopot) nem töltheti ki a tevékenységét megszüntető egyéni vállalkozó. sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopába a 2010. év január 1-jét megelőzően a költségek fedezetére. 309 2002. kérjük. § (4) bekezdés . december 20-áig bejelentkezett az eva hatálya alá.297 502. évi összegét írja be. euróban megadott árfolyamot kell a Ftra történő átszámításhoz figyelembe venni. sor: Ebbe a sorba az adóév során elszámolt leltárhiány. Leltárhiány. (Pl. évben utólag folyósított támogatások összegéből bevételnek nem minősülő összeg 504. Az egyéni vállalkozói tevékenységhez felhasznált vállalkozáson kívüli forrása 508.: saját adózott pénze. sor: Ha Ön korábban a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta. fejlesztési célra folyósított támogatás még fel nem használt összege 503. akkor az MNB által közzétett. akkor ebbe a sorba. Ezt a szabályt kell alkalmaznia akkor is. Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg.a magánszemély választása szerint a teljesítés időpontjában.

ponthoz írt magyarázatot! Megszűnő A tevékenységüket megszüntető egyéni vállalkozók ezt a sort nem tölthetik ki! 17. év I. kölcsönre fizetett kamat összege 510. nem anyagi javak adóévi együttes beruházási költségének (ideértve az ilyen eszköz beszerzésére. § (21) bekezdése alapján számított. félévére vonatkozóan a 10%-os adókulcs alkalmazása miatt megtakarított. az e rendelkezés alkalmazásakor a hibás teljesítés miatt a jótállási időn belül cserébe kapott tárgyi eszköz.augusztus 15-én hatályos 49/B. sorok adatait kitölti. A 2010. akkor mekkora összegben a kisvállalkozói kedvezményt. a 443. korábban üzembe nem helyezett. 9% mértékű. szellemi termékre a kisvállalkozói kedvezményt érvényesítette –. A kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésének részletes szabályai310 Ha az egyéni vállalkozó 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztat (vagy alkalmazott nélkül folytatja tevékenységét). míg a nem anyagi javak közül a szellemi termék vehető figyelembe. megtakarított adó összegét kell szerepeltetni. nyilvántartott adó összeg 511. sor: Ebben a sorban – külön adatként is közölni kell – a költségek között. § (6) bekezdés d) pont. akkor az egyéni vállalkozásból származó bevételét csökkentheti a kisvállalkozói kedvezmény címén elismert beruházások értékével. A tárgyi eszközök közül az ingatlan. kizárólag üzemi célú egyes tárgyi eszközök. sor: E sorban az Szja-törvény 2010. valamint az üzemkörön kívüli ingatlan és ültetvény esetén. 310 Szja-tv. A KISVÁLLALKOZÓI KEDVEZMÉNY RÉSZLETEZŐ ADATAI Mielőtt a 512–521. kölcsönre fizetett kamat összegéből azt a részt. (12)-(14). ha a bevallásában feltünteti a megtakarított adónak megfelelő összeget. Olvassa el a 11. jármű.298 Megszűnő A tevékenységüket megszüntető egyéni vállalkozók ezt a sort nem tölthetik ki! A vállalkozói tevékenységgel kapcsolatban – kisvállalkozói adókedvezmény alapjául szolgáló – felvett hitelre. előállítására fordított. szellemi termék – ha a cserébe visszaadott tárgyi eszközre. amely nem lehet több mint a bevételek és az elismert költségek különbsége. továbbá a vállalkozói tevékenységet közvetlenül szolgáló ingatlan adóévben felmerült. felszerelés. valamint a leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazási szabályai szerinti gép. év első félévére vonatkozóan többek között akkor van lehetősége. melyet kisvállalkozói adókedvezmény alapjaként vett figyelembe. hogy Ön érvényesítheti-e. sorban elszámolt. A kisvállalkozói kedvezmény legfeljebb a vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló. (17) bekezdés . 49/B. és ha igen. Beruházási költség nem vehető figyelembe. az értékcsökkenési leírás alapját növelő kiadásként elszámolt felújítási költségének együttes összege lehet. az adóévben költségként elszámolt kiadást is). Az alacsonyabb kulcs (10%) alkalmazására 2010. E tudnivalók ismeretében tudja megállapítani (eldönteni). berendezés. a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosan felvett hitelre. de legfeljebb évi 30 000 000 Ft. olvassa el a 1053-13-08-as lapok kitöltéséhez fűzött útmutatót a csekély összegű (de minimis) és más támogatásokra vonatkozó tudnivalókról is.

ha a személygépkocsi-bérbeadó vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozó tevékenységének tárgyát. továbbá. vagy a tevékenység folytatásához szorosan kapcsolódik és – mindkét esetben – a vállalkozás azt a tevékenységéhez rendszeresen (nemcsak egy-egy esetben) használja. ennek azonban az a feltétele. A korábban még használatba nem vett fordulat teljesen új eszközt feltételez. Amennyiben az egyéni vállalkozó kereskedelmi fuvarozás körébe tartozó tevékenységéhez teherszállító járművet (tehergépjárművet és vagy tehergépjármű-pótkocsit) vásárol. ha a végzett tevékenység a jármű használata nélkül a szokásos módon nem folytatható. [A példánknál maradva – egyéni vállalkozásból származó éves jövedelem megállapításakor –. mely után az adó 10 és/vagy 19%. berendezések sem felelnek meg. Ez azt jelenti.] E kedvezmény alkalmazhatósága azt is jelenti. A mások által korábban használatba vett üzlet. akkor a vállalkozói adóalap 300 000 Ft. az üzembe helyezett tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírás összege is. A vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló. § (13) . és ezt üzleti nyilvántartásai egyértelműen alátámasztják. ha a kiskereskedő egyéni vállalkozó új személygépkocsit vásárol 2010-ben és a kisvállalkozói kedvezményt igénybe veszi. azt más célra részben sem használja. illetve eszközét képezi. Így például. használt személygépkocsi vásárlására fordított kiadás nem képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját. ha a bevétel például 10 000 000 Ft. ez egyben azt is jelenti. műhely. A tárgyévben elszámolható költségek részét képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját képező. a költség 7 600 000 Ft és a tárgyi eszközök beszerzési ára 2 000 000 Ft. ugyanis a kedvezmény összege nem lehet több a bevételek és a költségek különbségénél. Ennek az adónak az összege csökkenthető tovább a kisvállalkozói adókedvezménnyel. hogy a cégautó adót a kedvezmény igénybevételét követően legalább négy éven át meg kell fizetni. A példabeli esetben a jövedelem 400 000 Ft. ha az a tevékenység tárgyául szolgál. E kiadások közé kell sorolni azokat a tárgyi eszközöket is. és nem lehet több a kedvezmény alapjául szolgáló beruházási költség összegénél sem. mivel a beruházás költsége kevesebb a bevételek és a költségek (10 000 000 Ft – 7 600 000 Ft = 2 400 000 Ft) különbségénél. kizárólag üzemi célú tárgyi eszköznek minősül a korábban még használatba nem vett személygépkocsi is. ha az egyéni vállalkozónak a kisvállalkozói kedvezmény levonása után 400 000 Ft jövedelme marad és a korábbi évről áthozott vesztesége 100 000 Ft. feltéve. akkor kisvállalkozói kedvezmény címén a 2 000 000 Ft levonható. A jármű abban az esetben szolgálja a tevékenységet közvetlenül. függetlenül a vételár kiegyenlítésének módjától.299 A kisvállalkozói kedvezmény összege a tárgyévi bevételek és a tárgyévben elszámolható költségek különbsége alapján állapítható meg. A kedvezmény érvényesítésének a 30 000 000 Ftos korláton belül további kettős korlátja van. mivel a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó 1998/2006/EK Rendelet szerint a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások által megvásárolandó tehergépjárművek nem támogatandók. e beruházásra a kisvállalkozói kedvezményt nem érvényesítheti.311 Az szja-törvény hatálya alá tartozó vállalkozók esetében a kisvállalkozói kedvezmény a többi személygépkocsira is érvényesíthető. amelynek értelemszerűen a külföldről behozott használt gépek. hogy az „első” tulajdonosok által megvalósuló beruházásokat kedvezményezi a törvény. amelyek egyedi beszerzési ára 100 000 Ft alatt van. 311 Szja-tv. hogy a cégautó adót a kedvezmény érvényesítését követő 4 adóévben meg kell fizetnie. Beruházási költségnek a számla szerinti beszerzési árat kell tekinteni. 49/B.

melléklet II. a tárgyi eszköz nyilvántartásban) meg kell jelölni. 11. hogy a cégautó adó fizetési kötelezettsége is megszűnik az egyéni vállalkozónak. ha három év alatt valósul meg a beruházás és a kisvállalkozói kedvezményt mindegyik évben érvényesíti. ha annak oka elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás). építtetése)] akkor is érvényesíthető. akkor pl./1. akkor a kisvállalkozói kedvezményből az eszközhöz kapcsolódó részt az értékesítés évében kell az adókötelezettség megállapításánál figyelembe venni. a hatodik évben történő értékesítés esetén az első két évben igénybevett kedvezmény összegét már nem kell visszafizetni. vagy nem közvetlenül a vállalkozási tevékenységet szolgálta. mivel a 312 Szja-tv.) – az eszköz – akár az üzembe helyezése. halasztott fizetéssel átvett eszköznek a szerződés szerinti feltételek teljesülésének meghiúsulása miatti visszaadását). a raktár sorolható. részletfizetéssel. használatba vételkor sem szolgált kizárólag üzemi célt. az ellenszolgáltatás nélküli átadást. hogy melyek azok a tárgyi eszközök. – az eszköz már az üzembe helyezéskor. A kedvezmény alapjául szolgáló üzemkörön belüli ingatlanok körébe jellemzően az üzlethelyiség. akkor a kisvállalkozói kedvezményből az eszközhöz kapcsolódó részt az „átsorolás” évében kell az adókötelezettség megállapításánál figyelembe venni. A kisvállalkozói kedvezmény végleges érvényesítésének általános – időhatárhoz kötött – korlátai vannak. amelyek tekintetében egy esetleges értékesítés. de négy éven belül nem közvetlenül a vállalkozási tevékenységhez vagy nem kizárólag üzemi célúként használják. a műhely. a beruházási érték a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgálhat. – az eszközt az üzembe helyezést követően. Ha a kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésének évét követő negyedik adóév utolsó napjáig a továbbiakban felsorolt esetek bármelyike bekövetkezik – az idevágó rendelkezések szerint elrendelt időpontban – az eszközhöz kapcsolódó kisvállalkozói kedvezmény címén levont összeg kétszeresének 16 %-át (2010. (Személygépkocsi esetében ez azt is jelenti. ha az több adóévben valósul meg. használatba vétele előtt vagy utána. saját kivitelezésben megvalósuló beruházás esetén (üzlethelyiség építése. „átsorolás” eredményeképpen a kedvezmény kétszeres összegének adóját vissza kell fizetni. sz.300 A telek vásárlására fordított összeg nem képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját! Amennyiben az egyéni vállalkozó új lakóingatlant vásárol bérbeadás céljából és az egyéni vállalkozói tevékenységei között az ingatlan hasznosítás szerepel. akkor a kisvállalkozói kedvezmény összegéből az eszközhöz kapcsolódó részt a kedvezmény érvényesítését követő negyedik adóévre vonatkozó adókötelezettségnél kell figyelembe venni. Amennyiben tehát: – az eszköz üzembe helyezésére négy éven belül nem kerül sor (kivéve. Ez azt is jelenti. – de a kedvezmény igénybevételét követő négy éven belül – értékesítésre kerül (ideértve a természetbeni juttatás formájában történő átadást. Az üzemkörön kívüli ingatlanok312 beszerzési ára nem szolgál a kedvezmény alapjául. – A kedvezmény folyamatos beruházás esetén [pl. valamint a pénzügyi lízing keretében. Az előző szabályok a következőket jelentik: – A kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésekor a részletező nyilvántartásban (pl. szellemi termékek./aa) pont . Nem kell ezt a szabályt alkalmazni. ha a roncsolódás miatt a járművet kivonják a forgalomból. ha az eszköz átsorolása elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás következménye. évtől a 19%-át) kell megfizetni vállalkozói személyi jövedelemadó címén. akkor a kisvállalkozói kedvezmény összegéből az eszközhöz kapcsolódó részt az üzembe helyezés évének adókötelezettségénél kell figyelembe venni.

szellemi termékre fordított kiadásait is. sor: Ebbe a sorba – a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló összeget – legfeljebb 30 000 000 Ft-ot írhat. kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló beruházások és azok bekerülési értékének részletezése 513–518. A 1053-13-07-es lap kitöltése Az egyéni vállalkozói bevételnek a költségeket meghaladó része 512. Nem kell viszont a cégautó adót megfizetnie a kedvezmény érvényesítését követően annak az egyéni vállalkozónak. – Ha a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz értékcsökkenési leírás alá vonható. a 431. sor „c” oszlopának összegéből vonja le a 446. (A 421. hogy a kisvállalkozói kedvezmény alapjául is szolgál. akkor az üzlethelyiséghez kapcsolódó kedvezmény összegének kétszeresét ebben az esetben is vissza kell fizetnie. – Mivel az átalányadózó elismert költséghányad szerint állapítja meg jövedelmét.301 kedvezmény visszafizetési kötelezettséget a kedvezmény igénybevételének időpontjától kell vizsgálni. ez még nem jelenti azt. Ilyen esetben tehát nem csak az átalányadózás szerinti adót kell megfizetnie. de a kedvezmény összege nem lehet több a beruházási költségnél (473. hanem meg kell fizetnie az üzlethelyiséghez kapcsolódó kisvállalkozói kedvezmény címén levont bevétel kétszeresének 19 %-át is vállalkozói személyi jövedelemadó címén. sor: Ebben a sorban összesítse az 513-518. Bevételt csökkentő tételek között ténylegesen figyelembe vett összeg 521. ideértve a 100 000 Ft alatti egyedi értékű tárgyi eszközre. sorba átírni. a cégautó adó költségek közötti érvényesítésére nem lesz módja. sor: Ebben a sorban összesítse az egyéni vállalkozói bevételének az elismert költségeket meghaladó részét. amelyre kisvállalkozói kedvezményt vett igénybe. sorok: Ezekben a sorokban szerepeltesse a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló beruházásokra fordított kiadásait. a bevételből levonható összeg 520. halasztott fizetéssel. sor) és nem lehet több a bevételek és költségek különbségénél sem (512. – Részletfizetéssel. sor adata). Pl. akkor a kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésére nincs mód. Kisvállalkozói kedvezmény címén. a 1053-13-07-es lap nem tölthető ki. de egy könyveléssel foglalkozó egyéni vállalkozó esetében a tevékenység hűtőszekrény nélkül is folytatható. – Ha az egyéni vállalkozó átalányadózást választ és értékesíti vagy átsorolja pl. A beszerzési ár/beszerzési érték összesen 519. a cukrász esetében a hűtőszekrény nélkülözhetetlen a tevékenység folytatásához. pénzügyi lízing keretében átvett eszköznek a teljes beszerzési ára képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját. ha az a kedvezmény alapjául szolgál. aki bejelentkezik az eva hatálya alá. . akkor a hátralévő időszakban a cégautó adó fizetési kötelezettség fennáll.) Ha a bevételét a költségei meghaladják. – A cégautó adó fizetési kötelezettségen az sem változtat. sor: Ebbe a sorba csak a ténylegesen figyelembe vehető összeget írja be! Ezt kell a bevételt csökkentő tételek közé. ha a következő adóévre az egyéni vállalkozó az átalányadózást választja. azt az üzlethelyiséget négy éven belül. Az egyéni vállalkozói tevékenységet közvetlenül szolgáló. sorokba írt adatokat. Ha kikerül az eva hatálya alól négy éven belül. sor „c” oszlopába írt összeget.

A három adóév összeszámításának kiindulásánál mindig az aktuális adóév a harmadik év. december 15-i) bizottsági rendelet alapján nyújtható támogatások. melléklete II.2/pa) pont. A 2007.tv. azaz mindig az aktuális adóévhez képest kell az előző két adóév de minimis támogatásait összeszámítani. az alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés]. melléklet 12. sz./EK-rendelete Az szja-tv. 314 313 . h) pontja 2005. évtől [az alapkutatás. A 1053-13-08-03-as lapon az 542-551. fenntartása]. az azzal kapcsolatos előírásokat is. Az szja-tv. évtől [kisvállalkozói kedvezmény]. Ebben az esetben a 1053-13-01-es lapon. 18. A hároméves időszakot ún. § (10) bekezdése 2006.és közép vállalkozások) támogatásának minősülő kedvezményeket. gördülő módszerrel kell megállapítani. transzparens támogatások esetén alkalmazható. sorokban a mezőgazdasági csoportmentességi (továbbiakban: mezőgazdasági kis.1 De minimis támogatások De minimis támogatások azok a csekély összegű támogatások. év első félévére vonatkozóan a 10%-os adómértékkel adózó vállalkozói adóalap 9%-a. a használati. Amennyiben Ön a 2010. a következők minősülnek de minimis támogatásnak: A 49/B. amelyeket jogszabály (pályázat) ilyenként nevesít. A de minimis támogatás bármely három adóévben. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK (2006.és formatervezési mintaoltalom megszerzése. sorokban a csoportmentességi támogatásnak (továbbiakban: kis. és 88.: ilyen az adó. jogszabályon alapuló kiírás de minimisként nevesít. Az érvényesíthető összes támogatási összeget az összes de minimis támogatás alapján kell meghatározni. Azonos költséghez adott de minimis támogatást. A 1053-13-08-02-es lapon az 532-541. de minimis (a továbbiakban: de minimis) támogatásnak tekintett összegeket. évig [szabadalom. évig a 10%-os adómértékkel adózó vállalkozói adóalap 6%-a. sorokban – kell feltüntetni az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában a csekély összegű. g) pontja 2005. évi bevallásában nem vesz/nem vehet igénybe az Szja . szerinti (egyetlen jogcímen sem) támogatást. évtől 2009. akkor ezt a táblát nem kell kitöltenie. ha előre meghatározható a támogatás pontos összege (pl. évtől 2009. A lapokon van lehetőség a közvetlen. összefüggésben a (9). ADATOK A CSEKÉLY ÖSSZEGŰ (DE MINIMIS) TÁMOGATÁSOKRÓL. legfeljebb 200 000 eurónak megfelelő Ft. január 1-jétől de minimis támogatások az EK Szerződés 87. illetve adóalap kedvezmény). évtől [foglalkoztatási kedvezmény]. más állami támogatásokkal kumuláltan kell figyelembe venni. a 2010. Csak az ún. ha azt jogszabály314. § (6) bekezdésének cb) pontja 2005. pont. CSOPORTMENTESSÉGI ÉS AZ ADÓRENDSZEREN KÍVÜLI TÁMOGATÁSOKRÓL (1053-13-08-AS BEVALLÁSI LAPOK) A 1053-13-08-01-es lapon – 522–531. évtől kezdődően a de minimis támogatás313 feltételei a következők: De minimis lehet minden támogatás. egyéni vállalkozókkal kapcsolatos rendelkezési közül az állami támogatásokra irányadó rendelkezések alkalmazásában. 13.és közép vállalkozások) támogatásának minősülő kedvezményeket. sorban ezt jelölje be. kivéve a szállítási ágazatban. A 49/B. ahol bármely három adóévben legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő Ft összeg lehet. azaz csak akkor.302 18. a 410. (pénzbeli) adórendszeren kívüli támogatás összegének feltüntetésére is. amennyiben tevékenységét szünetelteti. d) pontja 2004. Kérjük vegye figyelembe. sz. VALAMINT AZ UN. A szabályozás szerint adóévekben kell a támogatás maximálisan igénybe vehető összegét meghatározni. A Bizottság 1998/2006.(10) bekezdéssel.összeg lehet. 2007. 11.

Azonos költséghez egybe kell számítani a kapott állami támogatás és a de minimis összegét (kumuláció). 316 A Bizottság 70/2001 /EK-rendelete. január 1-jétől a következő támogatás intenzitások érvényesek: Észak-Magyarország. az adórendszeren belül is érvényesíthető. A pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatások (85/2004. (IV. 800/2008/EK-rendelete . mely a beruházásokhoz kapcsolódik. szerint kisvállalkozónak minősül. rendelet 30. Figyelem! A bizottság 1998/2006. mely szerint a 2008. és 2009. §-a tartalmazza. [Azaz azt a %-ot. amennyiben tehergépjármű vásárlása történik és a vállalkozás kereskedelmi fuvarozás területén működik. Az adórendszer keretében (a bevallás benyújtásának 2011. 01. úgy 2007.19) Korm. nem vehető igénybe a de minimis támogatás. illetve nem vehető igénybe a kedvezmény.01-től 10% ).) A támogatástartalmat kell egybeszámítani. évi napjával) igénybe vehető kedvezmények tekintetében az általános csoportmentességi rendelet tekintendő irányadónak. A mezőgazdaság területén az új rendelet meghatározza a mezőgazdasági termékek feldolgozásának fogalmát. Budapest esetében 25% (2011. számú mellékletében. ha a kisvállalkozás a szállítási ágazatba tartozik vagy nagyberuházást valósít meg. január 1-je és 2010. hogy egy adott egységnyi beruházáshoz maximum hány % támogatás vehető igénybe. évről benyújtott bevallás de minimis tábláit kell felhasználni. Délalföld és Dél-Dunántúl esetében 50%. kivéve. ezért a táblában több számításra van mód attól függően. és 2008.ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA316 Ez a támogatási forma. A támogatás mértéke (a támogatási intenzitás) a kisvállalkozásoknál legfeljebb 15%. Nyugat-Dunántúl és Pest megye esetében 30%./EK rendelete csak a szállítási ágazatban működő vállalkozásokat korlátozza azzal. hogy az alapanyag és a végtermék is szerepel az EK Szerződés I. A 2010.2 KIS. hogy a támogatás összege nem lehet több 3 év alatt 100 000 eurónál. azaz a támogatási intenzitás (25+20) 45%. évben a 2009. évben érvényesíthető de minimis összegét megkapja. Észak-alföld. ha az nem minősül mezőgazdasági termék elsődleges előállításának. augusztus 29-től hatályos 800/2008/EK általános csoportmentességi rendelet lépett a 70/2001/EK csoportmentességi rendelet helyébe. akkor az állami támogatás és a de minimis összege együttesen nem haladhatja meg az adott régióra meghatározott támogatási intenzitást. hogy a 2010. Közép-Dunántúl esetében 40%. amely megmutatja. (Például a kisvállalkozás Budapesten kíván a beszerzett gépéhez támogatást elszámolni. A 2008. hogy adóalapot érint vagy adókedvezményként lehet figyelembe venni a támogatást. január 1jétől a támogatás intenzitás 20 százalékponttal növelt értéke a régióra meghatározott mértéknek.303 (Például a 2010. Ez azt jelenti. évben érvényesíthető „keret” kiszámításakor a 2008. A közvetlen támogatások igénybe vétele 315 Magyarország esetében 2007. 18. 19) Korm. úgy az állami támogatás és a de minimis együtt. Függetlenül attól. rendelet 23/A §) igénybevétele esetén figyelemmel kell lenni azon előírásra is.315 Ha az egyéni vállalkozó az Szja . hogy ha ilyen beruházáshoz akar az egyéni vállalkozó de minimis támogatást igénybe venni.tv.] Az EK rendeletben említett regionális támogatási térképet a módosított 85/2004 (IV. évről benyújtott bevallás de minimis támogatásait kellett levonnia a 200 000 eurós határ összegből. december 31-e között odaítélt csekély összegű támogatás támogatástartalma és az átmeneti támogatás együttes összege nem haladhatja meg az 500 ezer eurónak megfelelő forintösszeget.

3 A MEZŐGAZDASÁGI KIS. • egy meglévő létesítmény bővítésével. know-how vagy • nem szabadalmaztatott műszaki ismeretek vásárlása. rendelet. az odaítélés napja dönti el. amely • egy új létesítmény létrehozásával. hogy az adórendszeren belül érvényesített állami támogatás mellett adórendszeren kívüli támogatás is nyújtható a maximális támogatási intenzitás mellett. Az elszámolható költségek körébe tartoznak: • az ingatlanok (telek. illetve a támogatás alapjául szolgáló jogszabály alapján kell meghatározni. és a támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 40% mértéket. 19.304 esetén.és közepes vállalkozások támogatásáról szóló rendelet szerint a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó kis. diverzifikálás vagy korszerűsítés útján történik a változtatás. berendezések. Az immateriális javakba történő beruházás körébe tarozik: • a technológiaátadásba történő beruházás.ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA317 A mezőgazdasági kis. amely már bezárt vagy bezárt volna.) Amennyiben a tárgyi eszközbe történő beruházás olyan létesítmény átvételének formájában történik. Ebből a szempontból a beruházásnak különösen a következő célok valamelyikét kell szolgálnia: • a termelési költségek csökkentését. A támogatás három adóévben (gördülő számítás) legfeljebb 400 000 euró lehet.és közepes vállalkozások vehetnek igénybe támogatást beruházásaikhoz. (Ez utóbbi esetében különösképpen az ésszerűsítés.és közepes vállalkozásokról szó EK rendelet esetében is igaz. licencek. • a technológia-beszerzés költségei (az immateriális javak beruházása esetén). • az előállítás javulását vagy átcsoportosítását. • a gépek. épület). 18. A rendelet alkalmazásában beruházás alatt azt a tárgyi eszközökbe és az immateriális javakba történő következő beruházást kell érteni. 317 A Bizottság 1857/2006/EK-rendelete . (IV. vagy • egy meglévő létesítmény termékének vagy termelési folyamatának az alapvető megváltozását előidéző tevékenységgel függ össze. Olyan fizikai tárgyi eszközökbe történő beruházás. hogy a 800/2008/EK általános csoportmentességi rendelet vagy a 70/2001/EK csoportmentességi rendelet szabályai alkalmazandók. A kis. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. ha nem vásárolják meg.) Korm. • a szabadalmi jogok. felszerelések. • a szállítási ágazatban a vasúti járművek. akkor azt is tárgyi beruházásnak kell tekinteni. A közvetlen támogatás támogatástartalmát az EK-Szerződés 87.

„a” oszlop: Valamennyi. azaz a szinten tartást céljából történő beruházások nem kaphatnak támogatást.305 • a minőség javítását.adórendszeren kívüli (közvetlen) támogatás esetén: a támogatás igénybevételi jogának a kedvezményezettre ruházásának időpontja. szerinti kedvezmény [a „d”-„i” oszlopok] egy sorban jelölendő. kivéve a „j”-„k” oszlopok. mert ha ezek kitöltöttek. amelyet a támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző hónap utolsó napján érvényes. évben igénybe vett támogatás időpontját fel kell tüntetni.tv. úgy a „d”-„e”. . • a gépek. a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett devizaárfolyam. az oszlopok megnevezése sorban az adott lapon figyelembe vehető adórendszeren belüli (szja-törvény) jogcímet találja. A rendelet meghatározza. hogy az adórendszeren belül érvényesített állami támogatás mellett – a maximális támogatási intenzitás keretein belül – adórendszeren kívüli támogatás is nyújtható. 2010. Egy dátumhoz több adat is tartozhat. Az egyes sorok kitöltésénél meghatározó az igénybevétel napja szerinti tételes időrendi felsorolás. adórendszeren kívüli támogatások esetében a támogatásról szóló döntést tartalmazó okirat keltét (a támogatás megítélését) kell figyelembe venni. azaz a támogatásról szóló döntést tartalmazó okirat kelte (a támogatás megítélése). Az elszámolható költségek közé a következők tartoznak: • az ingatlanok építése. megszerzése vagy fejlesztése. A támogatások megszerzésének időpontja: . berendezések – ideértve a számítógépes szoftvereket is – vásárlása vagy lízingelése az adott eszköz piaci értékének erejéig. A 1053-13-08-01 – 08-03-as lapok kitöltése Minden lapon. – az adórendszeren belüli támogatások esetén: az adóbevallás benyújtásának a napját kell a de minimis támogatás megszerzési időpontjának tekinteni. • az olyan – nem építkezési célra szánt – föld vásárlása. A rendelet biztosítja. Az igénybevétel napjaként az szja-törvény szerinti kedvezményeknél az adóbevallás benyújtásának a napját. Így például a nem bővítést szolgáló beruházások. a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett devizaárfolyamon kell euróra átszámítani. Így az egy bevallási naphoz tartozó valamennyi szja . mely célok nem kaphatnak támogatást. a természeti környezet megóvását és minőségének javítását vagy • az állatjólét színvonalának javítását. amely a beruházás elszámolható költségének legfeljebb 10%-ába kerül. „f”-„g” és a „h”-„i” oszlopok üresen maradnak.az adórendszeren belüli támogatások esetén: az euróra történő átszámítás alapja az adóbevallással érintett üzleti év utolsó napján érvényes. A forintban megállapított támogatástartalom átszámítása euróra: – az adórendszeren kívüli (közvetlen) támogatás esetén: a forintérték az adott támogatás megítélése adóévében érvényes referencia rátával számított jelenértéken meghatározott összeg. . míg a közvetlen. azaz egy sorban több oszlop adata is kitöltött lehet.

Tekintettel a gördülő módszer alkalmazására. Ne felejtse el. az azt meghaladó rész után 19 % adómértékkel kell meghatározni. július 1-je előtti időszakának és az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. június 30-a utáni időszakának naptári napjai szerint történő arányos megosztásával – a) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010.306 Ezt a táblát tehát abban az esetben kell kitöltenie. évben kapott. és a 2008. és euróban a „b” oszlopban kell szerepeltetni. évi (0853-13-08-01) és/vagy a 2009. „d” és „e” oszlopok: Az oszlop-párban (euró/Ft) az szja-törvény szerinti. június 30-a utáni időszakának naptári napjai szerint történő arányos megosztásával – a) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. évi vállalkozói bevételt csökkentő tételek együttes összegének támogatástartalmát kell szerepeltetni. b) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. július 1-je előtti időszakára jutó összeg 19%-a. évben érvényesít támogatás(oka)t. § (10) bekezdése szerinte sávos adófizetést. valamint az adórendszer keretében igénybe vett támogatások összege egy sorban (egymás mellett) nem szerepeltethető. évről benyújtott bevallásban nem szereplő – összegeit egyenként. § (10) bekezdése szerinti sávos adószámítást . a támogatás igénybevételének időpontja szerint. a „d” oszlopban az előzőekben leírtak szerint kiszámított az euróban meghatározott összeget kell feltüntetni. a 2008. július 1-je előtti időszakának és az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. Az „e” oszlopban forintban. „b” és „c” oszlopok: A 2010. „f” és „g” oszlopok: . július 1-je előtti időszakára jutó összegből az 50 millió forintot b) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. külön-külön sorokban a „c” oszlopban forintban. ha 2010. ha a kettő igénybevételének a napja egybeesik. az igénybevétel napjaként mindig a bevallás benyújtásának a napját kell megjelölni az „a” oszlopban. adóév első félévére vonatkozóan alkalmazza az szja-törvény 49/B. A vállalkozói bevételt csökkentő kedvezmények alapján a csekély összegű (de minimis) támogatás adóévi összegét . és/vagy 2009. Ha 2010. kivéve azt a véletlenszerű esetet. adórendszeren kívüli támogatások – a jelen bevallás benyújtásának napjáig megítélt. június 30-a utáni időszakára jutó összegből a 250 millió forintot meg nem haladó rész 10 %-a. igénybe vett. június 30-a utáni időszakára jutó összegből a 250 millió forintot meg nem haladó rész után 10 %.az adóévben érvényesített összes kedvezmény az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. 2010.ha nem választja 2010. évi bevallása (0953-13-08-01) adatait vegye figyelembe a 2010. a vállalkozói bevételt csökkentő kedvezmények alapján a csekély összegű (de minimis) támogatás adóévi összegét – az adóévben érvényesített összes kedvezmény az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. évben érvényesíthető támogatás összegének kiszámításánál! Az adórendszeren kívüli. közvetlen. az azt meghaladó rész 19 %-a. első félévére vonatkozóan az szja-törvény 49/B. azaz a bevallás benyújtásának a napján kap az adózó adórendszeren kívüli támogatást is.

A meghatározott támogatástartalmat. aki az Szja . adóévről benyújtott bevallásban a 2010. számú melléklete szerint a 2010. adóévről benyújtott bevallásban az új tárgyi eszköznek a beszerzése adóévében 100%-os értékcsökkenésként figyelembe vett bekerülési érték 1%-át. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó 2010. melléklet 1997. évi LXXX. és az euróban meghatározott összegét az „f” oszlopban kell szerepeltetni. Ennek összegét az i) oszlopban forintban. feltétlenül olvassa el az útmutató 11. – Az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége: az egyéni vállalkozói nyilvántartásba való bejegyzés napjától az egyéni vállalkozói nyilvántartásból való törlés napjáig. ha az szjatörvény 11. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és magánynyugdíjra jogosultakról. a 2010. továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy. 08-02-es lapon pb. § (10) bekezdése alapján élni kíván a kedvezménnyel. és euróban a „h” oszlopban kell megadni. számú mellékletének II/2. 13. pontjánál leírtakat! Fontos! Ha az szja-törvény 49/B. a 08-03-as lapon a p) pontja szerinti összeg megnevezésű oszlop-párban (euró/Ft) kell szerepeltetetni a hivatkozott törvényhely alapján. a) pontja szerint de minimisként veszik számba a 08-01-es lapot töltse ki. illetve jármű esetén 3%-át. Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség fennállását nem befolyásolja. az adott lapnak megfelelően. aki a vállalkozói tevékenységét saját jogú nyugdíjasként319 folytatja. (euró/forint) az az adózó tüntessen fel adatot. 318 319 Szja-tv. december 31. § f) pont . „h” és „i” oszlopok: Az szja-törvény 11. Akik e jogcímen a kedvezményt a kis és közepes vállalkozások támogatásáról szóló egyezményben foglaltakkal összhangban veszik figyelembe. hogy a vállalkozónak van-e vállalkozói kivétje. (a 08-01-es lapon a pa. adóév első félévére vonatkozóan 10/19%-os adófizetés választása esetén – a kedvezményes kulcs (a vállalkozói adóalapból 50 millió Ft-ig a 10%-os adókulcs) alkalmazása következtében kieső 9 százalék adó összegét (amely legfeljebb 3 millió Ft lehet). a 08-02-es lapon. sz. úgy figyeljen arra. akik a mezőgazdasági kis és közepes vállalkozások támogatásáról szóló egyezményben foglaltakkal összhangban veszik figyelembe a 08-03-as lapon töltsék ki ezt az oszloppárt. sz. aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. A KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓNAK MINŐSÜLŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓT TERHELŐ JÁRULÉK Kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül az az egyéni vállalkozó. „j” és „k” oszlopok: Az szja-törvény 49/B. illetve átalányadózóként elért bevétele.307 Az szja-törvény szerinti kisvállalkozások adókedvezményének összege oszlop-párban. Az adókedvezmény(ek) összegét a „g” oszlopban forintban. után kötötték) igénybe vette a támogatásnak minősülő kis és közepes vállalkozások adókedvezményét. adóévről benyújtott bevallásban (amennyiben a szerződést 2003. Mielőtt kitöltené ezt az oszlopot. január 1-jétől havi 4 950 forint (napi 165 forint) összegű egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett. valamint e szolgáltatások fedezetéről (Tbj) 4. hogy a kisvállalkozások adókedvezményét318 nem érvényesítheti! 19. § (10) bekezdése szerinti összeg megnevezésű oszlop-párban szerepeltesse – a 2010. mellékletének II/2.törvény 13.

csak 9. december 31-ét követően saját jogú nyugdíjas egyéni vállalkozóként kiegészítő tevékenysége 365 napja után.nem eva alany . A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó nem köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni azon időtartamra. egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel321. − közjegyző. 2006. § (1) bekezdés . Tbj. § (1) bekezdés 325 Tbj. közjegyzőként – kamarai tagságát szünetelteti. 10.5 százalékával meg kell emelni324. 19. § (2). 2. § (1) bekezdés 326 Tbj. az általa ezen időszakban fizetendő nyugdíjjárulék alapja havi átlagos összegének 0. illetve az átalányban megállapított jövedelem összege. C) b) pont 324 1997. 37/A. 37.5%) Ebben a sorban a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak a járulékalapot képező jövedelme után fizetendő 9. § (1) bekezdés Tbj. egyéni szabadalmi ügyvivő esetében a kamarai tagság kezdete napjától annak megszűnése napjáig. vagy – ügyvédként. Az egyéni vállalkozót az egészségügyi szolgáltatási járulék mellett a 9. 37. európai közösségi jogász esetében a nyilvántartásba vétele napjától annak törlése napjáig. § (4) bekezdés 327 Tbj. A nyugdíjjárulék alapja a vállalkozói kivét. A 1053-as bevallás 14-es lapján a nyugdíjjárulék kötelezettség havi bontásban történő bevallása kizárólag az esetleges nyugdíjemeléshez szükséges adatszolgáltatás érdekében történik. § (2) bekezdés b) pontja 323 Art. A 320 321 322 Tbj. A szünetelés időtartama alatt nem köteles nyugdíjjárulék fizetésére.5% nyugdíjjárulékot fizet322. sor: Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege Ebben a sorban az egészségügyi szolgáltatási járulék összegét (2010. Határidők 5. A saját jogú nyugellátásban részesülő személy nyugellátását kérelemre minden. § Tbj. 19. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról (Tny. önálló bírósági végrehajtó esetén e szolgálat kezdete napjától annak megszűnése napjáig tart320. A kiegészítő tevékenységet folytató . A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó magán-nyugdíjpénztári tagsága esetén tagdíjat nem. napi 165 forint)326 kell szerepeltetni. A 1053-14-es lap kitöltése325 555. szabadalmi ügyvivőként. gyermekgondozási segélyben részesül. évi LXXXI. Számlaszám: 10032000-06056229 NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla 556.egyéni vállalkozó az egészségügyi szolgáltatási járulékot és a nyugdíjjárulékot negyedévente. napjáig fizeti meg323. a negyedévet követő hó 12. sor: A nyugdíjjárulék összege (9. évben havi 4 950 forint.) 22/A. 557. 37. amely alatt keresőképtelen. sz.308 − ügyvéd. melléklet I. fogvatartott. átalányadózó esetén az átalányban megállapított jövedelem327.5%-os mértékű nyugdíjjárulékot kell feltüntetnie.5%-os nyugdíjjárulék megfizetésének kötelezettsége is terheli. sor: A nyugdíjjárulék alapja A nyugdíjjárulék alapja az e tevékenységből származó vállalkozói kivét. (4) bekezdések. § (3) bekezdés. 19.

Figyelem! A nyilatkozat minden rovatát ki kell tölteni! Amennyiben az érték nulla. Ebben az esetben a 1053-13-01-es lapon a 409. adóéveivel összefüggésben töltendő ki. A Nyilatkozatot az általános részben leírtak szerint. § (2) bekezdés Szja-törvény 11. sz. pont .0 6. akkor a „0”-át is be kell írni. melléklet II/3. § (8) BEKEZDÉS BA) PONTJA SZERINTI BEVALLÁST KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT A 1053-15-os lap kitöltése Ezt a Nyilatkozatot köteles a bevallásához mellékelni az egyéni vállalkozó abban az esetben. 91/A. Melléklet az egyéni vállalkozók 1053-as bevallási útmutatójához A leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazásuk szabályai329 a) Épületek Az épület jellege Hosszú élettartamú szerkezetből Közepes élettartamú szerkezetből Rövid élettartamú szerkezetből Évi leírási kulcs % 2. ugyanakkor fontos. alá kell írnia. sor kitöltésekor. úgy „2”-est kell az arra szolgáló négyzetbe beírni. legfeljebb azonban a járulékfizetési felső határ összege után kell megfizetni. 4. A Nyilatkozat 1-27. Az adatokat az egyéni vállalkozó adott adóévi nyilvántartásai felhasználásával kell kitölteni.328 Számlaszám: 10032000-06056236 Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek számla 558. AZ SZJA TV. 49/B. ha 2010-ben év közben változott a Tbj. de az Art. § (8) bekezdésében foglaltak alapján jövedelem-(nyereség)-minimumot kellett számítania. hogy az adatok ezer Ft-ra kerekítve szerepelnek a Nyilatkozatban. Az 1. és 2009.309 nyugdíjjárulékot a járulékalapul szolgáló jövedelem. sorban a 6-os kód választásával ezt a szándékát jelölte. 49/B. ha az Szja tv. § b) pontja szerinti (egyéni vállalkozói) jogállása. illetőleg a 2008.0 A felsorolt csoportokon belül az épületek műszaki ismérvek szerinti besorolása: Csoport megnevezése Felmenő (függőleges) teherhordó szerkezet Kitöltő (nem teherhordó) szerkezet Vízszintes teherhordó szerkezet* 328 329 Tbj. sorainak megfelelő adattartalom az egyéni vállalkozó 2010. úgy „1”-est. ha a feltett kérdésre a válasz igen. 24. sor: A kiegészítő tevékenység folytatásának kezdő időpontja E sor „b” oszlopában tüntesse fel a kiegészítő tevékenységének kezdő időpontját akkor. ha a válasz nem. § (1) bekezdése alapján nem a jövedelem-(nyereség)minimumot választotta a vállalkozói személyi jövedelemadó alapjának. évével.0 3.

könnyű acélfödém.0 Vízi építmények 2.0 Egyéb vasúti építmények (elővárosi vasutak. öntött Előregyártott és monolit tégla-. tufa. b) Építmények Építménycsoportok Évi leírási kulcs % Ipari építmények 2. termálkút 10. forró víz. égetett Tégla. bauxitbeton födém. Az épületbe beépített technológiai gépek és berendezések. a gépeknél.0 .0 Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás 6. vasbeton acéltartók közötti acélszerkezet üvegbeton és profilüveg kitöltő elem.0 Hulladéktároló 20. ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is 8. egyesített acél blokk szerkezet.310 Hosszú élettartamú szerkezet Beton-és vasbeton.) 7. kohósalak és falazat. panel. illetve vezetékeknél megadott leírási kulcsok alapján kell megállapítani.0 Hulladékhasznosító létesítmény 15. műanyag és Fagerendás (borított és szerkezet fémszerkezet.0 Kizárólag film. ideértve az iparvágányokat is 4. valamint boltozott födém Közepes élettartamú Könnyűacél és egyéb Azbeszt. mátrai szerkezet.0 Közforgalmi vasutak és kiegészítő építményei. ideiglenes téglafalazat *(közbenső és tetőfödém.és földgázvezetékek.és termálvízvezeték. illetve egyesített teherhordó térelhatároló tetőszerkezet) Az épület jellegét a három ismérv közül a rövidebb élettartamot jelentő alapján kell meghatározni.és salakill. blokk.0 Mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozónál a bekötő és üzemi út 5. fémlemez. Az épületgépészet körébe tartozó gépek és berendezések értékcsökkenését az épülettől elkülönülve is el lehet számolni. minden más vezeték 3. közúti villamosvasutak.0 Minden egyéb építmény (kivéve a hulladékhasznosító létesítményt) 2. gázszilikát egyéb függőfal sűrűgerendás).0 Közúti villamosvasúti és trolibusz munkavezetékek 25.0 Mezőgazdasági építmények 3. földgáz távvezeték.0 Melioráció 10. lemezkeretbe Szerfás tapasztott és egyéb szerkezet deszkaszerkezet. kő-.0 Hidak 4. gázvezetékek 6. vályogfal kitöltő elemekkel szigetelt alapokon Rövid élettartamú Szerfás és Deszkafal. sajtolt lapfal egyszerű falfödém vályogvert faszerkezet. az ezeket kiszolgáló vezetékek leírását az épülettől függetlenül.0 ebből: önálló támrendszer 15.0 Gőz-.0 Elektromos vezetékek. fűrészelt tetőszerkezet könnyű faszerkezet.és videogyártást szolgáló építmény 15. szerkezet. metróvasúti pálya stb.0 Alagutak és földalatti építmények (a bányászati építmények kivételével) 1.0 Kőolaj.0 Egyéb.

8537 vtsz. naspolya.0 5. talajjavítás legalább 6 éves tartamhatással.-alszámok. építmény. 9009 vtsz. 8530.-okból a fluidágyas szénportüzelésű berendezések. köszméte. – a HR 8471.-alszámok. c) Ültetvények Ültetvénycsoportok Alma. körte.-alszám. fűztelep Spárga. -feldolgozó. továbbá a HR 9018-9022 vtsz. berendezések. berendezések. – a HR 84. málna. 9024-9032 vtsz. nem belterületen végrehajtott. szeder Dió. Melioráció: szántó. gyümölcsanyatelep. gyep és erdőművelési ágú. 8403. 9014-9017. ribiszke. komló. szilva. valamint a területrendezés építménye. a termőföld mezőgazdasági célú hasznosítását szolgáló.-okból a szennyező anyag leválasztását. meggy.-ok.0 4. .-alszám. szőlő. berendezések. – a HR 9012. 8711 vtsz-ok. – a HR 8469.-okból az átviteltechnikai. felszerelések. dc) 14. kajszi. cseresznye.0 10.0 d) Gépek. valamint a 8514 vtsz. – a HR 8419 20 00 00 vtsz. mogyoró Őszibarack. 8416. -hatástalanító és -hasznosító berendezések.5 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – Minden egyéb – a da)-db) pontban fel nem sorolt – tárgyi eszköz.-alszámok.-okból az irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek.311 Hulladéktároló: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő tárolásra. – a HR 8402. – a HR 8419 11 00 00. járművek da) 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8456-8465. árucsoportból az ipari robotok. kert. – a HR 8421 21 vtsz. Hulladékhasznosító létesítmény: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő hasznosítás céljára szolgáló épület. birs.-alszám.0 15. valamint a HR 8443 5100 00 vtsz. 8417 vtsz. mandula. 8421 vtsz.-okból az orvosi gyógyászati laboratóriumi eszközök. és 85.-okból a programvezérlésű. vízháztartás-szabályozó építmény. építmény.-ból a hulladékmegsemmisítő. gesztenye Egyéb ültetvény Évi leírási kulcs% 6. – a HR 8419. – a HR 8417 80 10 00 vtsz. szűrését szolgáló berendezések. valamint a HR 8702-8705. 8479 vtsz. ide nem értve a földterületet. valamint a mezőgazdasági és erdőgazdasági nedves melléktermékek elégetésével üzemelő hőfejlesztő berendezések. 8541 40 90 00 vtsz. a hulladéktároló létesítése miatt igénybe vett földterületre értékcsökkenési leírást a hulladéktárolóval azonos leírási kulccsal kell számolni. ártalmatlanításra szolgáló épület. 8470. – a HR 8421 31 és a 8421 39 vtsz. számvezérlésű gépek. szőlő. gyümölcsös. 8472. db) 20 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8701 vtsz-ból a járművek. valamint a HR 8710. szőlőanyatelep. az ipari különleges vizsgálóműszerek és a komplex elven működő különleges mérő és vizsgáló berendezések.

és ezen termékek értékesítése. a tartás során leválasztható terméket (szaporulatot. a tojástermelés első napja). – tenyészállat.312 e) Kortárs képzőművészeti alkotások A kortárs képzőművészeti alkotást 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet leírni.) Az üzembe helyezés napja tenyészállatok esetében nőivarú állatnál az a nap. A tenyészállat fogalmának meghatározásánál azonos módon kell eljárni az egyedi megjelölésű tenyészállat és a tenyész állomány esetén.) napjáig lehet elszámolni. amelyekben azt vállalkozói tevékenységéhez várhatóan használni fogja: – koncesszió keretében megvalósult tárgyi eszköz. őszibarack. Értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés napjától a kiselejtezés vagy elidegenítés (apportálás stb. – 1500 m2-t. hímivarúnál az első termékenyítés. – az ipari park közműnek minősülő (út. szilva. – a közúti személyszállításhoz használt autóbusz. A tenyészállatok körébe tartoznak azok az álltatok. helyhez kötötten a termesztés alapját képezik és egybefüggő területük eléri vagy meghaladja – szőlőültetvény esetén az 500 m2-t. illetve a tárgyi eszközök nyilvántartásában is fel kell jegyezni. rikő. vagy kísérleti fejlesztéshez használt tárgyi eszköz. ha az üzembe helyezés vagy az elidegenítés az adóévben évközben valósult meg. lovagoltatás) hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését. vagy az egyéb (igateljesítmény. ha a gyümölcsfa alma. vagy az első spermalevétel napja. ha a gyümölcsbokor málna. víz. akkor az értékcsökkenési leírás összegét napi időarányosítással kell kiszámolni. gesztenye. – a kizárólag alapkutatáshoz. őrzési feladat. Az üzembe helyezés napja a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatba vételének napja. más leválasztható terméket) termelnek. Értékcsökkenési leírás alá vonható a tenyészállatok beszerzésére fordított kiadás is. mogyoró. amikor az első szaporulata megszületett. amikor az ültetvény termőre fordul. cseresznye. A csak a termékéért tartott állatoknál az üzembe helyezés napja a terméknyerés időpontjának kezdő napja (pl. . bodza. alkalmazott kutatáshoz. ribiszke. Az előzőekben felsorolt tárgyi eszközök esetében az elszámolási időszakot és az értékcsökkenési leírásként évenként elszámolható összeget (vagy meghatározásának módszerét) az eszköz használatbavétele időpontjában kell meghatározni és az egyedi részletező nyilvántartásban rögzíteni. amelyek a tenyésztés. körte. birs. (Nem egyedi megjelölésű pl. Abban az esetben. meggy. energiaellátás. hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási (őstermelői) tevékenységet. mandula. függetlenül attól.és csatornaellátás. Ezt az időpontot a beruházási és felújítási költség nyilvántartásban. szeder. kajszibarack. egy tenyésztésbe nem állított tojástermelő baromfiállomány. egres. – gyümölcsös ültetvény esetében az 500 m2-t. Az alábbiakban felsorolt tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának meghatározása érdekében az eszközök beruházási költségét azokra az évekre kell felosztani. Ültetvények esetében az üzembe helyezés napja az a nap. Ültetvénynek az olyan építmény minősül. távközlés célját szolgáló) tárgyi eszköze. amelynek eredményeként a telepített növények legalább egy évnél hosszabb ideig talajhoz. dió.

A le nem vonható áfa az értékcsökkenési leírás alapjába beszámít. a hitel igénybevételével kapcsolatos kiadások. üzembe helyezési. az üzembe helyezés napjáig felmerült kamat. pontjában felsorolt állatok körébe tartozik. vagy a megállapodás az. akkor a telek beszerzési költségét el kell különíteni. elidegenítés esetén az értékcsökkenési leírás időarányosan számolható el. az adók – az áfa kivételével –. ha az állat a Szja tv. május 11-én üzembe helyezett jármű beszerzési ára 3 500 000 Ft volt. A felújítási költség akkor képezi az értékcsökkenési leírás alapját. Beruházási költségnek a tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében. Épület.) a beszerzési ár részét képezi. a bizományi díj. a beruházási és felújítási költségnyilvántartásban feltüntetett kiadás minősül. a képzőművészeti alkotás (kortárs képzőművészeti alkotás kivételével) beszerzési ára/előállítási költsége után. biztosítás díja stb. telek és a melioráció kivételével nem számolható el értékcsökkenési leírás a földterület. Példa: 2010. amely bizonylatként ismerhető el. 5. számú mellékletének II/A. Ez utóbbi esetben az értékcsökkenési leírás módosított alapját és a módosítás időpontját a tárgyi eszköznyilvántartásban is fel kell jegyezni. számú mellékletében megjelölt adattartalommal. Az értékcsökkenési leírás alapjának számbavétele során a vonatkozó számlában (okmányban) szereplő és levonható áfa összegét figyelmen kívül kell hagyni. Amennyiben a tárgyi eszközhöz telek is tartozik. építmény beszerzési árának a szerződésben megjelölt összeg számít. – a jármű esetében az éves leírási kulcs (20 %) alkalmazásával a teljes adóévre elszámolható összeg: 3 500 000 x 0. az üzembe helyezés napjáig felmerült. hogy azt a felmerülés évében költségként számolja el. a vám. szerelési. valamint a tenyészállattal kapcsolatosan a tenyésztésbe állításig felmerült anyagkiadás és a mások által végzett munka igazolt összege tekintetében választhatja azt is. Az értékcsökkenési leírás alapja a beruházási költség az üzembe helyezésig felmerült kiadások nyilvántartásba vétele alapján. az illeték. alapozási. ha azt nem számolta el egy összegben tárgyévi költségként. . A számlaadásra nem kötelezett (kompenzációs felárat választó) mezőgazdasági őstermelőtől történő tenyészállat vagy tenyészállat alapanyag vásárlása esetén az adásvételi szerződés. 6. valamint a beszerzéssel összefüggő közvetítői kiadások. között) 235 nap – költségként figyelembe vehető: (700 000 x 235): 365 = 450 685 Ft.) A tenyészállat bekerülési értéke mezőgazdasági őstermelő esetében akkor szolgálhat az értékcsökkenési leírás alapjául. a telkesítés. saját előállítás esetén pedig az anyagköltséget és a mások által végzett munka számlával (számlákkal) igazolt összegét kell tekinteni. a telek.20 = 700 000 Ft – az időarányos elszámolás miatt figyelembe vehető napok száma (2010. – 2010. A tárgyi eszköz beszerzéséhez egyedileg kapcsolódó járulékos kiadás (szállítási. május 11.313 A tenyészállat beszerzési ára. a hulladéktárolásra igénybe vett földterület. az erdő. Évközi beszerzés. A bányaművelésre. december 31. (Ilyen esetben a vásárlásra fordított összeg hitelt érdemlő bizonyítása az eladó mezőgazdasági őstermelői igazolványában lévő értékesítési betétlap bejegyzése alapján is elismerhető. Az értékcsökkenési leírás összegének megállapításához a tárgyi eszközökről nyilvántartást kell vezetni az Szja-tv. költségként elismert és igazolt. Ezen belül beruházási költségnek a tárgyi eszközök esetében a beszerzési árat.

A 2009. a kifizetés évében költségként elszámolható. ha a beruházás a bérlő tulajdonába is kerül.314 Ha a tárgyi eszköz értékcsökkenési leírásának elszámolását már 1997. rendeltetésének megváltoztatásával. február 01-jétől hatályos rendelkezések szerint kizárólag üzleti célt szolgáló személygépkocsinak a személygépkocsi-bérbeadó. A HR 8471 vtsz. átalakításával. függetlenül a vételár kiegyenlítésének módjától. a bekerülési érték nagyságától függetlenül. valamint a kísérleti fejlesztés aktivált értékére – értékhatártól függetlenül – 50 %. továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása. december 31. Évközi üzembe helyezés esetén az időarányosítást ebben az esetben is alkalmazni kell. december 31-ét követően részletfizetéssel (ideértve az 1996. év előtt kezdte meg. Ez azt jelenti. de választható az értékcsökkenési leírás alapjának növelése is. valamint a 33%-os norma alá besorolt tárgyi eszközök esetében választható. hogy a leírási évek száma két adóév és a leírás mértéke 50-50%.5)= 87 500 Ft/év vehető figyelembe. Bérelt ingatlanon végzett felújítás.és videogyártást szolgáló gépek és berendezések esetében szintén 50 %értékcsökkenési leírás érvényesíthető. A részletfizetéshez kapcsolódó kamat az üzembe helyezés időpontjától nem része a beszerzési árnak. Tárgyi eszközök 1996. hogy csak e tevékenységekhez használt személygépkocsik beszerzési ára számolható el értékcsökkenési leírás (évi 20%) keretében. akkor 2010-ben és 2010-ben értékcsökkenési leírás címén. Ha 2010. Ezen tárgyi eszközök évközi üzembe helyezése esetén az időarányosítást nem kell alkalmazni. december 31-ét követően kötött lízingszerződést is) történő vásárlása esetén (ha a szerződés szerint az utolsó részlet törlesztésével. számú melléklet 1998. napján hatályos rendelkezéseiben meghatározott leírási kulcsokat. pontossága) helyreállítását szolgáló. vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozónál a tevékenység tárgyát. A 200 000 Ft egyedi beszerzési. átalakítás költségét annak felmerülése évében lehet elszámolni a költségek között. március 7-én történt az üzembe helyezés és a tárgyi eszköz beszerzési ára 175 000 Ft. felújítással kapcsolatosan felmerült kiadás (felújítási költség) a felmerülés évében költségként elszámolható. alá tartozó általános rendeltetésű számítástechnikai gépre.5 %-os norma alá besorolt és korábban még használatba nem vett tárgyi eszközökre. . amennyiben azt a vállalkozó más célra nem használja és üzleti nyilvántartása ezt egyértelműen alátámasztja. berendezésre. A kizárólag film. Az egyéni vállalkozó az 1998. vagy azt követően egy meghatározott időtartamon belül tulajdonossá válik) a beszerzési ár egészére alkalmazható az értékcsökkenési leírás. december 31-ig üzembe helyezett tárgyi eszközeire vonatkozóan változatlanul alkalmazhatja a 11. A bérelt ingatlanon végzett beruházást akkor lehet értékcsökkentési leírás alá vonni. (175 000 x 0. előállítási értéket meg nem haladó.értékcsökkenési leírás érvényesíthető. akkor annak elszámolását a megkezdett módszerrel folytatni kell a teljes elszámolásig. az élettartam növelésével kapcsolatban felmerült kiadás. a 33 vagy a 14. A tárgyi eszköz bővítésével. a szellemi termékre. illetve eszközét képező személygépkocsi minősül.

azaz a 3 188 000 Ft-ot meghaladja ugyan. január hónapra még a 2009. sor) 3 587 000 Ft. amelyet járulékfizetési kötelezettség terhel. Járulékalapként figyelembe vehető összeg minimuma havonta a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összege. A jogosultsági határt (3 188 000 Ft-ot) a 28.a személygépkocsi értéke alapján . A minimálbér kétszereséhez kötött járulékfizetési alsó határt (minimum járulékalap) 2010. Példatár Az adójóváírás számítása.315 Minden más esetben a használatbavétel évében csak egy ízben . január 01-től felváltja a tevékenységre jellemző kereset. A jogosultsági hónapok száma 2.tv. 5. 330 Szja. a 1053-B lap 32. hogy adójóváírást adózó nem érvényesíthet. amelynek alkotója a vásárlás évének első naptári napján élt. A tárgyi eszköz üzembe helyezésének időpontjában elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni az értékcsökkenési leírás alá vonható tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése vagy előállítása érdekében teljesített beruházási kiadásnak megfelelően a fejlesztési tartaléknyilvántartásból kivezetett összeget. Az egyéni vállalkozói igazolvány csak őstermelői tevékenységet tartalmaz. Kortárs képzőművészeti alkotásnak – a költségként való elszámolása szempontjából – azt az alkotást lehet tekinteni. Más jövedelme nem volt. Példák az egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítására az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező családi gazdálkodó esetében Amennyiben a családi gazdálkodó egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatja tevékenységét. sora 1. amennyit egyéni vállalkozóként járulékalapként figyelembe vett. 1. Erre az időre az adóalap kiegészítéssel növelt táppénz összege 95 000 Ft. A kortárs művészeti alkotást 5 év vagy annál hosszabb idő alatt lehet leírni. mivel a bér 17%-a nem éri el a 2 hónapra levonható legfeljebb (2 x 15 100=) 30 200 Ft-ot. sor jövedelme (95 000+3 192 000+300 000=3 587 000) meghaladja. A vállalkozói kivét és az arra tekintettel megállapított adóalap-kiegészítés együttes összege 3 192 000 Ft.az éves bevétel 1 %-a. vagyis 16 150 Ft lenne. melléklet III. és az összes bevallás alá eső jövedelme (28. olyan jövedelemként kell figyelembe venni. 11. mivel két hónapra illette meg a bérjövedelemnek minősülő táppénz. Június 23-tól július 4-ig beteg volt. a piaci viszonyoknak megfelelő díjazást. ennek megfelelően vállalkozóként eltérő összeget jelenthet. amely 73 500 forint. ami a természetes személy főtevékenységére jellemző. 2010. de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának 10 %-a vehető figyelembe átalányamortizáció330 címén. A számított adóból levonható összeg a 95 000 Ft 17%-a. az őstermelői tevékenysége tekintetében a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. Kiss József 2010-ben egyéni vállalkozó volt egész évben. a vállalkozói osztalékalap pedig 300 000 Ft volt. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapjának meghatározásakor az elszámolt bevételéből annyi összeget. így a 3 587 000 és a 3 188 000 Ft különbözete (399 000 Ft) 12%-ával (47 880 Ft-tal) csökkentenie kell az adójóváírás összegét. sz. de a táppénz után az adójóváírást csökkentett összegben érvényesítheti. december hónapban érvényes 71 500 forint összegű minimálbérrel kell számolni. pont . A táppénz bérjövedelemnek minősül. Ez azonban az jelenti.

így a továbbiakban a részletes vagyonleltárban is kimutatott nettó értéket lehet értékcsökkenési leírás keretében elszámolni a teljes beszerzési ár (800 000 Ft) alapulvételével azzal. Az értékcsökkenési leírás [(800 000 x 0. akkor 15 000 km üzleti célból megtett út költségét számolhatja el az egyéni vállalkozásból származó bevételével szemben.145)= 116 000 Ft] időarányos részét az evás időszakra elszámoltnak kell tekinteni. közötti időszakra is időarányosan lehet elszámolni a leírás összegét. Az egyéni vállalkozásból származó jövedelem/veszteség kiszámítása a 1053-13-as lapok kitöltése 438. szeptember 30-áig az eva hatálya alá tartozott. mely a példa szerint (116 000 : 365 x 92)= 32 417 Ft. és december 31. 2010. január hóra 71 500 forint. akkor az átalányadó alkalmazására. Ha az egyéni vállalkozó útnyilvántartás alapján a saját tulajdonában lévő személygépkocsi hivatali (üzleti) célú használatára tekintettel költséget számol el. ennek összege (116 000 : 365 x 263)= 83 583 Ft. sor: Az átalány szerint adózó bevétel Példa: – a 2010. január 11-én üzembe helyezett tárgyi eszköz (berendezés) beszerzési ára 800 000 Ft volt. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata az átalányadózás választásáról Ha az egyéni vállalkozásból származó bevétele 2010-ben 14 500 000 forint volt és 1 millió forint egységes területalapú/földalapú támogatást kapott. jövedelem/veszteség levezetése. február 1-jétől havi 73 500 forint (évi 880 000 forint). október 1. Járművek költségelszámolása Amennyiben az egész futásteljesítmény hivatali (üzleti) célú használatra 25 000 km volt és a munkaviszony mellett egyéni vállalkozói tevékenységet is folytató adózó munkáltatója a kiküldetési rendelvény alapján és munkába járás címén 10 000 km után fizetett költségtérítést. évben folyósított és bevételek között is figyelembevett területalapú támogatás összege („b” oszlop adata) 800 000 Ft .316 A példában – bejelentés alapján – a minimálbér összegét tekintjük járulékalapnak: Az őstermelői jövedelem havi összege 40 000 forint (évi 480 000 forint). Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nem keletkezik. évben a vállalkozás bevétele a területalapú támogatás nélkül 14 600 000 Ft – 2010. tehát nem éri el a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összegét. választására való jogosultsága a bevételi értékhatár szempontjából megmaradt (408. 491. a 1053-13-as lapok kitöltése Az egyéni vállalkozó nyilatkozatai I. 1053-13-01-es lap III. sor). A járulékalap 2010. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapja az őstermelői jövedelem. hogy a példabeli esetben 2010. Az egyéni vállalkozók nyilatkozatai. akkor cégautóadó fizetésére kötelezett. sor: Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 2010. január 10-én vásárolt és 2010. amit csökkenteni kell a járulékalapot képező jövedelem összegével (480 000 – 880 000 forint). Adózó 2010.

Nemzeti Adó. vagy elmaradása miatt a munkáltató nem vette figyelembe. teljes adattartalommal kell megismételni! Például a 1053-02-es lap módosulása miatt nem elegendő az önellenőrzési lap és a 1053-02-es lap helyes adatokkal történő kitöltése.317 2010.200 Ft. A jövedelem 15.823. ezért az önellenőrzést a bevallás helyes adataival kitöltve.000 Ft bevételt figyelembe véve 6. ha bármely ok folytán helyesbített 10M29-est kap és már nem áll az elszámolást kiállító munkáltatóval munkaviszonyban. járulékalap. vagyis az adóalap. a járulékalap illetve az adó. ha az adózói javítás (helyesbítés) összességében nem eredményezi az adóalap. melyet a 13. a járulék összege változik. évi XCII. a 1053E számú bevallás és a 10M29 (munkáltatói adómegállapítás) önellenőrzésének eredményeként mutatkozó különbözet bevallására szolgálnak. amely kötelezettség változást eredményez. vonatkozó adatokat is fel kell tüntetni a bevallás megfelelő lapjain akkor is. a jövedelmekre/kedvezményekre stb. ha a munkáltatói adómegállapításra nyilatkozatot jogszerűen nem tehetett volna. az önellenőrzésre vonatkozó lapokat ne 331 332 2003. kérjük.400. § (6) bekezdés . Ebben az esetben az önellenőrzéssel érintett bevallás típusát jelölje a főlapon. Abban az esetben. az adózó 40%-os költséghányadot alkalmazhat. azaz a bevallott és később helyesbített adókötelezettség változása különbözetének előjelhelyes összege nulla. azaz 7. Fontos! Az önellenőrzés lényege a teljes adatcsere. illetve. esetében az átalányadózás feltételéül rendelt bevételi értékhatár a 15 400 000 Ft. Ezt a tényt a 16-01-es és 16-02-es lapok (O) blokkjában X-szel kell jelölnie! Önellenőrzésnek csak az az adózói javítás (helyesbítés) minősül.000 Ft. § Art. a csökkentett adattartalmú 1053-as. az erre szolgáló helyen. A munkáltatói adómegállapítás (10M29) abban az esetben 332 önellenőrizhető. sor”a” oszlopában kell szerepeltetni.és Vámhivatal ÖNELLENŐRZÉS331 Ezek a lapok a 1053-as. vagy az adókedvezményre jogosító igazolást a késedelmes benyújtása. évi bevétel összesen („c” oszlop adata) 15 400 000 Ft A példabeli adózó átalányadózására való jogosultsága nem szűnik meg. 49. járulék változását. adó. ha abban változás nem történt. Továbbá ezt az összeget kell a 27% adóalap-növelő összeggel kiegészítve a 13. Az átalány szerint megállapított jövedelem meghatározására.160.) 49-51. sor „d” oszlopába beírni. törvény (Art.

mely szerint a . sor (adójóváírás) 181 200 33. helyesbítésnek minősül. az erre szolgáló helyre írja be az önellenőrzéssel érintett bevallás számát! Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez. és „Az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa” mezőt üresen hagyni! Mi minősül önellenőrzésnek? Példa: A magánszemély a 1053-as bevallás benyújtását követően kapta meg a kifizetőtől az igazolást a vállalkozásból kivont jövedelméről. A bevallásban a 2 000 000 forint munkaviszonyból származó adóalapkiegészítéssel számított bérjövedelem szerepel. Ha nem kíván más adónemre átvezetést kérni. adóévre 1053-as bevallást nyújtott be. sor (a nyugdíjra eső adó) 61. Mi minősül adózói javításnak (helyesbítésnek)? Példa: A magánszemély a 2010. a 170-es lap útmutatójában leírtak szerint kitöltött sor „h” oszlopába írja be a kiutalni kért teljes összeget. ezért kérjük a 1053-170-es lapját (átvezetési kérelmet) is töltse ki. Ekkor a főlap (C) blokkjában. A 1053-as bevallás módosulása az elvégzett adózói javítás alapján: Megnevezés Eredeti adatok 1.318 töltse ki! Ez adózói javításnak. ezért a főlapon a (C) blokkban az „Adózói javítással. azaz. sor (visszaigényelhető adó) 0 Módosított adatok 2 000 000 1 000 000 510 000 181 200 170 000 158 800 158 800 0 0 A táblázatban szereplő adatok (az adózói javítás elvégzése) alapján nem minősülnek önellenőrzésnek – adó. évi jövedelem adója) 158 800 65. sor (kifizetők által levont adóelőleg) 158 800 79. helyesbítéssel érintett bevallás típusa” mezőt kell kitöltenie. az 1 000 000 forint nyugdíj összege kimaradt. sor (nyugdíj) 29. sor (még fizetendő adó) 0 80. adóalap összege nem változott –. és az érintett bevallás típusát a főlapon. sor (bérjövedelem) 2 000 000 18. sor (2010. Az önellenőrzéssel megállapított visszajáró összeget nem utaljuk ki közvetlenül. úgy feltétlenül töltse ki a 1053 főlap (D) tábláját. az erre szolgáló helyen jelölje! Önellenőrzés esetén a 16-01-es és 16-02-es lapot kell csatolni a teljes adattartalmú bevalláshoz. sor (számított adó) 340 000 32.

1053E. sor különbözetét (408 800158 800=250 000). A 1053-as bevallás módosulása az elvégzett adózói javítás alapján: Megnevezés Eredeti adatok 1. levont nyugdíjjárulék összegének (23. sorok) az adónemkódot ne felejtse el kitölteni! . sor (vállalkozásból kivont jövedelem) 175. 10M29) az eredetileg bevallott kötelezettség alapját és annak adóját helyesbítenie kell. A járulékfizetési felső határt meghaladó. sor (számított adó) 340 000 32. sorokban ahol erre lehetőséget ad a nyomtatvány. sor (bérjövedelem) 2 000 000 29. a kifizető által levont adóelőleg 245 000 forint. sor különbözetét (5 000-0=5 000) kell beírni. sor) nem értelmezhető az önellenőrzés során az alapja. sor (visszaigényelhető adó) 0 175. továbbá az eredeti kötelezettség összegének és a helyesbített kötelezettség különbségét kell feltüntetni. ha az önellenőrzést a bevallás ismételt önellenőrzéseként nyújtja be. feldolgozott bevallásában (1053. és az így kitöltött bevallás kötelezettség alapjának és/vagy a kötelezettségnek (+-) különbözete nem egyenlő nullával. Ne felejtse el az „Az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa” mezőt is kitölteni! A 1053-16-01-es lap kitöltése Ezt a lapot abban az esetben szabad/kell kitöltenie.319 jövedelem 1 000 000 forint. csökkentett adattartalmú 1053. a 1053-16-01-es lap 1. sor (2010. az erre utaló mezőben X-szel jelölni! Önellenőrzés esetén az 1-22. Fontos! Abban az esetben. sor (kifizetők által levont adóelőleg) 158 800 79. amennyiben a benyújtott. A magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és tagdíj-kiegészítés vonatkozásában (16-19. az eredetileg bevallott kötelezettség alapjának és a helyesbített kötelezettség alapjának különbségét. ne felejtse el az (O) blokkban. sor (a vállalkozásból kivont jövedelem adója) Módosított adatok 2 000 000 340 000 181 200 408 800 403 800 5 000 0 1 000 000 250 000 A fenti módosítás következtében az adóalap és a fizetendő adó is változik. sor (még fizetendő adó) 0 80. Az eredetileg feldogozott 1053-as bevallásban 2 000 000 forint bérből származó adóalap-kiegészítéssel számított jövedelem szerepel. sor „c” oszlopába a 61. a „d” oszlopba pedig a 79. évi jövedelem adója) 158 800 65. sor (adójóváírás) 181 200 61.

és a 22. sor adatát összevonva úgy kell beírni. sor előjelét fordítottan kell figyelembe vennie! A fordított előjelnek az az oka. mert azt az állami adóhatóság ugyancsak külön eljárásban rendezi a magánnyugdíjpénztárral.320 Az adónemkódokat az Ön részére kiállított M30-as igazoláson az Önre vonatkozó magánnyugdíj-pénztár adóhatósági azonosító száma segítségével a bevallás útmutatójának 1. magánnyugdíj-pénztárat megillető önellenőrzési pótlék sorba pedig az ehhez az adónemkódhoz kapcsolódó 462. úgy külön eljárást igényel az állami adóhatóság részéről ennek a rendezése. A 17. ezért a befizetendő járulék előjele pozitív. sorokban egyidejűleg kötelezettség-csökkenést mutatott ki. magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj kiegészítés összege sorba kerül a 261. akkor azt az összeget az állami adóhatóság Önnek visszautalta. azt nem kapja közvetlenül vissza. (előzőleg helytelenül feltüntetett) adónemkód mínusz összeggel.és Vámhivatal honlapján a (www. a „d” (terhelendő összeg forintban) oszlopba pedig 3. önellenőrzési pótlék adónemkódját. és a kiutalására csak akkor kerülhet sor. sora (a nyugdíjjárulék fizetés felső határát meghaladóan levont összeg) kitöltött. Amennyiben ebben a sorban a javított összeg kisebb. a 261-es magán-nyugdíjpénztári adónemkódot. amelyet más adónemre kíván átvezettetni. magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és a 19.hu/szamlaszamok) oldalon találja. mint az eredetileg bevallott. mert a munkáltatótól. hogy ha az eredeti bevallás 1053-C lap 88. ha a magánnyugdíjpénztár a magánszemély önellenőrzése során megállapított különbözetet visszautalja az állami adóhatóság számlájára. ha a 125-ös (nyugdíjbiztosítási járulék) adónemkódon a 3. magánnyugdíjpénztárat megillető tagdíj kiegészítés összege sorokba beírja a jó 263-as adónemkódot.nav. ha csak másképpen nem rendelkezett. Abban az esetben. számú mellékletében. A 16. a 26. kifizetőtől hibás igazolást kapott. Az önellenőrzési pótlék kiszámítása A lap (O) blokkjában jelölje X-szel. illetve. és a 22. akkor a 1053-170-es lapot (átvezetési kérelem) az alábbiak szerint kell kitöltenie. akkor Önnek tulajdonképpen kötelezettség növekedése keletkezett. Az „a” (adónem bizonylat sorszáma) oszlopba a 3-as sorszámot kell beírni. Ha elírta a magánszemély a magán-nyugdíjpénztár adónemkódját. ha a bevallás . hogy a 22. Példa a helytelen számlaszám önellenőrzésére: Az eredetileg benyújtott 1053as bevallásában helytelenül tüntette fel.gov. magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és a 18. ha a bevallását azért kell önellenőriznie. Ha az összegben van a magánszemély javára mutatkozó különbözet. és önellenőrzéssel a 263-as adónemkódra kívánja javítani. és a Nemzeti Adó.

sor „c” oszlopában.gov. A százalékos mértéket 3 tizedes jegy pontossággal kell meghatározni. akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a 25. Abban az esetben. megfizetni. más – a bevallásban szereplő. hogy a magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és tagdíj kiegészítés különbözeteinek (a 16. illetve ugyanazon bevallás ugyanazon adatának ismételt önellenőrzése esetén annak másfélszerese. Ebben az esetben a 16-01-es lapon csak az önellenőrzési pótlék összege mezőben lehet adat. a magánnyugdíj-pénztárat megillető önellenőrzési pótlékot a 26.321 kitöltéséhez szükséges igazolásokat a bevallás benyújtási határidejét követően – késve – kapta meg. és az ez alapján megállapított. Az adónként. Az Ön terhére mutatkozó kötelezettség esetén az önellenőrzési pótlék alapja a kötelezettség növekedés összege. egyéb kötelezettségét nem. így annak megállapítása során elkövetett tévedés ugyancsak az önellenőrzés szabályai szerint helyesbíthető ezen a bevalláson. sorok) összegét az önellenőrzési pótlék alapjának számításánál a többi adónemtől külön kell figyelembe venni.hu) található pótlékszámítási program.és Vámhivatal internetes honlapján (www. illetve járulékonként (kivéve a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat és tagdíj-kiegészítést) külön-külön kiszámított önellenőrzési pótlék összevont összegét a 25. . A megállapított önellenőrzési pótlék annak bevallásával egyidejűleg esedékes. sorban kell feltüntetni. ha az önellenőrzési pótlék kerül önellenőrzésre. Az önellenőrzési pótlékot az eredeti bevallás benyújtására előírt határidőt követő első naptól az önellenőrzés benyújtása napjáig terjedő időszakra kell kiszámítani. sorba kell bejegyezni. és a 18. mert a 1053-16-01-es lap soraiban szereplő negatív előjelű különbözet nem csökkenti a valamely más adónemben (adónemekben) feltárt kötelezettség növekedés összegét! Az önellenőrzési pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része. Az önellenőrzési pótlék megállapításához segítséget nyújt a Nemzeti Adó. Tekintettel arra. de a bevallást teljes adattartalommal kell kitöltenie. hogy az önellenőrzési pótlék is adónak minősül. és az (O) blokkban X-szel jelölnie kell az ismételt önellenőrzést! Felhívjuk szíves figyelmét.nav. akkor csak az önellenőrzési pótlékot módosíthatja. Ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken. Ebben az esetben nem kell önellenőrzési pótlékot számolnia! Az Ön javára mutatkozó javítás (helyesbítés) esetén nem kell önellenőrzési pótlékot felszámítani. Figyelem! Az önellenőrzési pótlék alapjának számításánál a különbözeteket adónemenként külön-külön kell figyelembe venni.

a fizetendő önellenőrzési pótlék összegét az általános szabályok szerint kell meghatározni. A 27. Ebben az esetben a 16-01-es lapon kizárólag a 26. sor) a módosított kötelezettséget (138. ha a módosított összegek nem érik el az eredeti adatok összegét. A 1053-02-es lap vagy a 1053E bevallás módosítása következtében megállapított különbözetek elszámolása Ezt a táblázatot akkor töltheti ki. sor „e” oszlopában tüntesse fel. A 100 forintnál kisebb összegű személyi jövedelemadót. A 27. sem megfizetni. mert Ön az adóját az eredeti esedékességkor vagy korábbi önellenőrzése során hiánytalanul megfizette. sor „c” oszlopában. sorában szereplő összegeket. a 1053-08-02-es – a magánszemély által átvállalt egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás – lap módosítása miatti különbözetet. ha az adókedvezmények levonása után. és/vagy a 142. és/vagy 142. akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a 26. és összegezze a 29. Abban az esetben. az összevont adóalap adójának összege a 1053-as. ekho különadót. a 1053E bevalláshoz. és 28. magán-nyugdíjpénztári tagdíj. és/vagy 28. de magánszemély esetében az 1 000 forintot meg nem meghaladó összeget nem kell sem bevallani. sor „d” oszlopába (138. a korábban tett rendelkező nyilatkozat adatain azért kíván változtatni. sorban szerepeltethető adat. de a bevallás teljes adattartalmát ki kell töltenie. vagy a 10M29-es munkáltatói adómegállapításhoz képest. azt az állami adóhatóság sem téríti vissza! A 1053-16-02-es lap kitöltése Ezen a lapon a 1053-02-es – rendelkezés az adóról – lap módosítása következtében megállapított különbözetet.322 A magánnyugdíj-pénztárat megillető önellenőrzési pótlék megállapítása során elkövetett tévedés ugyancsak az önellenőrzés szabályai szerint helyesbíthető. a bevallás 138. sor) tüntesse fel. Az Ön terhére mutatkozó . sor „e” oszlopába. sor „c” oszlopába írja be az eredeti rendelkezései szerint. a csökkentett adattartalmú 1053-as. Ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken. és 28. úgy a különbözet összegét a 27. és/vagy a 142. járulékot. tagdíj-kiegészítés összegét nem kell megfizetnie. ekho-t. mert azokat nem a személyi jövedelemadóról szóló törvény előírásai szerint töltötte ki. egészségügyi hozzájárulást. és a 1053-13-05-ös – az egyéni vállalkozói osztalékalapok adója – lapon szereplő különbözetet lehet elszámolni. és az (O) blokkban X-szel jelölnie kell az ismételt önellenőrzést! Ha az önellenőrzés adófizetési kötelezettséget nem eredményezett.

ha a módosított összegek meghaladják az eredeti összegeket. majd utóbb a 1053-08-02-es lapon. ha korábban olyan számlát jelölt meg. valamint minden ekho alapot képező bevételét figyelembe véve – a nyugdíjjárulékot a Tbj. ha minden más járulékalapot képező jövedelmét. a 273276. . illetve magánnyugdíj-pénztári tagság esetén téves magánnyugdíj-pénztár adónemkódját jelölte meg a bevallásában. azaz a 273. illetve a 143.) Kizárólag akkor élhet az önellenőrzés lehetőségével. sorban.1% mértékkel állapította meg az ekho kötelezettségét. sor különbözete. és 277. Ezen összegeket az állami adóhatóság az Ön által az eredeti bevallásában jogszerűen megjelölt önkéntes kölcsönös biztosító pénztár bankszámlájára és/vagy befektetési szolgáltatónál vezetett nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlájára átutalja. ha az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást választotta és átvállalta a kifizető helyett is az ekho szerinti közteher megfizetését. sor „c” és „d” oszlopainak kitöltésén túl további teendője.323 (befizetendő) személyi jövedelemadó különbözet összegét (29. sor „e” oszlop) az önellenőrzés benyújtásával egyidejűleg. meg kell fizetnie! Amennyiben a módosított összegek nem haladják meg az eredeti adatok összegét. és/vagy 28. de ennek ellenére nem 11. Abban az esetben. sorban van lehetősége rendezni. sorainál leírtak szerint történik. (A 88.. előírása szerint a járulékfizetési felsőhatárig megfizette. úgy a különbözetet a 27. sorok bevallott kötelezettségében változás történt. ha jogszerűtlenül állapította meg az ekho mértékét. sor „f” oszlopában tüntesse fel. Ennek korrigálása a 16-01-es lap 17-18. A 1053-13-05-ös lap módosítása következtében megállapított különbözetek elszámolása Ezt a táblázat a megszűnéssel és a megszűnés nélkül számított adókötelezettségek különbözetének a következő két adóévben esedékes összegének önellenőrzésére szolgál. Fontos! A 1053-02-es lapon csak akkor jelöljön meg más önkéntes kölcsönös pénztárat (befektetési szolgáltatót) a 139. úgy nincs a 27. és/vagy 28. amelyre a rendelkezése nem volt jogszerű! A 1053-08-02-es lap módosítása következtében megállapított különbözetek elszámolása Ezt a táblát kell akkor kitöltenie. Önellenőrzéssel nem korrigálható a jogosulatlan ekho választás miatti kötelezettség változás. Nem lehet itt önellenőrizni és visszaigényelni a bevallott és megfizetett 15% ekho összegéből a nyugdíjjáruléknak megfelelő részt.

sor „c” oszlopban. Fontos! Abban az esetben. akkor a 2012. és 482. a 481. sorok változása mellett. Figyelem! A tárgyévben esedékes kötelezettség önellenőrzése a 06-01-es lap 1. és az önellenőrzéssel megállapított kötelezettség különbözetének összegét kell szerepeltetnie a 38. A 483. és 2013. ha a megszűnés szabályai szerint és az a nélkül megállapított adókötelezettségek különbözete az önellenőrzés elvégzését követően nem éri el a 10 000 forintot.. sor „b” oszlopában szereplő 2012. és az önellenőrzéssel megállapított kötelezettség különbözetét írja a 37. sor „c” oszlopában szereplő 2013. sorát érinti! . sor „c” oszlopába. évben esedékes eredeti kötelezettség.324 A 483. évi eredeti kötelezettség. esedékes kötelezettség összege nulla lesz.

vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály. mely minden esetben kitöltendő (kezdő sorszám: 01). amellyel kapcsolatban önellenőrzését benyújtotta. vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütközik. sorokban az adózónak részleteznie kell. július 17. Ha több ilyen adónem van. továbbá milyen okból alkotmányellenes. illetve az Európai Unió mely kötelező jogi aktusába ütközik és milyen okból. A „B” blokk 2.és VÁMHIVATAL . közölje a döntés számát. ha igen. sorban pedig az adónem nevét. a 3. A lapot csak a 1053-as bevallás részeként. feltéve. után hajtotta végre. hogy melyik adókötelezettséget megállapító jogszabály az. a 1053-16-01-es és 1053-16-02-es lappal együtt (egyidejűleg) lehet benyújtani! Ha a lapot önállóan nyújtja be. § figyelembevételével az önellenőrzés oka. melyben végrehajtott önellenőrzésének indoka alkotmányellenes. vagy az Európai Közösségek Bírósága a kérdésben hozott-e már döntést. hogy az önellenőrzés indoka alkotmányellenes vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály Ezt a lapot kell kitöltenie. ha az Art. NEMZETI ADÓ. hogy az önellenőrzést 2006. Ugyancsak itt jelölje a 1053-16-03-as lap sorszámát. A lap fejlécében az adózó azonosításához szükséges adatokat kell kitölteni. azt az állami adóhatóság nem tudja figyelembe venni. úgy több 1053-16-03-as lapot kell benyújtania. A „C” blokk szabadon gépelhető részt tartalmaz. 124/B. és a lap fejlécében a lap megfelelő sorszámát jelölnie kell! A „C” blokkban lévő 1-20.325 A 1053-16-03-as lap kitöltése Nyilatkozat arról. melyben az adózónak részletesen ki kell fejtenie az előzőekben leírtakat. sorában kell megadnia azt az adónemkódot (a 1053-16-01-es és/vagy-16-02-es lap „b” oszlopa). valamint ismeretei szerint az Alkotmánybíróság. Ezt az „A” blokkban kell jelölnie X-szel. hogy az adókötelezettséget megállapító jogszabály alkotmányellenes.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful