Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra

, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára az Ön által átutalni rendelt összeg levonása után fennmaradó befizetett adójának 1+1%-áról rendelkezzen: • az Ön által támogatni kívánt társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, az előbbi kategóriába nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára, és • az Ön által támogatni kívánt, bíróság által bejegyzett egyház vagy a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat javára. Ha Ön mindkét kedvezményezetti körbe tartozó részére kíván támogatást juttatni, akkor a bevallás részét képező lapon található mindkét rendelkező nyilatkozatot töltse ki! Amennyiben Ön csak az egyházak valamelyikét, illetőleg a költségvetési törvényben megjelölt egyik kiemelt előirányzatot, vagy csak valamely Ön által megjelölt alapítványt, társadalmi szervezetet kíván támogatni, a lapon található másik nyilatkozatra szolgáló részt húzza át, amennyiben nem elektronikus úton nyújtja be a bevallást. Az azonos kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek közül csak egy javára rendelkezhet. A rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, illetve az egyházak és a kiemelt előirányzatok esetén a technikai számot kell feltüntetni, illetve utóbbiak esetén a kedvezményezett nevét. Nem érvényes a rendelkezés, ha a nyilatkozatát 2011. május 20-áig nem küldi meg (juttatja el) az állami adóhatósághoz és adóját az Önre vonatkozó törvényes határidőig nem rendezi! A nyilatkozatát (nyilatkozatait) az alábbi módon juttathatja el az állami adóhatóságnak • az adóbevallási nyomtatvány részeként, vagy • az adóbevallását elektronikus úton történő benyújtása esetén, a nyomtatvány részeként elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján), vagy • lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán, illetőleg

2

• a rendelkező nyilatkozatát elektronikus űrlapon (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján). A rendelkező magánszemélyek adatai adótitoknak minősülnek.

is

megteheti

A rendelkezéshez erre szolgáló nyilatkozat lapot talál a bevallási csomagban. A következő év elején, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján megnézheti, hogy az Ön által megjelölt kedvezményezett(ek) részesültek-e az 1% összegből. A bevallását elektronikus úton teljesítő adózók számára az állami adóhatóság a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül küld tájékoztatást a nyilatkozatban foglalt rendelkezés teljesítésének megtörténtéről. Amennyiben Ön a bevallását nem elektronikus úton teljesíti, de az állami adóhatóság honlapján erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a rendelkezés teljesítésének megtörténtéről kér tájékoztatást, a nyilatkozatban foglaltak alapján az állami adóhatóság a tájékoztatást biztosítja. Ennek feltétele, hogy az elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges ügyfélkapuval rendelkezzen. A bevallás nyomdába adásának időpontjáig technikai számot kért egyházak, valamint a kiemelt költségvetési előirányzatok technikai számai a Mellékletben találhatók.

3

Útmutató a 2010. évről szóló személyi jövedelemadó, járulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez A 2010-es évről szóló 1053-as bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás, az egyes magánszemélyek járulékainak, a nyugdíj mellett egyéni vállalkozói tevékenységet folytatók egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékának a bevallására szolgál. A 1053-as bevallási nyomtatvány a törvényi rendelkezések alapján készült, annak hű tükörképe. Az útmutatóval segítséget kívánunk nyújtani Önnek abban, hogy a bevallását a törvényi előírásoknak megfelelően tudja elkészíteni, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az itt olvasható magyarázatok a törvényt nem pótolják. Mielőtt kitöltené a nyomtatványt, vegye elő a munkáltató(k)tól / kifizető(k)től kapott igazolásait, mert az útmutatóban leírtak segítséget nyújtanak abban, hogy hibátlan bevallást készíthessen. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Általános tudnivalók 1. A bevallás beadására vonatkozó határidők 2. Mely esetekben nem kell bevallást benyújtani? 3. A bevallás kitöltésével kapcsolatos tudnivalók 4. Az adóbevallás aláírása 5. Mi a teendő a bevallás kitöltéséhez felhasznált iratokkal, igazolásokkal? 6. Az adótartozás megfizetésére vonatkozó szabályok 7. A visszaigénylés szabályai 8. A pótlékmentes részletfizetésre vonatkozó előírások 9. Hogyan pótolható a bevallás? 10. A hibásnak minősített bevallás javítása 11. A bevallás adózói javítása (helyesbítése) 12. A bevallás önellenőrzésével kapcsolatos tudnivalók 13. A bevallás részei • • • • •

4

14. A bevallás lapjai 15. A bevallás fő lapjait kiegészítő egyes nyomtatványok Általános tudnivalók Ha Ön magánszemélyként munkáltató, és ezzel összefüggésben a költségvetés felé kötelezettsége keletkezett (az alkalmazottól levont adóelőleg, társadalombiztosítási, munkaerő-piaci, egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulék címén), akkor ezeket a kötelezettségeket az elektronikus úton elküldött 1008-as bevallásában, vagy a papíralapon benyújtott 1008E „az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő kötelezettségekről azon adózók számára, akik nem kötelezettek az adózás rendjéről szóló törvény szerint elektronikus bevallásra” elnevezésű – bevallásában kellett bevallania. Az említett kötelezettségeket a 1053-as bevallásában ne szerepeltesse. Amennyiben Önnek a 2010. adóévben a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeit terhelő különadó kötelezettségről is számot kell adnia, azt az erre a célra külön rendszeresített bevalláson kell megtennie! A járulékfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan Öntől levont egyéni nyugdíjjárulékot továbbra is a bevallás erre szolgáló sorainak kitöltésével kérheti vissza akkor, ha azt év közben a foglalkoztatójával nem számolta el. Ha Ön magánnyugdíj-pénztár tagja, akkor a tagdíjfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan Öntől levont tagdíj visszaigénylésére a 1053-as bevallás nem alkalmas, annak elszámolását a foglalkoztatójától kérheti. Magánnyugdíj-pénztári tagság esetén a túlvont nyugdíjjárulékot is a foglalkoztatótól kérheti vissza. Az egészségbiztosítási járuléknak felső határa nincs, ezért ilyen címen visszaigényelhető túlvont járulék nem keletkezhetett. A bevallás mellékletében minden olyan adat megtalálható, mely a kitöltés során szükséges lehet (Pl.: adótábla, befizetési számlaszámok, a 2010. évre a NAV által közzétett üzemanyagárak, az 1+1%-os rendelkezéshez a technikai számok). A bevallás útmutatójának része a Példatár, mely példákkal segíti a bevallás helyes kitöltését. Az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők adózási tudnivalóit (kitöltési útmutató, melléklet, példák) önálló útmutató tartalmazza. 1. A bevallás beadására vonatkozó határidők

5

2011. február 15-ig meg kell kapnia az adóbevallása kitöltéséhez szükséges minden igazolást és tájékoztatást.1 Ha Ön egyéni vállalkozó, vagy általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély, akkor a bevallását 2011. február 25-ig nyújtsa be és rendezze az esetleges adótartozását is.2 Más esetekben 2011. május 20-a az adóbevallás benyújtásának és az adótartozás megfizetésének a végső határideje.3 2016. december 31-ig őrizzen meg minden olyan okmányt, igazolást és egyéb bizonylatot, amelyet a 2010. évi adóbevallása kitöltése során felhasznált! Ne feledje, hogy az adó megfizetése nem pótolja az adóbevallást! 2. Mely esetekben nem kell bevallást benyújtani? – Ha Ön 2011. február 15-ig a nyilatkozatával az egyszerűsített bevallást vagy 2011. január 31-ig a munkáltató által történő adómegállapítást választotta és megfelel a feltételeknek; – Ha Ön az adóévben egyáltalán nem szerzett bevételt, vagy kizárólag adómentes jogcímen szerzett jövedelmet; Az adómentes juttatásokat, a juttatáskor kapott igazolások „mentes” jogcímmel tartalmazzák. – Ha Ön nyugdíjas és a nyugdíján kívül más jövedelme nem volt; – Ha Ön nyugdíjas és a nyugdíján, baleseti járadékán, jövedelempótló kártérítési járadékán kívül más jövedelme nem volt, feltéve, hogy már betöltötte az Önre vonatkozó nyugdíjkorhatárt; – Ha Ön a bevallás 18-23. soraihoz fűzött magyarázatnál felsorolt, adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelemmel rendelkezik, és e jövedelem mellett nem szerzett más bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelmet; – Ha Önnek bevallásadási kötelezettség alá nem eső más jövedelme mellett megszerzett értékpapír-kölcsönzésből, osztalékból, árfolyamnyereségből származó, a vállalkozásból kivont, valamint kifizetővel kötött szerződés alapján ellenszolgáltatás nélkül kapott életjáradékból származó jövedelmeinek együttes összege nem haladja meg a 100 000 forintot, és ebből a kifizető az igazolás alapján, az adót levonta;
1 2

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 46. § (4) bekezdés Art. 1. sz. melléklet I./B/2/a) pont és 2. sz. melléklet I./1./B/ d) pont, valamint 37. § (2) bekezdés 3 Art. 1. sz. melléklet I./B/2/b) pont és 2. sz. melléklet I./1./B/ c) pont, valamint 37. § (2) bekezdés

6

– Ha Ön ingatlanát, vagyoni értékű jogát értékesítette ugyan, de ebből jövedelme nem keletkezett, és más bevallásköteles jövedelme sem volt; – Ha Ön bevallási kötelezettség alá nem eső más jövedelme mellett ingó értékesítéséből is vagy csak ebből szerzett jövedelmet, és e jövedelme a 200 000 forintot nem haladta meg; – Ha az Ön alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásból származó 2010. január 1-től 2010. március 31-éig terjedő időszakra megszerzett jövedelme nem érte el a 882 000 forintot, és/vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény szerinti foglalkoztatásból származó 2010. április 1-től július 31-ig terjedő időszakra háztartási munkából, valamint az idénymunkából megszerzett jövedelme nem érte el a 840 000 forintot és nem külföldi állampolgár, és/vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerinti foglalkoztatásból származó 2010. augusztus 1-től december 31-ig megszerzett jövedelme nem érte el a 840 000 forintot és nem külföldi állampolgár; – Ha Ön az adóévben kizárólag olyan jövedelmet szerzett, amely nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján a Magyar Köztársaságban nem adóztatható; – Ha Ön mezőgazdasági kistermelő, és az ebből származó, az őstermelők részére készült külön útmutató szerint megállapított – a támogatásokkal csökkentett – bevétele a 600 000 forintot nem haladta meg, feltéve, hogy más, bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme nem volt. Ha Önnek a 2010-es évről nem kell bevallást benyújtania, de az állami adóhatóságtól bevallási csomagot kapott, azt nem kell kitöltenie. Előfordulhat, hogy az állami adóhatóság által kiküldött bevallási csomag címzettje a kézbesítéskor már nem él. Ha ilyen helyzet adódik, akkor az elhunyt magánszemély adóját az állami adóhatóság határozattal állapítja meg, a hozzátartozói nem készíthetik el az adóbevallását. A teendőről érdeklődjön a NAV ügyfélszolgálatainál. 3. A bevallás kitöltése • Az adóbevallási nyomtatványt két példányban, tintával, nyomtatott betűkkel olvashatóan töltse ki! • Az adóbevallásban csak a fehér rovatokba írjon! • Ha a kitöltés közben hibázik, a hibás adatot húzza át, és aláírásával igazolja a javítást.

célszerű ezt választania. illetve a kitöltés befejezésekor elvégzett ellenőrzés esetén felhívja a figyelmét a további teendőire. hogy az Interneten elérhető ÁNYK program segítségével töltse ki a bevallását. Tájékoztatjuk. akkor a 1053-as bevallást is csak elektronikus úton nyújthatja be. Választhatja az elektronikus úton történő benyújtást is. mert a program a hiba elkövetésének a lehetőségét a lehető legkisebbre korlátozza. hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervnél. Figyeljen arra is. illetve biztosítja a bevallásban az adatok megjelenését. hogy bizonyos adatokat elegendő csak egyszer kitöltenie. és az . Amennyiben módja van arra. ennek feltétele. A kitöltést támogató program segít abban. ne feledje a mezők újraszámolása funkciót igénybe venni. Amennyiben Önnek alkalmazottja van és ezért a 1008-as vagy a saját jogán 1058-as bevallás benyújtására kötelezett. mindig vegye igénybe a „mezők újraszámolása” menüpontot. hogy Ön a használat során a lehető legkevesebb hibát követhesse el. de a használata az útmutató ismerete nélkül nem biztosítja a „hibátlan” kötelezettség teljesítést. ha valamit nem jól (hiányosan) közölt volna a bevallásában. kézzel beírt módosításokat a feldolgozás során a kétdimenziós pontkód beolvasó nem veszi figyelembe. Ha csak egy lapon kíván valamely adatot javítani. a 1053-as bevallást választása szerinti formában teljesítheti. hogy a kitöltési program gyakorlati alkalmazása során a felmerülő problémákat folyamatosan kiigazítjuk. Fontos! A kitöltő program segít Önnek bevallása kitöltésében. a bevallást az Internetes program segítségével ismételten ki kell tölteni. mely segít Önnek kiszámítani a kötelezettségeit.7 • A bevallás aláírás nélkül érvénytelen! A bevallásához a NAV honlapjáról is „letöltheti” az ott megtalálható ÁNYK bevallás kitöltő – ellenőrző programot. ezért a program letöltésekor mindig az utolsó verziót válassza. ha egy korábbi értékadat átírásra (javításra) kerül. az okmányirodában. Fontos tudnia. kinyomtatott bevallást kell beküldeni. A mezőgazdasági őstermelőként biztosított magánszemély csak a 1058-as bevallás tekintetében kötelezett a bevallás elektronikus benyújtására. az így javított. a továbbiakban a program „önállóan” számol. Figyelem! Az Internetes kitöltő program segítségével elkészített bevallásban a nyomtatást követően – beküldés előtt – észlelt hiba esetén. vagy az állami adóhatóságnál e célból regisztráltassa magát. A kinyomtatott bevallásra utólag.

Az egységcsomagban található borítékban postára adott bevallásért 2011. 31. A bevallás kitöltéséhez felhasznált iratok. § (14) bekezdés . akkor az ellenjegyző neve (adóazonosító szám) mellett az erre szolgáló helyen az adótanácsadói vagy adószakértői nyilvántartási/regisztrációs számát is fel kell tüntetnie. Az ellenjegyzett hibás adóbevallás esetén a mulasztási bírságot az állami adóhatóság az adótanácsadó. melyek „értékes adatokat” tartalmaznak! Ehhez. A bevallás másik kitöltött példányát. helyes. adószakértő. § (1) bekezdés Art. okleveles adószakértő ellenjegyezte. ezért kérjük. a bevallást neki kell aláírnia.4 Az adóbevallását adótanácsadó. ha a kivonatolt nyomtatást választja. okleveles adószakértő is ellenjegyezheti. meghatalmazottja járt el. hogy azt az előnyomott helye(ke)n (például a 1053-as főlap alján) feltétlenül írja alá! Ha Ön helyett törvényes képviselője. adószakértő.8 egész bevallását ismételten kinyomtatni. Ha az adóbevallását adótanácsadó. az erre szolgáló helyen aláírásával kell jeleznie! 5. igazolások 4 5 Art.5 Amennyiben az adóbevallása elkészítése során előzőek közreműködését is igénybe veszi. szüksége lehet rájuk! 4. okleveles adószakértő terhére állapítja meg. úgy bevallásából kizárólag azok a részek kerülnek kinyomtatásra. május 20-ig nem kell fizetnie. Ha elkészült adóbevallásának kitöltésével. akkor azt a bevallás első oldalán (F blokkjában). mivel a kétdimenziós pontkód csak így tartalmazza a javított. 7. Önnek a nyomtatás során megjelenő engedélyt a kivonatolt nyomtatáshoz jóvá kell hagynia. a kitöltött és aláírt egyik példányt az erre a célra szolgáló borítékban adja ajánlott küldeményként postára a bevallás benyújtásának időpontjában illetékes megyei adóigazgatóság (az állandó lakcím szerinti) címére. Az adóbevallás aláírása Az adóbevallás hitelességét Ön az aláírásával igazolja. adószakértő. a kész bevallása kinyomtatása során is! Abban az esetben. a postai feladóvényt és ezt az Útmutatót is őrizze meg. egységes adatokat! Új lehetőséget biztosít Ön számára a kitöltést elősegítő program használata.

38. akkor befizetési kötelezettségeit kizárólag a belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással rendezheti. ekho-t. azt az állami adóhatóság sem téríti vissza! Amennyiben a bevallás benyújtására előírt időpontig nem fizeti meg az adót. 38. § (1) bekezdés 9 Art. § (2) bekezdés . nem kell megfizetnie. § (1) bekezdés f) pont alapján 200 000 forintig mulasztási bírság szabható ki. akkor a bevallásait mindaddig meg kell őriznie. magán-nyugdíjpénztári tagdíj. tagdíj-kiegészítés összegét. Az adótartozás megfizetésére vonatkozó szabályok Tartozásait a saját belföldi fizetési számlájáról (bankszámla is annak minősül) történő átutalással is rendezheti. 6 Art. Ha Ön bármely évben az összevont adóalap utáni adóját az utána érvényesíthető adókedvezménnyel csökkentette. 164. Az elévülés. járulékot.9 2016. az adó megállapításához való jog naptári évének az utolsó napjától számított 5 év nem telt el. évi adóbevallása kitöltése során felhasznált!6 Ezeket nem kell a bevalláshoz csatolnia.8 Ebben az esetben ne felejtse el az utalás közlemény rovatában az adóazonosító jelét is feltüntetni! Ha Ön pénzforgalmi számla nyitására kötelezett9 adózó. amíg a kedvezmény véglegessé válásához szükséges időtartam leteltét követő általános elévülési idő. igazolást és egyéb bizonylatot. 172. ha Ön az önellenőrzésében saját javára módosítja az adókötelezettségét. Ez esetben az elévülés számítása az önellenőrzés benyújtásának éve utolsó napjától (december 31-től) újra kezdődik. december 31-ig őrizzen meg minden olyan okmányt. amelyet a 2010. Mértéke: a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének naptári naponként a 365-öd része a tartozás összege után számítva.7 azaz az adó megállapításhoz való jog megszakad. ha az iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget 7 Art. A 100 forintnál kisebb összegű személyi jövedelemadót. ekho különadót. az esedékesség napjától az adótartozás megfizetésének napjáig késedelmi pótlékot kell fizetnie. egészségügyi hozzájárulást. § (1) bekezdés 8 Art. 6.

hogy a megfelelő készpénz átutalási megbízást használja. mint a fizetési kötelezettsége. adóazonosító jel). Figyelem! A 2010.10 Ha Önnek a levont (befizetett) adóelőlegből. Ellenőrizze. késedelmi pótlékot kell fizetnie. a befizetett összeg átvezetésére a nyomtatványboltban beszerezhető. Abban az esetben. az ügyfélszolgálatokon. akkor a 170-es lap kitöltésével és beküldésével tehet eleget a befizetési kötelezettségének. mert csak így kaphat a befizetéseihez készpénz átutalási megbízást. A bevallás első oldalán a (C) mezőben. Ha tartozását a határidőre nem rendezi. a személyi jövedelemadó tartozását az egészségügyi hozzájárulás befizetésére szolgáló készpénz átutalási megbízáson adja fel. illetve egészségügyi hozzájárulás befizetési kötelezettség teljesítésére szolgáló készpénz átutalási megbízás (csekk). Ügyeljen arra. nyugdíjbiztosítási vagy egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie. illetőleg a NAV honlapjáról letölthető ’17-es számú nyomtatvány beküldésével van csak lehetősége. de legkorábban március 1-jétől fizeti vissza az állami adóhatóság. adóévtől nem része az egységcsomagnak a személyi jövedelemadó. a visszajáró összeg átvezetésére vonatkozó nyilatkozattételre szolgáló helyre ekkor is írja be az X-et! Ha a többletként jelentkező adó kevesebb. hogy helyesek-e a készpénz átutalási megbízáson szereplő adatok (név. és a személyi jövedelemadóban befizetési kötelezettsége van. § (4) bekezdés . akkor a 170-es lap kitöltése mellett természetesen a különbözetet meg kell fizetnie. Természetesen a készpénz átutalási megbízással történő befizetéssel történő teljesítésre továbbra is lehetősége van. A készpénz átutalási megbízáson kívül a fizetési kötelezettsége teljesítésére több lehetőséget is biztosítunk. és a többletként mutatkozó összeg elegendő a befizetendő összegre.10 Amennyiben a 1053-as bevallásban visszaigényelhető összeg mutatkozik valamely adónemben (például nyugdíjjárulékot igényel vissza). POS terminálon kezelési költség felszámítása nélkül történő megfizetéssel. illetve CSEKK elnevezésű nyomtatványon is igényelhet készpénz átutalási megbízásokat. egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást. 10 Art. Az adó megfizetése történhet banki átutalással. Amennyiben személyi jövedelemadót. 37. akkor a személyi jövedelemadó tartozását nem rendezte. akkor ügyfélszolgálataink bármelyikében személyesen kérhet készpénz átutalási megbízást a befizetéséhez. lakcím. ha elektronikus úton nyújtja be a bevallását. azt az adóbevallása alapján – feltéve. hogy az hibátlan – a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül. a visszafizetés legkorábbi időpontja február 1. egészségügyi hozzájárulást. Ilyenkor ne felejtse el az adóazonosító kártyáját is magával vinni. nyugdíjjárulékból visszatérítés jár. ugyanis ha pl.

A visszakért összeget pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetési kézbesítés útján (postai úton) vagy a fizetési számlájára utalással kaphatja meg. Amennyiben a tartozását nem tudja egy összegben megfizetni. Ha Ön a 1053-02-es lap kitöltésével önkéntes kölcsönös biztosító pénztárhoz és/vagy nyugdíj-előtakarékossági számlára átutalandó összegről rendelkezik. 7. részletfizetés engedélyezését kérheti az állami adóhatóságtól. .gov.nav. Átutalás esetén a közlemény rovatban az adóazonosító jelét is feltétlenül tüntesse fel! A CSEKK elnevezésű nyomtatvány a NAV internetes honlapján – www. akkor a harmadik (utolsó) nyolc négyzetet hagyja üresen. Lehetősége van arra is. elektronikus beküldésével igényelhető csekk a megfelelő mennyiségben. hogy tartozásait a saját fizetési számlájáról (lakossági folyószámlájáról) történő utalással is rendezheti. hogy a részletfizetés vagy a fizetési halasztás időtartamára késedelmi pótlékot is kell fizetnie. A visszaigénylés szabályai A visszakért összeget csak Önnek utaljuk vissza. A fizetési könnyítés iránti kérelem illetékköteles. van Felhívjuk a figyelmét arra.hu/letöltések/adatlapok menüpont alatt – elérhető és kitölthető. hogy mi az oka fizetési halasztás kérésének. Ha a visszaigényelt összeget a fizetési számlájára kéri. A kérelmet ne a bevallásához csatolja. ezért más személyt vagy más személy pénzforgalmi szolgáltatónál (hitelintézetnél) vezetett számlájának számát ne jelölje meg. A kérelemben részletesen ismertetnie kell a szociális körülményeit. Szükség esetén a számlát vezető hitelintézet segítséget nyújt az adatok megállapításához. címét is feltüntetni. vagy postai utalási címét! Ha az Ön számlaszáma csak 2x8 jegyű. akkor a bevallás főlapján található (D) mezőben az erre szolgáló négyzetekbe írja be a pénzintézeti számlaszámát. közölnie kell. A fizetési könnyítést már elektronikus úton is kérheti. azt külön borítékban adja postára! Számoljon azzal. Ne felejtse el a számláját vezető pénzintézet elnevezését.11 Az állami adóhatóság kijelölt ügyfélszolgálatainál lehetősége bankkártyával teljesíteni a kötelezettségeit (lásd a NAV honlapján). hogy fizetési halasztást kérjen. akkor a 1053 főlap (D) blokkjában mindenképpen fel kell tüntetnie a saját pénzintézeti számlaszámát.

pontnál leírt lehetőségeket is! • A fizetési kedvezmény engedélyezéséről az állami adóhatóság külön értesítést nem küld. ha a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek nem felel meg! A pótlékmentes részletfizetés igénybevételéhez a bevallás C lapján az (A) mezőben nyilatkoznia kell arról. • Ha Ön nem teljesíti az esedékes részlet megfizetését. egyenlő részletekben is megfizethesse. A kedvezmény igénybevételének további feltételei: • Ha az Ön által bevallott fizetendő személyi jövedelemadó meghaladja a 100 000 forintot. június 20-tól) számított legfeljebb négy hónapon belül. (2011. ha a bevallásban a más adónem(ek)ben visszajáró adó összegét a bevallásban található átvezetési lapon (170-es lap) a személyi jövedelemadóra átvezetteti. ha a bevallással egyidejűleg benyújtott. a kedvezményt csak akkor veheti igénybe. nap. hogy a 100 000 forintnál nem több személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét – a bevallása esedékességét figyelembe véve – az első részlet esedékességétől. a kedvezmény érvényét veszti és a tartozás egy összegben esedékessé válik. A választott időtartamot (2. Ön csak abban az esetben kap értesítést. 133/A. évi bevallását késedelmesen küldi be. • A részletfizetés teljesítéséhez szükséges csekkeket az állami adóhatóság bármelyik ügyfélszolgálati irodájában beszerezheti. A pótlékmentes részletfizetésre vonatkozó előírások11 Abban az esetben. • Amennyiben a 2010. pótlékmentesen. Ebben az esetben a pótlékmentes részletfizetés kezdete a bevallás benyújtását követő 30. A részletben történő teljesítés lehetősége maximum négy hónap lehet. 3. Olvassa el a 6. akkor az Ön által visszakért összeget csak a belföldi pénzforgalmi számlájára történő utalással kaphatja meg. a késedelem igazolására vonatkozó kérelemnek az állami adóhatóság helyt ad. 8. Ennél rövidebb (két vagy három hónap) idő is lehetséges a teljesítésre. május 20-tól) késedelmi pótlékot számít fel. lehetősége van arra. 4) kell beírnia az erre szolgáló helyre! Az egyes 11 Art. és így az Ön tényleges személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége a 100 000 forintot nem haladja meg.12 Ha Ön pénzforgalmi számla nyitására kötelezett. § . ha Ön nem folytat vállalkozási tevékenységet és nem kötelezett általános forgalmi adó fizetésére. Ekkor az állami adóhatóság a tartozás fennmaradt részére az eredeti esedékesség napjától (2011. abban az esetben veheti igénybe a kedvezményt. hogy részletekben kívánja teljesíteni a fizetési kötelezettségét.

az később már nem pótolható! 9. évet megelőző időszakra – az elévülési idő lejárta miatt – már nem nyújthatja be a bevalláspótló nyomtatványt. A bevallás pótlása Ha a 2010-es évről szóló bevallását határidőn túl nyújtja be. ha a késedelmét annak igazolásával nem menti ki. szeptember 20-áig nem szab ki. az akadályoztatás megszűnését követően 15 napon belül köteles az adóbevallását igazolási kérelemmel egyidejűleg benyújtani!12 Ha a bevallását előreláthatólag nem tudja határidőben benyújtani. Amennyiben ez a hiba – az Ön közreműködése nélkül – javítható.nav. 12 13 Art.. Fontos! Amennyiben Ön nem egyéni vállalkozó. hogy az állami adóhatóság a törvényben13 foglaltak alapján 200 000 forintig terjedő mulasztási bírságot állapíthat meg az Ön terhére akkor. Az állami adóhatóság felszólítását. 172. Figyelem! Ha elmulasztotta ezt a nyilatkozatát kitölteni. Amennyiben a 2005. akkor a nyomtatványboltban kapható vagy a NAV Internetes honlapjáról (http://www. a bevallási késedelemről a bevallás benyújtására előírt határidőn belül bejelentést tehet az állami adóhatósághoz. Ha nem az internes honlapról tölti le a 0736-os bevallást. 31.14 10. július 20. évre szóló adóbevallását kívánja 2011-ben pótolni. és az adóbevallása benyújtásában akadályozott. az állami adóhatóság kijavítja a bevallását és erről értesítést küld. Ebben az esetben a bevallási késedelem miatt mulasztási bírságot az állami adóhatóság a bevallás benyújtásának évében. vagy a 2006. augusztus 20. 172. június 20. 1/3 vagy 1/4 része. figyeljen arra. vagy általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély. a részletek befizetésének határideje pedig 2011. igazolások.gov. szeptember 20. ellenőrzését megelőzően. A hibásnak minősített bevallás javítása Javítás: előfordulhat. akkor is e nyomtatványt töltse ki vagy töltse le az Internetről és küldje be az állami adóhatósághoz.. § (1) bekezdés b) pont 14 Art. hogy a 2005. de késedelmesen benyújtott bevallás esetén is számolnia kell azzal. hogy a benyújtott bevallásában kisebb hibát talál az állami adóhatóság. § (4) bekezdés Art. mert a benyújtáshoz az adózó önhibáján kívül nem állnak a rendelkezésére az elkészítéshez szükséges iratok. § (6) bekezdés ..13 részletek összege a jelölt részletek számától függően a teljes fizetendő adó 1/2.hu) letöltött 0736-os bevalláspótló nyomtatványt kell kitöltenie és benyújtania.

sem „Az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa” mezőket! 11.14 • A hibásan kitöltött bevallás miatt az Ön terhére az állami adóhatóság 20 000 forintig terjedő mulasztási bírságot15 állapíthat meg. amikor Ön utóbb észlelte.és Vámhivatal által elfogadott bevallás után. akkor az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallás típusa mezőbe írja be az Ön által javítani (helyesbíteni) kívánt bevallás típusát (1053. valamint az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa mezőket! Ilyen adózói javítás (helyesbítés) lehet pl. 172. és annak módosítása összességében nem eredményezi az adóalap. 1053E vagy 10M29)! A csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás kötelezettségeinek helyesbítésére is a 1053-as bevallás benyújtásával tehet eleget. ugyanarra az időszakra csak adózói javításként (helyesbítésként) vagy önellenőrzésként nyújtható be ismételten a bevallás. A javítás során kérjük csak az állami adóhatóság által jelzett hibákat javítsa ki. vagy valamely adat az elfogadott bevallásból kimaradt. Abban az esetben.: valamelyik természetes azonosító adat vagy az adóazonosító jel javítása. vagy a vonatkozó bevallás időszaka helytelen volt. ne töltse ki sem az „Adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallás típusa”. Feltétlenül töltse ki a bevallás főlapján a hibásnak minősített bevallás vonalkódját is az azonosítás táblájában (B). mert ez a feltétele a bevallása elfogadásának. • Hibás bevallás esetén az állami adóhatóságra kötelező 30 napos visszatérítési határidőt a bevallás kijavításának napjától kell számítani. A javítás során kijavított bevallást ismételten be kell küldenie a teljes adattartalommal. § (7) bekezdés . 34. § (10) bekezdés Art. Abban az esetben. ha a bevallás benyújtása adózói javítás (helyesbítés) miatt történik. A Nemzeti Adó. Javító bevallás esetén kérjük. illetve az adó változását.16 Adózói javításról (helyesbítésről) akkor van szó. úgy a javításra kiértesítő levelet kap elektronikus úton. A bevallás adózói javítása (helyesbítése) Adózói javítás (helyesbítés): hibás bevallás esetén adózói javításnak akkor van helye. ebben az esetben ne töltse ki a hibásnak minősített bevallás vonalkódját. hogy az állami adóhatóság által elfogadott bevallása bármely adat tekintetében téves. Kérjük. ha az állami adóhatóság 15 16 Art. Ha elektronikus úton küldte be a bevallását és az hibás. azaz a bevallás nem teljes körű. ha az állami adóhatóság a benyújtott bevallást elfogadta.

melyek kitöltése az Ön döntésétől függ. járulék adatainak valamelyikét kell javítania (a 1053-as bevallás lapjainak – kivéve az EGYSZA lap és 16-01-es lap – valamely sora). úgy utólag beírni elmaradt adatokat nem lehet. tájékoztatás. Így például. Adózó által nem javítható (helyesbíthető) adatok A bevallás azon adatai. amennyiben az nem igényel személyes jelenlétet és rendelkezik a rendszer használatához szükséges ügyfél-azonosító számmal. Amennyiben a magánszemély jövedelem-. akkor az adózói javítással (helyesbítéssel) nem érintett adatokat is ismételten közölni kell. amelyek az Ön olyan nyilatkozatait tartalmazzák. az erre szolgáló helyen. Fontos! Amennyiben az adózói javítás (helyesbítés) kötelezettség változást eredményezne. hogy az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. vagyis nem csak az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett adatokat kell feltüntetni. csak az állami adóhatóság által jelzett hibák javíthatók! Az adózói javítás (helyesbítés) lényege a teljes adatcsere.15 a bevallás elfogadása előtt a bevallást elektronikus teljesítés esetén javításra adja vissza. Az adózói javítás (helyesbítés) során az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallási időszak (az eredeti 1053-as bevallásban szereplő) valamennyi részletező lapját ismételten be kell nyújtania. • ügyfélkapu nyitásához szükséges regisztrációval. utóbb adózói javítás címén nem korrigálhatók. Ebben az esetben az önellenőrzéssel érintett bevallás típusát jelölje a főlapon. Az ÜCC útján intézhető. (XII. A NAV Ügyintéző Contact Centere a 40/20-21-22-es telefonszámon.) PM rendelet 17/A §. akkor ezt a döntését utóbb nem változtathatja meg. folyószámla kivonattal kapcsolatos egyedi tájékoztatás. (2) bekezdés c ) pontja értelmében Ön jogosult a papír alapon benyújtott bevallása esetén annak a NAV Ügyintéző Contact Center útján történő javítására telefonon is. következőkben felsorolt ügyek Önnek rengeteg időt takaríthatnak meg: • adózói folyószámlával. munkanapokon 8:30-tól 16 óráig. ha az adózási mód választásakor az átalányadó szerinti adózást jelölte meg. Nem helyesbíthető utólag az 1+1%-os rendelkezés (EGYSZA lap) az önkéntes pénztári és/vagy NYESZ-R rendelkezés (1053-02 lap)! Tájékoztatjuk. 29. valamint péntekenként 8:30-tól 13:30-ig hívható. azaz az adóalap. állandó meghatalmazással kapcsolatos egyedi felvilágosítás. úgy a 1053-as bevallás tekintetében önellenőrzést kell végezni (a 16-01-es lapon). ehhez kapcsolódó adónemek közötti átvezetés. . adó összege változna az adózói javítással.

Például. úgy azt a 11UK30-as kérelem benyújtásával igényelheti meg. egyedi bejelentésekkel. változás-bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés. § (1) bekezdés Art. évi. figyeljen arra. Amennyiben a 2005. illetve 2010. • meggyőződés az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről. Fontos tudnia. évi kötelezettségét önellenőriznie. • adózói törzsadatokkal kapcsolatos tájékoztatás. évet megelőző időszakra önellenőrzést már nem nyújthat be. Minél előbb igényelje meg az azonosítót a 30 napos ügyintézési határidő miatt.19 Egy önellenőrzéssel csak egy bevallási időszakra vonatkozó adatok helyesbíthetők. Az önellenőrzést tartalmazó bevallást a tévedés feltárását követő 15 napon belül kell benyújtani. A bevallás önellenőrzése Önellenőrzés17 az az adózói javítás. papíralapú bevallás esetén – az adózó személyes jelenlétét nem igénylő – javítás. hogy – az elévülési idő lejárta miatt – a 2005. § (3) bekezdés 19 Art.gov. évre vonatkozóan kíván 2010. ha a törvény által megengedett választási lehetőségével élve. 51. évben önellenőrzést benyújtani. Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-azonosító számmal. § (3) bekezdés . Nincs helye az önellenőrzésnek. vagy a 2006. ha Ön a 2009. járulékot lehet (és kell) helyesbíteni. a hibás bevallással kapcsolatos egyedi tájékoztatás. úgy külön bevalláson kell a 2009.hu) letöltött 0735-ös önellenőrzés nyomtatványt kell kitöltenie és benyújtania.20 17 18 Art.nav. és 2010. a megbízólevél számáról. illetve az adó (járulék) összege az eredeti bevallásban feltüntetett adóalaphoz. utóbb ezt a döntését változtatná meg.18 Önellenőrzéssel csak azt az adót (adóalapot). amely helyesbítésnek az együttes összege az 100 forintot meghaladja. amely során az adóalap (járulékalap). adóhoz képest változik. 12. az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról.16 • egyedi bevallási adatokkal kapcsolatos tájékoztatás. évi bevallásában is tévedett. hogy önellenőrzésre csak a bevallás benyújtására előírt határidőt követően van lehetőség. 49. Ha nem az internes honlapról tölti le a 0735-ös bevallást. akkor a nyomtatványboltban kapható vagy a NAV Internetes honlapjáról (http://www. 50.

akkor annak más adónemre történő átvezetését. 1053E. Önellenőrzésnek csak akkor tekinthető az adózói javítás (helyesbítés). Amennyiben adózói javítás (helyesbítés) után. Amennyiben a csökkentett adattartalmú 1053-as bevallást kívánja önellenőrizni. teljes adattartalmú bevallás benyújtásával tehet eleget. § (1) bekezdés Art. § (2) bekezdés . 10M29) önellenőrzésére is a 1053-as bevallást kell benyújtania. illetve az adó (járulék) összege az eredeti bevallásához képest változik. akkor az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa mezőbe szintén a 1053-at írja be! Kérjük. ha az adóalap (járulékalap). Abban az esetben. így a bevallást csak adózói javításként (helyesbítésként) kell benyújtani.17 Amennyiben az önellenőrzés kapcsán visszaigényelhető adója keletkezik. ha a bevallás benyújtása önellenőrzés miatt történik. évben keletkezett kötelezettségek tekintetében teljesített bevallások (1053. ebben az esetben ne töltse ki a „hibásnak minősített bevallás vonalkódja”. kiutalását a ’17-es nyomtatvány illetőleg a 1053-as bevallásban található 170-es lapnak a kitöltésével kérheti. hogy nem keletkezik eltérés. 50. hogy az állami adóhatósági ellenőrzés megkezdését követően a vizsgálat alá vont adó és támogatás a vizsgált időszak tekintetében önellenőrzéssel nem helyesbíthető!21 Az önellenőrzés esedékességét a 1053-as bevallás főlapján a „C” blokkban az erre a célra kialakított kódkockába kell bejegyeznie. Abban az esetben. lehet. azonos adónemben előjelhelyesen (+-) összesíti a kötelezettséget. évben keletkezett kötelezettségek tekintetében teljesített a csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás kötelezettségeinek önellenőrzése is a 1053-as. A 2010. A 2010. valamint az „adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallás típusa” mezőket! 20 21 Art. „csupán” adózói javítás (helyesbítés). 49. Felhívjuk a figyelmét. akkor az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa mezőbe írja be az Ön által önellenőrizni kívánt bevallás típusát (1053. 1053E vagy 10M29)! A csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás egyenértékű a teljes adattartalmú 1053-as bevallással. ha az adott adóban (járulékban) bevallott és később helyesbített adókötelezettség változása különbözetének előjelhelyes összege nulla. úgy az nem önellenőrzés.

§ . és megfizetnie. § . azaz az adóévben hatályos jogszabályok figyelembevételével végezze el. §.18 Ugyanazon időszakra vonatkozó ismételt önellenőrzés esetén a 16-01.23 II. Fontos! Az önellenőrzési pótlék helyesbítése esetén is meg kell ismételnie a bevallás teljes adattartalmát! Abban az esetben. a 16-01 – 02 lapok (O) blokkjában pedig X-szel kell jelölnie az ismételt önellenőrzést! Az önellenőrzéssel kapcsolatos további tájékoztatások a 1053-16-os jelű lapok kitöltésére vonatkozó útmutatónál találhatók. ugyanis a kisebb hibákat az állami adóhatóság az adatok feldolgozása során javítja. Kötelezettség csökkenése esetén az adó visszaigénylésének lehetősége ugyanezen esedékesség időpontjától nyílik meg. akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a vonatkozó sor „c” rovatában. Art. hogy a hiba javítása már megtörtént. A bevallás részei 22 23 Art. és adóhiányt állapít meg. 170. akkor az adót és az esetlegesen felszámított önellenőrzési pótlékot a bevallás benyújtási időpontjáig lehet – késedelmi pótlék felszámítása nélkül – megfizetni. 168.169. akkor fő szabály szerint önellenőrzési pótlékot kell a bevalláson kiszámolnia. 16-02 lapok (O) blokkjában „X” jelet kell az erre rendszeresített kódkockájába bejegyeznie. A 1053-as bevallás kitöltéséhez szükséges tudnivalókról 13. ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken. Fontos! Mielőtt az adózói javítást (helyesbítést). és ez által az eredeti bevallásában feltüntetett összeghez képest növekszik a kötelezettsége. mert lehet. Amennyiben az önellenőrzéssel történő helyesbítéssel Önnek pénzügyileg rendezendő adókötelezettsége keletkezik. Ha Ön az adót (járulékot) az önellenőrzésre vonatkozó rendelkezések szerint helyesbíti. akkor az adó és a késedelmi pótlék megfizetése mellett adóbírságot kell fizetnie. 22 Az önellenőrzést az önellenőrzött időszakban. az önellenőrzést elvégezné. érdeklődjön az állami adóhatóságnál. Ha a hibát állami adóhatósági ellenőrzés tárja fel.

a komplett 1053-as bevallást ki kell töltenie. . 06-01. A bevallás fő lapjait kiegészítő egyes nyomtatványok 1053-01 Nyilatkozatok • A lakáscélú hiteltörlesztés halasztott kedvezményének igénybevételéről. akkor a 1053-as főlap (A-C lapok). Önnek a főlapokon túl.Ha Ön egyéni vállalkozó vagy az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010-ben szüneteltette. . akkor a 1053-as főlap (A-C lapok) és az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat (EGYSZA lap) mellett. melyeken adatot tüntetett fel. valamint a 01. . amelyen adatot is tüntetett fel. de csak azokat a lapokat kell beküldenie. • Egyéni vállalkozókra vonatkozó lapok – a főlapokon túl a 01-es pótlaptól a 15-ös pótlapig. (Ezek a lapok nem részei az egységcsomagnak!) 14. 02.Ha Ön magánszemélyként a csökkentett adattartalmú 1053-as bevallást tölti ki. 14-es. • Önellenőrzésre vonatkozó lapok – a 16-os pótlapok. • Mezőgazdasági őstermelői lapok – az előzőeken túl a 12-es pótlapok. vagy megszüntette. A bevallás lapjai . 03. a 1053-01. és őstermelői tevékenységet nem folytat.Ha Ön egyéni vállalkozó és őstermelő is egyben. továbbá a 15-ös pótlapokat. .Ha Ön őstermelő vagy családi gazdaság tagja. . csak azokat a lapokat kell beküldenie. 15. illetve önellenőrzés esetén a 16-os pótlapokat kell kitöltenie. és 15-ös pótlapokat kell még kitöltenie. az előzőeken túlmenően a 1053-12-es pótlapokat is ki kell töltenie.19 A bevallás négy fő része: • Magánszemélyekre vonatkozó lapok – a főlapokon túl a 01-es pótlaptól a 10-es pótlapig. 04. az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat (EGYSZA lap). akkor a csomagjának tartalmaznia kell a 13as. akkor a 13-as.Ha Ön nem folytat egyéni vállalkozói vagy őstermelői tevékenységet.pótlaptól a 10-es pótlapig. 09. 170 pótlapokat tartalmazza a bevallás.Ha Ön kiegészítő tevékenységet folytató – nyugdíjas – egyéni vállalkozó. .

illetőleg nem egyéni vállalkozóként a járulék kötelezettség bevallása. • a nyugdíj-előtakarékossági számlára utalandó összegek feltüntetése. 1053-09: Egészségügyi hozzájárulási kötelezettség elszámolása őstermelőként. árfolyamnyereségből. és járulékfizetési kötelezettsége van. családi gazdaság tagjaként. egyéni vállalkozóként. 1053-02: Rendelkező nyilatkozatok az adóról • az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál vezetett egyéni számlára. 1053-08-02: Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás nyilatkozat alapján a bevételeket terhelő. kamatból. az összevont adóalap részeként külföldön is adózott jövedelmek után külföldön megfizetett adó bevallása. . ingatlan bérbeadóként. a biztosítási jogviszony adatai: • ha vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15%-os nyugdíjjárulékot kíván fizetni.: ingó-. az adókiegyenlítés kiszámítása. 1053-06-02: A csereügyletből származó jövedelmek és adójuk részletezése. 1053-08-01: Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás nyilatkozat alapján adózott bevételek utáni adókötelezettség bevallása. 1053-03: Családi kedvezmény érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatok 1053-04: Elkülönülten adózó jövedelmek és adójuk: Pl. valamint saját kötelezettségként befizetett ekho levezetése. a magánszemély által átvállalt. 1053-10: Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély. osztalékból. ingatlanértékesítésből. 1053-05: A külföldről származó adóköteles jövedelmek. ingatlan bérbeadásából származó jövedelmek. bevallása. tőzsdei ügyletekből. egyéb ezekkel összefüggő nyilatkozatok. • ha külföldi személytől szerzett járulékalapot képező jövedelmet. egyéb adatok a külföldről származó jövedelmekről. 1053-06-01: Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem/veszteség és adója és/vagy az ingatlanértékesítésből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása. illetve magánszemélyként. szálláshely szolgáltatási tevékenységet folytatóként tételes átalányadózást választ vagy azt megszünteti a 2011-es adóévre.20 • fizetővendéglátóként.

összegeket teljes egészében nem kéri vissza. 1053-13-03 – 07: Egyéni vállalkozók vállalkozói tevékenységből származó jövedelmének és/vagy veszteségének levezetése. csoportmentességi és az adórendszeren kívüli támogatás nem érvényesítéséről szóló nyilatkozat. 1053-13-01 – 02: Egyéni vállalkozókra vonatkozó nyilatkozatok. 1053-13-08-01 – 03: Adatok a csekélyösszegű (de minimis). 1053-14: Nyugdíjas egyéni vállalkozó járulék levezetése a biztosítási jogviszony idejének közlése. és adófolyószámlákra kívánja átvezettetni. . 1053-12-02 – 03: A mezőgazdasági őstermelői jövedelem levezetése: Ha Ön az őstermelői igazolványa alapján.és középvállalkozások támogatásáról. • a jövedelem-(nyereség)-minimum szerinti adózással kapcsolatos nyilatkozat. az adózási mód választásáról. szüneteltetéssel kapcsolatos adatok. • egyéni vállalkozás megszüntetésekor a pénztárgép elhelyezéséről. a vállalkozói tevékenységből származó jövedelemmel összefüggésben: • a jövedelemszámítás módszere. e tevékenység megszüntetése. az un. • csekély összegű támogatás (de minimis). a kis és középvállalkozások. regisztrált mezőgazdasági termelőként. szünetelése esetén. a 1053-12-02-03 pótlapok a kötelezettségei levezetésére szolgálnak. 1053-12-01 – 03: A mezőgazdasági őstermelők nyilatkozata: • adózási mód választása. és az e tevékenységéből származó – támogatások összegével csökkentett – bevétele a 600 000 forintot meghaladta és nem tesz nemleges nyilatkozatot. • nyilatkozat az átalányadózás választásáról. • nyilatkozat az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásáról. egészségügyi hozzájárulásban. Egészségügyi szolgáltatási és nyugdíjjárulék levezetése.21 1053-170: Átvezetési kérelem: Ha a személyi jövedelemadóban. valamint a mezőgazdasági kis. illetőleg családi gazdaság tagjaként az őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint adózik. • mezőgazdasági kistermelő nemleges bevallási nyilatkozata. • a tevékenység megszüntetésével. egyéni vállalkozói tevékenység nyugdíj mellett történő gyakorlása esetén. megszüntetéséről. vagy az egyéni nyugdíjjárulékban túlfizetésként jelentkező összeget.

§ (8) bekezdés ba) pont és az Art. a regisztrációs okirat számát is fel kell tüntetnie a 1053-12es lapokon. önellenőrzésre szolgáló lapjai nem része a bevallási csomagnak! 1053 Főlap A személyi adatok kitöltése (B) mező A bevallási nyomtatvány első oldalán találhatóak az Ön személyi adatainak feltüntetésére szolgáló előnyomtatott sorok. A nevének és adóazonosító jelének kitöltése után a születési nevét minden esetben írja be függetlenül attól. őstermelői igazolvány számmal.24 A jövedelem-(nyereség)-minimum számítási kötelezettséggel összefüggésben adandó be. ha Ön családi gazdaság tagja. § (1) bekezdés . törvény (Szja) 49/B. amelyen napközben elérhető.22 1053-15: Bevallást kiegészítő nyilatkozat. regisztrációs okirat számmal azt a bevallás főlapján nem kell feltüntetnie. akkor azt az ügyfélszolgálatainkon ingyen beszerezheti. Ettől kezdve minden Ön által kitöltött lapon a program biztosítja az adószáma megjelenését is. akkor a családi gazdaság nyilvántartási számát a 1053-12-es lapokon is fel kell tüntetnie az erre szolgáló helyen! Ha Ön a mezőgazdasági őstermelői adókedvezményt érvényesíteni kívánja. hogy az a jelenlegi nevével megegyezik-e vagy sem. Amennyiben a levelezési címe külföldi cím. családi gazdaság nyilvántartási számmal. az adószámát is. Figyelem! Amennyiben Ön rendelkezik adószámmal. A munkáltatói igazoláson szereplő adószámot. ne felejtse el a kódkockában X-szel jelölni! 24 1995. 91/A. A bevallás 1053-16-01. Ha valamelyik Önnek szükséges nyomtatvány a bevallási csomagból hiányzik. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük. Amennyiben Ön mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezik. hogy írja be azt a telefonszámot is. a bevalláson nem szabad feltüntetnie! Levelezési címként azt a címet jelölje meg. viszont a bevallás részét képező lapok fejrészébe fontos beírnia! Abban az esetben. mely a munkáltatójának az azonosítója. évi CXVII. annak a számát a 1053-12-es lapokon is kell feltüntetnie! Amennyiben a NAV honlapján elérhető bevallás kitöltő-ellenőrző programot használja. ahol jellemzően tartózkodik. úgy a program által felajánlott első oldalon lehetősége van beírni. 1053-16-02 és 1053-16-03-as számmal ellátott.

25 Fontos! Ha van esedékessé vált köztartozása. munkáltató által 2010-re Öntől levont adó. § (2) bekezdés . alá kell írnia! Ha az Ön által befizetett. a személyazonosságát adóazonosító jellel tudja csak igazolni. akkor ezt is jelölje az „X” beírásával az erre fenntartott helyen! A visszakért összeggel összefüggésben kitöltendő mező (D) Az általános tudnivalókat olvassa el a 7. „A visszaigénylés szabályai” cím alatt! 25 Art. az Ön által befizetett járulék. visszatérítési igényét a bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen jelezze az „X” beírásával! Ebben az esetben a 170-es kiegészítő lapot nem kell kitöltenie és beküldenie. az állami adóhatóság a rendelkezésére álló adatok szerinti tartozása erejéig él a visszatartási jogával. illetve bevallási kötelezettségeinek eleget tett. de nem tett teljes körűen eleget bevallási kötelezettségeinek. Ügyeljen arra. és ne felejtse el a kódkockában Xszel jelölni! A (C) mező Ha Önnek valamelyik kiegészítő lapot ki kell töltenie. vagy a 170-es lapon szereplő adónemek között átvezetést kér. hogy a beküldendő nyomtatványból hány darabot csatol. a foglalkoztató által levont nyugdíjjárulék. akkor ezt jelezze úgy. A bevalláskitöltő program elvégzi Ön helyett a benyújtandó lapok jelölését.23 Ha Ön külföldi állampolgár. egészségügyi hozzájárulás összegéből visszatérítés jár Önnek. 151. ha Önnek nincs köztartozása. Ezzel összefüggésben késedelmi pótlék felszámítására nem kötelezett az állami adóhatóság. ha Önnek köztartozása ugyan nincs. vagy a kifizető. vagy a visszajáró összeget későbbi kötelezettségeire a számláján kívánja hagyni. A visszaigényelhető összegek teljes egészében történő visszatérítése természetesen csak akkor lehetséges. és be kell küldenie. hogy a kiegészítő lapokat is a jelölt helyen. Ha Ön az egyébként visszajáró összegnek csak egy részét kéri vissza. Abban az esetben. akkor csak ezen kötelezettségei teljesítését követően kerül kiutalásra az Önnek járó összeg. levelezési címként a magyarországi tartózkodási helyét jelölje meg. hogy az erre szolgáló négyzetbe beírja. adóelőleg. vagyis csak a tartozást meghaladó összeget utalja vissza az Ön részére. Ha az Ön állandó lakcíme nem Magyarországon van. ez utóbbi hiányában tüntesse fel a külföldi lakcímét. az útlevelének számát nem használhatja az állami adóhatóság előtti azonosításra. és a többletként mutatkozó összeget valamennyi adónemben teljes egészében visszakéri.

Ebben az esetben az (D) blokkban az erre szolgáló négyzetekben tüntesse fel a külföldi pénzintézeti számlaszámát. USD az USA dollárnál. SKK a szlovák koronánál.) is. nemzetközileg használt kódját (EUR az eurónál. Az erre szolgáló helyre feltétlenül írja be a külföldi pénzintézet elnevezését és címét (ország. A számlaszámot a sor elején kezdje el beírni. akkor az Ön által visszakért összeget csak a belföldi pénzforgalmi számlájára történő utalással kaphatja meg. hogy más bankszámlaszám megadása esetén az átutalás hosszadalmasabb lehet. Ha az Ön számlaszáma csak 2 x 8 jegyű.) is feltüntetni a deviza pontos megnevezése mellett. Ha a visszaigényelt összeget a fizetési számlájára kéri. Ne felejtse el a számláját vezető pénzintézet elnevezését. GBP az angol fontnál. DE – Németország. hanem egyéb külföldi pénzintézeti számlaszámot jelölt meg. mert az visszaélésnek minősül. Ne felejtse el az erre szolgáló négyzetekben az Ön által választott devizanem 3 betűből álló. GB – Nagy-Britannia. ha nem az IBAN számlaszámot. FR – Franciaország stb. fontos a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó bankszámlaszám. CH – Svájc. akkor a visszajáró összeg utalását külföldi bankszámlájára az Ön által megadott devizanemben is kérheti. Amennyiben külföldi számlaszámként az IBAN számlaszámot tüntette fel. Érvényes országkódok például: AT – Ausztria. stb. valamint tüntesse fel az ország kódját is akkor. A visszakért összeget pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján (postai úton) vagy a fizetési számlájára utalással kaphatja meg. Az érvényes országkódok teljes jegyzékét . akkor a harmadik (utolsó) nyolc négyzetet hagyja üresen. ezért más személyt vagy más személy pénzforgalmi szolgáltatónál (hitelintézetnél) vezetett számlájának számát ne jelölje meg. akkor is feltétlenül töltse ki ezt a táblát. Ha Ön pénzforgalmi számla nyitására kötelezett. és közök kihagyása nélkül folytassa. Ennek oka. címét is feltüntetni. akkor az erre szolgáló négyzetekbe írja be a pénzintézeti számlaszámát. Amennyiben Ön az Európai Unió valamely tagországában bír adóügyi illetőséggel. CZ – Csehország. A külföldi devizanemre történő átváltás költsége Önt terheli. ezért az erre szolgáló helyen azt kell feltüntetnie! Felhívjuk figyelmét. PLN a lengyel zlotynál. Szükség esetén a számlát vezető pénzintézet segítséget nyújt az adatok megállapításához. ha a 1053-02-es lapon él rendelkezési jogosultságával és/vagy a 1053-16-os lapon az önellenőrzés eredményeként Önnek visszajáró összeg mutatkozik. akkor ezt az „X” beírásával jelezze. az úgynevezett IBAN feltüntetése.24 A visszakért összeget csak Önnek utaljuk vissza. Az erre szolgáló helyre feltétlenül írja be a SWIFT kódot is. Amennyiben Ön külföldi illetőségű és a Magyar Köztársaságban bankszámla nyitására nem kötelezett. város stb.

ha az adózó kiskorú. a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 13/2008.) MNB rendelet 3. megnevezéséhez a nyomtatványon megadott 24 négyzetet használhatja fel! Erre azért van szükség. időben célba érjen. vagy egyéb ok miatt kell őt a törvényes képviselőjének képviselnie. Az (E) mező „A törvényes képviselő. a négyzetekbe a posta által beazonosítható címet írjon. Annak érdekében. a belföldi utaláshoz szükséges adatok megadásáig nem utalható ki az Ön részére visszajáró adó. akkor írja be az erre szolgáló helyre azt a címet. hogy az Ön által visszaigényelt összeg biztosan. Ha ennek ellenére külföldi bankszámlaszámot ad meg. hogy a bevalláson aláhúzással jelölje az € mezőben. amelyre az utalást kéri. Pénzforgalmi számlára történő utalás esetén a postai cím marad üresen. mert a posta az előírása szerint a cím ezen részéhez 24 karakternél többet nem fogad el. Az adóbevallást fő szabály szerint Önnek kell aláírnia.18. ha a bevallása benyújtását követően rövid időn belül változik a lakcíme. a visszajáró összeg nem utalható külföldi bankszámlára. . Figyelem! Amennyiben Ön a visszaigényelt összeg utalásához postai címet ad meg. jellege stb. Kérjük.2.mnb. Abban az esetben. pontja tartalmazza. de bármely ok miatt a Magyar Köztársaságban bankszámla nyitására kötelezett. a bevallása hibás lesz. javasoljuk a folyószámlájára történő átutalás választását. Postai címre kért utalásnál nem jelölhető meg külföldi cím. adóazonosító jele és címe” sorokat természetesen csak akkor kell kitölteni.25 a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről. Az elektronikus úton beküldött bevallás esetén az aláhúzásra természetesen nincs módja. meghatalmazott neve. Pénzforgalmi számlára történő utalásnál egyidejűleg a belföldi és a külföldi számlaszám nem tüntethető fel! Amennyiben a visszatérítés módjaként a pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján (postai átutalást) választja. a lista az MNB honlapján (www. mert a megadott négyzeteken túl írtakat nem lehet figyelembe venni. akkor a pénzforgalmi számla feltüntetésére fenntartott helyet hagyja üresen. vagy külföldi illetőségű ugyan.hu) található meg. (XI. hogy a bevallást Ön törvényes képviselőként vagy meghatalmazottként tölti ki és írja alá. Ha postai átutalás útján kéri a visszatérítést. ha Ön belföldi illetőségű. számú mellékletének 4. Abban az esetben. az irányítószám és helységnév megadását követően a közterület neve.

Fontos! Az állami adóhatósághoz nem bejelentett. 7. meghatalmazottja írja alá. az adószáma feltüntetésre kerüljön! 26 27 Art. adóazonosító jele. adótanácsadó.26 Lehetőség van arra is. európai közösségi jogász. vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eseti meghatalmazás vagy megbízás alapján más nagykorú személy. úgy meghatalmazottként aláírhatja: a bevallást • közokiratba. számviteli. okleveles adószakértő. ügyvédi iroda. amelyből a meghatalmazó és a meghatalmazott személye egyértelműen megállapítható. § (3) bekezdés . könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja. Amennyiben a meghatalmazó magánszemély. csak az állami adóhatósághoz bejelentett. a személyi jövedelemadó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás bevalláshoz történő csatolásától eltekinteni. ügyeljen arra. tagja. könyvelő. hogy a bevallást az adózó helyett a törvényben26 meghatározott képviselője. § (1) bekezdés Art. • képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd. adószakértő. vagy az állami adóhatósághoz bejelentett. hogy minden egyes lapon a neve. 7. Ne felejtse el a bevallása kitöltésének időpontját feltüntetni és a bevallást aláírni! 1053-A lap kitöltése Ha nyomdai úton előállított nyomtatványt használ. megbízás alapján meghatalmazott más nagykorú magánszemély csak eseti meghatalmazott lehet. de a bevallás aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott által aláírt adóbevallás a meghatalmazás csatolása nélkül érvénytelen. • egyéni vállalkozó meghatalmazó esetén a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is. A főlapon a megfelelő kódkockában kell jelölni az „X” beírásával. és ha van.27 A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás időpontját. valamint a meghatalmazó és a meghatalmazott mindazon adatait. Az (F) mező A bevallást aláírhatja a magánszemély törvényes képviselője. A teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás.

§ . amely a munkáltatójától származik. amelyeknél érintett lehet. 46. hogy mit tartalmaz a munkáltató(k)tól kapott igazolás.29 Ha az igazolásban levont adó. Azon sorszám. valamint a költségtérítés és egyéb jogcímen megszerzett) bevétel is. a különféle juttatásokból származó. úgy a kapott 10M30-as igazolásnak tartalmaznia kell az Adatlap összegeit is! Győződjön meg arról. számú igazolást használja! Ha új munkaviszonyt létesített és munkáltatójának átadta az Adatlapot. melyek az előző évekhez képest több feladatot adhatnak Önnek. (1) 30 Szja-törvény VI. hanem minden más (pl. a kilépéskor kapott Adatlap 2010. amely sorban az az igazoláson szerepel. § (1) bekezdés Art. A munkáltatójától (társaságától) kapott 10M30-as igazolás28 segít eligazodnia a bevallás kitöltése során. A munkáltatótól származó jövedelmeit a kapott igazolás alapján az adóbevallás azon sorában tüntesse fel. tekintettel arra. attól függően. hogy az igazolt bevétele és költsége figyelembe vételével meghatározott jövedelem 100%-ban vagy csak 78%-ban képezi az adóalap kiegészítés alapját. Fejezet 31 Szja-törvény 29. Előfordulhat. §. sorokban feltüntetni! Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek30 Az összevont adóalap megállapítása (szuperbruttósítás)31 Fontos változás! Ebben az évben alkalmaznia kell az adóalap-kiegészítésre vonatkozó számításokat. hogy a kifizetőtől származó igazolások nem minden esetben tartalmazzák a bevallás megfelelő sorának sorszámát. Az igazolásnak azonban mindig tartalmaznia kell a jövedelem kifizetés (juttatás) jogcímét. mely sort kell kitöltenie. mert az igazolásokon szereplő „alap” összege nem feltétlenül egyezik meg az adóalap-kiegészítés alapjával! 28 29 Art. Az adóalap kiegészítést Önnek kell kiszámítania. adóelőleg is szerepel. 46. az önálló tevékenységből.27 Az általános tanácsokon túlmenően Önnek csak azon sorokhoz fűzött útmutatót kell áttanulmányoznia. Feltétlenül figyelmesen olvassa el a következő bevezetőt. Ha munkaviszonya 2010-ben megszűnt és nem létesített új munkaviszonyt. olyan egyéb adatot tartalmaz. mert azon nemcsak a munkaviszonyból származó jövedelem szerepelhet. ne felejtse el a 65-67. melyre a bevallása kitöltése során szüksége lehet. hogy az igazoláson feltüntetett jövedelmek jogcímeinek sorszáma megegyezik a bevallás sorszámaival. így ez alapján is beazonosíthatja. amely hatszázzal kezdődik.

függetlenül attól. illetve biztosítás hiányában az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő egészségügyi hozzájárulás (2010. továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói. január 01-jétől 27%). január 01-jétől 27%) mértékével számított összeg. A fentiek alapján tehát az összevont adóalap összegét az adóalapba tartozó jövedelmek 1. hogy mely időszakra jár – a kifizetések időpontja szerint vegye figyelembe. és ezt Önnek kell beírnia az „a” oszlopokba is. nem önálló tevékenységből származó. vagy 78%-át). valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem. függetlenül attól. nyugdíj) az adóalap-kiegészítés nem vonatkozik. Az adóalap-kiegészítés összege a jövedelemnek a társadalombiztosítási járulék általános mértékével (2010. míg a „d” oszlopaiban az alapadóalap-kiegészítéssel növelt összegeket (az „a” oszlop 1. Az így kiszámított összeg 1. A 1053-A lap 1 – 17. Fontos! Az adatokat Önnek kell kiszámítania. január 01-jétől az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló. adóalap-kiegészítéssel megnövelt adóalapokhoz hozzáadva az összevont adóalapba beszámítani. hogy a kifizető (munkáltató) az év folyamán milyen összeget vett figyelembe az adóelőleg levonása során.27-szerese) kell feltüntetni. Az adóalap kiegészítést számítani kell minden esetben. Az adóterhet nem viselő járandóságot – függetlenül attól. az adóalap-kiegészítés alapjának a megállapított jövedelemnek a megállapított jövedelem 78%-át kell figyelembe vennie. ha azt költségként számolhatja el. hogy például betegállományára tekintettel táppénz kifizetésben részesült Ön és ezt a személyi jövedelemadón kívül nem terhelte más kötelezettség.28 2010. sorok „a” oszlopaiban a jövedelmek alapján számított adóalap-kiegészítés alapjának összegét kell szerepeltetnie. az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve. azt változatlan összegben kell az előbbiek szerint összegzett. Ha a jövedelem után Ön kötelezett a társadalombiztosítási járulék. Ezt a számítást a bevallásukat programmal kitöltőknek is maguknak kell elvégezniük. a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem növelve az adóalap-kiegészítés összegével. hogy Önnek kell kiszámítania a jövedelméből az adóalapkiegészítés alapját (azaz a jövedelemének 100%-át. Nem önálló tevékenységből származó jövedelmek . vagy azt Önnek megtérítették).27-szereseként kell meghatározni. Az összevont adóalap részét képező adóterhet nem viselő járandóságokra (pl. Ez azt jelenti.27-szerese lesz ebben az esetben az adóalap.

amelyből legfeljebb havi 100 000 forint levonható. valamint a magánszemély javára vagy érdekében teljesített kiadás teljes összege is. Ha Ön társas vállalkozás tagja vagy egyéni vállalkozó. Bérnek minősül a munkáltató által átvállalt kötelezettség. ha olyan országban (is) fizetett adót. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. sorban igazolt összeg már nem . sorban kell feltüntetni a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló összegét. akkor munkaviszonyból származó bérjövedelem keletkezik. Adatlap] alapján írja be ebbe a sorba! Az „a” oszlopba az adó alapját. vagy elengedett tartozás. és a belföldi munkáltatójától kapott munkaviszonyból származó jövedelme után külföldön (is) kellett adóznia. vagy a 11. amely országgal nincs a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. akkor az 1. Bérnek minősül a munkáltató által az alkalmazottja számára – a munkaköre (tevékenysége) szerint a munkáltató által üzemeltetett gépjármű vezetőjeként teljesített kilométer-futásteljesítménye alapulvételével – üzemanyagmegtakarítás címén fizetett összeg. valamint a felszolgálási díj címén megszerzett összeget. azt az 5.29 1. sor: A munkaviszonyból származó bérjövedelem A munkaviszonyból származó bérjövedelmét. akkor vegye figyelembe a következőket! Amennyiben a jövedelme olyan országban adózott. Ha Ön 2010-ben külszolgálatot teljesített. sorban kell bevallania. akkor olvassa el a 16. sorhoz fűzött magyarázatot! Amennyiben a munkáltató által természetben nyújtott vagyoni érték juttatása nem minősül természetbeni juttatásnak. Igazolás(ok). Nem bér! A 21. sorokhoz. akkor az ott folytatott személyes közreműködés ellenértéke és a vállalkozói kivét összege nem munkaviszonyból származó jövedelem. a munkáltató(i)tól kapott igazolások [10M30-as. amely a belföldi jog szerinti munkaviszonynak felel meg. amely a külföldi jog szerinti olyan jogviszonyra tekintettel illette Önt meg. Ha a munkáltatója az adóelőleg megállapításakor az érdekképviseleti tagdíjat figyelembe vette (M30-as igazolás). de a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján vagy ennek hiányában a Magyar Köztársaságban adóztatható azon jövedelmet. amely országgal van kettős adóztatást kizáró egyezményünk. akkor a 26. és a 25. Ebben a sorban kell szerepeltetni a külföldről származó.

és e mellett csak adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmet szerzett. és a tagdíjat önálló tevékenység hiányában költségként nem tudja érvényesíteni. A törvény szerint a háztartási munkából. sorban kell bevallania az állami foglalkoztatási szerv által kiadott igazolás alapján. az egyszerűsített foglalkoztatásról alkotott törvényben meghatározottak szerinti jövedelemszerzés lehetősége. akkor azt be kell vallania. és ezt az alkalmi munkavállalói könyvébe is bejegyezték. pont alatt leírtakat is! Amennyiben az alkalmi munkavállalás során megszerzett jövedelme a 882 000 forintot meghaladja. ha az abból származó bérjövedelme a 882 000 forintot nem éri el. Olvassa el a 2. törvény . Ha az Ön által fizetett érdekképviseleti tagdíjat a munkáltatója év közben az adóelőleg megállapítása során nem vette figyelembe (nem szerepel az igazolás 51. ezt a bérjövedelmet nem kell bevallania. Nem kell az alkalmi munkavállalásból származó jövedelmét bevallania abban az esetben sem.30 tartalmazza az adóévben az érdekképviseleti tagdíj címén befizetett (levont) összeget. valamint az idénymunkából származó jövedelemről a magánszemélynek nem kell személyi jövedelemadó bevallást benyújtania. sorában). Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében szerzett jövedelem Új! Az egyszerűsített foglalkoztatás32 2010. sorban! Alkalmi munkavállalóként szerzett jövedelem Ha Ön 2010-ben alkalmi munkavállalóként is szerzett jövedelmet. a törvényi feltételek megléte esetén. kivéve. vagy ha Ön valamely érdekképviseletet ellátó kamarának is tagja. mint jövedelemszerzést felváltotta. Amennyiben Önnek az így megszerzett jövedelme a 882 000 forintot nem éri el és más összevonás alá eső jövedelme nincs. ha • külföldi állampolgár vagy • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme az adóévben a 840 000 forintot meghaladta vagy 32 2009. és az Ön által befizetett tagdíj együttes összegét az egyéb adatok között ne felejtse el feltüntetni az 51. Ugyanakkor. Fontos tudnia. úgy ezen összeggel a bérjövedelmét csökkentheti. hogy a kifizetett munkadíj után az alkalmi munkavállalói könyvbe a munkáltató által beragasztott közteherjegy nem tartalmaz személyi jövedelemadó előleget. a kapott igazolásban feltüntetett hónapok számának figyelembe vételével adójóváírást érvényesíthet. A munkáltatója által levont. április 1-től az alkalmi munkavállalást. akkor ez is bérjövedelemnek minősül és az 1. évi CLII.

Fontos! Amennyiben Ön 2010. Figyelem! 2010. § 16. ha • külföldi állampolgár vagy • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme az adóévben a 840 000 forintot meghaladta vagy • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme mellett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmen kívül más. A kapott igazolásban feltüntetett hónapok számának figyelembe vételével adójóváírást érvényesíthet. törvény Szja-törvény 3. amelyekre bér illette meg. az adó-kiegészítés alapját az „a” oszlopba. és 2010. A kapott teljes bevételt e sor „b” oszlopában. sor: A munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés Költségtérítésnek számít.31 • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme mellett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmen kívül más. július 31. akkor az így megszerzett összes jövedelmet bérjövedelemként kell bevallania. Amennyiben az egyszerűsített foglalkoztatás során megszerzett jövedelme a 840 000 forintot meghaladja. amit a törvényben költségként elismert kiadás megtérítésére kap a magánszemély. adójóváírás érvényesíthető az egyéb feltételek megléte esetén. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget tüntesse fel. Amennyiben az egyszerűsített foglalkoztatás során megszerzett jövedelme a 840 000 forintot meghaladja. április 1.34 Ha Ön a munkaviszonyára tekintettel költségtérítést kapott. illetve kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő munkáltatótól (alkalmi munkavállalóként) is szerzett jövedelmet. adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelme is volt. 2. A kifizetéskor kapott igazolásban feltüntetett hónapok számának figyelembe vételével adójóváírást érvényesíthet. akkor ennek az igazolt és elismert költségek levonása után fennmaradó része a jövedelem. Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemről a magánszemélynek nem kell személyi jövedelemadó bevallást benyújtania. akkor azt be kell vallania. adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelme is volt. évi LXXV. augusztus 1-jétől szerzett jövedelmek tekintetében felváltotta az új egyszerűsített foglalkoztatásról33 szóló lehetőség az előbbi előírásokat. az elszámolt költségek összegét a „c” oszlopban. akkor azt be kell vallania. 33 34 2010. a kedvezményes szabály az ezeken a jogcímeken szerzett jövedelmekre nem alkalmazható! Értelemszerűen azon hónapok esetében. pont . közötti időszakban alkalmi munkavállalóként. kivéve.

az e feletti rész egésze pedig adóköteles. javításra fordított kiadásból állnak. költségátalányban részesült. A gépjárművel kapcsolatos költségek az üzemanyag-felhasználásra és az egyéb fenntartásra. akkor a költségtérítést nem kell bevallania. illetőleg. a „d” oszlopba pedig az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be.) Kormányrendeletben meghatározott fogyasztási normákat meghaladó üzemanyag-fogyasztás költsége nem számolható el. bizonylatok (ideértve az útnyilvántartást is) alapján (tételesen) számolható el költség. és annak összege nem haladja meg a bizonylat nélkül elszámolható mértéket. Ekkor a „b” oszlopban a teljes bevételt. illetve törvény (továbbiakban: jogszabály). akkor költséget csak számlák. A nem önálló tevékenységet folytatók a jármű beszerzési árát semmilyen formában nem számolhatják el költségként. Ha Ön a saját gépkocsijának a hivatali. a jogszabályban meghatározott mérték számolható el költségként. hogy az útnyilvántartás szerint megtett kilométerekre a módosított 60/1992. akkor a jövedelmet kétféleképpen lehet meghatározni: – vagy bizonylat nélkül. Ha tételesen kíván a kiadásaival elszámolni. Be kell vallania a kiküldetési rendelvény alapján kapott költségtérítés teljes összegét. . akkor a munkáltató igazolásán feltüntetett bizonylat nélkül elszámolható összeget nem veheti figyelembe. a „c” oszlopban a költséget. akkor a munkáltató által igazolt bizonylat nélkül elszámolható költséget írja be a bevallás „c” oszlopába.1. bizonylatok alapján számolhat el. (IV. Ha igen. Az üzemanyagköltség elszámolásánál fontos szabály. Az ilyen költségtérítést be kell vallania. – vagy számlák. üzleti célú használatára tekintettel kifizetőtől kiküldetési rendelvény alapján költségtérítést kapott. ha a munkáltatójától kapott eseti kiküldetési költségtérítéssel szemben tételes elszámolást választ. Ha Ön a személygépkocsiját rendszeresen használta hivatalos célra. A költségelszámolás módja attól függ. az „a” oszlopba az adó-kiegészítés alapját. ha az meghaladja a törvény szerinti mértéket. csak a számlával vagy bizonylattal igazolt kiadásait írhatja be a „c” oszlopba. hogy az Ön részére kifizetett költségtérítés mértékét és feltételeit meghatározza-e kormányrendelet. akkor a költségek levonása a hivatalos utakról vezetett útnyilvántartás alapján történhet. Ha jogszabályban nem szabályozott költségtérítésben.32 Ha Ön nem kíván a költségeivel tételesen elszámolni. és ezért átalány jellegű költségtérítést kapott.

a megmaradó adóköteles részt (ha van ilyen) az „a” oszlopba. üzleti utakra számolva a kilométerenként 9 forint normaköltség alapján lehet elszámolni. Az arányt az útnyilvántartás adatai alapján lehet megállapítani. fejezet 24. Egy adott negyedéven belül csak egyfajta ármeghatározás alkalmazható. A NAV által közzétett. Normaköltség alkalmazásakor az üzemanyag költségét az előbb ismertetett módon. azok felmerülését külön igazolni nem kell. Távmunka-végzés Ha Önt a munkáltatója távmunka-végzés formájában foglalkoztatta 2010-ben. Amennyiben az előzőek szerinti kiadás a 100 000 forintot (2006. Bedolgozói költségtérítés Ha Ön bedolgozói jogviszonyára tekintettel kapott költségtérítést. A költségek érvényesítésének másik módja a tételes költségelszámolás. akkor az e bevételével kapcsolatos költségeinek elszámolására választhatja. bizonylatok alapján számolhatók el a hivatali. 2010-re alkalmazható üzemanyagárakat az Útmutató mellékletében találja meg! A fenntartási és javítási költségek számlák. A normaköltség a jármű fenntartásával. akkor ennek a sornak az „a” és „d” oszlopába nullát kell írnia. Ekkor más költséget nem számolhat el bedolgozói jogviszonyával kapcsolatosan. A bevétel teljes összegét mindkét esetben e sor „b” oszlopába. az egyéb költségeket pedig a hivatali.33 Az üzemanyagköltség elszámolása számla alapján vagy a NAV által közzétett ár alapján történhet. év augusztus 31-ét 35 Szja-törvény 3. számítástechnikai eszköz megszerzésére fordított 100 000 forintot meg nem haladó kiadás. javításával kapcsolatos valamennyi költséget tartalmazza. számú melléklet I. számítógép. hogy a kapott költségtérítésből az évi munkabér (munkadíj) 30%-át meg nem haladó összeget vonja le bizonylat nélkül. valamint a kapcsolattartáshoz szükséges nem anyagi jószág. Az előbbi módszer helyett saját tulajdonú személygépkocsi esetén lehetőség van a 9 forint/km normaköltség alkalmazására is. üzleti és magáncélú utak arányában.35 Költségként számolható el a távmunka-végzéshez. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. akkor e bevételével szemben csak tételesen számolhatók el az igazolt kiadások. pont . Ha a költségtérítés címén megszerzett bevételből jövedelme nem származott. a felmerült és bizonylattal igazolt költségek (vagy a bizonylat nélkül elszámolható 30%) összegét a „c” oszlopba. és erre tekintettel költségtérítést kapott.

abból levonás 2010-ben nem érvényesíthető. hogy ezen kívül csak a gépjármű üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokat számolja el költségként. akkor a külszolgálat címén szerzett bevételéből napi 25 eurónak megfelelő forintösszeget vonhat le. 3. felmerült kiadást. Ha Ön nemzetközi közúti árufuvarozásban. melléklet II/2. m2 m3 stb. A jövedelmet forintra átszámítva kell beírnia. forgalmi) díja. nem katonadiplomáciai tevékenységet végző magánszemély műveleti területen teljesített külföldi szolgálatára tekintettel megszerzett bevételének – ide nem értve a szállás (lakás) bérleti díjának. Új! Ebben a sorban kell feltüntetni a Szja-törvény 3. valamint a munkáltató székhelyétől. havi.34 megelőzően beszerzett eszköz esetében az 50 000 forintot). pontja alapján a Magyar Honvédség állományában lévő. ugyanakkor költségként nem számolható el. akkor – ha a vonatkozó nemzetközi egyezmény a jövedelem magyarországi adókötelezettségét írja elő – a kapott összeget és adóköteles részét ebben a sorban kell feltüntetnie. értékcsökkenési leírás formájában számolható el a beszerzés költsége. illetőleg személyszállításban gépkocsivezető vagy árukísérő. telephelyétől elkülönült munkavégzési hely bérleti díja. A külföldi pénznemben keletkezett bevételt. az utazási kiadásnak a megtérítését – 50 százalékát meghaladó összeget. az adott költségre jellemző mértékegységek (munkaidő. a világítás. a fűtés. A külföldi szállás díjára fordított összeg ebben az esetben része a bevételnek.36 Az értékcsökkenési leírás alkalmazása esetén részletező nyilvántartások vezetése kötelező. sor: Külszolgálatért kapott jövedelem Ha Önt a munkáltatója 2010-ben külföldön foglalkoztatta és erre tekintettel térítést kapott. meghaladja. akkor 33%-os leírási kulcs alkalmazásával.37 Ugyancsak költségként számolható el az Internet-használat (egyszeri. A külszolgálatra tekintettel kifizetett. a Magyar Köztársaságban adóköteles összeg (a törvényben meghatározott személyi kör kivételével) teljes egészében bevétel. feltéve. sz. akkor az előzőek szerinti kiadások a távmunka-végzéssel arányosan. az adó mértékének meghatározásához felhasznált adatot az alábbiakban leírtak figyelembevételével a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos devizaárfolyamán kell figyelembe venni. fejezet Szja-törvény 5. Az 36 37 Szja-törvény 11. valamint bármely bizonylaton külföldi pénznemben megadott. Amennyiben a lakás és a munkavégzés helye műszakilag nem elkülönített. számú melléklet .) alapul vételével számolhatók el. amennyiben bérjövedelemként kerül kifizetésre. a technológiai energia díja. számú melléklet II.

ha a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény szerint a kapott összeg Magyarországon mentesül az adó alól. hogy az adott országgal fennálló egyezmény a külföldön adóztatható jövedelmek belföldön történő figyelembe vételéről hogyan rendelkezik. illetve – külföldi pénz vétele esetén – megelőző 15 napon belül pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló. akkor az ilyen jövedelem adóterhet nem viselő járandóságnak minősül. Ha a kapott összeg az egyezmény szerint külföldön adóköteles. A fenti rendelkezésétől eltérően. a figyelembe vett árfolyamot a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz. Abban az esetben. de azt a belföldi jövedelem adókötelezettségénél figyelembe kell venni. amelyik évben a kifizetés. a nevére kiállított bizonylattal. ha a magánszemély a bevételt külföldi pénznemben szerezte. hanem a 16. Ha Ön nem a munkaviszonyával összefüggésben kapott a külföldi kiküldetésre tekintettel térítést. sorban kell bevallania. . az MNB által közzétett. sorban vagy a 25.35 olyan külföldi pénznem esetében. sorban kell feltüntetni. melyet a 16. akkor azt nem itt. de a külföldön megfizetett adóval a belföldön fizetendő adót csökkenteni kell. illetőleg a külszolgálat elszámolása megtörtént. akkor ezt a jövedelmet a 25. sorban feltüntetnie. vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki. A bevételnek nem része a külföldi szállás és utazás költségének megtérítésére adott összeg. de az egyezmény rendelkezései értelmében az belföldön is beszámítható az összevont adóalapba. annak összegét és adóköteles részét a 16. Az egyes adóévek között áthúzódó külszolgálat címén kifizetett összeget abban az évben kell az adókötelezettség szempontjából figyelembe venni. Ha a kapott összeg a kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint külföldön adóztatható. sorban kell szerepeltetnie attól függően. euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámításkor alkalmazni. és rendelkezik az ott meghatározott időpontot – a külföldi pénz eladása esetén – követő 15 napon. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján. sorban tüntesse fel! A munkáltatójától kapott M30-as igazolás alapján töltse ki ezt a sort. de a jövedelmet a Magyarországon adóztatható jövedelmek utáni adó megállapításánál figyelembe kell venni. ha az után a kettős adóztatás elkerüléséről az adott országgal kötött egyezmény rendelkezései szerint Magyarországon kell adót fizetnie. Fontos! Az adóköteles ellátmányt csak akkor kell a 3.

mint adóköteles társadalombiztosítási ellátás. amelyet az egyébként bérnek minősülő. az ott leírtak figyelembevételével). ha azok nem minősülnek adóterhet nem viselő járandóságnak. álláskeresési járadék. 4. Az 1988. ha ennek megállapítására nem a magánszemélyre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár öt évet meg nem haladó időtartamon belüli betöltésére is figyelemmel került sor (ha igen. Ha Ön 2010-ben munkaviszonyból származó jövedelmet pótló kártérítést. amelyeket nem a munkaviszonyával összefüggésben kapott. • nem a munkaviszonnyal összefüggésben kapott adóköteles társadalombiztosítási ellátás (pl. sor: Más bérjövedelem Ebben a sorban azokat a bérjövedelmeket kell feltüntetnie. továbbá a kereset kiegészítés és a keresetpótló juttatás. a 18. illetőleg az egyéni vállalkozóként. álláskeresési segély. • a Magyar Honvédségnél tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetménye. a társas vállalkozás tagjaként kapott táppénz. de azt nem a munkáltatója fizette ki. sorában kell szerepeltetnie. sorba írja be az álláskeresési segély összegét. • a regionális egészségbiztosítási pénztár által kifizetett táppénz összege. Ha Ön nyugdíjas és az . Ilyenek: • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított vállalkozói járadék. a gyed stb. akkor azt is ebben a sorban szerepeltesse. ugyancsak más bérjövedelemnek tekintendő. az ilyen jövedelmet nem kell bevallania. a biztosítási jogviszony megszűnését követően – passzív jogon -. az előzőekben felsorolt jövedelmek pótlására kapott. Az adómentesség akkor is megilleti Önt. Ugyancsak bérnek minősül az olyan kártérítés is. a jövedelmet a bevallás 26.). január 1-jét megelőzően megállapított baleseti járadék adómentes.36 Amennyiben a kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában a jövedelem külföldön és belföldön is adóköteles. a közösségi munkáért kapott összeg). • a szociális igazgatásról szóló törvény alapján kapott adóköteles juttatások. (pl. vagy felelősségbiztosítás alapján munkaviszonyból származó jövedelmet helyettesítő kártérítést (nem kártérítési járadékot) kapott. ha azt később a bruttósított átlagkereset alapján nem emelték fel. ha az előzőek szerinti járadékát egy összegben fizették ki (megváltották). de ezeket a személyi jövedelemadóról szóló törvény bérnek minősíti. Az adóköteles baleseti járadékot.

Döntése szerint. vagy erdőbirtokossági társulat. Ha Ön gazdasági társaság. A társas vállalkozás személyes közreműködő tagjának a 2010. Abban az esetben. az előzőek alkalmazása esetén. sorba írja be. sorban kell bevallani! 2010. alapítványtól stb. akkor a jövedelempótló kártérítési járadékot ne ide. sor: Más nem önálló tevékenységből származó jövedelmek Ebben a sorban kell bevallania azt a jövedelmét. a kapott igazolás alapján. sorban szerepeltethet. az országgyűlési képviselői. évi adókötelezettségére vonatkozóan a személyes közreműködői díj-kiegészítésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmaznia. akkor az e tevékenységére tekintettel a társaságtól (munkaközösségtől. 5. sorban kell szerepeltetni. úgy az e tevékenysége ellenértékét nem ebbe. Ebben a sorban kell bevallani a társas vállalkozás magánszemély tagjaként. jogi személyiséggel rendelkező munkaközösség vagy ügyvédi. ezért a 10 százalék költséghányad levonására nincs lehetősége. január 1-től az európai parlamenti. amelyet jogszabály alapján választott tisztségviselőként – nem egyéni vállalkozás keretében – végzett tevékenységére tekintettel gazdasági társaságtól. kapott az adóévben. társasháztól. közhasznú társaság. MRP szervezet vezető tisztségviselője. A megbízási jogviszonyban ellátott vezető tisztségviselői tevékenységére tekintettel kapott ellenértéket is – nem önálló tevékenységből származó bevételként – itt kell feltüntetnie. sorba írja be. hanem az 1.37 öregségi nyugdíj korhatárt betöltötte. szövetkezet. hanem a 10. valamint a helyi önkormányzati képviselői tevékenység is önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. úgy a korhatár betöltésének időpontjától folyósított kártérítési járadékot szintén a 18. ha Ön a gazdasági társaságban vezető tisztségviselői tevékenységét munkaviszonyban látja el. Ha Ön év közben töltötte be az Önre vonatkozó nyugdíjkorhatárt. A könyvvizsgálói tevékenységre tekintettel megszerzett jövedelmet nem ebben. a személyes közreműködés ellenértékeként kapott jövedelmet. . végrehajtói iroda. melyet a 43. ügyvédi irodától) kapott jövedelmét ebben a sorban kell bevallania. hanem a 18. a személyes közreműködői díjkiegészítés összege után kedvezmény érvényesíthető. ezért ezt is a 10. sorban kell feltüntetni.

vagy egyébként a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyával összefüggésben a társaság által átvállalt kötelezettséget. üdülési pénzbeli juttatások. amelyet a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyával összefüggésben. Amennyiben Ön a társaság tagjaként. azt is itt kell bevallania. ennek ellenértéke önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. e tevékenységére tekintettel kapott más egyéb összegeket is. akkor Önnél olyan jogcímen keletkezett adóköteles jövedelem. vagy elengedett tartozást. étkezési.) Nem önálló tevékenységből származó bevételnek minősül a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjának (a társas vállalkozás által üzemeltetett gépjármű vezetőjeként teljesített kilométer-futásteljesítménye alapulvételével) üzemanyag-megtakarítás címén kifizetett összeg is. valamint az Ön javára vagy érdekében teljesített kiadás teljes összegét is. sorban kell szerepeltetni! Nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül és itt kell bevallania azt az értékpapír juttatást is. külön megbízási szerződés alapján teljesített mellékszolgáltatást. amilyen jogcímen történt a kifizetés. Ebben a sorban kell szerepeltetnie a nem önálló tevékenységére tekintettel. sorban kell feltüntetnie! Ha a munkáltató (kifizető) a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyára tekintettel. úgy az Ön adóköteles jövedelmévé válik a korábban már befizetett összes biztosítási díj (természetesen a szerződés módosítását követően fizetendő díj is) attól a hónaptól kezdődően. például a jutalmat.38 A személyesen közreműködő tag által – külön jogszabály szerint – felszolgálási díj címén megszerzett bevétel adóterhet nem viselő járandóságnak minősül. vagy a természetbeni juttatás pénzbeli megváltása címén kifizetett összegeket. és a fennmaradó összeg számít jövedelemnek. A bevételből levonható havonta 100 000 forint. Abban az esetben. ruházati. Itt kell feltüntetnie a nem önálló tevékenységével összefüggésben. azt a 21. (Pl. az Ön javára olyan biztosítási szerződést kötött. ha a biztosító szolgáltatására a munkáltató (kifizető) volt jogosult. arra tekintettel kapott. Ha a munkáltató a biztosítóval kötött szerződést (melyben Ön a biztosított. de ezt az összeget kifizették Önnek. ha a biztosítás díja egyébként nem adómentes. amelyben a szerződés módosítására sor kerül. amelyet a 10. . amelynek díja adóköteles. hogy Ön vagy az Ön hozzátartozója válik a szolgáltatás jogosultjává. a kedvezményezett pedig a munkáltató) utólag úgy módosítja.

és annak figyelembe vételével töltse ki e sort. üzleti célú használatára tekintettel kifizetőtől kiküldetési rendelvény alapján költségtérítést kapott. a bevétel teljes összegét e sor „b” oszlopába. és annak összege nem haladja meg a bizonylat nélkül elszámolható mértéket. Ebben a sorba kell feltüntetni azt a belföldön adóztatható külföldről származó jövedelmet. amelyet a vonatkozó kettős adóztatást elkerülő nemzetközi egyezmény szerint – munkaviszonynak nem minősülő – nem önálló munkából származónak kell tekinteni. (Az állami végkielégítés is ilyennek számít. és érintett a magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő különadóval is erre az évre. 6. az adó kiegészítés alapját (ha van) a „a” oszlopba a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget kell beírnia. sor: Nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés Ha Ön a nem önálló tevékenységére tekintettel kapott költségtérítést. sor: A 2010-ben kapott végkielégítésnek a 2010.) Amennyiben Ön a 2010. akkor a költségtérítést nem kell bevallania. sorában is fel kell tüntetni! Az említett jövedelmek nem minősülnek bérnek. sorban kell szerepeltetnie. akkor a törvényben meghatározott mértéknek megfelelő összeget kell ebben a sorban bevallania. Vegye elő a kifizetőtől kapott (helyesbített) igazolást. így ezek után adójóváírást nem lehet érvényesíteni! Nem minősül nem önálló tevékenységből származó bevételnek a külön jogszabály szerinti felszolgálási díjként megszerzett bevétel. . akkor a kapott M30-as igazolás alapján. úgy a végkielégítésre – a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezésétől eltérően – az évek közötti megosztást nem alkalmazhatja.39 A segítő családtagként megszerzett jövedelmet is ebben a sorban kell bevallani. adóévben törvény alapján megillető végkielégítést kapott. és ezzel összefüggésben 2010-ben végkielégítést kapott. 8. Ezt a külföldről származó jövedelmet a bevallás 192. A költségelszámolás részletes szabályai a 2. sornál találhatóak. így azt a 21. az elszámolt költségeket a „c” oszlopba. Ha Ön a saját gépkocsijának a hivatali. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett része Ha az Ön munkaviszonya megszűnt.

adóév vonatkozásában a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeit terhelő különadó kötelezettség (is) terheli. sorban ne felejtse el kitölteni a 2010. Ha a hónapokra való osztás miatt a végkielégítés egy részét a következő évben kell – nyilatkozat hiányában – figyelembe vennie. a bevallás kitöltésekor ezt a döntését sem változtathatja meg. akkor azt a bevallás kitöltése során már nem változtathatja meg. akkor utóbb. a bevallás 50. évi jövedelemként. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett része . Amennyiben az előzőek szerint nyilatkozott. Ne feledje el a következő évre (évekre) átvitt hónapok számát is beírni az erre szolgáló négyzetekbe! Az 53. sorában kell feltüntetnie. hanem a végkielégítés teljes összege után az adófizetési kötelezettségét 2010-ben teljesítse. A végkielégítés nem minősül bérnek. évben kapott végkielégítésnek a 2010. hanem teljes egészében az 5. sornál találja. a más nem önálló tevékenységből származó jövedelmek összegébe írja be. A 65.40 Az összeg egy hónapra jutó részét annyiszor kell itt figyelembe vennie 2010. így utána adójóváírás sem illeti meg. a 2010-ben az Ön részére kifizetett végkielégítés teljes összegét a kifizető (helyesbített) igazolása szerint a bevallás 5. sorába. akkor a fennmaradó részt. sor. sorban a helyesbített levont adóelőleget is a megosztás arányában vegye figyelembe! Az adóelőleg megosztásához szükséges tudnivalókat az 65. ahány teljes hónap a munkaviszony megszűnésétől 2010. december 31-ig eltelt. a más nem önálló tevékenységből származó jövedelmek összegében kell szerepeltetnie. 9. Abban az esetben. a kifizető (helyesbített) igazolása alapján! Lehetősége volt arra is. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok számát beírni! Ha a törvényben meghatározott mértéknél magasabb összegű végkielégítést kapott. ha a megosztás mellett döntött (a kifizetéskor nem nyilatkozott). vagyis a megosztási szabályt nem alkalmazhatja. sort ekkor értelemszerűen nem kell kitöltenie. és az 50. külön bevalláson kell teljesítenie. Amennyiben Önt a 2010. hogy a kifizetést megelőzően a munkáltatónak adott nyilatkozata alapján a 2010-ben kapott törvényben meghatározott mértéket meg nem haladó végkielégítésére a megosztási szabályt ne alkalmazza. akkor ezt a részét a végkielégítésnek nem itt. Ebben az esetben. sor: A 2009. akkor azt az erre a célra rendszeresített.

akkor most ebben a sorban az egy hónapra jutó részt annyiszor kell figyelembe vennie.41 Ha Ön a 2009. sorhoz fűzött magyarázat tartalmazza. évben figyelembe vehető. a mezőgazdasági őstermelő. sorban szereplő jövedelmekre vonatkozó általános tudnivalókat itt találja meg. a helyi önkormányzati képviselői tevékenység. a jövedelemszerző tevékenységgel arányosan lehet elszámolni. Ebben az esetben valamennyi költséget – a kormányrendeletben vagy törvényben meghatározott mértékű költségek kivételével – számlával kell igazolni. Azokat a kiadásokat. A bevétel hiányában el nem számolt. mert a 10. m3. az egyik önálló tevékenység vesztesége a másik önálló tevékenység nyereségét nem csökkentheti. azaz. A 2009. évben figyelembe veendő részére eső hónapok számát az 54. amelynek eredményeképpen bevételhez jut. A tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés is része a bevételnek. Ide tartozik különösen az egyéni vállalkozó. évben kapott végkielégítés összegének a 2010. Több önálló tevékenység esetén a bevételeket és a bevételek megszerzése érdekében felmerülő kiadásokat tevékenységenként külön-külön kell figyelembe venni.). sorba kell beírnia! Önálló tevékenységből származó jövedelmek Önálló tevékenység minden olyan tevékenység. évben kapott az előzőek szerinti végkielégítést és annak összegét megosztotta. A költségelszámolásnál a költség nemre jellemző felhasználási mértéket kell alapul venni (m2. Tételes költségelszámolás Az egyik esetben a jövedelem meghatározása a tételes költségelszámolás módszerével történhet. az európai parlamenti. az országgyűlési képviselői. ha önálló tevékenységből bevételt szerzett 2010-ben. fűtés stb. amelyek nem kizárólag a jövedelemszerző tevékenységgel kapcsolatban merültek fel (világítás. A tárgyévi bevétellel szemben csak a tárgyévi költségek vonhatók le. (Vegye elő a 0953-as adóbevallását és a végkielégítésről kapott igazolását!) A 2010. ahány hónapot még nem számolt el. származó jövedelmet kétféleképpen lehet . a bérbeadó. 2010-ben felmerült költséget a következő évi bevétellel szemben nem lehet érvényesíteni. és amely bevétel nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe. sorban tüntesse fel! Az adóelőlegként figyelembe vehető összeg kiszámítására vonatkozó szabályokat a 68. Általános adózási szabályok Ezt a részt gondosan olvassa el akkor. Az önálló tevékenységből megállapítani. kwh). a választott könyvvizsgáló tevékenysége. levont adóelőleget a megosztás arányában a 68.

az üzemanyagköltségen felüli kiadásait a kilométerenkénti 9 forintos személygépkocsi normaköltség alkalmazásával számolja el. melléklet IV.39 Ezen a címen költség ugyancsak egy ízben. Az önálló tevékenységet folytató magánszemély a saját tulajdonú gép. pont . sz.38 Az értékcsökkenési leírás az adott tárgyi eszköz beszerzési. Ha Ön a 2010-ben használatba vett tárgyi eszközöket. fejezet 2. nem anyagi javakat több önálló tevékenységéhez is használja. berendezés. melléklet IV. ha a személygépkocsi-használattal összefüggő.40 A személygépkocsi használatával kapcsolatosan felmerülő egyéb kiadások elszámolása a 2. amelyeket a törvény költségnek elismer. Személygépkocsi 2010-ben történő használatbavétele esetén – feltéve. A tevékenységhez használt 100 000 forint feletti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök beszerzési ára teljes egészében költségként nem vonható le a bevételből még értékcsökkenési leírással sem. Abban az esetben azonban. de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának 10%-a számolható el költségként. pont Szja-törvény 3. akkor értékcsökkenési leírást még átalányban sem érvényesíthet. sz. Amennyiben Ön művészeti tevékenységet folytat. legfeljebb – több ilyen tárgyi eszköz esetén is – az éves bevétel 1%-a lehet. előállítási költsége egy összegben elszámolható. pont 40 Szja-törvény 3. akkor a kiadást (az átalányban érvényesített értékcsökkenési leírást is) csak az egyik önálló tevékenysége bevételével szemben számolhatja el költségként. előállítási értékének 50%-a. Ezen a címen kiadás csak egy ízben. hogy azt az önálló tevékenységet folytató magánszemély a tevékenységéhez is használja – az éves bevétel 1%-a. melléklet III. és az e tevékenységéből származó jövedelmét tételes költség elszámolási módszerrel határozza meg. felszerelés adóévben történő használatba vétele esetén átalány formájában érvényesíthet értékcsökkenési leírást. kizárólag üzleti célú tárgyi eszközök beszerzési.42 Költségként csak azok a kiadások számolhatók el. sz. Ez az 1% az egyéb nem kizárólag üzemi (üzleti) célt szolgáló tárgyi eszközök átalányban elszámolt értékcsökkenési leírásán felül érvényesíthető. – a 38 39 Szja-törvény 3./2. a használatbavétel évében számolható el. sorhoz fűzött magyarázatban foglaltak értelemszerű alkalmazásával történik. fejezet 3. A tételes költségelszámolás keretében a 100 000 forint alatti. mert a normaköltség a személygépkocsi átalányban elszámolt értékcsökkenési leírását is tartalmazza. A személyes szükségletet is fedező kiadások költségként nem érvényesíthetők az előzőekben már ismertetettek kivételével. a használatbavétel évében számolható el költségként.

a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget kell beírnia. az „a” oszlopba az adóalap-kiegészítés alapját (a bevétel teljes összegét). mivel a bizonylat nélküli költségelszámolásra nem jogosult. az igazolt összegnek csak az 50%-a érvényesíthető költségként. amely a személyes vagy családi szükséglet kielégítését is szolgáló termék. melléklet I. és a költségtérítésnek is csak a 10%-a számolható el költségként. Az önálló tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés ekkor is része a bevételnek. hogy ez után a jövedelme után az összevont adóalap részeként kíván adózni –.41 A művészeti tevékenységet folytató magánszemélyek egyes költségeiről szóló 39/1997. és a kifizetéskor tételes költségelszámolásról nyilatkozott a kifizetőnek. vagy ingatlan bérbeadásából származó bevétele – feltéve ez utóbbinál. akkor. Ha Ön a költségeit bizonylattal igazolni nem tudja. fejezet 22. (Pl.29. szolgáltatás ellenértéke. Bizonylat nélküli költségelszámolás Tekintheti a bevétel 10%-át is költségnek. hogy az olyan kiadás esetében. e bevételével szemben is csak a tételes költségelszámolást alkalmazhatja.43 tevékenység jellegétől függően – költségként érvényesítheti a tevékenységével összefüggésben igénybe vett szolgáltatások ellenértékét.: ha Ön mezőgazdasági őstermelő és a tételes költségelszámolást választotta. (XII. hogy mely művészeti tevékenységek esetén alkalmazhatók az előzőekben ismertetett költség-elszámolási szabályok. pont . akár az átalányadózási módot választotta. Ugyancsak 41 Szja-törvény 3.) Nem zárja ki a bizonylat nélküli költség elszámolási lehetőséget az önálló tevékenységével kapcsolatosan. A két módszer vegyesen nem alkalmazható! Ha valamely önálló tevékenységből származó jövedelmét a 10%-os költséghányad alkalmazásával határozza meg. ha Ön egyéni vállalkozó is és a vállalkozásából származó jövedelmének megállapítására akár a vállalkozói személyi jövedelemadózási. Az előadóművészi tevékenysége esetén a színpadi megjelenéshez kapcsolódó kiadás ugyancsak költségként érvényesíthető.) MKM-PM együttes rendelet határozza meg. akkor a „b” oszlopba a bevételt. sz. valamint az ilyen eszközök. Ugyanezen jogszabály rendelkezik arról is. A „c” oszlopot ebben az esetben üresen kell hagyni. ezt az összeget nem kell számlával igazolni. ha van gép. akkor más önálló tevékenységénél a tételes költségelszámolást nem alkalmazhatja. termékek vásárlására fordított kiadást.

az ilyen költségtérítés mellett az önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál a bizonylat nélküli költség-elszámolási mód választható. amely évben a visszafizetett összeget bevételként elszámolta. Mivel a nem önálló tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés jövedelemtartalmának a megállapítására a 10%-os szabály nem alkalmazható. A visszafizetési kötelezettség miatt keletkezett késedelmi kamat. .44 alkalmazhatja a bizonylat nélküli költség-elszámolási módot akkor. ha a mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelmének a megállapítására átalányadózást választott. vagy mint fizetővendéglátó az e tevékenységére tételes átalányadózást alkalmaz. és a folyósítást követően sem érvényesítette. vagy a cél szerinti felhasználás teljesülésének igazolása alapján utólag kapta meg. Tételes költségelszámolásra tett nyilatkozat esetén feltétlenül olvassa el a 63. Amennyiben Ön a kifizető felé bármely önálló tevékenysége ellenértékének kifizetésekor az adóelőleg alapjául szolgáló adóalap megállapításakor tételes költségelszámolásra vonatkozó nyilatkozatot tett. sorhoz fűzött magyarázatot is. akkor azt nem kell bevételként figyelembe vennie abban az esetben. Ha Ön a korábbi adóévekben kapott támogatás felhasználásával összefüggésben 2010-ben költséget (értékcsökkenést) számolt el. de bevételként még el nem számolt összeget nem kell bevételként figyelembe vennie. akkor ezt az összeget is az adott tevékenység bevételéhez kell hozzászámítania. Ha Ön a támogatást a cél szerinti felhasználást igazoló számla ellenében. késedelmi pótlék vagy más hasonló jogkövetkezmény miatt teljesített kiadás költségként nem számolható el. évben költségként (értékcsökkenésként) elszámolt összeget kell bevételként figyelembe vennie. vagyis arra az évre vonatkozóan kell önellenőrzést végeznie. a költségkülönbözet alapján fizetendő 39%-os és 12%-os adóknál! Támogatás címén szerzett bevétel A 2010. úgy a 10%-os szabályt semmilyen önálló tevékenységéből származó jövedelmére nem alkalmazhatja az adóévben. akkor a visszafizetett. A bevételként már elszámolt rész tekintetében az önellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia. évben kapott támogatás cél szerinti felhasználásával összefüggésben a 2010. Ha a támogatást egészben vagy részben vissza kell fizetnie. és 78. ha a kiadást korábban (a megelőző adóévben vagy adóévekben) költségként még értékcsökkenési leírás formájában sem számolta el.

Társasházi közös tulajdon hasznosítása esetén az adókötelezettség kizárólag a társasházat terheli. hogy a tulajdonostársak a jövedelmet a tulajdoni hányadok arányában megosszák. illetve az egyéni vállalkozók bevallási lapjához készült útmutatóban találja meg. A más önálló tevékenységekre vonatkozó sajátos szabályokat. a 10. költségként és jövedelemként az egy főre jutó értékeket kell szerepeltetni. akkor fő szabályként az e tevékenységből származó jövedelem után Önnek. Amennyiben Ön az ingóságát nem bérbe adta. sor: Önálló tevékenységből származó jövedelem Ha Önnek önálló tevékenységből voltak jövedelmei. az „a” oszlopban a bevétellel megegyező adóalapkiegészítés alapját. akkor a „b” oszlopba a bevételt. az adóévben felmerült. vagy amelyet egyéb okból nem kell bevételként figyelembe vennie. az adóalap-kiegészítés alapját az „a” oszlopba. az adóalap-kiegészítéssel növelt jövedelmet pedig a „d” oszlopba írja be. hanem rendszeres vagy üzletszerűen végzett tevékenység keretében (az általános forgalmi adó szabályszerűen bejelentkezett alanyaként az adólevonási . A „c” oszlopot ebben az esetben hagyja üresen. Ha a bevétel megszerzésekor a kifizetőnek tételes költségelszámolásról tett nyilatkozata miatt a bizonylat nélküli költség-elszámolási módszert nem alkalmazhatja. azokat együttesen e sorba kell beírnia. igazolt költséget a „c” oszlopba. Amennyiben a jövedelmének a meghatározására a 10%-os szabály alkalmazását választotta. A „c” oszlop ekkor is üresen marad.45 Ha Ön olyan támogatást kapott. Ebbe a sorba kell beírnia. A törvény lehetőséget ad arra. a kifizető(k)től kapott igazolás(oka)t! Az önálló tevékenységből származó bevételt a „b” oszlopba. amelyet jogszabály vagy államközi megállapodás adómentesnek minősít. és bizonylat alapján költséget elszámolni nem tud. nem az egyéni vállalkozói igazolványában feltüntetett tevékenységként folytatja • az ingóság bérbeadásából származó jövedelmet. akkor a „b” oszlopba a bevételt. sorhoz fűzött magyarázatnál és a mezőgazdasági őstermelők. Ilyenkor a bevallásban bevételként. a „d” oszlopban az adóalap-kiegészítéssel növelt jövedelmet kell beírnia. [Ha az Ön által bérbe adott vagyontárgy közös tulajdonban van. úgy az ebből teljesített cél szerinti kiadások sem számolhatók el költségként. 10. Vegye elő. ha a tevékenységet nem egyéni vállalkozóként. a „a” oszlopba annak 90%-ának figyelembe vételével meghatározott adóalap-kiegészítés alapját írja be. mint a tevékenységet folytatónak kell adóznia.

sorhoz fűzött magyarázat tartalmazza. az újításból származó jövedelmet. és a jövedelmét is ebben a sorban kell bevallania. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a 164. a gazdasági társaságban választott könyvvizsgálóként végzett munkáért kapott tiszteletdíjat.42 ha az ellenőrzött tőkepiaci ügylete a kereskedelmi áru tényleges átadásával szűnik meg. akkor a pénzben megszerzett bevétel adókötelezettségére Önnek az önálló tevékenységből származik jövedelme. sorában kell szerepeltetni.43 Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem fő szabály szerint elkülönülten adózó jövedelemnek minősül. ezért azt nem ebben.] lábon álló (betakarítatlan) fának vagy más termésnek. § (1)-(3) Szja-törvény 67/A. hogy a termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelmét az adóév végén. a magánóraadásból stb. 200 000 forintig terjedő adómentesség Önt értelemszerűen nem illeti meg.és dísznövénytermesztésből származó jövedelmet. ha nem számolhatja el őstermelői bevételként. § (3) b) – 20. akkor az e tevékenységéből származó jövedelemmel kapcsolatos adózási tudnivalókat a 12-es pótlapokhoz készült útmutató mellékletében találja meg. és azt itt kell bevallania. szellemi tevékenységből származó jövedelmet. így az nem része az összevont adóalapnak. hanem a 1053-04 lap 164. származó jövedelmet. az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó általános szabályok szerint állapítsa meg akkor is. a virág. 42 43 Szja-törvény 16. akkor az ebből származó jövedelmének kiszámítására az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia. terménynek a földingatlan tulajdonosváltozása nélkül történő értékesítéséből származó jövedelmet. [Amennyiben Ön őstermelői igazolvány birtokában vagy családi gazdaság tagjaként szőlő vagy dísznövénytermesztéssel foglalkozik. § (10) bekezdés . ha erről év közben a kifizetőnek nem nyilatkozott. A törvény lehetőséget ad arra. és Ön a kereskedelmi áru átruházója.46 • • • • • • • • joga megnyílt) értékesítette.] a termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelmet – ha annak adózására nem a 25%-os adózási módot választotta. Ebben az esetben az ingó értékesítéséből származó jövedelemre vonatkozó.

hogy ebben az esetben utólag. Amennyiben a bérbe adott ingatlanhoz telek is tartozik. . ha az nem egész évre vonatkozik és/vagy csak az ingatlan alapterületének egy részére valósul meg (például. Önnek az ingatlan bérbeadásából származó jövedelme után 14%os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége keletkezhet. Rendelet alapján) és tételes költségelszámolást alkalmaz – az alábbi rendelkezések szerint számolhat el értékcsökkenést költségként:45 • Az értékcsökkenési leírás összegének megállapításához tárgyi eszköznyilvántartást kell vezetni. • Az épület. de az ebből származó bevételének adókötelezettségére a magánszemélyekre vonatkozó szabályokat alkalmazza (ideértve az egyéb szálláshely-szolgáltatást a 239/2009. feltéve. egyéb szálláshely értéke után lehet elszámolni. • Építmény. hogy azt korábban költségként nem számolta el. az adóévre tekintettel. a hulladéktárolásra igénybe vett földterület.a bérbeadás.a bérbe adott (hasznosított) alapterület négyzetméterrel arányos részét. az erdő után. 44 45 Szja-törvény 18. • A leírási kulcsot az ingatlan jellegétől függő besorolás szerint kell figyelembe venni. Ezt az összeget növelni kell az értéknövelő beruházásra fordított. számlával igazolt kiadással. építmény leírási alapját az szja-törvénynek az ingatlanszerzésre fordított összegre vonatkozó rendelkezései szerint kell figyelembe venni. a telkesítés. ha a szállás célú hasznosítás esetenként egy-egy szobára. a telek értékét el kell különíteni. • Értékcsökkenési leírást a tevékenység megkezdése előtt legfeljebb három évvel korábban megszerzett (létesült) ingatlan. ha az ingatlant nem egyéni vállalkozói tevékenység keretében adja bérbe44 vagy egyéni vállalkozóként ugyan. a telek. illetve az egyéb szálláshely-szolgáltatás időszakára eső időarányos részt (naponta 365-öd részt). épületrészre vonatkozik) a leírási kulccsal meghatározott összegből: . telek és a melioráció kivételével – a földterület. illetve egyéb szálláshely-szolgáltatás esetén. 20. Olvassa el a 09-es lap erre vonatkozó részét is! Figyelem! Abban az esetben. akkor mindkét arányosítást figyelembe véve kiszámított részt lehet érvényesíteni. számú melléklet . § (1) bekezdés Szja-törvény 11. (X. nem válthat adózási módot.47 Figyeljen arra. • Nem számolható el értékcsökkenési leírás – a bányaművelésre.) Korm. .ha az előző két eset együttesen áll fenn. épület bérbeadása.

illetve területarányos értékcsökkenési leírása. ha az épület beruházási költsége alapján egyébként nem történik értékcsökkenési leírás elszámolása). felújítási költsége (ideértve a felújítási költség időarányos. illetve a hasznosított ingatlan-rész felújítási költsége értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának választását akkor is. ha az épület. ha a magánszemély – választása alapján – a bérbeadásból származó bevétele után az önálló tevékenységet folytatókra vonatkozó szabályok szerint adózik. • Az egyéni vállalkozás keretében megkezdett értékcsökkenési leírás folytatható akkor is. valamint a tevékenység megkezdéséhez szükséges egyéb kiadásait a tevékenységének kezdése évében költségként elszámolhatja. nem anyagi javak értékcsökkenésének elszámolását megkezdheti. hogy . A 11. Az előzőekben említett magánszemély az ingatlan-bérbeadási tevékenységének megkezdése előtt – legfeljebb három évvel korábban – beszerzett. továbbá a legfeljebb három évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök. korábban költségként még el nem számolt kiadásait. • Elszámoltnak kell tekinteni az értékcsökkenési leírást azokra a naptári évekre. a szálláshelyszolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységből származó bevétel esetében a költségelszámolás a következő. • Az ingatlan-bérbeadási tevékenységből származó bevétel. vagy a 10 százalék költséghányad alkalmazásával tett eleget. illetve terület-arányos értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának. számú melléklet szerint a kizárólag bérbeadásra hasznosított épület értékcsökkenési leírása. és utóbb e tevékenység végzésének időszakában felhasználható anyag. vagy értékcsökkenés ellentételezése címén bevételt (pl.48 A bérbeadás. illetve a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshelyszolgáltatást nyújtó magánszemély azzal az eltéréssel alkalmazhatja. amelyekben az ingatlant jövedelemszerző tevékenységéhez használta és személyi jövedelemadó-kötelezettségének jogszabályban vélelmezett jövedelemhányad (például egyéni vállalkozóként átalányban megállapított jövedelem) szerint. támogatást) kapott. épületrész beruházási költsége alapján egyébként nem történik értékcsökkenési leírás elszámolása). Ezt a rendelkezést az ingatlant nem egyéni vállalkozóként bérbeadó.és árukészlet beszerzésére fordított. A nem kizárólag bérbeadásra hasznosított épület időarányos. illetve az egyéb szálláshely-szolgáltatás időtartamát a tárgyi eszköz-nyilvántartásban fel kell tüntetni. felújítási költsége (ideértve a felújítási költség értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának választását akkor is.

(az adózó által befizetett adóelőleg) sorában kell feltüntetnie. akkor önálló tevékenységéből származó jövedelmének minősül a személyes munkavégzés címén vállalkozói költségként elszámolt vállalkozói kivét összege. épületrész esetében . akkor a törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a bérbeadásból származó jövedelem után nem kell adót fizetnie. hogy a tulajdonostársak tulajdoni hányaduknak megfelelően teljesítsék az adókötelezettségüket. de legfeljebb a jogszabályban megállapított. Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelmek esetében is az adókötelezettség fő szabályként a tevékenységet folytató magánszemélyt terheli. Az adómentesség feltételeiről a 04 lap 164. vagy a használatbavételi engedélyt három évnél régebben szerezte meg. sorához fűzött magyarázatot is! Abban az esetben.a korábban bármely tevékenység bevételével szemben még el nem számolt mértékig – értékcsökkenést akkor is elszámolhat. a befejezett célállományra igényelhető normatív erdőfelújítási támogatási értéknek megfelelő összeget. ha év végén döntött úgy. A magánszemély által befizetett 25%-os adó nem osztható meg! Ha Ön a lakását az önkormányzatnak adta bérbe. Ha az adóévben erdő véghasználattal érintett kitermelt vagy lábon álló faállomány értékesítéséből (is) volt bevétele. akkor a kifizető által levont vagy az Ön által befizetett 25%-os adót adóelőlegnek kell tekintenie és a bevallás 65. amellyel szemben levonás nem érvényesíthető. sorához fűzött magyarázatból tájékozódhat. (kifizető által levont adóelőleg). vagy 74. és 176. ha azt három évnél régebben szerezte meg. 46 Szja-törvény 74/A.46 Ha Ön igazoltan fizetővendéglátó vagy falusi vendéglátó. akkor abból levonhatja az erdészeti hatóság által erre a célra nyitott. akkor a kifizető által levont 25%-os adót is a tulajdoni hányadok szerint kell megosztani. az előzőekben ismertetett szabályokat. akkor az e tevékenységéből származó jövedelmének a kiszámítására is alkalmazhatja az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó. Az e tevékenységből származó jövedelemre viszont a jövedelem-megosztási szabályt nem alkalmazhatja.49 épület. de lehetőség van arra. Amennyiben a jövedelem megosztását választják. 11. § (2) bekezdés . Választása előtt feltétlenül olvassa el a 04 lap 164. hogy a termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelmét az összevont adóalapba számítja be. elkülönített számlára befizetett összeget. sor: Egyéni vállalkozói kivét Ha Ön vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó.

Ha Ön családi gazdaság tagja. az átalányadózás szabályai szerint állapítja meg a jövedelmét. melyet a 43. ha a 1053-13-02-es lap 412. évi adókötelezettségére vonatkozóan nem kell alkalmaznia. Olvassa el a 13-as lapokhoz írt útmutatót! 13. sora alapján ez szükséges. évben megszüntette és a megszűnésig az átalányadó szabályai szerint adózott. vagy a bejelentkezéskor) az átalányadózást választotta. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. sor: Mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem Ha Önnek őstermelői igazolványa van vagy regisztrált mezőgazdasági termelő.50 A kivét összegét a 13-as lapokhoz készült útmutatóban foglaltak alapján írja be ebbe a sorba! Az „a” oszlopba az adó kiegészítés alapját. akkor a megállapított jövedelmet az „a” oszlopba. § (1) – (4) . Az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítés előírásait. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. illetve korábbi adóbevallásában. ha az egyéni vállalkozói és/vagy mezőgazdasági kistermelői tevékenységét a 2010. a „d” oszlopba pedig az adóalapkiegészítéssel megállapított összeget írja be. január 1-től az egyéni vállalkozói és a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem és az adóalapnövelő összeg az összevont adóalap része!48 Ha Ön egyéni vállalkozóként és/vagy mezőgazdasági kistermelőként 2010-re (a 2009. Akkor is ezt a sort kell kitöltenie. Amennyiben Ön egyéni vállalkozóként és/vagy mezőgazdasági kistermelőként. akkor az őstermelői tevékenységével kapcsolatosan ugyancsak a 1053-12-es lapokhoz készült tájékoztatásban találja meg az Önre vonatkozó adózási szabályokat. A kivét – kiegészítés összege után kedvezmény érvényesíthető. a 2010. sorban szerepeltethet. sor: Az átalányadózás szerint megállapított jövedelem47 Változás! 2010. Ezt a sort kell kitöltenie akkor is. akkor ennek a sornak a kitöltéséhez a 1053-12-es lapokhoz készült útmutatóban találja meg a szükséges tudnivalókat. Amennyiben élni kíván az egyéni vállalkozói kivét. 47 48 Szja-törvény 29. § (1) bekezdés Szja-törvény 29.kiegészítés lehetőségével. és az őstermelésből származó bevétele a 600 000 forintot meghaladja. akkor a 1053-12 és/vagy 1053-13-as laphoz készült tájékoztató alapján töltse ki ezt a sort. akkor az „a” oszlopba az adó alapját. évi. 14.

A „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be! A jövedelem kiszámítására vonatkozó szabályokat a 3. a „c” oszlopba a költséget. kedvezmény illeti meg a számított adó összegéből. akkor e sor „b” oszlopában a teljes összeget. szolgáltatásnak nem minősülő jövedelem Ebben a sorban a magánnyugdíj-pénztár által teljesített. Amennyiben a bevétellel szemben igazolt költsége merült fel. és az ebből származó jövedelme után Magyarországon kell adóznia. melynek adókötelezettségére eltérő rendelkezés nincs. 16. gyakorlásának átengedéséből. de a költségelszámolásra vonatkozó rendelkezéseket figyelembe kell venni. sorok egyikébe sem. E bevételekkel szemben is elszámolható a bevétel megszerzése érdekében az Ön által viselt szabályszerűen igazolt kiadás. 15.51 Egyéb összevonás alá eső jövedelmek Egyéb jövedelem minden olyan bevétel. azokat együttesen itt kell szerepeltetnie. és adóterhet nem viselő járandóságként a 18-23. A kitöltés előtt olvassa el a 34. a „b” oszlopba a bevételt. a „c” oszlopban a levonható részt. sorhoz írt magyarázatot! Az „a” oszlopba az adókiegészítés alapját. sorokba sem. nem önálló tevékenységével összefüggésben külföldi kiküldetésre tekintettel jutott bevételhez. sor: Külföldi kiküldetésből származó jövedelem Ha Ön valamely önálló vagy munkaviszonynak nem minősülő. amelyek nem tartoznak az 1-16. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. 17. A „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be! Abban az esetben. amely az említett jogosultságok megszerzésére fordított összeggel csökkenthető. Ilyen többek között a jog alapításából. sorban kell szerepeltetnie. az „a” oszlopba pedig a kiegészítés alapját írja be. megszüntetéséből. átruházásából (átengedésből). sor: Egyéb jogcímen kapott jövedelem Ha Önnek olyan összevonás alá eső adóköteles jövedelmei is voltak. ha a bevétellel szemben költséget nem . Ingyenes vagy kedvezményes szerzés esetén. szolgáltatásnak nem minősülő kifizetést kell feltüntetnie. A kedvezményt a 34. sor: Magánnyugdíjpénztár által a kedvezményezett részére kifizetett. valamint a jogról történő lemondásból származó bevétel. sorhoz fűzött magyarázatnál találja meg. az „a” oszlopban pedig a kiegészítés alapját tüntesse fel. Amennyiben Ön 2010-ben kedvezményezettként ezen a jogcímen is szerzett jövedelmet. A bevételnek nem része a magánszemély által szabályszerűen igazolt kiadás. a csökkentés összegében kell figyelembe venni a megszerzéskor adóköteles bevételt is.

Egyéb jövedelem lehet az egyéni számlán történő más jóváírás is. Az „a” oszlopba ilyen esetben a „b” oszlopban szereplő bevétel teljes összegét kell írnia. egyéb szervezet. A leggyakrabban előforduló egyéb összevonás alá eső jövedelmek Alacsony adókulcsú államból származó jövedelmek adókötelezettsége49 Alacsony adókulcsú állam alatt az az állam értendő. ha a kamatot fizető állammal nincs egyezménye a kettős adóztatás elkerülése végett a Magyar Köztársaságnak. illetve az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által nyújtott olyan szolgáltatás (kifizetés. vagy az előírt adómérték a 12%-ot nem haladja meg. üzletrész. § (12) – (13) . továbbá az ilyen társaságnál fennálló tagi jogviszony (részvényesi. jegyzett tőkéjének tőkekivonás útján történő leszállítása következtében. ha az említett államnak és a Magyar Köztársaságnak van a kettős adóztatást elkerülő egyezménye. Egyéb jövedelemnek minősül az alacsony adókulcsú államban székhellyel rendelkező jogi személy. A jövedelem kiszámítására az árfolyamnyereségre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. osztalék. üzletrész-tulajdonosi) megszüntetése következtében megszerzett bevételnek az ellenőrzött külföldi adózó által kibocsátott részvény. Egyéb jövedelem a fizetett kamat abban az esetben is. vagy egyébként az ellenőrzött külföldi társaság (továbbiakban: ellenőrzött külföldi adózó) megbízása alapján fizetett kamat. a „c” oszlopot hagyja üresen. Egyéb jövedelem az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár által a tag részére teljesített – a szja-törvény szerint – adómentesnek nem minősülő nyugdíjszolgáltatás. valamint az ellenőrzött külföldi adózó által kibocsátott értékpapír elidegenítéséből származó bevételnek az értékpapír megszerzésére fordított érteket meghaladó része. ha az nem adómentes. amelyben törvény nem ír elő a társasági adónak megfelelő adókötelezettséget.52 számol (számolhat) el. akkor a bevétel összegét írja a „b” oszlopba. ha valamely önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak a tagja és a pénztár adományból származó összeget írt jóvá az adóév során az Ön egyéni számláján. juttatás) amely nem törvényben meghatározott 49 Szja-törvény 28. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztári jóváírással kapcsolatos tudnivalók Ebben a sorban kell bevallania. jog megszerzésére fordított értéket meghaladó része. A jóváírt adóköteles összeget a pénztár igazolása szerint vegye figyelembe. Egyéb jövedelemként adóköteles az ellenőrzött külföldi adózó jogutód nélküli megszűnése. más értékpapír. Nem számít alacsony adókulcsú államnak az előzőeknek egyébként megfelelő állam akkor.

valamint az 50 51 Szja-törvény 28. § (8) Szja-törvény 28. annak egésze jövedelem. ezért feltétlenül olvassa el a 1053-09-es laphoz fűzött magyarázatot is! A nyugdíj-előtakarékossági számláról történő. akkor egyéb összevonás alá eső jövedelemnek minősül a kifizetés (juttatás). szintén egyéb jövedelemként adóköteles. vagy az azt követő évben vett fel adóköteles összeget.50 Egyéb jövedelemnek minősül és ebben a sorban kell bevallania az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár által a kötelező várakozási időszak leteltét követően. Ezen jövedelmeket egészségügyi hozzájárulás is terheli. Amennyiben Ön a kötelező várakozási idő leteltének évében. A 2007. Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által nyújtott szolgáltatás (kifizetés. A munkáltatói hozzájárulásnak az a része. és azt az M30-as igazolás 1. Az önkéntes kölcsönös pénztár által kiállított igazolás ezen a jogcímen tartalmazza. nem nyugdíjszolgáltatásként (kiegészítő nyugdíjként) kifizetett (juttatott) adóköteles összeget is. munkaviszonyból származó bérjövedelem. átvezetés adókötelezettsége51 Amennyiben Ön 2010. átutalás. A kötelező várakozási időszak letelte évét követő tizenegyedik évben az ilyen bevételt a jövedelemszámítás során már nem kell figyelembe venni. Egyéb jövedelemként adóköteles a magánnyugdíj-rendszerből a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépésekor a tagdíj-kiegészítés.53 szolgáltatási körében és feltételekkel jogszerűen nyújtott és nem adómentes. sora tartalmazza. évben a nyugdíj-előtakarékossági (NYESZ-R) számlájáról nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő összeget vett fel. december 31-ét követően jóváírt összegek esetén a kötelező várakozási idő újra kezdődik. míg a kötelező várakozási idő leteltét követő második évtől a jövedelem évente 10-10%-kal csökken. juttatás). ha azt Önnek kifizették. nyugdíj-szolgáltatásnak nem minősülő kifizetés (juttatás). szolgáltatás adókötelezettsége A nem nyugdíjszolgáltatásként (kiegészítő nyugdíjként) kifizetett (juttatott) adóköteles bevételek kapcsán a kötelező várakozási időszak számítására vonatkozó szabályok. § (17) . amely adóköteles. Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által nyújtott. ha az nem törvényben meghatározott szolgáltatási körében és feltételekkel nyújtott a szja-törvény szerinti adómentes szolgáltatás.

54

értékpapírszámlán, letéti számlán kimutatott követelés azon része, amely meghaladja az Ön által teljesített befizetések, átutalások összegét. Ezért, ha Ön 2010. évben A „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíjelőtakarékossági számlájáról nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetésről (juttatásról), átutalásról rendelkezett, illetőleg átvezetést kért, akkor egyéb jövedelemnek minősül a nyugdíj-előtakarékossági számlán lévő, e szolgáltatás értékének levonása nélkül a szokásos piaci értéken számított követelés azon része, amely meghaladja az Ön által (nyilvántartott adózott követelésállomány esetén annak nyilvántartásba vételét követően) teljesített befizetések, az Ön javára osztalékból származó jövedelemként jóváírt, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat alapján átutalt összegek, valamint a már nyilvántartott adózott követelésállomány együttes összegét. Olvassa el az 62., 141. – 146. sorhoz fűzött magyarázatot is. Az előzőek szerinti jövedelem megszerzéséről a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője Önnek igazolást állít ki. Nem keletkezik egyéb összevonás alá eső jövedelem akkor, ha Ön a nyugdíjelőtakarékossági számlája megszüntetésekor a számlán lévő követelését teljes egészében más számlavezetőnél vezetett, „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíjelőtakarékossági számlájára helyezteti át. Egyéb jövedelemként kell a befektetési szolgáltatónak kezelnie a nyugdíjelőtakarékossági számlákról szóló törvény szerint nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetés52 (juttatás), átutalás, átvezetés esetén a személyi jövedelemadó törvényben meghatározottak szerint számított összegét. Kamatként megszerzett jövedelmekkel kapcsolatos rendelkezések Itt kell feltüntetni a tagi kölcsön, vagy értékpapír után 2006. szeptember 1-jét követően nem első alkalommal megszerzett (kifizetett, jóváírt) kamat összegét, illetőleg magánszemélynek nyújtott kölcsön után kapott kamatjövedelmet. A szövetkezeti tagi kölcsön kamata, amennyiben az 5% százalékponttal meghaladja a jegybanki alapkamat összegét, a meghaladó rész szintén egyéb jövedelem. Ha Ön a kamatjövedelmet kifizetőtől kapta és annak van adóköteles része is, azt a kifizető igazolása alapján ebbe a sorba írja be. Külön szabály vonatkozik az 1996. december 31-e előtt és után a magánszemély által adott kölcsönre fizetett kamatokra. Az 1996. december 31-e előtt adott kölcsön kamata akkor nem visel adót, ha annak összege a felszámítás időszakában érvényes jegybanki alapkamattal számított, az 1996. december 31-e után kötött hitelszerződés esetében pedig a szerződéskötés időpontjában
52

Szja-törvény 28. § (17)

55

érvényes jegybanki alapkamattal számított összeget nem haladja meg. Nem keletkezik adóköteles jövedelem akkor sem, ha a kölcsönszerződés szerinti kamat a jegybanki alapkamatot annak legfeljebb 5%-ával haladja meg. Az előzőekben ismertetett szabályok nem alkalmazhatók akkor, ha a kamatot olyan magánszemély fizeti, akinek az illetősége szerinti állammal Magyarországnak nincs a kettős adóztatás elkerülésére egyezménye. Ilyen esetben a kamat címén megszerzett bevétel egésze egyéb jövedelemnek minősül. A 2006. augusztus 31-ig hatályos rendelkezéseket kell azonban alkalmazni azokra az előzőek szerinti kamatjövedelmekre is, amelyeket a 2006. augusztus 31-e előtt megkötött szerződés, ügylet alapján 2006. augusztus 31-ét követően elsőként szerzett meg. Borravaló, hálapénz adókötelezettsége Itt kell bevallania azt az összeget is, amelyet nem önálló tevékenységére tekintettel borravalóként, hálapénzként kapott. Ha a borravalót Ön az önálló tevékenységével összefüggésben kapta, akkor az a tevékenységének bevétele lesz, és azt a 10. sorban kell bevallania. A 21. sorban kell szerepeltetnie a külön jogszabály szerint megszerzett felszolgálási díjat, valamint a vendéglátó üzletben felszolgálóként közvetlenül a fogyasztótól kapott borravalót is. Ha a munkáltatóhoz befolyt borravaló, hálapénz összegét a munkáltató osztja el, úgy az bérjövedelemként adóköteles (1. sor), azt az M30-as igazolásnak tartalmaznia kell. A biztosító által kifizetett, szolgáltatásnak nem minősülő jövedelem Egyéb jövedelemként kell bevallani a biztosító által kifizetett azon összeget is, amely nem minősül a biztosító szolgáltatásának és nem kamatjövedelemként adóköteles. A biztosító által szolgáltatásként kifizetett összeg adómentes, ha a magánszemély a díjat költségként nem számolta el. Egyéb jövedelemnek minősül a biztosító által kifizetett összegnek az a része, amely meghaladja a magánszemély, más magánszemély által fizetett díjat, valamint a kifizető, munkáltató által fizetett adóköteles díjat. Amennyiben a más magánszemély által fizetett díjat a díjfizető költségként számolta el, annak összege az egyéb jogcímen megszerzett jövedelem része. Nem számít egyéb jövedelemnek a biztosító által kifizetett azon összeg, amely adókötelezettségét a törvény külön nevesíti. Ilyen, kamatként nevesített jövedelem keletkezik akkor, ha a biztosító által kifizetett összeg maradékjogból

56

származik, vagyis a biztosítás díját a magánszemély vagy a javára más magánszemély fizette, vagy az adóköteles biztosítási díjnak minősült. Ugyancsak kamatnak minősül a tíz évnél rövidebb lejáratú életbiztosítás, illetőleg a három évnél rövidebb lejáratú nyugdíjbiztosítás egyösszegű szolgáltatásából származó jövedelem is. Nem itt kell bevallani azt a jövedelmet, amelyet a szja-törvény külön jogcímen nevesít (pl.: kamatjövedelemként). A társaság által megvásárolt saját üzletrész térítés nélküli átadása a tag részére Ha a társasági szerződés a korlátolt felelősségű társaság esetében, a megvásárolt saját üzletrésztől való megválás módjaként a tag részére történő ingyenes átadást határozza meg, úgy a térítés nélküli átadás révén kapott üzletrész a társaság magánszemély tagjainál ugyan értékpapír formájában megszerzett vagyoni értéknek minősül, de az adókötelezettségére az összevonás alá eső egyéb jövedelmekre irányadó előírás vonatkozik. E szerint az szja-törvény eltérő rendelkezése hiányában a társas vállalkozás tagja által az e jogviszonyára tekintettel megszerzett vagyoni érték egyéb jövedelemnek minősül. A törvény szerint nevesített, további egyéb jogcímen megszerzett jövedelmek Ha Ön az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti működtetési jog (praxisjog) átruházásából bevételhez jutott, akkor az ebből származó jövedelmét ebben a sorban kell bevallania. Jövedelemnek a bevétel azon része minősül, amely a korábban értékcsökkenési leírás címén költségként el nem számolt szerzési értéket és a megfizetett illeték együttes összegét meghaladja. Itt kell szerepeltetnie a jogutódlás révén megszerzett szerzői jog, találmány és szabadalmi oltalomból eredő jog gyakorlása útján megszerzett jövedelmét is. A jövedelem kiszámítása során a bevételből levonhatja a jog gyakorlása érdekében felmerült, Önt terhelő igazolt költségeit. Ha Ön külföldi illetőségű jogi személytől, jogi személyiség nélküli társaságtól 10 000 forint egyedi értéket meghaladó üzleti ajándékban részesült, akkor annak értéke egyéb jövedelemnek tekintendő, amelyet ebben a sorban kell szerepeltetnie. Nem kell a jövedelemszámítás során figyelembe vennie az üzleti ajándék értékét akkor, ha annak egyedi értéke a 10 000 forintot nem haladja meg. Ha Önt külföldi illetőségű jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság megvendégelte (reprezentációban részesítette), annak értékét ugyancsak nem kell az adóalaphoz hozzászámítania.

57

Egyéb jövedelemnek minősül az értékpapír vagy más vagyoni érték átruházása esetén a bevétel azon része is, amely meghaladja az értékesített értékpapír vagy más vagyoni érték szerződéskötéskor ismert szokásos piaci értékét. Olvassa el a 04-es lap 166. sorához fűzött magyarázatot is! Egyéb jövedelemnek minősül a tudomány doktorának illetménykiegészítése is. E bevétellel szemben költség nem számolható el. Itt kell bevallania azt a pénzösszeget is, amelyet Ön a termőföldről szóló törvényben meghatározott birtok-összevonási célú önkéntes földcseréhez kapcsolódóan értékkiegyenlítés címén kapott. Olvassa el a 1053-04-es lap 162. sorához leírtakat is. Itt kell bevallani a felelősségbiztosítás alapján kapott, jövedelmet helyettesítő kártérítés összegét is akkor, ha az olyan jövedelmet pótol, amely egyéb jövedelemként lenne adóköteles. A jövedelmet pótló kártérítés olyan jövedelemnek minősül, amilyen jövedelmet pótol, ezért azt a pótolt jövedelem jogcíme szerinti sorban kell szerepeltetni. (Pl.: a bérjövedelmet pótló kártérítés, melynek összegét az 1. vagy a 4. sorban kell feltüntetni.) Ugyancsak ebben a sorban kell szerepeltetnie az ingóság értékesítéséből származó bevételének azt a részét is, amely meghaladja az ingóság értékesítéséről szóló szerződés megkötésének idején ismert szokásos piaci értékét. A vételárnak a szokásos piaci értéket meg nem haladó részére az ingó értékesítéséből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia, és a jövedelmet a bevallás 1053-04-es lapjának 163. sorában kell feltüntetnie. Új szabály 2010. január 1-től! Ha Ön ellenőrzött külföldi társaság tagja,53 és abban más társaság révén közvetett részesedéssel/szavazattal rendelkezik az adóév utolsó napján, és abban a saját, valamint a közeli hozzátartozói54 együtt számított részesedése vagy szavazati aránya eléri a 25 százalékot, akkor egyéb jövedelem az ellenőrzött külföldi társaság adóéve (üzleti éve) utolsó napján kimutatott, a felosztott osztalékkal csökkentett adózott eredményéből, a közvetlen és/vagy közvetett részesedésének arányában megállapított rész. A jövedelem megszerzésének időpontja az a nap, amelyen az adózott eredményt a társaság arra jogosult szerve (taggyűlés, közgyűlés, más hasonló szerv) jóváhagyta. A fenti, egyéb jövedelem halmozott (nyilvántartott) összegéről, a csökkentések figyelembe vételével nyilvántartást kell vezetni!
53 54

Szja-törvény 28. § (20) pont Ptk. 685. § b) pontja

58

Egyéb jövedelemnek minősül az az értékpapír juttatás is, amelyet a felek között fennálló jogviszony és a szerzés körülményei alapján ide kell sorolni. Értékpapír, vagy más vagyoni érték átruházása esetén egyéb jövedelemként kell figyelembe venni az átruházás ellenében megszerzett bevételből azt a részt, amely meghaladja az ellenértékre a szerződéskötés időpontjában ismert szokásos piaci értéket. Kivétel az az eset, amikor az adókötelezettségnek a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti jogcíme egyébként megállapítható. Adóterhet nem viselő járandóságok Az adóterhet nem viselő járandóság része az összevont adóalapnak, de a rá eső adótábla szerinti adót nem kell megfizetnie. Az adóterhet nem viselő járandóságok adótábla szerinti adóját a 33. sorban kell feltüntetni. Figyelem! Az adóterhet nem viselő járandóság azon része, amely a törvény szerint meghatározott mértéket meghaladó összeg, a felek között fennálló munkavégzésre irányuló jogviszony szerint adóköteles, az említett jogviszony hiányában egyéb jövedelemként adóköteles! 18. sor: Nyugdíj (a nyugdíjban részesülőt megillető baleseti járadék, jövedelempótló kártérítési járadék) Ebben a sorban kell feltüntetnie a 2010. évben kapott nyugdíj (valamint a nyugdíjban részesülőt megillető baleseti járadék és jövedelempótló kártérítési járadék összegét. Ez utóbbi feltétele, hogy Ön már betöltötte az Önre vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. A nyugdíj összegéről igazolással kell rendelkeznie, de feltétlenül olvassa el a szja-törvény nyugdíjra vonatkozó részét, mivel több olyan juttatást is nyugdíjnak minősít, amelyet cím szerint nem nyugdíjként folyósítanak az Ön részére.55 Változás! A sportról szóló törvényben meghatározott olimpiai járadék adómentes bevételnek minősül. A 2010. augusztus 18-tól ilyen címen kifizetett összeget nem kell bevallani! 19. sor: Gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, nevelőszülői díj, anyasági támogatás Ebbe a sorba

55

Szja-törvény 3. § 23. pont

59

• a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási segély, anyasági támogatás és gyermeknevelési támogatás összegét, • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott nevelőszülői díjat írja be a rendelkezésére álló igazolása alapján. 20. sor: A kettős adóztatást kizáró egyezmény alapján a Magyar Köztársaságban mentesített, de az adó kiszámításánál figyelembe vehető összeg Feltétlenül töltse ki ezt a sort akkor, ha Önnek olyan országból is származott jövedelme, vagy a belföldről származó jövedelme után olyan országban adózott, amely országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről egyezménye, és az egyezmény ezen összevonás alá eső jövedelmet mentesíti Magyarországon az adó alól, de a belföldön adóztatható jövedelme utáni adó kiszámításánál ez a jövedelem figyelembe vehető. Ez a jövedelme ugyanis adóterhet nem viselő járandóságként adóköteles. A kettős adóztatást kizáró egyezmények zöme a külföldön adóztatható jövedelmek belföldön történő figyelembe vételére ezt a szabályt tartalmazza. Ilyen többek között a Németországgal, Kanadával, Olaszországgal, NagyBritanniával, Franciaországgal, Ausztriával és az Amerikai Egyesült Államokkal megkötött egyezményünk is. Amennyiben Ön az előzőekben foglaltaknak megfelelő jövedelmet szerzett 2010-ben, akkor azt ebben a sorban szerepeltesse. A jövedelem kiszámítására a jövedelem megszerzésének jogcíme szerinti, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglaltakat kell alkalmazni. Az adókötelezettség fennáll akkor is, ha a jövedelmet nem hozta haza. A jövedelmet forintra átszámítva kell beírnia. A külföldi pénznemben keletkezett bevételt, felmerült kiadást, valamint bármely bizonylaton külföldi pénznemben megadott, az adó mértékének meghatározásához felhasznált adatot a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos devizaárfolyamán kell figyelembe venni. Az olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámításkor alkalmazni. A fenti rendelkezésétől eltérően, ha a magánszemély a bevételt külföldi pénznemben szerezte, vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki, és rendelkezik az ott meghatározott időpontot – a külföldi pénz eladása esetén – követő 15 napon, illetve – külföldi pénz vétele esetén – megelőző 15 napon

a felettes rész egyéb jövedelemként adóköteles. 23. mert az ilyen jövedelem adóköteles és része az összevonás alá eső jövedelemnek (azonban az e jövedelmére eső adótábla szerinti adót nem kell megfizetni). úgy havonta csak a 73 500 forint tekintendő adóterhet nem viselő járandóságnak. Ha ezen a címen jutott jövedelemhez. mit tartalmaznak az igazolásai. annak segítő családtagja. melyet a 17. a nevére kiállított bizonylattal. akkor e jövedelmek együttes összegét kell ebben a sorban szerepeltetnie. (Amennyiben Ön vendéglátó üzlet felszolgálójaként közvetlenül a fogyasztótól borravalót kapott. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a 1053-10-es laphoz készült magyarázatban találja meg. Amennyiben több jogcímen szerzett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmet. számítsa ki. juttatást kapott. 21. Ha Ön az Európai Közösségek tisztviselőjeként vagy egyéb alkalmazottjaként e jogviszonyára tekintettel az Európai Közösségektől bért. fizetést és más hasonló térítést. hogy mekkora a kapott támogatás egy hónapra eső összege. a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló összege szintén adóterhet nem viselő járandóságok közé tartozik. alkalmazottja részére külön jogszabály alapján juttatott gazdaságátadási támogatás egy hónapra eső összegének a havi minimálbért (73 500 forintot) meg nem haladó része adóterhet nem viselő járandóságként adóköteles. sor: Egyéb. sorba kell beírnia. Nézze meg. sor: Felszolgálási díj címén kapott összeg A külön jogszabály alapján megszerzett felszolgálási díj. feltéve. sorokban feltüntetett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmeken túl egyéb.) 22. akkor azt a bevallásában nem kell szerepeltetnie. Adóterhet nem viselő járandóságnak minősül: . és ha az a minimálbért meghaladja. a figyelembe vett árfolyamot a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz. a következők szerinti adóterhet nem viselő járandóságot szerzett.60 belül pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló. akkor azt ennek a sornak a „b” oszlopába kell beírnia. hogy az az Európai Közösségeket megillető adó hatálya alá tartozik. lehetősége van ez után a jövedelme után nyugdíjbiztosítási járulék fizetésére. sor: Mezőgazdasági termelő részére adott gazdaságátadási támogatás A termőföldről szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági termelő. adóterhet nem viselő járandóság Ha Ön 2010-ben a 18-22.

gyémánt. díjazás értékéből havonta a hónap első napján érvényes minimálbért meg nem haladó része. • a Magyar Corvin-lánc kitüntetés alapításáról és alapszabályáról szóló miniszterelnöki rendelet alapján a Magyar Corvin-lánc Testület által a tagja javaslatára megítélt támogatás. valamint – a diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó – lakhatási támogatás. az előzőekben nem említett pénzbeli juttatások.és jegyzettámogatás teljes összege. a helyi önkormányzat vagy egyház által a tanuló. tankönyv. valamint szakképzésben tanulószerződés nélkül résztvevő tanulónak a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára külön jogszabály szerint kötelezően kifizetett díjazás. • a szakképző iskolai tanulónak. illetve hallgatói szerződés. a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott felsőoktatási intézmény. • az EGT-államának joga alapján kifizetett (juttatott) olyan. továbbá a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény alapján a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze terhére folyósított szakiskolai tanulmányi ösztöndíj. valamint a tanulószerződéses tanulót jogszabály alapján megillető kiegészítő pénzbeli juttatás. • a közoktatásról szóló törvényben meghatározott nevelési – oktatási intézmény. • az EGT-államának joga alapján az előzőekben meghatározott bevételnek megfelelő jogcímen kifizetett (juttatott) bevétel. • a hallgatói munkadíjnak havonta a hónap első napján érvényes minimálbér kétszeresét meg nem haladó része. amely nem haladja meg az adóév első napján érvényes minimálbér havi összegének négyszeresét.61 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott ápolási díj. • a felsőoktatásról szóló törvény alapján adományozott arany. vas illetve rubin díszoklevélhez kapcsolódóan a felsőoktatási intézmény által a Szabályzatában meghatározott feltételek szerint kifizetett pénzbeli juttatásnak az a része. • a szociális gondozói díj évi 180 000 forintot meg nem haladó része. továbbá a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás. • a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatóját a felsőoktatásról szóló törvény szerinti juttatásként megillető ösztöndíj. illetve felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatónak tanulószerződés. ha azt az ott illetőséggel bíró magánszemély részére fizetik (juttatják). e törvény szerint az összevont adóalapba tartozó jövedelem alapjául szolgáló bevétel. a hallgató részére e jogviszonyára tekintettel jogszabályban meghatározott feltételek szerint adott. amely a tagállam belső joga szerint akkor is mentes a jövedelemadónak megfelelő adó alól. • az ösztöndíjas foglalkoztatottnak az ösztöndíjas foglalkoztatási . bevételnek számító.

. amely után az erre az összegre eső adótábla szerinti adót nem kell megfizetnie. A kedvezményt e jövedelmek együttes összege után a 33. akkor az ilyen jövedelmét ebben a sorban tüntesse fel. A külföldről származó. vagy teljes építési költség 30%-áig. egyéb pénzbeli juttatása. továbbá az oktatási és kulturális miniszter által adományozott – a kormányrendeletben meghatározott – Deák Ferenc Ösztöndíj. adóterhet nem viselő járandóságnak nem minősülő jövedelem Ha Önnek olyan országból származó. ugyanakkor a külföldön megfizetett adó magyarországi beszámításáról rendelkezik. a vételár. az „Útravaló” Ösztöndíjprogram keretében a kormány rendeletében meghatározott feltételekkel és módon adományozott tanulói és mentori ösztöndíj. sorok „b” oszlopainak összegét. legfeljebb 5 millió forintig terjedő összegben. valamint a Kormány rendeletével alapított felsőoktatási ösztöndíj.62 • • • • • jogviszonyból származó ösztöndíjának a minimálbért meg nem haladó része. és az egyezmény a külföldön adóztatható jövedelmet nem mentesíti Magyarországon az adóztatás alól. 25. valamint a külföldi pénznemben megszerzett jövedelmeket forintra átszámítva kell az adóbevallásban feltüntetni. a „d” oszlopba írja be a 18-23. sor: A kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint külföldön adóköteles. A külföldön adóztatható. 24. amely országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. Ez az összeg lesz az. A munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak nyújtott. vissza nem térítendő (elengedett kölcsön összege is) támogatás. A katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézmények ösztöndíjas hallgatójának ösztöndíja. sorban érvényesítheti. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott jövedelemszámítási szabályokat kell alkalmaznia. sor: Adóterhet nem viselő járandóságok összesen Ebbe a sorba. illetőleg a két ország között viszonosság áll fenn. a kormányrendeletben meghatározott Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj. belföldön beszámítható jövedelem megállapítására a jövedelem megszerzése szerinti jogcímnek megfelelő. vagy olyan országban adóztatható belföldről származó jövedelme volt. A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló kormányrendelet alapján folyósított összeg.

feltéve. Itt tüntesse fel azt az összeget is. az adóalap-kiegészítés alapját az „a”. az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget pedig a „d” oszlopban tüntesse fel. költségeit és jövedelmét ebbe a sorba írja be. Figyelem! Amennyiben a belföldi munkaviszonyból származó jövedelme után egyezmény vagy viszonosság hiányában külföldön kellett adóznia. sor: Az összevont adóalap összege Ebbe a sorba a 1-26. Ne felejtse el a külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét az egyéb adatok között a 1053-05 lap 197. sort kell kitöltenie. sorban kell szerepeltetnie! 27. sort kell kitöltenie. amelyet belföldi munkáltatótól. sorok „b” oszlopaiban szereplő . Ne feledje el az 1-4. A külföldön megfizetett. mert a bevallása hibás lesz! A külföldön megfizetett adó beszámításához a 30. A külföldön megfizetett adó beszámításához a 31. hogy a költségelszámolásra lehetősége van a „c”. hogy a költségelszámolásra lehetősége van a „c”. akkor a munkaviszonyból származó bér összege után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg. az adóalap-kiegészítés alapját az „a”. sort kitölteni. mert a bevallása hibás lesz! A bevételt a „b”. feltéve. ne felejtse el az 55. a költséget. a költséget. sorok „d” oszlopában és az 55-56. valamint a külföldi pénznemben megszerzett jövedelmeket forintra átszámítva kell az adóbevallásban feltüntetni. amellyel nincs kettős adóztatást kizáró egyezményünk.63 A bevételt a „b”. sorban feltüntetni! 26. Ebben az esetben. megbízótól a külföldön végzett tevékenységére tekintettel kapott. az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget pedig a „d” oszlopban tüntesse fel. Ebben az esetben. akkor a munkaviszonyból származó bér összege után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg. forintra átszámított adó összegét a 1053-05 lap 198. de az után a kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adót fizetett. sort kitölteni. A külföldről származó. sorok együttes összegét kell beírnia. ne felejtse el az 56. akkor e bevételét. sor: A kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adózott jövedelem Ha a külföldön is adózott jövedelme olyan országból származott. Figyelem! Amennyiben az egyezmény alapján a belföldi munkaviszonyból származó jövedelme után külföldön kellett adóznia.

sor „b”. az éves összes jövedelem megállapításánál figyelembe kell vennie az 57. Amennyiben Önnek a 2010.) Ennek a sornak a kitöltése azért fontos. évre vonatkozóan a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódóan különadó bevallási kötelezettsége van. Ha Ön vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó. 57. illetőleg 4 400 000 forintot meg nem haladó. 260. sor „c”. a kapott igazolt bevételből levonható költség figyelembevételével megállapított jövedelmeket kell összeadnia. (Ha Ön 2010-ben bérjövedelmet szerzett – az 1-4 sorok „d” oszlopában. az 55-56. ha az összevont adóalap adóját a lakáscélú hiteltörlesztés (37-39. sor) címén kívánja csökkenteni. felnőttképzés igénybe vehető halasztott kedvezménye (45. sor „b” és a 273. sorok „b” oszlopaiban adatot tüntetett fel – és e sor „a” oszlopát nem tölti ki. mert ez az összeg szolgál az adójóváírás alapjául. 28. az adóalap-kiegészítés nélküli jövedelem az irányadó. sor „a” oszlopot Önnek csak abban az esetben kell kitöltenie. sor „d” oszlopába az összes jövedelem megállapításakor az összevont adóalapba tartozó. sor: Összes jövedelem a 2010. sor „c” oszlopában feltüntetett összeget. adóévben A 28. az elkülönülten adózó jövedelmeit (bevételeit). december 31-én hatályos előírásait kell alkalmazni a jövedelemkorlát figyelembe vételekor. Ezeknél a kedvezményeknél a szja-törvény 2006. illetőleg tandíj.64 bérjövedelmeket külön is összegezni és e sor „a” oszlopában lévő fehéren hagyott mezőbe beírni. Figyelem! A 28. 254. akkor a bevallása hibás lesz. valamint az összevont adóalap utáni adót csökkentő kedvezmények érvényesítése során is. az e tevékenységéből származó jövedelemként (11. Azoknál az összevont adóalapba tartózó jövedelem soroknál. a 1053-04-es lap 177. 180. sorban szereplő egyéni vállalkozói kivéten túl). Erre az összegre szüksége lesz az adójóváírás. sor „b”. a külföldön is adóköteles jövedelmeit. Az előzőek szerint számított jövedelem összegét írja be a sor „d” oszlopába. sor „b” oszlopokban szereplő jövedelmeit. sorok). ahol költség elszámolás lehetséges. Ez az összeg azonban nem minden esetben egyezik meg az adóalap-kiegészítés alapjával („a” oszlopok összegével)! . 190. sor „d”. Ehhez. Önnek össze kell adnia a 27. azaz a 3 400 000. sor „d”. valamint a jogszerűen ekho szerint adózott bevételeit vegye figyelembe. sorának „a” oszlopában szereplő vállalkozói osztalékalapot is vegye figyelembe az összes jövedelem megállapítása során.

Erre az összegre lesz szüksége az összevont adóalap utáni adót csökkentő lakáscélú hiteltörlesztés kedvezmény.) 30. összesített jövedelmek összegét írja be az „a” oszlopba. § . és a 08-02-es lap 273. sorban szereplő jövedelem után Ha Önnek olyan jövedelme is volt. sorban szereplő jövedelem után Ha Önnek 2010-ben olyan jövedelme is volt. Feltétlenül olvassa el a kedvezményekhez tartozó útmutatóban leírtakat! A 1053-B lap kitöltése II. vagy olyan országban is adózott. akkor a 56 Szja-törvény 30. sor: A számított adó Állapítsa meg az összevont adóalap (27. az „a” oszlop kiszámítása Az adóalap-kiegészítés nélküli összevont adóalapba tartózó jövedelmek (1053-A lap 1-től 26-ig sorok) összegéhez adja hozzá a 04-es lap 180. 31. tandíj.56 (A számított adó meghatározása az Útmutató mellékletében található. amely külföldön adóköteles. hogy a külföldön igazoltan megfizetett adó forintra átszámított összegét kell beszámítani (levonni). sor: A külföldön megfizetett adó beszámítása a 26. amely olyan országból származott. 260. valamint a 08-01-es lap 254. Ebbe a sorba Önnek a külföldön igazoltan megfizetett adó forintra átszámított összegét (a 1053-05 lap 197. sor „b” oszlopok.65 Az adóalap-kiegészítés (szuperbruttósítás) nélküli 2010. sorban lévő összeget kell beírnia. illetőleg a viszonosságnak megfelelően beszámíthatja. sor „b” oszlop külföldön is adóköteles jövedelmét. de a nemzetközi egyezmény szabályai szerint vagy viszonosság alapján e jövedelmet össze kell vonnia a belföldön adóköteles jövedelmeivel. sor „d” oszlop elkülönülten adózó jövedelmét. felnőttképzés halasztott kedvezmények érvényesítése során. sor „d” oszlop) számított adóját és azt írja ide. sor „c” oszlopában feltüntetett adó). évi összes jövedelem megállapítása. sor „b”. Az előzőek szerint kiszámított. jogszerűen ekho szerint adózott bevételeket. sor: A külföldön megfizetett adó beszámítása a 25. legfeljebb a 29. amely országgal Magyarországnak nincs a kettős adóztatás elkerüléséről egyezménye és viszonosság sem áll fenn. a 05-ös lap 190. A nemzetközi szerződések jellemzően ilyen esetekben úgy rendelkeznek. sor „b” oszlopban feltüntetett. akkor a külföldön megfizetett adót a kettős adóztatást kizáró egyezmény rendelkezéseinek. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek adójának meghatározása 29.

323269 kerekítve 0. majd szorozza meg százzal. Az összes jövedelem. de legfeljebb a 26. valamint az átlagos adókulccsal a külföldön (is) adózott jövedelme utáni adót is. Ne feledje el az így kapott adókulcsot (a példa alapján 32) az „a” oszlopban lévő fehér négyzetekbe beírni! Mielőtt ebbe a sorba a levonható összeget beírná. a 198. ezért év végén a bevallásában vagy csak csökkentett összegben. sor „a” oszlopának fehér mezőjében feltüntetett bér összege) adójóváírás illeti meg akkor. sor: Adójóváírás Amennyiben Ön 2010-ben bérjövedelmet is szerzett. a kapott hányadost két tizedesre kerekítse. Így előfordulhat. amíg a munkáltatójától származó jövedelme az adójóváírásra jogosító értékhatárt (3 188 000 forintot) el nem érte. sorban lévő adó összegét ossza el a 27. hogy a munkaviszonyból származó bérjövedelme után az adójóváírás összege és a jogosultsági hónapok száma az igazoláson szerepel akkor is.) A munkáltatója. ha az Ön összes. sor „d” oszlopában található. Az adójóváírás az adóévben megszerzett bér és arra tekintettel megállapított adóalap –kiegészítés együttes összegének 17%-a. Az átlagos adókulcs megállapításához a 29. 32. mely összege mindaddig csökkentette is az adóelőlegét.66 26. mert a kettő közül a kisebb összeg szerepelhet ebben a sorban. (pl. sorban feltüntetett adó 90%-át. de legfeljebb jogosultsági hónaponként 15 100 forint (12 jogosultsági hónap esetén. sorban feltüntetett jövedelem után külföldön igazoltan megfizetett. feltétlenül számítsa ki a külföldön igazoltan megfizetett adó 90%-át. amelyeket az adóelőleg megállapítása során figyelembe vett. sorban szereplő összevont adóalap összegével („d” oszlop). bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme a 3 188 000 forintot nem haladta meg. vagy nem érvényesíthet adójóváírást. a bér után (27. 0. . melyet figyelembe kell vennie a 28. az erre vonatkozó szabályokat az e sorhoz fűzött magyarázatban szintén megtalálja. ha az Ön összes jövedelme a 4 698 000 forintot közelíti vagy meghaladja.32. (4 698 000 forint összes bevallott jövedelmet meg nem haladó jövedelem esetén Önt csökkentett összegű adójóváírás illeti meg. az átlagos adókulccsal kiszámított adót kell ebben a sorban szerepeltetnie. mert Ön írásban kérte annak érvényesítését. sorban szereplő jövedelem utáni. A munkáltatója az előlegnél azért vehette figyelembe az adójóváírást. az átlagadókulcs 32%). legfeljebb 181 200 forint) lehet. bér kifizetője (továbbiakban: munkáltató) az Ön részére kiadott jövedelemigazoláson azokat az összegeket tüntette fel.

sorok „b” oszlopaiban lévő adóösszegeket. 36. sor összegének levonása után megmaradt adót kell beírnia. akkor az Önt egyébként adójóváírásként megillető összeget. Ezzel a szabállyal az adójóváírás 4 698 000 forintnál „elfogy”. a fenti leírás alapján kell figyelembe vennie a bevallása kitöltésekor. 34. Ezt az összeget. sor: Az adóterhet nem viselő járandóságok adótábla szerinti adója Ebben a sorban a 24. sorban lévő összeg alapján az adómértékére vonatkozó rendelkezés szerinti legalacsonyabb adókulccsal (17%) megállapított összeg. Az adójóváírás összegét a törvényben meghatározottak szerint. akkor ennek a sornak a „c” oszlopába nullát írjon! Amennyiben 57 Szja-törvény 34. de legfeljebb a 29. sor „c” oszlopában szereplő összeget kell beírnia ennek a sornak a „b” oszlopába. Amennyiben az Ön összes jövedelme a 3 188 000 forintot meghaladja ugyan. Ha a 35. adóévben kedvezményezettként nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő jövedelmet szerzett. az egy jogosultsági hónapnak számít. A kedvezmény összege a 15. sorban feltüntetett összeg után kedvezményre jogosult. amely további. az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezményekkel csökkenthető. sor „c” oszlopában szereplő számított adó. sorban szereplő jövedelem kedvezménye Ha Ön magánnyugdíj-pénztártól a 2010. 33. Ez a különbözetként jelentkező összeg az Ön összevont adóalap utáni adója. sor: Az összevont adóalap adója Ebbe a sorba a 29. sor összegéből a 35. amely legfeljebb 12 hónap lehet. Abban az esetben.67 Jogosultsági hónapnak az a hónap számít. ha egy hónapon belül többször vagy több kifizetőtől (munkáltatótól) járt Önnek bér. 35. akkor a 15. sor: A számított adót csökkentő kedvezmények összesen E sor „c” oszlopában összegezze a 30-34. sor: A 15. amennyivel az összes jövedelme a jogosultsági határt. Az „a” oszlop nyíllal jelzett kockáiba írja be a jogosultsági hónapok számát. § (1) . sor „c” oszlopában összesített kedvezmények összege több mint a 29. amelyre Önt az adóévben bér illette meg. csökkentenie kell annak az összegnek a 12%-ával. azaz a 3 188 000 forintot meghaladja. de nem több 4 698 000 forintnál. sorban szereplő jövedelemnek az adótábla57 segítségével kiszámított adóját tüntesse fel.

• A megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék kedvezménye. akkor további adókedvezményt természetesen nem tud érvényesíteni. Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények érvényesítésének általános feltételei Az összevont adóalap utáni kedvezmények csak az összevont adóalap utáni adót meg nem haladó mértékben érvényesíthetők.68 az összevont adóalap utáni adója nulla. de azt részben veheti igénybe. ha Ön nem rendelkezik annyi adóval. sor „d” oszlop) is függ. Az adókedvezmények többségének érvényesíthetősége az Ön összes. csak az(oka)t a kedvezmény(eke)t jelölje. 2. a törvény által meghatározott. 2010. 3. • A háztartásokkal kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének számlázott ellenértéke utáni kedvezmény. hogy azok együttes összege a 36. amelynek akkor van jelentősége. az összevont adóalap adója terhére igénybe vehető kedvezmények megszűntek. és olyan összegben amelyet az adója terhére érvényesíteni tud! A kedvezmények igénybe vételére. következő sorrendben59 kerülhet sor: 1. § (1) . 58 59 Szja-törvény 43. egyéb. nem érvényesíthetők: • A közteherjegy értékének (alkalmi foglalkoztatás) kedvezménye. A 2010. mely fedezetet nyújtana a kedvezmények igénybevételére. § (1) Szja-törvény 44. 4. sorban lévő adót ne haladja meg. személyi kedvezmény. Ilyen eset lehet.58 ezért célszerű az egyes kedvezményi jogcímekhez csak akkora összeget beírni. családi kedvezmény. évi jövedelmének nagyságától (28. évtől az alábbi jogcímeken. 5. de az egyes jogcímek alapján érvényesíthető adókedvezményeit nem tudja teljes összegben igénybe venni. ha Ön több jogcímen is jogosult adókedvezmény igénybevételére. őstermelői kedvezmény. ha Ön több jogcímen is érvényesíthet kedvezmény(eke)t. Figyelem! Abban az esetben. lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye. A szja-törvény meghatározza az adókedvezmények sorrendjét.

Amennyiben a fentieknek megfelel és a 2010. Az igénybe vehető kedvezmény összege adóévenként – akár 40%. a kezelési költség és a hitelfolyósítási díj. hogy 2007. január 1-je előtt a fentieket fizette. költségtérítés. a kedvezmény megosztására nincs lehetőség. a személyi jövedelemadóról szóló törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező előírásait változatlan tartalommal lehet alkalmazni azon hitelek esetében. a szja-törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező 2006.69 • A megállapodás alapján fizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj kedvezmény. akár 30%-os mértékű kedvezményre jogosult – nem haladhatja meg a 120 000 forintot. december 31-én hatályos előírásai szerint. . évben lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összegről a hitelintézet igazolásával rendelkezik. A lakáscélra felvett hitel törlesztésébe az szja-törvény szerint beletartozik a tőketörlesztés (az előtörlesztést is ideértve). Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények részletezése 37 – 39. III. függetlenül attól. tartós adományozás kedvezménye. A kedvezményt az adós vagy adóstárs érvényesítheti. amelyek tekintetében a hiteltörlesztés 2007. • Élet. sorok: A lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg halasztott kedvezménye A személyi jövedelemadóról szóló törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező előírása 2007. • A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói befizetés kedvezménye. december 31-én hatályos előírásait vegye figyelembe az adókedvezmény halasztott érvényesítésekor. január 1-ig megkezdődött-e a tőke törlesztése. a törlesztés megkezdésének évében és az azt követő négy adóévben. egyéb térítés) befizetett összeg kedvezménye. • Közcélú adomány. Amennyiben a magánszemély 2007. Azonban. • Üzleti hitel kamatának kedvezménye. a kamatfizetés. • Képzési költségként (tandíj. Az előtörlesztés esetén szintén változatlanul megilleti a magánszemélyt az adókedvezmény az előzőek szerint. részére az adókedvezmény továbbra is jár a személyi jövedelemadóról szóló törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező 2006. január 1-jén hatályát vesztette. • A magánnyugdíjpénztári tagdíjat kiegészítő befizetés kedvezménye.és nyugdíjbiztosítás megfizetett díjának kedvezménye. január 1-je előtt megkezdődött.

amikor a hitel igénylőjének a törlesztési időszakban családi pótlékra jogosult vagy jogosulttá váló gyermeke van. a kamat. illetve 40%os kedvezmény igénybevételénél a 2010. ha a folyósított hitel áthidaló kölcsönnek minősül. Az adókedvezmény csak egy önálló ingatlanhoz kapcsolódóan. de nem több 4 000 000 forintnál. évi jövedelme (1053-A lap 28. későbbiekben ismertetett esetben a 4 400 000 forintot nem haladja meg. akkor az Önt egyébként megillető kedvezményt. építtetésére. akkor a hitel adósaként (adóstársaként) a szerződés alapján 2010-ben a tőke törlesztésére – ideértve az előtörlesztést is –. ha az adókedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú hitel részben vagy egészben a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott megelőlegező kölcsön. lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak a megvásárlására 1993. illetőleg a törvényben meghatározott. A lakás bővítésére felvett hitel törlesztése csak akkor jogosít kedvezményre. Ha Ön lakás építésére. évi adóalap-kiegészítést nem kell beszámítani a 3 400 000. ha az egyéb feltételek fennállnak. új lakáshoz kamattámogatásos és üzleti kamatozású) vett fel. akkor ezen hitelek törlesztése a kedvezmény alapjául szolgálhat akkor. vagy ha a kormányrendelet szerint gyermekek és más eltartottak után lakásépítési kedvezményre és/vagy megelőlegező kölcsönre nem jogosult. lakás tulajdonjogának. adóalap-kiegészítés nélküli 2010. ha egyébként a törvényben meghatározott feltételek az Ön esetében fennállnak. Amennyiben az Ön összes. december 31-e után hitelintézettel lakáscélú felhasználásra lakáscélú hitelszerződést kötött. egy hitelszerződés adósaként vagy adóstársaként vehető igénybe. a kezelési költségek és a hitelfolyósítási díj megfizetésére fordított. Nem vonatkozik az időbeli korlát Önre. Ezen a címen adókedvezményt a lakástakarék pénztártól felvett hitelre csak akkor lehet igénybe venni. sor „a” oszlopa) a 3 400 000. . ha a bővítés eredményeként a lakás alapterületének növelésével a lakószobák száma legalább egy lakószobával nő. Ilyen esetben az adókedvezmény minden olyan évben érvényesíthető. akinek az összes. Az adókedvezmény a törlesztés megkezdésének évében és az azt követő négy adóévben érvényesíthető. illetve a 4 400 000 forintos jövedelemhatárba! A lakáscélú hitelhez kapcsolódó adókedvezmény érvényesítésére csak az a magánszemély jogosult. a legfeljebb 120 000 forintot csökkentenie kell a 3 400 000 forint feletti jövedelem 20%-ával.70 Fontos! A lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg 30%-os. adóalap-kiegészítés nélküli 2010. a hitelintézet által kiállított igazoláson feltüntetett összeg után adókedvezményt érvényesíthet akkor. bővítésére vagy lakótelek. évi jövedelme a 3 400 000 forintot meghaladja ugyan. Amennyiben Ön ugyanazon ingatlanhoz egy szerződésbe foglaltan több hitelt (pl.

a kamat és a járulékos költség törlesztéseként megfizetett. A magasabb mértékű kedvezménynek további feltétele. akkor Ön a hitel ily módon törlesztett összege után jogosult az adókedvezményre. A kedvezmény szempontjából új lakásnak az a lakóingatlan minősül. vagy a kamatkedvezmény adóköteles. építtetéséhez történjen. hogy a hitel felvétele belföldön fekvő lakótelek. hitelek együttes összege a 15 000 000 forintot nem haladja. A törvény különbséget tesz az új és a régi lakóingatlanhoz felvett lakáscélú hitel törlesztéséhez fűződő kedvezmény között. korszerűsítésre felvett hitel adókedvezményre nem jogosít. belföldön fekvő lakás építéséhez. ha a kamatkedvezmény után nem kell az adót megfizetni.71 Nem jogosít adókedvezményre a hitelintézettől felvett olyan személyi hitel. Ön által felvett lakáscélú hitel. ha • az Ön által felvett hitel a lakáscélú támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott kamattámogatásban részesült és • az Ön által a kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélra felvett hitel. 30% az adókedvezmény abban az esetben. a hitelintézet által kiadott igazolásban szereplő összeg után akkor. A felújításra. mivel a kedvezmény csak a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel törlesztésére tekintettel érvényesíthető. amelynél a hitelfelvétel indokaként a lakáscélú felhasználás került megjelölésre. A kedvezmény alkalmazhatósága szempontjából lakáscélú felhasználásnak tekintendő: . A munkáltató által nyújtott lakáscélú hitel törlesztése kedvezményre nem jogosít. valamint új lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes jogcímen történő megszerzéséhez. ha azt a tulajdonjogot szerző magánszemélyt megelőzően más lakcímként még nem jelentette be. Nem jogosít kedvezményre az a törlesztés sem. hitelek összege együttesen nem haladja. amelyet Ön a munkáltatójától a hitelintézetnél fennálló lakáscélú hitelének a részben vagy egészben történő törlesztése céljából kapott hitelből finanszírozott akkor. ha a kedvezmény alapjául szolgáló. valamint a 40%-os mértékű adókedvezményi feltételek nem valósulnak meg. amelynek első átruházására a kedvezmény alapjául szolgáló hitel felhasználásával került sor akkor. vagy nem haladta meg. Ha a munkáltató által a lakáscélú hitel törlesztésére adott hitel után Ön legalább a törvényben meghatározott mértékű kamatot megfizette. új lakás tulajdonjogának. illetőleg haladta meg a 10 000 000 forintot. 40% az adókedvezmény mértéke az adóévben a tőke.

A „c” oszlopba írt összeg nem lehet több 120 000 forintnál. a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvénynek. ha a számított összeg magasabb 120 000 forintnál. Abban az esetben. sor „a” oszlopába. de legfeljebb a 2015. hogy a felvett. feltéve. kétféle hitel együttes összege a 10 000 000 forintot nem haladja meg. élettársa az adóévben 6 hónapot meghaladó időtartamban gyermekgondozási segélyre volt jogosult. illetőleg 30%-kal kiszámított összeget. mint a 30%-os kedvezményt is érvényesítheti. akkor a már említett korlátokon belül úgy a 40. e sor „b” oszlopában csak 120 000 forintot tüntessen fel. A „c” oszlop kitöltésekor az Önre vonatkozó jövedelemkorlátot is vegye figyelembe. építtetése. Ne felejtse el e sorok „b” oszlopaiban feltüntetett kedvezmény együttesen sem haladhatja meg a 120 000 forintot. a legfeljebb 120 000 forintot csökkenteni kell a 4 400 000 forint feletti jövedelem 20%-ával akkor. továbbá a hitel felhasználásával megszerzett önálló lakóingatlanban egyben a tulajdonostársa is. . akkor az adókedvezményre jogosító jövedelem-határ az Ön esetében 4 400 000 forint. lakás tulajdonjogának. akkor az annak törlesztésére fordított összeget a 37. A 40. a belföldön fekvő lakás alapterületének növelése. az összeg 40%-át pedig a 37. sor „c” oszlopa szolgál az Önt megillető lakáscélú adókedvezmény együttes összegének a feltüntetésére. valamint Önnnek a kedvezményre jogosító lakáscélú hitelszerződésben adóstársaként szerepel. ha az Ön bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme nem több 5 000 000 forintnál. Figyelem! A lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezményét az átmeneti rendelkezések szerint. valamint a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése. az összeg 30%-át. A 39. sor „a” oszlopába. évi adójával szemben lehet érvényesítenie. akkor törlesztésére fordított összeget a 38. amely legfeljebb 120 000 forint lehet. ha az Ön által felvett lakáscélú hitel Önt a 30%-os kedvezményre jogosítja. azaz. Amennyiben az Ön házastársa. a 38. Abban az esetben. sor „b” oszlopába írja be. a belföldön fekvő lakás építése.72 • • • • a belföldön fekvő lakótelek. Ha Ön új lakása szerzéséhez kamattámogatásos hitelt kapott. sor „b” oszlopába legfeljebb 120 000 forintot írhat. sor „b” oszlopába írja be. vagy az szjatörvénynek a hitelszerződés megkötése napján hatályos rendelkezése szerinti – az előzőekben nem említett – lakáscélú felhasználás. A 37. ha Ön egy szerződés alapján az új lakásához a kamattámogatásos hitel mellett piaci kamatozású hitelt is felvett. ha az legalább egy lakószobával történő bővítést eredményez.

41.60 Közös őstermelői igazolvány alapján is csak az a tag érvényesíthet ezen a címen adókedvezményt. Rendeletben. akkor az őstermelésből származó jövedelmének adójával.) EüM rendeletben szerepel.73 40. A kedvezmény igénybevételének jövedelemkorlátja nincs! A kedvezményt kizárólag a súlyos fogyatékosságban szenvedő magánszemély vonhatja le a saját összevonás alá eső jövedelme utáni adóból. aki rendelkezik ezzel a regisztrációval. 29. Ha Ön a jövedelmét tételes költségelszámolással állapítja meg. A támogatást a bevallás benyújtásának évében kell agrár de minimis támogatásként figyelembe venni. sor: Mezőgazdasági őstermelői kedvezmény. Az adózás szempontjából súlyosan fogyatékosnak a 2010.) Korm. amelyekben a fogyatékos állapot legalább egy napig fennállt. az adóévben igénybe vett agrár csekély összegű (agrár de minimis) támogatásnak minősül. Amennyiben Ön az őstermelői igazolványa alapján mezőgazdasági őstermelő – a kistermelő is őstermelő – vagy őstermelői tevékenységet folytató családi gazdaság tagja. § (1) . aki a bevallásban feltünteti a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott regisztrációs számát (továbbiakban: regisztrált magánszemély). könyvelői díjkedvezményt is érvényesíthet. 60 Szja-törvény 39. vagy csak regisztrált magánszemély és jövedelmének kiszámítására tételes költség-elszámolási módot választott. sor: A súlyos fogyatékosság miatt levonandó összeg Súlyos fogyatékosság esetén orvosi igazolás alapján havi 3 675 forinttal (az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5%-ával) lehet csökkenteni az adót mindazokra a hónapokra. de legfeljebb 100 000 forinttal csökkentheti az összevont adóalap utáni adóját. legfeljebb 100 000 forint Ebben a sorban csak az a magánszemély érvényesíthet kedvezményt. Az orvosi igazolást nem kell csatolni. nem kell új igazolást kérnie. ahány hónapig fennállt a fogyatékosság. évtől kezdődően. Az érvényesített kedvezmény az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában 2007. 29. Akinek az állapota végleges és korábban már kiadták az erről szóló igazolást. csak megőrizni. illetve a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. vagy jövedelmét a bevételének 90%-ában határozta meg. (XII. (XII. január 1-től kiadott igazolások esetében az a személy tekinthető. egészségkárosodása a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. Ebbe a sorba a „d” oszlopba tehát annyiszor 3 675 forintot – legfeljebb 44 100 forintot – lehet beírni. akinek a betegsége. és az őstermelői tevékenység utáni adó a 100 000 forintot nem éri el.

2010. sor) a 14. számlával igazolt összegnek az őstermelői tevékenységgel arányos része vehető figyelembe. Abban az esetben. 42. akkor annak összegét ebben a sorban kell szerepeltetnie. évi jövedelme a következőkben felsoroltak szerinti jövedelemkorlátot meghaladja. évi jövedelme az eltartotti létszámhoz rendelt jövedelemkorlátot meghaladja. hogy meg kell határozni az összevont adóalap adóját (36. évi adóalapkiegészítéssel növelt jövedelmének (28. és meg kell állapítani a két adóösszeg különbözetét. Az őstermelői adókedvezmény a könyvelői díjkedvezménnyel együtt sem haladhatja meg a 100 000 forintot. sorban szereplő jövedelemmel együtt és nélküle is. ha az Ön összes. 2010. A családi kedvezmény érvényesíthetősége az eltartotti létszámtól és a kedvezményt érvényesíteni kívánó magánszemély összes. sor: A családi kedvezmény eltartottak után Amennyiben Ön családi kedvezmény címén kívánja az összevont adóalap utáni adóját csökkenteni. Az őstermelői tevékenységből származó jövedelem adóját úgy kell kiszámítani. ha az éves összes jövedelme nem haladja meg a 7 620 000 forintot. ha az éves összes jövedelme a 7 620 000 forintot meghaladja. Családi kedvezményt csak akkor lehet igénybe venni. A mezőgazdasági őstermelői kedvezmény igénybevételére vonatkozó jövedelemhatár 7 620 000 forint. Az Önt megillető kedvezmény teljes mértékben akkor érvényesíthető. ha az eltartotti létszám legalább 3 fő. A családi kedvezmény érvényesítésének lehetősége az eltartotti létszámtól és a jövedelemnagyságtól is függ. Az őstermelői adókedvezmény a könyvelői díjkedvezménnyel együtt sem haladhatja meg a 100 000 forintot.74 Könyvelői díjkedvezmény címén a könyvelőnek kifizetett. amely meghaladja az adott jövedelemkorlát feletti összes jövedelme 15%-át. Ha Ön családi kedvezményt érvényesít és az Ön összes. de legfeljebb a 100 000 forintnak a 7 620 000 forint feletti rész 15%-át meghaladó része érvényesíthető. akkor Ön a kedvezmény összegének azt a részét érvényesítheti. 2010. sor „d” oszlop) nagyságától függ. A jövedelem-korlátot és a hozzá tartozó eltartotti létszámot a törvény a következők szerint határozza meg: . ha a mezőgazdasági őstermelői tevékenységen kívül más forrásból is van összevonandó jövedelme. úgy a kiszámított kedvezmény összegének. a kedvezményt pedig csökkenteni kell akkor.

hogy az eltartottak létszáma az adott hónapban legalább a három főt eléri. hogy a gyermeket nevelő egyedülálló családi pótlékát egyikük sem veszi igénybe. de egyetlen napján sem haladta meg a három főt. Kedvezményezett eltartott . akkor a jogosult által érvényesíteni nem tudott kedvezményt is csökkenteni kell az értékhatárt meghaladó rész 15%-ával. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta az öt főt. de egyetlen napján sem haladta meg a hat főt. A családi kedvezményt a kedvezményezett eltartott után a jogosult magánszemély érvényesítheti. Amennyiben az eltartottak száma és a jövedelem nagysága alapján érvényesíthet családi kedvezményt. hogy a 03-as lapon nyilatkozzanak arról. vagyis a jövedelemnagyságtól függően számítsa ki az Önt megillető kedvezményt. élettársával megossza. évi jövedelme meghaladja az eltartotti létszámhoz kapcsolódó jövedelemhatárt. • 9 525 000 forint. ha a házastárs. élettárs összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme is meghaladja az eltartotti létszámhoz tartozó jövedelemhatárt. Mielőtt kiszámítaná a családi kedvezmény összegét. akkor ebben az esetben a 03-as lapon a várandósság tényéről kell nyilatkozatot tennie.75 • 7 620 000 forint. akkor az Önt megillető családi kedvezmény összegéből az értékhatárt meghaladó rész 15%-át meghaladó részt érvényesítheti. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a négy főt. Abban az esetben. 2010. adóazonosító jelét adóbevallásukon feltüntessék. Élettársak esetén a megosztás feltétele még. de egyetlen napján sem haladta meg a négy főt. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a hat főt. A kedvezmény kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 4 000 forint feltéve. de egyetlen napján sem haladta meg az öt főt. hogy a jogosult az őt megillető családi kedvezményt a vele együtt élő házastársával. Tekintettel az előzőekben ismertetett korlátokra. illetőleg élettársa veheti igénybe. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a három főt. hogy a 03-as lapon erről közösen nyilatkozzanak és egymás nevét. A törvény lehetőséget ad arra. bevallása elkészítésekor ezekre is legyen tekintettel. • 8 255 000 forint. • 10 160 000 forint. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján elérte. olvassa el a következőket! Amennyiben az Ön összes. úgy a 1053-03-as lapot is töltse ki! Amennyiben a családi kedvezményt születendő gyermekére (is) érvényesíti. Az Ön által érvényesíteni nem tudott kedvezményt házastársa. • 8 890 000 forint. A megosztás feltétele.

amely hónapra a családi pótlékot. akkor a jogosult a családi kedvezményt önellenőrzés útján érvényesítheti. ikermagzat fogantatásának 91. de rájuk tekintettel családi pótlékot nem folyósítanak.76 • az. akkor a kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély jogosult. csak az elévülésig meg kell őrizni. javítóintézetben nevelt. akiket a családok támogatásáról szóló törvény szerint a családi pótlék összegének a megállapítása során figyelembe vesznek. napot követően) legalább egy napig fennáll. a rokkantsági járadékot folyósítják. amely hónapban az orvosi igazolás alapján a várandósság (a várandósság kezdetétől számított 91. vagy az anyával közös háztartásban élő házastársát61 kell tekinteni. akire tekintettel családi pótlékot. ha ebben a hónapban a családi pótlékra való jogosultság megnyílik. Amennyiben a kedvezményezett eltartott olyan személy. aki a családi pótlékot. vagy más. illetőleg rokkantsági járadékban részesülő kedvezményezett eltartott esetében jogosultnak a vele közös háztartásban élő magánszemélyek egyike minősül. Magzat esetében jogosultnak az anyát. Saját jogon családi pótlékban részesülő. • aki rokkantsági járadékban részesül. aki a családi pótlékot szociális intézmény vezetőjeként. illetve EGT-állam hasonló joga alapján más. vagyonkezelő eseti gondnok a gyermekotthonban. A kedvezmény összegének a megállapítása során az eltartottak létszámába azokat a személyeket is be kell számítani. gyermekvédelmi gondoskodás alatt állóra tekintettel kapja. Magzat esetében jogosultsági hónapnak azt a hónapot kell tekinteni. mint vagyonkezelői joggal felruházott gyám. napjától a megszületéséig. aki a családok támogatásáról szóló törvény alapján a családi pótlékra jogosult. illetőleg az. • a családi pótlékra saját jogon jogosult. Nem jogosult azonban a családi kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély. akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény alapján családi pótlékot. hasonló ellátást folyósítanak. vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő. az intézményben elhelyezett személyre tekintettel kapja. július 1-től bejegyzett élettárs is. Amennyiben az adóbevallás benyújtását követően történik a magzat. 61 2009. hasonló ellátást (továbbiakban együtt: családi pótlék) folyósítanak. • a magzat.) A gyermek megszületésének hónapját figyelmen kívül kell hagyni akkor. (Az orvosi igazolást nem kell az adóbevallással beküldeni. ikermagzat felismerése. bármely EGT-állam hasonló joga alapján családi pótlékot. A családi kedvezmény szempontjából jogosultsági hónapnak az a hónap tekintendő. .

akkor az év végén a jogosultnak nem minősülő élettárs csak a jogosult által érvényesíteni nem tudott részt vonhatja le az összevont adóalap utáni adójából. akinél azt az adóelőleg megállapításakor figyelembe vették. élettárs által érvényesíteni nem tudott családi kedvezmény összege az adóbevallás benyújtásáig. 43. hogy az előzőek szerinti kedvezményezett eltartottak utáni kedvezményt a jogosult a vele közös háztartásban élő házastársával. sor: Egyéb kedvezmény Ebben a sorban tüntetheti fel az 5. valamint a magzat esetében az év végi bevallásban bármelyik jogosult érvényesítheti a kedvezményt függetlenül attól. A törvény lehetőséget ad az együtt élő házastársaknak. hogy az erről szóló igazoláson a kedvezmény halasztása bejegyzés szerepeljen. felnőttképzés díja címén igénybe vehető halasztott kedvezmény62 A tandíjként (képzési költségként). sorban szerepeltetett vállalkozói kivét. Abban az esetben. Az „a” oszlopba ne felejtse el a kedvezmény alapját beírni! 45. és/vagy 11. illetőleg a munkáltatói adómegállapítás időpontjáig nem ismert. a közös gyermekeket nevelő élettársaknak arra. nyilvántartás vezetése mellett. § (7) bekezdés . ha csak egyikük jogosult a családi kedvezmény érvényesítésére. ha a házastárs. A kedvezmény halasztott érvényesítésének feltétele. hogy év közben az adóelőleg megállapítása során melyiküknél vették azt figyelembe. hogy a többi kedvezményi jogcímeken is érvényesíthető kedvezményekkel is élni tudjanak. 206. Élettársak esetében. felnőttképzés költségeként befizetett összegek halasztott kedvezményeinek érvényesítéséhez vegye elő a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolásait. A saját jogon családi pótlékra jogosult és a rokkantsági járadékban részesülő esetében az év végi bevallásban is azt kell jogosultnak tekinteni. 62 2009. élettársával megossza. Ez azonban nem zárja ki azt. évi LXXVII. sorban szerepeltetett személyes közreműködői díj-kiegészítés összegének. A halasztott kedvezmény a hallgatói jogviszony első ízben történő megszűnését. a maradék összeg érvényesítése csak önellenőrzéssel történhet meg. hogy év végén döntsék el. sor: Tandíj.kiegészítés összegének a kedvezményét. a családi kedvezményt melyikük érvényesíti figyelemmel arra is. tetszőleges elosztásban érvényesíthető. tv. illetve a felnőttképzés első ízben történő megszűnését követő öt egymás utáni adóévben.77 A családi pótlékra nem saját jogon jogosultak.

az összevont adókedvezmény mértéke a 100 000 forintból a 3 400 000 forintot meghaladó jövedelemrész 20%-át meghaladó rész. felnőttképzés díja címen halasztott kedvezmény érvényesítésének egyik feltétele. ha az Ön összes. célszerű meghatározni. évi adóalap-kiegészítés nélküli jövedelme ne haladja meg a 3 400 000 forintot.. felnőttképzés címén a halasztott kedvezményt az átmeneti rendelkezések szerint. amely egyáltalán érvényesíthető. 2010. Fontos! A kedvezmény igénybevételénél a 2010. A kedvezmény igénybevételéhez az egyes évek vonatkozásában hatályos előírásokat is vegye figyelembe! Figyelem! A tandíj. de az őstermelői adókedvezménnyel együtt is legfeljebb 100 000 forint lehet. . másik feltétele. így a magánszemély rendelkezésére álló keret 60 000 forint lesz. hogy az Ön összes. sor „a” oszlop) több 3 400 000 forintnál. felnőttképzési díjba beleértendő a vizsgadíj is. sor „a” oszlop) a 3 400 000 forintot meghaladja. akkor mielőtt az adókedvezményeket kitöltené. akkor a már említett jogcímeken érvényesíthető kedvezmény nagyságának a meghatározásához ki kell számítani a 200 000 forint 20%-át. ami 40 000 forint. a pótvizsga díját azonban figyelmen kívül kell hagyni. hogy mekkora az a keret. Abban az esetben pl. majd azt a 100 000 forintból levonva meghatározható mekkora lesz az a kedvezmény összeg. Amennyiben az Ön összes. Az adókedvezmény beírásakor erre a korlátra is célszerű figyelemmel lenni. adóalap-kiegészítés nélküli 2010. ezt le kell vonni a 100 000 forintból. de legfeljebb a 2015. évi jövedelme (28. évi adóval szemben lehet érvényesíteni. hogy a kedvezmények együttes összege az őstermelői adókedvezménnyel sem haladhatja meg a 100 000 forintot. évi jövedelme 3 600 000 forint. ha az Ön összes. egyéb térítés is. Amennyiben Ön a 2010. évi jövedelme (28. az a kedvezmény alapját nem képezheti. évben halasztott kedvezményt kíván igénybe venni. sor „a” oszlop alapján a 3 400 000 forint feletti rész 20%-át kell meghatározni. évi adóalap-kiegészítést nem kell beszámítani a 3 400 000 forintos jövedelemhatárba! Abban az esetben. 2010. adóalap-kiegészítés nélküli 2010. a „c” oszlopba pedig annak a 30%-át. akkor az „a” oszlopba írja be a halasztott kedvezmény alapját. A 28. A tandíj. amely a rendelkezésre áll.78 A tandíjba beleértendő a költségtérítés.

és 65. Csak a 2010-ben felvett. sorban szereplő összeg levonása után fennmaradó adóösszeg. amely a 8. sorban szereplő adóval azonos összeget írt be. az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmények összegét kell feltüntetnie. olvassa el a bevallás 5. sorok összegezett. kedvezményekkel csökkentett adó Ebben a sorban a 2010. sor összegéből a 46. törvényben meghatározott és az állami végkielégítés azon fennmaradó részét. sorba nullát kell írnia. mely a 36. Egyéb adatok 50. Ez az összeg lesz az. sorba a 36. akkor ebben a sorban nem szabad adatot szerepeltetnie! 51. törvényben meghatározott és az állami végkielégítésnek a következő év(ek)re átvitt része Itt kell feltüntetnie a 2010-ben kapott. és még 2010-ben osztalékká nem vált osztalékelőleget tüntesse fel. A levont 10 és/vagy 25%-os adót az „a” oszlopban lévő téglalapba kell beírnia. sor: A 2010-ben kapott. sor kitöltése után különbözetként mutatkozik. . valamint az önálló tevékenység hiányában levonható kamarai tagdíj összegét is a kapott igazolás alapján. 52. sor: Az összevont adóalapot terhelő. akkor a 47. sor: Munkavállalói érdekképviseleti tagdíj Ebbe a sorba írja be a munkavállalói érdekképviseleti szervezet részére befizetett (levont) igazolt tagdíj összegét. sor: A 2010-ben felvett osztalékelőleg Ebben a sorban a kifizető által kiadott igazoláson szereplő – kifizető hiányában a nyilvántartása szerinti összeget – tüntesse fel. Amennyiben a 46. A hónapok számára szolgáló négyzetben tüntesse fel az átvitt hónapok számát. 47. IV. sor). Kérjük. forintra átszámított összeget írja be. amelyet a következő évi összevont adóalap megállapítása során figyelembe kell vennie. sor: Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények összesen Ebbe a sorba a 39 – 45. soránál leírtakat is! Amennyiben a 2010-ben kapott végkielégítés teljes összege után az adót 2010ben fizeti meg (5. A bizonylatokon. évi összevont adóalapját terhelő adónak az adókedvezményekkel csökkentett összegét kell feltüntetnie.79 46. a nyilvántartásban külföldi pénznemben szereplő.

és ezzel összefüggésben 2010-ben végkielégítést kapott. évben kapott végkielégítésnek jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok száma: a 2010. „a” oszlop kitöltésénél figyelembe venni. évi Ha az Ön munkaviszonya megszűnt.80 53. sor: A 2009. sorban szerepeltetett. mert az összes bérjövedelem meghatározása nélkül a bevallása hibás lesz! 56. mert a bér után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg. és annak figyelembe vételével töltse ki e sort. évben kapott végkielégítést és annak összegét megosztotta. Az igazolás alapján a bér összegének alapját az „a” oszlopba. 54. évben figyelembe veendő részre eső hónapok számát kell beírnia! Vegye elő a 0953-as adóbevallását és a végkielégítésről kapott igazolását! 55. és az adóalap-kiegészítéssel növelt bérjövedelem összege Fontos! Abban az esetben. sor: A 2010. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok számát az „a” oszlopba beírni! Vegye elő a kifizetőtől kapott igazolást. sor: A 26 sorból a bérjövedelem alapja. ha a belföldi munkáltatójától származó jövedelme után egyezmény vagy viszonosság hiányában külföldön is adót kellett fizetnie. és az adóalap-kiegészítéssel növelt bérjövedelem összege Figyelem! Amennyiben az egyezmény alapján a belföldi munkaviszonyból származó jövedelme után külföldön kellett adóznia. akkor most ebben a sorban a 2010. sor: A 25. Az igazolás alapján a bér összegének alapját az „a” oszlopba. sorból a bérjövedelem alapja. Ne felejtse el a „b” oszlopban szereplő összeget a 27. akkor a munkaviszonyból származó bér összegét ennek a sornak az „a” oszlopába írja be. mert a bér után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg. évi Ha Ön a 2009. évben kapott végkielégítésnek jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok száma: a 2010. akkor ne felejtse el a 8. 2010. . akkor a munkaviszonyból származó bér összegét ennek a sornak az „a” oszlopába írja be. az adóalapkiegészítéssel növelt bérjövedelmet a „b” oszlopba kell beírnia. az adóalapkiegészítéssel növelt bérjövedelmet a „b” oszlopba kell beírnia.

évi XC. úgy a 1053K bevallásban közölt 2010. természetesen. ha több jogcímen keletkezett visszafizetési kötelezettsége. több kötelezettség jelölésére is módja van (Pl. a különadó alapjának összegét az Szja-törvény rendelkezéseinek alkalmazásában a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni. E sor „a” oszlopában van lehetősége a visszafizetendő kedvezmények jellegét megjelölni. azonban a kifizetés évére vonatkozó személyi jövedelemadóbevallásban elkülönítve be kell vallani. törvénnyel módosított egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról. illetve módosításáról szóló 2010. évi CXXIV. sorban.81 Ne felejtse el a „b” oszlopban szereplő összeget a 27. sor: A 2010. sorának „e” oszlopában és a 105305-ös lap 190. mert az összes bérjövedelem meghatározása nélkül a bevallása hibás lesz! 57. ha valamely korábbi adóévben érvényesített adókedvezmény (rendelkezés) összegét vissza kell fizetnie. sor „d” oszlop adatának meghatározásánál figyelembe vennie. sor: A visszafizetendő adókedvezmény(ek). A leírtak alapján. évben a magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő különadó kötelezettséggel. „a” oszlop kitöltésénél figyelembe venni. A 1053-C lap kitöltése A 2010. úgy a leírtak alapján különkülön kiszámított összegeket adja össze és a végeredményt írja be e sor „c” oszlopába. sor: A 2010. és be kell számítani az éves összes jövedelem megállapításánál. Az erre szolgáló helyen balra kezdődően írja be a következő számjeleket: . sor „c” oszlopában szereplő tételek együttes összegét kell beírnia. évi különadó alapot képező bevétel összege A 2010. évi különadó alapját írja be a „c” oszlopba. évi jövedelem adója Ebbe a sorba a 47. Abban az esetben. amennyiben Ön érintett a 2010. Személyi jövedelemadó 61. pótlólag megfizetendő adó összege Ebben a sorban kell feltüntetnie. Ezt az összeget kell a 28. 2 3). évi adófizetési kötelezettség levezetése V. 62. A visszafizetési kötelezettség szabályait a következőkben találja meg. a 04-es lap 179. törvény előírásai alapján.

vagyis a biztosítást megszüntette. számú melléklete szerint a rendelkezési jog gyakorlásának minősül. 2008-ra és 2009-re érvényesített adókedvezményt kell visszafizetnie. ha a biztosítása alapján egy évnél hosszabb lejáratú kötvénykölcsönt vett fel. értékesítette. december 31-én hatályos – 7. Akkor is vissza kell fizetnie a kedvezményt. ha Ön 2010-ben a biztosítás feletti rendelkezési jogát – a szerződéskötést követő 10 éven belül – gyakorolta. vagy visszavásárolta. vagy többször vett fel egy évnél rövidebb lejáratú kötvénykölcsönt. a korábbi években igénybe vett adókedvezményt már nem.82 A visszafizetendő kedvezmény megnevezése Biztosítási kedvezmény visszafizetése Visszafizetendő adókedvezmény az önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg feltörése miatt NYESZ-R számláról. nem nyugdíjszolgáltatásként felvett összeg miatti visszafizetés Pótlólag megfizetendő adó Az önkormányzat részére bérbe adott lakás. bérleti szerződésének idő előtti megszüntetése számjele 1 2 3 4 A visszafizetendő biztosítási adókedvezmény összege63 (1) A korábbi évekről szóló bevallásában az élet. amely a szja-törvény – 2009. akkor csak a 2007-re. Visszafizetési kötelezettséget eredményez a szerződés olyan módosítása is. törvény 206. § (8) bekezdés . hogy amennyiben a rendelkezési jogával 2010-ben élt. A járadékszolgáltatást nyújtó nyugdíjbiztosítás esetében a szerződéskötéstől számított 10 éven belül esedékes szolgáltatás csökkenő vagy egy összegben történő igénybevétele szintén az adókedvezmény elvesztésével jár. évi LXXVII. Ez a szabály a gyakorlatban azt jelenti. Nem vonatkozik a visszafizetési kötelezettség azokra az érvényesített adókedvezményekre. amelyeknek az alapjául szolgáló díjfizetés évének utolsó napjától számított 3 év a rendelkezési jog gyakorlásáig már eltelt. 63 A 2009.és/vagy nyugdíjbiztosítási díj után érvényesített adókedvezményt vissza kell fizetnie akkor.

amelyet az állami adóhatóság az Ön rendelkező nyilatkozata alapján a lekötésre tekintettel az egyéni számlájára átutalt. ha Ön a tartós adományozásról szóló szerződésből eredő bármely kötelezettségét nem teljesítette. évben olyan biztosítási szerződése felett rendelkezett. amelyre tekintettel 2007-2009. § (4) bekezdés 66 Szja-törvény 44/B. NYESZ-R számláról. és 2008. A 62. sor „a” oszlopban jelölje az 1 számjelet. évben megszüntette. Számítsa ki a 2007.83 Ha Ön 2010. A számítás eredményeként kapott összeget kell ebbe a sorba beírnia. években érvényesített biztosítási kedvezmény 20 százalékkal növelt összegét. § (4) bekezdés b) pont . nem nyugdíjszolgáltatásként felvett összeg miatti visszafizetés66 (3) Abban az esetben. Az önkormányzat részére bérbe adott lakás. úgy a rendelkező nyilatkozatai alapján az állami adóhatóság által a NYESZ-R számlájára átutalt összeg(ek)et 20%-al növelten köteles visszafizetni. akkor a következők szerint állapítsa meg a visszafizetési kötelezettségét. A visszafizetendő összeget kell beírnia ebbe a sorba. Ehhez az összeghez adja hozzá a 2009. évben érvényesített adókedvezmény alapjaként figyelembe vett biztosítási díj 36 százalékát. bérleti szerződésének idő előtti 64 65 2009. és a „c” oszlopba az összesen összeget írja be! A tartós adományozás visszafizetendő külön kedvezménye64 Változás! Megszűnt a tartós adományozás címén igénybe vett kedvezmény után a visszafizetési kötelezettsége abban az esetben is. évi LXXVII. akkor 20%-kal növelten vissza kell fizetnie azt az összeget. Visszafizetendő adókedvezmény az önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg feltörése miatt65 (2) Ha az önkéntes kölcsönös egészségpénztárnál fennálló számlakövetelését (annak egy részét) legalább 24 hónapra lekötötte. törvény 206. majd ezt követően a lekötést – akár részben is – 2010. A visszafizetendő összeget írja be ebbe a sorba. § (10) bekezdés Szja-törvény 44/A. években adókedvezményt érvényesített. ha a NYESZ-R számlájáról nem nyugdíjszolgáltatásként vett fel összeget. és erre tekintettel a lekötött pénzeszköz 10 százalékának átutalásáról rendelkezett.

Az összevont adóalapba tartozó jövedelme után külföldön fizetett adó összegét ennél a sornál ne vegye számításba. Nem kell a kifizetőnek tévesen adott nyilatkozat miatt költségkülönbözet alapján a 39%-os adót megfizetnie akkor. A különbözet. 31. Ha a munkaviszonya megszűnésével összefüggésben. és a 33. A megállapított adófizetési kötelezettséget és a felszámított késedelmi pótlékot ebbe a sorba írja be. 2010-ben törvényben meghatározott végkielégítésben részesült. mely az adó alapjául szolgáló összeg („a” oszlopban). évi 67 68 Szja-törvény 74/A. a különbözet 39%-a pedig a „c” oszlopban kell szerepeltetnie. hogy a 61. évre eső részét veheti figyelembe. sorok összegét. és annak egy részét a következő évi összevont adóalapjához kell hozzászámítania (a bevallás 50. § (4) bekezdés Szja-törvény 48. 64. 65. ha az adóévben megszerzett bevételét terhelő adóelőleg megállapításához a kifizetőnek tett nyilatkozatában a tételes igazolással elszámolható költség levonását kérte. sorban 2010. ahányszor a végkielégítés egy hónapra eső részét a 8. § (4) bekezdés . hogy a kifizető által levont 17% adóelőleg összegének egy hónapra jutó részét annyiszor veszi számításba. sorában is adatot tüntet fel).84 megszűntetése miatti adófizetési kötelezettség67 (4) Az önkormányzat részére bérbe adott lakás. sorban lévő adó összegéhez hozzáadja a 62. mivel a külföldön megfizetett adó figyelembe vétele a 30. soroknál történik. évi adófizetési kötelezettség összege Ez a sor a 2010. sornál található útmutatót. ha a kiszámított különbözet összege nem haladja meg a nyilatkozatában megjelölt költség 5%-át. Ezt úgy számíthatja ki. és 63. évi adófizetési kötelezettség összegének feltüntetésére szolgál. 63. sor: Az adóelőleg megállapításához tévesen adott nyilatkozat miatti költségkülönbözet alapján fizetendő 39%-os adó68 Ezt a sor abban az esetben kell kitöltenie. akkor itt a végkielégítés adóelőlegének csak a 2010. bérleti szerződésének idő előtti megszűntetése miatt keletkezett adófizetési kötelezettség kiszámításához olvassa el a 164. sor: A kifizetők által levont adóelőleg összege Mielőtt Ön ezt a sort kitölti. és az adóbevallásban elszámolt költség meghaladja a nyilatkozat alapján levont költség legalább 5%kal meghaladja az adóalap megállapításakor elszámolt igazolt költséget. Ezt úgy számíthatja ki. sor: A 2010. adja össze a naptári évi jövedelmeiről kiállított igazolások alapján a kifizetők (munkáltatók) által levont adóelőlegeket.

akkor a munkáltató által a végkielégítésből levont adóelőleg teljes összegét vegye figyelembe ennek a sornak a kitöltésénél. hanem az 52. sor „a” oszlopában kell szerepeltetnie. Feltétlenül olvassa el a 167. Ebből az összegből a kifizetőnek 10 és/vagy 25%-os adót kellett levonnia a kifizetéskor. évben felvett osztalékelőlegből levont adó összege Ezt a sort akkor kell kitöltenie. évben vont le a kifizető. Az így megállapított összeget kell ebbe a sorba beírnia. A külföldön is adóköteles osztalék. sorban is tüntetett fel adatot. kamat és vállalkozásból kivont jövedelem utáni adó megállapításakor vehette figyelembe a 05-ös lap 187. vegye elő a 0953-as bevallását. az általa kiadott igazoláson is szerepel.. sor: A kifizetők által levont forrásadó összege Ebbe a sorba mindazon forrásadó együttes összegét kell beírnia.85 jövedelemként tüntette fel. . illetőleg 25%-os adót nem itt. majd írja át ide az osztalékelőlegből levont adó összegét. évben osztalékká nem vált osztalékelőlegből levont 10. sorban nem szerepelhet adat). egy szerződésből származó 15 000 forint alatti. sor: A 2009. és az. osztalékelőleget kapott. sor) után 2010-ben adózik (a 8. illetőleg a 189. sorok kitöltésekor. ha Ön a 2010-ben kifizetett végkielégítés teljes összege (5. akkor ebben a sorban a nem bevallás köteles jövedelméből levont adóösszeget nem szabad feltüntetnie. sorba írja be. vállalkozásból kivont jövedelem után a külföldön levont adót ne itt vegye számításba. Ha Ön a 9. hanem az 68. Mielőtt Ön ezt a sort kitölti. Abban az esetben. és a 169. évben. kamat. Az Önnek 2010-ben kifizetett. 66. amelyet a bevallásadási kötelezettség alá eső elkülönülten adózó jövedelmei után 2010.. Ha Öntől a kifizető az értékpapír értékesítésekor az árfolyamnyereség címén elért nyereségéből adót vont le. ha a 2009. mert azokat az ilyen osztalék. és még a 2010. a várható eredmény terhére. sorokhoz írt útmutatót! 67. összevonás alá nem eső bevétel esetében). amelyből a kifizető adót (és nem adóelőleget) vont le és ezt a jövedelmét nem kell bevallania (pl. kifizető által levont adóelőleget ne ebbe. 188. akkor a levont adó összegét ebben a sorban tüntesse fel. akkor az arra jutó. Ha Önnek olyan bevétele is volt 2010-ben.

akkor annak az Ön által negyedévente megállapított fizetési kötelezettség összegét az adóbevallásban fel kell tüntetnie. melyet Önnek kellett megfizetnie. sorok: Az adózót negyedévente terhelő adó. hogy az adót. 70–73. ha 2009-ben kapott állami vagy törvényben meghatározott végkielégítést és azt megosztotta (9. Nem ide. adóelőleget megfizetnie akkor. adóelőleget megfizette-e vagy sem! Kifizető hiányában az osztalékjövedelem adójának összegét is itt kell feltüntetnie. a 2010. A kifizetéskor levont 18% adóelőlegből az arányos megosztás szerinti részt lehet figyelembe venni a 2010-es évben. 69.86 68. sorok együttes összegét írja be. évben felvett osztalékelőleg adójának összegét. hanem az 52. évben is keletkezett adófizetési kötelezettsége. sornál leírtakat is. adóelőleg69 Ide nem írhatja be a kifizetőtől kapott igazolás szerint kifizető/munkáltató által levont adó. adóelőleget a kifizető nem tudta levonni. sor: Összes levonás Ebbe a sorba az 65-68. és e miatt Önnek keletkezett fizetési kötelezettsége. adóelőleget is. figyelembe vehető levont adóelőlege Ebbe a sorba akkor írjon. sor: A korábbi végkielégítésnek a 2010. adóelőleg összegét! Azt a 65. sorokban tüntesse fel! Ha Önnek egyéni vállalkozóként. s emiatt. sor) kötelezettségeként írja be. mert az adót. fizetővendéglátó tevékenységet folytatóként vagy magánszemélyként adót. ha azok együttes összege az adóév elejétől számítva a 10 000 forintot nem haladta meg. adóelőleget kellett fizetnie. Itt kell szerepeltetnie azt az adót. az adóév elejétől számított összeget. adóelőleget a negyedévet követő hónap 12-ig kellett megfizetnie. Vegye figyelembe a 9. ezt kell ebbe a sorba beírnia. § . negyedév (73. évben esedékessé vált. adóelőleg fizetési kötelezettségeit kell szerepeltetnie az „a” oszlopokban függetlenül attól. Nem kellett az adót. Önnek az egyes negyedévekben keletkezett adó. sorba is írt adatot). Ezekben a sorokban. sorba kell beírnia a kifizető hiányában.-68. a 2010. Az adót. 69 Szja-törvény 49. vagy a törvény szerint nem kellett levonnia. amelyet Önnek azért kellett megfizetnie a kifizető által adott igazolás alapján. Ebben az esetben a IV. mezőgazdasági őstermelőként.

A 2009. sor: Az adózó által befizetett adóelőleg. vagy amelyből annak kifizetője adót. a mezőgazdasági őstermelőként (családi gazdálkodóként). feltéve. azt ebben a sorban figyelembe veheti „adókiegyenlítés címén befizetett adóként”.87 Itt kell feltüntetnie pl. évi vállalkozói jövedelme és vállalkozói osztalékalapja után 2010-ben megfizetett adó sem. évi jövedelme utáni adóelőleg. január 12-éig befizetett negyedik negyedévi előleget is itt vegye számításba kötelezettségként. A 2010. hogy az adót. akkor a befizetett tételeket e sor „b” oszlopába kell beírnia. ebbe a sorba a saját. 75. mint 2011-ben megfizetett osztalékelőleg adója. Ha Ön egyéni vállalkozó. Ha olyan jövedelme is volt. vagy az átalányadó alapja után befizetett adóelőleget kell beírnia. Ezt az osztalékká vált összeggel szemben a 1153-as bevallásában veheti majd figyelembe. évi jövedelméről szóló adóbevallásában a 2009-es évre megállapított. sorok „a” oszlopainak összegét. egyéni vállalkozóként a 2010. megfizetett adó összegét. . Ebben a sorban nem tüntetheti fel a kifizető hiányában az osztalékelőleget terhelő. továbbá ha a forrásadót Ön már a bevallás benyújtását megelőzően saját maga befizette. 2010. sorának „c” oszlopában adatot tüntetett fel. vagy a fizetővendéglátás utáni tételes átalányadó kötelezettsége összegét is. vagy a várható adóhoz képest kevesebbet számolt ki. de a 2010-es évben befizetett adókülönbözetet ide nem írhatja be! Ha Ön alkalmazottat foglalkoztató őstermelő. évi vállalkozói jövedelme és a vállalkozói kivét. Ez az összeg nem tartalmazhatja az alkalmazottaktól. vagy más önálló tevékenységet folytató magánszemély. adóelőleget teljes egészében Ön meg is fizette. adó E sor „b” oszlopába kell beírnia a 70-73. akkor az alkalmazottól levont adóelőleget nem itt kell bevallania! 74. amely nem kifizetőtől származott. vagy más kifizetésekből levont személyi jövedelemadó (előleg) összegét. Nem vehető figyelembe ennek a sornak az összegében a 2010. ha a 1053-06-01-es lapon ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmeivel kapcsolatban az adókiegyenlítési kerete fedezet nyújt az adókiegyenlítésre jogosító összeg egészének (egy részének) figyelembe vételére. és ezért Ön személyesen (is) fizetett adóelőleget. adóelőleget nem vont le. sor: Adókiegyenlítés miatt figyelembe vehető összeg Ebben a sorban akkor tüntethet fel adatot. Amennyiben a 1053-06-01-es lap 220.

mint a 2010. évi bevallása alapján veszteséget ért el. sor) kevesebb. sor).88 Ha a 1053-06-02-es lapon csereügylet(ek)ből származó jövedelmeit (veszteségeit) részletezi. feltéve. • a magánszemély összevont adóalapjának. 70 Szja-törvény 48. adóelőleg (76. akkor a különbözetként kapott összeget írja be ebbe a sorba. sor: Levont. akkor az adókiegyenlítést csak a megfizetett adó erejéig veheti figyelembe a cél szerinti felhasználás adójánál. 76. 78. adóévben cél szerinti felhasználása volt. illetve a nyilatkozat alapján fizetett adóelőleg miatt utóbb Önnek felróható okból az adóév végén 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözet mutatkozik. sor: Adózó terhére mutatkozó különbözet Ha az Öntől levont és az Ön által befizetett adó. adóterhet nem viselő járandóságainak adóévi várható összegéről. sorából! Ha részletfizetési kedvezményt engedélyezett az állami adóhatóság az ingatlan értékesítésből származó jövedelem megállapított adója megfizetésére. 2010. A különbözetet 12%-át ennek a sornak a „c” oszlopában kell feltüntetni.. ebben az esetben jogosult adókiegyenlítésre. évi adófizetési kötelezettsége (64. Ön az adott kifizetéstől függően nyilatkozhatott a következőkről az adóelőleg megállapítása során: • a bevétel adóelőleg-alapjának megállapításához levonandó költségről. ebbe a sorba írja be a befizetett adóként figyelembe vehető összeget a 1053-06-01 lap 202. 77. sor: Adóelőleg befizetési különbözet alapján meghatározott 12%-os adó70 Ha olyan adóelőleg levonást kért nyilatkozattal a kifizetőtől. valamint az adókiegyenlítés miatt befizetettként figyelembe vehető összeget (75. és 209. adóelőleg együttes összege Ebben a sorban adja össze a kifizetők által levont (69. akkor a különbözet 12%-át kell a bevallásban szerepeltetnie és befizetnie. amelyet megfizetett adóként érvényesíthet a törvényi feltételek megléte esetén... A 105306-02-es lap 240. sor). 2009. adóévekben és a 2010. Amennyiben ingatlan/vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelme keletkezett a 2008. sorának „h” oszlopában lévő összeget vegye itt figyelembe.. sor) és az Ön által befizetett adóelőleget. befizetett adó. 205. adót (74. és/vagy 2009. § (4) bekezdés . hogy a részleteket teljes egészében megfizette. és a 2008. sor). • az adóelőleg-megállapítás módjáról.

e túlfizetések vagy azok egy részének átvezetésével is teljesítheti a befizetési kötelezettségét. ekho további külön fizetendő . Ehhez töltse ki a 1053-170-es lapot! Ha a tartozását egy összegben nem tudja megfizetni. Amennyiben Önnek akár az egészségügyi hozzájárulásban. és a 78. sorban lévő összegek együttes összegét kell feltüntetnie. adóelőleg Ha az Öntől levont és az Ön által befizetett adó.89 • • • • bér esetén az adójóváírás figyelembevételéről. Amennyiben nem kell 12%-os adót fizetnie (a 78. a családi kedvezmény érvényesítéséről és megosztásáról. ekho-ra. Nem kell a kifizetőnek tévesen adott nyilatkozat miatti költségkülönbözet alapján a 12%-os adót megfizetnie akkor. a különbözetet a 80. illetve az adókiegyenlítés összege (76. a „Az adótartozás megfizetésére vonatkozó szabályok” című fejezetet! 80. sor: Visszaigényelhető adó. akár a nyugdíjjárulékban (nem egyéni vállalkozói minőségben) visszaigényelhető összeg mutatkozik. 79. sor) több mint a 2010. az állami végkielégítés megosztásának mellőzéséről. évi adófizetési kötelezettsége (64. hogy a végleges fogyatékos állapotról ugyanazon kifizetőnek elegendő egyszer nyilatkozni. A 100 forintot el nem érő tartozását nem kell befizetnie. akkor. sor). A 100 forintot el nem érő személyi jövedelemadó összegét az állami adóhatóság nem téríti vissza. akkor ebbe a sorba a 77. a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállásának időtartamáról azzal. hanem egészségügyi hozzájárulás kötelezettségre. adóelőleg. A tartozását a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig kell megfizetnie. és 8. sorban kell feltüntetnie. sorban szereplő összeget kell beírnia. fizetési halasztás vagy részletfizetés engedélyezését kérheti. Feltétlenül olvassa el az Útmutató 6. Ha Ön a többletként befizetett adót nem kéri vissza. sor: Az adóbevallással egyidejűleg még fizetendő adó Ebben a sorban a 77. ha a kiszámított különbözet összege nem haladja meg a 10 ezer forintot. pontját. A személyi jövedelemadót a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-06056353 számú „NAV személyi jövedelemadó beszedési számlá”-ra kell befizetnie. járulékra. sorban nincs adat).

2010-ben a foglalkoztatott nyugdíjjárulékot (tagdíjat) a járulékalapul szolgáló jövedelme után. Az évi összeghatár számításánál figyelmen kívül kell hagynia azokat az időtartamokat. melynek egy naptári napra meghatározott összege 20 420 forint. egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás fizetési kötelezettség Ez a sor az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás jogosulatlan választásából adódóan fizetendő adó összegének a bevallására szolgál! 87. éves szinten 365 napra 7 453 300 forint. Az ekho különadót a Magyar Államkincstárnál vezetett 1003200006056401 számú „NAV Ekho különadó beszedési számlá”-ra kell befizetnie. Ilyen időtartam különösen az. Amennyiben ebben a sorban adatot tüntet fel. hogy azt a bevallás benyújtásáig a foglalkoztatójától nem kérte vissza és nincs is szándékában visszakérni. ha a 1053-08-01-es lapon a 267. feltéve. annak elszámolását a foglalkoztatójától kérheti. VIII. visszaigényelhető Ebben a sorban kell szerepeltetnie a többletként jelentkező összeget. legfeljebb azonban a járulékfizetési felső határig köteles megfizetni. illetve a biztosítási jogviszony megszűnése napjáig kell számítani. Ha Ön magánnyugdíj-pénztár tagja. A járulékfizetési felső határt évente január 1-jétől – év közben kezdődő jogviszony esetében a biztosítással járó jogviszony kezdete napjától – az adott év december 31. amely alatt Ön . sorban további adót számított ki. Magánnyugdíj-pénztári tagság esetén a túlvont nyugdíjjárulékot is a foglalkoztatótól kérheti vissza. ne felejtse el a bevallás első oldalán a döntésének megfelelő helyen az „X”-et beírni! VII. ekho választására nem jogosító bevételével kapcsolatban. akkor a tagdíjfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan Öntől levont tagdíj visszaigénylésére a 1053-as bevallás nem alkalmas. sor: Ekho különadó fizetési kötelezettség Ebbe a sorba kell beírnia. napjáig. További. akkor töltse ki a 1053-170-es lap erre szolgáló részét. ha Öntől 2010-ben a foglalkoztató az Önre vonatkozó járulékfizetési felső határt meghaladóan vont le nyugdíjjárulékot. sor: A felső határt nyugdíjjárulék összege meghaladóan levont. amelyre Önnek járulék alapjául szolgáló jövedelme nem volt.90 adóra kívánja elszámoltatni. A nyugdíjjárulék fizetési felső határt meghaladóan levont összeg 88.

ezért ebben a tekintetben túlfizetése sem keletkezhetett. és a napi járulékfizetési felső határ (20 420 forint) szorzatával. Amennyiben Ön a teljes összeget nem kéri vissza. vagy a számláján kívánja hagyni. fizetés nélküli szabadságot) töltött. akkor a bevallás első oldalán a megfelelő helyre az „X”-et írja be! Figyelem! Amennyiben Ön magánnyugdíjpénztár tagja. díjazás nélküli időszakot (pl. azt az állami adóhatóság nem fizeti vissza. Így kell eljárnia akkor is. sor: Visszaigényelhető egészségügyi hozzájárulás Ha Ön a 1053-09-es lap 298. Az egészségügyi hozzájárulási kötelezettség elszámolása 89. akkor a többletként levont magánnyugdíjpénztári tagdíjat és a nyugdíjjárulékot kizárólag a foglalkoztatójától kérheti vissza! A 6%-os egészségbiztosítási járuléknak felső határa nincs. gyermekgondozási segélyben. ha a biztosítással járó jogviszony év közben kezdődött vagy szűnt meg. Ha a túlvont járulék összege a 100 forintot nem éri el. Önnek rendelkeznie kell a foglalkoztató által kiállított azon igazolásokkal. Amennyiben Ön a túlvont összeget teljes egészében nem kéri vissza. akkor az oda beírt összeget írja át ebbe a sorba. IX. gyermekgondozási díjban. sorában további. baleseti táppénzben részesült. amelyekből az Önre vonatkozó járulékalap felső határa és az Öntől levont járulék összege megállapítható. 90. átvezetést kér. • fizetés. vagy a többletként jelentkező összeget. sor: A bevallással egyidejűleg fizetendő egészségügyi hozzájárulás Abban az esetben. ha a 1053-09-es lap 297. a bevallással egyidejűleg fizetendő egészségügyi hozzájárulást számított ki. illetve az igazolt távolléti időszakok naptári napjainak száma. akkor az éves felső határként megállapított összeget csökkentenie kell a díjazás nélküli. Az egészségügyi hozzájárulást a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-06056212 számú „NAV Egészségügyi hozzájárulás beszedési számlá”-ra kell befizetnie. terhességi-gyermekágyi segélyben. sorában adatot tüntetett fel. vagy annak egy részét a személyi jövedelemadó tartozására. Amennyiben Önnél 2010-ben az előzőek szerinti esetek bármelyike fennállt. . azt írja be ebbe a sorba. járulékra.91 • táppénzben.

sorba írja be. akkor feltétlenül töltse ki a 170es lapot is. A megfelelő sorokban az adóstárs nevét. A 4 400 000 forintos jövedelem-korlát akkor vonatkozik Önre. aki a hitellel megszerzett ingatlanban tulajdonostársa is és az adóévben legalább 6 hónapig gyesre volt jogosult. akkor az ügyfélszolgálatok bármelyikén kérhet újabb 1053-01 lapot. akkor ezt a nyilatkozatot is ki kell töltenie. Abban az esetben. pontnál leírtakat! A 1053-01 lap kitöltése Nyilatkozatok Ha Ön a személyi jövedelemadó bevallás benyújtására bármely ok miatt kötelezett. valamint azon lakótelek. az (A) mező kitöltése Ha élni kíván a 100 000 forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség részletekben történő megfizetési lehetőségével. hogy részletekben kívánja teljesíteni a fizetési kötelezettségét. A választott időtartamot (2. A részletben történő teljesítés lehetősége maximum négy hónap lehet.92 ekho külön fizetendő adóra kívánja elszámolni. A 126. Ne felejtse el az erre szolgáló helyen feltüntetni. ha adóstárs nélkül vette fel az adókedvezménnyel érintett hitelt. hogy a nyomtatványból hány lapot csatol a bevallásához! . amely ingatlan megszerzéséhez felvett hitel törlesztésére tekintettel az adókedvezményt igénybe vette. akkor a kötelezettségeivel kapcsolatos különböző nyilatkozatait itt kell megtennie. Nyilatkozat a lakáscélú hiteltörlesztés halasztott kedvezményéhez (A) 121 -126. A nyilatkozaton a hitelszerződésben szerepelő valamennyi adóstárs adatát szerepeltetnie kell. lakás fekvése szerinti település elnevezését. 3. hogy az adókedvezmény érvényesítése szempontjából Önre a 3 400 000 vagy a 4 400 000 forintos jövedelem-korlát vonatkozik. sor). 4) kell beírnia erre a helyre. I. Olvassa el a 8. Amennyiben az (A) mezőben az adóstársak adatainak feltüntetésére az előnyomott sorok nem elegendők. adóazonosító jelét.vagy házastársa. soraiban adókedvezményt kíván érvényesíteni. ha az adóstársa az élet. az (A) mezőben nyilatkoznia kell arról. sorok: Ha Ön a 1053-B lap 37-39. valamint helyrajzi számát kell feltüntetnie. Ne felejtse el a bevallás első oldalán az erre szolgáló helyre az „X”-et beírni! Nyilatkozat a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség részletekben történő megfizetéséhez. úgy ezt jelölje meg (123. Ennél rövidebb (két vagy három hónap) idő is lehetséges a teljesítésre.

hogyan rendelkezhet az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár71 és/vagy befektetési szolgáltató felé Csak akkor rendelkezzen. ha 2010-ben az e tevékenységéből származó jövedelme után tételes átalányadót fizetett és így akar a jövedelme után 2011-ben is adózni. akkor 2011-ben is lehetősége van arra. akkor az erre irányuló szándékát az erre szolgáló helyen az „X” beírásával jelezze. melyben megtalálja a tételes átalányadózás választhatóságának a feltételeit. Mielőtt az adózás módjáról döntene. az ingatlan bérbeadó és a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató nyilatkozata a tételes átalányadózásról (B) 129. ha a rendelkezése megtétele időpontjában pénztártag!72 71 72 Szja-törvény 3. hogy tételes átalányadózás útján tegyen eleget az adófizetési kötelezettségének. sorához fűzött magyarázatot is. pont Szja-törvény 44/A.és változás bejelentő lapon kellett nyilatkozni. szálláshelyszolgáltatásból származó jövedelmének a megállapítására 2010-ra a tételes átalányadózási módot választotta. Fontos! A 2010. A 1053-02 lap kitöltése Rendelkező nyilatkozatok az adóról Általános tájékoztató arról. olvassa el az útmutató 04-es lapjának 176. ingatlan bérbeadásból. Figyelem! 2010.93 II. a bérleti díj az esetében továbbra is evás bevétel. Abban az esetben. de 2011-re nem ezen a módon kíván adózni. A fizetővendéglátó. és választhatja e tevékenységére a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések szerinti adózást! Az evás egyéni vállalkozó továbbra sem élhet ezzel a lehetőséggel. augusztus 16-át követően az egyéni vállalkozó a megszerzett bérleti. Amennyiben 2011-ben ezen a módon kíván adózni. § (1) bekezdés . üdülőjét fizetővendéglátás keretében hasznosítja. sor: Ha Ön a lakását. szálláshely-szolgáltatási díjak megszerzése esetén. akkor ezt a szándékát jelezze az „X” beírásával az erre szolgáló négyzetben. akkor erről most nem kell nyilatkoznia. augusztus 16-át követő tételes átalányadózás választásáról a 10T101E bejelentő. a jövedelemszámítás szempontjából nem minősül egyéni vállalkozónak. 130. § 48. sor: Ha Ön a fizetővendéglátásból.

§ (1) bekezdés Szja-törvény 44/C. § (2) bekezdés Szja-törvény 3. Ha Ön a rendelkezése időpontjában azért nem tagja az önkéntes nyugdíjpénztárnak. úgy Önre a rendelkezési tilalom nem vonatkozik!73 Csak olyan pénztár jelölhető meg. évtől megszűnt! Helyette azonos feltételekkel és mértékben meghatározott összegnek az egyéni számlára történő utalásáról rendelkezhet Ön. kamatot kell fizetnie.78 Ha mindkét rendelkezési lehetőségével élni kíván. jóváírás. ha nyugdíjszolgáltatás igénybevétele miatt szüntette meg a NYESZ-R számláját. amely pénztárnál. A rendelkezésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakba befizetett. hogy a rendelkezése megtétele időpontjában pénztártag.77 Rendelkezhet akkor is. § (2) bekezdés Szja-törvény 44/A. § (4) bekezdés a) pont Szja-törvény 44/B. azaz az adóbevallásának vagy az egyszerűsített bevallást kérő vagy a munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozatának megtétele időpontjában tag. mert nyugdíjszolgáltatást igényelt. feltéve. mert nyugdíjszolgáltatást 73 74 75 76 77 78 79 80 Szja-törvény 44/A. ha rendelkezik „NYESZ-R”76 jelölésű nyugdíj-előtakarékossági számlával és nem kapott 2010-ben nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetést (átutalást) a NYESZ-R számláról. lekötés. illetőleg a tag egyéni számláján jóváírt összeg utáni adókedvezményi lehetőség már a 2006. illetve amelynél történt a rendelkezési jogosultságot megalapozó szolgáltatás igénybevétele!74 Több önkéntes kölcsönös pénztár esetén is csak egy pénztár jelölhető meg.80 E miatt feltétlenül töltse ki a 1053-főlap (D) tábláját. pont Szja-törvény 44/B. § (6) bekezdés . de az adóév utolsó napján még nem mondta fel azt.79 Ha az átutalást az állami adóhatóság késedelmesen teljesíti. § 76. a pénztár igazolása szerint történt a rendelkezési jogosultságot megalapozó befizetés. § (1) bekezdés Art. figyeljen az összegek megosztására.94 Ha Ön a rendelkezése időpontjában azért nem tagja az önkéntes nyugdíjpénztárnak. § (5) bekezdés Szja-törvény 44/A.75 Nyugdíj-előtakarékossági számla esetén a rendelkezési jogosultság csak abban az esetben illeti meg a számlatulajdonost. 37.

vagy az adóbevallása alapján fizetendő adóját határidőben – február 25-ig. A rendelkezési jogosultság gyakorlásához szükséges a pénztár igazolása.83 81 82 Szja-törvény 44/A. vagyis a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül. § (3) bekezdés Szja-törvény 44/B. ha a nyugdíj-előtakarékossági számláját. Ha az adott nyugdíj-előtakarékossági számla nyugdíjszolgáltatás igénylése miatt a nyilatkozattétel és a kiutalás teljesülésének időpontjáig megszűnt. illetőleg az adóbevallása szerinti adó rendezését követő 30 napon belül kerülhet sor akkor. ha az adókedvezmények levonása után marad még összevont adóalap utáni adó (47. Az átutalás(oka)t. sorban X-szel). az állami adóhatóságnak az adó visszatérítésére vonatkozó szabályok szerint kell teljesítenie.82 A nyugdíj-előtakarékossági számlával kapcsolatos rendelkezési jogosultságát csak a bevallásában gyakorolhatja. § (2) és 44/B. ha bevallási kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.81 A nyugdíj-előtakarékossági – NYESZ-R jelölésű – számlához is párosul rendelkezési jogosultság. ha Önnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott tartozása van. sorba. úgy a kapott igazolás alapján Ön élhet e rendelkezési jogával (jelölje a 144. az Ön kérelmére. • Az átutalni rendelt összeggel az összevont adóalap utáni adó (36. • Rendelkezni csak abban az esetben lehet. § (2) bekezdés . de legkorábban március 1-jétől (elektronikus úton benyújtott bevallás esetében február 1-től). az állami adóhatóság közvetlenül Önnek juttatja el a rendelkezése szerinti összeget a 1053-A lapon megjelölt számlára. az abban megjelölt címre (számlára) utalja az állami adóhatóság azzal. sor) nem csökkenthető. Ebben az esetben sem írhatja be saját számlaszámát a 139. sorban X-szel). a nyilatkozattétel időpontját megelőzően nyugdíjszolgáltatásra jogosultsága miatt megszüntette. a számlavezető által az állami adóhatóságnál erre a célra nyitott beszedési számlára történt visszautalást követően. Abban az esetben.95 igényelt. de a rendelkezést megalapozó befizetés évének utolsó napján az adott nyugdíj-előtakarékossági számláját még nem mondta fel (ezt jelölje a 146. A rendelkezési jogosultság gyakorlásához szükséges a befektetési szolgáltató igazolása. § (3) bekezdés 83 Szja-törvény 44/A. sor). hogy ez a kiutalás más (újonnan nyitott) nyugdíj-előtakarékossági számlára nem teljesíthető. azaz a költségvetési támogatást. illetve május 20-ig – nem rendezte. Ön rendelkezhet akkor is. akkor az utalásra az Ön kérelme alapján az adótartozása. Hibás bevallás esetén a 30 napos határidőt a bevallás kijavításának napjától kell számítani.

felszámolása folyamatban van. ha az összevont adóalap utáni. ahová az utalást kéri. illetve a pénztár tevékenységének felfüggesztése esetén az állami adóhatóság értesítése alapján Ön kérheti a bevallásában megjelölt pénztár helyett – amennyiben más önkéntes kölcsönös pénztár tagja – másik pénztárba történő utalását a rendelkezett összegnek. hogy az Ön önkéntes kölcsönös biztosítópénztára végelszámolása. arra is lehetősége van. Ha nem tagja más pénztárnak. ahova az utalást kérné. ha azért nem tagja az önkéntes nyugdíjpénztárnak. úgy figyeljen arra. illetve. akkor töltse ki a 132-139.84 Ha azonban az önellenőrzés vagy az ellenőrzés eredményeként az adókedvezmények levonása utáni összevont adóalap utáni adó (47. illetve.96 Amennyiben Ön önkéntes pénztárnál vezetett egyéni számlával és nyugdíjelőtakarékossági számlával kapcsolatosan is rendelkezik. ha a különbözet az 5 000 forintot nem haladja meg. Feltétlenül közölje a 138. és győződjön meg arról. hogy az már részben vagy egészében nem nyújt fedezetet az átutalt összegre. sorokat. mert utóbb ennek adójogi következményei lehetnek. hogy az igazolásai ne tartalmazzanak halmozott adatokat. illetőleg a nyugdíj-előtakarékossági számlára utalandó összegek ebben az esetben sem léphetik át a törvényben meghatározott mértéket. ha Ön év közben más pénztárba lépett át. akkor a különbözetet Önnek. azt a pénztárat. majd jelölje meg azt a pénztárt. Rendelkezés az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárhoz utalandó összegről Amennyiben Ön rendelkezési jogosultság gyakorlásához szükséges igazolást kapott és a rendelkezése időpontjában valamely önkéntes pénztár tagja. sorban a rendelkezését az átutalás tényleges összegéről! Az átutalt összeg nagyságát nem befolyásolja az. sor) olyan mértékben csökken. úgy az egyes pénztárakhoz. Nem hoz határozatot az állami adóhatóság. és 142. 84 Szja-törvény 44/C. Abban az esetben. adókedvezményekkel csökkentett adó önellenőrzés vagy adóellenőrzés során utóbb változik. § (2) bekezdés . mert nyugdíjszolgáltatást igényelt. hogy két helyről kap igazolást. Ebben az esetben. I. az állami adóhatóság határozata alapján meg kell fizetnie. Előfordulhat. hogy saját pénzforgalmi számlájára (lakcímére) kérje ebben az esetben a rendelkezett összeget. ha nem szűnt volna meg az előzőek miatt a tagsága.

sor: Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba és/vagy önsegélyező pénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság Ha Ön önkéntes kölcsönös egészségpénztárnak. Ha Ön is ebbe a korcsoportba tartozik. és e tagságával. akkor a 100 000 forintra teheti meg a rendelkező nyilatkozatát. 133. a rendelkezés alapjául szolgáló összeg 30%-a. sor) legmagasabb összege 120 000 forint. ha több. mert az Önnél egyéb összevonás alá eső jövedelemnek minősül. erre a kisebb összegre. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság Ha Ön önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tagja. akik a rájuk vonatkozó nyugdíjkorhatárt 2020. akkor azt ne felejtse el a bevallása 17. A kedvezmény az igazoláson. önsegélyező pénztárnak vagy mindkettőnek a tagja. A rendelkezési jog alapjául az Ön által befizetett tagdíj. de legfeljebb 100 000 forint lehet. sorban szereplő összeg 100 000 forintnál kevesebb. Ha a pénztár igazolásán támogatói adomány és más jogcímen jóváírt. január 1 –e előtt töltik be (145. Kedvezőbb szabály vonatkozik azokra. sor). sorba a „c” oszlopba beírnia. hanem 130 000 forint lehet. a rendelkezési jogosultságra jogosító összeg 30%-a. sorában is feltüntetni. akkor a befizetett összeg alapján rendelkezési jogosultság illeti meg. igazolásokon feltüntetett. akkor a pénztár vagy pénztárak által kiadott igazolás alapján jogosult rendelkezési jogát gyakorolni. akkor az együttesen érvényesíthető kedvezmény (137. ha Ön az Önre vonatkozó nyugdíjkorhatárt 2020. tagságaival összefüggésben is jogosult a rendelkezési jog gyakorlására. január 1-e előtt tölti be. Amennyiben Ön a nyugdíjkorhatárt az Önre irányadó szabályok szerint 2020. A kedvezmény mértéke a pénztár által kiadott igazoláson szereplő. Amennyiben Ön a nyugdíjpénztári tagsága mellett egészség és/vagy önsegélyező pénztárnak is a tagja. egyéb jövedelemként adóköteles összeg is szerepel. Ha a 132. illetőleg befizetett tagdíjat igazolja. egyéb jövedelemként adóköteles a pénztár által kiadott igazolásban szereplő összegek szolgálnak. január 1-e előtt tölti be (145. A pénztár az igazoláson csak a december 31-ig átutalt. . sor). akkor az Ön esetében a rendelkezésre jogosító legmagasabb összeg nem 100 000. ezt kell a 132. Az ezen a címen Önt megillető összeg nem lehet több mint 100 000 forint. sor). valamint az Ön egyéni számláján az adóévben támogatói adomány és más jogcímen jóváírt.97 132. akkor pedig 150 000 forint lehet (145. akkor a kedvezmény legmagasabb összege 130 000 forint lehet.

vagy a prevenciós szolgáltatásra tekintettel is kedvezményt kíván érvényesíteni. Amennyiben Ön a 2008-as és/vagy a 2009es évről szóló bevallásában ezen a címen adókedvezményt érvényesített. A kedvezmény alapjául szolgáló összeggel kapcsolatos tudnivalókat a 132. valamint a prevenciós szolgáltatáshoz kapcsolódó rendelkezési jogra vonatkozó tudnivalókat a 134. sorban szerepeltethető prevenciós szolgáltatás utáni kedvezményre is tekintettel – a 100 000. sor: Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg kedvezménye Amennyiben Ön az egészségpénztárnál vezetett egyéni számláján a fennálló számlakövetelésből az Ön által meghatározott összeget legalább 24 hónapra lekötötte. A pénztár által kiállított igazoláson feltüntetett összeg 10%-át e sor „b” oszlopában kell szerepeltetnie. A lekötött összeg feltöréséről a pénztár az állami adóhatóság részére adatot szolgáltat. illetőleg a 130 000 forintot. sorhoz készült magyarázatból ismerheti meg.98 A kedvezmény összegét e sor „b” oszlopába írja be. sor) esetén a 150 000 forintnál. Amennyiben a 24 hónapos időtartamon belül a lekötést akár részben is megszűnteti (feltöri).és önsegélyező pénztárhoz kapcsolódó kedvezmény együttes összege – a 135. ha e többletkedvezménnyel együtt sem haladja meg az egészség. A lekötött összeghez. akkor a kedvezmények együttes összege (137. részletesebb 134. – az önsegélyező pénztárakkal kapcsolatos kedvezmény együttes összege sem haladhatja meg a 100 000. hogy önsegélyező pénztári tagságára tekintettel is kíván a rendelkezési jogával élni. Abban az esetben. január 1-e előtti Önre vonatkozó nyugdíjkorhatár (145. ezért ennek a sornak a kitöltésénél erre is legyen figyelemmel. akkor olvassa el az 62. illetőleg a 2020. ha Ön az egészségpénztárnál lévő egyéni számláján lévő összeget vagy annak egy részét lekötötte. hogy az egészségpénztárakkal. akkor az adóév utolsó napján lekötött számlakövetelésként kimutatott összeg 10%-a további rendelkezésre jogosítja a lekötés évéről szóló adóbevallásban. és a 135. és a lekötött összeget akár részben is feltörte. és a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig kell megfizetnie. sor) nem lehet több 120 000. sorhoz fűzött magyarázatot is. Tekintettel az esetleges visszafizetési kötelezettségre ebben a sorban csak akkor szerepeltessen adatot. továbbá nyugdíjpénztári . illetőleg a már említett feltétel megléte esetén a 130 000 forintot. akkor ügyeljen arra. az ezen a címen igénybe vett kedvezményt 20%-kal növelt összegben vissza kell fizetnie! A 20%-kal növelt összeget a feltörés évéről szóló adóbevallásban kell szerepeltetnie. Amennyiben Ön az önkéntes nyugdíjpénztári befizetésekre tekintettel is gyakorolja a rendelkezési jogát. sorhoz fűzött magyarázat tartalmazza. valamint – feltéve természetesen.

valamint a nyugdíjpénztári tagsággal összefüggő kedvezménnyel együtt. A kedvezményre jogosító összeget a pénztár az igazoláson külön feltünteti. ha nyugdíjpénztárhoz és egészség vagy önsegélyező pénztárhoz (132. sor) kapcsolódó kedvezményt érvényesít. sorok „c” oszlopaiban feltüntetett kedvezmények együttes összegét kell szerepeltetnie. sor: Az önkéntes kölcsönös egészségpénztár. évi XCVI. illetőleg a 130 000 forintot. Amennyiben Ön ezen a címen is jogosult kedvezményre. illetőleg 130 000 forint lehet. illetőleg 150 000 forintot. sor) vagy csak egészség és/vagy önsegélyező pénztárhoz (136. hogy az e sor „b” oszlopában. illetőleg 150 000 forint kerülhet. akkor ebbe a sorba legfeljebb 120 000. illetőleg a 150 000 forintot. § (1) bekezdés c) pont 1993. 135. az ebbe a sorba beírható összeg legfeljebb 100 000.és önsegélyező pénztárakhoz kapcsolódó kedvezmények (133-135. törvény . 85 86 Szja-törvény 44/A. hogy az ezen a címen érvényesíthető kedvezmény nem lehet több 100 000. akkor a megbízása alapján a pénztár által kifizetett összeg 10%-át további kedvezményként érvényesítheti. sorban feltüntetendő kedvezménnyel együtt sem haladhatja meg az egészség és önsegélyező pénztárhoz kapcsolódó kedvezmény együttes összege a 100 000. ügyeljen arra. 137. sor) kapcsolódóan is érvényesít kedvezményt. sorok) együttes összegét kell feltüntetnie. a 120 000. valamint a lekötött összeghez kapcsolódó 134.99 tagsághoz kapcsolódó kedvezménnyel együtt a 120 000. sor: Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári kedvezmények együttes összege Ennek a sornak a „d” oszlopában a 132. önsegélyező pénztár prevenciós szolgáltatásának kedvezménye85 Ha Ön önkéntes egészségpénztár. Ügyeljen arra. 136. illetőleg 130 000 forintnál. sor: Az önkéntes kölcsönös egészségpénztári és/vagy önsegélyező pénztári kedvezmény együttes összege Ennek a sornak a „c” oszlopában az önkéntes kölcsönös egészség. és 136. Amennyiben Ön csak nyugdíjpénztárhoz (132. Abban az esetben azonban. és 136. önsegélyező pénztár tagjaként az egyéni számlája terhére a külön törvényben86 meghatározott prevenciós szolgáltatásban részesült.

Amennyiben Ön az állami adóhatóság utalásakor már nem tagja annak a pénztárnak. sor: Nyilatkozat az átutaláshoz Ebben a sorban nevezze meg azt az önkéntes pénztárat. sor „d” oszlopában szereplő összeget írja be. így a tagsági viszony megszűnésekor az állami adóhatóságnál. Ez utóbbi esetben Ön akkor juthat hozzá a rendelkezett összeghez. akkor az átutalni rendelt összeg beírásakor legyen figyelemmel a 142. Ne felejtse el feltüntetni a pénztár adószámát és pénzforgalmi számlaszámát.100 138. mert a saját pénzforgalmi számlájának (folyószámlájának) vagy más magánszemély pénzforgalmi számlájának a beírása esetén a bevallása hibás lesz. Kérjük. azaz a 47. ha teljesítéskor a magánszemély már nem él. akkor ebben a sorban csak akkora összeget szerepeltessen. akkor az átutalni kért összeg sorsa lehet: • más pénztárba történő átlépés esetén a pénztárnak a befogadó pénztárba kell továbbutalnia. amelyet az összevont adóalap utáni adó terhére az önkéntes pénztárnál vezetett egyéni számlájára kíván utaltatni. Amennyiben Ön NYESZ-R számlát is nyitott. • ha nyugdíjszolgáltatás miatt nem tagja a pénztárnak a magánszemély. az erre a célra nyitott beszedési számlára visszautalja. hogy a pénztári tagsága Önnek nem felróható ok miatt szűnt meg. a kedvezményezett(ek)nek kell kiutalnia. sor: Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg Ebbe a sorba azt. e nélkül a bevallása hibás lesz! 139. sorba beírni kívánt összegre! A sor kitöltése kötelező. ahová az átutalást kéri. ha az állami adóhatósághoz benyújtott kérelmében igazolja. . ahová a „kedvezmény” utalását kérte. az általános ismertetésnél leírt feltételekkel. akkor a rendelkezése szerinti összeget az általa megadott címre (számlára) az állami adóhatóság utalja. mint amekkora összegre Ön egyébként a befizetései és az adóköteles jóváírások alapján jogosult lenne (137. • minden más esetben. a nyilatkozaton megjelölt önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak a pénzforgalmi számlaszámát írja be. sor). akkor is csak egy pénztár jelölhető meg. sor) kevesebb. a legfeljebb a 137. • abban az esetben. sorban szereplő összeg fedezetet nyújtson. Amennyiben az adókedvezmények levonása után fennmaradó összevont adóalap utáni adó (47. hogy arra az összevont adóalap utáni adó. és az arra befizetett összegre tekintettel is rendelkezni kíván. E nélkül a bevallása hibás lesz! Ha Ön több pénztárnak is tagja.

A kedvező adózási rendelkezések csak arra a nyugdíj-előtakarékossági számlára vonatkoznak. akkor az adóbevallásában nem tehet nyilatkozatot. akkor az így megszerzett jövedelem nyugdíjnak minősül. pont Szja-törvény 3. ha Ön a nyugdíj-előtakarékossági számlája terhére nem-nyugdíjszolgáltatásról rendelkezett. valamint nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat alapján már átutalt (nyilvántartott adózott követelésállomány esetén a nyilvántartásba vételt követően átutalt) összeget – nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője által kiadott igazolás alapján – köteles húsz százalékkal növelten az erre az adóévre vonatkozó adóbevallásában bevallani. amelyen a számlavezető befektetési szolgáltató a „NYESZ-R” jelzést87 feltüntette. Ilyen jelzéssel csak egy nyugdíj-előtakarékossági számla rendelkezhet. § 23. Az egyéb jövedelemmel kapcsolatos tudnivalókról a 17. valamint az adóbevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni. ami azt is jelenti. ha a nyugdíj-előtakarékossági számlán nyilvántartott (pénzeszközben. Amennyiben az Ön részére nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetés (átutalás) történik. ha igazolja. akkor az egyéb összevonás alá eső jövedelemként lesz adóköteles. Amennyiben Ön a NYESZ-R számláján rendelkezésre álló összeget nyugdíjszolgáltatásként veszi igénybe.101 Abban az esetben. A pénztári egyéni számlára az állami adóhatóság által átutalt összeg után nem kell adót fizetnie. és a számlanyitás évét követő harmadik évben vagy azt követően került sor a felmondásra. sor) Önnek nem kell a fent leírtakat alkalmazni. A nyugdíj pénzszámla csak a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében – ez jelenleg a forint – vezethető. pénzügyi eszközben fennálló) 87 88 Szja-törvény 3. továbbá nem kell a számított követelésből egyéb jövedelmet megállapítani. hogy a személyi jövedelemadóról szóló törvényben88 meghatározott nyugdíjra jogosult. Rendelkezés a nyugdíj-előtakarékossági számlára utalandó összegről Önnek lehetősége van arra. pont . sorhoz fűzött magyarázatban olvashat. II. a 144. Erre akkor van lehetősége. sorban „X” bejegyzéssel kell megjelölnie. § 76. hogy befektetési szolgáltatónál lévő nyugdíjelőtakarékossági számlájára utalandó összegről rendelkezzen. ha a nyilatkozat megtételekor nyugdíjszolgáltatás miatt szűnt meg a tagsági jogviszonya. (62. hogy ez az összeg a következő évben nem vehető figyelembe a rendelkezési jog alapjaként sem. Figyelem! Abban az esetben.

akkor a számlavezető által igazolt összeg 30%-áról. hogy • a tartós befektetésből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában lekötött pénzösszegnek minősül a követelés értéke az átalakítás napján irányadó szokásos piaci értéken. azonban • 2010-ben. ha azt már megfizette). Amennyiben a 141. Ennek a sornak a „b” oszlopába azt az összeget írja be. akkor e sor kitöltése kötelező. • a pénzügyi eszköz szerzési értékeként az áthelyezés napján irányadó szokásos piaci érték. sor: Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg Ennek a sornak a „b” oszlopába azt az összeget írja be. sorban bevallani. 142. 130 000 forintról rendelkezhet (145. amelyről az előzőekben ismertetett szabályok alapján Ön rendelkezni jogosult. január 1. sorban szerepeltet adatot. és • rendelkező nyilatkozata szerint 2009-ben és 2010-ben átutalt jóváírásnak megfelelő összeget 20 százalékkal növelten köteles a 1053-C lapon a 62. sor) fedezetet nyújt. előtt tölti be. az átalakítás évében a számlára befizetett összeg alapján nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot nem tehet. 143. sor). és lekötési nyilvántartásba helyezte. illetve a megszerzésre fordított érték közül a nagyobb vehető figyelembe. akkor a megszüntetett számla vezetője a nyilvántartása alapján jogcím szerinti bontásban igazolja a másik számlavezető számára a halmozott összegeket. sor: Nyilatkozat az átutaláshoz .102 követelését 2010-ben a nyugdíj-előtakarékossági számla megszüntetésével hiánytalanul a tartós befektetésből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések szerint. akkor arra is legyen figyelemmel e sor kitöltésekor. legfeljebb 100 000 forintról. e nélkül a bevallása hibás lesz. valamint az adóbevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni (kivéve. amelynek átutalását kéri és arra az adókedvezmények levonása után fennmaradó összevont adóalap utáni adó (36. Amennyiben Ön önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál vezetett egyéni számlájára történő utalásról is rendelkezett (138. továbbá a befizetés évének az átalakítás éve minősül. • ha a tartós befektetési szerződést megkötő befektetési szolgáltató vagy hitelintézet nem a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője. sor: A nyugdíj-előtakarékossági számlára befizetett összeg 30%-a Amennyiben Ön 2010-ben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében a „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíj-előtakarékossági számlára befizetést teljesített. sor). ha Ön az Önre vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt 2020. 141. azzal. tartós befektetési szerződés alapján lekötött pénzösszeggé alakítják át (ha annak egyéb feltételei fennállnak).

akikre tekintettel családi pótlékot már nem folyósítanak. ennek hiányában a természetes azonosítókat kell feltüntetnie. sorban feltüntetett összeg átutalását kéri. bármely EGT-állam hasonló joga alapján családi pótlékot. ha az összevont adóalap utáni adóját családi kedvezmény címén csökkenti. vagy más. amely által vezetett „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíj-előtakarékossági számlájára a 142. állandó lakcíme) pontosan írja be. 89 Szja-törvény 7.103 Ebben a sorban nevezze meg a befektetési szolgáltatót. de a többi nevelési ellátásra jogosultra tekintettel fizetett ellátás összegének a megállapításánál figyelembe vették őket is. tüntesse fel adószámát. hogy más pénzforgalmi számlaszámot ne jelöljön meg. sorok: Az eltartottak adatai Ezekben a sorokban az eltartottak nevét és adóazonosító jelét. hogy az eltartottak természetes azonosítóit (név. születés időpontja. hasonló ellátást (továbbiakban együtt: családi pótlék) folyósítanak. helye. Ebben az esetben a kapott igazolásának a befektetési szolgáltató pénzforgalmi számlaszámát kell tartalmaznia! Azt a befektetési szolgáltatót jelölje meg. de nem képezi a következő évi rendelkezés alapját sem. a befektetési szolgáltató pénzforgalmi számlaszámát írja be az erre szolgáló helyre. Ezt a kapott igazolásának tartalmaznia kell! Ha a befektetési szolgáltatója nem hitelintézet. mert az állami adóhatóság csak a NYESZ-R számláját vezető befektetési szolgáltató (hitelintézet) pénzforgalmi számlájára teljesítheti az átutalást! A NYESZ-R számlára az állami adóhatóság által utalt összeg után nem kell adót fizetnie. Ne felejtse el az eltartott kódját is beírni az erre szolgáló helyre a következők szerint: 1 – kedvezményezett gyermek az. az eltartott anyja neve. § (1) bekezdés e) pont . születési név. és ha a befektetési szolgáltató egyben hitelintézet is. Ezen a lapon azon eltartottjait is szerepeltetnie kell. akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény alapján családi pótlékot. A 151-153. közölje az Ön befektetési szolgáltatójánál vezetett NYESZ-R pénzforgalmi számlaszámát. Ügyeljen arra.89 A 1053-03-as lap kitöltése Eltartottak adatai a családi kedvezményhez Ezt a lapot Önnek ki kell töltenie. Kérjük.

hogy az adóévben a kedvezményre jogosító várandósság mely időszakban (időszakokban) állt fenn. 154. Ne felejtse el a nyomtatványt a (D) mezőben aláírni! A 1053-04-es lap kitöltése . élettársával megosztja. akkor ezen a lapon az erre szolgáló nyilatkozatot ki kell töltenie. továbbá a megosztásról írásban nyilatkozniuk kell. akkor ügyfélszolgálataink valamelyikén kérjen újabb lapot és azon folytassa a felsorolást. A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze. a munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozatában is meg kell tenniük. de a kedvezmény számításánál – a családi pótlék folyósításának megszűnését követő hónapokra – már csak eltartottként vegye figyelembe. sor: Nyilatkozat a várandósságról Amennyiben a családi kedvezményt magzatra (is) tekintettel kívánja érvényesíteni. adóazonosító jelét fel kell tüntetnie (157. hogy a bevallásához hány darab 1053-03-as lapot csatol.104 2 – eltartott gyermek az. akkor őt a folyósítás megszűnésének évében még kedvezményezett gyermekként jelölje meg. Az erre szolgáló helyen fel kell tüntetnie. ha a családi pótlék folyósítása gyermeke után év közben szűnik meg. A magzatok számát is jelölni kell. Abban az esetben. Amennyiben a családi kedvezményt élettársával kívánja megosztani. Ebben az esetben az élettársa nevét. akkor az előzőek szerint kell házastársának. Amennyiben a kedvezményt házastársával. akkor nyilatkozniuk kell arról. 3 – rokkantsági járadékban részesülő személy 4 – saját jogán családi pótlékban részesülő személy. de utána családi pótlékot nem folyósítanak. A nyomtatványon az erre szolgáló helyen a lapszámot ne felejtse el feltüntetni. élettársa nevét és adóazonosító jelét is. akit a családi pótlék összegének a megállapításánál figyelembe vesznek. Ha a nyomtatványon előnyomtatott sorok az eltartottak feltüntetésére nem elegendők. Ezt a nyilatkozatot az élettársa adóbevallásában. élettársának is eljárnia a saját adóbevallásában vagy a munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozatában. 155 – 157. sor). sorok: Nyilatkozat a családi kedvezmény megosztásáról A családi kedvezmény megosztása esetén Önnek fel kell tüntetnie a házastársa. hogy egyikük sem veszi igénybe a gyermekét egyedül nevelő szülőt megillető családi pótlékot.

ha Ön a lapon szereplő jövedelme(ke)t szerzett 2010-ben. olvassa el az útmutató 13. a telki szolgalom. évtől az összevont adóalap részét képezi. Az ily módon megszerzett jövedelem ingatlan bérbeadásából 90 91 Szja-törvény 3. azt a ’01-es bevalláson tehette meg. Ilyen különösen az épület. pont Szja-törvény 3. vagyoni értékű (átruházásából) származó jövedelem és adója jog értékesítéséből Ezeknek a soroknak a kitöltése előtt feltétlenül olvassa el az alábbiakban leírt. Ingatlannak minősül90 a föld (telek) és a földdel alkotórészi kapcsolatban lévő minden dolog. Az adó mértéke a jövedelem 25%-a. feltétlenül olvassa el az e sorokhoz írt tájékoztatót és tanulmányozza át a példatárban található példákat. az építmény. Nem tekinthető vagyoni értékű jognak az albérlet és az ágybérlet. ha a bérleti díj egy összegben. lábon álló fa. évben ingatlan és/vagy vagyoni értékű értékesítésből. Amennyiben Önnek cégautóadó bevallási és fizetési kötelezettsége keletkezett. termény. § 31.105 Az elkülönülten adózó jövedelmek és adójuk részletezése Ezt a lapot akkor kell kitöltenie és beküldenie. – 162. illetve ingatlanlízing meghiúsulása miatt jutott bevételhez. Ha Ön 2010. Kivételt képez a földingatlan tulajdonosváltozása nélkül értékesített betakarítatlan termés. (pl. valamint az ingatlan bérleti joga. sorához leírtakat! Megszűnt a személyi jövedelemadó rendszerében a cégautóadó megállapítására. Figyelem! Az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági kistermelő átalányadója 2010. Nem minősül használati jognak az ingatlannak határozott időtartamra történő bérbeadása akkor sem. az ingatlanon fennálló haszonélvezet és használat. sorok: Ingatlan. § 29. A vagyonátruházásból származó jövedelem 161. vagyonátruházásra vonatkozó részletes szabályokat! Ezekbe a sorokba kell beírnia Önnek az ingatlan és/ vagy vagyoni értékű jog értékesítéséből (átruházásából) származó jövedelmét és annak adóját. bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályozás.) Vagyoni értékű jognak minősül91 a földhasználat. a szerződéskötéskor kerül kiegyenlítésre. pont .

ha a hasznosításból származó jövedelme után az összevont adóalap részeként kíván adózni. Ha az Ön által értékesített ingatlan olyan országban van. a vagyoni értékű jog gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatása esetén annak a társasági szerződésben. akkor az értékesítésből származó jövedelme egyéb összevonás alá eső jövedelemnek minősül. sorban kell feltüntetnie.106 származó jövedelemnek minősül. lakóházhoz tartozó vagyoni értékű jog átruházása esetén a számított összeg (a bevétel és költségek különbözete) teljes egészében adóköteles. A külföldi illetőségű magánszemélynek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti ingatlannal rendelkező társaságban lévő részesedése ellenérték fejében történő átruházása. Ilyennek minősül különösen az eladási ár. Az 1982. január 1-jét megelőzően szerezte. akkor az átruházás . hanem a 17. január 1-jét követően megszerzett és nem lakáshoz. a vagyoni értékű jognak a szerződéskötés időpontjában ismert szokásos piaci értékét meghaladó összeg. az ingatlannak. akkor a jövedelmet a 10. sorban kell feltüntetnie akkor. január 1-jét követően szerezte meg. Abban az esetben. amelyet az átruházásra tekintettel megszerez. Nem számít bevételnek és nem kell bevallani a 2010-ben értékesített vagyoni értékű jogból (nem lakásra vonatkozóan) származó jövedelmet akkor. Ezt viszont nem itt. melyet a 164. Értékesítésnek számít az ingatlan. mintha a cserélő felek külön-külön adásvételi szerződést kötöttek volna. amely országgal Magyarországnak nincs a kettős adóztatás elkerüléséről egyezménye. Az ingatlanok cseréje során szerzett jövedelem is adóköteles. Ha a cseréhez értékkiegyenlítés is kapcsolódik. a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke. ha arra a 25%-os adómértéket választotta. akkor az így kapott pénzösszeg teljes egészében jövedelemnek számít. Így például. ha Ön egy üzlethelyiség bérleti jogát 1982. sorban kell szerepeltetnie. ha az értékesített vagyoni értékű jogot Ön 1982. kölcsönbe adása vagy ilyen társaságból történő kivonása révén megszerzett jövedelmet a 1048-as bevallásban kell bevallania. más hasonló okiratban meghatározott értéke. Nem számít ingatlan értékesítésnek a termőföldről szóló törvényben meghatározott birtok-összevonási célú önkéntes földcsere. valamint az ingatlan. Ezt úgy kell tekinteni. vagyoni értékű jog átruházásából származó minden olyan bevétel. sorban kell bevallania. A bevételnek nem része a kapott ellenértékből az egyéb jövedelemnek minősülő. és azt a 17.

A termőföld értékesítésével kapcsolatos adózási (mentességi) szabályok e sor magyarázatában önálló cím alatt olvashatók. Az ingatlan és a vagyoni értékű jog megszerzése időpontja Az ingatlan és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelmet azon a napon kell megszerzettnek tekinteni. Az ingatlanértékesítésből akkor nem keletkezik adóköteles jövedelme. Az ingatlanértékesítésből származó bevétel. a vagyoni értékű jognak a házastársa által történt megváltásából származik a jövedelme. ha jövedelme abból nem keletkezett. ha Önnek • a házassági vagyonközösség megszüntetése következtében az ingatlannak. • a termőföldről szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági termelő. • más magánszeméllyel kötött tartási.107 ellenértékeként kapott összeg és az abból levonható költségek különbözetét teljes egészében jövedelemnek kell tekintenie. évi LXXVIII. az előzőekben felsorolt kivételekkel. függetlenül attól. • a helyi önkormányzat. minden esetben adóköteles. de nem kell azt bevallania akkor. valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. vagyoni értékű jogot ruházott át tartás vagy járadékfolyósítás ellenében. vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem és nem kell bevallania. és a termőföldjét a nyugdíj előtti (gazdaságátadási) támogatás feltételeként adta el. életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján ingatlant. • a lakások és helyiségek bérletére. ha az ingatlan szerzése 1995-ben vagy azt megelőzően. Törvény szerinti kényszerbérlet megszüntetése esetén a más lakás biztosítása helyett a helyi önkormányzattól kapott térítést. hogy a bérleti jog megszerzése és az átruházása között hány év telt el. amikor az erről szóló érvényes . Adómentes az ingatlan. vagy ha az átruházásból származó bevételének és az elszámolható költségeinek a különbözete nulla. lakás esetén 2005-ben vagy az azt megelőző években történt. illetőleg az állam tulajdonában lévő lakásnak a bérleti jogáról való lemondásért kapott térítést (ideértve a bérlakásból távozó bérlőtárs részére bírói határozat alapján a lakáshasználati jog ellenértékeként fizetett összeget is).

). az örökhagyó halálának a napja. • a vagyoni értékű jog. amelyen további bővítés történt. Az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre nem kötelezett vagyoni értékű jog esetén a jövedelem megszerzésének időpontja az a nap. december 31-ét követően épített (a meglévő helyett újjáépített). amelyre a ráépítés történt. amelyet követően az ingatlanon további építés. • A magánszemély tulajdonában (birtokában) lévő ingatlanon 2007. 92 93 Szja-törvény 60. a kisajátítás során megszerzett csereingatlan esetén az eredeti ingatlan szerzési időpontja. amelyen az átruházásról szóló szerződés kelt. december 31-éig felépített (újjáépített) épület. hogy a földterület. épületrész megszerzésének időpontja:93 • A földingatlan tulajdonjogának megszerzését követően 2007. § (3) bekezdés . • az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre nem kötelezett vagyoni értékű jog esetén a szerződés keltének napja. hogy ilyen esetben az adókötelezettség megállapításánál figyelembe vehető szerzési időpont független attól. • földrendezés. (2) bekezdés Szja-törvény 60. Az ingatlan és a vagyoni értékű jog megszerzésének időpontja:92 • az a nap. továbbá a bővítéssel létesített épületrész esetében a szerzés időpontja a földterület tulajdonjogának a megszerzésével azonos.108 szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották. július 1-je előtt kelt szerződések esetében az illetékhivatalnál történő benyújtás napja. ingatlan tulajdonjog öröklés útján történő szerzése esetén (amikor az örökség megnyílik). hogy mikor jegyezték be tulajdonosként –. majd a jogszabály alapján tulajdonba adott ingatlan esetében. § (1). (Ez azt jelenti. építmény. bővítés nem történt. • a tartós használatba kapott. épületrész. bővített épület. amely napon az erről szóló érvényes szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották. a tartós használatról szóló szerződés földhivatalban történt bemutatása. mikor került a magánszemély tulajdonába. • a házastársi közös vagyonhoz tartozó ingatlan tekintetében – függetlenül attól. A földingatlanon felépített épület. a házastársára vonatkozó szerzés időpontja. vagy az ingatlan. • az 1986. építményrész szerzési időpontja azon utolsó használatbavételi (fennmaradási) engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének az időpontja.

december 31-én hatályos előírás szerint csökkenthető. illetve bővített épületrész szerzési időpontját külön-külön határozza meg. bővítés történt. 2009. 468. december 31-ei szabályok szerint állapíthatja meg. az eladott ingatlan szerzési időpontját a 2007. akkor a hitelt érdemlően bizonyított tényleges használatbavétel évét. új E szerint. évi CXXVI. használatbavételi (fennmaradási) engedéllyel még nem rendelkező épített vagy bővített ingatlan.94 ha 2007. évek bármelyikében értékesíti a magánszemély. bővített ingatlant a 2008-2010. épületen) történt az építés. illetve az ezen időpontban már meg lévő épület és a 2007. Ebben az esetben az eredeti ingatlan megszerzésének az éve tekinthető szerzési időpontnak azzal. tv. január 1-jét megelőzően megszerzett ingatlanon 2008. Ilyen esetben a magánszemély választhatja azt a lehetőséget. illetőleg ettől függetlenül is a tulajdonban (birtokban) tartás időszakában történt. amely már az említett időpontot megelőzően a magánszemély tulajdonában. ha a 2008.. vagy 2010. vagy a bővítés a legutolsó használatbavételi (fennmaradási) engedély jogerőre emelkedésének a napját követően. december 31-én már tulajdonában (birtokában) lévő telek.. Az ingatlan szerzési időpontjának meghatározására vonatkozó szabályokhoz 3 évre szóló átmeneti rendelkezés kapcsolódik. Bevételként95 kell figyelembe venni mindazt a bevételt. Az ingatlan és a vagyoni értékű jog elidegenítéséből származó jövedelem kiszámítása A jövedelem egyenlő a bevétel és a levonható kiadás különbségével. ha az értékesítés a megszerzés évét követő hatodik évben vagy az azt követő évek valamelyikében történt. és ezt az épített. a meglévő helyett újjáépített épület. december 31-ét követően olyan ingatlanon (telken. § (1) bekezdés . akkor az átruházás évét kell a megszerzés évének tekinteni. birtokában volt. azaz évenként a számított jövedelem 10-10%-ával. amely esetében a ráépítés. hogy a számított összeg (a bevételnek és a költségeknek a különbözete) a 2007. vagy ha az nem állapítható meg. 94 95 2007. december 31-ét követően felépített. amelyet az elidegenítésre tekintettel megszerzett. Nem kötelező az előzőekben ismertetett szabályt alkalmazni. § (8) bekezdés Szja-törvény 61. a bővítés. években építés. hogy a 2007.109 • Ha az értékesített ingatlan olyan.

ügyvédi költség stb. akkor a pénzt megszerző magánszemélynél azt is bevételként kell figyelembe venni. A magánszemély egy adott ingatlan esetében. • a 2007. A bevételből levonható96 a számlával. • az árvízkárok helyreállítása során ingyenesen kapott nagyobb értékű ingatlan 2010-ben történt elidegenítésekor. az értéknövelő beruházás költsége. illetőleg az említett időpont előtt meglévő építettingatlan bevételrész tekintetében a 2007. amelyet a bevallás 17. ügyvédi költség stb. és az azt követően megszerzett ingatlanrészek szerzési időpontjához rendelten. § (1) bekezdés . bővítés megszerzésére fordított összegével arányos megosztása révén választhatja a magánszemély azt a lehetőséget. december 31-ét követően épített. vagyoni értékű jognak a szerződéskötés napján érvényes szokásos piaci értékét meghaladja.110 Amennyiben a bevétel az értékesített ingatlannak. átruházással kapcsolatos kiadások (hirdetési díj. január 1-jétől hatályos törvény alapján állapítja meg a szerzési időpontot. okirattal igazolt: az értékesített ingatlan. december 31-én hatályos törvény alapján. visszafizetett különbözet. a szerzéssel kapcsolatos kiadás (illeték. december 31-éig. amelyet a magánszemély az önálló tevékenységből származó bevételével szemben számol(t) el költségként. hogy • a földterület (telek). a 2007. az eredeti ingatlan értéke és a helyreállított ingatlan értéke közötti. újjáépítés. Nem vonható le a bevételből: • az a kiadás.). Csere esetén a cserébe kapott ingatlannak a jövedelemszerzés időpontjában érvényes szokásos piaci értékét kell bevételnek tekinteni. 96 • • • • Szja-törvény 62. akkor a vételárnak a piaci értéket meghaladó része teljes egészében egyéb összevonás alá jövedelemnek minősül. bővített épület. az értékesítéssel. valamint az ingatlan tulajdonjogának megszerzésekor.). vagyoni értékű jog megszerzésére fordított összeg. Amennyiben a cseréhez pénzben kifizetett érték-kiegyenlítés is kapcsolódik. épületrész esetében pedig a 2008. sorában kell szerepeltetnie. megoszthatja az ingatlanértékesítésből származó bevételét. A törvény rendelkezése szerint az ingatlan átruházásához kapcsolódó költségekkel és az értéknövelő beruházások értékével csökkentett bevételnek a ráépítés.

december 31-ét követően épített. Megszerzésre fordított összeg:98 • az adott szerződésben megjelölt vételár. erdőművelési ágú föld esetén a vételárként szereplő összeg. és/vagy az átruházást megelőző 24 hónapon belül és az átruházásról szóló szerződés szerinti bevételnek az 5%-át meghaladó mértékben az ingatlan állagmegóvása céljából történt. • az önkormányzattól megvásárolt lakás esetében a ténylegesen megfizetett – kedvezményekkel csökkentett – vételár. § 32/b) pont Szja-törvény 62. épületrész. § (3) bekezdés . akkor a bevételt annak 75%-val kell csökkenteni. amely az esetlegesen átvállalt tartozás összegét is magában foglalja (csere esetén a csereszerződésben rögzített érték). • öröklés vagy ajándékozás útján szerzett ingatlan vagy vagyoni értékű jog esetén az illeték megállapításához meghatározott forgalmi érték (nem a hagyatéki terhekkel csökkentett tiszta érték). vagy ha ez az időpont sem állapítható meg.111 Értéknövelő beruházásnak tekintendő97 az ingatlan szokásos piaci értékét növelő ráfordítás – igazolt kiadás –. valamint az említett időpontot követő bővítés esetében a használatbavételi (fennmaradási) engedély jogerőre emelkedésének napjáig (az ilyen engedélyben megjelölt feltételek teljesítésének határidejéig). • az ingatlanon 2007. Ha Ön a jövedelmét a bevallás benyújtásáig cél szerinti felhasználásra fordította. a ráfordításokat és így a jövedelmet is. akkor ezt az összeget kiadásként nem veheti figyelembe. építményrész). építmény. mert az nem minősül költségnek az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem megállapítása során. Ha a szerzéskori érték az előzőek szerint nem állapítható meg.99 Közös tulajdon értékesítése esetén a tulajdonostársak mindegyike a tulajdoni hányadának megfelelően veszi figyelembe a bevételt. § (2) bekezdés 99 Szja-törvény 62. ennek hiányában a tényleges használatbavétel. 97 98 Szja-törvény 3. ujjá épített ingatlan (épület. akkor az átruházás időpontjáig az építő (építtető) magánszemély nevére kiállított számlák együttes értéke. amely az ingatlan átruházása esetében a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott korszerűsítés céljából történt. • a vételi jog gyakorlása során a kárpótlásról szóló törvény alapján megszerzett termőföld.

lakóházhoz tartozó vagyoni értékű jog (haszonélvezeti jog) átruházása esetén a jövedelem meghatározása a szerzés időpontjától függően – a számított összeg és a következő táblázat szerinti százalék figyelembe vételével történik. Az ingatlan nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott. valamint a lakáshoz.§ (4) bekezdés . ha a társasház közgyűlése a tulajdoni hányadok szerinti adózásról döntött. A bevételből a jövedelmet a tulajdoni hányadnak megfelelően kell megállapítani. üzlethelyiség. termőföld. hogy ennek a lakásnak az átruházása a lakásszerzési kedvezmény érvényesítésének évében vagy az azt követő negyedik naptári év utolsó napját megelőzően történt.102 a számított összeghez hozzá kell adnia a lakásszerzési kedvezmény alapjaként korábban érvényesített összeget. § (3). Ha a szerzés éve 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a számított összeg 0%-a a jövedelem 30%-a a jövedelem 60%-a a jövedelem 90%-a a jövedelem 100%-a a jövedelem 100%-a a jövedelem Abban az esetben. üdülő. § (6) bekezdés 102 Szja-törvény 62. (4) bekezdés Szja-törvény 62. ha Ön 2008. nem lakás céljára szolgáló egyéb ingatlan) esetében a 100 101 Szja-törvény 75. Nem lakás céljára szolgáló ingatlan értékesítése esetén103 Az előzőekben nem említett minden más ingatlan (telek. előtt lakásszerzési kedvezménnyel szerzett lakását 2010-ben átruházta. üdülőtelek.112 A társasházi közös tulajdon értékesítése100 esetén a tulajdonosoknak különkülön kell bevallást benyújtaniuk akkor. január 1. A jövedelem megállapítása a számított összegből Lakás céljára szolgáló ingatlan értékesítése esetén101 A bevétel és a költségek különbözeteként kapott összegből (a számított összegből) a következő feltételekkel és mértékkel kell a jövedelmet meghatározni. § (7) bekezdés 103 Szja-törvény 62. a lakáshoz tartozó földhasználati jog. feltéve. vagy ilyenként feltüntetésre váró építmény és a hozzá tartozó földrészlet.

113 bevétel és a költségek különbözeteként számított jövedelmet évenként. valamint az ingatlan vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem felhasználási körülményeire figyelemmel. A jövedelem után kiszámított 25%-os fizetendő adót az „e” oszlopban tüntesse fel. § (8). a számított jövedelem 10-10%-a csökkenti. akkor a cél szerinti felhasználásra fordított összeget és levont adóját. sor „b” oszlopába. az adó alapját pedig a „d” oszlopba kell beírnia. Figyelem! Ha a 2010-ben értékesített ingatlan és/vagy vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelmét cél szerint felhasználta. előtti a csökkentés mértéke 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% Az ingatlanértékesítés teljes bevételét a 161. (9) bekezdés . vagy elengedheti az Ön jövedelmi. ha az értékesítés a megszerzés évét követő hatodik évben vagy az azt követő évek valamelyikében történt. Ingatlanlízing meghiúsulása miatt szerzett jövedelemre vonatkozó szabályok104 104 Szja-törvény 63. A 2010-ben értékesített. nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében a számított jövedelem a következők szerint csökkenthető: Ha a szerzés éve 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1995. vagyoni és szociális körülményeire. a 06-01-es lapon kell feltüntetnie! Az állami adóhatóság az adót az Ön kérelmére mérsékelheti. a ráfordításokat a „c” oszlopba.

Ebben az esetben a számított összegnek a bevételt kell tekinteni. akkor a teljes jövedelem mentes az adó alól a jövedelem nagyságától függetlenül. sor) – az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem kivételével – nem haladja meg a 4 318 000 forintot. lakáslízing meghiúsulása esetén az ötéves. Amennyiben a termőföld értékesítéséből származó jövedelem meghaladja a 200 000 forintot és a magánszemély összes éves jövedelme (28. ha az összes jövedelem több 4 318 000 forintnál. akkor ilyen esetben is jogosult a jövedelem cél szerinti felhasználására (az adókiegyenlítésre). Amennyiben az átruházás az utóbb említett cél megvalósulása mellett a részarány tulajdon megszüntetését is eredményezi. jóváírt) bevételből kiindulva kell megállapítani. Abban az esetben. A jövedelmet az ügyleti szerződésben foglaltak alapján. A termőföld elidegenítéséből származó jövedelemre vonatkozó szabályok Adómentes a termőföld értékesítéséből származó jövedelemnek a 200 000 forintot meg nem haladó része. az Önt – a meghiúsulás miatt – megillető (kifizetett. • az értékesítés regisztrált mezőgazdasági társas vállalkozás alkalmazottja részére történik. és az alkalmazott a munkáltatójának a termőföldet legalább 10 évre bérbe adja. és az értékesítés: • regisztrációs számmal rendelkező olyan magánszemély részére történik. Ekkor a 25%-os adót a jövedelem 200 000 forinttal csökkentett része után kell az „e” oszlopba beírni. Ha Önnek az ingatlanlízing meghiúsulása miatt adóköteles jövedelme keletkezett. akkor az Önt megillető összeg már nem adóköteles. az ingatlan megszerzés évének pedig az ügyleti szerződés megkötésének az éve minősül. és az azt követő ötödik évben (2010-ben) hiúsulna meg a szerződés. ha az éves összes jövedelem a 4 318 000 forintot nem haladja meg. . akkor a jövedelem 200 000 forint feletti részét az adóbevallásban fel kell tüntetni. akkor a jövedelem egésze után meg kell fizetni a 25%-os adót.114 2008. évtől kezdődően. ha egy lakáslízing-szerződés megkötésének éve 2005.. más ingatlanlízing meghiúsulása esetén a tizenöt éves számítási szabály alkalmazásával kell értelemszerűen megállapítani a jövedelmet. az ingatlanlízing-ügyletek meghiúsulása miatt szerzett jövedelmekre is alkalmazhatóak az ingatlan-átruházásból származó jövedelmek adózására vonatkozó szabályok. aki azt legalább 5 évig egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági őstermelőként hasznosítja. Az előbbiek figyelembevételével. Abban az esetben például.

Amennyiben az átruházás az önkormányzat részére történik. 105 Szja-törvény 64.115 Jövedelemnagyságtól függetlenül adómentes a termőföld átruházásából származó jövedelem akkor. Az okiratnak tartalmaznia kell a vevő természetes azonosító adatait és az adóazonosító jelét is. A valótlan tartalmú nyilatkozat miatt keletkező adóhiányt a vevőnek kell megfizetnie. • a Nemzeti Földalap javára történt. Elidegenítésnek tekintendő nem csak az adásvétel. akkor a szerződésnek tartalmaznia kell a szociális földprogramra vonatkozó. ha Ön az előzőek szerinti feltételeknek megfelelően értékesítette a termőföldjét 2010-ben. § (2) bekezdés . Abban az esetben. Ha a termőföld értékesítéséből származó jövedelme adómentes és e mellett nincs más bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme.105 erdőt értékesítette. ha az értékesítés • regisztrációs számmal rendelkező állattenyésztést folytató olyan magánszemély részére történt. vagy az őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak az állattenyésztés takarmánybiztosítása érdekében legalább 10 évre bérbe adja. Az eladónak a vevő nyilatkozatát az elévülésig meg kell őriznie. erről nem kell a bevallásban nyilatkoznia. hogy a termőföld értékesítése az adómentesség feltételeinek megfelel. Ha Ön a kárpótlási eljárás során megszerzett termőföldet. hanem az ajándékozás is. és a vevő a területet egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági őstermelőként legalább 5 évig az állattartó telep takarmánytermelése céljából használja. ha az eladó rendelkezik a vevő közjegyző által készített vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozatával arról. az ebből származó jövedelme után is 25%-os adót kell fizetnie. a bevallást nem kell benyújtania. • a települési önkormányzat részére külön jogszabályban meghatározott szociális földprogram céljából történt. • magánszemély részére birtok összevonási céllal történt. Az előzőekben ismertetett adómentességi szabályok akkor alkalmazhatók. Amennyiben a vevő a termőföldről szóló nyilatkozatában foglaltakat nem teljesíti. termőföld átruházásából származó jövedelemként kell bevallania az átruházásról (vásárlásról) szóló szerződésben meghatározott ellenértéket. akinek az általa használt földterülete nem éri el az erről szóló jogszabályban meghatározott mértéket. a rászorultságra tekintettel meghatározott feltételeket is szabályozó önkormányzati rendelkezés számát is.

az esetleges értéknövelő beruházás költségét és a szerzéssel és eladással kapcsolatosan felmerült kiadásokat együttesen kell beírnia. amely termőföldet az 1992. évben történő átruházásából származó jövedelem cél szerinti felhasználásának kedvezménye 2008. . évi I. Az „e” oszlopba 0. a „c” oszlopba a szerzéskori forgalmi értéket (ez a vételi jog gyakorlása során vételárként szereplő összeget jelenti). törvény alapján részarány-földtulajdonosként kapott. Abban az esetben. lakásszerzési kedvezményt nem lehet igénybe venni.116 Ekkor a 161. ha a kárpótlásban szerzett termőföldjét eladja és a keletkezett jövedelmének teljes összegét az értékesítéstől számított egy éven belül mezőgazdasági művelésű termőföld vásárlására fordítja. az adót nem kell befizetnie. Abban az esetben. A szerződést ne a bevallással együtt. Az ingatlan és/vagy vagyoni értékű jog 2010. az értékesített ingatlan után a korábbi években megszokottaktól eltérően. a „d” oszlopba a jövedelmet kell beírni. A „d” oszlopban a jövedelmet. a „c” oszlopba a költséget. a teljes jövedelem után meg kell fizetnie az adót. ha a jövedelemnek csak egy részét fordítja termőföld megvásárlására. az „e” oszlopban pedig ennek 25%-os adóját kell feltüntetnie. Az erdőművelési ágú föld esetén is a termőföldre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Amennyiben a földvásárlás az adóbevallás benyújtásáig megtörténik. majd azt önálló ingatlanként tulajdonjogának bejegyzése mellett Önnek önálló ingatlanként kiadtak. Amennyiben a szerzést követő hatodik évben vagy azt követően került sor a termőföld értékesítésére. sor „b” oszlopba a bevételt. A bevallás kitöltése ilyen esetben a következő: a 161. Ez a kedvezmény alkalmazható az olyan termőföld értékesítéséből származó jövedelemre is. évtől kezdődően. akkor az előzőek szerint kiszámított jövedelmére is vonatkozik az évenkénti 10-10%-os jövedelemcsökkentési lehetőség. az „a” oszlopba pedig a „d” oszlopban feltüntetett jövedelem utáni 25%-os adó kerül! Ebben az esetben igazolni kell az állami adóhatóság felé a földvásárlást a földhivatal által iktatott szerződés másolatával. hanem külön borítékban (kísérőlevéllel) küldje be az állami adóhatósághoz. a befizetett adót az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott szerződés másolati példányának csatolásával visszakérheti. sor „b” oszlopába a teljes bevételt.

fogyatékos személyek lakóotthonában vagy más hasonló. ha a cél szerinti felhasználás a bevallás benyújtásáig megtörtént. A bevallásban a cél szerinti felhasználás kedvezményét úgy érvényesítheti. A cél szerinti felhasználás esetén a bevallás 161.117 A jövedelmet be kell vallania akkor is. hogy a sor „e” oszlopába a jövedelem után kiszámított adót írja be. és a felhasznált összeg adóját (legfeljebb az „e” oszlopban szereplő adók összegét) a 06-01-es lap 209. Adóbevallásában az ingatlan. ha az ingatlan és a vagyoni értékű jog az adóévben történő értékesítéséből származó jövedelmét a bevallás benyújtásáig teljes egészében (vagy részben) a jövedelem bevallására nyitva álló határidőt megelőzően saját maga. ha a férőhelyet visszavásárlási. Nem alkalmazható a jövedelem felhasználásához kapcsolódó kedvezmény akkor. továbbértékesítési joggal szerzi meg a magánszemély. sor „a” oszlopában kell feltüntetnie. A számított jövedelem utáni 25%-os adót a 161. Ezt követően ki kell számolnia a cél szerint felhasznált jövedelem utáni adó összegét is. de a 06-01-es lapot ne felejtse el kitölteni! A cél szerinti felhasználás igazolásához szükséges: • • • • a férőhely megszerzése alapjául szolgáló okirat. és/vagy 162. és/vagy 162. élettársi kapcsolat esetében az élettársi kapcsolatra vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokirat. sor „b” oszlopába is be kell írnia. Ha az adóját cél szerinti szerzés miatt csökkenti. A jövedelem cél szerinti felhasználása során a férőhely biztosítása egyösszegű térítési díj előre történő megfizetésével is megvalósulhat. az összeg felhasználását igazoló okirat. vagyoni értékű jog átruházásából (ingatlanlízing meghiúsulásából) származó jövedelem felhasználás kedvezményét csak akkor érvényesítheti. vagy annak a felhasznált jövedelemmel arányos részét nem kell megfizetnie. sor „e” oszlopaiban. sor „d” oszlopokból számított jövedelmet a 06-01-es lap 209. a szerzésre fordított összeget és adóját . a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelme után megállapított adót. a rokonsági fokot bizonyító közokirat. A cél szerinti felhasználás tényét a bevallásában külön nem kell közölnie. például ápolási intézményben (bármely EGT-államban) biztosított férőhely megszerzésére használta fel (továbbiakban: cél szerinti felhasználás). Fentieknek megfelelően az ingatlan. közeli hozzátartozója vagy élettársa részére idősek otthonában.

118

– legfeljebb azonban annyit, amennyi az ingatlan értékesítéséből származó jövedelme és adó összege – a 1053-06-01 lap 209. sorába írja be! A cél szerinti felhasználás igazolására szolgáló iratokat a bevallásban érvényesített csökkentés esetén nem kell az állami adóhatóságnak megküldenie, azonban a szükséges iratokat őrizze meg, hogy egy esetleges ellenőrzés során igazolni tudja a cél szerinti felhasználást. Adókiegyenlítés Amennyiben az ingatlan átruházásából származó jövedelem után az adó megfizetésre került, az átruházást követő első vagy második adóévről szóló adóbevallásban adókiegyenlítésre jogosult, melyet a cél szerinti felhasználás évéről szóló bevallásában a korábban megfizetett adó mértékéig érvényesíthet. Ha Önnek a 2008., és/vagy 2009. évben ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítéséből származott jövedelme, a jövedelem után megállapított és megfizetett adóból le kell vonni a 2010. évben a cél szerint felhasznált összeg adóját. Nyilatkozat az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából (ingatlanlízing meghiúsulásából) származó jövedelem felhasználásáról Abban az esetben, ha Ön, az ingatlan és a vagyoni értékű jog 2010. évben történő értékesítéséből származó jövedelmét a bevallása benyújtásáig teljes egészében (vagy részben) a jövedelem bevallására nyitva álló határidőt megelőzően saját maga, közeli hozzátartozója vagy élettársa részére idősek otthonában, fogyatékos személyek lakóotthonában vagy más hasonló, például ápolási intézményben (bármely EGT-államban) biztosított férőhely (cél szerinti) megszerzésére használta fel, akkor a 06-01-es lap kitöltése egyben a felhasználás tényének közlése is, ezért nem kell külön nyilatkoznia. Nyilatkozatnak minősül, ha az ingatlanlízing meghiúsulásából származó jövedelmét az előzőek szerint használta fel a bevallása benyújtásáig, és azt a 0601-es lapon jelzi.106 A lakásszerzési kedvezmény érvényesítése a 2007. december 31-ig értékesített (átruházott) ingatlanok esetében A 2007. december 31-ig értékesített ingatlanok esetében a jövedelem lakáscélú felhasználását az Szja-törvény továbbra is biztosítja azzal, hogy az említett időpontig átruházott ingatlanoknál, az átruházásból származó jövedelem lakáscélú felhasználására a 2007. december 31-én hatályos előírásait rendeli el alkalmazni.
106

Szja-törvény 63. § (2) bekezdés

119

Az átmeneti rendelkezés alapján érvényesíthető lakásszerzési kedvezményt a lakáscélú felhasználásnak az állami adóhatósághoz történő bejelentésével lehet igénybe venni. 163. sor: Ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelem és adója107 Ebben a sorban kell feltüntetni az ingó vagyontárgyak nem rendszeres vagy nem üzletszerű értékesítéséből származó jövedelem adóköteles részét és 25%-os adóját. Amennyiben az ingó vagyontárgy értékesítése üzletszerű tevékenysége keretében történt,108 akkor az értékesítésből származó jövedelmének az adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia (10. sor). Abban az esetben, ha az ingó vagyontárgy értékesítéséért a szerződéskötés időpontjában érvényes piaci árnál nagyobb vételárat kapott, akkor a piaci árat meghaladó bevétele egyéb összevonás alá eső jövedelem és a 17. sorban kell bevallania. Ingó vagyontárgy átruházásából származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet az átruházásra tekintettel megszerzett. Ilyennek minősül különösen az eladási ár, a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke, valamint az ingó vagyontárgy gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatása esetén a vagyontárgynak a társasági szerződésben, más hasonló okiratban meghatározott értéke. Ingó értékesítésből származó jövedelemnek minősül az önálló tevékenységet folytató magánszemélyek (az egyéni vállalkozók is ide tartoznak ebből a szempontból) által a nem kizárólag üzleti célt szolgáló vagyontárgyak (gép, jármű, berendezés, felszerelési tárgy) értékesítéséből származó jövedelem is, amelyek után az értékcsökkenési leírást átalányban számolták el. Ha kizárólag üzleti célú tárgyi eszközt értékesít az önálló tevékenységet folytató magánszemély és annak beszerzési költségeit a tevékenységéből származó bevételéből elszámolta, akkor az értékesítésből származó bevétel a tevékenység bevételének része. Ha a tevékenység megszüntetését követően kerül sor az értékesítésre, akkor ingó értékesítésről van szó, de az önálló tevékenység során elszámolt szerzési értékkel a bevétel már nem csökkenthető. Nem minősül ingó értékesítésnek a földterület tulajdonosának változása nélkül értékesített lábon álló termés, termény. Ilyen pl. a lábon álló fa értékesítése is.
107 108

Szja-törvény 58. § Szja-törvény 58. § (8) bekezdés

120

Ebben az esetben önálló tevékenység jogcímen keletkezik a jövedelem, amelyet a 10., illetőleg a 14. sorban kell bevallani. Nem kell adót fizetni az év során az ingóságok értékesítéséből származó jövedelem után, ha azok adója együttesen nem több 50 000 forintnál. Ez valójában azt jelenti, hogy az ingóságok értékesítéséből származó jövedelem együttesen sem haladja meg a 200 000 forintot. Ha az ingó vagyontárgy(ak) értékesítéséből származó jövedelem a 200 000 forintot meghaladja, akkor csak a 200 000 forint feletti rész után kell a 25%-os adót megfizetni. Az évi 200 000 forintot el nem érő jövedelmet nem kell bevallani. Ha azonban az ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelem 2010-ben meghaladta a 200 000 forintot, akkor a teljes jövedelmet be kell vallani, de annak adóját 50 000 forinttal csökkenteni kell. Amennyiben az értékesített ingó vagyontárgy közös tulajdont képez, akkor – figyelemmel a tulajdonjogi korlátozásokra is – az értékesítésből származó jövedelmet a tulajdonostársaknak meg kell osztaniuk. A jövedelmet úgy kell megállapítani, hogy az ingó vagyontárgy értékesítéséből származó bevételből le kell vonni a megszerzésre fordított összeget, a megszerzéssel és eladással kapcsolatban igazolt költségeket és a vagyontárgy értékét növelő ráfordításokat (ha azokat korábban költségként még nem számolták el). Értéknövelő beruházásnak tekintendő az a szokásos piaci értéket növelő ráfordítás (igazolt kiadás), amely az ingó dolog átruházása esetén annak eredeti használhatóságát növeli, javítja és/vagy az átruházást megelőző 12 hónapon belül és az átruházásról szóló szerződés szerinti bevételnek az 5%-át meghaladó mértékben az eredeti használhatóságának megőrzése, helyreállítása céljából történt. A szerzéskori érték: • a vásárlásról szóló szerződés, számla, nyugta, elismervény, stb. szerinti érték; • cserébe kapott ingó vagyontárgy esetében a csereszerződésben rögzített érték; • örökléssel szerzett ingóság esetén a hagyatéki eljárásban megállapított érték; • ajándék (ingyenes szerzés) esetén pedig az illetékkiszabás alapjául szolgáló érték; • illetékkiszabás hiányában, a szerzéskori szokásos piaci érték;

121

• a külföldről behozott ingóságok esetében a vám megállapításánál figyelembe vett érték (a megfizetett vám költségként levonható a bevételből); • a vámkezelés alá nem eső ingó dolog esetében a számla szerinti, forintra átszámított érték. Amennyiben az ingóság megszerzésére fordított összeg nem állapítható meg, akkor a bevétel 25%-a tekinthető jövedelemnek és más összegek ez esetben nem vonhatók le. Példa az ingó vagyontárgy értékesítésből származó jövedelem kiszámításához a példatárban található. Az ingó vagyonért kapott bevételt e sor „b” oszlopában, a költségeket – 25%-os jövedelemszámítás esetén a bevétel 75%-át – a „c” oszlopban tüntesse fel. A „d” oszlopba az adóköteles jövedelmet kell beírni. A jövedelem 25%-os adóját 50 000 forinttal csökkentve kell az „e” oszlopba beírni. 164. sor: Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem és adója109 Ha Önnek termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából is volt jövedelme, és ezen jövedelme után nem kíván az összevont adóalap részeként adózni, akkor az ebből származó jövedelmét ennek a sornak a „d” oszlopában, 25%-os adóját pedig az „e” oszlopában kell bevallania. (Olvassa el a 10. sorhoz fűzött, a más ingatlan bérbeadásából származó jövedelemre vonatkozó magyarázatot is!) Akkor is választhatja 2010-re az elkülönült adózási módot, ha Ön a korábbi évek bármelyikében a termőföldnek nem minősülő ingatlanának bérbeadásából származó jövedelme után az összevont adóalap részeként adózott. Abban az esetben, ha az említett ingatlan bérbeadásából származó jövedelme után a 25%-os adózási mód szerint kíván adózni, akkor a bevétel egészét jövedelemnek kell tekintenie. A bevétel költséggel nem csökkenthető, és részét képezi a bérbeadással összefüggésben kapott költségtérítés is. Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem után az adót fő szabály szerint a tevékenységet folytató magánszemélynek kell megfizetnie. A törvény azonban lehetőséget ad arra, hogy a tulajdonostársak a tulajdoni hányadoknak megfelelően a bevételt egymás között megosszák. A bevallásban bevételként és egyben jövedelemként is az egy főre jutó értéket kell szerepeltetni. Abban az esetben, ha a bevételt a tulajdonostársak egymás között megosztották, akkor a
109

Szja-törvény 74. § (1), (4)-(8) bekezdés

122

kifizető által levont 25%-os adót is a tulajdoni hányadoknak megfelelően meg lehet osztani. Amennyiben a bérbeadásból származó jövedelem utáni 25%-os adót Ön vagy tulajdonostársa fizette be, akkor annak összege a bevétel megosztása esetén sem osztható meg. Amennyiben Ön a lakását magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából önkormányzatnak110 adta bérbe, és a bérbeadás a törvényben meghatározott, feltételeknek megfelel, akkor a bérbeadásból származó jövedelme után nem kell adót fizetnie. Ez a lehetőség abban az esetben illeti meg, ha • a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés határozott időtartamú és legalább 36 hónapra szól; • a szerződés tartalmazza a bérlőkijelölésre a rászorultságra tekintettel meghatározott feltételeket meghatározó önkormányzati rendelkezés számát. Abban az esetben, ha a bérleti szerződés az Ön érdekkörében felmerült ok miatt a 36 hónapos időtartam előtt megszűnik, akkor Önnek az adót a bérleti szerződés megszűnésének az évéről szóló adóbevallásában kell a késedelmi pótlékkal együtt bevallania és megfizetnie. A befizetendő adót a következők szerint kell kiszámítania: • meg kell határozni a bérleti díj teljes összege után a kifizetés időpontjában érvényes adómértékkel a jövedelem utáni adót; • ki kell számítani évenként az adott adóévet követő év május 21-től a szerződés megszűnése napjáig a késedelmi pótlékot; • két tizedes jegyre kerekítve ki kell számítani a szerződésből nem teljesült időtartamra eső egész hónapok számának és a 36 hónapnak a hányadosát; • az így kapott hányadossal meg kell szorozni az adó és a késedelmi pótlék együttes összegét. Az így kiszámított összeget kell a bevallásban, a 62. sorban feltüntetni és megfizetni. Figyelem! A fizetővendéglátásból és a falusi vendéglátói tevékenységből származó jövedelmekre nem alkalmazhatóak az ingatlan bérbeadásra vonatkozó szabályok!111

110 111

Szja-törvény 74/A. Szja-törvény 74. § (4) bekezdés

123

Megszűnt az adómentessége a falusi vendéglátásból származó jövedelemnek abban az esetben is, ha a bevétel kizárólag alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységből származik. Amennyiben az ingatlan bérbeadásából származó jövedelme az 1 000 000 forintot meghaladja, olvassa el az egészségügyi hozzájárulás bevallására szolgáló 1053-09-es laphoz készült útmutatót is. Amennyiben Ön termőföld bérbeadásából112 vagy földjáradék címén szerzett jövedelmet, azt az ingatlan fekvése szerinti önkormányzati adóhatósághoz kell bevallania. A vadászati jog hasznosításából származó jövedelem adózására és bevallására a termőföld bérbeadásából származó jövedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 165. sor: Életjáradékból származó jövedelem és adója113 Amennyiben Ön 1996. január elsejét követően kifizetővel életjáradéki szerződést kötött, és az életjáradékot ellenszolgáltatás nélkül kapja, akkor az életjáradék teljes összege jövedelem, amely után az adó mértéke 35%. A jövedelmet e sor „d” oszlopába, az adót pedig az „e” oszlopba kell beírnia a kifizető által kiadott igazolás alapján. Ezt a jövedelmet akkor is be kell vallania, ha a kifizető az adót levonta a járadék kifizetésekor. Nem kell bevallania viszont az ilyen jövedelmét, ha annak összege az adóévben az értékpapír-kölcsönzésből, az osztalékból, az árfolyamnyereségből és a vállalkozásból kivont jövedelemmel együttesen sem haladta meg a 100 000 forintot, és az adót a kifizető levonta. Ha Ön nyugdíjas szövetkezeti tag és a saját szövetkezetével kötött életjáradéki szerződést, az ebből származó jövedelmet nem kell bevallania akkor, ha az életjáradékot a vagyonnevesítés során szerzett szövetkezeti üzletrésze ellenértékeként kapja és a járadék összege, évente nem haladja meg az átalakulás befejezésekor lezárt névérték 1/10-ed részét, de havonta legfeljebb a 10 000 forintot. Adómentes: • a nyugdíjas magánszemély által a központi költségvetési szervvel vagy a helyi önkormányzattal kötött tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján megszerzett vagyoni érték;
112 113

Szja-törvény 3. § 51. pont, valamint Art. 176. § (3)-(9) bekezdés Szja-törvény 64/A. § (7) bekezdés

a kft.124 • a magánszeméllyel kötött tartási. de előre ki nem kötött juttatás is megilleti. befektetői részjegy. Amennyiben az értékpapír átruházásáért kapott ellenérték teljes összege valamely később bekövetkező feltételtől függ. az önellenőrzéssel igényelhető vissza. Árfolyamnyereségből származó jövedelemnek minősül az értékpapír átruházására tekintettel megszerzett bevételnek az a része. pont . a szövetkezetekről szóló törvény szerinti részjegy. akkor úgy kell tekinteni. amely meghaladja az értékpapír megszerzésére és a járulékos költségekre fordított kiadás együttes összegét. akkor a jövedelmét a részletnek a teljes vételárhoz viszonyított arányában kell meghatároznia. a betéti társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni betét. Értékpapírnak minősül még a közkereseti társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás. és az eladó a vételárat részletekben kapná meg. és a teljes vételárat nem kapta meg 2010-ben. amilyen hányadot Ön a bevételből 2010-ben a vevőjétől megkapott. a fix vételárhoz az egyes jövőbeli feltételekhez kapcsolódóan. ha az eladót további. üzletrész. vagyoni értékű jogának vagy ingóságának az ellenértékeként. Nem kell bevallani. célrészjegy és más vagyoni hozzájárulás a szövetkezeti 114 115 Szja-törvény 67. amelyet a Polgári Törvénykönyv. A személyi jövedelemadóról szóló törvény alkalmazásában értékpapír115 alatt minden olyan okirat. ha az életjáradékot nem magánszemélytől kapta ingatlanának. sorban feltüntetni. § Szja-törvény 3. Ha Ön az értékpapír értékesítésekor a vevőjének részletfizetést engedélyezett. akkor a fix vételáron felüli rész egyéb összevonás alá eső jövedelemként kell a 17. átalakított befektetői részjegy. Abban az esetben. vagy a kibocsátás helyének joga értékpapírnak tekint. majd ebből 2010-re olyan hányadot kell jövedelemként bevallania. hogy a teljes vételárból kiindulva meg kell határoznia a jövedelmét. és ezért az eladó javára adókülönbözet mutatkozik. sor: Árfolyamnyereség címén megszerzett jövedelem114 Ebben a sorban az árfolyamnyereség címén megszerzett jövedelmét és a jövedelem 25%-os adóját kell szerepeltetnie. Amennyiben utóbb valamely feltétel nem teljesül. mert ez után az életjáradékot fizető kifizetőnek kell az adókötelezettséget teljesítenie. § 34. mintha a feltételek megvalósultak volna. öröklési vagy életjáradéki szerződésből származó jövedelem. Ez a gyakorlatban azt jelenti. 166. adat értendő.

Az adót a bevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetnie. • ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek nem minősülő visszterhes szerződéssel megszerzett értékpapírnál a szerződésben foglalt ellenértékből az átruházásig igazoltan megfizetett összeg. Az értékpapír megszerzésére fordított összeg: • ellenőrzött tőkepiaci ügylet során megszerzett értékpapírnál az ügylet szerinti. évi I. hogy a vagyoni hozzájárulás létesítő okiratban meghatározott értékét az értékpapír megszerzésekor e törvény előírásai szerint a bevétel meghatározásánál figyelembe kell venni (ezt a rendelkezést kell alkalmazni a társas vállalkozás jegyzett tőkéjének. az igazolt szerzési érték. Értékpapírnak minősül továbbá a más. tagsági jogot megtestesítő vagyoni részesedés is.125 tagsági kölcsön kivételével. A kifizető által figyelembe nem vett (igazolt) szerzési érték és járulékos költség a bevallásban érvényesíthető. • csődeljárás. amelyet növelni kell az átruházásig a magánszemély által teljesített ellenértékkel. igazolt ellenérték. • az olyan értékpapír esetében. új értékpapír kibocsátásával történő felemelésével megszerzett értékpapírra is). • a vállalkozásból kivont jövedelem címén megszerzett értékpapír esetében az ezen a címen megszerzett bevételként figyelembe veendő érték. amelynek alapján megállapított összeg az értékpapír megszerzésekor jövedelemnek minősül. ha az értékpapír a hagyaték tárgyát képezte. • az MRP szervezet által a magánszemély tulajdonába adott értékpapír esetében az értékpapír átadásáig a magánszemély által saját erő címén befizetett összegből az értékpapírra arányosan jutó rész. felszámolás vagy helyi önkormányzat adósságrendezési eljárása keretében kötött egyezség révén a hitelező által megszerzett értékpapír esetében az egyezség szerinti érték. • társas vállalkozás alapítása útján szerzett értékpapír esetén az értékpapír átruházásáig a társas vállalkozás részére igazoltan szolgáltatott vagyoni hozzájárulásnak a létesítő okiratban meghatározott értéke. Amennyiben 2010. törvény hatályba lépéséről és az átmeneti szabályokról szóló törvény szerinti átalakulás során a magánszemélynek ellenérték nélkül juttatott szövetkezeti üzletrész. részjegy esetében az átalakuláskor lezárt névérték az eredeti szerzőnél és örökösénél. évben árfolyamnyereségből származó jövedelmet szerzett. • a szövetkezetekről szóló 1992. feltéve. a jövedelemként figyelembe vett összeg. december 31-e előtt kihirdetett jogszabály alapján a szövetkezet által ingyenesen juttatott értékpapír juttatáskori névértéke az eredeti .és járulékos költségadatok alapján megállapított jövedelmet ennek a sornak a „d” oszlopába kell beírnia és a 25%-os adót az „e” oszlopba. • az 1992.

ide kell számítani a jog megszerzésekor adóköteles összeget is. Ilyen lehet pl. illetőleg a bevételnek az a . • az előzőekben nem említett esetekben a megszerzés érdekében a magánszemély által az értékpapír átruházásáig igazoltan megfizetett összeg. akkor ezt a jövedelmét a 05-ös lap 185. ha az értékpapír a hagyaték tárgyát képezte. • az értékpapír megszerzésének alapjául szolgáló jegyzési. befektető szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatási tevékenység ellenértéke. amely illetékköteles (abban az esetben is. igazolt ellenértékkel. más jogcímen megszerzettnek kell tekinteni. amelynek egészét vagy meghatározott részét a törvényi rendelkezés alapján. • a kölcsönbe vett értékpapír esetében a visszaadott értékpapír megszerzésére fordított összeg vagy – ha az értékpapírt a magánszemély visszaszolgáltatni nem tudja – a fizetett kártérítésnek a tőkepiacról szóló törvény szerinti legkisebb összege. sorában kell szerepeltetnie! Nem tekintendő árfolyamnyereségből származó jövedelemnek az értékpapír kölcsönzéséből. az illetéktörvényben meghatározott forgalmi érték.) Ha Ön belföldi illetőségű és árfolyamnyereségből származó jövedelme után külföldön is fizetett adót. (Az utóbbi két esetben az ingyenes vagy kedvezményes jogszerzés esetén. ha az illeték kiszabása nem történt meg az átruházásig). a vételi jog alapján megszerzett bevételnek az a része. amely meghaladja az értékpapírnak az átruházásakor érvényes szokásos piaci értékét. valamint az értékpapír értékesítéséből származó azon jövedelem. • az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység ellenértéke. Az értékpapír értékesítéséhez kapcsolódó járulékos költség: • a befektetési szolgáltató részére a befektetési szolgáltatási. • olyan értékpapír megszerzése esetében. ez utóbbinál akkor. és a megszerzésre fordított érték közül a nagyobb vehető figyelembe. • az értékpapír megszerzésekor fizetett illeték. növelve az értékpapír átruházásáig teljesített. • a nyugdíj-előtakarékossági számla nyugdíjszolgáltatás miatt történő megszűnése esetén a nyugdíj értékpapír/letéti számlán lévő pénzügyi eszköz szerzési értékeként a megszűnés napján irányadó szokásos piaci érték. vételi jog ellenértéke.126 szerzőnél és az örökösénél. • az értékpapír átruházásának alapjául szolgáló eladási jog ellenértéke.

akkor azt ebben a sorban jelezze az „2” számjegy beírásával. a kifizetőnek tett nyilatkozatában a kedvezményezett részesedéscsere révén megszerzett értékpapírból származó jövedelmét. E jövedelem bevallására a 174. Egyéb jövedelemként adóköteles az alacsony adókulcsú államban székhellyel rendelkező jogi személy. A 2006. valamint az értékpapírban megszerzett bevétel egésze is. üzletrészt és azt elidegenítette 2010-ben. akkor az ebből származó jövedelme ugyancsak árfolyamnyereségként adózik. amely az értékpapír vagy más vagyoni érték elidegenítése során a szokásos piaci értéket meghaladja. Ha Ön az eredeti jogosultként – vagy az eredeti jogosult örököseként hagyatéki eljárás keretében – megszerzett kárpótlási jegyének felhasználásával az állami tulajdon privatizációja során szerzett részvényét. Árfolyamnyereség az olyan értékpapír értékesítéséből származó jövedelem is. amely meghaladja a megszerzésre fordított összeget. egyéb szervezet által kibocsátott értékpapír elidegenítéséért kapott bevételnek az értékpapír megszerzésére fordított összeget meghaladó része is. Árfolyamnyereségből származik a kedvezményezett részesedéscsere útján a pénzben megszerzett bevételnek az egésze. sor szolgál. Az olyan ellenőrzött tőkepiaci ügyletekre. akkor az „a” oszlopban az „1” számjegy beírásával jelezze. amelyet a magánszemély a társas vállalkozás tagjaként. üzletrészét tőzsdén kívüli ügylet keretében elidegenítette. üzletrész-tulajdonosaként a társas vállalkozás jegyzett tőkéjének a saját tőke terhére történő felemelése révén szerzett meg. ha Ön nem tekintette bevételnek.127 része is. akkor a bevételnek arra a részére. augusztus 31-ét követően ellenőrzött tőkepiaci ügylet útján megszerzett jövedelem adóköteles. amelyek áruval történő teljesítéssel szűnnek meg. az árfolyamnyereségre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Amennyiben Ön a nem eredeti jogosultként megszerzett kárpótlási jegy felhasználásával szerzett az állami tulajdon privatizációja révén részvényt. részvényeseként. A választásáról az adóbevallásában nyilatkoznia kell! Amennyiben Ön a kedvezményezett részesedéscsere útján megszerzett értékpapírból származó jövedelmét árfolyamnyereségnek tekintette. Abban az esetben. ha a magánszemély az értékpapírban megszerzett bevétel adózására ezt választja. .

valamint a végrehajtó iroda tagjának az adózott eredményből juttatott összeg.128 Az értékpapír átruházásából származó. Fontos! Minden esetben vegye figyelembe az osztalék kifizetésekor a kifizetőtől kapott igazolást. sor) után az adó mértéke 10%. Osztaléknak minősül a társas vállalkozás tagja. Osztaléknak minősül az adózott eredményből kifizetett kamatozó részvény utáni kamat összege is. 167. akkor azt a 05-ös lapon szerepeltesse! Az osztalék után az adó mértéke 2010-ben: • fő szabály szerint 25% (169. akkor azt nem kell bevallania. • a bármely EGT. Az osztalékelőleg osztalékká válásakor keletkezik az adófizetési kötelezettség. akkor annak összegét és adóját ezekbe a sorokba kell beírnia a kifizető (társaság) igazolása alapján. közjegyzői iroda. és 169. eredmény felosztásakor megállapított és megszerzett. sor). Ha Ön külföldről is kapott osztalék jövedelmet. Az előzőeken túlmenően a személyi jövedelemadóban osztaléknak minősül az ügyvédi iroda. (Tpt) . valamint az osztalékból származó jövedelmével együtt sem haladja meg a 100 000 forintot. tv. árfolyamnyereségnek minősülő jövedelem nem csökkenthető az adóévben elszenvedett árfolyamveszteség összegével. A jövedelmet a „d” oszlopba.államban működő. ha abból (azokból) a kifizető az adót levonta. tulajdonosa részesedése. az ellenérték nélkül kapott életjáradékból. vállalkozásból kivont vagyonból. § 2001. Amennyiben az árfolyamnyereségből származó jövedelme az értékpapírkölcsönzésből. évi CXX. Nem minősül osztaléknak az osztalékelőleg. a tőkepiacról szóló törvény117 szerint elismert (szabályozott) piacnak minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírból származó. sorok: Osztalék címén megszerzett jövedelmek116 Ha Ön osztalék címén jutott jövedelemhez 2010-ben. Az adott iroda által kiállított igazolás alapján vegye figyelembe az osztalékjövedelmet. az adó összegét pedig az „e” oszlopba kell beírnia az adó mértékének megfelelő sorba. Osztaléknak minősül a kockázatitőkealap-jegy hozama is. 116 117 Szja-törvény 66. a társaság adózás utáni eredményéből. a jelen esetben a Magyar Köztársaság joga szerint osztaléknak elismert hozama (167.

Az Ön által megfizetett adót be kell vallania.129 Ha Ön 2009-ben osztalékelőleget kapott és annak egésze. ha azt az Ön részére ki is fizették a 2010. az osztalék sorok kitöltésén túl a 66. levont adó összegét beírja attól függetlenül. ha a magánszemély nála vezetett értékpapír (értékpapír-letéti) számláján elhelyezett értékpapírra tekintettel külföldről származó osztalékot (osztalékelőleget) fizet ki (ír jóvá). annak kifizetésekor (2009-ben) le kellett vonni az azt terhelő adót. Tekintettel arra. ha az előleg teljes egészében osztalékká válik. és/vagy 169. ezért azt ne felejtse el a negyedéves kötelezettség valamelyik sorának és a 74. hogy azt. Ebben az esetben az osztalékelőlegből osztalékká vált összegre az előzőekben leírtak vonatkoznak. pont és Szja-törvény 66. 178. évben. Ez utóbbi esetben a kifizető levont adóként csak az Öntől ténylegesen levont adó összegét tüntette fel.) sorban tüntesse fel. sorának „b” oszlopába az igazoláson szereplő. Amennyiben az osztalékból származó jövedelme az értékpapír-kölcsönzésből. az ellenérték nélkül kapott életjáradékból származó jövedelmével valamint a vállalkozásból kivont vagyonból származó jövedelmével együtt sem haladja meg a 100 000 forintot. hogy a bevallás 66. akkor azt bevallania nem kell. árfolyamnyereségből. míg a „felettes” osztalékról csak akkor kell jelen bevallásában számot adnia. és 169. hogy a korábban kifizetett osztalékelőleg összegét meghaladja a jóváhagyott osztalék. feltéve. sor kitöltésén túl nincs teendője. vagy annak egy részét Öntől ténylegesen nem 2010-ben vonta le a kifizető. Természetesen az is előfordulhat. Az osztalékkal (osztalékelőleggel) kapcsolatos szabályok alkalmazása tekintetében kifizető:118 a külföldről származó belföldi illetőségű hitelintézet. akkor azt Önnek kellett megfizetnie a kifizető által kiállított igazolás alapján a kifizetés negyedévét követő hónap 12-éig. vagy egy része 2010ben osztalékká vált. hogy a bevallása benyújtásával egyidejűleg visszaigényelhesse a korábban levont adó Önt megillető részét. befektetési szolgáltató is. hogy az osztalékelőlegből. Valamennyi esetben ügyeljen arra. amikor az osztalékelőleg nem válik teljes egészében osztalékká. Ekkor. § (7) bekezdés a) pont . § 18. (a jóváhagyott osztalék megegyezik a korábban kifizetett osztalékelőleg összegével) úgy a 66. hogy az adó levonása megtörtént. sort kell feltételül kitöltenie ahhoz. sor kitöltésénél figyelembe venni. ha az osztalékelőlegből levont adó nem nyújtott fedezetet az osztalékká vált összeg utáni adóra és a kifizető a különbözetet nem tudta levonni. 118 Art. Előfordul olyan eset is. akkor az osztalékká vált osztalékelőleget és az azt terhelő adót a kifizető által kiadott igazolás alapján a megfelelő (167. Abban az esetben.

ügyleti nyereség. azaz a lekötési hozam. első alkalommal legalább 25 ezer forint befizetés. hogy a felek az említett jövedelem tekintetében a tartós befektetésre vonatkozó adózási szabályokat alkalmazzák. adóévtől tartós befektetésből származó jövedelemnek minősül – a feltételek megléte mellett – a pénzösszeg befektetési szolgáltatóval. 168. Egy naptári éven belül ugyanazon befektetési szolgáltatóval. ezt az összeget és 25%-os. megszakításakor irányadó szokásos piaci értékét is). a tőzsdére bevezetett értékpapír esetén megszerzett osztalékelőleg esetén 10%-os adóját az egyéb adatok közé. hitelintézettel megkötött tartós befektetési szerződéssel történő lekötése révén. amelyet a befektetések hozamaival (kamat. Lekötött pénzösszegnek minősül a tartós befektetési szerződés alapján az adóévben egy összegben vagy részletekben történő. hitelintézettel egy tartós befektetési szerződés köthető. befektetési jegy). forintban denominált pénzügyi eszközre és olyan forintban denominált pénzügyi eszközre (pl. és az „e” oszlopba a megállapított adót írja be. sorába írja be.130 Ha Ön osztalékelőleget vett fel 2010-ben és ez 2010-ben nem vált osztalékká. akkor a „d” oszlopba a jövedelmet. és át nem csoportosítható. 119 Szja-törvény 67/B.) együtt a befizetés naptári évét követő legalább három naptári évben. osztalék stb. Amennyiben Önnek tartós befektetésből származó jövedelemről van igazolása. valamint a lekötés folytatólagos meghosszabbítása esetén további két naptári évben. illetve ötéves lekötési időszakban az említett hozamok jóváírásán kívül további befizetéssel nem növelhető. amelynek a befektetési hozama egyébként kamatjövedelemnek minősülne. A lekötött pénzösszeg az elhelyezés naptári évét követően a hároméves. illetőleg a hitelintézet által szerződésenként vezetett lekötési nyilvántartásban tart. § . a vállalt lekötési időszak utolsó napján is még a befektetési szolgáltató. A magánszemély a lekötött pénzösszeg hozamának a terhére a külön-külön megkötött tartós befektetési szerződés alapján • ellenőrzött tőkepiaci ügyletben. a lekötés megszűnésekor. a lekötött pénzösszeget meghaladó része. A tartós befektetési szerződés arra vonatkozó külön megállapodás. a 1053-B lap 52. sor: A tartós befektetésből származó jövedelem és adója119 Figyelem! A 2010. megszakításakor megillető bevételnek (ideértve a befektetésben lévő pénzügyi eszköznek a lekötés megszűnésekor. árfolyamnyereség. állampapír.

illetve. A lekötési időszak megszűnését. takarékbetétben. ha a lekötés a kétéves lekötési időszakban kerül megszakításra. a teljesítést. • a lekötés megszakításakor (ha a magánszemély a lekötött pénzösszeget. és/vagy a befektetési hozamo(ka)t akár részben felveszi vagy a befektetésben lévő pénzügyi eszközt (eszközök bármelyikét) a lekötési nyilvántartásból kivonja) kell megállapítani. forintban történő elhelyezésre vonatkozó korlátlan számú (vételi. ha az adójának mértéke nulla százalék. és a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig meg fizetni. Egyéb esetben az adót a bevallásában kell megállapítani. Ebben az esetben a megszűnés. illetve – ha a magánszemély a lekötési időszakot nem hosszabbítja meg – a hároméves lekötési időszak utolsó napján). ismételt lekötési stb. A befektetési szolgáltató. a befektetést rögzíti az adott szerződéshez tartozó lekötési nyilvántartásban. a hároméves lekötési időszak utolsó napján. Nem kell a bevételből jövedelmet megállapítani a tartós befektetési szerződéssel rendelkező halála esetén. • 20%. a lekötés megszakítását követő időszakra tartós befektetésből származó jövedelem az adott szerződés alapján nem állapítható meg. ha az a lekötési időszak megszűnése előtt következett be. a megszakítás napján megállapított lekötési hozam után. vagy a lekötés a lekötött pénzösszegnek egy részére nem kerül meghosszabbításra az e résszel arányos. a megszakítás napján. betétlekötési. Lekötési hozamot • a lekötési időszak megszűnésekor (az ötéves lekötési időszak utolsó napján.131 • kamatozó bankbetétben (ideértve a fizetési számlán történő elkülönítést is). Az adó mértéke • 0% az ötéves lekötési időszak utolsó napján. ha a lekötés az elhelyezést követően a hároméves lekötési időszak vége előtt kerül megszakításra. ezen rész tekintetében a lekötési időszak nem szakad meg.) megbízást adhat. illetőleg hitelintézet a megbízást. ha a lekötés nem kerül meghosszabbításra a hároméves lekötési időszak utolsó napján. Nem kell bevallani a tartós befektetésből származó jövedelmet. a megszakítás napját követően keletkező . Ha a hároméves lekötési időszak utolsó napján a lekötési időszakot a lekötött pénzösszegnek csak egy részére – de legalább 25 ezer forintnak megfelelő összegben – kerül meghosszabbításra. eladási. • 10%.

illetve a megszerzésre fordított összeg közül a nagyobb vehető figyelembe. Ilyen címen akkor keletkezik adókötelezettsége. privatizált tulajdonrész (részvény. Ha Ön a tulajdonába adott vagyonrészt elidegeníti. és a nyugdíjelőtakarékossági értékpapírszámlán nyilvántartott pénzügyi eszköznek a befektetési szolgáltató által vezetett lekötési nyilvántartásba helyezésével a követelését lekötött pénzösszeggé alakítja át azzal. a megszakítás napját követően kötött ügyletekből keletkezett. ha az a megszűnés.132 tőkejövedelemre – jogcíme szerint – a rávonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni: • ha a jövedelmet a szerzési érték figyelembevételével kell megállapítani. • az adókiegyenlítés ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség esetén akkor érvényesíthető. amennyiben az adót a kifizető nem vonta le. ha a magánszemély tartós befektetési szerződés alapján a nyugdíj-előtakarékossági számláját megszünteti. azzal. illetőleg a lízingbe vett társaság jogutód nélkül megszűnik. sor: A privatizációs lízing jövedelme és adója Ha Önnek privatizációs lízingszerződésből volt jövedelme 2010-ben. az ötéves lekötési időszak utolsó napján lekötési nyilvántartásban lévő pénzeszköznek. akkor jövedelemként a lízingbe vett társaság. Befizetés továbbá. hogy • a pénzügyi eszköz tekintetében befizetett pénzösszegként a pénzügyi eszköznek az ötéves lekötési időszak megszűnésének utolsó napján irányadó szokásos piaci értéke. üzletrész) névértékét. a megszűnés. hogy az átalakítás napjának a nyilvántartásba vétel napját kell tekinteni. illetve a megszerzésre fordított összeg közül a nagyobbat. és az ez után kiszámított 25%-os adót ebben a sorban kell bevallania. megszakítás napján irányadó szokásos piaci érték. Befizetésnek minősül az is. • a befizetés naptári éveként az ötéves lekötési időszak utolsó évét kell figyelembe venni. ha az eladó által a tulajdonába adott vagyonrészt vagy annak egy részét bármilyen módon elidegeníti. 170. vagy – ha az több – az ellenértékét kell figyelembe vennie. pénzügyi eszköznek az ötéves lekötési időszak megszűnésének napjáig újra megkötött tartós befektetési szerződés alapján a befektetési szolgáltató által vezetett lekötési nyilvántartásban tartása. akkor e jövedelmét. .

amelynek eredményeként a kölcsönbe vevő a kölcsönbe kapott értékpapírral sajátjaként rendelkezik. ha pedig visszaszolgáltatni nem tudja. tv. A jövedelem utáni 25%-os adó feltüntetésére ennek a sornak az „e” oszlopa szolgál. Amennyiben az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelme az árfolyamnyereségből. sor: Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem és adója120 Ha Ön 2010-ben értékpapír kölcsönzése címén szerzett jövedelmet.) . Sajátos szabályok vonatkoznak a kölcsönbe kapott értékpapír értékesítése során keletkezett árfolyamnyereségből származó jövedelem adókötelezettségére. (Tpt. akkor bevételnek és egyben jövedelemnek is az ellenérték számít akkor is. akkor a szerződés megszűnésekor kell megállapítania. Amennyiben a lejáratkor a kölcsönbe vevő nem tudja az értékpapírt visszaadni. ha az kevesebb. § 2001. hanem az értékpapír visszaszolgáltatásakor. hogy a kifizető az adót levonta – nem kell a jövedelmet bevallania. de a futamidő egy évnél hosszabb nem lehet) a kölcsönbe vevő köteles azonos darabszámú. mint a névérték. az ellenérték nélkül kapott életjáradékból és a vállalkozásból kivont jövedelmével együtt sem haladja meg az 100 000 forintot. amelyet a megszerzés érdekében a saját adózott jövedelméből lízingdíj címén fizetett. Az árfolyamnyereséget vagy veszteséget a kölcsönbe vevőnek nem az értékesítéskor. akkor azt és annak adóját ebben a sorban kell bevallania. akkor – feltéve természetesen. hogy a meghatározott időpontban (a szerződés határozott időre köthető. a 25%-kal számított adót pedig az „e” oszlopba írja be. A kölcsönbe kapott értékpapír elidegenítéséből származó 120 121 Szja-törvény 65/A.133 Ha Ön a társaság jogutód nélküli megszűnése következtében jutott ezen a címen jövedelemhez. Az értékpapír kölcsönzése címén kapott bevétele teljes egészében jövedelem. sor „d” oszlopába. akkor a tőkepiacról szóló törvény rendelkezései figyelembe vételével köteles kártérítést fizetni. Nem számít jövedelemnek az az összeg. évi CXX. névértékű. Az előzőek szerint megállapított jövedelmet a 170. vagyis azt el is idegenítheti. 171. A tőkepiacról szóló törvény121 szerint az értékpapír-kölcsönzés az értékpapír olyan átruházása. ezt kell e sor „d” oszlopába beírnia. osztalékból. fajtájú és sorozatú értékpapírt a kölcsönbe adónak visszaadni. A kölcsönszerződésben a kölcsönvevő kötelezettséget vállal arra.

hogy az ügylet célja a magánszemély olyan jövedelemszerzése. és általában jövőbeni pénzáramlások cseréjét vonja maga után. valamint az említett személyek és más személy) között egyébként fennálló jogviszony és a szerzés körülményei figyelembevételével kell meghatározni. ha a kamatjövedelem nem kifizetőtől származik. vagy a nyereménybetét esetén a nyereményalapnak az egynegyede. tőke. Az ügylet lényege az. évi C. sorban kell szerepeltetnie. sor: Csereügyletből származó jövedelem és adója123 A csereügylet fogalmát a számvitelről szóló124 törvény határozza meg. amely. törvény 3. E törvény szerint: deviza-. 172. a felek (a bevételt szerző magánszemély és a vele az ügyletben szerződő személy. 173. Egyebekben Önnek csak akkor van adóbevallási – és fizetési kötelezettsége. más jövőbeni kiadásra (vagy bevételre) cserél úgy. ha megállapítható. § (8) bekezdés 7. § Szja-törvény 65/B. illetve több határidős ügyletből tevődik össze. azaz az értékpapír megszerzésére fordított érték és járulékos költségek összegét.és kamatcsere (swap) ügylet az.134 jövedelmét nem itt. hogy a magánszemély egy kötelezettségéhez (vagy jogosultságához) kapcsolódó jövőbeni kiadást (vagy bevételt). amelyet – valós kockázat nélkül – a 122 123 Szja-törvény 65. valamely pénzügyi instrumentum cseréjére vonatkozó olyan összetett megállapodás. hogy ez a csere a résztvevő felek számára kockázatot jelent. amikor a rendelkezésre álló adatok alapján a kifizető több adót von le a jövedelemből. mert az Ön nyilatkozatának hiányában. § 124 2000. vonja le. pont . sor: Kamatból származó jövedelem és adója122 A kamat címén megszerzett jövedelem adóköteles. Előfordulhat azonban olyan eset. hanem az árfolyamnyereségből származó jövedelmei között a 166. A kifizetőtől szerzett kamatjövedelmet nem kell a bevallani. illetve nem megfelelő nyilatkozata miatt nem veszi figyelembe teljes összegben a bevételt csökkentő tételeket. A nem pénzben megszerzett kamatnak minősülő jövedelem után az adó. fizeti meg és vallja be. az után az adót a kifizető állapítja meg. amely után az adó mértéke 20%. a vagyoni érték szokásos piaci értékének. amely általában egy azonnali és egy határidős adásvételi ügyletből. A többletként levont adó miatti különbözetet az adóbevallásában vagy önellenőrzéssel rendezheti. A megállapított jövedelem jogcímét és az adófizetési kötelezettség mértékét az előzőektől eltérően.

a másik ügylet veszteségével! 174. Az adókötelezettség teljesítése a magánszemély feladata. de a kifizetőt nem terheli adó. Fontos! Nem számítható össze az egyes ügyleteken elért jövedelem.) sor alapján kell kitöltenie (az egyes ügyletek összesített jövedelmét). évben csereügyletből származó jövedelmet vagy veszteséget ért el. sorait! A 230. 125 Szja-törvény 67. azaz az adóbevallása benyújtásának határidejéig bevallja és megfizeti az adót. pedig az „e” oszlopba. Kifizető hiányában a csereügyletből származó jövedelmet Önnek kell nyilvántartania ügyletenként. Lehetőség van az adóéven túlnyúló (az adóévek között). töltse ki a 1053-06-02-es lap 222-231. A kifizető a jövedelemről és/vagy veszteségről – ügyletenként – a magánszemély számára az adóévet követő január 31-éig igazolást ad. a magánszemély által. ugyanazon csereügylethez kapcsolódó veszteséget az ugyanazon csereügylet jövedelmével szemben figyelembe venni. (238. Abban az esetben. A csereügyletből származó jövedelmet vagy veszteséget a kifizető (kifizető hiányában a magánszemély) állapítja meg. sor: Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem és adója125 Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnek minősül a magánszemély által kötött ellenőrzött tőkepiaci ügyletek alapján. ha Ön 2010.135 felek által a piaci ár. Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteségnek minősül az összes ügyleti veszteségnek az összes ügyleti nyereséget meghaladó összege. csereügyletből származó jövedelem együttes összegét írja be a 173. árfolyam. kamatláb. ezt a sort a 1053-06-02-es lap 230. az adóévben elért pénzben elszámolt ügyleti nyereségek együttes összegének (összes ügyleti nyereség) a magánszemélyt az adóévben terhelő pénzben elszámolt ügyleti veszteségek együttes összegét (összes ügyleti veszteség) meghaladó része. Ezt adókiegyenlítéssel teheti meg. és 238. adóelőleg levonási kötelezettség. Mielőtt itt adatot tüntet fel. az ezt terhelő 25% adót. sor „d” oszlopába. sor „b” oszlopában szereplő./A § . díj és egyéb tényezők alakulásától eltérő feltételek kikötésével ért el.

évben elért – pénzben elszámolt – ügyleti nyereségei együttes összege több mint az Önt terhelő – pénzben elszámolt – ügyleti veszteségei együttes összege. amely állammal a Magyar Köztársaságnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. az összes lezárt ügyleti nyereség és az összes lezárt ügyleti veszteség összevetése alapján kell jövedelmet vagy veszteséget számítani. akkor e jövedelmét ennek a sornak a „d” oszlopában. az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek összeszámítása. hogy lezárult ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek csak azt az ügyletet lehet tekinteni. a befektetési szolgáltató által a nevére kiállított igazolással. az adókiegyenlítés számítására készített tábla (212-220.amelyre vonatkozóan a magánszemély rendelkezik az adókötelezettség megállapításához szükséges.az adott állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által felügyelt tevékenység tárgyát képezi. valamint a szolgáltatás keretében devizára/valutára kötött.136 Fontos! Fentiekből következik. árura kötött ügylet. a 20%-os adót pedig az „e” oszlopában kell bevallania. Az adókiegyenlítés részletes szabályait a 1053-06-01-es lapon található. évtől kezdődően a jövedelem számításakor. Az adókiegyenlítés továbbra is csak az adóévben vagy az azt megelőző két évre eső ügyleti veszteség esetén van mód a veszteség elszámolására. Amennyiben a 2010.ha az adott állam nem EGT-állam. amely esetében megtörtént a pénzbeli elszámolás. ha a 2010. Ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül továbbá az az ügylet: • Amely a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által felügyelt tevékenység tárgyát képezi. A jövedelem utáni adót a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig kell megfizetnie. a következők alkalmazásával. a pénzben elszámolt ügyleti veszteségei . azaz 2008. az adóévben megkötött valamennyi ügylet minden adatát tartalmazó. sorok) útmutatójánál találja meg. További lényeges kérdés. és . Ellenőrzött tőkepiaci ügylet a – csereügyletnek nem minősülő – pénzügyi eszközre. biztosított az említett felügyeleti hatóság és a PSZÁF közötti információcsere. és . amennyiben az megfelel az ügyletre vonatkozó rendelkezéseknek. • Amelyet bármely EGT-államban vagy egyébként olyan államban működő pénzpiacon tevékenységet folytató befektetési szolgáltatóval kötöttek. pénzügyi elszámolással lezáródó azonnali ügylet. évben. és . Abban az esetben.

egyéb szervezet is akkor. A vállalkozásból kivont vagyon adókötelezettsége szempontjából társas vállalkozásnak tekintendő az alacsony adókulcsú államnak nem minősülő országban székhellyel rendelkező jogi személy. sor). illetőleg a társas vállalkozásban fennálló tagi jogviszonyának megszűnése következtében jövedelmet szerzett. akkor az értékpapír névértékéből. ha Ön az ellenőrzött tőkepiaci ügylet során kereskedelmi árut ruházott át. hogy abból az adókötelezettségét meg tudja állapítani. ha Ön MRP szervezet tagja volt és a szervezet 2010-ben történő megszűnése következtében jutott jövedelemhez. a 174. Önnek 2010. a cégbejegyzési eljárás megszüntetésére tekintettel szerzett. amelyet a társas vállalkozás cégbejegyzési kérelmének elutasítására. sor). Ön társas vállalkozás tagjaként jegyzett tőkeemelés vagy átalakulás során 2007. Ne feledje. majd az értékpapírt ellenőrzött tőkepiaci ügylet keretében átruházta. de legfeljebb a bevételből a vagyonnövekménynek megfelelő részre. e sor „a” oszlopában kell bevallania. évben az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből vesztesége keletkezett. jegyzett tőkéjének tőkekivonás útján történő leszállítása. az árfolyamnyereségre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia (166. ha a társasági adónak megfelelő adó alanya. sorai szolgálnak. akkor annak összegét kell ennek a sornak a „d” oszlopába beírnia a kapott igazolás alapján. Ha az ellenőrzött tőkepiacra bevezetett értékpapírban az ellenőrzött tőkepiacra kerülés előtt. Vállalkozásból kivont vagyonként adóköteles az a jövedelme is. Az adókiegyenlítés alkalmazására a 1053-06-01-es lap 212-220. ha adókiegyenlítést nem kíván (vagy nem tud) igénybe venni. 175. valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogokra előírt nyilvántartást vezetnie oly módon.137 együttes összege meghaladja a pénzben elszámolt ügyleti nyereségei együttes összegét. . sor). december 31-e után jutott adófizetés nélkül értékpapír formájában a vagyonnövekményhez. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletről kiállított bizonylaton a külföldi pénznemben feltüntetett adatokat a kifizető a szja-törvény szabályai szerint. Az ellenőrzött tőkepiacon értékesített értékpapírokból származó jövedelem megállapítására az árfolyamnyereségből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni (166. sort akkor is ki kell töltenie. sor: A vállalkozásból kivont jövedelem és adója Ha Ön 2010-ben a társas vállalkozás jogutód nélküli megszűnése. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekről a befektetési szolgáltató bizonylatot állít ki. Abban az esetben. forintra átszámítva is feltünteti. Ebben a sorban kell a jövedelmet szerepeltetnie akkor is. A veszteség összegét. az ügylet során megszerzett bevétel adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia (10. amely alapján Önnek kell az értékpapírra.

de a tulajdonába még nem került értékpapírok együttes könyv szerinti értékét. § (4) bekezdés . A tételes átalányadózásra csak akkor jogosult. ha a kifizető az adót nem vonta le. ha a vállalkozásból kivont jövedelme az osztalékból. ha a szálláshely hasznosítása a tulajdonában vagy haszonélvezetében lévő lakásában vagy üdülőjében történik. akkor tételes átalányadózás esetén közülük csak egy ingatlanában folytathatja ezt a tevékenységet. amely kiadott szobánként évi 32 000 forint. A megszerzésre fordított értéket az árfolyamnyereségből származó jövedelemre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani. és ennek tényét. Amennyiben már korábban is nyilvántartott fizetővendéglátó volt. egybefüggően 90 napnál hosszabb idejű bérbeadása. e sor „e” oszlopában kell szerepeltetnie. § Szja-törvény 57/A. 176. akkor 2010-re a tételes átalányadózás választásáról a 2009. és az erről szóló igazolást az önkormányzat jegyzője Önnek kiadta. ha Ön e tevékenységét nem egész évben gyakorolta.138 A jövedelem utáni 25%-os adókötelezettséget. úgy ennek a sornak az „e” oszlopában az éves átalányadó összegét kell feltüntetnie. az árfolyamnyereségből. hanem az önkormányzatnál bejegyzett fizetővendéglátóként. Olvassa el a 1053-09-es laphoz készült útmutatót is! Nem minősül fizetővendéglátó tevékenységnek és így tételes átalányadózásra sem jogosít a szálláshelynek vagy egy részének ugyanazon vendég számára történő. a kiadást követő 15 napon belül az állami adóhatóságnál bejelentette. ellenérték nélkül kapott életjáradékból és az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelmével együtt az 100 000 forintot meghaladta. Ha több lakással vagy üdülővel rendelkezik. amely meghaladja a magánszemély részére még járó. sor: A fizetővendéglátó tételes átalányadója126 Amennyiben Ön a fizetővendéglátásból származó jövedelme után 2010-ben a tételes átalányadózás szabályai szerint adózik. Az 100 000 forint alatti jövedelmet is be kell vallania akkor. évről szóló 0953-as személyi jövedelemadó bevalláson kellett nyilatkoznia. 126 127 Szja-törvény 57/A. Ebben a sorban adatot csak akkor kell feltüntetnie. E tevékenységére tekintettel Önnek egészségügyi hozzájárulást is fizetnie kell. ha Ön magánszállásadási tevékenységét nem egyéni vállalkozóként végzi. A tételes átalányadózást akkor választhatta.127 Az adó összegét nem befolyásolja. Az MRP szervezet megszűnése esetén a bevételnek az a része minősül jövedelemnek. és adózására a 2009-es évre nem a tételes átalányadózást választotta.

akkor erről a 1053-01–es lap 130. Amennyiben 2010-re nem a tételes átalányadózási módot alkalmazta.128 akkor annak a negyedévnek az első napjától. akkor a 1053-01-es lap 129. évben a személyi jövedelemadó hatálya alól tért át a társasági adó hatálya alá és a megszűnésig a vállalkozói személyi jövedelemadó szabályai szerint adózott. például ha a 2010.139 Abban az esetben. sorában kell erről nyilatkoznia. § (5) bekezdés . Amennyiben Ön 2011-re is a tételes átalányadózást választja. A tételes átalányadót ekkor arányosan annyi negyedévre kell megfizetnie. ha a tételes átalányadózás választása jogszerű volt. Ha 2011-re-ra nem kíván a fizetővendéglátásból származó jövedelme után tételes átalányadót fizetni. a fizetővendéglátásból származó bevétel adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelmekre (10. úgy azt nem kell jelölnie. hogy a vállalkozói osztalékalap után egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége is lehet. évben megszüntette. akkor ezt a sort a 1053-13-as laphoz készült útmutató segítségével tudja kitölteni. sor) vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia. sor: Az egyéni vállalkozó vállalkozói személyi jövedelemadója és vállalkozói osztalékalap utáni adója Amennyiben Ön egyéni vállalkozóként 2010-re a vállalkozói személyi jövedelemadózást választotta. ahány negyedévre a tételes átalányadózás alkalmazható volt. Abban az esetben. 128 Szja-törvény 57/A. Ne felejtse le. de a választást követően az alkalmazhatóság bármely feltételének a tevékenység gyakorlása már nem felelt meg. Ha Ön 2010-re a tételes átalányadózást választotta ugyan. de 2011-re ezen a módon kíván adózni. ha az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010. sorában nyilatkozzon. de a választás feltételei már a választáskor sem valósultak meg. a megszűnés időpontját megelőzően szerzett bevételnek. sor) vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia. ha a fizetővendéglátó tevékenységét megszüntette. amely negyedévben a változás bekövetkezett. úgy e tevékenységből származó egész évi bevétel adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelmekre (10. Akkor is ezt a sort kell kitöltenie. 177. illetve felmerült költségnek kell tekintenie. a megszűnést követően érkező bevételét és felmerülő költségét. az erre tekintettel az Önt megillető.

évi jövedelem számításánál figyelembe veendő összeg 129 Szja-törvény 75.140 178. A kamatkedvezmény utáni adót évenként utólagosan kell megállapítani az adóév végén az adóévben ténylegesen megfizetett. 179. és a december 31-én érvényes jegybanki alapkamat szerint számított összeg különbözeteként. A kamatkedvezmény129 után az adó 54%. A fizetendő adó összegét az adott jövedelemre érvényes adókulcs alkalmazásával állapítsa meg. felszámolás. akkor a szokásos piaci kamattal számított kamat különbözete után. ha az adót a kifizető nem vonta le. akkor a futamidő végéig a kamatkedvezményből származó jövedelmének adókötelezettségére a 2003. Az „e” oszlop összesített adatát kell a 61. végelszámolás keretében kifizetett jövedelmet helyettesítő felelősségbiztosítási kártérítésből. évi személyi jövedelemadó kötelezettség kiszámításánál. sorok „d” és „e” oszlopainak jövedelem és adó összegeit. A kamatkedvezményt ekkor évenként utólagosan kell megállapítani az adóév végén az adóévben ténylegesen megfizetett. amelyet azért kell bevallania. Ne felejtse el beírni az „a” oszlopban fehéren hagyott téglalapba a jövedelem megnevezését. Abban az esetben. és e jövedelme után 44%-os adót kell fizetnie. a csőd. az életjáradék egy összegben történő megváltásából származó jövedelmet és 25%-os adóját is akkor. november 30-ig megkötötte. Ha a hitel visszafizetése év közben megtörtént. akkor a hitel visszafizetésének napjára kell a kamatkedvezményből származó jövedelmet megállapítani. Itt kell szerepeltetni pl. Ha Ön külföldi cégtől kedvező kamatozású vagy kamatmentes hitelt kapott. mert abból a kifizető nem vonta le az adót és a 161-177. 180. sor: Az elkülönülten adózó jövedelmek és azok adója Ebben a sorban összegezze a 161-178. ennek adóját pedig az „e” oszlopban tüntesse fel. december 31-ig hatályos rendelkezéseket kell alkalmaznia. sorokban megjelölt jövedelmek között külön nincs megnevezve. akkor a hitel visszafizetésekor (átvállalásakor) érvényes jegybanki alapkamattal kell számolni. sor: Egyéb forrásadós jövedelmek és ezek adója Ha Önnek olyan – úgynevezett forrásadós – jövedelme is volt. és a fennálló követelésre a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összege. akkor e sor „d” oszlopában a jövedelmet. sornál leírtak szerint figyelembe vennie a 2010. § (2) bekezdés . ha Ön a kölcsönszerződést 2003. vagy ha a szokásos piaci kamat ennél bizonyítottan alacsonyabb. Ha a hitel visszafizetése év közben megtörtént. akkor a kamatkedvezmény miatti adót Önnek kell megfizetnie. sor: A 2010.

a dematerializált értékpapír értékpapírszámlán történő jóváírása napján. sor) kitöltésénél számításba venni. levonni és a kamatjövedelem megszerzésének időpontjában érvényes árfolyamon átszámítva. A külföldi pénznemben megszerzett kamatjövedelemből az adót ugyanazon külföldi pénznemben kell megállapítani. euróban megadott árfolyam alapulvételével kell forintra átszámítani. az adó mértékének meghatározásához a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos devizaárfolyamának. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján. vásárolt követelés átruházása esetén a szerzési érték tekintetében a megszerzéskor. 1053-05 lap külföldről származó jövedelmek A külföldi pénznemről történő átszámítás A Magyarországon belföldi illetőségű magánszemélyt a jövedelemszerzés helyétől függetlenül az összes (bel. pénzügyi eszköznek nem minősülő vásárolt jog. Amennyiben Önnek a 2010. vagy az adóév utolsó napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. az MNB által közzétett. . • a külföldi pénznemben megfizetett adó esetében – a magánszemély döntése alapján – a teljesítés időpontjában. sor „a” oszlopába írt vállalkozói osztalékalap összegét. és adja hozzá a 177. ha nemzetközi egyezmény ettől eltérően nem rendelkezik. • az egyéb nem említett pénzügyi eszközre kötött ügylet esetén az ügylet teljesítésének (lezárásának) időpontjában. adóévben külföldi pénznemben keletkezett bevétele. • kiadás esetében a teljesítés időpontjában. merült fel kiadása. forintban kell megfizetni.és külföldi) bevétele alapján adókötelezettség terheli. sor „d” oszlopába írt összegből vonja le a 161. sor „d” oszlopában szereplő ingatlanértékesítésből származó jövedelem összegét. • értékpapír átruházása esetén a szerzési érték tekintetében az értékpapír tulajdonjogának megszerzése. olyan külföldi pénznem esetében. • dolog. A külföldi pénznemről történő átszámítás: • bevétel esetében a bevételszerzés időpontjában.141 Ebben a sorban a 179. Az így kapott összeget kell az éves összes jövedelem (28.

vagy • ha a magánszemély (választása szerint) az adóelőleg. a külföldön megfizetett adóval akkor is csökkenthető a 25%-os adó. és 187. különadózó jövedelmek 185. viszonosság vagy külföldi jog alapján a megfizetett adó összegéből visszajár. akkor ebbe a sorba a külföldről származó osztalék teljes összegét írja be. de legalább a jövedelem 5%-ának megfelelő összeget meg kell fizetnie. sor: Árfolyamnyereségből származó jövedelem és adója Ha Ön belföldi illetőségű és árfolyamnyereség jövedelme után olyan országban is adót fizetett. amely nemzetközi szerződés. a kifizető az adóelőleg megállapításához. amely országgal nincs a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. euróban megadott árfolyamot alkalmazza. sor: Osztalékból származó jövedelem és adója Ha Ön 2010-ben külföldről kapott osztalékot. külföldi pénznemben megszerzett osztalékjövedelmét forintra átszámítva kell a bevallásban szerepeltetnie. Ha olyan országban fizetett adót. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján. a nevére kiállított bizonylattal. (értékpapír-átruházás. Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg. az MNB által közzétett. I. a figyelembe vett árfolyamot a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz.142 Ha a magánszemély a bevételt külföldi pénznemben szerezte. a forintra történő átszámításra az ügyletben alkalmazott árfolyamot kell figyelembe venni. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot. vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki. adó megállapításához a bevétel forintra történő átszámítására a megszerzés napját megelőző hónap 15. és rendelkezik – a külföldi pénz eladása esetén – követő 15 napon. illetve – külföldi pénz vétele esetén – megelőző 15 napon belül pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló. A külföldről származó. olyan külföldi pénznem esetében. értékpapír tulajdonjogának megszerzése) A külföldi pénznemben keletkezett bevétel esetében • ha a bevétel adóelőleg-levonásra kötelezett kifizetőtől származik. . 186. Ha külföldi pénz eladása/vétele ügyletben történt. Külföldről származó. amely országgal van a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. akkor a külföldön megfizetett adóval a 25%-os adó csökkenthető.

amely a nemzetközi szerződés rendelkezése. Ha a külföldön megfizetett adó azonos a 10. Olvassa el ezekhez a sorokhoz írt útmutatót. akkor az adó mértéke 10%. Figyeljen arra. külföldi pénznemben megszerzett kamatjövedelemből az adót ugyanazon külföldi pénznemben kell megállapítani. az egyezmény szerint levonható adó forintra átszámított összegét (05-ös lap egyéb adatok között szereplő összeg) a 25%-os adóból vonja le és a különbözetként jelentkező adót írja be e sor „c” oszlopába. majd forintra átszámítva kell a bevallásában szerepeltetnie. A külföldről származó. Ha az osztalék forrása szerinti országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. sorában ne felejtse el feltüntetni azt a kamatjövedelmét és a külföldön megfizetett adót. hogy nem veheti figyelembe külföldön megfizetett adóként azt az összeget. akkor ebbe a sorba a külföldről származó kamatjövedelme teljes összegét is írja be. Amennyiben az osztalékjövedelmét az Európai Unió tagállamában elismert piacnak minősülő (de nem Magyarországon működő) tőzsdéjére bevezetett értékpapírból szerezte 2010. egyéb adatok között ne felejtse el feltüntetni azt az osztalékjövedelmét és a külföldön megfizetett adót. 25%-os adóval vagy annál több. és a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hónap 12-éig megfizetnie. akkor a „c” oszlopba nullát írjon! Nemzetközi egyezmény hiányában a külföldön igazoltan megfizetett adó (05-ös lap egyéb adatai között szereplő) ugyancsak beszámítható úgy. hogy legalább 5% adót Magyarországon is fizetnie kell az ilyen osztalékjövedelem után. A bevallás 05-ös lap. A bevallás 195. sorok) és a megfizetett összeget a 74. az osztalék külföldön is adóztatható. vagyis a „c” oszlopban adóként az osztalékjövedelem legalább 5%-át szerepeltetnie kell. sor: Kamatból származó külföldön (is) adóköteles jövedelem és adója Ha Ön 2010-ben külföldről (is) kapott kamatjövedelmet. amellyel van kettős adóztatást kizáró egyezményünk és az egyezmény alapján. akkor a külföldön igazoltan megfizetett. Ne felejtse el az egyéb adatok között a 05-ös lapon az előzőek szerinti osztalékjövedelmét és a külföldön megfizetett adót feltüntetni. évben.143 Kifizető hiányában az osztalék jövedelemadóját Önnek kellett megállapítania. sorba beírni. amely olyan országból származik. 188. Ezért ne felejtse el a 1053-C lapon az adott negyedév kötelezettségeként sem bevallani (70-73. amely olyan . viszonosság vagy külföldi jog alapján Önnek az osztalék jövedelme után külföldön megfizetett adóból visszajár.

amely országgal nincs a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. évi személyi jövedelemadó kötelezettség kiszámításánál. . akkor a külföldön megfizetett adóval a 25%-os adó csökkenthető. így a forrásadó csökkenti a Magyarországon fizetendő adó összegét. A külföldről származó. A forrásadó külföldön megfizetett adónak minősül. sor „b” oszlopában szereplő összeg) a 20%-os adóból vonja le. évi összes külföldön is adózott jövedelmek és adójuk Ebben a sorban összegezze a 185-189. Nemzetközi egyezmény hiányában a külföldön igazoltan megfizetett adó (196. és a különbözetként jelentkező adót írja be e sor „c” oszlopába. sor „b” oszlop) ugyancsak beszámítható úgy. akkor a külföldön igazoltan megfizetett. sorok „b” és „c” oszlopainak jövedelem és adó összegeit. Az „c” oszlop összesített adatát kell a 61. amellyel van kettős adóztatást kizáró egyezményünk és az egyezmény alapján. az egyezmény szerint levonható adó forintra átszámított összegét (196. 190. A forrásadó mértéke 20%. külföldi pénznemben megszerzett jövedelmének forintra történő átszámításával kapcsolatos tudnivalókat a külföldi pénznemről történő átszámítás szabályainál találja. Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg. vagyis az „c” oszlopban adóként a kamatjövedelem legalább 5%-át szerepeltetnie kell. 189. amely országgal van a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. A megszerzett kamatjövedelem külföldön megfizetett adója a Magyarországon fizetendő adót csökkenti. Ha a kamat forrása szerinti országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. külföldi jog (viszonosság) alapján a megfizetett adó összegéből visszajár. sor: A 2010. Ha a külföldön megfizetett adó azonos a 20%-os adóval vagy annál több. akkor az „c” oszlopba nullát írjon és értelemszerűen ekkor is a 195. hogy legalább 5% adót Magyarországon is fizetnie kell az ilyen kamatjövedelem után.144 országból származik. a külföldön megfizetett adóval akkor is csökkenthető a 25%-os adó. amely a magánszemély számára külföldön nem jár vissza. mely a nemzetközi szerződés rendelkezése. a kamat külföldön is adóztatható. sor: A vállalkozásból kivont jövedelem és adója Ha Ön belföldi illetőségű és a vállalkozásból kivont jövedelme után olyan országban is adót fizetett. sornál leírtak szerint figyelembe vennie a 2010. Ha olyan országban fizetett adót. de legalább a jövedelem 5%-át meg kell fizetnie. sorban kell feltüntetni a kamatjövedelmét és a külföldön megfizetett adót.

és az egyezmény lehetővé teszi az osztalék külföldön történő adóztatását is. illetőleg olyan országból származott. sor: Külföldről származó. évi jövedelem számításánál a „b” oszlopban szereplő összeget kell az éves összes jövedelem (28. sorból a külföldön is adóztatható osztalék a kettős adózást kizáró egyezmény hiányában és a külföldön megfizetett adó . II.145 A 2010. a kettős adózást kizáró egyezmény alapján vagy annak hiányában csak belföldön adóztatható jövedelem Ebben a sorban akkor szerepeltessen adatot. sorból a külföldön is adóztatható osztalék a kettős adózást kizáró egyezmény alapján és a külföldön megfizetett adó Ebben a sorban akkor kell adatot szerepeltetnie.) megfelel. sor) kitöltésénél figyelembe venni. mely országgal van kettős adóztatást kizáró egyezményünk. Az osztalékból származó jövedelmet a „b” oszlopba. Egyéb adatok a külföldről származó jövedelmekről A külföldön megfizetett adót a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamának alapulvételével kell forintra átszámítania. sorhoz készült magyarázatban találja meg. és ezen jövedelme után külföldön nem fizetett adót. önálló. nem önálló tevékenységből. A külföldről származó osztalék adókötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket a 187. szellemi tevékenységből stb. 194. Az ilyen jövedelmét a bevallásnak abban a sorában kellett szerepeltetnie. a külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét pedig az „c” oszlopba kell beírnia. ezért az ilyen jövedelmeit bevallania nem kell és ebben a sorban sem kell szerepeltetnie. A törvény szerinti adómentességek értelemszerűen a külföldről származó bevételekre is vonatkoznak. Abban az esetben. Amennyiben az előzőek szerinti jövedelme is volt. sor: A 187. amelyik külföldről származott. amely a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szerepel. 192. amely országgal nincs a kettős adóztatás elkerüléséről egyezményünk. 193. amely a jövedelemszerzés jogcímének (pl. akkor a Magyar Nemzeti Bank által közzétett. de a kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint ez a jövedelme csak belföldön adóztatható. sor: A 187. ha az ebből származó jövedelem Magyarországon adóztatható. ha Ön olyan államban belföldi illetőségű társaságtól szerzett osztalék címén jövedelmet. ha Önnek volt olyan jövedelme is 2010-ben. a megszerzés évének utolsó napján érvényes euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámolásnál figyelembe vennie. azokat összegezve írja be ebbe a sorba. ha a külföldi adót olyan pénznemben állapították meg.

sor: A 25. 198. viszonosság vagy a külföldi jog alapján visszajár. A kamatból származó jövedelmet a „b” oszlopba. a kettős adózást kizáró egyezmény hiányában és a külföldön megfizetett adó Ha Ön olyan országban illetőséggel rendelkező társaságtól szerzett kamatból származó jövedelmet. 195. 196. A külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét e sor „c” oszlopában kell szerepeltetnie. sor: A 188. sor: A 188. sorból a külföldön is adóztatható kamat. sorban feltüntetett jövedelme után külföldön igazoltan megfizetett jövedelemadó forintra átszámított összegét kell szerepeltetnie.146 Ha Ön olyan országban illetőséggel rendelkező társaságtól szerzett osztalékjövedelmet. a külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét pedig az „c” oszlopba kell beírnia. amely országgal nincs kettős adóztatást kizáró egyezményünk. mely országgal van kettős adóztatást kizáró egyezményünk. illetve ellenőrzött tőkepiaci ügyletek – az adókiegyenlítés összegének megállapítása . akkor ezen osztalékjövedelmet írja be ennek a sornak a „b” oszlopába. ha Ön olyan államban belföldi illetőségű társaságtól szerzett kamat címén jövedelmet. a kettős adózást kizáró egyezmény alapján és a megfizetett adó Ebben a sorban akkor kell adatot szerepeltetnie. akkor ezen jövedelmet írja be ennek a sornak a „b” oszlopába. sor: A 26. A külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét e sor „c” oszlopában kell szerepeltetnie. A külföldről származó kamat adókötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket a 188. A 1053-06-01-es lap az ingatlan. sor „d” oszlopban szereplő jövedelem után külföldön megfizetett adó Ebben a sorban a 25. nemzetközi szerződés. és az egyezmény lehetővé teszi a kamat külföldön történő adóztatását is. sorból a külföldön is adóztatható kamat. 197. Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg. amely Önnek törvény. akkor ebben a sorban a jövedelme után külföldön igazoltan megfizetett jövedelemadó forintra átszámított összegét kell feltüntetnie. sorban is szerepeltetett jövedelmet. A külföldön tartozatlanul megfizetett adót az adott állam adóhatóságától kérheti vissza. sor „d” oszlopban szereplő jövedelem után külföldön megfizetett adó Ha Ön a 26. amely országgal nincs kettős adóztatást kizáró egyezményünk. sorhoz készült magyarázatban találja meg. vagyoni értékű jog értékesítése.

sor „b” oszlopának és a 201. bevallott és megfizetett adó mértékéig az ingatlan átruházását követő két évben adókiegyenlítésre jogosult. évben figyelembe vett összeg Amennyiben 2009. sorába is átírnia! . akkor a fennmaradó összeget ebbe a sorba írja be. évben ingatlan értékesítéséből származott jövedelme. évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából) Ha a 2008. sor „e” oszlopából írja át. 202. sorokat töltse ki! Ha Ön a 2008. A felhasználás összege nem lehet több mint a 2008. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adója A 2008.147 Az ingatlan. Ebbe a sorba legfeljebb a 200. akkor erre is legyen figyelemmel! 200. megfizetett adó címén levonással érvényesíthet. vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelmek alapján az adókiegyenlítés levezetése I. sor: A 2010. ha ezt az összeget már megfizette. évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából a 2010. vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása Amennyiben Önnek 2008. évben cél szerint felhasználta a 2008. évi ingatlanértékesítés jövedelmét (vagy annak egy részét) és erre tekintettel a 2009. 201. évben cél szerinti felhasználás (a még figyelembe vehető összeg a 2008. a cél szerint felhasznált résznek („a” oszlop) és a hatályos adókulccsal megállapított adóját („b” oszlop) írja ebbe a sorba. amelyet a cél szerinti felhasználás évéről szóló bevallásában. akkor a 200. évi ingatlan átruházásból származó jövedelem bevallott és megfizetett adója! Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75. – 202. évi ingatlan. sor: Adókiegyenlítés miatt befizetett adóként 2009. évben cél szerint felhasználta. de csak abban az esetben. évi bevallásában adókiegyenlítést érvényesített. a megállapított. évben még figyelembe vesz cél szerinti felhasználást. sor: A 2008. évi bevallásában is figyelembe vett adókiegyenlítést a jövedelem cél szerinti felhasználására tekintettel. évben ingatlan értékesítésből származó jövedelmét a 2010. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adóját ebbe a sorba a 0853-05-01 lap 161. sor „b” oszlopának a különbözetét írhatja be cél szerinti felhasználásként. Amennyiben Ön a 2008. A 2008.

ebbe a sorba. sorába is átírnia! 206. sor: A 2010. évben ingatlan értékesítésből származó jövedelmét a 2010. ha Ön a 2009. III. és a számított jövedelem adóját nem használta fel cél szerint részben vagy egészben. Az ebben a sorban szereplő összeg legfeljebb a 204. az „a” oszlopba a felhasználás alapját és a „b” oszlopba az adóját írja be. 205. sor „b” oszlopába és a 205. akkor erre is legyen figyelemmel! 204. évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából Abban az esetben. évi ingatlan értékesítés jövedelmének alapja és adója . sor „b” oszlopába írt összegek különbözetét) írja be. évben értékesített ingatlant. vagyoni értékű jog értékesítésből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása 208. évben cél szerinti felhasználás Ha a 2009-ben értékesített ingatlan jövedelmének egy részét. évben ingatlan értékesítéséből származott jövedelme. sor „e” oszlopából írja át.148 II. bevallott és megfizetett adó mértékéig az ingatlan átruházását követő két évben adókiegyenlítésre jogosult. ha ezt az összeget már megfizette. A 2010. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adóját ebbe a sorba a 0953-05 lap 161. évi ingatlan. évben cél szerint felhasználta. megfizetett adó címén levonással érvényesíthet. akkor ebbe a sorba a 2011. évben cél szerinti felhasználásként még figyelembe vehető összeget (a 204. – 206. évi bevallásában is figyelembe vett adókiegyenlítést a jövedelem cél szerinti felhasználására tekintettel. amelyet a cél szerinti felhasználás évéről szóló bevallásában. sor: A 2011. akkor a 204. Amennyiben Ön a 2006. évi ingatlan átruházásból származó jövedelem bevallott és megfizetett adója! Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75. a megállapított. A felhasználás összege nem lehet több mint a 2009. évben cél szerint felhasználta. sor: A 2009. de csak abban az esetben. sor: A 2010. A 2009. vagy egészét a 2010. évben cél szerinti felhasználás esetén még figyelembe vehető összeg a 2009. évi ingatlan. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adója A 2009. vagyoni értékű jog értékesítésből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása Amennyiben Önnek 2009. sorokat töltse ki! Ha Ön a 2009. sor „b” oszlopának az összegével egyezhet meg.

209. évtől kezdődően nem a jövedelemnek kell fedezetet nyújtania a veszteségre. akkor az „a” oszlopba a jövedelmet és a „b” oszlopba az adót írja be. évben értékesített ingatlan. vagyoni értékű jog jövedelmének adóját 2010. évben ingatlant értékesített és az értékesítés jövedelmének adóját. sor: A 2010. azaz rendelkezik adókiegyenlítési kerettel. évben képződött és 2010. évben cél szerinti felhasználásként figyelembe vehető összeget írja be. évben cél szerint felhasználta. évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából) Abban az esetben. sorába is átírnia! 210. 2008. § (6)-(8) bekezdés . Adókiegyenlítésre akkor van lehetősége. ha az adókiegyenlítésre jogosító összegnek fedezete van. 130 131 Szja-törvény 67/A. Továbbra is csak az adóévben vagy az azt megelőző két évre eső ügyleti veszteség esetén van mód a veszteség elszámolására. január 1-jétől az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség elszámolási szabályaiban is változás történt. vagy a 162. december 31-éig lezárult ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem/veszteség alapján az adókiegyenlítés számítása 2008. A kiszámítását a jövedelem és a veszteség összege adókulccsal meghatározott szorzatainak összehasonlítása alapján kell elvégezni. sor „e” oszlopát kitöltötte.149 Ha Ön a 2010. sor: A 2011. vagy egy részét cél szerint felhasználta. évi cél szerinti felhasználás Ezt a sort akkor töltheti ki. évben cél szerinti felhasználásként figyelembe vehető összeg (a 2010. A felhasználás összege nem lehet magasabb összeg. Bevezette a jogalkotó az adókiegyenlítés131 fogalmát. adókiegyenlítés formájában van Önnek lehetősége az ügyleti vesztesége figyelembevételére. de 2008. évben értékesített ingatlan után a számított jövedelem adóját nem használta fel cél szerint részben vagy egészben. ha a 2010. és a 161. vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem bevallott adójának összege! Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75. évtől kezdődően. mint az ingatlan. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből130 származó jövedelem/veszteség és adójának részletezése A 2010. ha Ön a 2010. § Szja-törvény 67/A. akkor ebbe a sorba a 2011.

úgy értelemszerűen a következő évben mind a kiegyenlítésre jogosító. 219. évi 0953-as bevallásában Önnek az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből vesztesége származott. 216-218. évben bevallott ellenőrzött tőkepiaci ügyletei veszteségei összegének és az adott év(ek)ben hatályos adókulcs szorzatával meghatározott összeg vehető számításba. ha ebben az évben érvényesít adókiegyenlítést. és a 2010. évben bevallott ellenőrzött tőkepiaci ügyletei jövedelmének és az adott év(ek)ben hatályos adókulcs szorzatával meghatározott összeg vehető figyelembe. sorok: Az adókiegyenlítési keret megállapítása Ezekben a sorokban kell feltüntetni az adóévet megelőző két adóév és az adóév megállapított jövedelme és a 20% mértékű adókulccsal meghatározott adó összegét. Az egyes adóévekhez tartozó összegeket külön-külön kell meghatározni a 212214. . Ezt kell összehasonlítani a 215. Ezt kell összehasonlítania a 219. Adókiegyenlítés számítása során. Vegye elő a 0853-as és 0953-as bevallásait! 215. 2009. és 216-218. vagy a 2009. azaz a 212-214. sor „b” oszlopába írt összeggel. évben a 0853-as bevallásában. Ha a 2008. a 2008. sor „c” oszlopába írt összeggel. 212-214.. sor: Az adókiegyenlítésre jogosító összeg összesen Az adókiegyenlítésre jogosító összeg a 216-218. sor: Az adókiegyenlítési keret összesen Az adókiegyenlítési keretet. 2009. sorokban. és a 2010. sorok: Az adókiegyenlítésre jogosító összeg megállapítása Ezek a sorok szolgálnak az adóévi és az adóévet megelőző két adóév vesztesége és a 20% mértékű adókulccsal kiszámított adókiegyenlítésre jogosító összeg beírására. sorok „c” oszlopába írt adatok együttes összege.150 Adókiegyenlítési keretként a 2008. a tábla megfelelő sorában csökkentő tételként ezt is figyelembe veheti. ebbe a sorba. mind a kiegyenlítési keret összegét csökkentenie kell majd a 2010-ben figyelembe vett összeggel.. sorok „b” oszlopába írt adatok együttes összegét írja be. Adókiegyenlítésre jogosító összegként.

Az adókiegyenlítés csak annyiban érvényesíthető. évben képződött és 2010. A 1053-06-02-es lap a csereügyletből származó jövedelmek és adójuk részletezése A 2010. Ugyanez igaz arra az esetre is. ha Ön deviza-. A csereügyleti kiadásnak a csereügyleti bevételt meghaladó összege a csereügyleti veszteség. Az adott csereügylet vagy jövedelemmel. Csereügyletből származó jövedelem. mely után 25% mértékkel adót kell fizetnie. befizetett adóként figyelembe vehető összeg Ez a sor szolgál az adókiegyenlítés miatt. sorába. sor „c” oszlopában feltüntetett összeget kell átírnia a 1053-C lap75. Ha a különbözet negatív. Az összeget úgy számíthatja ki. akkor vesztesége keletkezett az adott ügyleten. § . úgy jövedelme keletkezett. de legfeljebb a 215. vagy veszteséggel zárul. ha Ön egy kötelezettségéhez kapcsolódó jövőbeni kiadását cseréli el egy másik jövőbeni kiadásra úgy. hogy a 215. amennyiben a keret erre fedezetet nyújt. tőke. Ha a különbözet pozitív. azaz a 219. sorok: Az adott ügyletből származó jövedelem vagy veszteség 132 Szja-törvény 65/B. befizetett adóként figyelembe vehető összeg feltüntetésére. amikor Ön a jogosultságához kapcsolódó bevételét cseréli el.151 220.és kamatcsere (swap) ügylet alapján szerzett bevételének kizárólag az adott ügylettel közvetlenül összefüggő igazolt kiadásokat meghaladó része. A 220. sor „b” oszlopában szereplő összeget összehasonlítja a 219. december 31-éig lezárult csereügyletből132 származó jövedelem/veszteség megállapítása ügyletenként Csereügylet. sor összegét írhatja ebbe a sorba. sor összegét. 222-229. hogy ez Önre és a másik szerződő félre nézve is kockázatot jelent. sor: Az adókiegyenlítés miatt. sor „c” oszlopában feltüntetett összeggel.

Az adott sorban tehát vagy a „b” és „c” oszlop. 230. akkor ügyfélszolgálataink valamelyikén kérjen újabb lapot és azon folytassa a felsorolást. sor: A csereügyletből származó jövedelem összesen A sor „b” oszlopa szolgál az ügyletenként megállapított jövedelem összesítésére. A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze. Eredmény esetén az adót meg kell fizetnie. . 232. az összeg 25% mértékű adóját az „e” oszlopába. – 237. Ha a nyomtatványon előnyomtatott sorok az adóéven túlnyúló ügyletekből származó jövedelem vagy veszteség feltüntetésére nem elegendőek. sor: A csereügyletből származó veszteség összesen A sor „c” oszlopa szolgál az ügyletenként megállapított veszteség összesítésére. Ugyanazon adóévben az adott ügylet vagy eredményes (jövedelem képződik) vagy veszteséges. Az adóéven túlnyúló csereügyletből származó. sor „b” oszlopában szereplő összeget kell átírnia a 1053-04-es lap 173. egy későbbi veszteségét adókiegyenlítés formájában elszámolhatja.152 A sor „b” vagy „c” oszlopába írja be a jövedelmét vagy veszteségét. adóévben képződött jövedelem/veszteség ügyletenként és az adókiegyenlítés Az adóéven áthúzódó csereügylet esetében évente meg kell állapítania. sorok: Az adott ügylet jövedelme vagy vesztesége Ezekben a sorokban kell feltüntetnie az adóéven túlnyúló csereügyletből származó ügyletenkénti jövedelmet vagy veszteséget. 231. A nyomtatványon az erre szolgáló helyen a lapszámot ne felejtse el feltüntetni. A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze. A 230. akkor ügyfélszolgálataink valamelyikén kérjen újabb lapot és azon folytassa a felsorolást. de ugyan ezen ügyleten. sor „d” oszlopába. Ha a nyomtatványon előnyomtatott sorok az ügyletekből származó jövedelem vagy veszteség feltüntetésére nem elegendőek. A nyomtatványon az erre szolgáló helyen a lapszámot ne felejtse el feltüntetni. hogy a bevallásához hány darab 1053-06-02-es lapot csatol. a 2010. hogy az adott ügylete eredményes vagy veszteséges volt abban az évben. vagy a „d” és „e” oszlop lehet kitöltött. hogy a bevallásához hány darab 1053-06-02-es lapot csatol.

mint az elnevezéséből is következik. Az adókiegyenlítés elszámolásához a nyilvántartást a következők szerint kell vezetni a csereügylet keletkezésének évéről szóló bevallásban bevallott: • • • • Csereügyleti jövedelmet. a jövedelem és a veszteség adójának az összehasonlítása. Csereügyleti veszteség adóját (göngyölítésre jogosító összeg). • Az adókiegyenlítési keretet és az adókiegyenlítésre jogosító összeget csökkenti az adott csereügyleti veszteség miatt már érvényesített adókiegyenlítés. sor „d” oszlopába átírnia a 230. A göngyölített keretbe („f” oszlop) a jövedelem megfizetett adója számít bele. Csereügyleti veszteséget. Ezt kell a 1053-04-es lap 173. A további években az adóéven túlnyúló csereügyletből származó jövedelem/veszteség nyilvántartása a következő a fentieken kívül: • Az adókiegyenlítési keretet növeli az adott csereügylet jövedelmének az adója. az ügyleteiről vezetett nyilvántartásában azonosítható módon kell vezetnie az egyes ügyletekkel kapcsolatos bevallási adatait is. 239. a göngyölítésre jogosító összegként („g” oszlop) a veszteség számított adóját kell figyelembe venni. 238. sor „b” oszlopába írt adatot is figyelembe véve. de legfeljebb az adókiegyenlítési keret összeg nagyságával. hogy az adóéven túlnyúló adott csereügyleteivel kapcsolatos adókötelezettségét követni tudja. Csereügyleti jövedelem adóját (göngyölített keret összeg). A kiegyenlítés elszámolása során az előbbi összegek göngyölített adatait vegye figyelembe. évben elért csereügyletből származó jövedelmei összegét írja be.153 Ahhoz. Az ugyanazon csereügylethez tartozó göngyölített keret összeg („f” oszlop) megegyezik az adókiegyenlítésre jogosító összeggel („g” oszlop). sor: Az ügyletekből származó veszteség összesen . sor: Az ügyletekből származó jövedelem összesen A „b” oszlopba a 2010. Az adókiegyenlítés.

az adóévben befizetett adóként figyelembe vehető összeg Ebben a sorban az adókiegyenlítés miatt. Figyelem! A 2010. ha még az ekho megfizetését is átvállalta a kifizetőtől. évi CXX. (265-267. mert a szja-törvény alapján az éves összes jövedelem megállapításához figyelembe kell venni ezen jogcímen szerzett bevételeit is. Törvény alapján valamely bevételének adózására a kifizetőnek írásban tett nyilatkozata szerint az ekho szabályai szerint tett eleget. a bevallási kötelezettségét teljesítenie. akkor a 1053-08-02-es lapot kell csatolnia a bevallásához. akik e célok elérésében közreműködnek. akkor a 1053-08-01-es lapot kell kitöltenie. vállalkozási szerződés vagy megbízási szerződés alapján a következőkben felsorolt FEOR besorolású foglalkozásúnak minősült. televízióműsor-szerkesztő • 2619 Egyéb magasabb képzettséget igénylő kulturális foglalkozások • 2621 Író (újságíró nélkül) 133 2005. Az ekho alkalmazására jogosító foglalkozások: • 2615 Könyv. Ön akkor választhatta az ekho szerinti adózást. úgy a „d” oszlopba összegezve írja be a veszteségeit. különösen a sport fejlődésének előmozdítására figyelemmel. évben hatályos 2005.és lapkiadó szerkesztője • 2616 Újságíró • 2617 Rádióműsor-. az adóévben befizetett adóként figyelembe vehető összeget tüntesse fel.154 Ha az áthúzódó csereügylete(i) között vannak veszteségesek. Az ekho szerint adózott bevételeiről elsősorban azért kell a 1053-as bevallásában számot adnia. ha Ön teljes egészében átvállalja az ekho megfizetését. Jogosulatlan ekho választás esetén a 1053-as bevallás szolgál a további ekho fizetési kötelezettség közlésére is. sor: Adókiegyenlítés miatt. évi CXX. ha munkaviszonyban. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szerint adózott bevételek utáni adókötelezettség részletezése és bevallása133 Ha Ön a 2010. törvény alapján a 2010. sorába is beírni. évi LXXXIII. évben. 240. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról (Ekho-törvény) . társas vállalkozásban személyes közreműködésként. a 1053-as bevallásban kell az ekho-ról. azon magánszemélyek is választhatják e tevékenységre vonatkozóan az ekho szerinti adózást. sorok) 2010. adóévtől a testkultúra. Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75.

feltéve. bábművész 2632 Zenész. a hangmérnök. előadóművész. fotóművész 2629 Egyéb alkotóművész foglalkozások (díszlettervező. hogy rendelkezik a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek szóló gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről jogszabályban meghatározott képesítéssel. szakképzettséggel 3716 Hivatásos sportoló.155 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2622 Műfordító 2623 Képzőművész 2624 Iparművész 2625 Zeneszerző 2626 Rendező 2627 Operatőr. a designer. művészeti vezető. jelmeztervező. televízióműsor-szerkesztő munkatárs 3715 Könyv. feltéve. továbbá a népi iparművész igazolvánnyal rendelkező magánszemély az igazolványban feltüntetett tevékenysége tekintetében 5349 Színházi öltöztető 7321 Színházi jelmezkészítő 7323 Színházi fejdíszkészítő 7335 Színházi lábbeli készítő 2618 Szakképzett edző. attól elválaszthatatlan módon vesznek részt. hogy azok a mű elkészítésének folyamatában alkotó jelleggel. hogy a magánszemély sportszervezettel . -irányító. képszerkesztő. énekes 2633 Koreográfus. táncművész 3714 Rádióműsor-. valamint FEOR számtól függetlenül a sportról szóló törvényben meghatározott sportszakember. fotó-és mozgófilmlaboráns 5342 Világosító és egyéb filmgyártási foglalkozású 5343 Díszletező. a korrektor. feltéve. díszítő 5349 Egyéb kulturális. sportmunkatárs. Ilyen foglalkozás különösen a fotóriporter. sportszervező. dramaturg) 2631 Színész.és lapkiadó-szerkesztő munkatárs 3721 Segédszínész 3722 Segédrendező 3723 Népzenész 3725 Cirkuszművész 3729 Egyéb művészeti foglalkozások 5311 Színházi fodrász 5312 Színházi kikészítő 5341 Fényképész. sport-. szórakoztatási szolgáltatási foglalkozások.

Feltétele még az ekho választásának. csak a havi minimálbért meghaladó jövedelemre alkalmazható a kedvezőbb szabály. amilyen arányt e jövedelem a minimálbér tizenkétszeresében képvisel. Az ekho 25 000 000 forintot meg nem haladó. Pl. általános szabályok szerint adózott jövedelemmel.: a munkaviszonyban folytatott ekho választására jogosító tevékenység esetén. értékpapírban vagy természetben megszerzett vagyoni értékre nem). hogy rendelkezzen bármilyen tevékenységgel összefüggésben munkaviszonyból. sportorvos. társas vállalkozóként személyes közreműködés ellenértékeként. amely után az adó.és járulékkötelezettséget az általános szabályok szerint teljesítette. de biztosított személy legyen valamely EGT-államban és rendelkezzen az illetékes hatóság erre vonatkozó E 101-es. általános szabályok szerint adózott jövedelem nem volt feltétele az ekho választásának. 2008. akkor az előzőekben jelzett. hogy a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra. . gyúró. versenybíró. kizárólag kifizetőtől a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megszerzett bevételre választható (pl. szakképzettséggel. Ha Ön az adóév során legalább 183 napig nyugdíjas volt. Nyugdíjas esetében a bevételi határ 25 000 000 forint. 25 000 000 forint a bevételi értékhatár akkor. vagy A1-es igazolásával. Sportszakember különösen a sportedző (a sportág megjelölésével). önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet alapján ne tartozzon a magyar társadalombiztosítási jogszabályok hatálya alá. megbízási. vállalkozási jellegű jogviszonyból származó. a szövetség szabályzatában meghatározott sportszakembernek minősül.156 vagy országos sportági szakszövetséggel.: devizában. Amennyiben az előzőek szerinti jövedelem nem éri el a minimálbér tizenkétszeresét. sportoktató (a sportág megjelölésével). ha a magánszemély az adóév végéig rendelkezik a minimálbér (2010-ben 73 500 forint) tizenkétszeresének megfelelő. akkor a bevételi értékhatár a 25 000 000 forint olyan hányada. és rendelkezik a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló jogszabályban meghatározott képesítéssel. évtől kezdődően. országos sportági sportszövetséggel fennálló jogviszonya keretében sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el. Ennek feltétele. egyéni vállalkozói kivétként megszerzett olyan jövedelemmel. mérkőzésvezető. a Magyarországon kívüli más EGT-állam polgára is jogosult az ekho választására.

sor „d” oszlop) figyelembe kell venni. Az ekho alapjául szolgáló (254.8% magánnyugdíjpénztári tagdíjnak minősül. amelyből 15% a magánszemélyt. függetlenül attól.157 Amennyiben Ön az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat. amelyet Önnek evás bevételként kell figyelembe vennie. 25 000 000 forint bevétel elérését követően az ekho alkalmazására már nem nyilatkozhatott.9% pedig egyéni nyugdíjbiztosítási járuléknak minősül. míg 20% a kifizetőt terheli.5% személyi jövedelemadónak. amely után az adókötelezettséget az eva szabályai szerint kellett teljesítenie. ha Ön 2010-ben országos sportági szakszövetség. és ezért a kifizető az Önt terhelő . szeptember 30-ig terjedő időszakra a 3. míg 3. országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet hivatásos sportolója. akkor az Önre vonatkozó. Abban az esetben. akkor az Önre vonatkozó bevételi határt csökkenti az a bevétel. legfeljebb a 25 000 000 forintos bevételi határt csökkentenie kell a társas vállalkozás bevételéből a társasági szerződésben az adózott eredményből Önt megillető résszel.1% nyugdíjjárulék. vagy a kifizetés időpontjában a nyugdíjjárulékot a járulékfizetés felső határáig már megfizette és erről a kifizetést megelőzően nyilatkozott. ha Ön evás társas vállalkozás tagja. és 260. ha számlát bocsájt ki. akkor az ekho alapjának a megállapítása során az áfát figyelmen kívül kell hagyni.6% természetbeni egészségbiztosítási járuléknak. Ha Ön áfa fizetésére kötelezett.1%-os ekho-t vont le.9%-os ekho alapból 0. sor „b”. Figyelem! Amennyiben Ön magánnyugdíjpénztár tagja. „b” oszlopban szereplő) összeget az összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelem nagyságának megállapítása során (a bevallás 28. 3. 1. Amennyiben a feltételek megléte ellenére nem nyilatkozott. hogy a részesedést Ön felvette-e. a számla szerinti bevételére nem alkalmazhatja az egyszerűsített közteherviselés szabályai szerinti adózási módot) Abban az esetben. akkor a kifizető Öntől csak 11. Ennek hiányában pedig a jegyzett tőkében való részesedése szerinti arányban Önt megillető bevétellel. október 1-től a magán-nyugdíjpénztári tag magánszemélyt terhelő ekho-ból az ekhoalap 3. január 1-től 2010. akkor a 2010. (például. valamint a 277. Nem választhatta az ekho-t arra a bevételére. Az ekho mértéke 35%. A 2010.9%-a nyugdíjjáruléknak minősül! Ha Ön nyugdíjas. A 15%-os adóból 9. Az Önt terhelő ekho-t a kifizetőnek kellett megállapítania és levonnia. akkor az összeghatár 50 000 000 forint a 2010. Az ekho alapja a bevétel egésze. augusztus 18-tól megszerzett bevételeire vonatkozóan.

1 százalék az ekho mértéke az ekhoalap azon része után. ebben az esetben az ekhoalap fennmaradó részére alkalmazható a 11. A kifizetőnek az éves járulékfizetési felső határ mellett a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony időtartamát is figyelembe kellett vennie. akkor azt a bevallásában visszaigényelheti. Ha az adott kifizetéssel lépi át a járulékfizetés felső határát. míg a különbözet (100 000-20 420) a 79 580 forint után 11. törvény előírása szerint a járulékfizetés felső határáig megfizette.1% mértékkel lesz ekho köteles. amelyet a kifizetőnek kell megállapítania és levonnia. amely után 15 százalék mértékű ekhot fizetett figyelembe véve – a nyugdíjjárulékot (magán-nyugdíjpénztári tagdíjat) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. Ha a kifizetést megelőzően nyilatkozik arról. szerint biztosítási . amely meghaladja az adott jogviszonyban a Tbj. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. illetve akkor sem. A kifizetőt terhelő 20%-os ekho-ból 3. Szintén 11. vagy az adóévben – minden más járulékalapot képező jövedelmét.1% ekho levonási kötelezettség keletkezik. akkor 20 420 forint lesz a 15% ekho alapja. valamint minden olyan ekhoalapot képező bevételét.1 százalékos ekhomérték. akkor a magánszemély nyilatkozata hiányában legfeljebb a járulékfizetési felsőhatár egy naptári napra jutó összegéig lehet levonni a 15% mértékkel ekho-t. szerint biztosítási kötelezettség időtartamaként figyelembe vehető napoknak és a kifizetés napján érvényes járulékfizetési felső határ napi összegének a szorzatát.5% ekho terheli. Amennyiben a magánszemély megbízásos jogviszonyban 100 000 forint bevételt ér el 1 napra (a járulékfizetési felsőhatár egy naptári napra jutó összege 2010-ben 20 420 forint). 16.158 ekho-t 15%-os adómértékkel vonta le. a Magyarországon kívüli más EGTállamban biztosított személynek juttatott ekho alapjául szolgáló bevételt 9. ha a magánszemély átvállalja a 20% megfizetését. Az ekho mértéke 11. akkor a többletként levont összeget a foglalkoztatójától visszakérheti. évi LXXX.1 százalék. Az általános szabálytól eltérően. az ekho mértéke 11. hogy nyugdíjas. Amennyiben például a biztosítás időtartama 1 nap.7% pedig nyugdíjbiztosítási járuléknak minősül. a nyilatkozatban megjelölheti az ekhoalapnak a járulékfizetés felső határa eléréséhez szükséges részét.1% az ekhoalap azon része után is. Nem terheli a kifizetőt ekho a Magyarországon kívüli más EGT-államban biztosított személynek juttatott ekhos bevétel tekintetében. Ha a többletként levont járulékot a bevallás benyújtásáig nem kérte vissza a foglalkoztatójától. amely meghaladja az adott jogviszonyban a Tbj. A levont 9.3% egészségbiztosítási járuléknak.5% ekho teljes egészében a személyi jövedelemadóra számolandó el. az e feletti rész 11.

Ebben az esetben a kifizető igazolása csak a bevétel összegét és azt a tényt tartalmazza. és az e nyilatkozat szerinti ekho alapját és fizetendő összegét – a kifizetőtől átvállalt és az Önt terhelő összegek szerint külön – negyedéves bontásban a negyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként most. bevallását és megfizetését átvállalja a kifizetőtől. A magánszemély által átvállalt ekho Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény rendelkezése szerint – az egyéb feltételek megléte esetén – Ön az ekho választásáról – az Önt megillető bevétel kifizetése előtt – a nyilatkozatával egyidejűleg nyilatkozhatott arról is. Az adóév során jogosulatlanul ekho-zott bevételét a személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó olyan bevételként kell figyelembe vennie. akkor külön. A Magyarországon kívüli más EGT államban biztosított magánszemélynek a 9.5%-ot a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell elszámolnia és a 65. a negyedévet követő hó 12. hogy átvállalta az ekho megfizetését. ha az ekho választására jogosító tevékenységét vállalkozási szerződés vagy eseti megbízási szerződés alapján végzi. úgy az Ön által megállapított ekhot negyedévente.5% ekho mellett. sor összegének meghatározásánál figyelembe vennie. amely után az Önt terhelő ekho mértéke 15%. bevallását és megfizetését átvállalta a kifizetőtől. Az Önt terhelő. mivel ilyen esetben a kifizetőt nem terheli ez a kötelezettség. az éves személyi jövedelemadó bevallás 1053-08-02-es lapján be kell vallania. Amennyiben Ön valamely bevételére jogosulatlanul választotta az ekho-t. hogy az ekho-val adózott jövedelmére tekintettel Önt nem illeti meg pénzbeli egészségbiztosítási ellátás. napjáig meg kellett fizetnie. illetőleg az öregségi nyugdíja összegének meghatározásánál nyugdíjjárulék alapjául szolgáló jövedelemként azon ekho alap 61%-át kell figyelembe venni. további adó fizetésére kötelezett. levont ekho-ból 9.159 kötelezettség időtartamaként figyelembe vehető napok és a kifizetés napján érvényes járulékfizetési felsőhatár napi összegének szorzatát. A kifizető helyett átvállalt 20% ekho mellett. A 1053-08-01-es lap kitöltése .1% és/vagy 15% ekho-t kell megfizetnie Önnek. Erre akkor van lehetősége Önnek. 11. Amennyiben Ön a kifizetőt és az Önt terhelő ekho megállapítását. amilyen jogcímen azt megszerezte. így átvállalásról ebben az esetben nem is lehet szó. Fontos tudni. nem kell a 20% ekho-t megfizetnie. hogy a kifizetőt és az Önt terhelő ekho megállapítását.

. akkor ebbe a sorba a 253. sor: A 253. A kifizető által 15. helyesen nyilatkozott vagy sem. vagy 5. . 3. hogy el tudja dönteni. A „c”-„e” oszlopok a kifizető által levont ekho feltüntetésére szolgálnak 15. Annak érdekében. hogy milyen címen (munkaviszonyból származó bérjövedelem.1 és 9. sorokat az ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján. akkor e bevételét kell ennek a sornak a „b” oszlopában szerepeltetnie. sor: A 253. az e lap kitöltéséhez tartozó magyarázat elején található általános tájékoztatót olvassa el! Amennyiben valamennyi bevételére jogszerűen kérte az ekho alkalmazását. „d”. a „d” oszlopba a 11. amelyekre jogszerűen választotta az ekho alkalmazását. A „c” oszlopba a 15%kal. sorának „d” oszlopába beírandó összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelemnél figyelembe vennie. amelyekre nyilatkozatával a kifizetőtől az ekho alkalmazását kérte. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában kell feltüntetnie azokat a bevételeit. Ezt az összeget munkaviszonyból származó jövedelemként kell számításba vennie. 11. 255. sorból az ekho alkalmazására jogosító bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában a legfeljebb 25 millió forint összeghatárig az ekho-val adózott bevételeinek együttes összegét kell szerepeltetnie. 254.5%-os bontásban..160 Fontos! A 253-258. a további sorokat pedig nem kell kitöltenie.1 és 9. költségtérítés.5%-kal levont ekho-t kell beírnia. 11.1%-kal. és fel kell tüntetnie a bevallás 1. adóköteles biztosítási díj) megszerzett bevételre nyilatkozott az ekho választásáról. sorában is attól függően. az „e” oszlopa pedig a 9. külszolgálat. sorból az ekho alkalmazására munkaviszonyból származó bevétel és levont adója nem jogosító Amennyiben Ön valamely munkaviszonyból származó jövedelmének adókötelezettségére jogosulatlanul választotta az ekho-t. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. 2.5%-os mértékkel levont adót a „c”. a legfeljebb 25 millió forint összeghatárig adózott bevételei és levont adója alapján töltse ki! 253. sorban feltüntetett összeget kell beírnia. Az ebben a sorban szereplő bevételét kell a bevallás 28.

amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t. A kifizető által 15. azonban az ekho alkalmazására Önt nem jogosította. Az „a” oszlopban tüntesse fel a 9.1 és 9. sorában is szerepeltetni attól függően. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. amelyre nem választhatta volna az ekho alkalmazását. sor). sorban szereplő jövedelmeinél számításba kell vennie.1 és 9. 11. illetőleg az „e” oszlopba. ugyanis ezt az összeget a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. 257. Az ebben a sorban szereplő bevételt ne felejtse el a bevallás 5. mert ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. sor). a kifizető által 15.161 Ne felejtse el az „a” oszlopban az erre szolgáló helyen a 9. Ezt a bevételt egyéni vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie a 13-as laphoz készült útmutatóban foglaltak szerint. „d”. 11. illetőleg 6. ezért azt a 10. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító személyes közreműködésre tekintettel megszerzett bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a bevételt kell szerepeltetnie. hogy azt a személyes közreműködése ellenértékeként vagy azzal összefüggő költségtérítés címén kapta. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító megbízásos jogviszony alapján megszerzett önálló tevékenységből származó bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a megbízásos jogviszonyból származó bevételét kell szerepeltetnie.5%-os személyi jövedelemadót is. E sor „a” oszlopába írja be a levont adóból a 9. sor: A 253. amelyet társas vállalkozásban történő személyes közreműködése ellenértékeként kapott. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában azt az egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevételét kell beírnia. melyet a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. 258. sor: A 253. A kifizető által 15. sor).5%-os mértékkel levont adót a „c”. „d”.. 256.5%-os mértékkel levont adót a „c”.1 és 9.5%-os személyi jövedelemadót is feltüntetni. E bevétele a személyi jövedelemadó szempontjából önálló tevékenységből származónak minősül. sor: A 253. . 11.5%-os mértékkel levont adót a „c”. „d”. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia.5%-os személyi jövedelemadót.

legfeljebb 50 millió forint összeghatárig adózott bevételei és levont adója alapján töltse ki! 259. 3.1%-kal. sorának „d” oszlopába beírandó összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelemnél figyelembe vennie. helyesen nyilatkozott vagy sem. A „c”-„e” oszlopok a kifizető által levont ekho feltüntetésére szolgálnak 15. és fel kell tüntetnie a bevallás 1. költségtérítés. akkor e bevételét kell ennek a sornak a „b” oszlopában szerepeltetnie. sor: A sporttal foglalkozó által az ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában kell feltüntetnie azokat a bevételeit. külszolgálat.5%-os személyi jövedelemadót is.. sorban feltüntetett összeget kell beírnia. 261. a további sorokat pedig nem kell kitöltenie. akkor ebbe a sorba a 259. 260. a „d” oszlopba a 11. augusztus 18-át követően tett nyilatkozat alapján. A „c” oszlopba a 15%kal. 2. sor: A 259. amelyekre nyilatkozatával a kifizetőtől az ekho alkalmazását kérte. sor). Annak érdekében.5%-os bontásban.1 és 9. az ekho alkalmazására 2010. az „e” oszlopa pedig a 9. hogy el tudja dönteni. ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell számításba vennie (65. sorában is attól függően. adóköteles biztosítási díj) megszerzett bevételre nyilatkozott az ekho . az e lap kitöltéséhez tartozó magyarázat elején található általános tájékoztatót olvassa el! Amennyiben valamennyi bevételére jogszerűen kérte az ekho alkalmazását. Ezt az összeget munkaviszonyból származó jövedelemként kell számításba vennie. sorokat a sporttal foglalkozó. sorból az ekho alkalmazására jogosító bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában a legfeljebb 50 millió forint összeghatárig az ekho-val adózott bevételeinek együttes összegét kell szerepeltetnie. sorból az ekho alkalmazására munkaviszonyból származó bevétel és levont adója nem jogosító Amennyiben Ön valamely munkaviszonyból származó jövedelmének adókötelezettségére jogosulatlanul választotta az ekho-t. vagy 5. hogy milyen címen (munkaviszonyból származó bérjövedelem. sor: A 259. 11.. Az ebben a sorban szereplő bevételét kell a bevallás 28.162 E sor „a” oszlopában tüntesse fel a 9.5%-kal levont ekho-t kell beírnia. amelyekre jogszerűen választotta az ekho alkalmazását. Fontos! A 259-264.

11.1 és 9. a kifizető által 15.5%-os személyi jövedelemadót. sor). sorból az ekho alkalmazására nem jogosító egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában azt az egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevételét kell beírnia. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. „d”. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító személyes közreműködésre tekintettel megszerzett bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a bevételt kell szerepeltetnie.5%-os mértékkel levont adót a „c”. mert ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. sorban szereplő jövedelmeinél számításba kell vennie. Az ebben a sorban szereplő bevételt ne felejtse el a bevallás 5. „d”. sor). ugyanis ezt az összeget a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. sor). sor: A 259.5%-os személyi jövedelemadót is feltüntetni. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. „d”. hogy azt a személyes közreműködése ellenértékeként vagy azzal összefüggő költségtérítés címén kapta.5%-os mértékkel levont adót a „c”. amelyet társas vállalkozásban történő személyes közreműködése ellenértékeként kapott. illetőleg az „e” oszlopba. azonban az ekho alkalmazására Önt nem jogosította. Az „a” oszlopban tüntesse fel a 9.5%-os személyi jövedelemadót is. A kifizető által 15.1 és 9. sor: A 259. E bevétele a személyi jövedelemadó szempontjából önálló tevékenységből származónak minősül.1 és 9. 11. melyet a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65.5%-os mértékkel levont adót a „c”. „d”. Ne felejtse el az „a” oszlopban az erre szolgáló helyen a 9. 262. A kifizető által 15. 11. 264. A kifizető által 15. sor: A 259. ezért azt a 10. E sor „a” oszlopába írja be a levont adóból a 9. amelyre nem választhatta volna . illetőleg 6.163 választásáról. sorában is szerepeltetni attól függően. 263.1 és 9..5%-os mértékkel levont adót a „c”. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító megbízásos jogviszony alapján megszerzett önálló tevékenységből származó bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a megbízásos jogviszonyból származó bevételét kell szerepeltetnie. 11. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t.

míg a 18%-os adót a „c” oszlopban szerepeltesse.5%-os személyi jövedelemadót is. ha az adóévben a bevétele már elérte a 25 000 000. amelyre az ekho alkalmazását kérte. sor). sor „c” oszlopa) kell beírnia a 87. 259. sor: Az ekho választására nem jogosító bevétel és 9%-os további adója Amennyiben Önnek volt olyan bevétele. 266. Az Önt terhelő további adót (267. de arra bármely – a 265. Ezt a bevételt egyéni vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie a 13-as laphoz készült útmutatóban foglaltak szerint. illetőleg abban az esetben.. és a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig meg is kell fizetnie. melyhez ki kell töltenie a 170-es lapot. egészségügyi hozzájárulásban. akkor Önnek 18%-os további adót kell fizetnie.164 az ekho alkalmazását. ha az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény hatályos rendelkezése szerint – az . Az adó alapját (az előzőekben jelzett bevétel) a 253. és 273. illetve az 50 000 000 forintot és a továbbiakban is az ekho alkalmazását választotta. valamint saját kötelezettségeként befizetett egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) bevallása A 1053-08-02-es lap kitöltése Ezt a bevallási lapot akkor kell Önnek kitöltenie. sor „b” oszlopából az e sor „b” oszlopában. sornál nem említett – okból nem volt jogosult. További ekho fizetési kötelezettség 265. és a 266. E sor „a” oszlopában tüntesse fel a 9. sorba. akkor annak összegét írja be ennek a sornak a „b” oszlopába. akkor átvezetést is kérhet. a 9%-os további adóját pedig a „c” oszlopban szerepeltesse. A magánszemély által átvállalt. sor: További adófizetési kötelezettség összesen Ennek a sornak a „c” oszlopában összegezze a 265. nyugdíjbiztosítási járulékban Önnél visszajáró összeg mutatkozik. ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell számításba vennie (65. sorok „c” oszlopaiban szereplő különadókat. sor: Az ekho választására nem jogosító bevétel és 18%-os további adója Ha Ön olyan tevékenységből származó bevételére választotta a kifizetéskor az ekho szerinti adózást. amely tevékenység nem jogosította az ekho alkalmazására. Amennyiben személyi jövedelemadóban. 267.

vagy egyéb ekho (2) –ra jogosító bevételeire tekintettel választotta! Amennyiben Ön a kifizetőt (20%) és az Önt terhelő (15%. és nem magánnyugdíjpénztári tag. előírása szerint a járulékfizetési felsőhatárig megfizette (megfizeti). amelynek tagja. mivel ez a kifizetőt terhelő ekho összege. Ilyen esetben ne feledje el. Az „f” oszlopot akkor kell kitöltenie. mellékletben találja). ha Ön nyugdíjas. hogy az ekho szerinti adózást a sport tevékenységével kapcsolatban (1).1% mértékű ekho összegét (adónem 193) akkor. Az e nyilatkozat szerinti ekho alapját és fizetendő összegét – a kifizetőtől átvállalt és az Önt terhelő összegek szerint külön – negyedéves bontásban a negyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként most. valamint minden ekho alapot képező bevételét figyelembe véve – a nyugdíjjárulékot a Tbj. Az „e” oszlop a 15% mértékű ekho (adónem 191) beírására szolgál. vagy az adóévben – minden más járulékalapot képező jövedelmét. Ön élt azzal a lehetőséggel. Változás! Ne felejtse el a lap fejlécében az ekho típusánál jelölni. az éves személyi jövedelemadó bevallás 1053-08-02-es lapján be kell vallania. bevallását és megfizetését átvállalta a kifizetőtől. Ennek a teljesítésére szolgálnak e lap 269-272. A „b” oszlopba az ekho alapját kell beírnia. A „d” oszlopban kell feltüntetni a 11.1%. hogy Ön nem tartozik a „d” oszlopnál leírt körbe. Ebben az esetben nincs eltérés a magánnyugdíjpénztári tag és nem magánnyugdíjpénztári tag között. ez az az összeg. ha az ekho választására jogosító tevékenységét vállalkozási szerződés vagy eseti megbízási szerződés alapján végezte. Fontos! 2010. hogy az ekho választásával egyidejűleg nyilatkozott arról is. 9. (Az adónem kódokat az 1. de magánnyugdíjpénztári tagsággal rendelkezik. sorban az „f” oszlopban. bevallását és megfizetését átvállalja a kifizetőtől.5% mértékű ekho-t fizető magánszemélyeken kívül – minden esetben terheli a magánszemélyt. Erre Önnek akkor volt jogszerűen lehetősége.165 egyéb feltételek megléte esetén –. sorai. hogy a kifizetőt és az Önt terhelő ekho megállapítását. sz. feltéve. az erre szolgáló helyen az adónemkód jelölés alatt annak a magánnyugdíjpénztárnak az adónemkódját is be kell írnia. A 15% mértékű ekho ez esetben a 195-ös adónembe tartozik. Ennek a megfizetése – a 9.5%) ekho megállapítását. úgy a megállapított ekhot negyedévente. napjáig meg kellett fizetnie. amely után az ekhot év közben meg kellett fizetnie (ekho kötelezettsége). ha nem tartozik a „d” oszlopnál leírt körbe. november 1-től a magánnyugdíjpénztári tagság esetén a közterhet a „NAV Magánszemélyt terhelő ekho beszedési számlára” (1003200006056377) kell teljesíteni! . a negyedévet követő hó 12. A „c” oszlopba a kifizetőt terhelő – átvállalt 20% mértékű ekho (adónem 190) beírására szolgál. hogy a 268. 11.

a bevételt terhelő. a 278-280. 276. sor : Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel és az azt terhelő adó összesen Ebben a sorban kell összesíteni a 269-272.. 277. sorokban kell számot adnia.166 A „g” oszlopban az a magánszemély tüntethet fel adatot. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján. sorból az ekho alkalmazására jogosító bevétel és befizetett adója Ennek a sornak a „b” oszlopában kell feltüntetnie azokat a bevételeit. Ez(eke)t az összege(ke)t kell a bevallás benyújtásáig megfizetnie. Önnek nem keletkezik visszaigényelhető ekho összege! A jogosulatlanul ekho szerint adózott jövedelmeiről. A megfelelő oszlopokba. Fontos! Abban az esetben. az ekho alkalmazására tett nyilatkozata alapján átvállalt-adózott bevételeit és kötelezettségeit. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat megfizetett ekho adónem szerinti bontásban alapján adózó által E sor megfelelő oszlopaiba kell beírnia az Ön által az adóévben az adónemek szerint megfizetett ekho összegeit. megfizetett ekho összegét kell beírnia. amelyekre nyilatkozatával a kifizetőtől az ekho alkalmazását kérte és egyben átvállalta a kötelezettség teljesítését. aki a valamely Magyarországon kívüli EGT államban biztosított és rendelkezik E 101-es jelű igazolással. mint a 273. 273. a két sor különbözetét kell ebben a sorban a további fizetendő ekho összegét kell feltüntetnie. a két sor különbözetét kell ebben a sorban feltüntetnie. Ez(eke)t az összege(ke)t bevallás benyújtásával egyidejűleg visszaigényelheti. . mint a 274. sor összege. illetve kérheti átvezetését más adónemre a ’17-es lap kitöltésével. az adózó által további fizetendő ekho (adónem szerinti bontásban) Abban az esetben. 275. 260. ha az ekho választására nem volt jogosult. sor megfelelő oszlopába írt összeg nagyobb. ha a 274. ha a 273. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján. sor összege. Ne felejtse el az ekho alapjául szolgáló (254. az adózó részére visszajáró ekho (adónem szerinti bontásban) Abban az esetben. 274. sor megfelelő oszlopába írt összeg nagyobb. sor: A 273. sorokba írt.

„f”. sor). illetőleg a „g” oszlopaiba írja be. illetőleg a „g” oszlopba. Ezt a bevételt egyéni vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie a 13-as laphoz készült útmutatóban foglaltak szerint. illetőleg a „g” oszlopba kell beírnia.5%-os mértékkel megállapított és befizetett adót a „c”. 11. „e”. sorban szereplő jövedelmeinél számításba kell vennie. sor: A 273. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevétel és megfizetett adója Ennek a sornak a „b” oszlopában azt az egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevételét kell beírnia. 280. sor). „e”. 278. Az Ön által 15.1 és 9. sor: A 273. hogy azt a személyes közreműködése ellenértékeként vagy azzal összefüggő költségtérítés címén kapta. melyet a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65.1 és 9. 279. azonban az ekho alkalmazására Önt nem jogosította. „d”. E bevétele a személyi jövedelemadó szempontjából önálló tevékenységből származónak minősül. ezért azt a 9. amelyet társas vállalkozásban történő személyes közreműködése ellenértékeként kapott. sor „d” oszlop) figyelembe kell venni. „f”. amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t. . 11. sor: A 273. Az ebben a sorban szereplő bevételt ne felejtse el a bevallás 5. sor „b” oszlopában szereplő) összegeket az összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme megállapítása során (a bevallás 28.5%-os mértékkel megfizetett adót a „c”. mert ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. illetőleg 6.1 és 9. sorában is szerepeltetni attól függően. Az Ön által 15.167 és 277. „e”. E sor „a” oszlopába írja be a levont adóból a 9. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító megbízásos jogviszony alapján megszerzett önálló tevékenységből származó bevétel és megfizetett adója Ebben a sorban azt a megbízásos jogviszonyból származó bevételét kell szerepeltetnie. „d”.5%-os mértékkel megállapított és befizetett adót írja a „c”. Az „a” oszlopban tüntesse fel a 9. „d”. amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t. „f”.5%-os személyi jövedelemadót.5%-os személyi jövedelemadót is. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító személyes közreműködésre tekintettel megszerzett bevétel és megfizetett adója Ebben a sorban azt a bevételt kell szerepeltetnie. Az Ön által 15.. 11.

adóévre vonatkozóan az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség szabályai jelentősen megváltoztak! Megszűnt a tételes egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség. Abban az esetben. valamint a Tbj. és 266. amely után a fennálló biztosítási jogviszonyra tekintettel járulékfizetési kötelezettség – ideértve az egészségügyi szolgáltatási járulékot is – keletkezik. 3-5. amely után az adót nem kell megállapítani és/vagy megfizetni.5%-os személyi jövedelemadót is. ha a bérbeadó a lakást saját vállalkozása vagy vele együtt élő közeli hozzátartozója (élettársa) vállalkozása részére adja bérbe. soraihoz tartozó útmutatót és az abban foglaltak szerint vegye figyelembe a 265. és változtak a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás szabályai is! Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási kötelezettség134 Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség terheli az adózás rendjéről szóló törvény szerint a munkáltatót. ha a 269-280.168 E sor „a” oszlopában tüntesse fel a 9. Ha a jövedelem nem kifizetőtől származik. sor). olvassa el a 1053-08-01-es lap 265. 15 és 20%-os mértékű is lehet. természetbeni juttatás. Mentes a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetése alól az a jövedelem. 134 Eho tv. A 1053-09-es lap kitöltése Figyelem! A 2010. ha a lakásbérleti jogviszony tárgyát képező lakás a bérbeadó állandó lakóhelye. Mentesül az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem. valamint az a jövedelem. de a törvényben meghatározott külön adózó jövedelmek után 14. kifizetőt (a továbbiakban együtt: kifizető) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. § . sorok „b” oszlopának kitöltésénél a 269-280. és 266. A százalékos egészségügyi hozzájárulás mértéke 27%. kivéve. adóköteles béren kívüli juttatás és járulék alapjául szolgáló azon összeg. sor valamelyikében adatot tüntetett fel. törvény szerinti belföldi magánszemélynek juttatott – a belföldi magánszemélyt az általa megszerzett – jövedelem után. a magánszemélynek kell az egészségügyi hozzájárulást bevallani és megfizetni. sorok „b” oszlopában szereplő összegeket. adóelőleget nem köteles megállapítani. vagy a kifizető adót. ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell számításba vennie (65.

A teljesített befizetések figyelembevételével megállapított hiányt a bevallással egyidejűleg kell megfizetni. sor: A magánszemély 15%-os hozzájárulása Ezt a sort akkor töltse ki. § . illetve a túlfizetésként jelentkező egészségügyi hozzájárulást visszaigényelheti. figyelembe véve a hozzájárulás-fizetés felső határát is. A biztosított mezőgazdasági őstermelő a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapját csökkenti a járulékalappal. illetve a 1053-170-es lapon rendelkezhet sorsáról. valamint a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravalót Önnél nem terheli 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség! Figyelem! A kifizetett osztalékra a kifizetés időpontjában hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni!135 Ez azt jelenti. mezőgazdasági kistermelőnek minősülő családi gazdálkodóként. ha Ön mezőgazdasági kistermelőként. sor: A magánszemély 20%-os hozzájárulása 135 Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. a 323. A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási kötelezettséget fő szabályként negyedéves bontásban kell bevallani. hogy függetlenül az osztalék megállapításának évétől. évi CXXVI. 285. sorát kitöltötte). sorban feltüntetett bevétel 5%-a. 286.169 Ha az őstermelői igazolvány alapján folytatott őstermelői tevékenységéből származó bevétele a 600 000 forintot nem haladta meg. A hozzájárulás alapja az őstermelői tevékenységből származó. vagy e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő. törvény 483. a mértéke pedig 15%. kistermelőnek minősülő tagjaként a tételes költségelszámolást választotta. akkor egészségügyi hozzájárulást nem kell fizetnie! Fontos! A magánszemély által külön jogszabály szerint felszolgálási díj címén megszerzett bevételt. és az e tevékenységéből származó jövedelme utáni bevallásadási kötelezettségének a nemleges bevallási nyilatkozat megtételével tett eleget (a 1053-12-01-es lap 323. annak kifizetése időpontjában hatályos kulccsal kell az egészségügyi hozzájárulás összegét megállapítani.

sor: A magánszemély 27%-os hozzájárulása Ezt a sort akkor töltse ki. ha Ön fizetővendéglátó tevékenységét nem egyéni vállalkozóként végzi és e tevékenységéből származó jövedelmének adózására a tételes átalányadózást választotta. • a külön adózó jövedelmek közül • a természetbeni juttatások adóalapként meghatározott értéke. összevont adóalapot képező jövedelmét terhelő egészségügyi hozzájárulást. juttatott • az összevont adóalapba tartozó jövedelem adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem. vagy ha a kifizető az adóelőleg alapját képező jövedelem után adót (adóelőleget) nem köteles megállapítani – a jövedelmet szerző magánszemély 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet az adóévben kifizetett. A kifizető hiányában. • a kamatkedvezményből származó jövedelem. az egészségügyi hozzájárulás alapját csökkentenie kell az őstermelői tevékenységével összefüggésben fizetett járulékok alapjával. A negyedéves kötelezettségeket a „g” oszlopban kell összesítenie! Ha Ön fizetővendéglátóként nem a tételes átalányadózást választotta. akkor százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást nem kell fizetnie. • a kisösszegű kifizetések után. 287. • az egyösszegű járadékmegváltások. akkor az egyéni vállalkozóként megfizetett járulékok alapját meghaladó családi gazdálkodásból származó jövedelme után fizetendő hozzájárulást is itt tüntesse fel. A családi gazdaságban – nem foglalkoztatottként – közreműködő családtag is e sorban nyilatkozik kötelezettségéről. ha Önnek 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie. . Az egészségügyi hozzájárulás a tételes átalányadó 20%-a. Abban az esetben. ha Ön az őstermelői tevékenységét nem egyéni vállalkozói igazolvány birtokában végzi. Ebben a sorban kell feltüntetnie a családi gazdaságban folytatott kiegészítő tevékenységnek minősülő tevékenységből származó. Ha Ön egyéni vállalkozói igazolvány alapján családi gazdálkodó és a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint adózik.170 Ezt a sort akkor töltse ki.

25%-os adóterhet viselő osztalékból. Az említett jövedelmek után mindaddig meg kell fizetnie a 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást.136 Ebben a sorban kell feltüntetni a kamatkedvezményből származó jövedelem után fizetendő 27%-os egészségügyi hozzájárulást.árfolyamnyereségből. . a várakozási idő letelte utáni – adóköteles kifizetésének összege után fizetendő egészségügyi hozzájárulást. valamint az önkéntes egészségpénztár és az önkéntes önsegélyező pénztár jogosulatlanul igénybe vett pénztári szolgáltatásának összege utáni eho kötelezettséget is.vállalkozásból kivont. A jövedelem utáni 27%-os hozzájárulást negyedéves bontásban kell megállapítani és bevallani. . a nyugdíj-előtakarékossági számláról a tulajdonos részére kifizetett egyéb jövedelemnek minősülő összeg utáni eho kötelezettséget.ingatlan bérbeadásból 1 millió forintot meghaladó jövedelme származott. Ha a kamatkedvezmény év közben megszűnik. . . . ha Önnek a szja-törvény szerint külön adózó . 11.171 Ebben a sorban kell bevallania a külföldi társaságtól a 10 000 forint egyedi értéket meghaladó értékű üzleti ajándék utáni hozzájárulást is. 27%-os egészségügyi hozzájárulás terheli az szja-törvény szerinti egyéb jövedelmeket is! Itt kell szerepeltetni az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár – a tag kilépése. amelyet az adóévet követő január 12-éig kell megfizetni. amíg biztosítási jogviszonyában a magánszemélyt terhelő egészségbiztosítási járulék és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény alapján a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásból a természetbeni egészségbiztosítási járulékot 136 Eho tv.értékpapír kölcsönzésből származó. sorok) akkor töltse ki. a megszűnés napját követő hónap 12-éig kell az egészségügyi hozzájárulás kötelezettséget megfizetni.vállalkozói osztalékalapból. Ne felejtse el a részösszegeket összesíteni a „g” oszlopban! A magánszemély 14%-os hozzájárulása A következő öt sort (288-292. § (11) bekezdés .

288. hogy a 292. sor „g” oszlopban szereplő adat különbségét írja be. A 284-287. sorokban feltüntetett kötelezettséget az egészségügyi hozzájárulási felső határ számításakor figyelmen kívül kell hagyni. sor: A 288. megfizetett egészségbiztosítási járulék és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény alapján a magánszemélyt terhelő. valamint az előzőekben meghatározott jövedelmek után megfizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a 450 000 forintot (a továbbiakban: hozzájárulás-fizetési felső határ). sor: A hozzájárulás-fizetés felső határáig (450 000 forintig) még fennmaradó összeg Ha az előző 290. Ez a szám azt mutatja meg. ha a kifizető által levont egészségügyi hozzájárulás és a megfizetett egészségbiztosítási járulék együttes összege meghaladja a hozzájárulás fizetési felső határt. sorokban nem szerepel adat. amelyen a magánszemélyt terhelő. akkor ebben a sorban a 450 000 forint és a 290. 291. sor „g” mezőben szereplő adat nem éri el a 450 000 forintot. sor: A kifizető által levont 14%-os mértékű hozzájárulás Ebben a sorban a kifizető igazolása alapján. ha a 288. rendelkeznie kell a kifizető(k)től kapott igazolással. sor: A megfizetett egészségbiztosítási járulék összege Ennek a sornak a kitöltése akkor indokolt. hogy ezt meg tudja állapítani. de van saját kötelezettsége. azaz a 292. az általa igazoltan levont 14%-os mértékű hozzájárulás összegét szerepeltesse! 289. Itt kell feltüntetnie a 450 000 forintot meghaladó részt. Ennek a sornak a kitöltéséhez rendelkeznie kell a kifizetőtől kapott igazolással. sorok összege Az előző két sor adatát összesítse ennek a sornak a „g” mezőjében. sorban mekkora összeg szerepelhet! . sor „g” oszlopában szereplő összeg. sor „g” oszlop(ok)ban szerepel adat. és/vagy a 292. akkor ebben a sorban 450 000 forintot kell feltüntetnie. Ahhoz. A 290. melye(ke)n az előzőek szerinti jogcímek szerepelnek. megfizetett természetbeni egészségbiztosítási járulék összegei szerepelnek. amely azonban nem lehet több mint a 288. és 289. sor „f” oszlopában akkor szerepelhet adat. sorban kötelezettséget kell szerepeltetnie. Ha a 288-290. 290.172 kell figyelembe venni.

de nem lehet több mint a 291. amelyet a kifizető vont le Öntől.+287. A sor „f” oszlopát (az adóévet követően esedékes további kötelezettség) akkor kell kitöltenie. sor: A 14%-os mértékű hozzájárulásból a kifizető által túlvont összeg . ha a 290. sor „g” mezőben szerepeltetnie. évre befizetett egészségügyi hozzájárulást itt tüntesse fel. Ugyanígy kell eljárnia akkor is. sor: A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Ebben a sorban összesítve írja be a 2010. sor „b” – „f” oszlopainak összegével. azaz a 285. Abban az esetben. Az egyéni vállalkozó az „f” oszlopban tünteti fel. 294. akkor annak összegét kell a 292. ha a kifizetőnek nem nyilatkozott arról.+286. évre vonatkozó százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást. A „g” mező összege megegyezik a 292. sor: Az adózó által befizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Az Ön által 2010. és így. Ebben a sorban ne vegye figyelembe annak a hozzájárulásnak az összegét. sorban szerepeltetett összeg! 293. sor „g” oszlopában szereplő kötelezettségen túlmenően van 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége. 295. a 25%-os adót viselő osztalékjövedelmét terhelő 14% egészségügyi hozzájárulási kötelezettsége összegét. nyilatkozat hiányában a kifizető nem vonta le az Önt terhelő egészségügyi hozzájárulást. sorok „g” oszlopainak összegét. Ebben az esetben az egészségügyi hozzájárulást 6%-kal növelten kell mindaddig e sor „f” oszlopában bevallania és a bevallás benyújtásáig megfizetnie. amíg a 450 000 forintot az emelt összeg el nem éri. ha a kifizetőnek adott nyilatkozata ellenére az egészségbiztosítási járulék összege az adóévben nem éri el a 450 000 forintot.173 292. hogy a több kifizetőtől és/vagy magánszemélytől származó ingatlan bérbeadásból származó jövedelme a naptári évben meghaladja az egymillió forintot. sor: A magánszemély 14 %-os hozzájárulása Amennyiben Önnek negyedéves (előleg) kötelezettsége van a „b” – „e” oszlopokban a teljes kötelezettséget kell bevallania.+292.

nem szabad ezen a lapon járulékkötelezettség címén bevallani! Csak az alábbi esetekben kell a lapot kitöltenie: . és a 295. sorban szereplő összegnél nem lehet nagyobb. sor összege. ha nincs túlvont hozzájárulás. sorába vezesse át. sor: Az adózó által befizetett százalékos egészségügyi hozzájárulás és a kifizető által túlvont hozzájárulás összege Ebben a sorban a százalékos egészségügyi hozzájárulás címén az Ön által befizetett és a kifizető által túlvont hozzájárulás összegeket együttesen kell feltüntetnie.174 Ebben a sorban kell szerepeltetnie – amennyiben van – a 290. A 293. Ebben az esetben Önnek még fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási kötelezettsége van. és a megmaradt összeget írja be ebbe a sorba. Abban az esetben. sor adatát. sor összegét. sor összegéből vonja le a 293. sor „f” oszlopban szereplő összeget (a kifizető által 2010. sorába vezesse át. sor „g” oszlopokban szereplő összegek). A 296. (A 294. sor adata kisebb. ha például az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem – a kifizetőnek adott nyilatkozat ellenére – mégsem haladja meg az egymillió forintot. amely lehet például a felső határt meghaladóan teljesített levonás miatt. majd a bevallás 90. sor összegét és a különbséget írja be ebbe a sorba. sor: Visszaigényelhető százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Amennyiben a 296. illetőleg nem egyéni vállalkozóként a járulék kötelezettségének bevallása Figyelem! A foglalkoztatótól kapott járulékigazoláson szereplő összegeket nem kell. mint a 293. ha a 296. sor összegéből vonja le a 296. Az egészségügyi hozzájárulás elszámolására több példát talál a példatárban! Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély. évben – 14%-os egészségügyi hozzájárulás címén – túlvont hozzájárulás). sor: Az adóbevallással egyidejűleg még fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Ezt a sort akkor kell kitöltenie. ebben a sorban nem kell adatot feltüntetnie! 296. Túlvont hozzájárulásnak minősül az is. amely a 291. sor adata meghaladja a 293. 298. akkor Önnek visszaigényelhető százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulása keletkezett. Ezt az összeget a bevallás 89. 297.

november 1-jét követő időszakban esedékessé váló járulékokra.175 • A 1053-10-es lapon tesz eleget bevallási kötelezettségének a magánszemély. §). § 2005. 5. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. a nyugdíjjárulék felső határa (24. az esedékes tagdíj mértéke 0%. § és a 26.140 Figyelem! 2010. vagy azzal összefüggésben járulékalapot képező jövedelmet külföldi illetőségű jogi vagy természetes személytől.§). a járulékok fajtái és mértéke (19. § a) pont). § (3) bekezdés a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. január 1-től a társadalombiztosítási járulék mértéke 27%. október 1-jétől hatályos (7)-(8) bekezdései). valamint 6% egészségbiztosítási és 1. 9. Az átvállalt járulékkötelezettség teljesítéséért a foglalkoztató és a biztosított egyetemlegesen felelnek. §). aki vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után kíván járulékot fizetni. törvény 139 Tbj. sor „c” oszlop) meg kell osztani a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételét képező 24%-os nyugdíjbiztosítási. járulékalapot nem képező jövedelem (21. ebben az esetben a magánszemélynek bevallási kötelezettsége nincs. Általános tudnivalók A kitöltéshez a Tbj. illetőleg külföldi illetőségű más személytől szerez137 (tehát a bevallást nem a belföldi foglalkoztatótól kapott igazolásban szereplő járulékokról kell megtenni).5% munkaerő-piaci járulékot fizet. 31. A törvényben meghatározott természetes személy a járulékalapot képező jövedelme után 27% társadalombiztosítási járulékot. R. milyen járulék fizetésére kötelezett a foglalkoztató és a biztosított (18. biztosítottnak (5. évi LXXX. Fontos! A 2010. a biztosítottat terhelő egyéni járulék.-t139 vegye alapul. § k) pont). §) . járulékalapot képező jövedelem (4. valamint a törvény végrehajtásához kiadott Tbj.5% nyugdíjjárulékot (magánnyugdíjpénztári tagság esetén 1. • illetve az a magánszemély.. (XI. a foglalkoztató társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége (20. amennyiben valamely foglalkoztatóhoz fűződő biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyára tekintettel. fontosabb rendelkezései: Ki minősül foglalkoztatónak (4.) Kormányrendelet 140 A Tbj. a nyugdíjjárulék (tagdíj) és az egészségbiztosítási járulék levonását. §).5. kire nem terjed ki a biztosítás (11. §). végrehajtásáról szóló 195/1997.-t138. a magánnyugdíjpénztári tag után fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 9. A 27% társadalombiztosítási járulékot (301.5% nyugdíjjárulékot és 8% tagdíjat). megfizetését és bevallását.5%. A foglalkoztató – akihez fűződő jogviszonyára tekintettel a természetes személy részére a járulékalapot képező jövedelem juttatása történik – a természetes személlyel tett egybehangzó nyilatkozata alapján átvállalhatja a társadalombiztosítási járulék. illetőleg az 137 138 Tbj.

sor”a” oszlopban feltétlenül fel kell tüntetnie azt a napot. egész évre számítva (365 x 20 420 =) 7 453 300 forint. 26.5% nyugdíjjárulék és 8% tagdíj. biztosítási kötelezettség alapjául szolgáló munkaviszonya mellett egyidejűleg fennálló további jogviszonyában. október 1-jét követően a nyugdíjjárulék 9. a munkaerő-piaci járulékot. Az egészségbiztosítási járuléknak nincs felső határa.5% a természetbeni és 0.141 A biztosított mindaddig köteles nyugdíjjárulékot (tagdíjat) fizetni. A 299. törvény Tbj. a 6% egészségbiztosítási járulék (amelyből a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4%. jogviszonyonként külön-külön lapon kell a „c” oszlopban kötelezettségeket feltüntetni.176 Egészségbiztosítási Alap bevételét képező 2% illetve a 2010. A 2%-os mértékű egészségbiztosítási járulékból 1. § (7) bekezdés . a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási járulékot.5% munkaerő-piaci járulék egy sorban történő bevallása nem lehetséges. Figyelem! A borravaló címén megszerzett jövedelemmel összefüggésben csak a 315-316.5% a pénzbeli egészségbiztosítási járulék. illetőleg a foglalkoztató a nyugdíjjárulék alapot képező jövedelmeiből a nyugdíjjárulékot (magánnyugdíjpénztár tagja esetén a tagdíjat is) levonni. a tagdíj 0%). amely magában foglalja a nyugdíjjárulékot is. sorokban a kifizetés megtörtént! 141 142 A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008. Ez a felső határ 2010. Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén a járulékalap után mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a társadalombiztosítási járulékot.5% nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztár tagja esetében 1. Változás! A 2010. amelyen a 300-314. adóévtől 1%-os munkaerő-piaci járulékra.142 A borravaló után egészségbiztosítási járulékot és magánnyugdíjpénztári tagdíjat nem kell fizetni. hogy a nyugdíjjárulék alapot képező juttatásai együttesen elérték a járulékfizetés felső határát. évi CII.5%. A biztosított nem fizet pénzbeli (2%) egészségbiztosítási járulékot a legalább heti 36 órás munkavégzéssel járó. de a nyugdíjjárulékot együttesen legfeljebb a járulékfizetési felső határig. 2010. A vendéglátó üzlet felszolgálója döntése szerint. illetve az 1. évre naptári napi 20 420 forint. évtől a magánszemély 1. sor tölthető ki (havi részletezéssel)! A külföldről származó jövedelem megszerzése szerint kifizetésenként.5% munkaerő-piaci járulékot köteles fizetni. a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2%). a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15% nyugdíjbiztosítási járulékot fizethet. amíg a biztosított nem nyilatkozik. ezért a 9. Hasonlóan elkülönítve kell a fizetendő egyéni járulékok bevallásának is eleget tenni.

juttatott járulékalapot képező jövedelmek nem összevonhatóak. 20. juttatott – a foglalkoztató által át nem vállalt – járulék alapját képező jövedelem összegét abban az esetben. 19. illetőleg külföldi illetőségű más személytől szerzett. A biztosításban töltött idő Ebben a sorban azt a hónapot/napot tüntesse fel. hogy a bevallásához hány darab 1053-10-es lapot csatol. 299. ha egy kifizetőtől származik. § Tbj. § (1) bekezdés .177 A nyomtatványon az erre szolgáló helyen (fejlécben) a lapszámot ne felejtse el feltüntetni. juttatott járulékalapot képező jövedelmek nem összevonhatóak. sor összegéből számítottan – a magánszemélyt terhelő 27% mértékű társadalombiztosítási járulék összegét. Ne felejtse el a fejlécben a társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ számát) is feltüntetni! Ezen a bevallási lapon a biztosított egyéni vállalkozó saját járulékait nem vallhatja be! A 1053-10-es lap kitöltése Figyelem! A kifizetett. vagy azzal összefüggésben járulékalapot képező jövedelmet külföldi illetőségű jogi vagy természetes személytől. ha azt a 2010. azokat kifizetésenként – külön-külön lapon bevallani. amikor valamely foglalkoztatóhoz fűződő biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyára tekintettel. adóévben szerezte meg. Figyelem! A kifizetett. 301. ha egy kifizetőtől származnak is. sor: A 27%-os társadalombiztosítási járulék alapja143 Ebben a sorban kell feltüntetni a biztosítási jogviszonnyal összefüggésben kifizetett. 300. 143 144 Tbj. sor: A magánszemélyt terhelő 27%-os társadalombiztosítási járulék összege144 Ebben a sorban kell feltüntetni – a 300. A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze. függetlenül annak nagyságától. még akkor is. azokat kifizetésenként – biztosítási jogviszonyonként – kell külön-külön lapon bevallani. akkor is.

303. sor: A nyugdíjbiztosítási járulék összege (24%) Ebbe a sorba a 300. A nyugdíjjárulék alapja azonos a társadalombiztosítási járulék alapját képező jövedelemmel. 145 Tbj.5%-os pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege Ebbe a sorba a 300. sor összegéből számítottan a magánszemélyt terhelő. sor: A 1. a magánszemélyt terhelő. § . sorból számítottan a magánszemélyt terhelő. sorból számítottan. A fizetendő nyugdíjjárulék alapjának kiszámításakor vegye figyelembe a járulékfizetési felső határra vonatkozó szabályokat is. 306. 24. 305. Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”.5%-os természetbeni egészségbiztosítási járulék összege Ebben a sorban a 300. a kifizetett (juttatott) 27%-os járulékalapot képező jövedelem után kiszámított természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell feltüntetni. sor összegéből számítottan a magánszemélyt terhelő. azzal. és munkaerő-piaci járulékot a 1003200006057749 számú „NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék beszedési számlá”-ra kell befizetnie. 304. §-a szerinti adóköteles természetbeni juttatás adóalapként megállapított értékének a személyi jövedelemadóval növelt összege után nyugdíjjárulékot nem fizet. A nyugdíjbiztosítási járulékot a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-06056236 számú „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számlá”-ra kell befizetnie. sor: A magánszemély által fizetendő nyugdíjjárulék alapja145 A biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem összegét kell beírni. Az egészségbiztosítási járulékot. a kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem után kiszámított pénzbeli egészségbiztosítási járulék összegét kell beírni. hogy a foglalkoztatott az Szja törvény 69. sor: Az 1%-os munkaerő-piaci járulék összege Ebbe a sorba a 300. a kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem után kiszámított munkaerő-piaci járulék összegét kell beírni. a kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem után kiszámított nyugdíjbiztosítási járulék összegét kell beírni.178 302. sor: A 0.

33. 308. § (9) bekezdés. 19. 51. október 1-jét követően esedékes tagdíj mértéke 0%. § szerinti természetbeni juttatás személyi jövedelemadóval növelt adóalapként megállapított értékének összegét – után fizetendő nyugdíjjárulék összegét írja ide. sorból számított tagdíj összegét kell feltüntetni. ezért a „c” oszlopban összeget nem írhat. 310.5%. évi LXXXII. október 1-jét követő időszakban 9. § (5) bekezdés . § 148 Tbj. Ha Ön magánnyugdíjpénztár tagja. 309. Számlaszám: 10032000-06056236 „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla”. sor: A magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj kiegészítés összege148 146 147 Tbj. 1997. szeptember 30-a közötti időszakban esedékes nyugdíjjárulék összege 1. Fontos! Ha Ön magánnyugdíjpénztár tagja. sor: A magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj összege147 Ebben a sorban a 306. Fontos! A 2010. míg a 2010. § (2) bekezdés Tbj. törvény 26. de ne felejtse el a magánnyugdíjpénztár adónem kódját a „b” oszlopban feltüntetni! A magánnyugdíj-pénztárak adónemkódjai az 1. a 2010. január 1-je és 2010.5%)146 A nem magánnyugdíjpénztári tag biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott) társadalombiztosítási járulékalapot képező jövedelem – ide nem értve az szja-törvény 69. szeptember 30-a között esedékes 8% tagdíjat az érintett magánnyugdíjpénztár részére megnyitott tagdíjbeszedési számlára kellett megfizetnie. Számlaszám: 10032000-06056236 „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla”. sor: A nem magánnyugdíjpénztár tag nyugdíjjárulékának összege (9. sor: A magánnyugdíjpénztár tag nyugdíjjárulékának összege (1.5%) Ebben a sorban kizárólag a magánnyugdíjpénztár tag biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék összegét kell feltüntetni. akkor a 2010. január 1-e és 2010.5%.179 307. számú mellékletben találhatóak.

180

Ebben a sorban a 306. sorban feltüntetett járulékalap alapján megállapított tagdíj kiegészítés összegét kell feltüntetni. A kiegészítés összege együttesen nem haladhatja meg a nyugdíjjárulék- alap, (tagdíjalap) 10 százalékát. A magánnyugdíj-pénztárak adónem kódjai az 1. számú mellékletben találhatóak. 311. sor: A magánszemély által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék alapja149 A magánszemély által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapját képező jövedelem összegét írja ide, ami azonos a társadalombiztosítási járulék alapjával, azzal, hogy nem kell egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot fizetni a társadalombiztosítási járulékalapot képező természetbeni juttatás adóalapként megállapított értékének személyi jövedelemadóval növelt összege után. 312. sor: A természetbeni egészségbiztosítási járulék összege (4%)150 Ebbe a sorba a magánszemélyt terhelő 4%-os mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulék összegét írja be. Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”. 313. sor: A pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege (2%) Ebbe a sorba a 2%-os mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék összegét írja be. Ezt a sort nem kell kitöltenie abban az esetben, ha rendelkezik további legalább heti 36 órás munkavégzéssel járó, biztosítási kötelezettség alapjául szolgáló munkaviszonnyal. Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”. 314. sor: A munkaerő-piaci járulék összege (1,5%) Ebbe a sorba a magánszemélyt terhelő 1,5%-os mértékű munkaerő-piaci járulék összegét írja be. Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”. A vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló
149 150

Tbj. 24. § Tbj. 19. § (3)-(6) bekezdés

181

Figyelem! A 315-316. sorokban a jövedelem megszerzése szerinti hónap/hónapokban [(„a”-„l”) oszlopok] kell a kötelezettséget feltüntetni. Az „m” oszlopokban az összesítést kell elvégezni. 315. sor: A borravaló összege151 Ebbe a sorba a borravaló címén kapott teljes összeget írja be akkor, ha, ezen összeg után 15%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulékot kíván fizetni. 316. sor: A borravalót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék összege (15%) Ebben a sorban – a 315. sorban feltüntetett összeg után kiszámított – 15%-os kötelezettséget kell közölni. Számlaszám: 10032000-06056236 „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla”. A bevallásban visszaigényelhető adó, járulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás átvezetése, részleges kiutalása Ha Ön a bevallás 80., 88., 90., vagy a 276. sorában (soraiban) visszaigényelhető személyi jövedelemadót, nyugdíjjárulékot, egészségügyi hozzájárulást, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást tüntetett fel, és azok együttes teljes összegét nem kéri vissza, akkor rendelkezhet a visszajáró összeg más adónemre történő átvezetésről, illetve az átvezetések után fennmaradó összeg kiutalását kérheti. Abban az esetben, ha a különbözetnek csak egy részét kéri vissza, ezen a lapon rendelkeznie kell a maradék összeg sorsáról. Ha Ön ezt a lapot kitölti, akkor a bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen jelölje azt. Ha a bevallást a korábbi 1053-as (csökkentett adattartalmú 1053-as) bevallásának önellenőrzéssel történő helyesbítéseként nyújtja be, és a bevallás 1053-16-01-es és/vagy 1053-16-02-es lapján kötelezettség-csökkenést mutatott ki, ugyancsak a 1053-170-es lapot kell kitöltenie akkor, ha a visszajáró adó átvezetését, részösszegének kiutalását kéri. Ki kell tölteni a 1053-170-es lapot akkor is, ha az önellenőrzés a korábbi megállapított önellenőrzési pótlék önellenőrzéssel történő helyesbítése következtében az önellenőrzési pótlék összegének csökkenését tüntette fel, és ennek az összegnek az átvezetését, részleges kiutalását kéri. A 1053-170-es lap kitöltése Figyelem! A főbizonylat száma az átvezetéssel és/vagy kiutalási kérelemmel érintett bevallás típusa (1053, 1053E, 10M29) mezőt ne felejtse el kitölteni! A csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás egyenértékű a teljes adattartalmú
151

Tbj. 26. § (7) bekezdés

182

1053-as bevallással, az átvezetéssel és/vagy kiutalással érintett bevallás típusa mezőbe szintén a 1053-at írja be! Ha átvezetési kérelmet nyújt be és a visszajáró adó más adónemre történő átvezetése mellett, a fennmaradó összeg kiutalását kéri, akkor a bevallás főlapjának (C) mezőjében ezt X-szel kell jelölnie. Ha a visszajáró adóról a bevallásban nem rendelkezik, de később a visszajáró adó átvezetését, részösszegének kiutalását kéri, akkor az önálló ’17-es számú átvezetési kérelmet kell kitöltenie és benyújtania. Nincs szükség a 1053-170-es lap kitöltésére és benyújtására, ha Ön a bevallás főlapjának (C) blokkjában a pénzforgalmi rendelkezéseknél „a teljes visszaigényelhető összeget, összegeket visszakéri” elnevezésű kódkockában X-szel jelöli, ha a visszajáró adó kiutalását kéri. A 1053-170-es lap átvezetési, kiutalási adatai: A 1053-170-es lapon az összeg-adatokat jobbra rendezve, előjel nélkül, forintban kell feltüntetni! Az átvezetési kérelmet a lap 01-20. soraiban az „a”-„h” oszlopokban kell kitölteni. A kitöltött sorok között nem lehetnek kihagyott sorok, a nyomtatványt folyamatosan kell kitölteni. A lap „Összesen” sorában a terhelendő, jóváírandó és kiutalandó adó összesített adatait kell kitölteni. A terhelendő adónemre vonatkozó oszlopok az „a”-„d” oszlopokban találhatók. A jóváírandó adónem oszlopai az „e”-„g” oszlopok. A kiutalandó összeg feltüntetésére a „h” oszlop szolgál. Az adónem főbizonylati sorszáma az „a”, az adónem kód a „b” és a rövidített megnevezése a „d” oszlopba a bevallásban kimutatott visszaigényelhető adó sorának megfelelő számát, adónem kódját és rövidített nevét kell beírni az alábbiak szerint. „a” oszlop
bevallás 80. sora bevallás 88. sora bevallás 90. sora bevallás 276. sora

„b” oszlop
103 125 152 190 (191,193,195,197)

„c” oszlop
szja nyugdíjjárulék eho ekho

Önellenőrzés Önellenőrzés esetén, az „a” oszlopba a 1053-16-01 lap kötelezettség-csökkenés sorának számát és/vagy a 1053-16-02-es lap kötelezettség-csökkenés sorának számát kell beírni. Ezekben az esetekben, az adónem kód „b” oszlopba értelemszerűen csak a sorszámhoz tartozó, a 16-01-es lap „b” oszlopában található kódot kell beírni. A terhelendő adónem rövidített megnevezése „c” oszlopba ugyancsak a sorszámhoz tartozó, a bevallás „a” oszlopában lévő adó

183

megnevezésének rövidített nevét lehet beírni. Ha az önellenőrzés korábbi önellenőrzés önellenőrzési pótlékának helyesbítését szolgálja, akkor az „a” oszlopba a pótlék-csökkenés sorának számát, a „b” oszlopba a 215 adónemkódot, a „c” oszlopba az Önellenőrzési pótlék rövidített megnevezést kell beírni. Ha az önellenőrzés a magánnyugdíj-pénztári befizetési kötelezettség csökkenését eredményezi, akkor a visszajáró adó átvezetését nem a 1053170-es lapon kell kérni, hanem külön a ’17-es bevalláson kell kezdeményezni. Azon adónem 3 jegyű kódját (az érintett sorokban megtalálhatók), amelyre az adózó akár részben, akár egészben a visszaigényelhető adót, kötelezettségcsökkenést átvezettetni kívánja, az „e” oszlopba, az adónem rövidített elnevezését pedig az „f” oszlopba kell beírni. Az átvezetni kívánt összeget a „d” és „g” oszlopokban kell forintban feltüntetni. Egy sorban egy adónemről csak egy adónemre teljesíthető átvezetés. Korábbi önellenőrzési pótlék helyesbítése esetén a 215-ös (Önellenőrzési pótlék) adónemről soronként szintén csak egy adónemre kérhető átvezetés. A visszaigényelhető adó azon részösszegét, amelyet nem egy másik adónemre kíván átvezettetni, hanem a saját pénzforgalmi számlájára vagy pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján (postai címére) kíván átutaltatni, a „h” kiutalandó összeg oszlopban kell szerepeltetni. A visszajáró adó terhére kiutalandó adó összegét külön sorban kell feltüntetni, de úgy is kitölthető a „h” oszlop, ha az oszlop sorában egyidejűleg az „e”-„f”-„g” oszlopok a jóváírandó adóhoz tartozó adatok szerepelnek. A terhelendő adó összegének soronként meg kell egyeznie a jóváírandó, illetve a kiutalni kért adó összegével. Azaz a „d” oszlop adatának meg kell egyeznie a jóváírandó adó összegével, ha csak átvezetést kér, és a „h” oszlopba írt összeggel, ha kiutalást kér. Ha átvezetést kér, és a fennmaradó részösszeg kiutalását is kéri, akkor soronként és összesen [d=g+h] összefüggésnek kell érvényesülni. Az esetleges köztartozásokra való visszatartás és átutalás csak a „h” oszlopban szerepeltetett kiutalandó összeg erejéig történhet. Példa a 1053-170-es lap kitöltésre: Visszaigényelhető adó: a 1053-C lap 80. sor „c” oszlopában 80 000 forint, amely összegből az adózó 50.000 forintot az eho számlára kér átvezettetni, 20 000 forintot az SZJA számlán kíván tartani, 10 000 forintot pedig kiutalni kér. Ssz.
01. 02. 03.

a
80 80 80

b
103 103 103

c
SZJA SZJA SZJA

d
50 000 20 000 10 000

e
152 103

f
EHO. SZJA

g
50 000 20 000

h
10 000

184
Összesen 80 000 70 000 10 000

Példa a 1053-170-es lap kitöltésére kötelezettség-csökkenést eredményező önellenőrzés esetén: Visszaigényelhető adó: 1. sor 10 000. forint, amelyet saját számláján kíván hagyni, a 22. sor 13 000 forint, amelyből 6 000 forintot önellenőrzési pótlékra kér átvezetni és a fennmaradó 7 000 forint kiutalását kéri.
Ssz. a 01. 1. 02. 22 Összesen b 103 125 c SZJA nyugdíj d 10 000 13 000 23 000 e 103 215 f SZJA Önell.pótl g 10 000 6 000 16 000 h 7 000 7 000

Ne felejtse el a lapot aláírni! Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melléklet/1053 Adótábla Szja-törvény 30. § A 2010. évi jövedelmekre érvényes adókulcsok és adósávok A jövedelem nagysága 0 – 5 000 000 forintig 5 000 001 forinttól 850 000 forint és az 5 000 000 forinton felüli rész Példa a számított adó kiszámítására: Az adózó összevont adóalapja... 5 100 000 Ft Az adó kiszámítása: 5 000 000 Ft adója..................... 850 000 Ft 100 000 Ft (5 100 000 – 5 000 000) 32%-a 32 000 Ft 1 960 000 Ft adója:.................... 882 600 Ft A 1053-as bevallást érintő számlaszámok SorMegnevezés Költségvetési szám számla száma 1. Személyi jövedelemadó 1003200006056353 2. Egészségbiztosítási és munkaerő10032000piaci járulék 06057749 3. Nyugdíjbiztosítási Alapot 10032000Az adó mértéke 17% 32%-a

Adónemkód 103 188 125

185 megillető bevételek Egészségügyi hozzájárulás Kifizetőt terhelő ekho Magánszemélyt terhelő ekho Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 11,1%-os ekho Nyugdíjas vagy járulékfizetési felsőhatár túllépés esetén fizetendő ekho Ekho különadó Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 15%-os ekho EGT államban biztosított személytől levont ekho Önellenőrzési pótlék 06056236 1003200006056212 1003200006056360 1003200006056377 1003200006056384 1003200006056391 1003200006056401 1003200006057660 1003200006056425 1003200001076301

4. 5. 6. 7.

152 190 191 192

8.

193

9. 10.

194 195

11. 12.

197 215

Az APEH által közzétett, 2010-re alkalmazható üzemanyagárak (Ft/l) az I. II. III. szja-törvény 82. § (2) bekezdése alapján IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Az üzemanyag fajtája ESZ-95 ólmozatlan Gázolajok Keverék LPG autógáz

Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter 300 283 327 174 314 298 343 175 317 298 344 179 326 304 353 180 335 310 362 179 339 316 366 183 340 322 366 183 348 334 375 189 343 327 370 189 340 327 367 188 342 330 369 199 342 327 369 201

Nyugdíjjárulék-fizetési felső határ A nyugdíjjárulék-fizetési felső határt a 2010. évi Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény naptári napi 20 420 forintban, egész évre számítva (365 x 20 400 =) 7 453 300 forint összegben határozta meg. A magánnyugdíj-pénztárak adóhatósági azonosítói, adónem kódjai

nonprofit.186 Pénztár azonosító 0008 0016 0019 0031 0001 0013 0021 0022 0006 0014 0015 0025 0002 0033 0061 0037 0048 0028 0063 Megnevezés Aegon Magyarország Magánnyugdíjpénztár Aranykor Nyugdíjpénztár Budapest Magánnyugdíjpénztár AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Dimenzió Magánnyugdíjpénztár Életút Első Országos Nyugdíjpénztár Erste Bank Országos Magánnyugdíjpénztár Önkéntes és Önkéntes és Adónem kód tagdíj 261 262 263 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 282 Adónem kód önellenőrzési pótlék 461 462 463 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 482 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ING Magánnyugdíjpénztár MKB Nyugdíjpénztár OTP Magánnyugdíjpénztár Postás Magánnyugdíjpénztár Premium Magánnyugdíjpénztár Quaestor Magánnyugdíjpénztár Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár VIT Nyugdíjpénztár Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár A támogatható civil szervezetek adószámáról és a felajánlásokkal kapcsolatban az alábbi helyeken kaphat felvilágosítást: www.info. valamint a kiemelt költségvetési előirányzat technikai számai Sorszám 1.hu Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány zöld száma: 06/80/200-074 A melléklet nyomdába adásának időpontjáig technikai számot kapott egyházak.hu www. Kedvezményezett A költségvetési törvényben az Országgyűlés által a saját költségvetési fejezetében meghatározott kiemelt előirányzat. melyet • • Nemzeti Tehetség Program feladatai A parlagfű mentesítés feladatainak támogatása 1823 1153 Technikai szám .civil.

14. 0633 9. ATMA . 3. A Metafizikai Hagyomány Egyháza A Sophia Perennis Egyháza 12. A Jövő Hídja Szabadegyház 0815 0561 1005 0255 0262 1256 10. 4. A Tan Kapuja Buddhista Egyház AGAPÉ Gyülekezet AKIA Egyház 15. Ámen Gyülekezet 0712 16. 11. Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza 1483 17.A szeretet egyháza Az Univerzum Egyháza 1665 0640 1751 19. 18. 5.187 2. „Igazság Oszlopa” Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház „Olajfák” Gyülekezet 0918 8. 6. Bét Orim Reform Zsidó Hitközség . 13. Magyar Katolikus Egyház Magyarországi Református Egyház Magyarországi Evangélikus Egyház "Igaz Béke" Egyház „ANHK” Az Örök Élet Egyháza 0011 0066 0035 1737 0839 7.

33. Szeretet Szövetség 0987 1634 1081 1744 0420 0664 21. Boldog Évek Közösség Boldog Özséb Szeretet Egyháza 23. 24. Egyetemes Szeretet Egyháza . 25. 30. Dzsaj Bhím Közösség Egyesítő Egyház 1720 0743 0413 38. Budapesti Teljes Evangéliumi Gyülekezet Duna-Tisza Menti Unitárius Szórványegyházközség BUDDHISTA MISSZIÓ Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség Calvary Chapel Egyház Ceglédi Gyülekezet 32. 37.188 20. 31. 29. 28. 22. 34. 35. Csend Hangja Egyház Dávid Sátora Gyülekezet Derű Egyház Dharmaling Magyarország Buddhista Egyház 36. Budapesti Kegyelem Metodista Gyülekezet 1380 0475 1593 0341 1579 1160 0327 1658 1524 1476 27. Boldog Teréz Anya Keresztény Egyház Budai Szerb Ortodox Egyházmegye Budapesti Autonom Gyülekezet 26.

Élet Gyülekezete 0781 40. Evangéliumi Keresztények Gyülekezete 0860 0138 0547 0932 50. Forrás Egyháza 0774 . Fény Lovagjainak és Testvériségének Egyháza 0963 55. 52. 0891 49. 42.189 39. Élő Ige Gyülekezet Élő Isten Gyülekezete Élő Szó Gyülekezete 44. Emberi Lehetőség Független Szellemi Rend EMIH Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) Erdélyi Gyülekezet Esztergomi Teljes Evangéliumi Közösség Újszövetségi Gyülekezet Evangéliumi Barátság Egyház 46. 45. Életenergia Közössége Független Szellemi Rend 0949 0482 1548 1414 0619 1287 0334 0688 41. 47. 51. 43. Fény Gyermekei Magyar Esszénus Egyház 1191 54. Evangéliumi Pünkösdi Közösség Ezoterikus Tanok Egyháza Fehérlótusz Közösség 53. 48.

57. 58. Hit Gyülekezete Holisztikus Egy-Ház Immánuel Gyülekezet 67. Iszlám Egyház 1407 71. Issihia Misztikus Központ Isten Egyháza Isten Gyülekezete – Egyesült Pünkösdi Egyház 70. 69. 74. 60. KELTA-WICCA Hagyományőrzők Egyháza 1146 0080 1342 73. Keresztény Advent Közösség Keresztény Élet Központ . 65. 62. 68. Forrás Keresztyén Gyülekezet Független Történelmi Protestáns Egyház Golgota Keresztény Gyülekezet Gyémánt Út Buddhista Közösség Hetednap Adventista Reformmozgalom Hetednapi Adventista Egyház Hetednapi Adventista Egyház „Reform Mozgalom” Nemzetközi Misszióegyesület Hindu Vaisnava Egyház 0231 1531 0578 0042 0451 0248 1452 63. Jászsági Gyülekezet 0853 72. 59. 61.190 56. 1177 0279 1696 1421 1225 0190 0585 64. 66.

Lélek Egyház Magyar Brahmana Misszió Magyar Evangéliumi Egyház 91. 78. Krisztus Szeretete Egyház Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet 86. 85. 1603 0224 0970 0695 1122 Koreaiak Magyarországi és Közép-Európai Keresztény Gyülekezete KOZMOSZ Univerzális Szeretet Egyház Közösség a Születés Méltóságáért 80. 82. 89. 87. 79. 92. Magyar Iszlám Közösség Magyar Jövőbelátók Egyháza . 76. 81. Kunszentmiklósi Boldog Isten Gyülekezete KVANUM ZEN Iskola Magyarországi Közössége 88.191 75. 90. Krisztus Magyarországi Egyháza 0705 0626 0671 1586 1108 1335 1366 1098 0554 1641 84. Keresztény Testvéri Közösség Keresztyén Család Gyülekezet – Christian Family Church Khyenkong Karma Tharjay Buddhista Egyházközösség Konstantinápolyi Egyetemes Magyarországi Orthodox Exarchátus Patriarchátus 0169 0499 77. Krisztus Kegyelme Gyülekezet 0901 83.

192 93. Magyar Taoista Egyház 0877

94.

Magyar Vaisnava Hindu Misszió

0767 0516 0107 0310 0286 0097 0372 1012 0530 1469

95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

Magyar Vallás Közössége Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség Magyarországi Bahá’i Közösség Magyarországi Baptista Egyház Magyarországi Biblia Szól Egyház Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház Magyarországi Church Of God Egyház

102. 103.

Magyarországi Csan Buddhista Közösség Magyarországi Dzogcsen Közösség

104.

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség

0444

105. 106. 107. 108. 109.

Magyarországi Jehova Tanúi Egyház Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség Magyarországi Keresztény Kínai-nyelvű Egyház Reneszánsz Templom Magyarországi Késői Eső Gyülekezet Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház

0406 0059 1775 0468 1201

110.

Magyarországi Kopt Ortodox Egyház

1397

193 111. 112. 113. 114. Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége Magyarországi Vallásközösség Lectorium Rosicruciánum 0389 0437 0073 1050

Magyarországi Metodista Egyház Magyarországi Muszlimok Egyháza

115.

Magyarországi Örmény Apostoli Egyház

0729 1689 0293 0217 0114 0592 0200 1328 0358 1706 1270

116. 117. 118. 119. 120. 121. 122.

Magyarországi Pantholokatolikus Tradicionális Egyház Magyarországi Román Ortodox Egyház Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet Magyarországi Szcientológia Egyház Magyarországi Új Apostoli Egyház Magyarországi Unitárius Egyház Magyarországi Xuyun Buddhista Chan Központi Egyház

123. 124. 125.

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Mantra Magyarországi Buddhista Egyház Maranatha Lelkiismereti és Ideológiai Egyházközösség

126.

Mezőkövesdi Teljesevangéliumi Keresztény Gyülekezet

1139

127.

Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház

1067 1782 1074

128. 129.

Nagyboldogasszony Szeretet Egyház Názáreti Egyház

194 130. Négyszegletkő Apostoli Hit Nemzetközi Egyház 0884 0509 0303 1672 Egyházmegyéje 0365 1263 0152 0925

131. 132. 133. 134. 135.

Nyújtsd Ki Kezed Krisztusért Szeretet Gyülekezet OM VISHWA GURU DEEP HINDU MANDIR Vallási Közösség és Szellemi Iskola Omega Pünkösdi Gyülekezetek Hálózata Orosz Orthodox Egyház (Moszkvai Patriarchátus) Magyar

Örmény Apostoli Ortodox Egyház

136. 137.

Öskeresztyén Apostoli Egyház Ősmagyar Egyház

138.

Paksi Gyülekezet

0750 1555 1249

139. 140.

Paulus Evangéliumi Közösség Rime Buddhista Központ

141.

Sekina Gyülekezet

1232 0145 1115 1500 0822

142. 143.

SHALOM Biblia Gyülekezetek Sodalitas Mithraica Egyház

144. 145.

Sri Sathya Sai Baba Székesegyháza Szabad Evangéliumi Egyház

146.

Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyházközösség

1184 0523

147.

Szangye Menlai Gedün, A Gyógyító Buddha Közössége

195 148. 149. Székesfehérvári Keresztény Közösség Egyház Szent Erzsébet Hívei Egyház 1359 1610 1713 0183 1768 1373

150. 151. 152. 153.

Szent Kamill Keresztény Egyház Szent Margit Anglikán/ Episzkopális Egyház Szeretet-Közösség Teljes Evangéliumi Egyház Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség

154.

Szolnoki Gyülekezet

0736 0396 0798 0121 1490

155. 156.

Szőlőskert Keresztyén Közösség Szövetség Teljes Evangéliumi Gyülekezet

157. 158.

Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség MAHANAIM Gyülekezet Teljesség Forrásának Egyháza

159.

Tiszta Lelkű Emberek Egyháza

1029

160. 161.

Újszövetség Egyháza Újszövetség Gyülekezet

1562 1036 1799 0176 1438

162. 163. 164.

Usui Szellemi Iskola Közösség Üdvhadsereg Szabadegyház-Magyarország Üdvösség Hirdetői Egyház

165.

Vishwa Nirmala Dharma Magyarországi Közössége

0956

196 166. Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyház 1809

167.

„Teremtő Lélek” Egyház

1816 1830

168.

„Szövétnek Keresztény Gyülekezet”

169.

„Az Örök Végtelen Egyháza”

1847

170.

„Gondviselés Közösség Egyháza”

1861

171.

„Élő Vizek Folyói” Keresztény Egyház

1878

172.

A Tevékeny Szeretet Közössége

1885

173.

Szivárvány Gyülekezet

1892

174.

Mária Temploma Egyház

1902

175.

Élő Fény Egyház

1919

176.

A Keresztény Megújulásért

Közösség

Mozgalom

a

Vallási

1926

177.

„Szeretet Hídja” Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház

1933

178.

Út és Erény Közössége Egyház

1940

179.

Megújult Pünkösdi Roma Hitközösség

1957

180.

Silencio Hitközösség

1964

181.

De La Salle Szent János Egyház

1971

197 182. Béke Gyülekezet 1988

183.

Hiszünk és Cselekszünk Kisegyház

1995

184.

NOÉ az Életért Közösség

2006

185.

Magyarországi Gó Egyház

2013

186.

Az Út Gyermekei Egyház

2020

187.

KIRKO Ezoterikus Intézeti Egyház

2037

188.

Jézus Krisztus Magyarországi Roma Keresztény Egyház

2044

Példák a 1053-as bevallás egyes sorainak kitöltéséhez Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek összegének megállapítása (adóalap-kiegészítés számítása) 1. Nagy János munkavállalónak 2010-ben munkaviszonyból származó bérjövedelem adóalapjaként 3 810 000 forintot igazoltak a 10M30-as igazoláson, mely összeg az adóalapkiegészítéssel növelt összeg. A jövedelem alapja 3 000 000 forint. Az összevont adóalap összegét a jövedelem 1,27-szereseként kell meghatározni! 2. Nagy Jánosnak 2010. évre nevelőszülői díj címén 240 000 forintot fizettek, amely összeg adóterhet nem viselő járandóság, ezért az adóalap-kiegészítés nem vonatkozik rá, változatlan összegben kell az összevont jövedelmekbe számítani! 3. A fentieken kívül Nagy Jánosnak 2010. október 4-én 635 000 forintot a nyugdíjelőtakarékossági számláról nyugdíj-szolgáltatásnak nem minősülő juttatáskánt fizettek ki. Mivel az 635 000 forint egyéb jogcímen kapott kifizetés után Nagy János köteles a 27%-os egészségügyi hozzájárulás megfizetésére, ezért a kifizetett összeg 78%-át kell az adóalapkiegészítés alapjaként figyelembe venni, azaz 495 300 forintot. A kifizetett összeg után Nagy Jánosnak 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget november 12-ig kellett fizetnie (a 1053-09-es lapon pedig be kell vallania 287. sor „e” oszlop). A bevallás vonatkozó sorainak kitöltése a következő: „a” Megnevezés „b” Bevétel (adóalapkiegészítés „d” Jövedelem (adóalapkiegészítéssel)

„c” Költség

sor „a” oszlop). évi összes jövedelme (28. sor „a” oszlop) (a munkaviszony is ekkor szűnt meg) 1 000 000 Ft A végkielégítés 5 havi (törvényben meghatározott) összege 500 000 Ft Év végéig hátra lévő hónapok száma 2 hó Az 1 hónapra jutó rész 500 000 : 5 = . 2. a „d” oszlopban pedig az „a” oszlop 1. egyéb jövedelem 19. Részére napi 50 euró bérjövedelemként került kifizetésre. A magánszemély munkaviszonyból származó bérjövedelme 2010.27-szeresét tüntesse fel! A végkielégítés megosztása a 1053-A lap 8. „a korábbi végkielégítésnek a 2011. sorba (2 x 127 000) 254 000 Ft A végkielégítés összegéből 2011-re 300 000 Ft-ot kell átvinnie (50. 2. összevont adóalap 635 000 - - 3 810 000 629 031 240 000 4 679 031 A külszolgálatért kapott összeg adóköteles részének kiszámítása. a 1053-B lap 32. évre (21 590 Ft/hó) 43 180 Ft vehető figyelembe az 65. A Magyar Honvédség állományában lévő magánszemély 30 napot töltött el külföldön. ami a 10 napra 600 eurónak felel meg. műveleti területen. sor). sor „b” oszlopában a teljes összeget. melynek összege 3 720 000 Ft volt (1. az 50%-ot meghaladó részt. de ingatlan bérbeadásából is szerzett volna adóalap kiegészítéssel 1 510 000 Ft jövedelmet. a „c” oszlopba a költségként levonható összeget kell beírnia. A 2010. figyelembe vehető levont adóelőlegként” sorba kell beírni. Az „a” oszlopba a „b” és „c” oszlopok különbségét. Ebben az esetben a 17%-os kulccsal levont személyi jövedelemadó összegét is meg kell bontania. A munkavállaló 10 napot töltött külszolgálatban. sor „d” oszlop) Az adózó adójóváírást egyáltalán nem érvényesíthet. sor összegében.27)= 4 724 000 Ft (1. Bevételnek a megszerzés. a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamán átszámított 600 eurónak megfelelő forint összeg minősül. évi törvényi rendelkezések alapján a 600 euró bevétellel szemben költséget nem lehet figyelembe venni. azaz 750 eurót. sor (1. mert az összes bevallott (28. sor „a” oszlop) összegébe számít 1 270 000 Ft . bérjövedelem 17. 100 000 Ft A 2010. A fennmaradó 64 7700 Ft részt a 2011.az 1.a 8. évről benyújtandó 1153-as bevallásban kell majd. azaz a kifizetés napján érvényes. adójóváírást akkor sem érvényesíthetne. sora 1. évi összevont adóalap bevallása: . sor) a 4 698 000 Ft-ot meghaladta. Adóalap kiegészítéssel számított összeg (3 720 000x1. a külszolgálatért kapott jövedelemalapjaként kell figyelembe venni. a 1053-A lap 3. október 31-éig (1. Napi 60 eurónak megfelelő összegű napidíjat kapott. ami a 4 698 000 Ft értékhatárt szintén meghaladná. mivel a 2010. A 2010.. sorához 1. Bevételként az 1 500 eurót. . az 50%-ot azaz 750 eurót költségként. Az adójóváírás számítása. nevelőszülői díj 27. Ha az első példában szereplő magánszemély munkaviszonyból származó jövedelme adóalap kiegészítéssel csak 3 320 000 Ft lenne. Kovács Tibor 2010-ben csak munkaviszonyból származó bérjövedelmet szerzett. A 3.198 alapja) 3 000 000 495 300 240 000 3 810 000 1. sor) jövedelme 4 830 000 Ft lenne. évben esedékessé vált. sorához 1.

azaz 216 000 Ft-ot levonta. más jövedelme nem volt. több mint az adóelőleg megállapításakor nyilatkozott költség 5%a (ez kerül az üresen hagyott fehér téglalapba). sor) 1 160 000 Ft. vagyis 120 800 Ft adójóváírás illeti meg.. ténylegesen figyelembe vehető költsége csak 180 000 forint. 78. 4. hogy a ténylegesen elszámolható költség alacsonyabb. augusztus hónapban (a munkaviszony megszűnésével egyidejűleg) 12 hónapra 1 200 000 Ft törvényben meghatározott végkielégítést fizetett (1 hónapra 100 000 Ft jut) és a 18% adóelőleget. sor) és megfizetnie bevallásával egyidejűleg. sor „a” oszlopába beírnia. évi adóbevallásába a magánszemély a szabályoknak megfelelően a 4 hónapra jutó végkielégítést és annak az adóelőlegét írta be. tekintettel azonban a 8 jogosultsági hónapra 8 x 15 100 Ft/hó. figyelembe vehető levont adóelőlege kiszámítása 1053-C lap 68. sorban adókülönbözetet mutat ki. sorához 1. amennyiben adózó kötelezettsége levezetésekor a 77. Az adóelőleg alapjának megállapításakor a kifizetőnek tévesen adott nyilatkozat miatt külön fizetendő 39 és 12%-os adó kiszámítása a 1053-C lap 63. A 2009. A két összeg különbözete 120 000 forint. Az 1. sorához 1. ha a két összeg különbözete nem lenne több 15 000 forintnál (a 300 000 forint 5%-ánál). úgy további 12% adót kell felszámítania (78. Az adóalap-kiegészítéssel . sor) a 4 698 000 Ft-ot nem haladta meg. Amennyiben a befizetendő különbözet az helytelen adóelőleg-nyilatkozat következménye. évi bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme adóalap kiegészítéssel (28. és 10 000 Ft-ot meghaladja az e miatti fizetési kötelezettsége. A jogosultsági hónapok száma 12. Az adóévben megszerzett bérjövedelme adóalap kiegészítéssel 1 200 000 Ft. évi adóbevallásába a további 8 hónapra jutó összeget. 2. vagyis 46 800 forintot (ez kerül a „c” oszlopba) kell adózónak további adóként megfizetnie.75 480 = 105 720 Ft-tal csökkentheti a számított adóját. Ezzel szemben év végén. de legfeljebb 181 200 Ft lenne. hogy az adókülönbözet abból keletkezett-e. Az adózó a kifizetőnek 300 000 forint tételes költséget jelölt meg. akkor meg kell néznie. ez azonban csökkentendő (3 817 000-3 188 000) a 629 000 Ft 12%-ával. azaz a ténylegesen figyelembe vehető. mint az adóelőleg-nyilatkozatában közölt költség. Nagy Tibor 2010-ben 3 817 000 Ft munkaviszonyból származó bérjövedelmet szerzett adóalap kiegészítéssel. Nagy Kázmér az őt megillető adójóváírás összegét a következők szerint állapítja meg. A magánszemélyt az adóévre csökkentett összegű adójóváírás illeti meg. A 1 200 000 Ft adóalap kiegészítéssel növelt bér 17%-a 204 000 Ft. igazolt kiadás 285 000 forint vagy annál magasabb összeg lenne. évben esedékessé vált.199 3. Ennek megfelelően a 2010. annak 39%-át. A kifizető 2009. A korábbi végkielégítésnek a 2010. 3. A csökkentett összeg kiszámítása: Az adózót megillető összeg a bér 17%-a. A fenti példa alapján nem kellene 39%-os adót fizetnie a magánszemélynek akkor. a jogosultsági hónapok száma pedig 8 volt. így a dolgozó 2010-ben adójóváírás címén 181 000. A 120 000 Ft után. amelynek egy havi összege 18 000 forint. a számlával igazolt. azaz 75 480 Ft-tal. példa alapján. Nagy Kázmér 2010. azaz 8 x 100 000 = 800 000 forintot kell a 9. mivel az összes jövedelme (28.

. :100 000 Ft – 40 000 Ft = 60 000 Ft..... vagyis 612 600 forinttal csökkentenie kell..... Ha Ön 2010...... Életbiztosítás adókedvezményének alapja 500 000 Ft (96.27)= 1 016 000 Ft-ot a 9....... sor)..... A 2010.... Szép Gézának a „Tudás Egyetem” által 2006. évben 250 000 Ft kedvezmény alap figyelembe vételével 75 000 Ft kedvezményt érvényesített... sora 1... .. . A jövedelemkorlátra tekintettel csökkenteni kell az igénybe vehető kedvezmény összegét az alábbiak szerint: Összes jövedelem: ....... évben figyelembe vehető kedvezmény alap 100 000 Ft* ... 3 600 000 Ft Jövedelem korlát: ... A fenti példából kiindulva Kedves Mária őstermelői kedvezmény igénybevételére jogosult....5%-os mértékű. évi adóbevallásában 90 000 forintot felsőoktatási tandíj halasztott kedvezményeként igénybe vett. a 1053-B lap 45... a 1053-B lap kitöltése Az adókedvezmény kiszámítása....... A hallgatói jogviszonya 2008...... és ez alatt az idő alatt kieső ideje nem volt..... 2... vagyis 3 754 888 forint után kötelezett a 9... Ha Ön 2010....... 2... halasztott kedvezményként 650 000 forint befizetett tandíjat igazolt. összesen 649 867 forint nyugdíjjárulék megfizetésére. összesen 356 714 forint nyugdíjjárulék megfizetésére. július 1-jétől december 31-jéig állt biztosítási jogviszonyban. A járulékfizetési felső határt meghaladóan levont. 3 400 000 Ft Meghaladó rész: . vagyis 7 453 300 forint éves nyugdíjjárulék fizetési felső határt a 30 x 20 420.. évben szűnt meg.... befizetett összeg: .. (90 000/30)*100 = 300 000 Ft A 2009-ben igénybe vett kedvezményalap: 250 000 Ft A 2010. január 1-jétől december 31-jéig biztosítási jogviszonyban állt.. évben érvényesíthető adókedvezmények kiszámítása.... Képzési költségként befizetett összeg halasztott kedvezményének kiszámítása...... A 2009. a jövedelemkorlátra tekintettel: 1..... visszaigényelhető nyugdíjjárulék összegének kiszámítása a 1053-C lap 88. Az igénybe vehető kedvezmény összege .... sor „d” oszlopába írja be! Figyelembe veheti a 2009-ben levont adóelőlegből 8 x 18 000 = 144 000 Ft.. Kedves Mária összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme 2010.... A kedvezmény lap kitöltése a következő: A 3 600 000 Ft jövedelem mellett igénybe vehető adókedvezmény: 60 000 Ft Őstermelői kedvezmény címén levonható kedvezmény: 50 000 Ft Életbiztosítás kedvezményeként érvényesíthető összeg: 10 000 Ft............... évben 3 600 000 Ft volt... legfeljebb 184 x 20 420.. Szép Géza a 2008. 650 000 Ft 2008-ban igénybe vett kedvezmény:..... sor) a kedvezmény összege 50 000 Ft.... sora 1.. évi kedvezmény alap: ....... A 2010.. mely után 100 000 Ft adókedvezményt érvényesíthetne.... .200 növelt (800 000 x 1.... évre vonatkozó igazolása alapján. sorban feltüntetnie. évre 3 200 000 Ft összes jövedelemmel számolva igénybe vehető kedvezmény kiszámítása: Igazolt. 90 000 Ft A 2008.. vagyis 6 840 700 forint után kötelezett a 9.. de keresőképtelensége miatt június 1-jétől június 30-áig (30 napig) táppénzt kapott....5%-os mértékű. 200 000 Ft.... (98.. úgy a 365 x 20 420. Ön ebben az esetben legfeljebb a 7 453 300 – 612 600.. ezt kell az 68... ennek 20%-a = 40 000 Ft..

... 2. A szerzéskori érték (az önkormányzatnak ténylegesen kifizetett összeg) 300 000 forint. akkor a jövedelmet a tulajdoni hányadoknak megfelelő arányban meg kell osztaniuk. sor „a” oszlopába képzési költség halasztott kedvezmény alapjaként beírnia. az igénybe vehető kedvezmény kiszámítása a következő: Jövedelem korlát: . Kiss József az önkormányzattól a 2006-ban megvásárolt lakását 2010-ben eladta 3 500 000 forintért.. évre 3 600 000 Ft összes jövedelemmel számolva..... Ezzel az összeggel lezárult a képzési költségként befizetett összeg után halasztott módon történő kedvezmény érvényesítési lehetőség. sorban kell feltüntetnie........ évben lehetősége van még 100 000 Ft kedvezmény alap után 30 000 Ft halasztott kedvezmény érvényesítésére.250 000 Ft Számított összeg 1 500 000 Ft Jövedelem („d” oszlop) a számított összeg 30%-a: 450 000 Ft Adó („e” oszlop) a 450 000 Ft 25%-a 112 500 Ft . melyet a 45.. hanem a házastársa is a tulajdonosa volt..... sorban kell feltüntetnie. 40 000 Ft Igénybe vehető kedvezmény (100 000 – 40 000): 60 000 Ft A halasztott kedvezmény alapja:... az egyéb költségek (hirdetés.... A 2010.. A jövedelem kiszámítása: Bevétel („b” oszlop) Költség („c” oszlop)(300 000 + 200 000) Számított összeg: Jövedelem („d” oszlop) a számított összeg 30%-a: Adó („e” oszlop) a 900 000 Ft 25%-a 3 500 000 Ft 500 000 Ft 3 000 000 Ft 900 000 Ft 225 000 Ft 2.. Az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem és adója1053-04-es lap a 161.. évben 200 000 Ft kedvezmény alap figyelembe vételével 60 000 Ft kedvezményt érvényesített. melyet a 45. sora Példák az ingatlanértékesítésből származó jövedelem kiszámítására és bevallására 1..... A 2010...... Ha az 1. Bevétel („b” oszlop) 1 750 000 Ft Költség („c” oszlop) . A felnőttképzési díj halasztott kedvezményének kiszámítását is az előző két példa alapján kell elvégezni....201 *Ezt az összeget kell a 1053-B lap 45. 3 400 000 Ft A 200 000 Ft felettes rész 20%-a: .. sorába beírnia. példa szerinti ingatlannak nem csak Kiss József.... Ezzel az összeggel lezárult a képzési költségként befizetett összeg után halasztott módon történő kedvezmény érvényesítési lehetőség... Mindkettőjüknek bevallást kell benyújtania....... 350 000 Ft Érvényesíthető kedvezmény alap [(60 000/30)*100]: 200 000 Ft* *Ezt az összeget kell a 1053-01-01 lap 92... A 2009.. évben lehetősége van még 150 000 Ft kedvezmény alap után 45 000 Ft halasztott kedvezmény érvényesítésére.. Ha a fenti példából kiindulva a 2010... közvetítői díj) 200 000 forint. Ekkor mindkettőjük bevallásában a következők szerint kell az adatokat feltüntetni. .

...... A „d” oszlopban szereplő 900 000 Ft jövedelmet és az „e” oszlopban feltüntetett...... 4 200 000 Ft Adóköteles jövedelem („d” oszlop) .... 6........ A jövedelem számítás és a bevallás kitöltése a következő: Bevétel („b” oszlop) ..... 2010....... Ha az 1.. Adó a 4 200 000 Ft 25%-a („e” oszlop) 16 000 000 Ft 12 000 000 Ft 4 000 000 Ft 4 200 000 Ft 1 050 000 Ft 5.... 26 000 000 Ft Számított......202 3. ügyvédi költség) együttes összege 800 000 forint. évben az újépítésű lakását eladta 16 000 000 Ft-ért.... 4.. egyben adóköteles jövedelem („d” oszlop) 12 000 000 Ft A példa szerinti esetben.............. azaz 3 000 000 Ft-ot kell az „e” oszlopba beírni és a bevallás benyújtásának határidejéig megfizetni....... Nagy Bálint az 1997-ben 2 500 000 forintért vásárolt telkét 14 700 000 forintért adta el 2010-ben.. sorban kell feltüntetnie. A jövedelem számítás és a bevallás kitöltése a következő: Bevétel („b” oszlop) . illetve ennél későbbi évben értékesítené.9 120 000 Ft Jövedelem („d”) oszlop 2 280 000 Ft Adó („e” oszlop) 2 280 000 Ft 25%-a 570 000 Ft . A 209... Így a 25% mértékű adót.. és a „b” oszlopba a 225 000 Ft-ot kell beírnia. a 900 000 Ft 25%-os adója. levont 225 000 Ft adót a bevallás 06-01-es lapján a cél szerinti felhasználásról.. Költség („c” oszlop) .. akkor a bevallást a következők szerint kell kitöltenie: Bevétel („b” oszlop) 3 500 000 Ft Költség („c” oszlop) . Az adó kiszámítása a következő: Bevétel („b” oszlop) 14 700 000 Ft Költség („c” oszlop) 2 500 000 + 800 000= .. Számított jövedelem. ha az üdülőt 2011-ben.. Nagy Bálint a 2005-ben 26 000 000 Ft-ért vásárolt üdülőjét 38 000 000 Ft-ért értékesítette 2010-ben.. + 3 000 000 Ft Számított összeg………………………... sor „a” oszlopba a 900 000 Ft-ot. példa szerinti adózó a jövedelméből 900 000 forintot a bevallás benyújtásáig igazoltan saját maga részére.......500 000 Ft Számított összeg 3 000 000 Ft Jövedelem („d” oszlop) a számított összeg 30%-a: 900 000 Ft Adó („e” oszlop) a 900 000 Ft 25%-a 225 000 Ft........ a jövedelem csak akkor lenne csökkenthető..... azaz 225 000 Ft........... Egyéb költségeinek (illeték................ Korábbi lakáscélú kedvezmény alapja . Ezért nem fizetett személyi jövedelemadót az ingatlanértékesítéséből származó jövedelme után 2007... 7 000 000 Ft Jövedelem a számított összeg 60%-a: .... évi bevallásában............ idősek otthonában biztosított férőhely megszerzésére fordította.. Kovács Kázmér 2007-ben értékesített régi lakásának bevételéből származó 3 000 000 Ft adóköteles jövedelmét teljes egészében lakásszerzési kedvezmény alapjaként érvényesítette a 2007-ben 12 000 000 Ft-ért vásárolt új építésű lakásánál.............3 300 000 Ft Számított jövedelem 11 400 000 Ft Levonandó a 11 400 000 Ft 80%-a ...... a 209... 38 000 000 Ft Költség („c” oszlop) .

sor Összesen: 80 000 61. vagyis adóköteles jövedelme nem keletkezne. december 31-éig lezárult ellenőrzött tőkepiaci (tőzsdei) ügyletből származó jövedelem/veszteség bevallása. Jövedelem 169. valamint. sor Fizetési kötelezettség: 100 000 25 000 Adó 25 000 25 000 25 000 25 000 0 Adó 20 000 20 000 20 000 25 000 0 5 000 Adó 27 500 27 500 27 500 25 000 2 500 0 27 500 0 A 2010. sora 1. Az ingó értékesítéséből származó jövedelem utáni adó kiszámítása a 1053-04-es lap 163. évben kifizetett osztalékelőleg: 25%-os adó: 2010. ezért e sor „e” oszlopába 150 000 forintot kell az adózónak írnia. Ennek 25%-os adója 200 000 forint lenne. sor Fizetési kötelezettség: 80. az eladott telket 1995-ben vagy azt megelőzően szerezte volna. vagyis 50 000 forintot le kell vonni. sor Összesen: 110 000 61. Jövedelem 168. évben realizált osztalék 110 000 1/3. sor 2010. Az ingó értékesítéséből származó jövedelem 800 000 forint. akkor a 11 400 000 forintos számított jövedelem 100%-át levonhatná a számított összegből. de a 200 000 forintos mentességre tekintettel a 200 000 Ft 25%-át. évben realizált osztalék 100 000 1/1. évben kifizetett osztalékelőleg adójának a 2010. évi adó összege összesen: 66. . sor Fizetési kötelezettség: 2010. sor Összesen: 100 000 61. A 2009. az adókiegyenlítés számítása. évben képződött és 2010. sor Kifizető által 2009-ban levont adó: 67.203 Ha a példánkban szereplő adózó. évben történő elszámolása a 1053-04-es lapon 2009. sor Levont. sor 2010. negyedévre: 76. évben realizált osztalék 80 000 1/2. sor 25%-os osztalék: 80 000 179. befizetett adó: 79. sor 2010. sor 25%-os osztalék: 100 000 179. évi adó összege összesen: 66. hogyan alakult Kovács János ellenőrzött tőkepiaci ügyleteivel kapcsolatos adókiegyenlítés számítása 2010-2012 években. sor Kifizető által levont adó: 71. Ebben a példában nyomon követjük. ezért a bevételét sem kellene bevallania. sor Visszaigényelhető: 2010. 1053-06-01 lap 212-220. Jövedelem 169. sor Adózót terhelő adó (előleg) a II. évi adó összege összesen: 66. sorok 1. sor Kifizető által 2009-ban levont adó: 69. sor Kifizető által 2009-ben levont adó: 79. sor 25%-os osztalék: 110 000 179.

A 2010.-------------------------2008. 216. év 2.204 2010. 217. év 213. 220. év 213. 350 000 -------------- „c” -------------- „d” 0 „e” 0 . 220. sorában feltüntetni. A jövedelem adója A veszteség adója ------------------------. év -------------------------0 2010. év 2. 218. 219. év -------------------------50 000* 2011. A bevallás 1053-06-01-es lapjának kitöltése: Sor száma Adókiegyenlítés számítása Adókiegyenlítési keret 212. A bevallás 1153-06-01-es lapjának kitöltése: Sor száma Adókiegyenlítés számítása Adókiegyenlítési keret 212. sorában feltüntetett összeg különbözete. évben 1 750 000 veszteséget közölt (1053-04-es lap 174.-------------------------2009. 2009-ben 1 000 000 Ft jövedelmet ért el. év -------------------------0 2010. Mivel 2010-ben „elköltötte” az adókiegyenlítési keretét.2 Adózó János 2011-ben 350 000 Ft veszteséget számolt ki.1 Kovács Jánosnak 2008-ban és 2009-ben nem volt vesztesége. sor „a” oszlopa). 2008-ban 500 000 Ft. 217.------------------------100 000 ------------------------200 000 ------------------------0 ------------------------300 000 -------------------------Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------. 218. így adókiegyenlítést nem vehet figyelembe a bevallásában. 2009. év -------------------------70 000 Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------120 000 0 A bevallás 1153-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. év Adókiegyenlítési keret összesen 215. év -------------------------0 2009. * összesen Adókiegyenlítés miatt befizetett -------------------------adóként figyelembe vehető A 1053-as bevallás 219. 1 750 000 -------------- „c” -------------- „d” 0 „e” 0 2011. 2008. 219. A jövedelem adója A veszteség adója ------------------------. év -------------------------350 000 Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------350 000 300 000* összesen Adókiegyenlítés miatt befizetett -------------------------adóként figyelembe vehető * Ezt az összeget kell a bevallás 75. A bevallás 1053-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. 2010. 2009. és 220. év 214. 2011. év Adókiegyenlítési keret összesen 215. év 214.------------------------0 ------------------------0 ------------------------0 ------------------------0 -------------------------Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------. 216. 2010.

Tekintettel arra. év 214. Adott csereügylet 100 000 0 223. 1053-06-02 lap 232-240. 219. Adott csereügylet 50 000 0 224. * jövedelem összesen Csereügyletből származó -----------------------30 000 veszteség összesen Ezt az összeget kell a 1053-04-es lap 173. A bevallás 1253-06-01-es lapjának kitöltése: Sor száma Adókiegyenlítés számítása Adókiegyenlítési keret 212. 0 -------------- „c” -------------- „d” 50 000 „e” 10 000 A 2010. 2011. 2010. évben 4 csereügyletet kezdett el és ezen ügyletek le is zárultak még ebben az évben. 160 000* -------------------------227. év -------------------------2012.3 Adózó János 2012-ben 50 000 Ft összes nyereséget realizált. sorának „d” oszlopába beírni.205 2012. a 25% mértékkel megállapított adó összegét (40 000 Ft) pedig e sor „e” oszlopában kell feltüntetni. év -------------------------2011. így az adókiegyenlítésre jogosító összegből 10 000 Ft-ot érvényesíthet. 216. 220. Adott csereügylet 0 30 000 225. Kockáztató Béla a 2010. A bevallás 1053-06-01-es lapjának kitöltése a következő: Sor száma „a” Csereügylet Csereügylet jövedelme vesztesége „b” „c” 222. sorok 1. Adott csereügylet 10 000 0 Csereügyletből származó 226. Nem számítható össze az egyik ügyleteken elért jövedelem. A jövedelem adója ------------------------0 0 10 000 10 000 Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------2010. és 2011. sorában feltüntetni. * összesen Adókiegyenlítés miatt befizetett -------------------------adóként figyelembe vehető Ezt az összeget kell a 1253-as bevallás 75. évben lezárult csereügyletből származó jövedelem/veszteség megállapítása és bevallása ügyletenként. a másik ügylet veszteségével! Az adóévben képződött és a 2010. hogy a 2010. év 213. év 2. 217. év -------------------------Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------- A veszteség adója --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50 000 70 000 0 120 000 10 000* A bevallás 1253-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. év Adókiegyenlítési keret összesen 215. 2012. évben képződött és 2010. évi vesztesége 120 000 Ft. adóéven túlnyúló csereügyletből származó jövedelem/veszteség ügyletenként és az adókiegyenlítés számítása és bevallása 1053-06- . 218.

Kockáztató Béla adóéven túlnyúló csereügyleteket is bonyolít. A bevallás 0853-05-02-es lap kitöltése: veszteség Sor száma 211.-----------------. 213. 1-es 2-es 3-as Összes jövedelem Összes veszteség 0 0 100 000 25 000 0 0 0 0 50 000 57 500 12 500* --------------------- 25 000* 0 17 500 ----------------------- 80 000 20 000 50 000 12 500 130 000 -------- --------. sorok 1.------------70 000 --------„c” -------------„b” „c” 200 000 50 000 150 000 37 500 0 0 350 000 -------------------.206 02 lap 232-240.2 Kockáztató Béla 2009. sorába az „f”-„g” oszlop adatait figyelembe véve megállapított összeget kell beírni. 212. 217. 1. Ebben a példában nyomon követjük.--------adó göngyölített göngyölítésre keret jogosító összeg összeg „g” „f” 50 000 0 37 500 0 0 17 500 ------------------------------------------- A bevallás 0853-05-01-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. években. hogy az azonos ügylet egyik évi veszteségét a másik év eredményével szembe állíthatja. egyben veszteséget realizált. A bevallás 0953-06-01-es lap kitöltése: veszteség Sor száma ügylet „a” jövedelem „b” adó „c” „d” „e” adó göngyölített keret összeg „f” göngyölítésre jogosító összeg „g” adókiegyenlít és összege „h” 211. 219. hogyan alakul Kockáztató Béla csereügyleteivel kapcsolatos adókiegyenlítés számítása 2009-2011. befizetett adóként figyelembe vehető összeg *A bevallás 65. évben három ügyletéből kettőben jövedelmet.100 000 -------- Adókiegyenlítés miatt. 212. és az adókiegyenlítés módszerével a bevallásában elszámolhatja. 218. 213. míg a 3-as ügylet -----------------------------------------------------------------37 500 . Ezek sajátossága.1 Kockáztató Béla 2008. 217. ---------------------- „d” 350 000 „e” 87 500 1. egyben veszteséget realizált. 218 Ügylet „a” 1-es 2-es 3-as Összes jövedelem Összes veszteség jövedelem adó „d” „e” 0 0 0 0 70 000 17 500 ----------. évben három ügyletéből kettőben jövedelmet.-------. A példabeli esetben az 1-es ügyletben a 25 000 jogosító összegre van fedezet. így azt teljes egészében.

2. sorába. évi cél szerinti felhasználás alapja: 4 000 000 adója: 1 000 000 Ft* 206. A bevallás 0953-05-ös lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. 1-es 2-es 3-as Összes jövedelem Összes veszteség 0 0 250 000 62 500 0 0 25 000* 72 500 0 --------------------- 62 500 0 80 000 ---------------------- 60 000 15 000 0 0 300 000 75 000 --------. mivel a 2-es ügylet adókiegyenlítési kerete nem vehető figyelembe a 3-as ügylet adókiegyenlítésre jogosító összegével szemben. 1053-06-01 lap kitöltése: 204. 2010-ben az édesapja részére vásárolt az idősek otthonában férőhelyet 4 000 000 forintért. évben három ügyletéből kettőben veszteséget. 233. A bevallás 1053-04-es lap kitöltése: veszteség Sor száma ügylet „a” jövedelem „b” adó „c” „d” „e” adó göngyölített keret összeg „f” göngyölített jogosító összeg „g” adókiegyenlítés összege „h” 232. 240. 238. A 1053-06-01 lap kitöltése: 208. sorba. A leírtak szerint. így azt a fedezet erejéig számolhatja be az adókiegyenlítés összegébe. a 25 000 Ft kerül a 75. 2010-ben ápolási otthonban férőhely megszerzésére fordított összeg 6 000 000 forint.3 Kockáztató Béla 2010.550 000 -------- 60 000 -------- Adókiegyenlítés miatt. -----------------------------------------------------------------25 000 A bevallás 1053-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 173. sor 2011-ben még figyelembe vehető összeg 1 500 000 Ft *Ezt az összeget kell beírnia a 1053-C lap 75. 239.-------. sorba. befizetett adóként figyelembe vehető összeg *A bevallás 75. melynek a megállapított 10 000 000 forint jövedelme után a 2 500 000 forint adót megfizette. sor 2010. Kis Virág 2009-ben értékesítette a tulajdonában lévő lakását. 234. sorába az „f”-„g” oszlop adatait figyelembe véve megállapított összeget kell beírni.207 esetében csak a fedezet erejéig számolhat az adókiegyenlítés összegével. A leírtak szerint. évi ingatlanértékesítés jövedelem alapja: 5 000 000 adója: 1 250 000 Ft* . melynek az adója 1 250 000 forint. sor 2010. a 25 000+12 500= 37 500 Ft került a 65. ------------------------ „c” -------------- „d” 60 000 „e” 15 000 Az ingatlan értékesítésből származó jövedelmek adókiegyenlítésének levezetése 1053-06-01 lap 1. Minden Áron 2010-ben értékesített ingatlanból származó jövedelme 5 000 000 forint. egyben jövedelmet realizált. ---------------------- „c” -------------- „d” 130 000 „e” 32 500 1. sor 2009-ben megfizetett adó 2 500 000 Ft 205. A példabeli esetben az 1-es ügyletben a 62 500 jogosító összegre van részben fedezet.-----------------.

----* ** Sor oszlopa „b” 1 380 000 1 307 000* 73 000** 4 320 000 4 320 000* 73 000 Sor oszlopa „c” 12 252 12 252 3 060 ----------13 140**** Sor oszlopa „d” 144 114 144 114 5 839 479 520 479 520 ----- Ezt az összeget kell az éves összes jövedelem megállapításánál számításba vennie a 28.111= 56 757 Ft és 11.1%ekho (1 380 000-593 000) x0. hogy elérte a járulékfizetési felsőhatárt. cél szerinti felhasználásként még figyelembe vehető: 0 Ft *A 161. hogy adózó a 73 000 Ft bevételére jogosulatlanul választotta az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózási módot (tevékenységére tekintettel nem felelt meg). sor 2011. a fennmaradó összeg után pedig 11. szeptembertől induló szezonban az év végéig 36 mérkőzést vezetett. tételezzük fel. a biztosítás időtartama 1 nap. Erre a bevételére az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózási módot választotta. melyekért a megbízási szerződés szerint mérkőzésenként 120 000 Ft-t kapott.15)= 12 252 Ft 11. 73 000 Ft. sorban a bevételeihez számítani. ----Sor oszlopa „b” 1 380 000 1 380 000* 4 320 000 4 320 000* Sor oszlopa „c” 12 252 12 252 ----------Sor oszlopa „d” 144 114 144 114 479 520 479 520 * Ezeket az összegeket kell figyelembe venni az éves összes jövedelem megállapításánál a 28. ----257. ----254. ----260. A kifizetőnek adott nyilatkozata szerinti bevétele 1 380 000 Ft volt. azaz a 2 750 000 Ft-ot tüntesse fel! Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerint adózott bevételek bevallása. Ezt az összeget kell a 10. A nyilatkozat szerinti bevétel: 1 380 000 Ft 15% ekho 4x (20 420x0. sorban 2. ----259.111= 479 520 Ft A 1053-08-01-es lap kitöltése Sor száma Sor oszlopa „a” 253.208 209. ----254. 6 935*** 259.1% mértéket alkalmazott.111= 87 357 Ft 11. mind a négy kifizetés (80 000 Ft. A 1053-08-01-es lap kitöltése Sor száma Sor oszlopa „a” 253. sorban. . A kapott igazolások alapján. Gábor Zsolt a 2621 FEOR. ----265.1% ekho (4 320 000) x 0. A többi bevétel esetében már nyilatkozott. a 1053-08-01-es lap sorai 1. 2010. sor 2010-ben cél szerinti felhasználás alapja: 6 000 000 adója: 1 500 000 Ft* 210. ----260.számmal jelzett tevékenységéből származó bevételére az egyszerűsített közteherviselés szabályai szerinti adózási módot alkalmazta. 260 000 Ft) esetében a kifizető igazolása szerint. ebből 593 000 Ft (4 szerződésből) megbízási szerződésből származott. sor „e” oszlopában a két adó összegét. Gábor Zsolt rendszeresen közreműködik mérkőzésvezetőként az első osztályú kézilabda mérkőzéseken. 180 000 Ft. Előző példában leírtakból kiindulva.1% ekho [593 000-(4x20 420)] x 0. így a járulékfizetési felsőhatár egy naptári napra jutó összegéig vonta le a 15% mértékkel ekho-t.

amíg az adózó biztosítási jogviszonyában a foglalkoztatót terhelő egészségbiztosítási járulék.114). Ennek érvényesítésére a bevallás 09-es lapját ki kell töltenie.114 forint. a II. Ezen kívül ugyanattól a cégtől 25%-os adókulcs alá eső. amely összegszerűen: 1. sorban is ezt az összeget kell szerepeltetni. amely jogcímenként tartalmazza: .100 forint.100 = 1. Adózó rendelkezik a kifizetőtől kapott igazolással.987 forint (összesen 36.000 forintot kell beírni.589 forint és a IV. negyedévben 16. ezt a 87. ennek 14%-a 233.114 forintot. negyedévben 11. mert az adózónak egyéb kötelezettsége. befizetett hozzájárulása nem volt.000 = 473.209 *** **** Ez az összeg vehető figyelembe levont személyi jövedelemadóként. 2. sor „g” oszlopba az előző két sor összege. negyedévben 4. és .055 forint) 14%-os egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége keletkezett.114 forint. amely jogcímenként tartalmazza: . az egyszerűsített közteherviselésről szóló törvény alapján a kifizető által megfizetett egészségbiztosítási járulék. sorban is fel kell tüntetni a túlvont összeget (23. amit a bevallás 90. illetve a megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulék (a továbbiakban együtt: egészségbiztosítási járulék).a megfizetett egészségbiztosítási járulék összegét (124. az adózónak visszaigénylési jogosultsága keletkezik.114 forintot). a 1053-09-es lapot nem kell kitöltenie. a 1053-09-es lap kitöltése 1. A 290.400.400.456 forint). A kitöltésnél a következőképpen kell eljárnia: A 288.000 forintot (hozzájárulás-fizetés felső határa).114 + 240. Ez lesz az adózó által ténylegesen visszaigényelhető összeg. .a levont 14%-os egészségügyi hozzájárulás összegét (233.358 forint).156 forint. sor „g” mezőjébe a 233. ezért ezt a 65.665. Kocsis Péter adózó után a kifizető 240 000 forint egészségbiztosítási járulékot fizetett meg.000 forint). és mivel a bevallásban csak a saját kötelezettségeket kell feltüntetni. sor „f” oszlopba kerül a fentiek alapján kimutatható túlvonás. I negyedévében 3.000 forint jövedelme keletkezett.000 =) 23.100 forint osztalék jövedelmet is szerzett. Ez összegszerűen: (473. sorba is át kell írni és meg kell fizetni. Mivel a két tétel összege meghaladja a 450.114 forint kerül. A 298. így az adózónak e jövedelmek tekintetében további (saját) egészségügyi kötelezettsége nincs. A százalékos egészségügyi hozzájárulás kiszámítása.a megfizetett egészségbiztosítási járulék összegét (240. a III. Az adózónak saját jogon 2010.000 forintot (233. évben kiadta ingatlanát egy cégnek. Ez a külön fizetendő adó összege a jogosulatlan nyilatkozat miatt.000 + 265. A 290.114 – 450. 265. mely bérbeadásból 1. Ugyanakkor szintén jogszabály írja elő a következőket: A 14%-os egészségügyi hozzájárulást mindaddig meg kell fizetni. a 289. amellyel a levonások összege meghaladja a hozzájárulás-fizetés felső határát.114 forint).a levont 14%-os egészségügyi hozzájárulás összegét (123.523 forint. 473. Nagy Pál adózó rendelkezik a kifizetőtől kapott igazolással. A 295. Ezeket az összegeket a kifizető levonta. sorába is át kell vezetni. sor „g” mezőjébe a 240. Kocsis Péter adózó 2010. sorba feltétlenül át kell írni. Mindkét jövedelem után 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége keletkezett. és . valamint a 14%-os egészségügyi szolgáltatás-köteles jövedelmek után megfizetett egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a 450.

sorba a felső határig kiszámított különbözet összegét.2. mert sem túlvonásról.1. Általános tudnivalók 1. Az őstermelésből származó bevétel és a jövedelem megállapítására vonatkozó tudnivalók 2.nav. sor „b”-„e” oszlopaiban az adott negyedévre vonatkozó összegeket (3.589 + 16. és 298. ha pl. mivel a „g” oszlop összege nem éri el a 450.gov.hu)! A kitöltési útmutató az szja-törvény ismeretét nem pótolja! A 1053-as bevallás főlapjához írt kitöltési útmutató általános tudnivalói (a bevallás benyújtására vonatkozó határidő. A nyomtatványon csak a fehéren hagyott részeket töltse ki nyomtatott betűkkel (tollal) vagy írógéppel.210 Mivel az előzőekben felsorolt tételek együttes összege nem haladja meg a felső határt (összesen: 284.069 forintot) ezért a 09-es lapot a következőképpen kell kitölteni. A 295. A 288. ÉVI ADÓBEVALLÁSÁHOZ Az útmutatóban leírtak segítik Önt az egyes sorok kitöltésében.: az adózó befizette az egyes negyedévekre bevallott hozzájárulás teljes összegét. vegye ezeket figyelembe a kitöltésnél! Az azonosító adatait a 1053-12-es lapokon is ki kell töltenie.2.5.814 forint kerül.sorok is üresen maradnak.3.255 forintot kell beírni. azaz a [450.456+124. ezért a 293. sor üresen marad. A mezőgazdasági őstermelésből (kistermelésből) származó jövedelem (veszteség) kiszámításához szükséges tudnivalók 1. sem túlfizetésről nincs szó. illetve a jogszabályi hivatkozások révén könnyebben eligazodhat. Támogatások elszámolása 2. Ha teheti. A 290. sorba a 36.255 forintot kell beírni.255 forintot kell feltüntetni.358 forintot kell beírni.523 + 11.987) kell szerepeltetni. mert a kötelezettség teljes összegét az adózó pénzügyileg rendezte. a 292. 27%.6.156 + 4.4.000-(123. sor „g” mezőjében a 124. A 292. Példánkban a 14%-os mértékű egészségügyi hozzájáruláson kívül az adózónak egyéb százalékos egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége (25%. A közös őstermelői igazolvány kiváltásához kapcsolódó szabályok 1. sor „g” oszlopában az előző oszlopok összesen adatát. vegye igénybe az APEH honlapján található JAVA programot (www. Az útmutató tartalma: 1.3.1. a 36.358)]= 202. valamint a 297.) nincs. sor „g” mezőjébe a 123. sor „g” oszlopba az előző két sor összege.186 forintot kell beírni. Bevételek 2. az „f” oszlop üresen marad.255 forintot kell feltüntetnie. az adófizetés módja és határideje.) Önre is vonatkoznak. A jövedelem megállapítása átalányadózás választása esetén 2.000 forintot.456 forintot. A 296. 247. A jövedelem megállapítása költségelszámolás alapján 2. sor „g” oszlopában az adózó saját befizetését kell beírnia. A 291. sorban is a 36. ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐK (KISTERMELŐK) 2010. stb. Veszteség elszámolása . a 289. A 294. sorba is a 36. A költségek elszámolásáról 2. a képviselet stb. akkor a 294. Családi gazdaságok adózása 2.

§ (2). akkor ezt a sort ne töltse ki! Fontos! A 2010. évtől a mezőgazdasági kistermelői bevételből átalányban megállapított jövedelem az összevont adóalap részét képezi. § (4). Nyilatkozattételi jogával akkor élhet. Ezzel a nyilatkozattal eleget tehet az őstermelői tevékenységből származó bevételével összefüggő bevallásadási kötelezettségének. Egyéb. ha útnyilvántartást vezet. II. III. A mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata az átalányadózás megszüntetéséről 322. akkor olvassa el. A jármű használattal kapcsolatos. A tevékenységüket közös igazolvány alapján folytató őstermelők155. melyekből megismerheti a támogatások kezelésével. A mezőgazdasági kistermelő nemleges bevallási nyilatkozata154 323. sz. évre.1. A lap kitöltése előtt.7. támogatások összege nélküli bevétele a 8 millió Ft-ot nem haladja meg. § (2)-(3) bekezdések. Art. ha nyilatkozattételi jogával él. 23. Ha a 2010. ezt az erre szolgáló négyzetben az „X” beírásával jelezze. de a 4 000 000 Ft-ot nem haladta meg 2010-ben és a jövedelem megállapítására tételes költségelszámolási módot választott. Egyéb adatok A mezőgazdasági őstermelők (kistermelők) nyilatkozata(i) 1053-12-01-es lap kitöltése Ezt a bevallási lapot csak a mezőgazdasági őstermelők tölthetik ki! A 1053-as bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen írja be. sor: Ha Ön a 2010. jelezze ezt „X”-szel az erre szolgáló négyzetben. adóévre a mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelmének meghatározására az átalányadót választotta. A mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata az átalányadózás választásáról152 321. valamint a családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem 152 153 Szja-törvény 50. I. melléklet Szja-törvény 16. hogy a bevalláshoz a 1053-1201-es lapot is csatolja. 15% egészségügyi hozzájárulási kötelezettsége keletkezhetett. § 155 Szja-törvény 78/A. adóévben nem ezen a módon kíván adózni.211 2. Mezőgazdasági kistermelőnek azt az őstermelőt kell tekinteni. adóévre átalányadózást választott és 2011-re is ezt az adózási módot kívánja fenntartani. továbbá rendelkezik e bevételének 20%-át kitevő – az őstermelői tevékenységével összefüggésben felmerült és költségként is elismert – kiadást igazoló számlával. sor: Ha Ön mezőgazdasági kistermelőként az átalányadózást választja a 2011. a 1053-09-es bevallási lap 285. ha az Ön bevétele a mezőgazdasági őstermelői tevékenységéből a bevételként elszámolt támogatások összege nélkül 600 000 Ft-nál több. Veszteségelhatárolás 3. a 1053-12-es lapokhoz készített kitöltési útmutatóban foglalt általános tudnivalókat is olvassa el (1. § 154 Szja-törvény 78/A.153 Az átalányadózásra vonatkozó döntésénél ezt is vegye figyelembe. mivel a bevétele 5%-a után. sorához írt útmutatót is. akinek az őstermelésből származó. számlával igazolt költségeit csak akkor veheti számításba a nyilatkozat kitöltésénél. sor: Ez a sor a mezőgazdasági kistermelésből származó bevételt és a bevételként figyelembe vett támogatások összegét tartalmazza. pont). (4) bekezdés . de a 2011. 5. és (6) bekezdések. a de minimis támogatásokkal kapcsolatos szabályokat. az átalányadó választásával/megszüntetésével. más jövedelmei tekintetében a személyi jövedelemadó bevallás megfelelő sorait kell kitöltenie. Ha nyilatkozattételi jogával él.

melléklet I. Amennyiben nyilatkozattételi jogával él és kizárólag olyan bevételt szerez. sor: Ebbe a sorba a 323. Meghatározza továbbá a saját gazdaság fogalmát. akkor e bevételét is be kell vallania. § 18. sz. Amennyiben ezeknek a soroknak valamelyikét jelöli. § 18. A mezőgazdasági őstermelésből (kistermelésből) származó jövedelem (veszteség) kiszámításához szükséges tudnivalók 1. pont Szja-törvény 3. sor: Ebbe a sorba a 323. sor összegéből az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét írja be. a bérnevelés. sor összegéből a költségek fedezetére és fejlesztési célra folyósított támogatás157 bevételként figyelembe vett összegét írja be.161 156 157 158 159 160 161 Szja-törvény 3. c) pont . hogy a termelés eredményének felhasználása felett ebben az esetben nem az őstermelő rendelkezik. § 18. 326. és 19. 325. 1. hogy e jövedelmei után adófizetési kötelezettsége nem keletkezik. sorok szolgálnak arra. pont Szja-törvény 6. A 327-329. nyugdíjas). akkor a 323-326. valamint a korábban elhatárolt veszteségének a 20-20%-át az adóévre elszámoltnak kell tekintenie. a mezőgazdasági kistermelő159. de csak külön-külön és csak akkor. hogy megkönnyítsék a bevalláskitöltő programok alkalmazását. valamint a bevallás feldolgozását. ha tételes költségelszámolás vagy 10%-os vélelmezett költséghányad szerinti elszámolás vagy átalányadózás szabályai szerint állapítja meg a 2010. a). amely adózás szempontjából adóterhet nem viselő járandóságnak minősül (pl. a bérhizlalás és a kihelyezett állat tartása is. valamint a mezőgazdasági őstermelői tevékenység160 fogalmát.212 foglalkoztatottként közreműködő családtagok156 is élhetnek nyilatkozattételi jogukkal. Amennyiben nemleges bevallási nyilatkozatot tesz. akkor a tárgyi eszközeinek és a nem anyagi javainak az értékcsökkenési leírását. A mezőgazdasági őstermelő nyilatkozat az őstermelésből származó jövedelem számítási módjáról Ezek a nyilatkozatai arra szolgálnak. ha mindannyian ezt a módszert választják. függetlenül attól. 324. függetlenül attól. § 19. sor összegéből a 2010.1. sor: Ebbe a sorba a 323. § 42. hogy „X”-szel megjelölje a 1053-12-02 és 1053-12-03-as pótlapok mely sorait fogja kitölteni akkor. évben folyósított egységes területalapú (földalapú) támogatás összegét írja be. pont Szja-törvény 3. pont Szja-törvény 3. IV. melybe beletartozik a vetőmag-bértermelés. Ilyen támogatás például erdőtelepítés esetén a jövedelempótló támogatás. sorok nem tölthetők ki. pont Szja-törvény 3. évi mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelmét. Általános tudnivalók A személyi jövedelemadóról szóló törvény meghatározza a mezőgazdasági őstermelő158.

január 1-je és az érvényesítés napja közötti időszakban érkezett (kézhez vett) bevételét és felmerült költségét a 1053-as bevallás 10. A regisztrált mezőgazdasági termelő az a magánszemély.166 Az egyéni erdőgazdálkodói tevékenység akkor minősül őstermelői tevékenységnek. ellenkező esetben Ön 2010-ben csak az érvényesítés napjától tekinthető őstermelőnek. Amennyiben a következőkben felsorolt feltételek valamelyike nem teljesül.167 Ha a saját gazdaságban előállított virágok és dísznövények értékesítéséből származó bevétele az évi 250 000 Ft-ot meghaladta. évi LV. Amennyiben az éti csiga gyűjtése az erre vonatkozó engedély alapján történik. akkor az értékesítési betétlapot a 2010. úgy az említett termékek értékesítéséből származó bevételének a teljes összegét (és az ebből származó jövedelmét) a 1053-as bevallás 10. illetőleg birtokbavételi lehetőségétől számított öt évig. március 20-áig érvényesíttetnie kellett165. és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagjaik.§ h). évi XXV. sorába írja be. ha a szóban forgó erdei haszonvételt a társulat alapszabálya nem a társulat.§ (1) a) pont 164 Szja-törvény 3. törvény 24. évi XVII.168 162 163 1994. melléklet I. Őstermelői tevékenységük tekintetében őstermelőnek minősülnek a családi gazdálkodók. sz. évre legkésőbb. 26) Korm. hanem az erdőtulajdonos jogai között sorolja fel. tv. 3. évi LIII. 26. Ha Ön az őstermelői igazolványa alapján folytatott tevékenységét 2010. ezért a 2010. Egyéni vállalkozóként kötelesek gazdálkodni azok a magánszemélyek.163 Az őstermelői igazolvány164 csak az adóévre kiadott értékesítési betétlappal együtt érvényes. amely a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdaságot a mezőgazdasági igazgatási szerv nyilvántartásába bejegyezteti. törvény szerint engedélyhez kötötten gyűjthető. § 168 Szja-törvény 6. sz. mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek minősül. ha a magánszemély a saját tulajdonában lévő és az erdészeti hatóság által önálló erdőgazdálkodásra alkalmasnak minősített erdőterületen maga gazdálkodik. b) pont . sorában kell feltüntetnie. akkor ennek a bevételének teljes összegét (és az ebből származó jövedelmét) a 1053-as bevallás 10. Az erdőgazdálkodó által kiállított bizonylatok alapján – az erdőgazdálkodótól kapott és az erdőgazdálkodónak fizetett összeg vehető figyelembe. akik az erdőterület megszerzésekor az árverésen kárpótlási jeggyel azonos módon mezőgazdasági utalványt is felhasználtak az erdőterület megvásárlásától vagy kimérésétől. január 1-jét megelőzően kezdte meg. a) pont 167 1991. § (2) a) 166 Szja-törvény 6. i) pont 2007. § 18. sorában tüntesse fel! Az éti csiga a természetvédelemről szóló 1996. melléklet I. b) pont 165 228/1996 (XII. akkor az.213 Családi gazdálkodónak162 az a személy minősül. 2010. Az erdőbirtokossági társulatokban lévő erdőtulajdonosok esetén az erdei haszonvételből származó bevételt az őstermelői igazolvány kiváltása mellett akkor lehet az erdő tulajdonosánál mezőgazdasági őstermelésből származó bevételként figyelembe venni.tv. akit a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben mezőgazdasági termelő magánszemélyként tartanak nyilván. rendelet 6.

mellyel szemben csak az adózó nevére kiállított bizonylatok alapján. étkezést biztosít). § 173 Szja-törvény 39. az innovációs járulék.171 (a 1053-as bevallás 10. illetve a családi gazdaságok tagjainak külön-külön kell regisztrációs számmal rendelkezniük. hogy a mezőgazdasági terméket melyik családtag értékesítette. Ez alól kivétel a gépjármű használattal összefüggő. Az őstermelői tevékenységet közösen folytató családtagoknak külön-külön kell eleget tenniük adókötelezettségüknek és külön-külön jogosultak az őstermelőket megillető 173 kedvezményekre. amennyiben a mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelmük után adókedvezményt kívánnak érvényesíteni. valamint az agrártermelés költségeit csökkentő támogatások visszafizetési kötelezettségét a 2011. vagy a kiadást igazoló számla melyik családtagnak a nevére szól. sz. A közös gazdálkodás időszakában a bevételekről és a költségekről elegendő egy nyilvántartást vezetni. a bevétel után annak kell adóznia. sz. számlák alapján elszámolt kiadás.) AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSSAL SZEMBENI EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE A mezőgazdasági őstermelő a rehabilitációs hozzájárulás-. akkor az ebből származó bevételei önálló tevékenységből (vagy egyéni vállalkozásból) származó bevételnek minősülnek. c) pont Szja-törvény 6. Amennyiben az általános forgalmi adó tekintetében az adószámmal rendelkező tagok őstermelői tevékenység után nem azonos adózási módot választottak. 169 170 171 Szja-törvény 6.214 A karácsonyfa értékesítéséből származó bevételre ez a szabály nem vonatkozik. akkor az őstermelésből származó bevétel és költségek családtagok közötti egyenlő felosztására nincs mód. nem saját előállítású őstermelői terméket. borosüveget stb. járulék-. melléklet II/B) 19. melléklet I. A bevételeket és a költségeket a közösen gazdálkodó családtagok között egyenlő arányban (beleértve a támogatás címén bevételként figyelembe vett összegeket is) kell felosztani. és hozzájárulás kötelezettség bevallására a 1008-as és a 1008E számú bevallás szolgál(t). A közös őstermelői igazolvány kiváltásához kapcsolódó szabályok172 Közös őstermelői igazolvány kiváltása esetén az igazolványba bejegyzett minden egyes családtagnak az őstermelésből származó jövedelmére a személyi jövedelemadóban és az általános forgalmi adóban egyaránt azonos adózási módot kell alkalmaznia. melléklet I.2. pont Szja-törvény 6. sz. a játékadó-. A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adózóknak. illetve az szja-törvény rendelkezései alapján számolható el költség. § . 1. sora. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állhatnak. c) pont 172 Szja-törvény 78/A. február 25-éig beadandó 1001-es bevallásban tudja bevallani. A törvényi feltételek169 megléte esetén sem tekinthető őstermelői bevételnek a 22042999 vámtarifa szám alá tartozó szőlőbor értékesítéséből származó bevétel. illetve az egyéni vállalkozók 1053-13-03-as bevallási lap 421. függetlenül attól.170 Ha a saját termelői borkimérésében bármely más terméket is értékesít (pl.) és/vagy szolgáltatást is nyújt (pl. sora. A közös őstermelői tevékenység időszakában az igazolványba bejegyzett családtagok egymással munkaviszonyban. aki azt kézhez kapta. a segítő családtagra vonatkozó rendelkezéseket egymásra vonatkozóan nem alkalmazhatják. A foglalkoztatói minőségben keletkezett adó-.

nem élelmiszer célú feldolgozása. akkor a kiválás időpontjáig megszerzett bevételt – és tételes költségelszámolás esetén a költséget – fel kell osztani a közös tevékenységet folytató családtagok között. Ilyen megállapodás hiányában a bevételt attól függően kell figyelembe venni. § (2)-(5) bekezdés 1994. a kertészet. az állattenyésztés. de az év hátralévő részére is csak olyan adózási módot választhat. sz. a szaporító anyagtermesztés.§ (l) pont . hogy azt ki kapta meg ténylegesen. a halászat. sz. 1.§ (k) pont 1994. akkor az ilyen veszteséget csak az számolhatja el a közös őstermelői tevékenységből származó jövedelmével szemben. az elsődleges élelmiszer-feldolgozás. pont Szja-törvény 22. a vadgazdálkodás. a közös őstermelői igazolványban feltüntetett személyek a saját tulajdonú (ideértve a házastárs tulajdonát is) személygépkocsijuk üzemi célú használata címén külön-külön havi 500 km utat számolhatnak el az üzemeltetett személygépkocsik számától függetlenül.175 A közösen gazdálkodó családtagoknak az adóévben azonos módon kell elszámolniuk a gépjárműhasználattal kapcsolatos kiadásaikat. Az adóév végén a közös gazdálkodásból kivált családtag jövedelmének a megállapításánál figyelembe kell venni a kiválás időpontjában felosztott. évi LV.174 Útnyilvántartás vezetése nélkül. de azt követően érkező bevételek és felmerült költségek megosztásának a módjáról a családtagok megállapodhatnak. 174 175 176 177 178 179 Szja-törvény 6. Családi gazdaságok adózása177 A termőföldről szóló törvény szerint a családi gazdaságban mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységek folytathatók. akinél ez a veszteség a korábban egyénileg végzett őstermelői tevékenysége során keletkezett. évi LV. bérszántás). évi LV. Mezőgazdasági tevékenységnek minősül178 a növénytermesztés. amilyet a közös őstermelői tevékenység idejére választott a családtagjaival. őt megillető bevételnek (és költségnek) az összegét is. A kiválást megelőző időszakot érintő.215 Az ilyen kiadást csak a gépjárműhasználattal összefüggő költségek elszámolására jogosult családtag nevére és a gépjármű rendszámára kiállított számla és a járműről vezetett útnyilvántartás alapján lehet elszámolni. a kézművesipari tevékenység. A közös őstermelői tevékenységet tovább folytató családtagok ezt követően érkezett bevételét és elismert költségét a lecsökkent létszám figyelembevételével kell felosztani. c) pont Szja-törvény 3. és a mezőgazdasági szolgáltatás (pl.3. az erdőgazdálkodás és a vegyes gazdálkodás. növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása. A közös őstermelői tevékenységből kivált családtag az őstermelői tevékenységét önállóan tovább folytathatja. Ha a korábbi adóévekben egyénileg gazdálkodó mezőgazdasági őstermelő veszteséget határolt el. törvény 3. a fűrészáru-feldolgozás. a mezőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek.176 Amennyiben a közös őstermelői tevékenységet folytató családtagok egyike évközben kiválik a közös gazdálkodásból. melléklet IV/8. a haltenyésztés. (Az előzőekben felsorolt – a családi gazdaságban végezhető – mezőgazdasági tevékenységek köre nem azonos a személyi jövedelemadó törvény szerinti őstermelői tevékenységek körével!) Kiegészítő tevékenység179 a falusi és agroturizmus. melléklet III. törvény 3. valamint az ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése. törvény a termőföldről 1994.

ha a közös gazdálkodást megelőzően. 2. de az adóéven belül az önállóan gazdálkodó családtagok között tételes költségelszámoló és átalányadózó is volt. amelyek után korábban az őstermelői vagy az egyéni vállalkozói tevékenységükben értékcsökkenési leírást számoltak el. fejlesztési célra kiutalt támogatásnak azt a részét kell az adóévben bevételként figyelembe venni. december 31-e között igényelt és kiutalt támogatások elszámolása A jogszabály alapján költségek fedezetére. amelyet a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt határoltak el. Amennyiben a tételes költségelszámolás módszerét választja akkor a kiegészítő tevékenységből származó bevételével szemben a költségek csak bizonylatok alapján (tételesen) számolhatók el. akkor a 10%-os vélelmezett költséghányad vagy tételes költségelszámolás alkalmazásával állapíthatja meg a jövedelmét. január 1-je és 2007. amelyet a támogatásból teljesített kiadás címén költségként (értékcsökkenési leírásként) elszámolt. Az őstermelésből származó bevétel és a jövedelem megállapítására vonatkozó tudnivalók 2. A mezőgazdasági kistermelő a törvényben meghatározott feltételekkel átalányadózást is választhat. Ha a családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag az őstermelői tevékenység mellett más önálló tevékenységet is folytat. akkor a családi gazdálkodói és az önálló tevékenységre az adóalap megállapítása miatt. Támogatások elszámolása180 A 2004. Azokat a költségeket. Az adókötelezettség teljesítésének része az adózási és a jövedelemszámítási módra vonatkozó nyilatkozattétel is.216 A családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagjai az őstermelői bevételükből a közös őstermelői igazolvány alapján gazdálkodó őstermelőkre vonatkozó szabályok figyelembe vételével kötelesek megállapítani a jövedelmüket. § . Abban az esetben. ha a törvény másként nem rendelkezik. a két tevékenység folytatása érdekében felmerült költségeket. a bevételek arányában kell megosztani. illetőleg a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag kiegészítő tevékenységét önálló tevékenység keretében folytatja. elkülönítve kell nyilvántartani. amelyet a családi gazdaság tagjai közösen választottak. amelyek mindkét tevékenységgel összefüggenek. Adott esetben a családtagok nem azonos nagyságú jövedelem után fognak adózni. akkor – a korábbi választásuktól függetlenül – az adóév egészére azt az adózási módot kötelesek alkalmazni. A családi gazdasághoz tartozó. 180 Szja-törvény 19. Ha a családi gazdálkodó. akkor a családi gazdaságban az értékcsökkenési leírás (a teljes leírásig) folytatható.1. A választott adózási és jövedelemszámítási módról a 1053-12-01-es bevallási lapon lehet nyilatkozni. A gazdálkodó család tagjai a tételes költségelszámolás során az őstermelői tevékenységből származó jövedelmüket csökkenthetik annak a veszteségnek az összegével. kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszközök (nem anyagi javak) beruházási költsége – értékhatártól függetlenül – az üzembe helyezés évében egy összegben is elszámolható. Amennyiben a gazdálkodó család tagjai olyan tárgyi eszközöket adtak a családi gazdaság használatába.

Ha az adóévben elszámolt jogszabály alapján kapott támogatás összegével csökkentett mezőgazdasági őstermelésből származó éves bevétele nem több 600 000 Ft-nál. Ilyenkor a visszafizetési kötelezettség miatt felszámított késedelmi kamat. amelyet a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült. de ezzel megegyező összegű bevételt is el kell számolni. nem kell bevallania még akkor sem. Amikor a támogatás csak részben nyújt fedezetet a kiadásra. pont. a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatást a jövedelem kiszámításánál sem bevételként. akkor a visszafizetett összeggel annak az adóévnek a bevételét kell csökkenteni. sem költségként (sem értékcsökkenési leírásként) nem kell figyelembe venni. 2008. az egész bevételét figyelembe kell vennie.217 Amennyiben a támogatás folyósításáról szóló jogszabály szerint az adott támogatás költségként egyébként el nem ismert kiadásokra (pl. január 1-jétől kezdődően a költségek fedezetére vagy fejlesztésre kapott támogatásnak csak az az összeg minősül. 2. a támogatás összegét meghaladó kiadás az általános szabályok figyelembevételével költségként (értékcsökkenési leírásként) érvényesíthető. vagy azt követően utólag. Amennyiben a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra előre folyósított és az adóévet megelőzően bevételként elszámolt támogatást részben vagy egészben vissza kell fizetni. igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett kap. pont . – Az első módszer szerint a 10%. személyes célokra) is felhasználható. § 28. amely adóévben a visszafizetés megtörtént. akkor a jövedelem megállapításánál a költségelszámolás kétféle módszere közül választhat.vélelmezett költséghányad levonásával a bevétel 90%-a minősül jövedelemnek. A jövedelem megállapítása költségelszámolás alapján Amennyiben az adóévben nem választotta az átalányadózást. Ha azonban meghaladja a bevétele a 600 000 Ft-ot. Egyéb jogcímen folyósított támogatás Az előzőekben nem említett más. a folyósítás évében kell bevételként figyelembe venni! Ha a bevételként elszámolt területalapú támogatást a későbbiekben vissza kell fizetni. 2. késedelmi pótlék. vagy más hasonló jogkövetkezmény címén teljesített kiadás költségként nem érvényesíthető.181 Egységes területalapú támogatás182 Az adóévben kiutalt területalapú támogatás teljes összegét. ha más egyéb jövedelme miatt adóbevallás benyújtására kötelezett. akkor az ilyen kiadásokra fordított összeg költségként érvényesíthető. melléklet III. Ilyen támogatás például a jövedelmet pótló támogatás erdőtelepítés esetén. § 42. akkor a már elszámolt bevétel önellenőrzés benyújtásával helyesbíthető. sz. amennyiben az nem tekinthető költségek fedezetére és/vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak.2. A jogszabály alapján a cél szerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg. egyéb jogcímen kapott – jogszabály alapján kiutalt – támogatást a folyósítás évében bevételként kell elszámolni. A tárgyi eszközeinek és a nem anyagi javaknak az értékcsökkenési 181 182 Szja-törvény 3. pont Szja-törvény 3.

a természetben kapott ellenérték (valamennyi esetben a felár. melléklet I. pont . vagy a terméket. az árkiegészítés figyelembevételével). sz.) – az adó. akkor a törvényben költségként elismert és igazoltan felmerült kiadások tételes figyelembevételével kell a bevételéből a jövedelmét megállapítania. évi adóalapba beszámító bevételek 341. vagy ha e kiadásokkal az összes költségét arányosan csökkenti.3. akkor a támogatások elszámolására vonatkozó részt az útmutató 2. – a kapott kamat. Bevételek184 A 2010. sorában. lapjának 41. – a káreseménnyel összefüggésben kártérítés címén felvett összeg. ha az azzal kapcsolatos kiadásokat nem számolta el költségként. § (1) bekezdés Szja-törvény 17. ilyen a felelősségbiztosítás címén felvett összeg is. az engedmény.1. – a szállításért. továbbá annak a biztosítási szolgáltatásnak az értéke. vagy váltóval kiegyenlített összeg. illetőleg részben vagy egészben ellenszolgáltatás nélkül másnak átengedi akkor. (Nem kell a bevételhez hozzászámítani a fentieket. amelynek esetében az arra jogosító biztosítási díjat korábban elszámolta költségként. Ez a kedvezmény agrár de minimis támogatásnak minősül. jóváírt) bevételét kell feltüntetnie. a szolgáltatást elemi károk. – A második módszer a tételes költségelszámolás. a társadalombiztosítási járulék stb. 2. §. katasztrófák esetén közadakozás keretében nyújtotta. – az előállított vagy vásárolt terméknek. vagy ha a 10% költséghányad levonásával állapítja meg a jövedelmét. Ha ezt a módszert alkalmazza. A 1053-12-02-es lap kitöltése 2. 183 184 Szja-törvény 39. aki) rendelkezik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott regisztrációs számmal és ezt a számot a bevallásában feltünteti. 22. a tevékenység ellenértékeként vagy ezek előlegeként befolyt. Őstermelői adókedvezmény183 Ha a tételes költségelszámolást választotta és nem él a nyilatkozattételi jogával. pontjában is olvassa el! Bevételnek minősül különösen: – az értékesített termék. ha a befizetést az őstermelésből származó bevételével szemben költségként bármely évben elszámolta. Az adókedvezmény érvényesítésének feltétele. ha ezzel kapcsolatosan bármely évben költséget számolt el. ha azokat saját célra használja fel. hogy az őstermelő (közös gazdaság esetén is csak az. vagy csomagolásért külön felszámított összeg.218 leírását. különbözetének visszatérítése. Ha Ön jogszabály alapján támogatást kapott. akkor az őstermelésből származó jövedelme után adókedvezményt érvényesíthet a 1053-as bevallás 1053-B. a végzett vagy vásárolt szolgáltatásnak a szokásos piaci értéke. § (7) bekezdés. sor: Ebben a sorban a mezőgazdasági őstermelői tevékenységével összefüggésben az adóévben megszerzett (kézhez vett. valamint a korábban elhatárolt veszteségének a 20%-át az adóévre elszámoltnak kell tekintenie.

a büntetés címén kapott összeg. – őstermelői tevékenységet szolgáló termőföld és mezőgazdasági vagyoni értékű jogok eladásából származó bevétel Vetőmag-bértermelés. valamint a fizetett kötbér. akkor az ebből származó bevétel után a 161163.) – a 100 000 Ft-nál magasabb egyedi értékű. – a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz – ideértve a selejtezett tárgyi eszközt is –. bérhizlalás.) – az erdő véghasználattal érintett kitermelt vagy lábon álló faállomány értékesítéséből származó bevétel. vagy értékcsökkenési leírással elszámolta. pont c) alpont Szja-törvény 22. ha annak beszerzési. további tételek187 Ha az őstermelői tevékenységét az adóévben megszüntette. ingatlant.)185 Ha az őstermelői tevékenysége mellett egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat186.219 – a kapott kötbér. § 18. három éven belül a 33%-ával kell a bevételt növelni. Az erdészeti hatóság által kiutalt összeggel szemben az igazolt kiadások költségként elszámolhatók. kivéve. a bírság. kamat. a késedelmi kamat. büntetés visszatérítése címén kapott összeg. amelyeket egyéni vállalkozóként értékesít. Az előzőek szerinti határidőkön túl visszautalt összeg teljes egészében bevételnek számít. 185 186 Szja-törvény 3. pont . Ezen túlmenően a normatív támogatás mértékéig terjedő összeg igazolás nélkül levonható a bevételből. amelyet nem kizárólag üzemi célból használt. (Ha az év során olyan ingó vagyontárgyat. (Ez az őstermelői bevételként elszámolt érték az egyéni vállalkozói tevékenységnél költség. anyag. melléklet II. Az őstermelői tevékenység megszüntetése esetén az előzőekben felsoroltakon túl bevételként kell elszámolnia: – a korábban költségként elszámolt és a megszűnéskor meglévő összes készlet (anyag. Ha az ellenszolgáltatás nélküli átruházásra 3 éven túl kerül sor. § (7) bekezdés 187 Szja-törvény 2.) A mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszüntetése esetén bevételként figyelembe veendő. nem anyagi javak. bírság. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz ellenszolgáltatás nélküli átruházásakor –. soroknál leírtak szerint kell eljárni. akkor a bevételt nem kell növelni. sz. Egyéb fafajtáknál a rendelkezésre álló időszak az erdőfelújítás kezdő évét követő 8 év. akkor az e tevékenységből származó jövedelmét a megszűnés szabályai szerint kell kiszámítania. ha annak beszerzési árát egy összegben elszámolta – a beszerzés időpontjától számított egy éven belül a beszerzési ár 100%-ával. vagyoni értékű jogot idegenített el. két éven belül a 66%-ával. a termék vagy az állat kihelyezési értéke. bérnevelés. amely évben az igazolt kiadásokat költségként elszámolja. előállítási költségét bármelyik évben költségként érvényesítette. illetőleg a szokásos piaci érték (ha ez utóbbi a több). félkész és késztermék) leltári értékét. akkor őstermelői bevételként kell figyelembe vennie az őstermelői tevékenység során előállított azon termékek szokásos piaci értékét. félkész termék értékesítésekor kapott ellenérték. (Az erdőfelújításhoz szükséges kiadások fedezetére az erdészeti hatóság határozata alapján az erdőfelújítás teljesítésének arányában kiutalt normatív támogatást és az Ön által befizetett összeg terhére visszautalt összeget – akác és lágy lombos célállomány esetén – az erdőfelújítás kezdő évét követő 5 éven belül abban az adóévben kell bevételként figyelembe vennie. kihelyezett állattartás esetén őstermelői tevékenységből származó bevételnek minősül a termék vagy állat teljes átvételi (bruttó) ára. ha ez utóbbiakat korábban költségként nem számolta el. (Költség.

akkor személyenként havonta az alkalmazottnak fizetett bérrel. akkor a 2011. sor: Ebbe a sorba a 341. Ha ezzel a lehetőséggel élni kíván. 345. – a gazdasági épület. akkor a használati vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadás összegét kell bevételként figyelembe venni. § (1) bekezdés a) pont 192 Szja-törvény 3. de az éves adóbevallás benyújtását megelőzően érkezett még bevétele az őstermelői tevékenységével összefüggésben.§ Szja-törvény 3. december 31-ét követően és 2006. 342. a jövedelemszerző tevékenységhez használt egyéb ingatlan használati vagy bérleti jogáról való lemondás miatti ellenértéket akkor. sorokban felsorolt kedvezményeket családi gazdaságok esetében csak a családi gazdálkodó veheti figyelembe a jövedelemszámítás során (nem lehet megosztani). amelyet az adóbevallásában nem tud elszámolni. a tevékenység megszüntetése évéről készített adóbevallásának az önellenőrzésével érvényesítheti. ha a használati. pont 190 Szja-törvény 21. vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadást korábban költségként elszámolta. a 346. Ha az adóbevallásának a benyújtását követően is érkezik még az őstermelői tevékenységével összefüggésben bevétele. sor: Ebbe a sorba a 341. évről benyújtott személyi jövedelemadó bevallásában alkalmaznia. sor: Ebbe a sorba a 341. akkor ezt a bevételét. de még a bevallásának a benyújtása előtt kapta meg). pont . 188 189 Szja-törvény 3. A 345. pont. 19. § 191 Szja-törvény 21. amelyet az önellenőrzés benyújtásával érvényesít majd. akkor arra az önálló tevékenységre vonatkozó jövedelemszámítási szabályokat kell a 2011. évi bevételként vegye figyelembe (pl.220 – a 100 000 – 1991. 2000. évben. január 1-jét megelőzően történt beszerzés esetén a 30 000.) Amennyiben a tevékenység megszüntetését követően. Ha ennek a kiadásnak az összege több lenne mint az utóbb megszerzett bevétele. évben a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás188 bevételként figyelembe vett részét írja be! 343. december 31-ét követően és 2001.. A bevételéből levonhatja a korábbi őstermelői tevékenységével kapcsolatosan felmerült és még el nem számolt kiadásait. növények ellenértékét csak 2011. § 42. ha a felvásárlónak leadott állatok. § 77. és a 347. január 1-jét megelőzően történt beszerzés esetén az 50 000 – Ft-ot meg nem haladó tárgyi eszköz (ideértve a tartalék alkatrészt és a gyártó eszközt is) leltári értékét. § 28. még 2010. akkor azt a kiadását. de legfeljebb a hónap első napján érvényes havi minimálbér192 összegével csökkentheti az őstermelésből származó bevételét. sor összegéből az egységes területalapú támogatás189 összegét írja be! 344. sor191: Amennyiben legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű alkalmazottat foglalkoztatott az adóévben. sor összegéből a 2010. (Ha ez az ellenérték a bevallás benyújtásáig még nem ismert. évről benyújtott adóbevallásába nem írhatja be annak a kiadásnak az összegét. sor összegéből az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét írja be! Bevételt csökkentő tételek190 Bevételt csökkentő kedvezmények érvényesítésére csak tételes költségelszámolás esetén van lehetősége.

sor193: A sikeres szakmai vizsgát tett és folyamatosan tovább foglalkoztatott. §. évben kezdte meg.198 (Például. melléklet Szja-törvény 10. 347. sor „b” oszlopába írt összegből) vonja le a bevételt csökkentő tételek együttes összegét (349. 2. volt szakképző iskolai tanuló. minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 12%-ával (8 820 Ft) csökkentheti a bevételét. sor: Az adóalapba beszámító bevételéből (a 341. ha az kevesebb. 22. § (3)-(4) bekezdés. akkor a legfeljebb 3 évvel korábban felmerült és az e tevékenységének megkezdését megelőzően még nem 193 194 195 196 197 198 Szja-törvény 21. a befejezett célállományra igényelhető normatív erdőfelújítási támogatás értékének megfelelő összeget írja be akkor. sz. sor: A bevételt csökkentő tételek (345. 349. valamint az szja-törvény rendelkezése szerint korábban munkanélküli194. ha a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi a gyakorlati képzést. az egyszerűsített számla alkalmas. Ellenkező esetben a befizetett összeget szerepeltesse itt. sor „b” oszlop) meghaladja a bevételét (341.348. ha a jogügyletre adásvételi szerződést kötnek. de legfeljebb 12 hónapon át e személyek után befizetett társadalombiztosítási járulék összegével a bevételét csökkentheti amellett. sz. ha permetezőgépet vásárol adószámmal nem rendelkező magánszemélytől és azt kizárólag az őstermelői tevékenységéhez használja. A kedvezmény összegét e sor „b” oszlopába írja be. § (2)-(3) bekezdés Szja-törvény 3. §. § (1) bekezdés a) pont Szja-törvény 20. 3. 3. § 43. Ha a bevételt csökkentő tételek összege (349. sor „b” oszlopába írt összeg) és a különbözetet írja ebbe a sorba. továbbá a szabadulást követő 6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésből szabaduló.) Ha Ön a mezőgazdasági őstermelői tevékenységét 2010. 350. sor195: A szakképző iskolai tanulóval kötött – jogszabályban meghatározott – tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24%-ával (17 640 Ft). sorok) együttes összegét írja ide. mint amennyit befizetett. A költségek elszámolásáról197 Költséget az Szja . 348. melléklete szerint lehet elszámolni.4. hogy ez az összeg költségként is (a 356. sor „b” oszlopának adata). 18. ebbe a sorba nullát írjon. § (7) bekezdés . § Szja-törvény 4. E sor „a” oszlopában a „b” oszlop összegéből a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló és a szabadságvesztésből szabaduló személy foglalkoztatására tekintettel levonható összeget tüntesse fel. illetve a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló személy alkalmazottként történő foglalkoztatása ideje alatt. sorban) elszámolható. a vételárat akkor tudja költségként elszámolni. sor196: Ebbe a sorba a kitermelt vagy lábon álló faállomány értékesítéséből származó bevételéből az erdészeti hatóságnál elkülönített számla javára a jogszabályban megállapított. pont Szja-törvény 21. amely megfelel az Szja-törvényben meghatározott feltételeknek. Az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott bizonylat kiállítására kötelezett adózótól történő vásárlás esetén a kiadás igazolására kizárólag a számla.221 346.tv. Egyéb esetekben a kiadást olyan bizonylattal kell igazolni.

rend. Ha például őstermelőként a traktorjával nemcsak a saját földjét műveli. igazolt kiadásait ebben az évben költségként elszámolhatja. hogy a költségeket mely bevételével szemben számolja el. Amennyiben a tárgyi eszközt. § (3) bekezdés f) pont 201 Szja-törvény 3. ha az őstermelői igazolványt 2010. pontban leírt) szabályokat is. vagy ha az adóév utolsó napján családi gazdaságnak a tagja. nem anyagi javakat többféle önálló tevékenységhez használja. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök után az adóévben elszámolt értékcsökkenési leírás összegét.1. hogy melyik (az őstermelői vagy a vállalkozói) tevékenységének a bevételével szemben számolja el az egyébként érvényesíthető költséget.) Korm. Az értékcsökkenési leírás éves összegét teljes egészében csak akkor számolhatja el. március 20-a előtt kiváltotta. el kell döntenie. Az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytatóknak. (Lásd: az útmutató mellékletében) Az a magánszemély. (X. de a 2010. Költség 351. fejezet . de ez az összeg nem haladhatja meg az őstermelésből származó éves bevételének (341. 4. valamint az adóév utolsó napján a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodónak minősülő magánszemély és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja a családi gazdaságba tartozó vagy annak részét képező tárgyi eszközöknek és nem anyagi javaknak a beszerzési (beruházási) költségét az üzembe helyezés időpontjában egy összegben is elszámolhatja. 5. nem anyagi javak értékcsökkenési leírását megkezdheti. akkor választhat. Az értékcsökkenési leírást időarányosan – a tevékenység megkezdésének időpontjától az adóév végéig hátralévő napok számának figyelembevételével – lehet elszámolni. az őstermelői és a vállalkozói tevékenységgel összefüggésben felmerült költséget tevékenységenként külön-külön kell nyilvántartani! A mindkét tevékenységgel összefüggő költségeket pedig a bevételek arányában meg kell osztani! A költségelszámolásnál vegye figyelembe a jogszabály alapján kapott támogatás elszámolására vonatkozó (a 2. melléklet II. Az értékcsökkenési leírás az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint számolható el199. 199 200 Szja-törvény 11. A költség (az értékcsökkenés a teljes leírásig) nem osztható meg a különböző tevékenységek között. sor adata) az 1%-át. aki az erről szóló kormányrendelet200 szerint regisztráltatta magát. valamint a családi gazdálkodónak és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagjainak a bevételhez hasonlóan a költségeket is egy főre számítva kell a bevallásukban szerepeltetniük. Nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök beszerzése esetén – a személygépkocsi kivételével – a használatbavétel évében legfeljebb a beszerzési ár 50%-a számolható el átalányban értékcsökkenési leírás címén. sz. sor201: Ebbe a sorba kell beírnia a saját tulajdonú. de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának a 10%-a is elszámolható. továbbá a tárgyi eszközök. évben használatba vett személygépkocsi után az éves bevétel 1%-a. hanem egyéni vállalkozóként bérmunkát is vállal. Ezen túlmenően a 2010. melléklet I.222 érvényesített. évben vagy korábban vásárolt. Az előzőekben nem említett minden más. sz. pont 256/2007. továbbá a nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök átalányban elszámolt értékcsökkenési leírását.

költségként is elszámolható kiadásait írja be. sor: Ebben a sorban a kizárólag üzemi célt szolgáló nem anyagi javak (pl. sor: Ebben a sorban a tevékenységéhez vásárolt anyag. A lízingdíj elszámolására vonatkozó szabályokat abban az esetben alkalmazhatja. sor: Ebbe a sorba a 351-355. Költség az Szja-törvény 3. de az adóévben felmerült. január elsejét . 356. sor: Ez a sor az őstermelői tevékenységével összefüggő pénzintézeti hitelre kifizetett kamat és kezelési költség együttes összegének a feltüntetésére szolgál. Tárgyi eszközök részletre történő vásárlása esetén a részletfizetéshez kapcsolódó kamat az üzembe helyezés időpontjáig része a beszerzési árnak. ezért a befizetett 9. sor: Ebbe a sorba a tárgyi eszközök. Egyebekben az Internet használatért fizetett díj 30%-a érvényesíthető költségként. Nem anyagi javak esetében értékcsökkenési leírás csak akkor számolható el. évben költségként elszámolható bérleti vagy lízingdíj összegét is. évben használatba vett tárgyi eszközök. A Tbj. áru. akkor a családi gazdaság részét képező vagy ahhoz tartozó 2010. ha annak kifizetésére 1997. 352. Azon őstermelők esetében. nem anyagi javak egy összegben elszámolt beszerzési árát írja be. A nem anyagi javak beszerzési vagy előállítási (beruházási) költségét azokra az évekre kell felosztani.223 A leírási kulcsok jegyzékét. nem anyagi javakat az említett személyek bármelyike részletre vásárolta. (A beszerzési ár egy összegben elszámolható akkor is. melléklete szerint érvényesíthető. így az értékcsökkenési leírás alapjának is. amelyekben azt az őstermelői tevékenységéhez várhatóan használni fogja. az Internet használatért fizetett díj 50%-a számolható el költségként. Ezt az egyösszegű költségelszámolást. félkész. a kormányrendeletben meghatározott regisztrált termelő is választhatja. sorokban fel nem sorolt. nem anyagi javak beszerzési árát egy összegben is elszámolhatja. ha azok kizárólag üzemi célt szolgálnak. gazdasági épületek megvásárolt bérleti joga. valamint az értékcsökkenés elszámolásával kapcsolatos fontosabb tudnivalókat a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó útmutató mellékletében találja. 355. ha azt korábban bármely tevékenységével összefüggésben még nem számolta el. Ha Ön az adóév utolsó napján a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodó vagy a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja. A tevékenység megkezdését megelőző három éven belül beszerzett – bizonylattal igazolt – beszerzési költséget a kezdés évében elszámolhatja. Az üzembe helyezés időpontját követően az adóévben fizetett kamat (kezelési költség) összegét írja ebbe a sorba. szoftver termékek) után elszámolt értékcsökkenési leírás összegét kell feltüntetni. ha a tárgyi eszközt. Ezt az időszakot és az évenként leírandó összeget (vagy a leírás módszerét) a használatba vétel időpontjában kell meghatározni és a nyilvántartásokban feljegyezni. 353. Ebbe a sorba írja be az őstermelői tevékenységével kapcsolatosan 2010.és késztermék beszerzési költségét tüntesse fel. rendelkezése szerint a 8 millió forint bevételt el nem érő mezőgazdasági őstermelőnek (kistermelőknek) a nyugdíjbiztosítási járulékot is magában foglaló 9.5 százalék mértékű nyugdíjjárulékot kell fizetnie. akik bevallás benyújtási kötelezettségüknek havonta kötelesek elektronikus úton eleget tenni.5 százalék nyugdíjjárulékból – arányosítva – annak 72%-a a költségek között elszámolható. sz.) 354.

A lízingdíj címén kifizetett összegből a lízingbe vevőnél csak a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök. Költségként számolhatók el az őstermelői tevékenységhez használt jármű(vek) üzemeltetésével kapcsolatos kiadások is. Az üzemanyag forgalmi adóját levonásba helyező magánszemély nem alkalmazhatja az APEH által közzétett üzemanyagárat. (IV. továbbá 202 203 Szja-törvény 5. sz. évközi (negyedéves). Ebben az esetben viszont a normaköltségen felül más – a jármű fenntartásával. melléklet IV. de maximum a teljes lízingdíj havi 3%-ának. Az említett kiadások számlával igazolt elszámolása helyett a saját tulajdonú személygépkocsi esetén lehetőség van kilométerenként 9 Ft205 általános személygépkocsi-normaköltség elszámolására. ingatlan esetén 1. számú „Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben havi. Ilyen esetben a kormányrendeletben meghatározott norma szerinti üzemanyag-mennyiséget is figyelembe véve az üzemanyagköltséget. illetve lízingdíj elszámolásának felső korlátja alapján több személygépkocsi esetében is . javításával. törvény (Gjt.224 megelőzően kötött szerződés alapján került sor.204 Egy adott negyedéven belül vagy csak számla alapján vagy csak az APEH által közzétett árral lehet számolni. évre közzétett üzemanyagárak a 1053-as bevallás mellékletében találhatók meg. nem anyagi javak általános forgalmi adó nélküli lízingdíjának és az egyéb járulékos költségeknek a szerződés szerinti futamidő 1 hónapjára eső összege. A fenntartási és javítási költségek számlák.202 Felhívjuk figyelmét. az üzemanyag költségelszámolás csak tételesen. melléklet IV. fejezet (8) bekezdés . amelyekben az adókötelezettség fennáll. a negyedévet követő hónap 20. A költségelszámolás alapja az útnyilvántartás. értékcsökkenési leírást számol el. A bevallást a 1001. ha a tulajdonában álló személygépkocsi után tételes költségelszámolással költséget.az őstermelésből származó éves bevétel 1%-áig számolható el a bérleti és lízingdíj címén kifizetett összeg. felújításával kapcsolatosan felmerült – számlával igazolt kiadást még részben sem lehet elszámolni. A megfizetett cégautóadó összege a költségek között elszámolható. éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére” elnevezésű nyomtatványon kell teljesíteni szintén negyedévenként. nettó összegben történhet. a negyedévet követő hónap 20. sz. Az elszámolt üzemanyag mennyisége nem lehet több a fogyasztási norma mértékénél. Gépjárműadóról szóló 1991. akkor 2009. Személygépkocsi esetében a bérleti. évi LXXXII. 1. napjáig. melléklet I /7. § 204 60/1992. fejezet (3) bekezdés 206 Szja-törvény 3. Útnyilvántartás vezetése nélkül – a saját tulajdonban lévő személygépkocsi használata címén (az üzemeltetett személygépkocsik számától függetlenül) – havi 500 km út elszámolható206 átalányban. Az üzemanyagköltséget a számlával igazolt üzemanyag vásárlás vagy az állami adóhatóság által havonta közzétett üzemanyagár figyelembevételével az útnyilvántartás szerint üzemi célból megtett kilométerek után lehet elszámolni. február 01től cégautóadó203 fizetésére kötelezett. napjáig kell megállapítani és megfizetni az állami adóhatósághoz a naptári évben azokra a hónapokra. sz. A cégautóadót önadózással negyedévenként. Az állami adóhatóság által a 2010.1%-ának megfelelő összeg számolható el.) Kormányrendelet 205 Szja-törvény 3. a számlák alapján.) 17/A. bizonylatok alapján számolhatók el az útnyilvántartásban feltüntetett üzemi célú és a magáncélú utak arányában.

357. akkor a számlával igazolt kiadásain felül kistermelői költségátalányt is érvényesíthet. sor207: Amennyiben Ön tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő. kizárólag üzemi célra használt jármű esetén az üzemanyagköltség és a számla szerinti egyéb (fenntartási. sorok együttes összegét meghaladó része. évre az átalányadózást választotta és az adóévben elszámolt jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján kapott támogatás összegével csökkentett őstermelői 207 208 Szja-törvény 22. Ezt a módszert csak a teljes adóévre. sorba is írt adatot és emiatt lenne vesztesége. sorba írt összeget meghaladó részét) ebbe a sorba írja be. amely a 350. § (6) bekezdés Szja-törvény 50. pontnál leírtakat!). évben kíván elszámolni. ebbe a sorba nullát írjon. 361. amennyiben az őstermelésből származó bevétele a támogatások összege nélkül a 4 millió Ft-ot meghaladta a 2010. amennyiben a bérleti szerződés alapján ezek a kiadások a bérbevevőt terhelik. évben felmerült költségei (358. évben. évi 0953-12-02-es bevallási lap 362. Kistermelői költségátalány címén a bevételt csökkentő kedvezmények levonása után megmaradt bevételének (350. sor). A veszteség elszámolásánál mindig a legkorábban keletkezett veszteséget vegye először figyelembe (olvassa le a 2. A veszteség megállapítása 361. sorokban nem szerepeltethet adatot! 359. és a 359. Ezt az összeget kell beírnia a 1053-as bevallás 14. akkor a tárgyévi veszteség összegét (a 358. sorának „a” oszlopába. Ha Ön a 10%-os költséghányad szerinti jövedelemszámítási módszert választotta. A jövedelem megállapítása átalányadózás választása esetén208 Ha Ön a 2010.6. Ezen összeg után a 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségét is be kell vallania a 1053-09-es lap 287. sorba írt összegnek a 350. sor: Ebben a sorban azt az összeget tüntesse fel. § (2) bekezdés . sor: Ha a 2010. Ha kistermelői költségátalányt számol el. sor adata) a 40%-át számolhatja el költségként.5. 358. évben elszámolt költségek együttes összegét szerepeltesse (351–357. sor) meghaladják a kedvezményekkel csökkentett éves bevételét (350. sorok összege).. illetve az adóéven belül az őstermelői tevékenység teljes időszakára lehet alkalmazni. A 1053-12-03-as lap kitöltése 2. évi jövedelmét írja be. bizonylattal igazolnia. és a 359. (Saját tulajdonban lévő személygépkocsinak minősül a házastárs tulajdonában lévő személygépkocsi is. sor: Ebben a sorban a 2010. sorában kimutatott veszteségéből 2010. A jövedelem megállapítása 360. akkor a bevétele 10%-ának megfelelő összegű költséget írja ebbe a sorba. sorában. amelyet a 2009. akkor tárgyévi veszteséget nem határolhat el a későbbi évekre. a 351-357.) A nem saját tulajdonú (pl. sor összegének a 358. sor: Ebbe a sorba a mezőgazdasági őstermelésből származó 2010. (Ezt a költséget nem kell számlával. Ha a 357. javítási) költség számolható el. bérelt).225 kilométerenként 9 Ft általános normaköltséget lehet elszámolni.) Ha ebben a sorban a 10%-os költséghányaddal számolt.

a törvényben meghatározott költséghányadok levonásával kell kiszámítani az átalányadó alapjául szolgáló számított jövedelmet. akkor az átalányadózás szabályai szerint állapíthatja meg a jövedelmét. 363. akkor Ön a mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelmét az általános jövedelemszámítási szabályok szerint. sor) kell elszámolni a költségek fedezetére. illetőleg azzal összefüggő összes bevételét tüntesse fel. Az átalányadó választása esetén az átalányadózás évében felmerült összes költséget elszámoltnak kell tekinteni. De csak akkor. A területalapú és az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét viszont az őstermelői bevételek között kell elszámolni. sor211: Ennek a sornak az „a” oszlopába a 363. Az átalányadózás időszakában más önálló tevékenységből származó bevételként (10. Nem minősül bevételnek a célszerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg. soraiban kell a jövedelmét feltüntetnie. sor: Ebben a sorban a mezőgazdasági kistermelői tevékenységéből származó. valamint a fejlesztési célra jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján folyósított vissza nem térítendő támogatást. Ezeknek a költséghányadoknak a figyelembevételével az állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származó termék értékesítéséből származó bevételnek a 6%-a. 365. Az átalányadózás választására tett nyilatkozata ellenére elveszíti az átalányadózás szabályai szerint az adózás lehetőségét. hogy a támogatás célszerinti felhasználása révén teljesített kiadásait alapján a költségek között nem számolta el209.226 tevékenységből származó bevétele nem több 8 000 000 Ft-nál. sorában tüntesse fel. beleértve a korábban és az átalányadózás időszakában beszerzett tárgyi eszközök beszerzési (előállítási) értékének az átalányadózás időszakára jutó értékcsökkenési leírását is. sor210: Ennek a sornak az „a” oszlopába a 363. adóévre a 0953-as bevallásában. 209 210 Szja-törvény 7. illetve a tevékenység évközi megkezdésekor nyilatkozott! Az átalányadózást megelőzően elhatárolt veszteségből az átalányadózás időszakában évenként 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. Amennyiben az átalányadózás feltételei nem teljesültek. más. Ebben az esetben a 1053-12-02-es lap 341-361. egyéb őstermelői tevékenységből származó bevételnek (ideértve a támogatások összegét is) pedig a 15%-a a jövedelem. Ha Ön e tevékenységéhez költségek fedezetére vagy fejlesztési célra jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján folyósított vissza nem térítendő támogatást kapott. vagy az annak minősült akkor ezt a bevételét és a támogatás felhasználásával összefüggésben felmerült költségét a 1053-as bevallás 10. amely állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származott. sor összegéből a 2010. 364. akinek az átalányadózásra jogosító értékhatárnál több bevétele volt az adóévben.§ (1) v) pont Szja-törvény 53. Az átalányadózás választása esetén az őstermelői tevékenységéből származó bevételből. sorban feltüntetett bevételének azt a részét írja be. és azt bevételnek tekintette. az az őstermelő. § (1) bekezdés e) pont . évben folyósított területalapú (földalapú) támogatás összegét írja be. ha erről Ön a 2010. tételes költségelszámolással vagy a 10%-os költséghányad levonásával állapíthatja meg. vagy azt követően a költségek fedezetére vagy fejlesztési célból folyósított támogatás összege feltéve.

Az elhatárolt veszteség elszámolásánál mindig a keletkezésük sorrendjét kell követni.6.§ (1) bekezdés 214 Eho tv. hogy az összevont adóalap része. Veszteségelszámolás215 A 2004. ki kell egészítenie az adóalap-növelő összeggel (a jövedelem 27%-a). 3. január 01-től a mezőgazdasági őstermelő átalányban megállapított jövedelme az összevont adóalap részét képezi. sor212: Ebben a sorban az átalányadó alapjául szolgáló számított jövedelmét állapítsa meg. akkor a bevételét a jövedelemszámításkor meg kell osztania: • állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származó bevétel a 364. 2. Azt a veszteséget. vagy akkor. Az adóalap-növelő összeggel növelt jövedelmet a 13. § 28. ha az a tevékenység kezdésének évét követő negyedik adóévben vagy később keletkezett és az őstermelői tevékenységből származó bevétele nem érte el a mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó jövedelme megállapításánál elszámolt költség 50%-át. A 2009. sorában kell bevallania. A kétféle költséghányaddal kiszámított jövedelem együttes összegét kell e sor „b” oszlopába beírnia. 2010. a kérelem elmulasztását követően. 211 212 Szja-törvény 3. sor „a” oszlop 6 %-a a jövedelem. amely elhatárolásához adóhatósági engedélyt kellett kérni. § (1) bekezdés 213 Eho tv. ezért a kiszámított jövedelmet a 1053-A. Az átalányadózás időszakában és a 10%-os költséghányad alkalmazása esetén. pont Szja-törvény 55. a nyilvántartott veszteség összegéből adóévenként 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. Az átalányban megállapított jövedelem összege után 27%-os egészségügyi hozzájárulást is kell fizetnie. 367. sor: Ide a 363. A jövedelmet. évben vagy azt követően keletkezett és elhatárolt veszteség bármely későbbi adóévben (de legkésőbb a tevékenység megszüntetésének évében) az őstermelő döntése szerinti megosztásban elszámolható. illetve az önellenőrzés vagy adóellenőrzés során feltárt jövedelemmel szemben – is elszámolható. lap 13. • őstermelői tevékenységből származó további bevételei esetében a bevétel 15%-a a jövedelem. § (1)-(5) bekezdés .§ (5) bekezdés 215 Szja-törvény 22. ha az őstermelői tevékenysége alapján a megelőző két adóévben is veszteséget határolt el. sor a) oszlopában is fel kell tüntetni. vagy fejlesztési célból folyósított támogatásnak. sor d) oszlopába kell beírni. évet megelőző évek veszteségének továbbviteléhez az adóhatóság engedélyét kellett kérni abban az esetben.214 Az így megállapított kötelezettségét a 1053-09-es lap 287. önellenőrzés alapján az adóhatóság nem engedélyezheti. hanem egyéb őstermelői tevékenységből is. 3. ha az nem tekinthető költségek fedezetére. tekintettel arra. Ha a bevétele nem kizárólag állattenyésztésből vagy állati termékek előállításából származik. sor összegéből az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét írja be.227 366. Az adóévben elhatárolt veszteség visszamenőlegesen a megelőző két adóévre – a bevallott.213 A biztosított mezőgazdasági őstermelőt terhelő egészségügyi hozzájárulás alapját csökkenteni kell a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő járulékok alapjával.

és/vagy 2009. amelyet az „a” oszlopba kell beírni. évben keletkezett veszteségének az összegét visszamenőleg a 2008. A veszteség visszamenőleges elszámolása esetén a 2008. Ez kerekítve 7. és a 2009. Családi gazdaságok tagjai közül csak a családi gazdálkodó írhat ebbe a sorba adatot! (Az alkalmazott munkabéréből levont személyi jövedelemadó előleget és a foglalkoztatottra tekintettel megállapított járulékfizetési kötelezettséget. és a 369. Egyéb adatok 374. évekre is elszámolhatja. Az átalányadózás időszakában a nyilvántartott veszteség összegéből adóévenként 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. félkész. (Az önellenőrzéshez a 2008. továbbá az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget a 1008-as bevallásban kellett szerepeltetni. sor: Ebbe a sorba azt az összeget írja be. sor) összegét írja be. a 361. évre a 0853-as. sor különbözetét írja be. és/vagy 2009. sor: Ennek a sornak a „b” oszlopában a korábbi évekről áthozott. Ezt szintén ebben a sorban vegye figyelembe! 372. 3. akkor az átlagos létszám: 80/12=6. A 2010. 2. akkor ide a fennmaradó összeget.) Ha ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozik a veszteség visszamenőleges elszámolása. 2010. amelyet önellenőrzéssel kíván a 2010. sor: Ebbe a sorba az év során foglalkoztatott alkalmazottak (ide nem értve a segítő családtagot) átlagos létszámát és a részükre kifizetett munkaviszonyból származó jövedelem bruttó összegét kell beírnia. és 371. 371.törvény 22. illetve a fizetendő adónak a korrekcióját. § (2).§ (4) bekezdés Szja-törvény 22. adóévben keletkezett veszteségéből (361. ha az elhatárolt veszteség a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. áru. sor: Ebbe a sorba a 2010. sor: Ebben a sorban a 370. évben el nem számolt és továbbra is elhatárolható veszteségének az összegét szerepeltesse.) 216 217 Szja. sorok „b” oszlopaiba írt adatok együttes összegét tüntesse fel.7. év(ek)re elszámolni. évi elhatárolt veszteségre már alkalmazható volt a veszteség adóhatósági engedélyeztetés nélküli elhatárolása. években bevallott őstermelői tevékenységből származó jövedelmét önellenőrzéssel kell helyesbítenie. Például. Veszteségelhatárolás217 369. 375. vagy ha ebből a 369.228 A 2009. sorban is figyelembe vett valamennyit. évi vesztesége (361. december 31-én felvett leltár szerinti értékét írja be ebbe a sorba.66. ha 7 fő alkalmazott összes foglalkoztatási ideje 80 hónap.216 A veszteségelhatárolásra vonatkozó rendelkezések akkor alkalmazhatók. a 2009.és késztermék 2010. évre 0953-as nyomtatványt kell felhasználnia. sor: A vásárolt és a saját termelésű összes anyag. 370. Az adóhatóság ekkor határozatban állapítja meg a veszteségelhatárolás mértékét. az adó alapjának. A számítás során a kerekítés szabályait is alkalmazni kell. ha ezekben az években volt az őstermelői tevékenységéből adóköteles jövedelme. sor) 2008. akkor az adóhatóságnál kezdeményezett eljárás keretében van módja e szabály érvényesítésére. (3) bekezdés .

tufa. vasbeton acéltartók közötti acélszerkezet üvegbeton és profilüveg kitöltő elem. sor: A vevők. 381. sor: Ebbe a sorba a 378. fűrészelt tetőszerkezet könnyű faszerkezet. 382. könnyű acélfödém. pont 221 Szja-törvény 11. 380. 378. január 1-jét követően folyósított támogatatás összegének még fel nem használt részét írja be. sor218: Ebbe a sorba a 2010. Melléklet a mezőgazdasági őstermelők 1053-as bevallás útmutatójához A leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazásuk szabályai221 a) Épületek Az épület jellege Hosszú élettartamú szerkezetből Közepes élettartamú szerkezetből Rövid élettartamú szerkezetből Évi leírási kulcs% 2. § 42. egyesített acél blokk szerkezet. valamint boltozott födém Könnyűacél és egyéb Azbeszt. évben a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás összegét írja be. sor összegéből a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra 2010. szerkezet. blokk. öntött Előregyártott és monolit tégla-. január elsejét megelőzően előre folyósított támogatás még fel nem használt részét írja be. műanyag és Fagerendás (borított és fémszerkezet. 379. égetett Tégla. vályogfal kitöltő elemekkel 218 219 Szja-törvény 3. sor: A 2010.229 376. pont Szja-törvény 19. panel.0 3. § 220 Szja-törvény 3. megrendelők 2010. melléklet II/3. sor219: Ebbe a sorba a 378. sor220: Ebbe a sorba a beruházási költség címén nyilvántartott összeget írja be.0 6. 377. amelyet a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra utólag folyósított támogatás összegéből bevételként nem (és költségként. december 31-én fennálló tartozását tüntesse fel itt. sor összegéből azt az összeget írja. december 31-én nyilvántartott szállítói követelésnek az összegét írja ide. mátrai szerkezet. kő-. gázszilikát egyéb függőfal sűrűgerendás).0 A felsorolt csoportokon belül az épületek műszaki ismérvek szerinti besorolása: Csoport megnevezése Hosszú élettartamú szerkezet Közepes élettartamú szerkezet Felmenő (függőleges) Kitöltő (nem teherhordó) Vízszintes teherhordó teherhordó szerkezet falazat szerkezet* Beton-és vasbeton. kohósalak és falazat.és salakill. fémlemez. pont . bauxitbeton födém. értékcsökkenési leírásként sem) számolt el. § 54. sz. sor: Ebbe a sorba a 2010.

0 Gőz-.0 ebből: önálló támrendszer 15.0 Minden egyéb építmény (kivéve a hulladékhasznosító létesítményt) 2. Az épületgépészet körébe tartozó gépek és berendezések értékcsökkenését az épülettől elkülönülve is el lehet számolni. építmény. gázvezetékek 6. lemezkeretbe deszkaszerkezet. b) Építmények Építménycsoportok Évi leírási kulcs % Ipari építmények 2.és földgázvezetékek.0 Mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozónál a bekötő és üzemi út 5.0 Hulladéktároló 20. az ezeket kiszolgáló vezetékek leírását az épülettől függetlenül. földgáz távvezeték. ártalmatlanításra szolgáló épület.230 szigetelt alapokon Szerfás és Deszkafal.0 Melioráció 10.0 Egyéb vasúti építmények (elővárosi vasutak. sajtolt lapfal vályogvert falszerkezet. illetve egyesített teherhordó térelhatároló tetőszerkezet) Rövid élettartamú szerkezet Szerfás tapasztott és egyéb egyszerű falfödém Az épület jellegét a három ismérv közül a rövidebb élettartamot jelentő alapján kell meghatározni. minden más vezeték 3.0 Egyéb.) 7.0 Kizárólag film.0 Alagutak és földalatti építmények (a bányászati építmények kivételével) 1.0 Közforgalmi vasutak és kiegészítő építményei. ide nem értve a földterületet.0 Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás 6. ideiglenes téglafalazat *(közbenső és tetőfödém. termálkút 10.0 Hulladékhasznosító létesítmény 15.0 Kőolaj. metróvasúti pálya stb.és videogyártást szolgáló építmény 15.és termálvízvezeték. építmény. forró víz. Hulladékhasznosító létesítmény: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő hasznosítás céljára szolgáló épület.0 Hidak 4. a hulladéktároló létesítése miatt igénybe vett földterületre értékcsökkenési leírást a hulladéktárolóval azonos leírási kulccsal kell számolni.0 Hulladéktároló: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő tárolásra. .0 Elektromos vezetékek. Az épületbe beépített technológiai gépek és berendezések.0 Közúti villamosvasúti és trolibusz munkavezetékek 25.0 Vízi építmények 2.0 Mezőgazdasági építmények 3. illetve vezetékeknél megadott leírási kulcsok alapján kell megállapítani. ideértve az iparvágányokat is 4. a gépeknél. ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is 8. közúti villamosvasutak.

-feldolgozó. – a HR 8417 80 10 00 vtsz. -hatástalanító és -hasznosító berendezések.-okból az átviteltechnikai. – a HR 8421 21 vtsz. szilva. valamint a 8514 vtsz. 9014-9017. – a HR 8469.-ból a hulladékmegsemmisítő. komló. 8416. szőlő.-alszám. járművek da) 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8456-8465. továbbá a HR 9018-9022 vtsz. meggy. kert. 8537 vtsz. 8470. mogyoró Őszibarack. – a HR 84. 8479 vtsz. berendezések. birs. valamint a HR 8443 5100 00 vtsz. mandula. köszméte. gyümölcsös.) napjáig lehet elszámolni.0 4.-okból az irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek.0 5.-ok. szőlőanyatelep. – a HR 8402. berendezések. cseresznye. árucsoportból az ipari robotok.231 Melioráció: szántó. valamint a HR 8702-8705. gyep és erdőművelési ágú. e) Kortárs képzőművészeti alkotások A kortárs képzőművészeti alkotást 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet leírni.0 10. számvezérlésű gépek.-alszámok. – a HR 9012. szőlő. valamint a HR 8710. berendezések. c) Ültetvények Ültetvénycsoportok Alma.0 d) Gépek.-okból a fluidágyas szénportüzelésű berendezések. kajszi. – a HR 8471.-okból a programvezérlésű. Abban az esetben. 9024-9032 vtsz. és 85. 8541 40 90 00 vtsz. vízháztartás-szabályozó építmény. db) 20 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8701 vtsz-ból a járművek. 8421 vtsz. az ipari különleges vizsgálóműszerek és a komplex elven működő különleges mérő és vizsgáló berendezések. körte. fűztelep Spárga. – a HR 8421 31 és a 8421 39 vtsz. gesztenye Egyéb ültetvény Évi leírási kulcs% 6.5 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – Minden egyéb – a da)-db) pontban fel nem sorolt – tárgyi eszköz.-alszámok. szeder Dió. szűrését szolgáló berendezések. talajjavítás legalább 6 éves tartamhatással.-alszám. amelynek alkotója a vásárlás évének első naptári napján élt. málna. 8530. dc) 14. – a HR 8419 11 00 00. felszerelések.-okból az orvosi gyógyászati laboratóriumi eszközök. naspolya. ha az üzembe helyezés vagy az .-alszámok.0 15. 8403.-okból a szennyező anyag leválasztását. Kortárs képzőművészeti alkotásnak – a költségként való elszámolása szempontjából – azt az alkotást lehet tekinteni. – a HR 8419 20 00 00 vtsz. nem belterületen végrehajtott.-alszám. valamint a területrendezés építménye. valamint a mezőgazdasági és erdőgazdasági nedves melléktermékek elégetésével üzemelő hőfejlesztő berendezések. 8472. a termőföld mezőgazdasági célú hasznosítását szolgáló. ribiszke. gyümölcsanyatelep. 8417 vtsz. 9009 vtsz. Értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés napjától a kiselejtezés vagy elidegenítés (apportálás stb. – a HR 8419. 8711 vtsz-ok.

ha a gyümölcsfa alma. kajszibarack. lovagoltatás) hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését. amelyekben azt vállalkozói tevékenységéhez várhatóan használni fogja: – koncesszió keretében megvalósult tárgyi eszköz. vagy az első spermalevétel napja. egy tenyésztésbe nem állított tojástermelő baromfiállomány. Ültetvények esetében az üzembe helyezés napja az a nap. víz. (Nem egyedi megjelölésű pl. hogy azt a felmerülés évében költségként számolja el. gesztenye. akkor az értékcsökkenési leírás összegét napi időarányosítással kell kiszámolni. rikö. alkalmazott kutatáshoz. függetlenül attól. . valamint a tenyészállattal kapcsolatosan a tenyésztésbe állításig felmerült anyagkiadás és a mások által végzett munka igazolt összege tekintetében választhatja azt is. birs. vagy az egyéb (igateljesítmény. – 1500 m2-t. energiaellátás. amelynek eredményeként a telepített növények legalább egy évnél hosszabb ideig talajhoz. más leválasztható terméket) termelnek. amelyek a tenyésztés. A csak a termékéért tartott állatoknál az üzembe helyezés napja a terméknyerés időpontjának kezdő napja (pl. a tartás során leválasztható terméket (szaporulatot. A tenyészállat beszerzési ára. hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási (őstermelői) tevékenységet. egres. Az előzőekben felsorolt tárgyi eszközök esetében az elszámolási időszakot és az értékcsökkenési leírásként évenként elszámolható összeget (vagy meghatározásának módszerét) az eszköz használatbavétele időpontjában kell meghatározni és az egyedi részletező nyilvántartásban rögzíteni. Ültetvénynek az olyan építmény minősül. – a közúti személyszállításhoz használt autóbusz.232 elidegenítés az adóévben évközben valósult meg. körte. távközlés célját szolgáló) tárgyi eszköze. szeder. Az alábbiakban felsorolt tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának meghatározása érdekében az eszközök beruházási költségét azokra az évekre kell felosztani. – az ipari park közműnek minősülő (út. bodza. hímivarúnál az első termékenyítés. A számlaadásra nem kötelezett (kompenzációs felárat választó) mezőgazdasági őstermelőtől történő tenyészállat vagy tenyészállat alapanyag vásárlása esetén az adásvételi szerződés. szilva. Ezt az időpontot a beruházási és felújítási költség nyilvántartásban. amikor az első szaporulata megszületett. mogyoró. mandula. – gyümölcsös ültetvény esetében az 500 m2-t. őszibarack.és csatornaellátás. Értékcsökkenési leírás alá vonható a tenyészállatok beszerzésére fordított kiadás is. ribiszke. a tojástermelés első napja). őrzési feladat. – tenyészállat. helyhez kötötten a termesztés alapját képezik és egybefüggő területük eléri vagy meghaladja – szőlőültetvény esetén az 500 m2-t. A tenyészállat fogalmának meghatározásánál azonos módon kell eljárni az egyedi megjelölésű tenyészállat és a tenyész állomány esetén. A tenyészállatok körébe tartoznak azok az álltatok. vagy kísérleti fejlesztéshez használt tárgyi eszköz. Az üzembe helyezés napja a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatba vételének napja.) Az üzembe helyezés napja tenyészállatok esetében nőivarú állatnál az a nap. illetve a tárgyi eszközök nyilvántartásában is fel kell jegyezni. amikor az ültetvény termőre fordul. dió. – a kizárólag alapkutatáshoz. ha a gyümölcsbokor málna. meggy. és ezen termékek értékesítése. cseresznye.

alapozási. 5. Ez utóbbi esetben az értékcsökkenési leírás módosított alapját és a módosítás időpontját a tárgyi eszköznyilvántartásban is fel kell jegyezni. Amennyiben a tárgyi eszközhöz telek is tartozik. az üzembe helyezés napjáig felmerült kamat. a vám.20 = 700 000 Ft – az időarányos elszámolás miatt figyelembe vehető napok száma (2010. akkor a telek beszerzési költségét el kell különíteni. akkor annak elszámolását a megkezdett módszerrel folytatni kell a teljes elszámolásig. A le nem vonható áfa az értékcsökkenési leírás alapjába beszámít. amely bizonylatként ismerhető el. biztosítás díja stb. számú mellékletének II/A. üzembe helyezési. a képzőművészeti alkotás (kortárs képzőművészeti alkotás kivételével) beszerzési ára/előállítási költsége után. költségként elismert és igazolt. Ezen belül beruházási költségnek a tárgyi eszközök esetében a beszerzési árat. Az értékcsökkenési leírás összegének megállapításához a tárgyi eszközökről nyilvántartást kell vezetni a Szja tv.) A tenyészállat bekerülési értéke mezőgazdasági őstermelő esetében akkor szolgálhat az értékcsökkenési leírás alapjául. a beruházási és felújítási költségnyilvántartásban feltüntetett kiadás minősül. 6. a hitel igénybevételével kapcsolatos kiadások. építmény beszerzési árának a szerződésben megjelölt összeg számít. . Épület. az illeték. az erdő. telek és a melioráció kivételével nem számolható el értékcsökkenési leírás a földterület. a telek. ha az állat az Szja tv. a hulladéktárolásra igénybe vett földterület.) a beszerzési ár részét képezi. Az értékcsökkenési leírás alapja a beruházási költség az üzembe helyezésig felmerült kiadások nyilvántartásba vétele alapján. – a jármű esetében az éves leírási kulcs (20 %) alkalmazásával a teljes adóévre elszámolható összeg: 3 500 000 x 0. pontjában felsorolt állatok körébe tartozik. május 11-én üzembe helyezett jármű beszerzési ára 3 500 000 Ft volt. számú mellékletében megjelölt adattartalommal. elidegenítés esetén az értékcsökkenési leírás időarányosan számolható el. a telkesítés. Beruházási költségnek a tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében. Ha a tárgyi eszköz értékcsökkenési leírásának elszámolását már 1997. május 11. ha azt nem számolta el egy összegben tárgyévi költségként. év előtt kezdte meg. december 31. között) 235 nap – költségként figyelembe vehető: (700 000 x 235): 365 = 450 685 Ft. a bizományi díj. A bányaművelésre.233 vagy a megállapodás az. (Ilyen esetben a vásárlásra fordított összeg hitelt érdemlő bizonyítása az eladó mezőgazdasági őstermelői igazolványában lévő értékesítési betétlap bejegyzése alapján is elismerhető. szerelési. az adók – az áfa kivételével –. Példa: 2010. – 2010. az üzembe helyezés napjáig felmerült. saját előállítás esetén pedig az anyagköltséget és a mások által végzett munka számlával (számlákkal) igazolt összegét kell tekinteni. A felújítási költség akkor képezi az értékcsökkenési leírás alapját. A tárgyi eszköz beszerzéséhez egyedileg kapcsolódó járulékos kiadás (szállítási. Évközi beszerzés. Az értékcsökkenési leírás alapjának számbavétele során a vonatkozó számlában (okmányban) szereplő és levonható áfa összegét figyelmen kívül kell hagyni. valamint a beszerzéssel összefüggő közvetítői kiadások.

december 31-ig üzembe helyezett tárgyi eszközeire vonatkozóan változatlanul alkalmazhatja a 11. Ekkor azonban a leírási évek számának legalább két adóévnek kell lennie azzal. a bekerülési érték nagyságától függetlenül. átalakítás költségét annak felmerülése évében lehet elszámolni a költségek között. (175 000 x 0. (A leírási évek számának legalább két adóévnek kell lennie. de választható az értékcsökkenési leírás alapjának növelése is. ha a beruházás a bérlő tulajdonába is kerül. pont . pontossága) helyreállítását szolgáló. Az egyéni vállalkozó az 1998. március 7-én történt az üzembe helyezés és a tárgyi eszköz beszerzési ára 175 000 Ft. a 33 vagy a 14. december 31-ét követően részletfizetéssel (ideértve az 1996.) A HR 8471 vtsz. A bérelt ingatlanon végzett beruházást akkor lehet értékcsökkentési leírás alá vonni. vagy azt követően egy meghatározott időtartamon belül tulajdonossá válik) a beszerzési ár egészére alkalmazható az értékcsökkenési leírás.5 %-os norma alá besorolt és korábban még használatba nem vett tárgyi eszközökre. Tárgyi eszközök 1996. Ha 2010. Évközi üzembe helyezés esetén az időarányosítást ebben az esetben is alkalmazni kell. december 31-ét követően kötött lízingszerződést is) történő vásárlása esetén (ha a szerződés szerint az utolsó részlet törlesztésével. akkor 2010-ben és 2011-ben értékcsökkenési leírás címén.értékcsökkenési leírás érvényesíthető. december 31. rendeltetésének megváltoztatásával. Ezt a szabályt a 2008. az élettartam növelésével kapcsolatban felmerült kiadás. Bérelt ingatlanon végzett felújítás. továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása. átalakításával. a kifizetés évében költségként elszámolható. melléklet I. sz. számú melléklet 1998. berendezésre. alá tartozó általános rendeltetésű számítástechnikai gépre. valamint a kísérleti fejlesztés aktivált értékére – értékhatártól függetlenül – 50 %. hogy a leírás mértéke 50-50%. a szellemi termékre. Mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek222 A saját gazdaságban előállított virágok és dísznövények – kivéve a 0602 40 vámtarifa 222 Szja-törvény 6.234 A 200 000 Ft egyedi beszerzési. évben megkezdte. napján hatályos rendelkezéseiben meghatározott leírási kulcsokat. valamint II/A. A tárgyi eszköz bővítésével. felújítással kapcsolatosan felmerült kiadás (felújítási költség) a felmerülés évében költségként elszámolható. A kizárólag film. valamint a 33 %-os norma alá besorolt tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenési leírás mértékét Ön is meghatározhatja. b) és c) pont. A részletfizetéshez kapcsolódó kamat az üzembe helyezés időpontjától nem része a beszerzési árnak. függetlenül a vételár kiegyenlítésének módjától.5)= 87 500 Ft/év vehető figyelembe.és videogyártást szolgáló gépek és berendezések esetében szintén 50 %értékcsökkenési leírás érvényesíthető. január 1-je után beszerzett tárgyi eszközök esetében kell alkalmazni. úgy az ilyen tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenési leírás mértékét Ön meghatározhatta. előállítási értéket meg nem haladó. Ha a fentieknek megfelelő tárgyi eszköz értékcsökkenési leírását 2009.

7. rózsa oltva is – értékesítéséből származó bevételt akkor lehet őstermelői bevételként figyelembe venni. sűrített szőlőmust. illetőleg azok megszerzése érdekében felmerült költségeit külön-külön kell nyilvántartania. Madártojás héjában kivéve: a gyógyászati tenyésztojás. Ha a bevétel meghaladja a 7 millió forintot. továbbá 152190 91 00-ből 152200 99 00-ből 130190 90 99-ből 6. . a dísz. Ha a magánszemély a saját termelői borkimérésében az előzőek mellett nem a saját őstermelői tevékenységében előállított bármely más terméket is értékesít és/vagy szolgáltatást is nyújt. a méhbábot. Tej és tejipari termék 3. a vírus. a macska. finom vagy durva állati szőr az 5101-ből. 5102 Nyers méhviasz és feldolgozási maradék termék Propolisz (méhszurok). a vadon élő madár tojása Vámtarifaszám 0101-0106-ból. a vadasparkban és a vadaskertben élő fajok. Élő állat (ideértve a méhcsaládot. gyűjtési tilalom alá eső állatfajok 2. és/vagy termelői borkimérésben végső fogyasztó részére) értékesíti. 0301-ből. nyers toll legfeljebb tisztítva. Természetes méz 0409 (ideértve a lépes-. hogy ha valamely költség többféle értékesítéssel is összefügg. a méhanyát. Ha a magánszemély e tevékenységével összefüggésben vagy egyébként az őstermelői igazolványt kiváltotta.és állatkerti állat. a laboratóriumi állat. és az értékesítésükből származó bevétel együttvéve az évi 7 millió forintot nem haladja meg. 5. azonban – ha a magánszemély e tevékenységével összefüggésben vagy egyébként az őstermelői igazolványt kiváltotta – az ellenérték kifizetésére akkor is alkalmazhatók a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó előírások. 0306-ból. a versenyló. szőlőbor értékesítése akkor számít őstermelői tevékenység bevételének. akkor az őstermelői és más bevételeit. az ellenérték kifizetésére akkor is alkalmazhatók a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó előírások. nyers a 0505-ből.235 számú. a természetvédelmi oltalom alatt álló. a vadon élő. ha a bevétel a 7 millió forintot meghaladja. ha az az évi 250 000 forintot nem haladja meg. A) Állat. nyers gyapjú. akkor az egész bevétel nem számít őstermelői tevékenység bevételének. ha a magánszemély ezeket a termékeket az adott évben 0.5 litert meghaladó kiszerelésben (kifizetőnek. azzal. vagy az értékesítés nem kizárólag az előzőek szerint történik. a kutya. akkor az egész bevétel nem számít őstermelői tevékenység bevételének. A saját gazdaságban termelt szőlőből saját gazdaságban készített szőlőmust. akkor azt – ha e törvény másként nem rendelkezik – a bevételek arányában kell megosztania. Ha meghaladja. a termelői és az egyéb természetes mézet is) 0502-0503. 0307-ből 0401-0406 0407 4. állati termék Sor. Állati eredetű termék: nyers állati szőr nem textilipari célra.Megnevezés szám 1. a méhrajt is) kivéve: a sportló.és szérum-állat.

felezett gyümölcs Fűszernövények és fűszerek: Fűszerpaprika Borókabogyó Sáfrány Kakukkfű Ánizsmag Köménymag Kapormag egyéb hazai fűszernövények 0904 20-ból 0909 50-ből 0910 20 0910 40-ből 0909 1000 0909 30 0910 99-ből 0709 90-ből 1211 90-ből 11. 100610. burgonya 0801-0814 Gyümölcs és dió. 1209 1210 1211-ből . valamint citrus. fagyasztva. zab.236 Méhpempő nyers virágpor Méhméreg máshova nem sorolt méhészeti termék B) Növény. továbbá tisztított. 13. Élő növény kivéve: a hínár. koptatott. 12. 15. csumázott zöldség. darabolt. Zöldségfélék.komlótoboz és lupulin. hajdina. hámozott. a zuzmó. kukorica. a 0602-ből 0603. lombozat. mustármag. árpa. napraforgó. mákszem. repce. búza. kanárimag. 1001-1005. 1201-1207 14. étkezésre alkalmas gyökerek és gumók 0701-0714 frissen. hámozott. ág és más növényi rész kivéve: a moha. köles. 16. földimogyoró. növényi termék 8. a tűlevelű ág 0410-ből 121299 80 00-ből 300190 99 00-ből 210690 98 99-ből a 0601-ből. Gabonafélék szemtermése. bimbó. kétszeres rozs. kendermag Vetőmag. triticale és más hibrid 1007-1008 kivéve: a malomiparban megmunkáltakat Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök: szójabab. a 0604-ből 10. ideiglenesen tartósítva vagy szárítva. sáfránymag. lenmag. cirokmag. fagyasztva.és dinnyefélék héja étkezésre alkalmas állapotban. frissen. továbbá tisztított. Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág. ricinus. gyümölcs vagy spóra vetési célra Ipari növények: . negyedelt. hűtve. rizs. ideiglenesen tartósítva vagy szárítva. az alga 9. hűtve.

ha az illatszer-. Szőlőtörköly 5301-ből. Szőlőbor kivéve a 22042999 20. útifű.növény és növényrész. ökörfark-kóró. pörköletlen cikóriagyökér . maszlag. mákgubó. galangagyökér. hársfavirág és -levél. fenyőrügy. borkő 29. borágófű. cukornád. Len és valódi kender (Cannabis sativa L). macskagyökér. pózna. vidrafű. vadmajoranna. -szár. bojtorján. 24. szagos müge.takarmánynövény: karórépa. veronikafű. széna.és hasonló iparban alapanyaga (angelikagyökér és -mag. hunyor. dohányhulladék Szerves trágya Szőlővenyige Fából kizárólag hasítással készített karó. illetve közvetlenül fogyasztható) zöldség. gyümölcs és dió 19. 2401-ből 3101 4401-ből 4404-ből 22. sás. diólevél. -csuhé. kukoricacsutka. bazsalikom. szárcsagyökér. anyarozs. vadgesztenye. sártök. gyűszűvirág. 25. morzsika. gyümölcshulladék stb. cölöp. növényvédőszer.237 . zsálya stb. Borseprő. imola. papsajt. baltacim. nőszirom.szentjánoskenyér. csillagfürt. tárnics. bot stb. birsmag. 18. rózsaszirom. takarmánykáposzta. nadragulya. de nem pácolva vagy fermentálva. kökörcsin. rozmaring. Karácsonyfa 28. kamillavirág. 1403 ecset készítésére: nád. fehér és fekete üröm.és 1212-ből szilvamag. lóhere. nyersen 27. hazai gyógynövények . Növényi eredetű nyersanyag fonásra. szárítva is. marharépa. takarmánygyökér. 2308 00 90-ből levél. 5302-ből 0604-ből 2307-ből 2309-ból . takarmányrépa. zöldségfélék héja. csillagvirág-hagyma. cövek. lucerna. Szőlőmust Állatok etetésére szolgáló növényi eredetű termék: 2308 00 40. gyermekláncfű. fűzfavessző 2001-2009 220429-ből 2204 30 Feldolgozott (véglegesen tartósított vagy konzervált. illetve seprű vagy 1401. vasfű. 21. fekete bodza. izsóp. cukorrépa. répafej. menta. orvosi pemetefű. barack. 23. gyógyszer-. Nyers dohány. rutalevél. 26. bükköny 17. makk.).gabonaszalma és -pelyva 1213 1214 .

közvetlenül a végső fogyasztót. Kistermelő hetente levághat legfeljebb a) 200 házi tyúkfélét. illetve helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységet látja el. 2. Kistermelő hetente legfeljebb 50 kg húskészítményt állíthat elő és értékesíthet. 16. 5. de legfeljebb 40 kg tejterméket értékesíthet. A rendeletet nem kell alkalmazni az élelmiszerek magánháztartásban. Kistermelő havonta legfeljebb 4 sertést vagy 1 szarvasmarhát vagy 4 juhot vagy 4 kecskét vághat. számú melléklet szerinti kis mennyiségű (a továbbiakban: kis mennyiségű).) FVM-Eüm-ICsSzEM együttes rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés. gazdaságában nevelt és ott levágott baromfi és nyúlfélék húsával közvetlenül a végső fogyasztót. vagy c) 50 nyúlfélét. előállítás és értékesítés feltételeit határozza meg. Ültetvénytelepítés. A 2010. c) tulajdonában lévő. számú melléklet a 14/2006. A külön jogszabályban meghatározott kistermelői élelmiszer-termelés.238 C) Tevékenységek 1. illetve vágathat le. illetve a helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységet látja el. (II. összegyűjtött vadon termő alaptermékkel közvetlenül a végső fogyasztót. illetve abból készített. d) a halászatról és a horgászatról szóló törvény alapján halászatra jogosító okmányok birtokában. évben az a termék vagy tevékenység. a halászati vízterületen általa kifogott hallal.) FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendelethez Kis mennyiség meghatározása alaptermékek és ebből előállított termékek vonatkozásában 1. amelynek során a kistermelő (a következőkben meghatározott tevékenységet végző természetes személy) az 1. 4. amely tevékenység eredményeként a telepített növények legalább egy évnél hosszabb ideig talajhoz. (II. illetve a helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységet látja el. a) általa megtermelt alaptermékkel vagy általa betakarított. Kistermelő naponta legfeljebb 200 liter tejet. b) általa megtermelt alaptermékből előállított élelmiszerrel közvetlenül a végső fogyasztót látja el. előállítás és értékesítés D) Az 1999. május 14-ig hatályos 14/2006. . Kistermelő évente legfeljebb 5000 kg mézet értékesíthet. 1. vagy b) 100 víziszárnyast vagy pulykát. helyhez kötötten a termesztés alapját képezik 3. E rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni. Erdőgazdálkodás és e tevékenység termékeiből 2. 3. amelyet az A)-C) pontokban felsoroltak kiegészítéseként kormányrendelet határoz meg. 16. saját fogyasztásra történő termelése és előállítása során.

Kistermelő hetente legfeljebb 360 db tojást értékesíthet. illetve a régión belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt látja el. gida levágása és húsának értékesítése Kifejlett vagy növendék szarvasmarha levágása és húsának értékesítése 100 kg alatti borjú levágása és húsának értékesítése Házi tyúkféle levágása és húsának értékesítése Víziszárnyas vagy pulyka levágása és húsának értékesítése Nyúlféle levágása és húsának értékesítése Húskészítmény előállítása és értékesítése Tej értékesítése Tejtermék előállítása és értékesítése Méz és méhészeti termék értékesítése Tojás értékesítése Hal értékesítése Növényi eredetű alaptermék értékesítése Savanyúság Növényi eredetű. 11. 30. 7. 10. május 15-étől hatályba lépő 52/2010. 2 600 kg Együttesen 5 000 kg 20 000 db 6 000 kg 20 000 kg 5 200 kg 5 200 kg . 14. 13. 5. 15. illetve közétkeztetési létesítményt (a továbbiakban együtt: vendéglátó létesítmény) látja el. amelynek során a kistermelő az 1. közvetlenül a végső fogyasztót. (IV. 16. melléklet szerinti kis mennyiségű. összegyűjtött terméket értékesíthet.239 6. c) általa jogszerűen kifogott hallal. Kistermelő évente legfeljebb 20 000 kg növényi eredetű alapterméket értékesíthet.) FVM rendelethez Kis mennyiség meghatározása alaptermékek és ebből előállított termékek vonatkozásában Termék vagy alaptermék. melléklet az 52/2010. 2. b) általa megtermelt alaptermékből előállított élelmiszerrel közvetlenül a végső fogyasztót. 4. Kistermelő hetente legfeljebb 100 kg savanyúságot vagy 20 kg egyéb feldolgozott növényi eredetű terméket értékesíthet. (IV. 19. 8. 10. 12. A 2010. 3. a) általa megtermelt alaptermékkel vagy általa betakarított. Kistermelő évente legfeljebb 6000 kg halat értékesíthet. Kistermelő hetente legfeljebb 100 kg termesztett gombát értékesíthet. összegyűjtött vadon termő alaptermékkel közvetlenül a végső fogyasztót. és a hozzá kapcsolódó tevékenység megnevezése Kifejlett vagy növendék sertés vagy juh vagy kecske vagy strucc vagy emu levágása és húsának értékesítése 50 kg alatti malac vagy 15 kg alatti bárány. 6. illetve a régión belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt látja el. illetve a régión belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó. 30. 18. 17. hőkezeléssel feldolgozott termék értékesítése Egyéb feldolgozott növényi eredetű termék értékesítése Vadon termő betakarított. 1. 9. 9. Kistermelő hetente legfeljebb 50 kg vadon termő betakarított. 8. összegyűjtött termék értékesítése Termesztett gomba értékesítése Heti maximális mennyiség 6 db 10 db 2 db 2 db 200 db 100 db 50 db 70 kg 200 liter 40 kg 500 db 150 kg 150 kg 50 kg 50 kg 100 kg Éves maximális mennyiség 72 db 120 db 24 db 24 db 1. 11.) FVM rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni. 7.

240 Példatár Az őstermelői kedvezmény kiszámítása 1053-B. január 01-től felváltja a tevékenységre jellemző kereset.54 %.62 = 9 300 forint érvényesíthető. sor „c” oszlopába írnia. Az egyéni vállalkozói igazolvány csak őstermelői tevékenységet tartalmaz. december hónapban érvényes 71 500 forint összegű minimálbérrel kell számolni. 1. Az adózó tételes költségelszámolással állapította meg a jövedelmét. A példabeli adózónak ezt az összeget kell a 41. olyan jövedelemként kell figyelembe venni. feltéve. sora 1. könyvelői díjkedvezményt is érvényesíthet. amennyit egyéni vállalkozóként járulékalapként figyelembe vett. kerekítve 62%. A példában – bejelentés alapján – a minimálbér összegét tekintjük járulékalapnak: . ennek megfelelően vállalkozóként eltérő összeget jelenthet. A kedvezmény kiszámítása a következő: Az összevont adóalap adója az őstermelői jövedelemmel együtt: 650 000 Ft 17%-a 110 500 Ft Az összevont adóalap adója az őstermelői jövedelem nélkül: 250 000 Ft 17%-a 42 500 Ft Az összevont adóalapok adójának különbözete: 110 500 – 42 500 = 68 000 Ft. az e sorhoz készült útmutatóban jelzett jövedelem és kedvezményi korlátba belefér. vagyis 77 300 forint. és a magánszemély számlával igazoltan a könyvelőnek 15 000 forintot kifizetett. hogy az. évi összevont adóalapja 650 000 forint. Az adózó – aki regisztrált mezőgazdasági termelő – 2010. Ebből az őstermelői jövedelem 400 000 forint. vagyis 15 000 x 0. Ez az összeg egyben agrár de minimis támogatásnak minősül. A minimálbér kétszereséhez kötött járulékfizetési alsó határt (minimum járulékalap) 2010. termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelme 250 000 forint. számlával igazolt összeg 15 000 forint. Járulékalapként figyelembe vehető összeg minimuma havonta a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összege. amely 73 500 forint. hogy a különbözet a 100 000 forintot nem éri el. január hónapra még a 2009. 2010. Az őstermelői kedvezmény címén levonható a 68 000 forint és a 9 300 forint összege. Adókedvezményként a könyvelőnek kifizetett összeg 62%-a. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapjának meghatározásakor az elszámolt bevételéből annyi összeget. a piaci viszonyoknak megfelelő díjazást. amelyet járulékfizetési kötelezettség terhel. Tekintettel arra. lap 41. ami a természetes személy főtevékenységére jellemző. Példák a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítására az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező családi gazdálkodó esetében Az egészségügyi hozzájárulás kiszámítása (1053-09-es lap) Amennyiben a családi gazdálkodó egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatja tevékenységét. az őstermelői tevékenysége tekintetében a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. Könyvelőnek kifizetett. A könyvelői díjkedvezmény kiszámítása: Az őstermelői jövedelem aránya az összjövedelmen belül: 400 000 : 650 000 x 100 = 61.

Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nem keletkezik. Az egészségügyi hozzájárulás alapja 150 000 Ft (3 000 000 Ft 5%-a)..... A mezőgazdasági kistermelők nyilatkozatai.. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapja az őstermelői jövedelem.... sor a) oszlopába..... ebből: – a növénytermelés bevétele 2 000 000 Ft.. a fizetendő egészségügyi hozzájárulás összege pedig 22 500 Ft lesz (150 000 Ft 15%-a). ... 2... sor „b” ...... 3. A mezőgazdasági kistermelő nemleges bevallási nyilatkozata 1.... amelyből a jövedelem (6%) 114 000 Ft Az egy főre jutó jövedelem (átalányadó alapja) 414 000 Ft. január hóra 71 500 forint..sor b) oszlop................ A család bevétele – növénytermelés 8 000 000 Ft – állattenyésztésből 7 600 000 Ft Összes bevétel 15 600 000 Ft Az egy főre jutó bevétel: 3 900 000 Ft. sorában a megfelelő oszlop(ok)ba kell beírnia..... 414 000 Ft (300 000+114 000) 1053-A.... akkor nem kell nyilatkoznia.241 Az őstermelői jövedelem havi összege 40 000 forint (évi 480 000 forint). február 1-jétől havi 73 500 forint (évi 880 000 forint). Ezt az összeget kell beírni 1053-A lap 13.. sor „b” . Amennyiben a 2010.. sor).. lap 13..... évi bevételei között támogatást nem vett figyelembe...... mivel ebben az esetben a bevétele adómentes...... amelyből a jövedelem (15%) 300 000 Ft – az állattenyésztés bevétele 1 900 000 Ft.. sor „a”. évi bevétele 3 000 000 Ft volt (323.. ......... 414 000 1053-A. a 1053-12-01-es lap kitöltése III. évi bevétele 700 000 Ft.. A tételes költségelszámolást választó........ mely összeg az összevont adóalap részét képezi.. A százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség meghatározása ebben az esetben a két alap figyelembevételével (150 000-893 500) történik... 1 900 000 Ft 367. Jelen esetben százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség nem keletkezett.. tehát nem éri el a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összegét.......... A járulékalap 2010.... A bevallás kitöltése: 363... melyet a 105309-es lap 285.. A mezőgazdasági kistermelő átalányban megállapított jövedelmének kiszámítása a 105312-03-as lap 363-367. A 2010.. . ebből az őstermelésből származó bevétele 500 000 forint és a földalapú támogatás összege 200 000 forint..... 3 900 000 Ft 364... lap 13. amit csökkenteni kell a járulékalapot képező jövedelem összegével (480 000 – 880 000 forint). sorai Egy négytagú család közös őstermelői igazolványt váltott ki és az átalányadózást választották.... 525 780 (414 000*1.27) ....... nyilatkozattételi jogával élő kistermelő 2010.. 2010. sor a) oszlop. Előző mezőgazdasági kistermelő 893 500 Ft járulék alapot vallott be a 1058-as bevallásában.....

valamint a bevallás feldolgozását. Az egészségügyi hozzájárulás alapja az őstermelői jövedelem. ami a természetes személy főtevékenységére jellemző.) kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenységet folytat. 1. január hóra 71 500 forint. a piaci viszonyoknak megfelelő díjazást. sorban is szerepel adat. Nyilatkozat esetén az erre szolgáló helyen „X”-szel jelölje választását. évi egyéni vállalkozásából származó jövedelmét a vállalkozói személyi jövedelemadó vagy az átalányadózás szabályai szerint állapítja meg. amennyit egyéni vállalkozóként járulékalapként figyelembe vett. A 401. hogy a 2010. amit csökkenteni kell a járulékalapot képező jövedelem összegével (480 000 – 880 000 forint). február 1-jétől havi 73 500 forint (évi 880 000 forint). december hónapban érvényes 71 500 forint összegű minimálbérrel kell számolni. Járulékalapként figyelembe vehető összeg minimuma havonta a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összege. Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nem keletkezik. január hónapra még a 2009. A minimálbér kétszereséhez kötött járulékfizetési alsó határt (minimum járulékalap) 2010. amely 73 500 forint. sorban a 412. úgy a 403. Ha a 412. az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásával. hogy megkönnyítsék a bevalláskitöltő programok alkalmazását. az ehhez kapcsolódó adózási mód választásával kapcsolatos szabályokat. és 402. A járulékalap 2010. sor kitöltését is vegye figyelembe (ebben az esetben. A példában – bejelentés alapján – a minimálbér összegét tekintjük járulékalapnak: Az őstermelői jövedelem havi összege 40 000 forint (évi 480 000 forint). tehát nem éri el a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összegét. úgy a 401-402. mindkét jövedelemszámítási mód jelölhető). január 01-től felváltja a tevékenységre jellemző kereset. 29. I. Az egyéni vállalkozói igazolvány csak őstermelői tevékenységet tartalmaz. az átalányadó választásával/megszüntetésével. 2010. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK NYILATKOZATA(I) A 1053-13-01-ES LAP KITÖLTÉSE A lap kitöltése előtt a 1053-13-as lapoktól. Ha az átalányadózás szerinti adózás szabályai szerint állapítja meg a jövedelmét és kizárólag a 210/2009 (IX. 2010. a de minimis és egyéb közösségi támogatásokkal. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapjának meghatározásakor az elszámolt bevételéből annyi összeget. sorban van lehetősége azt jelölni. amelyet járulékfizetési kötelezettség terhel. az őstermelői tevékenysége tekintetében a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. a 1053-15-ös lapokig készített kitöltési útmutatóban foglalt általános tudnivalókat is olvassa el. sorban nyilatkozhat erről. a jövedelem-minimum megállapításával. . ennek megfelelően vállalkozóként eltérő összeget jelenthet.242 Példák a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítására az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező családi gazdálkodó esetében Amennyiben a családi gazdálkodó egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatja tevékenységét. melyekből megismerheti a támogatások kezelésével. évre Ezek a nyilatkozatai arra szolgálnak. Egyéni vállalkozás esetén a jövedelemszámítás módszere a 2010. olyan jövedelemként kell figyelembe venni.

évi CXV. 404. § (7) bekezdés 224 .ha annak egyéb feltételei fennállnak . sor: Ha az egyéni vállalkozásból származó jövedelme után a 2011. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata az átalányadózás választásáról224 407. Az átalányadózásra vonatkozó döntésénél ezt is vegye figyelembe. Ha a jogosultsága a bevételi értékhatár túllépése miatt szűnt meg. illetve ha egyéni vállalkozói tevékenységét ügyvédi iroda. tv az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (Evtv. adóévre az idevonatkozó feltételek megléte mellett átalányadózást választ. Egyéni vállalkozó nyilatkozata a jövedelem-(nyereség)-minimum alkalmazásával kapcsolatosan 223 2009. közjegyzői iroda. akkor . Az egyéni vállalkozó nyilatkozata a tevékenysége megszüntetéséről. tagjaként folytatja.243 II. (3)-(8) bekezdések 225 1995. sor: Ebben a sorban „X”-szel kell jelölnie. törvény (Szja) 50. vagy az átmeneti rendelkezések szerint egyéni cégként működik tovább és az egyéni vállalkozói tevékenysége emiatt szűnt meg. Ha Ön 2010. január 01-jétől az egyéni cégekre vonatkozó új szabályozás szerinti tovább működés nélkül szűnt meg. Ha a szünetelés időtartama alatt vállalkozói tevékenységét megszűntette. végrehajtói iroda. hanem az összevont adóalap részét képezi. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata az átalányadózás megszüntetéséről225 408. Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 8. V.ezt a sort nem kell kitöltenie . Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 9.) 1995.a 404. § (1). Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 7. évben az egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette (és az adóév folyamán nem kezdett új egyéni vállalkozói tevékenységet) vagy akinek egyéni vállalkozói tevékenysége folytatását a körzetközponti jegyző határozatban. nem az elkülönülten adózó jövedelmek körébe tartozik. IV. évi CXVII. pontját! Szintén itt kell jelölnie. sorban jelölje a megszűnés tényét. december 20-áig bejelentkezett az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá és 2010-ben átalányadózó volt.sor: Ebben a sorban „X”-el kell jelölnie. Az átalányadózási mód megszüntetése esetén a megszűntetés évét követő négy adóév elteltét követően választhatja ismételten az átalányadózást. valamint a bevallás feldolgozását. az átalányadózás . Fontos! A 2010. évtől az egyéni vállalkozói bevételből átalányban megállapított jövedelem. ha az Ön egyéni vállalkozói tevékenysége egyéni cég alapítása miatt szűnik meg. évi CXVII.törvényben előírt bevételi értékhatár növekedett. évben és az adóév folyamán nem kezdte újra. 405. pontját! 406. ha a 2010. akkor az erre szolgáló négyzetbe beírt „X”-szel jelölje azt. ha Ön az egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette a 2010. 38. törvény (Szja) 50. sor: Ebben a sorban „X”-szel kell jelölnie. december 31-éig egyéni cégként működő egyéni vállalkozó adószáma – az új Evtv. hogy megkönnyítsék a bevalláskitöltő programok alkalmazását.§ (19)223 bekezdésének átmeneti szabálya szerint – 2010. ha mint 2009. adóévre nem az átalányadózást választja. sor: Ha a 2011. pontját! III.attól az adóévtől kezdődően újra választható. szüneteltetésésről Ezek a nyilatkozatai arra szolgálnak. amely adóévben az szja . akkor ezt az erre szolgáló négyzetben az „X” beírásával jelezze. jogerősen megtiltotta. akkor ezt a sort nem kell kitöltenie.

mivel az Szja tv. 409. 1053-13-08-03-as lapokat is be kell nyújtania. tv. a 1053-13-08-01. (Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 18. évben elemi kár sújtott. tv.ának (1)-(5) bekezdése szerinti bevételem a 4. (E nyilatkozata megtételéhez segítségül szolgál a 1053-13-04-es lap 454. A (4). pontnál leírtakat. ebben a sorban nyilatkoznia kell. az adóévben az Szja. §ának (1)-(5) bekezdése szerinti bevételem a 4. 5 A Szja tv. évben elemi kár sújtott. ha a jelen bevallásában nem vesz/nem vehet igénybe a csekély összegű (de minimis) támogatásokról. ha ebben az időszakban nem számolt el bevételt). számú melléklete szerint elszámolt költséget meghaladó része (jövedelem). sorban nulla szerepel. sor: Jelölje „X”-szel. számú melléklete szerint elszámolt költséget meghaladó része (jövedelem).(nyereség-) minimumot és emiatt. 49/B. 1 Nem tartozom az 1-essel jelölt adózók körébe. és 11. és 11. kivéve. E miatt a 13-03-tól kezdődő lapok kitöltése után töltse csak ki a nyilatkozatra vonatkozó részt. mivel az egyéni vállalkozói tevékenységemet 2009. Egyéni vállalkozó nyilatkozata a támogatásokkal kapcsolatban 410. Nem tartozom az 1-essel jelölt adózók körébe. számú melléklete szerint elszámolt költséget meghaladó része (jövedelem). § (23) bekezdése szerinti jövedelem. 49/B § (23) bekezdése szerinti jövedelem. a jövedelem minimum szerinti adózást választom.) 4 A Szja tv. 1053-13-08-02. az arra szolgáló helyen. valamint az un. és 425. de a 2010. Az 1-6-ig terjedő jelölések alkalmazása: A jövedelem-minimum megállapítására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmaznom. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységére a vállalkozói személyi jövedelemadózás szabályait alkalmazza. sora. azaz hasonlító adóalap eléri. azaz a hasonlító adóalap nem éri el az adóévben az Szja. 49/B § (23) bekezdése szerinti jövedelem-(nyereség)minimumot. 6 VI. 49/B §. (5) és (6) szám szerinti választását csak az adatok ismeretében (a jövedelem levezetése után) tudja jelölni (kötelezett-e a jövedelem-minimum szerinti adózásra vagy a nyilatkozattételre). vagy újrakezdtem és a tevékenység megkezdését megelőző 36 hónapban nem folytattam egyéni vállalkozói tevékenységet (ideértve azt az esetet is. 2 3 Jövedelem minimum szerinti adózásra nem vagyok kötelezett. 49/B. és 11. csoportmentességi és az adórendszeren kívüli támogatásokról szóló rendeletek alapján támogatást. sor: Ebben a sorban a jövedelem-(nyereség)-minimum megállapításával kapcsolatos nyilatkozatát teheti meg. bevallást kiegészítő nyilatkozattételi jogommal élek a 1053-15-os lap kitöltésével. de a jövedelem-(nyereség)-minimum szerinti adózás helyett. mielőtt ezt a sort kitöltené. 49/B §-ának (1)-(5) bekezdése szerinti bevételem a 4.244 Az idevonatkozó részletes szabályokat a 1053-13-as lap 10. azaz hasonlító adóalap nem éri el az adóévben az Szja. január 1-jét követően kezdtem. pont alatti útmutatójából ismerheti meg.(nyereség-) minimumot. ha a 421. . tv. de a 2009.) Ha a jelölést elmulasztja.

a de minimis és egyéb közösségi támogatásokkal. melyekből megismerheti a támogatások kezelésével. a 411. Nyilatkozat az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásáról. 90 napon belül bejelentette az állami adóhatóságnak a választott adózási módot227. az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásával. úgy most. választott adózási módot a 412. eldöntheti. ha a tevékenység folytatásának szándékán túl. törvény (Szja) 49/A.245 A 1053-13-02-ES LAP KITÖLTÉSE A lap kitöltése előtt a 1053-13-as lapoktól. sorban kell jelölnie a következőkben leírt lehetőségek figyelembe vételével. ha a tevékenység folytatásának szándékát 90 napon belül bejelentette az adóhatóságnak226. a jövedelem-minimum megállapításával. sorban az erre szolgáló helyen jelölje „1”-gyel. Ha a tevékenységet továbbfolyató özvegy vagy örökös maga is egyéni vállalkozó. Abban az esetben. hogy az egyesített tevékenységből származó jövedelem megállapítására a továbbiakban milyen adózási módot választ. de az elhunyt által alkalmazott adózási módtól eltérő adózási mód szerint adózik. sorba „1”-est kell beírni. évi CXVII. sorban az erre szolgáló helyen 2-vel jelölje ezt a tényt. valamint határidőn belül eleget tett a bejelentési kötelezettségének. Sorsz Egyesített tevékenység adózási módja átalányadó átalányadó vállalkozói szja eva átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja eva eva Elhunyt adózó tevékenységének adózási módja vállalkozói szja átalányadó átalányadó eva eva eva vállalkozói szja vállalkozói szja átalányadó Egyesített tevékenység előtti adózási módja átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja vállalkozói szja átalányadó vállalkozói szja átalányadó eva eva 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Abban az esetben. ha Ön az elhunyt egyéni vállalkozó e tevékenységét. a 412. ha az elhunyt egyéni vállalkozó e tevékenységét az özvegye vagy örököse tovább folytatja. mint az özvegye vagy örököse tovább folytatja. a 411. ha a 411. § (8) bekezdés . ha azonos adózási mód szerint adózott az elhunyt egyéni vállalkozó. de eddig nem volt egyéni vállalkozó. Erre akkor van lehetősége. az adózási mód választásáról Abban az esetben. § (7) bekezdés 1995. sorba 2-est írt. illetve a tevékenységet tovább folytató egyéni vállalkozó özvegy vagy örökös. Erre akkor van lehetősége. Az egyesített tevékenységre értelemszerűen irányadóak az alkalmazott adózási módról a 226 227 1995. az ehhez kapcsolódó adózási mód választásával kapcsolatos szabályokat. a döntése szerinti. törvény (Szja) 49/A. évi CXVII. a 1053-15-ös lapokig készített kitöltési útmutatóban foglalt általános tudnivalókat is olvassa el. az átalányadó választásával/megszüntetésével. de eddig is egyébként egyéni vállalkozói tevékenységet folytatott. VII. Abban az esetben.

Ha például a jelölés „5”-ös. a 1053-14-es pótlapokon. Ez vonatkozik arra is. nyilatkoznia. vegye figyelembe.nav. az adóéven belül új egyéni vállalkozói tevékenységet kezdett. illetőleg bizonyos esetekben a 1053-15-ös pótlapon. ha nem állt munkaviszonyban.hogy az a tevékenysége megszűnését követően hová került. ha a megszűnést követően. Az egyéni vállalkozás egyesítésével összefüggő előírások alkalmazásáról a vállalkozói útmutató 12. VIII. . hogy az Ön korábbi eva alanyiságának megszűnés adóévét követő négy adóévre az adóalanyiság ismételten nem választható. sor: Abban az esetben.246 választott adózási módra történő áttérés esetére és az adózási mód alkalmazási feltételeire vonatkozó rendelkezések. – a megfelelő jelöléssel . ha az átalányadózás megszüntetése évét követően legalább négy adóév eltelt. amennyiben azt a személyi jövedelemadó törvény rendelkezései szerint kell megállapítania. 3 leselejtezte. Önnek. a 1053-13-as. ÉVI ADÓBEVALLÁSÁHOZ Ezeket a bevallási lapokat csak az egyéni vállalkozók tölthetik ki! A 1053-as bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen írja be.hu). Amennyiben lehetősége van. Például „3”-ast.2 pontjánál leírtaknál olvashat.gov. az egyéni vállalkozói tevékenységéből származó jövedelméről. A következő számok felhasználására van lehetősége. Nyilatkozat az egyéni vállalkozás megszüntetése során a pénztárgépek elhelyezéséről 413-417. ÚTMUTATÓ AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 2010. hogy csak akkor választhatta az egyesített tevékenységre ezt az adózási módot. vegye igénybe az ÁNYK (AbevJava) program szolgáltatásait az állami adóhatóság honlapján (www. 2 megtartotta. valamint annak adójáról kell számot adnia. ha Ön a korábbi átalányadózás időszaka alatt megszűntette a tevékenységét. 4 minden egyéb esetben 5. hogy a bevalláshoz a 1053-1301-es és 02-es pótlapot is csatolja. ha Ön egyéni vállalkozóként rendelkezett pénztárgéppel. majd utóbb újból egyéni vállalkozóként folytatja tevékenységét. akkor nyilatkoznia kell arról. A nyilatkozatot nem kell megtennie. illetve a választás időpontjában az elhunyt és az Ön által addig elért bevétele nem haladta meg a 15 illetve a 100 millió forint időarányos részét. azaz átalányadózást Ön akkor választhatott az egyesített tevékenységre. Ha Ön az egyéni vállalkozó tevékenységének gyakorlása során már korábban is adózott az átalányadó szabályai szerint. azaz Ön az egyesített tevékenységre az elhunyt egyéni vállalkozó által alkalmazott egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként történő adózást akkor választhatta a vállalkozói személyi jövedelemadó helyett. ha megfelel annak a feltételnek. 1 szabadforgalomba bocsátotta. ha szervíznek adta el.

ha Ön más törvény szerint kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. de akinél az eva-s időszak előtt foglalkoztatási.1 AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK . Akkor is ezt a bevallási lapot kell kitöltenie. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A jövedelem megállapításakor a bevételeket és a költségeket Ft-ban kell figyelembe venni. 2. 9. akinél az eva-s időszak előtt érvényesített kisvállalkozói adókedvezmény nem vált véglegessé.) Amennyiben Ön kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó. 6. a 1053-13-01 és 1053-13-02-es lapokon az adózói nyilatkozatokat kell kitöltenie. Ha Ön nem pénzben kapja az ellenértéket (vagyoni értéket). 5. illetve aki egyéni vállalkozói tevékenységét ügyvédi iroda. de az egyszerűsített vállalkozói adóra tett nyilatkozata nem volt jogszerű. fejlesztési tartalék címén érvényesített bevételt csökkentő kedvezmény a feltételek hiánya miatt nem vált véglegessé és emiatt személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezett. évben a 1058-as bevallásban kellett közölnie. 2.247 1. illetve fejlesztési tartalék címén csökkentette a bevételét és ezek az igénybevett kedvezmények nem váltak véglegessé. kisvállalkozói. de a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt kisvállalkozói kedvezményt. az áttérés időpontjától. közjegyzői iroda. akinek egyéni vállalkozói tevékenysége folytatását a körzetközponti jegyző határozatban. 2. 4. január 1-je és december 31-ie közötti időszakra eső egészségügyi szolgáltatási járulékát és a nyugdíjjárulékát a 1053-14-es lapon kell bevallani. de évközben a feltételek hiánya miatt kikerült az eva törvény hatálya alól és emiatt vissza kellett térnie a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá. jogerősen megtiltotta. egyéb költség sorokba írjon nullát. A BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE E bevallási lapokat kell kitöltenie annak az egyéni vállalkozónak is. 7. A 1053-13-03-tól a 07-ig tartó bevallási lapokat akkor is be kell nyújtania. 3. aki a 2010. tagjaként folytatja. akinek egyéni vállalkozói tevékenysége egyéni cég alapítása miatt szűnik meg. aki az egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette a 2010. végrehajtói iroda. évre az eva szerinti adózást választotta. foglalkoztatási kedvezményt vett igénybe. évben. 1. ha azon nem szerepel adat. aki az eva hatálya alá tartozik. A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozónak a saját járulékait a 2010. kisvállalkozások adókedvezményét. aki egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelte(ti)tte a 2010. 8. Ebben az esetben csak az összesítő (vastag keretes) sorokba írjon nullát. aki az eva hatálya alá tartozik. évben. akkor bevételnek a Ft-ban kifejezett szokásos piaci értéket kell tekintenie. a 2010. aki családi gazdálkodóként mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytat. (Elektronikus úton vagy 2D módon – internetes program felhasználásával papír alapon – történő kitöltés esetén a bevétel.

évi bevallásában további korrekciókkal kellett számolnia. Amennyiben a választása nem volt jogszerű a 2010. amikor ennek tényét Ön vagy az állami adóhatóság feltárta. valamint a tájékoztató adatok megállapításakor a 1053-13-as bevallási lapon a mindkét időszak éves összesített adatát szerepeltesse. akkor csak a vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítására vonatkozó szabályokat alkalmazhatja. Ha Ön 2009-ben az átalányadó szabályai szerint adózott és az eva választása a 2010. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TOVÁBBI TUDNIVALÓK . akkor az éves bevallásában az egyéni vállalkozásból származó jövedelem. Ha Ön a 2010. akkor az adóév egészére a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkalmazására kellett áttérnie. évre nem volt jogszerű. Ebben az esetben a becsléssel megállapított bevételi és költség adatokat kötelező figyelembe vennie a jövedelemszámításkor és az Szja-törvény szerinti könyvvezetési kötelezettségének a becsült időszakot követően kell eleget tennie. tábláin nyilatkozhat. de az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben megszüntette. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben szüneteltette. akkor az éves bevallásában az egyéni vállalkozásból származó jövedelem. akkor az állami adóhatóságnak kellett megállapítania becsléssel a bevételét és a költségeit azon időpontig. valamint a tájékoztató adatok megállapításakor a 1053-13-as bevallási lapon a mindkét időszak éves összesített adatát szerepeltesse. • az átalányadózás. A személyi jövedelemadó törvény szerint jövedelmét – a törvényben is megjelölt feltételek figyelembevételével – kétféle módszer szerint állapíthatja meg: • a vállalkozói jövedelem szerinti adózás. Az eva választása miatt a 2009. mivel az átalányadózásra nem térhetett vissza. akkor a korrekciós tételek miatt a 2009. Amennyiben az eva-t jogszerűtlenül választotta. Az átalányadózás következő adóévre történő választásáról vagy annak megszüntetéséről a 1053-13-01-es bevallási lap III. majd az adóéven belül azt újra kezdte. Ha Ön a 2010. olvassa el a 12. évre az átalányadózást választotta. és IV.1 pont alatti tájékoztatást.248 Többféle vállalkozói tevékenység esetén az egyéni vállalkozásból származó bevételeit és a költségeit együttesen (összesítve) vegye figyelembe. A döntését a 1053-13-01-es lap I. de az adóéven belül ismételten egyéni vállalkozói tevékenységet kezdett folytatni. pont alatt találja. de az adóéven belül újra folytatta. évi bevallását is módosítania célszerű (az esetleges későbbi jogkövetkezmények elkerülése érdekében) önrevízió útján. táblájában kell jelölnie. évre. Amennyiben az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben megszüntette. Az átalányadózással és annak választásával kapcsolatos tudnivalókat a 1053-13-06-os lap útmutatójánál a 16. 3. évben év közben vált özvegyi vagy örökösi jogon egyéni vállalkozóvá.

Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetéséhez kapcsolódó különös szabályok 10. A veszteségelhatárolás 15. özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatás esetén 13. a cégautó adó kötelezettségét a 1001-es bevallásban kell bevallania. 5. csoportmentességi és az adórendszeren kívüli támogatásokról 19. valamint az agrártermelés költségeit csökkentő támogatások visszafizetési kötelezettségét. A vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítása 14. A kisvállalkozói kedvezmény részletező adatai 18. közjegyzői iroda.249 Az útmutató a következőket tartalmazza: 4.2 A tevékenységét ügyvédi iroda. az innovációs járulék-. 1008E számú bevallás szolgált. Az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatására vonatkozó szabályok 12.vállalkozói adóalap esetén 12. A foglalkoztatói minőségben keletkezett adó-. Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. A vállalkozói osztalékalap és adójának megállapítása 16. Az átalányadózással és annak választásával kapcsolatos tudnivalók 17. A kedvezményes adókulcs alkalmazásának feltételei 50 millió forint alatti . és hozzájárulás kötelezettség bevallására a 1008.2 Az egyéni vállalkozás egyesítésével összefüggő előírások. a játékadó-. ha a . Az államháztartással szembeni egyéb kötelezettségek teljesítése 5. adóév első félévére eső . Az egyéni vállalkozói tevékenység megszűntetéséhez kapcsolódó különös szabályok 8.a 2010. végrehajtói iroda tagjaként folytató egyéni vállalkozó bevallásával összefüggő szabályok 9. Az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozó és a tevékenységét ügyvédi iroda. Adatok a csekély összegű (de minimis) támogatásokról.1 Az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozó bevallásával összefüggő szabályok 8. A családi gazdaságok egyéni vállalkozó tagjainak adózása 6. ha a családi gazdaság nyilvántartásba vétele egyéni vállalkozói jogállás alapján történt. A kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő egyéni vállalkozót terhelő járulékokról 4. A Jövedelem-(nyereség)-minimum (Nyilatkozat) 11. a szakképzési hozzájárulás-. évre történő választása esetére vonatkozó szabályok 7. közjegyzői iroda. valamint az un. járulék-. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSSAL SZEMBENI EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE Az egyéni vállalkozónak a rehabilitációs hozzájárulás-. A CSALÁDI GAZDASÁGOK EGYÉNI VÁLLALKOZÓ TAGJAINAK ADÓZÁSA A családi gazdálkodónak és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagnak mezőgazdasági őstermelői tevékenysége tekintetében adókötelezettségét a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell teljesítenie akkor is. végrehajtói iroda tagjaként folytató egyéni vállalkozó bevallásával összefüggő szabályok 8.1 Az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatása 12.

sor adata). évi bevallás 1053-13-06-os lapjának 505. egyszerűsített számla szerinti teljesítési időpont megelőzi az Eva tv. de az egyéni vállalkozói jogállással rendelkező magánszemélynek a (1053-13-as) bevallási lapot ekkor is be kell küldenie az állami adóhatósághoz. – Az adóalanyiság első adóévét megelőző adóév utolsó napján megszerzett vállalkozói bevételnek kell tekinteni minden olyan Önt egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket (422. a meglévő készletekkel kapcsolatos bevételét és azt mindaddig adóalapot nem érintő bevételként kell nyilvántartania. de a bevallásban nem kell levezetnie. – Egyéni vállalkozói bevétel hiányában a kötelezően fizetett saját jogú járulék összegét. december 20-áig bejelentkezett az eva hatálya alá. 6. – Ha a családi gazdaságba befolyt összes bevétel őstermelői tevékenységből származik. A bejelentkezéskor választott adózási mód szerint kell a kiegészítő tevékenység után a jövedelmet megállapítania. aki annak megfizetésére kötelezett.250 bevétele az szja-törvény 6. 17. § (2) . törvény (Eva tv. ha az egyéni vállalkozói igazolványában fel van tüntetve. évre való választása esetén a 2010. aki azt az állami adóhatósághoz bejelentette. – A bevételt csökkentő kedvezményeket az őstermelésből származó jövedelmével szemben a családi gazdálkodó érvényesítheti. de 2010. A járulék összegét a bevételével szemben az a magánszemély vonhatja le. vagy fejlesztési tartalék nyilvántartása 228 2002. és a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt keletkezett veszteség összegét nem lehet megosztani a családtagokkal. Ebben az esetben a 1053-13-as bevallási lapok összesítő soraiba kell nullát beírni. amíg az Eva tv. §.) 10. – Amennyiben a személyi jövedelemadó törvény hatálya alatt kisvállalkozói kedvezményt. akkor az áttéréssel kapcsolatban az alábbiakra legyen figyelemmel: – A bejelentés évében az egyéni vállalkozásból származó éves jövedelem megállapításakor az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások szerint meg kell állapítania. – Egyéni vállalkozóként a mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek nem minősülő tevékenységek tekintetében az átalányadó választásáról nyilatkozni lehet. sz. ÉVRE 228 TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSA ESETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK Ha Ön 2010-ben a személyi jövedelemadó törvény rendelkezései szerint állapítja meg egyéni vállalkozásból származó jövedelmét. aki a veszteséget „hozta”. mellékletében felsorolt őstermelői termékek előállításából. felsorolt tevékenységek gyakorlásából származik. akkor a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó bevallásadási kötelezettségnek kell eleget tenni. A nyilvántartott veszteség összegét is csak az a magánszemély érvényesítheti a jövedelmével szemben. évi XLIII. A mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem megállapításával kapcsolatos tudnivalók a 1053-12-es laphoz fűzött útmutatóból ismerhetők meg. előírásai szerint teljesíti adókötelezettségét vagy – ezt megszüntetve – a személyi jövedelemadó törvény szerinti átalányadózást alkalmazza. és bevallania. amelyről kiállított számla. AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2011. – A nem egyéni vállalkozói jogállás alapján végzett kiegészítő tevékenységből származó jövedelem után annak kell adóznia. sorában kell szerepeltetni. – A megszűnés szabályai szerint megállapított készletek értékét az adóalanyiság 2011. szerinti adóalanyiság első adóévét. Mindez a következőket is jelenti: – A családi gazdaságban folytatható kiegészítő tevékenység után továbbra is az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. kisvállalkozói adókedvezményt érvényesített.

akkor e tárgyi eszközökre tekintettel a nyilvántartott kisvállalkozói kedvezmény kétszeresének adóját – mely 16% – vállalkozói személyi jövedelemadó címén meg kell fizetni. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK Ha Ön az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010. valamint vállalkozói személyi jövedelemadó kötelezettségéről. – Ha a tárgyi eszközt az eva-s időszakban helyezi üzembe. vagy annak folytatását a körzetközponti jegyző határozatban. mivel e tekintetben az Szja-törvény e rendelkezése az eva-s időszakban nem vonatkozik Önre. jogerősen megtiltotta a 1053-as bevallásában 2011. – Az eva hatálya alá bejelentkezett adózót. 7. sor) megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. akkor az üzembe helyezést megelőzően az adózás utáni jövedelem csökkentésekor levont beruházási költség összegével nem kell az adózás utáni jövedelmét növelnie. évre átjelentkezett az Eva tv. akkor az özvegy. Természetesen más jogcímen megszerzett jövedelmek tekintetében a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség fennáll. e jogviszonyára tekintettel az adóévben megszerzett bevétele után nem terheli személyi jövedelemadó kötelezettség. örököse által az egyéni vállalkozói tevékenység korábbi folytatására tekintettel az egyéni vállalkozói 229 1995. illetve felmerült kiadásra az önálló tevékenységből származó jövedelem (10. amelyet a magánszemélynek a megszűnés adóévéről szóló adóbevallásában kell figyelembe vennie. – az egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő igazoltan felmerült kiadás a megszűnés adóévében elszámolható vállalkozói költségnek minősül. május 20-áig kell számot adnia a magánszemélyként Önt terhelő személyi jövedelemadó. évi CXVII. stb. törvény (Szja. A megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtását követően befolyó bevételre. sor). évben megszűntette meg. Nem kell a tevékenység megszűnésére irányadó rendelkezéseket alkalmazni. hatálya alá. – Ha az eva-s időszakot megelőzően fejlesztési tartalékkal csökkentette a bevételét és a 2010. akkor a felsorolt kedvezmények végleges érvényesítésére vonatkozó szabályok az eva-s időszak alatt is vonatkoznak majd Önre. pont alatti tájékoztatót! Az egyéni vállalkozói jogállás megszűnését (ide nem értve az egyéni cég alapítása miatti megszűnést) követően a megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig: – az egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel befolyt ellenérték (bevétel) a megszűnés adóévében megszerzett vállalkozói bevételnek.tv.251 (lekötése). akkor az eva hatálya alatt a fejlesztési tartalék nem cél szerint történő feloldása esetén a feloldott összeg utáni adót késedelmi pótlékkal növelten kell visszafizetnie (1053-13-05-ös lap 484. § (2) .229 Az egyéni vállalkozó halála esetén a vállalkozói tevékenységét nem folytató özvegye. Ez azt jelenti. átsorolja. ha az egyéni vállalkozó tevékenységét cselekvőképességének elvesztését követően a nevében és javára törvényes képviselője folytatja.) 49/B. foglalkoztatottak számának növekedése miatt csökkentette a bevételét. az Szja-törvényben meghatározott időszakon belül. Amennyiben az egyéni vállalkozó e tevékenységét halála után özvegye vagy örököse folytatja. ha például a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló tárgyi eszközöket értékesíti. örökös esetében az egyéni vállalkozó tevékenységet folyamatosnak kell tekinteni. Olvassa el a 12.

számú melléklet II. áru. vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadását a költségei között elszámolta. sorban). 10. ha azt az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésekor még nem kapta meg –. Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése esetén Önnek. akkor a bérleti. félkész és késztermék) leltári értékét (a leltár szerinti értéket az Szja-tv.252 jogállás megszűnésének napját követően megszerzett bevétel önálló tevékenységből származó bevételnek minősül. sorban). (Amennyiben ez az összeg a bevallás időpontjában még nem ismert. a 1053-13-07-es lapot nem töltheti ki. Az előzőekhez hasonlóan. • kisvállalkozói kedvezmény címén (a 431. A tevékenység megszüntetésekor a vállalkozói lapok „d” oszlopai szolgálnak a megszűnés szabályai szerinti jövedelem levezetésére. sz. sor). az iroda és az egyéb – kizárólag a jövedelemszerző tevékenységhez használt. a „d” oszlopokban kiszámított vállalkozói osztalékalap után.a vállalkozói osztalékalap után . amennyiben azok beszerzési árát a költségei között egy összegben számolhatta el az alacsony bekerülési érték miatt. 5. a fejlesztési tartalékként nyilvántartott összeg esetében is visszafizetési kötelezettsége keletkezik (1053-13-05 lap 484. az üzlet. az adókötelezettség meghatározására. • a gazdasági épület. A megszűnés adóévére vonatkozóan kisvállalkozások adókedvezménye (458. mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani). Az általánostól eltérő szabályokra az adott soroknál „Megszűnt” címmel talál segítséget. a műhely. hogy a bevételeit nem csökkentheti • a foglalkoztatási kedvezménnyel (a 429. akkor a megtakarított és nyilvántartott adót késedelmi pótlékkal növelten kell visszafizetnie a (1053-13-05 lap 485. kell az adót megfizetnie a 1053-as bevallás benyújtásakor.) Fontos tudnia. sor „d” oszlopában figyelembe kell venni230: • a költségek között elszámolt és megszűnéskor meglévő összes vásárolt és saját termelésű készlet (anyag. sor). 230 Szja. és az azzal összefüggő adókötelezettségeket (ideértve a jövedelem megállapítását is) ennek megfelelően kell teljesíteni. sor) sem érvényesíthető. Nem számolható el költségként a megszüntetés évéről készített adóbevallás (illetőleg annak önellenőrzése) alapján . A lapok kitöltésekor további bevételnek minősül és a jövedelemszámítás során a 421. ha a használati jog. Ha adómegtakarítást tart nyilván.megállapított egészségügyi hozzájárulás.tv. sorban jelölni a tevékenysége megszűnésének tényét.ingatlan bérleti vagy használati jogáról való lemondás miatti ellenérték összegét – akkor is. a használati jog megszerzésére fordított kiadást kell további bevételnek tekinteni. • a tárgyi eszközök – ideértve a tartalék alkatrészt és a gyártóeszközt is – leltári értékét. a tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint. A 1053-13-01 és -13-02-es lapokon az Önre vonatkozó részeket is töltse ki! Ne felejtse el a 1053-13-01-es lapon a 404. pont .

május 20. közjegyzői iroda. A magánszemély eldöntheti.és vállalkozói osztalékalap utáni adókötelezettségét. annak az alapítást. a tagi jogviszony keletkezését megelőző nappal megállapított (szja.253 8. vagy . nem anyagi javakról megjelölve az egyéni cég tulajdonába nem pénzbeli hozzájárulásként kerülőket azon az értéken is. amely értéket az egyéni cégalapító okiratában rögzített. az előírt nyilvántartási kötelezettség betartása mellett nem kell a magánszemély egyéni vállalkozói jogállását megszűntnek tekinteni. amennyiben úgy dönt. a megszűnési szabályok alkalmazásával állapítja meg a jövedelmét. a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napra vonatkozóan leltárt kell készítenie. egy összegben fizeti meg. hogy az előírt nyilvántartási kötelezettségeit egyéni cégként kezeli. amelyekre az egyéni vállalkozó kisvállalkozói kedvezményt és/vagy kisvállalkozások adókedvezményét érvényesítette. AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÁSA MIATT MEGSZŰNŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÉS A TEVÉKENYSÉGÉT ÜGYVÉDI IRODA. VÉGREHAJTÓI IRODA TAGJAKÉNT FOLYTATÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ BEVALLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK Akinek az egyéni vállalkozói tevékenysége egyéni cég alapítása vagy tevékenységének ügyvédi iroda. eho) kötelezettségeiről a 1053-as bevalláson kell számot adnia. továbbá nettó értéken a tárgyi eszközökről. Az egyéni vállalkozói tevékenység egyéni cég alapítása miatt történő megszűnése esetén a vállalkozói bevételek és költségek megszűnéssel összefüggő elszámolására irányadó rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni. Nem kell a magánszemély egyéni vállalkozói jogállását megszűntnek tekinteni az egyéni cég tulajdonába adott olyan eszközök esetében. AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÁSA MIATT MEGSZŰNŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ BEVALLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK Aki a tevékenységének megszüntetésével egyéni céggé alakul át. a tárgyi eszközök.1. A bevallás benyújtási határideje 2011. hogy a megszűnés adóévről szóló adóbevallásában: 1. végrehajtói iroda tagjaként történő folytatása miatt szűnik meg. A megszűnés adóévéről szóló adóbevallásában a magánszemélynek az egyéni vállalkozói jogállás megszűnését követően a megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig az egyéni cég tulajdonába nem adott követelésre tekintettel befolyt ellenértéket (bevételt) a megszűnés adóévében megszerzett vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie. hogy a leltárban. nem anyagi javak nyilvántartás szerinti nettó értéke vállalkozói költségnek minősül. nem pénzbeli hozzájárulásként az egyéni cég tulajdonába adott – eszköznek az alapító okiratban meghatározott értéke (apport) vállalkozói bevételnek. valamint nyilvántartásai alapján tételes kimutatást kell összeállítania a követelésekről. Az egyéni vállalkozói tevékenység egyéni cég alapítása miatt történő megszűnése esetén a fejlesztési tartalékra. 8. a foglalkoztatási kedvezményre. – értékcsökkenési leírásként a tulajdonba adásig még el nem számolt. és azt 2011. valamint az annak megfelelő vállalkozói személyi jövedelemadó. az általános szabályok szerint. illetve a tételes kimutatásban feltüntetett. a nyilvántartott adókülönbözetre vonatkozó szabályok szempontjából. KÖZJEGYZŐI IRODA. május 20-ig. ill.

§ . § (2) – (5) bekezdés 2010. KÖZJEGYZŐI IRODA. az első részletet adóévi kötelezettségként. évi adókötelezettség megállapításánál a 8. akkor a 1053-13-03 . a kisvállalkozások adókedvezményével összefüggő. a nyilvántartásba vétel évében hatályos adómértéket kell figyelembe venni. közjegyzői iroda.231 Ha a megszűnési szabályok alkalmazásával (1. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként kell szerepeltetni. törvény 21. Ha a különbözet szerinti adózást alkalmazza (2. végrehajtói iroda tagjaként folytatja. Az adóévi kötelezettséget e bevallás. az érvényesítés évében hatályos adómérték felét. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. hogy három egyenlő részletben fizeti meg. a nyilvántartott adókülönbözettel. a különbözet három egyenlő részletben fizethető meg.2 A TEVÉKENYSÉGÉT ÜGYVÉDI IRODA. alábbi előírásait. január 01-én hatályos Szja-tv. akkor a 1053-13-03 -1053-13-05ös lapok „c” és „d” oszlopait kell kitöltenie. olvassa el a 480-483. pont). Ha a megszűnés szabályai szerint megállapított adókötelezettség a megszűnés szabályai figyelmen kívül hagyásával számított adókötelezettségét 10 ezer forintnál nagyobb összegben meghaladja. erre vonatkozó.amennyiben az a számára kedvezőbb . 2011. az egyéni cég alapítása miatti megszűnésre vonatkozó különös szabályok és a megszűnés általános szabályainak figyelmen kívül hagyásával is megállapítja (megszűnés nélküli adókötelezettség) az adókötelezettségét (különbözet szerinti adózás).alkalmazhatja az Szja-tv.1 pontban leírt szabályok helyett . Adómegfizetési kötelezettség esetén: a) késedelmi pótlék nélkül a kisvállalkozói kedvezménnyel összefüggésben. Az első részletet vállalkozói személyi jövedelemadóval és a vállalkozói osztalékalap utáni adókötelezettséggel együtt adóévi kötelezettségként. b) a nyilvántartásba vett fejlesztési tartalékkal összefüggésben – vállalkozói osztalékalap utáni adó-fizetés nélkül – az erre vonatkozó rendelkezés szerinti. január 01-jétől hatályos. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként. 49/A. VÉGREHAJTÓI IRODA TAGJAKÉNT FOLYTATÓ 232 SZABÁLYOK EGYÉNI VÁLLALKOZÓ BEVALLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ Ha az egyéni vállalkozó tevékenységét ügyvédi iroda.§ 233 A 2011.254 2. Az a) és b) pont szerinti kötelezettségek esetében – ha együttes összegük a 10 ezer forintot meghaladja – a magánszemély választhatja. pont) állapítja meg a jövedelmét.§ és 29. Ne felejtse el a 1053-13-01-es lapon a 405. akkor a 2010. 84/E. az erre vonatkozó rendelkezés szerinti. sorokhoz fűzött magyarázatot is! 8. sort jelölni! Kérjük. 231 232 Szja-tv.1053-13-05-ös lapok „d” oszlopait kell kitöltenie. a további két részletet a kötelezettség évére vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás benyújtására nyitva álló határidőig kell megfizetni.233 Az egyéni vállalkozó a tagi jogviszony keletkezését megelőző napra vonatkozóan az egyéni vállalkozói tevékenységét megszünteti azzal. évi CXXIII. hogy a foglalkoztatási kedvezménnyel. a megszüntetésre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmaznia.

annak azt is le kell adnia a tevékenység szüneteltetésének bejelentése mellett.sor). a közjegyző tevékenységét a jogállását szabályozó külön törvény előírásai235 szerint szüneteltetheti. Akinek van egyéni vállalkozói igazolványa is.sor). tv. eho) kötelezettségeiről a 1053-as bevalláson kell számot adnia.. ha tevékenységét adóéven belül újra kezdte) megállapított (szja.sor).. Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozónak az átalányadózásra való jogosultsága nem szűnik meg. valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról.1053-13-05-ös lapok „d” oszlopait kell kitöltenie.. sort jelölni! Kérjük.255 A fenti kötelezettségek. törvény a bírósági végrehajtásról 237 A 2011. Az egyéni vállalkozói tevékenységre vonatkozó adóbevallásra nem kötelezett a magánszemély. ha e tevékenységét az adóév minden napján szüneteltette (ideértve azt is.a körzetközponti jegyzőnél (okmányiroda). Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetését és a szüneteltetés végén a tevékenység folytatását be kell jelenteni elektronikus úton . azonban e rendelkezéstől függetlenül a szünetelés időszakában is be kell vallania az adóévben a) kisvállalkozói kedvezménnyel (461. sorokat.237 A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a szüneteltetés megkezdése adóévéről a szüneteltetés megkezdését megelőző nappal (kivéve. sorokhoz fűzött magyarázatot is! Az általánostól eltérő szabályokra az adott soroknál az „Átalakuló” címmel talál segítséget.sor). hogy a szünetelés bejelentését megelőzően vállalt kötelezettség alapján sem folytat egyéni vállalkozói tevékenységet). kivéve a 461. és a 486. § . 234 235 2009. olvassa el a 461. 1991. január 01-én hatályos Szja-tv. évi XCIV. évi XLI. akkor a magánszemély egyéni vállalkozói jogállása megszűnik. évi XXXII. A bevallás 1053-13-03 – 1053-13-05-ös lapok „c” oszlopait kitöltve kell a személyi jövedelemadó kötelezettséget megállapítani. c) foglalkoztatási kedvezménnyel (423. 480-484. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG SZÜNETELTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK 234 Az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozó a tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltetheti. február 25. törvény a közjegyzőkről 236 1995. ha a szünetelés időtartama alatt munkaviszonyt létesít. 84/K. 9. egyéni szabadalmi ügyvivő. A 8. törvény a szabadalmi ügyvivőkről. Az ügyvéd. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról. Amennyiben az 5 év elteltével az egyéni vállalkozó nem jelenti be az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását. A bevallás benyújtásának határideje: 2011. valamint a vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összegét csökkenti az elhatárolt veszteség után az adó mértékével számított összeg. törvény az ügyvédekről. 1995. b) fejlesztési tartalékként nyilvántartott összeggel (484.2 pontban leírtak alkalmazása esetén a 1053-13-03 . 1994. és a 484. 481. évi CXV. d) nyilvántartott adókülönbözettel (485. évi LIII. ahol a „c” oszlopban szerepeltethet adatot. Nem szüneteltetheti tevékenységét a magán-állatorvos és az önálló bírósági végrehajtó236. évi XI. az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről 1998. Ne felejtse el a 1053-13-01-es lapon a 405.

Az egyéni vállalkozó költségként számolhatja el a szüneteltetés befejezését követően a tevékenység folytatása előtt – legfeljebb 3 évvel korábban – beszerzett. 84/K. 14.és árukészlet beszerzésére fordított. § (4 ) b) pont 242 Szja-tv. január 01-én hatályos Szja-tv. korábban költségként még el nem számolt kiadásait.256 e) kisvállalkozások adókedvezményével kapcsolatban keletkezett adófizetési kötelezettségét (463. nem érvényesítheti a kisvállalkozások adókedvezményét (458. 57. 57. sor). akkor az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelését be kell jelentenie a vállalkozói tevékenységre tekintettel megnyitott pénzforgalmi bankszámlát vezető hitelintézetnek azzal. sor) megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. § 240 Art. b) igazoltan felmerült kiadás a szünetelés megkezdése adóévében elszámolható vállalkozói költségnek minősül. hogy a bejelentés elmulasztásának minden adójogi következménye a magánszemélyt terheli.239 A szünetelés ideje alatt az egyéni vállalkozó megszüntetheti az egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel megnyitott pénzforgalmi bankszámláját. és 509. folytathatóságához szükséges (ideértve a szünetelés időszakában elkerülhetetlen) egyéb kiadásait. JÖVEDELEM -(NYERESÉG)-MINIMUM 238 Szja-tv. sor). amelyben a tevékenység az adóév minden napján szünetelt. sor) címén a jövedelmét (bevételét) nem csökkentheti.241 A szünetelés ideje alatt az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megnyitott bankszámlán jóváírt kamat a magánszemélyek által megszerzett kamatjövedelemre242 vonatkozó szabályok szerint adózik. 10. illetve felmerült kiadásra minden olyan adóévben. és utóbb a tevékenység végzése során felhasznált anyag.sor). A szünetelés időszakában az egyéni vállalkozó költséget nem (értékcsökkenési leírást sem) számolhat el. amelyet az egyéni vállalkozónak a szünetelés megkezdése évéről szóló adóbevallásában kell figyelembe vennie. § (2) A 2011. foglalkoztatási kedvezmény (429. akkor a bevallásában kisvállalkozói kedvezmény (431. az önálló tevékenységből származó jövedelem (10. nem tüntethet fel nyilvántartott adókülönbözetet (511. sor). valamint a tevékenység folytatásához. Az általánostól eltérő szabályokra az adott soroknál „Szüneteltető” címmel talál segítséget. A szünetelés kezdő napjától az addig végzett egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel a szünetelés megkezdésének adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig a) befolyt ellenérték (bevétel) a szünetelés megkezdése adóévében megszerzett vállalkozói bevételnek. Továbbá a szüneteltetésének befejezését követően a tevékenység folytatása előtt – legfeljebb 3 évvel korábban – beszerzett tárgyi eszközök és nem anyagi javak értékcsökkenési leírásának elszámolását megkezdheti. A szünetelés megkezdése adóévéről szóló adóbevallás benyújtását követően az előzőekben nem említett befolyó bevételre. Az ilyen egyéni vállalkozó a szünetelés időszakában költséget (ideértve az értékcsökkenési leírást is) nem számolhat el. fejlesztési tartalék (432. § 239 .238 Amennyiben az egyéni vállalkozó a tevékenységét az adóév utolsó napján szünetelteti. sor és a 13-07-es lap).§ (8) 241 Szja-tv. 65.240 Ha nem szünteti meg.

257 A vállalkozói jövedelemadó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozónak a vállalkozói személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége kiszámítása előtt el kell döntenie. azaz a 105315-ös lap benyújtásával. általa kiállított jegyzőkönyvet a kár keletkezését követő 15 napon belül meg kellett küldenie a telephelye szerint illetékes állami adóhatóság részére. úgy a következők szerint kell eljárni: A tevékenységét megszüntető (ide nem értve az egyéni cég alapítása miatti megszűnő egyéni vállalkozót) egyéni vállalkozó a „d”. ha a megszűnés szabályai szerinti adózást választja. A tevékenységét az előző adóévben vagy az adóévben megkezdő egyéni vállalkozó esetében elemi kárnak a tevékenység egy napjára eső átlagos napi bevétel 365 napra számított összegének legalább a 15 százaléka minősül. amennyiben a tevékenység megkezdését megelőző 36 hónapban egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytatott (ideértve azt az esetet is. Ha alkalmaznia kell jövedelem-(nyereség)-minimum számítást. ha ebben az időszakban nem volt bevétele). sorban „1”-es vagy „2”-es vagy „3”-as szerepel. akkor a „d” oszlopban. Hasonlítási alap: A bevétel és a bevételt növelő tételek összegéből a költségek levonása után fennmaradó rész [452c/d=(421+425)446].2 Ki kell számítani az un. Ad. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem nem terjeszthető elő és a jövedelem-(nyereség)-minimum számítására kötelezett az egyéni vállalkozó.az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének (újrakezdésének) évére és az azt követő adóévre. Amennyiben a fentiek miatt nem kell alkalmaznia a jövedelem-(nyereség)-minimum számítást. Az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozó. hasonlítási alapot. a tevékenységet özvegyi jogon folytató. Élhet a nyilatkozattételi jogával is. Jövedelem-(nyereség)minimumnak – a belföldi telephelyhez köthető – a tárgyévi adóalapba beszámító bevételnek az adóévben – a belföldi telephelyhez köthető – az eladásra beszerzett áruk beszerzési értékével és az eladott közvetített szolgáltatások értékével csökkentett részének 2%-át kell tekinteni 454c/d=[421a/b vagy 421c/d* -[(440c/d+(441a/b vagy 441c/d)] x 0. a kár tényét tartalmazó. amely az egyéni vállalkozó megelőző adóévi bevételének legalább a 15 százalékát eléri. úgy a 1053-13-01-es lapon a 409.02.az egyéni vállalkozó tevékenységi körét érintően elemi kár következett be az adóévben és/vagy a megelőző adóévben.3 El kell végezni a jövedelem-(nyereség)-minimum levezetését. pont). hogy a tárgyévi egyéni vállalkozásból származó jövedelme alapulvételével megállapított vállalkozói adóalap összege után vagy a jövedelem-(nyereség)-minimum után (ha erre kötelezett) fizeti meg a vállalkozói személyi jövedelemadót. Nem kell alkalmazni a jövedelem-(nyereség)-minimum számítást: . Ad. Ad. Ebből a szempontból elemi kár az elemi csapás okozta olyan kár. . akkor a „c” és „d” oszlopban is levezeti a számításokat. illetve az egyesített tevékenység esetén a „c” oszlopban vezeti le a számításokat. . Amennyiben az egyéni vállalkozó nem rendelkezik tőle független szervezet által kiadott okmánnyal. ha a különbözet szerinti adózást alkalmazza (lásd: 8.1 Először meg kell határozni a 1053-13-03-as és 13-04-es lapok sorainál leírtak alapján a módosított vállalkozói adóalapot (453c/d).

illetve második felére. és 425.VÁLLALKOZÓI ADÓALAP ESETÉN A személyi jövedelemadó törvény 2010. úgy választási lehetősége van eldönteni. úgy a 453c/d szerinti módosított vállalkozói adóalap után kell a vállalkozói személyi jövedelemadót megfizetnie. Ha a bevételei és a költségei megegyeznek (vagy a költségek meghaladják a bevételek összegét). és csatolnia kell a bevallásához a 1053-15-os Nyilatkozatot. úgy a 1053-13-01-es lapon a 409. Ekkor ki kell töltenie. pont alatt található. A változás év közbeni hatálybalépése miatt eltérő szabályok vonatkoznak a 2010. hogy a jövedelem(nyereség)-minimumot tekinti a vállalkozói személyi jövedelemadó alapjának. hogy a 453c/d szerinti módosított vállalkozói adóalap után fizeti a vállalkozói személyi jövedelemadót. de korábbi évről (évekről) veszteséget hoz. június 30-áig terjedő időszakra jutó vállalkozói adóalapra: – 50 millió forintig 10 %-os adókulcsot alkalmazhatnak azok az adózók. június 30-án hatályos törvényi rendelkezések szerint irányadó . Ekkor a 1053-13-01-es lapon a 409. január 1-jétől 2010. sorokhoz fűzött magyarázatot is! Fontos! Ha az adóévben bevétele nem volt. hogy a hasonlítási alap eléri-e a jövedelem-(nyereség)-minimum összegét.A 2010. A szabályok érvényesítéséhez a 2010. ADÓÉV ELSŐ FÉLÉVÉRE ESŐ . július 1-jétől hatályos szabályai szerint a vállalkozói adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összege után 10 %. Döntése előtt feltétlenül olvassa el a 11. azaz a 421. Amennyiben a fentiek miatt nem kell alkalmaznia a jövedelem-(nyereség)-minimum számítást. ha külföldön is van telephelye és az adott országgal Magyarország a kettős adóztatás elkerülésére nemzetközi egyezményt kötött. sor c/d oszlopába írt összegből kell kiindulnia a jövedelem(nyereség)-minimum meghatározásánál. az e fölötti összegre 19 % a vállalkozói személyi jövedelemadó. következő a teendője. Ha elvégezte a számításokat. akkor a 421. olvassa el a 440-441. azaz nézze meg. A KEDVEZMÉNYES ADÓKULCS ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI 50 MILLIÓ FORINT ALATTI . Kérjük. amit figyelembe vesz a vállalkozói adóalap megállapítása során. úgy a 1053-13-01-es lapon a 409-es sorba „4”-est írjon. Amennyiben a fentiek miatt nem alkalmazza a jövedelem(nyereség)-minimum számítást. Hasonlítsa össze a 452c/d és 454c/d oszlopának összegeit. A 2010. sorba nullát írt. akik megfelelnek a 2010. Nem mentesíti a számítások elvégzése alól az a körülmény sem. sorba „6”-ost írjon.a 2010. úgy nem tud jövedelem-(nyereség)-minimumot számítani.258 Így kell eljárni akkor is. Dönthet úgy is. a számításokat el kell végeznie. adóév első. de a kettős adóztatás elkerülésére nincs egyezmény. azaz a módosított vállalkozói adóalapja nulla. sorba „5”-öst írjon. az 50 millió forint alatti . ha a bevétele ugyan magasabb a költségeinél. évi adóalapot két részre kell osztani az egyéni vállalkozói tevékenység napjainak arányában. 11.vállalkozói adóalapra vonatkozó rendelkezés általános magyarázatát is. *Amennyiben külföldi telephellyel is rendelkezik. adóév első félévére eső . Ha a 452c/d < 454c/d. Ha a 452c/d > 454c/d.

– A 2010.július 1-je előtti időszakára eső naptári napokkal arányosan a) legalább az átlagos állományi létszám és a minimálbér napi összegének szorzataként meghatározott járulékalap kétszeresére. évi adóalapja (a tevékenység 2010-ben történt megkezdése esetén a 2010. foglalkoztatottainak havi átlagos létszámadatok számtani átlaga alapján meghatározott átlagos állományi létszáma az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. július 1-je előtti időszakára eső vállalkozói adóalapja és a 2009. vagy az adóévben az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. akik nem tudják teljesíteni a 10 %-os adókulcs alkalmazásához szükséges feltételeket.minimum összegével egyezik meg [kivéve. az egyéni vállalkozói tevékenysége 2010. a kisvállalkozói adókedvezményt. ha a 49/B.259 feltételeknek. és Önnel szemben az államháztartásról szóló törvényben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének megsértése miatt az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. Bevallásában egyéb adatként közli a nyilvántartott adókülönbözet összegét (1053-1306-os lap 511. vagy választása szerint az adóév egészére számítva legalább egy fő és. § (4) bekezdés . június 30-áig terjedő időszakra jutó vállalkozói adóalap 50 millió forintot meg nem haladó részére a 10% mértékű adókulcs alkalmazásának feltételei243: – Ön nem érvényesíti az szja-törvény 13. § (20) bekezdésének hatálya alá tartozik]. az egyéni vállalkozói tevékenysége 2010.és egészségbiztosítási járulékot.sor). vagy b) ha székhelye jogszabályban megnevezett leghátrányosabb térségek. évi adóalapja) legalább a jövedelem . július 1-je előtti időszakának minden naptári napjára vonatkozóan ténylegesen. számú mellékletében szabályozott kisvállalkozások adókedvezményét (a fejlesztési hitel kamatkedvezményét). – 250 millió forint felett 19 % az adókulcs. illetőleg – a határozat bírósági felülvizsgálata esetén – jogerős bírósági határozat nem szabott ki munkaügyi. december 31-éig terjedő időszakra jutó vállalkozói adóalapra: – 250 millió forintig 10 % az adókulcs. – – – – 243 Szja-tv. A 2010. vagy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben meghatározott bírságot vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírságot. 84/A. az adóhatóság vagy az egyenlő bánásmód követelményének ellenőrzésére jogosult hatóság jogerős és végrehajtható közigazgatási határozata. július 1-je előtti időszakában és a megelőző adóévben a munkaügyi hatóság.(nyereség) . és nincsenek feltételek az érvényesítéshez (az éves 500 millió forintos határ került felezésre a féléves bevezetés miatt). július 1-je előtti időszakában legalább fél fő. települések valamelyikében van – legalább az átlagos állományi létszám és a minimálbér napi összegének szorzataként meghatározott járulékalapra vallott be nyugdíj. (ebben az esetben teljesíteni kell a megtakarításra vonatkozó feltételeket is) 19%-kos kulcsot alkalmaznak azok az adózók. valamint az átmeneti rendelkezések szerinti vállalkozói adókedvezményt és. július 1-jétől 2010.

§ (16) bekezdés . b) Dönthet úgy is.rendeletben244 foglaltak szerinti támogatásnak tekinti. és csak az 50 millió feletti részre kell 19% adót fizetnie. 244 A Bizottság 2008. Az adómegtakarítás összegének felhasználása Ön a 10% mértékű kulcs alkalmazása esetén. csak meghatározott célokra fordíthatja. a Szerződés 87. e döntése gazdasági döntés. felújítási kiadásokra tekintettel (ide nem értve az olyan beruházási. hogy az említettek foglalkoztatása 2007. hogy azt a kis. cikkében foglalt támogatásnak minősül. Fontos! Bárhogy dönt is Ön. így utóbb önellenőrzéssel nem módosítható.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendelet 4. c) Az elsődleges mezőgazdasági termelést is végző egyéni vállalkozónál maradó összeg. évi bevallás benyújtásakor 2011-ben lehet érvényesíteni. a) A vállalkozói adóalap 9% adónak megfelelő adókülönbözet összege a 10% adómértéket tartalmazó adóbevallás benyújtásának adóévében az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában – az Ön döntése szerint – az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. amikor érvényesítette a kedvezményes adókulcsot (a 2010.általános csoportmentességi . július 1-jét megelőző szabályai szerint él a 10%-os adómértékkel. és 88. így a nyilvántartásba vétel kezdőéveként 2011. Az a) pont szerinti esetben. Ebben az esetben az egyéni vállalkozó a 2010. feltéve. december 31-ét követően kezdődött és a foglalkoztatásokra a szja-törvény 49/B. augusztus 6-i 800/2008/EK rendelete. kivezetheti a nyilvántartásból – a nyilvántartásba vétel évében és az azt követő három adóév bármelyikében – akár több részletben és évenként is – az adóévben az Ön által kizárólag üzemi célt szolgáló. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) 245 Szja-tv. az adómegtakarítás felhasználására vonatkozó feltételeket még teljesítenie kell. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis. A nyilvántartott adókülönbözet felhasználása – az Szja-törvény adta keretek között – adózó döntése szerint történhet. július 1-je előtti időszakra eső adóalapjának az 50 millió forintot meg nem haladó részére 10% adót fizethet.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági . választhat. amelyet a nyilvántartott fejlesztési tartalékból fedez245) – a legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű alkalmazott és/vagy korábban munkanélküli és/vagy pályakezdő személy foglalkoztatásával kapcsolatos költségként elszámolt kiadására tekintettel. tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése vagy előállítása érdekében beruházási. évet kell figyelembe venni). hogy a 9% adónak megfelelő nyilvántartott adókülönbözetet kizárólag beruházásra. felújítási kiadást. és 88. az EK Szerződés 87. felújításra vagy az előbbiek céljára felvett hitel törlesztésére kívánja fordítani. felújításra vagy az előzőek céljára felvett hitel törlesztésére használja fel. Az erre vonatkozó döntés utóbb nem módosítható. ha Ön a nyilvántartott összeget csekély összegű (de minimis) támogatásnak tekinti.260 A felsorolt feltételeknek együttesen kell megfelelni. § (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak szerint kerül sor. a 9% adónak megfelelő összeget. ha azt kizárólag beruházásra. Ekkor csekély összegű (de minimis) támogatás nem vehető igénybe. Ennek érdekében a 9% adónak megfelelő összeget köteles nyilvántartásba venni abban az adóévben. Ha Ön az Szja-törvény 2010. 49/B.

évben a jövedelem-(nyereség)-minimumot. hogy a nyilvántartásból kivezetett összegekkel finanszírozott előbbi célok összhangban vannak a közösségi rendeletek előírásaival. feltéve. hogy a korábbi szabályok szerint 2009-ben már alkalmazhatták). Amennyiben az Ön egyéni vállalkozói jogállása az említett időszak alatt bármely okból megszűnik (ide nem értve. évben csak akkor alkalmazható (függetlenül attól.beruházási. A b) és c) pont szerinti esetekben. valamint egyedi beruházási és felújítási költségnyilvántartásban rögzített . a 6 vagy 9 %-os kedvezménnyel összefüggő rendelkezéseket az eva hatálya alatt is alkalmaznia kell. Amennyiben az adóévet megelőző évben.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak tekinti. évben Ön még nem volt egyéni vállalkozó. és az említett napot követő első adóbevallásban kell bevallani. a nyilvántartásba vett résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten (a késedelmi pótlékot az Szja-törvény 49/B. Visszafizetési kötelezettség Ha Ön nem a cél szerinti felhasználásra tekintettel vezeti ki a nyilvántartásából az összeget. A 2009. ha egyebekben megfelel a tevékenységet folytató a feltételeknek. úgy nem keletkezik visszafizetési kötelezettség. évről szóló adóbevallásnál már célszerű volt figyelembe venni. akkor a kivezetést követő 30 napon belül késedelmi pótlékkal növelten meg kell fizetnie a kivezetett résszel azonos összegű adót. ha Ön a nyilvántartott összeget a kis. a fel nem oldott résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten a jogállás megszűnésének napját követő 30 napon belül kell megfizetni. felújítási kiadásokra tekintettel (ide nem értve az olyan beruházási. ha a 0953-as bevallásában legalább a jövedelem246 Szja-tv. vagy ha elsődleges mezőgazdasági termelést is végző egyéni vállalkozó. azaz 2009. év első félévében és/vagy 2009. felújítási kiadások miatt fennálló kötelezettsége csökkentésére tekintettel. amelyet a nyilvántartott fejlesztési tartalékból fedez246) – pénzügyi intézménnyel kötött hitelszerződés alapján (ideértve a pénzügyi lízinget is) az előbbiekben említett beruházási. § (16) bekezdés . akkor kivezetheti a nyilvántartásból – a nyilvántartásba vétel évében és az azt követő három adóév bármelyikében – akár több részletben és évenként is – az adóévben az Ön által kizárólag üzemi célt szolgáló. mivel az egyéni vállalkozói jogállása nem szűnik meg. hogy a 10% mértékű adókulcs 2010. Ha a nyilvántartásba vétel adóévét követő harmadik adóév végéig nem történik meg a nyilvántartásba vett összeg – következőkben részletezettek szerinti – felhasználása. Ezt a feltételt azzal is teljesítheti. azaz 2010. ha annak oka cselekvőképességének elvesztése vagy a halála). tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése vagy előállítása érdekében – alapnyilvántartásban. Figyelem! További fontos tudnivaló a kedvezményes kulcs alkalmazásához.261 – pénzforgalmi szolgáltatóval kötött hitelszerződés alapján (ideértve a pénzügyi lízinget is) fennálló kötelezettsége csökkentésére tekintettel. évre vonatkozik ez a feltétel. csak az adóévre. ha Ön – választási lehetőségével élve – a 1053-as adóbevallásában legalább a jövedelem-minimumot tekinti adóalapnak. § (16) bekezdésében foglaltak szerint kell kiszámítani) a negyedik adóévet követő év első hónapja utolsó napjáig kell megfizetni. Az Ön vállalkozói adóalapjának el kellett érnie 2010. Ha özvegyi jogon vagy örökösként folytatja tovább az egyéni vállalkozói tevékenységet. 49/B. felújítási kiadást. Ha a lekötést követően áttér az Eva törvény hatálya alá.

elhatárolt veszteség kizárólag az özvegyet. az elhunyt egyéni vállalkozó által az adóévben költségként elszámolt vállalkozói kivét összegét – az Szja-törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – az özvegy. Ennek feltétele. feltéve.2 AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ EGYESÍTETT TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ELŐÍRÁSOK. 12. Ebben az esetben tehát. hogy a vállalkozói adóalapja nem érte el a jövedelem-(nyereség)-minimum nagyságát. vagy ha az adóévben vagy a megelőző adóévben elemi kár sújtotta. hogy az özvegy. Önnek külön nyilvántartást kell vezetnie oly módon. Ezen összeg után az adóhivatal állapítja meg a végleges adót az elhunyt magánszemélynél. Ezt a feltételt nem kell teljesítenie Önnek. § (7). vagy a nyilvántartásból történő kivezetés miatt fizetendő adó és késedelmi pótlék összege. Ugyanakkor. munkáltatói minőségében keletkezett adókötelezettségének teljesítésére is érteni kell. Az elhunyt egyéni vállalkozó által az adóévben költségként elszámolt vállalkozói kivét. Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását. Ügyelni kell arra. elszámolt vállalkozói költség. az elhunyt magánszemély kifizetői.262 minimumnak megfelelő adóalapot vallott be. 49/A. ÖZVEGYI JOGON VAGY ÖRÖKÖSKÉNT TÖRTÉNŐ FOLYTATÁS ESETÉN Az előzőekben leírt rendelkezésétől eltérően. (9) bekezdés . ha az özvegy vagy az örökös egyébként már 247 Szja-tv. a kötelezettség keletkezésének időpontja. ilyenkor is kizárólag az elhunyt által megszerzett önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. illetve az örökös. a nyilvántartott és a nyilvántartásból kivezetett összeg. figyelembe veszi a vállalkozói adóalap és vállalkozói osztalékalap. valamint a nyilvántartásból történő kivezetés alapjául szolgáló kiadások teljesítésének időpontja és összege. hogy abból megállapítható legyen a nyilvántartásba vétel/nyilvántartásból történő kivezetés időpontja. igénybe vett kedvezmény. 12. amelyet az elhunyt egyéni vállalkozó a halálát megelőzően számolt el költségként. hogy az adóévben az elhunyt egyéni vállalkozó által megszerzett vállalkozói bevétel. ha a tevékenység megkezdését megelőző 36 hónapban egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytatott. akkor – az egyéni vállalkozó tevékenységét folyamatosnak tekintve – továbbra is úgy kell eljárni. a tevékenysége megkezdésének évében és az azt követő évben. a vállalkozói kivét összegéből nem kell a 1053-as bevallás 11. az örököst illeti. illetve az örökös a tevékenység folytatásának szándékát 90 napon belül bejelentse az állami adóhatóságnak. sorában figyelembe venni azt a részt.1 AZ VÁLLALKOZÁS ÖZVEGYI JOGON VAGY ÖRÖKÖSKÉNT TÖRTÉNŐ Ha az egyéni vállalkozó e tevékenységét halála után özvegye vagy örököse folytatja. hogy az elhunyt által megfizetett adóelőleget is az elhunyt adókötelezettségének megállapításánál számítsák be. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁS ÖZVEGYI JOGON VAGY ÖRÖKÖSKÉNT TÖRTÉNŐ FOLYTATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK EGYÉNI FOLYTATÁSA 247 12. valamint az e jövedelmeket terhelő adó összegének megállapításánál. (8).

megállapítja a vállalkozói adóalapot. az eva alapja utáni adót az elhunyt vállalkozónál az állami adóhatóság állapítja meg248. mert csak így tudja az állami adóhatóság a bevalláson belül az adózási mód szerinti levezetést programmal támogatni. a vállalkozói osztalékalapot. a 1053-as bevallásban) bevallja. a vállalkozói osztalékalap utáni adót. Az állami adóhatósághoz bejelentett. sorában található. illetve a tevékenységet tovább folytató egyéni vállalkozó özvegy vagy örökös. egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként) kíván adózni a folytatott egyesített tevékenység után. az adót a bevallásra nyitva álló határidőig megfizeti. az egyesített tevékenység adózási módjának választására. átalányadó. Sorszám 2 3 4 5 6 7 8 Egyesített tevékenység adózási módja átalányadó átalányadó vállalkozói szja eva átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja Elhunyt tevékenység adózási módja vállalkozói szja átalányadó átalányadó eva eva eva vállalkozói szja Egyesített tevékenység előtti adózási módja átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja vállalkozói szja átalányadó vállalkozói szja átalányadó 248 Eva tv. ugyanezen 90 napon belül bejelenthette – amennyiben a törvényi feltételeknek megfelelt – azt is. a vállalkozói személyi jövedelemadót. egyesített tevékenység adózási módjával kapcsolatos nyilatkozat a 1053-13-02-es lap 412. Feltétlenül ki kell töltenie ezt a sort. § (2) .263 egyéni vállalkozó. Eltérő szabály vonatkozik az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaira. Ha az elhunyt egyéni vállalkozó az eva alanya volt. Ebben az esetben a nem választott adózási móddal folytatott tevékenységre az özvegy vagy az örökös egyéni vállalkozó az elhalálozás napjára vonatkozóan az szja-törvény rendelkezései szerint. Az egyesített tevékenységre értelemszerűen irányadóak az alkalmazott adózási módról a választott adózási módra történő áttérés esetére és az adózási mód alkalmazási feltételeire vonatkozó rendelkezések. hogy mely adózási mód szerint folytatja az özvegy vagy az örökös egyéni vállalkozó az egyesített tevékenységet. de a tevékenység megszüntetésére irányadó előírások figyelmen kívül hagyásával állapítja meg a kötelezettségeket. 3. és az elhunyt tőle eltérő adózási mód szerint adózott. Ha azonos adózási mód szerint adózott – az eva-t kivéve – az elhunyt egyéni vállalkozó. vagy az átalányadóban meghatározott jövedelmet és azokat az adóévre vonatkozó adóbevallásban (jelen esetben. A következő esetek lehetségesek az eltérő adózást követően. függetlenül attól. sorba 1est kell beírni. hogy mely adózási előírás szerint (vállalkozói személyi jövedelemadó. a tevékenység folytatás szándékának bejelentésén túl. Tehát. a 412.

A bevallási időszak záró napja.264 9 10 eva eva vállalkozói szja átalányadó eva eva A választástól függően. az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét is ki kell számítania az elhunyt vállalkozói személyi jövedelemadó adatai alapján. az elhunyt által alkalmazott átalányadó módszerét választotta az egyesített tevékenységre. ha év közben nem szünteti meg a tevékenységét. melyet az átalányozás időszaka alatt évente elszámoltnak kell tekintenie. sor) bevallásában feltüntetett összeget is figyelembe venni az 505. hogy az elhunyt előző évi (0953-13-06-os lap 505. Szintén szüksége van az elhunyt előző évi bevallására és irataira ahhoz. sorban. sorában csökkentő tételként. január 1. és szerepeltetnie kell.. az Ön által eredetileg alkalmazott átalányadó módszerét választotta az egyesített tevékenység kötelezettségének megállapítására. osztalékadójának alapját. december 31. A bevallási időszakra vonatkozóan. A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró időpontja ebben az esetben is az elhalálozás napja. Az átalányban megállapított jövedelem levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. december 31. Tekintettel arra. az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét is ki kell számítania és szerepeltetnie kell. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve. . Az elhunyt vállalkozói adóalapját. A bevallási időszakra vonatkozóan egészségügyi hozzájárulás kötelezettséget is számolni kell. Az átalányadóban megállapított jövedelem levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. Tekintettel arra. hogy az elhunyt a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta. az 505. hogy nem év közben kezdte meg tevékenységét az elhunyt vállalkozó – 2010. sor kitöltésénél. és a saját elhatárolt vesztesége 20%-val együtt vegye figyelembe a 1053-13-04-es lap 467. Ha 3-as a jelölés. A készletek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kell megállapítania és a saját készletértékével együtt kell számításba vennie. Ha 2-es a jelölés. hogy meg tudja állapítani (ki tudja számítani) az átalányadózást megelőző időszakból fennmaradt összes elhatárolt veszteségből annak 20%át. Fontos! Az átalányadózás feltételeinek az egyesített tevékenység esetén is meg kell felelni. -04. egészségügyi hozzájárulás kötelezettséget is számolni kell. sorban. az Ön által eredetileg alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás helyett. akkor Ön. -05 lapokon most Önnek kell levezetni és megállapítani. az 505. Fontos! Az átalányadózás feltételeinek az egyesített tevékenység esetén is meg kell felelni. A 13-03-as lapon a bevallási időszak záró időpontja az elhalálozás napja. hogy az Ön a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani az egyesítés előtti saját vállalkozói jövedelmét. Az Ön készleteinek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kellett megállapítania az elhalálozás napjára. míg záró napja. 2010. valamint adóját a 1053-13-03. 2010. Ebben az esetben a 1053-13-03. ha év közben Ön nem szünteti meg az egyesített a tevékenységét. -04. Ne felejtse el. akkor Ön. a következőkre kell figyelni a bevallás kitöltésekor. de jelenleg az egyesített tevékenységre az átalányadózás szabályai szerint adózik. de jelenleg Ön az egyesített tevékenységre az átalányadózás szabályai szerint adózik.

a „c” oszlopban szerepeltetnie kell. -04. melyet a 424. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani a vállalkozói jövedelmet. ha Ön év közben nem szünteti meg a tevékenységét. Az 505. Az átalányban megállapított jövedelem levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. sorban. ha Ön év közben nem szünteti meg a tevékenységét. Ezt a szabályt mindaddig alkalmaznia kell. Ebben az esetben a 105313-03.. Ebben az esetben a 1053-13-03. Ha 7-es a jelölés. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani a vállalkozói jövedelmet. az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét se felejtse el feltüntetni. ameddig az eva hatálya alá tartozik. Fontos! A bevallása kitöltésekor legyen figyelemmel arra. december 31. január 1. 2010. december 31. -04. hogy nem év közben kezdte meg tevékenységét az elhunyt vállalkozó – 2010. A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró napja. az elhunyt adózási módszerét az egyszerűsített vállalkozói adózást választotta az egyesített tevékenységre. Fontos! A bevételei meghatározásakor legyen figyelemmel arra. -04. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve. akkor Ön. Az elhunyt egyszerűsített vállalkozói adóját az állami adóhatóság állapítja meg! Fontos! A bevallása kitöltésekor legyen figyelemmel arra. akkor Ön az egyesített tevékenységre az Ön által alkalmazott adózási módot választotta. Fontos! Ne felejtse el. hogy az elhunyt által az eva hatálya alatt nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505. míg záró időpontja. december 31. Ekkor a 1053-13-03. az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket. azaz bevételnek kell tekintenie és a 1053-13-03-as lap 422. amíg az átalány hatálya alá tartozik. január 1. 2010. hogy az elhunyt által az eva hatálya alatt nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505. ha Ön év közben nem szünteti meg a tevékenységét. . A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró időpontja ebben az esetben is az elhalálozás napja. hogy az eva hatálya alá történő átlépéskor meglévő kintlévőségeit még a vállalkozói személyi jövedelemadózás szabályai szerint kell figyelembe vennie. sorában szereplő) készletértéket is szerepeltetnie kell a 422. Ha a jelölés 5-ös.. sorban. az Ön által eredetileg alkalmazott átalányadó módszerét választotta az egyesített tevékenységre is. az Ön által eredetileg alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás helyett. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani az egyesítés előtti saját vállalkozói jövedelmét. akkor Ön. sorában szerepeltetnie kell minden olyan Önt. sorában szereplő) készletértéket is szerepeltetnie kell az 505. hogy az elhunyt által nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505. akkor Ön. sorban. Ha 6-os a jelölés. egyszerűsített számla szerinti teljesítési időpontja megelőzi az eva alanyiság kezdő időpontját. A készletek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kell megállapítania az elhalálozás napjára. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve.265 Ha a jelölés 4-es. 2010. az Ön által eredetileg alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás módszerét választotta az egyesített tevékenységre. az elhalálozás napja. A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró napja. míg záró időpontja. Az elhunyt átalányban megállapított jövedelmének levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. sorban mindaddig. amelyről kiállított számla. sorában szereplő) készletérték bevételnek minősül. hogy Ön nem év közben kezdte meg tevékenységét – 2010.

. sorában feltüntetni az elhunyt tevékenységével kapcsolatosan megállapított készletértéket is. sorban. – a tevékenység megszüntetése esetén a megszűnés napjáig tart. vagy 405. akkor az éves bevallásában az egyéni vállalkozásból származó jövedelem. hogy az elhunyt nem év közben kezdte meg tevékenységét – 2010. jelölje meg a bevallási időszakot az erre szolgáló helyen. valamint adóját a 1053-13-03. az elhunyt által alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás módszerét választotta az egyesített tevékenységre. 31. Fontos! Ne felejtse el kiszámítani és a bevallás 505. hogy az adóév folyamán nem kezdett új vállalkozói tevékenységet (1053-13-01es lap 404. mert e nélkül a bevallása hibás lesz! A bevallási időszak 2010. míg záró időpontja. december 31. napjától. az elhalálozása napja lesz. Az elhunyt vállalkozói adóalapját. hogy az Ön által nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505. Fontos! A bevételei meghatározásakor legyen figyelemmel arra. 2010. 01. sorában szereplő) készletérték bevételnek minősül. akkor Ön. feltéve. csak a 1053-13-01 és 02-es lapon tett nyilatkozat szerint alkalmazható. hogy az adóév folyamán tevékenységét nem kezdte újra (1053-13-01-es 406. 12. sora kitöltött). -04. 05 lapokon most Önnek kell levezetni és megállapítani. melyet a 424. Ebben az esetben a bevallási időszak kezdő napja – feltéve. Ebben az esetben a 1053-13-06-os lapon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani az egyesítés előtti átalányban megállapított jövedelem összegét.. akkor Ön az egyesített tevékenységre az Ön által alkalmazott egyszerűsített vállalkozói adó szerinti adózási módot választotta. hogy nem év közben kezdte meg tevékenységét az elhunyt vállalkozó – 2010. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben megszüntette és adóéven belül új tevékenységet kezdett.266 Ha 8-as a jelölés. Az egyéni vállalkozói tevékenység özvegyi vagy örökösi jogon történő folytatása esetén a 12. Ha a jelölés 9-es vagy 10-es. napig tart. – egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése esetén a szüneteltetés kezdő időpontját megelőző napig tart. 13. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve. ha év közben Ön nem szünteti meg az egyesített a tevékenységét. január 1. A 105313-06-as lapon a bevallási időszak záró időpontja ebben az esetben is az elhalálozás napja. a „c” oszlopban szerepeltetnie kell. osztalékadójának alapját. valamint . vagy az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének napjától kezdődik és: – éves bevallás esetén 2010. pontban leírtak szerint kell a bevallási időszakot meghatározni. január 1. 01. kérjük. sora kitöltött). míg záró napja. feltéve. az Ön által eredetileg alkalmazott átalányadózás helyett. VÁLLALKOZÓI SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA A 1053-13-as lapokon a kétféle adózási módszer. vagy tevékenységét szüneteltette és az adóéven belül újra folytatta. A 1053-13-03-as lap kitöltése Mielőtt a bevallása kitöltéséhez hozzákezdene.

3. 17. § (1) bekezdés. Bevételek250 A 2010. melléklet III. amely évben a visszafizetés megtörtént. 3. tv az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (Evtv. számú mellékletében meghatározottak. § 28. §. akkor azt a részt. hogy azt végleges támogatásként vagy visszafizetési kötelezettség mellett folyósították. a támogatás révén megszerzett bevételével szemben csak olyan kiadás alapján számolhat el költséget. 10. 2. (vagy a tevékenység kezdő) napjától a megszűnés napjáig tartó időszakot tüntesse fel.252 A támogatás címén folyósított összeg kezelését az is befolyásolja. bevallási időszakként 2010. 49/B. a folyósítás évében kell bevételnek tekinteni. december 31-éig egyéni cégként működő egyéni vállalkozó – az új Evtv.253 Az előre folyósított támogatás összegéből az adóévben az az összeg minősül bevételnek. évi adóalapba beszámító bevétel 421. 01. a visszafizetés összegével annak az adóévnek a bevételét kell csökkentenie. Bevételnek minősülnek különösen az Szja-tv. amelynek a támogatás felhasználásával történő teljesítését a jogszabály. Ha a támogatással összefüggő adókötelezettséget .a 2003.§ (3) . 49/B. 253 Szja-tv. §.) Szja-tv. amely egyenlő a támogatás felhasználásával teljesített kiadás alapján az adóévben elszámolt költség(ek) – ideértve az értékcsökkenési leírást is – összegével.valamely ok miatt részben vagy egészben vissza kell fizetnie. Az egységes területalapú (földalapú) és az egyéb jogcímen folyósított támogatás a személyi jövedelemadó törvény alkalmazásában nem tekinthető a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak.267 a tájékoztató adatok megállapításakor a 1053-13-as bevallási lapon a mindkét időszak éves összesített adatát szerepeltesse. Az egységes területalapú támogatás251 összegét. Amennyiben az egységes területalapú támogatást köteles lesz visszafizetni. sor: Ebben a sorban az egyéni vállalkozói tevékenységével kapcsolatosan az adóévben elért (kézhez vett vagy jóváírt) bevételét kell szerepeltetnie. a visszafizetés évében levonhatja a bevételéből. (Bevallási időszak a teljes adóév. pont 252 Szja-tv. melléklet Szja-tv. Ha a 2009. 249 250 251 2009. Amennyiben jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján vissza nem térítendő támogatást kapott. 01. illetve a nemzetközi szerződés lehetővé teszi. Támogatások elszámolása A támogatások kezelésével kapcsolatos átmeneti rendelkezések. amelyet a visszafizetendő összegből bevételként már elszámolt.§ (19)249 bekezdésének átmeneti szabálya szerint – 2010. 38. január 01-jétől az egyéni cégekre vonatkozó új szabályozás szerint tovább működik. december 31-én hatályos rendelkezések szerint kapott támogatás esetén . sz. sz. évi CXV.) Ha egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette évközben és a szünetelés időtartama alatt megszűntette a tevékenységét. a bevallási időszak záró napjaként az egyéni vállalkozói adószám megszűnésének napját tüntesse fel. 10. 4.

január 1-jét követően a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak csak az minősül. ha 2 éven túl. Amennyiben az átadás a beszerzést követő 1 éven túl. 254 Szja-tv. az ingatlan. amelyet nem kizárólag üzleti célból használt. § 42. akkor a beszerzési értéket teljes egészében bevételként kell figyelembe vennie. akkor a beszerzési érték 33%-át kell a bevételéhez hozzáadnia. január 1-je előtt előre folyósított.254 A jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján a cél szerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg. anyag. akkor a már elszámolt bevétel tekintetében az önellenőrzésre irányadó szabályok szerint kell eljárni. kizárólag cél szerinti támogatásból történt. ingatlant. a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatást a jövedelem kiszámításánál nem kell bevételként figyelembe venni. ekkor azonban a támogatás cél szerinti felhasználásának megfelelően teljesített kiadás alapján sem számolható el költség. de 3 éven belül történt. melynek a beszerzési árát egy összegben költségként elszámolta és ez az átadás a beszerzés időpontját követő 1 éven belül történt. nem anyagi javak. vagyoni értékű jogot idegenít el. valamint akkor. amelyet a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült. a támogatás összegét meghaladó kiadás tekintetében költség. ha azt korábban még nem vették használatba és az üzembe helyezésre kiemelt térségben. bevételként elszámolt támogatást köteles lesz egészben vagy részben visszafizetni. Bevételnek minősül a kizárólag üzleti célt szolgáló. (Egyes tárgyi eszközök beszerzési árának egy összegben történő elszámolására csak akkor volt mód. amennyiben a támogatás bevételként történő elszámolása a visszafizetés adóévét megelőzi. illetőleg ezek szokásos piaci értéke. Ha a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra 2010. pont . Bevételekre vonatkozó további szabályok Ha Ön olyan 100 ezer Ft-nál magasabb egyedi értékű. ha ez utóbbi a több. akkor a beszerzési érték 66%át. ha a tárgyi eszköz beszerzési árának forrása bevételnek számító. akkor az ebből származó jövedelem adózására az ingó. de 2 éven belül történt.268 Amennyiben az előre folyósított támogatás összege költségnek nem minősülő kiadás fedezetére is szolgál. vagy azt követően utólag. 2008. 3. vagy más hasonló jogkövetkezmény címén teljesített kiadás sem számolható el költségként. Ha olyan ingó vagyontárgyat. A bevételét e címen nem kell megnövelnie 3 éven túli átadás esetén. előállítási költségét bármelyik évben költségként elszámolta vagy értékcsökkenési leírást számolt el. igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett kap. de az értékcsökkenési leírásból kizárt tárgyi eszközök. nem anyagi javak eladási ára is azzal. amennyiben azok beszerzési. értékcsökkenési leírás. értékcsökkenési leírás elszámolható. félkész termék értékesítésekor kapott ellenérték. Ebben az esetben a visszafizetés miatti késedelmi kamat. Amennyiben a támogatás csak részben nyújt fedezetet a kiadásra. vagy ha azt természetbeni juttatás címén nyújtotta. január elsejét követően 250 főnél kevesebb alkalmazott foglalkoztatása esetén a tárgyi eszköz üzembe helyezésére a leghátrányosabb helyzetű 48 kistérség valamelyikében került sor.) Bevételnek minősül a kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköz – ideértve a selejtezett tárgyi eszközt is –. vállalkozói övezetben került sor. hogy ilyen esetben a nyilvántartásba vett beruházási költséget lehet figyelembe venni az értékesítéskor a költségek között. a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. illetve 2006. akkor a költségként el nem ismert kiadásokra (személyes vagy családi szükségletre) felhasznált támogatás összege az adóévben megszerzett bevételnek minősül. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközt adott át ellenérték nélkül 2010-ben. késedelmi pótlék.

tv a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.269 Bevételnek minősül minden olyan. Személygépkocsi értékesítése esetén az ingó vagyontárgy értékesítésből származó jövedelem megállapítására vonatkozó szabályokat (163. § 21. sz. vagyoni értékű jog átruházásából) származó ellenérték. évi IV. vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásából következik. a vagyoni értékű jog gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatása esetén. és/vagy a 1053-08-02-es lap 280. Ilyennek minősül különösen az eladási ár. félkész és késztermék) leltári értéke (a leltár szerinti értéket az Szja-tv. 5. a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke. melyet az egyéb feltételek megléte esetén akkor folyósítanak. • a tárgyi eszközök – ideértve a tartalék alkatrészt és a gyártóeszközt is – leltári értéke. vagyoni értékű jog visszterhes alapításából. A táppénz257 címén folyósított összeg adózás szempontjából bérnek minősül (1053-A lap 4. § (1) bekezdés . sor „b” oszlopából kell átírnia a 421. mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani). § (1) bekezdés Szja-tv. megszüntetett ilyen jogból (a továbbiakban: ingatlan. amelyet az átruházásra tekintettel az egyéni vállalkozó megszerez. áru. amennyiben azok beszerzési árát a költségei között egy összegben számolhatta el az alacsony bekerülési érték miatt. Az Flt258 alapján folyósított álláskeresési járadék összege. szintén bér jövedelemnek tekintendő. megnövelve a 2007. akkor e bevétele után a vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítására vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. december 31-ig hatályos előírások alkalmazásával lakásszerzési kedvezmény alapjaként érvényesített összeggel. pont b és d alpont 258 1991.256 Ha a 2010. ha az értékesítést megelőzően az a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgált. Tevékenység megszüntetése A tevékenység megszüntetésekor bevételnek minősül: • a költségek között elszámolt és megszűnéskor meglévő összes vásárolt és saját termelésű készlet (anyag. 62. Nem bevétel a személygépkocsi értékesítésekor kapott ellenérték összege még akkor sem. a vagyontárgynak a társasági szerződésben. az üzlet. és e tevékenység folytatása alatt vállalkozói járulékfizetési kötelezettségének eleget tett. sor) kell alkalmazni. évben a kifizetőnek tett nyilatkozatában valamely bevételére az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást jogosulatlanul választotta. az egyéni vállalkozói tevékenység keretében átruházott ingatlanból. átruházott (véglegesen átengedett). más hasonló okiratban meghatározott értéke255. sorba. az iroda és az egyéb – kizárólag a jövedelemszerző tevékenységhez használt. ha egyébként ez a kötelezettség az ingatlan. Ezt az összeget a 1053-08-01-es lap 258. valamint az ingatlan. amennyiben az ingó vagyontárgy átruházása nem minősül rendszeresen vagy üzletszerűen végzett gazdasági tevékenységnek.ingatlan bérleti vagy használati jogáról való lemondás miatti ellenérték összege – akkor is.) 25. 61. a műhely. sora). ha azt az egyéni vállalkozói 255 256 Szja-tv. 3. ha az álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább 365 nap időtartamig egyéni vállalkozóként folytatott tevékenységet. • a gazdasági épület. § (7) bekezdés 257 Szja-tv.

ha az Szja-tv. majd a 2010. illetőleg megszüntető egyéni vállalkozó esetében a ba) szerinti összeg 365-öd része és az adóévben fennálló tevékenység naptári napjainak szorzata.2. évi XLIII. § (4)-(5) bekezdés 2002. 49/A. sor: Vállalkozói bevételnek minősül az egyéni vállalkozó által foglalkoztatottak adóévet megelőző adóévi átlagos állományi létszámának az adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát meghaladó érték és a megelőző adóév első napján érvényes havi minimálbér évesített összegének szorzataként meghatározott összeg 1. és 8 pontjában találhatók. bb) a tevékenységét megkezdő. Foglalkoztatottak számának csökkenése miatt további bevétel 423. vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadását a költségei között elszámolta.262 {Az adóévi átlagos állományi létszámot a munkavállalók által az adóévben. § (8) bekezdése alapján jelentkezett261 be az eva hatálya alá. illetőleg akkor is. törvény (Eva tv. § (5) bekezdés 263 Szja-tv. sor260: Amennyiben 2010. b) a havi minimálbér évesített összege: ba) a havi minimálbér tizenkétszerese. aki az egyéni vállalkozónál történő alkalmazását megelőzően az egyéni vállalkozóval a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülő más személynél munkaviszonyban. 49/B. egyszerűsített számla szerinti bevételét. § (1) bekezdés Vállalkozói útmutató 12. bevételnek kell tekintenie minden olyan Önt egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket. 49/B. hogy a számításnál figyelmen kívül kell hagyni aa) azt a munkavállalót. évre áttért a vállalkozói jövedelem szerinti adózásra. illetőleg az Szja-tv. 259 260 261 Szja-tv. 49/B. ha a használati jog. sor: Ha a 2009.270 tevékenység megszüntetésekor még nem kapta meg –.2-szerese. munkaviszony jellegű jogviszonyban. az egyéb feltételek megléte esetén 1. majd ezen összegnek az adóév napjainak (a tevékenységet megkezdő. § (8) bekezdésében biztosított áttérésig kiállított számla. § (19) bekezdés . továbbá személyesen közreműködő tagsági jogviszonyban végzett munkát.) Az egyéni vállalkozó tevékenységének megszűntetéséhez kapcsolódó szabályok az útmutató 7.263} A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik. december 20-áig első ízben jelentkezett be az eva hatálya alá. a betegség miatti 30 napon túli keresőképtelenség. munkaviszonyban töltött naptári napok összegével. amelyről kiállított számla. egyszerűsített számla szerinti teljesítési időpont megelőzi az eva alanyiság első adóévét. Átalányadózás hatálya alóli áttérés miatt további bevétel 424. a büntetés-végrehajtás naptári napjainak számát. évben az egyéni vállalkozásból származó jövedelme megállapításakor átalányadózást alkalmazott. ab) a szülési szabadság. 49/A. pont 262 Szja-tv. a használati jog megszerzésére fordított kiadást kell további bevételnek tekinteni. illetőleg megszüntető egyéni vállalkozó esetében az adóévben fennálló tevékenység naptári napjainak) számával történő elosztásával két tizedesre kerekítve kell meghatározni azzal. (Ha ez az összeg a bevallás időpontjában még nem ismert. Bevételt növelő tételek259 Eva hatálya alá történő átlépés miatt figyelembe vett további bevétel 422.2-szerese. a gyermekgondozási ellátás miatti szabadság.) 17. akkor a bérleti. de legfeljebb a korábban érvényesített összes foglalkoztatási kedvezmény összegének.

§ (6) bekezdés Szja-tv. Bevételt csökkentő tételek (kedvezmények)264 Ha Ön olyan családi gazdálkodó. sor „c” oszlopába írja be. § 43. sorokba írt bevételt növelő összegeket. valamint a korábban munkanélküli268. minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 12%-ával (8 820 Ft) csökkentheti a bevételét. amelyet az átalányadózásra való áttéréskor kellett kiszámítania (0953-13-06-os lap 505. § (6) bekezdés b) pont 268 Szja-tv. Szakképző iskolai tanuló után igénybe vehető kedvezmény265 426. és a 433. E sor „b” oszlopába a „c” oszlop összegéből a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló és a szabadságvesztésből szabaduló személy foglalkoztatására tekintettel levonható összeget írja be. § (6) bekezdés a) pont 267 Szja-tv.271 akkor a bevételének részeként kell számításba venni. havonta az ilyen alkalmazottnak fizetett bérrel. az adóalapot nem érintő bevételként nyilvántartott – a megszűnés szabályai szerint kiszámított – készlet leltári értékét is. 49/B. akkor egyéni vállalkozói bevétel hiányában a 426–428. 49/B. sor: A szakképző iskolai tanulóval kötött – jogszabályban meghatározott – tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24%-ával (17 640 Ft). E kedvezmények összegét a családi gazdaság nem foglalkoztatottként közreműködő tagjaival nem oszthatja meg a jövedelemszámítás során. Megváltozott munkaképességű alkalmazott után igénybe vehető kedvezmény266 427. 49/B. sorban) elszámolható. Foglalkoztatásra tekintettel levonható társadalombiztosítási járulék267 428. sor: Az adóév első napján 5 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó a létszámnövekedésre tekintettel csökkentheti a bevételét az adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámának az előző adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát meghaladó érték és az adóév első napján érvényes havi minimálbér évesített összegének szorzataként meghatározott összeggel. 49/B. sorokat ne töltse ki. sor). pont 269 Szja-tv. de legfeljebb 12 hónapon át e személyek után befizetett társadalombiztosítási járulék összegével a bevételét csökkentheti amellett. sor: A legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű alkalmazott foglalkoztatása esetén személyenként. 49/B. sor: A sikeres szakmai vizsgát tett és folyamatosan tovább foglalkoztatott volt szakképző iskolai tanuló. Bevételt növelő tételek összesen 425. feltéve. § (6) bekezdés a) pont 266 Szja-tv. ha a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi a gyakorlati képzést. illetve a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló személy alkalmazottként történő foglalkoztatása ideje alatt. hogy az adóév végén 264 265 Szja-tv. továbbá a szabadulást követő 6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésből szabaduló. Foglalkoztatási kedvezmény. hogy ez az összeg költségként is (a 444. akit egyéni vállalkozói igazolvány alapján vettek nyilvántartásba a családi gazdaság bejegyzésekor és csak őstermelői bevétele van. E sorok kedvezményeit az őstermelésből származó bevételéből vonja le. A kedvezmény összegét a 428. § (6) bekezdés g) pont . a létszámnövekedésre tekintettel269 429. sor: Ebben a sorban összegezze a 422-424. 3. de legfeljebb a hónap első napján érvényes havi minimálbérrel (73 500 Ft) csökkentheti a bevételét.

a Magyar Tudományos Akadémiával. amelynek a 10 és/vagy 19%-os adókulccsal számított értéke. Átalakuló Aki a egyéni cég alapítása miatt a személyi jövedelemadó törvény hatálya alól átkerül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá. továbbá bármelyikük által vagy közösen alapított kutatóintézettel. alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést. az e sor „b” oszlopában tájékoztató adatként feltüntetett összeg. sor adata) a vállalkozói költséget (446. valamint a 1053-13-05-ös lapot. Kisvállalkozói kedvezmény272 431. külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől vagy más egyéni vállalkozótól közvetve vagy közvetlenül igénybe vett kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatás ellenértéke alapján felmerült kiadások esetében. sor: Csökkentheti a bevételét fejlesztési tartalék címén. A megállapított összeg 10 és/vagy 19%-nyi adóval számított értéke az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. sor: Csökkenthető a bevétel az egyéni vállalkozó saját tevékenységi körében végzett alapkutatás. § (12) bekezdés 274 Szja-tv. vagy – választás szerint – a kísérleti fejlesztésre fordított beruházási költség alapján állományba vett nem anyagi jószágra az adóévben elszámolt értékcsökkenési leírás összegével. § (6) bekezdés f) pont . az előzőekben meghatározott összeg háromszorosát (de legfeljebb 50 millió Ft-ot) veheti figyelembe. töltse ki a 1053-13-07-es bevallási lap 512–521.273 Ebbe a sorba az 521. § (6) bekezdés c) pont Szja-tv. § (6) bekezdés d) pont 273 Szja-tv. Az előzőek nem alkalmazhatók a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerinti belföldi illetőségű adózótól. kutatóhellyel (ideértve az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államnak a megfelelő szervezetét is) írásban kötött szerződés alapján az egyéni vállalkozó saját tevékenységi körében közösen végzett alapkutatást. § 66-68. 3.272 nincs köztartozása. az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti fejlesztés271 folytatása érdekében felmerült kiadásból az adóévben költségként elszámolt összeggel. sor adata) meghaladó részénél. Az az egyéni vállalkozó. 49/B. és olvassa el az azokhoz fűzött magyarázatot! A kisvállalkozói kedvezmény nem lehet több a vállalkozói bevételnek (421. vagy az szja-törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozótól megrendelt kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatás igénybe vételével teljesítette. A fejlesztési tartalék összege után érvényesített kedvezmény274 432. sorban szereplő összeget kell átírnia. 49/B. 49/B. 49/B. külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől. hogy az elszámolás nem támogatásból származó bevétellel szemben történt és a szolgáltatást nyújtó nyilatkozik arról. sor: Mielőtt ezt a sort kitöltené. Az alapkutatás. alkalmazott kutatás. feltéve. kísérleti fejlesztés kedvezménye270 430. azt ez a kedvezmény is megilleti a jövedelem számításakor. pont Szja-tv. legfeljebb az adóévben megszerzett vállalkozói 270 271 272 Szja-tv. az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. sorait. hogy a szolgáltatást nem belföldi illetőségű adózótól. A tevékenységét év közben kezdő egyéni vállalkozó esetében az adóévi átlagos állományi létszám és a tevékenység kezdő időpontjában érvényes havi minimálbér és az adóévi átlagos állományi létszám az irányadó. aki felsőoktatási intézménnyel.

Költségek275 Amennyiben olyan termék vagy szolgáltatás ellenértéke alapján kíván költséget elszámolni. A tevékenység megkezdését megelőzően legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett és utóbb e tevékenység végzése során felhasznált anyag. sor összegéből a 446. címét. nem anyagi javak esetében az értékcsökkenési leírás elszámolása megkezdhető. Nem vehető figyelembe itt. és 11. sz. de legfeljebb adóévenként 500 millió forint. akkor a beszerzési árnak azt a részét számolhatja el a költségei között értékcsökkenési leírás címén. Bevételt csökkentő tételek (kedvezmények) összesen 433. sorba írt összeg levonása utáni rész 50%-a. 275 Szja-tv.) sorokba írt adatok együttes összege). és 425. § (3) bekezdés. sorok együttes összegének a 433. melléklet . 4. nem anyagi javak esetében az értékcsökkenési leírás elszámolása megkezdhető. 4. §-ában foglaltaknak és tartalmazza a költség összegének megállapításához szükséges valamennyi adatot (így például az eladó és a vevő nevét. sor összegét meghaladó része vagy nulla). a szüneteltetés befejezését követően a költségek között elszámolhatók. akkor a kiadás igazolására kizárólag az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti bizonylat (ide nem értve a nyugtát) alkalmas. csak az egyéni cég alapítása miatt a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá áttérő egyéni vállalkozó csökkentheti a bevételét. korábban költségként még el nem számolt kiadások. sor: Ebben a sorban a bevételt csökkentő tételeket összesítse (a 426–432. a 49/B. a kezdés évében a költségek között elszámolhatók. A tevékenység folytatása előtt legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett és utóbb e tevékenység végzése során felhasznált anyag. de legfeljebb 500 millió Ft írható be. Külön szabály vonatkozik a kezdő és a tevékenységét szüneteltető vállalkozóra. illetve nyújtója az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott bizonylat kiállítására kötelezett. amelynek értékesítője. sor: Ebbe a sorba a bevételt növelő és csökkentő tételekkel módosított bevételét írja be (a 421. Ebbe a sorba.273 bevétel(ek) összegéből az adóévben elszámolt vállalkozói költségek összegét meghaladó rész 50%-a. Bevétel a növelő és csökkentő tételek (kedvezmények) levonása után 434. korábban költségként még el nem számolt kiadások.és árukészlet beszerzésére fordított. a 421. valamint a legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök. amely a nyilvántartásból kivezetett összeget meghaladja. a kiadás megnevezését. folytathatóságához szükséges (ideértve a szünetelés időszakában elkerülhetetlen) egyéb kiadások. amely megfelel az Szja-tv. 10. valamint a legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök. valamint a tevékenység folytatásához. Többféle vállalkozói tevékenység esetén az elismert költségeket is együttesen kell elszámolni. valamint a tevékenység megkezdéséhez szükséges egyéb kiadások.és árukészlet beszerzésére fordított.) Átalakuló – Tevékenységét megszüntető A fejlesztés tartalék címén nyilvántartott összeggel a bevallás kitöltésekor a „d” oszlopban. § (21) bekezdése szerint nyilvántartott összeg. (Amennyiben a fejlesztési tartalék címén nyilvántartott összeget az adóévet követően tárgyi eszköz beszerzésére fordítja. Egyébként a kiadás igazolására kizárólag az a bizonylat alkalmas. összegét és pénznemét) is.

melyről a negyedéves vállalkozói személyi jövedelem adóelőleg kötelezettségével együtt a 1053-C bevallási lap 70– 73. hogy az adóévben felmerült vállalkozói költségeit (az értékcsökkenési leírást is ideértve) olyan arányban számolhatja el. sor a) oszlopába is beírnia.] Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 276 277 Szja-tv. akkor a 435. akkor – az őstermelői tevékenység során előállított azon termékek szokásos piaci értéke. akkor az egyéni vállalkozói bevétellel szemben elszámolható költségek aránya (10 m/15m) 67%. 16. sor „a” oszlopában szerepeltetni. A költségek (ide értve az értékcsökkenési leírást is a teljes leírásig) nem oszthatók meg a különböző tevékenységek bevételei között. – egyéni vállalkozói és őstermelői tevékenység együttes folytatása esetén a két tevékenység folytatása érdekében felmerült költségeket elkülönítve kell nyilvántartania. és az adóalap-kiegészítés összegével277 (27%-kal) növelten kell az összevont adóalap megállapításakor figyelembe venni. hogy melyik tevékenységének bevételével szemben számolja el az érvényesíthető költségeket. § . a vállalkozói kivét összegét szerepeltesse. sorába csak azt az összeget vegye figyelembe. sor276: Ebben a sorban. Ügyeljen arra. az egyéni vállalkozás bevétele 10 millió. Az adóévben felvett kivét összege után – a göngyölítésre vonatkozó szabályok alkalmazása mellett – negyedévente adóelőleget kellett fizetnie. örökösi jogon való folytatása során. Vállalkozói kivét az egyéni vállalkozói tevékenység során személyes munkavégzés címén vállalkozói költségként elszámolt összeg. (Pl. családi gazdaságban). [A „c” oszlop összegéből vonja le a „b” oszlopba írt összeget és a maradékot kell a 1053-A bevallási lap 11. a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkalmazása esetén az egyéni vállalkozói tevékenység elismert költségének minősül. § (4) bekezdés Szja-tv. őstermelés/egyéni vállalkozás) választhat.) Vállalkozói kivét 435. amelyet Ön vett fel az egyéni vállalkozói tevékenység özvegyi.: Az ekho-val adózott bevétel 5 millió. a „c” oszlopba pedig az örökhagyó által felvett. Vállalkozói kivét esetében a bevétel megszerzésének időpontja a költség elszámolásának a napja. amelyeket egyéni vállalkozóként értékesít (vállalkozói bevétel az ellenérték). hogy a 1053A bevallási lap 11. A vállalkozói szerződés alapján elért bevétele után ekho-t fizető egyéni vállalkozó magánszemély az Szja-törvény költség elszámolására vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel alkalmazhatja. bérbeadás/egyéni vállalkozás. Amennyiben az egyéni vállalkozói tevékenysége mellett mezőgazdasági őstermelői tevékenységet is folytat (pl. nem anyagi javak esetében (pl. ha a törvény másként nem rendelkezik – a mindkét tevékenységgel összefüggő (fel nem osztható) költségeket a bevételek arányában kell megosztani. és a saját kivét együttes összegét írja be. sor „b” oszlopába az örökhagyó által felvett kivét összegét. A vállalkozói kivét az összevont adóalapba tartozó jövedelmek körébe tartozik. 29. amilyen arányt a vállalkozói bevétele és a jogszerűen figyelembe vett ekho-alap adóévi együttes összegében a vállalkozói bevétel képvisel. ha Ön özvegyi vagy örökösi jogon vált 2010-ben egyéni vállalkozóvá. soraiban kell számot adnia. Olyan esetben. Ezt az összeget kell a 1053-A bevallási lap 11.274 Több önálló tevékenységhez használt tárgyi eszköz.

felszerelés.törvény szerint tételes költségelszámolási módszerrel költséget. 11. melyet az eva adóalanyiságot megelőző adóév utolsó napjára – az Szja-törvény szerinti nyilvántartás alapján – kimutatott beruházási költséget meghaladja. nem anyagi javak esetében az adóalanyként lezárt adóévre az Szja-törvény szerint időarányosan jutó értékcsökkenési leírást elszámoltnak kell tekinteni. A személygépkocsi-bérbeadó vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozónál a tevékenység tárgyát. január 31-én hatályos III. Ez azt jelenti. Minden más esetben a saját tulajdonú nem kizárólag üzemi célú személygépkocsi használatbavétele évében az éves bevétel 1%-a. . Amennyiben a támogatás összegét bevételként kell figyelembe vennie. a használatbavétel évében az értékcsökkenési leírás átalányban számolható el. Az átalány összege több ilyen eszköz használata mellett is legfeljebb az éves bevétel 1%-áig. A nem kizárólag üzemi célt szolgáló saját tulajdonú gép. ha annak alapjául más által kiállított bizonylaton feltüntetett ellenérték – mint beruházási költség – szolgál. Ha a támogatás felhasználásával megszerzett tárgyi eszköz nem tekinthető kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköznek. értékcsökkenési leírást számolt el cégautó adót278 kell fizetnie. az Szja-törvény alapján elszámoltnak kell tekinteni. A részletes vagyonleltárban kimutatott beruházási költségnek azt a részét. Az adóalanyként lezárt eva-s adóévben teljesített valamennyi – egyébként az Szja-törvény szerint költségnek minősülő – kiadást (juttatást) elszámoltnak kell tekinteni. akkor a költségek között csak a 278 1991 évi LXXXII. és üzleti nyilvántartásai ezt egyértelműen alátámasztják. Az eva-s időszak alatt megszerzett tárgyi eszközök. de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának 10%-a vehető figyelembe értékcsökkenési leírás címén. a visszatérés első napjával az eva törvény 17. számú mellékletének 2009. illetve eszközét képező személygépkocsi kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköznek minősül.275 436. A továbbiakban értékcsökkenési leírás ezen tárgyi eszközök. Amennyiben az eva hatálya alól visszatér a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá. törvény a gépjárműadóról 17/A-G §. ha az egyéni vállalkozó azt más célra részben sem használja. hogy a cégautóadót megfizeti. az Szja . pontja alapján megkezdett értékcsökkenési leírást – ha annak a rendelkezésben foglalt egyéb feltételei fennállnak – a teljes leírásig folytathatja feltéve. Azokra a hónapokra vonatkozóan. berendezés. akkor a támogatásból vásárolt kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköz esetében a tárgyi eszköz beszerzési ára az üzembe helyezés évében a támogatás mértékéig egy összegben. jármű – kivéve a személygépkocsit – esetén egy évben. a fennmaradó rész értékcsökkenési leírás útján számolható el azzal. amikor gépjárművel kapcsolatos. ezen belül is az eszköz(ök) nyilvántartási értékének legfeljebb 50%-áig terjedhet./2. nem anyagi javak esetében csak akkor számolható el. §-ában foglaltak szerint részletes vagyonleltárt kell készítenie minden olyan eszközéről. Az egyéni vállalkozó az Szja-tv. A leírási kulcsok jegyzékét és alkalmazásuk szabályait a vállalkozói útmutató mellékletében találja. hogy az e tevékenységekhez használt személygépkocsi beszerzési ára értékcsökkenési leírás keretében elszámolható. amelyet vállalkozói tevékenysége keretében fog használni. hogy ilyen esetben is a teljes beszerzési ár az értékcsökkenési leírás alapja. sor: A tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírás összegét írja ide.

/1. melléklet II. és 8. akkor a belföldi telephelynek betudható összeget a „b” oszlopba írja be./b) pont 311/2007. anyagbeszerzésre. ha azok kizárólag üzemi célt szolgálnak. Amennyiben a 100 000 Ft egyedi értéket meg nem haladó tárgyi eszköz. Áru. sz. sor: Ebbe a sorba a tárgyi eszközök egy összegben elszámolt beszerzési árát írja be. Az értékcsökkenési leírásként így figyelembe vett összegnek 1%-a. jármű esetében a 3%-a. Az értékcsökkenési leírás érdekében a nem anyagi javak beruházási költségét azokra az évekre kell felosztani. Nem anyagi javak értékcsökkenési leírása 437. Részletre történő vásárlás esetén a vállalkozói útmutató mellékletében található szabályokat kell alkalmaznia. számú melléklet 281 A Bizottság 2008. amelyekben várhatóan az egyéni vállalkozói tevékenységhez használni fogja. a szállításra fordított költségeit írja be. a göngyöleg beszerzésére (csökkentve a szállítónak visszaküldött betétdíjas göngyöleg ellenértékével). és 88. sorban szerepeltesse. augusztus 6-i 800/2008/EK rendelete. 17. ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál. akkor ezt az összeget a 444. Minden más esetben a beruházás az egyéni vállalkozó választása szerint az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak vagy a kis és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben281 foglaltak szerinti támogatásnak minősül. ebbe a sorba. a Szerződés 87. sorból a belföldi telephelynek betudható. akkor ez a kedvezmény az EKszerződés 87. sor: Ebbe a sorba az árubeszerzésre. A 439. (XI. Az értékcsökkenési leírás alapja ebben az esetben is a beruházási költség. A befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értékét 5 év vagy ennél rövidebb idő alatt lehet leírni. sor: A nem anyagi javak után elszámolt értékcsökkenési leírás279 összegét írja. nem anyagi javak bekerülési értékét egy összegben számolja el. Az elszámolási időszakot és az évenként értékcsökkenési leírásként elszámolható összeget (vagy meghatározásának módszerét) az eszköz használatbavétele időpontjában kell meghatározni és az egyedi részletező nyilvántartásban feljegyezni. pontjai). 11. ezen túlmenően nincs mód további értékcsökkenési leírás elszámolására. Ha a megszűnés szabályai szerint vezeti le a jövedelmét (vállalkozói útmutató 7. hogy az évközi üzembe helyezés miatt az időarányos elszámolásra nem kell figyelemmel lenni. Tárgyi eszközök egy összegben elszámolt beszerzési ára 438. és 88. A belföldi telephelyének betudható. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis. göngyöleg beszerzési ára 439.) Kormányrendelet 2. berendezések és a – személygépkocsi kivételével – járművek között nyilvántartott tárgyi eszköznek az üzembe helyezés időpontjára megállapított beruházási költségét az üzembe helyezés adóévében jogosult egy összegben költségként elszámolni azzal. Nem anyagi javak esetében értékcsökkenési leírás csak akkor számolható el. anyag. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) . eladásra beszerzett áruk értékének összegét e sor „a/b” oszlopában kell értelemszerűen szerepeltetni.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendeletben foglalt támogatásnak minősül. Évközi üzembe helyezés esetén a leírás összegét időarányosan kell megállapítani. A 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó a leghátrányosabb helyzetű kistérségben280 üzembe helyezett és a korábban még használatba nem vett műszaki gépek. eladásra beszerzett áruk értéke 279 280 Szja-tv.276 támogatás összege számolható el értékcsökkenési leírás címén.

§-ában foglaltaknak. Költség – többek között – az alkalmazott részére kifizetett bér.törvény 15. amely a tárgyi beszerzési árának részét képezi) költségként elszámolható. az adóévben megfizetett nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási. Ilyen lehet a szállítás. Eladott közvetített szolgáltatások értéke 441. kölcsönre fizetett összege 443. ha azok 2010. Nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási. hanem az őstermelésből származó jövedelme megállapításakor vegye figyelembe. jövedelem-(nyereség)-minimum számításához szükséges. a megbízási díj.és munkaerő-piaci járulék összegét írja be e sorba. akinek a családi gazdaságból és csak őstermelői tevékenységből származik bevétele. az adóévben megfizetett a legfeljebb 100 000 Ft egyedi értékű tárgyi eszközökre. a 435-443. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban felvett hitelre. a 439. közüzemi díjak továbbszámlázása. Az csak akkor tekinthető közvetített szolgáltatásnak. sorhoz tartozó magyarázatot. sor: Ez a sor tartalmazza a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosan felvett kölcsönre fizetett kamat összegét. kifizetés. ha az ellenérték kiegyenlítésére csak 2010. Ha a 2010. Költségei között számolhatja el a saját tulajdonában lévő. sor: Ebbe a sorba a „c/d” oszlopba. amennyiben a tételes költségelszámolást választották. (Olvassa el a 438. ha tartalmában megfelel az áfa. Egy adott szolgáltatás akkor tekinthető közvetített szolgáltatásnak. akkor a kötelezően fizetendő járulék összegét ne itt. évben felmerült. év utolsó 282 A 2007. tehát az adott szolgáltatásnak igénybevevője és nyújtója is egyben. de más javára jár el. a munkaszerződés alapján járó – a munkáltatót kötelezően terhelő – juttatás. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban pénzintézeti hitelre (kölcsönre) kifizetett kamat (kivéve az a kamat. annak valós tartalmáról meg kell győződni. évben eladásra beszerzett áru értéke akkor is.) Ha Ön olyan egyéni vállalkozó. törvény az általános forgalmi adóról (áfa-törvény) 15.és munkaerő-piaci járulék címén elszámolt összeg 442. eladásra beszerzett áruk értékének összegét írja be. sor: Ebbe a sorba a 435–443. eladott közvetített szolgáltatások értékének összegét e sor „a/b” oszlopába írja be. sorokban fel nem sorolt minden egyéb költség 444. felvett eszköz A 2010. sor: Az egyéni vállalkozó a költségként elszámolható. Figyeljen arra. a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás. az alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék. pontjai). a bérelt vagy lízingelt személygépkocsi után ténylegesen megfizetett cégautó adó összegét is. akkor a belföldi telephelynek betudható összeget a „b” oszlopba írja be. nem anyagi javakra fordított kiadás. évben eladásra beszerzett áruk értékébe beszámítható a 2010. évben került sor. A belföldi telephelyének betudható. sorokban fel nem sorolt. Ugyanakkor az alvállalkozói teljesítmény. de az adóévben felmerült és költségként elismert kiadásainak együttes összegét írja be.évi CXXVII. sor: Ebben a sorban a „c/d” oszlopban az eladott közvetített szolgáltatások értékének összegét282 szerepeltesse. évben nem kerültek eladásra.277 440. hogy a 2010. évben beszerzett áruk értéke akkor sem számítható be. Ugyanakkor jövedelem-(nyereség)-minimum számításánál a 2009. ha annak nyújtásában Ön a saját nevében. sor összegéből a belföldi telephelyének betudható. Ha a megszűnés szabályai szerint vezeti le a jövedelmét (útmutató 7. kamat hitelre. és 8. alvállalkozói díj nem sorolható automatikusan a közvetített szolgáltatások körébe. § .

január 20-ig megfizette. javítás. Az üzemanyagár az üzemanyag-vásárlási számla szerint vagy az állami adóhatóság által havonta közzétett áron vehető figyelembe. akkor annak összegét a 2011. A járművek költségelszámolása284 A járművek üzemeltetésével kapcsolatos költségelszámolás alapja az útnyilvántartás. törvény a gépjárműadóról 17/A-G §. Ha az új személygépkocsi beszerzésére tekintettel kisvállalkozói kedvezményt vett igénybe. A saját tulajdonú – ideértve a házastárs tulajdonában lévő járművet is – kizárólag üzemi célt szolgáló jármű üzemanyag-felhasználása. és az így kapott eredménnyel kell az alapnormát növelő értéket kiszámítani. ha a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló személygépkocsit értékesítette. melléklet III. hogy a téli üzemeltetés szorzóját (az alapnorma 3%-a december 1-je és március 1-je közötti időszakban) a másik szorzóval össze kell adni. A cégautó adó kötelezettséget283 negyedévente. amely az üzemanyagköltségen felül minden más költséget (így például a fenntartás. amelynek mértéke a norma szerinti üzemanyag mennyiség 3%-a lehet. ha az eva hatálya alá átjelentkezett). vagy elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás miatt át kellett sorolnia. kivéve a téli üzemeltetés szorzóját. Részletes útnyilvántartás hiányában a norma szerinti üzemanyag-mennyiség megállapításánál korrekciós szorzók figyelembevételére – a téli üzemmód miatti további költségek kivételével – nincs mód. Az adóév során egy-egy negyedéven belül csak egyfajta módon – számla (számlák) alapján vagy az állami adóhatóság által közzétett áron – számolhatta el az üzemanyagköltséget az adott járműre vonatkozó norma szerinti üzemanyag-mennyiség figyelembevételével. javításának és felújításának költsége számolható el. 1. illetve akkor sem. Amennyiben az üzemanyag beszerzés általános forgalmi adóját levonásba helyezte. (IV. valamint az adott jármű értékcsökkenési leírása az útmutató mellékletében ismertetett módon. Szja-tv. Az üzemanyagköltség elszámolásánál a 60/1992. (Nem kell ezt a szabályt alkalmazni. Saját tulajdonú személygépkocsi esetében a tételes költségelszámolás helyett az üzemi célból megtett utakra kilométerenként 9 Ft elszámolását is választhatja. 283 284 1991 évi LXXXII. pont . hogy azonos útszakaszon csak egy szorzó vehető figyelembe.278 negyedévére vonatkozó cégautó adót 2011. akkor az adott személygépkocsi után a cégautó adót kötelező megfizetnie a kedvezmény érvényesítésének évét követő négy évig. számú bevallásban. felújítás) magában foglal.) Kormányrendeletben meghatározott fogyasztási normákat meghaladó üzemanyag-fogyasztás költsége nem számolható el. amely a jelzett naptári időszakban a teljes futásteljesítményre alkalmazható. Amennyiben a téli üzemeltetés szorzóját valamely más szorzóval együtt kell figyelembe venni. A téli üzemeltetés címén december 1-je és március 1-je közötti időszakra lehet további költséget elszámolni. a negyedévet követő hó 20-áig kellett megfizetnie és bevallania a 1001. sz. az alkalmazható szorzó meghatározása úgy történik. Az alapnorma mellett alkalmazható korrekciós tényezőkkel összefüggésben fontos tudnia. évi költségei között számolhatja csak el. 11. továbbá számlával (bizonylattal) történő igazolás alapján a jármű fenntartásának. az üzemanyag-felhasználás költségként való elszámolásánál nem alkalmazhatja az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagárakat.

egyesített tevékenység esetén. Olvassa el a 1053-as bevallás 2. hogy ebben az esetben nem számít elismert költségnek a szállásra fordított kiadás. ahol a bérleti díj címén a költségként figyelembe vehető összeg több személygépkocsi esetében sem haladhatja meg a vállalkozói bevétel 1%-át).2 pont alatt leírt. ha egyéni vállalkozás keretében gyakorolja tevékenységét – alkalmazhatja az oktatáshoz használt saját tulajdonban lévő jármű üzemeltetésének költségtérítéséről szóló módosított 124/1994. az egyesítés időpontjában kell megvizsgálni a gépjármű költségelszámolásának lehetőségét az előzőek értelemszerű alkalmazásával. amikor gépjárművel kapcsolatos.) Kormányrendeletben meghatározott költségátalányt is. és 3. illetve az adóéven belül az egyéni vállalkozói tevékenység teljes időtartamában lehet alkalmazni. külföldi kiküldetés esetén elszámolható az utazás.15. Járművezető gyakorlati szakoktató – akkor is. . A nem saját tulajdonú. továbbá kilométerenként 9 Ft-ot számolhat el. A nemzetközi közúti árufuvarozásban. de ez utóbbi futásteljesítményre költséget újból nem számolhat el.279 Légkondicionáló berendezés üzemeltetése esetén a korrekciós szorzó az alapnorma 5%-a. üzleti utazás. – a számla szerinti egyéb költség. Az oktatási órákon kívüli üzleti utakra az egyéni vállalkozókra vonatkozó általános szabályokat is alkalmazhatja. amelyet az oktatási órákra költségátalány keretében számolt el. (IX. kizárólag üzemi célra használt jármű esetében elszámolható az üzemi használatra eső bérleti díj (ez alól kivételt képez a személygépkocsi bérleti díja. az Szja . Ez a szorzó a légkondicionálóval felszerelt gépkocsi május 1-je és szeptember 1-je közötti üzemeltetési időszakában alkalmazható azzal. hogy e korrekciós szorzó alkalmazása mellett más korrekciós szorzó nem vehető figyelembe. üzleti utazásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. a szállás díja. üzleti utazás Hivatali. akkor a további üzleti célú utak arányának megállapításánál figyelembe kell venni azt a futásteljesítményt is. személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként történő részvétel esetén napi 25 eurónak megfelelő Ft összeg számolható el azzal. Ezen felül elszámolható az üzemi használatra eső – üzemanyag-fogyasztás. Ha a kormányrendelet szerinti költségátalányt alkalmazza. törvény a gépjárműadóról 17/A-G §. vagy számla (számlák) szerinti áron. A 12. hogy az üzleti cél valós tartalmát bizonyítani kell. Alkalmazottak esetében a hivatali.törvény szerint tételes költségelszámolási módszerrel költséget. Azokra a hónapokra vonatkozóan. értékcsökkenési leírást számolt el cégautó adót285 kell fizetnie. sorához fűzött magyarázatot! 285 1991 évi LXXXII. amennyiben azok a bérleti szerződés alapján a bérbevevőt terhelik. Hivatali. Az előzőekben ismertetett szabályok helyett a saját tulajdonában lévő személygépkocsi esetében – az üzemeltetett személygépkocsik számától függetlenül – havi 500 km utat számolhat el útnyilvántartás vezetése nélkül. E költségelszámolásnál is az adott járműre vonatkozó norma szerinti üzemanyag-mennyiséget veheti figyelembe az állami adóhatóság által közzétett áron. Ezt a módszert a teljes adóévre. de a költségelszámolásnak feltétele.

évben elszámolható költség 446. Az idevonatkozó szabályok a költségek elszámolására vonatkozó általános tudnivalók között ismerhetők meg. A korábbi években elhatárolt veszteségek elszámolásánál a keletkezésük sorrendjét kell követni. évben. sor: A vállalkozás 2010. A 2010. évben felmerült – a 435–444. amely a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtti év(ek)ben keletkezett és azért nincs egyéni vállalkozásból származó bevétele. évi jövedelmével szemben érvényesít. évben felmerült összes költség 445. évi jövedelmét kell beírnia. és ha az pozitív. december 31-éig keletkezett korlátozott időtartamra elhatárolható veszteség összege utoljára a 2008. A 434. sort) – költségei együttes összegét szerepeltesse. sor „c/d” oszlopába írt összegnek a 434. Amennyiben egyes bevételeire az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást jogszerűen választotta a 2010. hogy a „jogutód” társas vállalkozásba csak a belföldi tevékenység eredményeképpen keletkezett veszteség összegét viheti tovább. mert az őstermelésből származó jövedelem megállapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia. nem anyagi javak esetében a nyilvántartásba vett beruházási költség az értékesítéskor költségként elszámolható. akkor az ilyen veszteség összegét az őstermelésből származó bevétellel szemben lehet érvényesíteni. évi vesztesége (a 446. december 31-éig keletkezett. sor összegét lehet beírni. Korábbi év(ek)ről áthozott veszteség címént levont összeg 449. elhatárolt veszteségének azt a részét szerepeltesse. sor „c/d” összegének levonása utáni rész. Az előző év(ek) veszteségeit a korábbi adóbevallásainak megfelelő sorai tartalmazzák. Amennyiben a családi gazdálkodónak vagy a családi gazdaság nem foglalkoztatottként közreműködő tagjának olyan vesztesége van.280 Az értékcsökkenési leírásból kizárt tárgyi eszköz. sor: E sor „c” („d”) oszlopába az elismert költségeit írja be. sor: Ebben a sorban a korábbi év(ek)ről áthozott. vagy nulla írja e sornak a „c/d” oszlopába. akkor a költségeit arányosítania kell. E sorba legfeljebb a 447. 2010. évi veszteség 448. sor: Ebbe a sorba az egyéni vállalkozásból származó 2010. sor „c/d” oszlopának összegéből vonja le a 446. amelyet a 2010.) Átalakuló Amennyiben egyéni cég alapítása miatt a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá tér át. A 2003. A 2010. A 1053-13-04-es lap kitöltése 2010. sor „c/d” oszlopába írt összeget. adóévben volt elszámolható. sz. sor: Ennek a sornak a „c” („d”) oszlopába a 2010. A további elszámolható költségeket az Szja-törvény 11. sorokba írt (kivéve a 440. a vállalkozói jövedelemmel szemben még nem érvényesített elhatárolt veszteség a keletkezése időpontjában érvényes feltételek szerint számolható el. évi jövedelem 447. akkor ügyeljen arra. A 2003. . melléklete tartalmazza.

sor: A hasonlítás alapjának meghatározása során az Szja-törvény 49/B. akkor a korábbi évek veszteségét csak akkor veheti figyelembe a jövedelemszámítás során. ha engedélyt kapott. a vállalkozói adóalap külföldön adóztatható része 451. sorában az (1). (3). akkor a jövedelmét módosíthatja a jövedelmének külföldön adóztatható részével. sor alapján fizeti meg. amely a nemzetközi szerződés alapján külföldön (is) adóztatható. ezt nem tudhatja be a hazai jövedelemébe. vagy nulla). vagy a (6)-os kódot választotta.281 Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét özvegyi vagy örökösi jogon folytatja. akkor az örökhagyónál keletkezett veszteség összegét figyelembe veheti a vállalkozói adóalap megállapításánál. A külföldi telephelynek betudható bevételeinek és költségének figyelembevételével – a magyar szabályok szerint – számolja ki a jövedelem külföldön adóztatható részét és ezt az összeget írja ebbe a sorba. és be kell nyújtania a bevallásával együtt. sorába a (4)-es vagy az (5)-ös kódot írta be. Abban az esetben. Ez azt jelenti. Ebbe a sorba a 450. Azokat a kiadásokat. vagy nulla). azaz. A 2010. Abban az esetben. pont alatt. A sor „c/d” oszlopát akkor is ki kell tölteni. évet megelőző évek veszteségének elhatárolásához az állami adóhatóságtól kellett engedélyt kérnie. A 2010. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a 454. sor összegéből a vállalkozói adóalapnak azt a részét írja be. sor összegéből a 451. (2). ha a 1053-13-01-es lap 409. a hasonlítási alap. Olvassa el a 1053-13-04-es laphoz tartozó útmutatónál. Módosított vállalkozói adóalap 453. évi vállalkozói adóalap (a 447. sor: Módosított vállalkozói adóalap (a 450. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót az e sorba írt vállalkozói adóalap után fizeti meg. hogy abban az adóévben. ha évközben a feltételek hiánya miatt kikerült az eva hatálya alól. Nem kell „X”-szet szerepeltetnie. az elhatárolt veszteségből 20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. akkor a 1053-15-os lapot is ki kell töltenie. a bevétel és a bevételt növelő tételek együttes összegéből kell az Szja-törvény 4. Feltétlenül olvassa el a 1053-13-01-es lap 409. amelyek mindkét telephelynek betudhatók – a bevétel arányában – ossza meg! Hasonlítási alap 452. évre kiszámított jövedelem-(nyereség)-minimum . ha a 1053-13-01-es lap 409. számú mellékletében leírtak szerint meghatározott költségeket levonni (421 + 425 – 446). és 11. sorba írt összeg levonása utáni rész. a 14. sor összegéből a 449. ha nemzetközi szerződés így rendelkezik. ha a külföldi tevékenysége veszteséges. évi vállalkozói adóalap 450. sorba írt összeg levonása utáni rész. A fennmaradó rész. § (1)-(5) bekezdéseiben meghatározott. Ne felejtse el az „a” oszlopot kitölteni! Ha a (6)-os kódot választotta. a veszteségelhatárolás szabályait. sorához tartozó útmutatót! Az „a” oszlopban akkor jelöljön „X”-szet. Nemzetközi szerződés szerint. Amennyiben a 2009. sor: Amennyiben külföldön is rendelkezik telephellyel. akkor az adóalanyként lezárt adóévet figyelembe kell venni a megelőző időszakból fennmaradt elhatárolt veszteség érvényesítésének időtartama tekintetében. vagy kedvezményeket. sor: 2010. amikor kikerül az eva hatálya alól.

A döntésénél vegye figyelembe. 02. 286 Szja-tv. két tizedes jegyre kerekítve. vagy a 454.01-től 2010. július 1-je előtti időszakra eső naptári napjaival arányos összegét szerepeltesse (a 453. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a jövedelem-(nyereség)-minimum után fizeti meg. július 1-je előtti időszakra eső naptári napjai számának és a 2010. (3) szerepel]. sor b) oszlopában a vállalkozói adóalap (453. évi tevékenység összes naptári napjai számának a hányadosa. évi tevékenység (2010. sor összege és a 455. § . úgy e sor „a” oszlopában jelölje „X”-szel. § (20) bekezdésének hatálya alá tartozik]. A sor „c/d” oszlopát akkor is ki kell tölteni. július 1je előtti időszakra eső arányát kell beírni. vagy 454. sor a) oszlopába az egyéni vállalkozói tevékenység naptári napjainak a 2010. évi adóalapja (a tevékenység 2010-ben történt megkezdése esetén a 2010. adóév első. (A tevékenység 2010. pontjában leírtakat! A vállalkozói személyi jövedelemadó286 A vállalkozói személyi jövedelemadó 455-457. ha nem kötelezett jövedelem-(nyereség)-minimumot számítására [azaz a 409.282 454.45) A 455. A változás év közbeni hatálybalépése miatt eltérő szabályok vonatkoznak a 2010. a jövedelem-(nyereség)-minimumot. A szabályok érvényesítéséhez a 2010. kivéve. akkor a 2010. évi adóalapja) legalább a jövedelem. évi adóalapot két részre kell osztani az egyéni vállalkozói tevékenység napjainak arányában. július 1-je előtti időszakra az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. a tevékenység naptári napjainak a 2010. július 1-je előtti időszakra eső naptári napok száma: 150 nap. év első félévében a 10%-os adókulcs akkor alkalmazható. 12. sor: A vállalkozói jövedelemadó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozónak a vállalkozói személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége kiszámítása előtt meg kell határoznia. sor a) mezőben szereplő hányados szorzata). Olvassa el az útmutató 11. Pl: ha az egyéni vállalkozó tevékenységét 2010. február 1-jén kezdte. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a 453. július 1-je előtti időszakra eső aránya: 150/334 = 0. A 455. az e fölötti összegre 19 % a vállalkozói személyi jövedelemadó. sor alapján fizeti meg. sor) összegének a 2010. sor c)/d) oszlopában a b) oszlopban szereplő összeg adóját kell feltüntetni.(nyereség-) minimum összegével egyezik meg [kivéve. Amennyiben ezt tekinti a vállalkozói személyi jövedelemadó alapjának. illetve második felére. 49/B. a 2010. ha a 49/B. sorban (1). A 455. sorában a (4)-es vagy az (5)-ös kódot választotta). ha a 2010. hogy 2010. pontjában leírtakat! Ha a törvény előírása alapján jövedelem-(nyereség)-minimumot kell számítania (és a 105313-01-es lap 409. sor: A személyi jövedelemadó törvény 2010. július 1-je előtti időszakára eső vállalkozói adóalapja és a 2009. Feltétlenül olvassa el az útmutató 10. (2). július 1-jétől hatályos szabályai szerint a vállalkozói adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összege után 10 %. a jövedelem-(nyereség)minimum összegét írja be ide.31-ig) naptári napjainak a száma: 334 nap.

Az adókedvezmény összege de minimis támogatásnak minősül.sor) összegének a 2010.31-ig) naptári napjainak a száma: 334 nap. A 456. a tevékenység naptári napjainak a 2010. Pl: ha az egyéni vállalkozó tevékenységét 2010. vagy a 454. 457. Az adó összege a b) oszlop összegéből 50 millió Ft-ig 10%. 12. Vállalkozói adókedvezmény 458. Ez a gyakorlatban pl. két tizedes jegyre kerekítve. sor b) oszlopában a vállalkozói adóalap (453. vagy 454. február 1-jén kezdte.55) A 456. A 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó 2000. évi tevékenység összes naptári napjai számának a hányadosa. az arányosított adóalap egészére is. 50 millió Ft felett 19%. akkor a 2010. június 30-a utáni időszakra az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. E kedvezményt azzal a korlátozással alkalmazhatja. a 2010. ha a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak nincs alkalmazottja. 02. sor „b” oszlopában is van adat. akkor csak a 19%-os adókulcs alkalmazására jogosult.sor összege) szorzataként meghatározott arányos összegre (a sor „b” oszlopa) 19%-os adókulccsal határozza meg az adó összegét (c/d). 250 millió forint felett 19 %. vagy 454. Ha a 458. Ez azt jelenti. június 30-a utáni időszakra eső naptári napjai számának és a 2010. Választhatja az adó 19% mértékét. évi tevékenység (2010. hogy az igénybe vett adókedvezmény összege adóévenként nem haladhatja meg . Az adókedvezmény mértéke az adóévben megfizetett kamat 40%-a azzal. akkor sem lehet az adó 10%. június 30-a utáni időszakra eső arányát kell beírni. A 456.sor a) mezőben szereplő hányados szorzata). pontnál leírtaknak megfelel és választja ezt a lehetőséget! A 10%-os adómértékkel adózó vállalkozói adóalap 9%-a mindkét esetben az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában – a 11. E sor „b” oszlopában a „c” oszlop összegéből a kisvállalkozói adókedvezmény összegét tüntesse fel. június 30-a utáni időszakra eső naptári napjaival arányos összegét szerepeltesse (a 453. és 456. sor összege és a 456. Az adó összege a b) oszlop összegéből 250 millió forintig 10 % és nincsenek feltételek az érvényesítéshez (az éves 500 millió forintos határ került felezésre a féléves bevezetés miatt). hogy az adókedvezmény összege („c/d” oszlop adata) nem lehet több a 457. hogy a 11.283 Ekkor a július 1-je előtti időszakra kiszámított arányszámmal a megállapított vállalkozói adóalap (453. hogy a vállalkozói személyi jövedelemadónak legalább a 30%-át meg kell fizetnie kisvállalkozói adókedvezmény érvényesítése esetén. június 30-a utáni időszakra eső naptári napok száma: 184 nap. sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopába – az átmeneti rendelkezésekre is figyelemmel – a vállalkozói adókedvezményt írja be. sor: A vállalkozói személyi jövedelemadó összesen (a 455. azt is jelenti. feltéve. sor c)/d) oszlopában a b) oszlopban szereplő összeg adóját kell feltüntetni. sorok összesen). pontnál leírtak szerinti támogatásnak minősül. előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett hitel kamata alapján adókedvezményt vehet igénybe. (A tevékenység 2010. december 31-ét követően megkötött hitelszerződés (ideértve a pénzügyi lízinget is) alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez. Ennek a sornak a „b” oszlopába az adó összegének a 70%-át írja be. sor „b” oszlopába írt összegnél. sor a) oszlopában az egyéni vállalkozói tevékenység naptári napjainak a 2010. június 30-a utána időszakra eső aránya: 184/334 = 0.01-től 2010.

sor: Nemzetközi szerződés hiányában a vállalkozói adóalap utáni adót csökkenti a külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalap (459. év(ek)ben érvényesített kisvállalkozói kedvezmény(ek) összege. sor: Ebbe a sorba a 2006–2009. sorban feltüntetni az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel külföldön megfizetett adó 2010. évi összegét! A 2006-2009. sorok „c/d” oszlopainak különbségét) el kell osztani a vállalkozói adóalappal (450.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak minősül. A külföldön megfizetett adó (507. Az átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó szerinti adót úgy kell kiszámítani két tizedes jegyre kerekítve. a kisvállalkozói kedvezmény egészét. amellyel a kettős adóztatás elkerülésére nincs nemzetközi szerződésünk. • aki bejelentkezett az eva hatálya alá és az eva-s időszakban. akkor ebbe a sorba a külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalap összegét írja be. Ne felejtse el az 507. azonban ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál az 1857/2006/EK rendeletben foglalt támogatásként vehető igénybe. illetve • aki az átalányadó szabályai szerint állapítja meg az egyéni vállalkozásból származó jövedelmét és ezen időszakban következik be a kedvezmény visszafizetése alapjául szolgáló körülmény. sorok kitöltéséhez fűzött tájékoztatót. Nemzetközi szerződés hiányában a külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalap 459. Olvassa el az útmutató 18.sor) után a külföldön igazoltan megfizetett adó 90%-a. Olvassa el az 512–521. és 19. A kisvállalkozói kedvezmény visszafizetésével kapcsolatos kötelezettség azt az egyéni vállalkozót is terheli. de legfeljebb erre az adóalapra az átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó szerint kiszámított adó. de legfeljebb a külföldön is adózott jövedelem átlagos vállalkozói adókulcs szerinti adója 460. A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik Ha a magánszemély egyéni vállalkozói jogállása – cselekvőképességének elvesztését vagy halálát kivéve – megszűnik. Az „a” oszlopba az átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó kulcsot. vagy egy része után visszafizetendő adó 461. sor) összegének a 90%-a. sor: Amennyiben a külföldön is adózott jövedelme olyan országból származott. hogy az adókedvezménnyel is csökkentett vállalkozói személyi jövedelemadót (457–458.284 a 6 000 000 Ft-ot. illetőleg egy részét. a „c/d” oszlopba a korlátok figyelembevételével megállapított levonható adó összegét írja be. a jogállás megszűnésének napjára előírt adókötelezettség megállapításakor kell figyelembe venni. pontját! Áttérő . sor adata). E kedvezmény összege az egyéni vállalkozó döntése szerint – vagy csekély összegű (de minimis) támogatásnak vagy a kis. A kedvezmény címén levont összeg kétszeresének 16%-át kell a visszafizetésnél számításba venni. években érvényesített kisvállalkozói kedvezmény visszafizetendő adóját kell beírni.

pontját. . évi vállalkozói személyi jövedelemadó kötelezettség 464. Átalakuló Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. és a 463. valamint a 480-484. közjegyzői iroda. de már a 2010. 13. A kisvállalkozói adókedvezmény késedelmi pótlékkal növelt visszafizetendő összege287 463. A 457. akkor a 461. évre is alkalmazható . évi vállalkozói személyi jövedelemadó kötelezettségét szerepeltesse. mely a 462. A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik Ha a fent említett időszak alatt az egyéni vállalkozói tevékenység bármely okból megszűnt (ide nem értve. ha annak oka elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás –. és adókötelezettségét az Szja. számú melléklet 14. § (6) bekezdése szerint állapítja meg. a „c/d” oszlopba a visszafizetendő adókedvezmény késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. valamint az egyéni cég alapítása). évben. Olvassa el a kitöltési útmutató 8.pont Szja-tv.tv. 14. ha annak oka a magánszemély cselekvőképességének elvesztése vagy halála. ha annak oka elháríthatatlan külső ok – vissza kell fizetnie. sor b) oszlopában tüntesse fel a kisvállalkozói kedvezmény után visszafizetendő adó összegét. az érvényesítés évében hatályos adómérték felét kell figyelembe vennie. 49/B. ha a tárgyi eszközt az üzembe helyezésének adóévében vagy az azt követő három évben elidegenítette. és a 460. majd azt növelni kell a 461. sorokhoz fűzött magyarázatot! A vállalkozói személyi jövedelemadó módosított összege 462. Ebben az esetben a kisvállalkozói kedvezménnyel összefüggésben. pontnál leírtakat! A „b” oszlopba az adókedvezmény összegét. amennyiben azt a tárgyi eszköz elidegenítése miatt vagy üzembe helyezés hiányában – kivéve. sorok „c/d” oszlopaiba írt adatok együttes összege. az erre vonatkozó rendelkezés szerinti. § (7) bekezdés . sorok „c/d” oszlopaiba beírt összegeket. sor: Ebbe a sorba a hitelkamat alapján érvényesített kisvállalkozói adókedvezmény késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. VESZTESÉGELHATÁROLÁS288 A tárgyévben elhatárolt veszteséget az egyéni vállalkozó bármely későbbi adóévben (de legkésőbb a tevékenység megszüntetésének adóévében) az egyéni vállalkozásból származó jövedelmével szemben – döntése szerinti megosztásban – elszámolhatja.2011. sor összegéből le kell vonni a 458. sor: Ebbe a sorba a vállalkozói személyi jövedelemadó módosított összegét kell beírnia. ha a hitelszerződés megkötésének évét követő 4 éven belül a beruházást nem helyezte üzembe – kivéve. sor „c/d” oszlopába írt adattal.285 Aki a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény vagy az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá kerül át. Feltétlenül olvassa el a 18. annak az áttérés miatt az Szja-törvény hatálya alatt igénybevett kisvállalkozói kedvezményt nem kell visszafizetnie. január 01-én hatályos.49/A. A 2010. sor: Ebben a sorban a 2010. valamint akkor. A kedvezmény visszafizetésére Ön akkor kötelezett.2. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010. 287 288 Szja-tv. a kisvállalkozói kedvezmény egészét vagy egy részét vissza kell fizetnie.

melléklete az irányadó. ha az elhatárolt veszteség a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. akkor az átalányadózás ideje. sor adata). e tevékenységéből adóköteles jövedelme. évekre is elszámolhatja. Egyéni vállalkozói jövedelméből csak a mezőgazdasági tevékenység arányában megállapított részre alkalmazhatja a visszamenőleges veszteségelhatárolást. Az állami adóhatóság ekkor határozatban állapítja meg a veszteségelhatárolás mértékét. Ha az egyéni vállalkozó a vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítására vonatkozó szabályok helyett az átalányadózást vagy az eva-t választja. Esetében az adóévben elhatárolt veszteség összege – önellenőrzés keretében – az adóévet megelőző két évre visszamenőlegesen is elhatárolható oly módon. Mezőgazdasági vállalkozók 2008-2009. A mezőgazdasági tevékenység arányát az ebből származó vállalkozói bevételnek az összes vállalkozói bevétellel való elosztásával kell megállapítani. Ha ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozik a veszteség visszamenőleges elhatárolása. sor összegének levonása után meg maradt veszteség . A mezőgazdasági tevékenység meghatározásánál e tekintetben az Szja-tv. Ne feledje. illetve az eva hatálya alatt a nyilvántartott veszteség összegéből 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. Mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó veszteségelhatárolása Eltérő szabály vonatkozik arra az egyéni vállalkozóra. vagy mindkettőben megszerzett mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelmét csökkenti választása szerinti mértékben – de a két évre együttesen is legfeljebb – az elhatárolt veszteség összegével. 6. hogy a megelőző két év egyikében. sor: Amennyiben Ön mezőgazdasági tevékenységet (is) folytató egyéni vállalkozó (de nem családi gazdaság keretében végzi ezt a tevékenységét) és 2010-ben e tevékenysége veszteséges (448. akkor az állami adóhatóságnál kezdeményezett eljárás keretében van módja e szabály érvényesítésére. A 2010. úgy a 2010. évben keletkezett veszteség összegét visszamenőleg 2008. évekre elhatárolt veszteségének összege 465. és 2009. sz. illetve a fizetendő adónak az összegét. akkor az összes egyéni vállalkozói jövedelméből csak a mezőgazdasági tevékenység arányában megállapított részre alkalmazhatja a visszamenőleges veszteségelhatárolást. Az elhatárolt veszteség elszámolásánál a keletkezésük sorrendjét kell követni. és a 2009. ha ezekben az években volt. A mezőgazdasági tevékenység arányát az ebből származó vállalkozói bevételnek az összes vállalkozói bevétellel való elosztásával kell megállapítani. Ha az egyéni vállalkozásában nem csak mezőgazdasági tevékenységet folytat. aki mezőgazdasági tevékenységet folytat és a jövedelmét az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint állapítja meg. évi veszteség összegéből a 465.286 A veszteségelhatárolásra vonatkozó rendelkezések akkor alkalmazhatók. évi adóbevallásának önellenőrzéssel való helyesbítésével van lehetősége. hogy a veszteség visszamenőleges elszámolására a 2008. az adó alapjának.

ha az állami adóhatóság az engedélyt megadta a veszteség továbbvitelére. § 290 . Ha nem kért engedélyt.287 466. akkor ide a fennmaradó rész kerülhet (a 448. még el nem számolt elhatárolható veszteség 467. Nyilvántartott veszteség összege 468. 15. sor összegének a 465. Az előzőek levonásával meghatározott összeget írja be e sorba. 49/C. sor: Ebbe a sorba a 448. § A 2011. évben szüntette meg. sorban is figyelembe vett valamennyit. Amennyiben a 2009. A VÁLLALKOZÓI OSZTALÉKALAP ÉS ADÓJÁNAK 289 MEGÁLLAPÍTÁSA Az egyéni vállalkozó 2010. Adózás utáni vállalkozói jövedelmet növelő tételek291 289 Szja-tv. 84/F. sor „c/d” oszlopába írt összeget meghaladó része. de ezt nem tette meg. január 01-én hatályos Szja-tv. évet megelőző évek veszteségének elhatárolásához az állami adóhatóságtól kellett engedélyt kérnie. § 291 Szja-tv. a tevékenység megszüntetése időpontjáig elhatárolható összeget a „d” oszlopban szerepeltesse. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a jövedelem-(nyereség)-minimum után fizette meg. melyet az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alatti időszakában (20%/év) elszámoltnak kell tekinteni. 49/C. akkor a veszteség összegét nem veheti figyelembe e sor kitöltésénél. A korábbi év(ek)ről áthozott. akkor a veszteségét nem veheti figyelembe a jövedelemszámítás során és ez a sor sem tartalmazhatja. elhatárolható veszteség 20% mértékkel megállapított összegét. amely a 453. sor összegét meghaladó része). Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alóli kikerüléskor azt a veszteség összeget is vegye figyelembe ebben a sorban. sorok „c/d” oszlopaiba írt adatokat összesítse. évet megelőző években keletkezett veszteség elhatárolásához az állami adóhatóság engedélye kellett. amelyet a 2010.290 A 1053-13-05-ös lap kitöltése Adózás utáni vállalkozói jövedelem 469. sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopában a 466–467. évi jövedelmével szemben nem számolt el. adóévenként elszámoltnak kell tekinteni a nyilvántartásai szerinti. A vállalkozói osztalékalapot az adózás utáni jövedelemből kiindulva kell kiszámítania azzal. akkor annak összegét csak akkor írhatja be e sorba. hogy a módosított vállalkozói adóalapból kell kiindulnia akkor is a számítás során. sorok „c/d” oszlopainak együttes összegének a 464. A még el nem számolt elhatárolható veszteséget a „c” oszlopba írja be. kivét-kiegészítésre vonatkozó 2010. Ha tevékenységét 2010. december 31-én hatályos rendelkezéseit nem kell alkalmazni. sor összegét írja be. sor: Ebben a sorban a korábbi évekről áthozott veszteségének azt az összegét kell szerepeltetnie. vagy ha ebből a 465. Amennyiben a 2009. évi adókötelezettségére az Szja-tv. sor: E sor „c/d” oszlopába az adózás utáni vállalkozói jövedelmét írja be. vagy nulla. és a 431. Az átalányadó szerinti adózás időszakában.

akkor a beruházási és felújítási költség címén levont összeggel az adózás utáni jövedelmét a negyedik évben növelnie kell. a 2009-ben történt levonás esetén az összeg 66%-ával. a 2008-ban levont összegnek pedig a 33%-ával kell most növelnie az adózás utáni jövedelmét. sor: Ebben a sorban a 470–471. nem anyagi javak üzembehelyezése esetén vagy határidőben történő üzembe helyezés hiányában a korábbi év(ek)ben beruházási költség címen levont összeg 471. de ezt az összeget itt növelő tételként is figyelembe kell vennie a megszűnésre vonatkozó szabályok alkalmazása esetén a lap kitöltésekor. § . amelynek a beruházási költségével a korábbi években részben vagy egészben az adózás utáni jövedelmét csökkentette. Megszűnt Akkor is ezt a szabályt kell alkalmaznia. a tárgyi eszközök nettó értékéből. sor: Amennyiben 2010-ben olyan tárgyi eszközt helyezett üzembe. Beruházási költség címén levont összeg 292 Szja-tv. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz esetében. nem anyagi javakat. az üzembe helyezés időpontjától a beszerzési árnak az elszámolt értékcsökkenési leírást meghaladó részével az adózás utáni jövedelmét ugyan csökkentheti. Megszűnt és átalakuló A 2010. hogy a levont összeget vagy annak meghatározott részét attól függően kell ebbe a sorba beírnia. Ha 2010-ben. akkor ebbe a sorba írja be az üzembe helyezett tárgyi eszközre tekintettel beruházási költség címén ténylegesen levont összeget. akkor a teljes levonással. akkor a beruházási költség címén levont összeget nem kell adózás utáni jövedelmet növelő tételként figyelembe venni. ami után meg kellett fizetnie a személyi jövedelemadót –. sor: Ha Ön a 2007. ha bejelentkezett az eva hatálya alá és ezen időszak alatt került sor az üzembe helyezésre. Ha a tárgyi eszköz üzembe helyezése a családi gazdasághoz tartozó tárgyi eszközként történt és a jövedelmét az őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítania. akkor az akkori nettó érték meghatározott összegével növelnie kell az adózás utáni vállalkozói jövedelmét. Ha az adózás utáni jövedelem csökkentésének évét követő negyedik évben nem helyezi üzembe a tárgyi eszközt. Tárgyi eszközök. január elsejét követően üzembe helyezett tárgyi eszköz nettó értékével az akkori adózás utáni vállalkozói jövedelmét csökkentette és ezt a tárgyi eszközt 2010-ben ellenszolgáltatás nélkül átadta – és az átadás nem minősül természetbeni juttatásnak. Ültetvénytelepítés esetén a termőre fordulás évében kell az adózás utáni jövedelmét növelnie a beruházási költség címén levont összeggel. Ez azt jelenti. hogy mikor történt a jövedelem csökkentése. Nem kell ezt a szabályt alkalmaznia akkor sem. az adózás utáni jövedelmet csökkentő tételként figyelembe vett összeg arányos része 470. ha az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010.288 Ellenszolgáltatás nélküli átruházás esetén. Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet növelő tételek összesen 472. sorokba írt adatokat összesítse. évben megszüntette. 49/C. évben beszerzett. Adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentő tételek292 Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet és az azt növelő tételek együttes összegét legfeljebb annak összegéig lehet csökkenteni.

(Ebben a sorban negatív szám nem szerepelhet. 16. sor „a” oszlopában szerepeltesse a kivétkiegészítés összegét. a 2010. kizárólag üzemi célú tárgyi eszköz. Fontos! A 481-483. sor: Ebben a sorban a beruházási és felújítási költségnyilvántartásban szereplő. amely az eva-s időszakban merült fel. Ha a tárgyi eszköz. sor c/d oszlop) a kivétkiegészítéssel csökkentett vállalkozói osztalékalap lesz (469+472-476. pénzügyi ellenőrzése során feltárt szabálytalanságok következményeként fizetett meg. amelyet az egyéni vállalkozói tevékenységének gazdasági. végrehajtói iroda 293 294 Szja-tv. sorának „a” oszlopában. saját tulajdonú tárgyi eszközök. § (5)-(9) . évben. akkor annak költségét ebben a sorban hagyja figyelmen kívül! Ha évközben kikerült az eva törvény hatálya alól. nem anyagi dolog üzembe helyezése 2010-ben megtörtént. évben kezdte el. sorokat az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozók tölthetik ki. december 31-én hatályos rendelkezéseit. akkor a beruházási költségnek azt a részét. Ebben az esetben az osztalékadó alapja (477. amennyiben az értékcsökkenési leírást a 2010. akkor nulla. és a 472. sor: Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentő tételeket összesítse (a 473–475. ha a cégautó adót megfizette. nem anyagi javak értékéből 2010-ben elszámolt értékcsökkenési leírást meghaladó összeggel. Az adózás utáni jövedelmet csökkenti annak a személygépkocsi beszerzési árának nettó értéke is.) E sor összegét szerepeltetnie kell a 1053-04-es lap 177. nem anyagi dolog értékcsökkenési leírását üzembe helyezés hiányában még nem kezdte el a 2010. sorok együttes összegének a 476.sor „a” oszlopában szereplő összeggel).] A vállalkozói osztalékalap adója 480. ha adókötelezettségük megállapítására a különbözet szerinti adózást választják.294 akkor a 477. a 2010. a 469. sorokba írt adatok együttes összege) ebben a sorban. sor: A 2010. késedelmi pótlék stb. sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopába a vállalkozói adóalap (477. amelyre a kisvállalkozói kedvezményt érvényesítette. évi adózás utáni vállalkozói jövedelmét csökkentheti a kizárólag üzemi célt szolgáló. Adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentő tételek összesen 476.289 473. nem anyagi javak nettó értéke 474. sor) 16%-át szerepeltesse. Kizárólag üzleti célt szolgáló. évben felmerült beruházási költségét szerepeltetheti akkor. sor: Ebben a sorban az olyan adórövidítéssel. egyéb jogszabály megsértésével összefüggő bírság. ha a saját tulajdonú. 49/C. vagy ha az utóbbi ugyanannyi vagy több. közjegyzői iroda. nem veheti figyelembe az adózás utáni jövedelmet csökkentő tételek között. kivét-kiegészítésre vonatkozó 2010. Vállalkozói osztalékalap meghatározása293 477. sor összegét meghaladó része. összegét kell szerepeltetni. még akkor sem. egyéb jogszabálysértéssel összefüggő bírság. évben értékcsökkenési leírás alá vont tárgyi eszközök. sor: Vállalkozói osztalékalap. A tevékenységüket ügyvédi iroda. Más személygépkocsi továbbra sem tekinthető ebből a szempontból kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköznek. Adórövidítéssel. § Szja-tv.sor összege csökkentve a 477. [Amennyiben alkalmazni kívánja az Szja-tv. késedelmi pótlék 475.

[481d=(480d-480c)+(464d-464c)] Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. akkor e sor „c” oszlopában a kisvállalkozói kedvezménnyel (461b) és a nyilvántartásba vett fejlesztési tartalékkal összefüggésben (484c) keletkezett adófizetési kötelezettség összegét szerepeltesse.2011. de már a 2010.(481c/3) Ha az adókötelezettség nem haladja a 10. akkor a különbözet összegét a 482. Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. évre is alkalmazható . akkor az adó különbözet három egyenlő részletben fizethető meg. sorban szereplő összeg meghaladja a 10. § (6) bekezdése szerint állapítják meg. május 20-ig esedékes összege A 482. január 01-én hatályos. .296 295 296 Szja-tv. § (6) bekezdése szerint állapítja meg. az első részletet adóévi kötelezettségként. az első részletet adóévi kötelezettségként. közjegyzői iroda.2011. és a 481. de már a 2010. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként. de már a 2010. január 01-én hatályos. olvassa el a kitöltési útmutató 8. közjegyzői iroda. évre is alkalmazható .2011. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010.000 Ft-t meghaladja. pontjában leírtakat is! Adókötelezettségek különbözete 481. Feltétlenül olvassa el a kitöltési útmutató 8.sor „c” oszlopába írja be. ha egyéni cég alapítása miatt megszüntette a vállalkozói tevékenységét és adókötelezettségének megállapítására a különbözet szerinti adózást választotta.49/A. vagy a különbözet szerinti adózást választják. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. pontjában leírtakat! Adókötelezettségek különbözetének 2011. január 01-én hatályos. . 49/A.tv. sor „c” oszlopában szereplő összeg a 10. és adókötelezettségét az Szja. évben. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010. sor: E a sor „d” oszlopát akkor kell kitöltenie.000 Ft-t.000 Ft-t. (481c=461b+484c) Kérjük. . § (6) bekezdése szerint állapítja meg.49/A. évre is alkalmazható . akkor az adó különbözet három egyenlő részletben fizethető meg.tv. Ebben az esetben a megszűnés szabályai szerint és anélkül is meg kell határoznia az adókötelezettségét (a 1053-13-as lapok „c” és „d” oszlopot is ki kell töltenie). ha adókötelezettségüket az Szja-tv.290 tagjaként folytató egyéni vállalkozók is kitölthetik e sorokat. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként. Ebbe a sorba az adóévi kötelezettségként megállapított összeget kell beírni. § (2) – (5) bekezdés Szja-tv. sor: Ha egyéni cég alapítása miatt szüntette meg a tevékenységét és a megszűnés szabályai szerint és az a nélkül megállapított adókötelezettség különbözete meghaladja a 10. 49/A.sor „c” oszlopába írja be. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. Adókötelezettségek különbözetének a következő két adóévben esedékes összege A 483.295 Ebbe a sorba az adóévi kötelezettségként megállapított összeget kell beírni. § (2) – (5) bekezdés . sor: Ha a 481. és adókötelezettségét az Szja. akkor az adókötelezettség három egyenlő részletben fizethető meg.000 Ft-t.49/A.000 Ft-t. évben. az első részletet adóévi kötelezettségként.(481d/3) Ha a megszűnés szabályai szerint és az a nélkül megállapított adókötelezettség különbözete nem haladja a 10. akkor a különbözet összegét a 482.

évben esedékes kötelezettségként. sorba írt adat harmadrészeként megállapított összeget kell szerepeltetni. évben és adókötelezettségét az Szja. § (16) bekezdés Szja-tv. Az egyéni vállalkozónak – ideértve a tevékenységét szüneteltető. akkor a 483.49/A. január 01-én hatályos. a „c” oszlopba pedig az adó.2. E címen akkor van adófizetési kötelezettsége. nem célszerinti felhasználása miatt fizetendő vállalkozási személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összegének késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. de már a 2010. a „c” oszlopba a 2013. de azt annak célja szerint nem költötte el [ekkor az „a” oszlopba a nyilvántartásból történő kivezetésének időpontját írja be]. január elsejét megelőzően csökkentette a nyilvántartott összeggel és azt a 2010. illetve megszüntető egyéni vállalkozót is – e címen akkor is visszafizetési kötelezettsége keletkezik. amennyiben a kivezetés nem a törvényben elismert cél miatt történt. A „b” oszlopba az adó alapjául szolgáló összeget. évre is alkalmazható . E sor „a” oszlopában az arra szolgáló mezőben töltse ki a nyilvántartott pénzösszeg kivezetésének időpontját. § (22) bekezdése .291 E sor „b” oszlopába a 2012. Nem használható fel a fejlesztési tartalék adó és késedelmi pótlék fizetése nélkül olyan tárgyi eszköz beruházásként történő elszámolása címén. pontjában leírtakat! 297 298 Szja-tv.000 Ft-t. . Átalakuló Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. Az adót. még fizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összege297 484. 08. Ha a 481.sor „c” oszlopában tüntesse fel az adómegfizetési kötelezettség összegét. ha a bevételét e címen 2010. sor: Ebbe a sorba a fejlesztési tartalék címén nyilvántartott összeg. A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik. sorban szereplő összeg nem haladja meg a 10. késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. akkor a 484. a nyilvántartásból történő kivezetést követő 30 napon belül kell megfizetni késedelmi pótlékkal növelten. akkor a feloldott rész után 16% vállalkozói személyi jövedelemadót. Amennyiben a (lekötött) nyilvántartott összeget annak célja szerint nem költötte el.2011. sor: E sor kitöltése előtt feltétlenül olvassa el az útmutató 11. ha a fejlesztési tartalék cél szerinti felhasználására nem került sor a bevétel csökkentésének évét követő 4 éven belül. a nyilvántartásba vétel évében hatályos adómértéket kell figyelembe venni.tv.fizetés nélkül – az erre vonatkozó rendelkezés szerinti. § (6) bekezdése szerint állapítja meg. Ebben az esetben a nyilvántartásba vett fejlesztési tartalékkal összefüggésben – vállalkozói osztalékalap utáni adó. a feloldott rész vállalkozói személyi jövedelemadót meghaladó része után pedig vállalkozói osztalékalap utáni adót kell fizetni. 15-én hatályos 49/B. 49/B. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010. nem beruházási cél szerint költötte el. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette [ekkor az „a” oszlopba az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének időpontját]. közjegyzői iroda. vagy ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá történő áttérést megelőzően a nyilvántartott összeget kivezette. vagy amelyhez ingyenesen jutott. amelyre értékcsökkenési leírást elszámolni nem lehet. pontját! A 10%-os adókulcs alkalmazása esetén a 6% adónak megfelelő összeg nem célszerinti felhasználása miatt fizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összege298 485. sort ne töltse ki. 2010. Olvassa el a kitöltési útmutató 8. évben a nyilvántartásból történő kivezetést követően. Fejlesztési tartalék nem cél szerinti felhasználása miatt. év kötelezettségeként a 481.

A „b” oszlopba az adó alapjául szolgáló összeget. és nem áll munkaviszonyban. sor: Ebben a sorban kell összesítenie a vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó. valamint a fejlesztési tartalék nem célszerinti feloldása miatt visszafizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összegét. január 01-én hatályos. akkor e sor „b” oszlopában szerepeltesse az elhatárolt veszteség után (468. de már a 2010.49/A.. és a 6% adónak megfelelő összeget nem a cél szerinti felhasználásra tekintettel vezette ki a nyilvántartásból. AZ ÁTALÁNYADÓZÁSSAL ÉS ANNAK VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK A 1053-13-06-os lap kitöltése A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó a vállalkozói jövedelem szerinti adózás helyett az átalányadózást akkor választhatta. Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. § (16) bekezdésében foglaltak szerint kell kiszámítani) a negyedik adóévet követő év első hónapja utolsó napjáig kell megfizetni.tv. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010.sor) az adó mértékével számított összeget. évre is alkalmazható . akkor a kivezetést követő 30 napon belül késedelmi pótlékkal növelten meg kellett fizetnie a kivezetett résszel azonos összegű adót! Ha a nyilvántartásba vétel adóévét követő harmadik adóév végéig nem történik meg a nyilvántartásba vett összeg – következőkben részletezettek szerinti – felhasználása. 50.(486d=464d+480d+482c+485d-486b) 16. .. a „c” oszlopba pedig az adó. ha az átalányadózás megkezdését közvetlenül megelőzően 2009-ben az egyéni vállalkozói bevétele a 15 millió Ftot299 nem haladta meg.. 482.2011. a fel nem oldott résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten a jogállás megszűnésének napját követő 30 napon belül kell megfizetni. § (6) bekezdése szerint állapítja meg. Az összesített adatokat a 1053-04-ös lap 177. § (1) bekezdés a) pont 210/2009 (IX. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről . Amennyiben az Ön egyéni vállalkozói jogállása az említett időszak alatt bármely okból megszűnik (ide nem értve. közjegyzői iroda. ha annak oka cselekvőképességének elvesztése vagy a halála). (a 464. és 485. akinek az egyéni vállalkozói tevékenysége az adóév egészében kizárólag kiskereskedelmi tevékenység300. E sor „a” oszlopában az arra szolgáló mezőben töltse ki a 6% (9%) adónak megfelelő összeg kivezetésének időpontját. sorba és a 480. Ezzel az összeggel csökkentheti a vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összegét.292 Ha Ön a vállalkozói adóalap 50 millió forintot meg nem haladó része után az adót a 10%-os mértékkel határozta meg. és adókötelezettségét az Szja . a nyilvántartásba vett résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten (a késedelmi pótlékot az Szja-törvény 49/B. és a 10%-os adókulcs alkalmazása esetén a 6% adónak megfelelő összeg nem célszerinti felhasználása miatt fizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összegét. amennyiben a kivezetés nem a törvényben elismert cél miatt történt. évben. sorának „e” oszlopába is be kell írnia. akkor választhatta az átalányadózást. Vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összege 486. és az említett napot követő első adóbevallásban kell bevallani. késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. ha az 299 300 Szja-tv. Az az egyéni vállalkozó. sorok „c/d” oszlopaiba beírt adatok). 484.29) Korm.

attól az adóévtől kezdődően újra választható.303 A 2009.ha annak egyéb feltételei fennállnak . 302 Szja-tv. (7) bekezdés 304 Szja-tv. adóévre vonatkozóan újra választhatta az átalányadózást. Ha Ön a 2009.302 Bármely feltétel hiányában (pl. évben.§. Ezt be kellett jelentenie az állami adóhatóságnak. Ha egyéni vállalkozóként és mezőgazdasági őstermelőként is jogosult az átalányadózás választására. július 01-jétől hatályos előírás szerint a 2010. és nem kell újból nyilatkoznia. § 303 Szja-tv. azt a bevallás 10. évre az átalányadózást választotta és az ezt követő adóévekben sem kíván ezen az adózási módon változtatni. az átalányadózás . 7. Az átalányadó választására és alkalmazására jogosító bevételi értékhatárok megemelkednek a bevételként figyelembe vett támogatások összegével. ismételten átalányadózást – feltéve. hogy annak feltételei fennállnak – az átalányadózás megszűnése/megszüntetése évét követő legalább négy adóév elteltével választhat. sorában lehet figyelembe venni. ha a 2009. Ha átalányadózást választott. akkor a választása a feltételek megléte esetén – a visszavonásig – érvényes. A költségek fedezetére és fejlesztési célra előre folyósított támogatás összege nem része az egyéni vállalkozásból származó bevételnek. Az átalányadózás szerint adózó egyéni vállalkozónak.304 A főállású és a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó eltérő költséghányad alkalmazásával állapíthatja meg az egyéni vállalkozásból származó bevételéből a jövedelmét. általánosan alkalmazható rendelkezés szerint az egyéni vállalkozásból származó bevétel 40%-a vonható le vélelmezett költséghányad címén az egyéni vállalkozásból származó jövedelem megállapításakor. ha a magánszemély nem teljesíti a számlaadás (nyugtaadási) kötelezettségét. § (3) bekezdés Az átalányadózás ideje alatt kapott támogatások összegét a folyósítás évében bevételként kell figyelembe venni. 301 Szja-tv. akkor külön-külön és egyidejűleg is választhatja a kétféle tevékenységére az átalányadózást. amely adóévben az szja . majd azt megszünteti. mezőgazdasági őstermelőnek a bevétel érdekében felmerült kiadásairól szóló számlákat és más bizonylatokat az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig meg kell őriznie. és ha annak egyéb feltételei fennállnak. Ha a jogosultsága a bevételi értékhatár túllépése miatt szűnt meg. 50. vagy az arra való jogosultsága megszűnik. vagy korábban a bevételi értékhatár túllépése miatt szűnt meg a jogosultsága. évi bevallásában a 2010.301 Átalányadózást csak az egyéni vállalkozói tevékenység egészére lehet választani. Az átalányadózásra való jogosultság megszűnik. munkaviszonyt létesít) az adóév egészére a vállalkozói jövedelem szerinti adózásra kell áttérni. 56.törvényben előírt bevételi értékhatár növekedett. Az érvényesíthető költségátalányok a következők: A bármely tevékenységre vonatkozó.293 átalányadózást közvetlenül megelőzően 2009-ben a vállalkozói bevétele a 100 millió Ft-ot nem haladta meg és nem áll munkaviszonyban. 55.§ (1) bekezdés .

a bevétel 83%-át tekintheti vélelmezett költséghányadnak. Aki ezeken kívüli tevékenységet is folytat. illetőleg a 25%-os költséghányadot kell alkalmaznia. Amennyiben az adóév egy részében kiegészítő tevékenységet folytatónak is minősül (év közben nyugdíjba megy). valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül.§ (4) bekezdésében felsorolt üzletek működtetésére terjed ki. évre az eva törvény szerinti adózást választotta. évre nem kívánja továbbra is fenntartani. Ha 2010. akkor a 1053-13-01-es lap IV. az a bevétel 87%-át. Ha az előzőekben ismertetett szabályok figyelembevételével a 2011. az 25% vélelmezett költséghányadot érvényesíthet. amelyet a továbbiakban mindaddig adóalapot nem érintő bevételként kell nyilvántartania. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről . az a bevétel 80%-át. de ezt az adózási módot a 2011. akkor a 1053-13-01-es lapon a III. évben az átalányadó szabályai szerint adózott. Ha a 2009. december 31-éig a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta és a 2011. amíg átalányadózást alkalmaz.294 Aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. de a feltételek hiánya miatt év közben kikerült e törvény hatálya alól. meg kell állapítania az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint a meglévő készletekkel kapcsolatos bevételét. akkor az átalányadó alapját ebben az évben még a főfoglalkozású vállalkozókra vonatkozó „magasabb” költséghányad alkalmazásával állapíthatja meg. Aki az adóév egészében kizárólag az Szja-törvény 53. pontjánál a 408. annak a bevétel 93%-át. Akinek a tevékenysége év közben oly módon változik. Akinek az egyéni vállalkozói tevékenysége keretén belül a kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenysége külön-külön. Aki az adóév egészében kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet alapján kiskereskedelmi tevékenységet folytat305 (kiskereskedő). akkor – 2010. évre az átalányadózást választja. Ha a 2010. annak a változás időpontjában az év első napjától visszamenőlegesen az összes bevételére vonatkozóan át kell térnie a tevékenységének megfelelő alacsonyabb költséghányad alkalmazására. ha kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. hogy a korábban alkalmazott költséghányad már nem illeti meg. december 31-ét alapul véve. ha kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. akkor a bevétel 91%-át lehet vélelmezett költséghányadként figyelembe venni. évre az átalányadózást kívánja választani. sorban kell nyilatkoznia erről. §-ának (3) bekezdésében vagy kizárólag a (3)-(4) bekezdésében felsorolt tevékenységet folytat.29) Korm. vagy együttesen az adóév egészében kizárólag az szja-törvény 53. sorban ezt a döntését jelölje X-szel. 305 210/2009 (IX. kiegészítő tevékenység folytatása esetén a bevétel 75%-át vonhatja le vélelmezett költséghányad címén. annak az egész bevételére a 40. táblában a 407. akkor az átalányadózást az eva-s adóévet követő négy adóévre nem választhatja. évben az átalányadó szabályai szerint adózott és a 2010.

A bevételek számbavétele a 421. vagy viszonosság alapján az adó alól a Magyar Köztársaságban mentesített. vagy fejlesztési célra kapott. § Szja-tv. amennyiben Ön a mezőgazdasági tevékenységét egyéni vállalkozás keretében folytatja. 3. – az átalányadózást megelőző időszakból fennmaradt összes elhatárolt veszteségből az átalányadózás időszakának minden évében 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. ha ez utóbbit nem költségek fedezetére vagy nem fejlesztési célból folyósították.az átalányadózásra . akkor a törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés. nem minősül az egyéni vállalkozás bevételének. sorában kell feltüntetnie. sorhoz fűzött tájékoztatás alapján. hanem – amennyiben a támogatás összegét bevételként kezeli – önálló tevékenységből származó bevételként kell figyelembe venni a 1053-as bevallás 10. hogy e támogatások összege nem az átalányadó alapjába számít bele. A bevallási időszak meghatározásához az útmutató 13. fejlesztési kiadásokra. Az átalányadó alapjába beszámító bevétel 491. beleértve a korábban és az átalányadózás időszakában beszerzett tárgyi eszközök beszerzési és előállítási értékének az átalányadózás időszakára jutó. évtől az egyéni vállalkozói és a mezőgazdasági kistermelői bevételből átalányban megállapított jövedelem az összevont adóalap részét képezi. sor: Ebbe a sorba az átalányadó alapjául szolgáló bevételt kell beírni. A 2011.pont l) és 3/A. Ennek az az oka. a személyi jövedelemadó törvény szerint elszámolható értékcsökkenési leírását is. E sor „b” oszlopába a „c/d” oszlop összegéből a támogatás összegét kell beírni.vonatkozó döntésénél ezt is vegye figyelembe. Az átalányban megállapított jövedelem meghatározása306 E lap kitöltése előtt feltétlenül írja be a bevallási időszak adatait az erre szolgáló helyre. A támogatás összegéből az a rész. soránál. akkor az átalányadó alkalmazási feltételéül megállapított bevételi értékhatárt időarányosan kell megállapítani. Az így megállapított jövedelem összege adóterhet nem viselő járandóság. pontjában leírtakat is vegye figyelembe. de az adó kiszámításánál figyelembe vehető jövedelemként a külföldi telephelynek betudható bevétel alapján átalányban megállapított jövedelem minősül307. sor) megállapítására irányadó rendelkezések szerint kell teljesíteni. Ha külföldön is rendelkezik telephellyel. 53. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét évközben kezdte el vagy szünteti meg. § 72. amelyek fedezetére jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján vissza nem térítendő támogatás folyósítása történt. melyet a 1053-A lap 20.295 – az átalányadózás évében felmerült összes költséget elszámoltnak kell tekinteni. Nem vonatkozik ez a rendelkezés azon költségekre. mellyel szemben a költségek elszámolhatók. A támogatás összege megemeli az átalányadózás alkalmazási feltételéül rendelt bevételi értékhatárt is. évre . a támogatásokra vonatkozó eltérő szabályra is figyelemmel történhet. Fontos! A 2010. A területalapú (földalapú) és az egyéb jogcímen folyósított támogatást bevételnek kell tekintenie. amelyet a költségei fedezetére. § (4) . az adókötelezettséget az önálló tevékenységből származó jövedelem (10. 306 307 Szja-tv. Része a bevételnek a földalapú és az egyéb jogcímen kapott támogatás összege is.

Ez kerekítve 2. évi 0953as bevallás 498. A 2010. egyezően a 2009.és középvállalkozásokról.§ (1) . árukészlet.§ és 5. félkész és késztermék nyitó értékét kell szerepeltetni. évi adóalapba beszámító bevételből. sor: Ebbe a sorba a segítő családtagok átlagos létszámát és a részükre kifizetett jövedelem bruttó összegét írja be. az egyéb jogcímen folyósított. december 31-én felvett leltár szerinti – vásárolt és saját termelésű – anyag. december 31-én 498. Átalakuló – Tevékenységét megszüntető Ebben a sorban a tevékenység megszüntetésének napjával. sor: Ebbe a sorba a bevételből az Önre vonatkozó költséghányad levonásával megállapított jövedelmét írja be. vagy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá történő áttérés időpontjában felvett leltár szerinti zárókészlet összegét kell szerepeltetnie áfa nélkül. Az alkalmazottak átlagos létszáma és a részükre kifizetett jövedelem 499. évtől az átalányban megállapított jövedelem az összevont adóalap részét képezi. 2010. évben folyósított támogatások bevételként figyelembe vett része 501. A segítő családtagok átlagos létszáma és a részükre kifizetett jövedelem 500. a 491. évben folyósított területalapú támogatás.és középvállalkozás” kategóriába történő besorolás alapja a foglalkoztatotti létszám308. évi XXXIV. fejlődésük támogatásáról szóló 2004. törvény alapján . évben költségek fedezetére. Egyéb adatok Nyitókészlet leltári szerinti értéke 2010. Az átlagos létszámot a 499. törvény a kis. félkész és késztermék értékét tartalmazza ez a sor. sorba írt adat figyelembevételével. sorokat a választott adózási módtól függetlenül ki kell tölteni! A 2010. a 2010. sor „a” oszlopába. akkor az átlagos létszám 20: 12 = 1. Ezt az összeget kell átírni a 1053-A lap 13. sor: Ebben a sorban a 2010. sor: Ebbe a sorba a 421. sor: Ebbe a sorba az év során foglalkoztatott alkalmazottak átlagos létszámát és a részükre kifizetett jövedelem bruttó összegét kell beírnia. fejlesztési célra előre folyósított támogatás összege 308 2004. ha 3 fő alkalmazott összes foglalkoztatási ideje 20 hónap. január 1-jén rendelkezésre álló – leltár szerinti – anyag.a „kis. sornál leírtak szerint állapítsa meg. sor összegéből a 2010.66.) E sor kitöltése kötelező! Fontos! Felhívjuk figyelmét. valamint a költségek fedezetére és fejlesztési célra folyósított támogatás bevételként figyelembe vett részét írja be.a kis. (Az átlagos létszám úgy állapítható meg.296 A számított jövedelem 492. sor: A 2010. évi XXXIV. fejlődésük támogatásáról 3. A számítás során a kerekítés szabályait is alkalmazni kell két tizedes jegyig. sorában közölt zárókészlet összegével. (Például. árukészlet. hogy az egyéni vállalkozók esetében .és középvállalkozásokról. Ezt a számot a „b” oszlopba kell beírni. január 1-jén 497. Az 502–504. Zárókészlet leltári szerinti értéke 2010. hogy az összes foglalkoztatási hónap számát el kell osztani 12-vel).

euróban megadott árfolyamot kell a Ftra történő átszámításhoz figyelembe venni. sor: Ebbe a sorba az adóév során elszámolt leltárhiány. 309 2002. fejlesztési célra folyósított támogatás még fel nem használt összege 503. melyet egyéni vállalkozói tevékenységéhez felhasznált. január elsejét megelőzően folyósított támogatás összegének még fel nem használt részét kell beírni. . selejt. sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopába a 2010. évi XLIII. évben utólag folyósított támogatások összegéből bevételnek nem minősülő összeg 504.devizaárfolyamának alapulvételével kell Ft-ra átszámítani.a magánszemély választása szerint a teljesítés időpontjában. évben utólag folyósított támogatás összegét írja be. Szja-törvény 51. A „b” oszlopba. akkor ebbe a sorba. A készletek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kellett megállapítania. sor: Egyéb adatként.: saját adózott pénze. A korábban lekötött számlakövetelés összegét is vegye figyelembe! Az adókötelezettség teljesítése során a nyilvántartásba vétel kezdő évének a bevallás benyújtásának évét kell tekinteni. évi összegét írja be.297 502. Adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték309 505. Az egyéni vállalkozói tevékenységhez felhasznált vállalkozáson kívüli forrása 508. Ezt a sort („d” oszlopot) nem töltheti ki a tevékenységét megszüntető egyéni vállalkozó. december 20-áig bejelentkezett az eva hatálya alá. Ilyen esetben a támogatott cél szerinti kiadásának a támogatás összegével fedezett részét költségként nem veheti figyelembe. Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg. tv. sor: Ebbe a sorba a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra 2010.) Fejlesztési tartalékként (a korábban lekötöttként kezelt) nyilvántartott összeg 509. év január 1-jét megelőzően a költségek fedezetére. sor : Itt tüntesse fel a fejlesztési tartalék nyilvántartott összegét. (Pl. A 2010. ha 2010. az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét szerepeltesse. és amelynek forrása vállalkozáson kívüli. Ezt a szabályt kell alkalmaznia akkor is. kérjük. sor: Ebbe a sorba a 2010. a „c/d” oszlop összegéből a fel nem használt rész összegét írja be! A 2010. sor: Ebbe a sorba az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel külföldön megfizetett adó 2010. vagy az adóév utolsó napján érvényes . évben költségek fedezetére és fejlesztési célra előre folyósított támogatás összegét írja be. hogy tüntesse fel azon összeget. amely törvény. 17. de jelenleg az átalányadózás szabályai szerint adózik. § (2). selejt. amennyiben a támogatás összegét előre folyósították. E sorba jellemzően akkor kerülhet adat. nemzetközi szerződés rendelkezése viszonosság vagy külföldi jog alapján a jövedelem után fizetett adó összegéből a magánszemély részére visszajár. amennyiben azt nem tekintette bevételnek. magánkölcsön. Leltárhiány. akkor az MNB által közzétett. sor: Ha Ön korábban a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta. Ha az adót olyan pénznemben állapították meg. A külföldön megfizetett adót az MNB hivatalos. § (4) bekezdés . káresemény miatt megsemmisült készletek beszerzési ára 506. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján. káresemény miatt megsemmisült készlet beszerzési értékét írja be. Külföldön megfizetett adó 507.

akkor az egyéni vállalkozásból származó bevételét csökkentheti a kisvállalkozói kedvezmény címén elismert beruházások értékével. korábban üzembe nem helyezett. és ha igen. sor: E sorban az Szja-törvény 2010. A tárgyi eszközök közül az ingatlan. berendezés. A kisvállalkozói kedvezmény legfeljebb a vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló. A kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésének részletes szabályai310 Ha az egyéni vállalkozó 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztat (vagy alkalmazott nélkül folytatja tevékenységét).298 Megszűnő A tevékenységüket megszüntető egyéni vállalkozók ezt a sort nem tölthetik ki! A vállalkozói tevékenységgel kapcsolatban – kisvállalkozói adókedvezmény alapjául szolgáló – felvett hitelre. kölcsönre fizetett kamat összegéből azt a részt. 310 Szja-tv. (12)-(14). kölcsönre fizetett kamat összege 510. Az alacsonyabb kulcs (10%) alkalmazására 2010. valamint a leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazási szabályai szerinti gép. valamint az üzemkörön kívüli ingatlan és ültetvény esetén. ponthoz írt magyarázatot! Megszűnő A tevékenységüket megszüntető egyéni vállalkozók ezt a sort nem tölthetik ki! 17. félévére vonatkozóan a 10%-os adókulcs alkalmazása miatt megtakarított. sorban elszámolt. sor: Ebben a sorban – külön adatként is közölni kell – a költségek között. amely nem lehet több mint a bevételek és az elismert költségek különbsége. melyet kisvállalkozói adókedvezmény alapjaként vett figyelembe. § (6) bekezdés d) pont. a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosan felvett hitelre. megtakarított adó összegét kell szerepeltetni. hogy Ön érvényesítheti-e. (17) bekezdés . az értékcsökkenési leírás alapját növelő kiadásként elszámolt felújítási költségének együttes összege lehet. E tudnivalók ismeretében tudja megállapítani (eldönteni). 9% mértékű. de legfeljebb évi 30 000 000 Ft. előállítására fordított. sorok adatait kitölti. továbbá a vállalkozói tevékenységet közvetlenül szolgáló ingatlan adóévben felmerült. A KISVÁLLALKOZÓI KEDVEZMÉNY RÉSZLETEZŐ ADATAI Mielőtt a 512–521. A 2010. Beruházási költség nem vehető figyelembe. év I. 49/B. felszerelés. kizárólag üzemi célú egyes tárgyi eszközök. az adóévben költségként elszámolt kiadást is). míg a nem anyagi javak közül a szellemi termék vehető figyelembe.augusztus 15-én hatályos 49/B. év első félévére vonatkozóan többek között akkor van lehetősége. nem anyagi javak adóévi együttes beruházási költségének (ideértve az ilyen eszköz beszerzésére. Olvassa el a 11. olvassa el a 1053-13-08-as lapok kitöltéséhez fűzött útmutatót a csekély összegű (de minimis) és más támogatásokra vonatkozó tudnivalókról is. szellemi termék – ha a cserébe visszaadott tárgyi eszközre. jármű. ha a bevallásában feltünteti a megtakarított adónak megfelelő összeget. akkor mekkora összegben a kisvállalkozói kedvezményt. szellemi termékre a kisvállalkozói kedvezményt érvényesítette –. nyilvántartott adó összeg 511. § (21) bekezdése alapján számított. az e rendelkezés alkalmazásakor a hibás teljesítés miatt a jótállási időn belül cserébe kapott tárgyi eszköz. a 443.

feltéve. és nem lehet több a kedvezmény alapjául szolgáló beruházási költség összegénél sem. A példabeli esetben a jövedelem 400 000 Ft.] E kedvezmény alkalmazhatósága azt is jelenti. A vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló. Így például. mely után az adó 10 és/vagy 19%. hogy a cégautó adót a kedvezmény igénybevételét követően legalább négy éven át meg kell fizetni. A tárgyévben elszámolható költségek részét képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját képező. amelynek értelemszerűen a külföldről behozott használt gépek. A kedvezmény érvényesítésének a 30 000 000 Ftos korláton belül további kettős korlátja van. az üzembe helyezett tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírás összege is. ha a végzett tevékenység a jármű használata nélkül a szokásos módon nem folytatható. hogy az „első” tulajdonosok által megvalósuló beruházásokat kedvezményezi a törvény. függetlenül a vételár kiegyenlítésének módjától. kizárólag üzemi célú tárgyi eszköznek minősül a korábban még használatba nem vett személygépkocsi is. 311 Szja-tv. és ezt üzleti nyilvántartásai egyértelműen alátámasztják. mivel a beruházás költsége kevesebb a bevételek és a költségek (10 000 000 Ft – 7 600 000 Ft = 2 400 000 Ft) különbségénél.299 A kisvállalkozói kedvezmény összege a tárgyévi bevételek és a tárgyévben elszámolható költségek különbsége alapján állapítható meg. [A példánknál maradva – egyéni vállalkozásból származó éves jövedelem megállapításakor –. 49/B. Beruházási költségnek a számla szerinti beszerzési árat kell tekinteni. vagy a tevékenység folytatásához szorosan kapcsolódik és – mindkét esetben – a vállalkozás azt a tevékenységéhez rendszeresen (nemcsak egy-egy esetben) használja. e beruházásra a kisvállalkozói kedvezményt nem érvényesítheti. használt személygépkocsi vásárlására fordított kiadás nem képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját. a költség 7 600 000 Ft és a tárgyi eszközök beszerzési ára 2 000 000 Ft. Ennek az adónak az összege csökkenthető tovább a kisvállalkozói adókedvezménnyel.311 Az szja-törvény hatálya alá tartozó vállalkozók esetében a kisvállalkozói kedvezmény a többi személygépkocsira is érvényesíthető. ha a személygépkocsi-bérbeadó vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozó tevékenységének tárgyát. azt más célra részben sem használja. ha az a tevékenység tárgyául szolgál. E kiadások közé kell sorolni azokat a tárgyi eszközöket is. ha az egyéni vállalkozónak a kisvállalkozói kedvezmény levonása után 400 000 Ft jövedelme marad és a korábbi évről áthozott vesztesége 100 000 Ft. Amennyiben az egyéni vállalkozó kereskedelmi fuvarozás körébe tartozó tevékenységéhez teherszállító járművet (tehergépjárművet és vagy tehergépjármű-pótkocsit) vásárol. hogy a cégautó adót a kedvezmény érvényesítését követő 4 adóévben meg kell fizetnie. A mások által korábban használatba vett üzlet. ha a bevétel például 10 000 000 Ft. § (13) . amelyek egyedi beszerzési ára 100 000 Ft alatt van. ez egyben azt is jelenti. Ez azt jelenti. továbbá. mivel a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó 1998/2006/EK Rendelet szerint a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások által megvásárolandó tehergépjárművek nem támogatandók. akkor kisvállalkozói kedvezmény címén a 2 000 000 Ft levonható. ennek azonban az a feltétele. A jármű abban az esetben szolgálja a tevékenységet közvetlenül. akkor a vállalkozói adóalap 300 000 Ft. ha a kiskereskedő egyéni vállalkozó új személygépkocsit vásárol 2010-ben és a kisvállalkozói kedvezményt igénybe veszi. ugyanis a kedvezmény összege nem lehet több a bevételek és a költségek különbségénél. A korábban még használatba nem vett fordulat teljesen új eszközt feltételez. berendezések sem felelnek meg. műhely. illetve eszközét képezi.

amelyek tekintetében egy esetleges értékesítés. ha annak oka elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás). valamint a pénzügyi lízing keretében. a raktár sorolható. akkor a kisvállalkozói kedvezmény összegéből az eszközhöz kapcsolódó részt az üzembe helyezés évének adókötelezettségénél kell figyelembe venni. A kedvezmény alapjául szolgáló üzemkörön belüli ingatlanok körébe jellemzően az üzlethelyiség./aa) pont . a műhely. (Személygépkocsi esetében ez azt is jelenti. – A kedvezmény folyamatos beruházás esetén [pl. a beruházási érték a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgálhat. saját kivitelezésben megvalósuló beruházás esetén (üzlethelyiség építése. az ellenszolgáltatás nélküli átadást. Ez azt is jelenti. ha három év alatt valósul meg a beruházás és a kisvállalkozói kedvezményt mindegyik évben érvényesíti. akkor a kisvállalkozói kedvezményből az eszközhöz kapcsolódó részt az értékesítés évében kell az adókötelezettség megállapításánál figyelembe venni. akkor pl./1. ha a roncsolódás miatt a járművet kivonják a forgalomból. részletfizetéssel. de négy éven belül nem közvetlenül a vállalkozási tevékenységhez vagy nem kizárólag üzemi célúként használják. – az eszközt az üzembe helyezést követően. Ha a kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésének évét követő negyedik adóév utolsó napjáig a továbbiakban felsorolt esetek bármelyike bekövetkezik – az idevágó rendelkezések szerint elrendelt időpontban – az eszközhöz kapcsolódó kisvállalkozói kedvezmény címén levont összeg kétszeresének 16 %-át (2010. használatba vétele előtt vagy utána. halasztott fizetéssel átvett eszköznek a szerződés szerinti feltételek teljesülésének meghiúsulása miatti visszaadását). a tárgyi eszköz nyilvántartásban) meg kell jelölni. Amennyiben tehát: – az eszköz üzembe helyezésére négy éven belül nem kerül sor (kivéve. 11. akkor a kisvállalkozói kedvezmény összegéből az eszközhöz kapcsolódó részt a kedvezmény érvényesítését követő negyedik adóévre vonatkozó adókötelezettségnél kell figyelembe venni. hogy a cégautó adó fizetési kötelezettsége is megszűnik az egyéni vállalkozónak.) – az eszköz – akár az üzembe helyezése. ha az eszköz átsorolása elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás következménye. – de a kedvezmény igénybevételét követő négy éven belül – értékesítésre kerül (ideértve a természetbeni juttatás formájában történő átadást. Nem kell ezt a szabályt alkalmazni. szellemi termékek. A kisvállalkozói kedvezmény végleges érvényesítésének általános – időhatárhoz kötött – korlátai vannak. – az eszköz már az üzembe helyezéskor. ha az több adóévben valósul meg. Az üzemkörön kívüli ingatlanok312 beszerzési ára nem szolgál a kedvezmény alapjául. akkor a kisvállalkozói kedvezményből az eszközhöz kapcsolódó részt az „átsorolás” évében kell az adókötelezettség megállapításánál figyelembe venni. mivel a 312 Szja-tv. hogy melyek azok a tárgyi eszközök.300 A telek vásárlására fordított összeg nem képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját! Amennyiben az egyéni vállalkozó új lakóingatlant vásárol bérbeadás céljából és az egyéni vállalkozói tevékenységei között az ingatlan hasznosítás szerepel. vagy nem közvetlenül a vállalkozási tevékenységet szolgálta. használatba vételkor sem szolgált kizárólag üzemi célt. Az előző szabályok a következőket jelentik: – A kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésekor a részletező nyilvántartásban (pl. a hatodik évben történő értékesítés esetén az első két évben igénybevett kedvezmény összegét már nem kell visszafizetni. melléklet II. „átsorolás” eredményeképpen a kedvezmény kétszeres összegének adóját vissza kell fizetni. évtől a 19%-át) kell megfizetni vállalkozói személyi jövedelemadó címén. sz. építtetése)] akkor is érvényesíthető.

ideértve a 100 000 Ft alatti egyedi értékű tárgyi eszközre. a 1053-13-07-es lap nem tölthető ki. azt az üzlethelyiséget négy éven belül. sor) és nem lehet több a bevételek és költségek különbségénél sem (512. sor: Ebben a sorban összesítse az 513-518. Ilyen esetben tehát nem csak az átalányadózás szerinti adót kell megfizetnie. (A 421. – Ha az egyéni vállalkozó átalányadózást választ és értékesíti vagy átsorolja pl. sor „c” oszlopába írt összeget. sor: Ebbe a sorba csak a ténylegesen figyelembe vehető összeget írja be! Ezt kell a bevételt csökkentő tételek közé. hogy a kisvállalkozói kedvezmény alapjául is szolgál. – A cégautó adó fizetési kötelezettségen az sem változtat.) Ha a bevételét a költségei meghaladják. a cégautó adó költségek közötti érvényesítésére nem lesz módja. sor: Ebbe a sorba – a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló összeget – legfeljebb 30 000 000 Ft-ot írhat. amelyre kisvállalkozói kedvezményt vett igénybe. sorba átírni. – Ha a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz értékcsökkenési leírás alá vonható. sor „c” oszlopának összegéből vonja le a 446. sor adata). aki bejelentkezik az eva hatálya alá. akkor a kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésére nincs mód. sor: Ebben a sorban összesítse az egyéni vállalkozói bevételének az elismert költségeket meghaladó részét. sorok: Ezekben a sorokban szerepeltesse a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló beruházásokra fordított kiadásait. kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló beruházások és azok bekerülési értékének részletezése 513–518. sorokba írt adatokat. hanem meg kell fizetnie az üzlethelyiséghez kapcsolódó kisvállalkozói kedvezmény címén levont bevétel kétszeresének 19 %-át is vállalkozói személyi jövedelemadó címén. akkor az üzlethelyiséghez kapcsolódó kedvezmény összegének kétszeresét ebben az esetben is vissza kell fizetnie.301 kedvezmény visszafizetési kötelezettséget a kedvezmény igénybevételének időpontjától kell vizsgálni. a cukrász esetében a hűtőszekrény nélkülözhetetlen a tevékenység folytatásához. ez még nem jelenti azt. halasztott fizetéssel. ha a következő adóévre az egyéni vállalkozó az átalányadózást választja. ha az a kedvezmény alapjául szolgál. Bevételt csökkentő tételek között ténylegesen figyelembe vett összeg 521. szellemi termékre fordított kiadásait is. – Részletfizetéssel. Ha kikerül az eva hatálya alól négy éven belül. de a kedvezmény összege nem lehet több a beruházási költségnél (473. a bevételből levonható összeg 520. . pénzügyi lízing keretében átvett eszköznek a teljes beszerzési ára képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját. de egy könyveléssel foglalkozó egyéni vállalkozó esetében a tevékenység hűtőszekrény nélkül is folytatható. Az egyéni vállalkozói tevékenységet közvetlenül szolgáló. a 431. A 1053-13-07-es lap kitöltése Az egyéni vállalkozói bevételnek a költségeket meghaladó része 512. – Mivel az átalányadózó elismert költséghányad szerint állapítja meg jövedelmét. Kisvállalkozói kedvezmény címén. akkor a hátralévő időszakban a cégautó adó fizetési kötelezettség fennáll. Pl. A beszerzési ár/beszerzési érték összesen 519. Nem kell viszont a cégautó adót megfizetnie a kedvezmény érvényesítését követően annak az egyéni vállalkozónak.

A 1053-13-08-03-as lapon az 542-551. A 2007. sorokban a mezőgazdasági csoportmentességi (továbbiakban: mezőgazdasági kis. más állami támogatásokkal kumuláltan kell figyelembe venni. december 15-i) bizottsági rendelet alapján nyújtható támogatások. A lapokon van lehetőség a közvetlen. amelyeket jogszabály (pályázat) ilyenként nevesít.összeg lehet. 2007. § (6) bekezdésének cb) pontja 2005.2/pa) pont. sorokban a csoportmentességi támogatásnak (továbbiakban: kis.: ilyen az adó. kivéve a szállítási ágazatban. Csak az ún. sorban ezt jelölje be. fenntartása]. sz.és közép vállalkozások) támogatásának minősülő kedvezményeket. melléklet 12.1 De minimis támogatások De minimis támogatások azok a csekély összegű támogatások. A de minimis támogatás bármely három adóévben. január 1-jétől de minimis támogatások az EK Szerződés 87. 18. (pénzbeli) adórendszeren kívüli támogatás összegének feltüntetésére is. azaz csak akkor.302 18. évtől kezdődően a de minimis támogatás313 feltételei a következők: De minimis lehet minden támogatás. jogszabályon alapuló kiírás de minimisként nevesít. A hároméves időszakot ún. 11. CSOPORTMENTESSÉGI ÉS AZ ADÓRENDSZEREN KÍVÜLI TÁMOGATÁSOKRÓL (1053-13-08-AS BEVALLÁSI LAPOK) A 1053-13-08-01-es lapon – 522–531. pont. g) pontja 2005. a 410. sorokban – kell feltüntetni az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában a csekély összegű. az alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés]. § (10) bekezdése 2006. évi bevallásában nem vesz/nem vehet igénybe az Szja . 314 313 . szerinti (egyetlen jogcímen sem) támogatást. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK (2006. azaz mindig az aktuális adóévhez képest kell az előző két adóév de minimis támogatásait összeszámítani. és 88. évig a 10%-os adómértékkel adózó vállalkozói adóalap 6%-a. a használati. amennyiben tevékenységét szünetelteti. 13. az azzal kapcsolatos előírásokat is. ha azt jogszabály314. A szabályozás szerint adóévekben kell a támogatás maximálisan igénybe vehető összegét meghatározni. évtől [foglalkoztatási kedvezmény]. év első félévére vonatkozóan a 10%-os adómértékkel adózó vállalkozói adóalap 9%-a. melléklete II. A Bizottság 1998/2006. a következők minősülnek de minimis támogatásnak: A 49/B. összefüggésben a (9). h) pontja 2005. ha előre meghatározható a támogatás pontos összege (pl. VALAMINT AZ UN. de minimis (a továbbiakban: de minimis) támogatásnak tekintett összegeket. évtől 2009. A három adóév összeszámításának kiindulásánál mindig az aktuális adóév a harmadik év.tv. ADATOK A CSEKÉLY ÖSSZEGŰ (DE MINIMIS) TÁMOGATÁSOKRÓL./EK-rendelete Az szja-tv. akkor ezt a táblát nem kell kitöltenie. a 2010. Amennyiben Ön a 2010. Kérjük vegye figyelembe. Azonos költséghez adott de minimis támogatást. gördülő módszerrel kell megállapítani. évtől [kisvállalkozói kedvezmény].és közép vállalkozások) támogatásának minősülő kedvezményeket. évig [szabadalom. sz.(10) bekezdéssel. Az szja-tv. egyéni vállalkozókkal kapcsolatos rendelkezési közül az állami támogatásokra irányadó rendelkezések alkalmazásában. legfeljebb 200 000 eurónak megfelelő Ft. Az érvényesíthető összes támogatási összeget az összes de minimis támogatás alapján kell meghatározni. A 1053-13-08-02-es lapon az 532-541. évtől [az alapkutatás. transzparens támogatások esetén alkalmazható. Ebben az esetben a 1053-13-01-es lapon.és formatervezési mintaoltalom megszerzése. illetve adóalap kedvezmény). ahol bármely három adóévben legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő Ft összeg lehet. d) pontja 2004. A 49/B. évtől 2009.

303 (Például a 2010. ha az nem minősül mezőgazdasági termék elsődleges előállításának. hogy egy adott egységnyi beruházáshoz maximum hány % támogatás vehető igénybe. §-a tartalmazza. A pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatások (85/2004. (Például a kisvállalkozás Budapesten kíván a beszerzett gépéhez támogatást elszámolni.19) Korm. rendelet 30. 01. ha a kisvállalkozás a szállítási ágazatba tartozik vagy nagyberuházást valósít meg. évben a 2009./EK rendelete csak a szállítási ágazatban működő vállalkozásokat korlátozza azzal. kivéve.01-től 10% ). amely megmutatja. Ez azt jelenti. január 1-je és 2010. Nyugat-Dunántúl és Pest megye esetében 30%.) A támogatástartalmat kell egybeszámítani. január 1-jétől a következő támogatás intenzitások érvényesek: Észak-Magyarország. azaz a támogatási intenzitás (25+20) 45%. Azonos költséghez egybe kell számítani a kapott állami támogatás és a de minimis összegét (kumuláció). A 2010. hogy a támogatás összege nem lehet több 3 év alatt 100 000 eurónál. rendelet 23/A §) igénybevétele esetén figyelemmel kell lenni azon előírásra is. január 1jétől a támogatás intenzitás 20 százalékponttal növelt értéke a régióra meghatározott mértéknek. úgy az állami támogatás és a de minimis együtt. Figyelem! A bizottság 1998/2006. hogy adóalapot érint vagy adókedvezményként lehet figyelembe venni a támogatást.tv. hogy ha ilyen beruházáshoz akar az egyéni vállalkozó de minimis támogatást igénybe venni. évről benyújtott bevallás de minimis támogatásait kellett levonnia a 200 000 eurós határ összegből. amennyiben tehergépjármű vásárlása történik és a vállalkozás kereskedelmi fuvarozás területén működik. 19) Korm. A 2008. ezért a táblában több számításra van mód attól függően. Budapest esetében 25% (2011. nem vehető igénybe a de minimis támogatás. 18. A mezőgazdaság területén az új rendelet meghatározza a mezőgazdasági termékek feldolgozásának fogalmát.315 Ha az egyéni vállalkozó az Szja . számú mellékletében. évben érvényesíthető „keret” kiszámításakor a 2008. 800/2008/EK-rendelete . hogy az alapanyag és a végtermék is szerepel az EK Szerződés I. az adórendszeren belül is érvényesíthető. úgy 2007. Észak-alföld. december 31-e között odaítélt csekély összegű támogatás támogatástartalma és az átmeneti támogatás együttes összege nem haladhatja meg az 500 ezer eurónak megfelelő forintösszeget. Függetlenül attól. [Azaz azt a %-ot. A támogatás mértéke (a támogatási intenzitás) a kisvállalkozásoknál legfeljebb 15%. évben érvényesíthető de minimis összegét megkapja. Az adórendszer keretében (a bevallás benyújtásának 2011. 316 A Bizottság 70/2001 /EK-rendelete. Délalföld és Dél-Dunántúl esetében 50%. évi napjával) igénybe vehető kedvezmények tekintetében az általános csoportmentességi rendelet tekintendő irányadónak. mely szerint a 2008. augusztus 29-től hatályos 800/2008/EK általános csoportmentességi rendelet lépett a 70/2001/EK csoportmentességi rendelet helyébe. mely a beruházásokhoz kapcsolódik. Közép-Dunántúl esetében 40%. évről benyújtott bevallás de minimis tábláit kell felhasználni.ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA316 Ez a támogatási forma. illetve nem vehető igénybe a kedvezmény. hogy a 2010. és 2009. szerint kisvállalkozónak minősül. és 2008.2 KIS.] Az EK rendeletben említett regionális támogatási térképet a módosított 85/2004 (IV. akkor az állami támogatás és a de minimis összege együttesen nem haladhatja meg az adott régióra meghatározott támogatási intenzitást. A közvetlen támogatások igénybe vétele 315 Magyarország esetében 2007. (IV.

felszerelések.3 A MEZŐGAZDASÁGI KIS. 317 A Bizottság 1857/2006/EK-rendelete . diverzifikálás vagy korszerűsítés útján történik a változtatás. • a gépek. hogy a 800/2008/EK általános csoportmentességi rendelet vagy a 70/2001/EK csoportmentességi rendelet szabályai alkalmazandók. 18. Ebből a szempontból a beruházásnak különösen a következő célok valamelyikét kell szolgálnia: • a termelési költségek csökkentését. A rendelet alkalmazásában beruházás alatt azt a tárgyi eszközökbe és az immateriális javakba történő következő beruházást kell érteni.és közepes vállalkozások támogatásáról szóló rendelet szerint a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó kis. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. és a támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 40% mértéket. licencek. • az előállítás javulását vagy átcsoportosítását. • egy meglévő létesítmény bővítésével. vagy • egy meglévő létesítmény termékének vagy termelési folyamatának az alapvető megváltozását előidéző tevékenységgel függ össze. 19. berendezések. akkor azt is tárgyi beruházásnak kell tekinteni. ha nem vásárolják meg. know-how vagy • nem szabadalmaztatott műszaki ismeretek vásárlása. Olyan fizikai tárgyi eszközökbe történő beruházás. Az immateriális javakba történő beruházás körébe tarozik: • a technológiaátadásba történő beruházás. az odaítélés napja dönti el.) Amennyiben a tárgyi eszközbe történő beruházás olyan létesítmény átvételének formájában történik. amely • egy új létesítmény létrehozásával. A támogatás három adóévben (gördülő számítás) legfeljebb 400 000 euró lehet. • a szállítási ágazatban a vasúti járművek. Az elszámolható költségek körébe tartoznak: • az ingatlanok (telek. hogy az adórendszeren belül érvényesített állami támogatás mellett adórendszeren kívüli támogatás is nyújtható a maximális támogatási intenzitás mellett. illetve a támogatás alapjául szolgáló jogszabály alapján kell meghatározni. rendelet. amely már bezárt vagy bezárt volna. A közvetlen támogatás támogatástartalmát az EK-Szerződés 87.és közepes vállalkozások vehetnek igénybe támogatást beruházásaikhoz. épület). • a szabadalmi jogok.304 esetén. A kis.) Korm. • a technológia-beszerzés költségei (az immateriális javak beruházása esetén).és közepes vállalkozásokról szó EK rendelet esetében is igaz. (IV.ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA317 A mezőgazdasági kis. (Ez utóbbi esetében különösképpen az ésszerűsítés.

A támogatások megszerzésének időpontja: . míg a közvetlen. a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett devizaárfolyam. a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett devizaárfolyamon kell euróra átszámítani. Így például a nem bővítést szolgáló beruházások. az oszlopok megnevezése sorban az adott lapon figyelembe vehető adórendszeren belüli (szja-törvény) jogcímet találja. berendezések – ideértve a számítógépes szoftvereket is – vásárlása vagy lízingelése az adott eszköz piaci értékének erejéig. A rendelet meghatározza. Így az egy bevallási naphoz tartozó valamennyi szja . mert ha ezek kitöltöttek. • az olyan – nem építkezési célra szánt – föld vásárlása. amely a beruházás elszámolható költségének legfeljebb 10%-ába kerül. megszerzése vagy fejlesztése.tv. úgy a „d”-„e”. kivéve a „j”-„k” oszlopok.305 • a minőség javítását. Az elszámolható költségek közé a következők tartoznak: • az ingatlanok építése. a természeti környezet megóvását és minőségének javítását vagy • az állatjólét színvonalának javítását. – az adórendszeren belüli támogatások esetén: az adóbevallás benyújtásának a napját kell a de minimis támogatás megszerzési időpontjának tekinteni. évben igénybe vett támogatás időpontját fel kell tüntetni. • a gépek. . mely célok nem kaphatnak támogatást. Az igénybevétel napjaként az szja-törvény szerinti kedvezményeknél az adóbevallás benyújtásának a napját. A 1053-13-08-01 – 08-03-as lapok kitöltése Minden lapon.adórendszeren kívüli (közvetlen) támogatás esetén: a támogatás igénybevételi jogának a kedvezményezettre ruházásának időpontja. amelyet a támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző hónap utolsó napján érvényes. adórendszeren kívüli támogatások esetében a támogatásról szóló döntést tartalmazó okirat keltét (a támogatás megítélését) kell figyelembe venni. Egy dátumhoz több adat is tartozhat. 2010.az adórendszeren belüli támogatások esetén: az euróra történő átszámítás alapja az adóbevallással érintett üzleti év utolsó napján érvényes. szerinti kedvezmény [a „d”-„i” oszlopok] egy sorban jelölendő. . azaz a támogatásról szóló döntést tartalmazó okirat kelte (a támogatás megítélése). azaz a szinten tartást céljából történő beruházások nem kaphatnak támogatást. „a” oszlop: Valamennyi. hogy az adórendszeren belül érvényesített állami támogatás mellett – a maximális támogatási intenzitás keretein belül – adórendszeren kívüli támogatás is nyújtható. A forintban megállapított támogatástartalom átszámítása euróra: – az adórendszeren kívüli (közvetlen) támogatás esetén: a forintérték az adott támogatás megítélése adóévében érvényes referencia rátával számított jelenértéken meghatározott összeg. azaz egy sorban több oszlop adata is kitöltött lehet. A rendelet biztosítja. „f”-„g” és a „h”-„i” oszlopok üresen maradnak. Az egyes sorok kitöltésénél meghatározó az igénybevétel napja szerinti tételes időrendi felsorolás.

ha nem választja 2010. június 30-a utáni időszakának naptári napjai szerint történő arányos megosztásával – a) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. a támogatás igénybevételének időpontja szerint. Ha 2010. évi bevallása (0953-13-08-01) adatait vegye figyelembe a 2010. adóév első félévére vonatkozóan alkalmazza az szja-törvény 49/B. Tekintettel a gördülő módszer alkalmazására. évben érvényesít támogatás(oka)t. külön-külön sorokban a „c” oszlopban forintban. § (10) bekezdése szerinti sávos adószámítást . valamint az adórendszer keretében igénybe vett támogatások összege egy sorban (egymás mellett) nem szerepeltethető. július 1-je előtti időszakának és az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. az igénybevétel napjaként mindig a bevallás benyújtásának a napját kell megjelölni az „a” oszlopban. „b” és „c” oszlopok: A 2010. „f” és „g” oszlopok: . július 1-je előtti időszakának és az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. és a 2008. június 30-a utáni időszakára jutó összegből a 250 millió forintot meg nem haladó rész után 10 %. és euróban a „b” oszlopban kell szerepeltetni. ha 2010. Az „e” oszlopban forintban. évi vállalkozói bevételt csökkentő tételek együttes összegének támogatástartalmát kell szerepeltetni. igénybe vett. az azt meghaladó rész után 19 % adómértékkel kell meghatározni. és/vagy 2009. azaz a bevallás benyújtásának a napján kap az adózó adórendszeren kívüli támogatást is. az azt meghaladó rész 19 %-a. § (10) bekezdése szerinte sávos adófizetést. ha a kettő igénybevételének a napja egybeesik. évben kapott. évben érvényesíthető támogatás összegének kiszámításánál! Az adórendszeren kívüli. a 2008. Ne felejtse el. június 30-a utáni időszakára jutó összegből a 250 millió forintot meg nem haladó rész 10 %-a.az adóévben érvényesített összes kedvezmény az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. „d” és „e” oszlopok: Az oszlop-párban (euró/Ft) az szja-törvény szerinti.306 Ezt a táblát tehát abban az esetben kell kitöltenie. június 30-a utáni időszakának naptári napjai szerint történő arányos megosztásával – a) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. adórendszeren kívüli támogatások – a jelen bevallás benyújtásának napjáig megítélt. évről benyújtott bevallásban nem szereplő – összegeit egyenként. évi (0853-13-08-01) és/vagy a 2009. 2010. a „d” oszlopban az előzőekben leírtak szerint kiszámított az euróban meghatározott összeget kell feltüntetni. A vállalkozói bevételt csökkentő kedvezmények alapján a csekély összegű (de minimis) támogatás adóévi összegét . b) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. július 1-je előtti időszakára jutó összegből az 50 millió forintot b) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. kivéve azt a véletlenszerű esetet. július 1-je előtti időszakára jutó összeg 19%-a. közvetlen. a vállalkozói bevételt csökkentő kedvezmények alapján a csekély összegű (de minimis) támogatás adóévi összegét – az adóévben érvényesített összes kedvezmény az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. első félévére vonatkozóan az szja-törvény 49/B.

adóévről benyújtott bevallásban az új tárgyi eszköznek a beszerzése adóévében 100%-os értékcsökkenésként figyelembe vett bekerülési érték 1%-át. akik a mezőgazdasági kis és közepes vállalkozások támogatásáról szóló egyezményben foglaltakkal összhangban veszik figyelembe a 08-03-as lapon töltsék ki ezt az oszloppárt. aki az Szja . „j” és „k” oszlopok: Az szja-törvény 49/B. a 08-03-as lapon a p) pontja szerinti összeg megnevezésű oszlop-párban (euró/Ft) kell szerepeltetetni a hivatkozott törvényhely alapján. feltétlenül olvassa el az útmutató 11. számú melléklete szerint a 2010. 13. számú mellékletének II/2. továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy. sz. után kötötték) igénybe vette a támogatásnak minősülő kis és közepes vállalkozások adókedvezményét. illetve jármű esetén 3%-át. Mielőtt kitöltené ezt az oszlopot. valamint e szolgáltatások fedezetéről (Tbj) 4. hogy a vállalkozónak van-e vállalkozói kivétje. aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. évi LXXX. Akik e jogcímen a kedvezményt a kis és közepes vállalkozások támogatásáról szóló egyezményben foglaltakkal összhangban veszik figyelembe. és az euróban meghatározott összegét az „f” oszlopban kell szerepeltetni. § (10) bekezdése szerinti összeg megnevezésű oszlop-párban szerepeltesse – a 2010. A meghatározott támogatástartalmat. adóévről benyújtott bevallásban a 2010. a) pontja szerint de minimisként veszik számba a 08-01-es lapot töltse ki. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó 2010. (a 08-01-es lapon a pa. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és magánynyugdíjra jogosultakról. adóévről benyújtott bevallásban (amennyiben a szerződést 2003. ha az szjatörvény 11. – Az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége: az egyéni vállalkozói nyilvántartásba való bejegyzés napjától az egyéni vállalkozói nyilvántartásból való törlés napjáig. Ennek összegét az i) oszlopban forintban. A KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓNAK MINŐSÜLŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓT TERHELŐ JÁRULÉK Kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül az az egyéni vállalkozó. § f) pont . december 31. (euró/forint) az az adózó tüntessen fel adatot. és euróban a „h” oszlopban kell megadni. illetve átalányadózóként elért bevétele. az adott lapnak megfelelően. Az adókedvezmény(ek) összegét a „g” oszlopban forintban.307 Az szja-törvény szerinti kisvállalkozások adókedvezményének összege oszlop-párban. 318 319 Szja-tv. Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség fennállását nem befolyásolja. úgy figyeljen arra. pontjánál leírtakat! Fontos! Ha az szja-törvény 49/B.törvény 13. melléklet 1997. a 2010. a 08-02-es lapon. 08-02-es lapon pb. § (10) bekezdése alapján élni kíván a kedvezménnyel. sz. „h” és „i” oszlopok: Az szja-törvény 11. mellékletének II/2. aki a vállalkozói tevékenységét saját jogú nyugdíjasként319 folytatja. január 1-jétől havi 4 950 forint (napi 165 forint) összegű egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett. hogy a kisvállalkozások adókedvezményét318 nem érvényesítheti! 19. adóév első félévére vonatkozóan 10/19%-os adófizetés választása esetén – a kedvezményes kulcs (a vállalkozói adóalapból 50 millió Ft-ig a 10%-os adókulcs) alkalmazása következtében kieső 9 százalék adó összegét (amely legfeljebb 3 millió Ft lehet).

illetve az átalányban megállapított jövedelem összege. december 31-ét követően saját jogú nyugdíjas egyéni vállalkozóként kiegészítő tevékenysége 365 napja után. § (4) bekezdés 327 Tbj. § (2). A 1053-as bevallás 14-es lapján a nyugdíjjárulék kötelezettség havi bontásban történő bevallása kizárólag az esetleges nyugdíjemeléshez szükséges adatszolgáltatás érdekében történik. napi 165 forint)326 kell szerepeltetni. A szünetelés időtartama alatt nem köteles nyugdíjjárulék fizetésére. évi LXXXI. 37/A. gyermekgondozási segélyben részesül.5%) Ebben a sorban a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak a járulékalapot képező jövedelme után fizetendő 9.5%-os mértékű nyugdíjjárulékot kell feltüntetnie. 2. A saját jogú nyugellátásban részesülő személy nyugellátását kérelemre minden. vagy – ügyvédként. § (1) bekezdés . § (1) bekezdés 326 Tbj. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó nem köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni azon időtartamra. Számlaszám: 10032000-06056229 NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla 556.) 22/A. önálló bírósági végrehajtó esetén e szolgálat kezdete napjától annak megszűnése napjáig tart320. szabadalmi ügyvivőként. az általa ezen időszakban fizetendő nyugdíjjárulék alapja havi átlagos összegének 0. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról (Tny. 2006. csak 9.5% nyugdíjjárulékot fizet322. amely alatt keresőképtelen. § Tbj. § (1) bekezdés 325 Tbj. melléklet I. fogvatartott. 19. Az egyéni vállalkozót az egészségügyi szolgáltatási járulék mellett a 9. napjáig fizeti meg323. § (3) bekezdés.nem eva alany . 37. közjegyzőként – kamarai tagságát szünetelteti. 37.5%-os nyugdíjjárulék megfizetésének kötelezettsége is terheli.308 − ügyvéd. európai közösségi jogász esetében a nyilvántartásba vétele napjától annak törlése napjáig. a negyedévet követő hó 12. egyéni szabadalmi ügyvivő esetében a kamarai tagság kezdete napjától annak megszűnése napjáig. 19. A kiegészítő tevékenységet folytató . évben havi 4 950 forint. − közjegyző. Határidők 5. § (2) bekezdés b) pontja 323 Art. § (1) bekezdés Tbj. 557. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó magán-nyugdíjpénztári tagsága esetén tagdíjat nem.5 százalékával meg kell emelni324. A nyugdíjjárulék alapja a vállalkozói kivét. (4) bekezdések. egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel321. sz. Tbj. sor: Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege Ebben a sorban az egészségügyi szolgáltatási járulék összegét (2010. A 320 321 322 Tbj. C) b) pont 324 1997.egyéni vállalkozó az egészségügyi szolgáltatási járulékot és a nyugdíjjárulékot negyedévente. sor: A nyugdíjjárulék alapja A nyugdíjjárulék alapja az e tevékenységből származó vállalkozói kivét. 37. 19. átalányadózó esetén az átalányban megállapított jövedelem327. sor: A nyugdíjjárulék összege (9. A 1053-14-es lap kitöltése325 555. 10.

sor: A kiegészítő tevékenység folytatásának kezdő időpontja E sor „b” oszlopában tüntesse fel a kiegészítő tevékenységének kezdő időpontját akkor. § b) pontja szerinti (egyéni vállalkozói) jogállása. Az 1. úgy „2”-est kell az arra szolgáló négyzetbe beírni. 91/A. sor kitöltésekor. Az adatokat az egyéni vállalkozó adott adóévi nyilvántartásai felhasználásával kell kitölteni. AZ SZJA TV. 24. Ebben az esetben a 1053-13-01-es lapon a 409. ha az Szja tv. § (8) bekezdésében foglaltak alapján jövedelem-(nyereség)-minimumot kellett számítania. 4.0 6.0 3. 49/B. A Nyilatkozatot az általános részben leírtak szerint.0 A felsorolt csoportokon belül az épületek műszaki ismérvek szerinti besorolása: Csoport megnevezése Felmenő (függőleges) teherhordó szerkezet Kitöltő (nem teherhordó) szerkezet Vízszintes teherhordó szerkezet* 328 329 Tbj. § (1) bekezdése alapján nem a jövedelem-(nyereség)minimumot választotta a vállalkozói személyi jövedelemadó alapjának. ha a válasz nem. hogy az adatok ezer Ft-ra kerekítve szerepelnek a Nyilatkozatban.309 nyugdíjjárulékot a járulékalapul szolgáló jövedelem. sz. Figyelem! A nyilatkozat minden rovatát ki kell tölteni! Amennyiben az érték nulla. úgy „1”-est. sorainak megfelelő adattartalom az egyéni vállalkozó 2010. alá kell írnia. ha a feltett kérdésre a válasz igen. de az Art. sorban a 6-os kód választásával ezt a szándékát jelölte. § (2) bekezdés Szja-törvény 11. 49/B. pont . évével. és 2009. illetőleg a 2008. akkor a „0”-át is be kell írni.328 Számlaszám: 10032000-06056236 Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek számla 558. A Nyilatkozat 1-27. ugyanakkor fontos. adóéveivel összefüggésben töltendő ki. Melléklet az egyéni vállalkozók 1053-as bevallási útmutatójához A leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazásuk szabályai329 a) Épületek Az épület jellege Hosszú élettartamú szerkezetből Közepes élettartamú szerkezetből Rövid élettartamú szerkezetből Évi leírási kulcs % 2. § (8) BEKEZDÉS BA) PONTJA SZERINTI BEVALLÁST KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT A 1053-15-os lap kitöltése Ezt a Nyilatkozatot köteles a bevallásához mellékelni az egyéni vállalkozó abban az esetben. legfeljebb azonban a járulékfizetési felső határ összege után kell megfizetni. melléklet II/3. ha 2010-ben év közben változott a Tbj.

és földgázvezetékek. égetett Tégla.0 Egyéb vasúti építmények (elővárosi vasutak. valamint boltozott födém Közepes élettartamú Könnyűacél és egyéb Azbeszt. illetve vezetékeknél megadott leírási kulcsok alapján kell megállapítani. kohósalak és falazat. kő-. termálkút 10. metróvasúti pálya stb.és termálvízvezeték. Az épületbe beépített technológiai gépek és berendezések.0 Elektromos vezetékek.0 Kőolaj.0 Mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozónál a bekötő és üzemi út 5. ideiglenes téglafalazat *(közbenső és tetőfödém. sajtolt lapfal egyszerű falfödém vályogvert faszerkezet.) 7. gázszilikát egyéb függőfal sűrűgerendás).0 Mezőgazdasági építmények 3. könnyű acélfödém.0 Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás 6. vasbeton acéltartók közötti acélszerkezet üvegbeton és profilüveg kitöltő elem. illetve egyesített teherhordó térelhatároló tetőszerkezet) Az épület jellegét a három ismérv közül a rövidebb élettartamot jelentő alapján kell meghatározni.és videogyártást szolgáló építmény 15. forró víz.0 Gőz-. gázvezetékek 6. mátrai szerkezet. szerkezet.0 Hulladéktároló 20. az ezeket kiszolgáló vezetékek leírását az épülettől függetlenül.0 Közúti villamosvasúti és trolibusz munkavezetékek 25. egyesített acél blokk szerkezet.és salakill. a gépeknél. fűrészelt tetőszerkezet könnyű faszerkezet.0 Vízi építmények 2.0 Kizárólag film.0 . minden más vezeték 3.0 Hulladékhasznosító létesítmény 15.0 Egyéb. ideértve az iparvágányokat is 4. földgáz távvezeték. öntött Előregyártott és monolit tégla-. fémlemez.0 Melioráció 10.0 Hidak 4.0 Közforgalmi vasutak és kiegészítő építményei.0 Alagutak és földalatti építmények (a bányászati építmények kivételével) 1. vályogfal kitöltő elemekkel szigetelt alapokon Rövid élettartamú Szerfás és Deszkafal. közúti villamosvasutak.0 ebből: önálló támrendszer 15. bauxitbeton födém. b) Építmények Építménycsoportok Évi leírási kulcs % Ipari építmények 2. műanyag és Fagerendás (borított és szerkezet fémszerkezet.0 Minden egyéb építmény (kivéve a hulladékhasznosító létesítményt) 2.310 Hosszú élettartamú szerkezet Beton-és vasbeton. blokk. ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is 8. tufa. Az épületgépészet körébe tartozó gépek és berendezések értékcsökkenését az épülettől elkülönülve is el lehet számolni. panel. lemezkeretbe Szerfás tapasztott és egyéb szerkezet deszkaszerkezet.

gyümölcsös. 8403. mandula. szeder Dió. 8416.-okból a programvezérlésű.-alszámok. szilva. – a HR 8421 31 és a 8421 39 vtsz. valamint a területrendezés építménye. – a HR 8471. berendezések.0 4. cseresznye. vízháztartás-szabályozó építmény. köszméte.0 5. építmény.0 10. gesztenye Egyéb ültetvény Évi leírási kulcs% 6. a hulladéktároló létesítése miatt igénybe vett földterületre értékcsökkenési leírást a hulladéktárolóval azonos leírási kulccsal kell számolni. db) 20 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8701 vtsz-ból a járművek. építmény. szőlő. komló. – a HR 8419 11 00 00. valamint a HR 8710.0 d) Gépek.-alszámok. – a HR 8417 80 10 00 vtsz. -hatástalanító és -hasznosító berendezések. berendezések. valamint a HR 8702-8705.-alszám. 8417 vtsz. Melioráció: szántó. – a HR 8419. ártalmatlanításra szolgáló épület. valamint a HR 8443 5100 00 vtsz. valamint a 8514 vtsz. naspolya. kert. meggy. 8537 vtsz.-ból a hulladékmegsemmisítő. berendezések. 8711 vtsz-ok. – a HR 8402. 9024-9032 vtsz. – a HR 8419 20 00 00 vtsz.0 15. az ipari különleges vizsgálóműszerek és a komplex elven működő különleges mérő és vizsgáló berendezések. gyümölcsanyatelep.-okból az orvosi gyógyászati laboratóriumi eszközök. járművek da) 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8456-8465. továbbá a HR 9018-9022 vtsz. valamint a mezőgazdasági és erdőgazdasági nedves melléktermékek elégetésével üzemelő hőfejlesztő berendezések. 8530.-okból a fluidágyas szénportüzelésű berendezések. Hulladékhasznosító létesítmény: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő hasznosítás céljára szolgáló épület. 8421 vtsz. fűztelep Spárga. 8472. 8470. nem belterületen végrehajtott.5 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – Minden egyéb – a da)-db) pontban fel nem sorolt – tárgyi eszköz. gyep és erdőművelési ágú. -feldolgozó. talajjavítás legalább 6 éves tartamhatással. málna. ide nem értve a földterületet. – a HR 84. c) Ültetvények Ültetvénycsoportok Alma. és 85. 9009 vtsz.-okból az átviteltechnikai. szőlőanyatelep. ribiszke. – a HR 8469.-okból az irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek. szőlő. szűrését szolgáló berendezések. .-alszámok. 8479 vtsz.-alszám.-ok. körte. számvezérlésű gépek. felszerelések. kajszi. 9014-9017. 8541 40 90 00 vtsz.-alszám. birs. – a HR 8421 21 vtsz. árucsoportból az ipari robotok. dc) 14. mogyoró Őszibarack.-okból a szennyező anyag leválasztását.311 Hulladéktároló: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő tárolásra. a termőföld mezőgazdasági célú hasznosítását szolgáló. – a HR 9012.

távközlés célját szolgáló) tárgyi eszköze. (Nem egyedi megjelölésű pl. helyhez kötötten a termesztés alapját képezik és egybefüggő területük eléri vagy meghaladja – szőlőültetvény esetén az 500 m2-t. Az üzembe helyezés napja a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatba vételének napja.és csatornaellátás. ha a gyümölcsfa alma. A tenyészállatok körébe tartoznak azok az álltatok.) Az üzembe helyezés napja tenyészállatok esetében nőivarú állatnál az a nap. amelyek a tenyésztés. – a közúti személyszállításhoz használt autóbusz. szilva. – tenyészállat. vagy az egyéb (igateljesítmény. rikő. víz. körte. birs. ha az üzembe helyezés vagy az elidegenítés az adóévben évközben valósult meg. Az alábbiakban felsorolt tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának meghatározása érdekében az eszközök beruházási költségét azokra az évekre kell felosztani. cseresznye. – gyümölcsös ültetvény esetében az 500 m2-t. mogyoró. egres. Ültetvénynek az olyan építmény minősül. bodza. amelynek eredményeként a telepített növények legalább egy évnél hosszabb ideig talajhoz. ribiszke. mandula. Értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés napjától a kiselejtezés vagy elidegenítés (apportálás stb. dió. és ezen termékek értékesítése. a tartás során leválasztható terméket (szaporulatot. szeder. Az előzőekben felsorolt tárgyi eszközök esetében az elszámolási időszakot és az értékcsökkenési leírásként évenként elszámolható összeget (vagy meghatározásának módszerét) az eszköz használatbavétele időpontjában kell meghatározni és az egyedi részletező nyilvántartásban rögzíteni. – az ipari park közműnek minősülő (út. lovagoltatás) hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését. A csak a termékéért tartott állatoknál az üzembe helyezés napja a terméknyerés időpontjának kezdő napja (pl. kajszibarack. hímivarúnál az első termékenyítés. őrzési feladat. vagy az első spermalevétel napja.) napjáig lehet elszámolni. – 1500 m2-t. . függetlenül attól. Ültetvények esetében az üzembe helyezés napja az a nap. amikor az első szaporulata megszületett. energiaellátás. Ezt az időpontot a beruházási és felújítási költség nyilvántartásban. a tojástermelés első napja).312 e) Kortárs képzőművészeti alkotások A kortárs képzőművészeti alkotást 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet leírni. Értékcsökkenési leírás alá vonható a tenyészállatok beszerzésére fordított kiadás is. meggy. hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási (őstermelői) tevékenységet. alkalmazott kutatáshoz. akkor az értékcsökkenési leírás összegét napi időarányosítással kell kiszámolni. egy tenyésztésbe nem állított tojástermelő baromfiállomány. gesztenye. A tenyészállat fogalmának meghatározásánál azonos módon kell eljárni az egyedi megjelölésű tenyészállat és a tenyész állomány esetén. őszibarack. illetve a tárgyi eszközök nyilvántartásában is fel kell jegyezni. – a kizárólag alapkutatáshoz. más leválasztható terméket) termelnek. amelyekben azt vállalkozói tevékenységéhez várhatóan használni fogja: – koncesszió keretében megvalósult tárgyi eszköz. vagy kísérleti fejlesztéshez használt tárgyi eszköz. amikor az ültetvény termőre fordul. Abban az esetben. ha a gyümölcsbokor málna.

. biztosítás díja stb. – a jármű esetében az éves leírási kulcs (20 %) alkalmazásával a teljes adóévre elszámolható összeg: 3 500 000 x 0. A tárgyi eszköz beszerzéséhez egyedileg kapcsolódó járulékos kiadás (szállítási. az erdő. valamint a beszerzéssel összefüggő közvetítői kiadások. valamint a tenyészállattal kapcsolatosan a tenyésztésbe állításig felmerült anyagkiadás és a mások által végzett munka igazolt összege tekintetében választhatja azt is. a képzőművészeti alkotás (kortárs képzőművészeti alkotás kivételével) beszerzési ára/előállítási költsége után. május 11-én üzembe helyezett jármű beszerzési ára 3 500 000 Ft volt. a bizományi díj. Beruházási költségnek a tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében. telek és a melioráció kivételével nem számolható el értékcsökkenési leírás a földterület. akkor a telek beszerzési költségét el kell különíteni. a vám. az adók – az áfa kivételével –. Évközi beszerzés. hogy azt a felmerülés évében költségként számolja el. pontjában felsorolt állatok körébe tartozik. az üzembe helyezés napjáig felmerült. ha az állat a Szja tv. december 31. az üzembe helyezés napjáig felmerült kamat. saját előállítás esetén pedig az anyagköltséget és a mások által végzett munka számlával (számlákkal) igazolt összegét kell tekinteni. Amennyiben a tárgyi eszközhöz telek is tartozik. A számlaadásra nem kötelezett (kompenzációs felárat választó) mezőgazdasági őstermelőtől történő tenyészállat vagy tenyészállat alapanyag vásárlása esetén az adásvételi szerződés. költségként elismert és igazolt. Az értékcsökkenési leírás alapja a beruházási költség az üzembe helyezésig felmerült kiadások nyilvántartásba vétele alapján. az illeték. a telkesítés. elidegenítés esetén az értékcsökkenési leírás időarányosan számolható el. Épület. alapozási. számú mellékletének II/A. Ezen belül beruházási költségnek a tárgyi eszközök esetében a beszerzési árat. a hulladéktárolásra igénybe vett földterület. Ez utóbbi esetben az értékcsökkenési leírás módosított alapját és a módosítás időpontját a tárgyi eszköznyilvántartásban is fel kell jegyezni. a beruházási és felújítási költségnyilvántartásban feltüntetett kiadás minősül. építmény beszerzési árának a szerződésben megjelölt összeg számít. számú mellékletében megjelölt adattartalommal. – 2010.313 A tenyészállat beszerzési ára. Példa: 2010. üzembe helyezési. vagy a megállapodás az. 6. között) 235 nap – költségként figyelembe vehető: (700 000 x 235): 365 = 450 685 Ft. május 11. a hitel igénybevételével kapcsolatos kiadások. a telek. Az értékcsökkenési leírás alapjának számbavétele során a vonatkozó számlában (okmányban) szereplő és levonható áfa összegét figyelmen kívül kell hagyni. Az értékcsökkenési leírás összegének megállapításához a tárgyi eszközökről nyilvántartást kell vezetni az Szja-tv. A bányaművelésre.20 = 700 000 Ft – az időarányos elszámolás miatt figyelembe vehető napok száma (2010. ha azt nem számolta el egy összegben tárgyévi költségként.) A tenyészállat bekerülési értéke mezőgazdasági őstermelő esetében akkor szolgálhat az értékcsökkenési leírás alapjául.) a beszerzési ár részét képezi. amely bizonylatként ismerhető el. A le nem vonható áfa az értékcsökkenési leírás alapjába beszámít. (Ilyen esetben a vásárlásra fordított összeg hitelt érdemlő bizonyítása az eladó mezőgazdasági őstermelői igazolványában lévő értékesítési betétlap bejegyzése alapján is elismerhető. szerelési. 5. A felújítási költség akkor képezi az értékcsökkenési leírás alapját.

akkor annak elszámolását a megkezdett módszerrel folytatni kell a teljes elszámolásig. az élettartam növelésével kapcsolatban felmerült kiadás. előállítási értéket meg nem haladó. december 31-ig üzembe helyezett tárgyi eszközeire vonatkozóan változatlanul alkalmazhatja a 11. a bekerülési érték nagyságától függetlenül.314 Ha a tárgyi eszköz értékcsökkenési leírásának elszámolását már 1997. függetlenül a vételár kiegyenlítésének módjától. Bérelt ingatlanon végzett felújítás. ha a beruházás a bérlő tulajdonába is kerül. A 200 000 Ft egyedi beszerzési. A HR 8471 vtsz. valamint a kísérleti fejlesztés aktivált értékére – értékhatártól függetlenül – 50 %. december 31-ét követően részletfizetéssel (ideértve az 1996. átalakításával. december 31-ét követően kötött lízingszerződést is) történő vásárlása esetén (ha a szerződés szerint az utolsó részlet törlesztésével. a 33 vagy a 14. valamint a 33%-os norma alá besorolt tárgyi eszközök esetében választható. Tárgyi eszközök 1996. Az egyéni vállalkozó az 1998.értékcsökkenési leírás érvényesíthető. a kifizetés évében költségként elszámolható. A részletfizetéshez kapcsolódó kamat az üzembe helyezés időpontjától nem része a beszerzési árnak. továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása. átalakítás költségét annak felmerülése évében lehet elszámolni a költségek között. év előtt kezdte meg. vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozónál a tevékenység tárgyát. A bérelt ingatlanon végzett beruházást akkor lehet értékcsökkentési leírás alá vonni. vagy azt követően egy meghatározott időtartamon belül tulajdonossá válik) a beszerzési ár egészére alkalmazható az értékcsökkenési leírás. december 31. március 7-én történt az üzembe helyezés és a tárgyi eszköz beszerzési ára 175 000 Ft. felújítással kapcsolatosan felmerült kiadás (felújítási költség) a felmerülés évében költségként elszámolható. hogy csak e tevékenységekhez használt személygépkocsik beszerzési ára számolható el értékcsökkenési leírás (évi 20%) keretében. illetve eszközét képező személygépkocsi minősül. A 2009. a szellemi termékre. február 01-jétől hatályos rendelkezések szerint kizárólag üzleti célt szolgáló személygépkocsinak a személygépkocsi-bérbeadó. Ha 2010. Ezen tárgyi eszközök évközi üzembe helyezése esetén az időarányosítást nem kell alkalmazni. akkor 2010-ben és 2010-ben értékcsökkenési leírás címén. de választható az értékcsökkenési leírás alapjának növelése is. Ez azt jelenti. hogy a leírási évek száma két adóév és a leírás mértéke 50-50%. Évközi üzembe helyezés esetén az időarányosítást ebben az esetben is alkalmazni kell. alá tartozó általános rendeltetésű számítástechnikai gépre.5 %-os norma alá besorolt és korábban még használatba nem vett tárgyi eszközökre. . napján hatályos rendelkezéseiben meghatározott leírási kulcsokat. berendezésre. (175 000 x 0. amennyiben azt a vállalkozó más célra nem használja és üzleti nyilvántartása ezt egyértelműen alátámasztja.5)= 87 500 Ft/év vehető figyelembe. számú melléklet 1998. A tárgyi eszköz bővítésével. A kizárólag film.és videogyártást szolgáló gépek és berendezések esetében szintén 50 %értékcsökkenési leírás érvényesíthető. rendeltetésének megváltoztatásával. pontossága) helyreállítását szolgáló.

a személygépkocsi értéke alapján .tv. melléklet III. A táppénz bérjövedelemnek minősül. 5. A tárgyi eszköz üzembe helyezésének időpontjában elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni az értékcsökkenési leírás alá vonható tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése vagy előállítása érdekében teljesített beruházási kiadásnak megfelelően a fejlesztési tartaléknyilvántartásból kivezetett összeget. Az egyéni vállalkozói igazolvány csak őstermelői tevékenységet tartalmaz. A jogosultsági hónapok száma 2. de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának 10 %-a vehető figyelembe átalányamortizáció330 címén. 330 Szja. amelyet járulékfizetési kötelezettség terhel. a 1053-B lap 32. Ez azonban az jelenti. hogy adójóváírást adózó nem érvényesíthet. sz. mivel két hónapra illette meg a bérjövedelemnek minősülő táppénz. de a táppénz után az adójóváírást csökkentett összegben érvényesítheti. Példatár Az adójóváírás számítása. Erre az időre az adóalap kiegészítéssel növelt táppénz összege 95 000 Ft.315 Minden más esetben a használatbavétel évében csak egy ízben . A vállalkozói kivét és az arra tekintettel megállapított adóalap-kiegészítés együttes összege 3 192 000 Ft. Kortárs képzőművészeti alkotásnak – a költségként való elszámolása szempontjából – azt az alkotást lehet tekinteni. ennek megfelelően vállalkozóként eltérő összeget jelenthet. amely 73 500 forint. sora 1.az éves bevétel 1 %-a. Járulékalapként figyelembe vehető összeg minimuma havonta a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összege. sor jövedelme (95 000+3 192 000+300 000=3 587 000) meghaladja. ami a természetes személy főtevékenységére jellemző. Június 23-tól július 4-ig beteg volt. A kortárs művészeti alkotást 5 év vagy annál hosszabb idő alatt lehet leírni. Kiss József 2010-ben egyéni vállalkozó volt egész évben. vagyis 16 150 Ft lenne. mivel a bér 17%-a nem éri el a 2 hónapra levonható legfeljebb (2 x 15 100=) 30 200 Ft-ot. 1. 2010. A minimálbér kétszereséhez kötött járulékfizetési alsó határt (minimum járulékalap) 2010. január 01-től felváltja a tevékenységre jellemző kereset. amennyit egyéni vállalkozóként járulékalapként figyelembe vett. A számított adóból levonható összeg a 95 000 Ft 17%-a. január hónapra még a 2009. amelynek alkotója a vásárlás évének első naptári napján élt. A jogosultsági határt (3 188 000 Ft-ot) a 28. sor) 3 587 000 Ft. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapjának meghatározásakor az elszámolt bevételéből annyi összeget. a vállalkozói osztalékalap pedig 300 000 Ft volt. olyan jövedelemként kell figyelembe venni. azaz a 3 188 000 Ft-ot meghaladja ugyan. 11. Más jövedelme nem volt. a piaci viszonyoknak megfelelő díjazást. Példák az egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítására az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező családi gazdálkodó esetében Amennyiben a családi gazdálkodó egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatja tevékenységét. és az összes bevallás alá eső jövedelme (28. pont . az őstermelői tevékenysége tekintetében a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. így a 3 587 000 és a 3 188 000 Ft különbözete (399 000 Ft) 12%-ával (47 880 Ft-tal) csökkentenie kell az adójóváírás összegét. december hónapban érvényes 71 500 forint összegű minimálbérrel kell számolni.

akkor cégautóadó fizetésére kötelezett. évben folyósított és bevételek között is figyelembevett területalapú támogatás összege („b” oszlop adata) 800 000 Ft . évben a vállalkozás bevétele a területalapú támogatás nélkül 14 600 000 Ft – 2010. január 11-én üzembe helyezett tárgyi eszköz (berendezés) beszerzési ára 800 000 Ft volt. A járulékalap 2010. Az értékcsökkenési leírás [(800 000 x 0. akkor 15 000 km üzleti célból megtett út költségét számolhatja el az egyéni vállalkozásból származó bevételével szemben. sor: Az átalány szerint adózó bevétel Példa: – a 2010. Járművek költségelszámolása Amennyiben az egész futásteljesítmény hivatali (üzleti) célú használatra 25 000 km volt és a munkaviszony mellett egyéni vállalkozói tevékenységet is folytató adózó munkáltatója a kiküldetési rendelvény alapján és munkába járás címén 10 000 km után fizetett költségtérítést. így a továbbiakban a részletes vagyonleltárban is kimutatott nettó értéket lehet értékcsökkenési leírás keretében elszámolni a teljes beszerzési ár (800 000 Ft) alapulvételével azzal. a 1053-13-as lapok kitöltése Az egyéni vállalkozó nyilatkozatai I. tehát nem éri el a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összegét. 491. február 1-jétől havi 73 500 forint (évi 880 000 forint). Az egyéni vállalkozó nyilatkozata az átalányadózás választásáról Ha az egyéni vállalkozásból származó bevétele 2010-ben 14 500 000 forint volt és 1 millió forint egységes területalapú/földalapú támogatást kapott.316 A példában – bejelentés alapján – a minimálbér összegét tekintjük járulékalapnak: Az őstermelői jövedelem havi összege 40 000 forint (évi 480 000 forint). január 10-én vásárolt és 2010. akkor az átalányadó alkalmazására. Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nem keletkezik. Adózó 2010.145)= 116 000 Ft] időarányos részét az evás időszakra elszámoltnak kell tekinteni. közötti időszakra is időarányosan lehet elszámolni a leírás összegét. sor: Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 2010. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapja az őstermelői jövedelem. 2010. mely a példa szerint (116 000 : 365 x 92)= 32 417 Ft. jövedelem/veszteség levezetése. szeptember 30-áig az eva hatálya alá tartozott. Az egyéni vállalkozásból származó jövedelem/veszteség kiszámítása a 1053-13-as lapok kitöltése 438. sor). és december 31. január hóra 71 500 forint. Ha az egyéni vállalkozó útnyilvántartás alapján a saját tulajdonában lévő személygépkocsi hivatali (üzleti) célú használatára tekintettel költséget számol el. amit csökkenteni kell a járulékalapot képező jövedelem összegével (480 000 – 880 000 forint). Az egyéni vállalkozók nyilatkozatai. ennek összege (116 000 : 365 x 263)= 83 583 Ft. 1053-13-01-es lap III. választására való jogosultsága a bevételi értékhatár szempontjából megmaradt (408. október 1. hogy a példabeli esetben 2010.

§ (6) bekezdés . a 1053E számú bevallás és a 10M29 (munkáltatói adómegállapítás) önellenőrzésének eredményeként mutatkozó különbözet bevallására szolgálnak. Nemzeti Adó. a járulékalap illetve az adó. a járulék összege változik. Ezt a tényt a 16-01-es és 16-02-es lapok (O) blokkjában X-szel kell jelölnie! Önellenőrzésnek csak az az adózói javítás (helyesbítés) minősül. ha bármely ok folytán helyesbített 10M29-est kap és már nem áll az elszámolást kiállító munkáltatóval munkaviszonyban. A jövedelem 15. Továbbá ezt az összeget kell a 27% adóalap-növelő összeggel kiegészítve a 13. járulék változását. a jövedelmekre/kedvezményekre stb.317 2010.160. az önellenőrzésre vonatkozó lapokat ne 331 332 2003. vagy az adókedvezményre jogosító igazolást a késedelmes benyújtása.) 49-51. járulékalap. esetében az átalányadózás feltételéül rendelt bevételi értékhatár a 15 400 000 Ft. évi XCII. törvény (Art. Az átalány szerint megállapított jövedelem meghatározására. Ebben az esetben az önellenőrzéssel érintett bevallás típusát jelölje a főlapon. sor”a” oszlopában kell szerepeltetni. az erre szolgáló helyen. évi bevétel összesen („c” oszlop adata) 15 400 000 Ft A példabeli adózó átalányadózására való jogosultsága nem szűnik meg.000 Ft. amely kötelezettség változást eredményez.000 Ft bevételt figyelembe véve 6.200 Ft.823. azaz 7. Fontos! Az önellenőrzés lényege a teljes adatcsere. 49. azaz a bevallott és később helyesbített adókötelezettség változása különbözetének előjelhelyes összege nulla. A munkáltatói adómegállapítás (10M29) abban az esetben 332 önellenőrizhető. vagy elmaradása miatt a munkáltató nem vette figyelembe. illetve. ha abban változás nem történt. adó. § Art. teljes adattartalommal kell megismételni! Például a 1053-02-es lap módosulása miatt nem elegendő az önellenőrzési lap és a 1053-02-es lap helyes adatokkal történő kitöltése. ha a munkáltatói adómegállapításra nyilatkozatot jogszerűen nem tehetett volna. vagyis az adóalap. ezért az önellenőrzést a bevallás helyes adataival kitöltve. az adózó 40%-os költséghányadot alkalmazhat.400. vonatkozó adatokat is fel kell tüntetni a bevallás megfelelő lapjain akkor is. a csökkentett adattartalmú 1053-as. kérjük. melyet a 13.és Vámhivatal ÖNELLENŐRZÉS331 Ezek a lapok a 1053-as. sor „d” oszlopába beírni. ha az adózói javítás (helyesbítés) összességében nem eredményezi az adóalap. Abban az esetben.

és az érintett bevallás típusát a főlapon. Ekkor a főlap (C) blokkjában. Ha nem kíván más adónemre átvezetést kérni. sor (adójóváírás) 181 200 33. úgy feltétlenül töltse ki a 1053 főlap (D) tábláját. a 170-es lap útmutatójában leírtak szerint kitöltött sor „h” oszlopába írja be a kiutalni kért teljes összeget. sor (számított adó) 340 000 32. helyesbítésnek minősül. évi jövedelem adója) 158 800 65. és „Az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa” mezőt üresen hagyni! Mi minősül önellenőrzésnek? Példa: A magánszemély a 1053-as bevallás benyújtását követően kapta meg a kifizetőtől az igazolást a vállalkozásból kivont jövedelméről. mely szerint a . Az önellenőrzéssel megállapított visszajáró összeget nem utaljuk ki közvetlenül. ezért kérjük a 1053-170-es lapját (átvezetési kérelmet) is töltse ki. sor (még fizetendő adó) 0 80. az erre szolgáló helyre írja be az önellenőrzéssel érintett bevallás számát! Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez. sor (a nyugdíjra eső adó) 61. az 1 000 000 forint nyugdíj összege kimaradt. sor (visszaigényelhető adó) 0 Módosított adatok 2 000 000 1 000 000 510 000 181 200 170 000 158 800 158 800 0 0 A táblázatban szereplő adatok (az adózói javítás elvégzése) alapján nem minősülnek önellenőrzésnek – adó. sor (2010. A 1053-as bevallás módosulása az elvégzett adózói javítás alapján: Megnevezés Eredeti adatok 1. helyesbítéssel érintett bevallás típusa” mezőt kell kitöltenie. sor (nyugdíj) 29. A bevallásban a 2 000 000 forint munkaviszonyból származó adóalapkiegészítéssel számított bérjövedelem szerepel. sor (kifizetők által levont adóelőleg) 158 800 79.318 töltse ki! Ez adózói javításnak. Mi minősül adózói javításnak (helyesbítésnek)? Példa: A magánszemély a 2010. ezért a főlapon a (C) blokkban az „Adózói javítással. adóévre 1053-as bevallást nyújtott be. az erre szolgáló helyen jelölje! Önellenőrzés esetén a 16-01-es és 16-02-es lapot kell csatolni a teljes adattartalmú bevalláshoz. azaz. adóalap összege nem változott –. sor (bérjövedelem) 2 000 000 18.

319 jövedelem 1 000 000 forint. Az eredetileg feldogozott 1053-as bevallásban 2 000 000 forint bérből származó adóalap-kiegészítéssel számított jövedelem szerepel. sorokban ahol erre lehetőséget ad a nyomtatvány. a 1053-16-01-es lap 1. sor (visszaigényelhető adó) 0 175. sor) nem értelmezhető az önellenőrzés során az alapja. az eredetileg bevallott kötelezettség alapjának és a helyesbített kötelezettség alapjának különbségét. sor „c” oszlopába a 61. feldolgozott bevallásában (1053. sor (adójóváírás) 181 200 61. sor különbözetét (408 800158 800=250 000). sor (2010. sor (bérjövedelem) 2 000 000 29. A 1053-as bevallás módosulása az elvégzett adózói javítás alapján: Megnevezés Eredeti adatok 1. a kifizető által levont adóelőleg 245 000 forint. sor (a vállalkozásból kivont jövedelem adója) Módosított adatok 2 000 000 340 000 181 200 408 800 403 800 5 000 0 1 000 000 250 000 A fenti módosítás következtében az adóalap és a fizetendő adó is változik. sorok) az adónemkódot ne felejtse el kitölteni! . sor különbözetét (5 000-0=5 000) kell beírni. 1053E. A magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és tagdíj-kiegészítés vonatkozásában (16-19. sor (kifizetők által levont adóelőleg) 158 800 79. Ne felejtse el az „Az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa” mezőt is kitölteni! A 1053-16-01-es lap kitöltése Ezt a lapot abban az esetben szabad/kell kitöltenie. a „d” oszlopba pedig a 79. levont nyugdíjjárulék összegének (23. ha az önellenőrzést a bevallás ismételt önellenőrzéseként nyújtja be. sor (még fizetendő adó) 0 80. sor (vállalkozásból kivont jövedelem) 175. sor (számított adó) 340 000 32. csökkentett adattartalmú 1053. ne felejtse el az (O) blokkban. és az így kitöltött bevallás kötelezettség alapjának és/vagy a kötelezettségnek (+-) különbözete nem egyenlő nullával. továbbá az eredeti kötelezettség összegének és a helyesbített kötelezettség különbségét kell feltüntetni. Fontos! Abban az esetben. amennyiben a benyújtott. évi jövedelem adója) 158 800 65. az erre utaló mezőben X-szel jelölni! Önellenőrzés esetén az 1-22. A járulékfizetési felső határt meghaladó. 10M29) az eredetileg bevallott kötelezettség alapját és annak adóját helyesbítenie kell.

sorokban egyidejűleg kötelezettség-csökkenést mutatott ki.320 Az adónemkódokat az Ön részére kiállított M30-as igazoláson az Önre vonatkozó magánnyugdíj-pénztár adóhatósági azonosító száma segítségével a bevallás útmutatójának 1. sor adatát összevonva úgy kell beírni. mert azt az állami adóhatóság ugyancsak külön eljárásban rendezi a magánnyugdíjpénztárral. a „d” (terhelendő összeg forintban) oszlopba pedig 3. akkor a 1053-170-es lapot (átvezetési kérelem) az alábbiak szerint kell kitöltenie. önellenőrzési pótlék adónemkódját. akkor Önnek tulajdonképpen kötelezettség növekedése keletkezett. és a 22. kifizetőtől hibás igazolást kapott. ezért a befizetendő járulék előjele pozitív. mert a munkáltatótól. és a Nemzeti Adó. A 17. Ha elírta a magánszemély a magán-nyugdíjpénztár adónemkódját. mint az eredetileg bevallott. és önellenőrzéssel a 263-as adónemkódra kívánja javítani. akkor azt az összeget az állami adóhatóság Önnek visszautalta. sora (a nyugdíjjárulék fizetés felső határát meghaladóan levont összeg) kitöltött. azt nem kapja közvetlenül vissza. magánnyugdíjpénztárat megillető tagdíj kiegészítés összege sorokba beírja a jó 263-as adónemkódot. hogy a 22. a 26.hu/szamlaszamok) oldalon találja. számú mellékletében. Abban az esetben. A 16. sor előjelét fordítottan kell figyelembe vennie! A fordított előjelnek az az oka.nav. Amennyiben ebben a sorban a javított összeg kisebb. magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és a 19. hogy ha az eredeti bevallás 1053-C lap 88. úgy külön eljárást igényel az állami adóhatóság részéről ennek a rendezése. ha a magánnyugdíjpénztár a magánszemély önellenőrzése során megállapított különbözetet visszautalja az állami adóhatóság számlájára. amelyet más adónemre kíván átvezettetni. (előzőleg helytelenül feltüntetett) adónemkód mínusz összeggel. illetve. ha a bevallását azért kell önellenőriznie. és a 22. és a kiutalására csak akkor kerülhet sor. magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és a 18. ha a 125-ös (nyugdíjbiztosítási járulék) adónemkódon a 3. Az „a” (adónem bizonylat sorszáma) oszlopba a 3-as sorszámot kell beírni. ha csak másképpen nem rendelkezett. Példa a helytelen számlaszám önellenőrzésére: Az eredetileg benyújtott 1053as bevallásában helytelenül tüntette fel. a 261-es magán-nyugdíjpénztári adónemkódot. Az önellenőrzési pótlék kiszámítása A lap (O) blokkjában jelölje X-szel. magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj kiegészítés összege sorba kerül a 261. magánnyugdíj-pénztárat megillető önellenőrzési pótlék sorba pedig az ehhez az adónemkódhoz kapcsolódó 462.gov. Ha az összegben van a magánszemély javára mutatkozó különbözet. ha a bevallás .és Vámhivatal honlapján a (www.

és Vámhivatal internetes honlapján (www. akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a 25. és az ez alapján megállapított. más – a bevallásban szereplő. sorba kell bejegyezni. sorok) összegét az önellenőrzési pótlék alapjának számításánál a többi adónemtől külön kell figyelembe venni. a magánnyugdíj-pénztárat megillető önellenőrzési pótlékot a 26. mert a 1053-16-01-es lap soraiban szereplő negatív előjelű különbözet nem csökkenti a valamely más adónemben (adónemekben) feltárt kötelezettség növekedés összegét! Az önellenőrzési pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része. Ebben az esetben a 16-01-es lapon csak az önellenőrzési pótlék összege mezőben lehet adat.gov. Abban az esetben. Az önellenőrzési pótlék megállapításához segítséget nyújt a Nemzeti Adó. illetve járulékonként (kivéve a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat és tagdíj-kiegészítést) külön-külön kiszámított önellenőrzési pótlék összevont összegét a 25. sorban kell feltüntetni. Ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken. egyéb kötelezettségét nem. hogy a magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és tagdíj kiegészítés különbözeteinek (a 16. Az önellenőrzési pótlékot az eredeti bevallás benyújtására előírt határidőt követő első naptól az önellenőrzés benyújtása napjáig terjedő időszakra kell kiszámítani.hu) található pótlékszámítási program. sor „c” oszlopában. és az (O) blokkban X-szel jelölnie kell az ismételt önellenőrzést! Felhívjuk szíves figyelmét. Figyelem! Az önellenőrzési pótlék alapjának számításánál a különbözeteket adónemenként külön-külön kell figyelembe venni. és a 18. akkor csak az önellenőrzési pótlékot módosíthatja.nav. ha az önellenőrzési pótlék kerül önellenőrzésre. Ebben az esetben nem kell önellenőrzési pótlékot számolnia! Az Ön javára mutatkozó javítás (helyesbítés) esetén nem kell önellenőrzési pótlékot felszámítani. hogy az önellenőrzési pótlék is adónak minősül. . A megállapított önellenőrzési pótlék annak bevallásával egyidejűleg esedékes. A százalékos mértéket 3 tizedes jegy pontossággal kell meghatározni. illetve ugyanazon bevallás ugyanazon adatának ismételt önellenőrzése esetén annak másfélszerese.321 kitöltéséhez szükséges igazolásokat a bevallás benyújtási határidejét követően – késve – kapta meg. így annak megállapítása során elkövetett tévedés ugyancsak az önellenőrzés szabályai szerint helyesbíthető ezen a bevalláson. megfizetni. Az Ön terhére mutatkozó kötelezettség esetén az önellenőrzési pótlék alapja a kötelezettség növekedés összege. Az adónként. Tekintettel arra. de a bevallást teljes adattartalommal kell kitöltenie.

és/vagy a 142. sor „d” oszlopába (138. a csökkentett adattartalmú 1053-as. és 28. A 27. és 28. sor „c” oszlopába írja be az eredeti rendelkezései szerint. sorban szerepeltethető adat. egészségügyi hozzájárulást. ekho-t. és az (O) blokkban X-szel jelölnie kell az ismételt önellenőrzést! Ha az önellenőrzés adófizetési kötelezettséget nem eredményezett. de magánszemély esetében az 1 000 forintot meg nem meghaladó összeget nem kell sem bevallani. Abban az esetben. mert Ön az adóját az eredeti esedékességkor vagy korábbi önellenőrzése során hiánytalanul megfizette. ha a módosított összegek nem érik el az eredeti adatok összegét. mert azokat nem a személyi jövedelemadóról szóló törvény előírásai szerint töltötte ki. a fizetendő önellenőrzési pótlék összegét az általános szabályok szerint kell meghatározni. A 27.322 A magánnyugdíj-pénztárat megillető önellenőrzési pótlék megállapítása során elkövetett tévedés ugyancsak az önellenőrzés szabályai szerint helyesbíthető. és/vagy 28. tagdíj-kiegészítés összegét nem kell megfizetnie. sor „e” oszlopába. a korábban tett rendelkező nyilatkozat adatain azért kíván változtatni. a 1053-08-02-es – a magánszemély által átvállalt egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás – lap módosítása miatti különbözetet. az összevont adóalap adójának összege a 1053-as. úgy a különbözet összegét a 27. járulékot. A 100 forintnál kisebb összegű személyi jövedelemadót. a bevallás 138. és összegezze a 29. sem megfizetni. és a 1053-13-05-ös – az egyéni vállalkozói osztalékalapok adója – lapon szereplő különbözetet lehet elszámolni. a 1053E bevalláshoz. és/vagy a 142. azt az állami adóhatóság sem téríti vissza! A 1053-16-02-es lap kitöltése Ezen a lapon a 1053-02-es – rendelkezés az adóról – lap módosítása következtében megállapított különbözetet. és/vagy 142. ekho különadót. ha az adókedvezmények levonása után. sorában szereplő összegeket. sor) a módosított kötelezettséget (138. Ebben az esetben a 16-01-es lapon kizárólag a 26. vagy a 10M29-es munkáltatói adómegállapításhoz képest. sor „c” oszlopában. akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a 26. Az Ön terhére mutatkozó . magán-nyugdíjpénztári tagdíj. A 1053-02-es lap vagy a 1053E bevallás módosítása következtében megállapított különbözetek elszámolása Ezt a táblázatot akkor töltheti ki. sor) tüntesse fel. sor „e” oszlopában tüntesse fel. de a bevallás teljes adattartalmát ki kell töltenie. Ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken.

és 277. Ennek korrigálása a 16-01-es lap 17-18. (A 88. valamint minden ekho alapot képező bevételét figyelembe véve – a nyugdíjjárulékot a Tbj. sorban. Önellenőrzéssel nem korrigálható a jogosulatlan ekho választás miatti kötelezettség változás. a 273276. ha minden más járulékalapot képező jövedelmét. illetve a 143.) Kizárólag akkor élhet az önellenőrzés lehetőségével. és/vagy 28. meg kell fizetnie! Amennyiben a módosított összegek nem haladják meg az eredeti adatok összegét. ha korábban olyan számlát jelölt meg. úgy nincs a 27.323 (befizetendő) személyi jövedelemadó különbözet összegét (29. de ennek ellenére nem 11. Abban az esetben.. amelyre a rendelkezése nem volt jogszerű! A 1053-08-02-es lap módosítása következtében megállapított különbözetek elszámolása Ezt a táblát kell akkor kitöltenie. A 1053-13-05-ös lap módosítása következtében megállapított különbözetek elszámolása Ezt a táblázat a megszűnéssel és a megszűnés nélkül számított adókötelezettségek különbözetének a következő két adóévben esedékes összegének önellenőrzésére szolgál. ha a módosított összegek meghaladják az eredeti összegeket. ha jogszerűtlenül állapította meg az ekho mértékét. sorban van lehetősége rendezni. úgy a különbözetet a 27. Fontos! A 1053-02-es lapon csak akkor jelöljön meg más önkéntes kölcsönös pénztárat (befektetési szolgáltatót) a 139. előírása szerint a járulékfizetési felsőhatárig megfizette. Ezen összegeket az állami adóhatóság az Ön által az eredeti bevallásában jogszerűen megjelölt önkéntes kölcsönös biztosító pénztár bankszámlájára és/vagy befektetési szolgáltatónál vezetett nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlájára átutalja. . ha az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást választotta és átvállalta a kifizető helyett is az ekho szerinti közteher megfizetését. és/vagy 28. Nem lehet itt önellenőrizni és visszaigényelni a bevallott és megfizetett 15% ekho összegéből a nyugdíjjáruléknak megfelelő részt. sor „f” oszlopában tüntesse fel. sor „c” és „d” oszlopainak kitöltésén túl további teendője. sorainál leírtak szerint történik. majd utóbb a 1053-08-02-es lapon. sor különbözete. sor „e” oszlop) az önellenőrzés benyújtásával egyidejűleg. sorok bevallott kötelezettségében változás történt. azaz a 273. illetve magánnyugdíj-pénztári tagság esetén téves magánnyugdíj-pénztár adónemkódját jelölte meg a bevallásában.1% mértékkel állapította meg az ekho kötelezettségét.

324 A 483. sor „c” oszlopban. akkor a 2012. sorok változása mellett. és az önellenőrzéssel megállapított kötelezettség különbözetét írja a 37. ha a megszűnés szabályai szerint és az a nélkül megállapított adókötelezettségek különbözete az önellenőrzés elvégzését követően nem éri el a 10 000 forintot. sor „c” oszlopában szereplő 2013. sor „b” oszlopában szereplő 2012. és az önellenőrzéssel megállapított kötelezettség különbözetének összegét kell szerepeltetnie a 38. sorát érinti! . A 483. évi eredeti kötelezettség. és 2013. a 481. sor „c” oszlopába. esedékes kötelezettség összege nulla lesz.. évben esedékes eredeti kötelezettség. Figyelem! A tárgyévben esedékes kötelezettség önellenőrzése a 06-01-es lap 1. Fontos! Abban az esetben. és 482.

Ezt az „A” blokkban kell jelölnie X-szel. mely minden esetben kitöltendő (kezdő sorszám: 01). hogy az önellenőrzést 2006. úgy több 1053-16-03-as lapot kell benyújtania. melyben végrehajtott önellenőrzésének indoka alkotmányellenes. Ugyancsak itt jelölje a 1053-16-03-as lap sorszámát. hogy az adókötelezettséget megállapító jogszabály alkotmányellenes. § figyelembevételével az önellenőrzés oka. a 1053-16-01-es és 1053-16-02-es lappal együtt (egyidejűleg) lehet benyújtani! Ha a lapot önállóan nyújtja be. ha igen. után hajtotta végre. Ha több ilyen adónem van. vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütközik. melyben az adózónak részletesen ki kell fejtenie az előzőekben leírtakat. A lapot csak a 1053-as bevallás részeként. közölje a döntés számát. azt az állami adóhatóság nem tudja figyelembe venni. vagy az Európai Közösségek Bírósága a kérdésben hozott-e már döntést. hogy az önellenőrzés indoka alkotmányellenes vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály Ezt a lapot kell kitöltenie. ha az Art.325 A 1053-16-03-as lap kitöltése Nyilatkozat arról. amellyel kapcsolatban önellenőrzését benyújtotta. július 17. NEMZETI ADÓ. a 3. és a lap fejlécében a lap megfelelő sorszámát jelölnie kell! A „C” blokkban lévő 1-20. valamint ismeretei szerint az Alkotmánybíróság. 124/B. illetve az Európai Unió mely kötelező jogi aktusába ütközik és milyen okból. A „B” blokk 2. A lap fejlécében az adózó azonosításához szükséges adatokat kell kitölteni. sorokban az adózónak részleteznie kell. vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály. feltéve. sorban pedig az adónem nevét. A „C” blokk szabadon gépelhető részt tartalmaz. sorában kell megadnia azt az adónemkódot (a 1053-16-01-es és/vagy-16-02-es lap „b” oszlopa).és VÁMHIVATAL . továbbá milyen okból alkotmányellenes. hogy melyik adókötelezettséget megállapító jogszabály az.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful