Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra

, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára az Ön által átutalni rendelt összeg levonása után fennmaradó befizetett adójának 1+1%-áról rendelkezzen: • az Ön által támogatni kívánt társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, az előbbi kategóriába nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára, és • az Ön által támogatni kívánt, bíróság által bejegyzett egyház vagy a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat javára. Ha Ön mindkét kedvezményezetti körbe tartozó részére kíván támogatást juttatni, akkor a bevallás részét képező lapon található mindkét rendelkező nyilatkozatot töltse ki! Amennyiben Ön csak az egyházak valamelyikét, illetőleg a költségvetési törvényben megjelölt egyik kiemelt előirányzatot, vagy csak valamely Ön által megjelölt alapítványt, társadalmi szervezetet kíván támogatni, a lapon található másik nyilatkozatra szolgáló részt húzza át, amennyiben nem elektronikus úton nyújtja be a bevallást. Az azonos kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek közül csak egy javára rendelkezhet. A rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, illetve az egyházak és a kiemelt előirányzatok esetén a technikai számot kell feltüntetni, illetve utóbbiak esetén a kedvezményezett nevét. Nem érvényes a rendelkezés, ha a nyilatkozatát 2011. május 20-áig nem küldi meg (juttatja el) az állami adóhatósághoz és adóját az Önre vonatkozó törvényes határidőig nem rendezi! A nyilatkozatát (nyilatkozatait) az alábbi módon juttathatja el az állami adóhatóságnak • az adóbevallási nyomtatvány részeként, vagy • az adóbevallását elektronikus úton történő benyújtása esetén, a nyomtatvány részeként elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján), vagy • lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán, illetőleg

2

• a rendelkező nyilatkozatát elektronikus űrlapon (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján). A rendelkező magánszemélyek adatai adótitoknak minősülnek.

is

megteheti

A rendelkezéshez erre szolgáló nyilatkozat lapot talál a bevallási csomagban. A következő év elején, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján megnézheti, hogy az Ön által megjelölt kedvezményezett(ek) részesültek-e az 1% összegből. A bevallását elektronikus úton teljesítő adózók számára az állami adóhatóság a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül küld tájékoztatást a nyilatkozatban foglalt rendelkezés teljesítésének megtörténtéről. Amennyiben Ön a bevallását nem elektronikus úton teljesíti, de az állami adóhatóság honlapján erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a rendelkezés teljesítésének megtörténtéről kér tájékoztatást, a nyilatkozatban foglaltak alapján az állami adóhatóság a tájékoztatást biztosítja. Ennek feltétele, hogy az elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges ügyfélkapuval rendelkezzen. A bevallás nyomdába adásának időpontjáig technikai számot kért egyházak, valamint a kiemelt költségvetési előirányzatok technikai számai a Mellékletben találhatók.

3

Útmutató a 2010. évről szóló személyi jövedelemadó, járulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez A 2010-es évről szóló 1053-as bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás, az egyes magánszemélyek járulékainak, a nyugdíj mellett egyéni vállalkozói tevékenységet folytatók egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékának a bevallására szolgál. A 1053-as bevallási nyomtatvány a törvényi rendelkezések alapján készült, annak hű tükörképe. Az útmutatóval segítséget kívánunk nyújtani Önnek abban, hogy a bevallását a törvényi előírásoknak megfelelően tudja elkészíteni, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az itt olvasható magyarázatok a törvényt nem pótolják. Mielőtt kitöltené a nyomtatványt, vegye elő a munkáltató(k)tól / kifizető(k)től kapott igazolásait, mert az útmutatóban leírtak segítséget nyújtanak abban, hogy hibátlan bevallást készíthessen. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Általános tudnivalók 1. A bevallás beadására vonatkozó határidők 2. Mely esetekben nem kell bevallást benyújtani? 3. A bevallás kitöltésével kapcsolatos tudnivalók 4. Az adóbevallás aláírása 5. Mi a teendő a bevallás kitöltéséhez felhasznált iratokkal, igazolásokkal? 6. Az adótartozás megfizetésére vonatkozó szabályok 7. A visszaigénylés szabályai 8. A pótlékmentes részletfizetésre vonatkozó előírások 9. Hogyan pótolható a bevallás? 10. A hibásnak minősített bevallás javítása 11. A bevallás adózói javítása (helyesbítése) 12. A bevallás önellenőrzésével kapcsolatos tudnivalók 13. A bevallás részei • • • • •

4

14. A bevallás lapjai 15. A bevallás fő lapjait kiegészítő egyes nyomtatványok Általános tudnivalók Ha Ön magánszemélyként munkáltató, és ezzel összefüggésben a költségvetés felé kötelezettsége keletkezett (az alkalmazottól levont adóelőleg, társadalombiztosítási, munkaerő-piaci, egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulék címén), akkor ezeket a kötelezettségeket az elektronikus úton elküldött 1008-as bevallásában, vagy a papíralapon benyújtott 1008E „az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő kötelezettségekről azon adózók számára, akik nem kötelezettek az adózás rendjéről szóló törvény szerint elektronikus bevallásra” elnevezésű – bevallásában kellett bevallania. Az említett kötelezettségeket a 1053-as bevallásában ne szerepeltesse. Amennyiben Önnek a 2010. adóévben a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeit terhelő különadó kötelezettségről is számot kell adnia, azt az erre a célra külön rendszeresített bevalláson kell megtennie! A járulékfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan Öntől levont egyéni nyugdíjjárulékot továbbra is a bevallás erre szolgáló sorainak kitöltésével kérheti vissza akkor, ha azt év közben a foglalkoztatójával nem számolta el. Ha Ön magánnyugdíj-pénztár tagja, akkor a tagdíjfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan Öntől levont tagdíj visszaigénylésére a 1053-as bevallás nem alkalmas, annak elszámolását a foglalkoztatójától kérheti. Magánnyugdíj-pénztári tagság esetén a túlvont nyugdíjjárulékot is a foglalkoztatótól kérheti vissza. Az egészségbiztosítási járuléknak felső határa nincs, ezért ilyen címen visszaigényelhető túlvont járulék nem keletkezhetett. A bevallás mellékletében minden olyan adat megtalálható, mely a kitöltés során szükséges lehet (Pl.: adótábla, befizetési számlaszámok, a 2010. évre a NAV által közzétett üzemanyagárak, az 1+1%-os rendelkezéshez a technikai számok). A bevallás útmutatójának része a Példatár, mely példákkal segíti a bevallás helyes kitöltését. Az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők adózási tudnivalóit (kitöltési útmutató, melléklet, példák) önálló útmutató tartalmazza. 1. A bevallás beadására vonatkozó határidők

5

2011. február 15-ig meg kell kapnia az adóbevallása kitöltéséhez szükséges minden igazolást és tájékoztatást.1 Ha Ön egyéni vállalkozó, vagy általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély, akkor a bevallását 2011. február 25-ig nyújtsa be és rendezze az esetleges adótartozását is.2 Más esetekben 2011. május 20-a az adóbevallás benyújtásának és az adótartozás megfizetésének a végső határideje.3 2016. december 31-ig őrizzen meg minden olyan okmányt, igazolást és egyéb bizonylatot, amelyet a 2010. évi adóbevallása kitöltése során felhasznált! Ne feledje, hogy az adó megfizetése nem pótolja az adóbevallást! 2. Mely esetekben nem kell bevallást benyújtani? – Ha Ön 2011. február 15-ig a nyilatkozatával az egyszerűsített bevallást vagy 2011. január 31-ig a munkáltató által történő adómegállapítást választotta és megfelel a feltételeknek; – Ha Ön az adóévben egyáltalán nem szerzett bevételt, vagy kizárólag adómentes jogcímen szerzett jövedelmet; Az adómentes juttatásokat, a juttatáskor kapott igazolások „mentes” jogcímmel tartalmazzák. – Ha Ön nyugdíjas és a nyugdíján kívül más jövedelme nem volt; – Ha Ön nyugdíjas és a nyugdíján, baleseti járadékán, jövedelempótló kártérítési járadékán kívül más jövedelme nem volt, feltéve, hogy már betöltötte az Önre vonatkozó nyugdíjkorhatárt; – Ha Ön a bevallás 18-23. soraihoz fűzött magyarázatnál felsorolt, adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelemmel rendelkezik, és e jövedelem mellett nem szerzett más bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelmet; – Ha Önnek bevallásadási kötelezettség alá nem eső más jövedelme mellett megszerzett értékpapír-kölcsönzésből, osztalékból, árfolyamnyereségből származó, a vállalkozásból kivont, valamint kifizetővel kötött szerződés alapján ellenszolgáltatás nélkül kapott életjáradékból származó jövedelmeinek együttes összege nem haladja meg a 100 000 forintot, és ebből a kifizető az igazolás alapján, az adót levonta;
1 2

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 46. § (4) bekezdés Art. 1. sz. melléklet I./B/2/a) pont és 2. sz. melléklet I./1./B/ d) pont, valamint 37. § (2) bekezdés 3 Art. 1. sz. melléklet I./B/2/b) pont és 2. sz. melléklet I./1./B/ c) pont, valamint 37. § (2) bekezdés

6

– Ha Ön ingatlanát, vagyoni értékű jogát értékesítette ugyan, de ebből jövedelme nem keletkezett, és más bevallásköteles jövedelme sem volt; – Ha Ön bevallási kötelezettség alá nem eső más jövedelme mellett ingó értékesítéséből is vagy csak ebből szerzett jövedelmet, és e jövedelme a 200 000 forintot nem haladta meg; – Ha az Ön alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásból származó 2010. január 1-től 2010. március 31-éig terjedő időszakra megszerzett jövedelme nem érte el a 882 000 forintot, és/vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény szerinti foglalkoztatásból származó 2010. április 1-től július 31-ig terjedő időszakra háztartási munkából, valamint az idénymunkából megszerzett jövedelme nem érte el a 840 000 forintot és nem külföldi állampolgár, és/vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerinti foglalkoztatásból származó 2010. augusztus 1-től december 31-ig megszerzett jövedelme nem érte el a 840 000 forintot és nem külföldi állampolgár; – Ha Ön az adóévben kizárólag olyan jövedelmet szerzett, amely nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján a Magyar Köztársaságban nem adóztatható; – Ha Ön mezőgazdasági kistermelő, és az ebből származó, az őstermelők részére készült külön útmutató szerint megállapított – a támogatásokkal csökkentett – bevétele a 600 000 forintot nem haladta meg, feltéve, hogy más, bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme nem volt. Ha Önnek a 2010-es évről nem kell bevallást benyújtania, de az állami adóhatóságtól bevallási csomagot kapott, azt nem kell kitöltenie. Előfordulhat, hogy az állami adóhatóság által kiküldött bevallási csomag címzettje a kézbesítéskor már nem él. Ha ilyen helyzet adódik, akkor az elhunyt magánszemély adóját az állami adóhatóság határozattal állapítja meg, a hozzátartozói nem készíthetik el az adóbevallását. A teendőről érdeklődjön a NAV ügyfélszolgálatainál. 3. A bevallás kitöltése • Az adóbevallási nyomtatványt két példányban, tintával, nyomtatott betűkkel olvashatóan töltse ki! • Az adóbevallásban csak a fehér rovatokba írjon! • Ha a kitöltés közben hibázik, a hibás adatot húzza át, és aláírásával igazolja a javítást.

ennek feltétele. illetve a kitöltés befejezésekor elvégzett ellenőrzés esetén felhívja a figyelmét a további teendőire. mely segít Önnek kiszámítani a kötelezettségeit. hogy a kitöltési program gyakorlati alkalmazása során a felmerülő problémákat folyamatosan kiigazítjuk. Fontos! A kitöltő program segít Önnek bevallása kitöltésében. illetve biztosítja a bevallásban az adatok megjelenését. az okmányirodában. mindig vegye igénybe a „mezők újraszámolása” menüpontot. kinyomtatott bevallást kell beküldeni. hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervnél. hogy az Interneten elérhető ÁNYK program segítségével töltse ki a bevallását. és az .7 • A bevallás aláírás nélkül érvénytelen! A bevallásához a NAV honlapjáról is „letöltheti” az ott megtalálható ÁNYK bevallás kitöltő – ellenőrző programot. ha egy korábbi értékadat átírásra (javításra) kerül. hogy Ön a használat során a lehető legkevesebb hibát követhesse el. Fontos tudnia. Választhatja az elektronikus úton történő benyújtást is. az így javított. hogy bizonyos adatokat elegendő csak egyszer kitöltenie. ezért a program letöltésekor mindig az utolsó verziót válassza. A kitöltést támogató program segít abban. Amennyiben módja van arra. a továbbiakban a program „önállóan” számol. de a használata az útmutató ismerete nélkül nem biztosítja a „hibátlan” kötelezettség teljesítést. Ha csak egy lapon kíván valamely adatot javítani. vagy az állami adóhatóságnál e célból regisztráltassa magát. mert a program a hiba elkövetésének a lehetőségét a lehető legkisebbre korlátozza. Amennyiben Önnek alkalmazottja van és ezért a 1008-as vagy a saját jogán 1058-as bevallás benyújtására kötelezett. A mezőgazdasági őstermelőként biztosított magánszemély csak a 1058-as bevallás tekintetében kötelezett a bevallás elektronikus benyújtására. ha valamit nem jól (hiányosan) közölt volna a bevallásában. akkor a 1053-as bevallást is csak elektronikus úton nyújthatja be. Figyelem! Az Internetes kitöltő program segítségével elkészített bevallásban a nyomtatást követően – beküldés előtt – észlelt hiba esetén. Tájékoztatjuk. A kinyomtatott bevallásra utólag. a bevallást az Internetes program segítségével ismételten ki kell tölteni. Figyeljen arra is. ne feledje a mezők újraszámolása funkciót igénybe venni. célszerű ezt választania. a 1053-as bevallást választása szerinti formában teljesítheti. kézzel beírt módosításokat a feldolgozás során a kétdimenziós pontkód beolvasó nem veszi figyelembe.

akkor azt a bevallás első oldalán (F blokkjában). okleveles adószakértő ellenjegyezte. helyes. A bevallás kitöltéséhez felhasznált iratok. Önnek a nyomtatás során megjelenő engedélyt a kivonatolt nyomtatáshoz jóvá kell hagynia. okleveles adószakértő is ellenjegyezheti. Az egységcsomagban található borítékban postára adott bevallásért 2011. okleveles adószakértő terhére állapítja meg. a bevallást neki kell aláírnia. A bevallás másik kitöltött példányát. § (14) bekezdés . május 20-ig nem kell fizetnie. ha a kivonatolt nyomtatást választja. az erre szolgáló helyen aláírásával kell jeleznie! 5.8 egész bevallását ismételten kinyomtatni. a postai feladóvényt és ezt az Útmutatót is őrizze meg. 7. adószakértő. Az adóbevallás aláírása Az adóbevallás hitelességét Ön az aláírásával igazolja. meghatalmazottja járt el. igazolások 4 5 Art. 31. melyek „értékes adatokat” tartalmaznak! Ehhez. adószakértő. a kitöltött és aláírt egyik példányt az erre a célra szolgáló borítékban adja ajánlott küldeményként postára a bevallás benyújtásának időpontjában illetékes megyei adóigazgatóság (az állandó lakcím szerinti) címére. a kész bevallása kinyomtatása során is! Abban az esetben. akkor az ellenjegyző neve (adóazonosító szám) mellett az erre szolgáló helyen az adótanácsadói vagy adószakértői nyilvántartási/regisztrációs számát is fel kell tüntetnie. mivel a kétdimenziós pontkód csak így tartalmazza a javított. hogy azt az előnyomott helye(ke)n (például a 1053-as főlap alján) feltétlenül írja alá! Ha Ön helyett törvényes képviselője. ezért kérjük.4 Az adóbevallását adótanácsadó. Ha elkészült adóbevallásának kitöltésével. Ha az adóbevallását adótanácsadó. egységes adatokat! Új lehetőséget biztosít Ön számára a kitöltést elősegítő program használata. szüksége lehet rájuk! 4. adószakértő. Az ellenjegyzett hibás adóbevallás esetén a mulasztási bírságot az állami adóhatóság az adótanácsadó. úgy bevallásából kizárólag azok a részek kerülnek kinyomtatásra. § (1) bekezdés Art.5 Amennyiben az adóbevallása elkészítése során előzőek közreműködését is igénybe veszi.

6 Art. Az elévülés. az adó megállapításához való jog naptári évének az utolsó napjától számított 5 év nem telt el.9 2016. évi adóbevallása kitöltése során felhasznált!6 Ezeket nem kell a bevalláshoz csatolnia. igazolást és egyéb bizonylatot. járulékot. Ez esetben az elévülés számítása az önellenőrzés benyújtásának éve utolsó napjától (december 31-től) újra kezdődik. amelyet a 2010.7 azaz az adó megállapításhoz való jog megszakad. magán-nyugdíjpénztári tagdíj. nem kell megfizetnie. Ha Ön bármely évben az összevont adóalap utáni adóját az utána érvényesíthető adókedvezménnyel csökkentette. § (1) bekezdés 9 Art. ekho különadót. A 100 forintnál kisebb összegű személyi jövedelemadót. § (2) bekezdés . ha az iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget 7 Art. azt az állami adóhatóság sem téríti vissza! Amennyiben a bevallás benyújtására előírt időpontig nem fizeti meg az adót. 38. 164. Mértéke: a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének naptári naponként a 365-öd része a tartozás összege után számítva.8 Ebben az esetben ne felejtse el az utalás közlemény rovatában az adóazonosító jelét is feltüntetni! Ha Ön pénzforgalmi számla nyitására kötelezett9 adózó. 38. 6. akkor befizetési kötelezettségeit kizárólag a belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással rendezheti. december 31-ig őrizzen meg minden olyan okmányt. 172. § (1) bekezdés f) pont alapján 200 000 forintig mulasztási bírság szabható ki. § (1) bekezdés 8 Art. akkor a bevallásait mindaddig meg kell őriznie. egészségügyi hozzájárulást. ha Ön az önellenőrzésében saját javára módosítja az adókötelezettségét. ekho-t. az esedékesség napjától az adótartozás megfizetésének napjáig késedelmi pótlékot kell fizetnie. Az adótartozás megfizetésére vonatkozó szabályok Tartozásait a saját belföldi fizetési számlájáról (bankszámla is annak minősül) történő átutalással is rendezheti. tagdíj-kiegészítés összegét. amíg a kedvezmény véglegessé válásához szükséges időtartam leteltét követő általános elévülési idő.

akkor a személyi jövedelemadó tartozását nem rendezte. a személyi jövedelemadó tartozását az egészségügyi hozzájárulás befizetésére szolgáló készpénz átutalási megbízáson adja fel. a befizetett összeg átvezetésére a nyomtatványboltban beszerezhető. Természetesen a készpénz átutalási megbízással történő befizetéssel történő teljesítésre továbbra is lehetősége van. nyugdíjbiztosítási vagy egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie. illetőleg a NAV honlapjáról letölthető ’17-es számú nyomtatvány beküldésével van csak lehetősége. mert csak így kaphat a befizetéseihez készpénz átutalási megbízást. A bevallás első oldalán a (C) mezőben. illetve CSEKK elnevezésű nyomtatványon is igényelhet készpénz átutalási megbízásokat. akkor ügyfélszolgálataink bármelyikében személyesen kérhet készpénz átutalási megbízást a befizetéséhez. Abban az esetben. § (4) bekezdés . Ha tartozását a határidőre nem rendezi. nyugdíjjárulékból visszatérítés jár. 10 Art. a visszajáró összeg átvezetésére vonatkozó nyilatkozattételre szolgáló helyre ekkor is írja be az X-et! Ha a többletként jelentkező adó kevesebb. ha elektronikus úton nyújtja be a bevallását. egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást. azt az adóbevallása alapján – feltéve. lakcím. A készpénz átutalási megbízáson kívül a fizetési kötelezettsége teljesítésére több lehetőséget is biztosítunk. de legkorábban március 1-jétől fizeti vissza az állami adóhatóság. adóazonosító jel). akkor a 170-es lap kitöltésével és beküldésével tehet eleget a befizetési kötelezettségének. és a személyi jövedelemadóban befizetési kötelezettsége van. POS terminálon kezelési költség felszámítása nélkül történő megfizetéssel. Az adó megfizetése történhet banki átutalással. mint a fizetési kötelezettsége. Figyelem! A 2010. az ügyfélszolgálatokon. hogy helyesek-e a készpénz átutalási megbízáson szereplő adatok (név. késedelmi pótlékot kell fizetnie. a visszafizetés legkorábbi időpontja február 1. Ügyeljen arra. 37. és a többletként mutatkozó összeg elegendő a befizetendő összegre. hogy a megfelelő készpénz átutalási megbízást használja. Ellenőrizze. egészségügyi hozzájárulást. adóévtől nem része az egységcsomagnak a személyi jövedelemadó.10 Amennyiben a 1053-as bevallásban visszaigényelhető összeg mutatkozik valamely adónemben (például nyugdíjjárulékot igényel vissza). Amennyiben személyi jövedelemadót. akkor a 170-es lap kitöltése mellett természetesen a különbözetet meg kell fizetnie. ugyanis ha pl. illetve egészségügyi hozzájárulás befizetési kötelezettség teljesítésére szolgáló készpénz átutalási megbízás (csekk). Ilyenkor ne felejtse el az adóazonosító kártyáját is magával vinni. hogy az hibátlan – a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül.10 Ha Önnek a levont (befizetett) adóelőlegből.

Átutalás esetén a közlemény rovatban az adóazonosító jelét is feltétlenül tüntesse fel! A CSEKK elnevezésű nyomtatvány a NAV internetes honlapján – www. A fizetési könnyítés iránti kérelem illetékköteles. hogy a részletfizetés vagy a fizetési halasztás időtartamára késedelmi pótlékot is kell fizetnie. A visszakért összeget pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetési kézbesítés útján (postai úton) vagy a fizetési számlájára utalással kaphatja meg. Szükség esetén a számlát vezető hitelintézet segítséget nyújt az adatok megállapításához. A visszaigénylés szabályai A visszakért összeget csak Önnek utaljuk vissza. címét is feltüntetni. Ha Ön a 1053-02-es lap kitöltésével önkéntes kölcsönös biztosító pénztárhoz és/vagy nyugdíj-előtakarékossági számlára átutalandó összegről rendelkezik. Lehetősége van arra is. A fizetési könnyítést már elektronikus úton is kérheti.hu/letöltések/adatlapok menüpont alatt – elérhető és kitölthető. A kérelemben részletesen ismertetnie kell a szociális körülményeit. ezért más személyt vagy más személy pénzforgalmi szolgáltatónál (hitelintézetnél) vezetett számlájának számát ne jelölje meg. azt külön borítékban adja postára! Számoljon azzal.nav. Ha a visszaigényelt összeget a fizetési számlájára kéri. akkor a harmadik (utolsó) nyolc négyzetet hagyja üresen. hogy mi az oka fizetési halasztás kérésének. . közölnie kell. van Felhívjuk a figyelmét arra. A kérelmet ne a bevallásához csatolja. Amennyiben a tartozását nem tudja egy összegben megfizetni. vagy postai utalási címét! Ha az Ön számlaszáma csak 2x8 jegyű. hogy fizetési halasztást kérjen. hogy tartozásait a saját fizetési számlájáról (lakossági folyószámlájáról) történő utalással is rendezheti. akkor a bevallás főlapján található (D) mezőben az erre szolgáló négyzetekbe írja be a pénzintézeti számlaszámát.gov. 7. Ne felejtse el a számláját vezető pénzintézet elnevezését.11 Az állami adóhatóság kijelölt ügyfélszolgálatainál lehetősége bankkártyával teljesíteni a kötelezettségeit (lásd a NAV honlapján). elektronikus beküldésével igényelhető csekk a megfelelő mennyiségben. részletfizetés engedélyezését kérheti az állami adóhatóságtól. akkor a 1053 főlap (D) blokkjában mindenképpen fel kell tüntetnie a saját pénzintézeti számlaszámát.

A választott időtartamot (2. 3. A kedvezmény igénybevételének további feltételei: • Ha az Ön által bevallott fizetendő személyi jövedelemadó meghaladja a 100 000 forintot. akkor az Ön által visszakért összeget csak a belföldi pénzforgalmi számlájára történő utalással kaphatja meg. hogy részletekben kívánja teljesíteni a fizetési kötelezettségét. pontnál leírt lehetőségeket is! • A fizetési kedvezmény engedélyezéséről az állami adóhatóság külön értesítést nem küld. 8. 133/A. § . • A részletfizetés teljesítéséhez szükséges csekkeket az állami adóhatóság bármelyik ügyfélszolgálati irodájában beszerezheti. Ekkor az állami adóhatóság a tartozás fennmaradt részére az eredeti esedékesség napjától (2011. hogy a 100 000 forintnál nem több személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét – a bevallása esedékességét figyelembe véve – az első részlet esedékességétől. lehetősége van arra. május 20-tól) késedelmi pótlékot számít fel. nap. június 20-tól) számított legfeljebb négy hónapon belül. • Ha Ön nem teljesíti az esedékes részlet megfizetését. ha a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek nem felel meg! A pótlékmentes részletfizetés igénybevételéhez a bevallás C lapján az (A) mezőben nyilatkoznia kell arról. 4) kell beírnia az erre szolgáló helyre! Az egyes 11 Art. ha a bevallással egyidejűleg benyújtott. ha Ön nem folytat vállalkozási tevékenységet és nem kötelezett általános forgalmi adó fizetésére. Ennél rövidebb (két vagy három hónap) idő is lehetséges a teljesítésre. évi bevallását késedelmesen küldi be. egyenlő részletekben is megfizethesse. (2011. Ön csak abban az esetben kap értesítést.12 Ha Ön pénzforgalmi számla nyitására kötelezett. pótlékmentesen. A pótlékmentes részletfizetésre vonatkozó előírások11 Abban az esetben. abban az esetben veheti igénybe a kedvezményt. ha a bevallásban a más adónem(ek)ben visszajáró adó összegét a bevallásban található átvezetési lapon (170-es lap) a személyi jövedelemadóra átvezetteti. A részletben történő teljesítés lehetősége maximum négy hónap lehet. Ebben az esetben a pótlékmentes részletfizetés kezdete a bevallás benyújtását követő 30. a késedelem igazolására vonatkozó kérelemnek az állami adóhatóság helyt ad. a kedvezmény érvényét veszti és a tartozás egy összegben esedékessé válik. a kedvezményt csak akkor veheti igénybe. • Amennyiben a 2010. és így az Ön tényleges személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége a 100 000 forintot nem haladja meg. Olvassa el a 6.

a részletek befizetésének határideje pedig 2011. 12 13 Art. Az állami adóhatóság felszólítását. figyeljen arra. Ha nem az internes honlapról tölti le a 0736-os bevallást. § (1) bekezdés b) pont 14 Art. szeptember 20. § (4) bekezdés Art. szeptember 20-áig nem szab ki. ha a késedelmét annak igazolásával nem menti ki. július 20. Fontos! Amennyiben Ön nem egyéni vállalkozó. az állami adóhatóság kijavítja a bevallását és erről értesítést küld.. 172. és az adóbevallása benyújtásában akadályozott. az később már nem pótolható! 9. hogy az állami adóhatóság a törvényben13 foglaltak alapján 200 000 forintig terjedő mulasztási bírságot állapíthat meg az Ön terhére akkor. hogy a 2005. a bevallási késedelemről a bevallás benyújtására előírt határidőn belül bejelentést tehet az állami adóhatósághoz. vagy általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély.14 10. vagy a 2006. § (6) bekezdés . 172..13 részletek összege a jelölt részletek számától függően a teljes fizetendő adó 1/2. akkor a nyomtatványboltban kapható vagy a NAV Internetes honlapjáról (http://www.hu) letöltött 0736-os bevalláspótló nyomtatványt kell kitöltenie és benyújtania. augusztus 20. mert a benyújtáshoz az adózó önhibáján kívül nem állnak a rendelkezésére az elkészítéshez szükséges iratok. A bevallás pótlása Ha a 2010-es évről szóló bevallását határidőn túl nyújtja be. akkor is e nyomtatványt töltse ki vagy töltse le az Internetről és küldje be az állami adóhatósághoz. évet megelőző időszakra – az elévülési idő lejárta miatt – már nem nyújthatja be a bevalláspótló nyomtatványt.. 1/3 vagy 1/4 része. A hibásnak minősített bevallás javítása Javítás: előfordulhat. hogy a benyújtott bevallásában kisebb hibát talál az állami adóhatóság. igazolások.gov. Figyelem! Ha elmulasztotta ezt a nyilatkozatát kitölteni. 31. Amennyiben ez a hiba – az Ön közreműködése nélkül – javítható.nav. évre szóló adóbevallását kívánja 2011-ben pótolni. az akadályoztatás megszűnését követően 15 napon belül köteles az adóbevallását igazolási kérelemmel egyidejűleg benyújtani!12 Ha a bevallását előreláthatólag nem tudja határidőben benyújtani. ellenőrzését megelőzően. de késedelmesen benyújtott bevallás esetén is számolnia kell azzal. június 20. Amennyiben a 2005. Ebben az esetben a bevallási késedelem miatt mulasztási bírságot az állami adóhatóság a bevallás benyújtásának évében.

Kérjük. A bevallás adózói javítása (helyesbítése) Adózói javítás (helyesbítés): hibás bevallás esetén adózói javításnak akkor van helye. azaz a bevallás nem teljes körű. § (10) bekezdés Art. Abban az esetben.és Vámhivatal által elfogadott bevallás után. sem „Az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa” mezőket! 11. A Nemzeti Adó. ha az állami adóhatóság a benyújtott bevallást elfogadta. ha a bevallás benyújtása adózói javítás (helyesbítés) miatt történik. ha az állami adóhatóság 15 16 Art. Ha elektronikus úton küldte be a bevallását és az hibás. ebben az esetben ne töltse ki a hibásnak minősített bevallás vonalkódját. vagy a vonatkozó bevallás időszaka helytelen volt. 1053E vagy 10M29)! A csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás kötelezettségeinek helyesbítésére is a 1053-as bevallás benyújtásával tehet eleget. vagy valamely adat az elfogadott bevallásból kimaradt. • Hibás bevallás esetén az állami adóhatóságra kötelező 30 napos visszatérítési határidőt a bevallás kijavításának napjától kell számítani. illetve az adó változását. Feltétlenül töltse ki a bevallás főlapján a hibásnak minősített bevallás vonalkódját is az azonosítás táblájában (B). úgy a javításra kiértesítő levelet kap elektronikus úton. 172.: valamelyik természetes azonosító adat vagy az adóazonosító jel javítása. ne töltse ki sem az „Adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallás típusa”. A javítás során kérjük csak az állami adóhatóság által jelzett hibákat javítsa ki. akkor az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallás típusa mezőbe írja be az Ön által javítani (helyesbíteni) kívánt bevallás típusát (1053. A javítás során kijavított bevallást ismételten be kell küldenie a teljes adattartalommal. mert ez a feltétele a bevallása elfogadásának. Abban az esetben.16 Adózói javításról (helyesbítésről) akkor van szó. 34. hogy az állami adóhatóság által elfogadott bevallása bármely adat tekintetében téves. amikor Ön utóbb észlelte. Javító bevallás esetén kérjük. valamint az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa mezőket! Ilyen adózói javítás (helyesbítés) lehet pl. § (7) bekezdés . ugyanarra az időszakra csak adózói javításként (helyesbítésként) vagy önellenőrzésként nyújtható be ismételten a bevallás. és annak módosítása összességében nem eredményezi az adóalap.14 • A hibásan kitöltött bevallás miatt az Ön terhére az állami adóhatóság 20 000 forintig terjedő mulasztási bírságot15 állapíthat meg.

adó összege változna az adózói javítással. Amennyiben a magánszemély jövedelem-. Az adózói javítás (helyesbítés) során az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallási időszak (az eredeti 1053-as bevallásban szereplő) valamennyi részletező lapját ismételten be kell nyújtania. úgy a 1053-as bevallás tekintetében önellenőrzést kell végezni (a 16-01-es lapon). hogy az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. (XII. (2) bekezdés c ) pontja értelmében Ön jogosult a papír alapon benyújtott bevallása esetén annak a NAV Ügyintéző Contact Center útján történő javítására telefonon is. állandó meghatalmazással kapcsolatos egyedi felvilágosítás. tájékoztatás. akkor az adózói javítással (helyesbítéssel) nem érintett adatokat is ismételten közölni kell. Nem helyesbíthető utólag az 1+1%-os rendelkezés (EGYSZA lap) az önkéntes pénztári és/vagy NYESZ-R rendelkezés (1053-02 lap)! Tájékoztatjuk. amennyiben az nem igényel személyes jelenlétet és rendelkezik a rendszer használatához szükséges ügyfél-azonosító számmal. ha az adózási mód választásakor az átalányadó szerinti adózást jelölte meg. • ügyfélkapu nyitásához szükséges regisztrációval. következőkben felsorolt ügyek Önnek rengeteg időt takaríthatnak meg: • adózói folyószámlával. A NAV Ügyintéző Contact Centere a 40/20-21-22-es telefonszámon. Így például. melyek kitöltése az Ön döntésétől függ. utóbb adózói javítás címén nem korrigálhatók.) PM rendelet 17/A §. úgy utólag beírni elmaradt adatokat nem lehet. Fontos! Amennyiben az adózói javítás (helyesbítés) kötelezettség változást eredményezne. amelyek az Ön olyan nyilatkozatait tartalmazzák. csak az állami adóhatóság által jelzett hibák javíthatók! Az adózói javítás (helyesbítés) lényege a teljes adatcsere. azaz az adóalap. Ebben az esetben az önellenőrzéssel érintett bevallás típusát jelölje a főlapon. . munkanapokon 8:30-tól 16 óráig. az erre szolgáló helyen. Adózó által nem javítható (helyesbíthető) adatok A bevallás azon adatai. ehhez kapcsolódó adónemek közötti átvezetés. 29. folyószámla kivonattal kapcsolatos egyedi tájékoztatás. Az ÜCC útján intézhető. járulék adatainak valamelyikét kell javítania (a 1053-as bevallás lapjainak – kivéve az EGYSZA lap és 16-01-es lap – valamely sora). akkor ezt a döntését utóbb nem változtathatja meg. vagyis nem csak az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett adatokat kell feltüntetni.15 a bevallás elfogadása előtt a bevallást elektronikus teljesítés esetén javításra adja vissza. valamint péntekenként 8:30-tól 13:30-ig hívható.

A bevallás önellenőrzése Önellenőrzés17 az az adózói javítás. évi. Fontos tudnia. 12. és 2010. 51. § (1) bekezdés Art. Nincs helye az önellenőrzésnek. a hibás bevallással kapcsolatos egyedi tájékoztatás.nav. egyedi bejelentésekkel.gov. Amennyiben a 2005. ha a törvény által megengedett választási lehetőségével élve.20 17 18 Art. utóbb ezt a döntését változtatná meg. adóhoz képest változik. Ha nem az internes honlapról tölti le a 0735-ös bevallást. hogy önellenőrzésre csak a bevallás benyújtására előírt határidőt követően van lehetőség.16 • egyedi bevallási adatokkal kapcsolatos tájékoztatás.18 Önellenőrzéssel csak azt az adót (adóalapot). § (3) bekezdés . papíralapú bevallás esetén – az adózó személyes jelenlétét nem igénylő – javítás. amely helyesbítésnek az együttes összege az 100 forintot meghaladja. akkor a nyomtatványboltban kapható vagy a NAV Internetes honlapjáról (http://www. ha Ön a 2009. 50.hu) letöltött 0735-ös önellenőrzés nyomtatványt kell kitöltenie és benyújtania.19 Egy önellenőrzéssel csak egy bevallási időszakra vonatkozó adatok helyesbíthetők. Például. évben önellenőrzést benyújtani. Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-azonosító számmal. az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról. • meggyőződés az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről. úgy azt a 11UK30-as kérelem benyújtásával igényelheti meg. évre vonatkozóan kíván 2010. a megbízólevél számáról. vagy a 2006. amely során az adóalap (járulékalap). úgy külön bevalláson kell a 2009. illetve 2010. járulékot lehet (és kell) helyesbíteni. § (3) bekezdés 19 Art. 49. évi bevallásában is tévedett. illetve az adó (járulék) összege az eredeti bevallásban feltüntetett adóalaphoz. évi kötelezettségét önellenőriznie. hogy – az elévülési idő lejárta miatt – a 2005. évet megelőző időszakra önellenőrzést már nem nyújthat be. • adózói törzsadatokkal kapcsolatos tájékoztatás. Az önellenőrzést tartalmazó bevallást a tévedés feltárását követő 15 napon belül kell benyújtani. változás-bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés. figyeljen arra. Minél előbb igényelje meg az azonosítót a 30 napos ügyintézési határidő miatt.

évben keletkezett kötelezettségek tekintetében teljesített bevallások (1053. Önellenőrzésnek csak akkor tekinthető az adózói javítás (helyesbítés). akkor az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa mezőbe írja be az Ön által önellenőrizni kívánt bevallás típusát (1053. Amennyiben adózói javítás (helyesbítés) után. így a bevallást csak adózói javításként (helyesbítésként) kell benyújtani. azonos adónemben előjelhelyesen (+-) összesíti a kötelezettséget. évben keletkezett kötelezettségek tekintetében teljesített a csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás kötelezettségeinek önellenőrzése is a 1053-as. Abban az esetben. kiutalását a ’17-es nyomtatvány illetőleg a 1053-as bevallásban található 170-es lapnak a kitöltésével kérheti. akkor annak más adónemre történő átvezetését. ha az adóalap (járulékalap).17 Amennyiben az önellenőrzés kapcsán visszaigényelhető adója keletkezik. valamint az „adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallás típusa” mezőket! 20 21 Art. teljes adattartalmú bevallás benyújtásával tehet eleget. illetve az adó (járulék) összege az eredeti bevallásához képest változik. § (2) bekezdés . 1053E. ha a bevallás benyújtása önellenőrzés miatt történik. 1053E vagy 10M29)! A csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás egyenértékű a teljes adattartalmú 1053-as bevallással. A 2010. 50. Amennyiben a csökkentett adattartalmú 1053-as bevallást kívánja önellenőrizni. Felhívjuk a figyelmét. úgy az nem önellenőrzés. 10M29) önellenőrzésére is a 1053-as bevallást kell benyújtania. § (1) bekezdés Art. A 2010. 49. Abban az esetben. „csupán” adózói javítás (helyesbítés). hogy az állami adóhatósági ellenőrzés megkezdését követően a vizsgálat alá vont adó és támogatás a vizsgált időszak tekintetében önellenőrzéssel nem helyesbíthető!21 Az önellenőrzés esedékességét a 1053-as bevallás főlapján a „C” blokkban az erre a célra kialakított kódkockába kell bejegyeznie. lehet. ebben az esetben ne töltse ki a „hibásnak minősített bevallás vonalkódja”. hogy nem keletkezik eltérés. akkor az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa mezőbe szintén a 1053-at írja be! Kérjük. ha az adott adóban (járulékban) bevallott és később helyesbített adókötelezettség változása különbözetének előjelhelyes összege nulla.

és ez által az eredeti bevallásában feltüntetett összeghez képest növekszik a kötelezettsége. akkor az adó és a késedelmi pótlék megfizetése mellett adóbírságot kell fizetnie. Ha a hibát állami adóhatósági ellenőrzés tárja fel. akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a vonatkozó sor „c” rovatában. Art. Ha Ön az adót (járulékot) az önellenőrzésre vonatkozó rendelkezések szerint helyesbíti. ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken.23 II. és adóhiányt állapít meg. Amennyiben az önellenőrzéssel történő helyesbítéssel Önnek pénzügyileg rendezendő adókötelezettsége keletkezik. Fontos! Mielőtt az adózói javítást (helyesbítést). Kötelezettség csökkenése esetén az adó visszaigénylésének lehetősége ugyanezen esedékesség időpontjától nyílik meg. A bevallás részei 22 23 Art. 170. hogy a hiba javítása már megtörtént. érdeklődjön az állami adóhatóságnál. ugyanis a kisebb hibákat az állami adóhatóság az adatok feldolgozása során javítja. a 16-01 – 02 lapok (O) blokkjában pedig X-szel kell jelölnie az ismételt önellenőrzést! Az önellenőrzéssel kapcsolatos további tájékoztatások a 1053-16-os jelű lapok kitöltésére vonatkozó útmutatónál találhatók. §. 16-02 lapok (O) blokkjában „X” jelet kell az erre rendszeresített kódkockájába bejegyeznie. akkor fő szabály szerint önellenőrzési pótlékot kell a bevalláson kiszámolnia. az önellenőrzést elvégezné. 168.18 Ugyanazon időszakra vonatkozó ismételt önellenőrzés esetén a 16-01. akkor az adót és az esetlegesen felszámított önellenőrzési pótlékot a bevallás benyújtási időpontjáig lehet – késedelmi pótlék felszámítása nélkül – megfizetni. A 1053-as bevallás kitöltéséhez szükséges tudnivalókról 13.169. 22 Az önellenőrzést az önellenőrzött időszakban. § . mert lehet. Fontos! Az önellenőrzési pótlék helyesbítése esetén is meg kell ismételnie a bevallás teljes adattartalmát! Abban az esetben. azaz az adóévben hatályos jogszabályok figyelembevételével végezze el. § . és megfizetnie.

. (Ezek a lapok nem részei az egységcsomagnak!) 14.Ha Ön egyéni vállalkozó vagy az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010-ben szüneteltette. 06-01. és 15-ös pótlapokat kell még kitöltenie. . • Egyéni vállalkozókra vonatkozó lapok – a főlapokon túl a 01-es pótlaptól a 15-ös pótlapig.Ha Ön nem folytat egyéni vállalkozói vagy őstermelői tevékenységet.Ha Ön kiegészítő tevékenységet folytató – nyugdíjas – egyéni vállalkozó. a komplett 1053-as bevallást ki kell töltenie. továbbá a 15-ös pótlapokat. • Önellenőrzésre vonatkozó lapok – a 16-os pótlapok. 03. amelyen adatot is tüntetett fel.Ha Ön őstermelő vagy családi gazdaság tagja. • Mezőgazdasági őstermelői lapok – az előzőeken túl a 12-es pótlapok. csak azokat a lapokat kell beküldenie. 170 pótlapokat tartalmazza a bevallás. .19 A bevallás négy fő része: • Magánszemélyekre vonatkozó lapok – a főlapokon túl a 01-es pótlaptól a 10-es pótlapig. akkor a 13-as. A bevallás lapjai .Ha Ön egyéni vállalkozó és őstermelő is egyben. 02. az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat (EGYSZA lap). 04. illetve önellenőrzés esetén a 16-os pótlapokat kell kitöltenie. a 1053-01. . A bevallás fő lapjait kiegészítő egyes nyomtatványok 1053-01 Nyilatkozatok • A lakáscélú hiteltörlesztés halasztott kedvezményének igénybevételéről. . vagy megszüntette. Önnek a főlapokon túl.Ha Ön magánszemélyként a csökkentett adattartalmú 1053-as bevallást tölti ki. de csak azokat a lapokat kell beküldenie. akkor a 1053-as főlap (A-C lapok) és az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat (EGYSZA lap) mellett. az előzőeken túlmenően a 1053-12-es pótlapokat is ki kell töltenie. 09. és őstermelői tevékenységet nem folytat. melyeken adatot tüntetett fel. akkor a 1053-as főlap (A-C lapok).pótlaptól a 10-es pótlapig. . 14-es. valamint a 01. 15. akkor a csomagjának tartalmaznia kell a 13as.

az összevont adóalap részeként külföldön is adózott jövedelmek után külföldön megfizetett adó bevallása. 1053-09: Egészségügyi hozzájárulási kötelezettség elszámolása őstermelőként. 1053-05: A külföldről származó adóköteles jövedelmek. • a nyugdíj-előtakarékossági számlára utalandó összegek feltüntetése. . 1053-03: Családi kedvezmény érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatok 1053-04: Elkülönülten adózó jövedelmek és adójuk: Pl. illetőleg nem egyéni vállalkozóként a járulék kötelezettség bevallása. családi gazdaság tagjaként. egyéni vállalkozóként. • ha külföldi személytől szerzett járulékalapot képező jövedelmet. 1053-06-01: Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem/veszteség és adója és/vagy az ingatlanértékesítésből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása. egyéb ezekkel összefüggő nyilatkozatok. 1053-08-02: Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás nyilatkozat alapján a bevételeket terhelő. egyéb adatok a külföldről származó jövedelmekről. tőzsdei ügyletekből.: ingó-.20 • fizetővendéglátóként. osztalékból. 1053-02: Rendelkező nyilatkozatok az adóról • az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál vezetett egyéni számlára. 1053-10: Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély. a biztosítási jogviszony adatai: • ha vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15%-os nyugdíjjárulékot kíván fizetni. ingatlanértékesítésből. ingatlan bérbeadásából származó jövedelmek. szálláshely szolgáltatási tevékenységet folytatóként tételes átalányadózást választ vagy azt megszünteti a 2011-es adóévre. az adókiegyenlítés kiszámítása. ingatlan bérbeadóként. illetve magánszemélyként. 1053-08-01: Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás nyilatkozat alapján adózott bevételek utáni adókötelezettség bevallása. valamint saját kötelezettségként befizetett ekho levezetése. 1053-06-02: A csereügyletből származó jövedelmek és adójuk részletezése. a magánszemély által átvállalt. árfolyamnyereségből. bevallása. és járulékfizetési kötelezettsége van. kamatból.

21 1053-170: Átvezetési kérelem: Ha a személyi jövedelemadóban. szüneteltetéssel kapcsolatos adatok. 1053-12-01 – 03: A mezőgazdasági őstermelők nyilatkozata: • adózási mód választása. 1053-13-08-01 – 03: Adatok a csekélyösszegű (de minimis). összegeket teljes egészében nem kéri vissza. csoportmentességi és az adórendszeren kívüli támogatás nem érvényesítéséről szóló nyilatkozat. • nyilatkozat az átalányadózás választásáról. az adózási mód választásáról. az un. 1053-14: Nyugdíjas egyéni vállalkozó járulék levezetése a biztosítási jogviszony idejének közlése. és az e tevékenységéből származó – támogatások összegével csökkentett – bevétele a 600 000 forintot meghaladta és nem tesz nemleges nyilatkozatot. valamint a mezőgazdasági kis. a kis és középvállalkozások. megszüntetéséről. e tevékenység megszüntetése. a 1053-12-02-03 pótlapok a kötelezettségei levezetésére szolgálnak. illetőleg családi gazdaság tagjaként az őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint adózik. a vállalkozói tevékenységből származó jövedelemmel összefüggésben: • a jövedelemszámítás módszere.és középvállalkozások támogatásáról. • a jövedelem-(nyereség)-minimum szerinti adózással kapcsolatos nyilatkozat. vagy az egyéni nyugdíjjárulékban túlfizetésként jelentkező összeget. szünetelése esetén. Egészségügyi szolgáltatási és nyugdíjjárulék levezetése. 1053-13-03 – 07: Egyéni vállalkozók vállalkozói tevékenységből származó jövedelmének és/vagy veszteségének levezetése. és adófolyószámlákra kívánja átvezettetni. regisztrált mezőgazdasági termelőként. . egészségügyi hozzájárulásban. • a tevékenység megszüntetésével. • mezőgazdasági kistermelő nemleges bevallási nyilatkozata. 1053-12-02 – 03: A mezőgazdasági őstermelői jövedelem levezetése: Ha Ön az őstermelői igazolványa alapján. • nyilatkozat az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásáról. • egyéni vállalkozás megszüntetésekor a pénztárgép elhelyezéséről. 1053-13-01 – 02: Egyéni vállalkozókra vonatkozó nyilatkozatok. egyéni vállalkozói tevékenység nyugdíj mellett történő gyakorlása esetén. • csekély összegű támogatás (de minimis).

22 1053-15: Bevallást kiegészítő nyilatkozat. őstermelői igazolvány számmal. akkor a családi gazdaság nyilvántartási számát a 1053-12-es lapokon is fel kell tüntetnie az erre szolgáló helyen! Ha Ön a mezőgazdasági őstermelői adókedvezményt érvényesíteni kívánja. Amennyiben Ön mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezik. regisztrációs okirat számmal azt a bevallás főlapján nem kell feltüntetnie. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük. Ettől kezdve minden Ön által kitöltött lapon a program biztosítja az adószáma megjelenését is. 1053-16-02 és 1053-16-03-as számmal ellátott. mely a munkáltatójának az azonosítója. törvény (Szja) 49/B. ne felejtse el a kódkockában X-szel jelölni! 24 1995. Amennyiben a levelezési címe külföldi cím. A bevallás 1053-16-01. amelyen napközben elérhető. Ha valamelyik Önnek szükséges nyomtatvány a bevallási csomagból hiányzik. akkor azt az ügyfélszolgálatainkon ingyen beszerezheti. ahol jellemzően tartózkodik. annak a számát a 1053-12-es lapokon is kell feltüntetnie! Amennyiben a NAV honlapján elérhető bevallás kitöltő-ellenőrző programot használja. ha Ön családi gazdaság tagja. úgy a program által felajánlott első oldalon lehetősége van beírni. hogy az a jelenlegi nevével megegyezik-e vagy sem. önellenőrzésre szolgáló lapjai nem része a bevallási csomagnak! 1053 Főlap A személyi adatok kitöltése (B) mező A bevallási nyomtatvány első oldalán találhatóak az Ön személyi adatainak feltüntetésére szolgáló előnyomtatott sorok. 91/A. évi CXVII. családi gazdaság nyilvántartási számmal. § (1) bekezdés . Figyelem! Amennyiben Ön rendelkezik adószámmal. hogy írja be azt a telefonszámot is. A munkáltatói igazoláson szereplő adószámot. A nevének és adóazonosító jelének kitöltése után a születési nevét minden esetben írja be függetlenül attól.24 A jövedelem-(nyereség)-minimum számítási kötelezettséggel összefüggésben adandó be. a bevalláson nem szabad feltüntetnie! Levelezési címként azt a címet jelölje meg. a regisztrációs okirat számát is fel kell tüntetnie a 1053-12es lapokon. az adószámát is. viszont a bevallás részét képező lapok fejrészébe fontos beírnia! Abban az esetben. § (8) bekezdés ba) pont és az Art.

23 Ha Ön külföldi állampolgár. akkor csak ezen kötelezettségei teljesítését követően kerül kiutalásra az Önnek járó összeg. § (2) bekezdés . Abban az esetben. a foglalkoztató által levont nyugdíjjárulék. hogy a kiegészítő lapokat is a jelölt helyen. és a többletként mutatkozó összeget valamennyi adónemben teljes egészében visszakéri. ez utóbbi hiányában tüntesse fel a külföldi lakcímét. Ha az Ön állandó lakcíme nem Magyarországon van. vagy a 170-es lapon szereplő adónemek között átvezetést kér. vagyis csak a tartozást meghaladó összeget utalja vissza az Ön részére. az útlevelének számát nem használhatja az állami adóhatóság előtti azonosításra. akkor ezt jelezze úgy. és ne felejtse el a kódkockában Xszel jelölni! A (C) mező Ha Önnek valamelyik kiegészítő lapot ki kell töltenie. hogy a beküldendő nyomtatványból hány darabot csatol. visszatérítési igényét a bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen jelezze az „X” beírásával! Ebben az esetben a 170-es kiegészítő lapot nem kell kitöltenie és beküldenie. Ezzel összefüggésben késedelmi pótlék felszámítására nem kötelezett az állami adóhatóság. Ha Ön az egyébként visszajáró összegnek csak egy részét kéri vissza. a személyazonosságát adóazonosító jellel tudja csak igazolni. hogy az erre szolgáló négyzetbe beírja. „A visszaigénylés szabályai” cím alatt! 25 Art. akkor ezt is jelölje az „X” beírásával az erre fenntartott helyen! A visszakért összeggel összefüggésben kitöltendő mező (D) Az általános tudnivalókat olvassa el a 7. az állami adóhatóság a rendelkezésére álló adatok szerinti tartozása erejéig él a visszatartási jogával. ha Önnek nincs köztartozása. 151. az Ön által befizetett járulék. adóelőleg. de nem tett teljes körűen eleget bevallási kötelezettségeinek. és be kell küldenie. vagy a kifizető. Ügyeljen arra. illetve bevallási kötelezettségeinek eleget tett. vagy a visszajáró összeget későbbi kötelezettségeire a számláján kívánja hagyni.25 Fontos! Ha van esedékessé vált köztartozása. alá kell írnia! Ha az Ön által befizetett. munkáltató által 2010-re Öntől levont adó. A bevalláskitöltő program elvégzi Ön helyett a benyújtandó lapok jelölését. egészségügyi hozzájárulás összegéből visszatérítés jár Önnek. levelezési címként a magyarországi tartózkodási helyét jelölje meg. ha Önnek köztartozása ugyan nincs. A visszaigényelhető összegek teljes egészében történő visszatérítése természetesen csak akkor lehetséges.

Amennyiben Ön külföldi illetőségű és a Magyar Köztársaságban bankszámla nyitására nem kötelezett. CZ – Csehország. valamint tüntesse fel az ország kódját is akkor. hogy más bankszámlaszám megadása esetén az átutalás hosszadalmasabb lehet. SKK a szlovák koronánál. Ennek oka. GB – Nagy-Britannia. akkor a harmadik (utolsó) nyolc négyzetet hagyja üresen. Ha az Ön számlaszáma csak 2 x 8 jegyű.24 A visszakért összeget csak Önnek utaljuk vissza. Az erre szolgáló helyre feltétlenül írja be a külföldi pénzintézet elnevezését és címét (ország. Ebben az esetben az (D) blokkban az erre szolgáló négyzetekben tüntesse fel a külföldi pénzintézeti számlaszámát. címét is feltüntetni. akkor az erre szolgáló négyzetekbe írja be a pénzintézeti számlaszámát. ezért az erre szolgáló helyen azt kell feltüntetnie! Felhívjuk figyelmét.) is feltüntetni a deviza pontos megnevezése mellett. Amennyiben külföldi számlaszámként az IBAN számlaszámot tüntette fel. akkor a visszajáró összeg utalását külföldi bankszámlájára az Ön által megadott devizanemben is kérheti. CH – Svájc. Az érvényes országkódok teljes jegyzékét . Ha Ön pénzforgalmi számla nyitására kötelezett. ha a 1053-02-es lapon él rendelkezési jogosultságával és/vagy a 1053-16-os lapon az önellenőrzés eredményeként Önnek visszajáró összeg mutatkozik. fontos a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó bankszámlaszám. Érvényes országkódok például: AT – Ausztria.) is. nemzetközileg használt kódját (EUR az eurónál. USD az USA dollárnál. GBP az angol fontnál. akkor is feltétlenül töltse ki ezt a táblát. Amennyiben Ön az Európai Unió valamely tagországában bír adóügyi illetőséggel. Szükség esetén a számlát vezető pénzintézet segítséget nyújt az adatok megállapításához. A külföldi devizanemre történő átváltás költsége Önt terheli. és közök kihagyása nélkül folytassa. PLN a lengyel zlotynál. Ne felejtse el a számláját vezető pénzintézet elnevezését. DE – Németország. A számlaszámot a sor elején kezdje el beírni. Ha a visszaigényelt összeget a fizetési számlájára kéri. A visszakért összeget pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján (postai úton) vagy a fizetési számlájára utalással kaphatja meg. az úgynevezett IBAN feltüntetése. akkor az Ön által visszakért összeget csak a belföldi pénzforgalmi számlájára történő utalással kaphatja meg. akkor ezt az „X” beírásával jelezze. FR – Franciaország stb. ezért más személyt vagy más személy pénzforgalmi szolgáltatónál (hitelintézetnél) vezetett számlájának számát ne jelölje meg. Ne felejtse el az erre szolgáló négyzetekben az Ön által választott devizanem 3 betűből álló. mert az visszaélésnek minősül. ha nem az IBAN számlaszámot. város stb. Az erre szolgáló helyre feltétlenül írja be a SWIFT kódot is. stb. hanem egyéb külföldi pénzintézeti számlaszámot jelölt meg.

mert a megadott négyzeteken túl írtakat nem lehet figyelembe venni. Ha postai átutalás útján kéri a visszatérítést. adóazonosító jele és címe” sorokat természetesen csak akkor kell kitölteni. ha Ön belföldi illetőségű. a visszajáró összeg nem utalható külföldi bankszámlára. Ha ennek ellenére külföldi bankszámlaszámot ad meg. Annak érdekében. a belföldi utaláshoz szükséges adatok megadásáig nem utalható ki az Ön részére visszajáró adó. a négyzetekbe a posta által beazonosítható címet írjon. mert a posta az előírása szerint a cím ezen részéhez 24 karakternél többet nem fogad el. akkor a pénzforgalmi számla feltüntetésére fenntartott helyet hagyja üresen.25 a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről. jellege stb. a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 13/2008. Abban az esetben. akkor írja be az erre szolgáló helyre azt a címet. Az elektronikus úton beküldött bevallás esetén az aláhúzásra természetesen nincs módja. Pénzforgalmi számlára történő utalásnál egyidejűleg a belföldi és a külföldi számlaszám nem tüntethető fel! Amennyiben a visszatérítés módjaként a pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján (postai átutalást) választja. amelyre az utalást kéri.mnb. ha az adózó kiskorú. Pénzforgalmi számlára történő utalás esetén a postai cím marad üresen. Az (E) mező „A törvényes képviselő.18. meghatalmazott neve. . számú mellékletének 4.hu) található meg. a lista az MNB honlapján (www. megnevezéséhez a nyomtatványon megadott 24 négyzetet használhatja fel! Erre azért van szükség. javasoljuk a folyószámlájára történő átutalás választását. hogy a bevalláson aláhúzással jelölje az € mezőben.2.) MNB rendelet 3. Abban az esetben. időben célba érjen. pontja tartalmazza. vagy külföldi illetőségű ugyan. Kérjük. Postai címre kért utalásnál nem jelölhető meg külföldi cím. (XI. Figyelem! Amennyiben Ön a visszaigényelt összeg utalásához postai címet ad meg. de bármely ok miatt a Magyar Köztársaságban bankszámla nyitására kötelezett. hogy a bevallást Ön törvényes képviselőként vagy meghatalmazottként tölti ki és írja alá. ha a bevallása benyújtását követően rövid időn belül változik a lakcíme. vagy egyéb ok miatt kell őt a törvényes képviselőjének képviselnie. az irányítószám és helységnév megadását követően a közterület neve. a bevallása hibás lesz. Az adóbevallást fő szabály szerint Önnek kell aláírnia. hogy az Ön által visszaigényelt összeg biztosan.

könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja. meghatalmazottja írja alá. okleveles adószakértő. és ha van. könyvelő. § (1) bekezdés Art. de a bevallás aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott által aláírt adóbevallás a meghatalmazás csatolása nélkül érvénytelen. csak az állami adóhatósághoz bejelentett. ügyeljen arra. vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eseti meghatalmazás vagy megbízás alapján más nagykorú személy. hogy a bevallást az adózó helyett a törvényben26 meghatározott képviselője. adószakértő. európai közösségi jogász. az adószáma feltüntetésre kerüljön! 26 27 Art. valamint a meghatalmazó és a meghatalmazott mindazon adatait. A teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás.27 A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás időpontját.26 Lehetőség van arra is. Az (F) mező A bevallást aláírhatja a magánszemély törvényes képviselője. Fontos! Az állami adóhatósághoz nem bejelentett. adótanácsadó. 7. vagy az állami adóhatósághoz bejelentett. hogy minden egyes lapon a neve. a személyi jövedelemadó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás bevalláshoz történő csatolásától eltekinteni. § (3) bekezdés . Amennyiben a meghatalmazó magánszemély. A főlapon a megfelelő kódkockában kell jelölni az „X” beírásával. ügyvédi iroda. amelyből a meghatalmazó és a meghatalmazott személye egyértelműen megállapítható. megbízás alapján meghatalmazott más nagykorú magánszemély csak eseti meghatalmazott lehet. • egyéni vállalkozó meghatalmazó esetén a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is. 7. Ne felejtse el a bevallása kitöltésének időpontját feltüntetni és a bevallást aláírni! 1053-A lap kitöltése Ha nyomdai úton előállított nyomtatványt használ. • képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd. úgy meghatalmazottként aláírhatja: a bevallást • közokiratba. tagja. adóazonosító jele. számviteli.

Ha munkaviszonya 2010-ben megszűnt és nem létesített új munkaviszonyt. számú igazolást használja! Ha új munkaviszonyt létesített és munkáltatójának átadta az Adatlapot. amely hatszázzal kezdődik. adóelőleg is szerepel. § (1) bekezdés Art. a kilépéskor kapott Adatlap 2010. Az adóalap kiegészítést Önnek kell kiszámítania. Az igazolásnak azonban mindig tartalmaznia kell a jövedelem kifizetés (juttatás) jogcímét. melyek az előző évekhez képest több feladatot adhatnak Önnek. valamint a költségtérítés és egyéb jogcímen megszerzett) bevétel is. hogy a kifizetőtől származó igazolások nem minden esetben tartalmazzák a bevallás megfelelő sorának sorszámát. olyan egyéb adatot tartalmaz. így ez alapján is beazonosíthatja. mert azon nemcsak a munkaviszonyból származó jövedelem szerepelhet. úgy a kapott 10M30-as igazolásnak tartalmaznia kell az Adatlap összegeit is! Győződjön meg arról. hanem minden más (pl. A munkáltatótól származó jövedelmeit a kapott igazolás alapján az adóbevallás azon sorában tüntesse fel. amely a munkáltatójától származik. 46.§ . attól függően. tekintettel arra. ne felejtse el a 65-67. melyre a bevallása kitöltése során szüksége lehet. 46. amely sorban az az igazoláson szerepel. az önálló tevékenységből.29 Ha az igazolásban levont adó. §. (1) 30 Szja-törvény VI. Feltétlenül figyelmesen olvassa el a következő bevezetőt. hogy az igazolt bevétele és költsége figyelembe vételével meghatározott jövedelem 100%-ban vagy csak 78%-ban képezi az adóalap kiegészítés alapját. hogy mit tartalmaz a munkáltató(k)tól kapott igazolás. Azon sorszám. sorokban feltüntetni! Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek30 Az összevont adóalap megállapítása (szuperbruttósítás)31 Fontos változás! Ebben az évben alkalmaznia kell az adóalap-kiegészítésre vonatkozó számításokat. a különféle juttatásokból származó. A munkáltatójától (társaságától) kapott 10M30-as igazolás28 segít eligazodnia a bevallás kitöltése során. Előfordulhat. hogy az igazoláson feltüntetett jövedelmek jogcímeinek sorszáma megegyezik a bevallás sorszámaival. mely sort kell kitöltenie.27 Az általános tanácsokon túlmenően Önnek csak azon sorokhoz fűzött útmutatót kell áttanulmányoznia. mert az igazolásokon szereplő „alap” összege nem feltétlenül egyezik meg az adóalap-kiegészítés alapjával! 28 29 Art. Fejezet 31 Szja-törvény 29. amelyeknél érintett lehet.

27-szereseként kell meghatározni. az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve. január 01-jétől az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló. Az így kiszámított összeg 1. Ha a jövedelem után Ön kötelezett a társadalombiztosítási járulék. Ez azt jelenti. A 1053-A lap 1 – 17. Az adóalap kiegészítést számítani kell minden esetben. ha azt költségként számolhatja el. függetlenül attól. hogy mely időszakra jár – a kifizetések időpontja szerint vegye figyelembe. és ezt Önnek kell beírnia az „a” oszlopokba is.27-szerese lesz ebben az esetben az adóalap. Az összevont adóalap részét képező adóterhet nem viselő járandóságokra (pl. adóalap-kiegészítéssel megnövelt adóalapokhoz hozzáadva az összevont adóalapba beszámítani. függetlenül attól.28 2010. hogy Önnek kell kiszámítania a jövedelméből az adóalapkiegészítés alapját (azaz a jövedelemének 100%-át. azt változatlan összegben kell az előbbiek szerint összegzett. A fentiek alapján tehát az összevont adóalap összegét az adóalapba tartozó jövedelmek 1. január 01-jétől 27%) mértékével számított összeg. nem önálló tevékenységből származó. sorok „a” oszlopaiban a jövedelmek alapján számított adóalap-kiegészítés alapjának összegét kell szerepeltetnie. hogy például betegállományára tekintettel táppénz kifizetésben részesült Ön és ezt a személyi jövedelemadón kívül nem terhelte más kötelezettség. Az adóalap-kiegészítés összege a jövedelemnek a társadalombiztosítási járulék általános mértékével (2010. január 01-jétől 27%).27-szerese) kell feltüntetni. az adóalap-kiegészítés alapjának a megállapított jövedelemnek a megállapított jövedelem 78%-át kell figyelembe vennie. illetve biztosítás hiányában az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő egészségügyi hozzájárulás (2010. Fontos! Az adatokat Önnek kell kiszámítania. Az adóterhet nem viselő járandóságot – függetlenül attól. míg a „d” oszlopaiban az alapadóalap-kiegészítéssel növelt összegeket (az „a” oszlop 1. továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói. a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem növelve az adóalap-kiegészítés összegével. Ezt a számítást a bevallásukat programmal kitöltőknek is maguknak kell elvégezniük. vagy 78%-át). valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem. Nem önálló tevékenységből származó jövedelmek . vagy azt Önnek megtérítették). hogy a kifizető (munkáltató) az év folyamán milyen összeget vett figyelembe az adóelőleg levonása során. nyugdíj) az adóalap-kiegészítés nem vonatkozik.

és a 25. sorhoz fűzött magyarázatot! Amennyiben a munkáltató által természetben nyújtott vagyoni érték juttatása nem minősül természetbeni juttatásnak. akkor vegye figyelembe a következőket! Amennyiben a jövedelme olyan országban adózott. amely a belföldi jog szerinti munkaviszonynak felel meg. valamint a felszolgálási díj címén megszerzett összeget. Ha a munkáltatója az adóelőleg megállapításakor az érdekképviseleti tagdíjat figyelembe vette (M30-as igazolás). sorban kell bevallania. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. Igazolás(ok). és a belföldi munkáltatójától kapott munkaviszonyból származó jövedelme után külföldön (is) kellett adóznia. sorban igazolt összeg már nem . sor: A munkaviszonyból származó bérjövedelem A munkaviszonyból származó bérjövedelmét. amely országgal van kettős adóztatást kizáró egyezményünk. Ha Ön társas vállalkozás tagja vagy egyéni vállalkozó. sorban kell feltüntetni a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló összegét. Bérnek minősül a munkáltató által az alkalmazottja számára – a munkaköre (tevékenysége) szerint a munkáltató által üzemeltetett gépjármű vezetőjeként teljesített kilométer-futásteljesítménye alapulvételével – üzemanyagmegtakarítás címén fizetett összeg. sorokhoz. Nem bér! A 21. azt az 5. vagy a 11. amelyből legfeljebb havi 100 000 forint levonható. amely országgal nincs a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. akkor az 1. Bérnek minősül a munkáltató által átvállalt kötelezettség. akkor munkaviszonyból származó bérjövedelem keletkezik. akkor az ott folytatott személyes közreműködés ellenértéke és a vállalkozói kivét összege nem munkaviszonyból származó jövedelem.29 1. akkor olvassa el a 16. de a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján vagy ennek hiányában a Magyar Köztársaságban adóztatható azon jövedelmet. vagy elengedett tartozás. Adatlap] alapján írja be ebbe a sorba! Az „a” oszlopba az adó alapját. amely a külföldi jog szerinti olyan jogviszonyra tekintettel illette Önt meg. Ebben a sorban kell szerepeltetni a külföldről származó. akkor a 26. a munkáltató(i)tól kapott igazolások [10M30-as. valamint a magánszemély javára vagy érdekében teljesített kiadás teljes összege is. Ha Ön 2010-ben külszolgálatot teljesített. ha olyan országban (is) fizetett adót.

a törvényi feltételek megléte esetén. ezt a bérjövedelmet nem kell bevallania. valamint az idénymunkából származó jövedelemről a magánszemélynek nem kell személyi jövedelemadó bevallást benyújtania. ha • külföldi állampolgár vagy • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme az adóévben a 840 000 forintot meghaladta vagy 32 2009. hogy a kifizetett munkadíj után az alkalmi munkavállalói könyvbe a munkáltató által beragasztott közteherjegy nem tartalmaz személyi jövedelemadó előleget. ha az abból származó bérjövedelme a 882 000 forintot nem éri el. Fontos tudnia. és az Ön által befizetett tagdíj együttes összegét az egyéb adatok között ne felejtse el feltüntetni az 51. Amennyiben Önnek az így megszerzett jövedelme a 882 000 forintot nem éri el és más összevonás alá eső jövedelme nincs. és ezt az alkalmi munkavállalói könyvébe is bejegyezték. törvény . úgy ezen összeggel a bérjövedelmét csökkentheti. az egyszerűsített foglalkoztatásról alkotott törvényben meghatározottak szerinti jövedelemszerzés lehetősége. és e mellett csak adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmet szerzett. és a tagdíjat önálló tevékenység hiányában költségként nem tudja érvényesíteni. Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében szerzett jövedelem Új! Az egyszerűsített foglalkoztatás32 2010.30 tartalmazza az adóévben az érdekképviseleti tagdíj címén befizetett (levont) összeget. sorban kell bevallania az állami foglalkoztatási szerv által kiadott igazolás alapján. Nem kell az alkalmi munkavállalásból származó jövedelmét bevallania abban az esetben sem. pont alatt leírtakat is! Amennyiben az alkalmi munkavállalás során megszerzett jövedelme a 882 000 forintot meghaladja. kivéve. a kapott igazolásban feltüntetett hónapok számának figyelembe vételével adójóváírást érvényesíthet. Ha az Ön által fizetett érdekképviseleti tagdíjat a munkáltatója év közben az adóelőleg megállapítása során nem vette figyelembe (nem szerepel az igazolás 51. évi CLII. A törvény szerint a háztartási munkából. sorban! Alkalmi munkavállalóként szerzett jövedelem Ha Ön 2010-ben alkalmi munkavállalóként is szerzett jövedelmet. április 1-től az alkalmi munkavállalást. vagy ha Ön valamely érdekképviseletet ellátó kamarának is tagja. akkor azt be kell vallania. mint jövedelemszerzést felváltotta. A munkáltatója által levont. akkor ez is bérjövedelemnek minősül és az 1. sorában). Ugyanakkor. Olvassa el a 2.

augusztus 1-jétől szerzett jövedelmek tekintetében felváltotta az új egyszerűsített foglalkoztatásról33 szóló lehetőség az előbbi előírásokat. 33 34 2010. Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemről a magánszemélynek nem kell személyi jövedelemadó bevallást benyújtania. és 2010. amit a törvényben költségként elismert kiadás megtérítésére kap a magánszemély. az elszámolt költségek összegét a „c” oszlopban. akkor az így megszerzett összes jövedelmet bérjövedelemként kell bevallania. A kapott teljes bevételt e sor „b” oszlopában. a kedvezményes szabály az ezeken a jogcímeken szerzett jövedelmekre nem alkalmazható! Értelemszerűen azon hónapok esetében. július 31. adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelme is volt. akkor azt be kell vallania. ha • külföldi állampolgár vagy • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme az adóévben a 840 000 forintot meghaladta vagy • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme mellett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmen kívül más.31 • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme mellett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmen kívül más. Figyelem! 2010. közötti időszakban alkalmi munkavállalóként. évi LXXV. adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelme is volt. április 1. az adó-kiegészítés alapját az „a” oszlopba. kivéve. Amennyiben az egyszerűsített foglalkoztatás során megszerzett jövedelme a 840 000 forintot meghaladja. Amennyiben az egyszerűsített foglalkoztatás során megszerzett jövedelme a 840 000 forintot meghaladja. A kifizetéskor kapott igazolásban feltüntetett hónapok számának figyelembe vételével adójóváírást érvényesíthet. illetve kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő munkáltatótól (alkalmi munkavállalóként) is szerzett jövedelmet. pont . 2. amelyekre bér illette meg. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget tüntesse fel. adójóváírás érvényesíthető az egyéb feltételek megléte esetén. akkor azt be kell vallania.34 Ha Ön a munkaviszonyára tekintettel költségtérítést kapott. § 16. A kapott igazolásban feltüntetett hónapok számának figyelembe vételével adójóváírást érvényesíthet. sor: A munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés Költségtérítésnek számít. törvény Szja-törvény 3. akkor ennek az igazolt és elismert költségek levonása után fennmaradó része a jövedelem. Fontos! Amennyiben Ön 2010.

a „c” oszlopban a költséget. Ha jogszabályban nem szabályozott költségtérítésben. akkor a költségek levonása a hivatalos utakról vezetett útnyilvántartás alapján történhet. illetőleg. (IV. Ha igen. ha az meghaladja a törvény szerinti mértéket. . a jogszabályban meghatározott mérték számolható el költségként. hogy az útnyilvántartás szerint megtett kilométerekre a módosított 60/1992. Az üzemanyagköltség elszámolásánál fontos szabály. és ezért átalány jellegű költségtérítést kapott. Ha tételesen kíván a kiadásaival elszámolni. Ha Ön a személygépkocsiját rendszeresen használta hivatalos célra. akkor a munkáltató által igazolt bizonylat nélkül elszámolható költséget írja be a bevallás „c” oszlopába. Ekkor a „b” oszlopban a teljes bevételt. a „d” oszlopba pedig az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. Be kell vallania a kiküldetési rendelvény alapján kapott költségtérítés teljes összegét. akkor a költségtérítést nem kell bevallania. hogy az Ön részére kifizetett költségtérítés mértékét és feltételeit meghatározza-e kormányrendelet. az „a” oszlopba az adó-kiegészítés alapját. ha a munkáltatójától kapott eseti kiküldetési költségtérítéssel szemben tételes elszámolást választ. A nem önálló tevékenységet folytatók a jármű beszerzési árát semmilyen formában nem számolhatják el költségként. – vagy számlák. az e feletti rész egésze pedig adóköteles. akkor költséget csak számlák. akkor a munkáltató igazolásán feltüntetett bizonylat nélkül elszámolható összeget nem veheti figyelembe. bizonylatok alapján számolhat el.32 Ha Ön nem kíván a költségeivel tételesen elszámolni.) Kormányrendeletben meghatározott fogyasztási normákat meghaladó üzemanyag-fogyasztás költsége nem számolható el. költségátalányban részesült. Ha Ön a saját gépkocsijának a hivatali. Az ilyen költségtérítést be kell vallania. javításra fordított kiadásból állnak.1. illetve törvény (továbbiakban: jogszabály). csak a számlával vagy bizonylattal igazolt kiadásait írhatja be a „c” oszlopba. akkor a jövedelmet kétféleképpen lehet meghatározni: – vagy bizonylat nélkül. bizonylatok (ideértve az útnyilvántartást is) alapján (tételesen) számolható el költség. és annak összege nem haladja meg a bizonylat nélkül elszámolható mértéket. A gépjárművel kapcsolatos költségek az üzemanyag-felhasználásra és az egyéb fenntartásra. üzleti célú használatára tekintettel kifizetőtől kiküldetési rendelvény alapján költségtérítést kapott. A költségelszámolás módja attól függ.

pont . javításával kapcsolatos valamennyi költséget tartalmazza. az egyéb költségeket pedig a hivatali. A normaköltség a jármű fenntartásával. A NAV által közzétett. akkor az e bevételével kapcsolatos költségeinek elszámolására választhatja. hogy a kapott költségtérítésből az évi munkabér (munkadíj) 30%-át meg nem haladó összeget vonja le bizonylat nélkül. Az arányt az útnyilvántartás adatai alapján lehet megállapítani. Amennyiben az előzőek szerinti kiadás a 100 000 forintot (2006. Normaköltség alkalmazásakor az üzemanyag költségét az előbb ismertetett módon. üzleti utakra számolva a kilométerenként 9 forint normaköltség alapján lehet elszámolni. számú melléklet I. év augusztus 31-ét 35 Szja-törvény 3. Az előbbi módszer helyett saját tulajdonú személygépkocsi esetén lehetőség van a 9 forint/km normaköltség alkalmazására is. számítástechnikai eszköz megszerzésére fordított 100 000 forintot meg nem haladó kiadás. akkor e bevételével szemben csak tételesen számolhatók el az igazolt kiadások. számítógép. azok felmerülését külön igazolni nem kell. valamint a kapcsolattartáshoz szükséges nem anyagi jószág.35 Költségként számolható el a távmunka-végzéshez. fejezet 24. Ekkor más költséget nem számolhat el bedolgozói jogviszonyával kapcsolatosan.33 Az üzemanyagköltség elszámolása számla alapján vagy a NAV által közzétett ár alapján történhet. Ha a költségtérítés címén megszerzett bevételből jövedelme nem származott. bizonylatok alapján számolhatók el a hivatali. Egy adott negyedéven belül csak egyfajta ármeghatározás alkalmazható. A költségek érvényesítésének másik módja a tételes költségelszámolás. Távmunka-végzés Ha Önt a munkáltatója távmunka-végzés formájában foglalkoztatta 2010-ben. a felmerült és bizonylattal igazolt költségek (vagy a bizonylat nélkül elszámolható 30%) összegét a „c” oszlopba. a megmaradó adóköteles részt (ha van ilyen) az „a” oszlopba. A bevétel teljes összegét mindkét esetben e sor „b” oszlopába. 2010-re alkalmazható üzemanyagárakat az Útmutató mellékletében találja meg! A fenntartási és javítási költségek számlák. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. üzleti és magáncélú utak arányában. Bedolgozói költségtérítés Ha Ön bedolgozói jogviszonyára tekintettel kapott költségtérítést. akkor ennek a sornak az „a” és „d” oszlopába nullát kell írnia. és erre tekintettel költségtérítést kapott.

az adó mértékének meghatározásához felhasznált adatot az alábbiakban leírtak figyelembevételével a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos devizaárfolyamán kell figyelembe venni. valamint bármely bizonylaton külföldi pénznemben megadott. abból levonás 2010-ben nem érvényesíthető.) alapul vételével számolhatók el. az adott költségre jellemző mértékegységek (munkaidő. akkor – ha a vonatkozó nemzetközi egyezmény a jövedelem magyarországi adókötelezettségét írja elő – a kapott összeget és adóköteles részét ebben a sorban kell feltüntetnie. A külföldi szállás díjára fordított összeg ebben az esetben része a bevételnek. pontja alapján a Magyar Honvédség állományában lévő. felmerült kiadást. akkor az előzőek szerinti kiadások a távmunka-végzéssel arányosan. nem katonadiplomáciai tevékenységet végző magánszemély műveleti területen teljesített külföldi szolgálatára tekintettel megszerzett bevételének – ide nem értve a szállás (lakás) bérleti díjának. ugyanakkor költségként nem számolható el. a világítás. feltéve. értékcsökkenési leírás formájában számolható el a beszerzés költsége. hogy ezen kívül csak a gépjármű üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokat számolja el költségként. havi. számú melléklet II. a Magyar Köztársaságban adóköteles összeg (a törvényben meghatározott személyi kör kivételével) teljes egészében bevétel. valamint a munkáltató székhelyétől. Új! Ebben a sorban kell feltüntetni a Szja-törvény 3. Ha Ön nemzetközi közúti árufuvarozásban. 3.36 Az értékcsökkenési leírás alkalmazása esetén részletező nyilvántartások vezetése kötelező. a technológiai energia díja. fejezet Szja-törvény 5. amennyiben bérjövedelemként kerül kifizetésre. akkor a külszolgálat címén szerzett bevételéből napi 25 eurónak megfelelő forintösszeget vonhat le. Amennyiben a lakás és a munkavégzés helye műszakilag nem elkülönített. melléklet II/2. A külföldi pénznemben keletkezett bevételt. az utazási kiadásnak a megtérítését – 50 százalékát meghaladó összeget. számú melléklet . sz. telephelyétől elkülönült munkavégzési hely bérleti díja.34 megelőzően beszerzett eszköz esetében az 50 000 forintot). forgalmi) díja. A külszolgálatra tekintettel kifizetett. illetőleg személyszállításban gépkocsivezető vagy árukísérő. A jövedelmet forintra átszámítva kell beírnia. m2 m3 stb.37 Ugyancsak költségként számolható el az Internet-használat (egyszeri. a fűtés. meghaladja. Az 36 37 Szja-törvény 11. sor: Külszolgálatért kapott jövedelem Ha Önt a munkáltatója 2010-ben külföldön foglalkoztatta és erre tekintettel térítést kapott. akkor 33%-os leírási kulcs alkalmazásával.

A fenti rendelkezésétől eltérően. az MNB által közzétett. Abban az esetben. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján. a figyelembe vett árfolyamot a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz. a nevére kiállított bizonylattal. Ha a kapott összeg az egyezmény szerint külföldön adóköteles. illetőleg a külszolgálat elszámolása megtörtént. sorban kell bevallania. akkor ezt a jövedelmet a 25. Fontos! Az adóköteles ellátmányt csak akkor kell a 3. illetve – külföldi pénz vétele esetén – megelőző 15 napon belül pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló. de a külföldön megfizetett adóval a belföldön fizetendő adót csökkenteni kell. Ha a kapott összeg a kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint külföldön adóztatható. de az egyezmény rendelkezései értelmében az belföldön is beszámítható az összevont adóalapba. euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámításkor alkalmazni. sorban kell szerepeltetnie attól függően. Az egyes adóévek között áthúzódó külszolgálat címén kifizetett összeget abban az évben kell az adókötelezettség szempontjából figyelembe venni. akkor azt nem itt. melyet a 16. vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki. . sorban tüntesse fel! A munkáltatójától kapott M30-as igazolás alapján töltse ki ezt a sort. annak összegét és adóköteles részét a 16.35 olyan külföldi pénznem esetében. Ha Ön nem a munkaviszonyával összefüggésben kapott a külföldi kiküldetésre tekintettel térítést. hanem a 16. hogy az adott országgal fennálló egyezmény a külföldön adóztatható jövedelmek belföldön történő figyelembe vételéről hogyan rendelkezik. sorban feltüntetnie. amelyik évben a kifizetés. de azt a belföldi jövedelem adókötelezettségénél figyelembe kell venni. és rendelkezik az ott meghatározott időpontot – a külföldi pénz eladása esetén – követő 15 napon. sorban vagy a 25. ha a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény szerint a kapott összeg Magyarországon mentesül az adó alól. ha a magánszemély a bevételt külföldi pénznemben szerezte. A bevételnek nem része a külföldi szállás és utazás költségének megtérítésére adott összeg. sorban kell feltüntetni. ha az után a kettős adóztatás elkerüléséről az adott országgal kötött egyezmény rendelkezései szerint Magyarországon kell adót fizetnie. de a jövedelmet a Magyarországon adóztatható jövedelmek utáni adó megállapításánál figyelembe kell venni. akkor az ilyen jövedelem adóterhet nem viselő járandóságnak minősül.

ha azt később a bruttósított átlagkereset alapján nem emelték fel. de azt nem a munkáltatója fizette ki. sorában kell szerepeltetnie. ha az előzőek szerinti járadékát egy összegben fizették ki (megváltották). ugyancsak más bérjövedelemnek tekintendő. sorba írja be az álláskeresési segély összegét. • a szociális igazgatásról szóló törvény alapján kapott adóköteles juttatások. Az adómentesség akkor is megilleti Önt. az előzőekben felsorolt jövedelmek pótlására kapott. de ezeket a személyi jövedelemadóról szóló törvény bérnek minősíti. Az 1988. a társas vállalkozás tagjaként kapott táppénz.36 Amennyiben a kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában a jövedelem külföldön és belföldön is adóköteles. Ha Ön nyugdíjas és az . a jövedelmet a bevallás 26. január 1-jét megelőzően megállapított baleseti járadék adómentes. Az adóköteles baleseti járadékot. amelyet az egyébként bérnek minősülő. a gyed stb. a közösségi munkáért kapott összeg). mint adóköteles társadalombiztosítási ellátás. • a regionális egészségbiztosítási pénztár által kifizetett táppénz összege. vagy felelősségbiztosítás alapján munkaviszonyból származó jövedelmet helyettesítő kártérítést (nem kártérítési járadékot) kapott. továbbá a kereset kiegészítés és a keresetpótló juttatás. ha ennek megállapítására nem a magánszemélyre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár öt évet meg nem haladó időtartamon belüli betöltésére is figyelemmel került sor (ha igen. Ha Ön 2010-ben munkaviszonyból származó jövedelmet pótló kártérítést. ha azok nem minősülnek adóterhet nem viselő járandóságnak. a biztosítási jogviszony megszűnését követően – passzív jogon -. amelyeket nem a munkaviszonyával összefüggésben kapott. • nem a munkaviszonnyal összefüggésben kapott adóköteles társadalombiztosítási ellátás (pl. álláskeresési járadék. • a Magyar Honvédségnél tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetménye. Ilyenek: • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított vállalkozói járadék.). (pl. illetőleg az egyéni vállalkozóként. 4. az ilyen jövedelmet nem kell bevallania. sor: Más bérjövedelem Ebben a sorban azokat a bérjövedelmeket kell feltüntetnie. az ott leírtak figyelembevételével). a 18. álláskeresési segély. Ugyancsak bérnek minősül az olyan kártérítés is. akkor azt is ebben a sorban szerepeltesse.

sorba írja be. jogi személyiséggel rendelkező munkaközösség vagy ügyvédi. ezért ezt is a 10. A megbízási jogviszonyban ellátott vezető tisztségviselői tevékenységére tekintettel kapott ellenértéket is – nem önálló tevékenységből származó bevételként – itt kell feltüntetnie. szövetkezet. úgy az e tevékenysége ellenértékét nem ebbe. Döntése szerint. akkor az e tevékenységére tekintettel a társaságtól (munkaközösségtől. az országgyűlési képviselői. hanem a 10. sor: Más nem önálló tevékenységből származó jövedelmek Ebben a sorban kell bevallania azt a jövedelmét. hanem az 1. kapott az adóévben. sorban kell bevallani! 2010. A könyvvizsgálói tevékenységre tekintettel megszerzett jövedelmet nem ebben. sorban szerepeltethet.37 öregségi nyugdíj korhatárt betöltötte. ezért a 10 százalék költséghányad levonására nincs lehetősége. sorba írja be. vagy erdőbirtokossági társulat. ha Ön a gazdasági társaságban vezető tisztségviselői tevékenységét munkaviszonyban látja el. Ha Ön gazdasági társaság. Ha Ön év közben töltötte be az Önre vonatkozó nyugdíjkorhatárt. 5. az előzőek alkalmazása esetén. Ebben a sorban kell bevallani a társas vállalkozás magánszemély tagjaként. úgy a korhatár betöltésének időpontjától folyósított kártérítési járadékot szintén a 18. hanem a 18. évi adókötelezettségére vonatkozóan a személyes közreműködői díj-kiegészítésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmaznia. valamint a helyi önkormányzati képviselői tevékenység is önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. alapítványtól stb. közhasznú társaság. sorban kell szerepeltetni. a személyes közreműködés ellenértékeként kapott jövedelmet. ügyvédi irodától) kapott jövedelmét ebben a sorban kell bevallania. melyet a 43. társasháztól. A társas vállalkozás személyes közreműködő tagjának a 2010. végrehajtói iroda. . MRP szervezet vezető tisztségviselője. Abban az esetben. amelyet jogszabály alapján választott tisztségviselőként – nem egyéni vállalkozás keretében – végzett tevékenységére tekintettel gazdasági társaságtól. január 1-től az európai parlamenti. a személyes közreműködői díjkiegészítés összege után kedvezmény érvényesíthető. a kapott igazolás alapján. akkor a jövedelempótló kártérítési járadékot ne ide. sorban kell feltüntetni.

azt a 21.38 A személyesen közreműködő tag által – külön jogszabály szerint – felszolgálási díj címén megszerzett bevétel adóterhet nem viselő járandóságnak minősül. ennek ellenértéke önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. hogy Ön vagy az Ön hozzátartozója válik a szolgáltatás jogosultjává. úgy az Ön adóköteles jövedelmévé válik a korábban már befizetett összes biztosítási díj (természetesen a szerződés módosítását követően fizetendő díj is) attól a hónaptól kezdődően. vagy a természetbeni juttatás pénzbeli megváltása címén kifizetett összegeket. az Ön javára olyan biztosítási szerződést kötött. e tevékenységére tekintettel kapott más egyéb összegeket is. amelyben a szerződés módosítására sor kerül. sorban kell feltüntetnie! Ha a munkáltató (kifizető) a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyára tekintettel. amelynek díja adóköteles. üdülési pénzbeli juttatások. a kedvezményezett pedig a munkáltató) utólag úgy módosítja. azt is itt kell bevallania. Abban az esetben. Ebben a sorban kell szerepeltetnie a nem önálló tevékenységére tekintettel. . étkezési. de ezt az összeget kifizették Önnek. vagy elengedett tartozást. arra tekintettel kapott. például a jutalmat. sorban kell szerepeltetni! Nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül és itt kell bevallania azt az értékpapír juttatást is. valamint az Ön javára vagy érdekében teljesített kiadás teljes összegét is.) Nem önálló tevékenységből származó bevételnek minősül a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjának (a társas vállalkozás által üzemeltetett gépjármű vezetőjeként teljesített kilométer-futásteljesítménye alapulvételével) üzemanyag-megtakarítás címén kifizetett összeg is. Itt kell feltüntetnie a nem önálló tevékenységével összefüggésben. külön megbízási szerződés alapján teljesített mellékszolgáltatást. amilyen jogcímen történt a kifizetés. amelyet a 10. ha a biztosító szolgáltatására a munkáltató (kifizető) volt jogosult. A bevételből levonható havonta 100 000 forint. ruházati. Amennyiben Ön a társaság tagjaként. és a fennmaradó összeg számít jövedelemnek. akkor Önnél olyan jogcímen keletkezett adóköteles jövedelem. (Pl. amelyet a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyával összefüggésben. vagy egyébként a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyával összefüggésben a társaság által átvállalt kötelezettséget. ha a biztosítás díja egyébként nem adómentes. Ha a munkáltató a biztosítóval kötött szerződést (melyben Ön a biztosított.

) Amennyiben Ön a 2010. A költségelszámolás részletes szabályai a 2. az elszámolt költségeket a „c” oszlopba. Vegye elő a kifizetőtől kapott (helyesbített) igazolást. . és érintett a magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő különadóval is erre az évre. 8. (Az állami végkielégítés is ilyennek számít. így azt a 21. az adó kiegészítés alapját (ha van) a „a” oszlopba a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget kell beírnia. Ezt a külföldről származó jövedelmet a bevallás 192. és annak összege nem haladja meg a bizonylat nélkül elszámolható mértéket. sor: A 2010-ben kapott végkielégítésnek a 2010. így ezek után adójóváírást nem lehet érvényesíteni! Nem minősül nem önálló tevékenységből származó bevételnek a külön jogszabály szerinti felszolgálási díjként megszerzett bevétel. akkor a kapott M30-as igazolás alapján. akkor a törvényben meghatározott mértéknek megfelelő összeget kell ebben a sorban bevallania.39 A segítő családtagként megszerzett jövedelmet is ebben a sorban kell bevallani. sor: Nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés Ha Ön a nem önálló tevékenységére tekintettel kapott költségtérítést. üzleti célú használatára tekintettel kifizetőtől kiküldetési rendelvény alapján költségtérítést kapott. amelyet a vonatkozó kettős adóztatást elkerülő nemzetközi egyezmény szerint – munkaviszonynak nem minősülő – nem önálló munkából származónak kell tekinteni. sorban kell szerepeltetnie. és ezzel összefüggésben 2010-ben végkielégítést kapott. Ha Ön a saját gépkocsijának a hivatali. sornál találhatóak. Ebben a sorba kell feltüntetni azt a belföldön adóztatható külföldről származó jövedelmet. és annak figyelembe vételével töltse ki e sort. adóévben törvény alapján megillető végkielégítést kapott. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett része Ha az Ön munkaviszonya megszűnt. a bevétel teljes összegét e sor „b” oszlopába. sorában is fel kell tüntetni! Az említett jövedelmek nem minősülnek bérnek. akkor a költségtérítést nem kell bevallania. 6. úgy a végkielégítésre – a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezésétől eltérően – az évek közötti megosztást nem alkalmazhatja.

sorban ne felejtse el kitölteni a 2010. adóév vonatkozásában a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeit terhelő különadó kötelezettség (is) terheli. a bevallás 50. hogy a kifizetést megelőzően a munkáltatónak adott nyilatkozata alapján a 2010-ben kapott törvényben meghatározott mértéket meg nem haladó végkielégítésére a megosztási szabályt ne alkalmazza. és az 50. külön bevalláson kell teljesítenie. a kifizető (helyesbített) igazolása alapján! Lehetősége volt arra is. évi jövedelemként. akkor azt az erre a célra rendszeresített. december 31-ig eltelt. évben kapott végkielégítésnek a 2010. 9. Amennyiben az előzőek szerint nyilatkozott. sornál találja. hanem a végkielégítés teljes összege után az adófizetési kötelezettségét 2010-ben teljesítse. sor: A 2009. Ha a hónapokra való osztás miatt a végkielégítés egy részét a következő évben kell – nyilatkozat hiányában – figyelembe vennie. sorában kell feltüntetnie. így utána adójóváírás sem illeti meg. Ebben az esetben. akkor utóbb. A 65. sort ekkor értelemszerűen nem kell kitöltenie. ahány teljes hónap a munkaviszony megszűnésétől 2010.40 Az összeg egy hónapra jutó részét annyiszor kell itt figyelembe vennie 2010. sorába. akkor ezt a részét a végkielégítésnek nem itt. sorban a helyesbített levont adóelőleget is a megosztás arányában vegye figyelembe! Az adóelőleg megosztásához szükséges tudnivalókat az 65. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett része . akkor a fennmaradó részt. vagyis a megosztási szabályt nem alkalmazhatja. a más nem önálló tevékenységből származó jövedelmek összegébe írja be. Abban az esetben. Amennyiben Önt a 2010. a 2010-ben az Ön részére kifizetett végkielégítés teljes összegét a kifizető (helyesbített) igazolása szerint a bevallás 5. Ne feledje el a következő évre (évekre) átvitt hónapok számát is beírni az erre szolgáló négyzetekbe! Az 53. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok számát beírni! Ha a törvényben meghatározott mértéknél magasabb összegű végkielégítést kapott. sor. A végkielégítés nem minősül bérnek. akkor azt a bevallás kitöltése során már nem változtathatja meg. a más nem önálló tevékenységből származó jövedelmek összegében kell szerepeltetnie. ha a megosztás mellett döntött (a kifizetéskor nem nyilatkozott). a bevallás kitöltésekor ezt a döntését sem változtathatja meg. hanem teljes egészében az 5.

sorban tüntesse fel! Az adóelőlegként figyelembe vehető összeg kiszámítására vonatkozó szabályokat a 68. Általános adózási szabályok Ezt a részt gondosan olvassa el akkor. az országgyűlési képviselői. ahány hónapot még nem számolt el. A költségelszámolásnál a költség nemre jellemző felhasználási mértéket kell alapul venni (m2. sorba kell beírnia! Önálló tevékenységből származó jövedelmek Önálló tevékenység minden olyan tevékenység. ha önálló tevékenységből bevételt szerzett 2010-ben.). (Vegye elő a 0953-as adóbevallását és a végkielégítésről kapott igazolását!) A 2010. A tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés is része a bevételnek. Több önálló tevékenység esetén a bevételeket és a bevételek megszerzése érdekében felmerülő kiadásokat tevékenységenként külön-külön kell figyelembe venni. a helyi önkormányzati képviselői tevékenység. Tételes költségelszámolás Az egyik esetben a jövedelem meghatározása a tételes költségelszámolás módszerével történhet. Ide tartozik különösen az egyéni vállalkozó. az európai parlamenti. A 2009. A bevétel hiányában el nem számolt. évben figyelembe vehető. mert a 10. kwh). Azokat a kiadásokat. A tárgyévi bevétellel szemben csak a tárgyévi költségek vonhatók le. 2010-ben felmerült költséget a következő évi bevétellel szemben nem lehet érvényesíteni. a mezőgazdasági őstermelő. amelyek nem kizárólag a jövedelemszerző tevékenységgel kapcsolatban merültek fel (világítás. és amely bevétel nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe. a választott könyvvizsgáló tevékenysége. évben figyelembe veendő részére eső hónapok számát az 54.41 Ha Ön a 2009. évben kapott az előzőek szerinti végkielégítést és annak összegét megosztotta. levont adóelőleget a megosztás arányában a 68. fűtés stb. Ebben az esetben valamennyi költséget – a kormányrendeletben vagy törvényben meghatározott mértékű költségek kivételével – számlával kell igazolni. azaz. sorhoz fűzött magyarázat tartalmazza. amelynek eredményeképpen bevételhez jut. a bérbeadó. származó jövedelmet kétféleképpen lehet . évben kapott végkielégítés összegének a 2010. Az önálló tevékenységből megállapítani. az egyik önálló tevékenység vesztesége a másik önálló tevékenység nyereségét nem csökkentheti. a jövedelemszerző tevékenységgel arányosan lehet elszámolni. m3. sorban szereplő jövedelmekre vonatkozó általános tudnivalókat itt találja meg. akkor most ebben a sorban az egy hónapra jutó részt annyiszor kell figyelembe vennie.

Ez az 1% az egyéb nem kizárólag üzemi (üzleti) célt szolgáló tárgyi eszközök átalányban elszámolt értékcsökkenési leírásán felül érvényesíthető. amelyeket a törvény költségnek elismer. előállítási értékének 50%-a. fejezet 3. felszerelés adóévben történő használatba vétele esetén átalány formájában érvényesíthet értékcsökkenési leírást.40 A személygépkocsi használatával kapcsolatosan felmerülő egyéb kiadások elszámolása a 2. Ha Ön a 2010-ben használatba vett tárgyi eszközöket. legfeljebb – több ilyen tárgyi eszköz esetén is – az éves bevétel 1%-a lehet. fejezet 2. nem anyagi javakat több önálló tevékenységéhez is használja. sz. melléklet IV.39 Ezen a címen költség ugyancsak egy ízben. a használatbavétel évében számolható el költségként. Ezen a címen kiadás csak egy ízben. Az önálló tevékenységet folytató magánszemély a saját tulajdonú gép. az üzemanyagköltségen felüli kiadásait a kilométerenkénti 9 forintos személygépkocsi normaköltség alkalmazásával számolja el. mert a normaköltség a személygépkocsi átalányban elszámolt értékcsökkenési leírását is tartalmazza. akkor a kiadást (az átalányban érvényesített értékcsökkenési leírást is) csak az egyik önálló tevékenysége bevételével szemben számolhatja el költségként. – a 38 39 Szja-törvény 3. előállítási költsége egy összegben elszámolható. pont Szja-törvény 3. a használatbavétel évében számolható el. berendezés. pont 40 Szja-törvény 3. sorhoz fűzött magyarázatban foglaltak értelemszerű alkalmazásával történik. sz. Személygépkocsi 2010-ben történő használatbavétele esetén – feltéve. és az e tevékenységéből származó jövedelmét tételes költség elszámolási módszerrel határozza meg. A személyes szükségletet is fedező kiadások költségként nem érvényesíthetők az előzőekben már ismertetettek kivételével. kizárólag üzleti célú tárgyi eszközök beszerzési. A tételes költségelszámolás keretében a 100 000 forint alatti. A tevékenységhez használt 100 000 forint feletti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök beszerzési ára teljes egészében költségként nem vonható le a bevételből még értékcsökkenési leírással sem. Amennyiben Ön művészeti tevékenységet folytat. sz. de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának 10%-a számolható el költségként. melléklet III.42 Költségként csak azok a kiadások számolhatók el. pont . Abban az esetben azonban. melléklet IV. ha a személygépkocsi-használattal összefüggő. akkor értékcsökkenési leírást még átalányban sem érvényesíthet./2. hogy azt az önálló tevékenységet folytató magánszemély a tevékenységéhez is használja – az éves bevétel 1%-a.38 Az értékcsökkenési leírás az adott tárgyi eszköz beszerzési.

(XII. Ugyanezen jogszabály rendelkezik arról is. az igazolt összegnek csak az 50%-a érvényesíthető költségként. ezt az összeget nem kell számlával igazolni. akkor a „b” oszlopba a bevételt.: ha Ön mezőgazdasági őstermelő és a tételes költségelszámolást választotta. sz. e bevételével szemben is csak a tételes költségelszámolást alkalmazhatja. valamint az ilyen eszközök. (Pl. akkor más önálló tevékenységénél a tételes költségelszámolást nem alkalmazhatja. pont .) MKM-PM együttes rendelet határozza meg. Az önálló tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés ekkor is része a bevételnek.41 A művészeti tevékenységet folytató magánszemélyek egyes költségeiről szóló 39/1997. és a kifizetéskor tételes költségelszámolásról nyilatkozott a kifizetőnek. vagy ingatlan bérbeadásából származó bevétele – feltéve ez utóbbinál.29. termékek vásárlására fordított kiadást. akkor. amely a személyes vagy családi szükséglet kielégítését is szolgáló termék. Az előadóművészi tevékenysége esetén a színpadi megjelenéshez kapcsolódó kiadás ugyancsak költségként érvényesíthető. ha van gép. hogy az olyan kiadás esetében. Ha Ön a költségeit bizonylattal igazolni nem tudja. és a költségtérítésnek is csak a 10%-a számolható el költségként. hogy ez után a jövedelme után az összevont adóalap részeként kíván adózni –. szolgáltatás ellenértéke. A „c” oszlopot ebben az esetben üresen kell hagyni. fejezet 22.43 tevékenység jellegétől függően – költségként érvényesítheti a tevékenységével összefüggésben igénybe vett szolgáltatások ellenértékét. Ugyancsak 41 Szja-törvény 3. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget kell beírnia. A két módszer vegyesen nem alkalmazható! Ha valamely önálló tevékenységből származó jövedelmét a 10%-os költséghányad alkalmazásával határozza meg. az „a” oszlopba az adóalap-kiegészítés alapját (a bevétel teljes összegét). mivel a bizonylat nélküli költségelszámolásra nem jogosult.) Nem zárja ki a bizonylat nélküli költség elszámolási lehetőséget az önálló tevékenységével kapcsolatosan. ha Ön egyéni vállalkozó is és a vállalkozásából származó jövedelmének megállapítására akár a vállalkozói személyi jövedelemadózási. akár az átalányadózási módot választotta. Bizonylat nélküli költségelszámolás Tekintheti a bevétel 10%-át is költségnek. hogy mely művészeti tevékenységek esetén alkalmazhatók az előzőekben ismertetett költség-elszámolási szabályok. melléklet I.

vagyis arra az évre vonatkozóan kell önellenőrzést végeznie. Mivel a nem önálló tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés jövedelemtartalmának a megállapítására a 10%-os szabály nem alkalmazható. de bevételként még el nem számolt összeget nem kell bevételként figyelembe vennie. Ha Ön a korábbi adóévekben kapott támogatás felhasználásával összefüggésben 2010-ben költséget (értékcsökkenést) számolt el. vagy mint fizetővendéglátó az e tevékenységére tételes átalányadózást alkalmaz. Amennyiben Ön a kifizető felé bármely önálló tevékenysége ellenértékének kifizetésekor az adóelőleg alapjául szolgáló adóalap megállapításakor tételes költségelszámolásra vonatkozó nyilatkozatot tett. amely évben a visszafizetett összeget bevételként elszámolta. akkor a visszafizetett. vagy a cél szerinti felhasználás teljesülésének igazolása alapján utólag kapta meg. a költségkülönbözet alapján fizetendő 39%-os és 12%-os adóknál! Támogatás címén szerzett bevétel A 2010. Ha Ön a támogatást a cél szerinti felhasználást igazoló számla ellenében. ha a mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelmének a megállapítására átalányadózást választott. úgy a 10%-os szabályt semmilyen önálló tevékenységéből származó jövedelmére nem alkalmazhatja az adóévben. Tételes költségelszámolásra tett nyilatkozat esetén feltétlenül olvassa el a 63. évben költségként (értékcsökkenésként) elszámolt összeget kell bevételként figyelembe vennie. . az ilyen költségtérítés mellett az önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál a bizonylat nélküli költség-elszámolási mód választható. és 78. ha a kiadást korábban (a megelőző adóévben vagy adóévekben) költségként még értékcsökkenési leírás formájában sem számolta el. késedelmi pótlék vagy más hasonló jogkövetkezmény miatt teljesített kiadás költségként nem számolható el. sorhoz fűzött magyarázatot is. évben kapott támogatás cél szerinti felhasználásával összefüggésben a 2010. A bevételként már elszámolt rész tekintetében az önellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.44 alkalmazhatja a bizonylat nélküli költség-elszámolási módot akkor. Ha a támogatást egészben vagy részben vissza kell fizetnie. akkor ezt az összeget is az adott tevékenység bevételéhez kell hozzászámítania. A visszafizetési kötelezettség miatt keletkezett késedelmi kamat. akkor azt nem kell bevételként figyelembe vennie abban az esetben. és a folyósítást követően sem érvényesítette.

Vegye elő. és bizonylat alapján költséget elszámolni nem tud. Ha a bevétel megszerzésekor a kifizetőnek tételes költségelszámolásról tett nyilatkozata miatt a bizonylat nélküli költség-elszámolási módszert nem alkalmazhatja. az adóévben felmerült. amelyet jogszabály vagy államközi megállapodás adómentesnek minősít. vagy amelyet egyéb okból nem kell bevételként figyelembe vennie. a 10. az „a” oszlopban a bevétellel megegyező adóalapkiegészítés alapját. 10. mint a tevékenységet folytatónak kell adóznia. a „d” oszlopban az adóalap-kiegészítéssel növelt jövedelmet kell beírnia. Amennyiben a jövedelmének a meghatározására a 10%-os szabály alkalmazását választotta. [Ha az Ön által bérbe adott vagyontárgy közös tulajdonban van. azokat együttesen e sorba kell beírnia. az adóalap-kiegészítés alapját az „a” oszlopba. költségként és jövedelemként az egy főre jutó értékeket kell szerepeltetni.45 Ha Ön olyan támogatást kapott. nem az egyéni vállalkozói igazolványában feltüntetett tevékenységként folytatja • az ingóság bérbeadásából származó jövedelmet. a „a” oszlopba annak 90%-ának figyelembe vételével meghatározott adóalap-kiegészítés alapját írja be. igazolt költséget a „c” oszlopba. hogy a tulajdonostársak a jövedelmet a tulajdoni hányadok arányában megosszák. a kifizető(k)től kapott igazolás(oka)t! Az önálló tevékenységből származó bevételt a „b” oszlopba. akkor a „b” oszlopba a bevételt. sorhoz fűzött magyarázatnál és a mezőgazdasági őstermelők. az adóalap-kiegészítéssel növelt jövedelmet pedig a „d” oszlopba írja be. illetve az egyéni vállalkozók bevallási lapjához készült útmutatóban találja meg. hanem rendszeres vagy üzletszerűen végzett tevékenység keretében (az általános forgalmi adó szabályszerűen bejelentkezett alanyaként az adólevonási . A törvény lehetőséget ad arra. A más önálló tevékenységekre vonatkozó sajátos szabályokat. úgy az ebből teljesített cél szerinti kiadások sem számolhatók el költségként. Ilyenkor a bevallásban bevételként. Amennyiben Ön az ingóságát nem bérbe adta. Ebbe a sorba kell beírnia. A „c” oszlop ekkor is üresen marad. sor: Önálló tevékenységből származó jövedelem Ha Önnek önálló tevékenységből voltak jövedelmei. Társasházi közös tulajdon hasznosítása esetén az adókötelezettség kizárólag a társasházat terheli. akkor a „b” oszlopba a bevételt. ha a tevékenységet nem egyéni vállalkozóként. A „c” oszlopot ebben az esetben hagyja üresen. akkor fő szabályként az e tevékenységből származó jövedelem után Önnek.

az újításból származó jövedelmet.46 • • • • • • • • joga megnyílt) értékesítette. terménynek a földingatlan tulajdonosváltozása nélkül történő értékesítéséből származó jövedelmet. és Ön a kereskedelmi áru átruházója. és a jövedelmét is ebben a sorban kell bevallania. ha erről év közben a kifizetőnek nem nyilatkozott.] a termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelmet – ha annak adózására nem a 25%-os adózási módot választotta. akkor az ebből származó jövedelmének kiszámítására az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia. § (10) bekezdés . a virág. § (1)-(3) Szja-törvény 67/A. sorhoz fűzött magyarázat tartalmazza. származó jövedelmet. [Amennyiben Ön őstermelői igazolvány birtokában vagy családi gazdaság tagjaként szőlő vagy dísznövénytermesztéssel foglalkozik. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a 164. és azt itt kell bevallania. az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó általános szabályok szerint állapítsa meg akkor is.] lábon álló (betakarítatlan) fának vagy más termésnek. § (3) b) – 20. így az nem része az összevont adóalapnak. Ebben az esetben az ingó értékesítéséből származó jövedelemre vonatkozó. 42 43 Szja-törvény 16. sorában kell szerepeltetni.43 Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem fő szabály szerint elkülönülten adózó jövedelemnek minősül.és dísznövénytermesztésből származó jövedelmet.42 ha az ellenőrzött tőkepiaci ügylete a kereskedelmi áru tényleges átadásával szűnik meg. a magánóraadásból stb. akkor az e tevékenységéből származó jövedelemmel kapcsolatos adózási tudnivalókat a 12-es pótlapokhoz készült útmutató mellékletében találja meg. szellemi tevékenységből származó jövedelmet. hanem a 1053-04 lap 164. a gazdasági társaságban választott könyvvizsgálóként végzett munkáért kapott tiszteletdíjat. 200 000 forintig terjedő adómentesség Önt értelemszerűen nem illeti meg. ezért azt nem ebben. akkor a pénzben megszerzett bevétel adókötelezettségére Önnek az önálló tevékenységből származik jövedelme. ha nem számolhatja el őstermelői bevételként. A törvény lehetőséget ad arra. hogy a termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelmét az adóév végén.

illetve az egyéb szálláshely-szolgáltatás időszakára eső időarányos részt (naponta 365-öd részt). 20. számú melléklet . a telek.47 Figyeljen arra. • Építmény. épületrészre vonatkozik) a leírási kulccsal meghatározott összegből: . épület bérbeadása. a telkesítés. • Értékcsökkenési leírást a tevékenység megkezdése előtt legfeljebb három évvel korábban megszerzett (létesült) ingatlan. ha a szállás célú hasznosítás esetenként egy-egy szobára. a telek értékét el kell különíteni. feltéve. nem válthat adózási módot.a bérbe adott (hasznosított) alapterület négyzetméterrel arányos részét. (X. ha az nem egész évre vonatkozik és/vagy csak az ingatlan alapterületének egy részére valósul meg (például. Önnek az ingatlan bérbeadásából származó jövedelme után 14%os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége keletkezhet. de az ebből származó bevételének adókötelezettségére a magánszemélyekre vonatkozó szabályokat alkalmazza (ideértve az egyéb szálláshely-szolgáltatást a 239/2009. ha az ingatlant nem egyéni vállalkozói tevékenység keretében adja bérbe44 vagy egyéni vállalkozóként ugyan. Rendelet alapján) és tételes költségelszámolást alkalmaz – az alábbi rendelkezések szerint számolhat el értékcsökkenést költségként:45 • Az értékcsökkenési leírás összegének megállapításához tárgyi eszköznyilvántartást kell vezetni. építmény leírási alapját az szja-törvénynek az ingatlanszerzésre fordított összegre vonatkozó rendelkezései szerint kell figyelembe venni. egyéb szálláshely értéke után lehet elszámolni. 44 45 Szja-törvény 18. Olvassa el a 09-es lap erre vonatkozó részét is! Figyelem! Abban az esetben. . a hulladéktárolásra igénybe vett földterület.a bérbeadás. • A leírási kulcsot az ingatlan jellegétől függő besorolás szerint kell figyelembe venni. hogy azt korábban költségként nem számolta el. Ezt az összeget növelni kell az értéknövelő beruházásra fordított. akkor mindkét arányosítást figyelembe véve kiszámított részt lehet érvényesíteni.) Korm.ha az előző két eset együttesen áll fenn. az adóévre tekintettel. . Amennyiben a bérbe adott ingatlanhoz telek is tartozik. • Az épület. § (1) bekezdés Szja-törvény 11. telek és a melioráció kivételével – a földterület. • Nem számolható el értékcsökkenési leírás – a bányaművelésre. hogy ebben az esetben utólag. számlával igazolt kiadással. illetve egyéb szálláshely-szolgáltatás esetén. az erdő után.

és árukészlet beszerzésére fordított. Ezt a rendelkezést az ingatlant nem egyéni vállalkozóként bérbeadó. nem anyagi javak értékcsökkenésének elszámolását megkezdheti. számú melléklet szerint a kizárólag bérbeadásra hasznosított épület értékcsökkenési leírása. A nem kizárólag bérbeadásra hasznosított épület időarányos. illetve területarányos értékcsökkenési leírása.48 A bérbeadás. a szálláshelyszolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységből származó bevétel esetében a költségelszámolás a következő. illetve terület-arányos értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának. vagy a 10 százalék költséghányad alkalmazásával tett eleget. ha a magánszemély – választása alapján – a bérbeadásból származó bevétele után az önálló tevékenységet folytatókra vonatkozó szabályok szerint adózik. illetve a hasznosított ingatlan-rész felújítási költsége értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának választását akkor is. illetve a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshelyszolgáltatást nyújtó magánszemély azzal az eltéréssel alkalmazhatja. • Elszámoltnak kell tekinteni az értékcsökkenési leírást azokra a naptári évekre. felújítási költsége (ideértve a felújítási költség értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának választását akkor is. illetve az egyéb szálláshely-szolgáltatás időtartamát a tárgyi eszköz-nyilvántartásban fel kell tüntetni. valamint a tevékenység megkezdéséhez szükséges egyéb kiadásait a tevékenységének kezdése évében költségként elszámolhatja. és utóbb e tevékenység végzésének időszakában felhasználható anyag. vagy értékcsökkenés ellentételezése címén bevételt (pl. hogy . korábban költségként még el nem számolt kiadásait. épületrész beruházási költsége alapján egyébként nem történik értékcsökkenési leírás elszámolása). • Az ingatlan-bérbeadási tevékenységből származó bevétel. ha az épület beruházási költsége alapján egyébként nem történik értékcsökkenési leírás elszámolása). felújítási költsége (ideértve a felújítási költség időarányos. A 11. Az előzőekben említett magánszemély az ingatlan-bérbeadási tevékenységének megkezdése előtt – legfeljebb három évvel korábban – beszerzett. • Az egyéni vállalkozás keretében megkezdett értékcsökkenési leírás folytatható akkor is. támogatást) kapott. ha az épület. továbbá a legfeljebb három évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök. amelyekben az ingatlant jövedelemszerző tevékenységéhez használta és személyi jövedelemadó-kötelezettségének jogszabályban vélelmezett jövedelemhányad (például egyéni vállalkozóként átalányban megállapított jövedelem) szerint.

49 épület. akkor a kifizető által levont vagy az Ön által befizetett 25%-os adót adóelőlegnek kell tekintenie és a bevallás 65. akkor a kifizető által levont 25%-os adót is a tulajdoni hányadok szerint kell megosztani. a befejezett célállományra igényelhető normatív erdőfelújítási támogatási értéknek megfelelő összeget. elkülönített számlára befizetett összeget. Az adómentesség feltételeiről a 04 lap 164.a korábban bármely tevékenység bevételével szemben még el nem számolt mértékig – értékcsökkenést akkor is elszámolhat. 11. akkor abból levonhatja az erdészeti hatóság által erre a célra nyitott. de lehetőség van arra. és 176. vagy a használatbavételi engedélyt három évnél régebben szerezte meg. akkor az e tevékenységéből származó jövedelmének a kiszámítására is alkalmazhatja az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó. A magánszemély által befizetett 25%-os adó nem osztható meg! Ha Ön a lakását az önkormányzatnak adta bérbe. hogy a tulajdonostársak tulajdoni hányaduknak megfelelően teljesítsék az adókötelezettségüket. épületrész esetében . vagy 74. az előzőekben ismertetett szabályokat. (kifizető által levont adóelőleg). ha év végén döntött úgy. (az adózó által befizetett adóelőleg) sorában kell feltüntetnie. akkor a törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a bérbeadásból származó jövedelem után nem kell adót fizetnie. § (2) bekezdés . Az e tevékenységből származó jövedelemre viszont a jövedelem-megosztási szabályt nem alkalmazhatja. amellyel szemben levonás nem érvényesíthető.46 Ha Ön igazoltan fizetővendéglátó vagy falusi vendéglátó. sorához fűzött magyarázatból tájékozódhat. akkor önálló tevékenységéből származó jövedelmének minősül a személyes munkavégzés címén vállalkozói költségként elszámolt vállalkozói kivét összege. ha azt három évnél régebben szerezte meg. Ha az adóévben erdő véghasználattal érintett kitermelt vagy lábon álló faállomány értékesítéséből (is) volt bevétele. Amennyiben a jövedelem megosztását választják. Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelmek esetében is az adókötelezettség fő szabályként a tevékenységet folytató magánszemélyt terheli. de legfeljebb a jogszabályban megállapított. sor: Egyéni vállalkozói kivét Ha Ön vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó. 46 Szja-törvény 74/A. Választása előtt feltétlenül olvassa el a 04 lap 164. hogy a termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelmét az összevont adóalapba számítja be. sorához fűzött magyarázatot is! Abban az esetben.

évi. sor: Mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem Ha Önnek őstermelői igazolványa van vagy regisztrált mezőgazdasági termelő.kiegészítés lehetőségével. Akkor is ezt a sort kell kitöltenie. és az őstermelésből származó bevétele a 600 000 forintot meghaladja. illetve korábbi adóbevallásában.50 A kivét összegét a 13-as lapokhoz készült útmutatóban foglaltak alapján írja be ebbe a sorba! Az „a” oszlopba az adó kiegészítés alapját. Olvassa el a 13-as lapokhoz írt útmutatót! 13. sorban szerepeltethet. sor: Az átalányadózás szerint megállapított jövedelem47 Változás! 2010. vagy a bejelentkezéskor) az átalányadózást választotta. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. § (1) bekezdés Szja-törvény 29. akkor a megállapított jövedelmet az „a” oszlopba. akkor ennek a sornak a kitöltéséhez a 1053-12-es lapokhoz készült útmutatóban találja meg a szükséges tudnivalókat. § (1) – (4) . Ezt a sort kell kitöltenie akkor is. 47 48 Szja-törvény 29. ha a 1053-13-02-es lap 412. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. évben megszüntette és a megszűnésig az átalányadó szabályai szerint adózott. január 1-től az egyéni vállalkozói és a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem és az adóalapnövelő összeg az összevont adóalap része!48 Ha Ön egyéni vállalkozóként és/vagy mezőgazdasági kistermelőként 2010-re (a 2009. az átalányadózás szabályai szerint állapítja meg a jövedelmét. akkor a 1053-12 és/vagy 1053-13-as laphoz készült tájékoztató alapján töltse ki ezt a sort. Ha Ön családi gazdaság tagja. Amennyiben Ön egyéni vállalkozóként és/vagy mezőgazdasági kistermelőként. sora alapján ez szükséges. a 2010. Az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítés előírásait. ha az egyéni vállalkozói és/vagy mezőgazdasági kistermelői tevékenységét a 2010. akkor az őstermelői tevékenységével kapcsolatosan ugyancsak a 1053-12-es lapokhoz készült tájékoztatásban találja meg az Önre vonatkozó adózási szabályokat. Amennyiben élni kíván az egyéni vállalkozói kivét. melyet a 43. A kivét – kiegészítés összege után kedvezmény érvényesíthető. évi adókötelezettségére vonatkozóan nem kell alkalmaznia. akkor az „a” oszlopba az adó alapját. 14. a „d” oszlopba pedig az adóalapkiegészítéssel megállapított összeget írja be.

és az ebből származó jövedelme után Magyarországon kell adóznia. sorok egyikébe sem. A „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be! A jövedelem kiszámítására vonatkozó szabályokat a 3. megszüntetéséből. szolgáltatásnak nem minősülő jövedelem Ebben a sorban a magánnyugdíj-pénztár által teljesített. sor: Magánnyugdíjpénztár által a kedvezményezett részére kifizetett. A kitöltés előtt olvassa el a 34. amelyek nem tartoznak az 1-16. amely az említett jogosultságok megszerzésére fordított összeggel csökkenthető. a csökkentés összegében kell figyelembe venni a megszerzéskor adóköteles bevételt is. Amennyiben a bevétellel szemben igazolt költsége merült fel. A bevételnek nem része a magánszemély által szabályszerűen igazolt kiadás. Ilyen többek között a jog alapításából. sor: Külföldi kiküldetésből származó jövedelem Ha Ön valamely önálló vagy munkaviszonynak nem minősülő. nem önálló tevékenységével összefüggésben külföldi kiküldetésre tekintettel jutott bevételhez. sorban kell szerepeltetnie.51 Egyéb összevonás alá eső jövedelmek Egyéb jövedelem minden olyan bevétel. az „a” oszlopban pedig a kiegészítés alapját tüntesse fel. azokat együttesen itt kell szerepeltetnie. Amennyiben Ön 2010-ben kedvezményezettként ezen a jogcímen is szerzett jövedelmet. szolgáltatásnak nem minősülő kifizetést kell feltüntetnie. sorhoz fűzött magyarázatnál találja meg. ha a bevétellel szemben költséget nem . a „c” oszlopban a levonható részt. átruházásából (átengedésből). a „b” oszlopba a bevételt. E bevételekkel szemben is elszámolható a bevétel megszerzése érdekében az Ön által viselt szabályszerűen igazolt kiadás. valamint a jogról történő lemondásból származó bevétel. 15. az „a” oszlopba pedig a kiegészítés alapját írja be. sorokba sem. és adóterhet nem viselő járandóságként a 18-23. kedvezmény illeti meg a számított adó összegéből. 16. Ingyenes vagy kedvezményes szerzés esetén. gyakorlásának átengedéséből. 17. de a költségelszámolásra vonatkozó rendelkezéseket figyelembe kell venni. sorhoz írt magyarázatot! Az „a” oszlopba az adókiegészítés alapját. akkor e sor „b” oszlopában a teljes összeget. sor: Egyéb jogcímen kapott jövedelem Ha Önnek olyan összevonás alá eső adóköteles jövedelmei is voltak. a „c” oszlopba a költséget. A kedvezményt a 34. A „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be! Abban az esetben. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. melynek adókötelezettségére eltérő rendelkezés nincs.

a „c” oszlopot hagyja üresen. A leggyakrabban előforduló egyéb összevonás alá eső jövedelmek Alacsony adókulcsú államból származó jövedelmek adókötelezettsége49 Alacsony adókulcsú állam alatt az az állam értendő. Egyéb jövedelem lehet az egyéni számlán történő más jóváírás is. Egyéb jövedelem az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár által a tag részére teljesített – a szja-törvény szerint – adómentesnek nem minősülő nyugdíjszolgáltatás. amelyben törvény nem ír elő a társasági adónak megfelelő adókötelezettséget. ha a kamatot fizető állammal nincs egyezménye a kettős adóztatás elkerülése végett a Magyar Köztársaságnak. Egyéb jövedelemként adóköteles az ellenőrzött külföldi adózó jogutód nélküli megszűnése. ha az említett államnak és a Magyar Köztársaságnak van a kettős adóztatást elkerülő egyezménye. osztalék. egyéb szervezet. akkor a bevétel összegét írja a „b” oszlopba.52 számol (számolhat) el. jegyzett tőkéjének tőkekivonás útján történő leszállítása következtében. ha valamely önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak a tagja és a pénztár adományból származó összeget írt jóvá az adóév során az Ön egyéni számláján. más értékpapír. ha az nem adómentes. továbbá az ilyen társaságnál fennálló tagi jogviszony (részvényesi. A jóváírt adóköteles összeget a pénztár igazolása szerint vegye figyelembe. Az „a” oszlopba ilyen esetben a „b” oszlopban szereplő bevétel teljes összegét kell írnia. illetve az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által nyújtott olyan szolgáltatás (kifizetés. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztári jóváírással kapcsolatos tudnivalók Ebben a sorban kell bevallania. juttatás) amely nem törvényben meghatározott 49 Szja-törvény 28. Nem számít alacsony adókulcsú államnak az előzőeknek egyébként megfelelő állam akkor. üzletrész. Egyéb jövedelemnek minősül az alacsony adókulcsú államban székhellyel rendelkező jogi személy. § (12) – (13) . A jövedelem kiszámítására az árfolyamnyereségre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. üzletrész-tulajdonosi) megszüntetése következtében megszerzett bevételnek az ellenőrzött külföldi adózó által kibocsátott részvény. Egyéb jövedelem a fizetett kamat abban az esetben is. valamint az ellenőrzött külföldi adózó által kibocsátott értékpapír elidegenítéséből származó bevételnek az értékpapír megszerzésére fordított érteket meghaladó része. jog megszerzésére fordított értéket meghaladó része. vagy az előírt adómérték a 12%-ot nem haladja meg. vagy egyébként az ellenőrzött külföldi társaság (továbbiakban: ellenőrzött külföldi adózó) megbízása alapján fizetett kamat.

A kötelező várakozási időszak letelte évét követő tizenegyedik évben az ilyen bevételt a jövedelemszámítás során már nem kell figyelembe venni. Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által nyújtott szolgáltatás (kifizetés. munkaviszonyból származó bérjövedelem. A munkáltatói hozzájárulásnak az a része. § (8) Szja-törvény 28. szolgáltatás adókötelezettsége A nem nyugdíjszolgáltatásként (kiegészítő nyugdíjként) kifizetett (juttatott) adóköteles bevételek kapcsán a kötelező várakozási időszak számítására vonatkozó szabályok. míg a kötelező várakozási idő leteltét követő második évtől a jövedelem évente 10-10%-kal csökken.50 Egyéb jövedelemnek minősül és ebben a sorban kell bevallania az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár által a kötelező várakozási időszak leteltét követően. és azt az M30-as igazolás 1. amely adóköteles. Ezen jövedelmeket egészségügyi hozzájárulás is terheli. ha az nem törvényben meghatározott szolgáltatási körében és feltételekkel nyújtott a szja-törvény szerinti adómentes szolgáltatás. december 31-ét követően jóváírt összegek esetén a kötelező várakozási idő újra kezdődik. juttatás). A 2007. annak egésze jövedelem. akkor egyéb összevonás alá eső jövedelemnek minősül a kifizetés (juttatás). Amennyiben Ön a kötelező várakozási idő leteltének évében. § (17) . ezért feltétlenül olvassa el a 1053-09-es laphoz fűzött magyarázatot is! A nyugdíj-előtakarékossági számláról történő.53 szolgáltatási körében és feltételekkel jogszerűen nyújtott és nem adómentes. vagy az azt követő évben vett fel adóköteles összeget. Az önkéntes kölcsönös pénztár által kiállított igazolás ezen a jogcímen tartalmazza. nem nyugdíjszolgáltatásként (kiegészítő nyugdíjként) kifizetett (juttatott) adóköteles összeget is. Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által nyújtott. ha azt Önnek kifizették. évben a nyugdíj-előtakarékossági (NYESZ-R) számlájáról nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő összeget vett fel. nyugdíj-szolgáltatásnak nem minősülő kifizetés (juttatás). szintén egyéb jövedelemként adóköteles. valamint az 50 51 Szja-törvény 28. átvezetés adókötelezettsége51 Amennyiben Ön 2010. átutalás. Egyéb jövedelemként adóköteles a magánnyugdíj-rendszerből a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépésekor a tagdíj-kiegészítés. sora tartalmazza.

54

értékpapírszámlán, letéti számlán kimutatott követelés azon része, amely meghaladja az Ön által teljesített befizetések, átutalások összegét. Ezért, ha Ön 2010. évben A „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíjelőtakarékossági számlájáról nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetésről (juttatásról), átutalásról rendelkezett, illetőleg átvezetést kért, akkor egyéb jövedelemnek minősül a nyugdíj-előtakarékossági számlán lévő, e szolgáltatás értékének levonása nélkül a szokásos piaci értéken számított követelés azon része, amely meghaladja az Ön által (nyilvántartott adózott követelésállomány esetén annak nyilvántartásba vételét követően) teljesített befizetések, az Ön javára osztalékból származó jövedelemként jóváírt, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat alapján átutalt összegek, valamint a már nyilvántartott adózott követelésállomány együttes összegét. Olvassa el az 62., 141. – 146. sorhoz fűzött magyarázatot is. Az előzőek szerinti jövedelem megszerzéséről a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője Önnek igazolást állít ki. Nem keletkezik egyéb összevonás alá eső jövedelem akkor, ha Ön a nyugdíjelőtakarékossági számlája megszüntetésekor a számlán lévő követelését teljes egészében más számlavezetőnél vezetett, „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíjelőtakarékossági számlájára helyezteti át. Egyéb jövedelemként kell a befektetési szolgáltatónak kezelnie a nyugdíjelőtakarékossági számlákról szóló törvény szerint nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetés52 (juttatás), átutalás, átvezetés esetén a személyi jövedelemadó törvényben meghatározottak szerint számított összegét. Kamatként megszerzett jövedelmekkel kapcsolatos rendelkezések Itt kell feltüntetni a tagi kölcsön, vagy értékpapír után 2006. szeptember 1-jét követően nem első alkalommal megszerzett (kifizetett, jóváírt) kamat összegét, illetőleg magánszemélynek nyújtott kölcsön után kapott kamatjövedelmet. A szövetkezeti tagi kölcsön kamata, amennyiben az 5% százalékponttal meghaladja a jegybanki alapkamat összegét, a meghaladó rész szintén egyéb jövedelem. Ha Ön a kamatjövedelmet kifizetőtől kapta és annak van adóköteles része is, azt a kifizető igazolása alapján ebbe a sorba írja be. Külön szabály vonatkozik az 1996. december 31-e előtt és után a magánszemély által adott kölcsönre fizetett kamatokra. Az 1996. december 31-e előtt adott kölcsön kamata akkor nem visel adót, ha annak összege a felszámítás időszakában érvényes jegybanki alapkamattal számított, az 1996. december 31-e után kötött hitelszerződés esetében pedig a szerződéskötés időpontjában
52

Szja-törvény 28. § (17)

55

érvényes jegybanki alapkamattal számított összeget nem haladja meg. Nem keletkezik adóköteles jövedelem akkor sem, ha a kölcsönszerződés szerinti kamat a jegybanki alapkamatot annak legfeljebb 5%-ával haladja meg. Az előzőekben ismertetett szabályok nem alkalmazhatók akkor, ha a kamatot olyan magánszemély fizeti, akinek az illetősége szerinti állammal Magyarországnak nincs a kettős adóztatás elkerülésére egyezménye. Ilyen esetben a kamat címén megszerzett bevétel egésze egyéb jövedelemnek minősül. A 2006. augusztus 31-ig hatályos rendelkezéseket kell azonban alkalmazni azokra az előzőek szerinti kamatjövedelmekre is, amelyeket a 2006. augusztus 31-e előtt megkötött szerződés, ügylet alapján 2006. augusztus 31-ét követően elsőként szerzett meg. Borravaló, hálapénz adókötelezettsége Itt kell bevallania azt az összeget is, amelyet nem önálló tevékenységére tekintettel borravalóként, hálapénzként kapott. Ha a borravalót Ön az önálló tevékenységével összefüggésben kapta, akkor az a tevékenységének bevétele lesz, és azt a 10. sorban kell bevallania. A 21. sorban kell szerepeltetnie a külön jogszabály szerint megszerzett felszolgálási díjat, valamint a vendéglátó üzletben felszolgálóként közvetlenül a fogyasztótól kapott borravalót is. Ha a munkáltatóhoz befolyt borravaló, hálapénz összegét a munkáltató osztja el, úgy az bérjövedelemként adóköteles (1. sor), azt az M30-as igazolásnak tartalmaznia kell. A biztosító által kifizetett, szolgáltatásnak nem minősülő jövedelem Egyéb jövedelemként kell bevallani a biztosító által kifizetett azon összeget is, amely nem minősül a biztosító szolgáltatásának és nem kamatjövedelemként adóköteles. A biztosító által szolgáltatásként kifizetett összeg adómentes, ha a magánszemély a díjat költségként nem számolta el. Egyéb jövedelemnek minősül a biztosító által kifizetett összegnek az a része, amely meghaladja a magánszemély, más magánszemély által fizetett díjat, valamint a kifizető, munkáltató által fizetett adóköteles díjat. Amennyiben a más magánszemély által fizetett díjat a díjfizető költségként számolta el, annak összege az egyéb jogcímen megszerzett jövedelem része. Nem számít egyéb jövedelemnek a biztosító által kifizetett azon összeg, amely adókötelezettségét a törvény külön nevesíti. Ilyen, kamatként nevesített jövedelem keletkezik akkor, ha a biztosító által kifizetett összeg maradékjogból

56

származik, vagyis a biztosítás díját a magánszemély vagy a javára más magánszemély fizette, vagy az adóköteles biztosítási díjnak minősült. Ugyancsak kamatnak minősül a tíz évnél rövidebb lejáratú életbiztosítás, illetőleg a három évnél rövidebb lejáratú nyugdíjbiztosítás egyösszegű szolgáltatásából származó jövedelem is. Nem itt kell bevallani azt a jövedelmet, amelyet a szja-törvény külön jogcímen nevesít (pl.: kamatjövedelemként). A társaság által megvásárolt saját üzletrész térítés nélküli átadása a tag részére Ha a társasági szerződés a korlátolt felelősségű társaság esetében, a megvásárolt saját üzletrésztől való megválás módjaként a tag részére történő ingyenes átadást határozza meg, úgy a térítés nélküli átadás révén kapott üzletrész a társaság magánszemély tagjainál ugyan értékpapír formájában megszerzett vagyoni értéknek minősül, de az adókötelezettségére az összevonás alá eső egyéb jövedelmekre irányadó előírás vonatkozik. E szerint az szja-törvény eltérő rendelkezése hiányában a társas vállalkozás tagja által az e jogviszonyára tekintettel megszerzett vagyoni érték egyéb jövedelemnek minősül. A törvény szerint nevesített, további egyéb jogcímen megszerzett jövedelmek Ha Ön az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti működtetési jog (praxisjog) átruházásából bevételhez jutott, akkor az ebből származó jövedelmét ebben a sorban kell bevallania. Jövedelemnek a bevétel azon része minősül, amely a korábban értékcsökkenési leírás címén költségként el nem számolt szerzési értéket és a megfizetett illeték együttes összegét meghaladja. Itt kell szerepeltetnie a jogutódlás révén megszerzett szerzői jog, találmány és szabadalmi oltalomból eredő jog gyakorlása útján megszerzett jövedelmét is. A jövedelem kiszámítása során a bevételből levonhatja a jog gyakorlása érdekében felmerült, Önt terhelő igazolt költségeit. Ha Ön külföldi illetőségű jogi személytől, jogi személyiség nélküli társaságtól 10 000 forint egyedi értéket meghaladó üzleti ajándékban részesült, akkor annak értéke egyéb jövedelemnek tekintendő, amelyet ebben a sorban kell szerepeltetnie. Nem kell a jövedelemszámítás során figyelembe vennie az üzleti ajándék értékét akkor, ha annak egyedi értéke a 10 000 forintot nem haladja meg. Ha Önt külföldi illetőségű jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság megvendégelte (reprezentációban részesítette), annak értékét ugyancsak nem kell az adóalaphoz hozzászámítania.

57

Egyéb jövedelemnek minősül az értékpapír vagy más vagyoni érték átruházása esetén a bevétel azon része is, amely meghaladja az értékesített értékpapír vagy más vagyoni érték szerződéskötéskor ismert szokásos piaci értékét. Olvassa el a 04-es lap 166. sorához fűzött magyarázatot is! Egyéb jövedelemnek minősül a tudomány doktorának illetménykiegészítése is. E bevétellel szemben költség nem számolható el. Itt kell bevallania azt a pénzösszeget is, amelyet Ön a termőföldről szóló törvényben meghatározott birtok-összevonási célú önkéntes földcseréhez kapcsolódóan értékkiegyenlítés címén kapott. Olvassa el a 1053-04-es lap 162. sorához leírtakat is. Itt kell bevallani a felelősségbiztosítás alapján kapott, jövedelmet helyettesítő kártérítés összegét is akkor, ha az olyan jövedelmet pótol, amely egyéb jövedelemként lenne adóköteles. A jövedelmet pótló kártérítés olyan jövedelemnek minősül, amilyen jövedelmet pótol, ezért azt a pótolt jövedelem jogcíme szerinti sorban kell szerepeltetni. (Pl.: a bérjövedelmet pótló kártérítés, melynek összegét az 1. vagy a 4. sorban kell feltüntetni.) Ugyancsak ebben a sorban kell szerepeltetnie az ingóság értékesítéséből származó bevételének azt a részét is, amely meghaladja az ingóság értékesítéséről szóló szerződés megkötésének idején ismert szokásos piaci értékét. A vételárnak a szokásos piaci értéket meg nem haladó részére az ingó értékesítéséből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia, és a jövedelmet a bevallás 1053-04-es lapjának 163. sorában kell feltüntetnie. Új szabály 2010. január 1-től! Ha Ön ellenőrzött külföldi társaság tagja,53 és abban más társaság révén közvetett részesedéssel/szavazattal rendelkezik az adóév utolsó napján, és abban a saját, valamint a közeli hozzátartozói54 együtt számított részesedése vagy szavazati aránya eléri a 25 százalékot, akkor egyéb jövedelem az ellenőrzött külföldi társaság adóéve (üzleti éve) utolsó napján kimutatott, a felosztott osztalékkal csökkentett adózott eredményéből, a közvetlen és/vagy közvetett részesedésének arányában megállapított rész. A jövedelem megszerzésének időpontja az a nap, amelyen az adózott eredményt a társaság arra jogosult szerve (taggyűlés, közgyűlés, más hasonló szerv) jóváhagyta. A fenti, egyéb jövedelem halmozott (nyilvántartott) összegéről, a csökkentések figyelembe vételével nyilvántartást kell vezetni!
53 54

Szja-törvény 28. § (20) pont Ptk. 685. § b) pontja

58

Egyéb jövedelemnek minősül az az értékpapír juttatás is, amelyet a felek között fennálló jogviszony és a szerzés körülményei alapján ide kell sorolni. Értékpapír, vagy más vagyoni érték átruházása esetén egyéb jövedelemként kell figyelembe venni az átruházás ellenében megszerzett bevételből azt a részt, amely meghaladja az ellenértékre a szerződéskötés időpontjában ismert szokásos piaci értéket. Kivétel az az eset, amikor az adókötelezettségnek a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti jogcíme egyébként megállapítható. Adóterhet nem viselő járandóságok Az adóterhet nem viselő járandóság része az összevont adóalapnak, de a rá eső adótábla szerinti adót nem kell megfizetnie. Az adóterhet nem viselő járandóságok adótábla szerinti adóját a 33. sorban kell feltüntetni. Figyelem! Az adóterhet nem viselő járandóság azon része, amely a törvény szerint meghatározott mértéket meghaladó összeg, a felek között fennálló munkavégzésre irányuló jogviszony szerint adóköteles, az említett jogviszony hiányában egyéb jövedelemként adóköteles! 18. sor: Nyugdíj (a nyugdíjban részesülőt megillető baleseti járadék, jövedelempótló kártérítési járadék) Ebben a sorban kell feltüntetnie a 2010. évben kapott nyugdíj (valamint a nyugdíjban részesülőt megillető baleseti járadék és jövedelempótló kártérítési járadék összegét. Ez utóbbi feltétele, hogy Ön már betöltötte az Önre vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. A nyugdíj összegéről igazolással kell rendelkeznie, de feltétlenül olvassa el a szja-törvény nyugdíjra vonatkozó részét, mivel több olyan juttatást is nyugdíjnak minősít, amelyet cím szerint nem nyugdíjként folyósítanak az Ön részére.55 Változás! A sportról szóló törvényben meghatározott olimpiai járadék adómentes bevételnek minősül. A 2010. augusztus 18-tól ilyen címen kifizetett összeget nem kell bevallani! 19. sor: Gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, nevelőszülői díj, anyasági támogatás Ebbe a sorba

55

Szja-törvény 3. § 23. pont

59

• a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási segély, anyasági támogatás és gyermeknevelési támogatás összegét, • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott nevelőszülői díjat írja be a rendelkezésére álló igazolása alapján. 20. sor: A kettős adóztatást kizáró egyezmény alapján a Magyar Köztársaságban mentesített, de az adó kiszámításánál figyelembe vehető összeg Feltétlenül töltse ki ezt a sort akkor, ha Önnek olyan országból is származott jövedelme, vagy a belföldről származó jövedelme után olyan országban adózott, amely országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről egyezménye, és az egyezmény ezen összevonás alá eső jövedelmet mentesíti Magyarországon az adó alól, de a belföldön adóztatható jövedelme utáni adó kiszámításánál ez a jövedelem figyelembe vehető. Ez a jövedelme ugyanis adóterhet nem viselő járandóságként adóköteles. A kettős adóztatást kizáró egyezmények zöme a külföldön adóztatható jövedelmek belföldön történő figyelembe vételére ezt a szabályt tartalmazza. Ilyen többek között a Németországgal, Kanadával, Olaszországgal, NagyBritanniával, Franciaországgal, Ausztriával és az Amerikai Egyesült Államokkal megkötött egyezményünk is. Amennyiben Ön az előzőekben foglaltaknak megfelelő jövedelmet szerzett 2010-ben, akkor azt ebben a sorban szerepeltesse. A jövedelem kiszámítására a jövedelem megszerzésének jogcíme szerinti, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglaltakat kell alkalmazni. Az adókötelezettség fennáll akkor is, ha a jövedelmet nem hozta haza. A jövedelmet forintra átszámítva kell beírnia. A külföldi pénznemben keletkezett bevételt, felmerült kiadást, valamint bármely bizonylaton külföldi pénznemben megadott, az adó mértékének meghatározásához felhasznált adatot a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos devizaárfolyamán kell figyelembe venni. Az olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámításkor alkalmazni. A fenti rendelkezésétől eltérően, ha a magánszemély a bevételt külföldi pénznemben szerezte, vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki, és rendelkezik az ott meghatározott időpontot – a külföldi pénz eladása esetén – követő 15 napon, illetve – külföldi pénz vétele esetén – megelőző 15 napon

a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló összege szintén adóterhet nem viselő járandóságok közé tartozik. adóterhet nem viselő járandóság Ha Ön 2010-ben a 18-22. fizetést és más hasonló térítést. Ha Ön az Európai Közösségek tisztviselőjeként vagy egyéb alkalmazottjaként e jogviszonyára tekintettel az Európai Közösségektől bért.60 belül pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló. sor: Egyéb. sorba kell beírnia. feltéve. a figyelembe vett árfolyamot a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz. mit tartalmaznak az igazolásai. lehetősége van ez után a jövedelme után nyugdíjbiztosítási járulék fizetésére. hogy az az Európai Közösségeket megillető adó hatálya alá tartozik. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a 1053-10-es laphoz készült magyarázatban találja meg. számítsa ki. sorokban feltüntetett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmeken túl egyéb. a következők szerinti adóterhet nem viselő járandóságot szerzett. Ha ezen a címen jutott jövedelemhez. akkor e jövedelmek együttes összegét kell ebben a sorban szerepeltetnie. úgy havonta csak a 73 500 forint tekintendő adóterhet nem viselő járandóságnak. a nevére kiállított bizonylattal. annak segítő családtagja. sor: Mezőgazdasági termelő részére adott gazdaságátadási támogatás A termőföldről szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági termelő. a felettes rész egyéb jövedelemként adóköteles. akkor azt a bevallásában nem kell szerepeltetnie. juttatást kapott. mert az ilyen jövedelem adóköteles és része az összevonás alá eső jövedelemnek (azonban az e jövedelmére eső adótábla szerinti adót nem kell megfizetni). 21. alkalmazottja részére külön jogszabály alapján juttatott gazdaságátadási támogatás egy hónapra eső összegének a havi minimálbért (73 500 forintot) meg nem haladó része adóterhet nem viselő járandóságként adóköteles. 23. Nézze meg.) 22. hogy mekkora a kapott támogatás egy hónapra eső összege. sor: Felszolgálási díj címén kapott összeg A külön jogszabály alapján megszerzett felszolgálási díj. Adóterhet nem viselő járandóságnak minősül: . és ha az a minimálbért meghaladja. melyet a 17. akkor azt ennek a sornak a „b” oszlopába kell beírnia. Amennyiben több jogcímen szerzett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmet. (Amennyiben Ön vendéglátó üzlet felszolgálójaként közvetlenül a fogyasztótól borravalót kapott.

• a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatóját a felsőoktatásról szóló törvény szerinti juttatásként megillető ösztöndíj. • az EGT-államának joga alapján kifizetett (juttatott) olyan. illetve felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatónak tanulószerződés. valamint szakképzésben tanulószerződés nélkül résztvevő tanulónak a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára külön jogszabály szerint kötelezően kifizetett díjazás. • a szociális gondozói díj évi 180 000 forintot meg nem haladó része. az előzőekben nem említett pénzbeli juttatások.61 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott ápolási díj. illetve hallgatói szerződés. a helyi önkormányzat vagy egyház által a tanuló. • az EGT-államának joga alapján az előzőekben meghatározott bevételnek megfelelő jogcímen kifizetett (juttatott) bevétel. valamint a tanulószerződéses tanulót jogszabály alapján megillető kiegészítő pénzbeli juttatás. valamint – a diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó – lakhatási támogatás. gyémánt. a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott felsőoktatási intézmény. bevételnek számító. • a felsőoktatásról szóló törvény alapján adományozott arany. amely nem haladja meg az adóév első napján érvényes minimálbér havi összegének négyszeresét.és jegyzettámogatás teljes összege. • a hallgatói munkadíjnak havonta a hónap első napján érvényes minimálbér kétszeresét meg nem haladó része. • a szakképző iskolai tanulónak. továbbá a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás. • a közoktatásról szóló törvényben meghatározott nevelési – oktatási intézmény. • a Magyar Corvin-lánc kitüntetés alapításáról és alapszabályáról szóló miniszterelnöki rendelet alapján a Magyar Corvin-lánc Testület által a tagja javaslatára megítélt támogatás. amely a tagállam belső joga szerint akkor is mentes a jövedelemadónak megfelelő adó alól. a hallgató részére e jogviszonyára tekintettel jogszabályban meghatározott feltételek szerint adott. továbbá a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény alapján a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze terhére folyósított szakiskolai tanulmányi ösztöndíj. e törvény szerint az összevont adóalapba tartozó jövedelem alapjául szolgáló bevétel. díjazás értékéből havonta a hónap első napján érvényes minimálbért meg nem haladó része. tankönyv. • az ösztöndíjas foglalkoztatottnak az ösztöndíjas foglalkoztatási . ha azt az ott illetőséggel bíró magánszemély részére fizetik (juttatják). vas illetve rubin díszoklevélhez kapcsolódóan a felsőoktatási intézmény által a Szabályzatában meghatározott feltételek szerint kifizetett pénzbeli juttatásnak az a része.

akkor az ilyen jövedelmét ebben a sorban tüntesse fel. 24.62 • • • • • jogviszonyból származó ösztöndíjának a minimálbért meg nem haladó része. 25. sor: A kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint külföldön adóköteles. valamint a Kormány rendeletével alapított felsőoktatási ösztöndíj. A külföldön adóztatható. a vételár. illetőleg a két ország között viszonosság áll fenn. a kormányrendeletben meghatározott Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj. A munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak nyújtott. vissza nem térítendő (elengedett kölcsön összege is) támogatás. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott jövedelemszámítási szabályokat kell alkalmaznia. A külföldről származó. a „d” oszlopba írja be a 18-23. sorban érvényesítheti. sor: Adóterhet nem viselő járandóságok összesen Ebbe a sorba. egyéb pénzbeli juttatása. amely országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. Ez az összeg lesz az. belföldön beszámítható jövedelem megállapítására a jövedelem megszerzése szerinti jogcímnek megfelelő. és az egyezmény a külföldön adóztatható jövedelmet nem mentesíti Magyarországon az adóztatás alól. A kedvezményt e jövedelmek együttes összege után a 33. A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló kormányrendelet alapján folyósított összeg. sorok „b” oszlopainak összegét. az „Útravaló” Ösztöndíjprogram keretében a kormány rendeletében meghatározott feltételekkel és módon adományozott tanulói és mentori ösztöndíj. valamint a külföldi pénznemben megszerzett jövedelmeket forintra átszámítva kell az adóbevallásban feltüntetni. . A katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézmények ösztöndíjas hallgatójának ösztöndíja. ugyanakkor a külföldön megfizetett adó magyarországi beszámításáról rendelkezik. továbbá az oktatási és kulturális miniszter által adományozott – a kormányrendeletben meghatározott – Deák Ferenc Ösztöndíj. legfeljebb 5 millió forintig terjedő összegben. vagy teljes építési költség 30%-áig. adóterhet nem viselő járandóságnak nem minősülő jövedelem Ha Önnek olyan országból származó. amely után az erre az összegre eső adótábla szerinti adót nem kell megfizetnie. vagy olyan országban adóztatható belföldről származó jövedelme volt.

ne felejtse el az 56. Ne feledje el az 1-4. forintra átszámított adó összegét a 1053-05 lap 198. A külföldről származó. sort kitölteni. sorok „d” oszlopában és az 55-56. Itt tüntesse fel azt az összeget is. akkor e bevételét. sort kell kitöltenie. sorban feltüntetni! 26. akkor a munkaviszonyból származó bér összege után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg. az adóalap-kiegészítés alapját az „a”. amelyet belföldi munkáltatótól. amellyel nincs kettős adóztatást kizáró egyezményünk. sorok együttes összegét kell beírnia. az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget pedig a „d” oszlopban tüntesse fel. feltéve. mert a bevallása hibás lesz! A bevételt a „b”. ne felejtse el az 55. Ebben az esetben. Ebben az esetben. sorok „b” oszlopaiban szereplő . mert a bevallása hibás lesz! A külföldön megfizetett adó beszámításához a 30. feltéve. hogy a költségelszámolásra lehetősége van a „c”. a költséget. sor: A kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adózott jövedelem Ha a külföldön is adózott jövedelme olyan országból származott. költségeit és jövedelmét ebbe a sorba írja be. A külföldön megfizetett adó beszámításához a 31. az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget pedig a „d” oszlopban tüntesse fel. sorban kell szerepeltetnie! 27.63 A bevételt a „b”. Figyelem! Amennyiben az egyezmény alapján a belföldi munkaviszonyból származó jövedelme után külföldön kellett adóznia. A külföldön megfizetett. Figyelem! Amennyiben a belföldi munkaviszonyból származó jövedelme után egyezmény vagy viszonosság hiányában külföldön kellett adóznia. sort kitölteni. Ne felejtse el a külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét az egyéb adatok között a 1053-05 lap 197. hogy a költségelszámolásra lehetősége van a „c”. az adóalap-kiegészítés alapját az „a”. de az után a kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adót fizetett. valamint a külföldi pénznemben megszerzett jövedelmeket forintra átszámítva kell az adóbevallásban feltüntetni. akkor a munkaviszonyból származó bér összege után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg. sort kell kitöltenie. a költséget. sor: Az összevont adóalap összege Ebbe a sorba a 1-26. megbízótól a külföldön végzett tevékenységére tekintettel kapott.

sor) címén kívánja csökkenteni. december 31-én hatályos előírásait kell alkalmazni a jövedelemkorlát figyelembe vételekor. évre vonatkozóan a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódóan különadó bevallási kötelezettsége van. sorok „b” oszlopaiban adatot tüntetett fel – és e sor „a” oszlopát nem tölti ki.64 bérjövedelmeket külön is összegezni és e sor „a” oszlopában lévő fehéren hagyott mezőbe beírni. Figyelem! A 28. illetőleg tandíj. sor „c” oszlopában feltüntetett összeget. sor: Összes jövedelem a 2010. Önnek össze kell adnia a 27. sor „b”. ahol költség elszámolás lehetséges. illetőleg 4 400 000 forintot meg nem haladó. a külföldön is adóköteles jövedelmeit. 57. 28. az e tevékenységéből származó jövedelemként (11. sor „b” oszlopokban szereplő jövedelmeit. azaz a 3 400 000. Amennyiben Önnek a 2010. valamint az összevont adóalap utáni adót csökkentő kedvezmények érvényesítése során is. az elkülönülten adózó jövedelmeit (bevételeit).) Ennek a sornak a kitöltése azért fontos. 260. sorban szereplő egyéni vállalkozói kivéten túl). sor „c”. Ha Ön vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó. 254. Erre az összegre szüksége lesz az adójóváírás. sor „d”. sor „d” oszlopába az összes jövedelem megállapításakor az összevont adóalapba tartozó. (Ha Ön 2010-ben bérjövedelmet szerzett – az 1-4 sorok „d” oszlopában. felnőttképzés igénybe vehető halasztott kedvezménye (45. Az előzőek szerint számított jövedelem összegét írja be a sor „d” oszlopába. az adóalap-kiegészítés nélküli jövedelem az irányadó. az 55-56. sor „d”. adóévben A 28. valamint a jogszerűen ekho szerint adózott bevételeit vegye figyelembe. mert ez az összeg szolgál az adójóváírás alapjául. sor „b” és a 273. sor „a” oszlopot Önnek csak abban az esetben kell kitöltenie. sor „b”. akkor a bevallása hibás lesz. Azoknál az összevont adóalapba tartózó jövedelem soroknál. Ehhez. a kapott igazolt bevételből levonható költség figyelembevételével megállapított jövedelmeket kell összeadnia. a 1053-04-es lap 177. sorának „a” oszlopában szereplő vállalkozói osztalékalapot is vegye figyelembe az összes jövedelem megállapítása során. Ezeknél a kedvezményeknél a szja-törvény 2006. ha az összevont adóalap adóját a lakáscélú hiteltörlesztés (37-39. Ez az összeg azonban nem minden esetben egyezik meg az adóalap-kiegészítés alapjával („a” oszlopok összegével)! . 190. 180. sorok). az éves összes jövedelem megállapításánál figyelembe kell vennie az 57.

hogy a külföldön igazoltan megfizetett adó forintra átszámított összegét kell beszámítani (levonni). de a nemzetközi egyezmény szabályai szerint vagy viszonosság alapján e jövedelmet össze kell vonnia a belföldön adóköteles jövedelmeivel. vagy olyan országban is adózott. Ebbe a sorba Önnek a külföldön igazoltan megfizetett adó forintra átszámított összegét (a 1053-05 lap 197. sorban szereplő jövedelem után Ha Önnek 2010-ben olyan jövedelme is volt. Az előzőek szerint kiszámított. és a 08-02-es lap 273. amely országgal Magyarországnak nincs a kettős adóztatás elkerüléséről egyezménye és viszonosság sem áll fenn. amely olyan országból származott. legfeljebb a 29. Erre az összegre lesz szüksége az összevont adóalap utáni adót csökkentő lakáscélú hiteltörlesztés kedvezmény.56 (A számított adó meghatározása az Útmutató mellékletében található. sorban lévő összeget kell beírnia. sor „c” oszlopában feltüntetett adó). tandíj. sor „b” oszlopok. sor „b” oszlopban feltüntetett. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek adójának meghatározása 29. sor „b”. sor „d” oszlop) számított adóját és azt írja ide. évi összes jövedelem megállapítása. felnőttképzés halasztott kedvezmények érvényesítése során. sor: A külföldön megfizetett adó beszámítása a 26. § . sor: A külföldön megfizetett adó beszámítása a 25.) 30. sor: A számított adó Állapítsa meg az összevont adóalap (27. A nemzetközi szerződések jellemzően ilyen esetekben úgy rendelkeznek. az „a” oszlop kiszámítása Az adóalap-kiegészítés nélküli összevont adóalapba tartózó jövedelmek (1053-A lap 1-től 26-ig sorok) összegéhez adja hozzá a 04-es lap 180.65 Az adóalap-kiegészítés (szuperbruttósítás) nélküli 2010. Feltétlenül olvassa el a kedvezményekhez tartozó útmutatóban leírtakat! A 1053-B lap kitöltése II. valamint a 08-01-es lap 254. sor „d” oszlop elkülönülten adózó jövedelmét. akkor a külföldön megfizetett adót a kettős adóztatást kizáró egyezmény rendelkezéseinek. 260. 31. akkor a 56 Szja-törvény 30. jogszerűen ekho szerint adózott bevételeket. amely külföldön adóköteles. illetőleg a viszonosságnak megfelelően beszámíthatja. összesített jövedelmek összegét írja be az „a” oszlopba. sor „b” oszlop külföldön is adóköteles jövedelmét. sorban szereplő jövedelem után Ha Önnek olyan jövedelme is volt. a 05-ös lap 190.

32.) A munkáltatója. mely összege mindaddig csökkentette is az adóelőlegét. amelyeket az adóelőleg megállapítása során figyelembe vett. sorban feltüntetett adó 90%-át. sor „d” oszlopában található. mert Ön írásban kérte annak érvényesítését. amíg a munkáltatójától származó jövedelme az adójóváírásra jogosító értékhatárt (3 188 000 forintot) el nem érte. a kapott hányadost két tizedesre kerekítse. bér kifizetője (továbbiakban: munkáltató) az Ön részére kiadott jövedelemigazoláson azokat az összegeket tüntette fel. ha az Ön összes. (4 698 000 forint összes bevallott jövedelmet meg nem haladó jövedelem esetén Önt csökkentett összegű adójóváírás illeti meg. valamint az átlagos adókulccsal a külföldön (is) adózott jövedelme utáni adót is. sorban feltüntetett jövedelem után külföldön igazoltan megfizetett. mert a kettő közül a kisebb összeg szerepelhet ebben a sorban. az átlagos adókulccsal kiszámított adót kell ebben a sorban szerepeltetnie. sorban szereplő összevont adóalap összegével („d” oszlop). az átlagadókulcs 32%). Az összes jövedelem. bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme a 3 188 000 forintot nem haladta meg.66 26. Az adójóváírás az adóévben megszerzett bér és arra tekintettel megállapított adóalap –kiegészítés együttes összegének 17%-a. a 198. ha az Ön összes jövedelme a 4 698 000 forintot közelíti vagy meghaladja. A munkáltatója az előlegnél azért vehette figyelembe az adójóváírást. feltétlenül számítsa ki a külföldön igazoltan megfizetett adó 90%-át. Ne feledje el az így kapott adókulcsot (a példa alapján 32) az „a” oszlopban lévő fehér négyzetekbe beírni! Mielőtt ebbe a sorba a levonható összeget beírná. de legfeljebb jogosultsági hónaponként 15 100 forint (12 jogosultsági hónap esetén. Az átlagos adókulcs megállapításához a 29. sorban szereplő jövedelem utáni. sor „a” oszlopának fehér mezőjében feltüntetett bér összege) adójóváírás illeti meg akkor. sorban lévő adó összegét ossza el a 27. a bér után (27. . ezért év végén a bevallásában vagy csak csökkentett összegben. az erre vonatkozó szabályokat az e sorhoz fűzött magyarázatban szintén megtalálja. melyet figyelembe kell vennie a 28. hogy a munkaviszonyból származó bérjövedelme után az adójóváírás összege és a jogosultsági hónapok száma az igazoláson szerepel akkor is. (pl. majd szorozza meg százzal. Így előfordulhat.32. de legfeljebb a 26. 0. legfeljebb 181 200 forint) lehet. vagy nem érvényesíthet adójóváírást.323269 kerekítve 0. sor: Adójóváírás Amennyiben Ön 2010-ben bérjövedelmet is szerzett.

A kedvezmény összege a 15. akkor az Önt egyébként adójóváírásként megillető összeget. sorban feltüntetett összeg után kedvezményre jogosult. sorok „b” oszlopaiban lévő adóösszegeket. amennyivel az összes jövedelme a jogosultsági határt. sorban lévő összeg alapján az adómértékére vonatkozó rendelkezés szerinti legalacsonyabb adókulccsal (17%) megállapított összeg. a fenti leírás alapján kell figyelembe vennie a bevallása kitöltésekor. Abban az esetben. Az „a” oszlop nyíllal jelzett kockáiba írja be a jogosultsági hónapok számát. csökkentenie kell annak az összegnek a 12%-ával. sor: A számított adót csökkentő kedvezmények összesen E sor „c” oszlopában összegezze a 30-34. amely további. de nem több 4 698 000 forintnál. de legfeljebb a 29. Amennyiben az Ön összes jövedelme a 3 188 000 forintot meghaladja ugyan. Az adójóváírás összegét a törvényben meghatározottak szerint. azaz a 3 188 000 forintot meghaladja. sor „c” oszlopában szereplő összeget kell beírnia ennek a sornak a „b” oszlopába. Ezt az összeget. sor összegének levonása után megmaradt adót kell beírnia. az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezményekkel csökkenthető. Ez a különbözetként jelentkező összeg az Ön összevont adóalap utáni adója. akkor a 15. sor: Az összevont adóalap adója Ebbe a sorba a 29. sor: Az adóterhet nem viselő járandóságok adótábla szerinti adója Ebben a sorban a 24. sor „c” oszlopában szereplő számított adó. 34. sorban szereplő jövedelemnek az adótábla57 segítségével kiszámított adóját tüntesse fel.67 Jogosultsági hónapnak az a hónap számít. akkor ennek a sornak a „c” oszlopába nullát írjon! Amennyiben 57 Szja-törvény 34. Ezzel a szabállyal az adójóváírás 4 698 000 forintnál „elfogy”. Ha a 35. sor összegéből a 35. 36. ha egy hónapon belül többször vagy több kifizetőtől (munkáltatótól) járt Önnek bér. sor: A 15. adóévben kedvezményezettként nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő jövedelmet szerzett. amelyre Önt az adóévben bér illette meg. 33. az egy jogosultsági hónapnak számít. § (1) . amely legfeljebb 12 hónap lehet. sorban szereplő jövedelem kedvezménye Ha Ön magánnyugdíj-pénztártól a 2010. 35. sor „c” oszlopában összesített kedvezmények összege több mint a 29.

nem érvényesíthetők: • A közteherjegy értékének (alkalmi foglalkoztatás) kedvezménye.68 az összevont adóalap utáni adója nulla. hogy azok együttes összege a 36.58 ezért célszerű az egyes kedvezményi jogcímekhez csak akkora összeget beírni. évtől az alábbi jogcímeken. • A megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék kedvezménye. 2010. de azt részben veheti igénybe. egyéb. Az adókedvezmények többségének érvényesíthetősége az Ön összes. csak az(oka)t a kedvezmény(eke)t jelölje. A 2010. a törvény által meghatározott. ha Ön több jogcímen is érvényesíthet kedvezmény(eke)t. ha Ön több jogcímen is jogosult adókedvezmény igénybevételére. sorban lévő adót ne haladja meg. és olyan összegben amelyet az adója terhére érvényesíteni tud! A kedvezmények igénybe vételére. családi kedvezmény. az összevont adóalap adója terhére igénybe vehető kedvezmények megszűntek. 3. § (1) Szja-törvény 44. mely fedezetet nyújtana a kedvezmények igénybevételére. amelynek akkor van jelentősége. évi jövedelmének nagyságától (28. Figyelem! Abban az esetben. 4. sor „d” oszlop) is függ. A szja-törvény meghatározza az adókedvezmények sorrendjét. ha Ön nem rendelkezik annyi adóval. • A háztartásokkal kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének számlázott ellenértéke utáni kedvezmény. őstermelői kedvezmény. következő sorrendben59 kerülhet sor: 1. 58 59 Szja-törvény 43. 2. lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye. Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények érvényesítésének általános feltételei Az összevont adóalap utáni kedvezmények csak az összevont adóalap utáni adót meg nem haladó mértékben érvényesíthetők. személyi kedvezmény. Ilyen eset lehet. akkor további adókedvezményt természetesen nem tud érvényesíteni. de az egyes jogcímek alapján érvényesíthető adókedvezményeit nem tudja teljes összegben igénybe venni. § (1) . 5.

• Üzleti hitel kamatának kedvezménye. sorok: A lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg halasztott kedvezménye A személyi jövedelemadóról szóló törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező előírása 2007. hogy 2007. • Képzési költségként (tandíj. Amennyiben a magánszemély 2007. január 1-je előtt a fentieket fizette. . december 31-én hatályos előírásai szerint. A kedvezményt az adós vagy adóstárs érvényesítheti. Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények részletezése 37 – 39. • A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói befizetés kedvezménye. Amennyiben a fentieknek megfelel és a 2010. Az előtörlesztés esetén szintén változatlanul megilleti a magánszemélyt az adókedvezmény az előzőek szerint. részére az adókedvezmény továbbra is jár a személyi jövedelemadóról szóló törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező 2006.69 • A megállapodás alapján fizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj kedvezmény. Az igénybe vehető kedvezmény összege adóévenként – akár 40%. a kamatfizetés. akár 30%-os mértékű kedvezményre jogosult – nem haladhatja meg a 120 000 forintot. január 1-je előtt megkezdődött. amelyek tekintetében a hiteltörlesztés 2007. december 31-én hatályos előírásait vegye figyelembe az adókedvezmény halasztott érvényesítésekor. • Élet. III. Azonban. a kezelési költség és a hitelfolyósítási díj. költségtérítés. a szja-törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező 2006. a személyi jövedelemadóról szóló törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező előírásait változatlan tartalommal lehet alkalmazni azon hitelek esetében. függetlenül attól. A lakáscélra felvett hitel törlesztésébe az szja-törvény szerint beletartozik a tőketörlesztés (az előtörlesztést is ideértve). egyéb térítés) befizetett összeg kedvezménye. évben lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összegről a hitelintézet igazolásával rendelkezik. • Közcélú adomány. a kedvezmény megosztására nincs lehetőség. a törlesztés megkezdésének évében és az azt követő négy adóévben. január 1-ig megkezdődött-e a tőke törlesztése.és nyugdíjbiztosítás megfizetett díjának kedvezménye. január 1-jén hatályát vesztette. • A magánnyugdíjpénztári tagdíjat kiegészítő befizetés kedvezménye. tartós adományozás kedvezménye.

illetőleg a törvényben meghatározott. új lakáshoz kamattámogatásos és üzleti kamatozású) vett fel. illetve 40%os kedvezmény igénybevételénél a 2010. sor „a” oszlopa) a 3 400 000. a kamat. illetve a 4 400 000 forintos jövedelemhatárba! A lakáscélú hitelhez kapcsolódó adókedvezmény érvényesítésére csak az a magánszemély jogosult.70 Fontos! A lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg 30%-os. bővítésére vagy lakótelek. évi jövedelme a 3 400 000 forintot meghaladja ugyan. ha egyébként a törvényben meghatározott feltételek az Ön esetében fennállnak. évi adóalap-kiegészítést nem kell beszámítani a 3 400 000. lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak a megvásárlására 1993. Ilyen esetben az adókedvezmény minden olyan évben érvényesíthető. december 31-e után hitelintézettel lakáscélú felhasználásra lakáscélú hitelszerződést kötött. de nem több 4 000 000 forintnál. Ha Ön lakás építésére. Az adókedvezmény csak egy önálló ingatlanhoz kapcsolódóan. Nem vonatkozik az időbeli korlát Önre. Amennyiben az Ön összes. lakás tulajdonjogának. adóalap-kiegészítés nélküli 2010. amikor a hitel igénylőjének a törlesztési időszakban családi pótlékra jogosult vagy jogosulttá váló gyermeke van. a hitelintézet által kiállított igazoláson feltüntetett összeg után adókedvezményt érvényesíthet akkor. későbbiekben ismertetett esetben a 4 400 000 forintot nem haladja meg. évi jövedelme (1053-A lap 28. ha a folyósított hitel áthidaló kölcsönnek minősül. Az adókedvezmény a törlesztés megkezdésének évében és az azt követő négy adóévben érvényesíthető. akinek az összes. Ezen a címen adókedvezményt a lakástakarék pénztártól felvett hitelre csak akkor lehet igénybe venni. ha az adókedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú hitel részben vagy egészben a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott megelőlegező kölcsön. A lakás bővítésére felvett hitel törlesztése csak akkor jogosít kedvezményre. vagy ha a kormányrendelet szerint gyermekek és más eltartottak után lakásépítési kedvezményre és/vagy megelőlegező kölcsönre nem jogosult. egy hitelszerződés adósaként vagy adóstársaként vehető igénybe. . ha az egyéb feltételek fennállnak. a legfeljebb 120 000 forintot csökkentenie kell a 3 400 000 forint feletti jövedelem 20%-ával. adóalap-kiegészítés nélküli 2010. akkor ezen hitelek törlesztése a kedvezmény alapjául szolgálhat akkor. építtetésére. Amennyiben Ön ugyanazon ingatlanhoz egy szerződésbe foglaltan több hitelt (pl. akkor a hitel adósaként (adóstársaként) a szerződés alapján 2010-ben a tőke törlesztésére – ideértve az előtörlesztést is –. a kezelési költségek és a hitelfolyósítási díj megfizetésére fordított. akkor az Önt egyébként megillető kedvezményt. ha a bővítés eredményeként a lakás alapterületének növelésével a lakószobák száma legalább egy lakószobával nő.

hitelek összege együttesen nem haladja. valamint új lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes jogcímen történő megszerzéséhez. a kamat és a járulékos költség törlesztéseként megfizetett. 40% az adókedvezmény mértéke az adóévben a tőke. vagy a kamatkedvezmény adóköteles. korszerűsítésre felvett hitel adókedvezményre nem jogosít. Nem jogosít kedvezményre az a törlesztés sem. vagy nem haladta meg. akkor Ön a hitel ily módon törlesztett összege után jogosult az adókedvezményre. valamint a 40%-os mértékű adókedvezményi feltételek nem valósulnak meg. amelynek első átruházására a kedvezmény alapjául szolgáló hitel felhasználásával került sor akkor. ha azt a tulajdonjogot szerző magánszemélyt megelőzően más lakcímként még nem jelentette be. amelyet Ön a munkáltatójától a hitelintézetnél fennálló lakáscélú hitelének a részben vagy egészben történő törlesztése céljából kapott hitelből finanszírozott akkor. hitelek együttes összege a 15 000 000 forintot nem haladja. amelynél a hitelfelvétel indokaként a lakáscélú felhasználás került megjelölésre. építtetéséhez történjen. hogy a hitel felvétele belföldön fekvő lakótelek. ha a kedvezmény alapjául szolgáló. A kedvezmény szempontjából új lakásnak az a lakóingatlan minősül. ha a kamatkedvezmény után nem kell az adót megfizetni. új lakás tulajdonjogának. ha • az Ön által felvett hitel a lakáscélú támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott kamattámogatásban részesült és • az Ön által a kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélra felvett hitel. 30% az adókedvezmény abban az esetben. A munkáltató által nyújtott lakáscélú hitel törlesztése kedvezményre nem jogosít. A kedvezmény alkalmazhatósága szempontjából lakáscélú felhasználásnak tekintendő: . Ha a munkáltató által a lakáscélú hitel törlesztésére adott hitel után Ön legalább a törvényben meghatározott mértékű kamatot megfizette. illetőleg haladta meg a 10 000 000 forintot. mivel a kedvezmény csak a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel törlesztésére tekintettel érvényesíthető. a hitelintézet által kiadott igazolásban szereplő összeg után akkor. A törvény különbséget tesz az új és a régi lakóingatlanhoz felvett lakáscélú hitel törlesztéséhez fűződő kedvezmény között. A magasabb mértékű kedvezménynek további feltétele.71 Nem jogosít adókedvezményre a hitelintézettől felvett olyan személyi hitel. Ön által felvett lakáscélú hitel. A felújításra. belföldön fekvő lakás építéséhez.

A 39. Figyelem! A lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezményét az átmeneti rendelkezések szerint.72 • • • • a belföldön fekvő lakótelek. Ha Ön új lakása szerzéséhez kamattámogatásos hitelt kapott. A 37. Abban az esetben. építtetése. ha az Ön által felvett lakáscélú hitel Önt a 30%-os kedvezményre jogosítja. A 40. valamint Önnnek a kedvezményre jogosító lakáscélú hitelszerződésben adóstársaként szerepel. lakás tulajdonjogának. az összeg 40%-át pedig a 37. élettársa az adóévben 6 hónapot meghaladó időtartamban gyermekgondozási segélyre volt jogosult. továbbá a hitel felhasználásával megszerzett önálló lakóingatlanban egyben a tulajdonostársa is. sor „b” oszlopába legfeljebb 120 000 forintot írhat. a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvénynek. sor „c” oszlopa szolgál az Önt megillető lakáscélú adókedvezmény együttes összegének a feltüntetésére. sor „b” oszlopába írja be. kétféle hitel együttes összege a 10 000 000 forintot nem haladja meg. A „c” oszlop kitöltésekor az Önre vonatkozó jövedelemkorlátot is vegye figyelembe. de legfeljebb a 2015. Amennyiben az Ön házastársa. a belföldön fekvő lakás alapterületének növelése. A „c” oszlopba írt összeg nem lehet több 120 000 forintnál. akkor az annak törlesztésére fordított összeget a 37. sor „a” oszlopába. a 38. valamint a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése. ha Ön egy szerződés alapján az új lakásához a kamattámogatásos hitel mellett piaci kamatozású hitelt is felvett. illetőleg 30%-kal kiszámított összeget. amely legfeljebb 120 000 forint lehet. sor „a” oszlopába. akkor törlesztésére fordított összeget a 38. vagy az szjatörvénynek a hitelszerződés megkötése napján hatályos rendelkezése szerinti – az előzőekben nem említett – lakáscélú felhasználás. ha az Ön bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme nem több 5 000 000 forintnál. feltéve. sor „b” oszlopába írja be. akkor az adókedvezményre jogosító jövedelem-határ az Ön esetében 4 400 000 forint. akkor a már említett korlátokon belül úgy a 40. ha a számított összeg magasabb 120 000 forintnál. Abban az esetben. ha az legalább egy lakószobával történő bővítést eredményez. évi adójával szemben lehet érvényesítenie. mint a 30%-os kedvezményt is érvényesítheti. . a legfeljebb 120 000 forintot csökkenteni kell a 4 400 000 forint feletti jövedelem 20%-ával akkor. azaz. az összeg 30%-át. e sor „b” oszlopában csak 120 000 forintot tüntessen fel. Ne felejtse el e sorok „b” oszlopaiban feltüntetett kedvezmény együttesen sem haladhatja meg a 120 000 forintot. a belföldön fekvő lakás építése. hogy a felvett.

illetve a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. és az őstermelői tevékenység utáni adó a 100 000 forintot nem éri el. 29. 29. nem kell új igazolást kérnie. Az orvosi igazolást nem kell csatolni. Akinek az állapota végleges és korábban már kiadták az erről szóló igazolást. január 1-től kiadott igazolások esetében az a személy tekinthető. vagy jövedelmét a bevételének 90%-ában határozta meg. ahány hónapig fennállt a fogyatékosság. (XII. Ebbe a sorba a „d” oszlopba tehát annyiszor 3 675 forintot – legfeljebb 44 100 forintot – lehet beírni.60 Közös őstermelői igazolvány alapján is csak az a tag érvényesíthet ezen a címen adókedvezményt. 41. egészségkárosodása a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. könyvelői díjkedvezményt is érvényesíthet. (XII. csak megőrizni.73 40. évtől kezdődően. sor: A súlyos fogyatékosság miatt levonandó összeg Súlyos fogyatékosság esetén orvosi igazolás alapján havi 3 675 forinttal (az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5%-ával) lehet csökkenteni az adót mindazokra a hónapokra. Az adózás szempontjából súlyosan fogyatékosnak a 2010. § (1) . vagy csak regisztrált magánszemély és jövedelmének kiszámítására tételes költség-elszámolási módot választott. 60 Szja-törvény 39. aki a bevallásban feltünteti a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott regisztrációs számát (továbbiakban: regisztrált magánszemély). akinek a betegsége. az adóévben igénybe vett agrár csekély összegű (agrár de minimis) támogatásnak minősül. Amennyiben Ön az őstermelői igazolványa alapján mezőgazdasági őstermelő – a kistermelő is őstermelő – vagy őstermelői tevékenységet folytató családi gazdaság tagja.) Korm. A támogatást a bevallás benyújtásának évében kell agrár de minimis támogatásként figyelembe venni. Az érvényesített kedvezmény az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában 2007. Rendeletben.) EüM rendeletben szerepel. A kedvezmény igénybevételének jövedelemkorlátja nincs! A kedvezményt kizárólag a súlyos fogyatékosságban szenvedő magánszemély vonhatja le a saját összevonás alá eső jövedelme utáni adóból. de legfeljebb 100 000 forinttal csökkentheti az összevont adóalap utáni adóját. legfeljebb 100 000 forint Ebben a sorban csak az a magánszemély érvényesíthet kedvezményt. akkor az őstermelésből származó jövedelmének adójával. aki rendelkezik ezzel a regisztrációval. Ha Ön a jövedelmét tételes költségelszámolással állapítja meg. sor: Mezőgazdasági őstermelői kedvezmény. amelyekben a fogyatékos állapot legalább egy napig fennállt.

sor „d” oszlop) nagyságától függ. akkor annak összegét ebben a sorban kell szerepeltetnie. akkor Ön a kedvezmény összegének azt a részét érvényesítheti. sorban szereplő jövedelemmel együtt és nélküle is. sor) a 14. Ha Ön családi kedvezményt érvényesít és az Ön összes. 2010. Az Önt megillető kedvezmény teljes mértékben akkor érvényesíthető. 2010. ha a mezőgazdasági őstermelői tevékenységen kívül más forrásból is van összevonandó jövedelme. és meg kell állapítani a két adóösszeg különbözetét. sor: A családi kedvezmény eltartottak után Amennyiben Ön családi kedvezmény címén kívánja az összevont adóalap utáni adóját csökkenteni. ha az éves összes jövedelme nem haladja meg a 7 620 000 forintot. A családi kedvezmény érvényesítésének lehetősége az eltartotti létszámtól és a jövedelemnagyságtól is függ. a kedvezményt pedig csökkenteni kell akkor. ha az éves összes jövedelme a 7 620 000 forintot meghaladja. Az őstermelői adókedvezmény a könyvelői díjkedvezménnyel együtt sem haladhatja meg a 100 000 forintot. évi jövedelme a következőkben felsoroltak szerinti jövedelemkorlátot meghaladja. Az őstermelői adókedvezmény a könyvelői díjkedvezménnyel együtt sem haladhatja meg a 100 000 forintot. Családi kedvezményt csak akkor lehet igénybe venni. amely meghaladja az adott jövedelemkorlát feletti összes jövedelme 15%-át. évi jövedelme az eltartotti létszámhoz rendelt jövedelemkorlátot meghaladja. hogy meg kell határozni az összevont adóalap adóját (36. A jövedelem-korlátot és a hozzá tartozó eltartotti létszámot a törvény a következők szerint határozza meg: . A családi kedvezmény érvényesíthetősége az eltartotti létszámtól és a kedvezményt érvényesíteni kívánó magánszemély összes. de legfeljebb a 100 000 forintnak a 7 620 000 forint feletti rész 15%-át meghaladó része érvényesíthető. 42.74 Könyvelői díjkedvezmény címén a könyvelőnek kifizetett. évi adóalapkiegészítéssel növelt jövedelmének (28. Abban az esetben. ha az eltartotti létszám legalább 3 fő. A mezőgazdasági őstermelői kedvezmény igénybevételére vonatkozó jövedelemhatár 7 620 000 forint. számlával igazolt összegnek az őstermelői tevékenységgel arányos része vehető figyelembe. úgy a kiszámított kedvezmény összegének. Az őstermelői tevékenységből származó jövedelem adóját úgy kell kiszámítani. 2010. ha az Ön összes.

A családi kedvezményt a kedvezményezett eltartott után a jogosult magánszemély érvényesítheti. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta az öt főt. hogy az eltartottak létszáma az adott hónapban legalább a három főt eléri. de egyetlen napján sem haladta meg a négy főt. • 8 255 000 forint. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján elérte. • 10 160 000 forint. Az Ön által érvényesíteni nem tudott kedvezményt házastársa. de egyetlen napján sem haladta meg az öt főt. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a négy főt. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a hat főt. A kedvezmény kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 4 000 forint feltéve. A megosztás feltétele. Kedvezményezett eltartott . • 9 525 000 forint. hogy a 03-as lapon nyilatkozzanak arról. vagyis a jövedelemnagyságtól függően számítsa ki az Önt megillető kedvezményt. ha a házastárs. hogy a jogosult az őt megillető családi kedvezményt a vele együtt élő házastársával. de egyetlen napján sem haladta meg a három főt.75 • 7 620 000 forint. olvassa el a következőket! Amennyiben az Ön összes. akkor ebben az esetben a 03-as lapon a várandósság tényéről kell nyilatkozatot tennie. úgy a 1053-03-as lapot is töltse ki! Amennyiben a családi kedvezményt születendő gyermekére (is) érvényesíti. • 8 890 000 forint. Amennyiben az eltartottak száma és a jövedelem nagysága alapján érvényesíthet családi kedvezményt. illetőleg élettársa veheti igénybe. élettársával megossza. évi jövedelme meghaladja az eltartotti létszámhoz kapcsolódó jövedelemhatárt. élettárs összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme is meghaladja az eltartotti létszámhoz tartozó jövedelemhatárt. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a három főt. hogy a 03-as lapon erről közösen nyilatkozzanak és egymás nevét. Tekintettel az előzőekben ismertetett korlátokra. Mielőtt kiszámítaná a családi kedvezmény összegét. akkor a jogosult által érvényesíteni nem tudott kedvezményt is csökkenteni kell az értékhatárt meghaladó rész 15%-ával. de egyetlen napján sem haladta meg a hat főt. hogy a gyermeket nevelő egyedülálló családi pótlékát egyikük sem veszi igénybe. Élettársak esetén a megosztás feltétele még. akkor az Önt megillető családi kedvezmény összegéből az értékhatárt meghaladó rész 15%-át meghaladó részt érvényesítheti. 2010. Abban az esetben. adóazonosító jelét adóbevallásukon feltüntessék. A törvény lehetőséget ad arra. bevallása elkészítésekor ezekre is legyen tekintettel.

illetőleg rokkantsági járadékban részesülő kedvezményezett eltartott esetében jogosultnak a vele közös háztartásban élő magánszemélyek egyike minősül. • a magzat. de rájuk tekintettel családi pótlékot nem folyósítanak. akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény alapján családi pótlékot. aki a családi pótlékot. vagyonkezelő eseti gondnok a gyermekotthonban. vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő. • a családi pótlékra saját jogon jogosult. akkor a kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély jogosult. bármely EGT-állam hasonló joga alapján családi pótlékot. Amennyiben az adóbevallás benyújtását követően történik a magzat. ikermagzat fogantatásának 91. mint vagyonkezelői joggal felruházott gyám. (Az orvosi igazolást nem kell az adóbevallással beküldeni. Saját jogon családi pótlékban részesülő. gyermekvédelmi gondoskodás alatt állóra tekintettel kapja. július 1-től bejegyzett élettárs is. napjától a megszületéséig. illetve EGT-állam hasonló joga alapján más. hasonló ellátást (továbbiakban együtt: családi pótlék) folyósítanak. csak az elévülésig meg kell őrizni. ikermagzat felismerése. vagy más. az intézményben elhelyezett személyre tekintettel kapja. illetőleg az. Nem jogosult azonban a családi kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély. Magzat esetében jogosultnak az anyát. akkor a jogosult a családi kedvezményt önellenőrzés útján érvényesítheti. akire tekintettel családi pótlékot. amely hónapra a családi pótlékot. ha ebben a hónapban a családi pótlékra való jogosultság megnyílik. akiket a családok támogatásáról szóló törvény szerint a családi pótlék összegének a megállapítása során figyelembe vesznek. Magzat esetében jogosultsági hónapnak azt a hónapot kell tekinteni. hasonló ellátást folyósítanak. . aki a családi pótlékot szociális intézmény vezetőjeként. • aki rokkantsági járadékban részesül. 61 2009.) A gyermek megszületésének hónapját figyelmen kívül kell hagyni akkor. napot követően) legalább egy napig fennáll.76 • az. javítóintézetben nevelt. a rokkantsági járadékot folyósítják. vagy az anyával közös háztartásban élő házastársát61 kell tekinteni. amely hónapban az orvosi igazolás alapján a várandósság (a várandósság kezdetétől számított 91. Amennyiben a kedvezményezett eltartott olyan személy. aki a családok támogatásáról szóló törvény alapján a családi pótlékra jogosult. A családi kedvezmény szempontjából jogosultsági hónapnak az a hónap tekintendő. A kedvezmény összegének a megállapítása során az eltartottak létszámába azokat a személyeket is be kell számítani.

ha csak egyikük jogosult a családi kedvezmény érvényesítésére. valamint a magzat esetében az év végi bevallásban bármelyik jogosult érvényesítheti a kedvezményt függetlenül attól. A kedvezmény halasztott érvényesítésének feltétele. sorban szerepeltetett vállalkozói kivét. sorban szerepeltetett személyes közreműködői díj-kiegészítés összegének. ha a házastárs. illetőleg a munkáltatói adómegállapítás időpontjáig nem ismert. felnőttképzés díja címén igénybe vehető halasztott kedvezmény62 A tandíjként (képzési költségként). élettárs által érvényesíteni nem tudott családi kedvezmény összege az adóbevallás benyújtásáig. a maradék összeg érvényesítése csak önellenőrzéssel történhet meg.kiegészítés összegének a kedvezményét. 62 2009. hogy az előzőek szerinti kedvezményezett eltartottak utáni kedvezményt a jogosult a vele közös háztartásban élő házastársával. 43. A saját jogon családi pótlékra jogosult és a rokkantsági járadékban részesülő esetében az év végi bevallásban is azt kell jogosultnak tekinteni. A törvény lehetőséget ad az együtt élő házastársaknak. tv. és/vagy 11. hogy év végén döntsék el. akinél azt az adóelőleg megállapításakor figyelembe vették. évi LXXVII. élettársával megossza. Abban az esetben. hogy az erről szóló igazoláson a kedvezmény halasztása bejegyzés szerepeljen. hogy a többi kedvezményi jogcímeken is érvényesíthető kedvezményekkel is élni tudjanak. a családi kedvezményt melyikük érvényesíti figyelemmel arra is. tetszőleges elosztásban érvényesíthető. illetve a felnőttképzés első ízben történő megszűnését követő öt egymás utáni adóévben. A halasztott kedvezmény a hallgatói jogviszony első ízben történő megszűnését. § (7) bekezdés . a közös gyermekeket nevelő élettársaknak arra. akkor az év végén a jogosultnak nem minősülő élettárs csak a jogosult által érvényesíteni nem tudott részt vonhatja le az összevont adóalap utáni adójából. hogy év közben az adóelőleg megállapítása során melyiküknél vették azt figyelembe. felnőttképzés költségeként befizetett összegek halasztott kedvezményeinek érvényesítéséhez vegye elő a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolásait. Ez azonban nem zárja ki azt. sor: Egyéb kedvezmény Ebben a sorban tüntetheti fel az 5. sor: Tandíj.77 A családi pótlékra nem saját jogon jogosultak. Élettársak esetében. 206. Az „a” oszlopba ne felejtse el a kedvezmény alapját beírni! 45. nyilvántartás vezetése mellett.

sor „a” oszlop) a 3 400 000 forintot meghaladja. ha az Ön összes. felnőttképzési díjba beleértendő a vizsgadíj is. Amennyiben az Ön összes. évi adóalap-kiegészítés nélküli jövedelme ne haladja meg a 3 400 000 forintot. Az adókedvezmény beírásakor erre a korlátra is célszerű figyelemmel lenni. évi jövedelme 3 600 000 forint. adóalap-kiegészítés nélküli 2010. de legfeljebb a 2015.78 A tandíjba beleértendő a költségtérítés. felnőttképzés díja címen halasztott kedvezmény érvényesítésének egyik feltétele. évi jövedelme (28. Fontos! A kedvezmény igénybevételénél a 2010. adóalap-kiegészítés nélküli 2010. felnőttképzés címén a halasztott kedvezményt az átmeneti rendelkezések szerint. ami 40 000 forint. hogy mekkora az a keret. az összevont adókedvezmény mértéke a 100 000 forintból a 3 400 000 forintot meghaladó jövedelemrész 20%-át meghaladó rész. a „c” oszlopba pedig annak a 30%-át. 2010. A kedvezmény igénybevételéhez az egyes évek vonatkozásában hatályos előírásokat is vegye figyelembe! Figyelem! A tandíj. ha az Ön összes. de az őstermelői adókedvezménnyel együtt is legfeljebb 100 000 forint lehet. akkor a már említett jogcímeken érvényesíthető kedvezmény nagyságának a meghatározásához ki kell számítani a 200 000 forint 20%-át. az a kedvezmény alapját nem képezheti. . másik feltétele. majd azt a 100 000 forintból levonva meghatározható mekkora lesz az a kedvezmény összeg. évben halasztott kedvezményt kíván igénybe venni. A tandíj. akkor az „a” oszlopba írja be a halasztott kedvezmény alapját. Abban az esetben pl.. egyéb térítés is. célszerű meghatározni. Amennyiben Ön a 2010. hogy a kedvezmények együttes összege az őstermelői adókedvezménnyel sem haladhatja meg a 100 000 forintot. évi jövedelme (28. évi adóalap-kiegészítést nem kell beszámítani a 3 400 000 forintos jövedelemhatárba! Abban az esetben. 2010. amely egyáltalán érvényesíthető. hogy az Ön összes. a pótvizsga díját azonban figyelmen kívül kell hagyni. évi adóval szemben lehet érvényesíteni. így a magánszemély rendelkezésére álló keret 60 000 forint lesz. ezt le kell vonni a 100 000 forintból. amely a rendelkezésre áll. sor „a” oszlop alapján a 3 400 000 forint feletti rész 20%-át kell meghatározni. akkor mielőtt az adókedvezményeket kitöltené. sor „a” oszlop) több 3 400 000 forintnál. A 28.

sor). sor összegéből a 46. a nyilvántartásban külföldi pénznemben szereplő. sorok összegezett.79 46. Egyéb adatok 50. olvassa el a bevallás 5. Amennyiben a 46. IV. 47. Kérjük. Ez az összeg lesz az. mely a 36. sor kitöltése után különbözetként mutatkozik. soránál leírtakat is! Amennyiben a 2010-ben kapott végkielégítés teljes összege után az adót 2010ben fizeti meg (5. az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmények összegét kell feltüntetnie. A hónapok számára szolgáló négyzetben tüntesse fel az átvitt hónapok számát. sorban szereplő adóval azonos összeget írt be. törvényben meghatározott és az állami végkielégítés azon fennmaradó részét. A levont 10 és/vagy 25%-os adót az „a” oszlopban lévő téglalapba kell beírnia. valamint az önálló tevékenység hiányában levonható kamarai tagdíj összegét is a kapott igazolás alapján. Csak a 2010-ben felvett. akkor ebben a sorban nem szabad adatot szerepeltetnie! 51. sorban szereplő összeg levonása után fennmaradó adóösszeg. . sor: A 2010-ben felvett osztalékelőleg Ebben a sorban a kifizető által kiadott igazoláson szereplő – kifizető hiányában a nyilvántartása szerinti összeget – tüntesse fel. sor: Munkavállalói érdekképviseleti tagdíj Ebbe a sorba írja be a munkavállalói érdekképviseleti szervezet részére befizetett (levont) igazolt tagdíj összegét. amelyet a következő évi összevont adóalap megállapítása során figyelembe kell vennie. sor: A 2010-ben kapott. sorba a 36. akkor a 47. 52. A bizonylatokon. és 65. évi összevont adóalapját terhelő adónak az adókedvezményekkel csökkentett összegét kell feltüntetnie. törvényben meghatározott és az állami végkielégítésnek a következő év(ek)re átvitt része Itt kell feltüntetnie a 2010-ben kapott. sor: Az összevont adóalapot terhelő. forintra átszámított összeget írja be. sor: Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények összesen Ebbe a sorba a 39 – 45. és még 2010-ben osztalékká nem vált osztalékelőleget tüntesse fel. sorba nullát kell írnia. kedvezményekkel csökkentett adó Ebben a sorban a 2010. amely a 8.

évben kapott végkielégítésnek jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok száma: a 2010. az adóalapkiegészítéssel növelt bérjövedelmet a „b” oszlopba kell beírnia. ha a belföldi munkáltatójától származó jövedelme után egyezmény vagy viszonosság hiányában külföldön is adót kellett fizetnie. Ne felejtse el a „b” oszlopban szereplő összeget a 27. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok számát az „a” oszlopba beírni! Vegye elő a kifizetőtől kapott igazolást. Az igazolás alapján a bér összegének alapját az „a” oszlopba. . és az adóalap-kiegészítéssel növelt bérjövedelem összege Fontos! Abban az esetben. mert az összes bérjövedelem meghatározása nélkül a bevallása hibás lesz! 56. mert a bér után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg. sor: A 2009. sorból a bérjövedelem alapja. sor: A 26 sorból a bérjövedelem alapja. akkor most ebben a sorban a 2010. az adóalapkiegészítéssel növelt bérjövedelmet a „b” oszlopba kell beírnia. 2010. akkor a munkaviszonyból származó bér összegét ennek a sornak az „a” oszlopába írja be. „a” oszlop kitöltésénél figyelembe venni. évi Ha az Ön munkaviszonya megszűnt. sorban szerepeltetett. sor: A 25. évi Ha Ön a 2009. évben figyelembe veendő részre eső hónapok számát kell beírnia! Vegye elő a 0953-as adóbevallását és a végkielégítésről kapott igazolását! 55. Az igazolás alapján a bér összegének alapját az „a” oszlopba. 54. és ezzel összefüggésben 2010-ben végkielégítést kapott. és annak figyelembe vételével töltse ki e sort. mert a bér után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg. évben kapott végkielégítésnek jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok száma: a 2010. sor: A 2010. és az adóalap-kiegészítéssel növelt bérjövedelem összege Figyelem! Amennyiben az egyezmény alapján a belföldi munkaviszonyból származó jövedelme után külföldön kellett adóznia. akkor ne felejtse el a 8.80 53. évben kapott végkielégítést és annak összegét megosztotta. akkor a munkaviszonyból származó bér összegét ennek a sornak az „a” oszlopába írja be.

évi különadó alapját írja be a „c” oszlopba. több kötelezettség jelölésére is módja van (Pl. illetve módosításáról szóló 2010. úgy a 1053K bevallásban közölt 2010. ha valamely korábbi adóévben érvényesített adókedvezmény (rendelkezés) összegét vissza kell fizetnie. Az erre szolgáló helyen balra kezdődően írja be a következő számjeleket: . mert az összes bérjövedelem meghatározása nélkül a bevallása hibás lesz! 57. sor: A 2010. törvénnyel módosított egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról. E sor „a” oszlopában van lehetősége a visszafizetendő kedvezmények jellegét megjelölni. amennyiben Ön érintett a 2010. ha több jogcímen keletkezett visszafizetési kötelezettsége. 62. évben a magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő különadó kötelezettséggel. Ezt az összeget kell a 28. úgy a leírtak alapján különkülön kiszámított összegeket adja össze és a végeredményt írja be e sor „c” oszlopába. évi különadó alapot képező bevétel összege A 2010. természetesen. évi adófizetési kötelezettség levezetése V. évi jövedelem adója Ebbe a sorba a 47. A leírtak alapján. törvény előírásai alapján. sorban. és be kell számítani az éves összes jövedelem megállapításánál. sor „c” oszlopában szereplő tételek együttes összegét kell beírnia. sor: A 2010. évi CXXIV. sorának „e” oszlopában és a 105305-ös lap 190. évi XC. azonban a kifizetés évére vonatkozó személyi jövedelemadóbevallásban elkülönítve be kell vallani. A 1053-C lap kitöltése A 2010. A visszafizetési kötelezettség szabályait a következőkben találja meg. 2 3). a 04-es lap 179.81 Ne felejtse el a „b” oszlopban szereplő összeget a 27. „a” oszlop kitöltésénél figyelembe venni. a különadó alapjának összegét az Szja-törvény rendelkezéseinek alkalmazásában a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni. Személyi jövedelemadó 61. sor: A visszafizetendő adókedvezmény(ek). pótlólag megfizetendő adó összege Ebben a sorban kell feltüntetnie. sor „d” oszlop adatának meghatározásánál figyelembe vennie. Abban az esetben.

vagy többször vett fel egy évnél rövidebb lejáratú kötvénykölcsönt. a korábbi években igénybe vett adókedvezményt már nem. december 31-én hatályos – 7. amely a szja-törvény – 2009. ha a biztosítása alapján egy évnél hosszabb lejáratú kötvénykölcsönt vett fel. törvény 206. Ez a szabály a gyakorlatban azt jelenti.és/vagy nyugdíjbiztosítási díj után érvényesített adókedvezményt vissza kell fizetnie akkor. vagy visszavásárolta. amelyeknek az alapjául szolgáló díjfizetés évének utolsó napjától számított 3 év a rendelkezési jog gyakorlásáig már eltelt. § (8) bekezdés . évi LXXVII. vagyis a biztosítást megszüntette. nem nyugdíjszolgáltatásként felvett összeg miatti visszafizetés Pótlólag megfizetendő adó Az önkormányzat részére bérbe adott lakás.82 A visszafizetendő kedvezmény megnevezése Biztosítási kedvezmény visszafizetése Visszafizetendő adókedvezmény az önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg feltörése miatt NYESZ-R számláról. akkor csak a 2007-re. értékesítette. ha Ön 2010-ben a biztosítás feletti rendelkezési jogát – a szerződéskötést követő 10 éven belül – gyakorolta. hogy amennyiben a rendelkezési jogával 2010-ben élt. A járadékszolgáltatást nyújtó nyugdíjbiztosítás esetében a szerződéskötéstől számított 10 éven belül esedékes szolgáltatás csökkenő vagy egy összegben történő igénybevétele szintén az adókedvezmény elvesztésével jár. bérleti szerződésének idő előtti megszüntetése számjele 1 2 3 4 A visszafizetendő biztosítási adókedvezmény összege63 (1) A korábbi évekről szóló bevallásában az élet. 2008-ra és 2009-re érvényesített adókedvezményt kell visszafizetnie. 63 A 2009. Nem vonatkozik a visszafizetési kötelezettség azokra az érvényesített adókedvezményekre. Visszafizetési kötelezettséget eredményez a szerződés olyan módosítása is. Akkor is vissza kell fizetnie a kedvezményt. számú melléklete szerint a rendelkezési jog gyakorlásának minősül.

Ehhez az összeghez adja hozzá a 2009. A visszafizetendő összeget kell beírnia ebbe a sorba. évben érvényesített adókedvezmény alapjaként figyelembe vett biztosítási díj 36 százalékát. és a „c” oszlopba az összesen összeget írja be! A tartós adományozás visszafizetendő külön kedvezménye64 Változás! Megszűnt a tartós adományozás címén igénybe vett kedvezmény után a visszafizetési kötelezettsége abban az esetben is. bérleti szerződésének idő előtti 64 65 2009. sor „a” oszlopban jelölje az 1 számjelet. amelyet az állami adóhatóság az Ön rendelkező nyilatkozata alapján a lekötésre tekintettel az egyéni számlájára átutalt. § (10) bekezdés Szja-törvény 44/A. ha Ön a tartós adományozásról szóló szerződésből eredő bármely kötelezettségét nem teljesítette. években adókedvezményt érvényesített. § (4) bekezdés 66 Szja-törvény 44/B. és 2008. A visszafizetendő összeget írja be ebbe a sorba. Számítsa ki a 2007. NYESZ-R számláról. majd ezt követően a lekötést – akár részben is – 2010. ha a NYESZ-R számlájáról nem nyugdíjszolgáltatásként vett fel összeget. akkor 20%-kal növelten vissza kell fizetnie azt az összeget. években érvényesített biztosítási kedvezmény 20 százalékkal növelt összegét. amelyre tekintettel 2007-2009. évben megszüntette. nem nyugdíjszolgáltatásként felvett összeg miatti visszafizetés66 (3) Abban az esetben. Visszafizetendő adókedvezmény az önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg feltörése miatt65 (2) Ha az önkéntes kölcsönös egészségpénztárnál fennálló számlakövetelését (annak egy részét) legalább 24 hónapra lekötötte. A 62. akkor a következők szerint állapítsa meg a visszafizetési kötelezettségét. A számítás eredményeként kapott összeget kell ebbe a sorba beírnia. és erre tekintettel a lekötött pénzeszköz 10 százalékának átutalásáról rendelkezett. Az önkormányzat részére bérbe adott lakás. évben olyan biztosítási szerződése felett rendelkezett.83 Ha Ön 2010. § (4) bekezdés b) pont . évi LXXVII. úgy a rendelkező nyilatkozatai alapján az állami adóhatóság által a NYESZ-R számlájára átutalt összeg(ek)et 20%-al növelten köteles visszafizetni. törvény 206.

A megállapított adófizetési kötelezettséget és a felszámított késedelmi pótlékot ebbe a sorba írja be. mivel a külföldön megfizetett adó figyelembe vétele a 30. Ezt úgy számíthatja ki. sorban 2010. és az adóbevallásban elszámolt költség meghaladja a nyilatkozat alapján levont költség legalább 5%kal meghaladja az adóalap megállapításakor elszámolt igazolt költséget. soroknál történik. adja össze a naptári évi jövedelmeiről kiállított igazolások alapján a kifizetők (munkáltatók) által levont adóelőlegeket. 65. sor: A 2010. évi adófizetési kötelezettség összege Ez a sor a 2010. sorban lévő adó összegéhez hozzáadja a 62. 64. mely az adó alapjául szolgáló összeg („a” oszlopban). a különbözet 39%-a pedig a „c” oszlopban kell szerepeltetnie. ha az adóévben megszerzett bevételét terhelő adóelőleg megállapításához a kifizetőnek tett nyilatkozatában a tételes igazolással elszámolható költség levonását kérte. ha a kiszámított különbözet összege nem haladja meg a nyilatkozatában megjelölt költség 5%-át.84 megszűntetése miatti adófizetési kötelezettség67 (4) Az önkormányzat részére bérbe adott lakás. évi adófizetési kötelezettség összegének feltüntetésére szolgál. évi 67 68 Szja-törvény 74/A. és annak egy részét a következő évi összevont adóalapjához kell hozzászámítania (a bevallás 50. § (4) bekezdés . sor: Az adóelőleg megállapításához tévesen adott nyilatkozat miatti költségkülönbözet alapján fizetendő 39%-os adó68 Ezt a sor abban az esetben kell kitöltenie. Az összevont adóalapba tartozó jövedelme után külföldön fizetett adó összegét ennél a sornál ne vegye számításba. 63. és 63. bérleti szerződésének idő előtti megszűntetése miatt keletkezett adófizetési kötelezettség kiszámításához olvassa el a 164. sorában is adatot tüntet fel). Ha a munkaviszonya megszűnésével összefüggésben. 2010-ben törvényben meghatározott végkielégítésben részesült. hogy a 61. ahányszor a végkielégítés egy hónapra eső részét a 8. Ezt úgy számíthatja ki. hogy a kifizető által levont 17% adóelőleg összegének egy hónapra jutó részét annyiszor veszi számításba. A különbözet. 31. és a 33. sorok összegét. § (4) bekezdés Szja-törvény 48. Nem kell a kifizetőnek tévesen adott nyilatkozat miatt költségkülönbözet alapján a 39%-os adót megfizetnie akkor. sornál található útmutatót. akkor itt a végkielégítés adóelőlegének csak a 2010. sor: A kifizetők által levont adóelőleg összege Mielőtt Ön ezt a sort kitölti. évre eső részét veheti figyelembe.

sor: A 2009. . osztalékelőleget kapott. évben felvett osztalékelőlegből levont adó összege Ezt a sort akkor kell kitöltenie. akkor a munkáltató által a végkielégítésből levont adóelőleg teljes összegét vegye figyelembe ennek a sornak a kitöltésénél. akkor ebben a sorban a nem bevallás köteles jövedelméből levont adóösszeget nem szabad feltüntetnie. az általa kiadott igazoláson is szerepel. összevonás alá nem eső bevétel esetében). Ha Önnek olyan bevétele is volt 2010-ben. sorokhoz írt útmutatót! 67. sorok kitöltésekor. sorban is tüntetett fel adatot. Mielőtt Ön ezt a sort kitölti. és még a 2010. hanem az 52. Az Önnek 2010-ben kifizetett. 66. kamat és vállalkozásból kivont jövedelem utáni adó megállapításakor vehette figyelembe a 05-ös lap 187. akkor a levont adó összegét ebben a sorban tüntesse fel. illetőleg 25%-os adót nem itt. Feltétlenül olvassa el a 167. évben.. majd írja át ide az osztalékelőlegből levont adó összegét. vegye elő a 0953-as bevallását. Abban az esetben. kamat. Ha Ön a 9. sor „a” oszlopában kell szerepeltetnie. vállalkozásból kivont jövedelem után a külföldön levont adót ne itt vegye számításba. illetőleg a 189.. sor) után 2010-ben adózik (a 8. hanem az 68. A külföldön is adóköteles osztalék. kifizető által levont adóelőleget ne ebbe. és a 169. sorba írja be. Ha Öntől a kifizető az értékpapír értékesítésekor az árfolyamnyereség címén elért nyereségéből adót vont le. ha Ön a 2010-ben kifizetett végkielégítés teljes összege (5. amelyet a bevallásadási kötelezettség alá eső elkülönülten adózó jövedelmei után 2010. ha a 2009. évben vont le a kifizető. 188. akkor az arra jutó. sor: A kifizetők által levont forrásadó összege Ebbe a sorba mindazon forrásadó együttes összegét kell beírnia. évben osztalékká nem vált osztalékelőlegből levont 10. a várható eredmény terhére. egy szerződésből származó 15 000 forint alatti. Az így megállapított összeget kell ebbe a sorba beírnia. amelyből a kifizető adót (és nem adóelőleget) vont le és ezt a jövedelmét nem kell bevallania (pl. mert azokat az ilyen osztalék. és az. sorban nem szerepelhet adat). Ebből az összegből a kifizetőnek 10 és/vagy 25%-os adót kellett levonnia a kifizetéskor.85 jövedelemként tüntette fel.

Ezekben a sorokban. fizetővendéglátó tevékenységet folytatóként vagy magánszemélyként adót. sorokban tüntesse fel! Ha Önnek egyéni vállalkozóként.-68. Nem ide. sor: Összes levonás Ebbe a sorba az 65-68. Itt kell szerepeltetnie azt az adót. sornál leírtakat is. adóelőleg69 Ide nem írhatja be a kifizetőtől kapott igazolás szerint kifizető/munkáltató által levont adó. ezt kell ebbe a sorba beírnia. évben felvett osztalékelőleg adójának összegét. Az adót. sorba kell beírnia a kifizető hiányában. 69 Szja-törvény 49. 69. és e miatt Önnek keletkezett fizetési kötelezettsége. adóelőleget megfizette-e vagy sem! Kifizető hiányában az osztalékjövedelem adójának összegét is itt kell feltüntetnie. ha 2009-ben kapott állami vagy törvényben meghatározott végkielégítést és azt megosztotta (9. mezőgazdasági őstermelőként. ha azok együttes összege az adóév elejétől számítva a 10 000 forintot nem haladta meg. Vegye figyelembe a 9. Ebben az esetben a IV. adóelőleg fizetési kötelezettségeit kell szerepeltetnie az „a” oszlopokban függetlenül attól. évben is keletkezett adófizetési kötelezettsége. Önnek az egyes negyedévekben keletkezett adó. sorok: Az adózót negyedévente terhelő adó. sorok együttes összegét írja be. s emiatt. Nem kellett az adót. akkor annak az Ön által negyedévente megállapított fizetési kötelezettség összegét az adóbevallásban fel kell tüntetnie. 70–73. sor: A korábbi végkielégítésnek a 2010. évben esedékessé vált. hogy az adót. sorba is írt adatot). melyet Önnek kellett megfizetnie. adóelőleg összegét! Azt a 65. adóelőleget a negyedévet követő hónap 12-ig kellett megfizetnie. § . a 2010. adóelőleget is. adóelőleget kellett fizetnie. a 2010. mert az adót. A kifizetéskor levont 18% adóelőlegből az arányos megosztás szerinti részt lehet figyelembe venni a 2010-es évben. az adóév elejétől számított összeget. sor) kötelezettségeként írja be. hanem az 52. negyedév (73. adóelőleget megfizetnie akkor. amelyet Önnek azért kellett megfizetnie a kifizető által adott igazolás alapján. adóelőleget a kifizető nem tudta levonni. vagy a törvény szerint nem kellett levonnia. figyelembe vehető levont adóelőlege Ebbe a sorba akkor írjon.86 68.

mint 2011-ben megfizetett osztalékelőleg adója. adó E sor „b” oszlopába kell beírnia a 70-73. vagy más kifizetésekből levont személyi jövedelemadó (előleg) összegét. akkor a befizetett tételeket e sor „b” oszlopába kell beírnia. és ezért Ön személyesen (is) fizetett adóelőleget. évi jövedelméről szóló adóbevallásában a 2009-es évre megállapított. a mezőgazdasági őstermelőként (családi gazdálkodóként). feltéve. adóelőleget teljes egészében Ön meg is fizette. Ezt az osztalékká vált összeggel szemben a 1153-as bevallásában veheti majd figyelembe. A 2009. évi vállalkozói jövedelme és a vállalkozói kivét. Ez az összeg nem tartalmazhatja az alkalmazottaktól. január 12-éig befizetett negyedik negyedévi előleget is itt vegye számításba kötelezettségként. de a 2010-es évben befizetett adókülönbözetet ide nem írhatja be! Ha Ön alkalmazottat foglalkoztató őstermelő. Ha Ön egyéni vállalkozó. Ebben a sorban nem tüntetheti fel a kifizető hiányában az osztalékelőleget terhelő. sor: Adókiegyenlítés miatt figyelembe vehető összeg Ebben a sorban akkor tüntethet fel adatot. sor: Az adózó által befizetett adóelőleg.87 Itt kell feltüntetnie pl. vagy más önálló tevékenységet folytató magánszemély. hogy az adót. évi vállalkozói jövedelme és vállalkozói osztalékalapja után 2010-ben megfizetett adó sem. amely nem kifizetőtől származott. adóelőleget nem vont le. vagy az átalányadó alapja után befizetett adóelőleget kell beírnia. sorának „c” oszlopában adatot tüntetett fel. Amennyiben a 1053-06-01-es lap 220. egyéni vállalkozóként a 2010. azt ebben a sorban figyelembe veheti „adókiegyenlítés címén befizetett adóként”. vagy amelyből annak kifizetője adót. . évi jövedelme utáni adóelőleg. Nem vehető figyelembe ennek a sornak az összegében a 2010. sorok „a” oszlopainak összegét. vagy a fizetővendéglátás utáni tételes átalányadó kötelezettsége összegét is. ha a 1053-06-01-es lapon ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmeivel kapcsolatban az adókiegyenlítési kerete fedezet nyújt az adókiegyenlítésre jogosító összeg egészének (egy részének) figyelembe vételére. 2010. akkor az alkalmazottól levont adóelőleget nem itt kell bevallania! 74. megfizetett adó összegét. továbbá ha a forrásadót Ön már a bevallás benyújtását megelőzően saját maga befizette. Ha olyan jövedelme is volt. 75. ebbe a sorba a saját. vagy a várható adóhoz képest kevesebbet számolt ki. A 2010.

és 209. 2009. valamint az adókiegyenlítés miatt befizetettként figyelembe vehető összeget (75. sor: Adóelőleg befizetési különbözet alapján meghatározott 12%-os adó70 Ha olyan adóelőleg levonást kért nyilatkozattal a kifizetőtől. adóelőleg együttes összege Ebben a sorban adja össze a kifizetők által levont (69.. 70 Szja-törvény 48. befizetett adó. Ön az adott kifizetéstől függően nyilatkozhatott a következőkről az adóelőleg megállapítása során: • a bevétel adóelőleg-alapjának megállapításához levonandó költségről. ebben az esetben jogosult adókiegyenlítésre. mint a 2010.. 205. ebbe a sorba írja be a befizetett adóként figyelembe vehető összeget a 1053-06-01 lap 202.88 Ha a 1053-06-02-es lapon csereügylet(ek)ből származó jövedelmeit (veszteségeit) részletezi. 77.. • az adóelőleg-megállapítás módjáról. adóelőleg (76. és/vagy 2009. hogy a részleteket teljes egészében megfizette. évi bevallása alapján veszteséget ért el. 76. A különbözetet 12%-át ennek a sornak a „c” oszlopában kell feltüntetni. akkor az adókiegyenlítést csak a megfizetett adó erejéig veheti figyelembe a cél szerinti felhasználás adójánál. sor: Adózó terhére mutatkozó különbözet Ha az Öntől levont és az Ön által befizetett adó. 2010. illetve a nyilatkozat alapján fizetett adóelőleg miatt utóbb Önnek felróható okból az adóév végén 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözet mutatkozik. és a 2008. sor) és az Ön által befizetett adóelőleget.. adóterhet nem viselő járandóságainak adóévi várható összegéről. akkor a különbözetként kapott összeget írja be ebbe a sorba. sor: Levont. adóévekben és a 2010. • a magánszemély összevont adóalapjának. amelyet megfizetett adóként érvényesíthet a törvényi feltételek megléte esetén. sorából! Ha részletfizetési kedvezményt engedélyezett az állami adóhatóság az ingatlan értékesítésből származó jövedelem megállapított adója megfizetésére. adót (74. sor). évi adófizetési kötelezettsége (64. Amennyiben ingatlan/vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelme keletkezett a 2008. sorának „h” oszlopában lévő összeget vegye itt figyelembe. feltéve. sor). sor) kevesebb. § (4) bekezdés . A 105306-02-es lap 240. sor). akkor a különbözet 12%-át kell a bevallásban szerepeltetnie és befizetnie. adóévben cél szerinti felhasználása volt. 78.

a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállásának időtartamáról azzal. hogy a végleges fogyatékos állapotról ugyanazon kifizetőnek elegendő egyszer nyilatkozni. Ehhez töltse ki a 1053-170-es lapot! Ha a tartozását egy összegben nem tudja megfizetni. sorban kell feltüntetnie. hanem egészségügyi hozzájárulás kötelezettségre. A személyi jövedelemadót a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-06056353 számú „NAV személyi jövedelemadó beszedési számlá”-ra kell befizetnie. a családi kedvezmény érvényesítéséről és megosztásáról. Amennyiben Önnek akár az egészségügyi hozzájárulásban. adóelőleg. Feltétlenül olvassa el az Útmutató 6. adóelőleg Ha az Öntől levont és az Ön által befizetett adó. és 8. akár a nyugdíjjárulékban (nem egyéni vállalkozói minőségben) visszaigényelhető összeg mutatkozik. illetve az adókiegyenlítés összege (76. sor). A tartozását a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig kell megfizetnie. sor: Visszaigényelhető adó. sorban szereplő összeget kell beírnia. ha a kiszámított különbözet összege nem haladja meg a 10 ezer forintot. 79. sor: Az adóbevallással egyidejűleg még fizetendő adó Ebben a sorban a 77. a „Az adótartozás megfizetésére vonatkozó szabályok” című fejezetet! 80.89 • • • • bér esetén az adójóváírás figyelembevételéről. sorban lévő összegek együttes összegét kell feltüntetnie. és a 78. akkor. évi adófizetési kötelezettsége (64. Ha Ön a többletként befizetett adót nem kéri vissza. Nem kell a kifizetőnek tévesen adott nyilatkozat miatti költségkülönbözet alapján a 12%-os adót megfizetnie akkor. e túlfizetések vagy azok egy részének átvezetésével is teljesítheti a befizetési kötelezettségét. Amennyiben nem kell 12%-os adót fizetnie (a 78. A 100 forintot el nem érő tartozását nem kell befizetnie. akkor ebbe a sorba a 77. a különbözetet a 80. sor) több mint a 2010. A 100 forintot el nem érő személyi jövedelemadó összegét az állami adóhatóság nem téríti vissza. ekho további külön fizetendő . pontját. fizetési halasztás vagy részletfizetés engedélyezését kérheti. az állami végkielégítés megosztásának mellőzéséről. ekho-ra. járulékra. sorban nincs adat).

legfeljebb azonban a járulékfizetési felső határig köteles megfizetni. 2010-ben a foglalkoztatott nyugdíjjárulékot (tagdíjat) a járulékalapul szolgáló jövedelme után. Az évi összeghatár számításánál figyelmen kívül kell hagynia azokat az időtartamokat. melynek egy naptári napra meghatározott összege 20 420 forint. feltéve. ekho választására nem jogosító bevételével kapcsolatban. sor: A felső határt nyugdíjjárulék összege meghaladóan levont. ha Öntől 2010-ben a foglalkoztató az Önre vonatkozó járulékfizetési felső határt meghaladóan vont le nyugdíjjárulékot. Magánnyugdíj-pénztári tagság esetén a túlvont nyugdíjjárulékot is a foglalkoztatótól kérheti vissza. akkor töltse ki a 1053-170-es lap erre szolgáló részét. Ha Ön magánnyugdíj-pénztár tagja. visszaigényelhető Ebben a sorban kell szerepeltetnie a többletként jelentkező összeget. ha a 1053-08-01-es lapon a 267. sor: Ekho különadó fizetési kötelezettség Ebbe a sorba kell beírnia. sorban további adót számított ki. hogy azt a bevallás benyújtásáig a foglalkoztatójától nem kérte vissza és nincs is szándékában visszakérni. Ilyen időtartam különösen az. Az ekho különadót a Magyar Államkincstárnál vezetett 1003200006056401 számú „NAV Ekho különadó beszedési számlá”-ra kell befizetnie. További. akkor a tagdíjfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan Öntől levont tagdíj visszaigénylésére a 1053-as bevallás nem alkalmas. amelyre Önnek járulék alapjául szolgáló jövedelme nem volt. egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás fizetési kötelezettség Ez a sor az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás jogosulatlan választásából adódóan fizetendő adó összegének a bevallására szolgál! 87. ne felejtse el a bevallás első oldalán a döntésének megfelelő helyen az „X”-et beírni! VII. illetve a biztosítási jogviszony megszűnése napjáig kell számítani. éves szinten 365 napra 7 453 300 forint. amely alatt Ön . napjáig. Amennyiben ebben a sorban adatot tüntet fel. A nyugdíjjárulék fizetési felső határt meghaladóan levont összeg 88.90 adóra kívánja elszámoltatni. A járulékfizetési felső határt évente január 1-jétől – év közben kezdődő jogviszony esetében a biztosítással járó jogviszony kezdete napjától – az adott év december 31. VIII. annak elszámolását a foglalkoztatójától kérheti.

baleseti táppénzben részesült. akkor a bevallás első oldalán a megfelelő helyre az „X”-et írja be! Figyelem! Amennyiben Ön magánnyugdíjpénztár tagja. Amennyiben Ön a teljes összeget nem kéri vissza. akkor az éves felső határként megállapított összeget csökkentenie kell a díjazás nélküli. Amennyiben Önnél 2010-ben az előzőek szerinti esetek bármelyike fennállt. sorában további. és a napi járulékfizetési felső határ (20 420 forint) szorzatával. Az egészségügyi hozzájárulási kötelezettség elszámolása 89. gyermekgondozási díjban. ezért ebben a tekintetben túlfizetése sem keletkezhetett. átvezetést kér. Ha a túlvont járulék összege a 100 forintot nem éri el. vagy a többletként jelentkező összeget. . díjazás nélküli időszakot (pl. sorában adatot tüntetett fel. ha a 1053-09-es lap 297. terhességi-gyermekágyi segélyben. 90. vagy a számláján kívánja hagyni. illetve az igazolt távolléti időszakok naptári napjainak száma. • fizetés. a bevallással egyidejűleg fizetendő egészségügyi hozzájárulást számított ki. fizetés nélküli szabadságot) töltött.91 • táppénzben. Így kell eljárnia akkor is. Az egészségügyi hozzájárulást a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-06056212 számú „NAV Egészségügyi hozzájárulás beszedési számlá”-ra kell befizetnie. sor: Visszaigényelhető egészségügyi hozzájárulás Ha Ön a 1053-09-es lap 298. vagy annak egy részét a személyi jövedelemadó tartozására. akkor az oda beírt összeget írja át ebbe a sorba. amelyekből az Önre vonatkozó járulékalap felső határa és az Öntől levont járulék összege megállapítható. járulékra. IX. Amennyiben Ön a túlvont összeget teljes egészében nem kéri vissza. sor: A bevallással egyidejűleg fizetendő egészségügyi hozzájárulás Abban az esetben. Önnek rendelkeznie kell a foglalkoztató által kiállított azon igazolásokkal. gyermekgondozási segélyben. ha a biztosítással járó jogviszony év közben kezdődött vagy szűnt meg. azt az állami adóhatóság nem fizeti vissza. akkor a többletként levont magánnyugdíjpénztári tagdíjat és a nyugdíjjárulékot kizárólag a foglalkoztatójától kérheti vissza! A 6%-os egészségbiztosítási járuléknak felső határa nincs. azt írja be ebbe a sorba.

Nyilatkozat a lakáscélú hiteltörlesztés halasztott kedvezményéhez (A) 121 -126. akkor a kötelezettségeivel kapcsolatos különböző nyilatkozatait itt kell megtennie. akkor az ügyfélszolgálatok bármelyikén kérhet újabb 1053-01 lapot. akkor feltétlenül töltse ki a 170es lapot is. hogy részletekben kívánja teljesíteni a fizetési kötelezettségét.vagy házastársa. sorba írja be.92 ekho külön fizetendő adóra kívánja elszámolni. ha adóstárs nélkül vette fel az adókedvezménnyel érintett hitelt. valamint azon lakótelek. Ne felejtse el az erre szolgáló helyen feltüntetni. Ennél rövidebb (két vagy három hónap) idő is lehetséges a teljesítésre. hogy az adókedvezmény érvényesítése szempontjából Önre a 3 400 000 vagy a 4 400 000 forintos jövedelem-korlát vonatkozik. 4) kell beírnia erre a helyre. soraiban adókedvezményt kíván érvényesíteni. Olvassa el a 8. aki a hitellel megszerzett ingatlanban tulajdonostársa is és az adóévben legalább 6 hónapig gyesre volt jogosult. I. pontnál leírtakat! A 1053-01 lap kitöltése Nyilatkozatok Ha Ön a személyi jövedelemadó bevallás benyújtására bármely ok miatt kötelezett. valamint helyrajzi számát kell feltüntetnie. ha az adóstársa az élet. Ne felejtse el a bevallás első oldalán az erre szolgáló helyre az „X”-et beírni! Nyilatkozat a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség részletekben történő megfizetéséhez. akkor ezt a nyilatkozatot is ki kell töltenie. úgy ezt jelölje meg (123. hogy a nyomtatványból hány lapot csatol a bevallásához! . 3. adóazonosító jelét. A választott időtartamot (2. amely ingatlan megszerzéséhez felvett hitel törlesztésére tekintettel az adókedvezményt igénybe vette. az (A) mezőben nyilatkoznia kell arról. lakás fekvése szerinti település elnevezését. A nyilatkozaton a hitelszerződésben szerepelő valamennyi adóstárs adatát szerepeltetnie kell. sor). Amennyiben az (A) mezőben az adóstársak adatainak feltüntetésére az előnyomott sorok nem elegendők. A részletben történő teljesítés lehetősége maximum négy hónap lehet. az (A) mező kitöltése Ha élni kíván a 100 000 forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség részletekben történő megfizetési lehetőségével. Abban az esetben. A megfelelő sorokban az adóstárs nevét. sorok: Ha Ön a 1053-B lap 37-39. A 126. A 4 400 000 forintos jövedelem-korlát akkor vonatkozik Önre.

akkor ezt a szándékát jelezze az „X” beírásával az erre szolgáló négyzetben. akkor az erre irányuló szándékát az erre szolgáló helyen az „X” beírásával jelezze. szálláshely-szolgáltatási díjak megszerzése esetén. melyben megtalálja a tételes átalányadózás választhatóságának a feltételeit. az ingatlan bérbeadó és a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató nyilatkozata a tételes átalányadózásról (B) 129. pont Szja-törvény 44/A. Fontos! A 2010.93 II. hogy tételes átalányadózás útján tegyen eleget az adófizetési kötelezettségének.és változás bejelentő lapon kellett nyilatkozni. augusztus 16-át követő tételes átalányadózás választásáról a 10T101E bejelentő. § 48. Amennyiben 2011-ben ezen a módon kíván adózni. A fizetővendéglátó. Mielőtt az adózás módjáról döntene. ha a rendelkezése megtétele időpontjában pénztártag!72 71 72 Szja-törvény 3. a jövedelemszámítás szempontjából nem minősül egyéni vállalkozónak. olvassa el az útmutató 04-es lapjának 176. akkor 2011-ben is lehetősége van arra. Figyelem! 2010. sorához fűzött magyarázatot is. 130. a bérleti díj az esetében továbbra is evás bevétel. sor: Ha Ön a fizetővendéglátásból. augusztus 16-át követően az egyéni vállalkozó a megszerzett bérleti. de 2011-re nem ezen a módon kíván adózni. hogyan rendelkezhet az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár71 és/vagy befektetési szolgáltató felé Csak akkor rendelkezzen. szálláshelyszolgáltatásból származó jövedelmének a megállapítására 2010-ra a tételes átalányadózási módot választotta. A 1053-02 lap kitöltése Rendelkező nyilatkozatok az adóról Általános tájékoztató arról. ha 2010-ben az e tevékenységéből származó jövedelme után tételes átalányadót fizetett és így akar a jövedelme után 2011-ben is adózni. § (1) bekezdés . üdülőjét fizetővendéglátás keretében hasznosítja. és választhatja e tevékenységére a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések szerinti adózást! Az evás egyéni vállalkozó továbbra sem élhet ezzel a lehetőséggel. akkor erről most nem kell nyilatkoznia. ingatlan bérbeadásból. sor: Ha Ön a lakását. Abban az esetben.

75 Nyugdíj-előtakarékossági számla esetén a rendelkezési jogosultság csak abban az esetben illeti meg a számlatulajdonost.78 Ha mindkét rendelkezési lehetőségével élni kíván.79 Ha az átutalást az állami adóhatóság késedelmesen teljesíti. de az adóév utolsó napján még nem mondta fel azt. § (2) bekezdés Szja-törvény 3. § (5) bekezdés Szja-törvény 44/A. § (1) bekezdés Szja-törvény 44/C. illetve amelynél történt a rendelkezési jogosultságot megalapozó szolgáltatás igénybevétele!74 Több önkéntes kölcsönös pénztár esetén is csak egy pénztár jelölhető meg.80 E miatt feltétlenül töltse ki a 1053-főlap (D) tábláját. § (4) bekezdés a) pont Szja-törvény 44/B. § (2) bekezdés Szja-törvény 44/A. Ha Ön a rendelkezése időpontjában azért nem tagja az önkéntes nyugdíjpénztárnak. mert nyugdíjszolgáltatást igényelt. jóváírás.77 Rendelkezhet akkor is. § (6) bekezdés . hogy a rendelkezése megtétele időpontjában pénztártag. ha rendelkezik „NYESZ-R”76 jelölésű nyugdíj-előtakarékossági számlával és nem kapott 2010-ben nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetést (átutalást) a NYESZ-R számláról. illetőleg a tag egyéni számláján jóváírt összeg utáni adókedvezményi lehetőség már a 2006. azaz az adóbevallásának vagy az egyszerűsített bevallást kérő vagy a munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozatának megtétele időpontjában tag. mert nyugdíjszolgáltatást 73 74 75 76 77 78 79 80 Szja-törvény 44/A. figyeljen az összegek megosztására. évtől megszűnt! Helyette azonos feltételekkel és mértékben meghatározott összegnek az egyéni számlára történő utalásáról rendelkezhet Ön. úgy Önre a rendelkezési tilalom nem vonatkozik!73 Csak olyan pénztár jelölhető meg. lekötés. kamatot kell fizetnie.94 Ha Ön a rendelkezése időpontjában azért nem tagja az önkéntes nyugdíjpénztárnak. § 76. feltéve. § (1) bekezdés Art. 37. a pénztár igazolása szerint történt a rendelkezési jogosultságot megalapozó befizetés. ha nyugdíjszolgáltatás igénybevétele miatt szüntette meg a NYESZ-R számláját. amely pénztárnál. A rendelkezésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakba befizetett. pont Szja-törvény 44/B.

95 igényelt.83 81 82 Szja-törvény 44/A. az abban megjelölt címre (számlára) utalja az állami adóhatóság azzal. ha a nyugdíj-előtakarékossági számláját. ha Önnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott tartozása van. § (2) és 44/B. de a rendelkezést megalapozó befizetés évének utolsó napján az adott nyugdíj-előtakarékossági számláját még nem mondta fel (ezt jelölje a 146. akkor az utalásra az Ön kérelme alapján az adótartozása.81 A nyugdíj-előtakarékossági – NYESZ-R jelölésű – számlához is párosul rendelkezési jogosultság. • Rendelkezni csak abban az esetben lehet. Az átutalás(oka)t. sorban X-szel). Abban az esetben. sorba. a számlavezető által az állami adóhatóságnál erre a célra nyitott beszedési számlára történt visszautalást követően. hogy ez a kiutalás más (újonnan nyitott) nyugdíj-előtakarékossági számlára nem teljesíthető. azaz a költségvetési támogatást. § (3) bekezdés 83 Szja-törvény 44/A. a nyilatkozattétel időpontját megelőzően nyugdíjszolgáltatásra jogosultsága miatt megszüntette. Hibás bevallás esetén a 30 napos határidőt a bevallás kijavításának napjától kell számítani. ha bevallási kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. úgy a kapott igazolás alapján Ön élhet e rendelkezési jogával (jelölje a 144. sor). de legkorábban március 1-jétől (elektronikus úton benyújtott bevallás esetében február 1-től). § (3) bekezdés Szja-törvény 44/B. A rendelkezési jogosultság gyakorlásához szükséges a befektetési szolgáltató igazolása. vagy az adóbevallása alapján fizetendő adóját határidőben – február 25-ig.82 A nyugdíj-előtakarékossági számlával kapcsolatos rendelkezési jogosultságát csak a bevallásában gyakorolhatja. sor) nem csökkenthető. az állami adóhatóság közvetlenül Önnek juttatja el a rendelkezése szerinti összeget a 1053-A lapon megjelölt számlára. • Az átutalni rendelt összeggel az összevont adóalap utáni adó (36. Ha az adott nyugdíj-előtakarékossági számla nyugdíjszolgáltatás igénylése miatt a nyilatkozattétel és a kiutalás teljesülésének időpontjáig megszűnt. vagyis a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül. § (2) bekezdés . illetőleg az adóbevallása szerinti adó rendezését követő 30 napon belül kerülhet sor akkor. Ebben az esetben sem írhatja be saját számlaszámát a 139. illetve május 20-ig – nem rendezte. Ön rendelkezhet akkor is. ha az adókedvezmények levonása után marad még összevont adóalap utáni adó (47. az állami adóhatóságnak az adó visszatérítésére vonatkozó szabályok szerint kell teljesítenie. az Ön kérelmére. A rendelkezési jogosultság gyakorlásához szükséges a pénztár igazolása. sorban X-szel).

Feltétlenül közölje a 138. mert nyugdíjszolgáltatást igényelt. Abban az esetben. illetőleg a nyugdíj-előtakarékossági számlára utalandó összegek ebben az esetben sem léphetik át a törvényben meghatározott mértéket. mert utóbb ennek adójogi következményei lehetnek. adókedvezményekkel csökkentett adó önellenőrzés vagy adóellenőrzés során utóbb változik. Ha nem tagja más pénztárnak. hogy az már részben vagy egészében nem nyújt fedezetet az átutalt összegre. arra is lehetősége van. hogy két helyről kap igazolást. Előfordulhat. és győződjön meg arról. felszámolása folyamatban van. úgy az egyes pénztárakhoz. ahova az utalást kérné. ha a különbözet az 5 000 forintot nem haladja meg. ha azért nem tagja az önkéntes nyugdíjpénztárnak. illetve. ha Ön év közben más pénztárba lépett át. akkor töltse ki a 132-139. Rendelkezés az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárhoz utalandó összegről Amennyiben Ön rendelkezési jogosultság gyakorlásához szükséges igazolást kapott és a rendelkezése időpontjában valamely önkéntes pénztár tagja. majd jelölje meg azt a pénztárt. úgy figyeljen arra.96 Amennyiben Ön önkéntes pénztárnál vezetett egyéni számlával és nyugdíjelőtakarékossági számlával kapcsolatosan is rendelkezik.84 Ha azonban az önellenőrzés vagy az ellenőrzés eredményeként az adókedvezmények levonása utáni összevont adóalap utáni adó (47. 84 Szja-törvény 44/C. és 142. ha az összevont adóalap utáni. azt a pénztárat. Ebben az esetben. I. illetve a pénztár tevékenységének felfüggesztése esetén az állami adóhatóság értesítése alapján Ön kérheti a bevallásában megjelölt pénztár helyett – amennyiben más önkéntes kölcsönös pénztár tagja – másik pénztárba történő utalását a rendelkezett összegnek. sorban a rendelkezését az átutalás tényleges összegéről! Az átutalt összeg nagyságát nem befolyásolja az. sor) olyan mértékben csökken. sorokat. akkor a különbözetet Önnek. hogy az Ön önkéntes kölcsönös biztosítópénztára végelszámolása. hogy az igazolásai ne tartalmazzanak halmozott adatokat. ahová az utalást kéri. hogy saját pénzforgalmi számlájára (lakcímére) kérje ebben az esetben a rendelkezett összeget. § (2) bekezdés . ha nem szűnt volna meg az előzőek miatt a tagsága. az állami adóhatóság határozata alapján meg kell fizetnie. illetve. Nem hoz határozatot az állami adóhatóság.

Ha a pénztár igazolásán támogatói adomány és más jogcímen jóváírt. akkor azt ne felejtse el a bevallása 17. akkor a 100 000 forintra teheti meg a rendelkező nyilatkozatát. a rendelkezési jogosultságra jogosító összeg 30%-a. A pénztár az igazoláson csak a december 31-ig átutalt. akkor a kedvezmény legmagasabb összege 130 000 forint lehet. ha több. egyéb jövedelemként adóköteles összeg is szerepel. január 1 –e előtt töltik be (145. A rendelkezési jog alapjául az Ön által befizetett tagdíj. 133. Amennyiben Ön a nyugdíjpénztári tagsága mellett egészség és/vagy önsegélyező pénztárnak is a tagja. Kedvezőbb szabály vonatkozik azokra. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság Ha Ön önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tagja. Amennyiben Ön a nyugdíjkorhatárt az Önre irányadó szabályok szerint 2020. Az ezen a címen Önt megillető összeg nem lehet több mint 100 000 forint. A kedvezmény mértéke a pénztár által kiadott igazoláson szereplő. erre a kisebb összegre. Ha a 132. igazolásokon feltüntetett. sorában is feltüntetni. akkor a befizetett összeg alapján rendelkezési jogosultság illeti meg. január 1-e előtt tölti be. akkor pedig 150 000 forint lehet (145. a rendelkezés alapjául szolgáló összeg 30%-a. tagságaival összefüggésben is jogosult a rendelkezési jog gyakorlására. és e tagságával. mert az Önnél egyéb összevonás alá eső jövedelemnek minősül. valamint az Ön egyéni számláján az adóévben támogatói adomány és más jogcímen jóváírt.97 132. akkor az Ön esetében a rendelkezésre jogosító legmagasabb összeg nem 100 000. ha Ön az Önre vonatkozó nyugdíjkorhatárt 2020. sorban szereplő összeg 100 000 forintnál kevesebb. sor). illetőleg befizetett tagdíjat igazolja. sorba a „c” oszlopba beírnia. egyéb jövedelemként adóköteles a pénztár által kiadott igazolásban szereplő összegek szolgálnak. hanem 130 000 forint lehet. akik a rájuk vonatkozó nyugdíjkorhatárt 2020. január 1-e előtt tölti be (145. sor: Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba és/vagy önsegélyező pénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság Ha Ön önkéntes kölcsönös egészségpénztárnak. sor) legmagasabb összege 120 000 forint. A kedvezmény az igazoláson. de legfeljebb 100 000 forint lehet. Ha Ön is ebbe a korcsoportba tartozik. ezt kell a 132. önsegélyező pénztárnak vagy mindkettőnek a tagja. . akkor a pénztár vagy pénztárak által kiadott igazolás alapján jogosult rendelkezési jogát gyakorolni. akkor az együttesen érvényesíthető kedvezmény (137. sor). sor).

illetőleg a már említett feltétel megléte esetén a 130 000 forintot. továbbá nyugdíjpénztári . Amennyiben a 24 hónapos időtartamon belül a lekötést akár részben is megszűnteti (feltöri). Tekintettel az esetleges visszafizetési kötelezettségre ebben a sorban csak akkor szerepeltessen adatot. Abban az esetben. illetőleg a 130 000 forintot. sorban szerepeltethető prevenciós szolgáltatás utáni kedvezményre is tekintettel – a 100 000. sor: Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg kedvezménye Amennyiben Ön az egészségpénztárnál vezetett egyéni számláján a fennálló számlakövetelésből az Ön által meghatározott összeget legalább 24 hónapra lekötötte. ha e többletkedvezménnyel együtt sem haladja meg az egészség. A lekötött összeghez. A lekötött összeg feltöréséről a pénztár az állami adóhatóság részére adatot szolgáltat. január 1-e előtti Önre vonatkozó nyugdíjkorhatár (145. ezért ennek a sornak a kitöltésénél erre is legyen figyelemmel. valamint – feltéve természetesen. akkor olvassa el az 62. és a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig kell megfizetnie. hogy önsegélyező pénztári tagságára tekintettel is kíván a rendelkezési jogával élni. illetőleg a 2020. és a lekötött összeget akár részben is feltörte. és a 135. sorhoz fűzött magyarázat tartalmazza. – az önsegélyező pénztárakkal kapcsolatos kedvezmény együttes összege sem haladhatja meg a 100 000. ha Ön az egészségpénztárnál lévő egyéni számláján lévő összeget vagy annak egy részét lekötötte. Amennyiben Ön az önkéntes nyugdíjpénztári befizetésekre tekintettel is gyakorolja a rendelkezési jogát. A pénztár által kiállított igazoláson feltüntetett összeg 10%-át e sor „b” oszlopában kell szerepeltetnie.és önsegélyező pénztárhoz kapcsolódó kedvezmény együttes összege – a 135. részletesebb 134. vagy a prevenciós szolgáltatásra tekintettel is kedvezményt kíván érvényesíteni. akkor a kedvezmények együttes összege (137. A kedvezmény alapjául szolgáló összeggel kapcsolatos tudnivalókat a 132. valamint a prevenciós szolgáltatáshoz kapcsolódó rendelkezési jogra vonatkozó tudnivalókat a 134. sorhoz készült magyarázatból ismerheti meg. Amennyiben Ön a 2008-as és/vagy a 2009es évről szóló bevallásában ezen a címen adókedvezményt érvényesített.98 A kedvezmény összegét e sor „b” oszlopába írja be. sor) esetén a 150 000 forintnál. akkor ügyeljen arra. sorhoz fűzött magyarázatot is. akkor az adóév utolsó napján lekötött számlakövetelésként kimutatott összeg 10%-a további rendelkezésre jogosítja a lekötés évéről szóló adóbevallásban. az ezen a címen igénybe vett kedvezményt 20%-kal növelt összegben vissza kell fizetnie! A 20%-kal növelt összeget a feltörés évéről szóló adóbevallásban kell szerepeltetnie. sor) nem lehet több 120 000. hogy az egészségpénztárakkal.

a 120 000. ha nyugdíjpénztárhoz és egészség vagy önsegélyező pénztárhoz (132. évi XCVI. akkor a megbízása alapján a pénztár által kifizetett összeg 10%-át további kedvezményként érvényesítheti. önsegélyező pénztár tagjaként az egyéni számlája terhére a külön törvényben86 meghatározott prevenciós szolgáltatásban részesült. illetőleg 130 000 forintnál. sor) vagy csak egészség és/vagy önsegélyező pénztárhoz (136. illetőleg 130 000 forint lehet. 85 86 Szja-törvény 44/A. törvény . illetőleg 150 000 forint kerülhet. § (1) bekezdés c) pont 1993. sorok) együttes összegét kell feltüntetnie. Abban az esetben azonban. 137. valamint a nyugdíjpénztári tagsággal összefüggő kedvezménnyel együtt. illetőleg a 150 000 forintot. az ebbe a sorba beírható összeg legfeljebb 100 000. és 136. sor: Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári kedvezmények együttes összege Ennek a sornak a „d” oszlopában a 132. ügyeljen arra. 136. sor) kapcsolódóan is érvényesít kedvezményt. Amennyiben Ön csak nyugdíjpénztárhoz (132. önsegélyező pénztár prevenciós szolgáltatásának kedvezménye85 Ha Ön önkéntes egészségpénztár.99 tagsághoz kapcsolódó kedvezménnyel együtt a 120 000. 135. és 136. hogy az ezen a címen érvényesíthető kedvezmény nem lehet több 100 000. illetőleg a 130 000 forintot. sor: Az önkéntes kölcsönös egészségpénztár. sor) kapcsolódó kedvezményt érvényesít. akkor ebbe a sorba legfeljebb 120 000.és önsegélyező pénztárakhoz kapcsolódó kedvezmények (133-135. valamint a lekötött összeghez kapcsolódó 134. illetőleg 150 000 forintot. sorok „c” oszlopaiban feltüntetett kedvezmények együttes összegét kell szerepeltetnie. sorban feltüntetendő kedvezménnyel együtt sem haladhatja meg az egészség és önsegélyező pénztárhoz kapcsolódó kedvezmény együttes összege a 100 000. A kedvezményre jogosító összeget a pénztár az igazoláson külön feltünteti. Amennyiben Ön ezen a címen is jogosult kedvezményre. Ügyeljen arra. sor: Az önkéntes kölcsönös egészségpénztári és/vagy önsegélyező pénztári kedvezmény együttes összege Ennek a sornak a „c” oszlopában az önkéntes kölcsönös egészség. hogy az e sor „b” oszlopában.

Ez utóbbi esetben Ön akkor juthat hozzá a rendelkezett összeghez. az erre a célra nyitott beszedési számlára visszautalja.100 138. ahová a „kedvezmény” utalását kérte. sor) kevesebb. és az arra befizetett összegre tekintettel is rendelkezni kíván. akkor az átutalni rendelt összeg beírásakor legyen figyelemmel a 142. a legfeljebb a 137. akkor is csak egy pénztár jelölhető meg. mint amekkora összegre Ön egyébként a befizetései és az adóköteles jóváírások alapján jogosult lenne (137. • abban az esetben. így a tagsági viszony megszűnésekor az állami adóhatóságnál. amelyet az összevont adóalap utáni adó terhére az önkéntes pénztárnál vezetett egyéni számlájára kíván utaltatni. sorba beírni kívánt összegre! A sor kitöltése kötelező. ha az állami adóhatósághoz benyújtott kérelmében igazolja. akkor ebben a sorban csak akkora összeget szerepeltessen. Ne felejtse el feltüntetni a pénztár adószámát és pénzforgalmi számlaszámát. az általános ismertetésnél leírt feltételekkel. sorban szereplő összeg fedezetet nyújtson. sor: Nyilatkozat az átutaláshoz Ebben a sorban nevezze meg azt az önkéntes pénztárat. Amennyiben az adókedvezmények levonása után fennmaradó összevont adóalap utáni adó (47. Kérjük. • ha nyugdíjszolgáltatás miatt nem tagja a pénztárnak a magánszemély. ahová az átutalást kéri. a nyilatkozaton megjelölt önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak a pénzforgalmi számlaszámát írja be. sor). akkor a rendelkezése szerinti összeget az általa megadott címre (számlára) az állami adóhatóság utalja. azaz a 47. e nélkül a bevallása hibás lesz! 139. . hogy arra az összevont adóalap utáni adó. Amennyiben Ön NYESZ-R számlát is nyitott. ha teljesítéskor a magánszemély már nem él. E nélkül a bevallása hibás lesz! Ha Ön több pénztárnak is tagja. sor: Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg Ebbe a sorba azt. Amennyiben Ön az állami adóhatóság utalásakor már nem tagja annak a pénztárnak. a kedvezményezett(ek)nek kell kiutalnia. hogy a pénztári tagsága Önnek nem felróható ok miatt szűnt meg. • minden más esetben. sor „d” oszlopában szereplő összeget írja be. akkor az átutalni kért összeg sorsa lehet: • más pénztárba történő átlépés esetén a pénztárnak a befogadó pénztárba kell továbbutalnia. mert a saját pénzforgalmi számlájának (folyószámlájának) vagy más magánszemély pénzforgalmi számlájának a beírása esetén a bevallása hibás lesz.

ha Ön a nyugdíj-előtakarékossági számlája terhére nem-nyugdíjszolgáltatásról rendelkezett. pénzügyi eszközben fennálló) 87 88 Szja-törvény 3. ha a nyilatkozat megtételekor nyugdíjszolgáltatás miatt szűnt meg a tagsági jogviszonya. (62. hogy befektetési szolgáltatónál lévő nyugdíjelőtakarékossági számlájára utalandó összegről rendelkezzen. hogy ez az összeg a következő évben nem vehető figyelembe a rendelkezési jog alapjaként sem. a 144. hogy a személyi jövedelemadóról szóló törvényben88 meghatározott nyugdíjra jogosult. Ilyen jelzéssel csak egy nyugdíj-előtakarékossági számla rendelkezhet. pont Szja-törvény 3. § 76. akkor az így megszerzett jövedelem nyugdíjnak minősül. sor) Önnek nem kell a fent leírtakat alkalmazni. sorhoz fűzött magyarázatban olvashat. Amennyiben az Ön részére nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetés (átutalás) történik. akkor az adóbevallásában nem tehet nyilatkozatot. ami azt is jelenti. A nyugdíj pénzszámla csak a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében – ez jelenleg a forint – vezethető. valamint az adóbevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni. Rendelkezés a nyugdíj-előtakarékossági számlára utalandó összegről Önnek lehetősége van arra. § 23. Figyelem! Abban az esetben. és a számlanyitás évét követő harmadik évben vagy azt követően került sor a felmondásra. ha a nyugdíj-előtakarékossági számlán nyilvántartott (pénzeszközben. ha igazolja. Erre akkor van lehetősége. Az egyéb jövedelemmel kapcsolatos tudnivalókról a 17.101 Abban az esetben. A pénztári egyéni számlára az állami adóhatóság által átutalt összeg után nem kell adót fizetnie. akkor az egyéb összevonás alá eső jövedelemként lesz adóköteles. pont . II. Amennyiben Ön a NYESZ-R számláján rendelkezésre álló összeget nyugdíjszolgáltatásként veszi igénybe. amelyen a számlavezető befektetési szolgáltató a „NYESZ-R” jelzést87 feltüntette. valamint nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat alapján már átutalt (nyilvántartott adózott követelésállomány esetén a nyilvántartásba vételt követően átutalt) összeget – nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője által kiadott igazolás alapján – köteles húsz százalékkal növelten az erre az adóévre vonatkozó adóbevallásában bevallani. sorban „X” bejegyzéssel kell megjelölnie. A kedvező adózási rendelkezések csak arra a nyugdíj-előtakarékossági számlára vonatkoznak. továbbá nem kell a számított követelésből egyéb jövedelmet megállapítani.

akkor e sor kitöltése kötelező. Amennyiben a 141. előtt tölti be. sor: Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg Ennek a sornak a „b” oszlopába azt az összeget írja be. Ennek a sornak a „b” oszlopába azt az összeget írja be. és • rendelkező nyilatkozata szerint 2009-ben és 2010-ben átutalt jóváírásnak megfelelő összeget 20 százalékkal növelten köteles a 1053-C lapon a 62. ha azt már megfizette). január 1. valamint az adóbevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni (kivéve. akkor arra is legyen figyelemmel e sor kitöltésekor. illetve a megszerzésre fordított érték közül a nagyobb vehető figyelembe. akkor a megszüntetett számla vezetője a nyilvántartása alapján jogcím szerinti bontásban igazolja a másik számlavezető számára a halmozott összegeket. akkor a számlavezető által igazolt összeg 30%-áról. 141. • ha a tartós befektetési szerződést megkötő befektetési szolgáltató vagy hitelintézet nem a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője. legfeljebb 100 000 forintról. azonban • 2010-ben. amelyről az előzőekben ismertetett szabályok alapján Ön rendelkezni jogosult.102 követelését 2010-ben a nyugdíj-előtakarékossági számla megszüntetésével hiánytalanul a tartós befektetésből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések szerint. ha Ön az Önre vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt 2020. 142. Amennyiben Ön önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál vezetett egyéni számlájára történő utalásról is rendelkezett (138. tartós befektetési szerződés alapján lekötött pénzösszeggé alakítják át (ha annak egyéb feltételei fennállnak). amelynek átutalását kéri és arra az adókedvezmények levonása után fennmaradó összevont adóalap utáni adó (36. sor). e nélkül a bevallása hibás lesz. sor: A nyugdíj-előtakarékossági számlára befizetett összeg 30%-a Amennyiben Ön 2010-ben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében a „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíj-előtakarékossági számlára befizetést teljesített. sorban szerepeltet adatot. továbbá a befizetés évének az átalakítás éve minősül. sor) fedezetet nyújt. 130 000 forintról rendelkezhet (145. sor). • a pénzügyi eszköz szerzési értékeként az áthelyezés napján irányadó szokásos piaci érték. hogy • a tartós befektetésből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában lekötött pénzösszegnek minősül a követelés értéke az átalakítás napján irányadó szokásos piaci értéken. sorban bevallani. az átalakítás évében a számlára befizetett összeg alapján nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot nem tehet. azzal. és lekötési nyilvántartásba helyezte. 143. sor: Nyilatkozat az átutaláshoz .

Ezt a kapott igazolásának tartalmaznia kell! Ha a befektetési szolgáltatója nem hitelintézet. amely által vezetett „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíj-előtakarékossági számlájára a 142. ennek hiányában a természetes azonosítókat kell feltüntetnie. hasonló ellátást (továbbiakban együtt: családi pótlék) folyósítanak. de nem képezi a következő évi rendelkezés alapját sem. helye. de a többi nevelési ellátásra jogosultra tekintettel fizetett ellátás összegének a megállapításánál figyelembe vették őket is. bármely EGT-állam hasonló joga alapján családi pótlékot.103 Ebben a sorban nevezze meg a befektetési szolgáltatót. állandó lakcíme) pontosan írja be. születési név. születés időpontja. vagy más. Kérjük. mert az állami adóhatóság csak a NYESZ-R számláját vezető befektetési szolgáltató (hitelintézet) pénzforgalmi számlájára teljesítheti az átutalást! A NYESZ-R számlára az állami adóhatóság által utalt összeg után nem kell adót fizetnie. hogy más pénzforgalmi számlaszámot ne jelöljön meg. akikre tekintettel családi pótlékot már nem folyósítanak. Ezen a lapon azon eltartottjait is szerepeltetnie kell. akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény alapján családi pótlékot. ha az összevont adóalap utáni adóját családi kedvezmény címén csökkenti. a befektetési szolgáltató pénzforgalmi számlaszámát írja be az erre szolgáló helyre. § (1) bekezdés e) pont . Ügyeljen arra. sorban feltüntetett összeg átutalását kéri. és ha a befektetési szolgáltató egyben hitelintézet is. hogy az eltartottak természetes azonosítóit (név. sorok: Az eltartottak adatai Ezekben a sorokban az eltartottak nevét és adóazonosító jelét. közölje az Ön befektetési szolgáltatójánál vezetett NYESZ-R pénzforgalmi számlaszámát. Ebben az esetben a kapott igazolásának a befektetési szolgáltató pénzforgalmi számlaszámát kell tartalmaznia! Azt a befektetési szolgáltatót jelölje meg. tüntesse fel adószámát. az eltartott anyja neve. Ne felejtse el az eltartott kódját is beírni az erre szolgáló helyre a következők szerint: 1 – kedvezményezett gyermek az.89 A 1053-03-as lap kitöltése Eltartottak adatai a családi kedvezményhez Ezt a lapot Önnek ki kell töltenie. A 151-153. 89 Szja-törvény 7.

Ha a nyomtatványon előnyomtatott sorok az eltartottak feltüntetésére nem elegendők. Ezt a nyilatkozatot az élettársa adóbevallásában. élettársa nevét és adóazonosító jelét is. Az erre szolgáló helyen fel kell tüntetnie. élettársával megosztja. továbbá a megosztásról írásban nyilatkozniuk kell. A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze. a munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozatában is meg kell tenniük. akkor nyilatkozniuk kell arról. sor: Nyilatkozat a várandósságról Amennyiben a családi kedvezményt magzatra (is) tekintettel kívánja érvényesíteni. ha a családi pótlék folyósítása gyermeke után év közben szűnik meg. hogy a bevallásához hány darab 1053-03-as lapot csatol. hogy az adóévben a kedvezményre jogosító várandósság mely időszakban (időszakokban) állt fenn. akkor az előzőek szerint kell házastársának. Ne felejtse el a nyomtatványt a (D) mezőben aláírni! A 1053-04-es lap kitöltése . akkor ezen a lapon az erre szolgáló nyilatkozatot ki kell töltenie. Amennyiben a kedvezményt házastársával. 154. adóazonosító jelét fel kell tüntetnie (157. sorok: Nyilatkozat a családi kedvezmény megosztásáról A családi kedvezmény megosztása esetén Önnek fel kell tüntetnie a házastársa. A magzatok számát is jelölni kell. A nyomtatványon az erre szolgáló helyen a lapszámot ne felejtse el feltüntetni. 155 – 157. sor). hogy egyikük sem veszi igénybe a gyermekét egyedül nevelő szülőt megillető családi pótlékot. akit a családi pótlék összegének a megállapításánál figyelembe vesznek. de a kedvezmény számításánál – a családi pótlék folyósításának megszűnését követő hónapokra – már csak eltartottként vegye figyelembe. akkor őt a folyósítás megszűnésének évében még kedvezményezett gyermekként jelölje meg. Abban az esetben. de utána családi pótlékot nem folyósítanak. Ebben az esetben az élettársa nevét. Amennyiben a családi kedvezményt élettársával kívánja megosztani. 3 – rokkantsági járadékban részesülő személy 4 – saját jogán családi pótlékban részesülő személy. akkor ügyfélszolgálataink valamelyikén kérjen újabb lapot és azon folytassa a felsorolást.104 2 – eltartott gyermek az. élettársának is eljárnia a saját adóbevallásában vagy a munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozatában.

Figyelem! Az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági kistermelő átalányadója 2010. valamint az ingatlan bérleti joga. lábon álló fa. bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályozás. évtől az összevont adóalap részét képezi. pont Szja-törvény 3. Ha Ön 2010. A vagyonátruházásból származó jövedelem 161. ha Ön a lapon szereplő jövedelme(ke)t szerzett 2010-ben. Ingatlannak minősül90 a föld (telek) és a földdel alkotórészi kapcsolatban lévő minden dolog. olvassa el az útmutató 13. a szerződéskötéskor kerül kiegyenlítésre. pont . sorához leírtakat! Megszűnt a személyi jövedelemadó rendszerében a cégautóadó megállapítására. sorok: Ingatlan. Nem minősül használati jognak az ingatlannak határozott időtartamra történő bérbeadása akkor sem. vagyonátruházásra vonatkozó részletes szabályokat! Ezekbe a sorokba kell beírnia Önnek az ingatlan és/ vagy vagyoni értékű jog értékesítéséből (átruházásából) származó jövedelmét és annak adóját. Kivételt képez a földingatlan tulajdonosváltozása nélkül értékesített betakarítatlan termés. § 29. vagyoni értékű (átruházásából) származó jövedelem és adója jog értékesítéséből Ezeknek a soroknak a kitöltése előtt feltétlenül olvassa el az alábbiakban leírt. azt a ’01-es bevalláson tehette meg. termény. Az adó mértéke a jövedelem 25%-a. Amennyiben Önnek cégautóadó bevallási és fizetési kötelezettsége keletkezett. évben ingatlan és/vagy vagyoni értékű értékesítésből. az ingatlanon fennálló haszonélvezet és használat. § 31. Nem tekinthető vagyoni értékű jognak az albérlet és az ágybérlet. ha a bérleti díj egy összegben. Ilyen különösen az épület. feltétlenül olvassa el az e sorokhoz írt tájékoztatót és tanulmányozza át a példatárban található példákat. illetve ingatlanlízing meghiúsulása miatt jutott bevételhez. – 162. Az ily módon megszerzett jövedelem ingatlan bérbeadásából 90 91 Szja-törvény 3. az építmény.105 Az elkülönülten adózó jövedelmek és adójuk részletezése Ezt a lapot akkor kell kitöltenie és beküldenie. (pl.) Vagyoni értékű jognak minősül91 a földhasználat. a telki szolgalom.

Nem számít ingatlan értékesítésnek a termőföldről szóló törvényben meghatározott birtok-összevonási célú önkéntes földcsere. Ezt viszont nem itt. sorban kell bevallania. sorban kell feltüntetnie. Ha az Ön által értékesített ingatlan olyan országban van. sorban kell szerepeltetnie. akkor a jövedelmet a 10. Értékesítésnek számít az ingatlan. a vagyoni értékű jognak a szerződéskötés időpontjában ismert szokásos piaci értékét meghaladó összeg. ha az értékesített vagyoni értékű jogot Ön 1982. valamint az ingatlan. akkor az értékesítésből származó jövedelme egyéb összevonás alá eső jövedelemnek minősül. akkor az így kapott pénzösszeg teljes egészében jövedelemnek számít. a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke. amely országgal Magyarországnak nincs a kettős adóztatás elkerüléséről egyezménye. A külföldi illetőségű magánszemélynek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti ingatlannal rendelkező társaságban lévő részesedése ellenérték fejében történő átruházása. az ingatlannak. január 1-jét követően szerezte meg. kölcsönbe adása vagy ilyen társaságból történő kivonása révén megszerzett jövedelmet a 1048-as bevallásban kell bevallania. Nem számít bevételnek és nem kell bevallani a 2010-ben értékesített vagyoni értékű jogból (nem lakásra vonatkozóan) származó jövedelmet akkor. más hasonló okiratban meghatározott értéke. Ha a cseréhez értékkiegyenlítés is kapcsolódik. A bevételnek nem része a kapott ellenértékből az egyéb jövedelemnek minősülő. és azt a 17. ha a hasznosításból származó jövedelme után az összevont adóalap részeként kíván adózni. január 1-jét megelőzően szerezte. melyet a 164. mintha a cserélő felek külön-külön adásvételi szerződést kötöttek volna. sorban kell feltüntetnie akkor. a vagyoni értékű jog gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatása esetén annak a társasági szerződésben. Ilyennek minősül különösen az eladási ár. hanem a 17. vagyoni értékű jog átruházásából származó minden olyan bevétel. lakóházhoz tartozó vagyoni értékű jog átruházása esetén a számított összeg (a bevétel és költségek különbözete) teljes egészében adóköteles. Az 1982. január 1-jét követően megszerzett és nem lakáshoz. Abban az esetben.106 származó jövedelemnek minősül. Ezt úgy kell tekinteni. Így például. akkor az átruházás . ha arra a 25%-os adómértéket választotta. Az ingatlanok cseréje során szerzett jövedelem is adóköteles. ha Ön egy üzlethelyiség bérleti jogát 1982. amelyet az átruházásra tekintettel megszerez.

hogy a bérleti jog megszerzése és az átruházása között hány év telt el. a vagyoni értékű jognak a házastársa által történt megváltásából származik a jövedelme. évi LXXVIII. vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem és nem kell bevallania. ha Önnek • a házassági vagyonközösség megszüntetése következtében az ingatlannak. Az ingatlanértékesítésből származó bevétel. valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. Az ingatlanértékesítésből akkor nem keletkezik adóköteles jövedelme. • más magánszeméllyel kötött tartási. függetlenül attól. vagy ha az átruházásból származó bevételének és az elszámolható költségeinek a különbözete nulla. A termőföld értékesítésével kapcsolatos adózási (mentességi) szabályok e sor magyarázatában önálló cím alatt olvashatók. Adómentes az ingatlan. ha az ingatlan szerzése 1995-ben vagy azt megelőzően. életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján ingatlant. de nem kell azt bevallania akkor. • a helyi önkormányzat. Törvény szerinti kényszerbérlet megszüntetése esetén a más lakás biztosítása helyett a helyi önkormányzattól kapott térítést. amikor az erről szóló érvényes . ha jövedelme abból nem keletkezett. az előzőekben felsorolt kivételekkel. vagyoni értékű jogot ruházott át tartás vagy járadékfolyósítás ellenében. • a lakások és helyiségek bérletére. illetőleg az állam tulajdonában lévő lakásnak a bérleti jogáról való lemondásért kapott térítést (ideértve a bérlakásból távozó bérlőtárs részére bírói határozat alapján a lakáshasználati jog ellenértékeként fizetett összeget is). Az ingatlan és a vagyoni értékű jog megszerzése időpontja Az ingatlan és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelmet azon a napon kell megszerzettnek tekinteni. és a termőföldjét a nyugdíj előtti (gazdaságátadási) támogatás feltételeként adta el. lakás esetén 2005-ben vagy az azt megelőző években történt. minden esetben adóköteles.107 ellenértékeként kapott összeg és az abból levonható költségek különbözetét teljes egészében jövedelemnek kell tekintenie. • a termőföldről szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági termelő.

december 31-ét követően épített (a meglévő helyett újjáépített). hogy mikor jegyezték be tulajdonosként –. 92 93 Szja-törvény 60. § (1). az örökhagyó halálának a napja. Az ingatlan és a vagyoni értékű jog megszerzésének időpontja:92 • az a nap. amely napon az erről szóló érvényes szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották. bővítés nem történt. vagy az ingatlan. • az 1986. majd a jogszabály alapján tulajdonba adott ingatlan esetében. épületrész. hogy a földterület. a kisajátítás során megszerzett csereingatlan esetén az eredeti ingatlan szerzési időpontja. július 1-je előtt kelt szerződések esetében az illetékhivatalnál történő benyújtás napja. • a házastársi közös vagyonhoz tartozó ingatlan tekintetében – függetlenül attól. bővített épület. hogy ilyen esetben az adókötelezettség megállapításánál figyelembe vehető szerzési időpont független attól. (2) bekezdés Szja-törvény 60. • a vagyoni értékű jog. mikor került a magánszemély tulajdonába. Az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre nem kötelezett vagyoni értékű jog esetén a jövedelem megszerzésének időpontja az a nap. ingatlan tulajdonjog öröklés útján történő szerzése esetén (amikor az örökség megnyílik). épületrész megszerzésének időpontja:93 • A földingatlan tulajdonjogának megszerzését követően 2007. • földrendezés. • A magánszemély tulajdonában (birtokában) lévő ingatlanon 2007. építmény. (Ez azt jelenti. amelyet követően az ingatlanon további építés. • a tartós használatba kapott. amelyen az átruházásról szóló szerződés kelt.).108 szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották. A földingatlanon felépített épület. amelyre a ráépítés történt. amelyen további bővítés történt. § (3) bekezdés . a tartós használatról szóló szerződés földhivatalban történt bemutatása. továbbá a bővítéssel létesített épületrész esetében a szerzés időpontja a földterület tulajdonjogának a megszerzésével azonos. építményrész szerzési időpontja azon utolsó használatbavételi (fennmaradási) engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének az időpontja. a házastársára vonatkozó szerzés időpontja. december 31-éig felépített (újjáépített) épület. • az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre nem kötelezett vagyoni értékű jog esetén a szerződés keltének napja.

bővítés történt. Ebben az esetben az eredeti ingatlan megszerzésének az éve tekinthető szerzési időpontnak azzal. évek bármelyikében értékesíti a magánszemély. 2009. hogy a 2007. december 31-én már tulajdonában (birtokában) lévő telek. vagy ha az nem állapítható meg. 468. december 31-én hatályos előírás szerint csökkenthető.. épületen) történt az építés. a bővítés.. az eladott ingatlan szerzési időpontját a 2007. Ilyen esetben a magánszemély választhatja azt a lehetőséget. december 31-ei szabályok szerint állapíthatja meg. hogy a számított összeg (a bevételnek és a költségeknek a különbözete) a 2007. amelyet az elidegenítésre tekintettel megszerzett. § (8) bekezdés Szja-törvény 61. Nem kötelező az előzőekben ismertetett szabályt alkalmazni. illetőleg ettől függetlenül is a tulajdonban (birtokban) tartás időszakában történt. a meglévő helyett újjáépített épület. december 31-ét követően olyan ingatlanon (telken. ha az értékesítés a megszerzés évét követő hatodik évben vagy az azt követő évek valamelyikében történt. amely már az említett időpontot megelőzően a magánszemély tulajdonában. és ezt az épített. amely esetében a ráépítés. használatbavételi (fennmaradási) engedéllyel még nem rendelkező épített vagy bővített ingatlan. akkor a hitelt érdemlően bizonyított tényleges használatbavétel évét. Az ingatlan szerzési időpontjának meghatározására vonatkozó szabályokhoz 3 évre szóló átmeneti rendelkezés kapcsolódik. ha a 2008. azaz évenként a számított jövedelem 10-10%-ával. bővített ingatlant a 2008-2010. Az ingatlan és a vagyoni értékű jog elidegenítéséből származó jövedelem kiszámítása A jövedelem egyenlő a bevétel és a levonható kiadás különbségével.94 ha 2007. január 1-jét megelőzően megszerzett ingatlanon 2008. vagy a bővítés a legutolsó használatbavételi (fennmaradási) engedély jogerőre emelkedésének a napját követően. birtokában volt. Bevételként95 kell figyelembe venni mindazt a bevételt. 94 95 2007. évi CXXVI. vagy 2010. akkor az átruházás évét kell a megszerzés évének tekinteni. tv. új E szerint. illetve az ezen időpontban már meg lévő épület és a 2007.109 • Ha az értékesített ingatlan olyan. években építés. december 31-ét követően felépített. § (1) bekezdés . illetve bővített épületrész szerzési időpontját külön-külön határozza meg.

vagyoni értékű jognak a szerződéskötés napján érvényes szokásos piaci értékét meghaladja. hogy • a földterület (telek). vagyoni értékű jog megszerzésére fordított összeg. illetőleg az említett időpont előtt meglévő építettingatlan bevételrész tekintetében a 2007. és az azt követően megszerzett ingatlanrészek szerzési időpontjához rendelten. bővítés megszerzésére fordított összegével arányos megosztása révén választhatja a magánszemély azt a lehetőséget. • az árvízkárok helyreállítása során ingyenesen kapott nagyobb értékű ingatlan 2010-ben történt elidegenítésekor. december 31-éig. • a 2007. január 1-jétől hatályos törvény alapján állapítja meg a szerzési időpontot.). sorában kell szerepeltetnie. megoszthatja az ingatlanértékesítésből származó bevételét. amelyet a bevallás 17. a szerzéssel kapcsolatos kiadás (illeték.110 Amennyiben a bevétel az értékesített ingatlannak. átruházással kapcsolatos kiadások (hirdetési díj. amelyet a magánszemély az önálló tevékenységből származó bevételével szemben számol(t) el költségként.). az értékesítéssel. A bevételből levonható96 a számlával. ügyvédi költség stb. Amennyiben a cseréhez pénzben kifizetett érték-kiegyenlítés is kapcsolódik. a 2007. visszafizetett különbözet. ügyvédi költség stb. Nem vonható le a bevételből: • az a kiadás. A magánszemély egy adott ingatlan esetében. akkor a vételárnak a piaci értéket meghaladó része teljes egészében egyéb összevonás alá jövedelemnek minősül. december 31-én hatályos törvény alapján. Csere esetén a cserébe kapott ingatlannak a jövedelemszerzés időpontjában érvényes szokásos piaci értékét kell bevételnek tekinteni. okirattal igazolt: az értékesített ingatlan. valamint az ingatlan tulajdonjogának megszerzésekor. 96 • • • • Szja-törvény 62. újjáépítés. akkor a pénzt megszerző magánszemélynél azt is bevételként kell figyelembe venni. bővített épület. § (1) bekezdés . az értéknövelő beruházás költsége. épületrész esetében pedig a 2008. az eredeti ingatlan értéke és a helyreállított ingatlan értéke közötti. A törvény rendelkezése szerint az ingatlan átruházásához kapcsolódó költségekkel és az értéknövelő beruházások értékével csökkentett bevételnek a ráépítés. december 31-ét követően épített.

és/vagy az átruházást megelőző 24 hónapon belül és az átruházásról szóló szerződés szerinti bevételnek az 5%-át meghaladó mértékben az ingatlan állagmegóvása céljából történt. 97 98 Szja-törvény 3. vagy ha ez az időpont sem állapítható meg. akkor ezt az összeget kiadásként nem veheti figyelembe. § 32/b) pont Szja-törvény 62.111 Értéknövelő beruházásnak tekintendő97 az ingatlan szokásos piaci értékét növelő ráfordítás – igazolt kiadás –. ujjá épített ingatlan (épület. akkor az átruházás időpontjáig az építő (építtető) magánszemély nevére kiállított számlák együttes értéke. amely az esetlegesen átvállalt tartozás összegét is magában foglalja (csere esetén a csereszerződésben rögzített érték). amely az ingatlan átruházása esetében a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott korszerűsítés céljából történt. erdőművelési ágú föld esetén a vételárként szereplő összeg. építményrész). § (3) bekezdés .99 Közös tulajdon értékesítése esetén a tulajdonostársak mindegyike a tulajdoni hányadának megfelelően veszi figyelembe a bevételt. • a vételi jog gyakorlása során a kárpótlásról szóló törvény alapján megszerzett termőföld. építmény. valamint az említett időpontot követő bővítés esetében a használatbavételi (fennmaradási) engedély jogerőre emelkedésének napjáig (az ilyen engedélyben megjelölt feltételek teljesítésének határidejéig). § (2) bekezdés 99 Szja-törvény 62. épületrész. ennek hiányában a tényleges használatbavétel. akkor a bevételt annak 75%-val kell csökkenteni. Ha Ön a jövedelmét a bevallás benyújtásáig cél szerinti felhasználásra fordította. december 31-ét követően épített. a ráfordításokat és így a jövedelmet is. • az önkormányzattól megvásárolt lakás esetében a ténylegesen megfizetett – kedvezményekkel csökkentett – vételár. • az ingatlanon 2007. • öröklés vagy ajándékozás útján szerzett ingatlan vagy vagyoni értékű jog esetén az illeték megállapításához meghatározott forgalmi érték (nem a hagyatéki terhekkel csökkentett tiszta érték). mert az nem minősül költségnek az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem megállapítása során. Ha a szerzéskori érték az előzőek szerint nem állapítható meg. Megszerzésre fordított összeg:98 • az adott szerződésben megjelölt vételár.

termőföld. lakóházhoz tartozó vagyoni értékű jog (haszonélvezeti jog) átruházása esetén a jövedelem meghatározása a szerzés időpontjától függően – a számított összeg és a következő táblázat szerinti százalék figyelembe vételével történik. Ha a szerzés éve 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a számított összeg 0%-a a jövedelem 30%-a a jövedelem 60%-a a jövedelem 90%-a a jövedelem 100%-a a jövedelem 100%-a a jövedelem Abban az esetben. üdülő. nem lakás céljára szolgáló egyéb ingatlan) esetében a 100 101 Szja-törvény 75. (4) bekezdés Szja-törvény 62. A bevételből a jövedelmet a tulajdoni hányadnak megfelelően kell megállapítani. § (3). feltéve. Az ingatlan nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott. ha Ön 2008. vagy ilyenként feltüntetésre váró építmény és a hozzá tartozó földrészlet. valamint a lakáshoz. üzlethelyiség. ha a társasház közgyűlése a tulajdoni hányadok szerinti adózásról döntött. üdülőtelek. § (6) bekezdés 102 Szja-törvény 62. § (7) bekezdés 103 Szja-törvény 62. előtt lakásszerzési kedvezménnyel szerzett lakását 2010-ben átruházta. a lakáshoz tartozó földhasználati jog.112 A társasházi közös tulajdon értékesítése100 esetén a tulajdonosoknak különkülön kell bevallást benyújtaniuk akkor. hogy ennek a lakásnak az átruházása a lakásszerzési kedvezmény érvényesítésének évében vagy az azt követő negyedik naptári év utolsó napját megelőzően történt.§ (4) bekezdés . Nem lakás céljára szolgáló ingatlan értékesítése esetén103 Az előzőekben nem említett minden más ingatlan (telek.102 a számított összeghez hozzá kell adnia a lakásszerzési kedvezmény alapjaként korábban érvényesített összeget. A jövedelem megállapítása a számított összegből Lakás céljára szolgáló ingatlan értékesítése esetén101 A bevétel és a költségek különbözeteként kapott összegből (a számított összegből) a következő feltételekkel és mértékkel kell a jövedelmet meghatározni. január 1.

vagyoni és szociális körülményeire. Figyelem! Ha a 2010-ben értékesített ingatlan és/vagy vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelmét cél szerint felhasználta. előtti a csökkentés mértéke 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% Az ingatlanértékesítés teljes bevételét a 161. Ingatlanlízing meghiúsulása miatt szerzett jövedelemre vonatkozó szabályok104 104 Szja-törvény 63. ha az értékesítés a megszerzés évét követő hatodik évben vagy az azt követő évek valamelyikében történt. az adó alapját pedig a „d” oszlopba kell beírnia. a ráfordításokat a „c” oszlopba. vagy elengedheti az Ön jövedelmi. A 2010-ben értékesített. a számított jövedelem 10-10%-a csökkenti. akkor a cél szerinti felhasználásra fordított összeget és levont adóját. § (8). nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében a számított jövedelem a következők szerint csökkenthető: Ha a szerzés éve 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1995. valamint az ingatlan vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem felhasználási körülményeire figyelemmel. A jövedelem után kiszámított 25%-os fizetendő adót az „e” oszlopban tüntesse fel. (9) bekezdés . sor „b” oszlopába. a 06-01-es lapon kell feltüntetnie! Az állami adóhatóság az adót az Ön kérelmére mérsékelheti.113 bevétel és a költségek különbözeteként számított jövedelmet évenként.

az ingatlanlízing-ügyletek meghiúsulása miatt szerzett jövedelmekre is alkalmazhatóak az ingatlan-átruházásból származó jövedelmek adózására vonatkozó szabályok. . évtől kezdődően. • az értékesítés regisztrált mezőgazdasági társas vállalkozás alkalmazottja részére történik. sor) – az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem kivételével – nem haladja meg a 4 318 000 forintot. ha az összes jövedelem több 4 318 000 forintnál. Abban az esetben például. akkor a teljes jövedelem mentes az adó alól a jövedelem nagyságától függetlenül. ha az éves összes jövedelem a 4 318 000 forintot nem haladja meg. aki azt legalább 5 évig egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági őstermelőként hasznosítja. akkor a jövedelem 200 000 forint feletti részét az adóbevallásban fel kell tüntetni. akkor ilyen esetben is jogosult a jövedelem cél szerinti felhasználására (az adókiegyenlítésre). az ingatlan megszerzés évének pedig az ügyleti szerződés megkötésének az éve minősül. Amennyiben a termőföld értékesítéséből származó jövedelem meghaladja a 200 000 forintot és a magánszemély összes éves jövedelme (28. és az azt követő ötödik évben (2010-ben) hiúsulna meg a szerződés. Ebben az esetben a számított összegnek a bevételt kell tekinteni. jóváírt) bevételből kiindulva kell megállapítani. és az alkalmazott a munkáltatójának a termőföldet legalább 10 évre bérbe adja.. az Önt – a meghiúsulás miatt – megillető (kifizetett. más ingatlanlízing meghiúsulása esetén a tizenöt éves számítási szabály alkalmazásával kell értelemszerűen megállapítani a jövedelmet. és az értékesítés: • regisztrációs számmal rendelkező olyan magánszemély részére történik. akkor az Önt megillető összeg már nem adóköteles. Abban az esetben. ha egy lakáslízing-szerződés megkötésének éve 2005. Ekkor a 25%-os adót a jövedelem 200 000 forinttal csökkentett része után kell az „e” oszlopba beírni. Amennyiben az átruházás az utóbb említett cél megvalósulása mellett a részarány tulajdon megszüntetését is eredményezi. lakáslízing meghiúsulása esetén az ötéves. Ha Önnek az ingatlanlízing meghiúsulása miatt adóköteles jövedelme keletkezett. A termőföld elidegenítéséből származó jövedelemre vonatkozó szabályok Adómentes a termőföld értékesítéséből származó jövedelemnek a 200 000 forintot meg nem haladó része. Az előbbiek figyelembevételével. akkor a jövedelem egésze után meg kell fizetni a 25%-os adót.114 2008. A jövedelmet az ügyleti szerződésben foglaltak alapján.

hanem az ajándékozás is.105 erdőt értékesítette. ha az eladó rendelkezik a vevő közjegyző által készített vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozatával arról. Amennyiben az átruházás az önkormányzat részére történik. erről nem kell a bevallásban nyilatkoznia. • a Nemzeti Földalap javára történt. ha Ön az előzőek szerinti feltételeknek megfelelően értékesítette a termőföldjét 2010-ben. vagy az őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak az állattenyésztés takarmánybiztosítása érdekében legalább 10 évre bérbe adja. Ha a termőföld értékesítéséből származó jövedelme adómentes és e mellett nincs más bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme. • a települési önkormányzat részére külön jogszabályban meghatározott szociális földprogram céljából történt. Az eladónak a vevő nyilatkozatát az elévülésig meg kell őriznie. Az okiratnak tartalmaznia kell a vevő természetes azonosító adatait és az adóazonosító jelét is. 105 Szja-törvény 64. hogy a termőföld értékesítése az adómentesség feltételeinek megfelel. akinek az általa használt földterülete nem éri el az erről szóló jogszabályban meghatározott mértéket. a rászorultságra tekintettel meghatározott feltételeket is szabályozó önkormányzati rendelkezés számát is. Elidegenítésnek tekintendő nem csak az adásvétel. az ebből származó jövedelme után is 25%-os adót kell fizetnie. és a vevő a területet egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági őstermelőként legalább 5 évig az állattartó telep takarmánytermelése céljából használja. § (2) bekezdés . ha az értékesítés • regisztrációs számmal rendelkező állattenyésztést folytató olyan magánszemély részére történt. Ha Ön a kárpótlási eljárás során megszerzett termőföldet. termőföld átruházásából származó jövedelemként kell bevallania az átruházásról (vásárlásról) szóló szerződésben meghatározott ellenértéket.115 Jövedelemnagyságtól függetlenül adómentes a termőföld átruházásából származó jövedelem akkor. Abban az esetben. Amennyiben a vevő a termőföldről szóló nyilatkozatában foglaltakat nem teljesíti. • magánszemély részére birtok összevonási céllal történt. Az előzőekben ismertetett adómentességi szabályok akkor alkalmazhatók. a bevallást nem kell benyújtania. akkor a szerződésnek tartalmaznia kell a szociális földprogramra vonatkozó. A valótlan tartalmú nyilatkozat miatt keletkező adóhiányt a vevőnek kell megfizetnie.

Az erdőművelési ágú föld esetén is a termőföldre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. az „a” oszlopba pedig a „d” oszlopban feltüntetett jövedelem utáni 25%-os adó kerül! Ebben az esetben igazolni kell az állami adóhatóság felé a földvásárlást a földhivatal által iktatott szerződés másolatával. a „c” oszlopba a szerzéskori forgalmi értéket (ez a vételi jog gyakorlása során vételárként szereplő összeget jelenti). Amennyiben a szerzést követő hatodik évben vagy azt követően került sor a termőföld értékesítésére. . akkor az előzőek szerint kiszámított jövedelmére is vonatkozik az évenkénti 10-10%-os jövedelemcsökkentési lehetőség. A „d” oszlopban a jövedelmet. A bevallás kitöltése ilyen esetben a következő: a 161. Abban az esetben. Az ingatlan és/vagy vagyoni értékű jog 2010. évtől kezdődően. Az „e” oszlopba 0.116 Ekkor a 161. sor „b” oszlopába a teljes bevételt. Amennyiben a földvásárlás az adóbevallás benyújtásáig megtörténik. a „d” oszlopba a jövedelmet kell beírni. A szerződést ne a bevallással együtt. ha a kárpótlásban szerzett termőföldjét eladja és a keletkezett jövedelmének teljes összegét az értékesítéstől számított egy éven belül mezőgazdasági művelésű termőföld vásárlására fordítja. évi I. Abban az esetben. az értékesített ingatlan után a korábbi években megszokottaktól eltérően. a befizetett adót az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott szerződés másolati példányának csatolásával visszakérheti. hanem külön borítékban (kísérőlevéllel) küldje be az állami adóhatósághoz. majd azt önálló ingatlanként tulajdonjogának bejegyzése mellett Önnek önálló ingatlanként kiadtak. az esetleges értéknövelő beruházás költségét és a szerzéssel és eladással kapcsolatosan felmerült kiadásokat együttesen kell beírnia. a „c” oszlopba a költséget. sor „b” oszlopba a bevételt. ha a jövedelemnek csak egy részét fordítja termőföld megvásárlására. Ez a kedvezmény alkalmazható az olyan termőföld értékesítéséből származó jövedelemre is. évben történő átruházásából származó jövedelem cél szerinti felhasználásának kedvezménye 2008. az adót nem kell befizetnie. lakásszerzési kedvezményt nem lehet igénybe venni. a teljes jövedelem után meg kell fizetnie az adót. az „e” oszlopban pedig ennek 25%-os adóját kell feltüntetnie. törvény alapján részarány-földtulajdonosként kapott. amely termőföldet az 1992.

közeli hozzátartozója vagy élettársa részére idősek otthonában. A bevallásban a cél szerinti felhasználás kedvezményét úgy érvényesítheti. A jövedelem cél szerinti felhasználása során a férőhely biztosítása egyösszegű térítési díj előre történő megfizetésével is megvalósulhat. sor „e” oszlopaiban. ha az ingatlan és a vagyoni értékű jog az adóévben történő értékesítéséből származó jövedelmét a bevallás benyújtásáig teljes egészében (vagy részben) a jövedelem bevallására nyitva álló határidőt megelőzően saját maga. hogy a sor „e” oszlopába a jövedelem után kiszámított adót írja be. és a felhasznált összeg adóját (legfeljebb az „e” oszlopban szereplő adók összegét) a 06-01-es lap 209. ha a férőhelyet visszavásárlási. A cél szerinti felhasználás esetén a bevallás 161. Ha az adóját cél szerinti szerzés miatt csökkenti. vagy annak a felhasznált jövedelemmel arányos részét nem kell megfizetnie. Ezt követően ki kell számolnia a cél szerint felhasznált jövedelem utáni adó összegét is. a szerzésre fordított összeget és adóját . élettársi kapcsolat esetében az élettársi kapcsolatra vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokirat. sor „a” oszlopában kell feltüntetnie. sor „b” oszlopába is be kell írnia. az összeg felhasználását igazoló okirat. Fentieknek megfelelően az ingatlan. például ápolási intézményben (bármely EGT-államban) biztosított férőhely megszerzésére használta fel (továbbiakban: cél szerinti felhasználás). vagyoni értékű jog átruházásából (ingatlanlízing meghiúsulásából) származó jövedelem felhasználás kedvezményét csak akkor érvényesítheti. és/vagy 162. a rokonsági fokot bizonyító közokirat. de a 06-01-es lapot ne felejtse el kitölteni! A cél szerinti felhasználás igazolásához szükséges: • • • • a férőhely megszerzése alapjául szolgáló okirat. A cél szerinti felhasználás tényét a bevallásában külön nem kell közölnie. a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelme után megállapított adót. Adóbevallásában az ingatlan. és/vagy 162. ha a cél szerinti felhasználás a bevallás benyújtásáig megtörtént. Nem alkalmazható a jövedelem felhasználásához kapcsolódó kedvezmény akkor.117 A jövedelmet be kell vallania akkor is. A számított jövedelem utáni 25%-os adót a 161. sor „d” oszlopokból számított jövedelmet a 06-01-es lap 209. fogyatékos személyek lakóotthonában vagy más hasonló. továbbértékesítési joggal szerzi meg a magánszemély.

118

– legfeljebb azonban annyit, amennyi az ingatlan értékesítéséből származó jövedelme és adó összege – a 1053-06-01 lap 209. sorába írja be! A cél szerinti felhasználás igazolására szolgáló iratokat a bevallásban érvényesített csökkentés esetén nem kell az állami adóhatóságnak megküldenie, azonban a szükséges iratokat őrizze meg, hogy egy esetleges ellenőrzés során igazolni tudja a cél szerinti felhasználást. Adókiegyenlítés Amennyiben az ingatlan átruházásából származó jövedelem után az adó megfizetésre került, az átruházást követő első vagy második adóévről szóló adóbevallásban adókiegyenlítésre jogosult, melyet a cél szerinti felhasználás évéről szóló bevallásában a korábban megfizetett adó mértékéig érvényesíthet. Ha Önnek a 2008., és/vagy 2009. évben ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítéséből származott jövedelme, a jövedelem után megállapított és megfizetett adóból le kell vonni a 2010. évben a cél szerint felhasznált összeg adóját. Nyilatkozat az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából (ingatlanlízing meghiúsulásából) származó jövedelem felhasználásáról Abban az esetben, ha Ön, az ingatlan és a vagyoni értékű jog 2010. évben történő értékesítéséből származó jövedelmét a bevallása benyújtásáig teljes egészében (vagy részben) a jövedelem bevallására nyitva álló határidőt megelőzően saját maga, közeli hozzátartozója vagy élettársa részére idősek otthonában, fogyatékos személyek lakóotthonában vagy más hasonló, például ápolási intézményben (bármely EGT-államban) biztosított férőhely (cél szerinti) megszerzésére használta fel, akkor a 06-01-es lap kitöltése egyben a felhasználás tényének közlése is, ezért nem kell külön nyilatkoznia. Nyilatkozatnak minősül, ha az ingatlanlízing meghiúsulásából származó jövedelmét az előzőek szerint használta fel a bevallása benyújtásáig, és azt a 0601-es lapon jelzi.106 A lakásszerzési kedvezmény érvényesítése a 2007. december 31-ig értékesített (átruházott) ingatlanok esetében A 2007. december 31-ig értékesített ingatlanok esetében a jövedelem lakáscélú felhasználását az Szja-törvény továbbra is biztosítja azzal, hogy az említett időpontig átruházott ingatlanoknál, az átruházásból származó jövedelem lakáscélú felhasználására a 2007. december 31-én hatályos előírásait rendeli el alkalmazni.
106

Szja-törvény 63. § (2) bekezdés

119

Az átmeneti rendelkezés alapján érvényesíthető lakásszerzési kedvezményt a lakáscélú felhasználásnak az állami adóhatósághoz történő bejelentésével lehet igénybe venni. 163. sor: Ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelem és adója107 Ebben a sorban kell feltüntetni az ingó vagyontárgyak nem rendszeres vagy nem üzletszerű értékesítéséből származó jövedelem adóköteles részét és 25%-os adóját. Amennyiben az ingó vagyontárgy értékesítése üzletszerű tevékenysége keretében történt,108 akkor az értékesítésből származó jövedelmének az adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia (10. sor). Abban az esetben, ha az ingó vagyontárgy értékesítéséért a szerződéskötés időpontjában érvényes piaci árnál nagyobb vételárat kapott, akkor a piaci árat meghaladó bevétele egyéb összevonás alá eső jövedelem és a 17. sorban kell bevallania. Ingó vagyontárgy átruházásából származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet az átruházásra tekintettel megszerzett. Ilyennek minősül különösen az eladási ár, a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke, valamint az ingó vagyontárgy gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatása esetén a vagyontárgynak a társasági szerződésben, más hasonló okiratban meghatározott értéke. Ingó értékesítésből származó jövedelemnek minősül az önálló tevékenységet folytató magánszemélyek (az egyéni vállalkozók is ide tartoznak ebből a szempontból) által a nem kizárólag üzleti célt szolgáló vagyontárgyak (gép, jármű, berendezés, felszerelési tárgy) értékesítéséből származó jövedelem is, amelyek után az értékcsökkenési leírást átalányban számolták el. Ha kizárólag üzleti célú tárgyi eszközt értékesít az önálló tevékenységet folytató magánszemély és annak beszerzési költségeit a tevékenységéből származó bevételéből elszámolta, akkor az értékesítésből származó bevétel a tevékenység bevételének része. Ha a tevékenység megszüntetését követően kerül sor az értékesítésre, akkor ingó értékesítésről van szó, de az önálló tevékenység során elszámolt szerzési értékkel a bevétel már nem csökkenthető. Nem minősül ingó értékesítésnek a földterület tulajdonosának változása nélkül értékesített lábon álló termés, termény. Ilyen pl. a lábon álló fa értékesítése is.
107 108

Szja-törvény 58. § Szja-törvény 58. § (8) bekezdés

120

Ebben az esetben önálló tevékenység jogcímen keletkezik a jövedelem, amelyet a 10., illetőleg a 14. sorban kell bevallani. Nem kell adót fizetni az év során az ingóságok értékesítéséből származó jövedelem után, ha azok adója együttesen nem több 50 000 forintnál. Ez valójában azt jelenti, hogy az ingóságok értékesítéséből származó jövedelem együttesen sem haladja meg a 200 000 forintot. Ha az ingó vagyontárgy(ak) értékesítéséből származó jövedelem a 200 000 forintot meghaladja, akkor csak a 200 000 forint feletti rész után kell a 25%-os adót megfizetni. Az évi 200 000 forintot el nem érő jövedelmet nem kell bevallani. Ha azonban az ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelem 2010-ben meghaladta a 200 000 forintot, akkor a teljes jövedelmet be kell vallani, de annak adóját 50 000 forinttal csökkenteni kell. Amennyiben az értékesített ingó vagyontárgy közös tulajdont képez, akkor – figyelemmel a tulajdonjogi korlátozásokra is – az értékesítésből származó jövedelmet a tulajdonostársaknak meg kell osztaniuk. A jövedelmet úgy kell megállapítani, hogy az ingó vagyontárgy értékesítéséből származó bevételből le kell vonni a megszerzésre fordított összeget, a megszerzéssel és eladással kapcsolatban igazolt költségeket és a vagyontárgy értékét növelő ráfordításokat (ha azokat korábban költségként még nem számolták el). Értéknövelő beruházásnak tekintendő az a szokásos piaci értéket növelő ráfordítás (igazolt kiadás), amely az ingó dolog átruházása esetén annak eredeti használhatóságát növeli, javítja és/vagy az átruházást megelőző 12 hónapon belül és az átruházásról szóló szerződés szerinti bevételnek az 5%-át meghaladó mértékben az eredeti használhatóságának megőrzése, helyreállítása céljából történt. A szerzéskori érték: • a vásárlásról szóló szerződés, számla, nyugta, elismervény, stb. szerinti érték; • cserébe kapott ingó vagyontárgy esetében a csereszerződésben rögzített érték; • örökléssel szerzett ingóság esetén a hagyatéki eljárásban megállapított érték; • ajándék (ingyenes szerzés) esetén pedig az illetékkiszabás alapjául szolgáló érték; • illetékkiszabás hiányában, a szerzéskori szokásos piaci érték;

121

• a külföldről behozott ingóságok esetében a vám megállapításánál figyelembe vett érték (a megfizetett vám költségként levonható a bevételből); • a vámkezelés alá nem eső ingó dolog esetében a számla szerinti, forintra átszámított érték. Amennyiben az ingóság megszerzésére fordított összeg nem állapítható meg, akkor a bevétel 25%-a tekinthető jövedelemnek és más összegek ez esetben nem vonhatók le. Példa az ingó vagyontárgy értékesítésből származó jövedelem kiszámításához a példatárban található. Az ingó vagyonért kapott bevételt e sor „b” oszlopában, a költségeket – 25%-os jövedelemszámítás esetén a bevétel 75%-át – a „c” oszlopban tüntesse fel. A „d” oszlopba az adóköteles jövedelmet kell beírni. A jövedelem 25%-os adóját 50 000 forinttal csökkentve kell az „e” oszlopba beírni. 164. sor: Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem és adója109 Ha Önnek termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából is volt jövedelme, és ezen jövedelme után nem kíván az összevont adóalap részeként adózni, akkor az ebből származó jövedelmét ennek a sornak a „d” oszlopában, 25%-os adóját pedig az „e” oszlopában kell bevallania. (Olvassa el a 10. sorhoz fűzött, a más ingatlan bérbeadásából származó jövedelemre vonatkozó magyarázatot is!) Akkor is választhatja 2010-re az elkülönült adózási módot, ha Ön a korábbi évek bármelyikében a termőföldnek nem minősülő ingatlanának bérbeadásából származó jövedelme után az összevont adóalap részeként adózott. Abban az esetben, ha az említett ingatlan bérbeadásából származó jövedelme után a 25%-os adózási mód szerint kíván adózni, akkor a bevétel egészét jövedelemnek kell tekintenie. A bevétel költséggel nem csökkenthető, és részét képezi a bérbeadással összefüggésben kapott költségtérítés is. Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem után az adót fő szabály szerint a tevékenységet folytató magánszemélynek kell megfizetnie. A törvény azonban lehetőséget ad arra, hogy a tulajdonostársak a tulajdoni hányadoknak megfelelően a bevételt egymás között megosszák. A bevallásban bevételként és egyben jövedelemként is az egy főre jutó értéket kell szerepeltetni. Abban az esetben, ha a bevételt a tulajdonostársak egymás között megosztották, akkor a
109

Szja-törvény 74. § (1), (4)-(8) bekezdés

122

kifizető által levont 25%-os adót is a tulajdoni hányadoknak megfelelően meg lehet osztani. Amennyiben a bérbeadásból származó jövedelem utáni 25%-os adót Ön vagy tulajdonostársa fizette be, akkor annak összege a bevétel megosztása esetén sem osztható meg. Amennyiben Ön a lakását magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából önkormányzatnak110 adta bérbe, és a bérbeadás a törvényben meghatározott, feltételeknek megfelel, akkor a bérbeadásból származó jövedelme után nem kell adót fizetnie. Ez a lehetőség abban az esetben illeti meg, ha • a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés határozott időtartamú és legalább 36 hónapra szól; • a szerződés tartalmazza a bérlőkijelölésre a rászorultságra tekintettel meghatározott feltételeket meghatározó önkormányzati rendelkezés számát. Abban az esetben, ha a bérleti szerződés az Ön érdekkörében felmerült ok miatt a 36 hónapos időtartam előtt megszűnik, akkor Önnek az adót a bérleti szerződés megszűnésének az évéről szóló adóbevallásában kell a késedelmi pótlékkal együtt bevallania és megfizetnie. A befizetendő adót a következők szerint kell kiszámítania: • meg kell határozni a bérleti díj teljes összege után a kifizetés időpontjában érvényes adómértékkel a jövedelem utáni adót; • ki kell számítani évenként az adott adóévet követő év május 21-től a szerződés megszűnése napjáig a késedelmi pótlékot; • két tizedes jegyre kerekítve ki kell számítani a szerződésből nem teljesült időtartamra eső egész hónapok számának és a 36 hónapnak a hányadosát; • az így kapott hányadossal meg kell szorozni az adó és a késedelmi pótlék együttes összegét. Az így kiszámított összeget kell a bevallásban, a 62. sorban feltüntetni és megfizetni. Figyelem! A fizetővendéglátásból és a falusi vendéglátói tevékenységből származó jövedelmekre nem alkalmazhatóak az ingatlan bérbeadásra vonatkozó szabályok!111

110 111

Szja-törvény 74/A. Szja-törvény 74. § (4) bekezdés

123

Megszűnt az adómentessége a falusi vendéglátásból származó jövedelemnek abban az esetben is, ha a bevétel kizárólag alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységből származik. Amennyiben az ingatlan bérbeadásából származó jövedelme az 1 000 000 forintot meghaladja, olvassa el az egészségügyi hozzájárulás bevallására szolgáló 1053-09-es laphoz készült útmutatót is. Amennyiben Ön termőföld bérbeadásából112 vagy földjáradék címén szerzett jövedelmet, azt az ingatlan fekvése szerinti önkormányzati adóhatósághoz kell bevallania. A vadászati jog hasznosításából származó jövedelem adózására és bevallására a termőföld bérbeadásából származó jövedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 165. sor: Életjáradékból származó jövedelem és adója113 Amennyiben Ön 1996. január elsejét követően kifizetővel életjáradéki szerződést kötött, és az életjáradékot ellenszolgáltatás nélkül kapja, akkor az életjáradék teljes összege jövedelem, amely után az adó mértéke 35%. A jövedelmet e sor „d” oszlopába, az adót pedig az „e” oszlopba kell beírnia a kifizető által kiadott igazolás alapján. Ezt a jövedelmet akkor is be kell vallania, ha a kifizető az adót levonta a járadék kifizetésekor. Nem kell bevallania viszont az ilyen jövedelmét, ha annak összege az adóévben az értékpapír-kölcsönzésből, az osztalékból, az árfolyamnyereségből és a vállalkozásból kivont jövedelemmel együttesen sem haladta meg a 100 000 forintot, és az adót a kifizető levonta. Ha Ön nyugdíjas szövetkezeti tag és a saját szövetkezetével kötött életjáradéki szerződést, az ebből származó jövedelmet nem kell bevallania akkor, ha az életjáradékot a vagyonnevesítés során szerzett szövetkezeti üzletrésze ellenértékeként kapja és a járadék összege, évente nem haladja meg az átalakulás befejezésekor lezárt névérték 1/10-ed részét, de havonta legfeljebb a 10 000 forintot. Adómentes: • a nyugdíjas magánszemély által a központi költségvetési szervvel vagy a helyi önkormányzattal kötött tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján megszerzett vagyoni érték;
112 113

Szja-törvény 3. § 51. pont, valamint Art. 176. § (3)-(9) bekezdés Szja-törvény 64/A. § (7) bekezdés

átalakított befektetői részjegy. vagy a kibocsátás helyének joga értékpapírnak tekint. § Szja-törvény 3. öröklési vagy életjáradéki szerződésből származó jövedelem. amelyet a Polgári Törvénykönyv. amilyen hányadot Ön a bevételből 2010-ben a vevőjétől megkapott. Ha Ön az értékpapír értékesítésekor a vevőjének részletfizetést engedélyezett. üzletrész. hogy a teljes vételárból kiindulva meg kell határoznia a jövedelmét. az önellenőrzéssel igényelhető vissza. Amennyiben utóbb valamely feltétel nem teljesül. célrészjegy és más vagyoni hozzájárulás a szövetkezeti 114 115 Szja-törvény 67. Értékpapírnak minősül még a közkereseti társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás. mert ez után az életjáradékot fizető kifizetőnek kell az adókötelezettséget teljesítenie. vagyoni értékű jogának vagy ingóságának az ellenértékeként. 166. akkor a jövedelmét a részletnek a teljes vételárhoz viszonyított arányában kell meghatároznia. és a teljes vételárat nem kapta meg 2010-ben. a betéti társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni betét. Abban az esetben. és ezért az eladó javára adókülönbözet mutatkozik. Amennyiben az értékpapír átruházásáért kapott ellenérték teljes összege valamely később bekövetkező feltételtől függ. adat értendő. Ez a gyakorlatban azt jelenti. ha az életjáradékot nem magánszemélytől kapta ingatlanának. amely meghaladja az értékpapír megszerzésére és a járulékos költségekre fordított kiadás együttes összegét. mintha a feltételek megvalósultak volna. Árfolyamnyereségből származó jövedelemnek minősül az értékpapír átruházására tekintettel megszerzett bevételnek az a része. sorban feltüntetni. a kft. a fix vételárhoz az egyes jövőbeli feltételekhez kapcsolódóan. akkor úgy kell tekinteni. de előre ki nem kötött juttatás is megilleti. és az eladó a vételárat részletekben kapná meg. a szövetkezetekről szóló törvény szerinti részjegy. Nem kell bevallani. befektetői részjegy. § 34. pont . A személyi jövedelemadóról szóló törvény alkalmazásában értékpapír115 alatt minden olyan okirat.124 • a magánszeméllyel kötött tartási. majd ebből 2010-re olyan hányadot kell jövedelemként bevallania. akkor a fix vételáron felüli rész egyéb összevonás alá eső jövedelemként kell a 17. ha az eladót további. sor: Árfolyamnyereség címén megszerzett jövedelem114 Ebben a sorban az árfolyamnyereség címén megszerzett jövedelmét és a jövedelem 25%-os adóját kell szerepeltetnie.

• az 1992. az igazolt szerzési érték. • csődeljárás. felszámolás vagy helyi önkormányzat adósságrendezési eljárása keretében kötött egyezség révén a hitelező által megszerzett értékpapír esetében az egyezség szerinti érték. amelynek alapján megállapított összeg az értékpapír megszerzésekor jövedelemnek minősül. • ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek nem minősülő visszterhes szerződéssel megszerzett értékpapírnál a szerződésben foglalt ellenértékből az átruházásig igazoltan megfizetett összeg. Amennyiben 2010. amelyet növelni kell az átruházásig a magánszemély által teljesített ellenértékkel. új értékpapír kibocsátásával történő felemelésével megszerzett értékpapírra is). hogy a vagyoni hozzájárulás létesítő okiratban meghatározott értékét az értékpapír megszerzésekor e törvény előírásai szerint a bevétel meghatározásánál figyelembe kell venni (ezt a rendelkezést kell alkalmazni a társas vállalkozás jegyzett tőkéjének. évi I. A kifizető által figyelembe nem vett (igazolt) szerzési érték és járulékos költség a bevallásban érvényesíthető. Értékpapírnak minősül továbbá a más. a jövedelemként figyelembe vett összeg.és járulékos költségadatok alapján megállapított jövedelmet ennek a sornak a „d” oszlopába kell beírnia és a 25%-os adót az „e” oszlopba. tagsági jogot megtestesítő vagyoni részesedés is. évben árfolyamnyereségből származó jövedelmet szerzett. • az MRP szervezet által a magánszemély tulajdonába adott értékpapír esetében az értékpapír átadásáig a magánszemély által saját erő címén befizetett összegből az értékpapírra arányosan jutó rész. • társas vállalkozás alapítása útján szerzett értékpapír esetén az értékpapír átruházásáig a társas vállalkozás részére igazoltan szolgáltatott vagyoni hozzájárulásnak a létesítő okiratban meghatározott értéke.125 tagsági kölcsön kivételével. december 31-e előtt kihirdetett jogszabály alapján a szövetkezet által ingyenesen juttatott értékpapír juttatáskori névértéke az eredeti . igazolt ellenérték. Az értékpapír megszerzésére fordított összeg: • ellenőrzött tőkepiaci ügylet során megszerzett értékpapírnál az ügylet szerinti. feltéve. ha az értékpapír a hagyaték tárgyát képezte. részjegy esetében az átalakuláskor lezárt névérték az eredeti szerzőnél és örökösénél. • az olyan értékpapír esetében. törvény hatályba lépéséről és az átmeneti szabályokról szóló törvény szerinti átalakulás során a magánszemélynek ellenérték nélkül juttatott szövetkezeti üzletrész. • a szövetkezetekről szóló 1992. Az adót a bevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetnie. • a vállalkozásból kivont jövedelem címén megszerzett értékpapír esetében az ezen a címen megszerzett bevételként figyelembe veendő érték.

a vételi jog alapján megszerzett bevételnek az a része. • az értékpapír átruházásának alapjául szolgáló eladási jog ellenértéke. ez utóbbinál akkor. vételi jog ellenértéke. befektető szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatási tevékenység ellenértéke.126 szerzőnél és az örökösénél. • a nyugdíj-előtakarékossági számla nyugdíjszolgáltatás miatt történő megszűnése esetén a nyugdíj értékpapír/letéti számlán lévő pénzügyi eszköz szerzési értékeként a megszűnés napján irányadó szokásos piaci érték.) Ha Ön belföldi illetőségű és árfolyamnyereségből származó jövedelme után külföldön is fizetett adót. • az értékpapír megszerzésekor fizetett illeték. ha az illeték kiszabása nem történt meg az átruházásig). akkor ezt a jövedelmét a 05-ös lap 185. más jogcímen megszerzettnek kell tekinteni. Az értékpapír értékesítéséhez kapcsolódó járulékos költség: • a befektetési szolgáltató részére a befektetési szolgáltatási. amely meghaladja az értékpapírnak az átruházásakor érvényes szokásos piaci értékét. és a megszerzésre fordított érték közül a nagyobb vehető figyelembe. • az értékpapír megszerzésének alapjául szolgáló jegyzési. sorában kell szerepeltetnie! Nem tekintendő árfolyamnyereségből származó jövedelemnek az értékpapír kölcsönzéséből. Ilyen lehet pl. ha az értékpapír a hagyaték tárgyát képezte. illetőleg a bevételnek az a . • az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység ellenértéke. amelynek egészét vagy meghatározott részét a törvényi rendelkezés alapján. ide kell számítani a jog megszerzésekor adóköteles összeget is. az illetéktörvényben meghatározott forgalmi érték. növelve az értékpapír átruházásáig teljesített. valamint az értékpapír értékesítéséből származó azon jövedelem. amely illetékköteles (abban az esetben is. igazolt ellenértékkel. (Az utóbbi két esetben az ingyenes vagy kedvezményes jogszerzés esetén. • az előzőekben nem említett esetekben a megszerzés érdekében a magánszemély által az értékpapír átruházásáig igazoltan megfizetett összeg. • a kölcsönbe vett értékpapír esetében a visszaadott értékpapír megszerzésére fordított összeg vagy – ha az értékpapírt a magánszemély visszaszolgáltatni nem tudja – a fizetett kártérítésnek a tőkepiacról szóló törvény szerinti legkisebb összege. • olyan értékpapír megszerzése esetében.

augusztus 31-ét követően ellenőrzött tőkepiaci ügylet útján megszerzett jövedelem adóköteles. sor szolgál. Az olyan ellenőrzött tőkepiaci ügyletekre. amelyek áruval történő teljesítéssel szűnnek meg. üzletrész-tulajdonosaként a társas vállalkozás jegyzett tőkéjének a saját tőke terhére történő felemelése révén szerzett meg. amely meghaladja a megszerzésre fordított összeget. Amennyiben Ön a nem eredeti jogosultként megszerzett kárpótlási jegy felhasználásával szerzett az állami tulajdon privatizációja révén részvényt. üzletrészt és azt elidegenítette 2010-ben. az árfolyamnyereségre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. . valamint az értékpapírban megszerzett bevétel egésze is.127 része is. egyéb szervezet által kibocsátott értékpapír elidegenítéséért kapott bevételnek az értékpapír megszerzésére fordított összeget meghaladó része is. ha Ön nem tekintette bevételnek. Egyéb jövedelemként adóköteles az alacsony adókulcsú államban székhellyel rendelkező jogi személy. Árfolyamnyereség az olyan értékpapír értékesítéséből származó jövedelem is. akkor az ebből származó jövedelme ugyancsak árfolyamnyereségként adózik. Ha Ön az eredeti jogosultként – vagy az eredeti jogosult örököseként hagyatéki eljárás keretében – megszerzett kárpótlási jegyének felhasználásával az állami tulajdon privatizációja során szerzett részvényét. részvényeseként. amely az értékpapír vagy más vagyoni érték elidegenítése során a szokásos piaci értéket meghaladja. A 2006. akkor azt ebben a sorban jelezze az „2” számjegy beírásával. akkor a bevételnek arra a részére. E jövedelem bevallására a 174. ha a magánszemély az értékpapírban megszerzett bevétel adózására ezt választja. amelyet a magánszemély a társas vállalkozás tagjaként. az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A választásáról az adóbevallásában nyilatkoznia kell! Amennyiben Ön a kedvezményezett részesedéscsere útján megszerzett értékpapírból származó jövedelmét árfolyamnyereségnek tekintette. Abban az esetben. a kifizetőnek tett nyilatkozatában a kedvezményezett részesedéscsere révén megszerzett értékpapírból származó jövedelmét. akkor az „a” oszlopban az „1” számjegy beírásával jelezze. Árfolyamnyereségből származik a kedvezményezett részesedéscsere útján a pénzben megszerzett bevételnek az egésze. üzletrészét tőzsdén kívüli ügylet keretében elidegenítette.

ha abból (azokból) a kifizető az adót levonta. a jelen esetben a Magyar Köztársaság joga szerint osztaléknak elismert hozama (167. Osztaléknak minősül a kockázatitőkealap-jegy hozama is. 116 117 Szja-törvény 66. vállalkozásból kivont vagyonból. a tőkepiacról szóló törvény117 szerint elismert (szabályozott) piacnak minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírból származó. Nem minősül osztaléknak az osztalékelőleg. az adó összegét pedig az „e” oszlopba kell beírnia az adó mértékének megfelelő sorba. Osztaléknak minősül a társas vállalkozás tagja. akkor azt nem kell bevallania. Amennyiben az árfolyamnyereségből származó jövedelme az értékpapírkölcsönzésből. eredmény felosztásakor megállapított és megszerzett. és 169. tulajdonosa részesedése. közjegyzői iroda. (Tpt) . árfolyamnyereségnek minősülő jövedelem nem csökkenthető az adóévben elszenvedett árfolyamveszteség összegével. akkor azt a 05-ös lapon szerepeltesse! Az osztalék után az adó mértéke 2010-ben: • fő szabály szerint 25% (169. tv. sor) után az adó mértéke 10%. § 2001. akkor annak összegét és adóját ezekbe a sorokba kell beírnia a kifizető (társaság) igazolása alapján.128 Az értékpapír átruházásából származó. valamint a végrehajtó iroda tagjának az adózott eredményből juttatott összeg. az ellenérték nélkül kapott életjáradékból. Az előzőeken túlmenően a személyi jövedelemadóban osztaléknak minősül az ügyvédi iroda. Az osztalékelőleg osztalékká válásakor keletkezik az adófizetési kötelezettség. évi CXX. a társaság adózás utáni eredményéből. valamint az osztalékból származó jövedelmével együtt sem haladja meg a 100 000 forintot. Osztaléknak minősül az adózott eredményből kifizetett kamatozó részvény utáni kamat összege is. 167. sorok: Osztalék címén megszerzett jövedelmek116 Ha Ön osztalék címén jutott jövedelemhez 2010-ben.államban működő. Az adott iroda által kiállított igazolás alapján vegye figyelembe az osztalékjövedelmet. A jövedelmet a „d” oszlopba. Ha Ön külföldről is kapott osztalék jövedelmet. sor). • a bármely EGT. Fontos! Minden esetben vegye figyelembe az osztalék kifizetésekor a kifizetőtől kapott igazolást.

levont adó összegét beírja attól függetlenül. sor kitöltésén túl nincs teendője. hogy a bevallás 66. § (7) bekezdés a) pont . akkor azt bevallania nem kell. ha az előleg teljes egészében osztalékká válik. Ebben az esetben az osztalékelőlegből osztalékká vált összegre az előzőekben leírtak vonatkoznak. (a jóváhagyott osztalék megegyezik a korábban kifizetett osztalékelőleg összegével) úgy a 66. az ellenérték nélkül kapott életjáradékból származó jövedelmével valamint a vállalkozásból kivont vagyonból származó jövedelmével együtt sem haladja meg a 100 000 forintot. Természetesen az is előfordulhat. vagy annak egy részét Öntől ténylegesen nem 2010-ben vonta le a kifizető. sorának „b” oszlopába az igazoláson szereplő. árfolyamnyereségből. Tekintettel arra. az osztalék sorok kitöltésén túl a 66. feltéve. ha az osztalékelőlegből levont adó nem nyújtott fedezetet az osztalékká vált összeg utáni adóra és a kifizető a különbözetet nem tudta levonni. Ez utóbbi esetben a kifizető levont adóként csak az Öntől ténylegesen levont adó összegét tüntette fel. Abban az esetben. hogy az osztalékelőlegből. sort kell feltételül kitöltenie ahhoz. Amennyiben az osztalékból származó jövedelme az értékpapír-kölcsönzésből. és 169. hogy azt. ha azt az Ön részére ki is fizették a 2010. 118 Art. Az Ön által megfizetett adót be kell vallania. sor kitöltésénél figyelembe venni. Ekkor. Valamennyi esetben ügyeljen arra. annak kifizetésekor (2009-ben) le kellett vonni az azt terhelő adót. 178. pont és Szja-törvény 66. míg a „felettes” osztalékról csak akkor kell jelen bevallásában számot adnia. befektetési szolgáltató is. amikor az osztalékelőleg nem válik teljes egészében osztalékká. § 18. és/vagy 169. hogy az adó levonása megtörtént. évben. ha a magánszemély nála vezetett értékpapír (értékpapír-letéti) számláján elhelyezett értékpapírra tekintettel külföldről származó osztalékot (osztalékelőleget) fizet ki (ír jóvá). akkor azt Önnek kellett megfizetnie a kifizető által kiállított igazolás alapján a kifizetés negyedévét követő hónap 12-éig. Előfordul olyan eset is. Az osztalékkal (osztalékelőleggel) kapcsolatos szabályok alkalmazása tekintetében kifizető:118 a külföldről származó belföldi illetőségű hitelintézet. hogy a korábban kifizetett osztalékelőleg összegét meghaladja a jóváhagyott osztalék.) sorban tüntesse fel. ezért azt ne felejtse el a negyedéves kötelezettség valamelyik sorának és a 74. akkor az osztalékká vált osztalékelőleget és az azt terhelő adót a kifizető által kiadott igazolás alapján a megfelelő (167. vagy egy része 2010ben osztalékká vált.129 Ha Ön 2009-ben osztalékelőleget kapott és annak egésze. hogy a bevallása benyújtásával egyidejűleg visszaigényelhesse a korábban levont adó Önt megillető részét.

A lekötött pénzösszeg az elhelyezés naptári évét követően a hároméves.130 Ha Ön osztalékelőleget vett fel 2010-ben és ez 2010-ben nem vált osztalékká. a lekötés megszűnésekor. Egy naptári éven belül ugyanazon befektetési szolgáltatóval. hitelintézettel megkötött tartós befektetési szerződéssel történő lekötése révén. hogy a felek az említett jövedelem tekintetében a tartós befektetésre vonatkozó adózási szabályokat alkalmazzák. és az „e” oszlopba a megállapított adót írja be. valamint a lekötés folytatólagos meghosszabbítása esetén további két naptári évben. első alkalommal legalább 25 ezer forint befizetés. befektetési jegy). a 1053-B lap 52. sorába írja be. 119 Szja-törvény 67/B. a tőzsdére bevezetett értékpapír esetén megszerzett osztalékelőleg esetén 10%-os adóját az egyéb adatok közé. 168. a lekötött pénzösszeget meghaladó része. árfolyamnyereség.) együtt a befizetés naptári évét követő legalább három naptári évben. ezt az összeget és 25%-os. Lekötött pénzösszegnek minősül a tartós befektetési szerződés alapján az adóévben egy összegben vagy részletekben történő. § . megszakításakor irányadó szokásos piaci értékét is). akkor a „d” oszlopba a jövedelmet. amelynek a befektetési hozama egyébként kamatjövedelemnek minősülne. sor: A tartós befektetésből származó jövedelem és adója119 Figyelem! A 2010. ügyleti nyereség. illetve ötéves lekötési időszakban az említett hozamok jóváírásán kívül további befizetéssel nem növelhető. és át nem csoportosítható. forintban denominált pénzügyi eszközre és olyan forintban denominált pénzügyi eszközre (pl. azaz a lekötési hozam. a vállalt lekötési időszak utolsó napján is még a befektetési szolgáltató. adóévtől tartós befektetésből származó jövedelemnek minősül – a feltételek megléte mellett – a pénzösszeg befektetési szolgáltatóval. A tartós befektetési szerződés arra vonatkozó külön megállapodás. Amennyiben Önnek tartós befektetésből származó jövedelemről van igazolása. állampapír. A magánszemély a lekötött pénzösszeg hozamának a terhére a külön-külön megkötött tartós befektetési szerződés alapján • ellenőrzött tőkepiaci ügyletben. megszakításakor megillető bevételnek (ideértve a befektetésben lévő pénzügyi eszköznek a lekötés megszűnésekor. illetőleg a hitelintézet által szerződésenként vezetett lekötési nyilvántartásban tart. amelyet a befektetések hozamaival (kamat. hitelintézettel egy tartós befektetési szerződés köthető. osztalék stb.

Egyéb esetben az adót a bevallásában kell megállapítani. Ebben az esetben a megszűnés. takarékbetétben. vagy a lekötés a lekötött pénzösszegnek egy részére nem kerül meghosszabbításra az e résszel arányos. Az adó mértéke • 0% az ötéves lekötési időszak utolsó napján. illetve – ha a magánszemély a lekötési időszakot nem hosszabbítja meg – a hároméves lekötési időszak utolsó napján). Ha a hároméves lekötési időszak utolsó napján a lekötési időszakot a lekötött pénzösszegnek csak egy részére – de legalább 25 ezer forintnak megfelelő összegben – kerül meghosszabbításra. a megszakítás napját követően keletkező . illetőleg hitelintézet a megbízást. Nem kell bevallani a tartós befektetésből származó jövedelmet. a lekötés megszakítását követő időszakra tartós befektetésből származó jövedelem az adott szerződés alapján nem állapítható meg. A befektetési szolgáltató. • a lekötés megszakításakor (ha a magánszemély a lekötött pénzösszeget. • 10%. ha a lekötés a kétéves lekötési időszakban kerül megszakításra. ha az adójának mértéke nulla százalék. ha a lekötés az elhelyezést követően a hároméves lekötési időszak vége előtt kerül megszakításra. a teljesítést. Lekötési hozamot • a lekötési időszak megszűnésekor (az ötéves lekötési időszak utolsó napján. és/vagy a befektetési hozamo(ka)t akár részben felveszi vagy a befektetésben lévő pénzügyi eszközt (eszközök bármelyikét) a lekötési nyilvántartásból kivonja) kell megállapítani. a megszakítás napján. a hároméves lekötési időszak utolsó napján. ezen rész tekintetében a lekötési időszak nem szakad meg. a befektetést rögzíti az adott szerződéshez tartozó lekötési nyilvántartásban. ha az a lekötési időszak megszűnése előtt következett be. Nem kell a bevételből jövedelmet megállapítani a tartós befektetési szerződéssel rendelkező halála esetén. ha a lekötés nem kerül meghosszabbításra a hároméves lekötési időszak utolsó napján. betétlekötési.) megbízást adhat. eladási. illetve. ismételt lekötési stb.131 • kamatozó bankbetétben (ideértve a fizetési számlán történő elkülönítést is). és a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig meg fizetni. A lekötési időszak megszűnését. a megszakítás napján megállapított lekötési hozam után. • 20%. forintban történő elhelyezésre vonatkozó korlátlan számú (vételi.

megszakítás napján irányadó szokásos piaci érték. ha az eladó által a tulajdonába adott vagyonrészt vagy annak egy részét bármilyen módon elidegeníti. hogy az átalakítás napjának a nyilvántartásba vétel napját kell tekinteni. a megszűnés. akkor e jövedelmét. ha a magánszemély tartós befektetési szerződés alapján a nyugdíj-előtakarékossági számláját megszünteti. és az ez után kiszámított 25%-os adót ebben a sorban kell bevallania. pénzügyi eszköznek az ötéves lekötési időszak megszűnésének napjáig újra megkötött tartós befektetési szerződés alapján a befektetési szolgáltató által vezetett lekötési nyilvántartásban tartása. illetőleg a lízingbe vett társaság jogutód nélkül megszűnik. Ilyen címen akkor keletkezik adókötelezettsége. • az adókiegyenlítés ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség esetén akkor érvényesíthető. üzletrész) névértékét. illetve a megszerzésre fordított összeg közül a nagyobbat. ha az a megszűnés. hogy • a pénzügyi eszköz tekintetében befizetett pénzösszegként a pénzügyi eszköznek az ötéves lekötési időszak megszűnésének utolsó napján irányadó szokásos piaci értéke. . azzal. az ötéves lekötési időszak utolsó napján lekötési nyilvántartásban lévő pénzeszköznek. sor: A privatizációs lízing jövedelme és adója Ha Önnek privatizációs lízingszerződésből volt jövedelme 2010-ben. amennyiben az adót a kifizető nem vonta le. a megszakítás napját követően kötött ügyletekből keletkezett. vagy – ha az több – az ellenértékét kell figyelembe vennie. és a nyugdíjelőtakarékossági értékpapírszámlán nyilvántartott pénzügyi eszköznek a befektetési szolgáltató által vezetett lekötési nyilvántartásba helyezésével a követelését lekötött pénzösszeggé alakítja át azzal. illetve a megszerzésre fordított összeg közül a nagyobb vehető figyelembe. akkor jövedelemként a lízingbe vett társaság.132 tőkejövedelemre – jogcíme szerint – a rávonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni: • ha a jövedelmet a szerzési érték figyelembevételével kell megállapítani. Befizetés továbbá. • a befizetés naptári éveként az ötéves lekötési időszak utolsó évét kell figyelembe venni. privatizált tulajdonrész (részvény. 170. Befizetésnek minősül az is. Ha Ön a tulajdonába adott vagyonrészt elidegeníti.

akkor a tőkepiacról szóló törvény rendelkezései figyelembe vételével köteles kártérítést fizetni. A kölcsönszerződésben a kölcsönvevő kötelezettséget vállal arra. a 25%-kal számított adót pedig az „e” oszlopba írja be. sor „d” oszlopába. Az értékpapír kölcsönzése címén kapott bevétele teljes egészében jövedelem. de a futamidő egy évnél hosszabb nem lehet) a kölcsönbe vevő köteles azonos darabszámú. tv. hanem az értékpapír visszaszolgáltatásakor. A kölcsönbe kapott értékpapír elidegenítéséből származó 120 121 Szja-törvény 65/A. hogy a meghatározott időpontban (a szerződés határozott időre köthető. vagyis azt el is idegenítheti. mint a névérték. (Tpt. amelynek eredményeként a kölcsönbe vevő a kölcsönbe kapott értékpapírral sajátjaként rendelkezik. évi CXX. A tőkepiacról szóló törvény121 szerint az értékpapír-kölcsönzés az értékpapír olyan átruházása. Az előzőek szerint megállapított jövedelmet a 170. ha pedig visszaszolgáltatni nem tudja. § 2001.133 Ha Ön a társaság jogutód nélküli megszűnése következtében jutott ezen a címen jövedelemhez. Nem számít jövedelemnek az az összeg. fajtájú és sorozatú értékpapírt a kölcsönbe adónak visszaadni. 171. Az árfolyamnyereséget vagy veszteséget a kölcsönbe vevőnek nem az értékesítéskor. névértékű. Sajátos szabályok vonatkoznak a kölcsönbe kapott értékpapír értékesítése során keletkezett árfolyamnyereségből származó jövedelem adókötelezettségére. Amennyiben a lejáratkor a kölcsönbe vevő nem tudja az értékpapírt visszaadni. amelyet a megszerzés érdekében a saját adózott jövedelméből lízingdíj címén fizetett. akkor bevételnek és egyben jövedelemnek is az ellenérték számít akkor is. hogy a kifizető az adót levonta – nem kell a jövedelmet bevallania. az ellenérték nélkül kapott életjáradékból és a vállalkozásból kivont jövedelmével együtt sem haladja meg az 100 000 forintot.) . ha az kevesebb. akkor a szerződés megszűnésekor kell megállapítania. akkor – feltéve természetesen. Amennyiben az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelme az árfolyamnyereségből. ezt kell e sor „d” oszlopába beírnia. osztalékból. sor: Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem és adója120 Ha Ön 2010-ben értékpapír kölcsönzése címén szerzett jövedelmet. A jövedelem utáni 25%-os adó feltüntetésére ennek a sornak az „e” oszlopa szolgál. akkor azt és annak adóját ebben a sorban kell bevallania.

173. a felek (a bevételt szerző magánszemély és a vele az ügyletben szerződő személy. sorban kell szerepeltetnie. az után az adót a kifizető állapítja meg. azaz az értékpapír megszerzésére fordított érték és járulékos költségek összegét. sor: Csereügyletből származó jövedelem és adója123 A csereügylet fogalmát a számvitelről szóló124 törvény határozza meg. 172. amely után az adó mértéke 20%. amelyet – valós kockázat nélkül – a 122 123 Szja-törvény 65. A kifizetőtől szerzett kamatjövedelmet nem kell a bevallani. pont . illetve nem megfelelő nyilatkozata miatt nem veszi figyelembe teljes összegben a bevételt csökkentő tételeket. Előfordulhat azonban olyan eset. hogy ez a csere a résztvevő felek számára kockázatot jelent. sor: Kamatból származó jövedelem és adója122 A kamat címén megszerzett jövedelem adóköteles. hogy a magánszemély egy kötelezettségéhez (vagy jogosultságához) kapcsolódó jövőbeni kiadást (vagy bevételt). mert az Ön nyilatkozatának hiányában. amely általában egy azonnali és egy határidős adásvételi ügyletből. illetve több határidős ügyletből tevődik össze. vagy a nyereménybetét esetén a nyereményalapnak az egynegyede. tőke. a vagyoni érték szokásos piaci értékének. amikor a rendelkezésre álló adatok alapján a kifizető több adót von le a jövedelemből. hogy az ügylet célja a magánszemély olyan jövedelemszerzése. amely.és kamatcsere (swap) ügylet az. valamint az említett személyek és más személy) között egyébként fennálló jogviszony és a szerzés körülményei figyelembevételével kell meghatározni. hanem az árfolyamnyereségből származó jövedelmei között a 166. § 124 2000. törvény 3. és általában jövőbeni pénzáramlások cseréjét vonja maga után. § (8) bekezdés 7. § Szja-törvény 65/B.134 jövedelmét nem itt. vonja le. más jövőbeni kiadásra (vagy bevételre) cserél úgy. Egyebekben Önnek csak akkor van adóbevallási – és fizetési kötelezettsége. Az ügylet lényege az. valamely pénzügyi instrumentum cseréjére vonatkozó olyan összetett megállapodás. ha a kamatjövedelem nem kifizetőtől származik. E törvény szerint: deviza-. fizeti meg és vallja be. évi C. ha megállapítható. A megállapított jövedelem jogcímét és az adófizetési kötelezettség mértékét az előzőektől eltérően. A nem pénzben megszerzett kamatnak minősülő jövedelem után az adó. A többletként levont adó miatti különbözetet az adóbevallásában vagy önellenőrzéssel rendezheti.

díj és egyéb tényezők alakulásától eltérő feltételek kikötésével ért el. ha Ön 2010. csereügyletből származó jövedelem együttes összegét írja be a 173. sor: Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem és adója125 Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnek minősül a magánszemély által kötött ellenőrzött tőkepiaci ügyletek alapján. Az adókötelezettség teljesítése a magánszemély feladata. adóelőleg levonási kötelezettség. a magánszemély által. Kifizető hiányában a csereügyletből származó jövedelmet Önnek kell nyilvántartania ügyletenként. (238. Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteségnek minősül az összes ügyleti veszteségnek az összes ügyleti nyereséget meghaladó összege. és 238. Mielőtt itt adatot tüntet fel. ugyanazon csereügylethez kapcsolódó veszteséget az ugyanazon csereügylet jövedelmével szemben figyelembe venni. kamatláb. 125 Szja-törvény 67. az adóévben elért pénzben elszámolt ügyleti nyereségek együttes összegének (összes ügyleti nyereség) a magánszemélyt az adóévben terhelő pénzben elszámolt ügyleti veszteségek együttes összegét (összes ügyleti veszteség) meghaladó része. Ezt adókiegyenlítéssel teheti meg. Lehetőség van az adóéven túlnyúló (az adóévek között). A csereügyletből származó jövedelmet vagy veszteséget a kifizető (kifizető hiányában a magánszemély) állapítja meg. ezt a sort a 1053-06-02-es lap 230. A kifizető a jövedelemről és/vagy veszteségről – ügyletenként – a magánszemély számára az adóévet követő január 31-éig igazolást ad. töltse ki a 1053-06-02-es lap 222-231. sor „d” oszlopába.) sor alapján kell kitöltenie (az egyes ügyletek összesített jövedelmét). a másik ügylet veszteségével! 174. évben csereügyletből származó jövedelmet vagy veszteséget ért el. azaz az adóbevallása benyújtásának határidejéig bevallja és megfizeti az adót. árfolyam. de a kifizetőt nem terheli adó. sorait! A 230.135 felek által a piaci ár./A § . Fontos! Nem számítható össze az egyes ügyleteken elért jövedelem. Abban az esetben. az ezt terhelő 25% adót. pedig az „e” oszlopba. sor „b” oszlopában szereplő.

amely állammal a Magyar Köztársaságnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. biztosított az említett felügyeleti hatóság és a PSZÁF közötti információcsere. és . akkor e jövedelmét ennek a sornak a „d” oszlopában. sorok) útmutatójánál találja meg. hogy lezárult ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek csak azt az ügyletet lehet tekinteni. A jövedelem utáni adót a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig kell megfizetnie. évtől kezdődően a jövedelem számításakor. és .az adott állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által felügyelt tevékenység tárgyát képezi. az adókiegyenlítés számítására készített tábla (212-220. a pénzben elszámolt ügyleti veszteségei . amennyiben az megfelel az ügyletre vonatkozó rendelkezéseknek. a befektetési szolgáltató által a nevére kiállított igazolással. árura kötött ügylet. a 20%-os adót pedig az „e” oszlopában kell bevallania. és . Ellenőrzött tőkepiaci ügylet a – csereügyletnek nem minősülő – pénzügyi eszközre. azaz 2008. az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek összeszámítása. évben. ha a 2010. valamint a szolgáltatás keretében devizára/valutára kötött. Ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül továbbá az az ügylet: • Amely a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által felügyelt tevékenység tárgyát képezi. az adóévben megkötött valamennyi ügylet minden adatát tartalmazó. az összes lezárt ügyleti nyereség és az összes lezárt ügyleti veszteség összevetése alapján kell jövedelmet vagy veszteséget számítani. További lényeges kérdés. Abban az esetben. • Amelyet bármely EGT-államban vagy egyébként olyan államban működő pénzpiacon tevékenységet folytató befektetési szolgáltatóval kötöttek. pénzügyi elszámolással lezáródó azonnali ügylet. Az adókiegyenlítés továbbra is csak az adóévben vagy az azt megelőző két évre eső ügyleti veszteség esetén van mód a veszteség elszámolására. amely esetében megtörtént a pénzbeli elszámolás.136 Fontos! Fentiekből következik. évben elért – pénzben elszámolt – ügyleti nyereségei együttes összege több mint az Önt terhelő – pénzben elszámolt – ügyleti veszteségei együttes összege.ha az adott állam nem EGT-állam. Az adókiegyenlítés részletes szabályait a 1053-06-01-es lapon található. a következők alkalmazásával.amelyre vonatkozóan a magánszemély rendelkezik az adókötelezettség megállapításához szükséges. Amennyiben a 2010.

egyéb szervezet is akkor. . sort akkor is ki kell töltenie.137 együttes összege meghaladja a pénzben elszámolt ügyleti nyereségei együttes összegét. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekről a befektetési szolgáltató bizonylatot állít ki. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletről kiállított bizonylaton a külföldi pénznemben feltüntetett adatokat a kifizető a szja-törvény szabályai szerint. az ügylet során megszerzett bevétel adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia (10. amelyet a társas vállalkozás cégbejegyzési kérelmének elutasítására. ha Ön az ellenőrzött tőkepiaci ügylet során kereskedelmi árut ruházott át. Az adókiegyenlítés alkalmazására a 1053-06-01-es lap 212-220. Ne feledje. amely alapján Önnek kell az értékpapírra. december 31-e után jutott adófizetés nélkül értékpapír formájában a vagyonnövekményhez. valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogokra előírt nyilvántartást vezetnie oly módon. a cégbejegyzési eljárás megszüntetésére tekintettel szerzett. a 174. sor). illetőleg a társas vállalkozásban fennálló tagi jogviszonyának megszűnése következtében jövedelmet szerzett. Abban az esetben. az árfolyamnyereségre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia (166. Ha az ellenőrzött tőkepiacra bevezetett értékpapírban az ellenőrzött tőkepiacra kerülés előtt. de legfeljebb a bevételből a vagyonnövekménynek megfelelő részre. A vállalkozásból kivont vagyon adókötelezettsége szempontjából társas vállalkozásnak tekintendő az alacsony adókulcsú államnak nem minősülő országban székhellyel rendelkező jogi személy. forintra átszámítva is feltünteti. akkor annak összegét kell ennek a sornak a „d” oszlopába beírnia a kapott igazolás alapján. 175. sorai szolgálnak. A veszteség összegét. sor). majd az értékpapírt ellenőrzött tőkepiaci ügylet keretében átruházta. Ebben a sorban kell a jövedelmet szerepeltetnie akkor is. e sor „a” oszlopában kell bevallania. Vállalkozásból kivont vagyonként adóköteles az a jövedelme is. Az ellenőrzött tőkepiacon értékesített értékpapírokból származó jövedelem megállapítására az árfolyamnyereségből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni (166. hogy abból az adókötelezettségét meg tudja állapítani. évben az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből vesztesége keletkezett. ha adókiegyenlítést nem kíván (vagy nem tud) igénybe venni. sor). sor: A vállalkozásból kivont jövedelem és adója Ha Ön 2010-ben a társas vállalkozás jogutód nélküli megszűnése. jegyzett tőkéjének tőkekivonás útján történő leszállítása. Önnek 2010. ha a társasági adónak megfelelő adó alanya. Ön társas vállalkozás tagjaként jegyzett tőkeemelés vagy átalakulás során 2007. akkor az értékpapír névértékéből. ha Ön MRP szervezet tagja volt és a szervezet 2010-ben történő megszűnése következtében jutott jövedelemhez.

§ (4) bekezdés . sor: A fizetővendéglátó tételes átalányadója126 Amennyiben Ön a fizetővendéglátásból származó jövedelme után 2010-ben a tételes átalányadózás szabályai szerint adózik. ha Ön e tevékenységét nem egész évben gyakorolta. amely kiadott szobánként évi 32 000 forint. ellenérték nélkül kapott életjáradékból és az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelmével együtt az 100 000 forintot meghaladta. akkor tételes átalányadózás esetén közülük csak egy ingatlanában folytathatja ezt a tevékenységet. 126 127 Szja-törvény 57/A.138 A jövedelem utáni 25%-os adókötelezettséget. az árfolyamnyereségből. A tételes átalányadózást akkor választhatta. akkor 2010-re a tételes átalányadózás választásáról a 2009. hanem az önkormányzatnál bejegyzett fizetővendéglátóként. Ha több lakással vagy üdülővel rendelkezik. 176. Az 100 000 forint alatti jövedelmet is be kell vallania akkor. amely meghaladja a magánszemély részére még járó. és ennek tényét. és adózására a 2009-es évre nem a tételes átalányadózást választotta. Ebben a sorban adatot csak akkor kell feltüntetnie. Az MRP szervezet megszűnése esetén a bevételnek az a része minősül jövedelemnek. A megszerzésre fordított értéket az árfolyamnyereségből származó jövedelemre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani. A tételes átalányadózásra csak akkor jogosult. ha a vállalkozásból kivont jövedelme az osztalékból. E tevékenységére tekintettel Önnek egészségügyi hozzájárulást is fizetnie kell. egybefüggően 90 napnál hosszabb idejű bérbeadása. Olvassa el a 1053-09-es laphoz készült útmutatót is! Nem minősül fizetővendéglátó tevékenységnek és így tételes átalányadózásra sem jogosít a szálláshelynek vagy egy részének ugyanazon vendég számára történő. e sor „e” oszlopában kell szerepeltetnie. és az erről szóló igazolást az önkormányzat jegyzője Önnek kiadta. § Szja-törvény 57/A. ha a szálláshely hasznosítása a tulajdonában vagy haszonélvezetében lévő lakásában vagy üdülőjében történik.127 Az adó összegét nem befolyásolja. de a tulajdonába még nem került értékpapírok együttes könyv szerinti értékét. a kiadást követő 15 napon belül az állami adóhatóságnál bejelentette. úgy ennek a sornak az „e” oszlopában az éves átalányadó összegét kell feltüntetnie. ha a kifizető az adót nem vonta le. ha Ön magánszállásadási tevékenységét nem egyéni vállalkozóként végzi. évről szóló 0953-as személyi jövedelemadó bevalláson kellett nyilatkoznia. Amennyiben már korábban is nyilvántartott fizetővendéglátó volt.

Amennyiben 2010-re nem a tételes átalányadózási módot alkalmazta. Abban az esetben. akkor a 1053-01-es lap 129. 128 Szja-törvény 57/A. Akkor is ezt a sort kell kitöltenie. a fizetővendéglátásból származó bevétel adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelmekre (10. úgy azt nem kell jelölnie. 177. de a választást követően az alkalmazhatóság bármely feltételének a tevékenység gyakorlása már nem felelt meg. illetve felmerült költségnek kell tekintenie. akkor ezt a sort a 1053-13-as laphoz készült útmutató segítségével tudja kitölteni. a megszűnést követően érkező bevételét és felmerülő költségét. Ha Ön 2010-re a tételes átalányadózást választotta ugyan. sorában nyilatkozzon. ahány negyedévre a tételes átalányadózás alkalmazható volt. például ha a 2010. sor: Az egyéni vállalkozó vállalkozói személyi jövedelemadója és vállalkozói osztalékalap utáni adója Amennyiben Ön egyéni vállalkozóként 2010-re a vállalkozói személyi jövedelemadózást választotta. évben a személyi jövedelemadó hatálya alól tért át a társasági adó hatálya alá és a megszűnésig a vállalkozói személyi jövedelemadó szabályai szerint adózott. a megszűnés időpontját megelőzően szerzett bevételnek. akkor erről a 1053-01–es lap 130. sor) vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia. sor) vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia. úgy e tevékenységből származó egész évi bevétel adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelmekre (10. ha a tételes átalányadózás választása jogszerű volt. évben megszüntette. amely negyedévben a változás bekövetkezett.128 akkor annak a negyedévnek az első napjától. § (5) bekezdés . hogy a vállalkozói osztalékalap után egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége is lehet. Amennyiben Ön 2011-re is a tételes átalányadózást választja. sorában kell erről nyilatkoznia. de 2011-re ezen a módon kíván adózni. ha a fizetővendéglátó tevékenységét megszüntette. Ha 2011-re-ra nem kíván a fizetővendéglátásból származó jövedelme után tételes átalányadót fizetni. az erre tekintettel az Önt megillető.139 Abban az esetben. Ne felejtse le. de a választás feltételei már a választáskor sem valósultak meg. A tételes átalányadót ekkor arányosan annyi negyedévre kell megfizetnie. ha az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010.

sornál leírtak szerint figyelembe vennie a 2010. végelszámolás keretében kifizetett jövedelmet helyettesítő felelősségbiztosítási kártérítésből. A fizetendő adó összegét az adott jövedelemre érvényes adókulcs alkalmazásával állapítsa meg.140 178. sor: Az elkülönülten adózó jövedelmek és azok adója Ebben a sorban összegezze a 161-178. § (2) bekezdés . akkor a futamidő végéig a kamatkedvezményből származó jövedelmének adókötelezettségére a 2003. felszámolás. ennek adóját pedig az „e” oszlopban tüntesse fel. Ne felejtse el beírni az „a” oszlopban fehéren hagyott téglalapba a jövedelem megnevezését. akkor a hitel visszafizetésekor (átvállalásakor) érvényes jegybanki alapkamattal kell számolni. Az „e” oszlop összesített adatát kell a 61. akkor a hitel visszafizetésének napjára kell a kamatkedvezményből származó jövedelmet megállapítani. sorokban megjelölt jövedelmek között külön nincs megnevezve. vagy ha a szokásos piaci kamat ennél bizonyítottan alacsonyabb. és e jövedelme után 44%-os adót kell fizetnie. akkor a kamatkedvezmény miatti adót Önnek kell megfizetnie. akkor e sor „d” oszlopában a jövedelmet. és a december 31-én érvényes jegybanki alapkamat szerint számított összeg különbözeteként. Ha a hitel visszafizetése év közben megtörtént. A kamatkedvezményt ekkor évenként utólagosan kell megállapítani az adóév végén az adóévben ténylegesen megfizetett. november 30-ig megkötötte. sor: A 2010. a csőd. ha Ön a kölcsönszerződést 2003. Itt kell szerepeltetni pl. sor: Egyéb forrásadós jövedelmek és ezek adója Ha Önnek olyan – úgynevezett forrásadós – jövedelme is volt. amelyet azért kell bevallania. az életjáradék egy összegben történő megváltásából származó jövedelmet és 25%-os adóját is akkor. 180. A kamatkedvezmény129 után az adó 54%. Ha a hitel visszafizetése év közben megtörtént. mert abból a kifizető nem vonta le az adót és a 161-177. és a fennálló követelésre a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összege. sorok „d” és „e” oszlopainak jövedelem és adó összegeit. évi jövedelem számításánál figyelembe veendő összeg 129 Szja-törvény 75. Abban az esetben. évi személyi jövedelemadó kötelezettség kiszámításánál. Ha Ön külföldi cégtől kedvező kamatozású vagy kamatmentes hitelt kapott. A kamatkedvezmény utáni adót évenként utólagosan kell megállapítani az adóév végén az adóévben ténylegesen megfizetett. akkor a szokásos piaci kamattal számított kamat különbözete után. 179. ha az adót a kifizető nem vonta le. december 31-ig hatályos rendelkezéseket kell alkalmaznia.

• a külföldi pénznemben megfizetett adó esetében – a magánszemély döntése alapján – a teljesítés időpontjában. sor „d” oszlopában szereplő ingatlanértékesítésből származó jövedelem összegét. ha nemzetközi egyezmény ettől eltérően nem rendelkezik. az adó mértékének meghatározásához a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos devizaárfolyamának. A külföldi pénznemben megszerzett kamatjövedelemből az adót ugyanazon külföldi pénznemben kell megállapítani. • az egyéb nem említett pénzügyi eszközre kötött ügylet esetén az ügylet teljesítésének (lezárásának) időpontjában. az MNB által közzétett. sor „a” oszlopába írt vállalkozói osztalékalap összegét. 1053-05 lap külföldről származó jövedelmek A külföldi pénznemről történő átszámítás A Magyarországon belföldi illetőségű magánszemélyt a jövedelemszerzés helyétől függetlenül az összes (bel. euróban megadott árfolyam alapulvételével kell forintra átszámítani. A külföldi pénznemről történő átszámítás: • bevétel esetében a bevételszerzés időpontjában. levonni és a kamatjövedelem megszerzésének időpontjában érvényes árfolyamon átszámítva. a dematerializált értékpapír értékpapírszámlán történő jóváírása napján. forintban kell megfizetni. vásárolt követelés átruházása esetén a szerzési érték tekintetében a megszerzéskor. sor „d” oszlopába írt összegből vonja le a 161. olyan külföldi pénznem esetében. . és adja hozzá a 177. adóévben külföldi pénznemben keletkezett bevétele. merült fel kiadása.és külföldi) bevétele alapján adókötelezettség terheli. Amennyiben Önnek a 2010. Az így kapott összeget kell az éves összes jövedelem (28. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján. sor) kitöltésénél számításba venni. • kiadás esetében a teljesítés időpontjában. • dolog. pénzügyi eszköznek nem minősülő vásárolt jog.141 Ebben a sorban a 179. vagy az adóév utolsó napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. • értékpapír átruházása esetén a szerzési érték tekintetében az értékpapír tulajdonjogának megszerzése.

adó megállapításához a bevétel forintra történő átszámítására a megszerzés napját megelőző hónap 15. sor: Árfolyamnyereségből származó jövedelem és adója Ha Ön belföldi illetőségű és árfolyamnyereség jövedelme után olyan országban is adót fizetett. akkor ebbe a sorba a külföldről származó osztalék teljes összegét írja be. az MNB által közzétett. (értékpapír-átruházás. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot. amely nemzetközi szerződés. 186. a kifizető az adóelőleg megállapításához. vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki. külföldi pénznemben megszerzett osztalékjövedelmét forintra átszámítva kell a bevallásban szerepeltetnie. a figyelembe vett árfolyamot a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz. a külföldön megfizetett adóval akkor is csökkenthető a 25%-os adó. vagy • ha a magánszemély (választása szerint) az adóelőleg. de legalább a jövedelem 5%-ának megfelelő összeget meg kell fizetnie. sor: Osztalékból származó jövedelem és adója Ha Ön 2010-ben külföldről kapott osztalékot. akkor a külföldön megfizetett adóval a 25%-os adó csökkenthető. különadózó jövedelmek 185. és 187. amely országgal nincs a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg.142 Ha a magánszemély a bevételt külföldi pénznemben szerezte. olyan külföldi pénznem esetében. I. amely országgal van a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. a forintra történő átszámításra az ügyletben alkalmazott árfolyamot kell figyelembe venni. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján. Külföldről származó. euróban megadott árfolyamot alkalmazza. és rendelkezik – a külföldi pénz eladása esetén – követő 15 napon. Ha külföldi pénz eladása/vétele ügyletben történt. értékpapír tulajdonjogának megszerzése) A külföldi pénznemben keletkezett bevétel esetében • ha a bevétel adóelőleg-levonásra kötelezett kifizetőtől származik. A külföldről származó. viszonosság vagy külföldi jog alapján a megfizetett adó összegéből visszajár. a nevére kiállított bizonylattal. . illetve – külföldi pénz vétele esetén – megelőző 15 napon belül pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló. Ha olyan országban fizetett adót.

viszonosság vagy külföldi jog alapján Önnek az osztalék jövedelme után külföldön megfizetett adóból visszajár. akkor ebbe a sorba a külföldről származó kamatjövedelme teljes összegét is írja be. Olvassa el ezekhez a sorokhoz írt útmutatót. hogy nem veheti figyelembe külföldön megfizetett adóként azt az összeget. egyéb adatok között ne felejtse el feltüntetni azt az osztalékjövedelmét és a külföldön megfizetett adót.143 Kifizető hiányában az osztalék jövedelemadóját Önnek kellett megállapítania. amely olyan országból származik. Figyeljen arra. amely a nemzetközi szerződés rendelkezése. az osztalék külföldön is adóztatható. az egyezmény szerint levonható adó forintra átszámított összegét (05-ös lap egyéb adatok között szereplő összeg) a 25%-os adóból vonja le és a különbözetként jelentkező adót írja be e sor „c” oszlopába. külföldi pénznemben megszerzett kamatjövedelemből az adót ugyanazon külföldi pénznemben kell megállapítani. sorok) és a megfizetett összeget a 74. vagyis a „c” oszlopban adóként az osztalékjövedelem legalább 5%-át szerepeltetnie kell. 25%-os adóval vagy annál több. A külföldről származó. sorában ne felejtse el feltüntetni azt a kamatjövedelmét és a külföldön megfizetett adót. majd forintra átszámítva kell a bevallásában szerepeltetnie. Ne felejtse el az egyéb adatok között a 05-ös lapon az előzőek szerinti osztalékjövedelmét és a külföldön megfizetett adót feltüntetni. A bevallás 05-ös lap. sor: Kamatból származó külföldön (is) adóköteles jövedelem és adója Ha Ön 2010-ben külföldről (is) kapott kamatjövedelmet. és a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hónap 12-éig megfizetnie. Ezért ne felejtse el a 1053-C lapon az adott negyedév kötelezettségeként sem bevallani (70-73. amely olyan . 188. sorba beírni. évben. akkor a „c” oszlopba nullát írjon! Nemzetközi egyezmény hiányában a külföldön igazoltan megfizetett adó (05-ös lap egyéb adatai között szereplő) ugyancsak beszámítható úgy. Ha a külföldön megfizetett adó azonos a 10. akkor az adó mértéke 10%. hogy legalább 5% adót Magyarországon is fizetnie kell az ilyen osztalékjövedelem után. A bevallás 195. Amennyiben az osztalékjövedelmét az Európai Unió tagállamában elismert piacnak minősülő (de nem Magyarországon működő) tőzsdéjére bevezetett értékpapírból szerezte 2010. akkor a külföldön igazoltan megfizetett. Ha az osztalék forrása szerinti országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. amellyel van kettős adóztatást kizáró egyezményünk és az egyezmény alapján.

sor: A vállalkozásból kivont jövedelem és adója Ha Ön belföldi illetőségű és a vállalkozásból kivont jövedelme után olyan országban is adót fizetett. sorban kell feltüntetni a kamatjövedelmét és a külföldön megfizetett adót. sor „b” oszlopában szereplő összeg) a 20%-os adóból vonja le. amellyel van kettős adóztatást kizáró egyezményünk és az egyezmény alapján. A külföldről származó. akkor a külföldön igazoltan megfizetett. sorok „b” és „c” oszlopainak jövedelem és adó összegeit. A megszerzett kamatjövedelem külföldön megfizetett adója a Magyarországon fizetendő adót csökkenti. amely a magánszemély számára külföldön nem jár vissza. sor „b” oszlop) ugyancsak beszámítható úgy. évi összes külföldön is adózott jövedelmek és adójuk Ebben a sorban összegezze a 185-189. az egyezmény szerint levonható adó forintra átszámított összegét (196. hogy legalább 5% adót Magyarországon is fizetnie kell az ilyen kamatjövedelem után. amely országgal nincs a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. és a különbözetként jelentkező adót írja be e sor „c” oszlopába. külföldi jog (viszonosság) alapján a megfizetett adó összegéből visszajár. akkor a külföldön megfizetett adóval a 25%-os adó csökkenthető. Ha a külföldön megfizetett adó azonos a 20%-os adóval vagy annál több. Ha olyan országban fizetett adót. amely országgal van a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. 190. A forrásadó mértéke 20%. sornál leírtak szerint figyelembe vennie a 2010. mely a nemzetközi szerződés rendelkezése. így a forrásadó csökkenti a Magyarországon fizetendő adó összegét. A forrásadó külföldön megfizetett adónak minősül. de legalább a jövedelem 5%-át meg kell fizetnie. külföldi pénznemben megszerzett jövedelmének forintra történő átszámításával kapcsolatos tudnivalókat a külföldi pénznemről történő átszámítás szabályainál találja. Az „c” oszlop összesített adatát kell a 61. . évi személyi jövedelemadó kötelezettség kiszámításánál. Ha a kamat forrása szerinti országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg. Nemzetközi egyezmény hiányában a külföldön igazoltan megfizetett adó (196.144 országból származik. a kamat külföldön is adóztatható. 189. vagyis az „c” oszlopban adóként a kamatjövedelem legalább 5%-át szerepeltetnie kell. a külföldön megfizetett adóval akkor is csökkenthető a 25%-os adó. akkor az „c” oszlopba nullát írjon és értelemszerűen ekkor is a 195. sor: A 2010.

sor) kitöltésénél figyelembe venni. sorból a külföldön is adóztatható osztalék a kettős adózást kizáró egyezmény hiányában és a külföldön megfizetett adó . nem önálló tevékenységből. a külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét pedig az „c” oszlopba kell beírnia. mely országgal van kettős adóztatást kizáró egyezményünk. amely a jövedelemszerzés jogcímének (pl. 193. sor: A 187. II. sor: Külföldről származó. amelyik külföldről származott. azokat összegezve írja be ebbe a sorba. Egyéb adatok a külföldről származó jövedelmekről A külföldön megfizetett adót a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamának alapulvételével kell forintra átszámítania. évi jövedelem számításánál a „b” oszlopban szereplő összeget kell az éves összes jövedelem (28. Amennyiben az előzőek szerinti jövedelme is volt. ha az ebből származó jövedelem Magyarországon adóztatható. 194. 192. ha a külföldi adót olyan pénznemben állapították meg. sorból a külföldön is adóztatható osztalék a kettős adózást kizáró egyezmény alapján és a külföldön megfizetett adó Ebben a sorban akkor kell adatot szerepeltetnie. ha Önnek volt olyan jövedelme is 2010-ben. sorhoz készült magyarázatban találja meg.) megfelel. akkor a Magyar Nemzeti Bank által közzétett. sor: A 187. Az osztalékból származó jövedelmet a „b” oszlopba. Abban az esetben. ezért az ilyen jövedelmeit bevallania nem kell és ebben a sorban sem kell szerepeltetnie. szellemi tevékenységből stb.145 A 2010. és ezen jövedelme után külföldön nem fizetett adót. A törvény szerinti adómentességek értelemszerűen a külföldről származó bevételekre is vonatkoznak. amely a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szerepel. de a kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint ez a jövedelme csak belföldön adóztatható. Az ilyen jövedelmét a bevallásnak abban a sorában kellett szerepeltetnie. ha Ön olyan államban belföldi illetőségű társaságtól szerzett osztalék címén jövedelmet. a megszerzés évének utolsó napján érvényes euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámolásnál figyelembe vennie. illetőleg olyan országból származott. önálló. és az egyezmény lehetővé teszi az osztalék külföldön történő adóztatását is. a kettős adózást kizáró egyezmény alapján vagy annak hiányában csak belföldön adóztatható jövedelem Ebben a sorban akkor szerepeltessen adatot. amely országgal nincs a kettős adóztatás elkerüléséről egyezményünk. A külföldről származó osztalék adókötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket a 187.

viszonosság vagy a külföldi jog alapján visszajár. 197. sorhoz készült magyarázatban találja meg. sor: A 188. mely országgal van kettős adóztatást kizáró egyezményünk. és az egyezmény lehetővé teszi a kamat külföldön történő adóztatását is. ha Ön olyan államban belföldi illetőségű társaságtól szerzett kamat címén jövedelmet. vagyoni értékű jog értékesítése. sorban is szerepeltetett jövedelmet.146 Ha Ön olyan országban illetőséggel rendelkező társaságtól szerzett osztalékjövedelmet. akkor ezen jövedelmet írja be ennek a sornak a „b” oszlopába. amely Önnek törvény. sor „d” oszlopban szereplő jövedelem után külföldön megfizetett adó Ebben a sorban a 25. 195. Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg. A külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét e sor „c” oszlopában kell szerepeltetnie. sor: A 25. illetve ellenőrzött tőkepiaci ügyletek – az adókiegyenlítés összegének megállapítása . sorból a külföldön is adóztatható kamat. A külföldről származó kamat adókötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket a 188. akkor ezen osztalékjövedelmet írja be ennek a sornak a „b” oszlopába. A 1053-06-01-es lap az ingatlan. a külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét pedig az „c” oszlopba kell beírnia. amely országgal nincs kettős adóztatást kizáró egyezményünk. A kamatból származó jövedelmet a „b” oszlopba. akkor ebben a sorban a jövedelme után külföldön igazoltan megfizetett jövedelemadó forintra átszámított összegét kell feltüntetnie. 196. sor: A 26. a kettős adózást kizáró egyezmény hiányában és a külföldön megfizetett adó Ha Ön olyan országban illetőséggel rendelkező társaságtól szerzett kamatból származó jövedelmet. sorban feltüntetett jövedelme után külföldön igazoltan megfizetett jövedelemadó forintra átszámított összegét kell szerepeltetnie. sorból a külföldön is adóztatható kamat. A külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét e sor „c” oszlopában kell szerepeltetnie. nemzetközi szerződés. 198. amely országgal nincs kettős adóztatást kizáró egyezményünk. sor: A 188. A külföldön tartozatlanul megfizetett adót az adott állam adóhatóságától kérheti vissza. a kettős adózást kizáró egyezmény alapján és a megfizetett adó Ebben a sorban akkor kell adatot szerepeltetnie. sor „d” oszlopban szereplő jövedelem után külföldön megfizetett adó Ha Ön a 26.

ha ezt az összeget már megfizette. évben cél szerint felhasználta. évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából a 2010. A 2008. A felhasználás összege nem lehet több mint a 2008. sor: A 2008. sorába is átírnia! . a cél szerint felhasznált résznek („a” oszlop) és a hatályos adókulccsal megállapított adóját („b” oszlop) írja ebbe a sorba. évben még figyelembe vesz cél szerinti felhasználást. sor „b” oszlopának és a 201. sor „e” oszlopából írja át. évben figyelembe vett összeg Amennyiben 2009. de csak abban az esetben. sorokat töltse ki! Ha Ön a 2008. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adóját ebbe a sorba a 0853-05-01 lap 161. Amennyiben Ön a 2008. Ebbe a sorba legfeljebb a 200. – 202. akkor erre is legyen figyelemmel! 200. évi bevallásában adókiegyenlítést érvényesített. évi bevallásában is figyelembe vett adókiegyenlítést a jövedelem cél szerinti felhasználására tekintettel. bevallott és megfizetett adó mértékéig az ingatlan átruházását követő két évben adókiegyenlítésre jogosult. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adója A 2008.147 Az ingatlan. amelyet a cél szerinti felhasználás évéről szóló bevallásában. évi ingatlan átruházásból származó jövedelem bevallott és megfizetett adója! Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75. akkor a 200. vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása Amennyiben Önnek 2008. vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelmek alapján az adókiegyenlítés levezetése I. évi ingatlan. megfizetett adó címén levonással érvényesíthet. 201. évben ingatlan értékesítéséből származott jövedelme. akkor a fennmaradó összeget ebbe a sorba írja be. 202. a megállapított. évben ingatlan értékesítésből származó jövedelmét a 2010. sor: A 2010. évben cél szerinti felhasználás (a még figyelembe vehető összeg a 2008. sor „b” oszlopának a különbözetét írhatja be cél szerinti felhasználásként. évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából) Ha a 2008. évi ingatlanértékesítés jövedelmét (vagy annak egy részét) és erre tekintettel a 2009. évben cél szerint felhasználta a 2008. sor: Adókiegyenlítés miatt befizetett adóként 2009.

sor „e” oszlopából írja át. ebbe a sorba.148 II. sorokat töltse ki! Ha Ön a 2009. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adója A 2009. évben cél szerint felhasználta. A 2009. sor: A 2009. 205. évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából Abban az esetben. évi ingatlan átruházásból származó jövedelem bevallott és megfizetett adója! Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75. ha ezt az összeget már megfizette. és a számított jövedelem adóját nem használta fel cél szerint részben vagy egészben. a megállapított. vagyoni értékű jog értékesítésből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása Amennyiben Önnek 2009. A felhasználás összege nem lehet több mint a 2009. akkor a 204. évi bevallásában is figyelembe vett adókiegyenlítést a jövedelem cél szerinti felhasználására tekintettel. évi ingatlan. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adóját ebbe a sorba a 0953-05 lap 161. sor „b” oszlopába és a 205. A 2010. évben cél szerinti felhasználásként még figyelembe vehető összeget (a 204. évi ingatlan értékesítés jövedelmének alapja és adója . sor „b” oszlopába írt összegek különbözetét) írja be. akkor erre is legyen figyelemmel! 204. amelyet a cél szerinti felhasználás évéről szóló bevallásában. Az ebben a sorban szereplő összeg legfeljebb a 204. sor: A 2011. évben cél szerint felhasználta. bevallott és megfizetett adó mértékéig az ingatlan átruházását követő két évben adókiegyenlítésre jogosult. vagyoni értékű jog értékesítésből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása 208. vagy egészét a 2010. évben cél szerinti felhasználás esetén még figyelembe vehető összeg a 2009. sor: A 2010. Amennyiben Ön a 2006. évi ingatlan. évben ingatlan értékesítéséből származott jövedelme. – 206. megfizetett adó címén levonással érvényesíthet. évben értékesített ingatlant. az „a” oszlopba a felhasználás alapját és a „b” oszlopba az adóját írja be. ha Ön a 2009. sor „b” oszlopának az összegével egyezhet meg. akkor ebbe a sorba a 2011. sorába is átírnia! 206. évben cél szerinti felhasználás Ha a 2009-ben értékesített ingatlan jövedelmének egy részét. de csak abban az esetben. III. évben ingatlan értékesítésből származó jövedelmét a 2010. sor: A 2010.

akkor az „a” oszlopba a jövedelmet és a „b” oszlopba az adót írja be. A felhasználás összege nem lehet magasabb összeg. évben értékesített ingatlan után a számított jövedelem adóját nem használta fel cél szerint részben vagy egészben. vagyoni értékű jog jövedelmének adóját 2010. sor „e” oszlopát kitöltötte. évben értékesített ingatlan. évi cél szerinti felhasználás Ezt a sort akkor töltheti ki. évben cél szerint felhasználta. Bevezette a jogalkotó az adókiegyenlítés131 fogalmát. évtől kezdődően nem a jövedelemnek kell fedezetet nyújtania a veszteségre. 209. A kiszámítását a jövedelem és a veszteség összege adókulccsal meghatározott szorzatainak összehasonlítása alapján kell elvégezni. azaz rendelkezik adókiegyenlítési kerettel. és a 161. Továbbra is csak az adóévben vagy az azt megelőző két évre eső ügyleti veszteség esetén van mód a veszteség elszámolására. vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem bevallott adójának összege! Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75. január 1-jétől az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség elszámolási szabályaiban is változás történt. 130 131 Szja-törvény 67/A. évben képződött és 2010. ha az adókiegyenlítésre jogosító összegnek fedezete van. § (6)-(8) bekezdés . sor: A 2011. ha a 2010. adókiegyenlítés formájában van Önnek lehetősége az ügyleti vesztesége figyelembevételére. sorába is átírnia! 210. ha Ön a 2010.149 Ha Ön a 2010. évben cél szerinti felhasználásként figyelembe vehető összeg (a 2010. vagy egy részét cél szerint felhasználta. § Szja-törvény 67/A. évtől kezdődően. de 2008. sor: A 2010. évben cél szerinti felhasználásként figyelembe vehető összeget írja be. évben ingatlant értékesített és az értékesítés jövedelmének adóját. akkor ebbe a sorba a 2011. 2008. mint az ingatlan. vagy a 162. december 31-éig lezárult ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem/veszteség alapján az adókiegyenlítés számítása 2008. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből130 származó jövedelem/veszteség és adójának részletezése A 2010. évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából) Abban az esetben. Adókiegyenlítésre akkor van lehetősége.

azaz a 212-214. és a 2010. ebbe a sorba. sorokban. 216-218.150 Adókiegyenlítési keretként a 2008. Az egyes adóévekhez tartozó összegeket külön-külön kell meghatározni a 212214. sorok: Az adókiegyenlítésre jogosító összeg megállapítása Ezek a sorok szolgálnak az adóévi és az adóévet megelőző két adóév vesztesége és a 20% mértékű adókulccsal kiszámított adókiegyenlítésre jogosító összeg beírására. sor „b” oszlopába írt összeggel. 212-214. Adókiegyenlítésre jogosító összegként. sor: Az adókiegyenlítésre jogosító összeg összesen Az adókiegyenlítésre jogosító összeg a 216-218. sor: Az adókiegyenlítési keret összesen Az adókiegyenlítési keretet. vagy a 2009. évben a 0853-as bevallásában. úgy értelemszerűen a következő évben mind a kiegyenlítésre jogosító. a tábla megfelelő sorában csökkentő tételként ezt is figyelembe veheti. 2009. évi 0953-as bevallásában Önnek az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből vesztesége származott. Vegye elő a 0853-as és 0953-as bevallásait! 215. sorok: Az adókiegyenlítési keret megállapítása Ezekben a sorokban kell feltüntetni az adóévet megelőző két adóév és az adóév megállapított jövedelme és a 20% mértékű adókulccsal meghatározott adó összegét. és 216-218. évben bevallott ellenőrzött tőkepiaci ügyletei jövedelmének és az adott év(ek)ben hatályos adókulcs szorzatával meghatározott összeg vehető figyelembe.. mind a kiegyenlítési keret összegét csökkentenie kell majd a 2010-ben figyelembe vett összeggel.. sor „c” oszlopába írt összeggel. Ezt kell összehasonlítani a 215. ha ebben az évben érvényesít adókiegyenlítést. a 2008. sorok „c” oszlopába írt adatok együttes összege. évben bevallott ellenőrzött tőkepiaci ügyletei veszteségei összegének és az adott év(ek)ben hatályos adókulcs szorzatával meghatározott összeg vehető számításba. sorok „b” oszlopába írt adatok együttes összegét írja be. Ha a 2008. 219. Adókiegyenlítés számítása során. 2009. és a 2010. Ezt kell összehasonlítania a 219. .

de legfeljebb a 215. Az adott csereügylet vagy jövedelemmel. A csereügyleti kiadásnak a csereügyleti bevételt meghaladó összege a csereügyleti veszteség. évben képződött és 2010. hogy ez Önre és a másik szerződő félre nézve is kockázatot jelent. sorok: Az adott ügyletből származó jövedelem vagy veszteség 132 Szja-törvény 65/B. sor összegét írhatja ebbe a sorba. ha Ön deviza-. mely után 25% mértékkel adót kell fizetnie. sorába. A 1053-06-02-es lap a csereügyletből származó jövedelmek és adójuk részletezése A 2010. amennyiben a keret erre fedezetet nyújt. sor „b” oszlopában szereplő összeget összehasonlítja a 219.151 220. december 31-éig lezárult csereügyletből132 származó jövedelem/veszteség megállapítása ügyletenként Csereügylet. sor: Az adókiegyenlítés miatt. úgy jövedelme keletkezett. Csereügyletből származó jövedelem. 222-229. hogy a 215. befizetett adóként figyelembe vehető összeg Ez a sor szolgál az adókiegyenlítés miatt. Ha a különbözet negatív. azaz a 219. Az összeget úgy számíthatja ki. § .és kamatcsere (swap) ügylet alapján szerzett bevételének kizárólag az adott ügylettel közvetlenül összefüggő igazolt kiadásokat meghaladó része. sor „c” oszlopában feltüntetett összeget kell átírnia a 1053-C lap75. Az adókiegyenlítés csak annyiban érvényesíthető. ha Ön egy kötelezettségéhez kapcsolódó jövőbeni kiadását cseréli el egy másik jövőbeni kiadásra úgy. befizetett adóként figyelembe vehető összeg feltüntetésére. Ha a különbözet pozitív. amikor Ön a jogosultságához kapcsolódó bevételét cseréli el. Ugyanez igaz arra az esetre is. sor összegét. vagy veszteséggel zárul. A 220. akkor vesztesége keletkezett az adott ügyleten. tőke. sor „c” oszlopában feltüntetett összeggel.

adóévben képződött jövedelem/veszteség ügyletenként és az adókiegyenlítés Az adóéven áthúzódó csereügylet esetében évente meg kell állapítania. de ugyan ezen ügyleten. hogy a bevallásához hány darab 1053-06-02-es lapot csatol. egy későbbi veszteségét adókiegyenlítés formájában elszámolhatja. A nyomtatványon az erre szolgáló helyen a lapszámot ne felejtse el feltüntetni. 232. hogy a bevallásához hány darab 1053-06-02-es lapot csatol. akkor ügyfélszolgálataink valamelyikén kérjen újabb lapot és azon folytassa a felsorolást. vagy a „d” és „e” oszlop lehet kitöltött. 230. A nyomtatványon az erre szolgáló helyen a lapszámot ne felejtse el feltüntetni. Ha a nyomtatványon előnyomtatott sorok az adóéven túlnyúló ügyletekből származó jövedelem vagy veszteség feltüntetésére nem elegendőek. a 2010. hogy az adott ügylete eredményes vagy veszteséges volt abban az évben. Az adóéven túlnyúló csereügyletből származó. sor „d” oszlopába.152 A sor „b” vagy „c” oszlopába írja be a jövedelmét vagy veszteségét. 231. akkor ügyfélszolgálataink valamelyikén kérjen újabb lapot és azon folytassa a felsorolást. sor: A csereügyletből származó jövedelem összesen A sor „b” oszlopa szolgál az ügyletenként megállapított jövedelem összesítésére. A 230. Az adott sorban tehát vagy a „b” és „c” oszlop. az összeg 25% mértékű adóját az „e” oszlopába. . Ha a nyomtatványon előnyomtatott sorok az ügyletekből származó jövedelem vagy veszteség feltüntetésére nem elegendőek. sorok: Az adott ügylet jövedelme vagy vesztesége Ezekben a sorokban kell feltüntetnie az adóéven túlnyúló csereügyletből származó ügyletenkénti jövedelmet vagy veszteséget. Eredmény esetén az adót meg kell fizetnie. Ugyanazon adóévben az adott ügylet vagy eredményes (jövedelem képződik) vagy veszteséges. A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze. – 237. sor: A csereügyletből származó veszteség összesen A sor „c” oszlopa szolgál az ügyletenként megállapított veszteség összesítésére. sor „b” oszlopában szereplő összeget kell átírnia a 1053-04-es lap 173. A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze.

Csereügyleti veszteséget. Ezt kell a 1053-04-es lap 173. 238. Az ugyanazon csereügylethez tartozó göngyölített keret összeg („f” oszlop) megegyezik az adókiegyenlítésre jogosító összeggel („g” oszlop). az ügyleteiről vezetett nyilvántartásában azonosítható módon kell vezetnie az egyes ügyletekkel kapcsolatos bevallási adatait is. Csereügyleti veszteség adóját (göngyölítésre jogosító összeg). Az adókiegyenlítés elszámolásához a nyilvántartást a következők szerint kell vezetni a csereügylet keletkezésének évéről szóló bevallásban bevallott: • • • • Csereügyleti jövedelmet. de legfeljebb az adókiegyenlítési keret összeg nagyságával. A göngyölített keretbe („f” oszlop) a jövedelem megfizetett adója számít bele. sor „d” oszlopába átírnia a 230.153 Ahhoz. a göngyölítésre jogosító összegként („g” oszlop) a veszteség számított adóját kell figyelembe venni. sor „b” oszlopába írt adatot is figyelembe véve. hogy az adóéven túlnyúló adott csereügyleteivel kapcsolatos adókötelezettségét követni tudja. Az adókiegyenlítés. A további években az adóéven túlnyúló csereügyletből származó jövedelem/veszteség nyilvántartása a következő a fentieken kívül: • Az adókiegyenlítési keretet növeli az adott csereügylet jövedelmének az adója. sor: Az ügyletekből származó jövedelem összesen A „b” oszlopba a 2010. a jövedelem és a veszteség adójának az összehasonlítása. A kiegyenlítés elszámolása során az előbbi összegek göngyölített adatait vegye figyelembe. • Az adókiegyenlítési keretet és az adókiegyenlítésre jogosító összeget csökkenti az adott csereügyleti veszteség miatt már érvényesített adókiegyenlítés. mint az elnevezéséből is következik. Csereügyleti jövedelem adóját (göngyölített keret összeg). évben elért csereügyletből származó jövedelmei összegét írja be. 239. sor: Az ügyletekből származó veszteség összesen .

törvény alapján a 2010. Ön akkor választhatta az ekho szerinti adózást. ha munkaviszonyban. televízióműsor-szerkesztő • 2619 Egyéb magasabb képzettséget igénylő kulturális foglalkozások • 2621 Író (újságíró nélkül) 133 2005. úgy a „d” oszlopba összegezve írja be a veszteségeit. évi CXX. sorok) 2010. ha még az ekho megfizetését is átvállalta a kifizetőtől. akkor a 1053-08-01-es lapot kell kitöltenie. különösen a sport fejlődésének előmozdítására figyelemmel. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szerint adózott bevételek utáni adókötelezettség részletezése és bevallása133 Ha Ön a 2010. Figyelem! A 2010. 240. évben hatályos 2005. azon magánszemélyek is választhatják e tevékenységre vonatkozóan az ekho szerinti adózást. Törvény alapján valamely bevételének adózására a kifizetőnek írásban tett nyilatkozata szerint az ekho szabályai szerint tett eleget. az adóévben befizetett adóként figyelembe vehető összeg Ebben a sorban az adókiegyenlítés miatt. a 1053-as bevallásban kell az ekho-ról.és lapkiadó szerkesztője • 2616 Újságíró • 2617 Rádióműsor-. adóévtől a testkultúra. (265-267. az adóévben befizetett adóként figyelembe vehető összeget tüntesse fel. évi LXXXIII. társas vállalkozásban személyes közreműködésként. Az ekho alkalmazására jogosító foglalkozások: • 2615 Könyv. Az ekho szerint adózott bevételeiről elsősorban azért kell a 1053-as bevallásában számot adnia. sorába is beírni. Jogosulatlan ekho választás esetén a 1053-as bevallás szolgál a további ekho fizetési kötelezettség közlésére is. évi CXX.154 Ha az áthúzódó csereügylete(i) között vannak veszteségesek. Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról (Ekho-törvény) . vállalkozási szerződés vagy megbízási szerződés alapján a következőkben felsorolt FEOR besorolású foglalkozásúnak minősült. a bevallási kötelezettségét teljesítenie. akkor a 1053-08-02-es lapot kell csatolnia a bevallásához. mert a szja-törvény alapján az éves összes jövedelem megállapításához figyelembe kell venni ezen jogcímen szerzett bevételeit is. ha Ön teljes egészében átvállalja az ekho megfizetését. sor: Adókiegyenlítés miatt. akik e célok elérésében közreműködnek. évben.

feltéve. -irányító.és lapkiadó-szerkesztő munkatárs 3721 Segédszínész 3722 Segédrendező 3723 Népzenész 3725 Cirkuszművész 3729 Egyéb művészeti foglalkozások 5311 Színházi fodrász 5312 Színházi kikészítő 5341 Fényképész. a designer. továbbá a népi iparművész igazolvánnyal rendelkező magánszemély az igazolványban feltüntetett tevékenysége tekintetében 5349 Színházi öltöztető 7321 Színházi jelmezkészítő 7323 Színházi fejdíszkészítő 7335 Színházi lábbeli készítő 2618 Szakképzett edző. a korrektor. művészeti vezető. feltéve. hogy azok a mű elkészítésének folyamatában alkotó jelleggel. előadóművész. díszítő 5349 Egyéb kulturális. fotóművész 2629 Egyéb alkotóművész foglalkozások (díszlettervező. hogy a magánszemély sportszervezettel .155 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2622 Műfordító 2623 Képzőművész 2624 Iparművész 2625 Zeneszerző 2626 Rendező 2627 Operatőr. televízióműsor-szerkesztő munkatárs 3715 Könyv. Ilyen foglalkozás különösen a fotóriporter. szakképzettséggel 3716 Hivatásos sportoló. sportmunkatárs. feltéve. képszerkesztő. hogy rendelkezik a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek szóló gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről jogszabályban meghatározott képesítéssel. fotó-és mozgófilmlaboráns 5342 Világosító és egyéb filmgyártási foglalkozású 5343 Díszletező. énekes 2633 Koreográfus. táncművész 3714 Rádióműsor-. sport-. attól elválaszthatatlan módon vesznek részt. szórakoztatási szolgáltatási foglalkozások. jelmeztervező. sportszervező. bábművész 2632 Zenész. a hangmérnök. valamint FEOR számtól függetlenül a sportról szóló törvényben meghatározott sportszakember. dramaturg) 2631 Színész.

kizárólag kifizetőtől a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megszerzett bevételre választható (pl. Pl. országos sportági sportszövetséggel fennálló jogviszonya keretében sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el. hogy a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra. a szövetség szabályzatában meghatározott sportszakembernek minősül.: devizában. akkor a bevételi értékhatár a 25 000 000 forint olyan hányada. ha a magánszemély az adóév végéig rendelkezik a minimálbér (2010-ben 73 500 forint) tizenkétszeresének megfelelő. Ennek feltétele. évtől kezdődően. akkor az előzőekben jelzett. szakképzettséggel. vagy A1-es igazolásával. általános szabályok szerint adózott jövedelem nem volt feltétele az ekho választásának. de biztosított személy legyen valamely EGT-államban és rendelkezzen az illetékes hatóság erre vonatkozó E 101-es.156 vagy országos sportági szakszövetséggel. amely után az adó. társas vállalkozóként személyes közreműködés ellenértékeként. általános szabályok szerint adózott jövedelemmel. vállalkozási jellegű jogviszonyból származó. Nyugdíjas esetében a bevételi határ 25 000 000 forint. amilyen arányt e jövedelem a minimálbér tizenkétszeresében képvisel.: a munkaviszonyban folytatott ekho választására jogosító tevékenység esetén. gyúró. . mérkőzésvezető. versenybíró. Az ekho 25 000 000 forintot meg nem haladó. egyéni vállalkozói kivétként megszerzett olyan jövedelemmel. önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet alapján ne tartozzon a magyar társadalombiztosítási jogszabályok hatálya alá. hogy rendelkezzen bármilyen tevékenységgel összefüggésben munkaviszonyból.és járulékkötelezettséget az általános szabályok szerint teljesítette. a Magyarországon kívüli más EGT-állam polgára is jogosult az ekho választására. Sportszakember különösen a sportedző (a sportág megjelölésével). értékpapírban vagy természetben megszerzett vagyoni értékre nem). megbízási. sportorvos. csak a havi minimálbért meghaladó jövedelemre alkalmazható a kedvezőbb szabály. 25 000 000 forint a bevételi értékhatár akkor. sportoktató (a sportág megjelölésével). Feltétele még az ekho választásának. Ha Ön az adóév során legalább 183 napig nyugdíjas volt. és rendelkezik a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló jogszabályban meghatározott képesítéssel. 2008. Amennyiben az előzőek szerinti jövedelem nem éri el a minimálbér tizenkétszeresét.

Ha Ön áfa fizetésére kötelezett. „b” oszlopban szereplő) összeget az összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelem nagyságának megállapítása során (a bevallás 28. 25 000 000 forint bevétel elérését követően az ekho alkalmazására már nem nyilatkozhatott.1%-os ekho-t vont le. országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet hivatásos sportolója. míg 20% a kifizetőt terheli. Az ekho alapja a bevétel egésze. október 1-től a magán-nyugdíjpénztári tag magánszemélyt terhelő ekho-ból az ekhoalap 3. amely után az adókötelezettséget az eva szabályai szerint kellett teljesítenie. amelyből 15% a magánszemélyt. vagy a kifizetés időpontjában a nyugdíjjárulékot a járulékfizetés felső határáig már megfizette és erről a kifizetést megelőzően nyilatkozott. akkor az összeghatár 50 000 000 forint a 2010. sor „b”.8% magánnyugdíjpénztári tagdíjnak minősül.1% nyugdíjjárulék. valamint a 277. ha számlát bocsájt ki. Figyelem! Amennyiben Ön magánnyugdíjpénztár tagja. Abban az esetben.9%-a nyugdíjjáruléknak minősül! Ha Ön nyugdíjas. Az Önt terhelő ekho-t a kifizetőnek kellett megállapítania és levonnia. augusztus 18-tól megszerzett bevételeire vonatkozóan. akkor az ekho alapjának a megállapítása során az áfát figyelmen kívül kell hagyni. akkor az Önre vonatkozó bevételi határt csökkenti az a bevétel. Az ekho alapjául szolgáló (254. akkor a kifizető Öntől csak 11. és 260.9%-os ekho alapból 0.6% természetbeni egészségbiztosítási járuléknak. ha Ön 2010-ben országos sportági szakszövetség. akkor a 2010. szeptember 30-ig terjedő időszakra a 3. és ezért a kifizető az Önt terhelő . Az ekho mértéke 35%. A 15%-os adóból 9. (például. hogy a részesedést Ön felvette-e. sor „d” oszlop) figyelembe kell venni. amelyet Önnek evás bevételként kell figyelembe vennie. A 2010. Amennyiben a feltételek megléte ellenére nem nyilatkozott. függetlenül attól. 1. akkor az Önre vonatkozó. a számla szerinti bevételére nem alkalmazhatja az egyszerűsített közteherviselés szabályai szerinti adózási módot) Abban az esetben. legfeljebb a 25 000 000 forintos bevételi határt csökkentenie kell a társas vállalkozás bevételéből a társasági szerződésben az adózott eredményből Önt megillető résszel. január 1-től 2010.5% személyi jövedelemadónak.9% pedig egyéni nyugdíjbiztosítási járuléknak minősül. ha Ön evás társas vállalkozás tagja. Ennek hiányában pedig a jegyzett tőkében való részesedése szerinti arányban Önt megillető bevétellel. 3. míg 3.157 Amennyiben Ön az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat. Nem választhatta az ekho-t arra a bevételére.

Amennyiben a magánszemély megbízásos jogviszonyban 100 000 forint bevételt ér el 1 napra (a járulékfizetési felsőhatár egy naptári napra jutó összege 2010-ben 20 420 forint). Nem terheli a kifizetőt ekho a Magyarországon kívüli más EGT-államban biztosított személynek juttatott ekhos bevétel tekintetében. akkor a magánszemély nyilatkozata hiányában legfeljebb a járulékfizetési felsőhatár egy naptári napra jutó összegéig lehet levonni a 15% mértékkel ekho-t. amely meghaladja az adott jogviszonyban a Tbj. vagy az adóévben – minden más járulékalapot képező jövedelmét. az ekho mértéke 11. 16. illetve akkor sem. valamint minden olyan ekhoalapot képező bevételét. amelyet a kifizetőnek kell megállapítania és levonnia. a nyilatkozatban megjelölheti az ekhoalapnak a járulékfizetés felső határa eléréséhez szükséges részét. míg a különbözet (100 000-20 420) a 79 580 forint után 11. Amennyiben például a biztosítás időtartama 1 nap. Az általános szabálytól eltérően. A levont 9. szerint biztosítási kötelezettség időtartamaként figyelembe vehető napoknak és a kifizetés napján érvényes járulékfizetési felső határ napi összegének a szorzatát. A kifizetőnek az éves járulékfizetési felső határ mellett a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony időtartamát is figyelembe kellett vennie. amely után 15 százalék mértékű ekhot fizetett figyelembe véve – a nyugdíjjárulékot (magán-nyugdíjpénztári tagdíjat) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. akkor 20 420 forint lesz a 15% ekho alapja.1% ekho levonási kötelezettség keletkezik. akkor a többletként levont összeget a foglalkoztatójától visszakérheti. törvény előírása szerint a járulékfizetés felső határáig megfizette. akkor azt a bevallásában visszaigényelheti. Szintén 11. az e feletti rész 11. évi LXXX. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.1% mértékkel lesz ekho köteles.158 ekho-t 15%-os adómértékkel vonta le. Ha az adott kifizetéssel lépi át a járulékfizetés felső határát. szerint biztosítási . ha a magánszemély átvállalja a 20% megfizetését. hogy nyugdíjas. a Magyarországon kívüli más EGTállamban biztosított személynek juttatott ekho alapjául szolgáló bevételt 9.1 százalék az ekho mértéke az ekhoalap azon része után. Az ekho mértéke 11. ebben az esetben az ekhoalap fennmaradó részére alkalmazható a 11. A kifizetőt terhelő 20%-os ekho-ból 3.1 százalékos ekhomérték.5% ekho terheli. Ha a kifizetést megelőzően nyilatkozik arról.1% az ekhoalap azon része után is.3% egészségbiztosítási járuléknak.5% ekho teljes egészében a személyi jövedelemadóra számolandó el.1 százalék.7% pedig nyugdíjbiztosítási járuléknak minősül. amely meghaladja az adott jogviszonyban a Tbj. Ha a többletként levont járulékot a bevallás benyújtásáig nem kérte vissza a foglalkoztatójától.

hogy átvállalta az ekho megfizetését. Ebben az esetben a kifizető igazolása csak a bevétel összegét és azt a tényt tartalmazza. Az Önt terhelő. bevallását és megfizetését átvállalta a kifizetőtől. napjáig meg kellett fizetnie. akkor külön. Amennyiben Ön a kifizetőt és az Önt terhelő ekho megállapítását. Erre akkor van lehetősége Önnek. A Magyarországon kívüli más EGT államban biztosított magánszemélynek a 9.159 kötelezettség időtartamaként figyelembe vehető napok és a kifizetés napján érvényes járulékfizetési felsőhatár napi összegének szorzatát. további adó fizetésére kötelezett. így átvállalásról ebben az esetben nem is lehet szó. az éves személyi jövedelemadó bevallás 1053-08-02-es lapján be kell vallania. amely után az Önt terhelő ekho mértéke 15%. úgy az Ön által megállapított ekhot negyedévente. ha az ekho választására jogosító tevékenységét vállalkozási szerződés vagy eseti megbízási szerződés alapján végzi.5% ekho mellett. a negyedévet követő hó 12. A kifizető helyett átvállalt 20% ekho mellett. hogy a kifizetőt és az Önt terhelő ekho megállapítását. A magánszemély által átvállalt ekho Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény rendelkezése szerint – az egyéb feltételek megléte esetén – Ön az ekho választásáról – az Önt megillető bevétel kifizetése előtt – a nyilatkozatával egyidejűleg nyilatkozhatott arról is. nem kell a 20% ekho-t megfizetnie. amilyen jogcímen azt megszerezte. sor összegének meghatározásánál figyelembe vennie. 11.1% és/vagy 15% ekho-t kell megfizetnie Önnek. Fontos tudni. levont ekho-ból 9. A 1053-08-01-es lap kitöltése . illetőleg az öregségi nyugdíja összegének meghatározásánál nyugdíjjárulék alapjául szolgáló jövedelemként azon ekho alap 61%-át kell figyelembe venni. mivel ilyen esetben a kifizetőt nem terheli ez a kötelezettség. Amennyiben Ön valamely bevételére jogosulatlanul választotta az ekho-t. hogy az ekho-val adózott jövedelmére tekintettel Önt nem illeti meg pénzbeli egészségbiztosítási ellátás. és az e nyilatkozat szerinti ekho alapját és fizetendő összegét – a kifizetőtől átvállalt és az Önt terhelő összegek szerint külön – negyedéves bontásban a negyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként most. bevallását és megfizetését átvállalja a kifizetőtől. Az adóév során jogosulatlanul ekho-zott bevételét a személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó olyan bevételként kell figyelembe vennie.5%-ot a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell elszámolnia és a 65.

akkor ebbe a sorba a 253. A kifizető által 15. akkor e bevételét kell ennek a sornak a „b” oszlopában szerepeltetnie. hogy el tudja dönteni. . költségtérítés. amelyekre jogszerűen választotta az ekho alkalmazását. a további sorokat pedig nem kell kitöltenie. 3. sor: A 253.160 Fontos! A 253-258. A „c” oszlopba a 15%kal. az e lap kitöltéséhez tartozó magyarázat elején található általános tájékoztatót olvassa el! Amennyiben valamennyi bevételére jogszerűen kérte az ekho alkalmazását.5%-kal levont ekho-t kell beírnia. sorból az ekho alkalmazására jogosító bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában a legfeljebb 25 millió forint összeghatárig az ekho-val adózott bevételeinek együttes összegét kell szerepeltetnie. 255. amelyekre nyilatkozatával a kifizetőtől az ekho alkalmazását kérte.5%-os mértékkel levont adót a „c”. helyesen nyilatkozott vagy sem. a legfeljebb 25 millió forint összeghatárig adózott bevételei és levont adója alapján töltse ki! 253. külszolgálat. 11.5%-os bontásban. sorában is attól függően. A „c”-„e” oszlopok a kifizető által levont ekho feltüntetésére szolgálnak 15. az „e” oszlopa pedig a 9. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. a „d” oszlopba a 11. sor: A 253. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában kell feltüntetnie azokat a bevételeit. sorból az ekho alkalmazására munkaviszonyból származó bevétel és levont adója nem jogosító Amennyiben Ön valamely munkaviszonyból származó jövedelmének adókötelezettségére jogosulatlanul választotta az ekho-t. Annak érdekében. adóköteles biztosítási díj) megszerzett bevételre nyilatkozott az ekho választásáról. sorokat az ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján.1 és 9. Az ebben a sorban szereplő bevételét kell a bevallás 28. Ezt az összeget munkaviszonyból származó jövedelemként kell számításba vennie. 11. 2.1%-kal. sorban feltüntetett összeget kell beírnia. 254. és fel kell tüntetnie a bevallás 1. hogy milyen címen (munkaviszonyból származó bérjövedelem.. sorának „d” oszlopába beírandó összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelemnél figyelembe vennie.. „d”. vagy 5.1 és 9.

melyet a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. „d”. sorban szereplő jövedelmeinél számításba kell vennie. sor). sorból az ekho alkalmazására nem jogosító megbízásos jogviszony alapján megszerzett önálló tevékenységből származó bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a megbízásos jogviszonyból származó bevételét kell szerepeltetnie.5%-os személyi jövedelemadót is feltüntetni. 258. „d”. Az „a” oszlopban tüntesse fel a 9. amelyet társas vállalkozásban történő személyes közreműködése ellenértékeként kapott.1 és 9.1 és 9. E bevétele a személyi jövedelemadó szempontjából önálló tevékenységből származónak minősül.5%-os személyi jövedelemadót. sor). mert ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65.5%-os mértékkel levont adót a „c”. 11. E sor „a” oszlopába írja be a levont adóból a 9. azonban az ekho alkalmazására Önt nem jogosította.5%-os mértékkel levont adót a „c”.. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában azt az egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevételét kell beírnia. 11. sorában is szerepeltetni attól függően. illetőleg az „e” oszlopba.5%-os személyi jövedelemadót is.1 és 9. sor: A 253. 11. . A kifizető által 15. Ezt a bevételt egyéni vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie a 13-as laphoz készült útmutatóban foglaltak szerint. illetőleg 6. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító személyes közreműködésre tekintettel megszerzett bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a bevételt kell szerepeltetnie. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia.5%-os mértékkel levont adót a „c”. „d”. ugyanis ezt az összeget a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. sor). sor: A 253.161 Ne felejtse el az „a” oszlopban az erre szolgáló helyen a 9. hogy azt a személyes közreműködése ellenértékeként vagy azzal összefüggő költségtérítés címén kapta. A kifizető által 15. Az ebben a sorban szereplő bevételt ne felejtse el a bevallás 5. 257. sor: A 253. a kifizető által 15. amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t. 256. amelyre nem választhatta volna az ekho alkalmazását. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. ezért azt a 10.

költségtérítés.162 E sor „a” oszlopában tüntesse fel a 9. az „e” oszlopa pedig a 9. 260.. sorának „d” oszlopába beírandó összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelemnél figyelembe vennie. sorban feltüntetett összeget kell beírnia.5%-kal levont ekho-t kell beírnia. sor). sorában is attól függően. helyesen nyilatkozott vagy sem. Ezt az összeget munkaviszonyból származó jövedelemként kell számításba vennie. vagy 5. sorból az ekho alkalmazására jogosító bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában a legfeljebb 50 millió forint összeghatárig az ekho-val adózott bevételeinek együttes összegét kell szerepeltetnie. Fontos! A 259-264. akkor ebbe a sorba a 259. hogy el tudja dönteni. sor: A 259.5%-os személyi jövedelemadót is. augusztus 18-át követően tett nyilatkozat alapján. sorokat a sporttal foglalkozó. az e lap kitöltéséhez tartozó magyarázat elején található általános tájékoztatót olvassa el! Amennyiben valamennyi bevételére jogszerűen kérte az ekho alkalmazását. sor: A 259. ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell számításba vennie (65. Az ebben a sorban szereplő bevételét kell a bevallás 28. az ekho alkalmazására 2010. 2. és fel kell tüntetnie a bevallás 1. A „c”-„e” oszlopok a kifizető által levont ekho feltüntetésére szolgálnak 15. sorból az ekho alkalmazására munkaviszonyból származó bevétel és levont adója nem jogosító Amennyiben Ön valamely munkaviszonyból származó jövedelmének adókötelezettségére jogosulatlanul választotta az ekho-t.. legfeljebb 50 millió forint összeghatárig adózott bevételei és levont adója alapján töltse ki! 259. 3. akkor e bevételét kell ennek a sornak a „b” oszlopában szerepeltetnie.1%-kal. a „d” oszlopba a 11. Annak érdekében.5%-os bontásban. hogy milyen címen (munkaviszonyból származó bérjövedelem. amelyekre jogszerűen választotta az ekho alkalmazását. A „c” oszlopba a 15%kal.1 és 9. amelyekre nyilatkozatával a kifizetőtől az ekho alkalmazását kérte. sor: A sporttal foglalkozó által az ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában kell feltüntetnie azokat a bevételeit. külszolgálat. 11. adóköteles biztosítási díj) megszerzett bevételre nyilatkozott az ekho . a további sorokat pedig nem kell kitöltenie. 261.

11. sor: A 259.5%-os mértékkel levont adót a „c”. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. „d”.. amelyre nem választhatta volna . 11.5%-os mértékkel levont adót a „c”. Az „a” oszlopban tüntesse fel a 9.1 és 9. „d”. 262.163 választásáról. sor: A 259. „d”. hogy azt a személyes közreműködése ellenértékeként vagy azzal összefüggő költségtérítés címén kapta. 11. amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t. amelyet társas vállalkozásban történő személyes közreműködése ellenértékeként kapott. ezért azt a 10. azonban az ekho alkalmazására Önt nem jogosította. sor). sorból az ekho alkalmazására nem jogosító személyes közreműködésre tekintettel megszerzett bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a bevételt kell szerepeltetnie. illetőleg 6.1 és 9. A kifizető által 15.5%-os mértékkel levont adót a „c”. A kifizető által 15. 263. 11. mert ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. illetőleg az „e” oszlopba. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító megbízásos jogviszony alapján megszerzett önálló tevékenységből származó bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a megbízásos jogviszonyból származó bevételét kell szerepeltetnie. sorban szereplő jövedelmeinél számításba kell vennie.1 és 9. A kifizető által 15.5%-os mértékkel levont adót a „c”. Az ebben a sorban szereplő bevételt ne felejtse el a bevallás 5. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. „d”.5%-os személyi jövedelemadót. 264. E sor „a” oszlopába írja be a levont adóból a 9. Ne felejtse el az „a” oszlopban az erre szolgáló helyen a 9. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. ugyanis ezt az összeget a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. sorában is szerepeltetni attól függően. sor: A 259.5%-os személyi jövedelemadót is feltüntetni. melyet a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. sor). E bevétele a személyi jövedelemadó szempontjából önálló tevékenységből származónak minősül. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában azt az egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevételét kell beírnia. a kifizető által 15.5%-os személyi jövedelemadót is. sor).1 és 9.

Amennyiben személyi jövedelemadóban. 266.. Az Önt terhelő további adót (267. ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell számításba vennie (65. sor: További adófizetési kötelezettség összesen Ennek a sornak a „c” oszlopában összegezze a 265. 259. amely tevékenység nem jogosította az ekho alkalmazására. Az adó alapját (az előzőekben jelzett bevétel) a 253. illetőleg abban az esetben. de arra bármely – a 265. E sor „a” oszlopában tüntesse fel a 9. akkor annak összegét írja be ennek a sornak a „b” oszlopába. ha az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény hatályos rendelkezése szerint – az . akkor Önnek 18%-os további adót kell fizetnie. amelyre az ekho alkalmazását kérte. egészségügyi hozzájárulásban. míg a 18%-os adót a „c” oszlopban szerepeltesse. és 273. sor). sor: Az ekho választására nem jogosító bevétel és 18%-os további adója Ha Ön olyan tevékenységből származó bevételére választotta a kifizetéskor az ekho szerinti adózást. 267. a 9%-os további adóját pedig a „c” oszlopban szerepeltesse. akkor átvezetést is kérhet. Ezt a bevételt egyéni vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie a 13-as laphoz készült útmutatóban foglaltak szerint. és a 266. sorok „c” oszlopaiban szereplő különadókat. sor „c” oszlopa) kell beírnia a 87. ha az adóévben a bevétele már elérte a 25 000 000. sor „b” oszlopából az e sor „b” oszlopában. sorba. melyhez ki kell töltenie a 170-es lapot.5%-os személyi jövedelemadót is. sor: Az ekho választására nem jogosító bevétel és 9%-os további adója Amennyiben Önnek volt olyan bevétele. és a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig meg is kell fizetnie.164 az ekho alkalmazását. valamint saját kötelezettségeként befizetett egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) bevallása A 1053-08-02-es lap kitöltése Ezt a bevallási lapot akkor kell Önnek kitöltenie. A magánszemély által átvállalt. További ekho fizetési kötelezettség 265. sornál nem említett – okból nem volt jogosult. illetve az 50 000 000 forintot és a továbbiakban is az ekho alkalmazását választotta. nyugdíjbiztosítási járulékban Önnél visszajáró összeg mutatkozik.

Ön élt azzal a lehetőséggel. előírása szerint a járulékfizetési felsőhatárig megfizette (megfizeti).165 egyéb feltételek megléte esetén –. Ilyen esetben ne feledje el. Változás! Ne felejtse el a lap fejlécében az ekho típusánál jelölni. hogy Ön nem tartozik a „d” oszlopnál leírt körbe. (Az adónem kódokat az 1. amelynek tagja. Erre Önnek akkor volt jogszerűen lehetősége. ez az az összeg. Az e nyilatkozat szerinti ekho alapját és fizetendő összegét – a kifizetőtől átvállalt és az Önt terhelő összegek szerint külön – negyedéves bontásban a negyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként most. vagy az adóévben – minden más járulékalapot képező jövedelmét. de magánnyugdíjpénztári tagsággal rendelkezik. Az „f” oszlopot akkor kell kitöltenie. ha nem tartozik a „d” oszlopnál leírt körbe.1%.1% mértékű ekho összegét (adónem 193) akkor. napjáig meg kellett fizetnie. mellékletben találja). valamint minden ekho alapot képező bevételét figyelembe véve – a nyugdíjjárulékot a Tbj. 9. A „b” oszlopba az ekho alapját kell beírnia. Ennek a megfizetése – a 9. hogy a kifizetőt és az Önt terhelő ekho megállapítását. Ebben az esetben nincs eltérés a magánnyugdíjpénztári tag és nem magánnyugdíjpénztári tag között. hogy a 268. Ennek a teljesítésére szolgálnak e lap 269-272.5% mértékű ekho-t fizető magánszemélyeken kívül – minden esetben terheli a magánszemélyt. Fontos! 2010. A „c” oszlopba a kifizetőt terhelő – átvállalt 20% mértékű ekho (adónem 190) beírására szolgál. a negyedévet követő hó 12.5%) ekho megállapítását. 11. és nem magánnyugdíjpénztári tag. november 1-től a magánnyugdíjpénztári tagság esetén a közterhet a „NAV Magánszemélyt terhelő ekho beszedési számlára” (1003200006056377) kell teljesíteni! . úgy a megállapított ekhot negyedévente. feltéve. hogy az ekho választásával egyidejűleg nyilatkozott arról is. ha Ön nyugdíjas. ha az ekho választására jogosító tevékenységét vállalkozási szerződés vagy eseti megbízási szerződés alapján végezte. sorban az „f” oszlopban. amely után az ekhot év közben meg kellett fizetnie (ekho kötelezettsége). hogy az ekho szerinti adózást a sport tevékenységével kapcsolatban (1). bevallását és megfizetését átvállalja a kifizetőtől. bevallását és megfizetését átvállalta a kifizetőtől. A 15% mértékű ekho ez esetben a 195-ös adónembe tartozik. Az „e” oszlop a 15% mértékű ekho (adónem 191) beírására szolgál. sz. vagy egyéb ekho (2) –ra jogosító bevételeire tekintettel választotta! Amennyiben Ön a kifizetőt (20%) és az Önt terhelő (15%. az erre szolgáló helyen az adónemkód jelölés alatt annak a magánnyugdíjpénztárnak az adónemkódját is be kell írnia. mivel ez a kifizetőt terhelő ekho összege. A „d” oszlopban kell feltüntetni a 11. sorai. az éves személyi jövedelemadó bevallás 1053-08-02-es lapján be kell vallania.

megfizetett ekho összegét kell beírnia. 260. Ne felejtse el az ekho alapjául szolgáló (254. ha a 274. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján. 273. sor megfelelő oszlopába írt összeg nagyobb. az adózó által további fizetendő ekho (adónem szerinti bontásban) Abban az esetben. mint a 273. 276. sor: A 273. Ez(eke)t az összege(ke)t kell a bevallás benyújtásáig megfizetnie. Ez(eke)t az összege(ke)t bevallás benyújtásával egyidejűleg visszaigényelheti. a két sor különbözetét kell ebben a sorban feltüntetnie. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján. sor : Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel és az azt terhelő adó összesen Ebben a sorban kell összesíteni a 269-272. sor összege. 277. Fontos! Abban az esetben. mint a 274. sorokban kell számot adnia. Önnek nem keletkezik visszaigényelhető ekho összege! A jogosulatlanul ekho szerint adózott jövedelmeiről. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat megfizetett ekho adónem szerinti bontásban alapján adózó által E sor megfelelő oszlopaiba kell beírnia az Ön által az adóévben az adónemek szerint megfizetett ekho összegeit. ha a 273. az adózó részére visszajáró ekho (adónem szerinti bontásban) Abban az esetben. a 278-280. illetve kérheti átvezetését más adónemre a ’17-es lap kitöltésével. a két sor különbözetét kell ebben a sorban a további fizetendő ekho összegét kell feltüntetnie. sor megfelelő oszlopába írt összeg nagyobb. 274. sorokba írt. amelyekre nyilatkozatával a kifizetőtől az ekho alkalmazását kérte és egyben átvállalta a kötelezettség teljesítését. az ekho alkalmazására tett nyilatkozata alapján átvállalt-adózott bevételeit és kötelezettségeit. 275. sorból az ekho alkalmazására jogosító bevétel és befizetett adója Ennek a sornak a „b” oszlopában kell feltüntetnie azokat a bevételeit.. ha az ekho választására nem volt jogosult. sor összege. a bevételt terhelő.166 A „g” oszlopban az a magánszemély tüntethet fel adatot. aki a valamely Magyarországon kívüli EGT államban biztosított és rendelkezik E 101-es jelű igazolással. A megfelelő oszlopokba. .

sor „b” oszlopában szereplő) összegeket az összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme megállapítása során (a bevallás 28.5%-os mértékkel megfizetett adót a „c”. illetőleg a „g” oszlopaiba írja be.. azonban az ekho alkalmazására Önt nem jogosította. 279. Az „a” oszlopban tüntesse fel a 9. amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t.1 és 9.5%-os mértékkel megállapított és befizetett adót a „c”. „d”.1 és 9. „d”. 11. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító megbízásos jogviszony alapján megszerzett önálló tevékenységből származó bevétel és megfizetett adója Ebben a sorban azt a megbízásos jogviszonyból származó bevételét kell szerepeltetnie. Az Ön által 15. sor: A 273. melyet a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. 11. amelyet társas vállalkozásban történő személyes közreműködése ellenértékeként kapott. Az Ön által 15. Az ebben a sorban szereplő bevételt ne felejtse el a bevallás 5. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevétel és megfizetett adója Ennek a sornak a „b” oszlopában azt az egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevételét kell beírnia. „e”. ezért azt a 9. sor: A 273. 280.5%-os személyi jövedelemadót is. Ezt a bevételt egyéni vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie a 13-as laphoz készült útmutatóban foglaltak szerint. E bevétele a személyi jövedelemadó szempontjából önálló tevékenységből származónak minősül. sor). sorban szereplő jövedelmeinél számításba kell vennie. 278. „d”. sor). „f”.5%-os mértékkel megállapított és befizetett adót írja a „c”. „e”. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító személyes közreműködésre tekintettel megszerzett bevétel és megfizetett adója Ebben a sorban azt a bevételt kell szerepeltetnie. illetőleg 6. illetőleg a „g” oszlopba kell beírnia. sor: A 273. amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t.1 és 9. „f”. „f”.5%-os személyi jövedelemadót. hogy azt a személyes közreműködése ellenértékeként vagy azzal összefüggő költségtérítés címén kapta. mert ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. E sor „a” oszlopába írja be a levont adóból a 9. sor „d” oszlop) figyelembe kell venni. sorában is szerepeltetni attól függően. .167 és 277. „e”. Az Ön által 15. illetőleg a „g” oszlopba. 11.

soraihoz tartozó útmutatót és az abban foglaltak szerint vegye figyelembe a 265. sorok „b” oszlopának kitöltésénél a 269-280.168 E sor „a” oszlopában tüntesse fel a 9. vagy a kifizető adót. ha a bérbeadó a lakást saját vállalkozása vagy vele együtt élő közeli hozzátartozója (élettársa) vállalkozása részére adja bérbe. sor valamelyikében adatot tüntetett fel. ha a lakásbérleti jogviszony tárgyát képező lakás a bérbeadó állandó lakóhelye. § . valamint az a jövedelem. és 266. és változtak a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás szabályai is! Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási kötelezettség134 Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség terheli az adózás rendjéről szóló törvény szerint a munkáltatót. ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell számításba vennie (65. olvassa el a 1053-08-01-es lap 265. adóévre vonatkozóan az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség szabályai jelentősen megváltoztak! Megszűnt a tételes egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség. amely után az adót nem kell megállapítani és/vagy megfizetni. ha a 269-280. sor). Abban az esetben. de a törvényben meghatározott külön adózó jövedelmek után 14. adóköteles béren kívüli juttatás és járulék alapjául szolgáló azon összeg. Ha a jövedelem nem kifizetőtől származik. Mentes a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetése alól az a jövedelem. A százalékos egészségügyi hozzájárulás mértéke 27%. és 266. törvény szerinti belföldi magánszemélynek juttatott – a belföldi magánszemélyt az általa megszerzett – jövedelem után. adóelőleget nem köteles megállapítani. 134 Eho tv. A 1053-09-es lap kitöltése Figyelem! A 2010. 15 és 20%-os mértékű is lehet. kifizetőt (a továbbiakban együtt: kifizető) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. 3-5. kivéve. természetbeni juttatás. sorok „b” oszlopában szereplő összegeket. a magánszemélynek kell az egészségügyi hozzájárulást bevallani és megfizetni. Mentesül az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem. amely után a fennálló biztosítási jogviszonyra tekintettel járulékfizetési kötelezettség – ideértve az egészségügyi szolgáltatási járulékot is – keletkezik. valamint a Tbj.5%-os személyi jövedelemadót is.

sor: A magánszemély 20%-os hozzájárulása 135 Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. és az e tevékenységéből származó jövedelme utáni bevallásadási kötelezettségének a nemleges bevallási nyilatkozat megtételével tett eleget (a 1053-12-01-es lap 323. 285. A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási kötelezettséget fő szabályként negyedéves bontásban kell bevallani. A hozzájárulás alapja az őstermelői tevékenységből származó. figyelembe véve a hozzájárulás-fizetés felső határát is. akkor egészségügyi hozzájárulást nem kell fizetnie! Fontos! A magánszemély által külön jogszabály szerint felszolgálási díj címén megszerzett bevételt. a 323. a mértéke pedig 15%. évi CXXVI. sor: A magánszemély 15%-os hozzájárulása Ezt a sort akkor töltse ki. vagy e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő. illetve a 1053-170-es lapon rendelkezhet sorsáról. sorát kitöltötte). annak kifizetése időpontjában hatályos kulccsal kell az egészségügyi hozzájárulás összegét megállapítani.169 Ha az őstermelői igazolvány alapján folytatott őstermelői tevékenységéből származó bevétele a 600 000 forintot nem haladta meg. A biztosított mezőgazdasági őstermelő a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapját csökkenti a járulékalappal. sorban feltüntetett bevétel 5%-a. § . ha Ön mezőgazdasági kistermelőként. törvény 483. A teljesített befizetések figyelembevételével megállapított hiányt a bevallással egyidejűleg kell megfizetni. mezőgazdasági kistermelőnek minősülő családi gazdálkodóként. kistermelőnek minősülő tagjaként a tételes költségelszámolást választotta. hogy függetlenül az osztalék megállapításának évétől. 286. illetve a túlfizetésként jelentkező egészségügyi hozzájárulást visszaigényelheti. valamint a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravalót Önnél nem terheli 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség! Figyelem! A kifizetett osztalékra a kifizetés időpontjában hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni!135 Ez azt jelenti.

akkor százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást nem kell fizetnie. • a kamatkedvezményből származó jövedelem. összevont adóalapot képező jövedelmét terhelő egészségügyi hozzájárulást. A kifizető hiányában. 287. A családi gazdaságban – nem foglalkoztatottként – közreműködő családtag is e sorban nyilatkozik kötelezettségéről.170 Ezt a sort akkor töltse ki. • a kisösszegű kifizetések után. Abban az esetben. . akkor az egyéni vállalkozóként megfizetett járulékok alapját meghaladó családi gazdálkodásból származó jövedelme után fizetendő hozzájárulást is itt tüntesse fel. ha Ön az őstermelői tevékenységét nem egyéni vállalkozói igazolvány birtokában végzi. ha Önnek 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie. ha Ön fizetővendéglátó tevékenységét nem egyéni vállalkozóként végzi és e tevékenységéből származó jövedelmének adózására a tételes átalányadózást választotta. • az egyösszegű járadékmegváltások. sor: A magánszemély 27%-os hozzájárulása Ezt a sort akkor töltse ki. Az egészségügyi hozzájárulás a tételes átalányadó 20%-a. vagy ha a kifizető az adóelőleg alapját képező jövedelem után adót (adóelőleget) nem köteles megállapítani – a jövedelmet szerző magánszemély 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet az adóévben kifizetett. Ha Ön egyéni vállalkozói igazolvány alapján családi gazdálkodó és a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint adózik. Ebben a sorban kell feltüntetnie a családi gazdaságban folytatott kiegészítő tevékenységnek minősülő tevékenységből származó. az egészségügyi hozzájárulás alapját csökkentenie kell az őstermelői tevékenységével összefüggésben fizetett járulékok alapjával. juttatott • az összevont adóalapba tartozó jövedelem adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem. • a külön adózó jövedelmek közül • a természetbeni juttatások adóalapként meghatározott értéke. A negyedéves kötelezettségeket a „g” oszlopban kell összesítenie! Ha Ön fizetővendéglátóként nem a tételes átalányadózást választotta.

25%-os adóterhet viselő osztalékból. ha Önnek a szja-törvény szerint külön adózó . Ha a kamatkedvezmény év közben megszűnik. . valamint az önkéntes egészségpénztár és az önkéntes önsegélyező pénztár jogosulatlanul igénybe vett pénztári szolgáltatásának összege utáni eho kötelezettséget is. .171 Ebben a sorban kell bevallania a külföldi társaságtól a 10 000 forint egyedi értéket meghaladó értékű üzleti ajándék utáni hozzájárulást is.ingatlan bérbeadásból 1 millió forintot meghaladó jövedelme származott. A jövedelem utáni 27%-os hozzájárulást negyedéves bontásban kell megállapítani és bevallani. a megszűnés napját követő hónap 12-éig kell az egészségügyi hozzájárulás kötelezettséget megfizetni. amelyet az adóévet követő január 12-éig kell megfizetni. Az említett jövedelmek után mindaddig meg kell fizetnie a 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást. § (11) bekezdés .136 Ebben a sorban kell feltüntetni a kamatkedvezményből származó jövedelem után fizetendő 27%-os egészségügyi hozzájárulást. amíg biztosítási jogviszonyában a magánszemélyt terhelő egészségbiztosítási járulék és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény alapján a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásból a természetbeni egészségbiztosítási járulékot 136 Eho tv. Ne felejtse el a részösszegeket összesíteni a „g” oszlopban! A magánszemély 14%-os hozzájárulása A következő öt sort (288-292. .árfolyamnyereségből. sorok) akkor töltse ki. 11. a nyugdíj-előtakarékossági számláról a tulajdonos részére kifizetett egyéb jövedelemnek minősülő összeg utáni eho kötelezettséget.értékpapír kölcsönzésből származó.vállalkozásból kivont. a várakozási idő letelte utáni – adóköteles kifizetésének összege után fizetendő egészségügyi hozzájárulást. . 27%-os egészségügyi hozzájárulás terheli az szja-törvény szerinti egyéb jövedelmeket is! Itt kell szerepeltetni az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár – a tag kilépése.vállalkozói osztalékalapból. .

de van saját kötelezettsége. amely azonban nem lehet több mint a 288. rendelkeznie kell a kifizető(k)től kapott igazolással. és 289. Ez a szám azt mutatja meg. hogy a 292. sor: A megfizetett egészségbiztosítási járulék összege Ennek a sornak a kitöltése akkor indokolt. 290. Itt kell feltüntetnie a 450 000 forintot meghaladó részt. 288. azaz a 292. Ha a 288-290. 291. Ahhoz. sorban kötelezettséget kell szerepeltetnie. és/vagy a 292. akkor ebben a sorban 450 000 forintot kell feltüntetnie. A 290. az általa igazoltan levont 14%-os mértékű hozzájárulás összegét szerepeltesse! 289. sor „g” oszlop(ok)ban szerepel adat. sorban mekkora összeg szerepelhet! . amelyen a magánszemélyt terhelő. megfizetett egészségbiztosítási járulék és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény alapján a magánszemélyt terhelő. sor „f” oszlopában akkor szerepelhet adat. sor: A hozzájárulás-fizetés felső határáig (450 000 forintig) még fennmaradó összeg Ha az előző 290. sor „g” mezőben szereplő adat nem éri el a 450 000 forintot. megfizetett természetbeni egészségbiztosítási járulék összegei szerepelnek. sor „g” oszlopban szereplő adat különbségét írja be. valamint az előzőekben meghatározott jövedelmek után megfizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a 450 000 forintot (a továbbiakban: hozzájárulás-fizetési felső határ). Ennek a sornak a kitöltéséhez rendelkeznie kell a kifizetőtől kapott igazolással. ha a 288. sorokban feltüntetett kötelezettséget az egészségügyi hozzájárulási felső határ számításakor figyelmen kívül kell hagyni.172 kell figyelembe venni. akkor ebben a sorban a 450 000 forint és a 290. sor „g” oszlopában szereplő összeg. hogy ezt meg tudja állapítani. ha a kifizető által levont egészségügyi hozzájárulás és a megfizetett egészségbiztosítási járulék együttes összege meghaladja a hozzájárulás fizetési felső határt. A 284-287. sor: A 288. sorokban nem szerepel adat. sor: A kifizető által levont 14%-os mértékű hozzájárulás Ebben a sorban a kifizető igazolása alapján. sorok összege Az előző két sor adatát összesítse ennek a sornak a „g” mezőjében. melye(ke)n az előzőek szerinti jogcímek szerepelnek.

amelyet a kifizető vont le Öntől. Az egyéni vállalkozó az „f” oszlopban tünteti fel. A sor „f” oszlopát (az adóévet követően esedékes további kötelezettség) akkor kell kitöltenie.+286. Ugyanígy kell eljárnia akkor is.+292. sor: A 14%-os mértékű hozzájárulásból a kifizető által túlvont összeg . akkor annak összegét kell a 292. évre vonatkozó százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást. sor: Az adózó által befizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Az Ön által 2010. Ebben a sorban ne vegye figyelembe annak a hozzájárulásnak az összegét. sorok „g” oszlopainak összegét. és így. Ebben az esetben az egészségügyi hozzájárulást 6%-kal növelten kell mindaddig e sor „f” oszlopában bevallania és a bevallás benyújtásáig megfizetnie. nyilatkozat hiányában a kifizető nem vonta le az Önt terhelő egészségügyi hozzájárulást.+287. sor „b” – „f” oszlopainak összegével. ha a kifizetőnek adott nyilatkozata ellenére az egészségbiztosítási járulék összege az adóévben nem éri el a 450 000 forintot. sor: A magánszemély 14 %-os hozzájárulása Amennyiben Önnek negyedéves (előleg) kötelezettsége van a „b” – „e” oszlopokban a teljes kötelezettséget kell bevallania. A „g” mező összege megegyezik a 292. évre befizetett egészségügyi hozzájárulást itt tüntesse fel. 295.173 292. ha a 290. amíg a 450 000 forintot az emelt összeg el nem éri. a 25%-os adót viselő osztalékjövedelmét terhelő 14% egészségügyi hozzájárulási kötelezettsége összegét. Abban az esetben. hogy a több kifizetőtől és/vagy magánszemélytől származó ingatlan bérbeadásból származó jövedelme a naptári évben meghaladja az egymillió forintot. azaz a 285. sorban szerepeltetett összeg! 293. ha a kifizetőnek nem nyilatkozott arról. 294. sor „g” mezőben szerepeltetnie. sor „g” oszlopában szereplő kötelezettségen túlmenően van 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége. sor: A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Ebben a sorban összesítve írja be a 2010. de nem lehet több mint a 291.

sor: Az adóbevallással egyidejűleg még fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Ezt a sort akkor kell kitöltenie. és a 295. sorban szereplő összegnél nem lehet nagyobb. ha a 296. ha például az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem – a kifizetőnek adott nyilatkozat ellenére – mégsem haladja meg az egymillió forintot. sor összegét és a különbséget írja be ebbe a sorba. amely a 291. ha nincs túlvont hozzájárulás. sor adata meghaladja a 293. majd a bevallás 90. Ezt az összeget a bevallás 89. akkor Önnek visszaigényelhető százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulása keletkezett. (A 294. sor „f” oszlopban szereplő összeget (a kifizető által 2010. sor összege. amely lehet például a felső határt meghaladóan teljesített levonás miatt. sor adata kisebb. és a megmaradt összeget írja be ebbe a sorba. sor összegéből vonja le a 296. Ebben az esetben Önnek még fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási kötelezettsége van. sor összegéből vonja le a 293. A 293. nem szabad ezen a lapon járulékkötelezettség címén bevallani! Csak az alábbi esetekben kell a lapot kitöltenie: . Abban az esetben. A 296. Az egészségügyi hozzájárulás elszámolására több példát talál a példatárban! Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély. sor adatát. sor: Az adózó által befizetett százalékos egészségügyi hozzájárulás és a kifizető által túlvont hozzájárulás összege Ebben a sorban a százalékos egészségügyi hozzájárulás címén az Ön által befizetett és a kifizető által túlvont hozzájárulás összegeket együttesen kell feltüntetnie.174 Ebben a sorban kell szerepeltetnie – amennyiben van – a 290. évben – 14%-os egészségügyi hozzájárulás címén – túlvont hozzájárulás). sor: Visszaigényelhető százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Amennyiben a 296. sor összegét. ebben a sorban nem kell adatot feltüntetnie! 296. 298. Túlvont hozzájárulásnak minősül az is. sorába vezesse át. illetőleg nem egyéni vállalkozóként a járulék kötelezettségének bevallása Figyelem! A foglalkoztatótól kapott járulékigazoláson szereplő összegeket nem kell. 297. mint a 293. sorába vezesse át. sor „g” oszlopokban szereplő összegek).

(XI. járulékalapot nem képező jövedelem (21.) Kormányrendelet 140 A Tbj.5%. • illetve az a magánszemély. §). végrehajtásáról szóló 195/1997.§). Fontos! A 2010. §). a járulékok fajtái és mértéke (19.5% nyugdíjjárulékot (magánnyugdíjpénztári tagság esetén 1. vagy azzal összefüggésben járulékalapot képező jövedelmet külföldi illetőségű jogi vagy természetes személytől. a biztosítottat terhelő egyéni járulék. október 1-jétől hatályos (7)-(8) bekezdései). R. kire nem terjed ki a biztosítás (11. az esedékes tagdíj mértéke 0%. §).-t138.140 Figyelem! 2010. § a) pont).-t139 vegye alapul. törvény 139 Tbj. § és a 26. november 1-jét követő időszakban esedékessé váló járulékokra. a nyugdíjjárulék felső határa (24. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. A 27% társadalombiztosítási járulékot (301.5% munkaerő-piaci járulékot fizet. ebben az esetben a magánszemélynek bevallási kötelezettsége nincs. 9. évi LXXX. sor „c” oszlop) meg kell osztani a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételét képező 24%-os nyugdíjbiztosítási. §) .5% nyugdíjjárulékot és 8% tagdíjat).5.175 • A 1053-10-es lapon tesz eleget bevallási kötelezettségének a magánszemély. 5. fontosabb rendelkezései: Ki minősül foglalkoztatónak (4. § 2005. 31. január 1-től a társadalombiztosítási járulék mértéke 27%. a nyugdíjjárulék (tagdíj) és az egészségbiztosítási járulék levonását. valamint 6% egészségbiztosítási és 1. milyen járulék fizetésére kötelezett a foglalkoztató és a biztosított (18. § (3) bekezdés a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. megfizetését és bevallását. valamint a törvény végrehajtásához kiadott Tbj. A foglalkoztató – akihez fűződő jogviszonyára tekintettel a természetes személy részére a járulékalapot képező jövedelem juttatása történik – a természetes személlyel tett egybehangzó nyilatkozata alapján átvállalhatja a társadalombiztosítási járulék. illetőleg külföldi illetőségű más személytől szerez137 (tehát a bevallást nem a belföldi foglalkoztatótól kapott igazolásban szereplő járulékokról kell megtenni). A törvényben meghatározott természetes személy a járulékalapot képező jövedelme után 27% társadalombiztosítási járulékot. §). illetőleg az 137 138 Tbj. Az átvállalt járulékkötelezettség teljesítéséért a foglalkoztató és a biztosított egyetemlegesen felelnek. § k) pont). a foglalkoztató társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége (20.. Általános tudnivalók A kitöltéshez a Tbj. biztosítottnak (5. aki vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után kíván járulékot fizetni. járulékalapot képező jövedelem (4. amennyiben valamely foglalkoztatóhoz fűződő biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyára tekintettel. a magánnyugdíjpénztári tag után fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 9.

amely magában foglalja a nyugdíjjárulékot is.5% a pénzbeli egészségbiztosítási járulék. jogviszonyonként külön-külön lapon kell a „c” oszlopban kötelezettségeket feltüntetni.5% munkaerő-piaci járulékot köteles fizetni. Ez a felső határ 2010.5% nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztár tagja esetében 1.142 A borravaló után egészségbiztosítási járulékot és magánnyugdíjpénztári tagdíjat nem kell fizetni. a munkaerő-piaci járulékot. ezért a 9. amelyen a 300-314. Változás! A 2010. de a nyugdíjjárulékot együttesen legfeljebb a járulékfizetési felső határig. Hasonlóan elkülönítve kell a fizetendő egyéni járulékok bevallásának is eleget tenni. sor tölthető ki (havi részletezéssel)! A külföldről származó jövedelem megszerzése szerint kifizetésenként. a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási járulékot. illetve az 1. hogy a nyugdíjjárulék alapot képező juttatásai együttesen elérték a járulékfizetés felső határát. egész évre számítva (365 x 20 420 =) 7 453 300 forint. október 1-jét követően a nyugdíjjárulék 9. évtől a magánszemély 1. A 299. 2010.5%. adóévtől 1%-os munkaerő-piaci járulékra. 26.141 A biztosított mindaddig köteles nyugdíjjárulékot (tagdíjat) fizetni. a 6% egészségbiztosítási járulék (amelyből a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4%. Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén a járulékalap után mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a társadalombiztosítási járulékot. Figyelem! A borravaló címén megszerzett jövedelemmel összefüggésben csak a 315-316. sor”a” oszlopban feltétlenül fel kell tüntetnie azt a napot. A 2%-os mértékű egészségbiztosítási járulékból 1.176 Egészségbiztosítási Alap bevételét képező 2% illetve a 2010. illetőleg a foglalkoztató a nyugdíjjárulék alapot képező jövedelmeiből a nyugdíjjárulékot (magánnyugdíjpénztár tagja esetén a tagdíjat is) levonni. A biztosított nem fizet pénzbeli (2%) egészségbiztosítási járulékot a legalább heti 36 órás munkavégzéssel járó. biztosítási kötelezettség alapjául szolgáló munkaviszonya mellett egyidejűleg fennálló további jogviszonyában. a tagdíj 0%). évre naptári napi 20 420 forint. § (7) bekezdés . törvény Tbj.5% nyugdíjjárulék és 8% tagdíj. évi CII. Az egészségbiztosítási járuléknak nincs felső határa. a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15% nyugdíjbiztosítási járulékot fizethet.5% munkaerő-piaci járulék egy sorban történő bevallása nem lehetséges. a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2%). amíg a biztosított nem nyilatkozik. A vendéglátó üzlet felszolgálója döntése szerint. sorokban a kifizetés megtörtént! 141 142 A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008.5% a természetbeni és 0.

143 144 Tbj. ha azt a 2010. ha egy kifizetőtől származik. Ne felejtse el a fejlécben a társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ számát) is feltüntetni! Ezen a bevallási lapon a biztosított egyéni vállalkozó saját járulékait nem vallhatja be! A 1053-10-es lap kitöltése Figyelem! A kifizetett. 20. juttatott járulékalapot képező jövedelmek nem összevonhatóak. sor: A magánszemélyt terhelő 27%-os társadalombiztosítási járulék összege144 Ebben a sorban kell feltüntetni – a 300. 19. sor összegéből számítottan – a magánszemélyt terhelő 27% mértékű társadalombiztosítási járulék összegét. A biztosításban töltött idő Ebben a sorban azt a hónapot/napot tüntesse fel. 299. még akkor is. akkor is. hogy a bevallásához hány darab 1053-10-es lapot csatol. azokat kifizetésenként – külön-külön lapon bevallani. 300.177 A nyomtatványon az erre szolgáló helyen (fejlécben) a lapszámot ne felejtse el feltüntetni. függetlenül annak nagyságától. amikor valamely foglalkoztatóhoz fűződő biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyára tekintettel. juttatott – a foglalkoztató által át nem vállalt – járulék alapját képező jövedelem összegét abban az esetben. juttatott járulékalapot képező jövedelmek nem összevonhatóak. adóévben szerezte meg. vagy azzal összefüggésben járulékalapot képező jövedelmet külföldi illetőségű jogi vagy természetes személytől. § Tbj. illetőleg külföldi illetőségű más személytől szerzett. azokat kifizetésenként – biztosítási jogviszonyonként – kell külön-külön lapon bevallani. 301. A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze. § (1) bekezdés . Figyelem! A kifizetett. ha egy kifizetőtől származnak is. sor: A 27%-os társadalombiztosítási járulék alapja143 Ebben a sorban kell feltüntetni a biztosítási jogviszonnyal összefüggésben kifizetett.

Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”. sor: Az 1%-os munkaerő-piaci járulék összege Ebbe a sorba a 300. sor: A 0.5%-os pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege Ebbe a sorba a 300. sor összegéből számítottan a magánszemélyt terhelő. § .178 302. a kifizetett (juttatott) 27%-os járulékalapot képező jövedelem után kiszámított természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell feltüntetni. a kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem után kiszámított munkaerő-piaci járulék összegét kell beírni. A nyugdíjjárulék alapja azonos a társadalombiztosítási járulék alapját képező jövedelemmel. Az egészségbiztosítási járulékot. sor összegéből számítottan a magánszemélyt terhelő. §-a szerinti adóköteles természetbeni juttatás adóalapként megállapított értékének a személyi jövedelemadóval növelt összege után nyugdíjjárulékot nem fizet. 306. A nyugdíjbiztosítási járulékot a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-06056236 számú „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számlá”-ra kell befizetnie. sor: A 1. 24. 145 Tbj.5%-os természetbeni egészségbiztosítási járulék összege Ebben a sorban a 300. a kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem után kiszámított pénzbeli egészségbiztosítási járulék összegét kell beírni. sor: A magánszemély által fizetendő nyugdíjjárulék alapja145 A biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem összegét kell beírni. azzal. a magánszemélyt terhelő. A fizetendő nyugdíjjárulék alapjának kiszámításakor vegye figyelembe a járulékfizetési felső határra vonatkozó szabályokat is. 304. 305. 303. sorból számítottan. és munkaerő-piaci járulékot a 1003200006057749 számú „NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék beszedési számlá”-ra kell befizetnie. a kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem után kiszámított nyugdíjbiztosítási járulék összegét kell beírni. sor: A nyugdíjbiztosítási járulék összege (24%) Ebbe a sorba a 300. sorból számítottan a magánszemélyt terhelő. hogy a foglalkoztatott az Szja törvény 69.

Fontos! Ha Ön magánnyugdíjpénztár tagja. § 148 Tbj. míg a 2010. § (5) bekezdés .5%. Ha Ön magánnyugdíjpénztár tagja. 309. 310. október 1-jét követően esedékes tagdíj mértéke 0%. évi LXXXII. számú mellékletben találhatóak. § szerinti természetbeni juttatás személyi jövedelemadóval növelt adóalapként megállapított értékének összegét – után fizetendő nyugdíjjárulék összegét írja ide. de ne felejtse el a magánnyugdíjpénztár adónem kódját a „b” oszlopban feltüntetni! A magánnyugdíj-pénztárak adónemkódjai az 1. akkor a 2010. § (9) bekezdés. 19.179 307. január 1-je és 2010. § (2) bekezdés Tbj. sor: A magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj összege147 Ebben a sorban a 306. január 1-e és 2010. október 1-jét követő időszakban 9. 51. Fontos! A 2010.5%) Ebben a sorban kizárólag a magánnyugdíjpénztár tag biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék összegét kell feltüntetni. a 2010. Számlaszám: 10032000-06056236 „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla”. szeptember 30-a közötti időszakban esedékes nyugdíjjárulék összege 1. 308. sorból számított tagdíj összegét kell feltüntetni. szeptember 30-a között esedékes 8% tagdíjat az érintett magánnyugdíjpénztár részére megnyitott tagdíjbeszedési számlára kellett megfizetnie. 33. Számlaszám: 10032000-06056236 „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla”. sor: A nem magánnyugdíjpénztár tag nyugdíjjárulékának összege (9. ezért a „c” oszlopban összeget nem írhat. törvény 26.5%)146 A nem magánnyugdíjpénztári tag biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott) társadalombiztosítási járulékalapot képező jövedelem – ide nem értve az szja-törvény 69. sor: A magánnyugdíjpénztár tag nyugdíjjárulékának összege (1.5%. sor: A magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj kiegészítés összege148 146 147 Tbj. 1997.

180

Ebben a sorban a 306. sorban feltüntetett járulékalap alapján megállapított tagdíj kiegészítés összegét kell feltüntetni. A kiegészítés összege együttesen nem haladhatja meg a nyugdíjjárulék- alap, (tagdíjalap) 10 százalékát. A magánnyugdíj-pénztárak adónem kódjai az 1. számú mellékletben találhatóak. 311. sor: A magánszemély által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék alapja149 A magánszemély által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapját képező jövedelem összegét írja ide, ami azonos a társadalombiztosítási járulék alapjával, azzal, hogy nem kell egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot fizetni a társadalombiztosítási járulékalapot képező természetbeni juttatás adóalapként megállapított értékének személyi jövedelemadóval növelt összege után. 312. sor: A természetbeni egészségbiztosítási járulék összege (4%)150 Ebbe a sorba a magánszemélyt terhelő 4%-os mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulék összegét írja be. Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”. 313. sor: A pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege (2%) Ebbe a sorba a 2%-os mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék összegét írja be. Ezt a sort nem kell kitöltenie abban az esetben, ha rendelkezik további legalább heti 36 órás munkavégzéssel járó, biztosítási kötelezettség alapjául szolgáló munkaviszonnyal. Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”. 314. sor: A munkaerő-piaci járulék összege (1,5%) Ebbe a sorba a magánszemélyt terhelő 1,5%-os mértékű munkaerő-piaci járulék összegét írja be. Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”. A vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló
149 150

Tbj. 24. § Tbj. 19. § (3)-(6) bekezdés

181

Figyelem! A 315-316. sorokban a jövedelem megszerzése szerinti hónap/hónapokban [(„a”-„l”) oszlopok] kell a kötelezettséget feltüntetni. Az „m” oszlopokban az összesítést kell elvégezni. 315. sor: A borravaló összege151 Ebbe a sorba a borravaló címén kapott teljes összeget írja be akkor, ha, ezen összeg után 15%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulékot kíván fizetni. 316. sor: A borravalót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék összege (15%) Ebben a sorban – a 315. sorban feltüntetett összeg után kiszámított – 15%-os kötelezettséget kell közölni. Számlaszám: 10032000-06056236 „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla”. A bevallásban visszaigényelhető adó, járulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás átvezetése, részleges kiutalása Ha Ön a bevallás 80., 88., 90., vagy a 276. sorában (soraiban) visszaigényelhető személyi jövedelemadót, nyugdíjjárulékot, egészségügyi hozzájárulást, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást tüntetett fel, és azok együttes teljes összegét nem kéri vissza, akkor rendelkezhet a visszajáró összeg más adónemre történő átvezetésről, illetve az átvezetések után fennmaradó összeg kiutalását kérheti. Abban az esetben, ha a különbözetnek csak egy részét kéri vissza, ezen a lapon rendelkeznie kell a maradék összeg sorsáról. Ha Ön ezt a lapot kitölti, akkor a bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen jelölje azt. Ha a bevallást a korábbi 1053-as (csökkentett adattartalmú 1053-as) bevallásának önellenőrzéssel történő helyesbítéseként nyújtja be, és a bevallás 1053-16-01-es és/vagy 1053-16-02-es lapján kötelezettség-csökkenést mutatott ki, ugyancsak a 1053-170-es lapot kell kitöltenie akkor, ha a visszajáró adó átvezetését, részösszegének kiutalását kéri. Ki kell tölteni a 1053-170-es lapot akkor is, ha az önellenőrzés a korábbi megállapított önellenőrzési pótlék önellenőrzéssel történő helyesbítése következtében az önellenőrzési pótlék összegének csökkenését tüntette fel, és ennek az összegnek az átvezetését, részleges kiutalását kéri. A 1053-170-es lap kitöltése Figyelem! A főbizonylat száma az átvezetéssel és/vagy kiutalási kérelemmel érintett bevallás típusa (1053, 1053E, 10M29) mezőt ne felejtse el kitölteni! A csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás egyenértékű a teljes adattartalmú
151

Tbj. 26. § (7) bekezdés

182

1053-as bevallással, az átvezetéssel és/vagy kiutalással érintett bevallás típusa mezőbe szintén a 1053-at írja be! Ha átvezetési kérelmet nyújt be és a visszajáró adó más adónemre történő átvezetése mellett, a fennmaradó összeg kiutalását kéri, akkor a bevallás főlapjának (C) mezőjében ezt X-szel kell jelölnie. Ha a visszajáró adóról a bevallásban nem rendelkezik, de később a visszajáró adó átvezetését, részösszegének kiutalását kéri, akkor az önálló ’17-es számú átvezetési kérelmet kell kitöltenie és benyújtania. Nincs szükség a 1053-170-es lap kitöltésére és benyújtására, ha Ön a bevallás főlapjának (C) blokkjában a pénzforgalmi rendelkezéseknél „a teljes visszaigényelhető összeget, összegeket visszakéri” elnevezésű kódkockában X-szel jelöli, ha a visszajáró adó kiutalását kéri. A 1053-170-es lap átvezetési, kiutalási adatai: A 1053-170-es lapon az összeg-adatokat jobbra rendezve, előjel nélkül, forintban kell feltüntetni! Az átvezetési kérelmet a lap 01-20. soraiban az „a”-„h” oszlopokban kell kitölteni. A kitöltött sorok között nem lehetnek kihagyott sorok, a nyomtatványt folyamatosan kell kitölteni. A lap „Összesen” sorában a terhelendő, jóváírandó és kiutalandó adó összesített adatait kell kitölteni. A terhelendő adónemre vonatkozó oszlopok az „a”-„d” oszlopokban találhatók. A jóváírandó adónem oszlopai az „e”-„g” oszlopok. A kiutalandó összeg feltüntetésére a „h” oszlop szolgál. Az adónem főbizonylati sorszáma az „a”, az adónem kód a „b” és a rövidített megnevezése a „d” oszlopba a bevallásban kimutatott visszaigényelhető adó sorának megfelelő számát, adónem kódját és rövidített nevét kell beírni az alábbiak szerint. „a” oszlop
bevallás 80. sora bevallás 88. sora bevallás 90. sora bevallás 276. sora

„b” oszlop
103 125 152 190 (191,193,195,197)

„c” oszlop
szja nyugdíjjárulék eho ekho

Önellenőrzés Önellenőrzés esetén, az „a” oszlopba a 1053-16-01 lap kötelezettség-csökkenés sorának számát és/vagy a 1053-16-02-es lap kötelezettség-csökkenés sorának számát kell beírni. Ezekben az esetekben, az adónem kód „b” oszlopba értelemszerűen csak a sorszámhoz tartozó, a 16-01-es lap „b” oszlopában található kódot kell beírni. A terhelendő adónem rövidített megnevezése „c” oszlopba ugyancsak a sorszámhoz tartozó, a bevallás „a” oszlopában lévő adó

183

megnevezésének rövidített nevét lehet beírni. Ha az önellenőrzés korábbi önellenőrzés önellenőrzési pótlékának helyesbítését szolgálja, akkor az „a” oszlopba a pótlék-csökkenés sorának számát, a „b” oszlopba a 215 adónemkódot, a „c” oszlopba az Önellenőrzési pótlék rövidített megnevezést kell beírni. Ha az önellenőrzés a magánnyugdíj-pénztári befizetési kötelezettség csökkenését eredményezi, akkor a visszajáró adó átvezetését nem a 1053170-es lapon kell kérni, hanem külön a ’17-es bevalláson kell kezdeményezni. Azon adónem 3 jegyű kódját (az érintett sorokban megtalálhatók), amelyre az adózó akár részben, akár egészben a visszaigényelhető adót, kötelezettségcsökkenést átvezettetni kívánja, az „e” oszlopba, az adónem rövidített elnevezését pedig az „f” oszlopba kell beírni. Az átvezetni kívánt összeget a „d” és „g” oszlopokban kell forintban feltüntetni. Egy sorban egy adónemről csak egy adónemre teljesíthető átvezetés. Korábbi önellenőrzési pótlék helyesbítése esetén a 215-ös (Önellenőrzési pótlék) adónemről soronként szintén csak egy adónemre kérhető átvezetés. A visszaigényelhető adó azon részösszegét, amelyet nem egy másik adónemre kíván átvezettetni, hanem a saját pénzforgalmi számlájára vagy pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján (postai címére) kíván átutaltatni, a „h” kiutalandó összeg oszlopban kell szerepeltetni. A visszajáró adó terhére kiutalandó adó összegét külön sorban kell feltüntetni, de úgy is kitölthető a „h” oszlop, ha az oszlop sorában egyidejűleg az „e”-„f”-„g” oszlopok a jóváírandó adóhoz tartozó adatok szerepelnek. A terhelendő adó összegének soronként meg kell egyeznie a jóváírandó, illetve a kiutalni kért adó összegével. Azaz a „d” oszlop adatának meg kell egyeznie a jóváírandó adó összegével, ha csak átvezetést kér, és a „h” oszlopba írt összeggel, ha kiutalást kér. Ha átvezetést kér, és a fennmaradó részösszeg kiutalását is kéri, akkor soronként és összesen [d=g+h] összefüggésnek kell érvényesülni. Az esetleges köztartozásokra való visszatartás és átutalás csak a „h” oszlopban szerepeltetett kiutalandó összeg erejéig történhet. Példa a 1053-170-es lap kitöltésre: Visszaigényelhető adó: a 1053-C lap 80. sor „c” oszlopában 80 000 forint, amely összegből az adózó 50.000 forintot az eho számlára kér átvezettetni, 20 000 forintot az SZJA számlán kíván tartani, 10 000 forintot pedig kiutalni kér. Ssz.
01. 02. 03.

a
80 80 80

b
103 103 103

c
SZJA SZJA SZJA

d
50 000 20 000 10 000

e
152 103

f
EHO. SZJA

g
50 000 20 000

h
10 000

184
Összesen 80 000 70 000 10 000

Példa a 1053-170-es lap kitöltésére kötelezettség-csökkenést eredményező önellenőrzés esetén: Visszaigényelhető adó: 1. sor 10 000. forint, amelyet saját számláján kíván hagyni, a 22. sor 13 000 forint, amelyből 6 000 forintot önellenőrzési pótlékra kér átvezetni és a fennmaradó 7 000 forint kiutalását kéri.
Ssz. a 01. 1. 02. 22 Összesen b 103 125 c SZJA nyugdíj d 10 000 13 000 23 000 e 103 215 f SZJA Önell.pótl g 10 000 6 000 16 000 h 7 000 7 000

Ne felejtse el a lapot aláírni! Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melléklet/1053 Adótábla Szja-törvény 30. § A 2010. évi jövedelmekre érvényes adókulcsok és adósávok A jövedelem nagysága 0 – 5 000 000 forintig 5 000 001 forinttól 850 000 forint és az 5 000 000 forinton felüli rész Példa a számított adó kiszámítására: Az adózó összevont adóalapja... 5 100 000 Ft Az adó kiszámítása: 5 000 000 Ft adója..................... 850 000 Ft 100 000 Ft (5 100 000 – 5 000 000) 32%-a 32 000 Ft 1 960 000 Ft adója:.................... 882 600 Ft A 1053-as bevallást érintő számlaszámok SorMegnevezés Költségvetési szám számla száma 1. Személyi jövedelemadó 1003200006056353 2. Egészségbiztosítási és munkaerő10032000piaci járulék 06057749 3. Nyugdíjbiztosítási Alapot 10032000Az adó mértéke 17% 32%-a

Adónemkód 103 188 125

185 megillető bevételek Egészségügyi hozzájárulás Kifizetőt terhelő ekho Magánszemélyt terhelő ekho Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 11,1%-os ekho Nyugdíjas vagy járulékfizetési felsőhatár túllépés esetén fizetendő ekho Ekho különadó Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 15%-os ekho EGT államban biztosított személytől levont ekho Önellenőrzési pótlék 06056236 1003200006056212 1003200006056360 1003200006056377 1003200006056384 1003200006056391 1003200006056401 1003200006057660 1003200006056425 1003200001076301

4. 5. 6. 7.

152 190 191 192

8.

193

9. 10.

194 195

11. 12.

197 215

Az APEH által közzétett, 2010-re alkalmazható üzemanyagárak (Ft/l) az I. II. III. szja-törvény 82. § (2) bekezdése alapján IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Az üzemanyag fajtája ESZ-95 ólmozatlan Gázolajok Keverék LPG autógáz

Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter 300 283 327 174 314 298 343 175 317 298 344 179 326 304 353 180 335 310 362 179 339 316 366 183 340 322 366 183 348 334 375 189 343 327 370 189 340 327 367 188 342 330 369 199 342 327 369 201

Nyugdíjjárulék-fizetési felső határ A nyugdíjjárulék-fizetési felső határt a 2010. évi Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény naptári napi 20 420 forintban, egész évre számítva (365 x 20 400 =) 7 453 300 forint összegben határozta meg. A magánnyugdíj-pénztárak adóhatósági azonosítói, adónem kódjai

civil.hu Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány zöld száma: 06/80/200-074 A melléklet nyomdába adásának időpontjáig technikai számot kapott egyházak.hu www. melyet • • Nemzeti Tehetség Program feladatai A parlagfű mentesítés feladatainak támogatása 1823 1153 Technikai szám .info. Kedvezményezett A költségvetési törvényben az Országgyűlés által a saját költségvetési fejezetében meghatározott kiemelt előirányzat.186 Pénztár azonosító 0008 0016 0019 0031 0001 0013 0021 0022 0006 0014 0015 0025 0002 0033 0061 0037 0048 0028 0063 Megnevezés Aegon Magyarország Magánnyugdíjpénztár Aranykor Nyugdíjpénztár Budapest Magánnyugdíjpénztár AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Dimenzió Magánnyugdíjpénztár Életút Első Országos Nyugdíjpénztár Erste Bank Országos Magánnyugdíjpénztár Önkéntes és Önkéntes és Adónem kód tagdíj 261 262 263 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 282 Adónem kód önellenőrzési pótlék 461 462 463 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 482 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ING Magánnyugdíjpénztár MKB Nyugdíjpénztár OTP Magánnyugdíjpénztár Postás Magánnyugdíjpénztár Premium Magánnyugdíjpénztár Quaestor Magánnyugdíjpénztár Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár VIT Nyugdíjpénztár Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár A támogatható civil szervezetek adószámáról és a felajánlásokkal kapcsolatban az alábbi helyeken kaphat felvilágosítást: www. valamint a kiemelt költségvetési előirányzat technikai számai Sorszám 1.nonprofit.

11. A Metafizikai Hagyomány Egyháza A Sophia Perennis Egyháza 12. 14. A Tan Kapuja Buddhista Egyház AGAPÉ Gyülekezet AKIA Egyház 15. Ámen Gyülekezet 0712 16. 5. Bét Orim Reform Zsidó Hitközség . „Igazság Oszlopa” Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház „Olajfák” Gyülekezet 0918 8. 18. 4. Magyar Katolikus Egyház Magyarországi Református Egyház Magyarországi Evangélikus Egyház "Igaz Béke" Egyház „ANHK” Az Örök Élet Egyháza 0011 0066 0035 1737 0839 7. 13. Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza 1483 17. A Jövő Hídja Szabadegyház 0815 0561 1005 0255 0262 1256 10. ATMA . 3. 0633 9.187 2. 6.A szeretet egyháza Az Univerzum Egyháza 1665 0640 1751 19.

22. 34. 25. 29. 31.188 20. 30. Budapesti Kegyelem Metodista Gyülekezet 1380 0475 1593 0341 1579 1160 0327 1658 1524 1476 27. 37. 35. Boldog Teréz Anya Keresztény Egyház Budai Szerb Ortodox Egyházmegye Budapesti Autonom Gyülekezet 26. Boldog Évek Közösség Boldog Özséb Szeretet Egyháza 23. Dzsaj Bhím Közösség Egyesítő Egyház 1720 0743 0413 38. 28. Egyetemes Szeretet Egyháza . Csend Hangja Egyház Dávid Sátora Gyülekezet Derű Egyház Dharmaling Magyarország Buddhista Egyház 36. Szeretet Szövetség 0987 1634 1081 1744 0420 0664 21. 33. Budapesti Teljes Evangéliumi Gyülekezet Duna-Tisza Menti Unitárius Szórványegyházközség BUDDHISTA MISSZIÓ Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség Calvary Chapel Egyház Ceglédi Gyülekezet 32. 24.

189 39. Életenergia Közössége Független Szellemi Rend 0949 0482 1548 1414 0619 1287 0334 0688 41. Fény Lovagjainak és Testvériségének Egyháza 0963 55. 0891 49. Fény Gyermekei Magyar Esszénus Egyház 1191 54. 47. 48. Forrás Egyháza 0774 . Evangéliumi Pünkösdi Közösség Ezoterikus Tanok Egyháza Fehérlótusz Közösség 53. 42. Emberi Lehetőség Független Szellemi Rend EMIH Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) Erdélyi Gyülekezet Esztergomi Teljes Evangéliumi Közösség Újszövetségi Gyülekezet Evangéliumi Barátság Egyház 46. 51. 43. Élő Ige Gyülekezet Élő Isten Gyülekezete Élő Szó Gyülekezete 44. Élet Gyülekezete 0781 40. Evangéliumi Keresztények Gyülekezete 0860 0138 0547 0932 50. 45. 52.

61. KELTA-WICCA Hagyományőrzők Egyháza 1146 0080 1342 73.190 56. 59. 60. Keresztény Advent Közösség Keresztény Élet Központ . Jászsági Gyülekezet 0853 72. Iszlám Egyház 1407 71. 62. 68. 66. 74. 1177 0279 1696 1421 1225 0190 0585 64. 58. Issihia Misztikus Központ Isten Egyháza Isten Gyülekezete – Egyesült Pünkösdi Egyház 70. Forrás Keresztyén Gyülekezet Független Történelmi Protestáns Egyház Golgota Keresztény Gyülekezet Gyémánt Út Buddhista Közösség Hetednap Adventista Reformmozgalom Hetednapi Adventista Egyház Hetednapi Adventista Egyház „Reform Mozgalom” Nemzetközi Misszióegyesület Hindu Vaisnava Egyház 0231 1531 0578 0042 0451 0248 1452 63. 65. Hit Gyülekezete Holisztikus Egy-Ház Immánuel Gyülekezet 67. 57. 69.

85. 87. 81. Magyar Iszlám Közösség Magyar Jövőbelátók Egyháza . Krisztus Magyarországi Egyháza 0705 0626 0671 1586 1108 1335 1366 1098 0554 1641 84. 92. Krisztus Szeretete Egyház Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet 86. 1603 0224 0970 0695 1122 Koreaiak Magyarországi és Közép-Európai Keresztény Gyülekezete KOZMOSZ Univerzális Szeretet Egyház Közösség a Születés Méltóságáért 80. 89. Kunszentmiklósi Boldog Isten Gyülekezete KVANUM ZEN Iskola Magyarországi Közössége 88. 78. 82. Keresztény Testvéri Közösség Keresztyén Család Gyülekezet – Christian Family Church Khyenkong Karma Tharjay Buddhista Egyházközösség Konstantinápolyi Egyetemes Magyarországi Orthodox Exarchátus Patriarchátus 0169 0499 77.191 75. 90. Krisztus Kegyelme Gyülekezet 0901 83. 79. 76. Lélek Egyház Magyar Brahmana Misszió Magyar Evangéliumi Egyház 91.

192 93. Magyar Taoista Egyház 0877

94.

Magyar Vaisnava Hindu Misszió

0767 0516 0107 0310 0286 0097 0372 1012 0530 1469

95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

Magyar Vallás Közössége Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség Magyarországi Bahá’i Közösség Magyarországi Baptista Egyház Magyarországi Biblia Szól Egyház Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház Magyarországi Church Of God Egyház

102. 103.

Magyarországi Csan Buddhista Közösség Magyarországi Dzogcsen Közösség

104.

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség

0444

105. 106. 107. 108. 109.

Magyarországi Jehova Tanúi Egyház Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség Magyarországi Keresztény Kínai-nyelvű Egyház Reneszánsz Templom Magyarországi Késői Eső Gyülekezet Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház

0406 0059 1775 0468 1201

110.

Magyarországi Kopt Ortodox Egyház

1397

193 111. 112. 113. 114. Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége Magyarországi Vallásközösség Lectorium Rosicruciánum 0389 0437 0073 1050

Magyarországi Metodista Egyház Magyarországi Muszlimok Egyháza

115.

Magyarországi Örmény Apostoli Egyház

0729 1689 0293 0217 0114 0592 0200 1328 0358 1706 1270

116. 117. 118. 119. 120. 121. 122.

Magyarországi Pantholokatolikus Tradicionális Egyház Magyarországi Román Ortodox Egyház Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet Magyarországi Szcientológia Egyház Magyarországi Új Apostoli Egyház Magyarországi Unitárius Egyház Magyarországi Xuyun Buddhista Chan Központi Egyház

123. 124. 125.

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Mantra Magyarországi Buddhista Egyház Maranatha Lelkiismereti és Ideológiai Egyházközösség

126.

Mezőkövesdi Teljesevangéliumi Keresztény Gyülekezet

1139

127.

Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház

1067 1782 1074

128. 129.

Nagyboldogasszony Szeretet Egyház Názáreti Egyház

194 130. Négyszegletkő Apostoli Hit Nemzetközi Egyház 0884 0509 0303 1672 Egyházmegyéje 0365 1263 0152 0925

131. 132. 133. 134. 135.

Nyújtsd Ki Kezed Krisztusért Szeretet Gyülekezet OM VISHWA GURU DEEP HINDU MANDIR Vallási Közösség és Szellemi Iskola Omega Pünkösdi Gyülekezetek Hálózata Orosz Orthodox Egyház (Moszkvai Patriarchátus) Magyar

Örmény Apostoli Ortodox Egyház

136. 137.

Öskeresztyén Apostoli Egyház Ősmagyar Egyház

138.

Paksi Gyülekezet

0750 1555 1249

139. 140.

Paulus Evangéliumi Közösség Rime Buddhista Központ

141.

Sekina Gyülekezet

1232 0145 1115 1500 0822

142. 143.

SHALOM Biblia Gyülekezetek Sodalitas Mithraica Egyház

144. 145.

Sri Sathya Sai Baba Székesegyháza Szabad Evangéliumi Egyház

146.

Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyházközösség

1184 0523

147.

Szangye Menlai Gedün, A Gyógyító Buddha Közössége

195 148. 149. Székesfehérvári Keresztény Közösség Egyház Szent Erzsébet Hívei Egyház 1359 1610 1713 0183 1768 1373

150. 151. 152. 153.

Szent Kamill Keresztény Egyház Szent Margit Anglikán/ Episzkopális Egyház Szeretet-Közösség Teljes Evangéliumi Egyház Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség

154.

Szolnoki Gyülekezet

0736 0396 0798 0121 1490

155. 156.

Szőlőskert Keresztyén Közösség Szövetség Teljes Evangéliumi Gyülekezet

157. 158.

Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség MAHANAIM Gyülekezet Teljesség Forrásának Egyháza

159.

Tiszta Lelkű Emberek Egyháza

1029

160. 161.

Újszövetség Egyháza Újszövetség Gyülekezet

1562 1036 1799 0176 1438

162. 163. 164.

Usui Szellemi Iskola Közösség Üdvhadsereg Szabadegyház-Magyarország Üdvösség Hirdetői Egyház

165.

Vishwa Nirmala Dharma Magyarországi Közössége

0956

196 166. Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyház 1809

167.

„Teremtő Lélek” Egyház

1816 1830

168.

„Szövétnek Keresztény Gyülekezet”

169.

„Az Örök Végtelen Egyháza”

1847

170.

„Gondviselés Közösség Egyháza”

1861

171.

„Élő Vizek Folyói” Keresztény Egyház

1878

172.

A Tevékeny Szeretet Közössége

1885

173.

Szivárvány Gyülekezet

1892

174.

Mária Temploma Egyház

1902

175.

Élő Fény Egyház

1919

176.

A Keresztény Megújulásért

Közösség

Mozgalom

a

Vallási

1926

177.

„Szeretet Hídja” Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház

1933

178.

Út és Erény Közössége Egyház

1940

179.

Megújult Pünkösdi Roma Hitközösség

1957

180.

Silencio Hitközösség

1964

181.

De La Salle Szent János Egyház

1971

197 182. Béke Gyülekezet 1988

183.

Hiszünk és Cselekszünk Kisegyház

1995

184.

NOÉ az Életért Közösség

2006

185.

Magyarországi Gó Egyház

2013

186.

Az Út Gyermekei Egyház

2020

187.

KIRKO Ezoterikus Intézeti Egyház

2037

188.

Jézus Krisztus Magyarországi Roma Keresztény Egyház

2044

Példák a 1053-as bevallás egyes sorainak kitöltéséhez Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek összegének megállapítása (adóalap-kiegészítés számítása) 1. Nagy János munkavállalónak 2010-ben munkaviszonyból származó bérjövedelem adóalapjaként 3 810 000 forintot igazoltak a 10M30-as igazoláson, mely összeg az adóalapkiegészítéssel növelt összeg. A jövedelem alapja 3 000 000 forint. Az összevont adóalap összegét a jövedelem 1,27-szereseként kell meghatározni! 2. Nagy Jánosnak 2010. évre nevelőszülői díj címén 240 000 forintot fizettek, amely összeg adóterhet nem viselő járandóság, ezért az adóalap-kiegészítés nem vonatkozik rá, változatlan összegben kell az összevont jövedelmekbe számítani! 3. A fentieken kívül Nagy Jánosnak 2010. október 4-én 635 000 forintot a nyugdíjelőtakarékossági számláról nyugdíj-szolgáltatásnak nem minősülő juttatáskánt fizettek ki. Mivel az 635 000 forint egyéb jogcímen kapott kifizetés után Nagy János köteles a 27%-os egészségügyi hozzájárulás megfizetésére, ezért a kifizetett összeg 78%-át kell az adóalapkiegészítés alapjaként figyelembe venni, azaz 495 300 forintot. A kifizetett összeg után Nagy Jánosnak 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget november 12-ig kellett fizetnie (a 1053-09-es lapon pedig be kell vallania 287. sor „e” oszlop). A bevallás vonatkozó sorainak kitöltése a következő: „a” Megnevezés „b” Bevétel (adóalapkiegészítés „d” Jövedelem (adóalapkiegészítéssel)

„c” Költség

a 1053-B lap 32. a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamán átszámított 600 eurónak megfelelő forint összeg minősül. Adóalap kiegészítéssel számított összeg (3 720 000x1. Ha az első példában szereplő magánszemély munkaviszonyból származó jövedelme adóalap kiegészítéssel csak 3 320 000 Ft lenne. a külszolgálatért kapott jövedelemalapjaként kell figyelembe venni. Bevételként az 1 500 eurót. a „d” oszlopban pedig az „a” oszlop 1. Bevételnek a megszerzés. sor) jövedelme 4 830 000 Ft lenne. . 2. sor (1. sor „a” oszlop).az 1. azaz a kifizetés napján érvényes. sorához 1.27-szeresét tüntesse fel! A végkielégítés megosztása a 1053-A lap 8. melynek összege 3 720 000 Ft volt (1. sor összegében. évi összes jövedelme (28. „a korábbi végkielégítésnek a 2011. Ebben az esetben a 17%-os kulccsal levont személyi jövedelemadó összegét is meg kell bontania. A munkavállaló 10 napot töltött külszolgálatban. 100 000 Ft A 2010. ami a 4 698 000 Ft értékhatárt szintén meghaladná. egyéb jövedelem 19. 2.. A magánszemély munkaviszonyból származó bérjövedelme 2010. sor „a” oszlop) összegébe számít 1 270 000 Ft . adójóváírást akkor sem érvényesíthetne. mivel a 2010. a 1053-A lap 3. A 2010. október 31-éig (1. mert az összes bevallott (28. Napi 60 eurónak megfelelő összegű napidíjat kapott. összevont adóalap 635 000 - - 3 810 000 629 031 240 000 4 679 031 A külszolgálatért kapott összeg adóköteles részének kiszámítása.a 8.198 alapja) 3 000 000 495 300 240 000 3 810 000 1. évi összevont adóalap bevallása: . Kovács Tibor 2010-ben csak munkaviszonyból származó bérjövedelmet szerzett. figyelembe vehető levont adóelőlegként” sorba kell beírni. évi törvényi rendelkezések alapján a 600 euró bevétellel szemben költséget nem lehet figyelembe venni. sorához 1. de ingatlan bérbeadásából is szerzett volna adóalap kiegészítéssel 1 510 000 Ft jövedelmet. Részére napi 50 euró bérjövedelemként került kifizetésre. A fennmaradó 64 7700 Ft részt a 2011. sor). sor „b” oszlopában a teljes összeget. azaz 750 eurót. A 3. évben esedékessé vált. nevelőszülői díj 27. évről benyújtandó 1153-as bevallásban kell majd. az 50%-ot azaz 750 eurót költségként. A Magyar Honvédség állományában lévő magánszemély 30 napot töltött el külföldön. az 50%-ot meghaladó részt. Az „a” oszlopba a „b” és „c” oszlopok különbségét. sor „a” oszlop) (a munkaviszony is ekkor szűnt meg) 1 000 000 Ft A végkielégítés 5 havi (törvényben meghatározott) összege 500 000 Ft Év végéig hátra lévő hónapok száma 2 hó Az 1 hónapra jutó rész 500 000 : 5 = . sor) a 4 698 000 Ft-ot meghaladta.27)= 4 724 000 Ft (1. sorba (2 x 127 000) 254 000 Ft A végkielégítés összegéből 2011-re 300 000 Ft-ot kell átvinnie (50. évre (21 590 Ft/hó) 43 180 Ft vehető figyelembe az 65. bérjövedelem 17. a „c” oszlopba a költségként levonható összeget kell beírnia. sor „d” oszlop) Az adózó adójóváírást egyáltalán nem érvényesíthet. ami a 10 napra 600 eurónak felel meg. Az adójóváírás számítása. sora 1. műveleti területen. A 2010.

azaz 8 x 100 000 = 800 000 forintot kell a 9. a jogosultsági hónapok száma pedig 8 volt. így a dolgozó 2010-ben adójóváírás címén 181 000.. sor) 1 160 000 Ft. 78.199 3. Az adóelőleg alapjának megállapításakor a kifizetőnek tévesen adott nyilatkozat miatt külön fizetendő 39 és 12%-os adó kiszámítása a 1053-C lap 63. 3. ha a két összeg különbözete nem lenne több 15 000 forintnál (a 300 000 forint 5%-ánál). évi adóbevallásába a további 8 hónapra jutó összeget. hogy a ténylegesen elszámolható költség alacsonyabb. A jogosultsági hónapok száma 12. amelynek egy havi összege 18 000 forint. Nagy Kázmér az őt megillető adójóváírás összegét a következők szerint állapítja meg. ez azonban csökkentendő (3 817 000-3 188 000) a 629 000 Ft 12%-ával. ténylegesen figyelembe vehető költsége csak 180 000 forint. sorához 1. évi adóbevallásába a magánszemély a szabályoknak megfelelően a 4 hónapra jutó végkielégítést és annak az adóelőlegét írta be. A kifizető 2009. vagyis 120 800 Ft adójóváírás illeti meg. úgy további 12% adót kell felszámítania (78. igazolt kiadás 285 000 forint vagy annál magasabb összeg lenne. több mint az adóelőleg megállapításakor nyilatkozott költség 5%a (ez kerül az üresen hagyott fehér téglalapba). A 1 200 000 Ft adóalap kiegészítéssel növelt bér 17%-a 204 000 Ft. Nagy Tibor 2010-ben 3 817 000 Ft munkaviszonyból származó bérjövedelmet szerzett adóalap kiegészítéssel. augusztus hónapban (a munkaviszony megszűnésével egyidejűleg) 12 hónapra 1 200 000 Ft törvényben meghatározott végkielégítést fizetett (1 hónapra 100 000 Ft jut) és a 18% adóelőleget. A két összeg különbözete 120 000 forint. évi bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme adóalap kiegészítéssel (28. sor „a” oszlopába beírnia. Az adózó a kifizetőnek 300 000 forint tételes költséget jelölt meg. A korábbi végkielégítésnek a 2010. figyelembe vehető levont adóelőlege kiszámítása 1053-C lap 68. A magánszemélyt az adóévre csökkentett összegű adójóváírás illeti meg. azaz 216 000 Ft-ot levonta. A fenti példa alapján nem kellene 39%-os adót fizetnie a magánszemélynek akkor. mint az adóelőleg-nyilatkozatában közölt költség. annak 39%-át. és 10 000 Ft-ot meghaladja az e miatti fizetési kötelezettsége. hogy az adókülönbözet abból keletkezett-e. mivel az összes jövedelme (28. A 2009. de legfeljebb 181 200 Ft lenne. Amennyiben a befizetendő különbözet az helytelen adóelőleg-nyilatkozat következménye. 4. más jövedelme nem volt. Az 1. Ezzel szemben év végén. évben esedékessé vált. Az adóévben megszerzett bérjövedelme adóalap kiegészítéssel 1 200 000 Ft. sor) a 4 698 000 Ft-ot nem haladta meg. Az adóalap-kiegészítéssel . sor) és megfizetnie bevallásával egyidejűleg. akkor meg kell néznie. A 120 000 Ft után.75 480 = 105 720 Ft-tal csökkentheti a számított adóját. Ennek megfelelően a 2010. sorban adókülönbözetet mutat ki. a számlával igazolt. vagyis 46 800 forintot (ez kerül a „c” oszlopba) kell adózónak további adóként megfizetnie. tekintettel azonban a 8 jogosultsági hónapra 8 x 15 100 Ft/hó. A csökkentett összeg kiszámítása: Az adózót megillető összeg a bér 17%-a. 2. példa alapján. azaz a ténylegesen figyelembe vehető. Nagy Kázmér 2010. amennyiben adózó kötelezettsége levezetésekor a 77. sorához 1. azaz 75 480 Ft-tal.

5%-os mértékű... 650 000 Ft 2008-ban igénybe vett kedvezmény:.... Ha Ön 2010.. összesen 356 714 forint nyugdíjjárulék megfizetésére.. Szép Gézának a „Tudás Egyetem” által 2006... Az igénybe vehető kedvezmény összege ... befizetett összeg: ..... sorban feltüntetnie... A 2010.... A fenti példából kiindulva Kedves Mária őstermelői kedvezmény igénybevételére jogosult. ...... évi adóbevallásában 90 000 forintot felsőoktatási tandíj halasztott kedvezményeként igénybe vett.. A 2010..... A 2009.. sor „d” oszlopába írja be! Figyelembe veheti a 2009-ben levont adóelőlegből 8 x 18 000 = 144 000 Ft.... évben figyelembe vehető kedvezmény alap 100 000 Ft* .... Ön ebben az esetben legfeljebb a 7 453 300 – 612 600. A jövedelemkorlátra tekintettel csökkenteni kell az igénybe vehető kedvezmény összegét az alábbiak szerint: Összes jövedelem: . :100 000 Ft – 40 000 Ft = 60 000 Ft.... 3 400 000 Ft Meghaladó rész: .... a jövedelemkorlátra tekintettel: 1........ évre 3 200 000 Ft összes jövedelemmel számolva igénybe vehető kedvezmény kiszámítása: Igazolt............ 2. sora 1.... évben érvényesíthető adókedvezmények kiszámítása. összesen 649 867 forint nyugdíjjárulék megfizetésére...... a 1053-B lap 45.... Szép Géza a 2008. a 1053-B lap kitöltése Az adókedvezmény kiszámítása..... Ha Ön 2010.. vagyis 612 600 forinttal csökkentenie kell....... vagyis 7 453 300 forint éves nyugdíjjárulék fizetési felső határt a 30 x 20 420. A hallgatói jogviszonya 2008.. A kedvezmény lap kitöltése a következő: A 3 600 000 Ft jövedelem mellett igénybe vehető adókedvezmény: 60 000 Ft Őstermelői kedvezmény címén levonható kedvezmény: 50 000 Ft Életbiztosítás kedvezményeként érvényesíthető összeg: 10 000 Ft.. Képzési költségként befizetett összeg halasztott kedvezményének kiszámítása.. ennek 20%-a = 40 000 Ft. 3 600 000 Ft Jövedelem korlát: .. (90 000/30)*100 = 300 000 Ft A 2009-ben igénybe vett kedvezményalap: 250 000 Ft A 2010. úgy a 365 x 20 420.... évi kedvezmény alap: .27)= 1 016 000 Ft-ot a 9... . (98..... Életbiztosítás adókedvezményének alapja 500 000 Ft (96.. ezt kell az 68.. évben 250 000 Ft kedvezmény alap figyelembe vételével 75 000 Ft kedvezményt érvényesített.. január 1-jétől december 31-jéig biztosítási jogviszonyban állt.. évben 3 600 000 Ft volt. sora 1.200 növelt (800 000 x 1........... de keresőképtelensége miatt június 1-jétől június 30-áig (30 napig) táppénzt kapott. A járulékfizetési felső határt meghaladóan levont..... vagyis 3 754 888 forint után kötelezett a 9..... legfeljebb 184 x 20 420. halasztott kedvezményként 650 000 forint befizetett tandíjat igazolt...........5%-os mértékű.... 200 000 Ft... évben szűnt meg.. mely után 100 000 Ft adókedvezményt érvényesíthetne... . visszaigényelhető nyugdíjjárulék összegének kiszámítása a 1053-C lap 88. és ez alatt az idő alatt kieső ideje nem volt.... 2. évre vonatkozó igazolása alapján...... 90 000 Ft A 2008. sor) a kedvezmény összege 50 000 Ft... Kedves Mária összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme 2010.. vagyis 6 840 700 forint után kötelezett a 9. július 1-jétől december 31-jéig állt biztosítási jogviszonyban.... sor).

melyet a 45. az egyéb költségek (hirdetés... Ha a fenti példából kiindulva a 2010... A 2010. A 2010.. évben lehetősége van még 150 000 Ft kedvezmény alap után 45 000 Ft halasztott kedvezmény érvényesítésére.... 40 000 Ft Igénybe vehető kedvezmény (100 000 – 40 000): 60 000 Ft A halasztott kedvezmény alapja:... Ezzel az összeggel lezárult a képzési költségként befizetett összeg után halasztott módon történő kedvezmény érvényesítési lehetőség. hanem a házastársa is a tulajdonosa volt...... 350 000 Ft Érvényesíthető kedvezmény alap [(60 000/30)*100]: 200 000 Ft* *Ezt az összeget kell a 1053-01-01 lap 92. sorába beírnia..... Kiss József az önkormányzattól a 2006-ban megvásárolt lakását 2010-ben eladta 3 500 000 forintért. évben lehetősége van még 100 000 Ft kedvezmény alap után 30 000 Ft halasztott kedvezmény érvényesítésére.... A 2009..201 *Ezt az összeget kell a 1053-B lap 45.. Az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem és adója1053-04-es lap a 161. .. A jövedelem kiszámítása: Bevétel („b” oszlop) Költség („c” oszlop)(300 000 + 200 000) Számított összeg: Jövedelem („d” oszlop) a számított összeg 30%-a: Adó („e” oszlop) a 900 000 Ft 25%-a 3 500 000 Ft 500 000 Ft 3 000 000 Ft 900 000 Ft 225 000 Ft 2. Ha az 1..... A felnőttképzési díj halasztott kedvezményének kiszámítását is az előző két példa alapján kell elvégezni........... Ekkor mindkettőjük bevallásában a következők szerint kell az adatokat feltüntetni. A szerzéskori érték (az önkormányzatnak ténylegesen kifizetett összeg) 300 000 forint. évre 3 600 000 Ft összes jövedelemmel számolva.. sora Példák az ingatlanértékesítésből származó jövedelem kiszámítására és bevallására 1. közvetítői díj) 200 000 forint.. Bevétel („b” oszlop) 1 750 000 Ft Költség („c” oszlop) .... sorban kell feltüntetnie... 2.. Mindkettőjüknek bevallást kell benyújtania.250 000 Ft Számított összeg 1 500 000 Ft Jövedelem („d” oszlop) a számított összeg 30%-a: 450 000 Ft Adó („e” oszlop) a 450 000 Ft 25%-a 112 500 Ft ..... példa szerinti ingatlannak nem csak Kiss József. 3 400 000 Ft A 200 000 Ft felettes rész 20%-a: . Ezzel az összeggel lezárult a képzési költségként befizetett összeg után halasztott módon történő kedvezmény érvényesítési lehetőség... melyet a 45. évben 200 000 Ft kedvezmény alap figyelembe vételével 60 000 Ft kedvezményt érvényesített. akkor a jövedelmet a tulajdoni hányadoknak megfelelő arányban meg kell osztaniuk. sor „a” oszlopába képzési költség halasztott kedvezmény alapjaként beírnia... az igénybe vehető kedvezmény kiszámítása a következő: Jövedelem korlát: .. sorban kell feltüntetnie...

........ Egyéb költségeinek (illeték...... a jövedelem csak akkor lenne csökkenthető.. Az adó kiszámítása a következő: Bevétel („b” oszlop) 14 700 000 Ft Költség („c” oszlop) 2 500 000 + 800 000= . azaz 225 000 Ft....... Korábbi lakáscélú kedvezmény alapja .. 26 000 000 Ft Számított... A jövedelem számítás és a bevallás kitöltése a következő: Bevétel („b” oszlop) . akkor a bevallást a következők szerint kell kitöltenie: Bevétel („b” oszlop) 3 500 000 Ft Költség („c” oszlop) ... 4... A „d” oszlopban szereplő 900 000 Ft jövedelmet és az „e” oszlopban feltüntetett... Kovács Kázmér 2007-ben értékesített régi lakásának bevételéből származó 3 000 000 Ft adóköteles jövedelmét teljes egészében lakásszerzési kedvezmény alapjaként érvényesítette a 2007-ben 12 000 000 Ft-ért vásárolt új építésű lakásánál... Számított jövedelem.. Költség („c” oszlop) ...... egyben adóköteles jövedelem („d” oszlop) 12 000 000 Ft A példa szerinti esetben. és a „b” oszlopba a 225 000 Ft-ot kell beírnia. 6.. 38 000 000 Ft Költség („c” oszlop) . Adó a 4 200 000 Ft 25%-a („e” oszlop) 16 000 000 Ft 12 000 000 Ft 4 000 000 Ft 4 200 000 Ft 1 050 000 Ft 5..... sor „a” oszlopba a 900 000 Ft-ot........202 3........... azaz 3 000 000 Ft-ot kell az „e” oszlopba beírni és a bevallás benyújtásának határidejéig megfizetni..3 300 000 Ft Számított jövedelem 11 400 000 Ft Levonandó a 11 400 000 Ft 80%-a ........... évben az újépítésű lakását eladta 16 000 000 Ft-ért..... 7 000 000 Ft Jövedelem a számított összeg 60%-a: ........ Nagy Bálint a 2005-ben 26 000 000 Ft-ért vásárolt üdülőjét 38 000 000 Ft-ért értékesítette 2010-ben.. levont 225 000 Ft adót a bevallás 06-01-es lapján a cél szerinti felhasználásról... idősek otthonában biztosított férőhely megszerzésére fordította.......... A 209. ügyvédi költség) együttes összege 800 000 forint.. illetve ennél későbbi évben értékesítené.. példa szerinti adózó a jövedelméből 900 000 forintot a bevallás benyújtásáig igazoltan saját maga részére.... + 3 000 000 Ft Számított összeg………………………........... ha az üdülőt 2011-ben.....500 000 Ft Számított összeg 3 000 000 Ft Jövedelem („d” oszlop) a számított összeg 30%-a: 900 000 Ft Adó („e” oszlop) a 900 000 Ft 25%-a 225 000 Ft..9 120 000 Ft Jövedelem („d”) oszlop 2 280 000 Ft Adó („e” oszlop) 2 280 000 Ft 25%-a 570 000 Ft ............ Nagy Bálint az 1997-ben 2 500 000 forintért vásárolt telkét 14 700 000 forintért adta el 2010-ben. 4 200 000 Ft Adóköteles jövedelem („d” oszlop) . 2010.......... a 900 000 Ft 25%-os adója. évi bevallásában....... sorban kell feltüntetnie. Így a 25% mértékű adót.. A jövedelem számítás és a bevallás kitöltése a következő: Bevétel („b” oszlop) .... Ha az 1. Ezért nem fizetett személyi jövedelemadót az ingatlanértékesítéséből származó jövedelme után 2007.... a 209.......

évben realizált osztalék 80 000 1/2. de a 200 000 forintos mentességre tekintettel a 200 000 Ft 25%-át. sor 25%-os osztalék: 80 000 179. sor Fizetési kötelezettség: 2010. sorok 1. sor Összesen: 100 000 61. ezért e sor „e” oszlopába 150 000 forintot kell az adózónak írnia. vagyis adóköteles jövedelme nem keletkezne. évi adó összege összesen: 66. Ennek 25%-os adója 200 000 forint lenne. sor 25%-os osztalék: 110 000 179. sora 1. akkor a 11 400 000 forintos számított jövedelem 100%-át levonhatná a számított összegből. sor 2010. az adókiegyenlítés számítása. Jövedelem 169. hogyan alakult Kovács János ellenőrzött tőkepiaci ügyleteivel kapcsolatos adókiegyenlítés számítása 2010-2012 években. sor Kifizető által levont adó: 71. ezért a bevételét sem kellene bevallania. vagyis 50 000 forintot le kell vonni. Jövedelem 168. 1053-06-01 lap 212-220. befizetett adó: 79. évi adó összege összesen: 66. sor 2010. sor Kifizető által 2009-ban levont adó: 67. sor 2010. negyedévre: 76. valamint. Ebben a példában nyomon követjük. sor Összesen: 80 000 61. sor Kifizető által 2009-ben levont adó: 79. A 2009. évben kifizetett osztalékelőleg: 25%-os adó: 2010. Jövedelem 169. sor Kifizető által 2009-ban levont adó: 69. sor Fizetési kötelezettség: 80. sor Adózót terhelő adó (előleg) a II. Az ingó értékesítéséből származó jövedelem utáni adó kiszámítása a 1053-04-es lap 163. az eladott telket 1995-ben vagy azt megelőzően szerezte volna. évben képződött és 2010. sor Levont. sor Visszaigényelhető: 2010. sor Összesen: 110 000 61. évben kifizetett osztalékelőleg adójának a 2010. évben realizált osztalék 110 000 1/3. évben történő elszámolása a 1053-04-es lapon 2009.203 Ha a példánkban szereplő adózó. évi adó összege összesen: 66. sor Fizetési kötelezettség: 100 000 25 000 Adó 25 000 25 000 25 000 25 000 0 Adó 20 000 20 000 20 000 25 000 0 5 000 Adó 27 500 27 500 27 500 25 000 2 500 0 27 500 0 A 2010. december 31-éig lezárult ellenőrzött tőkepiaci (tőzsdei) ügyletből származó jövedelem/veszteség bevallása. évben realizált osztalék 100 000 1/1. . Az ingó értékesítéséből származó jövedelem 800 000 forint. sor 25%-os osztalék: 100 000 179.

2008-ban 500 000 Ft. 220. 2009. Mivel 2010-ben „elköltötte” az adókiegyenlítési keretét.204 2010. év -------------------------0 2010.-------------------------2009. év Adókiegyenlítési keret összesen 215. 2009. 350 000 -------------- „c” -------------- „d” 0 „e” 0 . 2009-ben 1 000 000 Ft jövedelmet ért el. év 214. év 213. A jövedelem adója A veszteség adója ------------------------. 216. év 213.------------------------100 000 ------------------------200 000 ------------------------0 ------------------------300 000 -------------------------Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------. * összesen Adókiegyenlítés miatt befizetett -------------------------adóként figyelembe vehető A 1053-as bevallás 219. 218. így adókiegyenlítést nem vehet figyelembe a bevallásában. év Adókiegyenlítési keret összesen 215. sor „a” oszlopa). 2010. 217. év 2. év 2. év -------------------------350 000 Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------350 000 300 000* összesen Adókiegyenlítés miatt befizetett -------------------------adóként figyelembe vehető * Ezt az összeget kell a bevallás 75. év -------------------------0 2009. évben 1 750 000 veszteséget közölt (1053-04-es lap 174. 1 750 000 -------------- „c” -------------- „d” 0 „e” 0 2011. év -------------------------0 2010. 220. 2011. 217. év -------------------------70 000 Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------120 000 0 A bevallás 1153-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. év -------------------------50 000* 2011. A 2010. A bevallás 1153-06-01-es lapjának kitöltése: Sor száma Adókiegyenlítés számítása Adókiegyenlítési keret 212.2 Adózó János 2011-ben 350 000 Ft veszteséget számolt ki. 219. év 214. 219. 216.1 Kovács Jánosnak 2008-ban és 2009-ben nem volt vesztesége. A bevallás 1053-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174.------------------------0 ------------------------0 ------------------------0 ------------------------0 -------------------------Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------. sorában feltüntetett összeg különbözete. 2010. 218. A bevallás 1053-06-01-es lapjának kitöltése: Sor száma Adókiegyenlítés számítása Adókiegyenlítési keret 212. sorában feltüntetni.-------------------------2008. és 220. A jövedelem adója A veszteség adója ------------------------. 2008.

év -------------------------2011. sorának „d” oszlopába beírni. sorában feltüntetni. 160 000* -------------------------227. év 2. Adott csereügylet 0 30 000 225. év -------------------------Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------- A veszteség adója --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50 000 70 000 0 120 000 10 000* A bevallás 1253-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. évben képződött és 2010. Kockáztató Béla a 2010. 2010. 217. 2012. Adott csereügylet 100 000 0 223. év 213. A bevallás 1253-06-01-es lapjának kitöltése: Sor száma Adókiegyenlítés számítása Adókiegyenlítési keret 212.205 2012. * összesen Adókiegyenlítés miatt befizetett -------------------------adóként figyelembe vehető Ezt az összeget kell a 1253-as bevallás 75. hogy a 2010. 0 -------------- „c” -------------- „d” 50 000 „e” 10 000 A 2010. így az adókiegyenlítésre jogosító összegből 10 000 Ft-ot érvényesíthet. 218. A jövedelem adója ------------------------0 0 10 000 10 000 Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------2010. és 2011. év Adókiegyenlítési keret összesen 215. 1053-06-02 lap 232-240. év -------------------------2012. 220. évben 4 csereügyletet kezdett el és ezen ügyletek le is zárultak még ebben az évben. * jövedelem összesen Csereügyletből származó -----------------------30 000 veszteség összesen Ezt az összeget kell a 1053-04-es lap 173. Tekintettel arra. év 214. 219. sorok 1.3 Adózó János 2012-ben 50 000 Ft összes nyereséget realizált. évben lezárult csereügyletből származó jövedelem/veszteség megállapítása és bevallása ügyletenként. Nem számítható össze az egyik ügyleteken elért jövedelem. adóéven túlnyúló csereügyletből származó jövedelem/veszteség ügyletenként és az adókiegyenlítés számítása és bevallása 1053-06- . a 25% mértékkel megállapított adó összegét (40 000 Ft) pedig e sor „e” oszlopában kell feltüntetni. évi vesztesége 120 000 Ft. Adott csereügylet 10 000 0 Csereügyletből származó 226. A bevallás 1053-06-01-es lapjának kitöltése a következő: Sor száma „a” Csereügylet Csereügylet jövedelme vesztesége „b” „c” 222. 216. a másik ügylet veszteségével! Az adóévben képződött és a 2010. Adott csereügylet 50 000 0 224. 2011.

213. években. hogyan alakul Kockáztató Béla csereügyleteivel kapcsolatos adókiegyenlítés számítása 2009-2011. 213. évben három ügyletéből kettőben jövedelmet.206 02 lap 232-240. A bevallás 0953-06-01-es lap kitöltése: veszteség Sor száma ügylet „a” jövedelem „b” adó „c” „d” „e” adó göngyölített keret összeg „f” göngyölítésre jogosító összeg „g” adókiegyenlít és összege „h” 211. egyben veszteséget realizált. Kockáztató Béla adóéven túlnyúló csereügyleteket is bonyolít. sorába az „f”-„g” oszlop adatait figyelembe véve megállapított összeget kell beírni. ---------------------- „d” 350 000 „e” 87 500 1. 219.1 Kockáztató Béla 2008. egyben veszteséget realizált.-------.-----------------. és az adókiegyenlítés módszerével a bevallásában elszámolhatja. A bevallás 0853-05-02-es lap kitöltése: veszteség Sor száma 211.100 000 -------- Adókiegyenlítés miatt. 217. befizetett adóként figyelembe vehető összeg *A bevallás 65. 217. Ezek sajátossága. hogy az azonos ügylet egyik évi veszteségét a másik év eredményével szembe állíthatja. A példabeli esetben az 1-es ügyletben a 25 000 jogosító összegre van fedezet. így azt teljes egészében. 218. évben három ügyletéből kettőben jövedelmet. sorok 1. míg a 3-as ügylet -----------------------------------------------------------------37 500 . 212. 212. 1.------------70 000 --------„c” -------------„b” „c” 200 000 50 000 150 000 37 500 0 0 350 000 -------------------.--------adó göngyölített göngyölítésre keret jogosító összeg összeg „g” „f” 50 000 0 37 500 0 0 17 500 ------------------------------------------- A bevallás 0853-05-01-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. 218 Ügylet „a” 1-es 2-es 3-as Összes jövedelem Összes veszteség jövedelem adó „d” „e” 0 0 0 0 70 000 17 500 ----------. Ebben a példában nyomon követjük.2 Kockáztató Béla 2009. 1-es 2-es 3-as Összes jövedelem Összes veszteség 0 0 100 000 25 000 0 0 0 0 50 000 57 500 12 500* --------------------- 25 000* 0 17 500 ----------------------- 80 000 20 000 50 000 12 500 130 000 -------- --------.

-----------------.550 000 -------- 60 000 -------- Adókiegyenlítés miatt. 2010-ben az édesapja részére vásárolt az idősek otthonában férőhelyet 4 000 000 forintért. sorába az „f”-„g” oszlop adatait figyelembe véve megállapított összeget kell beírni. 234. A bevallás 0953-05-ös lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. befizetett adóként figyelembe vehető összeg *A bevallás 75. évi ingatlanértékesítés jövedelem alapja: 5 000 000 adója: 1 250 000 Ft* . 2. 233. évi cél szerinti felhasználás alapja: 4 000 000 adója: 1 000 000 Ft* 206. a 25 000 Ft kerül a 75. 1-es 2-es 3-as Összes jövedelem Összes veszteség 0 0 250 000 62 500 0 0 25 000* 72 500 0 --------------------- 62 500 0 80 000 ---------------------- 60 000 15 000 0 0 300 000 75 000 --------. 1053-06-01 lap kitöltése: 204. mivel a 2-es ügylet adókiegyenlítési kerete nem vehető figyelembe a 3-as ügylet adókiegyenlítésre jogosító összegével szemben. évben három ügyletéből kettőben veszteséget. 240. melynek a megállapított 10 000 000 forint jövedelme után a 2 500 000 forint adót megfizette. A 1053-06-01 lap kitöltése: 208. -----------------------------------------------------------------25 000 A bevallás 1053-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 173. a 25 000+12 500= 37 500 Ft került a 65. A leírtak szerint. egyben jövedelmet realizált. ---------------------- „c” -------------- „d” 130 000 „e” 32 500 1. 239. sor 2010. Kis Virág 2009-ben értékesítette a tulajdonában lévő lakását.207 esetében csak a fedezet erejéig számolhat az adókiegyenlítés összegével. sorba. 238. 2010-ben ápolási otthonban férőhely megszerzésére fordított összeg 6 000 000 forint. sorába. sor 2011-ben még figyelembe vehető összeg 1 500 000 Ft *Ezt az összeget kell beírnia a 1053-C lap 75. így azt a fedezet erejéig számolhatja be az adókiegyenlítés összegébe. ------------------------ „c” -------------- „d” 60 000 „e” 15 000 Az ingatlan értékesítésből származó jövedelmek adókiegyenlítésének levezetése 1053-06-01 lap 1. sor 2009-ben megfizetett adó 2 500 000 Ft 205. sor 2010.3 Kockáztató Béla 2010. A példabeli esetben az 1-es ügyletben a 62 500 jogosító összegre van részben fedezet. A leírtak szerint. A bevallás 1053-04-es lap kitöltése: veszteség Sor száma ügylet „a” jövedelem „b” adó „c” „d” „e” adó göngyölített keret összeg „f” göngyölített jogosító összeg „g” adókiegyenlítés összege „h” 232.-------. melynek az adója 1 250 000 forint. Minden Áron 2010-ben értékesített ingatlanból származó jövedelme 5 000 000 forint. sorba.

. ----Sor oszlopa „b” 1 380 000 1 380 000* 4 320 000 4 320 000* Sor oszlopa „c” 12 252 12 252 ----------Sor oszlopa „d” 144 114 144 114 479 520 479 520 * Ezeket az összegeket kell figyelembe venni az éves összes jövedelem megállapításánál a 28. azaz a 2 750 000 Ft-ot tüntesse fel! Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerint adózott bevételek bevallása. ----254. ebből 593 000 Ft (4 szerződésből) megbízási szerződésből származott. ----265.111= 56 757 Ft és 11. 260 000 Ft) esetében a kifizető igazolása szerint. A nyilatkozat szerinti bevétel: 1 380 000 Ft 15% ekho 4x (20 420x0.15)= 12 252 Ft 11. sor 2011. mind a négy kifizetés (80 000 Ft. ----259. szeptembertől induló szezonban az év végéig 36 mérkőzést vezetett. A kifizetőnek adott nyilatkozata szerinti bevétele 1 380 000 Ft volt. 2010. A 1053-08-01-es lap kitöltése Sor száma Sor oszlopa „a” 253. Gábor Zsolt rendszeresen közreműködik mérkőzésvezetőként az első osztályú kézilabda mérkőzéseken. Előző példában leírtakból kiindulva. hogy adózó a 73 000 Ft bevételére jogosulatlanul választotta az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózási módot (tevékenységére tekintettel nem felelt meg). 73 000 Ft. sorban 2. sorban. Erre a bevételére az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózási módot választotta. így a járulékfizetési felsőhatár egy naptári napra jutó összegéig vonta le a 15% mértékkel ekho-t. a fennmaradó összeg után pedig 11.1% ekho (4 320 000) x 0. Ezt az összeget kell a 10. ----260. 180 000 Ft.számmal jelzett tevékenységéből származó bevételére az egyszerűsített közteherviselés szabályai szerinti adózási módot alkalmazta.1% ekho [593 000-(4x20 420)] x 0. ----260. sor „e” oszlopában a két adó összegét. ----254. a 1053-08-01-es lap sorai 1.111= 87 357 Ft 11. sorban a bevételeihez számítani. tételezzük fel. ----* ** Sor oszlopa „b” 1 380 000 1 307 000* 73 000** 4 320 000 4 320 000* 73 000 Sor oszlopa „c” 12 252 12 252 3 060 ----------13 140**** Sor oszlopa „d” 144 114 144 114 5 839 479 520 479 520 ----- Ezt az összeget kell az éves összes jövedelem megállapításánál számításba vennie a 28. melyekért a megbízási szerződés szerint mérkőzésenként 120 000 Ft-t kapott. Gábor Zsolt a 2621 FEOR. hogy elérte a járulékfizetési felsőhatárt. A kapott igazolások alapján. a biztosítás időtartama 1 nap. 6 935*** 259.1%ekho (1 380 000-593 000) x0.111= 479 520 Ft A 1053-08-01-es lap kitöltése Sor száma Sor oszlopa „a” 253. ----257.1% mértéket alkalmazott. cél szerinti felhasználásként még figyelembe vehető: 0 Ft *A 161. A többi bevétel esetében már nyilatkozott.208 209. sor 2010-ben cél szerinti felhasználás alapja: 6 000 000 adója: 1 500 000 Ft* 210.

Ezeket az összegeket a kifizető levonta. sorban is fel kell tüntetni a túlvont összeget (23. befizetett hozzájárulása nem volt.000 forintot (hozzájárulás-fizetés felső határa). 473.400. Kocsis Péter adózó után a kifizető 240 000 forint egészségbiztosítási járulékot fizetett meg. illetve a megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulék (a továbbiakban együtt: egészségbiztosítási járulék).114 forint. sorba feltétlenül át kell írni. 2.000 forintot (233. Ez lesz az adózó által ténylegesen visszaigényelhető összeg. Ezen kívül ugyanattól a cégtől 25%-os adókulcs alá eső. A 298.665. amely jogcímenként tartalmazza: .358 forint). amely összegszerűen: 1.400.156 forint. Mindkét jövedelem után 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége keletkezett. valamint a 14%-os egészségügyi szolgáltatás-köteles jövedelmek után megfizetett egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a 450. Adózó rendelkezik a kifizetőtől kapott igazolással. sor „f” oszlopba kerül a fentiek alapján kimutatható túlvonás.209 *** **** Ez az összeg vehető figyelembe levont személyi jövedelemadóként.114 forintot). amit a bevallás 90. A százalékos egészségügyi hozzájárulás kiszámítása. A 290. és . sorába is át kell vezetni.589 forint és a IV. negyedévben 16.114 forint.000 forintot kell beírni.100 forint osztalék jövedelmet is szerzett.055 forint) 14%-os egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége keletkezett.000 =) 23. mert az adózónak egyéb kötelezettsége. és . a 1053-09-es lapot nem kell kitöltenie. ennek 14%-a 233. sorba is át kell írni és meg kell fizetni.114 + 240. 265. A 290. negyedévben 11. sorban is ezt az összeget kell szerepeltetni. Ez összegszerűen: (473. I negyedévében 3. a 1053-09-es lap kitöltése 1.a megfizetett egészségbiztosítási járulék összegét (124.100 = 1.000 forint jövedelme keletkezett. Mivel a két tétel összege meghaladja a 450. A kitöltésnél a következőképpen kell eljárnia: A 288. évben kiadta ingatlanát egy cégnek.114). sor „g” oszlopba az előző két sor összege. és mivel a bevallásban csak a saját kötelezettségeket kell feltüntetni. az adózónak visszaigénylési jogosultsága keletkezik. sor „g” mezőjébe a 240.456 forint).114 forint).114 forintot. az egyszerűsített közteherviselésről szóló törvény alapján a kifizető által megfizetett egészségbiztosítási járulék. amíg az adózó biztosítási jogviszonyában a foglalkoztatót terhelő egészségbiztosítási járulék. a III. így az adózónak e jövedelmek tekintetében további (saját) egészségügyi kötelezettsége nincs. negyedévben 4.a levont 14%-os egészségügyi hozzájárulás összegét (233.000 = 473. Ennek érvényesítésére a bevallás 09-es lapját ki kell töltenie.114 forint kerül. Ez a külön fizetendő adó összege a jogosulatlan nyilatkozat miatt. ezért ezt a 65. ezt a 87.114 – 450. sor „g” mezőjébe a 233. mely bérbeadásból 1. .100 forint. amellyel a levonások összege meghaladja a hozzájárulás-fizetés felső határát. Nagy Pál adózó rendelkezik a kifizetőtől kapott igazolással.523 forint.a megfizetett egészségbiztosítási járulék összegét (240.a levont 14%-os egészségügyi hozzájárulás összegét (123.000 forint).987 forint (összesen 36. a II. amely jogcímenként tartalmazza: . A 295.000 + 265. Kocsis Péter adózó 2010. a 289. Ugyanakkor szintén jogszabály írja elő a következőket: A 14%-os egészségügyi hozzájárulást mindaddig meg kell fizetni. Az adózónak saját jogon 2010.

sem túlfizetésről nincs szó. és 298.814 forint kerül. mert a kötelezettség teljes összegét az adózó pénzügyileg rendezte.186 forintot kell beírni. 247.2.: az adózó befizette az egyes negyedévekre bevallott hozzájárulás teljes összegét. azaz a [450. sor „b”-„e” oszlopaiban az adott negyedévre vonatkozó összegeket (3.2.456 forintot.hu)! A kitöltési útmutató az szja-törvény ismeretét nem pótolja! A 1053-as bevallás főlapjához írt kitöltési útmutató általános tudnivalói (a bevallás benyújtására vonatkozó határidő.5. sorba a felső határig kiszámított különbözet összegét.3. illetve a jogszabályi hivatkozások révén könnyebben eligazodhat. mivel a „g” oszlop összege nem éri el a 450.) Önre is vonatkoznak. az „f” oszlop üresen marad. ha pl. ÉVI ADÓBEVALLÁSÁHOZ Az útmutatóban leírtak segítik Önt az egyes sorok kitöltésében. a 36. sor „g” oszlopában az előző oszlopok összesen adatát. 27%. mert sem túlvonásról.156 + 4. a 292. sorba is a 36. a képviselet stb.255 forintot kell feltüntetnie.589 + 16. ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐK (KISTERMELŐK) 2010. Példánkban a 14%-os mértékű egészségügyi hozzájáruláson kívül az adózónak egyéb százalékos egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége (25%. Bevételek 2.4.) nincs. A jövedelem megállapítása költségelszámolás alapján 2.255 forintot kell beírni.000-(123. Támogatások elszámolása 2. sorba a 36. sor üresen marad. valamint a 297.210 Mivel az előzőekben felsorolt tételek együttes összege nem haladja meg a felső határt (összesen: 284.358 forintot kell beírni. sor „g” mezőjében a 124.358)]= 202. sor „g” mezőjébe a 123. Általános tudnivalók 1.sorok is üresen maradnak. sor „g” oszlopában az adózó saját befizetését kell beírnia. A 295. A 294. A nyomtatványon csak a fehéren hagyott részeket töltse ki nyomtatott betűkkel (tollal) vagy írógéppel.456+124. stb.523 + 11.gov. akkor a 294. Veszteség elszámolása .3. az adófizetés módja és határideje. Családi gazdaságok adózása 2. sor „g” oszlopba az előző két sor összege. A 296. A 288. vegye ezeket figyelembe a kitöltésnél! Az azonosító adatait a 1053-12-es lapokon is ki kell töltenie. A 291.000 forintot. A 290. vegye igénybe az APEH honlapján található JAVA programot (www.987) kell szerepeltetni. A mezőgazdasági őstermelésből (kistermelésből) származó jövedelem (veszteség) kiszámításához szükséges tudnivalók 1. Az őstermelésből származó bevétel és a jövedelem megállapítására vonatkozó tudnivalók 2. ezért a 293.nav. a 289. A költségek elszámolásáról 2. Az útmutató tartalma: 1.069 forintot) ezért a 09-es lapot a következőképpen kell kitölteni. Ha teheti. A jövedelem megállapítása átalányadózás választása esetén 2. A 292.255 forintot kell feltüntetni.1. sorban is a 36.255 forintot kell beírni.1. A közös őstermelői igazolvány kiváltásához kapcsolódó szabályok 1.6.

A jármű használattal kapcsolatos. akkor ezt a sort ne töltse ki! Fontos! A 2010. Ezzel a nyilatkozattal eleget tehet az őstermelői tevékenységből származó bevételével összefüggő bevallásadási kötelezettségének. II. § (2)-(3) bekezdések. A mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata az átalányadózás megszüntetéséről 322. § 155 Szja-törvény 78/A. a de minimis támogatásokkal kapcsolatos szabályokat.1. ezt az erre szolgáló négyzetben az „X” beírásával jelezze. adóévben nem ezen a módon kíván adózni. A mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata az átalányadózás választásáról152 321. III. sor: Ha Ön a 2010. de a 2011. a 1053-12-es lapokhoz készített kitöltési útmutatóban foglalt általános tudnivalókat is olvassa el (1. jelezze ezt „X”-szel az erre szolgáló négyzetben. melléklet Szja-törvény 16. A lap kitöltése előtt. pont). 5. sorához írt útmutatót is. § (4). 23. sor: Ez a sor a mezőgazdasági kistermelésből származó bevételt és a bevételként figyelembe vett támogatások összegét tartalmazza.211 2. más jövedelmei tekintetében a személyi jövedelemadó bevallás megfelelő sorait kell kitöltenie. Art. 15% egészségügyi hozzájárulási kötelezettsége keletkezhetett. az átalányadó választásával/megszüntetésével. de a 4 000 000 Ft-ot nem haladta meg 2010-ben és a jövedelem megállapítására tételes költségelszámolási módot választott. Veszteségelhatárolás 3.153 Az átalányadózásra vonatkozó döntésénél ezt is vegye figyelembe. adóévre átalányadózást választott és 2011-re is ezt az adózási módot kívánja fenntartani. ha nyilatkozattételi jogával él.7. továbbá rendelkezik e bevételének 20%-át kitevő – az őstermelői tevékenységével összefüggésben felmerült és költségként is elismert – kiadást igazoló számlával. valamint a családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem 152 153 Szja-törvény 50. évtől a mezőgazdasági kistermelői bevételből átalányban megállapított jövedelem az összevont adóalap részét képezi. sor: Ha Ön mezőgazdasági kistermelőként az átalányadózást választja a 2011. akkor olvassa el. § 154 Szja-törvény 78/A. sz. melyekből megismerheti a támogatások kezelésével. hogy a bevalláshoz a 1053-1201-es lapot is csatolja. A tevékenységüket közös igazolvány alapján folytató őstermelők155. ha az Ön bevétele a mezőgazdasági őstermelői tevékenységéből a bevételként elszámolt támogatások összege nélkül 600 000 Ft-nál több. számlával igazolt költségeit csak akkor veheti számításba a nyilatkozat kitöltésénél. Mezőgazdasági kistermelőnek azt az őstermelőt kell tekinteni. Egyéb. A mezőgazdasági kistermelő nemleges bevallási nyilatkozata154 323. támogatások összege nélküli bevétele a 8 millió Ft-ot nem haladja meg. (4) bekezdés . Ha a 2010. a 1053-09-es bevallási lap 285. ha útnyilvántartást vezet. mivel a bevétele 5%-a után. Ha nyilatkozattételi jogával él. Nyilatkozattételi jogával akkor élhet. évre. adóévre a mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelmének meghatározására az átalányadót választotta. I. akinek az őstermelésből származó. Egyéb adatok A mezőgazdasági őstermelők (kistermelők) nyilatkozata(i) 1053-12-01-es lap kitöltése Ezt a bevallási lapot csak a mezőgazdasági őstermelők tölthetik ki! A 1053-as bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen írja be. § (2). és (6) bekezdések.

325. hogy megkönnyítsék a bevalláskitöltő programok alkalmazását. a). évben folyósított egységes területalapú (földalapú) támogatás összegét írja be. melybe beletartozik a vetőmag-bértermelés. sor: Ebbe a sorba a 323. hogy a termelés eredményének felhasználása felett ebben az esetben nem az őstermelő rendelkezik. és 19. akkor e bevételét is be kell vallania. ha tételes költségelszámolás vagy 10%-os vélelmezett költséghányad szerinti elszámolás vagy átalányadózás szabályai szerint állapítja meg a 2010. A mezőgazdasági őstermelő nyilatkozat az őstermelésből származó jövedelem számítási módjáról Ezek a nyilatkozatai arra szolgálnak. 1. Amennyiben ezeknek a soroknak valamelyikét jelöli. pont Szja-törvény 6. hogy e jövedelmei után adófizetési kötelezettsége nem keletkezik. függetlenül attól.161 156 157 158 159 160 161 Szja-törvény 3. sorok nem tölthetők ki. sor összegéből az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét írja be. § 18. Ilyen támogatás például erdőtelepítés esetén a jövedelempótló támogatás. nyugdíjas). a mezőgazdasági kistermelő159. pont Szja-törvény 3. a bérnevelés. pont Szja-törvény 3. sor: Ebbe a sorba a 323. Amennyiben nyilatkozattételi jogával él és kizárólag olyan bevételt szerez.1. évi mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelmét. valamint a mezőgazdasági őstermelői tevékenység160 fogalmát. sor összegéből a költségek fedezetére és fejlesztési célra folyósított támogatás157 bevételként figyelembe vett összegét írja be. akkor a 323-326. amely adózás szempontjából adóterhet nem viselő járandóságnak minősül (pl. Amennyiben nemleges bevallási nyilatkozatot tesz. hogy „X”-szel megjelölje a 1053-12-02 és 1053-12-03-as pótlapok mely sorait fogja kitölteni akkor. pont Szja-törvény 3. függetlenül attól. A 327-329. c) pont . 326. sz. § 19. A mezőgazdasági őstermelésből (kistermelésből) származó jövedelem (veszteség) kiszámításához szükséges tudnivalók 1. valamint a bevallás feldolgozását. Meghatározza továbbá a saját gazdaság fogalmát. melléklet I. sor: Ebbe a sorba a 323. valamint a korábban elhatárolt veszteségének a 20-20%-át az adóévre elszámoltnak kell tekintenie. 324. Általános tudnivalók A személyi jövedelemadóról szóló törvény meghatározza a mezőgazdasági őstermelő158. sorok szolgálnak arra. IV. § 18. sor összegéből a 2010. pont Szja-törvény 3. de csak külön-külön és csak akkor. § 18.212 foglalkoztatottként közreműködő családtagok156 is élhetnek nyilatkozattételi jogukkal. ha mindannyian ezt a módszert választják. a bérhizlalás és a kihelyezett állat tartása is. § 42. akkor a tárgyi eszközeinek és a nem anyagi javainak az értékcsökkenési leírását.

sorában kell feltüntetnie. évi XXV. március 20-áig érvényesíttetnie kellett165. sz.tv. 26.213 Családi gazdálkodónak162 az a személy minősül. január 1-jét megelőzően kezdte meg. melléklet I. akik az erdőterület megszerzésekor az árverésen kárpótlási jeggyel azonos módon mezőgazdasági utalványt is felhasználtak az erdőterület megvásárlásától vagy kimérésétől. ha a magánszemély a saját tulajdonában lévő és az erdészeti hatóság által önálló erdőgazdálkodásra alkalmasnak minősített erdőterületen maga gazdálkodik. úgy az említett termékek értékesítéséből származó bevételének a teljes összegét (és az ebből származó jövedelmét) a 1053-as bevallás 10. január 1-je és az érvényesítés napja közötti időszakban érkezett (kézhez vett) bevételét és felmerült költségét a 1053-as bevallás 10. Ha Ön az őstermelői igazolványa alapján folytatott tevékenységét 2010. hanem az erdőtulajdonos jogai között sorolja fel. Az erdőbirtokossági társulatokban lévő erdőtulajdonosok esetén az erdei haszonvételből származó bevételt az őstermelői igazolvány kiváltása mellett akkor lehet az erdő tulajdonosánál mezőgazdasági őstermelésből származó bevételként figyelembe venni. akit a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben mezőgazdasági termelő magánszemélyként tartanak nyilván. ellenkező esetben Ön 2010-ben csak az érvényesítés napjától tekinthető őstermelőnek. b) pont . Az erdőgazdálkodó által kiállított bizonylatok alapján – az erdőgazdálkodótól kapott és az erdőgazdálkodónak fizetett összeg vehető figyelembe. tv. évre legkésőbb. Amennyiben az éti csiga gyűjtése az erre vonatkozó engedély alapján történik. ha a szóban forgó erdei haszonvételt a társulat alapszabálya nem a társulat. a) pont 167 1991. A regisztrált mezőgazdasági termelő az a magánszemély. törvény 24.166 Az egyéni erdőgazdálkodói tevékenység akkor minősül őstermelői tevékenységnek.168 162 163 1994. Őstermelői tevékenységük tekintetében őstermelőnek minősülnek a családi gazdálkodók. törvény szerint engedélyhez kötötten gyűjthető. amely a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdaságot a mezőgazdasági igazgatási szerv nyilvántartásába bejegyezteti. b) pont 165 228/1996 (XII. sorában tüntesse fel! Az éti csiga a természetvédelemről szóló 1996.§ (1) a) pont 164 Szja-törvény 3. § 18. mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek minősül. rendelet 6. évi LV.167 Ha a saját gazdaságban előállított virágok és dísznövények értékesítéséből származó bevétele az évi 250 000 Ft-ot meghaladta. § (2) a) 166 Szja-törvény 6. § 168 Szja-törvény 6. akkor ennek a bevételének teljes összegét (és az ebből származó jövedelmét) a 1053-as bevallás 10. Egyéni vállalkozóként kötelesek gazdálkodni azok a magánszemélyek.§ h). és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagjaik. 3. sz. Amennyiben a következőkben felsorolt feltételek valamelyike nem teljesül. illetőleg birtokbavételi lehetőségétől számított öt évig. ezért a 2010. melléklet I. évi LIII. akkor az értékesítési betétlapot a 2010. 26) Korm. sorába írja be. évi XVII. akkor az. 2010.163 Az őstermelői igazolvány164 csak az adóévre kiadott értékesítési betétlappal együtt érvényes. i) pont 2007.

A bevételeket és a költségeket a közösen gazdálkodó családtagok között egyenlő arányban (beleértve a támogatás címén bevételként figyelembe vett összegeket is) kell felosztani. sz.170 Ha a saját termelői borkimérésében bármely más terméket is értékesít (pl. mellyel szemben csak az adózó nevére kiállított bizonylatok alapján. illetve az szja-törvény rendelkezései alapján számolható el költség. február 25-éig beadandó 1001-es bevallásban tudja bevallani. hogy a mezőgazdasági terméket melyik családtag értékesítette. pont Szja-törvény 6. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állhatnak. sora. és hozzájárulás kötelezettség bevallására a 1008-as és a 1008E számú bevallás szolgál(t). A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adózóknak. akkor az őstermelésből származó bevétel és költségek családtagok közötti egyenlő felosztására nincs mód. c) pont Szja-törvény 6. melléklet I. számlák alapján elszámolt kiadás. A közös gazdálkodás időszakában a bevételekről és a költségekről elegendő egy nyilvántartást vezetni. étkezést biztosít). A közös őstermelői igazolvány kiváltásához kapcsolódó szabályok172 Közös őstermelői igazolvány kiváltása esetén az igazolványba bejegyzett minden egyes családtagnak az őstermelésből származó jövedelmére a személyi jövedelemadóban és az általános forgalmi adóban egyaránt azonos adózási módot kell alkalmaznia. melléklet II/B) 19.) AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSSAL SZEMBENI EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE A mezőgazdasági őstermelő a rehabilitációs hozzájárulás-. sz. nem saját előállítású őstermelői terméket. 169 170 171 Szja-törvény 6. függetlenül attól. amennyiben a mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelmük után adókedvezményt kívánnak érvényesíteni. a bevétel után annak kell adóznia. melléklet I. Ez alól kivétel a gépjármű használattal összefüggő. § . illetve az egyéni vállalkozók 1053-13-03-as bevallási lap 421. a segítő családtagra vonatkozó rendelkezéseket egymásra vonatkozóan nem alkalmazhatják. járulék-.171 (a 1053-as bevallás 10. § 173 Szja-törvény 39. A közös őstermelői tevékenység időszakában az igazolványba bejegyzett családtagok egymással munkaviszonyban. 1. illetve a családi gazdaságok tagjainak külön-külön kell regisztrációs számmal rendelkezniük. Az őstermelői tevékenységet közösen folytató családtagoknak külön-külön kell eleget tenniük adókötelezettségüknek és külön-külön jogosultak az őstermelőket megillető 173 kedvezményekre.2. borosüveget stb.) és/vagy szolgáltatást is nyújt (pl. a játékadó-. c) pont 172 Szja-törvény 78/A. Amennyiben az általános forgalmi adó tekintetében az adószámmal rendelkező tagok őstermelői tevékenység után nem azonos adózási módot választottak. aki azt kézhez kapta. vagy a kiadást igazoló számla melyik családtagnak a nevére szól. valamint az agrártermelés költségeit csökkentő támogatások visszafizetési kötelezettségét a 2011. sz.214 A karácsonyfa értékesítéséből származó bevételre ez a szabály nem vonatkozik. akkor az ebből származó bevételei önálló tevékenységből (vagy egyéni vállalkozásból) származó bevételnek minősülnek. sora. A törvényi feltételek169 megléte esetén sem tekinthető őstermelői bevételnek a 22042999 vámtarifa szám alá tartozó szőlőbor értékesítéséből származó bevétel. A foglalkoztatói minőségben keletkezett adó-. az innovációs járulék.

Ha a korábbi adóévekben egyénileg gazdálkodó mezőgazdasági őstermelő veszteséget határolt el. melléklet IV/8. a szaporító anyagtermesztés. a kertészet. 1. a mezőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek. az állattenyésztés. törvény 3.175 A közösen gazdálkodó családtagoknak az adóévben azonos módon kell elszámolniuk a gépjárműhasználattal kapcsolatos kiadásaikat. Ilyen megállapodás hiányában a bevételt attól függően kell figyelembe venni. a fűrészáru-feldolgozás. de az év hátralévő részére is csak olyan adózási módot választhat. pont Szja-törvény 22.§ (l) pont . a közös őstermelői igazolványban feltüntetett személyek a saját tulajdonú (ideértve a házastárs tulajdonát is) személygépkocsijuk üzemi célú használata címén külön-külön havi 500 km utat számolhatnak el az üzemeltetett személygépkocsik számától függetlenül. a halászat. őt megillető bevételnek (és költségnek) az összegét is. törvény 3. sz. a vadgazdálkodás. növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása. akkor a kiválás időpontjáig megszerzett bevételt – és tételes költségelszámolás esetén a költséget – fel kell osztani a közös tevékenységet folytató családtagok között.176 Amennyiben a közös őstermelői tevékenységet folytató családtagok egyike évközben kiválik a közös gazdálkodásból. és a mezőgazdasági szolgáltatás (pl. bérszántás). a haltenyésztés. nem élelmiszer célú feldolgozása. az erdőgazdálkodás és a vegyes gazdálkodás. valamint az ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése. évi LV. Az adóév végén a közös gazdálkodásból kivált családtag jövedelmének a megállapításánál figyelembe kell venni a kiválás időpontjában felosztott. Családi gazdaságok adózása177 A termőföldről szóló törvény szerint a családi gazdaságban mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységek folytathatók. akinél ez a veszteség a korábban egyénileg végzett őstermelői tevékenysége során keletkezett. (Az előzőekben felsorolt – a családi gazdaságban végezhető – mezőgazdasági tevékenységek köre nem azonos a személyi jövedelemadó törvény szerinti őstermelői tevékenységek körével!) Kiegészítő tevékenység179 a falusi és agroturizmus. § (2)-(5) bekezdés 1994. hogy azt ki kapta meg ténylegesen. évi LV. de azt követően érkező bevételek és felmerült költségek megosztásának a módjáról a családtagok megállapodhatnak. A közös őstermelői tevékenységet tovább folytató családtagok ezt követően érkezett bevételét és elismert költségét a lecsökkent létszám figyelembevételével kell felosztani.174 Útnyilvántartás vezetése nélkül. sz. az elsődleges élelmiszer-feldolgozás. melléklet III. amilyet a közös őstermelői tevékenység idejére választott a családtagjaival.3. 174 175 176 177 178 179 Szja-törvény 6. évi LV.§ (k) pont 1994.215 Az ilyen kiadást csak a gépjárműhasználattal összefüggő költségek elszámolására jogosult családtag nevére és a gépjármű rendszámára kiállított számla és a járműről vezetett útnyilvántartás alapján lehet elszámolni. törvény a termőföldről 1994. A kiválást megelőző időszakot érintő. akkor az ilyen veszteséget csak az számolhatja el a közös őstermelői tevékenységből származó jövedelmével szemben. A közös őstermelői tevékenységből kivált családtag az őstermelői tevékenységét önállóan tovább folytathatja. Mezőgazdasági tevékenységnek minősül178 a növénytermesztés. a kézművesipari tevékenység. c) pont Szja-törvény 3.

Ha a családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag az őstermelői tevékenység mellett más önálló tevékenységet is folytat. A családi gazdasághoz tartozó. 2. akkor a 10%-os vélelmezett költséghányad vagy tételes költségelszámolás alkalmazásával állapíthatja meg a jövedelmét.216 A családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagjai az őstermelői bevételükből a közös őstermelői igazolvány alapján gazdálkodó őstermelőkre vonatkozó szabályok figyelembe vételével kötelesek megállapítani a jövedelmüket. § . A választott adózási és jövedelemszámítási módról a 1053-12-01-es bevallási lapon lehet nyilatkozni. de az adóéven belül az önállóan gazdálkodó családtagok között tételes költségelszámoló és átalányadózó is volt. A mezőgazdasági kistermelő a törvényben meghatározott feltételekkel átalányadózást is választhat. akkor – a korábbi választásuktól függetlenül – az adóév egészére azt az adózási módot kötelesek alkalmazni. Amennyiben a tételes költségelszámolás módszerét választja akkor a kiegészítő tevékenységből származó bevételével szemben a költségek csak bizonylatok alapján (tételesen) számolhatók el. a bevételek arányában kell megosztani. amelyet a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt határoltak el. ha a közös gazdálkodást megelőzően. Azokat a költségeket. akkor a családi gazdálkodói és az önálló tevékenységre az adóalap megállapítása miatt. Abban az esetben. ha a törvény másként nem rendelkezik. Az adókötelezettség teljesítésének része az adózási és a jövedelemszámítási módra vonatkozó nyilatkozattétel is. december 31-e között igényelt és kiutalt támogatások elszámolása A jogszabály alapján költségek fedezetére. 180 Szja-törvény 19. elkülönítve kell nyilvántartani. kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszközök (nem anyagi javak) beruházási költsége – értékhatártól függetlenül – az üzembe helyezés évében egy összegben is elszámolható. amelyek után korábban az őstermelői vagy az egyéni vállalkozói tevékenységükben értékcsökkenési leírást számoltak el. a két tevékenység folytatása érdekében felmerült költségeket.1. akkor a családi gazdaságban az értékcsökkenési leírás (a teljes leírásig) folytatható. január 1-je és 2007. fejlesztési célra kiutalt támogatásnak azt a részét kell az adóévben bevételként figyelembe venni. amelyek mindkét tevékenységgel összefüggenek. amelyet a támogatásból teljesített kiadás címén költségként (értékcsökkenési leírásként) elszámolt. amelyet a családi gazdaság tagjai közösen választottak. Az őstermelésből származó bevétel és a jövedelem megállapítására vonatkozó tudnivalók 2. Amennyiben a gazdálkodó család tagjai olyan tárgyi eszközöket adtak a családi gazdaság használatába. illetőleg a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag kiegészítő tevékenységét önálló tevékenység keretében folytatja. Adott esetben a családtagok nem azonos nagyságú jövedelem után fognak adózni. Ha a családi gazdálkodó. A gazdálkodó család tagjai a tételes költségelszámolás során az őstermelői tevékenységből származó jövedelmüket csökkenthetik annak a veszteségnek az összegével. Támogatások elszámolása180 A 2004.

vélelmezett költséghányad levonásával a bevétel 90%-a minősül jövedelemnek. § 28. a folyósítás évében kell bevételként figyelembe venni! Ha a bevételként elszámolt területalapú támogatást a későbbiekben vissza kell fizetni. A tárgyi eszközeinek és a nem anyagi javaknak az értékcsökkenési 181 182 Szja-törvény 3. a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatást a jövedelem kiszámításánál sem bevételként. Amikor a támogatás csak részben nyújt fedezetet a kiadásra.217 Amennyiben a támogatás folyósításáról szóló jogszabály szerint az adott támogatás költségként egyébként el nem ismert kiadásokra (pl. a támogatás összegét meghaladó kiadás az általános szabályok figyelembevételével költségként (értékcsökkenési leírásként) érvényesíthető. melléklet III. 2008. pont Szja-törvény 3. vagy azt követően utólag. sem költségként (sem értékcsökkenési leírásként) nem kell figyelembe venni. 2. A jövedelem megállapítása költségelszámolás alapján Amennyiben az adóévben nem választotta az átalányadózást.2. január 1-jétől kezdődően a költségek fedezetére vagy fejlesztésre kapott támogatásnak csak az az összeg minősül. amely adóévben a visszafizetés megtörtént. amelyet a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült.181 Egységes területalapú támogatás182 Az adóévben kiutalt területalapú támogatás teljes összegét. – Az első módszer szerint a 10%. igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett kap. de ezzel megegyező összegű bevételt is el kell számolni. késedelmi pótlék. § 42. vagy más hasonló jogkövetkezmény címén teljesített kiadás költségként nem érvényesíthető. Ha azonban meghaladja a bevétele a 600 000 Ft-ot. Ilyen támogatás például a jövedelmet pótló támogatás erdőtelepítés esetén. pont . egyéb jogcímen kapott – jogszabály alapján kiutalt – támogatást a folyósítás évében bevételként kell elszámolni. személyes célokra) is felhasználható. A jogszabály alapján a cél szerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg. akkor a már elszámolt bevétel önellenőrzés benyújtásával helyesbíthető. sz. akkor a visszafizetett összeggel annak az adóévnek a bevételét kell csökkenteni. Ilyenkor a visszafizetési kötelezettség miatt felszámított késedelmi kamat. akkor az ilyen kiadásokra fordított összeg költségként érvényesíthető. az egész bevételét figyelembe kell vennie. 2. nem kell bevallania még akkor sem. akkor a jövedelem megállapításánál a költségelszámolás kétféle módszere közül választhat. amennyiben az nem tekinthető költségek fedezetére és/vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak. Amennyiben a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra előre folyósított és az adóévet megelőzően bevételként elszámolt támogatást részben vagy egészben vissza kell fizetni. Egyéb jogcímen folyósított támogatás Az előzőekben nem említett más. ha más egyéb jövedelme miatt adóbevallás benyújtására kötelezett. pont. Ha az adóévben elszámolt jogszabály alapján kapott támogatás összegével csökkentett mezőgazdasági őstermelésből származó éves bevétele nem több 600 000 Ft-nál.

vagy ha a 10% költséghányad levonásával állapítja meg a jövedelmét. évi adóalapba beszámító bevételek 341. – az előállított vagy vásárolt terméknek. vagy a terméket. illetőleg részben vagy egészben ellenszolgáltatás nélkül másnak átengedi akkor. jóváírt) bevételét kell feltüntetnie. 183 184 Szja-törvény 39. akkor az őstermelésből származó jövedelme után adókedvezményt érvényesíthet a 1053-as bevallás 1053-B. – A második módszer a tételes költségelszámolás. ha ezzel kapcsolatosan bármely évben költséget számolt el. az árkiegészítés figyelembevételével). § (7) bekezdés. §. § (1) bekezdés Szja-törvény 17. hogy az őstermelő (közös gazdaság esetén is csak az. pontjában is olvassa el! Bevételnek minősül különösen: – az értékesített termék. 22. pont . vagy ha e kiadásokkal az összes költségét arányosan csökkenti.1. továbbá annak a biztosítási szolgáltatásnak az értéke. Őstermelői adókedvezmény183 Ha a tételes költségelszámolást választotta és nem él a nyilatkozattételi jogával. A 1053-12-02-es lap kitöltése 2. – a káreseménnyel összefüggésben kártérítés címén felvett összeg. vagy csomagolásért külön felszámított összeg. ilyen a felelősségbiztosítás címén felvett összeg is. (Nem kell a bevételhez hozzászámítani a fentieket. lapjának 41. a végzett vagy vásárolt szolgáltatásnak a szokásos piaci értéke. a szolgáltatást elemi károk.218 leírását. akkor a támogatások elszámolására vonatkozó részt az útmutató 2. Ha ezt a módszert alkalmazza. ha az azzal kapcsolatos kiadásokat nem számolta el költségként. akkor a törvényben költségként elismert és igazoltan felmerült kiadások tételes figyelembevételével kell a bevételéből a jövedelmét megállapítania. – a szállításért. sz. különbözetének visszatérítése. Ha Ön jogszabály alapján támogatást kapott. Az adókedvezmény érvényesítésének feltétele. az engedmény. valamint a korábban elhatárolt veszteségének a 20%-át az adóévre elszámoltnak kell tekintenie. Bevételek184 A 2010. aki) rendelkezik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott regisztrációs számmal és ezt a számot a bevallásában feltünteti. amelynek esetében az arra jogosító biztosítási díjat korábban elszámolta költségként. a természetben kapott ellenérték (valamennyi esetben a felár. a tevékenység ellenértékeként vagy ezek előlegeként befolyt. vagy váltóval kiegyenlített összeg. sorában. ha a befizetést az őstermelésből származó bevételével szemben költségként bármely évben elszámolta.3. 2. Ez a kedvezmény agrár de minimis támogatásnak minősül. a társadalombiztosítási járulék stb. sor: Ebben a sorban a mezőgazdasági őstermelői tevékenységével összefüggésben az adóévben megszerzett (kézhez vett. melléklet I. ha azokat saját célra használja fel.) – az adó. – a kapott kamat. katasztrófák esetén közadakozás keretében nyújtotta.

Az őstermelői tevékenység megszüntetése esetén az előzőekben felsoroltakon túl bevételként kell elszámolnia: – a korábban költségként elszámolt és a megszűnéskor meglévő összes készlet (anyag. bérnevelés. § (7) bekezdés 187 Szja-törvény 2. bérhizlalás. – a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz – ideértve a selejtezett tárgyi eszközt is –.219 – a kapott kötbér. kihelyezett állattartás esetén őstermelői tevékenységből származó bevételnek minősül a termék vagy állat teljes átvételi (bruttó) ára.) – az erdő véghasználattal érintett kitermelt vagy lábon álló faállomány értékesítéséből származó bevétel. valamint a fizetett kötbér. Az erdészeti hatóság által kiutalt összeggel szemben az igazolt kiadások költségként elszámolhatók. a bírság. (Ha az év során olyan ingó vagyontárgyat.) A mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszüntetése esetén bevételként figyelembe veendő. ha annak beszerzési árát egy összegben elszámolta – a beszerzés időpontjától számított egy éven belül a beszerzési ár 100%-ával. (Költség. – őstermelői tevékenységet szolgáló termőföld és mezőgazdasági vagyoni értékű jogok eladásából származó bevétel Vetőmag-bértermelés. melléklet II. három éven belül a 33%-ával kell a bevételt növelni. (Ez az őstermelői bevételként elszámolt érték az egyéni vállalkozói tevékenységnél költség. félkész és késztermék) leltári értékét. Egyéb fafajtáknál a rendelkezésre álló időszak az erdőfelújítás kezdő évét követő 8 év. további tételek187 Ha az őstermelői tevékenységét az adóévben megszüntette. amely évben az igazolt kiadásokat költségként elszámolja. anyag. nem anyagi javak. soroknál leírtak szerint kell eljárni. akkor az ebből származó bevétel után a 161163. illetőleg a szokásos piaci érték (ha ez utóbbi a több). kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz ellenszolgáltatás nélküli átruházásakor –. bírság. 185 186 Szja-törvény 3. pont c) alpont Szja-törvény 22. ingatlant. büntetés visszatérítése címén kapott összeg. a késedelmi kamat. (Az erdőfelújításhoz szükséges kiadások fedezetére az erdészeti hatóság határozata alapján az erdőfelújítás teljesítésének arányában kiutalt normatív támogatást és az Ön által befizetett összeg terhére visszautalt összeget – akác és lágy lombos célállomány esetén – az erdőfelújítás kezdő évét követő 5 éven belül abban az adóévben kell bevételként figyelembe vennie. kivéve. akkor az e tevékenységből származó jövedelmét a megszűnés szabályai szerint kell kiszámítania. § 18. akkor őstermelői bevételként kell figyelembe vennie az őstermelői tevékenység során előállított azon termékek szokásos piaci értékét. félkész termék értékesítésekor kapott ellenérték. két éven belül a 66%-ával. ha annak beszerzési. akkor a bevételt nem kell növelni. kamat. vagy értékcsökkenési leírással elszámolta. sz. a termék vagy az állat kihelyezési értéke.)185 Ha az őstermelői tevékenysége mellett egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat186. pont . előállítási költségét bármelyik évben költségként érvényesítette. Ha az ellenszolgáltatás nélküli átruházásra 3 éven túl kerül sor. Ezen túlmenően a normatív támogatás mértékéig terjedő összeg igazolás nélkül levonható a bevételből. vagyoni értékű jogot idegenített el. a büntetés címén kapott összeg. amelyet nem kizárólag üzemi célból használt.) – a 100 000 Ft-nál magasabb egyedi értékű. Az előzőek szerinti határidőkön túl visszautalt összeg teljes egészében bevételnek számít. ha ez utóbbiakat korábban költségként nem számolta el. amelyeket egyéni vállalkozóként értékesít.

A bevételéből levonhatja a korábbi őstermelői tevékenységével kapcsolatosan felmerült és még el nem számolt kiadásait. § 42. Ha az adóbevallásának a benyújtását követően is érkezik még az őstermelői tevékenységével összefüggésben bevétele. amelyet az adóbevallásában nem tud elszámolni.220 – a 100 000 – 1991. akkor ezt a bevételét. § 28. – a gazdasági épület. január 1-jét megelőzően történt beszerzés esetén az 50 000 – Ft-ot meg nem haladó tárgyi eszköz (ideértve a tartalék alkatrészt és a gyártó eszközt is) leltári értékét. Ha ennek a kiadásnak az összege több lenne mint az utóbb megszerzett bevétele. és a 347. január 1-jét megelőzően történt beszerzés esetén a 30 000. a tevékenység megszüntetése évéről készített adóbevallásának az önellenőrzésével érvényesítheti. 342. évben a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás188 bevételként figyelembe vett részét írja be! 343. sor: Ebbe a sorba a 341. pont 190 Szja-törvény 21. de az éves adóbevallás benyújtását megelőzően érkezett még bevétele az őstermelői tevékenységével összefüggésben. évről benyújtott személyi jövedelemadó bevallásában alkalmaznia. évről benyújtott adóbevallásába nem írhatja be annak a kiadásnak az összegét. akkor a használati vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadás összegét kell bevételként figyelembe venni.§ Szja-törvény 3. 345. akkor arra az önálló tevékenységre vonatkozó jövedelemszámítási szabályokat kell a 2011. akkor a 2011. ha a használati. de legfeljebb a hónap első napján érvényes havi minimálbér192 összegével csökkentheti az őstermelésből származó bevételét. § 77. sor: Ebbe a sorba a 341. december 31-ét követően és 2006. növények ellenértékét csak 2011. vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadást korábban költségként elszámolta. 2000. a jövedelemszerző tevékenységhez használt egyéb ingatlan használati vagy bérleti jogáról való lemondás miatti ellenértéket akkor. akkor személyenként havonta az alkalmazottnak fizetett bérrel. § (1) bekezdés a) pont 192 Szja-törvény 3. pont . (Ha ez az ellenérték a bevallás benyújtásáig még nem ismert. sor összegéből az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét írja be! Bevételt csökkentő tételek190 Bevételt csökkentő kedvezmények érvényesítésére csak tételes költségelszámolás esetén van lehetősége. sor összegéből a 2010. a 346. évi bevételként vegye figyelembe (pl. sorokban felsorolt kedvezményeket családi gazdaságok esetében csak a családi gazdálkodó veheti figyelembe a jövedelemszámítás során (nem lehet megosztani). § 191 Szja-törvény 21. sor összegéből az egységes területalapú támogatás189 összegét írja be! 344. sor191: Amennyiben legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű alkalmazottat foglalkoztatott az adóévben. évben.) Amennyiben a tevékenység megszüntetését követően. de még a bevallásának a benyújtása előtt kapta meg). 188 189 Szja-törvény 3. Ha ezzel a lehetőséggel élni kíván. ha a felvásárlónak leadott állatok. sor: Ebbe a sorba a 341. amelyet az önellenőrzés benyújtásával érvényesít majd. december 31-ét követően és 2001. még 2010. akkor azt a kiadását. 19. A 345. pont..

sz. sorban) elszámolható. Egyéb esetekben a kiadást olyan bizonylattal kell igazolni. sor „b” oszlopába írt összegből) vonja le a bevételt csökkentő tételek együttes összegét (349. sz. sor: A bevételt csökkentő tételek (345. sor „b” oszlopának adata). Ha a bevételt csökkentő tételek összege (349. § (1) bekezdés a) pont Szja-törvény 20. 349. melléklete szerint lehet elszámolni. 22. sor „b” oszlopába írt összeg) és a különbözetet írja ebbe a sorba. továbbá a szabadulást követő 6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésből szabaduló. az egyszerűsített számla alkalmas. minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 12%-ával (8 820 Ft) csökkentheti a bevételét. ha a jogügyletre adásvételi szerződést kötnek. 2. Ellenkező esetben a befizetett összeget szerepeltesse itt.tv. sorok) együttes összegét írja ide. a befejezett célállományra igényelhető normatív erdőfelújítási támogatás értékének megfelelő összeget írja be akkor. 3. 18. de legfeljebb 12 hónapon át e személyek után befizetett társadalombiztosítási járulék összegével a bevételét csökkentheti amellett. sor193: A sikeres szakmai vizsgát tett és folyamatosan tovább foglalkoztatott. E sor „a” oszlopában a „b” oszlop összegéből a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló és a szabadságvesztésből szabaduló személy foglalkoztatására tekintettel levonható összeget tüntesse fel. évben kezdte meg. § 43.198 (Például. 3. § (3)-(4) bekezdés. ha az kevesebb. valamint az szja-törvény rendelkezése szerint korábban munkanélküli194. ha a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi a gyakorlati képzést. illetve a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló személy alkalmazottként történő foglalkoztatása ideje alatt. pont Szja-törvény 21.221 346. 350. sor „b” oszlop) meghaladja a bevételét (341. akkor a legfeljebb 3 évvel korábban felmerült és az e tevékenységének megkezdését megelőzően még nem 193 194 195 196 197 198 Szja-törvény 21. ha permetezőgépet vásárol adószámmal nem rendelkező magánszemélytől és azt kizárólag az őstermelői tevékenységéhez használja. A költségek elszámolásáról197 Költséget az Szja .348. § (7) bekezdés . ebbe a sorba nullát írjon. §. 347. mint amennyit befizetett. § (2)-(3) bekezdés Szja-törvény 3. a vételárat akkor tudja költségként elszámolni. § Szja-törvény 4. sor196: Ebbe a sorba a kitermelt vagy lábon álló faállomány értékesítéséből származó bevételéből az erdészeti hatóságnál elkülönített számla javára a jogszabályban megállapított. §. A kedvezmény összegét e sor „b” oszlopába írja be.) Ha Ön a mezőgazdasági őstermelői tevékenységét 2010. sor: Az adóalapba beszámító bevételéből (a 341. amely megfelel az Szja-törvényben meghatározott feltételeknek. volt szakképző iskolai tanuló. 348. hogy ez az összeg költségként is (a 356. sor195: A szakképző iskolai tanulóval kötött – jogszabályban meghatározott – tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24%-ával (17 640 Ft).4. Az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott bizonylat kiállítására kötelezett adózótól történő vásárlás esetén a kiadás igazolására kizárólag a számla. melléklet Szja-törvény 10.

§ (3) bekezdés f) pont 201 Szja-törvény 3.222 érvényesített. hogy a költségeket mely bevételével szemben számolja el. melléklet II. sor adata) az 1%-át. 5. de a 2010. melléklet I. Ha például őstermelőként a traktorjával nemcsak a saját földjét műveli. akkor választhat. igazolt kiadásait ebben az évben költségként elszámolhatja. A költség (az értékcsökkenés a teljes leírásig) nem osztható meg a különböző tevékenységek között. Ezen túlmenően a 2010. valamint a családi gazdálkodónak és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagjainak a bevételhez hasonlóan a költségeket is egy főre számítva kell a bevallásukban szerepeltetniük. pontban leírt) szabályokat is. hanem egyéni vállalkozóként bérmunkát is vállal. pont 256/2007. de ez az összeg nem haladhatja meg az őstermelésből származó éves bevételének (341. ha az őstermelői igazolványt 2010. Költség 351. Az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytatóknak. fejezet . március 20-a előtt kiváltotta. aki az erről szóló kormányrendelet200 szerint regisztráltatta magát. sz. de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának a 10%-a is elszámolható. nem anyagi javak értékcsökkenési leírását megkezdheti. rend. Amennyiben a tárgyi eszközt. 4.) Korm. 199 200 Szja-törvény 11. (X.1. (Lásd: az útmutató mellékletében) Az a magánszemély. nem anyagi javakat többféle önálló tevékenységhez használja. sor201: Ebbe a sorba kell beírnia a saját tulajdonú. hogy melyik (az őstermelői vagy a vállalkozói) tevékenységének a bevételével szemben számolja el az egyébként érvényesíthető költséget. Az előzőekben nem említett minden más. továbbá a nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök átalányban elszámolt értékcsökkenési leírását. továbbá a tárgyi eszközök. vagy ha az adóév utolsó napján családi gazdaságnak a tagja. el kell döntenie. valamint az adóév utolsó napján a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodónak minősülő magánszemély és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja a családi gazdaságba tartozó vagy annak részét képező tárgyi eszközöknek és nem anyagi javaknak a beszerzési (beruházási) költségét az üzembe helyezés időpontjában egy összegben is elszámolhatja. évben használatba vett személygépkocsi után az éves bevétel 1%-a. évben vagy korábban vásárolt. Az értékcsökkenési leírás az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint számolható el199. az őstermelői és a vállalkozói tevékenységgel összefüggésben felmerült költséget tevékenységenként külön-külön kell nyilvántartani! A mindkét tevékenységgel összefüggő költségeket pedig a bevételek arányában meg kell osztani! A költségelszámolásnál vegye figyelembe a jogszabály alapján kapott támogatás elszámolására vonatkozó (a 2. Nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök beszerzése esetén – a személygépkocsi kivételével – a használatbavétel évében legfeljebb a beszerzési ár 50%-a számolható el átalányban értékcsökkenési leírás címén. Az értékcsökkenési leírást időarányosan – a tevékenység megkezdésének időpontjától az adóév végéig hátralévő napok számának figyelembevételével – lehet elszámolni. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök után az adóévben elszámolt értékcsökkenési leírás összegét. sz. Az értékcsökkenési leírás éves összegét teljes egészében csak akkor számolhatja el.

nem anyagi javak egy összegben elszámolt beszerzési árát írja be. sor: Ebben a sorban a tevékenységéhez vásárolt anyag. nem anyagi javak beszerzési árát egy összegben is elszámolhatja. Ha Ön az adóév utolsó napján a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodó vagy a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja. 355. Az üzembe helyezés időpontját követően az adóévben fizetett kamat (kezelési költség) összegét írja ebbe a sorba. amelyekben azt az őstermelői tevékenységéhez várhatóan használni fogja. A nem anyagi javak beszerzési vagy előállítási (beruházási) költségét azokra az évekre kell felosztani. valamint az értékcsökkenés elszámolásával kapcsolatos fontosabb tudnivalókat a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó útmutató mellékletében találja. Egyebekben az Internet használatért fizetett díj 30%-a érvényesíthető költségként. Költség az Szja-törvény 3. 353. Tárgyi eszközök részletre történő vásárlása esetén a részletfizetéshez kapcsolódó kamat az üzembe helyezés időpontjáig része a beszerzési árnak.) 354. gazdasági épületek megvásárolt bérleti joga. melléklete szerint érvényesíthető. szoftver termékek) után elszámolt értékcsökkenési leírás összegét kell feltüntetni. évben költségként elszámolható bérleti vagy lízingdíj összegét is. nem anyagi javakat az említett személyek bármelyike részletre vásárolta. Ezt az egyösszegű költségelszámolást. akkor a családi gazdaság részét képező vagy ahhoz tartozó 2010. sz. évben használatba vett tárgyi eszközök. 356. sorokban fel nem sorolt. A lízingdíj elszámolására vonatkozó szabályokat abban az esetben alkalmazhatja. január elsejét . (A beszerzési ár egy összegben elszámolható akkor is.5 százalék nyugdíjjárulékból – arányosítva – annak 72%-a a költségek között elszámolható. ezért a befizetett 9. az Internet használatért fizetett díj 50%-a számolható el költségként. sor: Ebbe a sorba a 351-355. sor: Ebbe a sorba a tárgyi eszközök. költségként is elszámolható kiadásait írja be. Nem anyagi javak esetében értékcsökkenési leírás csak akkor számolható el. sor: Ez a sor az őstermelői tevékenységével összefüggő pénzintézeti hitelre kifizetett kamat és kezelési költség együttes összegének a feltüntetésére szolgál. de az adóévben felmerült. Azon őstermelők esetében. A Tbj. Ebbe a sorba írja be az őstermelői tevékenységével kapcsolatosan 2010. ha azok kizárólag üzemi célt szolgálnak. így az értékcsökkenési leírás alapjának is. akik bevallás benyújtási kötelezettségüknek havonta kötelesek elektronikus úton eleget tenni. ha azt korábban bármely tevékenységével összefüggésben még nem számolta el. a kormányrendeletben meghatározott regisztrált termelő is választhatja. A tevékenység megkezdését megelőző három éven belül beszerzett – bizonylattal igazolt – beszerzési költséget a kezdés évében elszámolhatja. rendelkezése szerint a 8 millió forint bevételt el nem érő mezőgazdasági őstermelőnek (kistermelőknek) a nyugdíjbiztosítási járulékot is magában foglaló 9. Ezt az időszakot és az évenként leírandó összeget (vagy a leírás módszerét) a használatba vétel időpontjában kell meghatározni és a nyilvántartásokban feljegyezni. 352. sor: Ebben a sorban a kizárólag üzemi célt szolgáló nem anyagi javak (pl.5 százalék mértékű nyugdíjjárulékot kell fizetnie. félkész.223 A leírási kulcsok jegyzékét. ha a tárgyi eszközt. ha annak kifizetésére 1997. áru.és késztermék beszerzési költségét tüntesse fel.

A lízingdíj címén kifizetett összegből a lízingbe vevőnél csak a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök. Ebben az esetben viszont a normaköltségen felül más – a jármű fenntartásával. évre közzétett üzemanyagárak a 1053-as bevallás mellékletében találhatók meg. értékcsökkenési leírást számol el. számú „Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben havi. Az elszámolt üzemanyag mennyisége nem lehet több a fogyasztási norma mértékénél.1%-ának megfelelő összeg számolható el. § 204 60/1992.204 Egy adott negyedéven belül vagy csak számla alapján vagy csak az APEH által közzétett árral lehet számolni. évközi (negyedéves). fejezet (3) bekezdés 206 Szja-törvény 3.az őstermelésből származó éves bevétel 1%-áig számolható el a bérleti és lízingdíj címén kifizetett összeg. A fenntartási és javítási költségek számlák. de maximum a teljes lízingdíj havi 3%-ának. A költségelszámolás alapja az útnyilvántartás. ha a tulajdonában álló személygépkocsi után tételes költségelszámolással költséget. 1. melléklet I /7. ingatlan esetén 1. évi LXXXII. Az állami adóhatóság által a 2010. sz. a számlák alapján. illetve lízingdíj elszámolásának felső korlátja alapján több személygépkocsi esetében is . melléklet IV.) Kormányrendelet 205 Szja-törvény 3. az üzemanyag költségelszámolás csak tételesen. Útnyilvántartás vezetése nélkül – a saját tulajdonban lévő személygépkocsi használata címén (az üzemeltetett személygépkocsik számától függetlenül) – havi 500 km út elszámolható206 átalányban. melléklet IV. (IV. A megfizetett cégautóadó összege a költségek között elszámolható. éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére” elnevezésű nyomtatványon kell teljesíteni szintén negyedévenként. akkor 2009. felújításával kapcsolatosan felmerült – számlával igazolt kiadást még részben sem lehet elszámolni. nem anyagi javak általános forgalmi adó nélküli lízingdíjának és az egyéb járulékos költségeknek a szerződés szerinti futamidő 1 hónapjára eső összege. Költségként számolhatók el az őstermelői tevékenységhez használt jármű(vek) üzemeltetésével kapcsolatos kiadások is. törvény (Gjt. A cégautóadót önadózással negyedévenként. a negyedévet követő hónap 20. február 01től cégautóadó203 fizetésére kötelezett. nettó összegben történhet. sz. javításával. továbbá 202 203 Szja-törvény 5. Gépjárműadóról szóló 1991. napjáig kell megállapítani és megfizetni az állami adóhatósághoz a naptári évben azokra a hónapokra. amelyekben az adókötelezettség fennáll.) 17/A. Az üzemanyagköltséget a számlával igazolt üzemanyag vásárlás vagy az állami adóhatóság által havonta közzétett üzemanyagár figyelembevételével az útnyilvántartás szerint üzemi célból megtett kilométerek után lehet elszámolni. napjáig. Az üzemanyag forgalmi adóját levonásba helyező magánszemély nem alkalmazhatja az APEH által közzétett üzemanyagárat. sz. a negyedévet követő hónap 20.224 megelőzően kötött szerződés alapján került sor. Ilyen esetben a kormányrendeletben meghatározott norma szerinti üzemanyag-mennyiséget is figyelembe véve az üzemanyagköltséget. Személygépkocsi esetében a bérleti. Az említett kiadások számlával igazolt elszámolása helyett a saját tulajdonú személygépkocsi esetén lehetőség van kilométerenként 9 Ft205 általános személygépkocsi-normaköltség elszámolására.202 Felhívjuk figyelmét. fejezet (8) bekezdés . A bevallást a 1001. bizonylatok alapján számolhatók el az útnyilvántartásban feltüntetett üzemi célú és a magáncélú utak arányában.

sor: Ebben a sorban a 2010. kizárólag üzemi célra használt jármű esetén az üzemanyagköltség és a számla szerinti egyéb (fenntartási. évben felmerült költségei (358. sor összegének a 358. évben kíván elszámolni. sorba is írt adatot és emiatt lenne vesztesége. akkor tárgyévi veszteséget nem határolhat el a későbbi évekre.) Ha ebben a sorban a 10%-os költséghányaddal számolt. 361. ebbe a sorba nullát írjon.225 kilométerenként 9 Ft általános normaköltséget lehet elszámolni. évi jövedelmét írja be. sor). A jövedelem megállapítása 360. pontnál leírtakat!). akkor a bevétele 10%-ának megfelelő összegű költséget írja ebbe a sorba. a 351-357. sorok összege). A jövedelem megállapítása átalányadózás választása esetén208 Ha Ön a 2010. bérelt). amely a 350. sorba írt összeget meghaladó részét) ebbe a sorba írja be. sorának „a” oszlopába. amelyet a 2009. § (6) bekezdés Szja-törvény 50. sorában. Ha kistermelői költségátalányt számol el. sor: Ebbe a sorba a mezőgazdasági őstermelésből származó 2010. sor) meghaladják a kedvezményekkel csökkentett éves bevételét (350. Ezt a módszert csak a teljes adóévre. amennyiben az őstermelésből származó bevétele a támogatások összege nélkül a 4 millió Ft-ot meghaladta a 2010. és a 359. évi 0953-12-02-es bevallási lap 362. bizonylattal igazolnia. Kistermelői költségátalány címén a bevételt csökkentő kedvezmények levonása után megmaradt bevételének (350. sorában kimutatott veszteségéből 2010. § (2) bekezdés . Ha a 357. A veszteség megállapítása 361. A veszteség elszámolásánál mindig a legkorábban keletkezett veszteséget vegye először figyelembe (olvassa le a 2. A 1053-12-03-as lap kitöltése 2. évre az átalányadózást választotta és az adóévben elszámolt jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján kapott támogatás összegével csökkentett őstermelői 207 208 Szja-törvény 22. sor: Ebben a sorban azt az összeget tüntesse fel. 357. sor: Ha a 2010. sorba írt összegnek a 350.6. Ha Ön a 10%-os költséghányad szerinti jövedelemszámítási módszert választotta. akkor a számlával igazolt kiadásain felül kistermelői költségátalányt is érvényesíthet. Ezt az összeget kell beírnia a 1053-as bevallás 14. és a 359. (Ezt a költséget nem kell számlával. Ezen összeg után a 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségét is be kell vallania a 1053-09-es lap 287. sor adata) a 40%-át számolhatja el költségként. illetve az adóéven belül az őstermelői tevékenység teljes időszakára lehet alkalmazni. sorokban nem szerepeltethet adatot! 359. javítási) költség számolható el. sorok együttes összegét meghaladó része.. akkor a tárgyévi veszteség összegét (a 358. (Saját tulajdonban lévő személygépkocsinak minősül a házastárs tulajdonában lévő személygépkocsi is.) A nem saját tulajdonú (pl. amennyiben a bérleti szerződés alapján ezek a kiadások a bérbevevőt terhelik. évben. évben elszámolt költségek együttes összegét szerepeltesse (351–357. sor207: Amennyiben Ön tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő. 358.5.

vagy azt követően a költségek fedezetére vagy fejlesztési célból folyósított támogatás összege feltéve. sor) kell elszámolni a költségek fedezetére. évben folyósított területalapú (földalapú) támogatás összegét írja be. ha erről Ön a 2010. akinek az átalányadózásra jogosító értékhatárnál több bevétele volt az adóévben. § (1) bekezdés e) pont . Az átalányadózás időszakában más önálló tevékenységből származó bevételként (10. adóévre a 0953-as bevallásában. sorában tüntesse fel. vagy az annak minősült akkor ezt a bevételét és a támogatás felhasználásával összefüggésben felmerült költségét a 1053-as bevallás 10. Az átalányadó választása esetén az átalányadózás évében felmerült összes költséget elszámoltnak kell tekinteni. az az őstermelő. Ha Ön e tevékenységéhez költségek fedezetére vagy fejlesztési célra jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján folyósított vissza nem térítendő támogatást kapott. Az átalányadózás választása esetén az őstermelői tevékenységéből származó bevételből. 365. 363. illetve a tevékenység évközi megkezdésekor nyilatkozott! Az átalányadózást megelőzően elhatárolt veszteségből az átalányadózás időszakában évenként 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. akkor az átalányadózás szabályai szerint állapíthatja meg a jövedelmét. 209 210 Szja-törvény 7. sor: Ebben a sorban a mezőgazdasági kistermelői tevékenységéből származó. A területalapú és az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét viszont az őstermelői bevételek között kell elszámolni. sor összegéből a 2010. sorban feltüntetett bevételének azt a részét írja be. sor210: Ennek a sornak az „a” oszlopába a 363.226 tevékenységből származó bevétele nem több 8 000 000 Ft-nál. Nem minősül bevételnek a célszerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg. valamint a fejlesztési célra jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján folyósított vissza nem térítendő támogatást. Az átalányadózás választására tett nyilatkozata ellenére elveszíti az átalányadózás szabályai szerint az adózás lehetőségét. soraiban kell a jövedelmét feltüntetnie. Ebben az esetben a 1053-12-02-es lap 341-361. De csak akkor. Amennyiben az átalányadózás feltételei nem teljesültek. 364. tételes költségelszámolással vagy a 10%-os költséghányad levonásával állapíthatja meg. egyéb őstermelői tevékenységből származó bevételnek (ideértve a támogatások összegét is) pedig a 15%-a a jövedelem. hogy a támogatás célszerinti felhasználása révén teljesített kiadásait alapján a költségek között nem számolta el209.§ (1) v) pont Szja-törvény 53. beleértve a korábban és az átalányadózás időszakában beszerzett tárgyi eszközök beszerzési (előállítási) értékének az átalányadózás időszakára jutó értékcsökkenési leírását is. illetőleg azzal összefüggő összes bevételét tüntesse fel. Ezeknek a költséghányadoknak a figyelembevételével az állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származó termék értékesítéséből származó bevételnek a 6%-a. a törvényben meghatározott költséghányadok levonásával kell kiszámítani az átalányadó alapjául szolgáló számított jövedelmet. sor211: Ennek a sornak az „a” oszlopába a 363. akkor Ön a mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelmét az általános jövedelemszámítási szabályok szerint. más. és azt bevételnek tekintette. amely állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származott.

tekintettel arra. amely elhatárolásához adóhatósági engedélyt kellett kérni. lap 13. Ha a bevétele nem kizárólag állattenyésztésből vagy állati termékek előállításából származik. 211 212 Szja-törvény 3. vagy fejlesztési célból folyósított támogatásnak. vagy akkor. Azt a veszteséget. ki kell egészítenie az adóalap-növelő összeggel (a jövedelem 27%-a). • őstermelői tevékenységből származó további bevételei esetében a bevétel 15%-a a jövedelem. ha az a tevékenység kezdésének évét követő negyedik adóévben vagy később keletkezett és az őstermelői tevékenységből származó bevétele nem érte el a mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó jövedelme megállapításánál elszámolt költség 50%-át. sor a) oszlopában is fel kell tüntetni. § (1)-(5) bekezdés . akkor a bevételét a jövedelemszámításkor meg kell osztania: • állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származó bevétel a 364. sor d) oszlopába kell beírni. Az adóalap-növelő összeggel növelt jövedelmet a 13. A kétféle költséghányaddal kiszámított jövedelem együttes összegét kell e sor „b” oszlopába beírnia. hogy az összevont adóalap része. A 2009. 2. sor összegéből az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét írja be. 3. sor „a” oszlop 6 %-a a jövedelem.§ (1) bekezdés 214 Eho tv. Az átalányadózás időszakában és a 10%-os költséghányad alkalmazása esetén. § 28. illetve az önellenőrzés vagy adóellenőrzés során feltárt jövedelemmel szemben – is elszámolható. január 01-től a mezőgazdasági őstermelő átalányban megállapított jövedelme az összevont adóalap részét képezi. Az elhatárolt veszteség elszámolásánál mindig a keletkezésük sorrendjét kell követni. a nyilvántartott veszteség összegéből adóévenként 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. 2010.6. Az adóévben elhatárolt veszteség visszamenőlegesen a megelőző két adóévre – a bevallott. Veszteségelszámolás215 A 2004. hanem egyéb őstermelői tevékenységből is. 3. pont Szja-törvény 55. sor212: Ebben a sorban az átalányadó alapjául szolgáló számított jövedelmét állapítsa meg.227 366. ha az nem tekinthető költségek fedezetére. sor: Ide a 363. évet megelőző évek veszteségének továbbviteléhez az adóhatóság engedélyét kellett kérni abban az esetben. § (1) bekezdés 213 Eho tv. a kérelem elmulasztását követően.213 A biztosított mezőgazdasági őstermelőt terhelő egészségügyi hozzájárulás alapját csökkenteni kell a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő járulékok alapjával. sorában kell bevallania.214 Az így megállapított kötelezettségét a 1053-09-es lap 287. ezért a kiszámított jövedelmet a 1053-A.§ (5) bekezdés 215 Szja-törvény 22. ha az őstermelői tevékenysége alapján a megelőző két adóévben is veszteséget határolt el. Az átalányban megállapított jövedelem összege után 27%-os egészségügyi hozzájárulást is kell fizetnie. önellenőrzés alapján az adóhatóság nem engedélyezheti. 367. évben vagy azt követően keletkezett és elhatárolt veszteség bármely későbbi adóévben (de legkésőbb a tevékenység megszüntetésének évében) az őstermelő döntése szerinti megosztásban elszámolható. A jövedelmet.

§ (2). ha az elhatárolt veszteség a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. sorban is figyelembe vett valamennyit.66. a 361. sor) 2008. Az adóhatóság ekkor határozatban állapítja meg a veszteségelhatárolás mértékét. évben keletkezett veszteségének az összegét visszamenőleg a 2008. és a 2009. évben el nem számolt és továbbra is elhatárolható veszteségének az összegét szerepeltesse. adóévben keletkezett veszteségéből (361. amelyet önellenőrzéssel kíván a 2010. az adó alapjának. években bevallott őstermelői tevékenységből származó jövedelmét önellenőrzéssel kell helyesbítenie. sor: Ennek a sornak a „b” oszlopában a korábbi évekről áthozott.) Ha ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozik a veszteség visszamenőleges elszámolása. (Az önellenőrzéshez a 2008. sor: A vásárolt és a saját termelésű összes anyag.törvény 22. Veszteségelhatárolás217 369.228 A 2009. áru. évre 0953-as nyomtatványt kell felhasználnia. A veszteség visszamenőleges elszámolása esetén a 2008. Az átalányadózás időszakában a nyilvántartott veszteség összegéből adóévenként 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. sor) összegét írja be. december 31-én felvett leltár szerinti értékét írja be ebbe a sorba.216 A veszteségelhatárolásra vonatkozó rendelkezések akkor alkalmazhatók. és/vagy 2009. akkor az átlagos létszám: 80/12=6. ha ezekben az években volt az őstermelői tevékenységéből adóköteles jövedelme. 3. évre a 0853-as.7. (3) bekezdés . sor különbözetét írja be. 2. évekre is elszámolhatja. sor: Ebbe a sorba az év során foglalkoztatott alkalmazottak (ide nem értve a segítő családtagot) átlagos létszámát és a részükre kifizetett munkaviszonyból származó jövedelem bruttó összegét kell beírnia. és 371. és a 369. ha 7 fő alkalmazott összes foglalkoztatási ideje 80 hónap. a 2009. vagy ha ebből a 369. illetve a fizetendő adónak a korrekcióját. sor: Ebben a sorban a 370. továbbá az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget a 1008-as bevallásban kellett szerepeltetni.) 216 217 Szja. A 2010. évi vesztesége (361. akkor ide a fennmaradó összeget. sor: Ebbe a sorba azt az összeget írja be. A számítás során a kerekítés szabályait is alkalmazni kell. év(ek)re elszámolni. 2010. és/vagy 2009. Egyéb adatok 374. félkész. évi elhatárolt veszteségre már alkalmazható volt a veszteség adóhatósági engedélyeztetés nélküli elhatárolása.és késztermék 2010. Ezt szintén ebben a sorban vegye figyelembe! 372. 375. amelyet az „a” oszlopba kell beírni.§ (4) bekezdés Szja-törvény 22. Családi gazdaságok tagjai közül csak a családi gazdálkodó írhat ebbe a sorba adatot! (Az alkalmazott munkabéréből levont személyi jövedelemadó előleget és a foglalkoztatottra tekintettel megállapított járulékfizetési kötelezettséget. 371. Ez kerekítve 7. Például. sorok „b” oszlopaiba írt adatok együttes összegét tüntesse fel. sor: Ebbe a sorba a 2010. 370. akkor az adóhatóságnál kezdeményezett eljárás keretében van módja e szabály érvényesítésére.

sor: A vevők. sor összegéből a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra 2010. fémlemez. értékcsökkenési leírásként sem) számolt el. sor: Ebbe a sorba a 378. vályogfal kitöltő elemekkel 218 219 Szja-törvény 3. könnyű acélfödém. 382. égetett Tégla. szerkezet. január 1-jét követően folyósított támogatatás összegének még fel nem használt részét írja be. blokk. 379. egyesített acél blokk szerkezet. 381. vasbeton acéltartók közötti acélszerkezet üvegbeton és profilüveg kitöltő elem.0 6.0 3. pont 221 Szja-törvény 11.és salakill. műanyag és Fagerendás (borított és fémszerkezet. kő-. sor218: Ebbe a sorba a 2010. 378. sz. kohósalak és falazat. pont . § 54. sor219: Ebbe a sorba a 378. sor: Ebbe a sorba a 2010. öntött Előregyártott és monolit tégla-.229 376. december 31-én nyilvántartott szállítói követelésnek az összegét írja ide. december 31-én fennálló tartozását tüntesse fel itt. január elsejét megelőzően előre folyósított támogatás még fel nem használt részét írja be. mátrai szerkezet. Melléklet a mezőgazdasági őstermelők 1053-as bevallás útmutatójához A leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazásuk szabályai221 a) Épületek Az épület jellege Hosszú élettartamú szerkezetből Közepes élettartamú szerkezetből Rövid élettartamú szerkezetből Évi leírási kulcs% 2. sor összegéből azt az összeget írja. sor: A 2010. valamint boltozott födém Könnyűacél és egyéb Azbeszt. gázszilikát egyéb függőfal sűrűgerendás). sor220: Ebbe a sorba a beruházási költség címén nyilvántartott összeget írja be. melléklet II/3. 380. tufa. bauxitbeton födém. § 220 Szja-törvény 3. fűrészelt tetőszerkezet könnyű faszerkezet. 377. évben a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás összegét írja be. § 42.0 A felsorolt csoportokon belül az épületek műszaki ismérvek szerinti besorolása: Csoport megnevezése Hosszú élettartamú szerkezet Közepes élettartamú szerkezet Felmenő (függőleges) Kitöltő (nem teherhordó) Vízszintes teherhordó teherhordó szerkezet falazat szerkezet* Beton-és vasbeton. amelyet a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra utólag folyósított támogatás összegéből bevételként nem (és költségként. panel. megrendelők 2010. pont Szja-törvény 19.

forró víz.0 Hulladéktároló: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő tárolásra. építmény.és videogyártást szolgáló építmény 15.0 Alagutak és földalatti építmények (a bányászati építmények kivételével) 1.0 Hulladéktároló 20. minden más vezeték 3. földgáz távvezeték. illetve egyesített teherhordó térelhatároló tetőszerkezet) Rövid élettartamú szerkezet Szerfás tapasztott és egyéb egyszerű falfödém Az épület jellegét a három ismérv közül a rövidebb élettartamot jelentő alapján kell meghatározni. ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is 8.0 Vízi építmények 2.0 Egyéb.0 Kőolaj.0 Hidak 4.) 7. Az épületbe beépített technológiai gépek és berendezések. b) Építmények Építménycsoportok Évi leírási kulcs % Ipari építmények 2.0 Elektromos vezetékek. sajtolt lapfal vályogvert falszerkezet. építmény.0 Hulladékhasznosító létesítmény 15. gázvezetékek 6.0 Közforgalmi vasutak és kiegészítő építményei. közúti villamosvasutak.0 Egyéb vasúti építmények (elővárosi vasutak.0 Közúti villamosvasúti és trolibusz munkavezetékek 25. termálkút 10. Hulladékhasznosító létesítmény: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő hasznosítás céljára szolgáló épület. metróvasúti pálya stb.és földgázvezetékek. ideértve az iparvágányokat is 4. lemezkeretbe deszkaszerkezet. az ezeket kiszolgáló vezetékek leírását az épülettől függetlenül.0 Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás 6.0 Mezőgazdasági építmények 3. ideiglenes téglafalazat *(közbenső és tetőfödém.0 Mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozónál a bekötő és üzemi út 5.230 szigetelt alapokon Szerfás és Deszkafal. .és termálvízvezeték. Az épületgépészet körébe tartozó gépek és berendezések értékcsökkenését az épülettől elkülönülve is el lehet számolni. a hulladéktároló létesítése miatt igénybe vett földterületre értékcsökkenési leírást a hulladéktárolóval azonos leírási kulccsal kell számolni.0 Gőz-. ártalmatlanításra szolgáló épület. ide nem értve a földterületet. illetve vezetékeknél megadott leírási kulcsok alapján kell megállapítani.0 ebből: önálló támrendszer 15.0 Minden egyéb építmény (kivéve a hulladékhasznosító létesítményt) 2.0 Kizárólag film.0 Melioráció 10. a gépeknél.

berendezések.-alszámok. szűrését szolgáló berendezések. járművek da) 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8456-8465. málna. köszméte. 8421 vtsz. számvezérlésű gépek.-okból az átviteltechnikai.) napjáig lehet elszámolni. vízháztartás-szabályozó építmény. szőlő. birs.0 5. 8417 vtsz.0 d) Gépek.-ból a hulladékmegsemmisítő. 8403. – a HR 8419 11 00 00. Kortárs képzőművészeti alkotásnak – a költségként való elszámolása szempontjából – azt az alkotást lehet tekinteni. talajjavítás legalább 6 éves tartamhatással.-okból a programvezérlésű. valamint a mezőgazdasági és erdőgazdasági nedves melléktermékek elégetésével üzemelő hőfejlesztő berendezések. 8470.-okból a szennyező anyag leválasztását. fűztelep Spárga. 9014-9017.-okból a fluidágyas szénportüzelésű berendezések. kert. c) Ültetvények Ültetvénycsoportok Alma. felszerelések.-alszám.0 4. továbbá a HR 9018-9022 vtsz.0 10. -hatástalanító és -hasznosító berendezések. szőlő. és 85. -feldolgozó. valamint a 8514 vtsz. 8711 vtsz-ok. e) Kortárs képzőművészeti alkotások A kortárs képzőművészeti alkotást 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet leírni. db) 20 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8701 vtsz-ból a járművek.-alszámok. berendezések. mandula. meggy. 8479 vtsz. 8530. 8541 40 90 00 vtsz.231 Melioráció: szántó. – a HR 8471. 9009 vtsz. – a HR 8469. – a HR 8419. – a HR 8402. cseresznye. valamint a HR 8710. gyep és erdőművelési ágú. berendezések. 9024-9032 vtsz. 8537 vtsz.-okból az orvosi gyógyászati laboratóriumi eszközök. komló. ha az üzembe helyezés vagy az . – a HR 9012. 8416. gyümölcsanyatelep. Abban az esetben. mogyoró Őszibarack.-alszám. – a HR 8421 31 és a 8421 39 vtsz.-alszám. valamint a HR 8443 5100 00 vtsz.-alszámok. gyümölcsös.-ok. Értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés napjától a kiselejtezés vagy elidegenítés (apportálás stb. ribiszke. kajszi. gesztenye Egyéb ültetvény Évi leírási kulcs% 6. valamint a HR 8702-8705. amelynek alkotója a vásárlás évének első naptári napján élt.5 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – Minden egyéb – a da)-db) pontban fel nem sorolt – tárgyi eszköz.0 15. naspolya. árucsoportból az ipari robotok. nem belterületen végrehajtott. körte. a termőföld mezőgazdasági célú hasznosítását szolgáló. az ipari különleges vizsgálóműszerek és a komplex elven működő különleges mérő és vizsgáló berendezések. – a HR 84. dc) 14. – a HR 8421 21 vtsz. szilva. – a HR 8419 20 00 00 vtsz. szőlőanyatelep. valamint a területrendezés építménye. szeder Dió. 8472. – a HR 8417 80 10 00 vtsz.-okból az irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek.

vagy az egyéb (igateljesítmény. . Ültetvénynek az olyan építmény minősül. bodza. – az ipari park közműnek minősülő (út. A tenyészállat beszerzési ára. amikor az első szaporulata megszületett. A csak a termékéért tartott állatoknál az üzembe helyezés napja a terméknyerés időpontjának kezdő napja (pl. egy tenyésztésbe nem állított tojástermelő baromfiállomány. szeder. cseresznye. illetve a tárgyi eszközök nyilvántartásában is fel kell jegyezni. víz. A tenyészállat fogalmának meghatározásánál azonos módon kell eljárni az egyedi megjelölésű tenyészállat és a tenyész állomány esetén. vagy az első spermalevétel napja. alkalmazott kutatáshoz. körte. kajszibarack. mandula. vagy kísérleti fejlesztéshez használt tárgyi eszköz. más leválasztható terméket) termelnek. – a kizárólag alapkutatáshoz. valamint a tenyészállattal kapcsolatosan a tenyésztésbe állításig felmerült anyagkiadás és a mások által végzett munka igazolt összege tekintetében választhatja azt is. lovagoltatás) hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését. rikö. – a közúti személyszállításhoz használt autóbusz. A tenyészállatok körébe tartoznak azok az álltatok. Az üzembe helyezés napja a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatba vételének napja. Ezt az időpontot a beruházási és felújítási költség nyilvántartásban. meggy. Az alábbiakban felsorolt tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának meghatározása érdekében az eszközök beruházási költségét azokra az évekre kell felosztani. amelynek eredményeként a telepített növények legalább egy évnél hosszabb ideig talajhoz. – tenyészállat. szilva. ha a gyümölcsfa alma. birs. (Nem egyedi megjelölésű pl. ribiszke. amelyek a tenyésztés. hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási (őstermelői) tevékenységet. A számlaadásra nem kötelezett (kompenzációs felárat választó) mezőgazdasági őstermelőtől történő tenyészállat vagy tenyészállat alapanyag vásárlása esetén az adásvételi szerződés. Az előzőekben felsorolt tárgyi eszközök esetében az elszámolási időszakot és az értékcsökkenési leírásként évenként elszámolható összeget (vagy meghatározásának módszerét) az eszköz használatbavétele időpontjában kell meghatározni és az egyedi részletező nyilvántartásban rögzíteni. gesztenye. és ezen termékek értékesítése. dió. mogyoró.és csatornaellátás. őrzési feladat. ha a gyümölcsbokor málna. függetlenül attól. akkor az értékcsökkenési leírás összegét napi időarányosítással kell kiszámolni.232 elidegenítés az adóévben évközben valósult meg.) Az üzembe helyezés napja tenyészállatok esetében nőivarú állatnál az a nap. őszibarack. amikor az ültetvény termőre fordul. Ültetvények esetében az üzembe helyezés napja az a nap. a tojástermelés első napja). egres. – 1500 m2-t. hogy azt a felmerülés évében költségként számolja el. Értékcsökkenési leírás alá vonható a tenyészállatok beszerzésére fordított kiadás is. energiaellátás. amelyekben azt vállalkozói tevékenységéhez várhatóan használni fogja: – koncesszió keretében megvalósult tárgyi eszköz. távközlés célját szolgáló) tárgyi eszköze. a tartás során leválasztható terméket (szaporulatot. hímivarúnál az első termékenyítés. – gyümölcsös ültetvény esetében az 500 m2-t. helyhez kötötten a termesztés alapját képezik és egybefüggő területük eléri vagy meghaladja – szőlőültetvény esetén az 500 m2-t.

Ezen belül beruházási költségnek a tárgyi eszközök esetében a beszerzési árat. telek és a melioráció kivételével nem számolható el értékcsökkenési leírás a földterület. az üzembe helyezés napjáig felmerült. a beruházási és felújítási költségnyilvántartásban feltüntetett kiadás minősül. 5. az adók – az áfa kivételével –. Az értékcsökkenési leírás alapja a beruházási költség az üzembe helyezésig felmerült kiadások nyilvántartásba vétele alapján. 6. számú mellékletének II/A.20 = 700 000 Ft – az időarányos elszámolás miatt figyelembe vehető napok száma (2010. az illeték. a vám. saját előállítás esetén pedig az anyagköltséget és a mások által végzett munka számlával (számlákkal) igazolt összegét kell tekinteni. elidegenítés esetén az értékcsökkenési leírás időarányosan számolható el. építmény beszerzési árának a szerződésben megjelölt összeg számít. a bizományi díj. – 2010. Épület.) a beszerzési ár részét képezi. év előtt kezdte meg. ha az állat az Szja tv. a hitel igénybevételével kapcsolatos kiadások. május 11-én üzembe helyezett jármű beszerzési ára 3 500 000 Ft volt. a telkesítés. A bányaművelésre. biztosítás díja stb. az erdő. A le nem vonható áfa az értékcsökkenési leírás alapjába beszámít. költségként elismert és igazolt. A felújítási költség akkor képezi az értékcsökkenési leírás alapját. (Ilyen esetben a vásárlásra fordított összeg hitelt érdemlő bizonyítása az eladó mezőgazdasági őstermelői igazolványában lévő értékesítési betétlap bejegyzése alapján is elismerhető. május 11. a telek. a hulladéktárolásra igénybe vett földterület. . Amennyiben a tárgyi eszközhöz telek is tartozik. számú mellékletében megjelölt adattartalommal. Az értékcsökkenési leírás összegének megállapításához a tárgyi eszközökről nyilvántartást kell vezetni a Szja tv. ha azt nem számolta el egy összegben tárgyévi költségként.233 vagy a megállapodás az. valamint a beszerzéssel összefüggő közvetítői kiadások. Évközi beszerzés. a képzőművészeti alkotás (kortárs képzőművészeti alkotás kivételével) beszerzési ára/előállítási költsége után. Példa: 2010. Ha a tárgyi eszköz értékcsökkenési leírásának elszámolását már 1997. akkor a telek beszerzési költségét el kell különíteni. amely bizonylatként ismerhető el. Ez utóbbi esetben az értékcsökkenési leírás módosított alapját és a módosítás időpontját a tárgyi eszköznyilvántartásban is fel kell jegyezni. akkor annak elszámolását a megkezdett módszerrel folytatni kell a teljes elszámolásig. alapozási. Az értékcsökkenési leírás alapjának számbavétele során a vonatkozó számlában (okmányban) szereplő és levonható áfa összegét figyelmen kívül kell hagyni. üzembe helyezési. között) 235 nap – költségként figyelembe vehető: (700 000 x 235): 365 = 450 685 Ft. pontjában felsorolt állatok körébe tartozik.) A tenyészállat bekerülési értéke mezőgazdasági őstermelő esetében akkor szolgálhat az értékcsökkenési leírás alapjául. – a jármű esetében az éves leírási kulcs (20 %) alkalmazásával a teljes adóévre elszámolható összeg: 3 500 000 x 0. az üzembe helyezés napjáig felmerült kamat. Beruházási költségnek a tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében. december 31. A tárgyi eszköz beszerzéséhez egyedileg kapcsolódó járulékos kiadás (szállítási. szerelési.

pontossága) helyreállítását szolgáló. pont . a 33 vagy a 14. az élettartam növelésével kapcsolatban felmerült kiadás. úgy az ilyen tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenési leírás mértékét Ön meghatározhatta. függetlenül a vételár kiegyenlítésének módjától. A tárgyi eszköz bővítésével. A kizárólag film. vagy azt követően egy meghatározott időtartamon belül tulajdonossá válik) a beszerzési ár egészére alkalmazható az értékcsökkenési leírás. Az egyéni vállalkozó az 1998. alá tartozó általános rendeltetésű számítástechnikai gépre. akkor 2010-ben és 2011-ben értékcsökkenési leírás címén.5 %-os norma alá besorolt és korábban még használatba nem vett tárgyi eszközökre. napján hatályos rendelkezéseiben meghatározott leírási kulcsokat. Ha a fentieknek megfelelő tárgyi eszköz értékcsökkenési leírását 2009.értékcsökkenési leírás érvényesíthető. valamint a kísérleti fejlesztés aktivált értékére – értékhatártól függetlenül – 50 %. Ha 2010.) A HR 8471 vtsz. b) és c) pont. felújítással kapcsolatosan felmerült kiadás (felújítási költség) a felmerülés évében költségként elszámolható. rendeltetésének megváltoztatásával. berendezésre. a szellemi termékre. A részletfizetéshez kapcsolódó kamat az üzembe helyezés időpontjától nem része a beszerzési árnak. december 31-ét követően kötött lízingszerződést is) történő vásárlása esetén (ha a szerződés szerint az utolsó részlet törlesztésével. évben megkezdte. (A leírási évek számának legalább két adóévnek kell lennie. ha a beruházás a bérlő tulajdonába is kerül. sz. Tárgyi eszközök 1996. továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása. március 7-én történt az üzembe helyezés és a tárgyi eszköz beszerzési ára 175 000 Ft.5)= 87 500 Ft/év vehető figyelembe. január 1-je után beszerzett tárgyi eszközök esetében kell alkalmazni. hogy a leírás mértéke 50-50%. Ezt a szabályt a 2008. december 31. Bérelt ingatlanon végzett felújítás. valamint a 33 %-os norma alá besorolt tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenési leírás mértékét Ön is meghatározhatja.234 A 200 000 Ft egyedi beszerzési. átalakításával. a bekerülési érték nagyságától függetlenül. számú melléklet 1998. december 31-ét követően részletfizetéssel (ideértve az 1996. Évközi üzembe helyezés esetén az időarányosítást ebben az esetben is alkalmazni kell. melléklet I. valamint II/A. december 31-ig üzembe helyezett tárgyi eszközeire vonatkozóan változatlanul alkalmazhatja a 11. de választható az értékcsökkenési leírás alapjának növelése is. A bérelt ingatlanon végzett beruházást akkor lehet értékcsökkentési leírás alá vonni. Ekkor azonban a leírási évek számának legalább két adóévnek kell lennie azzal. a kifizetés évében költségként elszámolható. átalakítás költségét annak felmerülése évében lehet elszámolni a költségek között. előállítási értéket meg nem haladó.és videogyártást szolgáló gépek és berendezések esetében szintén 50 %értékcsökkenési leírás érvényesíthető. (175 000 x 0. Mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek222 A saját gazdaságban előállított virágok és dísznövények – kivéve a 0602 40 vámtarifa 222 Szja-törvény 6.

0301-ből. ha a bevétel a 7 millió forintot meghaladja. az ellenérték kifizetésére akkor is alkalmazhatók a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó előírások. a méhbábot. ha az az évi 250 000 forintot nem haladja meg. a vírus. gyűjtési tilalom alá eső állatfajok 2. rózsa oltva is – értékesítéséből származó bevételt akkor lehet őstermelői bevételként figyelembe venni. 5. 0307-ből 0401-0406 0407 4. és az értékesítésükből származó bevétel együttvéve az évi 7 millió forintot nem haladja meg. állati termék Sor. Élő állat (ideértve a méhcsaládot. a laboratóriumi állat. a versenyló. akkor az egész bevétel nem számít őstermelői tevékenység bevételének. azzal. a méhanyát. vagy az értékesítés nem kizárólag az előzőek szerint történik. Madártojás héjában kivéve: a gyógyászati tenyésztojás. a macska. Ha a bevétel meghaladja a 7 millió forintot. a termelői és az egyéb természetes mézet is) 0502-0503. finom vagy durva állati szőr az 5101-ből. akkor az őstermelői és más bevételeit. akkor azt – ha e törvény másként nem rendelkezik – a bevételek arányában kell megosztania. a vadon élő madár tojása Vámtarifaszám 0101-0106-ból. Állati eredetű termék: nyers állati szőr nem textilipari célra. nyers toll legfeljebb tisztítva. 0306-ból. A saját gazdaságban termelt szőlőből saját gazdaságban készített szőlőmust.és szérum-állat.235 számú. szőlőbor értékesítése akkor számít őstermelői tevékenység bevételének. a vadasparkban és a vadaskertben élő fajok. Ha a magánszemély a saját termelői borkimérésében az előzőek mellett nem a saját őstermelői tevékenységében előállított bármely más terméket is értékesít és/vagy szolgáltatást is nyújt. Ha meghaladja. 5102 Nyers méhviasz és feldolgozási maradék termék Propolisz (méhszurok).Megnevezés szám 1. továbbá 152190 91 00-ből 152200 99 00-ből 130190 90 99-ből 6. és/vagy termelői borkimérésben végső fogyasztó részére) értékesíti. a természetvédelmi oltalom alatt álló. a vadon élő. Ha a magánszemély e tevékenységével összefüggésben vagy egyébként az őstermelői igazolványt kiváltotta. Természetes méz 0409 (ideértve a lépes-. a méhrajt is) kivéve: a sportló. hogy ha valamely költség többféle értékesítéssel is összefügg. ha a magánszemély ezeket a termékeket az adott évben 0. 7. Tej és tejipari termék 3. illetőleg azok megszerzése érdekében felmerült költségeit külön-külön kell nyilvántartania. a dísz. a kutya. akkor az egész bevétel nem számít őstermelői tevékenység bevételének. . A) Állat. nyers gyapjú.és állatkerti állat. sűrített szőlőmust. azonban – ha a magánszemély e tevékenységével összefüggésben vagy egyébként az őstermelői igazolványt kiváltotta – az ellenérték kifizetésére akkor is alkalmazhatók a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó előírások. nyers a 0505-ből.5 litert meghaladó kiszerelésben (kifizetőnek.

hűtve. hámozott. 1001-1005. lombozat. bimbó. továbbá tisztított. Élő növény kivéve: a hínár. a zuzmó. sáfránymag. felezett gyümölcs Fűszernövények és fűszerek: Fűszerpaprika Borókabogyó Sáfrány Kakukkfű Ánizsmag Köménymag Kapormag egyéb hazai fűszernövények 0904 20-ból 0909 50-ből 0910 20 0910 40-ből 0909 1000 0909 30 0910 99-ből 0709 90-ből 1211 90-ből 11. negyedelt. fagyasztva. kétszeres rozs. étkezésre alkalmas gyökerek és gumók 0701-0714 frissen.236 Méhpempő nyers virágpor Méhméreg máshova nem sorolt méhészeti termék B) Növény. rizs. ág és más növényi rész kivéve: a moha. Gabonafélék szemtermése.és dinnyefélék héja étkezésre alkalmas állapotban. köles. cirokmag. valamint citrus. mákszem. növényi termék 8. zab. 1201-1207 14. 1209 1210 1211-ből . 12. hámozott. Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág. csumázott zöldség.komlótoboz és lupulin. hajdina. darabolt. triticale és más hibrid 1007-1008 kivéve: a malomiparban megmunkáltakat Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök: szójabab. koptatott. kendermag Vetőmag. búza. 13. kukorica. továbbá tisztított. a tűlevelű ág 0410-ből 121299 80 00-ből 300190 99 00-ből 210690 98 99-ből a 0601-ből. 15. 16. napraforgó. gyümölcs vagy spóra vetési célra Ipari növények: . lenmag. kanárimag. az alga 9. a 0602-ből 0603. burgonya 0801-0814 Gyümölcs és dió. árpa. Zöldségfélék. mustármag. a 0604-ből 10. földimogyoró. ideiglenesen tartósítva vagy szárítva. 100610. ricinus. ideiglenesen tartósítva vagy szárítva. hűtve. fagyasztva. repce. frissen.

21. ökörfark-kóró. nőszirom. hazai gyógynövények . vadmajoranna. gyümölcshulladék stb. dohányhulladék Szerves trágya Szőlővenyige Fából kizárólag hasítással készített karó.takarmánynövény: karórépa. szárítva is. diólevél. Len és valódi kender (Cannabis sativa L). illetve seprű vagy 1401. lóhere. útifű. sártök. nyersen 27. 23. 24. maszlag. imola. lucerna. vadgesztenye. borágófű. 18. vasfű. gyermekláncfű. tárnics. Borseprő. Növényi eredetű nyersanyag fonásra.és hasonló iparban alapanyaga (angelikagyökér és -mag. szagos müge. 5302-ből 0604-ből 2307-ből 2309-ból . barack. cukorrépa. fenyőrügy. mákgubó. rutalevél. veronikafű. Nyers dohány. Szőlőtörköly 5301-ből. gyűszűvirág. birsmag. szárcsagyökér. Szőlőmust Állatok etetésére szolgáló növényi eredetű termék: 2308 00 40. menta. orvosi pemetefű. -csuhé.237 . zsálya stb. sás. cukornád. kamillavirág. galangagyökér. kukoricacsutka. 1403 ecset készítésére: nád. de nem pácolva vagy fermentálva. illetve közvetlenül fogyasztható) zöldség. makk. fekete bodza. -szár. izsóp. cövek. répafej. 25. vidrafű.és 1212-ből szilvamag. pörköletlen cikóriagyökér . hársfavirág és -levél.gabonaszalma és -pelyva 1213 1214 . kökörcsin. marharépa. baltacim. Szőlőbor kivéve a 22042999 20.növény és növényrész. Karácsonyfa 28. gyümölcs és dió 19.). ha az illatszer-. 2308 00 90-ből levél. takarmánykáposzta. macskagyökér. fűzfavessző 2001-2009 220429-ből 2204 30 Feldolgozott (véglegesen tartósított vagy konzervált. nadragulya. csillagvirág-hagyma. csillagfürt. morzsika. pózna. cölöp. hunyor. fehér és fekete üröm. gyógyszer-.szentjánoskenyér. borkő 29. bojtorján. zöldségfélék héja. növényvédőszer. 2401-ből 3101 4401-ből 4404-ből 22. papsajt. széna. takarmánygyökér. 26. rózsaszirom. bot stb. anyarozs. bükköny 17. bazsalikom. rozmaring. takarmányrépa.

16. 2. évben az a termék vagy tevékenység. saját fogyasztásra történő termelése és előállítása során. 5. 1. illetve a helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységet látja el. illetve helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységet látja el. A 2010. (II. d) a halászatról és a horgászatról szóló törvény alapján halászatra jogosító okmányok birtokában. számú melléklet a 14/2006. (II. számú melléklet szerinti kis mennyiségű (a továbbiakban: kis mennyiségű). vagy c) 50 nyúlfélét. Kistermelő havonta legfeljebb 4 sertést vagy 1 szarvasmarhát vagy 4 juhot vagy 4 kecskét vághat.) FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendelethez Kis mennyiség meghatározása alaptermékek és ebből előállított termékek vonatkozásában 1. közvetlenül a végső fogyasztót. a) általa megtermelt alaptermékkel vagy általa betakarított. amelyet az A)-C) pontokban felsoroltak kiegészítéseként kormányrendelet határoz meg. helyhez kötötten a termesztés alapját képezik 3.) FVM-Eüm-ICsSzEM együttes rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés. de legfeljebb 40 kg tejterméket értékesíthet. b) általa megtermelt alaptermékből előállított élelmiszerrel közvetlenül a végső fogyasztót látja el. A rendeletet nem kell alkalmazni az élelmiszerek magánháztartásban. illetve a helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységet látja el. Kistermelő naponta legfeljebb 200 liter tejet. E rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni. A külön jogszabályban meghatározott kistermelői élelmiszer-termelés. Kistermelő évente legfeljebb 5000 kg mézet értékesíthet. Ültetvénytelepítés. összegyűjtött vadon termő alaptermékkel közvetlenül a végső fogyasztót. amely tevékenység eredményeként a telepített növények legalább egy évnél hosszabb ideig talajhoz. Kistermelő hetente legfeljebb 50 kg húskészítményt állíthat elő és értékesíthet. a halászati vízterületen általa kifogott hallal. illetve vágathat le. . 3. amelynek során a kistermelő (a következőkben meghatározott tevékenységet végző természetes személy) az 1. 16. c) tulajdonában lévő. vagy b) 100 víziszárnyast vagy pulykát. május 14-ig hatályos 14/2006. előállítás és értékesítés feltételeit határozza meg. 4. illetve abból készített. Erdőgazdálkodás és e tevékenység termékeiből 2.238 C) Tevékenységek 1. gazdaságában nevelt és ott levágott baromfi és nyúlfélék húsával közvetlenül a végső fogyasztót. Kistermelő hetente levághat legfeljebb a) 200 házi tyúkfélét. előállítás és értékesítés D) Az 1999.

c) általa jogszerűen kifogott hallal. 1. 5. 16. 6. 19. Kistermelő évente legfeljebb 6000 kg halat értékesíthet. amelynek során a kistermelő az 1. illetve a régión belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt látja el. (IV. 13. 30. Kistermelő hetente legfeljebb 100 kg savanyúságot vagy 20 kg egyéb feldolgozott növényi eredetű terméket értékesíthet. 15. Kistermelő hetente legfeljebb 50 kg vadon termő betakarított. összegyűjtött terméket értékesíthet. 8. 14. összegyűjtött vadon termő alaptermékkel közvetlenül a végső fogyasztót. 8. 4. május 15-étől hatályba lépő 52/2010. A 2010. illetve a régión belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt látja el. 17. 9. Kistermelő hetente legfeljebb 100 kg termesztett gombát értékesíthet. melléklet az 52/2010. 10.) FVM rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni. 18. Kistermelő hetente legfeljebb 360 db tojást értékesíthet. Kistermelő évente legfeljebb 20 000 kg növényi eredetű alapterméket értékesíthet.) FVM rendelethez Kis mennyiség meghatározása alaptermékek és ebből előállított termékek vonatkozásában Termék vagy alaptermék. 7. közvetlenül a végső fogyasztót. a) általa megtermelt alaptermékkel vagy általa betakarított. gida levágása és húsának értékesítése Kifejlett vagy növendék szarvasmarha levágása és húsának értékesítése 100 kg alatti borjú levágása és húsának értékesítése Házi tyúkféle levágása és húsának értékesítése Víziszárnyas vagy pulyka levágása és húsának értékesítése Nyúlféle levágása és húsának értékesítése Húskészítmény előállítása és értékesítése Tej értékesítése Tejtermék előállítása és értékesítése Méz és méhészeti termék értékesítése Tojás értékesítése Hal értékesítése Növényi eredetű alaptermék értékesítése Savanyúság Növényi eredetű. 12. 11. (IV. összegyűjtött termék értékesítése Termesztett gomba értékesítése Heti maximális mennyiség 6 db 10 db 2 db 2 db 200 db 100 db 50 db 70 kg 200 liter 40 kg 500 db 150 kg 150 kg 50 kg 50 kg 100 kg Éves maximális mennyiség 72 db 120 db 24 db 24 db 1. 30. 10. 9. 3. illetve a régión belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó. hőkezeléssel feldolgozott termék értékesítése Egyéb feldolgozott növényi eredetű termék értékesítése Vadon termő betakarított. melléklet szerinti kis mennyiségű. és a hozzá kapcsolódó tevékenység megnevezése Kifejlett vagy növendék sertés vagy juh vagy kecske vagy strucc vagy emu levágása és húsának értékesítése 50 kg alatti malac vagy 15 kg alatti bárány. illetve közétkeztetési létesítményt (a továbbiakban együtt: vendéglátó létesítmény) látja el. 2. 7. 11. b) általa megtermelt alaptermékből előállított élelmiszerrel közvetlenül a végső fogyasztót.239 6. 2 600 kg Együttesen 5 000 kg 20 000 db 6 000 kg 20 000 kg 5 200 kg 5 200 kg .

január 01-től felváltja a tevékenységre jellemző kereset. 2010. sora 1. A kedvezmény kiszámítása a következő: Az összevont adóalap adója az őstermelői jövedelemmel együtt: 650 000 Ft 17%-a 110 500 Ft Az összevont adóalap adója az őstermelői jövedelem nélkül: 250 000 Ft 17%-a 42 500 Ft Az összevont adóalapok adójának különbözete: 110 500 – 42 500 = 68 000 Ft. A példabeli adózónak ezt az összeget kell a 41. sor „c” oszlopába írnia. lap 41. Az őstermelői kedvezmény címén levonható a 68 000 forint és a 9 300 forint összege. az őstermelői tevékenysége tekintetében a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelme 250 000 forint. Könyvelőnek kifizetett. Tekintettel arra. amelyet járulékfizetési kötelezettség terhel.240 Példatár Az őstermelői kedvezmény kiszámítása 1053-B. 1. Az egyéni vállalkozói igazolvány csak őstermelői tevékenységet tartalmaz. Ebből az őstermelői jövedelem 400 000 forint. Az adózó – aki regisztrált mezőgazdasági termelő – 2010. feltéve. a piaci viszonyoknak megfelelő díjazást. olyan jövedelemként kell figyelembe venni. és a magánszemély számlával igazoltan a könyvelőnek 15 000 forintot kifizetett. ennek megfelelően vállalkozóként eltérő összeget jelenthet. Adókedvezményként a könyvelőnek kifizetett összeg 62%-a. hogy az. könyvelői díjkedvezményt is érvényesíthet. Az adózó tételes költségelszámolással állapította meg a jövedelmét. évi összevont adóalapja 650 000 forint. vagyis 77 300 forint. az e sorhoz készült útmutatóban jelzett jövedelem és kedvezményi korlátba belefér. kerekítve 62%. amennyit egyéni vállalkozóként járulékalapként figyelembe vett. amely 73 500 forint.54 %. Járulékalapként figyelembe vehető összeg minimuma havonta a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összege. január hónapra még a 2009.62 = 9 300 forint érvényesíthető. december hónapban érvényes 71 500 forint összegű minimálbérrel kell számolni. ami a természetes személy főtevékenységére jellemző. A könyvelői díjkedvezmény kiszámítása: Az őstermelői jövedelem aránya az összjövedelmen belül: 400 000 : 650 000 x 100 = 61. vagyis 15 000 x 0. Példák a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítására az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező családi gazdálkodó esetében Az egészségügyi hozzájárulás kiszámítása (1053-09-es lap) Amennyiben a családi gazdálkodó egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatja tevékenységét. A minimálbér kétszereséhez kötött járulékfizetési alsó határt (minimum járulékalap) 2010. hogy a különbözet a 100 000 forintot nem éri el. A példában – bejelentés alapján – a minimálbér összegét tekintjük járulékalapnak: . Ez az összeg egyben agrár de minimis támogatásnak minősül. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapjának meghatározásakor az elszámolt bevételéből annyi összeget. számlával igazolt összeg 15 000 forint.

sor a) oszlop. ebből: – a növénytermelés bevétele 2 000 000 Ft..... sorában a megfelelő oszlop(ok)ba kell beírnia... A mezőgazdasági kistermelő átalányban megállapított jövedelmének kiszámítása a 105312-03-as lap 363-367... a fizetendő egészségügyi hozzájárulás összege pedig 22 500 Ft lesz (150 000 Ft 15%-a).. 414 000 1053-A... A tételes költségelszámolást választó.... sor a) oszlopába. tehát nem éri el a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összegét.241 Az őstermelői jövedelem havi összege 40 000 forint (évi 480 000 forint). A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapja az őstermelői jövedelem... 3.. 2.. Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nem keletkezik... 3 900 000 Ft 364...... ebből az őstermelésből származó bevétele 500 000 forint és a földalapú támogatás összege 200 000 forint. évi bevételei között támogatást nem vett figyelembe....... mely összeg az összevont adóalap részét képezi. 414 000 Ft (300 000+114 000) 1053-A.... A 2010. melyet a 105309-es lap 285. a 1053-12-01-es lap kitöltése III...27) ........... évi bevétele 3 000 000 Ft volt (323.. 2010.. .... Előző mezőgazdasági kistermelő 893 500 Ft járulék alapot vallott be a 1058-as bevallásában.......... Az egészségügyi hozzájárulás alapja 150 000 Ft (3 000 000 Ft 5%-a).... akkor nem kell nyilatkoznia.. A mezőgazdasági kistermelő nemleges bevallási nyilatkozata 1....... sor „b” . A százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség meghatározása ebben az esetben a két alap figyelembevételével (150 000-893 500) történik... . évi bevétele 700 000 Ft......... sorai Egy négytagú család közös őstermelői igazolványt váltott ki és az átalányadózást választották. 525 780 (414 000*1..... nyilatkozattételi jogával élő kistermelő 2010..... amelyből a jövedelem (6%) 114 000 Ft Az egy főre jutó jövedelem (átalányadó alapja) 414 000 Ft.. mivel ebben az esetben a bevétele adómentes.. január hóra 71 500 forint.. amit csökkenteni kell a járulékalapot képező jövedelem összegével (480 000 – 880 000 forint)......sor b) oszlop.. sor)... Amennyiben a 2010.. A bevallás kitöltése: 363. lap 13. A család bevétele – növénytermelés 8 000 000 Ft – állattenyésztésből 7 600 000 Ft Összes bevétel 15 600 000 Ft Az egy főre jutó bevétel: 3 900 000 Ft....... amelyből a jövedelem (15%) 300 000 Ft – az állattenyésztés bevétele 1 900 000 Ft. 1 900 000 Ft 367.. A járulékalap 2010... A mezőgazdasági kistermelők nyilatkozatai. Ezt az összeget kell beírni 1053-A lap 13..... sor „b” ...... Jelen esetben százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség nem keletkezett. .. sor „a”.. lap 13... február 1-jétől havi 73 500 forint (évi 880 000 forint)..

. 1. és 402. az őstermelői tevékenysége tekintetében a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. melyekből megismerheti a támogatások kezelésével. A járulékalap 2010. A minimálbér kétszereséhez kötött járulékfizetési alsó határt (minimum járulékalap) 2010. sorban van lehetősége azt jelölni. 2010. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK NYILATKOZATA(I) A 1053-13-01-ES LAP KITÖLTÉSE A lap kitöltése előtt a 1053-13-as lapoktól. Az egyéni vállalkozói igazolvány csak őstermelői tevékenységet tartalmaz. úgy a 401-402. sorban a 412. Egyéni vállalkozás esetén a jövedelemszámítás módszere a 2010. olyan jövedelemként kell figyelembe venni. a piaci viszonyoknak megfelelő díjazást. sorban nyilatkozhat erről. a jövedelem-minimum megállapításával.) kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenységet folytat. 2010. az átalányadó választásával/megszüntetésével. január hónapra még a 2009. amelyet járulékfizetési kötelezettség terhel.242 Példák a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítására az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező családi gazdálkodó esetében Amennyiben a családi gazdálkodó egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatja tevékenységét. ami a természetes személy főtevékenységére jellemző. Nyilatkozat esetén az erre szolgáló helyen „X”-szel jelölje választását. valamint a bevallás feldolgozását. sorban is szerepel adat. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapjának meghatározásakor az elszámolt bevételéből annyi összeget. hogy megkönnyítsék a bevalláskitöltő programok alkalmazását. sor kitöltését is vegye figyelembe (ebben az esetben. január 01-től felváltja a tevékenységre jellemző kereset. Járulékalapként figyelembe vehető összeg minimuma havonta a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összege. december hónapban érvényes 71 500 forint összegű minimálbérrel kell számolni. tehát nem éri el a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összegét. amely 73 500 forint. A 401. Az egészségügyi hozzájárulás alapja az őstermelői jövedelem. úgy a 403. ennek megfelelően vállalkozóként eltérő összeget jelenthet. január hóra 71 500 forint. a 1053-15-ös lapokig készített kitöltési útmutatóban foglalt általános tudnivalókat is olvassa el. mindkét jövedelemszámítási mód jelölhető). évi egyéni vállalkozásából származó jövedelmét a vállalkozói személyi jövedelemadó vagy az átalányadózás szabályai szerint állapítja meg. február 1-jétől havi 73 500 forint (évi 880 000 forint). évre Ezek a nyilatkozatai arra szolgálnak. az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásával. Ha az átalányadózás szerinti adózás szabályai szerint állapítja meg a jövedelmét és kizárólag a 210/2009 (IX. A példában – bejelentés alapján – a minimálbér összegét tekintjük járulékalapnak: Az őstermelői jövedelem havi összege 40 000 forint (évi 480 000 forint). a de minimis és egyéb közösségi támogatásokkal. amennyit egyéni vállalkozóként járulékalapként figyelembe vett. 29. Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nem keletkezik. I. az ehhez kapcsolódó adózási mód választásával kapcsolatos szabályokat. amit csökkenteni kell a járulékalapot képező jövedelem összegével (480 000 – 880 000 forint). Ha a 412. hogy a 2010.

évi CXVII.attól az adóévtől kezdődően újra választható. 38. akkor ezt a sort nem kell kitöltenie. tv az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (Evtv. évtől az egyéni vállalkozói bevételből átalányban megállapított jövedelem.sor: Ebben a sorban „X”-el kell jelölnie. 405. január 01-jétől az egyéni cégekre vonatkozó új szabályozás szerinti tovább működés nélkül szűnt meg. valamint a bevallás feldolgozását.) 1995. akkor ezt az erre szolgáló négyzetben az „X” beírásával jelezze. évi CXVII.ha annak egyéb feltételei fennállnak . sor: Ebben a sorban „X”-szel kell jelölnie.ezt a sort nem kell kitöltenie . törvény (Szja) 50. Az átalányadózási mód megszüntetése esetén a megszűntetés évét követő négy adóév elteltét követően választhatja ismételten az átalányadózást. illetve ha egyéni vállalkozói tevékenységét ügyvédi iroda. (3)-(8) bekezdések 225 1995. évben és az adóév folyamán nem kezdte újra. IV. Az átalányadózásra vonatkozó döntésénél ezt is vegye figyelembe. törvény (Szja) 50. ha a 2010. Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 9. Ha a szünetelés időtartama alatt vállalkozói tevékenységét megszűntette. § (1). Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 8. akkor . nem az elkülönülten adózó jövedelmek körébe tartozik. § (7) bekezdés 224 . hogy megkönnyítsék a bevalláskitöltő programok alkalmazását. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata az átalányadózás megszüntetéséről225 408. sor: Ebben a sorban „X”-szel kell jelölnie. tagjaként folytatja. szüneteltetésésről Ezek a nyilatkozatai arra szolgálnak. 404. vagy az átmeneti rendelkezések szerint egyéni cégként működik tovább és az egyéni vállalkozói tevékenysége emiatt szűnt meg. pontját! 406. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata a tevékenysége megszüntetéséről. az átalányadózás . adóévre nem az átalányadózást választja. V. végrehajtói iroda. amely adóévben az szja .törvényben előírt bevételi értékhatár növekedett. sor: Ha a 2011. sor: Ha az egyéni vállalkozásból származó jövedelme után a 2011.243 II. évben az egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette (és az adóév folyamán nem kezdett új egyéni vállalkozói tevékenységet) vagy akinek egyéni vállalkozói tevékenysége folytatását a körzetközponti jegyző határozatban. évi CXV. adóévre az idevonatkozó feltételek megléte mellett átalányadózást választ.a 404. Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 7.§ (19)223 bekezdésének átmeneti szabálya szerint – 2010. pontját! III. pontját! Szintén itt kell jelölnie. ha az Ön egyéni vállalkozói tevékenysége egyéni cég alapítása miatt szűnik meg. Egyéni vállalkozó nyilatkozata a jövedelem-(nyereség)-minimum alkalmazásával kapcsolatosan 223 2009. sorban jelölje a megszűnés tényét. Fontos! A 2010. december 31-éig egyéni cégként működő egyéni vállalkozó adószáma – az új Evtv. jogerősen megtiltotta. közjegyzői iroda. ha Ön az egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette a 2010. december 20-áig bejelentkezett az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá és 2010-ben átalányadózó volt. hanem az összevont adóalap részét képezi. akkor az erre szolgáló négyzetbe beírt „X”-szel jelölje azt. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata az átalányadózás választásáról224 407. Ha Ön 2010. Ha a jogosultsága a bevételi értékhatár túllépése miatt szűnt meg. ha mint 2009.

mielőtt ezt a sort kitöltené. azaz hasonlító adóalap eléri.(nyereség-) minimumot és emiatt. 49/B § (23) bekezdése szerinti jövedelem. ebben a sorban nyilatkoznia kell. Egyéni vállalkozó nyilatkozata a támogatásokkal kapcsolatban 410. 1053-13-08-03-as lapokat is be kell nyújtania. (Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 18. sora. csoportmentességi és az adórendszeren kívüli támogatásokról szóló rendeletek alapján támogatást. a jövedelem minimum szerinti adózást választom.ának (1)-(5) bekezdése szerinti bevételem a 4. de a 2010. mivel az egyéni vállalkozói tevékenységemet 2009. az arra szolgáló helyen. 6 VI. sor: Jelölje „X”-szel. E miatt a 13-03-tól kezdődő lapok kitöltése után töltse csak ki a nyilatkozatra vonatkozó részt. számú melléklete szerint elszámolt költséget meghaladó része (jövedelem). ha a jelen bevallásában nem vesz/nem vehet igénybe a csekély összegű (de minimis) támogatásokról. évben elemi kár sújtott. 49/B. tv. 1053-13-08-02. 5 A Szja tv. számú melléklete szerint elszámolt költséget meghaladó része (jövedelem). január 1-jét követően kezdtem. tv. 49/B §-ának (1)-(5) bekezdése szerinti bevételem a 4.(nyereség-) minimumot. sor: Ebben a sorban a jövedelem-(nyereség)-minimum megállapításával kapcsolatos nyilatkozatát teheti meg. A (4).) 4 A Szja tv. bevallást kiegészítő nyilatkozattételi jogommal élek a 1053-15-os lap kitöltésével. sorban nulla szerepel. 49/B §.244 Az idevonatkozó részletes szabályokat a 1053-13-as lap 10. évben elemi kár sújtott. 49/B § (23) bekezdése szerinti jövedelem-(nyereség)minimumot. valamint az un. és 11. és 11. de a jövedelem-(nyereség)-minimum szerinti adózás helyett. pont alatti útmutatójából ismerheti meg. mivel az Szja tv. ha a 421. pontnál leírtakat. azaz hasonlító adóalap nem éri el az adóévben az Szja. a 1053-13-08-01. vagy újrakezdtem és a tevékenység megkezdését megelőző 36 hónapban nem folytattam egyéni vállalkozói tevékenységet (ideértve azt az esetet is. 409. §ának (1)-(5) bekezdése szerinti bevételem a 4. Nem tartozom az 1-essel jelölt adózók körébe. számú melléklete szerint elszámolt költséget meghaladó része (jövedelem). azaz a hasonlító adóalap nem éri el az adóévben az Szja. az adóévben az Szja.) Ha a jelölést elmulasztja. (E nyilatkozata megtételéhez segítségül szolgál a 1053-13-04-es lap 454. és 11. de a 2009. tv. 1 Nem tartozom az 1-essel jelölt adózók körébe. és 425. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységére a vállalkozói személyi jövedelemadózás szabályait alkalmazza. 2 3 Jövedelem minimum szerinti adózásra nem vagyok kötelezett. § (23) bekezdése szerinti jövedelem. 49/B. ha ebben az időszakban nem számolt el bevételt). Az 1-6-ig terjedő jelölések alkalmazása: A jövedelem-minimum megállapítására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmaznom. kivéve. (5) és (6) szám szerinti választását csak az adatok ismeretében (a jövedelem levezetése után) tudja jelölni (kötelezett-e a jövedelem-minimum szerinti adózásra vagy a nyilatkozattételre). .

ha a tevékenység folytatásának szándékán túl. VII. a 411. választott adózási módot a 412. de eddig is egyébként egyéni vállalkozói tevékenységet folytatott. az ehhez kapcsolódó adózási mód választásával kapcsolatos szabályokat. ha a 411. sorban kell jelölnie a következőkben leírt lehetőségek figyelembe vételével. évi CXVII. § (7) bekezdés 1995. évi CXVII. az adózási mód választásáról Abban az esetben. Abban az esetben. sorban az erre szolgáló helyen jelölje „1”-gyel. törvény (Szja) 49/A. Az egyesített tevékenységre értelemszerűen irányadóak az alkalmazott adózási módról a 226 227 1995. Sorsz Egyesített tevékenység adózási módja átalányadó átalányadó vállalkozói szja eva átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja eva eva Elhunyt adózó tevékenységének adózási módja vállalkozói szja átalányadó átalányadó eva eva eva vállalkozói szja vállalkozói szja átalányadó Egyesített tevékenység előtti adózási módja átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja vállalkozói szja átalányadó vállalkozói szja átalányadó eva eva 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Abban az esetben. a 411. eldöntheti. § (8) bekezdés . Nyilatkozat az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásáról. illetve a tevékenységet tovább folytató egyéni vállalkozó özvegy vagy örökös. Erre akkor van lehetősége. melyekből megismerheti a támogatások kezelésével. sorban az erre szolgáló helyen 2-vel jelölje ezt a tényt. a de minimis és egyéb közösségi támogatásokkal. de az elhunyt által alkalmazott adózási módtól eltérő adózási mód szerint adózik. a jövedelem-minimum megállapításával. Ha a tevékenységet továbbfolyató özvegy vagy örökös maga is egyéni vállalkozó. törvény (Szja) 49/A. a döntése szerinti. sorba 2-est írt. az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásával. az átalányadó választásával/megszüntetésével. valamint határidőn belül eleget tett a bejelentési kötelezettségének. mint az özvegye vagy örököse tovább folytatja. úgy most.245 A 1053-13-02-ES LAP KITÖLTÉSE A lap kitöltése előtt a 1053-13-as lapoktól. a 412. ha Ön az elhunyt egyéni vállalkozó e tevékenységét. hogy az egyesített tevékenységből származó jövedelem megállapítására a továbbiakban milyen adózási módot választ. Erre akkor van lehetősége. sorba „1”-est kell beírni. ha azonos adózási mód szerint adózott az elhunyt egyéni vállalkozó. a 1053-15-ös lapokig készített kitöltési útmutatóban foglalt általános tudnivalókat is olvassa el. ha az elhunyt egyéni vállalkozó e tevékenységét az özvegye vagy örököse tovább folytatja. 90 napon belül bejelentette az állami adóhatóságnak a választott adózási módot227. Abban az esetben. ha a tevékenység folytatásának szándékát 90 napon belül bejelentette az adóhatóságnak226. de eddig nem volt egyéni vállalkozó.

hogy a bevalláshoz a 1053-1301-es és 02-es pótlapot is csatolja.nav. amennyiben azt a személyi jövedelemadó törvény rendelkezései szerint kell megállapítania. A nyilatkozatot nem kell megtennie. az adóéven belül új egyéni vállalkozói tevékenységet kezdett. – a megfelelő jelöléssel . nyilatkoznia. majd utóbb újból egyéni vállalkozóként folytatja tevékenységét. . VIII. vegye figyelembe. 3 leselejtezte. ÉVI ADÓBEVALLÁSÁHOZ Ezeket a bevallási lapokat csak az egyéni vállalkozók tölthetik ki! A 1053-as bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen írja be. ha az átalányadózás megszüntetése évét követően legalább négy adóév eltelt. azaz Ön az egyesített tevékenységre az elhunyt egyéni vállalkozó által alkalmazott egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként történő adózást akkor választhatta a vállalkozói személyi jövedelemadó helyett. Önnek. 1 szabadforgalomba bocsátotta. illetőleg bizonyos esetekben a 1053-15-ös pótlapon. Például „3”-ast. A következő számok felhasználására van lehetősége. hogy az Ön korábbi eva alanyiságának megszűnés adóévét követő négy adóévre az adóalanyiság ismételten nem választható. valamint annak adójáról kell számot adnia. ha nem állt munkaviszonyban. azaz átalányadózást Ön akkor választhatott az egyesített tevékenységre.hu). Az egyéni vállalkozás egyesítésével összefüggő előírások alkalmazásáról a vállalkozói útmutató 12. ha megfelel annak a feltételnek. Amennyiben lehetősége van.hogy az a tevékenysége megszűnését követően hová került. illetve a választás időpontjában az elhunyt és az Ön által addig elért bevétele nem haladta meg a 15 illetve a 100 millió forint időarányos részét. a 1053-14-es pótlapokon. 4 minden egyéb esetben 5.2 pontjánál leírtaknál olvashat. hogy csak akkor választhatta az egyesített tevékenységre ezt az adózási módot.246 választott adózási módra történő áttérés esetére és az adózási mód alkalmazási feltételeire vonatkozó rendelkezések. akkor nyilatkoznia kell arról. Ha például a jelölés „5”-ös. Ha Ön az egyéni vállalkozó tevékenységének gyakorlása során már korábban is adózott az átalányadó szabályai szerint. az egyéni vállalkozói tevékenységéből származó jövedelméről. 2 megtartotta. Ez vonatkozik arra is. Nyilatkozat az egyéni vállalkozás megszüntetése során a pénztárgépek elhelyezéséről 413-417. ha Ön a korábbi átalányadózás időszaka alatt megszűntette a tevékenységét. ÚTMUTATÓ AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 2010.gov. ha a megszűnést követően. ha szervíznek adta el. sor: Abban az esetben. vegye igénybe az ÁNYK (AbevJava) program szolgáltatásait az állami adóhatóság honlapján (www. a 1053-13-as. ha Ön egyéni vállalkozóként rendelkezett pénztárgéppel.

1.) Amennyiben Ön kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó. akkor bevételnek a Ft-ban kifejezett szokásos piaci értéket kell tekintenie. Akkor is ezt a bevallási lapot kell kitöltenie. az áttérés időpontjától. Ha Ön nem pénzben kapja az ellenértéket (vagyoni értéket). aki egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelte(ti)tte a 2010. kisvállalkozói. kisvállalkozások adókedvezményét. foglalkoztatási kedvezményt vett igénybe. a 2010. évben. illetve fejlesztési tartalék címén csökkentette a bevételét és ezek az igénybevett kedvezmények nem váltak véglegessé. (Elektronikus úton vagy 2D módon – internetes program felhasználásával papír alapon – történő kitöltés esetén a bevétel. 6. de évközben a feltételek hiánya miatt kikerült az eva törvény hatálya alól és emiatt vissza kellett térnie a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A jövedelem megállapításakor a bevételeket és a költségeket Ft-ban kell figyelembe venni. 5. 7.1 AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK . Ebben az esetben csak az összesítő (vastag keretes) sorokba írjon nullát. évre az eva szerinti adózást választotta. de akinél az eva-s időszak előtt foglalkoztatási. a 1053-13-01 és 1053-13-02-es lapokon az adózói nyilatkozatokat kell kitöltenie. jogerősen megtiltotta. közjegyzői iroda. 2. de a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt kisvállalkozói kedvezményt. aki az eva hatálya alá tartozik. évben a 1058-as bevallásban kellett közölnie. aki családi gazdálkodóként mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytat. 3. akinél az eva-s időszak előtt érvényesített kisvállalkozói adókedvezmény nem vált véglegessé. 2. akinek egyéni vállalkozói tevékenysége egyéni cég alapítása miatt szűnik meg. 4. 9. 8. ha Ön más törvény szerint kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. évben. aki az eva hatálya alá tartozik. de az egyszerűsített vállalkozói adóra tett nyilatkozata nem volt jogszerű. fejlesztési tartalék címén érvényesített bevételt csökkentő kedvezmény a feltételek hiánya miatt nem vált véglegessé és emiatt személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezett. tagjaként folytatja.247 1. aki a 2010. 2. ha azon nem szerepel adat. aki az egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette a 2010. A BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE E bevallási lapokat kell kitöltenie annak az egyéni vállalkozónak is. végrehajtói iroda. illetve aki egyéni vállalkozói tevékenységét ügyvédi iroda. akinek egyéni vállalkozói tevékenysége folytatását a körzetközponti jegyző határozatban. január 1-je és december 31-ie közötti időszakra eső egészségügyi szolgáltatási járulékát és a nyugdíjjárulékát a 1053-14-es lapon kell bevallani. A 1053-13-03-tól a 07-ig tartó bevallási lapokat akkor is be kell nyújtania. A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozónak a saját járulékait a 2010. egyéb költség sorokba írjon nullát.

pont alatt találja. Ha Ön a 2010. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TOVÁBBI TUDNIVALÓK . évi bevallásában további korrekciókkal kellett számolnia. Az átalányadózás következő adóévre történő választásáról vagy annak megszüntetéséről a 1053-13-01-es bevallási lap III. de az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben megszüntette.1 pont alatti tájékoztatást. Amennyiben az eva-t jogszerűtlenül választotta. Az eva választása miatt a 2009. táblájában kell jelölnie. Ha Ön a 2010. akkor csak a vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítására vonatkozó szabályokat alkalmazhatja. Ebben az esetben a becsléssel megállapított bevételi és költség adatokat kötelező figyelembe vennie a jövedelemszámításkor és az Szja-törvény szerinti könyvvezetési kötelezettségének a becsült időszakot követően kell eleget tennie. évre az átalányadózást választotta. évre nem volt jogszerű. akkor az adóév egészére a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkalmazására kellett áttérnie. majd az adóéven belül azt újra kezdte. évben év közben vált özvegyi vagy örökösi jogon egyéni vállalkozóvá. Amennyiben a választása nem volt jogszerű a 2010. tábláin nyilatkozhat. Az átalányadózással és annak választásával kapcsolatos tudnivalókat a 1053-13-06-os lap útmutatójánál a 16. olvassa el a 12. 3. akkor a korrekciós tételek miatt a 2009. A személyi jövedelemadó törvény szerint jövedelmét – a törvényben is megjelölt feltételek figyelembevételével – kétféle módszer szerint állapíthatja meg: • a vállalkozói jövedelem szerinti adózás. de az adóéven belül újra folytatta. amikor ennek tényét Ön vagy az állami adóhatóság feltárta. akkor az állami adóhatóságnak kellett megállapítania becsléssel a bevételét és a költségeit azon időpontig. és IV. • az átalányadózás. A döntését a 1053-13-01-es lap I. Amennyiben az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben megszüntette. évre. valamint a tájékoztató adatok megállapításakor a 1053-13-as bevallási lapon a mindkét időszak éves összesített adatát szerepeltesse. de az adóéven belül ismételten egyéni vállalkozói tevékenységet kezdett folytatni. valamint a tájékoztató adatok megállapításakor a 1053-13-as bevallási lapon a mindkét időszak éves összesített adatát szerepeltesse. Ha Ön 2009-ben az átalányadó szabályai szerint adózott és az eva választása a 2010.248 Többféle vállalkozói tevékenység esetén az egyéni vállalkozásból származó bevételeit és a költségeit együttesen (összesítve) vegye figyelembe. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben szüneteltette. mivel az átalányadózásra nem térhetett vissza. akkor az éves bevallásában az egyéni vállalkozásból származó jövedelem. évi bevallását is módosítania célszerű (az esetleges későbbi jogkövetkezmények elkerülése érdekében) önrevízió útján. akkor az éves bevallásában az egyéni vállalkozásból származó jövedelem.

évre történő választása esetére vonatkozó szabályok 7. a játékadó-. Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. Az államháztartással szembeni egyéb kötelezettségek teljesítése 5. végrehajtói iroda tagjaként folytató egyéni vállalkozó bevallásával összefüggő szabályok 9. A családi gazdaságok egyéni vállalkozó tagjainak adózása 6. A kedvezményes adókulcs alkalmazásának feltételei 50 millió forint alatti . közjegyzői iroda. az innovációs járulék-. Az egyéni vállalkozói tevékenység megszűntetéséhez kapcsolódó különös szabályok 8. A Jövedelem-(nyereség)-minimum (Nyilatkozat) 11.2 A tevékenységét ügyvédi iroda. A kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő egyéni vállalkozót terhelő járulékokról 4. özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatás esetén 13. Az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatására vonatkozó szabályok 12. A kisvállalkozói kedvezmény részletező adatai 18. 5.1 Az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatása 12. ha a családi gazdaság nyilvántartásba vétele egyéni vállalkozói jogállás alapján történt. Az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozó és a tevékenységét ügyvédi iroda. közjegyzői iroda. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSSAL SZEMBENI EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE Az egyéni vállalkozónak a rehabilitációs hozzájárulás-. Az átalányadózással és annak választásával kapcsolatos tudnivalók 17. 1008E számú bevallás szolgált.vállalkozói adóalap esetén 12. Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetéséhez kapcsolódó különös szabályok 10. A CSALÁDI GAZDASÁGOK EGYÉNI VÁLLALKOZÓ TAGJAINAK ADÓZÁSA A családi gazdálkodónak és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagnak mezőgazdasági őstermelői tevékenysége tekintetében adókötelezettségét a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell teljesítenie akkor is. végrehajtói iroda tagjaként folytató egyéni vállalkozó bevallásával összefüggő szabályok 8. A foglalkoztatói minőségben keletkezett adó-. adóév első félévére eső . valamint az agrártermelés költségeit csökkentő támogatások visszafizetési kötelezettségét. ha a . csoportmentességi és az adórendszeren kívüli támogatásokról 19. A veszteségelhatárolás 15. a cégautó adó kötelezettségét a 1001-es bevallásban kell bevallania. járulék-. A vállalkozói osztalékalap és adójának megállapítása 16. A vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítása 14.2 Az egyéni vállalkozás egyesítésével összefüggő előírások. Adatok a csekély összegű (de minimis) támogatásokról. a szakképzési hozzájárulás-. valamint az un.1 Az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozó bevallásával összefüggő szabályok 8. és hozzájárulás kötelezettség bevallására a 1008.249 Az útmutató a következőket tartalmazza: 4.a 2010.

de a bevallásban nem kell levezetnie. aki azt az állami adóhatósághoz bejelentette. sz. a meglévő készletekkel kapcsolatos bevételét és azt mindaddig adóalapot nem érintő bevételként kell nyilvántartania. – A megszűnés szabályai szerint megállapított készletek értékét az adóalanyiság 2011. – Az adóalanyiság első adóévét megelőző adóév utolsó napján megszerzett vállalkozói bevételnek kell tekinteni minden olyan Önt egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket (422. 6. A járulék összegét a bevételével szemben az a magánszemély vonhatja le. A nyilvántartott veszteség összegét is csak az a magánszemély érvényesítheti a jövedelmével szemben. – Egyéni vállalkozói bevétel hiányában a kötelezően fizetett saját jogú járulék összegét. aki a veszteséget „hozta”. évi bevallás 1053-13-06-os lapjának 505. Mindez a következőket is jelenti: – A családi gazdaságban folytatható kiegészítő tevékenység után továbbra is az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. – Ha a családi gazdaságba befolyt összes bevétel őstermelői tevékenységből származik. ha az egyéni vállalkozói igazolványában fel van tüntetve. sorában kell szerepeltetni. és a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt keletkezett veszteség összegét nem lehet megosztani a családtagokkal. szerinti adóalanyiság első adóévét. § (2) . egyszerűsített számla szerinti teljesítési időpont megelőzi az Eva tv. de 2010.) 10. AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2011. aki annak megfizetésére kötelezett. – Amennyiben a személyi jövedelemadó törvény hatálya alatt kisvállalkozói kedvezményt. de az egyéni vállalkozói jogállással rendelkező magánszemélynek a (1053-13-as) bevallási lapot ekkor is be kell küldenie az állami adóhatósághoz. ÉVRE 228 TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSA ESETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK Ha Ön 2010-ben a személyi jövedelemadó törvény rendelkezései szerint állapítja meg egyéni vállalkozásból származó jövedelmét. – A bevételt csökkentő kedvezményeket az őstermelésből származó jövedelmével szemben a családi gazdálkodó érvényesítheti. és bevallania. mellékletében felsorolt őstermelői termékek előállításából. évi XLIII. előírásai szerint teljesíti adókötelezettségét vagy – ezt megszüntetve – a személyi jövedelemadó törvény szerinti átalányadózást alkalmazza. évre való választása esetén a 2010. – Egyéni vállalkozóként a mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek nem minősülő tevékenységek tekintetében az átalányadó választásáról nyilatkozni lehet.250 bevétele az szja-törvény 6. vagy fejlesztési tartalék nyilvántartása 228 2002. §. törvény (Eva tv. amíg az Eva tv. A bejelentkezéskor választott adózási mód szerint kell a kiegészítő tevékenység után a jövedelmet megállapítania. felsorolt tevékenységek gyakorlásából származik. december 20-áig bejelentkezett az eva hatálya alá. – A nem egyéni vállalkozói jogállás alapján végzett kiegészítő tevékenységből származó jövedelem után annak kell adóznia. amelyről kiállított számla. A mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem megállapításával kapcsolatos tudnivalók a 1053-12-es laphoz fűzött útmutatóból ismerhetők meg. 17. akkor az áttéréssel kapcsolatban az alábbiakra legyen figyelemmel: – A bejelentés évében az egyéni vállalkozásból származó éves jövedelem megállapításakor az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások szerint meg kell állapítania. kisvállalkozói adókedvezményt érvényesített. sor adata). akkor a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó bevallásadási kötelezettségnek kell eleget tenni. Ebben az esetben a 1053-13-as bevallási lapok összesítő soraiba kell nullát beírni.

amelyet a magánszemélynek a megszűnés adóévéről szóló adóbevallásában kell figyelembe vennie. Amennyiben az egyéni vállalkozó e tevékenységét halála után özvegye vagy örököse folytatja.229 Az egyéni vállalkozó halála esetén a vállalkozói tevékenységét nem folytató özvegye. jogerősen megtiltotta a 1053-as bevallásában 2011. – az egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő igazoltan felmerült kiadás a megszűnés adóévében elszámolható vállalkozói költségnek minősül. évben megszűntette meg. örököse által az egyéni vállalkozói tevékenység korábbi folytatására tekintettel az egyéni vállalkozói 229 1995. hatálya alá. Nem kell a tevékenység megszűnésére irányadó rendelkezéseket alkalmazni. akkor az özvegy.) 49/B. 7. stb. pont alatti tájékoztatót! Az egyéni vállalkozói jogállás megszűnését (ide nem értve az egyéni cég alapítása miatti megszűnést) követően a megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig: – az egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel befolyt ellenérték (bevétel) a megszűnés adóévében megszerzett vállalkozói bevételnek.tv. Ez azt jelenti. örökös esetében az egyéni vállalkozó tevékenységet folyamatosnak kell tekinteni. valamint vállalkozói személyi jövedelemadó kötelezettségéről. ha az egyéni vállalkozó tevékenységét cselekvőképességének elvesztését követően a nevében és javára törvényes képviselője folytatja. ha például a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló tárgyi eszközöket értékesíti. az Szja-törvényben meghatározott időszakon belül. átsorolja. A megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtását követően befolyó bevételre. sor). illetve felmerült kiadásra az önálló tevékenységből származó jövedelem (10. akkor e tárgyi eszközökre tekintettel a nyilvántartott kisvállalkozói kedvezmény kétszeresének adóját – mely 16% – vállalkozói személyi jövedelemadó címén meg kell fizetni. akkor az üzembe helyezést megelőzően az adózás utáni jövedelem csökkentésekor levont beruházási költség összegével nem kell az adózás utáni jövedelmét növelnie. e jogviszonyára tekintettel az adóévben megszerzett bevétele után nem terheli személyi jövedelemadó kötelezettség. – Ha a tárgyi eszközt az eva-s időszakban helyezi üzembe. akkor a felsorolt kedvezmények végleges érvényesítésére vonatkozó szabályok az eva-s időszak alatt is vonatkoznak majd Önre. akkor az eva hatálya alatt a fejlesztési tartalék nem cél szerint történő feloldása esetén a feloldott összeg utáni adót késedelmi pótlékkal növelten kell visszafizetnie (1053-13-05-ös lap 484. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK Ha Ön az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010. május 20-áig kell számot adnia a magánszemélyként Önt terhelő személyi jövedelemadó. sor) megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. évi CXVII. – Az eva hatálya alá bejelentkezett adózót. törvény (Szja. Olvassa el a 12. Természetesen más jogcímen megszerzett jövedelmek tekintetében a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség fennáll. – Ha az eva-s időszakot megelőzően fejlesztési tartalékkal csökkentette a bevételét és a 2010. mivel e tekintetben az Szja-törvény e rendelkezése az eva-s időszakban nem vonatkozik Önre. foglalkoztatottak számának növekedése miatt csökkentette a bevételét.251 (lekötése). évre átjelentkezett az Eva tv. vagy annak folytatását a körzetközponti jegyző határozatban. § (2) .

252 jogállás megszűnésének napját követően megszerzett bevétel önálló tevékenységből származó bevételnek minősül.tv. • a tárgyi eszközök – ideértve a tartalék alkatrészt és a gyártóeszközt is – leltári értékét. Az általánostól eltérő szabályokra az adott soroknál „Megszűnt” címmel talál segítséget. A megszűnés adóévére vonatkozóan kisvállalkozások adókedvezménye (458. sor) sem érvényesíthető. a tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint. félkész és késztermék) leltári értékét (a leltár szerinti értéket az Szja-tv. ha azt az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésekor még nem kapta meg –. az adókötelezettség meghatározására. Nem számolható el költségként a megszüntetés évéről készített adóbevallás (illetőleg annak önellenőrzése) alapján . sor). mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani).ingatlan bérleti vagy használati jogáról való lemondás miatti ellenérték összegét – akkor is. (Amennyiben ez az összeg a bevallás időpontjában még nem ismert. és az azzal összefüggő adókötelezettségeket (ideértve a jövedelem megállapítását is) ennek megfelelően kell teljesíteni. akkor a bérleti. hogy a bevételeit nem csökkentheti • a foglalkoztatási kedvezménnyel (a 429. 230 Szja. az üzlet.) Fontos tudnia. a használati jog megszerzésére fordított kiadást kell további bevételnek tekinteni. Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése esetén Önnek. sz. sorban). áru. sorban).megállapított egészségügyi hozzájárulás. Az előzőekhez hasonlóan. kell az adót megfizetnie a 1053-as bevallás benyújtásakor. sor „d” oszlopában figyelembe kell venni230: • a költségek között elszámolt és megszűnéskor meglévő összes vásárolt és saját termelésű készlet (anyag. A tevékenység megszüntetésekor a vállalkozói lapok „d” oszlopai szolgálnak a megszűnés szabályai szerinti jövedelem levezetésére. A lapok kitöltésekor további bevételnek minősül és a jövedelemszámítás során a 421. az iroda és az egyéb – kizárólag a jövedelemszerző tevékenységhez használt. A 1053-13-01 és -13-02-es lapokon az Önre vonatkozó részeket is töltse ki! Ne felejtse el a 1053-13-01-es lapon a 404. a „d” oszlopokban kiszámított vállalkozói osztalékalap után.a vállalkozói osztalékalap után . 5. • a gazdasági épület. a 1053-13-07-es lapot nem töltheti ki. amennyiben azok beszerzési árát a költségei között egy összegben számolhatta el az alacsony bekerülési érték miatt. sorban jelölni a tevékenysége megszűnésének tényét. pont . a műhely. 10. akkor a megtakarított és nyilvántartott adót késedelmi pótlékkal növelten kell visszafizetnie a (1053-13-05 lap 485. számú melléklet II. a fejlesztési tartalékként nyilvántartott összeg esetében is visszafizetési kötelezettsége keletkezik (1053-13-05 lap 484. ha a használati jog. sor). Ha adómegtakarítást tart nyilván. • kisvállalkozói kedvezmény címén (a 431. vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadását a költségei között elszámolta.

hogy a megszűnés adóévről szóló adóbevallásában: 1. május 20. továbbá nettó értéken a tárgyi eszközökről. nem pénzbeli hozzájárulásként az egyéni cég tulajdonába adott – eszköznek az alapító okiratban meghatározott értéke (apport) vállalkozói bevételnek. amennyiben úgy dönt. az általános szabályok szerint. VÉGREHAJTÓI IRODA TAGJAKÉNT FOLYTATÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ BEVALLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK Akinek az egyéni vállalkozói tevékenysége egyéni cég alapítása vagy tevékenységének ügyvédi iroda. közjegyzői iroda. a foglalkoztatási kedvezményre. 8. a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napra vonatkozóan leltárt kell készítenie.1. illetve a tételes kimutatásban feltüntetett. AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÁSA MIATT MEGSZŰNŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÉS A TEVÉKENYSÉGÉT ÜGYVÉDI IRODA. Az egyéni vállalkozói tevékenység egyéni cég alapítása miatt történő megszűnése esetén a vállalkozói bevételek és költségek megszűnéssel összefüggő elszámolására irányadó rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni. a nyilvántartott adókülönbözetre vonatkozó szabályok szempontjából. nem anyagi javakról megjelölve az egyéni cég tulajdonába nem pénzbeli hozzájárulásként kerülőket azon az értéken is. eho) kötelezettségeiről a 1053-as bevalláson kell számot adnia. nem anyagi javak nyilvántartás szerinti nettó értéke vállalkozói költségnek minősül. május 20-ig. A bevallás benyújtási határideje 2011. ill.253 8. KÖZJEGYZŐI IRODA. – értékcsökkenési leírásként a tulajdonba adásig még el nem számolt. amely értéket az egyéni cégalapító okiratában rögzített. Az egyéni vállalkozói tevékenység egyéni cég alapítása miatt történő megszűnése esetén a fejlesztési tartalékra. Nem kell a magánszemély egyéni vállalkozói jogállását megszűntnek tekinteni az egyéni cég tulajdonába adott olyan eszközök esetében. A megszűnés adóévéről szóló adóbevallásában a magánszemélynek az egyéni vállalkozói jogállás megszűnését követően a megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig az egyéni cég tulajdonába nem adott követelésre tekintettel befolyt ellenértéket (bevételt) a megszűnés adóévében megszerzett vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie. annak az alapítást.és vállalkozói osztalékalap utáni adókötelezettségét. az előírt nyilvántartási kötelezettség betartása mellett nem kell a magánszemély egyéni vállalkozói jogállását megszűntnek tekinteni. és azt 2011. AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÁSA MIATT MEGSZŰNŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ BEVALLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK Aki a tevékenységének megszüntetésével egyéni céggé alakul át. valamint az annak megfelelő vállalkozói személyi jövedelemadó. a tagi jogviszony keletkezését megelőző nappal megállapított (szja. a tárgyi eszközök. egy összegben fizeti meg. amelyekre az egyéni vállalkozó kisvállalkozói kedvezményt és/vagy kisvállalkozások adókedvezményét érvényesítette. valamint nyilvántartásai alapján tételes kimutatást kell összeállítania a követelésekről. hogy a leltárban. végrehajtói iroda tagjaként történő folytatása miatt szűnik meg. a megszűnési szabályok alkalmazásával állapítja meg a jövedelmét. A magánszemély eldöntheti. vagy . hogy az előírt nyilvántartási kötelezettségeit egyéni cégként kezeli.

a megszüntetésre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmaznia. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. akkor a 1053-13-03 -1053-13-05ös lapok „c” és „d” oszlopait kell kitöltenie. Adómegfizetési kötelezettség esetén: a) késedelmi pótlék nélkül a kisvállalkozói kedvezménnyel összefüggésben. Az a) és b) pont szerinti kötelezettségek esetében – ha együttes összegük a 10 ezer forintot meghaladja – a magánszemély választhatja. 84/E.233 Az egyéni vállalkozó a tagi jogviszony keletkezését megelőző napra vonatkozóan az egyéni vállalkozói tevékenységét megszünteti azzal. b) a nyilvántartásba vett fejlesztési tartalékkal összefüggésben – vállalkozói osztalékalap utáni adó-fizetés nélkül – az erre vonatkozó rendelkezés szerinti. évi CXXIII. január 01-én hatályos Szja-tv. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként. akkor a 2010. § (2) – (5) bekezdés 2010. alábbi előírásait. törvény 21. olvassa el a 480-483. erre vonatkozó. az érvényesítés évében hatályos adómérték felét. hogy három egyenlő részletben fizeti meg. VÉGREHAJTÓI IRODA TAGJAKÉNT FOLYTATÓ 232 SZABÁLYOK EGYÉNI VÁLLALKOZÓ BEVALLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ Ha az egyéni vállalkozó tevékenységét ügyvédi iroda. a nyilvántartásba vétel évében hatályos adómértéket kell figyelembe venni. Ne felejtse el a 1053-13-01-es lapon a 405.alkalmazhatja az Szja-tv.§ 233 A 2011. az egyéni cég alapítása miatti megszűnésre vonatkozó különös szabályok és a megszűnés általános szabályainak figyelmen kívül hagyásával is megállapítja (megszűnés nélküli adókötelezettség) az adókötelezettségét (különbözet szerinti adózás). közjegyzői iroda. a további két részletet a kötelezettség évére vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás benyújtására nyitva álló határidőig kell megfizetni. pont) állapítja meg a jövedelmét.231 Ha a megszűnési szabályok alkalmazásával (1. Az adóévi kötelezettséget e bevallás. Az első részletet vállalkozói személyi jövedelemadóval és a vállalkozói osztalékalap utáni adókötelezettséggel együtt adóévi kötelezettségként. az erre vonatkozó rendelkezés szerinti. végrehajtói iroda tagjaként folytatja. az első részletet adóévi kötelezettségként. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. sorokhoz fűzött magyarázatot is! 8. a különbözet három egyenlő részletben fizethető meg. pont). Ha a különbözet szerinti adózást alkalmazza (2. § . a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként kell szerepeltetni. hogy a foglalkoztatási kedvezménnyel.254 2.2 A TEVÉKENYSÉGÉT ÜGYVÉDI IRODA.amennyiben az a számára kedvezőbb . 2011.1 pontban leírt szabályok helyett . évi adókötelezettség megállapításánál a 8. Ha a megszűnés szabályai szerint megállapított adókötelezettség a megszűnés szabályai figyelmen kívül hagyásával számított adókötelezettségét 10 ezer forintnál nagyobb összegben meghaladja. KÖZJEGYZŐI IRODA. akkor a 1053-13-03 .§ és 29. a nyilvántartott adókülönbözettel. 231 232 Szja-tv. sort jelölni! Kérjük. a kisvállalkozások adókedvezményével összefüggő. január 01-jétől hatályos. 49/A.1053-13-05-ös lapok „d” oszlopait kell kitöltenie.

a körzetközponti jegyzőnél (okmányiroda). évi XLI.2 pontban leírtak alkalmazása esetén a 1053-13-03 .sor).. évi LIII. ha tevékenységét adóéven belül újra kezdte) megállapított (szja. A bevallás benyújtásának határideje: 2011. évi XCIV. az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről 1998. Ne felejtse el a 1053-13-01-es lapon a 405. évi XXXII. § . eho) kötelezettségeiről a 1053-as bevalláson kell számot adnia. évi XI. Amennyiben az 5 év elteltével az egyéni vállalkozó nem jelenti be az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását. törvény az ügyvédekről.sor). 1994. olvassa el a 461. 234 235 2009. Az ügyvéd. valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról. Az egyéni vállalkozói tevékenységre vonatkozó adóbevallásra nem kötelezett a magánszemély. ha a szünetelés időtartama alatt munkaviszonyt létesít. évi CXV. sorokhoz fűzött magyarázatot is! Az általánostól eltérő szabályokra az adott soroknál az „Átalakuló” címmel talál segítséget. Nem szüneteltetheti tevékenységét a magán-állatorvos és az önálló bírósági végrehajtó236. ahol a „c” oszlopban szerepeltethet adatot. valamint a vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összegét csökkenti az elhatárolt veszteség után az adó mértékével számított összeg. Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetését és a szüneteltetés végén a tevékenység folytatását be kell jelenteni elektronikus úton .237 A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a szüneteltetés megkezdése adóévéről a szüneteltetés megkezdését megelőző nappal (kivéve. 9. és a 484. január 01-én hatályos Szja-tv. törvény a bírósági végrehajtásról 237 A 2011. ha e tevékenységét az adóév minden napján szüneteltette (ideértve azt is. tv.sor).255 A fenti kötelezettségek. hogy a szünetelés bejelentését megelőzően vállalt kötelezettség alapján sem folytat egyéni vállalkozói tevékenységet). egyéni szabadalmi ügyvivő. Akinek van egyéni vállalkozói igazolványa is. kivéve a 461. 84/K. törvény a szabadalmi ügyvivőkről.. Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozónak az átalányadózásra való jogosultsága nem szűnik meg. c) foglalkoztatási kedvezménnyel (423. d) nyilvántartott adókülönbözettel (485. 1991. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG SZÜNETELTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK 234 Az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozó a tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltetheti. 480-484. törvény a közjegyzőkről 236 1995. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról.1053-13-05-ös lapok „d” oszlopait kell kitöltenie. 481. és a 486.sor). annak azt is le kell adnia a tevékenység szüneteltetésének bejelentése mellett. azonban e rendelkezéstől függetlenül a szünetelés időszakában is be kell vallania az adóévben a) kisvállalkozói kedvezménnyel (461. akkor a magánszemély egyéni vállalkozói jogállása megszűnik. A 8. sort jelölni! Kérjük. a közjegyző tevékenységét a jogállását szabályozó külön törvény előírásai235 szerint szüneteltetheti. A bevallás 1053-13-03 – 1053-13-05-ös lapok „c” oszlopait kitöltve kell a személyi jövedelemadó kötelezettséget megállapítani.. február 25. sorokat. b) fejlesztési tartalékként nyilvántartott összeggel (484. 1995.

és árukészlet beszerzésére fordított. amelyben a tevékenység az adóév minden napján szünetelt. Továbbá a szüneteltetésének befejezését követően a tevékenység folytatása előtt – legfeljebb 3 évvel korábban – beszerzett tárgyi eszközök és nem anyagi javak értékcsökkenési leírásának elszámolását megkezdheti.239 A szünetelés ideje alatt az egyéni vállalkozó megszüntetheti az egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel megnyitott pénzforgalmi bankszámláját. 57. § 240 Art. § (2) A 2011. foglalkoztatási kedvezmény (429. korábban költségként még el nem számolt kiadásait. és utóbb a tevékenység végzése során felhasznált anyag. A szünetelés időszakában az egyéni vállalkozó költséget nem (értékcsökkenési leírást sem) számolhat el. Az általánostól eltérő szabályokra az adott soroknál „Szüneteltető” címmel talál segítséget. 84/K. Az egyéni vállalkozó költségként számolhatja el a szüneteltetés befejezését követően a tevékenység folytatása előtt – legfeljebb 3 évvel korábban – beszerzett. A szünetelés megkezdése adóévéről szóló adóbevallás benyújtását követően az előzőekben nem említett befolyó bevételre. és 509. A szünetelés kezdő napjától az addig végzett egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel a szünetelés megkezdésének adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig a) befolyt ellenérték (bevétel) a szünetelés megkezdése adóévében megszerzett vállalkozói bevételnek. sor) címén a jövedelmét (bevételét) nem csökkentheti. § 239 . 65. sor). 14. január 01-én hatályos Szja-tv. akkor a bevallásában kisvállalkozói kedvezmény (431.§ (8) 241 Szja-tv. 57. hogy a bejelentés elmulasztásának minden adójogi következménye a magánszemélyt terheli. sor) megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. JÖVEDELEM -(NYERESÉG)-MINIMUM 238 Szja-tv. amelyet az egyéni vállalkozónak a szünetelés megkezdése évéről szóló adóbevallásában kell figyelembe vennie. Az ilyen egyéni vállalkozó a szünetelés időszakában költséget (ideértve az értékcsökkenési leírást is) nem számolhat el.256 e) kisvállalkozások adókedvezményével kapcsolatban keletkezett adófizetési kötelezettségét (463. sor és a 13-07-es lap). akkor az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelését be kell jelentenie a vállalkozói tevékenységre tekintettel megnyitott pénzforgalmi bankszámlát vezető hitelintézetnek azzal. sor). valamint a tevékenység folytatásához. folytathatóságához szükséges (ideértve a szünetelés időszakában elkerülhetetlen) egyéb kiadásait. illetve felmerült kiadásra minden olyan adóévben. b) igazoltan felmerült kiadás a szünetelés megkezdése adóévében elszámolható vállalkozói költségnek minősül. § (4 ) b) pont 242 Szja-tv. nem érvényesítheti a kisvállalkozások adókedvezményét (458.sor). nem tüntethet fel nyilvántartott adókülönbözetet (511. az önálló tevékenységből származó jövedelem (10.238 Amennyiben az egyéni vállalkozó a tevékenységét az adóév utolsó napján szünetelteti. fejlesztési tartalék (432. 10.241 A szünetelés ideje alatt az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megnyitott bankszámlán jóváírt kamat a magánszemélyek által megszerzett kamatjövedelemre242 vonatkozó szabályok szerint adózik.240 Ha nem szünteti meg. sor).

2 Ki kell számítani az un. úgy a 1053-13-01-es lapon a 409. pont). A tevékenységét az előző adóévben vagy az adóévben megkezdő egyéni vállalkozó esetében elemi kárnak a tevékenység egy napjára eső átlagos napi bevétel 365 napra számított összegének legalább a 15 százaléka minősül. Ha alkalmaznia kell jövedelem-(nyereség)-minimum számítást. ha ebben az időszakban nem volt bevétele). illetve az egyesített tevékenység esetén a „c” oszlopban vezeti le a számításokat. Nem kell alkalmazni a jövedelem-(nyereség)-minimum számítást: . A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem nem terjeszthető elő és a jövedelem-(nyereség)-minimum számítására kötelezett az egyéni vállalkozó. . úgy a következők szerint kell eljárni: A tevékenységét megszüntető (ide nem értve az egyéni cég alapítása miatti megszűnő egyéni vállalkozót) egyéni vállalkozó a „d”. ha a megszűnés szabályai szerinti adózást választja. Hasonlítási alap: A bevétel és a bevételt növelő tételek összegéből a költségek levonása után fennmaradó rész [452c/d=(421+425)446]. amely az egyéni vállalkozó megelőző adóévi bevételének legalább a 15 százalékát eléri. Ad.3 El kell végezni a jövedelem-(nyereség)-minimum levezetését. hogy a tárgyévi egyéni vállalkozásból származó jövedelme alapulvételével megállapított vállalkozói adóalap összege után vagy a jövedelem-(nyereség)-minimum után (ha erre kötelezett) fizeti meg a vállalkozói személyi jövedelemadót.02. a tevékenységet özvegyi jogon folytató. Jövedelem-(nyereség)minimumnak – a belföldi telephelyhez köthető – a tárgyévi adóalapba beszámító bevételnek az adóévben – a belföldi telephelyhez köthető – az eladásra beszerzett áruk beszerzési értékével és az eladott közvetített szolgáltatások értékével csökkentett részének 2%-át kell tekinteni 454c/d=[421a/b vagy 421c/d* -[(440c/d+(441a/b vagy 441c/d)] x 0. hasonlítási alapot. akkor a „d” oszlopban. Élhet a nyilatkozattételi jogával is. Ebből a szempontból elemi kár az elemi csapás okozta olyan kár. a kár tényét tartalmazó. Amennyiben az egyéni vállalkozó nem rendelkezik tőle független szervezet által kiadott okmánnyal.az egyéni vállalkozó tevékenységi körét érintően elemi kár következett be az adóévben és/vagy a megelőző adóévben.1 Először meg kell határozni a 1053-13-03-as és 13-04-es lapok sorainál leírtak alapján a módosított vállalkozói adóalapot (453c/d). amennyiben a tevékenység megkezdését megelőző 36 hónapban egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytatott (ideértve azt az esetet is. . ha a különbözet szerinti adózást alkalmazza (lásd: 8.257 A vállalkozói jövedelemadó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozónak a vállalkozói személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége kiszámítása előtt el kell döntenie. Amennyiben a fentiek miatt nem kell alkalmaznia a jövedelem-(nyereség)-minimum számítást. akkor a „c” és „d” oszlopban is levezeti a számításokat. Az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozó. Ad. Ad.az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének (újrakezdésének) évére és az azt követő adóévre. sorban „1”-es vagy „2”-es vagy „3”-as szerepel. azaz a 105315-ös lap benyújtásával. általa kiállított jegyzőkönyvet a kár keletkezését követő 15 napon belül meg kellett küldenie a telephelye szerint illetékes állami adóhatóság részére.

június 30-áig terjedő időszakra jutó vállalkozói adóalapra: – 50 millió forintig 10 %-os adókulcsot alkalmazhatnak azok az adózók. azaz a módosított vállalkozói adóalapja nulla. de a kettős adóztatás elkerülésére nincs egyezmény. június 30-án hatályos törvényi rendelkezések szerint irányadó . ha külföldön is van telephelye és az adott országgal Magyarország a kettős adóztatás elkerülésére nemzetközi egyezményt kötött. Ha a 452c/d > 454c/d. az e fölötti összegre 19 % a vállalkozói személyi jövedelemadó. azaz nézze meg. és 425. Ekkor a 1053-13-01-es lapon a 409. sorba „5”-öst írjon. január 1-jétől 2010. a számításokat el kell végeznie. következő a teendője. Amennyiben a fentiek miatt nem alkalmazza a jövedelem(nyereség)-minimum számítást. úgy a 453c/d szerinti módosított vállalkozói adóalap után kell a vállalkozói személyi jövedelemadót megfizetnie. A KEDVEZMÉNYES ADÓKULCS ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI 50 MILLIÓ FORINT ALATTI . de korábbi évről (évekről) veszteséget hoz. azaz a 421. pont alatt található. *Amennyiben külföldi telephellyel is rendelkezik. Ha elvégezte a számításokat. Nem mentesíti a számítások elvégzése alól az a körülmény sem. Ha a bevételei és a költségei megegyeznek (vagy a költségek meghaladják a bevételek összegét). ADÓÉV ELSŐ FÉLÉVÉRE ESŐ .VÁLLALKOZÓI ADÓALAP ESETÉN A személyi jövedelemadó törvény 2010.258 Így kell eljárni akkor is.vállalkozói adóalapra vonatkozó rendelkezés általános magyarázatát is. Amennyiben a fentiek miatt nem kell alkalmaznia a jövedelem-(nyereség)-minimum számítást. ha a bevétele ugyan magasabb a költségeinél. Dönthet úgy is. A szabályok érvényesítéséhez a 2010. sorba „6”-ost írjon. július 1-jétől hatályos szabályai szerint a vállalkozói adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összege után 10 %. úgy választási lehetősége van eldönteni. adóév első félévére eső . A 2010. az 50 millió forint alatti . Hasonlítsa össze a 452c/d és 454c/d oszlopának összegeit. 11. hogy a jövedelem(nyereség)-minimumot tekinti a vállalkozói személyi jövedelemadó alapjának. hogy a hasonlítási alap eléri-e a jövedelem-(nyereség)-minimum összegét. adóév első. sorba nullát írt. Ekkor ki kell töltenie. amit figyelembe vesz a vállalkozói adóalap megállapítása során.a 2010. és csatolnia kell a bevallásához a 1053-15-os Nyilatkozatot. sor c/d oszlopába írt összegből kell kiindulnia a jövedelem(nyereség)-minimum meghatározásánál. sorokhoz fűzött magyarázatot is! Fontos! Ha az adóévben bevétele nem volt. akik megfelelnek a 2010.A 2010. úgy a 1053-13-01-es lapon a 409. illetve második felére. hogy a 453c/d szerinti módosított vállalkozói adóalap után fizeti a vállalkozói személyi jövedelemadót. Döntése előtt feltétlenül olvassa el a 11. úgy a 1053-13-01-es lapon a 409-es sorba „4”-est írjon. A változás év közbeni hatálybalépése miatt eltérő szabályok vonatkoznak a 2010. Kérjük. akkor a 421. úgy nem tud jövedelem-(nyereség)-minimumot számítani. olvassa el a 440-441. Ha a 452c/d < 454c/d. évi adóalapot két részre kell osztani az egyéni vállalkozói tevékenység napjainak arányában.

és egészségbiztosítási járulékot. § (20) bekezdésének hatálya alá tartozik]. § (4) bekezdés . vagy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben meghatározott bírságot vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírságot. 84/A.sor). és nincsenek feltételek az érvényesítéshez (az éves 500 millió forintos határ került felezésre a féléves bevezetés miatt). ha a 49/B. számú mellékletében szabályozott kisvállalkozások adókedvezményét (a fejlesztési hitel kamatkedvezményét). – 250 millió forint felett 19 % az adókulcs. július 1-je előtti időszakában és a megelőző adóévben a munkaügyi hatóság. december 31-éig terjedő időszakra jutó vállalkozói adóalapra: – 250 millió forintig 10 % az adókulcs. vagy az adóévben az egyéni vállalkozói tevékenység 2010.július 1-je előtti időszakára eső naptári napokkal arányosan a) legalább az átlagos állományi létszám és a minimálbér napi összegének szorzataként meghatározott járulékalap kétszeresére. június 30-áig terjedő időszakra jutó vállalkozói adóalap 50 millió forintot meg nem haladó részére a 10% mértékű adókulcs alkalmazásának feltételei243: – Ön nem érvényesíti az szja-törvény 13. Bevallásában egyéb adatként közli a nyilvántartott adókülönbözet összegét (1053-1306-os lap 511. valamint az átmeneti rendelkezések szerinti vállalkozói adókedvezményt és. évi adóalapja) legalább a jövedelem . július 1-je előtti időszakára eső vállalkozói adóalapja és a 2009.(nyereség) . az adóhatóság vagy az egyenlő bánásmód követelményének ellenőrzésére jogosult hatóság jogerős és végrehajtható közigazgatási határozata. a kisvállalkozói adókedvezményt. települések valamelyikében van – legalább az átlagos állományi létszám és a minimálbér napi összegének szorzataként meghatározott járulékalapra vallott be nyugdíj. július 1-jétől 2010. A 2010.259 feltételeknek. vagy b) ha székhelye jogszabályban megnevezett leghátrányosabb térségek. foglalkoztatottainak havi átlagos létszámadatok számtani átlaga alapján meghatározott átlagos állományi létszáma az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. évi adóalapja (a tevékenység 2010-ben történt megkezdése esetén a 2010. – A 2010.minimum összegével egyezik meg [kivéve. az egyéni vállalkozói tevékenysége 2010. – – – – 243 Szja-tv. illetőleg – a határozat bírósági felülvizsgálata esetén – jogerős bírósági határozat nem szabott ki munkaügyi. és Önnel szemben az államháztartásról szóló törvényben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének megsértése miatt az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. az egyéni vállalkozói tevékenysége 2010. vagy választása szerint az adóév egészére számítva legalább egy fő és. akik nem tudják teljesíteni a 10 %-os adókulcs alkalmazásához szükséges feltételeket. július 1-je előtti időszakában legalább fél fő. (ebben az esetben teljesíteni kell a megtakarításra vonatkozó feltételeket is) 19%-kos kulcsot alkalmaznak azok az adózók. július 1-je előtti időszakának minden naptári napjára vonatkozóan ténylegesen.

és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendelet 4. cikkében foglalt támogatásnak minősül. az EK Szerződés 87. így utóbb önellenőrzéssel nem módosítható. Az a) pont szerinti esetben. Az erre vonatkozó döntés utóbb nem módosítható.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági . cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) 245 Szja-tv. amikor érvényesítette a kedvezményes adókulcsot (a 2010. ha Ön a nyilvántartott összeget csekély összegű (de minimis) támogatásnak tekinti. július 1-je előtti időszakra eső adóalapjának az 50 millió forintot meg nem haladó részére 10% adót fizethet. így a nyilvántartásba vétel kezdőéveként 2011. 244 A Bizottság 2008. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis. Ha Ön az Szja-törvény 2010. c) Az elsődleges mezőgazdasági termelést is végző egyéni vállalkozónál maradó összeg. december 31-ét követően kezdődött és a foglalkoztatásokra a szja-törvény 49/B. felújítási kiadást. és 88. évi bevallás benyújtásakor 2011-ben lehet érvényesíteni. Ebben az esetben az egyéni vállalkozó a 2010. évet kell figyelembe venni). e döntése gazdasági döntés. hogy azt a kis. ha azt kizárólag beruházásra. felújítási kiadásokra tekintettel (ide nem értve az olyan beruházási. Ekkor csekély összegű (de minimis) támogatás nem vehető igénybe. felújításra vagy az előzőek céljára felvett hitel törlesztésére használja fel. A nyilvántartott adókülönbözet felhasználása – az Szja-törvény adta keretek között – adózó döntése szerint történhet. az adómegtakarítás felhasználására vonatkozó feltételeket még teljesítenie kell. hogy az említettek foglalkoztatása 2007. Fontos! Bárhogy dönt is Ön. 49/B. és csak az 50 millió feletti részre kell 19% adót fizetnie. július 1-jét megelőző szabályai szerint él a 10%-os adómértékkel.rendeletben244 foglaltak szerinti támogatásnak tekinti. augusztus 6-i 800/2008/EK rendelete. és 88. a 9% adónak megfelelő összeget. § (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak szerint kerül sor. feltéve. amelyet a nyilvántartott fejlesztési tartalékból fedez245) – a legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű alkalmazott és/vagy korábban munkanélküli és/vagy pályakezdő személy foglalkoztatásával kapcsolatos költségként elszámolt kiadására tekintettel. b) Dönthet úgy is. tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése vagy előállítása érdekében beruházási.általános csoportmentességi . a) A vállalkozói adóalap 9% adónak megfelelő adókülönbözet összege a 10% adómértéket tartalmazó adóbevallás benyújtásának adóévében az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában – az Ön döntése szerint – az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. § (16) bekezdés . kivezetheti a nyilvántartásból – a nyilvántartásba vétel évében és az azt követő három adóév bármelyikében – akár több részletben és évenként is – az adóévben az Ön által kizárólag üzemi célt szolgáló. választhat. a Szerződés 87. hogy a 9% adónak megfelelő nyilvántartott adókülönbözetet kizárólag beruházásra. felújításra vagy az előbbiek céljára felvett hitel törlesztésére kívánja fordítani. Az adómegtakarítás összegének felhasználása Ön a 10% mértékű kulcs alkalmazása esetén. csak meghatározott célokra fordíthatja.260 A felsorolt feltételeknek együttesen kell megfelelni. Ennek érdekében a 9% adónak megfelelő összeget köteles nyilvántartásba venni abban az adóévben.

tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése vagy előállítása érdekében – alapnyilvántartásban. amelyet a nyilvántartott fejlesztési tartalékból fedez246) – pénzügyi intézménnyel kötött hitelszerződés alapján (ideértve a pénzügyi lízinget is) az előbbiekben említett beruházási. Ha a lekötést követően áttér az Eva törvény hatálya alá. és az említett napot követő első adóbevallásban kell bevallani. azaz 2010. évben a jövedelem-(nyereség)-minimumot. a fel nem oldott résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten a jogállás megszűnésének napját követő 30 napon belül kell megfizetni. év első félévében és/vagy 2009. § (16) bekezdés . § (16) bekezdésében foglaltak szerint kell kiszámítani) a negyedik adóévet követő év első hónapja utolsó napjáig kell megfizetni. Az Ön vállalkozói adóalapjának el kellett érnie 2010. akkor a kivezetést követő 30 napon belül késedelmi pótlékkal növelten meg kell fizetnie a kivezetett résszel azonos összegű adót. úgy nem keletkezik visszafizetési kötelezettség. Amennyiben az adóévet megelőző évben. ha a 0953-as bevallásában legalább a jövedelem246 Szja-tv. feltéve. Figyelem! További fontos tudnivaló a kedvezményes kulcs alkalmazásához. hogy a 10% mértékű adókulcs 2010.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak tekinti. Ha a nyilvántartásba vétel adóévét követő harmadik adóév végéig nem történik meg a nyilvántartásba vett összeg – következőkben részletezettek szerinti – felhasználása. felújítási kiadások miatt fennálló kötelezettsége csökkentésére tekintettel. ha annak oka cselekvőképességének elvesztése vagy a halála). a nyilvántartásba vett résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten (a késedelmi pótlékot az Szja-törvény 49/B. ha Ön – választási lehetőségével élve – a 1053-as adóbevallásában legalább a jövedelem-minimumot tekinti adóalapnak. A b) és c) pont szerinti esetekben. 49/B. valamint egyedi beruházási és felújítási költségnyilvántartásban rögzített . hogy a nyilvántartásból kivezetett összegekkel finanszírozott előbbi célok összhangban vannak a közösségi rendeletek előírásaival. évben Ön még nem volt egyéni vállalkozó.beruházási. mivel az egyéni vállalkozói jogállása nem szűnik meg. csak az adóévre. Amennyiben az Ön egyéni vállalkozói jogállása az említett időszak alatt bármely okból megszűnik (ide nem értve. Visszafizetési kötelezettség Ha Ön nem a cél szerinti felhasználásra tekintettel vezeti ki a nyilvántartásából az összeget. azaz 2009. A 2009. akkor kivezetheti a nyilvántartásból – a nyilvántartásba vétel évében és az azt követő három adóév bármelyikében – akár több részletben és évenként is – az adóévben az Ön által kizárólag üzemi célt szolgáló.261 – pénzforgalmi szolgáltatóval kötött hitelszerződés alapján (ideértve a pénzügyi lízinget is) fennálló kötelezettsége csökkentésére tekintettel. ha Ön a nyilvántartott összeget a kis. vagy ha elsődleges mezőgazdasági termelést is végző egyéni vállalkozó. évben csak akkor alkalmazható (függetlenül attól. a 6 vagy 9 %-os kedvezménnyel összefüggő rendelkezéseket az eva hatálya alatt is alkalmaznia kell. felújítási kiadást. ha egyebekben megfelel a tevékenységet folytató a feltételeknek. Ha özvegyi jogon vagy örökösként folytatja tovább az egyéni vállalkozói tevékenységet. hogy a korábbi szabályok szerint 2009-ben már alkalmazhatták). felújítási kiadásokra tekintettel (ide nem értve az olyan beruházási. évről szóló adóbevallásnál már célszerű volt figyelembe venni. Ezt a feltételt azzal is teljesítheti. évre vonatkozik ez a feltétel.

a vállalkozói kivét összegéből nem kell a 1053-as bevallás 11. (8). a nyilvántartott és a nyilvántartásból kivezetett összeg. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁS ÖZVEGYI JOGON VAGY ÖRÖKÖSKÉNT TÖRTÉNŐ FOLYTATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK EGYÉNI FOLYTATÁSA 247 12. 12. 49/A. valamint az e jövedelmeket terhelő adó összegének megállapításánál. valamint a nyilvántartásból történő kivezetés alapjául szolgáló kiadások teljesítésének időpontja és összege.2 AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ EGYESÍTETT TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ELŐÍRÁSOK. ÖZVEGYI JOGON VAGY ÖRÖKÖSKÉNT TÖRTÉNŐ FOLYTATÁS ESETÉN Az előzőekben leírt rendelkezésétől eltérően. igénybe vett kedvezmény. a tevékenysége megkezdésének évében és az azt követő évben. vagy a nyilvántartásból történő kivezetés miatt fizetendő adó és késedelmi pótlék összege. feltéve. hogy az özvegy. illetve az örökös a tevékenység folytatásának szándékát 90 napon belül bejelentse az állami adóhatóságnak. hogy az elhunyt által megfizetett adóelőleget is az elhunyt adókötelezettségének megállapításánál számítsák be. vagy ha az adóévben vagy a megelőző adóévben elemi kár sújtotta. Önnek külön nyilvántartást kell vezetnie oly módon. ha az özvegy vagy az örökös egyébként már 247 Szja-tv. figyelembe veszi a vállalkozói adóalap és vállalkozói osztalékalap. (9) bekezdés . az örököst illeti. hogy abból megállapítható legyen a nyilvántartásba vétel/nyilvántartásból történő kivezetés időpontja. akkor – az egyéni vállalkozó tevékenységét folyamatosnak tekintve – továbbra is úgy kell eljárni. ilyenkor is kizárólag az elhunyt által megszerzett önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. munkáltatói minőségében keletkezett adókötelezettségének teljesítésére is érteni kell. az elhunyt magánszemély kifizetői. Ezen összeg után az adóhivatal állapítja meg a végleges adót az elhunyt magánszemélynél. ha a tevékenység megkezdését megelőző 36 hónapban egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytatott. a kötelezettség keletkezésének időpontja.1 AZ VÁLLALKOZÁS ÖZVEGYI JOGON VAGY ÖRÖKÖSKÉNT TÖRTÉNŐ Ha az egyéni vállalkozó e tevékenységét halála után özvegye vagy örököse folytatja. az elhunyt egyéni vállalkozó által az adóévben költségként elszámolt vállalkozói kivét összegét – az Szja-törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – az özvegy. Ezt a feltételt nem kell teljesítenie Önnek. 12. Ebben az esetben tehát. Ugyanakkor. Ügyelni kell arra. Ennek feltétele. Az elhunyt egyéni vállalkozó által az adóévben költségként elszámolt vállalkozói kivét. elszámolt vállalkozói költség. hogy az adóévben az elhunyt egyéni vállalkozó által megszerzett vállalkozói bevétel. illetve az örökös. elhatárolt veszteség kizárólag az özvegyet.262 minimumnak megfelelő adóalapot vallott be. amelyet az elhunyt egyéni vállalkozó a halálát megelőzően számolt el költségként. Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását. § (7). hogy a vállalkozói adóalapja nem érte el a jövedelem-(nyereség)-minimum nagyságát. sorában figyelembe venni azt a részt.

§ (2) . Eltérő szabály vonatkozik az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaira. Feltétlenül ki kell töltenie ezt a sort. 3. a 412. a vállalkozói személyi jövedelemadót. hogy mely adózási előírás szerint (vállalkozói személyi jövedelemadó. és az elhunyt tőle eltérő adózási mód szerint adózott. mert csak így tudja az állami adóhatóság a bevalláson belül az adózási mód szerinti levezetést programmal támogatni. A következő esetek lehetségesek az eltérő adózást követően. illetve a tevékenységet tovább folytató egyéni vállalkozó özvegy vagy örökös. Ha azonos adózási mód szerint adózott – az eva-t kivéve – az elhunyt egyéni vállalkozó. sorában található. a vállalkozói osztalékalapot. a 1053-as bevallásban) bevallja. egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként) kíván adózni a folytatott egyesített tevékenység után. az adót a bevallásra nyitva álló határidőig megfizeti. egyesített tevékenység adózási módjával kapcsolatos nyilatkozat a 1053-13-02-es lap 412. az eva alapja utáni adót az elhunyt vállalkozónál az állami adóhatóság állapítja meg248. átalányadó. Ebben az esetben a nem választott adózási móddal folytatott tevékenységre az özvegy vagy az örökös egyéni vállalkozó az elhalálozás napjára vonatkozóan az szja-törvény rendelkezései szerint. Sorszám 2 3 4 5 6 7 8 Egyesített tevékenység adózási módja átalányadó átalányadó vállalkozói szja eva átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja Elhunyt tevékenység adózási módja vállalkozói szja átalányadó átalányadó eva eva eva vállalkozói szja Egyesített tevékenység előtti adózási módja átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja vállalkozói szja átalányadó vállalkozói szja átalányadó 248 Eva tv. sorba 1est kell beírni. hogy mely adózási mód szerint folytatja az özvegy vagy az örökös egyéni vállalkozó az egyesített tevékenységet. függetlenül attól.263 egyéni vállalkozó. a tevékenység folytatás szándékának bejelentésén túl. Az egyesített tevékenységre értelemszerűen irányadóak az alkalmazott adózási módról a választott adózási módra történő áttérés esetére és az adózási mód alkalmazási feltételeire vonatkozó rendelkezések. Az állami adóhatósághoz bejelentett. vagy az átalányadóban meghatározott jövedelmet és azokat az adóévre vonatkozó adóbevallásban (jelen esetben. megállapítja a vállalkozói adóalapot. az egyesített tevékenység adózási módjának választására. Ha az elhunyt egyéni vállalkozó az eva alanya volt. Tehát. ugyanezen 90 napon belül bejelenthette – amennyiben a törvényi feltételeknek megfelelt – azt is. a vállalkozói osztalékalap utáni adót. de a tevékenység megszüntetésére irányadó előírások figyelmen kívül hagyásával állapítja meg a kötelezettségeket.

A bevallási időszakra vonatkozóan egészségügyi hozzájárulás kötelezettséget is számolni kell. akkor Ön. hogy az elhunyt előző évi (0953-13-06-os lap 505. míg záró napja. Fontos! Az átalányadózás feltételeinek az egyesített tevékenység esetén is meg kell felelni. Tekintettel arra. ha év közben nem szünteti meg a tevékenységét. A bevallási időszak záró napja. az Ön által eredetileg alkalmazott átalányadó módszerét választotta az egyesített tevékenység kötelezettségének megállapítására. de jelenleg Ön az egyesített tevékenységre az átalányadózás szabályai szerint adózik. és szerepeltetnie kell. . -04. -04. az elhunyt által alkalmazott átalányadó módszerét választotta az egyesített tevékenységre. Ne felejtse el. osztalékadójának alapját. január 1. Tekintettel arra. de jelenleg az egyesített tevékenységre az átalányadózás szabályai szerint adózik. hogy az Ön a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta. sorban. Az elhunyt vállalkozói adóalapját. Az átalányadóban megállapított jövedelem levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. hogy meg tudja állapítani (ki tudja számítani) az átalányadózást megelőző időszakból fennmaradt összes elhatárolt veszteségből annak 20%át. hogy nem év közben kezdte meg tevékenységét az elhunyt vállalkozó – 2010. sorában csökkentő tételként. és a saját elhatárolt vesztesége 20%-val együtt vegye figyelembe a 1053-13-04-es lap 467. az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét is ki kell számítania és szerepeltetnie kell. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani az egyesítés előtti saját vállalkozói jövedelmét. december 31. az 505. Ebben az esetben a 1053-13-03. egészségügyi hozzájárulás kötelezettséget is számolni kell. Az átalányban megállapított jövedelem levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. ha év közben Ön nem szünteti meg az egyesített a tevékenységét. akkor Ön. december 31.264 9 10 eva eva vállalkozói szja átalányadó eva eva A választástól függően. az 505.. A készletek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kell megállapítania és a saját készletértékével együtt kell számításba vennie. Ha 2-es a jelölés. 2010. sor) bevallásában feltüntetett összeget is figyelembe venni az 505. a következőkre kell figyelni a bevallás kitöltésekor. 2010. az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét is ki kell számítania az elhunyt vállalkozói személyi jövedelemadó adatai alapján. A 13-03-as lapon a bevallási időszak záró időpontja az elhalálozás napja. Ha 3-as a jelölés. A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró időpontja ebben az esetben is az elhalálozás napja. Szintén szüksége van az elhunyt előző évi bevallására és irataira ahhoz. sorban. Az Ön készleteinek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kellett megállapítania az elhalálozás napjára. sor kitöltésénél. hogy az elhunyt a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta. valamint adóját a 1053-13-03. melyet az átalányozás időszaka alatt évente elszámoltnak kell tekintenie. Fontos! Az átalányadózás feltételeinek az egyesített tevékenység esetén is meg kell felelni. A bevallási időszakra vonatkozóan. az Ön által eredetileg alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás helyett. -05 lapokon most Önnek kell levezetni és megállapítani.

-04. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve. az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket. hogy az elhunyt által nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani a vállalkozói jövedelmet.. az elhalálozás napja. Az 505. sorban. 2010. december 31. akkor Ön az egyesített tevékenységre az Ön által alkalmazott adózási módot választotta. egyszerűsített számla szerinti teljesítési időpontja megelőzi az eva alanyiság kezdő időpontját. Az elhunyt egyszerűsített vállalkozói adóját az állami adóhatóság állapítja meg! Fontos! A bevallása kitöltésekor legyen figyelemmel arra. Ezt a szabályt mindaddig alkalmaznia kell. ha Ön év közben nem szünteti meg a tevékenységét. sorban. Ebben az esetben a 105313-03. akkor Ön. hogy az elhunyt által az eva hatálya alatt nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani a vállalkozói jövedelmet. A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró időpontja ebben az esetben is az elhalálozás napja. sorában szerepeltetnie kell minden olyan Önt. ameddig az eva hatálya alá tartozik. A készletek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kell megállapítania az elhalálozás napjára. amelyről kiállított számla. -04. sorában szereplő) készletértéket is szerepeltetnie kell a 422.. azaz bevételnek kell tekintenie és a 1053-13-03-as lap 422. Ha 6-os a jelölés. Ha a jelölés 5-ös. hogy az eva hatálya alá történő átlépéskor meglévő kintlévőségeit még a vállalkozói személyi jövedelemadózás szabályai szerint kell figyelembe vennie. Fontos! A bevallása kitöltésekor legyen figyelemmel arra. Az elhunyt átalányban megállapított jövedelmének levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani az egyesítés előtti saját vállalkozói jövedelmét. amíg az átalány hatálya alá tartozik. az Ön által eredetileg alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás helyett. akkor Ön. A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró napja. hogy az elhunyt által az eva hatálya alatt nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505. 2010. 2010. míg záró időpontja. hogy nem év közben kezdte meg tevékenységét az elhunyt vállalkozó – 2010. Ebben az esetben a 1053-13-03. december 31. sorban. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve. az Ön által eredetileg alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás módszerét választotta az egyesített tevékenységre. január 1. Fontos! Ne felejtse el. melyet a 424. -04. Ha 7-es a jelölés. . sorban mindaddig. december 31. ha Ön év közben nem szünteti meg a tevékenységét. ha Ön év közben nem szünteti meg a tevékenységét. sorában szereplő) készletérték bevételnek minősül. Az átalányban megállapított jövedelem levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. január 1. hogy Ön nem év közben kezdte meg tevékenységét – 2010. az Ön által eredetileg alkalmazott átalányadó módszerét választotta az egyesített tevékenységre is. az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét se felejtse el feltüntetni. akkor Ön. míg záró időpontja.265 Ha a jelölés 4-es. Fontos! A bevételei meghatározásakor legyen figyelemmel arra. az elhunyt adózási módszerét az egyszerűsített vállalkozói adózást választotta az egyesített tevékenységre. A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró napja. Ekkor a 1053-13-03. sorában szereplő) készletértéket is szerepeltetnie kell az 505. a „c” oszlopban szerepeltetnie kell.

-04. akkor Ön az egyesített tevékenységre az Ön által alkalmazott egyszerűsített vállalkozói adó szerinti adózási módot választotta. csak a 1053-13-01 és 02-es lapon tett nyilatkozat szerint alkalmazható. Ebben az esetben a 1053-13-06-os lapon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani az egyesítés előtti átalányban megállapított jövedelem összegét. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve.266 Ha 8-as a jelölés. akkor Ön. az elhalálozása napja lesz. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben megszüntette és adóéven belül új tevékenységet kezdett. sorában feltüntetni az elhunyt tevékenységével kapcsolatosan megállapított készletértéket is. az elhunyt által alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás módszerét választotta az egyesített tevékenységre. jelölje meg a bevallási időszakot az erre szolgáló helyen. a „c” oszlopban szerepeltetnie kell. Fontos! A bevételei meghatározásakor legyen figyelemmel arra. 05 lapokon most Önnek kell levezetni és megállapítani. akkor az éves bevallásában az egyéni vállalkozásból származó jövedelem. míg záró napja. mert e nélkül a bevallása hibás lesz! A bevallási időszak 2010. január 1. A 105313-06-as lapon a bevallási időszak záró időpontja ebben az esetben is az elhalálozás napja. Ebben az esetben a bevallási időszak kezdő napja – feltéve. feltéve. kérjük.. az Ön által eredetileg alkalmazott átalányadózás helyett. 2010. sora kitöltött). sorában szereplő) készletérték bevételnek minősül. Ha a jelölés 9-es vagy 10-es. december 31. Az elhunyt vállalkozói adóalapját. 12. hogy az adóév folyamán tevékenységét nem kezdte újra (1053-13-01-es 406. Fontos! Ne felejtse el kiszámítani és a bevallás 505. osztalékadójának alapját. valamint . vagy az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének napjától kezdődik és: – éves bevallás esetén 2010. 13. pontban leírtak szerint kell a bevallási időszakot meghatározni. vagy 405. január 1. 01. sorban. feltéve. sora kitöltött). hogy az Ön által nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505. ha év közben Ön nem szünteti meg az egyesített a tevékenységét. 31. hogy az elhunyt nem év közben kezdte meg tevékenységét – 2010. hogy nem év közben kezdte meg tevékenységét az elhunyt vállalkozó – 2010. 01. – a tevékenység megszüntetése esetén a megszűnés napjáig tart. melyet a 424. napjától. Az egyéni vállalkozói tevékenység özvegyi vagy örökösi jogon történő folytatása esetén a 12.. – egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése esetén a szüneteltetés kezdő időpontját megelőző napig tart. napig tart. VÁLLALKOZÓI SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA A 1053-13-as lapokon a kétféle adózási módszer. valamint adóját a 1053-13-03. hogy az adóév folyamán nem kezdett új vállalkozói tevékenységet (1053-13-01es lap 404. A 1053-13-03-as lap kitöltése Mielőtt a bevallása kitöltéséhez hozzákezdene. vagy tevékenységét szüneteltette és az adóéven belül újra folytatta. míg záró időpontja.

§ (19)249 bekezdésének átmeneti szabálya szerint – 2010. 38. Ha a 2009. Bevételek250 A 2010. (vagy a tevékenység kezdő) napjától a megszűnés napjáig tartó időszakot tüntesse fel. 249 250 251 2009.valamely ok miatt részben vagy egészben vissza kell fizetnie. Amennyiben jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján vissza nem térítendő támogatást kapott. 10. Amennyiben az egységes területalapú támogatást köteles lesz visszafizetni. Bevételnek minősülnek különösen az Szja-tv. január 01-jétől az egyéni cégekre vonatkozó új szabályozás szerint tovább működik. 17. amely évben a visszafizetés megtörtént.§ (3) . tv az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (Evtv. december 31-éig egyéni cégként működő egyéni vállalkozó – az új Evtv.a 2003. (Bevallási időszak a teljes adóév. 01. bevallási időszakként 2010. melléklet III. 49/B. 49/B. § (1) bekezdés. a folyósítás évében kell bevételnek tekinteni. évi adóalapba beszámító bevétel 421. amely egyenlő a támogatás felhasználásával teljesített kiadás alapján az adóévben elszámolt költség(ek) – ideértve az értékcsökkenési leírást is – összegével. 2. akkor azt a részt. hogy azt végleges támogatásként vagy visszafizetési kötelezettség mellett folyósították.) Szja-tv. §. illetve a nemzetközi szerződés lehetővé teszi. melléklet Szja-tv. december 31-én hatályos rendelkezések szerint kapott támogatás esetén . sz. 4. Az egységes területalapú (földalapú) és az egyéb jogcímen folyósított támogatás a személyi jövedelemadó törvény alkalmazásában nem tekinthető a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak.252 A támogatás címén folyósított összeg kezelését az is befolyásolja. sz.) Ha egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette évközben és a szünetelés időtartama alatt megszűntette a tevékenységét.253 Az előre folyósított támogatás összegéből az adóévben az az összeg minősül bevételnek. Ha a támogatással összefüggő adókötelezettséget . 01. évi CXV. Támogatások elszámolása A támogatások kezelésével kapcsolatos átmeneti rendelkezések. pont 252 Szja-tv. amelyet a visszafizetendő összegből bevételként már elszámolt.267 a tájékoztató adatok megállapításakor a 1053-13-as bevallási lapon a mindkét időszak éves összesített adatát szerepeltesse. a bevallási időszak záró napjaként az egyéni vállalkozói adószám megszűnésének napját tüntesse fel. sor: Ebben a sorban az egyéni vállalkozói tevékenységével kapcsolatosan az adóévben elért (kézhez vett vagy jóváírt) bevételét kell szerepeltetnie. 10. § 28. amelynek a támogatás felhasználásával történő teljesítését a jogszabály. a visszafizetés összegével annak az adóévnek a bevételét kell csökkentenie. 253 Szja-tv. a támogatás révén megszerzett bevételével szemben csak olyan kiadás alapján számolhat el költséget. a visszafizetés évében levonhatja a bevételéből. 3. §. Az egységes területalapú támogatás251 összegét. 3. számú mellékletében meghatározottak.

ha a tárgyi eszköz beszerzési árának forrása bevételnek számító. akkor a beszerzési érték 66%át. amelyet nem kizárólag üzleti célból használt. ingatlant. 254 Szja-tv. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközt adott át ellenérték nélkül 2010-ben. akkor a már elszámolt bevétel tekintetében az önellenőrzésre irányadó szabályok szerint kell eljárni. előállítási költségét bármelyik évben költségként elszámolta vagy értékcsökkenési leírást számolt el. Ha olyan ingó vagyontárgyat. de 3 éven belül történt. Ebben az esetben a visszafizetés miatti késedelmi kamat. késedelmi pótlék. félkész termék értékesítésekor kapott ellenérték. akkor a beszerzési érték 33%-át kell a bevételéhez hozzáadnia. vagy ha azt természetbeni juttatás címén nyújtotta. 3. nem anyagi javak. a támogatás összegét meghaladó kiadás tekintetében költség. Amennyiben az átadás a beszerzést követő 1 éven túl.268 Amennyiben az előre folyósított támogatás összege költségnek nem minősülő kiadás fedezetére is szolgál. vagy azt követően utólag. értékcsökkenési leírás. melynek a beszerzési árát egy összegben költségként elszámolta és ez az átadás a beszerzés időpontját követő 1 éven belül történt. A bevételét e címen nem kell megnövelnie 3 éven túli átadás esetén. vagy más hasonló jogkövetkezmény címén teljesített kiadás sem számolható el költségként. Bevételnek minősül a kizárólag üzleti célt szolgáló. anyag. ekkor azonban a támogatás cél szerinti felhasználásának megfelelően teljesített kiadás alapján sem számolható el költség. § 42. vállalkozói övezetben került sor. ha azt korábban még nem vették használatba és az üzembe helyezésre kiemelt térségben. 2008. vagyoni értékű jogot idegenít el. az ingatlan. január elsejét követően 250 főnél kevesebb alkalmazott foglalkoztatása esetén a tárgyi eszköz üzembe helyezésére a leghátrányosabb helyzetű 48 kistérség valamelyikében került sor. értékcsökkenési leírás elszámolható. amennyiben azok beszerzési. ha ez utóbbi a több. kizárólag cél szerinti támogatásból történt. valamint akkor. hogy ilyen esetben a nyilvántartásba vett beruházási költséget lehet figyelembe venni az értékesítéskor a költségek között. (Egyes tárgyi eszközök beszerzési árának egy összegben történő elszámolására csak akkor volt mód. de az értékcsökkenési leírásból kizárt tárgyi eszközök. akkor a beszerzési értéket teljes egészében bevételként kell figyelembe vennie. amennyiben a támogatás bevételként történő elszámolása a visszafizetés adóévét megelőzi. amelyet a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült. a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatást a jövedelem kiszámításánál nem kell bevételként figyelembe venni.254 A jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján a cél szerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg. igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett kap. ha 2 éven túl. Amennyiben a támogatás csak részben nyújt fedezetet a kiadásra. Bevételekre vonatkozó további szabályok Ha Ön olyan 100 ezer Ft-nál magasabb egyedi értékű. a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. illetőleg ezek szokásos piaci értéke. bevételként elszámolt támogatást köteles lesz egészben vagy részben visszafizetni. akkor a költségként el nem ismert kiadásokra (személyes vagy családi szükségletre) felhasznált támogatás összege az adóévben megszerzett bevételnek minősül. illetve 2006. de 2 éven belül történt. január 1-je előtt előre folyósított. pont . nem anyagi javak eladási ára is azzal.) Bevételnek minősül a kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköz – ideértve a selejtezett tárgyi eszközt is –. Ha a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra 2010. január 1-jét követően a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak csak az minősül. akkor az ebből származó jövedelem adózására az ingó.

amelyet az átruházásra tekintettel az egyéni vállalkozó megszerez. § (1) bekezdés Szja-tv. ha azt az egyéni vállalkozói 255 256 Szja-tv. félkész és késztermék) leltári értéke (a leltár szerinti értéket az Szja-tv. ha az értékesítést megelőzően az a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgált. mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani). Az Flt258 alapján folyósított álláskeresési járadék összege. Nem bevétel a személygépkocsi értékesítésekor kapott ellenérték összege még akkor sem. szintén bér jövedelemnek tekintendő. megnövelve a 2007.) 25. Személygépkocsi értékesítése esetén az ingó vagyontárgy értékesítésből származó jövedelem megállapítására vonatkozó szabályokat (163. sora). melyet az egyéb feltételek megléte esetén akkor folyósítanak. amennyiben az ingó vagyontárgy átruházása nem minősül rendszeresen vagy üzletszerűen végzett gazdasági tevékenységnek.ingatlan bérleti vagy használati jogáról való lemondás miatti ellenérték összege – akkor is. • a gazdasági épület. a műhely. sor „b” oszlopából kell átírnia a 421. megszüntetett ilyen jogból (a továbbiakban: ingatlan. a vagyoni értékű jog gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatása esetén. évben a kifizetőnek tett nyilatkozatában valamely bevételére az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást jogosulatlanul választotta. az üzlet. 3. átruházott (véglegesen átengedett). vagyoni értékű jog átruházásából) származó ellenérték. sor) kell alkalmazni. 5.269 Bevételnek minősül minden olyan. Ilyennek minősül különösen az eladási ár. § (1) bekezdés . más hasonló okiratban meghatározott értéke255. sz. Tevékenység megszüntetése A tevékenység megszüntetésekor bevételnek minősül: • a költségek között elszámolt és megszűnéskor meglévő összes vásárolt és saját termelésű készlet (anyag. § (7) bekezdés 257 Szja-tv. sorba. • a tárgyi eszközök – ideértve a tartalék alkatrészt és a gyártóeszközt is – leltári értéke. áru. A táppénz257 címén folyósított összeg adózás szempontjából bérnek minősül (1053-A lap 4.256 Ha a 2010. december 31-ig hatályos előírások alkalmazásával lakásszerzési kedvezmény alapjaként érvényesített összeggel. vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásából következik. a vagyontárgynak a társasági szerződésben. az egyéni vállalkozói tevékenység keretében átruházott ingatlanból. 62. vagyoni értékű jog visszterhes alapításából. 61. amennyiben azok beszerzési árát a költségei között egy összegben számolhatta el az alacsony bekerülési érték miatt. tv a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt. a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke. és/vagy a 1053-08-02-es lap 280. az iroda és az egyéb – kizárólag a jövedelemszerző tevékenységhez használt. akkor e bevétele után a vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítására vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. évi IV. ha az álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább 365 nap időtartamig egyéni vállalkozóként folytatott tevékenységet. pont b és d alpont 258 1991. Ezt az összeget a 1053-08-01-es lap 258. ha egyébként ez a kötelezettség az ingatlan. valamint az ingatlan. és e tevékenység folytatása alatt vállalkozói járulékfizetési kötelezettségének eleget tett. § 21.

§ (8) bekezdése alapján jelentkezett261 be az eva hatálya alá. munkaviszony jellegű jogviszonyban. évben az egyéni vállalkozásból származó jövedelme megállapításakor átalányadózást alkalmazott. akkor a bérleti. sor260: Amennyiben 2010. ab) a szülési szabadság. illetőleg az Szja-tv. sor: Vállalkozói bevételnek minősül az egyéni vállalkozó által foglalkoztatottak adóévet megelőző adóévi átlagos állományi létszámának az adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát meghaladó érték és a megelőző adóév első napján érvényes havi minimálbér évesített összegének szorzataként meghatározott összeg 1. a gyermekgondozási ellátás miatti szabadság. 49/A. Foglalkoztatottak számának csökkenése miatt további bevétel 423. 49/B.270 tevékenység megszüntetésekor még nem kapta meg –. egyszerűsített számla szerinti bevételét. § (4)-(5) bekezdés 2002. majd ezen összegnek az adóév napjainak (a tevékenységet megkezdő.263} A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik. vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadását a költségei között elszámolta.) Az egyéni vállalkozó tevékenységének megszűntetéséhez kapcsolódó szabályok az útmutató 7. 259 260 261 Szja-tv. továbbá személyesen közreműködő tagsági jogviszonyban végzett munkát. a büntetés-végrehajtás naptári napjainak számát. § (8) bekezdésében biztosított áttérésig kiállított számla. de legfeljebb a korábban érvényesített összes foglalkoztatási kedvezmény összegének. december 20-áig első ízben jelentkezett be az eva hatálya alá.2-szerese. egyszerűsített számla szerinti teljesítési időpont megelőzi az eva alanyiság első adóévét. hogy a számításnál figyelmen kívül kell hagyni aa) azt a munkavállalót. ha az Szja-tv. évre áttért a vállalkozói jövedelem szerinti adózásra. a használati jog megszerzésére fordított kiadást kell további bevételnek tekinteni.262 {Az adóévi átlagos állományi létszámot a munkavállalók által az adóévben. 49/B. amelyről kiállított számla. § (19) bekezdés . 49/B. Átalányadózás hatálya alóli áttérés miatt további bevétel 424. törvény (Eva tv. pont 262 Szja-tv. (Ha ez az összeg a bevallás időpontjában még nem ismert. a betegség miatti 30 napon túli keresőképtelenség. munkaviszonyban töltött naptári napok összegével. § (5) bekezdés 263 Szja-tv. majd a 2010. az egyéb feltételek megléte esetén 1. ha a használati jog. bevételnek kell tekintenie minden olyan Önt egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket. bb) a tevékenységét megkezdő.2. Bevételt növelő tételek259 Eva hatálya alá történő átlépés miatt figyelembe vett további bevétel 422.2-szerese. aki az egyéni vállalkozónál történő alkalmazását megelőzően az egyéni vállalkozóval a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülő más személynél munkaviszonyban.) 17. illetőleg megszüntető egyéni vállalkozó esetében a ba) szerinti összeg 365-öd része és az adóévben fennálló tevékenység naptári napjainak szorzata. 49/A. § (1) bekezdés Vállalkozói útmutató 12. évi XLIII. és 8 pontjában találhatók. illetőleg megszüntető egyéni vállalkozó esetében az adóévben fennálló tevékenység naptári napjainak) számával történő elosztásával két tizedesre kerekítve kell meghatározni azzal. illetőleg akkor is. b) a havi minimálbér évesített összege: ba) a havi minimálbér tizenkétszerese. sor: Ha a 2009.

49/B. 49/B. § (6) bekezdés b) pont 268 Szja-tv. Bevételt csökkentő tételek (kedvezmények)264 Ha Ön olyan családi gazdálkodó. hogy ez az összeg költségként is (a 444. valamint a korábban munkanélküli268. § 43. sorokat ne töltse ki. Foglalkoztatási kedvezmény. sor). és a 433. Szakképző iskolai tanuló után igénybe vehető kedvezmény265 426. amelyet az átalányadózásra való áttéréskor kellett kiszámítania (0953-13-06-os lap 505. E sor „b” oszlopába a „c” oszlop összegéből a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló és a szabadságvesztésből szabaduló személy foglalkoztatására tekintettel levonható összeget írja be. pont 269 Szja-tv. Megváltozott munkaképességű alkalmazott után igénybe vehető kedvezmény266 427. § (6) bekezdés a) pont 267 Szja-tv. a létszámnövekedésre tekintettel269 429. 49/B. havonta az ilyen alkalmazottnak fizetett bérrel. sor: Ebben a sorban összegezze a 422-424. feltéve. továbbá a szabadulást követő 6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésből szabaduló. akkor egyéni vállalkozói bevétel hiányában a 426–428. Foglalkoztatásra tekintettel levonható társadalombiztosítási járulék267 428. E sorok kedvezményeit az őstermelésből származó bevételéből vonja le. sor „c” oszlopába írja be. sorokba írt bevételt növelő összegeket. sor: Az adóév első napján 5 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó a létszámnövekedésre tekintettel csökkentheti a bevételét az adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámának az előző adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát meghaladó érték és az adóév első napján érvényes havi minimálbér évesített összegének szorzataként meghatározott összeggel. § (6) bekezdés a) pont 266 Szja-tv. 49/B. illetve a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló személy alkalmazottként történő foglalkoztatása ideje alatt. § (6) bekezdés Szja-tv. sorban) elszámolható. 49/B. minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 12%-ával (8 820 Ft) csökkentheti a bevételét. de legfeljebb 12 hónapon át e személyek után befizetett társadalombiztosítási járulék összegével a bevételét csökkentheti amellett. E kedvezmények összegét a családi gazdaság nem foglalkoztatottként közreműködő tagjaival nem oszthatja meg a jövedelemszámítás során. de legfeljebb a hónap első napján érvényes havi minimálbérrel (73 500 Ft) csökkentheti a bevételét. az adóalapot nem érintő bevételként nyilvántartott – a megszűnés szabályai szerint kiszámított – készlet leltári értékét is. Bevételt növelő tételek összesen 425. 3. sor: A legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű alkalmazott foglalkoztatása esetén személyenként. A kedvezmény összegét a 428. sor: A szakképző iskolai tanulóval kötött – jogszabályban meghatározott – tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24%-ával (17 640 Ft). akit egyéni vállalkozói igazolvány alapján vettek nyilvántartásba a családi gazdaság bejegyzésekor és csak őstermelői bevétele van. § (6) bekezdés g) pont . hogy az adóév végén 264 265 Szja-tv. ha a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi a gyakorlati képzést.271 akkor a bevételének részeként kell számításba venni. sor: A sikeres szakmai vizsgát tett és folyamatosan tovább foglalkoztatott volt szakképző iskolai tanuló.

hogy az elszámolás nem támogatásból származó bevétellel szemben történt és a szolgáltatást nyújtó nyilatkozik arról. § 66-68. valamint a 1053-13-05-ös lapot. töltse ki a 1053-13-07-es bevallási lap 512–521. az e sor „b” oszlopában tájékoztató adatként feltüntetett összeg. Az az egyéni vállalkozó. hogy a szolgáltatást nem belföldi illetőségű adózótól. amelynek a 10 és/vagy 19%-os adókulccsal számított értéke. sor adata) a vállalkozói költséget (446. sor: Csökkenthető a bevétel az egyéni vállalkozó saját tevékenységi körében végzett alapkutatás. § (6) bekezdés f) pont . alkalmazott kutatás. pont Szja-tv. Kisvállalkozói kedvezmény272 431. az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti fejlesztés271 folytatása érdekében felmerült kiadásból az adóévben költségként elszámolt összeggel. Az előzőek nem alkalmazhatók a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerinti belföldi illetőségű adózótól. A megállapított összeg 10 és/vagy 19%-nyi adóval számított értéke az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést. 49/B. sor adata) meghaladó részénél. 49/B. vagy az szja-törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozótól megrendelt kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatás igénybe vételével teljesítette. külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől. legfeljebb az adóévben megszerzett vállalkozói 270 271 272 Szja-tv. az előzőekben meghatározott összeg háromszorosát (de legfeljebb 50 millió Ft-ot) veheti figyelembe. kísérleti fejlesztés kedvezménye270 430. 3. Az alapkutatás. § (6) bekezdés d) pont 273 Szja-tv. kutatóhellyel (ideértve az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államnak a megfelelő szervezetét is) írásban kötött szerződés alapján az egyéni vállalkozó saját tevékenységi körében közösen végzett alapkutatást. A fejlesztési tartalék összege után érvényesített kedvezmény274 432. 49/B. továbbá bármelyikük által vagy közösen alapított kutatóintézettel. Átalakuló Aki a egyéni cég alapítása miatt a személyi jövedelemadó törvény hatálya alól átkerül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá. § (6) bekezdés c) pont Szja-tv. § (12) bekezdés 274 Szja-tv. külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől vagy más egyéni vállalkozótól közvetve vagy közvetlenül igénybe vett kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatás ellenértéke alapján felmerült kiadások esetében. 49/B. aki felsőoktatási intézménnyel.273 Ebbe a sorba az 521. a Magyar Tudományos Akadémiával. A tevékenységét év közben kezdő egyéni vállalkozó esetében az adóévi átlagos állományi létszám és a tevékenység kezdő időpontjában érvényes havi minimálbér és az adóévi átlagos állományi létszám az irányadó. sorait. sorban szereplő összeget kell átírnia. és olvassa el az azokhoz fűzött magyarázatot! A kisvállalkozói kedvezmény nem lehet több a vállalkozói bevételnek (421.272 nincs köztartozása. sor: Csökkentheti a bevételét fejlesztési tartalék címén. feltéve. sor: Mielőtt ezt a sort kitöltené. azt ez a kedvezmény is megilleti a jövedelem számításakor. vagy – választás szerint – a kísérleti fejlesztésre fordított beruházási költség alapján állományba vett nem anyagi jószágra az adóévben elszámolt értékcsökkenési leírás összegével.

korábban költségként még el nem számolt kiadások. sor: Ebbe a sorba a bevételt növelő és csökkentő tételekkel módosított bevételét írja be (a 421. 10. amelynek értékesítője. de legfeljebb 500 millió Ft írható be. 275 Szja-tv. valamint a tevékenység folytatásához. de legfeljebb adóévenként 500 millió forint. korábban költségként még el nem számolt kiadások. sz. (Amennyiben a fejlesztési tartalék címén nyilvántartott összeget az adóévet követően tárgyi eszköz beszerzésére fordítja. a 421. a kiadás megnevezését. valamint a legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök. amely megfelel az Szja-tv. sor összegét meghaladó része vagy nulla). akkor a beszerzési árnak azt a részét számolhatja el a költségei között értékcsökkenési leírás címén.és árukészlet beszerzésére fordított. sorok együttes összegének a 433. összegét és pénznemét) is. és 425.) sorokba írt adatok együttes összege). nem anyagi javak esetében az értékcsökkenési leírás elszámolása megkezdhető. Bevételt csökkentő tételek (kedvezmények) összesen 433. A tevékenység folytatása előtt legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett és utóbb e tevékenység végzése során felhasznált anyag. A tevékenység megkezdését megelőzően legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett és utóbb e tevékenység végzése során felhasznált anyag. Bevétel a növelő és csökkentő tételek (kedvezmények) levonása után 434. nem anyagi javak esetében az értékcsökkenési leírás elszámolása megkezdhető. Többféle vállalkozói tevékenység esetén az elismert költségeket is együttesen kell elszámolni. a kezdés évében a költségek között elszámolhatók. folytathatóságához szükséges (ideértve a szünetelés időszakában elkerülhetetlen) egyéb kiadások.és árukészlet beszerzésére fordított. valamint a legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök.) Átalakuló – Tevékenységét megszüntető A fejlesztés tartalék címén nyilvántartott összeggel a bevallás kitöltésekor a „d” oszlopban. illetve nyújtója az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott bizonylat kiállítására kötelezett. 4. csak az egyéni cég alapítása miatt a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá áttérő egyéni vállalkozó csökkentheti a bevételét. sor: Ebben a sorban a bevételt csökkentő tételeket összesítse (a 426–432. § (21) bekezdése szerint nyilvántartott összeg. Nem vehető figyelembe itt.273 bevétel(ek) összegéből az adóévben elszámolt vállalkozói költségek összegét meghaladó rész 50%-a. Költségek275 Amennyiben olyan termék vagy szolgáltatás ellenértéke alapján kíván költséget elszámolni. Egyébként a kiadás igazolására kizárólag az a bizonylat alkalmas. melléklet . és 11. a szüneteltetés befejezését követően a költségek között elszámolhatók. Külön szabály vonatkozik a kezdő és a tevékenységét szüneteltető vállalkozóra. a 49/B. sor összegéből a 446. valamint a tevékenység megkezdéséhez szükséges egyéb kiadások. §-ában foglaltaknak és tartalmazza a költség összegének megállapításához szükséges valamennyi adatot (így például az eladó és a vevő nevét. címét. akkor a kiadás igazolására kizárólag az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti bizonylat (ide nem értve a nyugtát) alkalmas. sorba írt összeg levonása utáni rész 50%-a. Ebbe a sorba. 4. § (3) bekezdés. amely a nyilvántartásból kivezetett összeget meghaladja.

bérbeadás/egyéni vállalkozás. akkor az egyéni vállalkozói bevétellel szemben elszámolható költségek aránya (10 m/15m) 67%. hogy az adóévben felmerült vállalkozói költségeit (az értékcsökkenési leírást is ideértve) olyan arányban számolhatja el. akkor – az őstermelői tevékenység során előállított azon termékek szokásos piaci értéke. Amennyiben az egyéni vállalkozói tevékenysége mellett mezőgazdasági őstermelői tevékenységet is folytat (pl. [A „c” oszlop összegéből vonja le a „b” oszlopba írt összeget és a maradékot kell a 1053-A bevallási lap 11. Olyan esetben. amelyeket egyéni vállalkozóként értékesít (vállalkozói bevétel az ellenérték). ha a törvény másként nem rendelkezik – a mindkét tevékenységgel összefüggő (fel nem osztható) költségeket a bevételek arányában kell megosztani. Ezt az összeget kell a 1053-A bevallási lap 11. az egyéni vállalkozás bevétele 10 millió. amelyet Ön vett fel az egyéni vállalkozói tevékenység özvegyi. a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkalmazása esetén az egyéni vállalkozói tevékenység elismert költségének minősül. örökösi jogon való folytatása során.274 Több önálló tevékenységhez használt tárgyi eszköz. hogy a 1053A bevallási lap 11.) Vállalkozói kivét 435. 29. soraiban kell számot adnia. sor a) oszlopába is beírnia. sor „b” oszlopába az örökhagyó által felvett kivét összegét. Ügyeljen arra. melyről a negyedéves vállalkozói személyi jövedelem adóelőleg kötelezettségével együtt a 1053-C bevallási lap 70– 73.] Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 276 277 Szja-tv. § . a „c” oszlopba pedig az örökhagyó által felvett. őstermelés/egyéni vállalkozás) választhat. A vállalkozói szerződés alapján elért bevétele után ekho-t fizető egyéni vállalkozó magánszemély az Szja-törvény költség elszámolására vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel alkalmazhatja. hogy melyik tevékenységének bevételével szemben számolja el az érvényesíthető költségeket. sorába csak azt az összeget vegye figyelembe. sor276: Ebben a sorban. Vállalkozói kivét az egyéni vállalkozói tevékenység során személyes munkavégzés címén vállalkozói költségként elszámolt összeg. családi gazdaságban). és az adóalap-kiegészítés összegével277 (27%-kal) növelten kell az összevont adóalap megállapításakor figyelembe venni. sor „a” oszlopában szerepeltetni. 16. a vállalkozói kivét összegét szerepeltesse. amilyen arányt a vállalkozói bevétele és a jogszerűen figyelembe vett ekho-alap adóévi együttes összegében a vállalkozói bevétel képvisel. akkor a 435. nem anyagi javak esetében (pl. A költségek (ide értve az értékcsökkenési leírást is a teljes leírásig) nem oszthatók meg a különböző tevékenységek bevételei között.: Az ekho-val adózott bevétel 5 millió. – egyéni vállalkozói és őstermelői tevékenység együttes folytatása esetén a két tevékenység folytatása érdekében felmerült költségeket elkülönítve kell nyilvántartania. § (4) bekezdés Szja-tv. és a saját kivét együttes összegét írja be. Az adóévben felvett kivét összege után – a göngyölítésre vonatkozó szabályok alkalmazása mellett – negyedévente adóelőleget kellett fizetnie. ha Ön özvegyi vagy örökösi jogon vált 2010-ben egyéni vállalkozóvá. A vállalkozói kivét az összevont adóalapba tartozó jövedelmek körébe tartozik. (Pl. Vállalkozói kivét esetében a bevétel megszerzésének időpontja a költség elszámolásának a napja.

értékcsökkenési leírást számolt el cégautó adót278 kell fizetnie. a fennmaradó rész értékcsökkenési leírás útján számolható el azzal. akkor a támogatásból vásárolt kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköz esetében a tárgyi eszköz beszerzési ára az üzembe helyezés évében a támogatás mértékéig egy összegben. Amennyiben a támogatás összegét bevételként kell figyelembe vennie. felszerelés. A továbbiakban értékcsökkenési leírás ezen tárgyi eszközök. A személygépkocsi-bérbeadó vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozónál a tevékenység tárgyát. A nem kizárólag üzemi célt szolgáló saját tulajdonú gép. Amennyiben az eva hatálya alól visszatér a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá. hogy az e tevékenységekhez használt személygépkocsi beszerzési ára értékcsökkenési leírás keretében elszámolható. melyet az eva adóalanyiságot megelőző adóév utolsó napjára – az Szja-törvény szerinti nyilvántartás alapján – kimutatott beruházási költséget meghaladja. és üzleti nyilvántartásai ezt egyértelműen alátámasztják. Az adóalanyként lezárt eva-s adóévben teljesített valamennyi – egyébként az Szja-törvény szerint költségnek minősülő – kiadást (juttatást) elszámoltnak kell tekinteni. nem anyagi javak esetében csak akkor számolható el. Az eva-s időszak alatt megszerzett tárgyi eszközök. berendezés. Az egyéni vállalkozó az Szja-tv. amikor gépjárművel kapcsolatos. Minden más esetben a saját tulajdonú nem kizárólag üzemi célú személygépkocsi használatbavétele évében az éves bevétel 1%-a. számú mellékletének 2009. de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának 10%-a vehető figyelembe értékcsökkenési leírás címén. ha annak alapjául más által kiállított bizonylaton feltüntetett ellenérték – mint beruházási költség – szolgál. Az átalány összege több ilyen eszköz használata mellett is legfeljebb az éves bevétel 1%-áig. hogy ilyen esetben is a teljes beszerzési ár az értékcsökkenési leírás alapja.275 436. 11. sor: A tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírás összegét írja ide. az Szja . pontja alapján megkezdett értékcsökkenési leírást – ha annak a rendelkezésben foglalt egyéb feltételei fennállnak – a teljes leírásig folytathatja feltéve. ezen belül is az eszköz(ök) nyilvántartási értékének legfeljebb 50%-áig terjedhet. Ha a támogatás felhasználásával megszerzett tárgyi eszköz nem tekinthető kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköznek. törvény a gépjárműadóról 17/A-G §. hogy a cégautóadót megfizeti. a visszatérés első napjával az eva törvény 17. illetve eszközét képező személygépkocsi kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköznek minősül. ha az egyéni vállalkozó azt más célra részben sem használja. jármű – kivéve a személygépkocsit – esetén egy évben. A leírási kulcsok jegyzékét és alkalmazásuk szabályait a vállalkozói útmutató mellékletében találja. a használatbavétel évében az értékcsökkenési leírás átalányban számolható el. január 31-én hatályos III. Azokra a hónapokra vonatkozóan. az Szja-törvény alapján elszámoltnak kell tekinteni. amelyet vállalkozói tevékenysége keretében fog használni. akkor a költségek között csak a 278 1991 évi LXXXII. . nem anyagi javak esetében az adóalanyként lezárt adóévre az Szja-törvény szerint időarányosan jutó értékcsökkenési leírást elszámoltnak kell tekinteni. §-ában foglaltak szerint részletes vagyonleltárt kell készítenie minden olyan eszközéről./2.törvény szerint tételes költségelszámolási módszerrel költséget. Ez azt jelenti. A részletes vagyonleltárban kimutatott beruházási költségnek azt a részét.

számú melléklet 281 A Bizottság 2008. eladásra beszerzett áruk értéke 279 280 Szja-tv. (XI. Amennyiben a 100 000 Ft egyedi értéket meg nem haladó tárgyi eszköz. eladásra beszerzett áruk értékének összegét e sor „a/b” oszlopában kell értelemszerűen szerepeltetni. ha azok kizárólag üzemi célt szolgálnak.) Kormányrendelet 2. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) . A 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó a leghátrányosabb helyzetű kistérségben280 üzembe helyezett és a korábban még használatba nem vett műszaki gépek.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendeletben foglalt támogatásnak minősül. ezen túlmenően nincs mód további értékcsökkenési leírás elszámolására. sz. pontjai).276 támogatás összege számolható el értékcsökkenési leírás címén. göngyöleg beszerzési ára 439. sorban szerepeltesse. akkor ezt az összeget a 444. akkor ez a kedvezmény az EKszerződés 87. sorból a belföldi telephelynek betudható. ebbe a sorba. A belföldi telephelyének betudható. ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál. Nem anyagi javak értékcsökkenési leírása 437. a göngyöleg beszerzésére (csökkentve a szállítónak visszaküldött betétdíjas göngyöleg ellenértékével). akkor a belföldi telephelynek betudható összeget a „b” oszlopba írja be. Részletre történő vásárlás esetén a vállalkozói útmutató mellékletében található szabályokat kell alkalmaznia. Évközi üzembe helyezés esetén a leírás összegét időarányosan kell megállapítani. Az értékcsökkenési leírásként így figyelembe vett összegnek 1%-a. amelyekben várhatóan az egyéni vállalkozói tevékenységhez használni fogja. Ha a megszűnés szabályai szerint vezeti le a jövedelmét (vállalkozói útmutató 7. jármű esetében a 3%-a. és 88. A befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értékét 5 év vagy ennél rövidebb idő alatt lehet leírni. Az értékcsökkenési leírás alapja ebben az esetben is a beruházási költség. hogy az évközi üzembe helyezés miatt az időarányos elszámolásra nem kell figyelemmel lenni. és 88. melléklet II. sor: Ebbe a sorba az árubeszerzésre. Az értékcsökkenési leírás érdekében a nem anyagi javak beruházási költségét azokra az évekre kell felosztani. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis. Áru. 11./1. A 439. 17. anyagbeszerzésre. anyag./b) pont 311/2007. és 8. nem anyagi javak bekerülési értékét egy összegben számolja el. augusztus 6-i 800/2008/EK rendelete. Az elszámolási időszakot és az évenként értékcsökkenési leírásként elszámolható összeget (vagy meghatározásának módszerét) az eszköz használatbavétele időpontjában kell meghatározni és az egyedi részletező nyilvántartásban feljegyezni. sor: Ebbe a sorba a tárgyi eszközök egy összegben elszámolt beszerzési árát írja be. Tárgyi eszközök egy összegben elszámolt beszerzési ára 438. berendezések és a – személygépkocsi kivételével – járművek között nyilvántartott tárgyi eszköznek az üzembe helyezés időpontjára megállapított beruházási költségét az üzembe helyezés adóévében jogosult egy összegben költségként elszámolni azzal. a szállításra fordított költségeit írja be. Nem anyagi javak esetében értékcsökkenési leírás csak akkor számolható el. a Szerződés 87. sor: A nem anyagi javak után elszámolt értékcsökkenési leírás279 összegét írja. Minden más esetben a beruházás az egyéni vállalkozó választása szerint az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak vagy a kis és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben281 foglaltak szerinti támogatásnak minősül.

Egy adott szolgáltatás akkor tekinthető közvetített szolgáltatásnak. § . törvény az általános forgalmi adóról (áfa-törvény) 15.évi CXXVII. az adóévben megfizetett a legfeljebb 100 000 Ft egyedi értékű tárgyi eszközökre. Ilyen lehet a szállítás.) Ha Ön olyan egyéni vállalkozó. Ha a 2010. a bérelt vagy lízingelt személygépkocsi után ténylegesen megfizetett cégautó adó összegét is. ha azok 2010. évben került sor. évben eladásra beszerzett áruk értékébe beszámítható a 2010. a megbízási díj. kifizetés. jövedelem-(nyereség)-minimum számításához szükséges. akkor a kötelezően fizetendő járulék összegét ne itt. kamat hitelre. alvállalkozói díj nem sorolható automatikusan a közvetített szolgáltatások körébe. a 435-443. évben nem kerültek eladásra. sor: Az egyéni vállalkozó a költségként elszámolható. nem anyagi javakra fordított kiadás. évben beszerzett áruk értéke akkor sem számítható be. amely a tárgyi beszerzési árának részét képezi) költségként elszámolható. Költségei között számolhatja el a saját tulajdonában lévő. A belföldi telephelyének betudható. tehát az adott szolgáltatásnak igénybevevője és nyújtója is egyben. évben eladásra beszerzett áru értéke akkor is. évben felmerült. Ugyanakkor az alvállalkozói teljesítmény. (Olvassa el a 438. §-ában foglaltaknak.és munkaerő-piaci járulék címén elszámolt összeg 442. sor: Ebbe a sorba a 435–443. Ugyanakkor jövedelem-(nyereség)-minimum számításánál a 2009. sor: Ez a sor tartalmazza a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosan felvett kölcsönre fizetett kamat összegét. az alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék. ha annak nyújtásában Ön a saját nevében. sor összegéből a belföldi telephelyének betudható. kölcsönre fizetett összege 443. ha tartalmában megfelel az áfa. eladott közvetített szolgáltatások értékének összegét e sor „a/b” oszlopába írja be. és 8. akinek a családi gazdaságból és csak őstermelői tevékenységből származik bevétele. eladásra beszerzett áruk értékének összegét írja be. de az adóévben felmerült és költségként elismert kiadásainak együttes összegét írja be. sorokban fel nem sorolt minden egyéb költség 444. hanem az őstermelésből származó jövedelme megállapításakor vegye figyelembe. Eladott közvetített szolgáltatások értéke 441.és munkaerő-piaci járulék összegét írja be e sorba. az adóévben megfizetett nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási.törvény 15. Figyeljen arra. de más javára jár el. annak valós tartalmáról meg kell győződni. Nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási. hogy a 2010. sorhoz tartozó magyarázatot. pontjai). felvett eszköz A 2010. a munkaszerződés alapján járó – a munkáltatót kötelezően terhelő – juttatás. amennyiben a tételes költségelszámolást választották. sor: Ebbe a sorba a „c/d” oszlopba. Költség – többek között – az alkalmazott részére kifizetett bér. a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás. sor: Ebben a sorban a „c/d” oszlopban az eladott közvetített szolgáltatások értékének összegét282 szerepeltesse. ha az ellenérték kiegyenlítésére csak 2010. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban felvett hitelre. akkor a belföldi telephelynek betudható összeget a „b” oszlopba írja be.277 440. közüzemi díjak továbbszámlázása. a 439. év utolsó 282 A 2007. sorokban fel nem sorolt. Ha a megszűnés szabályai szerint vezeti le a jövedelmét (útmutató 7. Az csak akkor tekinthető közvetített szolgáltatásnak. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban pénzintézeti hitelre (kölcsönre) kifizetett kamat (kivéve az a kamat.

számú bevallásban. 11. amelynek mértéke a norma szerinti üzemanyag mennyiség 3%-a lehet. 283 284 1991 évi LXXXII. évi költségei között számolhatja csak el. kivéve a téli üzemeltetés szorzóját. A cégautó adó kötelezettséget283 negyedévente. Az üzemanyagköltség elszámolásánál a 60/1992. ha a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló személygépkocsit értékesítette. valamint az adott jármű értékcsökkenési leírása az útmutató mellékletében ismertetett módon. Részletes útnyilvántartás hiányában a norma szerinti üzemanyag-mennyiség megállapításánál korrekciós szorzók figyelembevételére – a téli üzemmód miatti további költségek kivételével – nincs mód. vagy elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás miatt át kellett sorolnia. Az üzemanyagár az üzemanyag-vásárlási számla szerint vagy az állami adóhatóság által havonta közzétett áron vehető figyelembe. továbbá számlával (bizonylattal) történő igazolás alapján a jármű fenntartásának. akkor annak összegét a 2011. javításának és felújításának költsége számolható el. Az alapnorma mellett alkalmazható korrekciós tényezőkkel összefüggésben fontos tudnia. törvény a gépjárműadóról 17/A-G §. akkor az adott személygépkocsi után a cégautó adót kötelező megfizetnie a kedvezmény érvényesítésének évét követő négy évig. a negyedévet követő hó 20-áig kellett megfizetnie és bevallania a 1001. Az adóév során egy-egy negyedéven belül csak egyfajta módon – számla (számlák) alapján vagy az állami adóhatóság által közzétett áron – számolhatta el az üzemanyagköltséget az adott járműre vonatkozó norma szerinti üzemanyag-mennyiség figyelembevételével. ha az eva hatálya alá átjelentkezett). az üzemanyag-felhasználás költségként való elszámolásánál nem alkalmazhatja az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagárakat. hogy a téli üzemeltetés szorzóját (az alapnorma 3%-a december 1-je és március 1-je közötti időszakban) a másik szorzóval össze kell adni. és az így kapott eredménnyel kell az alapnormát növelő értéket kiszámítani. illetve akkor sem. Amennyiben a téli üzemeltetés szorzóját valamely más szorzóval együtt kell figyelembe venni. 1. A saját tulajdonú – ideértve a házastárs tulajdonában lévő járművet is – kizárólag üzemi célt szolgáló jármű üzemanyag-felhasználása. amely a jelzett naptári időszakban a teljes futásteljesítményre alkalmazható. amely az üzemanyagköltségen felül minden más költséget (így például a fenntartás. Szja-tv. Saját tulajdonú személygépkocsi esetében a tételes költségelszámolás helyett az üzemi célból megtett utakra kilométerenként 9 Ft elszámolását is választhatja.278 negyedévére vonatkozó cégautó adót 2011.) Kormányrendeletben meghatározott fogyasztási normákat meghaladó üzemanyag-fogyasztás költsége nem számolható el. melléklet III. A járművek költségelszámolása284 A járművek üzemeltetésével kapcsolatos költségelszámolás alapja az útnyilvántartás. január 20-ig megfizette. felújítás) magában foglal. A téli üzemeltetés címén december 1-je és március 1-je közötti időszakra lehet további költséget elszámolni. (Nem kell ezt a szabályt alkalmazni. Ha az új személygépkocsi beszerzésére tekintettel kisvállalkozói kedvezményt vett igénybe. sz. (IV. az alkalmazható szorzó meghatározása úgy történik. pont . javítás. Amennyiben az üzemanyag beszerzés általános forgalmi adóját levonásba helyezte. hogy azonos útszakaszon csak egy szorzó vehető figyelembe.

ahol a bérleti díj címén a költségként figyelembe vehető összeg több személygépkocsi esetében sem haladhatja meg a vállalkozói bevétel 1%-át). hogy az üzleti cél valós tartalmát bizonyítani kell. vagy számla (számlák) szerinti áron. kizárólag üzemi célra használt jármű esetében elszámolható az üzemi használatra eső bérleti díj (ez alól kivételt képez a személygépkocsi bérleti díja. Hivatali. de ez utóbbi futásteljesítményre költséget újból nem számolhat el. egyesített tevékenység esetén. Azokra a hónapokra vonatkozóan. illetve az adóéven belül az egyéni vállalkozói tevékenység teljes időtartamában lehet alkalmazni. akkor a további üzleti célú utak arányának megállapításánál figyelembe kell venni azt a futásteljesítményt is.279 Légkondicionáló berendezés üzemeltetése esetén a korrekciós szorzó az alapnorma 5%-a. üzleti utazás. sorához fűzött magyarázatot! 285 1991 évi LXXXII. a szállás díja. A nemzetközi közúti árufuvarozásban. – a számla szerinti egyéb költség. A nem saját tulajdonú. Ha a kormányrendelet szerinti költségátalányt alkalmazza. (IX. és 3. üzleti utazásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Az oktatási órákon kívüli üzleti utakra az egyéni vállalkozókra vonatkozó általános szabályokat is alkalmazhatja. az Szja . de a költségelszámolásnak feltétele. hogy ebben az esetben nem számít elismert költségnek a szállásra fordított kiadás. Járművezető gyakorlati szakoktató – akkor is. Alkalmazottak esetében a hivatali. ha egyéni vállalkozás keretében gyakorolja tevékenységét – alkalmazhatja az oktatáshoz használt saját tulajdonban lévő jármű üzemeltetésének költségtérítéséről szóló módosított 124/1994. . továbbá kilométerenként 9 Ft-ot számolhat el. az egyesítés időpontjában kell megvizsgálni a gépjármű költségelszámolásának lehetőségét az előzőek értelemszerű alkalmazásával. hogy e korrekciós szorzó alkalmazása mellett más korrekciós szorzó nem vehető figyelembe. Az előzőekben ismertetett szabályok helyett a saját tulajdonában lévő személygépkocsi esetében – az üzemeltetett személygépkocsik számától függetlenül – havi 500 km utat számolhat el útnyilvántartás vezetése nélkül. Ezen felül elszámolható az üzemi használatra eső – üzemanyag-fogyasztás. Ez a szorzó a légkondicionálóval felszerelt gépkocsi május 1-je és szeptember 1-je közötti üzemeltetési időszakában alkalmazható azzal. Olvassa el a 1053-as bevallás 2. E költségelszámolásnál is az adott járműre vonatkozó norma szerinti üzemanyag-mennyiséget veheti figyelembe az állami adóhatóság által közzétett áron. törvény a gépjárműadóról 17/A-G §. amennyiben azok a bérleti szerződés alapján a bérbevevőt terhelik.15. A 12.) Kormányrendeletben meghatározott költségátalányt is. Ezt a módszert a teljes adóévre.törvény szerint tételes költségelszámolási módszerrel költséget.2 pont alatt leírt. külföldi kiküldetés esetén elszámolható az utazás. értékcsökkenési leírást számolt el cégautó adót285 kell fizetnie. amelyet az oktatási órákra költségátalány keretében számolt el. amikor gépjárművel kapcsolatos. üzleti utazás Hivatali. személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként történő részvétel esetén napi 25 eurónak megfelelő Ft összeg számolható el azzal.

akkor az ilyen veszteség összegét az őstermelésből származó bevétellel szemben lehet érvényesíteni. A 1053-13-04-es lap kitöltése 2010. sor: Ebbe a sorba az egyéni vállalkozásból származó 2010. A 434. sor „c/d” oszlopába írt összeget. elhatárolt veszteségének azt a részét szerepeltesse. sort) – költségei együttes összegét szerepeltesse. sor: E sor „c” („d”) oszlopába az elismert költségeit írja be. sor „c/d” oszlopának összegéből vonja le a 446. melléklete tartalmazza. nem anyagi javak esetében a nyilvántartásba vett beruházási költség az értékesítéskor költségként elszámolható. évi jövedelmét kell beírnia. sorokba írt (kivéve a 440. sor: Ebben a sorban a korábbi év(ek)ről áthozott. sor összegét lehet beírni. és ha az pozitív. Amennyiben a családi gazdálkodónak vagy a családi gazdaság nem foglalkoztatottként közreműködő tagjának olyan vesztesége van. évben felmerült összes költség 445. amelyet a 2010. sor „c/d” oszlopába írt összegnek a 434. Az előző év(ek) veszteségeit a korábbi adóbevallásainak megfelelő sorai tartalmazzák. A 2003.) Átalakuló Amennyiben egyéni cég alapítása miatt a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá tér át. E sorba legfeljebb a 447. akkor a költségeit arányosítania kell. december 31-éig keletkezett. évi veszteség 448. vagy nulla írja e sornak a „c/d” oszlopába. sor: Ennek a sornak a „c” („d”) oszlopába a 2010. évben. mert az őstermelésből származó jövedelem megállapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia. Korábbi év(ek)ről áthozott veszteség címént levont összeg 449. évi jövedelem 447. évben felmerült – a 435–444. A korábbi években elhatárolt veszteségek elszámolásánál a keletkezésük sorrendjét kell követni. sz. hogy a „jogutód” társas vállalkozásba csak a belföldi tevékenység eredményeképpen keletkezett veszteség összegét viheti tovább. amely a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtti év(ek)ben keletkezett és azért nincs egyéni vállalkozásból származó bevétele. A 2010.280 Az értékcsökkenési leírásból kizárt tárgyi eszköz. évi vesztesége (a 446. akkor ügyeljen arra. a vállalkozói jövedelemmel szemben még nem érvényesített elhatárolt veszteség a keletkezése időpontjában érvényes feltételek szerint számolható el. Amennyiben egyes bevételeire az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást jogszerűen választotta a 2010. A további elszámolható költségeket az Szja-törvény 11. . évi jövedelmével szemben érvényesít. adóévben volt elszámolható. Az idevonatkozó szabályok a költségek elszámolására vonatkozó általános tudnivalók között ismerhetők meg. évben elszámolható költség 446. sor: A vállalkozás 2010. A 2010. sor „c/d” összegének levonása utáni rész. A 2003. december 31-éig keletkezett korlátozott időtartamra elhatárolható veszteség összege utoljára a 2008. 2010.

Azokat a kiadásokat. ha nemzetközi szerződés így rendelkezik. A 2010. Olvassa el a 1053-13-04-es laphoz tartozó útmutatónál. vagy nulla). sor: A hasonlítás alapjának meghatározása során az Szja-törvény 49/B. a bevétel és a bevételt növelő tételek együttes összegéből kell az Szja-törvény 4. ha a 1053-13-01-es lap 409. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a 454. évre kiszámított jövedelem-(nyereség)-minimum . számú mellékletében leírtak szerint meghatározott költségeket levonni (421 + 425 – 446). akkor a korábbi évek veszteségét csak akkor veheti figyelembe a jövedelemszámítás során. A sor „c/d” oszlopát akkor is ki kell tölteni. Ez azt jelenti. sor összegéből a 451. Ebbe a sorba a 450. Ne felejtse el az „a” oszlopot kitölteni! Ha a (6)-os kódot választotta. a 14. sorba írt összeg levonása utáni rész. Módosított vállalkozói adóalap 453. és be kell nyújtania a bevallásával együtt. sorába a (4)-es vagy az (5)-ös kódot írta be. ha engedélyt kapott. sor: Módosított vállalkozói adóalap (a 450. A külföldi telephelynek betudható bevételeinek és költségének figyelembevételével – a magyar szabályok szerint – számolja ki a jövedelem külföldön adóztatható részét és ezt az összeget írja ebbe a sorba. vagy kedvezményeket.281 Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét özvegyi vagy örökösi jogon folytatja. (2). amely a nemzetközi szerződés alapján külföldön (is) adóztatható. akkor az örökhagyónál keletkezett veszteség összegét figyelembe veheti a vállalkozói adóalap megállapításánál. Nem kell „X”-szet szerepeltetnie. (3). sor: Amennyiben külföldön is rendelkezik telephellyel. ezt nem tudhatja be a hazai jövedelemébe. vagy nulla). sor összegéből a 449. évi vállalkozói adóalap (a 447. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót az e sorba írt vállalkozói adóalap után fizeti meg. sor alapján fizeti meg. sor összegéből a vállalkozói adóalapnak azt a részét írja be. az elhatárolt veszteségből 20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. akkor a jövedelmét módosíthatja a jövedelmének külföldön adóztatható részével. § (1)-(5) bekezdéseiben meghatározott. sorba írt összeg levonása utáni rész. sorában az (1). sorához tartozó útmutatót! Az „a” oszlopban akkor jelöljön „X”-szet. Feltétlenül olvassa el a 1053-13-01-es lap 409. évi vállalkozói adóalap 450. Nemzetközi szerződés szerint. akkor az adóalanyként lezárt adóévet figyelembe kell venni a megelőző időszakból fennmaradt elhatárolt veszteség érvényesítésének időtartama tekintetében. sor: 2010. hogy abban az adóévben. és 11. A 2010. amelyek mindkét telephelynek betudhatók – a bevétel arányában – ossza meg! Hasonlítási alap 452. A fennmaradó rész. akkor a 1053-15-os lapot is ki kell töltenie. Abban az esetben. ha a külföldi tevékenysége veszteséges. vagy a (6)-os kódot választotta. évet megelőző évek veszteségének elhatárolásához az állami adóhatóságtól kellett engedélyt kérnie. a vállalkozói adóalap külföldön adóztatható része 451. amikor kikerül az eva hatálya alól. Amennyiben a 2009. ha évközben a feltételek hiánya miatt kikerült az eva hatálya alól. pont alatt. a hasonlítási alap. azaz. a veszteségelhatárolás szabályait. Abban az esetben. ha a 1053-13-01-es lap 409.

sorában a (4)-es vagy az (5)-ös kódot választotta). július 1-je előtti időszakra eső naptári napok száma: 150 nap. § . pontjában leírtakat! Ha a törvény előírása alapján jövedelem-(nyereség)-minimumot kell számítania (és a 105313-01-es lap 409. A 455. A szabályok érvényesítéséhez a 2010. sor: A személyi jövedelemadó törvény 2010. évi adóalapja (a tevékenység 2010-ben történt megkezdése esetén a 2010. úgy e sor „a” oszlopában jelölje „X”-szel. A 455. évi adóalapja) legalább a jövedelem. július 1-je előtti időszakra eső aránya: 150/334 = 0. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a jövedelem-(nyereség)-minimum után fizeti meg. ha nem kötelezett jövedelem-(nyereség)-minimumot számítására [azaz a 409. adóév első. július 1-je előtti időszakra eső naptári napjaival arányos összegét szerepeltesse (a 453. július 1je előtti időszakra eső arányát kell beírni. vagy 454. 49/B. sor) összegének a 2010. évi tevékenység összes naptári napjai számának a hányadosa. sor: A vállalkozói jövedelemadó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozónak a vállalkozói személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége kiszámítása előtt meg kell határoznia. évi tevékenység (2010. július 1-je előtti időszakra eső naptári napjai számának és a 2010. Olvassa el az útmutató 11. sor c)/d) oszlopában a b) oszlopban szereplő összeg adóját kell feltüntetni.31-ig) naptári napjainak a száma: 334 nap. A döntésénél vegye figyelembe. két tizedes jegyre kerekítve. a 2010. a jövedelem-(nyereség)minimum összegét írja be ide. sorban (1). sor b) oszlopában a vállalkozói adóalap (453. § (20) bekezdésének hatálya alá tartozik]. Amennyiben ezt tekinti a vállalkozói személyi jövedelemadó alapjának. 02. Feltétlenül olvassa el az útmutató 10. hogy 2010. ha a 49/B. 12. július 1-jétől hatályos szabályai szerint a vállalkozói adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összege után 10 %.45) A 455. kivéve. vagy a 454. július 1-je előtti időszakára eső vállalkozói adóalapja és a 2009. sor alapján fizeti meg.(nyereség-) minimum összegével egyezik meg [kivéve. Pl: ha az egyéni vállalkozó tevékenységét 2010. A változás év közbeni hatálybalépése miatt eltérő szabályok vonatkoznak a 2010. a tevékenység naptári napjainak a 2010. 286 Szja-tv. a jövedelem-(nyereség)-minimumot. az e fölötti összegre 19 % a vállalkozói személyi jövedelemadó. akkor a 2010. (2).282 454. év első félévében a 10%-os adókulcs akkor alkalmazható. sor összege és a 455. A sor „c/d” oszlopát akkor is ki kell tölteni. pontjában leírtakat! A vállalkozói személyi jövedelemadó286 A vállalkozói személyi jövedelemadó 455-457. (3) szerepel]. évi adóalapot két részre kell osztani az egyéni vállalkozói tevékenység napjainak arányában. július 1-je előtti időszakra az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. február 1-jén kezdte. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a 453. ha a 2010. sor a) mezőben szereplő hányados szorzata). (A tevékenység 2010. illetve második felére. sor a) oszlopába az egyéni vállalkozói tevékenység naptári napjainak a 2010.01-től 2010.

Ez azt jelenti. pontnál leírtaknak megfelel és választja ezt a lehetőséget! A 10%-os adómértékkel adózó vállalkozói adóalap 9%-a mindkét esetben az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában – a 11. E kedvezményt azzal a korlátozással alkalmazhatja. A 456. A 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó 2000. akkor a 2010. 02.sor) összegének a 2010.sor a) mezőben szereplő hányados szorzata). az arányosított adóalap egészére is. vagy 454.55) A 456. sor a) oszlopában az egyéni vállalkozói tevékenység naptári napjainak a 2010. június 30-a utáni időszakra az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. hogy az adókedvezmény összege („c/d” oszlop adata) nem lehet több a 457. A 456. június 30-a utáni időszakra eső arányát kell beírni.31-ig) naptári napjainak a száma: 334 nap. június 30-a utáni időszakra eső naptári napjai számának és a 2010. Az adókedvezmény összege de minimis támogatásnak minősül. E sor „b” oszlopában a „c” oszlop összegéből a kisvállalkozói adókedvezmény összegét tüntesse fel. június 30-a utána időszakra eső aránya: 184/334 = 0. június 30-a utáni időszakra eső naptári napjaival arányos összegét szerepeltesse (a 453. Ez a gyakorlatban pl. 457. Ennek a sornak a „b” oszlopába az adó összegének a 70%-át írja be. vagy 454. és 456. Ha a 458.01-től 2010. hogy a vállalkozói személyi jövedelemadónak legalább a 30%-át meg kell fizetnie kisvállalkozói adókedvezmény érvényesítése esetén. február 1-jén kezdte. a 2010. akkor csak a 19%-os adókulcs alkalmazására jogosult. sor „b” oszlopába írt összegnél. (A tevékenység 2010. 250 millió forint felett 19 %. június 30-a utáni időszakra eső naptári napok száma: 184 nap. sor c)/d) oszlopában a b) oszlopban szereplő összeg adóját kell feltüntetni. december 31-ét követően megkötött hitelszerződés (ideértve a pénzügyi lízinget is) alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez. Vállalkozói adókedvezmény 458. sor „b” oszlopában is van adat. akkor sem lehet az adó 10%. Választhatja az adó 19% mértékét. sor összege és a 456.sor összege) szorzataként meghatározott arányos összegre (a sor „b” oszlopa) 19%-os adókulccsal határozza meg az adó összegét (c/d). 50 millió Ft felett 19%. évi tevékenység (2010. sorok összesen). sor b) oszlopában a vállalkozói adóalap (453. Pl: ha az egyéni vállalkozó tevékenységét 2010. előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett hitel kamata alapján adókedvezményt vehet igénybe. sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopába – az átmeneti rendelkezésekre is figyelemmel – a vállalkozói adókedvezményt írja be. Az adókedvezmény mértéke az adóévben megfizetett kamat 40%-a azzal. Az adó összege a b) oszlop összegéből 250 millió forintig 10 % és nincsenek feltételek az érvényesítéshez (az éves 500 millió forintos határ került felezésre a féléves bevezetés miatt).283 Ekkor a július 1-je előtti időszakra kiszámított arányszámmal a megállapított vállalkozói adóalap (453. Az adó összege a b) oszlop összegéből 50 millió Ft-ig 10%. pontnál leírtak szerinti támogatásnak minősül. vagy a 454. hogy a 11. sor: A vállalkozói személyi jövedelemadó összesen (a 455. a tevékenység naptári napjainak a 2010. ha a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak nincs alkalmazottja. azt is jelenti. két tizedes jegyre kerekítve. évi tevékenység összes naptári napjai számának a hányadosa. feltéve. 12. hogy az igénybe vett adókedvezmény összege adóévenként nem haladhatja meg .

A kedvezmény címén levont összeg kétszeresének 16%-át kell a visszafizetésnél számításba venni. amellyel a kettős adóztatás elkerülésére nincs nemzetközi szerződésünk. E kedvezmény összege az egyéni vállalkozó döntése szerint – vagy csekély összegű (de minimis) támogatásnak vagy a kis. • aki bejelentkezett az eva hatálya alá és az eva-s időszakban. sorok „c/d” oszlopainak különbségét) el kell osztani a vállalkozói adóalappal (450. A kisvállalkozói kedvezmény visszafizetésével kapcsolatos kötelezettség azt az egyéni vállalkozót is terheli. Az „a” oszlopba az átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó kulcsot. pontját! Áttérő . Olvassa el az 512–521. években érvényesített kisvállalkozói kedvezmény visszafizetendő adóját kell beírni. A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik Ha a magánszemély egyéni vállalkozói jogállása – cselekvőképességének elvesztését vagy halálát kivéve – megszűnik.sor) után a külföldön igazoltan megfizetett adó 90%-a. Az átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó szerinti adót úgy kell kiszámítani két tizedes jegyre kerekítve. akkor ebbe a sorba a külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalap összegét írja be. sor: Nemzetközi szerződés hiányában a vállalkozói adóalap utáni adót csökkenti a külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalap (459. Olvassa el az útmutató 18. sor adata). sorok kitöltéséhez fűzött tájékoztatót. illetőleg egy részét. és 19. Nemzetközi szerződés hiányában a külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalap 459. sorban feltüntetni az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel külföldön megfizetett adó 2010. a „c/d” oszlopba a korlátok figyelembevételével megállapított levonható adó összegét írja be. de legfeljebb erre az adóalapra az átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó szerint kiszámított adó. hogy az adókedvezménnyel is csökkentett vállalkozói személyi jövedelemadót (457–458.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak minősül. sor: Ebbe a sorba a 2006–2009. azonban ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál az 1857/2006/EK rendeletben foglalt támogatásként vehető igénybe. Ne felejtse el az 507.284 a 6 000 000 Ft-ot. a jogállás megszűnésének napjára előírt adókötelezettség megállapításakor kell figyelembe venni. évi összegét! A 2006-2009. sor: Amennyiben a külföldön is adózott jövedelme olyan országból származott. sor) összegének a 90%-a. A külföldön megfizetett adó (507. a kisvállalkozói kedvezmény egészét. de legfeljebb a külföldön is adózott jövedelem átlagos vállalkozói adókulcs szerinti adója 460. illetve • aki az átalányadó szabályai szerint állapítja meg az egyéni vállalkozásból származó jövedelmét és ezen időszakban következik be a kedvezmény visszafizetése alapjául szolgáló körülmény. év(ek)ben érvényesített kisvállalkozói kedvezmény(ek) összege. vagy egy része után visszafizetendő adó 461.

. az érvényesítés évében hatályos adómérték felét kell figyelembe vennie. és a 460. Feltétlenül olvassa el a 18.285 Aki a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény vagy az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá kerül át. a „c/d” oszlopba a visszafizetendő adókedvezmény késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. sorok „c/d” oszlopaiba írt adatok együttes összege. ha annak oka elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás –. sor: Ebbe a sorba a hitelkamat alapján érvényesített kisvállalkozói adókedvezmény késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. ha annak oka a magánszemély cselekvőképességének elvesztése vagy halála. A kedvezmény visszafizetésére Ön akkor kötelezett. A 2010. sorok „c/d” oszlopaiba beírt összegeket. majd azt növelni kell a 461. 49/B. évi vállalkozói személyi jövedelemadó kötelezettség 464. évre is alkalmazható . ha annak oka elháríthatatlan külső ok – vissza kell fizetnie. és adókötelezettségét az Szja. sor: Ebben a sorban a 2010. § (7) bekezdés . VESZTESÉGELHATÁROLÁS288 A tárgyévben elhatárolt veszteséget az egyéni vállalkozó bármely későbbi adóévben (de legkésőbb a tevékenység megszüntetésének adóévében) az egyéni vállalkozásból származó jövedelmével szemben – döntése szerinti megosztásban – elszámolhatja. 287 288 Szja-tv. annak az áttérés miatt az Szja-törvény hatálya alatt igénybevett kisvállalkozói kedvezményt nem kell visszafizetnie. ha a tárgyi eszközt az üzembe helyezésének adóévében vagy az azt követő három évben elidegenítette. A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik Ha a fent említett időszak alatt az egyéni vállalkozói tevékenység bármely okból megszűnt (ide nem értve. január 01-én hatályos. Ebben az esetben a kisvállalkozói kedvezménnyel összefüggésben. számú melléklet 14. pontját.49/A. A 457. valamint akkor. pontnál leírtakat! A „b” oszlopba az adókedvezmény összegét.tv. sorokhoz fűzött magyarázatot! A vállalkozói személyi jövedelemadó módosított összege 462. évi vállalkozói személyi jövedelemadó kötelezettségét szerepeltesse. évben.pont Szja-tv. Olvassa el a kitöltési útmutató 8. 14. az erre vonatkozó rendelkezés szerinti. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010. de már a 2010. akkor a 461. közjegyzői iroda. a kisvállalkozói kedvezmény egészét vagy egy részét vissza kell fizetnie. A kisvállalkozói adókedvezmény késedelmi pótlékkal növelt visszafizetendő összege287 463. valamint a 480-484. § (6) bekezdése szerint állapítja meg. amennyiben azt a tárgyi eszköz elidegenítése miatt vagy üzembe helyezés hiányában – kivéve. sor összegéből le kell vonni a 458.2. 13. ha a hitelszerződés megkötésének évét követő 4 éven belül a beruházást nem helyezte üzembe – kivéve. mely a 462. valamint az egyéni cég alapítása).2011. sor „c/d” oszlopába írt adattal. sor b) oszlopában tüntesse fel a kisvállalkozói kedvezmény után visszafizetendő adó összegét. Átalakuló Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. és a 463. sor: Ebbe a sorba a vállalkozói személyi jövedelemadó módosított összegét kell beírnia.

évekre elhatárolt veszteségének összege 465. hogy a veszteség visszamenőleges elszámolására a 2008. e tevékenységéből adóköteles jövedelme. sor összegének levonása után meg maradt veszteség . Ha az egyéni vállalkozó a vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítására vonatkozó szabályok helyett az átalányadózást vagy az eva-t választja. évi adóbevallásának önellenőrzéssel való helyesbítésével van lehetősége. A mezőgazdasági tevékenység meghatározásánál e tekintetben az Szja-tv. Esetében az adóévben elhatárolt veszteség összege – önellenőrzés keretében – az adóévet megelőző két évre visszamenőlegesen is elhatárolható oly módon. Ne feledje. akkor az átalányadózás ideje. aki mezőgazdasági tevékenységet folytat és a jövedelmét az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint állapítja meg. A mezőgazdasági tevékenység arányát az ebből származó vállalkozói bevételnek az összes vállalkozói bevétellel való elosztásával kell megállapítani.286 A veszteségelhatárolásra vonatkozó rendelkezések akkor alkalmazhatók. Az állami adóhatóság ekkor határozatban állapítja meg a veszteségelhatárolás mértékét. akkor az összes egyéni vállalkozói jövedelméből csak a mezőgazdasági tevékenység arányában megállapított részre alkalmazhatja a visszamenőleges veszteségelhatárolást. Mezőgazdasági vállalkozók 2008-2009. akkor az állami adóhatóságnál kezdeményezett eljárás keretében van módja e szabály érvényesítésére. Ha az egyéni vállalkozásában nem csak mezőgazdasági tevékenységet folytat. A 2010. A mezőgazdasági tevékenység arányát az ebből származó vállalkozói bevételnek az összes vállalkozói bevétellel való elosztásával kell megállapítani. ha az elhatárolt veszteség a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. illetve a fizetendő adónak az összegét. évben keletkezett veszteség összegét visszamenőleg 2008. illetve az eva hatálya alatt a nyilvántartott veszteség összegéből 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. az adó alapjának. ha ezekben az években volt. melléklete az irányadó. hogy a megelőző két év egyikében. Ha ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozik a veszteség visszamenőleges elhatárolása. és a 2009. sor adata). Mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó veszteségelhatárolása Eltérő szabály vonatkozik arra az egyéni vállalkozóra. sz. vagy mindkettőben megszerzett mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelmét csökkenti választása szerinti mértékben – de a két évre együttesen is legfeljebb – az elhatárolt veszteség összegével. évi veszteség összegéből a 465. és 2009. úgy a 2010. évekre is elszámolhatja. sor: Amennyiben Ön mezőgazdasági tevékenységet (is) folytató egyéni vállalkozó (de nem családi gazdaság keretében végzi ezt a tevékenységét) és 2010-ben e tevékenysége veszteséges (448. Egyéni vállalkozói jövedelméből csak a mezőgazdasági tevékenység arányában megállapított részre alkalmazhatja a visszamenőleges veszteségelhatárolást. 6. Az elhatárolt veszteség elszámolásánál a keletkezésük sorrendjét kell követni.

még el nem számolt elhatárolható veszteség 467. Amennyiben a 2009. kivét-kiegészítésre vonatkozó 2010. § A 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Nyilvántartott veszteség összege 468. évi adókötelezettségére az Szja-tv. sorok „c/d” oszlopaiba írt adatokat összesítse. sor: Ebben a sorban a korábbi évekről áthozott veszteségének azt az összegét kell szerepeltetnie. Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alóli kikerüléskor azt a veszteség összeget is vegye figyelembe ebben a sorban. § 290 .290 A 1053-13-05-ös lap kitöltése Adózás utáni vállalkozói jövedelem 469. sor: E sor „c/d” oszlopába az adózás utáni vállalkozói jövedelmét írja be. amely a 453. évet megelőző években keletkezett veszteség elhatárolásához az állami adóhatóság engedélye kellett. akkor ide a fennmaradó rész kerülhet (a 448. 84/F. A VÁLLALKOZÓI OSZTALÉKALAP ÉS ADÓJÁNAK 289 MEGÁLLAPÍTÁSA Az egyéni vállalkozó 2010. de ezt nem tette meg. sor összegét írja be. ha az állami adóhatóság az engedélyt megadta a veszteség továbbvitelére. akkor annak összegét csak akkor írhatja be e sorba. 15. a tevékenység megszüntetése időpontjáig elhatárolható összeget a „d” oszlopban szerepeltesse. vagy nulla. évben szüntette meg. sor összegének a 465. Az átalányadó szerinti adózás időszakában. Az előzőek levonásával meghatározott összeget írja be e sorba. melyet az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alatti időszakában (20%/év) elszámoltnak kell tekinteni. hogy a módosított vállalkozói adóalapból kell kiindulnia akkor is a számítás során. Ha nem kért engedélyt. és a 431. A még el nem számolt elhatárolható veszteséget a „c” oszlopba írja be. sor összegét meghaladó része). akkor a veszteségét nem veheti figyelembe a jövedelemszámítás során és ez a sor sem tartalmazhatja. Adózás utáni vállalkozói jövedelmet növelő tételek291 289 Szja-tv. akkor a veszteség összegét nem veheti figyelembe e sor kitöltésénél. Ha tevékenységét 2010. amelyet a 2010. vagy ha ebből a 465. sorban is figyelembe vett valamennyit. Amennyiben a 2009. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a jövedelem-(nyereség)-minimum után fizette meg. sor „c/d” oszlopába írt összeget meghaladó része. 49/C. A korábbi év(ek)ről áthozott.287 466. § 291 Szja-tv. évi jövedelmével szemben nem számolt el. 49/C. sor: Ebbe a sorba a 448. A vállalkozói osztalékalapot az adózás utáni jövedelemből kiindulva kell kiszámítania azzal. évet megelőző évek veszteségének elhatárolásához az állami adóhatóságtól kellett engedélyt kérnie. sorok „c/d” oszlopainak együttes összegének a 464. adóévenként elszámoltnak kell tekinteni a nyilvántartásai szerinti. sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopában a 466–467. elhatárolható veszteség 20% mértékkel megállapított összegét. január 01-én hatályos Szja-tv.

évben beszerzett.288 Ellenszolgáltatás nélküli átruházás esetén. az üzembe helyezés időpontjától a beszerzési árnak az elszámolt értékcsökkenési leírást meghaladó részével az adózás utáni jövedelmét ugyan csökkentheti. Ha 2010-ben. 49/C. hogy a levont összeget vagy annak meghatározott részét attól függően kell ebbe a sorba beírnia. Beruházási költség címén levont összeg 292 Szja-tv. de ezt az összeget itt növelő tételként is figyelembe kell vennie a megszűnésre vonatkozó szabályok alkalmazása esetén a lap kitöltésekor. Megszűnt és átalakuló A 2010. a 2009-ben történt levonás esetén az összeg 66%-ával. a 2008-ban levont összegnek pedig a 33%-ával kell most növelnie az adózás utáni jövedelmét. ha az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010. Ültetvénytelepítés esetén a termőre fordulás évében kell az adózás utáni jövedelmét növelnie a beruházási költség címén levont összeggel. amelynek a beruházási költségével a korábbi években részben vagy egészben az adózás utáni jövedelmét csökkentette. évben megszüntette. Megszűnt Akkor is ezt a szabályt kell alkalmaznia. az adózás utáni jövedelmet csökkentő tételként figyelembe vett összeg arányos része 470. sor: Ha Ön a 2007. sorokba írt adatokat összesítse. akkor az akkori nettó érték meghatározott összegével növelnie kell az adózás utáni vállalkozói jövedelmét. akkor a teljes levonással. akkor ebbe a sorba írja be az üzembe helyezett tárgyi eszközre tekintettel beruházási költség címén ténylegesen levont összeget. Ha a tárgyi eszköz üzembe helyezése a családi gazdasághoz tartozó tárgyi eszközként történt és a jövedelmét az őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítania. nem anyagi javakat. ami után meg kellett fizetnie a személyi jövedelemadót –. akkor a beruházási és felújítási költség címén levont összeggel az adózás utáni jövedelmét a negyedik évben növelnie kell. sor: Amennyiben 2010-ben olyan tárgyi eszközt helyezett üzembe. akkor a beruházási költség címén levont összeget nem kell adózás utáni jövedelmet növelő tételként figyelembe venni. sor: Ebben a sorban a 470–471. Ez azt jelenti. Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet növelő tételek összesen 472. Adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentő tételek292 Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet és az azt növelő tételek együttes összegét legfeljebb annak összegéig lehet csökkenteni. ha bejelentkezett az eva hatálya alá és ezen időszak alatt került sor az üzembe helyezésre. január elsejét követően üzembe helyezett tárgyi eszköz nettó értékével az akkori adózás utáni vállalkozói jövedelmét csökkentette és ezt a tárgyi eszközt 2010-ben ellenszolgáltatás nélkül átadta – és az átadás nem minősül természetbeni juttatásnak. hogy mikor történt a jövedelem csökkentése. nem anyagi javak üzembehelyezése esetén vagy határidőben történő üzembe helyezés hiányában a korábbi év(ek)ben beruházási költség címen levont összeg 471. Nem kell ezt a szabályt alkalmaznia akkor sem. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz esetében. Tárgyi eszközök. Ha az adózás utáni jövedelem csökkentésének évét követő negyedik évben nem helyezi üzembe a tárgyi eszközt. a tárgyi eszközök nettó értékéből. § .

ha a cégautó adót megfizette. évben felmerült beruházási költségét szerepeltetheti akkor. pénzügyi ellenőrzése során feltárt szabálytalanságok következményeként fizetett meg. sorokat az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozók tölthetik ki. sor: A 2010. összegét kell szerepeltetni. Adórövidítéssel. Ha a tárgyi eszköz. még akkor sem. nem anyagi dolog értékcsökkenési leírását üzembe helyezés hiányában még nem kezdte el a 2010. sor „a” oszlopában szerepeltesse a kivétkiegészítés összegét. amelyre a kisvállalkozói kedvezményt érvényesítette. sor: Vállalkozói osztalékalap. évben kezdte el. § Szja-tv. egyéb jogszabály megsértésével összefüggő bírság. végrehajtói iroda 293 294 Szja-tv. amely az eva-s időszakban merült fel. sor: Ebben a sorban a beruházási és felújítási költségnyilvántartásban szereplő. amelyet az egyéni vállalkozói tevékenységének gazdasági.289 473. [Amennyiben alkalmazni kívánja az Szja-tv. sorok együttes összegének a 476. évben. akkor a beruházási költségnek azt a részét. sor c/d oszlop) a kivétkiegészítéssel csökkentett vállalkozói osztalékalap lesz (469+472-476. Más személygépkocsi továbbra sem tekinthető ebből a szempontból kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköznek. amennyiben az értékcsökkenési leírást a 2010. Vállalkozói osztalékalap meghatározása293 477. 49/C. sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopába a vállalkozói adóalap (477. december 31-én hatályos rendelkezéseit. (Ebben a sorban negatív szám nem szerepelhet. saját tulajdonú tárgyi eszközök. évi adózás utáni vállalkozói jövedelmét csökkentheti a kizárólag üzemi célt szolgáló. sor) 16%-át szerepeltesse. § (5)-(9) . Fontos! A 481-483. Adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentő tételek összesen 476. A tevékenységüket ügyvédi iroda. késedelmi pótlék stb. 16. sor összegét meghaladó része.sor összege csökkentve a 477. a 2010. nem anyagi javak értékéből 2010-ben elszámolt értékcsökkenési leírást meghaladó összeggel. és a 472. akkor annak költségét ebben a sorban hagyja figyelmen kívül! Ha évközben kikerült az eva törvény hatálya alól. kizárólag üzemi célú tárgyi eszköz. akkor nulla. nem anyagi javak nettó értéke 474.) E sor összegét szerepeltetnie kell a 1053-04-es lap 177. kivét-kiegészítésre vonatkozó 2010. nem veheti figyelembe az adózás utáni jövedelmet csökkentő tételek között. ha adókötelezettségük megállapítására a különbözet szerinti adózást választják. évben értékcsökkenési leírás alá vont tárgyi eszközök. sorának „a” oszlopában. a 469. sorokba írt adatok együttes összege) ebben a sorban.] A vállalkozói osztalékalap adója 480.sor „a” oszlopában szereplő összeggel). nem anyagi dolog üzembe helyezése 2010-ben megtörtént. vagy ha az utóbbi ugyanannyi vagy több. sor: Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentő tételeket összesítse (a 473–475. Ebben az esetben az osztalékadó alapja (477. ha a saját tulajdonú. sor: Ebben a sorban az olyan adórövidítéssel. Az adózás utáni jövedelmet csökkenti annak a személygépkocsi beszerzési árának nettó értéke is.294 akkor a 477. Kizárólag üzleti célt szolgáló. közjegyzői iroda. késedelmi pótlék 475. a 2010. egyéb jogszabálysértéssel összefüggő bírság.

49/A. ha egyéni cég alapítása miatt megszüntette a vállalkozói tevékenységét és adókötelezettségének megállapítására a különbözet szerinti adózást választotta. pontjában leírtakat is! Adókötelezettségek különbözete 481. . Feltétlenül olvassa el a kitöltési útmutató 8. sor „c” oszlopában szereplő összeg a 10. § (2) – (5) bekezdés Szja-tv. sorban szereplő összeg meghaladja a 10. de már a 2010. de már a 2010. és adókötelezettségét az Szja. vagy a különbözet szerinti adózást választják. Ebbe a sorba az adóévi kötelezettségként megállapított összeget kell beírni. § (2) – (5) bekezdés .sor „c” oszlopába írja be. évben. Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. (481c=461b+484c) Kérjük. akkor e sor „c” oszlopában a kisvállalkozói kedvezménnyel (461b) és a nyilvántartásba vett fejlesztési tartalékkal összefüggésben (484c) keletkezett adófizetési kötelezettség összegét szerepeltesse. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010.sor „c” oszlopába írja be.000 Ft-t. évben. január 01-én hatályos.2011. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. és a 481. január 01-én hatályos.2011. 49/A.tv. ha adókötelezettségüket az Szja-tv.49/A. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. . Adókötelezettségek különbözetének a következő két adóévben esedékes összege A 483. akkor az adókötelezettség három egyenlő részletben fizethető meg. § (6) bekezdése szerint állapítja meg. sor: E a sor „d” oszlopát akkor kell kitöltenie. akkor az adó különbözet három egyenlő részletben fizethető meg. évre is alkalmazható . [481d=(480d-480c)+(464d-464c)] Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda.295 Ebbe a sorba az adóévi kötelezettségként megállapított összeget kell beírni.290 tagjaként folytató egyéni vállalkozók is kitölthetik e sorokat. akkor az adó különbözet három egyenlő részletben fizethető meg. évre is alkalmazható . akkor a különbözet összegét a 482. az első részletet adóévi kötelezettségként.tv.000 Ft-t.(481c/3) Ha az adókötelezettség nem haladja a 10. de már a 2010. .000 Ft-t. évre is alkalmazható .296 295 296 Szja-tv.000 Ft-t meghaladja. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. az első részletet adóévi kötelezettségként.49/A. olvassa el a kitöltési útmutató 8. sor: Ha egyéni cég alapítása miatt szüntette meg a tevékenységét és a megszűnés szabályai szerint és az a nélkül megállapított adókötelezettség különbözete meghaladja a 10. közjegyzői iroda. Ebben az esetben a megszűnés szabályai szerint és anélkül is meg kell határoznia az adókötelezettségét (a 1053-13-as lapok „c” és „d” oszlopot is ki kell töltenie). január 01-én hatályos. § (6) bekezdése szerint állapítja meg. közjegyzői iroda. és adókötelezettségét az Szja. május 20-ig esedékes összege A 482. pontjában leírtakat! Adókötelezettségek különbözetének 2011. sor: Ha a 481. § (6) bekezdése szerint állapítják meg.000 Ft-t. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként. akkor a különbözet összegét a 482.(481d/3) Ha a megszűnés szabályai szerint és az a nélkül megállapított adókötelezettség különbözete nem haladja a 10. 49/A. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként.2011. az első részletet adóévi kötelezettségként.

akkor a 484.291 E sor „b” oszlopába a 2012. de azt annak célja szerint nem költötte el [ekkor az „a” oszlopba a nyilvántartásból történő kivezetésének időpontját írja be]. Az adót. Olvassa el a kitöltési útmutató 8. akkor a feloldott rész után 16% vállalkozói személyi jövedelemadót. sor: E sor kitöltése előtt feltétlenül olvassa el az útmutató 11. § (6) bekezdése szerint állapítja meg. Az egyéni vállalkozónak – ideértve a tevékenységét szüneteltető. 49/B. . sorban szereplő összeg nem haladja meg a 10.49/A. évben és adókötelezettségét az Szja. § (22) bekezdése . E sor „a” oszlopában az arra szolgáló mezőben töltse ki a nyilvántartott pénzösszeg kivezetésének időpontját. E címen akkor van adófizetési kötelezettsége. évben a nyilvántartásból történő kivezetést követően. illetve megszüntető egyéni vállalkozót is – e címen akkor is visszafizetési kötelezettsége keletkezik. ha a fejlesztési tartalék cél szerinti felhasználására nem került sor a bevétel csökkentésének évét követő 4 éven belül. 15-én hatályos 49/B. sort ne töltse ki. sor: Ebbe a sorba a fejlesztési tartalék címén nyilvántartott összeg. A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik. a nyilvántartásba vétel évében hatályos adómértéket kell figyelembe venni. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010. ha a bevételét e címen 2010.2011.fizetés nélkül – az erre vonatkozó rendelkezés szerinti. pontját! A 10%-os adókulcs alkalmazása esetén a 6% adónak megfelelő összeg nem célszerinti felhasználása miatt fizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összege298 485. a feloldott rész vállalkozói személyi jövedelemadót meghaladó része után pedig vállalkozói osztalékalap utáni adót kell fizetni. Fejlesztési tartalék nem cél szerinti felhasználása miatt. § (16) bekezdés Szja-tv.tv. vagy ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá történő áttérést megelőzően a nyilvántartott összeget kivezette. 2010. A „b” oszlopba az adó alapjául szolgáló összeget. nem célszerinti felhasználása miatt fizetendő vállalkozási személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összegének késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. Átalakuló Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. a „c” oszlopba pedig az adó. vagy amelyhez ingyenesen jutott. Amennyiben a (lekötött) nyilvántartott összeget annak célja szerint nem költötte el. még fizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összege297 484.2. amennyiben a kivezetés nem a törvényben elismert cél miatt történt. 08.000 Ft-t. január 01-én hatályos. évre is alkalmazható . Nem használható fel a fejlesztési tartalék adó és késedelmi pótlék fizetése nélkül olyan tárgyi eszköz beruházásként történő elszámolása címén. de már a 2010. amelyre értékcsökkenési leírást elszámolni nem lehet. év kötelezettségeként a 481. a „c” oszlopba a 2013. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette [ekkor az „a” oszlopba az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének időpontját]. január elsejét megelőzően csökkentette a nyilvántartott összeggel és azt a 2010. akkor a 483. késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. sorba írt adat harmadrészeként megállapított összeget kell szerepeltetni.sor „c” oszlopában tüntesse fel az adómegfizetési kötelezettség összegét. közjegyzői iroda. Ebben az esetben a nyilvántartásba vett fejlesztési tartalékkal összefüggésben – vállalkozói osztalékalap utáni adó. a nyilvántartásból történő kivezetést követő 30 napon belül kell megfizetni késedelmi pótlékkal növelten. pontjában leírtakat! 297 298 Szja-tv. nem beruházási cél szerint költötte el. évben esedékes kötelezettségként. Ha a 481.

§ (16) bekezdésében foglaltak szerint kell kiszámítani) a negyedik adóévet követő év első hónapja utolsó napjáig kell megfizetni. közjegyzői iroda. valamint a fejlesztési tartalék nem célszerinti feloldása miatt visszafizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összegét. és a 6% adónak megfelelő összeget nem a cél szerinti felhasználásra tekintettel vezette ki a nyilvántartásból. AZ ÁTALÁNYADÓZÁSSAL ÉS ANNAK VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK A 1053-13-06-os lap kitöltése A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó a vállalkozói jövedelem szerinti adózás helyett az átalányadózást akkor választhatta. . és adókötelezettségét az Szja .. 482. Az az egyéni vállalkozó.(486d=464d+480d+482c+485d-486b) 16. akkor a kivezetést követő 30 napon belül késedelmi pótlékkal növelten meg kellett fizetnie a kivezetett résszel azonos összegű adót! Ha a nyilvántartásba vétel adóévét követő harmadik adóév végéig nem történik meg a nyilvántartásba vett összeg – következőkben részletezettek szerinti – felhasználása. sorának „e” oszlopába is be kell írnia. akkor e sor „b” oszlopában szerepeltesse az elhatárolt veszteség után (468. § (6) bekezdése szerint állapítja meg. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről . január 01-én hatályos. a fel nem oldott résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten a jogállás megszűnésének napját követő 30 napon belül kell megfizetni. 50. a nyilvántartásba vett résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten (a késedelmi pótlékot az Szja-törvény 49/B. 484. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010.29) Korm. akkor választhatta az átalányadózást.292 Ha Ön a vállalkozói adóalap 50 millió forintot meg nem haladó része után az adót a 10%-os mértékkel határozta meg. évben. amennyiben a kivezetés nem a törvényben elismert cél miatt történt. késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. Az összesített adatokat a 1053-04-ös lap 177. Vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összege 486. évre is alkalmazható . és 485. a „c” oszlopba pedig az adó. (a 464. sorba és a 480. sorok „c/d” oszlopaiba beírt adatok).2011. és nem áll munkaviszonyban. és az említett napot követő első adóbevallásban kell bevallani. sor: Ebben a sorban kell összesítenie a vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó. de már a 2010.49/A. akinek az egyéni vállalkozói tevékenysége az adóév egészében kizárólag kiskereskedelmi tevékenység300. és a 10%-os adókulcs alkalmazása esetén a 6% adónak megfelelő összeg nem célszerinti felhasználása miatt fizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összegét.sor) az adó mértékével számított összeget. ha az 299 300 Szja-tv. Amennyiben az Ön egyéni vállalkozói jogállása az említett időszak alatt bármely okból megszűnik (ide nem értve. ha az átalányadózás megkezdését közvetlenül megelőzően 2009-ben az egyéni vállalkozói bevétele a 15 millió Ftot299 nem haladta meg. ha annak oka cselekvőképességének elvesztése vagy a halála). A „b” oszlopba az adó alapjául szolgáló összeget.. Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. § (1) bekezdés a) pont 210/2009 (IX.tv. E sor „a” oszlopában az arra szolgáló mezőben töltse ki a 6% (9%) adónak megfelelő összeg kivezetésének időpontját.. Ezzel az összeggel csökkentheti a vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összegét.

és nem kell újból nyilatkoznia. általánosan alkalmazható rendelkezés szerint az egyéni vállalkozásból származó bevétel 40%-a vonható le vélelmezett költséghányad címén az egyéni vállalkozásból származó jövedelem megállapításakor. Ha Ön a 2009. 55. vagy az arra való jogosultsága megszűnik. 50.§ (1) bekezdés . az átalányadózás .303 A 2009.§. sorában lehet figyelembe venni. A költségek fedezetére és fejlesztési célra előre folyósított támogatás összege nem része az egyéni vállalkozásból származó bevételnek. ha a 2009. adóévre vonatkozóan újra választhatta az átalányadózást.törvényben előírt bevételi értékhatár növekedett. 7. amely adóévben az szja . július 01-jétől hatályos előírás szerint a 2010.ha annak egyéb feltételei fennállnak . § (3) bekezdés Az átalányadózás ideje alatt kapott támogatások összegét a folyósítás évében bevételként kell figyelembe venni. Az átalányadózás szerint adózó egyéni vállalkozónak. mezőgazdasági őstermelőnek a bevétel érdekében felmerült kiadásairól szóló számlákat és más bizonylatokat az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig meg kell őriznie. 301 Szja-tv. Ha egyéni vállalkozóként és mezőgazdasági őstermelőként is jogosult az átalányadózás választására. hogy annak feltételei fennállnak – az átalányadózás megszűnése/megszüntetése évét követő legalább négy adóév elteltével választhat. Ha a jogosultsága a bevételi értékhatár túllépése miatt szűnt meg. vagy korábban a bevételi értékhatár túllépése miatt szűnt meg a jogosultsága. évben. § 303 Szja-tv. Az átalányadó választására és alkalmazására jogosító bevételi értékhatárok megemelkednek a bevételként figyelembe vett támogatások összegével. azt a bevallás 10. Ha átalányadózást választott. 56.302 Bármely feltétel hiányában (pl. Az érvényesíthető költségátalányok a következők: A bármely tevékenységre vonatkozó.attól az adóévtől kezdődően újra választható. és ha annak egyéb feltételei fennállnak. munkaviszonyt létesít) az adóév egészére a vállalkozói jövedelem szerinti adózásra kell áttérni. Ezt be kellett jelentenie az állami adóhatóságnak. évre az átalányadózást választotta és az ezt követő adóévekben sem kíván ezen az adózási módon változtatni. ha a magánszemély nem teljesíti a számlaadás (nyugtaadási) kötelezettségét. (7) bekezdés 304 Szja-tv. 302 Szja-tv.301 Átalányadózást csak az egyéni vállalkozói tevékenység egészére lehet választani.293 átalányadózást közvetlenül megelőzően 2009-ben a vállalkozói bevétele a 100 millió Ft-ot nem haladta meg és nem áll munkaviszonyban.304 A főállású és a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó eltérő költséghányad alkalmazásával állapíthatja meg az egyéni vállalkozásból származó bevételéből a jövedelmét. Az átalányadózásra való jogosultság megszűnik. évi bevallásában a 2010. ismételten átalányadózást – feltéve. akkor a választása a feltételek megléte esetén – a visszavonásig – érvényes. akkor külön-külön és egyidejűleg is választhatja a kétféle tevékenységére az átalányadózást. majd azt megszünteti.

annak az egész bevételére a 40. illetőleg a 25%-os költséghányadot kell alkalmaznia. Ha a 2009. pontjánál a 408. a bevétel 83%-át tekintheti vélelmezett költséghányadnak. amelyet a továbbiakban mindaddig adóalapot nem érintő bevételként kell nyilvántartania. sorban kell nyilatkoznia erről. évre az eva törvény szerinti adózást választotta. Aki az adóév egészében kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet alapján kiskereskedelmi tevékenységet folytat305 (kiskereskedő). évre az átalányadózást választja. ha kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. 305 210/2009 (IX. Ha az előzőekben ismertetett szabályok figyelembevételével a 2011. december 31-ét alapul véve. akkor a 1053-13-01-es lapon a III. Akinek az egyéni vállalkozói tevékenysége keretén belül a kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenysége külön-külön. meg kell állapítania az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint a meglévő készletekkel kapcsolatos bevételét. akkor az átalányadózást az eva-s adóévet követő négy adóévre nem választhatja. akkor a 1053-13-01-es lap IV. §-ának (3) bekezdésében vagy kizárólag a (3)-(4) bekezdésében felsorolt tevékenységet folytat. sorban ezt a döntését jelölje X-szel. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről . Aki ezeken kívüli tevékenységet is folytat. Aki az adóév egészében kizárólag az Szja-törvény 53. Akinek a tevékenysége év közben oly módon változik. az a bevétel 87%-át. december 31-éig a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta és a 2011. akkor a bevétel 91%-át lehet vélelmezett költséghányadként figyelembe venni. az a bevétel 80%-át. de ezt az adózási módot a 2011. annak a bevétel 93%-át. évben az átalányadó szabályai szerint adózott és a 2010. Ha a 2010. hogy a korábban alkalmazott költséghányad már nem illeti meg. évben az átalányadó szabályai szerint adózott. annak a változás időpontjában az év első napjától visszamenőlegesen az összes bevételére vonatkozóan át kell térnie a tevékenységének megfelelő alacsonyabb költséghányad alkalmazására. de a feltételek hiánya miatt év közben kikerült e törvény hatálya alól. évre nem kívánja továbbra is fenntartani. akkor az átalányadó alapját ebben az évben még a főfoglalkozású vállalkozókra vonatkozó „magasabb” költséghányad alkalmazásával állapíthatja meg.29) Korm. évre az átalányadózást kívánja választani. táblában a 407. vagy együttesen az adóév egészében kizárólag az szja-törvény 53.294 Aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. Amennyiben az adóév egy részében kiegészítő tevékenységet folytatónak is minősül (év közben nyugdíjba megy).§ (4) bekezdésében felsorolt üzletek működtetésére terjed ki. ha kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. az 25% vélelmezett költséghányadot érvényesíthet. Ha 2010. akkor – 2010. amíg átalányadózást alkalmaz. kiegészítő tevékenység folytatása esetén a bevétel 75%-át vonhatja le vélelmezett költséghányad címén.

nem minősül az egyéni vállalkozás bevételének. – az átalányadózást megelőző időszakból fennmaradt összes elhatárolt veszteségből az átalányadózás időszakának minden évében 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. pontjában leírtakat is vegye figyelembe. mellyel szemben a költségek elszámolhatók. sorhoz fűzött tájékoztatás alapján. Az így megállapított jövedelem összege adóterhet nem viselő járandóság. évre . A területalapú (földalapú) és az egyéb jogcímen folyósított támogatást bevételnek kell tekintenie. Ha külföldön is rendelkezik telephellyel. hanem – amennyiben a támogatás összegét bevételként kezeli – önálló tevékenységből származó bevételként kell figyelembe venni a 1053-as bevallás 10. vagy viszonosság alapján az adó alól a Magyar Köztársaságban mentesített.vonatkozó döntésénél ezt is vegye figyelembe. akkor a törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés. § (4) . amennyiben Ön a mezőgazdasági tevékenységét egyéni vállalkozás keretében folytatja. A támogatás összege megemeli az átalányadózás alkalmazási feltételéül rendelt bevételi értékhatárt is. soránál. sor) megállapítására irányadó rendelkezések szerint kell teljesíteni. 53.295 – az átalányadózás évében felmerült összes költséget elszámoltnak kell tekinteni. ha ez utóbbit nem költségek fedezetére vagy nem fejlesztési célból folyósították. Nem vonatkozik ez a rendelkezés azon költségekre. Az átalányban megállapított jövedelem meghatározása306 E lap kitöltése előtt feltétlenül írja be a bevallási időszak adatait az erre szolgáló helyre.az átalányadózásra . A 2011. amelyet a költségei fedezetére. A bevételek számbavétele a 421. 306 307 Szja-tv. Fontos! A 2010. a támogatásokra vonatkozó eltérő szabályra is figyelemmel történhet. 3. de az adó kiszámításánál figyelembe vehető jövedelemként a külföldi telephelynek betudható bevétel alapján átalányban megállapított jövedelem minősül307. az adókötelezettséget az önálló tevékenységből származó jövedelem (10. § 72. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét évközben kezdte el vagy szünteti meg. Része a bevételnek a földalapú és az egyéb jogcímen kapott támogatás összege is. vagy fejlesztési célra kapott. beleértve a korábban és az átalányadózás időszakában beszerzett tárgyi eszközök beszerzési és előállítási értékének az átalányadózás időszakára jutó. A bevallási időszak meghatározásához az útmutató 13. a személyi jövedelemadó törvény szerint elszámolható értékcsökkenési leírását is. évtől az egyéni vállalkozói és a mezőgazdasági kistermelői bevételből átalányban megállapított jövedelem az összevont adóalap részét képezi. § Szja-tv. akkor az átalányadó alkalmazási feltételéül megállapított bevételi értékhatárt időarányosan kell megállapítani. amelyek fedezetére jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján vissza nem térítendő támogatás folyósítása történt. melyet a 1053-A lap 20. sorában kell feltüntetnie.pont l) és 3/A. Az átalányadó alapjába beszámító bevétel 491. sor: Ebbe a sorba az átalányadó alapjául szolgáló bevételt kell beírni. Ennek az az oka. E sor „b” oszlopába a „c/d” oszlop összegéből a támogatás összegét kell beírni. fejlesztési kiadásokra. hogy e támogatások összege nem az átalányadó alapjába számít bele. A támogatás összegéből az a rész.

) E sor kitöltése kötelező! Fontos! Felhívjuk figyelmét. a 2010.és középvállalkozásokról. sor: Ebbe a sorba a 421. Ez kerekítve 2. évi XXXIV. ha 3 fő alkalmazott összes foglalkoztatási ideje 20 hónap. évtől az átalányban megállapított jövedelem az összevont adóalap részét képezi. A 2010.a „kis. fejlődésük támogatásáról 3. egyezően a 2009. hogy az összes foglalkoztatási hónap számát el kell osztani 12-vel). A számítás során a kerekítés szabályait is alkalmazni kell két tizedes jegyig. Zárókészlet leltári szerinti értéke 2010. évben folyósított támogatások bevételként figyelembe vett része 501.§ (1) . (Az átlagos létszám úgy állapítható meg. valamint a költségek fedezetére és fejlesztési célra folyósított támogatás bevételként figyelembe vett részét írja be. Egyéb adatok Nyitókészlet leltári szerinti értéke 2010. évi adóalapba beszámító bevételből.és középvállalkozásokról. hogy az egyéni vállalkozók esetében . félkész és késztermék értékét tartalmazza ez a sor. Átalakuló – Tevékenységét megszüntető Ebben a sorban a tevékenység megszüntetésének napjával. fejlődésük támogatásáról szóló 2004. Az átlagos létszámot a 499. az egyéb jogcímen folyósított. fejlesztési célra előre folyósított támogatás összege 308 2004.66.§ és 5. sor összegéből a 2010. A segítő családtagok átlagos létszáma és a részükre kifizetett jövedelem 500. vagy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá történő áttérés időpontjában felvett leltár szerinti zárókészlet összegét kell szerepeltetnie áfa nélkül. évi XXXIV. sorba írt adat figyelembevételével. félkész és késztermék nyitó értékét kell szerepeltetni. árukészlet. december 31-én 498. sor: Ebbe a sorba a segítő családtagok átlagos létszámát és a részükre kifizetett jövedelem bruttó összegét írja be. évben folyósított területalapú támogatás. évi 0953as bevallás 498. Az alkalmazottak átlagos létszáma és a részükre kifizetett jövedelem 499.296 A számított jövedelem 492. Az 502–504. sorában közölt zárókészlet összegével. a 491. törvény alapján . sorokat a választott adózási módtól függetlenül ki kell tölteni! A 2010.a kis. 2010. január 1-jén rendelkezésre álló – leltár szerinti – anyag. Ezt a számot a „b” oszlopba kell beírni. törvény a kis. sor: Ebbe a sorba a bevételből az Önre vonatkozó költséghányad levonásával megállapított jövedelmét írja be. Ezt az összeget kell átírni a 1053-A lap 13. sornál leírtak szerint állapítsa meg. december 31-én felvett leltár szerinti – vásárolt és saját termelésű – anyag.és középvállalkozás” kategóriába történő besorolás alapja a foglalkoztatotti létszám308. akkor az átlagos létszám 20: 12 = 1. január 1-jén 497. évben költségek fedezetére. sor: A 2010. (Például. árukészlet. sor „a” oszlopába. sor: Ebben a sorban a 2010. sor: Ebbe a sorba az év során foglalkoztatott alkalmazottak átlagos létszámát és a részükre kifizetett jövedelem bruttó összegét kell beírnia.

sor : Itt tüntesse fel a fejlesztési tartalék nyilvántartott összegét. fejlesztési célra folyósított támogatás még fel nem használt összege 503. sor: Ebbe a sorba az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel külföldön megfizetett adó 2010. sor: Ebbe a sorba az adóév során elszámolt leltárhiány. akkor ebbe a sorba. évben utólag folyósított támogatás összegét írja be. sor: Ha Ön korábban a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta. évben költségek fedezetére és fejlesztési célra előre folyósított támogatás összegét írja be. A „b” oszlopba. de jelenleg az átalányadózás szabályai szerint adózik. Adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték309 505. a „c/d” oszlop összegéből a fel nem használt rész összegét írja be! A 2010. amennyiben azt nem tekintette bevételnek. az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét szerepeltesse. január elsejét megelőzően folyósított támogatás összegének még fel nem használt részét kell beírni. káresemény miatt megsemmisült készlet beszerzési értékét írja be. Ha az adót olyan pénznemben állapították meg. Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg. A 2010. ha 2010.) Fejlesztési tartalékként (a korábban lekötöttként kezelt) nyilvántartott összeg 509. évben utólag folyósított támogatások összegéből bevételnek nem minősülő összeg 504. sor: Ebbe a sorba a 2010. amennyiben a támogatás összegét előre folyósították. Leltárhiány. A készletek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kellett megállapítania. § (2). § (4) bekezdés . és amelynek forrása vállalkozáson kívüli. A külföldön megfizetett adót az MNB hivatalos.297 502. nemzetközi szerződés rendelkezése viszonosság vagy külföldi jog alapján a jövedelem után fizetett adó összegéből a magánszemély részére visszajár. Az egyéni vállalkozói tevékenységhez felhasznált vállalkozáson kívüli forrása 508. 309 2002. évi összegét írja be. euróban megadott árfolyamot kell a Ftra történő átszámításhoz figyelembe venni.: saját adózott pénze. sor: Ebbe a sorba a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra 2010. Ezt a sort („d” oszlopot) nem töltheti ki a tevékenységét megszüntető egyéni vállalkozó. selejt. magánkölcsön. sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopába a 2010. vagy az adóév utolsó napján érvényes . melyet egyéni vállalkozói tevékenységéhez felhasznált. selejt. E sorba jellemzően akkor kerülhet adat. Külföldön megfizetett adó 507. tv. (Pl. Szja-törvény 51. évi XLIII.a magánszemély választása szerint a teljesítés időpontjában. kérjük. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján. év január 1-jét megelőzően a költségek fedezetére. amely törvény. Ezt a szabályt kell alkalmaznia akkor is. . Ilyen esetben a támogatott cél szerinti kiadásának a támogatás összegével fedezett részét költségként nem veheti figyelembe. december 20-áig bejelentkezett az eva hatálya alá. sor: Egyéb adatként. káresemény miatt megsemmisült készletek beszerzési ára 506. hogy tüntesse fel azon összeget. akkor az MNB által közzétett.devizaárfolyamának alapulvételével kell Ft-ra átszámítani. A korábban lekötött számlakövetelés összegét is vegye figyelembe! Az adókötelezettség teljesítése során a nyilvántartásba vétel kezdő évének a bevallás benyújtásának évét kell tekinteni. 17.

megtakarított adó összegét kell szerepeltetni. A kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésének részletes szabályai310 Ha az egyéni vállalkozó 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztat (vagy alkalmazott nélkül folytatja tevékenységét). félévére vonatkozóan a 10%-os adókulcs alkalmazása miatt megtakarított. Olvassa el a 11. de legfeljebb évi 30 000 000 Ft. olvassa el a 1053-13-08-as lapok kitöltéséhez fűzött útmutatót a csekély összegű (de minimis) és más támogatásokra vonatkozó tudnivalókról is. 310 Szja-tv. korábban üzembe nem helyezett. ponthoz írt magyarázatot! Megszűnő A tevékenységüket megszüntető egyéni vállalkozók ezt a sort nem tölthetik ki! 17. jármű. sorban elszámolt. A 2010. § (6) bekezdés d) pont. sor: Ebben a sorban – külön adatként is közölni kell – a költségek között. A KISVÁLLALKOZÓI KEDVEZMÉNY RÉSZLETEZŐ ADATAI Mielőtt a 512–521. és ha igen. az értékcsökkenési leírás alapját növelő kiadásként elszámolt felújítási költségének együttes összege lehet. előállítására fordított. nyilvántartott adó összeg 511. év első félévére vonatkozóan többek között akkor van lehetősége.augusztus 15-én hatályos 49/B. szellemi termékre a kisvállalkozói kedvezményt érvényesítette –. felszerelés. 49/B. A kisvállalkozói kedvezmény legfeljebb a vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló. Az alacsonyabb kulcs (10%) alkalmazására 2010. míg a nem anyagi javak közül a szellemi termék vehető figyelembe. kölcsönre fizetett kamat összegéből azt a részt. a 443. kizárólag üzemi célú egyes tárgyi eszközök. kölcsönre fizetett kamat összege 510. amely nem lehet több mint a bevételek és az elismert költségek különbsége. sorok adatait kitölti. melyet kisvállalkozói adókedvezmény alapjaként vett figyelembe. akkor mekkora összegben a kisvállalkozói kedvezményt. § (21) bekezdése alapján számított. valamint az üzemkörön kívüli ingatlan és ültetvény esetén. Beruházási költség nem vehető figyelembe. év I. a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosan felvett hitelre. sor: E sorban az Szja-törvény 2010.298 Megszűnő A tevékenységüket megszüntető egyéni vállalkozók ezt a sort nem tölthetik ki! A vállalkozói tevékenységgel kapcsolatban – kisvállalkozói adókedvezmény alapjául szolgáló – felvett hitelre. akkor az egyéni vállalkozásból származó bevételét csökkentheti a kisvállalkozói kedvezmény címén elismert beruházások értékével. (17) bekezdés . az e rendelkezés alkalmazásakor a hibás teljesítés miatt a jótállási időn belül cserébe kapott tárgyi eszköz. 9% mértékű. hogy Ön érvényesítheti-e. továbbá a vállalkozói tevékenységet közvetlenül szolgáló ingatlan adóévben felmerült. E tudnivalók ismeretében tudja megállapítani (eldönteni). szellemi termék – ha a cserébe visszaadott tárgyi eszközre. berendezés. az adóévben költségként elszámolt kiadást is). valamint a leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazási szabályai szerinti gép. ha a bevallásában feltünteti a megtakarított adónak megfelelő összeget. A tárgyi eszközök közül az ingatlan. (12)-(14). nem anyagi javak adóévi együttes beruházási költségének (ideértve az ilyen eszköz beszerzésére.

A kedvezmény érvényesítésének a 30 000 000 Ftos korláton belül további kettős korlátja van.311 Az szja-törvény hatálya alá tartozó vállalkozók esetében a kisvállalkozói kedvezmény a többi személygépkocsira is érvényesíthető. A vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló. amelynek értelemszerűen a külföldről behozott használt gépek. függetlenül a vételár kiegyenlítésének módjától. mivel a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó 1998/2006/EK Rendelet szerint a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások által megvásárolandó tehergépjárművek nem támogatandók. ha a bevétel például 10 000 000 Ft. ha az egyéni vállalkozónak a kisvállalkozói kedvezmény levonása után 400 000 Ft jövedelme marad és a korábbi évről áthozott vesztesége 100 000 Ft. ugyanis a kedvezmény összege nem lehet több a bevételek és a költségek különbségénél. akkor a vállalkozói adóalap 300 000 Ft. kizárólag üzemi célú tárgyi eszköznek minősül a korábban még használatba nem vett személygépkocsi is. hogy a cégautó adót a kedvezmény igénybevételét követően legalább négy éven át meg kell fizetni.] E kedvezmény alkalmazhatósága azt is jelenti. a költség 7 600 000 Ft és a tárgyi eszközök beszerzési ára 2 000 000 Ft. ha a személygépkocsi-bérbeadó vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozó tevékenységének tárgyát. 311 Szja-tv. A példabeli esetben a jövedelem 400 000 Ft. és nem lehet több a kedvezmény alapjául szolgáló beruházási költség összegénél sem. e beruházásra a kisvállalkozói kedvezményt nem érvényesítheti. vagy a tevékenység folytatásához szorosan kapcsolódik és – mindkét esetben – a vállalkozás azt a tevékenységéhez rendszeresen (nemcsak egy-egy esetben) használja. § (13) . Így például. A tárgyévben elszámolható költségek részét képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját képező. mely után az adó 10 és/vagy 19%. A mások által korábban használatba vett üzlet. műhely. 49/B. ha a végzett tevékenység a jármű használata nélkül a szokásos módon nem folytatható. akkor kisvállalkozói kedvezmény címén a 2 000 000 Ft levonható. az üzembe helyezett tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírás összege is. Ez azt jelenti. feltéve. Amennyiben az egyéni vállalkozó kereskedelmi fuvarozás körébe tartozó tevékenységéhez teherszállító járművet (tehergépjárművet és vagy tehergépjármű-pótkocsit) vásárol. ha az a tevékenység tárgyául szolgál. A korábban még használatba nem vett fordulat teljesen új eszközt feltételez. Beruházási költségnek a számla szerinti beszerzési árat kell tekinteni. ennek azonban az a feltétele. illetve eszközét képezi. amelyek egyedi beszerzési ára 100 000 Ft alatt van. használt személygépkocsi vásárlására fordított kiadás nem képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját. Ennek az adónak az összege csökkenthető tovább a kisvállalkozói adókedvezménnyel.299 A kisvállalkozói kedvezmény összege a tárgyévi bevételek és a tárgyévben elszámolható költségek különbsége alapján állapítható meg. ez egyben azt is jelenti. és ezt üzleti nyilvántartásai egyértelműen alátámasztják. hogy a cégautó adót a kedvezmény érvényesítését követő 4 adóévben meg kell fizetnie. A jármű abban az esetben szolgálja a tevékenységet közvetlenül. ha a kiskereskedő egyéni vállalkozó új személygépkocsit vásárol 2010-ben és a kisvállalkozói kedvezményt igénybe veszi. azt más célra részben sem használja. hogy az „első” tulajdonosok által megvalósuló beruházásokat kedvezményezi a törvény. berendezések sem felelnek meg. [A példánknál maradva – egyéni vállalkozásból származó éves jövedelem megállapításakor –. E kiadások közé kell sorolni azokat a tárgyi eszközöket is. továbbá. mivel a beruházás költsége kevesebb a bevételek és a költségek (10 000 000 Ft – 7 600 000 Ft = 2 400 000 Ft) különbségénél.

szellemi termékek. 11. hogy melyek azok a tárgyi eszközök. Ez azt is jelenti. valamint a pénzügyi lízing keretében. mivel a 312 Szja-tv. vagy nem közvetlenül a vállalkozási tevékenységet szolgálta. Az üzemkörön kívüli ingatlanok312 beszerzési ára nem szolgál a kedvezmény alapjául. melléklet II. de négy éven belül nem közvetlenül a vállalkozási tevékenységhez vagy nem kizárólag üzemi célúként használják. a műhely. akkor pl. – de a kedvezmény igénybevételét követő négy éven belül – értékesítésre kerül (ideértve a természetbeni juttatás formájában történő átadást. évtől a 19%-át) kell megfizetni vállalkozói személyi jövedelemadó címén. – A kedvezmény folyamatos beruházás esetén [pl. részletfizetéssel. Amennyiben tehát: – az eszköz üzembe helyezésére négy éven belül nem kerül sor (kivéve. sz. használatba vételkor sem szolgált kizárólag üzemi célt. saját kivitelezésben megvalósuló beruházás esetén (üzlethelyiség építése. – az eszközt az üzembe helyezést követően. hogy a cégautó adó fizetési kötelezettsége is megszűnik az egyéni vállalkozónak. építtetése)] akkor is érvényesíthető. akkor a kisvállalkozói kedvezményből az eszközhöz kapcsolódó részt az értékesítés évében kell az adókötelezettség megállapításánál figyelembe venni. amelyek tekintetében egy esetleges értékesítés./aa) pont . (Személygépkocsi esetében ez azt is jelenti. „átsorolás” eredményeképpen a kedvezmény kétszeres összegének adóját vissza kell fizetni. a raktár sorolható./1. A kisvállalkozói kedvezmény végleges érvényesítésének általános – időhatárhoz kötött – korlátai vannak. ha három év alatt valósul meg a beruházás és a kisvállalkozói kedvezményt mindegyik évben érvényesíti. ha az több adóévben valósul meg. ha a roncsolódás miatt a járművet kivonják a forgalomból. A kedvezmény alapjául szolgáló üzemkörön belüli ingatlanok körébe jellemzően az üzlethelyiség. halasztott fizetéssel átvett eszköznek a szerződés szerinti feltételek teljesülésének meghiúsulása miatti visszaadását).) – az eszköz – akár az üzembe helyezése. a hatodik évben történő értékesítés esetén az első két évben igénybevett kedvezmény összegét már nem kell visszafizetni. ha az eszköz átsorolása elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás következménye. akkor a kisvállalkozói kedvezmény összegéből az eszközhöz kapcsolódó részt az üzembe helyezés évének adókötelezettségénél kell figyelembe venni. akkor a kisvállalkozói kedvezményből az eszközhöz kapcsolódó részt az „átsorolás” évében kell az adókötelezettség megállapításánál figyelembe venni. a beruházási érték a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgálhat. az ellenszolgáltatás nélküli átadást. Ha a kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésének évét követő negyedik adóév utolsó napjáig a továbbiakban felsorolt esetek bármelyike bekövetkezik – az idevágó rendelkezések szerint elrendelt időpontban – az eszközhöz kapcsolódó kisvállalkozói kedvezmény címén levont összeg kétszeresének 16 %-át (2010. akkor a kisvállalkozói kedvezmény összegéből az eszközhöz kapcsolódó részt a kedvezmény érvényesítését követő negyedik adóévre vonatkozó adókötelezettségnél kell figyelembe venni. a tárgyi eszköz nyilvántartásban) meg kell jelölni. használatba vétele előtt vagy utána. Az előző szabályok a következőket jelentik: – A kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésekor a részletező nyilvántartásban (pl. Nem kell ezt a szabályt alkalmazni. ha annak oka elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás). – az eszköz már az üzembe helyezéskor.300 A telek vásárlására fordított összeg nem képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját! Amennyiben az egyéni vállalkozó új lakóingatlant vásárol bérbeadás céljából és az egyéni vállalkozói tevékenységei között az ingatlan hasznosítás szerepel.

akkor a kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésére nincs mód. sorba átírni. – Ha a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz értékcsökkenési leírás alá vonható. Pl. a bevételből levonható összeg 520. – Mivel az átalányadózó elismert költséghányad szerint állapítja meg jövedelmét. – Részletfizetéssel. hogy a kisvállalkozói kedvezmény alapjául is szolgál. sor: Ebben a sorban összesítse az 513-518. sor adata). akkor az üzlethelyiséghez kapcsolódó kedvezmény összegének kétszeresét ebben az esetben is vissza kell fizetnie. sor „c” oszlopába írt összeget. . Bevételt csökkentő tételek között ténylegesen figyelembe vett összeg 521. sor: Ebben a sorban összesítse az egyéni vállalkozói bevételének az elismert költségeket meghaladó részét. sorokba írt adatokat. de egy könyveléssel foglalkozó egyéni vállalkozó esetében a tevékenység hűtőszekrény nélkül is folytatható. akkor a hátralévő időszakban a cégautó adó fizetési kötelezettség fennáll. (A 421. A 1053-13-07-es lap kitöltése Az egyéni vállalkozói bevételnek a költségeket meghaladó része 512. halasztott fizetéssel. Kisvállalkozói kedvezmény címén. szellemi termékre fordított kiadásait is. sor „c” oszlopának összegéből vonja le a 446. pénzügyi lízing keretében átvett eszköznek a teljes beszerzési ára képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját. a 1053-13-07-es lap nem tölthető ki. a 431. sor: Ebbe a sorba csak a ténylegesen figyelembe vehető összeget írja be! Ezt kell a bevételt csökkentő tételek közé. a cégautó adó költségek közötti érvényesítésére nem lesz módja. de a kedvezmény összege nem lehet több a beruházási költségnél (473. sorok: Ezekben a sorokban szerepeltesse a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló beruházásokra fordított kiadásait.) Ha a bevételét a költségei meghaladják. A beszerzési ár/beszerzési érték összesen 519. aki bejelentkezik az eva hatálya alá. – A cégautó adó fizetési kötelezettségen az sem változtat. ha az a kedvezmény alapjául szolgál. azt az üzlethelyiséget négy éven belül. kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló beruházások és azok bekerülési értékének részletezése 513–518. Ha kikerül az eva hatálya alól négy éven belül. hanem meg kell fizetnie az üzlethelyiséghez kapcsolódó kisvállalkozói kedvezmény címén levont bevétel kétszeresének 19 %-át is vállalkozói személyi jövedelemadó címén. ha a következő adóévre az egyéni vállalkozó az átalányadózást választja. ideértve a 100 000 Ft alatti egyedi értékű tárgyi eszközre.301 kedvezmény visszafizetési kötelezettséget a kedvezmény igénybevételének időpontjától kell vizsgálni. amelyre kisvállalkozói kedvezményt vett igénybe. Ilyen esetben tehát nem csak az átalányadózás szerinti adót kell megfizetnie. sor: Ebbe a sorba – a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló összeget – legfeljebb 30 000 000 Ft-ot írhat. a cukrász esetében a hűtőszekrény nélkülözhetetlen a tevékenység folytatásához. – Ha az egyéni vállalkozó átalányadózást választ és értékesíti vagy átsorolja pl. sor) és nem lehet több a bevételek és költségek különbségénél sem (512. Az egyéni vállalkozói tevékenységet közvetlenül szolgáló. Nem kell viszont a cégautó adót megfizetnie a kedvezmény érvényesítését követően annak az egyéni vállalkozónak. ez még nem jelenti azt.

és formatervezési mintaoltalom megszerzése. A lapokon van lehetőség a közvetlen. sorban ezt jelölje be. ADATOK A CSEKÉLY ÖSSZEGŰ (DE MINIMIS) TÁMOGATÁSOKRÓL. legfeljebb 200 000 eurónak megfelelő Ft. g) pontja 2005. akkor ezt a táblát nem kell kitöltenie.összeg lehet. összefüggésben a (9).és közép vállalkozások) támogatásának minősülő kedvezményeket. pont. A szabályozás szerint adóévekben kell a támogatás maximálisan igénybe vehető összegét meghatározni. más állami támogatásokkal kumuláltan kell figyelembe venni.és közép vállalkozások) támogatásának minősülő kedvezményeket. § (6) bekezdésének cb) pontja 2005. A három adóév összeszámításának kiindulásánál mindig az aktuális adóév a harmadik év. ahol bármely három adóévben legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő Ft összeg lehet. 2007. évi bevallásában nem vesz/nem vehet igénybe az Szja . A 1053-13-08-03-as lapon az 542-551. évtől [foglalkoztatási kedvezmény]. CSOPORTMENTESSÉGI ÉS AZ ADÓRENDSZEREN KÍVÜLI TÁMOGATÁSOKRÓL (1053-13-08-AS BEVALLÁSI LAPOK) A 1053-13-08-01-es lapon – 522–531. az azzal kapcsolatos előírásokat is. január 1-jétől de minimis támogatások az EK Szerződés 87. a következők minősülnek de minimis támogatásnak: A 49/B. 11. évtől [kisvállalkozói kedvezmény]. évig a 10%-os adómértékkel adózó vállalkozói adóalap 6%-a. évtől 2009. A 1053-13-08-02-es lapon az 532-541. évtől [az alapkutatás. d) pontja 2004. Amennyiben Ön a 2010. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK (2006.2/pa) pont.1 De minimis támogatások De minimis támogatások azok a csekély összegű támogatások. amelyeket jogszabály (pályázat) ilyenként nevesít. kivéve a szállítási ágazatban. § (10) bekezdése 2006. évig [szabadalom. gördülő módszerrel kell megállapítani.(10) bekezdéssel. évtől 2009. a 410. 18. de minimis (a továbbiakban: de minimis) támogatásnak tekintett összegeket. transzparens támogatások esetén alkalmazható. Azonos költséghez adott de minimis támogatást. Az érvényesíthető összes támogatási összeget az összes de minimis támogatás alapján kell meghatározni. sz. és 88. Ebben az esetben a 1053-13-01-es lapon. fenntartása]. sorokban – kell feltüntetni az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában a csekély összegű. év első félévére vonatkozóan a 10%-os adómértékkel adózó vállalkozói adóalap 9%-a. a 2010.: ilyen az adó. illetve adóalap kedvezmény).302 18. 314 313 . szerinti (egyetlen jogcímen sem) támogatást. amennyiben tevékenységét szünetelteti. melléklet 12./EK-rendelete Az szja-tv. egyéni vállalkozókkal kapcsolatos rendelkezési közül az állami támogatásokra irányadó rendelkezések alkalmazásában. (pénzbeli) adórendszeren kívüli támogatás összegének feltüntetésére is. ha előre meghatározható a támogatás pontos összege (pl. A 2007. A 49/B. A de minimis támogatás bármely három adóévben. jogszabályon alapuló kiírás de minimisként nevesít. Csak az ún. évtől kezdődően a de minimis támogatás313 feltételei a következők: De minimis lehet minden támogatás. h) pontja 2005. azaz csak akkor. a használati. Kérjük vegye figyelembe. azaz mindig az aktuális adóévhez képest kell az előző két adóév de minimis támogatásait összeszámítani. melléklete II. 13. az alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés]. A hároméves időszakot ún. sorokban a csoportmentességi támogatásnak (továbbiakban: kis. Az szja-tv. ha azt jogszabály314.tv. A Bizottság 1998/2006. sorokban a mezőgazdasági csoportmentességi (továbbiakban: mezőgazdasági kis. december 15-i) bizottsági rendelet alapján nyújtható támogatások. VALAMINT AZ UN. sz.

ha a kisvállalkozás a szállítási ágazatba tartozik vagy nagyberuházást valósít meg. mely a beruházásokhoz kapcsolódik. A támogatás mértéke (a támogatási intenzitás) a kisvállalkozásoknál legfeljebb 15%.2 KIS. január 1jétől a támogatás intenzitás 20 százalékponttal növelt értéke a régióra meghatározott mértéknek. az adórendszeren belül is érvényesíthető. nem vehető igénybe a de minimis támogatás.ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA316 Ez a támogatási forma. hogy ha ilyen beruházáshoz akar az egyéni vállalkozó de minimis támogatást igénybe venni. mely szerint a 2008. A mezőgazdaság területén az új rendelet meghatározza a mezőgazdasági termékek feldolgozásának fogalmát. és 2009. A pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatások (85/2004. évben a 2009. szerint kisvállalkozónak minősül. (IV. Nyugat-Dunántúl és Pest megye esetében 30%. 01. Az adórendszer keretében (a bevallás benyújtásának 2011. Ez azt jelenti. Észak-alföld. úgy az állami támogatás és a de minimis együtt. december 31-e között odaítélt csekély összegű támogatás támogatástartalma és az átmeneti támogatás együttes összege nem haladhatja meg az 500 ezer eurónak megfelelő forintösszeget. A közvetlen támogatások igénybe vétele 315 Magyarország esetében 2007.303 (Például a 2010. hogy a 2010. amely megmutatja. §-a tartalmazza. 19) Korm. Délalföld és Dél-Dunántúl esetében 50%. 18. amennyiben tehergépjármű vásárlása történik és a vállalkozás kereskedelmi fuvarozás területén működik. ezért a táblában több számításra van mód attól függően. úgy 2007.315 Ha az egyéni vállalkozó az Szja .] Az EK rendeletben említett regionális támogatási térképet a módosított 85/2004 (IV.) A támogatástartalmat kell egybeszámítani. ha az nem minősül mezőgazdasági termék elsődleges előállításának.01-től 10% ). 316 A Bizottság 70/2001 /EK-rendelete. [Azaz azt a %-ot. évben érvényesíthető „keret” kiszámításakor a 2008. évi napjával) igénybe vehető kedvezmények tekintetében az általános csoportmentességi rendelet tekintendő irányadónak. Függetlenül attól.tv. akkor az állami támogatás és a de minimis összege együttesen nem haladhatja meg az adott régióra meghatározott támogatási intenzitást. A 2008. Közép-Dunántúl esetében 40%. évben érvényesíthető de minimis összegét megkapja. Azonos költséghez egybe kell számítani a kapott állami támogatás és a de minimis összegét (kumuláció). január 1-je és 2010. rendelet 23/A §) igénybevétele esetén figyelemmel kell lenni azon előírásra is. hogy a támogatás összege nem lehet több 3 év alatt 100 000 eurónál. (Például a kisvállalkozás Budapesten kíván a beszerzett gépéhez támogatást elszámolni. augusztus 29-től hatályos 800/2008/EK általános csoportmentességi rendelet lépett a 70/2001/EK csoportmentességi rendelet helyébe. Figyelem! A bizottság 1998/2006. kivéve. Budapest esetében 25% (2011./EK rendelete csak a szállítási ágazatban működő vállalkozásokat korlátozza azzal. és 2008. hogy az alapanyag és a végtermék is szerepel az EK Szerződés I. január 1-jétől a következő támogatás intenzitások érvényesek: Észak-Magyarország. évről benyújtott bevallás de minimis tábláit kell felhasználni. számú mellékletében. 800/2008/EK-rendelete . hogy adóalapot érint vagy adókedvezményként lehet figyelembe venni a támogatást.19) Korm. rendelet 30. illetve nem vehető igénybe a kedvezmény. hogy egy adott egységnyi beruházáshoz maximum hány % támogatás vehető igénybe. azaz a támogatási intenzitás (25+20) 45%. évről benyújtott bevallás de minimis támogatásait kellett levonnia a 200 000 eurós határ összegből. A 2010.

Olyan fizikai tárgyi eszközökbe történő beruházás. A rendelet alkalmazásában beruházás alatt azt a tárgyi eszközökbe és az immateriális javakba történő következő beruházást kell érteni. diverzifikálás vagy korszerűsítés útján történik a változtatás. Az immateriális javakba történő beruházás körébe tarozik: • a technológiaátadásba történő beruházás. • a szállítási ágazatban a vasúti járművek. illetve a támogatás alapjául szolgáló jogszabály alapján kell meghatározni. amely • egy új létesítmény létrehozásával. • az előállítás javulását vagy átcsoportosítását. 19.és közepes vállalkozásokról szó EK rendelet esetében is igaz. Az elszámolható költségek körébe tartoznak: • az ingatlanok (telek. vagy • egy meglévő létesítmény termékének vagy termelési folyamatának az alapvető megváltozását előidéző tevékenységgel függ össze.ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA317 A mezőgazdasági kis. hogy a 800/2008/EK általános csoportmentességi rendelet vagy a 70/2001/EK csoportmentességi rendelet szabályai alkalmazandók. amely már bezárt vagy bezárt volna. • a technológia-beszerzés költségei (az immateriális javak beruházása esetén). (Ez utóbbi esetében különösképpen az ésszerűsítés. épület). berendezések.és közepes vállalkozások támogatásáról szóló rendelet szerint a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó kis. • egy meglévő létesítmény bővítésével.) Korm. • a gépek. 18. A közvetlen támogatás támogatástartalmát az EK-Szerződés 87. az odaítélés napja dönti el. rendelet. • a szabadalmi jogok. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. A támogatás három adóévben (gördülő számítás) legfeljebb 400 000 euró lehet. és a támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 40% mértéket.3 A MEZŐGAZDASÁGI KIS. ha nem vásárolják meg. (IV. know-how vagy • nem szabadalmaztatott műszaki ismeretek vásárlása. 317 A Bizottság 1857/2006/EK-rendelete . A kis. hogy az adórendszeren belül érvényesített állami támogatás mellett adórendszeren kívüli támogatás is nyújtható a maximális támogatási intenzitás mellett.304 esetén. Ebből a szempontból a beruházásnak különösen a következő célok valamelyikét kell szolgálnia: • a termelési költségek csökkentését. licencek.és közepes vállalkozások vehetnek igénybe támogatást beruházásaikhoz. felszerelések. akkor azt is tárgyi beruházásnak kell tekinteni.) Amennyiben a tárgyi eszközbe történő beruházás olyan létesítmény átvételének formájában történik.

mert ha ezek kitöltöttek. – az adórendszeren belüli támogatások esetén: az adóbevallás benyújtásának a napját kell a de minimis támogatás megszerzési időpontjának tekinteni. megszerzése vagy fejlesztése.adórendszeren kívüli (közvetlen) támogatás esetén: a támogatás igénybevételi jogának a kedvezményezettre ruházásának időpontja. Az elszámolható költségek közé a következők tartoznak: • az ingatlanok építése. a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett devizaárfolyamon kell euróra átszámítani. berendezések – ideértve a számítógépes szoftvereket is – vásárlása vagy lízingelése az adott eszköz piaci értékének erejéig.tv. A forintban megállapított támogatástartalom átszámítása euróra: – az adórendszeren kívüli (közvetlen) támogatás esetén: a forintérték az adott támogatás megítélése adóévében érvényes referencia rátával számított jelenértéken meghatározott összeg. 2010. a természeti környezet megóvását és minőségének javítását vagy • az állatjólét színvonalának javítását. Az egyes sorok kitöltésénél meghatározó az igénybevétel napja szerinti tételes időrendi felsorolás. adórendszeren kívüli támogatások esetében a támogatásról szóló döntést tartalmazó okirat keltét (a támogatás megítélését) kell figyelembe venni. Az igénybevétel napjaként az szja-törvény szerinti kedvezményeknél az adóbevallás benyújtásának a napját. A rendelet meghatározza. szerinti kedvezmény [a „d”-„i” oszlopok] egy sorban jelölendő.305 • a minőség javítását. azaz a támogatásról szóló döntést tartalmazó okirat kelte (a támogatás megítélése). Így például a nem bővítést szolgáló beruházások. hogy az adórendszeren belül érvényesített állami támogatás mellett – a maximális támogatási intenzitás keretein belül – adórendszeren kívüli támogatás is nyújtható. A támogatások megszerzésének időpontja: . évben igénybe vett támogatás időpontját fel kell tüntetni. úgy a „d”-„e”. azaz egy sorban több oszlop adata is kitöltött lehet. míg a közvetlen. Így az egy bevallási naphoz tartozó valamennyi szja . mely célok nem kaphatnak támogatást. „f”-„g” és a „h”-„i” oszlopok üresen maradnak. Egy dátumhoz több adat is tartozhat. A rendelet biztosítja. amelyet a támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző hónap utolsó napján érvényes. . kivéve a „j”-„k” oszlopok. „a” oszlop: Valamennyi. • a gépek. amely a beruházás elszámolható költségének legfeljebb 10%-ába kerül. a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett devizaárfolyam. azaz a szinten tartást céljából történő beruházások nem kaphatnak támogatást. • az olyan – nem építkezési célra szánt – föld vásárlása. A 1053-13-08-01 – 08-03-as lapok kitöltése Minden lapon.az adórendszeren belüli támogatások esetén: az euróra történő átszámítás alapja az adóbevallással érintett üzleti év utolsó napján érvényes. az oszlopok megnevezése sorban az adott lapon figyelembe vehető adórendszeren belüli (szja-törvény) jogcímet találja. .

A vállalkozói bevételt csökkentő kedvezmények alapján a csekély összegű (de minimis) támogatás adóévi összegét . és/vagy 2009. első félévére vonatkozóan az szja-törvény 49/B. az azt meghaladó rész 19 %-a. „b” és „c” oszlopok: A 2010. június 30-a utáni időszakának naptári napjai szerint történő arányos megosztásával – a) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. „d” és „e” oszlopok: Az oszlop-párban (euró/Ft) az szja-törvény szerinti. adóév első félévére vonatkozóan alkalmazza az szja-törvény 49/B. a támogatás igénybevételének időpontja szerint. „f” és „g” oszlopok: .306 Ezt a táblát tehát abban az esetben kell kitöltenie. azaz a bevallás benyújtásának a napján kap az adózó adórendszeren kívüli támogatást is.ha nem választja 2010.az adóévben érvényesített összes kedvezmény az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. Ha 2010. valamint az adórendszer keretében igénybe vett támogatások összege egy sorban (egymás mellett) nem szerepeltethető. évi vállalkozói bevételt csökkentő tételek együttes összegének támogatástartalmát kell szerepeltetni. évről benyújtott bevallásban nem szereplő – összegeit egyenként. 2010. július 1-je előtti időszakára jutó összeg 19%-a. ha 2010. és euróban a „b” oszlopban kell szerepeltetni. ha a kettő igénybevételének a napja egybeesik. a 2008. a vállalkozói bevételt csökkentő kedvezmények alapján a csekély összegű (de minimis) támogatás adóévi összegét – az adóévben érvényesített összes kedvezmény az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. és a 2008. évi bevallása (0953-13-08-01) adatait vegye figyelembe a 2010. évben érvényesít támogatás(oka)t. adórendszeren kívüli támogatások – a jelen bevallás benyújtásának napjáig megítélt. évi (0853-13-08-01) és/vagy a 2009. Tekintettel a gördülő módszer alkalmazására. közvetlen. június 30-a utáni időszakára jutó összegből a 250 millió forintot meg nem haladó rész 10 %-a. az igénybevétel napjaként mindig a bevallás benyújtásának a napját kell megjelölni az „a” oszlopban. június 30-a utáni időszakának naptári napjai szerint történő arányos megosztásával – a) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. évben kapott. július 1-je előtti időszakának és az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. július 1-je előtti időszakára jutó összegből az 50 millió forintot b) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. igénybe vett. Az „e” oszlopban forintban. a „d” oszlopban az előzőekben leírtak szerint kiszámított az euróban meghatározott összeget kell feltüntetni. évben érvényesíthető támogatás összegének kiszámításánál! Az adórendszeren kívüli. § (10) bekezdése szerinti sávos adószámítást . az azt meghaladó rész után 19 % adómértékkel kell meghatározni. július 1-je előtti időszakának és az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. § (10) bekezdése szerinte sávos adófizetést. külön-külön sorokban a „c” oszlopban forintban. Ne felejtse el. június 30-a utáni időszakára jutó összegből a 250 millió forintot meg nem haladó rész után 10 %. b) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. kivéve azt a véletlenszerű esetet.

törvény 13. úgy figyeljen arra. az adott lapnak megfelelően. adóév első félévére vonatkozóan 10/19%-os adófizetés választása esetén – a kedvezményes kulcs (a vállalkozói adóalapból 50 millió Ft-ig a 10%-os adókulcs) alkalmazása következtében kieső 9 százalék adó összegét (amely legfeljebb 3 millió Ft lehet). a 08-02-es lapon. illetve átalányadózóként elért bevétele. aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. a 2010. illetve jármű esetén 3%-át. Akik e jogcímen a kedvezményt a kis és közepes vállalkozások támogatásáról szóló egyezményben foglaltakkal összhangban veszik figyelembe.307 Az szja-törvény szerinti kisvállalkozások adókedvezményének összege oszlop-párban. továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy. (a 08-01-es lapon a pa. aki az Szja . a) pontja szerint de minimisként veszik számba a 08-01-es lapot töltse ki. sz. hogy a vállalkozónak van-e vállalkozói kivétje. évi LXXX. melléklet 1997. § (10) bekezdése szerinti összeg megnevezésű oszlop-párban szerepeltesse – a 2010. után kötötték) igénybe vette a támogatásnak minősülő kis és közepes vállalkozások adókedvezményét. és euróban a „h” oszlopban kell megadni. 08-02-es lapon pb. pontjánál leírtakat! Fontos! Ha az szja-törvény 49/B. § f) pont . számú melléklete szerint a 2010. (euró/forint) az az adózó tüntessen fel adatot. Az adókedvezmény(ek) összegét a „g” oszlopban forintban. A meghatározott támogatástartalmat. „h” és „i” oszlopok: Az szja-törvény 11. és az euróban meghatározott összegét az „f” oszlopban kell szerepeltetni. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és magánynyugdíjra jogosultakról. akik a mezőgazdasági kis és közepes vállalkozások támogatásáról szóló egyezményben foglaltakkal összhangban veszik figyelembe a 08-03-as lapon töltsék ki ezt az oszloppárt. 13. Mielőtt kitöltené ezt az oszlopot. A KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓNAK MINŐSÜLŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓT TERHELŐ JÁRULÉK Kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül az az egyéni vállalkozó. sz. 318 319 Szja-tv. ha az szjatörvény 11. adóévről benyújtott bevallásban (amennyiben a szerződést 2003. § (10) bekezdése alapján élni kíván a kedvezménnyel. Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség fennállását nem befolyásolja. mellékletének II/2. feltétlenül olvassa el az útmutató 11. hogy a kisvállalkozások adókedvezményét318 nem érvényesítheti! 19. adóévről benyújtott bevallásban az új tárgyi eszköznek a beszerzése adóévében 100%-os értékcsökkenésként figyelembe vett bekerülési érték 1%-át. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó 2010. Ennek összegét az i) oszlopban forintban. „j” és „k” oszlopok: Az szja-törvény 49/B. a 08-03-as lapon a p) pontja szerinti összeg megnevezésű oszlop-párban (euró/Ft) kell szerepeltetetni a hivatkozott törvényhely alapján. december 31. aki a vállalkozói tevékenységét saját jogú nyugdíjasként319 folytatja. számú mellékletének II/2. – Az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége: az egyéni vállalkozói nyilvántartásba való bejegyzés napjától az egyéni vállalkozói nyilvántartásból való törlés napjáig. január 1-jétől havi 4 950 forint (napi 165 forint) összegű egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett. adóévről benyújtott bevallásban a 2010. valamint e szolgáltatások fedezetéről (Tbj) 4.

− közjegyző.5% nyugdíjjárulékot fizet322.) 22/A. 37/A. vagy – ügyvédként. Tbj. gyermekgondozási segélyben részesül. 19. § (1) bekezdés . § (4) bekezdés 327 Tbj. sor: A nyugdíjjárulék összege (9. § (1) bekezdés 326 Tbj. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó magán-nyugdíjpénztári tagsága esetén tagdíjat nem. önálló bírósági végrehajtó esetén e szolgálat kezdete napjától annak megszűnése napjáig tart320. § (1) bekezdés Tbj. a negyedévet követő hó 12. (4) bekezdések. fogvatartott. A nyugdíjjárulék alapja a vállalkozói kivét. december 31-ét követően saját jogú nyugdíjas egyéni vállalkozóként kiegészítő tevékenysége 365 napja után. átalányadózó esetén az átalányban megállapított jövedelem327. A 1053-as bevallás 14-es lapján a nyugdíjjárulék kötelezettség havi bontásban történő bevallása kizárólag az esetleges nyugdíjemeléshez szükséges adatszolgáltatás érdekében történik. 37. A saját jogú nyugellátásban részesülő személy nyugellátását kérelemre minden. 2006. 557. Számlaszám: 10032000-06056229 NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla 556. illetve az átalányban megállapított jövedelem összege.308 − ügyvéd. 19. 19. évi LXXXI. C) b) pont 324 1997. az általa ezen időszakban fizetendő nyugdíjjárulék alapja havi átlagos összegének 0.nem eva alany . egyéni szabadalmi ügyvivő esetében a kamarai tagság kezdete napjától annak megszűnése napjáig.egyéni vállalkozó az egészségügyi szolgáltatási járulékot és a nyugdíjjárulékot negyedévente. amely alatt keresőképtelen.5%-os mértékű nyugdíjjárulékot kell feltüntetnie. melléklet I.5%) Ebben a sorban a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak a járulékalapot képező jövedelme után fizetendő 9. A 1053-14-es lap kitöltése325 555. sor: A nyugdíjjárulék alapja A nyugdíjjárulék alapja az e tevékenységből származó vállalkozói kivét. Határidők 5. § (2) bekezdés b) pontja 323 Art. 37. évben havi 4 950 forint. európai közösségi jogász esetében a nyilvántartásba vétele napjától annak törlése napjáig. sor: Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege Ebben a sorban az egészségügyi szolgáltatási járulék összegét (2010. 10.5%-os nyugdíjjárulék megfizetésének kötelezettsége is terheli. 2.5 százalékával meg kell emelni324. § (3) bekezdés. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról (Tny. § Tbj. csak 9. A kiegészítő tevékenységet folytató . A szünetelés időtartama alatt nem köteles nyugdíjjárulék fizetésére. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó nem köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni azon időtartamra. sz. § (2). szabadalmi ügyvivőként. napi 165 forint)326 kell szerepeltetni. A 320 321 322 Tbj. 37. § (1) bekezdés 325 Tbj. Az egyéni vállalkozót az egészségügyi szolgáltatási járulék mellett a 9. egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel321. napjáig fizeti meg323. közjegyzőként – kamarai tagságát szünetelteti.

§ (2) bekezdés Szja-törvény 11. ha a feltett kérdésre a válasz igen. 4. ugyanakkor fontos. sor kitöltésekor. legfeljebb azonban a járulékfizetési felső határ összege után kell megfizetni. § (1) bekezdése alapján nem a jövedelem-(nyereség)minimumot választotta a vállalkozói személyi jövedelemadó alapjának.309 nyugdíjjárulékot a járulékalapul szolgáló jövedelem. hogy az adatok ezer Ft-ra kerekítve szerepelnek a Nyilatkozatban. 91/A.0 6. úgy „1”-est. illetőleg a 2008. A Nyilatkozatot az általános részben leírtak szerint. de az Art. Az 1. melléklet II/3. sor: A kiegészítő tevékenység folytatásának kezdő időpontja E sor „b” oszlopában tüntesse fel a kiegészítő tevékenységének kezdő időpontját akkor. úgy „2”-est kell az arra szolgáló négyzetbe beírni. 49/B. Figyelem! A nyilatkozat minden rovatát ki kell tölteni! Amennyiben az érték nulla. Az adatokat az egyéni vállalkozó adott adóévi nyilvántartásai felhasználásával kell kitölteni. akkor a „0”-át is be kell írni. alá kell írnia.328 Számlaszám: 10032000-06056236 Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek számla 558. pont . évével. § (8) BEKEZDÉS BA) PONTJA SZERINTI BEVALLÁST KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT A 1053-15-os lap kitöltése Ezt a Nyilatkozatot köteles a bevallásához mellékelni az egyéni vállalkozó abban az esetben. ha a válasz nem. AZ SZJA TV. § (8) bekezdésében foglaltak alapján jövedelem-(nyereség)-minimumot kellett számítania. § b) pontja szerinti (egyéni vállalkozói) jogállása. ha az Szja tv. adóéveivel összefüggésben töltendő ki. Ebben az esetben a 1053-13-01-es lapon a 409. 49/B. és 2009. sorban a 6-os kód választásával ezt a szándékát jelölte. ha 2010-ben év közben változott a Tbj. Melléklet az egyéni vállalkozók 1053-as bevallási útmutatójához A leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazásuk szabályai329 a) Épületek Az épület jellege Hosszú élettartamú szerkezetből Közepes élettartamú szerkezetből Rövid élettartamú szerkezetből Évi leírási kulcs % 2.0 A felsorolt csoportokon belül az épületek műszaki ismérvek szerinti besorolása: Csoport megnevezése Felmenő (függőleges) teherhordó szerkezet Kitöltő (nem teherhordó) szerkezet Vízszintes teherhordó szerkezet* 328 329 Tbj. sz. sorainak megfelelő adattartalom az egyéni vállalkozó 2010. A Nyilatkozat 1-27. 24.0 3.

) 7. ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is 8.és videogyártást szolgáló építmény 15. Az épületbe beépített technológiai gépek és berendezések.0 Melioráció 10. kohósalak és falazat. lemezkeretbe Szerfás tapasztott és egyéb szerkezet deszkaszerkezet. blokk. illetve egyesített teherhordó térelhatároló tetőszerkezet) Az épület jellegét a három ismérv közül a rövidebb élettartamot jelentő alapján kell meghatározni.0 Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás 6.0 Vízi építmények 2.0 Hulladékhasznosító létesítmény 15.0 . szerkezet.0 Hulladéktároló 20. fémlemez.0 Közúti villamosvasúti és trolibusz munkavezetékek 25. az ezeket kiszolgáló vezetékek leírását az épülettől függetlenül. fűrészelt tetőszerkezet könnyű faszerkezet. gázvezetékek 6. forró víz. metróvasúti pálya stb. ideiglenes téglafalazat *(közbenső és tetőfödém. ideértve az iparvágányokat is 4.0 Minden egyéb építmény (kivéve a hulladékhasznosító létesítményt) 2. vályogfal kitöltő elemekkel szigetelt alapokon Rövid élettartamú Szerfás és Deszkafal. bauxitbeton födém. termálkút 10.0 Hidak 4. sajtolt lapfal egyszerű falfödém vályogvert faszerkezet.0 Közforgalmi vasutak és kiegészítő építményei.0 Kőolaj. tufa. könnyű acélfödém.és termálvízvezeték. a gépeknél. Az épületgépészet körébe tartozó gépek és berendezések értékcsökkenését az épülettől elkülönülve is el lehet számolni.0 Mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozónál a bekötő és üzemi út 5.0 Egyéb. illetve vezetékeknél megadott leírási kulcsok alapján kell megállapítani. földgáz távvezeték. gázszilikát egyéb függőfal sűrűgerendás).és salakill. kő-. mátrai szerkezet.0 Elektromos vezetékek.0 ebből: önálló támrendszer 15. égetett Tégla. valamint boltozott födém Közepes élettartamú Könnyűacél és egyéb Azbeszt. öntött Előregyártott és monolit tégla-.0 Alagutak és földalatti építmények (a bányászati építmények kivételével) 1.0 Gőz-.0 Egyéb vasúti építmények (elővárosi vasutak.és földgázvezetékek.310 Hosszú élettartamú szerkezet Beton-és vasbeton. b) Építmények Építménycsoportok Évi leírási kulcs % Ipari építmények 2. vasbeton acéltartók közötti acélszerkezet üvegbeton és profilüveg kitöltő elem. minden más vezeték 3. panel. egyesített acél blokk szerkezet.0 Mezőgazdasági építmények 3. műanyag és Fagerendás (borított és szerkezet fémszerkezet.0 Kizárólag film. közúti villamosvasutak.

kajszi. szilva.-alszám. építmény. valamint a HR 8443 5100 00 vtsz. gyep és erdőművelési ágú. köszméte. felszerelések. 9024-9032 vtsz. szőlő. – a HR 8469. – a HR 8419 11 00 00. 8537 vtsz. 8470. az ipari különleges vizsgálóműszerek és a komplex elven működő különleges mérő és vizsgáló berendezések. valamint a HR 8702-8705. db) 20 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8701 vtsz-ból a járművek. Hulladékhasznosító létesítmény: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő hasznosítás céljára szolgáló épület. szőlő. -feldolgozó.311 Hulladéktároló: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő tárolásra. berendezések. gyümölcsanyatelep. körte. gesztenye Egyéb ültetvény Évi leírási kulcs% 6. birs.0 4. -hatástalanító és -hasznosító berendezések. valamint a HR 8710.0 15. mogyoró Őszibarack. – a HR 84. 8479 vtsz. továbbá a HR 9018-9022 vtsz.-ok. számvezérlésű gépek. cseresznye. Melioráció: szántó. c) Ültetvények Ültetvénycsoportok Alma.-okból a fluidágyas szénportüzelésű berendezések. szőlőanyatelep. 9009 vtsz. dc) 14. – a HR 8417 80 10 00 vtsz. szeder Dió. árucsoportból az ipari robotok. 8416. ribiszke. . mandula. naspolya. berendezések. vízháztartás-szabályozó építmény. komló. 8472. és 85. 8421 vtsz. – a HR 8421 31 és a 8421 39 vtsz.-alszámok.0 5. valamint a területrendezés építménye. a termőföld mezőgazdasági célú hasznosítását szolgáló.-alszám. 9014-9017. – a HR 8419. építmény. valamint a 8514 vtsz. 8711 vtsz-ok. 8417 vtsz.-okból az orvosi gyógyászati laboratóriumi eszközök. a hulladéktároló létesítése miatt igénybe vett földterületre értékcsökkenési leírást a hulladéktárolóval azonos leírási kulccsal kell számolni. fűztelep Spárga.0 10. 8541 40 90 00 vtsz. járművek da) 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8456-8465. talajjavítás legalább 6 éves tartamhatással. meggy. – a HR 9012. gyümölcsös.-alszámok.0 d) Gépek. málna.-okból a programvezérlésű.-okból az irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek. – a HR 8402. 8530. ártalmatlanításra szolgáló épület.-alszámok. kert.-alszám. valamint a mezőgazdasági és erdőgazdasági nedves melléktermékek elégetésével üzemelő hőfejlesztő berendezések. – a HR 8421 21 vtsz. 8403. szűrését szolgáló berendezések. – a HR 8471.-ból a hulladékmegsemmisítő. – a HR 8419 20 00 00 vtsz.-okból az átviteltechnikai. ide nem értve a földterületet. berendezések.5 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – Minden egyéb – a da)-db) pontban fel nem sorolt – tárgyi eszköz.-okból a szennyező anyag leválasztását. nem belterületen végrehajtott.

kajszibarack. hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási (őstermelői) tevékenységet. amikor az első szaporulata megszületett. ribiszke. ha az üzembe helyezés vagy az elidegenítés az adóévben évközben valósult meg. cseresznye. A csak a termékéért tartott állatoknál az üzembe helyezés napja a terméknyerés időpontjának kezdő napja (pl. Ültetvénynek az olyan építmény minősül. illetve a tárgyi eszközök nyilvántartásában is fel kell jegyezni. – az ipari park közműnek minősülő (út. amelynek eredményeként a telepített növények legalább egy évnél hosszabb ideig talajhoz. gesztenye.312 e) Kortárs képzőművészeti alkotások A kortárs képzőművészeti alkotást 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet leírni. birs. körte. rikő. Ültetvények esetében az üzembe helyezés napja az a nap. akkor az értékcsökkenési leírás összegét napi időarányosítással kell kiszámolni. Az előzőekben felsorolt tárgyi eszközök esetében az elszámolási időszakot és az értékcsökkenési leírásként évenként elszámolható összeget (vagy meghatározásának módszerét) az eszköz használatbavétele időpontjában kell meghatározni és az egyedi részletező nyilvántartásban rögzíteni. A tenyészállatok körébe tartoznak azok az álltatok. a tartás során leválasztható terméket (szaporulatot. mandula. Ezt az időpontot a beruházási és felújítási költség nyilvántartásban. A tenyészállat fogalmának meghatározásánál azonos módon kell eljárni az egyedi megjelölésű tenyészállat és a tenyész állomány esetén. vagy az első spermalevétel napja. Értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés napjától a kiselejtezés vagy elidegenítés (apportálás stb. Abban az esetben. vagy kísérleti fejlesztéshez használt tárgyi eszköz. szeder. – a közúti személyszállításhoz használt autóbusz. szilva. dió. bodza. . helyhez kötötten a termesztés alapját képezik és egybefüggő területük eléri vagy meghaladja – szőlőültetvény esetén az 500 m2-t. – 1500 m2-t. – a kizárólag alapkutatáshoz. amelyek a tenyésztés. távközlés célját szolgáló) tárgyi eszköze. egy tenyésztésbe nem állított tojástermelő baromfiállomány. energiaellátás. hímivarúnál az első termékenyítés. meggy. Az alábbiakban felsorolt tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának meghatározása érdekében az eszközök beruházási költségét azokra az évekre kell felosztani. – tenyészállat.) Az üzembe helyezés napja tenyészállatok esetében nőivarú állatnál az a nap.és csatornaellátás. más leválasztható terméket) termelnek. ha a gyümölcsbokor málna. őszibarack. (Nem egyedi megjelölésű pl. és ezen termékek értékesítése. ha a gyümölcsfa alma. alkalmazott kutatáshoz. vagy az egyéb (igateljesítmény. Az üzembe helyezés napja a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatba vételének napja. lovagoltatás) hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését. függetlenül attól. a tojástermelés első napja).) napjáig lehet elszámolni. – gyümölcsös ültetvény esetében az 500 m2-t. mogyoró. víz. egres. őrzési feladat. amelyekben azt vállalkozói tevékenységéhez várhatóan használni fogja: – koncesszió keretében megvalósult tárgyi eszköz. amikor az ültetvény termőre fordul. Értékcsökkenési leírás alá vonható a tenyészállatok beszerzésére fordított kiadás is.

a telkesítés. május 11-én üzembe helyezett jármű beszerzési ára 3 500 000 Ft volt. között) 235 nap – költségként figyelembe vehető: (700 000 x 235): 365 = 450 685 Ft. a hulladéktárolásra igénybe vett földterület. akkor a telek beszerzési költségét el kell különíteni. 6. – a jármű esetében az éves leírási kulcs (20 %) alkalmazásával a teljes adóévre elszámolható összeg: 3 500 000 x 0. elidegenítés esetén az értékcsökkenési leírás időarányosan számolható el. ha azt nem számolta el egy összegben tárgyévi költségként. alapozási. a telek. Az értékcsökkenési leírás összegének megállapításához a tárgyi eszközökről nyilvántartást kell vezetni az Szja-tv. . A le nem vonható áfa az értékcsökkenési leírás alapjába beszámít. biztosítás díja stb. valamint a tenyészállattal kapcsolatosan a tenyésztésbe állításig felmerült anyagkiadás és a mások által végzett munka igazolt összege tekintetében választhatja azt is. Az értékcsökkenési leírás alapja a beruházási költség az üzembe helyezésig felmerült kiadások nyilvántartásba vétele alapján.20 = 700 000 Ft – az időarányos elszámolás miatt figyelembe vehető napok száma (2010. az illeték. Épület.) a beszerzési ár részét képezi. az üzembe helyezés napjáig felmerült. A számlaadásra nem kötelezett (kompenzációs felárat választó) mezőgazdasági őstermelőtől történő tenyészállat vagy tenyészállat alapanyag vásárlása esetén az adásvételi szerződés.) A tenyészállat bekerülési értéke mezőgazdasági őstermelő esetében akkor szolgálhat az értékcsökkenési leírás alapjául. építmény beszerzési árának a szerződésben megjelölt összeg számít. A bányaművelésre. A felújítási költség akkor képezi az értékcsökkenési leírás alapját. a vám. saját előállítás esetén pedig az anyagköltséget és a mások által végzett munka számlával (számlákkal) igazolt összegét kell tekinteni. Példa: 2010. valamint a beszerzéssel összefüggő közvetítői kiadások. amely bizonylatként ismerhető el. vagy a megállapodás az. – 2010. december 31. a hitel igénybevételével kapcsolatos kiadások. A tárgyi eszköz beszerzéséhez egyedileg kapcsolódó járulékos kiadás (szállítási. a képzőművészeti alkotás (kortárs képzőművészeti alkotás kivételével) beszerzési ára/előállítási költsége után. telek és a melioráció kivételével nem számolható el értékcsökkenési leírás a földterület. az erdő. Amennyiben a tárgyi eszközhöz telek is tartozik. szerelési. hogy azt a felmerülés évében költségként számolja el. Az értékcsökkenési leírás alapjának számbavétele során a vonatkozó számlában (okmányban) szereplő és levonható áfa összegét figyelmen kívül kell hagyni. az adók – az áfa kivételével –. Ez utóbbi esetben az értékcsökkenési leírás módosított alapját és a módosítás időpontját a tárgyi eszköznyilvántartásban is fel kell jegyezni. üzembe helyezési. a bizományi díj. 5. számú mellékletének II/A. költségként elismert és igazolt. Beruházási költségnek a tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében. pontjában felsorolt állatok körébe tartozik. a beruházási és felújítási költségnyilvántartásban feltüntetett kiadás minősül. Ezen belül beruházási költségnek a tárgyi eszközök esetében a beszerzési árat.313 A tenyészállat beszerzési ára. (Ilyen esetben a vásárlásra fordított összeg hitelt érdemlő bizonyítása az eladó mezőgazdasági őstermelői igazolványában lévő értékesítési betétlap bejegyzése alapján is elismerhető. ha az állat a Szja tv. az üzembe helyezés napjáig felmerült kamat. számú mellékletében megjelölt adattartalommal. Évközi beszerzés. május 11.

számú melléklet 1998. napján hatályos rendelkezéseiben meghatározott leírási kulcsokat. március 7-én történt az üzembe helyezés és a tárgyi eszköz beszerzési ára 175 000 Ft.értékcsökkenési leírás érvényesíthető. Ha 2010. a kifizetés évében költségként elszámolható.5)= 87 500 Ft/év vehető figyelembe. február 01-jétől hatályos rendelkezések szerint kizárólag üzleti célt szolgáló személygépkocsinak a személygépkocsi-bérbeadó. A HR 8471 vtsz. a 33 vagy a 14.314 Ha a tárgyi eszköz értékcsökkenési leírásának elszámolását már 1997. A részletfizetéshez kapcsolódó kamat az üzembe helyezés időpontjától nem része a beszerzési árnak. vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozónál a tevékenység tárgyát. pontossága) helyreállítását szolgáló. amennyiben azt a vállalkozó más célra nem használja és üzleti nyilvántartása ezt egyértelműen alátámasztja. A 200 000 Ft egyedi beszerzési. Bérelt ingatlanon végzett felújítás. akkor 2010-ben és 2010-ben értékcsökkenési leírás címén. a szellemi termékre. az élettartam növelésével kapcsolatban felmerült kiadás. ha a beruházás a bérlő tulajdonába is kerül. előállítási értéket meg nem haladó. A kizárólag film. valamint a 33%-os norma alá besorolt tárgyi eszközök esetében választható. függetlenül a vételár kiegyenlítésének módjától. hogy csak e tevékenységekhez használt személygépkocsik beszerzési ára számolható el értékcsökkenési leírás (évi 20%) keretében. december 31-ét követően részletfizetéssel (ideértve az 1996.és videogyártást szolgáló gépek és berendezések esetében szintén 50 %értékcsökkenési leírás érvényesíthető. akkor annak elszámolását a megkezdett módszerrel folytatni kell a teljes elszámolásig.5 %-os norma alá besorolt és korábban még használatba nem vett tárgyi eszközökre. rendeltetésének megváltoztatásával. Ez azt jelenti. átalakítás költségét annak felmerülése évében lehet elszámolni a költségek között. Az egyéni vállalkozó az 1998. december 31. A 2009. (175 000 x 0. Évközi üzembe helyezés esetén az időarányosítást ebben az esetben is alkalmazni kell. berendezésre. illetve eszközét képező személygépkocsi minősül. december 31-ig üzembe helyezett tárgyi eszközeire vonatkozóan változatlanul alkalmazhatja a 11. A bérelt ingatlanon végzett beruházást akkor lehet értékcsökkentési leírás alá vonni. . Ezen tárgyi eszközök évközi üzembe helyezése esetén az időarányosítást nem kell alkalmazni. alá tartozó általános rendeltetésű számítástechnikai gépre. de választható az értékcsökkenési leírás alapjának növelése is. év előtt kezdte meg. valamint a kísérleti fejlesztés aktivált értékére – értékhatártól függetlenül – 50 %. december 31-ét követően kötött lízingszerződést is) történő vásárlása esetén (ha a szerződés szerint az utolsó részlet törlesztésével. Tárgyi eszközök 1996. továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása. felújítással kapcsolatosan felmerült kiadás (felújítási költség) a felmerülés évében költségként elszámolható. hogy a leírási évek száma két adóév és a leírás mértéke 50-50%. a bekerülési érték nagyságától függetlenül. A tárgyi eszköz bővítésével. átalakításával. vagy azt követően egy meghatározott időtartamon belül tulajdonossá válik) a beszerzési ár egészére alkalmazható az értékcsökkenési leírás.

a 1053-B lap 32.az éves bevétel 1 %-a. A táppénz bérjövedelemnek minősül. amennyit egyéni vállalkozóként járulékalapként figyelembe vett. Az egyéni vállalkozói igazolvány csak őstermelői tevékenységet tartalmaz. mivel két hónapra illette meg a bérjövedelemnek minősülő táppénz.315 Minden más esetben a használatbavétel évében csak egy ízben . a piaci viszonyoknak megfelelő díjazást. A minimálbér kétszereséhez kötött járulékfizetési alsó határt (minimum járulékalap) 2010. sz. december hónapban érvényes 71 500 forint összegű minimálbérrel kell számolni. olyan jövedelemként kell figyelembe venni. pont . így a 3 587 000 és a 3 188 000 Ft különbözete (399 000 Ft) 12%-ával (47 880 Ft-tal) csökkentenie kell az adójóváírás összegét. sora 1. Példatár Az adójóváírás számítása. Erre az időre az adóalap kiegészítéssel növelt táppénz összege 95 000 Ft.tv. A vállalkozói kivét és az arra tekintettel megállapított adóalap-kiegészítés együttes összege 3 192 000 Ft. ami a természetes személy főtevékenységére jellemző. A számított adóból levonható összeg a 95 000 Ft 17%-a. Június 23-tól július 4-ig beteg volt. sor jövedelme (95 000+3 192 000+300 000=3 587 000) meghaladja. mivel a bér 17%-a nem éri el a 2 hónapra levonható legfeljebb (2 x 15 100=) 30 200 Ft-ot. 5. A tárgyi eszköz üzembe helyezésének időpontjában elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni az értékcsökkenési leírás alá vonható tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése vagy előállítása érdekében teljesített beruházási kiadásnak megfelelően a fejlesztési tartaléknyilvántartásból kivezetett összeget. 11. Kiss József 2010-ben egyéni vállalkozó volt egész évben. A jogosultsági hónapok száma 2. január hónapra még a 2009. Ez azonban az jelenti. és az összes bevallás alá eső jövedelme (28. 330 Szja. január 01-től felváltja a tevékenységre jellemző kereset. vagyis 16 150 Ft lenne. az őstermelői tevékenysége tekintetében a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. de a táppénz után az adójóváírást csökkentett összegben érvényesítheti. Járulékalapként figyelembe vehető összeg minimuma havonta a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összege. amelyet járulékfizetési kötelezettség terhel. amelynek alkotója a vásárlás évének első naptári napján élt. hogy adójóváírást adózó nem érvényesíthet. 2010. ennek megfelelően vállalkozóként eltérő összeget jelenthet. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapjának meghatározásakor az elszámolt bevételéből annyi összeget. de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának 10 %-a vehető figyelembe átalányamortizáció330 címén.a személygépkocsi értéke alapján . sor) 3 587 000 Ft. Kortárs képzőművészeti alkotásnak – a költségként való elszámolása szempontjából – azt az alkotást lehet tekinteni. Példák az egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítására az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező családi gazdálkodó esetében Amennyiben a családi gazdálkodó egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatja tevékenységét. amely 73 500 forint. A kortárs művészeti alkotást 5 év vagy annál hosszabb idő alatt lehet leírni. a vállalkozói osztalékalap pedig 300 000 Ft volt. melléklet III. Más jövedelme nem volt. 1. A jogosultsági határt (3 188 000 Ft-ot) a 28. azaz a 3 188 000 Ft-ot meghaladja ugyan.

mely a példa szerint (116 000 : 365 x 92)= 32 417 Ft. sor: Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 2010. választására való jogosultsága a bevételi értékhatár szempontjából megmaradt (408. akkor cégautóadó fizetésére kötelezett. akkor az átalányadó alkalmazására. a 1053-13-as lapok kitöltése Az egyéni vállalkozó nyilatkozatai I. sor: Az átalány szerint adózó bevétel Példa: – a 2010. Az egyéni vállalkozásból származó jövedelem/veszteség kiszámítása a 1053-13-as lapok kitöltése 438. október 1. Az értékcsökkenési leírás [(800 000 x 0. sor). A járulékalap 2010. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapja az őstermelői jövedelem. amit csökkenteni kell a járulékalapot képező jövedelem összegével (480 000 – 880 000 forint). Az egyéni vállalkozók nyilatkozatai. január 11-én üzembe helyezett tárgyi eszköz (berendezés) beszerzési ára 800 000 Ft volt.145)= 116 000 Ft] időarányos részét az evás időszakra elszámoltnak kell tekinteni. tehát nem éri el a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összegét. évben folyósított és bevételek között is figyelembevett területalapú támogatás összege („b” oszlop adata) 800 000 Ft . Az egyéni vállalkozó nyilatkozata az átalányadózás választásáról Ha az egyéni vállalkozásból származó bevétele 2010-ben 14 500 000 forint volt és 1 millió forint egységes területalapú/földalapú támogatást kapott. január 10-én vásárolt és 2010. akkor 15 000 km üzleti célból megtett út költségét számolhatja el az egyéni vállalkozásból származó bevételével szemben. február 1-jétől havi 73 500 forint (évi 880 000 forint). 1053-13-01-es lap III.316 A példában – bejelentés alapján – a minimálbér összegét tekintjük járulékalapnak: Az őstermelői jövedelem havi összege 40 000 forint (évi 480 000 forint). 2010. Adózó 2010. ennek összege (116 000 : 365 x 263)= 83 583 Ft. és december 31. szeptember 30-áig az eva hatálya alá tartozott. hogy a példabeli esetben 2010. Járművek költségelszámolása Amennyiben az egész futásteljesítmény hivatali (üzleti) célú használatra 25 000 km volt és a munkaviszony mellett egyéni vállalkozói tevékenységet is folytató adózó munkáltatója a kiküldetési rendelvény alapján és munkába járás címén 10 000 km után fizetett költségtérítést. közötti időszakra is időarányosan lehet elszámolni a leírás összegét. Ha az egyéni vállalkozó útnyilvántartás alapján a saját tulajdonában lévő személygépkocsi hivatali (üzleti) célú használatára tekintettel költséget számol el. évben a vállalkozás bevétele a területalapú támogatás nélkül 14 600 000 Ft – 2010. január hóra 71 500 forint. így a továbbiakban a részletes vagyonleltárban is kimutatott nettó értéket lehet értékcsökkenési leírás keretében elszámolni a teljes beszerzési ár (800 000 Ft) alapulvételével azzal. 491. jövedelem/veszteség levezetése. Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nem keletkezik.

§ Art.823. Ezt a tényt a 16-01-es és 16-02-es lapok (O) blokkjában X-szel kell jelölnie! Önellenőrzésnek csak az az adózói javítás (helyesbítés) minősül. évi bevétel összesen („c” oszlop adata) 15 400 000 Ft A példabeli adózó átalányadózására való jogosultsága nem szűnik meg. kérjük.000 Ft bevételt figyelembe véve 6. Fontos! Az önellenőrzés lényege a teljes adatcsere. esetében az átalányadózás feltételéül rendelt bevételi értékhatár a 15 400 000 Ft. Abban az esetben. teljes adattartalommal kell megismételni! Például a 1053-02-es lap módosulása miatt nem elegendő az önellenőrzési lap és a 1053-02-es lap helyes adatokkal történő kitöltése. vonatkozó adatokat is fel kell tüntetni a bevallás megfelelő lapjain akkor is. ha abban változás nem történt.) 49-51.000 Ft. ha az adózói javítás (helyesbítés) összességében nem eredményezi az adóalap. a csökkentett adattartalmú 1053-as. Továbbá ezt az összeget kell a 27% adóalap-növelő összeggel kiegészítve a 13. a jövedelmekre/kedvezményekre stb. § (6) bekezdés . vagy elmaradása miatt a munkáltató nem vette figyelembe. A jövedelem 15. melyet a 13. a járulék összege változik.160. az erre szolgáló helyen. az adózó 40%-os költséghányadot alkalmazhat. járulék változását. az önellenőrzésre vonatkozó lapokat ne 331 332 2003. sor „d” oszlopába beírni.200 Ft. A munkáltatói adómegállapítás (10M29) abban az esetben 332 önellenőrizhető. ha a munkáltatói adómegállapításra nyilatkozatot jogszerűen nem tehetett volna. 49.400. törvény (Art.és Vámhivatal ÖNELLENŐRZÉS331 Ezek a lapok a 1053-as. járulékalap. a járulékalap illetve az adó. sor”a” oszlopában kell szerepeltetni. vagy az adókedvezményre jogosító igazolást a késedelmes benyújtása. ha bármely ok folytán helyesbített 10M29-est kap és már nem áll az elszámolást kiállító munkáltatóval munkaviszonyban. Nemzeti Adó. adó. azaz 7. amely kötelezettség változást eredményez. azaz a bevallott és később helyesbített adókötelezettség változása különbözetének előjelhelyes összege nulla. Az átalány szerint megállapított jövedelem meghatározására. évi XCII. a 1053E számú bevallás és a 10M29 (munkáltatói adómegállapítás) önellenőrzésének eredményeként mutatkozó különbözet bevallására szolgálnak. Ebben az esetben az önellenőrzéssel érintett bevallás típusát jelölje a főlapon. illetve. vagyis az adóalap. ezért az önellenőrzést a bevallás helyes adataival kitöltve.317 2010.

Az önellenőrzéssel megállapított visszajáró összeget nem utaljuk ki közvetlenül. az erre szolgáló helyre írja be az önellenőrzéssel érintett bevallás számát! Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez. Mi minősül adózói javításnak (helyesbítésnek)? Példa: A magánszemély a 2010. az erre szolgáló helyen jelölje! Önellenőrzés esetén a 16-01-es és 16-02-es lapot kell csatolni a teljes adattartalmú bevalláshoz. a 170-es lap útmutatójában leírtak szerint kitöltött sor „h” oszlopába írja be a kiutalni kért teljes összeget. adóalap összege nem változott –. és „Az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa” mezőt üresen hagyni! Mi minősül önellenőrzésnek? Példa: A magánszemély a 1053-as bevallás benyújtását követően kapta meg a kifizetőtől az igazolást a vállalkozásból kivont jövedelméről. A bevallásban a 2 000 000 forint munkaviszonyból származó adóalapkiegészítéssel számított bérjövedelem szerepel. mely szerint a . és az érintett bevallás típusát a főlapon. sor (kifizetők által levont adóelőleg) 158 800 79. helyesbítéssel érintett bevallás típusa” mezőt kell kitöltenie. ezért kérjük a 1053-170-es lapját (átvezetési kérelmet) is töltse ki. sor (bérjövedelem) 2 000 000 18. azaz. Ekkor a főlap (C) blokkjában. sor (2010. úgy feltétlenül töltse ki a 1053 főlap (D) tábláját. Ha nem kíván más adónemre átvezetést kérni. ezért a főlapon a (C) blokkban az „Adózói javítással. sor (adójóváírás) 181 200 33. sor (még fizetendő adó) 0 80. sor (számított adó) 340 000 32. sor (a nyugdíjra eső adó) 61. adóévre 1053-as bevallást nyújtott be. az 1 000 000 forint nyugdíj összege kimaradt. helyesbítésnek minősül. évi jövedelem adója) 158 800 65.318 töltse ki! Ez adózói javításnak. sor (nyugdíj) 29. A 1053-as bevallás módosulása az elvégzett adózói javítás alapján: Megnevezés Eredeti adatok 1. sor (visszaigényelhető adó) 0 Módosított adatok 2 000 000 1 000 000 510 000 181 200 170 000 158 800 158 800 0 0 A táblázatban szereplő adatok (az adózói javítás elvégzése) alapján nem minősülnek önellenőrzésnek – adó.

és az így kitöltött bevallás kötelezettség alapjának és/vagy a kötelezettségnek (+-) különbözete nem egyenlő nullával. sorokban ahol erre lehetőséget ad a nyomtatvány. feldolgozott bevallásában (1053. sor (számított adó) 340 000 32. a 1053-16-01-es lap 1. sor (bérjövedelem) 2 000 000 29. sor (kifizetők által levont adóelőleg) 158 800 79. sor (2010. amennyiben a benyújtott. sorok) az adónemkódot ne felejtse el kitölteni! . Az eredetileg feldogozott 1053-as bevallásban 2 000 000 forint bérből származó adóalap-kiegészítéssel számított jövedelem szerepel. évi jövedelem adója) 158 800 65. sor (a vállalkozásból kivont jövedelem adója) Módosított adatok 2 000 000 340 000 181 200 408 800 403 800 5 000 0 1 000 000 250 000 A fenti módosítás következtében az adóalap és a fizetendő adó is változik. sor (vállalkozásból kivont jövedelem) 175. sor (adójóváírás) 181 200 61. sor „c” oszlopába a 61. a „d” oszlopba pedig a 79. 1053E. továbbá az eredeti kötelezettség összegének és a helyesbített kötelezettség különbségét kell feltüntetni. sor (visszaigényelhető adó) 0 175. sor) nem értelmezhető az önellenőrzés során az alapja. az eredetileg bevallott kötelezettség alapjának és a helyesbített kötelezettség alapjának különbségét. ha az önellenőrzést a bevallás ismételt önellenőrzéseként nyújtja be. az erre utaló mezőben X-szel jelölni! Önellenőrzés esetén az 1-22. Ne felejtse el az „Az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa” mezőt is kitölteni! A 1053-16-01-es lap kitöltése Ezt a lapot abban az esetben szabad/kell kitöltenie. A magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és tagdíj-kiegészítés vonatkozásában (16-19. sor különbözetét (5 000-0=5 000) kell beírni. sor különbözetét (408 800158 800=250 000). a kifizető által levont adóelőleg 245 000 forint. csökkentett adattartalmú 1053.319 jövedelem 1 000 000 forint. A 1053-as bevallás módosulása az elvégzett adózói javítás alapján: Megnevezés Eredeti adatok 1. 10M29) az eredetileg bevallott kötelezettség alapját és annak adóját helyesbítenie kell. sor (még fizetendő adó) 0 80. Fontos! Abban az esetben. levont nyugdíjjárulék összegének (23. A járulékfizetési felső határt meghaladó. ne felejtse el az (O) blokkban.

ezért a befizetendő járulék előjele pozitív. akkor azt az összeget az állami adóhatóság Önnek visszautalta. Ha elírta a magánszemély a magán-nyugdíjpénztár adónemkódját. a „d” (terhelendő összeg forintban) oszlopba pedig 3. sorokban egyidejűleg kötelezettség-csökkenést mutatott ki. A 17. ha a bevallását azért kell önellenőriznie. Ha az összegben van a magánszemély javára mutatkozó különbözet. Abban az esetben. azt nem kapja közvetlenül vissza. sor adatát összevonva úgy kell beírni. magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj kiegészítés összege sorba kerül a 261. ha a bevallás . sora (a nyugdíjjárulék fizetés felső határát meghaladóan levont összeg) kitöltött. amelyet más adónemre kíván átvezettetni. magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és a 18. sor előjelét fordítottan kell figyelembe vennie! A fordított előjelnek az az oka. úgy külön eljárást igényel az állami adóhatóság részéről ennek a rendezése. akkor a 1053-170-es lapot (átvezetési kérelem) az alábbiak szerint kell kitöltenie. mert a munkáltatótól. a 26. mint az eredetileg bevallott. ha csak másképpen nem rendelkezett. magánnyugdíj-pénztárat megillető önellenőrzési pótlék sorba pedig az ehhez az adónemkódhoz kapcsolódó 462.hu/szamlaszamok) oldalon találja. Az önellenőrzési pótlék kiszámítása A lap (O) blokkjában jelölje X-szel. és önellenőrzéssel a 263-as adónemkódra kívánja javítani. Példa a helytelen számlaszám önellenőrzésére: Az eredetileg benyújtott 1053as bevallásában helytelenül tüntette fel. és a 22. mert azt az állami adóhatóság ugyancsak külön eljárásban rendezi a magánnyugdíjpénztárral. kifizetőtől hibás igazolást kapott.és Vámhivatal honlapján a (www. A 16. magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és a 19. ha a magánnyugdíjpénztár a magánszemély önellenőrzése során megállapított különbözetet visszautalja az állami adóhatóság számlájára. hogy ha az eredeti bevallás 1053-C lap 88. Az „a” (adónem bizonylat sorszáma) oszlopba a 3-as sorszámot kell beírni.nav. a 261-es magán-nyugdíjpénztári adónemkódot. akkor Önnek tulajdonképpen kötelezettség növekedése keletkezett. önellenőrzési pótlék adónemkódját. hogy a 22. (előzőleg helytelenül feltüntetett) adónemkód mínusz összeggel. magánnyugdíjpénztárat megillető tagdíj kiegészítés összege sorokba beírja a jó 263-as adónemkódot. ha a 125-ös (nyugdíjbiztosítási járulék) adónemkódon a 3. és a Nemzeti Adó.gov. és a kiutalására csak akkor kerülhet sor. számú mellékletében. Amennyiben ebben a sorban a javított összeg kisebb. illetve.320 Az adónemkódokat az Ön részére kiállított M30-as igazoláson az Önre vonatkozó magánnyugdíj-pénztár adóhatósági azonosító száma segítségével a bevallás útmutatójának 1. és a 22.

egyéb kötelezettségét nem. hogy az önellenőrzési pótlék is adónak minősül. így annak megállapítása során elkövetett tévedés ugyancsak az önellenőrzés szabályai szerint helyesbíthető ezen a bevalláson. megfizetni. A százalékos mértéket 3 tizedes jegy pontossággal kell meghatározni. Az adónként. sor „c” oszlopában. és a 18. illetve ugyanazon bevallás ugyanazon adatának ismételt önellenőrzése esetén annak másfélszerese. akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a 25. Abban az esetben. Figyelem! Az önellenőrzési pótlék alapjának számításánál a különbözeteket adónemenként külön-külön kell figyelembe venni.és Vámhivatal internetes honlapján (www. ha az önellenőrzési pótlék kerül önellenőrzésre. Az önellenőrzési pótlék megállapításához segítséget nyújt a Nemzeti Adó. és az ez alapján megállapított. Ebben az esetben a 16-01-es lapon csak az önellenőrzési pótlék összege mezőben lehet adat. Ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken. mert a 1053-16-01-es lap soraiban szereplő negatív előjelű különbözet nem csökkenti a valamely más adónemben (adónemekben) feltárt kötelezettség növekedés összegét! Az önellenőrzési pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része. Tekintettel arra. hogy a magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és tagdíj kiegészítés különbözeteinek (a 16. de a bevallást teljes adattartalommal kell kitöltenie. illetve járulékonként (kivéve a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat és tagdíj-kiegészítést) külön-külön kiszámított önellenőrzési pótlék összevont összegét a 25. a magánnyugdíj-pénztárat megillető önellenőrzési pótlékot a 26.321 kitöltéséhez szükséges igazolásokat a bevallás benyújtási határidejét követően – késve – kapta meg. akkor csak az önellenőrzési pótlékot módosíthatja.nav. Az önellenőrzési pótlékot az eredeti bevallás benyújtására előírt határidőt követő első naptól az önellenőrzés benyújtása napjáig terjedő időszakra kell kiszámítani.hu) található pótlékszámítási program. sorok) összegét az önellenőrzési pótlék alapjának számításánál a többi adónemtől külön kell figyelembe venni. Az Ön terhére mutatkozó kötelezettség esetén az önellenőrzési pótlék alapja a kötelezettség növekedés összege. és az (O) blokkban X-szel jelölnie kell az ismételt önellenőrzést! Felhívjuk szíves figyelmét. Ebben az esetben nem kell önellenőrzési pótlékot számolnia! Az Ön javára mutatkozó javítás (helyesbítés) esetén nem kell önellenőrzési pótlékot felszámítani. A megállapított önellenőrzési pótlék annak bevallásával egyidejűleg esedékes. más – a bevallásban szereplő.gov. . sorba kell bejegyezni. sorban kell feltüntetni.

sor) tüntesse fel. és 28. és/vagy a 142. járulékot. és a 1053-13-05-ös – az egyéni vállalkozói osztalékalapok adója – lapon szereplő különbözetet lehet elszámolni. és/vagy 28. de magánszemély esetében az 1 000 forintot meg nem meghaladó összeget nem kell sem bevallani. úgy a különbözet összegét a 27. akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a 26. egészségügyi hozzájárulást. ekho különadót. mert Ön az adóját az eredeti esedékességkor vagy korábbi önellenőrzése során hiánytalanul megfizette. és/vagy 142. vagy a 10M29-es munkáltatói adómegállapításhoz képest. Ebben az esetben a 16-01-es lapon kizárólag a 26. Ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken. Abban az esetben. Az Ön terhére mutatkozó . a csökkentett adattartalmú 1053-as. és/vagy a 142. sorban szerepeltethető adat. sor „e” oszlopában tüntesse fel. sem megfizetni. magán-nyugdíjpénztári tagdíj. A 1053-02-es lap vagy a 1053E bevallás módosítása következtében megállapított különbözetek elszámolása Ezt a táblázatot akkor töltheti ki. sor) a módosított kötelezettséget (138. mert azokat nem a személyi jövedelemadóról szóló törvény előírásai szerint töltötte ki. A 27. sor „d” oszlopába (138. sorában szereplő összegeket. ekho-t. azt az állami adóhatóság sem téríti vissza! A 1053-16-02-es lap kitöltése Ezen a lapon a 1053-02-es – rendelkezés az adóról – lap módosítása következtében megállapított különbözetet. ha az adókedvezmények levonása után. sor „e” oszlopába. a bevallás 138. az összevont adóalap adójának összege a 1053-as. és összegezze a 29.322 A magánnyugdíj-pénztárat megillető önellenőrzési pótlék megállapítása során elkövetett tévedés ugyancsak az önellenőrzés szabályai szerint helyesbíthető. tagdíj-kiegészítés összegét nem kell megfizetnie. de a bevallás teljes adattartalmát ki kell töltenie. a korábban tett rendelkező nyilatkozat adatain azért kíván változtatni. a 1053-08-02-es – a magánszemély által átvállalt egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás – lap módosítása miatti különbözetet. sor „c” oszlopába írja be az eredeti rendelkezései szerint. ha a módosított összegek nem érik el az eredeti adatok összegét. a fizetendő önellenőrzési pótlék összegét az általános szabályok szerint kell meghatározni. a 1053E bevalláshoz. és 28. és az (O) blokkban X-szel jelölnie kell az ismételt önellenőrzést! Ha az önellenőrzés adófizetési kötelezettséget nem eredményezett. sor „c” oszlopában. A 100 forintnál kisebb összegű személyi jövedelemadót. A 27.

1% mértékkel állapította meg az ekho kötelezettségét. és/vagy 28. a 273276. ha jogszerűtlenül állapította meg az ekho mértékét. azaz a 273. illetve a 143. Önellenőrzéssel nem korrigálható a jogosulatlan ekho választás miatti kötelezettség változás. ha az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást választotta és átvállalta a kifizető helyett is az ekho szerinti közteher megfizetését. úgy nincs a 27.. úgy a különbözetet a 27. Ezen összegeket az állami adóhatóság az Ön által az eredeti bevallásában jogszerűen megjelölt önkéntes kölcsönös biztosító pénztár bankszámlájára és/vagy befektetési szolgáltatónál vezetett nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlájára átutalja. sorok bevallott kötelezettségében változás történt.323 (befizetendő) személyi jövedelemadó különbözet összegét (29. Nem lehet itt önellenőrizni és visszaigényelni a bevallott és megfizetett 15% ekho összegéből a nyugdíjjáruléknak megfelelő részt. A 1053-13-05-ös lap módosítása következtében megállapított különbözetek elszámolása Ezt a táblázat a megszűnéssel és a megszűnés nélkül számított adókötelezettségek különbözetének a következő két adóévben esedékes összegének önellenőrzésére szolgál. sor „f” oszlopában tüntesse fel. sor „e” oszlop) az önellenőrzés benyújtásával egyidejűleg. sorban van lehetősége rendezni. amelyre a rendelkezése nem volt jogszerű! A 1053-08-02-es lap módosítása következtében megállapított különbözetek elszámolása Ezt a táblát kell akkor kitöltenie. illetve magánnyugdíj-pénztári tagság esetén téves magánnyugdíj-pénztár adónemkódját jelölte meg a bevallásában. ha minden más járulékalapot képező jövedelmét. majd utóbb a 1053-08-02-es lapon. előírása szerint a járulékfizetési felsőhatárig megfizette. és/vagy 28. sorainál leírtak szerint történik. Abban az esetben. . de ennek ellenére nem 11. és 277. meg kell fizetnie! Amennyiben a módosított összegek nem haladják meg az eredeti adatok összegét. sorban. Ennek korrigálása a 16-01-es lap 17-18. ha korábban olyan számlát jelölt meg. (A 88.) Kizárólag akkor élhet az önellenőrzés lehetőségével. sor „c” és „d” oszlopainak kitöltésén túl további teendője. sor különbözete. ha a módosított összegek meghaladják az eredeti összegeket. Fontos! A 1053-02-es lapon csak akkor jelöljön meg más önkéntes kölcsönös pénztárat (befektetési szolgáltatót) a 139. valamint minden ekho alapot képező bevételét figyelembe véve – a nyugdíjjárulékot a Tbj.

sor „c” oszlopába. évi eredeti kötelezettség. és az önellenőrzéssel megállapított kötelezettség különbözetét írja a 37.324 A 483. sor „b” oszlopában szereplő 2012. sor „c” oszlopban. sorát érinti! . akkor a 2012. A 483. Fontos! Abban az esetben. sorok változása mellett. és az önellenőrzéssel megállapított kötelezettség különbözetének összegét kell szerepeltetnie a 38.. sor „c” oszlopában szereplő 2013. esedékes kötelezettség összege nulla lesz. évben esedékes eredeti kötelezettség. Figyelem! A tárgyévben esedékes kötelezettség önellenőrzése a 06-01-es lap 1. és 482. a 481. és 2013. ha a megszűnés szabályai szerint és az a nélkül megállapított adókötelezettségek különbözete az önellenőrzés elvégzését követően nem éri el a 10 000 forintot.

és a lap fejlécében a lap megfelelő sorszámát jelölnie kell! A „C” blokkban lévő 1-20. Ha több ilyen adónem van. 124/B. sorban pedig az adónem nevét. hogy az önellenőrzést 2006. amellyel kapcsolatban önellenőrzését benyújtotta. ha igen. hogy melyik adókötelezettséget megállapító jogszabály az. feltéve. valamint ismeretei szerint az Alkotmánybíróság.és VÁMHIVATAL . július 17.325 A 1053-16-03-as lap kitöltése Nyilatkozat arról. vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály. hogy az adókötelezettséget megállapító jogszabály alkotmányellenes. melyben végrehajtott önellenőrzésének indoka alkotmányellenes. továbbá milyen okból alkotmányellenes. sorokban az adózónak részleteznie kell. melyben az adózónak részletesen ki kell fejtenie az előzőekben leírtakat. A „B” blokk 2. A lap fejlécében az adózó azonosításához szükséges adatokat kell kitölteni. mely minden esetben kitöltendő (kezdő sorszám: 01). azt az állami adóhatóság nem tudja figyelembe venni. A „C” blokk szabadon gépelhető részt tartalmaz. hogy az önellenőrzés indoka alkotmányellenes vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály Ezt a lapot kell kitöltenie. A lapot csak a 1053-as bevallás részeként. közölje a döntés számát. illetve az Európai Unió mely kötelező jogi aktusába ütközik és milyen okból. NEMZETI ADÓ. Ezt az „A” blokkban kell jelölnie X-szel. sorában kell megadnia azt az adónemkódot (a 1053-16-01-es és/vagy-16-02-es lap „b” oszlopa). a 3. úgy több 1053-16-03-as lapot kell benyújtania. a 1053-16-01-es és 1053-16-02-es lappal együtt (egyidejűleg) lehet benyújtani! Ha a lapot önállóan nyújtja be. Ugyancsak itt jelölje a 1053-16-03-as lap sorszámát. § figyelembevételével az önellenőrzés oka. ha az Art. vagy az Európai Közösségek Bírósága a kérdésben hozott-e már döntést. vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütközik. után hajtotta végre.