Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra

, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára az Ön által átutalni rendelt összeg levonása után fennmaradó befizetett adójának 1+1%-áról rendelkezzen: • az Ön által támogatni kívánt társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, az előbbi kategóriába nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára, és • az Ön által támogatni kívánt, bíróság által bejegyzett egyház vagy a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat javára. Ha Ön mindkét kedvezményezetti körbe tartozó részére kíván támogatást juttatni, akkor a bevallás részét képező lapon található mindkét rendelkező nyilatkozatot töltse ki! Amennyiben Ön csak az egyházak valamelyikét, illetőleg a költségvetési törvényben megjelölt egyik kiemelt előirányzatot, vagy csak valamely Ön által megjelölt alapítványt, társadalmi szervezetet kíván támogatni, a lapon található másik nyilatkozatra szolgáló részt húzza át, amennyiben nem elektronikus úton nyújtja be a bevallást. Az azonos kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek közül csak egy javára rendelkezhet. A rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, illetve az egyházak és a kiemelt előirányzatok esetén a technikai számot kell feltüntetni, illetve utóbbiak esetén a kedvezményezett nevét. Nem érvényes a rendelkezés, ha a nyilatkozatát 2011. május 20-áig nem küldi meg (juttatja el) az állami adóhatósághoz és adóját az Önre vonatkozó törvényes határidőig nem rendezi! A nyilatkozatát (nyilatkozatait) az alábbi módon juttathatja el az állami adóhatóságnak • az adóbevallási nyomtatvány részeként, vagy • az adóbevallását elektronikus úton történő benyújtása esetén, a nyomtatvány részeként elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján), vagy • lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán, illetőleg

2

• a rendelkező nyilatkozatát elektronikus űrlapon (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján). A rendelkező magánszemélyek adatai adótitoknak minősülnek.

is

megteheti

A rendelkezéshez erre szolgáló nyilatkozat lapot talál a bevallási csomagban. A következő év elején, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján megnézheti, hogy az Ön által megjelölt kedvezményezett(ek) részesültek-e az 1% összegből. A bevallását elektronikus úton teljesítő adózók számára az állami adóhatóság a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül küld tájékoztatást a nyilatkozatban foglalt rendelkezés teljesítésének megtörténtéről. Amennyiben Ön a bevallását nem elektronikus úton teljesíti, de az állami adóhatóság honlapján erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a rendelkezés teljesítésének megtörténtéről kér tájékoztatást, a nyilatkozatban foglaltak alapján az állami adóhatóság a tájékoztatást biztosítja. Ennek feltétele, hogy az elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges ügyfélkapuval rendelkezzen. A bevallás nyomdába adásának időpontjáig technikai számot kért egyházak, valamint a kiemelt költségvetési előirányzatok technikai számai a Mellékletben találhatók.

3

Útmutató a 2010. évről szóló személyi jövedelemadó, járulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez A 2010-es évről szóló 1053-as bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás, az egyes magánszemélyek járulékainak, a nyugdíj mellett egyéni vállalkozói tevékenységet folytatók egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékának a bevallására szolgál. A 1053-as bevallási nyomtatvány a törvényi rendelkezések alapján készült, annak hű tükörképe. Az útmutatóval segítséget kívánunk nyújtani Önnek abban, hogy a bevallását a törvényi előírásoknak megfelelően tudja elkészíteni, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az itt olvasható magyarázatok a törvényt nem pótolják. Mielőtt kitöltené a nyomtatványt, vegye elő a munkáltató(k)tól / kifizető(k)től kapott igazolásait, mert az útmutatóban leírtak segítséget nyújtanak abban, hogy hibátlan bevallást készíthessen. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Általános tudnivalók 1. A bevallás beadására vonatkozó határidők 2. Mely esetekben nem kell bevallást benyújtani? 3. A bevallás kitöltésével kapcsolatos tudnivalók 4. Az adóbevallás aláírása 5. Mi a teendő a bevallás kitöltéséhez felhasznált iratokkal, igazolásokkal? 6. Az adótartozás megfizetésére vonatkozó szabályok 7. A visszaigénylés szabályai 8. A pótlékmentes részletfizetésre vonatkozó előírások 9. Hogyan pótolható a bevallás? 10. A hibásnak minősített bevallás javítása 11. A bevallás adózói javítása (helyesbítése) 12. A bevallás önellenőrzésével kapcsolatos tudnivalók 13. A bevallás részei • • • • •

4

14. A bevallás lapjai 15. A bevallás fő lapjait kiegészítő egyes nyomtatványok Általános tudnivalók Ha Ön magánszemélyként munkáltató, és ezzel összefüggésben a költségvetés felé kötelezettsége keletkezett (az alkalmazottól levont adóelőleg, társadalombiztosítási, munkaerő-piaci, egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulék címén), akkor ezeket a kötelezettségeket az elektronikus úton elküldött 1008-as bevallásában, vagy a papíralapon benyújtott 1008E „az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő kötelezettségekről azon adózók számára, akik nem kötelezettek az adózás rendjéről szóló törvény szerint elektronikus bevallásra” elnevezésű – bevallásában kellett bevallania. Az említett kötelezettségeket a 1053-as bevallásában ne szerepeltesse. Amennyiben Önnek a 2010. adóévben a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeit terhelő különadó kötelezettségről is számot kell adnia, azt az erre a célra külön rendszeresített bevalláson kell megtennie! A járulékfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan Öntől levont egyéni nyugdíjjárulékot továbbra is a bevallás erre szolgáló sorainak kitöltésével kérheti vissza akkor, ha azt év közben a foglalkoztatójával nem számolta el. Ha Ön magánnyugdíj-pénztár tagja, akkor a tagdíjfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan Öntől levont tagdíj visszaigénylésére a 1053-as bevallás nem alkalmas, annak elszámolását a foglalkoztatójától kérheti. Magánnyugdíj-pénztári tagság esetén a túlvont nyugdíjjárulékot is a foglalkoztatótól kérheti vissza. Az egészségbiztosítási járuléknak felső határa nincs, ezért ilyen címen visszaigényelhető túlvont járulék nem keletkezhetett. A bevallás mellékletében minden olyan adat megtalálható, mely a kitöltés során szükséges lehet (Pl.: adótábla, befizetési számlaszámok, a 2010. évre a NAV által közzétett üzemanyagárak, az 1+1%-os rendelkezéshez a technikai számok). A bevallás útmutatójának része a Példatár, mely példákkal segíti a bevallás helyes kitöltését. Az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők adózási tudnivalóit (kitöltési útmutató, melléklet, példák) önálló útmutató tartalmazza. 1. A bevallás beadására vonatkozó határidők

5

2011. február 15-ig meg kell kapnia az adóbevallása kitöltéséhez szükséges minden igazolást és tájékoztatást.1 Ha Ön egyéni vállalkozó, vagy általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély, akkor a bevallását 2011. február 25-ig nyújtsa be és rendezze az esetleges adótartozását is.2 Más esetekben 2011. május 20-a az adóbevallás benyújtásának és az adótartozás megfizetésének a végső határideje.3 2016. december 31-ig őrizzen meg minden olyan okmányt, igazolást és egyéb bizonylatot, amelyet a 2010. évi adóbevallása kitöltése során felhasznált! Ne feledje, hogy az adó megfizetése nem pótolja az adóbevallást! 2. Mely esetekben nem kell bevallást benyújtani? – Ha Ön 2011. február 15-ig a nyilatkozatával az egyszerűsített bevallást vagy 2011. január 31-ig a munkáltató által történő adómegállapítást választotta és megfelel a feltételeknek; – Ha Ön az adóévben egyáltalán nem szerzett bevételt, vagy kizárólag adómentes jogcímen szerzett jövedelmet; Az adómentes juttatásokat, a juttatáskor kapott igazolások „mentes” jogcímmel tartalmazzák. – Ha Ön nyugdíjas és a nyugdíján kívül más jövedelme nem volt; – Ha Ön nyugdíjas és a nyugdíján, baleseti járadékán, jövedelempótló kártérítési járadékán kívül más jövedelme nem volt, feltéve, hogy már betöltötte az Önre vonatkozó nyugdíjkorhatárt; – Ha Ön a bevallás 18-23. soraihoz fűzött magyarázatnál felsorolt, adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelemmel rendelkezik, és e jövedelem mellett nem szerzett más bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelmet; – Ha Önnek bevallásadási kötelezettség alá nem eső más jövedelme mellett megszerzett értékpapír-kölcsönzésből, osztalékból, árfolyamnyereségből származó, a vállalkozásból kivont, valamint kifizetővel kötött szerződés alapján ellenszolgáltatás nélkül kapott életjáradékból származó jövedelmeinek együttes összege nem haladja meg a 100 000 forintot, és ebből a kifizető az igazolás alapján, az adót levonta;
1 2

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 46. § (4) bekezdés Art. 1. sz. melléklet I./B/2/a) pont és 2. sz. melléklet I./1./B/ d) pont, valamint 37. § (2) bekezdés 3 Art. 1. sz. melléklet I./B/2/b) pont és 2. sz. melléklet I./1./B/ c) pont, valamint 37. § (2) bekezdés

6

– Ha Ön ingatlanát, vagyoni értékű jogát értékesítette ugyan, de ebből jövedelme nem keletkezett, és más bevallásköteles jövedelme sem volt; – Ha Ön bevallási kötelezettség alá nem eső más jövedelme mellett ingó értékesítéséből is vagy csak ebből szerzett jövedelmet, és e jövedelme a 200 000 forintot nem haladta meg; – Ha az Ön alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásból származó 2010. január 1-től 2010. március 31-éig terjedő időszakra megszerzett jövedelme nem érte el a 882 000 forintot, és/vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény szerinti foglalkoztatásból származó 2010. április 1-től július 31-ig terjedő időszakra háztartási munkából, valamint az idénymunkából megszerzett jövedelme nem érte el a 840 000 forintot és nem külföldi állampolgár, és/vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerinti foglalkoztatásból származó 2010. augusztus 1-től december 31-ig megszerzett jövedelme nem érte el a 840 000 forintot és nem külföldi állampolgár; – Ha Ön az adóévben kizárólag olyan jövedelmet szerzett, amely nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján a Magyar Köztársaságban nem adóztatható; – Ha Ön mezőgazdasági kistermelő, és az ebből származó, az őstermelők részére készült külön útmutató szerint megállapított – a támogatásokkal csökkentett – bevétele a 600 000 forintot nem haladta meg, feltéve, hogy más, bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme nem volt. Ha Önnek a 2010-es évről nem kell bevallást benyújtania, de az állami adóhatóságtól bevallási csomagot kapott, azt nem kell kitöltenie. Előfordulhat, hogy az állami adóhatóság által kiküldött bevallási csomag címzettje a kézbesítéskor már nem él. Ha ilyen helyzet adódik, akkor az elhunyt magánszemély adóját az állami adóhatóság határozattal állapítja meg, a hozzátartozói nem készíthetik el az adóbevallását. A teendőről érdeklődjön a NAV ügyfélszolgálatainál. 3. A bevallás kitöltése • Az adóbevallási nyomtatványt két példányban, tintával, nyomtatott betűkkel olvashatóan töltse ki! • Az adóbevallásban csak a fehér rovatokba írjon! • Ha a kitöltés közben hibázik, a hibás adatot húzza át, és aláírásával igazolja a javítást.

a 1053-as bevallást választása szerinti formában teljesítheti. ne feledje a mezők újraszámolása funkciót igénybe venni. az okmányirodában. kinyomtatott bevallást kell beküldeni. mindig vegye igénybe a „mezők újraszámolása” menüpontot. mely segít Önnek kiszámítani a kötelezettségeit. de a használata az útmutató ismerete nélkül nem biztosítja a „hibátlan” kötelezettség teljesítést. Figyeljen arra is. Tájékoztatjuk. Figyelem! Az Internetes kitöltő program segítségével elkészített bevallásban a nyomtatást követően – beküldés előtt – észlelt hiba esetén. célszerű ezt választania. Ha csak egy lapon kíván valamely adatot javítani. a továbbiakban a program „önállóan” számol. ezért a program letöltésekor mindig az utolsó verziót válassza. vagy az állami adóhatóságnál e célból regisztráltassa magát. hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervnél. ha valamit nem jól (hiányosan) közölt volna a bevallásában. illetve biztosítja a bevallásban az adatok megjelenését. az így javított. Fontos tudnia. A kinyomtatott bevallásra utólag. kézzel beírt módosításokat a feldolgozás során a kétdimenziós pontkód beolvasó nem veszi figyelembe. hogy bizonyos adatokat elegendő csak egyszer kitöltenie. hogy Ön a használat során a lehető legkevesebb hibát követhesse el. ennek feltétele. hogy az Interneten elérhető ÁNYK program segítségével töltse ki a bevallását. Amennyiben Önnek alkalmazottja van és ezért a 1008-as vagy a saját jogán 1058-as bevallás benyújtására kötelezett. Választhatja az elektronikus úton történő benyújtást is. Fontos! A kitöltő program segít Önnek bevallása kitöltésében. illetve a kitöltés befejezésekor elvégzett ellenőrzés esetén felhívja a figyelmét a további teendőire. ha egy korábbi értékadat átírásra (javításra) kerül. hogy a kitöltési program gyakorlati alkalmazása során a felmerülő problémákat folyamatosan kiigazítjuk. akkor a 1053-as bevallást is csak elektronikus úton nyújthatja be.7 • A bevallás aláírás nélkül érvénytelen! A bevallásához a NAV honlapjáról is „letöltheti” az ott megtalálható ÁNYK bevallás kitöltő – ellenőrző programot. Amennyiben módja van arra. A mezőgazdasági őstermelőként biztosított magánszemély csak a 1058-as bevallás tekintetében kötelezett a bevallás elektronikus benyújtására. a bevallást az Internetes program segítségével ismételten ki kell tölteni. A kitöltést támogató program segít abban. és az . mert a program a hiba elkövetésének a lehetőségét a lehető legkisebbre korlátozza.

Az ellenjegyzett hibás adóbevallás esetén a mulasztási bírságot az állami adóhatóság az adótanácsadó. akkor az ellenjegyző neve (adóazonosító szám) mellett az erre szolgáló helyen az adótanácsadói vagy adószakértői nyilvántartási/regisztrációs számát is fel kell tüntetnie. Önnek a nyomtatás során megjelenő engedélyt a kivonatolt nyomtatáshoz jóvá kell hagynia. hogy azt az előnyomott helye(ke)n (például a 1053-as főlap alján) feltétlenül írja alá! Ha Ön helyett törvényes képviselője. adószakértő. szüksége lehet rájuk! 4. a kész bevallása kinyomtatása során is! Abban az esetben. § (14) bekezdés . 7. mivel a kétdimenziós pontkód csak így tartalmazza a javított. adószakértő. adószakértő. egységes adatokat! Új lehetőséget biztosít Ön számára a kitöltést elősegítő program használata. § (1) bekezdés Art. május 20-ig nem kell fizetnie. Ha az adóbevallását adótanácsadó. Ha elkészült adóbevallásának kitöltésével. melyek „értékes adatokat” tartalmaznak! Ehhez. az erre szolgáló helyen aláírásával kell jeleznie! 5. A bevallás másik kitöltött példányát. meghatalmazottja járt el.4 Az adóbevallását adótanácsadó. 31. akkor azt a bevallás első oldalán (F blokkjában). úgy bevallásából kizárólag azok a részek kerülnek kinyomtatásra. ha a kivonatolt nyomtatást választja.5 Amennyiben az adóbevallása elkészítése során előzőek közreműködését is igénybe veszi. a kitöltött és aláírt egyik példányt az erre a célra szolgáló borítékban adja ajánlott küldeményként postára a bevallás benyújtásának időpontjában illetékes megyei adóigazgatóság (az állandó lakcím szerinti) címére. A bevallás kitöltéséhez felhasznált iratok. Az adóbevallás aláírása Az adóbevallás hitelességét Ön az aláírásával igazolja. igazolások 4 5 Art. a postai feladóvényt és ezt az Útmutatót is őrizze meg.8 egész bevallását ismételten kinyomtatni. a bevallást neki kell aláírnia. okleveles adószakértő terhére állapítja meg. ezért kérjük. okleveles adószakértő is ellenjegyezheti. helyes. Az egységcsomagban található borítékban postára adott bevallásért 2011. okleveles adószakértő ellenjegyezte.

december 31-ig őrizzen meg minden olyan okmányt. magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 38. Ez esetben az elévülés számítása az önellenőrzés benyújtásának éve utolsó napjától (december 31-től) újra kezdődik. 164. ha az iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget 7 Art. amelyet a 2010. igazolást és egyéb bizonylatot. § (1) bekezdés 8 Art. nem kell megfizetnie. 6 Art. A 100 forintnál kisebb összegű személyi jövedelemadót. egészségügyi hozzájárulást. akkor a bevallásait mindaddig meg kell őriznie.8 Ebben az esetben ne felejtse el az utalás közlemény rovatában az adóazonosító jelét is feltüntetni! Ha Ön pénzforgalmi számla nyitására kötelezett9 adózó.7 azaz az adó megállapításhoz való jog megszakad. 38. járulékot. ekho-t. ha Ön az önellenőrzésében saját javára módosítja az adókötelezettségét. Mértéke: a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének naptári naponként a 365-öd része a tartozás összege után számítva. az adó megállapításához való jog naptári évének az utolsó napjától számított 5 év nem telt el. azt az állami adóhatóság sem téríti vissza! Amennyiben a bevallás benyújtására előírt időpontig nem fizeti meg az adót.9 2016. ekho különadót. Az elévülés. § (2) bekezdés . tagdíj-kiegészítés összegét. Ha Ön bármely évben az összevont adóalap utáni adóját az utána érvényesíthető adókedvezménnyel csökkentette. az esedékesség napjától az adótartozás megfizetésének napjáig késedelmi pótlékot kell fizetnie. évi adóbevallása kitöltése során felhasznált!6 Ezeket nem kell a bevalláshoz csatolnia. § (1) bekezdés f) pont alapján 200 000 forintig mulasztási bírság szabható ki. 6. amíg a kedvezmény véglegessé válásához szükséges időtartam leteltét követő általános elévülési idő. § (1) bekezdés 9 Art. 172. Az adótartozás megfizetésére vonatkozó szabályok Tartozásait a saját belföldi fizetési számlájáról (bankszámla is annak minősül) történő átutalással is rendezheti. akkor befizetési kötelezettségeit kizárólag a belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással rendezheti.

Ügyeljen arra. a befizetett összeg átvezetésére a nyomtatványboltban beszerezhető. nyugdíjbiztosítási vagy egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie. és a személyi jövedelemadóban befizetési kötelezettsége van. akkor a személyi jövedelemadó tartozását nem rendezte. A bevallás első oldalán a (C) mezőben. akkor a 170-es lap kitöltésével és beküldésével tehet eleget a befizetési kötelezettségének. illetőleg a NAV honlapjáról letölthető ’17-es számú nyomtatvány beküldésével van csak lehetősége. Ellenőrizze. hogy a megfelelő készpénz átutalási megbízást használja. hogy helyesek-e a készpénz átutalási megbízáson szereplő adatok (név. adóévtől nem része az egységcsomagnak a személyi jövedelemadó. ha elektronikus úton nyújtja be a bevallását. késedelmi pótlékot kell fizetnie. nyugdíjjárulékból visszatérítés jár. 10 Art. Ilyenkor ne felejtse el az adóazonosító kártyáját is magával vinni. Amennyiben személyi jövedelemadót. mint a fizetési kötelezettsége. egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást. az ügyfélszolgálatokon. egészségügyi hozzájárulást. és a többletként mutatkozó összeg elegendő a befizetendő összegre. a visszajáró összeg átvezetésére vonatkozó nyilatkozattételre szolgáló helyre ekkor is írja be az X-et! Ha a többletként jelentkező adó kevesebb. A készpénz átutalási megbízáson kívül a fizetési kötelezettsége teljesítésére több lehetőséget is biztosítunk. a személyi jövedelemadó tartozását az egészségügyi hozzájárulás befizetésére szolgáló készpénz átutalási megbízáson adja fel. azt az adóbevallása alapján – feltéve. lakcím.10 Amennyiben a 1053-as bevallásban visszaigényelhető összeg mutatkozik valamely adónemben (például nyugdíjjárulékot igényel vissza). mert csak így kaphat a befizetéseihez készpénz átutalási megbízást. de legkorábban március 1-jétől fizeti vissza az állami adóhatóság.10 Ha Önnek a levont (befizetett) adóelőlegből. Az adó megfizetése történhet banki átutalással. Természetesen a készpénz átutalási megbízással történő befizetéssel történő teljesítésre továbbra is lehetősége van. Ha tartozását a határidőre nem rendezi. § (4) bekezdés . adóazonosító jel). akkor a 170-es lap kitöltése mellett természetesen a különbözetet meg kell fizetnie. POS terminálon kezelési költség felszámítása nélkül történő megfizetéssel. illetve CSEKK elnevezésű nyomtatványon is igényelhet készpénz átutalási megbízásokat. akkor ügyfélszolgálataink bármelyikében személyesen kérhet készpénz átutalási megbízást a befizetéséhez. ugyanis ha pl. hogy az hibátlan – a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül. 37. illetve egészségügyi hozzájárulás befizetési kötelezettség teljesítésére szolgáló készpénz átutalási megbízás (csekk). a visszafizetés legkorábbi időpontja február 1. Abban az esetben. Figyelem! A 2010.

azt külön borítékban adja postára! Számoljon azzal. hogy mi az oka fizetési halasztás kérésének. Lehetősége van arra is. akkor a harmadik (utolsó) nyolc négyzetet hagyja üresen. A fizetési könnyítést már elektronikus úton is kérheti. akkor a 1053 főlap (D) blokkjában mindenképpen fel kell tüntetnie a saját pénzintézeti számlaszámát. A kérelmet ne a bevallásához csatolja. van Felhívjuk a figyelmét arra. hogy a részletfizetés vagy a fizetési halasztás időtartamára késedelmi pótlékot is kell fizetnie. Ne felejtse el a számláját vezető pénzintézet elnevezését. A fizetési könnyítés iránti kérelem illetékköteles. A visszakért összeget pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetési kézbesítés útján (postai úton) vagy a fizetési számlájára utalással kaphatja meg. Ha Ön a 1053-02-es lap kitöltésével önkéntes kölcsönös biztosító pénztárhoz és/vagy nyugdíj-előtakarékossági számlára átutalandó összegről rendelkezik. Amennyiben a tartozását nem tudja egy összegben megfizetni. hogy fizetési halasztást kérjen.11 Az állami adóhatóság kijelölt ügyfélszolgálatainál lehetősége bankkártyával teljesíteni a kötelezettségeit (lásd a NAV honlapján). 7. hogy tartozásait a saját fizetési számlájáról (lakossági folyószámlájáról) történő utalással is rendezheti. Ha a visszaigényelt összeget a fizetési számlájára kéri. akkor a bevallás főlapján található (D) mezőben az erre szolgáló négyzetekbe írja be a pénzintézeti számlaszámát. Szükség esetén a számlát vezető hitelintézet segítséget nyújt az adatok megállapításához. A kérelemben részletesen ismertetnie kell a szociális körülményeit. címét is feltüntetni. közölnie kell. ezért más személyt vagy más személy pénzforgalmi szolgáltatónál (hitelintézetnél) vezetett számlájának számát ne jelölje meg. részletfizetés engedélyezését kérheti az állami adóhatóságtól. A visszaigénylés szabályai A visszakért összeget csak Önnek utaljuk vissza. Átutalás esetén a közlemény rovatban az adóazonosító jelét is feltétlenül tüntesse fel! A CSEKK elnevezésű nyomtatvány a NAV internetes honlapján – www. .hu/letöltések/adatlapok menüpont alatt – elérhető és kitölthető.nav. vagy postai utalási címét! Ha az Ön számlaszáma csak 2x8 jegyű. elektronikus beküldésével igényelhető csekk a megfelelő mennyiségben.gov.

június 20-tól) számított legfeljebb négy hónapon belül. ha a bevallással egyidejűleg benyújtott. (2011. a kedvezmény érvényét veszti és a tartozás egy összegben esedékessé válik. hogy részletekben kívánja teljesíteni a fizetési kötelezettségét. § . a kedvezményt csak akkor veheti igénybe. ha Ön nem folytat vállalkozási tevékenységet és nem kötelezett általános forgalmi adó fizetésére. évi bevallását késedelmesen küldi be. egyenlő részletekben is megfizethesse. pontnál leírt lehetőségeket is! • A fizetési kedvezmény engedélyezéséről az állami adóhatóság külön értesítést nem küld. akkor az Ön által visszakért összeget csak a belföldi pénzforgalmi számlájára történő utalással kaphatja meg. pótlékmentesen. nap. • A részletfizetés teljesítéséhez szükséges csekkeket az állami adóhatóság bármelyik ügyfélszolgálati irodájában beszerezheti. ha a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek nem felel meg! A pótlékmentes részletfizetés igénybevételéhez a bevallás C lapján az (A) mezőben nyilatkoznia kell arról. • Ha Ön nem teljesíti az esedékes részlet megfizetését. lehetősége van arra.12 Ha Ön pénzforgalmi számla nyitására kötelezett. Ekkor az állami adóhatóság a tartozás fennmaradt részére az eredeti esedékesség napjától (2011. abban az esetben veheti igénybe a kedvezményt. 4) kell beírnia az erre szolgáló helyre! Az egyes 11 Art. A pótlékmentes részletfizetésre vonatkozó előírások11 Abban az esetben. hogy a 100 000 forintnál nem több személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét – a bevallása esedékességét figyelembe véve – az első részlet esedékességétől. 3. a késedelem igazolására vonatkozó kérelemnek az állami adóhatóság helyt ad. 133/A. Ennél rövidebb (két vagy három hónap) idő is lehetséges a teljesítésre. és így az Ön tényleges személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége a 100 000 forintot nem haladja meg. Olvassa el a 6. 8. ha a bevallásban a más adónem(ek)ben visszajáró adó összegét a bevallásban található átvezetési lapon (170-es lap) a személyi jövedelemadóra átvezetteti. A kedvezmény igénybevételének további feltételei: • Ha az Ön által bevallott fizetendő személyi jövedelemadó meghaladja a 100 000 forintot. A részletben történő teljesítés lehetősége maximum négy hónap lehet. május 20-tól) késedelmi pótlékot számít fel. Ön csak abban az esetben kap értesítést. A választott időtartamot (2. • Amennyiben a 2010. Ebben az esetben a pótlékmentes részletfizetés kezdete a bevallás benyújtását követő 30.

augusztus 20. ellenőrzését megelőzően. 172. § (4) bekezdés Art. vagy általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély. szeptember 20-áig nem szab ki.nav.14 10. Figyelem! Ha elmulasztotta ezt a nyilatkozatát kitölteni. de késedelmesen benyújtott bevallás esetén is számolnia kell azzal. évre szóló adóbevallását kívánja 2011-ben pótolni. Az állami adóhatóság felszólítását. hogy a 2005.13 részletek összege a jelölt részletek számától függően a teljes fizetendő adó 1/2. figyeljen arra.hu) letöltött 0736-os bevalláspótló nyomtatványt kell kitöltenie és benyújtania. Amennyiben a 2005.. Ha nem az internes honlapról tölti le a 0736-os bevallást. az később már nem pótolható! 9. az állami adóhatóság kijavítja a bevallását és erről értesítést küld. § (1) bekezdés b) pont 14 Art. évet megelőző időszakra – az elévülési idő lejárta miatt – már nem nyújthatja be a bevalláspótló nyomtatványt. és az adóbevallása benyújtásában akadályozott. 31. szeptember 20. a bevallási késedelemről a bevallás benyújtására előírt határidőn belül bejelentést tehet az állami adóhatósághoz. hogy az állami adóhatóság a törvényben13 foglaltak alapján 200 000 forintig terjedő mulasztási bírságot állapíthat meg az Ön terhére akkor. 1/3 vagy 1/4 része. július 20. ha a késedelmét annak igazolásával nem menti ki. Fontos! Amennyiben Ön nem egyéni vállalkozó.gov. akkor is e nyomtatványt töltse ki vagy töltse le az Internetről és küldje be az állami adóhatósághoz. hogy a benyújtott bevallásában kisebb hibát talál az állami adóhatóság. vagy a 2006. § (6) bekezdés . 12 13 Art.. mert a benyújtáshoz az adózó önhibáján kívül nem állnak a rendelkezésére az elkészítéshez szükséges iratok. igazolások. 172. a részletek befizetésének határideje pedig 2011. június 20. az akadályoztatás megszűnését követően 15 napon belül köteles az adóbevallását igazolási kérelemmel egyidejűleg benyújtani!12 Ha a bevallását előreláthatólag nem tudja határidőben benyújtani. Amennyiben ez a hiba – az Ön közreműködése nélkül – javítható. akkor a nyomtatványboltban kapható vagy a NAV Internetes honlapjáról (http://www. Ebben az esetben a bevallási késedelem miatt mulasztási bírságot az állami adóhatóság a bevallás benyújtásának évében. A hibásnak minősített bevallás javítása Javítás: előfordulhat. A bevallás pótlása Ha a 2010-es évről szóló bevallását határidőn túl nyújtja be..

úgy a javításra kiértesítő levelet kap elektronikus úton. § (10) bekezdés Art. ugyanarra az időszakra csak adózói javításként (helyesbítésként) vagy önellenőrzésként nyújtható be ismételten a bevallás. A javítás során kérjük csak az állami adóhatóság által jelzett hibákat javítsa ki. § (7) bekezdés . vagy a vonatkozó bevallás időszaka helytelen volt. 172. amikor Ön utóbb észlelte. Ha elektronikus úton küldte be a bevallását és az hibás. illetve az adó változását.16 Adózói javításról (helyesbítésről) akkor van szó. ebben az esetben ne töltse ki a hibásnak minősített bevallás vonalkódját. ha a bevallás benyújtása adózói javítás (helyesbítés) miatt történik. hogy az állami adóhatóság által elfogadott bevallása bármely adat tekintetében téves.14 • A hibásan kitöltött bevallás miatt az Ön terhére az állami adóhatóság 20 000 forintig terjedő mulasztási bírságot15 állapíthat meg. Javító bevallás esetén kérjük. sem „Az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa” mezőket! 11. A Nemzeti Adó. vagy valamely adat az elfogadott bevallásból kimaradt. mert ez a feltétele a bevallása elfogadásának. akkor az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallás típusa mezőbe írja be az Ön által javítani (helyesbíteni) kívánt bevallás típusát (1053. azaz a bevallás nem teljes körű. ne töltse ki sem az „Adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallás típusa”. Abban az esetben. 34. • Hibás bevallás esetén az állami adóhatóságra kötelező 30 napos visszatérítési határidőt a bevallás kijavításának napjától kell számítani.és Vámhivatal által elfogadott bevallás után. Abban az esetben. 1053E vagy 10M29)! A csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás kötelezettségeinek helyesbítésére is a 1053-as bevallás benyújtásával tehet eleget. ha az állami adóhatóság a benyújtott bevallást elfogadta. A javítás során kijavított bevallást ismételten be kell küldenie a teljes adattartalommal. és annak módosítása összességében nem eredményezi az adóalap. Feltétlenül töltse ki a bevallás főlapján a hibásnak minősített bevallás vonalkódját is az azonosítás táblájában (B). ha az állami adóhatóság 15 16 Art. Kérjük.: valamelyik természetes azonosító adat vagy az adóazonosító jel javítása. valamint az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa mezőket! Ilyen adózói javítás (helyesbítés) lehet pl. A bevallás adózói javítása (helyesbítése) Adózói javítás (helyesbítés): hibás bevallás esetén adózói javításnak akkor van helye.

Ebben az esetben az önellenőrzéssel érintett bevallás típusát jelölje a főlapon. ehhez kapcsolódó adónemek közötti átvezetés. munkanapokon 8:30-tól 16 óráig. vagyis nem csak az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett adatokat kell feltüntetni. 29.) PM rendelet 17/A §. (2) bekezdés c ) pontja értelmében Ön jogosult a papír alapon benyújtott bevallása esetén annak a NAV Ügyintéző Contact Center útján történő javítására telefonon is. . hogy az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007.15 a bevallás elfogadása előtt a bevallást elektronikus teljesítés esetén javításra adja vissza. tájékoztatás. Így például. akkor ezt a döntését utóbb nem változtathatja meg. járulék adatainak valamelyikét kell javítania (a 1053-as bevallás lapjainak – kivéve az EGYSZA lap és 16-01-es lap – valamely sora). ha az adózási mód választásakor az átalányadó szerinti adózást jelölte meg. Adózó által nem javítható (helyesbíthető) adatok A bevallás azon adatai. (XII. következőkben felsorolt ügyek Önnek rengeteg időt takaríthatnak meg: • adózói folyószámlával. amelyek az Ön olyan nyilatkozatait tartalmazzák. melyek kitöltése az Ön döntésétől függ. állandó meghatalmazással kapcsolatos egyedi felvilágosítás. • ügyfélkapu nyitásához szükséges regisztrációval. az erre szolgáló helyen. úgy utólag beírni elmaradt adatokat nem lehet. csak az állami adóhatóság által jelzett hibák javíthatók! Az adózói javítás (helyesbítés) lényege a teljes adatcsere. folyószámla kivonattal kapcsolatos egyedi tájékoztatás. amennyiben az nem igényel személyes jelenlétet és rendelkezik a rendszer használatához szükséges ügyfél-azonosító számmal. valamint péntekenként 8:30-tól 13:30-ig hívható. azaz az adóalap. adó összege változna az adózói javítással. Fontos! Amennyiben az adózói javítás (helyesbítés) kötelezettség változást eredményezne. Nem helyesbíthető utólag az 1+1%-os rendelkezés (EGYSZA lap) az önkéntes pénztári és/vagy NYESZ-R rendelkezés (1053-02 lap)! Tájékoztatjuk. A NAV Ügyintéző Contact Centere a 40/20-21-22-es telefonszámon. akkor az adózói javítással (helyesbítéssel) nem érintett adatokat is ismételten közölni kell. Amennyiben a magánszemély jövedelem-. úgy a 1053-as bevallás tekintetében önellenőrzést kell végezni (a 16-01-es lapon). Az ÜCC útján intézhető. Az adózói javítás (helyesbítés) során az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallási időszak (az eredeti 1053-as bevallásban szereplő) valamennyi részletező lapját ismételten be kell nyújtania. utóbb adózói javítás címén nem korrigálhatók.

a megbízólevél számáról. Minél előbb igényelje meg az azonosítót a 30 napos ügyintézési határidő miatt. évre vonatkozóan kíván 2010. évi kötelezettségét önellenőriznie. ha a törvény által megengedett választási lehetőségével élve. amely helyesbítésnek az együttes összege az 100 forintot meghaladja. úgy külön bevalláson kell a 2009.19 Egy önellenőrzéssel csak egy bevallási időszakra vonatkozó adatok helyesbíthetők. 50. utóbb ezt a döntését változtatná meg. Például.nav. úgy azt a 11UK30-as kérelem benyújtásával igényelheti meg. évi. Ha nem az internes honlapról tölti le a 0735-ös bevallást. • meggyőződés az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről. Az önellenőrzést tartalmazó bevallást a tévedés feltárását követő 15 napon belül kell benyújtani. figyeljen arra. adóhoz képest változik. Amennyiben a 2005.18 Önellenőrzéssel csak azt az adót (adóalapot). az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról. § (1) bekezdés Art. egyedi bejelentésekkel. Nincs helye az önellenőrzésnek. amely során az adóalap (járulékalap). járulékot lehet (és kell) helyesbíteni.16 • egyedi bevallási adatokkal kapcsolatos tájékoztatás. évben önellenőrzést benyújtani. illetve 2010.20 17 18 Art. hogy önellenőrzésre csak a bevallás benyújtására előírt határidőt követően van lehetőség. évet megelőző időszakra önellenőrzést már nem nyújthat be. • adózói törzsadatokkal kapcsolatos tájékoztatás. a hibás bevallással kapcsolatos egyedi tájékoztatás. § (3) bekezdés . A bevallás önellenőrzése Önellenőrzés17 az az adózói javítás.gov. változás-bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés. vagy a 2006. ha Ön a 2009. és 2010. 51. papíralapú bevallás esetén – az adózó személyes jelenlétét nem igénylő – javítás. akkor a nyomtatványboltban kapható vagy a NAV Internetes honlapjáról (http://www. § (3) bekezdés 19 Art. 49.hu) letöltött 0735-ös önellenőrzés nyomtatványt kell kitöltenie és benyújtania. hogy – az elévülési idő lejárta miatt – a 2005. Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-azonosító számmal. 12. illetve az adó (járulék) összege az eredeti bevallásban feltüntetett adóalaphoz. évi bevallásában is tévedett. Fontos tudnia.

Abban az esetben. valamint az „adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallás típusa” mezőket! 20 21 Art. akkor az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa mezőbe szintén a 1053-at írja be! Kérjük. § (1) bekezdés Art. 50. Abban az esetben. 1053E vagy 10M29)! A csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás egyenértékű a teljes adattartalmú 1053-as bevallással.17 Amennyiben az önellenőrzés kapcsán visszaigényelhető adója keletkezik. 10M29) önellenőrzésére is a 1053-as bevallást kell benyújtania. hogy nem keletkezik eltérés. hogy az állami adóhatósági ellenőrzés megkezdését követően a vizsgálat alá vont adó és támogatás a vizsgált időszak tekintetében önellenőrzéssel nem helyesbíthető!21 Az önellenőrzés esedékességét a 1053-as bevallás főlapján a „C” blokkban az erre a célra kialakított kódkockába kell bejegyeznie. § (2) bekezdés . lehet. kiutalását a ’17-es nyomtatvány illetőleg a 1053-as bevallásban található 170-es lapnak a kitöltésével kérheti. úgy az nem önellenőrzés. ha az adóalap (járulékalap). ha az adott adóban (járulékban) bevallott és később helyesbített adókötelezettség változása különbözetének előjelhelyes összege nulla. akkor az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa mezőbe írja be az Ön által önellenőrizni kívánt bevallás típusát (1053. 49. akkor annak más adónemre történő átvezetését. A 2010. ebben az esetben ne töltse ki a „hibásnak minősített bevallás vonalkódja”. teljes adattartalmú bevallás benyújtásával tehet eleget. „csupán” adózói javítás (helyesbítés). évben keletkezett kötelezettségek tekintetében teljesített bevallások (1053. illetve az adó (járulék) összege az eredeti bevallásához képest változik. évben keletkezett kötelezettségek tekintetében teljesített a csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás kötelezettségeinek önellenőrzése is a 1053-as. így a bevallást csak adózói javításként (helyesbítésként) kell benyújtani. A 2010. ha a bevallás benyújtása önellenőrzés miatt történik. Önellenőrzésnek csak akkor tekinthető az adózói javítás (helyesbítés). Amennyiben adózói javítás (helyesbítés) után. 1053E. Amennyiben a csökkentett adattartalmú 1053-as bevallást kívánja önellenőrizni. Felhívjuk a figyelmét. azonos adónemben előjelhelyesen (+-) összesíti a kötelezettséget.

és adóhiányt állapít meg. A bevallás részei 22 23 Art.169. akkor az adó és a késedelmi pótlék megfizetése mellett adóbírságot kell fizetnie. Art. és ez által az eredeti bevallásában feltüntetett összeghez képest növekszik a kötelezettsége. § . akkor fő szabály szerint önellenőrzési pótlékot kell a bevalláson kiszámolnia. és megfizetnie. ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken.18 Ugyanazon időszakra vonatkozó ismételt önellenőrzés esetén a 16-01. akkor az adót és az esetlegesen felszámított önellenőrzési pótlékot a bevallás benyújtási időpontjáig lehet – késedelmi pótlék felszámítása nélkül – megfizetni. Ha Ön az adót (járulékot) az önellenőrzésre vonatkozó rendelkezések szerint helyesbíti. Kötelezettség csökkenése esetén az adó visszaigénylésének lehetősége ugyanezen esedékesség időpontjától nyílik meg. akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a vonatkozó sor „c” rovatában. Fontos! Mielőtt az adózói javítást (helyesbítést). Ha a hibát állami adóhatósági ellenőrzés tárja fel. 22 Az önellenőrzést az önellenőrzött időszakban. §. mert lehet. 170. 16-02 lapok (O) blokkjában „X” jelet kell az erre rendszeresített kódkockájába bejegyeznie. § . hogy a hiba javítása már megtörtént. ugyanis a kisebb hibákat az állami adóhatóság az adatok feldolgozása során javítja. Amennyiben az önellenőrzéssel történő helyesbítéssel Önnek pénzügyileg rendezendő adókötelezettsége keletkezik. 168. a 16-01 – 02 lapok (O) blokkjában pedig X-szel kell jelölnie az ismételt önellenőrzést! Az önellenőrzéssel kapcsolatos további tájékoztatások a 1053-16-os jelű lapok kitöltésére vonatkozó útmutatónál találhatók. Fontos! Az önellenőrzési pótlék helyesbítése esetén is meg kell ismételnie a bevallás teljes adattartalmát! Abban az esetben. az önellenőrzést elvégezné. A 1053-as bevallás kitöltéséhez szükséges tudnivalókról 13.23 II. érdeklődjön az állami adóhatóságnál. azaz az adóévben hatályos jogszabályok figyelembevételével végezze el.

valamint a 01. A bevallás fő lapjait kiegészítő egyes nyomtatványok 1053-01 Nyilatkozatok • A lakáscélú hiteltörlesztés halasztott kedvezményének igénybevételéről. akkor a 1053-as főlap (A-C lapok). és 15-ös pótlapokat kell még kitöltenie. • Egyéni vállalkozókra vonatkozó lapok – a főlapokon túl a 01-es pótlaptól a 15-ös pótlapig. az előzőeken túlmenően a 1053-12-es pótlapokat is ki kell töltenie.Ha Ön nem folytat egyéni vállalkozói vagy őstermelői tevékenységet. 14-es.pótlaptól a 10-es pótlapig. 04. illetve önellenőrzés esetén a 16-os pótlapokat kell kitöltenie. akkor a 1053-as főlap (A-C lapok) és az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat (EGYSZA lap) mellett. A bevallás lapjai . továbbá a 15-ös pótlapokat. • Önellenőrzésre vonatkozó lapok – a 16-os pótlapok. . de csak azokat a lapokat kell beküldenie. az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat (EGYSZA lap). .Ha Ön egyéni vállalkozó és őstermelő is egyben.Ha Ön egyéni vállalkozó vagy az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010-ben szüneteltette. amelyen adatot is tüntetett fel. 09.Ha Ön magánszemélyként a csökkentett adattartalmú 1053-as bevallást tölti ki. vagy megszüntette.Ha Ön őstermelő vagy családi gazdaság tagja. . Önnek a főlapokon túl. 06-01. (Ezek a lapok nem részei az egységcsomagnak!) 14. • Mezőgazdasági őstermelői lapok – az előzőeken túl a 12-es pótlapok. 02. 170 pótlapokat tartalmazza a bevallás.Ha Ön kiegészítő tevékenységet folytató – nyugdíjas – egyéni vállalkozó. .19 A bevallás négy fő része: • Magánszemélyekre vonatkozó lapok – a főlapokon túl a 01-es pótlaptól a 10-es pótlapig. . a 1053-01. csak azokat a lapokat kell beküldenie. 15. és őstermelői tevékenységet nem folytat. 03. melyeken adatot tüntetett fel. akkor a csomagjának tartalmaznia kell a 13as. akkor a 13-as. . a komplett 1053-as bevallást ki kell töltenie.

az összevont adóalap részeként külföldön is adózott jövedelmek után külföldön megfizetett adó bevallása. 1053-06-01: Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem/veszteség és adója és/vagy az ingatlanértékesítésből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása. • ha külföldi személytől szerzett járulékalapot képező jövedelmet. • a nyugdíj-előtakarékossági számlára utalandó összegek feltüntetése. árfolyamnyereségből. tőzsdei ügyletekből. 1053-08-01: Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás nyilatkozat alapján adózott bevételek utáni adókötelezettség bevallása. valamint saját kötelezettségként befizetett ekho levezetése. 1053-08-02: Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás nyilatkozat alapján a bevételeket terhelő. 1053-03: Családi kedvezmény érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatok 1053-04: Elkülönülten adózó jövedelmek és adójuk: Pl. . illetőleg nem egyéni vállalkozóként a járulék kötelezettség bevallása. egyéb ezekkel összefüggő nyilatkozatok. és járulékfizetési kötelezettsége van. 1053-09: Egészségügyi hozzájárulási kötelezettség elszámolása őstermelőként. illetve magánszemélyként. a biztosítási jogviszony adatai: • ha vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15%-os nyugdíjjárulékot kíván fizetni. ingatlanértékesítésből. szálláshely szolgáltatási tevékenységet folytatóként tételes átalányadózást választ vagy azt megszünteti a 2011-es adóévre.20 • fizetővendéglátóként. a magánszemély által átvállalt. ingatlan bérbeadóként. 1053-02: Rendelkező nyilatkozatok az adóról • az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál vezetett egyéni számlára. családi gazdaság tagjaként. kamatból. 1053-10: Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély. egyéni vállalkozóként. 1053-05: A külföldről származó adóköteles jövedelmek. ingatlan bérbeadásából származó jövedelmek. egyéb adatok a külföldről származó jövedelmekről.: ingó-. bevallása. osztalékból. az adókiegyenlítés kiszámítása. 1053-06-02: A csereügyletből származó jövedelmek és adójuk részletezése.

összegeket teljes egészében nem kéri vissza. regisztrált mezőgazdasági termelőként. valamint a mezőgazdasági kis. • csekély összegű támogatás (de minimis). 1053-13-01 – 02: Egyéni vállalkozókra vonatkozó nyilatkozatok. az adózási mód választásáról. • nyilatkozat az átalányadózás választásáról. . és az e tevékenységéből származó – támogatások összegével csökkentett – bevétele a 600 000 forintot meghaladta és nem tesz nemleges nyilatkozatot. • mezőgazdasági kistermelő nemleges bevallási nyilatkozata. a vállalkozói tevékenységből származó jövedelemmel összefüggésben: • a jövedelemszámítás módszere. megszüntetéséről. és adófolyószámlákra kívánja átvezettetni.21 1053-170: Átvezetési kérelem: Ha a személyi jövedelemadóban. Egészségügyi szolgáltatási és nyugdíjjárulék levezetése. illetőleg családi gazdaság tagjaként az őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint adózik. e tevékenység megszüntetése.és középvállalkozások támogatásáról. 1053-14: Nyugdíjas egyéni vállalkozó járulék levezetése a biztosítási jogviszony idejének közlése. 1053-12-01 – 03: A mezőgazdasági őstermelők nyilatkozata: • adózási mód választása. csoportmentességi és az adórendszeren kívüli támogatás nem érvényesítéséről szóló nyilatkozat. az un. egyéni vállalkozói tevékenység nyugdíj mellett történő gyakorlása esetén. egészségügyi hozzájárulásban. 1053-13-03 – 07: Egyéni vállalkozók vállalkozói tevékenységből származó jövedelmének és/vagy veszteségének levezetése. • a tevékenység megszüntetésével. 1053-13-08-01 – 03: Adatok a csekélyösszegű (de minimis). a 1053-12-02-03 pótlapok a kötelezettségei levezetésére szolgálnak. vagy az egyéni nyugdíjjárulékban túlfizetésként jelentkező összeget. • a jövedelem-(nyereség)-minimum szerinti adózással kapcsolatos nyilatkozat. szünetelése esetén. szüneteltetéssel kapcsolatos adatok. • egyéni vállalkozás megszüntetésekor a pénztárgép elhelyezéséről. 1053-12-02 – 03: A mezőgazdasági őstermelői jövedelem levezetése: Ha Ön az őstermelői igazolványa alapján. • nyilatkozat az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásáról. a kis és középvállalkozások.

A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük. 1053-16-02 és 1053-16-03-as számmal ellátott. törvény (Szja) 49/B. akkor a családi gazdaság nyilvántartási számát a 1053-12-es lapokon is fel kell tüntetnie az erre szolgáló helyen! Ha Ön a mezőgazdasági őstermelői adókedvezményt érvényesíteni kívánja. § (1) bekezdés . évi CXVII. őstermelői igazolvány számmal. hogy az a jelenlegi nevével megegyezik-e vagy sem. az adószámát is. Ettől kezdve minden Ön által kitöltött lapon a program biztosítja az adószáma megjelenését is. ha Ön családi gazdaság tagja. § (8) bekezdés ba) pont és az Art. regisztrációs okirat számmal azt a bevallás főlapján nem kell feltüntetnie. Figyelem! Amennyiben Ön rendelkezik adószámmal. mely a munkáltatójának az azonosítója.24 A jövedelem-(nyereség)-minimum számítási kötelezettséggel összefüggésben adandó be. hogy írja be azt a telefonszámot is. A bevallás 1053-16-01. ahol jellemzően tartózkodik. önellenőrzésre szolgáló lapjai nem része a bevallási csomagnak! 1053 Főlap A személyi adatok kitöltése (B) mező A bevallási nyomtatvány első oldalán találhatóak az Ön személyi adatainak feltüntetésére szolgáló előnyomtatott sorok. amelyen napközben elérhető. Amennyiben a levelezési címe külföldi cím. viszont a bevallás részét képező lapok fejrészébe fontos beírnia! Abban az esetben. ne felejtse el a kódkockában X-szel jelölni! 24 1995. Ha valamelyik Önnek szükséges nyomtatvány a bevallási csomagból hiányzik. A nevének és adóazonosító jelének kitöltése után a születési nevét minden esetben írja be függetlenül attól. családi gazdaság nyilvántartási számmal. A munkáltatói igazoláson szereplő adószámot.22 1053-15: Bevallást kiegészítő nyilatkozat. úgy a program által felajánlott első oldalon lehetősége van beírni. a regisztrációs okirat számát is fel kell tüntetnie a 1053-12es lapokon. 91/A. annak a számát a 1053-12-es lapokon is kell feltüntetnie! Amennyiben a NAV honlapján elérhető bevallás kitöltő-ellenőrző programot használja. a bevalláson nem szabad feltüntetnie! Levelezési címként azt a címet jelölje meg. akkor azt az ügyfélszolgálatainkon ingyen beszerezheti. Amennyiben Ön mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezik.

az állami adóhatóság a rendelkezésére álló adatok szerinti tartozása erejéig él a visszatartási jogával. adóelőleg. Ezzel összefüggésben késedelmi pótlék felszámítására nem kötelezett az állami adóhatóság. A visszaigényelhető összegek teljes egészében történő visszatérítése természetesen csak akkor lehetséges. hogy a beküldendő nyomtatványból hány darabot csatol. és be kell küldenie. és a többletként mutatkozó összeget valamennyi adónemben teljes egészében visszakéri. A bevalláskitöltő program elvégzi Ön helyett a benyújtandó lapok jelölését. vagy a kifizető. munkáltató által 2010-re Öntől levont adó. egészségügyi hozzájárulás összegéből visszatérítés jár Önnek. visszatérítési igényét a bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen jelezze az „X” beírásával! Ebben az esetben a 170-es kiegészítő lapot nem kell kitöltenie és beküldenie. alá kell írnia! Ha az Ön által befizetett. vagyis csak a tartozást meghaladó összeget utalja vissza az Ön részére. illetve bevallási kötelezettségeinek eleget tett. és ne felejtse el a kódkockában Xszel jelölni! A (C) mező Ha Önnek valamelyik kiegészítő lapot ki kell töltenie. 151. ha Önnek köztartozása ugyan nincs.25 Fontos! Ha van esedékessé vált köztartozása. Ügyeljen arra. akkor ezt is jelölje az „X” beírásával az erre fenntartott helyen! A visszakért összeggel összefüggésben kitöltendő mező (D) Az általános tudnivalókat olvassa el a 7. vagy a 170-es lapon szereplő adónemek között átvezetést kér. Abban az esetben. akkor ezt jelezze úgy. levelezési címként a magyarországi tartózkodási helyét jelölje meg. vagy a visszajáró összeget későbbi kötelezettségeire a számláján kívánja hagyni. a foglalkoztató által levont nyugdíjjárulék. „A visszaigénylés szabályai” cím alatt! 25 Art. hogy az erre szolgáló négyzetbe beírja. az útlevelének számát nem használhatja az állami adóhatóság előtti azonosításra.23 Ha Ön külföldi állampolgár. Ha Ön az egyébként visszajáró összegnek csak egy részét kéri vissza. Ha az Ön állandó lakcíme nem Magyarországon van. a személyazonosságát adóazonosító jellel tudja csak igazolni. § (2) bekezdés . ez utóbbi hiányában tüntesse fel a külföldi lakcímét. hogy a kiegészítő lapokat is a jelölt helyen. az Ön által befizetett járulék. akkor csak ezen kötelezettségei teljesítését követően kerül kiutalásra az Önnek járó összeg. de nem tett teljes körűen eleget bevallási kötelezettségeinek. ha Önnek nincs köztartozása.

akkor az erre szolgáló négyzetekbe írja be a pénzintézeti számlaszámát. Szükség esetén a számlát vezető pénzintézet segítséget nyújt az adatok megállapításához. város stb. nemzetközileg használt kódját (EUR az eurónál. ha a 1053-02-es lapon él rendelkezési jogosultságával és/vagy a 1053-16-os lapon az önellenőrzés eredményeként Önnek visszajáró összeg mutatkozik.24 A visszakért összeget csak Önnek utaljuk vissza. Az erre szolgáló helyre feltétlenül írja be a külföldi pénzintézet elnevezését és címét (ország. akkor a harmadik (utolsó) nyolc négyzetet hagyja üresen.) is. Az erre szolgáló helyre feltétlenül írja be a SWIFT kódot is. A külföldi devizanemre történő átváltás költsége Önt terheli. akkor ezt az „X” beírásával jelezze. Érvényes országkódok például: AT – Ausztria. A visszakért összeget pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján (postai úton) vagy a fizetési számlájára utalással kaphatja meg. akkor is feltétlenül töltse ki ezt a táblát. és közök kihagyása nélkül folytassa. akkor a visszajáró összeg utalását külföldi bankszámlájára az Ön által megadott devizanemben is kérheti. Amennyiben Ön külföldi illetőségű és a Magyar Köztársaságban bankszámla nyitására nem kötelezett. akkor az Ön által visszakért összeget csak a belföldi pénzforgalmi számlájára történő utalással kaphatja meg. ezért az erre szolgáló helyen azt kell feltüntetnie! Felhívjuk figyelmét. címét is feltüntetni. az úgynevezett IBAN feltüntetése. CH – Svájc.) is feltüntetni a deviza pontos megnevezése mellett. fontos a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó bankszámlaszám. DE – Németország. Ha az Ön számlaszáma csak 2 x 8 jegyű. GBP az angol fontnál. Ha a visszaigényelt összeget a fizetési számlájára kéri. FR – Franciaország stb. stb. CZ – Csehország. hogy más bankszámlaszám megadása esetén az átutalás hosszadalmasabb lehet. mert az visszaélésnek minősül. Amennyiben külföldi számlaszámként az IBAN számlaszámot tüntette fel. USD az USA dollárnál. ha nem az IBAN számlaszámot. SKK a szlovák koronánál. Amennyiben Ön az Európai Unió valamely tagországában bír adóügyi illetőséggel. Ha Ön pénzforgalmi számla nyitására kötelezett. A számlaszámot a sor elején kezdje el beírni. Ebben az esetben az (D) blokkban az erre szolgáló négyzetekben tüntesse fel a külföldi pénzintézeti számlaszámát. ezért más személyt vagy más személy pénzforgalmi szolgáltatónál (hitelintézetnél) vezetett számlájának számát ne jelölje meg. Az érvényes országkódok teljes jegyzékét . Ne felejtse el a számláját vezető pénzintézet elnevezését. Ne felejtse el az erre szolgáló négyzetekben az Ön által választott devizanem 3 betűből álló. PLN a lengyel zlotynál. Ennek oka. valamint tüntesse fel az ország kódját is akkor. hanem egyéb külföldi pénzintézeti számlaszámot jelölt meg. GB – Nagy-Britannia.

az irányítószám és helységnév megadását követően a közterület neve. számú mellékletének 4. megnevezéséhez a nyomtatványon megadott 24 négyzetet használhatja fel! Erre azért van szükség. Pénzforgalmi számlára történő utalás esetén a postai cím marad üresen. javasoljuk a folyószámlájára történő átutalás választását.) MNB rendelet 3. a visszajáró összeg nem utalható külföldi bankszámlára. mert a megadott négyzeteken túl írtakat nem lehet figyelembe venni. akkor írja be az erre szolgáló helyre azt a címet. Pénzforgalmi számlára történő utalásnál egyidejűleg a belföldi és a külföldi számlaszám nem tüntethető fel! Amennyiben a visszatérítés módjaként a pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján (postai átutalást) választja. ha az adózó kiskorú. Postai címre kért utalásnál nem jelölhető meg külföldi cím.mnb. Abban az esetben. ha a bevallása benyújtását követően rövid időn belül változik a lakcíme. vagy külföldi illetőségű ugyan. mert a posta az előírása szerint a cím ezen részéhez 24 karakternél többet nem fogad el. a bevallása hibás lesz. Az elektronikus úton beküldött bevallás esetén az aláhúzásra természetesen nincs módja. hogy a bevallást Ön törvényes képviselőként vagy meghatalmazottként tölti ki és írja alá.25 a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről. jellege stb. Figyelem! Amennyiben Ön a visszaigényelt összeg utalásához postai címet ad meg. amelyre az utalást kéri. de bármely ok miatt a Magyar Köztársaságban bankszámla nyitására kötelezett.hu) található meg. Ha postai átutalás útján kéri a visszatérítést. adóazonosító jele és címe” sorokat természetesen csak akkor kell kitölteni. Az (E) mező „A törvényes képviselő. Az adóbevallást fő szabály szerint Önnek kell aláírnia. vagy egyéb ok miatt kell őt a törvényes képviselőjének képviselnie. (XI. a lista az MNB honlapján (www. meghatalmazott neve.18. hogy az Ön által visszaigényelt összeg biztosan. Abban az esetben. pontja tartalmazza. a négyzetekbe a posta által beazonosítható címet írjon. ha Ön belföldi illetőségű. időben célba érjen. Ha ennek ellenére külföldi bankszámlaszámot ad meg. akkor a pénzforgalmi számla feltüntetésére fenntartott helyet hagyja üresen. Annak érdekében. . a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 13/2008.2. hogy a bevalláson aláhúzással jelölje az € mezőben. Kérjük. a belföldi utaláshoz szükséges adatok megadásáig nem utalható ki az Ön részére visszajáró adó.

7. könyvelő. adószakértő. az adószáma feltüntetésre kerüljön! 26 27 Art. megbízás alapján meghatalmazott más nagykorú magánszemély csak eseti meghatalmazott lehet. amelyből a meghatalmazó és a meghatalmazott személye egyértelműen megállapítható.27 A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás időpontját. csak az állami adóhatósághoz bejelentett. európai közösségi jogász. A főlapon a megfelelő kódkockában kell jelölni az „X” beírásával. számviteli. a személyi jövedelemadó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás bevalláshoz történő csatolásától eltekinteni. Amennyiben a meghatalmazó magánszemély. § (3) bekezdés . de a bevallás aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott által aláírt adóbevallás a meghatalmazás csatolása nélkül érvénytelen. vagy az állami adóhatósághoz bejelentett. hogy minden egyes lapon a neve. Fontos! Az állami adóhatósághoz nem bejelentett. adóazonosító jele. adótanácsadó. úgy meghatalmazottként aláírhatja: a bevallást • közokiratba. vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eseti meghatalmazás vagy megbízás alapján más nagykorú személy. hogy a bevallást az adózó helyett a törvényben26 meghatározott képviselője. meghatalmazottja írja alá. ügyvédi iroda. A teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás. valamint a meghatalmazó és a meghatalmazott mindazon adatait. • képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd.26 Lehetőség van arra is. 7. Az (F) mező A bevallást aláírhatja a magánszemély törvényes képviselője. tagja. ügyeljen arra. § (1) bekezdés Art. Ne felejtse el a bevallása kitöltésének időpontját feltüntetni és a bevallást aláírni! 1053-A lap kitöltése Ha nyomdai úton előállított nyomtatványt használ. • egyéni vállalkozó meghatalmazó esetén a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is. és ha van. okleveles adószakértő. könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja.

Fejezet 31 Szja-törvény 29. §. § (1) bekezdés Art. Előfordulhat. melyek az előző évekhez képest több feladatot adhatnak Önnek. amelyeknél érintett lehet.29 Ha az igazolásban levont adó.§ . hogy az igazoláson feltüntetett jövedelmek jogcímeinek sorszáma megegyezik a bevallás sorszámaival. az önálló tevékenységből. mert az igazolásokon szereplő „alap” összege nem feltétlenül egyezik meg az adóalap-kiegészítés alapjával! 28 29 Art. tekintettel arra. A munkáltatótól származó jövedelmeit a kapott igazolás alapján az adóbevallás azon sorában tüntesse fel. olyan egyéb adatot tartalmaz. 46. hogy a kifizetőtől származó igazolások nem minden esetben tartalmazzák a bevallás megfelelő sorának sorszámát. a különféle juttatásokból származó. A munkáltatójától (társaságától) kapott 10M30-as igazolás28 segít eligazodnia a bevallás kitöltése során. amely hatszázzal kezdődik. sorokban feltüntetni! Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek30 Az összevont adóalap megállapítása (szuperbruttósítás)31 Fontos változás! Ebben az évben alkalmaznia kell az adóalap-kiegészítésre vonatkozó számításokat. amely a munkáltatójától származik. (1) 30 Szja-törvény VI. valamint a költségtérítés és egyéb jogcímen megszerzett) bevétel is. hogy az igazolt bevétele és költsége figyelembe vételével meghatározott jövedelem 100%-ban vagy csak 78%-ban képezi az adóalap kiegészítés alapját. Azon sorszám. 46. melyre a bevallása kitöltése során szüksége lehet. Az adóalap kiegészítést Önnek kell kiszámítania.27 Az általános tanácsokon túlmenően Önnek csak azon sorokhoz fűzött útmutatót kell áttanulmányoznia. hanem minden más (pl. adóelőleg is szerepel. mert azon nemcsak a munkaviszonyból származó jövedelem szerepelhet. számú igazolást használja! Ha új munkaviszonyt létesített és munkáltatójának átadta az Adatlapot. attól függően. a kilépéskor kapott Adatlap 2010. Az igazolásnak azonban mindig tartalmaznia kell a jövedelem kifizetés (juttatás) jogcímét. mely sort kell kitöltenie. ne felejtse el a 65-67. amely sorban az az igazoláson szerepel. Feltétlenül figyelmesen olvassa el a következő bevezetőt. így ez alapján is beazonosíthatja. Ha munkaviszonya 2010-ben megszűnt és nem létesített új munkaviszonyt. hogy mit tartalmaz a munkáltató(k)tól kapott igazolás. úgy a kapott 10M30-as igazolásnak tartalmaznia kell az Adatlap összegeit is! Győződjön meg arról.

függetlenül attól. január 01-jétől 27%). A 1053-A lap 1 – 17. illetve biztosítás hiányában az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő egészségügyi hozzájárulás (2010. nyugdíj) az adóalap-kiegészítés nem vonatkozik. vagy azt Önnek megtérítették). hogy például betegállományára tekintettel táppénz kifizetésben részesült Ön és ezt a személyi jövedelemadón kívül nem terhelte más kötelezettség. Nem önálló tevékenységből származó jövedelmek . a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem növelve az adóalap-kiegészítés összegével. A fentiek alapján tehát az összevont adóalap összegét az adóalapba tartozó jövedelmek 1. ha azt költségként számolhatja el. nem önálló tevékenységből származó. Az adóterhet nem viselő járandóságot – függetlenül attól. valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem. Ez azt jelenti. január 01-jétől az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló. hogy a kifizető (munkáltató) az év folyamán milyen összeget vett figyelembe az adóelőleg levonása során. Az így kiszámított összeg 1. Az adóalap-kiegészítés összege a jövedelemnek a társadalombiztosítási járulék általános mértékével (2010. vagy 78%-át).27-szerese) kell feltüntetni. azt változatlan összegben kell az előbbiek szerint összegzett. Fontos! Az adatokat Önnek kell kiszámítania.28 2010. Az adóalap kiegészítést számítani kell minden esetben.27-szereseként kell meghatározni. függetlenül attól. az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve. Az összevont adóalap részét képező adóterhet nem viselő járandóságokra (pl. míg a „d” oszlopaiban az alapadóalap-kiegészítéssel növelt összegeket (az „a” oszlop 1. sorok „a” oszlopaiban a jövedelmek alapján számított adóalap-kiegészítés alapjának összegét kell szerepeltetnie. az adóalap-kiegészítés alapjának a megállapított jövedelemnek a megállapított jövedelem 78%-át kell figyelembe vennie.27-szerese lesz ebben az esetben az adóalap. hogy Önnek kell kiszámítania a jövedelméből az adóalapkiegészítés alapját (azaz a jövedelemének 100%-át. adóalap-kiegészítéssel megnövelt adóalapokhoz hozzáadva az összevont adóalapba beszámítani. és ezt Önnek kell beírnia az „a” oszlopokba is. hogy mely időszakra jár – a kifizetések időpontja szerint vegye figyelembe. Ezt a számítást a bevallásukat programmal kitöltőknek is maguknak kell elvégezniük. továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói. Ha a jövedelem után Ön kötelezett a társadalombiztosítási járulék. január 01-jétől 27%) mértékével számított összeg.

sorban kell feltüntetni a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló összegét. akkor vegye figyelembe a következőket! Amennyiben a jövedelme olyan országban adózott. Ebben a sorban kell szerepeltetni a külföldről származó. és a belföldi munkáltatójától kapott munkaviszonyból származó jövedelme után külföldön (is) kellett adóznia. és a 25. Nem bér! A 21. de a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján vagy ennek hiányában a Magyar Köztársaságban adóztatható azon jövedelmet. amely országgal nincs a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. Bérnek minősül a munkáltató által az alkalmazottja számára – a munkaköre (tevékenysége) szerint a munkáltató által üzemeltetett gépjármű vezetőjeként teljesített kilométer-futásteljesítménye alapulvételével – üzemanyagmegtakarítás címén fizetett összeg. Ha Ön társas vállalkozás tagja vagy egyéni vállalkozó. valamint a magánszemély javára vagy érdekében teljesített kiadás teljes összege is. amely a belföldi jog szerinti munkaviszonynak felel meg. Adatlap] alapján írja be ebbe a sorba! Az „a” oszlopba az adó alapját. amelyből legfeljebb havi 100 000 forint levonható. akkor olvassa el a 16. ha olyan országban (is) fizetett adót. amely a külföldi jog szerinti olyan jogviszonyra tekintettel illette Önt meg. Ha Ön 2010-ben külszolgálatot teljesített. vagy a 11. sorhoz fűzött magyarázatot! Amennyiben a munkáltató által természetben nyújtott vagyoni érték juttatása nem minősül természetbeni juttatásnak. vagy elengedett tartozás. valamint a felszolgálási díj címén megszerzett összeget. akkor a 26. sorokhoz. Ha a munkáltatója az adóelőleg megállapításakor az érdekképviseleti tagdíjat figyelembe vette (M30-as igazolás).29 1. sorban igazolt összeg már nem . a munkáltató(i)tól kapott igazolások [10M30-as. azt az 5. akkor az ott folytatott személyes közreműködés ellenértéke és a vállalkozói kivét összege nem munkaviszonyból származó jövedelem. akkor munkaviszonyból származó bérjövedelem keletkezik. sorban kell bevallania. sor: A munkaviszonyból származó bérjövedelem A munkaviszonyból származó bérjövedelmét. Bérnek minősül a munkáltató által átvállalt kötelezettség. akkor az 1. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. amely országgal van kettős adóztatást kizáró egyezményünk. Igazolás(ok).

a törvényi feltételek megléte esetén. Ugyanakkor. törvény . és az Ön által befizetett tagdíj együttes összegét az egyéb adatok között ne felejtse el feltüntetni az 51. és ezt az alkalmi munkavállalói könyvébe is bejegyezték. sorban! Alkalmi munkavállalóként szerzett jövedelem Ha Ön 2010-ben alkalmi munkavállalóként is szerzett jövedelmet. Amennyiben Önnek az így megszerzett jövedelme a 882 000 forintot nem éri el és más összevonás alá eső jövedelme nincs. Olvassa el a 2. A munkáltatója által levont. hogy a kifizetett munkadíj után az alkalmi munkavállalói könyvbe a munkáltató által beragasztott közteherjegy nem tartalmaz személyi jövedelemadó előleget. A törvény szerint a háztartási munkából. Fontos tudnia. kivéve. ha az abból származó bérjövedelme a 882 000 forintot nem éri el. úgy ezen összeggel a bérjövedelmét csökkentheti. mint jövedelemszerzést felváltotta. Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében szerzett jövedelem Új! Az egyszerűsített foglalkoztatás32 2010. az egyszerűsített foglalkoztatásról alkotott törvényben meghatározottak szerinti jövedelemszerzés lehetősége. pont alatt leírtakat is! Amennyiben az alkalmi munkavállalás során megszerzett jövedelme a 882 000 forintot meghaladja. valamint az idénymunkából származó jövedelemről a magánszemélynek nem kell személyi jövedelemadó bevallást benyújtania. Nem kell az alkalmi munkavállalásból származó jövedelmét bevallania abban az esetben sem. ha • külföldi állampolgár vagy • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme az adóévben a 840 000 forintot meghaladta vagy 32 2009. vagy ha Ön valamely érdekképviseletet ellátó kamarának is tagja. ezt a bérjövedelmet nem kell bevallania.30 tartalmazza az adóévben az érdekképviseleti tagdíj címén befizetett (levont) összeget. sorban kell bevallania az állami foglalkoztatási szerv által kiadott igazolás alapján. és e mellett csak adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmet szerzett. és a tagdíjat önálló tevékenység hiányában költségként nem tudja érvényesíteni. Ha az Ön által fizetett érdekképviseleti tagdíjat a munkáltatója év közben az adóelőleg megállapítása során nem vette figyelembe (nem szerepel az igazolás 51. évi CLII. a kapott igazolásban feltüntetett hónapok számának figyelembe vételével adójóváírást érvényesíthet. sorában). akkor azt be kell vallania. akkor ez is bérjövedelemnek minősül és az 1. április 1-től az alkalmi munkavállalást.

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemről a magánszemélynek nem kell személyi jövedelemadó bevallást benyújtania. amit a törvényben költségként elismert kiadás megtérítésére kap a magánszemély. Figyelem! 2010. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget tüntesse fel. 33 34 2010. Amennyiben az egyszerűsített foglalkoztatás során megszerzett jövedelme a 840 000 forintot meghaladja. amelyekre bér illette meg. július 31. kivéve. Amennyiben az egyszerűsített foglalkoztatás során megszerzett jövedelme a 840 000 forintot meghaladja. illetve kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő munkáltatótól (alkalmi munkavállalóként) is szerzett jövedelmet. akkor azt be kell vallania. az adó-kiegészítés alapját az „a” oszlopba. 2. pont .34 Ha Ön a munkaviszonyára tekintettel költségtérítést kapott. április 1. és 2010. a kedvezményes szabály az ezeken a jogcímeken szerzett jövedelmekre nem alkalmazható! Értelemszerűen azon hónapok esetében. augusztus 1-jétől szerzett jövedelmek tekintetében felváltotta az új egyszerűsített foglalkoztatásról33 szóló lehetőség az előbbi előírásokat. A kapott igazolásban feltüntetett hónapok számának figyelembe vételével adójóváírást érvényesíthet. akkor az így megszerzett összes jövedelmet bérjövedelemként kell bevallania. akkor ennek az igazolt és elismert költségek levonása után fennmaradó része a jövedelem. akkor azt be kell vallania.31 • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme mellett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmen kívül más. közötti időszakban alkalmi munkavállalóként. az elszámolt költségek összegét a „c” oszlopban. A kifizetéskor kapott igazolásban feltüntetett hónapok számának figyelembe vételével adójóváírást érvényesíthet. évi LXXV. Fontos! Amennyiben Ön 2010. törvény Szja-törvény 3. sor: A munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés Költségtérítésnek számít. ha • külföldi állampolgár vagy • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme az adóévben a 840 000 forintot meghaladta vagy • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme mellett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmen kívül más. A kapott teljes bevételt e sor „b” oszlopában. adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelme is volt. § 16. adójóváírás érvényesíthető az egyéb feltételek megléte esetén. adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelme is volt.

Ha Ön a saját gépkocsijának a hivatali. Ha tételesen kíván a kiadásaival elszámolni. bizonylatok alapján számolhat el. akkor költséget csak számlák. a „d” oszlopba pedig az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. Ha Ön a személygépkocsiját rendszeresen használta hivatalos célra. akkor a munkáltató igazolásán feltüntetett bizonylat nélkül elszámolható összeget nem veheti figyelembe. akkor a költségtérítést nem kell bevallania. Ha igen. javításra fordított kiadásból állnak. hogy az Ön részére kifizetett költségtérítés mértékét és feltételeit meghatározza-e kormányrendelet. Ekkor a „b” oszlopban a teljes bevételt. Az üzemanyagköltség elszámolásánál fontos szabály.) Kormányrendeletben meghatározott fogyasztási normákat meghaladó üzemanyag-fogyasztás költsége nem számolható el. A költségelszámolás módja attól függ. költségátalányban részesült. az „a” oszlopba az adó-kiegészítés alapját. akkor a jövedelmet kétféleképpen lehet meghatározni: – vagy bizonylat nélkül. bizonylatok (ideértve az útnyilvántartást is) alapján (tételesen) számolható el költség. illetve törvény (továbbiakban: jogszabály). az e feletti rész egésze pedig adóköteles. a jogszabályban meghatározott mérték számolható el költségként. a „c” oszlopban a költséget. üzleti célú használatára tekintettel kifizetőtől kiküldetési rendelvény alapján költségtérítést kapott. hogy az útnyilvántartás szerint megtett kilométerekre a módosított 60/1992. ha a munkáltatójától kapott eseti kiküldetési költségtérítéssel szemben tételes elszámolást választ. Ha jogszabályban nem szabályozott költségtérítésben. A gépjárművel kapcsolatos költségek az üzemanyag-felhasználásra és az egyéb fenntartásra. ha az meghaladja a törvény szerinti mértéket. akkor a munkáltató által igazolt bizonylat nélkül elszámolható költséget írja be a bevallás „c” oszlopába. illetőleg. és ezért átalány jellegű költségtérítést kapott. és annak összege nem haladja meg a bizonylat nélkül elszámolható mértéket. A nem önálló tevékenységet folytatók a jármű beszerzési árát semmilyen formában nem számolhatják el költségként.32 Ha Ön nem kíván a költségeivel tételesen elszámolni. Be kell vallania a kiküldetési rendelvény alapján kapott költségtérítés teljes összegét.1. (IV. . Az ilyen költségtérítést be kell vallania. akkor a költségek levonása a hivatalos utakról vezetett útnyilvántartás alapján történhet. – vagy számlák. csak a számlával vagy bizonylattal igazolt kiadásait írhatja be a „c” oszlopba.

év augusztus 31-ét 35 Szja-törvény 3. akkor ennek a sornak az „a” és „d” oszlopába nullát kell írnia. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. az egyéb költségeket pedig a hivatali. Ha a költségtérítés címén megszerzett bevételből jövedelme nem származott. Egy adott negyedéven belül csak egyfajta ármeghatározás alkalmazható. fejezet 24. akkor e bevételével szemben csak tételesen számolhatók el az igazolt kiadások. hogy a kapott költségtérítésből az évi munkabér (munkadíj) 30%-át meg nem haladó összeget vonja le bizonylat nélkül.35 Költségként számolható el a távmunka-végzéshez. A költségek érvényesítésének másik módja a tételes költségelszámolás. pont . Távmunka-végzés Ha Önt a munkáltatója távmunka-végzés formájában foglalkoztatta 2010-ben. számítógép. a megmaradó adóköteles részt (ha van ilyen) az „a” oszlopba. Amennyiben az előzőek szerinti kiadás a 100 000 forintot (2006. számú melléklet I. akkor az e bevételével kapcsolatos költségeinek elszámolására választhatja. A NAV által közzétett. 2010-re alkalmazható üzemanyagárakat az Útmutató mellékletében találja meg! A fenntartási és javítási költségek számlák. és erre tekintettel költségtérítést kapott. Normaköltség alkalmazásakor az üzemanyag költségét az előbb ismertetett módon. bizonylatok alapján számolhatók el a hivatali. Bedolgozói költségtérítés Ha Ön bedolgozói jogviszonyára tekintettel kapott költségtérítést. valamint a kapcsolattartáshoz szükséges nem anyagi jószág. a felmerült és bizonylattal igazolt költségek (vagy a bizonylat nélkül elszámolható 30%) összegét a „c” oszlopba. javításával kapcsolatos valamennyi költséget tartalmazza.33 Az üzemanyagköltség elszámolása számla alapján vagy a NAV által közzétett ár alapján történhet. A bevétel teljes összegét mindkét esetben e sor „b” oszlopába. Az előbbi módszer helyett saját tulajdonú személygépkocsi esetén lehetőség van a 9 forint/km normaköltség alkalmazására is. számítástechnikai eszköz megszerzésére fordított 100 000 forintot meg nem haladó kiadás. A normaköltség a jármű fenntartásával. azok felmerülését külön igazolni nem kell. Az arányt az útnyilvántartás adatai alapján lehet megállapítani. üzleti és magáncélú utak arányában. Ekkor más költséget nem számolhat el bedolgozói jogviszonyával kapcsolatosan. üzleti utakra számolva a kilométerenként 9 forint normaköltség alapján lehet elszámolni.

Az 36 37 Szja-törvény 11. 3. abból levonás 2010-ben nem érvényesíthető. illetőleg személyszállításban gépkocsivezető vagy árukísérő. hogy ezen kívül csak a gépjármű üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokat számolja el költségként. havi. az utazási kiadásnak a megtérítését – 50 százalékát meghaladó összeget. a világítás. a Magyar Köztársaságban adóköteles összeg (a törvényben meghatározott személyi kör kivételével) teljes egészében bevétel. akkor – ha a vonatkozó nemzetközi egyezmény a jövedelem magyarországi adókötelezettségét írja elő – a kapott összeget és adóköteles részét ebben a sorban kell feltüntetnie. forgalmi) díja.) alapul vételével számolhatók el. amennyiben bérjövedelemként kerül kifizetésre. A külföldi pénznemben keletkezett bevételt.36 Az értékcsökkenési leírás alkalmazása esetén részletező nyilvántartások vezetése kötelező. számú melléklet . az adó mértékének meghatározásához felhasznált adatot az alábbiakban leírtak figyelembevételével a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos devizaárfolyamán kell figyelembe venni. valamint bármely bizonylaton külföldi pénznemben megadott. akkor a külszolgálat címén szerzett bevételéből napi 25 eurónak megfelelő forintösszeget vonhat le. felmerült kiadást. a technológiai energia díja. A külszolgálatra tekintettel kifizetett. a fűtés. fejezet Szja-törvény 5. melléklet II/2. valamint a munkáltató székhelyétől. akkor 33%-os leírási kulcs alkalmazásával.37 Ugyancsak költségként számolható el az Internet-használat (egyszeri. Ha Ön nemzetközi közúti árufuvarozásban. az adott költségre jellemző mértékegységek (munkaidő. ugyanakkor költségként nem számolható el. sor: Külszolgálatért kapott jövedelem Ha Önt a munkáltatója 2010-ben külföldön foglalkoztatta és erre tekintettel térítést kapott. pontja alapján a Magyar Honvédség állományában lévő. akkor az előzőek szerinti kiadások a távmunka-végzéssel arányosan. Új! Ebben a sorban kell feltüntetni a Szja-törvény 3.34 megelőzően beszerzett eszköz esetében az 50 000 forintot). értékcsökkenési leírás formájában számolható el a beszerzés költsége. meghaladja. sz. nem katonadiplomáciai tevékenységet végző magánszemély műveleti területen teljesített külföldi szolgálatára tekintettel megszerzett bevételének – ide nem értve a szállás (lakás) bérleti díjának. A külföldi szállás díjára fordított összeg ebben az esetben része a bevételnek. telephelyétől elkülönült munkavégzési hely bérleti díja. A jövedelmet forintra átszámítva kell beírnia. számú melléklet II. feltéve. m2 m3 stb. Amennyiben a lakás és a munkavégzés helye műszakilag nem elkülönített.

euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámításkor alkalmazni. de azt a belföldi jövedelem adókötelezettségénél figyelembe kell venni. de a jövedelmet a Magyarországon adóztatható jövedelmek utáni adó megállapításánál figyelembe kell venni. Ha a kapott összeg az egyezmény szerint külföldön adóköteles. sorban feltüntetnie. sorban kell bevallania. Az egyes adóévek között áthúzódó külszolgálat címén kifizetett összeget abban az évben kell az adókötelezettség szempontjából figyelembe venni. hanem a 16. akkor azt nem itt. a nevére kiállított bizonylattal. az MNB által közzétett. sorban tüntesse fel! A munkáltatójától kapott M30-as igazolás alapján töltse ki ezt a sort. A bevételnek nem része a külföldi szállás és utazás költségének megtérítésére adott összeg. sorban vagy a 25. annak összegét és adóköteles részét a 16. . vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki. Fontos! Az adóköteles ellátmányt csak akkor kell a 3. A fenti rendelkezésétől eltérően. de a külföldön megfizetett adóval a belföldön fizetendő adót csökkenteni kell. melyet a 16. Abban az esetben. ha a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény szerint a kapott összeg Magyarországon mentesül az adó alól. ha a magánszemély a bevételt külföldi pénznemben szerezte. a figyelembe vett árfolyamot a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz. sorban kell feltüntetni. de az egyezmény rendelkezései értelmében az belföldön is beszámítható az összevont adóalapba. amelyik évben a kifizetés. akkor ezt a jövedelmet a 25. és rendelkezik az ott meghatározott időpontot – a külföldi pénz eladása esetén – követő 15 napon. hogy az adott országgal fennálló egyezmény a külföldön adóztatható jövedelmek belföldön történő figyelembe vételéről hogyan rendelkezik. illetve – külföldi pénz vétele esetén – megelőző 15 napon belül pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló. ha az után a kettős adóztatás elkerüléséről az adott országgal kötött egyezmény rendelkezései szerint Magyarországon kell adót fizetnie. sorban kell szerepeltetnie attól függően. Ha a kapott összeg a kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint külföldön adóztatható. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján.35 olyan külföldi pénznem esetében. illetőleg a külszolgálat elszámolása megtörtént. akkor az ilyen jövedelem adóterhet nem viselő járandóságnak minősül. Ha Ön nem a munkaviszonyával összefüggésben kapott a külföldi kiküldetésre tekintettel térítést.

sorában kell szerepeltetnie. 4. a közösségi munkáért kapott összeg). amelyeket nem a munkaviszonyával összefüggésben kapott. • a Magyar Honvédségnél tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetménye. az előzőekben felsorolt jövedelmek pótlására kapott. Ha Ön 2010-ben munkaviszonyból származó jövedelmet pótló kártérítést. álláskeresési járadék. a társas vállalkozás tagjaként kapott táppénz.). amelyet az egyébként bérnek minősülő. de azt nem a munkáltatója fizette ki. Ugyancsak bérnek minősül az olyan kártérítés is. Az adómentesség akkor is megilleti Önt. a biztosítási jogviszony megszűnését követően – passzív jogon -. álláskeresési segély. illetőleg az egyéni vállalkozóként. vagy felelősségbiztosítás alapján munkaviszonyból származó jövedelmet helyettesítő kártérítést (nem kártérítési járadékot) kapott. a gyed stb. az ilyen jövedelmet nem kell bevallania. a 18. ha ennek megállapítására nem a magánszemélyre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár öt évet meg nem haladó időtartamon belüli betöltésére is figyelemmel került sor (ha igen. január 1-jét megelőzően megállapított baleseti járadék adómentes. ha az előzőek szerinti járadékát egy összegben fizették ki (megváltották). (pl. ugyancsak más bérjövedelemnek tekintendő. Ha Ön nyugdíjas és az . Az 1988. • a szociális igazgatásról szóló törvény alapján kapott adóköteles juttatások. • a regionális egészségbiztosítási pénztár által kifizetett táppénz összege. Ilyenek: • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított vállalkozói járadék.36 Amennyiben a kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában a jövedelem külföldön és belföldön is adóköteles. az ott leírtak figyelembevételével). Az adóköteles baleseti járadékot. ha azt később a bruttósított átlagkereset alapján nem emelték fel. akkor azt is ebben a sorban szerepeltesse. a jövedelmet a bevallás 26. továbbá a kereset kiegészítés és a keresetpótló juttatás. sorba írja be az álláskeresési segély összegét. de ezeket a személyi jövedelemadóról szóló törvény bérnek minősíti. sor: Más bérjövedelem Ebben a sorban azokat a bérjövedelmeket kell feltüntetnie. ha azok nem minősülnek adóterhet nem viselő járandóságnak. mint adóköteles társadalombiztosítási ellátás. • nem a munkaviszonnyal összefüggésben kapott adóköteles társadalombiztosítási ellátás (pl.

ezért ezt is a 10. MRP szervezet vezető tisztségviselője. amelyet jogszabály alapján választott tisztségviselőként – nem egyéni vállalkozás keretében – végzett tevékenységére tekintettel gazdasági társaságtól. 5. a kapott igazolás alapján. az előzőek alkalmazása esetén. sor: Más nem önálló tevékenységből származó jövedelmek Ebben a sorban kell bevallania azt a jövedelmét. szövetkezet. évi adókötelezettségére vonatkozóan a személyes közreműködői díj-kiegészítésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmaznia. Ha Ön gazdasági társaság. akkor a jövedelempótló kártérítési járadékot ne ide. az országgyűlési képviselői. jogi személyiséggel rendelkező munkaközösség vagy ügyvédi. alapítványtól stb. ha Ön a gazdasági társaságban vezető tisztségviselői tevékenységét munkaviszonyban látja el. Ebben a sorban kell bevallani a társas vállalkozás magánszemély tagjaként. sorba írja be. A megbízási jogviszonyban ellátott vezető tisztségviselői tevékenységére tekintettel kapott ellenértéket is – nem önálló tevékenységből származó bevételként – itt kell feltüntetnie. Abban az esetben. ügyvédi irodától) kapott jövedelmét ebben a sorban kell bevallania. január 1-től az európai parlamenti. hanem a 10. hanem az 1. ezért a 10 százalék költséghányad levonására nincs lehetősége. hanem a 18. a személyes közreműködői díjkiegészítés összege után kedvezmény érvényesíthető. sorba írja be. . kapott az adóévben. sorban kell feltüntetni. valamint a helyi önkormányzati képviselői tevékenység is önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. A társas vállalkozás személyes közreműködő tagjának a 2010. Döntése szerint. A könyvvizsgálói tevékenységre tekintettel megszerzett jövedelmet nem ebben. úgy a korhatár betöltésének időpontjától folyósított kártérítési járadékot szintén a 18. vagy erdőbirtokossági társulat. végrehajtói iroda. a személyes közreműködés ellenértékeként kapott jövedelmet. közhasznú társaság. úgy az e tevékenysége ellenértékét nem ebbe. sorban kell szerepeltetni. sorban kell bevallani! 2010. akkor az e tevékenységére tekintettel a társaságtól (munkaközösségtől. társasháztól. Ha Ön év közben töltötte be az Önre vonatkozó nyugdíjkorhatárt. melyet a 43.37 öregségi nyugdíj korhatárt betöltötte. sorban szerepeltethet.

de ezt az összeget kifizették Önnek. ha a biztosító szolgáltatására a munkáltató (kifizető) volt jogosult. akkor Önnél olyan jogcímen keletkezett adóköteles jövedelem. úgy az Ön adóköteles jövedelmévé válik a korábban már befizetett összes biztosítási díj (természetesen a szerződés módosítását követően fizetendő díj is) attól a hónaptól kezdődően. e tevékenységére tekintettel kapott más egyéb összegeket is. Abban az esetben. Ebben a sorban kell szerepeltetnie a nem önálló tevékenységére tekintettel. amelynek díja adóköteles. arra tekintettel kapott. ennek ellenértéke önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. sorban kell feltüntetnie! Ha a munkáltató (kifizető) a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyára tekintettel. . amelyet a 10. sorban kell szerepeltetni! Nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül és itt kell bevallania azt az értékpapír juttatást is. vagy a természetbeni juttatás pénzbeli megváltása címén kifizetett összegeket. ha a biztosítás díja egyébként nem adómentes. például a jutalmat. amilyen jogcímen történt a kifizetés. külön megbízási szerződés alapján teljesített mellékszolgáltatást. azt is itt kell bevallania. amelyben a szerződés módosítására sor kerül. azt a 21. és a fennmaradó összeg számít jövedelemnek. az Ön javára olyan biztosítási szerződést kötött.38 A személyesen közreműködő tag által – külön jogszabály szerint – felszolgálási díj címén megszerzett bevétel adóterhet nem viselő járandóságnak minősül. valamint az Ön javára vagy érdekében teljesített kiadás teljes összegét is. étkezési. (Pl. üdülési pénzbeli juttatások. hogy Ön vagy az Ön hozzátartozója válik a szolgáltatás jogosultjává. vagy egyébként a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyával összefüggésben a társaság által átvállalt kötelezettséget. Ha a munkáltató a biztosítóval kötött szerződést (melyben Ön a biztosított.) Nem önálló tevékenységből származó bevételnek minősül a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjának (a társas vállalkozás által üzemeltetett gépjármű vezetőjeként teljesített kilométer-futásteljesítménye alapulvételével) üzemanyag-megtakarítás címén kifizetett összeg is. Amennyiben Ön a társaság tagjaként. a kedvezményezett pedig a munkáltató) utólag úgy módosítja. amelyet a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyával összefüggésben. Itt kell feltüntetnie a nem önálló tevékenységével összefüggésben. ruházati. A bevételből levonható havonta 100 000 forint. vagy elengedett tartozást.

üzleti célú használatára tekintettel kifizetőtől kiküldetési rendelvény alapján költségtérítést kapott. és annak figyelembe vételével töltse ki e sort. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett része Ha az Ön munkaviszonya megszűnt. amelyet a vonatkozó kettős adóztatást elkerülő nemzetközi egyezmény szerint – munkaviszonynak nem minősülő – nem önálló munkából származónak kell tekinteni. sor: Nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés Ha Ön a nem önálló tevékenységére tekintettel kapott költségtérítést. Ha Ön a saját gépkocsijának a hivatali. akkor a költségtérítést nem kell bevallania. . Ezt a külföldről származó jövedelmet a bevallás 192. (Az állami végkielégítés is ilyennek számít. és annak összege nem haladja meg a bizonylat nélkül elszámolható mértéket. és érintett a magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő különadóval is erre az évre. adóévben törvény alapján megillető végkielégítést kapott. 8. A költségelszámolás részletes szabályai a 2.) Amennyiben Ön a 2010. sorában is fel kell tüntetni! Az említett jövedelmek nem minősülnek bérnek. és ezzel összefüggésben 2010-ben végkielégítést kapott. úgy a végkielégítésre – a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezésétől eltérően – az évek közötti megosztást nem alkalmazhatja. az adó kiegészítés alapját (ha van) a „a” oszlopba a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget kell beírnia. így azt a 21. sornál találhatóak. Ebben a sorba kell feltüntetni azt a belföldön adóztatható külföldről származó jövedelmet. sor: A 2010-ben kapott végkielégítésnek a 2010. az elszámolt költségeket a „c” oszlopba. 6. így ezek után adójóváírást nem lehet érvényesíteni! Nem minősül nem önálló tevékenységből származó bevételnek a külön jogszabály szerinti felszolgálási díjként megszerzett bevétel.39 A segítő családtagként megszerzett jövedelmet is ebben a sorban kell bevallani. a bevétel teljes összegét e sor „b” oszlopába. Vegye elő a kifizetőtől kapott (helyesbített) igazolást. sorban kell szerepeltetnie. akkor a kapott M30-as igazolás alapján. akkor a törvényben meghatározott mértéknek megfelelő összeget kell ebben a sorban bevallania.

A végkielégítés nem minősül bérnek. sornál találja. Ebben az esetben. hogy a kifizetést megelőzően a munkáltatónak adott nyilatkozata alapján a 2010-ben kapott törvényben meghatározott mértéket meg nem haladó végkielégítésére a megosztási szabályt ne alkalmazza. hanem teljes egészében az 5.40 Az összeg egy hónapra jutó részét annyiszor kell itt figyelembe vennie 2010. a bevallás 50. hanem a végkielégítés teljes összege után az adófizetési kötelezettségét 2010-ben teljesítse. Ne feledje el a következő évre (évekre) átvitt hónapok számát is beírni az erre szolgáló négyzetekbe! Az 53. akkor utóbb. és az 50. ahány teljes hónap a munkaviszony megszűnésétől 2010. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok számát beírni! Ha a törvényben meghatározott mértéknél magasabb összegű végkielégítést kapott. Amennyiben Önt a 2010. a más nem önálló tevékenységből származó jövedelmek összegébe írja be. vagyis a megosztási szabályt nem alkalmazhatja. 9. Ha a hónapokra való osztás miatt a végkielégítés egy részét a következő évben kell – nyilatkozat hiányában – figyelembe vennie. sort ekkor értelemszerűen nem kell kitöltenie. sor: A 2009. a 2010-ben az Ön részére kifizetett végkielégítés teljes összegét a kifizető (helyesbített) igazolása szerint a bevallás 5. évben kapott végkielégítésnek a 2010. adóév vonatkozásában a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeit terhelő különadó kötelezettség (is) terheli. Amennyiben az előzőek szerint nyilatkozott. akkor azt az erre a célra rendszeresített. a kifizető (helyesbített) igazolása alapján! Lehetősége volt arra is. a más nem önálló tevékenységből származó jövedelmek összegében kell szerepeltetnie. külön bevalláson kell teljesítenie. a bevallás kitöltésekor ezt a döntését sem változtathatja meg. Abban az esetben. A 65. ha a megosztás mellett döntött (a kifizetéskor nem nyilatkozott). sorban a helyesbített levont adóelőleget is a megosztás arányában vegye figyelembe! Az adóelőleg megosztásához szükséges tudnivalókat az 65. évi jövedelemként. sor. akkor ezt a részét a végkielégítésnek nem itt. akkor a fennmaradó részt. így utána adójóváírás sem illeti meg. akkor azt a bevallás kitöltése során már nem változtathatja meg. sorban ne felejtse el kitölteni a 2010. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett része . sorába. december 31-ig eltelt. sorában kell feltüntetnie.

származó jövedelmet kétféleképpen lehet . kwh). (Vegye elő a 0953-as adóbevallását és a végkielégítésről kapott igazolását!) A 2010. Általános adózási szabályok Ezt a részt gondosan olvassa el akkor. A bevétel hiányában el nem számolt. A tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés is része a bevételnek.). évben figyelembe veendő részére eső hónapok számát az 54. ha önálló tevékenységből bevételt szerzett 2010-ben. A tárgyévi bevétellel szemben csak a tárgyévi költségek vonhatók le. sorban tüntesse fel! Az adóelőlegként figyelembe vehető összeg kiszámítására vonatkozó szabályokat a 68. a bérbeadó. amelynek eredményeképpen bevételhez jut. sorba kell beírnia! Önálló tevékenységből származó jövedelmek Önálló tevékenység minden olyan tevékenység. évben kapott végkielégítés összegének a 2010. amelyek nem kizárólag a jövedelemszerző tevékenységgel kapcsolatban merültek fel (világítás. fűtés stb. Ebben az esetben valamennyi költséget – a kormányrendeletben vagy törvényben meghatározott mértékű költségek kivételével – számlával kell igazolni. és amely bevétel nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe. Azokat a kiadásokat. sorhoz fűzött magyarázat tartalmazza. az európai parlamenti. 2010-ben felmerült költséget a következő évi bevétellel szemben nem lehet érvényesíteni. az egyik önálló tevékenység vesztesége a másik önálló tevékenység nyereségét nem csökkentheti. a jövedelemszerző tevékenységgel arányosan lehet elszámolni. évben kapott az előzőek szerinti végkielégítést és annak összegét megosztotta. a helyi önkormányzati képviselői tevékenység. Ide tartozik különösen az egyéni vállalkozó. Az önálló tevékenységből megállapítani. a választott könyvvizsgáló tevékenysége. levont adóelőleget a megosztás arányában a 68. azaz. a mezőgazdasági őstermelő. Tételes költségelszámolás Az egyik esetben a jövedelem meghatározása a tételes költségelszámolás módszerével történhet. sorban szereplő jövedelmekre vonatkozó általános tudnivalókat itt találja meg. Több önálló tevékenység esetén a bevételeket és a bevételek megszerzése érdekében felmerülő kiadásokat tevékenységenként külön-külön kell figyelembe venni. mert a 10. évben figyelembe vehető. m3. akkor most ebben a sorban az egy hónapra jutó részt annyiszor kell figyelembe vennie. az országgyűlési képviselői. ahány hónapot még nem számolt el. A költségelszámolásnál a költség nemre jellemző felhasználási mértéket kell alapul venni (m2.41 Ha Ön a 2009. A 2009.

de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának 10%-a számolható el költségként. Ez az 1% az egyéb nem kizárólag üzemi (üzleti) célt szolgáló tárgyi eszközök átalányban elszámolt értékcsökkenési leírásán felül érvényesíthető. sorhoz fűzött magyarázatban foglaltak értelemszerű alkalmazásával történik. kizárólag üzleti célú tárgyi eszközök beszerzési. felszerelés adóévben történő használatba vétele esetén átalány formájában érvényesíthet értékcsökkenési leírást. melléklet IV. a használatbavétel évében számolható el. pont . fejezet 3. Abban az esetben azonban. pont Szja-törvény 3. sz. sz. berendezés./2. Amennyiben Ön művészeti tevékenységet folytat. akkor értékcsökkenési leírást még átalányban sem érvényesíthet. a használatbavétel évében számolható el költségként. Ezen a címen kiadás csak egy ízben. fejezet 2. – a 38 39 Szja-törvény 3.39 Ezen a címen költség ugyancsak egy ízben. mert a normaköltség a személygépkocsi átalányban elszámolt értékcsökkenési leírását is tartalmazza. Az önálló tevékenységet folytató magánszemély a saját tulajdonú gép. és az e tevékenységéből származó jövedelmét tételes költség elszámolási módszerrel határozza meg.40 A személygépkocsi használatával kapcsolatosan felmerülő egyéb kiadások elszámolása a 2. hogy azt az önálló tevékenységet folytató magánszemély a tevékenységéhez is használja – az éves bevétel 1%-a. az üzemanyagköltségen felüli kiadásait a kilométerenkénti 9 forintos személygépkocsi normaköltség alkalmazásával számolja el. ha a személygépkocsi-használattal összefüggő. melléklet IV. előállítási költsége egy összegben elszámolható. A tevékenységhez használt 100 000 forint feletti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök beszerzési ára teljes egészében költségként nem vonható le a bevételből még értékcsökkenési leírással sem. sz. amelyeket a törvény költségnek elismer. melléklet III. A személyes szükségletet is fedező kiadások költségként nem érvényesíthetők az előzőekben már ismertetettek kivételével. előállítási értékének 50%-a. legfeljebb – több ilyen tárgyi eszköz esetén is – az éves bevétel 1%-a lehet. pont 40 Szja-törvény 3. A tételes költségelszámolás keretében a 100 000 forint alatti. Személygépkocsi 2010-ben történő használatbavétele esetén – feltéve. akkor a kiadást (az átalányban érvényesített értékcsökkenési leírást is) csak az egyik önálló tevékenysége bevételével szemben számolhatja el költségként.42 Költségként csak azok a kiadások számolhatók el. Ha Ön a 2010-ben használatba vett tárgyi eszközöket.38 Az értékcsökkenési leírás az adott tárgyi eszköz beszerzési. nem anyagi javakat több önálló tevékenységéhez is használja.

Az előadóművészi tevékenysége esetén a színpadi megjelenéshez kapcsolódó kiadás ugyancsak költségként érvényesíthető. akkor. mivel a bizonylat nélküli költségelszámolásra nem jogosult. az igazolt összegnek csak az 50%-a érvényesíthető költségként. és a költségtérítésnek is csak a 10%-a számolható el költségként. termékek vásárlására fordított kiadást.43 tevékenység jellegétől függően – költségként érvényesítheti a tevékenységével összefüggésben igénybe vett szolgáltatások ellenértékét. fejezet 22. Bizonylat nélküli költségelszámolás Tekintheti a bevétel 10%-át is költségnek. hogy ez után a jövedelme után az összevont adóalap részeként kíván adózni –.41 A művészeti tevékenységet folytató magánszemélyek egyes költségeiről szóló 39/1997. melléklet I. Ha Ön a költségeit bizonylattal igazolni nem tudja. ha Ön egyéni vállalkozó is és a vállalkozásából származó jövedelmének megállapítására akár a vállalkozói személyi jövedelemadózási. Ugyanezen jogszabály rendelkezik arról is. ezt az összeget nem kell számlával igazolni. e bevételével szemben is csak a tételes költségelszámolást alkalmazhatja. valamint az ilyen eszközök. akár az átalányadózási módot választotta. az „a” oszlopba az adóalap-kiegészítés alapját (a bevétel teljes összegét). ha van gép. és a kifizetéskor tételes költségelszámolásról nyilatkozott a kifizetőnek. szolgáltatás ellenértéke. (XII. amely a személyes vagy családi szükséglet kielégítését is szolgáló termék.) MKM-PM együttes rendelet határozza meg. hogy az olyan kiadás esetében. A „c” oszlopot ebben az esetben üresen kell hagyni. akkor a „b” oszlopba a bevételt. hogy mely művészeti tevékenységek esetén alkalmazhatók az előzőekben ismertetett költség-elszámolási szabályok. sz. Az önálló tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés ekkor is része a bevételnek.: ha Ön mezőgazdasági őstermelő és a tételes költségelszámolást választotta.29. Ugyancsak 41 Szja-törvény 3. (Pl. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget kell beírnia. A két módszer vegyesen nem alkalmazható! Ha valamely önálló tevékenységből származó jövedelmét a 10%-os költséghányad alkalmazásával határozza meg. akkor más önálló tevékenységénél a tételes költségelszámolást nem alkalmazhatja. pont . vagy ingatlan bérbeadásából származó bevétele – feltéve ez utóbbinál.) Nem zárja ki a bizonylat nélküli költség elszámolási lehetőséget az önálló tevékenységével kapcsolatosan.

a költségkülönbözet alapján fizetendő 39%-os és 12%-os adóknál! Támogatás címén szerzett bevétel A 2010. és a folyósítást követően sem érvényesítette. A bevételként már elszámolt rész tekintetében az önellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia. ha a mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelmének a megállapítására átalányadózást választott. Ha a támogatást egészben vagy részben vissza kell fizetnie. Ha Ön a korábbi adóévekben kapott támogatás felhasználásával összefüggésben 2010-ben költséget (értékcsökkenést) számolt el. de bevételként még el nem számolt összeget nem kell bevételként figyelembe vennie. az ilyen költségtérítés mellett az önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál a bizonylat nélküli költség-elszámolási mód választható. akkor azt nem kell bevételként figyelembe vennie abban az esetben. sorhoz fűzött magyarázatot is. Tételes költségelszámolásra tett nyilatkozat esetén feltétlenül olvassa el a 63. akkor ezt az összeget is az adott tevékenység bevételéhez kell hozzászámítania. vagy a cél szerinti felhasználás teljesülésének igazolása alapján utólag kapta meg.44 alkalmazhatja a bizonylat nélküli költség-elszámolási módot akkor. . vagy mint fizetővendéglátó az e tevékenységére tételes átalányadózást alkalmaz. évben kapott támogatás cél szerinti felhasználásával összefüggésben a 2010. vagyis arra az évre vonatkozóan kell önellenőrzést végeznie. évben költségként (értékcsökkenésként) elszámolt összeget kell bevételként figyelembe vennie. Mivel a nem önálló tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés jövedelemtartalmának a megállapítására a 10%-os szabály nem alkalmazható. A visszafizetési kötelezettség miatt keletkezett késedelmi kamat. amely évben a visszafizetett összeget bevételként elszámolta. akkor a visszafizetett. Amennyiben Ön a kifizető felé bármely önálló tevékenysége ellenértékének kifizetésekor az adóelőleg alapjául szolgáló adóalap megállapításakor tételes költségelszámolásra vonatkozó nyilatkozatot tett. késedelmi pótlék vagy más hasonló jogkövetkezmény miatt teljesített kiadás költségként nem számolható el. ha a kiadást korábban (a megelőző adóévben vagy adóévekben) költségként még értékcsökkenési leírás formájában sem számolta el. úgy a 10%-os szabályt semmilyen önálló tevékenységéből származó jövedelmére nem alkalmazhatja az adóévben. Ha Ön a támogatást a cél szerinti felhasználást igazoló számla ellenében. és 78.

A törvény lehetőséget ad arra. Amennyiben Ön az ingóságát nem bérbe adta. A más önálló tevékenységekre vonatkozó sajátos szabályokat. akkor fő szabályként az e tevékenységből származó jövedelem után Önnek. A „c” oszlopot ebben az esetben hagyja üresen. a 10. az adóalap-kiegészítés alapját az „a” oszlopba. Amennyiben a jövedelmének a meghatározására a 10%-os szabály alkalmazását választotta. akkor a „b” oszlopba a bevételt. az „a” oszlopban a bevétellel megegyező adóalapkiegészítés alapját. Ebbe a sorba kell beírnia. hogy a tulajdonostársak a jövedelmet a tulajdoni hányadok arányában megosszák. Ha a bevétel megszerzésekor a kifizetőnek tételes költségelszámolásról tett nyilatkozata miatt a bizonylat nélküli költség-elszámolási módszert nem alkalmazhatja. és bizonylat alapján költséget elszámolni nem tud. [Ha az Ön által bérbe adott vagyontárgy közös tulajdonban van. mint a tevékenységet folytatónak kell adóznia. 10. akkor a „b” oszlopba a bevételt. vagy amelyet egyéb okból nem kell bevételként figyelembe vennie. az adóévben felmerült. igazolt költséget a „c” oszlopba. azokat együttesen e sorba kell beírnia. hanem rendszeres vagy üzletszerűen végzett tevékenység keretében (az általános forgalmi adó szabályszerűen bejelentkezett alanyaként az adólevonási . sor: Önálló tevékenységből származó jövedelem Ha Önnek önálló tevékenységből voltak jövedelmei. az adóalap-kiegészítéssel növelt jövedelmet pedig a „d” oszlopba írja be. a kifizető(k)től kapott igazolás(oka)t! Az önálló tevékenységből származó bevételt a „b” oszlopba. amelyet jogszabály vagy államközi megállapodás adómentesnek minősít. nem az egyéni vállalkozói igazolványában feltüntetett tevékenységként folytatja • az ingóság bérbeadásából származó jövedelmet. Ilyenkor a bevallásban bevételként.45 Ha Ön olyan támogatást kapott. Társasházi közös tulajdon hasznosítása esetén az adókötelezettség kizárólag a társasházat terheli. a „a” oszlopba annak 90%-ának figyelembe vételével meghatározott adóalap-kiegészítés alapját írja be. költségként és jövedelemként az egy főre jutó értékeket kell szerepeltetni. sorhoz fűzött magyarázatnál és a mezőgazdasági őstermelők. A „c” oszlop ekkor is üresen marad. illetve az egyéni vállalkozók bevallási lapjához készült útmutatóban találja meg. a „d” oszlopban az adóalap-kiegészítéssel növelt jövedelmet kell beírnia. úgy az ebből teljesített cél szerinti kiadások sem számolhatók el költségként. Vegye elő. ha a tevékenységet nem egyéni vállalkozóként.

akkor az e tevékenységéből származó jövedelemmel kapcsolatos adózási tudnivalókat a 12-es pótlapokhoz készült útmutató mellékletében találja meg. sorában kell szerepeltetni. § (10) bekezdés . 42 43 Szja-törvény 16. § (1)-(3) Szja-törvény 67/A.] a termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelmet – ha annak adózására nem a 25%-os adózási módot választotta. az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó általános szabályok szerint állapítsa meg akkor is.és dísznövénytermesztésből származó jövedelmet. az újításból származó jövedelmet. hanem a 1053-04 lap 164.43 Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem fő szabály szerint elkülönülten adózó jövedelemnek minősül. a virág. akkor az ebből származó jövedelmének kiszámítására az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia. akkor a pénzben megszerzett bevétel adókötelezettségére Önnek az önálló tevékenységből származik jövedelme.46 • • • • • • • • joga megnyílt) értékesítette. 200 000 forintig terjedő adómentesség Önt értelemszerűen nem illeti meg. a magánóraadásból stb. ha erről év közben a kifizetőnek nem nyilatkozott. sorhoz fűzött magyarázat tartalmazza. terménynek a földingatlan tulajdonosváltozása nélkül történő értékesítéséből származó jövedelmet. A törvény lehetőséget ad arra. és azt itt kell bevallania. származó jövedelmet. így az nem része az összevont adóalapnak. [Amennyiben Ön őstermelői igazolvány birtokában vagy családi gazdaság tagjaként szőlő vagy dísznövénytermesztéssel foglalkozik. Ebben az esetben az ingó értékesítéséből származó jövedelemre vonatkozó. ha nem számolhatja el őstermelői bevételként. § (3) b) – 20.42 ha az ellenőrzött tőkepiaci ügylete a kereskedelmi áru tényleges átadásával szűnik meg. és Ön a kereskedelmi áru átruházója. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a 164.] lábon álló (betakarítatlan) fának vagy más termésnek. a gazdasági társaságban választott könyvvizsgálóként végzett munkáért kapott tiszteletdíjat. szellemi tevékenységből származó jövedelmet. ezért azt nem ebben. és a jövedelmét is ebben a sorban kell bevallania. hogy a termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelmét az adóév végén.

a telek értékét el kell különíteni.a bérbeadás. Önnek az ingatlan bérbeadásából származó jövedelme után 14%os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége keletkezhet. § (1) bekezdés Szja-törvény 11.a bérbe adott (hasznosított) alapterület négyzetméterrel arányos részét. egyéb szálláshely értéke után lehet elszámolni. feltéve. ha az nem egész évre vonatkozik és/vagy csak az ingatlan alapterületének egy részére valósul meg (például. épületrészre vonatkozik) a leírási kulccsal meghatározott összegből: . . (X. • A leírási kulcsot az ingatlan jellegétől függő besorolás szerint kell figyelembe venni. hogy azt korábban költségként nem számolta el. telek és a melioráció kivételével – a földterület.ha az előző két eset együttesen áll fenn. a telkesítés. . illetve az egyéb szálláshely-szolgáltatás időszakára eső időarányos részt (naponta 365-öd részt). • Az épület. Amennyiben a bérbe adott ingatlanhoz telek is tartozik. számú melléklet . • Értékcsökkenési leírást a tevékenység megkezdése előtt legfeljebb három évvel korábban megszerzett (létesült) ingatlan.47 Figyeljen arra. a hulladéktárolásra igénybe vett földterület. 44 45 Szja-törvény 18. de az ebből származó bevételének adókötelezettségére a magánszemélyekre vonatkozó szabályokat alkalmazza (ideértve az egyéb szálláshely-szolgáltatást a 239/2009.) Korm. épület bérbeadása. hogy ebben az esetben utólag. építmény leírási alapját az szja-törvénynek az ingatlanszerzésre fordított összegre vonatkozó rendelkezései szerint kell figyelembe venni. az adóévre tekintettel. Ezt az összeget növelni kell az értéknövelő beruházásra fordított. • Építmény. illetve egyéb szálláshely-szolgáltatás esetén. nem válthat adózási módot. Olvassa el a 09-es lap erre vonatkozó részét is! Figyelem! Abban az esetben. Rendelet alapján) és tételes költségelszámolást alkalmaz – az alábbi rendelkezések szerint számolhat el értékcsökkenést költségként:45 • Az értékcsökkenési leírás összegének megállapításához tárgyi eszköznyilvántartást kell vezetni. akkor mindkét arányosítást figyelembe véve kiszámított részt lehet érvényesíteni. számlával igazolt kiadással. ha a szállás célú hasznosítás esetenként egy-egy szobára. a telek. az erdő után. • Nem számolható el értékcsökkenési leírás – a bányaművelésre. 20. ha az ingatlant nem egyéni vállalkozói tevékenység keretében adja bérbe44 vagy egyéni vállalkozóként ugyan.

A nem kizárólag bérbeadásra hasznosított épület időarányos. és utóbb e tevékenység végzésének időszakában felhasználható anyag.és árukészlet beszerzésére fordított. illetve a hasznosított ingatlan-rész felújítási költsége értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának választását akkor is. illetve terület-arányos értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának.48 A bérbeadás. illetve területarányos értékcsökkenési leírása. épületrész beruházási költsége alapján egyébként nem történik értékcsökkenési leírás elszámolása). • Az egyéni vállalkozás keretében megkezdett értékcsökkenési leírás folytatható akkor is. számú melléklet szerint a kizárólag bérbeadásra hasznosított épület értékcsökkenési leírása. hogy . Az előzőekben említett magánszemély az ingatlan-bérbeadási tevékenységének megkezdése előtt – legfeljebb három évvel korábban – beszerzett. felújítási költsége (ideértve a felújítási költség időarányos. Ezt a rendelkezést az ingatlant nem egyéni vállalkozóként bérbeadó. ha az épület beruházási költsége alapján egyébként nem történik értékcsökkenési leírás elszámolása). továbbá a legfeljebb három évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök. támogatást) kapott. • Elszámoltnak kell tekinteni az értékcsökkenési leírást azokra a naptári évekre. vagy értékcsökkenés ellentételezése címén bevételt (pl. amelyekben az ingatlant jövedelemszerző tevékenységéhez használta és személyi jövedelemadó-kötelezettségének jogszabályban vélelmezett jövedelemhányad (például egyéni vállalkozóként átalányban megállapított jövedelem) szerint. valamint a tevékenység megkezdéséhez szükséges egyéb kiadásait a tevékenységének kezdése évében költségként elszámolhatja. A 11. nem anyagi javak értékcsökkenésének elszámolását megkezdheti. ha a magánszemély – választása alapján – a bérbeadásból származó bevétele után az önálló tevékenységet folytatókra vonatkozó szabályok szerint adózik. illetve az egyéb szálláshely-szolgáltatás időtartamát a tárgyi eszköz-nyilvántartásban fel kell tüntetni. a szálláshelyszolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységből származó bevétel esetében a költségelszámolás a következő. felújítási költsége (ideértve a felújítási költség értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának választását akkor is. • Az ingatlan-bérbeadási tevékenységből származó bevétel. illetve a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshelyszolgáltatást nyújtó magánszemély azzal az eltéréssel alkalmazhatja. ha az épület. vagy a 10 százalék költséghányad alkalmazásával tett eleget. korábban költségként még el nem számolt kiadásait.

sorához fűzött magyarázatból tájékozódhat. de legfeljebb a jogszabályban megállapított. amellyel szemben levonás nem érvényesíthető.a korábban bármely tevékenység bevételével szemben még el nem számolt mértékig – értékcsökkenést akkor is elszámolhat. A magánszemély által befizetett 25%-os adó nem osztható meg! Ha Ön a lakását az önkormányzatnak adta bérbe. 46 Szja-törvény 74/A. (kifizető által levont adóelőleg). hogy a tulajdonostársak tulajdoni hányaduknak megfelelően teljesítsék az adókötelezettségüket. Amennyiben a jövedelem megosztását választják. (az adózó által befizetett adóelőleg) sorában kell feltüntetnie. § (2) bekezdés . Ha az adóévben erdő véghasználattal érintett kitermelt vagy lábon álló faállomány értékesítéséből (is) volt bevétele. ha év végén döntött úgy. sorához fűzött magyarázatot is! Abban az esetben. akkor abból levonhatja az erdészeti hatóság által erre a célra nyitott. akkor a kifizető által levont vagy az Ön által befizetett 25%-os adót adóelőlegnek kell tekintenie és a bevallás 65. a befejezett célállományra igényelhető normatív erdőfelújítási támogatási értéknek megfelelő összeget. Az adómentesség feltételeiről a 04 lap 164.46 Ha Ön igazoltan fizetővendéglátó vagy falusi vendéglátó. és 176.49 épület. elkülönített számlára befizetett összeget. akkor az e tevékenységéből származó jövedelmének a kiszámítására is alkalmazhatja az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó. akkor a kifizető által levont 25%-os adót is a tulajdoni hányadok szerint kell megosztani. Választása előtt feltétlenül olvassa el a 04 lap 164. akkor önálló tevékenységéből származó jövedelmének minősül a személyes munkavégzés címén vállalkozói költségként elszámolt vállalkozói kivét összege. Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelmek esetében is az adókötelezettség fő szabályként a tevékenységet folytató magánszemélyt terheli. 11. az előzőekben ismertetett szabályokat. hogy a termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelmét az összevont adóalapba számítja be. ha azt három évnél régebben szerezte meg. sor: Egyéni vállalkozói kivét Ha Ön vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó. de lehetőség van arra. Az e tevékenységből származó jövedelemre viszont a jövedelem-megosztási szabályt nem alkalmazhatja. vagy a használatbavételi engedélyt három évnél régebben szerezte meg. akkor a törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a bérbeadásból származó jövedelem után nem kell adót fizetnie. épületrész esetében . vagy 74.

a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. Amennyiben élni kíván az egyéni vállalkozói kivét.50 A kivét összegét a 13-as lapokhoz készült útmutatóban foglaltak alapján írja be ebbe a sorba! Az „a” oszlopba az adó kiegészítés alapját. vagy a bejelentkezéskor) az átalányadózást választotta. az átalányadózás szabályai szerint állapítja meg a jövedelmét. évi. a 2010. ha az egyéni vállalkozói és/vagy mezőgazdasági kistermelői tevékenységét a 2010. sora alapján ez szükséges. Ha Ön családi gazdaság tagja. akkor a 1053-12 és/vagy 1053-13-as laphoz készült tájékoztató alapján töltse ki ezt a sort. ha a 1053-13-02-es lap 412. Olvassa el a 13-as lapokhoz írt útmutatót! 13. és az őstermelésből származó bevétele a 600 000 forintot meghaladja. sor: Az átalányadózás szerint megállapított jövedelem47 Változás! 2010. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. akkor a megállapított jövedelmet az „a” oszlopba. január 1-től az egyéni vállalkozói és a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem és az adóalapnövelő összeg az összevont adóalap része!48 Ha Ön egyéni vállalkozóként és/vagy mezőgazdasági kistermelőként 2010-re (a 2009.kiegészítés lehetőségével. Az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítés előírásait. évi adókötelezettségére vonatkozóan nem kell alkalmaznia. akkor az őstermelői tevékenységével kapcsolatosan ugyancsak a 1053-12-es lapokhoz készült tájékoztatásban találja meg az Önre vonatkozó adózási szabályokat. Akkor is ezt a sort kell kitöltenie. § (1) – (4) . évben megszüntette és a megszűnésig az átalányadó szabályai szerint adózott. akkor az „a” oszlopba az adó alapját. melyet a 43. Ezt a sort kell kitöltenie akkor is. Amennyiben Ön egyéni vállalkozóként és/vagy mezőgazdasági kistermelőként. akkor ennek a sornak a kitöltéséhez a 1053-12-es lapokhoz készült útmutatóban találja meg a szükséges tudnivalókat. 14. a „d” oszlopba pedig az adóalapkiegészítéssel megállapított összeget írja be. § (1) bekezdés Szja-törvény 29. sor: Mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem Ha Önnek őstermelői igazolványa van vagy regisztrált mezőgazdasági termelő. sorban szerepeltethet. illetve korábbi adóbevallásában. A kivét – kiegészítés összege után kedvezmény érvényesíthető. 47 48 Szja-törvény 29.

A kitöltés előtt olvassa el a 34. A kedvezményt a 34. sor: Magánnyugdíjpénztár által a kedvezményezett részére kifizetett. azokat együttesen itt kell szerepeltetnie. E bevételekkel szemben is elszámolható a bevétel megszerzése érdekében az Ön által viselt szabályszerűen igazolt kiadás. 17. kedvezmény illeti meg a számított adó összegéből. akkor e sor „b” oszlopában a teljes összeget. sor: Külföldi kiküldetésből származó jövedelem Ha Ön valamely önálló vagy munkaviszonynak nem minősülő. és az ebből származó jövedelme után Magyarországon kell adóznia. szolgáltatásnak nem minősülő kifizetést kell feltüntetnie. a csökkentés összegében kell figyelembe venni a megszerzéskor adóköteles bevételt is. Ingyenes vagy kedvezményes szerzés esetén. átruházásából (átengedésből). az „a” oszlopban pedig a kiegészítés alapját tüntesse fel. amelyek nem tartoznak az 1-16. szolgáltatásnak nem minősülő jövedelem Ebben a sorban a magánnyugdíj-pénztár által teljesített. sorhoz fűzött magyarázatnál találja meg. A „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be! Abban az esetben. nem önálló tevékenységével összefüggésben külföldi kiküldetésre tekintettel jutott bevételhez. a „b” oszlopba a bevételt. Amennyiben a bevétellel szemben igazolt költsége merült fel. A bevételnek nem része a magánszemély által szabályszerűen igazolt kiadás. Amennyiben Ön 2010-ben kedvezményezettként ezen a jogcímen is szerzett jövedelmet. megszüntetéséből. sorokba sem. 15. 16. A „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be! A jövedelem kiszámítására vonatkozó szabályokat a 3. sorhoz írt magyarázatot! Az „a” oszlopba az adókiegészítés alapját. gyakorlásának átengedéséből. Ilyen többek között a jog alapításából. az „a” oszlopba pedig a kiegészítés alapját írja be. ha a bevétellel szemben költséget nem . valamint a jogról történő lemondásból származó bevétel. a „c” oszlopban a levonható részt.51 Egyéb összevonás alá eső jövedelmek Egyéb jövedelem minden olyan bevétel. melynek adókötelezettségére eltérő rendelkezés nincs. sorok egyikébe sem. de a költségelszámolásra vonatkozó rendelkezéseket figyelembe kell venni. sor: Egyéb jogcímen kapott jövedelem Ha Önnek olyan összevonás alá eső adóköteles jövedelmei is voltak. a „c” oszlopba a költséget. sorban kell szerepeltetnie. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. és adóterhet nem viselő járandóságként a 18-23. amely az említett jogosultságok megszerzésére fordított összeggel csökkenthető.

52 számol (számolhat) el. Egyéb jövedelem a fizetett kamat abban az esetben is. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztári jóváírással kapcsolatos tudnivalók Ebben a sorban kell bevallania. A jóváírt adóköteles összeget a pénztár igazolása szerint vegye figyelembe. más értékpapír. üzletrész-tulajdonosi) megszüntetése következtében megszerzett bevételnek az ellenőrzött külföldi adózó által kibocsátott részvény. Egyéb jövedelemként adóköteles az ellenőrzött külföldi adózó jogutód nélküli megszűnése. Egyéb jövedelem az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár által a tag részére teljesített – a szja-törvény szerint – adómentesnek nem minősülő nyugdíjszolgáltatás. vagy egyébként az ellenőrzött külföldi társaság (továbbiakban: ellenőrzött külföldi adózó) megbízása alapján fizetett kamat. Az „a” oszlopba ilyen esetben a „b” oszlopban szereplő bevétel teljes összegét kell írnia. Egyéb jövedelemnek minősül az alacsony adókulcsú államban székhellyel rendelkező jogi személy. valamint az ellenőrzött külföldi adózó által kibocsátott értékpapír elidegenítéséből származó bevételnek az értékpapír megszerzésére fordított érteket meghaladó része. § (12) – (13) . vagy az előírt adómérték a 12%-ot nem haladja meg. illetve az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által nyújtott olyan szolgáltatás (kifizetés. ha a kamatot fizető állammal nincs egyezménye a kettős adóztatás elkerülése végett a Magyar Köztársaságnak. a „c” oszlopot hagyja üresen. osztalék. üzletrész. amelyben törvény nem ír elő a társasági adónak megfelelő adókötelezettséget. juttatás) amely nem törvényben meghatározott 49 Szja-törvény 28. A jövedelem kiszámítására az árfolyamnyereségre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. jegyzett tőkéjének tőkekivonás útján történő leszállítása következtében. Egyéb jövedelem lehet az egyéni számlán történő más jóváírás is. Nem számít alacsony adókulcsú államnak az előzőeknek egyébként megfelelő állam akkor. ha az említett államnak és a Magyar Köztársaságnak van a kettős adóztatást elkerülő egyezménye. ha valamely önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak a tagja és a pénztár adományból származó összeget írt jóvá az adóév során az Ön egyéni számláján. jog megszerzésére fordított értéket meghaladó része. továbbá az ilyen társaságnál fennálló tagi jogviszony (részvényesi. A leggyakrabban előforduló egyéb összevonás alá eső jövedelmek Alacsony adókulcsú államból származó jövedelmek adókötelezettsége49 Alacsony adókulcsú állam alatt az az állam értendő. egyéb szervezet. akkor a bevétel összegét írja a „b” oszlopba. ha az nem adómentes.

53 szolgáltatási körében és feltételekkel jogszerűen nyújtott és nem adómentes. Amennyiben Ön a kötelező várakozási idő leteltének évében. A kötelező várakozási időszak letelte évét követő tizenegyedik évben az ilyen bevételt a jövedelemszámítás során már nem kell figyelembe venni. akkor egyéb összevonás alá eső jövedelemnek minősül a kifizetés (juttatás). annak egésze jövedelem. átvezetés adókötelezettsége51 Amennyiben Ön 2010. amely adóköteles. ha azt Önnek kifizették. szolgáltatás adókötelezettsége A nem nyugdíjszolgáltatásként (kiegészítő nyugdíjként) kifizetett (juttatott) adóköteles bevételek kapcsán a kötelező várakozási időszak számítására vonatkozó szabályok. Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által nyújtott szolgáltatás (kifizetés. Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által nyújtott. míg a kötelező várakozási idő leteltét követő második évtől a jövedelem évente 10-10%-kal csökken. juttatás). munkaviszonyból származó bérjövedelem.50 Egyéb jövedelemnek minősül és ebben a sorban kell bevallania az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár által a kötelező várakozási időszak leteltét követően. A 2007. nem nyugdíjszolgáltatásként (kiegészítő nyugdíjként) kifizetett (juttatott) adóköteles összeget is. átutalás. vagy az azt követő évben vett fel adóköteles összeget. ha az nem törvényben meghatározott szolgáltatási körében és feltételekkel nyújtott a szja-törvény szerinti adómentes szolgáltatás. Az önkéntes kölcsönös pénztár által kiállított igazolás ezen a jogcímen tartalmazza. Ezen jövedelmeket egészségügyi hozzájárulás is terheli. és azt az M30-as igazolás 1. ezért feltétlenül olvassa el a 1053-09-es laphoz fűzött magyarázatot is! A nyugdíj-előtakarékossági számláról történő. valamint az 50 51 Szja-törvény 28. § (8) Szja-törvény 28. nyugdíj-szolgáltatásnak nem minősülő kifizetés (juttatás). szintén egyéb jövedelemként adóköteles. sora tartalmazza. A munkáltatói hozzájárulásnak az a része. § (17) . évben a nyugdíj-előtakarékossági (NYESZ-R) számlájáról nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő összeget vett fel. Egyéb jövedelemként adóköteles a magánnyugdíj-rendszerből a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépésekor a tagdíj-kiegészítés. december 31-ét követően jóváírt összegek esetén a kötelező várakozási idő újra kezdődik.

54

értékpapírszámlán, letéti számlán kimutatott követelés azon része, amely meghaladja az Ön által teljesített befizetések, átutalások összegét. Ezért, ha Ön 2010. évben A „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíjelőtakarékossági számlájáról nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetésről (juttatásról), átutalásról rendelkezett, illetőleg átvezetést kért, akkor egyéb jövedelemnek minősül a nyugdíj-előtakarékossági számlán lévő, e szolgáltatás értékének levonása nélkül a szokásos piaci értéken számított követelés azon része, amely meghaladja az Ön által (nyilvántartott adózott követelésállomány esetén annak nyilvántartásba vételét követően) teljesített befizetések, az Ön javára osztalékból származó jövedelemként jóváírt, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat alapján átutalt összegek, valamint a már nyilvántartott adózott követelésállomány együttes összegét. Olvassa el az 62., 141. – 146. sorhoz fűzött magyarázatot is. Az előzőek szerinti jövedelem megszerzéséről a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője Önnek igazolást állít ki. Nem keletkezik egyéb összevonás alá eső jövedelem akkor, ha Ön a nyugdíjelőtakarékossági számlája megszüntetésekor a számlán lévő követelését teljes egészében más számlavezetőnél vezetett, „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíjelőtakarékossági számlájára helyezteti át. Egyéb jövedelemként kell a befektetési szolgáltatónak kezelnie a nyugdíjelőtakarékossági számlákról szóló törvény szerint nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetés52 (juttatás), átutalás, átvezetés esetén a személyi jövedelemadó törvényben meghatározottak szerint számított összegét. Kamatként megszerzett jövedelmekkel kapcsolatos rendelkezések Itt kell feltüntetni a tagi kölcsön, vagy értékpapír után 2006. szeptember 1-jét követően nem első alkalommal megszerzett (kifizetett, jóváírt) kamat összegét, illetőleg magánszemélynek nyújtott kölcsön után kapott kamatjövedelmet. A szövetkezeti tagi kölcsön kamata, amennyiben az 5% százalékponttal meghaladja a jegybanki alapkamat összegét, a meghaladó rész szintén egyéb jövedelem. Ha Ön a kamatjövedelmet kifizetőtől kapta és annak van adóköteles része is, azt a kifizető igazolása alapján ebbe a sorba írja be. Külön szabály vonatkozik az 1996. december 31-e előtt és után a magánszemély által adott kölcsönre fizetett kamatokra. Az 1996. december 31-e előtt adott kölcsön kamata akkor nem visel adót, ha annak összege a felszámítás időszakában érvényes jegybanki alapkamattal számított, az 1996. december 31-e után kötött hitelszerződés esetében pedig a szerződéskötés időpontjában
52

Szja-törvény 28. § (17)

55

érvényes jegybanki alapkamattal számított összeget nem haladja meg. Nem keletkezik adóköteles jövedelem akkor sem, ha a kölcsönszerződés szerinti kamat a jegybanki alapkamatot annak legfeljebb 5%-ával haladja meg. Az előzőekben ismertetett szabályok nem alkalmazhatók akkor, ha a kamatot olyan magánszemély fizeti, akinek az illetősége szerinti állammal Magyarországnak nincs a kettős adóztatás elkerülésére egyezménye. Ilyen esetben a kamat címén megszerzett bevétel egésze egyéb jövedelemnek minősül. A 2006. augusztus 31-ig hatályos rendelkezéseket kell azonban alkalmazni azokra az előzőek szerinti kamatjövedelmekre is, amelyeket a 2006. augusztus 31-e előtt megkötött szerződés, ügylet alapján 2006. augusztus 31-ét követően elsőként szerzett meg. Borravaló, hálapénz adókötelezettsége Itt kell bevallania azt az összeget is, amelyet nem önálló tevékenységére tekintettel borravalóként, hálapénzként kapott. Ha a borravalót Ön az önálló tevékenységével összefüggésben kapta, akkor az a tevékenységének bevétele lesz, és azt a 10. sorban kell bevallania. A 21. sorban kell szerepeltetnie a külön jogszabály szerint megszerzett felszolgálási díjat, valamint a vendéglátó üzletben felszolgálóként közvetlenül a fogyasztótól kapott borravalót is. Ha a munkáltatóhoz befolyt borravaló, hálapénz összegét a munkáltató osztja el, úgy az bérjövedelemként adóköteles (1. sor), azt az M30-as igazolásnak tartalmaznia kell. A biztosító által kifizetett, szolgáltatásnak nem minősülő jövedelem Egyéb jövedelemként kell bevallani a biztosító által kifizetett azon összeget is, amely nem minősül a biztosító szolgáltatásának és nem kamatjövedelemként adóköteles. A biztosító által szolgáltatásként kifizetett összeg adómentes, ha a magánszemély a díjat költségként nem számolta el. Egyéb jövedelemnek minősül a biztosító által kifizetett összegnek az a része, amely meghaladja a magánszemély, más magánszemély által fizetett díjat, valamint a kifizető, munkáltató által fizetett adóköteles díjat. Amennyiben a más magánszemély által fizetett díjat a díjfizető költségként számolta el, annak összege az egyéb jogcímen megszerzett jövedelem része. Nem számít egyéb jövedelemnek a biztosító által kifizetett azon összeg, amely adókötelezettségét a törvény külön nevesíti. Ilyen, kamatként nevesített jövedelem keletkezik akkor, ha a biztosító által kifizetett összeg maradékjogból

56

származik, vagyis a biztosítás díját a magánszemély vagy a javára más magánszemély fizette, vagy az adóköteles biztosítási díjnak minősült. Ugyancsak kamatnak minősül a tíz évnél rövidebb lejáratú életbiztosítás, illetőleg a három évnél rövidebb lejáratú nyugdíjbiztosítás egyösszegű szolgáltatásából származó jövedelem is. Nem itt kell bevallani azt a jövedelmet, amelyet a szja-törvény külön jogcímen nevesít (pl.: kamatjövedelemként). A társaság által megvásárolt saját üzletrész térítés nélküli átadása a tag részére Ha a társasági szerződés a korlátolt felelősségű társaság esetében, a megvásárolt saját üzletrésztől való megválás módjaként a tag részére történő ingyenes átadást határozza meg, úgy a térítés nélküli átadás révén kapott üzletrész a társaság magánszemély tagjainál ugyan értékpapír formájában megszerzett vagyoni értéknek minősül, de az adókötelezettségére az összevonás alá eső egyéb jövedelmekre irányadó előírás vonatkozik. E szerint az szja-törvény eltérő rendelkezése hiányában a társas vállalkozás tagja által az e jogviszonyára tekintettel megszerzett vagyoni érték egyéb jövedelemnek minősül. A törvény szerint nevesített, további egyéb jogcímen megszerzett jövedelmek Ha Ön az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti működtetési jog (praxisjog) átruházásából bevételhez jutott, akkor az ebből származó jövedelmét ebben a sorban kell bevallania. Jövedelemnek a bevétel azon része minősül, amely a korábban értékcsökkenési leírás címén költségként el nem számolt szerzési értéket és a megfizetett illeték együttes összegét meghaladja. Itt kell szerepeltetnie a jogutódlás révén megszerzett szerzői jog, találmány és szabadalmi oltalomból eredő jog gyakorlása útján megszerzett jövedelmét is. A jövedelem kiszámítása során a bevételből levonhatja a jog gyakorlása érdekében felmerült, Önt terhelő igazolt költségeit. Ha Ön külföldi illetőségű jogi személytől, jogi személyiség nélküli társaságtól 10 000 forint egyedi értéket meghaladó üzleti ajándékban részesült, akkor annak értéke egyéb jövedelemnek tekintendő, amelyet ebben a sorban kell szerepeltetnie. Nem kell a jövedelemszámítás során figyelembe vennie az üzleti ajándék értékét akkor, ha annak egyedi értéke a 10 000 forintot nem haladja meg. Ha Önt külföldi illetőségű jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság megvendégelte (reprezentációban részesítette), annak értékét ugyancsak nem kell az adóalaphoz hozzászámítania.

57

Egyéb jövedelemnek minősül az értékpapír vagy más vagyoni érték átruházása esetén a bevétel azon része is, amely meghaladja az értékesített értékpapír vagy más vagyoni érték szerződéskötéskor ismert szokásos piaci értékét. Olvassa el a 04-es lap 166. sorához fűzött magyarázatot is! Egyéb jövedelemnek minősül a tudomány doktorának illetménykiegészítése is. E bevétellel szemben költség nem számolható el. Itt kell bevallania azt a pénzösszeget is, amelyet Ön a termőföldről szóló törvényben meghatározott birtok-összevonási célú önkéntes földcseréhez kapcsolódóan értékkiegyenlítés címén kapott. Olvassa el a 1053-04-es lap 162. sorához leírtakat is. Itt kell bevallani a felelősségbiztosítás alapján kapott, jövedelmet helyettesítő kártérítés összegét is akkor, ha az olyan jövedelmet pótol, amely egyéb jövedelemként lenne adóköteles. A jövedelmet pótló kártérítés olyan jövedelemnek minősül, amilyen jövedelmet pótol, ezért azt a pótolt jövedelem jogcíme szerinti sorban kell szerepeltetni. (Pl.: a bérjövedelmet pótló kártérítés, melynek összegét az 1. vagy a 4. sorban kell feltüntetni.) Ugyancsak ebben a sorban kell szerepeltetnie az ingóság értékesítéséből származó bevételének azt a részét is, amely meghaladja az ingóság értékesítéséről szóló szerződés megkötésének idején ismert szokásos piaci értékét. A vételárnak a szokásos piaci értéket meg nem haladó részére az ingó értékesítéséből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia, és a jövedelmet a bevallás 1053-04-es lapjának 163. sorában kell feltüntetnie. Új szabály 2010. január 1-től! Ha Ön ellenőrzött külföldi társaság tagja,53 és abban más társaság révén közvetett részesedéssel/szavazattal rendelkezik az adóév utolsó napján, és abban a saját, valamint a közeli hozzátartozói54 együtt számított részesedése vagy szavazati aránya eléri a 25 százalékot, akkor egyéb jövedelem az ellenőrzött külföldi társaság adóéve (üzleti éve) utolsó napján kimutatott, a felosztott osztalékkal csökkentett adózott eredményéből, a közvetlen és/vagy közvetett részesedésének arányában megállapított rész. A jövedelem megszerzésének időpontja az a nap, amelyen az adózott eredményt a társaság arra jogosult szerve (taggyűlés, közgyűlés, más hasonló szerv) jóváhagyta. A fenti, egyéb jövedelem halmozott (nyilvántartott) összegéről, a csökkentések figyelembe vételével nyilvántartást kell vezetni!
53 54

Szja-törvény 28. § (20) pont Ptk. 685. § b) pontja

58

Egyéb jövedelemnek minősül az az értékpapír juttatás is, amelyet a felek között fennálló jogviszony és a szerzés körülményei alapján ide kell sorolni. Értékpapír, vagy más vagyoni érték átruházása esetén egyéb jövedelemként kell figyelembe venni az átruházás ellenében megszerzett bevételből azt a részt, amely meghaladja az ellenértékre a szerződéskötés időpontjában ismert szokásos piaci értéket. Kivétel az az eset, amikor az adókötelezettségnek a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti jogcíme egyébként megállapítható. Adóterhet nem viselő járandóságok Az adóterhet nem viselő járandóság része az összevont adóalapnak, de a rá eső adótábla szerinti adót nem kell megfizetnie. Az adóterhet nem viselő járandóságok adótábla szerinti adóját a 33. sorban kell feltüntetni. Figyelem! Az adóterhet nem viselő járandóság azon része, amely a törvény szerint meghatározott mértéket meghaladó összeg, a felek között fennálló munkavégzésre irányuló jogviszony szerint adóköteles, az említett jogviszony hiányában egyéb jövedelemként adóköteles! 18. sor: Nyugdíj (a nyugdíjban részesülőt megillető baleseti járadék, jövedelempótló kártérítési járadék) Ebben a sorban kell feltüntetnie a 2010. évben kapott nyugdíj (valamint a nyugdíjban részesülőt megillető baleseti járadék és jövedelempótló kártérítési járadék összegét. Ez utóbbi feltétele, hogy Ön már betöltötte az Önre vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. A nyugdíj összegéről igazolással kell rendelkeznie, de feltétlenül olvassa el a szja-törvény nyugdíjra vonatkozó részét, mivel több olyan juttatást is nyugdíjnak minősít, amelyet cím szerint nem nyugdíjként folyósítanak az Ön részére.55 Változás! A sportról szóló törvényben meghatározott olimpiai járadék adómentes bevételnek minősül. A 2010. augusztus 18-tól ilyen címen kifizetett összeget nem kell bevallani! 19. sor: Gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, nevelőszülői díj, anyasági támogatás Ebbe a sorba

55

Szja-törvény 3. § 23. pont

59

• a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási segély, anyasági támogatás és gyermeknevelési támogatás összegét, • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott nevelőszülői díjat írja be a rendelkezésére álló igazolása alapján. 20. sor: A kettős adóztatást kizáró egyezmény alapján a Magyar Köztársaságban mentesített, de az adó kiszámításánál figyelembe vehető összeg Feltétlenül töltse ki ezt a sort akkor, ha Önnek olyan országból is származott jövedelme, vagy a belföldről származó jövedelme után olyan országban adózott, amely országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről egyezménye, és az egyezmény ezen összevonás alá eső jövedelmet mentesíti Magyarországon az adó alól, de a belföldön adóztatható jövedelme utáni adó kiszámításánál ez a jövedelem figyelembe vehető. Ez a jövedelme ugyanis adóterhet nem viselő járandóságként adóköteles. A kettős adóztatást kizáró egyezmények zöme a külföldön adóztatható jövedelmek belföldön történő figyelembe vételére ezt a szabályt tartalmazza. Ilyen többek között a Németországgal, Kanadával, Olaszországgal, NagyBritanniával, Franciaországgal, Ausztriával és az Amerikai Egyesült Államokkal megkötött egyezményünk is. Amennyiben Ön az előzőekben foglaltaknak megfelelő jövedelmet szerzett 2010-ben, akkor azt ebben a sorban szerepeltesse. A jövedelem kiszámítására a jövedelem megszerzésének jogcíme szerinti, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglaltakat kell alkalmazni. Az adókötelezettség fennáll akkor is, ha a jövedelmet nem hozta haza. A jövedelmet forintra átszámítva kell beírnia. A külföldi pénznemben keletkezett bevételt, felmerült kiadást, valamint bármely bizonylaton külföldi pénznemben megadott, az adó mértékének meghatározásához felhasznált adatot a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos devizaárfolyamán kell figyelembe venni. Az olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámításkor alkalmazni. A fenti rendelkezésétől eltérően, ha a magánszemély a bevételt külföldi pénznemben szerezte, vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki, és rendelkezik az ott meghatározott időpontot – a külföldi pénz eladása esetén – követő 15 napon, illetve – külföldi pénz vétele esetén – megelőző 15 napon

akkor e jövedelmek együttes összegét kell ebben a sorban szerepeltetnie. sor: Felszolgálási díj címén kapott összeg A külön jogszabály alapján megszerzett felszolgálási díj. alkalmazottja részére külön jogszabály alapján juttatott gazdaságátadási támogatás egy hónapra eső összegének a havi minimálbért (73 500 forintot) meg nem haladó része adóterhet nem viselő járandóságként adóköteles. a nevére kiállított bizonylattal. és ha az a minimálbért meghaladja. a figyelembe vett árfolyamot a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz. Nézze meg. akkor azt a bevallásában nem kell szerepeltetnie. a felettes rész egyéb jövedelemként adóköteles. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a 1053-10-es laphoz készült magyarázatban találja meg. lehetősége van ez után a jövedelme után nyugdíjbiztosítási járulék fizetésére. adóterhet nem viselő járandóság Ha Ön 2010-ben a 18-22. Adóterhet nem viselő járandóságnak minősül: . feltéve. úgy havonta csak a 73 500 forint tekintendő adóterhet nem viselő járandóságnak. fizetést és más hasonló térítést. sor: Egyéb. a következők szerinti adóterhet nem viselő járandóságot szerzett. számítsa ki. juttatást kapott. hogy mekkora a kapott támogatás egy hónapra eső összege. 23. Amennyiben több jogcímen szerzett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmet. Ha ezen a címen jutott jövedelemhez. sorokban feltüntetett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmeken túl egyéb. 21. a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló összege szintén adóterhet nem viselő járandóságok közé tartozik. sor: Mezőgazdasági termelő részére adott gazdaságátadási támogatás A termőföldről szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági termelő. akkor azt ennek a sornak a „b” oszlopába kell beírnia. Ha Ön az Európai Közösségek tisztviselőjeként vagy egyéb alkalmazottjaként e jogviszonyára tekintettel az Európai Közösségektől bért.60 belül pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló. hogy az az Európai Közösségeket megillető adó hatálya alá tartozik.) 22. (Amennyiben Ön vendéglátó üzlet felszolgálójaként közvetlenül a fogyasztótól borravalót kapott. melyet a 17. sorba kell beírnia. mit tartalmaznak az igazolásai. annak segítő családtagja. mert az ilyen jövedelem adóköteles és része az összevonás alá eső jövedelemnek (azonban az e jövedelmére eső adótábla szerinti adót nem kell megfizetni).

valamint a tanulószerződéses tanulót jogszabály alapján megillető kiegészítő pénzbeli juttatás. • a Magyar Corvin-lánc kitüntetés alapításáról és alapszabályáról szóló miniszterelnöki rendelet alapján a Magyar Corvin-lánc Testület által a tagja javaslatára megítélt támogatás. az előzőekben nem említett pénzbeli juttatások. • a szociális gondozói díj évi 180 000 forintot meg nem haladó része. • a közoktatásról szóló törvényben meghatározott nevelési – oktatási intézmény. valamint – a diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó – lakhatási támogatás. a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott felsőoktatási intézmény. továbbá a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény alapján a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze terhére folyósított szakiskolai tanulmányi ösztöndíj. ha azt az ott illetőséggel bíró magánszemély részére fizetik (juttatják). amely nem haladja meg az adóév első napján érvényes minimálbér havi összegének négyszeresét. amely a tagállam belső joga szerint akkor is mentes a jövedelemadónak megfelelő adó alól. vas illetve rubin díszoklevélhez kapcsolódóan a felsőoktatási intézmény által a Szabályzatában meghatározott feltételek szerint kifizetett pénzbeli juttatásnak az a része. továbbá a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás.és jegyzettámogatás teljes összege. • a szakképző iskolai tanulónak. tankönyv. • az EGT-államának joga alapján kifizetett (juttatott) olyan. • a hallgatói munkadíjnak havonta a hónap első napján érvényes minimálbér kétszeresét meg nem haladó része. a helyi önkormányzat vagy egyház által a tanuló. • a felsőoktatásról szóló törvény alapján adományozott arany. • az ösztöndíjas foglalkoztatottnak az ösztöndíjas foglalkoztatási . e törvény szerint az összevont adóalapba tartozó jövedelem alapjául szolgáló bevétel. • az EGT-államának joga alapján az előzőekben meghatározott bevételnek megfelelő jogcímen kifizetett (juttatott) bevétel. bevételnek számító. díjazás értékéből havonta a hónap első napján érvényes minimálbért meg nem haladó része. gyémánt. valamint szakképzésben tanulószerződés nélkül résztvevő tanulónak a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára külön jogszabály szerint kötelezően kifizetett díjazás. • a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatóját a felsőoktatásról szóló törvény szerinti juttatásként megillető ösztöndíj. a hallgató részére e jogviszonyára tekintettel jogszabályban meghatározott feltételek szerint adott. illetve felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatónak tanulószerződés.61 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott ápolási díj. illetve hallgatói szerződés.

a vételár. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott jövedelemszámítási szabályokat kell alkalmaznia. amely után az erre az összegre eső adótábla szerinti adót nem kell megfizetnie. 24. A katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézmények ösztöndíjas hallgatójának ösztöndíja. illetőleg a két ország között viszonosság áll fenn. . vissza nem térítendő (elengedett kölcsön összege is) támogatás. akkor az ilyen jövedelmét ebben a sorban tüntesse fel. valamint a Kormány rendeletével alapított felsőoktatási ösztöndíj. egyéb pénzbeli juttatása. vagy teljes építési költség 30%-áig. továbbá az oktatási és kulturális miniszter által adományozott – a kormányrendeletben meghatározott – Deák Ferenc Ösztöndíj.62 • • • • • jogviszonyból származó ösztöndíjának a minimálbért meg nem haladó része. vagy olyan országban adóztatható belföldről származó jövedelme volt. valamint a külföldi pénznemben megszerzett jövedelmeket forintra átszámítva kell az adóbevallásban feltüntetni. sorok „b” oszlopainak összegét. A munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak nyújtott. A külföldön adóztatható. sor: A kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint külföldön adóköteles. amely országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. a kormányrendeletben meghatározott Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj. A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló kormányrendelet alapján folyósított összeg. a „d” oszlopba írja be a 18-23. A kedvezményt e jövedelmek együttes összege után a 33. 25. és az egyezmény a külföldön adóztatható jövedelmet nem mentesíti Magyarországon az adóztatás alól. legfeljebb 5 millió forintig terjedő összegben. az „Útravaló” Ösztöndíjprogram keretében a kormány rendeletében meghatározott feltételekkel és módon adományozott tanulói és mentori ösztöndíj. sor: Adóterhet nem viselő járandóságok összesen Ebbe a sorba. ugyanakkor a külföldön megfizetett adó magyarországi beszámításáról rendelkezik. adóterhet nem viselő járandóságnak nem minősülő jövedelem Ha Önnek olyan országból származó. A külföldről származó. belföldön beszámítható jövedelem megállapítására a jövedelem megszerzése szerinti jogcímnek megfelelő. Ez az összeg lesz az. sorban érvényesítheti.

a költséget.63 A bevételt a „b”. megbízótól a külföldön végzett tevékenységére tekintettel kapott. mert a bevallása hibás lesz! A bevételt a „b”. az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget pedig a „d” oszlopban tüntesse fel. valamint a külföldi pénznemben megszerzett jövedelmeket forintra átszámítva kell az adóbevallásban feltüntetni. sorok együttes összegét kell beírnia. A külföldön megfizetett adó beszámításához a 31. költségeit és jövedelmét ebbe a sorba írja be. hogy a költségelszámolásra lehetősége van a „c”. sort kitölteni. de az után a kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adót fizetett. sorban kell szerepeltetnie! 27. az adóalap-kiegészítés alapját az „a”. hogy a költségelszámolásra lehetősége van a „c”. Ne felejtse el a külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét az egyéb adatok között a 1053-05 lap 197. A külföldön megfizetett. sor: Az összevont adóalap összege Ebbe a sorba a 1-26. amellyel nincs kettős adóztatást kizáró egyezményünk. Ebben az esetben. feltéve. sorok „b” oszlopaiban szereplő . ne felejtse el az 56. feltéve. akkor a munkaviszonyból származó bér összege után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg. Ne feledje el az 1-4. forintra átszámított adó összegét a 1053-05 lap 198. a költséget. akkor e bevételét. sort kell kitöltenie. Figyelem! Amennyiben a belföldi munkaviszonyból származó jövedelme után egyezmény vagy viszonosság hiányában külföldön kellett adóznia. Ebben az esetben. mert a bevallása hibás lesz! A külföldön megfizetett adó beszámításához a 30. sor: A kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adózott jövedelem Ha a külföldön is adózott jövedelme olyan országból származott. akkor a munkaviszonyból származó bér összege után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg. az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget pedig a „d” oszlopban tüntesse fel. sorok „d” oszlopában és az 55-56. az adóalap-kiegészítés alapját az „a”. sort kitölteni. A külföldről származó. sorban feltüntetni! 26. amelyet belföldi munkáltatótól. Figyelem! Amennyiben az egyezmény alapján a belföldi munkaviszonyból származó jövedelme után külföldön kellett adóznia. sort kell kitöltenie. ne felejtse el az 55. Itt tüntesse fel azt az összeget is.

190. illetőleg 4 400 000 forintot meg nem haladó. sorban szereplő egyéni vállalkozói kivéten túl). Figyelem! A 28. 180. 57. akkor a bevallása hibás lesz. valamint az összevont adóalap utáni adót csökkentő kedvezmények érvényesítése során is. sor) címén kívánja csökkenteni. az 55-56. azaz a 3 400 000. illetőleg tandíj. 254. sor: Összes jövedelem a 2010. sor „d”. Azoknál az összevont adóalapba tartózó jövedelem soroknál. Ezeknél a kedvezményeknél a szja-törvény 2006. sor „d” oszlopába az összes jövedelem megállapításakor az összevont adóalapba tartozó. az elkülönülten adózó jövedelmeit (bevételeit). Amennyiben Önnek a 2010. sorok „b” oszlopaiban adatot tüntetett fel – és e sor „a” oszlopát nem tölti ki. sor „b”. Ehhez. 28. sor „c”. felnőttképzés igénybe vehető halasztott kedvezménye (45. évre vonatkozóan a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódóan különadó bevallási kötelezettsége van. sor „a” oszlopot Önnek csak abban az esetben kell kitöltenie. valamint a jogszerűen ekho szerint adózott bevételeit vegye figyelembe. mert ez az összeg szolgál az adójóváírás alapjául. sor „b” és a 273. 260. sorának „a” oszlopában szereplő vállalkozói osztalékalapot is vegye figyelembe az összes jövedelem megállapítása során. Ez az összeg azonban nem minden esetben egyezik meg az adóalap-kiegészítés alapjával („a” oszlopok összegével)! . az adóalap-kiegészítés nélküli jövedelem az irányadó. Önnek össze kell adnia a 27. (Ha Ön 2010-ben bérjövedelmet szerzett – az 1-4 sorok „d” oszlopában. az e tevékenységéből származó jövedelemként (11. sor „b” oszlopokban szereplő jövedelmeit. ahol költség elszámolás lehetséges. sor „c” oszlopában feltüntetett összeget. sorok).) Ennek a sornak a kitöltése azért fontos. Az előzőek szerint számított jövedelem összegét írja be a sor „d” oszlopába. sor „d”. ha az összevont adóalap adóját a lakáscélú hiteltörlesztés (37-39. december 31-én hatályos előírásait kell alkalmazni a jövedelemkorlát figyelembe vételekor. sor „b”. Ha Ön vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó. a külföldön is adóköteles jövedelmeit. Erre az összegre szüksége lesz az adójóváírás. a 1053-04-es lap 177. adóévben A 28. a kapott igazolt bevételből levonható költség figyelembevételével megállapított jövedelmeket kell összeadnia.64 bérjövedelmeket külön is összegezni és e sor „a” oszlopában lévő fehéren hagyott mezőbe beírni. az éves összes jövedelem megállapításánál figyelembe kell vennie az 57.

amely országgal Magyarországnak nincs a kettős adóztatás elkerüléséről egyezménye és viszonosság sem áll fenn. sor „d” oszlop) számított adóját és azt írja ide. akkor a külföldön megfizetett adót a kettős adóztatást kizáró egyezmény rendelkezéseinek. sorban szereplő jövedelem után Ha Önnek 2010-ben olyan jövedelme is volt. évi összes jövedelem megállapítása. Feltétlenül olvassa el a kedvezményekhez tartozó útmutatóban leírtakat! A 1053-B lap kitöltése II. jogszerűen ekho szerint adózott bevételeket. sor „b” oszlopok. amely olyan országból származott. sor „b” oszlopban feltüntetett. sorban szereplő jövedelem után Ha Önnek olyan jövedelme is volt. tandíj. a 05-ös lap 190.65 Az adóalap-kiegészítés (szuperbruttósítás) nélküli 2010. az „a” oszlop kiszámítása Az adóalap-kiegészítés nélküli összevont adóalapba tartózó jövedelmek (1053-A lap 1-től 26-ig sorok) összegéhez adja hozzá a 04-es lap 180. felnőttképzés halasztott kedvezmények érvényesítése során.) 30. sor: A számított adó Állapítsa meg az összevont adóalap (27. amely külföldön adóköteles. sor: A külföldön megfizetett adó beszámítása a 25. A nemzetközi szerződések jellemzően ilyen esetekben úgy rendelkeznek. sor „b” oszlop külföldön is adóköteles jövedelmét. legfeljebb a 29. 31. és a 08-02-es lap 273. hogy a külföldön igazoltan megfizetett adó forintra átszámított összegét kell beszámítani (levonni). sor: A külföldön megfizetett adó beszámítása a 26. akkor a 56 Szja-törvény 30. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek adójának meghatározása 29. sor „c” oszlopában feltüntetett adó). összesített jövedelmek összegét írja be az „a” oszlopba. sor „b”. Erre az összegre lesz szüksége az összevont adóalap utáni adót csökkentő lakáscélú hiteltörlesztés kedvezmény. 260. Ebbe a sorba Önnek a külföldön igazoltan megfizetett adó forintra átszámított összegét (a 1053-05 lap 197. valamint a 08-01-es lap 254. sorban lévő összeget kell beírnia. § .56 (A számított adó meghatározása az Útmutató mellékletében található. Az előzőek szerint kiszámított. sor „d” oszlop elkülönülten adózó jövedelmét. illetőleg a viszonosságnak megfelelően beszámíthatja. de a nemzetközi egyezmény szabályai szerint vagy viszonosság alapján e jövedelmet össze kell vonnia a belföldön adóköteles jövedelmeivel. vagy olyan országban is adózott.

hogy a munkaviszonyból származó bérjövedelme után az adójóváírás összege és a jogosultsági hónapok száma az igazoláson szerepel akkor is.32.) A munkáltatója. vagy nem érvényesíthet adójóváírást. bér kifizetője (továbbiakban: munkáltató) az Ön részére kiadott jövedelemigazoláson azokat az összegeket tüntette fel. Az összes jövedelem. amíg a munkáltatójától származó jövedelme az adójóváírásra jogosító értékhatárt (3 188 000 forintot) el nem érte. valamint az átlagos adókulccsal a külföldön (is) adózott jövedelme utáni adót is. 32. sorban lévő adó összegét ossza el a 27. az erre vonatkozó szabályokat az e sorhoz fűzött magyarázatban szintén megtalálja. mely összege mindaddig csökkentette is az adóelőlegét. sorban feltüntetett adó 90%-át. legfeljebb 181 200 forint) lehet. Az átlagos adókulcs megállapításához a 29.323269 kerekítve 0. sor „a” oszlopának fehér mezőjében feltüntetett bér összege) adójóváírás illeti meg akkor. . sorban feltüntetett jövedelem után külföldön igazoltan megfizetett. sorban szereplő jövedelem utáni. Így előfordulhat. sor „d” oszlopában található. melyet figyelembe kell vennie a 28. sor: Adójóváírás Amennyiben Ön 2010-ben bérjövedelmet is szerzett. az átlagos adókulccsal kiszámított adót kell ebben a sorban szerepeltetnie. ezért év végén a bevallásában vagy csak csökkentett összegben. a kapott hányadost két tizedesre kerekítse.66 26. az átlagadókulcs 32%). sorban szereplő összevont adóalap összegével („d” oszlop). de legfeljebb a 26. (4 698 000 forint összes bevallott jövedelmet meg nem haladó jövedelem esetén Önt csökkentett összegű adójóváírás illeti meg. 0. a 198. ha az Ön összes jövedelme a 4 698 000 forintot közelíti vagy meghaladja. (pl. a bér után (27. majd szorozza meg százzal. bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme a 3 188 000 forintot nem haladta meg. de legfeljebb jogosultsági hónaponként 15 100 forint (12 jogosultsági hónap esetén. amelyeket az adóelőleg megállapítása során figyelembe vett. Ne feledje el az így kapott adókulcsot (a példa alapján 32) az „a” oszlopban lévő fehér négyzetekbe beírni! Mielőtt ebbe a sorba a levonható összeget beírná. ha az Ön összes. mert a kettő közül a kisebb összeg szerepelhet ebben a sorban. feltétlenül számítsa ki a külföldön igazoltan megfizetett adó 90%-át. Az adójóváírás az adóévben megszerzett bér és arra tekintettel megállapított adóalap –kiegészítés együttes összegének 17%-a. A munkáltatója az előlegnél azért vehette figyelembe az adójóváírást. mert Ön írásban kérte annak érvényesítését.

sorban lévő összeg alapján az adómértékére vonatkozó rendelkezés szerinti legalacsonyabb adókulccsal (17%) megállapított összeg. az egy jogosultsági hónapnak számít. Ezt az összeget. ha egy hónapon belül többször vagy több kifizetőtől (munkáltatótól) járt Önnek bér. sor összegéből a 35. az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezményekkel csökkenthető. Ez a különbözetként jelentkező összeg az Ön összevont adóalap utáni adója. Ha a 35. Az „a” oszlop nyíllal jelzett kockáiba írja be a jogosultsági hónapok számát. amennyivel az összes jövedelme a jogosultsági határt. akkor a 15.67 Jogosultsági hónapnak az a hónap számít. Az adójóváírás összegét a törvényben meghatározottak szerint. sor „c” oszlopában szereplő összeget kell beírnia ennek a sornak a „b” oszlopába. akkor ennek a sornak a „c” oszlopába nullát írjon! Amennyiben 57 Szja-törvény 34. sor „c” oszlopában összesített kedvezmények összege több mint a 29. Ezzel a szabállyal az adójóváírás 4 698 000 forintnál „elfogy”. 33. csökkentenie kell annak az összegnek a 12%-ával. sorban feltüntetett összeg után kedvezményre jogosult. amely további. adóévben kedvezményezettként nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő jövedelmet szerzett. amely legfeljebb 12 hónap lehet. sor „c” oszlopában szereplő számított adó. sor: Az összevont adóalap adója Ebbe a sorba a 29. sor: A 15. Abban az esetben. sorban szereplő jövedelem kedvezménye Ha Ön magánnyugdíj-pénztártól a 2010. sor összegének levonása után megmaradt adót kell beírnia. 36. 35. a fenti leírás alapján kell figyelembe vennie a bevallása kitöltésekor. § (1) . sor: Az adóterhet nem viselő járandóságok adótábla szerinti adója Ebben a sorban a 24. A kedvezmény összege a 15. Amennyiben az Ön összes jövedelme a 3 188 000 forintot meghaladja ugyan. sorban szereplő jövedelemnek az adótábla57 segítségével kiszámított adóját tüntesse fel. amelyre Önt az adóévben bér illette meg. akkor az Önt egyébként adójóváírásként megillető összeget. azaz a 3 188 000 forintot meghaladja. de nem több 4 698 000 forintnál. 34. de legfeljebb a 29. sor: A számított adót csökkentő kedvezmények összesen E sor „c” oszlopában összegezze a 30-34. sorok „b” oszlopaiban lévő adóösszegeket.

amelynek akkor van jelentősége. egyéb. • A háztartásokkal kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének számlázott ellenértéke utáni kedvezmény. Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények érvényesítésének általános feltételei Az összevont adóalap utáni kedvezmények csak az összevont adóalap utáni adót meg nem haladó mértékben érvényesíthetők. Az adókedvezmények többségének érvényesíthetősége az Ön összes. ha Ön nem rendelkezik annyi adóval. A 2010. következő sorrendben59 kerülhet sor: 1. Figyelem! Abban az esetben. nem érvényesíthetők: • A közteherjegy értékének (alkalmi foglalkoztatás) kedvezménye. sor „d” oszlop) is függ.68 az összevont adóalap utáni adója nulla.58 ezért célszerű az egyes kedvezményi jogcímekhez csak akkora összeget beírni. A szja-törvény meghatározza az adókedvezmények sorrendjét. és olyan összegben amelyet az adója terhére érvényesíteni tud! A kedvezmények igénybe vételére. személyi kedvezmény. de azt részben veheti igénybe. ha Ön több jogcímen is érvényesíthet kedvezmény(eke)t. 5. mely fedezetet nyújtana a kedvezmények igénybevételére. lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye. az összevont adóalap adója terhére igénybe vehető kedvezmények megszűntek. 58 59 Szja-törvény 43. Ilyen eset lehet. hogy azok együttes összege a 36. sorban lévő adót ne haladja meg. de az egyes jogcímek alapján érvényesíthető adókedvezményeit nem tudja teljes összegben igénybe venni. a törvény által meghatározott. akkor további adókedvezményt természetesen nem tud érvényesíteni. 2. őstermelői kedvezmény. § (1) . évtől az alábbi jogcímeken. ha Ön több jogcímen is jogosult adókedvezmény igénybevételére. családi kedvezmény. évi jövedelmének nagyságától (28. 4. § (1) Szja-törvény 44. 3. csak az(oka)t a kedvezmény(eke)t jelölje. • A megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék kedvezménye. 2010.

• A magánnyugdíjpénztári tagdíjat kiegészítő befizetés kedvezménye. a kamatfizetés. A lakáscélra felvett hitel törlesztésébe az szja-törvény szerint beletartozik a tőketörlesztés (az előtörlesztést is ideértve). a kezelési költség és a hitelfolyósítási díj. függetlenül attól. amelyek tekintetében a hiteltörlesztés 2007. január 1-je előtt megkezdődött. hogy 2007. január 1-jén hatályát vesztette. • Élet.és nyugdíjbiztosítás megfizetett díjának kedvezménye. sorok: A lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg halasztott kedvezménye A személyi jövedelemadóról szóló törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező előírása 2007. Amennyiben a fentieknek megfelel és a 2010. Az előtörlesztés esetén szintén változatlanul megilleti a magánszemélyt az adókedvezmény az előzőek szerint. a szja-törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező 2006. akár 30%-os mértékű kedvezményre jogosult – nem haladhatja meg a 120 000 forintot. Az igénybe vehető kedvezmény összege adóévenként – akár 40%. tartós adományozás kedvezménye. Azonban. a törlesztés megkezdésének évében és az azt követő négy adóévben. részére az adókedvezmény továbbra is jár a személyi jövedelemadóról szóló törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező 2006. . • Képzési költségként (tandíj. költségtérítés. a személyi jövedelemadóról szóló törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező előírásait változatlan tartalommal lehet alkalmazni azon hitelek esetében. a kedvezmény megosztására nincs lehetőség.69 • A megállapodás alapján fizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj kedvezmény. • A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói befizetés kedvezménye. december 31-én hatályos előírásait vegye figyelembe az adókedvezmény halasztott érvényesítésekor. évben lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összegről a hitelintézet igazolásával rendelkezik. • Üzleti hitel kamatának kedvezménye. Amennyiben a magánszemély 2007. egyéb térítés) befizetett összeg kedvezménye. január 1-ig megkezdődött-e a tőke törlesztése. • Közcélú adomány. december 31-én hatályos előírásai szerint. III. A kedvezményt az adós vagy adóstárs érvényesítheti. Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények részletezése 37 – 39. január 1-je előtt a fentieket fizette.

amikor a hitel igénylőjének a törlesztési időszakban családi pótlékra jogosult vagy jogosulttá váló gyermeke van. adóalap-kiegészítés nélküli 2010. a legfeljebb 120 000 forintot csökkentenie kell a 3 400 000 forint feletti jövedelem 20%-ával. Ezen a címen adókedvezményt a lakástakarék pénztártól felvett hitelre csak akkor lehet igénybe venni. A lakás bővítésére felvett hitel törlesztése csak akkor jogosít kedvezményre. akinek az összes. a hitelintézet által kiállított igazoláson feltüntetett összeg után adókedvezményt érvényesíthet akkor. ha az egyéb feltételek fennállnak. Az adókedvezmény a törlesztés megkezdésének évében és az azt követő négy adóévben érvényesíthető. akkor az Önt egyébként megillető kedvezményt. a kamat. bővítésére vagy lakótelek. adóalap-kiegészítés nélküli 2010. egy hitelszerződés adósaként vagy adóstársaként vehető igénybe. ha az adókedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú hitel részben vagy egészben a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott megelőlegező kölcsön. évi jövedelme (1053-A lap 28. későbbiekben ismertetett esetben a 4 400 000 forintot nem haladja meg. Amennyiben Ön ugyanazon ingatlanhoz egy szerződésbe foglaltan több hitelt (pl. illetőleg a törvényben meghatározott. . évi adóalap-kiegészítést nem kell beszámítani a 3 400 000. illetve 40%os kedvezmény igénybevételénél a 2010. Ilyen esetben az adókedvezmény minden olyan évben érvényesíthető. illetve a 4 400 000 forintos jövedelemhatárba! A lakáscélú hitelhez kapcsolódó adókedvezmény érvényesítésére csak az a magánszemély jogosult. december 31-e után hitelintézettel lakáscélú felhasználásra lakáscélú hitelszerződést kötött. ha a bővítés eredményeként a lakás alapterületének növelésével a lakószobák száma legalább egy lakószobával nő.70 Fontos! A lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg 30%-os. Amennyiben az Ön összes. lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak a megvásárlására 1993. Nem vonatkozik az időbeli korlát Önre. ha egyébként a törvényben meghatározott feltételek az Ön esetében fennállnak. vagy ha a kormányrendelet szerint gyermekek és más eltartottak után lakásépítési kedvezményre és/vagy megelőlegező kölcsönre nem jogosult. de nem több 4 000 000 forintnál. új lakáshoz kamattámogatásos és üzleti kamatozású) vett fel. Ha Ön lakás építésére. évi jövedelme a 3 400 000 forintot meghaladja ugyan. sor „a” oszlopa) a 3 400 000. építtetésére. akkor ezen hitelek törlesztése a kedvezmény alapjául szolgálhat akkor. lakás tulajdonjogának. ha a folyósított hitel áthidaló kölcsönnek minősül. Az adókedvezmény csak egy önálló ingatlanhoz kapcsolódóan. akkor a hitel adósaként (adóstársaként) a szerződés alapján 2010-ben a tőke törlesztésére – ideértve az előtörlesztést is –. a kezelési költségek és a hitelfolyósítási díj megfizetésére fordított.

A kedvezmény alkalmazhatósága szempontjából lakáscélú felhasználásnak tekintendő: . amelynek első átruházására a kedvezmény alapjául szolgáló hitel felhasználásával került sor akkor. valamint a 40%-os mértékű adókedvezményi feltételek nem valósulnak meg. vagy a kamatkedvezmény adóköteles. hogy a hitel felvétele belföldön fekvő lakótelek. A felújításra. amelynél a hitelfelvétel indokaként a lakáscélú felhasználás került megjelölésre. 30% az adókedvezmény abban az esetben. Ha a munkáltató által a lakáscélú hitel törlesztésére adott hitel után Ön legalább a törvényben meghatározott mértékű kamatot megfizette.71 Nem jogosít adókedvezményre a hitelintézettől felvett olyan személyi hitel. belföldön fekvő lakás építéséhez. építtetéséhez történjen. a kamat és a járulékos költség törlesztéseként megfizetett. mivel a kedvezmény csak a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel törlesztésére tekintettel érvényesíthető. akkor Ön a hitel ily módon törlesztett összege után jogosult az adókedvezményre. hitelek együttes összege a 15 000 000 forintot nem haladja. ha a kedvezmény alapjául szolgáló. 40% az adókedvezmény mértéke az adóévben a tőke. vagy nem haladta meg. a hitelintézet által kiadott igazolásban szereplő összeg után akkor. ha azt a tulajdonjogot szerző magánszemélyt megelőzően más lakcímként még nem jelentette be. amelyet Ön a munkáltatójától a hitelintézetnél fennálló lakáscélú hitelének a részben vagy egészben történő törlesztése céljából kapott hitelből finanszírozott akkor. valamint új lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes jogcímen történő megszerzéséhez. Nem jogosít kedvezményre az a törlesztés sem. ha a kamatkedvezmény után nem kell az adót megfizetni. hitelek összege együttesen nem haladja. A munkáltató által nyújtott lakáscélú hitel törlesztése kedvezményre nem jogosít. illetőleg haladta meg a 10 000 000 forintot. korszerűsítésre felvett hitel adókedvezményre nem jogosít. Ön által felvett lakáscélú hitel. ha • az Ön által felvett hitel a lakáscélú támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott kamattámogatásban részesült és • az Ön által a kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélra felvett hitel. A kedvezmény szempontjából új lakásnak az a lakóingatlan minősül. új lakás tulajdonjogának. A törvény különbséget tesz az új és a régi lakóingatlanhoz felvett lakáscélú hitel törlesztéséhez fűződő kedvezmény között. A magasabb mértékű kedvezménynek további feltétele.

Abban az esetben. az összeg 40%-át pedig a 37. . sor „a” oszlopába. kétféle hitel együttes összege a 10 000 000 forintot nem haladja meg. e sor „b” oszlopában csak 120 000 forintot tüntessen fel. amely legfeljebb 120 000 forint lehet. A 37. a 38. Ne felejtse el e sorok „b” oszlopaiban feltüntetett kedvezmény együttesen sem haladhatja meg a 120 000 forintot. akkor a már említett korlátokon belül úgy a 40. akkor törlesztésére fordított összeget a 38. sor „b” oszlopába írja be. évi adójával szemben lehet érvényesítenie. a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvénynek. sor „a” oszlopába. a legfeljebb 120 000 forintot csökkenteni kell a 4 400 000 forint feletti jövedelem 20%-ával akkor. a belföldön fekvő lakás építése. a belföldön fekvő lakás alapterületének növelése. az összeg 30%-át. A „c” oszlopba írt összeg nem lehet több 120 000 forintnál. hogy a felvett. mint a 30%-os kedvezményt is érvényesítheti. ha az legalább egy lakószobával történő bővítést eredményez. illetőleg 30%-kal kiszámított összeget. akkor az adókedvezményre jogosító jövedelem-határ az Ön esetében 4 400 000 forint.72 • • • • a belföldön fekvő lakótelek. Ha Ön új lakása szerzéséhez kamattámogatásos hitelt kapott. valamint a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése. ha Ön egy szerződés alapján az új lakásához a kamattámogatásos hitel mellett piaci kamatozású hitelt is felvett. ha az Ön bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme nem több 5 000 000 forintnál. továbbá a hitel felhasználásával megszerzett önálló lakóingatlanban egyben a tulajdonostársa is. lakás tulajdonjogának. A 40. A „c” oszlop kitöltésekor az Önre vonatkozó jövedelemkorlátot is vegye figyelembe. Abban az esetben. azaz. sor „b” oszlopába legfeljebb 120 000 forintot írhat. ha a számított összeg magasabb 120 000 forintnál. sor „b” oszlopába írja be. sor „c” oszlopa szolgál az Önt megillető lakáscélú adókedvezmény együttes összegének a feltüntetésére. vagy az szjatörvénynek a hitelszerződés megkötése napján hatályos rendelkezése szerinti – az előzőekben nem említett – lakáscélú felhasználás. Figyelem! A lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezményét az átmeneti rendelkezések szerint. akkor az annak törlesztésére fordított összeget a 37. ha az Ön által felvett lakáscélú hitel Önt a 30%-os kedvezményre jogosítja. A 39. élettársa az adóévben 6 hónapot meghaladó időtartamban gyermekgondozási segélyre volt jogosult. de legfeljebb a 2015. Amennyiben az Ön házastársa. építtetése. valamint Önnnek a kedvezményre jogosító lakáscélú hitelszerződésben adóstársaként szerepel. feltéve.

Ha Ön a jövedelmét tételes költségelszámolással állapítja meg. sor: Mezőgazdasági őstermelői kedvezmény.) Korm.73 40. A kedvezmény igénybevételének jövedelemkorlátja nincs! A kedvezményt kizárólag a súlyos fogyatékosságban szenvedő magánszemély vonhatja le a saját összevonás alá eső jövedelme utáni adóból. január 1-től kiadott igazolások esetében az a személy tekinthető. (XII. ahány hónapig fennállt a fogyatékosság. Az orvosi igazolást nem kell csatolni. könyvelői díjkedvezményt is érvényesíthet. akkor az őstermelésből származó jövedelmének adójával. A támogatást a bevallás benyújtásának évében kell agrár de minimis támogatásként figyelembe venni. évtől kezdődően. sor: A súlyos fogyatékosság miatt levonandó összeg Súlyos fogyatékosság esetén orvosi igazolás alapján havi 3 675 forinttal (az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5%-ával) lehet csökkenteni az adót mindazokra a hónapokra. 60 Szja-törvény 39. 41. Rendeletben. vagy csak regisztrált magánszemély és jövedelmének kiszámítására tételes költség-elszámolási módot választott. Ebbe a sorba a „d” oszlopba tehát annyiszor 3 675 forintot – legfeljebb 44 100 forintot – lehet beírni. aki a bevallásban feltünteti a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott regisztrációs számát (továbbiakban: regisztrált magánszemély). akinek a betegsége. 29. Az adózás szempontjából súlyosan fogyatékosnak a 2010. de legfeljebb 100 000 forinttal csökkentheti az összevont adóalap utáni adóját. az adóévben igénybe vett agrár csekély összegű (agrár de minimis) támogatásnak minősül. egészségkárosodása a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. § (1) . illetve a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. nem kell új igazolást kérnie. Az érvényesített kedvezmény az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában 2007. 29. és az őstermelői tevékenység utáni adó a 100 000 forintot nem éri el. legfeljebb 100 000 forint Ebben a sorban csak az a magánszemély érvényesíthet kedvezményt. (XII. Amennyiben Ön az őstermelői igazolványa alapján mezőgazdasági őstermelő – a kistermelő is őstermelő – vagy őstermelői tevékenységet folytató családi gazdaság tagja.) EüM rendeletben szerepel. Akinek az állapota végleges és korábban már kiadták az erről szóló igazolást. aki rendelkezik ezzel a regisztrációval.60 Közös őstermelői igazolvány alapján is csak az a tag érvényesíthet ezen a címen adókedvezményt. vagy jövedelmét a bevételének 90%-ában határozta meg. amelyekben a fogyatékos állapot legalább egy napig fennállt. csak megőrizni.

akkor annak összegét ebben a sorban kell szerepeltetnie. Ha Ön családi kedvezményt érvényesít és az Ön összes. 42. amely meghaladja az adott jövedelemkorlát feletti összes jövedelme 15%-át. a kedvezményt pedig csökkenteni kell akkor. 2010.74 Könyvelői díjkedvezmény címén a könyvelőnek kifizetett. 2010. Az őstermelői adókedvezmény a könyvelői díjkedvezménnyel együtt sem haladhatja meg a 100 000 forintot. ha az éves összes jövedelme nem haladja meg a 7 620 000 forintot. A mezőgazdasági őstermelői kedvezmény igénybevételére vonatkozó jövedelemhatár 7 620 000 forint. hogy meg kell határozni az összevont adóalap adóját (36. A családi kedvezmény érvényesíthetősége az eltartotti létszámtól és a kedvezményt érvényesíteni kívánó magánszemély összes. évi adóalapkiegészítéssel növelt jövedelmének (28. A jövedelem-korlátot és a hozzá tartozó eltartotti létszámot a törvény a következők szerint határozza meg: . úgy a kiszámított kedvezmény összegének. és meg kell állapítani a két adóösszeg különbözetét. ha az éves összes jövedelme a 7 620 000 forintot meghaladja. ha az eltartotti létszám legalább 3 fő. sor: A családi kedvezmény eltartottak után Amennyiben Ön családi kedvezmény címén kívánja az összevont adóalap utáni adóját csökkenteni. sor „d” oszlop) nagyságától függ. ha az Ön összes. A családi kedvezmény érvényesítésének lehetősége az eltartotti létszámtól és a jövedelemnagyságtól is függ. 2010. de legfeljebb a 100 000 forintnak a 7 620 000 forint feletti rész 15%-át meghaladó része érvényesíthető. sorban szereplő jövedelemmel együtt és nélküle is. Családi kedvezményt csak akkor lehet igénybe venni. évi jövedelme az eltartotti létszámhoz rendelt jövedelemkorlátot meghaladja. Az Önt megillető kedvezmény teljes mértékben akkor érvényesíthető. akkor Ön a kedvezmény összegének azt a részét érvényesítheti. sor) a 14. Az őstermelői tevékenységből származó jövedelem adóját úgy kell kiszámítani. ha a mezőgazdasági őstermelői tevékenységen kívül más forrásból is van összevonandó jövedelme. számlával igazolt összegnek az őstermelői tevékenységgel arányos része vehető figyelembe. Az őstermelői adókedvezmény a könyvelői díjkedvezménnyel együtt sem haladhatja meg a 100 000 forintot. Abban az esetben. évi jövedelme a következőkben felsoroltak szerinti jövedelemkorlátot meghaladja.

ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta az öt főt. de egyetlen napján sem haladta meg a négy főt. de egyetlen napján sem haladta meg a hat főt. hogy az eltartottak létszáma az adott hónapban legalább a három főt eléri. vagyis a jövedelemnagyságtól függően számítsa ki az Önt megillető kedvezményt. A családi kedvezményt a kedvezményezett eltartott után a jogosult magánszemély érvényesítheti. 2010. élettárs összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme is meghaladja az eltartotti létszámhoz tartozó jövedelemhatárt. olvassa el a következőket! Amennyiben az Ön összes. • 8 890 000 forint. hogy a jogosult az őt megillető családi kedvezményt a vele együtt élő házastársával. • 9 525 000 forint. Amennyiben az eltartottak száma és a jövedelem nagysága alapján érvényesíthet családi kedvezményt. akkor ebben az esetben a 03-as lapon a várandósság tényéről kell nyilatkozatot tennie. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján elérte. de egyetlen napján sem haladta meg az öt főt. adóazonosító jelét adóbevallásukon feltüntessék. bevallása elkészítésekor ezekre is legyen tekintettel. akkor a jogosult által érvényesíteni nem tudott kedvezményt is csökkenteni kell az értékhatárt meghaladó rész 15%-ával. évi jövedelme meghaladja az eltartotti létszámhoz kapcsolódó jövedelemhatárt. ha a házastárs. hogy a gyermeket nevelő egyedülálló családi pótlékát egyikük sem veszi igénybe. akkor az Önt megillető családi kedvezmény összegéből az értékhatárt meghaladó rész 15%-át meghaladó részt érvényesítheti. Élettársak esetén a megosztás feltétele még. Az Ön által érvényesíteni nem tudott kedvezményt házastársa. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a három főt. Mielőtt kiszámítaná a családi kedvezmény összegét. hogy a 03-as lapon nyilatkozzanak arról. úgy a 1053-03-as lapot is töltse ki! Amennyiben a családi kedvezményt születendő gyermekére (is) érvényesíti. A kedvezmény kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 4 000 forint feltéve. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a hat főt. illetőleg élettársa veheti igénybe. élettársával megossza. Tekintettel az előzőekben ismertetett korlátokra.75 • 7 620 000 forint. A törvény lehetőséget ad arra. hogy a 03-as lapon erről közösen nyilatkozzanak és egymás nevét. Abban az esetben. • 8 255 000 forint. • 10 160 000 forint. Kedvezményezett eltartott . A megosztás feltétele. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a négy főt. de egyetlen napján sem haladta meg a három főt.

hasonló ellátást folyósítanak. amely hónapban az orvosi igazolás alapján a várandósság (a várandósság kezdetétől számított 91. csak az elévülésig meg kell őrizni. illetőleg az. aki a családi pótlékot szociális intézmény vezetőjeként.76 • az. vagyonkezelő eseti gondnok a gyermekotthonban. amely hónapra a családi pótlékot. aki a családi pótlékot. de rájuk tekintettel családi pótlékot nem folyósítanak.) A gyermek megszületésének hónapját figyelmen kívül kell hagyni akkor. akkor a kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély jogosult. (Az orvosi igazolást nem kell az adóbevallással beküldeni. • a magzat. Amennyiben az adóbevallás benyújtását követően történik a magzat. ha ebben a hónapban a családi pótlékra való jogosultság megnyílik. • aki rokkantsági járadékban részesül. hasonló ellátást (továbbiakban együtt: családi pótlék) folyósítanak. napjától a megszületéséig. javítóintézetben nevelt. A családi kedvezmény szempontjából jogosultsági hónapnak az a hónap tekintendő. akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény alapján családi pótlékot. Nem jogosult azonban a családi kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély. vagy az anyával közös háztartásban élő házastársát61 kell tekinteni. a rokkantsági járadékot folyósítják. az intézményben elhelyezett személyre tekintettel kapja. A kedvezmény összegének a megállapítása során az eltartottak létszámába azokat a személyeket is be kell számítani. . Saját jogon családi pótlékban részesülő. akiket a családok támogatásáról szóló törvény szerint a családi pótlék összegének a megállapítása során figyelembe vesznek. illetve EGT-állam hasonló joga alapján más. Amennyiben a kedvezményezett eltartott olyan személy. napot követően) legalább egy napig fennáll. Magzat esetében jogosultsági hónapnak azt a hónapot kell tekinteni. vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő. bármely EGT-állam hasonló joga alapján családi pótlékot. akire tekintettel családi pótlékot. 61 2009. vagy más. Magzat esetében jogosultnak az anyát. július 1-től bejegyzett élettárs is. gyermekvédelmi gondoskodás alatt állóra tekintettel kapja. akkor a jogosult a családi kedvezményt önellenőrzés útján érvényesítheti. ikermagzat felismerése. aki a családok támogatásáról szóló törvény alapján a családi pótlékra jogosult. ikermagzat fogantatásának 91. illetőleg rokkantsági járadékban részesülő kedvezményezett eltartott esetében jogosultnak a vele közös háztartásban élő magánszemélyek egyike minősül. mint vagyonkezelői joggal felruházott gyám. • a családi pótlékra saját jogon jogosult.

sor: Tandíj. a családi kedvezményt melyikük érvényesíti figyelemmel arra is. Az „a” oszlopba ne felejtse el a kedvezmény alapját beírni! 45. akinél azt az adóelőleg megállapításakor figyelembe vették. Élettársak esetében. A halasztott kedvezmény a hallgatói jogviszony első ízben történő megszűnését. sor: Egyéb kedvezmény Ebben a sorban tüntetheti fel az 5. felnőttképzés díja címén igénybe vehető halasztott kedvezmény62 A tandíjként (képzési költségként). a közös gyermekeket nevelő élettársaknak arra. évi LXXVII. 206. § (7) bekezdés . élettársával megossza. Ez azonban nem zárja ki azt. hogy év végén döntsék el. nyilvántartás vezetése mellett.kiegészítés összegének a kedvezményét. élettárs által érvényesíteni nem tudott családi kedvezmény összege az adóbevallás benyújtásáig. a maradék összeg érvényesítése csak önellenőrzéssel történhet meg. ha csak egyikük jogosult a családi kedvezmény érvényesítésére. 62 2009. tv. valamint a magzat esetében az év végi bevallásban bármelyik jogosult érvényesítheti a kedvezményt függetlenül attól. tetszőleges elosztásban érvényesíthető. hogy az erről szóló igazoláson a kedvezmény halasztása bejegyzés szerepeljen. Abban az esetben. hogy a többi kedvezményi jogcímeken is érvényesíthető kedvezményekkel is élni tudjanak. A saját jogon családi pótlékra jogosult és a rokkantsági járadékban részesülő esetében az év végi bevallásban is azt kell jogosultnak tekinteni. felnőttképzés költségeként befizetett összegek halasztott kedvezményeinek érvényesítéséhez vegye elő a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolásait.77 A családi pótlékra nem saját jogon jogosultak. hogy az előzőek szerinti kedvezményezett eltartottak utáni kedvezményt a jogosult a vele közös háztartásban élő házastársával. ha a házastárs. hogy év közben az adóelőleg megállapítása során melyiküknél vették azt figyelembe. sorban szerepeltetett vállalkozói kivét. illetve a felnőttképzés első ízben történő megszűnését követő öt egymás utáni adóévben. A törvény lehetőséget ad az együtt élő házastársaknak. illetőleg a munkáltatói adómegállapítás időpontjáig nem ismert. A kedvezmény halasztott érvényesítésének feltétele. 43. akkor az év végén a jogosultnak nem minősülő élettárs csak a jogosult által érvényesíteni nem tudott részt vonhatja le az összevont adóalap utáni adójából. sorban szerepeltetett személyes közreműködői díj-kiegészítés összegének. és/vagy 11.

így a magánszemély rendelkezésére álló keret 60 000 forint lesz. ami 40 000 forint. felnőttképzés díja címen halasztott kedvezmény érvényesítésének egyik feltétele. sor „a” oszlop) több 3 400 000 forintnál. A 28. 2010. amely a rendelkezésre áll. felnőttképzés címén a halasztott kedvezményt az átmeneti rendelkezések szerint. az a kedvezmény alapját nem képezheti. sor „a” oszlop alapján a 3 400 000 forint feletti rész 20%-át kell meghatározni.. Amennyiben Ön a 2010. Fontos! A kedvezmény igénybevételénél a 2010. de az őstermelői adókedvezménnyel együtt is legfeljebb 100 000 forint lehet. adóalap-kiegészítés nélküli 2010. évben halasztott kedvezményt kíván igénybe venni. Amennyiben az Ön összes. majd azt a 100 000 forintból levonva meghatározható mekkora lesz az a kedvezmény összeg. adóalap-kiegészítés nélküli 2010. Az adókedvezmény beírásakor erre a korlátra is célszerű figyelemmel lenni. . akkor mielőtt az adókedvezményeket kitöltené. a „c” oszlopba pedig annak a 30%-át. évi adóalap-kiegészítést nem kell beszámítani a 3 400 000 forintos jövedelemhatárba! Abban az esetben. hogy mekkora az a keret. felnőttképzési díjba beleértendő a vizsgadíj is. 2010. ha az Ön összes. A tandíj. évi jövedelme (28. hogy a kedvezmények együttes összege az őstermelői adókedvezménnyel sem haladhatja meg a 100 000 forintot. célszerű meghatározni. évi adóalap-kiegészítés nélküli jövedelme ne haladja meg a 3 400 000 forintot. a pótvizsga díját azonban figyelmen kívül kell hagyni. de legfeljebb a 2015. akkor az „a” oszlopba írja be a halasztott kedvezmény alapját. évi adóval szemben lehet érvényesíteni. A kedvezmény igénybevételéhez az egyes évek vonatkozásában hatályos előírásokat is vegye figyelembe! Figyelem! A tandíj. hogy az Ön összes. az összevont adókedvezmény mértéke a 100 000 forintból a 3 400 000 forintot meghaladó jövedelemrész 20%-át meghaladó rész.78 A tandíjba beleértendő a költségtérítés. ha az Ön összes. akkor a már említett jogcímeken érvényesíthető kedvezmény nagyságának a meghatározásához ki kell számítani a 200 000 forint 20%-át. sor „a” oszlop) a 3 400 000 forintot meghaladja. ezt le kell vonni a 100 000 forintból. évi jövedelme (28. Abban az esetben pl. másik feltétele. évi jövedelme 3 600 000 forint. amely egyáltalán érvényesíthető. egyéb térítés is.

soránál leírtakat is! Amennyiben a 2010-ben kapott végkielégítés teljes összege után az adót 2010ben fizeti meg (5. sor: A 2010-ben kapott. A levont 10 és/vagy 25%-os adót az „a” oszlopban lévő téglalapba kell beírnia. sorba nullát kell írnia. valamint az önálló tevékenység hiányában levonható kamarai tagdíj összegét is a kapott igazolás alapján. akkor ebben a sorban nem szabad adatot szerepeltetnie! 51. sor: Az összevont adóalapot terhelő. mely a 36. amely a 8. és 65. Kérjük. sorban szereplő adóval azonos összeget írt be. sor). sor: Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények összesen Ebbe a sorba a 39 – 45. amelyet a következő évi összevont adóalap megállapítása során figyelembe kell vennie. Amennyiben a 46. és még 2010-ben osztalékká nem vált osztalékelőleget tüntesse fel. kedvezményekkel csökkentett adó Ebben a sorban a 2010. sor összegéből a 46. forintra átszámított összeget írja be. a nyilvántartásban külföldi pénznemben szereplő. Egyéb adatok 50. IV. törvényben meghatározott és az állami végkielégítés azon fennmaradó részét. sorba a 36. .79 46. A hónapok számára szolgáló négyzetben tüntesse fel az átvitt hónapok számát. Csak a 2010-ben felvett. sor: Munkavállalói érdekképviseleti tagdíj Ebbe a sorba írja be a munkavállalói érdekképviseleti szervezet részére befizetett (levont) igazolt tagdíj összegét. évi összevont adóalapját terhelő adónak az adókedvezményekkel csökkentett összegét kell feltüntetnie. sorok összegezett. olvassa el a bevallás 5. törvényben meghatározott és az állami végkielégítésnek a következő év(ek)re átvitt része Itt kell feltüntetnie a 2010-ben kapott. az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmények összegét kell feltüntetnie. Ez az összeg lesz az. 52. A bizonylatokon. sorban szereplő összeg levonása után fennmaradó adóösszeg. sor: A 2010-ben felvett osztalékelőleg Ebben a sorban a kifizető által kiadott igazoláson szereplő – kifizető hiányában a nyilvántartása szerinti összeget – tüntesse fel. 47. akkor a 47. sor kitöltése után különbözetként mutatkozik.

évi Ha az Ön munkaviszonya megszűnt. évben kapott végkielégítést és annak összegét megosztotta. évben kapott végkielégítésnek jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok száma: a 2010. akkor a munkaviszonyból származó bér összegét ennek a sornak az „a” oszlopába írja be. sorból a bérjövedelem alapja. sor: A 26 sorból a bérjövedelem alapja. az adóalapkiegészítéssel növelt bérjövedelmet a „b” oszlopba kell beírnia. évben kapott végkielégítésnek jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok száma: a 2010. 54. Az igazolás alapján a bér összegének alapját az „a” oszlopba.80 53. „a” oszlop kitöltésénél figyelembe venni. sor: A 2009. mert az összes bérjövedelem meghatározása nélkül a bevallása hibás lesz! 56. mert a bér után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg. sorban szerepeltetett. akkor most ebben a sorban a 2010. és az adóalap-kiegészítéssel növelt bérjövedelem összege Fontos! Abban az esetben. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok számát az „a” oszlopba beírni! Vegye elő a kifizetőtől kapott igazolást. az adóalapkiegészítéssel növelt bérjövedelmet a „b” oszlopba kell beírnia. sor: A 25. Ne felejtse el a „b” oszlopban szereplő összeget a 27. mert a bér után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg. akkor a munkaviszonyból származó bér összegét ennek a sornak az „a” oszlopába írja be. 2010. évi Ha Ön a 2009. és annak figyelembe vételével töltse ki e sort. sor: A 2010. . évben figyelembe veendő részre eső hónapok számát kell beírnia! Vegye elő a 0953-as adóbevallását és a végkielégítésről kapott igazolását! 55. ha a belföldi munkáltatójától származó jövedelme után egyezmény vagy viszonosság hiányában külföldön is adót kellett fizetnie. és ezzel összefüggésben 2010-ben végkielégítést kapott. Az igazolás alapján a bér összegének alapját az „a” oszlopba. akkor ne felejtse el a 8. és az adóalap-kiegészítéssel növelt bérjövedelem összege Figyelem! Amennyiben az egyezmény alapján a belföldi munkaviszonyból származó jövedelme után külföldön kellett adóznia.

„a” oszlop kitöltésénél figyelembe venni. évi jövedelem adója Ebbe a sorba a 47. évi XC. mert az összes bérjövedelem meghatározása nélkül a bevallása hibás lesz! 57. a 04-es lap 179. évi különadó alapját írja be a „c” oszlopba. amennyiben Ön érintett a 2010. törvénnyel módosított egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról. azonban a kifizetés évére vonatkozó személyi jövedelemadóbevallásban elkülönítve be kell vallani. természetesen. évi CXXIV. ha valamely korábbi adóévben érvényesített adókedvezmény (rendelkezés) összegét vissza kell fizetnie. sor: A visszafizetendő adókedvezmény(ek). Az erre szolgáló helyen balra kezdődően írja be a következő számjeleket: . sor: A 2010. Személyi jövedelemadó 61. sor „d” oszlop adatának meghatározásánál figyelembe vennie. A 1053-C lap kitöltése A 2010. ha több jogcímen keletkezett visszafizetési kötelezettsége.81 Ne felejtse el a „b” oszlopban szereplő összeget a 27. a különadó alapjának összegét az Szja-törvény rendelkezéseinek alkalmazásában a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni. úgy a 1053K bevallásban közölt 2010. Abban az esetben. évi adófizetési kötelezettség levezetése V. A visszafizetési kötelezettség szabályait a következőkben találja meg. évben a magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő különadó kötelezettséggel. A leírtak alapján. több kötelezettség jelölésére is módja van (Pl. E sor „a” oszlopában van lehetősége a visszafizetendő kedvezmények jellegét megjelölni. törvény előírásai alapján. 2 3). és be kell számítani az éves összes jövedelem megállapításánál. évi különadó alapot képező bevétel összege A 2010. sor „c” oszlopában szereplő tételek együttes összegét kell beírnia. pótlólag megfizetendő adó összege Ebben a sorban kell feltüntetnie. sorban. úgy a leírtak alapján különkülön kiszámított összegeket adja össze és a végeredményt írja be e sor „c” oszlopába. sorának „e” oszlopában és a 105305-ös lap 190. Ezt az összeget kell a 28. sor: A 2010. illetve módosításáról szóló 2010. 62.

amelyeknek az alapjául szolgáló díjfizetés évének utolsó napjától számított 3 év a rendelkezési jog gyakorlásáig már eltelt. a korábbi években igénybe vett adókedvezményt már nem. értékesítette. évi LXXVII. számú melléklete szerint a rendelkezési jog gyakorlásának minősül. Akkor is vissza kell fizetnie a kedvezményt. ha Ön 2010-ben a biztosítás feletti rendelkezési jogát – a szerződéskötést követő 10 éven belül – gyakorolta. vagy többször vett fel egy évnél rövidebb lejáratú kötvénykölcsönt. akkor csak a 2007-re.82 A visszafizetendő kedvezmény megnevezése Biztosítási kedvezmény visszafizetése Visszafizetendő adókedvezmény az önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg feltörése miatt NYESZ-R számláról. december 31-én hatályos – 7. nem nyugdíjszolgáltatásként felvett összeg miatti visszafizetés Pótlólag megfizetendő adó Az önkormányzat részére bérbe adott lakás. vagyis a biztosítást megszüntette. § (8) bekezdés .és/vagy nyugdíjbiztosítási díj után érvényesített adókedvezményt vissza kell fizetnie akkor. A járadékszolgáltatást nyújtó nyugdíjbiztosítás esetében a szerződéskötéstől számított 10 éven belül esedékes szolgáltatás csökkenő vagy egy összegben történő igénybevétele szintén az adókedvezmény elvesztésével jár. ha a biztosítása alapján egy évnél hosszabb lejáratú kötvénykölcsönt vett fel. Visszafizetési kötelezettséget eredményez a szerződés olyan módosítása is. 63 A 2009. bérleti szerződésének idő előtti megszüntetése számjele 1 2 3 4 A visszafizetendő biztosítási adókedvezmény összege63 (1) A korábbi évekről szóló bevallásában az élet. Ez a szabály a gyakorlatban azt jelenti. törvény 206. hogy amennyiben a rendelkezési jogával 2010-ben élt. Nem vonatkozik a visszafizetési kötelezettség azokra az érvényesített adókedvezményekre. amely a szja-törvény – 2009. vagy visszavásárolta. 2008-ra és 2009-re érvényesített adókedvezményt kell visszafizetnie.

törvény 206. és erre tekintettel a lekötött pénzeszköz 10 százalékának átutalásáról rendelkezett. évi LXXVII. és a „c” oszlopba az összesen összeget írja be! A tartós adományozás visszafizetendő külön kedvezménye64 Változás! Megszűnt a tartós adományozás címén igénybe vett kedvezmény után a visszafizetési kötelezettsége abban az esetben is. § (4) bekezdés 66 Szja-törvény 44/B. amelyet az állami adóhatóság az Ön rendelkező nyilatkozata alapján a lekötésre tekintettel az egyéni számlájára átutalt. NYESZ-R számláról. ha Ön a tartós adományozásról szóló szerződésből eredő bármely kötelezettségét nem teljesítette. években érvényesített biztosítási kedvezmény 20 százalékkal növelt összegét. Visszafizetendő adókedvezmény az önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg feltörése miatt65 (2) Ha az önkéntes kölcsönös egészségpénztárnál fennálló számlakövetelését (annak egy részét) legalább 24 hónapra lekötötte. akkor 20%-kal növelten vissza kell fizetnie azt az összeget. A visszafizetendő összeget kell beírnia ebbe a sorba. Ehhez az összeghez adja hozzá a 2009. nem nyugdíjszolgáltatásként felvett összeg miatti visszafizetés66 (3) Abban az esetben. évben érvényesített adókedvezmény alapjaként figyelembe vett biztosítási díj 36 százalékát. A számítás eredményeként kapott összeget kell ebbe a sorba beírnia. § (4) bekezdés b) pont . úgy a rendelkező nyilatkozatai alapján az állami adóhatóság által a NYESZ-R számlájára átutalt összeg(ek)et 20%-al növelten köteles visszafizetni. majd ezt követően a lekötést – akár részben is – 2010. § (10) bekezdés Szja-törvény 44/A. évben megszüntette. ha a NYESZ-R számlájáról nem nyugdíjszolgáltatásként vett fel összeget. Számítsa ki a 2007. bérleti szerződésének idő előtti 64 65 2009. és 2008. amelyre tekintettel 2007-2009. évben olyan biztosítási szerződése felett rendelkezett. A 62. években adókedvezményt érvényesített. sor „a” oszlopban jelölje az 1 számjelet. Az önkormányzat részére bérbe adott lakás.83 Ha Ön 2010. akkor a következők szerint állapítsa meg a visszafizetési kötelezettségét. A visszafizetendő összeget írja be ebbe a sorba.

Ezt úgy számíthatja ki. § (4) bekezdés . bérleti szerződésének idő előtti megszűntetése miatt keletkezett adófizetési kötelezettség kiszámításához olvassa el a 164. 65. Ezt úgy számíthatja ki. sornál található útmutatót. és annak egy részét a következő évi összevont adóalapjához kell hozzászámítania (a bevallás 50. sor: A 2010. ahányszor a végkielégítés egy hónapra eső részét a 8. A különbözet. A megállapított adófizetési kötelezettséget és a felszámított késedelmi pótlékot ebbe a sorba írja be. sorban 2010. évi adófizetési kötelezettség összege Ez a sor a 2010. hogy a 61. 64. Ha a munkaviszonya megszűnésével összefüggésben. hogy a kifizető által levont 17% adóelőleg összegének egy hónapra jutó részét annyiszor veszi számításba. 2010-ben törvényben meghatározott végkielégítésben részesült. Nem kell a kifizetőnek tévesen adott nyilatkozat miatt költségkülönbözet alapján a 39%-os adót megfizetnie akkor. sor: A kifizetők által levont adóelőleg összege Mielőtt Ön ezt a sort kitölti. ha az adóévben megszerzett bevételét terhelő adóelőleg megállapításához a kifizetőnek tett nyilatkozatában a tételes igazolással elszámolható költség levonását kérte. sorok összegét. és az adóbevallásban elszámolt költség meghaladja a nyilatkozat alapján levont költség legalább 5%kal meghaladja az adóalap megállapításakor elszámolt igazolt költséget.84 megszűntetése miatti adófizetési kötelezettség67 (4) Az önkormányzat részére bérbe adott lakás. soroknál történik. § (4) bekezdés Szja-törvény 48. mely az adó alapjául szolgáló összeg („a” oszlopban). 63. Az összevont adóalapba tartozó jövedelme után külföldön fizetett adó összegét ennél a sornál ne vegye számításba. sorban lévő adó összegéhez hozzáadja a 62. sor: Az adóelőleg megállapításához tévesen adott nyilatkozat miatti költségkülönbözet alapján fizetendő 39%-os adó68 Ezt a sor abban az esetben kell kitöltenie. és 63. 31. évi 67 68 Szja-törvény 74/A. adja össze a naptári évi jövedelmeiről kiállított igazolások alapján a kifizetők (munkáltatók) által levont adóelőlegeket. és a 33. mivel a külföldön megfizetett adó figyelembe vétele a 30. akkor itt a végkielégítés adóelőlegének csak a 2010. ha a kiszámított különbözet összege nem haladja meg a nyilatkozatában megjelölt költség 5%-át. évre eső részét veheti figyelembe. a különbözet 39%-a pedig a „c” oszlopban kell szerepeltetnie. évi adófizetési kötelezettség összegének feltüntetésére szolgál. sorában is adatot tüntet fel).

évben. sorba írja be. sorokhoz írt útmutatót! 67. akkor ebben a sorban a nem bevallás köteles jövedelméből levont adóösszeget nem szabad feltüntetnie. sor „a” oszlopában kell szerepeltetnie. amelyet a bevallásadási kötelezettség alá eső elkülönülten adózó jövedelmei után 2010. és az. és még a 2010. évben osztalékká nem vált osztalékelőlegből levont 10. az általa kiadott igazoláson is szerepel. sorok kitöltésekor. 66. 188. mert azokat az ilyen osztalék. amelyből a kifizető adót (és nem adóelőleget) vont le és ezt a jövedelmét nem kell bevallania (pl. kamat. sor: A 2009.. osztalékelőleget kapott. kifizető által levont adóelőleget ne ebbe. egy szerződésből származó 15 000 forint alatti. Abban az esetben. hanem az 52. Az így megállapított összeget kell ebbe a sorba beírnia. Ebből az összegből a kifizetőnek 10 és/vagy 25%-os adót kellett levonnia a kifizetéskor. évben felvett osztalékelőlegből levont adó összege Ezt a sort akkor kell kitöltenie. illetőleg 25%-os adót nem itt. hanem az 68. sor) után 2010-ben adózik (a 8. A külföldön is adóköteles osztalék.. majd írja át ide az osztalékelőlegből levont adó összegét. ha a 2009. sorban nem szerepelhet adat). sor: A kifizetők által levont forrásadó összege Ebbe a sorba mindazon forrásadó együttes összegét kell beírnia. vegye elő a 0953-as bevallását. akkor az arra jutó. ha Ön a 2010-ben kifizetett végkielégítés teljes összege (5. akkor a munkáltató által a végkielégítésből levont adóelőleg teljes összegét vegye figyelembe ennek a sornak a kitöltésénél. a várható eredmény terhére. Az Önnek 2010-ben kifizetett. Feltétlenül olvassa el a 167. Ha Önnek olyan bevétele is volt 2010-ben. vállalkozásból kivont jövedelem után a külföldön levont adót ne itt vegye számításba. Ha Ön a 9. Mielőtt Ön ezt a sort kitölti. sorban is tüntetett fel adatot. és a 169. . évben vont le a kifizető. akkor a levont adó összegét ebben a sorban tüntesse fel. kamat és vállalkozásból kivont jövedelem utáni adó megállapításakor vehette figyelembe a 05-ös lap 187. illetőleg a 189. összevonás alá nem eső bevétel esetében).85 jövedelemként tüntette fel. Ha Öntől a kifizető az értékpapír értékesítésekor az árfolyamnyereség címén elért nyereségéből adót vont le.

adóelőleget a kifizető nem tudta levonni. Itt kell szerepeltetnie azt az adót. figyelembe vehető levont adóelőlege Ebbe a sorba akkor írjon. § . adóelőleg69 Ide nem írhatja be a kifizetőtől kapott igazolás szerint kifizető/munkáltató által levont adó. ha azok együttes összege az adóév elejétől számítva a 10 000 forintot nem haladta meg. ezt kell ebbe a sorba beírnia.-68. 69. s emiatt. évben is keletkezett adófizetési kötelezettsége. sorok együttes összegét írja be. vagy a törvény szerint nem kellett levonnia. sor: A korábbi végkielégítésnek a 2010. sorba kell beírnia a kifizető hiányában. hogy az adót. adóelőleget megfizetnie akkor. Nem ide. adóelőleget kellett fizetnie. és e miatt Önnek keletkezett fizetési kötelezettsége. sorba is írt adatot). Az adót. adóelőleget is. amelyet Önnek azért kellett megfizetnie a kifizető által adott igazolás alapján. 69 Szja-törvény 49. sorokban tüntesse fel! Ha Önnek egyéni vállalkozóként. Önnek az egyes negyedévekben keletkezett adó. sornál leírtakat is. Vegye figyelembe a 9. fizetővendéglátó tevékenységet folytatóként vagy magánszemélyként adót. adóelőleg összegét! Azt a 65.86 68. sorok: Az adózót negyedévente terhelő adó. évben felvett osztalékelőleg adójának összegét. A kifizetéskor levont 18% adóelőlegből az arányos megosztás szerinti részt lehet figyelembe venni a 2010-es évben. az adóév elejétől számított összeget. melyet Önnek kellett megfizetnie. évben esedékessé vált. Ebben az esetben a IV. a 2010. adóelőleget a negyedévet követő hónap 12-ig kellett megfizetnie. ha 2009-ben kapott állami vagy törvényben meghatározott végkielégítést és azt megosztotta (9. sor) kötelezettségeként írja be. adóelőleget megfizette-e vagy sem! Kifizető hiányában az osztalékjövedelem adójának összegét is itt kell feltüntetnie. hanem az 52. akkor annak az Ön által negyedévente megállapított fizetési kötelezettség összegét az adóbevallásban fel kell tüntetnie. mezőgazdasági őstermelőként. negyedév (73. Nem kellett az adót. 70–73. Ezekben a sorokban. mert az adót. adóelőleg fizetési kötelezettségeit kell szerepeltetnie az „a” oszlopokban függetlenül attól. sor: Összes levonás Ebbe a sorba az 65-68. a 2010.

75. évi jövedelme utáni adóelőleg. és ezért Ön személyesen (is) fizetett adóelőleget. . ha a 1053-06-01-es lapon ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmeivel kapcsolatban az adókiegyenlítési kerete fedezet nyújt az adókiegyenlítésre jogosító összeg egészének (egy részének) figyelembe vételére.87 Itt kell feltüntetnie pl. Nem vehető figyelembe ennek a sornak az összegében a 2010. ebbe a sorba a saját. Amennyiben a 1053-06-01-es lap 220. sor: Adókiegyenlítés miatt figyelembe vehető összeg Ebben a sorban akkor tüntethet fel adatot. hogy az adót. feltéve. vagy az átalányadó alapja után befizetett adóelőleget kell beírnia. évi vállalkozói jövedelme és a vállalkozói kivét. azt ebben a sorban figyelembe veheti „adókiegyenlítés címén befizetett adóként”. sorok „a” oszlopainak összegét. Ha olyan jövedelme is volt. Ebben a sorban nem tüntetheti fel a kifizető hiányában az osztalékelőleget terhelő. Ez az összeg nem tartalmazhatja az alkalmazottaktól. egyéni vállalkozóként a 2010. de a 2010-es évben befizetett adókülönbözetet ide nem írhatja be! Ha Ön alkalmazottat foglalkoztató őstermelő. Ha Ön egyéni vállalkozó. A 2009. a mezőgazdasági őstermelőként (családi gazdálkodóként). vagy más önálló tevékenységet folytató magánszemély. 2010. sor: Az adózó által befizetett adóelőleg. adó E sor „b” oszlopába kell beírnia a 70-73. évi jövedelméről szóló adóbevallásában a 2009-es évre megállapított. továbbá ha a forrásadót Ön már a bevallás benyújtását megelőzően saját maga befizette. mint 2011-ben megfizetett osztalékelőleg adója. vagy amelyből annak kifizetője adót. Ezt az osztalékká vált összeggel szemben a 1153-as bevallásában veheti majd figyelembe. vagy a várható adóhoz képest kevesebbet számolt ki. adóelőleget nem vont le. évi vállalkozói jövedelme és vállalkozói osztalékalapja után 2010-ben megfizetett adó sem. megfizetett adó összegét. A 2010. vagy a fizetővendéglátás utáni tételes átalányadó kötelezettsége összegét is. akkor a befizetett tételeket e sor „b” oszlopába kell beírnia. adóelőleget teljes egészében Ön meg is fizette. vagy más kifizetésekből levont személyi jövedelemadó (előleg) összegét. amely nem kifizetőtől származott. sorának „c” oszlopában adatot tüntetett fel. akkor az alkalmazottól levont adóelőleget nem itt kell bevallania! 74. január 12-éig befizetett negyedik negyedévi előleget is itt vegye számításba kötelezettségként.

sor: Adózó terhére mutatkozó különbözet Ha az Öntől levont és az Ön által befizetett adó. 2010. adóterhet nem viselő járandóságainak adóévi várható összegéről. amelyet megfizetett adóként érvényesíthet a törvényi feltételek megléte esetén.88 Ha a 1053-06-02-es lapon csereügylet(ek)ből származó jövedelmeit (veszteségeit) részletezi. feltéve. akkor a különbözetként kapott összeget írja be ebbe a sorba. • az adóelőleg-megállapítás módjáról. és a 2008... sor) és az Ön által befizetett adóelőleget. sorának „h” oszlopában lévő összeget vegye itt figyelembe. adóelőleg együttes összege Ebben a sorban adja össze a kifizetők által levont (69. hogy a részleteket teljes egészében megfizette. befizetett adó.. ebbe a sorba írja be a befizetett adóként figyelembe vehető összeget a 1053-06-01 lap 202. • a magánszemély összevont adóalapjának. sor: Adóelőleg befizetési különbözet alapján meghatározott 12%-os adó70 Ha olyan adóelőleg levonást kért nyilatkozattal a kifizetőtől. 78. évi adófizetési kötelezettsége (64.. sor). mint a 2010. valamint az adókiegyenlítés miatt befizetettként figyelembe vehető összeget (75. akkor a különbözet 12%-át kell a bevallásban szerepeltetnie és befizetnie. adóévekben és a 2010. 77. sorából! Ha részletfizetési kedvezményt engedélyezett az állami adóhatóság az ingatlan értékesítésből származó jövedelem megállapított adója megfizetésére. akkor az adókiegyenlítést csak a megfizetett adó erejéig veheti figyelembe a cél szerinti felhasználás adójánál. adót (74. ebben az esetben jogosult adókiegyenlítésre. sor) kevesebb. Ön az adott kifizetéstől függően nyilatkozhatott a következőkről az adóelőleg megállapítása során: • a bevétel adóelőleg-alapjának megállapításához levonandó költségről. és 209. sor: Levont. adóévben cél szerinti felhasználása volt. 2009. és/vagy 2009. Amennyiben ingatlan/vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelme keletkezett a 2008. sor). 76. 70 Szja-törvény 48. 205. adóelőleg (76. illetve a nyilatkozat alapján fizetett adóelőleg miatt utóbb Önnek felróható okból az adóév végén 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözet mutatkozik. § (4) bekezdés . A különbözetet 12%-át ennek a sornak a „c” oszlopában kell feltüntetni. A 105306-02-es lap 240. évi bevallása alapján veszteséget ért el. sor).

akkor. pontját. járulékra. a családi kedvezmény érvényesítéséről és megosztásáról. sorban szereplő összeget kell beírnia. és 8. és a 78. hogy a végleges fogyatékos állapotról ugyanazon kifizetőnek elegendő egyszer nyilatkozni. akkor ebbe a sorba a 77. az állami végkielégítés megosztásának mellőzéséről. 79. sorban kell feltüntetnie. adóelőleg Ha az Öntől levont és az Ön által befizetett adó. sor: Az adóbevallással egyidejűleg még fizetendő adó Ebben a sorban a 77. a különbözetet a 80. sorban nincs adat). a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállásának időtartamáról azzal. Feltétlenül olvassa el az Útmutató 6. sor) több mint a 2010. adóelőleg. sor). akár a nyugdíjjárulékban (nem egyéni vállalkozói minőségben) visszaigényelhető összeg mutatkozik. a „Az adótartozás megfizetésére vonatkozó szabályok” című fejezetet! 80. Amennyiben Önnek akár az egészségügyi hozzájárulásban. fizetési halasztás vagy részletfizetés engedélyezését kérheti. Ehhez töltse ki a 1053-170-es lapot! Ha a tartozását egy összegben nem tudja megfizetni.89 • • • • bér esetén az adójóváírás figyelembevételéről. Amennyiben nem kell 12%-os adót fizetnie (a 78. illetve az adókiegyenlítés összege (76. Nem kell a kifizetőnek tévesen adott nyilatkozat miatti költségkülönbözet alapján a 12%-os adót megfizetnie akkor. e túlfizetések vagy azok egy részének átvezetésével is teljesítheti a befizetési kötelezettségét. ekho további külön fizetendő . ekho-ra. Ha Ön a többletként befizetett adót nem kéri vissza. hanem egészségügyi hozzájárulás kötelezettségre. A tartozását a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig kell megfizetnie. A 100 forintot el nem érő tartozását nem kell befizetnie. ha a kiszámított különbözet összege nem haladja meg a 10 ezer forintot. A személyi jövedelemadót a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-06056353 számú „NAV személyi jövedelemadó beszedési számlá”-ra kell befizetnie. sor: Visszaigényelhető adó. A 100 forintot el nem érő személyi jövedelemadó összegét az állami adóhatóság nem téríti vissza. sorban lévő összegek együttes összegét kell feltüntetnie. évi adófizetési kötelezettsége (64.

Amennyiben ebben a sorban adatot tüntet fel. ekho választására nem jogosító bevételével kapcsolatban. ha Öntől 2010-ben a foglalkoztató az Önre vonatkozó járulékfizetési felső határt meghaladóan vont le nyugdíjjárulékot. amelyre Önnek járulék alapjául szolgáló jövedelme nem volt.90 adóra kívánja elszámoltatni. Ilyen időtartam különösen az. A járulékfizetési felső határt évente január 1-jétől – év közben kezdődő jogviszony esetében a biztosítással járó jogviszony kezdete napjától – az adott év december 31. annak elszámolását a foglalkoztatójától kérheti. illetve a biztosítási jogviszony megszűnése napjáig kell számítani. sorban további adót számított ki. akkor a tagdíjfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan Öntől levont tagdíj visszaigénylésére a 1053-as bevallás nem alkalmas. sor: Ekho különadó fizetési kötelezettség Ebbe a sorba kell beírnia. 2010-ben a foglalkoztatott nyugdíjjárulékot (tagdíjat) a járulékalapul szolgáló jövedelme után. További. melynek egy naptári napra meghatározott összege 20 420 forint. éves szinten 365 napra 7 453 300 forint. sor: A felső határt nyugdíjjárulék összege meghaladóan levont. ha a 1053-08-01-es lapon a 267. feltéve. napjáig. VIII. Az ekho különadót a Magyar Államkincstárnál vezetett 1003200006056401 számú „NAV Ekho különadó beszedési számlá”-ra kell befizetnie. egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás fizetési kötelezettség Ez a sor az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás jogosulatlan választásából adódóan fizetendő adó összegének a bevallására szolgál! 87. Az évi összeghatár számításánál figyelmen kívül kell hagynia azokat az időtartamokat. legfeljebb azonban a járulékfizetési felső határig köteles megfizetni. amely alatt Ön . visszaigényelhető Ebben a sorban kell szerepeltetnie a többletként jelentkező összeget. Magánnyugdíj-pénztári tagság esetén a túlvont nyugdíjjárulékot is a foglalkoztatótól kérheti vissza. A nyugdíjjárulék fizetési felső határt meghaladóan levont összeg 88. akkor töltse ki a 1053-170-es lap erre szolgáló részét. hogy azt a bevallás benyújtásáig a foglalkoztatójától nem kérte vissza és nincs is szándékában visszakérni. Ha Ön magánnyugdíj-pénztár tagja. ne felejtse el a bevallás első oldalán a döntésének megfelelő helyen az „X”-et beírni! VII.

akkor a többletként levont magánnyugdíjpénztári tagdíjat és a nyugdíjjárulékot kizárólag a foglalkoztatójától kérheti vissza! A 6%-os egészségbiztosítási járuléknak felső határa nincs. sorában adatot tüntetett fel. illetve az igazolt távolléti időszakok naptári napjainak száma. . sor: A bevallással egyidejűleg fizetendő egészségügyi hozzájárulás Abban az esetben. a bevallással egyidejűleg fizetendő egészségügyi hozzájárulást számított ki. ha a biztosítással járó jogviszony év közben kezdődött vagy szűnt meg. Önnek rendelkeznie kell a foglalkoztató által kiállított azon igazolásokkal. ha a 1053-09-es lap 297. sor: Visszaigényelhető egészségügyi hozzájárulás Ha Ön a 1053-09-es lap 298. gyermekgondozási segélyben. Amennyiben Önnél 2010-ben az előzőek szerinti esetek bármelyike fennállt. akkor az éves felső határként megállapított összeget csökkentenie kell a díjazás nélküli. 90. díjazás nélküli időszakot (pl. Amennyiben Ön a teljes összeget nem kéri vissza.91 • táppénzben. ezért ebben a tekintetben túlfizetése sem keletkezhetett. átvezetést kér. járulékra. Amennyiben Ön a túlvont összeget teljes egészében nem kéri vissza. akkor az oda beírt összeget írja át ebbe a sorba. sorában további. terhességi-gyermekágyi segélyben. azt az állami adóhatóság nem fizeti vissza. Ha a túlvont járulék összege a 100 forintot nem éri el. vagy a többletként jelentkező összeget. amelyekből az Önre vonatkozó járulékalap felső határa és az Öntől levont járulék összege megállapítható. gyermekgondozási díjban. Az egészségügyi hozzájárulási kötelezettség elszámolása 89. és a napi járulékfizetési felső határ (20 420 forint) szorzatával. azt írja be ebbe a sorba. akkor a bevallás első oldalán a megfelelő helyre az „X”-et írja be! Figyelem! Amennyiben Ön magánnyugdíjpénztár tagja. IX. Így kell eljárnia akkor is. baleseti táppénzben részesült. • fizetés. vagy a számláján kívánja hagyni. Az egészségügyi hozzájárulást a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-06056212 számú „NAV Egészségügyi hozzájárulás beszedési számlá”-ra kell befizetnie. fizetés nélküli szabadságot) töltött. vagy annak egy részét a személyi jövedelemadó tartozására.

sorba írja be. A 126. hogy az adókedvezmény érvényesítése szempontjából Önre a 3 400 000 vagy a 4 400 000 forintos jövedelem-korlát vonatkozik. Ne felejtse el a bevallás első oldalán az erre szolgáló helyre az „X”-et beírni! Nyilatkozat a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség részletekben történő megfizetéséhez. I. amely ingatlan megszerzéséhez felvett hitel törlesztésére tekintettel az adókedvezményt igénybe vette. A nyilatkozaton a hitelszerződésben szerepelő valamennyi adóstárs adatát szerepeltetnie kell. Ennél rövidebb (két vagy három hónap) idő is lehetséges a teljesítésre. pontnál leírtakat! A 1053-01 lap kitöltése Nyilatkozatok Ha Ön a személyi jövedelemadó bevallás benyújtására bármely ok miatt kötelezett. soraiban adókedvezményt kíván érvényesíteni.vagy házastársa. az (A) mező kitöltése Ha élni kíván a 100 000 forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség részletekben történő megfizetési lehetőségével. Abban az esetben. akkor a kötelezettségeivel kapcsolatos különböző nyilatkozatait itt kell megtennie. valamint azon lakótelek. ha az adóstársa az élet. sorok: Ha Ön a 1053-B lap 37-39. 4) kell beírnia erre a helyre. A részletben történő teljesítés lehetősége maximum négy hónap lehet. akkor ezt a nyilatkozatot is ki kell töltenie. úgy ezt jelölje meg (123. az (A) mezőben nyilatkoznia kell arról. ha adóstárs nélkül vette fel az adókedvezménnyel érintett hitelt. akkor az ügyfélszolgálatok bármelyikén kérhet újabb 1053-01 lapot. valamint helyrajzi számát kell feltüntetnie. lakás fekvése szerinti település elnevezését. Ne felejtse el az erre szolgáló helyen feltüntetni. adóazonosító jelét. hogy a nyomtatványból hány lapot csatol a bevallásához! . A 4 400 000 forintos jövedelem-korlát akkor vonatkozik Önre. Nyilatkozat a lakáscélú hiteltörlesztés halasztott kedvezményéhez (A) 121 -126. akkor feltétlenül töltse ki a 170es lapot is. hogy részletekben kívánja teljesíteni a fizetési kötelezettségét. aki a hitellel megszerzett ingatlanban tulajdonostársa is és az adóévben legalább 6 hónapig gyesre volt jogosult. 3. A választott időtartamot (2. sor). A megfelelő sorokban az adóstárs nevét.92 ekho külön fizetendő adóra kívánja elszámolni. Amennyiben az (A) mezőben az adóstársak adatainak feltüntetésére az előnyomott sorok nem elegendők. Olvassa el a 8.

a jövedelemszámítás szempontjából nem minősül egyéni vállalkozónak. A 1053-02 lap kitöltése Rendelkező nyilatkozatok az adóról Általános tájékoztató arról. Amennyiben 2011-ben ezen a módon kíván adózni. augusztus 16-át követően az egyéni vállalkozó a megszerzett bérleti. sor: Ha Ön a fizetővendéglátásból. olvassa el az útmutató 04-es lapjának 176. melyben megtalálja a tételes átalányadózás választhatóságának a feltételeit. akkor erről most nem kell nyilatkoznia. A fizetővendéglátó. az ingatlan bérbeadó és a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató nyilatkozata a tételes átalányadózásról (B) 129.93 II. a bérleti díj az esetében továbbra is evás bevétel. sor: Ha Ön a lakását. ha a rendelkezése megtétele időpontjában pénztártag!72 71 72 Szja-törvény 3. szálláshely-szolgáltatási díjak megszerzése esetén. hogyan rendelkezhet az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár71 és/vagy befektetési szolgáltató felé Csak akkor rendelkezzen. Abban az esetben. § 48. hogy tételes átalányadózás útján tegyen eleget az adófizetési kötelezettségének. szálláshelyszolgáltatásból származó jövedelmének a megállapítására 2010-ra a tételes átalányadózási módot választotta. Fontos! A 2010. akkor 2011-ben is lehetősége van arra. Figyelem! 2010. és választhatja e tevékenységére a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések szerinti adózást! Az evás egyéni vállalkozó továbbra sem élhet ezzel a lehetőséggel.és változás bejelentő lapon kellett nyilatkozni. üdülőjét fizetővendéglátás keretében hasznosítja. akkor az erre irányuló szándékát az erre szolgáló helyen az „X” beírásával jelezze. ha 2010-ben az e tevékenységéből származó jövedelme után tételes átalányadót fizetett és így akar a jövedelme után 2011-ben is adózni. sorához fűzött magyarázatot is. pont Szja-törvény 44/A. Mielőtt az adózás módjáról döntene. de 2011-re nem ezen a módon kíván adózni. akkor ezt a szándékát jelezze az „X” beírásával az erre szolgáló négyzetben. ingatlan bérbeadásból. § (1) bekezdés . augusztus 16-át követő tételes átalányadózás választásáról a 10T101E bejelentő. 130.

Ha Ön a rendelkezése időpontjában azért nem tagja az önkéntes nyugdíjpénztárnak. hogy a rendelkezése megtétele időpontjában pénztártag. pont Szja-törvény 44/B.79 Ha az átutalást az állami adóhatóság késedelmesen teljesíti. úgy Önre a rendelkezési tilalom nem vonatkozik!73 Csak olyan pénztár jelölhető meg. ha nyugdíjszolgáltatás igénybevétele miatt szüntette meg a NYESZ-R számláját. mert nyugdíjszolgáltatást igényelt. a pénztár igazolása szerint történt a rendelkezési jogosultságot megalapozó befizetés.94 Ha Ön a rendelkezése időpontjában azért nem tagja az önkéntes nyugdíjpénztárnak.78 Ha mindkét rendelkezési lehetőségével élni kíván.80 E miatt feltétlenül töltse ki a 1053-főlap (D) tábláját.77 Rendelkezhet akkor is. A rendelkezésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakba befizetett. kamatot kell fizetnie. illetőleg a tag egyéni számláján jóváírt összeg utáni adókedvezményi lehetőség már a 2006. feltéve.75 Nyugdíj-előtakarékossági számla esetén a rendelkezési jogosultság csak abban az esetben illeti meg a számlatulajdonost. amely pénztárnál. ha rendelkezik „NYESZ-R”76 jelölésű nyugdíj-előtakarékossági számlával és nem kapott 2010-ben nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetést (átutalást) a NYESZ-R számláról. lekötés. 37. jóváírás. § (2) bekezdés Szja-törvény 44/A. mert nyugdíjszolgáltatást 73 74 75 76 77 78 79 80 Szja-törvény 44/A. § (1) bekezdés Szja-törvény 44/C. § (1) bekezdés Art. figyeljen az összegek megosztására. § (5) bekezdés Szja-törvény 44/A. § (6) bekezdés . de az adóév utolsó napján még nem mondta fel azt. illetve amelynél történt a rendelkezési jogosultságot megalapozó szolgáltatás igénybevétele!74 Több önkéntes kölcsönös pénztár esetén is csak egy pénztár jelölhető meg. azaz az adóbevallásának vagy az egyszerűsített bevallást kérő vagy a munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozatának megtétele időpontjában tag. § 76. évtől megszűnt! Helyette azonos feltételekkel és mértékben meghatározott összegnek az egyéni számlára történő utalásáról rendelkezhet Ön. § (2) bekezdés Szja-törvény 3. § (4) bekezdés a) pont Szja-törvény 44/B.

Ha az adott nyugdíj-előtakarékossági számla nyugdíjszolgáltatás igénylése miatt a nyilatkozattétel és a kiutalás teljesülésének időpontjáig megszűnt. A rendelkezési jogosultság gyakorlásához szükséges a befektetési szolgáltató igazolása. § (2) bekezdés . A rendelkezési jogosultság gyakorlásához szükséges a pénztár igazolása. § (2) és 44/B. az abban megjelölt címre (számlára) utalja az állami adóhatóság azzal. § (3) bekezdés Szja-törvény 44/B. Ön rendelkezhet akkor is. vagy az adóbevallása alapján fizetendő adóját határidőben – február 25-ig.82 A nyugdíj-előtakarékossági számlával kapcsolatos rendelkezési jogosultságát csak a bevallásában gyakorolhatja. Hibás bevallás esetén a 30 napos határidőt a bevallás kijavításának napjától kell számítani. sor). azaz a költségvetési támogatást. sor) nem csökkenthető. ha az adókedvezmények levonása után marad még összevont adóalap utáni adó (47.81 A nyugdíj-előtakarékossági – NYESZ-R jelölésű – számlához is párosul rendelkezési jogosultság. ha a nyugdíj-előtakarékossági számláját. a számlavezető által az állami adóhatóságnál erre a célra nyitott beszedési számlára történt visszautalást követően. ha Önnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott tartozása van. sorban X-szel). akkor az utalásra az Ön kérelme alapján az adótartozása. Az átutalás(oka)t. de a rendelkezést megalapozó befizetés évének utolsó napján az adott nyugdíj-előtakarékossági számláját még nem mondta fel (ezt jelölje a 146. az állami adóhatóságnak az adó visszatérítésére vonatkozó szabályok szerint kell teljesítenie. ha bevallási kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. úgy a kapott igazolás alapján Ön élhet e rendelkezési jogával (jelölje a 144. illetve május 20-ig – nem rendezte. Abban az esetben. az Ön kérelmére. illetőleg az adóbevallása szerinti adó rendezését követő 30 napon belül kerülhet sor akkor. • Az átutalni rendelt összeggel az összevont adóalap utáni adó (36. sorban X-szel). hogy ez a kiutalás más (újonnan nyitott) nyugdíj-előtakarékossági számlára nem teljesíthető. de legkorábban március 1-jétől (elektronikus úton benyújtott bevallás esetében február 1-től). § (3) bekezdés 83 Szja-törvény 44/A. vagyis a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül. az állami adóhatóság közvetlenül Önnek juttatja el a rendelkezése szerinti összeget a 1053-A lapon megjelölt számlára.95 igényelt. • Rendelkezni csak abban az esetben lehet.83 81 82 Szja-törvény 44/A. a nyilatkozattétel időpontját megelőzően nyugdíjszolgáltatásra jogosultsága miatt megszüntette. sorba. Ebben az esetben sem írhatja be saját számlaszámát a 139.

ahova az utalást kérné. Rendelkezés az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárhoz utalandó összegről Amennyiben Ön rendelkezési jogosultság gyakorlásához szükséges igazolást kapott és a rendelkezése időpontjában valamely önkéntes pénztár tagja. hogy az Ön önkéntes kölcsönös biztosítópénztára végelszámolása. az állami adóhatóság határozata alapján meg kell fizetnie. hogy az igazolásai ne tartalmazzanak halmozott adatokat. akkor a különbözetet Önnek. ha Ön év közben más pénztárba lépett át. 84 Szja-törvény 44/C. ha a különbözet az 5 000 forintot nem haladja meg. illetve. illetőleg a nyugdíj-előtakarékossági számlára utalandó összegek ebben az esetben sem léphetik át a törvényben meghatározott mértéket.96 Amennyiben Ön önkéntes pénztárnál vezetett egyéni számlával és nyugdíjelőtakarékossági számlával kapcsolatosan is rendelkezik. majd jelölje meg azt a pénztárt. hogy két helyről kap igazolást. arra is lehetősége van. Abban az esetben. ahová az utalást kéri. úgy az egyes pénztárakhoz. Feltétlenül közölje a 138. felszámolása folyamatban van. ha az összevont adóalap utáni. hogy saját pénzforgalmi számlájára (lakcímére) kérje ebben az esetben a rendelkezett összeget. akkor töltse ki a 132-139. sor) olyan mértékben csökken. mert nyugdíjszolgáltatást igényelt. úgy figyeljen arra. és 142. illetve. ha azért nem tagja az önkéntes nyugdíjpénztárnak. hogy az már részben vagy egészében nem nyújt fedezetet az átutalt összegre. sorban a rendelkezését az átutalás tényleges összegéről! Az átutalt összeg nagyságát nem befolyásolja az. illetve a pénztár tevékenységének felfüggesztése esetén az állami adóhatóság értesítése alapján Ön kérheti a bevallásában megjelölt pénztár helyett – amennyiben más önkéntes kölcsönös pénztár tagja – másik pénztárba történő utalását a rendelkezett összegnek. sorokat.84 Ha azonban az önellenőrzés vagy az ellenőrzés eredményeként az adókedvezmények levonása utáni összevont adóalap utáni adó (47. Előfordulhat. ha nem szűnt volna meg az előzőek miatt a tagsága. azt a pénztárat. I. Ha nem tagja más pénztárnak. Ebben az esetben. adókedvezményekkel csökkentett adó önellenőrzés vagy adóellenőrzés során utóbb változik. és győződjön meg arról. mert utóbb ennek adójogi következményei lehetnek. § (2) bekezdés . Nem hoz határozatot az állami adóhatóság.

sorba a „c” oszlopba beírnia. ha több. akkor a kedvezmény legmagasabb összege 130 000 forint lehet. akkor az együttesen érvényesíthető kedvezmény (137. mert az Önnél egyéb összevonás alá eső jövedelemnek minősül. Ha a 132. sor). akkor a befizetett összeg alapján rendelkezési jogosultság illeti meg. akkor az Ön esetében a rendelkezésre jogosító legmagasabb összeg nem 100 000. . illetőleg befizetett tagdíjat igazolja. sor). a rendelkezési jogosultságra jogosító összeg 30%-a. Az ezen a címen Önt megillető összeg nem lehet több mint 100 000 forint. valamint az Ön egyéni számláján az adóévben támogatói adomány és más jogcímen jóváírt. erre a kisebb összegre. Ha a pénztár igazolásán támogatói adomány és más jogcímen jóváírt. 133. ha Ön az Önre vonatkozó nyugdíjkorhatárt 2020. önsegélyező pénztárnak vagy mindkettőnek a tagja. A rendelkezési jog alapjául az Ön által befizetett tagdíj. sorában is feltüntetni.97 132. egyéb jövedelemként adóköteles összeg is szerepel. akkor a 100 000 forintra teheti meg a rendelkező nyilatkozatát. sor) legmagasabb összege 120 000 forint. a rendelkezés alapjául szolgáló összeg 30%-a. és e tagságával. ezt kell a 132. január 1-e előtt tölti be. A kedvezmény mértéke a pénztár által kiadott igazoláson szereplő. igazolásokon feltüntetett. január 1 –e előtt töltik be (145. akkor azt ne felejtse el a bevallása 17. sor: Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba és/vagy önsegélyező pénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság Ha Ön önkéntes kölcsönös egészségpénztárnak. akkor a pénztár vagy pénztárak által kiadott igazolás alapján jogosult rendelkezési jogát gyakorolni. de legfeljebb 100 000 forint lehet. sor). akik a rájuk vonatkozó nyugdíjkorhatárt 2020. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság Ha Ön önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tagja. akkor pedig 150 000 forint lehet (145. A pénztár az igazoláson csak a december 31-ig átutalt. Amennyiben Ön a nyugdíjkorhatárt az Önre irányadó szabályok szerint 2020. Ha Ön is ebbe a korcsoportba tartozik. Kedvezőbb szabály vonatkozik azokra. egyéb jövedelemként adóköteles a pénztár által kiadott igazolásban szereplő összegek szolgálnak. Amennyiben Ön a nyugdíjpénztári tagsága mellett egészség és/vagy önsegélyező pénztárnak is a tagja. A kedvezmény az igazoláson. hanem 130 000 forint lehet. tagságaival összefüggésben is jogosult a rendelkezési jog gyakorlására. sorban szereplő összeg 100 000 forintnál kevesebb. január 1-e előtt tölti be (145.

és a 135. A kedvezmény alapjául szolgáló összeggel kapcsolatos tudnivalókat a 132. Amennyiben Ön az önkéntes nyugdíjpénztári befizetésekre tekintettel is gyakorolja a rendelkezési jogát. sorban szerepeltethető prevenciós szolgáltatás utáni kedvezményre is tekintettel – a 100 000. és a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig kell megfizetnie.és önsegélyező pénztárhoz kapcsolódó kedvezmény együttes összege – a 135. Tekintettel az esetleges visszafizetési kötelezettségre ebben a sorban csak akkor szerepeltessen adatot. sor) esetén a 150 000 forintnál. A pénztár által kiállított igazoláson feltüntetett összeg 10%-át e sor „b” oszlopában kell szerepeltetnie. ezért ennek a sornak a kitöltésénél erre is legyen figyelemmel. sorhoz fűzött magyarázat tartalmazza. hogy önsegélyező pénztári tagságára tekintettel is kíván a rendelkezési jogával élni. sorhoz készült magyarázatból ismerheti meg. sor) nem lehet több 120 000. A lekötött összeghez. akkor az adóév utolsó napján lekötött számlakövetelésként kimutatott összeg 10%-a további rendelkezésre jogosítja a lekötés évéről szóló adóbevallásban. valamint a prevenciós szolgáltatáshoz kapcsolódó rendelkezési jogra vonatkozó tudnivalókat a 134. illetőleg a 130 000 forintot. illetőleg a 2020. Amennyiben Ön a 2008-as és/vagy a 2009es évről szóló bevallásában ezen a címen adókedvezményt érvényesített. – az önsegélyező pénztárakkal kapcsolatos kedvezmény együttes összege sem haladhatja meg a 100 000. ha Ön az egészségpénztárnál lévő egyéni számláján lévő összeget vagy annak egy részét lekötötte. részletesebb 134. illetőleg a már említett feltétel megléte esetén a 130 000 forintot. akkor olvassa el az 62. akkor ügyeljen arra.98 A kedvezmény összegét e sor „b” oszlopába írja be. az ezen a címen igénybe vett kedvezményt 20%-kal növelt összegben vissza kell fizetnie! A 20%-kal növelt összeget a feltörés évéről szóló adóbevallásban kell szerepeltetnie. hogy az egészségpénztárakkal. vagy a prevenciós szolgáltatásra tekintettel is kedvezményt kíván érvényesíteni. valamint – feltéve természetesen. sor: Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg kedvezménye Amennyiben Ön az egészségpénztárnál vezetett egyéni számláján a fennálló számlakövetelésből az Ön által meghatározott összeget legalább 24 hónapra lekötötte. továbbá nyugdíjpénztári . akkor a kedvezmények együttes összege (137. ha e többletkedvezménnyel együtt sem haladja meg az egészség. Amennyiben a 24 hónapos időtartamon belül a lekötést akár részben is megszűnteti (feltöri). sorhoz fűzött magyarázatot is. január 1-e előtti Önre vonatkozó nyugdíjkorhatár (145. és a lekötött összeget akár részben is feltörte. Abban az esetben. A lekötött összeg feltöréséről a pénztár az állami adóhatóság részére adatot szolgáltat.

illetőleg 130 000 forint lehet. sor: Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári kedvezmények együttes összege Ennek a sornak a „d” oszlopában a 132. valamint a lekötött összeghez kapcsolódó 134. 136. 85 86 Szja-törvény 44/A. valamint a nyugdíjpénztári tagsággal összefüggő kedvezménnyel együtt. Abban az esetben azonban. sor) vagy csak egészség és/vagy önsegélyező pénztárhoz (136. ügyeljen arra. sor: Az önkéntes kölcsönös egészségpénztár. illetőleg a 130 000 forintot. és 136. önsegélyező pénztár tagjaként az egyéni számlája terhére a külön törvényben86 meghatározott prevenciós szolgáltatásban részesült. a 120 000. hogy az e sor „b” oszlopában. sor) kapcsolódó kedvezményt érvényesít. az ebbe a sorba beírható összeg legfeljebb 100 000. illetőleg 150 000 forintot. akkor a megbízása alapján a pénztár által kifizetett összeg 10%-át további kedvezményként érvényesítheti.és önsegélyező pénztárakhoz kapcsolódó kedvezmények (133-135. sorok) együttes összegét kell feltüntetnie.99 tagsághoz kapcsolódó kedvezménnyel együtt a 120 000. sorban feltüntetendő kedvezménnyel együtt sem haladhatja meg az egészség és önsegélyező pénztárhoz kapcsolódó kedvezmény együttes összege a 100 000. Amennyiben Ön ezen a címen is jogosult kedvezményre. sorok „c” oszlopaiban feltüntetett kedvezmények együttes összegét kell szerepeltetnie. 135. illetőleg 150 000 forint kerülhet. illetőleg a 150 000 forintot. § (1) bekezdés c) pont 1993. évi XCVI. illetőleg 130 000 forintnál. hogy az ezen a címen érvényesíthető kedvezmény nem lehet több 100 000. sor) kapcsolódóan is érvényesít kedvezményt. ha nyugdíjpénztárhoz és egészség vagy önsegélyező pénztárhoz (132. akkor ebbe a sorba legfeljebb 120 000. Amennyiben Ön csak nyugdíjpénztárhoz (132. Ügyeljen arra. A kedvezményre jogosító összeget a pénztár az igazoláson külön feltünteti. 137. törvény . sor: Az önkéntes kölcsönös egészségpénztári és/vagy önsegélyező pénztári kedvezmény együttes összege Ennek a sornak a „c” oszlopában az önkéntes kölcsönös egészség. és 136. önsegélyező pénztár prevenciós szolgáltatásának kedvezménye85 Ha Ön önkéntes egészségpénztár.

Amennyiben Ön az állami adóhatóság utalásakor már nem tagja annak a pénztárnak. sor: Nyilatkozat az átutaláshoz Ebben a sorban nevezze meg azt az önkéntes pénztárat. e nélkül a bevallása hibás lesz! 139. és az arra befizetett összegre tekintettel is rendelkezni kíván. Amennyiben az adókedvezmények levonása után fennmaradó összevont adóalap utáni adó (47. sorba beírni kívánt összegre! A sor kitöltése kötelező. • abban az esetben. ha teljesítéskor a magánszemély már nem él. ha az állami adóhatósághoz benyújtott kérelmében igazolja. az általános ismertetésnél leírt feltételekkel. sor „d” oszlopában szereplő összeget írja be. mint amekkora összegre Ön egyébként a befizetései és az adóköteles jóváírások alapján jogosult lenne (137. amelyet az összevont adóalap utáni adó terhére az önkéntes pénztárnál vezetett egyéni számlájára kíván utaltatni. akkor ebben a sorban csak akkora összeget szerepeltessen. . E nélkül a bevallása hibás lesz! Ha Ön több pénztárnak is tagja.100 138. így a tagsági viszony megszűnésekor az állami adóhatóságnál. akkor is csak egy pénztár jelölhető meg. mert a saját pénzforgalmi számlájának (folyószámlájának) vagy más magánszemély pénzforgalmi számlájának a beírása esetén a bevallása hibás lesz. a legfeljebb a 137. sor: Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg Ebbe a sorba azt. Amennyiben Ön NYESZ-R számlát is nyitott. a nyilatkozaton megjelölt önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak a pénzforgalmi számlaszámát írja be. Ne felejtse el feltüntetni a pénztár adószámát és pénzforgalmi számlaszámát. azaz a 47. • minden más esetben. a kedvezményezett(ek)nek kell kiutalnia. akkor a rendelkezése szerinti összeget az általa megadott címre (számlára) az állami adóhatóság utalja. akkor az átutalni kért összeg sorsa lehet: • más pénztárba történő átlépés esetén a pénztárnak a befogadó pénztárba kell továbbutalnia. ahová az átutalást kéri. • ha nyugdíjszolgáltatás miatt nem tagja a pénztárnak a magánszemély. Kérjük. sor). Ez utóbbi esetben Ön akkor juthat hozzá a rendelkezett összeghez. sor) kevesebb. az erre a célra nyitott beszedési számlára visszautalja. ahová a „kedvezmény” utalását kérte. sorban szereplő összeg fedezetet nyújtson. akkor az átutalni rendelt összeg beírásakor legyen figyelemmel a 142. hogy arra az összevont adóalap utáni adó. hogy a pénztári tagsága Önnek nem felróható ok miatt szűnt meg.

ha a nyilatkozat megtételekor nyugdíjszolgáltatás miatt szűnt meg a tagsági jogviszonya.101 Abban az esetben. Rendelkezés a nyugdíj-előtakarékossági számlára utalandó összegről Önnek lehetősége van arra. valamint nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat alapján már átutalt (nyilvántartott adózott követelésállomány esetén a nyilvántartásba vételt követően átutalt) összeget – nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője által kiadott igazolás alapján – köteles húsz százalékkal növelten az erre az adóévre vonatkozó adóbevallásában bevallani. akkor az adóbevallásában nem tehet nyilatkozatot. § 23. hogy ez az összeg a következő évben nem vehető figyelembe a rendelkezési jog alapjaként sem. ami azt is jelenti. valamint az adóbevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni. Amennyiben az Ön részére nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetés (átutalás) történik. ha a nyugdíj-előtakarékossági számlán nyilvántartott (pénzeszközben. akkor az egyéb összevonás alá eső jövedelemként lesz adóköteles. sor) Önnek nem kell a fent leírtakat alkalmazni. továbbá nem kell a számított követelésből egyéb jövedelmet megállapítani. Amennyiben Ön a NYESZ-R számláján rendelkezésre álló összeget nyugdíjszolgáltatásként veszi igénybe. A nyugdíj pénzszámla csak a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében – ez jelenleg a forint – vezethető. Figyelem! Abban az esetben. a 144. pont Szja-törvény 3. amelyen a számlavezető befektetési szolgáltató a „NYESZ-R” jelzést87 feltüntette. hogy a személyi jövedelemadóról szóló törvényben88 meghatározott nyugdíjra jogosult. A pénztári egyéni számlára az állami adóhatóság által átutalt összeg után nem kell adót fizetnie. sorhoz fűzött magyarázatban olvashat. akkor az így megszerzett jövedelem nyugdíjnak minősül. sorban „X” bejegyzéssel kell megjelölnie. Az egyéb jövedelemmel kapcsolatos tudnivalókról a 17. pénzügyi eszközben fennálló) 87 88 Szja-törvény 3. ha Ön a nyugdíj-előtakarékossági számlája terhére nem-nyugdíjszolgáltatásról rendelkezett. (62. pont . II. § 76. Ilyen jelzéssel csak egy nyugdíj-előtakarékossági számla rendelkezhet. és a számlanyitás évét követő harmadik évben vagy azt követően került sor a felmondásra. Erre akkor van lehetősége. hogy befektetési szolgáltatónál lévő nyugdíjelőtakarékossági számlájára utalandó összegről rendelkezzen. ha igazolja. A kedvező adózási rendelkezések csak arra a nyugdíj-előtakarékossági számlára vonatkoznak.

Ennek a sornak a „b” oszlopába azt az összeget írja be. és • rendelkező nyilatkozata szerint 2009-ben és 2010-ben átutalt jóváírásnak megfelelő összeget 20 százalékkal növelten köteles a 1053-C lapon a 62. 130 000 forintról rendelkezhet (145. továbbá a befizetés évének az átalakítás éve minősül. ha Ön az Önre vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt 2020. sor). ha azt már megfizette). sorban bevallani. • a pénzügyi eszköz szerzési értékeként az áthelyezés napján irányadó szokásos piaci érték. sor: Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg Ennek a sornak a „b” oszlopába azt az összeget írja be. illetve a megszerzésre fordított érték közül a nagyobb vehető figyelembe. akkor e sor kitöltése kötelező. január 1. azonban • 2010-ben. amelyről az előzőekben ismertetett szabályok alapján Ön rendelkezni jogosult. 141. sor). e nélkül a bevallása hibás lesz. az átalakítás évében a számlára befizetett összeg alapján nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot nem tehet. Amennyiben Ön önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál vezetett egyéni számlájára történő utalásról is rendelkezett (138. legfeljebb 100 000 forintról. előtt tölti be. azzal. akkor a számlavezető által igazolt összeg 30%-áról. hogy • a tartós befektetésből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában lekötött pénzösszegnek minősül a követelés értéke az átalakítás napján irányadó szokásos piaci értéken. akkor a megszüntetett számla vezetője a nyilvántartása alapján jogcím szerinti bontásban igazolja a másik számlavezető számára a halmozott összegeket. amelynek átutalását kéri és arra az adókedvezmények levonása után fennmaradó összevont adóalap utáni adó (36.102 követelését 2010-ben a nyugdíj-előtakarékossági számla megszüntetésével hiánytalanul a tartós befektetésből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések szerint. sorban szerepeltet adatot. Amennyiben a 141. és lekötési nyilvántartásba helyezte. • ha a tartós befektetési szerződést megkötő befektetési szolgáltató vagy hitelintézet nem a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője. sor: A nyugdíj-előtakarékossági számlára befizetett összeg 30%-a Amennyiben Ön 2010-ben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében a „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíj-előtakarékossági számlára befizetést teljesített. sor: Nyilatkozat az átutaláshoz . tartós befektetési szerződés alapján lekötött pénzösszeggé alakítják át (ha annak egyéb feltételei fennállnak). 143. valamint az adóbevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni (kivéve. 142. akkor arra is legyen figyelemmel e sor kitöltésekor. sor) fedezetet nyújt.

közölje az Ön befektetési szolgáltatójánál vezetett NYESZ-R pénzforgalmi számlaszámát. de a többi nevelési ellátásra jogosultra tekintettel fizetett ellátás összegének a megállapításánál figyelembe vették őket is. hogy az eltartottak természetes azonosítóit (név. sorok: Az eltartottak adatai Ezekben a sorokban az eltartottak nevét és adóazonosító jelét. ennek hiányában a természetes azonosítókat kell feltüntetnie. állandó lakcíme) pontosan írja be. A 151-153. akikre tekintettel családi pótlékot már nem folyósítanak. vagy más. ha az összevont adóalap utáni adóját családi kedvezmény címén csökkenti. Ezt a kapott igazolásának tartalmaznia kell! Ha a befektetési szolgáltatója nem hitelintézet. Ezen a lapon azon eltartottjait is szerepeltetnie kell. hasonló ellátást (továbbiakban együtt: családi pótlék) folyósítanak. Kérjük. születési név.103 Ebben a sorban nevezze meg a befektetési szolgáltatót. születés időpontja. § (1) bekezdés e) pont .89 A 1053-03-as lap kitöltése Eltartottak adatai a családi kedvezményhez Ezt a lapot Önnek ki kell töltenie. helye. 89 Szja-törvény 7. mert az állami adóhatóság csak a NYESZ-R számláját vezető befektetési szolgáltató (hitelintézet) pénzforgalmi számlájára teljesítheti az átutalást! A NYESZ-R számlára az állami adóhatóság által utalt összeg után nem kell adót fizetnie. amely által vezetett „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíj-előtakarékossági számlájára a 142. de nem képezi a következő évi rendelkezés alapját sem. Ügyeljen arra. tüntesse fel adószámát. és ha a befektetési szolgáltató egyben hitelintézet is. bármely EGT-állam hasonló joga alapján családi pótlékot. az eltartott anyja neve. a befektetési szolgáltató pénzforgalmi számlaszámát írja be az erre szolgáló helyre. Ebben az esetben a kapott igazolásának a befektetési szolgáltató pénzforgalmi számlaszámát kell tartalmaznia! Azt a befektetési szolgáltatót jelölje meg. Ne felejtse el az eltartott kódját is beírni az erre szolgáló helyre a következők szerint: 1 – kedvezményezett gyermek az. akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény alapján családi pótlékot. sorban feltüntetett összeg átutalását kéri. hogy más pénzforgalmi számlaszámot ne jelöljön meg.

hogy a bevallásához hány darab 1053-03-as lapot csatol. akkor ügyfélszolgálataink valamelyikén kérjen újabb lapot és azon folytassa a felsorolást. sor). adóazonosító jelét fel kell tüntetnie (157. Ha a nyomtatványon előnyomtatott sorok az eltartottak feltüntetésére nem elegendők. élettársa nevét és adóazonosító jelét is. Az erre szolgáló helyen fel kell tüntetnie. Amennyiben a kedvezményt házastársával. akkor őt a folyósítás megszűnésének évében még kedvezményezett gyermekként jelölje meg. élettársának is eljárnia a saját adóbevallásában vagy a munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozatában. akkor az előzőek szerint kell házastársának. A nyomtatványon az erre szolgáló helyen a lapszámot ne felejtse el feltüntetni. A magzatok számát is jelölni kell. Amennyiben a családi kedvezményt élettársával kívánja megosztani. a munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozatában is meg kell tenniük. továbbá a megosztásról írásban nyilatkozniuk kell. akkor ezen a lapon az erre szolgáló nyilatkozatot ki kell töltenie. 3 – rokkantsági járadékban részesülő személy 4 – saját jogán családi pótlékban részesülő személy. akit a családi pótlék összegének a megállapításánál figyelembe vesznek. de utána családi pótlékot nem folyósítanak. ha a családi pótlék folyósítása gyermeke után év közben szűnik meg. 155 – 157. akkor nyilatkozniuk kell arról. élettársával megosztja. Ezt a nyilatkozatot az élettársa adóbevallásában. Ne felejtse el a nyomtatványt a (D) mezőben aláírni! A 1053-04-es lap kitöltése . sorok: Nyilatkozat a családi kedvezmény megosztásáról A családi kedvezmény megosztása esetén Önnek fel kell tüntetnie a házastársa. A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze. 154. sor: Nyilatkozat a várandósságról Amennyiben a családi kedvezményt magzatra (is) tekintettel kívánja érvényesíteni. hogy egyikük sem veszi igénybe a gyermekét egyedül nevelő szülőt megillető családi pótlékot. hogy az adóévben a kedvezményre jogosító várandósság mely időszakban (időszakokban) állt fenn. de a kedvezmény számításánál – a családi pótlék folyósításának megszűnését követő hónapokra – már csak eltartottként vegye figyelembe. Ebben az esetben az élettársa nevét.104 2 – eltartott gyermek az. Abban az esetben.

Az adó mértéke a jövedelem 25%-a. bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályozás. Az ily módon megszerzett jövedelem ingatlan bérbeadásából 90 91 Szja-törvény 3. vagyoni értékű (átruházásából) származó jövedelem és adója jog értékesítéséből Ezeknek a soroknak a kitöltése előtt feltétlenül olvassa el az alábbiakban leírt. feltétlenül olvassa el az e sorokhoz írt tájékoztatót és tanulmányozza át a példatárban található példákat. olvassa el az útmutató 13. évben ingatlan és/vagy vagyoni értékű értékesítésből. valamint az ingatlan bérleti joga.) Vagyoni értékű jognak minősül91 a földhasználat. Ilyen különösen az épület. sorok: Ingatlan. azt a ’01-es bevalláson tehette meg. termény. pont Szja-törvény 3. ha a bérleti díj egy összegben. évtől az összevont adóalap részét képezi.105 Az elkülönülten adózó jövedelmek és adójuk részletezése Ezt a lapot akkor kell kitöltenie és beküldenie. a szerződéskötéskor kerül kiegyenlítésre. § 29. lábon álló fa. Ingatlannak minősül90 a föld (telek) és a földdel alkotórészi kapcsolatban lévő minden dolog. Nem tekinthető vagyoni értékű jognak az albérlet és az ágybérlet. Amennyiben Önnek cégautóadó bevallási és fizetési kötelezettsége keletkezett. § 31. ha Ön a lapon szereplő jövedelme(ke)t szerzett 2010-ben. A vagyonátruházásból származó jövedelem 161. az építmény. az ingatlanon fennálló haszonélvezet és használat. Kivételt képez a földingatlan tulajdonosváltozása nélkül értékesített betakarítatlan termés. Figyelem! Az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági kistermelő átalányadója 2010. pont . vagyonátruházásra vonatkozó részletes szabályokat! Ezekbe a sorokba kell beírnia Önnek az ingatlan és/ vagy vagyoni értékű jog értékesítéséből (átruházásából) származó jövedelmét és annak adóját. Ha Ön 2010. illetve ingatlanlízing meghiúsulása miatt jutott bevételhez. Nem minősül használati jognak az ingatlannak határozott időtartamra történő bérbeadása akkor sem. sorához leírtakat! Megszűnt a személyi jövedelemadó rendszerében a cégautóadó megállapítására. – 162. (pl. a telki szolgalom.

sorban kell feltüntetnie. ha arra a 25%-os adómértéket választotta. akkor az átruházás . Értékesítésnek számít az ingatlan. és azt a 17. Ezt úgy kell tekinteni. akkor a jövedelmet a 10. hanem a 17. akkor az értékesítésből származó jövedelme egyéb összevonás alá eső jövedelemnek minősül. ha Ön egy üzlethelyiség bérleti jogát 1982. január 1-jét megelőzően szerezte. A külföldi illetőségű magánszemélynek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti ingatlannal rendelkező társaságban lévő részesedése ellenérték fejében történő átruházása. január 1-jét követően szerezte meg. akkor az így kapott pénzösszeg teljes egészében jövedelemnek számít. Nem számít ingatlan értékesítésnek a termőföldről szóló törvényben meghatározott birtok-összevonási célú önkéntes földcsere. Ilyennek minősül különösen az eladási ár. a vagyoni értékű jog gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatása esetén annak a társasági szerződésben. sorban kell bevallania. Abban az esetben. mintha a cserélő felek külön-külön adásvételi szerződést kötöttek volna.106 származó jövedelemnek minősül. más hasonló okiratban meghatározott értéke. Ezt viszont nem itt. amely országgal Magyarországnak nincs a kettős adóztatás elkerüléséről egyezménye. melyet a 164. Ha az Ön által értékesített ingatlan olyan országban van. Így például. vagyoni értékű jog átruházásából származó minden olyan bevétel. Az 1982. lakóházhoz tartozó vagyoni értékű jog átruházása esetén a számított összeg (a bevétel és költségek különbözete) teljes egészében adóköteles. Ha a cseréhez értékkiegyenlítés is kapcsolódik. A bevételnek nem része a kapott ellenértékből az egyéb jövedelemnek minősülő. Az ingatlanok cseréje során szerzett jövedelem is adóköteles. amelyet az átruházásra tekintettel megszerez. ha az értékesített vagyoni értékű jogot Ön 1982. az ingatlannak. január 1-jét követően megszerzett és nem lakáshoz. sorban kell szerepeltetnie. Nem számít bevételnek és nem kell bevallani a 2010-ben értékesített vagyoni értékű jogból (nem lakásra vonatkozóan) származó jövedelmet akkor. valamint az ingatlan. a vagyoni értékű jognak a szerződéskötés időpontjában ismert szokásos piaci értékét meghaladó összeg. sorban kell feltüntetnie akkor. a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke. ha a hasznosításból származó jövedelme után az összevont adóalap részeként kíván adózni. kölcsönbe adása vagy ilyen társaságból történő kivonása révén megszerzett jövedelmet a 1048-as bevallásban kell bevallania.

Törvény szerinti kényszerbérlet megszüntetése esetén a más lakás biztosítása helyett a helyi önkormányzattól kapott térítést. de nem kell azt bevallania akkor. illetőleg az állam tulajdonában lévő lakásnak a bérleti jogáról való lemondásért kapott térítést (ideértve a bérlakásból távozó bérlőtárs részére bírói határozat alapján a lakáshasználati jog ellenértékeként fizetett összeget is). minden esetben adóköteles. Az ingatlanértékesítésből akkor nem keletkezik adóköteles jövedelme. • a termőföldről szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági termelő. függetlenül attól. A termőföld értékesítésével kapcsolatos adózási (mentességi) szabályok e sor magyarázatában önálló cím alatt olvashatók. ha az ingatlan szerzése 1995-ben vagy azt megelőzően.107 ellenértékeként kapott összeg és az abból levonható költségek különbözetét teljes egészében jövedelemnek kell tekintenie. amikor az erről szóló érvényes . hogy a bérleti jog megszerzése és az átruházása között hány év telt el. • a lakások és helyiségek bérletére. lakás esetén 2005-ben vagy az azt megelőző években történt. • más magánszeméllyel kötött tartási. évi LXXVIII. Az ingatlan és a vagyoni értékű jog megszerzése időpontja Az ingatlan és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelmet azon a napon kell megszerzettnek tekinteni. és a termőföldjét a nyugdíj előtti (gazdaságátadási) támogatás feltételeként adta el. valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. vagy ha az átruházásból származó bevételének és az elszámolható költségeinek a különbözete nulla. Adómentes az ingatlan. ha Önnek • a házassági vagyonközösség megszüntetése következtében az ingatlannak. vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem és nem kell bevallania. vagyoni értékű jogot ruházott át tartás vagy járadékfolyósítás ellenében. • a helyi önkormányzat. Az ingatlanértékesítésből származó bevétel. az előzőekben felsorolt kivételekkel. a vagyoni értékű jognak a házastársa által történt megváltásából származik a jövedelme. ha jövedelme abból nem keletkezett. életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján ingatlant.

építmény. § (3) bekezdés . a házastársára vonatkozó szerzés időpontja. amelyen további bővítés történt. december 31-éig felépített (újjáépített) épület. • az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre nem kötelezett vagyoni értékű jog esetén a szerződés keltének napja. épületrész megszerzésének időpontja:93 • A földingatlan tulajdonjogának megszerzését követően 2007. § (1). július 1-je előtt kelt szerződések esetében az illetékhivatalnál történő benyújtás napja. • A magánszemély tulajdonában (birtokában) lévő ingatlanon 2007.). a kisajátítás során megszerzett csereingatlan esetén az eredeti ingatlan szerzési időpontja. építményrész szerzési időpontja azon utolsó használatbavételi (fennmaradási) engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének az időpontja. amelyre a ráépítés történt. (Ez azt jelenti. • az 1986. Az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre nem kötelezett vagyoni értékű jog esetén a jövedelem megszerzésének időpontja az a nap. továbbá a bővítéssel létesített épületrész esetében a szerzés időpontja a földterület tulajdonjogának a megszerzésével azonos. hogy ilyen esetben az adókötelezettség megállapításánál figyelembe vehető szerzési időpont független attól. majd a jogszabály alapján tulajdonba adott ingatlan esetében. vagy az ingatlan. mikor került a magánszemély tulajdonába. az örökhagyó halálának a napja. hogy a földterület.108 szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották. • a házastársi közös vagyonhoz tartozó ingatlan tekintetében – függetlenül attól. A földingatlanon felépített épület. amelyet követően az ingatlanon további építés. hogy mikor jegyezték be tulajdonosként –. • a vagyoni értékű jog. • a tartós használatba kapott. ingatlan tulajdonjog öröklés útján történő szerzése esetén (amikor az örökség megnyílik). épületrész. a tartós használatról szóló szerződés földhivatalban történt bemutatása. bővített épület. amelyen az átruházásról szóló szerződés kelt. 92 93 Szja-törvény 60. • földrendezés. bővítés nem történt. december 31-ét követően épített (a meglévő helyett újjáépített). (2) bekezdés Szja-törvény 60. Az ingatlan és a vagyoni értékű jog megszerzésének időpontja:92 • az a nap. amely napon az erről szóló érvényes szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották.

illetve az ezen időpontban már meg lévő épület és a 2007. 2009. használatbavételi (fennmaradási) engedéllyel még nem rendelkező épített vagy bővített ingatlan.94 ha 2007. hogy a 2007. Ilyen esetben a magánszemély választhatja azt a lehetőséget. Az ingatlan szerzési időpontjának meghatározására vonatkozó szabályokhoz 3 évre szóló átmeneti rendelkezés kapcsolódik. épületen) történt az építés. illetőleg ettől függetlenül is a tulajdonban (birtokban) tartás időszakában történt. amelyet az elidegenítésre tekintettel megszerzett. december 31-ei szabályok szerint állapíthatja meg. december 31-ét követően felépített. ha az értékesítés a megszerzés évét követő hatodik évben vagy az azt követő évek valamelyikében történt. évek bármelyikében értékesíti a magánszemély. 94 95 2007. bővített ingatlant a 2008-2010. január 1-jét megelőzően megszerzett ingatlanon 2008. amely már az említett időpontot megelőzően a magánszemély tulajdonában. Az ingatlan és a vagyoni értékű jog elidegenítéséből származó jövedelem kiszámítása A jövedelem egyenlő a bevétel és a levonható kiadás különbségével. § (1) bekezdés . 468. vagy a bővítés a legutolsó használatbavételi (fennmaradási) engedély jogerőre emelkedésének a napját követően. évi CXXVI. akkor az átruházás évét kell a megszerzés évének tekinteni.. Nem kötelező az előzőekben ismertetett szabályt alkalmazni. amely esetében a ráépítés. azaz évenként a számított jövedelem 10-10%-ával.. új E szerint. december 31-én már tulajdonában (birtokában) lévő telek. illetve bővített épületrész szerzési időpontját külön-külön határozza meg. birtokában volt. években építés. vagy ha az nem állapítható meg. december 31-ét követően olyan ingatlanon (telken. akkor a hitelt érdemlően bizonyított tényleges használatbavétel évét. § (8) bekezdés Szja-törvény 61. a meglévő helyett újjáépített épület.109 • Ha az értékesített ingatlan olyan. vagy 2010. ha a 2008. Ebben az esetben az eredeti ingatlan megszerzésének az éve tekinthető szerzési időpontnak azzal. tv. az eladott ingatlan szerzési időpontját a 2007. december 31-én hatályos előírás szerint csökkenthető. és ezt az épített. hogy a számított összeg (a bevételnek és a költségeknek a különbözete) a 2007. Bevételként95 kell figyelembe venni mindazt a bevételt. a bővítés. bővítés történt.

ügyvédi költség stb. az értékesítéssel. A törvény rendelkezése szerint az ingatlan átruházásához kapcsolódó költségekkel és az értéknövelő beruházások értékével csökkentett bevételnek a ráépítés. okirattal igazolt: az értékesített ingatlan. vagyoni értékű jog megszerzésére fordított összeg. A magánszemély egy adott ingatlan esetében. Csere esetén a cserébe kapott ingatlannak a jövedelemszerzés időpontjában érvényes szokásos piaci értékét kell bevételnek tekinteni. akkor a vételárnak a piaci értéket meghaladó része teljes egészében egyéb összevonás alá jövedelemnek minősül. bővített épület. amelyet a magánszemély az önálló tevékenységből származó bevételével szemben számol(t) el költségként. épületrész esetében pedig a 2008. az eredeti ingatlan értéke és a helyreállított ingatlan értéke közötti. január 1-jétől hatályos törvény alapján állapítja meg a szerzési időpontot. A bevételből levonható96 a számlával. a 2007. december 31-én hatályos törvény alapján. ügyvédi költség stb.). valamint az ingatlan tulajdonjogának megszerzésekor. sorában kell szerepeltetnie. átruházással kapcsolatos kiadások (hirdetési díj. visszafizetett különbözet. • a 2007. hogy • a földterület (telek). • az árvízkárok helyreállítása során ingyenesen kapott nagyobb értékű ingatlan 2010-ben történt elidegenítésekor. 96 • • • • Szja-törvény 62. az értéknövelő beruházás költsége. Nem vonható le a bevételből: • az a kiadás.110 Amennyiben a bevétel az értékesített ingatlannak. és az azt követően megszerzett ingatlanrészek szerzési időpontjához rendelten. vagyoni értékű jognak a szerződéskötés napján érvényes szokásos piaci értékét meghaladja. Amennyiben a cseréhez pénzben kifizetett érték-kiegyenlítés is kapcsolódik. § (1) bekezdés . amelyet a bevallás 17. bővítés megszerzésére fordított összegével arányos megosztása révén választhatja a magánszemély azt a lehetőséget. újjáépítés. illetőleg az említett időpont előtt meglévő építettingatlan bevételrész tekintetében a 2007. megoszthatja az ingatlanértékesítésből származó bevételét. december 31-éig.). a szerzéssel kapcsolatos kiadás (illeték. akkor a pénzt megszerző magánszemélynél azt is bevételként kell figyelembe venni. december 31-ét követően épített.

• a vételi jog gyakorlása során a kárpótlásról szóló törvény alapján megszerzett termőföld. építményrész). valamint az említett időpontot követő bővítés esetében a használatbavételi (fennmaradási) engedély jogerőre emelkedésének napjáig (az ilyen engedélyben megjelölt feltételek teljesítésének határidejéig). • öröklés vagy ajándékozás útján szerzett ingatlan vagy vagyoni értékű jog esetén az illeték megállapításához meghatározott forgalmi érték (nem a hagyatéki terhekkel csökkentett tiszta érték). ennek hiányában a tényleges használatbavétel. vagy ha ez az időpont sem állapítható meg. Ha Ön a jövedelmét a bevallás benyújtásáig cél szerinti felhasználásra fordította. és/vagy az átruházást megelőző 24 hónapon belül és az átruházásról szóló szerződés szerinti bevételnek az 5%-át meghaladó mértékben az ingatlan állagmegóvása céljából történt. erdőművelési ágú föld esetén a vételárként szereplő összeg. december 31-ét követően épített. • az önkormányzattól megvásárolt lakás esetében a ténylegesen megfizetett – kedvezményekkel csökkentett – vételár. Megszerzésre fordított összeg:98 • az adott szerződésben megjelölt vételár. épületrész. amely az esetlegesen átvállalt tartozás összegét is magában foglalja (csere esetén a csereszerződésben rögzített érték). építmény.99 Közös tulajdon értékesítése esetén a tulajdonostársak mindegyike a tulajdoni hányadának megfelelően veszi figyelembe a bevételt.111 Értéknövelő beruházásnak tekintendő97 az ingatlan szokásos piaci értékét növelő ráfordítás – igazolt kiadás –. a ráfordításokat és így a jövedelmet is. amely az ingatlan átruházása esetében a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott korszerűsítés céljából történt. akkor ezt az összeget kiadásként nem veheti figyelembe. Ha a szerzéskori érték az előzőek szerint nem állapítható meg. ujjá épített ingatlan (épület. • az ingatlanon 2007. mert az nem minősül költségnek az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem megállapítása során. 97 98 Szja-törvény 3. § (2) bekezdés 99 Szja-törvény 62. § 32/b) pont Szja-törvény 62. § (3) bekezdés . akkor az átruházás időpontjáig az építő (építtető) magánszemély nevére kiállított számlák együttes értéke. akkor a bevételt annak 75%-val kell csökkenteni.

§ (6) bekezdés 102 Szja-törvény 62.§ (4) bekezdés . A bevételből a jövedelmet a tulajdoni hányadnak megfelelően kell megállapítani. január 1. termőföld. ha Ön 2008. nem lakás céljára szolgáló egyéb ingatlan) esetében a 100 101 Szja-törvény 75. feltéve. A jövedelem megállapítása a számított összegből Lakás céljára szolgáló ingatlan értékesítése esetén101 A bevétel és a költségek különbözeteként kapott összegből (a számított összegből) a következő feltételekkel és mértékkel kell a jövedelmet meghatározni. üdülő. hogy ennek a lakásnak az átruházása a lakásszerzési kedvezmény érvényesítésének évében vagy az azt követő negyedik naptári év utolsó napját megelőzően történt.112 A társasházi közös tulajdon értékesítése100 esetén a tulajdonosoknak különkülön kell bevallást benyújtaniuk akkor. üdülőtelek. ha a társasház közgyűlése a tulajdoni hányadok szerinti adózásról döntött. előtt lakásszerzési kedvezménnyel szerzett lakását 2010-ben átruházta. lakóházhoz tartozó vagyoni értékű jog (haszonélvezeti jog) átruházása esetén a jövedelem meghatározása a szerzés időpontjától függően – a számított összeg és a következő táblázat szerinti százalék figyelembe vételével történik. § (3). § (7) bekezdés 103 Szja-törvény 62. (4) bekezdés Szja-törvény 62. Nem lakás céljára szolgáló ingatlan értékesítése esetén103 Az előzőekben nem említett minden más ingatlan (telek. üzlethelyiség. Ha a szerzés éve 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a számított összeg 0%-a a jövedelem 30%-a a jövedelem 60%-a a jövedelem 90%-a a jövedelem 100%-a a jövedelem 100%-a a jövedelem Abban az esetben. a lakáshoz tartozó földhasználati jog. valamint a lakáshoz. Az ingatlan nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott.102 a számított összeghez hozzá kell adnia a lakásszerzési kedvezmény alapjaként korábban érvényesített összeget. vagy ilyenként feltüntetésre váró építmény és a hozzá tartozó földrészlet.

az adó alapját pedig a „d” oszlopba kell beírnia. § (8). vagyoni és szociális körülményeire. valamint az ingatlan vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem felhasználási körülményeire figyelemmel. akkor a cél szerinti felhasználásra fordított összeget és levont adóját. A jövedelem után kiszámított 25%-os fizetendő adót az „e” oszlopban tüntesse fel. vagy elengedheti az Ön jövedelmi. sor „b” oszlopába. nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében a számított jövedelem a következők szerint csökkenthető: Ha a szerzés éve 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1995. Ingatlanlízing meghiúsulása miatt szerzett jövedelemre vonatkozó szabályok104 104 Szja-törvény 63. a számított jövedelem 10-10%-a csökkenti. előtti a csökkentés mértéke 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% Az ingatlanértékesítés teljes bevételét a 161. (9) bekezdés . ha az értékesítés a megszerzés évét követő hatodik évben vagy az azt követő évek valamelyikében történt.113 bevétel és a költségek különbözeteként számított jövedelmet évenként. Figyelem! Ha a 2010-ben értékesített ingatlan és/vagy vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelmét cél szerint felhasználta. a ráfordításokat a „c” oszlopba. a 06-01-es lapon kell feltüntetnie! Az állami adóhatóság az adót az Ön kérelmére mérsékelheti. A 2010-ben értékesített.

aki azt legalább 5 évig egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági őstermelőként hasznosítja. Abban az esetben például. ha egy lakáslízing-szerződés megkötésének éve 2005. jóváírt) bevételből kiindulva kell megállapítani. akkor a teljes jövedelem mentes az adó alól a jövedelem nagyságától függetlenül. sor) – az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem kivételével – nem haladja meg a 4 318 000 forintot. Amennyiben a termőföld értékesítéséből származó jövedelem meghaladja a 200 000 forintot és a magánszemély összes éves jövedelme (28.. Az előbbiek figyelembevételével. és az alkalmazott a munkáltatójának a termőföldet legalább 10 évre bérbe adja. Ebben az esetben a számított összegnek a bevételt kell tekinteni. akkor az Önt megillető összeg már nem adóköteles. Ekkor a 25%-os adót a jövedelem 200 000 forinttal csökkentett része után kell az „e” oszlopba beírni. Abban az esetben. akkor ilyen esetben is jogosult a jövedelem cél szerinti felhasználására (az adókiegyenlítésre). Amennyiben az átruházás az utóbb említett cél megvalósulása mellett a részarány tulajdon megszüntetését is eredményezi. ha az összes jövedelem több 4 318 000 forintnál. . az ingatlanlízing-ügyletek meghiúsulása miatt szerzett jövedelmekre is alkalmazhatóak az ingatlan-átruházásból származó jövedelmek adózására vonatkozó szabályok. évtől kezdődően. akkor a jövedelem 200 000 forint feletti részét az adóbevallásban fel kell tüntetni. és az értékesítés: • regisztrációs számmal rendelkező olyan magánszemély részére történik. • az értékesítés regisztrált mezőgazdasági társas vállalkozás alkalmazottja részére történik. A jövedelmet az ügyleti szerződésben foglaltak alapján. az Önt – a meghiúsulás miatt – megillető (kifizetett. más ingatlanlízing meghiúsulása esetén a tizenöt éves számítási szabály alkalmazásával kell értelemszerűen megállapítani a jövedelmet. ha az éves összes jövedelem a 4 318 000 forintot nem haladja meg. Ha Önnek az ingatlanlízing meghiúsulása miatt adóköteles jövedelme keletkezett. akkor a jövedelem egésze után meg kell fizetni a 25%-os adót. lakáslízing meghiúsulása esetén az ötéves. A termőföld elidegenítéséből származó jövedelemre vonatkozó szabályok Adómentes a termőföld értékesítéséből származó jövedelemnek a 200 000 forintot meg nem haladó része. az ingatlan megszerzés évének pedig az ügyleti szerződés megkötésének az éve minősül.114 2008. és az azt követő ötödik évben (2010-ben) hiúsulna meg a szerződés.

Abban az esetben. akkor a szerződésnek tartalmaznia kell a szociális földprogramra vonatkozó. ha Ön az előzőek szerinti feltételeknek megfelelően értékesítette a termőföldjét 2010-ben.115 Jövedelemnagyságtól függetlenül adómentes a termőföld átruházásából származó jövedelem akkor. Ha a termőföld értékesítéséből származó jövedelme adómentes és e mellett nincs más bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme. termőföld átruházásából származó jövedelemként kell bevallania az átruházásról (vásárlásról) szóló szerződésben meghatározott ellenértéket. akinek az általa használt földterülete nem éri el az erről szóló jogszabályban meghatározott mértéket. § (2) bekezdés . hogy a termőföld értékesítése az adómentesség feltételeinek megfelel. az ebből származó jövedelme után is 25%-os adót kell fizetnie. a bevallást nem kell benyújtania. Az eladónak a vevő nyilatkozatát az elévülésig meg kell őriznie. ha az értékesítés • regisztrációs számmal rendelkező állattenyésztést folytató olyan magánszemély részére történt. • a települési önkormányzat részére külön jogszabályban meghatározott szociális földprogram céljából történt. vagy az őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak az állattenyésztés takarmánybiztosítása érdekében legalább 10 évre bérbe adja. és a vevő a területet egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági őstermelőként legalább 5 évig az állattartó telep takarmánytermelése céljából használja. Elidegenítésnek tekintendő nem csak az adásvétel. 105 Szja-törvény 64. • a Nemzeti Földalap javára történt. ha az eladó rendelkezik a vevő közjegyző által készített vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozatával arról. erről nem kell a bevallásban nyilatkoznia. Amennyiben a vevő a termőföldről szóló nyilatkozatában foglaltakat nem teljesíti. Az előzőekben ismertetett adómentességi szabályok akkor alkalmazhatók. Az okiratnak tartalmaznia kell a vevő természetes azonosító adatait és az adóazonosító jelét is. Amennyiben az átruházás az önkormányzat részére történik. hanem az ajándékozás is. A valótlan tartalmú nyilatkozat miatt keletkező adóhiányt a vevőnek kell megfizetnie. Ha Ön a kárpótlási eljárás során megszerzett termőföldet. • magánszemély részére birtok összevonási céllal történt.105 erdőt értékesítette. a rászorultságra tekintettel meghatározott feltételeket is szabályozó önkormányzati rendelkezés számát is.

a „d” oszlopba a jövedelmet kell beírni. hanem külön borítékban (kísérőlevéllel) küldje be az állami adóhatósághoz. A „d” oszlopban a jövedelmet. törvény alapján részarány-földtulajdonosként kapott. az „a” oszlopba pedig a „d” oszlopban feltüntetett jövedelem utáni 25%-os adó kerül! Ebben az esetben igazolni kell az állami adóhatóság felé a földvásárlást a földhivatal által iktatott szerződés másolatával.116 Ekkor a 161. Ez a kedvezmény alkalmazható az olyan termőföld értékesítéséből származó jövedelemre is. az értékesített ingatlan után a korábbi években megszokottaktól eltérően. az „e” oszlopban pedig ennek 25%-os adóját kell feltüntetnie. Abban az esetben. Amennyiben a földvásárlás az adóbevallás benyújtásáig megtörténik. lakásszerzési kedvezményt nem lehet igénybe venni. a befizetett adót az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott szerződés másolati példányának csatolásával visszakérheti. sor „b” oszlopába a teljes bevételt. Amennyiben a szerzést követő hatodik évben vagy azt követően került sor a termőföld értékesítésére. évi I. majd azt önálló ingatlanként tulajdonjogának bejegyzése mellett Önnek önálló ingatlanként kiadtak. a „c” oszlopba a szerzéskori forgalmi értéket (ez a vételi jog gyakorlása során vételárként szereplő összeget jelenti). Az erdőművelési ágú föld esetén is a termőföldre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Abban az esetben. amely termőföldet az 1992. ha a jövedelemnek csak egy részét fordítja termőföld megvásárlására. ha a kárpótlásban szerzett termőföldjét eladja és a keletkezett jövedelmének teljes összegét az értékesítéstől számított egy éven belül mezőgazdasági művelésű termőföld vásárlására fordítja. sor „b” oszlopba a bevételt. az esetleges értéknövelő beruházás költségét és a szerzéssel és eladással kapcsolatosan felmerült kiadásokat együttesen kell beírnia. a „c” oszlopba a költséget. . akkor az előzőek szerint kiszámított jövedelmére is vonatkozik az évenkénti 10-10%-os jövedelemcsökkentési lehetőség. Az ingatlan és/vagy vagyoni értékű jog 2010. Az „e” oszlopba 0. évtől kezdődően. évben történő átruházásából származó jövedelem cél szerinti felhasználásának kedvezménye 2008. az adót nem kell befizetnie. a teljes jövedelem után meg kell fizetnie az adót. A szerződést ne a bevallással együtt. A bevallás kitöltése ilyen esetben a következő: a 161.

sor „a” oszlopában kell feltüntetnie.117 A jövedelmet be kell vallania akkor is. A számított jövedelem utáni 25%-os adót a 161. és/vagy 162. Fentieknek megfelelően az ingatlan. A cél szerinti felhasználás tényét a bevallásában külön nem kell közölnie. sor „d” oszlopokból számított jövedelmet a 06-01-es lap 209. Ha az adóját cél szerinti szerzés miatt csökkenti. továbbértékesítési joggal szerzi meg a magánszemély. Ezt követően ki kell számolnia a cél szerint felhasznált jövedelem utáni adó összegét is. közeli hozzátartozója vagy élettársa részére idősek otthonában. de a 06-01-es lapot ne felejtse el kitölteni! A cél szerinti felhasználás igazolásához szükséges: • • • • a férőhely megszerzése alapjául szolgáló okirat. hogy a sor „e” oszlopába a jövedelem után kiszámított adót írja be. vagy annak a felhasznált jövedelemmel arányos részét nem kell megfizetnie. ha a cél szerinti felhasználás a bevallás benyújtásáig megtörtént. vagyoni értékű jog átruházásából (ingatlanlízing meghiúsulásából) származó jövedelem felhasználás kedvezményét csak akkor érvényesítheti. A jövedelem cél szerinti felhasználása során a férőhely biztosítása egyösszegű térítési díj előre történő megfizetésével is megvalósulhat. a rokonsági fokot bizonyító közokirat. sor „e” oszlopaiban. a szerzésre fordított összeget és adóját . sor „b” oszlopába is be kell írnia. és a felhasznált összeg adóját (legfeljebb az „e” oszlopban szereplő adók összegét) a 06-01-es lap 209. ha a férőhelyet visszavásárlási. A cél szerinti felhasználás esetén a bevallás 161. A bevallásban a cél szerinti felhasználás kedvezményét úgy érvényesítheti. például ápolási intézményben (bármely EGT-államban) biztosított férőhely megszerzésére használta fel (továbbiakban: cél szerinti felhasználás). ha az ingatlan és a vagyoni értékű jog az adóévben történő értékesítéséből származó jövedelmét a bevallás benyújtásáig teljes egészében (vagy részben) a jövedelem bevallására nyitva álló határidőt megelőzően saját maga. a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelme után megállapított adót. az összeg felhasználását igazoló okirat. Nem alkalmazható a jövedelem felhasználásához kapcsolódó kedvezmény akkor. és/vagy 162. Adóbevallásában az ingatlan. fogyatékos személyek lakóotthonában vagy más hasonló. élettársi kapcsolat esetében az élettársi kapcsolatra vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokirat.

118

– legfeljebb azonban annyit, amennyi az ingatlan értékesítéséből származó jövedelme és adó összege – a 1053-06-01 lap 209. sorába írja be! A cél szerinti felhasználás igazolására szolgáló iratokat a bevallásban érvényesített csökkentés esetén nem kell az állami adóhatóságnak megküldenie, azonban a szükséges iratokat őrizze meg, hogy egy esetleges ellenőrzés során igazolni tudja a cél szerinti felhasználást. Adókiegyenlítés Amennyiben az ingatlan átruházásából származó jövedelem után az adó megfizetésre került, az átruházást követő első vagy második adóévről szóló adóbevallásban adókiegyenlítésre jogosult, melyet a cél szerinti felhasználás évéről szóló bevallásában a korábban megfizetett adó mértékéig érvényesíthet. Ha Önnek a 2008., és/vagy 2009. évben ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítéséből származott jövedelme, a jövedelem után megállapított és megfizetett adóból le kell vonni a 2010. évben a cél szerint felhasznált összeg adóját. Nyilatkozat az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából (ingatlanlízing meghiúsulásából) származó jövedelem felhasználásáról Abban az esetben, ha Ön, az ingatlan és a vagyoni értékű jog 2010. évben történő értékesítéséből származó jövedelmét a bevallása benyújtásáig teljes egészében (vagy részben) a jövedelem bevallására nyitva álló határidőt megelőzően saját maga, közeli hozzátartozója vagy élettársa részére idősek otthonában, fogyatékos személyek lakóotthonában vagy más hasonló, például ápolási intézményben (bármely EGT-államban) biztosított férőhely (cél szerinti) megszerzésére használta fel, akkor a 06-01-es lap kitöltése egyben a felhasználás tényének közlése is, ezért nem kell külön nyilatkoznia. Nyilatkozatnak minősül, ha az ingatlanlízing meghiúsulásából származó jövedelmét az előzőek szerint használta fel a bevallása benyújtásáig, és azt a 0601-es lapon jelzi.106 A lakásszerzési kedvezmény érvényesítése a 2007. december 31-ig értékesített (átruházott) ingatlanok esetében A 2007. december 31-ig értékesített ingatlanok esetében a jövedelem lakáscélú felhasználását az Szja-törvény továbbra is biztosítja azzal, hogy az említett időpontig átruházott ingatlanoknál, az átruházásból származó jövedelem lakáscélú felhasználására a 2007. december 31-én hatályos előírásait rendeli el alkalmazni.
106

Szja-törvény 63. § (2) bekezdés

119

Az átmeneti rendelkezés alapján érvényesíthető lakásszerzési kedvezményt a lakáscélú felhasználásnak az állami adóhatósághoz történő bejelentésével lehet igénybe venni. 163. sor: Ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelem és adója107 Ebben a sorban kell feltüntetni az ingó vagyontárgyak nem rendszeres vagy nem üzletszerű értékesítéséből származó jövedelem adóköteles részét és 25%-os adóját. Amennyiben az ingó vagyontárgy értékesítése üzletszerű tevékenysége keretében történt,108 akkor az értékesítésből származó jövedelmének az adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia (10. sor). Abban az esetben, ha az ingó vagyontárgy értékesítéséért a szerződéskötés időpontjában érvényes piaci árnál nagyobb vételárat kapott, akkor a piaci árat meghaladó bevétele egyéb összevonás alá eső jövedelem és a 17. sorban kell bevallania. Ingó vagyontárgy átruházásából származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet az átruházásra tekintettel megszerzett. Ilyennek minősül különösen az eladási ár, a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke, valamint az ingó vagyontárgy gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatása esetén a vagyontárgynak a társasági szerződésben, más hasonló okiratban meghatározott értéke. Ingó értékesítésből származó jövedelemnek minősül az önálló tevékenységet folytató magánszemélyek (az egyéni vállalkozók is ide tartoznak ebből a szempontból) által a nem kizárólag üzleti célt szolgáló vagyontárgyak (gép, jármű, berendezés, felszerelési tárgy) értékesítéséből származó jövedelem is, amelyek után az értékcsökkenési leírást átalányban számolták el. Ha kizárólag üzleti célú tárgyi eszközt értékesít az önálló tevékenységet folytató magánszemély és annak beszerzési költségeit a tevékenységéből származó bevételéből elszámolta, akkor az értékesítésből származó bevétel a tevékenység bevételének része. Ha a tevékenység megszüntetését követően kerül sor az értékesítésre, akkor ingó értékesítésről van szó, de az önálló tevékenység során elszámolt szerzési értékkel a bevétel már nem csökkenthető. Nem minősül ingó értékesítésnek a földterület tulajdonosának változása nélkül értékesített lábon álló termés, termény. Ilyen pl. a lábon álló fa értékesítése is.
107 108

Szja-törvény 58. § Szja-törvény 58. § (8) bekezdés

120

Ebben az esetben önálló tevékenység jogcímen keletkezik a jövedelem, amelyet a 10., illetőleg a 14. sorban kell bevallani. Nem kell adót fizetni az év során az ingóságok értékesítéséből származó jövedelem után, ha azok adója együttesen nem több 50 000 forintnál. Ez valójában azt jelenti, hogy az ingóságok értékesítéséből származó jövedelem együttesen sem haladja meg a 200 000 forintot. Ha az ingó vagyontárgy(ak) értékesítéséből származó jövedelem a 200 000 forintot meghaladja, akkor csak a 200 000 forint feletti rész után kell a 25%-os adót megfizetni. Az évi 200 000 forintot el nem érő jövedelmet nem kell bevallani. Ha azonban az ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelem 2010-ben meghaladta a 200 000 forintot, akkor a teljes jövedelmet be kell vallani, de annak adóját 50 000 forinttal csökkenteni kell. Amennyiben az értékesített ingó vagyontárgy közös tulajdont képez, akkor – figyelemmel a tulajdonjogi korlátozásokra is – az értékesítésből származó jövedelmet a tulajdonostársaknak meg kell osztaniuk. A jövedelmet úgy kell megállapítani, hogy az ingó vagyontárgy értékesítéséből származó bevételből le kell vonni a megszerzésre fordított összeget, a megszerzéssel és eladással kapcsolatban igazolt költségeket és a vagyontárgy értékét növelő ráfordításokat (ha azokat korábban költségként még nem számolták el). Értéknövelő beruházásnak tekintendő az a szokásos piaci értéket növelő ráfordítás (igazolt kiadás), amely az ingó dolog átruházása esetén annak eredeti használhatóságát növeli, javítja és/vagy az átruházást megelőző 12 hónapon belül és az átruházásról szóló szerződés szerinti bevételnek az 5%-át meghaladó mértékben az eredeti használhatóságának megőrzése, helyreállítása céljából történt. A szerzéskori érték: • a vásárlásról szóló szerződés, számla, nyugta, elismervény, stb. szerinti érték; • cserébe kapott ingó vagyontárgy esetében a csereszerződésben rögzített érték; • örökléssel szerzett ingóság esetén a hagyatéki eljárásban megállapított érték; • ajándék (ingyenes szerzés) esetén pedig az illetékkiszabás alapjául szolgáló érték; • illetékkiszabás hiányában, a szerzéskori szokásos piaci érték;

121

• a külföldről behozott ingóságok esetében a vám megállapításánál figyelembe vett érték (a megfizetett vám költségként levonható a bevételből); • a vámkezelés alá nem eső ingó dolog esetében a számla szerinti, forintra átszámított érték. Amennyiben az ingóság megszerzésére fordított összeg nem állapítható meg, akkor a bevétel 25%-a tekinthető jövedelemnek és más összegek ez esetben nem vonhatók le. Példa az ingó vagyontárgy értékesítésből származó jövedelem kiszámításához a példatárban található. Az ingó vagyonért kapott bevételt e sor „b” oszlopában, a költségeket – 25%-os jövedelemszámítás esetén a bevétel 75%-át – a „c” oszlopban tüntesse fel. A „d” oszlopba az adóköteles jövedelmet kell beírni. A jövedelem 25%-os adóját 50 000 forinttal csökkentve kell az „e” oszlopba beírni. 164. sor: Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem és adója109 Ha Önnek termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából is volt jövedelme, és ezen jövedelme után nem kíván az összevont adóalap részeként adózni, akkor az ebből származó jövedelmét ennek a sornak a „d” oszlopában, 25%-os adóját pedig az „e” oszlopában kell bevallania. (Olvassa el a 10. sorhoz fűzött, a más ingatlan bérbeadásából származó jövedelemre vonatkozó magyarázatot is!) Akkor is választhatja 2010-re az elkülönült adózási módot, ha Ön a korábbi évek bármelyikében a termőföldnek nem minősülő ingatlanának bérbeadásából származó jövedelme után az összevont adóalap részeként adózott. Abban az esetben, ha az említett ingatlan bérbeadásából származó jövedelme után a 25%-os adózási mód szerint kíván adózni, akkor a bevétel egészét jövedelemnek kell tekintenie. A bevétel költséggel nem csökkenthető, és részét képezi a bérbeadással összefüggésben kapott költségtérítés is. Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem után az adót fő szabály szerint a tevékenységet folytató magánszemélynek kell megfizetnie. A törvény azonban lehetőséget ad arra, hogy a tulajdonostársak a tulajdoni hányadoknak megfelelően a bevételt egymás között megosszák. A bevallásban bevételként és egyben jövedelemként is az egy főre jutó értéket kell szerepeltetni. Abban az esetben, ha a bevételt a tulajdonostársak egymás között megosztották, akkor a
109

Szja-törvény 74. § (1), (4)-(8) bekezdés

122

kifizető által levont 25%-os adót is a tulajdoni hányadoknak megfelelően meg lehet osztani. Amennyiben a bérbeadásból származó jövedelem utáni 25%-os adót Ön vagy tulajdonostársa fizette be, akkor annak összege a bevétel megosztása esetén sem osztható meg. Amennyiben Ön a lakását magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából önkormányzatnak110 adta bérbe, és a bérbeadás a törvényben meghatározott, feltételeknek megfelel, akkor a bérbeadásból származó jövedelme után nem kell adót fizetnie. Ez a lehetőség abban az esetben illeti meg, ha • a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés határozott időtartamú és legalább 36 hónapra szól; • a szerződés tartalmazza a bérlőkijelölésre a rászorultságra tekintettel meghatározott feltételeket meghatározó önkormányzati rendelkezés számát. Abban az esetben, ha a bérleti szerződés az Ön érdekkörében felmerült ok miatt a 36 hónapos időtartam előtt megszűnik, akkor Önnek az adót a bérleti szerződés megszűnésének az évéről szóló adóbevallásában kell a késedelmi pótlékkal együtt bevallania és megfizetnie. A befizetendő adót a következők szerint kell kiszámítania: • meg kell határozni a bérleti díj teljes összege után a kifizetés időpontjában érvényes adómértékkel a jövedelem utáni adót; • ki kell számítani évenként az adott adóévet követő év május 21-től a szerződés megszűnése napjáig a késedelmi pótlékot; • két tizedes jegyre kerekítve ki kell számítani a szerződésből nem teljesült időtartamra eső egész hónapok számának és a 36 hónapnak a hányadosát; • az így kapott hányadossal meg kell szorozni az adó és a késedelmi pótlék együttes összegét. Az így kiszámított összeget kell a bevallásban, a 62. sorban feltüntetni és megfizetni. Figyelem! A fizetővendéglátásból és a falusi vendéglátói tevékenységből származó jövedelmekre nem alkalmazhatóak az ingatlan bérbeadásra vonatkozó szabályok!111

110 111

Szja-törvény 74/A. Szja-törvény 74. § (4) bekezdés

123

Megszűnt az adómentessége a falusi vendéglátásból származó jövedelemnek abban az esetben is, ha a bevétel kizárólag alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységből származik. Amennyiben az ingatlan bérbeadásából származó jövedelme az 1 000 000 forintot meghaladja, olvassa el az egészségügyi hozzájárulás bevallására szolgáló 1053-09-es laphoz készült útmutatót is. Amennyiben Ön termőföld bérbeadásából112 vagy földjáradék címén szerzett jövedelmet, azt az ingatlan fekvése szerinti önkormányzati adóhatósághoz kell bevallania. A vadászati jog hasznosításából származó jövedelem adózására és bevallására a termőföld bérbeadásából származó jövedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 165. sor: Életjáradékból származó jövedelem és adója113 Amennyiben Ön 1996. január elsejét követően kifizetővel életjáradéki szerződést kötött, és az életjáradékot ellenszolgáltatás nélkül kapja, akkor az életjáradék teljes összege jövedelem, amely után az adó mértéke 35%. A jövedelmet e sor „d” oszlopába, az adót pedig az „e” oszlopba kell beírnia a kifizető által kiadott igazolás alapján. Ezt a jövedelmet akkor is be kell vallania, ha a kifizető az adót levonta a járadék kifizetésekor. Nem kell bevallania viszont az ilyen jövedelmét, ha annak összege az adóévben az értékpapír-kölcsönzésből, az osztalékból, az árfolyamnyereségből és a vállalkozásból kivont jövedelemmel együttesen sem haladta meg a 100 000 forintot, és az adót a kifizető levonta. Ha Ön nyugdíjas szövetkezeti tag és a saját szövetkezetével kötött életjáradéki szerződést, az ebből származó jövedelmet nem kell bevallania akkor, ha az életjáradékot a vagyonnevesítés során szerzett szövetkezeti üzletrésze ellenértékeként kapja és a járadék összege, évente nem haladja meg az átalakulás befejezésekor lezárt névérték 1/10-ed részét, de havonta legfeljebb a 10 000 forintot. Adómentes: • a nyugdíjas magánszemély által a központi költségvetési szervvel vagy a helyi önkormányzattal kötött tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján megszerzett vagyoni érték;
112 113

Szja-törvény 3. § 51. pont, valamint Art. 176. § (3)-(9) bekezdés Szja-törvény 64/A. § (7) bekezdés

ha az életjáradékot nem magánszemélytől kapta ingatlanának. célrészjegy és más vagyoni hozzájárulás a szövetkezeti 114 115 Szja-törvény 67. az önellenőrzéssel igényelhető vissza. a kft. mert ez után az életjáradékot fizető kifizetőnek kell az adókötelezettséget teljesítenie. a szövetkezetekről szóló törvény szerinti részjegy. a fix vételárhoz az egyes jövőbeli feltételekhez kapcsolódóan. mintha a feltételek megvalósultak volna. de előre ki nem kötött juttatás is megilleti. akkor a jövedelmét a részletnek a teljes vételárhoz viszonyított arányában kell meghatároznia. § Szja-törvény 3. majd ebből 2010-re olyan hányadot kell jövedelemként bevallania. amelyet a Polgári Törvénykönyv. Értékpapírnak minősül még a közkereseti társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás. öröklési vagy életjáradéki szerződésből származó jövedelem. vagy a kibocsátás helyének joga értékpapírnak tekint. § 34. pont . a betéti társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni betét. Ha Ön az értékpapír értékesítésekor a vevőjének részletfizetést engedélyezett. Abban az esetben. Amennyiben az értékpapír átruházásáért kapott ellenérték teljes összege valamely később bekövetkező feltételtől függ. amilyen hányadot Ön a bevételből 2010-ben a vevőjétől megkapott. Ez a gyakorlatban azt jelenti. és ezért az eladó javára adókülönbözet mutatkozik.124 • a magánszeméllyel kötött tartási. befektetői részjegy. és az eladó a vételárat részletekben kapná meg. átalakított befektetői részjegy. sorban feltüntetni. hogy a teljes vételárból kiindulva meg kell határoznia a jövedelmét. üzletrész. és a teljes vételárat nem kapta meg 2010-ben. akkor úgy kell tekinteni. 166. Nem kell bevallani. Amennyiben utóbb valamely feltétel nem teljesül. ha az eladót további. A személyi jövedelemadóról szóló törvény alkalmazásában értékpapír115 alatt minden olyan okirat. adat értendő. amely meghaladja az értékpapír megszerzésére és a járulékos költségekre fordított kiadás együttes összegét. akkor a fix vételáron felüli rész egyéb összevonás alá eső jövedelemként kell a 17. Árfolyamnyereségből származó jövedelemnek minősül az értékpapír átruházására tekintettel megszerzett bevételnek az a része. vagyoni értékű jogának vagy ingóságának az ellenértékeként. sor: Árfolyamnyereség címén megszerzett jövedelem114 Ebben a sorban az árfolyamnyereség címén megszerzett jövedelmét és a jövedelem 25%-os adóját kell szerepeltetnie.

a jövedelemként figyelembe vett összeg. részjegy esetében az átalakuláskor lezárt névérték az eredeti szerzőnél és örökösénél. • az 1992. új értékpapír kibocsátásával történő felemelésével megszerzett értékpapírra is). • a szövetkezetekről szóló 1992. • csődeljárás. amelynek alapján megállapított összeg az értékpapír megszerzésekor jövedelemnek minősül. Az értékpapír megszerzésére fordított összeg: • ellenőrzött tőkepiaci ügylet során megszerzett értékpapírnál az ügylet szerinti. Értékpapírnak minősül továbbá a más. évben árfolyamnyereségből származó jövedelmet szerzett. • az olyan értékpapír esetében. Amennyiben 2010.125 tagsági kölcsön kivételével. A kifizető által figyelembe nem vett (igazolt) szerzési érték és járulékos költség a bevallásban érvényesíthető. törvény hatályba lépéséről és az átmeneti szabályokról szóló törvény szerinti átalakulás során a magánszemélynek ellenérték nélkül juttatott szövetkezeti üzletrész. Az adót a bevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetnie. tagsági jogot megtestesítő vagyoni részesedés is.és járulékos költségadatok alapján megállapított jövedelmet ennek a sornak a „d” oszlopába kell beírnia és a 25%-os adót az „e” oszlopba. hogy a vagyoni hozzájárulás létesítő okiratban meghatározott értékét az értékpapír megszerzésekor e törvény előírásai szerint a bevétel meghatározásánál figyelembe kell venni (ezt a rendelkezést kell alkalmazni a társas vállalkozás jegyzett tőkéjének. • társas vállalkozás alapítása útján szerzett értékpapír esetén az értékpapír átruházásáig a társas vállalkozás részére igazoltan szolgáltatott vagyoni hozzájárulásnak a létesítő okiratban meghatározott értéke. az igazolt szerzési érték. • az MRP szervezet által a magánszemély tulajdonába adott értékpapír esetében az értékpapír átadásáig a magánszemély által saját erő címén befizetett összegből az értékpapírra arányosan jutó rész. ha az értékpapír a hagyaték tárgyát képezte. felszámolás vagy helyi önkormányzat adósságrendezési eljárása keretében kötött egyezség révén a hitelező által megszerzett értékpapír esetében az egyezség szerinti érték. évi I. feltéve. • a vállalkozásból kivont jövedelem címén megszerzett értékpapír esetében az ezen a címen megszerzett bevételként figyelembe veendő érték. • ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek nem minősülő visszterhes szerződéssel megszerzett értékpapírnál a szerződésben foglalt ellenértékből az átruházásig igazoltan megfizetett összeg. igazolt ellenérték. amelyet növelni kell az átruházásig a magánszemély által teljesített ellenértékkel. december 31-e előtt kihirdetett jogszabály alapján a szövetkezet által ingyenesen juttatott értékpapír juttatáskori névértéke az eredeti .

ha az értékpapír a hagyaték tárgyát képezte. valamint az értékpapír értékesítéséből származó azon jövedelem. • olyan értékpapír megszerzése esetében. amely illetékköteles (abban az esetben is. amelynek egészét vagy meghatározott részét a törvényi rendelkezés alapján. akkor ezt a jövedelmét a 05-ös lap 185. befektető szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatási tevékenység ellenértéke. amely meghaladja az értékpapírnak az átruházásakor érvényes szokásos piaci értékét. • az értékpapír átruházásának alapjául szolgáló eladási jog ellenértéke. sorában kell szerepeltetnie! Nem tekintendő árfolyamnyereségből származó jövedelemnek az értékpapír kölcsönzéséből. és a megszerzésre fordított érték közül a nagyobb vehető figyelembe. Az értékpapír értékesítéséhez kapcsolódó járulékos költség: • a befektetési szolgáltató részére a befektetési szolgáltatási. Ilyen lehet pl. más jogcímen megszerzettnek kell tekinteni. vételi jog ellenértéke.126 szerzőnél és az örökösénél. • az előzőekben nem említett esetekben a megszerzés érdekében a magánszemély által az értékpapír átruházásáig igazoltan megfizetett összeg. • az értékpapír megszerzésének alapjául szolgáló jegyzési. növelve az értékpapír átruházásáig teljesített. a vételi jog alapján megszerzett bevételnek az a része. • a kölcsönbe vett értékpapír esetében a visszaadott értékpapír megszerzésére fordított összeg vagy – ha az értékpapírt a magánszemély visszaszolgáltatni nem tudja – a fizetett kártérítésnek a tőkepiacról szóló törvény szerinti legkisebb összege. • a nyugdíj-előtakarékossági számla nyugdíjszolgáltatás miatt történő megszűnése esetén a nyugdíj értékpapír/letéti számlán lévő pénzügyi eszköz szerzési értékeként a megszűnés napján irányadó szokásos piaci érték.) Ha Ön belföldi illetőségű és árfolyamnyereségből származó jövedelme után külföldön is fizetett adót. (Az utóbbi két esetben az ingyenes vagy kedvezményes jogszerzés esetén. • az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység ellenértéke. • az értékpapír megszerzésekor fizetett illeték. ez utóbbinál akkor. ide kell számítani a jog megszerzésekor adóköteles összeget is. ha az illeték kiszabása nem történt meg az átruházásig). igazolt ellenértékkel. illetőleg a bevételnek az a . az illetéktörvényben meghatározott forgalmi érték.

egyéb szervezet által kibocsátott értékpapír elidegenítéséért kapott bevételnek az értékpapír megszerzésére fordított összeget meghaladó része is. üzletrész-tulajdonosaként a társas vállalkozás jegyzett tőkéjének a saját tőke terhére történő felemelése révén szerzett meg. Árfolyamnyereség az olyan értékpapír értékesítéséből származó jövedelem is. akkor az ebből származó jövedelme ugyancsak árfolyamnyereségként adózik. Abban az esetben. Egyéb jövedelemként adóköteles az alacsony adókulcsú államban székhellyel rendelkező jogi személy. amelyek áruval történő teljesítéssel szűnnek meg. . sor szolgál. a kifizetőnek tett nyilatkozatában a kedvezményezett részesedéscsere révén megszerzett értékpapírból származó jövedelmét. akkor a bevételnek arra a részére. amely az értékpapír vagy más vagyoni érték elidegenítése során a szokásos piaci értéket meghaladja. az árfolyamnyereségre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. augusztus 31-ét követően ellenőrzött tőkepiaci ügylet útján megszerzett jövedelem adóköteles. A választásáról az adóbevallásában nyilatkoznia kell! Amennyiben Ön a kedvezményezett részesedéscsere útján megszerzett értékpapírból származó jövedelmét árfolyamnyereségnek tekintette. akkor azt ebben a sorban jelezze az „2” számjegy beírásával. valamint az értékpapírban megszerzett bevétel egésze is. amely meghaladja a megszerzésre fordított összeget. ha a magánszemély az értékpapírban megszerzett bevétel adózására ezt választja. üzletrészt és azt elidegenítette 2010-ben. amelyet a magánszemély a társas vállalkozás tagjaként. akkor az „a” oszlopban az „1” számjegy beírásával jelezze. az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha Ön az eredeti jogosultként – vagy az eredeti jogosult örököseként hagyatéki eljárás keretében – megszerzett kárpótlási jegyének felhasználásával az állami tulajdon privatizációja során szerzett részvényét. részvényeseként. üzletrészét tőzsdén kívüli ügylet keretében elidegenítette. Amennyiben Ön a nem eredeti jogosultként megszerzett kárpótlási jegy felhasználásával szerzett az állami tulajdon privatizációja révén részvényt. E jövedelem bevallására a 174.127 része is. Az olyan ellenőrzött tőkepiaci ügyletekre. A 2006. Árfolyamnyereségből származik a kedvezményezett részesedéscsere útján a pénzben megszerzett bevételnek az egésze. ha Ön nem tekintette bevételnek.

valamint az osztalékból származó jövedelmével együtt sem haladja meg a 100 000 forintot. Az adott iroda által kiállított igazolás alapján vegye figyelembe az osztalékjövedelmet.államban működő. Az osztalékelőleg osztalékká válásakor keletkezik az adófizetési kötelezettség. A jövedelmet a „d” oszlopba. eredmény felosztásakor megállapított és megszerzett. 116 117 Szja-törvény 66. sorok: Osztalék címén megszerzett jövedelmek116 Ha Ön osztalék címén jutott jövedelemhez 2010-ben. és 169. akkor annak összegét és adóját ezekbe a sorokba kell beírnia a kifizető (társaság) igazolása alapján. Osztaléknak minősül a kockázatitőkealap-jegy hozama is. ha abból (azokból) a kifizető az adót levonta. Osztaléknak minősül az adózott eredményből kifizetett kamatozó részvény utáni kamat összege is. sor) után az adó mértéke 10%.128 Az értékpapír átruházásából származó. Ha Ön külföldről is kapott osztalék jövedelmet. évi CXX. a tőkepiacról szóló törvény117 szerint elismert (szabályozott) piacnak minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírból származó. Fontos! Minden esetben vegye figyelembe az osztalék kifizetésekor a kifizetőtől kapott igazolást. Nem minősül osztaléknak az osztalékelőleg. 167. az adó összegét pedig az „e” oszlopba kell beírnia az adó mértékének megfelelő sorba. akkor azt a 05-ös lapon szerepeltesse! Az osztalék után az adó mértéke 2010-ben: • fő szabály szerint 25% (169. közjegyzői iroda. Az előzőeken túlmenően a személyi jövedelemadóban osztaléknak minősül az ügyvédi iroda. akkor azt nem kell bevallania. (Tpt) . • a bármely EGT. árfolyamnyereségnek minősülő jövedelem nem csökkenthető az adóévben elszenvedett árfolyamveszteség összegével. sor). vállalkozásból kivont vagyonból. az ellenérték nélkül kapott életjáradékból. § 2001. tulajdonosa részesedése. a jelen esetben a Magyar Köztársaság joga szerint osztaléknak elismert hozama (167. a társaság adózás utáni eredményéből. Amennyiben az árfolyamnyereségből származó jövedelme az értékpapírkölcsönzésből. valamint a végrehajtó iroda tagjának az adózott eredményből juttatott összeg. Osztaléknak minősül a társas vállalkozás tagja. tv.

Ez utóbbi esetben a kifizető levont adóként csak az Öntől ténylegesen levont adó összegét tüntette fel. hogy a bevallás 66. hogy azt. ha az osztalékelőlegből levont adó nem nyújtott fedezetet az osztalékká vált összeg utáni adóra és a kifizető a különbözetet nem tudta levonni.129 Ha Ön 2009-ben osztalékelőleget kapott és annak egésze. Valamennyi esetben ügyeljen arra. hogy a bevallása benyújtásával egyidejűleg visszaigényelhesse a korábban levont adó Önt megillető részét.) sorban tüntesse fel. ezért azt ne felejtse el a negyedéves kötelezettség valamelyik sorának és a 74. ha a magánszemély nála vezetett értékpapír (értékpapír-letéti) számláján elhelyezett értékpapírra tekintettel külföldről származó osztalékot (osztalékelőleget) fizet ki (ír jóvá). míg a „felettes” osztalékról csak akkor kell jelen bevallásában számot adnia. vagy annak egy részét Öntől ténylegesen nem 2010-ben vonta le a kifizető. az ellenérték nélkül kapott életjáradékból származó jövedelmével valamint a vállalkozásból kivont vagyonból származó jövedelmével együtt sem haladja meg a 100 000 forintot. és/vagy 169. sorának „b” oszlopába az igazoláson szereplő. Amennyiben az osztalékból származó jövedelme az értékpapír-kölcsönzésből. akkor azt Önnek kellett megfizetnie a kifizető által kiállított igazolás alapján a kifizetés negyedévét követő hónap 12-éig. ha az előleg teljes egészében osztalékká válik. § (7) bekezdés a) pont . hogy az adó levonása megtörtént. az osztalék sorok kitöltésén túl a 66. hogy a korábban kifizetett osztalékelőleg összegét meghaladja a jóváhagyott osztalék. amikor az osztalékelőleg nem válik teljes egészében osztalékká. § 18. sort kell feltételül kitöltenie ahhoz. (a jóváhagyott osztalék megegyezik a korábban kifizetett osztalékelőleg összegével) úgy a 66. levont adó összegét beírja attól függetlenül. Ebben az esetben az osztalékelőlegből osztalékká vált összegre az előzőekben leírtak vonatkoznak. Természetesen az is előfordulhat. hogy az osztalékelőlegből. vagy egy része 2010ben osztalékká vált. 118 Art. annak kifizetésekor (2009-ben) le kellett vonni az azt terhelő adót. ha azt az Ön részére ki is fizették a 2010. Abban az esetben. évben. Az osztalékkal (osztalékelőleggel) kapcsolatos szabályok alkalmazása tekintetében kifizető:118 a külföldről származó belföldi illetőségű hitelintézet. befektetési szolgáltató is. és 169. 178. sor kitöltésénél figyelembe venni. Az Ön által megfizetett adót be kell vallania. feltéve. Előfordul olyan eset is. Tekintettel arra. pont és Szja-törvény 66. sor kitöltésén túl nincs teendője. Ekkor. akkor azt bevallania nem kell. árfolyamnyereségből. akkor az osztalékká vált osztalékelőleget és az azt terhelő adót a kifizető által kiadott igazolás alapján a megfelelő (167.

hitelintézettel megkötött tartós befektetési szerződéssel történő lekötése révén. első alkalommal legalább 25 ezer forint befizetés. A lekötött pénzösszeg az elhelyezés naptári évét követően a hároméves. hogy a felek az említett jövedelem tekintetében a tartós befektetésre vonatkozó adózási szabályokat alkalmazzák. A tartós befektetési szerződés arra vonatkozó külön megállapodás. és az „e” oszlopba a megállapított adót írja be. akkor a „d” oszlopba a jövedelmet. a tőzsdére bevezetett értékpapír esetén megszerzett osztalékelőleg esetén 10%-os adóját az egyéb adatok közé. Lekötött pénzösszegnek minősül a tartós befektetési szerződés alapján az adóévben egy összegben vagy részletekben történő. a 1053-B lap 52. a lekötött pénzösszeget meghaladó része. hitelintézettel egy tartós befektetési szerződés köthető. A magánszemély a lekötött pénzösszeg hozamának a terhére a külön-külön megkötött tartós befektetési szerződés alapján • ellenőrzött tőkepiaci ügyletben. és át nem csoportosítható. állampapír. befektetési jegy). 119 Szja-törvény 67/B. Amennyiben Önnek tartós befektetésből származó jövedelemről van igazolása. megszakításakor irányadó szokásos piaci értékét is). a lekötés megszűnésekor. azaz a lekötési hozam. ezt az összeget és 25%-os. a vállalt lekötési időszak utolsó napján is még a befektetési szolgáltató. sorába írja be. illetőleg a hitelintézet által szerződésenként vezetett lekötési nyilvántartásban tart. megszakításakor megillető bevételnek (ideértve a befektetésben lévő pénzügyi eszköznek a lekötés megszűnésekor. forintban denominált pénzügyi eszközre és olyan forintban denominált pénzügyi eszközre (pl. árfolyamnyereség. amelynek a befektetési hozama egyébként kamatjövedelemnek minősülne.130 Ha Ön osztalékelőleget vett fel 2010-ben és ez 2010-ben nem vált osztalékká.) együtt a befizetés naptári évét követő legalább három naptári évben. ügyleti nyereség. illetve ötéves lekötési időszakban az említett hozamok jóváírásán kívül további befizetéssel nem növelhető. sor: A tartós befektetésből származó jövedelem és adója119 Figyelem! A 2010. osztalék stb. 168. Egy naptári éven belül ugyanazon befektetési szolgáltatóval. amelyet a befektetések hozamaival (kamat. § . adóévtől tartós befektetésből származó jövedelemnek minősül – a feltételek megléte mellett – a pénzösszeg befektetési szolgáltatóval. valamint a lekötés folytatólagos meghosszabbítása esetén további két naptári évben.

ezen rész tekintetében a lekötési időszak nem szakad meg. a lekötés megszakítását követő időszakra tartós befektetésből származó jövedelem az adott szerződés alapján nem állapítható meg. és/vagy a befektetési hozamo(ka)t akár részben felveszi vagy a befektetésben lévő pénzügyi eszközt (eszközök bármelyikét) a lekötési nyilvántartásból kivonja) kell megállapítani. ha az adójának mértéke nulla százalék. a megszakítás napját követően keletkező . Ebben az esetben a megszűnés. takarékbetétben. Lekötési hozamot • a lekötési időszak megszűnésekor (az ötéves lekötési időszak utolsó napján. A befektetési szolgáltató. a teljesítést. eladási. illetőleg hitelintézet a megbízást. Egyéb esetben az adót a bevallásában kell megállapítani. a megszakítás napján. betétlekötési. a befektetést rögzíti az adott szerződéshez tartozó lekötési nyilvántartásban. illetve – ha a magánszemély a lekötési időszakot nem hosszabbítja meg – a hároméves lekötési időszak utolsó napján). ha a lekötés nem kerül meghosszabbításra a hároméves lekötési időszak utolsó napján. és a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig meg fizetni. • a lekötés megszakításakor (ha a magánszemély a lekötött pénzösszeget. • 10%. vagy a lekötés a lekötött pénzösszegnek egy részére nem kerül meghosszabbításra az e résszel arányos. • 20%. ha a lekötés a kétéves lekötési időszakban kerül megszakításra. Ha a hároméves lekötési időszak utolsó napján a lekötési időszakot a lekötött pénzösszegnek csak egy részére – de legalább 25 ezer forintnak megfelelő összegben – kerül meghosszabbításra. ha a lekötés az elhelyezést követően a hároméves lekötési időszak vége előtt kerül megszakításra. ha az a lekötési időszak megszűnése előtt következett be. a megszakítás napján megállapított lekötési hozam után. ismételt lekötési stb. forintban történő elhelyezésre vonatkozó korlátlan számú (vételi. Nem kell a bevételből jövedelmet megállapítani a tartós befektetési szerződéssel rendelkező halála esetén.) megbízást adhat. a hároméves lekötési időszak utolsó napján. Nem kell bevallani a tartós befektetésből származó jövedelmet. A lekötési időszak megszűnését.131 • kamatozó bankbetétben (ideértve a fizetési számlán történő elkülönítést is). Az adó mértéke • 0% az ötéves lekötési időszak utolsó napján. illetve.

hogy • a pénzügyi eszköz tekintetében befizetett pénzösszegként a pénzügyi eszköznek az ötéves lekötési időszak megszűnésének utolsó napján irányadó szokásos piaci értéke. ha az a megszűnés. hogy az átalakítás napjának a nyilvántartásba vétel napját kell tekinteni. sor: A privatizációs lízing jövedelme és adója Ha Önnek privatizációs lízingszerződésből volt jövedelme 2010-ben. vagy – ha az több – az ellenértékét kell figyelembe vennie. illetőleg a lízingbe vett társaság jogutód nélkül megszűnik. • a befizetés naptári éveként az ötéves lekötési időszak utolsó évét kell figyelembe venni. a megszakítás napját követően kötött ügyletekből keletkezett. privatizált tulajdonrész (részvény. akkor e jövedelmét. . és az ez után kiszámított 25%-os adót ebben a sorban kell bevallania. akkor jövedelemként a lízingbe vett társaság. Befizetésnek minősül az is. és a nyugdíjelőtakarékossági értékpapírszámlán nyilvántartott pénzügyi eszköznek a befektetési szolgáltató által vezetett lekötési nyilvántartásba helyezésével a követelését lekötött pénzösszeggé alakítja át azzal. ha az eladó által a tulajdonába adott vagyonrészt vagy annak egy részét bármilyen módon elidegeníti. Ha Ön a tulajdonába adott vagyonrészt elidegeníti. 170. amennyiben az adót a kifizető nem vonta le.132 tőkejövedelemre – jogcíme szerint – a rávonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni: • ha a jövedelmet a szerzési érték figyelembevételével kell megállapítani. az ötéves lekötési időszak utolsó napján lekötési nyilvántartásban lévő pénzeszköznek. pénzügyi eszköznek az ötéves lekötési időszak megszűnésének napjáig újra megkötött tartós befektetési szerződés alapján a befektetési szolgáltató által vezetett lekötési nyilvántartásban tartása. ha a magánszemély tartós befektetési szerződés alapján a nyugdíj-előtakarékossági számláját megszünteti. Ilyen címen akkor keletkezik adókötelezettsége. azzal. illetve a megszerzésre fordított összeg közül a nagyobbat. megszakítás napján irányadó szokásos piaci érték. Befizetés továbbá. üzletrész) névértékét. • az adókiegyenlítés ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség esetén akkor érvényesíthető. illetve a megszerzésre fordított összeg közül a nagyobb vehető figyelembe. a megszűnés.

§ 2001. akkor a szerződés megszűnésekor kell megállapítania. Az árfolyamnyereséget vagy veszteséget a kölcsönbe vevőnek nem az értékesítéskor. akkor – feltéve természetesen. A kölcsönszerződésben a kölcsönvevő kötelezettséget vállal arra. névértékű. amelyet a megszerzés érdekében a saját adózott jövedelméből lízingdíj címén fizetett. évi CXX. az ellenérték nélkül kapott életjáradékból és a vállalkozásból kivont jövedelmével együtt sem haladja meg az 100 000 forintot. A jövedelem utáni 25%-os adó feltüntetésére ennek a sornak az „e” oszlopa szolgál. Nem számít jövedelemnek az az összeg. akkor bevételnek és egyben jövedelemnek is az ellenérték számít akkor is. hanem az értékpapír visszaszolgáltatásakor. akkor azt és annak adóját ebben a sorban kell bevallania. amelynek eredményeként a kölcsönbe vevő a kölcsönbe kapott értékpapírral sajátjaként rendelkezik. ha pedig visszaszolgáltatni nem tudja. A tőkepiacról szóló törvény121 szerint az értékpapír-kölcsönzés az értékpapír olyan átruházása. Az előzőek szerint megállapított jövedelmet a 170. sor „d” oszlopába. sor: Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem és adója120 Ha Ön 2010-ben értékpapír kölcsönzése címén szerzett jövedelmet. hogy a kifizető az adót levonta – nem kell a jövedelmet bevallania. mint a névérték. a 25%-kal számított adót pedig az „e” oszlopba írja be. (Tpt. Sajátos szabályok vonatkoznak a kölcsönbe kapott értékpapír értékesítése során keletkezett árfolyamnyereségből származó jövedelem adókötelezettségére. A kölcsönbe kapott értékpapír elidegenítéséből származó 120 121 Szja-törvény 65/A.133 Ha Ön a társaság jogutód nélküli megszűnése következtében jutott ezen a címen jövedelemhez. tv. Az értékpapír kölcsönzése címén kapott bevétele teljes egészében jövedelem. osztalékból. Amennyiben az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelme az árfolyamnyereségből. vagyis azt el is idegenítheti.) . 171. fajtájú és sorozatú értékpapírt a kölcsönbe adónak visszaadni. ha az kevesebb. hogy a meghatározott időpontban (a szerződés határozott időre köthető. akkor a tőkepiacról szóló törvény rendelkezései figyelembe vételével köteles kártérítést fizetni. de a futamidő egy évnél hosszabb nem lehet) a kölcsönbe vevő köteles azonos darabszámú. Amennyiben a lejáratkor a kölcsönbe vevő nem tudja az értékpapírt visszaadni. ezt kell e sor „d” oszlopába beírnia.

134 jövedelmét nem itt. más jövőbeni kiadásra (vagy bevételre) cserél úgy. 173. a felek (a bevételt szerző magánszemély és a vele az ügyletben szerződő személy. vagy a nyereménybetét esetén a nyereményalapnak az egynegyede. amely. és általában jövőbeni pénzáramlások cseréjét vonja maga után. § (8) bekezdés 7. vonja le. A nem pénzben megszerzett kamatnak minősülő jövedelem után az adó. 172. hanem az árfolyamnyereségből származó jövedelmei között a 166. sor: Kamatból származó jövedelem és adója122 A kamat címén megszerzett jövedelem adóköteles. mert az Ön nyilatkozatának hiányában. törvény 3. amely általában egy azonnali és egy határidős adásvételi ügyletből. hogy ez a csere a résztvevő felek számára kockázatot jelent. sorban kell szerepeltetnie. Egyebekben Önnek csak akkor van adóbevallási – és fizetési kötelezettsége. E törvény szerint: deviza-. valamely pénzügyi instrumentum cseréjére vonatkozó olyan összetett megállapodás. az után az adót a kifizető állapítja meg. a vagyoni érték szokásos piaci értékének. tőke. amikor a rendelkezésre álló adatok alapján a kifizető több adót von le a jövedelemből. pont . amelyet – valós kockázat nélkül – a 122 123 Szja-törvény 65. A megállapított jövedelem jogcímét és az adófizetési kötelezettség mértékét az előzőektől eltérően. ha megállapítható. évi C. azaz az értékpapír megszerzésére fordított érték és járulékos költségek összegét. illetve nem megfelelő nyilatkozata miatt nem veszi figyelembe teljes összegben a bevételt csökkentő tételeket. valamint az említett személyek és más személy) között egyébként fennálló jogviszony és a szerzés körülményei figyelembevételével kell meghatározni. A többletként levont adó miatti különbözetet az adóbevallásában vagy önellenőrzéssel rendezheti. amely után az adó mértéke 20%.és kamatcsere (swap) ügylet az. sor: Csereügyletből származó jövedelem és adója123 A csereügylet fogalmát a számvitelről szóló124 törvény határozza meg. illetve több határidős ügyletből tevődik össze. A kifizetőtől szerzett kamatjövedelmet nem kell a bevallani. hogy az ügylet célja a magánszemély olyan jövedelemszerzése. Előfordulhat azonban olyan eset. Az ügylet lényege az. § 124 2000. hogy a magánszemély egy kötelezettségéhez (vagy jogosultságához) kapcsolódó jövőbeni kiadást (vagy bevételt). § Szja-törvény 65/B. ha a kamatjövedelem nem kifizetőtől származik. fizeti meg és vallja be.

Kifizető hiányában a csereügyletből származó jövedelmet Önnek kell nyilvántartania ügyletenként. sor: Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem és adója125 Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnek minősül a magánszemély által kötött ellenőrzött tőkepiaci ügyletek alapján. sorait! A 230. (238. Lehetőség van az adóéven túlnyúló (az adóévek között). sor „b” oszlopában szereplő. A kifizető a jövedelemről és/vagy veszteségről – ügyletenként – a magánszemély számára az adóévet követő január 31-éig igazolást ad. Fontos! Nem számítható össze az egyes ügyleteken elért jövedelem. kamatláb. azaz az adóbevallása benyújtásának határidejéig bevallja és megfizeti az adót. a magánszemély által. Ezt adókiegyenlítéssel teheti meg. A csereügyletből származó jövedelmet vagy veszteséget a kifizető (kifizető hiányában a magánszemély) állapítja meg. Az adókötelezettség teljesítése a magánszemély feladata.) sor alapján kell kitöltenie (az egyes ügyletek összesített jövedelmét). Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteségnek minősül az összes ügyleti veszteségnek az összes ügyleti nyereséget meghaladó összege.135 felek által a piaci ár. Abban az esetben. adóelőleg levonási kötelezettség. évben csereügyletből származó jövedelmet vagy veszteséget ért el. csereügyletből származó jövedelem együttes összegét írja be a 173. az adóévben elért pénzben elszámolt ügyleti nyereségek együttes összegének (összes ügyleti nyereség) a magánszemélyt az adóévben terhelő pénzben elszámolt ügyleti veszteségek együttes összegét (összes ügyleti veszteség) meghaladó része. ezt a sort a 1053-06-02-es lap 230. és 238. az ezt terhelő 25% adót. pedig az „e” oszlopba. 125 Szja-törvény 67. a másik ügylet veszteségével! 174. de a kifizetőt nem terheli adó. Mielőtt itt adatot tüntet fel. díj és egyéb tényezők alakulásától eltérő feltételek kikötésével ért el. töltse ki a 1053-06-02-es lap 222-231. árfolyam./A § . ha Ön 2010. sor „d” oszlopába. ugyanazon csereügylethez kapcsolódó veszteséget az ugyanazon csereügylet jövedelmével szemben figyelembe venni.

Ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül továbbá az az ügylet: • Amely a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által felügyelt tevékenység tárgyát képezi. Amennyiben a 2010. és . évtől kezdődően a jövedelem számításakor. akkor e jövedelmét ennek a sornak a „d” oszlopában. az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek összeszámítása. pénzügyi elszámolással lezáródó azonnali ügylet. amely állammal a Magyar Köztársaságnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. az adókiegyenlítés számítására készített tábla (212-220. valamint a szolgáltatás keretében devizára/valutára kötött. a pénzben elszámolt ügyleti veszteségei . a 20%-os adót pedig az „e” oszlopában kell bevallania. árura kötött ügylet. évben elért – pénzben elszámolt – ügyleti nyereségei együttes összege több mint az Önt terhelő – pénzben elszámolt – ügyleti veszteségei együttes összege. és . biztosított az említett felügyeleti hatóság és a PSZÁF közötti információcsere.136 Fontos! Fentiekből következik. azaz 2008.ha az adott állam nem EGT-állam.amelyre vonatkozóan a magánszemély rendelkezik az adókötelezettség megállapításához szükséges. sorok) útmutatójánál találja meg. Az adókiegyenlítés részletes szabályait a 1053-06-01-es lapon található. hogy lezárult ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek csak azt az ügyletet lehet tekinteni. és . amely esetében megtörtént a pénzbeli elszámolás. az adóévben megkötött valamennyi ügylet minden adatát tartalmazó. Ellenőrzött tőkepiaci ügylet a – csereügyletnek nem minősülő – pénzügyi eszközre. Abban az esetben. • Amelyet bármely EGT-államban vagy egyébként olyan államban működő pénzpiacon tevékenységet folytató befektetési szolgáltatóval kötöttek. a befektetési szolgáltató által a nevére kiállított igazolással.az adott állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által felügyelt tevékenység tárgyát képezi. Az adókiegyenlítés továbbra is csak az adóévben vagy az azt megelőző két évre eső ügyleti veszteség esetén van mód a veszteség elszámolására. a következők alkalmazásával. A jövedelem utáni adót a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig kell megfizetnie. évben. ha a 2010. További lényeges kérdés. amennyiben az megfelel az ügyletre vonatkozó rendelkezéseknek. az összes lezárt ügyleti nyereség és az összes lezárt ügyleti veszteség összevetése alapján kell jövedelmet vagy veszteséget számítani.

ha Ön az ellenőrzött tőkepiaci ügylet során kereskedelmi árut ruházott át. amelyet a társas vállalkozás cégbejegyzési kérelmének elutasítására. majd az értékpapírt ellenőrzött tőkepiaci ügylet keretében átruházta. sor). de legfeljebb a bevételből a vagyonnövekménynek megfelelő részre. forintra átszámítva is feltünteti. Ne feledje. Vállalkozásból kivont vagyonként adóköteles az a jövedelme is. akkor annak összegét kell ennek a sornak a „d” oszlopába beírnia a kapott igazolás alapján. amely alapján Önnek kell az értékpapírra. a 174. A vállalkozásból kivont vagyon adókötelezettsége szempontjából társas vállalkozásnak tekintendő az alacsony adókulcsú államnak nem minősülő országban székhellyel rendelkező jogi személy. ha a társasági adónak megfelelő adó alanya. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletről kiállított bizonylaton a külföldi pénznemben feltüntetett adatokat a kifizető a szja-törvény szabályai szerint. december 31-e után jutott adófizetés nélkül értékpapír formájában a vagyonnövekményhez. az árfolyamnyereségre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia (166. az ügylet során megszerzett bevétel adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia (10. Az ellenőrzött tőkepiacon értékesített értékpapírokból származó jövedelem megállapítására az árfolyamnyereségből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni (166. Ön társas vállalkozás tagjaként jegyzett tőkeemelés vagy átalakulás során 2007.137 együttes összege meghaladja a pénzben elszámolt ügyleti nyereségei együttes összegét. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekről a befektetési szolgáltató bizonylatot állít ki. évben az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből vesztesége keletkezett. ha Ön MRP szervezet tagja volt és a szervezet 2010-ben történő megszűnése következtében jutott jövedelemhez. . Az adókiegyenlítés alkalmazására a 1053-06-01-es lap 212-220. sor). e sor „a” oszlopában kell bevallania. akkor az értékpapír névértékéből. Ebben a sorban kell a jövedelmet szerepeltetnie akkor is. a cégbejegyzési eljárás megszüntetésére tekintettel szerzett. Ha az ellenőrzött tőkepiacra bevezetett értékpapírban az ellenőrzött tőkepiacra kerülés előtt. sor). Abban az esetben. valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogokra előírt nyilvántartást vezetnie oly módon. ha adókiegyenlítést nem kíván (vagy nem tud) igénybe venni. illetőleg a társas vállalkozásban fennálló tagi jogviszonyának megszűnése következtében jövedelmet szerzett. sorai szolgálnak. 175. sort akkor is ki kell töltenie. hogy abból az adókötelezettségét meg tudja állapítani. jegyzett tőkéjének tőkekivonás útján történő leszállítása. A veszteség összegét. sor: A vállalkozásból kivont jövedelem és adója Ha Ön 2010-ben a társas vállalkozás jogutód nélküli megszűnése. Önnek 2010. egyéb szervezet is akkor.

A megszerzésre fordított értéket az árfolyamnyereségből származó jövedelemre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani. A tételes átalányadózásra csak akkor jogosult. és ennek tényét. hanem az önkormányzatnál bejegyzett fizetővendéglátóként. úgy ennek a sornak az „e” oszlopában az éves átalányadó összegét kell feltüntetnie. § Szja-törvény 57/A.127 Az adó összegét nem befolyásolja. Ha több lakással vagy üdülővel rendelkezik. Az 100 000 forint alatti jövedelmet is be kell vallania akkor. sor: A fizetővendéglátó tételes átalányadója126 Amennyiben Ön a fizetővendéglátásból származó jövedelme után 2010-ben a tételes átalányadózás szabályai szerint adózik. 176. ha Ön e tevékenységét nem egész évben gyakorolta. akkor tételes átalányadózás esetén közülük csak egy ingatlanában folytathatja ezt a tevékenységet. 126 127 Szja-törvény 57/A. ellenérték nélkül kapott életjáradékból és az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelmével együtt az 100 000 forintot meghaladta.138 A jövedelem utáni 25%-os adókötelezettséget. és adózására a 2009-es évre nem a tételes átalányadózást választotta. Amennyiben már korábban is nyilvántartott fizetővendéglátó volt. A tételes átalányadózást akkor választhatta. ha a szálláshely hasznosítása a tulajdonában vagy haszonélvezetében lévő lakásában vagy üdülőjében történik. Olvassa el a 1053-09-es laphoz készült útmutatót is! Nem minősül fizetővendéglátó tevékenységnek és így tételes átalányadózásra sem jogosít a szálláshelynek vagy egy részének ugyanazon vendég számára történő. § (4) bekezdés . ha a vállalkozásból kivont jövedelme az osztalékból. Az MRP szervezet megszűnése esetén a bevételnek az a része minősül jövedelemnek. E tevékenységére tekintettel Önnek egészségügyi hozzájárulást is fizetnie kell. e sor „e” oszlopában kell szerepeltetnie. az árfolyamnyereségből. évről szóló 0953-as személyi jövedelemadó bevalláson kellett nyilatkoznia. de a tulajdonába még nem került értékpapírok együttes könyv szerinti értékét. Ebben a sorban adatot csak akkor kell feltüntetnie. ha Ön magánszállásadási tevékenységét nem egyéni vállalkozóként végzi. és az erről szóló igazolást az önkormányzat jegyzője Önnek kiadta. akkor 2010-re a tételes átalányadózás választásáról a 2009. egybefüggően 90 napnál hosszabb idejű bérbeadása. amely meghaladja a magánszemély részére még járó. ha a kifizető az adót nem vonta le. amely kiadott szobánként évi 32 000 forint. a kiadást követő 15 napon belül az állami adóhatóságnál bejelentette.

sor) vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia. sorában kell erről nyilatkoznia. amely negyedévben a változás bekövetkezett. de 2011-re ezen a módon kíván adózni. § (5) bekezdés . 177. illetve felmerült költségnek kell tekintenie. ha az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010. évben a személyi jövedelemadó hatálya alól tért át a társasági adó hatálya alá és a megszűnésig a vállalkozói személyi jövedelemadó szabályai szerint adózott.139 Abban az esetben. Ne felejtse le. ha a tételes átalányadózás választása jogszerű volt. a megszűnést követően érkező bevételét és felmerülő költségét. évben megszüntette. a fizetővendéglátásból származó bevétel adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelmekre (10. például ha a 2010. A tételes átalányadót ekkor arányosan annyi negyedévre kell megfizetnie. de a választás feltételei már a választáskor sem valósultak meg. Ha Ön 2010-re a tételes átalányadózást választotta ugyan. akkor a 1053-01-es lap 129. ha a fizetővendéglátó tevékenységét megszüntette. Amennyiben 2010-re nem a tételes átalányadózási módot alkalmazta. de a választást követően az alkalmazhatóság bármely feltételének a tevékenység gyakorlása már nem felelt meg. akkor ezt a sort a 1053-13-as laphoz készült útmutató segítségével tudja kitölteni. sor) vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia. hogy a vállalkozói osztalékalap után egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége is lehet. sor: Az egyéni vállalkozó vállalkozói személyi jövedelemadója és vállalkozói osztalékalap utáni adója Amennyiben Ön egyéni vállalkozóként 2010-re a vállalkozói személyi jövedelemadózást választotta. Akkor is ezt a sort kell kitöltenie. akkor erről a 1053-01–es lap 130. sorában nyilatkozzon. Abban az esetben. 128 Szja-törvény 57/A. ahány negyedévre a tételes átalányadózás alkalmazható volt.128 akkor annak a negyedévnek az első napjától. Ha 2011-re-ra nem kíván a fizetővendéglátásból származó jövedelme után tételes átalányadót fizetni. az erre tekintettel az Önt megillető. úgy azt nem kell jelölnie. úgy e tevékenységből származó egész évi bevétel adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelmekre (10. Amennyiben Ön 2011-re is a tételes átalányadózást választja. a megszűnés időpontját megelőzően szerzett bevételnek.

ha az adót a kifizető nem vonta le. A fizetendő adó összegét az adott jövedelemre érvényes adókulcs alkalmazásával állapítsa meg. Ha a hitel visszafizetése év közben megtörtént. ennek adóját pedig az „e” oszlopban tüntesse fel. 179. és a december 31-én érvényes jegybanki alapkamat szerint számított összeg különbözeteként. sor: Az elkülönülten adózó jövedelmek és azok adója Ebben a sorban összegezze a 161-178. és a fennálló követelésre a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összege. akkor a kamatkedvezmény miatti adót Önnek kell megfizetnie. A kamatkedvezményt ekkor évenként utólagosan kell megállapítani az adóév végén az adóévben ténylegesen megfizetett. sorokban megjelölt jövedelmek között külön nincs megnevezve. az életjáradék egy összegben történő megváltásából származó jövedelmet és 25%-os adóját is akkor. végelszámolás keretében kifizetett jövedelmet helyettesítő felelősségbiztosítási kártérítésből. sor: Egyéb forrásadós jövedelmek és ezek adója Ha Önnek olyan – úgynevezett forrásadós – jövedelme is volt. akkor a hitel visszafizetésének napjára kell a kamatkedvezményből származó jövedelmet megállapítani.140 178. évi személyi jövedelemadó kötelezettség kiszámításánál. § (2) bekezdés . akkor a szokásos piaci kamattal számított kamat különbözete után. amelyet azért kell bevallania. A kamatkedvezmény129 után az adó 54%. akkor a hitel visszafizetésekor (átvállalásakor) érvényes jegybanki alapkamattal kell számolni. vagy ha a szokásos piaci kamat ennél bizonyítottan alacsonyabb. évi jövedelem számításánál figyelembe veendő összeg 129 Szja-törvény 75. felszámolás. december 31-ig hatályos rendelkezéseket kell alkalmaznia. ha Ön a kölcsönszerződést 2003. a csőd. Abban az esetben. sornál leírtak szerint figyelembe vennie a 2010. és e jövedelme után 44%-os adót kell fizetnie. november 30-ig megkötötte. mert abból a kifizető nem vonta le az adót és a 161-177. Ha Ön külföldi cégtől kedvező kamatozású vagy kamatmentes hitelt kapott. sorok „d” és „e” oszlopainak jövedelem és adó összegeit. Itt kell szerepeltetni pl. Ne felejtse el beírni az „a” oszlopban fehéren hagyott téglalapba a jövedelem megnevezését. akkor a futamidő végéig a kamatkedvezményből származó jövedelmének adókötelezettségére a 2003. A kamatkedvezmény utáni adót évenként utólagosan kell megállapítani az adóév végén az adóévben ténylegesen megfizetett. 180. Ha a hitel visszafizetése év közben megtörtént. akkor e sor „d” oszlopában a jövedelmet. sor: A 2010. Az „e” oszlop összesített adatát kell a 61.

vásárolt követelés átruházása esetén a szerzési érték tekintetében a megszerzéskor. a dematerializált értékpapír értékpapírszámlán történő jóváírása napján. pénzügyi eszköznek nem minősülő vásárolt jog. az adó mértékének meghatározásához a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos devizaárfolyamának. ha nemzetközi egyezmény ettől eltérően nem rendelkezik. • kiadás esetében a teljesítés időpontjában. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján. merült fel kiadása. • dolog. vagy az adóév utolsó napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. és adja hozzá a 177. levonni és a kamatjövedelem megszerzésének időpontjában érvényes árfolyamon átszámítva. Az így kapott összeget kell az éves összes jövedelem (28. 1053-05 lap külföldről származó jövedelmek A külföldi pénznemről történő átszámítás A Magyarországon belföldi illetőségű magánszemélyt a jövedelemszerzés helyétől függetlenül az összes (bel. forintban kell megfizetni. • a külföldi pénznemben megfizetett adó esetében – a magánszemély döntése alapján – a teljesítés időpontjában. sor „d” oszlopába írt összegből vonja le a 161. A külföldi pénznemben megszerzett kamatjövedelemből az adót ugyanazon külföldi pénznemben kell megállapítani. az MNB által közzétett. euróban megadott árfolyam alapulvételével kell forintra átszámítani. • az egyéb nem említett pénzügyi eszközre kötött ügylet esetén az ügylet teljesítésének (lezárásának) időpontjában.141 Ebben a sorban a 179. sor) kitöltésénél számításba venni. sor „d” oszlopában szereplő ingatlanértékesítésből származó jövedelem összegét. A külföldi pénznemről történő átszámítás: • bevétel esetében a bevételszerzés időpontjában. sor „a” oszlopába írt vállalkozói osztalékalap összegét. olyan külföldi pénznem esetében. . Amennyiben Önnek a 2010. adóévben külföldi pénznemben keletkezett bevétele. • értékpapír átruházása esetén a szerzési érték tekintetében az értékpapír tulajdonjogának megszerzése.és külföldi) bevétele alapján adókötelezettség terheli.

és rendelkezik – a külföldi pénz eladása esetén – követő 15 napon. vagy • ha a magánszemély (választása szerint) az adóelőleg. a figyelembe vett árfolyamot a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz. különadózó jövedelmek 185. akkor ebbe a sorba a külföldről származó osztalék teljes összegét írja be. amely országgal van a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. adó megállapításához a bevétel forintra történő átszámítására a megszerzés napját megelőző hónap 15. A külföldről származó. Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg. a kifizető az adóelőleg megállapításához.142 Ha a magánszemély a bevételt külföldi pénznemben szerezte. . sor: Árfolyamnyereségből származó jövedelem és adója Ha Ön belföldi illetőségű és árfolyamnyereség jövedelme után olyan országban is adót fizetett. a nevére kiállított bizonylattal. olyan külföldi pénznem esetében. 186. I. (értékpapír-átruházás. Ha külföldi pénz eladása/vétele ügyletben történt. sor: Osztalékból származó jövedelem és adója Ha Ön 2010-ben külföldről kapott osztalékot. vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki. amely országgal nincs a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. a forintra történő átszámításra az ügyletben alkalmazott árfolyamot kell figyelembe venni. a külföldön megfizetett adóval akkor is csökkenthető a 25%-os adó. de legalább a jövedelem 5%-ának megfelelő összeget meg kell fizetnie. az MNB által közzétett. értékpapír tulajdonjogának megszerzése) A külföldi pénznemben keletkezett bevétel esetében • ha a bevétel adóelőleg-levonásra kötelezett kifizetőtől származik. euróban megadott árfolyamot alkalmazza. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján. viszonosság vagy külföldi jog alapján a megfizetett adó összegéből visszajár. akkor a külföldön megfizetett adóval a 25%-os adó csökkenthető. illetve – külföldi pénz vétele esetén – megelőző 15 napon belül pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot. és 187. amely nemzetközi szerződés. külföldi pénznemben megszerzett osztalékjövedelmét forintra átszámítva kell a bevallásban szerepeltetnie. Külföldről származó. Ha olyan országban fizetett adót.

egyéb adatok között ne felejtse el feltüntetni azt az osztalékjövedelmét és a külföldön megfizetett adót. Ezért ne felejtse el a 1053-C lapon az adott negyedév kötelezettségeként sem bevallani (70-73. Ha a külföldön megfizetett adó azonos a 10. sorok) és a megfizetett összeget a 74. akkor a „c” oszlopba nullát írjon! Nemzetközi egyezmény hiányában a külföldön igazoltan megfizetett adó (05-ös lap egyéb adatai között szereplő) ugyancsak beszámítható úgy. az osztalék külföldön is adóztatható. sorában ne felejtse el feltüntetni azt a kamatjövedelmét és a külföldön megfizetett adót. külföldi pénznemben megszerzett kamatjövedelemből az adót ugyanazon külföldi pénznemben kell megállapítani.143 Kifizető hiányában az osztalék jövedelemadóját Önnek kellett megállapítania. A külföldről származó. majd forintra átszámítva kell a bevallásában szerepeltetnie. akkor ebbe a sorba a külföldről származó kamatjövedelme teljes összegét is írja be. akkor az adó mértéke 10%. évben. Ha az osztalék forrása szerinti országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. hogy legalább 5% adót Magyarországon is fizetnie kell az ilyen osztalékjövedelem után. sorba beírni. viszonosság vagy külföldi jog alapján Önnek az osztalék jövedelme után külföldön megfizetett adóból visszajár. sor: Kamatból származó külföldön (is) adóköteles jövedelem és adója Ha Ön 2010-ben külföldről (is) kapott kamatjövedelmet. Figyeljen arra. és a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hónap 12-éig megfizetnie. Amennyiben az osztalékjövedelmét az Európai Unió tagállamában elismert piacnak minősülő (de nem Magyarországon működő) tőzsdéjére bevezetett értékpapírból szerezte 2010. A bevallás 05-ös lap. A bevallás 195. hogy nem veheti figyelembe külföldön megfizetett adóként azt az összeget. Ne felejtse el az egyéb adatok között a 05-ös lapon az előzőek szerinti osztalékjövedelmét és a külföldön megfizetett adót feltüntetni. amellyel van kettős adóztatást kizáró egyezményünk és az egyezmény alapján. 188. az egyezmény szerint levonható adó forintra átszámított összegét (05-ös lap egyéb adatok között szereplő összeg) a 25%-os adóból vonja le és a különbözetként jelentkező adót írja be e sor „c” oszlopába. akkor a külföldön igazoltan megfizetett. Olvassa el ezekhez a sorokhoz írt útmutatót. amely a nemzetközi szerződés rendelkezése. amely olyan országból származik. 25%-os adóval vagy annál több. amely olyan . vagyis a „c” oszlopban adóként az osztalékjövedelem legalább 5%-át szerepeltetnie kell.

sor „b” oszlopában szereplő összeg) a 20%-os adóból vonja le. Az „c” oszlop összesített adatát kell a 61. amely országgal van a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. de legalább a jövedelem 5%-át meg kell fizetnie. A megszerzett kamatjövedelem külföldön megfizetett adója a Magyarországon fizetendő adót csökkenti. külföldi jog (viszonosság) alapján a megfizetett adó összegéből visszajár. 190. sorban kell feltüntetni a kamatjövedelmét és a külföldön megfizetett adót. sornál leírtak szerint figyelembe vennie a 2010. 189. az egyezmény szerint levonható adó forintra átszámított összegét (196. a kamat külföldön is adóztatható. akkor a külföldön igazoltan megfizetett. és a különbözetként jelentkező adót írja be e sor „c” oszlopába. a külföldön megfizetett adóval akkor is csökkenthető a 25%-os adó. hogy legalább 5% adót Magyarországon is fizetnie kell az ilyen kamatjövedelem után. Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg. A külföldről származó. sor: A 2010. . Ha olyan országban fizetett adót. akkor az „c” oszlopba nullát írjon és értelemszerűen ekkor is a 195. sor „b” oszlop) ugyancsak beszámítható úgy. sorok „b” és „c” oszlopainak jövedelem és adó összegeit. évi összes külföldön is adózott jövedelmek és adójuk Ebben a sorban összegezze a 185-189. A forrásadó mértéke 20%. sor: A vállalkozásból kivont jövedelem és adója Ha Ön belföldi illetőségű és a vállalkozásból kivont jövedelme után olyan országban is adót fizetett. amely a magánszemély számára külföldön nem jár vissza. külföldi pénznemben megszerzett jövedelmének forintra történő átszámításával kapcsolatos tudnivalókat a külföldi pénznemről történő átszámítás szabályainál találja. így a forrásadó csökkenti a Magyarországon fizetendő adó összegét.144 országból származik. évi személyi jövedelemadó kötelezettség kiszámításánál. Nemzetközi egyezmény hiányában a külföldön igazoltan megfizetett adó (196. mely a nemzetközi szerződés rendelkezése. Ha a külföldön megfizetett adó azonos a 20%-os adóval vagy annál több. A forrásadó külföldön megfizetett adónak minősül. amely országgal nincs a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. akkor a külföldön megfizetett adóval a 25%-os adó csökkenthető. vagyis az „c” oszlopban adóként a kamatjövedelem legalább 5%-át szerepeltetnie kell. amellyel van kettős adóztatást kizáró egyezményünk és az egyezmény alapján. Ha a kamat forrása szerinti országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye.

amely a jövedelemszerzés jogcímének (pl. 193. Abban az esetben. sor) kitöltésénél figyelembe venni.145 A 2010. Amennyiben az előzőek szerinti jövedelme is volt. azokat összegezve írja be ebbe a sorba. ha Ön olyan államban belföldi illetőségű társaságtól szerzett osztalék címén jövedelmet.) megfelel. akkor a Magyar Nemzeti Bank által közzétett. amely a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szerepel. sor: A 187. sorból a külföldön is adóztatható osztalék a kettős adózást kizáró egyezmény alapján és a külföldön megfizetett adó Ebben a sorban akkor kell adatot szerepeltetnie. sorból a külföldön is adóztatható osztalék a kettős adózást kizáró egyezmény hiányában és a külföldön megfizetett adó . de a kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint ez a jövedelme csak belföldön adóztatható. ha a külföldi adót olyan pénznemben állapították meg. a megszerzés évének utolsó napján érvényes euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámolásnál figyelembe vennie. ha az ebből származó jövedelem Magyarországon adóztatható. és az egyezmény lehetővé teszi az osztalék külföldön történő adóztatását is. 194. évi jövedelem számításánál a „b” oszlopban szereplő összeget kell az éves összes jövedelem (28. Az ilyen jövedelmét a bevallásnak abban a sorában kellett szerepeltetnie. A külföldről származó osztalék adókötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket a 187. önálló. amely országgal nincs a kettős adóztatás elkerüléséről egyezményünk. Egyéb adatok a külföldről származó jövedelmekről A külföldön megfizetett adót a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamának alapulvételével kell forintra átszámítania. mely országgal van kettős adóztatást kizáró egyezményünk. amelyik külföldről származott. ezért az ilyen jövedelmeit bevallania nem kell és ebben a sorban sem kell szerepeltetnie. illetőleg olyan országból származott. 192. A törvény szerinti adómentességek értelemszerűen a külföldről származó bevételekre is vonatkoznak. nem önálló tevékenységből. a kettős adózást kizáró egyezmény alapján vagy annak hiányában csak belföldön adóztatható jövedelem Ebben a sorban akkor szerepeltessen adatot. és ezen jövedelme után külföldön nem fizetett adót. a külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét pedig az „c” oszlopba kell beírnia. sorhoz készült magyarázatban találja meg. sor: A 187. szellemi tevékenységből stb. sor: Külföldről származó. ha Önnek volt olyan jövedelme is 2010-ben. II. Az osztalékból származó jövedelmet a „b” oszlopba.

195. akkor ebben a sorban a jövedelme után külföldön igazoltan megfizetett jövedelemadó forintra átszámított összegét kell feltüntetnie. 197. vagyoni értékű jog értékesítése. sor: A 25. A kamatból származó jövedelmet a „b” oszlopba. sor: A 26. A külföldön tartozatlanul megfizetett adót az adott állam adóhatóságától kérheti vissza. ha Ön olyan államban belföldi illetőségű társaságtól szerzett kamat címén jövedelmet. a kettős adózást kizáró egyezmény hiányában és a külföldön megfizetett adó Ha Ön olyan országban illetőséggel rendelkező társaságtól szerzett kamatból származó jövedelmet. a külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét pedig az „c” oszlopba kell beírnia. amely országgal nincs kettős adóztatást kizáró egyezményünk. a kettős adózást kizáró egyezmény alapján és a megfizetett adó Ebben a sorban akkor kell adatot szerepeltetnie. A külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét e sor „c” oszlopában kell szerepeltetnie. sor „d” oszlopban szereplő jövedelem után külföldön megfizetett adó Ha Ön a 26. sorból a külföldön is adóztatható kamat. illetve ellenőrzött tőkepiaci ügyletek – az adókiegyenlítés összegének megállapítása . sor „d” oszlopban szereplő jövedelem után külföldön megfizetett adó Ebben a sorban a 25. A külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét e sor „c” oszlopában kell szerepeltetnie. és az egyezmény lehetővé teszi a kamat külföldön történő adóztatását is. 198. 196. A 1053-06-01-es lap az ingatlan. sor: A 188. nemzetközi szerződés. akkor ezen osztalékjövedelmet írja be ennek a sornak a „b” oszlopába.146 Ha Ön olyan országban illetőséggel rendelkező társaságtól szerzett osztalékjövedelmet. amely Önnek törvény. sorból a külföldön is adóztatható kamat. akkor ezen jövedelmet írja be ennek a sornak a „b” oszlopába. A külföldről származó kamat adókötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket a 188. viszonosság vagy a külföldi jog alapján visszajár. Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg. sorhoz készült magyarázatban találja meg. sorban is szerepeltetett jövedelmet. sor: A 188. mely országgal van kettős adóztatást kizáró egyezményünk. sorban feltüntetett jövedelme után külföldön igazoltan megfizetett jövedelemadó forintra átszámított összegét kell szerepeltetnie. amely országgal nincs kettős adóztatást kizáró egyezményünk.

a megállapított. de csak abban az esetben. megfizetett adó címén levonással érvényesíthet. évi ingatlanértékesítés jövedelmét (vagy annak egy részét) és erre tekintettel a 2009. évi bevallásában adókiegyenlítést érvényesített. vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása Amennyiben Önnek 2008.147 Az ingatlan. ha ezt az összeget már megfizette. évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából) Ha a 2008. 201. a cél szerint felhasznált résznek („a” oszlop) és a hatályos adókulccsal megállapított adóját („b” oszlop) írja ebbe a sorba. sorába is átírnia! . sor „b” oszlopának és a 201. évben még figyelembe vesz cél szerinti felhasználást. évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából a 2010. sor „b” oszlopának a különbözetét írhatja be cél szerinti felhasználásként. 202. akkor a 200. akkor a fennmaradó összeget ebbe a sorba írja be. évben cél szerint felhasználta a 2008. évi bevallásában is figyelembe vett adókiegyenlítést a jövedelem cél szerinti felhasználására tekintettel. évi ingatlan. évben ingatlan értékesítéséből származott jövedelme. A felhasználás összege nem lehet több mint a 2008. bevallott és megfizetett adó mértékéig az ingatlan átruházását követő két évben adókiegyenlítésre jogosult. sor: Adókiegyenlítés miatt befizetett adóként 2009. sor „e” oszlopából írja át. amelyet a cél szerinti felhasználás évéről szóló bevallásában. évben cél szerinti felhasználás (a még figyelembe vehető összeg a 2008. A 2008. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adója A 2008. akkor erre is legyen figyelemmel! 200. évben cél szerint felhasználta. sor: A 2010. Amennyiben Ön a 2008. sorokat töltse ki! Ha Ön a 2008. sor: A 2008. Ebbe a sorba legfeljebb a 200. évben figyelembe vett összeg Amennyiben 2009. évi ingatlan átruházásból származó jövedelem bevallott és megfizetett adója! Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75. vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelmek alapján az adókiegyenlítés levezetése I. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adóját ebbe a sorba a 0853-05-01 lap 161. évben ingatlan értékesítésből származó jövedelmét a 2010. – 202.

évben cél szerinti felhasználás Ha a 2009-ben értékesített ingatlan jövedelmének egy részét. évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából Abban az esetben. és a számított jövedelem adóját nem használta fel cél szerint részben vagy egészben. A 2010. bevallott és megfizetett adó mértékéig az ingatlan átruházását követő két évben adókiegyenlítésre jogosult. sor „b” oszlopának az összegével egyezhet meg. A felhasználás összege nem lehet több mint a 2009. akkor a 204. évi ingatlan átruházásból származó jövedelem bevallott és megfizetett adója! Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75. de csak abban az esetben. évben ingatlan értékesítéséből származott jövedelme. sor „b” oszlopába írt összegek különbözetét) írja be. a megállapított. évben cél szerinti felhasználásként még figyelembe vehető összeget (a 204. évi ingatlan értékesítés jövedelmének alapja és adója . A 2009. évben cél szerinti felhasználás esetén még figyelembe vehető összeg a 2009. évi bevallásában is figyelembe vett adókiegyenlítést a jövedelem cél szerinti felhasználására tekintettel. Az ebben a sorban szereplő összeg legfeljebb a 204. akkor erre is legyen figyelemmel! 204.148 II. – 206. sor: A 2010. sor „b” oszlopába és a 205. sor: A 2011. 205. az „a” oszlopba a felhasználás alapját és a „b” oszlopba az adóját írja be. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adóját ebbe a sorba a 0953-05 lap 161. évi ingatlan. évben értékesített ingatlant. vagyoni értékű jog értékesítésből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása Amennyiben Önnek 2009. ha Ön a 2009. sorába is átírnia! 206. megfizetett adó címén levonással érvényesíthet. évben cél szerint felhasználta. akkor ebbe a sorba a 2011. évben cél szerint felhasználta. ebbe a sorba. évi ingatlan. vagy egészét a 2010. sor „e” oszlopából írja át. vagyoni értékű jog értékesítésből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása 208. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adója A 2009. sor: A 2009. sor: A 2010. amelyet a cél szerinti felhasználás évéről szóló bevallásában. évben ingatlan értékesítésből származó jövedelmét a 2010. Amennyiben Ön a 2006. ha ezt az összeget már megfizette. III. sorokat töltse ki! Ha Ön a 2009.

ha a 2010. Továbbra is csak az adóévben vagy az azt megelőző két évre eső ügyleti veszteség esetén van mód a veszteség elszámolására. azaz rendelkezik adókiegyenlítési kerettel. A kiszámítását a jövedelem és a veszteség összege adókulccsal meghatározott szorzatainak összehasonlítása alapján kell elvégezni. és a 161. évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából) Abban az esetben. akkor az „a” oszlopba a jövedelmet és a „b” oszlopba az adót írja be. évben értékesített ingatlan. évben értékesített ingatlan után a számított jövedelem adóját nem használta fel cél szerint részben vagy egészben. ha Ön a 2010. de 2008. évben cél szerint felhasználta. sor: A 2011. ha az adókiegyenlítésre jogosító összegnek fedezete van. sor: A 2010. vagyoni értékű jog jövedelmének adóját 2010. 130 131 Szja-törvény 67/A. 2008. január 1-jétől az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség elszámolási szabályaiban is változás történt. Bevezette a jogalkotó az adókiegyenlítés131 fogalmát. akkor ebbe a sorba a 2011. vagy a 162. évben ingatlant értékesített és az értékesítés jövedelmének adóját. évi cél szerinti felhasználás Ezt a sort akkor töltheti ki.149 Ha Ön a 2010. A felhasználás összege nem lehet magasabb összeg. 209. évben cél szerinti felhasználásként figyelembe vehető összeg (a 2010. sor „e” oszlopát kitöltötte. sorába is átírnia! 210. évtől kezdődően nem a jövedelemnek kell fedezetet nyújtania a veszteségre. vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem bevallott adójának összege! Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből130 származó jövedelem/veszteség és adójának részletezése A 2010. § (6)-(8) bekezdés . évtől kezdődően. Adókiegyenlítésre akkor van lehetősége. vagy egy részét cél szerint felhasználta. § Szja-törvény 67/A. adókiegyenlítés formájában van Önnek lehetősége az ügyleti vesztesége figyelembevételére. december 31-éig lezárult ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem/veszteség alapján az adókiegyenlítés számítása 2008. mint az ingatlan. évben képződött és 2010. évben cél szerinti felhasználásként figyelembe vehető összeget írja be.

Ezt kell összehasonlítani a 215. 216-218. sorok: Az adókiegyenlítési keret megállapítása Ezekben a sorokban kell feltüntetni az adóévet megelőző két adóév és az adóév megállapított jövedelme és a 20% mértékű adókulccsal meghatározott adó összegét. Az egyes adóévekhez tartozó összegeket külön-külön kell meghatározni a 212214. 219. mind a kiegyenlítési keret összegét csökkentenie kell majd a 2010-ben figyelembe vett összeggel. 2009. 212-214. ebbe a sorba. sor: Az adókiegyenlítésre jogosító összeg összesen Az adókiegyenlítésre jogosító összeg a 216-218. Adókiegyenlítésre jogosító összegként.150 Adókiegyenlítési keretként a 2008. évben bevallott ellenőrzött tőkepiaci ügyletei jövedelmének és az adott év(ek)ben hatályos adókulcs szorzatával meghatározott összeg vehető figyelembe. sor „c” oszlopába írt összeggel. a 2008. ha ebben az évben érvényesít adókiegyenlítést. . sorok „b” oszlopába írt adatok együttes összegét írja be. sor: Az adókiegyenlítési keret összesen Az adókiegyenlítési keretet. és 216-218.. sorokban. vagy a 2009. sor „b” oszlopába írt összeggel.. és a 2010. Ezt kell összehasonlítania a 219. évben a 0853-as bevallásában. 2009. a tábla megfelelő sorában csökkentő tételként ezt is figyelembe veheti. sorok „c” oszlopába írt adatok együttes összege. és a 2010. évi 0953-as bevallásában Önnek az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből vesztesége származott. Vegye elő a 0853-as és 0953-as bevallásait! 215. sorok: Az adókiegyenlítésre jogosító összeg megállapítása Ezek a sorok szolgálnak az adóévi és az adóévet megelőző két adóév vesztesége és a 20% mértékű adókulccsal kiszámított adókiegyenlítésre jogosító összeg beírására. Adókiegyenlítés számítása során. évben bevallott ellenőrzött tőkepiaci ügyletei veszteségei összegének és az adott év(ek)ben hatályos adókulcs szorzatával meghatározott összeg vehető számításba. Ha a 2008. azaz a 212-214. úgy értelemszerűen a következő évben mind a kiegyenlítésre jogosító.

tőke. mely után 25% mértékkel adót kell fizetnie. sorába. befizetett adóként figyelembe vehető összeg Ez a sor szolgál az adókiegyenlítés miatt. Az adott csereügylet vagy jövedelemmel. úgy jövedelme keletkezett. ha Ön egy kötelezettségéhez kapcsolódó jövőbeni kiadását cseréli el egy másik jövőbeni kiadásra úgy. sor összegét írhatja ebbe a sorba. sor „c” oszlopában feltüntetett összeggel.151 220. A 220. Ugyanez igaz arra az esetre is. Az adókiegyenlítés csak annyiban érvényesíthető. Ha a különbözet negatív. Csereügyletből származó jövedelem. befizetett adóként figyelembe vehető összeg feltüntetésére. azaz a 219. sor „b” oszlopában szereplő összeget összehasonlítja a 219. sor „c” oszlopában feltüntetett összeget kell átírnia a 1053-C lap75. A csereügyleti kiadásnak a csereügyleti bevételt meghaladó összege a csereügyleti veszteség. sorok: Az adott ügyletből származó jövedelem vagy veszteség 132 Szja-törvény 65/B. amennyiben a keret erre fedezetet nyújt. akkor vesztesége keletkezett az adott ügyleten. ha Ön deviza-. Ha a különbözet pozitív. december 31-éig lezárult csereügyletből132 származó jövedelem/veszteség megállapítása ügyletenként Csereügylet. amikor Ön a jogosultságához kapcsolódó bevételét cseréli el. sor összegét. vagy veszteséggel zárul. évben képződött és 2010. hogy ez Önre és a másik szerződő félre nézve is kockázatot jelent.és kamatcsere (swap) ügylet alapján szerzett bevételének kizárólag az adott ügylettel közvetlenül összefüggő igazolt kiadásokat meghaladó része. Az összeget úgy számíthatja ki. hogy a 215. A 1053-06-02-es lap a csereügyletből származó jövedelmek és adójuk részletezése A 2010. § . de legfeljebb a 215. 222-229. sor: Az adókiegyenlítés miatt.

akkor ügyfélszolgálataink valamelyikén kérjen újabb lapot és azon folytassa a felsorolást. az összeg 25% mértékű adóját az „e” oszlopába. . – 237. A nyomtatványon az erre szolgáló helyen a lapszámot ne felejtse el feltüntetni. sor: A csereügyletből származó jövedelem összesen A sor „b” oszlopa szolgál az ügyletenként megállapított jövedelem összesítésére. vagy a „d” és „e” oszlop lehet kitöltött. sor „b” oszlopában szereplő összeget kell átírnia a 1053-04-es lap 173. hogy a bevallásához hány darab 1053-06-02-es lapot csatol. 232. Ha a nyomtatványon előnyomtatott sorok az adóéven túlnyúló ügyletekből származó jövedelem vagy veszteség feltüntetésére nem elegendőek. A nyomtatványon az erre szolgáló helyen a lapszámot ne felejtse el feltüntetni. adóévben képződött jövedelem/veszteség ügyletenként és az adókiegyenlítés Az adóéven áthúzódó csereügylet esetében évente meg kell állapítania. 230. A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze. Az adóéven túlnyúló csereügyletből származó. Ugyanazon adóévben az adott ügylet vagy eredményes (jövedelem képződik) vagy veszteséges. sor „d” oszlopába. Eredmény esetén az adót meg kell fizetnie.152 A sor „b” vagy „c” oszlopába írja be a jövedelmét vagy veszteségét. Az adott sorban tehát vagy a „b” és „c” oszlop. hogy az adott ügylete eredményes vagy veszteséges volt abban az évben. Ha a nyomtatványon előnyomtatott sorok az ügyletekből származó jövedelem vagy veszteség feltüntetésére nem elegendőek. akkor ügyfélszolgálataink valamelyikén kérjen újabb lapot és azon folytassa a felsorolást. A 230. de ugyan ezen ügyleten. A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze. egy későbbi veszteségét adókiegyenlítés formájában elszámolhatja. a 2010. sor: A csereügyletből származó veszteség összesen A sor „c” oszlopa szolgál az ügyletenként megállapított veszteség összesítésére. hogy a bevallásához hány darab 1053-06-02-es lapot csatol. 231. sorok: Az adott ügylet jövedelme vagy vesztesége Ezekben a sorokban kell feltüntetnie az adóéven túlnyúló csereügyletből származó ügyletenkénti jövedelmet vagy veszteséget.

évben elért csereügyletből származó jövedelmei összegét írja be. de legfeljebb az adókiegyenlítési keret összeg nagyságával. Az adókiegyenlítés. sor „b” oszlopába írt adatot is figyelembe véve. sor „d” oszlopába átírnia a 230. Csereügyleti veszteség adóját (göngyölítésre jogosító összeg). a jövedelem és a veszteség adójának az összehasonlítása. A göngyölített keretbe („f” oszlop) a jövedelem megfizetett adója számít bele.153 Ahhoz. • Az adókiegyenlítési keretet és az adókiegyenlítésre jogosító összeget csökkenti az adott csereügyleti veszteség miatt már érvényesített adókiegyenlítés. Ezt kell a 1053-04-es lap 173. 239. Az ugyanazon csereügylethez tartozó göngyölített keret összeg („f” oszlop) megegyezik az adókiegyenlítésre jogosító összeggel („g” oszlop). mint az elnevezéséből is következik. Az adókiegyenlítés elszámolásához a nyilvántartást a következők szerint kell vezetni a csereügylet keletkezésének évéről szóló bevallásban bevallott: • • • • Csereügyleti jövedelmet. A kiegyenlítés elszámolása során az előbbi összegek göngyölített adatait vegye figyelembe. Csereügyleti veszteséget. hogy az adóéven túlnyúló adott csereügyleteivel kapcsolatos adókötelezettségét követni tudja. sor: Az ügyletekből származó jövedelem összesen A „b” oszlopba a 2010. 238. a göngyölítésre jogosító összegként („g” oszlop) a veszteség számított adóját kell figyelembe venni. Csereügyleti jövedelem adóját (göngyölített keret összeg). sor: Az ügyletekből származó veszteség összesen . A további években az adóéven túlnyúló csereügyletből származó jövedelem/veszteség nyilvántartása a következő a fentieken kívül: • Az adókiegyenlítési keretet növeli az adott csereügylet jövedelmének az adója. az ügyleteiről vezetett nyilvántartásában azonosítható módon kell vezetnie az egyes ügyletekkel kapcsolatos bevallási adatait is.

úgy a „d” oszlopba összegezve írja be a veszteségeit. különösen a sport fejlődésének előmozdítására figyelemmel. társas vállalkozásban személyes közreműködésként. akkor a 1053-08-01-es lapot kell kitöltenie. Törvény alapján valamely bevételének adózására a kifizetőnek írásban tett nyilatkozata szerint az ekho szabályai szerint tett eleget. sor: Adókiegyenlítés miatt. Figyelem! A 2010. Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75. akkor a 1053-08-02-es lapot kell csatolnia a bevallásához. évben. törvény alapján a 2010. az adóévben befizetett adóként figyelembe vehető összeget tüntesse fel. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról (Ekho-törvény) . vállalkozási szerződés vagy megbízási szerződés alapján a következőkben felsorolt FEOR besorolású foglalkozásúnak minősült. az adóévben befizetett adóként figyelembe vehető összeg Ebben a sorban az adókiegyenlítés miatt. Jogosulatlan ekho választás esetén a 1053-as bevallás szolgál a további ekho fizetési kötelezettség közlésére is. mert a szja-törvény alapján az éves összes jövedelem megállapításához figyelembe kell venni ezen jogcímen szerzett bevételeit is. évi LXXXIII. Az ekho alkalmazására jogosító foglalkozások: • 2615 Könyv. ha Ön teljes egészében átvállalja az ekho megfizetését. akik e célok elérésében közreműködnek. évi CXX.154 Ha az áthúzódó csereügylete(i) között vannak veszteségesek. Az ekho szerint adózott bevételeiről elsősorban azért kell a 1053-as bevallásában számot adnia. azon magánszemélyek is választhatják e tevékenységre vonatkozóan az ekho szerinti adózást. adóévtől a testkultúra. 240. Ön akkor választhatta az ekho szerinti adózást. ha még az ekho megfizetését is átvállalta a kifizetőtől. évi CXX. a bevallási kötelezettségét teljesítenie.és lapkiadó szerkesztője • 2616 Újságíró • 2617 Rádióműsor-. (265-267. évben hatályos 2005. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szerint adózott bevételek utáni adókötelezettség részletezése és bevallása133 Ha Ön a 2010. ha munkaviszonyban. sorába is beírni. sorok) 2010. a 1053-as bevallásban kell az ekho-ról. televízióműsor-szerkesztő • 2619 Egyéb magasabb képzettséget igénylő kulturális foglalkozások • 2621 Író (újságíró nélkül) 133 2005.

sport-. díszítő 5349 Egyéb kulturális. hogy a magánszemély sportszervezettel . televízióműsor-szerkesztő munkatárs 3715 Könyv. jelmeztervező. sportszervező. sportmunkatárs. a designer. feltéve. táncművész 3714 Rádióműsor-. hogy rendelkezik a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek szóló gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről jogszabályban meghatározott képesítéssel. előadóművész. a hangmérnök. feltéve.és lapkiadó-szerkesztő munkatárs 3721 Segédszínész 3722 Segédrendező 3723 Népzenész 3725 Cirkuszművész 3729 Egyéb művészeti foglalkozások 5311 Színházi fodrász 5312 Színházi kikészítő 5341 Fényképész. szórakoztatási szolgáltatási foglalkozások. attól elválaszthatatlan módon vesznek részt. fotó-és mozgófilmlaboráns 5342 Világosító és egyéb filmgyártási foglalkozású 5343 Díszletező. fotóművész 2629 Egyéb alkotóművész foglalkozások (díszlettervező. hogy azok a mű elkészítésének folyamatában alkotó jelleggel. énekes 2633 Koreográfus. feltéve.155 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2622 Műfordító 2623 Képzőművész 2624 Iparművész 2625 Zeneszerző 2626 Rendező 2627 Operatőr. művészeti vezető. dramaturg) 2631 Színész. képszerkesztő. továbbá a népi iparművész igazolvánnyal rendelkező magánszemély az igazolványban feltüntetett tevékenysége tekintetében 5349 Színházi öltöztető 7321 Színházi jelmezkészítő 7323 Színházi fejdíszkészítő 7335 Színházi lábbeli készítő 2618 Szakképzett edző. valamint FEOR számtól függetlenül a sportról szóló törvényben meghatározott sportszakember. Ilyen foglalkozás különösen a fotóriporter. szakképzettséggel 3716 Hivatásos sportoló. a korrektor. bábművész 2632 Zenész. -irányító.

Amennyiben az előzőek szerinti jövedelem nem éri el a minimálbér tizenkétszeresét. versenybíró. hogy rendelkezzen bármilyen tevékenységgel összefüggésben munkaviszonyból. Sportszakember különösen a sportedző (a sportág megjelölésével). a Magyarországon kívüli más EGT-állam polgára is jogosult az ekho választására. általános szabályok szerint adózott jövedelemmel. társas vállalkozóként személyes közreműködés ellenértékeként. évtől kezdődően. általános szabályok szerint adózott jövedelem nem volt feltétele az ekho választásának. . Ennek feltétele. Ha Ön az adóév során legalább 183 napig nyugdíjas volt. szakképzettséggel.156 vagy országos sportági szakszövetséggel. de biztosított személy legyen valamely EGT-államban és rendelkezzen az illetékes hatóság erre vonatkozó E 101-es.: devizában. önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet alapján ne tartozzon a magyar társadalombiztosítási jogszabályok hatálya alá. Nyugdíjas esetében a bevételi határ 25 000 000 forint. csak a havi minimálbért meghaladó jövedelemre alkalmazható a kedvezőbb szabály. megbízási.és járulékkötelezettséget az általános szabályok szerint teljesítette. gyúró. Feltétele még az ekho választásának. kizárólag kifizetőtől a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megszerzett bevételre választható (pl. sportorvos. Az ekho 25 000 000 forintot meg nem haladó. egyéni vállalkozói kivétként megszerzett olyan jövedelemmel. vállalkozási jellegű jogviszonyból származó. ha a magánszemély az adóév végéig rendelkezik a minimálbér (2010-ben 73 500 forint) tizenkétszeresének megfelelő. értékpapírban vagy természetben megszerzett vagyoni értékre nem). országos sportági sportszövetséggel fennálló jogviszonya keretében sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el. akkor a bevételi értékhatár a 25 000 000 forint olyan hányada. 25 000 000 forint a bevételi értékhatár akkor. akkor az előzőekben jelzett. hogy a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra. és rendelkezik a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló jogszabályban meghatározott képesítéssel. a szövetség szabályzatában meghatározott sportszakembernek minősül. sportoktató (a sportág megjelölésével). mérkőzésvezető. vagy A1-es igazolásával.: a munkaviszonyban folytatott ekho választására jogosító tevékenység esetén. 2008. amilyen arányt e jövedelem a minimálbér tizenkétszeresében képvisel. Pl. amely után az adó.

9% pedig egyéni nyugdíjbiztosítási járuléknak minősül. 1. A 2010. valamint a 277. függetlenül attól. Ennek hiányában pedig a jegyzett tőkében való részesedése szerinti arányban Önt megillető bevétellel. akkor az Önre vonatkozó bevételi határt csökkenti az a bevétel. A 15%-os adóból 9. sor „b”. akkor az összeghatár 50 000 000 forint a 2010. Ha Ön áfa fizetésére kötelezett. ha számlát bocsájt ki. 25 000 000 forint bevétel elérését követően az ekho alkalmazására már nem nyilatkozhatott. akkor a kifizető Öntől csak 11. január 1-től 2010. vagy a kifizetés időpontjában a nyugdíjjárulékot a járulékfizetés felső határáig már megfizette és erről a kifizetést megelőzően nyilatkozott.1% nyugdíjjárulék. legfeljebb a 25 000 000 forintos bevételi határt csökkentenie kell a társas vállalkozás bevételéből a társasági szerződésben az adózott eredményből Önt megillető résszel. míg 3. és 260. Nem választhatta az ekho-t arra a bevételére. akkor a 2010.6% természetbeni egészségbiztosítási járuléknak.9%-os ekho alapból 0. amelyből 15% a magánszemélyt. szeptember 30-ig terjedő időszakra a 3. sor „d” oszlop) figyelembe kell venni. míg 20% a kifizetőt terheli. (például. Amennyiben a feltételek megléte ellenére nem nyilatkozott. akkor az ekho alapjának a megállapítása során az áfát figyelmen kívül kell hagyni. Figyelem! Amennyiben Ön magánnyugdíjpénztár tagja. „b” oszlopban szereplő) összeget az összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelem nagyságának megállapítása során (a bevallás 28.8% magánnyugdíjpénztári tagdíjnak minősül.157 Amennyiben Ön az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat. hogy a részesedést Ön felvette-e.5% személyi jövedelemadónak. ha Ön 2010-ben országos sportági szakszövetség. Az Önt terhelő ekho-t a kifizetőnek kellett megállapítania és levonnia. és ezért a kifizető az Önt terhelő . amely után az adókötelezettséget az eva szabályai szerint kellett teljesítenie. országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet hivatásos sportolója. augusztus 18-tól megszerzett bevételeire vonatkozóan.1%-os ekho-t vont le. akkor az Önre vonatkozó. Az ekho alapja a bevétel egésze. a számla szerinti bevételére nem alkalmazhatja az egyszerűsített közteherviselés szabályai szerinti adózási módot) Abban az esetben. Az ekho mértéke 35%.9%-a nyugdíjjáruléknak minősül! Ha Ön nyugdíjas. Az ekho alapjául szolgáló (254. Abban az esetben. 3. amelyet Önnek evás bevételként kell figyelembe vennie. ha Ön evás társas vállalkozás tagja. október 1-től a magán-nyugdíjpénztári tag magánszemélyt terhelő ekho-ból az ekhoalap 3.

amely meghaladja az adott jogviszonyban a Tbj. Nem terheli a kifizetőt ekho a Magyarországon kívüli más EGT-államban biztosított személynek juttatott ekhos bevétel tekintetében. törvény előírása szerint a járulékfizetés felső határáig megfizette.158 ekho-t 15%-os adómértékkel vonta le. amelyet a kifizetőnek kell megállapítania és levonnia.1% az ekhoalap azon része után is.1% mértékkel lesz ekho köteles. A levont 9. vagy az adóévben – minden más járulékalapot képező jövedelmét. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. amely után 15 százalék mértékű ekhot fizetett figyelembe véve – a nyugdíjjárulékot (magán-nyugdíjpénztári tagdíjat) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. szerint biztosítási kötelezettség időtartamaként figyelembe vehető napoknak és a kifizetés napján érvényes járulékfizetési felső határ napi összegének a szorzatát. szerint biztosítási . ebben az esetben az ekhoalap fennmaradó részére alkalmazható a 11.1 százalék. illetve akkor sem. Amennyiben például a biztosítás időtartama 1 nap. Ha a többletként levont járulékot a bevallás benyújtásáig nem kérte vissza a foglalkoztatójától. a Magyarországon kívüli más EGTállamban biztosított személynek juttatott ekho alapjául szolgáló bevételt 9.1 százalék az ekho mértéke az ekhoalap azon része után. A kifizetőnek az éves járulékfizetési felső határ mellett a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony időtartamát is figyelembe kellett vennie.1% ekho levonási kötelezettség keletkezik.3% egészségbiztosítási járuléknak. Szintén 11. Az ekho mértéke 11. Az általános szabálytól eltérően. akkor 20 420 forint lesz a 15% ekho alapja. Ha a kifizetést megelőzően nyilatkozik arról. Amennyiben a magánszemély megbízásos jogviszonyban 100 000 forint bevételt ér el 1 napra (a járulékfizetési felsőhatár egy naptári napra jutó összege 2010-ben 20 420 forint).5% ekho terheli. évi LXXX. A kifizetőt terhelő 20%-os ekho-ból 3. valamint minden olyan ekhoalapot képező bevételét. akkor azt a bevallásában visszaigényelheti. Ha az adott kifizetéssel lépi át a járulékfizetés felső határát. amely meghaladja az adott jogviszonyban a Tbj. míg a különbözet (100 000-20 420) a 79 580 forint után 11.1 százalékos ekhomérték. ha a magánszemély átvállalja a 20% megfizetését.5% ekho teljes egészében a személyi jövedelemadóra számolandó el. akkor a többletként levont összeget a foglalkoztatójától visszakérheti. az ekho mértéke 11. az e feletti rész 11. 16.7% pedig nyugdíjbiztosítási járuléknak minősül. akkor a magánszemély nyilatkozata hiányában legfeljebb a járulékfizetési felsőhatár egy naptári napra jutó összegéig lehet levonni a 15% mértékkel ekho-t. a nyilatkozatban megjelölheti az ekhoalapnak a járulékfizetés felső határa eléréséhez szükséges részét. hogy nyugdíjas.

így átvállalásról ebben az esetben nem is lehet szó. Az adóév során jogosulatlanul ekho-zott bevételét a személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó olyan bevételként kell figyelembe vennie. illetőleg az öregségi nyugdíja összegének meghatározásánál nyugdíjjárulék alapjául szolgáló jövedelemként azon ekho alap 61%-át kell figyelembe venni. hogy a kifizetőt és az Önt terhelő ekho megállapítását. Amennyiben Ön a kifizetőt és az Önt terhelő ekho megállapítását. nem kell a 20% ekho-t megfizetnie. mivel ilyen esetben a kifizetőt nem terheli ez a kötelezettség. az éves személyi jövedelemadó bevallás 1053-08-02-es lapján be kell vallania.1% és/vagy 15% ekho-t kell megfizetnie Önnek. Fontos tudni. hogy az ekho-val adózott jövedelmére tekintettel Önt nem illeti meg pénzbeli egészségbiztosítási ellátás.5% ekho mellett. további adó fizetésére kötelezett. hogy átvállalta az ekho megfizetését. A magánszemély által átvállalt ekho Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény rendelkezése szerint – az egyéb feltételek megléte esetén – Ön az ekho választásáról – az Önt megillető bevétel kifizetése előtt – a nyilatkozatával egyidejűleg nyilatkozhatott arról is. levont ekho-ból 9. A kifizető helyett átvállalt 20% ekho mellett. bevallását és megfizetését átvállalta a kifizetőtől. Amennyiben Ön valamely bevételére jogosulatlanul választotta az ekho-t. Az Önt terhelő. A Magyarországon kívüli más EGT államban biztosított magánszemélynek a 9. a negyedévet követő hó 12. akkor külön. úgy az Ön által megállapított ekhot negyedévente.5%-ot a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell elszámolnia és a 65. Erre akkor van lehetősége Önnek. amely után az Önt terhelő ekho mértéke 15%. Ebben az esetben a kifizető igazolása csak a bevétel összegét és azt a tényt tartalmazza. ha az ekho választására jogosító tevékenységét vállalkozási szerződés vagy eseti megbízási szerződés alapján végzi.159 kötelezettség időtartamaként figyelembe vehető napok és a kifizetés napján érvényes járulékfizetési felsőhatár napi összegének szorzatát. A 1053-08-01-es lap kitöltése . napjáig meg kellett fizetnie. bevallását és megfizetését átvállalja a kifizetőtől. sor összegének meghatározásánál figyelembe vennie. amilyen jogcímen azt megszerezte. és az e nyilatkozat szerinti ekho alapját és fizetendő összegét – a kifizetőtől átvállalt és az Önt terhelő összegek szerint külön – negyedéves bontásban a negyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként most. 11.

az e lap kitöltéséhez tartozó magyarázat elején található általános tájékoztatót olvassa el! Amennyiben valamennyi bevételére jogszerűen kérte az ekho alkalmazását. Ezt az összeget munkaviszonyból származó jövedelemként kell számításba vennie. amelyekre nyilatkozatával a kifizetőtől az ekho alkalmazását kérte. az „e” oszlopa pedig a 9. a legfeljebb 25 millió forint összeghatárig adózott bevételei és levont adója alapján töltse ki! 253.1 és 9. Az ebben a sorban szereplő bevételét kell a bevallás 28.1%-kal.. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. Annak érdekében. sorokat az ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján. sorban feltüntetett összeget kell beírnia. sor: A 253. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában kell feltüntetnie azokat a bevételeit. akkor ebbe a sorba a 253. vagy 5. sorból az ekho alkalmazására munkaviszonyból származó bevétel és levont adója nem jogosító Amennyiben Ön valamely munkaviszonyból származó jövedelmének adókötelezettségére jogosulatlanul választotta az ekho-t. adóköteles biztosítási díj) megszerzett bevételre nyilatkozott az ekho választásáról. hogy el tudja dönteni. és fel kell tüntetnie a bevallás 1.5%-os mértékkel levont adót a „c”. költségtérítés. A kifizető által 15.160 Fontos! A 253-258.5%-kal levont ekho-t kell beírnia. a további sorokat pedig nem kell kitöltenie. 255. „d”. sorában is attól függően. külszolgálat.5%-os bontásban. akkor e bevételét kell ennek a sornak a „b” oszlopában szerepeltetnie.. sorból az ekho alkalmazására jogosító bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában a legfeljebb 25 millió forint összeghatárig az ekho-val adózott bevételeinek együttes összegét kell szerepeltetnie. 11. A „c”-„e” oszlopok a kifizető által levont ekho feltüntetésére szolgálnak 15. 254. . amelyekre jogszerűen választotta az ekho alkalmazását. hogy milyen címen (munkaviszonyból származó bérjövedelem. 3. 2. helyesen nyilatkozott vagy sem. a „d” oszlopba a 11. sor: A 253. sorának „d” oszlopába beírandó összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelemnél figyelembe vennie.1 és 9. 11. A „c” oszlopba a 15%kal.

azonban az ekho alkalmazására Önt nem jogosította. 257. Az ebben a sorban szereplő bevételt ne felejtse el a bevallás 5. illetőleg az „e” oszlopba.5%-os személyi jövedelemadót is. „d”. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító megbízásos jogviszony alapján megszerzett önálló tevékenységből származó bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a megbízásos jogviszonyból származó bevételét kell szerepeltetnie. sor). E bevétele a személyi jövedelemadó szempontjából önálló tevékenységből származónak minősül. hogy azt a személyes közreműködése ellenértékeként vagy azzal összefüggő költségtérítés címén kapta.5%-os mértékkel levont adót a „c”. sor). amelyet társas vállalkozásban történő személyes közreműködése ellenértékeként kapott.5%-os mértékkel levont adót a „c”. 256. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító személyes közreműködésre tekintettel megszerzett bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a bevételt kell szerepeltetnie. sorban szereplő jövedelmeinél számításba kell vennie. sor: A 253.5%-os személyi jövedelemadót is feltüntetni. sor).5%-os mértékkel levont adót a „c”. Az „a” oszlopban tüntesse fel a 9. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában azt az egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevételét kell beírnia. A kifizető által 15. amelyre nem választhatta volna az ekho alkalmazását. mert ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. 258. E sor „a” oszlopába írja be a levont adóból a 9. sor: A 253.1 és 9.1 és 9. A kifizető által 15.5%-os személyi jövedelemadót. 11. melyet a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. „d”.161 Ne felejtse el az „a” oszlopban az erre szolgáló helyen a 9. sor: A 253. Ezt a bevételt egyéni vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie a 13-as laphoz készült útmutatóban foglaltak szerint. 11.1 és 9. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. illetőleg 6. „d”. amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t.. . a kifizető által 15. ugyanis ezt az összeget a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. 11. ezért azt a 10. sorában is szerepeltetni attól függően.

. sorból az ekho alkalmazására jogosító bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában a legfeljebb 50 millió forint összeghatárig az ekho-val adózott bevételeinek együttes összegét kell szerepeltetnie. augusztus 18-át követően tett nyilatkozat alapján. a további sorokat pedig nem kell kitöltenie.5%-kal levont ekho-t kell beírnia. 2. hogy el tudja dönteni. ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell számításba vennie (65.162 E sor „a” oszlopában tüntesse fel a 9. helyesen nyilatkozott vagy sem. legfeljebb 50 millió forint összeghatárig adózott bevételei és levont adója alapján töltse ki! 259. és fel kell tüntetnie a bevallás 1. költségtérítés. amelyekre nyilatkozatával a kifizetőtől az ekho alkalmazását kérte.1%-kal. akkor e bevételét kell ennek a sornak a „b” oszlopában szerepeltetnie.. külszolgálat.5%-os személyi jövedelemadót is. sorban feltüntetett összeget kell beírnia. sor: A 259. sorból az ekho alkalmazására munkaviszonyból származó bevétel és levont adója nem jogosító Amennyiben Ön valamely munkaviszonyból származó jövedelmének adókötelezettségére jogosulatlanul választotta az ekho-t. Annak érdekében. amelyekre jogszerűen választotta az ekho alkalmazását. sorában is attól függően. Fontos! A 259-264. vagy 5. a „d” oszlopba a 11. az e lap kitöltéséhez tartozó magyarázat elején található általános tájékoztatót olvassa el! Amennyiben valamennyi bevételére jogszerűen kérte az ekho alkalmazását. A „c” oszlopba a 15%kal. 3. az ekho alkalmazására 2010. Az ebben a sorban szereplő bevételét kell a bevallás 28. hogy milyen címen (munkaviszonyból származó bérjövedelem. A „c”-„e” oszlopok a kifizető által levont ekho feltüntetésére szolgálnak 15. 261. sor: A sporttal foglalkozó által az ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában kell feltüntetnie azokat a bevételeit.1 és 9. az „e” oszlopa pedig a 9. sor). sorokat a sporttal foglalkozó. sor: A 259. 260. adóköteles biztosítási díj) megszerzett bevételre nyilatkozott az ekho . sorának „d” oszlopába beírandó összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelemnél figyelembe vennie. 11.5%-os bontásban. akkor ebbe a sorba a 259. Ezt az összeget munkaviszonyból származó jövedelemként kell számításba vennie.

mert ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító személyes közreműködésre tekintettel megszerzett bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a bevételt kell szerepeltetnie. ugyanis ezt az összeget a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65.5%-os mértékkel levont adót a „c”. azonban az ekho alkalmazására Önt nem jogosította. 264.5%-os személyi jövedelemadót. Az „a” oszlopban tüntesse fel a 9.1 és 9. sor). amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t. sorában is szerepeltetni attól függően. 11.1 és 9.5%-os mértékkel levont adót a „c”. A kifizető által 15. sor: A 259. 262.5%-os mértékkel levont adót a „c”. „d”. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító megbízásos jogviszony alapján megszerzett önálló tevékenységből származó bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a megbízásos jogviszonyból származó bevételét kell szerepeltetnie. Ne felejtse el az „a” oszlopban az erre szolgáló helyen a 9.1 és 9. E bevétele a személyi jövedelemadó szempontjából önálló tevékenységből származónak minősül. melyet a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. amelyet társas vállalkozásban történő személyes közreműködése ellenértékeként kapott. ezért azt a 10. illetőleg az „e” oszlopba. A kifizető által 15. „d”. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. 11. 263. illetőleg 6. sor: A 259. amelyre nem választhatta volna . A kifizető által 15.5%-os személyi jövedelemadót is..1 és 9. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. sor). sorban szereplő jövedelmeinél számításba kell vennie.5%-os személyi jövedelemadót is feltüntetni. E sor „a” oszlopába írja be a levont adóból a 9.5%-os mértékkel levont adót a „c”. a kifizető által 15. 11. „d”. hogy azt a személyes közreműködése ellenértékeként vagy azzal összefüggő költségtérítés címén kapta. „d”. 11. sor: A 259. sor).163 választásáról. Az ebben a sorban szereplő bevételt ne felejtse el a bevallás 5. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában azt az egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevételét kell beírnia.

E sor „a” oszlopában tüntesse fel a 9. illetőleg abban az esetben. 267. de arra bármely – a 265. A magánszemély által átvállalt. sor: Az ekho választására nem jogosító bevétel és 9%-os további adója Amennyiben Önnek volt olyan bevétele. 266. és a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig meg is kell fizetnie. ha az adóévben a bevétele már elérte a 25 000 000. nyugdíjbiztosítási járulékban Önnél visszajáró összeg mutatkozik. sor). További ekho fizetési kötelezettség 265. sorok „c” oszlopaiban szereplő különadókat.. sor: Az ekho választására nem jogosító bevétel és 18%-os további adója Ha Ön olyan tevékenységből származó bevételére választotta a kifizetéskor az ekho szerinti adózást.5%-os személyi jövedelemadót is. és a 266. Az adó alapját (az előzőekben jelzett bevétel) a 253. a 9%-os további adóját pedig a „c” oszlopban szerepeltesse. illetve az 50 000 000 forintot és a továbbiakban is az ekho alkalmazását választotta. akkor átvezetést is kérhet. egészségügyi hozzájárulásban. és 273. sor: További adófizetési kötelezettség összesen Ennek a sornak a „c” oszlopában összegezze a 265. Amennyiben személyi jövedelemadóban. amelyre az ekho alkalmazását kérte. ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell számításba vennie (65. sor „b” oszlopából az e sor „b” oszlopában. Az Önt terhelő további adót (267. ha az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény hatályos rendelkezése szerint – az . sorba. míg a 18%-os adót a „c” oszlopban szerepeltesse. akkor Önnek 18%-os további adót kell fizetnie.164 az ekho alkalmazását. 259. valamint saját kötelezettségeként befizetett egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) bevallása A 1053-08-02-es lap kitöltése Ezt a bevallási lapot akkor kell Önnek kitöltenie. Ezt a bevételt egyéni vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie a 13-as laphoz készült útmutatóban foglaltak szerint. akkor annak összegét írja be ennek a sornak a „b” oszlopába. sor „c” oszlopa) kell beírnia a 87. melyhez ki kell töltenie a 170-es lapot. sornál nem említett – okból nem volt jogosult. amely tevékenység nem jogosította az ekho alkalmazására.

A „d” oszlopban kell feltüntetni a 11. 11. feltéve.5%) ekho megállapítását. bevallását és megfizetését átvállalta a kifizetőtől. az erre szolgáló helyen az adónemkód jelölés alatt annak a magánnyugdíjpénztárnak az adónemkódját is be kell írnia. vagy az adóévben – minden más járulékalapot képező jövedelmét. sorai. hogy Ön nem tartozik a „d” oszlopnál leírt körbe.5% mértékű ekho-t fizető magánszemélyeken kívül – minden esetben terheli a magánszemélyt.1%. valamint minden ekho alapot képező bevételét figyelembe véve – a nyugdíjjárulékot a Tbj. A „c” oszlopba a kifizetőt terhelő – átvállalt 20% mértékű ekho (adónem 190) beírására szolgál. úgy a megállapított ekhot negyedévente. Ön élt azzal a lehetőséggel. amely után az ekhot év közben meg kellett fizetnie (ekho kötelezettsége). vagy egyéb ekho (2) –ra jogosító bevételeire tekintettel választotta! Amennyiben Ön a kifizetőt (20%) és az Önt terhelő (15%. A 15% mértékű ekho ez esetben a 195-ös adónembe tartozik. (Az adónem kódokat az 1. hogy a kifizetőt és az Önt terhelő ekho megállapítását. Változás! Ne felejtse el a lap fejlécében az ekho típusánál jelölni. bevallását és megfizetését átvállalja a kifizetőtől. sz. Ennek a megfizetése – a 9. sorban az „f” oszlopban. Ennek a teljesítésére szolgálnak e lap 269-272. hogy az ekho szerinti adózást a sport tevékenységével kapcsolatban (1). Erre Önnek akkor volt jogszerűen lehetősége. hogy az ekho választásával egyidejűleg nyilatkozott arról is.165 egyéb feltételek megléte esetén –. ez az az összeg. november 1-től a magánnyugdíjpénztári tagság esetén a közterhet a „NAV Magánszemélyt terhelő ekho beszedési számlára” (1003200006056377) kell teljesíteni! . Ilyen esetben ne feledje el. Ebben az esetben nincs eltérés a magánnyugdíjpénztári tag és nem magánnyugdíjpénztári tag között. mellékletben találja). Az „e” oszlop a 15% mértékű ekho (adónem 191) beírására szolgál. amelynek tagja. Az e nyilatkozat szerinti ekho alapját és fizetendő összegét – a kifizetőtől átvállalt és az Önt terhelő összegek szerint külön – negyedéves bontásban a negyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként most. Az „f” oszlopot akkor kell kitöltenie.1% mértékű ekho összegét (adónem 193) akkor. ha nem tartozik a „d” oszlopnál leírt körbe. hogy a 268. de magánnyugdíjpénztári tagsággal rendelkezik. ha Ön nyugdíjas. az éves személyi jövedelemadó bevallás 1053-08-02-es lapján be kell vallania. napjáig meg kellett fizetnie. ha az ekho választására jogosító tevékenységét vállalkozási szerződés vagy eseti megbízási szerződés alapján végezte. és nem magánnyugdíjpénztári tag. mivel ez a kifizetőt terhelő ekho összege. A „b” oszlopba az ekho alapját kell beírnia. előírása szerint a járulékfizetési felsőhatárig megfizette (megfizeti). a negyedévet követő hó 12. Fontos! 2010. 9.

277. ha a 273. sor: A 273. illetve kérheti átvezetését más adónemre a ’17-es lap kitöltésével. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján. 274. a 278-280. a bevételt terhelő. 275. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat megfizetett ekho adónem szerinti bontásban alapján adózó által E sor megfelelő oszlopaiba kell beírnia az Ön által az adóévben az adónemek szerint megfizetett ekho összegeit.166 A „g” oszlopban az a magánszemély tüntethet fel adatot. amelyekre nyilatkozatával a kifizetőtől az ekho alkalmazását kérte és egyben átvállalta a kötelezettség teljesítését. az adózó részére visszajáró ekho (adónem szerinti bontásban) Abban az esetben. ha az ekho választására nem volt jogosult. a két sor különbözetét kell ebben a sorban a további fizetendő ekho összegét kell feltüntetnie. A megfelelő oszlopokba. ha a 274. 276.. 273. . az ekho alkalmazására tett nyilatkozata alapján átvállalt-adózott bevételeit és kötelezettségeit. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján. sor : Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel és az azt terhelő adó összesen Ebben a sorban kell összesíteni a 269-272. az adózó által további fizetendő ekho (adónem szerinti bontásban) Abban az esetben. sorból az ekho alkalmazására jogosító bevétel és befizetett adója Ennek a sornak a „b” oszlopában kell feltüntetnie azokat a bevételeit. sor megfelelő oszlopába írt összeg nagyobb. Ne felejtse el az ekho alapjául szolgáló (254. mint a 274. Fontos! Abban az esetben. sor megfelelő oszlopába írt összeg nagyobb. 260. Önnek nem keletkezik visszaigényelhető ekho összege! A jogosulatlanul ekho szerint adózott jövedelmeiről. sorokban kell számot adnia. aki a valamely Magyarországon kívüli EGT államban biztosított és rendelkezik E 101-es jelű igazolással. sor összege. Ez(eke)t az összege(ke)t kell a bevallás benyújtásáig megfizetnie. Ez(eke)t az összege(ke)t bevallás benyújtásával egyidejűleg visszaigényelheti. sor összege. mint a 273. sorokba írt. megfizetett ekho összegét kell beírnia. a két sor különbözetét kell ebben a sorban feltüntetnie.

11. sor: A 273. hogy azt a személyes közreműködése ellenértékeként vagy azzal összefüggő költségtérítés címén kapta.167 és 277. „d”. amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t. „f”. „d”. „f”. amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t. „e”. E bevétele a személyi jövedelemadó szempontjából önálló tevékenységből származónak minősül..5%-os személyi jövedelemadót. illetőleg a „g” oszlopaiba írja be. sor „b” oszlopában szereplő) összegeket az összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme megállapítása során (a bevallás 28. sor: A 273. 278.5%-os mértékkel megfizetett adót a „c”. 280. sor). mert ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. 279. 11. sorában is szerepeltetni attól függően. „d”. amelyet társas vállalkozásban történő személyes közreműködése ellenértékeként kapott.1 és 9. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító megbízásos jogviszony alapján megszerzett önálló tevékenységből származó bevétel és megfizetett adója Ebben a sorban azt a megbízásos jogviszonyból származó bevételét kell szerepeltetnie. azonban az ekho alkalmazására Önt nem jogosította. sorban szereplő jövedelmeinél számításba kell vennie. .1 és 9. „e”. Ezt a bevételt egyéni vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie a 13-as laphoz készült útmutatóban foglaltak szerint. Az „a” oszlopban tüntesse fel a 9. „e”. 11. sor). sorból az ekho alkalmazására nem jogosító személyes közreműködésre tekintettel megszerzett bevétel és megfizetett adója Ebben a sorban azt a bevételt kell szerepeltetnie.5%-os mértékkel megállapított és befizetett adót a „c”. Az Ön által 15. sor: A 273. illetőleg 6.1 és 9. melyet a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65.5%-os személyi jövedelemadót is. Az ebben a sorban szereplő bevételt ne felejtse el a bevallás 5. illetőleg a „g” oszlopba. ezért azt a 9. sor „d” oszlop) figyelembe kell venni. Az Ön által 15.5%-os mértékkel megállapított és befizetett adót írja a „c”. illetőleg a „g” oszlopba kell beírnia. E sor „a” oszlopába írja be a levont adóból a 9. „f”. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevétel és megfizetett adója Ennek a sornak a „b” oszlopában azt az egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevételét kell beírnia. Az Ön által 15.

kivéve. kifizetőt (a továbbiakban együtt: kifizető) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. soraihoz tartozó útmutatót és az abban foglaltak szerint vegye figyelembe a 265. törvény szerinti belföldi magánszemélynek juttatott – a belföldi magánszemélyt az általa megszerzett – jövedelem után. sorok „b” oszlopában szereplő összegeket. § . a magánszemélynek kell az egészségügyi hozzájárulást bevallani és megfizetni. és változtak a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás szabályai is! Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási kötelezettség134 Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség terheli az adózás rendjéről szóló törvény szerint a munkáltatót. sor valamelyikében adatot tüntetett fel. valamint a Tbj. de a törvényben meghatározott külön adózó jövedelmek után 14. ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell számításba vennie (65. természetbeni juttatás. ha a 269-280.168 E sor „a” oszlopában tüntesse fel a 9. adóévre vonatkozóan az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség szabályai jelentősen megváltoztak! Megszűnt a tételes egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség. ha a lakásbérleti jogviszony tárgyát képező lakás a bérbeadó állandó lakóhelye. Abban az esetben. Ha a jövedelem nem kifizetőtől származik. adóköteles béren kívüli juttatás és járulék alapjául szolgáló azon összeg. valamint az a jövedelem. amely után a fennálló biztosítási jogviszonyra tekintettel járulékfizetési kötelezettség – ideértve az egészségügyi szolgáltatási járulékot is – keletkezik. 15 és 20%-os mértékű is lehet. 134 Eho tv. ha a bérbeadó a lakást saját vállalkozása vagy vele együtt élő közeli hozzátartozója (élettársa) vállalkozása részére adja bérbe. és 266. és 266. vagy a kifizető adót. amely után az adót nem kell megállapítani és/vagy megfizetni. Mentes a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetése alól az a jövedelem. 3-5.5%-os személyi jövedelemadót is. sor). olvassa el a 1053-08-01-es lap 265. A 1053-09-es lap kitöltése Figyelem! A 2010. A százalékos egészségügyi hozzájárulás mértéke 27%. Mentesül az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem. adóelőleget nem köteles megállapítani. sorok „b” oszlopának kitöltésénél a 269-280.

286. akkor egészségügyi hozzájárulást nem kell fizetnie! Fontos! A magánszemély által külön jogszabály szerint felszolgálási díj címén megszerzett bevételt. figyelembe véve a hozzájárulás-fizetés felső határát is. sor: A magánszemély 20%-os hozzájárulása 135 Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. illetve a 1053-170-es lapon rendelkezhet sorsáról. sorát kitöltötte). § . illetve a túlfizetésként jelentkező egészségügyi hozzájárulást visszaigényelheti. ha Ön mezőgazdasági kistermelőként. törvény 483. sor: A magánszemély 15%-os hozzájárulása Ezt a sort akkor töltse ki. a 323. A teljesített befizetések figyelembevételével megállapított hiányt a bevallással egyidejűleg kell megfizetni. A hozzájárulás alapja az őstermelői tevékenységből származó. hogy függetlenül az osztalék megállapításának évétől. sorban feltüntetett bevétel 5%-a.169 Ha az őstermelői igazolvány alapján folytatott őstermelői tevékenységéből származó bevétele a 600 000 forintot nem haladta meg. A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási kötelezettséget fő szabályként negyedéves bontásban kell bevallani. a mértéke pedig 15%. mezőgazdasági kistermelőnek minősülő családi gazdálkodóként. évi CXXVI. és az e tevékenységéből származó jövedelme utáni bevallásadási kötelezettségének a nemleges bevallási nyilatkozat megtételével tett eleget (a 1053-12-01-es lap 323. valamint a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravalót Önnél nem terheli 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség! Figyelem! A kifizetett osztalékra a kifizetés időpontjában hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni!135 Ez azt jelenti. A biztosított mezőgazdasági őstermelő a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapját csökkenti a járulékalappal. kistermelőnek minősülő tagjaként a tételes költségelszámolást választotta. 285. vagy e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő. annak kifizetése időpontjában hatályos kulccsal kell az egészségügyi hozzájárulás összegét megállapítani.

A negyedéves kötelezettségeket a „g” oszlopban kell összesítenie! Ha Ön fizetővendéglátóként nem a tételes átalányadózást választotta. Ebben a sorban kell feltüntetnie a családi gazdaságban folytatott kiegészítő tevékenységnek minősülő tevékenységből származó. A családi gazdaságban – nem foglalkoztatottként – közreműködő családtag is e sorban nyilatkozik kötelezettségéről.170 Ezt a sort akkor töltse ki. A kifizető hiányában. összevont adóalapot képező jövedelmét terhelő egészségügyi hozzájárulást. . Az egészségügyi hozzájárulás a tételes átalányadó 20%-a. akkor százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást nem kell fizetnie. • a külön adózó jövedelmek közül • a természetbeni juttatások adóalapként meghatározott értéke. akkor az egyéni vállalkozóként megfizetett járulékok alapját meghaladó családi gazdálkodásból származó jövedelme után fizetendő hozzájárulást is itt tüntesse fel. vagy ha a kifizető az adóelőleg alapját képező jövedelem után adót (adóelőleget) nem köteles megállapítani – a jövedelmet szerző magánszemély 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet az adóévben kifizetett. 287. ha Ön az őstermelői tevékenységét nem egyéni vállalkozói igazolvány birtokában végzi. Abban az esetben. ha Ön fizetővendéglátó tevékenységét nem egyéni vállalkozóként végzi és e tevékenységéből származó jövedelmének adózására a tételes átalányadózást választotta. az egészségügyi hozzájárulás alapját csökkentenie kell az őstermelői tevékenységével összefüggésben fizetett járulékok alapjával. ha Önnek 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie. juttatott • az összevont adóalapba tartozó jövedelem adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem. Ha Ön egyéni vállalkozói igazolvány alapján családi gazdálkodó és a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint adózik. • a kisösszegű kifizetések után. • az egyösszegű járadékmegváltások. • a kamatkedvezményből származó jövedelem. sor: A magánszemély 27%-os hozzájárulása Ezt a sort akkor töltse ki.

Ne felejtse el a részösszegeket összesíteni a „g” oszlopban! A magánszemély 14%-os hozzájárulása A következő öt sort (288-292. A jövedelem utáni 27%-os hozzájárulást negyedéves bontásban kell megállapítani és bevallani. .ingatlan bérbeadásból 1 millió forintot meghaladó jövedelme származott. .136 Ebben a sorban kell feltüntetni a kamatkedvezményből származó jövedelem után fizetendő 27%-os egészségügyi hozzájárulást. a nyugdíj-előtakarékossági számláról a tulajdonos részére kifizetett egyéb jövedelemnek minősülő összeg utáni eho kötelezettséget.árfolyamnyereségből. 27%-os egészségügyi hozzájárulás terheli az szja-törvény szerinti egyéb jövedelmeket is! Itt kell szerepeltetni az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár – a tag kilépése.vállalkozói osztalékalapból.171 Ebben a sorban kell bevallania a külföldi társaságtól a 10 000 forint egyedi értéket meghaladó értékű üzleti ajándék utáni hozzájárulást is. ha Önnek a szja-törvény szerint külön adózó . sorok) akkor töltse ki. amelyet az adóévet követő január 12-éig kell megfizetni. amíg biztosítási jogviszonyában a magánszemélyt terhelő egészségbiztosítási járulék és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény alapján a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásból a természetbeni egészségbiztosítási járulékot 136 Eho tv. a megszűnés napját követő hónap 12-éig kell az egészségügyi hozzájárulás kötelezettséget megfizetni.értékpapír kölcsönzésből származó. . Ha a kamatkedvezmény év közben megszűnik.25%-os adóterhet viselő osztalékból. valamint az önkéntes egészségpénztár és az önkéntes önsegélyező pénztár jogosulatlanul igénybe vett pénztári szolgáltatásának összege utáni eho kötelezettséget is. 11. § (11) bekezdés .vállalkozásból kivont. . a várakozási idő letelte utáni – adóköteles kifizetésének összege után fizetendő egészségügyi hozzájárulást. Az említett jövedelmek után mindaddig meg kell fizetnie a 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást. .

és 289. sor „g” oszlop(ok)ban szerepel adat. sor: A hozzájárulás-fizetés felső határáig (450 000 forintig) még fennmaradó összeg Ha az előző 290. amelyen a magánszemélyt terhelő. ha a 288. sor: A kifizető által levont 14%-os mértékű hozzájárulás Ebben a sorban a kifizető igazolása alapján. sor: A 288. sorban kötelezettséget kell szerepeltetnie. hogy a 292. sorban mekkora összeg szerepelhet! . melye(ke)n az előzőek szerinti jogcímek szerepelnek. amely azonban nem lehet több mint a 288. megfizetett egészségbiztosítási járulék és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény alapján a magánszemélyt terhelő. és/vagy a 292. Ahhoz. hogy ezt meg tudja állapítani. sor „g” oszlopban szereplő adat különbségét írja be. Ennek a sornak a kitöltéséhez rendelkeznie kell a kifizetőtől kapott igazolással. Ha a 288-290. sorokban feltüntetett kötelezettséget az egészségügyi hozzájárulási felső határ számításakor figyelmen kívül kell hagyni. A 290. de van saját kötelezettsége.172 kell figyelembe venni. akkor ebben a sorban 450 000 forintot kell feltüntetnie. rendelkeznie kell a kifizető(k)től kapott igazolással. sor „f” oszlopában akkor szerepelhet adat. A 284-287. sor: A megfizetett egészségbiztosítási járulék összege Ennek a sornak a kitöltése akkor indokolt. akkor ebben a sorban a 450 000 forint és a 290. Itt kell feltüntetnie a 450 000 forintot meghaladó részt. megfizetett természetbeni egészségbiztosítási járulék összegei szerepelnek. az általa igazoltan levont 14%-os mértékű hozzájárulás összegét szerepeltesse! 289. sor „g” oszlopában szereplő összeg. 288. sor „g” mezőben szereplő adat nem éri el a 450 000 forintot. 291. valamint az előzőekben meghatározott jövedelmek után megfizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a 450 000 forintot (a továbbiakban: hozzájárulás-fizetési felső határ). Ez a szám azt mutatja meg. 290. ha a kifizető által levont egészségügyi hozzájárulás és a megfizetett egészségbiztosítási járulék együttes összege meghaladja a hozzájárulás fizetési felső határt. sorokban nem szerepel adat. azaz a 292. sorok összege Az előző két sor adatát összesítse ennek a sornak a „g” mezőjében.

Abban az esetben. sor „g” mezőben szerepeltetnie. évre vonatkozó százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást. amelyet a kifizető vont le Öntől. évre befizetett egészségügyi hozzájárulást itt tüntesse fel. és így. Ugyanígy kell eljárnia akkor is. amíg a 450 000 forintot az emelt összeg el nem éri. sor „g” oszlopában szereplő kötelezettségen túlmenően van 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége. ha a kifizetőnek adott nyilatkozata ellenére az egészségbiztosítási járulék összege az adóévben nem éri el a 450 000 forintot. akkor annak összegét kell a 292. 295. ha a 290. Az egyéni vállalkozó az „f” oszlopban tünteti fel. sor: Az adózó által befizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Az Ön által 2010. Ebben az esetben az egészségügyi hozzájárulást 6%-kal növelten kell mindaddig e sor „f” oszlopában bevallania és a bevallás benyújtásáig megfizetnie. A „g” mező összege megegyezik a 292. sor: A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Ebben a sorban összesítve írja be a 2010. de nem lehet több mint a 291. sorok „g” oszlopainak összegét. sor: A magánszemély 14 %-os hozzájárulása Amennyiben Önnek negyedéves (előleg) kötelezettsége van a „b” – „e” oszlopokban a teljes kötelezettséget kell bevallania. azaz a 285.+292. hogy a több kifizetőtől és/vagy magánszemélytől származó ingatlan bérbeadásból származó jövedelme a naptári évben meghaladja az egymillió forintot.173 292. sorban szerepeltetett összeg! 293. A sor „f” oszlopát (az adóévet követően esedékes további kötelezettség) akkor kell kitöltenie. ha a kifizetőnek nem nyilatkozott arról. sor „b” – „f” oszlopainak összegével. Ebben a sorban ne vegye figyelembe annak a hozzájárulásnak az összegét.+286. sor: A 14%-os mértékű hozzájárulásból a kifizető által túlvont összeg .+287. 294. a 25%-os adót viselő osztalékjövedelmét terhelő 14% egészségügyi hozzájárulási kötelezettsége összegét. nyilatkozat hiányában a kifizető nem vonta le az Önt terhelő egészségügyi hozzájárulást.

Abban az esetben. Ezt az összeget a bevallás 89. (A 294. sor összegéből vonja le a 293. sor összege. évben – 14%-os egészségügyi hozzájárulás címén – túlvont hozzájárulás). amely lehet például a felső határt meghaladóan teljesített levonás miatt. Túlvont hozzájárulásnak minősül az is. sor adata kisebb. ha nincs túlvont hozzájárulás. ha például az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem – a kifizetőnek adott nyilatkozat ellenére – mégsem haladja meg az egymillió forintot. és a megmaradt összeget írja be ebbe a sorba. ha a 296. sorába vezesse át. majd a bevallás 90. sorban szereplő összegnél nem lehet nagyobb. ebben a sorban nem kell adatot feltüntetnie! 296. 298.174 Ebben a sorban kell szerepeltetnie – amennyiben van – a 290. sor összegéből vonja le a 296. sor „g” oszlopokban szereplő összegek). sor „f” oszlopban szereplő összeget (a kifizető által 2010. amely a 291. sor: Az adóbevallással egyidejűleg még fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Ezt a sort akkor kell kitöltenie. A 293. sor adata meghaladja a 293. sor: Visszaigényelhető százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Amennyiben a 296. nem szabad ezen a lapon járulékkötelezettség címén bevallani! Csak az alábbi esetekben kell a lapot kitöltenie: . mint a 293. 297. sor összegét. és a 295. sor adatát. sor összegét és a különbséget írja be ebbe a sorba. akkor Önnek visszaigényelhető százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulása keletkezett. Az egészségügyi hozzájárulás elszámolására több példát talál a példatárban! Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély. Ebben az esetben Önnek még fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási kötelezettsége van. illetőleg nem egyéni vállalkozóként a járulék kötelezettségének bevallása Figyelem! A foglalkoztatótól kapott járulékigazoláson szereplő összegeket nem kell. A 296. sorába vezesse át. sor: Az adózó által befizetett százalékos egészségügyi hozzájárulás és a kifizető által túlvont hozzájárulás összege Ebben a sorban a százalékos egészségügyi hozzájárulás címén az Ön által befizetett és a kifizető által túlvont hozzájárulás összegeket együttesen kell feltüntetnie.

a nyugdíjjárulék (tagdíj) és az egészségbiztosítási járulék levonását. a járulékok fajtái és mértéke (19. 5. 9. a magánnyugdíjpénztári tag után fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 9. vagy azzal összefüggésben járulékalapot képező jövedelmet külföldi illetőségű jogi vagy természetes személytől.5% nyugdíjjárulékot (magánnyugdíjpénztári tagság esetén 1. végrehajtásáról szóló 195/1997. az esedékes tagdíj mértéke 0%. milyen járulék fizetésére kötelezett a foglalkoztató és a biztosított (18. kire nem terjed ki a biztosítás (11. ebben az esetben a magánszemélynek bevallási kötelezettsége nincs. valamint a törvény végrehajtásához kiadott Tbj. A foglalkoztató – akihez fűződő jogviszonyára tekintettel a természetes személy részére a járulékalapot képező jövedelem juttatása történik – a természetes személlyel tett egybehangzó nyilatkozata alapján átvállalhatja a társadalombiztosítási járulék.5% munkaerő-piaci járulékot fizet. §). Fontos! A 2010. sor „c” oszlop) meg kell osztani a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételét képező 24%-os nyugdíjbiztosítási. évi LXXX. § k) pont).) Kormányrendelet 140 A Tbj. 31. október 1-jétől hatályos (7)-(8) bekezdései). valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. valamint 6% egészségbiztosítási és 1. R. §). aki vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után kíván járulékot fizetni.-t138. január 1-től a társadalombiztosítási járulék mértéke 27%. illetőleg külföldi illetőségű más személytől szerez137 (tehát a bevallást nem a belföldi foglalkoztatótól kapott igazolásban szereplő járulékokról kell megtenni). törvény 139 Tbj. a foglalkoztató társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége (20. fontosabb rendelkezései: Ki minősül foglalkoztatónak (4.§). a biztosítottat terhelő egyéni járulék. § és a 26. §). járulékalapot képező jövedelem (4.-t139 vegye alapul. §) . biztosítottnak (5.. § 2005. járulékalapot nem képező jövedelem (21. amennyiben valamely foglalkoztatóhoz fűződő biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyára tekintettel.5%.175 • A 1053-10-es lapon tesz eleget bevallási kötelezettségének a magánszemély. § (3) bekezdés a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. A 27% társadalombiztosítási járulékot (301. a nyugdíjjárulék felső határa (24. megfizetését és bevallását.5% nyugdíjjárulékot és 8% tagdíjat). Az átvállalt járulékkötelezettség teljesítéséért a foglalkoztató és a biztosított egyetemlegesen felelnek. november 1-jét követő időszakban esedékessé váló járulékokra. • illetve az a magánszemély. (XI. A törvényben meghatározott természetes személy a járulékalapot képező jövedelme után 27% társadalombiztosítási járulékot. Általános tudnivalók A kitöltéshez a Tbj. illetőleg az 137 138 Tbj. § a) pont). §).140 Figyelem! 2010.5.

2010. illetve az 1. adóévtől 1%-os munkaerő-piaci járulékra. a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15% nyugdíjbiztosítási járulékot fizethet. évi CII.141 A biztosított mindaddig köteles nyugdíjjárulékot (tagdíjat) fizetni. a 6% egészségbiztosítási járulék (amelyből a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4%. 26. egész évre számítva (365 x 20 420 =) 7 453 300 forint. Az egészségbiztosítási járuléknak nincs felső határa. a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2%). biztosítási kötelezettség alapjául szolgáló munkaviszonya mellett egyidejűleg fennálló további jogviszonyában.5% munkaerő-piaci járulék egy sorban történő bevallása nem lehetséges. Ez a felső határ 2010.5%. évtől a magánszemély 1.5% nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztár tagja esetében 1. illetőleg a foglalkoztató a nyugdíjjárulék alapot képező jövedelmeiből a nyugdíjjárulékot (magánnyugdíjpénztár tagja esetén a tagdíjat is) levonni. Figyelem! A borravaló címén megszerzett jövedelemmel összefüggésben csak a 315-316. Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén a járulékalap után mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a társadalombiztosítási járulékot.5% a pénzbeli egészségbiztosítási járulék.142 A borravaló után egészségbiztosítási járulékot és magánnyugdíjpénztári tagdíjat nem kell fizetni.176 Egészségbiztosítási Alap bevételét képező 2% illetve a 2010. amelyen a 300-314. de a nyugdíjjárulékot együttesen legfeljebb a járulékfizetési felső határig. törvény Tbj. a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási járulékot. ezért a 9. A 2%-os mértékű egészségbiztosítási járulékból 1. sorokban a kifizetés megtörtént! 141 142 A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008. a munkaerő-piaci járulékot. sor”a” oszlopban feltétlenül fel kell tüntetnie azt a napot.5% a természetbeni és 0. A 299. A biztosított nem fizet pénzbeli (2%) egészségbiztosítási járulékot a legalább heti 36 órás munkavégzéssel járó.5% nyugdíjjárulék és 8% tagdíj. Hasonlóan elkülönítve kell a fizetendő egyéni járulékok bevallásának is eleget tenni. évre naptári napi 20 420 forint. amíg a biztosított nem nyilatkozik.5% munkaerő-piaci járulékot köteles fizetni. amely magában foglalja a nyugdíjjárulékot is. Változás! A 2010. október 1-jét követően a nyugdíjjárulék 9. sor tölthető ki (havi részletezéssel)! A külföldről származó jövedelem megszerzése szerint kifizetésenként. a tagdíj 0%). jogviszonyonként külön-külön lapon kell a „c” oszlopban kötelezettségeket feltüntetni. § (7) bekezdés . hogy a nyugdíjjárulék alapot képező juttatásai együttesen elérték a járulékfizetés felső határát. A vendéglátó üzlet felszolgálója döntése szerint.

sor: A magánszemélyt terhelő 27%-os társadalombiztosítási járulék összege144 Ebben a sorban kell feltüntetni – a 300. sor összegéből számítottan – a magánszemélyt terhelő 27% mértékű társadalombiztosítási járulék összegét. 20. juttatott – a foglalkoztató által át nem vállalt – járulék alapját képező jövedelem összegét abban az esetben. A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze. ha egy kifizetőtől származnak is. akkor is. még akkor is. § Tbj. 300. sor: A 27%-os társadalombiztosítási járulék alapja143 Ebben a sorban kell feltüntetni a biztosítási jogviszonnyal összefüggésben kifizetett. Ne felejtse el a fejlécben a társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ számát) is feltüntetni! Ezen a bevallási lapon a biztosított egyéni vállalkozó saját járulékait nem vallhatja be! A 1053-10-es lap kitöltése Figyelem! A kifizetett. illetőleg külföldi illetőségű más személytől szerzett. azokat kifizetésenként – biztosítási jogviszonyonként – kell külön-külön lapon bevallani. 19. amikor valamely foglalkoztatóhoz fűződő biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyára tekintettel. függetlenül annak nagyságától.177 A nyomtatványon az erre szolgáló helyen (fejlécben) a lapszámot ne felejtse el feltüntetni. ha azt a 2010. vagy azzal összefüggésben járulékalapot képező jövedelmet külföldi illetőségű jogi vagy természetes személytől. 143 144 Tbj. azokat kifizetésenként – külön-külön lapon bevallani. hogy a bevallásához hány darab 1053-10-es lapot csatol. 299. adóévben szerezte meg. juttatott járulékalapot képező jövedelmek nem összevonhatóak. Figyelem! A kifizetett. ha egy kifizetőtől származik. § (1) bekezdés . juttatott járulékalapot képező jövedelmek nem összevonhatóak. A biztosításban töltött idő Ebben a sorban azt a hónapot/napot tüntesse fel. 301.

sor: A magánszemély által fizetendő nyugdíjjárulék alapja145 A biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem összegét kell beírni.178 302. sor: A nyugdíjbiztosítási járulék összege (24%) Ebbe a sorba a 300. sor: A 1. A fizetendő nyugdíjjárulék alapjának kiszámításakor vegye figyelembe a járulékfizetési felső határra vonatkozó szabályokat is. sor: Az 1%-os munkaerő-piaci járulék összege Ebbe a sorba a 300. 24. sor összegéből számítottan a magánszemélyt terhelő. a kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem után kiszámított pénzbeli egészségbiztosítási járulék összegét kell beírni. sorból számítottan. § . sor összegéből számítottan a magánszemélyt terhelő. a kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem után kiszámított nyugdíjbiztosítási járulék összegét kell beírni. sorból számítottan a magánszemélyt terhelő. és munkaerő-piaci járulékot a 1003200006057749 számú „NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék beszedési számlá”-ra kell befizetnie. A nyugdíjjárulék alapja azonos a társadalombiztosítási járulék alapját képező jövedelemmel. a kifizetett (juttatott) 27%-os járulékalapot képező jövedelem után kiszámított természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell feltüntetni. 303. a magánszemélyt terhelő. 304.5%-os természetbeni egészségbiztosítási járulék összege Ebben a sorban a 300. hogy a foglalkoztatott az Szja törvény 69.5%-os pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege Ebbe a sorba a 300. Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”. azzal. §-a szerinti adóköteles természetbeni juttatás adóalapként megállapított értékének a személyi jövedelemadóval növelt összege után nyugdíjjárulékot nem fizet. sor: A 0. 305. Az egészségbiztosítási járulékot. A nyugdíjbiztosítási járulékot a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-06056236 számú „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számlá”-ra kell befizetnie. 145 Tbj. a kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem után kiszámított munkaerő-piaci járulék összegét kell beírni. 306.

a 2010. Számlaszám: 10032000-06056236 „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla”. sor: A magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj kiegészítés összege148 146 147 Tbj. § szerinti természetbeni juttatás személyi jövedelemadóval növelt adóalapként megállapított értékének összegét – után fizetendő nyugdíjjárulék összegét írja ide.5%. évi LXXXII. január 1-e és 2010. 310.5%)146 A nem magánnyugdíjpénztári tag biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott) társadalombiztosítási járulékalapot képező jövedelem – ide nem értve az szja-törvény 69. § 148 Tbj. akkor a 2010. § (9) bekezdés.5%) Ebben a sorban kizárólag a magánnyugdíjpénztár tag biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék összegét kell feltüntetni. 309. de ne felejtse el a magánnyugdíjpénztár adónem kódját a „b” oszlopban feltüntetni! A magánnyugdíj-pénztárak adónemkódjai az 1. míg a 2010.5%. október 1-jét követő időszakban 9. 308. 1997. 33. Számlaszám: 10032000-06056236 „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla”. Fontos! Ha Ön magánnyugdíjpénztár tagja. ezért a „c” oszlopban összeget nem írhat. Ha Ön magánnyugdíjpénztár tagja. törvény 26. Fontos! A 2010. sor: A magánnyugdíjpénztár tag nyugdíjjárulékának összege (1. január 1-je és 2010. 51.179 307. 19. számú mellékletben találhatóak. sor: A nem magánnyugdíjpénztár tag nyugdíjjárulékának összege (9. § (2) bekezdés Tbj. § (5) bekezdés . október 1-jét követően esedékes tagdíj mértéke 0%. sorból számított tagdíj összegét kell feltüntetni. szeptember 30-a közötti időszakban esedékes nyugdíjjárulék összege 1. sor: A magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj összege147 Ebben a sorban a 306. szeptember 30-a között esedékes 8% tagdíjat az érintett magánnyugdíjpénztár részére megnyitott tagdíjbeszedési számlára kellett megfizetnie.

180

Ebben a sorban a 306. sorban feltüntetett járulékalap alapján megállapított tagdíj kiegészítés összegét kell feltüntetni. A kiegészítés összege együttesen nem haladhatja meg a nyugdíjjárulék- alap, (tagdíjalap) 10 százalékát. A magánnyugdíj-pénztárak adónem kódjai az 1. számú mellékletben találhatóak. 311. sor: A magánszemély által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék alapja149 A magánszemély által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapját képező jövedelem összegét írja ide, ami azonos a társadalombiztosítási járulék alapjával, azzal, hogy nem kell egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot fizetni a társadalombiztosítási járulékalapot képező természetbeni juttatás adóalapként megállapított értékének személyi jövedelemadóval növelt összege után. 312. sor: A természetbeni egészségbiztosítási járulék összege (4%)150 Ebbe a sorba a magánszemélyt terhelő 4%-os mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulék összegét írja be. Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”. 313. sor: A pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege (2%) Ebbe a sorba a 2%-os mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék összegét írja be. Ezt a sort nem kell kitöltenie abban az esetben, ha rendelkezik további legalább heti 36 órás munkavégzéssel járó, biztosítási kötelezettség alapjául szolgáló munkaviszonnyal. Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”. 314. sor: A munkaerő-piaci járulék összege (1,5%) Ebbe a sorba a magánszemélyt terhelő 1,5%-os mértékű munkaerő-piaci járulék összegét írja be. Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”. A vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló
149 150

Tbj. 24. § Tbj. 19. § (3)-(6) bekezdés

181

Figyelem! A 315-316. sorokban a jövedelem megszerzése szerinti hónap/hónapokban [(„a”-„l”) oszlopok] kell a kötelezettséget feltüntetni. Az „m” oszlopokban az összesítést kell elvégezni. 315. sor: A borravaló összege151 Ebbe a sorba a borravaló címén kapott teljes összeget írja be akkor, ha, ezen összeg után 15%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulékot kíván fizetni. 316. sor: A borravalót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék összege (15%) Ebben a sorban – a 315. sorban feltüntetett összeg után kiszámított – 15%-os kötelezettséget kell közölni. Számlaszám: 10032000-06056236 „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla”. A bevallásban visszaigényelhető adó, járulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás átvezetése, részleges kiutalása Ha Ön a bevallás 80., 88., 90., vagy a 276. sorában (soraiban) visszaigényelhető személyi jövedelemadót, nyugdíjjárulékot, egészségügyi hozzájárulást, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást tüntetett fel, és azok együttes teljes összegét nem kéri vissza, akkor rendelkezhet a visszajáró összeg más adónemre történő átvezetésről, illetve az átvezetések után fennmaradó összeg kiutalását kérheti. Abban az esetben, ha a különbözetnek csak egy részét kéri vissza, ezen a lapon rendelkeznie kell a maradék összeg sorsáról. Ha Ön ezt a lapot kitölti, akkor a bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen jelölje azt. Ha a bevallást a korábbi 1053-as (csökkentett adattartalmú 1053-as) bevallásának önellenőrzéssel történő helyesbítéseként nyújtja be, és a bevallás 1053-16-01-es és/vagy 1053-16-02-es lapján kötelezettség-csökkenést mutatott ki, ugyancsak a 1053-170-es lapot kell kitöltenie akkor, ha a visszajáró adó átvezetését, részösszegének kiutalását kéri. Ki kell tölteni a 1053-170-es lapot akkor is, ha az önellenőrzés a korábbi megállapított önellenőrzési pótlék önellenőrzéssel történő helyesbítése következtében az önellenőrzési pótlék összegének csökkenését tüntette fel, és ennek az összegnek az átvezetését, részleges kiutalását kéri. A 1053-170-es lap kitöltése Figyelem! A főbizonylat száma az átvezetéssel és/vagy kiutalási kérelemmel érintett bevallás típusa (1053, 1053E, 10M29) mezőt ne felejtse el kitölteni! A csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás egyenértékű a teljes adattartalmú
151

Tbj. 26. § (7) bekezdés

182

1053-as bevallással, az átvezetéssel és/vagy kiutalással érintett bevallás típusa mezőbe szintén a 1053-at írja be! Ha átvezetési kérelmet nyújt be és a visszajáró adó más adónemre történő átvezetése mellett, a fennmaradó összeg kiutalását kéri, akkor a bevallás főlapjának (C) mezőjében ezt X-szel kell jelölnie. Ha a visszajáró adóról a bevallásban nem rendelkezik, de később a visszajáró adó átvezetését, részösszegének kiutalását kéri, akkor az önálló ’17-es számú átvezetési kérelmet kell kitöltenie és benyújtania. Nincs szükség a 1053-170-es lap kitöltésére és benyújtására, ha Ön a bevallás főlapjának (C) blokkjában a pénzforgalmi rendelkezéseknél „a teljes visszaigényelhető összeget, összegeket visszakéri” elnevezésű kódkockában X-szel jelöli, ha a visszajáró adó kiutalását kéri. A 1053-170-es lap átvezetési, kiutalási adatai: A 1053-170-es lapon az összeg-adatokat jobbra rendezve, előjel nélkül, forintban kell feltüntetni! Az átvezetési kérelmet a lap 01-20. soraiban az „a”-„h” oszlopokban kell kitölteni. A kitöltött sorok között nem lehetnek kihagyott sorok, a nyomtatványt folyamatosan kell kitölteni. A lap „Összesen” sorában a terhelendő, jóváírandó és kiutalandó adó összesített adatait kell kitölteni. A terhelendő adónemre vonatkozó oszlopok az „a”-„d” oszlopokban találhatók. A jóváírandó adónem oszlopai az „e”-„g” oszlopok. A kiutalandó összeg feltüntetésére a „h” oszlop szolgál. Az adónem főbizonylati sorszáma az „a”, az adónem kód a „b” és a rövidített megnevezése a „d” oszlopba a bevallásban kimutatott visszaigényelhető adó sorának megfelelő számát, adónem kódját és rövidített nevét kell beírni az alábbiak szerint. „a” oszlop
bevallás 80. sora bevallás 88. sora bevallás 90. sora bevallás 276. sora

„b” oszlop
103 125 152 190 (191,193,195,197)

„c” oszlop
szja nyugdíjjárulék eho ekho

Önellenőrzés Önellenőrzés esetén, az „a” oszlopba a 1053-16-01 lap kötelezettség-csökkenés sorának számát és/vagy a 1053-16-02-es lap kötelezettség-csökkenés sorának számát kell beírni. Ezekben az esetekben, az adónem kód „b” oszlopba értelemszerűen csak a sorszámhoz tartozó, a 16-01-es lap „b” oszlopában található kódot kell beírni. A terhelendő adónem rövidített megnevezése „c” oszlopba ugyancsak a sorszámhoz tartozó, a bevallás „a” oszlopában lévő adó

183

megnevezésének rövidített nevét lehet beírni. Ha az önellenőrzés korábbi önellenőrzés önellenőrzési pótlékának helyesbítését szolgálja, akkor az „a” oszlopba a pótlék-csökkenés sorának számát, a „b” oszlopba a 215 adónemkódot, a „c” oszlopba az Önellenőrzési pótlék rövidített megnevezést kell beírni. Ha az önellenőrzés a magánnyugdíj-pénztári befizetési kötelezettség csökkenését eredményezi, akkor a visszajáró adó átvezetését nem a 1053170-es lapon kell kérni, hanem külön a ’17-es bevalláson kell kezdeményezni. Azon adónem 3 jegyű kódját (az érintett sorokban megtalálhatók), amelyre az adózó akár részben, akár egészben a visszaigényelhető adót, kötelezettségcsökkenést átvezettetni kívánja, az „e” oszlopba, az adónem rövidített elnevezését pedig az „f” oszlopba kell beírni. Az átvezetni kívánt összeget a „d” és „g” oszlopokban kell forintban feltüntetni. Egy sorban egy adónemről csak egy adónemre teljesíthető átvezetés. Korábbi önellenőrzési pótlék helyesbítése esetén a 215-ös (Önellenőrzési pótlék) adónemről soronként szintén csak egy adónemre kérhető átvezetés. A visszaigényelhető adó azon részösszegét, amelyet nem egy másik adónemre kíván átvezettetni, hanem a saját pénzforgalmi számlájára vagy pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján (postai címére) kíván átutaltatni, a „h” kiutalandó összeg oszlopban kell szerepeltetni. A visszajáró adó terhére kiutalandó adó összegét külön sorban kell feltüntetni, de úgy is kitölthető a „h” oszlop, ha az oszlop sorában egyidejűleg az „e”-„f”-„g” oszlopok a jóváírandó adóhoz tartozó adatok szerepelnek. A terhelendő adó összegének soronként meg kell egyeznie a jóváírandó, illetve a kiutalni kért adó összegével. Azaz a „d” oszlop adatának meg kell egyeznie a jóváírandó adó összegével, ha csak átvezetést kér, és a „h” oszlopba írt összeggel, ha kiutalást kér. Ha átvezetést kér, és a fennmaradó részösszeg kiutalását is kéri, akkor soronként és összesen [d=g+h] összefüggésnek kell érvényesülni. Az esetleges köztartozásokra való visszatartás és átutalás csak a „h” oszlopban szerepeltetett kiutalandó összeg erejéig történhet. Példa a 1053-170-es lap kitöltésre: Visszaigényelhető adó: a 1053-C lap 80. sor „c” oszlopában 80 000 forint, amely összegből az adózó 50.000 forintot az eho számlára kér átvezettetni, 20 000 forintot az SZJA számlán kíván tartani, 10 000 forintot pedig kiutalni kér. Ssz.
01. 02. 03.

a
80 80 80

b
103 103 103

c
SZJA SZJA SZJA

d
50 000 20 000 10 000

e
152 103

f
EHO. SZJA

g
50 000 20 000

h
10 000

184
Összesen 80 000 70 000 10 000

Példa a 1053-170-es lap kitöltésére kötelezettség-csökkenést eredményező önellenőrzés esetén: Visszaigényelhető adó: 1. sor 10 000. forint, amelyet saját számláján kíván hagyni, a 22. sor 13 000 forint, amelyből 6 000 forintot önellenőrzési pótlékra kér átvezetni és a fennmaradó 7 000 forint kiutalását kéri.
Ssz. a 01. 1. 02. 22 Összesen b 103 125 c SZJA nyugdíj d 10 000 13 000 23 000 e 103 215 f SZJA Önell.pótl g 10 000 6 000 16 000 h 7 000 7 000

Ne felejtse el a lapot aláírni! Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melléklet/1053 Adótábla Szja-törvény 30. § A 2010. évi jövedelmekre érvényes adókulcsok és adósávok A jövedelem nagysága 0 – 5 000 000 forintig 5 000 001 forinttól 850 000 forint és az 5 000 000 forinton felüli rész Példa a számított adó kiszámítására: Az adózó összevont adóalapja... 5 100 000 Ft Az adó kiszámítása: 5 000 000 Ft adója..................... 850 000 Ft 100 000 Ft (5 100 000 – 5 000 000) 32%-a 32 000 Ft 1 960 000 Ft adója:.................... 882 600 Ft A 1053-as bevallást érintő számlaszámok SorMegnevezés Költségvetési szám számla száma 1. Személyi jövedelemadó 1003200006056353 2. Egészségbiztosítási és munkaerő10032000piaci járulék 06057749 3. Nyugdíjbiztosítási Alapot 10032000Az adó mértéke 17% 32%-a

Adónemkód 103 188 125

185 megillető bevételek Egészségügyi hozzájárulás Kifizetőt terhelő ekho Magánszemélyt terhelő ekho Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 11,1%-os ekho Nyugdíjas vagy járulékfizetési felsőhatár túllépés esetén fizetendő ekho Ekho különadó Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 15%-os ekho EGT államban biztosított személytől levont ekho Önellenőrzési pótlék 06056236 1003200006056212 1003200006056360 1003200006056377 1003200006056384 1003200006056391 1003200006056401 1003200006057660 1003200006056425 1003200001076301

4. 5. 6. 7.

152 190 191 192

8.

193

9. 10.

194 195

11. 12.

197 215

Az APEH által közzétett, 2010-re alkalmazható üzemanyagárak (Ft/l) az I. II. III. szja-törvény 82. § (2) bekezdése alapján IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Az üzemanyag fajtája ESZ-95 ólmozatlan Gázolajok Keverék LPG autógáz

Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter 300 283 327 174 314 298 343 175 317 298 344 179 326 304 353 180 335 310 362 179 339 316 366 183 340 322 366 183 348 334 375 189 343 327 370 189 340 327 367 188 342 330 369 199 342 327 369 201

Nyugdíjjárulék-fizetési felső határ A nyugdíjjárulék-fizetési felső határt a 2010. évi Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény naptári napi 20 420 forintban, egész évre számítva (365 x 20 400 =) 7 453 300 forint összegben határozta meg. A magánnyugdíj-pénztárak adóhatósági azonosítói, adónem kódjai

186 Pénztár azonosító 0008 0016 0019 0031 0001 0013 0021 0022 0006 0014 0015 0025 0002 0033 0061 0037 0048 0028 0063 Megnevezés Aegon Magyarország Magánnyugdíjpénztár Aranykor Nyugdíjpénztár Budapest Magánnyugdíjpénztár AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Dimenzió Magánnyugdíjpénztár Életút Első Országos Nyugdíjpénztár Erste Bank Országos Magánnyugdíjpénztár Önkéntes és Önkéntes és Adónem kód tagdíj 261 262 263 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 282 Adónem kód önellenőrzési pótlék 461 462 463 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 482 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ING Magánnyugdíjpénztár MKB Nyugdíjpénztár OTP Magánnyugdíjpénztár Postás Magánnyugdíjpénztár Premium Magánnyugdíjpénztár Quaestor Magánnyugdíjpénztár Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár VIT Nyugdíjpénztár Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár A támogatható civil szervezetek adószámáról és a felajánlásokkal kapcsolatban az alábbi helyeken kaphat felvilágosítást: www.info. valamint a kiemelt költségvetési előirányzat technikai számai Sorszám 1. Kedvezményezett A költségvetési törvényben az Országgyűlés által a saját költségvetési fejezetében meghatározott kiemelt előirányzat.nonprofit.hu www. melyet • • Nemzeti Tehetség Program feladatai A parlagfű mentesítés feladatainak támogatása 1823 1153 Technikai szám .hu Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány zöld száma: 06/80/200-074 A melléklet nyomdába adásának időpontjáig technikai számot kapott egyházak.civil.

Ámen Gyülekezet 0712 16. 3. 6.A szeretet egyháza Az Univerzum Egyháza 1665 0640 1751 19. 0633 9. 4. 5. A Tan Kapuja Buddhista Egyház AGAPÉ Gyülekezet AKIA Egyház 15. 13. 18. Magyar Katolikus Egyház Magyarországi Református Egyház Magyarországi Evangélikus Egyház "Igaz Béke" Egyház „ANHK” Az Örök Élet Egyháza 0011 0066 0035 1737 0839 7. „Igazság Oszlopa” Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház „Olajfák” Gyülekezet 0918 8. 11. 14. Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza 1483 17. A Jövő Hídja Szabadegyház 0815 0561 1005 0255 0262 1256 10.187 2. A Metafizikai Hagyomány Egyháza A Sophia Perennis Egyháza 12. ATMA . Bét Orim Reform Zsidó Hitközség .

Dzsaj Bhím Közösség Egyesítő Egyház 1720 0743 0413 38. 34. 31. Egyetemes Szeretet Egyháza . Budapesti Kegyelem Metodista Gyülekezet 1380 0475 1593 0341 1579 1160 0327 1658 1524 1476 27. 30. Csend Hangja Egyház Dávid Sátora Gyülekezet Derű Egyház Dharmaling Magyarország Buddhista Egyház 36. 29. Budapesti Teljes Evangéliumi Gyülekezet Duna-Tisza Menti Unitárius Szórványegyházközség BUDDHISTA MISSZIÓ Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség Calvary Chapel Egyház Ceglédi Gyülekezet 32. Boldog Évek Közösség Boldog Özséb Szeretet Egyháza 23. Boldog Teréz Anya Keresztény Egyház Budai Szerb Ortodox Egyházmegye Budapesti Autonom Gyülekezet 26. 24. 37. 22. Szeretet Szövetség 0987 1634 1081 1744 0420 0664 21. 33.188 20. 35. 28. 25.

51. 47. Evangéliumi Pünkösdi Közösség Ezoterikus Tanok Egyháza Fehérlótusz Közösség 53. Életenergia Közössége Független Szellemi Rend 0949 0482 1548 1414 0619 1287 0334 0688 41. 43. 48. Emberi Lehetőség Független Szellemi Rend EMIH Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) Erdélyi Gyülekezet Esztergomi Teljes Evangéliumi Közösség Újszövetségi Gyülekezet Evangéliumi Barátság Egyház 46. Élet Gyülekezete 0781 40. Forrás Egyháza 0774 . 42. Fény Lovagjainak és Testvériségének Egyháza 0963 55. 45.189 39. Élő Ige Gyülekezet Élő Isten Gyülekezete Élő Szó Gyülekezete 44. 0891 49. Evangéliumi Keresztények Gyülekezete 0860 0138 0547 0932 50. 52. Fény Gyermekei Magyar Esszénus Egyház 1191 54.

60. Keresztény Advent Közösség Keresztény Élet Központ . Issihia Misztikus Központ Isten Egyháza Isten Gyülekezete – Egyesült Pünkösdi Egyház 70. 69. 1177 0279 1696 1421 1225 0190 0585 64. Jászsági Gyülekezet 0853 72. 68.190 56. 59. 57. 65. Iszlám Egyház 1407 71. 61. Hit Gyülekezete Holisztikus Egy-Ház Immánuel Gyülekezet 67. 66. 58. 62. KELTA-WICCA Hagyományőrzők Egyháza 1146 0080 1342 73. Forrás Keresztyén Gyülekezet Független Történelmi Protestáns Egyház Golgota Keresztény Gyülekezet Gyémánt Út Buddhista Közösség Hetednap Adventista Reformmozgalom Hetednapi Adventista Egyház Hetednapi Adventista Egyház „Reform Mozgalom” Nemzetközi Misszióegyesület Hindu Vaisnava Egyház 0231 1531 0578 0042 0451 0248 1452 63. 74.

87. 90. 79. Krisztus Szeretete Egyház Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet 86. Kunszentmiklósi Boldog Isten Gyülekezete KVANUM ZEN Iskola Magyarországi Közössége 88. Keresztény Testvéri Közösség Keresztyén Család Gyülekezet – Christian Family Church Khyenkong Karma Tharjay Buddhista Egyházközösség Konstantinápolyi Egyetemes Magyarországi Orthodox Exarchátus Patriarchátus 0169 0499 77. 1603 0224 0970 0695 1122 Koreaiak Magyarországi és Közép-Európai Keresztény Gyülekezete KOZMOSZ Univerzális Szeretet Egyház Közösség a Születés Méltóságáért 80. 82. Lélek Egyház Magyar Brahmana Misszió Magyar Evangéliumi Egyház 91.191 75. 92. 78. 76. 81. Krisztus Kegyelme Gyülekezet 0901 83. Magyar Iszlám Közösség Magyar Jövőbelátók Egyháza . Krisztus Magyarországi Egyháza 0705 0626 0671 1586 1108 1335 1366 1098 0554 1641 84. 85. 89.

192 93. Magyar Taoista Egyház 0877

94.

Magyar Vaisnava Hindu Misszió

0767 0516 0107 0310 0286 0097 0372 1012 0530 1469

95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

Magyar Vallás Közössége Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség Magyarországi Bahá’i Közösség Magyarországi Baptista Egyház Magyarországi Biblia Szól Egyház Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház Magyarországi Church Of God Egyház

102. 103.

Magyarországi Csan Buddhista Közösség Magyarországi Dzogcsen Közösség

104.

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség

0444

105. 106. 107. 108. 109.

Magyarországi Jehova Tanúi Egyház Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség Magyarországi Keresztény Kínai-nyelvű Egyház Reneszánsz Templom Magyarországi Késői Eső Gyülekezet Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház

0406 0059 1775 0468 1201

110.

Magyarországi Kopt Ortodox Egyház

1397

193 111. 112. 113. 114. Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége Magyarországi Vallásközösség Lectorium Rosicruciánum 0389 0437 0073 1050

Magyarországi Metodista Egyház Magyarországi Muszlimok Egyháza

115.

Magyarországi Örmény Apostoli Egyház

0729 1689 0293 0217 0114 0592 0200 1328 0358 1706 1270

116. 117. 118. 119. 120. 121. 122.

Magyarországi Pantholokatolikus Tradicionális Egyház Magyarországi Román Ortodox Egyház Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet Magyarországi Szcientológia Egyház Magyarországi Új Apostoli Egyház Magyarországi Unitárius Egyház Magyarországi Xuyun Buddhista Chan Központi Egyház

123. 124. 125.

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Mantra Magyarországi Buddhista Egyház Maranatha Lelkiismereti és Ideológiai Egyházközösség

126.

Mezőkövesdi Teljesevangéliumi Keresztény Gyülekezet

1139

127.

Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház

1067 1782 1074

128. 129.

Nagyboldogasszony Szeretet Egyház Názáreti Egyház

194 130. Négyszegletkő Apostoli Hit Nemzetközi Egyház 0884 0509 0303 1672 Egyházmegyéje 0365 1263 0152 0925

131. 132. 133. 134. 135.

Nyújtsd Ki Kezed Krisztusért Szeretet Gyülekezet OM VISHWA GURU DEEP HINDU MANDIR Vallási Közösség és Szellemi Iskola Omega Pünkösdi Gyülekezetek Hálózata Orosz Orthodox Egyház (Moszkvai Patriarchátus) Magyar

Örmény Apostoli Ortodox Egyház

136. 137.

Öskeresztyén Apostoli Egyház Ősmagyar Egyház

138.

Paksi Gyülekezet

0750 1555 1249

139. 140.

Paulus Evangéliumi Közösség Rime Buddhista Központ

141.

Sekina Gyülekezet

1232 0145 1115 1500 0822

142. 143.

SHALOM Biblia Gyülekezetek Sodalitas Mithraica Egyház

144. 145.

Sri Sathya Sai Baba Székesegyháza Szabad Evangéliumi Egyház

146.

Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyházközösség

1184 0523

147.

Szangye Menlai Gedün, A Gyógyító Buddha Közössége

195 148. 149. Székesfehérvári Keresztény Közösség Egyház Szent Erzsébet Hívei Egyház 1359 1610 1713 0183 1768 1373

150. 151. 152. 153.

Szent Kamill Keresztény Egyház Szent Margit Anglikán/ Episzkopális Egyház Szeretet-Közösség Teljes Evangéliumi Egyház Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség

154.

Szolnoki Gyülekezet

0736 0396 0798 0121 1490

155. 156.

Szőlőskert Keresztyén Közösség Szövetség Teljes Evangéliumi Gyülekezet

157. 158.

Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség MAHANAIM Gyülekezet Teljesség Forrásának Egyháza

159.

Tiszta Lelkű Emberek Egyháza

1029

160. 161.

Újszövetség Egyháza Újszövetség Gyülekezet

1562 1036 1799 0176 1438

162. 163. 164.

Usui Szellemi Iskola Közösség Üdvhadsereg Szabadegyház-Magyarország Üdvösség Hirdetői Egyház

165.

Vishwa Nirmala Dharma Magyarországi Közössége

0956

196 166. Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyház 1809

167.

„Teremtő Lélek” Egyház

1816 1830

168.

„Szövétnek Keresztény Gyülekezet”

169.

„Az Örök Végtelen Egyháza”

1847

170.

„Gondviselés Közösség Egyháza”

1861

171.

„Élő Vizek Folyói” Keresztény Egyház

1878

172.

A Tevékeny Szeretet Közössége

1885

173.

Szivárvány Gyülekezet

1892

174.

Mária Temploma Egyház

1902

175.

Élő Fény Egyház

1919

176.

A Keresztény Megújulásért

Közösség

Mozgalom

a

Vallási

1926

177.

„Szeretet Hídja” Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház

1933

178.

Út és Erény Közössége Egyház

1940

179.

Megújult Pünkösdi Roma Hitközösség

1957

180.

Silencio Hitközösség

1964

181.

De La Salle Szent János Egyház

1971

197 182. Béke Gyülekezet 1988

183.

Hiszünk és Cselekszünk Kisegyház

1995

184.

NOÉ az Életért Közösség

2006

185.

Magyarországi Gó Egyház

2013

186.

Az Út Gyermekei Egyház

2020

187.

KIRKO Ezoterikus Intézeti Egyház

2037

188.

Jézus Krisztus Magyarországi Roma Keresztény Egyház

2044

Példák a 1053-as bevallás egyes sorainak kitöltéséhez Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek összegének megállapítása (adóalap-kiegészítés számítása) 1. Nagy János munkavállalónak 2010-ben munkaviszonyból származó bérjövedelem adóalapjaként 3 810 000 forintot igazoltak a 10M30-as igazoláson, mely összeg az adóalapkiegészítéssel növelt összeg. A jövedelem alapja 3 000 000 forint. Az összevont adóalap összegét a jövedelem 1,27-szereseként kell meghatározni! 2. Nagy Jánosnak 2010. évre nevelőszülői díj címén 240 000 forintot fizettek, amely összeg adóterhet nem viselő járandóság, ezért az adóalap-kiegészítés nem vonatkozik rá, változatlan összegben kell az összevont jövedelmekbe számítani! 3. A fentieken kívül Nagy Jánosnak 2010. október 4-én 635 000 forintot a nyugdíjelőtakarékossági számláról nyugdíj-szolgáltatásnak nem minősülő juttatáskánt fizettek ki. Mivel az 635 000 forint egyéb jogcímen kapott kifizetés után Nagy János köteles a 27%-os egészségügyi hozzájárulás megfizetésére, ezért a kifizetett összeg 78%-át kell az adóalapkiegészítés alapjaként figyelembe venni, azaz 495 300 forintot. A kifizetett összeg után Nagy Jánosnak 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget november 12-ig kellett fizetnie (a 1053-09-es lapon pedig be kell vallania 287. sor „e” oszlop). A bevallás vonatkozó sorainak kitöltése a következő: „a” Megnevezés „b” Bevétel (adóalapkiegészítés „d” Jövedelem (adóalapkiegészítéssel)

„c” Költség

sor) a 4 698 000 Ft-ot meghaladta. melynek összege 3 720 000 Ft volt (1. Kovács Tibor 2010-ben csak munkaviszonyból származó bérjövedelmet szerzett. „a korábbi végkielégítésnek a 2011. de ingatlan bérbeadásából is szerzett volna adóalap kiegészítéssel 1 510 000 Ft jövedelmet. a külszolgálatért kapott jövedelemalapjaként kell figyelembe venni. sor „a” oszlop) összegébe számít 1 270 000 Ft . nevelőszülői díj 27. műveleti területen. sorához 1. az 50%-ot azaz 750 eurót költségként. 100 000 Ft A 2010. a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamán átszámított 600 eurónak megfelelő forint összeg minősül. sor „a” oszlop) (a munkaviszony is ekkor szűnt meg) 1 000 000 Ft A végkielégítés 5 havi (törvényben meghatározott) összege 500 000 Ft Év végéig hátra lévő hónapok száma 2 hó Az 1 hónapra jutó rész 500 000 : 5 = . Adóalap kiegészítéssel számított összeg (3 720 000x1. A 2010. A Magyar Honvédség állományában lévő magánszemély 30 napot töltött el külföldön. a 1053-B lap 32. mivel a 2010. . Bevételként az 1 500 eurót. ami a 10 napra 600 eurónak felel meg. A 2010. Bevételnek a megszerzés. évi összevont adóalap bevallása: . azaz 750 eurót. sorba (2 x 127 000) 254 000 Ft A végkielégítés összegéből 2011-re 300 000 Ft-ot kell átvinnie (50. 2. október 31-éig (1. sor „b” oszlopában a teljes összeget. évben esedékessé vált. Az adójóváírás számítása. Az „a” oszlopba a „b” és „c” oszlopok különbségét.a 8. A fennmaradó 64 7700 Ft részt a 2011. A magánszemély munkaviszonyból származó bérjövedelme 2010. adójóváírást akkor sem érvényesíthetne. a „c” oszlopba a költségként levonható összeget kell beírnia. sor). sora 1. sor) jövedelme 4 830 000 Ft lenne.27-szeresét tüntesse fel! A végkielégítés megosztása a 1053-A lap 8. évről benyújtandó 1153-as bevallásban kell majd. Napi 60 eurónak megfelelő összegű napidíjat kapott. figyelembe vehető levont adóelőlegként” sorba kell beírni. Ha az első példában szereplő magánszemély munkaviszonyból származó jövedelme adóalap kiegészítéssel csak 3 320 000 Ft lenne. A 3. évi összes jövedelme (28. a 1053-A lap 3. bérjövedelem 17. sorához 1. sor „d” oszlop) Az adózó adójóváírást egyáltalán nem érvényesíthet. sor „a” oszlop). a „d” oszlopban pedig az „a” oszlop 1. Ebben az esetben a 17%-os kulccsal levont személyi jövedelemadó összegét is meg kell bontania. azaz a kifizetés napján érvényes. az 50%-ot meghaladó részt. évi törvényi rendelkezések alapján a 600 euró bevétellel szemben költséget nem lehet figyelembe venni. egyéb jövedelem 19.198 alapja) 3 000 000 495 300 240 000 3 810 000 1. ami a 4 698 000 Ft értékhatárt szintén meghaladná.az 1. mert az összes bevallott (28.27)= 4 724 000 Ft (1. Részére napi 50 euró bérjövedelemként került kifizetésre. A munkavállaló 10 napot töltött külszolgálatban. összevont adóalap 635 000 - - 3 810 000 629 031 240 000 4 679 031 A külszolgálatért kapott összeg adóköteles részének kiszámítása.. 2. évre (21 590 Ft/hó) 43 180 Ft vehető figyelembe az 65. sor összegében. sor (1.

azaz 216 000 Ft-ot levonta. A fenti példa alapján nem kellene 39%-os adót fizetnie a magánszemélynek akkor. így a dolgozó 2010-ben adójóváírás címén 181 000. úgy további 12% adót kell felszámítania (78. és 10 000 Ft-ot meghaladja az e miatti fizetési kötelezettsége. 78. A kifizető 2009. figyelembe vehető levont adóelőlege kiszámítása 1053-C lap 68. A két összeg különbözete 120 000 forint. de legfeljebb 181 200 Ft lenne. Nagy Kázmér az őt megillető adójóváírás összegét a következők szerint állapítja meg. A csökkentett összeg kiszámítása: Az adózót megillető összeg a bér 17%-a. azaz 75 480 Ft-tal. amelynek egy havi összege 18 000 forint. augusztus hónapban (a munkaviszony megszűnésével egyidejűleg) 12 hónapra 1 200 000 Ft törvényben meghatározott végkielégítést fizetett (1 hónapra 100 000 Ft jut) és a 18% adóelőleget. hogy a ténylegesen elszámolható költség alacsonyabb.. 4. Az 1. A 1 200 000 Ft adóalap kiegészítéssel növelt bér 17%-a 204 000 Ft. igazolt kiadás 285 000 forint vagy annál magasabb összeg lenne. sor) a 4 698 000 Ft-ot nem haladta meg. azaz a ténylegesen figyelembe vehető. A jogosultsági hónapok száma 12. A 120 000 Ft után. sor) 1 160 000 Ft. sor „a” oszlopába beírnia. Az adóelőleg alapjának megállapításakor a kifizetőnek tévesen adott nyilatkozat miatt külön fizetendő 39 és 12%-os adó kiszámítása a 1053-C lap 63. évi bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme adóalap kiegészítéssel (28.75 480 = 105 720 Ft-tal csökkentheti a számított adóját. ha a két összeg különbözete nem lenne több 15 000 forintnál (a 300 000 forint 5%-ánál). annak 39%-át. Amennyiben a befizetendő különbözet az helytelen adóelőleg-nyilatkozat következménye. Nagy Kázmér 2010. a jogosultsági hónapok száma pedig 8 volt. 3. vagyis 120 800 Ft adójóváírás illeti meg. ez azonban csökkentendő (3 817 000-3 188 000) a 629 000 Ft 12%-ával. vagyis 46 800 forintot (ez kerül a „c” oszlopba) kell adózónak további adóként megfizetnie. sorához 1. sor) és megfizetnie bevallásával egyidejűleg. mivel az összes jövedelme (28. azaz 8 x 100 000 = 800 000 forintot kell a 9. több mint az adóelőleg megállapításakor nyilatkozott költség 5%a (ez kerül az üresen hagyott fehér téglalapba). évben esedékessé vált. 2. hogy az adókülönbözet abból keletkezett-e. tekintettel azonban a 8 jogosultsági hónapra 8 x 15 100 Ft/hó. Nagy Tibor 2010-ben 3 817 000 Ft munkaviszonyból származó bérjövedelmet szerzett adóalap kiegészítéssel. Ennek megfelelően a 2010. Az adóévben megszerzett bérjövedelme adóalap kiegészítéssel 1 200 000 Ft. példa alapján. mint az adóelőleg-nyilatkozatában közölt költség. akkor meg kell néznie. A 2009.199 3. Az adóalap-kiegészítéssel . ténylegesen figyelembe vehető költsége csak 180 000 forint. más jövedelme nem volt. sorban adókülönbözetet mutat ki. A korábbi végkielégítésnek a 2010. a számlával igazolt. évi adóbevallásába a további 8 hónapra jutó összeget. Ezzel szemben év végén. amennyiben adózó kötelezettsége levezetésekor a 77. Az adózó a kifizetőnek 300 000 forint tételes költséget jelölt meg. A magánszemélyt az adóévre csökkentett összegű adójóváírás illeti meg. évi adóbevallásába a magánszemély a szabályoknak megfelelően a 4 hónapra jutó végkielégítést és annak az adóelőlegét írta be. sorához 1.

. . és ez alatt az idő alatt kieső ideje nem volt.......... Az igénybe vehető kedvezmény összege .. A 2010. ennek 20%-a = 40 000 Ft.. A jövedelemkorlátra tekintettel csökkenteni kell az igénybe vehető kedvezmény összegét az alábbiak szerint: Összes jövedelem: .... ... július 1-jétől december 31-jéig állt biztosítási jogviszonyban. vagyis 6 840 700 forint után kötelezett a 9.... de keresőképtelensége miatt június 1-jétől június 30-áig (30 napig) táppénzt kapott...... vagyis 7 453 300 forint éves nyugdíjjárulék fizetési felső határt a 30 x 20 420.. 90 000 Ft A 2008....... évben szűnt meg...5%-os mértékű......... mely után 100 000 Ft adókedvezményt érvényesíthetne... 3 400 000 Ft Meghaladó rész: ...200 növelt (800 000 x 1. Szép Gézának a „Tudás Egyetem” által 2006........ .... befizetett összeg: ... évben 250 000 Ft kedvezmény alap figyelembe vételével 75 000 Ft kedvezményt érvényesített..... A kedvezmény lap kitöltése a következő: A 3 600 000 Ft jövedelem mellett igénybe vehető adókedvezmény: 60 000 Ft Őstermelői kedvezmény címén levonható kedvezmény: 50 000 Ft Életbiztosítás kedvezményeként érvényesíthető összeg: 10 000 Ft... sor). 200 000 Ft. Szép Géza a 2008..... sorban feltüntetnie... Ön ebben az esetben legfeljebb a 7 453 300 – 612 600....... évi adóbevallásában 90 000 forintot felsőoktatási tandíj halasztott kedvezményeként igénybe vett.... sora 1.... január 1-jétől december 31-jéig biztosítási jogviszonyban állt. (90 000/30)*100 = 300 000 Ft A 2009-ben igénybe vett kedvezményalap: 250 000 Ft A 2010... évben figyelembe vehető kedvezmény alap 100 000 Ft* .. vagyis 612 600 forinttal csökkentenie kell.....5%-os mértékű.... évi kedvezmény alap: ... legfeljebb 184 x 20 420. összesen 649 867 forint nyugdíjjárulék megfizetésére... évben 3 600 000 Ft volt.... sor) a kedvezmény összege 50 000 Ft. Ha Ön 2010. évben érvényesíthető adókedvezmények kiszámítása. A 2009.. összesen 356 714 forint nyugdíjjárulék megfizetésére... halasztott kedvezményként 650 000 forint befizetett tandíjat igazolt. Kedves Mária összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme 2010... 3 600 000 Ft Jövedelem korlát: . 650 000 Ft 2008-ban igénybe vett kedvezmény:... úgy a 365 x 20 420... A járulékfizetési felső határt meghaladóan levont.... vagyis 3 754 888 forint után kötelezett a 9... (98...... évre 3 200 000 Ft összes jövedelemmel számolva igénybe vehető kedvezmény kiszámítása: Igazolt.. :100 000 Ft – 40 000 Ft = 60 000 Ft.. 2. 2.. a jövedelemkorlátra tekintettel: 1. Képzési költségként befizetett összeg halasztott kedvezményének kiszámítása... visszaigényelhető nyugdíjjárulék összegének kiszámítása a 1053-C lap 88. A 2010... sora 1. A hallgatói jogviszonya 2008... Ha Ön 2010. a 1053-B lap kitöltése Az adókedvezmény kiszámítása................... sor „d” oszlopába írja be! Figyelembe veheti a 2009-ben levont adóelőlegből 8 x 18 000 = 144 000 Ft. Életbiztosítás adókedvezményének alapja 500 000 Ft (96. a 1053-B lap 45. A fenti példából kiindulva Kedves Mária őstermelői kedvezmény igénybevételére jogosult.....27)= 1 016 000 Ft-ot a 9.. évre vonatkozó igazolása alapján. ezt kell az 68.

.. sor „a” oszlopába képzési költség halasztott kedvezmény alapjaként beírnia. A felnőttképzési díj halasztott kedvezményének kiszámítását is az előző két példa alapján kell elvégezni.. az igénybe vehető kedvezmény kiszámítása a következő: Jövedelem korlát: . 2. Kiss József az önkormányzattól a 2006-ban megvásárolt lakását 2010-ben eladta 3 500 000 forintért.... 3 400 000 Ft A 200 000 Ft felettes rész 20%-a: .. .. évre 3 600 000 Ft összes jövedelemmel számolva... melyet a 45..... közvetítői díj) 200 000 forint. A szerzéskori érték (az önkormányzatnak ténylegesen kifizetett összeg) 300 000 forint. A jövedelem kiszámítása: Bevétel („b” oszlop) Költség („c” oszlop)(300 000 + 200 000) Számított összeg: Jövedelem („d” oszlop) a számított összeg 30%-a: Adó („e” oszlop) a 900 000 Ft 25%-a 3 500 000 Ft 500 000 Ft 3 000 000 Ft 900 000 Ft 225 000 Ft 2.. A 2010. Bevétel („b” oszlop) 1 750 000 Ft Költség („c” oszlop) .. az egyéb költségek (hirdetés... Ekkor mindkettőjük bevallásában a következők szerint kell az adatokat feltüntetni. Mindkettőjüknek bevallást kell benyújtania.201 *Ezt az összeget kell a 1053-B lap 45.. A 2010.. akkor a jövedelmet a tulajdoni hányadoknak megfelelő arányban meg kell osztaniuk.. sorban kell feltüntetnie. évben lehetősége van még 150 000 Ft kedvezmény alap után 45 000 Ft halasztott kedvezmény érvényesítésére. Ha az 1... hanem a házastársa is a tulajdonosa volt. évben lehetősége van még 100 000 Ft kedvezmény alap után 30 000 Ft halasztott kedvezmény érvényesítésére. Ezzel az összeggel lezárult a képzési költségként befizetett összeg után halasztott módon történő kedvezmény érvényesítési lehetőség............. A 2009.250 000 Ft Számított összeg 1 500 000 Ft Jövedelem („d” oszlop) a számított összeg 30%-a: 450 000 Ft Adó („e” oszlop) a 450 000 Ft 25%-a 112 500 Ft ... évben 200 000 Ft kedvezmény alap figyelembe vételével 60 000 Ft kedvezményt érvényesített. Ha a fenti példából kiindulva a 2010. 40 000 Ft Igénybe vehető kedvezmény (100 000 – 40 000): 60 000 Ft A halasztott kedvezmény alapja:..... sorába beírnia.......... 350 000 Ft Érvényesíthető kedvezmény alap [(60 000/30)*100]: 200 000 Ft* *Ezt az összeget kell a 1053-01-01 lap 92. példa szerinti ingatlannak nem csak Kiss József.... Ezzel az összeggel lezárult a képzési költségként befizetett összeg után halasztott módon történő kedvezmény érvényesítési lehetőség. sorban kell feltüntetnie. Az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem és adója1053-04-es lap a 161..... sora Példák az ingatlanértékesítésből származó jövedelem kiszámítására és bevallására 1.. melyet a 45.

......... 7 000 000 Ft Jövedelem a számított összeg 60%-a: ....... Ha az 1..... Korábbi lakáscélú kedvezmény alapja .3 300 000 Ft Számított jövedelem 11 400 000 Ft Levonandó a 11 400 000 Ft 80%-a . + 3 000 000 Ft Számított összeg……………………….......202 3... A jövedelem számítás és a bevallás kitöltése a következő: Bevétel („b” oszlop) ... a 900 000 Ft 25%-os adója..... a 209... illetve ennél későbbi évben értékesítené..... a jövedelem csak akkor lenne csökkenthető..... levont 225 000 Ft adót a bevallás 06-01-es lapján a cél szerinti felhasználásról... évi bevallásában.... példa szerinti adózó a jövedelméből 900 000 forintot a bevallás benyújtásáig igazoltan saját maga részére. ha az üdülőt 2011-ben.. 26 000 000 Ft Számított. Számított jövedelem.. A jövedelem számítás és a bevallás kitöltése a következő: Bevétel („b” oszlop) ................ Kovács Kázmér 2007-ben értékesített régi lakásának bevételéből származó 3 000 000 Ft adóköteles jövedelmét teljes egészében lakásszerzési kedvezmény alapjaként érvényesítette a 2007-ben 12 000 000 Ft-ért vásárolt új építésű lakásánál.9 120 000 Ft Jövedelem („d”) oszlop 2 280 000 Ft Adó („e” oszlop) 2 280 000 Ft 25%-a 570 000 Ft .... sorban kell feltüntetnie......... azaz 3 000 000 Ft-ot kell az „e” oszlopba beírni és a bevallás benyújtásának határidejéig megfizetni... egyben adóköteles jövedelem („d” oszlop) 12 000 000 Ft A példa szerinti esetben. Nagy Bálint a 2005-ben 26 000 000 Ft-ért vásárolt üdülőjét 38 000 000 Ft-ért értékesítette 2010-ben........ Adó a 4 200 000 Ft 25%-a („e” oszlop) 16 000 000 Ft 12 000 000 Ft 4 000 000 Ft 4 200 000 Ft 1 050 000 Ft 5. évben az újépítésű lakását eladta 16 000 000 Ft-ért........ Az adó kiszámítása a következő: Bevétel („b” oszlop) 14 700 000 Ft Költség („c” oszlop) 2 500 000 + 800 000= .. Így a 25% mértékű adót. Költség („c” oszlop) .....500 000 Ft Számított összeg 3 000 000 Ft Jövedelem („d” oszlop) a számított összeg 30%-a: 900 000 Ft Adó („e” oszlop) a 900 000 Ft 25%-a 225 000 Ft..... 4 200 000 Ft Adóköteles jövedelem („d” oszlop) ....... és a „b” oszlopba a 225 000 Ft-ot kell beírnia... ügyvédi költség) együttes összege 800 000 forint.. 38 000 000 Ft Költség („c” oszlop) . Egyéb költségeinek (illeték.. 6...... sor „a” oszlopba a 900 000 Ft-ot........ azaz 225 000 Ft.... akkor a bevallást a következők szerint kell kitöltenie: Bevétel („b” oszlop) 3 500 000 Ft Költség („c” oszlop) . A 209. idősek otthonában biztosított férőhely megszerzésére fordította. Nagy Bálint az 1997-ben 2 500 000 forintért vásárolt telkét 14 700 000 forintért adta el 2010-ben............. 4........... 2010. A „d” oszlopban szereplő 900 000 Ft jövedelmet és az „e” oszlopban feltüntetett..... Ezért nem fizetett személyi jövedelemadót az ingatlanértékesítéséből származó jövedelme után 2007.

sor Visszaigényelhető: 2010. vagyis 50 000 forintot le kell vonni. sor Fizetési kötelezettség: 2010. sor Fizetési kötelezettség: 100 000 25 000 Adó 25 000 25 000 25 000 25 000 0 Adó 20 000 20 000 20 000 25 000 0 5 000 Adó 27 500 27 500 27 500 25 000 2 500 0 27 500 0 A 2010. évben realizált osztalék 100 000 1/1. befizetett adó: 79. vagyis adóköteles jövedelme nem keletkezne. sor Összesen: 110 000 61. de a 200 000 forintos mentességre tekintettel a 200 000 Ft 25%-át. sor Kifizető által 2009-ben levont adó: 79. sorok 1. Az ingó értékesítéséből származó jövedelem 800 000 forint. Jövedelem 169. december 31-éig lezárult ellenőrzött tőkepiaci (tőzsdei) ügyletből származó jövedelem/veszteség bevallása. évben realizált osztalék 110 000 1/3. sor 2010. sor 2010. évi adó összege összesen: 66. évi adó összege összesen: 66.203 Ha a példánkban szereplő adózó. sor Kifizető által 2009-ban levont adó: 69. sora 1. az adókiegyenlítés számítása. Ebben a példában nyomon követjük. évben realizált osztalék 80 000 1/2. . az eladott telket 1995-ben vagy azt megelőzően szerezte volna. sor 25%-os osztalék: 100 000 179. 1053-06-01 lap 212-220. sor Adózót terhelő adó (előleg) a II. évben kifizetett osztalékelőleg: 25%-os adó: 2010. Jövedelem 168. sor 2010. ezért e sor „e” oszlopába 150 000 forintot kell az adózónak írnia. A 2009. sor 25%-os osztalék: 110 000 179. sor Összesen: 100 000 61. sor Kifizető által 2009-ban levont adó: 67. évben kifizetett osztalékelőleg adójának a 2010. évben képződött és 2010. akkor a 11 400 000 forintos számított jövedelem 100%-át levonhatná a számított összegből. hogyan alakult Kovács János ellenőrzött tőkepiaci ügyleteivel kapcsolatos adókiegyenlítés számítása 2010-2012 években. Az ingó értékesítéséből származó jövedelem utáni adó kiszámítása a 1053-04-es lap 163. évi adó összege összesen: 66. évben történő elszámolása a 1053-04-es lapon 2009. ezért a bevételét sem kellene bevallania. Jövedelem 169. sor Összesen: 80 000 61. sor 25%-os osztalék: 80 000 179. sor Kifizető által levont adó: 71. valamint. sor Levont. negyedévre: 76. Ennek 25%-os adója 200 000 forint lenne. sor Fizetési kötelezettség: 80.

A 2010. 216. 219. 216. így adókiegyenlítést nem vehet figyelembe a bevallásában. év -------------------------0 2009. A bevallás 1153-06-01-es lapjának kitöltése: Sor száma Adókiegyenlítés számítása Adókiegyenlítési keret 212. 218. A bevallás 1053-06-01-es lapjának kitöltése: Sor száma Adókiegyenlítés számítása Adókiegyenlítési keret 212. 217. 2011. 2009. év 214. év 213.204 2010. 2009. Mivel 2010-ben „elköltötte” az adókiegyenlítési keretét. 2010. év 2. 1 750 000 -------------- „c” -------------- „d” 0 „e” 0 2011. év 213. 220. 2009-ben 1 000 000 Ft jövedelmet ért el. év 2. év -------------------------0 2010. 220. 2010. év -------------------------0 2010. sorában feltüntetett összeg különbözete. A bevallás 1053-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. év -------------------------350 000 Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------350 000 300 000* összesen Adókiegyenlítés miatt befizetett -------------------------adóként figyelembe vehető * Ezt az összeget kell a bevallás 75.------------------------100 000 ------------------------200 000 ------------------------0 ------------------------300 000 -------------------------Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------. 2008.-------------------------2009. évben 1 750 000 veszteséget közölt (1053-04-es lap 174. 219.1 Kovács Jánosnak 2008-ban és 2009-ben nem volt vesztesége. sorában feltüntetni. év -------------------------70 000 Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------120 000 0 A bevallás 1153-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. és 220. A jövedelem adója A veszteség adója ------------------------. * összesen Adókiegyenlítés miatt befizetett -------------------------adóként figyelembe vehető A 1053-as bevallás 219.------------------------0 ------------------------0 ------------------------0 ------------------------0 -------------------------Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------. A jövedelem adója A veszteség adója ------------------------. 350 000 -------------- „c” -------------- „d” 0 „e” 0 . év -------------------------50 000* 2011.-------------------------2008. év Adókiegyenlítési keret összesen 215. 218. sor „a” oszlopa).2 Adózó János 2011-ben 350 000 Ft veszteséget számolt ki. év Adókiegyenlítési keret összesen 215. év 214. 2008-ban 500 000 Ft. 217.

év -------------------------Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------- A veszteség adója --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50 000 70 000 0 120 000 10 000* A bevallás 1253-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. év 2. Nem számítható össze az egyik ügyleteken elért jövedelem. és 2011. A bevallás 1053-06-01-es lapjának kitöltése a következő: Sor száma „a” Csereügylet Csereügylet jövedelme vesztesége „b” „c” 222. Kockáztató Béla a 2010. Adott csereügylet 50 000 0 224. A bevallás 1253-06-01-es lapjának kitöltése: Sor száma Adókiegyenlítés számítása Adókiegyenlítési keret 212.3 Adózó János 2012-ben 50 000 Ft összes nyereséget realizált. 217. Adott csereügylet 10 000 0 Csereügyletből származó 226. évben lezárult csereügyletből származó jövedelem/veszteség megállapítása és bevallása ügyletenként. sorában feltüntetni. 219. a másik ügylet veszteségével! Az adóévben képződött és a 2010. év -------------------------2011. így az adókiegyenlítésre jogosító összegből 10 000 Ft-ot érvényesíthet. 2011. 2012. sorok 1. adóéven túlnyúló csereügyletből származó jövedelem/veszteség ügyletenként és az adókiegyenlítés számítása és bevallása 1053-06- . Adott csereügylet 100 000 0 223. * jövedelem összesen Csereügyletből származó -----------------------30 000 veszteség összesen Ezt az összeget kell a 1053-04-es lap 173. Tekintettel arra. 2010. hogy a 2010. 216. Adott csereügylet 0 30 000 225. a 25% mértékkel megállapított adó összegét (40 000 Ft) pedig e sor „e” oszlopában kell feltüntetni. év 214. A jövedelem adója ------------------------0 0 10 000 10 000 Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------2010. 220. 0 -------------- „c” -------------- „d” 50 000 „e” 10 000 A 2010. * összesen Adókiegyenlítés miatt befizetett -------------------------adóként figyelembe vehető Ezt az összeget kell a 1253-as bevallás 75. sorának „d” oszlopába beírni. 218. évben képződött és 2010. 1053-06-02 lap 232-240. évben 4 csereügyletet kezdett el és ezen ügyletek le is zárultak még ebben az évben. év Adókiegyenlítési keret összesen 215. évi vesztesége 120 000 Ft. 160 000* -------------------------227.205 2012. év 213. év -------------------------2012.

---------------------- „d” 350 000 „e” 87 500 1. 212. években. évben három ügyletéből kettőben jövedelmet. A példabeli esetben az 1-es ügyletben a 25 000 jogosító összegre van fedezet. 1-es 2-es 3-as Összes jövedelem Összes veszteség 0 0 100 000 25 000 0 0 0 0 50 000 57 500 12 500* --------------------- 25 000* 0 17 500 ----------------------- 80 000 20 000 50 000 12 500 130 000 -------- --------. 219. így azt teljes egészében. 212. sorok 1.2 Kockáztató Béla 2009. hogyan alakul Kockáztató Béla csereügyleteivel kapcsolatos adókiegyenlítés számítása 2009-2011.100 000 -------- Adókiegyenlítés miatt. Ezek sajátossága. és az adókiegyenlítés módszerével a bevallásában elszámolhatja.206 02 lap 232-240. A bevallás 0853-05-02-es lap kitöltése: veszteség Sor száma 211. egyben veszteséget realizált. 218 Ügylet „a” 1-es 2-es 3-as Összes jövedelem Összes veszteség jövedelem adó „d” „e” 0 0 0 0 70 000 17 500 ----------. egyben veszteséget realizált. évben három ügyletéből kettőben jövedelmet. 213. A bevallás 0953-06-01-es lap kitöltése: veszteség Sor száma ügylet „a” jövedelem „b” adó „c” „d” „e” adó göngyölített keret összeg „f” göngyölítésre jogosító összeg „g” adókiegyenlít és összege „h” 211. hogy az azonos ügylet egyik évi veszteségét a másik év eredményével szembe állíthatja. Ebben a példában nyomon követjük.------------70 000 --------„c” -------------„b” „c” 200 000 50 000 150 000 37 500 0 0 350 000 -------------------. míg a 3-as ügylet -----------------------------------------------------------------37 500 . 217. 213. sorába az „f”-„g” oszlop adatait figyelembe véve megállapított összeget kell beírni. 218. 1.-----------------. befizetett adóként figyelembe vehető összeg *A bevallás 65.-------. Kockáztató Béla adóéven túlnyúló csereügyleteket is bonyolít. 217.1 Kockáztató Béla 2008.--------adó göngyölített göngyölítésre keret jogosító összeg összeg „g” „f” 50 000 0 37 500 0 0 17 500 ------------------------------------------- A bevallás 0853-05-01-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174.

A leírtak szerint. évben három ügyletéből kettőben veszteséget. melynek az adója 1 250 000 forint.550 000 -------- 60 000 -------- Adókiegyenlítés miatt. A 1053-06-01 lap kitöltése: 208. 2.-------. A bevallás 0953-05-ös lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. 238. sor 2010. ---------------------- „c” -------------- „d” 130 000 „e” 32 500 1. a 25 000+12 500= 37 500 Ft került a 65. A bevallás 1053-04-es lap kitöltése: veszteség Sor száma ügylet „a” jövedelem „b” adó „c” „d” „e” adó göngyölített keret összeg „f” göngyölített jogosító összeg „g” adókiegyenlítés összege „h” 232. így azt a fedezet erejéig számolhatja be az adókiegyenlítés összegébe. 1053-06-01 lap kitöltése: 204. -----------------------------------------------------------------25 000 A bevallás 1053-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 173. 233. befizetett adóként figyelembe vehető összeg *A bevallás 75.3 Kockáztató Béla 2010. sor 2009-ben megfizetett adó 2 500 000 Ft 205. sorába. 240. ------------------------ „c” -------------- „d” 60 000 „e” 15 000 Az ingatlan értékesítésből származó jövedelmek adókiegyenlítésének levezetése 1053-06-01 lap 1. évi ingatlanértékesítés jövedelem alapja: 5 000 000 adója: 1 250 000 Ft* .-----------------. egyben jövedelmet realizált. Minden Áron 2010-ben értékesített ingatlanból származó jövedelme 5 000 000 forint. Kis Virág 2009-ben értékesítette a tulajdonában lévő lakását. 1-es 2-es 3-as Összes jövedelem Összes veszteség 0 0 250 000 62 500 0 0 25 000* 72 500 0 --------------------- 62 500 0 80 000 ---------------------- 60 000 15 000 0 0 300 000 75 000 --------. 2010-ben az édesapja részére vásárolt az idősek otthonában férőhelyet 4 000 000 forintért. 234. sor 2010. 2010-ben ápolási otthonban férőhely megszerzésére fordított összeg 6 000 000 forint. sorába az „f”-„g” oszlop adatait figyelembe véve megállapított összeget kell beírni. A leírtak szerint. évi cél szerinti felhasználás alapja: 4 000 000 adója: 1 000 000 Ft* 206. sor 2011-ben még figyelembe vehető összeg 1 500 000 Ft *Ezt az összeget kell beírnia a 1053-C lap 75. a 25 000 Ft kerül a 75. 239. sorba. mivel a 2-es ügylet adókiegyenlítési kerete nem vehető figyelembe a 3-as ügylet adókiegyenlítésre jogosító összegével szemben.207 esetében csak a fedezet erejéig számolhat az adókiegyenlítés összegével. melynek a megállapított 10 000 000 forint jövedelme után a 2 500 000 forint adót megfizette. sorba. A példabeli esetben az 1-es ügyletben a 62 500 jogosító összegre van részben fedezet.

.111= 479 520 Ft A 1053-08-01-es lap kitöltése Sor száma Sor oszlopa „a” 253.1% ekho (4 320 000) x 0. ----254. azaz a 2 750 000 Ft-ot tüntesse fel! Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerint adózott bevételek bevallása. szeptembertől induló szezonban az év végéig 36 mérkőzést vezetett. ----260. sor „e” oszlopában a két adó összegét. a 1053-08-01-es lap sorai 1. mind a négy kifizetés (80 000 Ft. A kifizetőnek adott nyilatkozata szerinti bevétele 1 380 000 Ft volt. ----Sor oszlopa „b” 1 380 000 1 380 000* 4 320 000 4 320 000* Sor oszlopa „c” 12 252 12 252 ----------Sor oszlopa „d” 144 114 144 114 479 520 479 520 * Ezeket az összegeket kell figyelembe venni az éves összes jövedelem megállapításánál a 28. hogy elérte a járulékfizetési felsőhatárt. 73 000 Ft. így a járulékfizetési felsőhatár egy naptári napra jutó összegéig vonta le a 15% mértékkel ekho-t.111= 87 357 Ft 11. sorban a bevételeihez számítani. ----254. 180 000 Ft. A többi bevétel esetében már nyilatkozott. ----265. Erre a bevételére az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózási módot választotta. a fennmaradó összeg után pedig 11. 6 935*** 259.1% ekho [593 000-(4x20 420)] x 0.208 209. Gábor Zsolt rendszeresen közreműködik mérkőzésvezetőként az első osztályú kézilabda mérkőzéseken. sor 2010-ben cél szerinti felhasználás alapja: 6 000 000 adója: 1 500 000 Ft* 210. sorban. A 1053-08-01-es lap kitöltése Sor száma Sor oszlopa „a” 253. tételezzük fel. Ezt az összeget kell a 10. ebből 593 000 Ft (4 szerződésből) megbízási szerződésből származott. sor 2011. A nyilatkozat szerinti bevétel: 1 380 000 Ft 15% ekho 4x (20 420x0. a biztosítás időtartama 1 nap. sorban 2. ----* ** Sor oszlopa „b” 1 380 000 1 307 000* 73 000** 4 320 000 4 320 000* 73 000 Sor oszlopa „c” 12 252 12 252 3 060 ----------13 140**** Sor oszlopa „d” 144 114 144 114 5 839 479 520 479 520 ----- Ezt az összeget kell az éves összes jövedelem megállapításánál számításba vennie a 28.15)= 12 252 Ft 11. ----260.1% mértéket alkalmazott. Gábor Zsolt a 2621 FEOR.111= 56 757 Ft és 11.számmal jelzett tevékenységéből származó bevételére az egyszerűsített közteherviselés szabályai szerinti adózási módot alkalmazta. cél szerinti felhasználásként még figyelembe vehető: 0 Ft *A 161. hogy adózó a 73 000 Ft bevételére jogosulatlanul választotta az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózási módot (tevékenységére tekintettel nem felelt meg). ----257. melyekért a megbízási szerződés szerint mérkőzésenként 120 000 Ft-t kapott. ----259. Előző példában leírtakból kiindulva. 2010. A kapott igazolások alapján. 260 000 Ft) esetében a kifizető igazolása szerint.1%ekho (1 380 000-593 000) x0.

000 forint jövedelme keletkezett. a 1053-09-es lapot nem kell kitöltenie.000 + 265. A százalékos egészségügyi hozzájárulás kiszámítása. amit a bevallás 90. mert az adózónak egyéb kötelezettsége. 473.665.156 forint. az adózónak visszaigénylési jogosultsága keletkezik. Ezeket az összegeket a kifizető levonta. A 290. sor „g” mezőjébe a 233. sor „g” oszlopba az előző két sor összege.114 forint.000 =) 23. ezt a 87.114 forint. sor „g” mezőjébe a 240. a II. befizetett hozzájárulása nem volt. Ezen kívül ugyanattól a cégtől 25%-os adókulcs alá eső.523 forint. Ez a külön fizetendő adó összege a jogosulatlan nyilatkozat miatt. A 290. és .a levont 14%-os egészségügyi hozzájárulás összegét (233. az egyszerűsített közteherviselésről szóló törvény alapján a kifizető által megfizetett egészségbiztosítási járulék.987 forint (összesen 36. 2. ezért ezt a 65. Mivel a két tétel összege meghaladja a 450. A kitöltésnél a következőképpen kell eljárnia: A 288.400. . amely összegszerűen: 1.209 *** **** Ez az összeg vehető figyelembe levont személyi jövedelemadóként.400.055 forint) 14%-os egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége keletkezett. illetve a megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulék (a továbbiakban együtt: egészségbiztosítási járulék).114 forintot.a megfizetett egészségbiztosítási járulék összegét (240. valamint a 14%-os egészségügyi szolgáltatás-köteles jövedelmek után megfizetett egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a 450.000 forintot (233. a 289. negyedévben 4. Adózó rendelkezik a kifizetőtől kapott igazolással. Mindkét jövedelem után 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége keletkezett.000 forintot kell beírni. 265.358 forint).000 forintot (hozzájárulás-fizetés felső határa). negyedévben 16.589 forint és a IV. amíg az adózó biztosítási jogviszonyában a foglalkoztatót terhelő egészségbiztosítási járulék. Az adózónak saját jogon 2010.000 forint). A 298. sor „f” oszlopba kerül a fentiek alapján kimutatható túlvonás.100 = 1.114 – 450. a 1053-09-es lap kitöltése 1.114 forint).100 forint. sorába is át kell vezetni. a III.114 forint kerül. Kocsis Péter adózó után a kifizető 240 000 forint egészségbiztosítási járulékot fizetett meg. amely jogcímenként tartalmazza: . sorba is át kell írni és meg kell fizetni. amellyel a levonások összege meghaladja a hozzájárulás-fizetés felső határát. ennek 14%-a 233. sorba feltétlenül át kell írni. mely bérbeadásból 1.114 + 240. amely jogcímenként tartalmazza: . Kocsis Péter adózó 2010.114). így az adózónak e jövedelmek tekintetében további (saját) egészségügyi kötelezettsége nincs. és mivel a bevallásban csak a saját kötelezettségeket kell feltüntetni. Ennek érvényesítésére a bevallás 09-es lapját ki kell töltenie. Ez összegszerűen: (473.456 forint).100 forint osztalék jövedelmet is szerzett. Ugyanakkor szintén jogszabály írja elő a következőket: A 14%-os egészségügyi hozzájárulást mindaddig meg kell fizetni.114 forintot). és . A 295.a levont 14%-os egészségügyi hozzájárulás összegét (123. Ez lesz az adózó által ténylegesen visszaigényelhető összeg.000 = 473. I negyedévében 3.a megfizetett egészségbiztosítási járulék összegét (124. negyedévben 11. sorban is ezt az összeget kell szerepeltetni. Nagy Pál adózó rendelkezik a kifizetőtől kapott igazolással. sorban is fel kell tüntetni a túlvont összeget (23. évben kiadta ingatlanát egy cégnek.

hu)! A kitöltési útmutató az szja-törvény ismeretét nem pótolja! A 1053-as bevallás főlapjához írt kitöltési útmutató általános tudnivalói (a bevallás benyújtására vonatkozó határidő.000 forintot.2. sorba a felső határig kiszámított különbözet összegét. ha pl. Az őstermelésből származó bevétel és a jövedelem megállapítására vonatkozó tudnivalók 2. A 292. ÉVI ADÓBEVALLÁSÁHOZ Az útmutatóban leírtak segítik Önt az egyes sorok kitöltésében. A 295. és 298. Az útmutató tartalma: 1. A nyomtatványon csak a fehéren hagyott részeket töltse ki nyomtatott betűkkel (tollal) vagy írógéppel. ezért a 293. 247. Családi gazdaságok adózása 2. az adófizetés módja és határideje.456 forintot. Bevételek 2.1. mert sem túlvonásról.3.gov. valamint a 297.210 Mivel az előzőekben felsorolt tételek együttes összege nem haladja meg a felső határt (összesen: 284.987) kell szerepeltetni. a 289.589 + 16.069 forintot) ezért a 09-es lapot a következőképpen kell kitölteni.358 forintot kell beírni.255 forintot kell beírni.6. A 296. stb. a 292. sor üresen marad.5. A közös őstermelői igazolvány kiváltásához kapcsolódó szabályok 1. A 294. a 36. sor „b”-„e” oszlopaiban az adott negyedévre vonatkozó összegeket (3.358)]= 202. sorba is a 36. sor „g” oszlopában az adózó saját befizetését kell beírnia.sorok is üresen maradnak.000-(123.nav. ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐK (KISTERMELŐK) 2010. A költségek elszámolásáról 2. Általános tudnivalók 1.814 forint kerül. vegye igénybe az APEH honlapján található JAVA programot (www. sor „g” oszlopba az előző két sor összege.255 forintot kell feltüntetni. mivel a „g” oszlop összege nem éri el a 450. illetve a jogszabályi hivatkozások révén könnyebben eligazodhat.186 forintot kell beírni. akkor a 294. A mezőgazdasági őstermelésből (kistermelésből) származó jövedelem (veszteség) kiszámításához szükséges tudnivalók 1. A jövedelem megállapítása költségelszámolás alapján 2. sem túlfizetésről nincs szó. A 291.156 + 4.3.4. Ha teheti. sor „g” mezőjébe a 123. az „f” oszlop üresen marad. sor „g” oszlopában az előző oszlopok összesen adatát. Példánkban a 14%-os mértékű egészségügyi hozzájáruláson kívül az adózónak egyéb százalékos egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége (25%. Veszteség elszámolása .) Önre is vonatkoznak.: az adózó befizette az egyes negyedévekre bevallott hozzájárulás teljes összegét. 27%.2. sorba a 36. sor „g” mezőjében a 124. A 288.255 forintot kell beírni. vegye ezeket figyelembe a kitöltésnél! Az azonosító adatait a 1053-12-es lapokon is ki kell töltenie.) nincs. azaz a [450. A jövedelem megállapítása átalányadózás választása esetén 2.523 + 11.456+124. Támogatások elszámolása 2. mert a kötelezettség teljes összegét az adózó pénzügyileg rendezte. sorban is a 36.1. A 290. a képviselet stb.255 forintot kell feltüntetnie.

153 Az átalányadózásra vonatkozó döntésénél ezt is vegye figyelembe. a 1053-12-es lapokhoz készített kitöltési útmutatóban foglalt általános tudnivalókat is olvassa el (1. ha nyilatkozattételi jogával él. Ha a 2010. II. Mezőgazdasági kistermelőnek azt az őstermelőt kell tekinteni. 15% egészségügyi hozzájárulási kötelezettsége keletkezhetett. A lap kitöltése előtt. sz. akinek az őstermelésből származó. sor: Ez a sor a mezőgazdasági kistermelésből származó bevételt és a bevételként figyelembe vett támogatások összegét tartalmazza. A mezőgazdasági kistermelő nemleges bevallási nyilatkozata154 323. támogatások összege nélküli bevétele a 8 millió Ft-ot nem haladja meg. melyekből megismerheti a támogatások kezelésével. adóévre a mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelmének meghatározására az átalányadót választotta. § (4). § 155 Szja-törvény 78/A. az átalányadó választásával/megszüntetésével. adóévre átalányadózást választott és 2011-re is ezt az adózási módot kívánja fenntartani. a de minimis támogatásokkal kapcsolatos szabályokat. évre. a 1053-09-es bevallási lap 285. ezt az erre szolgáló négyzetben az „X” beírásával jelezze. évtől a mezőgazdasági kistermelői bevételből átalányban megállapított jövedelem az összevont adóalap részét képezi. 5. A mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata az átalányadózás választásáról152 321. A mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata az átalányadózás megszüntetéséről 322. jelezze ezt „X”-szel az erre szolgáló négyzetben. hogy a bevalláshoz a 1053-1201-es lapot is csatolja. Veszteségelhatárolás 3. akkor olvassa el. (4) bekezdés . A jármű használattal kapcsolatos.1. sor: Ha Ön mezőgazdasági kistermelőként az átalányadózást választja a 2011. Egyéb. sor: Ha Ön a 2010.7. és (6) bekezdések. mivel a bevétele 5%-a után.211 2. továbbá rendelkezik e bevételének 20%-át kitevő – az őstermelői tevékenységével összefüggésben felmerült és költségként is elismert – kiadást igazoló számlával. számlával igazolt költségeit csak akkor veheti számításba a nyilatkozat kitöltésénél. Ezzel a nyilatkozattal eleget tehet az őstermelői tevékenységből származó bevételével összefüggő bevallásadási kötelezettségének. sorához írt útmutatót is. A tevékenységüket közös igazolvány alapján folytató őstermelők155. § (2). de a 4 000 000 Ft-ot nem haladta meg 2010-ben és a jövedelem megállapítására tételes költségelszámolási módot választott. Egyéb adatok A mezőgazdasági őstermelők (kistermelők) nyilatkozata(i) 1053-12-01-es lap kitöltése Ezt a bevallási lapot csak a mezőgazdasági őstermelők tölthetik ki! A 1053-as bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen írja be. ha az Ön bevétele a mezőgazdasági őstermelői tevékenységéből a bevételként elszámolt támogatások összege nélkül 600 000 Ft-nál több. III. melléklet Szja-törvény 16. 23. más jövedelmei tekintetében a személyi jövedelemadó bevallás megfelelő sorait kell kitöltenie. pont). Ha nyilatkozattételi jogával él. ha útnyilvántartást vezet. § 154 Szja-törvény 78/A. Art. valamint a családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem 152 153 Szja-törvény 50. I. § (2)-(3) bekezdések. de a 2011. Nyilatkozattételi jogával akkor élhet. akkor ezt a sort ne töltse ki! Fontos! A 2010. adóévben nem ezen a módon kíván adózni.

amely adózás szempontjából adóterhet nem viselő járandóságnak minősül (pl. IV. és 19. Ilyen támogatás például erdőtelepítés esetén a jövedelempótló támogatás. függetlenül attól. sor összegéből a 2010. ha tételes költségelszámolás vagy 10%-os vélelmezett költséghányad szerinti elszámolás vagy átalányadózás szabályai szerint állapítja meg a 2010. akkor a 323-326. § 19. c) pont . 1. pont Szja-törvény 3. 324. a mezőgazdasági kistermelő159. 326. hogy „X”-szel megjelölje a 1053-12-02 és 1053-12-03-as pótlapok mely sorait fogja kitölteni akkor. ha mindannyian ezt a módszert választják. pont Szja-törvény 3. nyugdíjas). Amennyiben nyilatkozattételi jogával él és kizárólag olyan bevételt szerez. függetlenül attól. sz. sor: Ebbe a sorba a 323. 325. akkor e bevételét is be kell vallania.212 foglalkoztatottként közreműködő családtagok156 is élhetnek nyilatkozattételi jogukkal. A mezőgazdasági őstermelő nyilatkozat az őstermelésből származó jövedelem számítási módjáról Ezek a nyilatkozatai arra szolgálnak. A 327-329. hogy a termelés eredményének felhasználása felett ebben az esetben nem az őstermelő rendelkezik. hogy megkönnyítsék a bevalláskitöltő programok alkalmazását. évben folyósított egységes területalapú (földalapú) támogatás összegét írja be. melybe beletartozik a vetőmag-bértermelés. sor összegéből a költségek fedezetére és fejlesztési célra folyósított támogatás157 bevételként figyelembe vett összegét írja be. akkor a tárgyi eszközeinek és a nem anyagi javainak az értékcsökkenési leírását. § 18. sor: Ebbe a sorba a 323. valamint a mezőgazdasági őstermelői tevékenység160 fogalmát.161 156 157 158 159 160 161 Szja-törvény 3. Általános tudnivalók A személyi jövedelemadóról szóló törvény meghatározza a mezőgazdasági őstermelő158. évi mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelmét. § 42. Amennyiben nemleges bevallási nyilatkozatot tesz. a). sor: Ebbe a sorba a 323. hogy e jövedelmei után adófizetési kötelezettsége nem keletkezik. pont Szja-törvény 3. melléklet I. § 18. sor összegéből az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét írja be. sorok nem tölthetők ki. pont Szja-törvény 3. sorok szolgálnak arra. a bérnevelés. a bérhizlalás és a kihelyezett állat tartása is. A mezőgazdasági őstermelésből (kistermelésből) származó jövedelem (veszteség) kiszámításához szükséges tudnivalók 1. pont Szja-törvény 6. § 18. de csak külön-külön és csak akkor. valamint a korábban elhatárolt veszteségének a 20-20%-át az adóévre elszámoltnak kell tekintenie.1. Meghatározza továbbá a saját gazdaság fogalmát. valamint a bevallás feldolgozását. Amennyiben ezeknek a soroknak valamelyikét jelöli.

melléklet I. sorában kell feltüntetnie. illetőleg birtokbavételi lehetőségétől számított öt évig. tv.213 Családi gazdálkodónak162 az a személy minősül. ha a magánszemély a saját tulajdonában lévő és az erdészeti hatóság által önálló erdőgazdálkodásra alkalmasnak minősített erdőterületen maga gazdálkodik. akik az erdőterület megszerzésekor az árverésen kárpótlási jeggyel azonos módon mezőgazdasági utalványt is felhasználtak az erdőterület megvásárlásától vagy kimérésétől. március 20-áig érvényesíttetnie kellett165. 26.168 162 163 1994. évi XVII.§ h). b) pont 165 228/1996 (XII. § 18. Az erdőgazdálkodó által kiállított bizonylatok alapján – az erdőgazdálkodótól kapott és az erdőgazdálkodónak fizetett összeg vehető figyelembe. i) pont 2007. január 1-je és az érvényesítés napja közötti időszakban érkezett (kézhez vett) bevételét és felmerült költségét a 1053-as bevallás 10. akkor ennek a bevételének teljes összegét (és az ebből származó jövedelmét) a 1053-as bevallás 10. mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek minősül. amely a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdaságot a mezőgazdasági igazgatási szerv nyilvántartásába bejegyezteti. január 1-jét megelőzően kezdte meg. évi LIII. évi LV. Őstermelői tevékenységük tekintetében őstermelőnek minősülnek a családi gazdálkodók. ezért a 2010. évi XXV. sorában tüntesse fel! Az éti csiga a természetvédelemről szóló 1996.167 Ha a saját gazdaságban előállított virágok és dísznövények értékesítéséből származó bevétele az évi 250 000 Ft-ot meghaladta. melléklet I. a) pont 167 1991.tv. úgy az említett termékek értékesítéséből származó bevételének a teljes összegét (és az ebből származó jövedelmét) a 1053-as bevallás 10. törvény szerint engedélyhez kötötten gyűjthető. akkor az értékesítési betétlapot a 2010.163 Az őstermelői igazolvány164 csak az adóévre kiadott értékesítési betétlappal együtt érvényes. ha a szóban forgó erdei haszonvételt a társulat alapszabálya nem a társulat. 26) Korm.166 Az egyéni erdőgazdálkodói tevékenység akkor minősül őstermelői tevékenységnek. § 168 Szja-törvény 6. sz. A regisztrált mezőgazdasági termelő az a magánszemély. sz. ellenkező esetben Ön 2010-ben csak az érvényesítés napjától tekinthető őstermelőnek. rendelet 6. törvény 24. és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagjaik. Az erdőbirtokossági társulatokban lévő erdőtulajdonosok esetén az erdei haszonvételből származó bevételt az őstermelői igazolvány kiváltása mellett akkor lehet az erdő tulajdonosánál mezőgazdasági őstermelésből származó bevételként figyelembe venni. Amennyiben a következőkben felsorolt feltételek valamelyike nem teljesül. 3. § (2) a) 166 Szja-törvény 6. Egyéni vállalkozóként kötelesek gazdálkodni azok a magánszemélyek. sorába írja be. évre legkésőbb. b) pont . akkor az. 2010. Ha Ön az őstermelői igazolványa alapján folytatott tevékenységét 2010. Amennyiben az éti csiga gyűjtése az erre vonatkozó engedély alapján történik.§ (1) a) pont 164 Szja-törvény 3. akit a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben mezőgazdasági termelő magánszemélyként tartanak nyilván. hanem az erdőtulajdonos jogai között sorolja fel.

valamint az agrártermelés költségeit csökkentő támogatások visszafizetési kötelezettségét a 2011. 169 170 171 Szja-törvény 6. A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adózóknak. c) pont 172 Szja-törvény 78/A.214 A karácsonyfa értékesítéséből származó bevételre ez a szabály nem vonatkozik. § . és hozzájárulás kötelezettség bevallására a 1008-as és a 1008E számú bevallás szolgál(t). § 173 Szja-törvény 39. A foglalkoztatói minőségben keletkezett adó-.170 Ha a saját termelői borkimérésében bármely más terméket is értékesít (pl. illetve az egyéni vállalkozók 1053-13-03-as bevallási lap 421.171 (a 1053-as bevallás 10. hogy a mezőgazdasági terméket melyik családtag értékesítette. melléklet II/B) 19. a játékadó-. aki azt kézhez kapta.) és/vagy szolgáltatást is nyújt (pl. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állhatnak. a bevétel után annak kell adóznia. illetve az szja-törvény rendelkezései alapján számolható el költség. függetlenül attól. melléklet I. Amennyiben az általános forgalmi adó tekintetében az adószámmal rendelkező tagok őstermelői tevékenység után nem azonos adózási módot választottak. A bevételeket és a költségeket a közösen gazdálkodó családtagok között egyenlő arányban (beleértve a támogatás címén bevételként figyelembe vett összegeket is) kell felosztani. akkor az őstermelésből származó bevétel és költségek családtagok közötti egyenlő felosztására nincs mód. vagy a kiadást igazoló számla melyik családtagnak a nevére szól. A közös őstermelői igazolvány kiváltásához kapcsolódó szabályok172 Közös őstermelői igazolvány kiváltása esetén az igazolványba bejegyzett minden egyes családtagnak az őstermelésből származó jövedelmére a személyi jövedelemadóban és az általános forgalmi adóban egyaránt azonos adózási módot kell alkalmaznia. járulék-. pont Szja-törvény 6. sz. A közös gazdálkodás időszakában a bevételekről és a költségekről elegendő egy nyilvántartást vezetni. sora. sz. az innovációs járulék. mellyel szemben csak az adózó nevére kiállított bizonylatok alapján. illetve a családi gazdaságok tagjainak külön-külön kell regisztrációs számmal rendelkezniük. A törvényi feltételek169 megléte esetén sem tekinthető őstermelői bevételnek a 22042999 vámtarifa szám alá tartozó szőlőbor értékesítéséből származó bevétel. amennyiben a mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelmük után adókedvezményt kívánnak érvényesíteni. sora. borosüveget stb.2. sz. számlák alapján elszámolt kiadás. A közös őstermelői tevékenység időszakában az igazolványba bejegyzett családtagok egymással munkaviszonyban. nem saját előállítású őstermelői terméket. február 25-éig beadandó 1001-es bevallásban tudja bevallani. 1. Ez alól kivétel a gépjármű használattal összefüggő. a segítő családtagra vonatkozó rendelkezéseket egymásra vonatkozóan nem alkalmazhatják.) AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSSAL SZEMBENI EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE A mezőgazdasági őstermelő a rehabilitációs hozzájárulás-. Az őstermelői tevékenységet közösen folytató családtagoknak külön-külön kell eleget tenniük adókötelezettségüknek és külön-külön jogosultak az őstermelőket megillető 173 kedvezményekre. c) pont Szja-törvény 6. melléklet I. étkezést biztosít). akkor az ebből származó bevételei önálló tevékenységből (vagy egyéni vállalkozásból) származó bevételnek minősülnek.

(Az előzőekben felsorolt – a családi gazdaságban végezhető – mezőgazdasági tevékenységek köre nem azonos a személyi jövedelemadó törvény szerinti őstermelői tevékenységek körével!) Kiegészítő tevékenység179 a falusi és agroturizmus. sz. Mezőgazdasági tevékenységnek minősül178 a növénytermesztés. a halászat. Az adóév végén a közös gazdálkodásból kivált családtag jövedelmének a megállapításánál figyelembe kell venni a kiválás időpontjában felosztott. de azt követően érkező bevételek és felmerült költségek megosztásának a módjáról a családtagok megállapodhatnak. valamint az ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése. a mezőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek. törvény a termőföldről 1994.§ (l) pont . és a mezőgazdasági szolgáltatás (pl. az erdőgazdálkodás és a vegyes gazdálkodás. a közös őstermelői igazolványban feltüntetett személyek a saját tulajdonú (ideértve a házastárs tulajdonát is) személygépkocsijuk üzemi célú használata címén külön-külön havi 500 km utat számolhatnak el az üzemeltetett személygépkocsik számától függetlenül. de az év hátralévő részére is csak olyan adózási módot választhat. Ilyen megállapodás hiányában a bevételt attól függően kell figyelembe venni. 1. A kiválást megelőző időszakot érintő.215 Az ilyen kiadást csak a gépjárműhasználattal összefüggő költségek elszámolására jogosult családtag nevére és a gépjármű rendszámára kiállított számla és a járműről vezetett útnyilvántartás alapján lehet elszámolni.§ (k) pont 1994. sz. 174 175 176 177 178 179 Szja-törvény 6. az állattenyésztés. § (2)-(5) bekezdés 1994. évi LV. a vadgazdálkodás. pont Szja-törvény 22. Ha a korábbi adóévekben egyénileg gazdálkodó mezőgazdasági őstermelő veszteséget határolt el. akinél ez a veszteség a korábban egyénileg végzett őstermelői tevékenysége során keletkezett. törvény 3.175 A közösen gazdálkodó családtagoknak az adóévben azonos módon kell elszámolniuk a gépjárműhasználattal kapcsolatos kiadásaikat.176 Amennyiben a közös őstermelői tevékenységet folytató családtagok egyike évközben kiválik a közös gazdálkodásból. c) pont Szja-törvény 3. melléklet III. hogy azt ki kapta meg ténylegesen.174 Útnyilvántartás vezetése nélkül. melléklet IV/8. akkor a kiválás időpontjáig megszerzett bevételt – és tételes költségelszámolás esetén a költséget – fel kell osztani a közös tevékenységet folytató családtagok között. a szaporító anyagtermesztés. amilyet a közös őstermelői tevékenység idejére választott a családtagjaival. törvény 3. A közös őstermelői tevékenységet tovább folytató családtagok ezt követően érkezett bevételét és elismert költségét a lecsökkent létszám figyelembevételével kell felosztani. a haltenyésztés. a kézművesipari tevékenység. az elsődleges élelmiszer-feldolgozás. nem élelmiszer célú feldolgozása. a fűrészáru-feldolgozás. A közös őstermelői tevékenységből kivált családtag az őstermelői tevékenységét önállóan tovább folytathatja. akkor az ilyen veszteséget csak az számolhatja el a közös őstermelői tevékenységből származó jövedelmével szemben. évi LV. bérszántás). évi LV.3. Családi gazdaságok adózása177 A termőföldről szóló törvény szerint a családi gazdaságban mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységek folytathatók. növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása. őt megillető bevételnek (és költségnek) az összegét is. a kertészet.

akkor a családi gazdálkodói és az önálló tevékenységre az adóalap megállapítása miatt. Támogatások elszámolása180 A 2004. Amennyiben a tételes költségelszámolás módszerét választja akkor a kiegészítő tevékenységből származó bevételével szemben a költségek csak bizonylatok alapján (tételesen) számolhatók el. Az őstermelésből származó bevétel és a jövedelem megállapítására vonatkozó tudnivalók 2. ha a törvény másként nem rendelkezik. de az adóéven belül az önállóan gazdálkodó családtagok között tételes költségelszámoló és átalányadózó is volt. A választott adózási és jövedelemszámítási módról a 1053-12-01-es bevallási lapon lehet nyilatkozni. akkor a 10%-os vélelmezett költséghányad vagy tételes költségelszámolás alkalmazásával állapíthatja meg a jövedelmét. december 31-e között igényelt és kiutalt támogatások elszámolása A jogszabály alapján költségek fedezetére. amelyet a támogatásból teljesített kiadás címén költségként (értékcsökkenési leírásként) elszámolt. elkülönítve kell nyilvántartani. amelyet a családi gazdaság tagjai közösen választottak.1. 180 Szja-törvény 19. ha a közös gazdálkodást megelőzően. kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszközök (nem anyagi javak) beruházási költsége – értékhatártól függetlenül – az üzembe helyezés évében egy összegben is elszámolható. Ha a családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag az őstermelői tevékenység mellett más önálló tevékenységet is folytat. amelyet a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt határoltak el. Adott esetben a családtagok nem azonos nagyságú jövedelem után fognak adózni.216 A családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagjai az őstermelői bevételükből a közös őstermelői igazolvány alapján gazdálkodó őstermelőkre vonatkozó szabályok figyelembe vételével kötelesek megállapítani a jövedelmüket. a két tevékenység folytatása érdekében felmerült költségeket. amelyek után korábban az őstermelői vagy az egyéni vállalkozói tevékenységükben értékcsökkenési leírást számoltak el. a bevételek arányában kell megosztani. illetőleg a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag kiegészítő tevékenységét önálló tevékenység keretében folytatja. Azokat a költségeket. január 1-je és 2007. Ha a családi gazdálkodó. Amennyiben a gazdálkodó család tagjai olyan tárgyi eszközöket adtak a családi gazdaság használatába. A családi gazdasághoz tartozó. amelyek mindkét tevékenységgel összefüggenek. fejlesztési célra kiutalt támogatásnak azt a részét kell az adóévben bevételként figyelembe venni. A gazdálkodó család tagjai a tételes költségelszámolás során az őstermelői tevékenységből származó jövedelmüket csökkenthetik annak a veszteségnek az összegével. akkor – a korábbi választásuktól függetlenül – az adóév egészére azt az adózási módot kötelesek alkalmazni. Abban az esetben. akkor a családi gazdaságban az értékcsökkenési leírás (a teljes leírásig) folytatható. 2. Az adókötelezettség teljesítésének része az adózási és a jövedelemszámítási módra vonatkozó nyilatkozattétel is. § . A mezőgazdasági kistermelő a törvényben meghatározott feltételekkel átalányadózást is választhat.

A jövedelem megállapítása költségelszámolás alapján Amennyiben az adóévben nem választotta az átalányadózást. § 42. pont . amennyiben az nem tekinthető költségek fedezetére és/vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak. pont. Amennyiben a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra előre folyósított és az adóévet megelőzően bevételként elszámolt támogatást részben vagy egészben vissza kell fizetni. 2. január 1-jétől kezdődően a költségek fedezetére vagy fejlesztésre kapott támogatásnak csak az az összeg minősül. melléklet III. az egész bevételét figyelembe kell vennie. akkor a már elszámolt bevétel önellenőrzés benyújtásával helyesbíthető. vagy más hasonló jogkövetkezmény címén teljesített kiadás költségként nem érvényesíthető. sem költségként (sem értékcsökkenési leírásként) nem kell figyelembe venni. Ha azonban meghaladja a bevétele a 600 000 Ft-ot. 2. egyéb jogcímen kapott – jogszabály alapján kiutalt – támogatást a folyósítás évében bevételként kell elszámolni. amely adóévben a visszafizetés megtörtént.181 Egységes területalapú támogatás182 Az adóévben kiutalt területalapú támogatás teljes összegét. igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett kap.vélelmezett költséghányad levonásával a bevétel 90%-a minősül jövedelemnek.217 Amennyiben a támogatás folyósításáról szóló jogszabály szerint az adott támogatás költségként egyébként el nem ismert kiadásokra (pl. sz. § 28. vagy azt követően utólag. ha más egyéb jövedelme miatt adóbevallás benyújtására kötelezett. nem kell bevallania még akkor sem. a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatást a jövedelem kiszámításánál sem bevételként. Amikor a támogatás csak részben nyújt fedezetet a kiadásra.2. Ilyen támogatás például a jövedelmet pótló támogatás erdőtelepítés esetén. személyes célokra) is felhasználható. akkor a jövedelem megállapításánál a költségelszámolás kétféle módszere közül választhat. Ha az adóévben elszámolt jogszabály alapján kapott támogatás összegével csökkentett mezőgazdasági őstermelésből származó éves bevétele nem több 600 000 Ft-nál. Egyéb jogcímen folyósított támogatás Az előzőekben nem említett más. a folyósítás évében kell bevételként figyelembe venni! Ha a bevételként elszámolt területalapú támogatást a későbbiekben vissza kell fizetni. pont Szja-törvény 3. A jogszabály alapján a cél szerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg. késedelmi pótlék. 2008. akkor az ilyen kiadásokra fordított összeg költségként érvényesíthető. a támogatás összegét meghaladó kiadás az általános szabályok figyelembevételével költségként (értékcsökkenési leírásként) érvényesíthető. akkor a visszafizetett összeggel annak az adóévnek a bevételét kell csökkenteni. de ezzel megegyező összegű bevételt is el kell számolni. Ilyenkor a visszafizetési kötelezettség miatt felszámított késedelmi kamat. – Az első módszer szerint a 10%. A tárgyi eszközeinek és a nem anyagi javaknak az értékcsökkenési 181 182 Szja-törvény 3. amelyet a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült.

– az előállított vagy vásárolt terméknek. vagy ha e kiadásokkal az összes költségét arányosan csökkenti. ha a befizetést az őstermelésből származó bevételével szemben költségként bármely évben elszámolta. sz.218 leírását. lapjának 41.) – az adó. – A második módszer a tételes költségelszámolás. Őstermelői adókedvezmény183 Ha a tételes költségelszámolást választotta és nem él a nyilatkozattételi jogával. amelynek esetében az arra jogosító biztosítási díjat korábban elszámolta költségként. illetőleg részben vagy egészben ellenszolgáltatás nélkül másnak átengedi akkor. (Nem kell a bevételhez hozzászámítani a fentieket.1. aki) rendelkezik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott regisztrációs számmal és ezt a számot a bevallásában feltünteti. akkor az őstermelésből származó jövedelme után adókedvezményt érvényesíthet a 1053-as bevallás 1053-B. 22. hogy az őstermelő (közös gazdaság esetén is csak az. az árkiegészítés figyelembevételével). a tevékenység ellenértékeként vagy ezek előlegeként befolyt. a természetben kapott ellenérték (valamennyi esetben a felár. § (1) bekezdés Szja-törvény 17. pontjában is olvassa el! Bevételnek minősül különösen: – az értékesített termék. § (7) bekezdés. – a káreseménnyel összefüggésben kártérítés címén felvett összeg. az engedmény. Bevételek184 A 2010. sor: Ebben a sorban a mezőgazdasági őstermelői tevékenységével összefüggésben az adóévben megszerzett (kézhez vett. a szolgáltatást elemi károk. ha ezzel kapcsolatosan bármely évben költséget számolt el. ilyen a felelősségbiztosítás címén felvett összeg is. melléklet I. különbözetének visszatérítése. pont . jóváírt) bevételét kell feltüntetnie. Ha ezt a módszert alkalmazza. akkor a törvényben költségként elismert és igazoltan felmerült kiadások tételes figyelembevételével kell a bevételéből a jövedelmét megállapítania. továbbá annak a biztosítási szolgáltatásnak az értéke. valamint a korábban elhatárolt veszteségének a 20%-át az adóévre elszámoltnak kell tekintenie. A 1053-12-02-es lap kitöltése 2. vagy ha a 10% költséghányad levonásával állapítja meg a jövedelmét. 183 184 Szja-törvény 39. vagy csomagolásért külön felszámított összeg. Ha Ön jogszabály alapján támogatást kapott. 2. vagy a terméket. ha az azzal kapcsolatos kiadásokat nem számolta el költségként. sorában. – a szállításért. §. a végzett vagy vásárolt szolgáltatásnak a szokásos piaci értéke. akkor a támogatások elszámolására vonatkozó részt az útmutató 2. évi adóalapba beszámító bevételek 341. – a kapott kamat. Ez a kedvezmény agrár de minimis támogatásnak minősül. ha azokat saját célra használja fel. vagy váltóval kiegyenlített összeg. a társadalombiztosítási járulék stb. katasztrófák esetén közadakozás keretében nyújtotta.3. Az adókedvezmény érvényesítésének feltétele.

nem anyagi javak. bérhizlalás.) – az erdő véghasználattal érintett kitermelt vagy lábon álló faállomány értékesítéséből származó bevétel. – a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz – ideértve a selejtezett tárgyi eszközt is –. ha annak beszerzési. akkor a bevételt nem kell növelni. három éven belül a 33%-ával kell a bevételt növelni. amely évben az igazolt kiadásokat költségként elszámolja. előállítási költségét bármelyik évben költségként érvényesítette. 185 186 Szja-törvény 3. (Költség. bérnevelés. vagy értékcsökkenési leírással elszámolta. Ha az ellenszolgáltatás nélküli átruházásra 3 éven túl kerül sor. (Ez az őstermelői bevételként elszámolt érték az egyéni vállalkozói tevékenységnél költség. amelyet nem kizárólag üzemi célból használt. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz ellenszolgáltatás nélküli átruházásakor –. ha annak beszerzési árát egy összegben elszámolta – a beszerzés időpontjától számított egy éven belül a beszerzési ár 100%-ával. pont . akkor az e tevékenységből származó jövedelmét a megszűnés szabályai szerint kell kiszámítania. valamint a fizetett kötbér. pont c) alpont Szja-törvény 22. büntetés visszatérítése címén kapott összeg. soroknál leírtak szerint kell eljárni. Egyéb fafajtáknál a rendelkezésre álló időszak az erdőfelújítás kezdő évét követő 8 év. anyag. kamat. Az előzőek szerinti határidőkön túl visszautalt összeg teljes egészében bevételnek számít. vagyoni értékű jogot idegenített el. sz. két éven belül a 66%-ával. félkész termék értékesítésekor kapott ellenérték. ingatlant. a büntetés címén kapott összeg. kivéve. illetőleg a szokásos piaci érték (ha ez utóbbi a több). (Az erdőfelújításhoz szükséges kiadások fedezetére az erdészeti hatóság határozata alapján az erdőfelújítás teljesítésének arányában kiutalt normatív támogatást és az Ön által befizetett összeg terhére visszautalt összeget – akác és lágy lombos célállomány esetén – az erdőfelújítás kezdő évét követő 5 éven belül abban az adóévben kell bevételként figyelembe vennie. ha ez utóbbiakat korábban költségként nem számolta el. amelyeket egyéni vállalkozóként értékesít. bírság. Az erdészeti hatóság által kiutalt összeggel szemben az igazolt kiadások költségként elszámolhatók. további tételek187 Ha az őstermelői tevékenységét az adóévben megszüntette. akkor őstermelői bevételként kell figyelembe vennie az őstermelői tevékenység során előállított azon termékek szokásos piaci értékét. félkész és késztermék) leltári értékét. kihelyezett állattartás esetén őstermelői tevékenységből származó bevételnek minősül a termék vagy állat teljes átvételi (bruttó) ára. a termék vagy az állat kihelyezési értéke. akkor az ebből származó bevétel után a 161163. § 18. – őstermelői tevékenységet szolgáló termőföld és mezőgazdasági vagyoni értékű jogok eladásából származó bevétel Vetőmag-bértermelés. Az őstermelői tevékenység megszüntetése esetén az előzőekben felsoroltakon túl bevételként kell elszámolnia: – a korábban költségként elszámolt és a megszűnéskor meglévő összes készlet (anyag.) – a 100 000 Ft-nál magasabb egyedi értékű. § (7) bekezdés 187 Szja-törvény 2.) A mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszüntetése esetén bevételként figyelembe veendő.219 – a kapott kötbér. Ezen túlmenően a normatív támogatás mértékéig terjedő összeg igazolás nélkül levonható a bevételből. (Ha az év során olyan ingó vagyontárgyat. a bírság. melléklet II.)185 Ha az őstermelői tevékenysége mellett egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat186. a késedelmi kamat.

évről benyújtott adóbevallásába nem írhatja be annak a kiadásnak az összegét. akkor a használati vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadás összegét kell bevételként figyelembe venni. akkor ezt a bevételét. és a 347. § (1) bekezdés a) pont 192 Szja-törvény 3. évben. növények ellenértékét csak 2011. Ha ennek a kiadásnak az összege több lenne mint az utóbb megszerzett bevétele. akkor azt a kiadását. A bevételéből levonhatja a korábbi őstermelői tevékenységével kapcsolatosan felmerült és még el nem számolt kiadásait. 19. évi bevételként vegye figyelembe (pl. sorokban felsorolt kedvezményeket családi gazdaságok esetében csak a családi gazdálkodó veheti figyelembe a jövedelemszámítás során (nem lehet megosztani). Ha ezzel a lehetőséggel élni kíván.) Amennyiben a tevékenység megszüntetését követően. amelyet az adóbevallásában nem tud elszámolni. § 77. a jövedelemszerző tevékenységhez használt egyéb ingatlan használati vagy bérleti jogáról való lemondás miatti ellenértéket akkor. ha a felvásárlónak leadott állatok. a tevékenység megszüntetése évéről készített adóbevallásának az önellenőrzésével érvényesítheti.. 342. pont 190 Szja-törvény 21. évben a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás188 bevételként figyelembe vett részét írja be! 343. § 28. – a gazdasági épület. évről benyújtott személyi jövedelemadó bevallásában alkalmaznia. 2000. sor191: Amennyiben legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű alkalmazottat foglalkoztatott az adóévben. pont .220 – a 100 000 – 1991. § 191 Szja-törvény 21. január 1-jét megelőzően történt beszerzés esetén az 50 000 – Ft-ot meg nem haladó tárgyi eszköz (ideértve a tartalék alkatrészt és a gyártó eszközt is) leltári értékét. sor: Ebbe a sorba a 341. sor összegéből az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét írja be! Bevételt csökkentő tételek190 Bevételt csökkentő kedvezmények érvényesítésére csak tételes költségelszámolás esetén van lehetősége. december 31-ét követően és 2001. de még a bevallásának a benyújtása előtt kapta meg). január 1-jét megelőzően történt beszerzés esetén a 30 000. ha a használati. 345. sor: Ebbe a sorba a 341. sor: Ebbe a sorba a 341. sor összegéből az egységes területalapú támogatás189 összegét írja be! 344. Ha az adóbevallásának a benyújtását követően is érkezik még az őstermelői tevékenységével összefüggésben bevétele. még 2010. akkor a 2011.§ Szja-törvény 3. akkor személyenként havonta az alkalmazottnak fizetett bérrel. de legfeljebb a hónap első napján érvényes havi minimálbér192 összegével csökkentheti az őstermelésből származó bevételét. vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadást korábban költségként elszámolta. (Ha ez az ellenérték a bevallás benyújtásáig még nem ismert. sor összegéből a 2010. de az éves adóbevallás benyújtását megelőzően érkezett még bevétele az őstermelői tevékenységével összefüggésben. december 31-ét követően és 2006. pont. a 346. § 42. amelyet az önellenőrzés benyújtásával érvényesít majd. A 345. 188 189 Szja-törvény 3. akkor arra az önálló tevékenységre vonatkozó jövedelemszámítási szabályokat kell a 2011.

ha a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi a gyakorlati képzést. § 43. 348. sor „b” oszlop) meghaladja a bevételét (341. pont Szja-törvény 21. sor „b” oszlopába írt összegből) vonja le a bevételt csökkentő tételek együttes összegét (349. mint amennyit befizetett. ebbe a sorba nullát írjon. sor193: A sikeres szakmai vizsgát tett és folyamatosan tovább foglalkoztatott. amely megfelel az Szja-törvényben meghatározott feltételeknek. valamint az szja-törvény rendelkezése szerint korábban munkanélküli194. sorban) elszámolható. § (3)-(4) bekezdés. illetve a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló személy alkalmazottként történő foglalkoztatása ideje alatt. A kedvezmény összegét e sor „b” oszlopába írja be. évben kezdte meg. sor: Az adóalapba beszámító bevételéből (a 341. a befejezett célállományra igényelhető normatív erdőfelújítási támogatás értékének megfelelő összeget írja be akkor. volt szakképző iskolai tanuló. § Szja-törvény 4. sorok) együttes összegét írja ide. minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 12%-ával (8 820 Ft) csökkentheti a bevételét. ha a jogügyletre adásvételi szerződést kötnek. 347.4. sor: A bevételt csökkentő tételek (345.221 346. sor196: Ebbe a sorba a kitermelt vagy lábon álló faállomány értékesítéséből származó bevételéből az erdészeti hatóságnál elkülönített számla javára a jogszabályban megállapított. az egyszerűsített számla alkalmas. § (7) bekezdés . de legfeljebb 12 hónapon át e személyek után befizetett társadalombiztosítási járulék összegével a bevételét csökkentheti amellett. § (2)-(3) bekezdés Szja-törvény 3. akkor a legfeljebb 3 évvel korábban felmerült és az e tevékenységének megkezdését megelőzően még nem 193 194 195 196 197 198 Szja-törvény 21.348. Egyéb esetekben a kiadást olyan bizonylattal kell igazolni. 3. 3. Ha a bevételt csökkentő tételek összege (349. melléklet Szja-törvény 10. 349. sor „b” oszlopába írt összeg) és a különbözetet írja ebbe a sorba. A költségek elszámolásáról197 Költséget az Szja . 350. sor „b” oszlopának adata). melléklete szerint lehet elszámolni. sor195: A szakképző iskolai tanulóval kötött – jogszabályban meghatározott – tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24%-ával (17 640 Ft). 22. Az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott bizonylat kiállítására kötelezett adózótól történő vásárlás esetén a kiadás igazolására kizárólag a számla. sz. ha az kevesebb. Ellenkező esetben a befizetett összeget szerepeltesse itt.tv. §. E sor „a” oszlopában a „b” oszlop összegéből a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló és a szabadságvesztésből szabaduló személy foglalkoztatására tekintettel levonható összeget tüntesse fel.) Ha Ön a mezőgazdasági őstermelői tevékenységét 2010. ha permetezőgépet vásárol adószámmal nem rendelkező magánszemélytől és azt kizárólag az őstermelői tevékenységéhez használja. 18.198 (Például. §. § (1) bekezdés a) pont Szja-törvény 20. 2. hogy ez az összeg költségként is (a 356. továbbá a szabadulást követő 6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésből szabaduló. a vételárat akkor tudja költségként elszámolni. sz.

A költség (az értékcsökkenés a teljes leírásig) nem osztható meg a különböző tevékenységek között. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök után az adóévben elszámolt értékcsökkenési leírás összegét.) Korm. 5. sor adata) az 1%-át. Nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök beszerzése esetén – a személygépkocsi kivételével – a használatbavétel évében legfeljebb a beszerzési ár 50%-a számolható el átalányban értékcsökkenési leírás címén. de ez az összeg nem haladhatja meg az őstermelésből származó éves bevételének (341. Az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytatóknak. Az előzőekben nem említett minden más. valamint a családi gazdálkodónak és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagjainak a bevételhez hasonlóan a költségeket is egy főre számítva kell a bevallásukban szerepeltetniük.222 érvényesített. Költség 351. ha az őstermelői igazolványt 2010. sor201: Ebbe a sorba kell beírnia a saját tulajdonú. igazolt kiadásait ebben az évben költségként elszámolhatja. de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának a 10%-a is elszámolható. § (3) bekezdés f) pont 201 Szja-törvény 3. melléklet II. aki az erről szóló kormányrendelet200 szerint regisztráltatta magát. továbbá a tárgyi eszközök. Ezen túlmenően a 2010. évben vagy korábban vásárolt. az őstermelői és a vállalkozói tevékenységgel összefüggésben felmerült költséget tevékenységenként külön-külön kell nyilvántartani! A mindkét tevékenységgel összefüggő költségeket pedig a bevételek arányában meg kell osztani! A költségelszámolásnál vegye figyelembe a jogszabály alapján kapott támogatás elszámolására vonatkozó (a 2. továbbá a nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök átalányban elszámolt értékcsökkenési leírását. hogy a költségeket mely bevételével szemben számolja el. (Lásd: az útmutató mellékletében) Az a magánszemély. hogy melyik (az őstermelői vagy a vállalkozói) tevékenységének a bevételével szemben számolja el az egyébként érvényesíthető költséget. de a 2010. fejezet . pont 256/2007. pontban leírt) szabályokat is. 4. Az értékcsökkenési leírás az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint számolható el199. 199 200 Szja-törvény 11. rend. Az értékcsökkenési leírás éves összegét teljes egészében csak akkor számolhatja el.1. akkor választhat. március 20-a előtt kiváltotta. nem anyagi javakat többféle önálló tevékenységhez használja. melléklet I. vagy ha az adóév utolsó napján családi gazdaságnak a tagja. hanem egyéni vállalkozóként bérmunkát is vállal. (X. nem anyagi javak értékcsökkenési leírását megkezdheti. évben használatba vett személygépkocsi után az éves bevétel 1%-a. Amennyiben a tárgyi eszközt. sz. valamint az adóév utolsó napján a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodónak minősülő magánszemély és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja a családi gazdaságba tartozó vagy annak részét képező tárgyi eszközöknek és nem anyagi javaknak a beszerzési (beruházási) költségét az üzembe helyezés időpontjában egy összegben is elszámolhatja. Az értékcsökkenési leírást időarányosan – a tevékenység megkezdésének időpontjától az adóév végéig hátralévő napok számának figyelembevételével – lehet elszámolni. sz. el kell döntenie. Ha például őstermelőként a traktorjával nemcsak a saját földjét műveli.

A tevékenység megkezdését megelőző három éven belül beszerzett – bizonylattal igazolt – beszerzési költséget a kezdés évében elszámolhatja. rendelkezése szerint a 8 millió forint bevételt el nem érő mezőgazdasági őstermelőnek (kistermelőknek) a nyugdíjbiztosítási járulékot is magában foglaló 9. ha annak kifizetésére 1997.) 354. áru. A Tbj. A nem anyagi javak beszerzési vagy előállítási (beruházási) költségét azokra az évekre kell felosztani. akik bevallás benyújtási kötelezettségüknek havonta kötelesek elektronikus úton eleget tenni. nem anyagi javak egy összegben elszámolt beszerzési árát írja be. költségként is elszámolható kiadásait írja be. sor: Ez a sor az őstermelői tevékenységével összefüggő pénzintézeti hitelre kifizetett kamat és kezelési költség együttes összegének a feltüntetésére szolgál. évben használatba vett tárgyi eszközök. az Internet használatért fizetett díj 50%-a számolható el költségként. sz.5 százalék nyugdíjjárulékból – arányosítva – annak 72%-a a költségek között elszámolható. gazdasági épületek megvásárolt bérleti joga. Egyebekben az Internet használatért fizetett díj 30%-a érvényesíthető költségként. Ebbe a sorba írja be az őstermelői tevékenységével kapcsolatosan 2010. 355. évben költségként elszámolható bérleti vagy lízingdíj összegét is. szoftver termékek) után elszámolt értékcsökkenési leírás összegét kell feltüntetni. amelyekben azt az őstermelői tevékenységéhez várhatóan használni fogja. 352. sor: Ebben a sorban a kizárólag üzemi célt szolgáló nem anyagi javak (pl. ha a tárgyi eszközt. így az értékcsökkenési leírás alapjának is. Ha Ön az adóév utolsó napján a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodó vagy a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja. Nem anyagi javak esetében értékcsökkenési leírás csak akkor számolható el. melléklete szerint érvényesíthető. nem anyagi javak beszerzési árát egy összegben is elszámolhatja. ezért a befizetett 9.5 százalék mértékű nyugdíjjárulékot kell fizetnie. Tárgyi eszközök részletre történő vásárlása esetén a részletfizetéshez kapcsolódó kamat az üzembe helyezés időpontjáig része a beszerzési árnak. Azon őstermelők esetében. sor: Ebben a sorban a tevékenységéhez vásárolt anyag. 356. 353. Ezt az egyösszegű költségelszámolást. nem anyagi javakat az említett személyek bármelyike részletre vásárolta.223 A leírási kulcsok jegyzékét. sorokban fel nem sorolt. (A beszerzési ár egy összegben elszámolható akkor is. a kormányrendeletben meghatározott regisztrált termelő is választhatja. A lízingdíj elszámolására vonatkozó szabályokat abban az esetben alkalmazhatja. félkész. Az üzembe helyezés időpontját követően az adóévben fizetett kamat (kezelési költség) összegét írja ebbe a sorba.és késztermék beszerzési költségét tüntesse fel. január elsejét . sor: Ebbe a sorba a 351-355. akkor a családi gazdaság részét képező vagy ahhoz tartozó 2010. ha azt korábban bármely tevékenységével összefüggésben még nem számolta el. sor: Ebbe a sorba a tárgyi eszközök. ha azok kizárólag üzemi célt szolgálnak. Költség az Szja-törvény 3. de az adóévben felmerült. Ezt az időszakot és az évenként leírandó összeget (vagy a leírás módszerét) a használatba vétel időpontjában kell meghatározni és a nyilvántartásokban feljegyezni. valamint az értékcsökkenés elszámolásával kapcsolatos fontosabb tudnivalókat a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó útmutató mellékletében találja.

sz. Útnyilvántartás vezetése nélkül – a saját tulajdonban lévő személygépkocsi használata címén (az üzemeltetett személygépkocsik számától függetlenül) – havi 500 km út elszámolható206 átalányban. sz. Ebben az esetben viszont a normaköltségen felül más – a jármű fenntartásával. amelyekben az adókötelezettség fennáll.1%-ának megfelelő összeg számolható el. felújításával kapcsolatosan felmerült – számlával igazolt kiadást még részben sem lehet elszámolni. Az üzemanyagköltséget a számlával igazolt üzemanyag vásárlás vagy az állami adóhatóság által havonta közzétett üzemanyagár figyelembevételével az útnyilvántartás szerint üzemi célból megtett kilométerek után lehet elszámolni. de maximum a teljes lízingdíj havi 3%-ának. Az elszámolt üzemanyag mennyisége nem lehet több a fogyasztási norma mértékénél. melléklet IV. a számlák alapján. A cégautóadót önadózással negyedévenként. éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére” elnevezésű nyomtatványon kell teljesíteni szintén negyedévenként. A bevallást a 1001. bizonylatok alapján számolhatók el az útnyilvántartásban feltüntetett üzemi célú és a magáncélú utak arányában.az őstermelésből származó éves bevétel 1%-áig számolható el a bérleti és lízingdíj címén kifizetett összeg. évre közzétett üzemanyagárak a 1053-as bevallás mellékletében találhatók meg. napjáig kell megállapítani és megfizetni az állami adóhatósághoz a naptári évben azokra a hónapokra. az üzemanyag költségelszámolás csak tételesen. 1. Az üzemanyag forgalmi adóját levonásba helyező magánszemély nem alkalmazhatja az APEH által közzétett üzemanyagárat. § 204 60/1992. napjáig. melléklet I /7. fejezet (3) bekezdés 206 Szja-törvény 3. a negyedévet követő hónap 20. Ilyen esetben a kormányrendeletben meghatározott norma szerinti üzemanyag-mennyiséget is figyelembe véve az üzemanyagköltséget. számú „Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben havi. A megfizetett cégautóadó összege a költségek között elszámolható.224 megelőzően kötött szerződés alapján került sor. fejezet (8) bekezdés . a negyedévet követő hónap 20. továbbá 202 203 Szja-törvény 5. ingatlan esetén 1. ha a tulajdonában álló személygépkocsi után tételes költségelszámolással költséget. nem anyagi javak általános forgalmi adó nélküli lízingdíjának és az egyéb járulékos költségeknek a szerződés szerinti futamidő 1 hónapjára eső összege. Az állami adóhatóság által a 2010.) 17/A.) Kormányrendelet 205 Szja-törvény 3. (IV. Személygépkocsi esetében a bérleti. nettó összegben történhet. Az említett kiadások számlával igazolt elszámolása helyett a saját tulajdonú személygépkocsi esetén lehetőség van kilométerenként 9 Ft205 általános személygépkocsi-normaköltség elszámolására. A fenntartási és javítási költségek számlák. javításával.202 Felhívjuk figyelmét. sz. melléklet IV. évi LXXXII. A lízingdíj címén kifizetett összegből a lízingbe vevőnél csak a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök. Költségként számolhatók el az őstermelői tevékenységhez használt jármű(vek) üzemeltetésével kapcsolatos kiadások is. illetve lízingdíj elszámolásának felső korlátja alapján több személygépkocsi esetében is . akkor 2009. törvény (Gjt. A költségelszámolás alapja az útnyilvántartás. értékcsökkenési leírást számol el. évközi (negyedéves).204 Egy adott negyedéven belül vagy csak számla alapján vagy csak az APEH által közzétett árral lehet számolni. Gépjárműadóról szóló 1991. február 01től cégautóadó203 fizetésére kötelezett.

amennyiben az őstermelésből származó bevétele a támogatások összege nélkül a 4 millió Ft-ot meghaladta a 2010.) Ha ebben a sorban a 10%-os költséghányaddal számolt. sorában. sor: Ha a 2010. Ha Ön a 10%-os költséghányad szerinti jövedelemszámítási módszert választotta. évre az átalányadózást választotta és az adóévben elszámolt jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján kapott támogatás összegével csökkentett őstermelői 207 208 Szja-törvény 22. 361.. pontnál leírtakat!). (Ezt a költséget nem kell számlával. évben kíván elszámolni. sorba is írt adatot és emiatt lenne vesztesége. amelyet a 2009.5. és a 359. (Saját tulajdonban lévő személygépkocsinak minősül a házastárs tulajdonában lévő személygépkocsi is. sorában kimutatott veszteségéből 2010. sor: Ebbe a sorba a mezőgazdasági őstermelésből származó 2010. sorba írt összegnek a 350. 357. Ha kistermelői költségátalányt számol el. sorának „a” oszlopába. javítási) költség számolható el. sor adata) a 40%-át számolhatja el költségként. illetve az adóéven belül az őstermelői tevékenység teljes időszakára lehet alkalmazni. sor összegének a 358. sor: Ebben a sorban azt az összeget tüntesse fel. Kistermelői költségátalány címén a bevételt csökkentő kedvezmények levonása után megmaradt bevételének (350. akkor a számlával igazolt kiadásain felül kistermelői költségátalányt is érvényesíthet. sorokban nem szerepeltethet adatot! 359. bérelt). A jövedelem megállapítása 360. évi 0953-12-02-es bevallási lap 362. Ezt az összeget kell beírnia a 1053-as bevallás 14.225 kilométerenként 9 Ft általános normaköltséget lehet elszámolni. sorok összege). sor: Ebben a sorban a 2010. Ha a 357. amely a 350. a 351-357. évben elszámolt költségek együttes összegét szerepeltesse (351–357. A jövedelem megállapítása átalányadózás választása esetén208 Ha Ön a 2010. Ezt a módszert csak a teljes adóévre. A veszteség megállapítása 361. sor). sor207: Amennyiben Ön tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő. A veszteség elszámolásánál mindig a legkorábban keletkezett veszteséget vegye először figyelembe (olvassa le a 2. sorok együttes összegét meghaladó része. 358. amennyiben a bérleti szerződés alapján ezek a kiadások a bérbevevőt terhelik. sorba írt összeget meghaladó részét) ebbe a sorba írja be. akkor a bevétele 10%-ának megfelelő összegű költséget írja ebbe a sorba.) A nem saját tulajdonú (pl. sor) meghaladják a kedvezményekkel csökkentett éves bevételét (350.6. A 1053-12-03-as lap kitöltése 2. évben. ebbe a sorba nullát írjon. § (2) bekezdés . és a 359. kizárólag üzemi célra használt jármű esetén az üzemanyagköltség és a számla szerinti egyéb (fenntartási. bizonylattal igazolnia. évben felmerült költségei (358. § (6) bekezdés Szja-törvény 50. Ezen összeg után a 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségét is be kell vallania a 1053-09-es lap 287. akkor tárgyévi veszteséget nem határolhat el a későbbi évekre. évi jövedelmét írja be. akkor a tárgyévi veszteség összegét (a 358.

De csak akkor. amely állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származott. soraiban kell a jövedelmét feltüntetnie. az az őstermelő. vagy az annak minősült akkor ezt a bevételét és a támogatás felhasználásával összefüggésben felmerült költségét a 1053-as bevallás 10. sor211: Ennek a sornak az „a” oszlopába a 363. akinek az átalányadózásra jogosító értékhatárnál több bevétele volt az adóévben. más. § (1) bekezdés e) pont . Az átalányadózás időszakában más önálló tevékenységből származó bevételként (10. illetve a tevékenység évközi megkezdésekor nyilatkozott! Az átalányadózást megelőzően elhatárolt veszteségből az átalányadózás időszakában évenként 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. sorában tüntesse fel. akkor az átalányadózás szabályai szerint állapíthatja meg a jövedelmét. akkor Ön a mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelmét az általános jövedelemszámítási szabályok szerint. és azt bevételnek tekintette. Az átalányadózás választása esetén az őstermelői tevékenységéből származó bevételből. Ebben az esetben a 1053-12-02-es lap 341-361. valamint a fejlesztési célra jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján folyósított vissza nem térítendő támogatást. vagy azt követően a költségek fedezetére vagy fejlesztési célból folyósított támogatás összege feltéve. Ezeknek a költséghányadoknak a figyelembevételével az állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származó termék értékesítéséből származó bevételnek a 6%-a. Ha Ön e tevékenységéhez költségek fedezetére vagy fejlesztési célra jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján folyósított vissza nem térítendő támogatást kapott. 363. évben folyósított területalapú (földalapú) támogatás összegét írja be. egyéb őstermelői tevékenységből származó bevételnek (ideértve a támogatások összegét is) pedig a 15%-a a jövedelem. hogy a támogatás célszerinti felhasználása révén teljesített kiadásait alapján a költségek között nem számolta el209. Az átalányadózás választására tett nyilatkozata ellenére elveszíti az átalányadózás szabályai szerint az adózás lehetőségét. adóévre a 0953-as bevallásában.§ (1) v) pont Szja-törvény 53. 364. Amennyiben az átalányadózás feltételei nem teljesültek. sor összegéből a 2010. sor: Ebben a sorban a mezőgazdasági kistermelői tevékenységéből származó. sor210: Ennek a sornak az „a” oszlopába a 363. 209 210 Szja-törvény 7. beleértve a korábban és az átalányadózás időszakában beszerzett tárgyi eszközök beszerzési (előállítási) értékének az átalányadózás időszakára jutó értékcsökkenési leírását is. tételes költségelszámolással vagy a 10%-os költséghányad levonásával állapíthatja meg. illetőleg azzal összefüggő összes bevételét tüntesse fel. Az átalányadó választása esetén az átalányadózás évében felmerült összes költséget elszámoltnak kell tekinteni. ha erről Ön a 2010. Nem minősül bevételnek a célszerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg. sor) kell elszámolni a költségek fedezetére. 365.226 tevékenységből származó bevétele nem több 8 000 000 Ft-nál. A területalapú és az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét viszont az őstermelői bevételek között kell elszámolni. sorban feltüntetett bevételének azt a részét írja be. a törvényben meghatározott költséghányadok levonásával kell kiszámítani az átalányadó alapjául szolgáló számított jövedelmet.

évben vagy azt követően keletkezett és elhatárolt veszteség bármely későbbi adóévben (de legkésőbb a tevékenység megszüntetésének évében) az őstermelő döntése szerinti megosztásban elszámolható. ki kell egészítenie az adóalap-növelő összeggel (a jövedelem 27%-a). önellenőrzés alapján az adóhatóság nem engedélyezheti. § (1)-(5) bekezdés . a nyilvántartott veszteség összegéből adóévenként 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. lap 13. amely elhatárolásához adóhatósági engedélyt kellett kérni. hogy az összevont adóalap része. akkor a bevételét a jövedelemszámításkor meg kell osztania: • állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származó bevétel a 364. § 28. vagy akkor. ezért a kiszámított jövedelmet a 1053-A. tekintettel arra. ha az őstermelői tevékenysége alapján a megelőző két adóévben is veszteséget határolt el.214 Az így megállapított kötelezettségét a 1053-09-es lap 287. január 01-től a mezőgazdasági őstermelő átalányban megállapított jövedelme az összevont adóalap részét képezi. a kérelem elmulasztását követően.213 A biztosított mezőgazdasági őstermelőt terhelő egészségügyi hozzájárulás alapját csökkenteni kell a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő járulékok alapjával. 2. • őstermelői tevékenységből származó további bevételei esetében a bevétel 15%-a a jövedelem. sorában kell bevallania. 2010. évet megelőző évek veszteségének továbbviteléhez az adóhatóság engedélyét kellett kérni abban az esetben.§ (5) bekezdés 215 Szja-törvény 22. hanem egyéb őstermelői tevékenységből is. Az átalányban megállapított jövedelem összege után 27%-os egészségügyi hozzájárulást is kell fizetnie. Ha a bevétele nem kizárólag állattenyésztésből vagy állati termékek előállításából származik. Az elhatárolt veszteség elszámolásánál mindig a keletkezésük sorrendjét kell követni. A kétféle költséghányaddal kiszámított jövedelem együttes összegét kell e sor „b” oszlopába beírnia. ha az nem tekinthető költségek fedezetére.227 366.6. A jövedelmet. sor: Ide a 363. A 2009.§ (1) bekezdés 214 Eho tv. ha az a tevékenység kezdésének évét követő negyedik adóévben vagy később keletkezett és az őstermelői tevékenységből származó bevétele nem érte el a mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó jövedelme megállapításánál elszámolt költség 50%-át. sor d) oszlopába kell beírni. sor a) oszlopában is fel kell tüntetni. sor összegéből az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét írja be. § (1) bekezdés 213 Eho tv. Veszteségelszámolás215 A 2004. Az átalányadózás időszakában és a 10%-os költséghányad alkalmazása esetén. Az adóalap-növelő összeggel növelt jövedelmet a 13. 211 212 Szja-törvény 3. 3. vagy fejlesztési célból folyósított támogatásnak. illetve az önellenőrzés vagy adóellenőrzés során feltárt jövedelemmel szemben – is elszámolható. Az adóévben elhatárolt veszteség visszamenőlegesen a megelőző két adóévre – a bevallott. sor212: Ebben a sorban az átalányadó alapjául szolgáló számított jövedelmét állapítsa meg. Azt a veszteséget. sor „a” oszlop 6 %-a a jövedelem. 367. 3. pont Szja-törvény 55.

2.66. évben el nem számolt és továbbra is elhatárolható veszteségének az összegét szerepeltesse. és a 369. ha az elhatárolt veszteség a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. a 361. A veszteség visszamenőleges elszámolása esetén a 2008. évre a 0853-as. A számítás során a kerekítés szabályait is alkalmazni kell. évben keletkezett veszteségének az összegét visszamenőleg a 2008. sor: Ebbe a sorba a 2010. az adó alapjának. amelyet önellenőrzéssel kíván a 2010.és késztermék 2010. ha ezekben az években volt az őstermelői tevékenységéből adóköteles jövedelme. áru. évi vesztesége (361. 2010. sor különbözetét írja be. Az adóhatóság ekkor határozatban állapítja meg a veszteségelhatárolás mértékét. vagy ha ebből a 369. sorok „b” oszlopaiba írt adatok együttes összegét tüntesse fel.7. és 371. évre 0953-as nyomtatványt kell felhasználnia.§ (4) bekezdés Szja-törvény 22.216 A veszteségelhatárolásra vonatkozó rendelkezések akkor alkalmazhatók. (3) bekezdés . illetve a fizetendő adónak a korrekcióját. Ezt szintén ebben a sorban vegye figyelembe! 372. sor: Ebben a sorban a 370. sor) összegét írja be. ha 7 fő alkalmazott összes foglalkoztatási ideje 80 hónap. akkor ide a fennmaradó összeget.) Ha ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozik a veszteség visszamenőleges elszámolása. sor: A vásárolt és a saját termelésű összes anyag. 371. továbbá az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget a 1008-as bevallásban kellett szerepeltetni.) 216 217 Szja. és a 2009. Családi gazdaságok tagjai közül csak a családi gazdálkodó írhat ebbe a sorba adatot! (Az alkalmazott munkabéréből levont személyi jövedelemadó előleget és a foglalkoztatottra tekintettel megállapított járulékfizetési kötelezettséget. § (2). sor) 2008. évi elhatárolt veszteségre már alkalmazható volt a veszteség adóhatósági engedélyeztetés nélküli elhatárolása. (Az önellenőrzéshez a 2008. és/vagy 2009. adóévben keletkezett veszteségéből (361. sor: Ebbe a sorba azt az összeget írja be. 370. Veszteségelhatárolás217 369. sorban is figyelembe vett valamennyit. évekre is elszámolhatja. amelyet az „a” oszlopba kell beírni. és/vagy 2009. sor: Ennek a sornak a „b” oszlopában a korábbi évekről áthozott. 375. 3. A 2010. sor: Ebbe a sorba az év során foglalkoztatott alkalmazottak (ide nem értve a segítő családtagot) átlagos létszámát és a részükre kifizetett munkaviszonyból származó jövedelem bruttó összegét kell beírnia. akkor az adóhatóságnál kezdeményezett eljárás keretében van módja e szabály érvényesítésére. Az átalányadózás időszakában a nyilvántartott veszteség összegéből adóévenként 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. december 31-én felvett leltár szerinti értékét írja be ebbe a sorba. a 2009. években bevallott őstermelői tevékenységből származó jövedelmét önellenőrzéssel kell helyesbítenie. félkész. akkor az átlagos létszám: 80/12=6. Például. Egyéb adatok 374.törvény 22. év(ek)re elszámolni.228 A 2009. Ez kerekítve 7.

megrendelők 2010. kő-. 382. 377. kohósalak és falazat. § 54. § 42. sor: A vevők. sz. égetett Tégla. sor218: Ebbe a sorba a 2010. január elsejét megelőzően előre folyósított támogatás még fel nem használt részét írja be. december 31-én nyilvántartott szállítói követelésnek az összegét írja ide.0 6. egyesített acél blokk szerkezet. valamint boltozott födém Könnyűacél és egyéb Azbeszt. tufa. könnyű acélfödém. december 31-én fennálló tartozását tüntesse fel itt. sor összegéből a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra 2010. fémlemez. évben a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás összegét írja be. sor összegéből azt az összeget írja. 378. sor: Ebbe a sorba a 378. pont 221 Szja-törvény 11. gázszilikát egyéb függőfal sűrűgerendás). sor: A 2010. mátrai szerkezet. pont . 380. panel. Melléklet a mezőgazdasági őstermelők 1053-as bevallás útmutatójához A leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazásuk szabályai221 a) Épületek Az épület jellege Hosszú élettartamú szerkezetből Közepes élettartamú szerkezetből Rövid élettartamú szerkezetből Évi leírási kulcs% 2.0 3.229 376. sor219: Ebbe a sorba a 378.0 A felsorolt csoportokon belül az épületek műszaki ismérvek szerinti besorolása: Csoport megnevezése Hosszú élettartamú szerkezet Közepes élettartamú szerkezet Felmenő (függőleges) Kitöltő (nem teherhordó) Vízszintes teherhordó teherhordó szerkezet falazat szerkezet* Beton-és vasbeton. 381. blokk. bauxitbeton födém. január 1-jét követően folyósított támogatatás összegének még fel nem használt részét írja be. § 220 Szja-törvény 3. 379. vasbeton acéltartók közötti acélszerkezet üvegbeton és profilüveg kitöltő elem. amelyet a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra utólag folyósított támogatás összegéből bevételként nem (és költségként. pont Szja-törvény 19. értékcsökkenési leírásként sem) számolt el. sor220: Ebbe a sorba a beruházási költség címén nyilvántartott összeget írja be.és salakill. szerkezet. vályogfal kitöltő elemekkel 218 219 Szja-törvény 3. műanyag és Fagerendás (borított és fémszerkezet. fűrészelt tetőszerkezet könnyű faszerkezet. melléklet II/3. öntött Előregyártott és monolit tégla-. sor: Ebbe a sorba a 2010.

0 Hulladéktároló 20.és földgázvezetékek. a hulladéktároló létesítése miatt igénybe vett földterületre értékcsökkenési leírást a hulladéktárolóval azonos leírási kulccsal kell számolni. .0 ebből: önálló támrendszer 15. termálkút 10.0 Kizárólag film.230 szigetelt alapokon Szerfás és Deszkafal.0 Alagutak és földalatti építmények (a bányászati építmények kivételével) 1. Az épületbe beépített technológiai gépek és berendezések.0 Kőolaj. Hulladékhasznosító létesítmény: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő hasznosítás céljára szolgáló épület. az ezeket kiszolgáló vezetékek leírását az épülettől függetlenül. ártalmatlanításra szolgáló épület. minden más vezeték 3.) 7. b) Építmények Építménycsoportok Évi leírási kulcs % Ipari építmények 2.0 Mezőgazdasági építmények 3.0 Egyéb. a gépeknél. illetve vezetékeknél megadott leírási kulcsok alapján kell megállapítani. forró víz.0 Hulladékhasznosító létesítmény 15. lemezkeretbe deszkaszerkezet.0 Gőz-.0 Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás 6. metróvasúti pálya stb.0 Közforgalmi vasutak és kiegészítő építményei.0 Mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozónál a bekötő és üzemi út 5. gázvezetékek 6.0 Közúti villamosvasúti és trolibusz munkavezetékek 25.0 Vízi építmények 2. építmény. közúti villamosvasutak. ideiglenes téglafalazat *(közbenső és tetőfödém. ideértve az iparvágányokat is 4. Az épületgépészet körébe tartozó gépek és berendezések értékcsökkenését az épülettől elkülönülve is el lehet számolni.és videogyártást szolgáló építmény 15. építmény.0 Egyéb vasúti építmények (elővárosi vasutak.0 Hidak 4.és termálvízvezeték. földgáz távvezeték. sajtolt lapfal vályogvert falszerkezet. ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is 8.0 Minden egyéb építmény (kivéve a hulladékhasznosító létesítményt) 2. illetve egyesített teherhordó térelhatároló tetőszerkezet) Rövid élettartamú szerkezet Szerfás tapasztott és egyéb egyszerű falfödém Az épület jellegét a három ismérv közül a rövidebb élettartamot jelentő alapján kell meghatározni.0 Elektromos vezetékek. ide nem értve a földterületet.0 Melioráció 10.0 Hulladéktároló: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő tárolásra.

– a HR 8421 21 vtsz. a termőföld mezőgazdasági célú hasznosítását szolgáló.-alszám. Kortárs képzőművészeti alkotásnak – a költségként való elszámolása szempontjából – azt az alkotást lehet tekinteni. 8403. mandula. 8479 vtsz. és 85.-alszámok. gyep és erdőművelési ágú. 8470.0 4. – a HR 8419 11 00 00. valamint a területrendezés építménye. 9014-9017. gesztenye Egyéb ültetvény Évi leírási kulcs% 6.-okból a programvezérlésű. 8541 40 90 00 vtsz. köszméte. szőlőanyatelep. málna. meggy. – a HR 8471. mogyoró Őszibarack. 8530.-okból az átviteltechnikai.0 5.-okból az irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek.-okból az orvosi gyógyászati laboratóriumi eszközök.5 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – Minden egyéb – a da)-db) pontban fel nem sorolt – tárgyi eszköz. árucsoportból az ipari robotok. berendezések. dc) 14. – a HR 9012. szilva.-alszámok. vízháztartás-szabályozó építmény.-okból a fluidágyas szénportüzelésű berendezések. gyümölcsös. komló.) napjáig lehet elszámolni. 8711 vtsz-ok. valamint a HR 8710. fűztelep Spárga.0 15. Abban az esetben. c) Ültetvények Ültetvénycsoportok Alma. naspolya.-ok. – a HR 8421 31 és a 8421 39 vtsz. szőlő. 8417 vtsz.-alszám. nem belterületen végrehajtott. birs. ribiszke. valamint a 8514 vtsz. – a HR 8419 20 00 00 vtsz. ha az üzembe helyezés vagy az . 9024-9032 vtsz.231 Melioráció: szántó. cseresznye. berendezések. amelynek alkotója a vásárlás évének első naptári napján élt. gyümölcsanyatelep. 9009 vtsz. 8421 vtsz. szeder Dió. szőlő. járművek da) 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8456-8465. – a HR 8417 80 10 00 vtsz. felszerelések. valamint a mezőgazdasági és erdőgazdasági nedves melléktermékek elégetésével üzemelő hőfejlesztő berendezések. db) 20 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8701 vtsz-ból a járművek. az ipari különleges vizsgálóműszerek és a komplex elven működő különleges mérő és vizsgáló berendezések. valamint a HR 8702-8705.0 10. kajszi. számvezérlésű gépek. kert. 8537 vtsz. -hatástalanító és -hasznosító berendezések. szűrését szolgáló berendezések. továbbá a HR 9018-9022 vtsz. 8416.0 d) Gépek. körte. 8472. – a HR 8469. valamint a HR 8443 5100 00 vtsz. – a HR 8419.-okból a szennyező anyag leválasztását. e) Kortárs képzőművészeti alkotások A kortárs képzőművészeti alkotást 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet leírni. – a HR 84. -feldolgozó.-ból a hulladékmegsemmisítő. berendezések. Értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés napjától a kiselejtezés vagy elidegenítés (apportálás stb.-alszámok. talajjavítás legalább 6 éves tartamhatással.-alszám. – a HR 8402.

vagy az első spermalevétel napja. – a közúti személyszállításhoz használt autóbusz. rikö. amikor az ültetvény termőre fordul. amelyek a tenyésztés. Ültetvénynek az olyan építmény minősül. víz. Ültetvények esetében az üzembe helyezés napja az a nap. valamint a tenyészállattal kapcsolatosan a tenyésztésbe állításig felmerült anyagkiadás és a mások által végzett munka igazolt összege tekintetében választhatja azt is. gesztenye. Az előzőekben felsorolt tárgyi eszközök esetében az elszámolási időszakot és az értékcsökkenési leírásként évenként elszámolható összeget (vagy meghatározásának módszerét) az eszköz használatbavétele időpontjában kell meghatározni és az egyedi részletező nyilvántartásban rögzíteni. meggy. amelynek eredményeként a telepített növények legalább egy évnél hosszabb ideig talajhoz. lovagoltatás) hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését. A csak a termékéért tartott állatoknál az üzembe helyezés napja a terméknyerés időpontjának kezdő napja (pl. amelyekben azt vállalkozói tevékenységéhez várhatóan használni fogja: – koncesszió keretében megvalósult tárgyi eszköz. és ezen termékek értékesítése. őrzési feladat.232 elidegenítés az adóévben évközben valósult meg. ha a gyümölcsfa alma. Értékcsökkenési leírás alá vonható a tenyészállatok beszerzésére fordított kiadás is. hogy azt a felmerülés évében költségként számolja el. – 1500 m2-t. a tartás során leválasztható terméket (szaporulatot. szeder. – a kizárólag alapkutatáshoz. dió. helyhez kötötten a termesztés alapját képezik és egybefüggő területük eléri vagy meghaladja – szőlőültetvény esetén az 500 m2-t. bodza. vagy az egyéb (igateljesítmény. vagy kísérleti fejlesztéshez használt tárgyi eszköz. távközlés célját szolgáló) tárgyi eszköze. birs. más leválasztható terméket) termelnek. alkalmazott kutatáshoz. – gyümölcsös ültetvény esetében az 500 m2-t. A számlaadásra nem kötelezett (kompenzációs felárat választó) mezőgazdasági őstermelőtől történő tenyészállat vagy tenyészállat alapanyag vásárlása esetén az adásvételi szerződés. egy tenyésztésbe nem állított tojástermelő baromfiállomány. akkor az értékcsökkenési leírás összegét napi időarányosítással kell kiszámolni. Ezt az időpontot a beruházási és felújítási költség nyilvántartásban. – az ipari park közműnek minősülő (út. (Nem egyedi megjelölésű pl. – tenyészállat. hímivarúnál az első termékenyítés. őszibarack. Az alábbiakban felsorolt tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának meghatározása érdekében az eszközök beruházási költségét azokra az évekre kell felosztani. energiaellátás. egres. A tenyészállatok körébe tartoznak azok az álltatok. .és csatornaellátás. körte. ha a gyümölcsbokor málna. illetve a tárgyi eszközök nyilvántartásában is fel kell jegyezni. hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási (őstermelői) tevékenységet. ribiszke. függetlenül attól. szilva.) Az üzembe helyezés napja tenyészállatok esetében nőivarú állatnál az a nap. amikor az első szaporulata megszületett. cseresznye. A tenyészállat beszerzési ára. a tojástermelés első napja). kajszibarack. A tenyészállat fogalmának meghatározásánál azonos módon kell eljárni az egyedi megjelölésű tenyészállat és a tenyész állomány esetén. mogyoró. Az üzembe helyezés napja a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatba vételének napja. mandula.

Az értékcsökkenési leírás alapja a beruházási költség az üzembe helyezésig felmerült kiadások nyilvántartásba vétele alapján. amely bizonylatként ismerhető el. az üzembe helyezés napjáig felmerült. Beruházási költségnek a tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében. üzembe helyezési. biztosítás díja stb. a hulladéktárolásra igénybe vett földterület. telek és a melioráció kivételével nem számolható el értékcsökkenési leírás a földterület. év előtt kezdte meg. Ha a tárgyi eszköz értékcsökkenési leírásának elszámolását már 1997. május 11. költségként elismert és igazolt. a beruházási és felújítási költségnyilvántartásban feltüntetett kiadás minősül. . számú mellékletének II/A. A tárgyi eszköz beszerzéséhez egyedileg kapcsolódó járulékos kiadás (szállítási.233 vagy a megállapodás az. 5. ha azt nem számolta el egy összegben tárgyévi költségként. A bányaművelésre. december 31.20 = 700 000 Ft – az időarányos elszámolás miatt figyelembe vehető napok száma (2010. saját előállítás esetén pedig az anyagköltséget és a mások által végzett munka számlával (számlákkal) igazolt összegét kell tekinteni. a képzőművészeti alkotás (kortárs képzőművészeti alkotás kivételével) beszerzési ára/előállítási költsége után. A felújítási költség akkor képezi az értékcsökkenési leírás alapját. 6. akkor a telek beszerzési költségét el kell különíteni. Évközi beszerzés. Az értékcsökkenési leírás alapjának számbavétele során a vonatkozó számlában (okmányban) szereplő és levonható áfa összegét figyelmen kívül kell hagyni. – 2010. A le nem vonható áfa az értékcsökkenési leírás alapjába beszámít. május 11-én üzembe helyezett jármű beszerzési ára 3 500 000 Ft volt. az üzembe helyezés napjáig felmerült kamat. Épület.) a beszerzési ár részét képezi. akkor annak elszámolását a megkezdett módszerrel folytatni kell a teljes elszámolásig. a vám. (Ilyen esetben a vásárlásra fordított összeg hitelt érdemlő bizonyítása az eladó mezőgazdasági őstermelői igazolványában lévő értékesítési betétlap bejegyzése alapján is elismerhető. a telkesítés. Ezen belül beruházási költségnek a tárgyi eszközök esetében a beszerzési árat. – a jármű esetében az éves leírási kulcs (20 %) alkalmazásával a teljes adóévre elszámolható összeg: 3 500 000 x 0. az erdő. szerelési. Ez utóbbi esetben az értékcsökkenési leírás módosított alapját és a módosítás időpontját a tárgyi eszköznyilvántartásban is fel kell jegyezni. alapozási.) A tenyészállat bekerülési értéke mezőgazdasági őstermelő esetében akkor szolgálhat az értékcsökkenési leírás alapjául. az adók – az áfa kivételével –. valamint a beszerzéssel összefüggő közvetítői kiadások. elidegenítés esetén az értékcsökkenési leírás időarányosan számolható el. között) 235 nap – költségként figyelembe vehető: (700 000 x 235): 365 = 450 685 Ft. építmény beszerzési árának a szerződésben megjelölt összeg számít. a hitel igénybevételével kapcsolatos kiadások. Példa: 2010. a bizományi díj. számú mellékletében megjelölt adattartalommal. Az értékcsökkenési leírás összegének megállapításához a tárgyi eszközökről nyilvántartást kell vezetni a Szja tv. ha az állat az Szja tv. pontjában felsorolt állatok körébe tartozik. az illeték. Amennyiben a tárgyi eszközhöz telek is tartozik. a telek.

felújítással kapcsolatosan felmerült kiadás (felújítási költség) a felmerülés évében költségként elszámolható. a kifizetés évében költségként elszámolható. függetlenül a vételár kiegyenlítésének módjától. évben megkezdte. pont . ha a beruházás a bérlő tulajdonába is kerül. Bérelt ingatlanon végzett felújítás. Ha 2010. a 33 vagy a 14. vagy azt követően egy meghatározott időtartamon belül tulajdonossá válik) a beszerzési ár egészére alkalmazható az értékcsökkenési leírás.5 %-os norma alá besorolt és korábban még használatba nem vett tárgyi eszközökre. rendeltetésének megváltoztatásával. akkor 2010-ben és 2011-ben értékcsökkenési leírás címén. alá tartozó általános rendeltetésű számítástechnikai gépre. Évközi üzembe helyezés esetén az időarányosítást ebben az esetben is alkalmazni kell.és videogyártást szolgáló gépek és berendezések esetében szintén 50 %értékcsökkenési leírás érvényesíthető. berendezésre. valamint a kísérleti fejlesztés aktivált értékére – értékhatártól függetlenül – 50 %. Ezt a szabályt a 2008.5)= 87 500 Ft/év vehető figyelembe. A tárgyi eszköz bővítésével.értékcsökkenési leírás érvényesíthető. Tárgyi eszközök 1996. átalakítás költségét annak felmerülése évében lehet elszámolni a költségek között. számú melléklet 1998.234 A 200 000 Ft egyedi beszerzési. december 31-ét követően részletfizetéssel (ideértve az 1996. (A leírási évek számának legalább két adóévnek kell lennie. az élettartam növelésével kapcsolatban felmerült kiadás. A bérelt ingatlanon végzett beruházást akkor lehet értékcsökkentési leírás alá vonni. A részletfizetéshez kapcsolódó kamat az üzembe helyezés időpontjától nem része a beszerzési árnak. Mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek222 A saját gazdaságban előállított virágok és dísznövények – kivéve a 0602 40 vámtarifa 222 Szja-törvény 6. Ha a fentieknek megfelelő tárgyi eszköz értékcsökkenési leírását 2009. március 7-én történt az üzembe helyezés és a tárgyi eszköz beszerzési ára 175 000 Ft. úgy az ilyen tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenési leírás mértékét Ön meghatározhatta. a szellemi termékre. melléklet I. december 31. december 31-ét követően kötött lízingszerződést is) történő vásárlása esetén (ha a szerződés szerint az utolsó részlet törlesztésével. pontossága) helyreállítását szolgáló. továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása. b) és c) pont. átalakításával. A kizárólag film.) A HR 8471 vtsz. sz. december 31-ig üzembe helyezett tárgyi eszközeire vonatkozóan változatlanul alkalmazhatja a 11. január 1-je után beszerzett tárgyi eszközök esetében kell alkalmazni. napján hatályos rendelkezéseiben meghatározott leírási kulcsokat. előállítási értéket meg nem haladó. valamint a 33 %-os norma alá besorolt tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenési leírás mértékét Ön is meghatározhatja. Ekkor azonban a leírási évek számának legalább két adóévnek kell lennie azzal. Az egyéni vállalkozó az 1998. a bekerülési érték nagyságától függetlenül. de választható az értékcsökkenési leírás alapjának növelése is. hogy a leírás mértéke 50-50%. valamint II/A. (175 000 x 0.

nyers gyapjú. Ha meghaladja. a versenyló. 0307-ből 0401-0406 0407 4. akkor az egész bevétel nem számít őstermelői tevékenység bevételének. rózsa oltva is – értékesítéséből származó bevételt akkor lehet őstermelői bevételként figyelembe venni. gyűjtési tilalom alá eső állatfajok 2. vagy az értékesítés nem kizárólag az előzőek szerint történik. Természetes méz 0409 (ideértve a lépes-. 7. illetőleg azok megszerzése érdekében felmerült költségeit külön-külön kell nyilvántartania. finom vagy durva állati szőr az 5101-ből.235 számú. akkor az egész bevétel nem számít őstermelői tevékenység bevételének. akkor az őstermelői és más bevételeit. 5. 0306-ból. azonban – ha a magánszemély e tevékenységével összefüggésben vagy egyébként az őstermelői igazolványt kiváltotta – az ellenérték kifizetésére akkor is alkalmazhatók a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó előírások. Ha a bevétel meghaladja a 7 millió forintot. akkor azt – ha e törvény másként nem rendelkezik – a bevételek arányában kell megosztania. a laboratóriumi állat. a vadasparkban és a vadaskertben élő fajok.5 litert meghaladó kiszerelésben (kifizetőnek. ha az az évi 250 000 forintot nem haladja meg. a vírus. a vadon élő. Tej és tejipari termék 3. Madártojás héjában kivéve: a gyógyászati tenyésztojás. a kutya. azzal. ha a magánszemély ezeket a termékeket az adott évben 0. Ha a magánszemély a saját termelői borkimérésében az előzőek mellett nem a saját őstermelői tevékenységében előállított bármely más terméket is értékesít és/vagy szolgáltatást is nyújt. 5102 Nyers méhviasz és feldolgozási maradék termék Propolisz (méhszurok). a dísz. sűrített szőlőmust. A saját gazdaságban termelt szőlőből saját gazdaságban készített szőlőmust. hogy ha valamely költség többféle értékesítéssel is összefügg. . a méhanyát. szőlőbor értékesítése akkor számít őstermelői tevékenység bevételének. és az értékesítésükből származó bevétel együttvéve az évi 7 millió forintot nem haladja meg.és állatkerti állat. 0301-ből. nyers a 0505-ből. az ellenérték kifizetésére akkor is alkalmazhatók a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó előírások. továbbá 152190 91 00-ből 152200 99 00-ből 130190 90 99-ből 6. ha a bevétel a 7 millió forintot meghaladja. a méhrajt is) kivéve: a sportló. a termelői és az egyéb természetes mézet is) 0502-0503. és/vagy termelői borkimérésben végső fogyasztó részére) értékesíti. A) Állat.Megnevezés szám 1. nyers toll legfeljebb tisztítva. a macska. Állati eredetű termék: nyers állati szőr nem textilipari célra.és szérum-állat. a méhbábot. a természetvédelmi oltalom alatt álló. Ha a magánszemély e tevékenységével összefüggésben vagy egyébként az őstermelői igazolványt kiváltotta. a vadon élő madár tojása Vámtarifaszám 0101-0106-ból. Élő állat (ideértve a méhcsaládot. állati termék Sor.

1209 1210 1211-ből . 1001-1005. repce. bimbó. kendermag Vetőmag. étkezésre alkalmas gyökerek és gumók 0701-0714 frissen. köles. 12. napraforgó. árpa. 1201-1207 14. valamint citrus. csumázott zöldség. lombozat. negyedelt. a tűlevelű ág 0410-ből 121299 80 00-ből 300190 99 00-ből 210690 98 99-ből a 0601-ből. ág és más növényi rész kivéve: a moha. 15. hámozott. koptatott. fagyasztva. felezett gyümölcs Fűszernövények és fűszerek: Fűszerpaprika Borókabogyó Sáfrány Kakukkfű Ánizsmag Köménymag Kapormag egyéb hazai fűszernövények 0904 20-ból 0909 50-ből 0910 20 0910 40-ből 0909 1000 0909 30 0910 99-ből 0709 90-ből 1211 90-ből 11. növényi termék 8. triticale és más hibrid 1007-1008 kivéve: a malomiparban megmunkáltakat Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök: szójabab. ricinus. búza. ideiglenesen tartósítva vagy szárítva.és dinnyefélék héja étkezésre alkalmas állapotban. lenmag. darabolt. hűtve. burgonya 0801-0814 Gyümölcs és dió. Zöldségfélék. sáfránymag. a zuzmó. hajdina.236 Méhpempő nyers virágpor Méhméreg máshova nem sorolt méhészeti termék B) Növény. a 0604-ből 10.komlótoboz és lupulin. rizs. hámozott. az alga 9. kétszeres rozs. fagyasztva. Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág. gyümölcs vagy spóra vetési célra Ipari növények: . kukorica. Gabonafélék szemtermése. hűtve. mákszem. továbbá tisztított. 16. 100610. mustármag. Élő növény kivéve: a hínár. földimogyoró. frissen. kanárimag. 13. továbbá tisztított. ideiglenesen tartósítva vagy szárítva. a 0602-ből 0603. cirokmag. zab.

makk. nőszirom. pörköletlen cikóriagyökér . rózsaszirom. baltacim. kökörcsin. hazai gyógynövények . Karácsonyfa 28. nyersen 27. diólevél. 25. cukorrépa. útifű. cölöp. bojtorján. Szőlőtörköly 5301-ből.gabonaszalma és -pelyva 1213 1214 . gyermekláncfű. fehér és fekete üröm. borkő 29. fenyőrügy.és 1212-ből szilvamag. 5302-ből 0604-ből 2307-ből 2309-ból .237 . -szár. kamillavirág.szentjánoskenyér. veronikafű. cukornád. Szőlőbor kivéve a 22042999 20. 2308 00 90-ből levél. maszlag. rozmaring. gyógyszer-. 23.). szárcsagyökér. ha az illatszer-. fekete bodza. 21. lucerna. gyűszűvirág. orvosi pemetefű. dohányhulladék Szerves trágya Szőlővenyige Fából kizárólag hasítással készített karó. vadgesztenye. galangagyökér. szárítva is. takarmánykáposzta. -csuhé. zsálya stb. 1403 ecset készítésére: nád. 26. rutalevél. gyümölcshulladék stb. birsmag. hársfavirág és -levél. 2401-ből 3101 4401-ből 4404-ből 22. kukoricacsutka. Borseprő. pózna. illetve seprű vagy 1401. csillagfürt. anyarozs. menta. zöldségfélék héja. 18. szagos müge. Nyers dohány. marharépa. széna. fűzfavessző 2001-2009 220429-ből 2204 30 Feldolgozott (véglegesen tartósított vagy konzervált. illetve közvetlenül fogyasztható) zöldség. de nem pácolva vagy fermentálva. izsóp. papsajt. Növényi eredetű nyersanyag fonásra. csillagvirág-hagyma. imola. macskagyökér. morzsika. vasfű. takarmánygyökér. barack. 24. cövek. répafej. mákgubó. vadmajoranna. Szőlőmust Állatok etetésére szolgáló növényi eredetű termék: 2308 00 40. tárnics. sártök. Len és valódi kender (Cannabis sativa L). sás. lóhere. bot stb. növényvédőszer. takarmányrépa. borágófű. vidrafű. bükköny 17.takarmánynövény: karórépa. hunyor.növény és növényrész. ökörfark-kóró. gyümölcs és dió 19.és hasonló iparban alapanyaga (angelikagyökér és -mag. nadragulya. bazsalikom.

d) a halászatról és a horgászatról szóló törvény alapján halászatra jogosító okmányok birtokában. 1. (II. illetve a helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységet látja el. Ültetvénytelepítés. 16. amelyet az A)-C) pontokban felsoroltak kiegészítéseként kormányrendelet határoz meg. vagy c) 50 nyúlfélét. illetve abból készített. de legfeljebb 40 kg tejterméket értékesíthet. a) általa megtermelt alaptermékkel vagy általa betakarított.) FVM-Eüm-ICsSzEM együttes rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés. a halászati vízterületen általa kifogott hallal. összegyűjtött vadon termő alaptermékkel közvetlenül a végső fogyasztót. számú melléklet szerinti kis mennyiségű (a továbbiakban: kis mennyiségű). gazdaságában nevelt és ott levágott baromfi és nyúlfélék húsával közvetlenül a végső fogyasztót. illetve vágathat le. illetve helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységet látja el. amelynek során a kistermelő (a következőkben meghatározott tevékenységet végző természetes személy) az 1. 5. előállítás és értékesítés feltételeit határozza meg. c) tulajdonában lévő. Kistermelő hetente legfeljebb 50 kg húskészítményt állíthat elő és értékesíthet. A rendeletet nem kell alkalmazni az élelmiszerek magánháztartásban.238 C) Tevékenységek 1. saját fogyasztásra történő termelése és előállítása során. A 2010. Kistermelő naponta legfeljebb 200 liter tejet. . E rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni. évben az a termék vagy tevékenység. 3. Kistermelő havonta legfeljebb 4 sertést vagy 1 szarvasmarhát vagy 4 juhot vagy 4 kecskét vághat. b) általa megtermelt alaptermékből előállított élelmiszerrel közvetlenül a végső fogyasztót látja el. 4. Kistermelő évente legfeljebb 5000 kg mézet értékesíthet. A külön jogszabályban meghatározott kistermelői élelmiszer-termelés. helyhez kötötten a termesztés alapját képezik 3. Kistermelő hetente levághat legfeljebb a) 200 házi tyúkfélét. számú melléklet a 14/2006. 2. 16. május 14-ig hatályos 14/2006. illetve a helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységet látja el. amely tevékenység eredményeként a telepített növények legalább egy évnél hosszabb ideig talajhoz. előállítás és értékesítés D) Az 1999. (II.) FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendelethez Kis mennyiség meghatározása alaptermékek és ebből előállított termékek vonatkozásában 1. vagy b) 100 víziszárnyast vagy pulykát. közvetlenül a végső fogyasztót. Erdőgazdálkodás és e tevékenység termékeiből 2.

12. 2. 30. 10. b) általa megtermelt alaptermékből előállított élelmiszerrel közvetlenül a végső fogyasztót. és a hozzá kapcsolódó tevékenység megnevezése Kifejlett vagy növendék sertés vagy juh vagy kecske vagy strucc vagy emu levágása és húsának értékesítése 50 kg alatti malac vagy 15 kg alatti bárány. c) általa jogszerűen kifogott hallal. 11. Kistermelő hetente legfeljebb 360 db tojást értékesíthet. 3. 19. összegyűjtött vadon termő alaptermékkel közvetlenül a végső fogyasztót. illetve a régión belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó. 2 600 kg Együttesen 5 000 kg 20 000 db 6 000 kg 20 000 kg 5 200 kg 5 200 kg . amelynek során a kistermelő az 1. 30. melléklet szerinti kis mennyiségű. 8. A 2010. 16. 4. összegyűjtött termék értékesítése Termesztett gomba értékesítése Heti maximális mennyiség 6 db 10 db 2 db 2 db 200 db 100 db 50 db 70 kg 200 liter 40 kg 500 db 150 kg 150 kg 50 kg 50 kg 100 kg Éves maximális mennyiség 72 db 120 db 24 db 24 db 1. 1. 11.) FVM rendelethez Kis mennyiség meghatározása alaptermékek és ebből előállított termékek vonatkozásában Termék vagy alaptermék. 7. 6. (IV. Kistermelő évente legfeljebb 20 000 kg növényi eredetű alapterméket értékesíthet. 18. 9. (IV. 14. 15. 8.239 6. 9. illetve a régión belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt látja el. illetve közétkeztetési létesítményt (a továbbiakban együtt: vendéglátó létesítmény) látja el. 13. hőkezeléssel feldolgozott termék értékesítése Egyéb feldolgozott növényi eredetű termék értékesítése Vadon termő betakarított. közvetlenül a végső fogyasztót. 7. Kistermelő hetente legfeljebb 100 kg termesztett gombát értékesíthet. Kistermelő hetente legfeljebb 100 kg savanyúságot vagy 20 kg egyéb feldolgozott növényi eredetű terméket értékesíthet. 17. összegyűjtött terméket értékesíthet. május 15-étől hatályba lépő 52/2010. gida levágása és húsának értékesítése Kifejlett vagy növendék szarvasmarha levágása és húsának értékesítése 100 kg alatti borjú levágása és húsának értékesítése Házi tyúkféle levágása és húsának értékesítése Víziszárnyas vagy pulyka levágása és húsának értékesítése Nyúlféle levágása és húsának értékesítése Húskészítmény előállítása és értékesítése Tej értékesítése Tejtermék előállítása és értékesítése Méz és méhészeti termék értékesítése Tojás értékesítése Hal értékesítése Növényi eredetű alaptermék értékesítése Savanyúság Növényi eredetű. Kistermelő hetente legfeljebb 50 kg vadon termő betakarított. 5. 10. a) általa megtermelt alaptermékkel vagy általa betakarított.) FVM rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni. melléklet az 52/2010. Kistermelő évente legfeljebb 6000 kg halat értékesíthet. illetve a régión belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt látja el.

sor „c” oszlopába írnia. lap 41. könyvelői díjkedvezményt is érvényesíthet. a piaci viszonyoknak megfelelő díjazást. A könyvelői díjkedvezmény kiszámítása: Az őstermelői jövedelem aránya az összjövedelmen belül: 400 000 : 650 000 x 100 = 61. sora 1. Könyvelőnek kifizetett. ami a természetes személy főtevékenységére jellemző.240 Példatár Az őstermelői kedvezmény kiszámítása 1053-B.54 %. január hónapra még a 2009. Ebből az őstermelői jövedelem 400 000 forint. amelyet járulékfizetési kötelezettség terhel. hogy az. Az őstermelői kedvezmény címén levonható a 68 000 forint és a 9 300 forint összege. december hónapban érvényes 71 500 forint összegű minimálbérrel kell számolni. feltéve. A példabeli adózónak ezt az összeget kell a 41. és a magánszemély számlával igazoltan a könyvelőnek 15 000 forintot kifizetett. amennyit egyéni vállalkozóként járulékalapként figyelembe vett. számlával igazolt összeg 15 000 forint. az e sorhoz készült útmutatóban jelzett jövedelem és kedvezményi korlátba belefér. 1. 2010. kerekítve 62%. Ez az összeg egyben agrár de minimis támogatásnak minősül. az őstermelői tevékenysége tekintetében a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. Az adózó – aki regisztrált mezőgazdasági termelő – 2010. Az egyéni vállalkozói igazolvány csak őstermelői tevékenységet tartalmaz. évi összevont adóalapja 650 000 forint. Járulékalapként figyelembe vehető összeg minimuma havonta a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összege. termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelme 250 000 forint. január 01-től felváltja a tevékenységre jellemző kereset. hogy a különbözet a 100 000 forintot nem éri el. Adókedvezményként a könyvelőnek kifizetett összeg 62%-a. olyan jövedelemként kell figyelembe venni. Tekintettel arra. Példák a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítására az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező családi gazdálkodó esetében Az egészségügyi hozzájárulás kiszámítása (1053-09-es lap) Amennyiben a családi gazdálkodó egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatja tevékenységét. amely 73 500 forint. A kedvezmény kiszámítása a következő: Az összevont adóalap adója az őstermelői jövedelemmel együtt: 650 000 Ft 17%-a 110 500 Ft Az összevont adóalap adója az őstermelői jövedelem nélkül: 250 000 Ft 17%-a 42 500 Ft Az összevont adóalapok adójának különbözete: 110 500 – 42 500 = 68 000 Ft. ennek megfelelően vállalkozóként eltérő összeget jelenthet. A minimálbér kétszereséhez kötött járulékfizetési alsó határt (minimum járulékalap) 2010.62 = 9 300 forint érvényesíthető. Az adózó tételes költségelszámolással állapította meg a jövedelmét. A példában – bejelentés alapján – a minimálbér összegét tekintjük járulékalapnak: . vagyis 77 300 forint. vagyis 15 000 x 0. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapjának meghatározásakor az elszámolt bevételéből annyi összeget.

..... amelyből a jövedelem (15%) 300 000 Ft – az állattenyésztés bevétele 1 900 000 Ft..... amelyből a jövedelem (6%) 114 000 Ft Az egy főre jutó jövedelem (átalányadó alapja) 414 000 Ft.... Előző mezőgazdasági kistermelő 893 500 Ft járulék alapot vallott be a 1058-as bevallásában. sor „b” ... akkor nem kell nyilatkoznia... ... a 1053-12-01-es lap kitöltése III. A 2010.. 3 900 000 Ft 364.. amit csökkenteni kell a járulékalapot képező jövedelem összegével (480 000 – 880 000 forint)........ 1 900 000 Ft 367.. lap 13. melyet a 105309-es lap 285. tehát nem éri el a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összegét.. 2010.. évi bevételei között támogatást nem vett figyelembe. ebből: – a növénytermelés bevétele 2 000 000 Ft. sor a) oszlop........ lap 13....... 3. 525 780 (414 000*1. sor a) oszlopába... A bevallás kitöltése: 363. február 1-jétől havi 73 500 forint (évi 880 000 forint).. Az egészségügyi hozzájárulás alapja 150 000 Ft (3 000 000 Ft 5%-a)..... A tételes költségelszámolást választó.. ebből az őstermelésből származó bevétele 500 000 forint és a földalapú támogatás összege 200 000 forint..... A mezőgazdasági kistermelő nemleges bevallási nyilatkozata 1. a fizetendő egészségügyi hozzájárulás összege pedig 22 500 Ft lesz (150 000 Ft 15%-a). mely összeg az összevont adóalap részét képezi. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapja az őstermelői jövedelem........ Jelen esetben százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség nem keletkezett.... 414 000 Ft (300 000+114 000) 1053-A... mivel ebben az esetben a bevétele adómentes.....27) .. A százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség meghatározása ebben az esetben a két alap figyelembevételével (150 000-893 500) történik.... évi bevétele 700 000 Ft....... Ezt az összeget kell beírni 1053-A lap 13. évi bevétele 3 000 000 Ft volt (323......sor b) oszlop... A járulékalap 2010......... sorai Egy négytagú család közös őstermelői igazolványt váltott ki és az átalányadózást választották.. .. Amennyiben a 2010. nyilatkozattételi jogával élő kistermelő 2010... A család bevétele – növénytermelés 8 000 000 Ft – állattenyésztésből 7 600 000 Ft Összes bevétel 15 600 000 Ft Az egy főre jutó bevétel: 3 900 000 Ft... .... A mezőgazdasági kistermelők nyilatkozatai. sorában a megfelelő oszlop(ok)ba kell beírnia.... 2.. Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nem keletkezik.. sor „b” . A mezőgazdasági kistermelő átalányban megállapított jövedelmének kiszámítása a 105312-03-as lap 363-367. sor „a”. sor)...241 Az őstermelői jövedelem havi összege 40 000 forint (évi 480 000 forint).... január hóra 71 500 forint......... 414 000 1053-A.

Nyilatkozat esetén az erre szolgáló helyen „X”-szel jelölje választását. tehát nem éri el a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összegét. hogy megkönnyítsék a bevalláskitöltő programok alkalmazását. amennyit egyéni vállalkozóként járulékalapként figyelembe vett. évre Ezek a nyilatkozatai arra szolgálnak. és 402. az ehhez kapcsolódó adózási mód választásával kapcsolatos szabályokat. december hónapban érvényes 71 500 forint összegű minimálbérrel kell számolni. január hónapra még a 2009. Egyéni vállalkozás esetén a jövedelemszámítás módszere a 2010. 29. amely 73 500 forint. A járulékalap 2010. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapjának meghatározásakor az elszámolt bevételéből annyi összeget. az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásával. úgy a 403. melyekből megismerheti a támogatások kezelésével. sorban a 412. 2010.242 Példák a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítására az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező családi gazdálkodó esetében Amennyiben a családi gazdálkodó egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatja tevékenységét. sorban nyilatkozhat erről. 2010. valamint a bevallás feldolgozását. Az egészségügyi hozzájárulás alapja az őstermelői jövedelem. sorban is szerepel adat. ennek megfelelően vállalkozóként eltérő összeget jelenthet. a 1053-15-ös lapokig készített kitöltési útmutatóban foglalt általános tudnivalókat is olvassa el.) kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenységet folytat. amit csökkenteni kell a járulékalapot képező jövedelem összegével (480 000 – 880 000 forint). február 1-jétől havi 73 500 forint (évi 880 000 forint). I. a de minimis és egyéb közösségi támogatásokkal. A példában – bejelentés alapján – a minimálbér összegét tekintjük járulékalapnak: Az őstermelői jövedelem havi összege 40 000 forint (évi 480 000 forint). január hóra 71 500 forint. 1. hogy a 2010. amelyet járulékfizetési kötelezettség terhel. mindkét jövedelemszámítási mód jelölhető). olyan jövedelemként kell figyelembe venni. A minimálbér kétszereséhez kötött járulékfizetési alsó határt (minimum járulékalap) 2010. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK NYILATKOZATA(I) A 1053-13-01-ES LAP KITÖLTÉSE A lap kitöltése előtt a 1053-13-as lapoktól. sor kitöltését is vegye figyelembe (ebben az esetben. január 01-től felváltja a tevékenységre jellemző kereset. . évi egyéni vállalkozásából származó jövedelmét a vállalkozói személyi jövedelemadó vagy az átalányadózás szabályai szerint állapítja meg. Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nem keletkezik. a piaci viszonyoknak megfelelő díjazást. sorban van lehetősége azt jelölni. a jövedelem-minimum megállapításával. Járulékalapként figyelembe vehető összeg minimuma havonta a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összege. úgy a 401-402. Az egyéni vállalkozói igazolvány csak őstermelői tevékenységet tartalmaz. Ha az átalányadózás szerinti adózás szabályai szerint állapítja meg a jövedelmét és kizárólag a 210/2009 (IX. Ha a 412. az átalányadó választásával/megszüntetésével. ami a természetes személy főtevékenységére jellemző. az őstermelői tevékenysége tekintetében a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. A 401.

) 1995. IV. sor: Ebben a sorban „X”-szel kell jelölnie. évi CXVII. Egyéni vállalkozó nyilatkozata a jövedelem-(nyereség)-minimum alkalmazásával kapcsolatosan 223 2009. az átalányadózás . adóévre nem az átalányadózást választja. sorban jelölje a megszűnés tényét. január 01-jétől az egyéni cégekre vonatkozó új szabályozás szerinti tovább működés nélkül szűnt meg. (3)-(8) bekezdések 225 1995. december 20-áig bejelentkezett az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá és 2010-ben átalányadózó volt. tv az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (Evtv. tagjaként folytatja. Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 8.a 404. törvény (Szja) 50. szüneteltetésésről Ezek a nyilatkozatai arra szolgálnak. valamint a bevallás feldolgozását. akkor ezt az erre szolgáló négyzetben az „X” beírásával jelezze. Ha Ön 2010. 404. hanem az összevont adóalap részét képezi. Fontos! A 2010.sor: Ebben a sorban „X”-el kell jelölnie. ha a 2010. sor: Ha az egyéni vállalkozásból származó jövedelme után a 2011. nem az elkülönülten adózó jövedelmek körébe tartozik. 405. Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 9.törvényben előírt bevételi értékhatár növekedett. akkor az erre szolgáló négyzetbe beírt „X”-szel jelölje azt. december 31-éig egyéni cégként működő egyéni vállalkozó adószáma – az új Evtv. Az átalányadózási mód megszüntetése esetén a megszűntetés évét követő négy adóév elteltét követően választhatja ismételten az átalányadózást. V. Ha a jogosultsága a bevételi értékhatár túllépése miatt szűnt meg. § (1). § (7) bekezdés 224 . évben és az adóév folyamán nem kezdte újra. évtől az egyéni vállalkozói bevételből átalányban megállapított jövedelem. akkor . ha Ön az egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette a 2010. vagy az átmeneti rendelkezések szerint egyéni cégként működik tovább és az egyéni vállalkozói tevékenysége emiatt szűnt meg. amely adóévben az szja . Az egyéni vállalkozó nyilatkozata az átalányadózás megszüntetéséről225 408.ezt a sort nem kell kitöltenie . 38. Ha a szünetelés időtartama alatt vállalkozói tevékenységét megszűntette. ha az Ön egyéni vállalkozói tevékenysége egyéni cég alapítása miatt szűnik meg. pontját! Szintén itt kell jelölnie. illetve ha egyéni vállalkozói tevékenységét ügyvédi iroda. ha mint 2009. sor: Ha a 2011. évi CXVII. hogy megkönnyítsék a bevalláskitöltő programok alkalmazását. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata az átalányadózás választásáról224 407. Az átalányadózásra vonatkozó döntésénél ezt is vegye figyelembe. sor: Ebben a sorban „X”-szel kell jelölnie. jogerősen megtiltotta. végrehajtói iroda.attól az adóévtől kezdődően újra választható. Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 7. akkor ezt a sort nem kell kitöltenie. pontját! III. adóévre az idevonatkozó feltételek megléte mellett átalányadózást választ.§ (19)223 bekezdésének átmeneti szabálya szerint – 2010. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata a tevékenysége megszüntetéséről. évben az egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette (és az adóév folyamán nem kezdett új egyéni vállalkozói tevékenységet) vagy akinek egyéni vállalkozói tevékenysége folytatását a körzetközponti jegyző határozatban. pontját! 406. közjegyzői iroda. évi CXV.243 II. törvény (Szja) 50.ha annak egyéb feltételei fennállnak .

) 4 A Szja tv. 2 3 Jövedelem minimum szerinti adózásra nem vagyok kötelezett. tv. §ának (1)-(5) bekezdése szerinti bevételem a 4.ának (1)-(5) bekezdése szerinti bevételem a 4.244 Az idevonatkozó részletes szabályokat a 1053-13-as lap 10. 1053-13-08-02.) Ha a jelölést elmulasztja. ha a jelen bevallásában nem vesz/nem vehet igénybe a csekély összegű (de minimis) támogatásokról. 49/B § (23) bekezdése szerinti jövedelem-(nyereség)minimumot. 1 Nem tartozom az 1-essel jelölt adózók körébe. számú melléklete szerint elszámolt költséget meghaladó része (jövedelem). 49/B §-ának (1)-(5) bekezdése szerinti bevételem a 4. pontnál leírtakat. és 11. azaz hasonlító adóalap eléri. . ha a 421. 49/B. § (23) bekezdése szerinti jövedelem. számú melléklete szerint elszámolt költséget meghaladó része (jövedelem). 6 VI.(nyereség-) minimumot és emiatt. E miatt a 13-03-tól kezdődő lapok kitöltése után töltse csak ki a nyilatkozatra vonatkozó részt.(nyereség-) minimumot. a jövedelem minimum szerinti adózást választom. A (4). tv. mivel az egyéni vállalkozói tevékenységemet 2009. ha ebben az időszakban nem számolt el bevételt). sora. számú melléklete szerint elszámolt költséget meghaladó része (jövedelem). (E nyilatkozata megtételéhez segítségül szolgál a 1053-13-04-es lap 454. Az 1-6-ig terjedő jelölések alkalmazása: A jövedelem-minimum megállapítására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmaznom. 49/B §. tv. de a jövedelem-(nyereség)-minimum szerinti adózás helyett. azaz hasonlító adóalap nem éri el az adóévben az Szja. évben elemi kár sújtott. január 1-jét követően kezdtem. a 1053-13-08-01. Nem tartozom az 1-essel jelölt adózók körébe. és 11. de a 2010. évben elemi kár sújtott. 49/B § (23) bekezdése szerinti jövedelem. (5) és (6) szám szerinti választását csak az adatok ismeretében (a jövedelem levezetése után) tudja jelölni (kötelezett-e a jövedelem-minimum szerinti adózásra vagy a nyilatkozattételre). valamint az un. 49/B. (Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 18. vagy újrakezdtem és a tevékenység megkezdését megelőző 36 hónapban nem folytattam egyéni vállalkozói tevékenységet (ideértve azt az esetet is. pont alatti útmutatójából ismerheti meg. az arra szolgáló helyen. csoportmentességi és az adórendszeren kívüli támogatásokról szóló rendeletek alapján támogatást. sor: Jelölje „X”-szel. mivel az Szja tv. 1053-13-08-03-as lapokat is be kell nyújtania. 5 A Szja tv. az adóévben az Szja. mielőtt ezt a sort kitöltené. de a 2009. sorban nulla szerepel. és 425. Egyéni vállalkozó nyilatkozata a támogatásokkal kapcsolatban 410. 409. ebben a sorban nyilatkoznia kell. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységére a vállalkozói személyi jövedelemadózás szabályait alkalmazza. sor: Ebben a sorban a jövedelem-(nyereség)-minimum megállapításával kapcsolatos nyilatkozatát teheti meg. kivéve. azaz a hasonlító adóalap nem éri el az adóévben az Szja. bevallást kiegészítő nyilatkozattételi jogommal élek a 1053-15-os lap kitöltésével. és 11.

a de minimis és egyéb közösségi támogatásokkal. Abban az esetben. a 411. sorban az erre szolgáló helyen jelölje „1”-gyel. Az egyesített tevékenységre értelemszerűen irányadóak az alkalmazott adózási módról a 226 227 1995. a 411. az ehhez kapcsolódó adózási mód választásával kapcsolatos szabályokat. sorban az erre szolgáló helyen 2-vel jelölje ezt a tényt. Sorsz Egyesített tevékenység adózási módja átalányadó átalányadó vállalkozói szja eva átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja eva eva Elhunyt adózó tevékenységének adózási módja vállalkozói szja átalányadó átalányadó eva eva eva vállalkozói szja vállalkozói szja átalányadó Egyesített tevékenység előtti adózási módja átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja vállalkozói szja átalányadó vállalkozói szja átalányadó eva eva 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Abban az esetben. úgy most. a döntése szerinti. az átalányadó választásával/megszüntetésével. évi CXVII. VII. Ha a tevékenységet továbbfolyató özvegy vagy örökös maga is egyéni vállalkozó. a jövedelem-minimum megállapításával. választott adózási módot a 412. 90 napon belül bejelentette az állami adóhatóságnak a választott adózási módot227. évi CXVII. § (7) bekezdés 1995. sorba „1”-est kell beírni. de eddig nem volt egyéni vállalkozó. a 412. az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásával. sorba 2-est írt. ha azonos adózási mód szerint adózott az elhunyt egyéni vállalkozó. Abban az esetben. a 1053-15-ös lapokig készített kitöltési útmutatóban foglalt általános tudnivalókat is olvassa el. ha a 411. melyekből megismerheti a támogatások kezelésével. Nyilatkozat az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásáról. ha Ön az elhunyt egyéni vállalkozó e tevékenységét. az adózási mód választásáról Abban az esetben. mint az özvegye vagy örököse tovább folytatja. valamint határidőn belül eleget tett a bejelentési kötelezettségének. de eddig is egyébként egyéni vállalkozói tevékenységet folytatott. illetve a tevékenységet tovább folytató egyéni vállalkozó özvegy vagy örökös.245 A 1053-13-02-ES LAP KITÖLTÉSE A lap kitöltése előtt a 1053-13-as lapoktól. eldöntheti. Erre akkor van lehetősége. § (8) bekezdés . ha az elhunyt egyéni vállalkozó e tevékenységét az özvegye vagy örököse tovább folytatja. ha a tevékenység folytatásának szándékán túl. hogy az egyesített tevékenységből származó jövedelem megállapítására a továbbiakban milyen adózási módot választ. sorban kell jelölnie a következőkben leírt lehetőségek figyelembe vételével. de az elhunyt által alkalmazott adózási módtól eltérő adózási mód szerint adózik. Erre akkor van lehetősége. ha a tevékenység folytatásának szándékát 90 napon belül bejelentette az adóhatóságnak226. törvény (Szja) 49/A. törvény (Szja) 49/A.

– a megfelelő jelöléssel . Például „3”-ast. ha az átalányadózás megszüntetése évét követően legalább négy adóév eltelt. ha a megszűnést követően. 4 minden egyéb esetben 5.2 pontjánál leírtaknál olvashat. 1 szabadforgalomba bocsátotta. az adóéven belül új egyéni vállalkozói tevékenységet kezdett. A következő számok felhasználására van lehetősége. VIII. Ha Ön az egyéni vállalkozó tevékenységének gyakorlása során már korábban is adózott az átalányadó szabályai szerint. akkor nyilatkoznia kell arról. majd utóbb újból egyéni vállalkozóként folytatja tevékenységét. ÚTMUTATÓ AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 2010. nyilatkoznia. hogy az Ön korábbi eva alanyiságának megszűnés adóévét követő négy adóévre az adóalanyiság ismételten nem választható. Önnek. ha megfelel annak a feltételnek. amennyiben azt a személyi jövedelemadó törvény rendelkezései szerint kell megállapítania. illetőleg bizonyos esetekben a 1053-15-ös pótlapon. a 1053-14-es pótlapokon. sor: Abban az esetben. Ez vonatkozik arra is. ha Ön a korábbi átalányadózás időszaka alatt megszűntette a tevékenységét. valamint annak adójáról kell számot adnia. azaz Ön az egyesített tevékenységre az elhunyt egyéni vállalkozó által alkalmazott egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként történő adózást akkor választhatta a vállalkozói személyi jövedelemadó helyett. illetve a választás időpontjában az elhunyt és az Ön által addig elért bevétele nem haladta meg a 15 illetve a 100 millió forint időarányos részét.gov. Nyilatkozat az egyéni vállalkozás megszüntetése során a pénztárgépek elhelyezéséről 413-417.246 választott adózási módra történő áttérés esetére és az adózási mód alkalmazási feltételeire vonatkozó rendelkezések.hu). 3 leselejtezte. 2 megtartotta. Amennyiben lehetősége van. hogy a bevalláshoz a 1053-1301-es és 02-es pótlapot is csatolja. A nyilatkozatot nem kell megtennie. hogy csak akkor választhatta az egyesített tevékenységre ezt az adózási módot. ha szervíznek adta el.nav. Ha például a jelölés „5”-ös. ha Ön egyéni vállalkozóként rendelkezett pénztárgéppel. ha nem állt munkaviszonyban.hogy az a tevékenysége megszűnését követően hová került. az egyéni vállalkozói tevékenységéből származó jövedelméről. . a 1053-13-as. azaz átalányadózást Ön akkor választhatott az egyesített tevékenységre. ÉVI ADÓBEVALLÁSÁHOZ Ezeket a bevallási lapokat csak az egyéni vállalkozók tölthetik ki! A 1053-as bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen írja be. vegye figyelembe. vegye igénybe az ÁNYK (AbevJava) program szolgáltatásait az állami adóhatóság honlapján (www. Az egyéni vállalkozás egyesítésével összefüggő előírások alkalmazásáról a vállalkozói útmutató 12.

aki családi gazdálkodóként mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytat. 7. 9. de akinél az eva-s időszak előtt foglalkoztatási. Akkor is ezt a bevallási lapot kell kitöltenie. Ha Ön nem pénzben kapja az ellenértéket (vagyoni értéket). 5. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A jövedelem megállapításakor a bevételeket és a költségeket Ft-ban kell figyelembe venni. akinél az eva-s időszak előtt érvényesített kisvállalkozói adókedvezmény nem vált véglegessé.) Amennyiben Ön kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó. fejlesztési tartalék címén érvényesített bevételt csökkentő kedvezmény a feltételek hiánya miatt nem vált véglegessé és emiatt személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezett. a 2010. 2. évben. (Elektronikus úton vagy 2D módon – internetes program felhasználásával papír alapon – történő kitöltés esetén a bevétel. illetve aki egyéni vállalkozói tevékenységét ügyvédi iroda. 2. kisvállalkozások adókedvezményét. ha Ön más törvény szerint kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. a 1053-13-01 és 1053-13-02-es lapokon az adózói nyilatkozatokat kell kitöltenie. aki az eva hatálya alá tartozik. közjegyzői iroda. végrehajtói iroda. A BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE E bevallási lapokat kell kitöltenie annak az egyéni vállalkozónak is. 3.247 1. évben a 1058-as bevallásban kellett közölnie. A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozónak a saját járulékait a 2010. aki egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelte(ti)tte a 2010.1 AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK . foglalkoztatási kedvezményt vett igénybe. de évközben a feltételek hiánya miatt kikerült az eva törvény hatálya alól és emiatt vissza kellett térnie a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá. de az egyszerűsített vállalkozói adóra tett nyilatkozata nem volt jogszerű. aki az eva hatálya alá tartozik. akkor bevételnek a Ft-ban kifejezett szokásos piaci értéket kell tekintenie. tagjaként folytatja. 8. kisvállalkozói. jogerősen megtiltotta. aki a 2010. akinek egyéni vállalkozói tevékenysége folytatását a körzetközponti jegyző határozatban. A 1053-13-03-tól a 07-ig tartó bevallási lapokat akkor is be kell nyújtania. Ebben az esetben csak az összesítő (vastag keretes) sorokba írjon nullát. ha azon nem szerepel adat. de a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt kisvállalkozói kedvezményt. akinek egyéni vállalkozói tevékenysége egyéni cég alapítása miatt szűnik meg. az áttérés időpontjától. illetve fejlesztési tartalék címén csökkentette a bevételét és ezek az igénybevett kedvezmények nem váltak véglegessé. 4. január 1-je és december 31-ie közötti időszakra eső egészségügyi szolgáltatási járulékát és a nyugdíjjárulékát a 1053-14-es lapon kell bevallani. egyéb költség sorokba írjon nullát. 6. 1. évre az eva szerinti adózást választotta. évben. aki az egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette a 2010. 2.

Az átalányadózással és annak választásával kapcsolatos tudnivalókat a 1053-13-06-os lap útmutatójánál a 16. de az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben megszüntette. akkor az éves bevallásában az egyéni vállalkozásból származó jövedelem. Amennyiben a választása nem volt jogszerű a 2010. évben év közben vált özvegyi vagy örökösi jogon egyéni vállalkozóvá. A személyi jövedelemadó törvény szerint jövedelmét – a törvényben is megjelölt feltételek figyelembevételével – kétféle módszer szerint állapíthatja meg: • a vállalkozói jövedelem szerinti adózás. Ha Ön 2009-ben az átalányadó szabályai szerint adózott és az eva választása a 2010. majd az adóéven belül azt újra kezdte. valamint a tájékoztató adatok megállapításakor a 1053-13-as bevallási lapon a mindkét időszak éves összesített adatát szerepeltesse. és IV. akkor az adóév egészére a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkalmazására kellett áttérnie. akkor a korrekciós tételek miatt a 2009. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TOVÁBBI TUDNIVALÓK . Ha Ön a 2010. amikor ennek tényét Ön vagy az állami adóhatóság feltárta. 3. évre az átalányadózást választotta. de az adóéven belül ismételten egyéni vállalkozói tevékenységet kezdett folytatni. • az átalányadózás. Ha Ön a 2010. táblájában kell jelölnie. évi bevallását is módosítania célszerű (az esetleges későbbi jogkövetkezmények elkerülése érdekében) önrevízió útján. akkor az állami adóhatóságnak kellett megállapítania becsléssel a bevételét és a költségeit azon időpontig. évi bevallásában további korrekciókkal kellett számolnia. mivel az átalányadózásra nem térhetett vissza. pont alatt találja. olvassa el a 12. Amennyiben az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben megszüntette. akkor csak a vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítására vonatkozó szabályokat alkalmazhatja. Az eva választása miatt a 2009. A döntését a 1053-13-01-es lap I. évre nem volt jogszerű. tábláin nyilatkozhat. de az adóéven belül újra folytatta.248 Többféle vállalkozói tevékenység esetén az egyéni vállalkozásból származó bevételeit és a költségeit együttesen (összesítve) vegye figyelembe. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben szüneteltette. akkor az éves bevallásában az egyéni vállalkozásból származó jövedelem. Ebben az esetben a becsléssel megállapított bevételi és költség adatokat kötelező figyelembe vennie a jövedelemszámításkor és az Szja-törvény szerinti könyvvezetési kötelezettségének a becsült időszakot követően kell eleget tennie.1 pont alatti tájékoztatást. Az átalányadózás következő adóévre történő választásáról vagy annak megszüntetéséről a 1053-13-01-es bevallási lap III. valamint a tájékoztató adatok megállapításakor a 1053-13-as bevallási lapon a mindkét időszak éves összesített adatát szerepeltesse. évre. Amennyiben az eva-t jogszerűtlenül választotta.

és hozzájárulás kötelezettség bevallására a 1008. Az egyéni vállalkozói tevékenység megszűntetéséhez kapcsolódó különös szabályok 8.vállalkozói adóalap esetén 12. 5. ha a családi gazdaság nyilvántartásba vétele egyéni vállalkozói jogállás alapján történt. adóév első félévére eső . A CSALÁDI GAZDASÁGOK EGYÉNI VÁLLALKOZÓ TAGJAINAK ADÓZÁSA A családi gazdálkodónak és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagnak mezőgazdasági őstermelői tevékenysége tekintetében adókötelezettségét a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell teljesítenie akkor is. 1008E számú bevallás szolgált. Az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatására vonatkozó szabályok 12. Az átalányadózással és annak választásával kapcsolatos tudnivalók 17. A vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítása 14. Az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozó és a tevékenységét ügyvédi iroda. A kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő egyéni vállalkozót terhelő járulékokról 4. A családi gazdaságok egyéni vállalkozó tagjainak adózása 6. a szakképzési hozzájárulás-. A Jövedelem-(nyereség)-minimum (Nyilatkozat) 11. A vállalkozói osztalékalap és adójának megállapítása 16. az innovációs járulék-. Az államháztartással szembeni egyéb kötelezettségek teljesítése 5. járulék-.1 Az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatása 12.2 Az egyéni vállalkozás egyesítésével összefüggő előírások. valamint az un. A kisvállalkozói kedvezmény részletező adatai 18.249 Az útmutató a következőket tartalmazza: 4. a cégautó adó kötelezettségét a 1001-es bevallásban kell bevallania. csoportmentességi és az adórendszeren kívüli támogatásokról 19. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSSAL SZEMBENI EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE Az egyéni vállalkozónak a rehabilitációs hozzájárulás-. közjegyzői iroda. végrehajtói iroda tagjaként folytató egyéni vállalkozó bevallásával összefüggő szabályok 8. A foglalkoztatói minőségben keletkezett adó-.1 Az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozó bevallásával összefüggő szabályok 8. végrehajtói iroda tagjaként folytató egyéni vállalkozó bevallásával összefüggő szabályok 9. Adatok a csekély összegű (de minimis) támogatásokról. évre történő választása esetére vonatkozó szabályok 7. Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetéséhez kapcsolódó különös szabályok 10. Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. valamint az agrártermelés költségeit csökkentő támogatások visszafizetési kötelezettségét. közjegyzői iroda. özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatás esetén 13. ha a .2 A tevékenységét ügyvédi iroda. A veszteségelhatárolás 15.a 2010. a játékadó-. A kedvezményes adókulcs alkalmazásának feltételei 50 millió forint alatti .

évre való választása esetén a 2010. de az egyéni vállalkozói jogállással rendelkező magánszemélynek a (1053-13-as) bevallási lapot ekkor is be kell küldenie az állami adóhatósághoz. kisvállalkozói adókedvezményt érvényesített. aki a veszteséget „hozta”. akkor az áttéréssel kapcsolatban az alábbiakra legyen figyelemmel: – A bejelentés évében az egyéni vállalkozásból származó éves jövedelem megállapításakor az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások szerint meg kell állapítania. akkor a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó bevallásadási kötelezettségnek kell eleget tenni. §. mellékletében felsorolt őstermelői termékek előállításából. ha az egyéni vállalkozói igazolványában fel van tüntetve. sorában kell szerepeltetni. évi bevallás 1053-13-06-os lapjának 505. és a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt keletkezett veszteség összegét nem lehet megosztani a családtagokkal.250 bevétele az szja-törvény 6. és bevallania. Mindez a következőket is jelenti: – A családi gazdaságban folytatható kiegészítő tevékenység után továbbra is az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. aki annak megfizetésére kötelezett. felsorolt tevékenységek gyakorlásából származik. A járulék összegét a bevételével szemben az a magánszemély vonhatja le. A bejelentkezéskor választott adózási mód szerint kell a kiegészítő tevékenység után a jövedelmet megállapítania. amíg az Eva tv. vagy fejlesztési tartalék nyilvántartása 228 2002. de 2010. sor adata). de a bevallásban nem kell levezetnie. – Ha a családi gazdaságba befolyt összes bevétel őstermelői tevékenységből származik. – A bevételt csökkentő kedvezményeket az őstermelésből származó jövedelmével szemben a családi gazdálkodó érvényesítheti. sz. – Az adóalanyiság első adóévét megelőző adóév utolsó napján megszerzett vállalkozói bevételnek kell tekinteni minden olyan Önt egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket (422. ÉVRE 228 TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSA ESETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK Ha Ön 2010-ben a személyi jövedelemadó törvény rendelkezései szerint állapítja meg egyéni vállalkozásból származó jövedelmét. előírásai szerint teljesíti adókötelezettségét vagy – ezt megszüntetve – a személyi jövedelemadó törvény szerinti átalányadózást alkalmazza. AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2011. december 20-áig bejelentkezett az eva hatálya alá. törvény (Eva tv. – Amennyiben a személyi jövedelemadó törvény hatálya alatt kisvállalkozói kedvezményt. § (2) . aki azt az állami adóhatósághoz bejelentette. – A nem egyéni vállalkozói jogállás alapján végzett kiegészítő tevékenységből származó jövedelem után annak kell adóznia. A mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem megállapításával kapcsolatos tudnivalók a 1053-12-es laphoz fűzött útmutatóból ismerhetők meg.) 10. 6. 17. A nyilvántartott veszteség összegét is csak az a magánszemély érvényesítheti a jövedelmével szemben. – Egyéni vállalkozóként a mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek nem minősülő tevékenységek tekintetében az átalányadó választásáról nyilatkozni lehet. egyszerűsített számla szerinti teljesítési időpont megelőzi az Eva tv. Ebben az esetben a 1053-13-as bevallási lapok összesítő soraiba kell nullát beírni. – A megszűnés szabályai szerint megállapított készletek értékét az adóalanyiság 2011. amelyről kiállított számla. évi XLIII. – Egyéni vállalkozói bevétel hiányában a kötelezően fizetett saját jogú járulék összegét. a meglévő készletekkel kapcsolatos bevételét és azt mindaddig adóalapot nem érintő bevételként kell nyilvántartania. szerinti adóalanyiság első adóévét.

foglalkoztatottak számának növekedése miatt csökkentette a bevételét. akkor a felsorolt kedvezmények végleges érvényesítésére vonatkozó szabályok az eva-s időszak alatt is vonatkoznak majd Önre. 7. átsorolja. évben megszűntette meg. – az egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő igazoltan felmerült kiadás a megszűnés adóévében elszámolható vállalkozói költségnek minősül. sor). akkor az özvegy.251 (lekötése). akkor az üzembe helyezést megelőzően az adózás utáni jövedelem csökkentésekor levont beruházási költség összegével nem kell az adózás utáni jövedelmét növelnie. vagy annak folytatását a körzetközponti jegyző határozatban. e jogviszonyára tekintettel az adóévben megszerzett bevétele után nem terheli személyi jövedelemadó kötelezettség. évre átjelentkezett az Eva tv. valamint vállalkozói személyi jövedelemadó kötelezettségéről. örököse által az egyéni vállalkozói tevékenység korábbi folytatására tekintettel az egyéni vállalkozói 229 1995. az Szja-törvényben meghatározott időszakon belül. mivel e tekintetben az Szja-törvény e rendelkezése az eva-s időszakban nem vonatkozik Önre. akkor az eva hatálya alatt a fejlesztési tartalék nem cél szerint történő feloldása esetén a feloldott összeg utáni adót késedelmi pótlékkal növelten kell visszafizetnie (1053-13-05-ös lap 484. Nem kell a tevékenység megszűnésére irányadó rendelkezéseket alkalmazni. ha például a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló tárgyi eszközöket értékesíti. § (2) . Amennyiben az egyéni vállalkozó e tevékenységét halála után özvegye vagy örököse folytatja.tv.) 49/B. ha az egyéni vállalkozó tevékenységét cselekvőképességének elvesztését követően a nevében és javára törvényes képviselője folytatja. pont alatti tájékoztatót! Az egyéni vállalkozói jogállás megszűnését (ide nem értve az egyéni cég alapítása miatti megszűnést) követően a megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig: – az egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel befolyt ellenérték (bevétel) a megszűnés adóévében megszerzett vállalkozói bevételnek. Ez azt jelenti. örökös esetében az egyéni vállalkozó tevékenységet folyamatosnak kell tekinteni. Olvassa el a 12. május 20-áig kell számot adnia a magánszemélyként Önt terhelő személyi jövedelemadó. – Az eva hatálya alá bejelentkezett adózót. Természetesen más jogcímen megszerzett jövedelmek tekintetében a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség fennáll. hatálya alá. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK Ha Ön az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010. jogerősen megtiltotta a 1053-as bevallásában 2011. – Ha a tárgyi eszközt az eva-s időszakban helyezi üzembe. A megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtását követően befolyó bevételre. akkor e tárgyi eszközökre tekintettel a nyilvántartott kisvállalkozói kedvezmény kétszeresének adóját – mely 16% – vállalkozói személyi jövedelemadó címén meg kell fizetni. évi CXVII. stb. – Ha az eva-s időszakot megelőzően fejlesztési tartalékkal csökkentette a bevételét és a 2010. illetve felmerült kiadásra az önálló tevékenységből származó jövedelem (10. amelyet a magánszemélynek a megszűnés adóévéről szóló adóbevallásában kell figyelembe vennie.229 Az egyéni vállalkozó halála esetén a vállalkozói tevékenységét nem folytató özvegye. törvény (Szja. sor) megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

az iroda és az egyéb – kizárólag a jövedelemszerző tevékenységhez használt. 10. a tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint. vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadását a költségei között elszámolta. akkor a megtakarított és nyilvántartott adót késedelmi pótlékkal növelten kell visszafizetnie a (1053-13-05 lap 485. Ha adómegtakarítást tart nyilván.ingatlan bérleti vagy használati jogáról való lemondás miatti ellenérték összegét – akkor is. akkor a bérleti.tv. • a tárgyi eszközök – ideértve a tartalék alkatrészt és a gyártóeszközt is – leltári értékét. áru. a műhely. A 1053-13-01 és -13-02-es lapokon az Önre vonatkozó részeket is töltse ki! Ne felejtse el a 1053-13-01-es lapon a 404.a vállalkozói osztalékalap után . A tevékenység megszüntetésekor a vállalkozói lapok „d” oszlopai szolgálnak a megszűnés szabályai szerinti jövedelem levezetésére. sor). 5. Az előzőekhez hasonlóan. a „d” oszlopokban kiszámított vállalkozói osztalékalap után. • kisvállalkozói kedvezmény címén (a 431. • a gazdasági épület. hogy a bevételeit nem csökkentheti • a foglalkoztatási kedvezménnyel (a 429. sor „d” oszlopában figyelembe kell venni230: • a költségek között elszámolt és megszűnéskor meglévő összes vásárolt és saját termelésű készlet (anyag.megállapított egészségügyi hozzájárulás. ha a használati jog. kell az adót megfizetnie a 1053-as bevallás benyújtásakor. és az azzal összefüggő adókötelezettségeket (ideértve a jövedelem megállapítását is) ennek megfelelően kell teljesíteni. az adókötelezettség meghatározására. sz. sorban). amennyiben azok beszerzési árát a költségei között egy összegben számolhatta el az alacsony bekerülési érték miatt. 230 Szja. pont . Nem számolható el költségként a megszüntetés évéről készített adóbevallás (illetőleg annak önellenőrzése) alapján . sor) sem érvényesíthető. az üzlet. (Amennyiben ez az összeg a bevallás időpontjában még nem ismert. mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani). Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése esetén Önnek.252 jogállás megszűnésének napját követően megszerzett bevétel önálló tevékenységből származó bevételnek minősül. félkész és késztermék) leltári értékét (a leltár szerinti értéket az Szja-tv. sor). A megszűnés adóévére vonatkozóan kisvállalkozások adókedvezménye (458. sorban). a fejlesztési tartalékként nyilvántartott összeg esetében is visszafizetési kötelezettsége keletkezik (1053-13-05 lap 484.) Fontos tudnia. ha azt az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésekor még nem kapta meg –. Az általánostól eltérő szabályokra az adott soroknál „Megszűnt” címmel talál segítséget. a 1053-13-07-es lapot nem töltheti ki. a használati jog megszerzésére fordított kiadást kell további bevételnek tekinteni. A lapok kitöltésekor további bevételnek minősül és a jövedelemszámítás során a 421. sorban jelölni a tevékenysége megszűnésének tényét. számú melléklet II.

Nem kell a magánszemély egyéni vállalkozói jogállását megszűntnek tekinteni az egyéni cég tulajdonába adott olyan eszközök esetében. Az egyéni vállalkozói tevékenység egyéni cég alapítása miatt történő megszűnése esetén a vállalkozói bevételek és költségek megszűnéssel összefüggő elszámolására irányadó rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni. és azt 2011. az általános szabályok szerint.253 8. VÉGREHAJTÓI IRODA TAGJAKÉNT FOLYTATÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ BEVALLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK Akinek az egyéni vállalkozói tevékenysége egyéni cég alapítása vagy tevékenységének ügyvédi iroda. vagy . végrehajtói iroda tagjaként történő folytatása miatt szűnik meg. ill. egy összegben fizeti meg. május 20. KÖZJEGYZŐI IRODA. nem anyagi javakról megjelölve az egyéni cég tulajdonába nem pénzbeli hozzájárulásként kerülőket azon az értéken is. hogy a megszűnés adóévről szóló adóbevallásában: 1. 8. AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÁSA MIATT MEGSZŰNŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÉS A TEVÉKENYSÉGÉT ÜGYVÉDI IRODA. a megszűnési szabályok alkalmazásával állapítja meg a jövedelmét. – értékcsökkenési leírásként a tulajdonba adásig még el nem számolt. továbbá nettó értéken a tárgyi eszközökről. közjegyzői iroda. május 20-ig. amennyiben úgy dönt. eho) kötelezettségeiről a 1053-as bevalláson kell számot adnia. illetve a tételes kimutatásban feltüntetett. amelyekre az egyéni vállalkozó kisvállalkozói kedvezményt és/vagy kisvállalkozások adókedvezményét érvényesítette. a tárgyi eszközök. a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napra vonatkozóan leltárt kell készítenie. nem pénzbeli hozzájárulásként az egyéni cég tulajdonába adott – eszköznek az alapító okiratban meghatározott értéke (apport) vállalkozói bevételnek.és vállalkozói osztalékalap utáni adókötelezettségét. A magánszemély eldöntheti. az előírt nyilvántartási kötelezettség betartása mellett nem kell a magánszemély egyéni vállalkozói jogállását megszűntnek tekinteni. valamint nyilvántartásai alapján tételes kimutatást kell összeállítania a követelésekről. A bevallás benyújtási határideje 2011. A megszűnés adóévéről szóló adóbevallásában a magánszemélynek az egyéni vállalkozói jogállás megszűnését követően a megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig az egyéni cég tulajdonába nem adott követelésre tekintettel befolyt ellenértéket (bevételt) a megszűnés adóévében megszerzett vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie. hogy az előírt nyilvántartási kötelezettségeit egyéni cégként kezeli. nem anyagi javak nyilvántartás szerinti nettó értéke vállalkozói költségnek minősül. amely értéket az egyéni cégalapító okiratában rögzített. Az egyéni vállalkozói tevékenység egyéni cég alapítása miatt történő megszűnése esetén a fejlesztési tartalékra.1. valamint az annak megfelelő vállalkozói személyi jövedelemadó. a foglalkoztatási kedvezményre. a tagi jogviszony keletkezését megelőző nappal megállapított (szja. annak az alapítást. a nyilvántartott adókülönbözetre vonatkozó szabályok szempontjából. AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÁSA MIATT MEGSZŰNŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ BEVALLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK Aki a tevékenységének megszüntetésével egyéni céggé alakul át. hogy a leltárban.

Ne felejtse el a 1053-13-01-es lapon a 405.alkalmazhatja az Szja-tv. hogy három egyenlő részletben fizeti meg. Ha a különbözet szerinti adózást alkalmazza (2.233 Az egyéni vállalkozó a tagi jogviszony keletkezését megelőző napra vonatkozóan az egyéni vállalkozói tevékenységét megszünteti azzal. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. Az adóévi kötelezettséget e bevallás. törvény 21. VÉGREHAJTÓI IRODA TAGJAKÉNT FOLYTATÓ 232 SZABÁLYOK EGYÉNI VÁLLALKOZÓ BEVALLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ Ha az egyéni vállalkozó tevékenységét ügyvédi iroda. Az a) és b) pont szerinti kötelezettségek esetében – ha együttes összegük a 10 ezer forintot meghaladja – a magánszemély választhatja.254 2. 84/E.§ 233 A 2011. a kisvállalkozások adókedvezményével összefüggő. az egyéni cég alapítása miatti megszűnésre vonatkozó különös szabályok és a megszűnés általános szabályainak figyelmen kívül hagyásával is megállapítja (megszűnés nélküli adókötelezettség) az adókötelezettségét (különbözet szerinti adózás). a további két részletet a kötelezettség évére vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás benyújtására nyitva álló határidőig kell megfizetni. § (2) – (5) bekezdés 2010. az első részletet adóévi kötelezettségként. akkor a 1053-13-03 -1053-13-05ös lapok „c” és „d” oszlopait kell kitöltenie.1 pontban leírt szabályok helyett .amennyiben az a számára kedvezőbb . olvassa el a 480-483. pont) állapítja meg a jövedelmét. b) a nyilvántartásba vett fejlesztési tartalékkal összefüggésben – vállalkozói osztalékalap utáni adó-fizetés nélkül – az erre vonatkozó rendelkezés szerinti.§ és 29. a nyilvántartott adókülönbözettel. 231 232 Szja-tv. Az első részletet vállalkozói személyi jövedelemadóval és a vállalkozói osztalékalap utáni adókötelezettséggel együtt adóévi kötelezettségként. Ha a megszűnés szabályai szerint megállapított adókötelezettség a megszűnés szabályai figyelmen kívül hagyásával számított adókötelezettségét 10 ezer forintnál nagyobb összegben meghaladja. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként. § . a nyilvántartásba vétel évében hatályos adómértéket kell figyelembe venni. évi CXXIII. Adómegfizetési kötelezettség esetén: a) késedelmi pótlék nélkül a kisvállalkozói kedvezménnyel összefüggésben. sorokhoz fűzött magyarázatot is! 8. pont). erre vonatkozó. január 01-én hatályos Szja-tv. akkor a 1053-13-03 . alábbi előírásait. az érvényesítés évében hatályos adómérték felét. a megszüntetésre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmaznia. közjegyzői iroda. 49/A.1053-13-05-ös lapok „d” oszlopait kell kitöltenie. sort jelölni! Kérjük. hogy a foglalkoztatási kedvezménnyel. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként kell szerepeltetni.231 Ha a megszűnési szabályok alkalmazásával (1. évi adókötelezettség megállapításánál a 8. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. végrehajtói iroda tagjaként folytatja.2 A TEVÉKENYSÉGÉT ÜGYVÉDI IRODA. január 01-jétől hatályos. KÖZJEGYZŐI IRODA. az erre vonatkozó rendelkezés szerinti. 2011. akkor a 2010. a különbözet három egyenlő részletben fizethető meg.

. sort jelölni! Kérjük. ha a szünetelés időtartama alatt munkaviszonyt létesít. egyéni szabadalmi ügyvivő. eho) kötelezettségeiről a 1053-as bevalláson kell számot adnia. január 01-én hatályos Szja-tv. kivéve a 461.255 A fenti kötelezettségek. valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról. évi LIII. törvény az ügyvédekről.a körzetközponti jegyzőnél (okmányiroda). annak azt is le kell adnia a tevékenység szüneteltetésének bejelentése mellett. Az egyéni vállalkozói tevékenységre vonatkozó adóbevallásra nem kötelezett a magánszemély.237 A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a szüneteltetés megkezdése adóévéről a szüneteltetés megkezdését megelőző nappal (kivéve. ahol a „c” oszlopban szerepeltethet adatot.. A bevallás 1053-13-03 – 1053-13-05-ös lapok „c” oszlopait kitöltve kell a személyi jövedelemadó kötelezettséget megállapítani. olvassa el a 461. évi XI. 1995. évi XXXII. Ne felejtse el a 1053-13-01-es lapon a 405. évi XLI. azonban e rendelkezéstől függetlenül a szünetelés időszakában is be kell vallania az adóévben a) kisvállalkozói kedvezménnyel (461. hogy a szünetelés bejelentését megelőzően vállalt kötelezettség alapján sem folytat egyéni vállalkozói tevékenységet). törvény a közjegyzőkről 236 1995. Amennyiben az 5 év elteltével az egyéni vállalkozó nem jelenti be az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását. 84/K. b) fejlesztési tartalékként nyilvántartott összeggel (484. c) foglalkoztatási kedvezménnyel (423. d) nyilvántartott adókülönbözettel (485. Az ügyvéd. Akinek van egyéni vállalkozói igazolványa is. A 8. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG SZÜNETELTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK 234 Az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozó a tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltetheti. 9. sorokhoz fűzött magyarázatot is! Az általánostól eltérő szabályokra az adott soroknál az „Átalakuló” címmel talál segítséget. Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetését és a szüneteltetés végén a tevékenység folytatását be kell jelenteni elektronikus úton . és a 486. Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozónak az átalányadózásra való jogosultsága nem szűnik meg. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról.1053-13-05-ös lapok „d” oszlopait kell kitöltenie. a közjegyző tevékenységét a jogállását szabályozó külön törvény előírásai235 szerint szüneteltetheti. az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről 1998. évi CXV. 481. és a 484. A bevallás benyújtásának határideje: 2011. ha tevékenységét adóéven belül újra kezdte) megállapított (szja. 480-484. 1994.sor). törvény a bírósági végrehajtásról 237 A 2011. akkor a magánszemély egyéni vállalkozói jogállása megszűnik. február 25. § . évi XCIV. tv.sor). ha e tevékenységét az adóév minden napján szüneteltette (ideértve azt is. 1991.2 pontban leírtak alkalmazása esetén a 1053-13-03 .sor). sorokat.sor). 234 235 2009. törvény a szabadalmi ügyvivőkről.. valamint a vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összegét csökkenti az elhatárolt veszteség után az adó mértékével számított összeg. Nem szüneteltetheti tevékenységét a magán-állatorvos és az önálló bírósági végrehajtó236.

és árukészlet beszerzésére fordított. sor). akkor az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelését be kell jelentenie a vállalkozói tevékenységre tekintettel megnyitott pénzforgalmi bankszámlát vezető hitelintézetnek azzal. fejlesztési tartalék (432.240 Ha nem szünteti meg.239 A szünetelés ideje alatt az egyéni vállalkozó megszüntetheti az egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel megnyitott pénzforgalmi bankszámláját. amelyben a tevékenység az adóév minden napján szünetelt. A szünetelés megkezdése adóévéről szóló adóbevallás benyújtását követően az előzőekben nem említett befolyó bevételre.§ (8) 241 Szja-tv. 57. nem tüntethet fel nyilvántartott adókülönbözetet (511. b) igazoltan felmerült kiadás a szünetelés megkezdése adóévében elszámolható vállalkozói költségnek minősül. valamint a tevékenység folytatásához.256 e) kisvállalkozások adókedvezményével kapcsolatban keletkezett adófizetési kötelezettségét (463. § 239 . az önálló tevékenységből származó jövedelem (10. hogy a bejelentés elmulasztásának minden adójogi következménye a magánszemélyt terheli. 84/K. § (4 ) b) pont 242 Szja-tv. Az egyéni vállalkozó költségként számolhatja el a szüneteltetés befejezését követően a tevékenység folytatása előtt – legfeljebb 3 évvel korábban – beszerzett. illetve felmerült kiadásra minden olyan adóévben. akkor a bevallásában kisvállalkozói kedvezmény (431.238 Amennyiben az egyéni vállalkozó a tevékenységét az adóév utolsó napján szünetelteti. és 509. sor). 57. Továbbá a szüneteltetésének befejezését követően a tevékenység folytatása előtt – legfeljebb 3 évvel korábban – beszerzett tárgyi eszközök és nem anyagi javak értékcsökkenési leírásának elszámolását megkezdheti.241 A szünetelés ideje alatt az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megnyitott bankszámlán jóváírt kamat a magánszemélyek által megszerzett kamatjövedelemre242 vonatkozó szabályok szerint adózik. foglalkoztatási kedvezmény (429. 14. § 240 Art. amelyet az egyéni vállalkozónak a szünetelés megkezdése évéről szóló adóbevallásában kell figyelembe vennie.sor). 10. sor) megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Az ilyen egyéni vállalkozó a szünetelés időszakában költséget (ideértve az értékcsökkenési leírást is) nem számolhat el. sor). A szünetelés időszakában az egyéni vállalkozó költséget nem (értékcsökkenési leírást sem) számolhat el. január 01-én hatályos Szja-tv. korábban költségként még el nem számolt kiadásait. A szünetelés kezdő napjától az addig végzett egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel a szünetelés megkezdésének adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig a) befolyt ellenérték (bevétel) a szünetelés megkezdése adóévében megszerzett vállalkozói bevételnek. folytathatóságához szükséges (ideértve a szünetelés időszakában elkerülhetetlen) egyéb kiadásait. 65. sor és a 13-07-es lap). Az általánostól eltérő szabályokra az adott soroknál „Szüneteltető” címmel talál segítséget. és utóbb a tevékenység végzése során felhasznált anyag. § (2) A 2011. sor) címén a jövedelmét (bevételét) nem csökkentheti. nem érvényesítheti a kisvállalkozások adókedvezményét (458. JÖVEDELEM -(NYERESÉG)-MINIMUM 238 Szja-tv.

ha a különbözet szerinti adózást alkalmazza (lásd: 8. Nem kell alkalmazni a jövedelem-(nyereség)-minimum számítást: . .257 A vállalkozói jövedelemadó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozónak a vállalkozói személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége kiszámítása előtt el kell döntenie. Hasonlítási alap: A bevétel és a bevételt növelő tételek összegéből a költségek levonása után fennmaradó rész [452c/d=(421+425)446]. Jövedelem-(nyereség)minimumnak – a belföldi telephelyhez köthető – a tárgyévi adóalapba beszámító bevételnek az adóévben – a belföldi telephelyhez köthető – az eladásra beszerzett áruk beszerzési értékével és az eladott közvetített szolgáltatások értékével csökkentett részének 2%-át kell tekinteni 454c/d=[421a/b vagy 421c/d* -[(440c/d+(441a/b vagy 441c/d)] x 0. amely az egyéni vállalkozó megelőző adóévi bevételének legalább a 15 százalékát eléri. akkor a „d” oszlopban. Ha alkalmaznia kell jövedelem-(nyereség)-minimum számítást.3 El kell végezni a jövedelem-(nyereség)-minimum levezetését. ha a megszűnés szabályai szerinti adózást választja.02. Ad. akkor a „c” és „d” oszlopban is levezeti a számításokat. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem nem terjeszthető elő és a jövedelem-(nyereség)-minimum számítására kötelezett az egyéni vállalkozó. hogy a tárgyévi egyéni vállalkozásból származó jövedelme alapulvételével megállapított vállalkozói adóalap összege után vagy a jövedelem-(nyereség)-minimum után (ha erre kötelezett) fizeti meg a vállalkozói személyi jövedelemadót. a kár tényét tartalmazó. úgy a 1053-13-01-es lapon a 409. pont). amennyiben a tevékenység megkezdését megelőző 36 hónapban egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytatott (ideértve azt az esetet is. Élhet a nyilatkozattételi jogával is.2 Ki kell számítani az un. úgy a következők szerint kell eljárni: A tevékenységét megszüntető (ide nem értve az egyéni cég alapítása miatti megszűnő egyéni vállalkozót) egyéni vállalkozó a „d”. illetve az egyesített tevékenység esetén a „c” oszlopban vezeti le a számításokat. Az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozó. azaz a 105315-ös lap benyújtásával. Ad. Amennyiben a fentiek miatt nem kell alkalmaznia a jövedelem-(nyereség)-minimum számítást. hasonlítási alapot. általa kiállított jegyzőkönyvet a kár keletkezését követő 15 napon belül meg kellett küldenie a telephelye szerint illetékes állami adóhatóság részére.1 Először meg kell határozni a 1053-13-03-as és 13-04-es lapok sorainál leírtak alapján a módosított vállalkozói adóalapot (453c/d). . sorban „1”-es vagy „2”-es vagy „3”-as szerepel. Amennyiben az egyéni vállalkozó nem rendelkezik tőle független szervezet által kiadott okmánnyal. a tevékenységet özvegyi jogon folytató. ha ebben az időszakban nem volt bevétele).az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének (újrakezdésének) évére és az azt követő adóévre. A tevékenységét az előző adóévben vagy az adóévben megkezdő egyéni vállalkozó esetében elemi kárnak a tevékenység egy napjára eső átlagos napi bevétel 365 napra számított összegének legalább a 15 százaléka minősül. Ad. Ebből a szempontból elemi kár az elemi csapás okozta olyan kár.az egyéni vállalkozó tevékenységi körét érintően elemi kár következett be az adóévben és/vagy a megelőző adóévben.

11. sorba „6”-ost írjon. sorba nullát írt. úgy a 1053-13-01-es lapon a 409-es sorba „4”-est írjon. azaz a 421. Ha a 452c/d > 454c/d. Döntése előtt feltétlenül olvassa el a 11. évi adóalapot két részre kell osztani az egyéni vállalkozói tevékenység napjainak arányában. hogy a 453c/d szerinti módosított vállalkozói adóalap után fizeti a vállalkozói személyi jövedelemadót. január 1-jétől 2010. ha külföldön is van telephelye és az adott országgal Magyarország a kettős adóztatás elkerülésére nemzetközi egyezményt kötött. sorba „5”-öst írjon. sor c/d oszlopába írt összegből kell kiindulnia a jövedelem(nyereség)-minimum meghatározásánál. amit figyelembe vesz a vállalkozói adóalap megállapítása során. Kérjük. akik megfelelnek a 2010.vállalkozói adóalapra vonatkozó rendelkezés általános magyarázatát is. Ha a bevételei és a költségei megegyeznek (vagy a költségek meghaladják a bevételek összegét). adóév első. következő a teendője. június 30-án hatályos törvényi rendelkezések szerint irányadó . A változás év közbeni hatálybalépése miatt eltérő szabályok vonatkoznak a 2010. Ekkor a 1053-13-01-es lapon a 409. ADÓÉV ELSŐ FÉLÉVÉRE ESŐ . Amennyiben a fentiek miatt nem alkalmazza a jövedelem(nyereség)-minimum számítást. azaz a módosított vállalkozói adóalapja nulla. pont alatt található. június 30-áig terjedő időszakra jutó vállalkozói adóalapra: – 50 millió forintig 10 %-os adókulcsot alkalmazhatnak azok az adózók. ha a bevétele ugyan magasabb a költségeinél. hogy a jövedelem(nyereség)-minimumot tekinti a vállalkozói személyi jövedelemadó alapjának. illetve második felére. A 2010. Nem mentesíti a számítások elvégzése alól az a körülmény sem. azaz nézze meg. úgy választási lehetősége van eldönteni. úgy nem tud jövedelem-(nyereség)-minimumot számítani. de korábbi évről (évekről) veszteséget hoz.a 2010.A 2010. úgy a 453c/d szerinti módosított vállalkozói adóalap után kell a vállalkozói személyi jövedelemadót megfizetnie. A szabályok érvényesítéséhez a 2010. olvassa el a 440-441. sorokhoz fűzött magyarázatot is! Fontos! Ha az adóévben bevétele nem volt. a számításokat el kell végeznie. *Amennyiben külföldi telephellyel is rendelkezik. adóév első félévére eső . Ekkor ki kell töltenie. akkor a 421. és 425. Amennyiben a fentiek miatt nem kell alkalmaznia a jövedelem-(nyereség)-minimum számítást. Dönthet úgy is.VÁLLALKOZÓI ADÓALAP ESETÉN A személyi jövedelemadó törvény 2010. A KEDVEZMÉNYES ADÓKULCS ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI 50 MILLIÓ FORINT ALATTI . úgy a 1053-13-01-es lapon a 409. Hasonlítsa össze a 452c/d és 454c/d oszlopának összegeit. de a kettős adóztatás elkerülésére nincs egyezmény. július 1-jétől hatályos szabályai szerint a vállalkozói adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összege után 10 %. Ha elvégezte a számításokat. az e fölötti összegre 19 % a vállalkozói személyi jövedelemadó. és csatolnia kell a bevallásához a 1053-15-os Nyilatkozatot. Ha a 452c/d < 454c/d. az 50 millió forint alatti .258 Így kell eljárni akkor is. hogy a hasonlítási alap eléri-e a jövedelem-(nyereség)-minimum összegét.

§ (20) bekezdésének hatálya alá tartozik]. december 31-éig terjedő időszakra jutó vállalkozói adóalapra: – 250 millió forintig 10 % az adókulcs. és nincsenek feltételek az érvényesítéshez (az éves 500 millió forintos határ került felezésre a féléves bevezetés miatt). július 1-je előtti időszakában legalább fél fő. foglalkoztatottainak havi átlagos létszámadatok számtani átlaga alapján meghatározott átlagos állományi létszáma az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. vagy b) ha székhelye jogszabályban megnevezett leghátrányosabb térségek. (ebben az esetben teljesíteni kell a megtakarításra vonatkozó feltételeket is) 19%-kos kulcsot alkalmaznak azok az adózók. évi adóalapja (a tevékenység 2010-ben történt megkezdése esetén a 2010. Bevallásában egyéb adatként közli a nyilvántartott adókülönbözet összegét (1053-1306-os lap 511. július 1-je előtti időszakára eső vállalkozói adóalapja és a 2009. A 2010. – – – – 243 Szja-tv. 84/A. vagy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben meghatározott bírságot vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírságot. § (4) bekezdés . akik nem tudják teljesíteni a 10 %-os adókulcs alkalmazásához szükséges feltételeket.259 feltételeknek. számú mellékletében szabályozott kisvállalkozások adókedvezményét (a fejlesztési hitel kamatkedvezményét).és egészségbiztosítási járulékot. július 1-je előtti időszakának minden naptári napjára vonatkozóan ténylegesen. és Önnel szemben az államháztartásról szóló törvényben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének megsértése miatt az egyéni vállalkozói tevékenység 2010.július 1-je előtti időszakára eső naptári napokkal arányosan a) legalább az átlagos állományi létszám és a minimálbér napi összegének szorzataként meghatározott járulékalap kétszeresére. július 1-je előtti időszakában és a megelőző adóévben a munkaügyi hatóság. valamint az átmeneti rendelkezések szerinti vállalkozói adókedvezményt és. július 1-jétől 2010. illetőleg – a határozat bírósági felülvizsgálata esetén – jogerős bírósági határozat nem szabott ki munkaügyi. évi adóalapja) legalább a jövedelem . vagy választása szerint az adóév egészére számítva legalább egy fő és. az egyéni vállalkozói tevékenysége 2010. az adóhatóság vagy az egyenlő bánásmód követelményének ellenőrzésére jogosult hatóság jogerős és végrehajtható közigazgatási határozata.minimum összegével egyezik meg [kivéve. vagy az adóévben az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. az egyéni vállalkozói tevékenysége 2010.(nyereség) . június 30-áig terjedő időszakra jutó vállalkozói adóalap 50 millió forintot meg nem haladó részére a 10% mértékű adókulcs alkalmazásának feltételei243: – Ön nem érvényesíti az szja-törvény 13.sor). ha a 49/B. – 250 millió forint felett 19 % az adókulcs. – A 2010. települések valamelyikében van – legalább az átlagos állományi létszám és a minimálbér napi összegének szorzataként meghatározott járulékalapra vallott be nyugdíj. a kisvállalkozói adókedvezményt.

általános csoportmentességi . így a nyilvántartásba vétel kezdőéveként 2011. a) A vállalkozói adóalap 9% adónak megfelelő adókülönbözet összege a 10% adómértéket tartalmazó adóbevallás benyújtásának adóévében az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában – az Ön döntése szerint – az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. ha Ön a nyilvántartott összeget csekély összegű (de minimis) támogatásnak tekinti. hogy azt a kis. felújításra vagy az előzőek céljára felvett hitel törlesztésére használja fel. amikor érvényesítette a kedvezményes adókulcsot (a 2010. kivezetheti a nyilvántartásból – a nyilvántartásba vétel évében és az azt követő három adóév bármelyikében – akár több részletben és évenként is – az adóévben az Ön által kizárólag üzemi célt szolgáló. Ennek érdekében a 9% adónak megfelelő összeget köteles nyilvántartásba venni abban az adóévben. évet kell figyelembe venni). ha azt kizárólag beruházásra. és 88. Az adómegtakarítás összegének felhasználása Ön a 10% mértékű kulcs alkalmazása esetén. § (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak szerint kerül sor. Fontos! Bárhogy dönt is Ön. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis. és 88. választhat. amelyet a nyilvántartott fejlesztési tartalékból fedez245) – a legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű alkalmazott és/vagy korábban munkanélküli és/vagy pályakezdő személy foglalkoztatásával kapcsolatos költségként elszámolt kiadására tekintettel. cikkében foglalt támogatásnak minősül. a 9% adónak megfelelő összeget. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) 245 Szja-tv. a Szerződés 87.rendeletben244 foglaltak szerinti támogatásnak tekinti. 244 A Bizottság 2008. július 1-je előtti időszakra eső adóalapjának az 50 millió forintot meg nem haladó részére 10% adót fizethet. Az erre vonatkozó döntés utóbb nem módosítható. Ekkor csekély összegű (de minimis) támogatás nem vehető igénybe. tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése vagy előállítása érdekében beruházási. évi bevallás benyújtásakor 2011-ben lehet érvényesíteni. e döntése gazdasági döntés. felújításra vagy az előbbiek céljára felvett hitel törlesztésére kívánja fordítani. felújítási kiadásokra tekintettel (ide nem értve az olyan beruházási.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendelet 4. feltéve. hogy a 9% adónak megfelelő nyilvántartott adókülönbözetet kizárólag beruházásra. és csak az 50 millió feletti részre kell 19% adót fizetnie. december 31-ét követően kezdődött és a foglalkoztatásokra a szja-törvény 49/B. július 1-jét megelőző szabályai szerint él a 10%-os adómértékkel. augusztus 6-i 800/2008/EK rendelete.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági . Az a) pont szerinti esetben. 49/B. csak meghatározott célokra fordíthatja. c) Az elsődleges mezőgazdasági termelést is végző egyéni vállalkozónál maradó összeg.260 A felsorolt feltételeknek együttesen kell megfelelni. Ebben az esetben az egyéni vállalkozó a 2010. Ha Ön az Szja-törvény 2010. így utóbb önellenőrzéssel nem módosítható. az adómegtakarítás felhasználására vonatkozó feltételeket még teljesítenie kell. felújítási kiadást. A nyilvántartott adókülönbözet felhasználása – az Szja-törvény adta keretek között – adózó döntése szerint történhet. hogy az említettek foglalkoztatása 2007. az EK Szerződés 87. § (16) bekezdés . b) Dönthet úgy is.

évről szóló adóbevallásnál már célszerű volt figyelembe venni. azaz 2010. A 2009. Visszafizetési kötelezettség Ha Ön nem a cél szerinti felhasználásra tekintettel vezeti ki a nyilvántartásából az összeget. felújítási kiadást. hogy a nyilvántartásból kivezetett összegekkel finanszírozott előbbi célok összhangban vannak a közösségi rendeletek előírásaival. a 6 vagy 9 %-os kedvezménnyel összefüggő rendelkezéseket az eva hatálya alatt is alkalmaznia kell. a nyilvántartásba vett résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten (a késedelmi pótlékot az Szja-törvény 49/B. év első félévében és/vagy 2009.beruházási. és az említett napot követő első adóbevallásban kell bevallani. évre vonatkozik ez a feltétel. felújítási kiadások miatt fennálló kötelezettsége csökkentésére tekintettel. A b) és c) pont szerinti esetekben. mivel az egyéni vállalkozói jogállása nem szűnik meg. ha Ön a nyilvántartott összeget a kis. azaz 2009. Figyelem! További fontos tudnivaló a kedvezményes kulcs alkalmazásához. vagy ha elsődleges mezőgazdasági termelést is végző egyéni vállalkozó. hogy a 10% mértékű adókulcs 2010. Amennyiben az adóévet megelőző évben. Ha a lekötést követően áttér az Eva törvény hatálya alá. hogy a korábbi szabályok szerint 2009-ben már alkalmazhatták). Ezt a feltételt azzal is teljesítheti.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak tekinti. ha a 0953-as bevallásában legalább a jövedelem246 Szja-tv. ha Ön – választási lehetőségével élve – a 1053-as adóbevallásában legalább a jövedelem-minimumot tekinti adóalapnak. 49/B. ha annak oka cselekvőképességének elvesztése vagy a halála). akkor kivezetheti a nyilvántartásból – a nyilvántartásba vétel évében és az azt követő három adóév bármelyikében – akár több részletben és évenként is – az adóévben az Ön által kizárólag üzemi célt szolgáló.261 – pénzforgalmi szolgáltatóval kötött hitelszerződés alapján (ideértve a pénzügyi lízinget is) fennálló kötelezettsége csökkentésére tekintettel. úgy nem keletkezik visszafizetési kötelezettség. tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése vagy előállítása érdekében – alapnyilvántartásban. § (16) bekezdés . Ha özvegyi jogon vagy örökösként folytatja tovább az egyéni vállalkozói tevékenységet. évben Ön még nem volt egyéni vállalkozó. felújítási kiadásokra tekintettel (ide nem értve az olyan beruházási. amelyet a nyilvántartott fejlesztési tartalékból fedez246) – pénzügyi intézménnyel kötött hitelszerződés alapján (ideértve a pénzügyi lízinget is) az előbbiekben említett beruházási. feltéve. Ha a nyilvántartásba vétel adóévét követő harmadik adóév végéig nem történik meg a nyilvántartásba vett összeg – következőkben részletezettek szerinti – felhasználása. valamint egyedi beruházási és felújítási költségnyilvántartásban rögzített . akkor a kivezetést követő 30 napon belül késedelmi pótlékkal növelten meg kell fizetnie a kivezetett résszel azonos összegű adót. csak az adóévre. ha egyebekben megfelel a tevékenységet folytató a feltételeknek. évben csak akkor alkalmazható (függetlenül attól. évben a jövedelem-(nyereség)-minimumot. Amennyiben az Ön egyéni vállalkozói jogállása az említett időszak alatt bármely okból megszűnik (ide nem értve. a fel nem oldott résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten a jogállás megszűnésének napját követő 30 napon belül kell megfizetni. § (16) bekezdésében foglaltak szerint kell kiszámítani) a negyedik adóévet követő év első hónapja utolsó napjáig kell megfizetni. Az Ön vállalkozói adóalapjának el kellett érnie 2010.

Önnek külön nyilvántartást kell vezetnie oly módon. elszámolt vállalkozói költség. § (7). hogy az adóévben az elhunyt egyéni vállalkozó által megszerzett vállalkozói bevétel. illetve az örökös. munkáltatói minőségében keletkezett adókötelezettségének teljesítésére is érteni kell. az elhunyt egyéni vállalkozó által az adóévben költségként elszámolt vállalkozói kivét összegét – az Szja-törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – az özvegy. vagy a nyilvántartásból történő kivezetés miatt fizetendő adó és késedelmi pótlék összege.2 AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ EGYESÍTETT TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ELŐÍRÁSOK. valamint az e jövedelmeket terhelő adó összegének megállapításánál. a kötelezettség keletkezésének időpontja. az elhunyt magánszemély kifizetői.262 minimumnak megfelelő adóalapot vallott be. elhatárolt veszteség kizárólag az özvegyet. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁS ÖZVEGYI JOGON VAGY ÖRÖKÖSKÉNT TÖRTÉNŐ FOLYTATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK EGYÉNI FOLYTATÁSA 247 12. 12. akkor – az egyéni vállalkozó tevékenységét folyamatosnak tekintve – továbbra is úgy kell eljárni. hogy az elhunyt által megfizetett adóelőleget is az elhunyt adókötelezettségének megállapításánál számítsák be. Ezt a feltételt nem kell teljesítenie Önnek.1 AZ VÁLLALKOZÁS ÖZVEGYI JOGON VAGY ÖRÖKÖSKÉNT TÖRTÉNŐ Ha az egyéni vállalkozó e tevékenységét halála után özvegye vagy örököse folytatja. hogy abból megállapítható legyen a nyilvántartásba vétel/nyilvántartásból történő kivezetés időpontja. ÖZVEGYI JOGON VAGY ÖRÖKÖSKÉNT TÖRTÉNŐ FOLYTATÁS ESETÉN Az előzőekben leírt rendelkezésétől eltérően. az örököst illeti. feltéve. a nyilvántartott és a nyilvántartásból kivezetett összeg. Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását. ha az özvegy vagy az örökös egyébként már 247 Szja-tv. vagy ha az adóévben vagy a megelőző adóévben elemi kár sújtotta. sorában figyelembe venni azt a részt. Ebben az esetben tehát. igénybe vett kedvezmény. hogy a vállalkozói adóalapja nem érte el a jövedelem-(nyereség)-minimum nagyságát. Ezen összeg után az adóhivatal állapítja meg a végleges adót az elhunyt magánszemélynél. valamint a nyilvántartásból történő kivezetés alapjául szolgáló kiadások teljesítésének időpontja és összege. Ugyanakkor. figyelembe veszi a vállalkozói adóalap és vállalkozói osztalékalap. Ügyelni kell arra. 12. (8). hogy az özvegy. Az elhunyt egyéni vállalkozó által az adóévben költségként elszámolt vállalkozói kivét. ilyenkor is kizárólag az elhunyt által megszerzett önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. Ennek feltétele. 49/A. ha a tevékenység megkezdését megelőző 36 hónapban egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytatott. amelyet az elhunyt egyéni vállalkozó a halálát megelőzően számolt el költségként. a vállalkozói kivét összegéből nem kell a 1053-as bevallás 11. (9) bekezdés . illetve az örökös a tevékenység folytatásának szándékát 90 napon belül bejelentse az állami adóhatóságnak. a tevékenysége megkezdésének évében és az azt követő évben.

átalányadó. egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként) kíván adózni a folytatott egyesített tevékenység után. és az elhunyt tőle eltérő adózási mód szerint adózott. Tehát. Ha azonos adózási mód szerint adózott – az eva-t kivéve – az elhunyt egyéni vállalkozó. Ebben az esetben a nem választott adózási móddal folytatott tevékenységre az özvegy vagy az örökös egyéni vállalkozó az elhalálozás napjára vonatkozóan az szja-törvény rendelkezései szerint. Feltétlenül ki kell töltenie ezt a sort. hogy mely adózási mód szerint folytatja az özvegy vagy az örökös egyéni vállalkozó az egyesített tevékenységet. Sorszám 2 3 4 5 6 7 8 Egyesített tevékenység adózási módja átalányadó átalányadó vállalkozói szja eva átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja Elhunyt tevékenység adózási módja vállalkozói szja átalányadó átalányadó eva eva eva vállalkozói szja Egyesített tevékenység előtti adózási módja átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja vállalkozói szja átalányadó vállalkozói szja átalányadó 248 Eva tv. de a tevékenység megszüntetésére irányadó előírások figyelmen kívül hagyásával állapítja meg a kötelezettségeket. megállapítja a vállalkozói adóalapot. mert csak így tudja az állami adóhatóság a bevalláson belül az adózási mód szerinti levezetést programmal támogatni.263 egyéni vállalkozó. illetve a tevékenységet tovább folytató egyéni vállalkozó özvegy vagy örökös. hogy mely adózási előírás szerint (vállalkozói személyi jövedelemadó. sorba 1est kell beírni. a 412. sorában található. Ha az elhunyt egyéni vállalkozó az eva alanya volt. az egyesített tevékenység adózási módjának választására. az eva alapja utáni adót az elhunyt vállalkozónál az állami adóhatóság állapítja meg248. a tevékenység folytatás szándékának bejelentésén túl. Eltérő szabály vonatkozik az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaira. a vállalkozói osztalékalapot. függetlenül attól. a vállalkozói személyi jövedelemadót. § (2) . a vállalkozói osztalékalap utáni adót. egyesített tevékenység adózási módjával kapcsolatos nyilatkozat a 1053-13-02-es lap 412. Az állami adóhatósághoz bejelentett. 3. Az egyesített tevékenységre értelemszerűen irányadóak az alkalmazott adózási módról a választott adózási módra történő áttérés esetére és az adózási mód alkalmazási feltételeire vonatkozó rendelkezések. az adót a bevallásra nyitva álló határidőig megfizeti. vagy az átalányadóban meghatározott jövedelmet és azokat az adóévre vonatkozó adóbevallásban (jelen esetben. ugyanezen 90 napon belül bejelenthette – amennyiben a törvényi feltételeknek megfelelt – azt is. A következő esetek lehetségesek az eltérő adózást követően. a 1053-as bevallásban) bevallja.

Ne felejtse el. 2010.264 9 10 eva eva vállalkozói szja átalányadó eva eva A választástól függően. Az átalányban megállapított jövedelem levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. hogy az elhunyt előző évi (0953-13-06-os lap 505. az Ön által eredetileg alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás helyett. az Ön által eredetileg alkalmazott átalányadó módszerét választotta az egyesített tevékenység kötelezettségének megállapítására. sor kitöltésénél. A bevallási időszakra vonatkozóan egészségügyi hozzájárulás kötelezettséget is számolni kell. -04. A bevallási időszak záró napja. A bevallási időszakra vonatkozóan. A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró időpontja ebben az esetben is az elhalálozás napja. hogy nem év közben kezdte meg tevékenységét az elhunyt vállalkozó – 2010. Tekintettel arra. . egészségügyi hozzájárulás kötelezettséget is számolni kell. ha év közben nem szünteti meg a tevékenységét. míg záró napja. osztalékadójának alapját. sorában csökkentő tételként. -05 lapokon most Önnek kell levezetni és megállapítani. december 31. a következőkre kell figyelni a bevallás kitöltésekor. január 1. ha év közben Ön nem szünteti meg az egyesített a tevékenységét.. az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét is ki kell számítania és szerepeltetnie kell. A 13-03-as lapon a bevallási időszak záró időpontja az elhalálozás napja. Ha 3-as a jelölés. Ebben az esetben a 1053-13-03. A készletek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kell megállapítania és a saját készletértékével együtt kell számításba vennie. Az Ön készleteinek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kellett megállapítania az elhalálozás napjára. 2010. de jelenleg az egyesített tevékenységre az átalányadózás szabályai szerint adózik. Tekintettel arra. -04. melyet az átalányozás időszaka alatt évente elszámoltnak kell tekintenie. és a saját elhatárolt vesztesége 20%-val együtt vegye figyelembe a 1053-13-04-es lap 467. akkor Ön. akkor Ön. az 505. valamint adóját a 1053-13-03. hogy az elhunyt a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta. hogy az Ön a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta. az 505. de jelenleg Ön az egyesített tevékenységre az átalányadózás szabályai szerint adózik. sorban. és szerepeltetnie kell. az elhunyt által alkalmazott átalányadó módszerét választotta az egyesített tevékenységre. Ha 2-es a jelölés. sor) bevallásában feltüntetett összeget is figyelembe venni az 505. az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét is ki kell számítania az elhunyt vállalkozói személyi jövedelemadó adatai alapján. december 31. Fontos! Az átalányadózás feltételeinek az egyesített tevékenység esetén is meg kell felelni. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani az egyesítés előtti saját vállalkozói jövedelmét. Az átalányadóban megállapított jövedelem levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. sorban. Szintén szüksége van az elhunyt előző évi bevallására és irataira ahhoz. Fontos! Az átalányadózás feltételeinek az egyesített tevékenység esetén is meg kell felelni. hogy meg tudja állapítani (ki tudja számítani) az átalányadózást megelőző időszakból fennmaradt összes elhatárolt veszteségből annak 20%át. Az elhunyt vállalkozói adóalapját. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve.

sorban mindaddig. Az átalányban megállapított jövedelem levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. december 31. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve. A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró időpontja ebben az esetben is az elhalálozás napja. A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró napja. az Ön által eredetileg alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás helyett.265 Ha a jelölés 4-es. A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró napja. január 1. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani a vállalkozói jövedelmet. akkor Ön az egyesített tevékenységre az Ön által alkalmazott adózási módot választotta. az Ön által eredetileg alkalmazott átalányadó módszerét választotta az egyesített tevékenységre is. ha Ön év közben nem szünteti meg a tevékenységét. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani az egyesítés előtti saját vállalkozói jövedelmét. 2010. Ha 6-os a jelölés. sorban. január 1. akkor Ön. hogy az eva hatálya alá történő átlépéskor meglévő kintlévőségeit még a vállalkozói személyi jövedelemadózás szabályai szerint kell figyelembe vennie. sorában szereplő) készletérték bevételnek minősül. egyszerűsített számla szerinti teljesítési időpontja megelőzi az eva alanyiság kezdő időpontját. míg záró időpontja.. hogy Ön nem év közben kezdte meg tevékenységét – 2010. Ha a jelölés 5-ös. Ha 7-es a jelölés. hogy az elhunyt által nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505. 2010. sorában szereplő) készletértéket is szerepeltetnie kell a 422. míg záró időpontja. Ekkor a 1053-13-03. sorában szerepeltetnie kell minden olyan Önt. A készletek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kell megállapítania az elhalálozás napjára. hogy az elhunyt által az eva hatálya alatt nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505. 2010. az elhunyt adózási módszerét az egyszerűsített vállalkozói adózást választotta az egyesített tevékenységre. december 31. az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket. Az elhunyt egyszerűsített vállalkozói adóját az állami adóhatóság állapítja meg! Fontos! A bevallása kitöltésekor legyen figyelemmel arra. ameddig az eva hatálya alá tartozik. amelyről kiállított számla. Ezt a szabályt mindaddig alkalmaznia kell. Az 505. hogy nem év közben kezdte meg tevékenységét az elhunyt vállalkozó – 2010. melyet a 424. akkor Ön. az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét se felejtse el feltüntetni. sorában szereplő) készletértéket is szerepeltetnie kell az 505. -04. amíg az átalány hatálya alá tartozik. akkor Ön. a „c” oszlopban szerepeltetnie kell. sorban. az Ön által eredetileg alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás módszerét választotta az egyesített tevékenységre. -04. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani a vállalkozói jövedelmet. sorban. Fontos! A bevételei meghatározásakor legyen figyelemmel arra. Fontos! Ne felejtse el. Ebben az esetben a 1053-13-03. azaz bevételnek kell tekintenie és a 1053-13-03-as lap 422. Az elhunyt átalányban megállapított jövedelmének levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. december 31. ha Ön év közben nem szünteti meg a tevékenységét.. . Fontos! A bevallása kitöltésekor legyen figyelemmel arra. ha Ön év közben nem szünteti meg a tevékenységét. hogy az elhunyt által az eva hatálya alatt nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505. -04. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve. az elhalálozás napja. Ebben az esetben a 105313-03.

Az elhunyt vállalkozói adóalapját. 12. sorban. melyet a 424. sora kitöltött). január 1. -04. Az egyéni vállalkozói tevékenység özvegyi vagy örökösi jogon történő folytatása esetén a 12. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben megszüntette és adóéven belül új tevékenységet kezdett. – a tevékenység megszüntetése esetén a megszűnés napjáig tart. az elhalálozása napja lesz. hogy nem év közben kezdte meg tevékenységét az elhunyt vállalkozó – 2010. Ebben az esetben a 1053-13-06-os lapon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani az egyesítés előtti átalányban megállapított jövedelem összegét. ha év közben Ön nem szünteti meg az egyesített a tevékenységét. hogy az Ön által nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505. Fontos! A bevételei meghatározásakor legyen figyelemmel arra. vagy 405. akkor Ön az egyesített tevékenységre az Ön által alkalmazott egyszerűsített vállalkozói adó szerinti adózási módot választotta. kérjük. hogy az adóév folyamán tevékenységét nem kezdte újra (1053-13-01-es 406. hogy az elhunyt nem év közben kezdte meg tevékenységét – 2010. hogy az adóév folyamán nem kezdett új vállalkozói tevékenységet (1053-13-01es lap 404. 13. akkor Ön. 05 lapokon most Önnek kell levezetni és megállapítani. vagy az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének napjától kezdődik és: – éves bevallás esetén 2010.. Fontos! Ne felejtse el kiszámítani és a bevallás 505. vagy tevékenységét szüneteltette és az adóéven belül újra folytatta. valamint adóját a 1053-13-03. sorában szereplő) készletérték bevételnek minősül. csak a 1053-13-01 és 02-es lapon tett nyilatkozat szerint alkalmazható. napjától. míg záró időpontja. – egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése esetén a szüneteltetés kezdő időpontját megelőző napig tart. osztalékadójának alapját. december 31. sora kitöltött). VÁLLALKOZÓI SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA A 1053-13-as lapokon a kétféle adózási módszer. mert e nélkül a bevallása hibás lesz! A bevallási időszak 2010. napig tart. jelölje meg a bevallási időszakot az erre szolgáló helyen. akkor az éves bevallásában az egyéni vállalkozásból származó jövedelem. 2010. feltéve. feltéve.. 31. Ha a jelölés 9-es vagy 10-es. a „c” oszlopban szerepeltetnie kell. Ebben az esetben a bevallási időszak kezdő napja – feltéve. az Ön által eredetileg alkalmazott átalányadózás helyett.266 Ha 8-as a jelölés. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve. sorában feltüntetni az elhunyt tevékenységével kapcsolatosan megállapított készletértéket is. valamint . pontban leírtak szerint kell a bevallási időszakot meghatározni. január 1. 01. 01. A 1053-13-03-as lap kitöltése Mielőtt a bevallása kitöltéséhez hozzákezdene. míg záró napja. az elhunyt által alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás módszerét választotta az egyesített tevékenységre. A 105313-06-as lapon a bevallási időszak záró időpontja ebben az esetben is az elhalálozás napja.

amelyet a visszafizetendő összegből bevételként már elszámolt.a 2003. évi adóalapba beszámító bevétel 421. 253 Szja-tv. 249 250 251 2009. 10. a támogatás révén megszerzett bevételével szemben csak olyan kiadás alapján számolhat el költséget. Támogatások elszámolása A támogatások kezelésével kapcsolatos átmeneti rendelkezések. január 01-jétől az egyéni cégekre vonatkozó új szabályozás szerint tovább működik. (Bevallási időszak a teljes adóév. akkor azt a részt. 49/B. 2. 3. 01.valamely ok miatt részben vagy egészben vissza kell fizetnie. 49/B. § (1) bekezdés. hogy azt végleges támogatásként vagy visszafizetési kötelezettség mellett folyósították.) Ha egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette évközben és a szünetelés időtartama alatt megszűntette a tevékenységét. számú mellékletében meghatározottak. Az egységes területalapú (földalapú) és az egyéb jogcímen folyósított támogatás a személyi jövedelemadó törvény alkalmazásában nem tekinthető a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak. december 31-éig egyéni cégként működő egyéni vállalkozó – az új Evtv. a visszafizetés évében levonhatja a bevételéből. melléklet III. december 31-én hatályos rendelkezések szerint kapott támogatás esetén .252 A támogatás címén folyósított összeg kezelését az is befolyásolja. amelynek a támogatás felhasználásával történő teljesítését a jogszabály. 4. 01.§ (19)249 bekezdésének átmeneti szabálya szerint – 2010. §. pont 252 Szja-tv. Ha a támogatással összefüggő adókötelezettséget . melléklet Szja-tv. a bevallási időszak záró napjaként az egyéni vállalkozói adószám megszűnésének napját tüntesse fel. amely évben a visszafizetés megtörtént. amely egyenlő a támogatás felhasználásával teljesített kiadás alapján az adóévben elszámolt költség(ek) – ideértve az értékcsökkenési leírást is – összegével. §. a folyósítás évében kell bevételnek tekinteni. a visszafizetés összegével annak az adóévnek a bevételét kell csökkentenie. (vagy a tevékenység kezdő) napjától a megszűnés napjáig tartó időszakot tüntesse fel. 17. Bevételnek minősülnek különösen az Szja-tv. Ha a 2009. sz. sz.253 Az előre folyósított támogatás összegéből az adóévben az az összeg minősül bevételnek. Amennyiben jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján vissza nem térítendő támogatást kapott. § 28. Az egységes területalapú támogatás251 összegét.§ (3) . sor: Ebben a sorban az egyéni vállalkozói tevékenységével kapcsolatosan az adóévben elért (kézhez vett vagy jóváírt) bevételét kell szerepeltetnie. 10. illetve a nemzetközi szerződés lehetővé teszi.) Szja-tv. tv az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (Evtv. évi CXV.267 a tájékoztató adatok megállapításakor a 1053-13-as bevallási lapon a mindkét időszak éves összesített adatát szerepeltesse. 3. 38. bevallási időszakként 2010. Bevételek250 A 2010. Amennyiben az egységes területalapú támogatást köteles lesz visszafizetni.

akkor a beszerzési érték 66%át. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközt adott át ellenérték nélkül 2010-ben. a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. nem anyagi javak. amennyiben a támogatás bevételként történő elszámolása a visszafizetés adóévét megelőzi. Ha a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra 2010. akkor az ebből származó jövedelem adózására az ingó. nem anyagi javak eladási ára is azzal. ekkor azonban a támogatás cél szerinti felhasználásának megfelelően teljesített kiadás alapján sem számolható el költség. igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett kap. vállalkozói övezetben került sor. vagyoni értékű jogot idegenít el. előállítási költségét bármelyik évben költségként elszámolta vagy értékcsökkenési leírást számolt el. az ingatlan. 254 Szja-tv. akkor a költségként el nem ismert kiadásokra (személyes vagy családi szükségletre) felhasznált támogatás összege az adóévben megszerzett bevételnek minősül. január 1-je előtt előre folyósított. bevételként elszámolt támogatást köteles lesz egészben vagy részben visszafizetni. amennyiben azok beszerzési. de 3 éven belül történt.268 Amennyiben az előre folyósított támogatás összege költségnek nem minősülő kiadás fedezetére is szolgál. Amennyiben a támogatás csak részben nyújt fedezetet a kiadásra. illetve 2006. akkor a beszerzési értéket teljes egészében bevételként kell figyelembe vennie. 2008. Ebben az esetben a visszafizetés miatti késedelmi kamat. akkor a már elszámolt bevétel tekintetében az önellenőrzésre irányadó szabályok szerint kell eljárni. ha a tárgyi eszköz beszerzési árának forrása bevételnek számító. vagy ha azt természetbeni juttatás címén nyújtotta. § 42.) Bevételnek minősül a kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköz – ideértve a selejtezett tárgyi eszközt is –. január 1-jét követően a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak csak az minősül. melynek a beszerzési árát egy összegben költségként elszámolta és ez az átadás a beszerzés időpontját követő 1 éven belül történt. de az értékcsökkenési leírásból kizárt tárgyi eszközök. Ha olyan ingó vagyontárgyat. ha ez utóbbi a több. ingatlant. Amennyiben az átadás a beszerzést követő 1 éven túl. Bevételekre vonatkozó további szabályok Ha Ön olyan 100 ezer Ft-nál magasabb egyedi értékű. 3. illetőleg ezek szokásos piaci értéke. amelyet nem kizárólag üzleti célból használt.254 A jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján a cél szerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg. január elsejét követően 250 főnél kevesebb alkalmazott foglalkoztatása esetén a tárgyi eszköz üzembe helyezésére a leghátrányosabb helyzetű 48 kistérség valamelyikében került sor. (Egyes tárgyi eszközök beszerzési árának egy összegben történő elszámolására csak akkor volt mód. késedelmi pótlék. félkész termék értékesítésekor kapott ellenérték. vagy más hasonló jogkövetkezmény címén teljesített kiadás sem számolható el költségként. anyag. ha azt korábban még nem vették használatba és az üzembe helyezésre kiemelt térségben. értékcsökkenési leírás. de 2 éven belül történt. pont . a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatást a jövedelem kiszámításánál nem kell bevételként figyelembe venni. kizárólag cél szerinti támogatásból történt. A bevételét e címen nem kell megnövelnie 3 éven túli átadás esetén. valamint akkor. vagy azt követően utólag. hogy ilyen esetben a nyilvántartásba vett beruházási költséget lehet figyelembe venni az értékesítéskor a költségek között. Bevételnek minősül a kizárólag üzleti célt szolgáló. a támogatás összegét meghaladó kiadás tekintetében költség. amelyet a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült. akkor a beszerzési érték 33%-át kell a bevételéhez hozzáadnia. értékcsökkenési leírás elszámolható. ha 2 éven túl.

ingatlan bérleti vagy használati jogáról való lemondás miatti ellenérték összege – akkor is. és e tevékenység folytatása alatt vállalkozói járulékfizetési kötelezettségének eleget tett. a műhely. 62. átruházott (véglegesen átengedett). sor „b” oszlopából kell átírnia a 421. § (1) bekezdés Szja-tv.256 Ha a 2010. 5.269 Bevételnek minősül minden olyan. megnövelve a 2007. a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke. sz. más hasonló okiratban meghatározott értéke255. vagyoni értékű jog átruházásából) származó ellenérték. az egyéni vállalkozói tevékenység keretében átruházott ingatlanból. sor) kell alkalmazni. félkész és késztermék) leltári értéke (a leltár szerinti értéket az Szja-tv. Nem bevétel a személygépkocsi értékesítésekor kapott ellenérték összege még akkor sem. akkor e bevétele után a vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítására vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. a vagyoni értékű jog gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatása esetén. Ilyennek minősül különösen az eladási ár.) 25. § (1) bekezdés . amennyiben az ingó vagyontárgy átruházása nem minősül rendszeresen vagy üzletszerűen végzett gazdasági tevékenységnek. sorba. A táppénz257 címén folyósított összeg adózás szempontjából bérnek minősül (1053-A lap 4. amelyet az átruházásra tekintettel az egyéni vállalkozó megszerez. § 21. § (7) bekezdés 257 Szja-tv. évi IV. 3. 61. a vagyontárgynak a társasági szerződésben. Személygépkocsi értékesítése esetén az ingó vagyontárgy értékesítésből származó jövedelem megállapítására vonatkozó szabályokat (163. Tevékenység megszüntetése A tevékenység megszüntetésekor bevételnek minősül: • a költségek között elszámolt és megszűnéskor meglévő összes vásárolt és saját termelésű készlet (anyag. tv a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt. vagyoni értékű jog visszterhes alapításából. ha az álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább 365 nap időtartamig egyéni vállalkozóként folytatott tevékenységet. évben a kifizetőnek tett nyilatkozatában valamely bevételére az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást jogosulatlanul választotta. december 31-ig hatályos előírások alkalmazásával lakásszerzési kedvezmény alapjaként érvényesített összeggel. • a gazdasági épület. az üzlet. ha azt az egyéni vállalkozói 255 256 Szja-tv. amennyiben azok beszerzési árát a költségei között egy összegben számolhatta el az alacsony bekerülési érték miatt. szintén bér jövedelemnek tekintendő. megszüntetett ilyen jogból (a továbbiakban: ingatlan. vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásából következik. • a tárgyi eszközök – ideértve a tartalék alkatrészt és a gyártóeszközt is – leltári értéke. ha egyébként ez a kötelezettség az ingatlan. az iroda és az egyéb – kizárólag a jövedelemszerző tevékenységhez használt. sora). mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani). melyet az egyéb feltételek megléte esetén akkor folyósítanak. Az Flt258 alapján folyósított álláskeresési járadék összege. pont b és d alpont 258 1991. valamint az ingatlan. és/vagy a 1053-08-02-es lap 280. áru. Ezt az összeget a 1053-08-01-es lap 258. ha az értékesítést megelőzően az a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgált.

§ (19) bekezdés . bevételnek kell tekintenie minden olyan Önt egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket. munkaviszony jellegű jogviszonyban. sor: Vállalkozói bevételnek minősül az egyéni vállalkozó által foglalkoztatottak adóévet megelőző adóévi átlagos állományi létszámának az adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát meghaladó érték és a megelőző adóév első napján érvényes havi minimálbér évesített összegének szorzataként meghatározott összeg 1.2-szerese. b) a havi minimálbér évesített összege: ba) a havi minimálbér tizenkétszerese. évre áttért a vállalkozói jövedelem szerinti adózásra. 49/B. sor260: Amennyiben 2010. vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadását a költségei között elszámolta. 49/B. évben az egyéni vállalkozásból származó jövedelme megállapításakor átalányadózást alkalmazott. bb) a tevékenységét megkezdő. továbbá személyesen közreműködő tagsági jogviszonyban végzett munkát.2-szerese. Foglalkoztatottak számának csökkenése miatt további bevétel 423. ha a használati jog. a gyermekgondozási ellátás miatti szabadság. ab) a szülési szabadság. a betegség miatti 30 napon túli keresőképtelenség. egyszerűsített számla szerinti bevételét. hogy a számításnál figyelmen kívül kell hagyni aa) azt a munkavállalót. évi XLIII.2. 259 260 261 Szja-tv. § (8) bekezdésében biztosított áttérésig kiállított számla.263} A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik. az egyéb feltételek megléte esetén 1. pont 262 Szja-tv.) 17.270 tevékenység megszüntetésekor még nem kapta meg –. Bevételt növelő tételek259 Eva hatálya alá történő átlépés miatt figyelembe vett további bevétel 422. egyszerűsített számla szerinti teljesítési időpont megelőzi az eva alanyiság első adóévét. törvény (Eva tv. illetőleg megszüntető egyéni vállalkozó esetében a ba) szerinti összeg 365-öd része és az adóévben fennálló tevékenység naptári napjainak szorzata. § (5) bekezdés 263 Szja-tv. illetőleg megszüntető egyéni vállalkozó esetében az adóévben fennálló tevékenység naptári napjainak) számával történő elosztásával két tizedesre kerekítve kell meghatározni azzal. aki az egyéni vállalkozónál történő alkalmazását megelőzően az egyéni vállalkozóval a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülő más személynél munkaviszonyban. (Ha ez az összeg a bevallás időpontjában még nem ismert. 49/A. a használati jog megszerzésére fordított kiadást kell további bevételnek tekinteni. § (1) bekezdés Vállalkozói útmutató 12. § (4)-(5) bekezdés 2002. sor: Ha a 2009.) Az egyéni vállalkozó tevékenységének megszűntetéséhez kapcsolódó szabályok az útmutató 7. majd ezen összegnek az adóév napjainak (a tevékenységet megkezdő. munkaviszonyban töltött naptári napok összegével. de legfeljebb a korábban érvényesített összes foglalkoztatási kedvezmény összegének. amelyről kiállított számla. § (8) bekezdése alapján jelentkezett261 be az eva hatálya alá. december 20-áig első ízben jelentkezett be az eva hatálya alá. illetőleg az Szja-tv. ha az Szja-tv. 49/B. a büntetés-végrehajtás naptári napjainak számát. illetőleg akkor is. és 8 pontjában találhatók.262 {Az adóévi átlagos állományi létszámot a munkavállalók által az adóévben. akkor a bérleti. Átalányadózás hatálya alóli áttérés miatt további bevétel 424. 49/A. majd a 2010.

Szakképző iskolai tanuló után igénybe vehető kedvezmény265 426. valamint a korábban munkanélküli268. sor „c” oszlopába írja be. pont 269 Szja-tv. sorokba írt bevételt növelő összegeket. minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 12%-ával (8 820 Ft) csökkentheti a bevételét. sorokat ne töltse ki. E kedvezmények összegét a családi gazdaság nem foglalkoztatottként közreműködő tagjaival nem oszthatja meg a jövedelemszámítás során. hogy ez az összeg költségként is (a 444. 49/B. Foglalkoztatásra tekintettel levonható társadalombiztosítási járulék267 428. illetve a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló személy alkalmazottként történő foglalkoztatása ideje alatt. sorban) elszámolható. akit egyéni vállalkozói igazolvány alapján vettek nyilvántartásba a családi gazdaság bejegyzésekor és csak őstermelői bevétele van. Bevételt növelő tételek összesen 425. § (6) bekezdés a) pont 266 Szja-tv. § 43. Foglalkoztatási kedvezmény. továbbá a szabadulást követő 6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésből szabaduló. akkor egyéni vállalkozói bevétel hiányában a 426–428. 49/B. E sor „b” oszlopába a „c” oszlop összegéből a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló és a szabadságvesztésből szabaduló személy foglalkoztatására tekintettel levonható összeget írja be. feltéve. 49/B. sor: Ebben a sorban összegezze a 422-424. de legfeljebb a hónap első napján érvényes havi minimálbérrel (73 500 Ft) csökkentheti a bevételét. sor). de legfeljebb 12 hónapon át e személyek után befizetett társadalombiztosítási járulék összegével a bevételét csökkentheti amellett. 49/B. 3. Bevételt csökkentő tételek (kedvezmények)264 Ha Ön olyan családi gazdálkodó.271 akkor a bevételének részeként kell számításba venni. § (6) bekezdés g) pont . ha a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi a gyakorlati képzést. az adóalapot nem érintő bevételként nyilvántartott – a megszűnés szabályai szerint kiszámított – készlet leltári értékét is. amelyet az átalányadózásra való áttéréskor kellett kiszámítania (0953-13-06-os lap 505. havonta az ilyen alkalmazottnak fizetett bérrel. Megváltozott munkaképességű alkalmazott után igénybe vehető kedvezmény266 427. E sorok kedvezményeit az őstermelésből származó bevételéből vonja le. § (6) bekezdés b) pont 268 Szja-tv. hogy az adóév végén 264 265 Szja-tv. 49/B. és a 433. sor: Az adóév első napján 5 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó a létszámnövekedésre tekintettel csökkentheti a bevételét az adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámának az előző adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát meghaladó érték és az adóév első napján érvényes havi minimálbér évesített összegének szorzataként meghatározott összeggel. § (6) bekezdés a) pont 267 Szja-tv. sor: A szakképző iskolai tanulóval kötött – jogszabályban meghatározott – tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24%-ával (17 640 Ft). sor: A sikeres szakmai vizsgát tett és folyamatosan tovább foglalkoztatott volt szakképző iskolai tanuló. A kedvezmény összegét a 428. a létszámnövekedésre tekintettel269 429. § (6) bekezdés Szja-tv. sor: A legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű alkalmazott foglalkoztatása esetén személyenként.

Átalakuló Aki a egyéni cég alapítása miatt a személyi jövedelemadó törvény hatálya alól átkerül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá. feltéve. Kisvállalkozói kedvezmény272 431. a Magyar Tudományos Akadémiával. A tevékenységét év közben kezdő egyéni vállalkozó esetében az adóévi átlagos állományi létszám és a tevékenység kezdő időpontjában érvényes havi minimálbér és az adóévi átlagos állományi létszám az irányadó. sor: Csökkenthető a bevétel az egyéni vállalkozó saját tevékenységi körében végzett alapkutatás. vagy – választás szerint – a kísérleti fejlesztésre fordított beruházási költség alapján állományba vett nem anyagi jószágra az adóévben elszámolt értékcsökkenési leírás összegével. sorban szereplő összeget kell átírnia. A megállapított összeg 10 és/vagy 19%-nyi adóval számított értéke az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Az alapkutatás. töltse ki a 1053-13-07-es bevallási lap 512–521.272 nincs köztartozása. sor adata) meghaladó részénél. kutatóhellyel (ideértve az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államnak a megfelelő szervezetét is) írásban kötött szerződés alapján az egyéni vállalkozó saját tevékenységi körében közösen végzett alapkutatást. továbbá bármelyikük által vagy közösen alapított kutatóintézettel. valamint a 1053-13-05-ös lapot. alkalmazott kutatás. aki felsőoktatási intézménnyel. § (6) bekezdés c) pont Szja-tv. 3. azt ez a kedvezmény is megilleti a jövedelem számításakor. hogy az elszámolás nem támogatásból származó bevétellel szemben történt és a szolgáltatást nyújtó nyilatkozik arról. sor: Mielőtt ezt a sort kitöltené. alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést. § (6) bekezdés d) pont 273 Szja-tv. az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. A fejlesztési tartalék összege után érvényesített kedvezmény274 432. Az előzőek nem alkalmazhatók a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerinti belföldi illetőségű adózótól. sor adata) a vállalkozói költséget (446. és olvassa el az azokhoz fűzött magyarázatot! A kisvállalkozói kedvezmény nem lehet több a vállalkozói bevételnek (421. az e sor „b” oszlopában tájékoztató adatként feltüntetett összeg. 49/B. legfeljebb az adóévben megszerzett vállalkozói 270 271 272 Szja-tv. amelynek a 10 és/vagy 19%-os adókulccsal számított értéke. Az az egyéni vállalkozó. 49/B. kísérleti fejlesztés kedvezménye270 430. sor: Csökkentheti a bevételét fejlesztési tartalék címén. 49/B. § (12) bekezdés 274 Szja-tv. az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti fejlesztés271 folytatása érdekében felmerült kiadásból az adóévben költségként elszámolt összeggel. az előzőekben meghatározott összeg háromszorosát (de legfeljebb 50 millió Ft-ot) veheti figyelembe. hogy a szolgáltatást nem belföldi illetőségű adózótól. külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől. 49/B. § 66-68. külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől vagy más egyéni vállalkozótól közvetve vagy közvetlenül igénybe vett kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatás ellenértéke alapján felmerült kiadások esetében. sorait. vagy az szja-törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozótól megrendelt kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatás igénybe vételével teljesítette. pont Szja-tv. § (6) bekezdés f) pont .273 Ebbe a sorba az 521.

és árukészlet beszerzésére fordított. a kezdés évében a költségek között elszámolhatók. sor: Ebbe a sorba a bevételt növelő és csökkentő tételekkel módosított bevételét írja be (a 421. sorba írt összeg levonása utáni rész 50%-a. a szüneteltetés befejezését követően a költségek között elszámolhatók. Egyébként a kiadás igazolására kizárólag az a bizonylat alkalmas. Költségek275 Amennyiben olyan termék vagy szolgáltatás ellenértéke alapján kíván költséget elszámolni. amelynek értékesítője. és 425. nem anyagi javak esetében az értékcsökkenési leírás elszámolása megkezdhető. §-ában foglaltaknak és tartalmazza a költség összegének megállapításához szükséges valamennyi adatot (így például az eladó és a vevő nevét. korábban költségként még el nem számolt kiadások. nem anyagi javak esetében az értékcsökkenési leírás elszámolása megkezdhető. Többféle vállalkozói tevékenység esetén az elismert költségeket is együttesen kell elszámolni.) Átalakuló – Tevékenységét megszüntető A fejlesztés tartalék címén nyilvántartott összeggel a bevallás kitöltésekor a „d” oszlopban. valamint a legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök. valamint a legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök.és árukészlet beszerzésére fordított. illetve nyújtója az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott bizonylat kiállítására kötelezett. összegét és pénznemét) is. de legfeljebb adóévenként 500 millió forint. sz. 4. amely megfelel az Szja-tv. a 49/B. Külön szabály vonatkozik a kezdő és a tevékenységét szüneteltető vállalkozóra. 4. sorok együttes összegének a 433. Bevétel a növelő és csökkentő tételek (kedvezmények) levonása után 434. korábban költségként még el nem számolt kiadások. valamint a tevékenység megkezdéséhez szükséges egyéb kiadások. 275 Szja-tv. § (21) bekezdése szerint nyilvántartott összeg. 10. A tevékenység folytatása előtt legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett és utóbb e tevékenység végzése során felhasznált anyag. § (3) bekezdés. Nem vehető figyelembe itt.) sorokba írt adatok együttes összege). akkor a kiadás igazolására kizárólag az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti bizonylat (ide nem értve a nyugtát) alkalmas. de legfeljebb 500 millió Ft írható be. csak az egyéni cég alapítása miatt a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá áttérő egyéni vállalkozó csökkentheti a bevételét. Bevételt csökkentő tételek (kedvezmények) összesen 433. sor: Ebben a sorban a bevételt csökkentő tételeket összesítse (a 426–432. valamint a tevékenység folytatásához. Ebbe a sorba. (Amennyiben a fejlesztési tartalék címén nyilvántartott összeget az adóévet követően tárgyi eszköz beszerzésére fordítja. A tevékenység megkezdését megelőzően legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett és utóbb e tevékenység végzése során felhasznált anyag. amely a nyilvántartásból kivezetett összeget meghaladja. és 11. a 421. sor összegéből a 446.273 bevétel(ek) összegéből az adóévben elszámolt vállalkozói költségek összegét meghaladó rész 50%-a. akkor a beszerzési árnak azt a részét számolhatja el a költségei között értékcsökkenési leírás címén. sor összegét meghaladó része vagy nulla). a kiadás megnevezését. folytathatóságához szükséges (ideértve a szünetelés időszakában elkerülhetetlen) egyéb kiadások. melléklet . címét.

: Az ekho-val adózott bevétel 5 millió. a „c” oszlopba pedig az örökhagyó által felvett. soraiban kell számot adnia. sor276: Ebben a sorban. akkor az egyéni vállalkozói bevétellel szemben elszámolható költségek aránya (10 m/15m) 67%. akkor – az őstermelői tevékenység során előállított azon termékek szokásos piaci értéke. A vállalkozói kivét az összevont adóalapba tartozó jövedelmek körébe tartozik. [A „c” oszlop összegéből vonja le a „b” oszlopba írt összeget és a maradékot kell a 1053-A bevallási lap 11. Az adóévben felvett kivét összege után – a göngyölítésre vonatkozó szabályok alkalmazása mellett – negyedévente adóelőleget kellett fizetnie. akkor a 435. hogy melyik tevékenységének bevételével szemben számolja el az érvényesíthető költségeket. nem anyagi javak esetében (pl. Vállalkozói kivét esetében a bevétel megszerzésének időpontja a költség elszámolásának a napja. Ezt az összeget kell a 1053-A bevallási lap 11. Ügyeljen arra. örökösi jogon való folytatása során. hogy a 1053A bevallási lap 11. amelyet Ön vett fel az egyéni vállalkozói tevékenység özvegyi. A vállalkozói szerződés alapján elért bevétele után ekho-t fizető egyéni vállalkozó magánszemély az Szja-törvény költség elszámolására vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel alkalmazhatja. családi gazdaságban). amelyeket egyéni vállalkozóként értékesít (vállalkozói bevétel az ellenérték). Vállalkozói kivét az egyéni vállalkozói tevékenység során személyes munkavégzés címén vállalkozói költségként elszámolt összeg. amilyen arányt a vállalkozói bevétele és a jogszerűen figyelembe vett ekho-alap adóévi együttes összegében a vállalkozói bevétel képvisel. a vállalkozói kivét összegét szerepeltesse. sor „a” oszlopában szerepeltetni. Olyan esetben. sor a) oszlopába is beírnia.) Vállalkozói kivét 435. Amennyiben az egyéni vállalkozói tevékenysége mellett mezőgazdasági őstermelői tevékenységet is folytat (pl. 29. őstermelés/egyéni vállalkozás) választhat. ha Ön özvegyi vagy örökösi jogon vált 2010-ben egyéni vállalkozóvá.] Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 276 277 Szja-tv. sor „b” oszlopába az örökhagyó által felvett kivét összegét. melyről a negyedéves vállalkozói személyi jövedelem adóelőleg kötelezettségével együtt a 1053-C bevallási lap 70– 73. A költségek (ide értve az értékcsökkenési leírást is a teljes leírásig) nem oszthatók meg a különböző tevékenységek bevételei között. (Pl. a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkalmazása esetén az egyéni vállalkozói tevékenység elismert költségének minősül. és az adóalap-kiegészítés összegével277 (27%-kal) növelten kell az összevont adóalap megállapításakor figyelembe venni. az egyéni vállalkozás bevétele 10 millió. – egyéni vállalkozói és őstermelői tevékenység együttes folytatása esetén a két tevékenység folytatása érdekében felmerült költségeket elkülönítve kell nyilvántartania. § . 16. bérbeadás/egyéni vállalkozás. sorába csak azt az összeget vegye figyelembe. § (4) bekezdés Szja-tv. hogy az adóévben felmerült vállalkozói költségeit (az értékcsökkenési leírást is ideértve) olyan arányban számolhatja el. ha a törvény másként nem rendelkezik – a mindkét tevékenységgel összefüggő (fel nem osztható) költségeket a bevételek arányában kell megosztani. és a saját kivét együttes összegét írja be.274 Több önálló tevékenységhez használt tárgyi eszköz.

törvény a gépjárműadóról 17/A-G §. akkor a költségek között csak a 278 1991 évi LXXXII. A továbbiakban értékcsökkenési leírás ezen tárgyi eszközök. Minden más esetben a saját tulajdonú nem kizárólag üzemi célú személygépkocsi használatbavétele évében az éves bevétel 1%-a. Az eva-s időszak alatt megszerzett tárgyi eszközök.275 436. Az egyéni vállalkozó az Szja-tv. A személygépkocsi-bérbeadó vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozónál a tevékenység tárgyát. a visszatérés első napjával az eva törvény 17. Az adóalanyként lezárt eva-s adóévben teljesített valamennyi – egyébként az Szja-törvény szerint költségnek minősülő – kiadást (juttatást) elszámoltnak kell tekinteni. az Szja-törvény alapján elszámoltnak kell tekinteni. Ha a támogatás felhasználásával megszerzett tárgyi eszköz nem tekinthető kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköznek. Azokra a hónapokra vonatkozóan./2. hogy a cégautóadót megfizeti. §-ában foglaltak szerint részletes vagyonleltárt kell készítenie minden olyan eszközéről. hogy ilyen esetben is a teljes beszerzési ár az értékcsökkenési leírás alapja. amelyet vállalkozói tevékenysége keretében fog használni. ha annak alapjául más által kiállított bizonylaton feltüntetett ellenérték – mint beruházási költség – szolgál. Ez azt jelenti. A részletes vagyonleltárban kimutatott beruházási költségnek azt a részét. hogy az e tevékenységekhez használt személygépkocsi beszerzési ára értékcsökkenési leírás keretében elszámolható. . az Szja . A leírási kulcsok jegyzékét és alkalmazásuk szabályait a vállalkozói útmutató mellékletében találja. de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának 10%-a vehető figyelembe értékcsökkenési leírás címén.törvény szerint tételes költségelszámolási módszerrel költséget. január 31-én hatályos III. a fennmaradó rész értékcsökkenési leírás útján számolható el azzal. melyet az eva adóalanyiságot megelőző adóév utolsó napjára – az Szja-törvény szerinti nyilvántartás alapján – kimutatott beruházási költséget meghaladja. Az átalány összege több ilyen eszköz használata mellett is legfeljebb az éves bevétel 1%-áig. nem anyagi javak esetében csak akkor számolható el. Amennyiben az eva hatálya alól visszatér a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá. számú mellékletének 2009. amikor gépjárművel kapcsolatos. berendezés. ha az egyéni vállalkozó azt más célra részben sem használja. értékcsökkenési leírást számolt el cégautó adót278 kell fizetnie. Amennyiben a támogatás összegét bevételként kell figyelembe vennie. pontja alapján megkezdett értékcsökkenési leírást – ha annak a rendelkezésben foglalt egyéb feltételei fennállnak – a teljes leírásig folytathatja feltéve. a használatbavétel évében az értékcsökkenési leírás átalányban számolható el. ezen belül is az eszköz(ök) nyilvántartási értékének legfeljebb 50%-áig terjedhet. sor: A tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírás összegét írja ide. A nem kizárólag üzemi célt szolgáló saját tulajdonú gép. és üzleti nyilvántartásai ezt egyértelműen alátámasztják. nem anyagi javak esetében az adóalanyként lezárt adóévre az Szja-törvény szerint időarányosan jutó értékcsökkenési leírást elszámoltnak kell tekinteni. akkor a támogatásból vásárolt kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköz esetében a tárgyi eszköz beszerzési ára az üzembe helyezés évében a támogatás mértékéig egy összegben. 11. felszerelés. illetve eszközét képező személygépkocsi kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköznek minősül. jármű – kivéve a személygépkocsit – esetén egy évben.

anyagbeszerzésre. Áru. Évközi üzembe helyezés esetén a leírás összegét időarányosan kell megállapítani. berendezések és a – személygépkocsi kivételével – járművek között nyilvántartott tárgyi eszköznek az üzembe helyezés időpontjára megállapított beruházási költségét az üzembe helyezés adóévében jogosult egy összegben költségként elszámolni azzal. Az értékcsökkenési leírás alapja ebben az esetben is a beruházási költség. sz.) Kormányrendelet 2. ebbe a sorba. pontjai). Az elszámolási időszakot és az évenként értékcsökkenési leírásként elszámolható összeget (vagy meghatározásának módszerét) az eszköz használatbavétele időpontjában kell meghatározni és az egyedi részletező nyilvántartásban feljegyezni. anyag. Részletre történő vásárlás esetén a vállalkozói útmutató mellékletében található szabályokat kell alkalmaznia. Ha a megszűnés szabályai szerint vezeti le a jövedelmét (vállalkozói útmutató 7. Minden más esetben a beruházás az egyéni vállalkozó választása szerint az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak vagy a kis és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben281 foglaltak szerinti támogatásnak minősül. és 88. akkor ez a kedvezmény az EKszerződés 87. melléklet II. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis. jármű esetében a 3%-a. és 8. számú melléklet 281 A Bizottság 2008. Az értékcsökkenési leírás érdekében a nem anyagi javak beruházási költségét azokra az évekre kell felosztani.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendeletben foglalt támogatásnak minősül. sor: Ebbe a sorba a tárgyi eszközök egy összegben elszámolt beszerzési árát írja be. sor: A nem anyagi javak után elszámolt értékcsökkenési leírás279 összegét írja. a szállításra fordított költségeit írja be. 17. A belföldi telephelyének betudható. Nem anyagi javak esetében értékcsökkenési leírás csak akkor számolható el. augusztus 6-i 800/2008/EK rendelete. és 88. Nem anyagi javak értékcsökkenési leírása 437. 11. nem anyagi javak bekerülési értékét egy összegben számolja el. A befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értékét 5 év vagy ennél rövidebb idő alatt lehet leírni.276 támogatás összege számolható el értékcsökkenési leírás címén. ezen túlmenően nincs mód további értékcsökkenési leírás elszámolására. Tárgyi eszközök egy összegben elszámolt beszerzési ára 438. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) . sor: Ebbe a sorba az árubeszerzésre. akkor ezt az összeget a 444. A 439. akkor a belföldi telephelynek betudható összeget a „b” oszlopba írja be. eladásra beszerzett áruk értékének összegét e sor „a/b” oszlopában kell értelemszerűen szerepeltetni. A 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó a leghátrányosabb helyzetű kistérségben280 üzembe helyezett és a korábban még használatba nem vett műszaki gépek. a göngyöleg beszerzésére (csökkentve a szállítónak visszaküldött betétdíjas göngyöleg ellenértékével). amelyekben várhatóan az egyéni vállalkozói tevékenységhez használni fogja. a Szerződés 87. sorban szerepeltesse. eladásra beszerzett áruk értéke 279 280 Szja-tv. hogy az évközi üzembe helyezés miatt az időarányos elszámolásra nem kell figyelemmel lenni. (XI. Az értékcsökkenési leírásként így figyelembe vett összegnek 1%-a./1. ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál. ha azok kizárólag üzemi célt szolgálnak. Amennyiben a 100 000 Ft egyedi értéket meg nem haladó tárgyi eszköz. göngyöleg beszerzési ára 439./b) pont 311/2007. sorból a belföldi telephelynek betudható.

A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban felvett hitelre. §-ában foglaltaknak. évben beszerzett áruk értéke akkor sem számítható be. a bérelt vagy lízingelt személygépkocsi után ténylegesen megfizetett cégautó adó összegét is. Az csak akkor tekinthető közvetített szolgáltatásnak. ha annak nyújtásában Ön a saját nevében. alvállalkozói díj nem sorolható automatikusan a közvetített szolgáltatások körébe. az adóévben megfizetett a legfeljebb 100 000 Ft egyedi értékű tárgyi eszközökre. év utolsó 282 A 2007. Eladott közvetített szolgáltatások értéke 441. akinek a családi gazdaságból és csak őstermelői tevékenységből származik bevétele. sor: Az egyéni vállalkozó a költségként elszámolható. Egy adott szolgáltatás akkor tekinthető közvetített szolgáltatásnak. sor: Ebben a sorban a „c/d” oszlopban az eladott közvetített szolgáltatások értékének összegét282 szerepeltesse. akkor a belföldi telephelynek betudható összeget a „b” oszlopba írja be. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban pénzintézeti hitelre (kölcsönre) kifizetett kamat (kivéve az a kamat. közüzemi díjak továbbszámlázása. akkor a kötelezően fizetendő járulék összegét ne itt.) Ha Ön olyan egyéni vállalkozó. kamat hitelre.277 440. nem anyagi javakra fordított kiadás. tehát az adott szolgáltatásnak igénybevevője és nyújtója is egyben. de az adóévben felmerült és költségként elismert kiadásainak együttes összegét írja be. az adóévben megfizetett nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási. Ha a 2010. (Olvassa el a 438. a 439. Nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási. ha azok 2010. Költségei között számolhatja el a saját tulajdonában lévő. annak valós tartalmáról meg kell győződni. hogy a 2010. az alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék. Figyeljen arra. évben nem kerültek eladásra. Ha a megszűnés szabályai szerint vezeti le a jövedelmét (útmutató 7. a 435-443. és 8. sor: Ebbe a sorba a „c/d” oszlopba. § . évben került sor. évben felmerült. sor: Ebbe a sorba a 435–443. Ugyanakkor az alvállalkozói teljesítmény. törvény az általános forgalmi adóról (áfa-törvény) 15. A belföldi telephelyének betudható. a munkaszerződés alapján járó – a munkáltatót kötelezően terhelő – juttatás. évben eladásra beszerzett áruk értékébe beszámítható a 2010. kölcsönre fizetett összege 443. sor: Ez a sor tartalmazza a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosan felvett kölcsönre fizetett kamat összegét. sorhoz tartozó magyarázatot. a megbízási díj. de más javára jár el. felvett eszköz A 2010. ha tartalmában megfelel az áfa.és munkaerő-piaci járulék összegét írja be e sorba. kifizetés. Költség – többek között – az alkalmazott részére kifizetett bér. hanem az őstermelésből származó jövedelme megállapításakor vegye figyelembe. a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás.és munkaerő-piaci járulék címén elszámolt összeg 442. pontjai). sor összegéből a belföldi telephelyének betudható. eladásra beszerzett áruk értékének összegét írja be.évi CXXVII. sorokban fel nem sorolt. eladott közvetített szolgáltatások értékének összegét e sor „a/b” oszlopába írja be. ha az ellenérték kiegyenlítésére csak 2010. jövedelem-(nyereség)-minimum számításához szükséges. amennyiben a tételes költségelszámolást választották.törvény 15. amely a tárgyi beszerzési árának részét képezi) költségként elszámolható. sorokban fel nem sorolt minden egyéb költség 444. Ilyen lehet a szállítás. Ugyanakkor jövedelem-(nyereség)-minimum számításánál a 2009. évben eladásra beszerzett áru értéke akkor is.

A saját tulajdonú – ideértve a házastárs tulajdonában lévő járművet is – kizárólag üzemi célt szolgáló jármű üzemanyag-felhasználása. az üzemanyag-felhasználás költségként való elszámolásánál nem alkalmazhatja az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagárakat. 283 284 1991 évi LXXXII. Az üzemanyagköltség elszámolásánál a 60/1992.) Kormányrendeletben meghatározott fogyasztási normákat meghaladó üzemanyag-fogyasztás költsége nem számolható el. amelynek mértéke a norma szerinti üzemanyag mennyiség 3%-a lehet. illetve akkor sem. Az alapnorma mellett alkalmazható korrekciós tényezőkkel összefüggésben fontos tudnia. amely a jelzett naptári időszakban a teljes futásteljesítményre alkalmazható. számú bevallásban. 11. amely az üzemanyagköltségen felül minden más költséget (így például a fenntartás. a negyedévet követő hó 20-áig kellett megfizetnie és bevallania a 1001. Amennyiben a téli üzemeltetés szorzóját valamely más szorzóval együtt kell figyelembe venni. Az adóév során egy-egy negyedéven belül csak egyfajta módon – számla (számlák) alapján vagy az állami adóhatóság által közzétett áron – számolhatta el az üzemanyagköltséget az adott járműre vonatkozó norma szerinti üzemanyag-mennyiség figyelembevételével. hogy a téli üzemeltetés szorzóját (az alapnorma 3%-a december 1-je és március 1-je közötti időszakban) a másik szorzóval össze kell adni. A cégautó adó kötelezettséget283 negyedévente. akkor az adott személygépkocsi után a cégautó adót kötelező megfizetnie a kedvezmény érvényesítésének évét követő négy évig. ha az eva hatálya alá átjelentkezett). pont . melléklet III. Ha az új személygépkocsi beszerzésére tekintettel kisvállalkozói kedvezményt vett igénybe. hogy azonos útszakaszon csak egy szorzó vehető figyelembe. 1. vagy elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás miatt át kellett sorolnia. Az üzemanyagár az üzemanyag-vásárlási számla szerint vagy az állami adóhatóság által havonta közzétett áron vehető figyelembe. ha a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló személygépkocsit értékesítette. továbbá számlával (bizonylattal) történő igazolás alapján a jármű fenntartásának. kivéve a téli üzemeltetés szorzóját. Szja-tv. (Nem kell ezt a szabályt alkalmazni. javítás. (IV. január 20-ig megfizette. évi költségei között számolhatja csak el. Amennyiben az üzemanyag beszerzés általános forgalmi adóját levonásba helyezte. felújítás) magában foglal. A téli üzemeltetés címén december 1-je és március 1-je közötti időszakra lehet további költséget elszámolni. Részletes útnyilvántartás hiányában a norma szerinti üzemanyag-mennyiség megállapításánál korrekciós szorzók figyelembevételére – a téli üzemmód miatti további költségek kivételével – nincs mód.278 negyedévére vonatkozó cégautó adót 2011. akkor annak összegét a 2011. törvény a gépjárműadóról 17/A-G §. A járművek költségelszámolása284 A járművek üzemeltetésével kapcsolatos költségelszámolás alapja az útnyilvántartás. sz. és az így kapott eredménnyel kell az alapnormát növelő értéket kiszámítani. javításának és felújításának költsége számolható el. Saját tulajdonú személygépkocsi esetében a tételes költségelszámolás helyett az üzemi célból megtett utakra kilométerenként 9 Ft elszámolását is választhatja. az alkalmazható szorzó meghatározása úgy történik. valamint az adott jármű értékcsökkenési leírása az útmutató mellékletében ismertetett módon.

az Szja .279 Légkondicionáló berendezés üzemeltetése esetén a korrekciós szorzó az alapnorma 5%-a. és 3. továbbá kilométerenként 9 Ft-ot számolhat el. Alkalmazottak esetében a hivatali. illetve az adóéven belül az egyéni vállalkozói tevékenység teljes időtartamában lehet alkalmazni. a szállás díja. üzleti utazás Hivatali. Járművezető gyakorlati szakoktató – akkor is. amelyet az oktatási órákra költségátalány keretében számolt el. E költségelszámolásnál is az adott járműre vonatkozó norma szerinti üzemanyag-mennyiséget veheti figyelembe az állami adóhatóság által közzétett áron. kizárólag üzemi célra használt jármű esetében elszámolható az üzemi használatra eső bérleti díj (ez alól kivételt képez a személygépkocsi bérleti díja. – a számla szerinti egyéb költség. üzleti utazásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Hivatali.15. akkor a további üzleti célú utak arányának megállapításánál figyelembe kell venni azt a futásteljesítményt is. hogy ebben az esetben nem számít elismert költségnek a szállásra fordított kiadás. hogy e korrekciós szorzó alkalmazása mellett más korrekciós szorzó nem vehető figyelembe. külföldi kiküldetés esetén elszámolható az utazás. Ha a kormányrendelet szerinti költségátalányt alkalmazza. értékcsökkenési leírást számolt el cégautó adót285 kell fizetnie. Az oktatási órákon kívüli üzleti utakra az egyéni vállalkozókra vonatkozó általános szabályokat is alkalmazhatja. személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként történő részvétel esetén napi 25 eurónak megfelelő Ft összeg számolható el azzal. egyesített tevékenység esetén. (IX. hogy az üzleti cél valós tartalmát bizonyítani kell. amikor gépjárművel kapcsolatos. Ezen felül elszámolható az üzemi használatra eső – üzemanyag-fogyasztás. Ez a szorzó a légkondicionálóval felszerelt gépkocsi május 1-je és szeptember 1-je közötti üzemeltetési időszakában alkalmazható azzal. Olvassa el a 1053-as bevallás 2. de ez utóbbi futásteljesítményre költséget újból nem számolhat el. az egyesítés időpontjában kell megvizsgálni a gépjármű költségelszámolásának lehetőségét az előzőek értelemszerű alkalmazásával. vagy számla (számlák) szerinti áron. ahol a bérleti díj címén a költségként figyelembe vehető összeg több személygépkocsi esetében sem haladhatja meg a vállalkozói bevétel 1%-át). A nemzetközi közúti árufuvarozásban. amennyiben azok a bérleti szerződés alapján a bérbevevőt terhelik. törvény a gépjárműadóról 17/A-G §. ha egyéni vállalkozás keretében gyakorolja tevékenységét – alkalmazhatja az oktatáshoz használt saját tulajdonban lévő jármű üzemeltetésének költségtérítéséről szóló módosított 124/1994. A nem saját tulajdonú. Azokra a hónapokra vonatkozóan. sorához fűzött magyarázatot! 285 1991 évi LXXXII. Az előzőekben ismertetett szabályok helyett a saját tulajdonában lévő személygépkocsi esetében – az üzemeltetett személygépkocsik számától függetlenül – havi 500 km utat számolhat el útnyilvántartás vezetése nélkül. üzleti utazás. A 12. de a költségelszámolásnak feltétele. Ezt a módszert a teljes adóévre.2 pont alatt leírt.) Kormányrendeletben meghatározott költségátalányt is. .törvény szerint tételes költségelszámolási módszerrel költséget.

elhatárolt veszteségének azt a részét szerepeltesse. sor „c/d” oszlopába írt összeget. A 2003. sz. évi vesztesége (a 446. Korábbi év(ek)ről áthozott veszteség címént levont összeg 449. akkor ügyeljen arra. sort) – költségei együttes összegét szerepeltesse. Amennyiben a családi gazdálkodónak vagy a családi gazdaság nem foglalkoztatottként közreműködő tagjának olyan vesztesége van. A 2010. sor: E sor „c” („d”) oszlopába az elismert költségeit írja be. 2010. évben felmerült – a 435–444. sor: A vállalkozás 2010. sor: Ebben a sorban a korábbi év(ek)ről áthozott. és ha az pozitív. hogy a „jogutód” társas vállalkozásba csak a belföldi tevékenység eredményeképpen keletkezett veszteség összegét viheti tovább. a vállalkozói jövedelemmel szemben még nem érvényesített elhatárolt veszteség a keletkezése időpontjában érvényes feltételek szerint számolható el.) Átalakuló Amennyiben egyéni cég alapítása miatt a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá tér át. amelyet a 2010. A 434. december 31-éig keletkezett korlátozott időtartamra elhatárolható veszteség összege utoljára a 2008. Amennyiben egyes bevételeire az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást jogszerűen választotta a 2010. mert az őstermelésből származó jövedelem megállapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia. Az előző év(ek) veszteségeit a korábbi adóbevallásainak megfelelő sorai tartalmazzák. évi jövedelem 447. évi jövedelmét kell beírnia. vagy nulla írja e sornak a „c/d” oszlopába.280 Az értékcsökkenési leírásból kizárt tárgyi eszköz. sor: Ennek a sornak a „c” („d”) oszlopába a 2010. akkor az ilyen veszteség összegét az őstermelésből származó bevétellel szemben lehet érvényesíteni. akkor a költségeit arányosítania kell. évben felmerült összes költség 445. adóévben volt elszámolható. Az idevonatkozó szabályok a költségek elszámolására vonatkozó általános tudnivalók között ismerhetők meg. évi veszteség 448. évben. A 2010. sor összegét lehet beírni. melléklete tartalmazza. A 2003. nem anyagi javak esetében a nyilvántartásba vett beruházási költség az értékesítéskor költségként elszámolható. sor „c/d” oszlopába írt összegnek a 434. A korábbi években elhatárolt veszteségek elszámolásánál a keletkezésük sorrendjét kell követni. évben elszámolható költség 446. sor „c/d” oszlopának összegéből vonja le a 446. E sorba legfeljebb a 447. sor: Ebbe a sorba az egyéni vállalkozásból származó 2010. december 31-éig keletkezett. A 1053-13-04-es lap kitöltése 2010. évi jövedelmével szemben érvényesít. sorokba írt (kivéve a 440. . amely a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtti év(ek)ben keletkezett és azért nincs egyéni vállalkozásból származó bevétele. A további elszámolható költségeket az Szja-törvény 11. sor „c/d” összegének levonása utáni rész.

vagy a (6)-os kódot választotta. Olvassa el a 1053-13-04-es laphoz tartozó útmutatónál. számú mellékletében leírtak szerint meghatározott költségeket levonni (421 + 425 – 446). sorába a (4)-es vagy az (5)-ös kódot írta be. akkor a jövedelmét módosíthatja a jövedelmének külföldön adóztatható részével.281 Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét özvegyi vagy örökösi jogon folytatja. (3). vagy nulla). sor: 2010. ha a 1053-13-01-es lap 409. sorához tartozó útmutatót! Az „a” oszlopban akkor jelöljön „X”-szet. ha a 1053-13-01-es lap 409. ha a külföldi tevékenysége veszteséges. amelyek mindkét telephelynek betudhatók – a bevétel arányában – ossza meg! Hasonlítási alap 452. sor: A hasonlítás alapjának meghatározása során az Szja-törvény 49/B. sorba írt összeg levonása utáni rész. évi vállalkozói adóalap 450. vagy kedvezményeket. ha évközben a feltételek hiánya miatt kikerült az eva hatálya alól. Nemzetközi szerződés szerint. ezt nem tudhatja be a hazai jövedelemébe. az elhatárolt veszteségből 20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a 454. évi vállalkozói adóalap (a 447. akkor a 1053-15-os lapot is ki kell töltenie. ha engedélyt kapott. Amennyiben a 2009. vagy nulla). pont alatt. (2). Nem kell „X”-szet szerepeltetnie. sor alapján fizeti meg. és be kell nyújtania a bevallásával együtt. Abban az esetben. A 2010. sor összegéből a 451. a bevétel és a bevételt növelő tételek együttes összegéből kell az Szja-törvény 4. sorában az (1). évet megelőző évek veszteségének elhatárolásához az állami adóhatóságtól kellett engedélyt kérnie. Módosított vállalkozói adóalap 453. Ne felejtse el az „a” oszlopot kitölteni! Ha a (6)-os kódot választotta. sorba írt összeg levonása utáni rész. akkor a korábbi évek veszteségét csak akkor veheti figyelembe a jövedelemszámítás során. akkor az örökhagyónál keletkezett veszteség összegét figyelembe veheti a vállalkozói adóalap megállapításánál. akkor az adóalanyként lezárt adóévet figyelembe kell venni a megelőző időszakból fennmaradt elhatárolt veszteség érvényesítésének időtartama tekintetében. hogy abban az adóévben. a vállalkozói adóalap külföldön adóztatható része 451. a veszteségelhatárolás szabályait. azaz. a hasonlítási alap. amikor kikerül az eva hatálya alól. § (1)-(5) bekezdéseiben meghatározott. sor összegéből a vállalkozói adóalapnak azt a részét írja be. Feltétlenül olvassa el a 1053-13-01-es lap 409. amely a nemzetközi szerződés alapján külföldön (is) adóztatható. Ez azt jelenti. sor: Amennyiben külföldön is rendelkezik telephellyel. sor: Módosított vállalkozói adóalap (a 450. A 2010. évre kiszámított jövedelem-(nyereség)-minimum . Azokat a kiadásokat. és 11. Ebbe a sorba a 450. ha nemzetközi szerződés így rendelkezik. A fennmaradó rész. a 14. A sor „c/d” oszlopát akkor is ki kell tölteni. sor összegéből a 449. A külföldi telephelynek betudható bevételeinek és költségének figyelembevételével – a magyar szabályok szerint – számolja ki a jövedelem külföldön adóztatható részét és ezt az összeget írja ebbe a sorba. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót az e sorba írt vállalkozói adóalap után fizeti meg. Abban az esetben.

július 1-je előtti időszakra az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. évi adóalapot két részre kell osztani az egyéni vállalkozói tevékenység napjainak arányában. sor b) oszlopában a vállalkozói adóalap (453. július 1-je előtti időszakára eső vállalkozói adóalapja és a 2009.31-ig) naptári napjainak a száma: 334 nap. a jövedelem-(nyereség)-minimumot. ha nem kötelezett jövedelem-(nyereség)-minimumot számítására [azaz a 409. július 1-je előtti időszakra eső naptári napok száma: 150 nap. július 1-je előtti időszakra eső naptári napjai számának és a 2010. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a 453. február 1-jén kezdte. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a jövedelem-(nyereség)-minimum után fizeti meg. évi adóalapja) legalább a jövedelem. a tevékenység naptári napjainak a 2010. Pl: ha az egyéni vállalkozó tevékenységét 2010.282 454.45) A 455. a jövedelem-(nyereség)minimum összegét írja be ide. év első félévében a 10%-os adókulcs akkor alkalmazható. július 1je előtti időszakra eső arányát kell beírni. sor) összegének a 2010. 49/B. adóév első.(nyereség-) minimum összegével egyezik meg [kivéve. hogy 2010. a 2010. Amennyiben ezt tekinti a vállalkozói személyi jövedelemadó alapjának. § . A sor „c/d” oszlopát akkor is ki kell tölteni. 02.01-től 2010. pontjában leírtakat! Ha a törvény előírása alapján jövedelem-(nyereség)-minimumot kell számítania (és a 105313-01-es lap 409. ha a 49/B. úgy e sor „a” oszlopában jelölje „X”-szel. (3) szerepel]. (2). 12. két tizedes jegyre kerekítve. Olvassa el az útmutató 11. sorban (1). pontjában leírtakat! A vállalkozói személyi jövedelemadó286 A vállalkozói személyi jövedelemadó 455-457. sorában a (4)-es vagy az (5)-ös kódot választotta). július 1-je előtti időszakra eső naptári napjaival arányos összegét szerepeltesse (a 453. vagy a 454. § (20) bekezdésének hatálya alá tartozik]. A 455. évi tevékenység összes naptári napjai számának a hányadosa. sor a) mezőben szereplő hányados szorzata). akkor a 2010. ha a 2010. sor: A vállalkozói jövedelemadó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozónak a vállalkozói személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége kiszámítása előtt meg kell határoznia. sor c)/d) oszlopában a b) oszlopban szereplő összeg adóját kell feltüntetni. sor összege és a 455. sor a) oszlopába az egyéni vállalkozói tevékenység naptári napjainak a 2010. illetve második felére. A döntésénél vegye figyelembe. kivéve. (A tevékenység 2010. sor alapján fizeti meg. A szabályok érvényesítéséhez a 2010. sor: A személyi jövedelemadó törvény 2010. évi tevékenység (2010. Feltétlenül olvassa el az útmutató 10. július 1-je előtti időszakra eső aránya: 150/334 = 0. az e fölötti összegre 19 % a vállalkozói személyi jövedelemadó. vagy 454. évi adóalapja (a tevékenység 2010-ben történt megkezdése esetén a 2010. A változás év közbeni hatálybalépése miatt eltérő szabályok vonatkoznak a 2010. július 1-jétől hatályos szabályai szerint a vállalkozói adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összege után 10 %. 286 Szja-tv. A 455.

az arányosított adóalap egészére is. június 30-a utáni időszakra eső naptári napok száma: 184 nap. sor a) oszlopában az egyéni vállalkozói tevékenység naptári napjainak a 2010. Pl: ha az egyéni vállalkozó tevékenységét 2010. hogy a vállalkozói személyi jövedelemadónak legalább a 30%-át meg kell fizetnie kisvállalkozói adókedvezmény érvényesítése esetén. sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopába – az átmeneti rendelkezésekre is figyelemmel – a vállalkozói adókedvezményt írja be. sor b) oszlopában a vállalkozói adóalap (453. december 31-ét követően megkötött hitelszerződés (ideértve a pénzügyi lízinget is) alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez. két tizedes jegyre kerekítve. A 456.01-től 2010. Ez azt jelenti. feltéve.sor összege) szorzataként meghatározott arányos összegre (a sor „b” oszlopa) 19%-os adókulccsal határozza meg az adó összegét (c/d). vagy 454. 250 millió forint felett 19 %. és 456. E kedvezményt azzal a korlátozással alkalmazhatja. E sor „b” oszlopában a „c” oszlop összegéből a kisvállalkozói adókedvezmény összegét tüntesse fel. sor: A vállalkozói személyi jövedelemadó összesen (a 455. hogy az adókedvezmény összege („c/d” oszlop adata) nem lehet több a 457. évi tevékenység összes naptári napjai számának a hányadosa. a 2010. hogy a 11. évi tevékenység (2010. ha a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak nincs alkalmazottja. sor összege és a 456. június 30-a utáni időszakra eső naptári napjai számának és a 2010.sor a) mezőben szereplő hányados szorzata). A 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó 2000. (A tevékenység 2010. akkor a 2010. Ennek a sornak a „b” oszlopába az adó összegének a 70%-át írja be. 02. június 30-a utána időszakra eső aránya: 184/334 = 0. előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett hitel kamata alapján adókedvezményt vehet igénybe. Vállalkozói adókedvezmény 458. június 30-a utáni időszakra az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. vagy 454. pontnál leírtak szerinti támogatásnak minősül. február 1-jén kezdte. hogy az igénybe vett adókedvezmény összege adóévenként nem haladhatja meg . sorok összesen). sor „b” oszlopába írt összegnél. Az adókedvezmény mértéke az adóévben megfizetett kamat 40%-a azzal. Ez a gyakorlatban pl. sor „b” oszlopában is van adat. Választhatja az adó 19% mértékét. A 456. akkor sem lehet az adó 10%. akkor csak a 19%-os adókulcs alkalmazására jogosult. 12. azt is jelenti. Az adó összege a b) oszlop összegéből 50 millió Ft-ig 10%. Az adókedvezmény összege de minimis támogatásnak minősül. Ha a 458. 50 millió Ft felett 19%. a tevékenység naptári napjainak a 2010. sor c)/d) oszlopában a b) oszlopban szereplő összeg adóját kell feltüntetni.55) A 456.31-ig) naptári napjainak a száma: 334 nap. Az adó összege a b) oszlop összegéből 250 millió forintig 10 % és nincsenek feltételek az érvényesítéshez (az éves 500 millió forintos határ került felezésre a féléves bevezetés miatt). vagy a 454.sor) összegének a 2010.283 Ekkor a július 1-je előtti időszakra kiszámított arányszámmal a megállapított vállalkozói adóalap (453. június 30-a utáni időszakra eső arányát kell beírni. 457. június 30-a utáni időszakra eső naptári napjaival arányos összegét szerepeltesse (a 453. pontnál leírtaknak megfelel és választja ezt a lehetőséget! A 10%-os adómértékkel adózó vállalkozói adóalap 9%-a mindkét esetben az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában – a 11.

Az „a” oszlopba az átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó kulcsot. és 19. A kedvezmény címén levont összeg kétszeresének 16%-át kell a visszafizetésnél számításba venni. pontját! Áttérő . A külföldön megfizetett adó (507. a kisvállalkozói kedvezmény egészét. • aki bejelentkezett az eva hatálya alá és az eva-s időszakban. A kisvállalkozói kedvezmény visszafizetésével kapcsolatos kötelezettség azt az egyéni vállalkozót is terheli. Az átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó szerinti adót úgy kell kiszámítani két tizedes jegyre kerekítve. Olvassa el az 512–521. Nemzetközi szerződés hiányában a külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalap 459. amellyel a kettős adóztatás elkerülésére nincs nemzetközi szerződésünk. illetőleg egy részét. a „c/d” oszlopba a korlátok figyelembevételével megállapított levonható adó összegét írja be. Ne felejtse el az 507. sor adata).284 a 6 000 000 Ft-ot. de legfeljebb erre az adóalapra az átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó szerint kiszámított adó. sor) összegének a 90%-a. sor: Ebbe a sorba a 2006–2009. vagy egy része után visszafizetendő adó 461. sorok kitöltéséhez fűzött tájékoztatót. hogy az adókedvezménnyel is csökkentett vállalkozói személyi jövedelemadót (457–458. sor: Amennyiben a külföldön is adózott jövedelme olyan országból származott. de legfeljebb a külföldön is adózott jövedelem átlagos vállalkozói adókulcs szerinti adója 460. Olvassa el az útmutató 18. évi összegét! A 2006-2009. E kedvezmény összege az egyéni vállalkozó döntése szerint – vagy csekély összegű (de minimis) támogatásnak vagy a kis. években érvényesített kisvállalkozói kedvezmény visszafizetendő adóját kell beírni. év(ek)ben érvényesített kisvállalkozói kedvezmény(ek) összege. sorok „c/d” oszlopainak különbségét) el kell osztani a vállalkozói adóalappal (450. A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik Ha a magánszemély egyéni vállalkozói jogállása – cselekvőképességének elvesztését vagy halálát kivéve – megszűnik.sor) után a külföldön igazoltan megfizetett adó 90%-a. sorban feltüntetni az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel külföldön megfizetett adó 2010.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak minősül. azonban ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál az 1857/2006/EK rendeletben foglalt támogatásként vehető igénybe. akkor ebbe a sorba a külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalap összegét írja be. a jogállás megszűnésének napjára előírt adókötelezettség megállapításakor kell figyelembe venni. illetve • aki az átalányadó szabályai szerint állapítja meg az egyéni vállalkozásból származó jövedelmét és ezen időszakban következik be a kedvezmény visszafizetése alapjául szolgáló körülmény. sor: Nemzetközi szerződés hiányában a vállalkozói adóalap utáni adót csökkenti a külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalap (459.

sorok „c/d” oszlopaiba írt adatok együttes összege. sor b) oszlopában tüntesse fel a kisvállalkozói kedvezmény után visszafizetendő adó összegét. valamint akkor. sor „c/d” oszlopába írt adattal. ha annak oka a magánszemély cselekvőképességének elvesztése vagy halála. § (7) bekezdés . de már a 2010. évi vállalkozói személyi jövedelemadó kötelezettség 464. 49/B.2011. 287 288 Szja-tv. VESZTESÉGELHATÁROLÁS288 A tárgyévben elhatárolt veszteséget az egyéni vállalkozó bármely későbbi adóévben (de legkésőbb a tevékenység megszüntetésének adóévében) az egyéni vállalkozásból származó jövedelmével szemben – döntése szerinti megosztásban – elszámolhatja. sor: Ebbe a sorba a hitelkamat alapján érvényesített kisvállalkozói adókedvezmény késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. pontját. ha annak oka elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás –. Feltétlenül olvassa el a 18. évi vállalkozói személyi jövedelemadó kötelezettségét szerepeltesse. A 457. pontnál leírtakat! A „b” oszlopba az adókedvezmény összegét. 14. valamint a 480-484.285 Aki a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény vagy az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá kerül át. Átalakuló Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010. évre is alkalmazható . A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik Ha a fent említett időszak alatt az egyéni vállalkozói tevékenység bármely okból megszűnt (ide nem értve. Olvassa el a kitöltési útmutató 8. A kisvállalkozói adókedvezmény késedelmi pótlékkal növelt visszafizetendő összege287 463. az erre vonatkozó rendelkezés szerinti. sor: Ebbe a sorba a vállalkozói személyi jövedelemadó módosított összegét kell beírnia. ha a hitelszerződés megkötésének évét követő 4 éven belül a beruházást nem helyezte üzembe – kivéve. a kisvállalkozói kedvezmény egészét vagy egy részét vissza kell fizetnie. és adókötelezettségét az Szja.2. amennyiben azt a tárgyi eszköz elidegenítése miatt vagy üzembe helyezés hiányában – kivéve. mely a 462. A 2010. a „c/d” oszlopba a visszafizetendő adókedvezmény késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. Ebben az esetben a kisvállalkozói kedvezménnyel összefüggésben. A kedvezmény visszafizetésére Ön akkor kötelezett. az érvényesítés évében hatályos adómérték felét kell figyelembe vennie. ha annak oka elháríthatatlan külső ok – vissza kell fizetnie. annak az áttérés miatt az Szja-törvény hatálya alatt igénybevett kisvállalkozói kedvezményt nem kell visszafizetnie. sorokhoz fűzött magyarázatot! A vállalkozói személyi jövedelemadó módosított összege 462.49/A. majd azt növelni kell a 461. 13. valamint az egyéni cég alapítása). § (6) bekezdése szerint állapítja meg. és a 460. számú melléklet 14.pont Szja-tv. évben. ha a tárgyi eszközt az üzembe helyezésének adóévében vagy az azt követő három évben elidegenítette. sor összegéből le kell vonni a 458. sorok „c/d” oszlopaiba beírt összegeket. január 01-én hatályos.tv. akkor a 461. . sor: Ebben a sorban a 2010. közjegyzői iroda. és a 463.

6. hogy a veszteség visszamenőleges elszámolására a 2008. évi adóbevallásának önellenőrzéssel való helyesbítésével van lehetősége. évben keletkezett veszteség összegét visszamenőleg 2008. Egyéni vállalkozói jövedelméből csak a mezőgazdasági tevékenység arányában megállapított részre alkalmazhatja a visszamenőleges veszteségelhatárolást. Mezőgazdasági vállalkozók 2008-2009. A mezőgazdasági tevékenység arányát az ebből származó vállalkozói bevételnek az összes vállalkozói bevétellel való elosztásával kell megállapítani. évi veszteség összegéből a 465. az adó alapjának. ha az elhatárolt veszteség a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. Az állami adóhatóság ekkor határozatban állapítja meg a veszteségelhatárolás mértékét. akkor az összes egyéni vállalkozói jövedelméből csak a mezőgazdasági tevékenység arányában megállapított részre alkalmazhatja a visszamenőleges veszteségelhatárolást. és 2009. illetve a fizetendő adónak az összegét. hogy a megelőző két év egyikében. sor összegének levonása után meg maradt veszteség . melléklete az irányadó. sz. sor: Amennyiben Ön mezőgazdasági tevékenységet (is) folytató egyéni vállalkozó (de nem családi gazdaság keretében végzi ezt a tevékenységét) és 2010-ben e tevékenysége veszteséges (448. A 2010. akkor az átalányadózás ideje. Ha az egyéni vállalkozó a vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítására vonatkozó szabályok helyett az átalányadózást vagy az eva-t választja. és a 2009. évekre is elszámolhatja. Mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó veszteségelhatárolása Eltérő szabály vonatkozik arra az egyéni vállalkozóra. ha ezekben az években volt. évekre elhatárolt veszteségének összege 465. A mezőgazdasági tevékenység arányát az ebből származó vállalkozói bevételnek az összes vállalkozói bevétellel való elosztásával kell megállapítani. A mezőgazdasági tevékenység meghatározásánál e tekintetben az Szja-tv. úgy a 2010. Az elhatárolt veszteség elszámolásánál a keletkezésük sorrendjét kell követni. Esetében az adóévben elhatárolt veszteség összege – önellenőrzés keretében – az adóévet megelőző két évre visszamenőlegesen is elhatárolható oly módon. sor adata). vagy mindkettőben megszerzett mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelmét csökkenti választása szerinti mértékben – de a két évre együttesen is legfeljebb – az elhatárolt veszteség összegével. illetve az eva hatálya alatt a nyilvántartott veszteség összegéből 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. Ha ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozik a veszteség visszamenőleges elhatárolása. aki mezőgazdasági tevékenységet folytat és a jövedelmét az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint állapítja meg. Ha az egyéni vállalkozásában nem csak mezőgazdasági tevékenységet folytat.286 A veszteségelhatárolásra vonatkozó rendelkezések akkor alkalmazhatók. akkor az állami adóhatóságnál kezdeményezett eljárás keretében van módja e szabály érvényesítésére. Ne feledje. e tevékenységéből adóköteles jövedelme.

amely a 453. akkor a veszteségét nem veheti figyelembe a jövedelemszámítás során és ez a sor sem tartalmazhatja. évi adókötelezettségére az Szja-tv. Adózás utáni vállalkozói jövedelmet növelő tételek291 289 Szja-tv. sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopában a 466–467. Az előzőek levonásával meghatározott összeget írja be e sorba. § A 2011. Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alóli kikerüléskor azt a veszteség összeget is vegye figyelembe ebben a sorban. Amennyiben a 2009. Ha nem kért engedélyt. amelyet a 2010. sorban is figyelembe vett valamennyit. évben szüntette meg. 15. Ha tevékenységét 2010. december 31-én hatályos rendelkezéseit nem kell alkalmazni. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a jövedelem-(nyereség)-minimum után fizette meg. ha az állami adóhatóság az engedélyt megadta a veszteség továbbvitelére. hogy a módosított vállalkozói adóalapból kell kiindulnia akkor is a számítás során. sorok „c/d” oszlopaiba írt adatokat összesítse. adóévenként elszámoltnak kell tekinteni a nyilvántartásai szerinti. Nyilvántartott veszteség összege 468. 49/C. sor összegének a 465. A vállalkozói osztalékalapot az adózás utáni jövedelemből kiindulva kell kiszámítania azzal. sor: Ebbe a sorba a 448. évet megelőző évek veszteségének elhatárolásához az állami adóhatóságtól kellett engedélyt kérnie. sor összegét írja be. de ezt nem tette meg. kivét-kiegészítésre vonatkozó 2010. és a 431. vagy nulla. akkor annak összegét csak akkor írhatja be e sorba.290 A 1053-13-05-ös lap kitöltése Adózás utáni vállalkozói jövedelem 469. sor: Ebben a sorban a korábbi évekről áthozott veszteségének azt az összegét kell szerepeltetnie. sorok „c/d” oszlopainak együttes összegének a 464. A VÁLLALKOZÓI OSZTALÉKALAP ÉS ADÓJÁNAK 289 MEGÁLLAPÍTÁSA Az egyéni vállalkozó 2010. A korábbi év(ek)ről áthozott. Amennyiben a 2009. Az átalányadó szerinti adózás időszakában. akkor ide a fennmaradó rész kerülhet (a 448. elhatárolható veszteség 20% mértékkel megállapított összegét. a tevékenység megszüntetése időpontjáig elhatárolható összeget a „d” oszlopban szerepeltesse. § 290 . vagy ha ebből a 465. 49/C. sor összegét meghaladó része). évet megelőző években keletkezett veszteség elhatárolásához az állami adóhatóság engedélye kellett.287 466. melyet az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alatti időszakában (20%/év) elszámoltnak kell tekinteni. évi jövedelmével szemben nem számolt el. sor „c/d” oszlopába írt összeget meghaladó része. még el nem számolt elhatárolható veszteség 467. A még el nem számolt elhatárolható veszteséget a „c” oszlopba írja be. január 01-én hatályos Szja-tv. § 291 Szja-tv. akkor a veszteség összegét nem veheti figyelembe e sor kitöltésénél. 84/F. sor: E sor „c/d” oszlopába az adózás utáni vállalkozói jövedelmét írja be.

az üzembe helyezés időpontjától a beszerzési árnak az elszámolt értékcsökkenési leírást meghaladó részével az adózás utáni jövedelmét ugyan csökkentheti. amelynek a beruházási költségével a korábbi években részben vagy egészben az adózás utáni jövedelmét csökkentette. akkor ebbe a sorba írja be az üzembe helyezett tárgyi eszközre tekintettel beruházási költség címén ténylegesen levont összeget. akkor a teljes levonással. sor: Ebben a sorban a 470–471. akkor a beruházási és felújítási költség címén levont összeggel az adózás utáni jövedelmét a negyedik évben növelnie kell. nem anyagi javakat. Tárgyi eszközök.288 Ellenszolgáltatás nélküli átruházás esetén. nem anyagi javak üzembehelyezése esetén vagy határidőben történő üzembe helyezés hiányában a korábbi év(ek)ben beruházási költség címen levont összeg 471. az adózás utáni jövedelmet csökkentő tételként figyelembe vett összeg arányos része 470. 49/C. Ültetvénytelepítés esetén a termőre fordulás évében kell az adózás utáni jövedelmét növelnie a beruházási költség címén levont összeggel. Ha a tárgyi eszköz üzembe helyezése a családi gazdasághoz tartozó tárgyi eszközként történt és a jövedelmét az őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítania. akkor a beruházási költség címén levont összeget nem kell adózás utáni jövedelmet növelő tételként figyelembe venni. ha bejelentkezett az eva hatálya alá és ezen időszak alatt került sor az üzembe helyezésre. évben megszüntette. de ezt az összeget itt növelő tételként is figyelembe kell vennie a megszűnésre vonatkozó szabályok alkalmazása esetén a lap kitöltésekor. Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet növelő tételek összesen 472. Adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentő tételek292 Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet és az azt növelő tételek együttes összegét legfeljebb annak összegéig lehet csökkenteni. hogy a levont összeget vagy annak meghatározott részét attól függően kell ebbe a sorba beírnia. Ha 2010-ben. Megszűnt és átalakuló A 2010. sor: Amennyiben 2010-ben olyan tárgyi eszközt helyezett üzembe. január elsejét követően üzembe helyezett tárgyi eszköz nettó értékével az akkori adózás utáni vállalkozói jövedelmét csökkentette és ezt a tárgyi eszközt 2010-ben ellenszolgáltatás nélkül átadta – és az átadás nem minősül természetbeni juttatásnak. sor: Ha Ön a 2007. a 2008-ban levont összegnek pedig a 33%-ával kell most növelnie az adózás utáni jövedelmét. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz esetében. Ha az adózás utáni jövedelem csökkentésének évét követő negyedik évben nem helyezi üzembe a tárgyi eszközt. Megszűnt Akkor is ezt a szabályt kell alkalmaznia. hogy mikor történt a jövedelem csökkentése. akkor az akkori nettó érték meghatározott összegével növelnie kell az adózás utáni vállalkozói jövedelmét. a tárgyi eszközök nettó értékéből. Beruházási költség címén levont összeg 292 Szja-tv. § . ami után meg kellett fizetnie a személyi jövedelemadót –. évben beszerzett. Nem kell ezt a szabályt alkalmaznia akkor sem. sorokba írt adatokat összesítse. ha az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010. Ez azt jelenti. a 2009-ben történt levonás esetén az összeg 66%-ával.

Adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentő tételek összesen 476. akkor nulla. amely az eva-s időszakban merült fel. sorokat az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozók tölthetik ki. pénzügyi ellenőrzése során feltárt szabálytalanságok következményeként fizetett meg. végrehajtói iroda 293 294 Szja-tv. 16. Fontos! A 481-483. összegét kell szerepeltetni. sor c/d oszlop) a kivétkiegészítéssel csökkentett vállalkozói osztalékalap lesz (469+472-476. kivét-kiegészítésre vonatkozó 2010. nem anyagi javak értékéből 2010-ben elszámolt értékcsökkenési leírást meghaladó összeggel. (Ebben a sorban negatív szám nem szerepelhet. akkor a beruházási költségnek azt a részét. a 469. egyéb jogszabály megsértésével összefüggő bírság.) E sor összegét szerepeltetnie kell a 1053-04-es lap 177. közjegyzői iroda. A tevékenységüket ügyvédi iroda. késedelmi pótlék 475. Adórövidítéssel. Kizárólag üzleti célt szolgáló. évben kezdte el. nem anyagi javak nettó értéke 474. Ha a tárgyi eszköz. ha a saját tulajdonú.] A vállalkozói osztalékalap adója 480. kizárólag üzemi célú tárgyi eszköz. [Amennyiben alkalmazni kívánja az Szja-tv. Az adózás utáni jövedelmet csökkenti annak a személygépkocsi beszerzési árának nettó értéke is. amelyet az egyéni vállalkozói tevékenységének gazdasági. sor: Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentő tételeket összesítse (a 473–475. évben. amennyiben az értékcsökkenési leírást a 2010. sor „a” oszlopában szerepeltesse a kivétkiegészítés összegét. ha adókötelezettségük megállapítására a különbözet szerinti adózást választják.sor „a” oszlopában szereplő összeggel). Más személygépkocsi továbbra sem tekinthető ebből a szempontból kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköznek.294 akkor a 477. sor: A 2010. a 2010. § Szja-tv. Ebben az esetben az osztalékadó alapja (477. vagy ha az utóbbi ugyanannyi vagy több. sorok együttes összegének a 476. § (5)-(9) . nem anyagi dolog értékcsökkenési leírását üzembe helyezés hiányában még nem kezdte el a 2010. és a 472. sor összegét meghaladó része. sorának „a” oszlopában. amelyre a kisvállalkozói kedvezményt érvényesítette. sor) 16%-át szerepeltesse. sorokba írt adatok együttes összege) ebben a sorban. nem veheti figyelembe az adózás utáni jövedelmet csökkentő tételek között. Vállalkozói osztalékalap meghatározása293 477. késedelmi pótlék stb. saját tulajdonú tárgyi eszközök. sor: Ebben a sorban a beruházási és felújítási költségnyilvántartásban szereplő. évben felmerült beruházási költségét szerepeltetheti akkor. még akkor sem. 49/C. a 2010. sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopába a vállalkozói adóalap (477.sor összege csökkentve a 477. ha a cégautó adót megfizette. sor: Vállalkozói osztalékalap. sor: Ebben a sorban az olyan adórövidítéssel. nem anyagi dolog üzembe helyezése 2010-ben megtörtént. akkor annak költségét ebben a sorban hagyja figyelmen kívül! Ha évközben kikerült az eva törvény hatálya alól. egyéb jogszabálysértéssel összefüggő bírság.289 473. évi adózás utáni vállalkozói jövedelmét csökkentheti a kizárólag üzemi célt szolgáló. december 31-én hatályos rendelkezéseit. évben értékcsökkenési leírás alá vont tárgyi eszközök.

§ (2) – (5) bekezdés . és adókötelezettségét az Szja. közjegyzői iroda. január 01-én hatályos. § (6) bekezdése szerint állapítja meg. akkor az adó különbözet három egyenlő részletben fizethető meg.2011.49/A. akkor e sor „c” oszlopában a kisvállalkozói kedvezménnyel (461b) és a nyilvántartásba vett fejlesztési tartalékkal összefüggésben (484c) keletkezett adófizetési kötelezettség összegét szerepeltesse. ha egyéni cég alapítása miatt megszüntette a vállalkozói tevékenységét és adókötelezettségének megállapítására a különbözet szerinti adózást választotta. de már a 2010. de már a 2010. Feltétlenül olvassa el a kitöltési útmutató 8.sor „c” oszlopába írja be. közjegyzői iroda. . Ebben az esetben a megszűnés szabályai szerint és anélkül is meg kell határoznia az adókötelezettségét (a 1053-13-as lapok „c” és „d” oszlopot is ki kell töltenie). az első részletet adóévi kötelezettségként.000 Ft-t. 49/A. . és adókötelezettségét az Szja. sorban szereplő összeg meghaladja a 10. sor: Ha egyéni cég alapítása miatt szüntette meg a tevékenységét és a megszűnés szabályai szerint és az a nélkül megállapított adókötelezettség különbözete meghaladja a 10. január 01-én hatályos. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként. január 01-én hatályos.tv. vagy a különbözet szerinti adózást választják.000 Ft-t. évben. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként. az első részletet adóévi kötelezettségként.49/A.000 Ft-t.(481c/3) Ha az adókötelezettség nem haladja a 10. Ebbe a sorba az adóévi kötelezettségként megállapított összeget kell beírni. akkor az adó különbözet három egyenlő részletben fizethető meg. az első részletet adóévi kötelezettségként.2011. és a 481.(481d/3) Ha a megszűnés szabályai szerint és az a nélkül megállapított adókötelezettség különbözete nem haladja a 10. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként.295 Ebbe a sorba az adóévi kötelezettségként megállapított összeget kell beírni.49/A. akkor az adókötelezettség három egyenlő részletben fizethető meg. § (6) bekezdése szerint állapítják meg. sor: E a sor „d” oszlopát akkor kell kitöltenie. évben. . évre is alkalmazható . Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. akkor a különbözet összegét a 482. sor: Ha a 481. § (2) – (5) bekezdés Szja-tv. május 20-ig esedékes összege A 482. Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010. sor „c” oszlopában szereplő összeg a 10. 49/A. de már a 2010. évre is alkalmazható . (481c=461b+484c) Kérjük.000 Ft-t. olvassa el a kitöltési útmutató 8. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. ha adókötelezettségüket az Szja-tv.2011.sor „c” oszlopába írja be. akkor a különbözet összegét a 482. pontjában leírtakat! Adókötelezettségek különbözetének 2011. Adókötelezettségek különbözetének a következő két adóévben esedékes összege A 483. évre is alkalmazható . Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010.tv.290 tagjaként folytató egyéni vállalkozók is kitölthetik e sorokat.296 295 296 Szja-tv. pontjában leírtakat is! Adókötelezettségek különbözete 481.000 Ft-t meghaladja. § (6) bekezdése szerint állapítja meg. [481d=(480d-480c)+(464d-464c)] Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda.

sor: Ebbe a sorba a fejlesztési tartalék címén nyilvántartott összeg. sort ne töltse ki.291 E sor „b” oszlopába a 2012. § (22) bekezdése . évben és adókötelezettségét az Szja. a „c” oszlopba pedig az adó. de már a 2010. évre is alkalmazható .fizetés nélkül – az erre vonatkozó rendelkezés szerinti. Ha a 481. pontjában leírtakat! 297 298 Szja-tv. E címen akkor van adófizetési kötelezettsége. évben a nyilvántartásból történő kivezetést követően. nem beruházási cél szerint költötte el. még fizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összege297 484. év kötelezettségeként a 481. A „b” oszlopba az adó alapjául szolgáló összeget.2011. A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik.2. § (6) bekezdése szerint állapítja meg. évben esedékes kötelezettségként. vagy ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá történő áttérést megelőzően a nyilvántartott összeget kivezette. 49/B. Az egyéni vállalkozónak – ideértve a tevékenységét szüneteltető.sor „c” oszlopában tüntesse fel az adómegfizetési kötelezettség összegét. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010.000 Ft-t. Az adót. akkor a 483. pontját! A 10%-os adókulcs alkalmazása esetén a 6% adónak megfelelő összeg nem célszerinti felhasználása miatt fizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összege298 485. ha a bevételét e címen 2010. Nem használható fel a fejlesztési tartalék adó és késedelmi pótlék fizetése nélkül olyan tárgyi eszköz beruházásként történő elszámolása címén. a „c” oszlopba a 2013.tv. de azt annak célja szerint nem költötte el [ekkor az „a” oszlopba a nyilvántartásból történő kivezetésének időpontját írja be]. . 15-én hatályos 49/B. E sor „a” oszlopában az arra szolgáló mezőben töltse ki a nyilvántartott pénzösszeg kivezetésének időpontját. sor: E sor kitöltése előtt feltétlenül olvassa el az útmutató 11. sorban szereplő összeg nem haladja meg a 10. január 01-én hatályos. 2010. Amennyiben a (lekötött) nyilvántartott összeget annak célja szerint nem költötte el. a feloldott rész vállalkozói személyi jövedelemadót meghaladó része után pedig vállalkozói osztalékalap utáni adót kell fizetni.49/A. nem célszerinti felhasználása miatt fizetendő vállalkozási személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összegének késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. Átalakuló Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. 08. sorba írt adat harmadrészeként megállapított összeget kell szerepeltetni. a nyilvántartásba vétel évében hatályos adómértéket kell figyelembe venni. akkor a feloldott rész után 16% vállalkozói személyi jövedelemadót. ha a fejlesztési tartalék cél szerinti felhasználására nem került sor a bevétel csökkentésének évét követő 4 éven belül. akkor a 484. Ebben az esetben a nyilvántartásba vett fejlesztési tartalékkal összefüggésben – vállalkozói osztalékalap utáni adó. Fejlesztési tartalék nem cél szerinti felhasználása miatt. a nyilvántartásból történő kivezetést követő 30 napon belül kell megfizetni késedelmi pótlékkal növelten. amennyiben a kivezetés nem a törvényben elismert cél miatt történt. január elsejét megelőzően csökkentette a nyilvántartott összeggel és azt a 2010. Olvassa el a kitöltési útmutató 8. § (16) bekezdés Szja-tv. késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. közjegyzői iroda. illetve megszüntető egyéni vállalkozót is – e címen akkor is visszafizetési kötelezettsége keletkezik. vagy amelyhez ingyenesen jutott. amelyre értékcsökkenési leírást elszámolni nem lehet. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette [ekkor az „a” oszlopba az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének időpontját].

évre is alkalmazható . és az említett napot követő első adóbevallásban kell bevallani. sorok „c/d” oszlopaiba beírt adatok). AZ ÁTALÁNYADÓZÁSSAL ÉS ANNAK VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK A 1053-13-06-os lap kitöltése A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó a vállalkozói jövedelem szerinti adózás helyett az átalányadózást akkor választhatta. akinek az egyéni vállalkozói tevékenysége az adóév egészében kizárólag kiskereskedelmi tevékenység300. Az összesített adatokat a 1053-04-ös lap 177.tv.. § (16) bekezdésében foglaltak szerint kell kiszámítani) a negyedik adóévet követő év első hónapja utolsó napjáig kell megfizetni.. és a 10%-os adókulcs alkalmazása esetén a 6% adónak megfelelő összeg nem célszerinti felhasználása miatt fizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összegét. .sor) az adó mértékével számított összeget.29) Korm. 50. évben. (a 464. és nem áll munkaviszonyban. § (1) bekezdés a) pont 210/2009 (IX. és 485. akkor a kivezetést követő 30 napon belül késedelmi pótlékkal növelten meg kellett fizetnie a kivezetett résszel azonos összegű adót! Ha a nyilvántartásba vétel adóévét követő harmadik adóév végéig nem történik meg a nyilvántartásba vett összeg – következőkben részletezettek szerinti – felhasználása. valamint a fejlesztési tartalék nem célszerinti feloldása miatt visszafizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összegét. és a 6% adónak megfelelő összeget nem a cél szerinti felhasználásra tekintettel vezette ki a nyilvántartásból. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről . január 01-én hatályos. Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. sorának „e” oszlopába is be kell írnia.2011. amennyiben a kivezetés nem a törvényben elismert cél miatt történt. Vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összege 486. de már a 2010. 484. akkor e sor „b” oszlopában szerepeltesse az elhatárolt veszteség után (468. Ezzel az összeggel csökkentheti a vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összegét. Az az egyéni vállalkozó. ha annak oka cselekvőképességének elvesztése vagy a halála).292 Ha Ön a vállalkozói adóalap 50 millió forintot meg nem haladó része után az adót a 10%-os mértékkel határozta meg. 482. a „c” oszlopba pedig az adó. és adókötelezettségét az Szja . sorba és a 480. A „b” oszlopba az adó alapjául szolgáló összeget. § (6) bekezdése szerint állapítja meg.(486d=464d+480d+482c+485d-486b) 16. közjegyzői iroda. E sor „a” oszlopában az arra szolgáló mezőben töltse ki a 6% (9%) adónak megfelelő összeg kivezetésének időpontját. ha az átalányadózás megkezdését közvetlenül megelőzően 2009-ben az egyéni vállalkozói bevétele a 15 millió Ftot299 nem haladta meg. akkor választhatta az átalányadózást. Amennyiben az Ön egyéni vállalkozói jogállása az említett időszak alatt bármely okból megszűnik (ide nem értve. a nyilvántartásba vett résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten (a késedelmi pótlékot az Szja-törvény 49/B. sor: Ebben a sorban kell összesítenie a vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó..49/A. a fel nem oldott résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten a jogállás megszűnésének napját követő 30 napon belül kell megfizetni. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010. ha az 299 300 Szja-tv.

hogy annak feltételei fennállnak – az átalányadózás megszűnése/megszüntetése évét követő legalább négy adóév elteltével választhat.303 A 2009. Az átalányadó választására és alkalmazására jogosító bevételi értékhatárok megemelkednek a bevételként figyelembe vett támogatások összegével. akkor külön-külön és egyidejűleg is választhatja a kétféle tevékenységére az átalányadózást. sorában lehet figyelembe venni. Ha a jogosultsága a bevételi értékhatár túllépése miatt szűnt meg. évre az átalányadózást választotta és az ezt követő adóévekben sem kíván ezen az adózási módon változtatni. vagy korábban a bevételi értékhatár túllépése miatt szűnt meg a jogosultsága. Ha átalányadózást választott. Az átalányadózásra való jogosultság megszűnik. mezőgazdasági őstermelőnek a bevétel érdekében felmerült kiadásairól szóló számlákat és más bizonylatokat az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig meg kell őriznie. Ezt be kellett jelentenie az állami adóhatóságnak. § (3) bekezdés Az átalányadózás ideje alatt kapott támogatások összegét a folyósítás évében bevételként kell figyelembe venni. azt a bevallás 10. és ha annak egyéb feltételei fennállnak. ha a 2009. évben. A költségek fedezetére és fejlesztési célra előre folyósított támogatás összege nem része az egyéni vállalkozásból származó bevételnek.attól az adóévtől kezdődően újra választható. általánosan alkalmazható rendelkezés szerint az egyéni vállalkozásból származó bevétel 40%-a vonható le vélelmezett költséghányad címén az egyéni vállalkozásból származó jövedelem megállapításakor.§ (1) bekezdés . 7. 56. adóévre vonatkozóan újra választhatta az átalányadózást.293 átalányadózást közvetlenül megelőzően 2009-ben a vállalkozói bevétele a 100 millió Ft-ot nem haladta meg és nem áll munkaviszonyban. évi bevallásában a 2010.§. az átalányadózás . Ha Ön a 2009.304 A főállású és a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó eltérő költséghányad alkalmazásával állapíthatja meg az egyéni vállalkozásból származó bevételéből a jövedelmét.ha annak egyéb feltételei fennállnak .302 Bármely feltétel hiányában (pl. 301 Szja-tv. 302 Szja-tv.törvényben előírt bevételi értékhatár növekedett. majd azt megszünteti. amely adóévben az szja . Ha egyéni vállalkozóként és mezőgazdasági őstermelőként is jogosult az átalányadózás választására. munkaviszonyt létesít) az adóév egészére a vállalkozói jövedelem szerinti adózásra kell áttérni. 50. és nem kell újból nyilatkoznia.301 Átalányadózást csak az egyéni vállalkozói tevékenység egészére lehet választani. ha a magánszemély nem teljesíti a számlaadás (nyugtaadási) kötelezettségét. § 303 Szja-tv. akkor a választása a feltételek megléte esetén – a visszavonásig – érvényes. Az átalányadózás szerint adózó egyéni vállalkozónak. (7) bekezdés 304 Szja-tv. Az érvényesíthető költségátalányok a következők: A bármely tevékenységre vonatkozó. 55. július 01-jétől hatályos előírás szerint a 2010. ismételten átalányadózást – feltéve. vagy az arra való jogosultsága megszűnik.

29) Korm. akkor a 1053-13-01-es lap IV. az a bevétel 80%-át. Aki az adóév egészében kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet alapján kiskereskedelmi tevékenységet folytat305 (kiskereskedő). hogy a korábban alkalmazott költséghányad már nem illeti meg. akkor a 1053-13-01-es lapon a III. Ha a 2010. pontjánál a 408. táblában a 407.294 Aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. évre az átalányadózást választja. de a feltételek hiánya miatt év közben kikerült e törvény hatálya alól. 305 210/2009 (IX. évre nem kívánja továbbra is fenntartani. ha kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. Amennyiben az adóév egy részében kiegészítő tevékenységet folytatónak is minősül (év közben nyugdíjba megy). akkor az átalányadózást az eva-s adóévet követő négy adóévre nem választhatja. sorban ezt a döntését jelölje X-szel. akkor a bevétel 91%-át lehet vélelmezett költséghányadként figyelembe venni. vagy együttesen az adóév egészében kizárólag az szja-törvény 53. december 31-éig a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta és a 2011. december 31-ét alapul véve. amíg átalányadózást alkalmaz. évben az átalányadó szabályai szerint adózott. annak az egész bevételére a 40. de ezt az adózási módot a 2011. Aki az adóév egészében kizárólag az Szja-törvény 53. Ha a 2009.§ (4) bekezdésében felsorolt üzletek működtetésére terjed ki. kiegészítő tevékenység folytatása esetén a bevétel 75%-át vonhatja le vélelmezett költséghányad címén. Ha az előzőekben ismertetett szabályok figyelembevételével a 2011. Aki ezeken kívüli tevékenységet is folytat. az a bevétel 87%-át. sorban kell nyilatkoznia erről. annak a változás időpontjában az év első napjától visszamenőlegesen az összes bevételére vonatkozóan át kell térnie a tevékenységének megfelelő alacsonyabb költséghányad alkalmazására. akkor az átalányadó alapját ebben az évben még a főfoglalkozású vállalkozókra vonatkozó „magasabb” költséghányad alkalmazásával állapíthatja meg. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. Ha 2010. Akinek a tevékenysége év közben oly módon változik. illetőleg a 25%-os költséghányadot kell alkalmaznia. §-ának (3) bekezdésében vagy kizárólag a (3)-(4) bekezdésében felsorolt tevékenységet folytat. akkor – 2010. amelyet a továbbiakban mindaddig adóalapot nem érintő bevételként kell nyilvántartania. Akinek az egyéni vállalkozói tevékenysége keretén belül a kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenysége külön-külön. az 25% vélelmezett költséghányadot érvényesíthet. annak a bevétel 93%-át. évre az eva törvény szerinti adózást választotta. a bevétel 83%-át tekintheti vélelmezett költséghányadnak. meg kell állapítania az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint a meglévő készletekkel kapcsolatos bevételét. ha kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről . évben az átalányadó szabályai szerint adózott és a 2010. évre az átalányadózást kívánja választani.

nem minősül az egyéni vállalkozás bevételének. A bevallási időszak meghatározásához az útmutató 13. de az adó kiszámításánál figyelembe vehető jövedelemként a külföldi telephelynek betudható bevétel alapján átalányban megállapított jövedelem minősül307. Az így megállapított jövedelem összege adóterhet nem viselő járandóság. vagy fejlesztési célra kapott. Az átalányban megállapított jövedelem meghatározása306 E lap kitöltése előtt feltétlenül írja be a bevallási időszak adatait az erre szolgáló helyre. soránál. évtől az egyéni vállalkozói és a mezőgazdasági kistermelői bevételből átalányban megállapított jövedelem az összevont adóalap részét képezi. ha ez utóbbit nem költségek fedezetére vagy nem fejlesztési célból folyósították. amennyiben Ön a mezőgazdasági tevékenységét egyéni vállalkozás keretében folytatja. vagy viszonosság alapján az adó alól a Magyar Köztársaságban mentesített. az adókötelezettséget az önálló tevékenységből származó jövedelem (10. Az átalányadó alapjába beszámító bevétel 491. – az átalányadózást megelőző időszakból fennmaradt összes elhatárolt veszteségből az átalányadózás időszakának minden évében 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni.az átalányadózásra . melyet a 1053-A lap 20. Ennek az az oka. hanem – amennyiben a támogatás összegét bevételként kezeli – önálló tevékenységből származó bevételként kell figyelembe venni a 1053-as bevallás 10. E sor „b” oszlopába a „c/d” oszlop összegéből a támogatás összegét kell beírni. § (4) . fejlesztési kiadásokra. sor) megállapítására irányadó rendelkezések szerint kell teljesíteni. Nem vonatkozik ez a rendelkezés azon költségekre. évre . akkor a törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés. amelyek fedezetére jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján vissza nem térítendő támogatás folyósítása történt. sorhoz fűzött tájékoztatás alapján. a támogatásokra vonatkozó eltérő szabályra is figyelemmel történhet. beleértve a korábban és az átalányadózás időszakában beszerzett tárgyi eszközök beszerzési és előállítási értékének az átalányadózás időszakára jutó. sor: Ebbe a sorba az átalányadó alapjául szolgáló bevételt kell beírni. § 72. 53.pont l) és 3/A. amelyet a költségei fedezetére.295 – az átalányadózás évében felmerült összes költséget elszámoltnak kell tekinteni. pontjában leírtakat is vegye figyelembe. A 2011. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét évközben kezdte el vagy szünteti meg. hogy e támogatások összege nem az átalányadó alapjába számít bele. 306 307 Szja-tv. a személyi jövedelemadó törvény szerint elszámolható értékcsökkenési leírását is. akkor az átalányadó alkalmazási feltételéül megállapított bevételi értékhatárt időarányosan kell megállapítani. Ha külföldön is rendelkezik telephellyel. Fontos! A 2010. A bevételek számbavétele a 421. § Szja-tv. sorában kell feltüntetnie. Része a bevételnek a földalapú és az egyéb jogcímen kapott támogatás összege is. A támogatás összege megemeli az átalányadózás alkalmazási feltételéül rendelt bevételi értékhatárt is. 3.vonatkozó döntésénél ezt is vegye figyelembe. A területalapú (földalapú) és az egyéb jogcímen folyósított támogatást bevételnek kell tekintenie. A támogatás összegéből az a rész. mellyel szemben a költségek elszámolhatók.

sor: Ebbe a sorba a segítő családtagok átlagos létszámát és a részükre kifizetett jövedelem bruttó összegét írja be. december 31-én felvett leltár szerinti – vásárolt és saját termelésű – anyag. sorokat a választott adózási módtól függetlenül ki kell tölteni! A 2010. A számítás során a kerekítés szabályait is alkalmazni kell két tizedes jegyig. törvény a kis. árukészlet. évi adóalapba beszámító bevételből. egyezően a 2009.a kis. sor: Ebbe a sorba a bevételből az Önre vonatkozó költséghányad levonásával megállapított jövedelmét írja be. december 31-én 498. évben folyósított támogatások bevételként figyelembe vett része 501. január 1-jén rendelkezésre álló – leltár szerinti – anyag. sornál leírtak szerint állapítsa meg. hogy az egyéni vállalkozók esetében . évi XXXIV. fejlesztési célra előre folyósított támogatás összege 308 2004. sor: A 2010. akkor az átlagos létszám 20: 12 = 1. fejlődésük támogatásáról 3. Ezt a számot a „b” oszlopba kell beírni. évi 0953as bevallás 498.és középvállalkozásokról. Átalakuló – Tevékenységét megszüntető Ebben a sorban a tevékenység megszüntetésének napjával. félkész és késztermék nyitó értékét kell szerepeltetni.66. az egyéb jogcímen folyósított. Az 502–504. vagy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá történő áttérés időpontjában felvett leltár szerinti zárókészlet összegét kell szerepeltetnie áfa nélkül. A 2010. Ez kerekítve 2. sorában közölt zárókészlet összegével. árukészlet. törvény alapján .) E sor kitöltése kötelező! Fontos! Felhívjuk figyelmét. a 2010.a „kis.§ és 5. Az átlagos létszámot a 499. évi XXXIV. Ezt az összeget kell átírni a 1053-A lap 13. fejlődésük támogatásáról szóló 2004. (Az átlagos létszám úgy állapítható meg. Az alkalmazottak átlagos létszáma és a részükre kifizetett jövedelem 499. A segítő családtagok átlagos létszáma és a részükre kifizetett jövedelem 500. valamint a költségek fedezetére és fejlesztési célra folyósított támogatás bevételként figyelembe vett részét írja be. (Például. sor: Ebbe a sorba a 421. ha 3 fő alkalmazott összes foglalkoztatási ideje 20 hónap.és középvállalkozásokról. félkész és késztermék értékét tartalmazza ez a sor. sor „a” oszlopába. évtől az átalányban megállapított jövedelem az összevont adóalap részét képezi. a 491. sor: Ebbe a sorba az év során foglalkoztatott alkalmazottak átlagos létszámát és a részükre kifizetett jövedelem bruttó összegét kell beírnia.§ (1) . 2010. sor: Ebben a sorban a 2010. sorba írt adat figyelembevételével. hogy az összes foglalkoztatási hónap számát el kell osztani 12-vel). Zárókészlet leltári szerinti értéke 2010.296 A számított jövedelem 492. évben költségek fedezetére.és középvállalkozás” kategóriába történő besorolás alapja a foglalkoztatotti létszám308. sor összegéből a 2010. Egyéb adatok Nyitókészlet leltári szerinti értéke 2010. január 1-jén 497. évben folyósított területalapú támogatás.

Ilyen esetben a támogatott cél szerinti kiadásának a támogatás összegével fedezett részét költségként nem veheti figyelembe. sor: Ebbe a sorba az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel külföldön megfizetett adó 2010. akkor az MNB által közzétett. és amelynek forrása vállalkozáson kívüli. vagy az adóév utolsó napján érvényes . sor: Ebbe a sorba a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra 2010. akkor ebbe a sorba. amennyiben azt nem tekintette bevételnek. január elsejét megelőzően folyósított támogatás összegének még fel nem használt részét kell beírni. de jelenleg az átalányadózás szabályai szerint adózik. . nemzetközi szerződés rendelkezése viszonosság vagy külföldi jog alapján a jövedelem után fizetett adó összegéből a magánszemély részére visszajár. § (4) bekezdés . hogy tüntesse fel azon összeget. káresemény miatt megsemmisült készlet beszerzési értékét írja be. melyet egyéni vállalkozói tevékenységéhez felhasznált. 17. Leltárhiány. § (2).devizaárfolyamának alapulvételével kell Ft-ra átszámítani. az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét szerepeltesse. A külföldön megfizetett adót az MNB hivatalos. selejt. Szja-törvény 51. 309 2002.: saját adózott pénze. sor: Ebbe a sorba az adóév során elszámolt leltárhiány. évben költségek fedezetére és fejlesztési célra előre folyósított támogatás összegét írja be. A korábban lekötött számlakövetelés összegét is vegye figyelembe! Az adókötelezettség teljesítése során a nyilvántartásba vétel kezdő évének a bevallás benyújtásának évét kell tekinteni.) Fejlesztési tartalékként (a korábban lekötöttként kezelt) nyilvántartott összeg 509. sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopába a 2010. Ha az adót olyan pénznemben állapították meg. E sorba jellemzően akkor kerülhet adat. fejlesztési célra folyósított támogatás még fel nem használt összege 503. év január 1-jét megelőzően a költségek fedezetére. sor: Ha Ön korábban a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján. selejt. A készletek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kellett megállapítania. ha 2010. évi összegét írja be. amely törvény. évben utólag folyósított támogatás összegét írja be. Külföldön megfizetett adó 507. amennyiben a támogatás összegét előre folyósították. tv.a magánszemély választása szerint a teljesítés időpontjában. A „b” oszlopba. december 20-áig bejelentkezett az eva hatálya alá. Ezt a szabályt kell alkalmaznia akkor is. sor: Ebbe a sorba a 2010.297 502. euróban megadott árfolyamot kell a Ftra történő átszámításhoz figyelembe venni. sor: Egyéb adatként. évi XLIII. kérjük. A 2010. sor : Itt tüntesse fel a fejlesztési tartalék nyilvántartott összegét. a „c/d” oszlop összegéből a fel nem használt rész összegét írja be! A 2010. (Pl. Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg. Ezt a sort („d” oszlopot) nem töltheti ki a tevékenységét megszüntető egyéni vállalkozó. káresemény miatt megsemmisült készletek beszerzési ára 506. magánkölcsön. Adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték309 505. Az egyéni vállalkozói tevékenységhez felhasznált vállalkozáson kívüli forrása 508. évben utólag folyósított támogatások összegéből bevételnek nem minősülő összeg 504.

a 443. az értékcsökkenési leírás alapját növelő kiadásként elszámolt felújítási költségének együttes összege lehet. hogy Ön érvényesítheti-e. kölcsönre fizetett kamat összege 510. § (6) bekezdés d) pont. korábban üzembe nem helyezett. előállítására fordított.augusztus 15-én hatályos 49/B. megtakarított adó összegét kell szerepeltetni. kizárólag üzemi célú egyes tárgyi eszközök. felszerelés. Az alacsonyabb kulcs (10%) alkalmazására 2010. melyet kisvállalkozói adókedvezmény alapjaként vett figyelembe. szellemi termék – ha a cserébe visszaadott tárgyi eszközre. továbbá a vállalkozói tevékenységet közvetlenül szolgáló ingatlan adóévben felmerült. de legfeljebb évi 30 000 000 Ft. nem anyagi javak adóévi együttes beruházási költségének (ideértve az ilyen eszköz beszerzésére. a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosan felvett hitelre. ha a bevallásában feltünteti a megtakarított adónak megfelelő összeget. és ha igen. amely nem lehet több mint a bevételek és az elismert költségek különbsége. míg a nem anyagi javak közül a szellemi termék vehető figyelembe. félévére vonatkozóan a 10%-os adókulcs alkalmazása miatt megtakarított. sorok adatait kitölti. 49/B. sor: E sorban az Szja-törvény 2010. akkor mekkora összegben a kisvállalkozói kedvezményt. ponthoz írt magyarázatot! Megszűnő A tevékenységüket megszüntető egyéni vállalkozók ezt a sort nem tölthetik ki! 17. az e rendelkezés alkalmazásakor a hibás teljesítés miatt a jótállási időn belül cserébe kapott tárgyi eszköz. § (21) bekezdése alapján számított.298 Megszűnő A tevékenységüket megszüntető egyéni vállalkozók ezt a sort nem tölthetik ki! A vállalkozói tevékenységgel kapcsolatban – kisvállalkozói adókedvezmény alapjául szolgáló – felvett hitelre. jármű. (12)-(14). sorban elszámolt. (17) bekezdés . szellemi termékre a kisvállalkozói kedvezményt érvényesítette –. valamint az üzemkörön kívüli ingatlan és ültetvény esetén. nyilvántartott adó összeg 511. berendezés. A tárgyi eszközök közül az ingatlan. kölcsönre fizetett kamat összegéből azt a részt. Olvassa el a 11. A kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésének részletes szabályai310 Ha az egyéni vállalkozó 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztat (vagy alkalmazott nélkül folytatja tevékenységét). olvassa el a 1053-13-08-as lapok kitöltéséhez fűzött útmutatót a csekély összegű (de minimis) és más támogatásokra vonatkozó tudnivalókról is. Beruházási költség nem vehető figyelembe. A KISVÁLLALKOZÓI KEDVEZMÉNY RÉSZLETEZŐ ADATAI Mielőtt a 512–521. év első félévére vonatkozóan többek között akkor van lehetősége. év I. az adóévben költségként elszámolt kiadást is). A kisvállalkozói kedvezmény legfeljebb a vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló. akkor az egyéni vállalkozásból származó bevételét csökkentheti a kisvállalkozói kedvezmény címén elismert beruházások értékével. 9% mértékű. sor: Ebben a sorban – külön adatként is közölni kell – a költségek között. valamint a leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazási szabályai szerinti gép. A 2010. E tudnivalók ismeretében tudja megállapítani (eldönteni). 310 Szja-tv.

berendezések sem felelnek meg. feltéve. A példabeli esetben a jövedelem 400 000 Ft. A vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló. Így például. mivel a beruházás költsége kevesebb a bevételek és a költségek (10 000 000 Ft – 7 600 000 Ft = 2 400 000 Ft) különbségénél. e beruházásra a kisvállalkozói kedvezményt nem érvényesítheti. ha a bevétel például 10 000 000 Ft. § (13) . mely után az adó 10 és/vagy 19%. ugyanis a kedvezmény összege nem lehet több a bevételek és a költségek különbségénél. hogy a cégautó adót a kedvezmény igénybevételét követően legalább négy éven át meg kell fizetni. A korábban még használatba nem vett fordulat teljesen új eszközt feltételez. függetlenül a vételár kiegyenlítésének módjától. mivel a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó 1998/2006/EK Rendelet szerint a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások által megvásárolandó tehergépjárművek nem támogatandók. akkor a vállalkozói adóalap 300 000 Ft. illetve eszközét képezi. ha a kiskereskedő egyéni vállalkozó új személygépkocsit vásárol 2010-ben és a kisvállalkozói kedvezményt igénybe veszi. ha az a tevékenység tárgyául szolgál. Ennek az adónak az összege csökkenthető tovább a kisvállalkozói adókedvezménnyel. A tárgyévben elszámolható költségek részét képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját képező. hogy az „első” tulajdonosok által megvalósuló beruházásokat kedvezményezi a törvény. ennek azonban az a feltétele. és nem lehet több a kedvezmény alapjául szolgáló beruházási költség összegénél sem. ha a személygépkocsi-bérbeadó vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozó tevékenységének tárgyát. [A példánknál maradva – egyéni vállalkozásból származó éves jövedelem megállapításakor –. az üzembe helyezett tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírás összege is. kizárólag üzemi célú tárgyi eszköznek minősül a korábban még használatba nem vett személygépkocsi is. és ezt üzleti nyilvántartásai egyértelműen alátámasztják. Amennyiben az egyéni vállalkozó kereskedelmi fuvarozás körébe tartozó tevékenységéhez teherszállító járművet (tehergépjárművet és vagy tehergépjármű-pótkocsit) vásárol. Ez azt jelenti. A jármű abban az esetben szolgálja a tevékenységet közvetlenül. amelyek egyedi beszerzési ára 100 000 Ft alatt van. műhely.311 Az szja-törvény hatálya alá tartozó vállalkozók esetében a kisvállalkozói kedvezmény a többi személygépkocsira is érvényesíthető. 49/B. amelynek értelemszerűen a külföldről behozott használt gépek. Beruházási költségnek a számla szerinti beszerzési árat kell tekinteni. a költség 7 600 000 Ft és a tárgyi eszközök beszerzési ára 2 000 000 Ft. ez egyben azt is jelenti. E kiadások közé kell sorolni azokat a tárgyi eszközöket is.299 A kisvállalkozói kedvezmény összege a tárgyévi bevételek és a tárgyévben elszámolható költségek különbsége alapján állapítható meg. A kedvezmény érvényesítésének a 30 000 000 Ftos korláton belül további kettős korlátja van. ha a végzett tevékenység a jármű használata nélkül a szokásos módon nem folytatható. továbbá. akkor kisvállalkozói kedvezmény címén a 2 000 000 Ft levonható. használt személygépkocsi vásárlására fordított kiadás nem képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját. 311 Szja-tv. hogy a cégautó adót a kedvezmény érvényesítését követő 4 adóévben meg kell fizetnie. A mások által korábban használatba vett üzlet.] E kedvezmény alkalmazhatósága azt is jelenti. azt más célra részben sem használja. vagy a tevékenység folytatásához szorosan kapcsolódik és – mindkét esetben – a vállalkozás azt a tevékenységéhez rendszeresen (nemcsak egy-egy esetben) használja. ha az egyéni vállalkozónak a kisvállalkozói kedvezmény levonása után 400 000 Ft jövedelme marad és a korábbi évről áthozott vesztesége 100 000 Ft.

de négy éven belül nem közvetlenül a vállalkozási tevékenységhez vagy nem kizárólag üzemi célúként használják. saját kivitelezésben megvalósuló beruházás esetén (üzlethelyiség építése. amelyek tekintetében egy esetleges értékesítés. Az előző szabályok a következőket jelentik: – A kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésekor a részletező nyilvántartásban (pl. részletfizetéssel.) – az eszköz – akár az üzembe helyezése. A kedvezmény alapjául szolgáló üzemkörön belüli ingatlanok körébe jellemzően az üzlethelyiség. Ez azt is jelenti. a raktár sorolható. hogy a cégautó adó fizetési kötelezettsége is megszűnik az egyéni vállalkozónak. – az eszköz már az üzembe helyezéskor. – de a kedvezmény igénybevételét követő négy éven belül – értékesítésre kerül (ideértve a természetbeni juttatás formájában történő átadást. hogy melyek azok a tárgyi eszközök. – az eszközt az üzembe helyezést követően. valamint a pénzügyi lízing keretében. a hatodik évben történő értékesítés esetén az első két évben igénybevett kedvezmény összegét már nem kell visszafizetni. halasztott fizetéssel átvett eszköznek a szerződés szerinti feltételek teljesülésének meghiúsulása miatti visszaadását). használatba vétele előtt vagy utána. használatba vételkor sem szolgált kizárólag üzemi célt./1.300 A telek vásárlására fordított összeg nem képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját! Amennyiben az egyéni vállalkozó új lakóingatlant vásárol bérbeadás céljából és az egyéni vállalkozói tevékenységei között az ingatlan hasznosítás szerepel. évtől a 19%-át) kell megfizetni vállalkozói személyi jövedelemadó címén. az ellenszolgáltatás nélküli átadást. – A kedvezmény folyamatos beruházás esetén [pl. a műhely. Az üzemkörön kívüli ingatlanok312 beszerzési ára nem szolgál a kedvezmény alapjául. ha az eszköz átsorolása elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás következménye. A kisvállalkozói kedvezmény végleges érvényesítésének általános – időhatárhoz kötött – korlátai vannak. építtetése)] akkor is érvényesíthető. akkor pl. akkor a kisvállalkozói kedvezmény összegéből az eszközhöz kapcsolódó részt a kedvezmény érvényesítését követő negyedik adóévre vonatkozó adókötelezettségnél kell figyelembe venni. szellemi termékek. vagy nem közvetlenül a vállalkozási tevékenységet szolgálta. ha a roncsolódás miatt a járművet kivonják a forgalomból. akkor a kisvállalkozói kedvezményből az eszközhöz kapcsolódó részt az értékesítés évében kell az adókötelezettség megállapításánál figyelembe venni. a beruházási érték a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgálhat. ha az több adóévben valósul meg. (Személygépkocsi esetében ez azt is jelenti. akkor a kisvállalkozói kedvezményből az eszközhöz kapcsolódó részt az „átsorolás” évében kell az adókötelezettség megállapításánál figyelembe venni. ha három év alatt valósul meg a beruházás és a kisvállalkozói kedvezményt mindegyik évben érvényesíti. 11. sz. „átsorolás” eredményeképpen a kedvezmény kétszeres összegének adóját vissza kell fizetni. ha annak oka elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás). a tárgyi eszköz nyilvántartásban) meg kell jelölni. Ha a kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésének évét követő negyedik adóév utolsó napjáig a továbbiakban felsorolt esetek bármelyike bekövetkezik – az idevágó rendelkezések szerint elrendelt időpontban – az eszközhöz kapcsolódó kisvállalkozói kedvezmény címén levont összeg kétszeresének 16 %-át (2010. Amennyiben tehát: – az eszköz üzembe helyezésére négy éven belül nem kerül sor (kivéve. Nem kell ezt a szabályt alkalmazni. akkor a kisvállalkozói kedvezmény összegéből az eszközhöz kapcsolódó részt az üzembe helyezés évének adókötelezettségénél kell figyelembe venni./aa) pont . melléklet II. mivel a 312 Szja-tv.

Az egyéni vállalkozói tevékenységet közvetlenül szolgáló. A 1053-13-07-es lap kitöltése Az egyéni vállalkozói bevételnek a költségeket meghaladó része 512. szellemi termékre fordított kiadásait is. a 431. Pl. sor „c” oszlopának összegéből vonja le a 446. Ilyen esetben tehát nem csak az átalányadózás szerinti adót kell megfizetnie. akkor a kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésére nincs mód. sor: Ebbe a sorba csak a ténylegesen figyelembe vehető összeget írja be! Ezt kell a bevételt csökkentő tételek közé. akkor az üzlethelyiséghez kapcsolódó kedvezmény összegének kétszeresét ebben az esetben is vissza kell fizetnie. – Részletfizetéssel. A beszerzési ár/beszerzési érték összesen 519. hanem meg kell fizetnie az üzlethelyiséghez kapcsolódó kisvállalkozói kedvezmény címén levont bevétel kétszeresének 19 %-át is vállalkozói személyi jövedelemadó címén. sorokba írt adatokat. hogy a kisvállalkozói kedvezmény alapjául is szolgál. ideértve a 100 000 Ft alatti egyedi értékű tárgyi eszközre. de egy könyveléssel foglalkozó egyéni vállalkozó esetében a tevékenység hűtőszekrény nélkül is folytatható. ha a következő adóévre az egyéni vállalkozó az átalányadózást választja. de a kedvezmény összege nem lehet több a beruházási költségnél (473. a 1053-13-07-es lap nem tölthető ki. sor) és nem lehet több a bevételek és költségek különbségénél sem (512. Kisvállalkozói kedvezmény címén. a cégautó adó költségek közötti érvényesítésére nem lesz módja. sorba átírni. Bevételt csökkentő tételek között ténylegesen figyelembe vett összeg 521. sor adata). ha az a kedvezmény alapjául szolgál. sor: Ebben a sorban összesítse az egyéni vállalkozói bevételének az elismert költségeket meghaladó részét. Ha kikerül az eva hatálya alól négy éven belül. sor „c” oszlopába írt összeget. – Mivel az átalányadózó elismert költséghányad szerint állapítja meg jövedelmét.) Ha a bevételét a költségei meghaladják. sor: Ebben a sorban összesítse az 513-518. – Ha a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz értékcsökkenési leírás alá vonható. . – Ha az egyéni vállalkozó átalányadózást választ és értékesíti vagy átsorolja pl. akkor a hátralévő időszakban a cégautó adó fizetési kötelezettség fennáll. halasztott fizetéssel. – A cégautó adó fizetési kötelezettségen az sem változtat. Nem kell viszont a cégautó adót megfizetnie a kedvezmény érvényesítését követően annak az egyéni vállalkozónak. ez még nem jelenti azt. pénzügyi lízing keretében átvett eszköznek a teljes beszerzési ára képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját. (A 421. sorok: Ezekben a sorokban szerepeltesse a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló beruházásokra fordított kiadásait.301 kedvezmény visszafizetési kötelezettséget a kedvezmény igénybevételének időpontjától kell vizsgálni. sor: Ebbe a sorba – a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló összeget – legfeljebb 30 000 000 Ft-ot írhat. a bevételből levonható összeg 520. azt az üzlethelyiséget négy éven belül. kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló beruházások és azok bekerülési értékének részletezése 513–518. aki bejelentkezik az eva hatálya alá. a cukrász esetében a hűtőszekrény nélkülözhetetlen a tevékenység folytatásához. amelyre kisvállalkozói kedvezményt vett igénybe.

évtől 2009. akkor ezt a táblát nem kell kitöltenie. A de minimis támogatás bármely három adóévben. sz. ha azt jogszabály314. évi bevallásában nem vesz/nem vehet igénybe az Szja . évtől 2009. CSOPORTMENTESSÉGI ÉS AZ ADÓRENDSZEREN KÍVÜLI TÁMOGATÁSOKRÓL (1053-13-08-AS BEVALLÁSI LAPOK) A 1053-13-08-01-es lapon – 522–531. A szabályozás szerint adóévekben kell a támogatás maximálisan igénybe vehető összegét meghatározni. A 49/B. évtől kezdődően a de minimis támogatás313 feltételei a következők: De minimis lehet minden támogatás. Azonos költséghez adott de minimis támogatást. A három adóév összeszámításának kiindulásánál mindig az aktuális adóév a harmadik év. 13. A 2007. január 1-jétől de minimis támogatások az EK Szerződés 87. Az érvényesíthető összes támogatási összeget az összes de minimis támogatás alapján kell meghatározni. gördülő módszerrel kell megállapítani. kivéve a szállítási ágazatban. 18.és közép vállalkozások) támogatásának minősülő kedvezményeket.302 18. amelyeket jogszabály (pályázat) ilyenként nevesít. A Bizottság 1998/2006. sorban ezt jelölje be. A 1053-13-08-03-as lapon az 542-551. illetve adóalap kedvezmény). Kérjük vegye figyelembe./EK-rendelete Az szja-tv. (pénzbeli) adórendszeren kívüli támogatás összegének feltüntetésére is. g) pontja 2005.: ilyen az adó.és közép vállalkozások) támogatásának minősülő kedvezményeket.összeg lehet. 314 313 . amennyiben tevékenységét szünetelteti. A lapokon van lehetőség a közvetlen. melléklete II. összefüggésben a (9). cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK (2006. 2007. és 88. azaz mindig az aktuális adóévhez képest kell az előző két adóév de minimis támogatásait összeszámítani. sorokban a csoportmentességi támogatásnak (továbbiakban: kis. évtől [az alapkutatás. fenntartása]. egyéni vállalkozókkal kapcsolatos rendelkezési közül az állami támogatásokra irányadó rendelkezések alkalmazásában. transzparens támogatások esetén alkalmazható. azaz csak akkor. h) pontja 2005.1 De minimis támogatások De minimis támogatások azok a csekély összegű támogatások. ahol bármely három adóévben legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő Ft összeg lehet. más állami támogatásokkal kumuláltan kell figyelembe venni. a 2010. § (10) bekezdése 2006. Amennyiben Ön a 2010. évig [szabadalom. de minimis (a továbbiakban: de minimis) támogatásnak tekintett összegeket. évig a 10%-os adómértékkel adózó vállalkozói adóalap 6%-a. legfeljebb 200 000 eurónak megfelelő Ft. ADATOK A CSEKÉLY ÖSSZEGŰ (DE MINIMIS) TÁMOGATÁSOKRÓL. jogszabályon alapuló kiírás de minimisként nevesít. pont. A hároméves időszakot ún. d) pontja 2004. 11. az azzal kapcsolatos előírásokat is. a használati. a következők minősülnek de minimis támogatásnak: A 49/B. VALAMINT AZ UN.és formatervezési mintaoltalom megszerzése. sz.2/pa) pont. december 15-i) bizottsági rendelet alapján nyújtható támogatások. Ebben az esetben a 1053-13-01-es lapon. § (6) bekezdésének cb) pontja 2005. Az szja-tv. évtől [foglalkoztatási kedvezmény]. évtől [kisvállalkozói kedvezmény]. sorokban a mezőgazdasági csoportmentességi (továbbiakban: mezőgazdasági kis. év első félévére vonatkozóan a 10%-os adómértékkel adózó vállalkozói adóalap 9%-a.(10) bekezdéssel. melléklet 12. sorokban – kell feltüntetni az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában a csekély összegű. ha előre meghatározható a támogatás pontos összege (pl. az alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés]. szerinti (egyetlen jogcímen sem) támogatást.tv. a 410. A 1053-13-08-02-es lapon az 532-541. Csak az ún.

01. évben érvényesíthető „keret” kiszámításakor a 2008. A közvetlen támogatások igénybe vétele 315 Magyarország esetében 2007. Azonos költséghez egybe kell számítani a kapott állami támogatás és a de minimis összegét (kumuláció). A 2010. 316 A Bizottság 70/2001 /EK-rendelete. ha az nem minősül mezőgazdasági termék elsődleges előállításának. Figyelem! A bizottság 1998/2006. §-a tartalmazza. hogy ha ilyen beruházáshoz akar az egyéni vállalkozó de minimis támogatást igénybe venni. nem vehető igénybe a de minimis támogatás. Közép-Dunántúl esetében 40%. kivéve. amennyiben tehergépjármű vásárlása történik és a vállalkozás kereskedelmi fuvarozás területén működik. A 2008. az adórendszeren belül is érvényesíthető.) A támogatástartalmat kell egybeszámítani. és 2009. Délalföld és Dél-Dunántúl esetében 50%.19) Korm. (IV. rendelet 23/A §) igénybevétele esetén figyelemmel kell lenni azon előírásra is. számú mellékletében. hogy adóalapot érint vagy adókedvezményként lehet figyelembe venni a támogatást. (Például a kisvállalkozás Budapesten kíván a beszerzett gépéhez támogatást elszámolni. évben a 2009. ezért a táblában több számításra van mód attól függően. évben érvényesíthető de minimis összegét megkapja. A támogatás mértéke (a támogatási intenzitás) a kisvállalkozásoknál legfeljebb 15%. évi napjával) igénybe vehető kedvezmények tekintetében az általános csoportmentességi rendelet tekintendő irányadónak. Ez azt jelenti. Függetlenül attól.ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA316 Ez a támogatási forma. szerint kisvállalkozónak minősül. úgy 2007. és 2008. ha a kisvállalkozás a szállítási ágazatba tartozik vagy nagyberuházást valósít meg. augusztus 29-től hatályos 800/2008/EK általános csoportmentességi rendelet lépett a 70/2001/EK csoportmentességi rendelet helyébe. A pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatások (85/2004. úgy az állami támogatás és a de minimis együtt. mely a beruházásokhoz kapcsolódik. január 1-jétől a következő támogatás intenzitások érvényesek: Észak-Magyarország. 19) Korm. 800/2008/EK-rendelete . hogy egy adott egységnyi beruházáshoz maximum hány % támogatás vehető igénybe./EK rendelete csak a szállítási ágazatban működő vállalkozásokat korlátozza azzal. amely megmutatja.303 (Például a 2010. december 31-e között odaítélt csekély összegű támogatás támogatástartalma és az átmeneti támogatás együttes összege nem haladhatja meg az 500 ezer eurónak megfelelő forintösszeget. Az adórendszer keretében (a bevallás benyújtásának 2011. Észak-alföld. hogy az alapanyag és a végtermék is szerepel az EK Szerződés I. rendelet 30. hogy a támogatás összege nem lehet több 3 év alatt 100 000 eurónál.01-től 10% ).2 KIS. mely szerint a 2008. [Azaz azt a %-ot. illetve nem vehető igénybe a kedvezmény. hogy a 2010. január 1-je és 2010. Nyugat-Dunántúl és Pest megye esetében 30%.] Az EK rendeletben említett regionális támogatási térképet a módosított 85/2004 (IV. évről benyújtott bevallás de minimis támogatásait kellett levonnia a 200 000 eurós határ összegből.tv. azaz a támogatási intenzitás (25+20) 45%.315 Ha az egyéni vállalkozó az Szja . Budapest esetében 25% (2011. január 1jétől a támogatás intenzitás 20 százalékponttal növelt értéke a régióra meghatározott mértéknek. évről benyújtott bevallás de minimis tábláit kell felhasználni. A mezőgazdaság területén az új rendelet meghatározza a mezőgazdasági termékek feldolgozásának fogalmát. 18. akkor az állami támogatás és a de minimis összege együttesen nem haladhatja meg az adott régióra meghatározott támogatási intenzitást.

és közepes vállalkozások támogatásáról szóló rendelet szerint a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó kis. Olyan fizikai tárgyi eszközökbe történő beruházás. amely • egy új létesítmény létrehozásával. know-how vagy • nem szabadalmaztatott műszaki ismeretek vásárlása.ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA317 A mezőgazdasági kis. licencek. A rendelet alkalmazásában beruházás alatt azt a tárgyi eszközökbe és az immateriális javakba történő következő beruházást kell érteni. • a szállítási ágazatban a vasúti járművek. 317 A Bizottság 1857/2006/EK-rendelete . felszerelések. A támogatás három adóévben (gördülő számítás) legfeljebb 400 000 euró lehet. hogy az adórendszeren belül érvényesített állami támogatás mellett adórendszeren kívüli támogatás is nyújtható a maximális támogatási intenzitás mellett. • a technológia-beszerzés költségei (az immateriális javak beruházása esetén).) Amennyiben a tárgyi eszközbe történő beruházás olyan létesítmény átvételének formájában történik.és közepes vállalkozásokról szó EK rendelet esetében is igaz. akkor azt is tárgyi beruházásnak kell tekinteni. • az előállítás javulását vagy átcsoportosítását.304 esetén. (Ez utóbbi esetében különösképpen az ésszerűsítés. • egy meglévő létesítmény bővítésével. vagy • egy meglévő létesítmény termékének vagy termelési folyamatának az alapvető megváltozását előidéző tevékenységgel függ össze. rendelet. épület). és a támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 40% mértéket. 19.és közepes vállalkozások vehetnek igénybe támogatást beruházásaikhoz. (IV. • a gépek. Az immateriális javakba történő beruházás körébe tarozik: • a technológiaátadásba történő beruházás. • a szabadalmi jogok. Ebből a szempontból a beruházásnak különösen a következő célok valamelyikét kell szolgálnia: • a termelési költségek csökkentését.3 A MEZŐGAZDASÁGI KIS. Az elszámolható költségek körébe tartoznak: • az ingatlanok (telek. 18. diverzifikálás vagy korszerűsítés útján történik a változtatás. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004.) Korm. A kis. ha nem vásárolják meg. az odaítélés napja dönti el. berendezések. illetve a támogatás alapjául szolgáló jogszabály alapján kell meghatározni. A közvetlen támogatás támogatástartalmát az EK-Szerződés 87. hogy a 800/2008/EK általános csoportmentességi rendelet vagy a 70/2001/EK csoportmentességi rendelet szabályai alkalmazandók. amely már bezárt vagy bezárt volna.

A rendelet biztosítja. azaz egy sorban több oszlop adata is kitöltött lehet. a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett devizaárfolyam. évben igénybe vett támogatás időpontját fel kell tüntetni. A 1053-13-08-01 – 08-03-as lapok kitöltése Minden lapon. • a gépek. a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett devizaárfolyamon kell euróra átszámítani. az oszlopok megnevezése sorban az adott lapon figyelembe vehető adórendszeren belüli (szja-törvény) jogcímet találja. – az adórendszeren belüli támogatások esetén: az adóbevallás benyújtásának a napját kell a de minimis támogatás megszerzési időpontjának tekinteni. „a” oszlop: Valamennyi. A támogatások megszerzésének időpontja: . Az egyes sorok kitöltésénél meghatározó az igénybevétel napja szerinti tételes időrendi felsorolás. mely célok nem kaphatnak támogatást. hogy az adórendszeren belül érvényesített állami támogatás mellett – a maximális támogatási intenzitás keretein belül – adórendszeren kívüli támogatás is nyújtható. adórendszeren kívüli támogatások esetében a támogatásról szóló döntést tartalmazó okirat keltét (a támogatás megítélését) kell figyelembe venni. A rendelet meghatározza. amelyet a támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző hónap utolsó napján érvényes. • az olyan – nem építkezési célra szánt – föld vásárlása. megszerzése vagy fejlesztése.az adórendszeren belüli támogatások esetén: az euróra történő átszámítás alapja az adóbevallással érintett üzleti év utolsó napján érvényes. Az elszámolható költségek közé a következők tartoznak: • az ingatlanok építése. míg a közvetlen.tv. Az igénybevétel napjaként az szja-törvény szerinti kedvezményeknél az adóbevallás benyújtásának a napját. 2010. kivéve a „j”-„k” oszlopok. azaz a szinten tartást céljából történő beruházások nem kaphatnak támogatást. Így az egy bevallási naphoz tartozó valamennyi szja . A forintban megállapított támogatástartalom átszámítása euróra: – az adórendszeren kívüli (közvetlen) támogatás esetén: a forintérték az adott támogatás megítélése adóévében érvényes referencia rátával számított jelenértéken meghatározott összeg. szerinti kedvezmény [a „d”-„i” oszlopok] egy sorban jelölendő. mert ha ezek kitöltöttek. Egy dátumhoz több adat is tartozhat. amely a beruházás elszámolható költségének legfeljebb 10%-ába kerül. azaz a támogatásról szóló döntést tartalmazó okirat kelte (a támogatás megítélése). úgy a „d”-„e”. a természeti környezet megóvását és minőségének javítását vagy • az állatjólét színvonalának javítását. .adórendszeren kívüli (közvetlen) támogatás esetén: a támogatás igénybevételi jogának a kedvezményezettre ruházásának időpontja. berendezések – ideértve a számítógépes szoftvereket is – vásárlása vagy lízingelése az adott eszköz piaci értékének erejéig. „f”-„g” és a „h”-„i” oszlopok üresen maradnak. Így például a nem bővítést szolgáló beruházások. .305 • a minőség javítását.

§ (10) bekezdése szerinti sávos adószámítást . július 1-je előtti időszakára jutó összeg 19%-a. a „d” oszlopban az előzőekben leírtak szerint kiszámított az euróban meghatározott összeget kell feltüntetni. közvetlen. évi vállalkozói bevételt csökkentő tételek együttes összegének támogatástartalmát kell szerepeltetni. a 2008.306 Ezt a táblát tehát abban az esetben kell kitöltenie. június 30-a utáni időszakára jutó összegből a 250 millió forintot meg nem haladó rész 10 %-a. július 1-je előtti időszakának és az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. évben érvényesíthető támogatás összegének kiszámításánál! Az adórendszeren kívüli. § (10) bekezdése szerinte sávos adófizetést. a támogatás igénybevételének időpontja szerint. június 30-a utáni időszakának naptári napjai szerint történő arányos megosztásával – a) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. június 30-a utáni időszakának naptári napjai szerint történő arányos megosztásával – a) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. külön-külön sorokban a „c” oszlopban forintban. július 1-je előtti időszakára jutó összegből az 50 millió forintot b) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. a vállalkozói bevételt csökkentő kedvezmények alapján a csekély összegű (de minimis) támogatás adóévi összegét – az adóévben érvényesített összes kedvezmény az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. és euróban a „b” oszlopban kell szerepeltetni. adórendszeren kívüli támogatások – a jelen bevallás benyújtásának napjáig megítélt. ha 2010. évben kapott. 2010. ha a kettő igénybevételének a napja egybeesik. évi bevallása (0953-13-08-01) adatait vegye figyelembe a 2010.az adóévben érvényesített összes kedvezmény az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. június 30-a utáni időszakára jutó összegből a 250 millió forintot meg nem haladó rész után 10 %. és a 2008. Az „e” oszlopban forintban.ha nem választja 2010. Tekintettel a gördülő módszer alkalmazására. „b” és „c” oszlopok: A 2010. adóév első félévére vonatkozóan alkalmazza az szja-törvény 49/B. valamint az adórendszer keretében igénybe vett támogatások összege egy sorban (egymás mellett) nem szerepeltethető. évi (0853-13-08-01) és/vagy a 2009. Ne felejtse el. évben érvényesít támogatás(oka)t. Ha 2010. az azt meghaladó rész után 19 % adómértékkel kell meghatározni. kivéve azt a véletlenszerű esetet. az azt meghaladó rész 19 %-a. első félévére vonatkozóan az szja-törvény 49/B. b) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. évről benyújtott bevallásban nem szereplő – összegeit egyenként. július 1-je előtti időszakának és az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. azaz a bevallás benyújtásának a napján kap az adózó adórendszeren kívüli támogatást is. „f” és „g” oszlopok: . A vállalkozói bevételt csökkentő kedvezmények alapján a csekély összegű (de minimis) támogatás adóévi összegét . „d” és „e” oszlopok: Az oszlop-párban (euró/Ft) az szja-törvény szerinti. az igénybevétel napjaként mindig a bevallás benyújtásának a napját kell megjelölni az „a” oszlopban. igénybe vett. és/vagy 2009.

sz. a 08-03-as lapon a p) pontja szerinti összeg megnevezésű oszlop-párban (euró/Ft) kell szerepeltetetni a hivatkozott törvényhely alapján. a) pontja szerint de minimisként veszik számba a 08-01-es lapot töltse ki. úgy figyeljen arra. sz. „j” és „k” oszlopok: Az szja-törvény 49/B. az adott lapnak megfelelően. és az euróban meghatározott összegét az „f” oszlopban kell szerepeltetni. évi LXXX. számú melléklete szerint a 2010. § (10) bekezdése szerinti összeg megnevezésű oszlop-párban szerepeltesse – a 2010.törvény 13. (euró/forint) az az adózó tüntessen fel adatot. adóévről benyújtott bevallásban a 2010. a 08-02-es lapon. 318 319 Szja-tv. számú mellékletének II/2. december 31. 13. a 2010. melléklet 1997. § (10) bekezdése alapján élni kíván a kedvezménnyel. adóévről benyújtott bevallásban az új tárgyi eszköznek a beszerzése adóévében 100%-os értékcsökkenésként figyelembe vett bekerülési érték 1%-át. akik a mezőgazdasági kis és közepes vállalkozások támogatásáról szóló egyezményben foglaltakkal összhangban veszik figyelembe a 08-03-as lapon töltsék ki ezt az oszloppárt. A KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓNAK MINŐSÜLŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓT TERHELŐ JÁRULÉK Kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül az az egyéni vállalkozó. pontjánál leírtakat! Fontos! Ha az szja-törvény 49/B. (a 08-01-es lapon a pa. illetve átalányadózóként elért bevétele. hogy a vállalkozónak van-e vállalkozói kivétje. – Az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége: az egyéni vállalkozói nyilvántartásba való bejegyzés napjától az egyéni vállalkozói nyilvántartásból való törlés napjáig. aki a vállalkozói tevékenységét saját jogú nyugdíjasként319 folytatja. Mielőtt kitöltené ezt az oszlopot. valamint e szolgáltatások fedezetéről (Tbj) 4. Ennek összegét az i) oszlopban forintban. és euróban a „h” oszlopban kell megadni. adóév első félévére vonatkozóan 10/19%-os adófizetés választása esetén – a kedvezményes kulcs (a vállalkozói adóalapból 50 millió Ft-ig a 10%-os adókulcs) alkalmazása következtében kieső 9 százalék adó összegét (amely legfeljebb 3 millió Ft lehet). Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség fennállását nem befolyásolja. „h” és „i” oszlopok: Az szja-törvény 11. adóévről benyújtott bevallásban (amennyiben a szerződést 2003. Akik e jogcímen a kedvezményt a kis és közepes vállalkozások támogatásáról szóló egyezményben foglaltakkal összhangban veszik figyelembe. aki az Szja . után kötötték) igénybe vette a támogatásnak minősülő kis és közepes vállalkozások adókedvezményét. 08-02-es lapon pb. § f) pont . mellékletének II/2. ha az szjatörvény 11.307 Az szja-törvény szerinti kisvállalkozások adókedvezményének összege oszlop-párban. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó 2010. aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. január 1-jétől havi 4 950 forint (napi 165 forint) összegű egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett. Az adókedvezmény(ek) összegét a „g” oszlopban forintban. hogy a kisvállalkozások adókedvezményét318 nem érvényesítheti! 19. illetve jármű esetén 3%-át. továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy. feltétlenül olvassa el az útmutató 11. A meghatározott támogatástartalmat. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és magánynyugdíjra jogosultakról.

illetve az átalányban megállapított jövedelem összege.5%-os nyugdíjjárulék megfizetésének kötelezettsége is terheli.egyéni vállalkozó az egészségügyi szolgáltatási járulékot és a nyugdíjjárulékot negyedévente. sor: Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege Ebben a sorban az egészségügyi szolgáltatási járulék összegét (2010. december 31-ét követően saját jogú nyugdíjas egyéni vállalkozóként kiegészítő tevékenysége 365 napja után. (4) bekezdések. 37. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról (Tny. 557. § (1) bekezdés Tbj. § (1) bekezdés 326 Tbj. A szünetelés időtartama alatt nem köteles nyugdíjjárulék fizetésére. A kiegészítő tevékenységet folytató . napi 165 forint)326 kell szerepeltetni. sor: A nyugdíjjárulék összege (9. A 320 321 322 Tbj. csak 9. A nyugdíjjárulék alapja a vállalkozói kivét. melléklet I. 2. fogvatartott. évi LXXXI. § (4) bekezdés 327 Tbj. § (1) bekezdés 325 Tbj. § Tbj. sz. § (2) bekezdés b) pontja 323 Art. 37. § (3) bekezdés. − közjegyző. 2006.5 százalékával meg kell emelni324. sor: A nyugdíjjárulék alapja A nyugdíjjárulék alapja az e tevékenységből származó vállalkozói kivét. átalányadózó esetén az átalányban megállapított jövedelem327. A saját jogú nyugellátásban részesülő személy nyugellátását kérelemre minden. Számlaszám: 10032000-06056229 NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla 556. A 1053-as bevallás 14-es lapján a nyugdíjjárulék kötelezettség havi bontásban történő bevallása kizárólag az esetleges nyugdíjemeléshez szükséges adatszolgáltatás érdekében történik. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó nem köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni azon időtartamra. önálló bírósági végrehajtó esetén e szolgálat kezdete napjától annak megszűnése napjáig tart320. § (2). 37/A.nem eva alany . szabadalmi ügyvivőként. az általa ezen időszakban fizetendő nyugdíjjárulék alapja havi átlagos összegének 0. Az egyéni vállalkozót az egészségügyi szolgáltatási járulék mellett a 9.5% nyugdíjjárulékot fizet322. 19.5%) Ebben a sorban a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak a járulékalapot képező jövedelme után fizetendő 9. évben havi 4 950 forint. A 1053-14-es lap kitöltése325 555. gyermekgondozási segélyben részesül. 19. § (1) bekezdés . 19. a negyedévet követő hó 12. napjáig fizeti meg323. egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel321. Tbj. közjegyzőként – kamarai tagságát szünetelteti. vagy – ügyvédként. 37. 10. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó magán-nyugdíjpénztári tagsága esetén tagdíjat nem. egyéni szabadalmi ügyvivő esetében a kamarai tagság kezdete napjától annak megszűnése napjáig.308 − ügyvéd. Határidők 5.5%-os mértékű nyugdíjjárulékot kell feltüntetnie. C) b) pont 324 1997. amely alatt keresőképtelen.) 22/A. európai közösségi jogász esetében a nyilvántartásba vétele napjától annak törlése napjáig.

4. 91/A. 49/B. AZ SZJA TV. Melléklet az egyéni vállalkozók 1053-as bevallási útmutatójához A leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazásuk szabályai329 a) Épületek Az épület jellege Hosszú élettartamú szerkezetből Közepes élettartamú szerkezetből Rövid élettartamú szerkezetből Évi leírási kulcs % 2. illetőleg a 2008. § (8) bekezdésében foglaltak alapján jövedelem-(nyereség)-minimumot kellett számítania. § (8) BEKEZDÉS BA) PONTJA SZERINTI BEVALLÁST KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT A 1053-15-os lap kitöltése Ezt a Nyilatkozatot köteles a bevallásához mellékelni az egyéni vállalkozó abban az esetben. Figyelem! A nyilatkozat minden rovatát ki kell tölteni! Amennyiben az érték nulla. ha a válasz nem. alá kell írnia. úgy „1”-est.0 A felsorolt csoportokon belül az épületek műszaki ismérvek szerinti besorolása: Csoport megnevezése Felmenő (függőleges) teherhordó szerkezet Kitöltő (nem teherhordó) szerkezet Vízszintes teherhordó szerkezet* 328 329 Tbj. ha az Szja tv. adóéveivel összefüggésben töltendő ki. évével. Ebben az esetben a 1053-13-01-es lapon a 409. melléklet II/3. ugyanakkor fontos. sz. § b) pontja szerinti (egyéni vállalkozói) jogállása. Az adatokat az egyéni vállalkozó adott adóévi nyilvántartásai felhasználásával kell kitölteni. úgy „2”-est kell az arra szolgáló négyzetbe beírni. legfeljebb azonban a járulékfizetési felső határ összege után kell megfizetni. akkor a „0”-át is be kell írni. sor kitöltésekor. és 2009. pont . 24. A Nyilatkozat 1-27. sor: A kiegészítő tevékenység folytatásának kezdő időpontja E sor „b” oszlopában tüntesse fel a kiegészítő tevékenységének kezdő időpontját akkor. § (2) bekezdés Szja-törvény 11. § (1) bekezdése alapján nem a jövedelem-(nyereség)minimumot választotta a vállalkozói személyi jövedelemadó alapjának.328 Számlaszám: 10032000-06056236 Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek számla 558. ha a feltett kérdésre a válasz igen. sorban a 6-os kód választásával ezt a szándékát jelölte. hogy az adatok ezer Ft-ra kerekítve szerepelnek a Nyilatkozatban. de az Art. A Nyilatkozatot az általános részben leírtak szerint.0 3. sorainak megfelelő adattartalom az egyéni vállalkozó 2010. ha 2010-ben év közben változott a Tbj. Az 1.0 6.309 nyugdíjjárulékot a járulékalapul szolgáló jövedelem. 49/B.

minden más vezeték 3. Az épületbe beépített technológiai gépek és berendezések. lemezkeretbe Szerfás tapasztott és egyéb szerkezet deszkaszerkezet. ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is 8.0 Egyéb.0 Mezőgazdasági építmények 3.0 Kizárólag film.és videogyártást szolgáló építmény 15.0 Melioráció 10.0 Hulladéktároló 20.0 Minden egyéb építmény (kivéve a hulladékhasznosító létesítményt) 2. ideiglenes téglafalazat *(közbenső és tetőfödém. vasbeton acéltartók közötti acélszerkezet üvegbeton és profilüveg kitöltő elem.0 Vízi építmények 2.0 Hulladékhasznosító létesítmény 15. vályogfal kitöltő elemekkel szigetelt alapokon Rövid élettartamú Szerfás és Deszkafal. a gépeknél.0 Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás 6.0 Hidak 4. illetve egyesített teherhordó térelhatároló tetőszerkezet) Az épület jellegét a három ismérv közül a rövidebb élettartamot jelentő alapján kell meghatározni.0 Gőz-. gázszilikát egyéb függőfal sűrűgerendás).0 Egyéb vasúti építmények (elővárosi vasutak.0 Kőolaj.0 . b) Építmények Építménycsoportok Évi leírási kulcs % Ipari építmények 2. öntött Előregyártott és monolit tégla-. Az épületgépészet körébe tartozó gépek és berendezések értékcsökkenését az épülettől elkülönülve is el lehet számolni. illetve vezetékeknél megadott leírási kulcsok alapján kell megállapítani. szerkezet. bauxitbeton födém. gázvezetékek 6. műanyag és Fagerendás (borított és szerkezet fémszerkezet.) 7. kő-. az ezeket kiszolgáló vezetékek leírását az épülettől függetlenül. fémlemez. blokk.0 Közforgalmi vasutak és kiegészítő építményei.és termálvízvezeték. sajtolt lapfal egyszerű falfödém vályogvert faszerkezet.0 Közúti villamosvasúti és trolibusz munkavezetékek 25. ideértve az iparvágányokat is 4.0 Mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozónál a bekötő és üzemi út 5. tufa. mátrai szerkezet. közúti villamosvasutak. metróvasúti pálya stb.0 Elektromos vezetékek.és földgázvezetékek. égetett Tégla. panel. fűrészelt tetőszerkezet könnyű faszerkezet. kohósalak és falazat.és salakill. egyesített acél blokk szerkezet.0 Alagutak és földalatti építmények (a bányászati építmények kivételével) 1. valamint boltozott födém Közepes élettartamú Könnyűacél és egyéb Azbeszt.0 ebből: önálló támrendszer 15.310 Hosszú élettartamú szerkezet Beton-és vasbeton. könnyű acélfödém. forró víz. földgáz távvezeték. termálkút 10.

gyümölcsanyatelep. cseresznye. gyümölcsös. 8530.0 4. c) Ültetvények Ültetvénycsoportok Alma. valamint a 8514 vtsz.-okból a szennyező anyag leválasztását.-alszámok. db) 20 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8701 vtsz-ból a járművek. valamint a területrendezés építménye. – a HR 8419 20 00 00 vtsz. 9024-9032 vtsz.0 5. árucsoportból az ipari robotok.0 15. valamint a HR 8710. továbbá a HR 9018-9022 vtsz. – a HR 8417 80 10 00 vtsz. szőlő. berendezések.-alszám. felszerelések. -hatástalanító és -hasznosító berendezések. – a HR 9012. 8541 40 90 00 vtsz.5 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – Minden egyéb – a da)-db) pontban fel nem sorolt – tárgyi eszköz. – a HR 8419 11 00 00. Melioráció: szántó. 8470. naspolya.-ok. kajszi. nem belterületen végrehajtott. -feldolgozó. szűrését szolgáló berendezések. 8537 vtsz. – a HR 8469. szeder Dió. berendezések. 8421 vtsz. 8403. talajjavítás legalább 6 éves tartamhatással.-alszám. és 85. a hulladéktároló létesítése miatt igénybe vett földterületre értékcsökkenési leírást a hulladéktárolóval azonos leírási kulccsal kell számolni. – a HR 84. berendezések. szilva.-ból a hulladékmegsemmisítő. ribiszke. számvezérlésű gépek. 8472. ide nem értve a földterületet. birs. szőlőanyatelep. – a HR 8419. mandula. gesztenye Egyéb ültetvény Évi leírási kulcs% 6.0 10.-okból az irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek. 9009 vtsz. vízháztartás-szabályozó építmény. köszméte. az ipari különleges vizsgálóműszerek és a komplex elven működő különleges mérő és vizsgáló berendezések. 8479 vtsz. szőlő.311 Hulladéktároló: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő tárolásra. építmény. valamint a HR 8702-8705.-okból a fluidágyas szénportüzelésű berendezések. dc) 14. málna. 9014-9017. .-alszám. 8417 vtsz.-okból a programvezérlésű. 8711 vtsz-ok. 8416.-okból az orvosi gyógyászati laboratóriumi eszközök. építmény.0 d) Gépek. mogyoró Őszibarack. – a HR 8402. gyep és erdőművelési ágú. valamint a mezőgazdasági és erdőgazdasági nedves melléktermékek elégetésével üzemelő hőfejlesztő berendezések. komló. – a HR 8421 31 és a 8421 39 vtsz. valamint a HR 8443 5100 00 vtsz. ártalmatlanításra szolgáló épület. Hulladékhasznosító létesítmény: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő hasznosítás céljára szolgáló épület.-okból az átviteltechnikai. – a HR 8471. fűztelep Spárga. meggy. körte. – a HR 8421 21 vtsz. a termőföld mezőgazdasági célú hasznosítását szolgáló.-alszámok. járművek da) 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8456-8465.-alszámok. kert.

amikor az első szaporulata megszületett. távközlés célját szolgáló) tárgyi eszköze. a tojástermelés első napja). amelyekben azt vállalkozói tevékenységéhez várhatóan használni fogja: – koncesszió keretében megvalósult tárgyi eszköz. kajszibarack. egres.312 e) Kortárs képzőművészeti alkotások A kortárs képzőművészeti alkotást 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet leírni. függetlenül attól. meggy. ha a gyümölcsbokor málna. Értékcsökkenési leírás alá vonható a tenyészállatok beszerzésére fordított kiadás is. helyhez kötötten a termesztés alapját képezik és egybefüggő területük eléri vagy meghaladja – szőlőültetvény esetén az 500 m2-t. Az előzőekben felsorolt tárgyi eszközök esetében az elszámolási időszakot és az értékcsökkenési leírásként évenként elszámolható összeget (vagy meghatározásának módszerét) az eszköz használatbavétele időpontjában kell meghatározni és az egyedi részletező nyilvántartásban rögzíteni. hímivarúnál az első termékenyítés. gesztenye. Ezt az időpontot a beruházási és felújítási költség nyilvántartásban.) napjáig lehet elszámolni. vagy az egyéb (igateljesítmény. cseresznye. lovagoltatás) hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését. szilva. dió. A tenyészállat fogalmának meghatározásánál azonos módon kell eljárni az egyedi megjelölésű tenyészállat és a tenyész állomány esetén.és csatornaellátás. más leválasztható terméket) termelnek. őrzési feladat. mandula. amelyek a tenyésztés. – a kizárólag alapkutatáshoz. a tartás során leválasztható terméket (szaporulatot. A tenyészállatok körébe tartoznak azok az álltatok. akkor az értékcsökkenési leírás összegét napi időarányosítással kell kiszámolni. bodza. illetve a tárgyi eszközök nyilvántartásában is fel kell jegyezni. víz. ha az üzembe helyezés vagy az elidegenítés az adóévben évközben valósult meg. Abban az esetben. szeder. rikő.) Az üzembe helyezés napja tenyészállatok esetében nőivarú állatnál az a nap. amelynek eredményeként a telepített növények legalább egy évnél hosszabb ideig talajhoz. (Nem egyedi megjelölésű pl. – gyümölcsös ültetvény esetében az 500 m2-t. vagy kísérleti fejlesztéshez használt tárgyi eszköz. őszibarack. Az alábbiakban felsorolt tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának meghatározása érdekében az eszközök beruházási költségét azokra az évekre kell felosztani. A csak a termékéért tartott állatoknál az üzembe helyezés napja a terméknyerés időpontjának kezdő napja (pl. – tenyészállat. Értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés napjától a kiselejtezés vagy elidegenítés (apportálás stb. hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási (őstermelői) tevékenységet. egy tenyésztésbe nem állított tojástermelő baromfiállomány. alkalmazott kutatáshoz. – az ipari park közműnek minősülő (út. Ültetvények esetében az üzembe helyezés napja az a nap. energiaellátás. mogyoró. . – a közúti személyszállításhoz használt autóbusz. vagy az első spermalevétel napja. és ezen termékek értékesítése. ha a gyümölcsfa alma. birs. ribiszke. Az üzembe helyezés napja a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatba vételének napja. amikor az ültetvény termőre fordul. – 1500 m2-t. körte. Ültetvénynek az olyan építmény minősül.

üzembe helyezési. biztosítás díja stb. elidegenítés esetén az értékcsökkenési leírás időarányosan számolható el. alapozási. A bányaművelésre. számú mellékletének II/A. ha az állat a Szja tv. között) 235 nap – költségként figyelembe vehető: (700 000 x 235): 365 = 450 685 Ft. A felújítási költség akkor képezi az értékcsökkenési leírás alapját. Az értékcsökkenési leírás alapjának számbavétele során a vonatkozó számlában (okmányban) szereplő és levonható áfa összegét figyelmen kívül kell hagyni. Évközi beszerzés. vagy a megállapodás az. Ezen belül beruházási költségnek a tárgyi eszközök esetében a beszerzési árat. számú mellékletében megjelölt adattartalommal. . a vám. akkor a telek beszerzési költségét el kell különíteni. december 31. Az értékcsökkenési leírás alapja a beruházási költség az üzembe helyezésig felmerült kiadások nyilvántartásba vétele alapján. az adók – az áfa kivételével –. 5. Példa: 2010.) A tenyészállat bekerülési értéke mezőgazdasági őstermelő esetében akkor szolgálhat az értékcsökkenési leírás alapjául. amely bizonylatként ismerhető el. hogy azt a felmerülés évében költségként számolja el. ha azt nem számolta el egy összegben tárgyévi költségként. A le nem vonható áfa az értékcsökkenési leírás alapjába beszámít. A tárgyi eszköz beszerzéséhez egyedileg kapcsolódó járulékos kiadás (szállítási. – a jármű esetében az éves leírási kulcs (20 %) alkalmazásával a teljes adóévre elszámolható összeg: 3 500 000 x 0. Az értékcsökkenési leírás összegének megállapításához a tárgyi eszközökről nyilvántartást kell vezetni az Szja-tv. Amennyiben a tárgyi eszközhöz telek is tartozik. Épület. szerelési. az illeték. május 11. 6. építmény beszerzési árának a szerződésben megjelölt összeg számít. a telek. a telkesítés. A számlaadásra nem kötelezett (kompenzációs felárat választó) mezőgazdasági őstermelőtől történő tenyészállat vagy tenyészállat alapanyag vásárlása esetén az adásvételi szerződés. a hitel igénybevételével kapcsolatos kiadások. Beruházási költségnek a tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében.313 A tenyészállat beszerzési ára. az üzembe helyezés napjáig felmerült. valamint a tenyészállattal kapcsolatosan a tenyésztésbe állításig felmerült anyagkiadás és a mások által végzett munka igazolt összege tekintetében választhatja azt is.20 = 700 000 Ft – az időarányos elszámolás miatt figyelembe vehető napok száma (2010. az erdő. pontjában felsorolt állatok körébe tartozik. Ez utóbbi esetben az értékcsökkenési leírás módosított alapját és a módosítás időpontját a tárgyi eszköznyilvántartásban is fel kell jegyezni. a bizományi díj.) a beszerzési ár részét képezi. – 2010. (Ilyen esetben a vásárlásra fordított összeg hitelt érdemlő bizonyítása az eladó mezőgazdasági őstermelői igazolványában lévő értékesítési betétlap bejegyzése alapján is elismerhető. telek és a melioráció kivételével nem számolható el értékcsökkenési leírás a földterület. a képzőművészeti alkotás (kortárs képzőművészeti alkotás kivételével) beszerzési ára/előállítási költsége után. az üzembe helyezés napjáig felmerült kamat. május 11-én üzembe helyezett jármű beszerzési ára 3 500 000 Ft volt. a hulladéktárolásra igénybe vett földterület. saját előállítás esetén pedig az anyagköltséget és a mások által végzett munka számlával (számlákkal) igazolt összegét kell tekinteni. költségként elismert és igazolt. valamint a beszerzéssel összefüggő közvetítői kiadások. a beruházási és felújítási költségnyilvántartásban feltüntetett kiadás minősül.

rendeltetésének megváltoztatásával. berendezésre. december 31-ig üzembe helyezett tárgyi eszközeire vonatkozóan változatlanul alkalmazhatja a 11. átalakításával. átalakítás költségét annak felmerülése évében lehet elszámolni a költségek között. pontossága) helyreállítását szolgáló. vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozónál a tevékenység tárgyát. Ha 2010. Az egyéni vállalkozó az 1998. napján hatályos rendelkezéseiben meghatározott leírási kulcsokat. Ezen tárgyi eszközök évközi üzembe helyezése esetén az időarányosítást nem kell alkalmazni. A HR 8471 vtsz. A részletfizetéshez kapcsolódó kamat az üzembe helyezés időpontjától nem része a beszerzési árnak. február 01-jétől hatályos rendelkezések szerint kizárólag üzleti célt szolgáló személygépkocsinak a személygépkocsi-bérbeadó. függetlenül a vételár kiegyenlítésének módjától. valamint a 33%-os norma alá besorolt tárgyi eszközök esetében választható. valamint a kísérleti fejlesztés aktivált értékére – értékhatártól függetlenül – 50 %. továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása.5 %-os norma alá besorolt és korábban még használatba nem vett tárgyi eszközökre. előállítási értéket meg nem haladó. A 200 000 Ft egyedi beszerzési. hogy a leírási évek száma két adóév és a leírás mértéke 50-50%. március 7-én történt az üzembe helyezés és a tárgyi eszköz beszerzési ára 175 000 Ft. . felújítással kapcsolatosan felmerült kiadás (felújítási költség) a felmerülés évében költségként elszámolható. a 33 vagy a 14. ha a beruházás a bérlő tulajdonába is kerül. december 31. Évközi üzembe helyezés esetén az időarányosítást ebben az esetben is alkalmazni kell. illetve eszközét képező személygépkocsi minősül. Ez azt jelenti. év előtt kezdte meg. de választható az értékcsökkenési leírás alapjának növelése is. Bérelt ingatlanon végzett felújítás. Tárgyi eszközök 1996. A 2009. a bekerülési érték nagyságától függetlenül. a kifizetés évében költségként elszámolható. alá tartozó általános rendeltetésű számítástechnikai gépre.314 Ha a tárgyi eszköz értékcsökkenési leírásának elszámolását már 1997. a szellemi termékre. vagy azt követően egy meghatározott időtartamon belül tulajdonossá válik) a beszerzési ár egészére alkalmazható az értékcsökkenési leírás.5)= 87 500 Ft/év vehető figyelembe. amennyiben azt a vállalkozó más célra nem használja és üzleti nyilvántartása ezt egyértelműen alátámasztja. (175 000 x 0. A kizárólag film.értékcsökkenési leírás érvényesíthető. számú melléklet 1998. A tárgyi eszköz bővítésével. hogy csak e tevékenységekhez használt személygépkocsik beszerzési ára számolható el értékcsökkenési leírás (évi 20%) keretében. az élettartam növelésével kapcsolatban felmerült kiadás. akkor 2010-ben és 2010-ben értékcsökkenési leírás címén. A bérelt ingatlanon végzett beruházást akkor lehet értékcsökkentési leírás alá vonni.és videogyártást szolgáló gépek és berendezések esetében szintén 50 %értékcsökkenési leírás érvényesíthető. december 31-ét követően kötött lízingszerződést is) történő vásárlása esetén (ha a szerződés szerint az utolsó részlet törlesztésével. december 31-ét követően részletfizetéssel (ideértve az 1996. akkor annak elszámolását a megkezdett módszerrel folytatni kell a teljes elszámolásig.

pont . Ez azonban az jelenti. amely 73 500 forint. a piaci viszonyoknak megfelelő díjazást. december hónapban érvényes 71 500 forint összegű minimálbérrel kell számolni.tv. azaz a 3 188 000 Ft-ot meghaladja ugyan. mivel a bér 17%-a nem éri el a 2 hónapra levonható legfeljebb (2 x 15 100=) 30 200 Ft-ot. sz. Példatár Az adójóváírás számítása. mivel két hónapra illette meg a bérjövedelemnek minősülő táppénz. sor jövedelme (95 000+3 192 000+300 000=3 587 000) meghaladja. de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának 10 %-a vehető figyelembe átalányamortizáció330 címén. ennek megfelelően vállalkozóként eltérő összeget jelenthet. a vállalkozói osztalékalap pedig 300 000 Ft volt. 2010. január 01-től felváltja a tevékenységre jellemző kereset. Kiss József 2010-ben egyéni vállalkozó volt egész évben.315 Minden más esetben a használatbavétel évében csak egy ízben . január hónapra még a 2009.a személygépkocsi értéke alapján . de a táppénz után az adójóváírást csökkentett összegben érvényesítheti. olyan jövedelemként kell figyelembe venni. A kortárs művészeti alkotást 5 év vagy annál hosszabb idő alatt lehet leírni. az őstermelői tevékenysége tekintetében a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapjának meghatározásakor az elszámolt bevételéből annyi összeget. A minimálbér kétszereséhez kötött járulékfizetési alsó határt (minimum járulékalap) 2010. Az egyéni vállalkozói igazolvány csak őstermelői tevékenységet tartalmaz. A tárgyi eszköz üzembe helyezésének időpontjában elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni az értékcsökkenési leírás alá vonható tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése vagy előállítása érdekében teljesített beruházási kiadásnak megfelelően a fejlesztési tartaléknyilvántartásból kivezetett összeget. vagyis 16 150 Ft lenne. A számított adóból levonható összeg a 95 000 Ft 17%-a. a 1053-B lap 32.az éves bevétel 1 %-a. A jogosultsági határt (3 188 000 Ft-ot) a 28. Más jövedelme nem volt. A vállalkozói kivét és az arra tekintettel megállapított adóalap-kiegészítés együttes összege 3 192 000 Ft. 5. amelyet járulékfizetési kötelezettség terhel. A jogosultsági hónapok száma 2. Példák az egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítására az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező családi gazdálkodó esetében Amennyiben a családi gazdálkodó egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatja tevékenységét. A táppénz bérjövedelemnek minősül. Erre az időre az adóalap kiegészítéssel növelt táppénz összege 95 000 Ft. amennyit egyéni vállalkozóként járulékalapként figyelembe vett. ami a természetes személy főtevékenységére jellemző. sora 1. Kortárs képzőművészeti alkotásnak – a költségként való elszámolása szempontjából – azt az alkotást lehet tekinteni. és az összes bevallás alá eső jövedelme (28. melléklet III. 1. Június 23-tól július 4-ig beteg volt. így a 3 587 000 és a 3 188 000 Ft különbözete (399 000 Ft) 12%-ával (47 880 Ft-tal) csökkentenie kell az adójóváírás összegét. 11. hogy adójóváírást adózó nem érvényesíthet. 330 Szja. Járulékalapként figyelembe vehető összeg minimuma havonta a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összege. amelynek alkotója a vásárlás évének első naptári napján élt. sor) 3 587 000 Ft.

Az egyéni vállalkozó nyilatkozata az átalányadózás választásáról Ha az egyéni vállalkozásból származó bevétele 2010-ben 14 500 000 forint volt és 1 millió forint egységes területalapú/földalapú támogatást kapott. 491. Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nem keletkezik. így a továbbiakban a részletes vagyonleltárban is kimutatott nettó értéket lehet értékcsökkenési leírás keretében elszámolni a teljes beszerzési ár (800 000 Ft) alapulvételével azzal. Az egyéni vállalkozásból származó jövedelem/veszteség kiszámítása a 1053-13-as lapok kitöltése 438. és december 31. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapja az őstermelői jövedelem. ennek összege (116 000 : 365 x 263)= 83 583 Ft. hogy a példabeli esetben 2010. sor). január 11-én üzembe helyezett tárgyi eszköz (berendezés) beszerzési ára 800 000 Ft volt. akkor 15 000 km üzleti célból megtett út költségét számolhatja el az egyéni vállalkozásból származó bevételével szemben.316 A példában – bejelentés alapján – a minimálbér összegét tekintjük járulékalapnak: Az őstermelői jövedelem havi összege 40 000 forint (évi 480 000 forint). évben a vállalkozás bevétele a területalapú támogatás nélkül 14 600 000 Ft – 2010. A járulékalap 2010. 1053-13-01-es lap III. közötti időszakra is időarányosan lehet elszámolni a leírás összegét. mely a példa szerint (116 000 : 365 x 92)= 32 417 Ft. Az egyéni vállalkozók nyilatkozatai. január hóra 71 500 forint. október 1. február 1-jétől havi 73 500 forint (évi 880 000 forint). Adózó 2010. amit csökkenteni kell a járulékalapot képező jövedelem összegével (480 000 – 880 000 forint). akkor cégautóadó fizetésére kötelezett. Az értékcsökkenési leírás [(800 000 x 0. január 10-én vásárolt és 2010. sor: Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 2010. akkor az átalányadó alkalmazására.145)= 116 000 Ft] időarányos részét az evás időszakra elszámoltnak kell tekinteni. évben folyósított és bevételek között is figyelembevett területalapú támogatás összege („b” oszlop adata) 800 000 Ft . sor: Az átalány szerint adózó bevétel Példa: – a 2010. tehát nem éri el a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összegét. Ha az egyéni vállalkozó útnyilvántartás alapján a saját tulajdonában lévő személygépkocsi hivatali (üzleti) célú használatára tekintettel költséget számol el. 2010. szeptember 30-áig az eva hatálya alá tartozott. választására való jogosultsága a bevételi értékhatár szempontjából megmaradt (408. Járművek költségelszámolása Amennyiben az egész futásteljesítmény hivatali (üzleti) célú használatra 25 000 km volt és a munkaviszony mellett egyéni vállalkozói tevékenységet is folytató adózó munkáltatója a kiküldetési rendelvény alapján és munkába járás címén 10 000 km után fizetett költségtérítést. jövedelem/veszteség levezetése. a 1053-13-as lapok kitöltése Az egyéni vállalkozó nyilatkozatai I.

ha abban változás nem történt. ha bármely ok folytán helyesbített 10M29-est kap és már nem áll az elszámolást kiállító munkáltatóval munkaviszonyban. ezért az önellenőrzést a bevallás helyes adataival kitöltve. járulékalap. évi bevétel összesen („c” oszlop adata) 15 400 000 Ft A példabeli adózó átalányadózására való jogosultsága nem szűnik meg. amely kötelezettség változást eredményez.és Vámhivatal ÖNELLENŐRZÉS331 Ezek a lapok a 1053-as. teljes adattartalommal kell megismételni! Például a 1053-02-es lap módosulása miatt nem elegendő az önellenőrzési lap és a 1053-02-es lap helyes adatokkal történő kitöltése.400. A jövedelem 15. Az átalány szerint megállapított jövedelem meghatározására. a csökkentett adattartalmú 1053-as. azaz a bevallott és később helyesbített adókötelezettség változása különbözetének előjelhelyes összege nulla. a járulékalap illetve az adó. 49. illetve. vagyis az adóalap. sor „d” oszlopába beírni.823. § (6) bekezdés . esetében az átalányadózás feltételéül rendelt bevételi értékhatár a 15 400 000 Ft. törvény (Art.200 Ft. A munkáltatói adómegállapítás (10M29) abban az esetben 332 önellenőrizhető. az önellenőrzésre vonatkozó lapokat ne 331 332 2003. ha a munkáltatói adómegállapításra nyilatkozatot jogszerűen nem tehetett volna. ha az adózói javítás (helyesbítés) összességében nem eredményezi az adóalap. adó.317 2010.000 Ft. a jövedelmekre/kedvezményekre stb. vonatkozó adatokat is fel kell tüntetni a bevallás megfelelő lapjain akkor is. a járulék összege változik.160. az adózó 40%-os költséghányadot alkalmazhat. Fontos! Az önellenőrzés lényege a teljes adatcsere. § Art.) 49-51. melyet a 13. kérjük. az erre szolgáló helyen. Ezt a tényt a 16-01-es és 16-02-es lapok (O) blokkjában X-szel kell jelölnie! Önellenőrzésnek csak az az adózói javítás (helyesbítés) minősül. Továbbá ezt az összeget kell a 27% adóalap-növelő összeggel kiegészítve a 13. Ebben az esetben az önellenőrzéssel érintett bevallás típusát jelölje a főlapon. vagy elmaradása miatt a munkáltató nem vette figyelembe. járulék változását. vagy az adókedvezményre jogosító igazolást a késedelmes benyújtása. Nemzeti Adó. a 1053E számú bevallás és a 10M29 (munkáltatói adómegállapítás) önellenőrzésének eredményeként mutatkozó különbözet bevallására szolgálnak. azaz 7. sor”a” oszlopában kell szerepeltetni. évi XCII.000 Ft bevételt figyelembe véve 6. Abban az esetben.

sor (számított adó) 340 000 32. sor (adójóváírás) 181 200 33. ezért a főlapon a (C) blokkban az „Adózói javítással. és az érintett bevallás típusát a főlapon. sor (visszaigényelhető adó) 0 Módosított adatok 2 000 000 1 000 000 510 000 181 200 170 000 158 800 158 800 0 0 A táblázatban szereplő adatok (az adózói javítás elvégzése) alapján nem minősülnek önellenőrzésnek – adó. Mi minősül adózói javításnak (helyesbítésnek)? Példa: A magánszemély a 2010. ezért kérjük a 1053-170-es lapját (átvezetési kérelmet) is töltse ki. adóévre 1053-as bevallást nyújtott be. sor (a nyugdíjra eső adó) 61. Ekkor a főlap (C) blokkjában. úgy feltétlenül töltse ki a 1053 főlap (D) tábláját. Az önellenőrzéssel megállapított visszajáró összeget nem utaljuk ki közvetlenül. a 170-es lap útmutatójában leírtak szerint kitöltött sor „h” oszlopába írja be a kiutalni kért teljes összeget. A bevallásban a 2 000 000 forint munkaviszonyból származó adóalapkiegészítéssel számított bérjövedelem szerepel. A 1053-as bevallás módosulása az elvégzett adózói javítás alapján: Megnevezés Eredeti adatok 1. adóalap összege nem változott –. és „Az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa” mezőt üresen hagyni! Mi minősül önellenőrzésnek? Példa: A magánszemély a 1053-as bevallás benyújtását követően kapta meg a kifizetőtől az igazolást a vállalkozásból kivont jövedelméről.318 töltse ki! Ez adózói javításnak. sor (még fizetendő adó) 0 80. évi jövedelem adója) 158 800 65. sor (kifizetők által levont adóelőleg) 158 800 79. Ha nem kíván más adónemre átvezetést kérni. sor (2010. azaz. az erre szolgáló helyre írja be az önellenőrzéssel érintett bevallás számát! Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez. helyesbítéssel érintett bevallás típusa” mezőt kell kitöltenie. sor (bérjövedelem) 2 000 000 18. helyesbítésnek minősül. sor (nyugdíj) 29. az 1 000 000 forint nyugdíj összege kimaradt. az erre szolgáló helyen jelölje! Önellenőrzés esetén a 16-01-es és 16-02-es lapot kell csatolni a teljes adattartalmú bevalláshoz. mely szerint a .

Ne felejtse el az „Az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa” mezőt is kitölteni! A 1053-16-01-es lap kitöltése Ezt a lapot abban az esetben szabad/kell kitöltenie. A 1053-as bevallás módosulása az elvégzett adózói javítás alapján: Megnevezés Eredeti adatok 1. a „d” oszlopba pedig a 79. sor (még fizetendő adó) 0 80. sor „c” oszlopába a 61. sor (visszaigényelhető adó) 0 175. a kifizető által levont adóelőleg 245 000 forint. és az így kitöltött bevallás kötelezettség alapjának és/vagy a kötelezettségnek (+-) különbözete nem egyenlő nullával. évi jövedelem adója) 158 800 65. sor (bérjövedelem) 2 000 000 29. A magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és tagdíj-kiegészítés vonatkozásában (16-19. sor) nem értelmezhető az önellenőrzés során az alapja. csökkentett adattartalmú 1053. 10M29) az eredetileg bevallott kötelezettség alapját és annak adóját helyesbítenie kell. feldolgozott bevallásában (1053. sor (2010. az eredetileg bevallott kötelezettség alapjának és a helyesbített kötelezettség alapjának különbségét. levont nyugdíjjárulék összegének (23. az erre utaló mezőben X-szel jelölni! Önellenőrzés esetén az 1-22. A járulékfizetési felső határt meghaladó. sor különbözetét (408 800158 800=250 000). ha az önellenőrzést a bevallás ismételt önellenőrzéseként nyújtja be. ne felejtse el az (O) blokkban. továbbá az eredeti kötelezettség összegének és a helyesbített kötelezettség különbségét kell feltüntetni. sor (számított adó) 340 000 32. sorok) az adónemkódot ne felejtse el kitölteni! .319 jövedelem 1 000 000 forint. sorokban ahol erre lehetőséget ad a nyomtatvány. sor (vállalkozásból kivont jövedelem) 175. sor (kifizetők által levont adóelőleg) 158 800 79. Fontos! Abban az esetben. sor (adójóváírás) 181 200 61. amennyiben a benyújtott. 1053E. sor különbözetét (5 000-0=5 000) kell beírni. a 1053-16-01-es lap 1. Az eredetileg feldogozott 1053-as bevallásban 2 000 000 forint bérből származó adóalap-kiegészítéssel számított jövedelem szerepel. sor (a vállalkozásból kivont jövedelem adója) Módosított adatok 2 000 000 340 000 181 200 408 800 403 800 5 000 0 1 000 000 250 000 A fenti módosítás következtében az adóalap és a fizetendő adó is változik.

a „d” (terhelendő összeg forintban) oszlopba pedig 3.nav. Példa a helytelen számlaszám önellenőrzésére: Az eredetileg benyújtott 1053as bevallásában helytelenül tüntette fel. és a 22. akkor Önnek tulajdonképpen kötelezettség növekedése keletkezett. hogy a 22. ha a bevallás . Abban az esetben. mert azt az állami adóhatóság ugyancsak külön eljárásban rendezi a magánnyugdíjpénztárral. úgy külön eljárást igényel az állami adóhatóság részéről ennek a rendezése. sor adatát összevonva úgy kell beírni. magánnyugdíjpénztárat megillető tagdíj kiegészítés összege sorokba beírja a jó 263-as adónemkódot. A 17. ha a bevallását azért kell önellenőriznie. számú mellékletében. azt nem kapja közvetlenül vissza. ha a magánnyugdíjpénztár a magánszemély önellenőrzése során megállapított különbözetet visszautalja az állami adóhatóság számlájára. ezért a befizetendő járulék előjele pozitív. magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és a 19. és a Nemzeti Adó. mint az eredetileg bevallott. magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és a 18. Az önellenőrzési pótlék kiszámítása A lap (O) blokkjában jelölje X-szel. Amennyiben ebben a sorban a javított összeg kisebb. a 261-es magán-nyugdíjpénztári adónemkódot. mert a munkáltatótól. hogy ha az eredeti bevallás 1053-C lap 88. (előzőleg helytelenül feltüntetett) adónemkód mínusz összeggel. önellenőrzési pótlék adónemkódját. magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj kiegészítés összege sorba kerül a 261. a 26. Az „a” (adónem bizonylat sorszáma) oszlopba a 3-as sorszámot kell beírni. és a 22. magánnyugdíj-pénztárat megillető önellenőrzési pótlék sorba pedig az ehhez az adónemkódhoz kapcsolódó 462.320 Az adónemkódokat az Ön részére kiállított M30-as igazoláson az Önre vonatkozó magánnyugdíj-pénztár adóhatósági azonosító száma segítségével a bevallás útmutatójának 1. kifizetőtől hibás igazolást kapott. és önellenőrzéssel a 263-as adónemkódra kívánja javítani. és a kiutalására csak akkor kerülhet sor. ha a 125-ös (nyugdíjbiztosítási járulék) adónemkódon a 3.hu/szamlaszamok) oldalon találja. Ha az összegben van a magánszemély javára mutatkozó különbözet. akkor a 1053-170-es lapot (átvezetési kérelem) az alábbiak szerint kell kitöltenie. sora (a nyugdíjjárulék fizetés felső határát meghaladóan levont összeg) kitöltött. akkor azt az összeget az állami adóhatóság Önnek visszautalta. ha csak másképpen nem rendelkezett. A 16. sor előjelét fordítottan kell figyelembe vennie! A fordított előjelnek az az oka. sorokban egyidejűleg kötelezettség-csökkenést mutatott ki. amelyet más adónemre kíván átvezettetni. Ha elírta a magánszemély a magán-nyugdíjpénztár adónemkódját.gov. illetve.és Vámhivatal honlapján a (www.

gov. sorban kell feltüntetni. . és az (O) blokkban X-szel jelölnie kell az ismételt önellenőrzést! Felhívjuk szíves figyelmét. és az ez alapján megállapított. Az önellenőrzési pótlék megállapításához segítséget nyújt a Nemzeti Adó. mert a 1053-16-01-es lap soraiban szereplő negatív előjelű különbözet nem csökkenti a valamely más adónemben (adónemekben) feltárt kötelezettség növekedés összegét! Az önellenőrzési pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része. Ebben az esetben nem kell önellenőrzési pótlékot számolnia! Az Ön javára mutatkozó javítás (helyesbítés) esetén nem kell önellenőrzési pótlékot felszámítani. de a bevallást teljes adattartalommal kell kitöltenie.hu) található pótlékszámítási program. Ebben az esetben a 16-01-es lapon csak az önellenőrzési pótlék összege mezőben lehet adat. más – a bevallásban szereplő. sor „c” oszlopában. hogy a magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és tagdíj kiegészítés különbözeteinek (a 16. Figyelem! Az önellenőrzési pótlék alapjának számításánál a különbözeteket adónemenként külön-külön kell figyelembe venni. Az önellenőrzési pótlékot az eredeti bevallás benyújtására előírt határidőt követő első naptól az önellenőrzés benyújtása napjáig terjedő időszakra kell kiszámítani. így annak megállapítása során elkövetett tévedés ugyancsak az önellenőrzés szabályai szerint helyesbíthető ezen a bevalláson. Az adónként. sorba kell bejegyezni. akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a 25. Tekintettel arra. hogy az önellenőrzési pótlék is adónak minősül. megfizetni.321 kitöltéséhez szükséges igazolásokat a bevallás benyújtási határidejét követően – késve – kapta meg. és a 18. akkor csak az önellenőrzési pótlékot módosíthatja. Abban az esetben. a magánnyugdíj-pénztárat megillető önellenőrzési pótlékot a 26. illetve járulékonként (kivéve a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat és tagdíj-kiegészítést) külön-külön kiszámított önellenőrzési pótlék összevont összegét a 25.és Vámhivatal internetes honlapján (www. egyéb kötelezettségét nem.nav. illetve ugyanazon bevallás ugyanazon adatának ismételt önellenőrzése esetén annak másfélszerese. Ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken. sorok) összegét az önellenőrzési pótlék alapjának számításánál a többi adónemtől külön kell figyelembe venni. A százalékos mértéket 3 tizedes jegy pontossággal kell meghatározni. A megállapított önellenőrzési pótlék annak bevallásával egyidejűleg esedékes. ha az önellenőrzési pótlék kerül önellenőrzésre. Az Ön terhére mutatkozó kötelezettség esetén az önellenőrzési pótlék alapja a kötelezettség növekedés összege.

A 100 forintnál kisebb összegű személyi jövedelemadót. és összegezze a 29. az összevont adóalap adójának összege a 1053-as. a 1053E bevalláshoz. vagy a 10M29-es munkáltatói adómegállapításhoz képest. ekho-t. és 28. ekho különadót. akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a 26. a 1053-08-02-es – a magánszemély által átvállalt egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás – lap módosítása miatti különbözetet. sor „c” oszlopában. sor) tüntesse fel. és a 1053-13-05-ös – az egyéni vállalkozói osztalékalapok adója – lapon szereplő különbözetet lehet elszámolni. sorában szereplő összegeket. Ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken.322 A magánnyugdíj-pénztárat megillető önellenőrzési pótlék megállapítása során elkövetett tévedés ugyancsak az önellenőrzés szabályai szerint helyesbíthető. mert azokat nem a személyi jövedelemadóról szóló törvény előírásai szerint töltötte ki. ha a módosított összegek nem érik el az eredeti adatok összegét. A 1053-02-es lap vagy a 1053E bevallás módosítása következtében megállapított különbözetek elszámolása Ezt a táblázatot akkor töltheti ki. de magánszemély esetében az 1 000 forintot meg nem meghaladó összeget nem kell sem bevallani. és az (O) blokkban X-szel jelölnie kell az ismételt önellenőrzést! Ha az önellenőrzés adófizetési kötelezettséget nem eredményezett. sem megfizetni. A 27. de a bevallás teljes adattartalmát ki kell töltenie. ha az adókedvezmények levonása után. és/vagy 142. sor „c” oszlopába írja be az eredeti rendelkezései szerint. egészségügyi hozzájárulást. és/vagy 28. sor) a módosított kötelezettséget (138. sor „e” oszlopában tüntesse fel. sor „e” oszlopába. sor „d” oszlopába (138. és/vagy a 142. mert Ön az adóját az eredeti esedékességkor vagy korábbi önellenőrzése során hiánytalanul megfizette. magán-nyugdíjpénztári tagdíj. Ebben az esetben a 16-01-es lapon kizárólag a 26. Abban az esetben. azt az állami adóhatóság sem téríti vissza! A 1053-16-02-es lap kitöltése Ezen a lapon a 1053-02-es – rendelkezés az adóról – lap módosítása következtében megállapított különbözetet. a korábban tett rendelkező nyilatkozat adatain azért kíván változtatni. járulékot. úgy a különbözet összegét a 27. A 27. sorban szerepeltethető adat. Az Ön terhére mutatkozó . tagdíj-kiegészítés összegét nem kell megfizetnie. a fizetendő önellenőrzési pótlék összegét az általános szabályok szerint kell meghatározni. és 28. a bevallás 138. a csökkentett adattartalmú 1053-as. és/vagy a 142.

meg kell fizetnie! Amennyiben a módosított összegek nem haladják meg az eredeti adatok összegét. Abban az esetben. Ezen összegeket az állami adóhatóság az Ön által az eredeti bevallásában jogszerűen megjelölt önkéntes kölcsönös biztosító pénztár bankszámlájára és/vagy befektetési szolgáltatónál vezetett nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlájára átutalja.. ha korábban olyan számlát jelölt meg. sorainál leírtak szerint történik. sor „c” és „d” oszlopainak kitöltésén túl további teendője. illetve a 143. Ennek korrigálása a 16-01-es lap 17-18. illetve magánnyugdíj-pénztári tagság esetén téves magánnyugdíj-pénztár adónemkódját jelölte meg a bevallásában. ha a módosított összegek meghaladják az eredeti összegeket. ha az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást választotta és átvállalta a kifizető helyett is az ekho szerinti közteher megfizetését. azaz a 273. ha minden más járulékalapot képező jövedelmét. majd utóbb a 1053-08-02-es lapon. . Fontos! A 1053-02-es lapon csak akkor jelöljön meg más önkéntes kölcsönös pénztárat (befektetési szolgáltatót) a 139. a 273276. és/vagy 28. úgy nincs a 27. előírása szerint a járulékfizetési felsőhatárig megfizette. Nem lehet itt önellenőrizni és visszaigényelni a bevallott és megfizetett 15% ekho összegéből a nyugdíjjáruléknak megfelelő részt. és/vagy 28.1% mértékkel állapította meg az ekho kötelezettségét. valamint minden ekho alapot képező bevételét figyelembe véve – a nyugdíjjárulékot a Tbj. (A 88. ha jogszerűtlenül állapította meg az ekho mértékét. úgy a különbözetet a 27. amelyre a rendelkezése nem volt jogszerű! A 1053-08-02-es lap módosítása következtében megállapított különbözetek elszámolása Ezt a táblát kell akkor kitöltenie. sorban van lehetősége rendezni. sorok bevallott kötelezettségében változás történt.323 (befizetendő) személyi jövedelemadó különbözet összegét (29.) Kizárólag akkor élhet az önellenőrzés lehetőségével. sor „f” oszlopában tüntesse fel. de ennek ellenére nem 11. A 1053-13-05-ös lap módosítása következtében megállapított különbözetek elszámolása Ezt a táblázat a megszűnéssel és a megszűnés nélkül számított adókötelezettségek különbözetének a következő két adóévben esedékes összegének önellenőrzésére szolgál. sor különbözete. Önellenőrzéssel nem korrigálható a jogosulatlan ekho választás miatti kötelezettség változás. sorban. sor „e” oszlop) az önellenőrzés benyújtásával egyidejűleg. és 277.

Figyelem! A tárgyévben esedékes kötelezettség önellenőrzése a 06-01-es lap 1. sorát érinti! . ha a megszűnés szabályai szerint és az a nélkül megállapított adókötelezettségek különbözete az önellenőrzés elvégzését követően nem éri el a 10 000 forintot. sorok változása mellett. és az önellenőrzéssel megállapított kötelezettség különbözetét írja a 37. sor „c” oszlopába. sor „c” oszlopban. A 483. és 482. és az önellenőrzéssel megállapított kötelezettség különbözetének összegét kell szerepeltetnie a 38..324 A 483. sor „c” oszlopában szereplő 2013. a 481. sor „b” oszlopában szereplő 2012. akkor a 2012. esedékes kötelezettség összege nulla lesz. évben esedékes eredeti kötelezettség. Fontos! Abban az esetben. évi eredeti kötelezettség. és 2013.

§ figyelembevételével az önellenőrzés oka. vagy az Európai Közösségek Bírósága a kérdésben hozott-e már döntést. továbbá milyen okból alkotmányellenes. amellyel kapcsolatban önellenőrzését benyújtotta. feltéve. valamint ismeretei szerint az Alkotmánybíróság. július 17. mely minden esetben kitöltendő (kezdő sorszám: 01). sorában kell megadnia azt az adónemkódot (a 1053-16-01-es és/vagy-16-02-es lap „b” oszlopa). hogy az adókötelezettséget megállapító jogszabály alkotmányellenes.és VÁMHIVATAL . A „B” blokk 2. A lapot csak a 1053-as bevallás részeként. ha az Art. a 3.325 A 1053-16-03-as lap kitöltése Nyilatkozat arról. hogy melyik adókötelezettséget megállapító jogszabály az. után hajtotta végre. 124/B. Ezt az „A” blokkban kell jelölnie X-szel. A lap fejlécében az adózó azonosításához szükséges adatokat kell kitölteni. illetve az Európai Unió mely kötelező jogi aktusába ütközik és milyen okból. és a lap fejlécében a lap megfelelő sorszámát jelölnie kell! A „C” blokkban lévő 1-20. sorokban az adózónak részleteznie kell. azt az állami adóhatóság nem tudja figyelembe venni. melyben az adózónak részletesen ki kell fejtenie az előzőekben leírtakat. Ha több ilyen adónem van. ha igen. úgy több 1053-16-03-as lapot kell benyújtania. vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály. NEMZETI ADÓ. hogy az önellenőrzés indoka alkotmányellenes vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály Ezt a lapot kell kitöltenie. hogy az önellenőrzést 2006. Ugyancsak itt jelölje a 1053-16-03-as lap sorszámát. melyben végrehajtott önellenőrzésének indoka alkotmányellenes. sorban pedig az adónem nevét. vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütközik. közölje a döntés számát. a 1053-16-01-es és 1053-16-02-es lappal együtt (egyidejűleg) lehet benyújtani! Ha a lapot önállóan nyújtja be. A „C” blokk szabadon gépelhető részt tartalmaz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful