Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra

, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára az Ön által átutalni rendelt összeg levonása után fennmaradó befizetett adójának 1+1%-áról rendelkezzen: • az Ön által támogatni kívánt társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, az előbbi kategóriába nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára, és • az Ön által támogatni kívánt, bíróság által bejegyzett egyház vagy a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat javára. Ha Ön mindkét kedvezményezetti körbe tartozó részére kíván támogatást juttatni, akkor a bevallás részét képező lapon található mindkét rendelkező nyilatkozatot töltse ki! Amennyiben Ön csak az egyházak valamelyikét, illetőleg a költségvetési törvényben megjelölt egyik kiemelt előirányzatot, vagy csak valamely Ön által megjelölt alapítványt, társadalmi szervezetet kíván támogatni, a lapon található másik nyilatkozatra szolgáló részt húzza át, amennyiben nem elektronikus úton nyújtja be a bevallást. Az azonos kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek közül csak egy javára rendelkezhet. A rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, illetve az egyházak és a kiemelt előirányzatok esetén a technikai számot kell feltüntetni, illetve utóbbiak esetén a kedvezményezett nevét. Nem érvényes a rendelkezés, ha a nyilatkozatát 2011. május 20-áig nem küldi meg (juttatja el) az állami adóhatósághoz és adóját az Önre vonatkozó törvényes határidőig nem rendezi! A nyilatkozatát (nyilatkozatait) az alábbi módon juttathatja el az állami adóhatóságnak • az adóbevallási nyomtatvány részeként, vagy • az adóbevallását elektronikus úton történő benyújtása esetén, a nyomtatvány részeként elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján), vagy • lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán, illetőleg

2

• a rendelkező nyilatkozatát elektronikus űrlapon (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján). A rendelkező magánszemélyek adatai adótitoknak minősülnek.

is

megteheti

A rendelkezéshez erre szolgáló nyilatkozat lapot talál a bevallási csomagban. A következő év elején, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján megnézheti, hogy az Ön által megjelölt kedvezményezett(ek) részesültek-e az 1% összegből. A bevallását elektronikus úton teljesítő adózók számára az állami adóhatóság a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül küld tájékoztatást a nyilatkozatban foglalt rendelkezés teljesítésének megtörténtéről. Amennyiben Ön a bevallását nem elektronikus úton teljesíti, de az állami adóhatóság honlapján erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a rendelkezés teljesítésének megtörténtéről kér tájékoztatást, a nyilatkozatban foglaltak alapján az állami adóhatóság a tájékoztatást biztosítja. Ennek feltétele, hogy az elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges ügyfélkapuval rendelkezzen. A bevallás nyomdába adásának időpontjáig technikai számot kért egyházak, valamint a kiemelt költségvetési előirányzatok technikai számai a Mellékletben találhatók.

3

Útmutató a 2010. évről szóló személyi jövedelemadó, járulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez A 2010-es évről szóló 1053-as bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás, az egyes magánszemélyek járulékainak, a nyugdíj mellett egyéni vállalkozói tevékenységet folytatók egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékának a bevallására szolgál. A 1053-as bevallási nyomtatvány a törvényi rendelkezések alapján készült, annak hű tükörképe. Az útmutatóval segítséget kívánunk nyújtani Önnek abban, hogy a bevallását a törvényi előírásoknak megfelelően tudja elkészíteni, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az itt olvasható magyarázatok a törvényt nem pótolják. Mielőtt kitöltené a nyomtatványt, vegye elő a munkáltató(k)tól / kifizető(k)től kapott igazolásait, mert az útmutatóban leírtak segítséget nyújtanak abban, hogy hibátlan bevallást készíthessen. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Általános tudnivalók 1. A bevallás beadására vonatkozó határidők 2. Mely esetekben nem kell bevallást benyújtani? 3. A bevallás kitöltésével kapcsolatos tudnivalók 4. Az adóbevallás aláírása 5. Mi a teendő a bevallás kitöltéséhez felhasznált iratokkal, igazolásokkal? 6. Az adótartozás megfizetésére vonatkozó szabályok 7. A visszaigénylés szabályai 8. A pótlékmentes részletfizetésre vonatkozó előírások 9. Hogyan pótolható a bevallás? 10. A hibásnak minősített bevallás javítása 11. A bevallás adózói javítása (helyesbítése) 12. A bevallás önellenőrzésével kapcsolatos tudnivalók 13. A bevallás részei • • • • •

4

14. A bevallás lapjai 15. A bevallás fő lapjait kiegészítő egyes nyomtatványok Általános tudnivalók Ha Ön magánszemélyként munkáltató, és ezzel összefüggésben a költségvetés felé kötelezettsége keletkezett (az alkalmazottól levont adóelőleg, társadalombiztosítási, munkaerő-piaci, egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulék címén), akkor ezeket a kötelezettségeket az elektronikus úton elküldött 1008-as bevallásában, vagy a papíralapon benyújtott 1008E „az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő kötelezettségekről azon adózók számára, akik nem kötelezettek az adózás rendjéről szóló törvény szerint elektronikus bevallásra” elnevezésű – bevallásában kellett bevallania. Az említett kötelezettségeket a 1053-as bevallásában ne szerepeltesse. Amennyiben Önnek a 2010. adóévben a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeit terhelő különadó kötelezettségről is számot kell adnia, azt az erre a célra külön rendszeresített bevalláson kell megtennie! A járulékfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan Öntől levont egyéni nyugdíjjárulékot továbbra is a bevallás erre szolgáló sorainak kitöltésével kérheti vissza akkor, ha azt év közben a foglalkoztatójával nem számolta el. Ha Ön magánnyugdíj-pénztár tagja, akkor a tagdíjfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan Öntől levont tagdíj visszaigénylésére a 1053-as bevallás nem alkalmas, annak elszámolását a foglalkoztatójától kérheti. Magánnyugdíj-pénztári tagság esetén a túlvont nyugdíjjárulékot is a foglalkoztatótól kérheti vissza. Az egészségbiztosítási járuléknak felső határa nincs, ezért ilyen címen visszaigényelhető túlvont járulék nem keletkezhetett. A bevallás mellékletében minden olyan adat megtalálható, mely a kitöltés során szükséges lehet (Pl.: adótábla, befizetési számlaszámok, a 2010. évre a NAV által közzétett üzemanyagárak, az 1+1%-os rendelkezéshez a technikai számok). A bevallás útmutatójának része a Példatár, mely példákkal segíti a bevallás helyes kitöltését. Az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők adózási tudnivalóit (kitöltési útmutató, melléklet, példák) önálló útmutató tartalmazza. 1. A bevallás beadására vonatkozó határidők

5

2011. február 15-ig meg kell kapnia az adóbevallása kitöltéséhez szükséges minden igazolást és tájékoztatást.1 Ha Ön egyéni vállalkozó, vagy általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély, akkor a bevallását 2011. február 25-ig nyújtsa be és rendezze az esetleges adótartozását is.2 Más esetekben 2011. május 20-a az adóbevallás benyújtásának és az adótartozás megfizetésének a végső határideje.3 2016. december 31-ig őrizzen meg minden olyan okmányt, igazolást és egyéb bizonylatot, amelyet a 2010. évi adóbevallása kitöltése során felhasznált! Ne feledje, hogy az adó megfizetése nem pótolja az adóbevallást! 2. Mely esetekben nem kell bevallást benyújtani? – Ha Ön 2011. február 15-ig a nyilatkozatával az egyszerűsített bevallást vagy 2011. január 31-ig a munkáltató által történő adómegállapítást választotta és megfelel a feltételeknek; – Ha Ön az adóévben egyáltalán nem szerzett bevételt, vagy kizárólag adómentes jogcímen szerzett jövedelmet; Az adómentes juttatásokat, a juttatáskor kapott igazolások „mentes” jogcímmel tartalmazzák. – Ha Ön nyugdíjas és a nyugdíján kívül más jövedelme nem volt; – Ha Ön nyugdíjas és a nyugdíján, baleseti járadékán, jövedelempótló kártérítési járadékán kívül más jövedelme nem volt, feltéve, hogy már betöltötte az Önre vonatkozó nyugdíjkorhatárt; – Ha Ön a bevallás 18-23. soraihoz fűzött magyarázatnál felsorolt, adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelemmel rendelkezik, és e jövedelem mellett nem szerzett más bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelmet; – Ha Önnek bevallásadási kötelezettség alá nem eső más jövedelme mellett megszerzett értékpapír-kölcsönzésből, osztalékból, árfolyamnyereségből származó, a vállalkozásból kivont, valamint kifizetővel kötött szerződés alapján ellenszolgáltatás nélkül kapott életjáradékból származó jövedelmeinek együttes összege nem haladja meg a 100 000 forintot, és ebből a kifizető az igazolás alapján, az adót levonta;
1 2

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 46. § (4) bekezdés Art. 1. sz. melléklet I./B/2/a) pont és 2. sz. melléklet I./1./B/ d) pont, valamint 37. § (2) bekezdés 3 Art. 1. sz. melléklet I./B/2/b) pont és 2. sz. melléklet I./1./B/ c) pont, valamint 37. § (2) bekezdés

6

– Ha Ön ingatlanát, vagyoni értékű jogát értékesítette ugyan, de ebből jövedelme nem keletkezett, és más bevallásköteles jövedelme sem volt; – Ha Ön bevallási kötelezettség alá nem eső más jövedelme mellett ingó értékesítéséből is vagy csak ebből szerzett jövedelmet, és e jövedelme a 200 000 forintot nem haladta meg; – Ha az Ön alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásból származó 2010. január 1-től 2010. március 31-éig terjedő időszakra megszerzett jövedelme nem érte el a 882 000 forintot, és/vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény szerinti foglalkoztatásból származó 2010. április 1-től július 31-ig terjedő időszakra háztartási munkából, valamint az idénymunkából megszerzett jövedelme nem érte el a 840 000 forintot és nem külföldi állampolgár, és/vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerinti foglalkoztatásból származó 2010. augusztus 1-től december 31-ig megszerzett jövedelme nem érte el a 840 000 forintot és nem külföldi állampolgár; – Ha Ön az adóévben kizárólag olyan jövedelmet szerzett, amely nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján a Magyar Köztársaságban nem adóztatható; – Ha Ön mezőgazdasági kistermelő, és az ebből származó, az őstermelők részére készült külön útmutató szerint megállapított – a támogatásokkal csökkentett – bevétele a 600 000 forintot nem haladta meg, feltéve, hogy más, bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme nem volt. Ha Önnek a 2010-es évről nem kell bevallást benyújtania, de az állami adóhatóságtól bevallási csomagot kapott, azt nem kell kitöltenie. Előfordulhat, hogy az állami adóhatóság által kiküldött bevallási csomag címzettje a kézbesítéskor már nem él. Ha ilyen helyzet adódik, akkor az elhunyt magánszemély adóját az állami adóhatóság határozattal állapítja meg, a hozzátartozói nem készíthetik el az adóbevallását. A teendőről érdeklődjön a NAV ügyfélszolgálatainál. 3. A bevallás kitöltése • Az adóbevallási nyomtatványt két példányban, tintával, nyomtatott betűkkel olvashatóan töltse ki! • Az adóbevallásban csak a fehér rovatokba írjon! • Ha a kitöltés közben hibázik, a hibás adatot húzza át, és aláírásával igazolja a javítást.

ne feledje a mezők újraszámolása funkciót igénybe venni. illetve biztosítja a bevallásban az adatok megjelenését. vagy az állami adóhatóságnál e célból regisztráltassa magát. hogy a kitöltési program gyakorlati alkalmazása során a felmerülő problémákat folyamatosan kiigazítjuk. illetve a kitöltés befejezésekor elvégzett ellenőrzés esetén felhívja a figyelmét a további teendőire. hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervnél. ezért a program letöltésekor mindig az utolsó verziót válassza. A kinyomtatott bevallásra utólag. Amennyiben Önnek alkalmazottja van és ezért a 1008-as vagy a saját jogán 1058-as bevallás benyújtására kötelezett. ennek feltétele. Ha csak egy lapon kíván valamely adatot javítani. az okmányirodában. mindig vegye igénybe a „mezők újraszámolása” menüpontot. de a használata az útmutató ismerete nélkül nem biztosítja a „hibátlan” kötelezettség teljesítést. Fontos tudnia. célszerű ezt választania. mert a program a hiba elkövetésének a lehetőségét a lehető legkisebbre korlátozza. az így javított. kinyomtatott bevallást kell beküldeni. A kitöltést támogató program segít abban. kézzel beírt módosításokat a feldolgozás során a kétdimenziós pontkód beolvasó nem veszi figyelembe. Amennyiben módja van arra. A mezőgazdasági őstermelőként biztosított magánszemély csak a 1058-as bevallás tekintetében kötelezett a bevallás elektronikus benyújtására.7 • A bevallás aláírás nélkül érvénytelen! A bevallásához a NAV honlapjáról is „letöltheti” az ott megtalálható ÁNYK bevallás kitöltő – ellenőrző programot. ha valamit nem jól (hiányosan) közölt volna a bevallásában. ha egy korábbi értékadat átírásra (javításra) kerül. a továbbiakban a program „önállóan” számol. Fontos! A kitöltő program segít Önnek bevallása kitöltésében. akkor a 1053-as bevallást is csak elektronikus úton nyújthatja be. Választhatja az elektronikus úton történő benyújtást is. hogy Ön a használat során a lehető legkevesebb hibát követhesse el. Figyeljen arra is. hogy az Interneten elérhető ÁNYK program segítségével töltse ki a bevallását. a bevallást az Internetes program segítségével ismételten ki kell tölteni. Tájékoztatjuk. mely segít Önnek kiszámítani a kötelezettségeit. Figyelem! Az Internetes kitöltő program segítségével elkészített bevallásban a nyomtatást követően – beküldés előtt – észlelt hiba esetén. hogy bizonyos adatokat elegendő csak egyszer kitöltenie. a 1053-as bevallást választása szerinti formában teljesítheti. és az .

a postai feladóvényt és ezt az Útmutatót is őrizze meg. adószakértő.5 Amennyiben az adóbevallása elkészítése során előzőek közreműködését is igénybe veszi. okleveles adószakértő ellenjegyezte. a kitöltött és aláírt egyik példányt az erre a célra szolgáló borítékban adja ajánlott küldeményként postára a bevallás benyújtásának időpontjában illetékes megyei adóigazgatóság (az állandó lakcím szerinti) címére. 31. melyek „értékes adatokat” tartalmaznak! Ehhez. mivel a kétdimenziós pontkód csak így tartalmazza a javított. egységes adatokat! Új lehetőséget biztosít Ön számára a kitöltést elősegítő program használata. szüksége lehet rájuk! 4. adószakértő. A bevallás másik kitöltött példányát. Az ellenjegyzett hibás adóbevallás esetén a mulasztási bírságot az állami adóhatóság az adótanácsadó. ha a kivonatolt nyomtatást választja. Ha elkészült adóbevallásának kitöltésével. Az egységcsomagban található borítékban postára adott bevallásért 2011. okleveles adószakértő terhére állapítja meg. § (14) bekezdés . hogy azt az előnyomott helye(ke)n (például a 1053-as főlap alján) feltétlenül írja alá! Ha Ön helyett törvényes képviselője. Ha az adóbevallását adótanácsadó. meghatalmazottja járt el. a bevallást neki kell aláírnia. igazolások 4 5 Art. 7. akkor azt a bevallás első oldalán (F blokkjában). helyes. ezért kérjük. úgy bevallásából kizárólag azok a részek kerülnek kinyomtatásra. az erre szolgáló helyen aláírásával kell jeleznie! 5.4 Az adóbevallását adótanácsadó. adószakértő. akkor az ellenjegyző neve (adóazonosító szám) mellett az erre szolgáló helyen az adótanácsadói vagy adószakértői nyilvántartási/regisztrációs számát is fel kell tüntetnie. § (1) bekezdés Art. A bevallás kitöltéséhez felhasznált iratok. május 20-ig nem kell fizetnie. a kész bevallása kinyomtatása során is! Abban az esetben. okleveles adószakértő is ellenjegyezheti. Az adóbevallás aláírása Az adóbevallás hitelességét Ön az aláírásával igazolja. Önnek a nyomtatás során megjelenő engedélyt a kivonatolt nyomtatáshoz jóvá kell hagynia.8 egész bevallását ismételten kinyomtatni.

magán-nyugdíjpénztári tagdíj. ha az iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget 7 Art. tagdíj-kiegészítés összegét. Az adótartozás megfizetésére vonatkozó szabályok Tartozásait a saját belföldi fizetési számlájáról (bankszámla is annak minősül) történő átutalással is rendezheti. amíg a kedvezmény véglegessé válásához szükséges időtartam leteltét követő általános elévülési idő. 164. nem kell megfizetnie. amelyet a 2010. 6 Art.7 azaz az adó megállapításhoz való jog megszakad. évi adóbevallása kitöltése során felhasznált!6 Ezeket nem kell a bevalláshoz csatolnia. 172. § (1) bekezdés f) pont alapján 200 000 forintig mulasztási bírság szabható ki. Ez esetben az elévülés számítása az önellenőrzés benyújtásának éve utolsó napjától (december 31-től) újra kezdődik. az esedékesség napjától az adótartozás megfizetésének napjáig késedelmi pótlékot kell fizetnie. járulékot. egészségügyi hozzájárulást. igazolást és egyéb bizonylatot. akkor a bevallásait mindaddig meg kell őriznie. ha Ön az önellenőrzésében saját javára módosítja az adókötelezettségét. 38. ekho-t. az adó megállapításához való jog naptári évének az utolsó napjától számított 5 év nem telt el. Az elévülés. azt az állami adóhatóság sem téríti vissza! Amennyiben a bevallás benyújtására előírt időpontig nem fizeti meg az adót. A 100 forintnál kisebb összegű személyi jövedelemadót. ekho különadót. 38. Ha Ön bármely évben az összevont adóalap utáni adóját az utána érvényesíthető adókedvezménnyel csökkentette.9 2016. § (1) bekezdés 9 Art. Mértéke: a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének naptári naponként a 365-öd része a tartozás összege után számítva. 6. § (1) bekezdés 8 Art. december 31-ig őrizzen meg minden olyan okmányt.8 Ebben az esetben ne felejtse el az utalás közlemény rovatában az adóazonosító jelét is feltüntetni! Ha Ön pénzforgalmi számla nyitására kötelezett9 adózó. § (2) bekezdés . akkor befizetési kötelezettségeit kizárólag a belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással rendezheti.

a személyi jövedelemadó tartozását az egészségügyi hozzájárulás befizetésére szolgáló készpénz átutalási megbízáson adja fel. és a többletként mutatkozó összeg elegendő a befizetendő összegre. egészségügyi hozzájárulást. Amennyiben személyi jövedelemadót. adóazonosító jel). Abban az esetben. a visszafizetés legkorábbi időpontja február 1. Természetesen a készpénz átutalási megbízással történő befizetéssel történő teljesítésre továbbra is lehetősége van. az ügyfélszolgálatokon. Az adó megfizetése történhet banki átutalással. ugyanis ha pl. adóévtől nem része az egységcsomagnak a személyi jövedelemadó.10 Ha Önnek a levont (befizetett) adóelőlegből. Ügyeljen arra. akkor a 170-es lap kitöltése mellett természetesen a különbözetet meg kell fizetnie. mert csak így kaphat a befizetéseihez készpénz átutalási megbízást. hogy helyesek-e a készpénz átutalási megbízáson szereplő adatok (név. mint a fizetési kötelezettsége. a befizetett összeg átvezetésére a nyomtatványboltban beszerezhető. a visszajáró összeg átvezetésére vonatkozó nyilatkozattételre szolgáló helyre ekkor is írja be az X-et! Ha a többletként jelentkező adó kevesebb. Ilyenkor ne felejtse el az adóazonosító kártyáját is magával vinni. POS terminálon kezelési költség felszámítása nélkül történő megfizetéssel. Ha tartozását a határidőre nem rendezi. Figyelem! A 2010. lakcím. illetve CSEKK elnevezésű nyomtatványon is igényelhet készpénz átutalási megbízásokat. A készpénz átutalási megbízáson kívül a fizetési kötelezettsége teljesítésére több lehetőséget is biztosítunk. illetve egészségügyi hozzájárulás befizetési kötelezettség teljesítésére szolgáló készpénz átutalási megbízás (csekk). ha elektronikus úton nyújtja be a bevallását. de legkorábban március 1-jétől fizeti vissza az állami adóhatóság. egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást. nyugdíjjárulékból visszatérítés jár. A bevallás első oldalán a (C) mezőben. akkor a személyi jövedelemadó tartozását nem rendezte. akkor a 170-es lap kitöltésével és beküldésével tehet eleget a befizetési kötelezettségének. és a személyi jövedelemadóban befizetési kötelezettsége van. 10 Art. akkor ügyfélszolgálataink bármelyikében személyesen kérhet készpénz átutalási megbízást a befizetéséhez. nyugdíjbiztosítási vagy egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie. illetőleg a NAV honlapjáról letölthető ’17-es számú nyomtatvány beküldésével van csak lehetősége. késedelmi pótlékot kell fizetnie. Ellenőrizze. 37. hogy az hibátlan – a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül.10 Amennyiben a 1053-as bevallásban visszaigényelhető összeg mutatkozik valamely adónemben (például nyugdíjjárulékot igényel vissza). hogy a megfelelő készpénz átutalási megbízást használja. azt az adóbevallása alapján – feltéve. § (4) bekezdés .

Átutalás esetén a közlemény rovatban az adóazonosító jelét is feltétlenül tüntesse fel! A CSEKK elnevezésű nyomtatvány a NAV internetes honlapján – www. hogy fizetési halasztást kérjen. van Felhívjuk a figyelmét arra. hogy tartozásait a saját fizetési számlájáról (lakossági folyószámlájáról) történő utalással is rendezheti. A kérelmet ne a bevallásához csatolja.gov. közölnie kell. . hogy mi az oka fizetési halasztás kérésének. elektronikus beküldésével igényelhető csekk a megfelelő mennyiségben.11 Az állami adóhatóság kijelölt ügyfélszolgálatainál lehetősége bankkártyával teljesíteni a kötelezettségeit (lásd a NAV honlapján). A visszakért összeget pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetési kézbesítés útján (postai úton) vagy a fizetési számlájára utalással kaphatja meg. azt külön borítékban adja postára! Számoljon azzal. akkor a bevallás főlapján található (D) mezőben az erre szolgáló négyzetekbe írja be a pénzintézeti számlaszámát. ezért más személyt vagy más személy pénzforgalmi szolgáltatónál (hitelintézetnél) vezetett számlájának számát ne jelölje meg. Lehetősége van arra is.nav. A kérelemben részletesen ismertetnie kell a szociális körülményeit. vagy postai utalási címét! Ha az Ön számlaszáma csak 2x8 jegyű.hu/letöltések/adatlapok menüpont alatt – elérhető és kitölthető. 7. Szükség esetén a számlát vezető hitelintézet segítséget nyújt az adatok megállapításához. A visszaigénylés szabályai A visszakért összeget csak Önnek utaljuk vissza. címét is feltüntetni. A fizetési könnyítést már elektronikus úton is kérheti. Amennyiben a tartozását nem tudja egy összegben megfizetni. Ha Ön a 1053-02-es lap kitöltésével önkéntes kölcsönös biztosító pénztárhoz és/vagy nyugdíj-előtakarékossági számlára átutalandó összegről rendelkezik. részletfizetés engedélyezését kérheti az állami adóhatóságtól. akkor a harmadik (utolsó) nyolc négyzetet hagyja üresen. hogy a részletfizetés vagy a fizetési halasztás időtartamára késedelmi pótlékot is kell fizetnie. Ha a visszaigényelt összeget a fizetési számlájára kéri. akkor a 1053 főlap (D) blokkjában mindenképpen fel kell tüntetnie a saját pénzintézeti számlaszámát. Ne felejtse el a számláját vezető pénzintézet elnevezését. A fizetési könnyítés iránti kérelem illetékköteles.

ha a bevallásban a más adónem(ek)ben visszajáró adó összegét a bevallásban található átvezetési lapon (170-es lap) a személyi jövedelemadóra átvezetteti. pontnál leírt lehetőségeket is! • A fizetési kedvezmény engedélyezéséről az állami adóhatóság külön értesítést nem küld. hogy a 100 000 forintnál nem több személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét – a bevallása esedékességét figyelembe véve – az első részlet esedékességétől. A választott időtartamot (2. 4) kell beírnia az erre szolgáló helyre! Az egyes 11 Art. § . lehetősége van arra. A részletben történő teljesítés lehetősége maximum négy hónap lehet. • Amennyiben a 2010. akkor az Ön által visszakért összeget csak a belföldi pénzforgalmi számlájára történő utalással kaphatja meg.12 Ha Ön pénzforgalmi számla nyitására kötelezett. egyenlő részletekben is megfizethesse. pótlékmentesen. • A részletfizetés teljesítéséhez szükséges csekkeket az állami adóhatóság bármelyik ügyfélszolgálati irodájában beszerezheti. június 20-tól) számított legfeljebb négy hónapon belül. ha a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek nem felel meg! A pótlékmentes részletfizetés igénybevételéhez a bevallás C lapján az (A) mezőben nyilatkoznia kell arról. 8. A pótlékmentes részletfizetésre vonatkozó előírások11 Abban az esetben. (2011. nap. 3. • Ha Ön nem teljesíti az esedékes részlet megfizetését. ha a bevallással egyidejűleg benyújtott. A kedvezmény igénybevételének további feltételei: • Ha az Ön által bevallott fizetendő személyi jövedelemadó meghaladja a 100 000 forintot. évi bevallását késedelmesen küldi be. Ebben az esetben a pótlékmentes részletfizetés kezdete a bevallás benyújtását követő 30. Ekkor az állami adóhatóság a tartozás fennmaradt részére az eredeti esedékesség napjától (2011. a kedvezmény érvényét veszti és a tartozás egy összegben esedékessé válik. május 20-tól) késedelmi pótlékot számít fel. 133/A. Ennél rövidebb (két vagy három hónap) idő is lehetséges a teljesítésre. hogy részletekben kívánja teljesíteni a fizetési kötelezettségét. a kedvezményt csak akkor veheti igénybe. a késedelem igazolására vonatkozó kérelemnek az állami adóhatóság helyt ad. Ön csak abban az esetben kap értesítést. és így az Ön tényleges személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége a 100 000 forintot nem haladja meg. abban az esetben veheti igénybe a kedvezményt. Olvassa el a 6. ha Ön nem folytat vállalkozási tevékenységet és nem kötelezett általános forgalmi adó fizetésére.

az állami adóhatóság kijavítja a bevallását és erről értesítést küld. mert a benyújtáshoz az adózó önhibáján kívül nem állnak a rendelkezésére az elkészítéshez szükséges iratok. vagy a 2006. Amennyiben ez a hiba – az Ön közreműködése nélkül – javítható. Ha nem az internes honlapról tölti le a 0736-os bevallást. § (1) bekezdés b) pont 14 Art. ellenőrzését megelőzően.hu) letöltött 0736-os bevalláspótló nyomtatványt kell kitöltenie és benyújtania. augusztus 20. akkor is e nyomtatványt töltse ki vagy töltse le az Internetről és küldje be az állami adóhatósághoz. évre szóló adóbevallását kívánja 2011-ben pótolni. § (4) bekezdés Art. ha a késedelmét annak igazolásával nem menti ki. A hibásnak minősített bevallás javítása Javítás: előfordulhat. A bevallás pótlása Ha a 2010-es évről szóló bevallását határidőn túl nyújtja be. akkor a nyomtatványboltban kapható vagy a NAV Internetes honlapjáról (http://www.14 10..gov. szeptember 20. június 20. 1/3 vagy 1/4 része. Az állami adóhatóság felszólítását. § (6) bekezdés . 31. hogy a 2005. évet megelőző időszakra – az elévülési idő lejárta miatt – már nem nyújthatja be a bevalláspótló nyomtatványt. az később már nem pótolható! 9. július 20. 12 13 Art. vagy általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély. de késedelmesen benyújtott bevallás esetén is számolnia kell azzal. a bevallási késedelemről a bevallás benyújtására előírt határidőn belül bejelentést tehet az állami adóhatósághoz. Fontos! Amennyiben Ön nem egyéni vállalkozó. 172. igazolások. és az adóbevallása benyújtásában akadályozott. Amennyiben a 2005. Ebben az esetben a bevallási késedelem miatt mulasztási bírságot az állami adóhatóság a bevallás benyújtásának évében.. hogy a benyújtott bevallásában kisebb hibát talál az állami adóhatóság. Figyelem! Ha elmulasztotta ezt a nyilatkozatát kitölteni. a részletek befizetésének határideje pedig 2011.13 részletek összege a jelölt részletek számától függően a teljes fizetendő adó 1/2. figyeljen arra. szeptember 20-áig nem szab ki. 172. hogy az állami adóhatóság a törvényben13 foglaltak alapján 200 000 forintig terjedő mulasztási bírságot állapíthat meg az Ön terhére akkor. az akadályoztatás megszűnését követően 15 napon belül köteles az adóbevallását igazolási kérelemmel egyidejűleg benyújtani!12 Ha a bevallását előreláthatólag nem tudja határidőben benyújtani.nav..

Feltétlenül töltse ki a bevallás főlapján a hibásnak minősített bevallás vonalkódját is az azonosítás táblájában (B). vagy a vonatkozó bevallás időszaka helytelen volt. 172. ugyanarra az időszakra csak adózói javításként (helyesbítésként) vagy önellenőrzésként nyújtható be ismételten a bevallás. Abban az esetben.és Vámhivatal által elfogadott bevallás után. A Nemzeti Adó. A javítás során kijavított bevallást ismételten be kell küldenie a teljes adattartalommal.: valamelyik természetes azonosító adat vagy az adóazonosító jel javítása. ha az állami adóhatóság a benyújtott bevallást elfogadta. Javító bevallás esetén kérjük. Kérjük. akkor az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallás típusa mezőbe írja be az Ön által javítani (helyesbíteni) kívánt bevallás típusát (1053. 34.14 • A hibásan kitöltött bevallás miatt az Ön terhére az állami adóhatóság 20 000 forintig terjedő mulasztási bírságot15 állapíthat meg. Abban az esetben. ebben az esetben ne töltse ki a hibásnak minősített bevallás vonalkódját. • Hibás bevallás esetén az állami adóhatóságra kötelező 30 napos visszatérítési határidőt a bevallás kijavításának napjától kell számítani. azaz a bevallás nem teljes körű. amikor Ön utóbb észlelte.16 Adózói javításról (helyesbítésről) akkor van szó. és annak módosítása összességében nem eredményezi az adóalap. A bevallás adózói javítása (helyesbítése) Adózói javítás (helyesbítés): hibás bevallás esetén adózói javításnak akkor van helye. A javítás során kérjük csak az állami adóhatóság által jelzett hibákat javítsa ki. sem „Az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa” mezőket! 11. 1053E vagy 10M29)! A csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás kötelezettségeinek helyesbítésére is a 1053-as bevallás benyújtásával tehet eleget. úgy a javításra kiértesítő levelet kap elektronikus úton. hogy az állami adóhatóság által elfogadott bevallása bármely adat tekintetében téves. vagy valamely adat az elfogadott bevallásból kimaradt. ha az állami adóhatóság 15 16 Art. illetve az adó változását. § (7) bekezdés . valamint az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa mezőket! Ilyen adózói javítás (helyesbítés) lehet pl. ne töltse ki sem az „Adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallás típusa”. § (10) bekezdés Art. mert ez a feltétele a bevallása elfogadásának. Ha elektronikus úton küldte be a bevallását és az hibás. ha a bevallás benyújtása adózói javítás (helyesbítés) miatt történik.

akkor az adózói javítással (helyesbítéssel) nem érintett adatokat is ismételten közölni kell. folyószámla kivonattal kapcsolatos egyedi tájékoztatás. Amennyiben a magánszemély jövedelem-. járulék adatainak valamelyikét kell javítania (a 1053-as bevallás lapjainak – kivéve az EGYSZA lap és 16-01-es lap – valamely sora). (XII. Adózó által nem javítható (helyesbíthető) adatok A bevallás azon adatai. Az adózói javítás (helyesbítés) során az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallási időszak (az eredeti 1053-as bevallásban szereplő) valamennyi részletező lapját ismételten be kell nyújtania. • ügyfélkapu nyitásához szükséges regisztrációval. ha az adózási mód választásakor az átalányadó szerinti adózást jelölte meg. adó összege változna az adózói javítással. azaz az adóalap. következőkben felsorolt ügyek Önnek rengeteg időt takaríthatnak meg: • adózói folyószámlával. Ebben az esetben az önellenőrzéssel érintett bevallás típusát jelölje a főlapon.15 a bevallás elfogadása előtt a bevallást elektronikus teljesítés esetén javításra adja vissza. . 29. állandó meghatalmazással kapcsolatos egyedi felvilágosítás. munkanapokon 8:30-tól 16 óráig. amelyek az Ön olyan nyilatkozatait tartalmazzák. hogy az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. Fontos! Amennyiben az adózói javítás (helyesbítés) kötelezettség változást eredményezne. valamint péntekenként 8:30-tól 13:30-ig hívható. Így például. vagyis nem csak az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett adatokat kell feltüntetni. melyek kitöltése az Ön döntésétől függ. úgy a 1053-as bevallás tekintetében önellenőrzést kell végezni (a 16-01-es lapon). ehhez kapcsolódó adónemek közötti átvezetés. az erre szolgáló helyen. amennyiben az nem igényel személyes jelenlétet és rendelkezik a rendszer használatához szükséges ügyfél-azonosító számmal.) PM rendelet 17/A §. tájékoztatás. utóbb adózói javítás címén nem korrigálhatók. Nem helyesbíthető utólag az 1+1%-os rendelkezés (EGYSZA lap) az önkéntes pénztári és/vagy NYESZ-R rendelkezés (1053-02 lap)! Tájékoztatjuk. akkor ezt a döntését utóbb nem változtathatja meg. (2) bekezdés c ) pontja értelmében Ön jogosult a papír alapon benyújtott bevallása esetén annak a NAV Ügyintéző Contact Center útján történő javítására telefonon is. csak az állami adóhatóság által jelzett hibák javíthatók! Az adózói javítás (helyesbítés) lényege a teljes adatcsere. úgy utólag beírni elmaradt adatokat nem lehet. A NAV Ügyintéző Contact Centere a 40/20-21-22-es telefonszámon. Az ÜCC útján intézhető.

illetve az adó (járulék) összege az eredeti bevallásban feltüntetett adóalaphoz. amely helyesbítésnek az együttes összege az 100 forintot meghaladja. A bevallás önellenőrzése Önellenőrzés17 az az adózói javítás. az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról. és 2010. évre vonatkozóan kíván 2010. figyeljen arra. • meggyőződés az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről. Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-azonosító számmal. Az önellenőrzést tartalmazó bevallást a tévedés feltárását követő 15 napon belül kell benyújtani. Nincs helye az önellenőrzésnek.19 Egy önellenőrzéssel csak egy bevallási időszakra vonatkozó adatok helyesbíthetők. • adózói törzsadatokkal kapcsolatos tájékoztatás. egyedi bejelentésekkel. hogy – az elévülési idő lejárta miatt – a 2005.16 • egyedi bevallási adatokkal kapcsolatos tájékoztatás. papíralapú bevallás esetén – az adózó személyes jelenlétét nem igénylő – javítás. ha a törvény által megengedett választási lehetőségével élve. amely során az adóalap (járulékalap). a megbízólevél számáról. 50. évet megelőző időszakra önellenőrzést már nem nyújthat be. hogy önellenőrzésre csak a bevallás benyújtására előírt határidőt követően van lehetőség. illetve 2010.nav. évi bevallásában is tévedett. úgy külön bevalláson kell a 2009. Minél előbb igényelje meg az azonosítót a 30 napos ügyintézési határidő miatt. 49. § (3) bekezdés 19 Art. § (1) bekezdés Art. § (3) bekezdés . utóbb ezt a döntését változtatná meg. akkor a nyomtatványboltban kapható vagy a NAV Internetes honlapjáról (http://www. járulékot lehet (és kell) helyesbíteni. évben önellenőrzést benyújtani. évi kötelezettségét önellenőriznie. Amennyiben a 2005. 51. 12. évi. Fontos tudnia. Például. ha Ön a 2009.gov. adóhoz képest változik. Ha nem az internes honlapról tölti le a 0735-ös bevallást.18 Önellenőrzéssel csak azt az adót (adóalapot). vagy a 2006.hu) letöltött 0735-ös önellenőrzés nyomtatványt kell kitöltenie és benyújtania.20 17 18 Art. változás-bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés. úgy azt a 11UK30-as kérelem benyújtásával igényelheti meg. a hibás bevallással kapcsolatos egyedi tájékoztatás.

A 2010. lehet. Önellenőrzésnek csak akkor tekinthető az adózói javítás (helyesbítés). hogy az állami adóhatósági ellenőrzés megkezdését követően a vizsgálat alá vont adó és támogatás a vizsgált időszak tekintetében önellenőrzéssel nem helyesbíthető!21 Az önellenőrzés esedékességét a 1053-as bevallás főlapján a „C” blokkban az erre a célra kialakított kódkockába kell bejegyeznie. Amennyiben a csökkentett adattartalmú 1053-as bevallást kívánja önellenőrizni. § (2) bekezdés . Felhívjuk a figyelmét. Amennyiben adózói javítás (helyesbítés) után. akkor annak más adónemre történő átvezetését. évben keletkezett kötelezettségek tekintetében teljesített a csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás kötelezettségeinek önellenőrzése is a 1053-as. Abban az esetben. 10M29) önellenőrzésére is a 1053-as bevallást kell benyújtania. § (1) bekezdés Art. ebben az esetben ne töltse ki a „hibásnak minősített bevallás vonalkódja”.17 Amennyiben az önellenőrzés kapcsán visszaigényelhető adója keletkezik. akkor az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa mezőbe szintén a 1053-at írja be! Kérjük. kiutalását a ’17-es nyomtatvány illetőleg a 1053-as bevallásban található 170-es lapnak a kitöltésével kérheti. 50. 1053E vagy 10M29)! A csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás egyenértékű a teljes adattartalmú 1053-as bevallással. valamint az „adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallás típusa” mezőket! 20 21 Art. 1053E. A 2010. teljes adattartalmú bevallás benyújtásával tehet eleget. ha az adott adóban (járulékban) bevallott és később helyesbített adókötelezettség változása különbözetének előjelhelyes összege nulla. hogy nem keletkezik eltérés. ha az adóalap (járulékalap). illetve az adó (járulék) összege az eredeti bevallásához képest változik. Abban az esetben. 49. azonos adónemben előjelhelyesen (+-) összesíti a kötelezettséget. évben keletkezett kötelezettségek tekintetében teljesített bevallások (1053. úgy az nem önellenőrzés. így a bevallást csak adózói javításként (helyesbítésként) kell benyújtani. akkor az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa mezőbe írja be az Ön által önellenőrizni kívánt bevallás típusát (1053. ha a bevallás benyújtása önellenőrzés miatt történik. „csupán” adózói javítás (helyesbítés).

akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a vonatkozó sor „c” rovatában. érdeklődjön az állami adóhatóságnál. a 16-01 – 02 lapok (O) blokkjában pedig X-szel kell jelölnie az ismételt önellenőrzést! Az önellenőrzéssel kapcsolatos további tájékoztatások a 1053-16-os jelű lapok kitöltésére vonatkozó útmutatónál találhatók.169. akkor fő szabály szerint önellenőrzési pótlékot kell a bevalláson kiszámolnia. Fontos! Mielőtt az adózói javítást (helyesbítést).18 Ugyanazon időszakra vonatkozó ismételt önellenőrzés esetén a 16-01. ugyanis a kisebb hibákat az állami adóhatóság az adatok feldolgozása során javítja. § .23 II. akkor az adó és a késedelmi pótlék megfizetése mellett adóbírságot kell fizetnie. Ha Ön az adót (járulékot) az önellenőrzésre vonatkozó rendelkezések szerint helyesbíti. ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken. és megfizetnie. és adóhiányt állapít meg. Kötelezettség csökkenése esetén az adó visszaigénylésének lehetősége ugyanezen esedékesség időpontjától nyílik meg. Amennyiben az önellenőrzéssel történő helyesbítéssel Önnek pénzügyileg rendezendő adókötelezettsége keletkezik. 16-02 lapok (O) blokkjában „X” jelet kell az erre rendszeresített kódkockájába bejegyeznie. az önellenőrzést elvégezné. akkor az adót és az esetlegesen felszámított önellenőrzési pótlékot a bevallás benyújtási időpontjáig lehet – késedelmi pótlék felszámítása nélkül – megfizetni. A bevallás részei 22 23 Art. mert lehet. 170. Art. 22 Az önellenőrzést az önellenőrzött időszakban. és ez által az eredeti bevallásában feltüntetett összeghez képest növekszik a kötelezettsége. A 1053-as bevallás kitöltéséhez szükséges tudnivalókról 13. Ha a hibát állami adóhatósági ellenőrzés tárja fel. 168. azaz az adóévben hatályos jogszabályok figyelembevételével végezze el. §. Fontos! Az önellenőrzési pótlék helyesbítése esetén is meg kell ismételnie a bevallás teljes adattartalmát! Abban az esetben. § . hogy a hiba javítása már megtörtént.

melyeken adatot tüntetett fel. és őstermelői tevékenységet nem folytat. a komplett 1053-as bevallást ki kell töltenie.19 A bevallás négy fő része: • Magánszemélyekre vonatkozó lapok – a főlapokon túl a 01-es pótlaptól a 10-es pótlapig. valamint a 01.Ha Ön egyéni vállalkozó és őstermelő is egyben. akkor a 1053-as főlap (A-C lapok) és az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat (EGYSZA lap) mellett. akkor a 1053-as főlap (A-C lapok).Ha Ön kiegészítő tevékenységet folytató – nyugdíjas – egyéni vállalkozó. .Ha Ön magánszemélyként a csökkentett adattartalmú 1053-as bevallást tölti ki. 14-es. akkor a 13-as.Ha Ön egyéni vállalkozó vagy az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010-ben szüneteltette. 15. amelyen adatot is tüntetett fel. • Mezőgazdasági őstermelői lapok – az előzőeken túl a 12-es pótlapok. és 15-ös pótlapokat kell még kitöltenie. a 1053-01. 03. Önnek a főlapokon túl. csak azokat a lapokat kell beküldenie. 06-01. . . 02.pótlaptól a 10-es pótlapig. továbbá a 15-ös pótlapokat. illetve önellenőrzés esetén a 16-os pótlapokat kell kitöltenie. . A bevallás lapjai .Ha Ön nem folytat egyéni vállalkozói vagy őstermelői tevékenységet.Ha Ön őstermelő vagy családi gazdaság tagja. • Önellenőrzésre vonatkozó lapok – a 16-os pótlapok. • Egyéni vállalkozókra vonatkozó lapok – a főlapokon túl a 01-es pótlaptól a 15-ös pótlapig. 170 pótlapokat tartalmazza a bevallás. 09. A bevallás fő lapjait kiegészítő egyes nyomtatványok 1053-01 Nyilatkozatok • A lakáscélú hiteltörlesztés halasztott kedvezményének igénybevételéről. vagy megszüntette. . az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat (EGYSZA lap). de csak azokat a lapokat kell beküldenie. (Ezek a lapok nem részei az egységcsomagnak!) 14. az előzőeken túlmenően a 1053-12-es pótlapokat is ki kell töltenie. . akkor a csomagjának tartalmaznia kell a 13as. 04.

egyéb adatok a külföldről származó jövedelmekről. 1053-10: Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély. . • ha külföldi személytől szerzett járulékalapot képező jövedelmet. 1053-08-01: Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás nyilatkozat alapján adózott bevételek utáni adókötelezettség bevallása. 1053-03: Családi kedvezmény érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatok 1053-04: Elkülönülten adózó jövedelmek és adójuk: Pl. a magánszemély által átvállalt. • a nyugdíj-előtakarékossági számlára utalandó összegek feltüntetése. kamatból.20 • fizetővendéglátóként. illetőleg nem egyéni vállalkozóként a járulék kötelezettség bevallása. osztalékból. valamint saját kötelezettségként befizetett ekho levezetése. 1053-09: Egészségügyi hozzájárulási kötelezettség elszámolása őstermelőként. illetve magánszemélyként. és járulékfizetési kötelezettsége van. családi gazdaság tagjaként. egyéb ezekkel összefüggő nyilatkozatok. 1053-06-01: Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem/veszteség és adója és/vagy az ingatlanértékesítésből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása. ingatlan bérbeadóként. ingatlanértékesítésből. 1053-05: A külföldről származó adóköteles jövedelmek. a biztosítási jogviszony adatai: • ha vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15%-os nyugdíjjárulékot kíván fizetni. 1053-06-02: A csereügyletből származó jövedelmek és adójuk részletezése. egyéni vállalkozóként. ingatlan bérbeadásából származó jövedelmek. szálláshely szolgáltatási tevékenységet folytatóként tételes átalányadózást választ vagy azt megszünteti a 2011-es adóévre. az összevont adóalap részeként külföldön is adózott jövedelmek után külföldön megfizetett adó bevallása. 1053-02: Rendelkező nyilatkozatok az adóról • az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál vezetett egyéni számlára. az adókiegyenlítés kiszámítása. tőzsdei ügyletekből. árfolyamnyereségből.: ingó-. 1053-08-02: Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás nyilatkozat alapján a bevételeket terhelő. bevallása.

egyéni vállalkozói tevékenység nyugdíj mellett történő gyakorlása esetén. az un. a kis és középvállalkozások. 1053-13-08-01 – 03: Adatok a csekélyösszegű (de minimis). egészségügyi hozzájárulásban. • egyéni vállalkozás megszüntetésekor a pénztárgép elhelyezéséről.21 1053-170: Átvezetési kérelem: Ha a személyi jövedelemadóban. regisztrált mezőgazdasági termelőként. illetőleg családi gazdaság tagjaként az őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint adózik. valamint a mezőgazdasági kis. Egészségügyi szolgáltatási és nyugdíjjárulék levezetése. • nyilatkozat az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásáról.és középvállalkozások támogatásáról. • a tevékenység megszüntetésével. . szüneteltetéssel kapcsolatos adatok. szünetelése esetén. és az e tevékenységéből származó – támogatások összegével csökkentett – bevétele a 600 000 forintot meghaladta és nem tesz nemleges nyilatkozatot. • a jövedelem-(nyereség)-minimum szerinti adózással kapcsolatos nyilatkozat. megszüntetéséről. 1053-13-03 – 07: Egyéni vállalkozók vállalkozói tevékenységből származó jövedelmének és/vagy veszteségének levezetése. • csekély összegű támogatás (de minimis). 1053-13-01 – 02: Egyéni vállalkozókra vonatkozó nyilatkozatok. a 1053-12-02-03 pótlapok a kötelezettségei levezetésére szolgálnak. • mezőgazdasági kistermelő nemleges bevallási nyilatkozata. és adófolyószámlákra kívánja átvezettetni. csoportmentességi és az adórendszeren kívüli támogatás nem érvényesítéséről szóló nyilatkozat. • nyilatkozat az átalányadózás választásáról. az adózási mód választásáról. a vállalkozói tevékenységből származó jövedelemmel összefüggésben: • a jövedelemszámítás módszere. 1053-12-02 – 03: A mezőgazdasági őstermelői jövedelem levezetése: Ha Ön az őstermelői igazolványa alapján. 1053-12-01 – 03: A mezőgazdasági őstermelők nyilatkozata: • adózási mód választása. vagy az egyéni nyugdíjjárulékban túlfizetésként jelentkező összeget. e tevékenység megszüntetése. 1053-14: Nyugdíjas egyéni vállalkozó járulék levezetése a biztosítási jogviszony idejének közlése. összegeket teljes egészében nem kéri vissza.

az adószámát is. annak a számát a 1053-12-es lapokon is kell feltüntetnie! Amennyiben a NAV honlapján elérhető bevallás kitöltő-ellenőrző programot használja. Ettől kezdve minden Ön által kitöltött lapon a program biztosítja az adószáma megjelenését is. hogy írja be azt a telefonszámot is. Amennyiben a levelezési címe külföldi cím. Figyelem! Amennyiben Ön rendelkezik adószámmal. viszont a bevallás részét képező lapok fejrészébe fontos beírnia! Abban az esetben. mely a munkáltatójának az azonosítója. törvény (Szja) 49/B. akkor azt az ügyfélszolgálatainkon ingyen beszerezheti. akkor a családi gazdaság nyilvántartási számát a 1053-12-es lapokon is fel kell tüntetnie az erre szolgáló helyen! Ha Ön a mezőgazdasági őstermelői adókedvezményt érvényesíteni kívánja. § (1) bekezdés . ne felejtse el a kódkockában X-szel jelölni! 24 1995. évi CXVII. A nevének és adóazonosító jelének kitöltése után a születési nevét minden esetben írja be függetlenül attól. úgy a program által felajánlott első oldalon lehetősége van beírni. családi gazdaság nyilvántartási számmal. A bevallás 1053-16-01.24 A jövedelem-(nyereség)-minimum számítási kötelezettséggel összefüggésben adandó be. ha Ön családi gazdaság tagja. regisztrációs okirat számmal azt a bevallás főlapján nem kell feltüntetnie. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük. önellenőrzésre szolgáló lapjai nem része a bevallási csomagnak! 1053 Főlap A személyi adatok kitöltése (B) mező A bevallási nyomtatvány első oldalán találhatóak az Ön személyi adatainak feltüntetésére szolgáló előnyomtatott sorok. § (8) bekezdés ba) pont és az Art. hogy az a jelenlegi nevével megegyezik-e vagy sem. 1053-16-02 és 1053-16-03-as számmal ellátott. a bevalláson nem szabad feltüntetnie! Levelezési címként azt a címet jelölje meg. A munkáltatói igazoláson szereplő adószámot.22 1053-15: Bevallást kiegészítő nyilatkozat. Ha valamelyik Önnek szükséges nyomtatvány a bevallási csomagból hiányzik. amelyen napközben elérhető. 91/A. őstermelői igazolvány számmal. ahol jellemzően tartózkodik. Amennyiben Ön mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezik. a regisztrációs okirat számát is fel kell tüntetnie a 1053-12es lapokon.

ha Önnek nincs köztartozása. ez utóbbi hiányában tüntesse fel a külföldi lakcímét. akkor csak ezen kötelezettségei teljesítését követően kerül kiutalásra az Önnek járó összeg. munkáltató által 2010-re Öntől levont adó. A bevalláskitöltő program elvégzi Ön helyett a benyújtandó lapok jelölését. egészségügyi hozzájárulás összegéből visszatérítés jár Önnek. vagyis csak a tartozást meghaladó összeget utalja vissza az Ön részére. visszatérítési igényét a bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen jelezze az „X” beírásával! Ebben az esetben a 170-es kiegészítő lapot nem kell kitöltenie és beküldenie. hogy a kiegészítő lapokat is a jelölt helyen.23 Ha Ön külföldi állampolgár. az állami adóhatóság a rendelkezésére álló adatok szerinti tartozása erejéig él a visszatartási jogával. adóelőleg. 151. § (2) bekezdés . a foglalkoztató által levont nyugdíjjárulék. hogy az erre szolgáló négyzetbe beírja. ha Önnek köztartozása ugyan nincs. Ha Ön az egyébként visszajáró összegnek csak egy részét kéri vissza. vagy a visszajáró összeget későbbi kötelezettségeire a számláján kívánja hagyni. és a többletként mutatkozó összeget valamennyi adónemben teljes egészében visszakéri. alá kell írnia! Ha az Ön által befizetett. Abban az esetben. az útlevelének számát nem használhatja az állami adóhatóság előtti azonosításra. hogy a beküldendő nyomtatványból hány darabot csatol. Ha az Ön állandó lakcíme nem Magyarországon van. az Ön által befizetett járulék.25 Fontos! Ha van esedékessé vált köztartozása. de nem tett teljes körűen eleget bevallási kötelezettségeinek. akkor ezt jelezze úgy. és ne felejtse el a kódkockában Xszel jelölni! A (C) mező Ha Önnek valamelyik kiegészítő lapot ki kell töltenie. levelezési címként a magyarországi tartózkodási helyét jelölje meg. Ezzel összefüggésben késedelmi pótlék felszámítására nem kötelezett az állami adóhatóság. A visszaigényelhető összegek teljes egészében történő visszatérítése természetesen csak akkor lehetséges. vagy a 170-es lapon szereplő adónemek között átvezetést kér. illetve bevallási kötelezettségeinek eleget tett. és be kell küldenie. akkor ezt is jelölje az „X” beírásával az erre fenntartott helyen! A visszakért összeggel összefüggésben kitöltendő mező (D) Az általános tudnivalókat olvassa el a 7. „A visszaigénylés szabályai” cím alatt! 25 Art. vagy a kifizető. a személyazonosságát adóazonosító jellel tudja csak igazolni. Ügyeljen arra.

valamint tüntesse fel az ország kódját is akkor. fontos a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó bankszámlaszám. Amennyiben Ön az Európai Unió valamely tagországában bír adóügyi illetőséggel. Amennyiben külföldi számlaszámként az IBAN számlaszámot tüntette fel. CZ – Csehország. címét is feltüntetni. hanem egyéb külföldi pénzintézeti számlaszámot jelölt meg. Ne felejtse el az erre szolgáló négyzetekben az Ön által választott devizanem 3 betűből álló. akkor a harmadik (utolsó) nyolc négyzetet hagyja üresen. nemzetközileg használt kódját (EUR az eurónál. FR – Franciaország stb. A visszakért összeget pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján (postai úton) vagy a fizetési számlájára utalással kaphatja meg. Ne felejtse el a számláját vezető pénzintézet elnevezését. Ennek oka. Az erre szolgáló helyre feltétlenül írja be a SWIFT kódot is. ha nem az IBAN számlaszámot. Ha Ön pénzforgalmi számla nyitására kötelezett. város stb. az úgynevezett IBAN feltüntetése. ezért más személyt vagy más személy pénzforgalmi szolgáltatónál (hitelintézetnél) vezetett számlájának számát ne jelölje meg. Amennyiben Ön külföldi illetőségű és a Magyar Köztársaságban bankszámla nyitására nem kötelezett.) is. ezért az erre szolgáló helyen azt kell feltüntetnie! Felhívjuk figyelmét. Ebben az esetben az (D) blokkban az erre szolgáló négyzetekben tüntesse fel a külföldi pénzintézeti számlaszámát. USD az USA dollárnál. Ha a visszaigényelt összeget a fizetési számlájára kéri. A külföldi devizanemre történő átváltás költsége Önt terheli. ha a 1053-02-es lapon él rendelkezési jogosultságával és/vagy a 1053-16-os lapon az önellenőrzés eredményeként Önnek visszajáró összeg mutatkozik. DE – Németország. Az erre szolgáló helyre feltétlenül írja be a külföldi pénzintézet elnevezését és címét (ország. SKK a szlovák koronánál. akkor ezt az „X” beírásával jelezze. PLN a lengyel zlotynál. hogy más bankszámlaszám megadása esetén az átutalás hosszadalmasabb lehet. CH – Svájc. A számlaszámot a sor elején kezdje el beírni. mert az visszaélésnek minősül. Ha az Ön számlaszáma csak 2 x 8 jegyű. akkor az erre szolgáló négyzetekbe írja be a pénzintézeti számlaszámát. GB – Nagy-Britannia. akkor az Ön által visszakért összeget csak a belföldi pénzforgalmi számlájára történő utalással kaphatja meg. akkor is feltétlenül töltse ki ezt a táblát. és közök kihagyása nélkül folytassa. Érvényes országkódok például: AT – Ausztria. Szükség esetén a számlát vezető pénzintézet segítséget nyújt az adatok megállapításához. Az érvényes országkódok teljes jegyzékét . GBP az angol fontnál.) is feltüntetni a deviza pontos megnevezése mellett. akkor a visszajáró összeg utalását külföldi bankszámlájára az Ön által megadott devizanemben is kérheti.24 A visszakért összeget csak Önnek utaljuk vissza. stb.

Pénzforgalmi számlára történő utalás esetén a postai cím marad üresen. Ha ennek ellenére külföldi bankszámlaszámot ad meg. a lista az MNB honlapján (www. Pénzforgalmi számlára történő utalásnál egyidejűleg a belföldi és a külföldi számlaszám nem tüntethető fel! Amennyiben a visszatérítés módjaként a pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján (postai átutalást) választja. . Az elektronikus úton beküldött bevallás esetén az aláhúzásra természetesen nincs módja.18. akkor a pénzforgalmi számla feltüntetésére fenntartott helyet hagyja üresen. Abban az esetben.mnb. de bármely ok miatt a Magyar Köztársaságban bankszámla nyitására kötelezett. akkor írja be az erre szolgáló helyre azt a címet. (XI.) MNB rendelet 3. amelyre az utalást kéri. Postai címre kért utalásnál nem jelölhető meg külföldi cím. megnevezéséhez a nyomtatványon megadott 24 négyzetet használhatja fel! Erre azért van szükség. Kérjük. ha az adózó kiskorú. javasoljuk a folyószámlájára történő átutalás választását. a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 13/2008. a belföldi utaláshoz szükséges adatok megadásáig nem utalható ki az Ön részére visszajáró adó. időben célba érjen. jellege stb. pontja tartalmazza. ha a bevallása benyújtását követően rövid időn belül változik a lakcíme. a négyzetekbe a posta által beazonosítható címet írjon.hu) található meg.2. hogy az Ön által visszaigényelt összeg biztosan. Abban az esetben. a bevallása hibás lesz.25 a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről. vagy egyéb ok miatt kell őt a törvényes képviselőjének képviselnie. mert a posta az előírása szerint a cím ezen részéhez 24 karakternél többet nem fogad el. Ha postai átutalás útján kéri a visszatérítést. hogy a bevallást Ön törvényes képviselőként vagy meghatalmazottként tölti ki és írja alá. a visszajáró összeg nem utalható külföldi bankszámlára. Az (E) mező „A törvényes képviselő. az irányítószám és helységnév megadását követően a közterület neve. mert a megadott négyzeteken túl írtakat nem lehet figyelembe venni. számú mellékletének 4. hogy a bevalláson aláhúzással jelölje az € mezőben. vagy külföldi illetőségű ugyan. meghatalmazott neve. adóazonosító jele és címe” sorokat természetesen csak akkor kell kitölteni. Az adóbevallást fő szabály szerint Önnek kell aláírnia. ha Ön belföldi illetőségű. Figyelem! Amennyiben Ön a visszaigényelt összeg utalásához postai címet ad meg. Annak érdekében.

Fontos! Az állami adóhatósághoz nem bejelentett. adótanácsadó. csak az állami adóhatósághoz bejelentett. tagja. adóazonosító jele. számviteli. adószakértő. és ha van. vagy az állami adóhatósághoz bejelentett.27 A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás időpontját. Amennyiben a meghatalmazó magánszemély. A teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás. 7. vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eseti meghatalmazás vagy megbízás alapján más nagykorú személy. de a bevallás aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott által aláírt adóbevallás a meghatalmazás csatolása nélkül érvénytelen. hogy a bevallást az adózó helyett a törvényben26 meghatározott képviselője. könyvelő. amelyből a meghatalmazó és a meghatalmazott személye egyértelműen megállapítható. • képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd. § (1) bekezdés Art. A főlapon a megfelelő kódkockában kell jelölni az „X” beírásával. Az (F) mező A bevallást aláírhatja a magánszemély törvényes képviselője. Ne felejtse el a bevallása kitöltésének időpontját feltüntetni és a bevallást aláírni! 1053-A lap kitöltése Ha nyomdai úton előállított nyomtatványt használ.26 Lehetőség van arra is. ügyeljen arra. valamint a meghatalmazó és a meghatalmazott mindazon adatait. okleveles adószakértő. • egyéni vállalkozó meghatalmazó esetén a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is. megbízás alapján meghatalmazott más nagykorú magánszemély csak eseti meghatalmazott lehet. ügyvédi iroda. könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja. a személyi jövedelemadó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás bevalláshoz történő csatolásától eltekinteni. úgy meghatalmazottként aláírhatja: a bevallást • közokiratba. meghatalmazottja írja alá. hogy minden egyes lapon a neve. európai közösségi jogász. az adószáma feltüntetésre kerüljön! 26 27 Art. § (3) bekezdés . 7.

amelyeknél érintett lehet. mert az igazolásokon szereplő „alap” összege nem feltétlenül egyezik meg az adóalap-kiegészítés alapjával! 28 29 Art. hanem minden más (pl. amely hatszázzal kezdődik. hogy az igazoláson feltüntetett jövedelmek jogcímeinek sorszáma megegyezik a bevallás sorszámaival. § (1) bekezdés Art. az önálló tevékenységből. hogy a kifizetőtől származó igazolások nem minden esetben tartalmazzák a bevallás megfelelő sorának sorszámát. §. Feltétlenül figyelmesen olvassa el a következő bevezetőt. úgy a kapott 10M30-as igazolásnak tartalmaznia kell az Adatlap összegeit is! Győződjön meg arról.27 Az általános tanácsokon túlmenően Önnek csak azon sorokhoz fűzött útmutatót kell áttanulmányoznia.29 Ha az igazolásban levont adó. melyek az előző évekhez képest több feladatot adhatnak Önnek. A munkáltatótól származó jövedelmeit a kapott igazolás alapján az adóbevallás azon sorában tüntesse fel. (1) 30 Szja-törvény VI. hogy mit tartalmaz a munkáltató(k)tól kapott igazolás. a kilépéskor kapott Adatlap 2010. mely sort kell kitöltenie. számú igazolást használja! Ha új munkaviszonyt létesített és munkáltatójának átadta az Adatlapot. mert azon nemcsak a munkaviszonyból származó jövedelem szerepelhet. melyre a bevallása kitöltése során szüksége lehet. 46. Fejezet 31 Szja-törvény 29. Azon sorszám. tekintettel arra. amely sorban az az igazoláson szerepel. Az adóalap kiegészítést Önnek kell kiszámítania. attól függően. olyan egyéb adatot tartalmaz. Az igazolásnak azonban mindig tartalmaznia kell a jövedelem kifizetés (juttatás) jogcímét. sorokban feltüntetni! Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek30 Az összevont adóalap megállapítása (szuperbruttósítás)31 Fontos változás! Ebben az évben alkalmaznia kell az adóalap-kiegészítésre vonatkozó számításokat. Előfordulhat. amely a munkáltatójától származik. 46. ne felejtse el a 65-67. így ez alapján is beazonosíthatja. valamint a költségtérítés és egyéb jogcímen megszerzett) bevétel is.§ . Ha munkaviszonya 2010-ben megszűnt és nem létesített új munkaviszonyt. adóelőleg is szerepel. hogy az igazolt bevétele és költsége figyelembe vételével meghatározott jövedelem 100%-ban vagy csak 78%-ban képezi az adóalap kiegészítés alapját. A munkáltatójától (társaságától) kapott 10M30-as igazolás28 segít eligazodnia a bevallás kitöltése során. a különféle juttatásokból származó.

A 1053-A lap 1 – 17. Fontos! Az adatokat Önnek kell kiszámítania. január 01-jétől 27%). Az adóterhet nem viselő járandóságot – függetlenül attól. Nem önálló tevékenységből származó jövedelmek . A fentiek alapján tehát az összevont adóalap összegét az adóalapba tartozó jövedelmek 1. vagy azt Önnek megtérítették). valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem.27-szerese lesz ebben az esetben az adóalap. Az adóalap kiegészítést számítani kell minden esetben. sorok „a” oszlopaiban a jövedelmek alapján számított adóalap-kiegészítés alapjának összegét kell szerepeltetnie. függetlenül attól.28 2010. Ez azt jelenti. hogy Önnek kell kiszámítania a jövedelméből az adóalapkiegészítés alapját (azaz a jövedelemének 100%-át. Az így kiszámított összeg 1. Az összevont adóalap részét képező adóterhet nem viselő járandóságokra (pl. Ezt a számítást a bevallásukat programmal kitöltőknek is maguknak kell elvégezniük.27-szerese) kell feltüntetni. az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve. adóalap-kiegészítéssel megnövelt adóalapokhoz hozzáadva az összevont adóalapba beszámítani. míg a „d” oszlopaiban az alapadóalap-kiegészítéssel növelt összegeket (az „a” oszlop 1. a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem növelve az adóalap-kiegészítés összegével. az adóalap-kiegészítés alapjának a megállapított jövedelemnek a megállapított jövedelem 78%-át kell figyelembe vennie. nyugdíj) az adóalap-kiegészítés nem vonatkozik. vagy 78%-át).27-szereseként kell meghatározni. hogy például betegállományára tekintettel táppénz kifizetésben részesült Ön és ezt a személyi jövedelemadón kívül nem terhelte más kötelezettség. január 01-jétől 27%) mértékével számított összeg. nem önálló tevékenységből származó. Ha a jövedelem után Ön kötelezett a társadalombiztosítási járulék. hogy a kifizető (munkáltató) az év folyamán milyen összeget vett figyelembe az adóelőleg levonása során. és ezt Önnek kell beírnia az „a” oszlopokba is. Az adóalap-kiegészítés összege a jövedelemnek a társadalombiztosítási járulék általános mértékével (2010. hogy mely időszakra jár – a kifizetések időpontja szerint vegye figyelembe. azt változatlan összegben kell az előbbiek szerint összegzett. függetlenül attól. ha azt költségként számolhatja el. január 01-jétől az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló. továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói. illetve biztosítás hiányában az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő egészségügyi hozzájárulás (2010.

sorokhoz. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. amely országgal nincs a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. sorban igazolt összeg már nem . sorban kell bevallania. Ebben a sorban kell szerepeltetni a külföldről származó.29 1. akkor olvassa el a 16. sorban kell feltüntetni a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló összegét. Ha a munkáltatója az adóelőleg megállapításakor az érdekképviseleti tagdíjat figyelembe vette (M30-as igazolás). Bérnek minősül a munkáltató által az alkalmazottja számára – a munkaköre (tevékenysége) szerint a munkáltató által üzemeltetett gépjármű vezetőjeként teljesített kilométer-futásteljesítménye alapulvételével – üzemanyagmegtakarítás címén fizetett összeg. akkor az 1. ha olyan országban (is) fizetett adót. Nem bér! A 21. és a 25. amely a külföldi jog szerinti olyan jogviszonyra tekintettel illette Önt meg. és a belföldi munkáltatójától kapott munkaviszonyból származó jövedelme után külföldön (is) kellett adóznia. amelyből legfeljebb havi 100 000 forint levonható. Ha Ön 2010-ben külszolgálatot teljesített. amely országgal van kettős adóztatást kizáró egyezményünk. akkor munkaviszonyból származó bérjövedelem keletkezik. akkor vegye figyelembe a következőket! Amennyiben a jövedelme olyan országban adózott. amely a belföldi jog szerinti munkaviszonynak felel meg. Adatlap] alapján írja be ebbe a sorba! Az „a” oszlopba az adó alapját. azt az 5. Bérnek minősül a munkáltató által átvállalt kötelezettség. vagy elengedett tartozás. akkor az ott folytatott személyes közreműködés ellenértéke és a vállalkozói kivét összege nem munkaviszonyból származó jövedelem. vagy a 11. sor: A munkaviszonyból származó bérjövedelem A munkaviszonyból származó bérjövedelmét. Ha Ön társas vállalkozás tagja vagy egyéni vállalkozó. valamint a magánszemély javára vagy érdekében teljesített kiadás teljes összege is. valamint a felszolgálási díj címén megszerzett összeget. a munkáltató(i)tól kapott igazolások [10M30-as. de a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján vagy ennek hiányában a Magyar Köztársaságban adóztatható azon jövedelmet. akkor a 26. Igazolás(ok). sorhoz fűzött magyarázatot! Amennyiben a munkáltató által természetben nyújtott vagyoni érték juttatása nem minősül természetbeni juttatásnak.

sorban! Alkalmi munkavállalóként szerzett jövedelem Ha Ön 2010-ben alkalmi munkavállalóként is szerzett jövedelmet. a kapott igazolásban feltüntetett hónapok számának figyelembe vételével adójóváírást érvényesíthet. Ha az Ön által fizetett érdekképviseleti tagdíjat a munkáltatója év közben az adóelőleg megállapítása során nem vette figyelembe (nem szerepel az igazolás 51. április 1-től az alkalmi munkavállalást. és e mellett csak adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmet szerzett. Amennyiben Önnek az így megszerzett jövedelme a 882 000 forintot nem éri el és más összevonás alá eső jövedelme nincs. ezt a bérjövedelmet nem kell bevallania. az egyszerűsített foglalkoztatásról alkotott törvényben meghatározottak szerinti jövedelemszerzés lehetősége. és a tagdíjat önálló tevékenység hiányában költségként nem tudja érvényesíteni. Olvassa el a 2. Nem kell az alkalmi munkavállalásból származó jövedelmét bevallania abban az esetben sem. évi CLII. Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében szerzett jövedelem Új! Az egyszerűsített foglalkoztatás32 2010. valamint az idénymunkából származó jövedelemről a magánszemélynek nem kell személyi jövedelemadó bevallást benyújtania. és az Ön által befizetett tagdíj együttes összegét az egyéb adatok között ne felejtse el feltüntetni az 51. mint jövedelemszerzést felváltotta. vagy ha Ön valamely érdekképviseletet ellátó kamarának is tagja. ha az abból származó bérjövedelme a 882 000 forintot nem éri el. akkor ez is bérjövedelemnek minősül és az 1. kivéve. sorban kell bevallania az állami foglalkoztatási szerv által kiadott igazolás alapján.30 tartalmazza az adóévben az érdekképviseleti tagdíj címén befizetett (levont) összeget. A munkáltatója által levont. akkor azt be kell vallania. úgy ezen összeggel a bérjövedelmét csökkentheti. a törvényi feltételek megléte esetén. ha • külföldi állampolgár vagy • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme az adóévben a 840 000 forintot meghaladta vagy 32 2009. és ezt az alkalmi munkavállalói könyvébe is bejegyezték. Fontos tudnia. törvény . A törvény szerint a háztartási munkából. hogy a kifizetett munkadíj után az alkalmi munkavállalói könyvbe a munkáltató által beragasztott közteherjegy nem tartalmaz személyi jövedelemadó előleget. pont alatt leírtakat is! Amennyiben az alkalmi munkavállalás során megszerzett jövedelme a 882 000 forintot meghaladja. sorában). Ugyanakkor.

a kedvezményes szabály az ezeken a jogcímeken szerzett jövedelmekre nem alkalmazható! Értelemszerűen azon hónapok esetében. akkor azt be kell vallania. július 31. és 2010. 33 34 2010. augusztus 1-jétől szerzett jövedelmek tekintetében felváltotta az új egyszerűsített foglalkoztatásról33 szóló lehetőség az előbbi előírásokat. az adó-kiegészítés alapját az „a” oszlopba. kivéve. Fontos! Amennyiben Ön 2010. A kapott igazolásban feltüntetett hónapok számának figyelembe vételével adójóváírást érvényesíthet. Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemről a magánszemélynek nem kell személyi jövedelemadó bevallást benyújtania. akkor azt be kell vallania. A kapott teljes bevételt e sor „b” oszlopában. az elszámolt költségek összegét a „c” oszlopban. évi LXXV. § 16. ha • külföldi állampolgár vagy • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme az adóévben a 840 000 forintot meghaladta vagy • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme mellett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmen kívül más. április 1. adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelme is volt. Figyelem! 2010. illetve kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő munkáltatótól (alkalmi munkavállalóként) is szerzett jövedelmet. akkor ennek az igazolt és elismert költségek levonása után fennmaradó része a jövedelem. A kifizetéskor kapott igazolásban feltüntetett hónapok számának figyelembe vételével adójóváírást érvényesíthet. törvény Szja-törvény 3. adójóváírás érvényesíthető az egyéb feltételek megléte esetén. adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelme is volt. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget tüntesse fel. pont . Amennyiben az egyszerűsített foglalkoztatás során megszerzett jövedelme a 840 000 forintot meghaladja.31 • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme mellett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmen kívül más. közötti időszakban alkalmi munkavállalóként. Amennyiben az egyszerűsített foglalkoztatás során megszerzett jövedelme a 840 000 forintot meghaladja. amelyekre bér illette meg. sor: A munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés Költségtérítésnek számít. amit a törvényben költségként elismert kiadás megtérítésére kap a magánszemély. akkor az így megszerzett összes jövedelmet bérjövedelemként kell bevallania.34 Ha Ön a munkaviszonyára tekintettel költségtérítést kapott. 2.

a „d” oszlopba pedig az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. akkor a költségek levonása a hivatalos utakról vezetett útnyilvántartás alapján történhet. az e feletti rész egésze pedig adóköteles. ha az meghaladja a törvény szerinti mértéket. (IV.32 Ha Ön nem kíván a költségeivel tételesen elszámolni. üzleti célú használatára tekintettel kifizetőtől kiküldetési rendelvény alapján költségtérítést kapott.) Kormányrendeletben meghatározott fogyasztási normákat meghaladó üzemanyag-fogyasztás költsége nem számolható el. bizonylatok alapján számolhat el.1. akkor a jövedelmet kétféleképpen lehet meghatározni: – vagy bizonylat nélkül. az „a” oszlopba az adó-kiegészítés alapját. és ezért átalány jellegű költségtérítést kapott. csak a számlával vagy bizonylattal igazolt kiadásait írhatja be a „c” oszlopba. a „c” oszlopban a költséget. illetve törvény (továbbiakban: jogszabály). Ha tételesen kíván a kiadásaival elszámolni. – vagy számlák. a jogszabályban meghatározott mérték számolható el költségként. Ha igen. költségátalányban részesült. bizonylatok (ideértve az útnyilvántartást is) alapján (tételesen) számolható el költség. Ha Ön a saját gépkocsijának a hivatali. akkor költséget csak számlák. akkor a költségtérítést nem kell bevallania. hogy az útnyilvántartás szerint megtett kilométerekre a módosított 60/1992. A gépjárművel kapcsolatos költségek az üzemanyag-felhasználásra és az egyéb fenntartásra. A nem önálló tevékenységet folytatók a jármű beszerzési árát semmilyen formában nem számolhatják el költségként. Ha jogszabályban nem szabályozott költségtérítésben. hogy az Ön részére kifizetett költségtérítés mértékét és feltételeit meghatározza-e kormányrendelet. akkor a munkáltató igazolásán feltüntetett bizonylat nélkül elszámolható összeget nem veheti figyelembe. akkor a munkáltató által igazolt bizonylat nélkül elszámolható költséget írja be a bevallás „c” oszlopába. A költségelszámolás módja attól függ. Az ilyen költségtérítést be kell vallania. javításra fordított kiadásból állnak. Ekkor a „b” oszlopban a teljes bevételt. Be kell vallania a kiküldetési rendelvény alapján kapott költségtérítés teljes összegét. illetőleg. és annak összege nem haladja meg a bizonylat nélkül elszámolható mértéket. ha a munkáltatójától kapott eseti kiküldetési költségtérítéssel szemben tételes elszámolást választ. Az üzemanyagköltség elszámolásánál fontos szabály. . Ha Ön a személygépkocsiját rendszeresen használta hivatalos célra.

akkor az e bevételével kapcsolatos költségeinek elszámolására választhatja. számítástechnikai eszköz megszerzésére fordított 100 000 forintot meg nem haladó kiadás. akkor ennek a sornak az „a” és „d” oszlopába nullát kell írnia. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. hogy a kapott költségtérítésből az évi munkabér (munkadíj) 30%-át meg nem haladó összeget vonja le bizonylat nélkül. Egy adott negyedéven belül csak egyfajta ármeghatározás alkalmazható. Amennyiben az előzőek szerinti kiadás a 100 000 forintot (2006.35 Költségként számolható el a távmunka-végzéshez. azok felmerülését külön igazolni nem kell. a megmaradó adóköteles részt (ha van ilyen) az „a” oszlopba. Az arányt az útnyilvántartás adatai alapján lehet megállapítani. Ekkor más költséget nem számolhat el bedolgozói jogviszonyával kapcsolatosan. Bedolgozói költségtérítés Ha Ön bedolgozói jogviszonyára tekintettel kapott költségtérítést. év augusztus 31-ét 35 Szja-törvény 3. a felmerült és bizonylattal igazolt költségek (vagy a bizonylat nélkül elszámolható 30%) összegét a „c” oszlopba. A NAV által közzétett.33 Az üzemanyagköltség elszámolása számla alapján vagy a NAV által közzétett ár alapján történhet. Ha a költségtérítés címén megszerzett bevételből jövedelme nem származott. A normaköltség a jármű fenntartásával. fejezet 24. az egyéb költségeket pedig a hivatali. számú melléklet I. üzleti utakra számolva a kilométerenként 9 forint normaköltség alapján lehet elszámolni. javításával kapcsolatos valamennyi költséget tartalmazza. valamint a kapcsolattartáshoz szükséges nem anyagi jószág. A bevétel teljes összegét mindkét esetben e sor „b” oszlopába. bizonylatok alapján számolhatók el a hivatali. Az előbbi módszer helyett saját tulajdonú személygépkocsi esetén lehetőség van a 9 forint/km normaköltség alkalmazására is. A költségek érvényesítésének másik módja a tételes költségelszámolás. és erre tekintettel költségtérítést kapott. 2010-re alkalmazható üzemanyagárakat az Útmutató mellékletében találja meg! A fenntartási és javítási költségek számlák. akkor e bevételével szemben csak tételesen számolhatók el az igazolt kiadások. Normaköltség alkalmazásakor az üzemanyag költségét az előbb ismertetett módon. Távmunka-végzés Ha Önt a munkáltatója távmunka-végzés formájában foglalkoztatta 2010-ben. pont . számítógép. üzleti és magáncélú utak arányában.

Az 36 37 Szja-törvény 11. A jövedelmet forintra átszámítva kell beírnia. A külföldi szállás díjára fordított összeg ebben az esetben része a bevételnek. valamint a munkáltató székhelyétől. Amennyiben a lakás és a munkavégzés helye műszakilag nem elkülönített. A külföldi pénznemben keletkezett bevételt. Új! Ebben a sorban kell feltüntetni a Szja-törvény 3. Ha Ön nemzetközi közúti árufuvarozásban. abból levonás 2010-ben nem érvényesíthető. felmerült kiadást. az utazási kiadásnak a megtérítését – 50 százalékát meghaladó összeget. akkor a külszolgálat címén szerzett bevételéből napi 25 eurónak megfelelő forintösszeget vonhat le. a Magyar Köztársaságban adóköteles összeg (a törvényben meghatározott személyi kör kivételével) teljes egészében bevétel. melléklet II/2. a világítás. sor: Külszolgálatért kapott jövedelem Ha Önt a munkáltatója 2010-ben külföldön foglalkoztatta és erre tekintettel térítést kapott. akkor az előzőek szerinti kiadások a távmunka-végzéssel arányosan. akkor – ha a vonatkozó nemzetközi egyezmény a jövedelem magyarországi adókötelezettségét írja elő – a kapott összeget és adóköteles részét ebben a sorban kell feltüntetnie. havi. az adó mértékének meghatározásához felhasznált adatot az alábbiakban leírtak figyelembevételével a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos devizaárfolyamán kell figyelembe venni.37 Ugyancsak költségként számolható el az Internet-használat (egyszeri.) alapul vételével számolhatók el. hogy ezen kívül csak a gépjármű üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokat számolja el költségként. az adott költségre jellemző mértékegységek (munkaidő. feltéve. nem katonadiplomáciai tevékenységet végző magánszemély műveleti területen teljesített külföldi szolgálatára tekintettel megszerzett bevételének – ide nem értve a szállás (lakás) bérleti díjának. akkor 33%-os leírási kulcs alkalmazásával. m2 m3 stb. 3. értékcsökkenési leírás formájában számolható el a beszerzés költsége. meghaladja. valamint bármely bizonylaton külföldi pénznemben megadott. illetőleg személyszállításban gépkocsivezető vagy árukísérő. amennyiben bérjövedelemként kerül kifizetésre. fejezet Szja-törvény 5. telephelyétől elkülönült munkavégzési hely bérleti díja. pontja alapján a Magyar Honvédség állományában lévő.36 Az értékcsökkenési leírás alkalmazása esetén részletező nyilvántartások vezetése kötelező. forgalmi) díja. a technológiai energia díja. a fűtés. számú melléklet II.34 megelőzően beszerzett eszköz esetében az 50 000 forintot). ugyanakkor költségként nem számolható el. számú melléklet . sz. A külszolgálatra tekintettel kifizetett.

sorban tüntesse fel! A munkáltatójától kapott M30-as igazolás alapján töltse ki ezt a sort. melyet a 16. illetve – külföldi pénz vétele esetén – megelőző 15 napon belül pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló. de a jövedelmet a Magyarországon adóztatható jövedelmek utáni adó megállapításánál figyelembe kell venni. ha a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény szerint a kapott összeg Magyarországon mentesül az adó alól. sorban kell bevallania. illetőleg a külszolgálat elszámolása megtörtént. A bevételnek nem része a külföldi szállás és utazás költségének megtérítésére adott összeg. ha az után a kettős adóztatás elkerüléséről az adott országgal kötött egyezmény rendelkezései szerint Magyarországon kell adót fizetnie. A fenti rendelkezésétől eltérően. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján. Az egyes adóévek között áthúzódó külszolgálat címén kifizetett összeget abban az évben kell az adókötelezettség szempontjából figyelembe venni. hogy az adott országgal fennálló egyezmény a külföldön adóztatható jövedelmek belföldön történő figyelembe vételéről hogyan rendelkezik. akkor azt nem itt. euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámításkor alkalmazni. sorban vagy a 25. az MNB által közzétett. de a külföldön megfizetett adóval a belföldön fizetendő adót csökkenteni kell. a nevére kiállított bizonylattal. amelyik évben a kifizetés. vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki. de az egyezmény rendelkezései értelmében az belföldön is beszámítható az összevont adóalapba. Ha a kapott összeg az egyezmény szerint külföldön adóköteles.35 olyan külföldi pénznem esetében. hanem a 16. sorban feltüntetnie. és rendelkezik az ott meghatározott időpontot – a külföldi pénz eladása esetén – követő 15 napon. ha a magánszemély a bevételt külföldi pénznemben szerezte. Ha a kapott összeg a kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint külföldön adóztatható. sorban kell szerepeltetnie attól függően. de azt a belföldi jövedelem adókötelezettségénél figyelembe kell venni. akkor ezt a jövedelmet a 25. . Fontos! Az adóköteles ellátmányt csak akkor kell a 3. Abban az esetben. akkor az ilyen jövedelem adóterhet nem viselő járandóságnak minősül. a figyelembe vett árfolyamot a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz. Ha Ön nem a munkaviszonyával összefüggésben kapott a külföldi kiküldetésre tekintettel térítést. sorban kell feltüntetni. annak összegét és adóköteles részét a 16.

Ugyancsak bérnek minősül az olyan kártérítés is. • a szociális igazgatásról szóló törvény alapján kapott adóköteles juttatások. Ha Ön 2010-ben munkaviszonyból származó jövedelmet pótló kártérítést. • a regionális egészségbiztosítási pénztár által kifizetett táppénz összege. 4. Az adóköteles baleseti járadékot. ha azt később a bruttósított átlagkereset alapján nem emelték fel. a jövedelmet a bevallás 26. ugyancsak más bérjövedelemnek tekintendő. a közösségi munkáért kapott összeg). az ilyen jövedelmet nem kell bevallania. Az 1988. de azt nem a munkáltatója fizette ki. a 18. ha ennek megállapítására nem a magánszemélyre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár öt évet meg nem haladó időtartamon belüli betöltésére is figyelemmel került sor (ha igen. amelyet az egyébként bérnek minősülő. az ott leírtak figyelembevételével). a biztosítási jogviszony megszűnését követően – passzív jogon -. • nem a munkaviszonnyal összefüggésben kapott adóköteles társadalombiztosítási ellátás (pl. január 1-jét megelőzően megállapított baleseti járadék adómentes. akkor azt is ebben a sorban szerepeltesse. sor: Más bérjövedelem Ebben a sorban azokat a bérjövedelmeket kell feltüntetnie. Ilyenek: • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított vállalkozói járadék.). Ha Ön nyugdíjas és az . álláskeresési járadék. • a Magyar Honvédségnél tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetménye. Az adómentesség akkor is megilleti Önt. sorba írja be az álláskeresési segély összegét. (pl. ha azok nem minősülnek adóterhet nem viselő járandóságnak. ha az előzőek szerinti járadékát egy összegben fizették ki (megváltották). az előzőekben felsorolt jövedelmek pótlására kapott. továbbá a kereset kiegészítés és a keresetpótló juttatás. de ezeket a személyi jövedelemadóról szóló törvény bérnek minősíti. vagy felelősségbiztosítás alapján munkaviszonyból származó jövedelmet helyettesítő kártérítést (nem kártérítési járadékot) kapott. a társas vállalkozás tagjaként kapott táppénz. amelyeket nem a munkaviszonyával összefüggésben kapott. álláskeresési segély. mint adóköteles társadalombiztosítási ellátás.36 Amennyiben a kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában a jövedelem külföldön és belföldön is adóköteles. sorában kell szerepeltetnie. a gyed stb. illetőleg az egyéni vállalkozóként.

úgy a korhatár betöltésének időpontjától folyósított kártérítési járadékot szintén a 18. A könyvvizsgálói tevékenységre tekintettel megszerzett jövedelmet nem ebben. A megbízási jogviszonyban ellátott vezető tisztségviselői tevékenységére tekintettel kapott ellenértéket is – nem önálló tevékenységből származó bevételként – itt kell feltüntetnie. hanem az 1. jogi személyiséggel rendelkező munkaközösség vagy ügyvédi. a személyes közreműködői díjkiegészítés összege után kedvezmény érvényesíthető. hanem a 18. ezért a 10 százalék költséghányad levonására nincs lehetősége. vagy erdőbirtokossági társulat. MRP szervezet vezető tisztségviselője. . közhasznú társaság. valamint a helyi önkormányzati képviselői tevékenység is önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. hanem a 10. Abban az esetben. Ha Ön gazdasági társaság. sorban kell szerepeltetni. sorban kell bevallani! 2010. akkor az e tevékenységére tekintettel a társaságtól (munkaközösségtől. a személyes közreműködés ellenértékeként kapott jövedelmet. 5. kapott az adóévben. az előzőek alkalmazása esetén. társasháztól. sorban kell feltüntetni. ezért ezt is a 10. a kapott igazolás alapján. alapítványtól stb. Döntése szerint. ha Ön a gazdasági társaságban vezető tisztségviselői tevékenységét munkaviszonyban látja el. Ebben a sorban kell bevallani a társas vállalkozás magánszemély tagjaként. melyet a 43. végrehajtói iroda. amelyet jogszabály alapján választott tisztségviselőként – nem egyéni vállalkozás keretében – végzett tevékenységére tekintettel gazdasági társaságtól. sorba írja be. Ha Ön év közben töltötte be az Önre vonatkozó nyugdíjkorhatárt. évi adókötelezettségére vonatkozóan a személyes közreműködői díj-kiegészítésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmaznia. sorban szerepeltethet. A társas vállalkozás személyes közreműködő tagjának a 2010. január 1-től az európai parlamenti. sor: Más nem önálló tevékenységből származó jövedelmek Ebben a sorban kell bevallania azt a jövedelmét. szövetkezet.37 öregségi nyugdíj korhatárt betöltötte. ügyvédi irodától) kapott jövedelmét ebben a sorban kell bevallania. úgy az e tevékenysége ellenértékét nem ebbe. sorba írja be. akkor a jövedelempótló kártérítési járadékot ne ide. az országgyűlési képviselői.

azt a 21. azt is itt kell bevallania. az Ön javára olyan biztosítási szerződést kötött. például a jutalmat. vagy egyébként a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyával összefüggésben a társaság által átvállalt kötelezettséget. de ezt az összeget kifizették Önnek. amelyben a szerződés módosítására sor kerül. ennek ellenértéke önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül.) Nem önálló tevékenységből származó bevételnek minősül a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjának (a társas vállalkozás által üzemeltetett gépjármű vezetőjeként teljesített kilométer-futásteljesítménye alapulvételével) üzemanyag-megtakarítás címén kifizetett összeg is. a kedvezményezett pedig a munkáltató) utólag úgy módosítja. külön megbízási szerződés alapján teljesített mellékszolgáltatást. üdülési pénzbeli juttatások. ha a biztosító szolgáltatására a munkáltató (kifizető) volt jogosult. akkor Önnél olyan jogcímen keletkezett adóköteles jövedelem. Ebben a sorban kell szerepeltetnie a nem önálló tevékenységére tekintettel. sorban kell szerepeltetni! Nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül és itt kell bevallania azt az értékpapír juttatást is. és a fennmaradó összeg számít jövedelemnek. amelynek díja adóköteles. étkezési. ruházati. Ha a munkáltató a biztosítóval kötött szerződést (melyben Ön a biztosított. e tevékenységére tekintettel kapott más egyéb összegeket is. ha a biztosítás díja egyébként nem adómentes. Abban az esetben. Itt kell feltüntetnie a nem önálló tevékenységével összefüggésben. arra tekintettel kapott. Amennyiben Ön a társaság tagjaként.38 A személyesen közreműködő tag által – külön jogszabály szerint – felszolgálási díj címén megszerzett bevétel adóterhet nem viselő járandóságnak minősül. vagy elengedett tartozást. hogy Ön vagy az Ön hozzátartozója válik a szolgáltatás jogosultjává. sorban kell feltüntetnie! Ha a munkáltató (kifizető) a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyára tekintettel. valamint az Ön javára vagy érdekében teljesített kiadás teljes összegét is. . amelyet a 10. úgy az Ön adóköteles jövedelmévé válik a korábban már befizetett összes biztosítási díj (természetesen a szerződés módosítását követően fizetendő díj is) attól a hónaptól kezdődően. vagy a természetbeni juttatás pénzbeli megváltása címén kifizetett összegeket. amilyen jogcímen történt a kifizetés. A bevételből levonható havonta 100 000 forint. amelyet a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyával összefüggésben. (Pl.

az adó kiegészítés alapját (ha van) a „a” oszlopba a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget kell beírnia. Vegye elő a kifizetőtől kapott (helyesbített) igazolást. A költségelszámolás részletes szabályai a 2. akkor a törvényben meghatározott mértéknek megfelelő összeget kell ebben a sorban bevallania. a bevétel teljes összegét e sor „b” oszlopába. 6. sor: Nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés Ha Ön a nem önálló tevékenységére tekintettel kapott költségtérítést. sornál találhatóak. és annak figyelembe vételével töltse ki e sort. akkor a költségtérítést nem kell bevallania. Ezt a külföldről származó jövedelmet a bevallás 192.39 A segítő családtagként megszerzett jövedelmet is ebben a sorban kell bevallani. és annak összege nem haladja meg a bizonylat nélkül elszámolható mértéket. így ezek után adójóváírást nem lehet érvényesíteni! Nem minősül nem önálló tevékenységből származó bevételnek a külön jogszabály szerinti felszolgálási díjként megszerzett bevétel. sorban kell szerepeltetnie. (Az állami végkielégítés is ilyennek számít. és érintett a magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő különadóval is erre az évre. 8. Ha Ön a saját gépkocsijának a hivatali. Ebben a sorba kell feltüntetni azt a belföldön adóztatható külföldről származó jövedelmet. akkor a kapott M30-as igazolás alapján. az elszámolt költségeket a „c” oszlopba. így azt a 21. amelyet a vonatkozó kettős adóztatást elkerülő nemzetközi egyezmény szerint – munkaviszonynak nem minősülő – nem önálló munkából származónak kell tekinteni. sorában is fel kell tüntetni! Az említett jövedelmek nem minősülnek bérnek. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett része Ha az Ön munkaviszonya megszűnt. és ezzel összefüggésben 2010-ben végkielégítést kapott. üzleti célú használatára tekintettel kifizetőtől kiküldetési rendelvény alapján költségtérítést kapott.) Amennyiben Ön a 2010. adóévben törvény alapján megillető végkielégítést kapott. sor: A 2010-ben kapott végkielégítésnek a 2010. . úgy a végkielégítésre – a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezésétől eltérően – az évek közötti megosztást nem alkalmazhatja.

Amennyiben az előzőek szerint nyilatkozott. a 2010-ben az Ön részére kifizetett végkielégítés teljes összegét a kifizető (helyesbített) igazolása szerint a bevallás 5. akkor azt a bevallás kitöltése során már nem változtathatja meg. Ebben az esetben. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok számát beírni! Ha a törvényben meghatározott mértéknél magasabb összegű végkielégítést kapott. akkor utóbb. A 65. sorban a helyesbített levont adóelőleget is a megosztás arányában vegye figyelembe! Az adóelőleg megosztásához szükséges tudnivalókat az 65. akkor azt az erre a célra rendszeresített. Amennyiben Önt a 2010. a bevallás 50. sor: A 2009. sorában kell feltüntetnie. és az 50. adóév vonatkozásában a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeit terhelő különadó kötelezettség (is) terheli. Abban az esetben. A végkielégítés nem minősül bérnek. a más nem önálló tevékenységből származó jövedelmek összegében kell szerepeltetnie. hanem teljes egészében az 5. így utána adójóváírás sem illeti meg. a más nem önálló tevékenységből származó jövedelmek összegébe írja be. a kifizető (helyesbített) igazolása alapján! Lehetősége volt arra is. a bevallás kitöltésekor ezt a döntését sem változtathatja meg. sorába. sort ekkor értelemszerűen nem kell kitöltenie.40 Az összeg egy hónapra jutó részét annyiszor kell itt figyelembe vennie 2010. sor. ha a megosztás mellett döntött (a kifizetéskor nem nyilatkozott). 9. vagyis a megosztási szabályt nem alkalmazhatja. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett része . sorban ne felejtse el kitölteni a 2010. hogy a kifizetést megelőzően a munkáltatónak adott nyilatkozata alapján a 2010-ben kapott törvényben meghatározott mértéket meg nem haladó végkielégítésére a megosztási szabályt ne alkalmazza. akkor a fennmaradó részt. ahány teljes hónap a munkaviszony megszűnésétől 2010. évi jövedelemként. sornál találja. hanem a végkielégítés teljes összege után az adófizetési kötelezettségét 2010-ben teljesítse. Ha a hónapokra való osztás miatt a végkielégítés egy részét a következő évben kell – nyilatkozat hiányában – figyelembe vennie. Ne feledje el a következő évre (évekre) átvitt hónapok számát is beírni az erre szolgáló négyzetekbe! Az 53. évben kapott végkielégítésnek a 2010. akkor ezt a részét a végkielégítésnek nem itt. december 31-ig eltelt. külön bevalláson kell teljesítenie.

évben figyelembe veendő részére eső hónapok számát az 54. évben kapott az előzőek szerinti végkielégítést és annak összegét megosztotta. sorban szereplő jövedelmekre vonatkozó általános tudnivalókat itt találja meg. A tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés is része a bevételnek. sorban tüntesse fel! Az adóelőlegként figyelembe vehető összeg kiszámítására vonatkozó szabályokat a 68.). ha önálló tevékenységből bevételt szerzett 2010-ben. mert a 10. Több önálló tevékenység esetén a bevételeket és a bevételek megszerzése érdekében felmerülő kiadásokat tevékenységenként külön-külön kell figyelembe venni. ahány hónapot még nem számolt el. a mezőgazdasági őstermelő. A bevétel hiányában el nem számolt. m3. amelynek eredményeképpen bevételhez jut. évben kapott végkielégítés összegének a 2010. kwh). A költségelszámolásnál a költség nemre jellemző felhasználási mértéket kell alapul venni (m2. származó jövedelmet kétféleképpen lehet . Tételes költségelszámolás Az egyik esetben a jövedelem meghatározása a tételes költségelszámolás módszerével történhet. az országgyűlési képviselői. a bérbeadó. (Vegye elő a 0953-as adóbevallását és a végkielégítésről kapott igazolását!) A 2010. A 2009. a jövedelemszerző tevékenységgel arányosan lehet elszámolni. az egyik önálló tevékenység vesztesége a másik önálló tevékenység nyereségét nem csökkentheti. az európai parlamenti. levont adóelőleget a megosztás arányában a 68. sorba kell beírnia! Önálló tevékenységből származó jövedelmek Önálló tevékenység minden olyan tevékenység. Ide tartozik különösen az egyéni vállalkozó. a választott könyvvizsgáló tevékenysége. és amely bevétel nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe. azaz. A tárgyévi bevétellel szemben csak a tárgyévi költségek vonhatók le. amelyek nem kizárólag a jövedelemszerző tevékenységgel kapcsolatban merültek fel (világítás. sorhoz fűzött magyarázat tartalmazza. 2010-ben felmerült költséget a következő évi bevétellel szemben nem lehet érvényesíteni. Általános adózási szabályok Ezt a részt gondosan olvassa el akkor. Azokat a kiadásokat. a helyi önkormányzati képviselői tevékenység. Az önálló tevékenységből megállapítani. akkor most ebben a sorban az egy hónapra jutó részt annyiszor kell figyelembe vennie. Ebben az esetben valamennyi költséget – a kormányrendeletben vagy törvényben meghatározott mértékű költségek kivételével – számlával kell igazolni. évben figyelembe vehető. fűtés stb.41 Ha Ön a 2009.

sz. legfeljebb – több ilyen tárgyi eszköz esetén is – az éves bevétel 1%-a lehet. A személyes szükségletet is fedező kiadások költségként nem érvényesíthetők az előzőekben már ismertetettek kivételével. Abban az esetben azonban. akkor a kiadást (az átalányban érvényesített értékcsökkenési leírást is) csak az egyik önálló tevékenysége bevételével szemben számolhatja el költségként.42 Költségként csak azok a kiadások számolhatók el.39 Ezen a címen költség ugyancsak egy ízben. amelyeket a törvény költségnek elismer. melléklet III. sz.40 A személygépkocsi használatával kapcsolatosan felmerülő egyéb kiadások elszámolása a 2. pont Szja-törvény 3. sz. A tételes költségelszámolás keretében a 100 000 forint alatti. A tevékenységhez használt 100 000 forint feletti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök beszerzési ára teljes egészében költségként nem vonható le a bevételből még értékcsökkenési leírással sem. pont 40 Szja-törvény 3. sorhoz fűzött magyarázatban foglaltak értelemszerű alkalmazásával történik. Ezen a címen kiadás csak egy ízben. Ez az 1% az egyéb nem kizárólag üzemi (üzleti) célt szolgáló tárgyi eszközök átalányban elszámolt értékcsökkenési leírásán felül érvényesíthető. melléklet IV. Az önálló tevékenységet folytató magánszemély a saját tulajdonú gép. nem anyagi javakat több önálló tevékenységéhez is használja.38 Az értékcsökkenési leírás az adott tárgyi eszköz beszerzési. Ha Ön a 2010-ben használatba vett tárgyi eszközöket. pont . fejezet 3. a használatbavétel évében számolható el költségként. a használatbavétel évében számolható el. – a 38 39 Szja-törvény 3. melléklet IV. az üzemanyagköltségen felüli kiadásait a kilométerenkénti 9 forintos személygépkocsi normaköltség alkalmazásával számolja el. előállítási költsége egy összegben elszámolható. Amennyiben Ön művészeti tevékenységet folytat. felszerelés adóévben történő használatba vétele esetén átalány formájában érvényesíthet értékcsökkenési leírást. ha a személygépkocsi-használattal összefüggő. mert a normaköltség a személygépkocsi átalányban elszámolt értékcsökkenési leírását is tartalmazza. előállítási értékének 50%-a. akkor értékcsökkenési leírást még átalányban sem érvényesíthet. fejezet 2./2. és az e tevékenységéből származó jövedelmét tételes költség elszámolási módszerrel határozza meg. de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának 10%-a számolható el költségként. hogy azt az önálló tevékenységet folytató magánszemély a tevékenységéhez is használja – az éves bevétel 1%-a. kizárólag üzleti célú tárgyi eszközök beszerzési. berendezés. Személygépkocsi 2010-ben történő használatbavétele esetén – feltéve.

akkor. Ugyanezen jogszabály rendelkezik arról is.: ha Ön mezőgazdasági őstermelő és a tételes költségelszámolást választotta. szolgáltatás ellenértéke. valamint az ilyen eszközök. hogy ez után a jövedelme után az összevont adóalap részeként kíván adózni –.) MKM-PM együttes rendelet határozza meg. akkor a „b” oszlopba a bevételt.29. Ugyancsak 41 Szja-törvény 3. és a kifizetéskor tételes költségelszámolásról nyilatkozott a kifizetőnek.) Nem zárja ki a bizonylat nélküli költség elszámolási lehetőséget az önálló tevékenységével kapcsolatosan. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget kell beírnia. A „c” oszlopot ebben az esetben üresen kell hagyni. mivel a bizonylat nélküli költségelszámolásra nem jogosult. és a költségtérítésnek is csak a 10%-a számolható el költségként. fejezet 22. ezt az összeget nem kell számlával igazolni. akkor más önálló tevékenységénél a tételes költségelszámolást nem alkalmazhatja. Bizonylat nélküli költségelszámolás Tekintheti a bevétel 10%-át is költségnek. termékek vásárlására fordított kiadást. melléklet I. Az előadóművészi tevékenysége esetén a színpadi megjelenéshez kapcsolódó kiadás ugyancsak költségként érvényesíthető. (Pl. hogy mely művészeti tevékenységek esetén alkalmazhatók az előzőekben ismertetett költség-elszámolási szabályok. A két módszer vegyesen nem alkalmazható! Ha valamely önálló tevékenységből származó jövedelmét a 10%-os költséghányad alkalmazásával határozza meg. vagy ingatlan bérbeadásából származó bevétele – feltéve ez utóbbinál. amely a személyes vagy családi szükséglet kielégítését is szolgáló termék. ha Ön egyéni vállalkozó is és a vállalkozásából származó jövedelmének megállapítására akár a vállalkozói személyi jövedelemadózási. akár az átalányadózási módot választotta. (XII.41 A művészeti tevékenységet folytató magánszemélyek egyes költségeiről szóló 39/1997. e bevételével szemben is csak a tételes költségelszámolást alkalmazhatja. Ha Ön a költségeit bizonylattal igazolni nem tudja. az „a” oszlopba az adóalap-kiegészítés alapját (a bevétel teljes összegét). sz. az igazolt összegnek csak az 50%-a érvényesíthető költségként.43 tevékenység jellegétől függően – költségként érvényesítheti a tevékenységével összefüggésben igénybe vett szolgáltatások ellenértékét. ha van gép. hogy az olyan kiadás esetében. pont . Az önálló tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés ekkor is része a bevételnek.

vagyis arra az évre vonatkozóan kell önellenőrzést végeznie. Amennyiben Ön a kifizető felé bármely önálló tevékenysége ellenértékének kifizetésekor az adóelőleg alapjául szolgáló adóalap megállapításakor tételes költségelszámolásra vonatkozó nyilatkozatot tett. vagy a cél szerinti felhasználás teljesülésének igazolása alapján utólag kapta meg. ha a mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelmének a megállapítására átalányadózást választott. az ilyen költségtérítés mellett az önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál a bizonylat nélküli költség-elszámolási mód választható. Ha Ön a korábbi adóévekben kapott támogatás felhasználásával összefüggésben 2010-ben költséget (értékcsökkenést) számolt el. a költségkülönbözet alapján fizetendő 39%-os és 12%-os adóknál! Támogatás címén szerzett bevétel A 2010. sorhoz fűzött magyarázatot is. évben költségként (értékcsökkenésként) elszámolt összeget kell bevételként figyelembe vennie. de bevételként még el nem számolt összeget nem kell bevételként figyelembe vennie. A visszafizetési kötelezettség miatt keletkezett késedelmi kamat. A bevételként már elszámolt rész tekintetében az önellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.44 alkalmazhatja a bizonylat nélküli költség-elszámolási módot akkor. akkor a visszafizetett. vagy mint fizetővendéglátó az e tevékenységére tételes átalányadózást alkalmaz. amely évben a visszafizetett összeget bevételként elszámolta. Mivel a nem önálló tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés jövedelemtartalmának a megállapítására a 10%-os szabály nem alkalmazható. . késedelmi pótlék vagy más hasonló jogkövetkezmény miatt teljesített kiadás költségként nem számolható el. Tételes költségelszámolásra tett nyilatkozat esetén feltétlenül olvassa el a 63. akkor ezt az összeget is az adott tevékenység bevételéhez kell hozzászámítania. akkor azt nem kell bevételként figyelembe vennie abban az esetben. és a folyósítást követően sem érvényesítette. évben kapott támogatás cél szerinti felhasználásával összefüggésben a 2010. úgy a 10%-os szabályt semmilyen önálló tevékenységéből származó jövedelmére nem alkalmazhatja az adóévben. Ha a támogatást egészben vagy részben vissza kell fizetnie. Ha Ön a támogatást a cél szerinti felhasználást igazoló számla ellenében. és 78. ha a kiadást korábban (a megelőző adóévben vagy adóévekben) költségként még értékcsökkenési leírás formájában sem számolta el.

hogy a tulajdonostársak a jövedelmet a tulajdoni hányadok arányában megosszák. A más önálló tevékenységekre vonatkozó sajátos szabályokat. akkor a „b” oszlopba a bevételt. sor: Önálló tevékenységből származó jövedelem Ha Önnek önálló tevékenységből voltak jövedelmei. A „c” oszlop ekkor is üresen marad. az „a” oszlopban a bevétellel megegyező adóalapkiegészítés alapját. Amennyiben a jövedelmének a meghatározására a 10%-os szabály alkalmazását választotta. A törvény lehetőséget ad arra.45 Ha Ön olyan támogatást kapott. Társasházi közös tulajdon hasznosítása esetén az adókötelezettség kizárólag a társasházat terheli. akkor a „b” oszlopba a bevételt. vagy amelyet egyéb okból nem kell bevételként figyelembe vennie. azokat együttesen e sorba kell beírnia. mint a tevékenységet folytatónak kell adóznia. az adóalap-kiegészítéssel növelt jövedelmet pedig a „d” oszlopba írja be. 10. ha a tevékenységet nem egyéni vállalkozóként. illetve az egyéni vállalkozók bevallási lapjához készült útmutatóban találja meg. úgy az ebből teljesített cél szerinti kiadások sem számolhatók el költségként. igazolt költséget a „c” oszlopba. költségként és jövedelemként az egy főre jutó értékeket kell szerepeltetni. Ha a bevétel megszerzésekor a kifizetőnek tételes költségelszámolásról tett nyilatkozata miatt a bizonylat nélküli költség-elszámolási módszert nem alkalmazhatja. Vegye elő. hanem rendszeres vagy üzletszerűen végzett tevékenység keretében (az általános forgalmi adó szabályszerűen bejelentkezett alanyaként az adólevonási . az adóalap-kiegészítés alapját az „a” oszlopba. sorhoz fűzött magyarázatnál és a mezőgazdasági őstermelők. a „a” oszlopba annak 90%-ának figyelembe vételével meghatározott adóalap-kiegészítés alapját írja be. nem az egyéni vállalkozói igazolványában feltüntetett tevékenységként folytatja • az ingóság bérbeadásából származó jövedelmet. a 10. [Ha az Ön által bérbe adott vagyontárgy közös tulajdonban van. Ilyenkor a bevallásban bevételként. az adóévben felmerült. akkor fő szabályként az e tevékenységből származó jövedelem után Önnek. és bizonylat alapján költséget elszámolni nem tud. Amennyiben Ön az ingóságát nem bérbe adta. amelyet jogszabály vagy államközi megállapodás adómentesnek minősít. a „d” oszlopban az adóalap-kiegészítéssel növelt jövedelmet kell beírnia. A „c” oszlopot ebben az esetben hagyja üresen. Ebbe a sorba kell beírnia. a kifizető(k)től kapott igazolás(oka)t! Az önálló tevékenységből származó bevételt a „b” oszlopba.

Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a 164. a magánóraadásból stb. sorában kell szerepeltetni.] a termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelmet – ha annak adózására nem a 25%-os adózási módot választotta.46 • • • • • • • • joga megnyílt) értékesítette. § (3) b) – 20. akkor az e tevékenységéből származó jövedelemmel kapcsolatos adózási tudnivalókat a 12-es pótlapokhoz készült útmutató mellékletében találja meg. sorhoz fűzött magyarázat tartalmazza. hanem a 1053-04 lap 164. akkor az ebből származó jövedelmének kiszámítására az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia. szellemi tevékenységből származó jövedelmet.és dísznövénytermesztésből származó jövedelmet. az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó általános szabályok szerint állapítsa meg akkor is.42 ha az ellenőrzött tőkepiaci ügylete a kereskedelmi áru tényleges átadásával szűnik meg. a gazdasági társaságban választott könyvvizsgálóként végzett munkáért kapott tiszteletdíjat. § (1)-(3) Szja-törvény 67/A.] lábon álló (betakarítatlan) fának vagy más termésnek. ezért azt nem ebben. és Ön a kereskedelmi áru átruházója. [Amennyiben Ön őstermelői igazolvány birtokában vagy családi gazdaság tagjaként szőlő vagy dísznövénytermesztéssel foglalkozik. ha erről év közben a kifizetőnek nem nyilatkozott. A törvény lehetőséget ad arra. és a jövedelmét is ebben a sorban kell bevallania. 200 000 forintig terjedő adómentesség Önt értelemszerűen nem illeti meg. származó jövedelmet.43 Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem fő szabály szerint elkülönülten adózó jövedelemnek minősül. ha nem számolhatja el őstermelői bevételként. akkor a pénzben megszerzett bevétel adókötelezettségére Önnek az önálló tevékenységből származik jövedelme. hogy a termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelmét az adóév végén. az újításból származó jövedelmet. 42 43 Szja-törvény 16. a virág. Ebben az esetben az ingó értékesítéséből származó jövedelemre vonatkozó. § (10) bekezdés . terménynek a földingatlan tulajdonosváltozása nélkül történő értékesítéséből származó jövedelmet. és azt itt kell bevallania. így az nem része az összevont adóalapnak.

(X. telek és a melioráció kivételével – a földterület. számlával igazolt kiadással. illetve az egyéb szálláshely-szolgáltatás időszakára eső időarányos részt (naponta 365-öd részt). ha a szállás célú hasznosítás esetenként egy-egy szobára. . .a bérbeadás. hogy azt korábban költségként nem számolta el. a telek. Amennyiben a bérbe adott ingatlanhoz telek is tartozik. • Értékcsökkenési leírást a tevékenység megkezdése előtt legfeljebb három évvel korábban megszerzett (létesült) ingatlan. feltéve. épület bérbeadása. az adóévre tekintettel. Ezt az összeget növelni kell az értéknövelő beruházásra fordított. egyéb szálláshely értéke után lehet elszámolni. Olvassa el a 09-es lap erre vonatkozó részét is! Figyelem! Abban az esetben.a bérbe adott (hasznosított) alapterület négyzetméterrel arányos részét.ha az előző két eset együttesen áll fenn. illetve egyéb szálláshely-szolgáltatás esetén. ha az nem egész évre vonatkozik és/vagy csak az ingatlan alapterületének egy részére valósul meg (például. épületrészre vonatkozik) a leírási kulccsal meghatározott összegből: . de az ebből származó bevételének adókötelezettségére a magánszemélyekre vonatkozó szabályokat alkalmazza (ideértve az egyéb szálláshely-szolgáltatást a 239/2009. • Építmény. hogy ebben az esetben utólag. 44 45 Szja-törvény 18. akkor mindkét arányosítást figyelembe véve kiszámított részt lehet érvényesíteni. a telkesítés. 20. számú melléklet . § (1) bekezdés Szja-törvény 11. ha az ingatlant nem egyéni vállalkozói tevékenység keretében adja bérbe44 vagy egyéni vállalkozóként ugyan. • Nem számolható el értékcsökkenési leírás – a bányaművelésre. az erdő után. a hulladéktárolásra igénybe vett földterület. a telek értékét el kell különíteni.47 Figyeljen arra. • A leírási kulcsot az ingatlan jellegétől függő besorolás szerint kell figyelembe venni. Rendelet alapján) és tételes költségelszámolást alkalmaz – az alábbi rendelkezések szerint számolhat el értékcsökkenést költségként:45 • Az értékcsökkenési leírás összegének megállapításához tárgyi eszköznyilvántartást kell vezetni. • Az épület. nem válthat adózási módot.) Korm. építmény leírási alapját az szja-törvénynek az ingatlanszerzésre fordított összegre vonatkozó rendelkezései szerint kell figyelembe venni. Önnek az ingatlan bérbeadásából származó jövedelme után 14%os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége keletkezhet.

vagy értékcsökkenés ellentételezése címén bevételt (pl. ha az épület beruházási költsége alapján egyébként nem történik értékcsökkenési leírás elszámolása). nem anyagi javak értékcsökkenésének elszámolását megkezdheti. a szálláshelyszolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységből származó bevétel esetében a költségelszámolás a következő. támogatást) kapott. és utóbb e tevékenység végzésének időszakában felhasználható anyag.és árukészlet beszerzésére fordított. hogy . illetve területarányos értékcsökkenési leírása. vagy a 10 százalék költséghányad alkalmazásával tett eleget. illetve a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshelyszolgáltatást nyújtó magánszemély azzal az eltéréssel alkalmazhatja. amelyekben az ingatlant jövedelemszerző tevékenységéhez használta és személyi jövedelemadó-kötelezettségének jogszabályban vélelmezett jövedelemhányad (például egyéni vállalkozóként átalányban megállapított jövedelem) szerint. Az előzőekben említett magánszemély az ingatlan-bérbeadási tevékenységének megkezdése előtt – legfeljebb három évvel korábban – beszerzett. számú melléklet szerint a kizárólag bérbeadásra hasznosított épület értékcsökkenési leírása. • Az egyéni vállalkozás keretében megkezdett értékcsökkenési leírás folytatható akkor is. Ezt a rendelkezést az ingatlant nem egyéni vállalkozóként bérbeadó. felújítási költsége (ideértve a felújítási költség időarányos. illetve a hasznosított ingatlan-rész felújítási költsége értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának választását akkor is. illetve terület-arányos értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának. • Az ingatlan-bérbeadási tevékenységből származó bevétel. A nem kizárólag bérbeadásra hasznosított épület időarányos. illetve az egyéb szálláshely-szolgáltatás időtartamát a tárgyi eszköz-nyilvántartásban fel kell tüntetni.48 A bérbeadás. épületrész beruházási költsége alapján egyébként nem történik értékcsökkenési leírás elszámolása). ha a magánszemély – választása alapján – a bérbeadásból származó bevétele után az önálló tevékenységet folytatókra vonatkozó szabályok szerint adózik. korábban költségként még el nem számolt kiadásait. továbbá a legfeljebb három évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök. A 11. ha az épület. valamint a tevékenység megkezdéséhez szükséges egyéb kiadásait a tevékenységének kezdése évében költségként elszámolhatja. felújítási költsége (ideértve a felújítási költség értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának választását akkor is. • Elszámoltnak kell tekinteni az értékcsökkenési leírást azokra a naptári évekre.

és 176. ha azt három évnél régebben szerezte meg.49 épület. Amennyiben a jövedelem megosztását választják. sorához fűzött magyarázatból tájékozódhat. Az e tevékenységből származó jövedelemre viszont a jövedelem-megosztási szabályt nem alkalmazhatja. hogy a tulajdonostársak tulajdoni hányaduknak megfelelően teljesítsék az adókötelezettségüket. a befejezett célállományra igényelhető normatív erdőfelújítási támogatási értéknek megfelelő összeget. elkülönített számlára befizetett összeget. Választása előtt feltétlenül olvassa el a 04 lap 164.46 Ha Ön igazoltan fizetővendéglátó vagy falusi vendéglátó. vagy a használatbavételi engedélyt három évnél régebben szerezte meg. 11. akkor önálló tevékenységéből származó jövedelmének minősül a személyes munkavégzés címén vállalkozói költségként elszámolt vállalkozói kivét összege. de lehetőség van arra. Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelmek esetében is az adókötelezettség fő szabályként a tevékenységet folytató magánszemélyt terheli. Ha az adóévben erdő véghasználattal érintett kitermelt vagy lábon álló faállomány értékesítéséből (is) volt bevétele. (kifizető által levont adóelőleg). akkor a kifizető által levont 25%-os adót is a tulajdoni hányadok szerint kell megosztani. akkor a kifizető által levont vagy az Ön által befizetett 25%-os adót adóelőlegnek kell tekintenie és a bevallás 65. (az adózó által befizetett adóelőleg) sorában kell feltüntetnie. amellyel szemben levonás nem érvényesíthető. akkor a törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a bérbeadásból származó jövedelem után nem kell adót fizetnie. sor: Egyéni vállalkozói kivét Ha Ön vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó. sorához fűzött magyarázatot is! Abban az esetben. épületrész esetében . akkor az e tevékenységéből származó jövedelmének a kiszámítására is alkalmazhatja az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó. akkor abból levonhatja az erdészeti hatóság által erre a célra nyitott. de legfeljebb a jogszabályban megállapított.a korábban bármely tevékenység bevételével szemben még el nem számolt mértékig – értékcsökkenést akkor is elszámolhat. hogy a termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelmét az összevont adóalapba számítja be. ha év végén döntött úgy. A magánszemély által befizetett 25%-os adó nem osztható meg! Ha Ön a lakását az önkormányzatnak adta bérbe. az előzőekben ismertetett szabályokat. 46 Szja-törvény 74/A. Az adómentesség feltételeiről a 04 lap 164. § (2) bekezdés . vagy 74.

ha a 1053-13-02-es lap 412. a 2010. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. melyet a 43. akkor a 1053-12 és/vagy 1053-13-as laphoz készült tájékoztató alapján töltse ki ezt a sort. illetve korábbi adóbevallásában. vagy a bejelentkezéskor) az átalányadózást választotta. 14. évben megszüntette és a megszűnésig az átalányadó szabályai szerint adózott. és az őstermelésből származó bevétele a 600 000 forintot meghaladja. Amennyiben élni kíván az egyéni vállalkozói kivét. Ha Ön családi gazdaság tagja. sorban szerepeltethet. akkor a megállapított jövedelmet az „a” oszlopba. a „d” oszlopba pedig az adóalapkiegészítéssel megállapított összeget írja be. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. akkor az őstermelői tevékenységével kapcsolatosan ugyancsak a 1053-12-es lapokhoz készült tájékoztatásban találja meg az Önre vonatkozó adózási szabályokat. 47 48 Szja-törvény 29. január 1-től az egyéni vállalkozói és a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem és az adóalapnövelő összeg az összevont adóalap része!48 Ha Ön egyéni vállalkozóként és/vagy mezőgazdasági kistermelőként 2010-re (a 2009. akkor az „a” oszlopba az adó alapját.kiegészítés lehetőségével. az átalányadózás szabályai szerint állapítja meg a jövedelmét. Az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítés előírásait. sor: Mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem Ha Önnek őstermelői igazolványa van vagy regisztrált mezőgazdasági termelő. ha az egyéni vállalkozói és/vagy mezőgazdasági kistermelői tevékenységét a 2010. évi. akkor ennek a sornak a kitöltéséhez a 1053-12-es lapokhoz készült útmutatóban találja meg a szükséges tudnivalókat. sor: Az átalányadózás szerint megállapított jövedelem47 Változás! 2010. Akkor is ezt a sort kell kitöltenie. évi adókötelezettségére vonatkozóan nem kell alkalmaznia. § (1) bekezdés Szja-törvény 29. A kivét – kiegészítés összege után kedvezmény érvényesíthető. Ezt a sort kell kitöltenie akkor is. sora alapján ez szükséges. Olvassa el a 13-as lapokhoz írt útmutatót! 13. Amennyiben Ön egyéni vállalkozóként és/vagy mezőgazdasági kistermelőként. § (1) – (4) .50 A kivét összegét a 13-as lapokhoz készült útmutatóban foglaltak alapján írja be ebbe a sorba! Az „a” oszlopba az adó kiegészítés alapját.

17. E bevételekkel szemben is elszámolható a bevétel megszerzése érdekében az Ön által viselt szabályszerűen igazolt kiadás. gyakorlásának átengedéséből. nem önálló tevékenységével összefüggésben külföldi kiküldetésre tekintettel jutott bevételhez. szolgáltatásnak nem minősülő jövedelem Ebben a sorban a magánnyugdíj-pénztár által teljesített. de a költségelszámolásra vonatkozó rendelkezéseket figyelembe kell venni. amelyek nem tartoznak az 1-16. sorban kell szerepeltetnie. A „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be! A jövedelem kiszámítására vonatkozó szabályokat a 3. Ingyenes vagy kedvezményes szerzés esetén. azokat együttesen itt kell szerepeltetnie. melynek adókötelezettségére eltérő rendelkezés nincs. és az ebből származó jövedelme után Magyarországon kell adóznia. valamint a jogról történő lemondásból származó bevétel. a „b” oszlopba a bevételt. 16. kedvezmény illeti meg a számított adó összegéből. 15. Amennyiben Ön 2010-ben kedvezményezettként ezen a jogcímen is szerzett jövedelmet. megszüntetéséből. a „c” oszlopban a levonható részt. Amennyiben a bevétellel szemben igazolt költsége merült fel. amely az említett jogosultságok megszerzésére fordított összeggel csökkenthető. A bevételnek nem része a magánszemély által szabályszerűen igazolt kiadás. a „c” oszlopba a költséget. az „a” oszlopban pedig a kiegészítés alapját tüntesse fel. sorok egyikébe sem. A kedvezményt a 34. sorhoz fűzött magyarázatnál találja meg. sor: Egyéb jogcímen kapott jövedelem Ha Önnek olyan összevonás alá eső adóköteles jövedelmei is voltak. sorhoz írt magyarázatot! Az „a” oszlopba az adókiegészítés alapját. és adóterhet nem viselő járandóságként a 18-23. a csökkentés összegében kell figyelembe venni a megszerzéskor adóköteles bevételt is. sor: Külföldi kiküldetésből származó jövedelem Ha Ön valamely önálló vagy munkaviszonynak nem minősülő. szolgáltatásnak nem minősülő kifizetést kell feltüntetnie. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. az „a” oszlopba pedig a kiegészítés alapját írja be. sorokba sem. akkor e sor „b” oszlopában a teljes összeget. átruházásából (átengedésből). Ilyen többek között a jog alapításából. ha a bevétellel szemben költséget nem . sor: Magánnyugdíjpénztár által a kedvezményezett részére kifizetett.51 Egyéb összevonás alá eső jövedelmek Egyéb jövedelem minden olyan bevétel. A „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be! Abban az esetben. A kitöltés előtt olvassa el a 34.

Egyéb jövedelemként adóköteles az ellenőrzött külföldi adózó jogutód nélküli megszűnése. jog megszerzésére fordított értéket meghaladó része. juttatás) amely nem törvényben meghatározott 49 Szja-törvény 28. Egyéb jövedelem a fizetett kamat abban az esetben is. osztalék. valamint az ellenőrzött külföldi adózó által kibocsátott értékpapír elidegenítéséből származó bevételnek az értékpapír megszerzésére fordított érteket meghaladó része. ha valamely önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak a tagja és a pénztár adományból származó összeget írt jóvá az adóév során az Ön egyéni számláján. A jóváírt adóköteles összeget a pénztár igazolása szerint vegye figyelembe. más értékpapír. üzletrész. Az „a” oszlopba ilyen esetben a „b” oszlopban szereplő bevétel teljes összegét kell írnia. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztári jóváírással kapcsolatos tudnivalók Ebben a sorban kell bevallania. illetve az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által nyújtott olyan szolgáltatás (kifizetés. Egyéb jövedelemnek minősül az alacsony adókulcsú államban székhellyel rendelkező jogi személy. továbbá az ilyen társaságnál fennálló tagi jogviszony (részvényesi. vagy egyébként az ellenőrzött külföldi társaság (továbbiakban: ellenőrzött külföldi adózó) megbízása alapján fizetett kamat. A leggyakrabban előforduló egyéb összevonás alá eső jövedelmek Alacsony adókulcsú államból származó jövedelmek adókötelezettsége49 Alacsony adókulcsú állam alatt az az állam értendő. Egyéb jövedelem lehet az egyéni számlán történő más jóváírás is. Egyéb jövedelem az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár által a tag részére teljesített – a szja-törvény szerint – adómentesnek nem minősülő nyugdíjszolgáltatás. a „c” oszlopot hagyja üresen. § (12) – (13) . amelyben törvény nem ír elő a társasági adónak megfelelő adókötelezettséget. akkor a bevétel összegét írja a „b” oszlopba.52 számol (számolhat) el. üzletrész-tulajdonosi) megszüntetése következtében megszerzett bevételnek az ellenőrzött külföldi adózó által kibocsátott részvény. egyéb szervezet. ha a kamatot fizető állammal nincs egyezménye a kettős adóztatás elkerülése végett a Magyar Köztársaságnak. A jövedelem kiszámítására az árfolyamnyereségre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. jegyzett tőkéjének tőkekivonás útján történő leszállítása következtében. ha az említett államnak és a Magyar Köztársaságnak van a kettős adóztatást elkerülő egyezménye. ha az nem adómentes. vagy az előírt adómérték a 12%-ot nem haladja meg. Nem számít alacsony adókulcsú államnak az előzőeknek egyébként megfelelő állam akkor.

átutalás. szolgáltatás adókötelezettsége A nem nyugdíjszolgáltatásként (kiegészítő nyugdíjként) kifizetett (juttatott) adóköteles bevételek kapcsán a kötelező várakozási időszak számítására vonatkozó szabályok. ha az nem törvényben meghatározott szolgáltatási körében és feltételekkel nyújtott a szja-törvény szerinti adómentes szolgáltatás. Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által nyújtott. sora tartalmazza. Egyéb jövedelemként adóköteles a magánnyugdíj-rendszerből a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépésekor a tagdíj-kiegészítés. szintén egyéb jövedelemként adóköteles. munkaviszonyból származó bérjövedelem. amely adóköteles. ezért feltétlenül olvassa el a 1053-09-es laphoz fűzött magyarázatot is! A nyugdíj-előtakarékossági számláról történő. A munkáltatói hozzájárulásnak az a része. átvezetés adókötelezettsége51 Amennyiben Ön 2010. § (8) Szja-törvény 28. Az önkéntes kölcsönös pénztár által kiállított igazolás ezen a jogcímen tartalmazza.53 szolgáltatási körében és feltételekkel jogszerűen nyújtott és nem adómentes. és azt az M30-as igazolás 1. míg a kötelező várakozási idő leteltét követő második évtől a jövedelem évente 10-10%-kal csökken. Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által nyújtott szolgáltatás (kifizetés. A 2007. nem nyugdíjszolgáltatásként (kiegészítő nyugdíjként) kifizetett (juttatott) adóköteles összeget is. ha azt Önnek kifizették. juttatás). december 31-ét követően jóváírt összegek esetén a kötelező várakozási idő újra kezdődik.50 Egyéb jövedelemnek minősül és ebben a sorban kell bevallania az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár által a kötelező várakozási időszak leteltét követően. valamint az 50 51 Szja-törvény 28. akkor egyéb összevonás alá eső jövedelemnek minősül a kifizetés (juttatás). A kötelező várakozási időszak letelte évét követő tizenegyedik évben az ilyen bevételt a jövedelemszámítás során már nem kell figyelembe venni. annak egésze jövedelem. nyugdíj-szolgáltatásnak nem minősülő kifizetés (juttatás). évben a nyugdíj-előtakarékossági (NYESZ-R) számlájáról nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő összeget vett fel. § (17) . Ezen jövedelmeket egészségügyi hozzájárulás is terheli. vagy az azt követő évben vett fel adóköteles összeget. Amennyiben Ön a kötelező várakozási idő leteltének évében.

54

értékpapírszámlán, letéti számlán kimutatott követelés azon része, amely meghaladja az Ön által teljesített befizetések, átutalások összegét. Ezért, ha Ön 2010. évben A „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíjelőtakarékossági számlájáról nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetésről (juttatásról), átutalásról rendelkezett, illetőleg átvezetést kért, akkor egyéb jövedelemnek minősül a nyugdíj-előtakarékossági számlán lévő, e szolgáltatás értékének levonása nélkül a szokásos piaci értéken számított követelés azon része, amely meghaladja az Ön által (nyilvántartott adózott követelésállomány esetén annak nyilvántartásba vételét követően) teljesített befizetések, az Ön javára osztalékból származó jövedelemként jóváírt, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat alapján átutalt összegek, valamint a már nyilvántartott adózott követelésállomány együttes összegét. Olvassa el az 62., 141. – 146. sorhoz fűzött magyarázatot is. Az előzőek szerinti jövedelem megszerzéséről a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője Önnek igazolást állít ki. Nem keletkezik egyéb összevonás alá eső jövedelem akkor, ha Ön a nyugdíjelőtakarékossági számlája megszüntetésekor a számlán lévő követelését teljes egészében más számlavezetőnél vezetett, „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíjelőtakarékossági számlájára helyezteti át. Egyéb jövedelemként kell a befektetési szolgáltatónak kezelnie a nyugdíjelőtakarékossági számlákról szóló törvény szerint nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetés52 (juttatás), átutalás, átvezetés esetén a személyi jövedelemadó törvényben meghatározottak szerint számított összegét. Kamatként megszerzett jövedelmekkel kapcsolatos rendelkezések Itt kell feltüntetni a tagi kölcsön, vagy értékpapír után 2006. szeptember 1-jét követően nem első alkalommal megszerzett (kifizetett, jóváírt) kamat összegét, illetőleg magánszemélynek nyújtott kölcsön után kapott kamatjövedelmet. A szövetkezeti tagi kölcsön kamata, amennyiben az 5% százalékponttal meghaladja a jegybanki alapkamat összegét, a meghaladó rész szintén egyéb jövedelem. Ha Ön a kamatjövedelmet kifizetőtől kapta és annak van adóköteles része is, azt a kifizető igazolása alapján ebbe a sorba írja be. Külön szabály vonatkozik az 1996. december 31-e előtt és után a magánszemély által adott kölcsönre fizetett kamatokra. Az 1996. december 31-e előtt adott kölcsön kamata akkor nem visel adót, ha annak összege a felszámítás időszakában érvényes jegybanki alapkamattal számított, az 1996. december 31-e után kötött hitelszerződés esetében pedig a szerződéskötés időpontjában
52

Szja-törvény 28. § (17)

55

érvényes jegybanki alapkamattal számított összeget nem haladja meg. Nem keletkezik adóköteles jövedelem akkor sem, ha a kölcsönszerződés szerinti kamat a jegybanki alapkamatot annak legfeljebb 5%-ával haladja meg. Az előzőekben ismertetett szabályok nem alkalmazhatók akkor, ha a kamatot olyan magánszemély fizeti, akinek az illetősége szerinti állammal Magyarországnak nincs a kettős adóztatás elkerülésére egyezménye. Ilyen esetben a kamat címén megszerzett bevétel egésze egyéb jövedelemnek minősül. A 2006. augusztus 31-ig hatályos rendelkezéseket kell azonban alkalmazni azokra az előzőek szerinti kamatjövedelmekre is, amelyeket a 2006. augusztus 31-e előtt megkötött szerződés, ügylet alapján 2006. augusztus 31-ét követően elsőként szerzett meg. Borravaló, hálapénz adókötelezettsége Itt kell bevallania azt az összeget is, amelyet nem önálló tevékenységére tekintettel borravalóként, hálapénzként kapott. Ha a borravalót Ön az önálló tevékenységével összefüggésben kapta, akkor az a tevékenységének bevétele lesz, és azt a 10. sorban kell bevallania. A 21. sorban kell szerepeltetnie a külön jogszabály szerint megszerzett felszolgálási díjat, valamint a vendéglátó üzletben felszolgálóként közvetlenül a fogyasztótól kapott borravalót is. Ha a munkáltatóhoz befolyt borravaló, hálapénz összegét a munkáltató osztja el, úgy az bérjövedelemként adóköteles (1. sor), azt az M30-as igazolásnak tartalmaznia kell. A biztosító által kifizetett, szolgáltatásnak nem minősülő jövedelem Egyéb jövedelemként kell bevallani a biztosító által kifizetett azon összeget is, amely nem minősül a biztosító szolgáltatásának és nem kamatjövedelemként adóköteles. A biztosító által szolgáltatásként kifizetett összeg adómentes, ha a magánszemély a díjat költségként nem számolta el. Egyéb jövedelemnek minősül a biztosító által kifizetett összegnek az a része, amely meghaladja a magánszemély, más magánszemély által fizetett díjat, valamint a kifizető, munkáltató által fizetett adóköteles díjat. Amennyiben a más magánszemély által fizetett díjat a díjfizető költségként számolta el, annak összege az egyéb jogcímen megszerzett jövedelem része. Nem számít egyéb jövedelemnek a biztosító által kifizetett azon összeg, amely adókötelezettségét a törvény külön nevesíti. Ilyen, kamatként nevesített jövedelem keletkezik akkor, ha a biztosító által kifizetett összeg maradékjogból

56

származik, vagyis a biztosítás díját a magánszemély vagy a javára más magánszemély fizette, vagy az adóköteles biztosítási díjnak minősült. Ugyancsak kamatnak minősül a tíz évnél rövidebb lejáratú életbiztosítás, illetőleg a három évnél rövidebb lejáratú nyugdíjbiztosítás egyösszegű szolgáltatásából származó jövedelem is. Nem itt kell bevallani azt a jövedelmet, amelyet a szja-törvény külön jogcímen nevesít (pl.: kamatjövedelemként). A társaság által megvásárolt saját üzletrész térítés nélküli átadása a tag részére Ha a társasági szerződés a korlátolt felelősségű társaság esetében, a megvásárolt saját üzletrésztől való megválás módjaként a tag részére történő ingyenes átadást határozza meg, úgy a térítés nélküli átadás révén kapott üzletrész a társaság magánszemély tagjainál ugyan értékpapír formájában megszerzett vagyoni értéknek minősül, de az adókötelezettségére az összevonás alá eső egyéb jövedelmekre irányadó előírás vonatkozik. E szerint az szja-törvény eltérő rendelkezése hiányában a társas vállalkozás tagja által az e jogviszonyára tekintettel megszerzett vagyoni érték egyéb jövedelemnek minősül. A törvény szerint nevesített, további egyéb jogcímen megszerzett jövedelmek Ha Ön az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti működtetési jog (praxisjog) átruházásából bevételhez jutott, akkor az ebből származó jövedelmét ebben a sorban kell bevallania. Jövedelemnek a bevétel azon része minősül, amely a korábban értékcsökkenési leírás címén költségként el nem számolt szerzési értéket és a megfizetett illeték együttes összegét meghaladja. Itt kell szerepeltetnie a jogutódlás révén megszerzett szerzői jog, találmány és szabadalmi oltalomból eredő jog gyakorlása útján megszerzett jövedelmét is. A jövedelem kiszámítása során a bevételből levonhatja a jog gyakorlása érdekében felmerült, Önt terhelő igazolt költségeit. Ha Ön külföldi illetőségű jogi személytől, jogi személyiség nélküli társaságtól 10 000 forint egyedi értéket meghaladó üzleti ajándékban részesült, akkor annak értéke egyéb jövedelemnek tekintendő, amelyet ebben a sorban kell szerepeltetnie. Nem kell a jövedelemszámítás során figyelembe vennie az üzleti ajándék értékét akkor, ha annak egyedi értéke a 10 000 forintot nem haladja meg. Ha Önt külföldi illetőségű jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság megvendégelte (reprezentációban részesítette), annak értékét ugyancsak nem kell az adóalaphoz hozzászámítania.

57

Egyéb jövedelemnek minősül az értékpapír vagy más vagyoni érték átruházása esetén a bevétel azon része is, amely meghaladja az értékesített értékpapír vagy más vagyoni érték szerződéskötéskor ismert szokásos piaci értékét. Olvassa el a 04-es lap 166. sorához fűzött magyarázatot is! Egyéb jövedelemnek minősül a tudomány doktorának illetménykiegészítése is. E bevétellel szemben költség nem számolható el. Itt kell bevallania azt a pénzösszeget is, amelyet Ön a termőföldről szóló törvényben meghatározott birtok-összevonási célú önkéntes földcseréhez kapcsolódóan értékkiegyenlítés címén kapott. Olvassa el a 1053-04-es lap 162. sorához leírtakat is. Itt kell bevallani a felelősségbiztosítás alapján kapott, jövedelmet helyettesítő kártérítés összegét is akkor, ha az olyan jövedelmet pótol, amely egyéb jövedelemként lenne adóköteles. A jövedelmet pótló kártérítés olyan jövedelemnek minősül, amilyen jövedelmet pótol, ezért azt a pótolt jövedelem jogcíme szerinti sorban kell szerepeltetni. (Pl.: a bérjövedelmet pótló kártérítés, melynek összegét az 1. vagy a 4. sorban kell feltüntetni.) Ugyancsak ebben a sorban kell szerepeltetnie az ingóság értékesítéséből származó bevételének azt a részét is, amely meghaladja az ingóság értékesítéséről szóló szerződés megkötésének idején ismert szokásos piaci értékét. A vételárnak a szokásos piaci értéket meg nem haladó részére az ingó értékesítéséből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia, és a jövedelmet a bevallás 1053-04-es lapjának 163. sorában kell feltüntetnie. Új szabály 2010. január 1-től! Ha Ön ellenőrzött külföldi társaság tagja,53 és abban más társaság révén közvetett részesedéssel/szavazattal rendelkezik az adóév utolsó napján, és abban a saját, valamint a közeli hozzátartozói54 együtt számított részesedése vagy szavazati aránya eléri a 25 százalékot, akkor egyéb jövedelem az ellenőrzött külföldi társaság adóéve (üzleti éve) utolsó napján kimutatott, a felosztott osztalékkal csökkentett adózott eredményéből, a közvetlen és/vagy közvetett részesedésének arányában megállapított rész. A jövedelem megszerzésének időpontja az a nap, amelyen az adózott eredményt a társaság arra jogosult szerve (taggyűlés, közgyűlés, más hasonló szerv) jóváhagyta. A fenti, egyéb jövedelem halmozott (nyilvántartott) összegéről, a csökkentések figyelembe vételével nyilvántartást kell vezetni!
53 54

Szja-törvény 28. § (20) pont Ptk. 685. § b) pontja

58

Egyéb jövedelemnek minősül az az értékpapír juttatás is, amelyet a felek között fennálló jogviszony és a szerzés körülményei alapján ide kell sorolni. Értékpapír, vagy más vagyoni érték átruházása esetén egyéb jövedelemként kell figyelembe venni az átruházás ellenében megszerzett bevételből azt a részt, amely meghaladja az ellenértékre a szerződéskötés időpontjában ismert szokásos piaci értéket. Kivétel az az eset, amikor az adókötelezettségnek a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti jogcíme egyébként megállapítható. Adóterhet nem viselő járandóságok Az adóterhet nem viselő járandóság része az összevont adóalapnak, de a rá eső adótábla szerinti adót nem kell megfizetnie. Az adóterhet nem viselő járandóságok adótábla szerinti adóját a 33. sorban kell feltüntetni. Figyelem! Az adóterhet nem viselő járandóság azon része, amely a törvény szerint meghatározott mértéket meghaladó összeg, a felek között fennálló munkavégzésre irányuló jogviszony szerint adóköteles, az említett jogviszony hiányában egyéb jövedelemként adóköteles! 18. sor: Nyugdíj (a nyugdíjban részesülőt megillető baleseti járadék, jövedelempótló kártérítési járadék) Ebben a sorban kell feltüntetnie a 2010. évben kapott nyugdíj (valamint a nyugdíjban részesülőt megillető baleseti járadék és jövedelempótló kártérítési járadék összegét. Ez utóbbi feltétele, hogy Ön már betöltötte az Önre vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. A nyugdíj összegéről igazolással kell rendelkeznie, de feltétlenül olvassa el a szja-törvény nyugdíjra vonatkozó részét, mivel több olyan juttatást is nyugdíjnak minősít, amelyet cím szerint nem nyugdíjként folyósítanak az Ön részére.55 Változás! A sportról szóló törvényben meghatározott olimpiai járadék adómentes bevételnek minősül. A 2010. augusztus 18-tól ilyen címen kifizetett összeget nem kell bevallani! 19. sor: Gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, nevelőszülői díj, anyasági támogatás Ebbe a sorba

55

Szja-törvény 3. § 23. pont

59

• a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási segély, anyasági támogatás és gyermeknevelési támogatás összegét, • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott nevelőszülői díjat írja be a rendelkezésére álló igazolása alapján. 20. sor: A kettős adóztatást kizáró egyezmény alapján a Magyar Köztársaságban mentesített, de az adó kiszámításánál figyelembe vehető összeg Feltétlenül töltse ki ezt a sort akkor, ha Önnek olyan országból is származott jövedelme, vagy a belföldről származó jövedelme után olyan országban adózott, amely országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről egyezménye, és az egyezmény ezen összevonás alá eső jövedelmet mentesíti Magyarországon az adó alól, de a belföldön adóztatható jövedelme utáni adó kiszámításánál ez a jövedelem figyelembe vehető. Ez a jövedelme ugyanis adóterhet nem viselő járandóságként adóköteles. A kettős adóztatást kizáró egyezmények zöme a külföldön adóztatható jövedelmek belföldön történő figyelembe vételére ezt a szabályt tartalmazza. Ilyen többek között a Németországgal, Kanadával, Olaszországgal, NagyBritanniával, Franciaországgal, Ausztriával és az Amerikai Egyesült Államokkal megkötött egyezményünk is. Amennyiben Ön az előzőekben foglaltaknak megfelelő jövedelmet szerzett 2010-ben, akkor azt ebben a sorban szerepeltesse. A jövedelem kiszámítására a jövedelem megszerzésének jogcíme szerinti, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglaltakat kell alkalmazni. Az adókötelezettség fennáll akkor is, ha a jövedelmet nem hozta haza. A jövedelmet forintra átszámítva kell beírnia. A külföldi pénznemben keletkezett bevételt, felmerült kiadást, valamint bármely bizonylaton külföldi pénznemben megadott, az adó mértékének meghatározásához felhasznált adatot a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos devizaárfolyamán kell figyelembe venni. Az olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámításkor alkalmazni. A fenti rendelkezésétől eltérően, ha a magánszemély a bevételt külföldi pénznemben szerezte, vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki, és rendelkezik az ott meghatározott időpontot – a külföldi pénz eladása esetén – követő 15 napon, illetve – külföldi pénz vétele esetén – megelőző 15 napon

Ha Ön az Európai Közösségek tisztviselőjeként vagy egyéb alkalmazottjaként e jogviszonyára tekintettel az Európai Közösségektől bért. 23. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a 1053-10-es laphoz készült magyarázatban találja meg. sor: Egyéb. adóterhet nem viselő járandóság Ha Ön 2010-ben a 18-22. sor: Felszolgálási díj címén kapott összeg A külön jogszabály alapján megszerzett felszolgálási díj. akkor azt ennek a sornak a „b” oszlopába kell beírnia. a nevére kiállított bizonylattal. fizetést és más hasonló térítést. a figyelembe vett árfolyamot a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz. juttatást kapott. Nézze meg. sorokban feltüntetett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmeken túl egyéb. 21. mert az ilyen jövedelem adóköteles és része az összevonás alá eső jövedelemnek (azonban az e jövedelmére eső adótábla szerinti adót nem kell megfizetni). és ha az a minimálbért meghaladja. akkor e jövedelmek együttes összegét kell ebben a sorban szerepeltetnie. (Amennyiben Ön vendéglátó üzlet felszolgálójaként közvetlenül a fogyasztótól borravalót kapott. sorba kell beírnia. a következők szerinti adóterhet nem viselő járandóságot szerzett. annak segítő családtagja. Ha ezen a címen jutott jövedelemhez. Adóterhet nem viselő járandóságnak minősül: . sor: Mezőgazdasági termelő részére adott gazdaságátadási támogatás A termőföldről szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági termelő. hogy az az Európai Közösségeket megillető adó hatálya alá tartozik. a felettes rész egyéb jövedelemként adóköteles. a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló összege szintén adóterhet nem viselő járandóságok közé tartozik. melyet a 17. számítsa ki.60 belül pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló. mit tartalmaznak az igazolásai. hogy mekkora a kapott támogatás egy hónapra eső összege. feltéve. lehetősége van ez után a jövedelme után nyugdíjbiztosítási járulék fizetésére. alkalmazottja részére külön jogszabály alapján juttatott gazdaságátadási támogatás egy hónapra eső összegének a havi minimálbért (73 500 forintot) meg nem haladó része adóterhet nem viselő járandóságként adóköteles. úgy havonta csak a 73 500 forint tekintendő adóterhet nem viselő járandóságnak.) 22. akkor azt a bevallásában nem kell szerepeltetnie. Amennyiben több jogcímen szerzett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmet.

díjazás értékéből havonta a hónap első napján érvényes minimálbért meg nem haladó része. • a szakképző iskolai tanulónak. valamint szakképzésben tanulószerződés nélkül résztvevő tanulónak a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára külön jogszabály szerint kötelezően kifizetett díjazás. illetve hallgatói szerződés. továbbá a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás. amely a tagállam belső joga szerint akkor is mentes a jövedelemadónak megfelelő adó alól. továbbá a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény alapján a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze terhére folyósított szakiskolai tanulmányi ösztöndíj. illetve felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatónak tanulószerződés. • az EGT-államának joga alapján az előzőekben meghatározott bevételnek megfelelő jogcímen kifizetett (juttatott) bevétel. az előzőekben nem említett pénzbeli juttatások. a helyi önkormányzat vagy egyház által a tanuló. vas illetve rubin díszoklevélhez kapcsolódóan a felsőoktatási intézmény által a Szabályzatában meghatározott feltételek szerint kifizetett pénzbeli juttatásnak az a része. amely nem haladja meg az adóév első napján érvényes minimálbér havi összegének négyszeresét. • a felsőoktatásról szóló törvény alapján adományozott arany. • az ösztöndíjas foglalkoztatottnak az ösztöndíjas foglalkoztatási . valamint a tanulószerződéses tanulót jogszabály alapján megillető kiegészítő pénzbeli juttatás.61 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott ápolási díj. • a szociális gondozói díj évi 180 000 forintot meg nem haladó része. • a Magyar Corvin-lánc kitüntetés alapításáról és alapszabályáról szóló miniszterelnöki rendelet alapján a Magyar Corvin-lánc Testület által a tagja javaslatára megítélt támogatás. • a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatóját a felsőoktatásról szóló törvény szerinti juttatásként megillető ösztöndíj. a hallgató részére e jogviszonyára tekintettel jogszabályban meghatározott feltételek szerint adott. gyémánt. e törvény szerint az összevont adóalapba tartozó jövedelem alapjául szolgáló bevétel. valamint – a diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó – lakhatási támogatás. tankönyv. • a hallgatói munkadíjnak havonta a hónap első napján érvényes minimálbér kétszeresét meg nem haladó része. ha azt az ott illetőséggel bíró magánszemély részére fizetik (juttatják). a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott felsőoktatási intézmény. • a közoktatásról szóló törvényben meghatározott nevelési – oktatási intézmény. bevételnek számító. • az EGT-államának joga alapján kifizetett (juttatott) olyan.és jegyzettámogatás teljes összege.

és az egyezmény a külföldön adóztatható jövedelmet nem mentesíti Magyarországon az adóztatás alól. A kedvezményt e jövedelmek együttes összege után a 33. 25. egyéb pénzbeli juttatása. A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló kormányrendelet alapján folyósított összeg. a „d” oszlopba írja be a 18-23. sor: Adóterhet nem viselő járandóságok összesen Ebbe a sorba. A külföldön adóztatható. . illetőleg a két ország között viszonosság áll fenn. belföldön beszámítható jövedelem megállapítására a jövedelem megszerzése szerinti jogcímnek megfelelő. akkor az ilyen jövedelmét ebben a sorban tüntesse fel. továbbá az oktatási és kulturális miniszter által adományozott – a kormányrendeletben meghatározott – Deák Ferenc Ösztöndíj. vagy olyan országban adóztatható belföldről származó jövedelme volt. a vételár. sor: A kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint külföldön adóköteles. vagy teljes építési költség 30%-áig.62 • • • • • jogviszonyból származó ösztöndíjának a minimálbért meg nem haladó része. az „Útravaló” Ösztöndíjprogram keretében a kormány rendeletében meghatározott feltételekkel és módon adományozott tanulói és mentori ösztöndíj. A munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak nyújtott. vissza nem térítendő (elengedett kölcsön összege is) támogatás. sorban érvényesítheti. ugyanakkor a külföldön megfizetett adó magyarországi beszámításáról rendelkezik. amely után az erre az összegre eső adótábla szerinti adót nem kell megfizetnie. Ez az összeg lesz az. valamint a külföldi pénznemben megszerzett jövedelmeket forintra átszámítva kell az adóbevallásban feltüntetni. adóterhet nem viselő járandóságnak nem minősülő jövedelem Ha Önnek olyan országból származó. sorok „b” oszlopainak összegét. a kormányrendeletben meghatározott Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj. legfeljebb 5 millió forintig terjedő összegben. A külföldről származó. valamint a Kormány rendeletével alapított felsőoktatási ösztöndíj. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott jövedelemszámítási szabályokat kell alkalmaznia. amely országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. 24. A katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézmények ösztöndíjas hallgatójának ösztöndíja.

A külföldről származó. Ne felejtse el a külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét az egyéb adatok között a 1053-05 lap 197. sor: A kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adózott jövedelem Ha a külföldön is adózott jövedelme olyan országból származott. sorban feltüntetni! 26. sorok „b” oszlopaiban szereplő . a költséget. feltéve. hogy a költségelszámolásra lehetősége van a „c”. Ne feledje el az 1-4. ne felejtse el az 55. sorok „d” oszlopában és az 55-56. Itt tüntesse fel azt az összeget is. sort kitölteni. feltéve. mert a bevallása hibás lesz! A bevételt a „b”. mert a bevallása hibás lesz! A külföldön megfizetett adó beszámításához a 30. az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget pedig a „d” oszlopban tüntesse fel. akkor a munkaviszonyból származó bér összege után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg. amellyel nincs kettős adóztatást kizáró egyezményünk. sorban kell szerepeltetnie! 27. amelyet belföldi munkáltatótól. sorok együttes összegét kell beírnia. forintra átszámított adó összegét a 1053-05 lap 198. az adóalap-kiegészítés alapját az „a”. a költséget. hogy a költségelszámolásra lehetősége van a „c”. sor: Az összevont adóalap összege Ebbe a sorba a 1-26. Figyelem! Amennyiben a belföldi munkaviszonyból származó jövedelme után egyezmény vagy viszonosság hiányában külföldön kellett adóznia. akkor a munkaviszonyból származó bér összege után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg. az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget pedig a „d” oszlopban tüntesse fel. sort kitölteni.63 A bevételt a „b”. valamint a külföldi pénznemben megszerzett jövedelmeket forintra átszámítva kell az adóbevallásban feltüntetni. sort kell kitöltenie. megbízótól a külföldön végzett tevékenységére tekintettel kapott. az adóalap-kiegészítés alapját az „a”. A külföldön megfizetett adó beszámításához a 31. akkor e bevételét. ne felejtse el az 56. A külföldön megfizetett. sort kell kitöltenie. Ebben az esetben. de az után a kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adót fizetett. Figyelem! Amennyiben az egyezmény alapján a belföldi munkaviszonyból származó jövedelme után külföldön kellett adóznia. költségeit és jövedelmét ebbe a sorba írja be. Ebben az esetben.

190. sor „c” oszlopában feltüntetett összeget. sor) címén kívánja csökkenteni. sor: Összes jövedelem a 2010. sorok „b” oszlopaiban adatot tüntetett fel – és e sor „a” oszlopát nem tölti ki. az éves összes jövedelem megállapításánál figyelembe kell vennie az 57. 28. Ehhez. sor „b”. sorok). 260. sor „d”. sorban szereplő egyéni vállalkozói kivéten túl).64 bérjövedelmeket külön is összegezni és e sor „a” oszlopában lévő fehéren hagyott mezőbe beírni. (Ha Ön 2010-ben bérjövedelmet szerzett – az 1-4 sorok „d” oszlopában. az adóalap-kiegészítés nélküli jövedelem az irányadó. a 1053-04-es lap 177. Önnek össze kell adnia a 27. sor „d”. sor „b”. sor „b” és a 273. 254. Ez az összeg azonban nem minden esetben egyezik meg az adóalap-kiegészítés alapjával („a” oszlopok összegével)! . az e tevékenységéből származó jövedelemként (11. 180. illetőleg tandíj. Az előzőek szerint számított jövedelem összegét írja be a sor „d” oszlopába. az 55-56. Amennyiben Önnek a 2010.) Ennek a sornak a kitöltése azért fontos. felnőttképzés igénybe vehető halasztott kedvezménye (45. 57. valamint az összevont adóalap utáni adót csökkentő kedvezmények érvényesítése során is. adóévben A 28. Ha Ön vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó. évre vonatkozóan a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódóan különadó bevallási kötelezettsége van. ha az összevont adóalap adóját a lakáscélú hiteltörlesztés (37-39. sor „d” oszlopába az összes jövedelem megállapításakor az összevont adóalapba tartozó. az elkülönülten adózó jövedelmeit (bevételeit). Azoknál az összevont adóalapba tartózó jövedelem soroknál. sor „b” oszlopokban szereplő jövedelmeit. illetőleg 4 400 000 forintot meg nem haladó. Erre az összegre szüksége lesz az adójóváírás. sorának „a” oszlopában szereplő vállalkozói osztalékalapot is vegye figyelembe az összes jövedelem megállapítása során. sor „c”. ahol költség elszámolás lehetséges. Ezeknél a kedvezményeknél a szja-törvény 2006. sor „a” oszlopot Önnek csak abban az esetben kell kitöltenie. mert ez az összeg szolgál az adójóváírás alapjául. december 31-én hatályos előírásait kell alkalmazni a jövedelemkorlát figyelembe vételekor. azaz a 3 400 000. a kapott igazolt bevételből levonható költség figyelembevételével megállapított jövedelmeket kell összeadnia. Figyelem! A 28. akkor a bevallása hibás lesz. a külföldön is adóköteles jövedelmeit. valamint a jogszerűen ekho szerint adózott bevételeit vegye figyelembe.

legfeljebb a 29. Erre az összegre lesz szüksége az összevont adóalap utáni adót csökkentő lakáscélú hiteltörlesztés kedvezmény. akkor a külföldön megfizetett adót a kettős adóztatást kizáró egyezmény rendelkezéseinek. hogy a külföldön igazoltan megfizetett adó forintra átszámított összegét kell beszámítani (levonni). sor „d” oszlop) számított adóját és azt írja ide. sor: A külföldön megfizetett adó beszámítása a 26. sor „b”. sor „b” oszlopok. amely országgal Magyarországnak nincs a kettős adóztatás elkerüléséről egyezménye és viszonosság sem áll fenn. felnőttképzés halasztott kedvezmények érvényesítése során. sor „c” oszlopában feltüntetett adó). az „a” oszlop kiszámítása Az adóalap-kiegészítés nélküli összevont adóalapba tartózó jövedelmek (1053-A lap 1-től 26-ig sorok) összegéhez adja hozzá a 04-es lap 180.) 30. sor „b” oszlop külföldön is adóköteles jövedelmét. 31. vagy olyan országban is adózott. § . sor „b” oszlopban feltüntetett. Ebbe a sorba Önnek a külföldön igazoltan megfizetett adó forintra átszámított összegét (a 1053-05 lap 197. sor „d” oszlop elkülönülten adózó jövedelmét. valamint a 08-01-es lap 254. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek adójának meghatározása 29. amely olyan országból származott. összesített jövedelmek összegét írja be az „a” oszlopba. évi összes jövedelem megállapítása. tandíj. akkor a 56 Szja-törvény 30.65 Az adóalap-kiegészítés (szuperbruttósítás) nélküli 2010.56 (A számított adó meghatározása az Útmutató mellékletében található. de a nemzetközi egyezmény szabályai szerint vagy viszonosság alapján e jövedelmet össze kell vonnia a belföldön adóköteles jövedelmeivel. sorban lévő összeget kell beírnia. illetőleg a viszonosságnak megfelelően beszámíthatja. és a 08-02-es lap 273. A nemzetközi szerződések jellemzően ilyen esetekben úgy rendelkeznek. Az előzőek szerint kiszámított. sor: A számított adó Állapítsa meg az összevont adóalap (27. sorban szereplő jövedelem után Ha Önnek 2010-ben olyan jövedelme is volt. Feltétlenül olvassa el a kedvezményekhez tartozó útmutatóban leírtakat! A 1053-B lap kitöltése II. 260. a 05-ös lap 190. sor: A külföldön megfizetett adó beszámítása a 25. amely külföldön adóköteles. sorban szereplő jövedelem után Ha Önnek olyan jövedelme is volt. jogszerűen ekho szerint adózott bevételeket.

sor „d” oszlopában található. bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme a 3 188 000 forintot nem haladta meg. mely összege mindaddig csökkentette is az adóelőlegét. legfeljebb 181 200 forint) lehet. a bér után (27. a kapott hányadost két tizedesre kerekítse. ha az Ön összes.32. sor „a” oszlopának fehér mezőjében feltüntetett bér összege) adójóváírás illeti meg akkor. valamint az átlagos adókulccsal a külföldön (is) adózott jövedelme utáni adót is.66 26. a 198. mert Ön írásban kérte annak érvényesítését. Ne feledje el az így kapott adókulcsot (a példa alapján 32) az „a” oszlopban lévő fehér négyzetekbe beírni! Mielőtt ebbe a sorba a levonható összeget beírná. Az összes jövedelem. sorban lévő adó összegét ossza el a 27. Az átlagos adókulcs megállapításához a 29. 32. bér kifizetője (továbbiakban: munkáltató) az Ön részére kiadott jövedelemigazoláson azokat az összegeket tüntette fel. 0. hogy a munkaviszonyból származó bérjövedelme után az adójóváírás összege és a jogosultsági hónapok száma az igazoláson szerepel akkor is. az átlagadókulcs 32%). de legfeljebb jogosultsági hónaponként 15 100 forint (12 jogosultsági hónap esetén. Az adójóváírás az adóévben megszerzett bér és arra tekintettel megállapított adóalap –kiegészítés együttes összegének 17%-a. . (pl. vagy nem érvényesíthet adójóváírást. sorban szereplő jövedelem utáni. sorban feltüntetett jövedelem után külföldön igazoltan megfizetett. ezért év végén a bevallásában vagy csak csökkentett összegben. amíg a munkáltatójától származó jövedelme az adójóváírásra jogosító értékhatárt (3 188 000 forintot) el nem érte. sorban feltüntetett adó 90%-át. sor: Adójóváírás Amennyiben Ön 2010-ben bérjövedelmet is szerzett. feltétlenül számítsa ki a külföldön igazoltan megfizetett adó 90%-át. ha az Ön összes jövedelme a 4 698 000 forintot közelíti vagy meghaladja. Így előfordulhat. mert a kettő közül a kisebb összeg szerepelhet ebben a sorban.) A munkáltatója. sorban szereplő összevont adóalap összegével („d” oszlop).323269 kerekítve 0. az erre vonatkozó szabályokat az e sorhoz fűzött magyarázatban szintén megtalálja. az átlagos adókulccsal kiszámított adót kell ebben a sorban szerepeltetnie. (4 698 000 forint összes bevallott jövedelmet meg nem haladó jövedelem esetén Önt csökkentett összegű adójóváírás illeti meg. majd szorozza meg százzal. melyet figyelembe kell vennie a 28. de legfeljebb a 26. A munkáltatója az előlegnél azért vehette figyelembe az adójóváírást. amelyeket az adóelőleg megállapítása során figyelembe vett.

sorban lévő összeg alapján az adómértékére vonatkozó rendelkezés szerinti legalacsonyabb adókulccsal (17%) megállapított összeg. az egy jogosultsági hónapnak számít. Ezzel a szabállyal az adójóváírás 4 698 000 forintnál „elfogy”. ha egy hónapon belül többször vagy több kifizetőtől (munkáltatótól) járt Önnek bér. sorban szereplő jövedelemnek az adótábla57 segítségével kiszámított adóját tüntesse fel. sor: A 15. sor „c” oszlopában összesített kedvezmények összege több mint a 29. Az adójóváírás összegét a törvényben meghatározottak szerint. amely legfeljebb 12 hónap lehet. sor „c” oszlopában szereplő számított adó. amely további. sorban szereplő jövedelem kedvezménye Ha Ön magánnyugdíj-pénztártól a 2010. Ez a különbözetként jelentkező összeg az Ön összevont adóalap utáni adója.67 Jogosultsági hónapnak az a hónap számít. sor összegének levonása után megmaradt adót kell beírnia. az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezményekkel csökkenthető. sor „c” oszlopában szereplő összeget kell beírnia ennek a sornak a „b” oszlopába. csökkentenie kell annak az összegnek a 12%-ával. sorban feltüntetett összeg után kedvezményre jogosult. 36. sor összegéből a 35. amennyivel az összes jövedelme a jogosultsági határt. sorok „b” oszlopaiban lévő adóösszegeket. Ezt az összeget. amelyre Önt az adóévben bér illette meg. azaz a 3 188 000 forintot meghaladja. A kedvezmény összege a 15. akkor a 15. sor: Az adóterhet nem viselő járandóságok adótábla szerinti adója Ebben a sorban a 24. § (1) . de nem több 4 698 000 forintnál. akkor az Önt egyébként adójóváírásként megillető összeget. akkor ennek a sornak a „c” oszlopába nullát írjon! Amennyiben 57 Szja-törvény 34. sor: Az összevont adóalap adója Ebbe a sorba a 29. Abban az esetben. a fenti leírás alapján kell figyelembe vennie a bevallása kitöltésekor. Az „a” oszlop nyíllal jelzett kockáiba írja be a jogosultsági hónapok számát. Ha a 35. 35. 34. Amennyiben az Ön összes jövedelme a 3 188 000 forintot meghaladja ugyan. sor: A számított adót csökkentő kedvezmények összesen E sor „c” oszlopában összegezze a 30-34. adóévben kedvezményezettként nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő jövedelmet szerzett. de legfeljebb a 29. 33.

és olyan összegben amelyet az adója terhére érvényesíteni tud! A kedvezmények igénybe vételére. őstermelői kedvezmény. nem érvényesíthetők: • A közteherjegy értékének (alkalmi foglalkoztatás) kedvezménye. Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények érvényesítésének általános feltételei Az összevont adóalap utáni kedvezmények csak az összevont adóalap utáni adót meg nem haladó mértékben érvényesíthetők. 2. A szja-törvény meghatározza az adókedvezmények sorrendjét. 2010. 58 59 Szja-törvény 43. ha Ön több jogcímen is jogosult adókedvezmény igénybevételére. következő sorrendben59 kerülhet sor: 1. a törvény által meghatározott. amelynek akkor van jelentősége. évtől az alábbi jogcímeken.58 ezért célszerű az egyes kedvezményi jogcímekhez csak akkora összeget beírni. akkor további adókedvezményt természetesen nem tud érvényesíteni. A 2010. mely fedezetet nyújtana a kedvezmények igénybevételére. egyéb. az összevont adóalap adója terhére igénybe vehető kedvezmények megszűntek. de azt részben veheti igénybe. • A megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék kedvezménye.68 az összevont adóalap utáni adója nulla. 4. évi jövedelmének nagyságától (28. de az egyes jogcímek alapján érvényesíthető adókedvezményeit nem tudja teljes összegben igénybe venni. § (1) . 3. sorban lévő adót ne haladja meg. • A háztartásokkal kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének számlázott ellenértéke utáni kedvezmény. családi kedvezmény. § (1) Szja-törvény 44. személyi kedvezmény. 5. ha Ön több jogcímen is érvényesíthet kedvezmény(eke)t. Az adókedvezmények többségének érvényesíthetősége az Ön összes. sor „d” oszlop) is függ. Figyelem! Abban az esetben. hogy azok együttes összege a 36. lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye. ha Ön nem rendelkezik annyi adóval. csak az(oka)t a kedvezmény(eke)t jelölje. Ilyen eset lehet.

január 1-je előtt a fentieket fizette. • Üzleti hitel kamatának kedvezménye. amelyek tekintetében a hiteltörlesztés 2007. • A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói befizetés kedvezménye. január 1-ig megkezdődött-e a tőke törlesztése. a szja-törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező 2006. a törlesztés megkezdésének évében és az azt követő négy adóévben.69 • A megállapodás alapján fizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj kedvezmény. sorok: A lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg halasztott kedvezménye A személyi jövedelemadóról szóló törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező előírása 2007. a kamatfizetés. a kedvezmény megosztására nincs lehetőség. évben lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összegről a hitelintézet igazolásával rendelkezik. egyéb térítés) befizetett összeg kedvezménye. • A magánnyugdíjpénztári tagdíjat kiegészítő befizetés kedvezménye. hogy 2007.és nyugdíjbiztosítás megfizetett díjának kedvezménye. • Közcélú adomány. . függetlenül attól. részére az adókedvezmény továbbra is jár a személyi jövedelemadóról szóló törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező 2006. Az igénybe vehető kedvezmény összege adóévenként – akár 40%. • Élet. Amennyiben a fentieknek megfelel és a 2010. • Képzési költségként (tandíj. Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények részletezése 37 – 39. január 1-je előtt megkezdődött. a kezelési költség és a hitelfolyósítási díj. december 31-én hatályos előírásai szerint. A lakáscélra felvett hitel törlesztésébe az szja-törvény szerint beletartozik a tőketörlesztés (az előtörlesztést is ideértve). Azonban. tartós adományozás kedvezménye. december 31-én hatályos előírásait vegye figyelembe az adókedvezmény halasztott érvényesítésekor. akár 30%-os mértékű kedvezményre jogosult – nem haladhatja meg a 120 000 forintot. a személyi jövedelemadóról szóló törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező előírásait változatlan tartalommal lehet alkalmazni azon hitelek esetében. Az előtörlesztés esetén szintén változatlanul megilleti a magánszemélyt az adókedvezmény az előzőek szerint. január 1-jén hatályát vesztette. III. költségtérítés. A kedvezményt az adós vagy adóstárs érvényesítheti. Amennyiben a magánszemély 2007.

egy hitelszerződés adósaként vagy adóstársaként vehető igénybe. akkor az Önt egyébként megillető kedvezményt. adóalap-kiegészítés nélküli 2010. a legfeljebb 120 000 forintot csökkentenie kell a 3 400 000 forint feletti jövedelem 20%-ával. vagy ha a kormányrendelet szerint gyermekek és más eltartottak után lakásépítési kedvezményre és/vagy megelőlegező kölcsönre nem jogosult. Ezen a címen adókedvezményt a lakástakarék pénztártól felvett hitelre csak akkor lehet igénybe venni. Az adókedvezmény a törlesztés megkezdésének évében és az azt követő négy adóévben érvényesíthető. sor „a” oszlopa) a 3 400 000. amikor a hitel igénylőjének a törlesztési időszakban családi pótlékra jogosult vagy jogosulttá váló gyermeke van. Nem vonatkozik az időbeli korlát Önre. Amennyiben az Ön összes. a kamat. új lakáshoz kamattámogatásos és üzleti kamatozású) vett fel. adóalap-kiegészítés nélküli 2010.70 Fontos! A lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg 30%-os. ha a bővítés eredményeként a lakás alapterületének növelésével a lakószobák száma legalább egy lakószobával nő. illetve a 4 400 000 forintos jövedelemhatárba! A lakáscélú hitelhez kapcsolódó adókedvezmény érvényesítésére csak az a magánszemély jogosult. A lakás bővítésére felvett hitel törlesztése csak akkor jogosít kedvezményre. akkor ezen hitelek törlesztése a kedvezmény alapjául szolgálhat akkor. illetőleg a törvényben meghatározott. ha a folyósított hitel áthidaló kölcsönnek minősül. de nem több 4 000 000 forintnál. ha az adókedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú hitel részben vagy egészben a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott megelőlegező kölcsön. a hitelintézet által kiállított igazoláson feltüntetett összeg után adókedvezményt érvényesíthet akkor. illetve 40%os kedvezmény igénybevételénél a 2010. . Az adókedvezmény csak egy önálló ingatlanhoz kapcsolódóan. évi jövedelme (1053-A lap 28. évi adóalap-kiegészítést nem kell beszámítani a 3 400 000. lakás tulajdonjogának. Ha Ön lakás építésére. lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak a megvásárlására 1993. december 31-e után hitelintézettel lakáscélú felhasználásra lakáscélú hitelszerződést kötött. későbbiekben ismertetett esetben a 4 400 000 forintot nem haladja meg. a kezelési költségek és a hitelfolyósítási díj megfizetésére fordított. akkor a hitel adósaként (adóstársaként) a szerződés alapján 2010-ben a tőke törlesztésére – ideértve az előtörlesztést is –. akinek az összes. évi jövedelme a 3 400 000 forintot meghaladja ugyan. Amennyiben Ön ugyanazon ingatlanhoz egy szerződésbe foglaltan több hitelt (pl. ha az egyéb feltételek fennállnak. ha egyébként a törvényben meghatározott feltételek az Ön esetében fennállnak. bővítésére vagy lakótelek. építtetésére. Ilyen esetben az adókedvezmény minden olyan évben érvényesíthető.

ha • az Ön által felvett hitel a lakáscélú támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott kamattámogatásban részesült és • az Ön által a kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélra felvett hitel. amelynek első átruházására a kedvezmény alapjául szolgáló hitel felhasználásával került sor akkor. a kamat és a járulékos költség törlesztéseként megfizetett. új lakás tulajdonjogának.71 Nem jogosít adókedvezményre a hitelintézettől felvett olyan személyi hitel. hitelek összege együttesen nem haladja. Ha a munkáltató által a lakáscélú hitel törlesztésére adott hitel után Ön legalább a törvényben meghatározott mértékű kamatot megfizette. A felújításra. A kedvezmény szempontjából új lakásnak az a lakóingatlan minősül. valamint a 40%-os mértékű adókedvezményi feltételek nem valósulnak meg. vagy a kamatkedvezmény adóköteles. Nem jogosít kedvezményre az a törlesztés sem. vagy nem haladta meg. 40% az adókedvezmény mértéke az adóévben a tőke. akkor Ön a hitel ily módon törlesztett összege után jogosult az adókedvezményre. valamint új lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes jogcímen történő megszerzéséhez. 30% az adókedvezmény abban az esetben. hogy a hitel felvétele belföldön fekvő lakótelek. ha a kedvezmény alapjául szolgáló. illetőleg haladta meg a 10 000 000 forintot. amelynél a hitelfelvétel indokaként a lakáscélú felhasználás került megjelölésre. építtetéséhez történjen. mivel a kedvezmény csak a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel törlesztésére tekintettel érvényesíthető. ha a kamatkedvezmény után nem kell az adót megfizetni. a hitelintézet által kiadott igazolásban szereplő összeg után akkor. A munkáltató által nyújtott lakáscélú hitel törlesztése kedvezményre nem jogosít. A magasabb mértékű kedvezménynek további feltétele. A törvény különbséget tesz az új és a régi lakóingatlanhoz felvett lakáscélú hitel törlesztéséhez fűződő kedvezmény között. amelyet Ön a munkáltatójától a hitelintézetnél fennálló lakáscélú hitelének a részben vagy egészben történő törlesztése céljából kapott hitelből finanszírozott akkor. hitelek együttes összege a 15 000 000 forintot nem haladja. Ön által felvett lakáscélú hitel. korszerűsítésre felvett hitel adókedvezményre nem jogosít. ha azt a tulajdonjogot szerző magánszemélyt megelőzően más lakcímként még nem jelentette be. A kedvezmény alkalmazhatósága szempontjából lakáscélú felhasználásnak tekintendő: . belföldön fekvő lakás építéséhez.

a belföldön fekvő lakás alapterületének növelése. A 37. ha a számított összeg magasabb 120 000 forintnál. akkor az adókedvezményre jogosító jövedelem-határ az Ön esetében 4 400 000 forint. valamint Önnnek a kedvezményre jogosító lakáscélú hitelszerződésben adóstársaként szerepel. a 38.72 • • • • a belföldön fekvő lakótelek. sor „a” oszlopába. illetőleg 30%-kal kiszámított összeget. továbbá a hitel felhasználásával megszerzett önálló lakóingatlanban egyben a tulajdonostársa is. . ha az Ön bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme nem több 5 000 000 forintnál. a legfeljebb 120 000 forintot csökkenteni kell a 4 400 000 forint feletti jövedelem 20%-ával akkor. sor „b” oszlopába legfeljebb 120 000 forintot írhat. akkor a már említett korlátokon belül úgy a 40. valamint a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése. a belföldön fekvő lakás építése. Abban az esetben. azaz. építtetése. Ne felejtse el e sorok „b” oszlopaiban feltüntetett kedvezmény együttesen sem haladhatja meg a 120 000 forintot. sor „a” oszlopába. évi adójával szemben lehet érvényesítenie. az összeg 30%-át. a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvénynek. vagy az szjatörvénynek a hitelszerződés megkötése napján hatályos rendelkezése szerinti – az előzőekben nem említett – lakáscélú felhasználás. akkor törlesztésére fordított összeget a 38. Ha Ön új lakása szerzéséhez kamattámogatásos hitelt kapott. A 39. amely legfeljebb 120 000 forint lehet. A „c” oszlopba írt összeg nem lehet több 120 000 forintnál. Abban az esetben. Amennyiben az Ön házastársa. ha az Ön által felvett lakáscélú hitel Önt a 30%-os kedvezményre jogosítja. feltéve. e sor „b” oszlopában csak 120 000 forintot tüntessen fel. sor „c” oszlopa szolgál az Önt megillető lakáscélú adókedvezmény együttes összegének a feltüntetésére. Figyelem! A lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezményét az átmeneti rendelkezések szerint. sor „b” oszlopába írja be. mint a 30%-os kedvezményt is érvényesítheti. lakás tulajdonjogának. A 40. de legfeljebb a 2015. A „c” oszlop kitöltésekor az Önre vonatkozó jövedelemkorlátot is vegye figyelembe. hogy a felvett. akkor az annak törlesztésére fordított összeget a 37. élettársa az adóévben 6 hónapot meghaladó időtartamban gyermekgondozási segélyre volt jogosult. ha Ön egy szerződés alapján az új lakásához a kamattámogatásos hitel mellett piaci kamatozású hitelt is felvett. kétféle hitel együttes összege a 10 000 000 forintot nem haladja meg. ha az legalább egy lakószobával történő bővítést eredményez. sor „b” oszlopába írja be. az összeg 40%-át pedig a 37.

73 40. Akinek az állapota végleges és korábban már kiadták az erről szóló igazolást.60 Közös őstermelői igazolvány alapján is csak az a tag érvényesíthet ezen a címen adókedvezményt. és az őstermelői tevékenység utáni adó a 100 000 forintot nem éri el.) EüM rendeletben szerepel. vagy jövedelmét a bevételének 90%-ában határozta meg. akinek a betegsége.) Korm. vagy csak regisztrált magánszemély és jövedelmének kiszámítására tételes költség-elszámolási módot választott. sor: Mezőgazdasági őstermelői kedvezmény. Az orvosi igazolást nem kell csatolni. Rendeletben. aki rendelkezik ezzel a regisztrációval. egészségkárosodása a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. Ebbe a sorba a „d” oszlopba tehát annyiszor 3 675 forintot – legfeljebb 44 100 forintot – lehet beírni. évtől kezdődően. ahány hónapig fennállt a fogyatékosság. 41. amelyekben a fogyatékos állapot legalább egy napig fennállt. 29. aki a bevallásban feltünteti a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott regisztrációs számát (továbbiakban: regisztrált magánszemély). akkor az őstermelésből származó jövedelmének adójával. az adóévben igénybe vett agrár csekély összegű (agrár de minimis) támogatásnak minősül. Ha Ön a jövedelmét tételes költségelszámolással állapítja meg. január 1-től kiadott igazolások esetében az a személy tekinthető. illetve a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. nem kell új igazolást kérnie. Az adózás szempontjából súlyosan fogyatékosnak a 2010. 29. 60 Szja-törvény 39. csak megőrizni. (XII. A támogatást a bevallás benyújtásának évében kell agrár de minimis támogatásként figyelembe venni. Az érvényesített kedvezmény az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában 2007. könyvelői díjkedvezményt is érvényesíthet. (XII. Amennyiben Ön az őstermelői igazolványa alapján mezőgazdasági őstermelő – a kistermelő is őstermelő – vagy őstermelői tevékenységet folytató családi gazdaság tagja. A kedvezmény igénybevételének jövedelemkorlátja nincs! A kedvezményt kizárólag a súlyos fogyatékosságban szenvedő magánszemély vonhatja le a saját összevonás alá eső jövedelme utáni adóból. de legfeljebb 100 000 forinttal csökkentheti az összevont adóalap utáni adóját. § (1) . legfeljebb 100 000 forint Ebben a sorban csak az a magánszemély érvényesíthet kedvezményt. sor: A súlyos fogyatékosság miatt levonandó összeg Súlyos fogyatékosság esetén orvosi igazolás alapján havi 3 675 forinttal (az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5%-ával) lehet csökkenteni az adót mindazokra a hónapokra.

2010. a kedvezményt pedig csökkenteni kell akkor. és meg kell állapítani a két adóösszeg különbözetét. ha az éves összes jövedelme nem haladja meg a 7 620 000 forintot. A családi kedvezmény érvényesíthetősége az eltartotti létszámtól és a kedvezményt érvényesíteni kívánó magánszemély összes. A családi kedvezmény érvényesítésének lehetősége az eltartotti létszámtól és a jövedelemnagyságtól is függ. amely meghaladja az adott jövedelemkorlát feletti összes jövedelme 15%-át. A mezőgazdasági őstermelői kedvezmény igénybevételére vonatkozó jövedelemhatár 7 620 000 forint. 2010. évi jövedelme a következőkben felsoroltak szerinti jövedelemkorlátot meghaladja. Az őstermelői tevékenységből származó jövedelem adóját úgy kell kiszámítani. ha az eltartotti létszám legalább 3 fő. Az őstermelői adókedvezmény a könyvelői díjkedvezménnyel együtt sem haladhatja meg a 100 000 forintot. ha a mezőgazdasági őstermelői tevékenységen kívül más forrásból is van összevonandó jövedelme. ha az éves összes jövedelme a 7 620 000 forintot meghaladja. hogy meg kell határozni az összevont adóalap adóját (36.74 Könyvelői díjkedvezmény címén a könyvelőnek kifizetett. Az őstermelői adókedvezmény a könyvelői díjkedvezménnyel együtt sem haladhatja meg a 100 000 forintot. ha az Ön összes. 42. Családi kedvezményt csak akkor lehet igénybe venni. sorban szereplő jövedelemmel együtt és nélküle is. de legfeljebb a 100 000 forintnak a 7 620 000 forint feletti rész 15%-át meghaladó része érvényesíthető. 2010. sor) a 14. akkor annak összegét ebben a sorban kell szerepeltetnie. évi adóalapkiegészítéssel növelt jövedelmének (28. úgy a kiszámított kedvezmény összegének. Az Önt megillető kedvezmény teljes mértékben akkor érvényesíthető. A jövedelem-korlátot és a hozzá tartozó eltartotti létszámot a törvény a következők szerint határozza meg: . évi jövedelme az eltartotti létszámhoz rendelt jövedelemkorlátot meghaladja. sor: A családi kedvezmény eltartottak után Amennyiben Ön családi kedvezmény címén kívánja az összevont adóalap utáni adóját csökkenteni. akkor Ön a kedvezmény összegének azt a részét érvényesítheti. Ha Ön családi kedvezményt érvényesít és az Ön összes. számlával igazolt összegnek az őstermelői tevékenységgel arányos része vehető figyelembe. sor „d” oszlop) nagyságától függ. Abban az esetben.

• 9 525 000 forint. évi jövedelme meghaladja az eltartotti létszámhoz kapcsolódó jövedelemhatárt. hogy a gyermeket nevelő egyedülálló családi pótlékát egyikük sem veszi igénybe. A kedvezmény kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 4 000 forint feltéve. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a hat főt. de egyetlen napján sem haladta meg a hat főt. olvassa el a következőket! Amennyiben az Ön összes. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a négy főt. hogy a jogosult az őt megillető családi kedvezményt a vele együtt élő házastársával. de egyetlen napján sem haladta meg a három főt. élettársával megossza. Mielőtt kiszámítaná a családi kedvezmény összegét. Amennyiben az eltartottak száma és a jövedelem nagysága alapján érvényesíthet családi kedvezményt. Tekintettel az előzőekben ismertetett korlátokra. ha a házastárs. akkor a jogosult által érvényesíteni nem tudott kedvezményt is csökkenteni kell az értékhatárt meghaladó rész 15%-ával. • 10 160 000 forint. de egyetlen napján sem haladta meg az öt főt. bevallása elkészítésekor ezekre is legyen tekintettel. Abban az esetben. akkor az Önt megillető családi kedvezmény összegéből az értékhatárt meghaladó rész 15%-át meghaladó részt érvényesítheti. vagyis a jövedelemnagyságtól függően számítsa ki az Önt megillető kedvezményt. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján elérte. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a három főt. Élettársak esetén a megosztás feltétele még. A törvény lehetőséget ad arra. hogy a 03-as lapon erről közösen nyilatkozzanak és egymás nevét. • 8 890 000 forint. illetőleg élettársa veheti igénybe. adóazonosító jelét adóbevallásukon feltüntessék. A családi kedvezményt a kedvezményezett eltartott után a jogosult magánszemély érvényesítheti. akkor ebben az esetben a 03-as lapon a várandósság tényéről kell nyilatkozatot tennie. • 8 255 000 forint. úgy a 1053-03-as lapot is töltse ki! Amennyiben a családi kedvezményt születendő gyermekére (is) érvényesíti. Az Ön által érvényesíteni nem tudott kedvezményt házastársa. 2010. A megosztás feltétele. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta az öt főt.75 • 7 620 000 forint. Kedvezményezett eltartott . hogy az eltartottak létszáma az adott hónapban legalább a három főt eléri. de egyetlen napján sem haladta meg a négy főt. élettárs összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme is meghaladja az eltartotti létszámhoz tartozó jövedelemhatárt. hogy a 03-as lapon nyilatkozzanak arról.

Saját jogon családi pótlékban részesülő. de rájuk tekintettel családi pótlékot nem folyósítanak. Amennyiben a kedvezményezett eltartott olyan személy. illetőleg rokkantsági járadékban részesülő kedvezményezett eltartott esetében jogosultnak a vele közös háztartásban élő magánszemélyek egyike minősül.76 • az. a rokkantsági járadékot folyósítják. napjától a megszületéséig.) A gyermek megszületésének hónapját figyelmen kívül kell hagyni akkor. július 1-től bejegyzett élettárs is. hasonló ellátást folyósítanak. • a családi pótlékra saját jogon jogosult. az intézményben elhelyezett személyre tekintettel kapja. mint vagyonkezelői joggal felruházott gyám. hasonló ellátást (továbbiakban együtt: családi pótlék) folyósítanak. aki a családi pótlékot. ha ebben a hónapban a családi pótlékra való jogosultság megnyílik. aki a családok támogatásáról szóló törvény alapján a családi pótlékra jogosult. akire tekintettel családi pótlékot. vagy más. javítóintézetben nevelt. akiket a családok támogatásáról szóló törvény szerint a családi pótlék összegének a megállapítása során figyelembe vesznek. akkor a kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély jogosult. bármely EGT-állam hasonló joga alapján családi pótlékot. aki a családi pótlékot szociális intézmény vezetőjeként. ikermagzat felismerése. . akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény alapján családi pótlékot. • a magzat. illetőleg az. illetve EGT-állam hasonló joga alapján más. gyermekvédelmi gondoskodás alatt állóra tekintettel kapja. Magzat esetében jogosultnak az anyát. amely hónapban az orvosi igazolás alapján a várandósság (a várandósság kezdetétől számított 91. (Az orvosi igazolást nem kell az adóbevallással beküldeni. A kedvezmény összegének a megállapítása során az eltartottak létszámába azokat a személyeket is be kell számítani. Nem jogosult azonban a családi kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély. • aki rokkantsági járadékban részesül. A családi kedvezmény szempontjából jogosultsági hónapnak az a hónap tekintendő. vagy az anyával közös háztartásban élő házastársát61 kell tekinteni. Magzat esetében jogosultsági hónapnak azt a hónapot kell tekinteni. napot követően) legalább egy napig fennáll. amely hónapra a családi pótlékot. ikermagzat fogantatásának 91. 61 2009. vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő. csak az elévülésig meg kell őrizni. vagyonkezelő eseti gondnok a gyermekotthonban. Amennyiben az adóbevallás benyújtását követően történik a magzat. akkor a jogosult a családi kedvezményt önellenőrzés útján érvényesítheti.

évi LXXVII. valamint a magzat esetében az év végi bevallásban bármelyik jogosult érvényesítheti a kedvezményt függetlenül attól. 43. Ez azonban nem zárja ki azt. sorban szerepeltetett személyes közreműködői díj-kiegészítés összegének. a családi kedvezményt melyikük érvényesíti figyelemmel arra is. a közös gyermekeket nevelő élettársaknak arra. hogy az erről szóló igazoláson a kedvezmény halasztása bejegyzés szerepeljen.77 A családi pótlékra nem saját jogon jogosultak.kiegészítés összegének a kedvezményét. hogy az előzőek szerinti kedvezményezett eltartottak utáni kedvezményt a jogosult a vele közös háztartásban élő házastársával. Abban az esetben. § (7) bekezdés . akinél azt az adóelőleg megállapításakor figyelembe vették. ha csak egyikük jogosult a családi kedvezmény érvényesítésére. A törvény lehetőséget ad az együtt élő házastársaknak. 62 2009. illetve a felnőttképzés első ízben történő megszűnését követő öt egymás utáni adóévben. tetszőleges elosztásban érvényesíthető. Az „a” oszlopba ne felejtse el a kedvezmény alapját beírni! 45. hogy a többi kedvezményi jogcímeken is érvényesíthető kedvezményekkel is élni tudjanak. és/vagy 11. A halasztott kedvezmény a hallgatói jogviszony első ízben történő megszűnését. nyilvántartás vezetése mellett. a maradék összeg érvényesítése csak önellenőrzéssel történhet meg. ha a házastárs. sor: Tandíj. illetőleg a munkáltatói adómegállapítás időpontjáig nem ismert. A kedvezmény halasztott érvényesítésének feltétele. élettársával megossza. A saját jogon családi pótlékra jogosult és a rokkantsági járadékban részesülő esetében az év végi bevallásban is azt kell jogosultnak tekinteni. Élettársak esetében. élettárs által érvényesíteni nem tudott családi kedvezmény összege az adóbevallás benyújtásáig. sorban szerepeltetett vállalkozói kivét. tv. akkor az év végén a jogosultnak nem minősülő élettárs csak a jogosult által érvényesíteni nem tudott részt vonhatja le az összevont adóalap utáni adójából. felnőttképzés költségeként befizetett összegek halasztott kedvezményeinek érvényesítéséhez vegye elő a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolásait. hogy év közben az adóelőleg megállapítása során melyiküknél vették azt figyelembe. felnőttképzés díja címén igénybe vehető halasztott kedvezmény62 A tandíjként (képzési költségként). hogy év végén döntsék el. 206. sor: Egyéb kedvezmény Ebben a sorban tüntetheti fel az 5.

így a magánszemély rendelkezésére álló keret 60 000 forint lesz. az a kedvezmény alapját nem képezheti.. évi jövedelme 3 600 000 forint. Abban az esetben pl. egyéb térítés is.78 A tandíjba beleértendő a költségtérítés. A tandíj. évi adóalap-kiegészítés nélküli jövedelme ne haladja meg a 3 400 000 forintot. a pótvizsga díját azonban figyelmen kívül kell hagyni. sor „a” oszlop alapján a 3 400 000 forint feletti rész 20%-át kell meghatározni. hogy mekkora az a keret. amely a rendelkezésre áll. de az őstermelői adókedvezménnyel együtt is legfeljebb 100 000 forint lehet. felnőttképzés címén a halasztott kedvezményt az átmeneti rendelkezések szerint. másik feltétele. ami 40 000 forint. hogy a kedvezmények együttes összege az őstermelői adókedvezménnyel sem haladhatja meg a 100 000 forintot. A kedvezmény igénybevételéhez az egyes évek vonatkozásában hatályos előírásokat is vegye figyelembe! Figyelem! A tandíj. majd azt a 100 000 forintból levonva meghatározható mekkora lesz az a kedvezmény összeg. a „c” oszlopba pedig annak a 30%-át. de legfeljebb a 2015. 2010. az összevont adókedvezmény mértéke a 100 000 forintból a 3 400 000 forintot meghaladó jövedelemrész 20%-át meghaladó rész. ha az Ön összes. évi adóval szemben lehet érvényesíteni. adóalap-kiegészítés nélküli 2010. hogy az Ön összes. évben halasztott kedvezményt kíván igénybe venni. . akkor mielőtt az adókedvezményeket kitöltené. évi jövedelme (28. Az adókedvezmény beírásakor erre a korlátra is célszerű figyelemmel lenni. amely egyáltalán érvényesíthető. sor „a” oszlop) több 3 400 000 forintnál. adóalap-kiegészítés nélküli 2010. sor „a” oszlop) a 3 400 000 forintot meghaladja. akkor az „a” oszlopba írja be a halasztott kedvezmény alapját. 2010. A 28. Amennyiben az Ön összes. akkor a már említett jogcímeken érvényesíthető kedvezmény nagyságának a meghatározásához ki kell számítani a 200 000 forint 20%-át. évi jövedelme (28. Amennyiben Ön a 2010. ha az Ön összes. évi adóalap-kiegészítést nem kell beszámítani a 3 400 000 forintos jövedelemhatárba! Abban az esetben. felnőttképzési díjba beleértendő a vizsgadíj is. felnőttképzés díja címen halasztott kedvezmény érvényesítésének egyik feltétele. célszerű meghatározni. ezt le kell vonni a 100 000 forintból. Fontos! A kedvezmény igénybevételénél a 2010.

olvassa el a bevallás 5. sorban szereplő adóval azonos összeget írt be. 47. sorba nullát kell írnia. sorok összegezett. sor). mely a 36. az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmények összegét kell feltüntetnie. törvényben meghatározott és az állami végkielégítés azon fennmaradó részét. sor: Munkavállalói érdekképviseleti tagdíj Ebbe a sorba írja be a munkavállalói érdekképviseleti szervezet részére befizetett (levont) igazolt tagdíj összegét. A levont 10 és/vagy 25%-os adót az „a” oszlopban lévő téglalapba kell beírnia. . Amennyiben a 46. A bizonylatokon. sorban szereplő összeg levonása után fennmaradó adóösszeg. törvényben meghatározott és az állami végkielégítésnek a következő év(ek)re átvitt része Itt kell feltüntetnie a 2010-ben kapott. kedvezményekkel csökkentett adó Ebben a sorban a 2010. és 65.79 46. IV. akkor ebben a sorban nem szabad adatot szerepeltetnie! 51. amelyet a következő évi összevont adóalap megállapítása során figyelembe kell vennie. forintra átszámított összeget írja be. A hónapok számára szolgáló négyzetben tüntesse fel az átvitt hónapok számát. sor kitöltése után különbözetként mutatkozik. 52. évi összevont adóalapját terhelő adónak az adókedvezményekkel csökkentett összegét kell feltüntetnie. soránál leírtakat is! Amennyiben a 2010-ben kapott végkielégítés teljes összege után az adót 2010ben fizeti meg (5. sorba a 36. Kérjük. sor: Az összevont adóalapot terhelő. a nyilvántartásban külföldi pénznemben szereplő. sor: A 2010-ben felvett osztalékelőleg Ebben a sorban a kifizető által kiadott igazoláson szereplő – kifizető hiányában a nyilvántartása szerinti összeget – tüntesse fel. sor: Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények összesen Ebbe a sorba a 39 – 45. akkor a 47. Ez az összeg lesz az. sor: A 2010-ben kapott. amely a 8. és még 2010-ben osztalékká nem vált osztalékelőleget tüntesse fel. valamint az önálló tevékenység hiányában levonható kamarai tagdíj összegét is a kapott igazolás alapján. sor összegéből a 46. Csak a 2010-ben felvett. Egyéb adatok 50.

. „a” oszlop kitöltésénél figyelembe venni. az adóalapkiegészítéssel növelt bérjövedelmet a „b” oszlopba kell beírnia. évi Ha Ön a 2009. akkor ne felejtse el a 8. évi Ha az Ön munkaviszonya megszűnt. évben kapott végkielégítésnek jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok száma: a 2010. Ne felejtse el a „b” oszlopban szereplő összeget a 27.80 53. 54. az adóalapkiegészítéssel növelt bérjövedelmet a „b” oszlopba kell beírnia. évben kapott végkielégítésnek jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok száma: a 2010. és az adóalap-kiegészítéssel növelt bérjövedelem összege Figyelem! Amennyiben az egyezmény alapján a belföldi munkaviszonyból származó jövedelme után külföldön kellett adóznia. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok számát az „a” oszlopba beírni! Vegye elő a kifizetőtől kapott igazolást. sorban szerepeltetett. és annak figyelembe vételével töltse ki e sort. 2010. Az igazolás alapján a bér összegének alapját az „a” oszlopba. sor: A 26 sorból a bérjövedelem alapja. mert a bér után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg. és az adóalap-kiegészítéssel növelt bérjövedelem összege Fontos! Abban az esetben. akkor a munkaviszonyból származó bér összegét ennek a sornak az „a” oszlopába írja be. sor: A 2010. évben kapott végkielégítést és annak összegét megosztotta. sor: A 2009. mert a bér után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg. sorból a bérjövedelem alapja. Az igazolás alapján a bér összegének alapját az „a” oszlopba. akkor most ebben a sorban a 2010. sor: A 25. mert az összes bérjövedelem meghatározása nélkül a bevallása hibás lesz! 56. ha a belföldi munkáltatójától származó jövedelme után egyezmény vagy viszonosság hiányában külföldön is adót kellett fizetnie. és ezzel összefüggésben 2010-ben végkielégítést kapott. évben figyelembe veendő részre eső hónapok számát kell beírnia! Vegye elő a 0953-as adóbevallását és a végkielégítésről kapott igazolását! 55. akkor a munkaviszonyból származó bér összegét ennek a sornak az „a” oszlopába írja be.

81 Ne felejtse el a „b” oszlopban szereplő összeget a 27. sorban. sorának „e” oszlopában és a 105305-ös lap 190. a különadó alapjának összegét az Szja-törvény rendelkezéseinek alkalmazásában a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni. évi CXXIV. törvény előírásai alapján. sor: A 2010. 62. sor: A visszafizetendő adókedvezmény(ek). évi különadó alapját írja be a „c” oszlopba. „a” oszlop kitöltésénél figyelembe venni. sor „d” oszlop adatának meghatározásánál figyelembe vennie. E sor „a” oszlopában van lehetősége a visszafizetendő kedvezmények jellegét megjelölni. ha több jogcímen keletkezett visszafizetési kötelezettsége. A 1053-C lap kitöltése A 2010. sor „c” oszlopában szereplő tételek együttes összegét kell beírnia. évi XC. pótlólag megfizetendő adó összege Ebben a sorban kell feltüntetnie. azonban a kifizetés évére vonatkozó személyi jövedelemadóbevallásban elkülönítve be kell vallani. úgy a leírtak alapján különkülön kiszámított összegeket adja össze és a végeredményt írja be e sor „c” oszlopába. Az erre szolgáló helyen balra kezdődően írja be a következő számjeleket: . természetesen. évi különadó alapot képező bevétel összege A 2010. évi jövedelem adója Ebbe a sorba a 47. Személyi jövedelemadó 61. Abban az esetben. és be kell számítani az éves összes jövedelem megállapításánál. a 04-es lap 179. évi adófizetési kötelezettség levezetése V. Ezt az összeget kell a 28. úgy a 1053K bevallásban közölt 2010. A visszafizetési kötelezettség szabályait a következőkben találja meg. évben a magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő különadó kötelezettséggel. A leírtak alapján. sor: A 2010. amennyiben Ön érintett a 2010. több kötelezettség jelölésére is módja van (Pl. illetve módosításáról szóló 2010. mert az összes bérjövedelem meghatározása nélkül a bevallása hibás lesz! 57. ha valamely korábbi adóévben érvényesített adókedvezmény (rendelkezés) összegét vissza kell fizetnie. törvénnyel módosított egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról. 2 3).

a korábbi években igénybe vett adókedvezményt már nem. amely a szja-törvény – 2009. nem nyugdíjszolgáltatásként felvett összeg miatti visszafizetés Pótlólag megfizetendő adó Az önkormányzat részére bérbe adott lakás.82 A visszafizetendő kedvezmény megnevezése Biztosítási kedvezmény visszafizetése Visszafizetendő adókedvezmény az önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg feltörése miatt NYESZ-R számláról. 2008-ra és 2009-re érvényesített adókedvezményt kell visszafizetnie. értékesítette. 63 A 2009. vagyis a biztosítást megszüntette. akkor csak a 2007-re. A járadékszolgáltatást nyújtó nyugdíjbiztosítás esetében a szerződéskötéstől számított 10 éven belül esedékes szolgáltatás csökkenő vagy egy összegben történő igénybevétele szintén az adókedvezmény elvesztésével jár. Ez a szabály a gyakorlatban azt jelenti. vagy visszavásárolta. vagy többször vett fel egy évnél rövidebb lejáratú kötvénykölcsönt. Visszafizetési kötelezettséget eredményez a szerződés olyan módosítása is. hogy amennyiben a rendelkezési jogával 2010-ben élt. évi LXXVII. ha Ön 2010-ben a biztosítás feletti rendelkezési jogát – a szerződéskötést követő 10 éven belül – gyakorolta. Akkor is vissza kell fizetnie a kedvezményt. § (8) bekezdés .és/vagy nyugdíjbiztosítási díj után érvényesített adókedvezményt vissza kell fizetnie akkor. számú melléklete szerint a rendelkezési jog gyakorlásának minősül. bérleti szerződésének idő előtti megszüntetése számjele 1 2 3 4 A visszafizetendő biztosítási adókedvezmény összege63 (1) A korábbi évekről szóló bevallásában az élet. ha a biztosítása alapján egy évnél hosszabb lejáratú kötvénykölcsönt vett fel. amelyeknek az alapjául szolgáló díjfizetés évének utolsó napjától számított 3 év a rendelkezési jog gyakorlásáig már eltelt. törvény 206. Nem vonatkozik a visszafizetési kötelezettség azokra az érvényesített adókedvezményekre. december 31-én hatályos – 7.

A visszafizetendő összeget kell beírnia ebbe a sorba. Az önkormányzat részére bérbe adott lakás. nem nyugdíjszolgáltatásként felvett összeg miatti visszafizetés66 (3) Abban az esetben. és 2008. majd ezt követően a lekötést – akár részben is – 2010. A visszafizetendő összeget írja be ebbe a sorba. amelyre tekintettel 2007-2009. úgy a rendelkező nyilatkozatai alapján az állami adóhatóság által a NYESZ-R számlájára átutalt összeg(ek)et 20%-al növelten köteles visszafizetni. akkor 20%-kal növelten vissza kell fizetnie azt az összeget. A 62. évi LXXVII. években érvényesített biztosítási kedvezmény 20 százalékkal növelt összegét. bérleti szerződésének idő előtti 64 65 2009. évben érvényesített adókedvezmény alapjaként figyelembe vett biztosítási díj 36 százalékát. § (4) bekezdés b) pont . évben olyan biztosítási szerződése felett rendelkezett. években adókedvezményt érvényesített. NYESZ-R számláról. sor „a” oszlopban jelölje az 1 számjelet. és a „c” oszlopba az összesen összeget írja be! A tartós adományozás visszafizetendő külön kedvezménye64 Változás! Megszűnt a tartós adományozás címén igénybe vett kedvezmény után a visszafizetési kötelezettsége abban az esetben is. Visszafizetendő adókedvezmény az önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg feltörése miatt65 (2) Ha az önkéntes kölcsönös egészségpénztárnál fennálló számlakövetelését (annak egy részét) legalább 24 hónapra lekötötte. Számítsa ki a 2007. § (4) bekezdés 66 Szja-törvény 44/B. évben megszüntette. ha Ön a tartós adományozásról szóló szerződésből eredő bármely kötelezettségét nem teljesítette.83 Ha Ön 2010. törvény 206. § (10) bekezdés Szja-törvény 44/A. és erre tekintettel a lekötött pénzeszköz 10 százalékának átutalásáról rendelkezett. Ehhez az összeghez adja hozzá a 2009. amelyet az állami adóhatóság az Ön rendelkező nyilatkozata alapján a lekötésre tekintettel az egyéni számlájára átutalt. ha a NYESZ-R számlájáról nem nyugdíjszolgáltatásként vett fel összeget. A számítás eredményeként kapott összeget kell ebbe a sorba beírnia. akkor a következők szerint állapítsa meg a visszafizetési kötelezettségét.

Az összevont adóalapba tartozó jövedelme után külföldön fizetett adó összegét ennél a sornál ne vegye számításba. Nem kell a kifizetőnek tévesen adott nyilatkozat miatt költségkülönbözet alapján a 39%-os adót megfizetnie akkor. sor: A 2010. hogy a kifizető által levont 17% adóelőleg összegének egy hónapra jutó részét annyiszor veszi számításba. ahányszor a végkielégítés egy hónapra eső részét a 8. 64. sorában is adatot tüntet fel). 63. évre eső részét veheti figyelembe. Ezt úgy számíthatja ki. sorok összegét. § (4) bekezdés . A megállapított adófizetési kötelezettséget és a felszámított késedelmi pótlékot ebbe a sorba írja be. sor: Az adóelőleg megállapításához tévesen adott nyilatkozat miatti költségkülönbözet alapján fizetendő 39%-os adó68 Ezt a sor abban az esetben kell kitöltenie. akkor itt a végkielégítés adóelőlegének csak a 2010. 31. évi adófizetési kötelezettség összege Ez a sor a 2010. adja össze a naptári évi jövedelmeiről kiállított igazolások alapján a kifizetők (munkáltatók) által levont adóelőlegeket. 2010-ben törvényben meghatározott végkielégítésben részesült. § (4) bekezdés Szja-törvény 48. és annak egy részét a következő évi összevont adóalapjához kell hozzászámítania (a bevallás 50. 65. évi adófizetési kötelezettség összegének feltüntetésére szolgál. Ha a munkaviszonya megszűnésével összefüggésben. bérleti szerződésének idő előtti megszűntetése miatt keletkezett adófizetési kötelezettség kiszámításához olvassa el a 164. sorban lévő adó összegéhez hozzáadja a 62.84 megszűntetése miatti adófizetési kötelezettség67 (4) Az önkormányzat részére bérbe adott lakás. hogy a 61. évi 67 68 Szja-törvény 74/A. ha az adóévben megszerzett bevételét terhelő adóelőleg megállapításához a kifizetőnek tett nyilatkozatában a tételes igazolással elszámolható költség levonását kérte. mely az adó alapjául szolgáló összeg („a” oszlopban). sorban 2010. és 63. A különbözet. ha a kiszámított különbözet összege nem haladja meg a nyilatkozatában megjelölt költség 5%-át. a különbözet 39%-a pedig a „c” oszlopban kell szerepeltetnie. és a 33. és az adóbevallásban elszámolt költség meghaladja a nyilatkozat alapján levont költség legalább 5%kal meghaladja az adóalap megállapításakor elszámolt igazolt költséget. mivel a külföldön megfizetett adó figyelembe vétele a 30. sornál található útmutatót. Ezt úgy számíthatja ki. soroknál történik. sor: A kifizetők által levont adóelőleg összege Mielőtt Ön ezt a sort kitölti.

sorokhoz írt útmutatót! 67.85 jövedelemként tüntette fel. sorok kitöltésekor. évben osztalékká nem vált osztalékelőlegből levont 10. sorba írja be. sor) után 2010-ben adózik (a 8. Abban az esetben. Mielőtt Ön ezt a sort kitölti. vegye elő a 0953-as bevallását. A külföldön is adóköteles osztalék. Ha Ön a 9. hanem az 68. hanem az 52. 66. ha Ön a 2010-ben kifizetett végkielégítés teljes összege (5.. amelyet a bevallásadási kötelezettség alá eső elkülönülten adózó jövedelmei után 2010. akkor a munkáltató által a végkielégítésből levont adóelőleg teljes összegét vegye figyelembe ennek a sornak a kitöltésénél. illetőleg 25%-os adót nem itt. majd írja át ide az osztalékelőlegből levont adó összegét. Ha Öntől a kifizető az értékpapír értékesítésekor az árfolyamnyereség címén elért nyereségéből adót vont le. sor: A kifizetők által levont forrásadó összege Ebbe a sorba mindazon forrásadó együttes összegét kell beírnia. kamat és vállalkozásból kivont jövedelem utáni adó megállapításakor vehette figyelembe a 05-ös lap 187. akkor a levont adó összegét ebben a sorban tüntesse fel. Az így megállapított összeget kell ebbe a sorba beírnia. ha a 2009. akkor az arra jutó. Az Önnek 2010-ben kifizetett. és a 169. Feltétlenül olvassa el a 167. . évben. sorban is tüntetett fel adatot. Ha Önnek olyan bevétele is volt 2010-ben. amelyből a kifizető adót (és nem adóelőleget) vont le és ezt a jövedelmét nem kell bevallania (pl. akkor ebben a sorban a nem bevallás köteles jövedelméből levont adóösszeget nem szabad feltüntetnie. Ebből az összegből a kifizetőnek 10 és/vagy 25%-os adót kellett levonnia a kifizetéskor. osztalékelőleget kapott. mert azokat az ilyen osztalék. évben vont le a kifizető. a várható eredmény terhére.. az általa kiadott igazoláson is szerepel. évben felvett osztalékelőlegből levont adó összege Ezt a sort akkor kell kitöltenie. illetőleg a 189. kifizető által levont adóelőleget ne ebbe. vállalkozásból kivont jövedelem után a külföldön levont adót ne itt vegye számításba. és az. kamat. sorban nem szerepelhet adat). sor: A 2009. egy szerződésből származó 15 000 forint alatti. összevonás alá nem eső bevétel esetében). és még a 2010. 188. sor „a” oszlopában kell szerepeltetnie.

negyedév (73. adóelőleget a kifizető nem tudta levonni. a 2010. sornál leírtakat is. 70–73. Önnek az egyes negyedévekben keletkezett adó.-68. hanem az 52. adóelőleg69 Ide nem írhatja be a kifizetőtől kapott igazolás szerint kifizető/munkáltató által levont adó. sorba is írt adatot). s emiatt. ha 2009-ben kapott állami vagy törvényben meghatározott végkielégítést és azt megosztotta (9. adóelőleg fizetési kötelezettségeit kell szerepeltetnie az „a” oszlopokban függetlenül attól. sorok együttes összegét írja be. ha azok együttes összege az adóév elejétől számítva a 10 000 forintot nem haladta meg. Vegye figyelembe a 9. A kifizetéskor levont 18% adóelőlegből az arányos megosztás szerinti részt lehet figyelembe venni a 2010-es évben. amelyet Önnek azért kellett megfizetnie a kifizető által adott igazolás alapján. sorok: Az adózót negyedévente terhelő adó. 69. sor: A korábbi végkielégítésnek a 2010. akkor annak az Ön által negyedévente megállapított fizetési kötelezettség összegét az adóbevallásban fel kell tüntetnie. mert az adót. Nem kellett az adót. mezőgazdasági őstermelőként. évben esedékessé vált. a 2010. melyet Önnek kellett megfizetnie. adóelőleget megfizetnie akkor. fizetővendéglátó tevékenységet folytatóként vagy magánszemélyként adót. adóelőleget is. évben felvett osztalékelőleg adójának összegét. § . figyelembe vehető levont adóelőlege Ebbe a sorba akkor írjon. vagy a törvény szerint nem kellett levonnia. Ezekben a sorokban. Az adót. Ebben az esetben a IV. hogy az adót. sor: Összes levonás Ebbe a sorba az 65-68. sorokban tüntesse fel! Ha Önnek egyéni vállalkozóként. Itt kell szerepeltetnie azt az adót.86 68. adóelőleget megfizette-e vagy sem! Kifizető hiányában az osztalékjövedelem adójának összegét is itt kell feltüntetnie. adóelőleget kellett fizetnie. Nem ide. és e miatt Önnek keletkezett fizetési kötelezettsége. évben is keletkezett adófizetési kötelezettsége. sor) kötelezettségeként írja be. 69 Szja-törvény 49. ezt kell ebbe a sorba beírnia. sorba kell beírnia a kifizető hiányában. az adóév elejétől számított összeget. adóelőleg összegét! Azt a 65. adóelőleget a negyedévet követő hónap 12-ig kellett megfizetnie.

akkor az alkalmazottól levont adóelőleget nem itt kell bevallania! 74. Ha Ön egyéni vállalkozó. továbbá ha a forrásadót Ön már a bevallás benyújtását megelőzően saját maga befizette. ha a 1053-06-01-es lapon ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmeivel kapcsolatban az adókiegyenlítési kerete fedezet nyújt az adókiegyenlítésre jogosító összeg egészének (egy részének) figyelembe vételére. vagy amelyből annak kifizetője adót. akkor a befizetett tételeket e sor „b” oszlopába kell beírnia. évi vállalkozói jövedelme és vállalkozói osztalékalapja után 2010-ben megfizetett adó sem. feltéve. január 12-éig befizetett negyedik negyedévi előleget is itt vegye számításba kötelezettségként. Ez az összeg nem tartalmazhatja az alkalmazottaktól. megfizetett adó összegét. A 2010. sor: Adókiegyenlítés miatt figyelembe vehető összeg Ebben a sorban akkor tüntethet fel adatot. vagy a várható adóhoz képest kevesebbet számolt ki. amely nem kifizetőtől származott. Ezt az osztalékká vált összeggel szemben a 1153-as bevallásában veheti majd figyelembe. vagy más önálló tevékenységet folytató magánszemély.87 Itt kell feltüntetnie pl. . hogy az adót. és ezért Ön személyesen (is) fizetett adóelőleget. évi jövedelméről szóló adóbevallásában a 2009-es évre megállapított. a mezőgazdasági őstermelőként (családi gazdálkodóként). de a 2010-es évben befizetett adókülönbözetet ide nem írhatja be! Ha Ön alkalmazottat foglalkoztató őstermelő. Ha olyan jövedelme is volt. sor: Az adózó által befizetett adóelőleg. Amennyiben a 1053-06-01-es lap 220. mint 2011-ben megfizetett osztalékelőleg adója. Ebben a sorban nem tüntetheti fel a kifizető hiányában az osztalékelőleget terhelő. Nem vehető figyelembe ennek a sornak az összegében a 2010. ebbe a sorba a saját. sorának „c” oszlopában adatot tüntetett fel. A 2009. adó E sor „b” oszlopába kell beírnia a 70-73. évi jövedelme utáni adóelőleg. vagy az átalányadó alapja után befizetett adóelőleget kell beírnia. egyéni vállalkozóként a 2010. 75. 2010. vagy más kifizetésekből levont személyi jövedelemadó (előleg) összegét. adóelőleget teljes egészében Ön meg is fizette. sorok „a” oszlopainak összegét. azt ebben a sorban figyelembe veheti „adókiegyenlítés címén befizetett adóként”. adóelőleget nem vont le. évi vállalkozói jövedelme és a vállalkozói kivét. vagy a fizetővendéglátás utáni tételes átalányadó kötelezettsége összegét is.

sorából! Ha részletfizetési kedvezményt engedélyezett az állami adóhatóság az ingatlan értékesítésből származó jövedelem megállapított adója megfizetésére. adóelőleg együttes összege Ebben a sorban adja össze a kifizetők által levont (69. adóelőleg (76.. sor: Adózó terhére mutatkozó különbözet Ha az Öntől levont és az Ön által befizetett adó. valamint az adókiegyenlítés miatt befizetettként figyelembe vehető összeget (75. feltéve. sor). sor) és az Ön által befizetett adóelőleget. A 105306-02-es lap 240. akkor az adókiegyenlítést csak a megfizetett adó erejéig veheti figyelembe a cél szerinti felhasználás adójánál. illetve a nyilatkozat alapján fizetett adóelőleg miatt utóbb Önnek felróható okból az adóév végén 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözet mutatkozik.88 Ha a 1053-06-02-es lapon csereügylet(ek)ből származó jövedelmeit (veszteségeit) részletezi. hogy a részleteket teljes egészében megfizette. mint a 2010.. Amennyiben ingatlan/vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelme keletkezett a 2008. sor: Adóelőleg befizetési különbözet alapján meghatározott 12%-os adó70 Ha olyan adóelőleg levonást kért nyilatkozattal a kifizetőtől. akkor a különbözet 12%-át kell a bevallásban szerepeltetnie és befizetnie. 2010. 77. és/vagy 2009. sor). és a 2008. sor: Levont. Ön az adott kifizetéstől függően nyilatkozhatott a következőkről az adóelőleg megállapítása során: • a bevétel adóelőleg-alapjának megállapításához levonandó költségről. évi bevallása alapján veszteséget ért el. befizetett adó. ebben az esetben jogosult adókiegyenlítésre. A különbözetet 12%-át ennek a sornak a „c” oszlopában kell feltüntetni. § (4) bekezdés . • a magánszemély összevont adóalapjának. sor). sorának „h” oszlopában lévő összeget vegye itt figyelembe. sor) kevesebb. amelyet megfizetett adóként érvényesíthet a törvényi feltételek megléte esetén. adóévekben és a 2010. ebbe a sorba írja be a befizetett adóként figyelembe vehető összeget a 1053-06-01 lap 202. akkor a különbözetként kapott összeget írja be ebbe a sorba. 70 Szja-törvény 48.. adóévben cél szerinti felhasználása volt. adót (74. 76. 78. évi adófizetési kötelezettsége (64.. és 209. • az adóelőleg-megállapítás módjáról. 205. adóterhet nem viselő járandóságainak adóévi várható összegéről. 2009.

hanem egészségügyi hozzájárulás kötelezettségre. A 100 forintot el nem érő személyi jövedelemadó összegét az állami adóhatóság nem téríti vissza. sorban kell feltüntetnie. akkor ebbe a sorba a 77. ekho-ra. Ehhez töltse ki a 1053-170-es lapot! Ha a tartozását egy összegben nem tudja megfizetni. sor). adóelőleg Ha az Öntől levont és az Ön által befizetett adó. Amennyiben nem kell 12%-os adót fizetnie (a 78. sor) több mint a 2010. Nem kell a kifizetőnek tévesen adott nyilatkozat miatti költségkülönbözet alapján a 12%-os adót megfizetnie akkor. ekho további külön fizetendő . Feltétlenül olvassa el az Útmutató 6. adóelőleg. sor: Visszaigényelhető adó. járulékra. sor: Az adóbevallással egyidejűleg még fizetendő adó Ebben a sorban a 77. Ha Ön a többletként befizetett adót nem kéri vissza. a különbözetet a 80. illetve az adókiegyenlítés összege (76. a családi kedvezmény érvényesítéséről és megosztásáról. Amennyiben Önnek akár az egészségügyi hozzájárulásban. az állami végkielégítés megosztásának mellőzéséről. a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállásának időtartamáról azzal. sorban nincs adat). A 100 forintot el nem érő tartozását nem kell befizetnie. e túlfizetések vagy azok egy részének átvezetésével is teljesítheti a befizetési kötelezettségét. hogy a végleges fogyatékos állapotról ugyanazon kifizetőnek elegendő egyszer nyilatkozni. akár a nyugdíjjárulékban (nem egyéni vállalkozói minőségben) visszaigényelhető összeg mutatkozik. ha a kiszámított különbözet összege nem haladja meg a 10 ezer forintot. fizetési halasztás vagy részletfizetés engedélyezését kérheti. A tartozását a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig kell megfizetnie. pontját. és a 78. akkor. évi adófizetési kötelezettsége (64. és 8. 79. a „Az adótartozás megfizetésére vonatkozó szabályok” című fejezetet! 80.89 • • • • bér esetén az adójóváírás figyelembevételéről. A személyi jövedelemadót a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-06056353 számú „NAV személyi jövedelemadó beszedési számlá”-ra kell befizetnie. sorban lévő összegek együttes összegét kell feltüntetnie. sorban szereplő összeget kell beírnia.

éves szinten 365 napra 7 453 300 forint. napjáig. visszaigényelhető Ebben a sorban kell szerepeltetnie a többletként jelentkező összeget. ekho választására nem jogosító bevételével kapcsolatban. sor: A felső határt nyugdíjjárulék összege meghaladóan levont. A nyugdíjjárulék fizetési felső határt meghaladóan levont összeg 88. hogy azt a bevallás benyújtásáig a foglalkoztatójától nem kérte vissza és nincs is szándékában visszakérni. melynek egy naptári napra meghatározott összege 20 420 forint.90 adóra kívánja elszámoltatni. Magánnyugdíj-pénztári tagság esetén a túlvont nyugdíjjárulékot is a foglalkoztatótól kérheti vissza. annak elszámolását a foglalkoztatójától kérheti. Amennyiben ebben a sorban adatot tüntet fel. VIII. ne felejtse el a bevallás első oldalán a döntésének megfelelő helyen az „X”-et beírni! VII. akkor a tagdíjfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan Öntől levont tagdíj visszaigénylésére a 1053-as bevallás nem alkalmas. Ha Ön magánnyugdíj-pénztár tagja. Az évi összeghatár számításánál figyelmen kívül kell hagynia azokat az időtartamokat. illetve a biztosítási jogviszony megszűnése napjáig kell számítani. A járulékfizetési felső határt évente január 1-jétől – év közben kezdődő jogviszony esetében a biztosítással járó jogviszony kezdete napjától – az adott év december 31. amely alatt Ön . sor: Ekho különadó fizetési kötelezettség Ebbe a sorba kell beírnia. egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás fizetési kötelezettség Ez a sor az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás jogosulatlan választásából adódóan fizetendő adó összegének a bevallására szolgál! 87. Az ekho különadót a Magyar Államkincstárnál vezetett 1003200006056401 számú „NAV Ekho különadó beszedési számlá”-ra kell befizetnie. legfeljebb azonban a járulékfizetési felső határig köteles megfizetni. 2010-ben a foglalkoztatott nyugdíjjárulékot (tagdíjat) a járulékalapul szolgáló jövedelme után. ha Öntől 2010-ben a foglalkoztató az Önre vonatkozó járulékfizetési felső határt meghaladóan vont le nyugdíjjárulékot. Ilyen időtartam különösen az. sorban további adót számított ki. akkor töltse ki a 1053-170-es lap erre szolgáló részét. ha a 1053-08-01-es lapon a 267. feltéve. amelyre Önnek járulék alapjául szolgáló jövedelme nem volt. További.

90. baleseti táppénzben részesült. Így kell eljárnia akkor is. Ha a túlvont járulék összege a 100 forintot nem éri el. vagy a többletként jelentkező összeget. illetve az igazolt távolléti időszakok naptári napjainak száma. sorában további. amelyekből az Önre vonatkozó járulékalap felső határa és az Öntől levont járulék összege megállapítható. és a napi járulékfizetési felső határ (20 420 forint) szorzatával. gyermekgondozási díjban. ezért ebben a tekintetben túlfizetése sem keletkezhetett. azt az állami adóhatóság nem fizeti vissza. vagy a számláján kívánja hagyni. akkor az éves felső határként megállapított összeget csökkentenie kell a díjazás nélküli. sor: A bevallással egyidejűleg fizetendő egészségügyi hozzájárulás Abban az esetben. gyermekgondozási segélyben. Önnek rendelkeznie kell a foglalkoztató által kiállított azon igazolásokkal. ha a biztosítással járó jogviszony év közben kezdődött vagy szűnt meg. IX. sorában adatot tüntetett fel. akkor a bevallás első oldalán a megfelelő helyre az „X”-et írja be! Figyelem! Amennyiben Ön magánnyugdíjpénztár tagja. Amennyiben Ön a teljes összeget nem kéri vissza. terhességi-gyermekágyi segélyben. ha a 1053-09-es lap 297. átvezetést kér. a bevallással egyidejűleg fizetendő egészségügyi hozzájárulást számított ki. . Az egészségügyi hozzájárulási kötelezettség elszámolása 89. • fizetés. Az egészségügyi hozzájárulást a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-06056212 számú „NAV Egészségügyi hozzájárulás beszedési számlá”-ra kell befizetnie. azt írja be ebbe a sorba. vagy annak egy részét a személyi jövedelemadó tartozására. Amennyiben Ön a túlvont összeget teljes egészében nem kéri vissza. sor: Visszaigényelhető egészségügyi hozzájárulás Ha Ön a 1053-09-es lap 298. Amennyiben Önnél 2010-ben az előzőek szerinti esetek bármelyike fennállt. járulékra. akkor az oda beírt összeget írja át ebbe a sorba. díjazás nélküli időszakot (pl. akkor a többletként levont magánnyugdíjpénztári tagdíjat és a nyugdíjjárulékot kizárólag a foglalkoztatójától kérheti vissza! A 6%-os egészségbiztosítási járuléknak felső határa nincs.91 • táppénzben. fizetés nélküli szabadságot) töltött.

az (A) mező kitöltése Ha élni kíván a 100 000 forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség részletekben történő megfizetési lehetőségével. A nyilatkozaton a hitelszerződésben szerepelő valamennyi adóstárs adatát szerepeltetnie kell. hogy részletekben kívánja teljesíteni a fizetési kötelezettségét. A megfelelő sorokban az adóstárs nevét. Amennyiben az (A) mezőben az adóstársak adatainak feltüntetésére az előnyomott sorok nem elegendők. sorok: Ha Ön a 1053-B lap 37-39. A választott időtartamot (2. Ennél rövidebb (két vagy három hónap) idő is lehetséges a teljesítésre.vagy házastársa. sorba írja be. akkor ezt a nyilatkozatot is ki kell töltenie. az (A) mezőben nyilatkoznia kell arról. akkor a kötelezettségeivel kapcsolatos különböző nyilatkozatait itt kell megtennie.92 ekho külön fizetendő adóra kívánja elszámolni. A részletben történő teljesítés lehetősége maximum négy hónap lehet. hogy a nyomtatványból hány lapot csatol a bevallásához! . akkor feltétlenül töltse ki a 170es lapot is. aki a hitellel megszerzett ingatlanban tulajdonostársa is és az adóévben legalább 6 hónapig gyesre volt jogosult. Abban az esetben. sor). Nyilatkozat a lakáscélú hiteltörlesztés halasztott kedvezményéhez (A) 121 -126. Ne felejtse el a bevallás első oldalán az erre szolgáló helyre az „X”-et beírni! Nyilatkozat a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség részletekben történő megfizetéséhez. 4) kell beírnia erre a helyre. valamint helyrajzi számát kell feltüntetnie. valamint azon lakótelek. ha adóstárs nélkül vette fel az adókedvezménnyel érintett hitelt. hogy az adókedvezmény érvényesítése szempontjából Önre a 3 400 000 vagy a 4 400 000 forintos jövedelem-korlát vonatkozik. A 4 400 000 forintos jövedelem-korlát akkor vonatkozik Önre. I. lakás fekvése szerinti település elnevezését. adóazonosító jelét. 3. ha az adóstársa az élet. úgy ezt jelölje meg (123. Olvassa el a 8. soraiban adókedvezményt kíván érvényesíteni. akkor az ügyfélszolgálatok bármelyikén kérhet újabb 1053-01 lapot. A 126. amely ingatlan megszerzéséhez felvett hitel törlesztésére tekintettel az adókedvezményt igénybe vette. pontnál leírtakat! A 1053-01 lap kitöltése Nyilatkozatok Ha Ön a személyi jövedelemadó bevallás benyújtására bármely ok miatt kötelezett. Ne felejtse el az erre szolgáló helyen feltüntetni.

Mielőtt az adózás módjáról döntene. olvassa el az útmutató 04-es lapjának 176. a jövedelemszámítás szempontjából nem minősül egyéni vállalkozónak. szálláshelyszolgáltatásból származó jövedelmének a megállapítására 2010-ra a tételes átalányadózási módot választotta. 130.93 II. hogyan rendelkezhet az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár71 és/vagy befektetési szolgáltató felé Csak akkor rendelkezzen. sorához fűzött magyarázatot is. üdülőjét fizetővendéglátás keretében hasznosítja. augusztus 16-át követő tételes átalányadózás választásáról a 10T101E bejelentő. § 48.és változás bejelentő lapon kellett nyilatkozni. sor: Ha Ön a lakását. Figyelem! 2010. az ingatlan bérbeadó és a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató nyilatkozata a tételes átalányadózásról (B) 129. ha a rendelkezése megtétele időpontjában pénztártag!72 71 72 Szja-törvény 3. szálláshely-szolgáltatási díjak megszerzése esetén. Abban az esetben. akkor 2011-ben is lehetősége van arra. akkor az erre irányuló szándékát az erre szolgáló helyen az „X” beírásával jelezze. A fizetővendéglátó. melyben megtalálja a tételes átalányadózás választhatóságának a feltételeit. Fontos! A 2010. akkor erről most nem kell nyilatkoznia. A 1053-02 lap kitöltése Rendelkező nyilatkozatok az adóról Általános tájékoztató arról. § (1) bekezdés . ha 2010-ben az e tevékenységéből származó jövedelme után tételes átalányadót fizetett és így akar a jövedelme után 2011-ben is adózni. akkor ezt a szándékát jelezze az „X” beírásával az erre szolgáló négyzetben. Amennyiben 2011-ben ezen a módon kíván adózni. ingatlan bérbeadásból. és választhatja e tevékenységére a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések szerinti adózást! Az evás egyéni vállalkozó továbbra sem élhet ezzel a lehetőséggel. pont Szja-törvény 44/A. a bérleti díj az esetében továbbra is evás bevétel. hogy tételes átalányadózás útján tegyen eleget az adófizetési kötelezettségének. de 2011-re nem ezen a módon kíván adózni. augusztus 16-át követően az egyéni vállalkozó a megszerzett bérleti. sor: Ha Ön a fizetővendéglátásból.

a pénztár igazolása szerint történt a rendelkezési jogosultságot megalapozó befizetés.80 E miatt feltétlenül töltse ki a 1053-főlap (D) tábláját.78 Ha mindkét rendelkezési lehetőségével élni kíván. feltéve. hogy a rendelkezése megtétele időpontjában pénztártag. ha nyugdíjszolgáltatás igénybevétele miatt szüntette meg a NYESZ-R számláját.77 Rendelkezhet akkor is.79 Ha az átutalást az állami adóhatóság késedelmesen teljesíti. de az adóév utolsó napján még nem mondta fel azt. § (6) bekezdés . azaz az adóbevallásának vagy az egyszerűsített bevallást kérő vagy a munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozatának megtétele időpontjában tag.94 Ha Ön a rendelkezése időpontjában azért nem tagja az önkéntes nyugdíjpénztárnak. § (2) bekezdés Szja-törvény 3. illetőleg a tag egyéni számláján jóváírt összeg utáni adókedvezményi lehetőség már a 2006. kamatot kell fizetnie. mert nyugdíjszolgáltatást igényelt. § (5) bekezdés Szja-törvény 44/A. § (1) bekezdés Szja-törvény 44/C. pont Szja-törvény 44/B. A rendelkezésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakba befizetett. lekötés. úgy Önre a rendelkezési tilalom nem vonatkozik!73 Csak olyan pénztár jelölhető meg. illetve amelynél történt a rendelkezési jogosultságot megalapozó szolgáltatás igénybevétele!74 Több önkéntes kölcsönös pénztár esetén is csak egy pénztár jelölhető meg.75 Nyugdíj-előtakarékossági számla esetén a rendelkezési jogosultság csak abban az esetben illeti meg a számlatulajdonost. Ha Ön a rendelkezése időpontjában azért nem tagja az önkéntes nyugdíjpénztárnak. évtől megszűnt! Helyette azonos feltételekkel és mértékben meghatározott összegnek az egyéni számlára történő utalásáról rendelkezhet Ön. § 76. § (1) bekezdés Art. ha rendelkezik „NYESZ-R”76 jelölésű nyugdíj-előtakarékossági számlával és nem kapott 2010-ben nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetést (átutalást) a NYESZ-R számláról. 37. jóváírás. mert nyugdíjszolgáltatást 73 74 75 76 77 78 79 80 Szja-törvény 44/A. figyeljen az összegek megosztására. § (4) bekezdés a) pont Szja-törvény 44/B. amely pénztárnál. § (2) bekezdés Szja-törvény 44/A.

A rendelkezési jogosultság gyakorlásához szükséges a pénztár igazolása. Abban az esetben.82 A nyugdíj-előtakarékossági számlával kapcsolatos rendelkezési jogosultságát csak a bevallásában gyakorolhatja. az abban megjelölt címre (számlára) utalja az állami adóhatóság azzal. A rendelkezési jogosultság gyakorlásához szükséges a befektetési szolgáltató igazolása. Ön rendelkezhet akkor is. ha a nyugdíj-előtakarékossági számláját. § (2) bekezdés . § (3) bekezdés 83 Szja-törvény 44/A. hogy ez a kiutalás más (újonnan nyitott) nyugdíj-előtakarékossági számlára nem teljesíthető.81 A nyugdíj-előtakarékossági – NYESZ-R jelölésű – számlához is párosul rendelkezési jogosultság. sorban X-szel). • Az átutalni rendelt összeggel az összevont adóalap utáni adó (36. akkor az utalásra az Ön kérelme alapján az adótartozása. ha bevallási kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. Ha az adott nyugdíj-előtakarékossági számla nyugdíjszolgáltatás igénylése miatt a nyilatkozattétel és a kiutalás teljesülésének időpontjáig megszűnt. az állami adóhatóság közvetlenül Önnek juttatja el a rendelkezése szerinti összeget a 1053-A lapon megjelölt számlára. sor).83 81 82 Szja-törvény 44/A. Az átutalás(oka)t. úgy a kapott igazolás alapján Ön élhet e rendelkezési jogával (jelölje a 144. § (3) bekezdés Szja-törvény 44/B. de legkorábban március 1-jétől (elektronikus úton benyújtott bevallás esetében február 1-től). illetve május 20-ig – nem rendezte. • Rendelkezni csak abban az esetben lehet. az Ön kérelmére. Hibás bevallás esetén a 30 napos határidőt a bevallás kijavításának napjától kell számítani. ha Önnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott tartozása van. a számlavezető által az állami adóhatóságnál erre a célra nyitott beszedési számlára történt visszautalást követően. vagy az adóbevallása alapján fizetendő adóját határidőben – február 25-ig. a nyilatkozattétel időpontját megelőzően nyugdíjszolgáltatásra jogosultsága miatt megszüntette. azaz a költségvetési támogatást. az állami adóhatóságnak az adó visszatérítésére vonatkozó szabályok szerint kell teljesítenie. Ebben az esetben sem írhatja be saját számlaszámát a 139. sorba. ha az adókedvezmények levonása után marad még összevont adóalap utáni adó (47. vagyis a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül. illetőleg az adóbevallása szerinti adó rendezését követő 30 napon belül kerülhet sor akkor. sor) nem csökkenthető. de a rendelkezést megalapozó befizetés évének utolsó napján az adott nyugdíj-előtakarékossági számláját még nem mondta fel (ezt jelölje a 146.95 igényelt. sorban X-szel). § (2) és 44/B.

Nem hoz határozatot az állami adóhatóság. hogy saját pénzforgalmi számlájára (lakcímére) kérje ebben az esetben a rendelkezett összeget. Ha nem tagja más pénztárnak. ha nem szűnt volna meg az előzőek miatt a tagsága. mert nyugdíjszolgáltatást igényelt.96 Amennyiben Ön önkéntes pénztárnál vezetett egyéni számlával és nyugdíjelőtakarékossági számlával kapcsolatosan is rendelkezik. hogy az igazolásai ne tartalmazzanak halmozott adatokat. sorban a rendelkezését az átutalás tényleges összegéről! Az átutalt összeg nagyságát nem befolyásolja az. mert utóbb ennek adójogi következményei lehetnek. úgy az egyes pénztárakhoz. azt a pénztárat.84 Ha azonban az önellenőrzés vagy az ellenőrzés eredményeként az adókedvezmények levonása utáni összevont adóalap utáni adó (47. illetve a pénztár tevékenységének felfüggesztése esetén az állami adóhatóság értesítése alapján Ön kérheti a bevallásában megjelölt pénztár helyett – amennyiben más önkéntes kölcsönös pénztár tagja – másik pénztárba történő utalását a rendelkezett összegnek. hogy az már részben vagy egészében nem nyújt fedezetet az átutalt összegre. és győződjön meg arról. ha Ön év közben más pénztárba lépett át. sorokat. Előfordulhat. ha azért nem tagja az önkéntes nyugdíjpénztárnak. Feltétlenül közölje a 138. hogy két helyről kap igazolást. ahova az utalást kérné. akkor a különbözetet Önnek. 84 Szja-törvény 44/C. az állami adóhatóság határozata alapján meg kell fizetnie. hogy az Ön önkéntes kölcsönös biztosítópénztára végelszámolása. I. ha a különbözet az 5 000 forintot nem haladja meg. § (2) bekezdés . majd jelölje meg azt a pénztárt. akkor töltse ki a 132-139. ha az összevont adóalap utáni. Ebben az esetben. adókedvezményekkel csökkentett adó önellenőrzés vagy adóellenőrzés során utóbb változik. és 142. úgy figyeljen arra. arra is lehetősége van. illetve. sor) olyan mértékben csökken. felszámolása folyamatban van. illetve. ahová az utalást kéri. illetőleg a nyugdíj-előtakarékossági számlára utalandó összegek ebben az esetben sem léphetik át a törvényben meghatározott mértéket. Rendelkezés az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárhoz utalandó összegről Amennyiben Ön rendelkezési jogosultság gyakorlásához szükséges igazolást kapott és a rendelkezése időpontjában valamely önkéntes pénztár tagja. Abban az esetben.

akkor a 100 000 forintra teheti meg a rendelkező nyilatkozatát.97 132. 133. sor). Amennyiben Ön a nyugdíjpénztári tagsága mellett egészség és/vagy önsegélyező pénztárnak is a tagja. sorában is feltüntetni. egyéb jövedelemként adóköteles összeg is szerepel. illetőleg befizetett tagdíjat igazolja. Ha a pénztár igazolásán támogatói adomány és más jogcímen jóváírt. . valamint az Ön egyéni számláján az adóévben támogatói adomány és más jogcímen jóváírt. ha több. január 1 –e előtt töltik be (145. mert az Önnél egyéb összevonás alá eső jövedelemnek minősül. sorban szereplő összeg 100 000 forintnál kevesebb. akkor pedig 150 000 forint lehet (145. január 1-e előtt tölti be. Amennyiben Ön a nyugdíjkorhatárt az Önre irányadó szabályok szerint 2020. A kedvezmény mértéke a pénztár által kiadott igazoláson szereplő. de legfeljebb 100 000 forint lehet. Kedvezőbb szabály vonatkozik azokra. akkor az Ön esetében a rendelkezésre jogosító legmagasabb összeg nem 100 000. akkor azt ne felejtse el a bevallása 17. a rendelkezési jogosultságra jogosító összeg 30%-a. és e tagságával. A kedvezmény az igazoláson. A rendelkezési jog alapjául az Ön által befizetett tagdíj. sor). A pénztár az igazoláson csak a december 31-ig átutalt. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság Ha Ön önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tagja. akkor a befizetett összeg alapján rendelkezési jogosultság illeti meg. akkor a pénztár vagy pénztárak által kiadott igazolás alapján jogosult rendelkezési jogát gyakorolni. Az ezen a címen Önt megillető összeg nem lehet több mint 100 000 forint. akkor a kedvezmény legmagasabb összege 130 000 forint lehet. hanem 130 000 forint lehet. sor). igazolásokon feltüntetett. január 1-e előtt tölti be (145. önsegélyező pénztárnak vagy mindkettőnek a tagja. Ha Ön is ebbe a korcsoportba tartozik. erre a kisebb összegre. tagságaival összefüggésben is jogosult a rendelkezési jog gyakorlására. ezt kell a 132. akik a rájuk vonatkozó nyugdíjkorhatárt 2020. sor: Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba és/vagy önsegélyező pénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság Ha Ön önkéntes kölcsönös egészségpénztárnak. sor) legmagasabb összege 120 000 forint. egyéb jövedelemként adóköteles a pénztár által kiadott igazolásban szereplő összegek szolgálnak. sorba a „c” oszlopba beírnia. a rendelkezés alapjául szolgáló összeg 30%-a. ha Ön az Önre vonatkozó nyugdíjkorhatárt 2020. Ha a 132. akkor az együttesen érvényesíthető kedvezmény (137.

sorhoz készült magyarázatból ismerheti meg. hogy az egészségpénztárakkal. A lekötött összeg feltöréséről a pénztár az állami adóhatóság részére adatot szolgáltat. akkor ügyeljen arra. sorban szerepeltethető prevenciós szolgáltatás utáni kedvezményre is tekintettel – a 100 000. Tekintettel az esetleges visszafizetési kötelezettségre ebben a sorban csak akkor szerepeltessen adatot. ezért ennek a sornak a kitöltésénél erre is legyen figyelemmel. sorhoz fűzött magyarázatot is. továbbá nyugdíjpénztári . hogy önsegélyező pénztári tagságára tekintettel is kíván a rendelkezési jogával élni.és önsegélyező pénztárhoz kapcsolódó kedvezmény együttes összege – a 135. sorhoz fűzött magyarázat tartalmazza. sor: Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg kedvezménye Amennyiben Ön az egészségpénztárnál vezetett egyéni számláján a fennálló számlakövetelésből az Ön által meghatározott összeget legalább 24 hónapra lekötötte. A pénztár által kiállított igazoláson feltüntetett összeg 10%-át e sor „b” oszlopában kell szerepeltetnie. akkor az adóév utolsó napján lekötött számlakövetelésként kimutatott összeg 10%-a további rendelkezésre jogosítja a lekötés évéről szóló adóbevallásban. Abban az esetben. sor) nem lehet több 120 000. az ezen a címen igénybe vett kedvezményt 20%-kal növelt összegben vissza kell fizetnie! A 20%-kal növelt összeget a feltörés évéről szóló adóbevallásban kell szerepeltetnie. és a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig kell megfizetnie. és a lekötött összeget akár részben is feltörte. Amennyiben Ön a 2008-as és/vagy a 2009es évről szóló bevallásában ezen a címen adókedvezményt érvényesített. illetőleg a 2020. illetőleg a már említett feltétel megléte esetén a 130 000 forintot.98 A kedvezmény összegét e sor „b” oszlopába írja be. ha Ön az egészségpénztárnál lévő egyéni számláján lévő összeget vagy annak egy részét lekötötte. akkor a kedvezmények együttes összege (137. Amennyiben Ön az önkéntes nyugdíjpénztári befizetésekre tekintettel is gyakorolja a rendelkezési jogát. A lekötött összeghez. sor) esetén a 150 000 forintnál. akkor olvassa el az 62. valamint a prevenciós szolgáltatáshoz kapcsolódó rendelkezési jogra vonatkozó tudnivalókat a 134. Amennyiben a 24 hónapos időtartamon belül a lekötést akár részben is megszűnteti (feltöri). valamint – feltéve természetesen. és a 135. január 1-e előtti Önre vonatkozó nyugdíjkorhatár (145. A kedvezmény alapjául szolgáló összeggel kapcsolatos tudnivalókat a 132. részletesebb 134. – az önsegélyező pénztárakkal kapcsolatos kedvezmény együttes összege sem haladhatja meg a 100 000. vagy a prevenciós szolgáltatásra tekintettel is kedvezményt kíván érvényesíteni. ha e többletkedvezménnyel együtt sem haladja meg az egészség. illetőleg a 130 000 forintot.

illetőleg 130 000 forintnál.és önsegélyező pénztárakhoz kapcsolódó kedvezmények (133-135. Ügyeljen arra. illetőleg 130 000 forint lehet. 135. sorban feltüntetendő kedvezménnyel együtt sem haladhatja meg az egészség és önsegélyező pénztárhoz kapcsolódó kedvezmény együttes összege a 100 000. az ebbe a sorba beírható összeg legfeljebb 100 000. sor) vagy csak egészség és/vagy önsegélyező pénztárhoz (136. hogy az ezen a címen érvényesíthető kedvezmény nem lehet több 100 000. Amennyiben Ön ezen a címen is jogosult kedvezményre. ha nyugdíjpénztárhoz és egészség vagy önsegélyező pénztárhoz (132. ügyeljen arra. sor: Az önkéntes kölcsönös egészségpénztári és/vagy önsegélyező pénztári kedvezmény együttes összege Ennek a sornak a „c” oszlopában az önkéntes kölcsönös egészség. sor: Az önkéntes kölcsönös egészségpénztár. illetőleg a 150 000 forintot. 85 86 Szja-törvény 44/A. sorok) együttes összegét kell feltüntetnie. és 136. valamint a lekötött összeghez kapcsolódó 134. illetőleg a 130 000 forintot. illetőleg 150 000 forintot. sorok „c” oszlopaiban feltüntetett kedvezmények együttes összegét kell szerepeltetnie. önsegélyező pénztár tagjaként az egyéni számlája terhére a külön törvényben86 meghatározott prevenciós szolgáltatásban részesült. Abban az esetben azonban. 137. sor: Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári kedvezmények együttes összege Ennek a sornak a „d” oszlopában a 132. akkor ebbe a sorba legfeljebb 120 000.99 tagsághoz kapcsolódó kedvezménnyel együtt a 120 000. A kedvezményre jogosító összeget a pénztár az igazoláson külön feltünteti. évi XCVI. valamint a nyugdíjpénztári tagsággal összefüggő kedvezménnyel együtt. önsegélyező pénztár prevenciós szolgáltatásának kedvezménye85 Ha Ön önkéntes egészségpénztár. hogy az e sor „b” oszlopában. és 136. sor) kapcsolódó kedvezményt érvényesít. § (1) bekezdés c) pont 1993. sor) kapcsolódóan is érvényesít kedvezményt. 136. Amennyiben Ön csak nyugdíjpénztárhoz (132. illetőleg 150 000 forint kerülhet. akkor a megbízása alapján a pénztár által kifizetett összeg 10%-át további kedvezményként érvényesítheti. törvény . a 120 000.

sor) kevesebb. sor: Nyilatkozat az átutaláshoz Ebben a sorban nevezze meg azt az önkéntes pénztárat. ahová a „kedvezmény” utalását kérte. ahová az átutalást kéri. sorba beírni kívánt összegre! A sor kitöltése kötelező. akkor is csak egy pénztár jelölhető meg. akkor a rendelkezése szerinti összeget az általa megadott címre (számlára) az állami adóhatóság utalja. e nélkül a bevallása hibás lesz! 139. • minden más esetben. akkor az átutalni kért összeg sorsa lehet: • más pénztárba történő átlépés esetén a pénztárnak a befogadó pénztárba kell továbbutalnia. akkor ebben a sorban csak akkora összeget szerepeltessen. Amennyiben az adókedvezmények levonása után fennmaradó összevont adóalap utáni adó (47. • ha nyugdíjszolgáltatás miatt nem tagja a pénztárnak a magánszemély. Ez utóbbi esetben Ön akkor juthat hozzá a rendelkezett összeghez. akkor az átutalni rendelt összeg beírásakor legyen figyelemmel a 142. Kérjük. a legfeljebb a 137. sorban szereplő összeg fedezetet nyújtson. a nyilatkozaton megjelölt önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak a pénzforgalmi számlaszámát írja be. így a tagsági viszony megszűnésekor az állami adóhatóságnál. Amennyiben Ön az állami adóhatóság utalásakor már nem tagja annak a pénztárnak. sor). Ne felejtse el feltüntetni a pénztár adószámát és pénzforgalmi számlaszámát. Amennyiben Ön NYESZ-R számlát is nyitott. azaz a 47. mint amekkora összegre Ön egyébként a befizetései és az adóköteles jóváírások alapján jogosult lenne (137. hogy a pénztári tagsága Önnek nem felróható ok miatt szűnt meg. ha teljesítéskor a magánszemély már nem él. a kedvezményezett(ek)nek kell kiutalnia. ha az állami adóhatósághoz benyújtott kérelmében igazolja. amelyet az összevont adóalap utáni adó terhére az önkéntes pénztárnál vezetett egyéni számlájára kíván utaltatni. E nélkül a bevallása hibás lesz! Ha Ön több pénztárnak is tagja. sor „d” oszlopában szereplő összeget írja be. • abban az esetben.100 138. és az arra befizetett összegre tekintettel is rendelkezni kíván. sor: Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg Ebbe a sorba azt. . az erre a célra nyitott beszedési számlára visszautalja. az általános ismertetésnél leírt feltételekkel. mert a saját pénzforgalmi számlájának (folyószámlájának) vagy más magánszemély pénzforgalmi számlájának a beírása esetén a bevallása hibás lesz. hogy arra az összevont adóalap utáni adó.

a 144. Figyelem! Abban az esetben. A nyugdíj pénzszámla csak a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében – ez jelenleg a forint – vezethető. A pénztári egyéni számlára az állami adóhatóság által átutalt összeg után nem kell adót fizetnie. amelyen a számlavezető befektetési szolgáltató a „NYESZ-R” jelzést87 feltüntette. akkor az adóbevallásában nem tehet nyilatkozatot. továbbá nem kell a számított követelésből egyéb jövedelmet megállapítani. és a számlanyitás évét követő harmadik évben vagy azt követően került sor a felmondásra. ha a nyilatkozat megtételekor nyugdíjszolgáltatás miatt szűnt meg a tagsági jogviszonya. Amennyiben Ön a NYESZ-R számláján rendelkezésre álló összeget nyugdíjszolgáltatásként veszi igénybe. ha igazolja. hogy a személyi jövedelemadóról szóló törvényben88 meghatározott nyugdíjra jogosult. akkor az így megszerzett jövedelem nyugdíjnak minősül. ha a nyugdíj-előtakarékossági számlán nyilvántartott (pénzeszközben. Amennyiben az Ön részére nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetés (átutalás) történik. Rendelkezés a nyugdíj-előtakarékossági számlára utalandó összegről Önnek lehetősége van arra. (62. hogy ez az összeg a következő évben nem vehető figyelembe a rendelkezési jog alapjaként sem. § 23. ami azt is jelenti. pont . II. valamint nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat alapján már átutalt (nyilvántartott adózott követelésállomány esetén a nyilvántartásba vételt követően átutalt) összeget – nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője által kiadott igazolás alapján – köteles húsz százalékkal növelten az erre az adóévre vonatkozó adóbevallásában bevallani. hogy befektetési szolgáltatónál lévő nyugdíjelőtakarékossági számlájára utalandó összegről rendelkezzen. ha Ön a nyugdíj-előtakarékossági számlája terhére nem-nyugdíjszolgáltatásról rendelkezett. Ilyen jelzéssel csak egy nyugdíj-előtakarékossági számla rendelkezhet. § 76. sor) Önnek nem kell a fent leírtakat alkalmazni. pont Szja-törvény 3. pénzügyi eszközben fennálló) 87 88 Szja-törvény 3. sorban „X” bejegyzéssel kell megjelölnie. Erre akkor van lehetősége. Az egyéb jövedelemmel kapcsolatos tudnivalókról a 17. sorhoz fűzött magyarázatban olvashat. akkor az egyéb összevonás alá eső jövedelemként lesz adóköteles. A kedvező adózási rendelkezések csak arra a nyugdíj-előtakarékossági számlára vonatkoznak. valamint az adóbevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni.101 Abban az esetben.

ha Ön az Önre vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt 2020. és • rendelkező nyilatkozata szerint 2009-ben és 2010-ben átutalt jóváírásnak megfelelő összeget 20 százalékkal növelten köteles a 1053-C lapon a 62. akkor arra is legyen figyelemmel e sor kitöltésekor. • a pénzügyi eszköz szerzési értékeként az áthelyezés napján irányadó szokásos piaci érték. amelyről az előzőekben ismertetett szabályok alapján Ön rendelkezni jogosult. amelynek átutalását kéri és arra az adókedvezmények levonása után fennmaradó összevont adóalap utáni adó (36. hogy • a tartós befektetésből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában lekötött pénzösszegnek minősül a követelés értéke az átalakítás napján irányadó szokásos piaci értéken. 130 000 forintról rendelkezhet (145. Ennek a sornak a „b” oszlopába azt az összeget írja be. és lekötési nyilvántartásba helyezte. sor: Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg Ennek a sornak a „b” oszlopába azt az összeget írja be. sorban szerepeltet adatot. valamint az adóbevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni (kivéve. az átalakítás évében a számlára befizetett összeg alapján nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot nem tehet. Amennyiben a 141. sor). legfeljebb 100 000 forintról. sor) fedezetet nyújt. előtt tölti be. 141. tartós befektetési szerződés alapján lekötött pénzösszeggé alakítják át (ha annak egyéb feltételei fennállnak). illetve a megszerzésre fordított érték közül a nagyobb vehető figyelembe. akkor a számlavezető által igazolt összeg 30%-áról. akkor e sor kitöltése kötelező. e nélkül a bevallása hibás lesz. továbbá a befizetés évének az átalakítás éve minősül. sorban bevallani. Amennyiben Ön önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál vezetett egyéni számlájára történő utalásról is rendelkezett (138. • ha a tartós befektetési szerződést megkötő befektetési szolgáltató vagy hitelintézet nem a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője. azzal.102 követelését 2010-ben a nyugdíj-előtakarékossági számla megszüntetésével hiánytalanul a tartós befektetésből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések szerint. sor). azonban • 2010-ben. ha azt már megfizette). sor: A nyugdíj-előtakarékossági számlára befizetett összeg 30%-a Amennyiben Ön 2010-ben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében a „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíj-előtakarékossági számlára befizetést teljesített. január 1. akkor a megszüntetett számla vezetője a nyilvántartása alapján jogcím szerinti bontásban igazolja a másik számlavezető számára a halmozott összegeket. 143. sor: Nyilatkozat az átutaláshoz . 142.

103 Ebben a sorban nevezze meg a befektetési szolgáltatót. 89 Szja-törvény 7. bármely EGT-állam hasonló joga alapján családi pótlékot. a befektetési szolgáltató pénzforgalmi számlaszámát írja be az erre szolgáló helyre.89 A 1053-03-as lap kitöltése Eltartottak adatai a családi kedvezményhez Ezt a lapot Önnek ki kell töltenie. az eltartott anyja neve. sorban feltüntetett összeg átutalását kéri. hasonló ellátást (továbbiakban együtt: családi pótlék) folyósítanak. de nem képezi a következő évi rendelkezés alapját sem. születés időpontja. Kérjük. születési név. A 151-153. § (1) bekezdés e) pont . tüntesse fel adószámát. amely által vezetett „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíj-előtakarékossági számlájára a 142. ha az összevont adóalap utáni adóját családi kedvezmény címén csökkenti. közölje az Ön befektetési szolgáltatójánál vezetett NYESZ-R pénzforgalmi számlaszámát. és ha a befektetési szolgáltató egyben hitelintézet is. sorok: Az eltartottak adatai Ezekben a sorokban az eltartottak nevét és adóazonosító jelét. mert az állami adóhatóság csak a NYESZ-R számláját vezető befektetési szolgáltató (hitelintézet) pénzforgalmi számlájára teljesítheti az átutalást! A NYESZ-R számlára az állami adóhatóság által utalt összeg után nem kell adót fizetnie. állandó lakcíme) pontosan írja be. akikre tekintettel családi pótlékot már nem folyósítanak. hogy más pénzforgalmi számlaszámot ne jelöljön meg. Ezen a lapon azon eltartottjait is szerepeltetnie kell. Ügyeljen arra. helye. vagy más. akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény alapján családi pótlékot. de a többi nevelési ellátásra jogosultra tekintettel fizetett ellátás összegének a megállapításánál figyelembe vették őket is. Ne felejtse el az eltartott kódját is beírni az erre szolgáló helyre a következők szerint: 1 – kedvezményezett gyermek az. Ezt a kapott igazolásának tartalmaznia kell! Ha a befektetési szolgáltatója nem hitelintézet. ennek hiányában a természetes azonosítókat kell feltüntetnie. hogy az eltartottak természetes azonosítóit (név. Ebben az esetben a kapott igazolásának a befektetési szolgáltató pénzforgalmi számlaszámát kell tartalmaznia! Azt a befektetési szolgáltatót jelölje meg.

sorok: Nyilatkozat a családi kedvezmény megosztásáról A családi kedvezmény megosztása esetén Önnek fel kell tüntetnie a házastársa. élettársával megosztja. hogy az adóévben a kedvezményre jogosító várandósság mely időszakban (időszakokban) állt fenn. A nyomtatványon az erre szolgáló helyen a lapszámot ne felejtse el feltüntetni. Ezt a nyilatkozatot az élettársa adóbevallásában. de utána családi pótlékot nem folyósítanak. továbbá a megosztásról írásban nyilatkozniuk kell. akkor ezen a lapon az erre szolgáló nyilatkozatot ki kell töltenie. A magzatok számát is jelölni kell. élettársa nevét és adóazonosító jelét is. a munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozatában is meg kell tenniük. Abban az esetben. akkor őt a folyósítás megszűnésének évében még kedvezményezett gyermekként jelölje meg. 3 – rokkantsági járadékban részesülő személy 4 – saját jogán családi pótlékban részesülő személy. Ne felejtse el a nyomtatványt a (D) mezőben aláírni! A 1053-04-es lap kitöltése . sor: Nyilatkozat a várandósságról Amennyiben a családi kedvezményt magzatra (is) tekintettel kívánja érvényesíteni. akkor nyilatkozniuk kell arról. hogy egyikük sem veszi igénybe a gyermekét egyedül nevelő szülőt megillető családi pótlékot.104 2 – eltartott gyermek az. 155 – 157. Amennyiben a kedvezményt házastársával. Ebben az esetben az élettársa nevét. akkor az előzőek szerint kell házastársának. de a kedvezmény számításánál – a családi pótlék folyósításának megszűnését követő hónapokra – már csak eltartottként vegye figyelembe. A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze. adóazonosító jelét fel kell tüntetnie (157. sor). akkor ügyfélszolgálataink valamelyikén kérjen újabb lapot és azon folytassa a felsorolást. akit a családi pótlék összegének a megállapításánál figyelembe vesznek. Ha a nyomtatványon előnyomtatott sorok az eltartottak feltüntetésére nem elegendők. élettársának is eljárnia a saját adóbevallásában vagy a munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozatában. Amennyiben a családi kedvezményt élettársával kívánja megosztani. 154. ha a családi pótlék folyósítása gyermeke után év közben szűnik meg. Az erre szolgáló helyen fel kell tüntetnie. hogy a bevallásához hány darab 1053-03-as lapot csatol.

pont Szja-törvény 3. ha a bérleti díj egy összegben. Nem minősül használati jognak az ingatlannak határozott időtartamra történő bérbeadása akkor sem. termény. vagyonátruházásra vonatkozó részletes szabályokat! Ezekbe a sorokba kell beírnia Önnek az ingatlan és/ vagy vagyoni értékű jog értékesítéséből (átruházásából) származó jövedelmét és annak adóját. Nem tekinthető vagyoni értékű jognak az albérlet és az ágybérlet. § 31. § 29. pont . Az adó mértéke a jövedelem 25%-a. az ingatlanon fennálló haszonélvezet és használat. Amennyiben Önnek cégautóadó bevallási és fizetési kötelezettsége keletkezett. a telki szolgalom. ha Ön a lapon szereplő jövedelme(ke)t szerzett 2010-ben. Figyelem! Az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági kistermelő átalányadója 2010. évtől az összevont adóalap részét képezi. A vagyonátruházásból származó jövedelem 161. azt a ’01-es bevalláson tehette meg. Ha Ön 2010.105 Az elkülönülten adózó jövedelmek és adójuk részletezése Ezt a lapot akkor kell kitöltenie és beküldenie. Kivételt képez a földingatlan tulajdonosváltozása nélkül értékesített betakarítatlan termés. Ilyen különösen az épület. illetve ingatlanlízing meghiúsulása miatt jutott bevételhez. Az ily módon megszerzett jövedelem ingatlan bérbeadásából 90 91 Szja-törvény 3. (pl. a szerződéskötéskor kerül kiegyenlítésre. Ingatlannak minősül90 a föld (telek) és a földdel alkotórészi kapcsolatban lévő minden dolog.) Vagyoni értékű jognak minősül91 a földhasználat. vagyoni értékű (átruházásából) származó jövedelem és adója jog értékesítéséből Ezeknek a soroknak a kitöltése előtt feltétlenül olvassa el az alábbiakban leírt. évben ingatlan és/vagy vagyoni értékű értékesítésből. sorához leírtakat! Megszűnt a személyi jövedelemadó rendszerében a cégautóadó megállapítására. – 162. bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályozás. valamint az ingatlan bérleti joga. feltétlenül olvassa el az e sorokhoz írt tájékoztatót és tanulmányozza át a példatárban található példákat. sorok: Ingatlan. olvassa el az útmutató 13. lábon álló fa. az építmény.

Abban az esetben. Így például. Ha a cseréhez értékkiegyenlítés is kapcsolódik. valamint az ingatlan. A bevételnek nem része a kapott ellenértékből az egyéb jövedelemnek minősülő. ha az értékesített vagyoni értékű jogot Ön 1982. akkor az átruházás . Ilyennek minősül különösen az eladási ár. Nem számít ingatlan értékesítésnek a termőföldről szóló törvényben meghatározott birtok-összevonási célú önkéntes földcsere.106 származó jövedelemnek minősül. hanem a 17. január 1-jét megelőzően szerezte. ha arra a 25%-os adómértéket választotta. mintha a cserélő felek külön-külön adásvételi szerződést kötöttek volna. ha a hasznosításból származó jövedelme után az összevont adóalap részeként kíván adózni. akkor a jövedelmet a 10. Ezt viszont nem itt. sorban kell feltüntetnie. Az ingatlanok cseréje során szerzett jövedelem is adóköteles. amely országgal Magyarországnak nincs a kettős adóztatás elkerüléséről egyezménye. amelyet az átruházásra tekintettel megszerez. Ezt úgy kell tekinteni. vagyoni értékű jog átruházásából származó minden olyan bevétel. sorban kell szerepeltetnie. más hasonló okiratban meghatározott értéke. a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke. kölcsönbe adása vagy ilyen társaságból történő kivonása révén megszerzett jövedelmet a 1048-as bevallásban kell bevallania. A külföldi illetőségű magánszemélynek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti ingatlannal rendelkező társaságban lévő részesedése ellenérték fejében történő átruházása. ha Ön egy üzlethelyiség bérleti jogát 1982. Értékesítésnek számít az ingatlan. és azt a 17. január 1-jét követően szerezte meg. akkor az így kapott pénzösszeg teljes egészében jövedelemnek számít. Nem számít bevételnek és nem kell bevallani a 2010-ben értékesített vagyoni értékű jogból (nem lakásra vonatkozóan) származó jövedelmet akkor. a vagyoni értékű jog gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatása esetén annak a társasági szerződésben. a vagyoni értékű jognak a szerződéskötés időpontjában ismert szokásos piaci értékét meghaladó összeg. az ingatlannak. lakóházhoz tartozó vagyoni értékű jog átruházása esetén a számított összeg (a bevétel és költségek különbözete) teljes egészében adóköteles. akkor az értékesítésből származó jövedelme egyéb összevonás alá eső jövedelemnek minősül. sorban kell bevallania. Az 1982. január 1-jét követően megszerzett és nem lakáshoz. Ha az Ön által értékesített ingatlan olyan országban van. sorban kell feltüntetnie akkor. melyet a 164.

függetlenül attól. vagyoni értékű jogot ruházott át tartás vagy járadékfolyósítás ellenében. az előzőekben felsorolt kivételekkel. vagy ha az átruházásból származó bevételének és az elszámolható költségeinek a különbözete nulla. Az ingatlan és a vagyoni értékű jog megszerzése időpontja Az ingatlan és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelmet azon a napon kell megszerzettnek tekinteni. lakás esetén 2005-ben vagy az azt megelőző években történt. A termőföld értékesítésével kapcsolatos adózási (mentességi) szabályok e sor magyarázatában önálló cím alatt olvashatók. ha az ingatlan szerzése 1995-ben vagy azt megelőzően. vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem és nem kell bevallania. évi LXXVIII. illetőleg az állam tulajdonában lévő lakásnak a bérleti jogáról való lemondásért kapott térítést (ideértve a bérlakásból távozó bérlőtárs részére bírói határozat alapján a lakáshasználati jog ellenértékeként fizetett összeget is). amikor az erről szóló érvényes . • a lakások és helyiségek bérletére. de nem kell azt bevallania akkor. • a helyi önkormányzat. Az ingatlanértékesítésből akkor nem keletkezik adóköteles jövedelme. ha Önnek • a házassági vagyonközösség megszüntetése következtében az ingatlannak. és a termőföldjét a nyugdíj előtti (gazdaságátadási) támogatás feltételeként adta el. • a termőföldről szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági termelő. valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. Törvény szerinti kényszerbérlet megszüntetése esetén a más lakás biztosítása helyett a helyi önkormányzattól kapott térítést. Adómentes az ingatlan. hogy a bérleti jog megszerzése és az átruházása között hány év telt el. • más magánszeméllyel kötött tartási. a vagyoni értékű jognak a házastársa által történt megváltásából származik a jövedelme. minden esetben adóköteles.107 ellenértékeként kapott összeg és az abból levonható költségek különbözetét teljes egészében jövedelemnek kell tekintenie. Az ingatlanértékesítésből származó bevétel. ha jövedelme abból nem keletkezett. életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján ingatlant.

továbbá a bővítéssel létesített épületrész esetében a szerzés időpontja a földterület tulajdonjogának a megszerzésével azonos. majd a jogszabály alapján tulajdonba adott ingatlan esetében. Az ingatlan és a vagyoni értékű jog megszerzésének időpontja:92 • az a nap. amelyen az átruházásról szóló szerződés kelt. bővítés nem történt. 92 93 Szja-törvény 60. vagy az ingatlan. Az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre nem kötelezett vagyoni értékű jog esetén a jövedelem megszerzésének időpontja az a nap. amelyre a ráépítés történt. hogy mikor jegyezték be tulajdonosként –. § (1). az örökhagyó halálának a napja. épületrész megszerzésének időpontja:93 • A földingatlan tulajdonjogának megszerzését követően 2007. épületrész. bővített épület. amelyet követően az ingatlanon további építés. hogy ilyen esetben az adókötelezettség megállapításánál figyelembe vehető szerzési időpont független attól. mikor került a magánszemély tulajdonába. amely napon az erről szóló érvényes szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották. ingatlan tulajdonjog öröklés útján történő szerzése esetén (amikor az örökség megnyílik). amelyen további bővítés történt. • A magánszemély tulajdonában (birtokában) lévő ingatlanon 2007.). • földrendezés. (2) bekezdés Szja-törvény 60. építmény. építményrész szerzési időpontja azon utolsó használatbavételi (fennmaradási) engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének az időpontja. A földingatlanon felépített épület. hogy a földterület. • a házastársi közös vagyonhoz tartozó ingatlan tekintetében – függetlenül attól. december 31-ét követően épített (a meglévő helyett újjáépített). a tartós használatról szóló szerződés földhivatalban történt bemutatása. (Ez azt jelenti. • a tartós használatba kapott. • a vagyoni értékű jog.108 szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották. • az 1986. • az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre nem kötelezett vagyoni értékű jog esetén a szerződés keltének napja. a házastársára vonatkozó szerzés időpontja. a kisajátítás során megszerzett csereingatlan esetén az eredeti ingatlan szerzési időpontja. § (3) bekezdés . december 31-éig felépített (újjáépített) épület. július 1-je előtt kelt szerződések esetében az illetékhivatalnál történő benyújtás napja.

. december 31-ét követően olyan ingatlanon (telken. bővített ingatlant a 2008-2010. évek bármelyikében értékesíti a magánszemély. illetve az ezen időpontban már meg lévő épület és a 2007. § (1) bekezdés . vagy ha az nem állapítható meg. a meglévő helyett újjáépített épület. épületen) történt az építés. december 31-én már tulajdonában (birtokában) lévő telek. években építés. illetve bővített épületrész szerzési időpontját külön-külön határozza meg. illetőleg ettől függetlenül is a tulajdonban (birtokban) tartás időszakában történt. birtokában volt.. Nem kötelező az előzőekben ismertetett szabályt alkalmazni. december 31-én hatályos előírás szerint csökkenthető. használatbavételi (fennmaradási) engedéllyel még nem rendelkező épített vagy bővített ingatlan. vagy a bővítés a legutolsó használatbavételi (fennmaradási) engedély jogerőre emelkedésének a napját követően.94 ha 2007. 94 95 2007. bővítés történt. hogy a számított összeg (a bevételnek és a költségeknek a különbözete) a 2007. január 1-jét megelőzően megszerzett ingatlanon 2008. az eladott ingatlan szerzési időpontját a 2007. 2009. hogy a 2007. akkor az átruházás évét kell a megszerzés évének tekinteni. Ilyen esetben a magánszemély választhatja azt a lehetőséget. vagy 2010. Bevételként95 kell figyelembe venni mindazt a bevételt. december 31-ei szabályok szerint állapíthatja meg. akkor a hitelt érdemlően bizonyított tényleges használatbavétel évét. új E szerint. 468. és ezt az épített. ha a 2008. évi CXXVI. Az ingatlan és a vagyoni értékű jog elidegenítéséből származó jövedelem kiszámítása A jövedelem egyenlő a bevétel és a levonható kiadás különbségével.109 • Ha az értékesített ingatlan olyan. azaz évenként a számított jövedelem 10-10%-ával. Ebben az esetben az eredeti ingatlan megszerzésének az éve tekinthető szerzési időpontnak azzal. ha az értékesítés a megszerzés évét követő hatodik évben vagy az azt követő évek valamelyikében történt. tv. amelyet az elidegenítésre tekintettel megszerzett. amely esetében a ráépítés. a bővítés. Az ingatlan szerzési időpontjának meghatározására vonatkozó szabályokhoz 3 évre szóló átmeneti rendelkezés kapcsolódik. december 31-ét követően felépített. amely már az említett időpontot megelőzően a magánszemély tulajdonában. § (8) bekezdés Szja-törvény 61.

a 2007. újjáépítés. 96 • • • • Szja-törvény 62. az eredeti ingatlan értéke és a helyreállított ingatlan értéke közötti. akkor a vételárnak a piaci értéket meghaladó része teljes egészében egyéb összevonás alá jövedelemnek minősül. megoszthatja az ingatlanértékesítésből származó bevételét. január 1-jétől hatályos törvény alapján állapítja meg a szerzési időpontot. okirattal igazolt: az értékesített ingatlan. december 31-ét követően épített. § (1) bekezdés . ügyvédi költség stb. hogy • a földterület (telek). az értékesítéssel. vagyoni értékű jog megszerzésére fordított összeg. amelyet a magánszemély az önálló tevékenységből származó bevételével szemben számol(t) el költségként. bővítés megszerzésére fordított összegével arányos megosztása révén választhatja a magánszemély azt a lehetőséget. visszafizetett különbözet. és az azt követően megszerzett ingatlanrészek szerzési időpontjához rendelten. akkor a pénzt megszerző magánszemélynél azt is bevételként kell figyelembe venni. bővített épület. Amennyiben a cseréhez pénzben kifizetett érték-kiegyenlítés is kapcsolódik. ügyvédi költség stb. valamint az ingatlan tulajdonjogának megszerzésekor. amelyet a bevallás 17. az értéknövelő beruházás költsége. • az árvízkárok helyreállítása során ingyenesen kapott nagyobb értékű ingatlan 2010-ben történt elidegenítésekor.).110 Amennyiben a bevétel az értékesített ingatlannak. épületrész esetében pedig a 2008. A magánszemély egy adott ingatlan esetében. sorában kell szerepeltetnie. Nem vonható le a bevételből: • az a kiadás.). Csere esetén a cserébe kapott ingatlannak a jövedelemszerzés időpontjában érvényes szokásos piaci értékét kell bevételnek tekinteni. december 31-éig. A törvény rendelkezése szerint az ingatlan átruházásához kapcsolódó költségekkel és az értéknövelő beruházások értékével csökkentett bevételnek a ráépítés. illetőleg az említett időpont előtt meglévő építettingatlan bevételrész tekintetében a 2007. A bevételből levonható96 a számlával. a szerzéssel kapcsolatos kiadás (illeték. december 31-én hatályos törvény alapján. vagyoni értékű jognak a szerződéskötés napján érvényes szokásos piaci értékét meghaladja. átruházással kapcsolatos kiadások (hirdetési díj. • a 2007.

• a vételi jog gyakorlása során a kárpótlásról szóló törvény alapján megszerzett termőföld. akkor az átruházás időpontjáig az építő (építtető) magánszemély nevére kiállított számlák együttes értéke. Ha Ön a jövedelmét a bevallás benyújtásáig cél szerinti felhasználásra fordította. építményrész). akkor a bevételt annak 75%-val kell csökkenteni. december 31-ét követően épített. valamint az említett időpontot követő bővítés esetében a használatbavételi (fennmaradási) engedély jogerőre emelkedésének napjáig (az ilyen engedélyben megjelölt feltételek teljesítésének határidejéig). akkor ezt az összeget kiadásként nem veheti figyelembe. § (2) bekezdés 99 Szja-törvény 62. és/vagy az átruházást megelőző 24 hónapon belül és az átruházásról szóló szerződés szerinti bevételnek az 5%-át meghaladó mértékben az ingatlan állagmegóvása céljából történt. építmény. épületrész. vagy ha ez az időpont sem állapítható meg. • az önkormányzattól megvásárolt lakás esetében a ténylegesen megfizetett – kedvezményekkel csökkentett – vételár. • az ingatlanon 2007. 97 98 Szja-törvény 3. erdőművelési ágú föld esetén a vételárként szereplő összeg. ennek hiányában a tényleges használatbavétel. Megszerzésre fordított összeg:98 • az adott szerződésben megjelölt vételár. • öröklés vagy ajándékozás útján szerzett ingatlan vagy vagyoni értékű jog esetén az illeték megállapításához meghatározott forgalmi érték (nem a hagyatéki terhekkel csökkentett tiszta érték). Ha a szerzéskori érték az előzőek szerint nem állapítható meg.99 Közös tulajdon értékesítése esetén a tulajdonostársak mindegyike a tulajdoni hányadának megfelelően veszi figyelembe a bevételt. a ráfordításokat és így a jövedelmet is. amely az ingatlan átruházása esetében a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott korszerűsítés céljából történt. § (3) bekezdés . ujjá épített ingatlan (épület. § 32/b) pont Szja-törvény 62. mert az nem minősül költségnek az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem megállapítása során. amely az esetlegesen átvállalt tartozás összegét is magában foglalja (csere esetén a csereszerződésben rögzített érték).111 Értéknövelő beruházásnak tekintendő97 az ingatlan szokásos piaci értékét növelő ráfordítás – igazolt kiadás –.

lakóházhoz tartozó vagyoni értékű jog (haszonélvezeti jog) átruházása esetén a jövedelem meghatározása a szerzés időpontjától függően – a számított összeg és a következő táblázat szerinti százalék figyelembe vételével történik. § (6) bekezdés 102 Szja-törvény 62. § (7) bekezdés 103 Szja-törvény 62. hogy ennek a lakásnak az átruházása a lakásszerzési kedvezmény érvényesítésének évében vagy az azt követő negyedik naptári év utolsó napját megelőzően történt. üdülőtelek. üdülő. vagy ilyenként feltüntetésre váró építmény és a hozzá tartozó földrészlet. ha a társasház közgyűlése a tulajdoni hányadok szerinti adózásról döntött.102 a számított összeghez hozzá kell adnia a lakásszerzési kedvezmény alapjaként korábban érvényesített összeget. Nem lakás céljára szolgáló ingatlan értékesítése esetén103 Az előzőekben nem említett minden más ingatlan (telek. ha Ön 2008. feltéve. valamint a lakáshoz. § (3). a lakáshoz tartozó földhasználati jog.§ (4) bekezdés .112 A társasházi közös tulajdon értékesítése100 esetén a tulajdonosoknak különkülön kell bevallást benyújtaniuk akkor. nem lakás céljára szolgáló egyéb ingatlan) esetében a 100 101 Szja-törvény 75. A bevételből a jövedelmet a tulajdoni hányadnak megfelelően kell megállapítani. üzlethelyiség. január 1. Az ingatlan nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott. A jövedelem megállapítása a számított összegből Lakás céljára szolgáló ingatlan értékesítése esetén101 A bevétel és a költségek különbözeteként kapott összegből (a számított összegből) a következő feltételekkel és mértékkel kell a jövedelmet meghatározni. Ha a szerzés éve 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a számított összeg 0%-a a jövedelem 30%-a a jövedelem 60%-a a jövedelem 90%-a a jövedelem 100%-a a jövedelem 100%-a a jövedelem Abban az esetben. (4) bekezdés Szja-törvény 62. termőföld. előtt lakásszerzési kedvezménnyel szerzett lakását 2010-ben átruházta.

A jövedelem után kiszámított 25%-os fizetendő adót az „e” oszlopban tüntesse fel. a 06-01-es lapon kell feltüntetnie! Az állami adóhatóság az adót az Ön kérelmére mérsékelheti. A 2010-ben értékesített. az adó alapját pedig a „d” oszlopba kell beírnia. Ingatlanlízing meghiúsulása miatt szerzett jövedelemre vonatkozó szabályok104 104 Szja-törvény 63. előtti a csökkentés mértéke 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% Az ingatlanértékesítés teljes bevételét a 161. (9) bekezdés . sor „b” oszlopába. nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében a számított jövedelem a következők szerint csökkenthető: Ha a szerzés éve 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1995. § (8). a számított jövedelem 10-10%-a csökkenti. akkor a cél szerinti felhasználásra fordított összeget és levont adóját. a ráfordításokat a „c” oszlopba. vagy elengedheti az Ön jövedelmi. Figyelem! Ha a 2010-ben értékesített ingatlan és/vagy vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelmét cél szerint felhasználta. valamint az ingatlan vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem felhasználási körülményeire figyelemmel. vagyoni és szociális körülményeire. ha az értékesítés a megszerzés évét követő hatodik évben vagy az azt követő évek valamelyikében történt.113 bevétel és a költségek különbözeteként számított jövedelmet évenként.

Abban az esetben például. az ingatlan megszerzés évének pedig az ügyleti szerződés megkötésének az éve minősül. Ekkor a 25%-os adót a jövedelem 200 000 forinttal csökkentett része után kell az „e” oszlopba beírni. Ebben az esetben a számított összegnek a bevételt kell tekinteni. A termőföld elidegenítéséből származó jövedelemre vonatkozó szabályok Adómentes a termőföld értékesítéséből származó jövedelemnek a 200 000 forintot meg nem haladó része. ha az összes jövedelem több 4 318 000 forintnál. akkor az Önt megillető összeg már nem adóköteles. más ingatlanlízing meghiúsulása esetén a tizenöt éves számítási szabály alkalmazásával kell értelemszerűen megállapítani a jövedelmet. és az azt követő ötödik évben (2010-ben) hiúsulna meg a szerződés.114 2008. és az értékesítés: • regisztrációs számmal rendelkező olyan magánszemély részére történik. az ingatlanlízing-ügyletek meghiúsulása miatt szerzett jövedelmekre is alkalmazhatóak az ingatlan-átruházásból származó jövedelmek adózására vonatkozó szabályok. sor) – az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem kivételével – nem haladja meg a 4 318 000 forintot.. akkor ilyen esetben is jogosult a jövedelem cél szerinti felhasználására (az adókiegyenlítésre). • az értékesítés regisztrált mezőgazdasági társas vállalkozás alkalmazottja részére történik. Amennyiben a termőföld értékesítéséből származó jövedelem meghaladja a 200 000 forintot és a magánszemély összes éves jövedelme (28. az Önt – a meghiúsulás miatt – megillető (kifizetett. aki azt legalább 5 évig egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági őstermelőként hasznosítja. A jövedelmet az ügyleti szerződésben foglaltak alapján. akkor a jövedelem 200 000 forint feletti részét az adóbevallásban fel kell tüntetni. Ha Önnek az ingatlanlízing meghiúsulása miatt adóköteles jövedelme keletkezett. jóváírt) bevételből kiindulva kell megállapítani. Abban az esetben. akkor a jövedelem egésze után meg kell fizetni a 25%-os adót. ha egy lakáslízing-szerződés megkötésének éve 2005. és az alkalmazott a munkáltatójának a termőföldet legalább 10 évre bérbe adja. Az előbbiek figyelembevételével. akkor a teljes jövedelem mentes az adó alól a jövedelem nagyságától függetlenül. Amennyiben az átruházás az utóbb említett cél megvalósulása mellett a részarány tulajdon megszüntetését is eredményezi. . ha az éves összes jövedelem a 4 318 000 forintot nem haladja meg. lakáslízing meghiúsulása esetén az ötéves. évtől kezdődően.

• magánszemély részére birtok összevonási céllal történt. Elidegenítésnek tekintendő nem csak az adásvétel. A valótlan tartalmú nyilatkozat miatt keletkező adóhiányt a vevőnek kell megfizetnie. ha Ön az előzőek szerinti feltételeknek megfelelően értékesítette a termőföldjét 2010-ben. Az eladónak a vevő nyilatkozatát az elévülésig meg kell őriznie. • a Nemzeti Földalap javára történt. • a települési önkormányzat részére külön jogszabályban meghatározott szociális földprogram céljából történt. Ha Ön a kárpótlási eljárás során megszerzett termőföldet. § (2) bekezdés . Amennyiben a vevő a termőföldről szóló nyilatkozatában foglaltakat nem teljesíti. a bevallást nem kell benyújtania. ha az értékesítés • regisztrációs számmal rendelkező állattenyésztést folytató olyan magánszemély részére történt. erről nem kell a bevallásban nyilatkoznia. hogy a termőföld értékesítése az adómentesség feltételeinek megfelel. Az okiratnak tartalmaznia kell a vevő természetes azonosító adatait és az adóazonosító jelét is. és a vevő a területet egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági őstermelőként legalább 5 évig az állattartó telep takarmánytermelése céljából használja. Az előzőekben ismertetett adómentességi szabályok akkor alkalmazhatók. Amennyiben az átruházás az önkormányzat részére történik. akkor a szerződésnek tartalmaznia kell a szociális földprogramra vonatkozó.115 Jövedelemnagyságtól függetlenül adómentes a termőföld átruházásából származó jövedelem akkor. ha az eladó rendelkezik a vevő közjegyző által készített vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozatával arról. Abban az esetben. az ebből származó jövedelme után is 25%-os adót kell fizetnie. vagy az őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak az állattenyésztés takarmánybiztosítása érdekében legalább 10 évre bérbe adja. Ha a termőföld értékesítéséből származó jövedelme adómentes és e mellett nincs más bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme. hanem az ajándékozás is. a rászorultságra tekintettel meghatározott feltételeket is szabályozó önkormányzati rendelkezés számát is. akinek az általa használt földterülete nem éri el az erről szóló jogszabályban meghatározott mértéket.105 erdőt értékesítette. termőföld átruházásából származó jövedelemként kell bevallania az átruházásról (vásárlásról) szóló szerződésben meghatározott ellenértéket. 105 Szja-törvény 64.

sor „b” oszlopába a teljes bevételt. A „d” oszlopban a jövedelmet. Az ingatlan és/vagy vagyoni értékű jog 2010. majd azt önálló ingatlanként tulajdonjogának bejegyzése mellett Önnek önálló ingatlanként kiadtak. Az erdőművelési ágú föld esetén is a termőföldre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A bevallás kitöltése ilyen esetben a következő: a 161. lakásszerzési kedvezményt nem lehet igénybe venni. évi I. az esetleges értéknövelő beruházás költségét és a szerzéssel és eladással kapcsolatosan felmerült kiadásokat együttesen kell beírnia. az értékesített ingatlan után a korábbi években megszokottaktól eltérően. sor „b” oszlopba a bevételt. Amennyiben a szerzést követő hatodik évben vagy azt követően került sor a termőföld értékesítésére. ha a kárpótlásban szerzett termőföldjét eladja és a keletkezett jövedelmének teljes összegét az értékesítéstől számított egy éven belül mezőgazdasági művelésű termőföld vásárlására fordítja. Ez a kedvezmény alkalmazható az olyan termőföld értékesítéséből származó jövedelemre is. a teljes jövedelem után meg kell fizetnie az adót. az „a” oszlopba pedig a „d” oszlopban feltüntetett jövedelem utáni 25%-os adó kerül! Ebben az esetben igazolni kell az állami adóhatóság felé a földvásárlást a földhivatal által iktatott szerződés másolatával. a „c” oszlopba a szerzéskori forgalmi értéket (ez a vételi jog gyakorlása során vételárként szereplő összeget jelenti). a „d” oszlopba a jövedelmet kell beírni. ha a jövedelemnek csak egy részét fordítja termőföld megvásárlására. Amennyiben a földvásárlás az adóbevallás benyújtásáig megtörténik. évben történő átruházásából származó jövedelem cél szerinti felhasználásának kedvezménye 2008. akkor az előzőek szerint kiszámított jövedelmére is vonatkozik az évenkénti 10-10%-os jövedelemcsökkentési lehetőség. az „e” oszlopban pedig ennek 25%-os adóját kell feltüntetnie. évtől kezdődően. törvény alapján részarány-földtulajdonosként kapott. a „c” oszlopba a költséget. Abban az esetben. . a befizetett adót az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott szerződés másolati példányának csatolásával visszakérheti.116 Ekkor a 161. hanem külön borítékban (kísérőlevéllel) küldje be az állami adóhatósághoz. Abban az esetben. amely termőföldet az 1992. az adót nem kell befizetnie. Az „e” oszlopba 0. A szerződést ne a bevallással együtt.

sor „d” oszlopokból számított jövedelmet a 06-01-es lap 209. továbbértékesítési joggal szerzi meg a magánszemély. ha az ingatlan és a vagyoni értékű jog az adóévben történő értékesítéséből származó jövedelmét a bevallás benyújtásáig teljes egészében (vagy részben) a jövedelem bevallására nyitva álló határidőt megelőzően saját maga. ha a cél szerinti felhasználás a bevallás benyújtásáig megtörtént.117 A jövedelmet be kell vallania akkor is. Ezt követően ki kell számolnia a cél szerint felhasznált jövedelem utáni adó összegét is. az összeg felhasználását igazoló okirat. vagyoni értékű jog átruházásából (ingatlanlízing meghiúsulásából) származó jövedelem felhasználás kedvezményét csak akkor érvényesítheti. Adóbevallásában az ingatlan. sor „a” oszlopában kell feltüntetnie. Nem alkalmazható a jövedelem felhasználásához kapcsolódó kedvezmény akkor. ha a férőhelyet visszavásárlási. hogy a sor „e” oszlopába a jövedelem után kiszámított adót írja be. Fentieknek megfelelően az ingatlan. és/vagy 162. A jövedelem cél szerinti felhasználása során a férőhely biztosítása egyösszegű térítési díj előre történő megfizetésével is megvalósulhat. A cél szerinti felhasználás esetén a bevallás 161. a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelme után megállapított adót. A számított jövedelem utáni 25%-os adót a 161. sor „e” oszlopaiban. fogyatékos személyek lakóotthonában vagy más hasonló. A bevallásban a cél szerinti felhasználás kedvezményét úgy érvényesítheti. a szerzésre fordított összeget és adóját . Ha az adóját cél szerinti szerzés miatt csökkenti. közeli hozzátartozója vagy élettársa részére idősek otthonában. és a felhasznált összeg adóját (legfeljebb az „e” oszlopban szereplő adók összegét) a 06-01-es lap 209. sor „b” oszlopába is be kell írnia. élettársi kapcsolat esetében az élettársi kapcsolatra vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokirat. és/vagy 162. de a 06-01-es lapot ne felejtse el kitölteni! A cél szerinti felhasználás igazolásához szükséges: • • • • a férőhely megszerzése alapjául szolgáló okirat. a rokonsági fokot bizonyító közokirat. A cél szerinti felhasználás tényét a bevallásában külön nem kell közölnie. vagy annak a felhasznált jövedelemmel arányos részét nem kell megfizetnie. például ápolási intézményben (bármely EGT-államban) biztosított férőhely megszerzésére használta fel (továbbiakban: cél szerinti felhasználás).

118

– legfeljebb azonban annyit, amennyi az ingatlan értékesítéséből származó jövedelme és adó összege – a 1053-06-01 lap 209. sorába írja be! A cél szerinti felhasználás igazolására szolgáló iratokat a bevallásban érvényesített csökkentés esetén nem kell az állami adóhatóságnak megküldenie, azonban a szükséges iratokat őrizze meg, hogy egy esetleges ellenőrzés során igazolni tudja a cél szerinti felhasználást. Adókiegyenlítés Amennyiben az ingatlan átruházásából származó jövedelem után az adó megfizetésre került, az átruházást követő első vagy második adóévről szóló adóbevallásban adókiegyenlítésre jogosult, melyet a cél szerinti felhasználás évéről szóló bevallásában a korábban megfizetett adó mértékéig érvényesíthet. Ha Önnek a 2008., és/vagy 2009. évben ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítéséből származott jövedelme, a jövedelem után megállapított és megfizetett adóból le kell vonni a 2010. évben a cél szerint felhasznált összeg adóját. Nyilatkozat az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából (ingatlanlízing meghiúsulásából) származó jövedelem felhasználásáról Abban az esetben, ha Ön, az ingatlan és a vagyoni értékű jog 2010. évben történő értékesítéséből származó jövedelmét a bevallása benyújtásáig teljes egészében (vagy részben) a jövedelem bevallására nyitva álló határidőt megelőzően saját maga, közeli hozzátartozója vagy élettársa részére idősek otthonában, fogyatékos személyek lakóotthonában vagy más hasonló, például ápolási intézményben (bármely EGT-államban) biztosított férőhely (cél szerinti) megszerzésére használta fel, akkor a 06-01-es lap kitöltése egyben a felhasználás tényének közlése is, ezért nem kell külön nyilatkoznia. Nyilatkozatnak minősül, ha az ingatlanlízing meghiúsulásából származó jövedelmét az előzőek szerint használta fel a bevallása benyújtásáig, és azt a 0601-es lapon jelzi.106 A lakásszerzési kedvezmény érvényesítése a 2007. december 31-ig értékesített (átruházott) ingatlanok esetében A 2007. december 31-ig értékesített ingatlanok esetében a jövedelem lakáscélú felhasználását az Szja-törvény továbbra is biztosítja azzal, hogy az említett időpontig átruházott ingatlanoknál, az átruházásból származó jövedelem lakáscélú felhasználására a 2007. december 31-én hatályos előírásait rendeli el alkalmazni.
106

Szja-törvény 63. § (2) bekezdés

119

Az átmeneti rendelkezés alapján érvényesíthető lakásszerzési kedvezményt a lakáscélú felhasználásnak az állami adóhatósághoz történő bejelentésével lehet igénybe venni. 163. sor: Ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelem és adója107 Ebben a sorban kell feltüntetni az ingó vagyontárgyak nem rendszeres vagy nem üzletszerű értékesítéséből származó jövedelem adóköteles részét és 25%-os adóját. Amennyiben az ingó vagyontárgy értékesítése üzletszerű tevékenysége keretében történt,108 akkor az értékesítésből származó jövedelmének az adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia (10. sor). Abban az esetben, ha az ingó vagyontárgy értékesítéséért a szerződéskötés időpontjában érvényes piaci árnál nagyobb vételárat kapott, akkor a piaci árat meghaladó bevétele egyéb összevonás alá eső jövedelem és a 17. sorban kell bevallania. Ingó vagyontárgy átruházásából származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet az átruházásra tekintettel megszerzett. Ilyennek minősül különösen az eladási ár, a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke, valamint az ingó vagyontárgy gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatása esetén a vagyontárgynak a társasági szerződésben, más hasonló okiratban meghatározott értéke. Ingó értékesítésből származó jövedelemnek minősül az önálló tevékenységet folytató magánszemélyek (az egyéni vállalkozók is ide tartoznak ebből a szempontból) által a nem kizárólag üzleti célt szolgáló vagyontárgyak (gép, jármű, berendezés, felszerelési tárgy) értékesítéséből származó jövedelem is, amelyek után az értékcsökkenési leírást átalányban számolták el. Ha kizárólag üzleti célú tárgyi eszközt értékesít az önálló tevékenységet folytató magánszemély és annak beszerzési költségeit a tevékenységéből származó bevételéből elszámolta, akkor az értékesítésből származó bevétel a tevékenység bevételének része. Ha a tevékenység megszüntetését követően kerül sor az értékesítésre, akkor ingó értékesítésről van szó, de az önálló tevékenység során elszámolt szerzési értékkel a bevétel már nem csökkenthető. Nem minősül ingó értékesítésnek a földterület tulajdonosának változása nélkül értékesített lábon álló termés, termény. Ilyen pl. a lábon álló fa értékesítése is.
107 108

Szja-törvény 58. § Szja-törvény 58. § (8) bekezdés

120

Ebben az esetben önálló tevékenység jogcímen keletkezik a jövedelem, amelyet a 10., illetőleg a 14. sorban kell bevallani. Nem kell adót fizetni az év során az ingóságok értékesítéséből származó jövedelem után, ha azok adója együttesen nem több 50 000 forintnál. Ez valójában azt jelenti, hogy az ingóságok értékesítéséből származó jövedelem együttesen sem haladja meg a 200 000 forintot. Ha az ingó vagyontárgy(ak) értékesítéséből származó jövedelem a 200 000 forintot meghaladja, akkor csak a 200 000 forint feletti rész után kell a 25%-os adót megfizetni. Az évi 200 000 forintot el nem érő jövedelmet nem kell bevallani. Ha azonban az ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelem 2010-ben meghaladta a 200 000 forintot, akkor a teljes jövedelmet be kell vallani, de annak adóját 50 000 forinttal csökkenteni kell. Amennyiben az értékesített ingó vagyontárgy közös tulajdont képez, akkor – figyelemmel a tulajdonjogi korlátozásokra is – az értékesítésből származó jövedelmet a tulajdonostársaknak meg kell osztaniuk. A jövedelmet úgy kell megállapítani, hogy az ingó vagyontárgy értékesítéséből származó bevételből le kell vonni a megszerzésre fordított összeget, a megszerzéssel és eladással kapcsolatban igazolt költségeket és a vagyontárgy értékét növelő ráfordításokat (ha azokat korábban költségként még nem számolták el). Értéknövelő beruházásnak tekintendő az a szokásos piaci értéket növelő ráfordítás (igazolt kiadás), amely az ingó dolog átruházása esetén annak eredeti használhatóságát növeli, javítja és/vagy az átruházást megelőző 12 hónapon belül és az átruházásról szóló szerződés szerinti bevételnek az 5%-át meghaladó mértékben az eredeti használhatóságának megőrzése, helyreállítása céljából történt. A szerzéskori érték: • a vásárlásról szóló szerződés, számla, nyugta, elismervény, stb. szerinti érték; • cserébe kapott ingó vagyontárgy esetében a csereszerződésben rögzített érték; • örökléssel szerzett ingóság esetén a hagyatéki eljárásban megállapított érték; • ajándék (ingyenes szerzés) esetén pedig az illetékkiszabás alapjául szolgáló érték; • illetékkiszabás hiányában, a szerzéskori szokásos piaci érték;

121

• a külföldről behozott ingóságok esetében a vám megállapításánál figyelembe vett érték (a megfizetett vám költségként levonható a bevételből); • a vámkezelés alá nem eső ingó dolog esetében a számla szerinti, forintra átszámított érték. Amennyiben az ingóság megszerzésére fordított összeg nem állapítható meg, akkor a bevétel 25%-a tekinthető jövedelemnek és más összegek ez esetben nem vonhatók le. Példa az ingó vagyontárgy értékesítésből származó jövedelem kiszámításához a példatárban található. Az ingó vagyonért kapott bevételt e sor „b” oszlopában, a költségeket – 25%-os jövedelemszámítás esetén a bevétel 75%-át – a „c” oszlopban tüntesse fel. A „d” oszlopba az adóköteles jövedelmet kell beírni. A jövedelem 25%-os adóját 50 000 forinttal csökkentve kell az „e” oszlopba beírni. 164. sor: Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem és adója109 Ha Önnek termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából is volt jövedelme, és ezen jövedelme után nem kíván az összevont adóalap részeként adózni, akkor az ebből származó jövedelmét ennek a sornak a „d” oszlopában, 25%-os adóját pedig az „e” oszlopában kell bevallania. (Olvassa el a 10. sorhoz fűzött, a más ingatlan bérbeadásából származó jövedelemre vonatkozó magyarázatot is!) Akkor is választhatja 2010-re az elkülönült adózási módot, ha Ön a korábbi évek bármelyikében a termőföldnek nem minősülő ingatlanának bérbeadásából származó jövedelme után az összevont adóalap részeként adózott. Abban az esetben, ha az említett ingatlan bérbeadásából származó jövedelme után a 25%-os adózási mód szerint kíván adózni, akkor a bevétel egészét jövedelemnek kell tekintenie. A bevétel költséggel nem csökkenthető, és részét képezi a bérbeadással összefüggésben kapott költségtérítés is. Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem után az adót fő szabály szerint a tevékenységet folytató magánszemélynek kell megfizetnie. A törvény azonban lehetőséget ad arra, hogy a tulajdonostársak a tulajdoni hányadoknak megfelelően a bevételt egymás között megosszák. A bevallásban bevételként és egyben jövedelemként is az egy főre jutó értéket kell szerepeltetni. Abban az esetben, ha a bevételt a tulajdonostársak egymás között megosztották, akkor a
109

Szja-törvény 74. § (1), (4)-(8) bekezdés

122

kifizető által levont 25%-os adót is a tulajdoni hányadoknak megfelelően meg lehet osztani. Amennyiben a bérbeadásból származó jövedelem utáni 25%-os adót Ön vagy tulajdonostársa fizette be, akkor annak összege a bevétel megosztása esetén sem osztható meg. Amennyiben Ön a lakását magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából önkormányzatnak110 adta bérbe, és a bérbeadás a törvényben meghatározott, feltételeknek megfelel, akkor a bérbeadásból származó jövedelme után nem kell adót fizetnie. Ez a lehetőség abban az esetben illeti meg, ha • a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés határozott időtartamú és legalább 36 hónapra szól; • a szerződés tartalmazza a bérlőkijelölésre a rászorultságra tekintettel meghatározott feltételeket meghatározó önkormányzati rendelkezés számát. Abban az esetben, ha a bérleti szerződés az Ön érdekkörében felmerült ok miatt a 36 hónapos időtartam előtt megszűnik, akkor Önnek az adót a bérleti szerződés megszűnésének az évéről szóló adóbevallásában kell a késedelmi pótlékkal együtt bevallania és megfizetnie. A befizetendő adót a következők szerint kell kiszámítania: • meg kell határozni a bérleti díj teljes összege után a kifizetés időpontjában érvényes adómértékkel a jövedelem utáni adót; • ki kell számítani évenként az adott adóévet követő év május 21-től a szerződés megszűnése napjáig a késedelmi pótlékot; • két tizedes jegyre kerekítve ki kell számítani a szerződésből nem teljesült időtartamra eső egész hónapok számának és a 36 hónapnak a hányadosát; • az így kapott hányadossal meg kell szorozni az adó és a késedelmi pótlék együttes összegét. Az így kiszámított összeget kell a bevallásban, a 62. sorban feltüntetni és megfizetni. Figyelem! A fizetővendéglátásból és a falusi vendéglátói tevékenységből származó jövedelmekre nem alkalmazhatóak az ingatlan bérbeadásra vonatkozó szabályok!111

110 111

Szja-törvény 74/A. Szja-törvény 74. § (4) bekezdés

123

Megszűnt az adómentessége a falusi vendéglátásból származó jövedelemnek abban az esetben is, ha a bevétel kizárólag alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységből származik. Amennyiben az ingatlan bérbeadásából származó jövedelme az 1 000 000 forintot meghaladja, olvassa el az egészségügyi hozzájárulás bevallására szolgáló 1053-09-es laphoz készült útmutatót is. Amennyiben Ön termőföld bérbeadásából112 vagy földjáradék címén szerzett jövedelmet, azt az ingatlan fekvése szerinti önkormányzati adóhatósághoz kell bevallania. A vadászati jog hasznosításából származó jövedelem adózására és bevallására a termőföld bérbeadásából származó jövedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 165. sor: Életjáradékból származó jövedelem és adója113 Amennyiben Ön 1996. január elsejét követően kifizetővel életjáradéki szerződést kötött, és az életjáradékot ellenszolgáltatás nélkül kapja, akkor az életjáradék teljes összege jövedelem, amely után az adó mértéke 35%. A jövedelmet e sor „d” oszlopába, az adót pedig az „e” oszlopba kell beírnia a kifizető által kiadott igazolás alapján. Ezt a jövedelmet akkor is be kell vallania, ha a kifizető az adót levonta a járadék kifizetésekor. Nem kell bevallania viszont az ilyen jövedelmét, ha annak összege az adóévben az értékpapír-kölcsönzésből, az osztalékból, az árfolyamnyereségből és a vállalkozásból kivont jövedelemmel együttesen sem haladta meg a 100 000 forintot, és az adót a kifizető levonta. Ha Ön nyugdíjas szövetkezeti tag és a saját szövetkezetével kötött életjáradéki szerződést, az ebből származó jövedelmet nem kell bevallania akkor, ha az életjáradékot a vagyonnevesítés során szerzett szövetkezeti üzletrésze ellenértékeként kapja és a járadék összege, évente nem haladja meg az átalakulás befejezésekor lezárt névérték 1/10-ed részét, de havonta legfeljebb a 10 000 forintot. Adómentes: • a nyugdíjas magánszemély által a központi költségvetési szervvel vagy a helyi önkormányzattal kötött tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján megszerzett vagyoni érték;
112 113

Szja-törvény 3. § 51. pont, valamint Art. 176. § (3)-(9) bekezdés Szja-törvény 64/A. § (7) bekezdés

166. Amennyiben utóbb valamely feltétel nem teljesül. és az eladó a vételárat részletekben kapná meg. sor: Árfolyamnyereség címén megszerzett jövedelem114 Ebben a sorban az árfolyamnyereség címén megszerzett jövedelmét és a jövedelem 25%-os adóját kell szerepeltetnie. Árfolyamnyereségből származó jövedelemnek minősül az értékpapír átruházására tekintettel megszerzett bevételnek az a része. amely meghaladja az értékpapír megszerzésére és a járulékos költségekre fordított kiadás együttes összegét. akkor úgy kell tekinteni. az önellenőrzéssel igényelhető vissza. és a teljes vételárat nem kapta meg 2010-ben. a betéti társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni betét. a kft. célrészjegy és más vagyoni hozzájárulás a szövetkezeti 114 115 Szja-törvény 67. Amennyiben az értékpapír átruházásáért kapott ellenérték teljes összege valamely később bekövetkező feltételtől függ. öröklési vagy életjáradéki szerződésből származó jövedelem. mert ez után az életjáradékot fizető kifizetőnek kell az adókötelezettséget teljesítenie. Nem kell bevallani. majd ebből 2010-re olyan hányadot kell jövedelemként bevallania. a szövetkezetekről szóló törvény szerinti részjegy. üzletrész. Értékpapírnak minősül még a közkereseti társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás. sorban feltüntetni. a fix vételárhoz az egyes jövőbeli feltételekhez kapcsolódóan. A személyi jövedelemadóról szóló törvény alkalmazásában értékpapír115 alatt minden olyan okirat. befektetői részjegy. amilyen hányadot Ön a bevételből 2010-ben a vevőjétől megkapott. Abban az esetben. § Szja-törvény 3. pont . akkor a fix vételáron felüli rész egyéb összevonás alá eső jövedelemként kell a 17. akkor a jövedelmét a részletnek a teljes vételárhoz viszonyított arányában kell meghatároznia. mintha a feltételek megvalósultak volna. Ez a gyakorlatban azt jelenti. ha az életjáradékot nem magánszemélytől kapta ingatlanának. Ha Ön az értékpapír értékesítésekor a vevőjének részletfizetést engedélyezett. de előre ki nem kötött juttatás is megilleti. és ezért az eladó javára adókülönbözet mutatkozik. ha az eladót további. adat értendő. § 34. amelyet a Polgári Törvénykönyv. vagyoni értékű jogának vagy ingóságának az ellenértékeként. átalakított befektetői részjegy. hogy a teljes vételárból kiindulva meg kell határoznia a jövedelmét.124 • a magánszeméllyel kötött tartási. vagy a kibocsátás helyének joga értékpapírnak tekint.

amelyet növelni kell az átruházásig a magánszemély által teljesített ellenértékkel.és járulékos költségadatok alapján megállapított jövedelmet ennek a sornak a „d” oszlopába kell beírnia és a 25%-os adót az „e” oszlopba. • a vállalkozásból kivont jövedelem címén megszerzett értékpapír esetében az ezen a címen megszerzett bevételként figyelembe veendő érték. december 31-e előtt kihirdetett jogszabály alapján a szövetkezet által ingyenesen juttatott értékpapír juttatáskori névértéke az eredeti . az igazolt szerzési érték. a jövedelemként figyelembe vett összeg.125 tagsági kölcsön kivételével. Amennyiben 2010. ha az értékpapír a hagyaték tárgyát képezte. feltéve. igazolt ellenérték. • az olyan értékpapír esetében. • csődeljárás. tagsági jogot megtestesítő vagyoni részesedés is. • az MRP szervezet által a magánszemély tulajdonába adott értékpapír esetében az értékpapír átadásáig a magánszemély által saját erő címén befizetett összegből az értékpapírra arányosan jutó rész. • ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek nem minősülő visszterhes szerződéssel megszerzett értékpapírnál a szerződésben foglalt ellenértékből az átruházásig igazoltan megfizetett összeg. részjegy esetében az átalakuláskor lezárt névérték az eredeti szerzőnél és örökösénél. • a szövetkezetekről szóló 1992. • az 1992. hogy a vagyoni hozzájárulás létesítő okiratban meghatározott értékét az értékpapír megszerzésekor e törvény előírásai szerint a bevétel meghatározásánál figyelembe kell venni (ezt a rendelkezést kell alkalmazni a társas vállalkozás jegyzett tőkéjének. amelynek alapján megállapított összeg az értékpapír megszerzésekor jövedelemnek minősül. Értékpapírnak minősül továbbá a más. • társas vállalkozás alapítása útján szerzett értékpapír esetén az értékpapír átruházásáig a társas vállalkozás részére igazoltan szolgáltatott vagyoni hozzájárulásnak a létesítő okiratban meghatározott értéke. felszámolás vagy helyi önkormányzat adósságrendezési eljárása keretében kötött egyezség révén a hitelező által megszerzett értékpapír esetében az egyezség szerinti érték. évi I. új értékpapír kibocsátásával történő felemelésével megszerzett értékpapírra is). A kifizető által figyelembe nem vett (igazolt) szerzési érték és járulékos költség a bevallásban érvényesíthető. Az értékpapír megszerzésére fordított összeg: • ellenőrzött tőkepiaci ügylet során megszerzett értékpapírnál az ügylet szerinti. Az adót a bevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetnie. törvény hatályba lépéséről és az átmeneti szabályokról szóló törvény szerinti átalakulás során a magánszemélynek ellenérték nélkül juttatott szövetkezeti üzletrész. évben árfolyamnyereségből származó jövedelmet szerzett.

amely meghaladja az értékpapírnak az átruházásakor érvényes szokásos piaci értékét. az illetéktörvényben meghatározott forgalmi érték. akkor ezt a jövedelmét a 05-ös lap 185. igazolt ellenértékkel.126 szerzőnél és az örökösénél. a vételi jog alapján megszerzett bevételnek az a része. ha az illeték kiszabása nem történt meg az átruházásig). (Az utóbbi két esetben az ingyenes vagy kedvezményes jogszerzés esetén. illetőleg a bevételnek az a . ide kell számítani a jog megszerzésekor adóköteles összeget is. • olyan értékpapír megszerzése esetében.) Ha Ön belföldi illetőségű és árfolyamnyereségből származó jövedelme után külföldön is fizetett adót. amely illetékköteles (abban az esetben is. • az értékpapír átruházásának alapjául szolgáló eladási jog ellenértéke. befektető szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatási tevékenység ellenértéke. Ilyen lehet pl. vételi jog ellenértéke. más jogcímen megszerzettnek kell tekinteni. ez utóbbinál akkor. növelve az értékpapír átruházásáig teljesített. • az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység ellenértéke. • az értékpapír megszerzésekor fizetett illeték. • az értékpapír megszerzésének alapjául szolgáló jegyzési. • a kölcsönbe vett értékpapír esetében a visszaadott értékpapír megszerzésére fordított összeg vagy – ha az értékpapírt a magánszemély visszaszolgáltatni nem tudja – a fizetett kártérítésnek a tőkepiacról szóló törvény szerinti legkisebb összege. valamint az értékpapír értékesítéséből származó azon jövedelem. Az értékpapír értékesítéséhez kapcsolódó járulékos költség: • a befektetési szolgáltató részére a befektetési szolgáltatási. sorában kell szerepeltetnie! Nem tekintendő árfolyamnyereségből származó jövedelemnek az értékpapír kölcsönzéséből. ha az értékpapír a hagyaték tárgyát képezte. amelynek egészét vagy meghatározott részét a törvényi rendelkezés alapján. és a megszerzésre fordított érték közül a nagyobb vehető figyelembe. • a nyugdíj-előtakarékossági számla nyugdíjszolgáltatás miatt történő megszűnése esetén a nyugdíj értékpapír/letéti számlán lévő pénzügyi eszköz szerzési értékeként a megszűnés napján irányadó szokásos piaci érték. • az előzőekben nem említett esetekben a megszerzés érdekében a magánszemély által az értékpapír átruházásáig igazoltan megfizetett összeg.

akkor az ebből származó jövedelme ugyancsak árfolyamnyereségként adózik. amelyet a magánszemély a társas vállalkozás tagjaként. az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. üzletrész-tulajdonosaként a társas vállalkozás jegyzett tőkéjének a saját tőke terhére történő felemelése révén szerzett meg. . egyéb szervezet által kibocsátott értékpapír elidegenítéséért kapott bevételnek az értékpapír megszerzésére fordított összeget meghaladó része is. amelyek áruval történő teljesítéssel szűnnek meg. A választásáról az adóbevallásában nyilatkoznia kell! Amennyiben Ön a kedvezményezett részesedéscsere útján megszerzett értékpapírból származó jövedelmét árfolyamnyereségnek tekintette. Ha Ön az eredeti jogosultként – vagy az eredeti jogosult örököseként hagyatéki eljárás keretében – megszerzett kárpótlási jegyének felhasználásával az állami tulajdon privatizációja során szerzett részvényét. Árfolyamnyereség az olyan értékpapír értékesítéséből származó jövedelem is. Amennyiben Ön a nem eredeti jogosultként megszerzett kárpótlási jegy felhasználásával szerzett az állami tulajdon privatizációja révén részvényt.127 része is. valamint az értékpapírban megszerzett bevétel egésze is. augusztus 31-ét követően ellenőrzött tőkepiaci ügylet útján megszerzett jövedelem adóköteles. az árfolyamnyereségre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az olyan ellenőrzött tőkepiaci ügyletekre. részvényeseként. amely az értékpapír vagy más vagyoni érték elidegenítése során a szokásos piaci értéket meghaladja. üzletrészt és azt elidegenítette 2010-ben. Abban az esetben. sor szolgál. Árfolyamnyereségből származik a kedvezményezett részesedéscsere útján a pénzben megszerzett bevételnek az egésze. A 2006. Egyéb jövedelemként adóköteles az alacsony adókulcsú államban székhellyel rendelkező jogi személy. akkor azt ebben a sorban jelezze az „2” számjegy beírásával. E jövedelem bevallására a 174. ha a magánszemély az értékpapírban megszerzett bevétel adózására ezt választja. akkor a bevételnek arra a részére. ha Ön nem tekintette bevételnek. akkor az „a” oszlopban az „1” számjegy beírásával jelezze. üzletrészét tőzsdén kívüli ügylet keretében elidegenítette. a kifizetőnek tett nyilatkozatában a kedvezményezett részesedéscsere révén megszerzett értékpapírból származó jövedelmét. amely meghaladja a megszerzésre fordított összeget.

akkor azt nem kell bevallania.államban működő. Osztaléknak minősül az adózott eredményből kifizetett kamatozó részvény utáni kamat összege is. Fontos! Minden esetben vegye figyelembe az osztalék kifizetésekor a kifizetőtől kapott igazolást. sor) után az adó mértéke 10%. tv. Az előzőeken túlmenően a személyi jövedelemadóban osztaléknak minősül az ügyvédi iroda. valamint a végrehajtó iroda tagjának az adózott eredményből juttatott összeg. Amennyiben az árfolyamnyereségből származó jövedelme az értékpapírkölcsönzésből. 116 117 Szja-törvény 66. és 169. évi CXX. a társaság adózás utáni eredményéből. árfolyamnyereségnek minősülő jövedelem nem csökkenthető az adóévben elszenvedett árfolyamveszteség összegével. a jelen esetben a Magyar Köztársaság joga szerint osztaléknak elismert hozama (167. az adó összegét pedig az „e” oszlopba kell beírnia az adó mértékének megfelelő sorba. Osztaléknak minősül a társas vállalkozás tagja. akkor annak összegét és adóját ezekbe a sorokba kell beírnia a kifizető (társaság) igazolása alapján. (Tpt) . Nem minősül osztaléknak az osztalékelőleg. tulajdonosa részesedése. a tőkepiacról szóló törvény117 szerint elismert (szabályozott) piacnak minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírból származó. § 2001. valamint az osztalékból származó jövedelmével együtt sem haladja meg a 100 000 forintot. vállalkozásból kivont vagyonból. Az osztalékelőleg osztalékká válásakor keletkezik az adófizetési kötelezettség. akkor azt a 05-ös lapon szerepeltesse! Az osztalék után az adó mértéke 2010-ben: • fő szabály szerint 25% (169. sor). közjegyzői iroda. eredmény felosztásakor megállapított és megszerzett. Osztaléknak minősül a kockázatitőkealap-jegy hozama is.128 Az értékpapír átruházásából származó. A jövedelmet a „d” oszlopba. 167. • a bármely EGT. az ellenérték nélkül kapott életjáradékból. Ha Ön külföldről is kapott osztalék jövedelmet. sorok: Osztalék címén megszerzett jövedelmek116 Ha Ön osztalék címén jutott jövedelemhez 2010-ben. Az adott iroda által kiállított igazolás alapján vegye figyelembe az osztalékjövedelmet. ha abból (azokból) a kifizető az adót levonta.

akkor azt Önnek kellett megfizetnie a kifizető által kiállított igazolás alapján a kifizetés negyedévét követő hónap 12-éig. amikor az osztalékelőleg nem válik teljes egészében osztalékká. évben. az osztalék sorok kitöltésén túl a 66. akkor az osztalékká vált osztalékelőleget és az azt terhelő adót a kifizető által kiadott igazolás alapján a megfelelő (167. ha azt az Ön részére ki is fizették a 2010. Amennyiben az osztalékból származó jövedelme az értékpapír-kölcsönzésből. és/vagy 169. pont és Szja-törvény 66. ha az osztalékelőlegből levont adó nem nyújtott fedezetet az osztalékká vált összeg utáni adóra és a kifizető a különbözetet nem tudta levonni. befektetési szolgáltató is. Ebben az esetben az osztalékelőlegből osztalékká vált összegre az előzőekben leírtak vonatkoznak. hogy a bevallás 66. Előfordul olyan eset is. Az Ön által megfizetett adót be kell vallania. sor kitöltésénél figyelembe venni. levont adó összegét beírja attól függetlenül. árfolyamnyereségből. annak kifizetésekor (2009-ben) le kellett vonni az azt terhelő adót. vagy egy része 2010ben osztalékká vált. feltéve. hogy az adó levonása megtörtént. vagy annak egy részét Öntől ténylegesen nem 2010-ben vonta le a kifizető. hogy a bevallása benyújtásával egyidejűleg visszaigényelhesse a korábban levont adó Önt megillető részét. míg a „felettes” osztalékról csak akkor kell jelen bevallásában számot adnia. és 169. hogy az osztalékelőlegből. 118 Art. akkor azt bevallania nem kell. ezért azt ne felejtse el a negyedéves kötelezettség valamelyik sorának és a 74. Valamennyi esetben ügyeljen arra. § (7) bekezdés a) pont . (a jóváhagyott osztalék megegyezik a korábban kifizetett osztalékelőleg összegével) úgy a 66. ha a magánszemély nála vezetett értékpapír (értékpapír-letéti) számláján elhelyezett értékpapírra tekintettel külföldről származó osztalékot (osztalékelőleget) fizet ki (ír jóvá). sorának „b” oszlopába az igazoláson szereplő. Abban az esetben. ha az előleg teljes egészében osztalékká válik. Ekkor. hogy a korábban kifizetett osztalékelőleg összegét meghaladja a jóváhagyott osztalék. Természetesen az is előfordulhat. az ellenérték nélkül kapott életjáradékból származó jövedelmével valamint a vállalkozásból kivont vagyonból származó jövedelmével együtt sem haladja meg a 100 000 forintot. hogy azt.) sorban tüntesse fel. Ez utóbbi esetben a kifizető levont adóként csak az Öntől ténylegesen levont adó összegét tüntette fel. § 18. 178. Az osztalékkal (osztalékelőleggel) kapcsolatos szabályok alkalmazása tekintetében kifizető:118 a külföldről származó belföldi illetőségű hitelintézet. sort kell feltételül kitöltenie ahhoz. Tekintettel arra.129 Ha Ön 2009-ben osztalékelőleget kapott és annak egésze. sor kitöltésén túl nincs teendője.

és át nem csoportosítható. illetőleg a hitelintézet által szerződésenként vezetett lekötési nyilvántartásban tart.130 Ha Ön osztalékelőleget vett fel 2010-ben és ez 2010-ben nem vált osztalékká. akkor a „d” oszlopba a jövedelmet. hitelintézettel egy tartós befektetési szerződés köthető. ügyleti nyereség. adóévtől tartós befektetésből származó jövedelemnek minősül – a feltételek megléte mellett – a pénzösszeg befektetési szolgáltatóval. befektetési jegy). árfolyamnyereség. a lekötött pénzösszeget meghaladó része. A tartós befektetési szerződés arra vonatkozó külön megállapodás. a 1053-B lap 52. illetve ötéves lekötési időszakban az említett hozamok jóváírásán kívül további befizetéssel nem növelhető. valamint a lekötés folytatólagos meghosszabbítása esetén további két naptári évben. Egy naptári éven belül ugyanazon befektetési szolgáltatóval. A magánszemély a lekötött pénzösszeg hozamának a terhére a külön-külön megkötött tartós befektetési szerződés alapján • ellenőrzött tőkepiaci ügyletben. állampapír. Lekötött pénzösszegnek minősül a tartós befektetési szerződés alapján az adóévben egy összegben vagy részletekben történő. sorába írja be. forintban denominált pénzügyi eszközre és olyan forintban denominált pénzügyi eszközre (pl. hitelintézettel megkötött tartós befektetési szerződéssel történő lekötése révén. 119 Szja-törvény 67/B. § . amelyet a befektetések hozamaival (kamat. azaz a lekötési hozam. megszakításakor megillető bevételnek (ideértve a befektetésben lévő pénzügyi eszköznek a lekötés megszűnésekor. hogy a felek az említett jövedelem tekintetében a tartós befektetésre vonatkozó adózási szabályokat alkalmazzák. a tőzsdére bevezetett értékpapír esetén megszerzett osztalékelőleg esetén 10%-os adóját az egyéb adatok közé. a vállalt lekötési időszak utolsó napján is még a befektetési szolgáltató. sor: A tartós befektetésből származó jövedelem és adója119 Figyelem! A 2010. A lekötött pénzösszeg az elhelyezés naptári évét követően a hároméves. és az „e” oszlopba a megállapított adót írja be.) együtt a befizetés naptári évét követő legalább három naptári évben. megszakításakor irányadó szokásos piaci értékét is). amelynek a befektetési hozama egyébként kamatjövedelemnek minősülne. első alkalommal legalább 25 ezer forint befizetés. ezt az összeget és 25%-os. a lekötés megszűnésekor. Amennyiben Önnek tartós befektetésből származó jövedelemről van igazolása. 168. osztalék stb.

a hároméves lekötési időszak utolsó napján. ha az adójának mértéke nulla százalék. a megszakítás napját követően keletkező . Ebben az esetben a megszűnés. betétlekötési. takarékbetétben. ha a lekötés nem kerül meghosszabbításra a hároméves lekötési időszak utolsó napján.) megbízást adhat. A befektetési szolgáltató. a lekötés megszakítását követő időszakra tartós befektetésből származó jövedelem az adott szerződés alapján nem állapítható meg. A lekötési időszak megszűnését. ha az a lekötési időszak megszűnése előtt következett be. vagy a lekötés a lekötött pénzösszegnek egy részére nem kerül meghosszabbításra az e résszel arányos.131 • kamatozó bankbetétben (ideértve a fizetési számlán történő elkülönítést is). illetve – ha a magánszemély a lekötési időszakot nem hosszabbítja meg – a hároméves lekötési időszak utolsó napján). a befektetést rögzíti az adott szerződéshez tartozó lekötési nyilvántartásban. a megszakítás napján megállapított lekötési hozam után. Nem kell a bevételből jövedelmet megállapítani a tartós befektetési szerződéssel rendelkező halála esetén. illetőleg hitelintézet a megbízást. a teljesítést. a megszakítás napján. és a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig meg fizetni. illetve. Lekötési hozamot • a lekötési időszak megszűnésekor (az ötéves lekötési időszak utolsó napján. ezen rész tekintetében a lekötési időszak nem szakad meg. ismételt lekötési stb. Ha a hároméves lekötési időszak utolsó napján a lekötési időszakot a lekötött pénzösszegnek csak egy részére – de legalább 25 ezer forintnak megfelelő összegben – kerül meghosszabbításra. • 10%. eladási. forintban történő elhelyezésre vonatkozó korlátlan számú (vételi. ha a lekötés az elhelyezést követően a hároméves lekötési időszak vége előtt kerül megszakításra. • 20%. Egyéb esetben az adót a bevallásában kell megállapítani. Nem kell bevallani a tartós befektetésből származó jövedelmet. • a lekötés megszakításakor (ha a magánszemély a lekötött pénzösszeget. Az adó mértéke • 0% az ötéves lekötési időszak utolsó napján. és/vagy a befektetési hozamo(ka)t akár részben felveszi vagy a befektetésben lévő pénzügyi eszközt (eszközök bármelyikét) a lekötési nyilvántartásból kivonja) kell megállapítani. ha a lekötés a kétéves lekötési időszakban kerül megszakításra.

és az ez után kiszámított 25%-os adót ebben a sorban kell bevallania. a megszűnés. a megszakítás napját követően kötött ügyletekből keletkezett. ha a magánszemély tartós befektetési szerződés alapján a nyugdíj-előtakarékossági számláját megszünteti. akkor e jövedelmét. akkor jövedelemként a lízingbe vett társaság. és a nyugdíjelőtakarékossági értékpapírszámlán nyilvántartott pénzügyi eszköznek a befektetési szolgáltató által vezetett lekötési nyilvántartásba helyezésével a követelését lekötött pénzösszeggé alakítja át azzal. pénzügyi eszköznek az ötéves lekötési időszak megszűnésének napjáig újra megkötött tartós befektetési szerződés alapján a befektetési szolgáltató által vezetett lekötési nyilvántartásban tartása. • a befizetés naptári éveként az ötéves lekötési időszak utolsó évét kell figyelembe venni.132 tőkejövedelemre – jogcíme szerint – a rávonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni: • ha a jövedelmet a szerzési érték figyelembevételével kell megállapítani. illetve a megszerzésre fordított összeg közül a nagyobbat. amennyiben az adót a kifizető nem vonta le. az ötéves lekötési időszak utolsó napján lekötési nyilvántartásban lévő pénzeszköznek. hogy az átalakítás napjának a nyilvántartásba vétel napját kell tekinteni. . Befizetésnek minősül az is. azzal. Befizetés továbbá. sor: A privatizációs lízing jövedelme és adója Ha Önnek privatizációs lízingszerződésből volt jövedelme 2010-ben. ha az a megszűnés. illetőleg a lízingbe vett társaság jogutód nélkül megszűnik. ha az eladó által a tulajdonába adott vagyonrészt vagy annak egy részét bármilyen módon elidegeníti. 170. illetve a megszerzésre fordított összeg közül a nagyobb vehető figyelembe. megszakítás napján irányadó szokásos piaci érték. hogy • a pénzügyi eszköz tekintetében befizetett pénzösszegként a pénzügyi eszköznek az ötéves lekötési időszak megszűnésének utolsó napján irányadó szokásos piaci értéke. • az adókiegyenlítés ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség esetén akkor érvényesíthető. Ilyen címen akkor keletkezik adókötelezettsége. Ha Ön a tulajdonába adott vagyonrészt elidegeníti. vagy – ha az több – az ellenértékét kell figyelembe vennie. üzletrész) névértékét. privatizált tulajdonrész (részvény.

Sajátos szabályok vonatkoznak a kölcsönbe kapott értékpapír értékesítése során keletkezett árfolyamnyereségből származó jövedelem adókötelezettségére. a 25%-kal számított adót pedig az „e” oszlopba írja be. 171. névértékű. hanem az értékpapír visszaszolgáltatásakor. akkor a tőkepiacról szóló törvény rendelkezései figyelembe vételével köteles kártérítést fizetni. mint a névérték. sor: Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem és adója120 Ha Ön 2010-ben értékpapír kölcsönzése címén szerzett jövedelmet. Amennyiben a lejáratkor a kölcsönbe vevő nem tudja az értékpapírt visszaadni. vagyis azt el is idegenítheti. amelynek eredményeként a kölcsönbe vevő a kölcsönbe kapott értékpapírral sajátjaként rendelkezik. (Tpt. hogy a meghatározott időpontban (a szerződés határozott időre köthető. A jövedelem utáni 25%-os adó feltüntetésére ennek a sornak az „e” oszlopa szolgál. osztalékból. akkor bevételnek és egyben jövedelemnek is az ellenérték számít akkor is. ha az kevesebb. Amennyiben az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelme az árfolyamnyereségből. A tőkepiacról szóló törvény121 szerint az értékpapír-kölcsönzés az értékpapír olyan átruházása. sor „d” oszlopába. amelyet a megszerzés érdekében a saját adózott jövedelméből lízingdíj címén fizetett. Az árfolyamnyereséget vagy veszteséget a kölcsönbe vevőnek nem az értékesítéskor.133 Ha Ön a társaság jogutód nélküli megszűnése következtében jutott ezen a címen jövedelemhez. hogy a kifizető az adót levonta – nem kell a jövedelmet bevallania.) . Az előzőek szerint megállapított jövedelmet a 170. az ellenérték nélkül kapott életjáradékból és a vállalkozásból kivont jövedelmével együtt sem haladja meg az 100 000 forintot. Nem számít jövedelemnek az az összeg. akkor – feltéve természetesen. A kölcsönbe kapott értékpapír elidegenítéséből származó 120 121 Szja-törvény 65/A. akkor azt és annak adóját ebben a sorban kell bevallania. ezt kell e sor „d” oszlopába beírnia. § 2001. A kölcsönszerződésben a kölcsönvevő kötelezettséget vállal arra. akkor a szerződés megszűnésekor kell megállapítania. tv. Az értékpapír kölcsönzése címén kapott bevétele teljes egészében jövedelem. de a futamidő egy évnél hosszabb nem lehet) a kölcsönbe vevő köteles azonos darabszámú. ha pedig visszaszolgáltatni nem tudja. fajtájú és sorozatú értékpapírt a kölcsönbe adónak visszaadni. évi CXX.

sor: Csereügyletből származó jövedelem és adója123 A csereügylet fogalmát a számvitelről szóló124 törvény határozza meg. § (8) bekezdés 7. A megállapított jövedelem jogcímét és az adófizetési kötelezettség mértékét az előzőektől eltérően. hogy a magánszemély egy kötelezettségéhez (vagy jogosultságához) kapcsolódó jövőbeni kiadást (vagy bevételt). tőke. A kifizetőtől szerzett kamatjövedelmet nem kell a bevallani. 173. sorban kell szerepeltetnie. vagy a nyereménybetét esetén a nyereményalapnak az egynegyede. amely általában egy azonnali és egy határidős adásvételi ügyletből. Előfordulhat azonban olyan eset. a vagyoni érték szokásos piaci értékének. pont . § 124 2000. más jövőbeni kiadásra (vagy bevételre) cserél úgy. az után az adót a kifizető állapítja meg. és általában jövőbeni pénzáramlások cseréjét vonja maga után. hogy az ügylet célja a magánszemély olyan jövedelemszerzése. törvény 3. valamely pénzügyi instrumentum cseréjére vonatkozó olyan összetett megállapodás. A nem pénzben megszerzett kamatnak minősülő jövedelem után az adó. amelyet – valós kockázat nélkül – a 122 123 Szja-törvény 65. ha megállapítható. hanem az árfolyamnyereségből származó jövedelmei között a 166. hogy ez a csere a résztvevő felek számára kockázatot jelent. amikor a rendelkezésre álló adatok alapján a kifizető több adót von le a jövedelemből. A többletként levont adó miatti különbözetet az adóbevallásában vagy önellenőrzéssel rendezheti. Egyebekben Önnek csak akkor van adóbevallási – és fizetési kötelezettsége. évi C. E törvény szerint: deviza-.és kamatcsere (swap) ügylet az. azaz az értékpapír megszerzésére fordított érték és járulékos költségek összegét. sor: Kamatból származó jövedelem és adója122 A kamat címén megszerzett jövedelem adóköteles. 172. amely. mert az Ön nyilatkozatának hiányában.134 jövedelmét nem itt. valamint az említett személyek és más személy) között egyébként fennálló jogviszony és a szerzés körülményei figyelembevételével kell meghatározni. ha a kamatjövedelem nem kifizetőtől származik. illetve több határidős ügyletből tevődik össze. § Szja-törvény 65/B. illetve nem megfelelő nyilatkozata miatt nem veszi figyelembe teljes összegben a bevételt csökkentő tételeket. a felek (a bevételt szerző magánszemély és a vele az ügyletben szerződő személy. Az ügylet lényege az. vonja le. amely után az adó mértéke 20%. fizeti meg és vallja be.

ugyanazon csereügylethez kapcsolódó veszteséget az ugyanazon csereügylet jövedelmével szemben figyelembe venni. adóelőleg levonási kötelezettség. (238. árfolyam. csereügyletből származó jövedelem együttes összegét írja be a 173. Abban az esetben. a másik ügylet veszteségével! 174. Fontos! Nem számítható össze az egyes ügyleteken elért jövedelem. az ezt terhelő 25% adót. Ezt adókiegyenlítéssel teheti meg. ha Ön 2010. és 238. díj és egyéb tényezők alakulásától eltérő feltételek kikötésével ért el. azaz az adóbevallása benyújtásának határidejéig bevallja és megfizeti az adót. Mielőtt itt adatot tüntet fel. Az adókötelezettség teljesítése a magánszemély feladata. sor „d” oszlopába. az adóévben elért pénzben elszámolt ügyleti nyereségek együttes összegének (összes ügyleti nyereség) a magánszemélyt az adóévben terhelő pénzben elszámolt ügyleti veszteségek együttes összegét (összes ügyleti veszteség) meghaladó része. sorait! A 230. Kifizető hiányában a csereügyletből származó jövedelmet Önnek kell nyilvántartania ügyletenként. A csereügyletből származó jövedelmet vagy veszteséget a kifizető (kifizető hiányában a magánszemély) állapítja meg./A § . A kifizető a jövedelemről és/vagy veszteségről – ügyletenként – a magánszemély számára az adóévet követő január 31-éig igazolást ad. évben csereügyletből származó jövedelmet vagy veszteséget ért el.135 felek által a piaci ár. pedig az „e” oszlopba. de a kifizetőt nem terheli adó. a magánszemély által. kamatláb. Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteségnek minősül az összes ügyleti veszteségnek az összes ügyleti nyereséget meghaladó összege. ezt a sort a 1053-06-02-es lap 230. sor „b” oszlopában szereplő. sor: Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem és adója125 Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnek minősül a magánszemély által kötött ellenőrzött tőkepiaci ügyletek alapján. 125 Szja-törvény 67. Lehetőség van az adóéven túlnyúló (az adóévek között).) sor alapján kell kitöltenie (az egyes ügyletek összesített jövedelmét). töltse ki a 1053-06-02-es lap 222-231.

hogy lezárult ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek csak azt az ügyletet lehet tekinteni. az adóévben megkötött valamennyi ügylet minden adatát tartalmazó. és . évben. Ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül továbbá az az ügylet: • Amely a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által felügyelt tevékenység tárgyát képezi. az összes lezárt ügyleti nyereség és az összes lezárt ügyleti veszteség összevetése alapján kell jövedelmet vagy veszteséget számítani. ha a 2010.ha az adott állam nem EGT-állam. akkor e jövedelmét ennek a sornak a „d” oszlopában. Az adókiegyenlítés továbbra is csak az adóévben vagy az azt megelőző két évre eső ügyleti veszteség esetén van mód a veszteség elszámolására. és . évben elért – pénzben elszámolt – ügyleti nyereségei együttes összege több mint az Önt terhelő – pénzben elszámolt – ügyleti veszteségei együttes összege. és . Ellenőrzött tőkepiaci ügylet a – csereügyletnek nem minősülő – pénzügyi eszközre.az adott állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által felügyelt tevékenység tárgyát képezi. amely állammal a Magyar Köztársaságnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. a 20%-os adót pedig az „e” oszlopában kell bevallania. • Amelyet bármely EGT-államban vagy egyébként olyan államban működő pénzpiacon tevékenységet folytató befektetési szolgáltatóval kötöttek. az adókiegyenlítés számítására készített tábla (212-220. évtől kezdődően a jövedelem számításakor. azaz 2008. a következők alkalmazásával. a pénzben elszámolt ügyleti veszteségei . biztosított az említett felügyeleti hatóság és a PSZÁF közötti információcsere. További lényeges kérdés. pénzügyi elszámolással lezáródó azonnali ügylet. árura kötött ügylet. az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek összeszámítása. A jövedelem utáni adót a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig kell megfizetnie. Abban az esetben. a befektetési szolgáltató által a nevére kiállított igazolással. sorok) útmutatójánál találja meg.amelyre vonatkozóan a magánszemély rendelkezik az adókötelezettség megállapításához szükséges. Amennyiben a 2010. valamint a szolgáltatás keretében devizára/valutára kötött. amely esetében megtörtént a pénzbeli elszámolás. amennyiben az megfelel az ügyletre vonatkozó rendelkezéseknek. Az adókiegyenlítés részletes szabályait a 1053-06-01-es lapon található.136 Fontos! Fentiekből következik.

az árfolyamnyereségre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia (166. 175. december 31-e után jutott adófizetés nélkül értékpapír formájában a vagyonnövekményhez. jegyzett tőkéjének tőkekivonás útján történő leszállítása.137 együttes összege meghaladja a pénzben elszámolt ügyleti nyereségei együttes összegét. Ön társas vállalkozás tagjaként jegyzett tőkeemelés vagy átalakulás során 2007. Ha az ellenőrzött tőkepiacra bevezetett értékpapírban az ellenőrzött tőkepiacra kerülés előtt. ha Ön MRP szervezet tagja volt és a szervezet 2010-ben történő megszűnése következtében jutott jövedelemhez. sort akkor is ki kell töltenie. Az ellenőrzött tőkepiacon értékesített értékpapírokból származó jövedelem megállapítására az árfolyamnyereségből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni (166. Az adókiegyenlítés alkalmazására a 1053-06-01-es lap 212-220. Ne feledje. akkor annak összegét kell ennek a sornak a „d” oszlopába beírnia a kapott igazolás alapján. forintra átszámítva is feltünteti. a cégbejegyzési eljárás megszüntetésére tekintettel szerzett. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekről a befektetési szolgáltató bizonylatot állít ki. sor). ha a társasági adónak megfelelő adó alanya. de legfeljebb a bevételből a vagyonnövekménynek megfelelő részre. . sor). A veszteség összegét. A vállalkozásból kivont vagyon adókötelezettsége szempontjából társas vállalkozásnak tekintendő az alacsony adókulcsú államnak nem minősülő országban székhellyel rendelkező jogi személy. sorai szolgálnak. ha Ön az ellenőrzött tőkepiaci ügylet során kereskedelmi árut ruházott át. e sor „a” oszlopában kell bevallania. illetőleg a társas vállalkozásban fennálló tagi jogviszonyának megszűnése következtében jövedelmet szerzett. sor: A vállalkozásból kivont jövedelem és adója Ha Ön 2010-ben a társas vállalkozás jogutód nélküli megszűnése. Abban az esetben. Önnek 2010. az ügylet során megszerzett bevétel adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia (10. Vállalkozásból kivont vagyonként adóköteles az a jövedelme is. valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogokra előírt nyilvántartást vezetnie oly módon. Ebben a sorban kell a jövedelmet szerepeltetnie akkor is. majd az értékpapírt ellenőrzött tőkepiaci ügylet keretében átruházta. amelyet a társas vállalkozás cégbejegyzési kérelmének elutasítására. ha adókiegyenlítést nem kíván (vagy nem tud) igénybe venni. sor). évben az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből vesztesége keletkezett. akkor az értékpapír névértékéből. amely alapján Önnek kell az értékpapírra. hogy abból az adókötelezettségét meg tudja állapítani. a 174. egyéb szervezet is akkor. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletről kiállított bizonylaton a külföldi pénznemben feltüntetett adatokat a kifizető a szja-törvény szabályai szerint.

e sor „e” oszlopában kell szerepeltetnie. ha a szálláshely hasznosítása a tulajdonában vagy haszonélvezetében lévő lakásában vagy üdülőjében történik. akkor tételes átalányadózás esetén közülük csak egy ingatlanában folytathatja ezt a tevékenységet. amely meghaladja a magánszemély részére még járó. A tételes átalányadózást akkor választhatta.127 Az adó összegét nem befolyásolja. Amennyiben már korábban is nyilvántartott fizetővendéglátó volt. úgy ennek a sornak az „e” oszlopában az éves átalányadó összegét kell feltüntetnie. A tételes átalányadózásra csak akkor jogosult. § Szja-törvény 57/A. Az MRP szervezet megszűnése esetén a bevételnek az a része minősül jövedelemnek. Ha több lakással vagy üdülővel rendelkezik. 126 127 Szja-törvény 57/A. ha Ön magánszállásadási tevékenységét nem egyéni vállalkozóként végzi. Az 100 000 forint alatti jövedelmet is be kell vallania akkor. egybefüggően 90 napnál hosszabb idejű bérbeadása. § (4) bekezdés . E tevékenységére tekintettel Önnek egészségügyi hozzájárulást is fizetnie kell. az árfolyamnyereségből. és az erről szóló igazolást az önkormányzat jegyzője Önnek kiadta. a kiadást követő 15 napon belül az állami adóhatóságnál bejelentette. sor: A fizetővendéglátó tételes átalányadója126 Amennyiben Ön a fizetővendéglátásból származó jövedelme után 2010-ben a tételes átalányadózás szabályai szerint adózik. évről szóló 0953-as személyi jövedelemadó bevalláson kellett nyilatkoznia. akkor 2010-re a tételes átalányadózás választásáról a 2009. de a tulajdonába még nem került értékpapírok együttes könyv szerinti értékét. ha a vállalkozásból kivont jövedelme az osztalékból. hanem az önkormányzatnál bejegyzett fizetővendéglátóként. amely kiadott szobánként évi 32 000 forint. Ebben a sorban adatot csak akkor kell feltüntetnie. ha Ön e tevékenységét nem egész évben gyakorolta. A megszerzésre fordított értéket az árfolyamnyereségből származó jövedelemre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani.138 A jövedelem utáni 25%-os adókötelezettséget. ha a kifizető az adót nem vonta le. ellenérték nélkül kapott életjáradékból és az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelmével együtt az 100 000 forintot meghaladta. és ennek tényét. és adózására a 2009-es évre nem a tételes átalányadózást választotta. 176. Olvassa el a 1053-09-es laphoz készült útmutatót is! Nem minősül fizetővendéglátó tevékenységnek és így tételes átalányadózásra sem jogosít a szálláshelynek vagy egy részének ugyanazon vendég számára történő.

128 akkor annak a negyedévnek az első napjától. Amennyiben Ön 2011-re is a tételes átalányadózást választja. sor) vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia. a megszűnés időpontját megelőzően szerzett bevételnek. például ha a 2010. sor) vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia.139 Abban az esetben. sorában kell erről nyilatkoznia. sor: Az egyéni vállalkozó vállalkozói személyi jövedelemadója és vállalkozói osztalékalap utáni adója Amennyiben Ön egyéni vállalkozóként 2010-re a vállalkozói személyi jövedelemadózást választotta. sorában nyilatkozzon. de 2011-re ezen a módon kíván adózni. de a választás feltételei már a választáskor sem valósultak meg. § (5) bekezdés . akkor ezt a sort a 1053-13-as laphoz készült útmutató segítségével tudja kitölteni. illetve felmerült költségnek kell tekintenie. de a választást követően az alkalmazhatóság bármely feltételének a tevékenység gyakorlása már nem felelt meg. 128 Szja-törvény 57/A. Ne felejtse le. amely negyedévben a változás bekövetkezett. a fizetővendéglátásból származó bevétel adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelmekre (10. akkor a 1053-01-es lap 129. 177. Abban az esetben. évben megszüntette. Akkor is ezt a sort kell kitöltenie. ahány negyedévre a tételes átalányadózás alkalmazható volt. Ha 2011-re-ra nem kíván a fizetővendéglátásból származó jövedelme után tételes átalányadót fizetni. hogy a vállalkozói osztalékalap után egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége is lehet. Amennyiben 2010-re nem a tételes átalányadózási módot alkalmazta. a megszűnést követően érkező bevételét és felmerülő költségét. évben a személyi jövedelemadó hatálya alól tért át a társasági adó hatálya alá és a megszűnésig a vállalkozói személyi jövedelemadó szabályai szerint adózott. A tételes átalányadót ekkor arányosan annyi negyedévre kell megfizetnie. ha az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010. akkor erről a 1053-01–es lap 130. úgy e tevékenységből származó egész évi bevétel adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelmekre (10. úgy azt nem kell jelölnie. ha a fizetővendéglátó tevékenységét megszüntette. az erre tekintettel az Önt megillető. ha a tételes átalányadózás választása jogszerű volt. Ha Ön 2010-re a tételes átalányadózást választotta ugyan.

140 178. sornál leírtak szerint figyelembe vennie a 2010. akkor a szokásos piaci kamattal számított kamat különbözete után. Abban az esetben. amelyet azért kell bevallania. sorok „d” és „e” oszlopainak jövedelem és adó összegeit. § (2) bekezdés . sor: Az elkülönülten adózó jövedelmek és azok adója Ebben a sorban összegezze a 161-178. december 31-ig hatályos rendelkezéseket kell alkalmaznia. akkor a hitel visszafizetésekor (átvállalásakor) érvényes jegybanki alapkamattal kell számolni. Az „e” oszlop összesített adatát kell a 61. A kamatkedvezményt ekkor évenként utólagosan kell megállapítani az adóév végén az adóévben ténylegesen megfizetett. az életjáradék egy összegben történő megváltásából származó jövedelmet és 25%-os adóját is akkor. november 30-ig megkötötte. végelszámolás keretében kifizetett jövedelmet helyettesítő felelősségbiztosítási kártérítésből. akkor a hitel visszafizetésének napjára kell a kamatkedvezményből származó jövedelmet megállapítani. Itt kell szerepeltetni pl. évi személyi jövedelemadó kötelezettség kiszámításánál. sorokban megjelölt jövedelmek között külön nincs megnevezve. ha Ön a kölcsönszerződést 2003. és a december 31-én érvényes jegybanki alapkamat szerint számított összeg különbözeteként. akkor a kamatkedvezmény miatti adót Önnek kell megfizetnie. ha az adót a kifizető nem vonta le. A kamatkedvezmény129 után az adó 54%. A fizetendő adó összegét az adott jövedelemre érvényes adókulcs alkalmazásával állapítsa meg. Ne felejtse el beírni az „a” oszlopban fehéren hagyott téglalapba a jövedelem megnevezését. vagy ha a szokásos piaci kamat ennél bizonyítottan alacsonyabb. mert abból a kifizető nem vonta le az adót és a 161-177. sor: Egyéb forrásadós jövedelmek és ezek adója Ha Önnek olyan – úgynevezett forrásadós – jövedelme is volt. 180. sor: A 2010. és a fennálló követelésre a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összege. akkor a futamidő végéig a kamatkedvezményből származó jövedelmének adókötelezettségére a 2003. Ha Ön külföldi cégtől kedvező kamatozású vagy kamatmentes hitelt kapott. és e jövedelme után 44%-os adót kell fizetnie. Ha a hitel visszafizetése év közben megtörtént. akkor e sor „d” oszlopában a jövedelmet. felszámolás. ennek adóját pedig az „e” oszlopban tüntesse fel. A kamatkedvezmény utáni adót évenként utólagosan kell megállapítani az adóév végén az adóévben ténylegesen megfizetett. Ha a hitel visszafizetése év közben megtörtént. a csőd. évi jövedelem számításánál figyelembe veendő összeg 129 Szja-törvény 75. 179.

és adja hozzá a 177. pénzügyi eszköznek nem minősülő vásárolt jog. A külföldi pénznemben megszerzett kamatjövedelemből az adót ugyanazon külföldi pénznemben kell megállapítani. • dolog. Az így kapott összeget kell az éves összes jövedelem (28. a dematerializált értékpapír értékpapírszámlán történő jóváírása napján. az MNB által közzétett. Amennyiben Önnek a 2010. forintban kell megfizetni. . • kiadás esetében a teljesítés időpontjában. az adó mértékének meghatározásához a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos devizaárfolyamának. • értékpapír átruházása esetén a szerzési érték tekintetében az értékpapír tulajdonjogának megszerzése. vagy az adóév utolsó napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. sor „d” oszlopában szereplő ingatlanértékesítésből származó jövedelem összegét. 1053-05 lap külföldről származó jövedelmek A külföldi pénznemről történő átszámítás A Magyarországon belföldi illetőségű magánszemélyt a jövedelemszerzés helyétől függetlenül az összes (bel. sor) kitöltésénél számításba venni. levonni és a kamatjövedelem megszerzésének időpontjában érvényes árfolyamon átszámítva. sor „a” oszlopába írt vállalkozói osztalékalap összegét. ha nemzetközi egyezmény ettől eltérően nem rendelkezik. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján. merült fel kiadása.141 Ebben a sorban a 179.és külföldi) bevétele alapján adókötelezettség terheli. olyan külföldi pénznem esetében. • a külföldi pénznemben megfizetett adó esetében – a magánszemély döntése alapján – a teljesítés időpontjában. adóévben külföldi pénznemben keletkezett bevétele. sor „d” oszlopába írt összegből vonja le a 161. • az egyéb nem említett pénzügyi eszközre kötött ügylet esetén az ügylet teljesítésének (lezárásának) időpontjában. euróban megadott árfolyam alapulvételével kell forintra átszámítani. A külföldi pénznemről történő átszámítás: • bevétel esetében a bevételszerzés időpontjában. vásárolt követelés átruházása esetén a szerzési érték tekintetében a megszerzéskor.

a figyelembe vett árfolyamot a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz. amely országgal van a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. sor: Árfolyamnyereségből származó jövedelem és adója Ha Ön belföldi illetőségű és árfolyamnyereség jövedelme után olyan országban is adót fizetett. de legalább a jövedelem 5%-ának megfelelő összeget meg kell fizetnie. értékpapír tulajdonjogának megszerzése) A külföldi pénznemben keletkezett bevétel esetében • ha a bevétel adóelőleg-levonásra kötelezett kifizetőtől származik. és rendelkezik – a külföldi pénz eladása esetén – követő 15 napon. A külföldről származó. Ha olyan országban fizetett adót. Ha külföldi pénz eladása/vétele ügyletben történt. sor: Osztalékból származó jövedelem és adója Ha Ön 2010-ben külföldről kapott osztalékot. illetve – külföldi pénz vétele esetén – megelőző 15 napon belül pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló. I. a kifizető az adóelőleg megállapításához. a nevére kiállított bizonylattal.142 Ha a magánszemély a bevételt külföldi pénznemben szerezte. vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki. a külföldön megfizetett adóval akkor is csökkenthető a 25%-os adó. és 187. adó megállapításához a bevétel forintra történő átszámítására a megszerzés napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot. a forintra történő átszámításra az ügyletben alkalmazott árfolyamot kell figyelembe venni. Külföldről származó. viszonosság vagy külföldi jog alapján a megfizetett adó összegéből visszajár. amely országgal nincs a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. akkor ebbe a sorba a külföldről származó osztalék teljes összegét írja be. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján. euróban megadott árfolyamot alkalmazza. az MNB által közzétett. külföldi pénznemben megszerzett osztalékjövedelmét forintra átszámítva kell a bevallásban szerepeltetnie. különadózó jövedelmek 185. akkor a külföldön megfizetett adóval a 25%-os adó csökkenthető. (értékpapír-átruházás. amely nemzetközi szerződés. . vagy • ha a magánszemély (választása szerint) az adóelőleg. Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg. olyan külföldi pénznem esetében. 186.

Ne felejtse el az egyéb adatok között a 05-ös lapon az előzőek szerinti osztalékjövedelmét és a külföldön megfizetett adót feltüntetni. az egyezmény szerint levonható adó forintra átszámított összegét (05-ös lap egyéb adatok között szereplő összeg) a 25%-os adóból vonja le és a különbözetként jelentkező adót írja be e sor „c” oszlopába. egyéb adatok között ne felejtse el feltüntetni azt az osztalékjövedelmét és a külföldön megfizetett adót. Olvassa el ezekhez a sorokhoz írt útmutatót. sorok) és a megfizetett összeget a 74. hogy nem veheti figyelembe külföldön megfizetett adóként azt az összeget. akkor a külföldön igazoltan megfizetett. külföldi pénznemben megszerzett kamatjövedelemből az adót ugyanazon külföldi pénznemben kell megállapítani. hogy legalább 5% adót Magyarországon is fizetnie kell az ilyen osztalékjövedelem után. és a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hónap 12-éig megfizetnie. Amennyiben az osztalékjövedelmét az Európai Unió tagállamában elismert piacnak minősülő (de nem Magyarországon működő) tőzsdéjére bevezetett értékpapírból szerezte 2010. majd forintra átszámítva kell a bevallásában szerepeltetnie. 188. amely olyan országból származik. Ezért ne felejtse el a 1053-C lapon az adott negyedév kötelezettségeként sem bevallani (70-73. amellyel van kettős adóztatást kizáró egyezményünk és az egyezmény alapján. sorában ne felejtse el feltüntetni azt a kamatjövedelmét és a külföldön megfizetett adót. A bevallás 05-ös lap. évben. sor: Kamatból származó külföldön (is) adóköteles jövedelem és adója Ha Ön 2010-ben külföldről (is) kapott kamatjövedelmet. Ha az osztalék forrása szerinti országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. Figyeljen arra. viszonosság vagy külföldi jog alapján Önnek az osztalék jövedelme után külföldön megfizetett adóból visszajár. 25%-os adóval vagy annál több.143 Kifizető hiányában az osztalék jövedelemadóját Önnek kellett megállapítania. A külföldről származó. vagyis a „c” oszlopban adóként az osztalékjövedelem legalább 5%-át szerepeltetnie kell. A bevallás 195. amely a nemzetközi szerződés rendelkezése. az osztalék külföldön is adóztatható. akkor ebbe a sorba a külföldről származó kamatjövedelme teljes összegét is írja be. sorba beírni. akkor az adó mértéke 10%. amely olyan . akkor a „c” oszlopba nullát írjon! Nemzetközi egyezmény hiányában a külföldön igazoltan megfizetett adó (05-ös lap egyéb adatai között szereplő) ugyancsak beszámítható úgy. Ha a külföldön megfizetett adó azonos a 10.

amely a magánszemély számára külföldön nem jár vissza. külföldi pénznemben megszerzett jövedelmének forintra történő átszámításával kapcsolatos tudnivalókat a külföldi pénznemről történő átszámítás szabályainál találja. az egyezmény szerint levonható adó forintra átszámított összegét (196. . mely a nemzetközi szerződés rendelkezése. a kamat külföldön is adóztatható. akkor az „c” oszlopba nullát írjon és értelemszerűen ekkor is a 195. vagyis az „c” oszlopban adóként a kamatjövedelem legalább 5%-át szerepeltetnie kell.144 országból származik. A megszerzett kamatjövedelem külföldön megfizetett adója a Magyarországon fizetendő adót csökkenti. a külföldön megfizetett adóval akkor is csökkenthető a 25%-os adó. A külföldről származó. 189. évi összes külföldön is adózott jövedelmek és adójuk Ebben a sorban összegezze a 185-189. amely országgal van a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. sorok „b” és „c” oszlopainak jövedelem és adó összegeit. külföldi jog (viszonosság) alapján a megfizetett adó összegéből visszajár. sornál leírtak szerint figyelembe vennie a 2010. Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg. Ha a kamat forrása szerinti országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. akkor a külföldön megfizetett adóval a 25%-os adó csökkenthető. 190. sor „b” oszlopában szereplő összeg) a 20%-os adóból vonja le. így a forrásadó csökkenti a Magyarországon fizetendő adó összegét. sor „b” oszlop) ugyancsak beszámítható úgy. sorban kell feltüntetni a kamatjövedelmét és a külföldön megfizetett adót. A forrásadó külföldön megfizetett adónak minősül. de legalább a jövedelem 5%-át meg kell fizetnie. Ha olyan országban fizetett adót. évi személyi jövedelemadó kötelezettség kiszámításánál. sor: A vállalkozásból kivont jövedelem és adója Ha Ön belföldi illetőségű és a vállalkozásból kivont jövedelme után olyan országban is adót fizetett. sor: A 2010. akkor a külföldön igazoltan megfizetett. Nemzetközi egyezmény hiányában a külföldön igazoltan megfizetett adó (196. Ha a külföldön megfizetett adó azonos a 20%-os adóval vagy annál több. amely országgal nincs a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. és a különbözetként jelentkező adót írja be e sor „c” oszlopába. Az „c” oszlop összesített adatát kell a 61. hogy legalább 5% adót Magyarországon is fizetnie kell az ilyen kamatjövedelem után. A forrásadó mértéke 20%. amellyel van kettős adóztatást kizáró egyezményünk és az egyezmény alapján.

ha az ebből származó jövedelem Magyarországon adóztatható. 194. ha a külföldi adót olyan pénznemben állapították meg. sorból a külföldön is adóztatható osztalék a kettős adózást kizáró egyezmény hiányában és a külföldön megfizetett adó . ezért az ilyen jövedelmeit bevallania nem kell és ebben a sorban sem kell szerepeltetnie. sor: A 187. amelyik külföldről származott. sorból a külföldön is adóztatható osztalék a kettős adózást kizáró egyezmény alapján és a külföldön megfizetett adó Ebben a sorban akkor kell adatot szerepeltetnie. és ezen jövedelme után külföldön nem fizetett adót. a megszerzés évének utolsó napján érvényes euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámolásnál figyelembe vennie. évi jövedelem számításánál a „b” oszlopban szereplő összeget kell az éves összes jövedelem (28. Amennyiben az előzőek szerinti jövedelme is volt. akkor a Magyar Nemzeti Bank által közzétett. illetőleg olyan országból származott. amely a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szerepel.145 A 2010. Egyéb adatok a külföldről származó jövedelmekről A külföldön megfizetett adót a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamának alapulvételével kell forintra átszámítania. önálló. szellemi tevékenységből stb. és az egyezmény lehetővé teszi az osztalék külföldön történő adóztatását is. A törvény szerinti adómentességek értelemszerűen a külföldről származó bevételekre is vonatkoznak. Az ilyen jövedelmét a bevallásnak abban a sorában kellett szerepeltetnie. amely országgal nincs a kettős adóztatás elkerüléséről egyezményünk. Abban az esetben. A külföldről származó osztalék adókötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket a 187. II. sor) kitöltésénél figyelembe venni. 193. Az osztalékból származó jövedelmet a „b” oszlopba. nem önálló tevékenységből. mely országgal van kettős adóztatást kizáró egyezményünk. ha Önnek volt olyan jövedelme is 2010-ben. amely a jövedelemszerzés jogcímének (pl. de a kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint ez a jövedelme csak belföldön adóztatható. a kettős adózást kizáró egyezmény alapján vagy annak hiányában csak belföldön adóztatható jövedelem Ebben a sorban akkor szerepeltessen adatot. a külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét pedig az „c” oszlopba kell beírnia. 192.) megfelel. sor: A 187. sorhoz készült magyarázatban találja meg. azokat összegezve írja be ebbe a sorba. sor: Külföldről származó. ha Ön olyan államban belföldi illetőségű társaságtól szerzett osztalék címén jövedelmet.

amely országgal nincs kettős adóztatást kizáró egyezményünk. sorban is szerepeltetett jövedelmet. A 1053-06-01-es lap az ingatlan. A külföldön tartozatlanul megfizetett adót az adott állam adóhatóságától kérheti vissza. A külföldről származó kamat adókötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket a 188. A külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét e sor „c” oszlopában kell szerepeltetnie. sorhoz készült magyarázatban találja meg.146 Ha Ön olyan országban illetőséggel rendelkező társaságtól szerzett osztalékjövedelmet. sor: A 25. akkor ebben a sorban a jövedelme után külföldön igazoltan megfizetett jövedelemadó forintra átszámított összegét kell feltüntetnie. sorból a külföldön is adóztatható kamat. mely országgal van kettős adóztatást kizáró egyezményünk. sor „d” oszlopban szereplő jövedelem után külföldön megfizetett adó Ebben a sorban a 25. illetve ellenőrzött tőkepiaci ügyletek – az adókiegyenlítés összegének megállapítása . viszonosság vagy a külföldi jog alapján visszajár. amely Önnek törvény. akkor ezen jövedelmet írja be ennek a sornak a „b” oszlopába. A kamatból származó jövedelmet a „b” oszlopba. A külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét e sor „c” oszlopában kell szerepeltetnie. vagyoni értékű jog értékesítése. sorban feltüntetett jövedelme után külföldön igazoltan megfizetett jövedelemadó forintra átszámított összegét kell szerepeltetnie. 198. ha Ön olyan államban belföldi illetőségű társaságtól szerzett kamat címén jövedelmet. sor „d” oszlopban szereplő jövedelem után külföldön megfizetett adó Ha Ön a 26. a kettős adózást kizáró egyezmény alapján és a megfizetett adó Ebben a sorban akkor kell adatot szerepeltetnie. Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg. és az egyezmény lehetővé teszi a kamat külföldön történő adóztatását is. sor: A 188. sor: A 188. 196. a külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét pedig az „c” oszlopba kell beírnia. 195. 197. amely országgal nincs kettős adóztatást kizáró egyezményünk. sor: A 26. a kettős adózást kizáró egyezmény hiányában és a külföldön megfizetett adó Ha Ön olyan országban illetőséggel rendelkező társaságtól szerzett kamatból származó jövedelmet. nemzetközi szerződés. akkor ezen osztalékjövedelmet írja be ennek a sornak a „b” oszlopába. sorból a külföldön is adóztatható kamat.

évi ingatlan átruházásból származó jövedelem bevallott és megfizetett adója! Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75. 202. akkor erre is legyen figyelemmel! 200. évben figyelembe vett összeg Amennyiben 2009. Amennyiben Ön a 2008. akkor a 200. évi ingatlan. Ebbe a sorba legfeljebb a 200. évben cél szerinti felhasználás (a még figyelembe vehető összeg a 2008. sor: A 2010. évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából) Ha a 2008. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adóját ebbe a sorba a 0853-05-01 lap 161. évi ingatlanértékesítés jövedelmét (vagy annak egy részét) és erre tekintettel a 2009. évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából a 2010. vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása Amennyiben Önnek 2008. sor: A 2008. ha ezt az összeget már megfizette. megfizetett adó címén levonással érvényesíthet. sor „b” oszlopának és a 201. évi bevallásában adókiegyenlítést érvényesített. de csak abban az esetben. évben ingatlan értékesítésből származó jövedelmét a 2010. a cél szerint felhasznált résznek („a” oszlop) és a hatályos adókulccsal megállapított adóját („b” oszlop) írja ebbe a sorba. – 202. sorokat töltse ki! Ha Ön a 2008. a megállapított. évben cél szerint felhasználta. évben cél szerint felhasználta a 2008. 201. sor: Adókiegyenlítés miatt befizetett adóként 2009. évi bevallásában is figyelembe vett adókiegyenlítést a jövedelem cél szerinti felhasználására tekintettel.147 Az ingatlan. sorába is átírnia! . évben ingatlan értékesítéséből származott jövedelme. akkor a fennmaradó összeget ebbe a sorba írja be. bevallott és megfizetett adó mértékéig az ingatlan átruházását követő két évben adókiegyenlítésre jogosult. évben még figyelembe vesz cél szerinti felhasználást. A 2008. sor „e” oszlopából írja át. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adója A 2008. sor „b” oszlopának a különbözetét írhatja be cél szerinti felhasználásként. amelyet a cél szerinti felhasználás évéről szóló bevallásában. A felhasználás összege nem lehet több mint a 2008. vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelmek alapján az adókiegyenlítés levezetése I.

évben ingatlan értékesítésből származó jövedelmét a 2010. A 2009. Az ebben a sorban szereplő összeg legfeljebb a 204. akkor a 204. ha ezt az összeget már megfizette. sor „b” oszlopába és a 205. akkor ebbe a sorba a 2011. sor „e” oszlopából írja át. sor: A 2010. bevallott és megfizetett adó mértékéig az ingatlan átruházását követő két évben adókiegyenlítésre jogosult. évi ingatlan. évben ingatlan értékesítéséből származott jövedelme. a megállapított. vagyoni értékű jog értékesítésből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása Amennyiben Önnek 2009. évi bevallásában is figyelembe vett adókiegyenlítést a jövedelem cél szerinti felhasználására tekintettel. sor: A 2010. sorokat töltse ki! Ha Ön a 2009. vagyoni értékű jog értékesítésből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása 208. évben cél szerint felhasználta. amelyet a cél szerinti felhasználás évéről szóló bevallásában. évi ingatlan értékesítés jövedelmének alapja és adója . évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából Abban az esetben. A 2010. évi ingatlan átruházásból származó jövedelem bevallott és megfizetett adója! Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75. A felhasználás összege nem lehet több mint a 2009. – 206. az „a” oszlopba a felhasználás alapját és a „b” oszlopba az adóját írja be. 205. sorába is átírnia! 206. és a számított jövedelem adóját nem használta fel cél szerint részben vagy egészben. évben cél szerinti felhasználásként még figyelembe vehető összeget (a 204. de csak abban az esetben. sor „b” oszlopába írt összegek különbözetét) írja be. sor: A 2009. évben cél szerinti felhasználás Ha a 2009-ben értékesített ingatlan jövedelmének egy részét. ha Ön a 2009. sor „b” oszlopának az összegével egyezhet meg. vagy egészét a 2010.148 II. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adója A 2009. évi ingatlan. évben cél szerint felhasználta. Amennyiben Ön a 2006. évben cél szerinti felhasználás esetén még figyelembe vehető összeg a 2009. sor: A 2011. megfizetett adó címén levonással érvényesíthet. III. ebbe a sorba. évben értékesített ingatlant. akkor erre is legyen figyelemmel! 204. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adóját ebbe a sorba a 0953-05 lap 161.

A felhasználás összege nem lehet magasabb összeg. sorába is átírnia! 210. 209. évben cél szerinti felhasználásként figyelembe vehető összeget írja be. A kiszámítását a jövedelem és a veszteség összege adókulccsal meghatározott szorzatainak összehasonlítása alapján kell elvégezni. évben ingatlant értékesített és az értékesítés jövedelmének adóját. évben értékesített ingatlan. akkor az „a” oszlopba a jövedelmet és a „b” oszlopba az adót írja be. vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem bevallott adójának összege! Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75. évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából) Abban az esetben. évben értékesített ingatlan után a számított jövedelem adóját nem használta fel cél szerint részben vagy egészben. ha a 2010. sor: A 2011. évben cél szerint felhasználta. ha Ön a 2010. évi cél szerinti felhasználás Ezt a sort akkor töltheti ki. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből130 származó jövedelem/veszteség és adójának részletezése A 2010. vagyoni értékű jog jövedelmének adóját 2010. ha az adókiegyenlítésre jogosító összegnek fedezete van. 2008. évtől kezdődően nem a jövedelemnek kell fedezetet nyújtania a veszteségre. és a 161. január 1-jétől az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség elszámolási szabályaiban is változás történt. Adókiegyenlítésre akkor van lehetősége. vagy egy részét cél szerint felhasználta. Bevezette a jogalkotó az adókiegyenlítés131 fogalmát. sor „e” oszlopát kitöltötte. § (6)-(8) bekezdés . mint az ingatlan. évben cél szerinti felhasználásként figyelembe vehető összeg (a 2010. 130 131 Szja-törvény 67/A. azaz rendelkezik adókiegyenlítési kerettel. évben képződött és 2010. évtől kezdődően. december 31-éig lezárult ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem/veszteség alapján az adókiegyenlítés számítása 2008.149 Ha Ön a 2010. vagy a 162. akkor ebbe a sorba a 2011. adókiegyenlítés formájában van Önnek lehetősége az ügyleti vesztesége figyelembevételére. sor: A 2010. de 2008. Továbbra is csak az adóévben vagy az azt megelőző két évre eső ügyleti veszteség esetén van mód a veszteség elszámolására. § Szja-törvény 67/A.

a 2008. évben bevallott ellenőrzött tőkepiaci ügyletei veszteségei összegének és az adott év(ek)ben hatályos adókulcs szorzatával meghatározott összeg vehető számításba. sor: Az adókiegyenlítési keret összesen Az adókiegyenlítési keretet. 2009. ha ebben az évben érvényesít adókiegyenlítést.150 Adókiegyenlítési keretként a 2008. Vegye elő a 0853-as és 0953-as bevallásait! 215. évben a 0853-as bevallásában. sorok „b” oszlopába írt adatok együttes összegét írja be. Ha a 2008. vagy a 2009. sor „b” oszlopába írt összeggel.. sorok: Az adókiegyenlítésre jogosító összeg megállapítása Ezek a sorok szolgálnak az adóévi és az adóévet megelőző két adóév vesztesége és a 20% mértékű adókulccsal kiszámított adókiegyenlítésre jogosító összeg beírására. Adókiegyenlítésre jogosító összegként. és a 2010. mind a kiegyenlítési keret összegét csökkentenie kell majd a 2010-ben figyelembe vett összeggel. és a 2010. évi 0953-as bevallásában Önnek az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből vesztesége származott. ebbe a sorba. sor „c” oszlopába írt összeggel.. azaz a 212-214. sorok „c” oszlopába írt adatok együttes összege. Adókiegyenlítés számítása során. 219. a tábla megfelelő sorában csökkentő tételként ezt is figyelembe veheti. 2009. sor: Az adókiegyenlítésre jogosító összeg összesen Az adókiegyenlítésre jogosító összeg a 216-218. évben bevallott ellenőrzött tőkepiaci ügyletei jövedelmének és az adott év(ek)ben hatályos adókulcs szorzatával meghatározott összeg vehető figyelembe. úgy értelemszerűen a következő évben mind a kiegyenlítésre jogosító. . Az egyes adóévekhez tartozó összegeket külön-külön kell meghatározni a 212214. Ezt kell összehasonlítania a 219. 212-214. és 216-218. 216-218. sorok: Az adókiegyenlítési keret megállapítása Ezekben a sorokban kell feltüntetni az adóévet megelőző két adóév és az adóév megállapított jövedelme és a 20% mértékű adókulccsal meghatározott adó összegét. Ezt kell összehasonlítani a 215. sorokban.

amikor Ön a jogosultságához kapcsolódó bevételét cseréli el. Az adott csereügylet vagy jövedelemmel. 222-229. Az összeget úgy számíthatja ki. azaz a 219. Ha a különbözet pozitív. de legfeljebb a 215.151 220. tőke. sor összegét. § . sor „b” oszlopában szereplő összeget összehasonlítja a 219. Csereügyletből származó jövedelem. sorok: Az adott ügyletből származó jövedelem vagy veszteség 132 Szja-törvény 65/B. akkor vesztesége keletkezett az adott ügyleten. A csereügyleti kiadásnak a csereügyleti bevételt meghaladó összege a csereügyleti veszteség. sor „c” oszlopában feltüntetett összeget kell átírnia a 1053-C lap75. vagy veszteséggel zárul. sor összegét írhatja ebbe a sorba. Az adókiegyenlítés csak annyiban érvényesíthető. hogy ez Önre és a másik szerződő félre nézve is kockázatot jelent. sorába. A 220. befizetett adóként figyelembe vehető összeg Ez a sor szolgál az adókiegyenlítés miatt. amennyiben a keret erre fedezetet nyújt. úgy jövedelme keletkezett. Ha a különbözet negatív. sor: Az adókiegyenlítés miatt. mely után 25% mértékkel adót kell fizetnie. évben képződött és 2010. sor „c” oszlopában feltüntetett összeggel. ha Ön deviza-. A 1053-06-02-es lap a csereügyletből származó jövedelmek és adójuk részletezése A 2010. hogy a 215. december 31-éig lezárult csereügyletből132 származó jövedelem/veszteség megállapítása ügyletenként Csereügylet. befizetett adóként figyelembe vehető összeg feltüntetésére. ha Ön egy kötelezettségéhez kapcsolódó jövőbeni kiadását cseréli el egy másik jövőbeni kiadásra úgy.és kamatcsere (swap) ügylet alapján szerzett bevételének kizárólag az adott ügylettel közvetlenül összefüggő igazolt kiadásokat meghaladó része. Ugyanez igaz arra az esetre is.

231. Eredmény esetén az adót meg kell fizetnie. akkor ügyfélszolgálataink valamelyikén kérjen újabb lapot és azon folytassa a felsorolást. hogy a bevallásához hány darab 1053-06-02-es lapot csatol. Az adóéven túlnyúló csereügyletből származó. A nyomtatványon az erre szolgáló helyen a lapszámot ne felejtse el feltüntetni. akkor ügyfélszolgálataink valamelyikén kérjen újabb lapot és azon folytassa a felsorolást.152 A sor „b” vagy „c” oszlopába írja be a jövedelmét vagy veszteségét. sor „d” oszlopába. A 230. A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze. sorok: Az adott ügylet jövedelme vagy vesztesége Ezekben a sorokban kell feltüntetnie az adóéven túlnyúló csereügyletből származó ügyletenkénti jövedelmet vagy veszteséget. vagy a „d” és „e” oszlop lehet kitöltött. egy későbbi veszteségét adókiegyenlítés formájában elszámolhatja. Ha a nyomtatványon előnyomtatott sorok az adóéven túlnyúló ügyletekből származó jövedelem vagy veszteség feltüntetésére nem elegendőek. sor: A csereügyletből származó veszteség összesen A sor „c” oszlopa szolgál az ügyletenként megállapított veszteség összesítésére. 230. hogy a bevallásához hány darab 1053-06-02-es lapot csatol. . A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze. Ugyanazon adóévben az adott ügylet vagy eredményes (jövedelem képződik) vagy veszteséges. de ugyan ezen ügyleten. Az adott sorban tehát vagy a „b” és „c” oszlop. sor: A csereügyletből származó jövedelem összesen A sor „b” oszlopa szolgál az ügyletenként megállapított jövedelem összesítésére. sor „b” oszlopában szereplő összeget kell átírnia a 1053-04-es lap 173. adóévben képződött jövedelem/veszteség ügyletenként és az adókiegyenlítés Az adóéven áthúzódó csereügylet esetében évente meg kell állapítania. – 237. 232. hogy az adott ügylete eredményes vagy veszteséges volt abban az évben. a 2010. az összeg 25% mértékű adóját az „e” oszlopába. Ha a nyomtatványon előnyomtatott sorok az ügyletekből származó jövedelem vagy veszteség feltüntetésére nem elegendőek. A nyomtatványon az erre szolgáló helyen a lapszámot ne felejtse el feltüntetni.

A további években az adóéven túlnyúló csereügyletből származó jövedelem/veszteség nyilvántartása a következő a fentieken kívül: • Az adókiegyenlítési keretet növeli az adott csereügylet jövedelmének az adója. A kiegyenlítés elszámolása során az előbbi összegek göngyölített adatait vegye figyelembe. évben elért csereügyletből származó jövedelmei összegét írja be. mint az elnevezéséből is következik. sor „d” oszlopába átírnia a 230. Az adókiegyenlítés. A göngyölített keretbe („f” oszlop) a jövedelem megfizetett adója számít bele. Csereügyleti jövedelem adóját (göngyölített keret összeg). 238. sor „b” oszlopába írt adatot is figyelembe véve. az ügyleteiről vezetett nyilvántartásában azonosítható módon kell vezetnie az egyes ügyletekkel kapcsolatos bevallási adatait is. Ezt kell a 1053-04-es lap 173. sor: Az ügyletekből származó jövedelem összesen A „b” oszlopba a 2010. a jövedelem és a veszteség adójának az összehasonlítása. Az adókiegyenlítés elszámolásához a nyilvántartást a következők szerint kell vezetni a csereügylet keletkezésének évéről szóló bevallásban bevallott: • • • • Csereügyleti jövedelmet. a göngyölítésre jogosító összegként („g” oszlop) a veszteség számított adóját kell figyelembe venni. hogy az adóéven túlnyúló adott csereügyleteivel kapcsolatos adókötelezettségét követni tudja. • Az adókiegyenlítési keretet és az adókiegyenlítésre jogosító összeget csökkenti az adott csereügyleti veszteség miatt már érvényesített adókiegyenlítés.153 Ahhoz. Csereügyleti veszteséget. Csereügyleti veszteség adóját (göngyölítésre jogosító összeg). de legfeljebb az adókiegyenlítési keret összeg nagyságával. Az ugyanazon csereügylethez tartozó göngyölített keret összeg („f” oszlop) megegyezik az adókiegyenlítésre jogosító összeggel („g” oszlop). sor: Az ügyletekből származó veszteség összesen . 239.

Az ekho alkalmazására jogosító foglalkozások: • 2615 Könyv. a 1053-as bevallásban kell az ekho-ról. sorok) 2010. akkor a 1053-08-02-es lapot kell csatolnia a bevallásához. évben hatályos 2005. azon magánszemélyek is választhatják e tevékenységre vonatkozóan az ekho szerinti adózást. az adóévben befizetett adóként figyelembe vehető összeg Ebben a sorban az adókiegyenlítés miatt. különösen a sport fejlődésének előmozdítására figyelemmel. akkor a 1053-08-01-es lapot kell kitöltenie. az adóévben befizetett adóként figyelembe vehető összeget tüntesse fel. (265-267. a bevallási kötelezettségét teljesítenie. Ön akkor választhatta az ekho szerinti adózást. évi LXXXIII. ha Ön teljes egészében átvállalja az ekho megfizetését. Az ekho szerint adózott bevételeiről elsősorban azért kell a 1053-as bevallásában számot adnia. mert a szja-törvény alapján az éves összes jövedelem megállapításához figyelembe kell venni ezen jogcímen szerzett bevételeit is. évi CXX. 240. ha munkaviszonyban. Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75. Jogosulatlan ekho választás esetén a 1053-as bevallás szolgál a további ekho fizetési kötelezettség közlésére is. akik e célok elérésében közreműködnek. évben. ha még az ekho megfizetését is átvállalta a kifizetőtől. televízióműsor-szerkesztő • 2619 Egyéb magasabb képzettséget igénylő kulturális foglalkozások • 2621 Író (újságíró nélkül) 133 2005. társas vállalkozásban személyes közreműködésként. Figyelem! A 2010.és lapkiadó szerkesztője • 2616 Újságíró • 2617 Rádióműsor-. törvény alapján a 2010. vállalkozási szerződés vagy megbízási szerződés alapján a következőkben felsorolt FEOR besorolású foglalkozásúnak minősült. Törvény alapján valamely bevételének adózására a kifizetőnek írásban tett nyilatkozata szerint az ekho szabályai szerint tett eleget. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról (Ekho-törvény) . sorába is beírni.154 Ha az áthúzódó csereügylete(i) között vannak veszteségesek. sor: Adókiegyenlítés miatt. adóévtől a testkultúra. úgy a „d” oszlopba összegezve írja be a veszteségeit. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szerint adózott bevételek utáni adókötelezettség részletezése és bevallása133 Ha Ön a 2010. évi CXX.

fotó-és mozgófilmlaboráns 5342 Világosító és egyéb filmgyártási foglalkozású 5343 Díszletező. továbbá a népi iparművész igazolvánnyal rendelkező magánszemély az igazolványban feltüntetett tevékenysége tekintetében 5349 Színházi öltöztető 7321 Színházi jelmezkészítő 7323 Színházi fejdíszkészítő 7335 Színházi lábbeli készítő 2618 Szakképzett edző. előadóművész. képszerkesztő.155 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2622 Műfordító 2623 Képzőművész 2624 Iparművész 2625 Zeneszerző 2626 Rendező 2627 Operatőr. hogy azok a mű elkészítésének folyamatában alkotó jelleggel. sportszervező. attól elválaszthatatlan módon vesznek részt. művészeti vezető. szórakoztatási szolgáltatási foglalkozások. hogy a magánszemély sportszervezettel . valamint FEOR számtól függetlenül a sportról szóló törvényben meghatározott sportszakember. sport-.és lapkiadó-szerkesztő munkatárs 3721 Segédszínész 3722 Segédrendező 3723 Népzenész 3725 Cirkuszművész 3729 Egyéb művészeti foglalkozások 5311 Színházi fodrász 5312 Színházi kikészítő 5341 Fényképész. feltéve. énekes 2633 Koreográfus. jelmeztervező. -irányító. dramaturg) 2631 Színész. szakképzettséggel 3716 Hivatásos sportoló. feltéve. feltéve. hogy rendelkezik a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek szóló gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről jogszabályban meghatározott képesítéssel. sportmunkatárs. díszítő 5349 Egyéb kulturális. a designer. a korrektor. televízióműsor-szerkesztő munkatárs 3715 Könyv. bábművész 2632 Zenész. fotóművész 2629 Egyéb alkotóművész foglalkozások (díszlettervező. Ilyen foglalkozás különösen a fotóriporter. a hangmérnök. táncművész 3714 Rádióműsor-.

vagy A1-es igazolásával. a szövetség szabályzatában meghatározott sportszakembernek minősül.és járulékkötelezettséget az általános szabályok szerint teljesítette. általános szabályok szerint adózott jövedelem nem volt feltétele az ekho választásának. 2008. hogy rendelkezzen bármilyen tevékenységgel összefüggésben munkaviszonyból. 25 000 000 forint a bevételi értékhatár akkor. hogy a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra. . Az ekho 25 000 000 forintot meg nem haladó. a Magyarországon kívüli más EGT-állam polgára is jogosult az ekho választására. és rendelkezik a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló jogszabályban meghatározott képesítéssel. Feltétele még az ekho választásának. sportorvos. értékpapírban vagy természetben megszerzett vagyoni értékre nem). általános szabályok szerint adózott jövedelemmel. csak a havi minimálbért meghaladó jövedelemre alkalmazható a kedvezőbb szabály.: devizában. sportoktató (a sportág megjelölésével). ha a magánszemély az adóév végéig rendelkezik a minimálbér (2010-ben 73 500 forint) tizenkétszeresének megfelelő. társas vállalkozóként személyes közreműködés ellenértékeként. évtől kezdődően. Sportszakember különösen a sportedző (a sportág megjelölésével). Pl. de biztosított személy legyen valamely EGT-államban és rendelkezzen az illetékes hatóság erre vonatkozó E 101-es. gyúró. Nyugdíjas esetében a bevételi határ 25 000 000 forint. mérkőzésvezető. megbízási. egyéni vállalkozói kivétként megszerzett olyan jövedelemmel. szakképzettséggel. önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet alapján ne tartozzon a magyar társadalombiztosítási jogszabályok hatálya alá. amilyen arányt e jövedelem a minimálbér tizenkétszeresében képvisel. Ha Ön az adóév során legalább 183 napig nyugdíjas volt. országos sportági sportszövetséggel fennálló jogviszonya keretében sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el. kizárólag kifizetőtől a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megszerzett bevételre választható (pl.156 vagy országos sportági szakszövetséggel. akkor az előzőekben jelzett. Ennek feltétele. amely után az adó. vállalkozási jellegű jogviszonyból származó. akkor a bevételi értékhatár a 25 000 000 forint olyan hányada. versenybíró.: a munkaviszonyban folytatott ekho választására jogosító tevékenység esetén. Amennyiben az előzőek szerinti jövedelem nem éri el a minimálbér tizenkétszeresét.

8% magánnyugdíjpénztári tagdíjnak minősül. Ha Ön áfa fizetésére kötelezett.5% személyi jövedelemadónak. míg 20% a kifizetőt terheli. akkor az ekho alapjának a megállapítása során az áfát figyelmen kívül kell hagyni. Amennyiben a feltételek megléte ellenére nem nyilatkozott. szeptember 30-ig terjedő időszakra a 3. vagy a kifizetés időpontjában a nyugdíjjárulékot a járulékfizetés felső határáig már megfizette és erről a kifizetést megelőzően nyilatkozott.9%-os ekho alapból 0. augusztus 18-tól megszerzett bevételeire vonatkozóan. országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet hivatásos sportolója.9%-a nyugdíjjáruléknak minősül! Ha Ön nyugdíjas. Az ekho alapjául szolgáló (254. Az Önt terhelő ekho-t a kifizetőnek kellett megállapítania és levonnia. Az ekho mértéke 35%. 3. és 260. Az ekho alapja a bevétel egésze. (például. ha Ön 2010-ben országos sportági szakszövetség. hogy a részesedést Ön felvette-e. akkor az Önre vonatkozó. amelyből 15% a magánszemélyt.1%-os ekho-t vont le. míg 3. akkor az Önre vonatkozó bevételi határt csökkenti az a bevétel. ha Ön evás társas vállalkozás tagja. Figyelem! Amennyiben Ön magánnyugdíjpénztár tagja. akkor a kifizető Öntől csak 11. valamint a 277. függetlenül attól. amely után az adókötelezettséget az eva szabályai szerint kellett teljesítenie. A 2010.157 Amennyiben Ön az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat. január 1-től 2010. 25 000 000 forint bevétel elérését követően az ekho alkalmazására már nem nyilatkozhatott. legfeljebb a 25 000 000 forintos bevételi határt csökkentenie kell a társas vállalkozás bevételéből a társasági szerződésben az adózott eredményből Önt megillető résszel. Nem választhatta az ekho-t arra a bevételére. akkor az összeghatár 50 000 000 forint a 2010. a számla szerinti bevételére nem alkalmazhatja az egyszerűsített közteherviselés szabályai szerinti adózási módot) Abban az esetben. és ezért a kifizető az Önt terhelő . amelyet Önnek evás bevételként kell figyelembe vennie. Ennek hiányában pedig a jegyzett tőkében való részesedése szerinti arányban Önt megillető bevétellel. A 15%-os adóból 9. sor „b”.9% pedig egyéni nyugdíjbiztosítási járuléknak minősül. sor „d” oszlop) figyelembe kell venni. Abban az esetben. október 1-től a magán-nyugdíjpénztári tag magánszemélyt terhelő ekho-ból az ekhoalap 3.1% nyugdíjjárulék. 1.6% természetbeni egészségbiztosítási járuléknak. akkor a 2010. „b” oszlopban szereplő) összeget az összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelem nagyságának megállapítása során (a bevallás 28. ha számlát bocsájt ki.

akkor azt a bevallásában visszaigényelheti. Az általános szabálytól eltérően. Ha az adott kifizetéssel lépi át a járulékfizetés felső határát. Amennyiben például a biztosítás időtartama 1 nap.5% ekho terheli. illetve akkor sem. ebben az esetben az ekhoalap fennmaradó részére alkalmazható a 11.158 ekho-t 15%-os adómértékkel vonta le. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. Nem terheli a kifizetőt ekho a Magyarországon kívüli más EGT-államban biztosított személynek juttatott ekhos bevétel tekintetében. évi LXXX. Ha a többletként levont járulékot a bevallás benyújtásáig nem kérte vissza a foglalkoztatójától. szerint biztosítási kötelezettség időtartamaként figyelembe vehető napoknak és a kifizetés napján érvényes járulékfizetési felső határ napi összegének a szorzatát. amely meghaladja az adott jogviszonyban a Tbj. amely meghaladja az adott jogviszonyban a Tbj. míg a különbözet (100 000-20 420) a 79 580 forint után 11. Amennyiben a magánszemély megbízásos jogviszonyban 100 000 forint bevételt ér el 1 napra (a járulékfizetési felsőhatár egy naptári napra jutó összege 2010-ben 20 420 forint).1 százalék az ekho mértéke az ekhoalap azon része után.1% ekho levonási kötelezettség keletkezik. szerint biztosítási . hogy nyugdíjas. A kifizetőnek az éves járulékfizetési felső határ mellett a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony időtartamát is figyelembe kellett vennie. az ekho mértéke 11.1% az ekhoalap azon része után is. Ha a kifizetést megelőzően nyilatkozik arról. az e feletti rész 11.5% ekho teljes egészében a személyi jövedelemadóra számolandó el. törvény előírása szerint a járulékfizetés felső határáig megfizette. 16. valamint minden olyan ekhoalapot képező bevételét.7% pedig nyugdíjbiztosítási járuléknak minősül. amely után 15 százalék mértékű ekhot fizetett figyelembe véve – a nyugdíjjárulékot (magán-nyugdíjpénztári tagdíjat) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. akkor a magánszemély nyilatkozata hiányában legfeljebb a járulékfizetési felsőhatár egy naptári napra jutó összegéig lehet levonni a 15% mértékkel ekho-t. vagy az adóévben – minden más járulékalapot képező jövedelmét.3% egészségbiztosítási járuléknak.1% mértékkel lesz ekho köteles. A levont 9. amelyet a kifizetőnek kell megállapítania és levonnia. a nyilatkozatban megjelölheti az ekhoalapnak a járulékfizetés felső határa eléréséhez szükséges részét.1 százalékos ekhomérték. ha a magánszemély átvállalja a 20% megfizetését. Szintén 11. A kifizetőt terhelő 20%-os ekho-ból 3. a Magyarországon kívüli más EGTállamban biztosított személynek juttatott ekho alapjául szolgáló bevételt 9. akkor a többletként levont összeget a foglalkoztatójától visszakérheti. Az ekho mértéke 11. akkor 20 420 forint lesz a 15% ekho alapja.1 százalék.

hogy a kifizetőt és az Önt terhelő ekho megállapítását. levont ekho-ból 9. Amennyiben Ön a kifizetőt és az Önt terhelő ekho megállapítását. amilyen jogcímen azt megszerezte. további adó fizetésére kötelezett.5%-ot a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell elszámolnia és a 65. akkor külön. Ebben az esetben a kifizető igazolása csak a bevétel összegét és azt a tényt tartalmazza. A Magyarországon kívüli más EGT államban biztosított magánszemélynek a 9. mivel ilyen esetben a kifizetőt nem terheli ez a kötelezettség. sor összegének meghatározásánál figyelembe vennie. A magánszemély által átvállalt ekho Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény rendelkezése szerint – az egyéb feltételek megléte esetén – Ön az ekho választásáról – az Önt megillető bevétel kifizetése előtt – a nyilatkozatával egyidejűleg nyilatkozhatott arról is. Az Önt terhelő. 11. a negyedévet követő hó 12. bevallását és megfizetését átvállalja a kifizetőtől. hogy átvállalta az ekho megfizetését. Az adóév során jogosulatlanul ekho-zott bevételét a személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó olyan bevételként kell figyelembe vennie. és az e nyilatkozat szerinti ekho alapját és fizetendő összegét – a kifizetőtől átvállalt és az Önt terhelő összegek szerint külön – negyedéves bontásban a negyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként most.1% és/vagy 15% ekho-t kell megfizetnie Önnek. Amennyiben Ön valamely bevételére jogosulatlanul választotta az ekho-t. az éves személyi jövedelemadó bevallás 1053-08-02-es lapján be kell vallania. napjáig meg kellett fizetnie. ha az ekho választására jogosító tevékenységét vállalkozási szerződés vagy eseti megbízási szerződés alapján végzi. nem kell a 20% ekho-t megfizetnie.5% ekho mellett. illetőleg az öregségi nyugdíja összegének meghatározásánál nyugdíjjárulék alapjául szolgáló jövedelemként azon ekho alap 61%-át kell figyelembe venni. Erre akkor van lehetősége Önnek. A 1053-08-01-es lap kitöltése . úgy az Ön által megállapított ekhot negyedévente.159 kötelezettség időtartamaként figyelembe vehető napok és a kifizetés napján érvényes járulékfizetési felsőhatár napi összegének szorzatát. A kifizető helyett átvállalt 20% ekho mellett. amely után az Önt terhelő ekho mértéke 15%. bevallását és megfizetését átvállalta a kifizetőtől. hogy az ekho-val adózott jövedelmére tekintettel Önt nem illeti meg pénzbeli egészségbiztosítási ellátás. Fontos tudni. így átvállalásról ebben az esetben nem is lehet szó.

160 Fontos! A 253-258. 254. 2. sorokat az ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján. az e lap kitöltéséhez tartozó magyarázat elején található általános tájékoztatót olvassa el! Amennyiben valamennyi bevételére jogszerűen kérte az ekho alkalmazását. .5%-os mértékkel levont adót a „c”. a legfeljebb 25 millió forint összeghatárig adózott bevételei és levont adója alapján töltse ki! 253. sorának „d” oszlopába beírandó összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelemnél figyelembe vennie. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában kell feltüntetnie azokat a bevételeit. A kifizető által 15. akkor e bevételét kell ennek a sornak a „b” oszlopában szerepeltetnie. Ezt az összeget munkaviszonyból származó jövedelemként kell számításba vennie. adóköteles biztosítási díj) megszerzett bevételre nyilatkozott az ekho választásáról. 11. vagy 5. sorban feltüntetett összeget kell beírnia. hogy el tudja dönteni. hogy milyen címen (munkaviszonyból származó bérjövedelem. helyesen nyilatkozott vagy sem. A „c”-„e” oszlopok a kifizető által levont ekho feltüntetésére szolgálnak 15. amelyekre jogszerűen választotta az ekho alkalmazását. és fel kell tüntetnie a bevallás 1. 255. sor: A 253.5%-os bontásban. amelyekre nyilatkozatával a kifizetőtől az ekho alkalmazását kérte. a további sorokat pedig nem kell kitöltenie. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia.1 és 9. sorból az ekho alkalmazására jogosító bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában a legfeljebb 25 millió forint összeghatárig az ekho-val adózott bevételeinek együttes összegét kell szerepeltetnie. 11.1 és 9...1%-kal. az „e” oszlopa pedig a 9. Az ebben a sorban szereplő bevételét kell a bevallás 28. külszolgálat. Annak érdekében. a „d” oszlopba a 11. akkor ebbe a sorba a 253. 3. sor: A 253. A „c” oszlopba a 15%kal. sorában is attól függően. költségtérítés. sorból az ekho alkalmazására munkaviszonyból származó bevétel és levont adója nem jogosító Amennyiben Ön valamely munkaviszonyból származó jövedelmének adókötelezettségére jogosulatlanul választotta az ekho-t.5%-kal levont ekho-t kell beírnia. „d”.

mert ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. ezért azt a 10. „d”. hogy azt a személyes közreműködése ellenértékeként vagy azzal összefüggő költségtérítés címén kapta. Az ebben a sorban szereplő bevételt ne felejtse el a bevallás 5. sor). sor). 257.5%-os személyi jövedelemadót is feltüntetni.1 és 9. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító megbízásos jogviszony alapján megszerzett önálló tevékenységből származó bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a megbízásos jogviszonyból származó bevételét kell szerepeltetnie.5%-os mértékkel levont adót a „c”. a kifizető által 15. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában azt az egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevételét kell beírnia. melyet a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. sorában is szerepeltetni attól függően. 11. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. amelyre nem választhatta volna az ekho alkalmazását. amelyet társas vállalkozásban történő személyes közreműködése ellenértékeként kapott.161 Ne felejtse el az „a” oszlopban az erre szolgáló helyen a 9.5%-os személyi jövedelemadót. Ezt a bevételt egyéni vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie a 13-as laphoz készült útmutatóban foglaltak szerint.1 és 9. sor: A 253.5%-os mértékkel levont adót a „c”. E sor „a” oszlopába írja be a levont adóból a 9. illetőleg 6. sor: A 253. sorban szereplő jövedelmeinél számításba kell vennie. 258. A kifizető által 15.5%-os személyi jövedelemadót is. „d”. E bevétele a személyi jövedelemadó szempontjából önálló tevékenységből származónak minősül. sor: A 253. „d”..1 és 9. amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t. ugyanis ezt az összeget a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. 11. . A kifizető által 15. azonban az ekho alkalmazására Önt nem jogosította. illetőleg az „e” oszlopba. sor).5%-os mértékkel levont adót a „c”. 11. Az „a” oszlopban tüntesse fel a 9. 256. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító személyes közreműködésre tekintettel megszerzett bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a bevételt kell szerepeltetnie.

A „c”-„e” oszlopok a kifizető által levont ekho feltüntetésére szolgálnak 15.. hogy el tudja dönteni. ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell számításba vennie (65. és fel kell tüntetnie a bevallás 1. Fontos! A 259-264.162 E sor „a” oszlopában tüntesse fel a 9.. 11. 261. sor: A 259. Annak érdekében. külszolgálat. a „d” oszlopba a 11. 2. augusztus 18-át követően tett nyilatkozat alapján. amelyekre nyilatkozatával a kifizetőtől az ekho alkalmazását kérte. sor). az ekho alkalmazására 2010. Ezt az összeget munkaviszonyból származó jövedelemként kell számításba vennie.1 és 9. a további sorokat pedig nem kell kitöltenie. legfeljebb 50 millió forint összeghatárig adózott bevételei és levont adója alapján töltse ki! 259. 260. sorokat a sporttal foglalkozó.5%-os személyi jövedelemadót is.5%-os bontásban. költségtérítés. sor: A 259. Az ebben a sorban szereplő bevételét kell a bevallás 28. akkor e bevételét kell ennek a sornak a „b” oszlopában szerepeltetnie. A „c” oszlopba a 15%kal. sorból az ekho alkalmazására munkaviszonyból származó bevétel és levont adója nem jogosító Amennyiben Ön valamely munkaviszonyból származó jövedelmének adókötelezettségére jogosulatlanul választotta az ekho-t.1%-kal.5%-kal levont ekho-t kell beírnia. akkor ebbe a sorba a 259. hogy milyen címen (munkaviszonyból származó bérjövedelem. sor: A sporttal foglalkozó által az ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában kell feltüntetnie azokat a bevételeit. sorból az ekho alkalmazására jogosító bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában a legfeljebb 50 millió forint összeghatárig az ekho-val adózott bevételeinek együttes összegét kell szerepeltetnie. sorának „d” oszlopába beírandó összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelemnél figyelembe vennie. sorban feltüntetett összeget kell beírnia. 3. az „e” oszlopa pedig a 9. az e lap kitöltéséhez tartozó magyarázat elején található általános tájékoztatót olvassa el! Amennyiben valamennyi bevételére jogszerűen kérte az ekho alkalmazását. sorában is attól függően. adóköteles biztosítási díj) megszerzett bevételre nyilatkozott az ekho . vagy 5. amelyekre jogszerűen választotta az ekho alkalmazását. helyesen nyilatkozott vagy sem.

5%-os mértékkel levont adót a „c”.1 és 9.1 és 9. 11. 11. amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. Az ebben a sorban szereplő bevételt ne felejtse el a bevallás 5.1 és 9. „d”. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. 11.5%-os személyi jövedelemadót.5%-os mértékkel levont adót a „c”. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító személyes közreműködésre tekintettel megszerzett bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a bevételt kell szerepeltetnie.1 és 9. sorban szereplő jövedelmeinél számításba kell vennie. 264. sorában is szerepeltetni attól függően. „d”. ezért azt a 10. 11.. 263. E bevétele a személyi jövedelemadó szempontjából önálló tevékenységből származónak minősül. sor: A 259. sor). hogy azt a személyes közreműködése ellenértékeként vagy azzal összefüggő költségtérítés címén kapta. illetőleg 6. sor). sorból az ekho alkalmazására nem jogosító egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában azt az egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevételét kell beírnia.5%-os személyi jövedelemadót is. amelyre nem választhatta volna . sor: A 259. mert ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. sor: A 259. azonban az ekho alkalmazására Önt nem jogosította. a kifizető által 15. ugyanis ezt az összeget a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. sor).5%-os személyi jövedelemadót is feltüntetni. melyet a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. A kifizető által 15. Az „a” oszlopban tüntesse fel a 9. A kifizető által 15. A kifizető által 15. Ne felejtse el az „a” oszlopban az erre szolgáló helyen a 9.5%-os mértékkel levont adót a „c”. E sor „a” oszlopába írja be a levont adóból a 9. illetőleg az „e” oszlopba. „d”. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia.5%-os mértékkel levont adót a „c”.163 választásáról. „d”. amelyet társas vállalkozásban történő személyes közreműködése ellenértékeként kapott. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító megbízásos jogviszony alapján megszerzett önálló tevékenységből származó bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a megbízásos jogviszonyból származó bevételét kell szerepeltetnie. 262.

Amennyiben személyi jövedelemadóban. melyhez ki kell töltenie a 170-es lapot. sor „b” oszlopából az e sor „b” oszlopában. míg a 18%-os adót a „c” oszlopban szerepeltesse. 259. illetve az 50 000 000 forintot és a továbbiakban is az ekho alkalmazását választotta. valamint saját kötelezettségeként befizetett egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) bevallása A 1053-08-02-es lap kitöltése Ezt a bevallási lapot akkor kell Önnek kitöltenie. sor: További adófizetési kötelezettség összesen Ennek a sornak a „c” oszlopában összegezze a 265.164 az ekho alkalmazását. illetőleg abban az esetben.5%-os személyi jövedelemadót is. 266. Az Önt terhelő további adót (267. A magánszemély által átvállalt. egészségügyi hozzájárulásban. sorba. Az adó alapját (az előzőekben jelzett bevétel) a 253. amely tevékenység nem jogosította az ekho alkalmazására. és 273. amelyre az ekho alkalmazását kérte. sornál nem említett – okból nem volt jogosult. Ezt a bevételt egyéni vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie a 13-as laphoz készült útmutatóban foglaltak szerint. ha az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény hatályos rendelkezése szerint – az . 267. és a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig meg is kell fizetnie. sor: Az ekho választására nem jogosító bevétel és 18%-os további adója Ha Ön olyan tevékenységből származó bevételére választotta a kifizetéskor az ekho szerinti adózást. sor „c” oszlopa) kell beírnia a 87. sor). akkor átvezetést is kérhet. és a 266. ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell számításba vennie (65. sorok „c” oszlopaiban szereplő különadókat. de arra bármely – a 265.. sor: Az ekho választására nem jogosító bevétel és 9%-os további adója Amennyiben Önnek volt olyan bevétele. akkor annak összegét írja be ennek a sornak a „b” oszlopába. a 9%-os további adóját pedig a „c” oszlopban szerepeltesse. E sor „a” oszlopában tüntesse fel a 9. akkor Önnek 18%-os további adót kell fizetnie. További ekho fizetési kötelezettség 265. nyugdíjbiztosítási járulékban Önnél visszajáró összeg mutatkozik. ha az adóévben a bevétele már elérte a 25 000 000.

hogy az ekho szerinti adózást a sport tevékenységével kapcsolatban (1). mellékletben találja). 11. Az „f” oszlopot akkor kell kitöltenie. bevallását és megfizetését átvállalta a kifizetőtől. (Az adónem kódokat az 1. bevallását és megfizetését átvállalja a kifizetőtől. Az e nyilatkozat szerinti ekho alapját és fizetendő összegét – a kifizetőtől átvállalt és az Önt terhelő összegek szerint külön – negyedéves bontásban a negyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként most. az éves személyi jövedelemadó bevallás 1053-08-02-es lapján be kell vallania. 9. valamint minden ekho alapot képező bevételét figyelembe véve – a nyugdíjjárulékot a Tbj. Fontos! 2010. amelynek tagja.1% mértékű ekho összegét (adónem 193) akkor. A „d” oszlopban kell feltüntetni a 11. Erre Önnek akkor volt jogszerűen lehetősége. ez az az összeg. az erre szolgáló helyen az adónemkód jelölés alatt annak a magánnyugdíjpénztárnak az adónemkódját is be kell írnia. november 1-től a magánnyugdíjpénztári tagság esetén a közterhet a „NAV Magánszemélyt terhelő ekho beszedési számlára” (1003200006056377) kell teljesíteni! . A „b” oszlopba az ekho alapját kell beírnia. és nem magánnyugdíjpénztári tag. Ilyen esetben ne feledje el. hogy az ekho választásával egyidejűleg nyilatkozott arról is. Ennek a teljesítésére szolgálnak e lap 269-272. amely után az ekhot év közben meg kellett fizetnie (ekho kötelezettsége). előírása szerint a járulékfizetési felsőhatárig megfizette (megfizeti). A 15% mértékű ekho ez esetben a 195-ös adónembe tartozik.5% mértékű ekho-t fizető magánszemélyeken kívül – minden esetben terheli a magánszemélyt. Ebben az esetben nincs eltérés a magánnyugdíjpénztári tag és nem magánnyugdíjpénztári tag között. Ön élt azzal a lehetőséggel. ha az ekho választására jogosító tevékenységét vállalkozási szerződés vagy eseti megbízási szerződés alapján végezte. sorban az „f” oszlopban. Az „e” oszlop a 15% mértékű ekho (adónem 191) beírására szolgál. sz. vagy egyéb ekho (2) –ra jogosító bevételeire tekintettel választotta! Amennyiben Ön a kifizetőt (20%) és az Önt terhelő (15%. sorai. Változás! Ne felejtse el a lap fejlécében az ekho típusánál jelölni. ha Ön nyugdíjas.5%) ekho megállapítását. A „c” oszlopba a kifizetőt terhelő – átvállalt 20% mértékű ekho (adónem 190) beírására szolgál. hogy Ön nem tartozik a „d” oszlopnál leírt körbe. feltéve. úgy a megállapított ekhot negyedévente. napjáig meg kellett fizetnie. hogy a 268. de magánnyugdíjpénztári tagsággal rendelkezik. hogy a kifizetőt és az Önt terhelő ekho megállapítását. a negyedévet követő hó 12. ha nem tartozik a „d” oszlopnál leírt körbe. vagy az adóévben – minden más járulékalapot képező jövedelmét. Ennek a megfizetése – a 9.1%. mivel ez a kifizetőt terhelő ekho összege.165 egyéb feltételek megléte esetén –.

a két sor különbözetét kell ebben a sorban feltüntetnie.166 A „g” oszlopban az a magánszemély tüntethet fel adatot. Ez(eke)t az összege(ke)t kell a bevallás benyújtásáig megfizetnie. a két sor különbözetét kell ebben a sorban a további fizetendő ekho összegét kell feltüntetnie. 276. megfizetett ekho összegét kell beírnia.. ha a 274. sorokban kell számot adnia. mint a 273. Fontos! Abban az esetben. sor : Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel és az azt terhelő adó összesen Ebben a sorban kell összesíteni a 269-272. sor megfelelő oszlopába írt összeg nagyobb. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján. sor összege. az ekho alkalmazására tett nyilatkozata alapján átvállalt-adózott bevételeit és kötelezettségeit. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján. A megfelelő oszlopokba. 277. Ne felejtse el az ekho alapjául szolgáló (254. ha a 273. a 278-280. 260. illetve kérheti átvezetését más adónemre a ’17-es lap kitöltésével. 274. amelyekre nyilatkozatával a kifizetőtől az ekho alkalmazását kérte és egyben átvállalta a kötelezettség teljesítését. mint a 274. sor: A 273. az adózó részére visszajáró ekho (adónem szerinti bontásban) Abban az esetben. sor megfelelő oszlopába írt összeg nagyobb. Ez(eke)t az összege(ke)t bevallás benyújtásával egyidejűleg visszaigényelheti. ha az ekho választására nem volt jogosult. az adózó által további fizetendő ekho (adónem szerinti bontásban) Abban az esetben. sorokba írt. 275. aki a valamely Magyarországon kívüli EGT államban biztosított és rendelkezik E 101-es jelű igazolással. sor összege. Önnek nem keletkezik visszaigényelhető ekho összege! A jogosulatlanul ekho szerint adózott jövedelmeiről. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat megfizetett ekho adónem szerinti bontásban alapján adózó által E sor megfelelő oszlopaiba kell beírnia az Ön által az adóévben az adónemek szerint megfizetett ekho összegeit. . a bevételt terhelő. sorból az ekho alkalmazására jogosító bevétel és befizetett adója Ennek a sornak a „b” oszlopában kell feltüntetnie azokat a bevételeit. 273.

sor: A 273. „f”. E bevétele a személyi jövedelemadó szempontjából önálló tevékenységből származónak minősül. hogy azt a személyes közreműködése ellenértékeként vagy azzal összefüggő költségtérítés címén kapta. 11.167 és 277. sor „d” oszlop) figyelembe kell venni. 280.5%-os mértékkel megfizetett adót a „c”. Az „a” oszlopban tüntesse fel a 9. amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t. sor „b” oszlopában szereplő) összegeket az összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme megállapítása során (a bevallás 28. 11. „e”.5%-os mértékkel megállapított és befizetett adót írja a „c”. „d”. illetőleg a „g” oszlopaiba írja be. „e”. „d”. „e”. Az Ön által 15. Az ebben a sorban szereplő bevételt ne felejtse el a bevallás 5. illetőleg a „g” oszlopba. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító megbízásos jogviszony alapján megszerzett önálló tevékenységből származó bevétel és megfizetett adója Ebben a sorban azt a megbízásos jogviszonyból származó bevételét kell szerepeltetnie. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító személyes közreműködésre tekintettel megszerzett bevétel és megfizetett adója Ebben a sorban azt a bevételt kell szerepeltetnie.5%-os személyi jövedelemadót. Az Ön által 15. Az Ön által 15. „f”. melyet a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. sor: A 273.5%-os mértékkel megállapított és befizetett adót a „c”. . sorban szereplő jövedelmeinél számításba kell vennie. E sor „a” oszlopába írja be a levont adóból a 9.1 és 9. 278. Ezt a bevételt egyéni vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie a 13-as laphoz készült útmutatóban foglaltak szerint. sor). 279.1 és 9. illetőleg a „g” oszlopba kell beírnia. sor). amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t.1 és 9.5%-os személyi jövedelemadót is. mert ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. illetőleg 6. 11. ezért azt a 9. sor: A 273. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevétel és megfizetett adója Ennek a sornak a „b” oszlopában azt az egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevételét kell beírnia. sorában is szerepeltetni attól függően. azonban az ekho alkalmazására Önt nem jogosította.. amelyet társas vállalkozásban történő személyes közreműködése ellenértékeként kapott. „d”. „f”.

3-5. és 266. törvény szerinti belföldi magánszemélynek juttatott – a belföldi magánszemélyt az általa megszerzett – jövedelem után. de a törvényben meghatározott külön adózó jövedelmek után 14. Mentesül az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem. kivéve. amely után az adót nem kell megállapítani és/vagy megfizetni. 15 és 20%-os mértékű is lehet. természetbeni juttatás. kifizetőt (a továbbiakban együtt: kifizető) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. 134 Eho tv. adóköteles béren kívüli juttatás és járulék alapjául szolgáló azon összeg. Mentes a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetése alól az a jövedelem. sor). Abban az esetben. Ha a jövedelem nem kifizetőtől származik.5%-os személyi jövedelemadót is. ha a lakásbérleti jogviszony tárgyát képező lakás a bérbeadó állandó lakóhelye. valamint a Tbj. A százalékos egészségügyi hozzájárulás mértéke 27%. amely után a fennálló biztosítási jogviszonyra tekintettel járulékfizetési kötelezettség – ideértve az egészségügyi szolgáltatási járulékot is – keletkezik.168 E sor „a” oszlopában tüntesse fel a 9. és 266. sorok „b” oszlopában szereplő összegeket. sor valamelyikében adatot tüntetett fel. és változtak a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás szabályai is! Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási kötelezettség134 Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség terheli az adózás rendjéről szóló törvény szerint a munkáltatót. a magánszemélynek kell az egészségügyi hozzájárulást bevallani és megfizetni. ha a bérbeadó a lakást saját vállalkozása vagy vele együtt élő közeli hozzátartozója (élettársa) vállalkozása részére adja bérbe. olvassa el a 1053-08-01-es lap 265. A 1053-09-es lap kitöltése Figyelem! A 2010. vagy a kifizető adót. ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell számításba vennie (65. soraihoz tartozó útmutatót és az abban foglaltak szerint vegye figyelembe a 265. valamint az a jövedelem. adóévre vonatkozóan az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség szabályai jelentősen megváltoztak! Megszűnt a tételes egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség. sorok „b” oszlopának kitöltésénél a 269-280. § . adóelőleget nem köteles megállapítani. ha a 269-280.

kistermelőnek minősülő tagjaként a tételes költségelszámolást választotta. A teljesített befizetések figyelembevételével megállapított hiányt a bevallással egyidejűleg kell megfizetni. sor: A magánszemély 20%-os hozzájárulása 135 Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. a 323. figyelembe véve a hozzájárulás-fizetés felső határát is. törvény 483. 285. annak kifizetése időpontjában hatályos kulccsal kell az egészségügyi hozzájárulás összegét megállapítani. évi CXXVI. 286. valamint a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravalót Önnél nem terheli 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség! Figyelem! A kifizetett osztalékra a kifizetés időpontjában hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni!135 Ez azt jelenti. vagy e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő. illetve a túlfizetésként jelentkező egészségügyi hozzájárulást visszaigényelheti. sorát kitöltötte). § . sorban feltüntetett bevétel 5%-a.169 Ha az őstermelői igazolvány alapján folytatott őstermelői tevékenységéből származó bevétele a 600 000 forintot nem haladta meg. A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási kötelezettséget fő szabályként negyedéves bontásban kell bevallani. illetve a 1053-170-es lapon rendelkezhet sorsáról. mezőgazdasági kistermelőnek minősülő családi gazdálkodóként. A hozzájárulás alapja az őstermelői tevékenységből származó. A biztosított mezőgazdasági őstermelő a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapját csökkenti a járulékalappal. sor: A magánszemély 15%-os hozzájárulása Ezt a sort akkor töltse ki. és az e tevékenységéből származó jövedelme utáni bevallásadási kötelezettségének a nemleges bevallási nyilatkozat megtételével tett eleget (a 1053-12-01-es lap 323. a mértéke pedig 15%. ha Ön mezőgazdasági kistermelőként. hogy függetlenül az osztalék megállapításának évétől. akkor egészségügyi hozzájárulást nem kell fizetnie! Fontos! A magánszemély által külön jogszabály szerint felszolgálási díj címén megszerzett bevételt.

ha Ön fizetővendéglátó tevékenységét nem egyéni vállalkozóként végzi és e tevékenységéből származó jövedelmének adózására a tételes átalányadózást választotta. 287. ha Önnek 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie. A negyedéves kötelezettségeket a „g” oszlopban kell összesítenie! Ha Ön fizetővendéglátóként nem a tételes átalányadózást választotta. Ha Ön egyéni vállalkozói igazolvány alapján családi gazdálkodó és a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint adózik. akkor százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást nem kell fizetnie. • a külön adózó jövedelmek közül • a természetbeni juttatások adóalapként meghatározott értéke.170 Ezt a sort akkor töltse ki. Ebben a sorban kell feltüntetnie a családi gazdaságban folytatott kiegészítő tevékenységnek minősülő tevékenységből származó. A kifizető hiányában. • az egyösszegű járadékmegváltások. • a kamatkedvezményből származó jövedelem. juttatott • az összevont adóalapba tartozó jövedelem adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem. az egészségügyi hozzájárulás alapját csökkentenie kell az őstermelői tevékenységével összefüggésben fizetett járulékok alapjával. ha Ön az őstermelői tevékenységét nem egyéni vállalkozói igazolvány birtokában végzi. összevont adóalapot képező jövedelmét terhelő egészségügyi hozzájárulást. akkor az egyéni vállalkozóként megfizetett járulékok alapját meghaladó családi gazdálkodásból származó jövedelme után fizetendő hozzájárulást is itt tüntesse fel. • a kisösszegű kifizetések után. Abban az esetben. A családi gazdaságban – nem foglalkoztatottként – közreműködő családtag is e sorban nyilatkozik kötelezettségéről. sor: A magánszemély 27%-os hozzájárulása Ezt a sort akkor töltse ki. . vagy ha a kifizető az adóelőleg alapját képező jövedelem után adót (adóelőleget) nem köteles megállapítani – a jövedelmet szerző magánszemély 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet az adóévben kifizetett. Az egészségügyi hozzájárulás a tételes átalányadó 20%-a.

.ingatlan bérbeadásból 1 millió forintot meghaladó jövedelme származott. 11. Az említett jövedelmek után mindaddig meg kell fizetnie a 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást.vállalkozói osztalékalapból. amíg biztosítási jogviszonyában a magánszemélyt terhelő egészségbiztosítási járulék és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény alapján a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásból a természetbeni egészségbiztosítási járulékot 136 Eho tv. ha Önnek a szja-törvény szerint külön adózó . . valamint az önkéntes egészségpénztár és az önkéntes önsegélyező pénztár jogosulatlanul igénybe vett pénztári szolgáltatásának összege utáni eho kötelezettséget is. a nyugdíj-előtakarékossági számláról a tulajdonos részére kifizetett egyéb jövedelemnek minősülő összeg utáni eho kötelezettséget. Ne felejtse el a részösszegeket összesíteni a „g” oszlopban! A magánszemély 14%-os hozzájárulása A következő öt sort (288-292. amelyet az adóévet követő január 12-éig kell megfizetni.171 Ebben a sorban kell bevallania a külföldi társaságtól a 10 000 forint egyedi értéket meghaladó értékű üzleti ajándék utáni hozzájárulást is. A jövedelem utáni 27%-os hozzájárulást negyedéves bontásban kell megállapítani és bevallani. .értékpapír kölcsönzésből származó. a megszűnés napját követő hónap 12-éig kell az egészségügyi hozzájárulás kötelezettséget megfizetni.25%-os adóterhet viselő osztalékból. sorok) akkor töltse ki. .vállalkozásból kivont. Ha a kamatkedvezmény év közben megszűnik. a várakozási idő letelte utáni – adóköteles kifizetésének összege után fizetendő egészségügyi hozzájárulást. § (11) bekezdés . 27%-os egészségügyi hozzájárulás terheli az szja-törvény szerinti egyéb jövedelmeket is! Itt kell szerepeltetni az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár – a tag kilépése.136 Ebben a sorban kell feltüntetni a kamatkedvezményből származó jövedelem után fizetendő 27%-os egészségügyi hozzájárulást. .árfolyamnyereségből.

sorokban feltüntetett kötelezettséget az egészségügyi hozzájárulási felső határ számításakor figyelmen kívül kell hagyni. de van saját kötelezettsége. Itt kell feltüntetnie a 450 000 forintot meghaladó részt. az általa igazoltan levont 14%-os mértékű hozzájárulás összegét szerepeltesse! 289. ha a 288. A 290. és 289. 288. sor „g” oszlopban szereplő adat különbségét írja be. sor „g” oszlop(ok)ban szerepel adat. amely azonban nem lehet több mint a 288. valamint az előzőekben meghatározott jövedelmek után megfizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a 450 000 forintot (a továbbiakban: hozzájárulás-fizetési felső határ). megfizetett természetbeni egészségbiztosítási járulék összegei szerepelnek. megfizetett egészségbiztosítási járulék és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény alapján a magánszemélyt terhelő. hogy ezt meg tudja állapítani. Ahhoz. sor „g” mezőben szereplő adat nem éri el a 450 000 forintot. sorban kötelezettséget kell szerepeltetnie. sor: A 288. ha a kifizető által levont egészségügyi hozzájárulás és a megfizetett egészségbiztosítási járulék együttes összege meghaladja a hozzájárulás fizetési felső határt.172 kell figyelembe venni. akkor ebben a sorban a 450 000 forint és a 290. hogy a 292. A 284-287. melye(ke)n az előzőek szerinti jogcímek szerepelnek. sor: A kifizető által levont 14%-os mértékű hozzájárulás Ebben a sorban a kifizető igazolása alapján. 290. Ez a szám azt mutatja meg. amelyen a magánszemélyt terhelő. sorokban nem szerepel adat. sor: A megfizetett egészségbiztosítási járulék összege Ennek a sornak a kitöltése akkor indokolt. rendelkeznie kell a kifizető(k)től kapott igazolással. és/vagy a 292. sor „g” oszlopában szereplő összeg. akkor ebben a sorban 450 000 forintot kell feltüntetnie. sor: A hozzájárulás-fizetés felső határáig (450 000 forintig) még fennmaradó összeg Ha az előző 290. sor „f” oszlopában akkor szerepelhet adat. sorok összege Az előző két sor adatát összesítse ennek a sornak a „g” mezőjében. Ha a 288-290. 291. sorban mekkora összeg szerepelhet! . azaz a 292. Ennek a sornak a kitöltéséhez rendelkeznie kell a kifizetőtől kapott igazolással.

295. de nem lehet több mint a 291. évre vonatkozó százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást. sor: A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Ebben a sorban összesítve írja be a 2010. Ugyanígy kell eljárnia akkor is. évre befizetett egészségügyi hozzájárulást itt tüntesse fel. sor „g” mezőben szerepeltetnie.173 292. sor „g” oszlopában szereplő kötelezettségen túlmenően van 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége.+286. sorok „g” oszlopainak összegét. és így. Ebben az esetben az egészségügyi hozzájárulást 6%-kal növelten kell mindaddig e sor „f” oszlopában bevallania és a bevallás benyújtásáig megfizetnie. ha a 290. A „g” mező összege megegyezik a 292. sor „b” – „f” oszlopainak összegével. Ebben a sorban ne vegye figyelembe annak a hozzájárulásnak az összegét. ha a kifizetőnek nem nyilatkozott arról. sor: Az adózó által befizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Az Ön által 2010. sor: A magánszemély 14 %-os hozzájárulása Amennyiben Önnek negyedéves (előleg) kötelezettsége van a „b” – „e” oszlopokban a teljes kötelezettséget kell bevallania. azaz a 285. sorban szerepeltetett összeg! 293. nyilatkozat hiányában a kifizető nem vonta le az Önt terhelő egészségügyi hozzájárulást.+287. ha a kifizetőnek adott nyilatkozata ellenére az egészségbiztosítási járulék összege az adóévben nem éri el a 450 000 forintot. amelyet a kifizető vont le Öntől. hogy a több kifizetőtől és/vagy magánszemélytől származó ingatlan bérbeadásból származó jövedelme a naptári évben meghaladja az egymillió forintot. A sor „f” oszlopát (az adóévet követően esedékes további kötelezettség) akkor kell kitöltenie. sor: A 14%-os mértékű hozzájárulásból a kifizető által túlvont összeg . akkor annak összegét kell a 292. 294. a 25%-os adót viselő osztalékjövedelmét terhelő 14% egészségügyi hozzájárulási kötelezettsége összegét. Abban az esetben.+292. amíg a 450 000 forintot az emelt összeg el nem éri. Az egyéni vállalkozó az „f” oszlopban tünteti fel.

sor összegét és a különbséget írja be ebbe a sorba. Túlvont hozzájárulásnak minősül az is. ebben a sorban nem kell adatot feltüntetnie! 296. és a 295. A 296. sorába vezesse át. sor összegéből vonja le a 296. 297. sor összege. sor összegéből vonja le a 293. akkor Önnek visszaigényelhető százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulása keletkezett. sor: Az adóbevallással egyidejűleg még fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Ezt a sort akkor kell kitöltenie. 298. nem szabad ezen a lapon járulékkötelezettség címén bevallani! Csak az alábbi esetekben kell a lapot kitöltenie: . Ebben az esetben Önnek még fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási kötelezettsége van. ha például az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem – a kifizetőnek adott nyilatkozat ellenére – mégsem haladja meg az egymillió forintot. és a megmaradt összeget írja be ebbe a sorba. ha a 296. Az egészségügyi hozzájárulás elszámolására több példát talál a példatárban! Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély. sorban szereplő összegnél nem lehet nagyobb. amely lehet például a felső határt meghaladóan teljesített levonás miatt. ha nincs túlvont hozzájárulás. sorába vezesse át. sor „f” oszlopban szereplő összeget (a kifizető által 2010. Ezt az összeget a bevallás 89. illetőleg nem egyéni vállalkozóként a járulék kötelezettségének bevallása Figyelem! A foglalkoztatótól kapott járulékigazoláson szereplő összegeket nem kell. sor: Az adózó által befizetett százalékos egészségügyi hozzájárulás és a kifizető által túlvont hozzájárulás összege Ebben a sorban a százalékos egészségügyi hozzájárulás címén az Ön által befizetett és a kifizető által túlvont hozzájárulás összegeket együttesen kell feltüntetnie. sor adata kisebb. évben – 14%-os egészségügyi hozzájárulás címén – túlvont hozzájárulás). sor összegét. sor adatát. sor „g” oszlopokban szereplő összegek). majd a bevallás 90. (A 294. A 293.174 Ebben a sorban kell szerepeltetnie – amennyiben van – a 290. amely a 291. Abban az esetben. sor: Visszaigényelhető százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Amennyiben a 296. mint a 293. sor adata meghaladja a 293.

§ k) pont). végrehajtásáról szóló 195/1997. § (3) bekezdés a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. illetőleg az 137 138 Tbj. megfizetését és bevallását. 5. Fontos! A 2010. évi LXXX. § 2005.5%. fontosabb rendelkezései: Ki minősül foglalkoztatónak (4.5% nyugdíjjárulékot (magánnyugdíjpénztári tagság esetén 1. amennyiben valamely foglalkoztatóhoz fűződő biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyára tekintettel. a nyugdíjjárulék felső határa (24. január 1-től a társadalombiztosítási járulék mértéke 27%. járulékalapot nem képező jövedelem (21. 31. biztosítottnak (5. Általános tudnivalók A kitöltéshez a Tbj. Az átvállalt járulékkötelezettség teljesítéséért a foglalkoztató és a biztosított egyetemlegesen felelnek.. R. kire nem terjed ki a biztosítás (11.) Kormányrendelet 140 A Tbj. a nyugdíjjárulék (tagdíj) és az egészségbiztosítási járulék levonását. milyen járulék fizetésére kötelezett a foglalkoztató és a biztosított (18. §).5% nyugdíjjárulékot és 8% tagdíjat). november 1-jét követő időszakban esedékessé váló járulékokra.-t138. §).175 • A 1053-10-es lapon tesz eleget bevallási kötelezettségének a magánszemély. A foglalkoztató – akihez fűződő jogviszonyára tekintettel a természetes személy részére a járulékalapot képező jövedelem juttatása történik – a természetes személlyel tett egybehangzó nyilatkozata alapján átvállalhatja a társadalombiztosítási járulék. törvény 139 Tbj. A 27% társadalombiztosítási járulékot (301. a foglalkoztató társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége (20.140 Figyelem! 2010. a biztosítottat terhelő egyéni járulék. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. járulékalapot képező jövedelem (4.§). • illetve az a magánszemély.-t139 vegye alapul. §) .5% munkaerő-piaci járulékot fizet. a járulékok fajtái és mértéke (19. valamint 6% egészségbiztosítási és 1. sor „c” oszlop) meg kell osztani a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételét képező 24%-os nyugdíjbiztosítási. vagy azzal összefüggésben járulékalapot képező jövedelmet külföldi illetőségű jogi vagy természetes személytől. valamint a törvény végrehajtásához kiadott Tbj. október 1-jétől hatályos (7)-(8) bekezdései). §). illetőleg külföldi illetőségű más személytől szerez137 (tehát a bevallást nem a belföldi foglalkoztatótól kapott igazolásban szereplő járulékokról kell megtenni). az esedékes tagdíj mértéke 0%. aki vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után kíván járulékot fizetni. A törvényben meghatározott természetes személy a járulékalapot képező jövedelme után 27% társadalombiztosítási járulékot. (XI. ebben az esetben a magánszemélynek bevallási kötelezettsége nincs. 9.5. § a) pont). § és a 26. §). a magánnyugdíjpénztári tag után fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 9.

Hasonlóan elkülönítve kell a fizetendő egyéni járulékok bevallásának is eleget tenni. amelyen a 300-314. Ez a felső határ 2010. Változás! A 2010. törvény Tbj. Figyelem! A borravaló címén megszerzett jövedelemmel összefüggésben csak a 315-316. illetőleg a foglalkoztató a nyugdíjjárulék alapot képező jövedelmeiből a nyugdíjjárulékot (magánnyugdíjpénztár tagja esetén a tagdíjat is) levonni.5% nyugdíjjárulék és 8% tagdíj. 26. amíg a biztosított nem nyilatkozik.5%. § (7) bekezdés . A vendéglátó üzlet felszolgálója döntése szerint.5% munkaerő-piaci járulékot köteles fizetni. a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási járulékot. amely magában foglalja a nyugdíjjárulékot is. A biztosított nem fizet pénzbeli (2%) egészségbiztosítási járulékot a legalább heti 36 órás munkavégzéssel járó.142 A borravaló után egészségbiztosítási járulékot és magánnyugdíjpénztári tagdíjat nem kell fizetni. Az egészségbiztosítási járuléknak nincs felső határa. évi CII.5% a természetbeni és 0. hogy a nyugdíjjárulék alapot képező juttatásai együttesen elérték a járulékfizetés felső határát. de a nyugdíjjárulékot együttesen legfeljebb a járulékfizetési felső határig. a munkaerő-piaci járulékot. jogviszonyonként külön-külön lapon kell a „c” oszlopban kötelezettségeket feltüntetni. a 6% egészségbiztosítási járulék (amelyből a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4%.5% a pénzbeli egészségbiztosítási járulék. adóévtől 1%-os munkaerő-piaci járulékra. biztosítási kötelezettség alapjául szolgáló munkaviszonya mellett egyidejűleg fennálló további jogviszonyában.141 A biztosított mindaddig köteles nyugdíjjárulékot (tagdíjat) fizetni. 2010.5% munkaerő-piaci járulék egy sorban történő bevallása nem lehetséges. sorokban a kifizetés megtörtént! 141 142 A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008.176 Egészségbiztosítási Alap bevételét képező 2% illetve a 2010. sor”a” oszlopban feltétlenül fel kell tüntetnie azt a napot. A 2%-os mértékű egészségbiztosítási járulékból 1. illetve az 1. egész évre számítva (365 x 20 420 =) 7 453 300 forint. Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén a járulékalap után mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a társadalombiztosítási járulékot. a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2%). A 299. évre naptári napi 20 420 forint. sor tölthető ki (havi részletezéssel)! A külföldről származó jövedelem megszerzése szerint kifizetésenként.5% nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztár tagja esetében 1. a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15% nyugdíjbiztosítási járulékot fizethet. évtől a magánszemély 1. október 1-jét követően a nyugdíjjárulék 9. a tagdíj 0%). ezért a 9.

301. ha egy kifizetőtől származnak is. Figyelem! A kifizetett. akkor is. amikor valamely foglalkoztatóhoz fűződő biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyára tekintettel. A biztosításban töltött idő Ebben a sorban azt a hónapot/napot tüntesse fel. 300. sor összegéből számítottan – a magánszemélyt terhelő 27% mértékű társadalombiztosítási járulék összegét. § Tbj.177 A nyomtatványon az erre szolgáló helyen (fejlécben) a lapszámot ne felejtse el feltüntetni. ha azt a 2010. függetlenül annak nagyságától. Ne felejtse el a fejlécben a társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ számát) is feltüntetni! Ezen a bevallási lapon a biztosított egyéni vállalkozó saját járulékait nem vallhatja be! A 1053-10-es lap kitöltése Figyelem! A kifizetett. juttatott – a foglalkoztató által át nem vállalt – járulék alapját képező jövedelem összegét abban az esetben. azokat kifizetésenként – külön-külön lapon bevallani. vagy azzal összefüggésben járulékalapot képező jövedelmet külföldi illetőségű jogi vagy természetes személytől. 20. hogy a bevallásához hány darab 1053-10-es lapot csatol. A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze. ha egy kifizetőtől származik. 143 144 Tbj. juttatott járulékalapot képező jövedelmek nem összevonhatóak. 299. azokat kifizetésenként – biztosítási jogviszonyonként – kell külön-külön lapon bevallani. illetőleg külföldi illetőségű más személytől szerzett. adóévben szerezte meg. juttatott járulékalapot képező jövedelmek nem összevonhatóak. sor: A 27%-os társadalombiztosítási járulék alapja143 Ebben a sorban kell feltüntetni a biztosítási jogviszonnyal összefüggésben kifizetett. § (1) bekezdés . még akkor is. sor: A magánszemélyt terhelő 27%-os társadalombiztosítási járulék összege144 Ebben a sorban kell feltüntetni – a 300. 19.

sor: A 0. 303.178 302. sorból számítottan. a kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem után kiszámított pénzbeli egészségbiztosítási járulék összegét kell beírni. 306. sor: A nyugdíjbiztosítási járulék összege (24%) Ebbe a sorba a 300. sor összegéből számítottan a magánszemélyt terhelő. a kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem után kiszámított munkaerő-piaci járulék összegét kell beírni. 145 Tbj. azzal. a magánszemélyt terhelő. Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”. sor: A magánszemély által fizetendő nyugdíjjárulék alapja145 A biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem összegét kell beírni. sorból számítottan a magánszemélyt terhelő.5%-os természetbeni egészségbiztosítási járulék összege Ebben a sorban a 300. sor: Az 1%-os munkaerő-piaci járulék összege Ebbe a sorba a 300. 24. Az egészségbiztosítási járulékot. és munkaerő-piaci járulékot a 1003200006057749 számú „NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék beszedési számlá”-ra kell befizetnie. sor összegéből számítottan a magánszemélyt terhelő. 305. a kifizetett (juttatott) 27%-os járulékalapot képező jövedelem után kiszámított természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell feltüntetni. 304. A nyugdíjjárulék alapja azonos a társadalombiztosítási járulék alapját képező jövedelemmel. hogy a foglalkoztatott az Szja törvény 69. a kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem után kiszámított nyugdíjbiztosítási járulék összegét kell beírni. A fizetendő nyugdíjjárulék alapjának kiszámításakor vegye figyelembe a járulékfizetési felső határra vonatkozó szabályokat is. §-a szerinti adóköteles természetbeni juttatás adóalapként megállapított értékének a személyi jövedelemadóval növelt összege után nyugdíjjárulékot nem fizet.5%-os pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege Ebbe a sorba a 300. A nyugdíjbiztosítási járulékot a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-06056236 számú „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számlá”-ra kell befizetnie. sor: A 1. § .

§ szerinti természetbeni juttatás személyi jövedelemadóval növelt adóalapként megállapított értékének összegét – után fizetendő nyugdíjjárulék összegét írja ide. Ha Ön magánnyugdíjpénztár tagja. számú mellékletben találhatóak. sor: A magánnyugdíjpénztár tag nyugdíjjárulékának összege (1. Fontos! A 2010. sor: A magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj összege147 Ebben a sorban a 306. akkor a 2010. január 1-je és 2010. szeptember 30-a között esedékes 8% tagdíjat az érintett magánnyugdíjpénztár részére megnyitott tagdíjbeszedési számlára kellett megfizetnie. 1997. sor: A magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj kiegészítés összege148 146 147 Tbj. törvény 26. § (9) bekezdés. évi LXXXII. § (2) bekezdés Tbj. szeptember 30-a közötti időszakban esedékes nyugdíjjárulék összege 1. sorból számított tagdíj összegét kell feltüntetni.5%. Számlaszám: 10032000-06056236 „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla”. de ne felejtse el a magánnyugdíjpénztár adónem kódját a „b” oszlopban feltüntetni! A magánnyugdíj-pénztárak adónemkódjai az 1. 19. 51. 310. 309. január 1-e és 2010. a 2010. míg a 2010. 33. § (5) bekezdés . 308.5%. § 148 Tbj. Számlaszám: 10032000-06056236 „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla”. sor: A nem magánnyugdíjpénztár tag nyugdíjjárulékának összege (9.5%)146 A nem magánnyugdíjpénztári tag biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott) társadalombiztosítási járulékalapot képező jövedelem – ide nem értve az szja-törvény 69. Fontos! Ha Ön magánnyugdíjpénztár tagja.179 307.5%) Ebben a sorban kizárólag a magánnyugdíjpénztár tag biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék összegét kell feltüntetni. október 1-jét követő időszakban 9. ezért a „c” oszlopban összeget nem írhat. október 1-jét követően esedékes tagdíj mértéke 0%.

180

Ebben a sorban a 306. sorban feltüntetett járulékalap alapján megállapított tagdíj kiegészítés összegét kell feltüntetni. A kiegészítés összege együttesen nem haladhatja meg a nyugdíjjárulék- alap, (tagdíjalap) 10 százalékát. A magánnyugdíj-pénztárak adónem kódjai az 1. számú mellékletben találhatóak. 311. sor: A magánszemély által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék alapja149 A magánszemély által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapját képező jövedelem összegét írja ide, ami azonos a társadalombiztosítási járulék alapjával, azzal, hogy nem kell egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot fizetni a társadalombiztosítási járulékalapot képező természetbeni juttatás adóalapként megállapított értékének személyi jövedelemadóval növelt összege után. 312. sor: A természetbeni egészségbiztosítási járulék összege (4%)150 Ebbe a sorba a magánszemélyt terhelő 4%-os mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulék összegét írja be. Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”. 313. sor: A pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege (2%) Ebbe a sorba a 2%-os mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék összegét írja be. Ezt a sort nem kell kitöltenie abban az esetben, ha rendelkezik további legalább heti 36 órás munkavégzéssel járó, biztosítási kötelezettség alapjául szolgáló munkaviszonnyal. Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”. 314. sor: A munkaerő-piaci járulék összege (1,5%) Ebbe a sorba a magánszemélyt terhelő 1,5%-os mértékű munkaerő-piaci járulék összegét írja be. Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”. A vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló
149 150

Tbj. 24. § Tbj. 19. § (3)-(6) bekezdés

181

Figyelem! A 315-316. sorokban a jövedelem megszerzése szerinti hónap/hónapokban [(„a”-„l”) oszlopok] kell a kötelezettséget feltüntetni. Az „m” oszlopokban az összesítést kell elvégezni. 315. sor: A borravaló összege151 Ebbe a sorba a borravaló címén kapott teljes összeget írja be akkor, ha, ezen összeg után 15%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulékot kíván fizetni. 316. sor: A borravalót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék összege (15%) Ebben a sorban – a 315. sorban feltüntetett összeg után kiszámított – 15%-os kötelezettséget kell közölni. Számlaszám: 10032000-06056236 „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla”. A bevallásban visszaigényelhető adó, járulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás átvezetése, részleges kiutalása Ha Ön a bevallás 80., 88., 90., vagy a 276. sorában (soraiban) visszaigényelhető személyi jövedelemadót, nyugdíjjárulékot, egészségügyi hozzájárulást, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást tüntetett fel, és azok együttes teljes összegét nem kéri vissza, akkor rendelkezhet a visszajáró összeg más adónemre történő átvezetésről, illetve az átvezetések után fennmaradó összeg kiutalását kérheti. Abban az esetben, ha a különbözetnek csak egy részét kéri vissza, ezen a lapon rendelkeznie kell a maradék összeg sorsáról. Ha Ön ezt a lapot kitölti, akkor a bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen jelölje azt. Ha a bevallást a korábbi 1053-as (csökkentett adattartalmú 1053-as) bevallásának önellenőrzéssel történő helyesbítéseként nyújtja be, és a bevallás 1053-16-01-es és/vagy 1053-16-02-es lapján kötelezettség-csökkenést mutatott ki, ugyancsak a 1053-170-es lapot kell kitöltenie akkor, ha a visszajáró adó átvezetését, részösszegének kiutalását kéri. Ki kell tölteni a 1053-170-es lapot akkor is, ha az önellenőrzés a korábbi megállapított önellenőrzési pótlék önellenőrzéssel történő helyesbítése következtében az önellenőrzési pótlék összegének csökkenését tüntette fel, és ennek az összegnek az átvezetését, részleges kiutalását kéri. A 1053-170-es lap kitöltése Figyelem! A főbizonylat száma az átvezetéssel és/vagy kiutalási kérelemmel érintett bevallás típusa (1053, 1053E, 10M29) mezőt ne felejtse el kitölteni! A csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás egyenértékű a teljes adattartalmú
151

Tbj. 26. § (7) bekezdés

182

1053-as bevallással, az átvezetéssel és/vagy kiutalással érintett bevallás típusa mezőbe szintén a 1053-at írja be! Ha átvezetési kérelmet nyújt be és a visszajáró adó más adónemre történő átvezetése mellett, a fennmaradó összeg kiutalását kéri, akkor a bevallás főlapjának (C) mezőjében ezt X-szel kell jelölnie. Ha a visszajáró adóról a bevallásban nem rendelkezik, de később a visszajáró adó átvezetését, részösszegének kiutalását kéri, akkor az önálló ’17-es számú átvezetési kérelmet kell kitöltenie és benyújtania. Nincs szükség a 1053-170-es lap kitöltésére és benyújtására, ha Ön a bevallás főlapjának (C) blokkjában a pénzforgalmi rendelkezéseknél „a teljes visszaigényelhető összeget, összegeket visszakéri” elnevezésű kódkockában X-szel jelöli, ha a visszajáró adó kiutalását kéri. A 1053-170-es lap átvezetési, kiutalási adatai: A 1053-170-es lapon az összeg-adatokat jobbra rendezve, előjel nélkül, forintban kell feltüntetni! Az átvezetési kérelmet a lap 01-20. soraiban az „a”-„h” oszlopokban kell kitölteni. A kitöltött sorok között nem lehetnek kihagyott sorok, a nyomtatványt folyamatosan kell kitölteni. A lap „Összesen” sorában a terhelendő, jóváírandó és kiutalandó adó összesített adatait kell kitölteni. A terhelendő adónemre vonatkozó oszlopok az „a”-„d” oszlopokban találhatók. A jóváírandó adónem oszlopai az „e”-„g” oszlopok. A kiutalandó összeg feltüntetésére a „h” oszlop szolgál. Az adónem főbizonylati sorszáma az „a”, az adónem kód a „b” és a rövidített megnevezése a „d” oszlopba a bevallásban kimutatott visszaigényelhető adó sorának megfelelő számát, adónem kódját és rövidített nevét kell beírni az alábbiak szerint. „a” oszlop
bevallás 80. sora bevallás 88. sora bevallás 90. sora bevallás 276. sora

„b” oszlop
103 125 152 190 (191,193,195,197)

„c” oszlop
szja nyugdíjjárulék eho ekho

Önellenőrzés Önellenőrzés esetén, az „a” oszlopba a 1053-16-01 lap kötelezettség-csökkenés sorának számát és/vagy a 1053-16-02-es lap kötelezettség-csökkenés sorának számát kell beírni. Ezekben az esetekben, az adónem kód „b” oszlopba értelemszerűen csak a sorszámhoz tartozó, a 16-01-es lap „b” oszlopában található kódot kell beírni. A terhelendő adónem rövidített megnevezése „c” oszlopba ugyancsak a sorszámhoz tartozó, a bevallás „a” oszlopában lévő adó

183

megnevezésének rövidített nevét lehet beírni. Ha az önellenőrzés korábbi önellenőrzés önellenőrzési pótlékának helyesbítését szolgálja, akkor az „a” oszlopba a pótlék-csökkenés sorának számát, a „b” oszlopba a 215 adónemkódot, a „c” oszlopba az Önellenőrzési pótlék rövidített megnevezést kell beírni. Ha az önellenőrzés a magánnyugdíj-pénztári befizetési kötelezettség csökkenését eredményezi, akkor a visszajáró adó átvezetését nem a 1053170-es lapon kell kérni, hanem külön a ’17-es bevalláson kell kezdeményezni. Azon adónem 3 jegyű kódját (az érintett sorokban megtalálhatók), amelyre az adózó akár részben, akár egészben a visszaigényelhető adót, kötelezettségcsökkenést átvezettetni kívánja, az „e” oszlopba, az adónem rövidített elnevezését pedig az „f” oszlopba kell beírni. Az átvezetni kívánt összeget a „d” és „g” oszlopokban kell forintban feltüntetni. Egy sorban egy adónemről csak egy adónemre teljesíthető átvezetés. Korábbi önellenőrzési pótlék helyesbítése esetén a 215-ös (Önellenőrzési pótlék) adónemről soronként szintén csak egy adónemre kérhető átvezetés. A visszaigényelhető adó azon részösszegét, amelyet nem egy másik adónemre kíván átvezettetni, hanem a saját pénzforgalmi számlájára vagy pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján (postai címére) kíván átutaltatni, a „h” kiutalandó összeg oszlopban kell szerepeltetni. A visszajáró adó terhére kiutalandó adó összegét külön sorban kell feltüntetni, de úgy is kitölthető a „h” oszlop, ha az oszlop sorában egyidejűleg az „e”-„f”-„g” oszlopok a jóváírandó adóhoz tartozó adatok szerepelnek. A terhelendő adó összegének soronként meg kell egyeznie a jóváírandó, illetve a kiutalni kért adó összegével. Azaz a „d” oszlop adatának meg kell egyeznie a jóváírandó adó összegével, ha csak átvezetést kér, és a „h” oszlopba írt összeggel, ha kiutalást kér. Ha átvezetést kér, és a fennmaradó részösszeg kiutalását is kéri, akkor soronként és összesen [d=g+h] összefüggésnek kell érvényesülni. Az esetleges köztartozásokra való visszatartás és átutalás csak a „h” oszlopban szerepeltetett kiutalandó összeg erejéig történhet. Példa a 1053-170-es lap kitöltésre: Visszaigényelhető adó: a 1053-C lap 80. sor „c” oszlopában 80 000 forint, amely összegből az adózó 50.000 forintot az eho számlára kér átvezettetni, 20 000 forintot az SZJA számlán kíván tartani, 10 000 forintot pedig kiutalni kér. Ssz.
01. 02. 03.

a
80 80 80

b
103 103 103

c
SZJA SZJA SZJA

d
50 000 20 000 10 000

e
152 103

f
EHO. SZJA

g
50 000 20 000

h
10 000

184
Összesen 80 000 70 000 10 000

Példa a 1053-170-es lap kitöltésére kötelezettség-csökkenést eredményező önellenőrzés esetén: Visszaigényelhető adó: 1. sor 10 000. forint, amelyet saját számláján kíván hagyni, a 22. sor 13 000 forint, amelyből 6 000 forintot önellenőrzési pótlékra kér átvezetni és a fennmaradó 7 000 forint kiutalását kéri.
Ssz. a 01. 1. 02. 22 Összesen b 103 125 c SZJA nyugdíj d 10 000 13 000 23 000 e 103 215 f SZJA Önell.pótl g 10 000 6 000 16 000 h 7 000 7 000

Ne felejtse el a lapot aláírni! Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melléklet/1053 Adótábla Szja-törvény 30. § A 2010. évi jövedelmekre érvényes adókulcsok és adósávok A jövedelem nagysága 0 – 5 000 000 forintig 5 000 001 forinttól 850 000 forint és az 5 000 000 forinton felüli rész Példa a számított adó kiszámítására: Az adózó összevont adóalapja... 5 100 000 Ft Az adó kiszámítása: 5 000 000 Ft adója..................... 850 000 Ft 100 000 Ft (5 100 000 – 5 000 000) 32%-a 32 000 Ft 1 960 000 Ft adója:.................... 882 600 Ft A 1053-as bevallást érintő számlaszámok SorMegnevezés Költségvetési szám számla száma 1. Személyi jövedelemadó 1003200006056353 2. Egészségbiztosítási és munkaerő10032000piaci járulék 06057749 3. Nyugdíjbiztosítási Alapot 10032000Az adó mértéke 17% 32%-a

Adónemkód 103 188 125

185 megillető bevételek Egészségügyi hozzájárulás Kifizetőt terhelő ekho Magánszemélyt terhelő ekho Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 11,1%-os ekho Nyugdíjas vagy járulékfizetési felsőhatár túllépés esetén fizetendő ekho Ekho különadó Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 15%-os ekho EGT államban biztosított személytől levont ekho Önellenőrzési pótlék 06056236 1003200006056212 1003200006056360 1003200006056377 1003200006056384 1003200006056391 1003200006056401 1003200006057660 1003200006056425 1003200001076301

4. 5. 6. 7.

152 190 191 192

8.

193

9. 10.

194 195

11. 12.

197 215

Az APEH által közzétett, 2010-re alkalmazható üzemanyagárak (Ft/l) az I. II. III. szja-törvény 82. § (2) bekezdése alapján IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Az üzemanyag fajtája ESZ-95 ólmozatlan Gázolajok Keverék LPG autógáz

Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter 300 283 327 174 314 298 343 175 317 298 344 179 326 304 353 180 335 310 362 179 339 316 366 183 340 322 366 183 348 334 375 189 343 327 370 189 340 327 367 188 342 330 369 199 342 327 369 201

Nyugdíjjárulék-fizetési felső határ A nyugdíjjárulék-fizetési felső határt a 2010. évi Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény naptári napi 20 420 forintban, egész évre számítva (365 x 20 400 =) 7 453 300 forint összegben határozta meg. A magánnyugdíj-pénztárak adóhatósági azonosítói, adónem kódjai

melyet • • Nemzeti Tehetség Program feladatai A parlagfű mentesítés feladatainak támogatása 1823 1153 Technikai szám .hu www.hu Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány zöld száma: 06/80/200-074 A melléklet nyomdába adásának időpontjáig technikai számot kapott egyházak.186 Pénztár azonosító 0008 0016 0019 0031 0001 0013 0021 0022 0006 0014 0015 0025 0002 0033 0061 0037 0048 0028 0063 Megnevezés Aegon Magyarország Magánnyugdíjpénztár Aranykor Nyugdíjpénztár Budapest Magánnyugdíjpénztár AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Dimenzió Magánnyugdíjpénztár Életút Első Országos Nyugdíjpénztár Erste Bank Országos Magánnyugdíjpénztár Önkéntes és Önkéntes és Adónem kód tagdíj 261 262 263 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 282 Adónem kód önellenőrzési pótlék 461 462 463 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 482 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ING Magánnyugdíjpénztár MKB Nyugdíjpénztár OTP Magánnyugdíjpénztár Postás Magánnyugdíjpénztár Premium Magánnyugdíjpénztár Quaestor Magánnyugdíjpénztár Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár VIT Nyugdíjpénztár Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár A támogatható civil szervezetek adószámáról és a felajánlásokkal kapcsolatban az alábbi helyeken kaphat felvilágosítást: www. valamint a kiemelt költségvetési előirányzat technikai számai Sorszám 1.info.civil. Kedvezményezett A költségvetési törvényben az Országgyűlés által a saját költségvetési fejezetében meghatározott kiemelt előirányzat.nonprofit.

11.A szeretet egyháza Az Univerzum Egyháza 1665 0640 1751 19. A Metafizikai Hagyomány Egyháza A Sophia Perennis Egyháza 12. 13. „Igazság Oszlopa” Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház „Olajfák” Gyülekezet 0918 8. A Tan Kapuja Buddhista Egyház AGAPÉ Gyülekezet AKIA Egyház 15. Bét Orim Reform Zsidó Hitközség . ATMA . Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza 1483 17. A Jövő Hídja Szabadegyház 0815 0561 1005 0255 0262 1256 10. 3. Ámen Gyülekezet 0712 16. 18. Magyar Katolikus Egyház Magyarországi Református Egyház Magyarországi Evangélikus Egyház "Igaz Béke" Egyház „ANHK” Az Örök Élet Egyháza 0011 0066 0035 1737 0839 7. 6. 14. 0633 9. 4.187 2. 5.

188 20. 29. Egyetemes Szeretet Egyháza . 31. Szeretet Szövetség 0987 1634 1081 1744 0420 0664 21. 22. 37. Boldog Évek Közösség Boldog Özséb Szeretet Egyháza 23. Csend Hangja Egyház Dávid Sátora Gyülekezet Derű Egyház Dharmaling Magyarország Buddhista Egyház 36. 24. 34. Dzsaj Bhím Közösség Egyesítő Egyház 1720 0743 0413 38. Boldog Teréz Anya Keresztény Egyház Budai Szerb Ortodox Egyházmegye Budapesti Autonom Gyülekezet 26. 25. 28. 30. 35. Budapesti Teljes Evangéliumi Gyülekezet Duna-Tisza Menti Unitárius Szórványegyházközség BUDDHISTA MISSZIÓ Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség Calvary Chapel Egyház Ceglédi Gyülekezet 32. Budapesti Kegyelem Metodista Gyülekezet 1380 0475 1593 0341 1579 1160 0327 1658 1524 1476 27. 33.

47. Életenergia Közössége Független Szellemi Rend 0949 0482 1548 1414 0619 1287 0334 0688 41. 42. Élő Ige Gyülekezet Élő Isten Gyülekezete Élő Szó Gyülekezete 44. Emberi Lehetőség Független Szellemi Rend EMIH Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) Erdélyi Gyülekezet Esztergomi Teljes Evangéliumi Közösség Újszövetségi Gyülekezet Evangéliumi Barátság Egyház 46. 51. Élet Gyülekezete 0781 40. 0891 49. 45. Forrás Egyháza 0774 . Fény Gyermekei Magyar Esszénus Egyház 1191 54. Evangéliumi Keresztények Gyülekezete 0860 0138 0547 0932 50. Fény Lovagjainak és Testvériségének Egyháza 0963 55. 43. 48. Evangéliumi Pünkösdi Közösség Ezoterikus Tanok Egyháza Fehérlótusz Közösség 53. 52.189 39.

Keresztény Advent Közösség Keresztény Élet Központ . 74. Forrás Keresztyén Gyülekezet Független Történelmi Protestáns Egyház Golgota Keresztény Gyülekezet Gyémánt Út Buddhista Közösség Hetednap Adventista Reformmozgalom Hetednapi Adventista Egyház Hetednapi Adventista Egyház „Reform Mozgalom” Nemzetközi Misszióegyesület Hindu Vaisnava Egyház 0231 1531 0578 0042 0451 0248 1452 63. 60. Hit Gyülekezete Holisztikus Egy-Ház Immánuel Gyülekezet 67. Iszlám Egyház 1407 71. 62. Jászsági Gyülekezet 0853 72. KELTA-WICCA Hagyományőrzők Egyháza 1146 0080 1342 73. 58.190 56. 61. 68. Issihia Misztikus Központ Isten Egyháza Isten Gyülekezete – Egyesült Pünkösdi Egyház 70. 65. 59. 66. 1177 0279 1696 1421 1225 0190 0585 64. 69. 57.

92. 76. 81. 87. 78. Kunszentmiklósi Boldog Isten Gyülekezete KVANUM ZEN Iskola Magyarországi Közössége 88. 85. 82. 79. Krisztus Kegyelme Gyülekezet 0901 83. 90. Krisztus Magyarországi Egyháza 0705 0626 0671 1586 1108 1335 1366 1098 0554 1641 84. 89. Magyar Iszlám Közösség Magyar Jövőbelátók Egyháza .191 75. Lélek Egyház Magyar Brahmana Misszió Magyar Evangéliumi Egyház 91. 1603 0224 0970 0695 1122 Koreaiak Magyarországi és Közép-Európai Keresztény Gyülekezete KOZMOSZ Univerzális Szeretet Egyház Közösség a Születés Méltóságáért 80. Keresztény Testvéri Közösség Keresztyén Család Gyülekezet – Christian Family Church Khyenkong Karma Tharjay Buddhista Egyházközösség Konstantinápolyi Egyetemes Magyarországi Orthodox Exarchátus Patriarchátus 0169 0499 77. Krisztus Szeretete Egyház Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet 86.

192 93. Magyar Taoista Egyház 0877

94.

Magyar Vaisnava Hindu Misszió

0767 0516 0107 0310 0286 0097 0372 1012 0530 1469

95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

Magyar Vallás Közössége Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség Magyarországi Bahá’i Közösség Magyarországi Baptista Egyház Magyarországi Biblia Szól Egyház Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház Magyarországi Church Of God Egyház

102. 103.

Magyarországi Csan Buddhista Közösség Magyarországi Dzogcsen Közösség

104.

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség

0444

105. 106. 107. 108. 109.

Magyarországi Jehova Tanúi Egyház Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség Magyarországi Keresztény Kínai-nyelvű Egyház Reneszánsz Templom Magyarországi Késői Eső Gyülekezet Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház

0406 0059 1775 0468 1201

110.

Magyarországi Kopt Ortodox Egyház

1397

193 111. 112. 113. 114. Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége Magyarországi Vallásközösség Lectorium Rosicruciánum 0389 0437 0073 1050

Magyarországi Metodista Egyház Magyarországi Muszlimok Egyháza

115.

Magyarországi Örmény Apostoli Egyház

0729 1689 0293 0217 0114 0592 0200 1328 0358 1706 1270

116. 117. 118. 119. 120. 121. 122.

Magyarországi Pantholokatolikus Tradicionális Egyház Magyarországi Román Ortodox Egyház Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet Magyarországi Szcientológia Egyház Magyarországi Új Apostoli Egyház Magyarországi Unitárius Egyház Magyarországi Xuyun Buddhista Chan Központi Egyház

123. 124. 125.

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Mantra Magyarországi Buddhista Egyház Maranatha Lelkiismereti és Ideológiai Egyházközösség

126.

Mezőkövesdi Teljesevangéliumi Keresztény Gyülekezet

1139

127.

Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház

1067 1782 1074

128. 129.

Nagyboldogasszony Szeretet Egyház Názáreti Egyház

194 130. Négyszegletkő Apostoli Hit Nemzetközi Egyház 0884 0509 0303 1672 Egyházmegyéje 0365 1263 0152 0925

131. 132. 133. 134. 135.

Nyújtsd Ki Kezed Krisztusért Szeretet Gyülekezet OM VISHWA GURU DEEP HINDU MANDIR Vallási Közösség és Szellemi Iskola Omega Pünkösdi Gyülekezetek Hálózata Orosz Orthodox Egyház (Moszkvai Patriarchátus) Magyar

Örmény Apostoli Ortodox Egyház

136. 137.

Öskeresztyén Apostoli Egyház Ősmagyar Egyház

138.

Paksi Gyülekezet

0750 1555 1249

139. 140.

Paulus Evangéliumi Közösség Rime Buddhista Központ

141.

Sekina Gyülekezet

1232 0145 1115 1500 0822

142. 143.

SHALOM Biblia Gyülekezetek Sodalitas Mithraica Egyház

144. 145.

Sri Sathya Sai Baba Székesegyháza Szabad Evangéliumi Egyház

146.

Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyházközösség

1184 0523

147.

Szangye Menlai Gedün, A Gyógyító Buddha Közössége

195 148. 149. Székesfehérvári Keresztény Közösség Egyház Szent Erzsébet Hívei Egyház 1359 1610 1713 0183 1768 1373

150. 151. 152. 153.

Szent Kamill Keresztény Egyház Szent Margit Anglikán/ Episzkopális Egyház Szeretet-Közösség Teljes Evangéliumi Egyház Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség

154.

Szolnoki Gyülekezet

0736 0396 0798 0121 1490

155. 156.

Szőlőskert Keresztyén Közösség Szövetség Teljes Evangéliumi Gyülekezet

157. 158.

Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség MAHANAIM Gyülekezet Teljesség Forrásának Egyháza

159.

Tiszta Lelkű Emberek Egyháza

1029

160. 161.

Újszövetség Egyháza Újszövetség Gyülekezet

1562 1036 1799 0176 1438

162. 163. 164.

Usui Szellemi Iskola Közösség Üdvhadsereg Szabadegyház-Magyarország Üdvösség Hirdetői Egyház

165.

Vishwa Nirmala Dharma Magyarországi Közössége

0956

196 166. Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyház 1809

167.

„Teremtő Lélek” Egyház

1816 1830

168.

„Szövétnek Keresztény Gyülekezet”

169.

„Az Örök Végtelen Egyháza”

1847

170.

„Gondviselés Közösség Egyháza”

1861

171.

„Élő Vizek Folyói” Keresztény Egyház

1878

172.

A Tevékeny Szeretet Közössége

1885

173.

Szivárvány Gyülekezet

1892

174.

Mária Temploma Egyház

1902

175.

Élő Fény Egyház

1919

176.

A Keresztény Megújulásért

Közösség

Mozgalom

a

Vallási

1926

177.

„Szeretet Hídja” Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház

1933

178.

Út és Erény Közössége Egyház

1940

179.

Megújult Pünkösdi Roma Hitközösség

1957

180.

Silencio Hitközösség

1964

181.

De La Salle Szent János Egyház

1971

197 182. Béke Gyülekezet 1988

183.

Hiszünk és Cselekszünk Kisegyház

1995

184.

NOÉ az Életért Közösség

2006

185.

Magyarországi Gó Egyház

2013

186.

Az Út Gyermekei Egyház

2020

187.

KIRKO Ezoterikus Intézeti Egyház

2037

188.

Jézus Krisztus Magyarországi Roma Keresztény Egyház

2044

Példák a 1053-as bevallás egyes sorainak kitöltéséhez Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek összegének megállapítása (adóalap-kiegészítés számítása) 1. Nagy János munkavállalónak 2010-ben munkaviszonyból származó bérjövedelem adóalapjaként 3 810 000 forintot igazoltak a 10M30-as igazoláson, mely összeg az adóalapkiegészítéssel növelt összeg. A jövedelem alapja 3 000 000 forint. Az összevont adóalap összegét a jövedelem 1,27-szereseként kell meghatározni! 2. Nagy Jánosnak 2010. évre nevelőszülői díj címén 240 000 forintot fizettek, amely összeg adóterhet nem viselő járandóság, ezért az adóalap-kiegészítés nem vonatkozik rá, változatlan összegben kell az összevont jövedelmekbe számítani! 3. A fentieken kívül Nagy Jánosnak 2010. október 4-én 635 000 forintot a nyugdíjelőtakarékossági számláról nyugdíj-szolgáltatásnak nem minősülő juttatáskánt fizettek ki. Mivel az 635 000 forint egyéb jogcímen kapott kifizetés után Nagy János köteles a 27%-os egészségügyi hozzájárulás megfizetésére, ezért a kifizetett összeg 78%-át kell az adóalapkiegészítés alapjaként figyelembe venni, azaz 495 300 forintot. A kifizetett összeg után Nagy Jánosnak 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget november 12-ig kellett fizetnie (a 1053-09-es lapon pedig be kell vallania 287. sor „e” oszlop). A bevallás vonatkozó sorainak kitöltése a következő: „a” Megnevezés „b” Bevétel (adóalapkiegészítés „d” Jövedelem (adóalapkiegészítéssel)

„c” Költség

figyelembe vehető levont adóelőlegként” sorba kell beírni. évi összes jövedelme (28. A Magyar Honvédség állományában lévő magánszemély 30 napot töltött el külföldön. bérjövedelem 17. sora 1. A munkavállaló 10 napot töltött külszolgálatban. évről benyújtandó 1153-as bevallásban kell majd. Bevételnek a megszerzés. évi törvényi rendelkezések alapján a 600 euró bevétellel szemben költséget nem lehet figyelembe venni. 2. Az „a” oszlopba a „b” és „c” oszlopok különbségét. sor) a 4 698 000 Ft-ot meghaladta.a 8. sor). az 50%-ot azaz 750 eurót költségként. sor (1. adójóváírást akkor sem érvényesíthetne. az 50%-ot meghaladó részt. Ha az első példában szereplő magánszemély munkaviszonyból származó jövedelme adóalap kiegészítéssel csak 3 320 000 Ft lenne. A 3. évre (21 590 Ft/hó) 43 180 Ft vehető figyelembe az 65. A 2010. sor összegében. sor „a” oszlop) (a munkaviszony is ekkor szűnt meg) 1 000 000 Ft A végkielégítés 5 havi (törvényben meghatározott) összege 500 000 Ft Év végéig hátra lévő hónapok száma 2 hó Az 1 hónapra jutó rész 500 000 : 5 = . sor „d” oszlop) Az adózó adójóváírást egyáltalán nem érvényesíthet. sorához 1. azaz 750 eurót.27)= 4 724 000 Ft (1. ami a 10 napra 600 eurónak felel meg. mert az összes bevallott (28. összevont adóalap 635 000 - - 3 810 000 629 031 240 000 4 679 031 A külszolgálatért kapott összeg adóköteles részének kiszámítása. október 31-éig (1. A 2010.az 1. évben esedékessé vált. mivel a 2010. a 1053-B lap 32. Bevételként az 1 500 eurót. 100 000 Ft A 2010. A magánszemély munkaviszonyból származó bérjövedelme 2010. nevelőszülői díj 27. sor) jövedelme 4 830 000 Ft lenne. sorba (2 x 127 000) 254 000 Ft A végkielégítés összegéből 2011-re 300 000 Ft-ot kell átvinnie (50. sorához 1. 2. „a korábbi végkielégítésnek a 2011. Adóalap kiegészítéssel számított összeg (3 720 000x1. melynek összege 3 720 000 Ft volt (1. A fennmaradó 64 7700 Ft részt a 2011. . egyéb jövedelem 19. Napi 60 eurónak megfelelő összegű napidíjat kapott. Részére napi 50 euró bérjövedelemként került kifizetésre.198 alapja) 3 000 000 495 300 240 000 3 810 000 1. sor „a” oszlop). a külszolgálatért kapott jövedelemalapjaként kell figyelembe venni..27-szeresét tüntesse fel! A végkielégítés megosztása a 1053-A lap 8. sor „a” oszlop) összegébe számít 1 270 000 Ft . évi összevont adóalap bevallása: . Az adójóváírás számítása. a „d” oszlopban pedig az „a” oszlop 1. sor „b” oszlopában a teljes összeget. a 1053-A lap 3. a „c” oszlopba a költségként levonható összeget kell beírnia. de ingatlan bérbeadásából is szerzett volna adóalap kiegészítéssel 1 510 000 Ft jövedelmet. Ebben az esetben a 17%-os kulccsal levont személyi jövedelemadó összegét is meg kell bontania. műveleti területen. a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamán átszámított 600 eurónak megfelelő forint összeg minősül. azaz a kifizetés napján érvényes. Kovács Tibor 2010-ben csak munkaviszonyból származó bérjövedelmet szerzett. ami a 4 698 000 Ft értékhatárt szintén meghaladná.

több mint az adóelőleg megállapításakor nyilatkozott költség 5%a (ez kerül az üresen hagyott fehér téglalapba). Az adóévben megszerzett bérjövedelme adóalap kiegészítéssel 1 200 000 Ft. augusztus hónapban (a munkaviszony megszűnésével egyidejűleg) 12 hónapra 1 200 000 Ft törvényben meghatározott végkielégítést fizetett (1 hónapra 100 000 Ft jut) és a 18% adóelőleget. 78. példa alapján. ha a két összeg különbözete nem lenne több 15 000 forintnál (a 300 000 forint 5%-ánál). Amennyiben a befizetendő különbözet az helytelen adóelőleg-nyilatkozat következménye. sorban adókülönbözetet mutat ki. figyelembe vehető levont adóelőlege kiszámítása 1053-C lap 68. Az adózó a kifizetőnek 300 000 forint tételes költséget jelölt meg. sorához 1. amelynek egy havi összege 18 000 forint. A 1 200 000 Ft adóalap kiegészítéssel növelt bér 17%-a 204 000 Ft. más jövedelme nem volt. A csökkentett összeg kiszámítása: Az adózót megillető összeg a bér 17%-a. Nagy Kázmér 2010. és 10 000 Ft-ot meghaladja az e miatti fizetési kötelezettsége. 4. azaz 216 000 Ft-ot levonta. 2. azaz 8 x 100 000 = 800 000 forintot kell a 9. vagyis 120 800 Ft adójóváírás illeti meg. ez azonban csökkentendő (3 817 000-3 188 000) a 629 000 Ft 12%-ával. hogy a ténylegesen elszámolható költség alacsonyabb. évi bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme adóalap kiegészítéssel (28. Nagy Kázmér az őt megillető adójóváírás összegét a következők szerint állapítja meg. A jogosultsági hónapok száma 12. 3. sor „a” oszlopába beírnia. A két összeg különbözete 120 000 forint. amennyiben adózó kötelezettsége levezetésekor a 77. a számlával igazolt. Ennek megfelelően a 2010. úgy további 12% adót kell felszámítania (78. tekintettel azonban a 8 jogosultsági hónapra 8 x 15 100 Ft/hó. így a dolgozó 2010-ben adójóváírás címén 181 000. vagyis 46 800 forintot (ez kerül a „c” oszlopba) kell adózónak további adóként megfizetnie. Az adóelőleg alapjának megállapításakor a kifizetőnek tévesen adott nyilatkozat miatt külön fizetendő 39 és 12%-os adó kiszámítása a 1053-C lap 63.199 3. ténylegesen figyelembe vehető költsége csak 180 000 forint. de legfeljebb 181 200 Ft lenne. mint az adóelőleg-nyilatkozatában közölt költség. A 120 000 Ft után. Az 1. sor) 1 160 000 Ft. sor) a 4 698 000 Ft-ot nem haladta meg. sorához 1. sor) és megfizetnie bevallásával egyidejűleg.. akkor meg kell néznie. Az adóalap-kiegészítéssel . azaz 75 480 Ft-tal. Ezzel szemben év végén. mivel az összes jövedelme (28. a jogosultsági hónapok száma pedig 8 volt. hogy az adókülönbözet abból keletkezett-e. évi adóbevallásába a magánszemély a szabályoknak megfelelően a 4 hónapra jutó végkielégítést és annak az adóelőlegét írta be. A magánszemélyt az adóévre csökkentett összegű adójóváírás illeti meg. évi adóbevallásába a további 8 hónapra jutó összeget. évben esedékessé vált. azaz a ténylegesen figyelembe vehető. igazolt kiadás 285 000 forint vagy annál magasabb összeg lenne. A korábbi végkielégítésnek a 2010. A 2009. A fenti példa alapján nem kellene 39%-os adót fizetnie a magánszemélynek akkor. Nagy Tibor 2010-ben 3 817 000 Ft munkaviszonyból származó bérjövedelmet szerzett adóalap kiegészítéssel. A kifizető 2009. annak 39%-át.75 480 = 105 720 Ft-tal csökkentheti a számított adóját.

.. A járulékfizetési felső határt meghaladóan levont..... Életbiztosítás adókedvezményének alapja 500 000 Ft (96. halasztott kedvezményként 650 000 forint befizetett tandíjat igazolt......... Ha Ön 2010.. (98.... A kedvezmény lap kitöltése a következő: A 3 600 000 Ft jövedelem mellett igénybe vehető adókedvezmény: 60 000 Ft Őstermelői kedvezmény címén levonható kedvezmény: 50 000 Ft Életbiztosítás kedvezményeként érvényesíthető összeg: 10 000 Ft. úgy a 365 x 20 420..... 90 000 Ft A 2008.... 3 600 000 Ft Jövedelem korlát: .. évre 3 200 000 Ft összes jövedelemmel számolva igénybe vehető kedvezmény kiszámítása: Igazolt....... sora 1. sora 1.. évben figyelembe vehető kedvezmény alap 100 000 Ft* .... évi adóbevallásában 90 000 forintot felsőoktatási tandíj halasztott kedvezményeként igénybe vett..27)= 1 016 000 Ft-ot a 9. mely után 100 000 Ft adókedvezményt érvényesíthetne. A hallgatói jogviszonya 2008.... évben érvényesíthető adókedvezmények kiszámítása... a 1053-B lap 45.. ........ A jövedelemkorlátra tekintettel csökkenteni kell az igénybe vehető kedvezmény összegét az alábbiak szerint: Összes jövedelem: .. 2... vagyis 612 600 forinttal csökkentenie kell..... vagyis 6 840 700 forint után kötelezett a 9.. évre vonatkozó igazolása alapján.... évben 3 600 000 Ft volt....5%-os mértékű.... A 2010. összesen 356 714 forint nyugdíjjárulék megfizetésére.. Ön ebben az esetben legfeljebb a 7 453 300 – 612 600.. A fenti példából kiindulva Kedves Mária őstermelői kedvezmény igénybevételére jogosult.. vagyis 3 754 888 forint után kötelezett a 9. (90 000/30)*100 = 300 000 Ft A 2009-ben igénybe vett kedvezményalap: 250 000 Ft A 2010. vagyis 7 453 300 forint éves nyugdíjjárulék fizetési felső határt a 30 x 20 420. évi kedvezmény alap: ...... A 2010.. ...... július 1-jétől december 31-jéig állt biztosítási jogviszonyban...... befizetett összeg: . 2.... 3 400 000 Ft Meghaladó rész: ... ennek 20%-a = 40 000 Ft... január 1-jétől december 31-jéig biztosítási jogviszonyban állt. összesen 649 867 forint nyugdíjjárulék megfizetésére........... évben szűnt meg. Szép Géza a 2008.200 növelt (800 000 x 1. sorban feltüntetnie.... és ez alatt az idő alatt kieső ideje nem volt. 200 000 Ft.... Képzési költségként befizetett összeg halasztott kedvezményének kiszámítása. Szép Gézának a „Tudás Egyetem” által 2006.......... visszaigényelhető nyugdíjjárulék összegének kiszámítása a 1053-C lap 88.. ezt kell az 68... a 1053-B lap kitöltése Az adókedvezmény kiszámítása... sor).... Az igénybe vehető kedvezmény összege .... de keresőképtelensége miatt június 1-jétől június 30-áig (30 napig) táppénzt kapott.....5%-os mértékű. :100 000 Ft – 40 000 Ft = 60 000 Ft. évben 250 000 Ft kedvezmény alap figyelembe vételével 75 000 Ft kedvezményt érvényesített. Ha Ön 2010.. A 2009.. a jövedelemkorlátra tekintettel: 1..... sor) a kedvezmény összege 50 000 Ft... . sor „d” oszlopába írja be! Figyelembe veheti a 2009-ben levont adóelőlegből 8 x 18 000 = 144 000 Ft... legfeljebb 184 x 20 420.... 650 000 Ft 2008-ban igénybe vett kedvezmény:.. Kedves Mária összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme 2010....

.... Ezzel az összeggel lezárult a képzési költségként befizetett összeg után halasztott módon történő kedvezmény érvényesítési lehetőség. Ha a fenti példából kiindulva a 2010. . A 2010.. akkor a jövedelmet a tulajdoni hányadoknak megfelelő arányban meg kell osztaniuk... az igénybe vehető kedvezmény kiszámítása a következő: Jövedelem korlát: ..... A 2010. hanem a házastársa is a tulajdonosa volt. Ezzel az összeggel lezárult a képzési költségként befizetett összeg után halasztott módon történő kedvezmény érvényesítési lehetőség... A 2009..201 *Ezt az összeget kell a 1053-B lap 45....... melyet a 45.. sorába beírnia... Mindkettőjüknek bevallást kell benyújtania.. Bevétel („b” oszlop) 1 750 000 Ft Költség („c” oszlop) .. sorban kell feltüntetnie.... A jövedelem kiszámítása: Bevétel („b” oszlop) Költség („c” oszlop)(300 000 + 200 000) Számított összeg: Jövedelem („d” oszlop) a számított összeg 30%-a: Adó („e” oszlop) a 900 000 Ft 25%-a 3 500 000 Ft 500 000 Ft 3 000 000 Ft 900 000 Ft 225 000 Ft 2. közvetítői díj) 200 000 forint.... Ha az 1.. évben lehetősége van még 100 000 Ft kedvezmény alap után 30 000 Ft halasztott kedvezmény érvényesítésére.. 40 000 Ft Igénybe vehető kedvezmény (100 000 – 40 000): 60 000 Ft A halasztott kedvezmény alapja:.. évben 200 000 Ft kedvezmény alap figyelembe vételével 60 000 Ft kedvezményt érvényesített.... sor „a” oszlopába képzési költség halasztott kedvezmény alapjaként beírnia. évben lehetősége van még 150 000 Ft kedvezmény alap után 45 000 Ft halasztott kedvezmény érvényesítésére. Kiss József az önkormányzattól a 2006-ban megvásárolt lakását 2010-ben eladta 3 500 000 forintért. A felnőttképzési díj halasztott kedvezményének kiszámítását is az előző két példa alapján kell elvégezni.. példa szerinti ingatlannak nem csak Kiss József... 3 400 000 Ft A 200 000 Ft felettes rész 20%-a: .. sora Példák az ingatlanértékesítésből származó jövedelem kiszámítására és bevallására 1.. 350 000 Ft Érvényesíthető kedvezmény alap [(60 000/30)*100]: 200 000 Ft* *Ezt az összeget kell a 1053-01-01 lap 92... Az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem és adója1053-04-es lap a 161.. sorban kell feltüntetnie....... évre 3 600 000 Ft összes jövedelemmel számolva. 2... az egyéb költségek (hirdetés. Ekkor mindkettőjük bevallásában a következők szerint kell az adatokat feltüntetni.. A szerzéskori érték (az önkormányzatnak ténylegesen kifizetett összeg) 300 000 forint....250 000 Ft Számított összeg 1 500 000 Ft Jövedelem („d” oszlop) a számított összeg 30%-a: 450 000 Ft Adó („e” oszlop) a 450 000 Ft 25%-a 112 500 Ft . melyet a 45..

...... ügyvédi költség) együttes összege 800 000 forint....... a 209... példa szerinti adózó a jövedelméből 900 000 forintot a bevallás benyújtásáig igazoltan saját maga részére. idősek otthonában biztosított férőhely megszerzésére fordította................. 6.........9 120 000 Ft Jövedelem („d”) oszlop 2 280 000 Ft Adó („e” oszlop) 2 280 000 Ft 25%-a 570 000 Ft ... azaz 225 000 Ft. Adó a 4 200 000 Ft 25%-a („e” oszlop) 16 000 000 Ft 12 000 000 Ft 4 000 000 Ft 4 200 000 Ft 1 050 000 Ft 5.... évben az újépítésű lakását eladta 16 000 000 Ft-ért. 38 000 000 Ft Költség („c” oszlop) .. Nagy Bálint a 2005-ben 26 000 000 Ft-ért vásárolt üdülőjét 38 000 000 Ft-ért értékesítette 2010-ben... A jövedelem számítás és a bevallás kitöltése a következő: Bevétel („b” oszlop) ... Kovács Kázmér 2007-ben értékesített régi lakásának bevételéből származó 3 000 000 Ft adóköteles jövedelmét teljes egészében lakásszerzési kedvezmény alapjaként érvényesítette a 2007-ben 12 000 000 Ft-ért vásárolt új építésű lakásánál........... Egyéb költségeinek (illeték... Nagy Bálint az 1997-ben 2 500 000 forintért vásárolt telkét 14 700 000 forintért adta el 2010-ben.. Korábbi lakáscélú kedvezmény alapja . a jövedelem csak akkor lenne csökkenthető. Számított jövedelem.... Ha az 1.. azaz 3 000 000 Ft-ot kell az „e” oszlopba beírni és a bevallás benyújtásának határidejéig megfizetni... évi bevallásában.202 3........... ha az üdülőt 2011-ben. Az adó kiszámítása a következő: Bevétel („b” oszlop) 14 700 000 Ft Költség („c” oszlop) 2 500 000 + 800 000= ........ levont 225 000 Ft adót a bevallás 06-01-es lapján a cél szerinti felhasználásról.. A jövedelem számítás és a bevallás kitöltése a következő: Bevétel („b” oszlop) .. Költség („c” oszlop) .............. egyben adóköteles jövedelem („d” oszlop) 12 000 000 Ft A példa szerinti esetben... illetve ennél későbbi évben értékesítené........... sorban kell feltüntetnie..... A „d” oszlopban szereplő 900 000 Ft jövedelmet és az „e” oszlopban feltüntetett....... és a „b” oszlopba a 225 000 Ft-ot kell beírnia.. 7 000 000 Ft Jövedelem a számított összeg 60%-a: . 2010..... sor „a” oszlopba a 900 000 Ft-ot........ 26 000 000 Ft Számított.... A 209......500 000 Ft Számított összeg 3 000 000 Ft Jövedelem („d” oszlop) a számított összeg 30%-a: 900 000 Ft Adó („e” oszlop) a 900 000 Ft 25%-a 225 000 Ft. a 900 000 Ft 25%-os adója. 4.. + 3 000 000 Ft Számított összeg………………………..... akkor a bevallást a következők szerint kell kitöltenie: Bevétel („b” oszlop) 3 500 000 Ft Költség („c” oszlop) .. Így a 25% mértékű adót. 4 200 000 Ft Adóköteles jövedelem („d” oszlop) ..3 300 000 Ft Számított jövedelem 11 400 000 Ft Levonandó a 11 400 000 Ft 80%-a ... Ezért nem fizetett személyi jövedelemadót az ingatlanértékesítéséből származó jövedelme után 2007...

Jövedelem 169. akkor a 11 400 000 forintos számított jövedelem 100%-át levonhatná a számított összegből. az eladott telket 1995-ben vagy azt megelőzően szerezte volna. Az ingó értékesítéséből származó jövedelem 800 000 forint. hogyan alakult Kovács János ellenőrzött tőkepiaci ügyleteivel kapcsolatos adókiegyenlítés számítása 2010-2012 években. A 2009. . Ebben a példában nyomon követjük. sor 2010. sor Összesen: 110 000 61. befizetett adó: 79. évben realizált osztalék 80 000 1/2. évben történő elszámolása a 1053-04-es lapon 2009. december 31-éig lezárult ellenőrzött tőkepiaci (tőzsdei) ügyletből származó jövedelem/veszteség bevallása.203 Ha a példánkban szereplő adózó. évben képződött és 2010. valamint. sor 25%-os osztalék: 110 000 179. vagyis adóköteles jövedelme nem keletkezne. Az ingó értékesítéséből származó jövedelem utáni adó kiszámítása a 1053-04-es lap 163. sor 25%-os osztalék: 80 000 179. de a 200 000 forintos mentességre tekintettel a 200 000 Ft 25%-át. évben kifizetett osztalékelőleg adójának a 2010. 1053-06-01 lap 212-220. Jövedelem 169. évben realizált osztalék 100 000 1/1. negyedévre: 76. sor Fizetési kötelezettség: 2010. sor Kifizető által 2009-ban levont adó: 67. Ennek 25%-os adója 200 000 forint lenne. sor Visszaigényelhető: 2010. sor Kifizető által 2009-ben levont adó: 79. évben realizált osztalék 110 000 1/3. az adókiegyenlítés számítása. évi adó összege összesen: 66. sor 2010. sora 1. sor Adózót terhelő adó (előleg) a II. ezért e sor „e” oszlopába 150 000 forintot kell az adózónak írnia. évi adó összege összesen: 66. sor Kifizető által 2009-ban levont adó: 69. évben kifizetett osztalékelőleg: 25%-os adó: 2010. sor Fizetési kötelezettség: 80. ezért a bevételét sem kellene bevallania. sor Levont. sor Összesen: 80 000 61. sor 2010. sor 25%-os osztalék: 100 000 179. sor Fizetési kötelezettség: 100 000 25 000 Adó 25 000 25 000 25 000 25 000 0 Adó 20 000 20 000 20 000 25 000 0 5 000 Adó 27 500 27 500 27 500 25 000 2 500 0 27 500 0 A 2010. Jövedelem 168. vagyis 50 000 forintot le kell vonni. évi adó összege összesen: 66. sor Kifizető által levont adó: 71. sor Összesen: 100 000 61. sorok 1.

és 220. év -------------------------70 000 Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------120 000 0 A bevallás 1153-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. év 214. évben 1 750 000 veszteséget közölt (1053-04-es lap 174. A bevallás 1053-06-01-es lapjának kitöltése: Sor száma Adókiegyenlítés számítása Adókiegyenlítési keret 212. év 213. év 2. 218. A jövedelem adója A veszteség adója ------------------------. Mivel 2010-ben „elköltötte” az adókiegyenlítési keretét.1 Kovács Jánosnak 2008-ban és 2009-ben nem volt vesztesége.------------------------0 ------------------------0 ------------------------0 ------------------------0 -------------------------Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------. 217.-------------------------2009. 216. év -------------------------50 000* 2011. A bevallás 1153-06-01-es lapjának kitöltése: Sor száma Adókiegyenlítés számítása Adókiegyenlítési keret 212. év -------------------------350 000 Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------350 000 300 000* összesen Adókiegyenlítés miatt befizetett -------------------------adóként figyelembe vehető * Ezt az összeget kell a bevallás 75.------------------------100 000 ------------------------200 000 ------------------------0 ------------------------300 000 -------------------------Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------. év Adókiegyenlítési keret összesen 215. sorában feltüntetni. A 2010. 2008. 2010.2 Adózó János 2011-ben 350 000 Ft veszteséget számolt ki.-------------------------2008. év Adókiegyenlítési keret összesen 215. * összesen Adókiegyenlítés miatt befizetett -------------------------adóként figyelembe vehető A 1053-as bevallás 219. 350 000 -------------- „c” -------------- „d” 0 „e” 0 . sorában feltüntetett összeg különbözete. 220. A bevallás 1053-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. év -------------------------0 2009. 219. így adókiegyenlítést nem vehet figyelembe a bevallásában. 219. 220. 2010. 2009. A jövedelem adója A veszteség adója ------------------------. év -------------------------0 2010. 216. 2008-ban 500 000 Ft. 2009. 218. év -------------------------0 2010. 217. 2009-ben 1 000 000 Ft jövedelmet ért el.204 2010. év 214. év 2. 2011. 1 750 000 -------------- „c” -------------- „d” 0 „e” 0 2011. sor „a” oszlopa). év 213.

205 2012. hogy a 2010. sorok 1. Adott csereügylet 50 000 0 224. év -------------------------2011. Tekintettel arra.3 Adózó János 2012-ben 50 000 Ft összes nyereséget realizált. A bevallás 1253-06-01-es lapjának kitöltése: Sor száma Adókiegyenlítés számítása Adókiegyenlítési keret 212. a 25% mértékkel megállapított adó összegét (40 000 Ft) pedig e sor „e” oszlopában kell feltüntetni. * összesen Adókiegyenlítés miatt befizetett -------------------------adóként figyelembe vehető Ezt az összeget kell a 1253-as bevallás 75. a másik ügylet veszteségével! Az adóévben képződött és a 2010. * jövedelem összesen Csereügyletből származó -----------------------30 000 veszteség összesen Ezt az összeget kell a 1053-04-es lap 173. 2010. adóéven túlnyúló csereügyletből származó jövedelem/veszteség ügyletenként és az adókiegyenlítés számítása és bevallása 1053-06- . 0 -------------- „c” -------------- „d” 50 000 „e” 10 000 A 2010. sorának „d” oszlopába beírni. évben képződött és 2010. Nem számítható össze az egyik ügyleteken elért jövedelem. év Adókiegyenlítési keret összesen 215. és 2011. A bevallás 1053-06-01-es lapjának kitöltése a következő: Sor száma „a” Csereügylet Csereügylet jövedelme vesztesége „b” „c” 222. 160 000* -------------------------227. 2012. 220. év 213. 2011. 218. 1053-06-02 lap 232-240. év -------------------------2012. 217. 219. A jövedelem adója ------------------------0 0 10 000 10 000 Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------2010. Adott csereügylet 10 000 0 Csereügyletből származó 226. évi vesztesége 120 000 Ft. évben 4 csereügyletet kezdett el és ezen ügyletek le is zárultak még ebben az évben. sorában feltüntetni. év -------------------------Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------- A veszteség adója --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50 000 70 000 0 120 000 10 000* A bevallás 1253-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. Adott csereügylet 0 30 000 225. év 2. évben lezárult csereügyletből származó jövedelem/veszteség megállapítása és bevallása ügyletenként. év 214. így az adókiegyenlítésre jogosító összegből 10 000 Ft-ot érvényesíthet. Adott csereügylet 100 000 0 223. Kockáztató Béla a 2010. 216.

Ezek sajátossága. 212. A példabeli esetben az 1-es ügyletben a 25 000 jogosító összegre van fedezet. Kockáztató Béla adóéven túlnyúló csereügyleteket is bonyolít. években. ---------------------- „d” 350 000 „e” 87 500 1. sorába az „f”-„g” oszlop adatait figyelembe véve megállapított összeget kell beírni. hogyan alakul Kockáztató Béla csereügyleteivel kapcsolatos adókiegyenlítés számítása 2009-2011. évben három ügyletéből kettőben jövedelmet. és az adókiegyenlítés módszerével a bevallásában elszámolhatja. 213. Ebben a példában nyomon követjük.-------. befizetett adóként figyelembe vehető összeg *A bevallás 65.--------adó göngyölített göngyölítésre keret jogosító összeg összeg „g” „f” 50 000 0 37 500 0 0 17 500 ------------------------------------------- A bevallás 0853-05-01-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. 218 Ügylet „a” 1-es 2-es 3-as Összes jövedelem Összes veszteség jövedelem adó „d” „e” 0 0 0 0 70 000 17 500 ----------. évben három ügyletéből kettőben jövedelmet. így azt teljes egészében.1 Kockáztató Béla 2008. 219. A bevallás 0853-05-02-es lap kitöltése: veszteség Sor száma 211.2 Kockáztató Béla 2009. 213. 212. 217.206 02 lap 232-240. 217.------------70 000 --------„c” -------------„b” „c” 200 000 50 000 150 000 37 500 0 0 350 000 -------------------.100 000 -------- Adókiegyenlítés miatt. egyben veszteséget realizált. 218. egyben veszteséget realizált. hogy az azonos ügylet egyik évi veszteségét a másik év eredményével szembe állíthatja. A bevallás 0953-06-01-es lap kitöltése: veszteség Sor száma ügylet „a” jövedelem „b” adó „c” „d” „e” adó göngyölített keret összeg „f” göngyölítésre jogosító összeg „g” adókiegyenlít és összege „h” 211.-----------------. sorok 1. 1. míg a 3-as ügylet -----------------------------------------------------------------37 500 . 1-es 2-es 3-as Összes jövedelem Összes veszteség 0 0 100 000 25 000 0 0 0 0 50 000 57 500 12 500* --------------------- 25 000* 0 17 500 ----------------------- 80 000 20 000 50 000 12 500 130 000 -------- --------.

a 25 000 Ft kerül a 75. évben három ügyletéből kettőben veszteséget.-------.207 esetében csak a fedezet erejéig számolhat az adókiegyenlítés összegével. 233. -----------------------------------------------------------------25 000 A bevallás 1053-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 173. 1-es 2-es 3-as Összes jövedelem Összes veszteség 0 0 250 000 62 500 0 0 25 000* 72 500 0 --------------------- 62 500 0 80 000 ---------------------- 60 000 15 000 0 0 300 000 75 000 --------. sor 2009-ben megfizetett adó 2 500 000 Ft 205. melynek a megállapított 10 000 000 forint jövedelme után a 2 500 000 forint adót megfizette.550 000 -------- 60 000 -------- Adókiegyenlítés miatt. sor 2010. A leírtak szerint. egyben jövedelmet realizált. évi ingatlanértékesítés jövedelem alapja: 5 000 000 adója: 1 250 000 Ft* . A példabeli esetben az 1-es ügyletben a 62 500 jogosító összegre van részben fedezet. 240. 238. a 25 000+12 500= 37 500 Ft került a 65.3 Kockáztató Béla 2010. Kis Virág 2009-ben értékesítette a tulajdonában lévő lakását. mivel a 2-es ügylet adókiegyenlítési kerete nem vehető figyelembe a 3-as ügylet adókiegyenlítésre jogosító összegével szemben. 2010-ben az édesapja részére vásárolt az idősek otthonában férőhelyet 4 000 000 forintért. befizetett adóként figyelembe vehető összeg *A bevallás 75. melynek az adója 1 250 000 forint. sorába. sor 2010. Minden Áron 2010-ben értékesített ingatlanból származó jövedelme 5 000 000 forint. A bevallás 0953-05-ös lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. 1053-06-01 lap kitöltése: 204. 2010-ben ápolási otthonban férőhely megszerzésére fordított összeg 6 000 000 forint. sorba. sor 2011-ben még figyelembe vehető összeg 1 500 000 Ft *Ezt az összeget kell beírnia a 1053-C lap 75. 2. ------------------------ „c” -------------- „d” 60 000 „e” 15 000 Az ingatlan értékesítésből származó jövedelmek adókiegyenlítésének levezetése 1053-06-01 lap 1. A leírtak szerint. sorába az „f”-„g” oszlop adatait figyelembe véve megállapított összeget kell beírni. A bevallás 1053-04-es lap kitöltése: veszteség Sor száma ügylet „a” jövedelem „b” adó „c” „d” „e” adó göngyölített keret összeg „f” göngyölített jogosító összeg „g” adókiegyenlítés összege „h” 232. évi cél szerinti felhasználás alapja: 4 000 000 adója: 1 000 000 Ft* 206. sorba. így azt a fedezet erejéig számolhatja be az adókiegyenlítés összegébe. ---------------------- „c” -------------- „d” 130 000 „e” 32 500 1. 234. A 1053-06-01 lap kitöltése: 208.-----------------. 239.

sor 2010-ben cél szerinti felhasználás alapja: 6 000 000 adója: 1 500 000 Ft* 210. ----260. A kifizetőnek adott nyilatkozata szerinti bevétele 1 380 000 Ft volt. tételezzük fel.1% ekho [593 000-(4x20 420)] x 0. sorban a bevételeihez számítani. ----260. ----254.számmal jelzett tevékenységéből származó bevételére az egyszerűsített közteherviselés szabályai szerinti adózási módot alkalmazta. így a járulékfizetési felsőhatár egy naptári napra jutó összegéig vonta le a 15% mértékkel ekho-t. a biztosítás időtartama 1 nap.111= 56 757 Ft és 11. ----259. hogy adózó a 73 000 Ft bevételére jogosulatlanul választotta az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózási módot (tevékenységére tekintettel nem felelt meg). 6 935*** 259. A kapott igazolások alapján.15)= 12 252 Ft 11.1% mértéket alkalmazott. Előző példában leírtakból kiindulva. ebből 593 000 Ft (4 szerződésből) megbízási szerződésből származott. Gábor Zsolt a 2621 FEOR. ----257. szeptembertől induló szezonban az év végéig 36 mérkőzést vezetett. azaz a 2 750 000 Ft-ot tüntesse fel! Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerint adózott bevételek bevallása.111= 479 520 Ft A 1053-08-01-es lap kitöltése Sor száma Sor oszlopa „a” 253. 2010. Erre a bevételére az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózási módot választotta. Ezt az összeget kell a 10. melyekért a megbízási szerződés szerint mérkőzésenként 120 000 Ft-t kapott. 73 000 Ft.1% ekho (4 320 000) x 0. sor 2011.208 209. ----254. sorban. cél szerinti felhasználásként még figyelembe vehető: 0 Ft *A 161. a 1053-08-01-es lap sorai 1. sorban 2. Gábor Zsolt rendszeresen közreműködik mérkőzésvezetőként az első osztályú kézilabda mérkőzéseken. hogy elérte a járulékfizetési felsőhatárt. . A nyilatkozat szerinti bevétel: 1 380 000 Ft 15% ekho 4x (20 420x0. sor „e” oszlopában a két adó összegét. A többi bevétel esetében már nyilatkozott. A 1053-08-01-es lap kitöltése Sor száma Sor oszlopa „a” 253. ----Sor oszlopa „b” 1 380 000 1 380 000* 4 320 000 4 320 000* Sor oszlopa „c” 12 252 12 252 ----------Sor oszlopa „d” 144 114 144 114 479 520 479 520 * Ezeket az összegeket kell figyelembe venni az éves összes jövedelem megállapításánál a 28. a fennmaradó összeg után pedig 11. 260 000 Ft) esetében a kifizető igazolása szerint. ----* ** Sor oszlopa „b” 1 380 000 1 307 000* 73 000** 4 320 000 4 320 000* 73 000 Sor oszlopa „c” 12 252 12 252 3 060 ----------13 140**** Sor oszlopa „d” 144 114 144 114 5 839 479 520 479 520 ----- Ezt az összeget kell az éves összes jövedelem megállapításánál számításba vennie a 28. ----265.111= 87 357 Ft 11. 180 000 Ft. mind a négy kifizetés (80 000 Ft.1%ekho (1 380 000-593 000) x0.

.114 + 240. sorba feltétlenül át kell írni. A kitöltésnél a következőképpen kell eljárnia: A 288.987 forint (összesen 36. befizetett hozzájárulása nem volt. az adózónak visszaigénylési jogosultsága keletkezik. sor „g” oszlopba az előző két sor összege. I negyedévében 3. valamint a 14%-os egészségügyi szolgáltatás-köteles jövedelmek után megfizetett egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a 450. Az adózónak saját jogon 2010. amely összegszerűen: 1.114 forintot). amíg az adózó biztosítási jogviszonyában a foglalkoztatót terhelő egészségbiztosítási járulék. ezt a 87.000 forint). Ez a külön fizetendő adó összege a jogosulatlan nyilatkozat miatt.114 forint kerül. 473.523 forint.000 + 265.000 = 473. negyedévben 4.114 forint. Ezeket az összegeket a kifizető levonta. Ez lesz az adózó által ténylegesen visszaigényelhető összeg. a 1053-09-es lap kitöltése 1. amit a bevallás 90. a II. sorban is fel kell tüntetni a túlvont összeget (23. és .209 *** **** Ez az összeg vehető figyelembe levont személyi jövedelemadóként.665. Ennek érvényesítésére a bevallás 09-es lapját ki kell töltenie. illetve a megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulék (a továbbiakban együtt: egészségbiztosítási járulék).000 forint jövedelme keletkezett.000 forintot kell beírni.a megfizetett egészségbiztosítási járulék összegét (124.400.100 = 1.100 forint osztalék jövedelmet is szerzett.100 forint. A százalékos egészségügyi hozzájárulás kiszámítása. sor „f” oszlopba kerül a fentiek alapján kimutatható túlvonás. a III.114). sor „g” mezőjébe a 240.358 forint).000 forintot (hozzájárulás-fizetés felső határa). a 1053-09-es lapot nem kell kitöltenie. Adózó rendelkezik a kifizetőtől kapott igazolással. és .a levont 14%-os egészségügyi hozzájárulás összegét (123. negyedévben 11. Ugyanakkor szintén jogszabály írja elő a következőket: A 14%-os egészségügyi hozzájárulást mindaddig meg kell fizetni. 2. amely jogcímenként tartalmazza: . A 298. amellyel a levonások összege meghaladja a hozzájárulás-fizetés felső határát. A 290.055 forint) 14%-os egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége keletkezett.400. A 295.000 forintot (233.156 forint. Nagy Pál adózó rendelkezik a kifizetőtől kapott igazolással. ennek 14%-a 233.589 forint és a IV. Ezen kívül ugyanattól a cégtől 25%-os adókulcs alá eső. Kocsis Péter adózó után a kifizető 240 000 forint egészségbiztosítási járulékot fizetett meg. az egyszerűsített közteherviselésről szóló törvény alapján a kifizető által megfizetett egészségbiztosítási járulék.114 – 450.a levont 14%-os egészségügyi hozzájárulás összegét (233. mely bérbeadásból 1. sorába is át kell vezetni. 265. Mindkét jövedelem után 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége keletkezett. és mivel a bevallásban csak a saját kötelezettségeket kell feltüntetni. sorba is át kell írni és meg kell fizetni.114 forintot.a megfizetett egészségbiztosítási járulék összegét (240. évben kiadta ingatlanát egy cégnek.114 forint). A 290. negyedévben 16. Ez összegszerűen: (473. ezért ezt a 65.000 =) 23. mert az adózónak egyéb kötelezettsége. Mivel a két tétel összege meghaladja a 450.456 forint). a 289.114 forint. sorban is ezt az összeget kell szerepeltetni. Kocsis Péter adózó 2010. így az adózónak e jövedelmek tekintetében további (saját) egészségügyi kötelezettsége nincs. amely jogcímenként tartalmazza: . sor „g” mezőjébe a 233.

A jövedelem megállapítása átalányadózás választása esetén 2. és 298. az adófizetés módja és határideje.1. A 288. sor „g” oszlopában az adózó saját befizetését kell beírnia. ÉVI ADÓBEVALLÁSÁHOZ Az útmutatóban leírtak segítik Önt az egyes sorok kitöltésében. stb. a 292. vegye ezeket figyelembe a kitöltésnél! Az azonosító adatait a 1053-12-es lapokon is ki kell töltenie. ezért a 293.1. az „f” oszlop üresen marad.589 + 16. sor „g” oszlopba az előző két sor összege.358)]= 202. mert sem túlvonásról.255 forintot kell feltüntetni.255 forintot kell beírni. sor üresen marad.3.nav. Veszteség elszámolása . ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐK (KISTERMELŐK) 2010. sorba is a 36. sor „g” mezőjébe a 123. Bevételek 2. ha pl.2. a 289.523 + 11.000 forintot.000-(123.456 forintot. A 291.814 forint kerül. A 292. Családi gazdaságok adózása 2. A költségek elszámolásáról 2.3. A 295. a 36. sorban is a 36. akkor a 294. Támogatások elszámolása 2. A jövedelem megállapítása költségelszámolás alapján 2.gov. 27%.456+124.) Önre is vonatkoznak.358 forintot kell beírni. sorba a 36. A 294. illetve a jogszabályi hivatkozások révén könnyebben eligazodhat. A nyomtatványon csak a fehéren hagyott részeket töltse ki nyomtatott betűkkel (tollal) vagy írógéppel. A 296.6.987) kell szerepeltetni. sor „g” oszlopában az előző oszlopok összesen adatát. mert a kötelezettség teljes összegét az adózó pénzügyileg rendezte.5. mivel a „g” oszlop összege nem éri el a 450.156 + 4. valamint a 297.069 forintot) ezért a 09-es lapot a következőképpen kell kitölteni. azaz a [450. A 290.255 forintot kell beírni.186 forintot kell beírni. A mezőgazdasági őstermelésből (kistermelésből) származó jövedelem (veszteség) kiszámításához szükséges tudnivalók 1. sem túlfizetésről nincs szó. Az őstermelésből származó bevétel és a jövedelem megállapítására vonatkozó tudnivalók 2. a képviselet stb. Az útmutató tartalma: 1.sorok is üresen maradnak.4. Általános tudnivalók 1.2. 247. Ha teheti. sor „b”-„e” oszlopaiban az adott negyedévre vonatkozó összegeket (3.) nincs. vegye igénybe az APEH honlapján található JAVA programot (www. A közös őstermelői igazolvány kiváltásához kapcsolódó szabályok 1. sorba a felső határig kiszámított különbözet összegét.255 forintot kell feltüntetnie. sor „g” mezőjében a 124.hu)! A kitöltési útmutató az szja-törvény ismeretét nem pótolja! A 1053-as bevallás főlapjához írt kitöltési útmutató általános tudnivalói (a bevallás benyújtására vonatkozó határidő.210 Mivel az előzőekben felsorolt tételek együttes összege nem haladja meg a felső határt (összesen: 284. Példánkban a 14%-os mértékű egészségügyi hozzájáruláson kívül az adózónak egyéb százalékos egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége (25%.: az adózó befizette az egyes negyedévekre bevallott hozzájárulás teljes összegét.

pont). I. III. Mezőgazdasági kistermelőnek azt az őstermelőt kell tekinteni. Ha a 2010. akinek az őstermelésből származó. más jövedelmei tekintetében a személyi jövedelemadó bevallás megfelelő sorait kell kitöltenie. 15% egészségügyi hozzájárulási kötelezettsége keletkezhetett. ha nyilatkozattételi jogával él. II.1. de a 2011. Egyéb. továbbá rendelkezik e bevételének 20%-át kitevő – az őstermelői tevékenységével összefüggésben felmerült és költségként is elismert – kiadást igazoló számlával. a de minimis támogatásokkal kapcsolatos szabályokat. Ha nyilatkozattételi jogával él. (4) bekezdés . § 154 Szja-törvény 78/A. akkor ezt a sort ne töltse ki! Fontos! A 2010. A lap kitöltése előtt. A mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata az átalányadózás választásáról152 321. § (4). évre. 23. sor: Ha Ön a 2010. § (2). melléklet Szja-törvény 16. számlával igazolt költségeit csak akkor veheti számításba a nyilatkozat kitöltésénél. sor: Ez a sor a mezőgazdasági kistermelésből származó bevételt és a bevételként figyelembe vett támogatások összegét tartalmazza. Nyilatkozattételi jogával akkor élhet. a 1053-09-es bevallási lap 285. támogatások összege nélküli bevétele a 8 millió Ft-ot nem haladja meg.153 Az átalányadózásra vonatkozó döntésénél ezt is vegye figyelembe. sorához írt útmutatót is. a 1053-12-es lapokhoz készített kitöltési útmutatóban foglalt általános tudnivalókat is olvassa el (1. A mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata az átalányadózás megszüntetéséről 322. Art.7. A mezőgazdasági kistermelő nemleges bevallási nyilatkozata154 323. 5. akkor olvassa el. Egyéb adatok A mezőgazdasági őstermelők (kistermelők) nyilatkozata(i) 1053-12-01-es lap kitöltése Ezt a bevallási lapot csak a mezőgazdasági őstermelők tölthetik ki! A 1053-as bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen írja be. jelezze ezt „X”-szel az erre szolgáló négyzetben. hogy a bevalláshoz a 1053-1201-es lapot is csatolja. évtől a mezőgazdasági kistermelői bevételből átalányban megállapított jövedelem az összevont adóalap részét képezi. A jármű használattal kapcsolatos. sor: Ha Ön mezőgazdasági kistermelőként az átalányadózást választja a 2011. adóévben nem ezen a módon kíván adózni. § 155 Szja-törvény 78/A. melyekből megismerheti a támogatások kezelésével. A tevékenységüket közös igazolvány alapján folytató őstermelők155. ha útnyilvántartást vezet. mivel a bevétele 5%-a után. az átalányadó választásával/megszüntetésével. § (2)-(3) bekezdések. adóévre a mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelmének meghatározására az átalányadót választotta.211 2. és (6) bekezdések. sz. Veszteségelhatárolás 3. de a 4 000 000 Ft-ot nem haladta meg 2010-ben és a jövedelem megállapítására tételes költségelszámolási módot választott. valamint a családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem 152 153 Szja-törvény 50. adóévre átalányadózást választott és 2011-re is ezt az adózási módot kívánja fenntartani. Ezzel a nyilatkozattal eleget tehet az őstermelői tevékenységből származó bevételével összefüggő bevallásadási kötelezettségének. ha az Ön bevétele a mezőgazdasági őstermelői tevékenységéből a bevételként elszámolt támogatások összege nélkül 600 000 Ft-nál több. ezt az erre szolgáló négyzetben az „X” beírásával jelezze.

hogy e jövedelmei után adófizetési kötelezettsége nem keletkezik. melléklet I. melybe beletartozik a vetőmag-bértermelés. valamint a mezőgazdasági őstermelői tevékenység160 fogalmát. függetlenül attól. Általános tudnivalók A személyi jövedelemadóról szóló törvény meghatározza a mezőgazdasági őstermelő158. valamint a bevallás feldolgozását. sor: Ebbe a sorba a 323. pont Szja-törvény 3. függetlenül attól. sor: Ebbe a sorba a 323. sor: Ebbe a sorba a 323. § 18. § 18. 1.212 foglalkoztatottként közreműködő családtagok156 is élhetnek nyilatkozattételi jogukkal. Amennyiben ezeknek a soroknak valamelyikét jelöli. a bérnevelés. és 19. a bérhizlalás és a kihelyezett állat tartása is. ha tételes költségelszámolás vagy 10%-os vélelmezett költséghányad szerinti elszámolás vagy átalányadózás szabályai szerint állapítja meg a 2010. 326. Amennyiben nemleges bevallási nyilatkozatot tesz. évi mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelmét. hogy „X”-szel megjelölje a 1053-12-02 és 1053-12-03-as pótlapok mely sorait fogja kitölteni akkor. IV. sor összegéből a 2010. § 18. valamint a korábban elhatárolt veszteségének a 20-20%-át az adóévre elszámoltnak kell tekintenie. Ilyen támogatás például erdőtelepítés esetén a jövedelempótló támogatás. sorok szolgálnak arra. pont Szja-törvény 6.161 156 157 158 159 160 161 Szja-törvény 3. akkor a tárgyi eszközeinek és a nem anyagi javainak az értékcsökkenési leírását. A 327-329. Meghatározza továbbá a saját gazdaság fogalmát. 325. hogy megkönnyítsék a bevalláskitöltő programok alkalmazását. sorok nem tölthetők ki. pont Szja-törvény 3. a). a mezőgazdasági kistermelő159. A mezőgazdasági őstermelésből (kistermelésből) származó jövedelem (veszteség) kiszámításához szükséges tudnivalók 1. nyugdíjas). de csak külön-külön és csak akkor. A mezőgazdasági őstermelő nyilatkozat az őstermelésből származó jövedelem számítási módjáról Ezek a nyilatkozatai arra szolgálnak. ha mindannyian ezt a módszert választják.1. hogy a termelés eredményének felhasználása felett ebben az esetben nem az őstermelő rendelkezik. sor összegéből az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét írja be. pont Szja-törvény 3. amely adózás szempontjából adóterhet nem viselő járandóságnak minősül (pl. 324. pont Szja-törvény 3. sz. akkor a 323-326. akkor e bevételét is be kell vallania. Amennyiben nyilatkozattételi jogával él és kizárólag olyan bevételt szerez. évben folyósított egységes területalapú (földalapú) támogatás összegét írja be. c) pont . § 42. sor összegéből a költségek fedezetére és fejlesztési célra folyósított támogatás157 bevételként figyelembe vett összegét írja be. § 19.

akkor ennek a bevételének teljes összegét (és az ebből származó jövedelmét) a 1053-as bevallás 10. akik az erdőterület megszerzésekor az árverésen kárpótlási jeggyel azonos módon mezőgazdasági utalványt is felhasználtak az erdőterület megvásárlásától vagy kimérésétől. törvény szerint engedélyhez kötötten gyűjthető. 3. b) pont 165 228/1996 (XII. január 1-jét megelőzően kezdte meg. évi LIII. sz. a) pont 167 1991. január 1-je és az érvényesítés napja közötti időszakban érkezett (kézhez vett) bevételét és felmerült költségét a 1053-as bevallás 10. évi LV. 2010.§ (1) a) pont 164 Szja-törvény 3. és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagjaik. rendelet 6. Amennyiben az éti csiga gyűjtése az erre vonatkozó engedély alapján történik. évi XVII. b) pont . 26. Az erdőbirtokossági társulatokban lévő erdőtulajdonosok esetén az erdei haszonvételből származó bevételt az őstermelői igazolvány kiváltása mellett akkor lehet az erdő tulajdonosánál mezőgazdasági őstermelésből származó bevételként figyelembe venni. melléklet I.166 Az egyéni erdőgazdálkodói tevékenység akkor minősül őstermelői tevékenységnek. A regisztrált mezőgazdasági termelő az a magánszemély. Őstermelői tevékenységük tekintetében őstermelőnek minősülnek a családi gazdálkodók. Amennyiben a következőkben felsorolt feltételek valamelyike nem teljesül. tv.167 Ha a saját gazdaságban előállított virágok és dísznövények értékesítéséből származó bevétele az évi 250 000 Ft-ot meghaladta. ha a magánszemély a saját tulajdonában lévő és az erdészeti hatóság által önálló erdőgazdálkodásra alkalmasnak minősített erdőterületen maga gazdálkodik. Az erdőgazdálkodó által kiállított bizonylatok alapján – az erdőgazdálkodótól kapott és az erdőgazdálkodónak fizetett összeg vehető figyelembe. akkor az értékesítési betétlapot a 2010.§ h). évre legkésőbb. sorában tüntesse fel! Az éti csiga a természetvédelemről szóló 1996. akit a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben mezőgazdasági termelő magánszemélyként tartanak nyilván. § (2) a) 166 Szja-törvény 6. § 18.213 Családi gazdálkodónak162 az a személy minősül. hanem az erdőtulajdonos jogai között sorolja fel. ezért a 2010. sz. melléklet I. amely a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdaságot a mezőgazdasági igazgatási szerv nyilvántartásába bejegyezteti. Egyéni vállalkozóként kötelesek gazdálkodni azok a magánszemélyek. évi XXV. i) pont 2007. sorában kell feltüntetnie. illetőleg birtokbavételi lehetőségétől számított öt évig.tv. § 168 Szja-törvény 6. március 20-áig érvényesíttetnie kellett165. 26) Korm. mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek minősül. Ha Ön az őstermelői igazolványa alapján folytatott tevékenységét 2010. ellenkező esetben Ön 2010-ben csak az érvényesítés napjától tekinthető őstermelőnek.168 162 163 1994. ha a szóban forgó erdei haszonvételt a társulat alapszabálya nem a társulat.163 Az őstermelői igazolvány164 csak az adóévre kiadott értékesítési betétlappal együtt érvényes. akkor az. törvény 24. sorába írja be. úgy az említett termékek értékesítéséből származó bevételének a teljes összegét (és az ebből származó jövedelmét) a 1053-as bevallás 10.

A közös őstermelői igazolvány kiváltásához kapcsolódó szabályok172 Közös őstermelői igazolvány kiváltása esetén az igazolványba bejegyzett minden egyes családtagnak az őstermelésből származó jövedelmére a személyi jövedelemadóban és az általános forgalmi adóban egyaránt azonos adózási módot kell alkalmaznia. hogy a mezőgazdasági terméket melyik családtag értékesítette. akkor az ebből származó bevételei önálló tevékenységből (vagy egyéni vállalkozásból) származó bevételnek minősülnek. amennyiben a mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelmük után adókedvezményt kívánnak érvényesíteni. járulék-. c) pont Szja-törvény 6. étkezést biztosít).170 Ha a saját termelői borkimérésében bármely más terméket is értékesít (pl.2. mellyel szemben csak az adózó nevére kiállított bizonylatok alapján. illetve az egyéni vállalkozók 1053-13-03-as bevallási lap 421. február 25-éig beadandó 1001-es bevallásban tudja bevallani. Ez alól kivétel a gépjármű használattal összefüggő. pont Szja-törvény 6. borosüveget stb. nem saját előállítású őstermelői terméket. aki azt kézhez kapta. sora.214 A karácsonyfa értékesítéséből származó bevételre ez a szabály nem vonatkozik. illetve a családi gazdaságok tagjainak külön-külön kell regisztrációs számmal rendelkezniük. sora. függetlenül attól. akkor az őstermelésből származó bevétel és költségek családtagok közötti egyenlő felosztására nincs mód. vagy a kiadást igazoló számla melyik családtagnak a nevére szól. a játékadó-. az innovációs járulék. § 173 Szja-törvény 39. sz. melléklet I. és hozzájárulás kötelezettség bevallására a 1008-as és a 1008E számú bevallás szolgál(t). melléklet I. Amennyiben az általános forgalmi adó tekintetében az adószámmal rendelkező tagok őstermelői tevékenység után nem azonos adózási módot választottak. A közös gazdálkodás időszakában a bevételekről és a költségekről elegendő egy nyilvántartást vezetni. sz. § . Az őstermelői tevékenységet közösen folytató családtagoknak külön-külön kell eleget tenniük adókötelezettségüknek és külön-külön jogosultak az őstermelőket megillető 173 kedvezményekre. A törvényi feltételek169 megléte esetén sem tekinthető őstermelői bevételnek a 22042999 vámtarifa szám alá tartozó szőlőbor értékesítéséből származó bevétel. A foglalkoztatói minőségben keletkezett adó-. valamint az agrártermelés költségeit csökkentő támogatások visszafizetési kötelezettségét a 2011. sz. 169 170 171 Szja-törvény 6. illetve az szja-törvény rendelkezései alapján számolható el költség. c) pont 172 Szja-törvény 78/A. A bevételeket és a költségeket a közösen gazdálkodó családtagok között egyenlő arányban (beleértve a támogatás címén bevételként figyelembe vett összegeket is) kell felosztani.) AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSSAL SZEMBENI EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE A mezőgazdasági őstermelő a rehabilitációs hozzájárulás-. 1. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állhatnak.171 (a 1053-as bevallás 10. melléklet II/B) 19. számlák alapján elszámolt kiadás. a bevétel után annak kell adóznia. A közös őstermelői tevékenység időszakában az igazolványba bejegyzett családtagok egymással munkaviszonyban.) és/vagy szolgáltatást is nyújt (pl. A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adózóknak. a segítő családtagra vonatkozó rendelkezéseket egymásra vonatkozóan nem alkalmazhatják.

Az adóév végén a közös gazdálkodásból kivált családtag jövedelmének a megállapításánál figyelembe kell venni a kiválás időpontjában felosztott.176 Amennyiben a közös őstermelői tevékenységet folytató családtagok egyike évközben kiválik a közös gazdálkodásból. az állattenyésztés. Ha a korábbi adóévekben egyénileg gazdálkodó mezőgazdasági őstermelő veszteséget határolt el. törvény 3.215 Az ilyen kiadást csak a gépjárműhasználattal összefüggő költségek elszámolására jogosult családtag nevére és a gépjármű rendszámára kiállított számla és a járműről vezetett útnyilvántartás alapján lehet elszámolni. 1. a vadgazdálkodás. sz. akkor az ilyen veszteséget csak az számolhatja el a közös őstermelői tevékenységből származó jövedelmével szemben. a halászat. bérszántás). amilyet a közös őstermelői tevékenység idejére választott a családtagjaival. valamint az ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése.§ (l) pont . A kiválást megelőző időszakot érintő. az elsődleges élelmiszer-feldolgozás. de azt követően érkező bevételek és felmerült költségek megosztásának a módjáról a családtagok megállapodhatnak. § (2)-(5) bekezdés 1994. növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása. törvény a termőföldről 1994. A közös őstermelői tevékenységből kivált családtag az őstermelői tevékenységét önállóan tovább folytathatja. és a mezőgazdasági szolgáltatás (pl. a mezőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek. sz. őt megillető bevételnek (és költségnek) az összegét is. 174 175 176 177 178 179 Szja-törvény 6.175 A közösen gazdálkodó családtagoknak az adóévben azonos módon kell elszámolniuk a gépjárműhasználattal kapcsolatos kiadásaikat. Ilyen megállapodás hiányában a bevételt attól függően kell figyelembe venni. Családi gazdaságok adózása177 A termőföldről szóló törvény szerint a családi gazdaságban mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységek folytathatók. a közös őstermelői igazolványban feltüntetett személyek a saját tulajdonú (ideértve a házastárs tulajdonát is) személygépkocsijuk üzemi célú használata címén külön-külön havi 500 km utat számolhatnak el az üzemeltetett személygépkocsik számától függetlenül. a fűrészáru-feldolgozás. az erdőgazdálkodás és a vegyes gazdálkodás. évi LV. c) pont Szja-törvény 3. a haltenyésztés. évi LV. akinél ez a veszteség a korábban egyénileg végzett őstermelői tevékenysége során keletkezett. törvény 3. a kézművesipari tevékenység. a kertészet. évi LV. A közös őstermelői tevékenységet tovább folytató családtagok ezt követően érkezett bevételét és elismert költségét a lecsökkent létszám figyelembevételével kell felosztani. de az év hátralévő részére is csak olyan adózási módot választhat. hogy azt ki kapta meg ténylegesen. a szaporító anyagtermesztés. nem élelmiszer célú feldolgozása.§ (k) pont 1994. melléklet III. akkor a kiválás időpontjáig megszerzett bevételt – és tételes költségelszámolás esetén a költséget – fel kell osztani a közös tevékenységet folytató családtagok között.174 Útnyilvántartás vezetése nélkül. Mezőgazdasági tevékenységnek minősül178 a növénytermesztés.3. melléklet IV/8. pont Szja-törvény 22. (Az előzőekben felsorolt – a családi gazdaságban végezhető – mezőgazdasági tevékenységek köre nem azonos a személyi jövedelemadó törvény szerinti őstermelői tevékenységek körével!) Kiegészítő tevékenység179 a falusi és agroturizmus.

Az adókötelezettség teljesítésének része az adózási és a jövedelemszámítási módra vonatkozó nyilatkozattétel is. Ha a családi gazdálkodó. amelyek mindkét tevékenységgel összefüggenek. december 31-e között igényelt és kiutalt támogatások elszámolása A jogszabály alapján költségek fedezetére. ha a közös gazdálkodást megelőzően. elkülönítve kell nyilvántartani. A családi gazdasághoz tartozó. kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszközök (nem anyagi javak) beruházási költsége – értékhatártól függetlenül – az üzembe helyezés évében egy összegben is elszámolható.1. fejlesztési célra kiutalt támogatásnak azt a részét kell az adóévben bevételként figyelembe venni. Abban az esetben. A választott adózási és jövedelemszámítási módról a 1053-12-01-es bevallási lapon lehet nyilatkozni. Támogatások elszámolása180 A 2004. akkor a családi gazdaságban az értékcsökkenési leírás (a teljes leírásig) folytatható. Adott esetben a családtagok nem azonos nagyságú jövedelem után fognak adózni. A mezőgazdasági kistermelő a törvényben meghatározott feltételekkel átalányadózást is választhat. amelyek után korábban az őstermelői vagy az egyéni vállalkozói tevékenységükben értékcsökkenési leírást számoltak el. 180 Szja-törvény 19. amelyet a családi gazdaság tagjai közösen választottak. január 1-je és 2007. Az őstermelésből származó bevétel és a jövedelem megállapítására vonatkozó tudnivalók 2. a bevételek arányában kell megosztani. amelyet a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt határoltak el. de az adóéven belül az önállóan gazdálkodó családtagok között tételes költségelszámoló és átalányadózó is volt. A gazdálkodó család tagjai a tételes költségelszámolás során az őstermelői tevékenységből származó jövedelmüket csökkenthetik annak a veszteségnek az összegével. illetőleg a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag kiegészítő tevékenységét önálló tevékenység keretében folytatja. § . a két tevékenység folytatása érdekében felmerült költségeket. ha a törvény másként nem rendelkezik. akkor a 10%-os vélelmezett költséghányad vagy tételes költségelszámolás alkalmazásával állapíthatja meg a jövedelmét. Ha a családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag az őstermelői tevékenység mellett más önálló tevékenységet is folytat. akkor – a korábbi választásuktól függetlenül – az adóév egészére azt az adózási módot kötelesek alkalmazni.216 A családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagjai az őstermelői bevételükből a közös őstermelői igazolvány alapján gazdálkodó őstermelőkre vonatkozó szabályok figyelembe vételével kötelesek megállapítani a jövedelmüket. akkor a családi gazdálkodói és az önálló tevékenységre az adóalap megállapítása miatt. Azokat a költségeket. Amennyiben a gazdálkodó család tagjai olyan tárgyi eszközöket adtak a családi gazdaság használatába. amelyet a támogatásból teljesített kiadás címén költségként (értékcsökkenési leírásként) elszámolt. Amennyiben a tételes költségelszámolás módszerét választja akkor a kiegészítő tevékenységből származó bevételével szemben a költségek csak bizonylatok alapján (tételesen) számolhatók el. 2.

vagy azt követően utólag. az egész bevételét figyelembe kell vennie. 2008. akkor az ilyen kiadásokra fordított összeg költségként érvényesíthető. Ha azonban meghaladja a bevétele a 600 000 Ft-ot. pont Szja-törvény 3.217 Amennyiben a támogatás folyósításáról szóló jogszabály szerint az adott támogatás költségként egyébként el nem ismert kiadásokra (pl.181 Egységes területalapú támogatás182 Az adóévben kiutalt területalapú támogatás teljes összegét. ha más egyéb jövedelme miatt adóbevallás benyújtására kötelezett. A jogszabály alapján a cél szerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg. melléklet III. 2. akkor a visszafizetett összeggel annak az adóévnek a bevételét kell csökkenteni. – Az első módszer szerint a 10%. Amikor a támogatás csak részben nyújt fedezetet a kiadásra. amelyet a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült. Egyéb jogcímen folyósított támogatás Az előzőekben nem említett más. késedelmi pótlék. Ha az adóévben elszámolt jogszabály alapján kapott támogatás összegével csökkentett mezőgazdasági őstermelésből származó éves bevétele nem több 600 000 Ft-nál. a támogatás összegét meghaladó kiadás az általános szabályok figyelembevételével költségként (értékcsökkenési leírásként) érvényesíthető. 2. sz. amely adóévben a visszafizetés megtörtént. de ezzel megegyező összegű bevételt is el kell számolni. § 42. Ilyen támogatás például a jövedelmet pótló támogatás erdőtelepítés esetén. a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatást a jövedelem kiszámításánál sem bevételként.vélelmezett költséghányad levonásával a bevétel 90%-a minősül jövedelemnek. egyéb jogcímen kapott – jogszabály alapján kiutalt – támogatást a folyósítás évében bevételként kell elszámolni. akkor a már elszámolt bevétel önellenőrzés benyújtásával helyesbíthető. pont . A tárgyi eszközeinek és a nem anyagi javaknak az értékcsökkenési 181 182 Szja-törvény 3.2. igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett kap. akkor a jövedelem megállapításánál a költségelszámolás kétféle módszere közül választhat. a folyósítás évében kell bevételként figyelembe venni! Ha a bevételként elszámolt területalapú támogatást a későbbiekben vissza kell fizetni. január 1-jétől kezdődően a költségek fedezetére vagy fejlesztésre kapott támogatásnak csak az az összeg minősül. Ilyenkor a visszafizetési kötelezettség miatt felszámított késedelmi kamat. nem kell bevallania még akkor sem. vagy más hasonló jogkövetkezmény címén teljesített kiadás költségként nem érvényesíthető. § 28. pont. Amennyiben a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra előre folyósított és az adóévet megelőzően bevételként elszámolt támogatást részben vagy egészben vissza kell fizetni. A jövedelem megállapítása költségelszámolás alapján Amennyiben az adóévben nem választotta az átalányadózást. sem költségként (sem értékcsökkenési leírásként) nem kell figyelembe venni. személyes célokra) is felhasználható. amennyiben az nem tekinthető költségek fedezetére és/vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak.

§. vagy a terméket. vagy csomagolásért külön felszámított összeg. (Nem kell a bevételhez hozzászámítani a fentieket. illetőleg részben vagy egészben ellenszolgáltatás nélkül másnak átengedi akkor. pont . – az előállított vagy vásárolt terméknek. sz. katasztrófák esetén közadakozás keretében nyújtotta. Ha Ön jogszabály alapján támogatást kapott. – a káreseménnyel összefüggésben kártérítés címén felvett összeg. valamint a korábban elhatárolt veszteségének a 20%-át az adóévre elszámoltnak kell tekintenie. 2.3. melléklet I. akkor az őstermelésből származó jövedelme után adókedvezményt érvényesíthet a 1053-as bevallás 1053-B. évi adóalapba beszámító bevételek 341. jóváírt) bevételét kell feltüntetnie. ha ezzel kapcsolatosan bármely évben költséget számolt el. akkor a törvényben költségként elismert és igazoltan felmerült kiadások tételes figyelembevételével kell a bevételéből a jövedelmét megállapítania. pontjában is olvassa el! Bevételnek minősül különösen: – az értékesített termék. sor: Ebben a sorban a mezőgazdasági őstermelői tevékenységével összefüggésben az adóévben megszerzett (kézhez vett. § (1) bekezdés Szja-törvény 17. Ha ezt a módszert alkalmazza. akkor a támogatások elszámolására vonatkozó részt az útmutató 2. aki) rendelkezik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott regisztrációs számmal és ezt a számot a bevallásában feltünteti.218 leírását. Ez a kedvezmény agrár de minimis támogatásnak minősül. amelynek esetében az arra jogosító biztosítási díjat korábban elszámolta költségként. az árkiegészítés figyelembevételével). – a kapott kamat. – A második módszer a tételes költségelszámolás. vagy ha e kiadásokkal az összes költségét arányosan csökkenti. vagy váltóval kiegyenlített összeg. sorában. a szolgáltatást elemi károk. 22.) – az adó. az engedmény. különbözetének visszatérítése. § (7) bekezdés. a természetben kapott ellenérték (valamennyi esetben a felár. Őstermelői adókedvezmény183 Ha a tételes költségelszámolást választotta és nem él a nyilatkozattételi jogával. – a szállításért. a tevékenység ellenértékeként vagy ezek előlegeként befolyt. ha az azzal kapcsolatos kiadásokat nem számolta el költségként. a végzett vagy vásárolt szolgáltatásnak a szokásos piaci értéke. ha azokat saját célra használja fel. Az adókedvezmény érvényesítésének feltétele. Bevételek184 A 2010. lapjának 41. ilyen a felelősségbiztosítás címén felvett összeg is. 183 184 Szja-törvény 39. vagy ha a 10% költséghányad levonásával állapítja meg a jövedelmét. hogy az őstermelő (közös gazdaság esetén is csak az. A 1053-12-02-es lap kitöltése 2. továbbá annak a biztosítási szolgáltatásnak az értéke. a társadalombiztosítási járulék stb. ha a befizetést az őstermelésből származó bevételével szemben költségként bármely évben elszámolta.1.

) A mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszüntetése esetén bevételként figyelembe veendő. vagy értékcsökkenési leírással elszámolta. bírság. három éven belül a 33%-ával kell a bevételt növelni. bérhizlalás. – őstermelői tevékenységet szolgáló termőföld és mezőgazdasági vagyoni értékű jogok eladásából származó bevétel Vetőmag-bértermelés. amelyeket egyéni vállalkozóként értékesít. akkor őstermelői bevételként kell figyelembe vennie az őstermelői tevékenység során előállított azon termékek szokásos piaci értékét. (Ez az őstermelői bevételként elszámolt érték az egyéni vállalkozói tevékenységnél költség. § 18. soroknál leírtak szerint kell eljárni. Az előzőek szerinti határidőkön túl visszautalt összeg teljes egészében bevételnek számít. (Költség. Ha az ellenszolgáltatás nélküli átruházásra 3 éven túl kerül sor. (Az erdőfelújításhoz szükséges kiadások fedezetére az erdészeti hatóság határozata alapján az erdőfelújítás teljesítésének arányában kiutalt normatív támogatást és az Ön által befizetett összeg terhére visszautalt összeget – akác és lágy lombos célállomány esetén – az erdőfelújítás kezdő évét követő 5 éven belül abban az adóévben kell bevételként figyelembe vennie. a büntetés címén kapott összeg. a termék vagy az állat kihelyezési értéke. amely évben az igazolt kiadásokat költségként elszámolja. akkor az e tevékenységből származó jövedelmét a megszűnés szabályai szerint kell kiszámítania. pont . ha annak beszerzési. akkor a bevételt nem kell növelni. valamint a fizetett kötbér. kamat. további tételek187 Ha az őstermelői tevékenységét az adóévben megszüntette. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz ellenszolgáltatás nélküli átruházásakor –. vagyoni értékű jogot idegenített el.219 – a kapott kötbér. kihelyezett állattartás esetén őstermelői tevékenységből származó bevételnek minősül a termék vagy állat teljes átvételi (bruttó) ára. ha annak beszerzési árát egy összegben elszámolta – a beszerzés időpontjától számított egy éven belül a beszerzési ár 100%-ával. két éven belül a 66%-ával. pont c) alpont Szja-törvény 22. Egyéb fafajtáknál a rendelkezésre álló időszak az erdőfelújítás kezdő évét követő 8 év. kivéve. előállítási költségét bármelyik évben költségként érvényesítette. félkész és késztermék) leltári értékét. – a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz – ideértve a selejtezett tárgyi eszközt is –. amelyet nem kizárólag üzemi célból használt. nem anyagi javak. ha ez utóbbiakat korábban költségként nem számolta el. Az erdészeti hatóság által kiutalt összeggel szemben az igazolt kiadások költségként elszámolhatók. büntetés visszatérítése címén kapott összeg.)185 Ha az őstermelői tevékenysége mellett egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat186. félkész termék értékesítésekor kapott ellenérték.) – az erdő véghasználattal érintett kitermelt vagy lábon álló faállomány értékesítéséből származó bevétel. a késedelmi kamat. anyag. Az őstermelői tevékenység megszüntetése esetén az előzőekben felsoroltakon túl bevételként kell elszámolnia: – a korábban költségként elszámolt és a megszűnéskor meglévő összes készlet (anyag. (Ha az év során olyan ingó vagyontárgyat. illetőleg a szokásos piaci érték (ha ez utóbbi a több). § (7) bekezdés 187 Szja-törvény 2.) – a 100 000 Ft-nál magasabb egyedi értékű. akkor az ebből származó bevétel után a 161163. bérnevelés. 185 186 Szja-törvény 3. a bírság. ingatlant. melléklet II. sz. Ezen túlmenően a normatív támogatás mértékéig terjedő összeg igazolás nélkül levonható a bevételből.

december 31-ét követően és 2001. Ha ezzel a lehetőséggel élni kíván. amelyet az adóbevallásában nem tud elszámolni. § 28.220 – a 100 000 – 1991. vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadást korábban költségként elszámolta. sor összegéből az egységes területalapú támogatás189 összegét írja be! 344. évben a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás188 bevételként figyelembe vett részét írja be! 343. még 2010. § 42. évről benyújtott adóbevallásába nem írhatja be annak a kiadásnak az összegét. akkor a használati vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadás összegét kell bevételként figyelembe venni. sor összegéből az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét írja be! Bevételt csökkentő tételek190 Bevételt csökkentő kedvezmények érvényesítésére csak tételes költségelszámolás esetén van lehetősége. sor: Ebbe a sorba a 341. évről benyújtott személyi jövedelemadó bevallásában alkalmaznia. 2000. évben. A 345. december 31-ét követően és 2006. ha a használati. Ha az adóbevallásának a benyújtását követően is érkezik még az őstermelői tevékenységével összefüggésben bevétele. ha a felvásárlónak leadott állatok. § 77. pont. amelyet az önellenőrzés benyújtásával érvényesít majd. de legfeljebb a hónap első napján érvényes havi minimálbér192 összegével csökkentheti az őstermelésből származó bevételét. de még a bevallásának a benyújtása előtt kapta meg). Ha ennek a kiadásnak az összege több lenne mint az utóbb megszerzett bevétele.§ Szja-törvény 3. § (1) bekezdés a) pont 192 Szja-törvény 3. 188 189 Szja-törvény 3. akkor a 2011. sor: Ebbe a sorba a 341. sor: Ebbe a sorba a 341. évi bevételként vegye figyelembe (pl. és a 347. növények ellenértékét csak 2011. A bevételéből levonhatja a korábbi őstermelői tevékenységével kapcsolatosan felmerült és még el nem számolt kiadásait. – a gazdasági épület. akkor személyenként havonta az alkalmazottnak fizetett bérrel. a 346. 345.) Amennyiben a tevékenység megszüntetését követően. sorokban felsorolt kedvezményeket családi gazdaságok esetében csak a családi gazdálkodó veheti figyelembe a jövedelemszámítás során (nem lehet megosztani). a tevékenység megszüntetése évéről készített adóbevallásának az önellenőrzésével érvényesítheti. 342. de az éves adóbevallás benyújtását megelőzően érkezett még bevétele az őstermelői tevékenységével összefüggésben. január 1-jét megelőzően történt beszerzés esetén a 30 000. pont . (Ha ez az ellenérték a bevallás benyújtásáig még nem ismert. akkor arra az önálló tevékenységre vonatkozó jövedelemszámítási szabályokat kell a 2011. akkor azt a kiadását. a jövedelemszerző tevékenységhez használt egyéb ingatlan használati vagy bérleti jogáról való lemondás miatti ellenértéket akkor. január 1-jét megelőzően történt beszerzés esetén az 50 000 – Ft-ot meg nem haladó tárgyi eszköz (ideértve a tartalék alkatrészt és a gyártó eszközt is) leltári értékét. pont 190 Szja-törvény 21. 19. akkor ezt a bevételét. § 191 Szja-törvény 21. sor191: Amennyiben legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű alkalmazottat foglalkoztatott az adóévben.. sor összegéből a 2010.

sor195: A szakképző iskolai tanulóval kötött – jogszabályban meghatározott – tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24%-ával (17 640 Ft). § 43. § Szja-törvény 4. hogy ez az összeg költségként is (a 356. akkor a legfeljebb 3 évvel korábban felmerült és az e tevékenységének megkezdését megelőzően még nem 193 194 195 196 197 198 Szja-törvény 21. sor: A bevételt csökkentő tételek (345. 18. sor: Az adóalapba beszámító bevételéből (a 341. melléklete szerint lehet elszámolni. sor193: A sikeres szakmai vizsgát tett és folyamatosan tovább foglalkoztatott. továbbá a szabadulást követő 6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésből szabaduló. sz. § (7) bekezdés . ha permetezőgépet vásárol adószámmal nem rendelkező magánszemélytől és azt kizárólag az őstermelői tevékenységéhez használja. sz. ebbe a sorba nullát írjon. volt szakképző iskolai tanuló. 350. A költségek elszámolásáról197 Költséget az Szja . Ha a bevételt csökkentő tételek összege (349. Ellenkező esetben a befizetett összeget szerepeltesse itt. 2. 348. 347.198 (Például. évben kezdte meg. melléklet Szja-törvény 10. az egyszerűsített számla alkalmas. § (3)-(4) bekezdés. ha a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi a gyakorlati képzést. sor196: Ebbe a sorba a kitermelt vagy lábon álló faállomány értékesítéséből származó bevételéből az erdészeti hatóságnál elkülönített számla javára a jogszabályban megállapított.tv. ha az kevesebb. mint amennyit befizetett. Egyéb esetekben a kiadást olyan bizonylattal kell igazolni. illetve a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló személy alkalmazottként történő foglalkoztatása ideje alatt.221 346.) Ha Ön a mezőgazdasági őstermelői tevékenységét 2010. a vételárat akkor tudja költségként elszámolni. 349. sor „b” oszlop) meghaladja a bevételét (341. pont Szja-törvény 21. sor „b” oszlopába írt összegből) vonja le a bevételt csökkentő tételek együttes összegét (349. § (2)-(3) bekezdés Szja-törvény 3. §. minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 12%-ával (8 820 Ft) csökkentheti a bevételét. 3. amely megfelel az Szja-törvényben meghatározott feltételeknek.348. valamint az szja-törvény rendelkezése szerint korábban munkanélküli194. A kedvezmény összegét e sor „b” oszlopába írja be. E sor „a” oszlopában a „b” oszlop összegéből a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló és a szabadságvesztésből szabaduló személy foglalkoztatására tekintettel levonható összeget tüntesse fel. 3. 22. sor „b” oszlopának adata). §. Az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott bizonylat kiállítására kötelezett adózótól történő vásárlás esetén a kiadás igazolására kizárólag a számla. sor „b” oszlopába írt összeg) és a különbözetet írja ebbe a sorba. § (1) bekezdés a) pont Szja-törvény 20.4. de legfeljebb 12 hónapon át e személyek után befizetett társadalombiztosítási járulék összegével a bevételét csökkentheti amellett. sorok) együttes összegét írja ide. a befejezett célállományra igényelhető normatív erdőfelújítási támogatás értékének megfelelő összeget írja be akkor. ha a jogügyletre adásvételi szerződést kötnek. sorban) elszámolható.

de a 2010. hanem egyéni vállalkozóként bérmunkát is vállal. 199 200 Szja-törvény 11. március 20-a előtt kiváltotta. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök után az adóévben elszámolt értékcsökkenési leírás összegét. Ha például őstermelőként a traktorjával nemcsak a saját földjét műveli. 4. az őstermelői és a vállalkozói tevékenységgel összefüggésben felmerült költséget tevékenységenként külön-külön kell nyilvántartani! A mindkét tevékenységgel összefüggő költségeket pedig a bevételek arányában meg kell osztani! A költségelszámolásnál vegye figyelembe a jogszabály alapján kapott támogatás elszámolására vonatkozó (a 2. aki az erről szóló kormányrendelet200 szerint regisztráltatta magát. Az előzőekben nem említett minden más. igazolt kiadásait ebben az évben költségként elszámolhatja. de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának a 10%-a is elszámolható.) Korm. sz. Amennyiben a tárgyi eszközt. melléklet II. továbbá a nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök átalányban elszámolt értékcsökkenési leírását. évben használatba vett személygépkocsi után az éves bevétel 1%-a. Ezen túlmenően a 2010. el kell döntenie. Az értékcsökkenési leírás az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint számolható el199.222 érvényesített. valamint az adóév utolsó napján a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodónak minősülő magánszemély és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja a családi gazdaságba tartozó vagy annak részét képező tárgyi eszközöknek és nem anyagi javaknak a beszerzési (beruházási) költségét az üzembe helyezés időpontjában egy összegben is elszámolhatja. pont 256/2007. § (3) bekezdés f) pont 201 Szja-törvény 3. vagy ha az adóév utolsó napján családi gazdaságnak a tagja. Az értékcsökkenési leírás éves összegét teljes egészében csak akkor számolhatja el. Költség 351. nem anyagi javak értékcsökkenési leírását megkezdheti. akkor választhat. (X. évben vagy korábban vásárolt. melléklet I. Az értékcsökkenési leírást időarányosan – a tevékenység megkezdésének időpontjától az adóév végéig hátralévő napok számának figyelembevételével – lehet elszámolni. (Lásd: az útmutató mellékletében) Az a magánszemély. Az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytatóknak. hogy melyik (az őstermelői vagy a vállalkozói) tevékenységének a bevételével szemben számolja el az egyébként érvényesíthető költséget.1. nem anyagi javakat többféle önálló tevékenységhez használja. 5. A költség (az értékcsökkenés a teljes leírásig) nem osztható meg a különböző tevékenységek között. hogy a költségeket mely bevételével szemben számolja el. Nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök beszerzése esetén – a személygépkocsi kivételével – a használatbavétel évében legfeljebb a beszerzési ár 50%-a számolható el átalányban értékcsökkenési leírás címén. sor201: Ebbe a sorba kell beírnia a saját tulajdonú. továbbá a tárgyi eszközök. pontban leírt) szabályokat is. ha az őstermelői igazolványt 2010. valamint a családi gazdálkodónak és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagjainak a bevételhez hasonlóan a költségeket is egy főre számítva kell a bevallásukban szerepeltetniük. sz. de ez az összeg nem haladhatja meg az őstermelésből származó éves bevételének (341. fejezet . rend. sor adata) az 1%-át.

5 százalék nyugdíjjárulékból – arányosítva – annak 72%-a a költségek között elszámolható. gazdasági épületek megvásárolt bérleti joga. sor: Ebben a sorban a kizárólag üzemi célt szolgáló nem anyagi javak (pl. A Tbj. ha azt korábban bármely tevékenységével összefüggésben még nem számolta el. sorokban fel nem sorolt. 353. szoftver termékek) után elszámolt értékcsökkenési leírás összegét kell feltüntetni.223 A leírási kulcsok jegyzékét.5 százalék mértékű nyugdíjjárulékot kell fizetnie. nem anyagi javak egy összegben elszámolt beszerzési árát írja be. akkor a családi gazdaság részét képező vagy ahhoz tartozó 2010. rendelkezése szerint a 8 millió forint bevételt el nem érő mezőgazdasági őstermelőnek (kistermelőknek) a nyugdíjbiztosítási járulékot is magában foglaló 9.) 354. ha azok kizárólag üzemi célt szolgálnak. Ebbe a sorba írja be az őstermelői tevékenységével kapcsolatosan 2010. sz. sor: Ez a sor az őstermelői tevékenységével összefüggő pénzintézeti hitelre kifizetett kamat és kezelési költség együttes összegének a feltüntetésére szolgál. évben használatba vett tárgyi eszközök. A lízingdíj elszámolására vonatkozó szabályokat abban az esetben alkalmazhatja. ha a tárgyi eszközt. Ha Ön az adóév utolsó napján a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodó vagy a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja. sor: Ebben a sorban a tevékenységéhez vásárolt anyag. nem anyagi javak beszerzési árát egy összegben is elszámolhatja. Nem anyagi javak esetében értékcsökkenési leírás csak akkor számolható el. január elsejét . az Internet használatért fizetett díj 50%-a számolható el költségként. Tárgyi eszközök részletre történő vásárlása esetén a részletfizetéshez kapcsolódó kamat az üzembe helyezés időpontjáig része a beszerzési árnak. így az értékcsökkenési leírás alapjának is. 356. Költség az Szja-törvény 3. ezért a befizetett 9. Egyebekben az Internet használatért fizetett díj 30%-a érvényesíthető költségként. nem anyagi javakat az említett személyek bármelyike részletre vásárolta. (A beszerzési ár egy összegben elszámolható akkor is. de az adóévben felmerült. Ezt az egyösszegű költségelszámolást. melléklete szerint érvényesíthető. akik bevallás benyújtási kötelezettségüknek havonta kötelesek elektronikus úton eleget tenni. áru.és késztermék beszerzési költségét tüntesse fel. valamint az értékcsökkenés elszámolásával kapcsolatos fontosabb tudnivalókat a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó útmutató mellékletében találja. A nem anyagi javak beszerzési vagy előállítási (beruházási) költségét azokra az évekre kell felosztani. Azon őstermelők esetében. A tevékenység megkezdését megelőző három éven belül beszerzett – bizonylattal igazolt – beszerzési költséget a kezdés évében elszámolhatja. amelyekben azt az őstermelői tevékenységéhez várhatóan használni fogja. 355. félkész. 352. költségként is elszámolható kiadásait írja be. ha annak kifizetésére 1997. sor: Ebbe a sorba a tárgyi eszközök. Ezt az időszakot és az évenként leírandó összeget (vagy a leírás módszerét) a használatba vétel időpontjában kell meghatározni és a nyilvántartásokban feljegyezni. a kormányrendeletben meghatározott regisztrált termelő is választhatja. évben költségként elszámolható bérleti vagy lízingdíj összegét is. Az üzembe helyezés időpontját követően az adóévben fizetett kamat (kezelési költség) összegét írja ebbe a sorba. sor: Ebbe a sorba a 351-355.

A költségelszámolás alapja az útnyilvántartás. A megfizetett cégautóadó összege a költségek között elszámolható. fejezet (3) bekezdés 206 Szja-törvény 3. § 204 60/1992. nettó összegben történhet. Az elszámolt üzemanyag mennyisége nem lehet több a fogyasztási norma mértékénél.224 megelőzően kötött szerződés alapján került sor. A bevallást a 1001. évre közzétett üzemanyagárak a 1053-as bevallás mellékletében találhatók meg. Az állami adóhatóság által a 2010. sz. számú „Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben havi. illetve lízingdíj elszámolásának felső korlátja alapján több személygépkocsi esetében is . Útnyilvántartás vezetése nélkül – a saját tulajdonban lévő személygépkocsi használata címén (az üzemeltetett személygépkocsik számától függetlenül) – havi 500 km út elszámolható206 átalányban.) 17/A. akkor 2009. (IV. fejezet (8) bekezdés . A cégautóadót önadózással negyedévenként. ingatlan esetén 1. javításával. éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére” elnevezésű nyomtatványon kell teljesíteni szintén negyedévenként. nem anyagi javak általános forgalmi adó nélküli lízingdíjának és az egyéb járulékos költségeknek a szerződés szerinti futamidő 1 hónapjára eső összege.202 Felhívjuk figyelmét.204 Egy adott negyedéven belül vagy csak számla alapján vagy csak az APEH által közzétett árral lehet számolni. február 01től cégautóadó203 fizetésére kötelezett. amelyekben az adókötelezettség fennáll. Az említett kiadások számlával igazolt elszámolása helyett a saját tulajdonú személygépkocsi esetén lehetőség van kilométerenként 9 Ft205 általános személygépkocsi-normaköltség elszámolására. Ebben az esetben viszont a normaköltségen felül más – a jármű fenntartásával. 1. napjáig kell megállapítani és megfizetni az állami adóhatósághoz a naptári évben azokra a hónapokra.1%-ának megfelelő összeg számolható el. évközi (negyedéves). ha a tulajdonában álló személygépkocsi után tételes költségelszámolással költséget.) Kormányrendelet 205 Szja-törvény 3. továbbá 202 203 Szja-törvény 5. melléklet IV. Személygépkocsi esetében a bérleti. Ilyen esetben a kormányrendeletben meghatározott norma szerinti üzemanyag-mennyiséget is figyelembe véve az üzemanyagköltséget. napjáig. A lízingdíj címén kifizetett összegből a lízingbe vevőnél csak a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök. a negyedévet követő hónap 20.az őstermelésből származó éves bevétel 1%-áig számolható el a bérleti és lízingdíj címén kifizetett összeg. Az üzemanyagköltséget a számlával igazolt üzemanyag vásárlás vagy az állami adóhatóság által havonta közzétett üzemanyagár figyelembevételével az útnyilvántartás szerint üzemi célból megtett kilométerek után lehet elszámolni. az üzemanyag költségelszámolás csak tételesen. A fenntartási és javítási költségek számlák. melléklet IV. felújításával kapcsolatosan felmerült – számlával igazolt kiadást még részben sem lehet elszámolni. értékcsökkenési leírást számol el. évi LXXXII. sz. Gépjárműadóról szóló 1991. Költségként számolhatók el az őstermelői tevékenységhez használt jármű(vek) üzemeltetésével kapcsolatos kiadások is. sz. melléklet I /7. de maximum a teljes lízingdíj havi 3%-ának. Az üzemanyag forgalmi adóját levonásba helyező magánszemély nem alkalmazhatja az APEH által közzétett üzemanyagárat. bizonylatok alapján számolhatók el az útnyilvántartásban feltüntetett üzemi célú és a magáncélú utak arányában. a negyedévet követő hónap 20. a számlák alapján. törvény (Gjt.

amely a 350. évben felmerült költségei (358. sorba írt összeget meghaladó részét) ebbe a sorba írja be. javítási) költség számolható el. sor adata) a 40%-át számolhatja el költségként. 357. sor). évi 0953-12-02-es bevallási lap 362. kizárólag üzemi célra használt jármű esetén az üzemanyagköltség és a számla szerinti egyéb (fenntartási. sorában kimutatott veszteségéből 2010. sor: Ebben a sorban azt az összeget tüntesse fel. akkor a bevétele 10%-ának megfelelő összegű költséget írja ebbe a sorba. A veszteség elszámolásánál mindig a legkorábban keletkezett veszteséget vegye először figyelembe (olvassa le a 2.) Ha ebben a sorban a 10%-os költséghányaddal számolt. pontnál leírtakat!). (Saját tulajdonban lévő személygépkocsinak minősül a házastárs tulajdonában lévő személygépkocsi is. sorok együttes összegét meghaladó része. 358. Ha Ön a 10%-os költséghányad szerinti jövedelemszámítási módszert választotta. sorának „a” oszlopába. § (2) bekezdés . bérelt). § (6) bekezdés Szja-törvény 50. Kistermelői költségátalány címén a bevételt csökkentő kedvezmények levonása után megmaradt bevételének (350.6. amennyiben a bérleti szerződés alapján ezek a kiadások a bérbevevőt terhelik. akkor a számlával igazolt kiadásain felül kistermelői költségátalányt is érvényesíthet. és a 359. sorba írt összegnek a 350. Ha a 357. sorba is írt adatot és emiatt lenne vesztesége. Ezen összeg után a 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségét is be kell vallania a 1053-09-es lap 287. évi jövedelmét írja be. sorok összege). sor) meghaladják a kedvezményekkel csökkentett éves bevételét (350. évben elszámolt költségek együttes összegét szerepeltesse (351–357. 361. évben kíván elszámolni. sor: Ebben a sorban a 2010. illetve az adóéven belül az őstermelői tevékenység teljes időszakára lehet alkalmazni. akkor tárgyévi veszteséget nem határolhat el a későbbi évekre. sorokban nem szerepeltethet adatot! 359. és a 359..225 kilométerenként 9 Ft általános normaköltséget lehet elszámolni. Ha kistermelői költségátalányt számol el. akkor a tárgyévi veszteség összegét (a 358. a 351-357. amennyiben az őstermelésből származó bevétele a támogatások összege nélkül a 4 millió Ft-ot meghaladta a 2010. sorában. sor összegének a 358. A jövedelem megállapítása átalányadózás választása esetén208 Ha Ön a 2010. Ezt az összeget kell beírnia a 1053-as bevallás 14. A 1053-12-03-as lap kitöltése 2. (Ezt a költséget nem kell számlával. sor: Ebbe a sorba a mezőgazdasági őstermelésből származó 2010. amelyet a 2009. Ezt a módszert csak a teljes adóévre. ebbe a sorba nullát írjon. sor207: Amennyiben Ön tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő.) A nem saját tulajdonú (pl. évben. bizonylattal igazolnia. A veszteség megállapítása 361. sor: Ha a 2010. évre az átalányadózást választotta és az adóévben elszámolt jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján kapott támogatás összegével csökkentett őstermelői 207 208 Szja-törvény 22. A jövedelem megállapítása 360.5.

az az őstermelő. egyéb őstermelői tevékenységből származó bevételnek (ideértve a támogatások összegét is) pedig a 15%-a a jövedelem. illetve a tevékenység évközi megkezdésekor nyilatkozott! Az átalányadózást megelőzően elhatárolt veszteségből az átalányadózás időszakában évenként 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. Ha Ön e tevékenységéhez költségek fedezetére vagy fejlesztési célra jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján folyósított vissza nem térítendő támogatást kapott. A területalapú és az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét viszont az őstermelői bevételek között kell elszámolni. sorban feltüntetett bevételének azt a részét írja be. akkor Ön a mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelmét az általános jövedelemszámítási szabályok szerint. valamint a fejlesztési célra jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján folyósított vissza nem térítendő támogatást. Az átalányadózás választására tett nyilatkozata ellenére elveszíti az átalányadózás szabályai szerint az adózás lehetőségét. a törvényben meghatározott költséghányadok levonásával kell kiszámítani az átalányadó alapjául szolgáló számított jövedelmet. 365. sor: Ebben a sorban a mezőgazdasági kistermelői tevékenységéből származó. akkor az átalányadózás szabályai szerint állapíthatja meg a jövedelmét. 364. akinek az átalányadózásra jogosító értékhatárnál több bevétele volt az adóévben. ha erről Ön a 2010. évben folyósított területalapú (földalapú) támogatás összegét írja be.§ (1) v) pont Szja-törvény 53. Az átalányadózás választása esetén az őstermelői tevékenységéből származó bevételből. más. hogy a támogatás célszerinti felhasználása révén teljesített kiadásait alapján a költségek között nem számolta el209. sorában tüntesse fel. Amennyiben az átalányadózás feltételei nem teljesültek.226 tevékenységből származó bevétele nem több 8 000 000 Ft-nál. De csak akkor. sor összegéből a 2010. beleértve a korábban és az átalányadózás időszakában beszerzett tárgyi eszközök beszerzési (előállítási) értékének az átalányadózás időszakára jutó értékcsökkenési leírását is. § (1) bekezdés e) pont . Nem minősül bevételnek a célszerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg. sor211: Ennek a sornak az „a” oszlopába a 363. Az átalányadózás időszakában más önálló tevékenységből származó bevételként (10. Az átalányadó választása esetén az átalányadózás évében felmerült összes költséget elszámoltnak kell tekinteni. illetőleg azzal összefüggő összes bevételét tüntesse fel. adóévre a 0953-as bevallásában. és azt bevételnek tekintette. soraiban kell a jövedelmét feltüntetnie. 363. vagy azt követően a költségek fedezetére vagy fejlesztési célból folyósított támogatás összege feltéve. sor) kell elszámolni a költségek fedezetére. sor210: Ennek a sornak az „a” oszlopába a 363. tételes költségelszámolással vagy a 10%-os költséghányad levonásával állapíthatja meg. amely állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származott. vagy az annak minősült akkor ezt a bevételét és a támogatás felhasználásával összefüggésben felmerült költségét a 1053-as bevallás 10. 209 210 Szja-törvény 7. Ebben az esetben a 1053-12-02-es lap 341-361. Ezeknek a költséghányadoknak a figyelembevételével az állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származó termék értékesítéséből származó bevételnek a 6%-a.

3. Az átalányban megállapított jövedelem összege után 27%-os egészségügyi hozzájárulást is kell fizetnie.227 366. ki kell egészítenie az adóalap-növelő összeggel (a jövedelem 27%-a). A jövedelmet. Veszteségelszámolás215 A 2004. önellenőrzés alapján az adóhatóság nem engedélyezheti. akkor a bevételét a jövedelemszámításkor meg kell osztania: • állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származó bevétel a 364.213 A biztosított mezőgazdasági őstermelőt terhelő egészségügyi hozzájárulás alapját csökkenteni kell a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő járulékok alapjával. 3. Az átalányadózás időszakában és a 10%-os költséghányad alkalmazása esetén. pont Szja-törvény 55. sor „a” oszlop 6 %-a a jövedelem. sor d) oszlopába kell beírni. évben vagy azt követően keletkezett és elhatárolt veszteség bármely későbbi adóévben (de legkésőbb a tevékenység megszüntetésének évében) az őstermelő döntése szerinti megosztásban elszámolható. 367. tekintettel arra. hanem egyéb őstermelői tevékenységből is. A kétféle költséghányaddal kiszámított jövedelem együttes összegét kell e sor „b” oszlopába beírnia. illetve az önellenőrzés vagy adóellenőrzés során feltárt jövedelemmel szemben – is elszámolható.214 Az így megállapított kötelezettségét a 1053-09-es lap 287. a nyilvántartott veszteség összegéből adóévenként 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. lap 13. Az elhatárolt veszteség elszámolásánál mindig a keletkezésük sorrendjét kell követni. Az adóévben elhatárolt veszteség visszamenőlegesen a megelőző két adóévre – a bevallott. ha az őstermelői tevékenysége alapján a megelőző két adóévben is veszteséget határolt el. Azt a veszteséget. ha az nem tekinthető költségek fedezetére.§ (1) bekezdés 214 Eho tv. sorában kell bevallania. a kérelem elmulasztását követően.6. sor a) oszlopában is fel kell tüntetni. ha az a tevékenység kezdésének évét követő negyedik adóévben vagy később keletkezett és az őstermelői tevékenységből származó bevétele nem érte el a mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó jövedelme megállapításánál elszámolt költség 50%-át. § (1)-(5) bekezdés . § (1) bekezdés 213 Eho tv. A 2009. • őstermelői tevékenységből származó további bevételei esetében a bevétel 15%-a a jövedelem. Az adóalap-növelő összeggel növelt jövedelmet a 13. sor összegéből az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét írja be. hogy az összevont adóalap része. 211 212 Szja-törvény 3. vagy fejlesztési célból folyósított támogatásnak. sor: Ide a 363. 2. sor212: Ebben a sorban az átalányadó alapjául szolgáló számított jövedelmét állapítsa meg. vagy akkor. ezért a kiszámított jövedelmet a 1053-A. amely elhatárolásához adóhatósági engedélyt kellett kérni. január 01-től a mezőgazdasági őstermelő átalányban megállapított jövedelme az összevont adóalap részét képezi. évet megelőző évek veszteségének továbbviteléhez az adóhatóság engedélyét kellett kérni abban az esetben. § 28.§ (5) bekezdés 215 Szja-törvény 22. 2010. Ha a bevétele nem kizárólag állattenyésztésből vagy állati termékek előállításából származik.

2.216 A veszteségelhatárolásra vonatkozó rendelkezések akkor alkalmazhatók. A 2010. sor) összegét írja be. Az adóhatóság ekkor határozatban állapítja meg a veszteségelhatárolás mértékét. Ez kerekítve 7. sorban is figyelembe vett valamennyit. akkor az adóhatóságnál kezdeményezett eljárás keretében van módja e szabály érvényesítésére. A veszteség visszamenőleges elszámolása esetén a 2008. A számítás során a kerekítés szabályait is alkalmazni kell. években bevallott őstermelői tevékenységből származó jövedelmét önellenőrzéssel kell helyesbítenie. Egyéb adatok 374. sor: Ennek a sornak a „b” oszlopában a korábbi évekről áthozott. évi elhatárolt veszteségre már alkalmazható volt a veszteség adóhatósági engedélyeztetés nélküli elhatárolása. ha ezekben az években volt az őstermelői tevékenységéből adóköteles jövedelme. akkor ide a fennmaradó összeget. félkész.66.§ (4) bekezdés Szja-törvény 22. Ezt szintén ebben a sorban vegye figyelembe! 372. sorok „b” oszlopaiba írt adatok együttes összegét tüntesse fel. sor: Ebben a sorban a 370. és/vagy 2009. Családi gazdaságok tagjai közül csak a családi gazdálkodó írhat ebbe a sorba adatot! (Az alkalmazott munkabéréből levont személyi jövedelemadó előleget és a foglalkoztatottra tekintettel megállapított járulékfizetési kötelezettséget. ha az elhatárolt veszteség a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. évre a 0853-as.7. és 371.) Ha ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozik a veszteség visszamenőleges elszámolása. évi vesztesége (361. vagy ha ebből a 369.228 A 2009. évekre is elszámolhatja. áru. és/vagy 2009.és késztermék 2010. sor) 2008.törvény 22. amelyet önellenőrzéssel kíván a 2010. sor: A vásárolt és a saját termelésű összes anyag. évben keletkezett veszteségének az összegét visszamenőleg a 2008. 371. évre 0953-as nyomtatványt kell felhasználnia. (3) bekezdés . amelyet az „a” oszlopba kell beírni. az adó alapjának. a 2009. 3. adóévben keletkezett veszteségéből (361. 370. § (2). Például. évben el nem számolt és továbbra is elhatárolható veszteségének az összegét szerepeltesse.) 216 217 Szja. sor: Ebbe a sorba azt az összeget írja be. 2010. 375. sor: Ebbe a sorba az év során foglalkoztatott alkalmazottak (ide nem értve a segítő családtagot) átlagos létszámát és a részükre kifizetett munkaviszonyból származó jövedelem bruttó összegét kell beírnia. és a 2009. ha 7 fő alkalmazott összes foglalkoztatási ideje 80 hónap. illetve a fizetendő adónak a korrekcióját. (Az önellenőrzéshez a 2008. év(ek)re elszámolni. sor különbözetét írja be. a 361. Veszteségelhatárolás217 369. és a 369. akkor az átlagos létszám: 80/12=6. Az átalányadózás időszakában a nyilvántartott veszteség összegéből adóévenként 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. december 31-én felvett leltár szerinti értékét írja be ebbe a sorba. sor: Ebbe a sorba a 2010. továbbá az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget a 1008-as bevallásban kellett szerepeltetni.

sor: A 2010. melléklet II/3. január 1-jét követően folyósított támogatatás összegének még fel nem használt részét írja be. blokk. amelyet a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra utólag folyósított támogatás összegéből bevételként nem (és költségként. sor összegéből azt az összeget írja. évben a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás összegét írja be. égetett Tégla. 380. kohósalak és falazat. § 42.és salakill. megrendelők 2010. 377.0 3. § 54. fémlemez. 379. sor összegéből a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra 2010.0 A felsorolt csoportokon belül az épületek műszaki ismérvek szerinti besorolása: Csoport megnevezése Hosszú élettartamú szerkezet Közepes élettartamú szerkezet Felmenő (függőleges) Kitöltő (nem teherhordó) Vízszintes teherhordó teherhordó szerkezet falazat szerkezet* Beton-és vasbeton. december 31-én fennálló tartozását tüntesse fel itt. öntött Előregyártott és monolit tégla-. könnyű acélfödém. pont Szja-törvény 19. § 220 Szja-törvény 3. sor: Ebbe a sorba a 2010. gázszilikát egyéb függőfal sűrűgerendás). 382. valamint boltozott födém Könnyűacél és egyéb Azbeszt. panel. 381. bauxitbeton födém. mátrai szerkezet. fűrészelt tetőszerkezet könnyű faszerkezet. sor219: Ebbe a sorba a 378. december 31-én nyilvántartott szállítói követelésnek az összegét írja ide. sor: A vevők. sor218: Ebbe a sorba a 2010. sz. értékcsökkenési leírásként sem) számolt el.0 6. műanyag és Fagerendás (borított és fémszerkezet. sor220: Ebbe a sorba a beruházási költség címén nyilvántartott összeget írja be. egyesített acél blokk szerkezet. pont . 378. kő-. január elsejét megelőzően előre folyósított támogatás még fel nem használt részét írja be. Melléklet a mezőgazdasági őstermelők 1053-as bevallás útmutatójához A leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazásuk szabályai221 a) Épületek Az épület jellege Hosszú élettartamú szerkezetből Közepes élettartamú szerkezetből Rövid élettartamú szerkezetből Évi leírási kulcs% 2. vályogfal kitöltő elemekkel 218 219 Szja-törvény 3. pont 221 Szja-törvény 11. sor: Ebbe a sorba a 378.229 376. szerkezet. vasbeton acéltartók közötti acélszerkezet üvegbeton és profilüveg kitöltő elem. tufa.

építmény.0 Kizárólag film. gázvezetékek 6.0 Kőolaj. metróvasúti pálya stb. ártalmatlanításra szolgáló épület. forró víz.230 szigetelt alapokon Szerfás és Deszkafal.) 7. Az épületgépészet körébe tartozó gépek és berendezések értékcsökkenését az épülettől elkülönülve is el lehet számolni.0 ebből: önálló támrendszer 15. termálkút 10.0 Elektromos vezetékek. illetve egyesített teherhordó térelhatároló tetőszerkezet) Rövid élettartamú szerkezet Szerfás tapasztott és egyéb egyszerű falfödém Az épület jellegét a három ismérv közül a rövidebb élettartamot jelentő alapján kell meghatározni. .és földgázvezetékek.0 Gőz-.0 Hulladékhasznosító létesítmény 15. Az épületbe beépített technológiai gépek és berendezések. illetve vezetékeknél megadott leírási kulcsok alapján kell megállapítani.és termálvízvezeték.0 Közúti villamosvasúti és trolibusz munkavezetékek 25. ide nem értve a földterületet. a hulladéktároló létesítése miatt igénybe vett földterületre értékcsökkenési leírást a hulladéktárolóval azonos leírási kulccsal kell számolni. az ezeket kiszolgáló vezetékek leírását az épülettől függetlenül.0 Egyéb vasúti építmények (elővárosi vasutak.és videogyártást szolgáló építmény 15.0 Hulladéktároló: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő tárolásra. minden más vezeték 3. közúti villamosvasutak.0 Minden egyéb építmény (kivéve a hulladékhasznosító létesítményt) 2.0 Vízi építmények 2. építmény. b) Építmények Építménycsoportok Évi leírási kulcs % Ipari építmények 2. ideértve az iparvágányokat is 4.0 Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás 6.0 Hidak 4. ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is 8.0 Hulladéktároló 20.0 Melioráció 10.0 Közforgalmi vasutak és kiegészítő építményei. Hulladékhasznosító létesítmény: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő hasznosítás céljára szolgáló épület.0 Egyéb.0 Alagutak és földalatti építmények (a bányászati építmények kivételével) 1. sajtolt lapfal vályogvert falszerkezet. lemezkeretbe deszkaszerkezet.0 Mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozónál a bekötő és üzemi út 5.0 Mezőgazdasági építmények 3. a gépeknél. ideiglenes téglafalazat *(közbenső és tetőfödém. földgáz távvezeték.

9009 vtsz.-okból az orvosi gyógyászati laboratóriumi eszközök. talajjavítás legalább 6 éves tartamhatással. db) 20 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8701 vtsz-ból a járművek. Értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés napjától a kiselejtezés vagy elidegenítés (apportálás stb.-alszám.-alszámok. – a HR 8419 11 00 00.231 Melioráció: szántó. berendezések. – a HR 8417 80 10 00 vtsz. 8530. mandula. és 85. 8417 vtsz. – a HR 84. ha az üzembe helyezés vagy az . 8403. valamint a 8514 vtsz.-alszám. 9024-9032 vtsz. szőlőanyatelep. ribiszke. 9014-9017.) napjáig lehet elszámolni. málna. fűztelep Spárga. 8470. – a HR 8421 31 és a 8421 39 vtsz. 8421 vtsz. 8537 vtsz. szilva.0 5. – a HR 9012. meggy. amelynek alkotója a vásárlás évének első naptári napján élt. berendezések. szőlő. Kortárs képzőművészeti alkotásnak – a költségként való elszámolása szempontjából – azt az alkotást lehet tekinteni.-okból az irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek. köszméte. berendezések. 8416. mogyoró Őszibarack. – a HR 8469. – a HR 8421 21 vtsz. valamint a HR 8710. járművek da) 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8456-8465. – a HR 8402.-alszám. vízháztartás-szabályozó építmény. gesztenye Egyéb ültetvény Évi leírási kulcs% 6. kajszi. szeder Dió. kert.5 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – Minden egyéb – a da)-db) pontban fel nem sorolt – tárgyi eszköz. árucsoportból az ipari robotok. szőlő. felszerelések. dc) 14. -feldolgozó.0 4. valamint a mezőgazdasági és erdőgazdasági nedves melléktermékek elégetésével üzemelő hőfejlesztő berendezések. valamint a területrendezés építménye.-okból a fluidágyas szénportüzelésű berendezések. valamint a HR 8443 5100 00 vtsz. – a HR 8419 20 00 00 vtsz. -hatástalanító és -hasznosító berendezések.-ból a hulladékmegsemmisítő. nem belterületen végrehajtott.0 d) Gépek. gyep és erdőművelési ágú. 8472.-alszámok. körte. gyümölcsanyatelep. szűrését szolgáló berendezések. 8479 vtsz. – a HR 8419. 8711 vtsz-ok.-okból a programvezérlésű.0 10. cseresznye.-okból a szennyező anyag leválasztását. – a HR 8471. Abban az esetben. az ipari különleges vizsgálóműszerek és a komplex elven működő különleges mérő és vizsgáló berendezések. 8541 40 90 00 vtsz. birs. számvezérlésű gépek. a termőföld mezőgazdasági célú hasznosítását szolgáló. valamint a HR 8702-8705. e) Kortárs képzőművészeti alkotások A kortárs képzőművészeti alkotást 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet leírni. c) Ültetvények Ültetvénycsoportok Alma.0 15.-okból az átviteltechnikai. naspolya.-ok. továbbá a HR 9018-9022 vtsz. gyümölcsös.-alszámok. komló.

(Nem egyedi megjelölésű pl. amelynek eredményeként a telepített növények legalább egy évnél hosszabb ideig talajhoz. A tenyészállatok körébe tartoznak azok az álltatok.232 elidegenítés az adóévben évközben valósult meg. a tojástermelés első napja). amikor az első szaporulata megszületett. más leválasztható terméket) termelnek. Ültetvénynek az olyan építmény minősül. – a kizárólag alapkutatáshoz. – az ipari park közműnek minősülő (út. A tenyészállat beszerzési ára. a tartás során leválasztható terméket (szaporulatot. birs. és ezen termékek értékesítése. . cseresznye. egres. A csak a termékéért tartott állatoknál az üzembe helyezés napja a terméknyerés időpontjának kezdő napja (pl. vagy kísérleti fejlesztéshez használt tárgyi eszköz. rikö. vagy az első spermalevétel napja. távközlés célját szolgáló) tárgyi eszköze. akkor az értékcsökkenési leírás összegét napi időarányosítással kell kiszámolni. mogyoró. dió.és csatornaellátás. kajszibarack. függetlenül attól. víz. hímivarúnál az első termékenyítés. – a közúti személyszállításhoz használt autóbusz. energiaellátás. bodza. valamint a tenyészállattal kapcsolatosan a tenyésztésbe állításig felmerült anyagkiadás és a mások által végzett munka igazolt összege tekintetében választhatja azt is. ha a gyümölcsfa alma. Ezt az időpontot a beruházási és felújítási költség nyilvántartásban. helyhez kötötten a termesztés alapját képezik és egybefüggő területük eléri vagy meghaladja – szőlőültetvény esetén az 500 m2-t. ribiszke. vagy az egyéb (igateljesítmény. őrzési feladat. lovagoltatás) hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését. meggy. hogy azt a felmerülés évében költségként számolja el. illetve a tárgyi eszközök nyilvántartásában is fel kell jegyezni. Az alábbiakban felsorolt tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának meghatározása érdekében az eszközök beruházási költségét azokra az évekre kell felosztani. – gyümölcsös ültetvény esetében az 500 m2-t. ha a gyümölcsbokor málna. amikor az ültetvény termőre fordul. mandula. – 1500 m2-t. Az üzembe helyezés napja a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatba vételének napja. szilva. őszibarack. amelyek a tenyésztés. A tenyészállat fogalmának meghatározásánál azonos módon kell eljárni az egyedi megjelölésű tenyészállat és a tenyész állomány esetén. körte. Ültetvények esetében az üzembe helyezés napja az a nap. amelyekben azt vállalkozói tevékenységéhez várhatóan használni fogja: – koncesszió keretében megvalósult tárgyi eszköz. alkalmazott kutatáshoz. A számlaadásra nem kötelezett (kompenzációs felárat választó) mezőgazdasági őstermelőtől történő tenyészállat vagy tenyészállat alapanyag vásárlása esetén az adásvételi szerződés. szeder. – tenyészállat.) Az üzembe helyezés napja tenyészállatok esetében nőivarú állatnál az a nap. egy tenyésztésbe nem állított tojástermelő baromfiállomány. Az előzőekben felsorolt tárgyi eszközök esetében az elszámolási időszakot és az értékcsökkenési leírásként évenként elszámolható összeget (vagy meghatározásának módszerét) az eszköz használatbavétele időpontjában kell meghatározni és az egyedi részletező nyilvántartásban rögzíteni. gesztenye. hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási (őstermelői) tevékenységet. Értékcsökkenési leírás alá vonható a tenyészállatok beszerzésére fordított kiadás is.

pontjában felsorolt állatok körébe tartozik. költségként elismert és igazolt. Évközi beszerzés. 5. a képzőművészeti alkotás (kortárs képzőművészeti alkotás kivételével) beszerzési ára/előállítási költsége után. 6. ha azt nem számolta el egy összegben tárgyévi költségként. Az értékcsökkenési leírás alapjának számbavétele során a vonatkozó számlában (okmányban) szereplő és levonható áfa összegét figyelmen kívül kell hagyni. üzembe helyezési. az üzembe helyezés napjáig felmerült. (Ilyen esetben a vásárlásra fordított összeg hitelt érdemlő bizonyítása az eladó mezőgazdasági őstermelői igazolványában lévő értékesítési betétlap bejegyzése alapján is elismerhető. A felújítási költség akkor képezi az értékcsökkenési leírás alapját. május 11-én üzembe helyezett jármű beszerzési ára 3 500 000 Ft volt. Ezen belül beruházási költségnek a tárgyi eszközök esetében a beszerzési árat. szerelési. az illeték. az adók – az áfa kivételével –. a beruházási és felújítási költségnyilvántartásban feltüntetett kiadás minősül. a vám. számú mellékletében megjelölt adattartalommal. december 31. a telkesítés. A le nem vonható áfa az értékcsökkenési leírás alapjába beszámít. a telek. május 11. az erdő. ha az állat az Szja tv. A tárgyi eszköz beszerzéséhez egyedileg kapcsolódó járulékos kiadás (szállítási. Amennyiben a tárgyi eszközhöz telek is tartozik. között) 235 nap – költségként figyelembe vehető: (700 000 x 235): 365 = 450 685 Ft. a hitel igénybevételével kapcsolatos kiadások. a bizományi díj. az üzembe helyezés napjáig felmerült kamat. biztosítás díja stb. Ez utóbbi esetben az értékcsökkenési leírás módosított alapját és a módosítás időpontját a tárgyi eszköznyilvántartásban is fel kell jegyezni. elidegenítés esetén az értékcsökkenési leírás időarányosan számolható el.) A tenyészállat bekerülési értéke mezőgazdasági őstermelő esetében akkor szolgálhat az értékcsökkenési leírás alapjául. Beruházási költségnek a tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében.233 vagy a megállapodás az. Az értékcsökkenési leírás alapja a beruházási költség az üzembe helyezésig felmerült kiadások nyilvántartásba vétele alapján. valamint a beszerzéssel összefüggő közvetítői kiadások. telek és a melioráció kivételével nem számolható el értékcsökkenési leírás a földterület.) a beszerzési ár részét képezi. – a jármű esetében az éves leírási kulcs (20 %) alkalmazásával a teljes adóévre elszámolható összeg: 3 500 000 x 0. Ha a tárgyi eszköz értékcsökkenési leírásának elszámolását már 1997. Épület. számú mellékletének II/A. Az értékcsökkenési leírás összegének megállapításához a tárgyi eszközökről nyilvántartást kell vezetni a Szja tv. építmény beszerzési árának a szerződésben megjelölt összeg számít.20 = 700 000 Ft – az időarányos elszámolás miatt figyelembe vehető napok száma (2010. akkor annak elszámolását a megkezdett módszerrel folytatni kell a teljes elszámolásig. – 2010. akkor a telek beszerzési költségét el kell különíteni. A bányaművelésre. saját előállítás esetén pedig az anyagköltséget és a mások által végzett munka számlával (számlákkal) igazolt összegét kell tekinteni. alapozási. év előtt kezdte meg. Példa: 2010. a hulladéktárolásra igénybe vett földterület. amely bizonylatként ismerhető el. .

(A leírási évek számának legalább két adóévnek kell lennie. Ha 2010. Ha a fentieknek megfelelő tárgyi eszköz értékcsökkenési leírását 2009. Évközi üzembe helyezés esetén az időarányosítást ebben az esetben is alkalmazni kell. de választható az értékcsökkenési leírás alapjának növelése is. Ezt a szabályt a 2008. a kifizetés évében költségként elszámolható. Ekkor azonban a leírási évek számának legalább két adóévnek kell lennie azzal. a szellemi termékre. Mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek222 A saját gazdaságban előállított virágok és dísznövények – kivéve a 0602 40 vámtarifa 222 Szja-törvény 6. A bérelt ingatlanon végzett beruházást akkor lehet értékcsökkentési leírás alá vonni. december 31. továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása. december 31-ét követően részletfizetéssel (ideértve az 1996. évben megkezdte. A tárgyi eszköz bővítésével. függetlenül a vételár kiegyenlítésének módjától. úgy az ilyen tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenési leírás mértékét Ön meghatározhatta.és videogyártást szolgáló gépek és berendezések esetében szintén 50 %értékcsökkenési leírás érvényesíthető. berendezésre. ha a beruházás a bérlő tulajdonába is kerül. alá tartozó általános rendeltetésű számítástechnikai gépre. a bekerülési érték nagyságától függetlenül. napján hatályos rendelkezéseiben meghatározott leírási kulcsokat. előállítási értéket meg nem haladó. A részletfizetéshez kapcsolódó kamat az üzembe helyezés időpontjától nem része a beszerzési árnak. január 1-je után beszerzett tárgyi eszközök esetében kell alkalmazni. számú melléklet 1998.értékcsökkenési leírás érvényesíthető. december 31-ig üzembe helyezett tárgyi eszközeire vonatkozóan változatlanul alkalmazhatja a 11. rendeltetésének megváltoztatásával. Az egyéni vállalkozó az 1998. december 31-ét követően kötött lízingszerződést is) történő vásárlása esetén (ha a szerződés szerint az utolsó részlet törlesztésével. akkor 2010-ben és 2011-ben értékcsökkenési leírás címén. valamint a 33 %-os norma alá besorolt tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenési leírás mértékét Ön is meghatározhatja. melléklet I. március 7-én történt az üzembe helyezés és a tárgyi eszköz beszerzési ára 175 000 Ft. Tárgyi eszközök 1996. pontossága) helyreállítását szolgáló. felújítással kapcsolatosan felmerült kiadás (felújítási költség) a felmerülés évében költségként elszámolható. átalakítás költségét annak felmerülése évében lehet elszámolni a költségek között. valamint II/A. a 33 vagy a 14. A kizárólag film. pont .) A HR 8471 vtsz. átalakításával. (175 000 x 0. az élettartam növelésével kapcsolatban felmerült kiadás.234 A 200 000 Ft egyedi beszerzési.5 %-os norma alá besorolt és korábban még használatba nem vett tárgyi eszközökre. Bérelt ingatlanon végzett felújítás. vagy azt követően egy meghatározott időtartamon belül tulajdonossá válik) a beszerzési ár egészére alkalmazható az értékcsökkenési leírás. valamint a kísérleti fejlesztés aktivált értékére – értékhatártól függetlenül – 50 %.5)= 87 500 Ft/év vehető figyelembe. hogy a leírás mértéke 50-50%. sz. b) és c) pont.

továbbá 152190 91 00-ből 152200 99 00-ből 130190 90 99-ből 6. 7. Ha a magánszemély a saját termelői borkimérésében az előzőek mellett nem a saját őstermelői tevékenységében előállított bármely más terméket is értékesít és/vagy szolgáltatást is nyújt. Ha a magánszemély e tevékenységével összefüggésben vagy egyébként az őstermelői igazolványt kiváltotta. ha a magánszemély ezeket a termékeket az adott évben 0. a méhbábot. Állati eredetű termék: nyers állati szőr nem textilipari célra. akkor azt – ha e törvény másként nem rendelkezik – a bevételek arányában kell megosztania. a vírus. az ellenérték kifizetésére akkor is alkalmazhatók a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó előírások. Ha meghaladja. a kutya. akkor az őstermelői és más bevételeit. A saját gazdaságban termelt szőlőből saját gazdaságban készített szőlőmust. és az értékesítésükből származó bevétel együttvéve az évi 7 millió forintot nem haladja meg. azzal. a termelői és az egyéb természetes mézet is) 0502-0503. a méhanyát. a vadon élő madár tojása Vámtarifaszám 0101-0106-ból. hogy ha valamely költség többféle értékesítéssel is összefügg. 0301-ből. ha az az évi 250 000 forintot nem haladja meg. vagy az értékesítés nem kizárólag az előzőek szerint történik. Élő állat (ideértve a méhcsaládot. a méhrajt is) kivéve: a sportló. akkor az egész bevétel nem számít őstermelői tevékenység bevételének. nyers toll legfeljebb tisztítva. illetőleg azok megszerzése érdekében felmerült költségeit külön-külön kell nyilvántartania. a macska. szőlőbor értékesítése akkor számít őstermelői tevékenység bevételének. 0306-ból. azonban – ha a magánszemély e tevékenységével összefüggésben vagy egyébként az őstermelői igazolványt kiváltotta – az ellenérték kifizetésére akkor is alkalmazhatók a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó előírások. . állati termék Sor. 5102 Nyers méhviasz és feldolgozási maradék termék Propolisz (méhszurok). a vadon élő.Megnevezés szám 1.235 számú. rózsa oltva is – értékesítéséből származó bevételt akkor lehet őstermelői bevételként figyelembe venni. finom vagy durva állati szőr az 5101-ből. Ha a bevétel meghaladja a 7 millió forintot.és szérum-állat. 5. a vadasparkban és a vadaskertben élő fajok. Természetes méz 0409 (ideértve a lépes-. a természetvédelmi oltalom alatt álló. akkor az egész bevétel nem számít őstermelői tevékenység bevételének. A) Állat. gyűjtési tilalom alá eső állatfajok 2. nyers a 0505-ből. Tej és tejipari termék 3. nyers gyapjú. a dísz. és/vagy termelői borkimérésben végső fogyasztó részére) értékesíti. sűrített szőlőmust.és állatkerti állat.5 litert meghaladó kiszerelésben (kifizetőnek. a versenyló. ha a bevétel a 7 millió forintot meghaladja. Madártojás héjában kivéve: a gyógyászati tenyésztojás. a laboratóriumi állat. 0307-ből 0401-0406 0407 4.

13. továbbá tisztított. 16. ág és más növényi rész kivéve: a moha. lenmag. köles. kukorica. búza. koptatott. fagyasztva. a zuzmó. 12. 15. mákszem. étkezésre alkalmas gyökerek és gumók 0701-0714 frissen. növényi termék 8. a 0604-ből 10. az alga 9. 100610. kanárimag. a tűlevelű ág 0410-ből 121299 80 00-ből 300190 99 00-ből 210690 98 99-ből a 0601-ből. kétszeres rozs. fagyasztva. Gabonafélék szemtermése. burgonya 0801-0814 Gyümölcs és dió. negyedelt. lombozat. darabolt. valamint citrus.komlótoboz és lupulin. 1201-1207 14. kendermag Vetőmag. 1209 1210 1211-ből . Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág. hűtve. napraforgó. ricinus. cirokmag.236 Méhpempő nyers virágpor Méhméreg máshova nem sorolt méhészeti termék B) Növény. bimbó. továbbá tisztított. hűtve. frissen. Élő növény kivéve: a hínár. hámozott. ideiglenesen tartósítva vagy szárítva. gyümölcs vagy spóra vetési célra Ipari növények: .és dinnyefélék héja étkezésre alkalmas állapotban. ideiglenesen tartósítva vagy szárítva. Zöldségfélék. hámozott. földimogyoró. mustármag. repce. a 0602-ből 0603. triticale és más hibrid 1007-1008 kivéve: a malomiparban megmunkáltakat Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök: szójabab. hajdina. zab. felezett gyümölcs Fűszernövények és fűszerek: Fűszerpaprika Borókabogyó Sáfrány Kakukkfű Ánizsmag Köménymag Kapormag egyéb hazai fűszernövények 0904 20-ból 0909 50-ből 0910 20 0910 40-ből 0909 1000 0909 30 0910 99-ből 0709 90-ből 1211 90-ből 11. sáfránymag. árpa. 1001-1005. csumázott zöldség. rizs.

gyűszűvirág. hunyor. diólevél. 2308 00 90-ből levél.és 1212-ből szilvamag. illetve seprű vagy 1401. vadmajoranna. Szőlőmust Állatok etetésére szolgáló növényi eredetű termék: 2308 00 40. mákgubó. ökörfark-kóró. vasfű. szárítva is. lucerna. galangagyökér.gabonaszalma és -pelyva 1213 1214 . 5302-ből 0604-ből 2307-ből 2309-ból . illetve közvetlenül fogyasztható) zöldség. széna. makk. hársfavirág és -levél. -szár. útifű. sás. papsajt. Borseprő. vidrafű. gyümölcs és dió 19. kökörcsin. fehér és fekete üröm. Karácsonyfa 28. Len és valódi kender (Cannabis sativa L). 23. 26. cukorrépa. 18. sártök. nyersen 27. birsmag. zsálya stb. morzsika. vadgesztenye. bot stb. gyógyszer-. lóhere. Szőlőtörköly 5301-ből. borkő 29. bükköny 17. nőszirom. baltacim. tárnics. takarmányrépa. takarmánykáposzta. Szőlőbor kivéve a 22042999 20. kamillavirág. maszlag. pózna. zöldségfélék héja. 21. csillagfürt. gyermekláncfű. anyarozs. ha az illatszer-. pörköletlen cikóriagyökér .). répafej. izsóp. bazsalikom. szagos müge. cukornád. barack.szentjánoskenyér. rutalevél. bojtorján. fenyőrügy. 25. imola. rózsaszirom.takarmánynövény: karórépa. csillagvirág-hagyma. macskagyökér. de nem pácolva vagy fermentálva. növényvédőszer. cövek. Növényi eredetű nyersanyag fonásra. dohányhulladék Szerves trágya Szőlővenyige Fából kizárólag hasítással készített karó. rozmaring. takarmánygyökér. 24. -csuhé. veronikafű. fekete bodza. hazai gyógynövények . kukoricacsutka. szárcsagyökér. 2401-ből 3101 4401-ből 4404-ből 22. orvosi pemetefű. menta. fűzfavessző 2001-2009 220429-ből 2204 30 Feldolgozott (véglegesen tartósított vagy konzervált.és hasonló iparban alapanyaga (angelikagyökér és -mag. nadragulya. borágófű. gyümölcshulladék stb.növény és növényrész.237 . marharépa. Nyers dohány. cölöp. 1403 ecset készítésére: nád.

illetve a helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységet látja el. amely tevékenység eredményeként a telepített növények legalább egy évnél hosszabb ideig talajhoz. illetve a helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységet látja el. d) a halászatról és a horgászatról szóló törvény alapján halászatra jogosító okmányok birtokában. helyhez kötötten a termesztés alapját képezik 3. 16. Erdőgazdálkodás és e tevékenység termékeiből 2. c) tulajdonában lévő. a halászati vízterületen általa kifogott hallal. Kistermelő évente legfeljebb 5000 kg mézet értékesíthet. Kistermelő naponta legfeljebb 200 liter tejet. Kistermelő havonta legfeljebb 4 sertést vagy 1 szarvasmarhát vagy 4 juhot vagy 4 kecskét vághat.238 C) Tevékenységek 1. A külön jogszabályban meghatározott kistermelői élelmiszer-termelés. A 2010. a) általa megtermelt alaptermékkel vagy általa betakarított.) FVM-Eüm-ICsSzEM együttes rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés. illetve vágathat le. gazdaságában nevelt és ott levágott baromfi és nyúlfélék húsával közvetlenül a végső fogyasztót. amelynek során a kistermelő (a következőkben meghatározott tevékenységet végző természetes személy) az 1. összegyűjtött vadon termő alaptermékkel közvetlenül a végső fogyasztót. 1. előállítás és értékesítés feltételeit határozza meg. illetve helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységet látja el. közvetlenül a végső fogyasztót. Kistermelő hetente levághat legfeljebb a) 200 házi tyúkfélét. vagy c) 50 nyúlfélét. számú melléklet a 14/2006.) FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendelethez Kis mennyiség meghatározása alaptermékek és ebből előállított termékek vonatkozásában 1. vagy b) 100 víziszárnyast vagy pulykát. E rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni. (II. . 3. A rendeletet nem kell alkalmazni az élelmiszerek magánháztartásban. (II. évben az a termék vagy tevékenység. előállítás és értékesítés D) Az 1999. Ültetvénytelepítés. 16. 2. 4. b) általa megtermelt alaptermékből előállított élelmiszerrel közvetlenül a végső fogyasztót látja el. május 14-ig hatályos 14/2006. számú melléklet szerinti kis mennyiségű (a továbbiakban: kis mennyiségű). 5. Kistermelő hetente legfeljebb 50 kg húskészítményt állíthat elő és értékesíthet. amelyet az A)-C) pontokban felsoroltak kiegészítéseként kormányrendelet határoz meg. illetve abból készített. saját fogyasztásra történő termelése és előállítása során. de legfeljebb 40 kg tejterméket értékesíthet.

2. 11. illetve a régión belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt látja el. illetve a régión belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt látja el. 10. c) általa jogszerűen kifogott hallal. 19. 9. 12. melléklet az 52/2010. Kistermelő hetente legfeljebb 360 db tojást értékesíthet. május 15-étől hatályba lépő 52/2010. a) általa megtermelt alaptermékkel vagy általa betakarított. 30. melléklet szerinti kis mennyiségű. amelynek során a kistermelő az 1. (IV. 5. összegyűjtött terméket értékesíthet. 7. Kistermelő évente legfeljebb 20 000 kg növényi eredetű alapterméket értékesíthet. 4. 13. Kistermelő hetente legfeljebb 50 kg vadon termő betakarított.) FVM rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni. 30. 17. 8. 3. 2 600 kg Együttesen 5 000 kg 20 000 db 6 000 kg 20 000 kg 5 200 kg 5 200 kg . illetve közétkeztetési létesítményt (a továbbiakban együtt: vendéglátó létesítmény) látja el.) FVM rendelethez Kis mennyiség meghatározása alaptermékek és ebből előállított termékek vonatkozásában Termék vagy alaptermék. és a hozzá kapcsolódó tevékenység megnevezése Kifejlett vagy növendék sertés vagy juh vagy kecske vagy strucc vagy emu levágása és húsának értékesítése 50 kg alatti malac vagy 15 kg alatti bárány. összegyűjtött termék értékesítése Termesztett gomba értékesítése Heti maximális mennyiség 6 db 10 db 2 db 2 db 200 db 100 db 50 db 70 kg 200 liter 40 kg 500 db 150 kg 150 kg 50 kg 50 kg 100 kg Éves maximális mennyiség 72 db 120 db 24 db 24 db 1. 1. Kistermelő hetente legfeljebb 100 kg termesztett gombát értékesíthet. 8. 7. hőkezeléssel feldolgozott termék értékesítése Egyéb feldolgozott növényi eredetű termék értékesítése Vadon termő betakarított. 11. 16. Kistermelő évente legfeljebb 6000 kg halat értékesíthet. 18. 10. gida levágása és húsának értékesítése Kifejlett vagy növendék szarvasmarha levágása és húsának értékesítése 100 kg alatti borjú levágása és húsának értékesítése Házi tyúkféle levágása és húsának értékesítése Víziszárnyas vagy pulyka levágása és húsának értékesítése Nyúlféle levágása és húsának értékesítése Húskészítmény előállítása és értékesítése Tej értékesítése Tejtermék előállítása és értékesítése Méz és méhészeti termék értékesítése Tojás értékesítése Hal értékesítése Növényi eredetű alaptermék értékesítése Savanyúság Növényi eredetű. 15. közvetlenül a végső fogyasztót. b) általa megtermelt alaptermékből előállított élelmiszerrel közvetlenül a végső fogyasztót. összegyűjtött vadon termő alaptermékkel közvetlenül a végső fogyasztót. (IV. Kistermelő hetente legfeljebb 100 kg savanyúságot vagy 20 kg egyéb feldolgozott növényi eredetű terméket értékesíthet.239 6. 14. A 2010. 9. illetve a régión belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó. 6.

évi összevont adóalapja 650 000 forint. hogy a különbözet a 100 000 forintot nem éri el. vagyis 15 000 x 0. könyvelői díjkedvezményt is érvényesíthet.62 = 9 300 forint érvényesíthető. Adókedvezményként a könyvelőnek kifizetett összeg 62%-a. 1. A kedvezmény kiszámítása a következő: Az összevont adóalap adója az őstermelői jövedelemmel együtt: 650 000 Ft 17%-a 110 500 Ft Az összevont adóalap adója az őstermelői jövedelem nélkül: 250 000 Ft 17%-a 42 500 Ft Az összevont adóalapok adójának különbözete: 110 500 – 42 500 = 68 000 Ft. Ez az összeg egyben agrár de minimis támogatásnak minősül. lap 41. az őstermelői tevékenysége tekintetében a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. az e sorhoz készült útmutatóban jelzett jövedelem és kedvezményi korlátba belefér. olyan jövedelemként kell figyelembe venni. Az adózó tételes költségelszámolással állapította meg a jövedelmét. amelyet járulékfizetési kötelezettség terhel. ennek megfelelően vállalkozóként eltérő összeget jelenthet. amennyit egyéni vállalkozóként járulékalapként figyelembe vett. A példabeli adózónak ezt az összeget kell a 41. Példák a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítására az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező családi gazdálkodó esetében Az egészségügyi hozzájárulás kiszámítása (1053-09-es lap) Amennyiben a családi gazdálkodó egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatja tevékenységét. feltéve. A könyvelői díjkedvezmény kiszámítása: Az őstermelői jövedelem aránya az összjövedelmen belül: 400 000 : 650 000 x 100 = 61. hogy az. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapjának meghatározásakor az elszámolt bevételéből annyi összeget. Az adózó – aki regisztrált mezőgazdasági termelő – 2010. december hónapban érvényes 71 500 forint összegű minimálbérrel kell számolni. sor „c” oszlopába írnia. Tekintettel arra.240 Példatár Az őstermelői kedvezmény kiszámítása 1053-B. A minimálbér kétszereséhez kötött járulékfizetési alsó határt (minimum járulékalap) 2010. január hónapra még a 2009. Könyvelőnek kifizetett. Az őstermelői kedvezmény címén levonható a 68 000 forint és a 9 300 forint összege. Az egyéni vállalkozói igazolvány csak őstermelői tevékenységet tartalmaz. a piaci viszonyoknak megfelelő díjazást. január 01-től felváltja a tevékenységre jellemző kereset. sora 1. termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelme 250 000 forint.54 %. amely 73 500 forint. Ebből az őstermelői jövedelem 400 000 forint. Járulékalapként figyelembe vehető összeg minimuma havonta a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összege. vagyis 77 300 forint. kerekítve 62%. ami a természetes személy főtevékenységére jellemző. 2010. A példában – bejelentés alapján – a minimálbér összegét tekintjük járulékalapnak: . és a magánszemély számlával igazoltan a könyvelőnek 15 000 forintot kifizetett. számlával igazolt összeg 15 000 forint.

ebből: – a növénytermelés bevétele 2 000 000 Ft. mely összeg az összevont adóalap részét képezi. .. lap 13. melyet a 105309-es lap 285......... a 1053-12-01-es lap kitöltése III. Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nem keletkezik.. .....sor b) oszlop. 2....... A mezőgazdasági kistermelők nyilatkozatai. évi bevétele 700 000 Ft.... sor a) oszlopába........ A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapja az őstermelői jövedelem... 3 900 000 Ft 364.. Az egészségügyi hozzájárulás alapja 150 000 Ft (3 000 000 Ft 5%-a).. ebből az őstermelésből származó bevétele 500 000 forint és a földalapú támogatás összege 200 000 forint... nyilatkozattételi jogával élő kistermelő 2010....... 2010. 525 780 (414 000*1...... Jelen esetben százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség nem keletkezett.27) . 414 000 Ft (300 000+114 000) 1053-A... évi bevétele 3 000 000 Ft volt (323...... tehát nem éri el a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összegét. a fizetendő egészségügyi hozzájárulás összege pedig 22 500 Ft lesz (150 000 Ft 15%-a)... A mezőgazdasági kistermelő átalányban megállapított jövedelmének kiszámítása a 105312-03-as lap 363-367. évi bevételei között támogatást nem vett figyelembe.. február 1-jétől havi 73 500 forint (évi 880 000 forint). 1 900 000 Ft 367. sor a) oszlop.. lap 13. sor)... Előző mezőgazdasági kistermelő 893 500 Ft járulék alapot vallott be a 1058-as bevallásában... . sor „a”............ sor „b” ... január hóra 71 500 forint....... A járulékalap 2010........ A mezőgazdasági kistermelő nemleges bevallási nyilatkozata 1.241 Az őstermelői jövedelem havi összege 40 000 forint (évi 480 000 forint). amelyből a jövedelem (15%) 300 000 Ft – az állattenyésztés bevétele 1 900 000 Ft. A 2010... sorában a megfelelő oszlop(ok)ba kell beírnia... amit csökkenteni kell a járulékalapot képező jövedelem összegével (480 000 – 880 000 forint)....... Ezt az összeget kell beírni 1053-A lap 13. Amennyiben a 2010.. sor „b” . sorai Egy négytagú család közös őstermelői igazolványt váltott ki és az átalányadózást választották... akkor nem kell nyilatkoznia..... A család bevétele – növénytermelés 8 000 000 Ft – állattenyésztésből 7 600 000 Ft Összes bevétel 15 600 000 Ft Az egy főre jutó bevétel: 3 900 000 Ft. A bevallás kitöltése: 363. 414 000 1053-A.... mivel ebben az esetben a bevétele adómentes........ amelyből a jövedelem (6%) 114 000 Ft Az egy főre jutó jövedelem (átalányadó alapja) 414 000 Ft.. A százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség meghatározása ebben az esetben a két alap figyelembevételével (150 000-893 500) történik.... 3. A tételes költségelszámolást választó.....

1. Nyilatkozat esetén az erre szolgáló helyen „X”-szel jelölje választását. sorban a 412. olyan jövedelemként kell figyelembe venni. 2010. december hónapban érvényes 71 500 forint összegű minimálbérrel kell számolni. Járulékalapként figyelembe vehető összeg minimuma havonta a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összege. ami a természetes személy főtevékenységére jellemző. a piaci viszonyoknak megfelelő díjazást. az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásával. január hónapra még a 2009. a jövedelem-minimum megállapításával. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapjának meghatározásakor az elszámolt bevételéből annyi összeget. a de minimis és egyéb közösségi támogatásokkal. sorban is szerepel adat.) kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenységet folytat. A járulékalap 2010. amennyit egyéni vállalkozóként járulékalapként figyelembe vett. úgy a 403. amely 73 500 forint. úgy a 401-402. Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nem keletkezik. sor kitöltését is vegye figyelembe (ebben az esetben. A példában – bejelentés alapján – a minimálbér összegét tekintjük járulékalapnak: Az őstermelői jövedelem havi összege 40 000 forint (évi 480 000 forint).242 Példák a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítására az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező családi gazdálkodó esetében Amennyiben a családi gazdálkodó egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatja tevékenységét. az ehhez kapcsolódó adózási mód választásával kapcsolatos szabályokat. Ha a 412. . a 1053-15-ös lapokig készített kitöltési útmutatóban foglalt általános tudnivalókat is olvassa el. amelyet járulékfizetési kötelezettség terhel. Az egészségügyi hozzájárulás alapja az őstermelői jövedelem. sorban nyilatkozhat erről. február 1-jétől havi 73 500 forint (évi 880 000 forint). I. az őstermelői tevékenysége tekintetében a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. A 401. Egyéni vállalkozás esetén a jövedelemszámítás módszere a 2010. 29. évi egyéni vállalkozásából származó jövedelmét a vállalkozói személyi jövedelemadó vagy az átalányadózás szabályai szerint állapítja meg. valamint a bevallás feldolgozását. hogy a 2010. mindkét jövedelemszámítási mód jelölhető). AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK NYILATKOZATA(I) A 1053-13-01-ES LAP KITÖLTÉSE A lap kitöltése előtt a 1053-13-as lapoktól. Az egyéni vállalkozói igazolvány csak őstermelői tevékenységet tartalmaz. és 402. évre Ezek a nyilatkozatai arra szolgálnak. az átalányadó választásával/megszüntetésével. A minimálbér kétszereséhez kötött járulékfizetési alsó határt (minimum járulékalap) 2010. hogy megkönnyítsék a bevalláskitöltő programok alkalmazását. amit csökkenteni kell a járulékalapot képező jövedelem összegével (480 000 – 880 000 forint). Ha az átalányadózás szerinti adózás szabályai szerint állapítja meg a jövedelmét és kizárólag a 210/2009 (IX. január hóra 71 500 forint. tehát nem éri el a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összegét. január 01-től felváltja a tevékenységre jellemző kereset. melyekből megismerheti a támogatások kezelésével. sorban van lehetősége azt jelölni. 2010. ennek megfelelően vállalkozóként eltérő összeget jelenthet.

amely adóévben az szja . 405. ha az Ön egyéni vállalkozói tevékenysége egyéni cég alapítása miatt szűnik meg. január 01-jétől az egyéni cégekre vonatkozó új szabályozás szerinti tovább működés nélkül szűnt meg. Fontos! A 2010.törvényben előírt bevételi értékhatár növekedett. Az átalányadózásra vonatkozó döntésénél ezt is vegye figyelembe. évben és az adóév folyamán nem kezdte újra. Ha Ön 2010. december 20-áig bejelentkezett az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá és 2010-ben átalányadózó volt. nem az elkülönülten adózó jövedelmek körébe tartozik. törvény (Szja) 50.a 404. tagjaként folytatja. 404. pontját! III. végrehajtói iroda. tv az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (Evtv. vagy az átmeneti rendelkezések szerint egyéni cégként működik tovább és az egyéni vállalkozói tevékenysége emiatt szűnt meg. Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 7. az átalányadózás . akkor ezt a sort nem kell kitöltenie. jogerősen megtiltotta.sor: Ebben a sorban „X”-el kell jelölnie. § (7) bekezdés 224 .243 II. évtől az egyéni vállalkozói bevételből átalányban megállapított jövedelem. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata az átalányadózás választásáról224 407. évi CXV. akkor ezt az erre szolgáló négyzetben az „X” beírásával jelezze.ha annak egyéb feltételei fennállnak . sorban jelölje a megszűnés tényét. hanem az összevont adóalap részét képezi. akkor az erre szolgáló négyzetbe beírt „X”-szel jelölje azt. december 31-éig egyéni cégként működő egyéni vállalkozó adószáma – az új Evtv. szüneteltetésésről Ezek a nyilatkozatai arra szolgálnak. IV. törvény (Szja) 50. illetve ha egyéni vállalkozói tevékenységét ügyvédi iroda. évben az egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette (és az adóév folyamán nem kezdett új egyéni vállalkozói tevékenységet) vagy akinek egyéni vállalkozói tevékenysége folytatását a körzetközponti jegyző határozatban. közjegyzői iroda.attól az adóévtől kezdődően újra választható. 38. évi CXVII. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata az átalányadózás megszüntetéséről225 408.§ (19)223 bekezdésének átmeneti szabálya szerint – 2010. Egyéni vállalkozó nyilatkozata a jövedelem-(nyereség)-minimum alkalmazásával kapcsolatosan 223 2009. sor: Ha a 2011. évi CXVII. § (1). Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 9. sor: Ha az egyéni vállalkozásból származó jövedelme után a 2011.ezt a sort nem kell kitöltenie . Az egyéni vállalkozó nyilatkozata a tevékenysége megszüntetéséről. (3)-(8) bekezdések 225 1995. Ha a jogosultsága a bevételi értékhatár túllépése miatt szűnt meg. V. pontját! Szintén itt kell jelölnie. pontját! 406. adóévre az idevonatkozó feltételek megléte mellett átalányadózást választ. hogy megkönnyítsék a bevalláskitöltő programok alkalmazását.) 1995. Az átalányadózási mód megszüntetése esetén a megszűntetés évét követő négy adóév elteltét követően választhatja ismételten az átalányadózást. ha Ön az egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette a 2010. sor: Ebben a sorban „X”-szel kell jelölnie. akkor . Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 8. valamint a bevallás feldolgozását. ha mint 2009. sor: Ebben a sorban „X”-szel kell jelölnie. adóévre nem az átalányadózást választja. ha a 2010. Ha a szünetelés időtartama alatt vállalkozói tevékenységét megszűntette.

§ának (1)-(5) bekezdése szerinti bevételem a 4.(nyereség-) minimumot és emiatt. (E nyilatkozata megtételéhez segítségül szolgál a 1053-13-04-es lap 454.) 4 A Szja tv. sorban nulla szerepel. tv. 49/B § (23) bekezdése szerinti jövedelem. . ha ebben az időszakban nem számolt el bevételt). ha a 421. Az 1-6-ig terjedő jelölések alkalmazása: A jövedelem-minimum megállapítására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmaznom. § (23) bekezdése szerinti jövedelem. Egyéni vállalkozó nyilatkozata a támogatásokkal kapcsolatban 410. Nem tartozom az 1-essel jelölt adózók körébe. azaz a hasonlító adóalap nem éri el az adóévben az Szja. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységére a vállalkozói személyi jövedelemadózás szabályait alkalmazza. sora. tv. 1053-13-08-02.ának (1)-(5) bekezdése szerinti bevételem a 4. 49/B §. 6 VI. tv. 2 3 Jövedelem minimum szerinti adózásra nem vagyok kötelezett. ebben a sorban nyilatkoznia kell. és 11. és 11. 409. 1 Nem tartozom az 1-essel jelölt adózók körébe. mivel az Szja tv. valamint az un. azaz hasonlító adóalap eléri. évben elemi kár sújtott. a 1053-13-08-01. pontnál leírtakat. számú melléklete szerint elszámolt költséget meghaladó része (jövedelem). (Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 18.) Ha a jelölést elmulasztja. kivéve. és 425. de a 2009. számú melléklete szerint elszámolt költséget meghaladó része (jövedelem).244 Az idevonatkozó részletes szabályokat a 1053-13-as lap 10. de a 2010. mielőtt ezt a sort kitöltené. évben elemi kár sújtott. 49/B. január 1-jét követően kezdtem. 49/B §-ának (1)-(5) bekezdése szerinti bevételem a 4. azaz hasonlító adóalap nem éri el az adóévben az Szja. sor: Jelölje „X”-szel. az arra szolgáló helyen. sor: Ebben a sorban a jövedelem-(nyereség)-minimum megállapításával kapcsolatos nyilatkozatát teheti meg. E miatt a 13-03-tól kezdődő lapok kitöltése után töltse csak ki a nyilatkozatra vonatkozó részt. az adóévben az Szja. A (4).(nyereség-) minimumot. 5 A Szja tv. a jövedelem minimum szerinti adózást választom. de a jövedelem-(nyereség)-minimum szerinti adózás helyett. vagy újrakezdtem és a tevékenység megkezdését megelőző 36 hónapban nem folytattam egyéni vállalkozói tevékenységet (ideértve azt az esetet is. számú melléklete szerint elszámolt költséget meghaladó része (jövedelem). pont alatti útmutatójából ismerheti meg. csoportmentességi és az adórendszeren kívüli támogatásokról szóló rendeletek alapján támogatást. 49/B. mivel az egyéni vállalkozói tevékenységemet 2009. ha a jelen bevallásában nem vesz/nem vehet igénybe a csekély összegű (de minimis) támogatásokról. (5) és (6) szám szerinti választását csak az adatok ismeretében (a jövedelem levezetése után) tudja jelölni (kötelezett-e a jövedelem-minimum szerinti adózásra vagy a nyilatkozattételre). 49/B § (23) bekezdése szerinti jövedelem-(nyereség)minimumot. és 11. bevallást kiegészítő nyilatkozattételi jogommal élek a 1053-15-os lap kitöltésével. 1053-13-08-03-as lapokat is be kell nyújtania.

245 A 1053-13-02-ES LAP KITÖLTÉSE A lap kitöltése előtt a 1053-13-as lapoktól. § (8) bekezdés . az ehhez kapcsolódó adózási mód választásával kapcsolatos szabályokat. Abban az esetben. az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásával. ha a tevékenység folytatásának szándékát 90 napon belül bejelentette az adóhatóságnak226. sorban az erre szolgáló helyen 2-vel jelölje ezt a tényt. a jövedelem-minimum megállapításával. § (7) bekezdés 1995. törvény (Szja) 49/A. mint az özvegye vagy örököse tovább folytatja. sorba „1”-est kell beírni. Erre akkor van lehetősége. sorban az erre szolgáló helyen jelölje „1”-gyel. évi CXVII. ha azonos adózási mód szerint adózott az elhunyt egyéni vállalkozó. sorba 2-est írt. az adózási mód választásáról Abban az esetben. a 1053-15-ös lapokig készített kitöltési útmutatóban foglalt általános tudnivalókat is olvassa el. a döntése szerinti. ha Ön az elhunyt egyéni vállalkozó e tevékenységét. törvény (Szja) 49/A. úgy most. ha a 411. de eddig nem volt egyéni vállalkozó. ha az elhunyt egyéni vállalkozó e tevékenységét az özvegye vagy örököse tovább folytatja. a 411. 90 napon belül bejelentette az állami adóhatóságnak a választott adózási módot227. a de minimis és egyéb közösségi támogatásokkal. választott adózási módot a 412. a 411. valamint határidőn belül eleget tett a bejelentési kötelezettségének. a 412. Az egyesített tevékenységre értelemszerűen irányadóak az alkalmazott adózási módról a 226 227 1995. Abban az esetben. sorban kell jelölnie a következőkben leírt lehetőségek figyelembe vételével. VII. Nyilatkozat az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásáról. ha a tevékenység folytatásának szándékán túl. az átalányadó választásával/megszüntetésével. évi CXVII. hogy az egyesített tevékenységből származó jövedelem megállapítására a továbbiakban milyen adózási módot választ. Ha a tevékenységet továbbfolyató özvegy vagy örökös maga is egyéni vállalkozó. de eddig is egyébként egyéni vállalkozói tevékenységet folytatott. Sorsz Egyesített tevékenység adózási módja átalányadó átalányadó vállalkozói szja eva átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja eva eva Elhunyt adózó tevékenységének adózási módja vállalkozói szja átalányadó átalányadó eva eva eva vállalkozói szja vállalkozói szja átalányadó Egyesített tevékenység előtti adózási módja átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja vállalkozói szja átalányadó vállalkozói szja átalányadó eva eva 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Abban az esetben. illetve a tevékenységet tovább folytató egyéni vállalkozó özvegy vagy örökös. de az elhunyt által alkalmazott adózási módtól eltérő adózási mód szerint adózik. melyekből megismerheti a támogatások kezelésével. eldöntheti. Erre akkor van lehetősége.

3 leselejtezte. ha a megszűnést követően. ÉVI ADÓBEVALLÁSÁHOZ Ezeket a bevallási lapokat csak az egyéni vállalkozók tölthetik ki! A 1053-as bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen írja be. ha az átalányadózás megszüntetése évét követően legalább négy adóév eltelt.gov.nav. illetőleg bizonyos esetekben a 1053-15-ös pótlapon. Nyilatkozat az egyéni vállalkozás megszüntetése során a pénztárgépek elhelyezéséről 413-417. Például „3”-ast. vegye igénybe az ÁNYK (AbevJava) program szolgáltatásait az állami adóhatóság honlapján (www. azaz átalányadózást Ön akkor választhatott az egyesített tevékenységre. ha megfelel annak a feltételnek. 4 minden egyéb esetben 5.2 pontjánál leírtaknál olvashat. Önnek. Amennyiben lehetősége van. ha Ön egyéni vállalkozóként rendelkezett pénztárgéppel. az adóéven belül új egyéni vállalkozói tevékenységet kezdett. A nyilatkozatot nem kell megtennie. vegye figyelembe. Ha Ön az egyéni vállalkozó tevékenységének gyakorlása során már korábban is adózott az átalányadó szabályai szerint. ha Ön a korábbi átalányadózás időszaka alatt megszűntette a tevékenységét. hogy csak akkor választhatta az egyesített tevékenységre ezt az adózási módot. – a megfelelő jelöléssel . a 1053-13-as. nyilatkoznia. VIII. ha nem állt munkaviszonyban. az egyéni vállalkozói tevékenységéből származó jövedelméről. Ez vonatkozik arra is. amennyiben azt a személyi jövedelemadó törvény rendelkezései szerint kell megállapítania. ÚTMUTATÓ AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 2010. illetve a választás időpontjában az elhunyt és az Ön által addig elért bevétele nem haladta meg a 15 illetve a 100 millió forint időarányos részét. Ha például a jelölés „5”-ös. . akkor nyilatkoznia kell arról. 2 megtartotta. hogy az Ön korábbi eva alanyiságának megszűnés adóévét követő négy adóévre az adóalanyiság ismételten nem választható. hogy a bevalláshoz a 1053-1301-es és 02-es pótlapot is csatolja. majd utóbb újból egyéni vállalkozóként folytatja tevékenységét. 1 szabadforgalomba bocsátotta. A következő számok felhasználására van lehetősége. sor: Abban az esetben. Az egyéni vállalkozás egyesítésével összefüggő előírások alkalmazásáról a vállalkozói útmutató 12.hu). valamint annak adójáról kell számot adnia. ha szervíznek adta el. a 1053-14-es pótlapokon.hogy az a tevékenysége megszűnését követően hová került.246 választott adózási módra történő áttérés esetére és az adózási mód alkalmazási feltételeire vonatkozó rendelkezések. azaz Ön az egyesített tevékenységre az elhunyt egyéni vállalkozó által alkalmazott egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként történő adózást akkor választhatta a vállalkozói személyi jövedelemadó helyett.

aki egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelte(ti)tte a 2010. 8. 3. évre az eva szerinti adózást választotta. 9. kisvállalkozói. 2. ha Ön más törvény szerint kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. aki az eva hatálya alá tartozik. illetve fejlesztési tartalék címén csökkentette a bevételét és ezek az igénybevett kedvezmények nem váltak véglegessé. 7. illetve aki egyéni vállalkozói tevékenységét ügyvédi iroda. akinek egyéni vállalkozói tevékenysége egyéni cég alapítása miatt szűnik meg. ha azon nem szerepel adat.) Amennyiben Ön kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó. de az egyszerűsített vállalkozói adóra tett nyilatkozata nem volt jogszerű. jogerősen megtiltotta. Ha Ön nem pénzben kapja az ellenértéket (vagyoni értéket). Akkor is ezt a bevallási lapot kell kitöltenie. A 1053-13-03-tól a 07-ig tartó bevallási lapokat akkor is be kell nyújtania. évben. 1. de a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt kisvállalkozói kedvezményt. tagjaként folytatja. Ebben az esetben csak az összesítő (vastag keretes) sorokba írjon nullát. akinek egyéni vállalkozói tevékenysége folytatását a körzetközponti jegyző határozatban. (Elektronikus úton vagy 2D módon – internetes program felhasználásával papír alapon – történő kitöltés esetén a bevétel. de akinél az eva-s időszak előtt foglalkoztatási. A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozónak a saját járulékait a 2010. végrehajtói iroda. 2. 6. 4.1 AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK .247 1. aki az eva hatálya alá tartozik. A BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE E bevallási lapokat kell kitöltenie annak az egyéni vállalkozónak is. de évközben a feltételek hiánya miatt kikerült az eva törvény hatálya alól és emiatt vissza kellett térnie a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá. foglalkoztatási kedvezményt vett igénybe. évben a 1058-as bevallásban kellett közölnie. az áttérés időpontjától. a 2010. akinél az eva-s időszak előtt érvényesített kisvállalkozói adókedvezmény nem vált véglegessé. fejlesztési tartalék címén érvényesített bevételt csökkentő kedvezmény a feltételek hiánya miatt nem vált véglegessé és emiatt személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezett. kisvállalkozások adókedvezményét. 2. évben. 5. aki a 2010. a 1053-13-01 és 1053-13-02-es lapokon az adózói nyilatkozatokat kell kitöltenie. közjegyzői iroda. akkor bevételnek a Ft-ban kifejezett szokásos piaci értéket kell tekintenie. aki az egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette a 2010. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A jövedelem megállapításakor a bevételeket és a költségeket Ft-ban kell figyelembe venni. január 1-je és december 31-ie közötti időszakra eső egészségügyi szolgáltatási járulékát és a nyugdíjjárulékát a 1053-14-es lapon kell bevallani. egyéb költség sorokba írjon nullát. aki családi gazdálkodóként mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytat.

Az átalányadózás következő adóévre történő választásáról vagy annak megszüntetéséről a 1053-13-01-es bevallási lap III. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben szüneteltette. A személyi jövedelemadó törvény szerint jövedelmét – a törvényben is megjelölt feltételek figyelembevételével – kétféle módszer szerint állapíthatja meg: • a vállalkozói jövedelem szerinti adózás. de az adóéven belül ismételten egyéni vállalkozói tevékenységet kezdett folytatni. táblájában kell jelölnie. és IV. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TOVÁBBI TUDNIVALÓK . Ha Ön a 2010. évi bevallásában további korrekciókkal kellett számolnia.248 Többféle vállalkozói tevékenység esetén az egyéni vállalkozásból származó bevételeit és a költségeit együttesen (összesítve) vegye figyelembe.1 pont alatti tájékoztatást. • az átalányadózás. amikor ennek tényét Ön vagy az állami adóhatóság feltárta. A döntését a 1053-13-01-es lap I. de az adóéven belül újra folytatta. mivel az átalányadózásra nem térhetett vissza. Az eva választása miatt a 2009. évre nem volt jogszerű. akkor csak a vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítására vonatkozó szabályokat alkalmazhatja. évre az átalányadózást választotta. évi bevallását is módosítania célszerű (az esetleges későbbi jogkövetkezmények elkerülése érdekében) önrevízió útján. de az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben megszüntette. Amennyiben a választása nem volt jogszerű a 2010. valamint a tájékoztató adatok megállapításakor a 1053-13-as bevallási lapon a mindkét időszak éves összesített adatát szerepeltesse. valamint a tájékoztató adatok megállapításakor a 1053-13-as bevallási lapon a mindkét időszak éves összesített adatát szerepeltesse. Ebben az esetben a becsléssel megállapított bevételi és költség adatokat kötelező figyelembe vennie a jövedelemszámításkor és az Szja-törvény szerinti könyvvezetési kötelezettségének a becsült időszakot követően kell eleget tennie. akkor az éves bevallásában az egyéni vállalkozásból származó jövedelem. olvassa el a 12. Ha Ön a 2010. tábláin nyilatkozhat. pont alatt találja. Amennyiben az eva-t jogszerűtlenül választotta. akkor a korrekciós tételek miatt a 2009. évben év közben vált özvegyi vagy örökösi jogon egyéni vállalkozóvá. 3. akkor az adóév egészére a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkalmazására kellett áttérnie. évre. akkor az állami adóhatóságnak kellett megállapítania becsléssel a bevételét és a költségeit azon időpontig. Az átalányadózással és annak választásával kapcsolatos tudnivalókat a 1053-13-06-os lap útmutatójánál a 16. Ha Ön 2009-ben az átalányadó szabályai szerint adózott és az eva választása a 2010. majd az adóéven belül azt újra kezdte. akkor az éves bevallásában az egyéni vállalkozásból származó jövedelem. Amennyiben az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben megszüntette.

az innovációs járulék-. Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. és hozzájárulás kötelezettség bevallására a 1008.a 2010. valamint az agrártermelés költségeit csökkentő támogatások visszafizetési kötelezettségét. évre történő választása esetére vonatkozó szabályok 7. a cégautó adó kötelezettségét a 1001-es bevallásban kell bevallania. valamint az un. A vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítása 14. A Jövedelem-(nyereség)-minimum (Nyilatkozat) 11. Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetéséhez kapcsolódó különös szabályok 10.2 A tevékenységét ügyvédi iroda. Az egyéni vállalkozói tevékenység megszűntetéséhez kapcsolódó különös szabályok 8. járulék-. Az államháztartással szembeni egyéb kötelezettségek teljesítése 5. A CSALÁDI GAZDASÁGOK EGYÉNI VÁLLALKOZÓ TAGJAINAK ADÓZÁSA A családi gazdálkodónak és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagnak mezőgazdasági őstermelői tevékenysége tekintetében adókötelezettségét a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell teljesítenie akkor is. A veszteségelhatárolás 15. Az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatására vonatkozó szabályok 12. csoportmentességi és az adórendszeren kívüli támogatásokról 19. a játékadó-.vállalkozói adóalap esetén 12. közjegyzői iroda.249 Az útmutató a következőket tartalmazza: 4. 1008E számú bevallás szolgált. a szakképzési hozzájárulás-. Adatok a csekély összegű (de minimis) támogatásokról. adóév első félévére eső . végrehajtói iroda tagjaként folytató egyéni vállalkozó bevallásával összefüggő szabályok 9. ha a . A kisvállalkozói kedvezmény részletező adatai 18. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSSAL SZEMBENI EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE Az egyéni vállalkozónak a rehabilitációs hozzájárulás-.1 Az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozó bevallásával összefüggő szabályok 8. Az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozó és a tevékenységét ügyvédi iroda. ha a családi gazdaság nyilvántartásba vétele egyéni vállalkozói jogállás alapján történt.2 Az egyéni vállalkozás egyesítésével összefüggő előírások.1 Az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatása 12. özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatás esetén 13. közjegyzői iroda. A vállalkozói osztalékalap és adójának megállapítása 16. végrehajtói iroda tagjaként folytató egyéni vállalkozó bevallásával összefüggő szabályok 8. A foglalkoztatói minőségben keletkezett adó-. Az átalányadózással és annak választásával kapcsolatos tudnivalók 17. A kedvezményes adókulcs alkalmazásának feltételei 50 millió forint alatti . 5. A családi gazdaságok egyéni vállalkozó tagjainak adózása 6. A kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő egyéni vállalkozót terhelő járulékokról 4.

Mindez a következőket is jelenti: – A családi gazdaságban folytatható kiegészítő tevékenység után továbbra is az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. sorában kell szerepeltetni. évi bevallás 1053-13-06-os lapjának 505. de az egyéni vállalkozói jogállással rendelkező magánszemélynek a (1053-13-as) bevallási lapot ekkor is be kell küldenie az állami adóhatósághoz. vagy fejlesztési tartalék nyilvántartása 228 2002. § (2) . felsorolt tevékenységek gyakorlásából származik. 17. ÉVRE 228 TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSA ESETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK Ha Ön 2010-ben a személyi jövedelemadó törvény rendelkezései szerint állapítja meg egyéni vállalkozásból származó jövedelmét. – Az adóalanyiság első adóévét megelőző adóév utolsó napján megszerzett vállalkozói bevételnek kell tekinteni minden olyan Önt egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket (422. §. Ebben az esetben a 1053-13-as bevallási lapok összesítő soraiba kell nullát beírni. – A bevételt csökkentő kedvezményeket az őstermelésből származó jövedelmével szemben a családi gazdálkodó érvényesítheti. évi XLIII. de a bevallásban nem kell levezetnie. a meglévő készletekkel kapcsolatos bevételét és azt mindaddig adóalapot nem érintő bevételként kell nyilvántartania. – Egyéni vállalkozóként a mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek nem minősülő tevékenységek tekintetében az átalányadó választásáról nyilatkozni lehet. amelyről kiállított számla. – Ha a családi gazdaságba befolyt összes bevétel őstermelői tevékenységből származik. 6. sz. december 20-áig bejelentkezett az eva hatálya alá. – Amennyiben a személyi jövedelemadó törvény hatálya alatt kisvállalkozói kedvezményt. amíg az Eva tv. kisvállalkozói adókedvezményt érvényesített. aki azt az állami adóhatósághoz bejelentette. akkor az áttéréssel kapcsolatban az alábbiakra legyen figyelemmel: – A bejelentés évében az egyéni vállalkozásból származó éves jövedelem megállapításakor az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások szerint meg kell állapítania. A járulék összegét a bevételével szemben az a magánszemély vonhatja le. – A megszűnés szabályai szerint megállapított készletek értékét az adóalanyiság 2011.250 bevétele az szja-törvény 6. AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2011. törvény (Eva tv.) 10. A mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem megállapításával kapcsolatos tudnivalók a 1053-12-es laphoz fűzött útmutatóból ismerhetők meg. évre való választása esetén a 2010. és bevallania. akkor a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó bevallásadási kötelezettségnek kell eleget tenni. mellékletében felsorolt őstermelői termékek előállításából. ha az egyéni vállalkozói igazolványában fel van tüntetve. A bejelentkezéskor választott adózási mód szerint kell a kiegészítő tevékenység után a jövedelmet megállapítania. aki annak megfizetésére kötelezett. – Egyéni vállalkozói bevétel hiányában a kötelezően fizetett saját jogú járulék összegét. aki a veszteséget „hozta”. egyszerűsített számla szerinti teljesítési időpont megelőzi az Eva tv. – A nem egyéni vállalkozói jogállás alapján végzett kiegészítő tevékenységből származó jövedelem után annak kell adóznia. de 2010. előírásai szerint teljesíti adókötelezettségét vagy – ezt megszüntetve – a személyi jövedelemadó törvény szerinti átalányadózást alkalmazza. és a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt keletkezett veszteség összegét nem lehet megosztani a családtagokkal. sor adata). szerinti adóalanyiság első adóévét. A nyilvántartott veszteség összegét is csak az a magánszemély érvényesítheti a jövedelmével szemben.

e jogviszonyára tekintettel az adóévben megszerzett bevétele után nem terheli személyi jövedelemadó kötelezettség. – az egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő igazoltan felmerült kiadás a megszűnés adóévében elszámolható vállalkozói költségnek minősül. május 20-áig kell számot adnia a magánszemélyként Önt terhelő személyi jövedelemadó.) 49/B. – Az eva hatálya alá bejelentkezett adózót. évre átjelentkezett az Eva tv. sor). stb. § (2) . jogerősen megtiltotta a 1053-as bevallásában 2011. átsorolja. foglalkoztatottak számának növekedése miatt csökkentette a bevételét. – Ha az eva-s időszakot megelőzően fejlesztési tartalékkal csökkentette a bevételét és a 2010. örökös esetében az egyéni vállalkozó tevékenységet folyamatosnak kell tekinteni. évi CXVII. akkor e tárgyi eszközökre tekintettel a nyilvántartott kisvállalkozói kedvezmény kétszeresének adóját – mely 16% – vállalkozói személyi jövedelemadó címén meg kell fizetni. hatálya alá. Természetesen más jogcímen megszerzett jövedelmek tekintetében a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség fennáll.251 (lekötése). akkor az eva hatálya alatt a fejlesztési tartalék nem cél szerint történő feloldása esetén a feloldott összeg utáni adót késedelmi pótlékkal növelten kell visszafizetnie (1053-13-05-ös lap 484.tv. valamint vállalkozói személyi jövedelemadó kötelezettségéről.229 Az egyéni vállalkozó halála esetén a vállalkozói tevékenységét nem folytató özvegye. Nem kell a tevékenység megszűnésére irányadó rendelkezéseket alkalmazni. akkor az üzembe helyezést megelőzően az adózás utáni jövedelem csökkentésekor levont beruházási költség összegével nem kell az adózás utáni jövedelmét növelnie. illetve felmerült kiadásra az önálló tevékenységből származó jövedelem (10. – Ha a tárgyi eszközt az eva-s időszakban helyezi üzembe. ha az egyéni vállalkozó tevékenységét cselekvőképességének elvesztését követően a nevében és javára törvényes képviselője folytatja. törvény (Szja. 7. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK Ha Ön az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010. vagy annak folytatását a körzetközponti jegyző határozatban. örököse által az egyéni vállalkozói tevékenység korábbi folytatására tekintettel az egyéni vállalkozói 229 1995. sor) megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. az Szja-törvényben meghatározott időszakon belül. Ez azt jelenti. mivel e tekintetben az Szja-törvény e rendelkezése az eva-s időszakban nem vonatkozik Önre. amelyet a magánszemélynek a megszűnés adóévéről szóló adóbevallásában kell figyelembe vennie. akkor az özvegy. pont alatti tájékoztatót! Az egyéni vállalkozói jogállás megszűnését (ide nem értve az egyéni cég alapítása miatti megszűnést) követően a megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig: – az egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel befolyt ellenérték (bevétel) a megszűnés adóévében megszerzett vállalkozói bevételnek. Amennyiben az egyéni vállalkozó e tevékenységét halála után özvegye vagy örököse folytatja. akkor a felsorolt kedvezmények végleges érvényesítésére vonatkozó szabályok az eva-s időszak alatt is vonatkoznak majd Önre. ha például a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló tárgyi eszközöket értékesíti. A megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtását követően befolyó bevételre. évben megszűntette meg. Olvassa el a 12.

akkor a bérleti. • a tárgyi eszközök – ideértve a tartalék alkatrészt és a gyártóeszközt is – leltári értékét. Az általánostól eltérő szabályokra az adott soroknál „Megszűnt” címmel talál segítséget. A 1053-13-01 és -13-02-es lapokon az Önre vonatkozó részeket is töltse ki! Ne felejtse el a 1053-13-01-es lapon a 404. Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése esetén Önnek. az üzlet. számú melléklet II.megállapított egészségügyi hozzájárulás. pont . a „d” oszlopokban kiszámított vállalkozói osztalékalap után. a 1053-13-07-es lapot nem töltheti ki. A tevékenység megszüntetésekor a vállalkozói lapok „d” oszlopai szolgálnak a megszűnés szabályai szerinti jövedelem levezetésére. • kisvállalkozói kedvezmény címén (a 431. sorban). A lapok kitöltésekor további bevételnek minősül és a jövedelemszámítás során a 421.a vállalkozói osztalékalap után . 5. amennyiben azok beszerzési árát a költségei között egy összegben számolhatta el az alacsony bekerülési érték miatt. ha azt az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésekor még nem kapta meg –. sorban). hogy a bevételeit nem csökkentheti • a foglalkoztatási kedvezménnyel (a 429. A megszűnés adóévére vonatkozóan kisvállalkozások adókedvezménye (458. az adókötelezettség meghatározására. a használati jog megszerzésére fordított kiadást kell további bevételnek tekinteni. sorban jelölni a tevékenysége megszűnésének tényét. félkész és késztermék) leltári értékét (a leltár szerinti értéket az Szja-tv. Az előzőekhez hasonlóan. • a gazdasági épület. sor) sem érvényesíthető. és az azzal összefüggő adókötelezettségeket (ideértve a jövedelem megállapítását is) ennek megfelelően kell teljesíteni. sor). 230 Szja. kell az adót megfizetnie a 1053-as bevallás benyújtásakor. a műhely.ingatlan bérleti vagy használati jogáról való lemondás miatti ellenérték összegét – akkor is. 10. sor „d” oszlopában figyelembe kell venni230: • a költségek között elszámolt és megszűnéskor meglévő összes vásárolt és saját termelésű készlet (anyag.252 jogállás megszűnésének napját követően megszerzett bevétel önálló tevékenységből származó bevételnek minősül. az iroda és az egyéb – kizárólag a jövedelemszerző tevékenységhez használt. ha a használati jog.tv. a tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint. áru. sor). mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani). Nem számolható el költségként a megszüntetés évéről készített adóbevallás (illetőleg annak önellenőrzése) alapján . akkor a megtakarított és nyilvántartott adót késedelmi pótlékkal növelten kell visszafizetnie a (1053-13-05 lap 485.) Fontos tudnia. a fejlesztési tartalékként nyilvántartott összeg esetében is visszafizetési kötelezettsége keletkezik (1053-13-05 lap 484. sz. (Amennyiben ez az összeg a bevallás időpontjában még nem ismert. vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadását a költségei között elszámolta. Ha adómegtakarítást tart nyilván.

Nem kell a magánszemély egyéni vállalkozói jogállását megszűntnek tekinteni az egyéni cég tulajdonába adott olyan eszközök esetében. és azt 2011. A magánszemély eldöntheti. továbbá nettó értéken a tárgyi eszközökről. valamint az annak megfelelő vállalkozói személyi jövedelemadó. eho) kötelezettségeiről a 1053-as bevalláson kell számot adnia. Az egyéni vállalkozói tevékenység egyéni cég alapítása miatt történő megszűnése esetén a vállalkozói bevételek és költségek megszűnéssel összefüggő elszámolására irányadó rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni. végrehajtói iroda tagjaként történő folytatása miatt szűnik meg. a tagi jogviszony keletkezését megelőző nappal megállapított (szja. amelyekre az egyéni vállalkozó kisvállalkozói kedvezményt és/vagy kisvállalkozások adókedvezményét érvényesítette. valamint nyilvántartásai alapján tételes kimutatást kell összeállítania a követelésekről. május 20-ig. VÉGREHAJTÓI IRODA TAGJAKÉNT FOLYTATÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ BEVALLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK Akinek az egyéni vállalkozói tevékenysége egyéni cég alapítása vagy tevékenységének ügyvédi iroda. AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÁSA MIATT MEGSZŰNŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÉS A TEVÉKENYSÉGÉT ÜGYVÉDI IRODA. a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napra vonatkozóan leltárt kell készítenie. a nyilvántartott adókülönbözetre vonatkozó szabályok szempontjából. egy összegben fizeti meg. május 20. vagy . A megszűnés adóévéről szóló adóbevallásában a magánszemélynek az egyéni vállalkozói jogállás megszűnését követően a megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig az egyéni cég tulajdonába nem adott követelésre tekintettel befolyt ellenértéket (bevételt) a megszűnés adóévében megszerzett vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie. illetve a tételes kimutatásban feltüntetett. hogy a leltárban. A bevallás benyújtási határideje 2011. hogy a megszűnés adóévről szóló adóbevallásában: 1. az előírt nyilvántartási kötelezettség betartása mellett nem kell a magánszemély egyéni vállalkozói jogállását megszűntnek tekinteni. a foglalkoztatási kedvezményre.253 8. 8. ill. nem anyagi javakról megjelölve az egyéni cég tulajdonába nem pénzbeli hozzájárulásként kerülőket azon az értéken is. Az egyéni vállalkozói tevékenység egyéni cég alapítása miatt történő megszűnése esetén a fejlesztési tartalékra. – értékcsökkenési leírásként a tulajdonba adásig még el nem számolt. amennyiben úgy dönt. amely értéket az egyéni cégalapító okiratában rögzített. KÖZJEGYZŐI IRODA. közjegyzői iroda.és vállalkozói osztalékalap utáni adókötelezettségét.1. a megszűnési szabályok alkalmazásával állapítja meg a jövedelmét. annak az alapítást. az általános szabályok szerint. nem anyagi javak nyilvántartás szerinti nettó értéke vállalkozói költségnek minősül. a tárgyi eszközök. AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÁSA MIATT MEGSZŰNŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ BEVALLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK Aki a tevékenységének megszüntetésével egyéni céggé alakul át. hogy az előírt nyilvántartási kötelezettségeit egyéni cégként kezeli. nem pénzbeli hozzájárulásként az egyéni cég tulajdonába adott – eszköznek az alapító okiratban meghatározott értéke (apport) vállalkozói bevételnek.

§ (2) – (5) bekezdés 2010.1 pontban leírt szabályok helyett . Adómegfizetési kötelezettség esetén: a) késedelmi pótlék nélkül a kisvállalkozói kedvezménnyel összefüggésben. a különbözet három egyenlő részletben fizethető meg. az erre vonatkozó rendelkezés szerinti. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként.1053-13-05-ös lapok „d” oszlopait kell kitöltenie. hogy a foglalkoztatási kedvezménnyel. a megszüntetésre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmaznia. sort jelölni! Kérjük.alkalmazhatja az Szja-tv. VÉGREHAJTÓI IRODA TAGJAKÉNT FOLYTATÓ 232 SZABÁLYOK EGYÉNI VÁLLALKOZÓ BEVALLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ Ha az egyéni vállalkozó tevékenységét ügyvédi iroda.254 2. Az első részletet vállalkozói személyi jövedelemadóval és a vállalkozói osztalékalap utáni adókötelezettséggel együtt adóévi kötelezettségként. pont). az érvényesítés évében hatályos adómérték felét. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. olvassa el a 480-483. Ha a különbözet szerinti adózást alkalmazza (2. hogy három egyenlő részletben fizeti meg. akkor a 1053-13-03 -1053-13-05ös lapok „c” és „d” oszlopait kell kitöltenie. Az a) és b) pont szerinti kötelezettségek esetében – ha együttes összegük a 10 ezer forintot meghaladja – a magánszemély választhatja.2 A TEVÉKENYSÉGÉT ÜGYVÉDI IRODA. évi CXXIII. az egyéni cég alapítása miatti megszűnésre vonatkozó különös szabályok és a megszűnés általános szabályainak figyelmen kívül hagyásával is megállapítja (megszűnés nélküli adókötelezettség) az adókötelezettségét (különbözet szerinti adózás). 2011. a nyilvántartásba vétel évében hatályos adómértéket kell figyelembe venni. január 01-jétől hatályos.§ és 29. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként kell szerepeltetni. Az adóévi kötelezettséget e bevallás. alábbi előírásait. § . január 01-én hatályos Szja-tv. erre vonatkozó. 84/E. az első részletet adóévi kötelezettségként. közjegyzői iroda. akkor a 2010. évi adókötelezettség megállapításánál a 8. akkor a 1053-13-03 .amennyiben az a számára kedvezőbb . pont) állapítja meg a jövedelmét. a nyilvántartott adókülönbözettel. b) a nyilvántartásba vett fejlesztési tartalékkal összefüggésben – vállalkozói osztalékalap utáni adó-fizetés nélkül – az erre vonatkozó rendelkezés szerinti. Ha a megszűnés szabályai szerint megállapított adókötelezettség a megszűnés szabályai figyelmen kívül hagyásával számított adókötelezettségét 10 ezer forintnál nagyobb összegben meghaladja.233 Az egyéni vállalkozó a tagi jogviszony keletkezését megelőző napra vonatkozóan az egyéni vállalkozói tevékenységét megszünteti azzal. Ne felejtse el a 1053-13-01-es lapon a 405.§ 233 A 2011. a további két részletet a kötelezettség évére vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás benyújtására nyitva álló határidőig kell megfizetni. a kisvállalkozások adókedvezményével összefüggő. törvény 21. 231 232 Szja-tv. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. KÖZJEGYZŐI IRODA. végrehajtói iroda tagjaként folytatja. 49/A. sorokhoz fűzött magyarázatot is! 8.231 Ha a megszűnési szabályok alkalmazásával (1.

egyéni szabadalmi ügyvivő. azonban e rendelkezéstől függetlenül a szünetelés időszakában is be kell vallania az adóévben a) kisvállalkozói kedvezménnyel (461. évi XLI. évi XXXII. akkor a magánszemély egyéni vállalkozói jogállása megszűnik. A bevallás 1053-13-03 – 1053-13-05-ös lapok „c” oszlopait kitöltve kell a személyi jövedelemadó kötelezettséget megállapítani. az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről 1998. 9.. Amennyiben az 5 év elteltével az egyéni vállalkozó nem jelenti be az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását. b) fejlesztési tartalékként nyilvántartott összeggel (484.255 A fenti kötelezettségek. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG SZÜNETELTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK 234 Az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozó a tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltetheti.1053-13-05-ös lapok „d” oszlopait kell kitöltenie. évi CXV. törvény a szabadalmi ügyvivőkről. kivéve a 461.a körzetközponti jegyzőnél (okmányiroda).sor).237 A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a szüneteltetés megkezdése adóévéről a szüneteltetés megkezdését megelőző nappal (kivéve. törvény az ügyvédekről. 84/K. 1995. törvény a közjegyzőkről 236 1995. § . Akinek van egyéni vállalkozói igazolványa is.2 pontban leírtak alkalmazása esetén a 1053-13-03 . és a 484. Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetését és a szüneteltetés végén a tevékenység folytatását be kell jelenteni elektronikus úton . a közjegyző tevékenységét a jogállását szabályozó külön törvény előírásai235 szerint szüneteltetheti. Nem szüneteltetheti tevékenységét a magán-állatorvos és az önálló bírósági végrehajtó236. d) nyilvántartott adókülönbözettel (485. Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozónak az átalányadózásra való jogosultsága nem szűnik meg. hogy a szünetelés bejelentését megelőzően vállalt kötelezettség alapján sem folytat egyéni vállalkozói tevékenységet). eho) kötelezettségeiről a 1053-as bevalláson kell számot adnia. valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról. ha tevékenységét adóéven belül újra kezdte) megállapított (szja. A 8. ahol a „c” oszlopban szerepeltethet adatot. törvény a bírósági végrehajtásról 237 A 2011.sor). olvassa el a 461. Ne felejtse el a 1053-13-01-es lapon a 405.. tv. évi XI. Az egyéni vállalkozói tevékenységre vonatkozó adóbevallásra nem kötelezett a magánszemély. valamint a vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összegét csökkenti az elhatárolt veszteség után az adó mértékével számított összeg.sor). annak azt is le kell adnia a tevékenység szüneteltetésének bejelentése mellett. évi LIII. 234 235 2009. 1994.sor). ha a szünetelés időtartama alatt munkaviszonyt létesít. c) foglalkoztatási kedvezménnyel (423. évi XCIV. 1991. sorokhoz fűzött magyarázatot is! Az általánostól eltérő szabályokra az adott soroknál az „Átalakuló” címmel talál segítséget. és a 486. február 25.. Az ügyvéd. sorokat. sort jelölni! Kérjük. ha e tevékenységét az adóév minden napján szüneteltette (ideértve azt is. 480-484. január 01-én hatályos Szja-tv. 481. A bevallás benyújtásának határideje: 2011.

§ (2) A 2011. 57. illetve felmerült kiadásra minden olyan adóévben. hogy a bejelentés elmulasztásának minden adójogi következménye a magánszemélyt terheli.241 A szünetelés ideje alatt az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megnyitott bankszámlán jóváírt kamat a magánszemélyek által megszerzett kamatjövedelemre242 vonatkozó szabályok szerint adózik. Az ilyen egyéni vállalkozó a szünetelés időszakában költséget (ideértve az értékcsökkenési leírást is) nem számolhat el. folytathatóságához szükséges (ideértve a szünetelés időszakában elkerülhetetlen) egyéb kiadásait. 57. amelyet az egyéni vállalkozónak a szünetelés megkezdése évéről szóló adóbevallásában kell figyelembe vennie.256 e) kisvállalkozások adókedvezményével kapcsolatban keletkezett adófizetési kötelezettségét (463.sor). sor). január 01-én hatályos Szja-tv. A szünetelés időszakában az egyéni vállalkozó költséget nem (értékcsökkenési leírást sem) számolhat el. akkor a bevallásában kisvállalkozói kedvezmény (431. sor). nem tüntethet fel nyilvántartott adókülönbözetet (511. 10. § (4 ) b) pont 242 Szja-tv. § 240 Art. A szünetelés kezdő napjától az addig végzett egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel a szünetelés megkezdésének adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig a) befolyt ellenérték (bevétel) a szünetelés megkezdése adóévében megszerzett vállalkozói bevételnek.238 Amennyiben az egyéni vállalkozó a tevékenységét az adóév utolsó napján szünetelteti. 65. 84/K. Továbbá a szüneteltetésének befejezését követően a tevékenység folytatása előtt – legfeljebb 3 évvel korábban – beszerzett tárgyi eszközök és nem anyagi javak értékcsökkenési leírásának elszámolását megkezdheti.239 A szünetelés ideje alatt az egyéni vállalkozó megszüntetheti az egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel megnyitott pénzforgalmi bankszámláját. nem érvényesítheti a kisvállalkozások adókedvezményét (458. § 239 . Az általánostól eltérő szabályokra az adott soroknál „Szüneteltető” címmel talál segítséget. amelyben a tevékenység az adóév minden napján szünetelt. sor).§ (8) 241 Szja-tv. sor és a 13-07-es lap). korábban költségként még el nem számolt kiadásait.240 Ha nem szünteti meg. Az egyéni vállalkozó költségként számolhatja el a szüneteltetés befejezését követően a tevékenység folytatása előtt – legfeljebb 3 évvel korábban – beszerzett. és utóbb a tevékenység végzése során felhasznált anyag. b) igazoltan felmerült kiadás a szünetelés megkezdése adóévében elszámolható vállalkozói költségnek minősül. sor) megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 14. sor) címén a jövedelmét (bevételét) nem csökkentheti. valamint a tevékenység folytatásához. fejlesztési tartalék (432. foglalkoztatási kedvezmény (429. akkor az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelését be kell jelentenie a vállalkozói tevékenységre tekintettel megnyitott pénzforgalmi bankszámlát vezető hitelintézetnek azzal. JÖVEDELEM -(NYERESÉG)-MINIMUM 238 Szja-tv. az önálló tevékenységből származó jövedelem (10. A szünetelés megkezdése adóévéről szóló adóbevallás benyújtását követően az előzőekben nem említett befolyó bevételre.és árukészlet beszerzésére fordított. és 509.

Nem kell alkalmazni a jövedelem-(nyereség)-minimum számítást: . úgy a következők szerint kell eljárni: A tevékenységét megszüntető (ide nem értve az egyéni cég alapítása miatti megszűnő egyéni vállalkozót) egyéni vállalkozó a „d”. pont).2 Ki kell számítani az un. hogy a tárgyévi egyéni vállalkozásból származó jövedelme alapulvételével megállapított vállalkozói adóalap összege után vagy a jövedelem-(nyereség)-minimum után (ha erre kötelezett) fizeti meg a vállalkozói személyi jövedelemadót. Amennyiben az egyéni vállalkozó nem rendelkezik tőle független szervezet által kiadott okmánnyal. a kár tényét tartalmazó.az egyéni vállalkozó tevékenységi körét érintően elemi kár következett be az adóévben és/vagy a megelőző adóévben. amennyiben a tevékenység megkezdését megelőző 36 hónapban egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytatott (ideértve azt az esetet is. Ad. ha a különbözet szerinti adózást alkalmazza (lásd: 8. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem nem terjeszthető elő és a jövedelem-(nyereség)-minimum számítására kötelezett az egyéni vállalkozó. Hasonlítási alap: A bevétel és a bevételt növelő tételek összegéből a költségek levonása után fennmaradó rész [452c/d=(421+425)446].3 El kell végezni a jövedelem-(nyereség)-minimum levezetését. . . Élhet a nyilatkozattételi jogával is. Ebből a szempontból elemi kár az elemi csapás okozta olyan kár. illetve az egyesített tevékenység esetén a „c” oszlopban vezeti le a számításokat. akkor a „d” oszlopban.02. Ha alkalmaznia kell jövedelem-(nyereség)-minimum számítást. A tevékenységét az előző adóévben vagy az adóévben megkezdő egyéni vállalkozó esetében elemi kárnak a tevékenység egy napjára eső átlagos napi bevétel 365 napra számított összegének legalább a 15 százaléka minősül. Ad. akkor a „c” és „d” oszlopban is levezeti a számításokat.az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének (újrakezdésének) évére és az azt követő adóévre.257 A vállalkozói jövedelemadó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozónak a vállalkozói személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége kiszámítása előtt el kell döntenie. Az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozó. a tevékenységet özvegyi jogon folytató. általa kiállított jegyzőkönyvet a kár keletkezését követő 15 napon belül meg kellett küldenie a telephelye szerint illetékes állami adóhatóság részére. amely az egyéni vállalkozó megelőző adóévi bevételének legalább a 15 százalékát eléri. sorban „1”-es vagy „2”-es vagy „3”-as szerepel.1 Először meg kell határozni a 1053-13-03-as és 13-04-es lapok sorainál leírtak alapján a módosított vállalkozói adóalapot (453c/d). Jövedelem-(nyereség)minimumnak – a belföldi telephelyhez köthető – a tárgyévi adóalapba beszámító bevételnek az adóévben – a belföldi telephelyhez köthető – az eladásra beszerzett áruk beszerzési értékével és az eladott közvetített szolgáltatások értékével csökkentett részének 2%-át kell tekinteni 454c/d=[421a/b vagy 421c/d* -[(440c/d+(441a/b vagy 441c/d)] x 0. ha ebben az időszakban nem volt bevétele). azaz a 105315-ös lap benyújtásával. Amennyiben a fentiek miatt nem kell alkalmaznia a jövedelem-(nyereség)-minimum számítást. Ad. ha a megszűnés szabályai szerinti adózást választja. hasonlítási alapot. úgy a 1053-13-01-es lapon a 409.

és 425. azaz a módosított vállalkozói adóalapja nulla. illetve második felére. adóév első. úgy a 1053-13-01-es lapon a 409. Döntése előtt feltétlenül olvassa el a 11. Nem mentesíti a számítások elvégzése alól az a körülmény sem. sorba „5”-öst írjon. úgy a 453c/d szerinti módosított vállalkozói adóalap után kell a vállalkozói személyi jövedelemadót megfizetnie. sor c/d oszlopába írt összegből kell kiindulnia a jövedelem(nyereség)-minimum meghatározásánál. de a kettős adóztatás elkerülésére nincs egyezmény. Dönthet úgy is. 11. Hasonlítsa össze a 452c/d és 454c/d oszlopának összegeit. január 1-jétől 2010. de korábbi évről (évekről) veszteséget hoz. az e fölötti összegre 19 % a vállalkozói személyi jövedelemadó. adóév első félévére eső .a 2010. Ekkor a 1053-13-01-es lapon a 409. amit figyelembe vesz a vállalkozói adóalap megállapítása során. hogy a 453c/d szerinti módosított vállalkozói adóalap után fizeti a vállalkozói személyi jövedelemadót. pont alatt található. azaz nézze meg. akkor a 421. az 50 millió forint alatti . sorba nullát írt. Amennyiben a fentiek miatt nem kell alkalmaznia a jövedelem-(nyereség)-minimum számítást. és csatolnia kell a bevallásához a 1053-15-os Nyilatkozatot. Kérjük. sorokhoz fűzött magyarázatot is! Fontos! Ha az adóévben bevétele nem volt. Amennyiben a fentiek miatt nem alkalmazza a jövedelem(nyereség)-minimum számítást. *Amennyiben külföldi telephellyel is rendelkezik. ha a bevétele ugyan magasabb a költségeinél. sorba „6”-ost írjon. Ekkor ki kell töltenie. ADÓÉV ELSŐ FÉLÉVÉRE ESŐ . Ha a bevételei és a költségei megegyeznek (vagy a költségek meghaladják a bevételek összegét). július 1-jétől hatályos szabályai szerint a vállalkozói adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összege után 10 %. A szabályok érvényesítéséhez a 2010. június 30-án hatályos törvényi rendelkezések szerint irányadó . hogy a hasonlítási alap eléri-e a jövedelem-(nyereség)-minimum összegét. úgy a 1053-13-01-es lapon a 409-es sorba „4”-est írjon. akik megfelelnek a 2010. a számításokat el kell végeznie. úgy nem tud jövedelem-(nyereség)-minimumot számítani.VÁLLALKOZÓI ADÓALAP ESETÉN A személyi jövedelemadó törvény 2010. évi adóalapot két részre kell osztani az egyéni vállalkozói tevékenység napjainak arányában. Ha a 452c/d > 454c/d. úgy választási lehetősége van eldönteni. A KEDVEZMÉNYES ADÓKULCS ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI 50 MILLIÓ FORINT ALATTI . Ha elvégezte a számításokat. hogy a jövedelem(nyereség)-minimumot tekinti a vállalkozói személyi jövedelemadó alapjának. június 30-áig terjedő időszakra jutó vállalkozói adóalapra: – 50 millió forintig 10 %-os adókulcsot alkalmazhatnak azok az adózók. következő a teendője. ha külföldön is van telephelye és az adott országgal Magyarország a kettős adóztatás elkerülésére nemzetközi egyezményt kötött.258 Így kell eljárni akkor is. olvassa el a 440-441. A változás év közbeni hatálybalépése miatt eltérő szabályok vonatkoznak a 2010. A 2010.A 2010. azaz a 421. Ha a 452c/d < 454c/d.vállalkozói adóalapra vonatkozó rendelkezés általános magyarázatát is.

vagy az adóévben az egyéni vállalkozói tevékenység 2010.259 feltételeknek.és egészségbiztosítási járulékot. vagy választása szerint az adóév egészére számítva legalább egy fő és. (ebben az esetben teljesíteni kell a megtakarításra vonatkozó feltételeket is) 19%-kos kulcsot alkalmaznak azok az adózók. és Önnel szemben az államháztartásról szóló törvényben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének megsértése miatt az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. július 1-je előtti időszakára eső vállalkozói adóalapja és a 2009. foglalkoztatottainak havi átlagos létszámadatok számtani átlaga alapján meghatározott átlagos állományi létszáma az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. ha a 49/B. számú mellékletében szabályozott kisvállalkozások adókedvezményét (a fejlesztési hitel kamatkedvezményét).sor). július 1-jétől 2010. a kisvállalkozói adókedvezményt. A 2010. § (4) bekezdés . december 31-éig terjedő időszakra jutó vállalkozói adóalapra: – 250 millió forintig 10 % az adókulcs. települések valamelyikében van – legalább az átlagos állományi létszám és a minimálbér napi összegének szorzataként meghatározott járulékalapra vallott be nyugdíj. valamint az átmeneti rendelkezések szerinti vállalkozói adókedvezményt és. évi adóalapja) legalább a jövedelem . akik nem tudják teljesíteni a 10 %-os adókulcs alkalmazásához szükséges feltételeket. az egyéni vállalkozói tevékenysége 2010. július 1-je előtti időszakában legalább fél fő.július 1-je előtti időszakára eső naptári napokkal arányosan a) legalább az átlagos állományi létszám és a minimálbér napi összegének szorzataként meghatározott járulékalap kétszeresére. § (20) bekezdésének hatálya alá tartozik]. vagy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben meghatározott bírságot vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírságot. az adóhatóság vagy az egyenlő bánásmód követelményének ellenőrzésére jogosult hatóság jogerős és végrehajtható közigazgatási határozata. július 1-je előtti időszakának minden naptári napjára vonatkozóan ténylegesen. és nincsenek feltételek az érvényesítéshez (az éves 500 millió forintos határ került felezésre a féléves bevezetés miatt). – A 2010.minimum összegével egyezik meg [kivéve. július 1-je előtti időszakában és a megelőző adóévben a munkaügyi hatóság. Bevallásában egyéb adatként közli a nyilvántartott adókülönbözet összegét (1053-1306-os lap 511. vagy b) ha székhelye jogszabályban megnevezett leghátrányosabb térségek. évi adóalapja (a tevékenység 2010-ben történt megkezdése esetén a 2010. 84/A. június 30-áig terjedő időszakra jutó vállalkozói adóalap 50 millió forintot meg nem haladó részére a 10% mértékű adókulcs alkalmazásának feltételei243: – Ön nem érvényesíti az szja-törvény 13. az egyéni vállalkozói tevékenysége 2010. – – – – 243 Szja-tv. – 250 millió forint felett 19 % az adókulcs. illetőleg – a határozat bírósági felülvizsgálata esetén – jogerős bírósági határozat nem szabott ki munkaügyi.(nyereség) .

választhat. Az a) pont szerinti esetben. az EK Szerződés 87. Ekkor csekély összegű (de minimis) támogatás nem vehető igénybe. a 9% adónak megfelelő összeget. Ha Ön az Szja-törvény 2010. b) Dönthet úgy is. december 31-ét követően kezdődött és a foglalkoztatásokra a szja-törvény 49/B.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendelet 4. amelyet a nyilvántartott fejlesztési tartalékból fedez245) – a legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű alkalmazott és/vagy korábban munkanélküli és/vagy pályakezdő személy foglalkoztatásával kapcsolatos költségként elszámolt kiadására tekintettel. cikkében foglalt támogatásnak minősül. felújításra vagy az előbbiek céljára felvett hitel törlesztésére kívánja fordítani. így a nyilvántartásba vétel kezdőéveként 2011. tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése vagy előállítása érdekében beruházási. kivezetheti a nyilvántartásból – a nyilvántartásba vétel évében és az azt követő három adóév bármelyikében – akár több részletben és évenként is – az adóévben az Ön által kizárólag üzemi célt szolgáló. Az erre vonatkozó döntés utóbb nem módosítható. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis. felújítási kiadást. július 1-je előtti időszakra eső adóalapjának az 50 millió forintot meg nem haladó részére 10% adót fizethet. A nyilvántartott adókülönbözet felhasználása – az Szja-törvény adta keretek között – adózó döntése szerint történhet. és 88.260 A felsorolt feltételeknek együttesen kell megfelelni. augusztus 6-i 800/2008/EK rendelete.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági . évet kell figyelembe venni). Ebben az esetben az egyéni vállalkozó a 2010. amikor érvényesítette a kedvezményes adókulcsot (a 2010. Az adómegtakarítás összegének felhasználása Ön a 10% mértékű kulcs alkalmazása esetén. hogy a 9% adónak megfelelő nyilvántartott adókülönbözetet kizárólag beruházásra. c) Az elsődleges mezőgazdasági termelést is végző egyéni vállalkozónál maradó összeg.rendeletben244 foglaltak szerinti támogatásnak tekinti. hogy azt a kis. § (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak szerint kerül sor. a Szerződés 87. § (16) bekezdés . felújítási kiadásokra tekintettel (ide nem értve az olyan beruházási. és csak az 50 millió feletti részre kell 19% adót fizetnie. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) 245 Szja-tv. így utóbb önellenőrzéssel nem módosítható. és 88. ha Ön a nyilvántartott összeget csekély összegű (de minimis) támogatásnak tekinti. a) A vállalkozói adóalap 9% adónak megfelelő adókülönbözet összege a 10% adómértéket tartalmazó adóbevallás benyújtásának adóévében az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában – az Ön döntése szerint – az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. felújításra vagy az előzőek céljára felvett hitel törlesztésére használja fel. e döntése gazdasági döntés. hogy az említettek foglalkoztatása 2007. Ennek érdekében a 9% adónak megfelelő összeget köteles nyilvántartásba venni abban az adóévben. Fontos! Bárhogy dönt is Ön. csak meghatározott célokra fordíthatja. 244 A Bizottság 2008. ha azt kizárólag beruházásra. 49/B. az adómegtakarítás felhasználására vonatkozó feltételeket még teljesítenie kell. feltéve. évi bevallás benyújtásakor 2011-ben lehet érvényesíteni. július 1-jét megelőző szabályai szerint él a 10%-os adómértékkel.általános csoportmentességi .

akkor kivezetheti a nyilvántartásból – a nyilvántartásba vétel évében és az azt követő három adóév bármelyikében – akár több részletben és évenként is – az adóévben az Ön által kizárólag üzemi célt szolgáló. vagy ha elsődleges mezőgazdasági termelést is végző egyéni vállalkozó. évre vonatkozik ez a feltétel. Figyelem! További fontos tudnivaló a kedvezményes kulcs alkalmazásához. ha Ön – választási lehetőségével élve – a 1053-as adóbevallásában legalább a jövedelem-minimumot tekinti adóalapnak. valamint egyedi beruházási és felújítási költségnyilvántartásban rögzített . mivel az egyéni vállalkozói jogállása nem szűnik meg. felújítási kiadások miatt fennálló kötelezettsége csökkentésére tekintettel. évben a jövedelem-(nyereség)-minimumot. akkor a kivezetést követő 30 napon belül késedelmi pótlékkal növelten meg kell fizetnie a kivezetett résszel azonos összegű adót. Ha özvegyi jogon vagy örökösként folytatja tovább az egyéni vállalkozói tevékenységet. év első félévében és/vagy 2009. a 6 vagy 9 %-os kedvezménnyel összefüggő rendelkezéseket az eva hatálya alatt is alkalmaznia kell. Amennyiben az adóévet megelőző évben. Amennyiben az Ön egyéni vállalkozói jogállása az említett időszak alatt bármely okból megszűnik (ide nem értve. hogy a korábbi szabályok szerint 2009-ben már alkalmazhatták).beruházási. hogy a nyilvántartásból kivezetett összegekkel finanszírozott előbbi célok összhangban vannak a közösségi rendeletek előírásaival. a fel nem oldott résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten a jogállás megszűnésének napját követő 30 napon belül kell megfizetni. évben csak akkor alkalmazható (függetlenül attól.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak tekinti. évről szóló adóbevallásnál már célszerű volt figyelembe venni. ha annak oka cselekvőképességének elvesztése vagy a halála). Az Ön vállalkozói adóalapjának el kellett érnie 2010. 49/B. csak az adóévre. felújítási kiadásokra tekintettel (ide nem értve az olyan beruházási. Ha a lekötést követően áttér az Eva törvény hatálya alá. a nyilvántartásba vett résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten (a késedelmi pótlékot az Szja-törvény 49/B. azaz 2009. úgy nem keletkezik visszafizetési kötelezettség. ha Ön a nyilvántartott összeget a kis. A b) és c) pont szerinti esetekben. azaz 2010. ha a 0953-as bevallásában legalább a jövedelem246 Szja-tv. Ha a nyilvántartásba vétel adóévét követő harmadik adóév végéig nem történik meg a nyilvántartásba vett összeg – következőkben részletezettek szerinti – felhasználása. tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése vagy előállítása érdekében – alapnyilvántartásban. hogy a 10% mértékű adókulcs 2010. és az említett napot követő első adóbevallásban kell bevallani. évben Ön még nem volt egyéni vállalkozó. felújítási kiadást. feltéve. ha egyebekben megfelel a tevékenységet folytató a feltételeknek. amelyet a nyilvántartott fejlesztési tartalékból fedez246) – pénzügyi intézménnyel kötött hitelszerződés alapján (ideértve a pénzügyi lízinget is) az előbbiekben említett beruházási. Visszafizetési kötelezettség Ha Ön nem a cél szerinti felhasználásra tekintettel vezeti ki a nyilvántartásából az összeget. Ezt a feltételt azzal is teljesítheti. § (16) bekezdés . § (16) bekezdésében foglaltak szerint kell kiszámítani) a negyedik adóévet követő év első hónapja utolsó napjáig kell megfizetni.261 – pénzforgalmi szolgáltatóval kötött hitelszerződés alapján (ideértve a pénzügyi lízinget is) fennálló kötelezettsége csökkentésére tekintettel. A 2009.

Ezt a feltételt nem kell teljesítenie Önnek. valamint az e jövedelmeket terhelő adó összegének megállapításánál. ilyenkor is kizárólag az elhunyt által megszerzett önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. Ezen összeg után az adóhivatal állapítja meg a végleges adót az elhunyt magánszemélynél. vagy a nyilvántartásból történő kivezetés miatt fizetendő adó és késedelmi pótlék összege. Ugyanakkor. a kötelezettség keletkezésének időpontja. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁS ÖZVEGYI JOGON VAGY ÖRÖKÖSKÉNT TÖRTÉNŐ FOLYTATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK EGYÉNI FOLYTATÁSA 247 12. a tevékenysége megkezdésének évében és az azt követő évben. az örököst illeti. az elhunyt egyéni vállalkozó által az adóévben költségként elszámolt vállalkozói kivét összegét – az Szja-törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – az özvegy. munkáltatói minőségében keletkezett adókötelezettségének teljesítésére is érteni kell. a vállalkozói kivét összegéből nem kell a 1053-as bevallás 11. az elhunyt magánszemély kifizetői. 12. hogy az elhunyt által megfizetett adóelőleget is az elhunyt adókötelezettségének megállapításánál számítsák be. § (7). illetve az örökös. (8). Ennek feltétele. a nyilvántartott és a nyilvántartásból kivezetett összeg. igénybe vett kedvezmény. ha a tevékenység megkezdését megelőző 36 hónapban egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytatott.1 AZ VÁLLALKOZÁS ÖZVEGYI JOGON VAGY ÖRÖKÖSKÉNT TÖRTÉNŐ Ha az egyéni vállalkozó e tevékenységét halála után özvegye vagy örököse folytatja. hogy abból megállapítható legyen a nyilvántartásba vétel/nyilvántartásból történő kivezetés időpontja. sorában figyelembe venni azt a részt. ha az özvegy vagy az örökös egyébként már 247 Szja-tv. amelyet az elhunyt egyéni vállalkozó a halálát megelőzően számolt el költségként. elhatárolt veszteség kizárólag az özvegyet. Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását. elszámolt vállalkozói költség. figyelembe veszi a vállalkozói adóalap és vállalkozói osztalékalap. Ügyelni kell arra. akkor – az egyéni vállalkozó tevékenységét folyamatosnak tekintve – továbbra is úgy kell eljárni. ÖZVEGYI JOGON VAGY ÖRÖKÖSKÉNT TÖRTÉNŐ FOLYTATÁS ESETÉN Az előzőekben leírt rendelkezésétől eltérően. valamint a nyilvántartásból történő kivezetés alapjául szolgáló kiadások teljesítésének időpontja és összege. Az elhunyt egyéni vállalkozó által az adóévben költségként elszámolt vállalkozói kivét. feltéve. Önnek külön nyilvántartást kell vezetnie oly módon. illetve az örökös a tevékenység folytatásának szándékát 90 napon belül bejelentse az állami adóhatóságnak. 49/A. Ebben az esetben tehát. (9) bekezdés . hogy az adóévben az elhunyt egyéni vállalkozó által megszerzett vállalkozói bevétel. hogy a vállalkozói adóalapja nem érte el a jövedelem-(nyereség)-minimum nagyságát.262 minimumnak megfelelő adóalapot vallott be. vagy ha az adóévben vagy a megelőző adóévben elemi kár sújtotta. hogy az özvegy. 12.2 AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ EGYESÍTETT TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ELŐÍRÁSOK.

Ha az elhunyt egyéni vállalkozó az eva alanya volt. a tevékenység folytatás szándékának bejelentésén túl. illetve a tevékenységet tovább folytató egyéni vállalkozó özvegy vagy örökös. Feltétlenül ki kell töltenie ezt a sort. hogy mely adózási előírás szerint (vállalkozói személyi jövedelemadó. vagy az átalányadóban meghatározott jövedelmet és azokat az adóévre vonatkozó adóbevallásban (jelen esetben. egyesített tevékenység adózási módjával kapcsolatos nyilatkozat a 1053-13-02-es lap 412. Tehát.263 egyéni vállalkozó. és az elhunyt tőle eltérő adózási mód szerint adózott. Ha azonos adózási mód szerint adózott – az eva-t kivéve – az elhunyt egyéni vállalkozó. az eva alapja utáni adót az elhunyt vállalkozónál az állami adóhatóság állapítja meg248. ugyanezen 90 napon belül bejelenthette – amennyiben a törvényi feltételeknek megfelelt – azt is. § (2) . a 1053-as bevallásban) bevallja. a vállalkozói osztalékalap utáni adót. Az egyesített tevékenységre értelemszerűen irányadóak az alkalmazott adózási módról a választott adózási módra történő áttérés esetére és az adózási mód alkalmazási feltételeire vonatkozó rendelkezések. megállapítja a vállalkozói adóalapot. A következő esetek lehetségesek az eltérő adózást követően. a vállalkozói osztalékalapot. Sorszám 2 3 4 5 6 7 8 Egyesített tevékenység adózási módja átalányadó átalányadó vállalkozói szja eva átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja Elhunyt tevékenység adózási módja vállalkozói szja átalányadó átalányadó eva eva eva vállalkozói szja Egyesített tevékenység előtti adózási módja átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja vállalkozói szja átalányadó vállalkozói szja átalányadó 248 Eva tv. de a tevékenység megszüntetésére irányadó előírások figyelmen kívül hagyásával állapítja meg a kötelezettségeket. 3. az adót a bevallásra nyitva álló határidőig megfizeti. a vállalkozói személyi jövedelemadót. a 412. hogy mely adózási mód szerint folytatja az özvegy vagy az örökös egyéni vállalkozó az egyesített tevékenységet. Ebben az esetben a nem választott adózási móddal folytatott tevékenységre az özvegy vagy az örökös egyéni vállalkozó az elhalálozás napjára vonatkozóan az szja-törvény rendelkezései szerint. átalányadó. Eltérő szabály vonatkozik az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaira. Az állami adóhatósághoz bejelentett. függetlenül attól. sorában található. mert csak így tudja az állami adóhatóság a bevalláson belül az adózási mód szerinti levezetést programmal támogatni. az egyesített tevékenység adózási módjának választására. sorba 1est kell beírni. egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként) kíván adózni a folytatott egyesített tevékenység után.

hogy nem év közben kezdte meg tevékenységét az elhunyt vállalkozó – 2010.264 9 10 eva eva vállalkozói szja átalányadó eva eva A választástól függően. Fontos! Az átalányadózás feltételeinek az egyesített tevékenység esetén is meg kell felelni. Tekintettel arra. egészségügyi hozzájárulás kötelezettséget is számolni kell. és a saját elhatárolt vesztesége 20%-val együtt vegye figyelembe a 1053-13-04-es lap 467. 2010. Ebben az esetben a 1053-13-03. az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét is ki kell számítania az elhunyt vállalkozói személyi jövedelemadó adatai alapján. -04. Ne felejtse el. az Ön által eredetileg alkalmazott átalányadó módszerét választotta az egyesített tevékenység kötelezettségének megállapítására. . hogy meg tudja állapítani (ki tudja számítani) az átalányadózást megelőző időszakból fennmaradt összes elhatárolt veszteségből annak 20%át. sor) bevallásában feltüntetett összeget is figyelembe venni az 505. akkor Ön. hogy az elhunyt előző évi (0953-13-06-os lap 505. a következőkre kell figyelni a bevallás kitöltésekor. sorban. sorban. akkor Ön. ha év közben Ön nem szünteti meg az egyesített a tevékenységét. A 13-03-as lapon a bevallási időszak záró időpontja az elhalálozás napja.. ha év közben nem szünteti meg a tevékenységét. Fontos! Az átalányadózás feltételeinek az egyesített tevékenység esetén is meg kell felelni. december 31. Ha 3-as a jelölés. -04. és szerepeltetnie kell. az 505. A bevallási időszakra vonatkozóan. sorában csökkentő tételként. A készletek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kell megállapítania és a saját készletértékével együtt kell számításba vennie. A bevallási időszak záró napja. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani az egyesítés előtti saját vállalkozói jövedelmét. osztalékadójának alapját. Az Ön készleteinek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kellett megállapítania az elhalálozás napjára. valamint adóját a 1053-13-03. Az átalányadóban megállapított jövedelem levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. Szintén szüksége van az elhunyt előző évi bevallására és irataira ahhoz. míg záró napja. sor kitöltésénél. de jelenleg az egyesített tevékenységre az átalányadózás szabályai szerint adózik. A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró időpontja ebben az esetben is az elhalálozás napja. -05 lapokon most Önnek kell levezetni és megállapítani. december 31. Az elhunyt vállalkozói adóalapját. Tekintettel arra. melyet az átalányozás időszaka alatt évente elszámoltnak kell tekintenie. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve. Ha 2-es a jelölés. A bevallási időszakra vonatkozóan egészségügyi hozzájárulás kötelezettséget is számolni kell. hogy az elhunyt a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta. hogy az Ön a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta. január 1. az elhunyt által alkalmazott átalányadó módszerét választotta az egyesített tevékenységre. Az átalányban megállapított jövedelem levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. de jelenleg Ön az egyesített tevékenységre az átalányadózás szabályai szerint adózik. az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét is ki kell számítania és szerepeltetnie kell. az Ön által eredetileg alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás helyett. az 505. 2010.

. melyet a 424. akkor Ön az egyesített tevékenységre az Ön által alkalmazott adózási módot választotta. . sorban. Ebben az esetben a 105313-03. az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket. Fontos! Ne felejtse el. az elhunyt adózási módszerét az egyszerűsített vállalkozói adózást választotta az egyesített tevékenységre. sorában szerepeltetnie kell minden olyan Önt. december 31. 2010. Fontos! A bevallása kitöltésekor legyen figyelemmel arra. hogy az elhunyt által az eva hatálya alatt nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505. A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró napja. ameddig az eva hatálya alá tartozik. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani a vállalkozói jövedelmet. az Ön által eredetileg alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás helyett. sorában szereplő) készletértéket is szerepeltetnie kell az 505. a „c” oszlopban szerepeltetnie kell. -04. ha Ön év közben nem szünteti meg a tevékenységét. sorban mindaddig. akkor Ön. míg záró időpontja. Ezt a szabályt mindaddig alkalmaznia kell. sorban.. míg záró időpontja. sorban. az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét se felejtse el feltüntetni. hogy az elhunyt által nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505.265 Ha a jelölés 4-es. az Ön által eredetileg alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás módszerét választotta az egyesített tevékenységre. Az elhunyt átalányban megállapított jövedelmének levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. azaz bevételnek kell tekintenie és a 1053-13-03-as lap 422. január 1. 2010. ha Ön év közben nem szünteti meg a tevékenységét. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani a vállalkozói jövedelmet. december 31. december 31. hogy az eva hatálya alá történő átlépéskor meglévő kintlévőségeit még a vállalkozói személyi jövedelemadózás szabályai szerint kell figyelembe vennie. Az 505. ha Ön év közben nem szünteti meg a tevékenységét. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani az egyesítés előtti saját vállalkozói jövedelmét. A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró időpontja ebben az esetben is az elhalálozás napja. sorában szereplő) készletértéket is szerepeltetnie kell a 422. hogy Ön nem év közben kezdte meg tevékenységét – 2010. január 1. Fontos! A bevételei meghatározásakor legyen figyelemmel arra. akkor Ön. sorában szereplő) készletérték bevételnek minősül. -04. Ekkor a 1053-13-03. egyszerűsített számla szerinti teljesítési időpontja megelőzi az eva alanyiság kezdő időpontját. A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró napja. 2010. Ebben az esetben a 1053-13-03. Ha 6-os a jelölés. Ha a jelölés 5-ös. akkor Ön. amelyről kiállított számla. hogy nem év közben kezdte meg tevékenységét az elhunyt vállalkozó – 2010. Az átalányban megállapított jövedelem levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. Az elhunyt egyszerűsített vállalkozói adóját az állami adóhatóság állapítja meg! Fontos! A bevallása kitöltésekor legyen figyelemmel arra. Ha 7-es a jelölés. -04. A készletek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kell megállapítania az elhalálozás napjára. az Ön által eredetileg alkalmazott átalányadó módszerét választotta az egyesített tevékenységre is. amíg az átalány hatálya alá tartozik. hogy az elhunyt által az eva hatálya alatt nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505. az elhalálozás napja.

266 Ha 8-as a jelölés. hogy nem év közben kezdte meg tevékenységét az elhunyt vállalkozó – 2010. január 1. 12. A 1053-13-03-as lap kitöltése Mielőtt a bevallása kitöltéséhez hozzákezdene. december 31. valamint .. Ebben az esetben a bevallási időszak kezdő napja – feltéve. 01. A 105313-06-as lapon a bevallási időszak záró időpontja ebben az esetben is az elhalálozás napja. az Ön által eredetileg alkalmazott átalányadózás helyett. melyet a 424. Fontos! A bevételei meghatározásakor legyen figyelemmel arra. – a tevékenység megszüntetése esetén a megszűnés napjáig tart. Fontos! Ne felejtse el kiszámítani és a bevallás 505. -04.. napjától. VÁLLALKOZÓI SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA A 1053-13-as lapokon a kétféle adózási módszer. akkor Ön. vagy tevékenységét szüneteltette és az adóéven belül újra folytatta. Ha a jelölés 9-es vagy 10-es. kérjük. feltéve. sora kitöltött). 31. hogy az Ön által nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505. sorban. sora kitöltött). csak a 1053-13-01 és 02-es lapon tett nyilatkozat szerint alkalmazható. ha év közben Ön nem szünteti meg az egyesített a tevékenységét. 01. feltéve. sorában szereplő) készletérték bevételnek minősül. jelölje meg a bevallási időszakot az erre szolgáló helyen. – egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése esetén a szüneteltetés kezdő időpontját megelőző napig tart. vagy az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének napjától kezdődik és: – éves bevallás esetén 2010. a „c” oszlopban szerepeltetnie kell. sorában feltüntetni az elhunyt tevékenységével kapcsolatosan megállapított készletértéket is. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben megszüntette és adóéven belül új tevékenységet kezdett. hogy az elhunyt nem év közben kezdte meg tevékenységét – 2010. osztalékadójának alapját. 05 lapokon most Önnek kell levezetni és megállapítani. Az elhunyt vállalkozói adóalapját. vagy 405. akkor az éves bevallásában az egyéni vállalkozásból származó jövedelem. valamint adóját a 1053-13-03. napig tart. hogy az adóév folyamán tevékenységét nem kezdte újra (1053-13-01-es 406. 13. az elhalálozása napja lesz. 2010. míg záró napja. hogy az adóév folyamán nem kezdett új vállalkozói tevékenységet (1053-13-01es lap 404. pontban leírtak szerint kell a bevallási időszakot meghatározni. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve. január 1. mert e nélkül a bevallása hibás lesz! A bevallási időszak 2010. az elhunyt által alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás módszerét választotta az egyesített tevékenységre. akkor Ön az egyesített tevékenységre az Ön által alkalmazott egyszerűsített vállalkozói adó szerinti adózási módot választotta. míg záró időpontja. Ebben az esetben a 1053-13-06-os lapon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani az egyesítés előtti átalányban megállapított jövedelem összegét. Az egyéni vállalkozói tevékenység özvegyi vagy örökösi jogon történő folytatása esetén a 12.

3. 253 Szja-tv. 2. Az egységes területalapú (földalapú) és az egyéb jogcímen folyósított támogatás a személyi jövedelemadó törvény alkalmazásában nem tekinthető a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak. 4.§ (19)249 bekezdésének átmeneti szabálya szerint – 2010. Ha a 2009. Ha a támogatással összefüggő adókötelezettséget . számú mellékletében meghatározottak. 49/B.§ (3) . § (1) bekezdés. Amennyiben jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján vissza nem térítendő támogatást kapott. § 28. amely egyenlő a támogatás felhasználásával teljesített kiadás alapján az adóévben elszámolt költség(ek) – ideértve az értékcsökkenési leírást is – összegével. december 31-éig egyéni cégként működő egyéni vállalkozó – az új Evtv. melléklet Szja-tv.267 a tájékoztató adatok megállapításakor a 1053-13-as bevallási lapon a mindkét időszak éves összesített adatát szerepeltesse. 01. pont 252 Szja-tv. illetve a nemzetközi szerződés lehetővé teszi. január 01-jétől az egyéni cégekre vonatkozó új szabályozás szerint tovább működik. §. Az egységes területalapú támogatás251 összegét. amelyet a visszafizetendő összegből bevételként már elszámolt. (Bevallási időszak a teljes adóév. sz. akkor azt a részt. bevallási időszakként 2010. hogy azt végleges támogatásként vagy visszafizetési kötelezettség mellett folyósították. Bevételek250 A 2010. sz. sor: Ebben a sorban az egyéni vállalkozói tevékenységével kapcsolatosan az adóévben elért (kézhez vett vagy jóváírt) bevételét kell szerepeltetnie. évi CXV. Támogatások elszámolása A támogatások kezelésével kapcsolatos átmeneti rendelkezések. 01. 38. a bevallási időszak záró napjaként az egyéni vállalkozói adószám megszűnésének napját tüntesse fel. 10. 249 250 251 2009.252 A támogatás címén folyósított összeg kezelését az is befolyásolja. 49/B. évi adóalapba beszámító bevétel 421. tv az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (Evtv. 3. a visszafizetés évében levonhatja a bevételéből. Amennyiben az egységes területalapú támogatást köteles lesz visszafizetni.valamely ok miatt részben vagy egészben vissza kell fizetnie.253 Az előre folyósított támogatás összegéből az adóévben az az összeg minősül bevételnek. (vagy a tevékenység kezdő) napjától a megszűnés napjáig tartó időszakot tüntesse fel. a támogatás révén megszerzett bevételével szemben csak olyan kiadás alapján számolhat el költséget.a 2003. amelynek a támogatás felhasználásával történő teljesítését a jogszabály. a visszafizetés összegével annak az adóévnek a bevételét kell csökkentenie.) Szja-tv. amely évben a visszafizetés megtörtént.) Ha egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette évközben és a szünetelés időtartama alatt megszűntette a tevékenységét. a folyósítás évében kell bevételnek tekinteni. Bevételnek minősülnek különösen az Szja-tv. melléklet III. 10. december 31-én hatályos rendelkezések szerint kapott támogatás esetén . 17. §.

a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. amelyet a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült. Amennyiben az átadás a beszerzést követő 1 éven túl. de az értékcsökkenési leírásból kizárt tárgyi eszközök. nem anyagi javak. igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett kap. de 2 éven belül történt. ha ez utóbbi a több. vagy azt követően utólag. akkor a költségként el nem ismert kiadásokra (személyes vagy családi szükségletre) felhasznált támogatás összege az adóévben megszerzett bevételnek minősül. A bevételét e címen nem kell megnövelnie 3 éven túli átadás esetén. akkor a beszerzési értéket teljes egészében bevételként kell figyelembe vennie. illetve 2006. hogy ilyen esetben a nyilvántartásba vett beruházási költséget lehet figyelembe venni az értékesítéskor a költségek között. a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatást a jövedelem kiszámításánál nem kell bevételként figyelembe venni. akkor a már elszámolt bevétel tekintetében az önellenőrzésre irányadó szabályok szerint kell eljárni. Bevételnek minősül a kizárólag üzleti célt szolgáló. 3. ha azt korábban még nem vették használatba és az üzembe helyezésre kiemelt térségben. akkor a beszerzési érték 66%át. Ha olyan ingó vagyontárgyat.268 Amennyiben az előre folyósított támogatás összege költségnek nem minősülő kiadás fedezetére is szolgál. (Egyes tárgyi eszközök beszerzési árának egy összegben történő elszámolására csak akkor volt mód. vagyoni értékű jogot idegenít el. anyag. ha 2 éven túl. az ingatlan. nem anyagi javak eladási ára is azzal. a támogatás összegét meghaladó kiadás tekintetében költség. vagy más hasonló jogkövetkezmény címén teljesített kiadás sem számolható el költségként. illetőleg ezek szokásos piaci értéke. Bevételekre vonatkozó további szabályok Ha Ön olyan 100 ezer Ft-nál magasabb egyedi értékű. akkor az ebből származó jövedelem adózására az ingó. előállítási költségét bármelyik évben költségként elszámolta vagy értékcsökkenési leírást számolt el. értékcsökkenési leírás. pont . értékcsökkenési leírás elszámolható. január 1-je előtt előre folyósított. kizárólag cél szerinti támogatásból történt. ingatlant. akkor a beszerzési érték 33%-át kell a bevételéhez hozzáadnia. félkész termék értékesítésekor kapott ellenérték. 2008. amennyiben a támogatás bevételként történő elszámolása a visszafizetés adóévét megelőzi. valamint akkor. de 3 éven belül történt. amelyet nem kizárólag üzleti célból használt. ekkor azonban a támogatás cél szerinti felhasználásának megfelelően teljesített kiadás alapján sem számolható el költség. amennyiben azok beszerzési. Amennyiben a támogatás csak részben nyújt fedezetet a kiadásra.254 A jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján a cél szerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg. 254 Szja-tv. január 1-jét követően a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak csak az minősül. vállalkozói övezetben került sor. vagy ha azt természetbeni juttatás címén nyújtotta. Ha a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra 2010. késedelmi pótlék. § 42. bevételként elszámolt támogatást köteles lesz egészben vagy részben visszafizetni. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközt adott át ellenérték nélkül 2010-ben. Ebben az esetben a visszafizetés miatti késedelmi kamat.) Bevételnek minősül a kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköz – ideértve a selejtezett tárgyi eszközt is –. ha a tárgyi eszköz beszerzési árának forrása bevételnek számító. január elsejét követően 250 főnél kevesebb alkalmazott foglalkoztatása esetén a tárgyi eszköz üzembe helyezésére a leghátrányosabb helyzetű 48 kistérség valamelyikében került sor. melynek a beszerzési árát egy összegben költségként elszámolta és ez az átadás a beszerzés időpontját követő 1 éven belül történt.

sora). • a gazdasági épület. az egyéni vállalkozói tevékenység keretében átruházott ingatlanból. áru. ha az álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább 365 nap időtartamig egyéni vállalkozóként folytatott tevékenységet. tv a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt. az iroda és az egyéb – kizárólag a jövedelemszerző tevékenységhez használt. félkész és késztermék) leltári értéke (a leltár szerinti értéket az Szja-tv. sz. megszüntetett ilyen jogból (a továbbiakban: ingatlan. más hasonló okiratban meghatározott értéke255. sor) kell alkalmazni. ha az értékesítést megelőzően az a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgált. a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke. vagyoni értékű jog átruházásából) származó ellenérték. valamint az ingatlan. és e tevékenység folytatása alatt vállalkozói járulékfizetési kötelezettségének eleget tett. december 31-ig hatályos előírások alkalmazásával lakásszerzési kedvezmény alapjaként érvényesített összeggel. akkor e bevétele után a vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítására vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. az üzlet. § 21.269 Bevételnek minősül minden olyan. megnövelve a 2007. Ezt az összeget a 1053-08-01-es lap 258.ingatlan bérleti vagy használati jogáról való lemondás miatti ellenérték összege – akkor is. § (7) bekezdés 257 Szja-tv. Tevékenység megszüntetése A tevékenység megszüntetésekor bevételnek minősül: • a költségek között elszámolt és megszűnéskor meglévő összes vásárolt és saját termelésű készlet (anyag. sorba. ha azt az egyéni vállalkozói 255 256 Szja-tv. szintén bér jövedelemnek tekintendő. vagyoni értékű jog visszterhes alapításából. évben a kifizetőnek tett nyilatkozatában valamely bevételére az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást jogosulatlanul választotta. amennyiben azok beszerzési árát a költségei között egy összegben számolhatta el az alacsony bekerülési érték miatt. pont b és d alpont 258 1991. 62. vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásából következik. Személygépkocsi értékesítése esetén az ingó vagyontárgy értékesítésből származó jövedelem megállapítására vonatkozó szabályokat (163. 3. a vagyoni értékű jog gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatása esetén. melyet az egyéb feltételek megléte esetén akkor folyósítanak. ha egyébként ez a kötelezettség az ingatlan.) 25. § (1) bekezdés . átruházott (véglegesen átengedett). A táppénz257 címén folyósított összeg adózás szempontjából bérnek minősül (1053-A lap 4. mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani). és/vagy a 1053-08-02-es lap 280. 61. a műhely. évi IV. § (1) bekezdés Szja-tv. Az Flt258 alapján folyósított álláskeresési járadék összege. amennyiben az ingó vagyontárgy átruházása nem minősül rendszeresen vagy üzletszerűen végzett gazdasági tevékenységnek. Ilyennek minősül különösen az eladási ár. amelyet az átruházásra tekintettel az egyéni vállalkozó megszerez. • a tárgyi eszközök – ideértve a tartalék alkatrészt és a gyártóeszközt is – leltári értéke.256 Ha a 2010. a vagyontárgynak a társasági szerződésben. 5. Nem bevétel a személygépkocsi értékesítésekor kapott ellenérték összege még akkor sem. sor „b” oszlopából kell átírnia a 421.

49/B. (Ha ez az összeg a bevallás időpontjában még nem ismert. vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadását a költségei között elszámolta. évben az egyéni vállalkozásból származó jövedelme megállapításakor átalányadózást alkalmazott. évi XLIII. egyszerűsített számla szerinti teljesítési időpont megelőzi az eva alanyiság első adóévét. december 20-áig első ízben jelentkezett be az eva hatálya alá. munkaviszonyban töltött naptári napok összegével. majd ezen összegnek az adóév napjainak (a tevékenységet megkezdő. ha a használati jog. a gyermekgondozási ellátás miatti szabadság. majd a 2010. a betegség miatti 30 napon túli keresőképtelenség. § (5) bekezdés 263 Szja-tv. Foglalkoztatottak számának csökkenése miatt további bevétel 423. 259 260 261 Szja-tv.2-szerese. amelyről kiállított számla.270 tevékenység megszüntetésekor még nem kapta meg –. és 8 pontjában találhatók. 49/A. a büntetés-végrehajtás naptári napjainak számát. sor260: Amennyiben 2010. illetőleg akkor is.) Az egyéni vállalkozó tevékenységének megszűntetéséhez kapcsolódó szabályok az útmutató 7. sor: Ha a 2009. § (4)-(5) bekezdés 2002. sor: Vállalkozói bevételnek minősül az egyéni vállalkozó által foglalkoztatottak adóévet megelőző adóévi átlagos állományi létszámának az adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát meghaladó érték és a megelőző adóév első napján érvényes havi minimálbér évesített összegének szorzataként meghatározott összeg 1. a használati jog megszerzésére fordított kiadást kell további bevételnek tekinteni. 49/B. akkor a bérleti. munkaviszony jellegű jogviszonyban. illetőleg megszüntető egyéni vállalkozó esetében az adóévben fennálló tevékenység naptári napjainak) számával történő elosztásával két tizedesre kerekítve kell meghatározni azzal. egyszerűsített számla szerinti bevételét. 49/B. ha az Szja-tv. bb) a tevékenységét megkezdő. évre áttért a vállalkozói jövedelem szerinti adózásra.262 {Az adóévi átlagos állományi létszámot a munkavállalók által az adóévben. Bevételt növelő tételek259 Eva hatálya alá történő átlépés miatt figyelembe vett további bevétel 422. az egyéb feltételek megléte esetén 1. 49/A. § (19) bekezdés . § (8) bekezdése alapján jelentkezett261 be az eva hatálya alá. pont 262 Szja-tv. § (8) bekezdésében biztosított áttérésig kiállított számla. hogy a számításnál figyelmen kívül kell hagyni aa) azt a munkavállalót. illetőleg az Szja-tv. aki az egyéni vállalkozónál történő alkalmazását megelőzően az egyéni vállalkozóval a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülő más személynél munkaviszonyban.2. Átalányadózás hatálya alóli áttérés miatt további bevétel 424. bevételnek kell tekintenie minden olyan Önt egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket. § (1) bekezdés Vállalkozói útmutató 12. ab) a szülési szabadság.263} A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik.) 17. továbbá személyesen közreműködő tagsági jogviszonyban végzett munkát. törvény (Eva tv. illetőleg megszüntető egyéni vállalkozó esetében a ba) szerinti összeg 365-öd része és az adóévben fennálló tevékenység naptári napjainak szorzata. b) a havi minimálbér évesített összege: ba) a havi minimálbér tizenkétszerese.2-szerese. de legfeljebb a korábban érvényesített összes foglalkoztatási kedvezmény összegének.

hogy az adóév végén 264 265 Szja-tv. hogy ez az összeg költségként is (a 444. ha a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi a gyakorlati képzést. A kedvezmény összegét a 428. havonta az ilyen alkalmazottnak fizetett bérrel. E kedvezmények összegét a családi gazdaság nem foglalkoztatottként közreműködő tagjaival nem oszthatja meg a jövedelemszámítás során. 49/B. sor: Az adóév első napján 5 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó a létszámnövekedésre tekintettel csökkentheti a bevételét az adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámának az előző adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát meghaladó érték és az adóév első napján érvényes havi minimálbér évesített összegének szorzataként meghatározott összeggel. amelyet az átalányadózásra való áttéréskor kellett kiszámítania (0953-13-06-os lap 505. 3. sor: A legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű alkalmazott foglalkoztatása esetén személyenként. Bevételt csökkentő tételek (kedvezmények)264 Ha Ön olyan családi gazdálkodó. 49/B. az adóalapot nem érintő bevételként nyilvántartott – a megszűnés szabályai szerint kiszámított – készlet leltári értékét is. § (6) bekezdés g) pont . de legfeljebb 12 hónapon át e személyek után befizetett társadalombiztosítási járulék összegével a bevételét csökkentheti amellett. de legfeljebb a hónap első napján érvényes havi minimálbérrel (73 500 Ft) csökkentheti a bevételét. E sorok kedvezményeit az őstermelésből származó bevételéből vonja le. 49/B. a létszámnövekedésre tekintettel269 429. Foglalkoztatási kedvezmény. 49/B. Megváltozott munkaképességű alkalmazott után igénybe vehető kedvezmény266 427. § 43. akkor egyéni vállalkozói bevétel hiányában a 426–428. E sor „b” oszlopába a „c” oszlop összegéből a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló és a szabadságvesztésből szabaduló személy foglalkoztatására tekintettel levonható összeget írja be. sor „c” oszlopába írja be. 49/B. sor: A sikeres szakmai vizsgát tett és folyamatosan tovább foglalkoztatott volt szakképző iskolai tanuló. sor).271 akkor a bevételének részeként kell számításba venni. § (6) bekezdés a) pont 266 Szja-tv. és a 433. § (6) bekezdés a) pont 267 Szja-tv. sorban) elszámolható. § (6) bekezdés Szja-tv. Bevételt növelő tételek összesen 425. illetve a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló személy alkalmazottként történő foglalkoztatása ideje alatt. minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 12%-ával (8 820 Ft) csökkentheti a bevételét. Foglalkoztatásra tekintettel levonható társadalombiztosítási járulék267 428. valamint a korábban munkanélküli268. sor: Ebben a sorban összegezze a 422-424. feltéve. sorokat ne töltse ki. sorokba írt bevételt növelő összegeket. pont 269 Szja-tv. akit egyéni vállalkozói igazolvány alapján vettek nyilvántartásba a családi gazdaság bejegyzésekor és csak őstermelői bevétele van. továbbá a szabadulást követő 6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésből szabaduló. § (6) bekezdés b) pont 268 Szja-tv. sor: A szakképző iskolai tanulóval kötött – jogszabályban meghatározott – tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24%-ával (17 640 Ft). Szakképző iskolai tanuló után igénybe vehető kedvezmény265 426.

aki felsőoktatási intézménnyel. § (6) bekezdés f) pont .273 Ebbe a sorba az 521. hogy az elszámolás nem támogatásból származó bevétellel szemben történt és a szolgáltatást nyújtó nyilatkozik arról. alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést. az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti fejlesztés271 folytatása érdekében felmerült kiadásból az adóévben költségként elszámolt összeggel. sor adata) a vállalkozói költséget (446. hogy a szolgáltatást nem belföldi illetőségű adózótól. az előzőekben meghatározott összeg háromszorosát (de legfeljebb 50 millió Ft-ot) veheti figyelembe. 49/B. az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. 49/B. külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől vagy más egyéni vállalkozótól közvetve vagy közvetlenül igénybe vett kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatás ellenértéke alapján felmerült kiadások esetében. kísérleti fejlesztés kedvezménye270 430. azt ez a kedvezmény is megilleti a jövedelem számításakor. vagy – választás szerint – a kísérleti fejlesztésre fordított beruházási költség alapján állományba vett nem anyagi jószágra az adóévben elszámolt értékcsökkenési leírás összegével. továbbá bármelyikük által vagy közösen alapított kutatóintézettel. sor adata) meghaladó részénél. A fejlesztési tartalék összege után érvényesített kedvezmény274 432. az e sor „b” oszlopában tájékoztató adatként feltüntetett összeg. töltse ki a 1053-13-07-es bevallási lap 512–521.272 nincs köztartozása. valamint a 1053-13-05-ös lapot. pont Szja-tv. a Magyar Tudományos Akadémiával. sor: Csökkentheti a bevételét fejlesztési tartalék címén. legfeljebb az adóévben megszerzett vállalkozói 270 271 272 Szja-tv. § (12) bekezdés 274 Szja-tv. A tevékenységét év közben kezdő egyéni vállalkozó esetében az adóévi átlagos állományi létszám és a tevékenység kezdő időpontjában érvényes havi minimálbér és az adóévi átlagos állományi létszám az irányadó. sorban szereplő összeget kell átírnia. A megállapított összeg 10 és/vagy 19%-nyi adóval számított értéke az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Az az egyéni vállalkozó. feltéve. § (6) bekezdés d) pont 273 Szja-tv. sor: Csökkenthető a bevétel az egyéni vállalkozó saját tevékenységi körében végzett alapkutatás. sorait. külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől. § 66-68. 49/B. és olvassa el az azokhoz fűzött magyarázatot! A kisvállalkozói kedvezmény nem lehet több a vállalkozói bevételnek (421. alkalmazott kutatás. 3. kutatóhellyel (ideértve az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államnak a megfelelő szervezetét is) írásban kötött szerződés alapján az egyéni vállalkozó saját tevékenységi körében közösen végzett alapkutatást. Az előzőek nem alkalmazhatók a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerinti belföldi illetőségű adózótól. amelynek a 10 és/vagy 19%-os adókulccsal számított értéke. Az alapkutatás. sor: Mielőtt ezt a sort kitöltené. Átalakuló Aki a egyéni cég alapítása miatt a személyi jövedelemadó törvény hatálya alól átkerül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá. vagy az szja-törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozótól megrendelt kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatás igénybe vételével teljesítette. Kisvállalkozói kedvezmény272 431. 49/B. § (6) bekezdés c) pont Szja-tv.

Bevételt csökkentő tételek (kedvezmények) összesen 433. 4. csak az egyéni cég alapítása miatt a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá áttérő egyéni vállalkozó csökkentheti a bevételét. Költségek275 Amennyiben olyan termék vagy szolgáltatás ellenértéke alapján kíván költséget elszámolni. amely a nyilvántartásból kivezetett összeget meghaladja. 4. valamint a legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök. akkor a kiadás igazolására kizárólag az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti bizonylat (ide nem értve a nyugtát) alkalmas. Egyébként a kiadás igazolására kizárólag az a bizonylat alkalmas. Bevétel a növelő és csökkentő tételek (kedvezmények) levonása után 434. és 425. és 11. §-ában foglaltaknak és tartalmazza a költség összegének megállapításához szükséges valamennyi adatot (így például az eladó és a vevő nevét. valamint a tevékenység megkezdéséhez szükséges egyéb kiadások. valamint a tevékenység folytatásához.) Átalakuló – Tevékenységét megszüntető A fejlesztés tartalék címén nyilvántartott összeggel a bevallás kitöltésekor a „d” oszlopban. a 49/B. a kiadás megnevezését. melléklet . illetve nyújtója az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott bizonylat kiállítására kötelezett. nem anyagi javak esetében az értékcsökkenési leírás elszámolása megkezdhető. § (21) bekezdése szerint nyilvántartott összeg. korábban költségként még el nem számolt kiadások. A tevékenység folytatása előtt legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett és utóbb e tevékenység végzése során felhasznált anyag.és árukészlet beszerzésére fordított. de legfeljebb adóévenként 500 millió forint. sor: Ebbe a sorba a bevételt növelő és csökkentő tételekkel módosított bevételét írja be (a 421. valamint a legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök. § (3) bekezdés. sz. sor összegét meghaladó része vagy nulla).) sorokba írt adatok együttes összege). korábban költségként még el nem számolt kiadások. a szüneteltetés befejezését követően a költségek között elszámolhatók. sor összegéből a 446. 275 Szja-tv. Külön szabály vonatkozik a kezdő és a tevékenységét szüneteltető vállalkozóra. sorba írt összeg levonása utáni rész 50%-a. a kezdés évében a költségek között elszámolhatók. (Amennyiben a fejlesztési tartalék címén nyilvántartott összeget az adóévet követően tárgyi eszköz beszerzésére fordítja. Többféle vállalkozói tevékenység esetén az elismert költségeket is együttesen kell elszámolni. Ebbe a sorba.273 bevétel(ek) összegéből az adóévben elszámolt vállalkozói költségek összegét meghaladó rész 50%-a. sor: Ebben a sorban a bevételt csökkentő tételeket összesítse (a 426–432. nem anyagi javak esetében az értékcsökkenési leírás elszámolása megkezdhető. sorok együttes összegének a 433. 10. amely megfelel az Szja-tv. a 421. címét. A tevékenység megkezdését megelőzően legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett és utóbb e tevékenység végzése során felhasznált anyag. folytathatóságához szükséges (ideértve a szünetelés időszakában elkerülhetetlen) egyéb kiadások. összegét és pénznemét) is. amelynek értékesítője. de legfeljebb 500 millió Ft írható be.és árukészlet beszerzésére fordított. akkor a beszerzési árnak azt a részét számolhatja el a költségei között értékcsökkenési leírás címén. Nem vehető figyelembe itt.

A vállalkozói szerződés alapján elért bevétele után ekho-t fizető egyéni vállalkozó magánszemély az Szja-törvény költség elszámolására vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel alkalmazhatja.) Vállalkozói kivét 435. [A „c” oszlop összegéből vonja le a „b” oszlopba írt összeget és a maradékot kell a 1053-A bevallási lap 11.274 Több önálló tevékenységhez használt tárgyi eszköz. A vállalkozói kivét az összevont adóalapba tartozó jövedelmek körébe tartozik. ha a törvény másként nem rendelkezik – a mindkét tevékenységgel összefüggő (fel nem osztható) költségeket a bevételek arányában kell megosztani. örökösi jogon való folytatása során. és a saját kivét együttes összegét írja be. soraiban kell számot adnia. § . őstermelés/egyéni vállalkozás) választhat. akkor – az őstermelői tevékenység során előállított azon termékek szokásos piaci értéke. sor276: Ebben a sorban. az egyéni vállalkozás bevétele 10 millió. ha Ön özvegyi vagy örökösi jogon vált 2010-ben egyéni vállalkozóvá. amelyeket egyéni vállalkozóként értékesít (vállalkozói bevétel az ellenérték). 29. (Pl. § (4) bekezdés Szja-tv. családi gazdaságban). nem anyagi javak esetében (pl. – egyéni vállalkozói és őstermelői tevékenység együttes folytatása esetén a két tevékenység folytatása érdekében felmerült költségeket elkülönítve kell nyilvántartania. Amennyiben az egyéni vállalkozói tevékenysége mellett mezőgazdasági őstermelői tevékenységet is folytat (pl. hogy a 1053A bevallási lap 11. és az adóalap-kiegészítés összegével277 (27%-kal) növelten kell az összevont adóalap megállapításakor figyelembe venni. 16. Vállalkozói kivét az egyéni vállalkozói tevékenység során személyes munkavégzés címén vállalkozói költségként elszámolt összeg. sorába csak azt az összeget vegye figyelembe. Vállalkozói kivét esetében a bevétel megszerzésének időpontja a költség elszámolásának a napja. akkor az egyéni vállalkozói bevétellel szemben elszámolható költségek aránya (10 m/15m) 67%. Ügyeljen arra. hogy melyik tevékenységének bevételével szemben számolja el az érvényesíthető költségeket. amelyet Ön vett fel az egyéni vállalkozói tevékenység özvegyi. Az adóévben felvett kivét összege után – a göngyölítésre vonatkozó szabályok alkalmazása mellett – negyedévente adóelőleget kellett fizetnie. a vállalkozói kivét összegét szerepeltesse. sor „a” oszlopában szerepeltetni. hogy az adóévben felmerült vállalkozói költségeit (az értékcsökkenési leírást is ideértve) olyan arányban számolhatja el.] Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 276 277 Szja-tv. bérbeadás/egyéni vállalkozás. sor a) oszlopába is beírnia. a „c” oszlopba pedig az örökhagyó által felvett. a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkalmazása esetén az egyéni vállalkozói tevékenység elismert költségének minősül. akkor a 435. sor „b” oszlopába az örökhagyó által felvett kivét összegét.: Az ekho-val adózott bevétel 5 millió. Ezt az összeget kell a 1053-A bevallási lap 11. melyről a negyedéves vállalkozói személyi jövedelem adóelőleg kötelezettségével együtt a 1053-C bevallási lap 70– 73. Olyan esetben. A költségek (ide értve az értékcsökkenési leírást is a teljes leírásig) nem oszthatók meg a különböző tevékenységek bevételei között. amilyen arányt a vállalkozói bevétele és a jogszerűen figyelembe vett ekho-alap adóévi együttes összegében a vállalkozói bevétel képvisel.

Minden más esetben a saját tulajdonú nem kizárólag üzemi célú személygépkocsi használatbavétele évében az éves bevétel 1%-a. ezen belül is az eszköz(ök) nyilvántartási értékének legfeljebb 50%-áig terjedhet. Amennyiben a támogatás összegét bevételként kell figyelembe vennie. és üzleti nyilvántartásai ezt egyértelműen alátámasztják. Az eva-s időszak alatt megszerzett tárgyi eszközök. berendezés. hogy ilyen esetben is a teljes beszerzési ár az értékcsökkenési leírás alapja. január 31-én hatályos III. amelyet vállalkozói tevékenysége keretében fog használni. nem anyagi javak esetében az adóalanyként lezárt adóévre az Szja-törvény szerint időarányosan jutó értékcsökkenési leírást elszámoltnak kell tekinteni. A személygépkocsi-bérbeadó vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozónál a tevékenység tárgyát. hogy a cégautóadót megfizeti. Az adóalanyként lezárt eva-s adóévben teljesített valamennyi – egyébként az Szja-törvény szerint költségnek minősülő – kiadást (juttatást) elszámoltnak kell tekinteni. ha az egyéni vállalkozó azt más célra részben sem használja. illetve eszközét képező személygépkocsi kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköznek minősül. §-ában foglaltak szerint részletes vagyonleltárt kell készítenie minden olyan eszközéről. ha annak alapjául más által kiállított bizonylaton feltüntetett ellenérték – mint beruházási költség – szolgál. Ez azt jelenti. jármű – kivéve a személygépkocsit – esetén egy évben. pontja alapján megkezdett értékcsökkenési leírást – ha annak a rendelkezésben foglalt egyéb feltételei fennállnak – a teljes leírásig folytathatja feltéve. amikor gépjárművel kapcsolatos. akkor a támogatásból vásárolt kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköz esetében a tárgyi eszköz beszerzési ára az üzembe helyezés évében a támogatás mértékéig egy összegben. hogy az e tevékenységekhez használt személygépkocsi beszerzési ára értékcsökkenési leírás keretében elszámolható. 11. Azokra a hónapokra vonatkozóan. értékcsökkenési leírást számolt el cégautó adót278 kell fizetnie. sor: A tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírás összegét írja ide. A leírási kulcsok jegyzékét és alkalmazásuk szabályait a vállalkozói útmutató mellékletében találja. számú mellékletének 2009. a fennmaradó rész értékcsökkenési leírás útján számolható el azzal. de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának 10%-a vehető figyelembe értékcsökkenési leírás címén. törvény a gépjárműadóról 17/A-G §. az Szja-törvény alapján elszámoltnak kell tekinteni. . akkor a költségek között csak a 278 1991 évi LXXXII./2. Ha a támogatás felhasználásával megszerzett tárgyi eszköz nem tekinthető kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköznek. Az egyéni vállalkozó az Szja-tv. A részletes vagyonleltárban kimutatott beruházási költségnek azt a részét. a használatbavétel évében az értékcsökkenési leírás átalányban számolható el.törvény szerint tételes költségelszámolási módszerrel költséget. nem anyagi javak esetében csak akkor számolható el. A továbbiakban értékcsökkenési leírás ezen tárgyi eszközök. melyet az eva adóalanyiságot megelőző adóév utolsó napjára – az Szja-törvény szerinti nyilvántartás alapján – kimutatott beruházási költséget meghaladja. a visszatérés első napjával az eva törvény 17. A nem kizárólag üzemi célt szolgáló saját tulajdonú gép. felszerelés. Az átalány összege több ilyen eszköz használata mellett is legfeljebb az éves bevétel 1%-áig. Amennyiben az eva hatálya alól visszatér a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá. az Szja .275 436.

és 88. és 88. akkor a belföldi telephelynek betudható összeget a „b” oszlopba írja be. pontjai). Részletre történő vásárlás esetén a vállalkozói útmutató mellékletében található szabályokat kell alkalmaznia. számú melléklet 281 A Bizottság 2008. a göngyöleg beszerzésére (csökkentve a szállítónak visszaküldött betétdíjas göngyöleg ellenértékével). Amennyiben a 100 000 Ft egyedi értéket meg nem haladó tárgyi eszköz. eladásra beszerzett áruk értéke 279 280 Szja-tv. anyag. ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendeletben foglalt támogatásnak minősül. amelyekben várhatóan az egyéni vállalkozói tevékenységhez használni fogja. sor: A nem anyagi javak után elszámolt értékcsökkenési leírás279 összegét írja. A 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó a leghátrányosabb helyzetű kistérségben280 üzembe helyezett és a korábban még használatba nem vett műszaki gépek. (XI. nem anyagi javak bekerülési értékét egy összegben számolja el. sor: Ebbe a sorba a tárgyi eszközök egy összegben elszámolt beszerzési árát írja be. A belföldi telephelyének betudható. A befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értékét 5 év vagy ennél rövidebb idő alatt lehet leírni.276 támogatás összege számolható el értékcsökkenési leírás címén. Ha a megszűnés szabályai szerint vezeti le a jövedelmét (vállalkozói útmutató 7. Tárgyi eszközök egy összegben elszámolt beszerzési ára 438. Az értékcsökkenési leírásként így figyelembe vett összegnek 1%-a. akkor ezt az összeget a 444.) Kormányrendelet 2. göngyöleg beszerzési ára 439. hogy az évközi üzembe helyezés miatt az időarányos elszámolásra nem kell figyelemmel lenni./1. és 8. jármű esetében a 3%-a. Nem anyagi javak értékcsökkenési leírása 437. akkor ez a kedvezmény az EKszerződés 87. eladásra beszerzett áruk értékének összegét e sor „a/b” oszlopában kell értelemszerűen szerepeltetni. Áru. a szállításra fordított költségeit írja be. ha azok kizárólag üzemi célt szolgálnak. sorban szerepeltesse. augusztus 6-i 800/2008/EK rendelete. a Szerződés 87. sor: Ebbe a sorba az árubeszerzésre. A 439. Az értékcsökkenési leírás alapja ebben az esetben is a beruházási költség. ebbe a sorba. 11. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) ./b) pont 311/2007. Minden más esetben a beruházás az egyéni vállalkozó választása szerint az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak vagy a kis és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben281 foglaltak szerinti támogatásnak minősül. anyagbeszerzésre. melléklet II. 17. sz. Az elszámolási időszakot és az évenként értékcsökkenési leírásként elszámolható összeget (vagy meghatározásának módszerét) az eszköz használatbavétele időpontjában kell meghatározni és az egyedi részletező nyilvántartásban feljegyezni. Nem anyagi javak esetében értékcsökkenési leírás csak akkor számolható el. Évközi üzembe helyezés esetén a leírás összegét időarányosan kell megállapítani. Az értékcsökkenési leírás érdekében a nem anyagi javak beruházási költségét azokra az évekre kell felosztani. ezen túlmenően nincs mód további értékcsökkenési leírás elszámolására. berendezések és a – személygépkocsi kivételével – járművek között nyilvántartott tárgyi eszköznek az üzembe helyezés időpontjára megállapított beruházási költségét az üzembe helyezés adóévében jogosult egy összegben költségként elszámolni azzal. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis. sorból a belföldi telephelynek betudható.

akkor a kötelezően fizetendő járulék összegét ne itt. kamat hitelre. sor: Ez a sor tartalmazza a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosan felvett kölcsönre fizetett kamat összegét.) Ha Ön olyan egyéni vállalkozó. a bérelt vagy lízingelt személygépkocsi után ténylegesen megfizetett cégautó adó összegét is.törvény 15. törvény az általános forgalmi adóról (áfa-törvény) 15. évben felmerült. évben nem kerültek eladásra. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban pénzintézeti hitelre (kölcsönre) kifizetett kamat (kivéve az a kamat.277 440. közüzemi díjak továbbszámlázása. évben beszerzett áruk értéke akkor sem számítható be. a megbízási díj. sor: Ebbe a sorba a 435–443. sor: Ebbe a sorba a „c/d” oszlopba. sor: Az egyéni vállalkozó a költségként elszámolható. amely a tárgyi beszerzési árának részét képezi) költségként elszámolható. évben került sor. de az adóévben felmerült és költségként elismert kiadásainak együttes összegét írja be. a munkaszerződés alapján járó – a munkáltatót kötelezően terhelő – juttatás. nem anyagi javakra fordított kiadás. a 435-443. annak valós tartalmáról meg kell győződni. eladásra beszerzett áruk értékének összegét írja be. eladott közvetített szolgáltatások értékének összegét e sor „a/b” oszlopába írja be. tehát az adott szolgáltatásnak igénybevevője és nyújtója is egyben.évi CXXVII. Figyeljen arra. Eladott közvetített szolgáltatások értéke 441. az adóévben megfizetett nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási. ha tartalmában megfelel az áfa. Egy adott szolgáltatás akkor tekinthető közvetített szolgáltatásnak. § . évben eladásra beszerzett áruk értékébe beszámítható a 2010. a 439. Ugyanakkor jövedelem-(nyereség)-minimum számításánál a 2009. §-ában foglaltaknak. ha azok 2010. hogy a 2010. Költség – többek között – az alkalmazott részére kifizetett bér. (Olvassa el a 438. Ugyanakkor az alvállalkozói teljesítmény. a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás. felvett eszköz A 2010. kölcsönre fizetett összege 443. akkor a belföldi telephelynek betudható összeget a „b” oszlopba írja be. ha annak nyújtásában Ön a saját nevében. hanem az őstermelésből származó jövedelme megállapításakor vegye figyelembe. sorhoz tartozó magyarázatot. Ha a 2010. amennyiben a tételes költségelszámolást választották. az alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék. és 8. A belföldi telephelyének betudható. alvállalkozói díj nem sorolható automatikusan a közvetített szolgáltatások körébe. az adóévben megfizetett a legfeljebb 100 000 Ft egyedi értékű tárgyi eszközökre.és munkaerő-piaci járulék címén elszámolt összeg 442. sor összegéből a belföldi telephelyének betudható. jövedelem-(nyereség)-minimum számításához szükséges. de más javára jár el. sorokban fel nem sorolt minden egyéb költség 444.és munkaerő-piaci járulék összegét írja be e sorba. Költségei között számolhatja el a saját tulajdonában lévő. sorokban fel nem sorolt. akinek a családi gazdaságból és csak őstermelői tevékenységből származik bevétele. sor: Ebben a sorban a „c/d” oszlopban az eladott közvetített szolgáltatások értékének összegét282 szerepeltesse. kifizetés. év utolsó 282 A 2007. évben eladásra beszerzett áru értéke akkor is. pontjai). Ha a megszűnés szabályai szerint vezeti le a jövedelmét (útmutató 7. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban felvett hitelre. Nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási. Az csak akkor tekinthető közvetített szolgáltatásnak. ha az ellenérték kiegyenlítésére csak 2010. Ilyen lehet a szállítás.

valamint az adott jármű értékcsökkenési leírása az útmutató mellékletében ismertetett módon. akkor az adott személygépkocsi után a cégautó adót kötelező megfizetnie a kedvezmény érvényesítésének évét követő négy évig. felújítás) magában foglal. ha az eva hatálya alá átjelentkezett). amely az üzemanyagköltségen felül minden más költséget (így például a fenntartás. hogy a téli üzemeltetés szorzóját (az alapnorma 3%-a december 1-je és március 1-je közötti időszakban) a másik szorzóval össze kell adni. évi költségei között számolhatja csak el. javításának és felújításának költsége számolható el.) Kormányrendeletben meghatározott fogyasztási normákat meghaladó üzemanyag-fogyasztás költsége nem számolható el. javítás. amelynek mértéke a norma szerinti üzemanyag mennyiség 3%-a lehet. Amennyiben az üzemanyag beszerzés általános forgalmi adóját levonásba helyezte. az alkalmazható szorzó meghatározása úgy történik. A saját tulajdonú – ideértve a házastárs tulajdonában lévő járművet is – kizárólag üzemi célt szolgáló jármű üzemanyag-felhasználása. 1. január 20-ig megfizette. számú bevallásban. 11. Az alapnorma mellett alkalmazható korrekciós tényezőkkel összefüggésben fontos tudnia. hogy azonos útszakaszon csak egy szorzó vehető figyelembe. 283 284 1991 évi LXXXII.278 negyedévére vonatkozó cégautó adót 2011. továbbá számlával (bizonylattal) történő igazolás alapján a jármű fenntartásának. melléklet III. és az így kapott eredménnyel kell az alapnormát növelő értéket kiszámítani. A cégautó adó kötelezettséget283 negyedévente. kivéve a téli üzemeltetés szorzóját. Ha az új személygépkocsi beszerzésére tekintettel kisvállalkozói kedvezményt vett igénybe. sz. illetve akkor sem. pont . Saját tulajdonú személygépkocsi esetében a tételes költségelszámolás helyett az üzemi célból megtett utakra kilométerenként 9 Ft elszámolását is választhatja. az üzemanyag-felhasználás költségként való elszámolásánál nem alkalmazhatja az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagárakat. (IV. amely a jelzett naptári időszakban a teljes futásteljesítményre alkalmazható. Szja-tv. törvény a gépjárműadóról 17/A-G §. Részletes útnyilvántartás hiányában a norma szerinti üzemanyag-mennyiség megállapításánál korrekciós szorzók figyelembevételére – a téli üzemmód miatti további költségek kivételével – nincs mód. a negyedévet követő hó 20-áig kellett megfizetnie és bevallania a 1001. A téli üzemeltetés címén december 1-je és március 1-je közötti időszakra lehet további költséget elszámolni. vagy elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás miatt át kellett sorolnia. akkor annak összegét a 2011. Az üzemanyagköltség elszámolásánál a 60/1992. Az üzemanyagár az üzemanyag-vásárlási számla szerint vagy az állami adóhatóság által havonta közzétett áron vehető figyelembe. ha a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló személygépkocsit értékesítette. A járművek költségelszámolása284 A járművek üzemeltetésével kapcsolatos költségelszámolás alapja az útnyilvántartás. (Nem kell ezt a szabályt alkalmazni. Amennyiben a téli üzemeltetés szorzóját valamely más szorzóval együtt kell figyelembe venni. Az adóév során egy-egy negyedéven belül csak egyfajta módon – számla (számlák) alapján vagy az állami adóhatóság által közzétett áron – számolhatta el az üzemanyagköltséget az adott járműre vonatkozó norma szerinti üzemanyag-mennyiség figyelembevételével.

ahol a bérleti díj címén a költségként figyelembe vehető összeg több személygépkocsi esetében sem haladhatja meg a vállalkozói bevétel 1%-át). akkor a további üzleti célú utak arányának megállapításánál figyelembe kell venni azt a futásteljesítményt is. A 12. vagy számla (számlák) szerinti áron. Az oktatási órákon kívüli üzleti utakra az egyéni vállalkozókra vonatkozó általános szabályokat is alkalmazhatja. Ezen felül elszámolható az üzemi használatra eső – üzemanyag-fogyasztás. a szállás díja. hogy e korrekciós szorzó alkalmazása mellett más korrekciós szorzó nem vehető figyelembe. az egyesítés időpontjában kell megvizsgálni a gépjármű költségelszámolásának lehetőségét az előzőek értelemszerű alkalmazásával. kizárólag üzemi célra használt jármű esetében elszámolható az üzemi használatra eső bérleti díj (ez alól kivételt képez a személygépkocsi bérleti díja. Ezt a módszert a teljes adóévre. személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként történő részvétel esetén napi 25 eurónak megfelelő Ft összeg számolható el azzal. amennyiben azok a bérleti szerződés alapján a bérbevevőt terhelik. de ez utóbbi futásteljesítményre költséget újból nem számolhat el. külföldi kiküldetés esetén elszámolható az utazás. hogy az üzleti cél valós tartalmát bizonyítani kell.2 pont alatt leírt. törvény a gépjárműadóról 17/A-G §. hogy ebben az esetben nem számít elismert költségnek a szállásra fordított kiadás. továbbá kilométerenként 9 Ft-ot számolhat el.törvény szerint tételes költségelszámolási módszerrel költséget. üzleti utazás. .279 Légkondicionáló berendezés üzemeltetése esetén a korrekciós szorzó az alapnorma 5%-a. egyesített tevékenység esetén. E költségelszámolásnál is az adott járműre vonatkozó norma szerinti üzemanyag-mennyiséget veheti figyelembe az állami adóhatóság által közzétett áron. amikor gépjárművel kapcsolatos.15. Járművezető gyakorlati szakoktató – akkor is. (IX. üzleti utazás Hivatali. Olvassa el a 1053-as bevallás 2.) Kormányrendeletben meghatározott költségátalányt is. Az előzőekben ismertetett szabályok helyett a saját tulajdonában lévő személygépkocsi esetében – az üzemeltetett személygépkocsik számától függetlenül – havi 500 km utat számolhat el útnyilvántartás vezetése nélkül. de a költségelszámolásnak feltétele. illetve az adóéven belül az egyéni vállalkozói tevékenység teljes időtartamában lehet alkalmazni. Ez a szorzó a légkondicionálóval felszerelt gépkocsi május 1-je és szeptember 1-je közötti üzemeltetési időszakában alkalmazható azzal. az Szja . A nem saját tulajdonú. ha egyéni vállalkozás keretében gyakorolja tevékenységét – alkalmazhatja az oktatáshoz használt saját tulajdonban lévő jármű üzemeltetésének költségtérítéséről szóló módosított 124/1994. – a számla szerinti egyéb költség. értékcsökkenési leírást számolt el cégautó adót285 kell fizetnie. amelyet az oktatási órákra költségátalány keretében számolt el. üzleti utazásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Alkalmazottak esetében a hivatali. A nemzetközi közúti árufuvarozásban. Hivatali. és 3. Azokra a hónapokra vonatkozóan. sorához fűzött magyarázatot! 285 1991 évi LXXXII. Ha a kormányrendelet szerinti költségátalányt alkalmazza.

sor: Ebben a sorban a korábbi év(ek)ről áthozott. hogy a „jogutód” társas vállalkozásba csak a belföldi tevékenység eredményeképpen keletkezett veszteség összegét viheti tovább.280 Az értékcsökkenési leírásból kizárt tárgyi eszköz. a vállalkozói jövedelemmel szemben még nem érvényesített elhatárolt veszteség a keletkezése időpontjában érvényes feltételek szerint számolható el. A 434. évi jövedelem 447. évi vesztesége (a 446. sor: Ebbe a sorba az egyéni vállalkozásból származó 2010. A 1053-13-04-es lap kitöltése 2010. sor „c/d” oszlopába írt összeget. A 2010. és ha az pozitív. december 31-éig keletkezett. Amennyiben a családi gazdálkodónak vagy a családi gazdaság nem foglalkoztatottként közreműködő tagjának olyan vesztesége van. A 2003.) Átalakuló Amennyiben egyéni cég alapítása miatt a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá tér át. sorokba írt (kivéve a 440. évben. vagy nulla írja e sornak a „c/d” oszlopába. A 2003. évben elszámolható költség 446. Az idevonatkozó szabályok a költségek elszámolására vonatkozó általános tudnivalók között ismerhetők meg. amely a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtti év(ek)ben keletkezett és azért nincs egyéni vállalkozásból származó bevétele. akkor az ilyen veszteség összegét az őstermelésből származó bevétellel szemben lehet érvényesíteni. évben felmerült összes költség 445. sor: A vállalkozás 2010. évben felmerült – a 435–444. elhatárolt veszteségének azt a részét szerepeltesse. sor „c/d” oszlopának összegéből vonja le a 446. évi jövedelmét kell beírnia. nem anyagi javak esetében a nyilvántartásba vett beruházási költség az értékesítéskor költségként elszámolható. évi jövedelmével szemben érvényesít. mert az őstermelésből származó jövedelem megállapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia. december 31-éig keletkezett korlátozott időtartamra elhatárolható veszteség összege utoljára a 2008. sor: Ennek a sornak a „c” („d”) oszlopába a 2010. akkor a költségeit arányosítania kell. sz. melléklete tartalmazza. évi veszteség 448. sort) – költségei együttes összegét szerepeltesse. A 2010. 2010. Korábbi év(ek)ről áthozott veszteség címént levont összeg 449. A további elszámolható költségeket az Szja-törvény 11. E sorba legfeljebb a 447. sor összegét lehet beírni. A korábbi években elhatárolt veszteségek elszámolásánál a keletkezésük sorrendjét kell követni. adóévben volt elszámolható. . Amennyiben egyes bevételeire az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást jogszerűen választotta a 2010. Az előző év(ek) veszteségeit a korábbi adóbevallásainak megfelelő sorai tartalmazzák. amelyet a 2010. sor: E sor „c” („d”) oszlopába az elismert költségeit írja be. sor „c/d” oszlopába írt összegnek a 434. sor „c/d” összegének levonása utáni rész. akkor ügyeljen arra.

számú mellékletében leírtak szerint meghatározott költségeket levonni (421 + 425 – 446). Feltétlenül olvassa el a 1053-13-01-es lap 409. ha nemzetközi szerződés így rendelkezik. Ebbe a sorba a 450. sor összegéből a 451. ha a 1053-13-01-es lap 409. ha a 1053-13-01-es lap 409. Módosított vállalkozói adóalap 453. évi vállalkozói adóalap 450. Nemzetközi szerződés szerint. és be kell nyújtania a bevallásával együtt. amely a nemzetközi szerződés alapján külföldön (is) adóztatható. a bevétel és a bevételt növelő tételek együttes összegéből kell az Szja-törvény 4. Azokat a kiadásokat. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a 454.281 Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét özvegyi vagy örökösi jogon folytatja. (3). vagy nulla). amelyek mindkét telephelynek betudhatók – a bevétel arányában – ossza meg! Hasonlítási alap 452. Abban az esetben. sorában az (1). akkor az örökhagyónál keletkezett veszteség összegét figyelembe veheti a vállalkozói adóalap megállapításánál. sor összegéből a vállalkozói adóalapnak azt a részét írja be. sor alapján fizeti meg. évre kiszámított jövedelem-(nyereség)-minimum . és 11. Nem kell „X”-szet szerepeltetnie. sor: 2010. ha évközben a feltételek hiánya miatt kikerült az eva hatálya alól. ha a külföldi tevékenysége veszteséges. az elhatárolt veszteségből 20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. A 2010. vagy nulla). Ez azt jelenti. Ne felejtse el az „a” oszlopot kitölteni! Ha a (6)-os kódot választotta. a veszteségelhatárolás szabályait. sorába a (4)-es vagy az (5)-ös kódot írta be. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót az e sorba írt vállalkozói adóalap után fizeti meg. sor: Amennyiben külföldön is rendelkezik telephellyel. a vállalkozói adóalap külföldön adóztatható része 451. ha engedélyt kapott. évi vállalkozói adóalap (a 447. akkor az adóalanyként lezárt adóévet figyelembe kell venni a megelőző időszakból fennmaradt elhatárolt veszteség érvényesítésének időtartama tekintetében. Abban az esetben. sorba írt összeg levonása utáni rész. vagy a (6)-os kódot választotta. Amennyiben a 2009. pont alatt. (2). A sor „c/d” oszlopát akkor is ki kell tölteni. sor: A hasonlítás alapjának meghatározása során az Szja-törvény 49/B. vagy kedvezményeket. A fennmaradó rész. sorba írt összeg levonása utáni rész. akkor a jövedelmét módosíthatja a jövedelmének külföldön adóztatható részével. sorához tartozó útmutatót! Az „a” oszlopban akkor jelöljön „X”-szet. évet megelőző évek veszteségének elhatárolásához az állami adóhatóságtól kellett engedélyt kérnie. ezt nem tudhatja be a hazai jövedelemébe. A 2010. hogy abban az adóévben. amikor kikerül az eva hatálya alól. sor: Módosított vállalkozói adóalap (a 450. akkor a korábbi évek veszteségét csak akkor veheti figyelembe a jövedelemszámítás során. Olvassa el a 1053-13-04-es laphoz tartozó útmutatónál. a hasonlítási alap. sor összegéből a 449. a 14. A külföldi telephelynek betudható bevételeinek és költségének figyelembevételével – a magyar szabályok szerint – számolja ki a jövedelem külföldön adóztatható részét és ezt az összeget írja ebbe a sorba. akkor a 1053-15-os lapot is ki kell töltenie. azaz. § (1)-(5) bekezdéseiben meghatározott.

július 1-jétől hatályos szabályai szerint a vállalkozói adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összege után 10 %. július 1je előtti időszakra eső arányát kell beírni. két tizedes jegyre kerekítve. Amennyiben ezt tekinti a vállalkozói személyi jövedelemadó alapjának. évi adóalapot két részre kell osztani az egyéni vállalkozói tevékenység napjainak arányában. A 455. ha a 2010. a 2010. a tevékenység naptári napjainak a 2010. évi tevékenység (2010. pontjában leírtakat! A vállalkozói személyi jövedelemadó286 A vállalkozói személyi jövedelemadó 455-457. sor b) oszlopában a vállalkozói adóalap (453. A szabályok érvényesítéséhez a 2010. a jövedelem-(nyereség)-minimumot.45) A 455. sorában a (4)-es vagy az (5)-ös kódot választotta). A változás év közbeni hatálybalépése miatt eltérő szabályok vonatkoznak a 2010. A 455. évi adóalapja) legalább a jövedelem. úgy e sor „a” oszlopában jelölje „X”-szel. július 1-je előtti időszakra eső aránya: 150/334 = 0. július 1-je előtti időszakára eső vállalkozói adóalapja és a 2009. kivéve. (A tevékenység 2010. pontjában leírtakat! Ha a törvény előírása alapján jövedelem-(nyereség)-minimumot kell számítania (és a 105313-01-es lap 409. 02. A sor „c/d” oszlopát akkor is ki kell tölteni. 49/B. évi adóalapja (a tevékenység 2010-ben történt megkezdése esetén a 2010. vagy a 454. adóév első. a jövedelem-(nyereség)minimum összegét írja be ide. évi tevékenység összes naptári napjai számának a hányadosa.(nyereség-) minimum összegével egyezik meg [kivéve.282 454. sor a) mezőben szereplő hányados szorzata). Olvassa el az útmutató 11. sor c)/d) oszlopában a b) oszlopban szereplő összeg adóját kell feltüntetni. 12. sor alapján fizeti meg. Feltétlenül olvassa el az útmutató 10. § . sorban (1). illetve második felére. sor: A vállalkozói jövedelemadó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozónak a vállalkozói személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége kiszámítása előtt meg kell határoznia. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a jövedelem-(nyereség)-minimum után fizeti meg. sor a) oszlopába az egyéni vállalkozói tevékenység naptári napjainak a 2010. vagy 454. július 1-je előtti időszakra eső naptári napok száma: 150 nap. ha nem kötelezett jövedelem-(nyereség)-minimumot számítására [azaz a 409. július 1-je előtti időszakra az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. sor: A személyi jövedelemadó törvény 2010. (3) szerepel]. A döntésénél vegye figyelembe. akkor a 2010. 286 Szja-tv. február 1-jén kezdte. július 1-je előtti időszakra eső naptári napjai számának és a 2010. ha a 49/B. Pl: ha az egyéni vállalkozó tevékenységét 2010. hogy 2010. az e fölötti összegre 19 % a vállalkozói személyi jövedelemadó. sor) összegének a 2010.01-től 2010. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a 453. július 1-je előtti időszakra eső naptári napjaival arányos összegét szerepeltesse (a 453. § (20) bekezdésének hatálya alá tartozik]. év első félévében a 10%-os adókulcs akkor alkalmazható. (2).31-ig) naptári napjainak a száma: 334 nap. sor összege és a 455.

az arányosított adóalap egészére is. a tevékenység naptári napjainak a 2010. 250 millió forint felett 19 %. Választhatja az adó 19% mértékét. két tizedes jegyre kerekítve. június 30-a utáni időszakra az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. Ez azt jelenti.sor) összegének a 2010.sor a) mezőben szereplő hányados szorzata). Pl: ha az egyéni vállalkozó tevékenységét 2010. A 456. A 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó 2000. pontnál leírtak szerinti támogatásnak minősül. sor összege és a 456. június 30-a utáni időszakra eső naptári napjaival arányos összegét szerepeltesse (a 453. a 2010. E kedvezményt azzal a korlátozással alkalmazhatja. sor „b” oszlopában is van adat. akkor sem lehet az adó 10%. hogy az igénybe vett adókedvezmény összege adóévenként nem haladhatja meg . Az adókedvezmény mértéke az adóévben megfizetett kamat 40%-a azzal. évi tevékenység összes naptári napjai számának a hányadosa. június 30-a utána időszakra eső aránya: 184/334 = 0. vagy 454. Az adókedvezmény összege de minimis támogatásnak minősül. és 456. december 31-ét követően megkötött hitelszerződés (ideértve a pénzügyi lízinget is) alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez. Vállalkozói adókedvezmény 458. Az adó összege a b) oszlop összegéből 250 millió forintig 10 % és nincsenek feltételek az érvényesítéshez (az éves 500 millió forintos határ került felezésre a féléves bevezetés miatt). június 30-a utáni időszakra eső arányát kell beírni. feltéve.283 Ekkor a július 1-je előtti időszakra kiszámított arányszámmal a megállapított vállalkozói adóalap (453. hogy az adókedvezmény összege („c/d” oszlop adata) nem lehet több a 457. sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopába – az átmeneti rendelkezésekre is figyelemmel – a vállalkozói adókedvezményt írja be. sor b) oszlopában a vállalkozói adóalap (453. akkor csak a 19%-os adókulcs alkalmazására jogosult. A 456. azt is jelenti. sor „b” oszlopába írt összegnél. február 1-jén kezdte. pontnál leírtaknak megfelel és választja ezt a lehetőséget! A 10%-os adómértékkel adózó vállalkozói adóalap 9%-a mindkét esetben az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában – a 11. június 30-a utáni időszakra eső naptári napok száma: 184 nap. 12.01-től 2010. sorok összesen). Ha a 458. június 30-a utáni időszakra eső naptári napjai számának és a 2010. Ennek a sornak a „b” oszlopába az adó összegének a 70%-át írja be. előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett hitel kamata alapján adókedvezményt vehet igénybe. sor c)/d) oszlopában a b) oszlopban szereplő összeg adóját kell feltüntetni. 50 millió Ft felett 19%. akkor a 2010. hogy a vállalkozói személyi jövedelemadónak legalább a 30%-át meg kell fizetnie kisvállalkozói adókedvezmény érvényesítése esetén. 02. vagy a 454. Ez a gyakorlatban pl. vagy 454. sor a) oszlopában az egyéni vállalkozói tevékenység naptári napjainak a 2010. E sor „b” oszlopában a „c” oszlop összegéből a kisvállalkozói adókedvezmény összegét tüntesse fel. ha a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak nincs alkalmazottja.55) A 456. sor: A vállalkozói személyi jövedelemadó összesen (a 455.sor összege) szorzataként meghatározott arányos összegre (a sor „b” oszlopa) 19%-os adókulccsal határozza meg az adó összegét (c/d). (A tevékenység 2010. évi tevékenység (2010.31-ig) naptári napjainak a száma: 334 nap. hogy a 11. Az adó összege a b) oszlop összegéből 50 millió Ft-ig 10%. 457.

sor: Ebbe a sorba a 2006–2009. azonban ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál az 1857/2006/EK rendeletben foglalt támogatásként vehető igénybe. hogy az adókedvezménnyel is csökkentett vállalkozói személyi jövedelemadót (457–458. de legfeljebb erre az adóalapra az átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó szerint kiszámított adó. sorban feltüntetni az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel külföldön megfizetett adó 2010. sor) összegének a 90%-a. a kisvállalkozói kedvezmény egészét. A kedvezmény címén levont összeg kétszeresének 16%-át kell a visszafizetésnél számításba venni.sor) után a külföldön igazoltan megfizetett adó 90%-a. sorok kitöltéséhez fűzött tájékoztatót. Nemzetközi szerződés hiányában a külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalap 459.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak minősül. akkor ebbe a sorba a külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalap összegét írja be. • aki bejelentkezett az eva hatálya alá és az eva-s időszakban. de legfeljebb a külföldön is adózott jövedelem átlagos vállalkozói adókulcs szerinti adója 460. illetőleg egy részét. év(ek)ben érvényesített kisvállalkozói kedvezmény(ek) összege. A kisvállalkozói kedvezmény visszafizetésével kapcsolatos kötelezettség azt az egyéni vállalkozót is terheli. Az átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó szerinti adót úgy kell kiszámítani két tizedes jegyre kerekítve. a „c/d” oszlopba a korlátok figyelembevételével megállapított levonható adó összegét írja be. A külföldön megfizetett adó (507. sor: Nemzetközi szerződés hiányában a vállalkozói adóalap utáni adót csökkenti a külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalap (459. sor adata).284 a 6 000 000 Ft-ot. illetve • aki az átalányadó szabályai szerint állapítja meg az egyéni vállalkozásból származó jövedelmét és ezen időszakban következik be a kedvezmény visszafizetése alapjául szolgáló körülmény. Ne felejtse el az 507. a jogállás megszűnésének napjára előírt adókötelezettség megállapításakor kell figyelembe venni. E kedvezmény összege az egyéni vállalkozó döntése szerint – vagy csekély összegű (de minimis) támogatásnak vagy a kis. évi összegét! A 2006-2009. Olvassa el az útmutató 18. pontját! Áttérő . vagy egy része után visszafizetendő adó 461. amellyel a kettős adóztatás elkerülésére nincs nemzetközi szerződésünk. sor: Amennyiben a külföldön is adózott jövedelme olyan országból származott. években érvényesített kisvállalkozói kedvezmény visszafizetendő adóját kell beírni. Olvassa el az 512–521. és 19. Az „a” oszlopba az átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó kulcsot. sorok „c/d” oszlopainak különbségét) el kell osztani a vállalkozói adóalappal (450. A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik Ha a magánszemély egyéni vállalkozói jogállása – cselekvőképességének elvesztését vagy halálát kivéve – megszűnik.

2. valamint a 480-484. valamint akkor. A kedvezmény visszafizetésére Ön akkor kötelezett.pont Szja-tv. . sorok „c/d” oszlopaiba írt adatok együttes összege. a „c/d” oszlopba a visszafizetendő adókedvezmény késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be.49/A. évre is alkalmazható . Olvassa el a kitöltési útmutató 8. és a 463. mely a 462. ha annak oka a magánszemély cselekvőképességének elvesztése vagy halála. évi vállalkozói személyi jövedelemadó kötelezettség 464. január 01-én hatályos. ha a tárgyi eszközt az üzembe helyezésének adóévében vagy az azt követő három évben elidegenítette. ha annak oka elháríthatatlan külső ok – vissza kell fizetnie. 14. sor: Ebbe a sorba a vállalkozói személyi jövedelemadó módosított összegét kell beírnia. annak az áttérés miatt az Szja-törvény hatálya alatt igénybevett kisvállalkozói kedvezményt nem kell visszafizetnie. akkor a 461. évi vállalkozói személyi jövedelemadó kötelezettségét szerepeltesse. Átalakuló Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. sor b) oszlopában tüntesse fel a kisvállalkozói kedvezmény után visszafizetendő adó összegét. VESZTESÉGELHATÁROLÁS288 A tárgyévben elhatárolt veszteséget az egyéni vállalkozó bármely későbbi adóévben (de legkésőbb a tevékenység megszüntetésének adóévében) az egyéni vállalkozásból származó jövedelmével szemben – döntése szerinti megosztásban – elszámolhatja. ha a hitelszerződés megkötésének évét követő 4 éven belül a beruházást nem helyezte üzembe – kivéve. Ebben az esetben a kisvállalkozói kedvezménnyel összefüggésben. és adókötelezettségét az Szja. § (7) bekezdés . az erre vonatkozó rendelkezés szerinti.2011. 13. 49/B. A 2010. sor „c/d” oszlopába írt adattal. A 457. sorok „c/d” oszlopaiba beírt összegeket.tv. A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik Ha a fent említett időszak alatt az egyéni vállalkozói tevékenység bármely okból megszűnt (ide nem értve. sorokhoz fűzött magyarázatot! A vállalkozói személyi jövedelemadó módosított összege 462. A kisvállalkozói adókedvezmény késedelmi pótlékkal növelt visszafizetendő összege287 463. 287 288 Szja-tv. de már a 2010. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010. Feltétlenül olvassa el a 18. valamint az egyéni cég alapítása).285 Aki a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény vagy az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá kerül át. ha annak oka elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás –. és a 460. amennyiben azt a tárgyi eszköz elidegenítése miatt vagy üzembe helyezés hiányában – kivéve. sor összegéből le kell vonni a 458. számú melléklet 14. § (6) bekezdése szerint állapítja meg. sor: Ebbe a sorba a hitelkamat alapján érvényesített kisvállalkozói adókedvezmény késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. a kisvállalkozói kedvezmény egészét vagy egy részét vissza kell fizetnie. közjegyzői iroda. sor: Ebben a sorban a 2010. az érvényesítés évében hatályos adómérték felét kell figyelembe vennie. pontnál leírtakat! A „b” oszlopba az adókedvezmény összegét. majd azt növelni kell a 461. évben. pontját.

évben keletkezett veszteség összegét visszamenőleg 2008. Esetében az adóévben elhatárolt veszteség összege – önellenőrzés keretében – az adóévet megelőző két évre visszamenőlegesen is elhatárolható oly módon. A mezőgazdasági tevékenység arányát az ebből származó vállalkozói bevételnek az összes vállalkozói bevétellel való elosztásával kell megállapítani. évekre is elszámolhatja. Az elhatárolt veszteség elszámolásánál a keletkezésük sorrendjét kell követni. sz. illetve az eva hatálya alatt a nyilvántartott veszteség összegéből 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. akkor az összes egyéni vállalkozói jövedelméből csak a mezőgazdasági tevékenység arányában megállapított részre alkalmazhatja a visszamenőleges veszteségelhatárolást. ha az elhatárolt veszteség a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett.286 A veszteségelhatárolásra vonatkozó rendelkezések akkor alkalmazhatók. Ne feledje. vagy mindkettőben megszerzett mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelmét csökkenti választása szerinti mértékben – de a két évre együttesen is legfeljebb – az elhatárolt veszteség összegével. Ha az egyéni vállalkozásában nem csak mezőgazdasági tevékenységet folytat. Ha az egyéni vállalkozó a vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítására vonatkozó szabályok helyett az átalányadózást vagy az eva-t választja. akkor az állami adóhatóságnál kezdeményezett eljárás keretében van módja e szabály érvényesítésére. A mezőgazdasági tevékenység arányát az ebből származó vállalkozói bevételnek az összes vállalkozói bevétellel való elosztásával kell megállapítani. melléklete az irányadó. sor összegének levonása után meg maradt veszteség . 6. sor adata). évi adóbevallásának önellenőrzéssel való helyesbítésével van lehetősége. aki mezőgazdasági tevékenységet folytat és a jövedelmét az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint állapítja meg. Ha ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozik a veszteség visszamenőleges elhatárolása. Az állami adóhatóság ekkor határozatban állapítja meg a veszteségelhatárolás mértékét. sor: Amennyiben Ön mezőgazdasági tevékenységet (is) folytató egyéni vállalkozó (de nem családi gazdaság keretében végzi ezt a tevékenységét) és 2010-ben e tevékenysége veszteséges (448. Mezőgazdasági vállalkozók 2008-2009. A 2010. és a 2009. évi veszteség összegéből a 465. Egyéni vállalkozói jövedelméből csak a mezőgazdasági tevékenység arányában megállapított részre alkalmazhatja a visszamenőleges veszteségelhatárolást. A mezőgazdasági tevékenység meghatározásánál e tekintetben az Szja-tv. ha ezekben az években volt. hogy a veszteség visszamenőleges elszámolására a 2008. akkor az átalányadózás ideje. hogy a megelőző két év egyikében. Mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó veszteségelhatárolása Eltérő szabály vonatkozik arra az egyéni vállalkozóra. és 2009. e tevékenységéből adóköteles jövedelme. évekre elhatárolt veszteségének összege 465. úgy a 2010. az adó alapjának. illetve a fizetendő adónak az összegét.

évet megelőző években keletkezett veszteség elhatárolásához az állami adóhatóság engedélye kellett. A még el nem számolt elhatárolható veszteséget a „c” oszlopba írja be. évi jövedelmével szemben nem számolt el. melyet az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alatti időszakában (20%/év) elszámoltnak kell tekinteni. Adózás utáni vállalkozói jövedelmet növelő tételek291 289 Szja-tv. 15. adóévenként elszámoltnak kell tekinteni a nyilvántartásai szerinti. még el nem számolt elhatárolható veszteség 467. január 01-én hatályos Szja-tv. akkor ide a fennmaradó rész kerülhet (a 448. sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopában a 466–467. § 291 Szja-tv. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a jövedelem-(nyereség)-minimum után fizette meg. A korábbi év(ek)ről áthozott. sorok „c/d” oszlopaiba írt adatokat összesítse. hogy a módosított vállalkozói adóalapból kell kiindulnia akkor is a számítás során. A vállalkozói osztalékalapot az adózás utáni jövedelemből kiindulva kell kiszámítania azzal. amely a 453. amelyet a 2010.290 A 1053-13-05-ös lap kitöltése Adózás utáni vállalkozói jövedelem 469. sor összegét írja be. sor: E sor „c/d” oszlopába az adózás utáni vállalkozói jövedelmét írja be. sor: Ebbe a sorba a 448. és a 431. akkor annak összegét csak akkor írhatja be e sorba. Nyilvántartott veszteség összege 468. § 290 . Ha tevékenységét 2010. Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alóli kikerüléskor azt a veszteség összeget is vegye figyelembe ebben a sorban. 49/C. kivét-kiegészítésre vonatkozó 2010. Az átalányadó szerinti adózás időszakában. ha az állami adóhatóság az engedélyt megadta a veszteség továbbvitelére. évben szüntette meg. sor „c/d” oszlopába írt összeget meghaladó része. Ha nem kért engedélyt. Amennyiben a 2009. sorban is figyelembe vett valamennyit. sor összegét meghaladó része). Az előzőek levonásával meghatározott összeget írja be e sorba. Amennyiben a 2009. évi adókötelezettségére az Szja-tv. A VÁLLALKOZÓI OSZTALÉKALAP ÉS ADÓJÁNAK 289 MEGÁLLAPÍTÁSA Az egyéni vállalkozó 2010. sor összegének a 465. § A 2011.287 466. évet megelőző évek veszteségének elhatárolásához az állami adóhatóságtól kellett engedélyt kérnie. 49/C. sor: Ebben a sorban a korábbi évekről áthozott veszteségének azt az összegét kell szerepeltetnie. a tevékenység megszüntetése időpontjáig elhatárolható összeget a „d” oszlopban szerepeltesse. de ezt nem tette meg. elhatárolható veszteség 20% mértékkel megállapított összegét. akkor a veszteség összegét nem veheti figyelembe e sor kitöltésénél. sorok „c/d” oszlopainak együttes összegének a 464. vagy ha ebből a 465. 84/F. vagy nulla. akkor a veszteségét nem veheti figyelembe a jövedelemszámítás során és ez a sor sem tartalmazhatja. december 31-én hatályos rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

az üzembe helyezés időpontjától a beszerzési árnak az elszámolt értékcsökkenési leírást meghaladó részével az adózás utáni jövedelmét ugyan csökkentheti. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz esetében. akkor a beruházási és felújítási költség címén levont összeggel az adózás utáni jövedelmét a negyedik évben növelnie kell. sorokba írt adatokat összesítse. Ha az adózás utáni jövedelem csökkentésének évét követő negyedik évben nem helyezi üzembe a tárgyi eszközt. ha bejelentkezett az eva hatálya alá és ezen időszak alatt került sor az üzembe helyezésre. sor: Ha Ön a 2007. Megszűnt Akkor is ezt a szabályt kell alkalmaznia. Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet növelő tételek összesen 472. Ha 2010-ben. hogy mikor történt a jövedelem csökkentése. de ezt az összeget itt növelő tételként is figyelembe kell vennie a megszűnésre vonatkozó szabályok alkalmazása esetén a lap kitöltésekor. Adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentő tételek292 Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet és az azt növelő tételek együttes összegét legfeljebb annak összegéig lehet csökkenteni. nem anyagi javak üzembehelyezése esetén vagy határidőben történő üzembe helyezés hiányában a korábbi év(ek)ben beruházási költség címen levont összeg 471. sor: Ebben a sorban a 470–471. akkor a beruházási költség címén levont összeget nem kell adózás utáni jövedelmet növelő tételként figyelembe venni. Tárgyi eszközök. akkor az akkori nettó érték meghatározott összegével növelnie kell az adózás utáni vállalkozói jövedelmét. január elsejét követően üzembe helyezett tárgyi eszköz nettó értékével az akkori adózás utáni vállalkozói jövedelmét csökkentette és ezt a tárgyi eszközt 2010-ben ellenszolgáltatás nélkül átadta – és az átadás nem minősül természetbeni juttatásnak. sor: Amennyiben 2010-ben olyan tárgyi eszközt helyezett üzembe. § . ha az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010. Megszűnt és átalakuló A 2010. Ez azt jelenti. hogy a levont összeget vagy annak meghatározott részét attól függően kell ebbe a sorba beírnia.288 Ellenszolgáltatás nélküli átruházás esetén. évben megszüntette. akkor a teljes levonással. az adózás utáni jövedelmet csökkentő tételként figyelembe vett összeg arányos része 470. Ha a tárgyi eszköz üzembe helyezése a családi gazdasághoz tartozó tárgyi eszközként történt és a jövedelmét az őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítania. akkor ebbe a sorba írja be az üzembe helyezett tárgyi eszközre tekintettel beruházási költség címén ténylegesen levont összeget. Beruházási költség címén levont összeg 292 Szja-tv. Ültetvénytelepítés esetén a termőre fordulás évében kell az adózás utáni jövedelmét növelnie a beruházási költség címén levont összeggel. nem anyagi javakat. ami után meg kellett fizetnie a személyi jövedelemadót –. a 2008-ban levont összegnek pedig a 33%-ával kell most növelnie az adózás utáni jövedelmét. a tárgyi eszközök nettó értékéből. a 2009-ben történt levonás esetén az összeg 66%-ával. évben beszerzett. 49/C. Nem kell ezt a szabályt alkalmaznia akkor sem. amelynek a beruházási költségével a korábbi években részben vagy egészben az adózás utáni jövedelmét csökkentette.

a 469. Ebben az esetben az osztalékadó alapja (477. közjegyzői iroda. évben kezdte el. még akkor sem. sor: Ebben a sorban az olyan adórövidítéssel. A tevékenységüket ügyvédi iroda. évben értékcsökkenési leírás alá vont tárgyi eszközök. [Amennyiben alkalmazni kívánja az Szja-tv. Adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentő tételek összesen 476. késedelmi pótlék stb. összegét kell szerepeltetni. § (5)-(9) . ha a saját tulajdonú. sor: Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentő tételeket összesítse (a 473–475. akkor nulla. Az adózás utáni jövedelmet csökkenti annak a személygépkocsi beszerzési árának nettó értéke is.294 akkor a 477. nem anyagi dolog értékcsökkenési leírását üzembe helyezés hiányában még nem kezdte el a 2010. Ha a tárgyi eszköz. 49/C. nem anyagi dolog üzembe helyezése 2010-ben megtörtént. a 2010. amelyre a kisvállalkozói kedvezményt érvényesítette. 16. nem anyagi javak nettó értéke 474. Más személygépkocsi továbbra sem tekinthető ebből a szempontból kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköznek. évben felmerült beruházási költségét szerepeltetheti akkor. és a 472. akkor a beruházási költségnek azt a részét. Adórövidítéssel. sorok együttes összegének a 476. egyéb jogszabálysértéssel összefüggő bírság. sor c/d oszlop) a kivétkiegészítéssel csökkentett vállalkozói osztalékalap lesz (469+472-476. végrehajtói iroda 293 294 Szja-tv. évben. Kizárólag üzleti célt szolgáló. sorokat az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozók tölthetik ki. Fontos! A 481-483. nem veheti figyelembe az adózás utáni jövedelmet csökkentő tételek között. kizárólag üzemi célú tárgyi eszköz. sor „a” oszlopában szerepeltesse a kivétkiegészítés összegét.sor összege csökkentve a 477. sor összegét meghaladó része. sor: Ebben a sorban a beruházási és felújítási költségnyilvántartásban szereplő. ha a cégautó adót megfizette. sor) 16%-át szerepeltesse. sorokba írt adatok együttes összege) ebben a sorban. sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopába a vállalkozói adóalap (477. amennyiben az értékcsökkenési leírást a 2010. § Szja-tv. akkor annak költségét ebben a sorban hagyja figyelmen kívül! Ha évközben kikerült az eva törvény hatálya alól. sorának „a” oszlopában. ha adókötelezettségük megállapítására a különbözet szerinti adózást választják.289 473. egyéb jogszabály megsértésével összefüggő bírság. évi adózás utáni vállalkozói jövedelmét csökkentheti a kizárólag üzemi célt szolgáló. nem anyagi javak értékéből 2010-ben elszámolt értékcsökkenési leírást meghaladó összeggel. amely az eva-s időszakban merült fel.sor „a” oszlopában szereplő összeggel). sor: A 2010. vagy ha az utóbbi ugyanannyi vagy több. késedelmi pótlék 475. pénzügyi ellenőrzése során feltárt szabálytalanságok következményeként fizetett meg. a 2010. (Ebben a sorban negatív szám nem szerepelhet.] A vállalkozói osztalékalap adója 480. kivét-kiegészítésre vonatkozó 2010. amelyet az egyéni vállalkozói tevékenységének gazdasági. Vállalkozói osztalékalap meghatározása293 477. december 31-én hatályos rendelkezéseit. saját tulajdonú tárgyi eszközök. sor: Vállalkozói osztalékalap.) E sor összegét szerepeltetnie kell a 1053-04-es lap 177.

akkor a különbözet összegét a 482.296 295 296 Szja-tv. pontjában leírtakat is! Adókötelezettségek különbözete 481. Ebben az esetben a megszűnés szabályai szerint és anélkül is meg kell határoznia az adókötelezettségét (a 1053-13-as lapok „c” és „d” oszlopot is ki kell töltenie). évben.000 Ft-t meghaladja.(481c/3) Ha az adókötelezettség nem haladja a 10. évre is alkalmazható . § (6) bekezdése szerint állapítja meg.295 Ebbe a sorba az adóévi kötelezettségként megállapított összeget kell beírni. január 01-én hatályos. január 01-én hatályos. . ha adókötelezettségüket az Szja-tv. január 01-én hatályos. akkor az adó különbözet három egyenlő részletben fizethető meg.2011. akkor az adókötelezettség három egyenlő részletben fizethető meg. évben. sor: E a sor „d” oszlopát akkor kell kitöltenie. és adókötelezettségét az Szja.000 Ft-t. Ebbe a sorba az adóévi kötelezettségként megállapított összeget kell beírni. az első részletet adóévi kötelezettségként. sorban szereplő összeg meghaladja a 10. § (6) bekezdése szerint állapítja meg.000 Ft-t. közjegyzői iroda. (481c=461b+484c) Kérjük. de már a 2010. és adókötelezettségét az Szja. Feltétlenül olvassa el a kitöltési útmutató 8. évre is alkalmazható . az első részletet adóévi kötelezettségként.2011. de már a 2010. ha egyéni cég alapítása miatt megszüntette a vállalkozói tevékenységét és adókötelezettségének megállapítására a különbözet szerinti adózást választotta. és a 481.49/A.tv.sor „c” oszlopába írja be. 49/A. sor „c” oszlopában szereplő összeg a 10.sor „c” oszlopába írja be. [481d=(480d-480c)+(464d-464c)] Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. olvassa el a kitöltési útmutató 8. § (2) – (5) bekezdés Szja-tv. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. sor: Ha egyéni cég alapítása miatt szüntette meg a tevékenységét és a megszűnés szabályai szerint és az a nélkül megállapított adókötelezettség különbözete meghaladja a 10. . vagy a különbözet szerinti adózást választják.49/A.2011. évre is alkalmazható . pontjában leírtakat! Adókötelezettségek különbözetének 2011. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként. akkor az adó különbözet három egyenlő részletben fizethető meg. § (2) – (5) bekezdés . . akkor e sor „c” oszlopában a kisvállalkozói kedvezménnyel (461b) és a nyilvántartásba vett fejlesztési tartalékkal összefüggésben (484c) keletkezett adófizetési kötelezettség összegét szerepeltesse. közjegyzői iroda. de már a 2010. az első részletet adóévi kötelezettségként. május 20-ig esedékes összege A 482. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010. sor: Ha a 481. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010. 49/A. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként. Adókötelezettségek különbözetének a következő két adóévben esedékes összege A 483.49/A. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként. akkor a különbözet összegét a 482.290 tagjaként folytató egyéni vállalkozók is kitölthetik e sorokat.tv. § (6) bekezdése szerint állapítják meg.000 Ft-t.000 Ft-t.(481d/3) Ha a megszűnés szabályai szerint és az a nélkül megállapított adókötelezettség különbözete nem haladja a 10.

pontjában leírtakat! 297 298 Szja-tv. vagy amelyhez ingyenesen jutott. 2010. 49/B. sort ne töltse ki. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette [ekkor az „a” oszlopba az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének időpontját].2. 08. a „c” oszlopba a 2013. de már a 2010.000 Ft-t. január 01-én hatályos. a nyilvántartásba vétel évében hatályos adómértéket kell figyelembe venni. vagy ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá történő áttérést megelőzően a nyilvántartott összeget kivezette. év kötelezettségeként a 481. A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik. akkor a 484. évben esedékes kötelezettségként. Ebben az esetben a nyilvántartásba vett fejlesztési tartalékkal összefüggésben – vállalkozói osztalékalap utáni adó. évben és adókötelezettségét az Szja. illetve megszüntető egyéni vállalkozót is – e címen akkor is visszafizetési kötelezettsége keletkezik.tv. közjegyzői iroda. sorban szereplő összeg nem haladja meg a 10. sor: Ebbe a sorba a fejlesztési tartalék címén nyilvántartott összeg. a „c” oszlopba pedig az adó. évre is alkalmazható . amennyiben a kivezetés nem a törvényben elismert cél miatt történt. ha a bevételét e címen 2010. Amennyiben a (lekötött) nyilvántartott összeget annak célja szerint nem költötte el. még fizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összege297 484. 15-én hatályos 49/B. Az egyéni vállalkozónak – ideértve a tevékenységét szüneteltető.291 E sor „b” oszlopába a 2012. a feloldott rész vállalkozói személyi jövedelemadót meghaladó része után pedig vállalkozói osztalékalap utáni adót kell fizetni. E címen akkor van adófizetési kötelezettsége. évben a nyilvántartásból történő kivezetést követően. pontját! A 10%-os adókulcs alkalmazása esetén a 6% adónak megfelelő összeg nem célszerinti felhasználása miatt fizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összege298 485. § (22) bekezdése .49/A.fizetés nélkül – az erre vonatkozó rendelkezés szerinti. nem beruházási cél szerint költötte el.sor „c” oszlopában tüntesse fel az adómegfizetési kötelezettség összegét. de azt annak célja szerint nem költötte el [ekkor az „a” oszlopba a nyilvántartásból történő kivezetésének időpontját írja be]. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010. Ha a 481. Fejlesztési tartalék nem cél szerinti felhasználása miatt. amelyre értékcsökkenési leírást elszámolni nem lehet. A „b” oszlopba az adó alapjául szolgáló összeget. nem célszerinti felhasználása miatt fizetendő vállalkozási személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összegének késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. Az adót. Átalakuló Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. § (16) bekezdés Szja-tv. ha a fejlesztési tartalék cél szerinti felhasználására nem került sor a bevétel csökkentésének évét követő 4 éven belül. sor: E sor kitöltése előtt feltétlenül olvassa el az útmutató 11. késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. Olvassa el a kitöltési útmutató 8. a nyilvántartásból történő kivezetést követő 30 napon belül kell megfizetni késedelmi pótlékkal növelten. Nem használható fel a fejlesztési tartalék adó és késedelmi pótlék fizetése nélkül olyan tárgyi eszköz beruházásként történő elszámolása címén. § (6) bekezdése szerint állapítja meg. január elsejét megelőzően csökkentette a nyilvántartott összeggel és azt a 2010. sorba írt adat harmadrészeként megállapított összeget kell szerepeltetni. E sor „a” oszlopában az arra szolgáló mezőben töltse ki a nyilvántartott pénzösszeg kivezetésének időpontját. akkor a 483. akkor a feloldott rész után 16% vállalkozói személyi jövedelemadót.2011. .

közjegyzői iroda. E sor „a” oszlopában az arra szolgáló mezőben töltse ki a 6% (9%) adónak megfelelő összeg kivezetésének időpontját. A „b” oszlopba az adó alapjául szolgáló összeget.292 Ha Ön a vállalkozói adóalap 50 millió forintot meg nem haladó része után az adót a 10%-os mértékkel határozta meg. .(486d=464d+480d+482c+485d-486b) 16. Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. 482. a fel nem oldott résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten a jogállás megszűnésének napját követő 30 napon belül kell megfizetni.tv. 50. (a 464.49/A.. Amennyiben az Ön egyéni vállalkozói jogállása az említett időszak alatt bármely okból megszűnik (ide nem értve. de már a 2010.sor) az adó mértékével számított összeget. Ezzel az összeggel csökkentheti a vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összegét. Az az egyéni vállalkozó. AZ ÁTALÁNYADÓZÁSSAL ÉS ANNAK VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK A 1053-13-06-os lap kitöltése A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó a vállalkozói jövedelem szerinti adózás helyett az átalányadózást akkor választhatta. akkor e sor „b” oszlopában szerepeltesse az elhatárolt veszteség után (468. a „c” oszlopba pedig az adó. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről . és a 6% adónak megfelelő összeget nem a cél szerinti felhasználásra tekintettel vezette ki a nyilvántartásból. amennyiben a kivezetés nem a törvényben elismert cél miatt történt.2011. sor: Ebben a sorban kell összesítenie a vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó. akkor választhatta az átalányadózást. és a 10%-os adókulcs alkalmazása esetén a 6% adónak megfelelő összeg nem célszerinti felhasználása miatt fizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összegét. ha annak oka cselekvőképességének elvesztése vagy a halála). és nem áll munkaviszonyban. akinek az egyéni vállalkozói tevékenysége az adóév egészében kizárólag kiskereskedelmi tevékenység300. és adókötelezettségét az Szja . § (1) bekezdés a) pont 210/2009 (IX.. és az említett napot követő első adóbevallásban kell bevallani. késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be.. évre is alkalmazható . és 485. sorok „c/d” oszlopaiba beírt adatok). január 01-én hatályos. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010. ha az átalányadózás megkezdését közvetlenül megelőzően 2009-ben az egyéni vállalkozói bevétele a 15 millió Ftot299 nem haladta meg. évben. akkor a kivezetést követő 30 napon belül késedelmi pótlékkal növelten meg kellett fizetnie a kivezetett résszel azonos összegű adót! Ha a nyilvántartásba vétel adóévét követő harmadik adóév végéig nem történik meg a nyilvántartásba vett összeg – következőkben részletezettek szerinti – felhasználása. ha az 299 300 Szja-tv. Vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összege 486. a nyilvántartásba vett résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten (a késedelmi pótlékot az Szja-törvény 49/B.29) Korm. 484. § (6) bekezdése szerint állapítja meg. sorba és a 480. valamint a fejlesztési tartalék nem célszerinti feloldása miatt visszafizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összegét. § (16) bekezdésében foglaltak szerint kell kiszámítani) a negyedik adóévet követő év első hónapja utolsó napjáig kell megfizetni. sorának „e” oszlopába is be kell írnia. Az összesített adatokat a 1053-04-ös lap 177.

évre az átalányadózást választotta és az ezt követő adóévekben sem kíván ezen az adózási módon változtatni.303 A 2009. vagy az arra való jogosultsága megszűnik. hogy annak feltételei fennállnak – az átalányadózás megszűnése/megszüntetése évét követő legalább négy adóév elteltével választhat. ha a 2009. Az érvényesíthető költségátalányok a következők: A bármely tevékenységre vonatkozó. Ha Ön a 2009. vagy korábban a bevételi értékhatár túllépése miatt szűnt meg a jogosultsága.293 átalányadózást közvetlenül megelőzően 2009-ben a vállalkozói bevétele a 100 millió Ft-ot nem haladta meg és nem áll munkaviszonyban. és nem kell újból nyilatkoznia. § (3) bekezdés Az átalányadózás ideje alatt kapott támogatások összegét a folyósítás évében bevételként kell figyelembe venni. akkor a választása a feltételek megléte esetén – a visszavonásig – érvényes. akkor külön-külön és egyidejűleg is választhatja a kétféle tevékenységére az átalányadózást.ha annak egyéb feltételei fennállnak .§. Az átalányadózás szerint adózó egyéni vállalkozónak.302 Bármely feltétel hiányában (pl. majd azt megszünteti. Az átalányadózásra való jogosultság megszűnik. Ezt be kellett jelentenie az állami adóhatóságnak. 55. mezőgazdasági őstermelőnek a bevétel érdekében felmerült kiadásairól szóló számlákat és más bizonylatokat az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig meg kell őriznie. július 01-jétől hatályos előírás szerint a 2010. Az átalányadó választására és alkalmazására jogosító bevételi értékhatárok megemelkednek a bevételként figyelembe vett támogatások összegével. 302 Szja-tv. 56. általánosan alkalmazható rendelkezés szerint az egyéni vállalkozásból származó bevétel 40%-a vonható le vélelmezett költséghányad címén az egyéni vállalkozásból származó jövedelem megállapításakor. Ha átalányadózást választott. adóévre vonatkozóan újra választhatta az átalányadózást. ismételten átalányadózást – feltéve. (7) bekezdés 304 Szja-tv. sorában lehet figyelembe venni.attól az adóévtől kezdődően újra választható. munkaviszonyt létesít) az adóév egészére a vállalkozói jövedelem szerinti adózásra kell áttérni.304 A főállású és a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó eltérő költséghányad alkalmazásával állapíthatja meg az egyéni vállalkozásból származó bevételéből a jövedelmét. § 303 Szja-tv.§ (1) bekezdés . Ha egyéni vállalkozóként és mezőgazdasági őstermelőként is jogosult az átalányadózás választására. A költségek fedezetére és fejlesztési célra előre folyósított támogatás összege nem része az egyéni vállalkozásból származó bevételnek. az átalányadózás . évben. évi bevallásában a 2010. 301 Szja-tv. 7. azt a bevallás 10. és ha annak egyéb feltételei fennállnak. amely adóévben az szja . Ha a jogosultsága a bevételi értékhatár túllépése miatt szűnt meg.301 Átalányadózást csak az egyéni vállalkozói tevékenység egészére lehet választani. 50. ha a magánszemély nem teljesíti a számlaadás (nyugtaadási) kötelezettségét.törvényben előírt bevételi értékhatár növekedett.

Amennyiben az adóév egy részében kiegészítő tevékenységet folytatónak is minősül (év közben nyugdíjba megy). ha kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. kiegészítő tevékenység folytatása esetén a bevétel 75%-át vonhatja le vélelmezett költséghányad címén. annak a bevétel 93%-át. évben az átalányadó szabályai szerint adózott. Akinek az egyéni vállalkozói tevékenysége keretén belül a kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenysége külön-külön. táblában a 407. ha kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. december 31-ét alapul véve. hogy a korábban alkalmazott költséghányad már nem illeti meg. Ha az előzőekben ismertetett szabályok figyelembevételével a 2011. pontjánál a 408.§ (4) bekezdésében felsorolt üzletek működtetésére terjed ki. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. a bevétel 83%-át tekintheti vélelmezett költséghányadnak. Akinek a tevékenysége év közben oly módon változik. Aki az adóév egészében kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet alapján kiskereskedelmi tevékenységet folytat305 (kiskereskedő). de a feltételek hiánya miatt év közben kikerült e törvény hatálya alól. amíg átalányadózást alkalmaz. akkor a 1053-13-01-es lapon a III. évre az eva törvény szerinti adózást választotta. az 25% vélelmezett költséghányadot érvényesíthet. vagy együttesen az adóév egészében kizárólag az szja-törvény 53. akkor a 1053-13-01-es lap IV. akkor – 2010. §-ának (3) bekezdésében vagy kizárólag a (3)-(4) bekezdésében felsorolt tevékenységet folytat. évre az átalányadózást kívánja választani. akkor a bevétel 91%-át lehet vélelmezett költséghányadként figyelembe venni. meg kell állapítania az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint a meglévő készletekkel kapcsolatos bevételét. amelyet a továbbiakban mindaddig adóalapot nem érintő bevételként kell nyilvántartania. évre nem kívánja továbbra is fenntartani.294 Aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. annak az egész bevételére a 40. akkor az átalányadózást az eva-s adóévet követő négy adóévre nem választhatja. évben az átalányadó szabályai szerint adózott és a 2010. illetőleg a 25%-os költséghányadot kell alkalmaznia. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről . december 31-éig a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta és a 2011. akkor az átalányadó alapját ebben az évben még a főfoglalkozású vállalkozókra vonatkozó „magasabb” költséghányad alkalmazásával állapíthatja meg. Aki az adóév egészében kizárólag az Szja-törvény 53. sorban ezt a döntését jelölje X-szel.29) Korm. évre az átalányadózást választja. Ha a 2010. de ezt az adózási módot a 2011. sorban kell nyilatkoznia erről. Aki ezeken kívüli tevékenységet is folytat. az a bevétel 87%-át. Ha a 2009. az a bevétel 80%-át. Ha 2010. annak a változás időpontjában az év első napjától visszamenőlegesen az összes bevételére vonatkozóan át kell térnie a tevékenységének megfelelő alacsonyabb költséghányad alkalmazására. 305 210/2009 (IX.

Az átalányban megállapított jövedelem meghatározása306 E lap kitöltése előtt feltétlenül írja be a bevallási időszak adatait az erre szolgáló helyre. § (4) . 53. amennyiben Ön a mezőgazdasági tevékenységét egyéni vállalkozás keretében folytatja. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét évközben kezdte el vagy szünteti meg. nem minősül az egyéni vállalkozás bevételének. amelyet a költségei fedezetére.pont l) és 3/A. hanem – amennyiben a támogatás összegét bevételként kezeli – önálló tevékenységből származó bevételként kell figyelembe venni a 1053-as bevallás 10. Ha külföldön is rendelkezik telephellyel. A bevételek számbavétele a 421. a támogatásokra vonatkozó eltérő szabályra is figyelemmel történhet. – az átalányadózást megelőző időszakból fennmaradt összes elhatárolt veszteségből az átalányadózás időszakának minden évében 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. hogy e támogatások összege nem az átalányadó alapjába számít bele.vonatkozó döntésénél ezt is vegye figyelembe. A 2011.295 – az átalányadózás évében felmerült összes költséget elszámoltnak kell tekinteni. amelyek fedezetére jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján vissza nem térítendő támogatás folyósítása történt. pontjában leírtakat is vegye figyelembe. a személyi jövedelemadó törvény szerint elszámolható értékcsökkenési leírását is. A bevallási időszak meghatározásához az útmutató 13. § Szja-tv. E sor „b” oszlopába a „c/d” oszlop összegéből a támogatás összegét kell beírni.az átalányadózásra . § 72. ha ez utóbbit nem költségek fedezetére vagy nem fejlesztési célból folyósították. sorhoz fűzött tájékoztatás alapján. 3. soránál. Ennek az az oka. de az adó kiszámításánál figyelembe vehető jövedelemként a külföldi telephelynek betudható bevétel alapján átalányban megállapított jövedelem minősül307. sor: Ebbe a sorba az átalányadó alapjául szolgáló bevételt kell beírni. Az átalányadó alapjába beszámító bevétel 491. akkor a törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés. vagy viszonosság alapján az adó alól a Magyar Köztársaságban mentesített. Az így megállapított jövedelem összege adóterhet nem viselő járandóság. évre . akkor az átalányadó alkalmazási feltételéül megállapított bevételi értékhatárt időarányosan kell megállapítani. Fontos! A 2010. melyet a 1053-A lap 20. vagy fejlesztési célra kapott. sorában kell feltüntetnie. Része a bevételnek a földalapú és az egyéb jogcímen kapott támogatás összege is. fejlesztési kiadásokra. A támogatás összegéből az a rész. Nem vonatkozik ez a rendelkezés azon költségekre. A támogatás összege megemeli az átalányadózás alkalmazási feltételéül rendelt bevételi értékhatárt is. mellyel szemben a költségek elszámolhatók. évtől az egyéni vállalkozói és a mezőgazdasági kistermelői bevételből átalányban megállapított jövedelem az összevont adóalap részét képezi. A területalapú (földalapú) és az egyéb jogcímen folyósított támogatást bevételnek kell tekintenie. sor) megállapítására irányadó rendelkezések szerint kell teljesíteni. 306 307 Szja-tv. az adókötelezettséget az önálló tevékenységből származó jövedelem (10. beleértve a korábban és az átalányadózás időszakában beszerzett tárgyi eszközök beszerzési és előállítási értékének az átalányadózás időszakára jutó.

fejlődésük támogatásáról 3. évben folyósított területalapú támogatás. sorában közölt zárókészlet összegével. Ezt az összeget kell átírni a 1053-A lap 13. Ezt a számot a „b” oszlopba kell beírni. A számítás során a kerekítés szabályait is alkalmazni kell két tizedes jegyig. sor: Ebbe a sorba a bevételből az Önre vonatkozó költséghányad levonásával megállapított jövedelmét írja be. hogy az összes foglalkoztatási hónap számát el kell osztani 12-vel). január 1-jén rendelkezésre álló – leltár szerinti – anyag. egyezően a 2009. Ez kerekítve 2. sor „a” oszlopába. sorokat a választott adózási módtól függetlenül ki kell tölteni! A 2010. az egyéb jogcímen folyósított. évi XXXIV. sor: Ebbe a sorba a segítő családtagok átlagos létszámát és a részükre kifizetett jövedelem bruttó összegét írja be. január 1-jén 497. évi XXXIV.és középvállalkozásokról. Zárókészlet leltári szerinti értéke 2010. évben költségek fedezetére.a „kis. valamint a költségek fedezetére és fejlesztési célra folyósított támogatás bevételként figyelembe vett részét írja be. december 31-én felvett leltár szerinti – vásárolt és saját termelésű – anyag. sor: A 2010. félkész és késztermék nyitó értékét kell szerepeltetni. árukészlet.és középvállalkozás” kategóriába történő besorolás alapja a foglalkoztatotti létszám308.296 A számított jövedelem 492. (Az átlagos létszám úgy állapítható meg. hogy az egyéni vállalkozók esetében . sorba írt adat figyelembevételével. vagy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá történő áttérés időpontjában felvett leltár szerinti zárókészlet összegét kell szerepeltetnie áfa nélkül. sor: Ebbe a sorba a 421. ha 3 fő alkalmazott összes foglalkoztatási ideje 20 hónap. sornál leírtak szerint állapítsa meg. sor: Ebbe a sorba az év során foglalkoztatott alkalmazottak átlagos létszámát és a részükre kifizetett jövedelem bruttó összegét kell beírnia.§ és 5. évi 0953as bevallás 498. törvény a kis. december 31-én 498. évi adóalapba beszámító bevételből. a 491. fejlesztési célra előre folyósított támogatás összege 308 2004. Az 502–504. félkész és késztermék értékét tartalmazza ez a sor. sor összegéből a 2010. Átalakuló – Tevékenységét megszüntető Ebben a sorban a tevékenység megszüntetésének napjával.és középvállalkozásokról. Az átlagos létszámot a 499. Az alkalmazottak átlagos létszáma és a részükre kifizetett jövedelem 499.66. A segítő családtagok átlagos létszáma és a részükre kifizetett jövedelem 500. fejlődésük támogatásáról szóló 2004. (Például. a 2010.§ (1) .a kis. törvény alapján . Egyéb adatok Nyitókészlet leltári szerinti értéke 2010. akkor az átlagos létszám 20: 12 = 1. évtől az átalányban megállapított jövedelem az összevont adóalap részét képezi. 2010. évben folyósított támogatások bevételként figyelembe vett része 501. A 2010. sor: Ebben a sorban a 2010.) E sor kitöltése kötelező! Fontos! Felhívjuk figyelmét. árukészlet.

(Pl. fejlesztési célra folyósított támogatás még fel nem használt összege 503. akkor az MNB által közzétett. § (4) bekezdés . E sorba jellemzően akkor kerülhet adat.297 502. Ha az adót olyan pénznemben állapították meg. 309 2002. Külföldön megfizetett adó 507. sor: Ebbe a sorba az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel külföldön megfizetett adó 2010. sor: Egyéb adatként. Ezt a sort („d” oszlopot) nem töltheti ki a tevékenységét megszüntető egyéni vállalkozó. Leltárhiány. január elsejét megelőzően folyósított támogatás összegének még fel nem használt részét kell beírni. és amelynek forrása vállalkozáson kívüli. sor: Ebbe a sorba a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra 2010. . kérjük. melyet egyéni vállalkozói tevékenységéhez felhasznált. euróban megadott árfolyamot kell a Ftra történő átszámításhoz figyelembe venni. A 2010. A készletek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kellett megállapítania.a magánszemély választása szerint a teljesítés időpontjában. Szja-törvény 51.devizaárfolyamának alapulvételével kell Ft-ra átszámítani. A korábban lekötött számlakövetelés összegét is vegye figyelembe! Az adókötelezettség teljesítése során a nyilvántartásba vétel kezdő évének a bevallás benyújtásának évét kell tekinteni. sor: Ebbe a sorba a 2010. évben költségek fedezetére és fejlesztési célra előre folyósított támogatás összegét írja be. sor : Itt tüntesse fel a fejlesztési tartalék nyilvántartott összegét. hogy tüntesse fel azon összeget. amely törvény. § (2). december 20-áig bejelentkezett az eva hatálya alá. vagy az adóév utolsó napján érvényes . az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét szerepeltesse. Az egyéni vállalkozói tevékenységhez felhasznált vállalkozáson kívüli forrása 508. évben utólag folyósított támogatások összegéből bevételnek nem minősülő összeg 504. évben utólag folyósított támogatás összegét írja be. magánkölcsön. selejt. káresemény miatt megsemmisült készletek beszerzési ára 506. nemzetközi szerződés rendelkezése viszonosság vagy külföldi jog alapján a jövedelem után fizetett adó összegéből a magánszemély részére visszajár. 17. Ezt a szabályt kell alkalmaznia akkor is. tv. amennyiben azt nem tekintette bevételnek. sor: Ebbe a sorba az adóév során elszámolt leltárhiány. Ilyen esetben a támogatott cél szerinti kiadásának a támogatás összegével fedezett részét költségként nem veheti figyelembe.: saját adózott pénze. évi összegét írja be. akkor ebbe a sorba. A külföldön megfizetett adót az MNB hivatalos. amennyiben a támogatás összegét előre folyósították. sor: Ha Ön korábban a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta. Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg. évi XLIII.) Fejlesztési tartalékként (a korábban lekötöttként kezelt) nyilvántartott összeg 509. sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopába a 2010. a „c/d” oszlop összegéből a fel nem használt rész összegét írja be! A 2010. káresemény miatt megsemmisült készlet beszerzési értékét írja be. A „b” oszlopba. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján. selejt. ha 2010. év január 1-jét megelőzően a költségek fedezetére. Adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték309 505. de jelenleg az átalányadózás szabályai szerint adózik.

(17) bekezdés . (12)-(14). olvassa el a 1053-13-08-as lapok kitöltéséhez fűzött útmutatót a csekély összegű (de minimis) és más támogatásokra vonatkozó tudnivalókról is. továbbá a vállalkozói tevékenységet közvetlenül szolgáló ingatlan adóévben felmerült. a 443. előállítására fordított. kizárólag üzemi célú egyes tárgyi eszközök. szellemi termékre a kisvállalkozói kedvezményt érvényesítette –. berendezés. A kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésének részletes szabályai310 Ha az egyéni vállalkozó 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztat (vagy alkalmazott nélkül folytatja tevékenységét). sorban elszámolt. Beruházási költség nem vehető figyelembe. amely nem lehet több mint a bevételek és az elismert költségek különbsége. akkor mekkora összegben a kisvállalkozói kedvezményt. 49/B. megtakarított adó összegét kell szerepeltetni. és ha igen. az e rendelkezés alkalmazásakor a hibás teljesítés miatt a jótállási időn belül cserébe kapott tárgyi eszköz. sorok adatait kitölti. de legfeljebb évi 30 000 000 Ft. Az alacsonyabb kulcs (10%) alkalmazására 2010. hogy Ön érvényesítheti-e. sor: Ebben a sorban – külön adatként is közölni kell – a költségek között. a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosan felvett hitelre. melyet kisvállalkozói adókedvezmény alapjaként vett figyelembe. Olvassa el a 11. korábban üzembe nem helyezett. míg a nem anyagi javak közül a szellemi termék vehető figyelembe. ha a bevallásában feltünteti a megtakarított adónak megfelelő összeget. valamint az üzemkörön kívüli ingatlan és ültetvény esetén. év első félévére vonatkozóan többek között akkor van lehetősége. jármű.298 Megszűnő A tevékenységüket megszüntető egyéni vállalkozók ezt a sort nem tölthetik ki! A vállalkozói tevékenységgel kapcsolatban – kisvállalkozói adókedvezmény alapjául szolgáló – felvett hitelre. akkor az egyéni vállalkozásból származó bevételét csökkentheti a kisvállalkozói kedvezmény címén elismert beruházások értékével. az adóévben költségként elszámolt kiadást is). § (6) bekezdés d) pont. valamint a leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazási szabályai szerinti gép. kölcsönre fizetett kamat összegéből azt a részt. A kisvállalkozói kedvezmény legfeljebb a vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló. kölcsönre fizetett kamat összege 510. 310 Szja-tv.augusztus 15-én hatályos 49/B. § (21) bekezdése alapján számított. ponthoz írt magyarázatot! Megszűnő A tevékenységüket megszüntető egyéni vállalkozók ezt a sort nem tölthetik ki! 17. év I. nyilvántartott adó összeg 511. A tárgyi eszközök közül az ingatlan. szellemi termék – ha a cserébe visszaadott tárgyi eszközre. E tudnivalók ismeretében tudja megállapítani (eldönteni). nem anyagi javak adóévi együttes beruházási költségének (ideértve az ilyen eszköz beszerzésére. A 2010. sor: E sorban az Szja-törvény 2010. felszerelés. A KISVÁLLALKOZÓI KEDVEZMÉNY RÉSZLETEZŐ ADATAI Mielőtt a 512–521. az értékcsökkenési leírás alapját növelő kiadásként elszámolt felújítási költségének együttes összege lehet. félévére vonatkozóan a 10%-os adókulcs alkalmazása miatt megtakarított. 9% mértékű.

A vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló. A tárgyévben elszámolható költségek részét képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját képező. amelyek egyedi beszerzési ára 100 000 Ft alatt van. hogy a cégautó adót a kedvezmény igénybevételét követően legalább négy éven át meg kell fizetni. E kiadások közé kell sorolni azokat a tárgyi eszközöket is. az üzembe helyezett tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírás összege is. A korábban még használatba nem vett fordulat teljesen új eszközt feltételez. ha az egyéni vállalkozónak a kisvállalkozói kedvezmény levonása után 400 000 Ft jövedelme marad és a korábbi évről áthozott vesztesége 100 000 Ft. ez egyben azt is jelenti. ha az a tevékenység tárgyául szolgál. ugyanis a kedvezmény összege nem lehet több a bevételek és a költségek különbségénél. A kedvezmény érvényesítésének a 30 000 000 Ftos korláton belül további kettős korlátja van. A jármű abban az esetben szolgálja a tevékenységet közvetlenül. hogy a cégautó adót a kedvezmény érvényesítését követő 4 adóévben meg kell fizetnie. amelynek értelemszerűen a külföldről behozott használt gépek. ha a végzett tevékenység a jármű használata nélkül a szokásos módon nem folytatható. továbbá. Így például. Amennyiben az egyéni vállalkozó kereskedelmi fuvarozás körébe tartozó tevékenységéhez teherszállító járművet (tehergépjárművet és vagy tehergépjármű-pótkocsit) vásárol. használt személygépkocsi vásárlására fordított kiadás nem képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját.311 Az szja-törvény hatálya alá tartozó vállalkozók esetében a kisvállalkozói kedvezmény a többi személygépkocsira is érvényesíthető. 49/B. mely után az adó 10 és/vagy 19%. ha a bevétel például 10 000 000 Ft. 311 Szja-tv. A példabeli esetben a jövedelem 400 000 Ft. Ennek az adónak az összege csökkenthető tovább a kisvállalkozói adókedvezménnyel. mivel a beruházás költsége kevesebb a bevételek és a költségek (10 000 000 Ft – 7 600 000 Ft = 2 400 000 Ft) különbségénél. azt más célra részben sem használja. hogy az „első” tulajdonosok által megvalósuló beruházásokat kedvezményezi a törvény. feltéve. ennek azonban az a feltétele.299 A kisvállalkozói kedvezmény összege a tárgyévi bevételek és a tárgyévben elszámolható költségek különbsége alapján állapítható meg. kizárólag üzemi célú tárgyi eszköznek minősül a korábban még használatba nem vett személygépkocsi is. és ezt üzleti nyilvántartásai egyértelműen alátámasztják. és nem lehet több a kedvezmény alapjául szolgáló beruházási költség összegénél sem. ha a kiskereskedő egyéni vállalkozó új személygépkocsit vásárol 2010-ben és a kisvállalkozói kedvezményt igénybe veszi. berendezések sem felelnek meg. ha a személygépkocsi-bérbeadó vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozó tevékenységének tárgyát. illetve eszközét képezi. Beruházási költségnek a számla szerinti beszerzési árat kell tekinteni. [A példánknál maradva – egyéni vállalkozásból származó éves jövedelem megállapításakor –. Ez azt jelenti. akkor kisvállalkozói kedvezmény címén a 2 000 000 Ft levonható. § (13) . akkor a vállalkozói adóalap 300 000 Ft. e beruházásra a kisvállalkozói kedvezményt nem érvényesítheti. a költség 7 600 000 Ft és a tárgyi eszközök beszerzési ára 2 000 000 Ft. műhely. vagy a tevékenység folytatásához szorosan kapcsolódik és – mindkét esetben – a vállalkozás azt a tevékenységéhez rendszeresen (nemcsak egy-egy esetben) használja. függetlenül a vételár kiegyenlítésének módjától. mivel a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó 1998/2006/EK Rendelet szerint a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások által megvásárolandó tehergépjárművek nem támogatandók. A mások által korábban használatba vett üzlet.] E kedvezmény alkalmazhatósága azt is jelenti.

300 A telek vásárlására fordított összeg nem képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját! Amennyiben az egyéni vállalkozó új lakóingatlant vásárol bérbeadás céljából és az egyéni vállalkozói tevékenységei között az ingatlan hasznosítás szerepel. a hatodik évben történő értékesítés esetén az első két évben igénybevett kedvezmény összegét már nem kell visszafizetni. akkor a kisvállalkozói kedvezmény összegéből az eszközhöz kapcsolódó részt az üzembe helyezés évének adókötelezettségénél kell figyelembe venni. – A kedvezmény folyamatos beruházás esetén [pl./aa) pont . részletfizetéssel. vagy nem közvetlenül a vállalkozási tevékenységet szolgálta./1. A kedvezmény alapjául szolgáló üzemkörön belüli ingatlanok körébe jellemzően az üzlethelyiség. saját kivitelezésben megvalósuló beruházás esetén (üzlethelyiség építése. szellemi termékek. „átsorolás” eredményeképpen a kedvezmény kétszeres összegének adóját vissza kell fizetni. évtől a 19%-át) kell megfizetni vállalkozói személyi jövedelemadó címén. Amennyiben tehát: – az eszköz üzembe helyezésére négy éven belül nem kerül sor (kivéve. ha a roncsolódás miatt a járművet kivonják a forgalomból. az ellenszolgáltatás nélküli átadást. a raktár sorolható. ha az több adóévben valósul meg. akkor a kisvállalkozói kedvezmény összegéből az eszközhöz kapcsolódó részt a kedvezmény érvényesítését követő negyedik adóévre vonatkozó adókötelezettségnél kell figyelembe venni. Az előző szabályok a következőket jelentik: – A kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésekor a részletező nyilvántartásban (pl. a beruházási érték a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgálhat. (Személygépkocsi esetében ez azt is jelenti. valamint a pénzügyi lízing keretében. mivel a 312 Szja-tv. ha az eszköz átsorolása elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás következménye. ha annak oka elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás). hogy melyek azok a tárgyi eszközök. A kisvállalkozói kedvezmény végleges érvényesítésének általános – időhatárhoz kötött – korlátai vannak. ha három év alatt valósul meg a beruházás és a kisvállalkozói kedvezményt mindegyik évben érvényesíti. Nem kell ezt a szabályt alkalmazni. 11. amelyek tekintetében egy esetleges értékesítés. halasztott fizetéssel átvett eszköznek a szerződés szerinti feltételek teljesülésének meghiúsulása miatti visszaadását). a tárgyi eszköz nyilvántartásban) meg kell jelölni. – az eszközt az üzembe helyezést követően. sz.) – az eszköz – akár az üzembe helyezése. Ha a kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésének évét követő negyedik adóév utolsó napjáig a továbbiakban felsorolt esetek bármelyike bekövetkezik – az idevágó rendelkezések szerint elrendelt időpontban – az eszközhöz kapcsolódó kisvállalkozói kedvezmény címén levont összeg kétszeresének 16 %-át (2010. – az eszköz már az üzembe helyezéskor. használatba vételkor sem szolgált kizárólag üzemi célt. de négy éven belül nem közvetlenül a vállalkozási tevékenységhez vagy nem kizárólag üzemi célúként használják. a műhely. akkor a kisvállalkozói kedvezményből az eszközhöz kapcsolódó részt az értékesítés évében kell az adókötelezettség megállapításánál figyelembe venni. – de a kedvezmény igénybevételét követő négy éven belül – értékesítésre kerül (ideértve a természetbeni juttatás formájában történő átadást. használatba vétele előtt vagy utána. akkor pl. építtetése)] akkor is érvényesíthető. akkor a kisvállalkozói kedvezményből az eszközhöz kapcsolódó részt az „átsorolás” évében kell az adókötelezettség megállapításánál figyelembe venni. hogy a cégautó adó fizetési kötelezettsége is megszűnik az egyéni vállalkozónak. Az üzemkörön kívüli ingatlanok312 beszerzési ára nem szolgál a kedvezmény alapjául. Ez azt is jelenti. melléklet II.

halasztott fizetéssel. sor: Ebben a sorban összesítse az 513-518. a cukrász esetében a hűtőszekrény nélkülözhetetlen a tevékenység folytatásához. A beszerzési ár/beszerzési érték összesen 519. sorok: Ezekben a sorokban szerepeltesse a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló beruházásokra fordított kiadásait. azt az üzlethelyiséget négy éven belül. Ha kikerül az eva hatálya alól négy éven belül. ha a következő adóévre az egyéni vállalkozó az átalányadózást választja. amelyre kisvállalkozói kedvezményt vett igénybe. a 1053-13-07-es lap nem tölthető ki. ideértve a 100 000 Ft alatti egyedi értékű tárgyi eszközre. . a bevételből levonható összeg 520. akkor az üzlethelyiséghez kapcsolódó kedvezmény összegének kétszeresét ebben az esetben is vissza kell fizetnie. sorba átírni. sor: Ebbe a sorba csak a ténylegesen figyelembe vehető összeget írja be! Ezt kell a bevételt csökkentő tételek közé. – Mivel az átalányadózó elismert költséghányad szerint állapítja meg jövedelmét. Az egyéni vállalkozói tevékenységet közvetlenül szolgáló. Ilyen esetben tehát nem csak az átalányadózás szerinti adót kell megfizetnie. A 1053-13-07-es lap kitöltése Az egyéni vállalkozói bevételnek a költségeket meghaladó része 512. ha az a kedvezmény alapjául szolgál. hanem meg kell fizetnie az üzlethelyiséghez kapcsolódó kisvállalkozói kedvezmény címén levont bevétel kétszeresének 19 %-át is vállalkozói személyi jövedelemadó címén. akkor a hátralévő időszakban a cégautó adó fizetési kötelezettség fennáll. (A 421. aki bejelentkezik az eva hatálya alá. kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló beruházások és azok bekerülési értékének részletezése 513–518. a cégautó adó költségek közötti érvényesítésére nem lesz módja. sor: Ebbe a sorba – a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló összeget – legfeljebb 30 000 000 Ft-ot írhat. – Ha az egyéni vállalkozó átalányadózást választ és értékesíti vagy átsorolja pl. pénzügyi lízing keretében átvett eszköznek a teljes beszerzési ára képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját. akkor a kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésére nincs mód. sor: Ebben a sorban összesítse az egyéni vállalkozói bevételének az elismert költségeket meghaladó részét.) Ha a bevételét a költségei meghaladják.301 kedvezmény visszafizetési kötelezettséget a kedvezmény igénybevételének időpontjától kell vizsgálni. – Ha a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz értékcsökkenési leírás alá vonható. sor adata). szellemi termékre fordított kiadásait is. sor) és nem lehet több a bevételek és költségek különbségénél sem (512. – A cégautó adó fizetési kötelezettségen az sem változtat. sor „c” oszlopának összegéből vonja le a 446. sorokba írt adatokat. a 431. hogy a kisvállalkozói kedvezmény alapjául is szolgál. de egy könyveléssel foglalkozó egyéni vállalkozó esetében a tevékenység hűtőszekrény nélkül is folytatható. Bevételt csökkentő tételek között ténylegesen figyelembe vett összeg 521. – Részletfizetéssel. Kisvállalkozói kedvezmény címén. sor „c” oszlopába írt összeget. ez még nem jelenti azt. de a kedvezmény összege nem lehet több a beruházási költségnél (473. Nem kell viszont a cégautó adót megfizetnie a kedvezmény érvényesítését követően annak az egyéni vállalkozónak. Pl.

A 2007. § (6) bekezdésének cb) pontja 2005. év első félévére vonatkozóan a 10%-os adómértékkel adózó vállalkozói adóalap 9%-a. de minimis (a továbbiakban: de minimis) támogatásnak tekintett összegeket.2/pa) pont. amelyeket jogszabály (pályázat) ilyenként nevesít. (pénzbeli) adórendszeren kívüli támogatás összegének feltüntetésére is. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK (2006. ha azt jogszabály314. CSOPORTMENTESSÉGI ÉS AZ ADÓRENDSZEREN KÍVÜLI TÁMOGATÁSOKRÓL (1053-13-08-AS BEVALLÁSI LAPOK) A 1053-13-08-01-es lapon – 522–531. a következők minősülnek de minimis támogatásnak: A 49/B. Az szja-tv. pont.és közép vállalkozások) támogatásának minősülő kedvezményeket. A 49/B. a 410. 2007. sorokban a mezőgazdasági csoportmentességi (továbbiakban: mezőgazdasági kis. transzparens támogatások esetén alkalmazható. azaz mindig az aktuális adóévhez képest kell az előző két adóév de minimis támogatásait összeszámítani. Ebben az esetben a 1053-13-01-es lapon. akkor ezt a táblát nem kell kitöltenie. évtől 2009. az azzal kapcsolatos előírásokat is. Azonos költséghez adott de minimis támogatást.és formatervezési mintaoltalom megszerzése. A 1053-13-08-03-as lapon az 542-551. h) pontja 2005. 314 313 . ADATOK A CSEKÉLY ÖSSZEGŰ (DE MINIMIS) TÁMOGATÁSOKRÓL.összeg lehet. gördülő módszerrel kell megállapítani. d) pontja 2004. az alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés]. § (10) bekezdése 2006. egyéni vállalkozókkal kapcsolatos rendelkezési közül az állami támogatásokra irányadó rendelkezések alkalmazásában. legfeljebb 200 000 eurónak megfelelő Ft. sorban ezt jelölje be. sorokban – kell feltüntetni az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában a csekély összegű. A három adóév összeszámításának kiindulásánál mindig az aktuális adóév a harmadik év. és 88. sz. évtől kezdődően a de minimis támogatás313 feltételei a következők: De minimis lehet minden támogatás. évig a 10%-os adómértékkel adózó vállalkozói adóalap 6%-a. a 2010. g) pontja 2005. kivéve a szállítási ágazatban. 13. A de minimis támogatás bármely három adóévben. melléklete II. A Bizottság 1998/2006.: ilyen az adó. ha előre meghatározható a támogatás pontos összege (pl. ahol bármely három adóévben legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő Ft összeg lehet. Az érvényesíthető összes támogatási összeget az összes de minimis támogatás alapján kell meghatározni. A szabályozás szerint adóévekben kell a támogatás maximálisan igénybe vehető összegét meghatározni. évig [szabadalom. melléklet 12. évtől [az alapkutatás. évtől [foglalkoztatási kedvezmény].302 18. sorokban a csoportmentességi támogatásnak (továbbiakban: kis. illetve adóalap kedvezmény). Csak az ún. más állami támogatásokkal kumuláltan kell figyelembe venni. évi bevallásában nem vesz/nem vehet igénybe az Szja . fenntartása].és közép vállalkozások) támogatásának minősülő kedvezményeket. összefüggésben a (9). A hároméves időszakot ún./EK-rendelete Az szja-tv. január 1-jétől de minimis támogatások az EK Szerződés 87. évtől 2009.(10) bekezdéssel. A 1053-13-08-02-es lapon az 532-541.1 De minimis támogatások De minimis támogatások azok a csekély összegű támogatások. Kérjük vegye figyelembe. évtől [kisvállalkozói kedvezmény]. szerinti (egyetlen jogcímen sem) támogatást. december 15-i) bizottsági rendelet alapján nyújtható támogatások. amennyiben tevékenységét szünetelteti. 18.tv. VALAMINT AZ UN. 11. azaz csak akkor. a használati. Amennyiben Ön a 2010. jogszabályon alapuló kiírás de minimisként nevesít. sz. A lapokon van lehetőség a közvetlen.

ha az nem minősül mezőgazdasági termék elsődleges előállításának. évről benyújtott bevallás de minimis tábláit kell felhasználni. mely szerint a 2008. Ez azt jelenti. évben érvényesíthető de minimis összegét megkapja. hogy ha ilyen beruházáshoz akar az egyéni vállalkozó de minimis támogatást igénybe venni. számú mellékletében. Budapest esetében 25% (2011. ezért a táblában több számításra van mód attól függően. Az adórendszer keretében (a bevallás benyújtásának 2011. hogy adóalapot érint vagy adókedvezményként lehet figyelembe venni a támogatást. hogy egy adott egységnyi beruházáshoz maximum hány % támogatás vehető igénybe. hogy a 2010. és 2009.tv.19) Korm. A 2010.) A támogatástartalmat kell egybeszámítani. augusztus 29-től hatályos 800/2008/EK általános csoportmentességi rendelet lépett a 70/2001/EK csoportmentességi rendelet helyébe. 800/2008/EK-rendelete . Azonos költséghez egybe kell számítani a kapott állami támogatás és a de minimis összegét (kumuláció). évi napjával) igénybe vehető kedvezmények tekintetében az általános csoportmentességi rendelet tekintendő irányadónak./EK rendelete csak a szállítási ágazatban működő vállalkozásokat korlátozza azzal. A közvetlen támogatások igénybe vétele 315 Magyarország esetében 2007. A pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatások (85/2004. [Azaz azt a %-ot. úgy 2007. 19) Korm. Függetlenül attól.] Az EK rendeletben említett regionális támogatási térképet a módosított 85/2004 (IV. hogy a támogatás összege nem lehet több 3 év alatt 100 000 eurónál. mely a beruházásokhoz kapcsolódik. azaz a támogatási intenzitás (25+20) 45%. Figyelem! A bizottság 1998/2006. A 2008. amely megmutatja. (IV. évről benyújtott bevallás de minimis támogatásait kellett levonnia a 200 000 eurós határ összegből.303 (Például a 2010. december 31-e között odaítélt csekély összegű támogatás támogatástartalma és az átmeneti támogatás együttes összege nem haladhatja meg az 500 ezer eurónak megfelelő forintösszeget. rendelet 23/A §) igénybevétele esetén figyelemmel kell lenni azon előírásra is. Nyugat-Dunántúl és Pest megye esetében 30%. az adórendszeren belül is érvényesíthető. hogy az alapanyag és a végtermék is szerepel az EK Szerződés I. Közép-Dunántúl esetében 40%.01-től 10% ). A mezőgazdaság területén az új rendelet meghatározza a mezőgazdasági termékek feldolgozásának fogalmát.ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA316 Ez a támogatási forma. 01. A támogatás mértéke (a támogatási intenzitás) a kisvállalkozásoknál legfeljebb 15%. Észak-alföld. ha a kisvállalkozás a szállítási ágazatba tartozik vagy nagyberuházást valósít meg. január 1-jétől a következő támogatás intenzitások érvényesek: Észak-Magyarország. akkor az állami támogatás és a de minimis összege együttesen nem haladhatja meg az adott régióra meghatározott támogatási intenzitást.315 Ha az egyéni vállalkozó az Szja . amennyiben tehergépjármű vásárlása történik és a vállalkozás kereskedelmi fuvarozás területén működik. §-a tartalmazza.2 KIS. 316 A Bizottság 70/2001 /EK-rendelete. illetve nem vehető igénybe a kedvezmény. 18. (Például a kisvállalkozás Budapesten kíván a beszerzett gépéhez támogatást elszámolni. kivéve. rendelet 30. Délalföld és Dél-Dunántúl esetében 50%. szerint kisvállalkozónak minősül. és 2008. január 1jétől a támogatás intenzitás 20 százalékponttal növelt értéke a régióra meghatározott mértéknek. január 1-je és 2010. úgy az állami támogatás és a de minimis együtt. nem vehető igénybe a de minimis támogatás. évben érvényesíthető „keret” kiszámításakor a 2008. évben a 2009.

az odaítélés napja dönti el. vagy • egy meglévő létesítmény termékének vagy termelési folyamatának az alapvető megváltozását előidéző tevékenységgel függ össze. licencek.és közepes vállalkozások vehetnek igénybe támogatást beruházásaikhoz. • a technológia-beszerzés költségei (az immateriális javak beruházása esetén). rendelet. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. illetve a támogatás alapjául szolgáló jogszabály alapján kell meghatározni. • a szállítási ágazatban a vasúti járművek.304 esetén. A közvetlen támogatás támogatástartalmát az EK-Szerződés 87. berendezések. A rendelet alkalmazásában beruházás alatt azt a tárgyi eszközökbe és az immateriális javakba történő következő beruházást kell érteni. ha nem vásárolják meg. Az immateriális javakba történő beruházás körébe tarozik: • a technológiaátadásba történő beruházás. amely már bezárt vagy bezárt volna. A támogatás három adóévben (gördülő számítás) legfeljebb 400 000 euró lehet. 19. • a gépek. és a támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 40% mértéket. akkor azt is tárgyi beruházásnak kell tekinteni. Olyan fizikai tárgyi eszközökbe történő beruházás. • egy meglévő létesítmény bővítésével. A kis. (IV. 317 A Bizottság 1857/2006/EK-rendelete .ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA317 A mezőgazdasági kis. hogy az adórendszeren belül érvényesített állami támogatás mellett adórendszeren kívüli támogatás is nyújtható a maximális támogatási intenzitás mellett. Az elszámolható költségek körébe tartoznak: • az ingatlanok (telek. felszerelések.3 A MEZŐGAZDASÁGI KIS.) Korm. Ebből a szempontból a beruházásnak különösen a következő célok valamelyikét kell szolgálnia: • a termelési költségek csökkentését. • az előállítás javulását vagy átcsoportosítását. hogy a 800/2008/EK általános csoportmentességi rendelet vagy a 70/2001/EK csoportmentességi rendelet szabályai alkalmazandók. know-how vagy • nem szabadalmaztatott műszaki ismeretek vásárlása. (Ez utóbbi esetében különösképpen az ésszerűsítés. diverzifikálás vagy korszerűsítés útján történik a változtatás.és közepes vállalkozásokról szó EK rendelet esetében is igaz. • a szabadalmi jogok.) Amennyiben a tárgyi eszközbe történő beruházás olyan létesítmény átvételének formájában történik. épület). 18.és közepes vállalkozások támogatásáról szóló rendelet szerint a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó kis. amely • egy új létesítmény létrehozásával.

A forintban megállapított támogatástartalom átszámítása euróra: – az adórendszeren kívüli (közvetlen) támogatás esetén: a forintérték az adott támogatás megítélése adóévében érvényes referencia rátával számított jelenértéken meghatározott összeg. Egy dátumhoz több adat is tartozhat. • az olyan – nem építkezési célra szánt – föld vásárlása.tv. a természeti környezet megóvását és minőségének javítását vagy • az állatjólét színvonalának javítását. amely a beruházás elszámolható költségének legfeljebb 10%-ába kerül. . a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett devizaárfolyam.az adórendszeren belüli támogatások esetén: az euróra történő átszámítás alapja az adóbevallással érintett üzleti év utolsó napján érvényes. azaz egy sorban több oszlop adata is kitöltött lehet. A 1053-13-08-01 – 08-03-as lapok kitöltése Minden lapon. 2010. A rendelet meghatározza. megszerzése vagy fejlesztése. – az adórendszeren belüli támogatások esetén: az adóbevallás benyújtásának a napját kell a de minimis támogatás megszerzési időpontjának tekinteni. A támogatások megszerzésének időpontja: .adórendszeren kívüli (közvetlen) támogatás esetén: a támogatás igénybevételi jogának a kedvezményezettre ruházásának időpontja. amelyet a támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző hónap utolsó napján érvényes. szerinti kedvezmény [a „d”-„i” oszlopok] egy sorban jelölendő. Így az egy bevallási naphoz tartozó valamennyi szja . a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett devizaárfolyamon kell euróra átszámítani. • a gépek. A rendelet biztosítja. míg a közvetlen. adórendszeren kívüli támogatások esetében a támogatásról szóló döntést tartalmazó okirat keltét (a támogatás megítélését) kell figyelembe venni. Az elszámolható költségek közé a következők tartoznak: • az ingatlanok építése. „f”-„g” és a „h”-„i” oszlopok üresen maradnak. úgy a „d”-„e”. hogy az adórendszeren belül érvényesített állami támogatás mellett – a maximális támogatási intenzitás keretein belül – adórendszeren kívüli támogatás is nyújtható. . mely célok nem kaphatnak támogatást. az oszlopok megnevezése sorban az adott lapon figyelembe vehető adórendszeren belüli (szja-törvény) jogcímet találja. Így például a nem bővítést szolgáló beruházások. Az egyes sorok kitöltésénél meghatározó az igénybevétel napja szerinti tételes időrendi felsorolás. „a” oszlop: Valamennyi. azaz a támogatásról szóló döntést tartalmazó okirat kelte (a támogatás megítélése). Az igénybevétel napjaként az szja-törvény szerinti kedvezményeknél az adóbevallás benyújtásának a napját. azaz a szinten tartást céljából történő beruházások nem kaphatnak támogatást.305 • a minőség javítását. évben igénybe vett támogatás időpontját fel kell tüntetni. mert ha ezek kitöltöttek. berendezések – ideértve a számítógépes szoftvereket is – vásárlása vagy lízingelése az adott eszköz piaci értékének erejéig. kivéve a „j”-„k” oszlopok.

2010. kivéve azt a véletlenszerű esetet. évben érvényesít támogatás(oka)t. július 1-je előtti időszakára jutó összegből az 50 millió forintot b) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. június 30-a utáni időszakára jutó összegből a 250 millió forintot meg nem haladó rész után 10 %. Tekintettel a gördülő módszer alkalmazására. az igénybevétel napjaként mindig a bevallás benyújtásának a napját kell megjelölni az „a” oszlopban. „f” és „g” oszlopok: . adóév első félévére vonatkozóan alkalmazza az szja-törvény 49/B. A vállalkozói bevételt csökkentő kedvezmények alapján a csekély összegű (de minimis) támogatás adóévi összegét . külön-külön sorokban a „c” oszlopban forintban. Az „e” oszlopban forintban. azaz a bevallás benyújtásának a napján kap az adózó adórendszeren kívüli támogatást is.ha nem választja 2010. évben érvényesíthető támogatás összegének kiszámításánál! Az adórendszeren kívüli. „d” és „e” oszlopok: Az oszlop-párban (euró/Ft) az szja-törvény szerinti. és a 2008. évi bevallása (0953-13-08-01) adatait vegye figyelembe a 2010. és euróban a „b” oszlopban kell szerepeltetni. július 1-je előtti időszakára jutó összeg 19%-a. július 1-je előtti időszakának és az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. évről benyújtott bevallásban nem szereplő – összegeit egyenként. évi (0853-13-08-01) és/vagy a 2009. június 30-a utáni időszakának naptári napjai szerint történő arányos megosztásával – a) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. az azt meghaladó rész után 19 % adómértékkel kell meghatározni. valamint az adórendszer keretében igénybe vett támogatások összege egy sorban (egymás mellett) nem szerepeltethető. § (10) bekezdése szerinti sávos adószámítást . első félévére vonatkozóan az szja-törvény 49/B. „b” és „c” oszlopok: A 2010. igénybe vett. évben kapott. évi vállalkozói bevételt csökkentő tételek együttes összegének támogatástartalmát kell szerepeltetni. § (10) bekezdése szerinte sávos adófizetést. Ne felejtse el. a „d” oszlopban az előzőekben leírtak szerint kiszámított az euróban meghatározott összeget kell feltüntetni.306 Ezt a táblát tehát abban az esetben kell kitöltenie. b) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. a 2008. adórendszeren kívüli támogatások – a jelen bevallás benyújtásának napjáig megítélt. a vállalkozói bevételt csökkentő kedvezmények alapján a csekély összegű (de minimis) támogatás adóévi összegét – az adóévben érvényesített összes kedvezmény az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. közvetlen. június 30-a utáni időszakára jutó összegből a 250 millió forintot meg nem haladó rész 10 %-a. az azt meghaladó rész 19 %-a. a támogatás igénybevételének időpontja szerint. július 1-je előtti időszakának és az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. Ha 2010.az adóévben érvényesített összes kedvezmény az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. június 30-a utáni időszakának naptári napjai szerint történő arányos megosztásával – a) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. ha a kettő igénybevételének a napja egybeesik. és/vagy 2009. ha 2010.

– Az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége: az egyéni vállalkozói nyilvántartásba való bejegyzés napjától az egyéni vállalkozói nyilvántartásból való törlés napjáig. illetve átalányadózóként elért bevétele. (a 08-01-es lapon a pa.307 Az szja-törvény szerinti kisvállalkozások adókedvezményének összege oszlop-párban. § f) pont .törvény 13. „j” és „k” oszlopok: Az szja-törvény 49/B. aki az Szja . adóév első félévére vonatkozóan 10/19%-os adófizetés választása esetén – a kedvezményes kulcs (a vállalkozói adóalapból 50 millió Ft-ig a 10%-os adókulcs) alkalmazása következtében kieső 9 százalék adó összegét (amely legfeljebb 3 millió Ft lehet). akik a mezőgazdasági kis és közepes vállalkozások támogatásáról szóló egyezményben foglaltakkal összhangban veszik figyelembe a 08-03-as lapon töltsék ki ezt az oszloppárt. évi LXXX. a 08-02-es lapon. 08-02-es lapon pb. úgy figyeljen arra. Az adókedvezmény(ek) összegét a „g” oszlopban forintban. a) pontja szerint de minimisként veszik számba a 08-01-es lapot töltse ki. Akik e jogcímen a kedvezményt a kis és közepes vállalkozások támogatásáról szóló egyezményben foglaltakkal összhangban veszik figyelembe. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és magánynyugdíjra jogosultakról. adóévről benyújtott bevallásban a 2010. január 1-jétől havi 4 950 forint (napi 165 forint) összegű egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett. (euró/forint) az az adózó tüntessen fel adatot. „h” és „i” oszlopok: Az szja-törvény 11. hogy a kisvállalkozások adókedvezményét318 nem érvényesítheti! 19. sz. a 08-03-as lapon a p) pontja szerinti összeg megnevezésű oszlop-párban (euró/Ft) kell szerepeltetetni a hivatkozott törvényhely alapján. A meghatározott támogatástartalmat. a 2010. melléklet 1997. Ennek összegét az i) oszlopban forintban. 318 319 Szja-tv. sz. adóévről benyújtott bevallásban az új tárgyi eszköznek a beszerzése adóévében 100%-os értékcsökkenésként figyelembe vett bekerülési érték 1%-át. 13. után kötötték) igénybe vette a támogatásnak minősülő kis és közepes vállalkozások adókedvezményét. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó 2010. továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy. pontjánál leírtakat! Fontos! Ha az szja-törvény 49/B. aki a vállalkozói tevékenységét saját jogú nyugdíjasként319 folytatja. és az euróban meghatározott összegét az „f” oszlopban kell szerepeltetni. hogy a vállalkozónak van-e vállalkozói kivétje. ha az szjatörvény 11. § (10) bekezdése alapján élni kíván a kedvezménnyel. valamint e szolgáltatások fedezetéről (Tbj) 4. § (10) bekezdése szerinti összeg megnevezésű oszlop-párban szerepeltesse – a 2010. Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség fennállását nem befolyásolja. számú melléklete szerint a 2010. mellékletének II/2. számú mellékletének II/2. feltétlenül olvassa el az útmutató 11. illetve jármű esetén 3%-át. és euróban a „h” oszlopban kell megadni. az adott lapnak megfelelően. adóévről benyújtott bevallásban (amennyiben a szerződést 2003. aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. december 31. Mielőtt kitöltené ezt az oszlopot. A KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓNAK MINŐSÜLŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓT TERHELŐ JÁRULÉK Kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül az az egyéni vállalkozó.

19. Tbj. § (1) bekezdés . 2006.5 százalékával meg kell emelni324. § (1) bekezdés 325 Tbj. § (1) bekezdés Tbj. illetve az átalányban megállapított jövedelem összege. 37/A. átalányadózó esetén az átalányban megállapított jövedelem327. (4) bekezdések. A 1053-14-es lap kitöltése325 555. közjegyzőként – kamarai tagságát szünetelteti. § Tbj. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó magán-nyugdíjpénztári tagsága esetén tagdíjat nem. A szünetelés időtartama alatt nem köteles nyugdíjjárulék fizetésére. melléklet I. 37. vagy – ügyvédként. sor: A nyugdíjjárulék összege (9.egyéni vállalkozó az egészségügyi szolgáltatási járulékot és a nyugdíjjárulékot negyedévente. § (2). az általa ezen időszakban fizetendő nyugdíjjárulék alapja havi átlagos összegének 0. európai közösségi jogász esetében a nyilvántartásba vétele napjától annak törlése napjáig. Számlaszám: 10032000-06056229 NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla 556. sor: A nyugdíjjárulék alapja A nyugdíjjárulék alapja az e tevékenységből származó vállalkozói kivét. napi 165 forint)326 kell szerepeltetni. § (1) bekezdés 326 Tbj. szabadalmi ügyvivőként. 557. évi LXXXI.) 22/A.5%-os nyugdíjjárulék megfizetésének kötelezettsége is terheli. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról (Tny. Az egyéni vállalkozót az egészségügyi szolgáltatási járulék mellett a 9. A nyugdíjjárulék alapja a vállalkozói kivét. 2.nem eva alany . A 320 321 322 Tbj. A kiegészítő tevékenységet folytató . sor: Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege Ebben a sorban az egészségügyi szolgáltatási járulék összegét (2010. 37. A saját jogú nyugellátásban részesülő személy nyugellátását kérelemre minden. − közjegyző.5%) Ebben a sorban a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak a járulékalapot képező jövedelme után fizetendő 9. 37.5%-os mértékű nyugdíjjárulékot kell feltüntetnie. december 31-ét követően saját jogú nyugdíjas egyéni vállalkozóként kiegészítő tevékenysége 365 napja után. évben havi 4 950 forint. a negyedévet követő hó 12.308 − ügyvéd. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó nem köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni azon időtartamra. sz. § (3) bekezdés. Határidők 5. önálló bírósági végrehajtó esetén e szolgálat kezdete napjától annak megszűnése napjáig tart320. fogvatartott.5% nyugdíjjárulékot fizet322. gyermekgondozási segélyben részesül. 19. egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel321. 19. 10. napjáig fizeti meg323. § (4) bekezdés 327 Tbj. § (2) bekezdés b) pontja 323 Art. C) b) pont 324 1997. csak 9. A 1053-as bevallás 14-es lapján a nyugdíjjárulék kötelezettség havi bontásban történő bevallása kizárólag az esetleges nyugdíjemeléshez szükséges adatszolgáltatás érdekében történik. egyéni szabadalmi ügyvivő esetében a kamarai tagság kezdete napjától annak megszűnése napjáig. amely alatt keresőképtelen.

Ebben az esetben a 1053-13-01-es lapon a 409. ha a feltett kérdésre a válasz igen.0 6.0 A felsorolt csoportokon belül az épületek műszaki ismérvek szerinti besorolása: Csoport megnevezése Felmenő (függőleges) teherhordó szerkezet Kitöltő (nem teherhordó) szerkezet Vízszintes teherhordó szerkezet* 328 329 Tbj. adóéveivel összefüggésben töltendő ki. Az 1. ha az Szja tv.0 3. ha 2010-ben év közben változott a Tbj. Figyelem! A nyilatkozat minden rovatát ki kell tölteni! Amennyiben az érték nulla. sor: A kiegészítő tevékenység folytatásának kezdő időpontja E sor „b” oszlopában tüntesse fel a kiegészítő tevékenységének kezdő időpontját akkor. pont . úgy „1”-est. évével. AZ SZJA TV. § (8) BEKEZDÉS BA) PONTJA SZERINTI BEVALLÁST KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT A 1053-15-os lap kitöltése Ezt a Nyilatkozatot köteles a bevallásához mellékelni az egyéni vállalkozó abban az esetben. ha a válasz nem. illetőleg a 2008. A Nyilatkozatot az általános részben leírtak szerint. 24.328 Számlaszám: 10032000-06056236 Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek számla 558. 49/B. akkor a „0”-át is be kell írni. sorban a 6-os kód választásával ezt a szándékát jelölte. és 2009. § (2) bekezdés Szja-törvény 11. 4. hogy az adatok ezer Ft-ra kerekítve szerepelnek a Nyilatkozatban. Melléklet az egyéni vállalkozók 1053-as bevallási útmutatójához A leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazásuk szabályai329 a) Épületek Az épület jellege Hosszú élettartamú szerkezetből Közepes élettartamú szerkezetből Rövid élettartamú szerkezetből Évi leírási kulcs % 2. A Nyilatkozat 1-27. sorainak megfelelő adattartalom az egyéni vállalkozó 2010. úgy „2”-est kell az arra szolgáló négyzetbe beírni. 49/B. § b) pontja szerinti (egyéni vállalkozói) jogállása. melléklet II/3. ugyanakkor fontos. § (1) bekezdése alapján nem a jövedelem-(nyereség)minimumot választotta a vállalkozói személyi jövedelemadó alapjának. sor kitöltésekor. legfeljebb azonban a járulékfizetési felső határ összege után kell megfizetni. Az adatokat az egyéni vállalkozó adott adóévi nyilvántartásai felhasználásával kell kitölteni. de az Art. sz. 91/A.309 nyugdíjjárulékot a járulékalapul szolgáló jövedelem. § (8) bekezdésében foglaltak alapján jövedelem-(nyereség)-minimumot kellett számítania. alá kell írnia.

ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is 8. ideértve az iparvágányokat is 4. szerkezet. vályogfal kitöltő elemekkel szigetelt alapokon Rövid élettartamú Szerfás és Deszkafal.0 Mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozónál a bekötő és üzemi út 5.0 Minden egyéb építmény (kivéve a hulladékhasznosító létesítményt) 2. földgáz távvezeték. forró víz.0 Vízi építmények 2.0 . tufa. illetve egyesített teherhordó térelhatároló tetőszerkezet) Az épület jellegét a három ismérv közül a rövidebb élettartamot jelentő alapján kell meghatározni. ideiglenes téglafalazat *(közbenső és tetőfödém. bauxitbeton födém. Az épületgépészet körébe tartozó gépek és berendezések értékcsökkenését az épülettől elkülönülve is el lehet számolni. műanyag és Fagerendás (borított és szerkezet fémszerkezet.0 Melioráció 10.) 7. blokk.0 Kőolaj. fűrészelt tetőszerkezet könnyű faszerkezet.0 Hulladékhasznosító létesítmény 15. b) Építmények Építménycsoportok Évi leírási kulcs % Ipari építmények 2.0 Hulladéktároló 20. lemezkeretbe Szerfás tapasztott és egyéb szerkezet deszkaszerkezet. öntött Előregyártott és monolit tégla-. valamint boltozott födém Közepes élettartamú Könnyűacél és egyéb Azbeszt.és termálvízvezeték.0 Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás 6.és videogyártást szolgáló építmény 15. mátrai szerkezet. panel.0 Egyéb.0 Közúti villamosvasúti és trolibusz munkavezetékek 25.0 Kizárólag film. gázvezetékek 6. egyesített acél blokk szerkezet.0 Hidak 4. metróvasúti pálya stb.0 ebből: önálló támrendszer 15. Az épületbe beépített technológiai gépek és berendezések.0 Alagutak és földalatti építmények (a bányászati építmények kivételével) 1. gázszilikát egyéb függőfal sűrűgerendás). kohósalak és falazat. termálkút 10.310 Hosszú élettartamú szerkezet Beton-és vasbeton. a gépeknél.0 Elektromos vezetékek.0 Mezőgazdasági építmények 3. az ezeket kiszolgáló vezetékek leírását az épülettől függetlenül.0 Egyéb vasúti építmények (elővárosi vasutak. közúti villamosvasutak. vasbeton acéltartók közötti acélszerkezet üvegbeton és profilüveg kitöltő elem. kő-. minden más vezeték 3.és salakill. égetett Tégla.0 Gőz-. illetve vezetékeknél megadott leírási kulcsok alapján kell megállapítani. fémlemez. könnyű acélfödém.0 Közforgalmi vasutak és kiegészítő építményei.és földgázvezetékek. sajtolt lapfal egyszerű falfödém vályogvert faszerkezet.

– a HR 9012. a termőföld mezőgazdasági célú hasznosítását szolgáló. építmény. Hulladékhasznosító létesítmény: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő hasznosítás céljára szolgáló épület.0 5. málna. nem belterületen végrehajtott. és 85. – a HR 8402. 8537 vtsz.311 Hulladéktároló: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő tárolásra. – a HR 8471. 9009 vtsz.-alszámok. vízháztartás-szabályozó építmény. valamint a mezőgazdasági és erdőgazdasági nedves melléktermékek elégetésével üzemelő hőfejlesztő berendezések. árucsoportból az ipari robotok. berendezések. meggy. mandula. 9024-9032 vtsz. szőlő.0 4. 8417 vtsz. 8530. valamint a HR 8702-8705.-okból a fluidágyas szénportüzelésű berendezések.-alszám.-okból a programvezérlésű. fűztelep Spárga. . felszerelések.5 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – Minden egyéb – a da)-db) pontban fel nem sorolt – tárgyi eszköz.-okból az orvosi gyógyászati laboratóriumi eszközök. szőlő.-okból a szennyező anyag leválasztását. kajszi. talajjavítás legalább 6 éves tartamhatással. -hatástalanító és -hasznosító berendezések. számvezérlésű gépek. az ipari különleges vizsgálóműszerek és a komplex elven működő különleges mérő és vizsgáló berendezések. gyümölcsös. 8711 vtsz-ok. 8403. gyep és erdőművelési ágú. építmény. 8416. körte. gesztenye Egyéb ültetvény Évi leírási kulcs% 6. c) Ültetvények Ültetvénycsoportok Alma. járművek da) 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8456-8465. valamint a 8514 vtsz. gyümölcsanyatelep.-okból az irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek. – a HR 8469. 8470. db) 20 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8701 vtsz-ból a járművek. -feldolgozó. valamint a HR 8443 5100 00 vtsz. dc) 14.0 15. továbbá a HR 9018-9022 vtsz. Melioráció: szántó. 8541 40 90 00 vtsz. ide nem értve a földterületet. – a HR 8419 20 00 00 vtsz. 9014-9017.-ok. a hulladéktároló létesítése miatt igénybe vett földterületre értékcsökkenési leírást a hulladéktárolóval azonos leírási kulccsal kell számolni. ártalmatlanításra szolgáló épület.-okból az átviteltechnikai. berendezések. – a HR 8419.-alszám. – a HR 8421 31 és a 8421 39 vtsz. valamint a HR 8710. kert. komló. szilva. cseresznye. birs. 8421 vtsz. szűrését szolgáló berendezések.-ból a hulladékmegsemmisítő.-alszámok.0 10. szeder Dió. – a HR 8417 80 10 00 vtsz. – a HR 8419 11 00 00. ribiszke.0 d) Gépek. valamint a területrendezés építménye. 8472. – a HR 8421 21 vtsz.-alszámok. berendezések. köszméte.-alszám. naspolya. szőlőanyatelep. mogyoró Őszibarack. – a HR 84. 8479 vtsz.

(Nem egyedi megjelölésű pl. amelynek eredményeként a telepített növények legalább egy évnél hosszabb ideig talajhoz. – a kizárólag alapkutatáshoz. helyhez kötötten a termesztés alapját képezik és egybefüggő területük eléri vagy meghaladja – szőlőültetvény esetén az 500 m2-t. amikor az ültetvény termőre fordul. ha az üzembe helyezés vagy az elidegenítés az adóévben évközben valósult meg. A tenyészállatok körébe tartoznak azok az álltatok. Az előzőekben felsorolt tárgyi eszközök esetében az elszámolási időszakot és az értékcsökkenési leírásként évenként elszámolható összeget (vagy meghatározásának módszerét) az eszköz használatbavétele időpontjában kell meghatározni és az egyedi részletező nyilvántartásban rögzíteni. gesztenye. – a közúti személyszállításhoz használt autóbusz. – tenyészállat. szeder. dió. kajszibarack. őrzési feladat. mogyoró. Ültetvénynek az olyan építmény minősül. őszibarack. vagy az első spermalevétel napja. alkalmazott kutatáshoz. amikor az első szaporulata megszületett. Ültetvények esetében az üzembe helyezés napja az a nap. hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási (őstermelői) tevékenységet. . Értékcsökkenési leírás alá vonható a tenyészállatok beszerzésére fordított kiadás is. cseresznye. Értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés napjától a kiselejtezés vagy elidegenítés (apportálás stb. ribiszke. és ezen termékek értékesítése. A tenyészállat fogalmának meghatározásánál azonos módon kell eljárni az egyedi megjelölésű tenyészállat és a tenyész állomány esetén. amelyekben azt vállalkozói tevékenységéhez várhatóan használni fogja: – koncesszió keretében megvalósult tárgyi eszköz. ha a gyümölcsbokor málna. a tojástermelés első napja). körte. szilva. vagy az egyéb (igateljesítmény. víz. akkor az értékcsökkenési leírás összegét napi időarányosítással kell kiszámolni. – gyümölcsös ültetvény esetében az 500 m2-t. rikő. energiaellátás. A csak a termékéért tartott állatoknál az üzembe helyezés napja a terméknyerés időpontjának kezdő napja (pl. – 1500 m2-t. egres. Az alábbiakban felsorolt tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának meghatározása érdekében az eszközök beruházási költségét azokra az évekre kell felosztani.312 e) Kortárs képzőművészeti alkotások A kortárs képzőművészeti alkotást 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet leírni. meggy. a tartás során leválasztható terméket (szaporulatot. mandula. lovagoltatás) hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését. – az ipari park közműnek minősülő (út. Az üzembe helyezés napja a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatba vételének napja. amelyek a tenyésztés.) Az üzembe helyezés napja tenyészállatok esetében nőivarú állatnál az a nap. bodza.) napjáig lehet elszámolni. távközlés célját szolgáló) tárgyi eszköze. hímivarúnál az első termékenyítés. egy tenyésztésbe nem állított tojástermelő baromfiállomány. más leválasztható terméket) termelnek. ha a gyümölcsfa alma. illetve a tárgyi eszközök nyilvántartásában is fel kell jegyezni. birs. függetlenül attól.és csatornaellátás. Abban az esetben. vagy kísérleti fejlesztéshez használt tárgyi eszköz. Ezt az időpontot a beruházási és felújítási költség nyilvántartásban.

A felújítási költség akkor képezi az értékcsökkenési leírás alapját. hogy azt a felmerülés évében költségként számolja el. Amennyiben a tárgyi eszközhöz telek is tartozik.313 A tenyészállat beszerzési ára. valamint a beszerzéssel összefüggő közvetítői kiadások.20 = 700 000 Ft – az időarányos elszámolás miatt figyelembe vehető napok száma (2010. – 2010. amely bizonylatként ismerhető el. között) 235 nap – költségként figyelembe vehető: (700 000 x 235): 365 = 450 685 Ft. szerelési. A számlaadásra nem kötelezett (kompenzációs felárat választó) mezőgazdasági őstermelőtől történő tenyészállat vagy tenyészállat alapanyag vásárlása esetén az adásvételi szerződés. a vám. elidegenítés esetén az értékcsökkenési leírás időarányosan számolható el. költségként elismert és igazolt. május 11. Ezen belül beruházási költségnek a tárgyi eszközök esetében a beszerzési árat. a képzőművészeti alkotás (kortárs képzőművészeti alkotás kivételével) beszerzési ára/előállítási költsége után. ha az állat a Szja tv. az üzembe helyezés napjáig felmerült kamat. december 31. Az értékcsökkenési leírás alapja a beruházási költség az üzembe helyezésig felmerült kiadások nyilvántartásba vétele alapján. a beruházási és felújítási költségnyilvántartásban feltüntetett kiadás minősül.) A tenyészállat bekerülési értéke mezőgazdasági őstermelő esetében akkor szolgálhat az értékcsökkenési leírás alapjául. vagy a megállapodás az. 5. pontjában felsorolt állatok körébe tartozik. 6. számú mellékletének II/A. építmény beszerzési árának a szerződésben megjelölt összeg számít. A bányaművelésre. . Évközi beszerzés. Az értékcsökkenési leírás alapjának számbavétele során a vonatkozó számlában (okmányban) szereplő és levonható áfa összegét figyelmen kívül kell hagyni. a telek. ha azt nem számolta el egy összegben tárgyévi költségként. alapozási. az erdő. Példa: 2010. Ez utóbbi esetben az értékcsökkenési leírás módosított alapját és a módosítás időpontját a tárgyi eszköznyilvántartásban is fel kell jegyezni. üzembe helyezési. A tárgyi eszköz beszerzéséhez egyedileg kapcsolódó járulékos kiadás (szállítási. az üzembe helyezés napjáig felmerült. az illeték. a hitel igénybevételével kapcsolatos kiadások. számú mellékletében megjelölt adattartalommal. május 11-én üzembe helyezett jármű beszerzési ára 3 500 000 Ft volt. a bizományi díj. Beruházási költségnek a tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében. Az értékcsökkenési leírás összegének megállapításához a tárgyi eszközökről nyilvántartást kell vezetni az Szja-tv. akkor a telek beszerzési költségét el kell különíteni. biztosítás díja stb. Épület.) a beszerzési ár részét képezi. az adók – az áfa kivételével –. (Ilyen esetben a vásárlásra fordított összeg hitelt érdemlő bizonyítása az eladó mezőgazdasági őstermelői igazolványában lévő értékesítési betétlap bejegyzése alapján is elismerhető. A le nem vonható áfa az értékcsökkenési leírás alapjába beszámít. saját előállítás esetén pedig az anyagköltséget és a mások által végzett munka számlával (számlákkal) igazolt összegét kell tekinteni. a hulladéktárolásra igénybe vett földterület. a telkesítés. valamint a tenyészállattal kapcsolatosan a tenyésztésbe állításig felmerült anyagkiadás és a mások által végzett munka igazolt összege tekintetében választhatja azt is. – a jármű esetében az éves leírási kulcs (20 %) alkalmazásával a teljes adóévre elszámolható összeg: 3 500 000 x 0. telek és a melioráció kivételével nem számolható el értékcsökkenési leírás a földterület.

A HR 8471 vtsz. a 33 vagy a 14. A kizárólag film. felújítással kapcsolatosan felmerült kiadás (felújítási költség) a felmerülés évében költségként elszámolható. alá tartozó általános rendeltetésű számítástechnikai gépre.314 Ha a tárgyi eszköz értékcsökkenési leírásának elszámolását már 1997. előállítási értéket meg nem haladó. átalakítás költségét annak felmerülése évében lehet elszámolni a költségek között. függetlenül a vételár kiegyenlítésének módjától.5)= 87 500 Ft/év vehető figyelembe. számú melléklet 1998. továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása. berendezésre. A 200 000 Ft egyedi beszerzési. Ez azt jelenti.5 %-os norma alá besorolt és korábban még használatba nem vett tárgyi eszközökre. valamint a kísérleti fejlesztés aktivált értékére – értékhatártól függetlenül – 50 %. pontossága) helyreállítását szolgáló. vagy azt követően egy meghatározott időtartamon belül tulajdonossá válik) a beszerzési ár egészére alkalmazható az értékcsökkenési leírás. Évközi üzembe helyezés esetén az időarányosítást ebben az esetben is alkalmazni kell. a szellemi termékre. az élettartam növelésével kapcsolatban felmerült kiadás.értékcsökkenési leírás érvényesíthető. hogy a leírási évek száma két adóév és a leírás mértéke 50-50%. A részletfizetéshez kapcsolódó kamat az üzembe helyezés időpontjától nem része a beszerzési árnak. Bérelt ingatlanon végzett felújítás. vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozónál a tevékenység tárgyát. a kifizetés évében költségként elszámolható. Ha 2010. átalakításával. de választható az értékcsökkenési leírás alapjának növelése is. napján hatályos rendelkezéseiben meghatározott leírási kulcsokat. akkor 2010-ben és 2010-ben értékcsökkenési leírás címén. A 2009. év előtt kezdte meg. december 31-ét követően részletfizetéssel (ideértve az 1996. december 31-ét követően kötött lízingszerződést is) történő vásárlása esetén (ha a szerződés szerint az utolsó részlet törlesztésével. hogy csak e tevékenységekhez használt személygépkocsik beszerzési ára számolható el értékcsökkenési leírás (évi 20%) keretében. (175 000 x 0.és videogyártást szolgáló gépek és berendezések esetében szintén 50 %értékcsökkenési leírás érvényesíthető. március 7-én történt az üzembe helyezés és a tárgyi eszköz beszerzési ára 175 000 Ft. A tárgyi eszköz bővítésével. akkor annak elszámolását a megkezdett módszerrel folytatni kell a teljes elszámolásig. rendeltetésének megváltoztatásával. december 31. Ezen tárgyi eszközök évközi üzembe helyezése esetén az időarányosítást nem kell alkalmazni. ha a beruházás a bérlő tulajdonába is kerül. A bérelt ingatlanon végzett beruházást akkor lehet értékcsökkentési leírás alá vonni. amennyiben azt a vállalkozó más célra nem használja és üzleti nyilvántartása ezt egyértelműen alátámasztja. valamint a 33%-os norma alá besorolt tárgyi eszközök esetében választható. illetve eszközét képező személygépkocsi minősül. Az egyéni vállalkozó az 1998. . a bekerülési érték nagyságától függetlenül. december 31-ig üzembe helyezett tárgyi eszközeire vonatkozóan változatlanul alkalmazhatja a 11. február 01-jétől hatályos rendelkezések szerint kizárólag üzleti célt szolgáló személygépkocsinak a személygépkocsi-bérbeadó. Tárgyi eszközök 1996.

de a táppénz után az adójóváírást csökkentett összegben érvényesítheti. mivel a bér 17%-a nem éri el a 2 hónapra levonható legfeljebb (2 x 15 100=) 30 200 Ft-ot. vagyis 16 150 Ft lenne. 5. Erre az időre az adóalap kiegészítéssel növelt táppénz összege 95 000 Ft. pont .tv. 330 Szja. A vállalkozói kivét és az arra tekintettel megállapított adóalap-kiegészítés együttes összege 3 192 000 Ft.az éves bevétel 1 %-a. és az összes bevallás alá eső jövedelme (28.315 Minden más esetben a használatbavétel évében csak egy ízben .a személygépkocsi értéke alapján . A minimálbér kétszereséhez kötött járulékfizetési alsó határt (minimum járulékalap) 2010. Példák az egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítására az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező családi gazdálkodó esetében Amennyiben a családi gazdálkodó egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatja tevékenységét. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapjának meghatározásakor az elszámolt bevételéből annyi összeget. de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának 10 %-a vehető figyelembe átalányamortizáció330 címén. amely 73 500 forint. Június 23-tól július 4-ig beteg volt. a piaci viszonyoknak megfelelő díjazást. Járulékalapként figyelembe vehető összeg minimuma havonta a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összege. 2010. amennyit egyéni vállalkozóként járulékalapként figyelembe vett. amelyet járulékfizetési kötelezettség terhel. ami a természetes személy főtevékenységére jellemző. A jogosultsági határt (3 188 000 Ft-ot) a 28. Kortárs képzőművészeti alkotásnak – a költségként való elszámolása szempontjából – azt az alkotást lehet tekinteni. a 1053-B lap 32. sz. Példatár Az adójóváírás számítása. Ez azonban az jelenti. 1. január 01-től felváltja a tevékenységre jellemző kereset. sora 1. a vállalkozói osztalékalap pedig 300 000 Ft volt. olyan jövedelemként kell figyelembe venni. az őstermelői tevékenysége tekintetében a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. így a 3 587 000 és a 3 188 000 Ft különbözete (399 000 Ft) 12%-ával (47 880 Ft-tal) csökkentenie kell az adójóváírás összegét. Más jövedelme nem volt. hogy adójóváírást adózó nem érvényesíthet. A jogosultsági hónapok száma 2. Az egyéni vállalkozói igazolvány csak őstermelői tevékenységet tartalmaz. ennek megfelelően vállalkozóként eltérő összeget jelenthet. melléklet III. A tárgyi eszköz üzembe helyezésének időpontjában elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni az értékcsökkenési leírás alá vonható tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése vagy előállítása érdekében teljesített beruházási kiadásnak megfelelően a fejlesztési tartaléknyilvántartásból kivezetett összeget. amelynek alkotója a vásárlás évének első naptári napján élt. A számított adóból levonható összeg a 95 000 Ft 17%-a. A táppénz bérjövedelemnek minősül. december hónapban érvényes 71 500 forint összegű minimálbérrel kell számolni. január hónapra még a 2009. azaz a 3 188 000 Ft-ot meghaladja ugyan. mivel két hónapra illette meg a bérjövedelemnek minősülő táppénz. Kiss József 2010-ben egyéni vállalkozó volt egész évben. A kortárs művészeti alkotást 5 év vagy annál hosszabb idő alatt lehet leírni. sor) 3 587 000 Ft. 11. sor jövedelme (95 000+3 192 000+300 000=3 587 000) meghaladja.

316 A példában – bejelentés alapján – a minimálbér összegét tekintjük járulékalapnak: Az őstermelői jövedelem havi összege 40 000 forint (évi 480 000 forint). a 1053-13-as lapok kitöltése Az egyéni vállalkozó nyilatkozatai I. Adózó 2010. Ha az egyéni vállalkozó útnyilvántartás alapján a saját tulajdonában lévő személygépkocsi hivatali (üzleti) célú használatára tekintettel költséget számol el. évben a vállalkozás bevétele a területalapú támogatás nélkül 14 600 000 Ft – 2010. tehát nem éri el a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összegét.145)= 116 000 Ft] időarányos részét az evás időszakra elszámoltnak kell tekinteni. akkor cégautóadó fizetésére kötelezett. 491. 1053-13-01-es lap III. február 1-jétől havi 73 500 forint (évi 880 000 forint). Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nem keletkezik. akkor 15 000 km üzleti célból megtett út költségét számolhatja el az egyéni vállalkozásból származó bevételével szemben. 2010. választására való jogosultsága a bevételi értékhatár szempontjából megmaradt (408. január 10-én vásárolt és 2010. akkor az átalányadó alkalmazására. Az egyéni vállalkozásból származó jövedelem/veszteség kiszámítása a 1053-13-as lapok kitöltése 438. Járművek költségelszámolása Amennyiben az egész futásteljesítmény hivatali (üzleti) célú használatra 25 000 km volt és a munkaviszony mellett egyéni vállalkozói tevékenységet is folytató adózó munkáltatója a kiküldetési rendelvény alapján és munkába járás címén 10 000 km után fizetett költségtérítést. szeptember 30-áig az eva hatálya alá tartozott. jövedelem/veszteség levezetése. október 1. sor: Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 2010. január hóra 71 500 forint. sor: Az átalány szerint adózó bevétel Példa: – a 2010. Az egyéni vállalkozók nyilatkozatai. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapja az őstermelői jövedelem. mely a példa szerint (116 000 : 365 x 92)= 32 417 Ft. így a továbbiakban a részletes vagyonleltárban is kimutatott nettó értéket lehet értékcsökkenési leírás keretében elszámolni a teljes beszerzési ár (800 000 Ft) alapulvételével azzal. január 11-én üzembe helyezett tárgyi eszköz (berendezés) beszerzési ára 800 000 Ft volt. és december 31. Az értékcsökkenési leírás [(800 000 x 0. ennek összege (116 000 : 365 x 263)= 83 583 Ft. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata az átalányadózás választásáról Ha az egyéni vállalkozásból származó bevétele 2010-ben 14 500 000 forint volt és 1 millió forint egységes területalapú/földalapú támogatást kapott. A járulékalap 2010. hogy a példabeli esetben 2010. sor). közötti időszakra is időarányosan lehet elszámolni a leírás összegét. amit csökkenteni kell a járulékalapot képező jövedelem összegével (480 000 – 880 000 forint). évben folyósított és bevételek között is figyelembevett területalapú támogatás összege („b” oszlop adata) 800 000 Ft .

melyet a 13.és Vámhivatal ÖNELLENŐRZÉS331 Ezek a lapok a 1053-as. teljes adattartalommal kell megismételni! Például a 1053-02-es lap módosulása miatt nem elegendő az önellenőrzési lap és a 1053-02-es lap helyes adatokkal történő kitöltése. ezért az önellenőrzést a bevallás helyes adataival kitöltve. évi bevétel összesen („c” oszlop adata) 15 400 000 Ft A példabeli adózó átalányadózására való jogosultsága nem szűnik meg. sor”a” oszlopában kell szerepeltetni. 49. vonatkozó adatokat is fel kell tüntetni a bevallás megfelelő lapjain akkor is.823. A jövedelem 15. Továbbá ezt az összeget kell a 27% adóalap-növelő összeggel kiegészítve a 13. sor „d” oszlopába beírni. ha a munkáltatói adómegállapításra nyilatkozatot jogszerűen nem tehetett volna. ha abban változás nem történt. Ezt a tényt a 16-01-es és 16-02-es lapok (O) blokkjában X-szel kell jelölnie! Önellenőrzésnek csak az az adózói javítás (helyesbítés) minősül. amely kötelezettség változást eredményez.160. Nemzeti Adó. járulékalap. ha az adózói javítás (helyesbítés) összességében nem eredményezi az adóalap. az adózó 40%-os költséghányadot alkalmazhat. vagy elmaradása miatt a munkáltató nem vette figyelembe. Abban az esetben. törvény (Art. évi XCII.317 2010. vagy az adókedvezményre jogosító igazolást a késedelmes benyújtása. vagyis az adóalap. azaz a bevallott és később helyesbített adókötelezettség változása különbözetének előjelhelyes összege nulla. az önellenőrzésre vonatkozó lapokat ne 331 332 2003. azaz 7. a járulék összege változik. Az átalány szerint megállapított jövedelem meghatározására. járulék változását. § (6) bekezdés . esetében az átalányadózás feltételéül rendelt bevételi értékhatár a 15 400 000 Ft. adó. a csökkentett adattartalmú 1053-as.000 Ft.400. A munkáltatói adómegállapítás (10M29) abban az esetben 332 önellenőrizhető. Ebben az esetben az önellenőrzéssel érintett bevallás típusát jelölje a főlapon. Fontos! Az önellenőrzés lényege a teljes adatcsere. ha bármely ok folytán helyesbített 10M29-est kap és már nem áll az elszámolást kiállító munkáltatóval munkaviszonyban. illetve.000 Ft bevételt figyelembe véve 6. a járulékalap illetve az adó.200 Ft.) 49-51. az erre szolgáló helyen. kérjük. a jövedelmekre/kedvezményekre stb. § Art. a 1053E számú bevallás és a 10M29 (munkáltatói adómegállapítás) önellenőrzésének eredményeként mutatkozó különbözet bevallására szolgálnak.

úgy feltétlenül töltse ki a 1053 főlap (D) tábláját. adóévre 1053-as bevallást nyújtott be. és „Az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa” mezőt üresen hagyni! Mi minősül önellenőrzésnek? Példa: A magánszemély a 1053-as bevallás benyújtását követően kapta meg a kifizetőtől az igazolást a vállalkozásból kivont jövedelméről. az erre szolgáló helyre írja be az önellenőrzéssel érintett bevallás számát! Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez. évi jövedelem adója) 158 800 65.318 töltse ki! Ez adózói javításnak. A bevallásban a 2 000 000 forint munkaviszonyból származó adóalapkiegészítéssel számított bérjövedelem szerepel. A 1053-as bevallás módosulása az elvégzett adózói javítás alapján: Megnevezés Eredeti adatok 1. mely szerint a . Ekkor a főlap (C) blokkjában. az erre szolgáló helyen jelölje! Önellenőrzés esetén a 16-01-es és 16-02-es lapot kell csatolni a teljes adattartalmú bevalláshoz. Mi minősül adózói javításnak (helyesbítésnek)? Példa: A magánszemély a 2010. helyesbítéssel érintett bevallás típusa” mezőt kell kitöltenie. Az önellenőrzéssel megállapított visszajáró összeget nem utaljuk ki közvetlenül. és az érintett bevallás típusát a főlapon. helyesbítésnek minősül. adóalap összege nem változott –. ezért a főlapon a (C) blokkban az „Adózói javítással. sor (számított adó) 340 000 32. sor (a nyugdíjra eső adó) 61. sor (kifizetők által levont adóelőleg) 158 800 79. sor (nyugdíj) 29. Ha nem kíván más adónemre átvezetést kérni. sor (2010. sor (adójóváírás) 181 200 33. sor (visszaigényelhető adó) 0 Módosított adatok 2 000 000 1 000 000 510 000 181 200 170 000 158 800 158 800 0 0 A táblázatban szereplő adatok (az adózói javítás elvégzése) alapján nem minősülnek önellenőrzésnek – adó. sor (még fizetendő adó) 0 80. sor (bérjövedelem) 2 000 000 18. az 1 000 000 forint nyugdíj összege kimaradt. a 170-es lap útmutatójában leírtak szerint kitöltött sor „h” oszlopába írja be a kiutalni kért teljes összeget. ezért kérjük a 1053-170-es lapját (átvezetési kérelmet) is töltse ki. azaz.

a kifizető által levont adóelőleg 245 000 forint. a „d” oszlopba pedig a 79. sor különbözetét (5 000-0=5 000) kell beírni. sor) nem értelmezhető az önellenőrzés során az alapja. sorokban ahol erre lehetőséget ad a nyomtatvány. Ne felejtse el az „Az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa” mezőt is kitölteni! A 1053-16-01-es lap kitöltése Ezt a lapot abban az esetben szabad/kell kitöltenie. csökkentett adattartalmú 1053. levont nyugdíjjárulék összegének (23. sor (visszaigényelhető adó) 0 175. az eredetileg bevallott kötelezettség alapjának és a helyesbített kötelezettség alapjának különbségét. sor különbözetét (408 800158 800=250 000). 10M29) az eredetileg bevallott kötelezettség alapját és annak adóját helyesbítenie kell. sorok) az adónemkódot ne felejtse el kitölteni! .319 jövedelem 1 000 000 forint. a 1053-16-01-es lap 1. A járulékfizetési felső határt meghaladó. 1053E. és az így kitöltött bevallás kötelezettség alapjának és/vagy a kötelezettségnek (+-) különbözete nem egyenlő nullával. sor (2010. sor (vállalkozásból kivont jövedelem) 175. Az eredetileg feldogozott 1053-as bevallásban 2 000 000 forint bérből származó adóalap-kiegészítéssel számított jövedelem szerepel. továbbá az eredeti kötelezettség összegének és a helyesbített kötelezettség különbségét kell feltüntetni. sor (kifizetők által levont adóelőleg) 158 800 79. sor (a vállalkozásból kivont jövedelem adója) Módosított adatok 2 000 000 340 000 181 200 408 800 403 800 5 000 0 1 000 000 250 000 A fenti módosítás következtében az adóalap és a fizetendő adó is változik. amennyiben a benyújtott. ha az önellenőrzést a bevallás ismételt önellenőrzéseként nyújtja be. az erre utaló mezőben X-szel jelölni! Önellenőrzés esetén az 1-22. évi jövedelem adója) 158 800 65. sor (még fizetendő adó) 0 80. sor „c” oszlopába a 61. sor (bérjövedelem) 2 000 000 29. sor (adójóváírás) 181 200 61. feldolgozott bevallásában (1053. sor (számított adó) 340 000 32. A 1053-as bevallás módosulása az elvégzett adózói javítás alapján: Megnevezés Eredeti adatok 1. A magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és tagdíj-kiegészítés vonatkozásában (16-19. ne felejtse el az (O) blokkban. Fontos! Abban az esetben.

ha a magánnyugdíjpénztár a magánszemély önellenőrzése során megállapított különbözetet visszautalja az állami adóhatóság számlájára. hogy a 22. A 17. ha a bevallását azért kell önellenőriznie. hogy ha az eredeti bevallás 1053-C lap 88. a „d” (terhelendő összeg forintban) oszlopba pedig 3. ha csak másképpen nem rendelkezett. és a Nemzeti Adó. Az „a” (adónem bizonylat sorszáma) oszlopba a 3-as sorszámot kell beírni. Ha az összegben van a magánszemély javára mutatkozó különbözet. Az önellenőrzési pótlék kiszámítása A lap (O) blokkjában jelölje X-szel. magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj kiegészítés összege sorba kerül a 261. magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és a 19. sor előjelét fordítottan kell figyelembe vennie! A fordított előjelnek az az oka.gov. illetve. és önellenőrzéssel a 263-as adónemkódra kívánja javítani. ha a bevallás .hu/szamlaszamok) oldalon találja. magánnyugdíjpénztárat megillető tagdíj kiegészítés összege sorokba beírja a jó 263-as adónemkódot. magánnyugdíj-pénztárat megillető önellenőrzési pótlék sorba pedig az ehhez az adónemkódhoz kapcsolódó 462. számú mellékletében. A 16.320 Az adónemkódokat az Ön részére kiállított M30-as igazoláson az Önre vonatkozó magánnyugdíj-pénztár adóhatósági azonosító száma segítségével a bevallás útmutatójának 1. mert a munkáltatótól. és a kiutalására csak akkor kerülhet sor. úgy külön eljárást igényel az állami adóhatóság részéről ennek a rendezése. akkor Önnek tulajdonképpen kötelezettség növekedése keletkezett. és a 22. és a 22. ha a 125-ös (nyugdíjbiztosítási járulék) adónemkódon a 3. ezért a befizetendő járulék előjele pozitív. akkor azt az összeget az állami adóhatóság Önnek visszautalta.és Vámhivatal honlapján a (www. amelyet más adónemre kíván átvezettetni. Abban az esetben. sor adatát összevonva úgy kell beírni. (előzőleg helytelenül feltüntetett) adónemkód mínusz összeggel. Amennyiben ebben a sorban a javított összeg kisebb. önellenőrzési pótlék adónemkódját. a 26. mert azt az állami adóhatóság ugyancsak külön eljárásban rendezi a magánnyugdíjpénztárral. azt nem kapja közvetlenül vissza.nav. sorokban egyidejűleg kötelezettség-csökkenést mutatott ki. kifizetőtől hibás igazolást kapott. sora (a nyugdíjjárulék fizetés felső határát meghaladóan levont összeg) kitöltött. Példa a helytelen számlaszám önellenőrzésére: Az eredetileg benyújtott 1053as bevallásában helytelenül tüntette fel. magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és a 18. akkor a 1053-170-es lapot (átvezetési kérelem) az alábbiak szerint kell kitöltenie. mint az eredetileg bevallott. a 261-es magán-nyugdíjpénztári adónemkódot. Ha elírta a magánszemély a magán-nyugdíjpénztár adónemkódját.

Az Ön terhére mutatkozó kötelezettség esetén az önellenőrzési pótlék alapja a kötelezettség növekedés összege. egyéb kötelezettségét nem. Abban az esetben. hogy a magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és tagdíj kiegészítés különbözeteinek (a 16. mert a 1053-16-01-es lap soraiban szereplő negatív előjelű különbözet nem csökkenti a valamely más adónemben (adónemekben) feltárt kötelezettség növekedés összegét! Az önellenőrzési pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része.és Vámhivatal internetes honlapján (www. Ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken. Az önellenőrzési pótlékot az eredeti bevallás benyújtására előírt határidőt követő első naptól az önellenőrzés benyújtása napjáig terjedő időszakra kell kiszámítani. és a 18. sorban kell feltüntetni. illetve ugyanazon bevallás ugyanazon adatának ismételt önellenőrzése esetén annak másfélszerese. Ebben az esetben nem kell önellenőrzési pótlékot számolnia! Az Ön javára mutatkozó javítás (helyesbítés) esetén nem kell önellenőrzési pótlékot felszámítani.gov. és az (O) blokkban X-szel jelölnie kell az ismételt önellenőrzést! Felhívjuk szíves figyelmét. hogy az önellenőrzési pótlék is adónak minősül. sor „c” oszlopában.hu) található pótlékszámítási program. más – a bevallásban szereplő. de a bevallást teljes adattartalommal kell kitöltenie. Figyelem! Az önellenőrzési pótlék alapjának számításánál a különbözeteket adónemenként külön-külön kell figyelembe venni. és az ez alapján megállapított. akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a 25. Az adónként. Az önellenőrzési pótlék megállapításához segítséget nyújt a Nemzeti Adó. a magánnyugdíj-pénztárat megillető önellenőrzési pótlékot a 26. ha az önellenőrzési pótlék kerül önellenőrzésre.nav. A százalékos mértéket 3 tizedes jegy pontossággal kell meghatározni. akkor csak az önellenőrzési pótlékot módosíthatja.321 kitöltéséhez szükséges igazolásokat a bevallás benyújtási határidejét követően – késve – kapta meg. . illetve járulékonként (kivéve a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat és tagdíj-kiegészítést) külön-külön kiszámított önellenőrzési pótlék összevont összegét a 25. sorok) összegét az önellenőrzési pótlék alapjának számításánál a többi adónemtől külön kell figyelembe venni. A megállapított önellenőrzési pótlék annak bevallásával egyidejűleg esedékes. Ebben az esetben a 16-01-es lapon csak az önellenőrzési pótlék összege mezőben lehet adat. Tekintettel arra. így annak megállapítása során elkövetett tévedés ugyancsak az önellenőrzés szabályai szerint helyesbíthető ezen a bevalláson. megfizetni. sorba kell bejegyezni.

sor „c” oszlopában. és összegezze a 29. A 27. tagdíj-kiegészítés összegét nem kell megfizetnie. de a bevallás teljes adattartalmát ki kell töltenie. azt az állami adóhatóság sem téríti vissza! A 1053-16-02-es lap kitöltése Ezen a lapon a 1053-02-es – rendelkezés az adóról – lap módosítása következtében megállapított különbözetet. és/vagy a 142. és az (O) blokkban X-szel jelölnie kell az ismételt önellenőrzést! Ha az önellenőrzés adófizetési kötelezettséget nem eredményezett. ha az adókedvezmények levonása után. Az Ön terhére mutatkozó .322 A magánnyugdíj-pénztárat megillető önellenőrzési pótlék megállapítása során elkövetett tévedés ugyancsak az önellenőrzés szabályai szerint helyesbíthető. egészségügyi hozzájárulást. Abban az esetben. sor „c” oszlopába írja be az eredeti rendelkezései szerint. és/vagy 28. A 100 forintnál kisebb összegű személyi jövedelemadót. de magánszemély esetében az 1 000 forintot meg nem meghaladó összeget nem kell sem bevallani. magán-nyugdíjpénztári tagdíj. és/vagy 142. sor „e” oszlopában tüntesse fel. sor) tüntesse fel. a 1053E bevalláshoz. sorban szerepeltethető adat. Ebben az esetben a 16-01-es lapon kizárólag a 26. sor „e” oszlopába. járulékot. a korábban tett rendelkező nyilatkozat adatain azért kíván változtatni. A 1053-02-es lap vagy a 1053E bevallás módosítása következtében megállapított különbözetek elszámolása Ezt a táblázatot akkor töltheti ki. mert azokat nem a személyi jövedelemadóról szóló törvény előírásai szerint töltötte ki. sorában szereplő összegeket. vagy a 10M29-es munkáltatói adómegállapításhoz képest. sem megfizetni. sor „d” oszlopába (138. a bevallás 138. akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a 26. a csökkentett adattartalmú 1053-as. a fizetendő önellenőrzési pótlék összegét az általános szabályok szerint kell meghatározni. mert Ön az adóját az eredeti esedékességkor vagy korábbi önellenőrzése során hiánytalanul megfizette. ekho-t. és 28. A 27. sor) a módosított kötelezettséget (138. az összevont adóalap adójának összege a 1053-as. és/vagy a 142. és 28. Ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken. ha a módosított összegek nem érik el az eredeti adatok összegét. ekho különadót. a 1053-08-02-es – a magánszemély által átvállalt egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás – lap módosítása miatti különbözetet. és a 1053-13-05-ös – az egyéni vállalkozói osztalékalapok adója – lapon szereplő különbözetet lehet elszámolni. úgy a különbözet összegét a 27.

majd utóbb a 1053-08-02-es lapon. úgy a különbözetet a 27. Abban az esetben. azaz a 273. sorok bevallott kötelezettségében változás történt. ha a módosított összegek meghaladják az eredeti összegeket. amelyre a rendelkezése nem volt jogszerű! A 1053-08-02-es lap módosítása következtében megállapított különbözetek elszámolása Ezt a táblát kell akkor kitöltenie. ha jogszerűtlenül állapította meg az ekho mértékét. előírása szerint a járulékfizetési felsőhatárig megfizette. . meg kell fizetnie! Amennyiben a módosított összegek nem haladják meg az eredeti adatok összegét. sor „e” oszlop) az önellenőrzés benyújtásával egyidejűleg. és/vagy 28.323 (befizetendő) személyi jövedelemadó különbözet összegét (29. sorban van lehetősége rendezni. ha minden más járulékalapot képező jövedelmét. úgy nincs a 27. sor „c” és „d” oszlopainak kitöltésén túl további teendője. Fontos! A 1053-02-es lapon csak akkor jelöljön meg más önkéntes kölcsönös pénztárat (befektetési szolgáltatót) a 139. (A 88. illetve a 143. és 277. valamint minden ekho alapot képező bevételét figyelembe véve – a nyugdíjjárulékot a Tbj. Nem lehet itt önellenőrizni és visszaigényelni a bevallott és megfizetett 15% ekho összegéből a nyugdíjjáruléknak megfelelő részt. ha az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást választotta és átvállalta a kifizető helyett is az ekho szerinti közteher megfizetését.) Kizárólag akkor élhet az önellenőrzés lehetőségével. Önellenőrzéssel nem korrigálható a jogosulatlan ekho választás miatti kötelezettség változás. Ennek korrigálása a 16-01-es lap 17-18. és/vagy 28.. sorainál leírtak szerint történik. sor „f” oszlopában tüntesse fel. illetve magánnyugdíj-pénztári tagság esetén téves magánnyugdíj-pénztár adónemkódját jelölte meg a bevallásában.1% mértékkel állapította meg az ekho kötelezettségét. sor különbözete. sorban. A 1053-13-05-ös lap módosítása következtében megállapított különbözetek elszámolása Ezt a táblázat a megszűnéssel és a megszűnés nélkül számított adókötelezettségek különbözetének a következő két adóévben esedékes összegének önellenőrzésére szolgál. a 273276. Ezen összegeket az állami adóhatóság az Ön által az eredeti bevallásában jogszerűen megjelölt önkéntes kölcsönös biztosító pénztár bankszámlájára és/vagy befektetési szolgáltatónál vezetett nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlájára átutalja. de ennek ellenére nem 11. ha korábban olyan számlát jelölt meg.

sorok változása mellett. ha a megszűnés szabályai szerint és az a nélkül megállapított adókötelezettségek különbözete az önellenőrzés elvégzését követően nem éri el a 10 000 forintot. és 2013. akkor a 2012. Fontos! Abban az esetben. sor „c” oszlopban. A 483. Figyelem! A tárgyévben esedékes kötelezettség önellenőrzése a 06-01-es lap 1.. és az önellenőrzéssel megállapított kötelezettség különbözetének összegét kell szerepeltetnie a 38. évi eredeti kötelezettség. esedékes kötelezettség összege nulla lesz. sor „c” oszlopába. a 481. sor „c” oszlopában szereplő 2013.324 A 483. sorát érinti! . sor „b” oszlopában szereplő 2012. évben esedékes eredeti kötelezettség. és az önellenőrzéssel megállapított kötelezettség különbözetét írja a 37. és 482.

hogy az önellenőrzést 2006. melyben végrehajtott önellenőrzésének indoka alkotmányellenes. Ha több ilyen adónem van. ha az Art. vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütközik. amellyel kapcsolatban önellenőrzését benyújtotta. feltéve. vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály.325 A 1053-16-03-as lap kitöltése Nyilatkozat arról. vagy az Európai Közösségek Bírósága a kérdésben hozott-e már döntést. NEMZETI ADÓ. A lap fejlécében az adózó azonosításához szükséges adatokat kell kitölteni. továbbá milyen okból alkotmányellenes. hogy az adókötelezettséget megállapító jogszabály alkotmányellenes. § figyelembevételével az önellenőrzés oka. 124/B. a 3. után hajtotta végre. július 17. melyben az adózónak részletesen ki kell fejtenie az előzőekben leírtakat. mely minden esetben kitöltendő (kezdő sorszám: 01). Ugyancsak itt jelölje a 1053-16-03-as lap sorszámát. illetve az Európai Unió mely kötelező jogi aktusába ütközik és milyen okból. Ezt az „A” blokkban kell jelölnie X-szel. A „B” blokk 2. A „C” blokk szabadon gépelhető részt tartalmaz. hogy melyik adókötelezettséget megállapító jogszabály az. a 1053-16-01-es és 1053-16-02-es lappal együtt (egyidejűleg) lehet benyújtani! Ha a lapot önállóan nyújtja be. ha igen. és a lap fejlécében a lap megfelelő sorszámát jelölnie kell! A „C” blokkban lévő 1-20.és VÁMHIVATAL . hogy az önellenőrzés indoka alkotmányellenes vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály Ezt a lapot kell kitöltenie. sorban pedig az adónem nevét. közölje a döntés számát. sorában kell megadnia azt az adónemkódot (a 1053-16-01-es és/vagy-16-02-es lap „b” oszlopa). úgy több 1053-16-03-as lapot kell benyújtania. valamint ismeretei szerint az Alkotmánybíróság. A lapot csak a 1053-as bevallás részeként. sorokban az adózónak részleteznie kell. azt az állami adóhatóság nem tudja figyelembe venni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful