P. 1
fogászat

fogászat

|Views: 1,853|Likes:
Published by Márta Fényes

More info:

Published by: Márta Fényes on Dec 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2014

pdf

text

original

1. A fogak fejlődése A fogkezdemények kialakulása  az első kialakuló képlet a fogléc o a szájüreg nyálkahártyájának C alakú kiemelkedésével jön létre o a 6.

héten alakul ki  a fogléc 10-10 helyen a mélybe terjed, ezek lesznek a fogbimbók A fogfejlődés sapka-stádiuma  a fogbimbó szájüregtől távolabbi vége behúzódik, sapkaszerű szerkezet alakul ki  a sapka két rétege a külső és belső zománchám  a bimbó belső terét a zománcpulpa tölti ki  a behúzódást a fogpapilla tölti ki o ez a crista neuralisból származó mesenchyma A fogfejlődés harang-stádiuma Dentin- és pulpaképződés  a fogpapilla mesenchymasejtjei a belső zománchám mellett odontoblastokká differenciálódnak o ezek dentint termelnek o a dentin termelése közben a sejtek a fogpapilla felé hátrálnak, de közben egy nyúlványuk a dentinben marad  ez az odontoblast- vagy dentinnyúlvány o az odontoblastok az egész élet folyamán termelik a praedentint, ami dentinné alakul  a fogpapilla többi sejtjéből alakul ki a fogpulpa Zománcképződés  a dentinképződéssel egyidőben folyik  a belső zománchám sejtjei ameloblastokká alakulnak o ezek a dentin felszínére zománcprizmákat halmoznak fel o eközben egyre távolodnak a dentintől, a zománcpulpa felé nyomódnak  itt atrophizálnak o egy átmeneti vékony hártya alakul ki o ez a fogcuticula, a fog áttörése után hamarosan leválik A foggyökér kialakulása  akkor kezdődik meg, amikor a zománchám a mélyen lévő mesenchymába penetrál o ez a hámgyökérhüvely  ennek hatására a fogpapilla sejtjei dentint termelnek o ez folytonos a korona dentinjével  a dentin folyamatosan szűkíti a fogpapillát, végül kialakulnak a gyökércsatornák  a dentinnel szomszédos mesenchyma speciális szerkezetű csontot képez o ez a cementállomány o az ezt termelő sejtek a cementoblastok A fogak fejlődési rendellenességei I. Számbeli rendellenességek  Hyperodontia- Fölös számú fog vagy fogak. o Oka:

több fogcsíra képződött a foglécből,  a szabályos számban keletkezett fogcsírák valamelyike hasadt  Dens supernumerarius: a számfeletti fog szabályos nagyságú és alakú  Dens supplementarius: a rendesnél minden tekintetben kisebb, csökevényes fog o Elhelyezkedhetnek: a fogívben, a fogíven belül vagy kívül Hypodontia- Hiányos fogazat o A fogképletben a megadott fogaknál kevesebb szerepel

Aplasia, agenesia dentis, oligodontia- Klinikailag észlelt foghiány Rendesnél kevesebb számú fog. o Agenesia oka: - a fogcsíra hiánya o Aplasia oka lehet:  fogelvesztés (trauma, fogszuvasodás, fogágybetegség),  a fog visszamaradása az állcsont mélyében  a tejfoggal együtt a maradó fog csíráját is eltávolították.  Anodontia dentium o Anodontia partialis- Nagyobb fogcsoportra vonatkozó foghiány o Anodontia totalisAz egész fogazat hiánya  Fogössszenövés (concretio dentinum): o Az összeköttetést a fogak gyökereit borító cementállomány létesíti. o Oka:  helyszűke, a fogak egymás közelébe került gyökerei között a csontszövet felszívódik és mindkét fog gyökérhártyája sérül, a sérülés reparációja folyamán újonnan közös cementállomány képződik és szilárd összekötetést hoz létre a fogak gyökerei között.  Kettőzött fogak o Ikerfog (dens geminatus, geminatio dentium):  a fogfejlődés korai szakában alakul ki  a koronai rész, különböző fokban hasad  minél korábban történik ez, annál kifejezettebb lesz a korona kettéosztottsága  a gyökér közös o Fogösszeolvadás (fusio, confusio dentium):  Két fejlődésben lévő fogcsíra összeolvadásából származik.  Az összeolvadás helye és mértéke változó, vonatkozhat a koronai részre, a gyökérre vagy az egész fogra.

II. Méretbeli, alaki rendellenességek

Makrodontia (megadontia, gigantismus dentis): A fog lényegesen nagyobb méretű az átlagosnál

o

o

Ez vonatkozhat:  csak a koronára (gigantismus coronae)– a gyökér átlagos nagyságú,  csak a gyökérre (gigantismus radicis) – a korona átlagos nagyságú Lehet:  csak egyes fogakon,  de lehet az egész fogazaton.

 

Mikrodontia (törpefog): A fog vagy fogak a normális variációnak számító kicsiny fognál is kisebb méretű(ek). o Lehet csak egyes fogakon, de lehet az egész fogazaton. o Leggyakoribb előfordulása:  felső kismetszők (megváltozik a fog alakja is)  bölcsességfogak

Alaki rendellenességek: o Számfeletti csücsök  Gyakran fordul elő,  normális variáns a Carabelli-féle csücsök:  a korona palatinális felszínének mesialis részén helyezkedik el, de nem éri el a rágófelszín szintjét.  Mindig szimmetrikusan fordul elő.  A 2. felső nagyőrlőn, leggyakrabban a 2. felső tej moralisokon. o Számfeletti gyökerek  gyakran fordulnak elő rendes alakú és nagyságú koronai rész mellett  gyakran számfeletti gyökere van a bölcsességfognak  alsó molarisokon fordul elő a járulékos harmadik gyökér III. Szerkezeti rendellenességek  Amelogenesis imperfecta: o Dominánsan öröklődik, o A maradó fogakon nem vagy csak vékony rétegben fejlődött ki a zománc, o Az egész fogazatra kiterjed, o A fogak kisebbek és ritkább elhelyezkedésűek, o A zománc elvékonyodott, prizmái töredezettek, o A zománc porlékony, fénytelen, gyorsan lekopik és megbarnul.

Dentinogenesis imperfecta (opaleszkáló dentin): o Autoszomális domináns gén örökíti. o Előfordulhat:  egészséges egyéneken, vagy  csontrendszerbeli betegség részjelensége (osteogenesis imperfecta) melyre jellemző a csontok porózussága (osteoporosis) és törékenysége (fractura), az érzékszervek betegsége (kék sclera, süketség). o Jellemzői:  Az elváltozás mind a tej mind a maradó fogazatra vonatkozik

csücskei szabálytalanok . szabálytalan és barna színű . az alsó nagyőrlők rágófelszíne hiányosan fejlett csipkézett.  Fluor (vegyi hatás) – Foltos zománc (Fluorosis) -az elváltozás csak a maradó fogakon figyelhető meg. esetleg egészének hiányos kialakulása vagy elmeszesedése. scarlatina.)  heveny fertőző betegségek (kanyaró. 2 éves korig isszák ezt a vizet azokon jelentkezik). A. dyphteria)  Connatalis syphilis – (Hutchinson ítra le 1856-ban) – Hutchinson fog – főleg a felső nagymetszőkön a fogkorona hordó alakra emlékeztet. a pulpaüreget majdnem teljesen elzáró kóros dentin van A foggyökerek rövidek. trauma – Turner fog: a fogkorona kisebb méretű. o Okai:  táplálkozási hiány (angolkór – D vit hiány.szederfog  Endocrin zavar – hypocalcaemia  helyi fertőzés. himlő. o A különböző ártalmak:  vagy a zomácképző szerv ameloblasztsejtjeinek működését megzavarják és így a zománc szerves váza hiányosan képződik. ingerekkel szemben úgy viselkednek mint a normális fogak Néha ínygyulladás kíséri Hypoplasia. a koronák domborúak.        A felületes dentin sok esetben normális szerkezetű. a fogak keskenységük miatt nincsenek érintkezésben.  Ok: az ivóvíz fokozott fluoridtartalma (születéstől kb.  vagy a dentin mineralizációjának zavara miatt interglobuláris űrök maradnak vissza a dentinben. a zománcköpeny hiányosan képződött. A zománc gyakran letöredezik. A fog színe lehet: egyenletesen szürke. közöttük diastemák vannak. fejletlenek A fogak alacsonyak. Az elváltozást a megfelelő tejfog periapicalis gyulladása okozza. bárányhimlő. vagy lekopik A fogak fájdalmat nem okoznak.A fogakon a zománc vagy a dentin egyes részleteinek. úgy hogy bizonyos fokig ráterjed a maradó fog csírájára és megzavarja a zománcképző szerv működését. IV. C vit hiány. sárgásbarna vagy kékesbarna. barna. alatta viszont szabálytalan tág csatornákat tartalmazó. Előtörési rendellenességek  Okai: o rachitis o veleszületett lues o mongolismus o myxoedema .

soron belüli helyzetben van o supraocclusio . hossztengelyük párhuzamos az alsókéval.a fogak zsúfoltan.a mélyharapás változata. ritka o .a felsőmetszők az átlagos 1-2 mm-nél nagyobb mértékben takarják az alsókat o fedőharapás . és nem támaszkodnak meg a felsők palatinális felszínén. ennek következtében túlterhelődnek és idő előtt meglazulnak o inklináció .a fog teljes egészében a fogsorív mellett (orálisan vagy vesztibulárisan) helyezkedik el. részben egymást takarva helyezkednek el. pl. saját hossztengelye körül elfordul o transzpozíció . o fogtorlódás . szemgödör fenekén o occlusio traumatica .a két szomszédos fog helyet cserél egymással o ektópia .a fogak hibásan érintkeznek egymással.a fog előre vagy hátra dől o torzio .a fogkorona túlér a rágósíkon o infraocclusio .a fogsorok centralocclusiós helyzetében a felső és az alsó frontfogak között függőleges rés marad. V.orrmelléküregben. a gyökerek csúcsa a helyén marad o retrusio dentium . a felső frontfogak meredeken lefelé állnak.a maxilla frontalis irányban való túlnövekedése (protrakció) o prognathia mandibularis (progenia) . Örökölhető. hogy csak a fogak hossztengelye dől. helyzeti. Lobodontia dentium (Összetett fogrendellenesség) A fogak számbeli.a fog a fogsortól távolabb fejlődik.gyermekkori táplálkozási zavarok o néha semmiféle okra nem lehet visszavezetni.az állkapocs hátrahelyeződése (retrakció) a koponya többi részéhez képest o Mélyharapás . o protrusio dentium . Helyzeti rendellenességek  egyes fogak és fogcsoportok: o occlusio vestibularis . o heterotópia . o keresztharapás .a fog. előtörési és szerkezeti elváltozásai a szájban egyidőben vannak jelen.a fog a helyén marad.a fog tengelye kórosan megdőlt  fogsorok záródási hibái (dysgnathiák): o prognathia maxillaris .egy vagy több felső fog az alsó fogakhoz képest oralisan helyezkedik el. nagysági. ezért záródáskor az alsó fogak a felsők mögött felcsúsznak. de a gyökércsúcsok a helyükön maradnak.a frontfogak úgy dőlnek előre.az állkapocs előreállása o retrognathia maxillaris . o Nyíltharapás (apertognathia) .a felső állcsont hátrahelyeződése (retrakció) az orrgyökhöz képest. o retrognathia mandibularis .a fog a koronai részével a szájtornác irányába dől o occlusio oralis . alaki.a fog nem éri el a rágósíkot o occlusio mesialis et distalis .a frontfogak hátradőlnek.

arcdeformitással és beszédzavarral  foramen incisivum előtti. akár orrig húzódó ajakhasadék o súlyos esetben a maxilla is hasadt o ide tartozik:  oldalsó ajakhasadék  felső állcsonti hasadék  hasadék a primer és secunder szájpad közt . körülöttük pedig a lateralis és medialis orrnyúlványok  a 6-7. és a nyelv fölött összenőnek o ez adja a szekunder szájpadot o az orrsövény megnyúlik lefelé. Arc és szájpad fejlődése (hasadékok) Az arc fejlődése Az arcnyúlványok és származékaik  az arcnyúlványok az első garatívből alakulnak ki o ez a 4.vagy szaglóplacodok kialakulását  az 5. és összenő vele Hasadékok:  gyakori rendellenességek.vagy szaglógödrök. héten az orrplacodok a mélybe türemkednek o kialakulnak az orr. elülső szajpadhasadékok: o felső állcsonti nyúlvány és mediális orrnyulvány összenövésének részleges vagy teljes elmaradása o lehet alig észlelhetőtől. héten a maxillaris nyúlványok növekszenek o a medialis és lateralis orrnyúlványokat a középvonal felé nyomják o a kétoldali medialis orrnyúlványok összenőnek o a medialis orrnyúlvány és a maxillaris nyúlvány is összenő  közöttük alakulnak ki az orrlyukak o ez a két nyúlvány alkotja a felső ajkat  a lateralis orrnyúlvány az orrszárnyat alkotja o a lateralis orrnyúlvány és a maxilla között alakul ki a sulcus nasolacrimalis és a saccus lacrimalis A szájpad  a két medialis orrnyúlvány összenövése adja az intermaxillaris szegmentumot o labialis komponense adja a philtrumot o felsőáll-komponense hordozza a négy metszőfogat o palatinalis komponense adja a primer triangularis lemezt vagy primer szájpadot  a maxillaris nyúlványból a nyelv mellé szájpadnyúlványok nőnek be o ezek később felemelkednek. héten történik o a maxillaris nyúlvány a szájnyílástól lateralisan helyezkedik el o a mandibularis nyúlvány a maxillaristól caudalisan o a homloknyúlvány az agyhólyagoktól ventralisan lévő mesenchymából fejlődik  az arc képleteit felülről határolja  két oldalán az előagy indukálja az orr.2.

és szájpadhasadék is multifaktoriális ajakhasadék 1000 szülésből 1. o Az anatómiai korona ezzel szemben nem változik.         foramen incisivum mögötti. tehát az ínytől koronálisabban elhelyezkedő részt. anyai korral nem függ össze nőkben a szájpadnyúlványok 1 héttel később nőnek össze terhesség alatti antikonvulzív terápia (pl. fog koronáinak felszíne Fogak anatómiája:  korona (corona dentis) o a klinikai korona a fognak. a nyúlványok kiemelkedésének elmaradása. azt részét jelöli. A fog részei. az agyfejlődés is rendellenes ajak. difenilhydantoin) növeli a szájpadhasadék kialakulási valószínűségét 3. mindig a zománccal fedett részt jelöli. fogak jelölése. micrognathia miatti nyelvösszehúzódás miatt o csak hasadt uvulától akár secunder szájpad teljes hosszában húzódó hasadékig o ide tartozik:  (secunder) szájpadhasadék  hasadt uvula foramen incisivum előtti és mögötti hasadékok kombinációja (nyúlajak és farkastorok) ferde archasadék o felső állcsonti nyúlvány és oldalsó orrnyúlvány összenövésének elmaradása o ilyenkor a ductus nasolacrimalis általában nyitott a külvilágra median ajakhasadék o ritka o két mediális orrnyúlvány mediális síkban nem egyesül o általában az orr jobb és balfele közt mély hasadék o gyakran szellemileg retardáltak.  fognyak (cervix dentis)  gyökér (radix dentis) . inkább nők. férfiakban gyakoribb. gyakorisága az anya életkorával nő szájpadhasadék 2500-ból 1. összenövésük akadályozottsága. amely látható. hátulsó szájpad hasadékok o szájpad nyúlványok összenövésének elmaradása a szájpadnyúlványok kis mérete. phenobarbitál.

arc esztétikája. ajkak támasztása. nagyörlők (molares) (2-1-2-3) Metszőfogak:  Közvetlenül a szájüreg nyilásánál  táplálék leharapása.Fogak jelölése:  Zsigmondy-féle kereszt (jobbról. szemfogak (canini). lent 48-41|31-38) Kvadránsok és felszínek Kvadránsok  a jobb felső kvadráns az 1-es  a számozás iránya szemből nézve óramutató járása szerinti Felszínek  külső: vestibularis o 1-3: labialis o 4-8: buccalis  belső: oralis o 1-3: palatinalis o 4-8 lingualis  középvonal felé: mesialis  középvonaltól távolabb: distalis  rágófelszín (4-8): occlusalis Csücskök és barázdák  a 4-8 fogak rágófelszínén található képletek Fogak csoportosítása Az emberi fogazat heterodont. kisörlők (premolares). balra 8-1|1-8)  FDI (Federation Dentaire Internationale (J-B (fent) 18-11|21-28. így a csoportok: metszőfogak (dentes incisivi). alsóké trapéz alakú  ált. 1 gyökerűek  kvadránsonként 2 db . feldarabolása  egyéb szerep: hangképzés. mandibula pozícionálása  approximális irányból háromszög alakú korona  incisialisan keskeny rágóélben végződik  vestibularis irányból a felső metszők koronája lapát.

Így. 4. approximális irányból nézve. 3 csücsökkel  1 ill. az alsó fogak koronái lingvális míg a felső fogak bukkális irányba dőlnek. Ezenkívül a disztális sarok jobban lekerekített. A görbületi jel a fogak vesztibuláris felszínén érvényesül: a felszín görbülete meziálisan kifejezettebb. 2 gyökér  kvadránsonként 2 db Nagyörlők:  nagy rágófelszín. gyökércsúcsi jel: a gyökértengely distal felé dől 4. Így a fog oro-vesztibuláris átmérője nem a fog közepére esik. 2. a tejfogak elkülönítése a maradó fogaktól. a maradó fogak morfológiája. mint disztálisan. mint a metszőké.Szemfogak:  fogív szögletében  szerep: táplálék megragadása. darabolása  beszédhangok képzése arc esztétika  leghosszabb gyökerűek  approx: háromszög alakú korona  incisiális éle vastagabb. harapási magasság fenntartása  rágás tépő és örlő szakaszában van szerepe  rágófelszínük vanm 2 ill. mint a disztálisan. szájzug alátámasztása. több erős gyökér  rágás során nagy erők kifejtése  táplálék zúzása. a gyökértengely distal felé dől 3. középen csúcsot képez  kvadránsonként 1 db Kisörlők:  arc esztétikája. Fogak felismerésére szolgáló jelek. őrlése  arc vertikális dimenziójának fenntartása  széles rágófelszín 3-5 csücsökkel  változatos számú gyökér  kvadránsonként 3 db maradandó fogazat o 1-2: metszők o 3: szemfog o 4-5: kisörlők o 6-8: nagyörlők Fogak azonosítása (főleg igazságügy) Jelek (Mühlreiter jelek) 1. a fogak szöveti szerkezete . hanem kissé meziálisan. korona dőlésének jele: A gyökér és a fogkorona tengelye által bezárt szöget jelöli. élszögleti jel: a metszők incizális élei meziálisan egy élesebb szögben találkoznak az approximális felszínnel. több csücsök. letépése. 5.

substantia adamantina) o ectodermális eredetű o ameloblastok termelik o szervezet legkeményebb szövete o speciális kristályszerkezet (kristályköteg. o Embernél csak a foggyökér felszínét fedi. áttetsző  dentin (dentinum. tercier dentin  fogbél (pulpa) o a fog keményszövetei által körbezárt szövet o külső rétegében találhatók az odontoblastok o dentin és zománcképződés irányítása o védekező funkciók (tercier dentin) o érzékelés o szövettana: odontoblastok. gyökérhártya. . szekunder. majd a zománc-cement határ fele fokozatosan vékonyodik. a parodontium egyik alkotórésze. ezt fedi a gyökércsúcsi harmadban a celluláris cement. 10 % víz o kevésbé kemény. típ. eredetű o a fog fő tömegét teszi ki o 70% ásványi anyag.Fogak szövettani szerkezete:  zománc (enamelum. immunrendszer sejtjei. o Legvastagabb a gyökércsúcsnál. zománcprizma) o rideg. substantia eburnea) o ksz. Ez utóbbi a cement gyors lerakódása közben jön létre. de hiányoznak belőle az erek és idegek. mint zománc o dentintubulusok alkotják. bennük adantoblastok nyúlványai o szerkezete a kifejlődés után fiziológiás körülmények közt nem változik o dentincstornákban folyadék o fájdalomingerek a tubulusokon keresztül közvetítődnek (folyadék áramlásához kapcsolódik) o színe sárgás o primer. o Megkülönböztetünk sejtes (celluláris) és sejtmentes (acelluláris) cementet. törékeny o vastagsága változó o ásványi anyag tartalma az életkorral változik o érett zománcra jellemző az élő sejtek teljes hiánya o színe változó. substantia ossea dentis) o a fogat rögzítő négy szövet (fogmeder. o Fő funkciója a gyökérhártya rostjainak az elhorgonyzása. o Acelluláris cement fedi a gyökér egész felszínét. differenciálatlan sejtek. cement). fogíny. 20% szerves anyag. glikoproteinek  cement (cementum. I. fibroblastok. amikor a sejtek benne maradnak a cement állományában. és III. kollagén. o A kémiai összetételét tekintve a csonthoz hasonlít.

a csücsköknek megfelelően  F5 o hasonlít a F4-eshez o általában 1 gyökér  F6 o 4 csücsök  a két buccalis közel egyforma nagy  a két oralis közül a distalis jóval nagyobb  ez megfelel annak. lekerekítettebb. kivéve az első tejörlőket o kisebbek. palatinalisan 1  F7 o hasonlít F6-ra. tejfogazat  morfológia: o maradóra hasonlítanak.o A cementben kétféle rosttípust különböztetünk meg: egyrészt a gyökérhártya által termelt és a cement felszínére merőleges Sharpeyrostokat (extrinsic). a vestibularis nagyobb o 2 gyökér. gyakran szövevényes  Számuk: o 1-2: metszők o 3: szemfog o 4-5: nagyörlők Maradandó fogak morfológiája: A felső fogsor fogai  F1 o lapát alakú korona  F2 o szintén lapát alakú korona o kisebb. hogy ehhez nem tartozik gyökér o 3 gyökér  buccalisan 2. zömökebbek. mint a F1  F3 o háztetőszerű felszín o a csúcs nem középen van o a distalis lejtő hosszabb  F4 o 2 csücsök  a csücskök egymás mellett. de változatosabb o 3 gyökér . másrészt a cementoblasztok (cementet termelő sejt) által termelt és a gyökérrel párhuzamos lefutású intrinsic rostokat. mint maradók o zománc és a dentin arányában vékonyabb o kontaktpontok helyett kontakt helyszínek o gyökércsatorna lefutása szabálytalanabb.

de változatosabb 5. A fogak áttörése (eruptio) és a fogzás időrendje Eruptio és dentitio  eruptio: a fogak előtörése  dentitio: az egész folyamat a fogfejlődéstől az occlusioba illeszkedésig A tejfogak áttörési sorrendje  alsó 1: 6 hó  felső 1: 10 hó  felső 2: 12 hó  alsó 2: 14 hó  felső 5: 15 hó  alsó 5: 16 hó  felső 3: 19 hó  alsó 3: 20 hó  alsó-felső 4: 24 hó A maradófogak áttörési sorrendje  alsó-felső 6: 5-6 év  alsó 1: 6 év  felső 1: 7 év . inkább kerek o 1 gyökere van  A5 o hasonló az alsó 4-eshez. az F6 négy csücske mellett van egy vestibularis csücsök distalisan o 2 gyökér  a mesialis gyökérben két csatorna fut  A7 o általában 4 csücsök. kis fog o a legkisebb fog mind közül  A2 o nagyobb A1-nél  A3 o hasonló a felső 3-ashoz  A4 o hasonló a felső 4-eshez. de kevésbé ovális. de kisebb a különbség a két csücsök között o 1 gyökere van  A6 o 5 csücsök. F8 o hasonlít az F7-re. de még változatosabb o a gyökerek száma is változó Az alsó fogsor fogai  A1 o összenyomott. de lehet 5 is  A8 o hasonló az A7-hez.

Retentio dentis (fogvisszamaradás): A fog az íny alatt marad. A szoptatást akadályozza – el kell távolítani. fogszerű képződmények. többi fog Impactált vagy retineált fogak okai: . hogy előtörjön.görbe gyökér . részben a tejfogazat helyétől distálisan.helyhiány .       alsó 2: 7 év felső 2: 8 év alsó-felső 4: 10-11 év alsó-felső 3: 11 év alsó-felső 5: 11 év alsó-felső 7: 11-12 év alsó-felsó 8: 18-20 év I.összeolvadt. • Persistentia: A tejfog időn túl megmarad. II. hónap előtt kezdenek áttörni. • Dentes neonatales: Születés után egy hónapon belül előtörő fogak. lazán ülnek a nyálkahártyában. Impactált vagy retineált fogak gyakorisága: 1. bölcsességfog 2. részben vagy egészében csontosan fedve és nem mutat törekvést. összenőtt fogak . Gyökerük nincs. életévtől kezdve kezdenek előtörni a maradó fogak. késői tejfogáttörés): A tejfogak előtörése későn. részben a kihulló tejfogazat helyén.a korona és a gyökér abnormis mérete és alakja . Első fogzási rendellenességek: • Idő előtti tejfogzás (dentitio praecox): A tejfogak a 6. második kisőrlő 4. • Veleszületett fogak (dentes connatales): Az alsó metszők helyén ülő apró.fogcsíra abnormis elhelyezkedése . az átlagos időn túl 6-8 hónappal indul meg. • Impactio dentis (fogbeékelődés): Az áttörni készülő fog két anatómiai akadály közé ékelődik (csontba vagy fogba ütközik). felszínesen. számfeletti fog 5. Második fogzási rendellenességek: A 6. szemfog 3. • Dentitio tarda (elhúzódó fogzás.

számfeletti fogak . A fogorvosi vizsgálat módszerei  Általános és fogászati anamnézis. Demineralizációs és remineralizációs folyamatok eredője Kezdetben reverzibilis   . A fogszuvasodás epidemiológiája és patogenezise  A caries a fognak a szájüreggel érintkező felszínén kezdődő. follicularis cysta .kialakulhat a retineált fog koronája körül follicularis cysta. horgas)  kopogtatás o szonda nyelével óvatosan!  ráharaptatás  röntgen  száloptikás vizsgálat (nagyteljesítményű halogénlámpa)  lézer fluoreszcencia  caries detektor festék 7.. pericoronitis . jelen panaszok o fontos a korrekt dokumentáció (későbbi személyazonosítás) o dentális edukáció o állapotosok felvilágosítása. táplálkozási szokások. stb… o .fog helyén fekvő tumor (odontoma).általános: szív-érrendszeri bet. idült folyamat. légzőszervi betegség. amelynek lényege a kemény fogszövetek irreparábilis roncsolása.lehet.fogászati: panaszok!. .. (kérdőív). vérzékenység.idegtörzseket vagy idegágakat nyomva neuralgiform fájdalmakat okozhatnak . fertőző bet. intraoralis kamera o rákszűrés!!!  tapintás o áthajlások tapintása o fogak tapintása fogászati szondával (egyenes.a szomszédos fog gyökeréhez szorulva azon resorptiót hozhatnak létre és gyulladást.állcsontokat ért ártalmak a fogcsíra fejlődésidején .öröklés Jelentősége: . kisgyerekek szokásainak alakítása o . hogy egész életen keresztül változatlan.. 6. stb  megtekintés o megfelelő megvilágítás mellett o esetleg lupe. a felszínről a mélybe progrediáló. rendellenes helyzetben semmiféle zavart nem okoz. diabetes. részesült e prevencióban. szájhigiénés szokások.

 Cariogén noxák ismétlődő behatására 8. caries nigra  ilyenkor a caries progressziója lassú  le is állhat. ez az arrested caries . hogy a fog a nyálból vesz fel szervetlen sókat o a fog keményebbé és sötétebbé válik  a korai posteruptiv időszakban a fog nagyon sérülékeny o rampant caries: a gyermek fogainak nagy része carieses o caries alba: a fiatal korban gyorsabban kialakuló.3-6. a baktériumokhoz eljut  idő: a mineralizáció-demineralizáció egyensúlyának tartós felborulása szükséges o savas pH-n a zománc demineralizációja megindul  ez pH 6.3 alatt történik meg. a normális pH 6. melynek jellemzői:  progresszív  destruktív  irreverzíbilis  irreparatív Előidéző tényezők  szabad fogfelszín: a szájüreg flórájával való kontaminációt teszi lehetővé o az át nem tört fogak nem szuvasodnak o részben áttört fogak szabad felszíne már szuvasodhat  bakteriális plakk: a dentalis plakk baktériumokat tartalmaz  szubsztrát: a táplálék fermentálható. darabos o idős korban egészen fekete. puhább szerkezető caries  későbbi elváltozások o középkorban a caries barnás.4 o a nyál pufferoló hatása fiziológiásan képes ezt a pH-t fenntartani Korfüggése  a fogaknak posteruptiv maturatioja van o ennek lényege. A fogszuvasodás kialakulása és tünetei Definíció A fog keményállományának pusztulásával járó betegség.

amíg az inger tart o a panasz az inger intenzitásával arányos  kezelése tömés  diagnosztikája: o megakad benne a szonda o direkt látható lehet o indirekt módon lehet látható  ilyenkor az elváltozás nem látszik. hogy megakad benne a szonda  irreparábilis o kezelése töméssel történik Caries media  a dentin felső rétegét is érinti  a paaszok csak ingerre jelentkeznek o hideg. progrediál Kezelése  ekkor még a mineralizáció helyreállításával az elváltozás visszafordítható  fokozott szájhigiénia. panaszokat nem okoz  speciálisan vizsgálható RTG-nel. meleg. szárnyas o az anyaghiányos területek feketén ábrázolódnak  vizsgálható lámpával o az érintett terület nem engedi át a fényt  nem szabad szondával vizsgálni! o ennek oka. főleg az édes o csak addig állnak fenn. de fölötte a zománc szürke Caries profunda  az elváltozás eléri a fogpulpát  jól látható  a fájdalom a kiváltó inger megszűntével is fennáll  kezelése: o plasztikus tömés . fehér folt  inspectioval nehéz észrevenni.Típusai Macula cretosa vagy caries incipiens  krétaszínű. hogy réteges szerkezetű o a felszíni kemény réteg alatt lágyabb szerkezetű zománc van  ha a felületén repedés keletkezik. étrendváltoztatás  fluorkezelés o fogorvosi lehetőségek:  fluoridtartalmú lakk  fluoridos lakkot tartalmazó sínbe haraptatás o otthoni lehetőségek:  szervetlen fluorid: kevésbé hatékony  szerves fluorid: hatékonyabb Caries inicialis vagy superficialis  diagnosztikai jele. ozmotikus hatások.

meg fogmosásról tudtok regélni.03-0. Fluorid tabletták . Só fluordúsítása . Tej fluordúsítása .0. a fog alakját befolyásolja(kisebb csücskök.2%-os NaF. Ivóvíz-fluorozás .Dentocar Lokális Prevenció 1. SnF .nehezen kivitelezhető 4. helyes táplálkozás 3.250mg/kg 3. átl. itt most csak a Fluor prevencióra térek ki A caries primaer prevenciójának három alappillére van: 1.Elmex fluorid o . 1-2. a baktériumok anyagcseréjét Fluoridprevenció 2 úton lehetséges: o fluoridok általános bevitele – a fog előtörése előtt o lokális kezelés – a fog előtörése után Általános elvek fluorid prevenciónál o optimális napi fluor bevitel: 0.szilárd tömés o korona Caries penetrans  előrehaladott. Ecsetelések . fluoridok általános és helyi alkalmazása 2. megfelelő szájhigiéne A fluoridok cariesprotektív hatása:  a fogzománc savakkal szembeni rezisztenciáját fokozza  a fog előtörése előtt endogén úton hat a fog keményállományára. Szájöblítés fluoridoldatokkal .04mg/testtömegkg. a fog jelentős részét teljesen elpusztító elváltozás 9.5g o dosis toxica: 125mg o dosis letalis: 2500mg Általános prevenció 1. SnF . sekélyebb barázdák)  gátolja a cukorbontás során egyes bakteriális enzimek működését.1mg/l F 2. A fogszuvasodás megelőzése és gyógyítása A helyes táplálkozásról.2%-os NaF.Aminfluorid 2.

lesimítása  Az üregek tisztítása Üregalakítás lépései:  Izolálás vattarolni. osztályú laesiók: V. matricázás. osztályú laesiók: IV. Fluoridos fogpaszták . nyálszívó  Sze. Tömhető üreg kialakítása . NaF . osztályú laesiók: II. osztályú laesiók: Üregalakítás részei:  A laesio feltárása  A cavitas határainak megszabása  Ellenállási és tartási forma kialakítása  Kényelmes hozzáférhetőségi forma kialakítása  A szuvas dentin eltávolítása  A zománcszélek ferdére csiszolása. Fluoridos zselék . alábélelés (Dycal. melynek jellemzői:  progresszív  destruktív  irreverzíbilis  irreparatív Terápia:  Tömésterápiát jelent  Az üregek osztályozása Black szerint: I.mono-fluoro foszfát 4. ékelés  Tömés :-adhezív -non-adhesív  Finírozás. cement)  Sze. tájékoztatás Inlay:  Szilárd állapotban ragasztjuk be (nem plasztikus)  Különleges üregalakítási technikát igényel  Technikai fázisa van  Költséges  Időigényes 1.SnF. polírozás  Tanácsadás.Elmex zselé Definíció A fog keményállományának pusztulásával járó betegség. A szuvas fogállomány nagy részének eltávolítása 2. osztályú laesiók: III.3. kofferdam. Aminfluorid.

a belőlük preparált üregek nagyrészt 5 osztályba sorolhatók. cermet cementek(fémerősítésű üvegionomer cementek) Szilárd tömések → in-lay-k -technikus készíti lenyomat alapján -nagyobb funkcionális és esztétikai értéket képviselnek. megfelelő mechanikai tulajdonságok hátránya: nem esztétikus. hogy a fogszínű tömőanyagok a fogszövetekhez mikroretenció útján kötődnek. műgyanta alapú tömőanyag) előnye: esztétikus. gömbfúróval 4. kompomerek. Kompozitok(fogszínű. foganyagkímélés. kémiai kötéseket alakítanak ki -amalgámtömésnél szabványos üreget kell alakítani. A fogak ált. mivel ezek sokszor nagy ép foganyag veszteséggel járnának -ennek oka.3. további tömőanyagok: üvegionomer-cementek. 12%Cu) előnye: olcsó. A felpuhult. hőt. zsugorodik → széli zárás elégtelen 3. Amalgám(Hg egy vagy több fémmel alkotott ötvözete. vízhűtés nélkül. ezüst-palládium kerámia fémkerámia kompozit üvegszállal megerősített kompozit(pl. elektromos áramot nem vezetei hátránya: drágább. áramot vezeti 2. mikromotorral távolítjuk el. jól meghatározott helyeken kezdenek szuvasodni. fertőzött fogszöveteket kezdetben nagy fordulatú (300-400ezer/perc) eszközzel – turbina – eltávolítjuk 2. ma használatos amalgámpor: 70%Ag. megfelelő széli zárás. megfelelő mechanikai paraméterek. Maradék szuvasság eltávolítása 4. 18%Sn. A maradék szuvasságot kis fordulaton. A tömés lehet az üregbevitelkor plasztikus. demineralizálódott. mivel az amalgámot mechanikus erők tartják helyben 3. mint a plasztikus tömések -anyaga lehet: fém: arany(legjobb). Belle Glass) Tömések Csoportosítás  esztétikus és nem esztétikus  adhezív és nem adhezív Amalgám  fontos az üregalakítás. ezeket az osztályokat Black állította fel → manapság a fogszínű tömőanyagok terjedésével az eredeti Black elveket nem kell teljesen betartani(mechanikai retenció kialakítása a tömőanyagnak). mert a tömés nem adhezív!  nem esztétikus  a közhiedelemmel ellentétben nem mérgező . hőt. titán. vagy szilárd Plasztikus tömések 1. ún. Tömés készítése 1.

de nehezen diagnosztizálható Pulpitis  a vérbőségen kívül gyulladásos sejtek is jelen vannak o előfordul tályogképződés is  a fertőzés a pulpába terjedhet: o carieses üreg felől o a periodontium felől  a fájdalom progresszíven erősödik o kezdetben ingerre jelentkezik és lassan szűnik o később spontán. gipszminta. Hyperaemia pulpae. majd folyamatosan. fogbélgyulladás (pulpitis).Esztétikus-adhezív tömések  kompozitok o előkészítés után válnak adhezívvé o 36-40 MPa húzószilárdságuk van  több. fogbélelhalás (gangraena pulpae) A fogszuvasodás következményei Hyperaemia pulpae  a pulpa valamilyen káros hatásra bekövetkező hyperaemiája  csak inger hatására jelentkezik fájdalom  ez az inger megszűntével elmúlik  a fájdalom nem túl erős o a fájdalmas fog lokalizálható  kezelhető. elviselhetetlen erővel o a fájdalom ilyenkor nem lokalizálható pontosan  kopogtatásra az érintett fog érzékeny  az egygyökerű fogak esetében kezelhető . kész tömés o CAD/CAM módszer 10. ezért erősíti a zománcot o antibakteriális hatású o esztétikailag és mechanikailag is előnytelenebb  kompomer cementek o a fenti kettő előnyeit egyesíti Szilárd tömőanyagok  anyagok: o arany és nemesfém-ötvözetek o kerámia o kompozit  jobb időtállóság  elkészítésének menete: o hagyományos módszer: lenyomatvétel. mint elég  üvegionomer cementek o kémiai jellegű adhézió o fluort ad le.

cysta radicularis A fogszuvasodás következményei Periodontitis vagy gyökérhártya-gyulladás Periodontitis acuta  ritkán önálló betegség  pulpitis totalishoz társulhat. hogy a szervezet sikeresen demarkálja az akut periostitist  ennek eredménye lehet: o gyökérhártya-megvastagodás vagy periodontitis chronica hyperplastica o granuloma periapicale  igen idült esetben a gyökércsúcson sipolyjárat nyílhat meg a csontdestrukció miatt  tünetek: o gyakran semmilyen tünetet nem okoz o a fog lehet érzékeny kopogtatásra o a gyökércsúcs környéke lehet nyomásérzékeny Cysta radicularis  krónikus periodontitis talaján kialakult cysta  feltehetően a granulómákban burjánzásnak indult hámsejtek hozzák létre o kialakulása genetikai adottság kérdése is  bennéke híg. ekkor zavarossá válik  a bennék felszaporodása folyamatos növekedést okoz  tünetek: o kisebb cysta tünetmentes o a nagyobb a fogakat széttolja. phlegmone kísérőjelensége  tünetek: o a fog kopogtatásra érzékeny. az állcsontokat destruálja  kezelése: o Partsch I. fájdalmas o a beteg gyakran nem tudja zárni a fogait o előfordul. osteomyelitis. hogy hosszabbnak érzi a fogait Periodontitis chronica  csak elhalt fogbél mellett jelentkezik  kialakulásának módja. a beteg panaszmentes  gyakran jelentkezik később akut fellobbanás o ilyenkor a legjellemzőbb forma a periostitis 11. tiszta folyadék o akut gyulladás előfordul.Gangraena pulpae  a pulpa elhalása miatt a fájdalom megszűnik. műtét: a cystából melléküreg kialakítása . még élő fogbél esetén  lehetséges okai: o pulpitis vagy gangraena pulpae esetén a fertőzés a foramen apicisen át a periodontiumba lép o iatrogen ártalom o chronicus periodontitis fellobbanása o periostitis. Gyökérhártyagyulladás (periodontitis).

folyamatos  fájdalomcsillapítókra nem szűnik  ritkábban visszahúzódhat o ekkor megy át a chronicus formába o a chronicus periostitis abscessusa fistulával nyílhat a bőrön  gyakrabban abscessus alakul ki  megjelenése jellegzetes: o a felső szemfognál elsimul a nasolabialis redő o a felső premolárisoknál jellemző az alsó szemhéj duzzanata o a felső molarisoknál az arcus zygomaticus és a temporalis táj duzzadt o az alsó fogak gyulladásai sublingualis.Partsch II. submentalis vagy submandibularis duzzanatot okoznak 13. lüktető. Csonthártyagyulladás (periostitis) Periostitis  oka lehet: o fertőzés beterjedése cariesen keresztül o parodontalisan behatoló és továbbterjedő fertőzés o trauma  tünetek: o az áthajlást oedemás duzzanat tölti ki o a duzzanat fájdalmas  a fájdalom monoton. műtét: a cysta eradikálása a környezetével együtt  ez a preferált eljárás o az érintett fogak megtarthatóak. ha egyéb feltételek adottak 12. Kötőszöveti rések gyulladása (phlegmone). csontvelőgyulladás (osteomyelitis) Phlegmone  kötőszöveti résben terjedő gyulladást jelent o a legsúlyosabb extraalveolaris gyulladásos állapot  formái: o pterygocranialis o temporofacialis o parapharyngealis o pterygomandibularis  ez a leggyakoribb  összeköttetése van:  a koponyaalappal  a mediastinummal o submasseterica o submandibularis o sublingualis o submentalis Osteomyelitis  csontrészek halnak el  áttörheti a corticalist o .

neuralgia o ekcéma o endocarditis rheumatica  irodalmi adatok szerint a koraszülés. fölötte elsimult bőr o fájdalom o láz o a beteg nagyon elesett  sokkal inkább. mint amennyire a látható tünetek indokolnák a pusztuló csontrészek szekvesztert alkotnak o 14. sanguis-nak in vitro thrombocíta aggregációs hatása van o hyperlipidémiában a hatás fokozottabb  28. Strep.   ekkor periostitist okozhat okai hasonlóak a periostitiséhez tünetek: o duzzanat. véralvadás. gingivalis. Odontogén gócfertőzések Odontogén gócfertőzés  góc lehet: o a periodontitis chronica minden formája o a mély tasakképződéssel járó parodontitis  a góc által fenntartott betegség a másodlagos vagy gócbetegség  gócbetegség lehet: o polyarthritis o carditis o iritis o akut diffúz GN o alopecia o neuritis. fogágy betegséget okozó kórokozó DNS-t o P. endothel integritás károsodik o szájüregi mikrorganizmus szóródhat hematogénen  direkta hatás o indirekt hatás: a parodontális fertőzés gyulladásos választ triggerel o közös rizikó faktorok o atheeromás plakkokban azonosítottak fogbél ill. században a kardivaskuláris betegségek jelentős halálokok o genetikai hátterük a fogászati gócéval azonos (hyperinflammatorikus monociták. amik a bakteriális sejtfal antigénekkel keresztreagálnak  gyulladásos mediátorok. hát előtti parodontális kezelés jelentősen csökkentette a koraszülés és az intaruterin retardáció kockázatát  aspirációs és gépi lélegeztetés miatti pneumóniában baktériumok a szubgingivális plakkból vagy tasakból  elhanyagolt szájhigiéne mellett a COPD előfordulás nő  2-típusú diabatesben . bakteriospermia és egyes anyagcserebetegségek is összefügghetnek fogászati góc jelenlétével  21.

cellulitishez. osteomyelitishez. septikus shokkhoz. beadással a profilaxis o rizikócsoportok:  nem kardiológiai eredetű kondíciók:  idős  thrombózisra hajlamos  immunszupprimált  lokális veszéleztető faktorok  már előfrodult bakteraemia  kardiológiai:  műbillentyű  IE az anamnézisben  szívtranszplantáltak billentyűhibával  kongenitális szívbetegségek (reparálatlan. agytályoghoz. reparált reziduális defektussal  magas rizikócsoport:  immunszuprimáltak. rtg góc erdetű megbetegedesék klasszikus terápiája (19-20. század eleje): tömeges fogeltávolítás odontogén elváltozások ellátása: o gingivitis. vasculitis. rágás fogpiszkáló használat is bacterémiát okozhat. transzplantáltak. pylori) szájüregi baktériumok. ill.       kiterjedt parodontitis mellett 6x nehezebb beállítani a megfelelő glikolizált Hb szintet o Thorstensson: fennálló parodontitis mellett sokkal gyakoribb a proteinuria és a nyagy ereket érintő betegségek következményes komplikációja összefüggés gyomorfekéllyel és Chron-betegséggel (szájüregben jelen van H. ami egészségesben nem jelent gondot. parodontális kezelés) de akár az erőteljes fogmosás. 600 mg clindamycin gócszűrés o szerepe fontos lehet bizonyos betegségek prevenciójában ill. műbillentyűsök.és supragingivális depurálás o gangréna. mediastinitishez. inplantátum behelyezés. ekcéma bizonyos fogászati beavatkozások (foghúzás. parodontitis  sub. fogkőeltávolítás. granulóma  gyökérkezelés o . ellenük termelt antitestek glomerulonephritissel kapcsolatba hozhatók bőrbetegségek: psoriasis. korai gyógyításában o fizikális vizsgálat. vitalitás vizsgálat. de arra fogékonyban infektív endocarditishez. teljesen reparált a műtét követő 6 hónapban. gócfertőzéshez vezethet. anamnézisben reumás láz szerepel  ilyenkor antibiotikum profilaxis kötelezős: 2 g penicillin. septicamiához. ezért: o a gócos fog extrakcióját antibiotikumvédelem mellett kell elvégezni o két-három órával a beavatkozás után még megkísérelhető iv.

cysta  cystectomia o radix relicta. ami helyenként elszarusodhat  emiatt úgy mondták. de kérhetik így  papilla interdentalis: a fogak kontaktpontjai alatti teret tölti ki Ínyrostok  kötegekbe rendeződött kollagénrostok  feladatuk az íny rögzítése  irányuk szerint csoportjaik: o körkörös vagy cirkuláris rostok: a szabad ínyszél felső részében futnak o dentogingivális rostok: vízszintes lefutásúak. ami nem igaz. impactio dentis  sculptio o gyökértömött fognál rtg félév múlva. a szájüreg. nincs-e periapicális elváltozás  a fogászati góc és a másodlagos beteegség összefüggését csak infektív endocarditisben sikerült igazolni  leggyakoribb odontogén gócformák: o pulpális eredetűek:  gangréna  granuloma periapicale  císta radicularis o parodontalis eredetűek:  gingivitis chronica  parodontitis chronica o parodontitis simplex o inkomplett gyökértömés o osteomíelitis chronica o radix relicta o impactio dentis  a jövő a fogorvosok és egyéb szakorvosok együttes munkája 15. az ínyt a cementhez rögzítik o transseptalis rostok: két szomszédos fogat kötnek össze az alveolaris septum fölötti ínyben o horizontális rostok: vízszintes lefutásúak. hogy elszarusodó laphám borítja. mint környezet hatása a fogágyra A fogágy anatómiája Íny Makroszkópos részei  gingiva marginalis vagy szabad ínyszél: a fog felszínéről tompa szondával elemelhető o belső felszínét el nem szarusodó laphám borítja o közte és a fog között van az ínybarázda (sulcus gingivalis)  ennek alapját képezi a hámtapadás  gingiva propria vagy feszes íny: o erősen tapad az alatta lévő csonthártyához és cementhez o felszínét el nem szarusodó laphám borítja. a fogágy élettani változásai. Az egészéges fogágy szövetei. az íny szélén futnak végig Vérellátás o .

forrásai: o supraperiostealis artériák o az alveoluscsúcsokon a csontból kilépő artériák o ligamentumokban haladó artériák Gyökérhártya  mindazok a szövetek ide tartoznak, amik a fog cementje és az alveolusfal közti teret kitöltik  a gyökérhártyarostok a legfontosabb összetevői  ezek fentről lefelé: o alveolusszéli rostok o vízszintes vagy Sharpey-féle rostok o ferde vagy gyökérközi rostok o csúcsi rostok  vastagsága a középső harmadban a legkisebb  terhelés hatására megvastagodik o rtg-képen a periodontalis rés kiszélesedése látható Cement  a fog gyökérfelszínét borítja  nagyon hasonló szerkezetű, mint a csont  két része: o acellularis vagy primer cement  ebbe ágyazódnak a Sharpey-féle rostok o cellularis vagy szekunder cement  cementoblastokat tartalmaz  a zománchoz való viszonya: o 60%-ban ráterjed a zománcra o 10%-ban rés van a kettő között o 30%-ban pontosan összeér a zománccal Fogmedernyúlvány  az állcsontok része  a fog elvesztése után gyorsan felszívódik  a csont elmeszesedett állományában végződnek a Sharpey-féle rostok  szerkezetileg kétféle része van: o a külső részt köteges csont alkotja o ezen kívül lemezes csont található o a fogvándorlás során képződő csont is lemezes csont A fogágy változásai  a kor előrehaladtával: o a gingiva marginalis visszahúzódik o osteoporosis miatt gyengül a fogmedernyúlvány o a fogak kopnak  ezt a folyamatos fogáttörés kompenzálja  aktív áttörés: a fog az occlusiós sík felé mozog

passzív áttörés: a fog klinikai koronája növekszik, a hámtapadás apicalis irányba vándorol (ez utóbbi gondolom nem kompenzálja a fogkopást)

Lerakódások a fogfelszínen  aquirált pellicula vagy szerzett lepedékszerű bevonat: a fog felszínéhez közvetlenül tapadó réteg o a nyál glikoproteinjeiből áll o könnyen eltávolítható, de percek alatt újraképződik o kezdetben baktérium- és sejtmentes  materia alba: baktériumok anyagcseretermékeiből és epiteliális sejtekből áll o vízsugárral vagy öblítéssel eltávolítható o sárgás vagy fehér anyag a gingiva marginalis közelében o tartalmazhat ételmaradványokat is  bakteriális plaque: puha, el nem meszesedett anyag o főleg baktériumokból áll o csak mechanikusan távolítható el o a kolonizáció sorrendje: 1. G+ coccusok és pálcák 2. G- coccusok és pálcák 3. fuzobaktériumok 4. filamentumok 5. spirillumok 6. spirochaeták o a chronicus gyulladás kialakulásáért elsősorban a plakk a felelős  calculus dentis (fogkő): elmeszesedett bakteriális plaque o idővel a színe sötétebbé válik o leginkább a nyálmirigyek kivezetőcsöveihez közel találhatók meg o gyerekekben 9 éves kor előtt ritka, felnőttekben nagyon gyakori  elszíneződés: rendkívül erősen tapad a foghoz A fogágybetegségek okai  bakteriális plakk és fogkő o a fogágybetegségek fő oka o a nők jobb szájhigiéniája miatt a fogágy állapota az azonos korú nőknél jobb  iatrogén ártalmak: o rossz tömés, korona vagy fogpótlás o gyógyszerek:  oralis contraceptivumok  hidantoinszármazékok: gingivahyperplasiát okoznak  kevésbé jelentős: o mélyharapás o dohányzás o táplálkozás  súlyos vitaminhiány mellett nagy jelentősége lehet! A fogágybetegségek osztályozása

Gingivitis marginalis chronica vagy gingivitis simplex Kialakulása  oka a bakteriális plakk felhalmozása a sulcus gingivalisban és az ínyszél közelében  a gyulladás miatt a hámtapadás proliferál és apicalis irányba vándorol o ezzel megindul a tasakképződés  a gingiva megváltozik: o a színe kékesvörös, livid lesz o a gingiva marginalis és a papillák megduzzadnak o könnyen elemelhetővé válik a fog felszínéről  gyakoribb a kellemetlen érzés, mint a fájdalom  néha a kóros válasz gyulladás helyett fibrosis Kezelése  a beteg felvilágosítása a jó szájhigiénével kapcsolatban  a fogkő és a plakk eltávolítása  depurálás  iatrogén prediszponáló faktorok megszűntetése  esetleg ínyplasztika Gingivitis ulceronecrotica acuta vagy gingivitis ulcerosa Megjelenése és lefolyása  leggyakrabban akutan jelentkezik o lehet recurrens és chronicus is  a beteg jellemzően fiatalkorú  a papillák lecsapottak, kifekélyesedettek o álhártya borítja őket  nagyfokú fájdalommal jár  a submandibularis nyirokcsomók lehetnek megduzzadtak  elhanyagolt esetben a fogak gyors elvesztéséhez vezet Prediszponáló tényezők  helyi tényezők: o már fennálló gingivitis o ínysérülés o dohányzás o hiányos táplálkozás, vitaminhiány  általános tényezők: o uraemia o anaemia o cachexia o chr. nehézfémmérgezés o stressz Kezelés  lemosás 3%-os hidrogén-peroxiddal  óvatos depurálás (a fájdalom miatt)  napok múlva, ha már csökken a fájdalom, alapos depurálás  a maradandó deformitások sebészileg kezelhetők

alveolaris és a fog közé  a csontveszteség lehet: o horizontális: a csontfelszívódás mértéke az egyes fogak körül azonos o vertikális: a különböző fogak körül nagyon különbözhet a felszívódás mértéke  az ínyelváltozások azonosak a gingivitis marginalis chronica elváltozásaival  . kisgyermekeken jellemző. de felnőtteken is előfordul  lappangási ideje 1-8 nap  tünetek: o általános:  láz  levertség o helyi:  ínygyulladás vezikulumokkal és eróziókkal  fokozott nyálfolyás  foetor  nyirokcsomóduzzanat Pericoronitis acuta  a bölcsességfog részleges áttörésekor alakul ki leggyakrabban  spontán gyógyulhat. szabálytalan tasak elzáródásával alakul ki  egészséges szájban is kialakulhat. valamilyen idegentest hatására o ez leggyakrabban letört fogpiszkáló  a gyulladás gyorsan nagy mennyiségű csont pusztulásához vezet  a tályog megnyílhat o a nyílás körül granulációs szövet jelenik meg  kezelése: o az első cél a fájdalom megszűntetése o ezután antibiotikumos kezelés o beolvadt tályog esetén incisio Parodontitis chronica  a simplex és az összetett forma kiterjedésében különbözik  a gingivitis marginalis chronica következménye  legjellemzőbb elváltozás a tasak o tipikusan interdentalisan helyezkedik el o mélységének szondázásával a csontveszteség megbecsülhető o nyomásra genny ürül belőle  a kialakult tasak formája szerint lehet: o ínytasak: a tasak alja nem éri el a processus alveolaris tetejét o csonttasak: a tasak beterjed a proc. ha a tasak lefelé nőve eléri a parodontiumot Abscessus gingivalis és abscessus parodontalis  általában előrehaladott fogágybetegségben jelentkezik o a mélybe terjedő. de előfordul recidíva  kezelése drenálással vagy circumcisioval történik  problémát jelent.az akut szakaszban tilos foghúzás és minden szájüregi beavatkozás Gingivitis herpetica acuta vagy gingivostomatitis herpetica  újszülötteken.

fokozat: a középső harmadba eső csont pusztulása o III. fokú.pálcákkal szemben o genetikai: anyai öröklődés. fokozat: a fognyak körüli csont pusztulása o II. a hang tompa  a csontpusztulás mértéke lehet: o I.a gingiva visszahúzódik  jellemző tünet a fogmozgás o okai:  a ligamentumok reverzíbilis pusztulása  a csont irreverzíbilis pusztulása o az érintett fogak kopogtatásra érzékenyek. Gingivitis Gingivitis marginalis chronica vagy gingivitis simplex Kialakulása  oka a bakteriális plakk felhalmozása a sulcus gingivalisban és az ínyszél közelében o . fokozat: az apicalis csont pusztulása Parodontosis Megjelenés és előfordulás  gyermekkorban vagy fiatal felnőttkorban jellemző o nőkön 3:1 arányban gyakoribb  okai: o immunológiai: csökkent immunitás bizonyos G. mint az ínygyulladás mértéke indokolná o jellemzően szimmetrikus Kezelés  szájhigiéné helyreállítása és fenntartása o depurálás o polírozás  ha a csontpusztulás III. a fogakat el kell távolítani  occlusio helyreállítása  tasakok sebészi kezelése  szigorú postoperativ ellenőrzés Atrophia parodontalis vagy atrophia alveolaris  a processus alveolaris magasságának csökkenése o az életkor előrehaladtával következik be  a visszahúzódó íny miatt szabaddá váló fogfelszín fokozottan érzékeny A megelőzés lehetőségei  legfontosabb a jó szájhigiéné fenntartása  ennek eszközei: o jó fogkefe o megfelelő fogmosási módszer 16. fokozott előfordulás indiaiakban és feketékben  a frontfogak mozgathatóak  csontpusztulás o vertikális forma jellemző o mértéke nagyobb.

vitaminhiány  általános tényezők: o uraemia o anaemia o cachexia o chr. livid lesz o a gingiva marginalis és a papillák megduzzadnak o könnyen elemelhetővé válik a fog felszínéről  gyakoribb a kellemetlen érzés. kifekélyesedettek o álhártya borítja őket  nagyfokú fájdalommal jár  a submandibularis nyirokcsomók lehetnek megduzzadtak  elhanyagolt esetben a fogak gyors elvesztéséhez vezet Prediszponáló tényezők  helyi tényezők: o már fennálló gingivitis o ínysérülés o dohányzás o hiányos táplálkozás.a gyulladás miatt a hámtapadás proliferál és apicalis irányba vándorol o ezzel megindul a tasakképződés  a gingiva megváltozik: o a színe kékesvörös. kisgyermekeken jellemző. mint a fájdalom  néha a kóros válasz gyulladás helyett fibrosis Kezelése  a beteg felvilágosítása a jó szájhigiénével kapcsolatban  a fogkő és a plakk eltávolítása  depurálás  iatrogén prediszponáló faktorok megszűntetése  esetleg ínyplasztika Gingivitis ulceronecrotica acuta vagy gingivitis ulcerosa Megjelenése és lefolyása  leggyakrabban akutan jelentkezik o lehet recurrens és chronicus is  a beteg jellemzően fiatalkorú  a papillák lecsapottak. ha már csökken a fájdalom. de felnőtteken is előfordul  . alapos depurálás  a maradandó deformitások sebészileg kezelhetők  az akut szakaszban tilos foghúzás és minden szájüregi beavatkozás Gingivitis herpetica acuta vagy gingivostomatitis herpetica  újszülötteken. nehézfémmérgezés o stressz Kezelés  lemosás 3%-os hidrogén-peroxiddal  óvatos depurálás (a fájdalom miatt)  napok múlva.

fokozat: az apicalis csont pusztulása 18. A gyökerek és a sinus maxillaris viszonya  fiziológiásan a Highmore-üreg fundusához az első nagyörlő gyökerei vannak a legközelebb o normálisan néhány mm-es csont választja el egymástól a gyökeret és az üreget . Tájanatómiai ismertek az érzéstelenítés és fogeltávolítás szempontjából Anatómiai viszonyok Foggyökerek Lásd a A fogak csoportosítása és azonosítása cikket. fokozat: a fognyak körüli csont pusztulása o II. alveolaris és a fog közé  a csontveszteség lehet: o horizontális: a csontfelszívódás mértéke az egyes fogak körül azonos o vertikális: a különböző fogak körül nagyon különbözhet a felszívódás mértéke  az ínyelváltozások azonosak a gingivitis marginalis chronica elváltozásaival o a gingiva visszahúzódik  jellemző tünet a fogmozgás o okai:  a ligamentumok reverzíbilis pusztulása  a csont irreverzíbilis pusztulása o az érintett fogak kopogtatásra érzékenyek. a hang tompa  a csontpusztulás mértéke lehet: o I. Parodontitis chronica  a simplex és az összetett forma kiterjedésében különbözik  a gingivitis marginalis chronica következménye  legjellemzőbb elváltozás a tasak o tipikusan interdentalisan helyezkedik el o mélységének szondázásával a csontveszteség megbecsülhető o nyomásra genny ürül belőle  a kialakult tasak formája szerint lehet: o ínytasak: a tasak alja nem éri el a processus alveolaris tetejét o csonttasak: a tasak beterjed a proc. fokozat: a középső harmadba eső csont pusztulása o III.  lappangási ideje 1-8 nap tünetek: o általános:  láz  levertség o helyi:  ínygyulladás vezikulumokkal és eróziókkal  fokozott nyálfolyás  foetor  nyirokcsomóduzzanat 17.

incisivus  a két második nagyörlő (7-es) distopalatinalis csücskét összekötő vonalon az ínyszéltől 1 cmre van a foramen palatinum majus o a palatum nyálkahártyákán kissé kiemelkedő papilla jelzi o itt lép ki a n. és az a.az üreg fundusán lehetnek recessusok. mentalis. nasopalatinus Scarpae végága. hogy erős tartószerkezetű fog eltávolításakor a tuber letörhet  a nagymetszők gyökércsúcsa között és mögött van a foramen incisivum o ezen át lép ki a n. illetve számos anatómiai variáció is előfordul o ennek megfelelően a fogak gyökerei elérhetik az üreget o ilyen fogak lehetnek:  az összes nagyörlő (leggyakrabban a felső hatos)  a kisőrlők  ritkán a szemfogak  nagyon ritkán a metszők  ekkor komplikált lehet az extractio: o megnyílhat a Highmore-üreg (sinus apertus) o emelővel a gyökeret az üregbe tolhatjuk (ezért a felső állcsont alapszabály szerint emelőt nem használunk!) A maxilla  csontszerkezete lazább. alv. erősebb csont (szivacsos és corticalis állomány is)  testét két csonttaréj erősíti: o lingualisan a linea mylohyoidea o vestibularisan a linea obliqua  mindezek miatt: o az alsó molarisok eltávolítása nehezebb o infiltrációs érzéstelenítés nem lehetséges (ill. alveolares sup. a n. inf. alveolarisok is gyengébbek  ezeket a crista zygomaticoalveolaris nevű csonttaréj segít erősíteni o emiatt a vezetéses érzéstelenítés ritkábban szükséges  az érzéstelenítő könnyen bediffundál a csontba  a crista infrazygomatica mögött található a tuber maxillae o itt lépnek be a csontba a nn. maxillaris ágai o ennek jelentősége. palatinus anterior. alveolaris inferior o meziálisan tőle helyezkedik el az őt takaró vékony csontlemez  ennek neve lingula Az idegellátás vázlata  . corticalisa vékonyabb. a ramus közepén vagy kissé felette) található o itt lép be a csontba a n. kisebb molekulájú érzéstelenítő kell hozzá pl. ami a n. medius és posterior A mandibula  vastagabb. post. oldalága  a foramen mandibulae a ramus madibulae "hosszának és szélességének a keresztezésében" (sic) (tehát kb. articain)  az első és második kisörlő gyökércsúcsa között és alatt van a foramen mentale o ezen lép ki a n. mint a mandibuláé o a proc.

sphenopalatinumhoz  másrészt a gangliont megkerülve csatlakoznak az abból kilépő nn. így alakul ki a plexus dentalis (melynek létét egyes szerzők vitatják)  a fissura orbitalis inferioron át belép a szemüregbe o itt a sulcus és a canalis infraorbitalisban halad o a sulcus közepe táján válik le róla a n. a ramus gingivalis nem lép be a tuberen át a csontba. V/2. ez a n. ennek pedig néhány ága a n. sphenopalatinit  ezek (áthaladó) rostokat adnak a ggl. tisztán érzőideg  a foramen rotundumon át jut a fossa pterygopalatinába o itt adja le a nn. V látja el érző beidegzéssel N. alveolares superiores posteriores  ezek a tuber maxillaen át jutnak a molaris fogakhoz és az őket rögzítő maxillarészhez  egy kis ág. alveolaris superior anterior  szintén a sinusban halad előre és lefelé  ellátja:  a frontfogakat és a fogmedrüket  az ínyt  a foramen infraorbitalén át kijut a szemüregből  itt oszlik végágaira a n. nasopalatinus Scarpae  végága. post. a n.) a foramen palatinum majuson lépnek át  biztosítják a szájpad beidegzését egészen a szemfogig o egy másik ágat is lead itt. med.. hanem a molarisok buccalis gingiváját idegzi be  néhány ága csatlakozik a n.az összes fogat és mindkét állcsontot a n. maxillaris  a n. alveolaris superior medius  a sinus maxillarisban nyálkahártyával fedetten halad lefelé  ellátja:  a sinus nyálkahártyának egy részét  a kisörlőket és azok fogmedrét  a hozzájuk tartozó ínyt o a canalis infraorbitalisban válik le a n. alveolaris superior mediushoz. és beidegzi a keményszájpad primer szájpadnak megfelelő részét  ez a metszőfogak és a szemfogak közötti háromszögletű terület o a szemüregbe való belépés előtt a "fissura pterygomaxillarison" lead két ágcsoportot  az egyik a nn. palatinihez  ezek (ant. alveolaris superior anteriorhoz. infraorbitalis ("pes anserinus minor") o ezek látják el:  az alsó szemhéjat  az orrszárnyat és az orrlyukat  a felső ajak bőrét  a nyálkahártya egy részét  . incisivus a foramen incisivumon lép át.

valamint a mentum bőrének érző idege. auriculotemporalis a fül környékét és a halántékot látja el  a n. ez általában elegendő  akkor kell többet alkalmazni.Lidocain 2% max. o Inj. és a frontfogak gingivájának.N. így tovább hat az érzéstelenítő. valamint vérteleníti is a területet. pterygoideus medialis  az egyetlen érzőrost a n. ha a hatás nem kielégítő  novocain (már nem.dózis 10ml o Inj. kisörlőtől hátrafelé o a hátsó köteg csak érzőrostokat tartalmaz  a n. mentalis  ez a foramen mentalén lép ki és az alsó ajak.Lidocain-Adrenalin 2% max.01mg adrenalin/l .  végága a "nervus incisivus mandibulae". tehát 10 ug/ml)  1 ampulla 2 ml. lingualis a nyelv elülső 2/3-át látja el érzőrostokkal 19. 1. mandibularis  kevert ideg  a foramen ovalén lép ki a koponyából  két kötegre oszlik: o az elülső köteg főként mozgatórostokat tartalmaz  ezek:  n. temporalis  n. alveolaris inferior a foramen mandibulaen lép a csontba  ellátja az alsó fogakat és a mandibula testét  ennek oldalága a n. pterygoideus lateralis  n.dózis 20ml (0. buccalis  ez ellátja:  a bucca nyálkahártyájának alsó részét  az alsó örlők ínyét a 2. ami az alsó frontfogakat látja el  a n. massetericus  n.8 ml-nyi oldatot vestibularisan az áthajlásnál a nyálkahártya alá fecskendezünk . sok allergiás reakció volt)  ultracain (=4% articain + adrenalin)  a gyulladásos szövetek nehezebben érzésteleníthetők Érzéstelenítés a maxillán  a felső frontfogak és kisőrlők eltávolítása: o infiltrációs érzéstelenítést alkalmazunk o kb. Érzéstelenítés Gyógyszerek  lidocain o lidocain és adrenalin kombinációját szokták használni o ennek célja a felszívódás csökkentése.

itt található a lingula.2 ml-nyi oldatot elhelyezni  ennek célja a plexus dentalis elérzéstelenítése (már ha létezik ilyen) o a palatinalis oldal érzéstelenítése a foramen palatinum majushoz adott 0. fent) o infraorbitalis érzésteleníté: a for. mert a feszes nyálkahártyában necrosist okozhat!  vezetéses érzéstelenítés a maxillán o tuberalis érzéstelenítés (ld. mint az előbb o . buccaliságainak érzéstelenítése  sikeres a vezetéses érzéstelenítés.a maradék 0. o a bal oldali érzéstelenítés hasonlóan történik. maxillaris törzsérzéstelenítését érjük el (főleg sinus max. ha az alsó ajak zsibbad  az alkalmazótt metódus a Szokolóczy-féle módszer o a jobb oldal érzéstelenítésénél:  bal mutatóujjunkkal kitapintjuk a mandibula fejecsét. Érzéstelenítés a mandibulán  itt a fő elv a vezetéses érzéstelenítés o infiltrációs érzéstelenítést csak a 2. de a kéztartás fordított:  a bal kéz gyűrűsujja tapintja a fejecset  a mutatóujj a szögletet  a másik két ujj hasonlóan helyezkedik el. et med.2 mlnyi oldattal történik  ide a feszes nyálkahártya miatt nem szabad ennél több érzéstelenítőt fecskendezni. alveolaris superior posterior csontba való belépésénél helyezzük el az oldatot o a beszúrás helye a második nagyörlő distobuccalis gyökércsúcsának magassága o a hatos eltávolításakor a crista előtt is kell 0. inf.vagy extraoralis szúrásból (nn. ezt ide helyezzük  a gyűrűsujjunkat a mandibula szögletére helyezzük  a középső ujjunkat ennek a távolságnak a feléhez tesszük  hüvelykujjunkkal benyúlunk a szájba. ant. pal. vagy infiltrációst.és középső ujjak közti szakasz felezőpontja  ez a pont azonos a felhágóág mértani középpontjával. itt lép be a n. és az ujj körömpercét a mandibula elülső élére helyezzük a középső ujjunkkal szembe  ujjunk hegyével érintjük a ramust  ekkor a beszúrás helye a hüvelyk. alv.2 ml oldattal a palatinalis nyálkahártyát érzéstelenítjük o ennek helye a fogak gyökércsúcsának magassága vagy a foramen incisivum  a felső molaris fogak eltávolítása: o tuberalis érzéstelenítést alkalmazunk. kisörlőtől hátra végzünk o itt a cél a n. inraorbitale elé. műtétekhez).) o "Matas-féle" módszer: a for. vagy bele fecskendezünk oldatot intra. a front és kisőrlőkhöz hasonlóan o tuberalis esetén a n. így a n. alv. sup. majuson keresztül a fossa pterygopalatinába juttatjuk a szert.

ellenjavallatai.-es mandibuláris érzéstelenítéssel. hogy nem roppan össze a szorítás hatására  a koronafogók ajkai a fogó zárt állapotában nem érnek össze  a felső fogak eltávolításához használt fogók: o a szár és a csőr párhuzamos vagy enyhén hajlott o a felső frontfogakhoz és kisörlőkhöz való fogók ajka osztatlan  ezek a fogak majdnem mind egygyökerűek  kivétel az első kisörlő. feltételei. ha a korona nem destruált.v. odontogen thrombophlebitis (sinus cavernosus) o relatív indikációk: előrehaladott fogszuvasodás pulpitissel vagy parodontiumkárosodással o tejfogaknál:  akutan panaszokat okozó.Spix (lingula mandibulae) féle módszer megegyezik a Szokolóczy féle II. felszívódóban lévő gyökerű tejfog  a maradófogak áttörését akadályozó tejfog o gyökérkezelésre nem alkalmas fog o gyulladást fenntartó fog o eltávolítás fogpótlástani céllal  kontraindikációk: o abszolút kontraindikáció nincs o relatív kontraindikációk:  gócos fog (antibiotikum-védelemben elvégezhető)  vérképzőszervi betegség  rosszindulatú betegségek sugárkezelése után  nagyon legyengült beteg  fertőző betegségek aktív szakasza  fekélyes nyálkahártyalaesiok  bisphosphonát kezelés (főleg i. ennek viszont buccalis és palatinalis a két gyökere o a kisőrlőkhöz való koronafogó csőre enyhén hajlított a szárhoz képest . 20. odontogen phlegmone. A fogeltávolítás javallatai. a fogeltávolításhoz szükséges műszerek Indikációk és kontraindikációk  indikációk: o abszolút indikáció: odontogen sepsis.) Műszerek Fogók  a fogók részei: o szárak o zár o csőrők o ajkak Koronafogók  akkor használjuk. és feltételezhető.

amellyel a fog elölről fogható meg  ez lehet osztott és osztatlan is Gyökérfogók  a csőrök zárt helyzetben mindig összeérnek  az alsók itt is derékszögben hajlítottak  az ajkak mindig osztatlanok  felső gyökerek eltávolításához alkalmas a bajonett alakú gyökérfogó o főleg a molarisok gyökereinél hasznos Emelők  a gyökerek kifordításához használják o kivétel a Lecluse-emelő  ez az alsó bölcsességfog eltávolítására alkalmas  csak akkor szabad alkalmazni.az első két molarishoz való fogók csőre szintén hajlított  mindig a vestibularis ajak osztott. ha a fogsor zárt. mert a hetesen támaszkodik. és azt kibillentheti o a bölcsességfog kifordítására alkalmas a Bein-emelő is  páros emelő a Barry-féle emelő o ennek két formája a "tőlem-Barry" és a felém-Barry  a Barry-emelőhöz hasonló a Winter-emelő o ez nem éles o nagyon nagy erő kifejtésére képes. a vestibularis két gyökérnek megfelelően  emiatt a két oldalra külön fogó van o a harmadik molarishoz való fogó bajonett alakú. Egyszerű fogeltávolítás Egyszerű fogeltávolítás Az orvos helyzete o . eltörheti a mandibulát is  felső fogak gyökereinek eltávolításához tilos emelőt használni! Egyéb műszerek  az íny leválasztásához használható a fogó mellett a Balogh-féle ínyleválasztó  a gyökéren lévő granuloma eltávolítására alkalmas a Volkmann-féle kanál  vésésnél használatos műszerek: o szájzugkampó o raspatórium o Luer-féle csontcsípő o szájterpesztő o nyelvfogó 21. osztatlan ajkú  az alsó fogak eltávolításához használt fogók: o a szár és a csőr mindig derékszöget zár be o az alsó frontfogakhoz és kisőrlőkhoz használt fogók ajkai osztatlanok o az alsó molarisokhoz használt fogó mindkét ajka osztott  emiatt mindkét oldalon használható ugyanaz a fogó o az alsó harmadik molarisokhoz olyan fogó használatos.

vésés. illetve a felső első kisörlő esetében csak döntögető mozdulatokat végzünk  a molarisoknál a döntögetést mindig a kisebb ellenállás irányába kezdjük o ez az alsó molarisoknál lingualis o az összes többi molaris fognál buccalis A seb ellátása  az alveolust kissé összenyomjuk  a sebbe hajtogatott gézhengert teszünk. az áthajlástól az íny széléig  a metszés helye az eltávolítandó fog előtt egy fognyival o az ínytcsonthártyát a csonthártyával együtt leválasztjuk  ez a mucoperiostealis lebeny o ezután az alveolus vestibularis falát egyre mélyebben véssük ki. öblögetni nem  az érzéstelenítés elmúlása után enyhe fájdalom jelentkezik  egyéb komplikáció esetén a beteg jelentkezzen az orvosnál 22. Megelőző feltárás. szövődmények fogeltávolítással kapcsolatosan Megelőző feltárás és vésés  a két fogalom közti különbség: o megelőző feltárást a rtg-anatómiai viszonyok ismeretében lehet elektíve végezni o a vésésre akkor kerül sor. egészen addig. ha a már megkezdett húzás sikertelen anatómiai akadály miatt  a kivitelezés azonos mindkét esetben: o függőleges metszést készítünk az ínyen. míg el nem érjük a gyökeret o a gyökér eltávolítása után a sebet megtisztítjuk a csontszilánkoktól o a mucoperiostealis lebenyt visszavarrjuk Szövődmények Fogeltávolítás közben  eszméletvesztés  gyökértörés o a gyökér betolása a sinus maxillaeba vagy a canalis mandibulaeba  . amire a beteg ráharap  vérzés esetén csak köpni szabad.a jobb alsó fogak eltávolításakor az orvos a beteg mögött áll  az összes többi esetben a beteggel szemben A beavatkozás lépései  az íny leválasztása a fog nyakáról  a fog jobb kézbe vétele  bal kézzel a lágyrészek biztosítása  a fogó felhelyezése és zárása  a fej vagy a mandibula rögzítése bal kézzel  a fog eltávolítása  a seb ellátása Az extractio során alkalmazott mozdulatok  az összes egygyökerű fognál döntögető és rotáló mozdulatok kombinálásával végezzük az extractiot  a molarisok.

kezelést nem igényel o . anaemia vagy chronicus irritáció miatt is  fokozott kockázatot jelent bakteriális és gombás gyulladásokra  egyebekben ártalmatlan elváltozás Lingua geographia. a középső harmadban egy kör vagy rombusz alakú területen a nyálkahártya elsimult. A szájnyálkahártya fejlődési zavarai és színbeli eltérései Fejlődési zavarok Glossitis mediana rhomboica  a nyelv középvonalában. a papillák teljesen hiányoznak  kezelést nem igényel Struma lingualis  a nyelv hátsó harmadában elhelyezkedő borsónyi vagy mandulányi kiemelkedések  ectopiás pajzsmirigyrészletek  hormonális hatásra megnövekedhetnek o ekkor a nyelést és a beszédet akadályozzák  eltávolításuk veszélyes Lingua scrotalis vagy lingua plicata  általában familiáris fejlődési rendellenesség  időskorban kialakulhat vitaminhiány. többnyire később jelentkezik o feltételezett a pszichogén eredet  ártalmatlan elváltozás. térképnyelv vagy glossitis migrans  a nyelven szürkés szegéllyel határolt piros területek jelentkeznek o ezek helye akár napról napra változik o bennük a filiform papillák hiányoznak. kezelést nem igényel Színbeli eltérések Leucoedema exfoliativum mucosae oris vagy fehér szivacsos naevus  a szájnyálkahártya elszarusodásával járó elváltozás  a buccán. a nyelven és a nyelv alatt jelentkezik  részben levonható  fontos a differenciálás a leukoplakiától és más elváltozásoktól  ártalmatlan.a gyökér aspiratioja  a tuber maxillae letörése  lágyrészroncsolódás  szomszédos vagy antagonista fog kibillentése  haematoma  alsó vezetéses érzéstelenítésnél a tű törése Fogeltávolítás után  fertőzés bevitele  utóvérzés  dry socket vagy dolor post extractionem o körülírt osteomyelitis alakul ki a véralvadék kiesése miatt o kezelése Chlumsky-oldattal történik 23. de a fungiformok megtartottak  oka ismeretlen o nem veleszületett.

zegzugos. melyeket fehér. kezelést nem igényel Morsicatio buccarum et labiorum  oka az ajkak és a buccák harapdálása  a chronicus mechanikai irritáció gyulladás kialakulásához vezethet  malignusan nem transzformálódik  szorongó betegekre jellemző Psoriasis vulgaris  gyakran előforduló bőrbetegség  ritkán manifesztálódik a szájban  szisztémás megjelenése: o a könyökön. hámló pikkelyek fednek o a hámló részek eltávolítása után vérző pontok maradnak vissza  oralis megjelenése: o kissé kiemelkedő.1%-os Neomagnol o Nystatin o Canesten 24. a buccán és a szájpadláson fordul elő  panaszt nem okoz. térden és a végtagok flexoroldalán jelentkezik elsősorban o erythemás papulák és plakkok. a bucca és a nyelv  a szájüregi elváltozások ajaklaesiokkal együtt jelentkeznek Candidasis oris  a Candida albicans fiziológiásan is jelen lehet a szájüregben (kb. körülhatárolt erythematosus foltok o szürkésfehér plakkok  leggyakrabban érintett a kemény szájpad. 50%-ban)  hajlamosít rá: o fiatal vagy idős kor o leukaemia vagy solid malignus tumor o diabetes mellitus o antibiotikum o glükokortikoid o citosztatikum  a szájban először erythema.Fordyce-folt  ectopiás faggyúmirigyek vannak jelen a mucosában  a felső ajakon. Vesiculáris és fekélyes elváltozások Vesicularis és fekélyes elváltozások Vegyszer okozta sérülések  savak  lúgok  agrokémiai anyagok  krónikus nehézfémsó-mérgezések . majd soor jelentkezik o a soor fehéres felrakódás o letörlése után vérző mucosa marad vissza  kezelése localis antifungalis szerekkel: o 0.

kisgyermekeken jellemző. de felnőtteken is előfordul  lappangási ideje 1-8 nap  tünetek: o általános:  láz  levertség o helyi:  ínygyulladás vezikulumokkal és eróziókkal  fokozott nyálfolyás  foetor  nyirokcsomóduzzanat Stomatitis aphthosa t  oka nem tisztázott  20-30 év között. és heggel gyógyulnak Erythema exsudativum multiforme  szezonálisan jelentkező hólyagos bőrelváltozás  előfordul: o kézen o lábon o arcon o testnyílások körül o főleg fiatal férfiak érintettek o a szájban a nyelv és a lágyszájpad nyálkahártyáján  . krónikusan recidiváló afta o az 1 cm-nél nagyobb afták neve Sutton-afta  ezek a kötőszövetbe terjednek. vagy kis csoportos. amely egyszeres.gyógyszerek közül a hydantoinszármazékok o ezek antiepileptikumok o gingiva-hyperplasiát okoznak Lupus erythematosus  hámló papulák és plakkok jellemzőek a szisztémás és diszkoid típusban is  a szisztémás típusban hólyagos elváltozások is jelentkeznek  a vöröses elváltozások teteje fehér. főleg nőkön jelentkezik  a laza nyálkahártyán jelentkezik: o az ajak mucosája o szájfenék o a nyelv széli és ventralis felszíne  megjelenése: o erózió o sárgásfehér fibrines álhártya borítja  változatai: o leggyakoribb a Mikulicz-afta. keratotikus rajzolatot mutat Herpesz  újszülötteken.

berepedezését okozza  az ajakpíron ragaszok képződnek B1-vitamin  nincsenek kifejezett szájtünetek  nyelvégés előfordul B2-vitamin  hiánya gyulladt berepedések keletkezését okozza o a szájzugban o az ajkakon  a nyelv atrófiás. mert hamar kifakadnak  emiatt a betegséget a fekélyes laesiok dominálják  elsősorban a garatíveken és a lágyszájpadon jellemzőek  diagnosztikus értékűek a Tzank-sejtek Angulus infectiosus  a szájzug fertőzéses gyulladása  erős szájnyitásra fájdalmas. albicans o rossz teljes fogpótlás o diabetes o B2-hiány o anaemia perniciosa 25. száraz. vörös B3-vitamin  . feltehetően autoimmun eredetű betegség  a hólyagok a szájban nem jellemzőek. vérezhet  okozhatja: o Streptococcus o Staphylococcus o C. Vitaminhiány-betegségek.a hólyagosodás a kezdeti forma  a hólyagok felrepedése után erozív elváltozások alakulnak ki o ezeket fibrines álhártya fedi  lehetséges okai: o gyógyszerek  barbiturátok  fenacetin  szulfonamidok  antibiotikumok o vírus  herpesz  Coxsackie Pemphygus  testszerte hólyagképződéssel járó. vérképzőrendszer betegségei Vitaminhiány okozta betegségek A-vitamin  hiánybetegsége fokozott keratinizációt és hámburjánzást okoz  a nyálkahártyák kiszáradását.

néhol atrophiás epernyelv  nő a stomatitis gyakorisága B12-vitamin Lásd lentebb. torokban és az orrban vérzések jellemzők  a fogágy progresszív destrukciója a fogak elvesztéséhez vezet Leukopenia. szürkés lepedékkel borított fekélyekké alakulnak D-vitamin  hiánya zománchypoplasiát okoz  közvetlenül nincs nyálkahártyatünete E-vitamin  a parodontosis és a szájnyálkahártya hiperkeratózisának kiegészítő kezelésére alkalmas A vérképzőrendszer betegségei Anaemia  az anaemia a nyelvpapillák elvesztését okozza  a nyelv fényes lesz  az elváltozást égő érzés kíséri  anaemia perniciosában a nyelv vörös színű o ez a Hunter-glossitis Akut myeloid leukaemia  a gingivában necroticus foltok jelentkeznek. agranulocytosis  általában az első tünetet jelentik a nekrotizáló nyálkahártyafekélyek  ezek kezdetben kicsik és felszínesek. kiterjedt elhalást okozva a gingiván kívüli mucosán is  a fekélyeket gyulladásos szegély nem veszi körül  kiegészítő kezelése hidrogén-peroxid és fájdalomcsillapítás  az akut szakaszban tilos a fogeltávolítás Chronicus myeloid leukaemia  a gingiva halvány. de több centiméteresekre is megnőhetnek  ilyenkor tilos a foghúzás és mindenféle szájsebészeti műtét is Schönlein-Henoch-purpura  az érfal sérülékenysége miatt vérzések jelentkeznek  . C-vitamin  hiánybetegsége kezdetben ínyvérzésekkel jár  a későbbiekben ezek ínyszéli. ajkakon. enyhe traumára is vérzik  a szájpadon.jellegzetes a rücskös. először a papillákon  ezek megnagyobbodnak. erősen vérzékeny  tüneti kezelése az AML-hez hasonló Lymphoid leukaemia  a nyálkahártyán elszórtan daganatszerű csomók jelentkeznek  megduzzadnak a tonsillák és a nyirokcsomók is  kísérheti vérzékenység Polycytaemia  az egész nyálkahártya sötétpiros  a gingiva duzzadt. enyhén duzzadt. az anaemia perniciosa résznél. szederjesvörös.

dentoalveoláris és mandibuláris eltérésekre. könnyen áltekinthető. A diagnózis csupán a száj klinikai vizsgálatával nagy valószínűséggel megállapítható. Az alsó állcsont a felsőhöz viszonyítva a normálisnál hátrább helyezkedik el.és mélyharapás. o 2. osztály: Az alsó hatosok a normális helyzetnél distalisabban harapnak.  Angle occlusiós diagnosztikai rendszerének előnyei: o Igen egyszerű. helyzeti rendellenességei. az alsó és felső frontfogak találkozására a fedőharapás (overbite) jellemző. A felső első nagyőrlő mesiobuccalis csücske az alsó első nagyőrlő mesiobuccalis és centrobuccalis csücske közötti barázdába harap. hogy a felső első nagyőrlő helyzetét mindig szabályosnak tételezi fel. szájnyálkahártya. csoport: Jellemzője a distalharapás mellett a felső frontfogak előreállása. az alsó metszőfogak a felsők elé harapnak.a vérzést kísérheti fájdalom A Schönlein-Henoch-purpura pontos okát nem ismerjük. hogy a autoimmun betegségről lehet szó.  Angle III. o Magába foglalja az egyes fogak helyzeti rendellenességeit. mesialisan állnak. Az alsó fogsornak a felsőhöz viszonyítva anatómiailag meghatározott pontos helyzete van. o Pontosan meghatározza a két fogsor mesiodistalis viszonyait. Ebben a helyzetben a felső hatos mesiobuccalis csücske az alsó hatos mesiobuccalis és centrobuccalis csücske közötti barázdába harap. E csoportra jellemző a szájlégzés. torlódás. osztály: Semleges harapás. Jellemző e csoportra az orrlégzés. Thrombocytopeniás purpura  íny-. fogívszűkület. gyakran ún. E csoportra jellemző a fordított metszőfogharapás. vagy ritka esetekben a szervezet allergás reakciójáról bizonyos irritáló tényezőkre (mint pl. csoport: A felső frontfogak hátrafelé dőlnek. o Az anomáliák nagy része elhelyezhető benne.  Angle I. hogy a felső fogsor a processus alveolaris révén a koponyával szilárdan összefügg. Ortodonciai diagnóziskészítés és a fejlődési rendellenességek korrekciós lehetőségei  Ortodonciai anomáliák osztályozása: o Az állcsontok mesiodistalis viszonyait veszi alapul.  . ételek vagy vegyianyagok). A két fogsor közötti mesiodistalis viszony normális. de a kutatások azt mutatják. Feltételezését arra alapozza. neutroocclusio. tehát aligha lehet kitéve jelentős eltolódásoknak. esetleg az alsók befelé dőlnek. Ezen az osztályon belül két csoportot különböztetünk meg: o 1. Ilyenek az egyes fogak eltérései.  Angle II. Osztály: Az alsó hatosok a szabályos helyzetnél előrébb. kényszerharapásban van. oly módon. Az ajkak fedik a fogakat.és orrvérzések fordulnak elő Haemophilia  a fogászati beavatkozások alkalmával súlyos komplikációk forrása lehet  faktorkészítmény vagy FFP adása válhat szükségessé 26. Három osztályt különböztet meg. Súlyossági fok szerint tovább oszthatjuk dentális. nyitott.

majd kiöntjük + viaszharapás  Fényképfelvétel azokban az esetekben. o Korkhaus-index a fogív elülső hosszát méri. ajakfékek o Orthodontiai vizsgálat: Angle osztály meghatározása. fogíny állapota. táplálkozás  Szájvizsgálat: o Általános fogászati vizsgálat: caries. Csoport: szájlégzés). osztály 1. o A következő típusú röntgenfelvételeket alkalmazzuk:  Intraoralis:  Periapicalis fogfelvételeket  Ráharapásos felvételeket  Extraoralis:  Állkapocsízület felvétele  Panorámafelvétel  Teleröntgenfelvétel  . o Az említett hiányosságok miatt szükséges egyéb szempontokból is vizsgálnunk az egyes fogsorokat. o Különböző indexek segítségével a fogívek méreteinek a normál nagyságtól való eltérését számítjuk ki. illetve azok egymáshoz való viszonyait: o A mediansagittalis síkhoz viszonyítva kétféle elváltozást különböztetünk meg: fogívszűkületet (contractio) vagy pedig fogívtágulatot (distractio).Hátrányai: o A felső első nagyőrlőket mindig szabályos helyzetben levőnek tekinti. secunder caries. Orthodonciai vizsgáló módszerek:  Betegvizsgálat általában: anamnézis. A röntgenképek alapján nem csupán a rendellenességek helye és mértéke állapítható meg. o Funkcionális eltérésekkel nem foglalkozik (kivétel az Angle II. helyzeti eltérések.  Funkcionális diagnosztika: o Nyitó-csukó mozgások o Mandibula helyzete o Nyelés o Beszédhibák o Légzés o Elektromyographia: izmok működéséről tájékoztat  Modellanalízis: elasztikus lenyomatot veszünk. o Elsősorban a mesiodistalis viszonyokat vizsgálja. A fogívszűkület mértékének kiszámítására szolgál a Pont-index. melyet teleröntgen –diagnosztika is bizonyít. hanem segítségükkel felmérhetők a kezelés hatására bekövetkezett változások is. A röntgenképek egyúttal jelentős dokumentációs célt is szolgálnak. sagittalis vagy transversalis irányban. nyelv. betegségek. fogív. ahol a rendellenesség az arcvonásokat befolyásolja  Röntgendiagnosztika: o A fogszabályozó kezelés számára nélkülözhetetlen. a verticalist és transversalist nem. rossz szokások. pedig ez nem mindig van így.

a kazettával azonos sebességgel. hogy az arcra helyezett hajlékony műanyag kazettában lévő filmen a felső fogívet és az alsó fogívet külön-külön. a gyűrűk zárjában rögzült ívvel teljesen irányított és kontrollált erőket alkalmaz. hogy a valóságnak megfelelő (méretigaz). nagyobb méretű képek. inkább mechanikus készülékek.  Kivehető készülékek : Ezek különböző változatai ismét divatba jöttek. A képen a maxilla és a mandibula együtt látható. Fogszabályozó készülékek  Az izomerőt aktiváló ún. teljes egészében látni lehet  Orthopantomograph: A fej körül. fibula) distalis epiphysisének röntgenképei. egyik oldaltól a másikig.  Két alapvető változat van: o az aktív erőkkel dogozó tágítócsavaros lemezek  . megközelítően párhuzamos sugarakkal készítjük annak érdekében. hogy a fogak meggyűrűzése által. melyeket a páciens többnyire csak éjszaka viseli. A fogak körüli alveolaris csontok nagyobb részletét vizsgáljuk rajtuk.  Alkalmazhatók mind a felső.speciális röntgenképen az ízület elváltozásai vizsgálhatók. meghatározott pályán elmozduló kazettába helyezett filmen. Segítségével a fogívek és az állcsontok szimmetriaviszonyai is tanulmányozhatók. elvetülés nélküli képet kapjunk. Egyes fogak vagy több fog alaki. csak részben használják ki a természetes erőket. és széleskörűen alkalmazzák őket.)  A headgear (arcíves) készülékek tulajdonképpen a kettő ötvözete. az arc előtt. o Teleröntgenképek: A teleröntgenképet aránylag távoli forrásból származó. A multiband technikák közös jellemzője. hogy a beteg életkorának megfelelő-e. A fogsorok közé helyezett képen állcsonthasadék. előtörési. számfeletti és retineált fogak és a csontban lévő elváltozások vizsgálhatók.Csontérettségi vizsgálat o Periapicalis képek . Kivehető készülékek:  Általában a különböző lemezek tartoznak ide. de ellentétesen elmozduló sugárforrás által készített rétegfelvétel.A fogak röntgenvizsgálatának alapfelvételei. helyzeti. a kéztőcsontok. Normatív képekkel összehasonlítva megállapítható. valamint a nagy csöves csontok (tibia. o Csontérettségi vizsgálat: Erre szolgálnak a csukló ill. mind az alsó fogívben vagy a kettőre együttesen is. valamennyi képletükkel együtt. o Állkapocsízület . o Panorámaröntgenképek:  Panoramix: A röntgencső szájba kerülő nyúlványa teszi lehetővé. (A multiband technikák kezdetben kiszorították a kivehető készülékeket. számbeli rendellenességei esetén készítjük. funkciós fogszabályozás egyre erőteljesebben fejlődik  Multiband technikák: Ilyenek a csap-csöves készülékek. az élív-rendszer („edgewise arch mechanism”) és az ikerív („twin-wire arch”). o Ráharapásos vagy occlusiós.

ill. o Széles alkalmazási területük ellenére nem univerzálisak. nem minden eltérés kezelésére alkalmazhatók. a lemezeknek egy másik funkciója a retentio. Nem állandó viselésű készülék. o Rövid. a harapásemelő hatás vagy az előreharaptató sánc idézi elő. az arcív és a rugalmas szalag levehető. a fogív tágítására. osztályú anomáliák kezelésére. apró fogakon nehezen ül meg. fogcsoportok elmozdításának igénye szerint különböző helyen lehet a lemezben. o A kivehető készülékekkel alapvetően döntés jellegű fogelmozdítást tudunk végezni. Rögzített készülékes kezelés után is szükséges kivehető készülék (retentiós lemez) viseltetése. a mélyharapás kezelésére harapásemeléssel. így maga az alaplemez passzív. o A kezelési idő hosszabb. Passzív lemezek:  Nincs beépítve tágítócsavar. Különösen alkalmas készülék Angle II. A fogelmozdítást a lemezbe épített rugók. tisztán tartása egyszerű. Arcíves készülék (headgear):  Ez a készülék egy belső ívből (ez általában multiband) és az arcívből (face-bow) a nyakszirten vagy a fejtetőn elhelyezkedő rugalmas szalaghól áll. Rögzített készülékek: o .  hátrányai: o Elengedhetetlen a páciens aktív közreműködése. és a készülék mindkét oldalon egyformán tágít). ill. o A túl nagy készüléket (aktivátorok) nehezen szokják meg a betegek. Testes elmozdítás kivehető készülékekkel nem lehetséges. Lehet a lemezben egyszerre több csavar is. funkciójuk azonban azonos: az elért eredmény tartása.az izomzatot kihasználó passzív lemezek. amikor a csavar az egyes fogak. úgy. egyes fogak eltéréseinek korrekciójára. o Higiénikus. A csavar szolgáltatja a fogelmozdításhoz szükséges erőt. stb. Szerepük a recidíva elkerülése érdekében rendkívül fontos. A retentiós lemezek különféle módon készülhetnek. o Az erő nem állandóan hat és nem túlságosan nagy (biológiás fogszabályozás). o Mivel a páciensek főleg éjszaka viselik. Az arcív kivehető készülékhez is csatlakoztatható. o Aktiválása és ellenőrzése kevés időt igényel. A kivehető készülékeknek. a gyökércsúcs a helyén marad. o Igen sokféle eltérésre alkalmazhatók. esztétikai hatása jó (pontosabban nem zavarók esztétikai szempontból). A csavar elhelyezését illetően a lemez lehet típusos tágítócsavaros lemez (amikor a tágítócsavar a lemez közepén van. vagy atípusos tágító csavaros lemez. kiesik. hogy a koronai rész dől. amelyeket aktív elemekkel kombinálnak  előnyei: o Minden fogat bekapcsol az erőrendszerbe. Aktív lemezek:  Lényegük a beépített tágítócsavar. a mesiodistalis eltérések kezelésétől kezdve.

leggyakrabban a diastema medianum zárására. állandóan viseli. o Diastemazárók. ami kivehető készülék esetében nem lehetséges. de fizikai tulajdonságuk nem éri el a fémbracketekét. Az eredeti multiband technikák csak gyűrűket alkalmaztak. A direct bonding (közvetlen ragasztásos) technika előnyei: § A zárak felragasztása könnyebb.egy-másfél évig.A rögzített készülékek közös jellemzője.  előnyei: o Mivel a páciens nem tudja kivenni. amelyben a gyűrűk helyett már csak az ívet tartó zárakat ragasztjuk a fogakra . o Retentiós készülék viselésére azonban a készülék levétele után szükség van. mára azonban már tért hódított a gyűrűkkel szemben a direct bonding technika. ezért eltávolításakor zománcrepedések és zománchiány is létrejöhet. hogy a kezelés hatásfoka nagyobb. tejmolarisok korai extractiója után. mivel ezek gyűrűk vagy ragasztott zárak révén a fogakon fixálva vannak. Vannak kerámia. o A rögzített készülékkel. o Ferdesík a keresztharapásban lévő felső metszőfogak helyre vitelére. o A ragasztóanyag a zománcba behatol. fontos a megfelelő szájhigiéne (fokozott caries veszély). mint a gyűrűké. mint kivehető készülékek használatakor . amelyet az erőrendszerbe be kívánunk kapcsolni. o Esztétikailag hátrányos. mint kivehető készüléket alkalmazva. ezek esztétikai hatása még kedvezőbb. aktiválása hosszabb ideig tart. még fémzár (bracket) esetén is. o Szájba helyezése. Ez a gyakorlatban azt jelenti. hogy a páciens ezeket állandóan kénytelen viselni. ezért a kívánt fogelmozdítás biztosan végbemegy. mint a fémgyűrűk. a kivehetővel szemben. amelyek az ívek tartását és ezáltal az erőátvitelt szolgálják. Ez különösen torlódott fogak esetében előnyös. o Résnyitók. hogy minden fogra. az eredmény nem függ az együttműködésétől. Multiband készülékek: Közös jellemzőjük az.  Lokális rögzített készülékek o Helyfenntartók. mivel nem érintjük az approximalis területeket. rozsdamentes acélgyűrűt cementezünk. mivel a készülék a fogakon látszik. o Az erő nagysága és iránya pontosan adagolható. Ezeken a gyűrűkön rögzülnek a különböző típusú zárak. ha a kihúzott fog helye már beszűkült.  hátrányai: o Tisztán tartása nehezebb.és műanyag zárak. o A készülék alkalmazása nagy gyakorlatot és hozzáértést kíván. testes elmozdítás (bodily movement) is végezhető. mivel nem megfelelő erők adagolása révén károsodást is okozhat. Alap multiband technikák:  . általában az aktív kezelés idejének kétszereséig. o Az aktív kezelés általában rövidebb ideig tart. § Esztétikusabb.

Vékony drótív rendszer (light-wire arch-system) Körmetszetű. 2. A szögletes zárba rögzítve az ív csavarásával torziós elmozdítást is lehet végezni (tengelykorrekció). vékony. 0.daganat . Elsősorban a frontfogak rendellenességeinek korrigálására szolgál. Élív-rendszer (edgewise-arch-mechanism) Téglalap átmetszetű rugalmas ív.gyulladás . de igen rugalmas drótívek.fertőzés . ha a téglalap alakú ívet élével (rövidebb oldal) fektetjük a zárba 3. mint a velük azonos méretű vagy vastagabb ív. amely elasztikusabb és fiziológiásabb erőket ad. amely a hatos buccalis zárjába illeszkedik. a hajlításnak jobban ellenáll. Ikerív (twin-wire) Az ikerív két párhuzamosan elhelyezett. Az ikerívet Johnson vezette be a gyakorlatba 1938-ban.TMI eltérései TMI: (=temporo-mandibuláris ízületi dysfumciós syndróma) .tetanusz .nőkben 3x-4x gyakoribb . A szögletes ív rugalmasabb. különösen. Ezek az oldalfogak táján egy tubusban rögzülnek. Az állkapocsízület betegségei Az állkapocsízület morfológiai és funkcionális sajátosságai Az állkapocsízület anatómiája Az állkapocsízület betegségei Az ízület organikus betegségei Az ízület funkcionális zavara (fájdalom diszfunkciós szindróma) Szájzár = trizmus: Kialakulásának okai: Általános okok: .epilepsia Helyi okok: .idegsérülés . amelyeken finom hajlatok vannak a fogelmozdítás erőforrásaként 27.fejlődési rendellenesség .20-40 évesekben leggyakoribb Elektromiográfia! . Angle használta először 1920-han. de segmentalis ívekkel kiegészítve az oldalfogak zónájában is szabályoz.hisztéria .tetánia . A módszer lényege a vékony kettős ív.2 mm átmérőjű rugalmas drótív.1.trauma .

nem specifikus nyálmirigygyulladás  legtöbbször a parotisra és a submandibularis mirigyre lokalizálódik . hogy előbb jelentkezik láz. izomellazító gyakorlatok . lokális anasteticumok . mint nyálmirigyduzzanat  lehetséges szövődmények: o bakteriális parotitis o here.fájdalom az állkapocs mezgatsakor .Tünetei: .okkluzális th:harapásemelő lemez fogazat protetikai rehabilitációja gyógytorna 27.szabálytalan a száj nyitómozgása Tünetek kialakulásának okai: . izomrelaxánsok.szájnyitás korlátozott (max 40 mm) . trankvillánsok.gyógyszeres th: analgeticumok.orális parafunkciók: fogcsikorgatás (=bruxismus).lelki feszültség és szorongás miatti izomtónus-fokozódás .vagy ovariumgyulladás Parotitis acuta suppurativa  legyengült betegekben következik be  a száj felől történik a fertőzés  az első tünet a mirigy duzzanata  2-3 nap múlva jelentkezik gennyürülés a Stenon-vezetéken  antibiotikus kezelés végezhető Krónikus. Nyálmirigygyulladások Nyálmirigygyulladások Általános megjelenés  fájdalmas duzzanat  funkciócsökkenés  járhat lázzal is Mumpsz vagy parotitis epidemica  6-15 év között jellemző  2-3 hetes lappangás  fontos. A szájüreg és az arc neurológiai vonatkozásai Neuritis Arcfájdalmak Idegbénulások 28.fizioth: helyi meleg. fogak tartós összeszorítása alvás közben Kezelés: .fájdalom és nyomásérzékenység .

létrehozhatja: o akut nyálmirigygyulladás o eleve krónikus. daganatszerű elváltozás van  nagyon ritka az actinomycosis és a syphilis  a diagnózist biopszia teszi lehetővé Sjögren-szindróma  autoimmun-betegség  jellegzetes szöveti kép: atrophiás mirigy. sialosisok (sialadenosis). limfoid beszűrtség Heerfordt-szindróma vagy febris uveoparotidea subchronica  tünetei: o egy. ha distalisan helyezkedik el  a perzisztáló kövek minden mirigyben krónikus gyulladáshoz vezetnek Szialózis vagy szialadenózis  . ha distalisan helyezkedik e o a Stenon-vezetékben  ilyenkor csak akkor tapintható. akut fellángolások nélküli gyulladás  a gyulladás destruálja a mirigyeket o főleg a serosus végkamrák károsodnak  a stagnáló mucinosus nyál biztosítja a pangás lehetőségét o ezzel súlyosbítja a fertőzést Specifikus gyulladások  előfordul a tuberculosis o főleg a parotisra jellemző o a mirigyállományban lassan növekedő. nyálmirigydaganatok Nyálkövek  leggyakoribbak a submandibularis nyálmirigyben  az elzáródás lehet: o részleges  ekkor az étkezés után bekövetkező duzzanat 1-2 óra alatt oldódik  jellemző az enyhe fájdalom o teljes: ekkor a duzzanat napok alatt oldódik  ez kedvez a gyulladás kialakulásának  emiatt a fájdalom egyre erősebbé válik  elhelyezkedése: o a Wharton-vezeték végében: periwhartonitis  szájfenéki gyulladásként jelentkezik  két kézzel átfogva a szájfeneket tapintható lehet  esetenként spontán távozik o a Stenon-vezetékben  ilyenkor csak akkor tapintható. Nyálkövek.vagy kétoldali parotisduzzanat o uveitis o facialis paresis  szöveti képe epithelsejtes granulomatosis  feltehetően vírusos eredetű 29.

tokkal határolt elváltozás. de aránylag jobbindulatú  kétirányú differenciáció: o nyálat termelő hengerhámsejtek o elszarusodó laphámsejtek  . de hajlamos metasztatizálni  heves fájdalommal jár Anaplasticus carcinoma  igen rossz prognózisú Mucoepidermoid carcinoma  malignus. facialis bénulása Adenocarcinoma  lassan növekszik. lymphoid elemek  malignus átalakulása ritka Pleomorf adenoma vagy vegyes daganat  a leggyakoribb nyálmirigytumor  évek alatt lassan növekszik  igen könnyen elmozdítható  mérete diónyi-almányi  szövettani képe: o myxomatosus-mucoid epithelialis tumor o porcelemeket is tartalmaz o tok veszi körül  előfordul malignus transzformáció Cylindroma  mindenütt kialakulhat a mucinosus mirigyekben  malignitása nagyon változó  környezetével összekapaszkodik  okozhat fájdalmat is Carcinomák Laphámsejtes rák  porckemény tapintatú  lassabban ad áttétet. kettős sorokban elhelyezkedő epithelsejtek. mint az adenocarcinoma  korai tünete a n. körülötte gyulladásos udvar  szövettanilag: papillaris.nehezen felismerhető. kevéssé ismert betegség  nincs gyulladás vagy daganat  ingerlésre normális a nyáltermelés  szövettani jellemzők: o serosus mirigyhám hypertrophiás o interstitialis oedema o kivezetőcsövek atrophiásak Nyálmirigytumorok Papilláris cystadenolymphoma vagy Warthin-tumor  leggyakoribb a parotis alsó pólusán  makroszkóposan: szilva nagyságú.

vagy a gyulladások kbő. Cysták CYSTA: különböző eredetű. dg. formái  férfiaknál gyakoribb  maxillában gyakoribb  a radikularis gyakoribb mint a follicularis cysta Prognózis:  jóindulatú de expanzív növekedése miatt fractura valamint a keratocysta malignizációja lehetséges WHO osztályozás:  csontcysták o Gyulladásos  Radicularis: gyökér körül  Parodontalis: gyökér oldalsó felszíne mellett  Residualis: extractio után visszamaradt  Kialakulás:  cronikus apikális fertőzés  granuloma  capill bevérzés  a hámsejtek degenerációja  folyadék képződése  mezenchimális elemek zsiros degenerációja -koleszterin kristályok o Dysgenetikus  Odontogén – fogeredetűek  Keratocysta(Cysta marginalis): fogléc eredetű. Ameloblastoma (odontogen tu.tu. és más folyamatoktól való elkülönítése is pld. melyek kötőszöveti fallal rendelkeznek és ezt belülről hám béleli . lassú növekedési tendenciát mutató önmagukban lezárt csontban vagy lágyrészekben elhelyezkedő pathológiás üregek. öröklött  Cysta gingivalis  Cysta eruptionis: előtörőben lévő fog felett a gingiván  Cysta follicularis: visszamaradt zománchámból . A valódi cysta hámmal bélelt a pseudocysta fala csak kötőszövetet tartalmaz Jellemzőik:  lassú növekedés a belső nyomás nő o a/ osmotikus nyomás hatására a cysta további folyadékot vesz fel o b/ a hámsejtek aktív szecernációs tevékenysége hatására o c/ limfatikus keringés zavara következtében  Nincs proliferáció a csont a nyomás hatására atrofizál  A keratocystára jellemző o a / recidiváló hajlam o b/ a növekedési tendecia nagyobb o c/ a malignizáció o d/ ez úgynevezett fiók cystákkal is rendelkezik fontos ezért a cysták egymás közti diff.30. Pathológiás zárt egy vagy többrétegű hígabb vagy sűrűbb folyadékkal telt képlet .) egyéb mal. folyadékkal telt.

illetve a Hertwig féle hámhűvelyből ) a dysgenetikus cysták pedig az embrionális fejlődés folyamán visszamaradt hámból a fog előtörése során illetve az embrionális telepek egyesülése során az itt levő hámból képződnek Kialakulási mechanizmus: . visszamaradt embryonális hámsejtekből keletkeznek. gl.sublingualis vékony falán retentios cysta o Mucokele: kis nyálmirigyek retentios cystája ált. igen nagyra nőhet. fájdalmatlan fluktuáló terime a m. d.thyreoglossus maradványa. 2-3 kopoltyúív maradványa. lassan nőnek. puha dudor v. VJI-hoz tapad! o Cysta thyreoglossalis: med. alsó ajkon o Atheroma: faggyúmirigyek retentios cystája o Dermoid cysta: bőrelemeket tartalmaz. nyak középvonalában a nyelvcsont magasságában. első 10 évben.mylohyoideus alatt v.nyúlvány találkozásánál. szájfenéken a m. Odontogén calcificaciós cysta  Nem odontogén – fogtól független. maxillában gyakoribbak  Cysta canalis incisivi: ductus nasopalatinusból visszamaradt hámsejtekből.sternocleidomastoideus mentén. nyelvcsont testének egy részével távolítják el Pathológia: 1 cm -től 7-8 cm ig A következő rétegekkel:  A folyadék:szalmasárgától sötét tulburensig benne kolleszterin kristályok levált hámsejtek o ha bevérzés csokoládébarna o ha felülfertőződik purulens  A kötőszövet tömött rostos  laza rostos kötöszöveti réteg következik limfo hystio és plasmocytás beszürődéssel ez a réteg gazdagabb vérellátással rendelkezik  A hám ha a cysta gyulladásos a szájnyálkahártya hámjából a mélybe jutó illetve a visszamaradt hámsejtekből (Malasses . fölött o Cysta brachiogenes: lateralis nyaki cysta. fistulanyílás. fogakat széttolja o Pseudocysták  hámbélésük nincs  aneurismalis -ér eredetű  traumás solitar extravasatios  lágyrész cysták o Ranula: szájfenék.nyaki cysta. legtöbbször felsőlégúti betegség után jelentkező. körte alakú. szájpadot kidomborítja  Cysta globulomaxillaris: felső 2-3 között a praemaxilla-maxilla egyesülési vonalában. ált. fájdalmatlanok. 11-21 között  Cysta palatina mediana: szájpad középvonalában a 2 max.

rosszind. o kbő. o tumor (jó-.gangrénás fog periapicális elváltozása o .vagy az előtörőben vagy retentióban levő fog nyaki részén  punctio  differenciál dg.) o sinus maxillaris o egyéb cysták Kezelés:  Partsch I: volt az első próbálkozás cystostomia -egészen nagy cysták esetében hámot benn hagyjuk azt kivarrjuk a szájnyálkahártyához ( Marsupialisatio) o cyststomia o cystoanthrorinostomia o cystorinostomia  Partsch II o cystectomia o Alapelv: a hám maradéktalan eltávolítása a . formájú o . Intra epitelialis proliferatio :  oka trauma.gyulladás sinus.anyag csere zavar  Intra és extraepiteliális proliferació (Malasses. Hertwig)  előzetes tályogmegnyitása kapcsán Follicularis:  a retencióban levő fog körül annak nyaka körül Broca elmélete szerint a zománchám és a follicularis zsák degenerárációja miatt Evolúció:  I fázis: endossealis o jellemző :  néma  Rtg véletlen  II fázis exteriorizáció o kidomborodás o objektiv vizsgálatra látszik  III komplikációk fázisa o felülfertőződés .lágyrészek o malignizació Diagnosztika:  Objektív vizsgálat: o elhalt fog o előtörőben levő fog o vagy a fogak klinikai hiánya  Röntgen o éles kontur. gyulladás .

amelyek kezdetben lágy tapintatúak. az orcai részen és ínyen gyulladásos foltok. A maxillofaciális tájék és a szájüreg praecarcinómás állapotai Daganatmegelőző állapotok a szájüregben és környékén Korai tünetek:  nem gyógyuló fekélyek. indokolatlan szájzár Késői tünetek:  a szájüregben előforduló. amelyek lelökődnek és helyükön fájdalmas eróziók maradnak vissza  Kórállapot: nyirokpangás. elszarusodott képlet  a bőr különböző helyein. o Kis üreg esetében zárás. később megkeményednek  ízérzés-zavar és szájszárazság követi 4. néha az ajkakon fordul elő  10%-ban laphámrák fejlődhet ki 3. Erythroplakia  a szájnyálkahártyán. élénkvörösek. asszimetria  nyelven.véralvadék o nagyobb üreg esetében csontpótlás(csontpótló vagy saját csont(spongiosa) lágyrész cysták: o exstirpatio vagy marsupialisatio 31. Állcsontciszták 2. Cornu cutaneum  különböző nagyságú. Cheilitis glandularis  Az ajak nyálmirigyeinek idült gyulladása . majd rákos átalakulás a következménye 5. barnásszürke. melyeket esetenként bűzös lepedék borít  egyes fogak. duzzadt. legtöbbször fájdalmat nem okozó vérzékeny fekélyek. száraz. amelynek hosszú távon kötőszöveti felszaporodás. alapjához jól tapadó.és szélhatás  Férfiakon gyakoribb  Tünete: ajak gyulladt. amelyekből gyógykezelés nélkül daganat fejlődhet ki Daganatmegelőző állapotok: 1. berepedezett és hámlik. ajkon ismétlődő hámhiány  szájnyálkahártyán előforduló gyógyulási hajlamot nem mutató elváltozás  foghúzás helyén nehezen gyógyuló seb. nyelv alatt található nyelési nehézséget okozó duzzanat  nyirokcsomók hosszabb idő óta fennálló beszűrődése Daganatmegelőző állapotok -olyan kórképek. Cheilitis chronica actinica  Többnyire az alsó ajak idült gyulladása  Oka: tartós napfény. kisebb fogcsoportok indokolatlan meglazulása  nyálkahártya elszíneződése  szájban előforduló alaki eltérés. a repedésekben pörkös felrakódásokat látni.

leggyakrabban az állkapocscsontban a tibiában v.  Elemi jelensége a PAPULA. amelynek középpontjában kráteres üreg helyezkedik el  Karcinómásan elfajulhat 9. gingiván. ajkakon különböző nagyságú. a fogak vándorlásával és kóros záróharapással jár  spontán fractura is bekövetkezhet  rtg-szerkezet nélküli. s VONALSZERŰ (lineáris).szarkóma keletkezhet 8. Dysplasia fibrosa  Csontfejlődési zavar következménye  Fiatal korban kezdődik. a femurban észlelik  Állkapocs duzzanatával. strómája limfocitás és plazmasejtes beszűrődés 6. máskor összefolyó plakkokat képez  A papula környezete nem lobos. Keratoacanthoma  Idős embereken fordul elő  Oka: fényhatás  bőrön és ajkakon fordul elő  Félgömbszerűen kiemelkedő. nem viszket  1%-ban képződik belőle carcinoma . sugáráteresztő góc látható  Rosszindulatúan elfajulhat 7. felnőtteken jelentkezik  Leginkább a bőrön. fogelőtörési zavarok . de lehet nyelvháton.      20-40 éveseken Rendszerint az alsó ajak betegszik meg A nyálmirigyek megduzzadnak és rugalmas csomókként tapinthatók A nyálmirigyek kivezető csövei piros pontként láthatók Belőlük nyomással víztiszta nyálka ürül szövettana: nyálmirigyek hiperplaziássak. nyelv alatt. de az esetek felében először a szájnyálkahártyán lép fel  Kedvenc helye a bukkális szájnyálkahártya hátsó része. Keratoma senile  Oka: napsugárzás  idősebbek bőrén. körülírt. 2 cm-nél nem nagyobb átmérőjű elváltozás. gombostűfejnyi vagy annál nagyobb szűrkésfehér képlet. de minden életkorban kialakulhat  Egy vagy több csontdefektusból áll. SZARVASAGANCSSZERŰ alakzatokat. szájpadon. Lichen planus  Oka: ismeretlen. szarupikkelyekkel fedett lapos képlet  hyperkeratosis és hámatrófia  praeblastomás jelleg 10. a mely alapjából kiemelkedő. GYŰRŰ ALAKÚ (anuláris) v.

könnyen ráncolható. Leucoplakia erosiva: nyálkahártyán fájdalmas. letörölhetetlen foltok jelennek meg. Osteobalstoma (oszteogén fibróma) . alkohol. 14.  Tünete: a szájüreg különböző helyein szabálytalan alakú. A-vitam hiány. a bukkán és a szájpadon található  Tünet: duzzadt alapon gombostűfejnyi papulák. az ajkakon. lues. szivar. fehéres terület o 2. Lupus erythematode chronicus discoides  30-40 életév között. fűszeres ételek. szürkésfehér. amelynek közepe enyhén besüppedt.11. fényevesztett. főleg a szájzugban fejlődik ki. és egyenetlen felszínű szemölcsöket képez. amelyek nem vagy csak kissé érzékenyek  FORMÁI: o 1.  A kifekélyesedő leucoplakia itélhető veszélyesnek-laphámrák 12. hypercolesterinaemia.  A heges területekből laphámkarcinóma vagy bazaltsejtes karcinóma indulhat ki. változó mélységű berepedések láthatók. gyökerek. nagytömegű fogkő. Leucoplakia verrucosa: nyálkahártyából kiemelkedő. az idült gyulladása miatt szürkésfehéren elszíneződik. de előfordulhat 15. A szemölcsök közepén sötétvörös behúzódás mutatkozik. fémtömések. a dohányzás abbahagyása esetén legtöbbször visszafejlődik  A szájban hámvastagodást és fokozott elszarusodást idéz elő. mechanikai tényezők (hibás fogsor). A léziók felszínesek. szájüreg  Tünete: a barnás-fekete színeződés  malignizálódása ritka. Naevus pigmentosus  Veleszületett  Gyakori megjelenési helye: arcbőr. füstszerűen elszíneződött. leginkább pipa)  Főleg a szájpadon fordul elő  a szájpadi nyálkahártya. letört hegyes fogak. szaruréteggel borított szemölcsös képlet o 3. egyéni hajlam. Leucoplakia simplex: a nyálkahártya alapjából alig kiemelkedő száraz. amely rákos elfajuláshoz vezethet 13. szájnyálkahártya. de fájdalmatlan kifekélyesedésük előfordul. nőkön gyakoribb  A szájban. Leucokeratosis nicotina palati  Oka: dohányzás (cigi. A fekélyek hegesen gyógyulnak. candida albicans.  fájdalmatlan. a nyelven. Leucoplakia  A szájnyálkahártya elszarusodásával járó idült gyulladás  Többnyire idősebb férfiakon fordul elő  Oka-hajlamosító tényezők: dohányzás.

     Primér csonttumorok 1%-a Fiatalkorban (20 év alatt) fordul elő. Osteodystrophia deformans Paget  A csontszövet lassú lefolyású betegsége. lencsényi nagyságú csontritkulások és csonttömörülések láthatók  OSTEOSARCOMA kiindulási alapját képezheti 17. 50. 15%-ban a maxillában  Az érintett állcsont megduzzad. oesophagitis. sima.Szideropénia  Fiatal és középkorú nők betegsége  Oka: vashiány . fekély és hólyagképződés a szájnyálkahártyán. mérsékelten elődomborodó  szöveti kép: a kollagénrostok felszaporodása miatt a kötőszövet tömörré válik+ hialinos elfajulás. égésekből vagy specifikus gyulladásokból eredő hegek 32. meglazulnak. mint a maxillában Észrevétlenül nő. a nyelv papillái elsimultak (tükörnyelv). Oka: ismeretlen. Traumás sérülésekből. a csont lágy hajlékony.égő érzés. Férfiakon gyakoribb. hypoxiássá válik a hám. nyelvégés és fájdalom. életév felett. Nyelési nehézségek állhatnak fenn. rajta hasadékok (rhagades) láthatók. ez okozza a malignus elfajulását 19.  Plummer-Vinson-szindróma: stomatitis. Szubmukózus fibrózis  Minden életkorban jelentkezhet. de inkább az állcsont duzzanata hívja fel rá a figyelmet Kórjóslata jó. belövellt. fájdalom jelentkezhet. szájnyálkahártya sorvadt. fáradékonyság. az ízérzékelés csökken  A beteg terület nyálkahártyája szürkés. Lágyrészek jóindulatú daganatai Jóindulatú daganat meghatározása : o az ép szövet szerkezetéhez hasonló alkotóelemekből áll . de kapcsolatba hozzák fűszeres ételek fogyasztásával és dohányzással  Orofaringeális nyálkahártya és submucosa kötőszöveti állományának fokozatosan előrehaladó elfajulása  Tünet: csípő. de osteosarcoma kiindulási talaját képezheti 16. ajkak berepedezettek.  A csontszövetben kóros csontfelszívódás és -képződés zajlik csökkent értékű csontszövet képződik.vvt -k Hgb tartalma kevés  Tünet: sápadtság.  rtg . a fogak a helyükről elvándorolnak.gombostűfejnyi v. a nyálzás fokozott. férfiakon gyakoribb mandibulában gyakoribb. 18. pharingitis. nyelési zavarok (dysphagiae) és körömrendellenességek (coilonychiae)  Nyelvrák talaját képezi. Köröm rendellenességek. képtelen terhet viselni  A betegség jelentkezhet egy vagy több csontban.

félgömbszerű. félgömb alakú. sokszor terhesség alatt jelentkezik (20-40 éveseken) Epulis formái: . jól elhatárolt. sima v. bársonyos felszínű. orcai nyálkahártyán a fogak záródási vonalában fordul elő  Nagysága: borsótól . hanem tovább burjánzik. gombostűfejnyi. borsónyi növedék. beharapása. növekedése lassú o egynemű (homogén) tapintatú o a beteg általános állapotát nem befolyásolja o nyomást gyakorolhat a környező szövetekre Jóindulatú lágyrész daganatok és tumorszerű burjánzások Papilloma  Laphám jóindulatú dahanata  Keletkezésében vírust.  Nem daganat.dióig  széles alapon ül. jóindulatú Parodontoma (epulis)  Oka: trauma okozta sérülés. tokba zárt. elsősorban az ajkak belső felszínén a gingiván és a palatumon. enyhén dudoros felszínű. krónikus irritációt feltételeznek  Egyesével v. tokja van  A tumoron belül csontképződés és meszes elfajulás zajlik  A borító hám rendszerint elszarusodott  Kialakulásában mechanikai ingerek szerepelnek: orcák rendszeres beszívása. elálló protézisszélek és kapcsok  Lassan nő.o jól körülhatárolt. elmozdítható o nem terjed a környező szövetekbe o expanzívan növekszik. de a szájban is előfordul. többesével (papillomatosis) jelentkezhet  90%-ban a palatumon  szürkésfehér. nyelven. hanem reparatív jellegű szövetburjánzás  A front. amely nem tűnik el. Ritkán a nyelven  Oka:Papo-vírus (DNS-vírus)  alakja szerint: lapos. Kiújulásra hajlamos. A sérülés kiküszöbölésére sarjszövet képződik. Verruca  Elsősorban bőrdaganat. de a gingiva egyéb területéből is kiindulhat  Nőkön gyakoribb. Fibroma  A szájnyálkahártya rostos kötőszövetének jóindulatú daganata  Főleg ajkon. ecsetszerű  Kórjóslata jó.és premolaris fogak vestibularis oldalán az interdentalis papilláknak megfelelően jelentkezik. kaktuszszerű. Gyakran kiújul. amely alapjához kocsánnyal rögzül  Kórjóslata jó. de nem malignizálódik.

az ajkon.amikor orálisan és vesztibulárisan egyaránt jelentkezik. 3. az arc aszimmetriája.elmosódott határú. Van homokóraszerű megjelenése is . növekedése lassú  egynemű (homogén) tapintatú  a beteg általános állapotát nem befolyásolja  nyomást gyakorolhat a környező szövetekre Jóindulatú odontogén (fog eredetű) daganatok 1. Parodontoma fibromatosum: Sima felszínű. lassan nő.kis. amely tömött tapintatú.  Néha az érintett fogak vándorlását. színe sárgásvörös. de annál sejt dúsabb. az ajkakon (macrocheilia) fordul elő  Lokális . leginkább a nyelven. rugalmas tapintatú képlet. 20-49 éves kor között jelentkezik. többrétegű laphám borítja 2. a buccán. és az áthajlási redőben mutatkozik  Lassan növekszik. nem fájdalmas duzzanat. mely gyermekkorban jelentkezik  Leggyakrabban a nyelven (macroglossia). amely alapjához széles felülettel rögzül. mogyorónyi nagyságot nem haladja meg. Kórjóslata jó. a szájfenéken. veleszületett elváltozás.1. fobroblasztokból áll. fájdalmatlan duzzanata a leggyakoribb klinikai jel. feszínén az erek lefutása kirajzolódik. Mandibulán gyakoribb. 80%-ban a mandibulában (a molárisok és az állkapocsszöglet tájékán)  Lassan nő. elmozdítható  nem terjed a környező szövetekbe  expanzívan növekszik. Fibromához hasonló. tokba zárt. Parodontoma granulomatosum: élénkvörös.  másodlagos elváltozásai ritkák Lymphangioma  Nyirokerek tumora. Parodontoma gigantocelleulare: Egyenetlen felszínű szederjes-kék növedék. kollagénrostokba ágyazott kapillárisokból. Ameloblastoma  az odontogén daganatok kb. színtelen terime megnagyobbodás  Nem malignzálódik 33. Diffúz . halvány-vörös képlet. sokszor kifekélyesedik. lazulását okozzák . mélyen ülő vesiculák. de ritkán malignizálódhat -parodontoma sarcomatosum Lipoma  Orális előfordulása ritka. Odontogén jóindulatú daganatok Jóindulatú daganat meghatározása :  az ép szövet szerkezetéhez hasonló alkotóelemekből áll  jól körülhatárolt. gömbölyded. vérzékeny. fele.

cisztikus. vegyes Kórjóslata jó. Midig kifejlett gyökerű fogakkal kapcsolatban fordul elő. Melanoameloblastoma (retina anlage tumor) 34. Fibroma odontogenicum 9.     Nagysága: borsótól-gyermekfejig Extrém esetben a csont pergament szerűen ropog Néha nem gyógyuló extrakciós sebhely. A gyökérhártyából származik. Odontoma  A fog embrionális szöveteiből keletkező jóindulatú daganat  Tyúktojásnyira is megnőhet  70%-ban a molárisok tájékán keletkezik. Dentinoma  Ritka. Ameloblastoma fibromatosum (fibroameloblastoma) 4. mint a felsőállcsontban. Myxoma (fibromyxoma) odontogenicum 10.  A foggyökér cementrétegének nagyfokú megvastagodása. fekélyképződés vagy nyirokcsomó-duzzanat tereli rá a figyelmet Szövettani képe változatos: szolid. olykor mindkét állcsontban többszörösen.  Lassan nő. sipolyjárat. 6. Cementoma  Ritka. A maxillofaciális tájék rosszindulatú daganatai A rosszindulatú daganatok kialakulásának külső kóroktani tényezői: (általában külső hatásra alakulnak ki):  Kémiai daganatkeltők .  Odontomára hasonlít.  A hypercementosistól a jóval nagyobb tömege különbözteti meg. s gyakoribb a mandiulában  A felső állcsontban a sinus maxillarisba tör. de folyamatosan. Tumor odontogenes calcificans epithelialis (Pindborg-tumor) 3. ezért rendkívüli nagyságot is elér.  Dentin szövetből álló daganat. Ameloblastoma odontomatosum (odontoamelobalstoma) 7. 11.  Gyakrabban fordul elő az állkapocsban. és azt teljesen kitölti  sokszor fordul elő folliculáris cisztával együtt 8.  Az alsó molarisok tájékán fordul elő. Többé -kevésbé dentinszövetből áll. Ameloblastoma adenomatoides (adenoameloblastoma) 5. 2.

ötször gyakoribb. Főleg az 50-70 év közötti életkorban jelentkező megbetegedés. és ilyenkor sokszor minden beavatkozás hiábavaló. Az ajak duzzadt és előemelkedett. Dohányosokban. o A felső ajak rákja jóval ritkább. ma már fiatalabb korban sem ritka   . rosszul illeszkedő fogművek. o Szövettani szerkezetük szerint többségük jól differenciált laphámrák.Mechanikai ártalmak Hőhatások  Elektromos ingerek  Sugárzó energia  Biológiai tényezők Belső kóroktani tényezők:  Örökletes (nem bizonyított)  Fejlődési zavarok  Immunológiai tényezők (pl. és nem ellenőrzik rendszeresen a betegeket. Ez a legjobb indulatú  Ulcerosus: korán kifekélyesedik. Általában 40-50 éven felül keletkeznek. forró fűszeres ételek. ezután a középvonalban. leucoplakia. trauma. a fekély az előbbinél körülírtabb. o Az összes szájüregi rosszindulatú daganat között 20-25%-ban fordul elő. Előfordulási helyei:  Alsó ajak rák: carcinoma labii o Az ajakpírnak a bőrrel határos külső szélén szokott elhelyezkedni. mint nőkön. karfiolszerű növedék. o Három megjelenési formája van:  exophytikus: kis kiterjedésű fekély látható. mely a mélybe terjed és későn fekélyesedik ki. Ezért fordulhat elő.  Buccacarcinoma: carcinoma buccae o Az összes szájüregi rák 8-9%-a. későn ad regionálisan áttétet. viszonylag gyorsan nő. hogy ez a 90%-ban gyógyítható betegség a vártnál sokkal nagyobb számban szedi az áldozatait. elhanyagolt szájüregben gyakoribb. kráterszerűen kemény. alkoholistákban. de azok gyorsan növekednek. o Oka: dohányzás. Férfiakaban 10x gyakoribb. o Lassan növekszik. alkohol. o Kezelése nem bonyolult. Felszín felé növekszik. felhányt szélű. de az itt levő nyirokutak lefutása miatt ez a folyamat veszedelmesebb. férfiakon gyakoribb. ezért sokan nem fordítanak rá kellő figyelmet. rossz szokások pl ajak rágás. mely alatt az ajak kiterjedten tömötten beszűrődött. vagy helytelen terápiás módokat alkalmaznak. legritkábban a szájzúgban. AIDSKaposi-sarcoma) A szájüregi rosszindulatú daganatok 90%-a hám eredetű.  Verrucosus: szemölcsös felszínű. leggyakrabban az ajak középső és oldalsó harmad határán. mint nőkben. anaplasztikus formája csak mintegy 15%-ban fordul elő. Férfiakon kb.

zavarja nyelést. Minél közelebb helyezkedik el a folyamat a .  -idült glossistisek  -nyelv leukoplákiájának verrucosus alakja  -nyelv papillomák  -mechanikus tényezők okozta körülírt fekélyek. a tonsilla és a mandibula irányába. a maxillára. a nyelvgyökrák hátrafelé. Nyelvrák: carcinoma linguae o Sokkal rosszindulatúbb. o Gyakran és korán adnak áttétet. gyorsan terjed a mélybe és a regionális nyirokutakba  exophyt o Szövettanilag gyakoribb a kevésbé differenciált forma. o Klinikai megjelenési formája szerint megkülönböztetjük a bukkális régió elülső. göbös beszűrődés. o A szájzár kialakulása a tovaterjedés első jele. fogmű)  -dohányzás o Az elülső harmad ventrális felszínén előforduló rák hamar ráterjed a szájfenékre. helyen áll. mely utólag felszínesen kifekélyesedik o gyorsan infiltrálja a nyelv izomzatát. a hátsó harmadban lévők agresszívan terjednek. tömött. o mint apró. szövettanilag jól differenciáltak. innen a spatium pterygomandibulare révén a mandibulára. o Nyelvszél középső harmadában. korlátozza a nyelvmozgásokat. o Gyakoriság tekintetében a szájrákoknál a 2. o Klinikai megjelenési formája: az esetek egyharmadában leukoplakia talaján alakul ki. szövettani típusa 90%-ban laphámcarcinoma o Elősegítő tényezői:  -lueses glossitis. o Általában jobban differenciált rák. a kifekélyesedő formában gyakori az anaplasztikus carcinoma . o A nyelv vagy a szájfenék elülső harmadában található daganatok lassan nőnek. éles szélű tömés. és annál rosszabb a prognózis. nyelvgyöknél és nagyon ritkán a nyelvcsúcson fordul elő. kifekélyesedett felszínes csomó kezdődik. o Főleg 50-es ffiakon fordul elő. beszédet és aránylag hamar okoz fájdalmat. gyakran alacsonyan differenciáltak o Formái  infiltráló  rosszabb indulatú. gyulladások (éles szélű letört  fog. vagy mint mélyebb. o Minél hátrább található. mint az ajakrák. középső és hátsó harmadában. valamint az áthajlási redőben előforduló daganatokat. annál rosszabb indulatú. o Ráterjedhet a rágóizmokra.

 Gyakran és gyorsan képeznek áttétet. kétoldali áttétek kb. de nem olyan gyakran. 10-15%-ban fordulnak elő. Szájfenéki (sublingualis) daganatok o szájüregi daganatok közt a harmadik o nemek aránya nyelvrákhoz hasonló o Gyakran társul leukoplákiához o ált. szájpadív.  Szövettanilag általában jól differenciált laphámrák.  aránylag lassú terjedés. a felszínen csak egy fissuraszerű fekély látható o Gyorsan terjed a nyelvre vagy a mandibula periosteumára. mint a kemény szájpadé.   középvonalhoz. a sublingualis és a submandibularis nyálmirigyre o az exophyt jobb indulatú o A nyálkahártya lazán kapcsolódik az izomzathoz. o Gyakran találunk áttétet. ezért előrehaladott állapotban észlelik. ilyenkor az áttéteket is mindkét oldalon keresni kell. a szájfenék elülső harmadában o leggyakrabban közepesen differenciált carcinoma o ált. annál sűrűbben észlelhető kétoldali metastasis. Gingivacarcinoma o az összes szájüregi rosszindulatú daganatra vonatkoztatva 10-12%. a tonsillaágy folyamataitól  háromszor gyakoribb. ezért a daganat később éri el a mélyebb rétegeket. esetleg meghaladja a középvonalat. 8-10%.  már nem lehet megállapítani a pontos kiindulás helyét (tonsillaágy. mint a nyelv esetén o A gingiva kapcsolódási területén a daganatterjedés a környezetre viszonylag gyorsabb. Szájpadcarcinoma: carcinoma palati o keményszájpad-carcinoma:  főleg az idősebb korú férfiak  Gyakran indul ki a leukoplákiás folyamatból. o Férfiaknál 2-3-szor gyakoribb . o Az elsődleges folyamat a carunculák területén a felszínen vagy a mélyben sokszor eléri.  Kezdetben rendszerint exophyt daganatot látunk.  Szövettanilag gyakoriak a rosszul differenciált laphámrákok.  Az összes szájüregi daganatok között előfordulási aránya kb.  panaszokat csak későn okoz. lágy szájpad). részleges maxillarezekcióval nagy százalékban érhető el hosszú ideig tartó tünetmentesség. o lágy szájpadon keletkező daganatok  nehéz elkülöníteni a nyelvgyök. mint a nyelvdaganatok esetében.  Áttétet aránylag ritkán ad.  A nyelvgyökre terjedő daganatok prognózisa igen rossz.

ezért legtöbbször már előrehaladott állapotban fedezik fel.  Néhány %-ban cylindroma (adenocysticus cc. Osteosarcoma .aránylag jó prognózisú.  Az összes arcüregdaganatot számítva (a cysták kivételével) kb. Laphámnál jóindulatúbb lefolyású. leggyakrabban a kemény és lágy szájpadon alakul ki.megfelelő kezeléssel .  Ideg-eredetű malignomák (neuroepithelioma) o Klinikai megjelenési formája:  igen későn okoz tüneteket. szemzugban. sugárérzékeny. fekélyes és a verrukózus forma o Az ulceratív folyamat ráterjed a csontra. később a fibro-. halánték tájékán. mixo. Melanoma malignum: o Rosszindulatú festékes daganat. a középső az orrüreg. Alapisejtes rák: carcinoma basocellulare: (basalioma) o Szájüregi eredete vitatott. ha eléri a canalis mandibulaet. 1015%-ban fordulnak elő mesenchymalis eredetű malignus tumorok. Az orálisan előforduló rosszindulatú hámdaganatok kb. o A maxilla gingiváján előforduló daganat sokszor epulishoz hasonló. o Az arcüreg nyálkahártyájából kiinduló rákok  20-30%-át adenocarcinomák  40-50%-át laphámsejtes rákok. Az arcüreg daganatai o elhelyezkedésük szerint alsó. Ez már igen rossz prognosztikai jel. középső és felső "étage"-ba soroljuk o Az alsó a kemény szájpad. Kórjóslata igen rossz.  Gyermekkorban a Ewing-sarcoma. o A mandibulán elhelyezkedő folyamat gyakrabban metastatisál.) és mucoepidermoid cc. fájdalmatlan.    o Főleg az alveoláris ív hátsó harmadában o exophyt. Felső ajkakok. a haemangiopericitoma. a felső az ethmoid sejtek orbita-alapterületén destruálja a szöveteket. 5% él 5 éven túl. o Szövettanilag rendszerint jól differenciált laphámrák. orrvérzés is lehet a tünet.és az osteosarcoma. esetleg az arcüreg faciális falának az elődomborodása. o Férfiakon valamivel gyakoribb o Figyelmeztető jel: a felső moláris fogak meglazulása. terjedése a csatornában meggyorsul. o A korán felismert tumor . vagy a palátum. o Megtartott fogak mellett a gingivarák gyorsan betör az arcüregbe. mint a maxillán előforduló. lassan növekvő arcduzzanat. o A szájzár a tumornak a rágóizmokra (főleg a pterygoideusokra) való ráterjedését jelenti.  10-20%-át anaplasticus carcinomák teszik ki. 1%-a. vérzékeny. o A szájüreg vagy az arc kifekélyesedése csak késői tünet szokott lenni. Féloldali orrdugulás. Főként az arc bőrén.

de maga a daganat sokszor igen nehezen írtható ki. de az alatta lévő csontot. laphámsejt vagy keratin lesz. Általában 30-50 év körüli felnőttek megbetegedése. o Gyermekek vagy fiatal felnőttek betegsége. az ún. A basalsejtes carcinoma ezek abortív formájaként fogható fel. o a bőrnek. Chondrosarcoma o Az osteosarcománál jobb prognózisú. Ezek a sejtek ún. máskor sok kis cysta jelenléte miatt az elnevezése cystikus basalsejtes carcinoma. o Klinikai megjelenési forma:  főleg idősebbek  Nőkön lényegesen ritkább  Leggyakrabban az arc középső harmadában keletkezik. begyógyul. o Radiológiailag jól elkülöníthetők Metastatikus daganatok o Leggyakoribb az emlő és a prosztata rosszindulatú daganatainak az áttéte o Elsősorban a mandibulában o Jelentőségük: néha hamarabb észlelik őket. kerek sejtes sarcoma) o Ritka malignus csontdaganat.1%-ában). melyekből normális körülmények között haj.  Lassan terjed. a komplex kezelés ellenére is igen rossz prognózisú. pluripotens sejtek. amely kisebesedik. izzadságmirigy. faggyú-. mint a primer tumort Az állcsontok hámeredetű. rosszindulatú daganatai o igen ritka o Vszeg az állcsontokban a fejlődés során visszamaradt pluripotens hámsejtekből származik o általában jól differenciált laphámrák. Ewing-sarcoma (endothelialis myeloma. így pl. porcot is involválhatja. majd újra fekélyessé válik. Basalsejtes carcinoma (basalioma) o A leggyakrabban előforduló rák.  A szájüregben rendkívül ritka o Az epithelium basalis sejtjeiből alakul ki. o Hamar ad áttétet. o Az állcsontokban igen ritka. szklerotizáló és osteolytikus csoport) o Főleg fiatalok o Az osteolytikus forma gyorsabban nő. adenoid basalsejtes carcinoma mirigyes szerkezetre is hasonlíthat. Fibrosarcoma .      o Többféle típusa ismeretes (az ún. o Ritkán ad metastasist (az eseteknek csak mintegy 0. főleg az arcbőr különböző külső behatásoknak legjobban kitett helyein alakul ki. o Fájdalmas időszakokkal jelentkező csontduzzanat. először mint egy kis papula.

sugárkezelés vagy citosztatikus kezelés jön szóba. ha szájüregi daganatot nem találunk. o Reménytelen esetekben is ajánlott palliatív kezelés adása. helyeken jelennek meg az áttétek (fontos. Szájüregi carcinomák kezelése o a sebészi kezelés az elsôdleges o A primer daganat sebészi kezelését monoblock műtétként a regionalis nyirokcsomók eltávolításával együtt (radikális vagy funkcionális nyaki blockdissectió) o A műtét kiterjesztését a nyaki nyirokcsomók CT. a fogak és a fogmedernyúlvány törései Lágyrészsérülések Lásd sebészeti propedeutika. mint más daganatok esetében. mint a test egyéb részeiben. Lágyrészsérülések. o sajátos az alveolaris lágyrészsarcoma. aspirációs cytológiai eredménye szabja meg. o Többnyire középkorúak betegsége. Mesenchymalis eredetű rosszindulatú lágyrészdaganatok: o A szájüreget alkotó képletekből ugyanazon sarcomaféleségek indulnak ki. Nagyon jó eredményt észleltek a Cisplatin adásával. MR vagy UH vizsgálata. garat-. tuberkulózisra is gondolni kell) A távoli metastasisok sokkal ritkábban fordulnak elő. gégedaganatokra jellemző helyen.  az arcsebek gyógyulása 6 órán belüli záráskor ideális o még 24 óra után is hibátlan a gyógyulás  kerülni kell az arcon a radikális kimetszést A fogak és fogmedernyúlvány törései Luxatio dentis  a luxatio a fog teljes kimozdulását jelenti o ilyenkor általában a fogeltávolítás indikált  subluxatio esetén csak a korona mozdul ki. o Amennyiben bármely okból műtét nem végezhetô. o Posztoperatív irradiációt csaknem minden beteg esetén elvégeztetjük. a gyökér a helyén marad o ilyenkor a fogat az eredeti helyén sínnel lehet rögzíteni . ép bőrrel. o nőkön gyakoribb o főleg a nyelven o Szövettani szerkezet: a daganatsejtek pseudoalveolaris elhelyezkedése A nyakon a különböző régiókban az egyes szájüregi. o Egyes különleges lokalizációjú tumorok esetén az intraarterialis kemoterápia is segíthet.    o A maxillo faciális régióban legtöbbször az állcsontok periosteumából indul ki. nyálkahártyával borított állcsontduzzanat. o Klinikai megjelenési formája: kezdetben fájdalmatlan. o Amennyiben kétséges az operabilitás lehetôsége. 35. jó eredményt ad a műtét elôtti és utáni citosztatikus kezelés.

Fractura dentis  a frontfogak törései gyakori  felosztás: o intraalveolaris o extraalveolaris o mindkettő  darabos törésnél fontos a darabok gondos eltávolítása  a kezelés választásánál fontos a rtg-kép Fractura processus alveolaris  lehet izolált vagy állcsonttöréshez társuló  a fogmegtartás lehetőségei annál jobbak. Állcsonttörések állcsonttal . ramus. collum. egyes nyúlványok. Orrvérzés. Kétoldalt nem egyformán illeszkedik a fogsor. Fogsorát nem tudja jól zárni. típusú törés: a törésvonal az orbitába hatol Le FORT III. Kitátott szájnál szintkülönbség (izomzat lehúzza) RTG készítése! Nyak (collum mandibulae) törése: fülnyílásban tapintható a fejecs A MAXILLA TÖRÉSEI Törhet a processus alveolaris vagy a tuber izoláltan is Le FORT I. minél távolabb van a törésvonal a gyökércsúcsoktól  kezelése repozícióval és sínezéssel történik 36. vérzés a fülből. fülből. típusú törés Le FORT II. Ajkak általában szétzúzva. Liquor csorgás az orrból. pápaszem haematoma. angulus. típusú törés: az orbita feneke teljes egészében összefügg a letört A törés könnyen felismerhető: A maxilla egésze mozgatható( nem szabad erőltetni!) A fogsorok illeszkedése zavart. állcsúcs A fogmedernyúlvány (processus alveolaris) izolált törése: Törhet a behatás helyén és a megtámasztás helyén is Felismerés: szájnyitáskor fájdalom. Az állcsontok törései A MANDIBULA TÖRÉSEI: corpus.

38.  Pépes táplálkozás. Állcsontbetegségek  Osteomyelitis haematogenes  Caffey-féle betegség  Histiocytosis  Hipofízishormon-zavarok  Osteitis fibrosa generalisata  Cherubismus .  Sínezés a másik állcsonthoz. Végleges ellátás:  nyílt törés – fertőzés!  Súlyosabb lágyrész sérülés nélkül.Diagnózis  látható deformitás  rendellenes mozgathatóság  csontcrepitatio  rtg-felvételen látható törés Állkapocstörések  leggyengébb helyek: o szemfogtáják o szöglet o ízületi nyúlvány Arcközépcsont-törések  típusok: o Le Fort I. (transversalis): a törésvonal a lateralis szemzugból indul ki 37. Az állcsonttörések ellátásának általános irányelvei Ellátás  repozíció  immobilizáció  táplálás Elsősegélynyújtás:  ideiglenes rögzítés  Vérzéscsillapítás  Bőr sebeit steril gézlappal fedni  Mandibula rögzítése parittyakötéssel  Fontos a regisztráció: eszméletlen állapot rögzítése. (horizontális): a maxilla alsó része törik le o Le Fort II.  Végleges rögzítés drótvarratokkal 5-7 hét. (pyramidalis): a törésvonal a függőlegesen fut az orbitáig o Le Fort III.  Callus képződés.  Első tudatos állapot jelzése.  A törvégek közelítése gumigyűrűkkel a másik állcsonthoz.

rögzített fogművek Fogművek Rögzített fogművek Borítókorona  az anatómiai koronát utánzó fogmű  indikációi: o töméssel már nem javítható o híd rögzítése o a részleges kivehető fogmű kapcsai Csaposfog  a gyökér ép. implantátumok Kivehető fogművek Részleges kivehető fogmű  részei: .és hátramozgatása  lateralpulsio: az állkapocs oldalirányú kitérése o maximális terjedelme 60° 40. a korona elpusztult  ekkor az előkészített gyökércsatornába illeszkedő fogművet ragasztanak  ez rögzíti a koronarészt Híd  a meglévő fogakon támaszkodó. Fogpótlástani és rágásélettani alapfogalmak Occlusio és articulatio  occlusio: az alsó és felső fogsor összezárt helyzete o az antagonisták csücskei és csücsöklejtői érintkeznek  centrális occlusio: központi záródási helyzet o az antagonisták egymással a lehető legtöbb helyen érintkeznek o az ízfejecs mindkét oldalon az árokban van  articulatio: az alsó és felső fogak dinamikus érintkezése az állkapocs mozgásakor o a jó artikuláció akadálytalan csúszást jelent a csücskök és csücsöklejtők között o nem mozdítja ki az állkapocsízületet a fiziológiás pályáról Állkapocsmozgások  abductio és adductio: a száj nyitása és zárása o eközben az ízfej mindkét oldalon az ízületi árokból a domborulatra kerül  propulsio és repulsio: a mandibula előre.    Osteogenesis imperfecta Osteopetrosis Ostitis deformans Paget Osteoporosis 39. borítókorona-szerű rész a horgony  a kettő közti hiánypótló elem a hídtest 41. A fogművek fajtái. Kivehető fogmű (műfogsor).

a felépítmény műanyag Teljes kivehető fogmű  helyén rögzíti: o vákuumhatás o célzott reflexmozdulatok  szélei az áthajlásig érnek o ez biztosítja a pecsétszerű széli záródást Implantáció  indikálja a sorvégi ép fog hiánya olyan esetben. ha a kivehető fogmű nem jön számításba  elve a csontba épített szövetbarát anyag. a kapcsok vannak fémből  a moderneknél az alaplemez fém.alaplemez o rögzítőelemek o nyereg o műfogak  a régi műfogsoroknál az alaplemez műanyag. legtöbbször fém o .

1-748.099. O 57.2030 F55439E-.47-.8E 8.3.3.009009 07..8.8/:.7.3942..8. .3F80 O .!!& .301.102:7-.20../3.4--8~7F810F7F509 8' $#} 30E78 }#} .9O O #4883/:.F87:. .9--.E9.08003 #03/80739.94.8439/0109:8-OE 0.E7 O 85439E317. .9-E-.4--E92F7v~0.74 8.3O2E8.7300903024-48 302.33E 3.9E8F85..37E90708Q70000/0 O .9.3E2705075.E94E8 .7O2.5E88.14.--.54.8030 O .43Q3-v3..E88.9 2E84788014O5.809 O -.548F509 O 50707.009v.9E.3..2.82070903 103v9900300390 O 03E--..E98O7F80 /000930.8. 897O2E.-090820 3E27020/:.:.3F5v/-0v0.842OF399.J989.7..342.94. O /v802-07003147/:0v O .58:E7E8 O /v80--0-v7F3 .3. $#'$$$#}.3E.E79..Q7Q 8.3:8 O .9 O .30/v/ /023/03F0947-.8439-.2.1F3.9 F50 O 5.99 3.0902F30 O .-:E88E3E. O 843910v/F8.43147/:0v O F2-807~030200/v .. O O O O O O .-v73 /0..54.5E-O0200/v 42-489~103.0-. F.942.9E8 O -v73F8.7..4..9:7.E79E3F510 O 0/..035....301..E3 8E5.214.3:E78 .F8O748E7O..7.03.5:.9O 0vQ342E88.3.539.8E3E.8.97O1.E943 30.:..9 140v97F8.3.8-0.0809010F-030v87.057485439F39E9.3.9488F8E2.7:500010/099..E./43 O 020038F0.E3/47E8E.8942E800  .8O.80908 -08~7v/F8  85..2 3F3023.7.:.09009 O 79 8070093FQ 7QJ79 8:E7E907089vO.9 07.00.9O 3E270.9...

9O 1v0.2.7.78-0O/E8 2:9..5.44 :08 20.45.-:E3F8..805F389F9. 1F30.94883..089099 8Q7F810F7 09709090314940033020 .2. O 008907Q090-v.743.7:84/E8E.00909  :5:807902.8E:-.3.2E3 .E94O2F8F~ -07050/F80E9..-. 48904F31-7O2.3E.5E2.2.200302./Q9:.2.7.94 O 1E/...45.:85203948:8 O '008Q09099 O .E.9F09v...809F50 802.407. 8EQ70 O %Q3090.998Q7F810F70308J30v/ F8 0030903108J3~802.7.3O2.38 O %Q3090. .4089073.8250.3E. 33037E3.8E5.7 03E--55..9F30v -E8 14847 097900814..45.9O 1Q89807~0308J30v/99 10F708907Q09 4 0:.8942.4/E89F814449908./9.5E-O./E8.08F0830 .E79. 8.207E4801.88F509 4 0:.493.45.79. ./43147/:0v O ./3E./4E3E8.03 .E79.99 3v3.3//.3..310v/ O 10F080/v0:../439.9 O .4720003F800.47-- O 8E-.4.30.9..3 . /00v147/:.203005003F3-08Q550/9 FO108J3080 /01E/.3/:.43 .3E2.08.0748. 0:..4/08 O  F09F.5:E .10v/ O 8E-..0200/v8E7.3EO/E8.8.88FF7F030 O # 4 0:.310F080/F8Q0v147/: 10F000803 O:3.8E5./E8 O %--370/v80--1F71.73E8 100908J30v/F8 O 2..89.88..248J9O9F30v/4E3E8 .077:. O v0./4E3E8 .43147/:0v O ..--.E7O/Q9:..0809F309--87.5E27E  0:.980908.02.45.9O O %Q309/:..94/0.:8/8.54342-489~1035.-E9.48.3O2. 070 3.8EQ70Q3-v0038...-.9.7:84/E89/F0v ..3E.9. O 8E3E..-v7 8E3E.7:7F900-47J9499 802.E8.E79E31E/.0.E79E-O0200/v 8. .9  8904-... ..9  ..-.2 507..E79.3 .8 .8E5.:E84 .920~14v 1F292F80 1~80708 F900 0F3.E79..

1033 O !:2207 '3843 83/7O2...5E9F5009  $/0745F3.443. 03.09 O .803 O -0908F00390090. 2F78F09030v/42-474/O O 8.9..:E8E9 %7.8439927QF80 E9.98 30F8.99.7E9.8E3E.47-- O .8039F79F~ .84399:2474 .E3/4743.3 -.82070903 /0.3/-:E-.E-.09807009F0.O /0489048.E79E3 .2./9 -0.74 /85.144.3:801.. 7..:3.3 A870..9/.O O O O !72F7.E79.3..843920/:./ .E79E.10099 F71. .8439/:.F88:-2:.8439E.3 O F739099E.34801.E-..3/:E89./01472.E .84398.47-.9--.9.9.42.5E082:9..FF8F81E/.2.F374894108.8E3 .9 -9.:E8 54E88E.8F33.:E8.F43 F5900390709.7. ./F438E 30../08 E9.F8F5473v-0908F0 O .948.79.0./98E 1E7.0Q7v0.-07050/00990 8E3E.84398.0 F872703/003088F0 .8Q7F8 82.J.09.1:8:. 9Q730.9-.8942.84.42 .847.2.88014E8-0908F0 F09F.843979:E84F8.9O 72703/003088F0 0F830F8F0 E.239.9E74E8.3 0v70.F58.9.5.E2 044.F8/4E3E88.14.8439108J.920.47-- 2..0 O 0. O . O 741.09F5.09E42E3E3.998 5.09F5v/ .84398.49O0020-vE .89E8E.730E83E.3.4E1~80708 F90014..8E.3EE8 144499 .E.JF7F0F8.843O.9v8.30.....93.9. O3/:.E79.F8 O %Q3098E5.9.099277F.803 O -090907Q093E.9v8.2..5474/E8.. O 79 42-489~103.E.4.09 .2..30039009 .43..8.99 147/:0v 1F71.09-03O748.47-...43..8J5v FvF7F8 10FF8O..9/.9O O $% $# 3/:E8.850./O01.:2E88F7QF80-v FF80-v.107E.F903Q3v 1E/. 10209 O O7O8..O/E8F8 F5v/F8.3.F5v/F8./F4 7.48..8439-.5.38!.7398 40845.E9F5009  8904/89745.420039009 /03E--. 20./E84-O070/v00  E7F80O3/:.3 F.3.E9F50  $:-2:O:81-7O8 O 3/03F0947-. 4 . O %Q309.3.

.9O 4 3029070/.9 /0.9:243 #9E3.0.00/F80.7814.E---:7E3 O 02/.J7:8 $ .809807~ O O7O8..0 5.-478O9O /O O 8F08.8E33.84847907088F.539.9..0F-907Q09F-v83/:.302705..E703/80708-08J.33. 82. -0.09F30O3/:..03 O .94F89:247807~-:7E3E84 !...43.E79E3.3EO/  '077:..9.88 4 0302~ 424F3 9...0/F .9/.30.9:8807~ 0.3147/:0v O .5E2O3/:..7489489v8.. O .78.O9109F90030 O 08F..9.9.3-v7/.3.9 .!.9900390  F. 9--08F..3: /03022.474.3.30708070503047.8439F5v/F8F82080801.3.09F5v/ . O -47J9OE2703/8073908.47-.543Q 1F2-.3J.43 30.3.8F7QF8 8F7QF8Q8-F8F708.9J.8E. O 0090F8F-03.320.20 3029~30 . .449.74/43942.O :E87.5E3.3.80739.7.O .730v8. O v0...E79.5. O 8v847-.9E749 94.:E8.20.88.E79 024/J9..248  -742.08 3..E-.84 O .7:84/499 O .00~8..3.5.8E-.784/.549E9302-014E84..9/.9 !.7.9E749 94-.9 O v3.3.E3F8. 03F3/:/4748108J3~ O0.J7:8 O .:2.9 4 .E7O/E8.542. 3.3E.9E7F8/..090-0 4 05. 0EO5749F88F0F8.380v147/: 08v847-.542.-08v108J3F3.089-:.9.08003 5:81472E .30294.. 20100v0300390 /0.J7:89 7O3:8779E.7Q O O7O8.85.E348E.3907/039.9488 0039009 O  -..4 O7Q. O 8E3E.97. 05:8 O .7.03 47.09-:7E3E8 O 17439 F857024.54 .5E8.3.5.E3.14.548 1F2-807~ .-090E9.5E4 4.730v8. 4 342E89...33v O3/:.E8.9:243 O 8Q7F810F7 -E784348108J3~ 42-489~103 -478O33.09070 O3/:.3 O 9:24743-0Q..:E8E-.3.

47-- '.88. .94/4394F3 14070/09~ /.8942.74.E870/v-032:9.33v .3:42...24747E8.--  !.3.008Q090990.78 .--.70030903108J3~80/0708 F3.843O.E3/47E8E9 ..30.0.E348E.94 O3/:.E3 ..79.822097E.5E2 -47J9.88099EFE3 O .7.8.3.88 0302~ 424F3 9.9O 3029070/..78 108J3F3 ...3EO/  /4394F3O3/:.9.730v8.30.3F8.79E 25.8E49302.:E11 0248O/499.9.0.539..94- 100 F.43 2.E.300390 O 0.7.5E784-O 14-74-.2.3.7E3900390 O7O8. .43 F8.9E749 94-..3.E79 024/J9.08 2-/0/ 7:.9 ..94 O .-090E9.74/43942.5E48F0810Q09907Q 8484710F080/ . 1E/.7. O 7E80v147/:E8.9 5. 342E89.9/.948:2$2.F7F03 3021E/.33.090-0 05.2.08479900390  -.8E103F03 .3 424O7. O 740709:247.3J. O .49O0020-vE O7Q.03 2.089-:E78..9F509 8J308E7E8. 03E--.54. 2.9/./.3EO/.108J3~ .9.480.30.2.89.78F509 . .499.342.8/:.74/43942. 147/:0v O 4E8 8 2F03Qv.807~20003F808 ..539.1-742..7.948:2FF3.394.4/4394F3/.539..20 .24E784F8.3.42.08 3.0 O F.88.9E74E8.3 .:E8E944E ..74/43942..3/-:E3.94  204-.F73909914.09807009F0.F374894-.03 .3.7.3/:.00:. E9.0/F .3.88.33E809/8.07001:9E8.33.47--3.9E7 8J3900390720 203..E.20 -742E4.474. !.4--4/E8 O 022..9 ..E94E8 20072047-.9.74488.74/43942.948:2  542.-:.F58.920.O /079E32.4O/ O 2E84/..730v8.09070 O3/:. !.33v 2447O33.08.3.E3 .894-OE 9--7F90~.209299 9.00/F80.549E9302-014E84.E94E8.843O /0 .3/-:E-.9 4.

O  %:2474/43940308.:3.990707E.3..204-.3Q8v ..24E7849EFE30090 8.4--9200Q3-90920 O .9 O .09:247   2./0342.8439-.5.8 !3/-47 9:247  204-. 7093.4/E8.--.9/.9 O %94E837./.3.9.E-.10209 O $.8942.948:2 4/4394.Q8vO749.4/439403..O.94884/ .9-.33v /014. O #9.9E87. O F2..94.909v ..  /43942.8439-.3.8942.7849EFE3147/:0v O /43942E7./034.88..008 O O7O8..204-.3 O 108vE.39--87803  0..9/.83:82.3..8E4980F7 O .39F30v E9.204-.2039807~037454 O F. /1009907~14.090-v0090vO3/:...8942.89E..020394889O.8439-.97 F8.3...09-vE  204-.3. 4/439403..09-vEO/. 74883/:.:E78.8942.2.E94.3147/:0v..380590.948.1420.8-.4/43942.9 10FF5v/F8. 374. O #9.948:2 1-74.3 44723/F9 E.54.1-742. O 14F7.8942.843J9 %--F 0.7..47--.O ..34.E89EF74883/:.204-.41.099. O 507.-478O9O 072010 O 97F20809-03.8942.3.84.94/08 .89:8 .9.78-.8203v09 O  -.3147/:0v F7E79E-O 8E72.:2 0203942.3...8E.108vE.8942.3.3F50.0Q99  -742.842O /:.3.:2 42. 1-74242..89. O 03938.8439507.990080399 O 84847147/:0v14.020397F90F303.2.E..F8-F/03938.:E8E3.3 0F79703/J.8O24.3/:E-.3 239. O 1402-743E88.O880-0 854E7.1.302O:O097..  204-.  039342.Q3.9/..

.90v 40.548 8.08 F8v3.9E84 O 09742483070 O $:E7O0307./.33.3.89:81472E.3.3302147/J9..3OJ9.9.. 1477O 1~80708F900 .7EE8 97..-..33v .. 7E907807~0302F3 10E398F~  '077:.380/.3.9F30v 5 $ .94E8E-.43- 987.3 079E--.10F.. 9070/903929903-08~7v/99 .3. 09003907E5E82O/4.--..3.0 4 88088EQ707E .2.47-.47-- v147/:E800 O 8O.88.7E0v10209 .--47-.714807~ 3.2.9O 20.3..88108J3~ .7E.O.2393v3 v0.843. O O .3 ..7..5./:./0.342.01:9E8.478.3 80279.E2070/09~ F71.:2...8O. 1F71.48:8802.9/.3..E793E84.. v.3147/:0v 4 108v...3.9/..7.47-.O 4 00F80302-434:9 0F7984.3 .04--3/:.990..0v--3F7QJ79.9..3.7.5J73..5E27E .099.9F30v 08vO749..-:.9.E79.43.9..44 7488:080/v142~.342.0310Q009030 4E3484-.F58vF84/. -090009 F79147/:.. F8302003v7703/8070803..43./7043E8.3807009Q807399--8FQO/110703.E9.7.3E99F909 /0.3.342.3 4 E74220003F81472E.. -.00/30 F803478484723/03-0.990.080/02080-- O :.-.239 3v-03 9..498EQ70-03.0./9F80v0200/099 08J310F3. O 4O. 8EQ7074883/:.39F30v O C70908 302-43J9499 O 0v/F8.08 .9O-0908F.72.2E71.-v770..-. F5.. 14...300390v20-0900/F8 4 .42.3 F..33..0/F 20.3 0.E-.2.45.99./4E3E8 0:.7E.3 0459:889070/F8~10FE9.8E-. 748884E845..9 4 $.4478.2.- 4 . F.999 -.2F-09070/F8F8v310F080/ 4 .9 &.3147/:0v F71.99 F0947-.v374:9. .94 ..9E748Q8v8FF3844990000/3 0.74 O 22:34O...9E7E3 0:9E3.2..0748:847E310F080/ .0 4 88088EQ7074883/:.7.E/4.8.2390 -.4--8E2-.47-..79E-.4489E-.

7..7043E8 374:9.2.3F847E3.47.7.478E903909F-03.3/110703.E-.5.9O . 30F89 -08F/09F8.E870/v-030v147/:O /.39070/.9438.342.3 . O 0.E9.542E 20.2.099.3/-:E7.3FF83. ../E-.9O/.8073920Q3-909Q..5.080900..9.2392F0-. 003E 4 v0 0811.9:2590742.72.72.39.4379E3.842O0/v/ .8E103F0Q8v.3...-:E87FO 0Q8v F58vF8E98O.099..43147/:0v 4 0. 4 8EE7./E84 F088F~ 0979 14 F088F~92F8 142~  /4E3E8 4 0Q8v.2. .E9. 4 .47--.3:89F30v449.F8.72.42.0:45EEE3.-.8..9E9 47E94..3/-:. 4 472E 3197EO 7488.9 F8.7..3:...:E8.57O 10F080/099108J308.3.30..20003F81472E. 2.3.48:8.7088J.E.E.39J5:8.0397E8108J3F30v147/:O7E.2.--3/:.3.89:8.E97E ..: 8.94.8FF58v..239.3/110703.7.9.10F .239./E-.14.33E7488.7EE97.88.30.74883/:. 8E103F70 .34--..30:45.7QJ7910F0 :.099.707F.F8-F/110703. .O/110703....30.3 30.E9..7EO247.108J3080310F080/ 4 478.3 9070/30 . -.7E3.E3 .94.20003F81472E..10F080/v1472E-.3.72..3/-:.24E84.9 478.E91472..33197E.2F-0F8..0 4 $4.72..85.9 .7.77E9070/./-.5E2. 4 v80J9v9F30v :080848898  /Q94888980 30.E98O.7.3.--. 4 30. 30.33v30 8.30.94../E-.2./E-.0.72.v.9-.843. 3303./.. 0459 4 $.F3.843 147/:0v 4 239.3.2.3.9 4 3FE97E--9./3.8E7E43E. ..9 4 3.4 3.342...3F.9070/F808v00 4 9...7441E/.077:.33E7488.7E 4 . 5743O8 4 #E9070/09.E99F909 3F00--000/0.342.--3/:..7E.7E3E-. 9299 -8-08~7v/F8 20:9O..E7.

F5.3.2.3 239..843.2.945743O8.7.3.E14.7E3.2F0--7F90009 239.342. 4 .8E103F0Q8v.30.3/-:. E8E5..3.3.42.3. .342..:E907Q09F3.9 4 3E.807~10FE9.889070/F8 7F80082..108J303.7..0:45EE814.5J9....43. 478.3..843O 4 .E-.E99F90-  -.9.43070830 O $E5.7488:/110703.7.99070/F8./.47.3E 847.108J303.3.3.89.79O9Q3092039088F  99F909.5E27E4  30.783E2770 4 .84O/E8907Q09F3.30...  4 F71.7.0188:7../ 4 E8E5. .949.94 4 8EQ70/. .8:-3:.949E9:3  5.3O/110703.5E27E  .E9.30.342./.9O E742847..9.7.7./E-.9.037488  .9.8E.88088EQ7074883/:../.O.7E3.33E8~7~--03F8009vF94/.79E3..72.239.0v O 3.3F5030E99F909 F94/..04594--3/:./J.9O 4 478....2F-03 848470F7 0809020.47-.94 0F79.39. 4 E9 .3.549-.9-O  88088EQ70/./ 4 3020.../430090v/.7E3.7.3.39070/.3 4 0.3.84..3./.E79./v80--471F71.8F8.39E78:0:45EE4 4 E9 .5.5..949.7E4..8 /.7:3.88 O $E103F 8:-3:..099.02F38E5.5439483/:E80F9 9438.F5.209.30.30.2.9438..8.3.0809F3 4 3..3./  $..342..7...5074890:2E7.700.E 8E5.84O/.70.E:3E99F909 /03024.--.E9.. 8:-2.099.4 .7E3.43.9 0347.3.5..7.8.3050803/110703.94 30F0Q3J903.94 0809F-03 4 08v/00814.3F8478.3 F709v0488/09./.3 147/:3.97.3F80  2E730200920E.72..47-- ./499E.94990v147/:E8.7.F8v344 0F790v70.3/-:.-   $. 1v0.342....9F8v--F70 .-- 4 ..709070/v/..9/.33/:.2.E3.7300970.3.F-.43../ .9 4 02F38E5.E9.7./F  0/09-03703/807390459/.E9.E99F90098 23/F94/.

342.:8.8O F58vF8108vF9.3:89:2474  072047-.9.489048.0v20803.7.2.9Q309 4 8EQ70.9473E-.7.E81..84.Q703E.. F82:...7. .70 -./ ./E-.10F080/F80.3.20003F81472E.5E27E 4 2.  8808..Q70-0 4 $.59074/0:847.9.09 9070/F80.9.310/010 4 F71.3.3 .3147/:3.E79EE-O3/:O7E4   E9. 4 $EQ70070/090.077:O:81472.9.9 .Q70/...3:2 4 #4883/:.: O7O8.5809087E.:E8./034.5907Q09F3/0897:E.8.Q70/.20.3.42.5E23EO3/:.2.3..34507.-.47-- 4 020909v0.7.02F3F8E8E5..2.E9.342E 30:74059042.82.0:.8.843O ...89..3..7.97E9070/.F58v.7E3.405/0724/.EE30v147/:O/.04E78J.30v147/:O74883/:.108v.O5743O8 .88. .5.342.7..3/-:E30000/v14..F90F.0924/8090 47-9.--.9 47E8.477Q70 .7.20099...9... F8v--. 1v0.0 -  -.9498E2J9..9--014E8 8:E7F7F03 0.98484705:84.3.3.3.703/80739O/110703.89. .42.549-.7...477/::E8 477.89E. 03F8v3449Q309009 0F7909--872E70v70. 4 :.02.7..037488 FF.2. 0. .320478: 4 2.3 . 0v/42-474/E8. 4 0000/F8Q80739.099.8.F7F88009.7949914...43.E9:2 08090.5.--.7.0 -.0.02F38E5.3-097.2.E3.342E   E9..  /0 070/09~2.9 E2/.3 4 0459 10F08F8.84397. F4/..7..3.3209.3.07.8474: 4 .42.8O.0 89048.98E 239.89..9499 vF39.2.4 802:-.91089F08/. 1-74 24 F8./43.O 7E9070/F8F90039 2E70374885743489.72..7.v.7E478.8.3.0F7.7.14.3.Q701./499 E....7.039 .. .:8..E39F9EFE3 .94- .-v7F3 08v.7. .3..9J.3/-:.F7F03 4 09.8070/09~2..42./:..E98O.108v24E7814.3. 1E/. 4 3./034.2.E3 0v147/:O 4 47E310820799:247 20100v00F880 ..09009 4 ..0.9:2473.3 3.342E908  FE3 -.3/742. .F8v9Q30984499033 4 8EE7.7.O O O O 4 v0.942.3 8.7EO247.5E2809087E4   E9..

82070908 .33v 4 #.8439/.003F902./95:7549038E28090-v 8E72.7.4 4 489049:81472. 4 489048.9E843.88.: 0..30090 0v87239 085.82042.89:8 -.9/.57489.80903 5:75490388090 200-v3472E87Q2F3099.84394-.E./E-..7.7.7.9:8/.7./209.8.2. 1.9308 -.2. .9.84394-..9 4 07200. 4 0. 4 0590:2-./E99F909 .72.3 .E  .7.0809030.--F80v09 239.8.9O 4 3.80908.3.9 4 .7.270880700970 8.7.5E27E .3O/110703.00..5E2809. .30379.889 .F39 14.02vF8.843J9.3.20003F81472.O O O O O O 4 %--1F09J5:8.9.80908.2.92E847848..8.9O10 J5 .1.7.-v7Q3-vQ8v-0.342.88090-v. 03/490..07.7.7. .7.E99F90 4 8v847-.3 F..478.3 80749EOF8489049:8.94 4 0.3.9.8439/:.9.8..89. 1v0/v80--0 v3F30080379E-- 0. /.2./8E27 ..3.v.99.342.-479J./034/-.2.47--. 3 8..9848470330003J79.8.80908.  8EQ70-03703/J.3.Q79. -.4.9.3/-:E-.--.10F088F .843949 547.99.74883/:.--.04--..89.9/.39070/ /0.572079:2479 E...00390v.E.1472E..42.F58v. 4 '80..9.84394E2070/09~ 74883/:.89.10v/F8847E3..3.845479 4 v01. 43/748.E-.88.030. 070809088.3..0F80.3 /02.--.2.: 4 #9E3.7.E9.4983.42.342.3.7Q103v990 20-0900/F80 4 E.E-.7.3:8..-v730 1v0.3.42.7..F.425000F8003F7080374885743O8 -748.80908./7.O0Q3J909v 09./4O.8.8..3.42.8/v8.2390 E-.. 4 #9.103v990-0908F0 4 E/.42.30v147/:O7E 4 .342.42E3E4--5743O8 9..39099 003. 4 E9.7. 4 0379.2080-080/ -0O: 2.4.5:.3 4 0039v8FQ3F.

.&.7.E99F90 143948 .842O% #.98090580:/4.F81420/073.85./880.O8.3147/:3.8.43O070/2F39F8090..E397F80 E7F88F7QF80 E8/80-F80957450/0:9.4J9E83/E9 O 8:-:./E.E-..3.0Q99 7.7..070/090F38J3300097J903 .8....94O.8E./..3.9J.2.940809F3.438.:9E38-E9. 4 #02F3900308090-038.9489.O9.9:800F8 4 !4894507.3.9 F0/.2~9F9099 F8:9E3.0v 2392E8/..49OF5090-v:.03 4 $.88484.O O O O 4 2.00F8..30223/03-0900809F30.79E--.43E83.O7E3-0QE7E847/0E8 4 2FO7.3.002v 003 00030033020./E8.8 80J909 .8070/09~74883/:./ 4 0347.7.94 4 8EQ7009.3.1420/073.94.20 4 2033-03F98F08..9489.E.78E7F88.9.E.9493029.947. -4.9.3.41..14900824/:E8E90039 4 0347E9./.0/09-031E/.20003F81472E.3...7.04.4743.O9:24740809F3.E948.F8.9O 4 2~9F9907089F8F9.77.9:800F838O-./E8E.9J.80-F800F8.-. .E87FO-.3.8024907E5.3. 239 .9.2~9F9F39.374.30.1:3.Q3-v7FO-.940809F-03 $EQ70.90890F-7F80-03 4 8.7907.43.14.9E7F8/..7.2.980-F800F8F92434-4.3.842O09E.3.O:E8 O 07Q30. O .843945074890:2E-O3/: 4 %--370F547.843/430 9E.3807009.42.-47J9499E.:.E79E.08/008 4 57207/. .3.070/2F308.F009 8:E700F8.E:3 9:-07:O87...-0908F0 4 3.8439/:..8EQ70/.E397F80 :.-9E80098F0 O070/2F39.9 0803. 4 08Q30084./E8.24/: .309--87.4507..857E.7..   E7F88F7QF80 .94/0398 O .780000/F80 3.F7.43.89..7.4209.3 F5-v770 3E.099.E34995.1F08F03/:3.80-0O:E8.47-- 4 1v0.04.397..342E00F80 4 .7043./E82098F89 14.8 374.1409E.0088EQ70 .0F32.42.93. 4 3v3.F0909Q 4 2033-03-E7204-O2~9F9302.14.4J9E8E.7.

04. F7..89E80F38  08207F88E39E8471E/.47-9E-.F88J30F880979F3  E..539..9O.E34 E..39.33E4--.00F8. O .3.F7F8.-443/4809E./07v9093  148474080/F80..8.1030090080F8F-038801Q.79 F5 7..475:8 .8.F7F8 5E5.4:2 0083.E.84399../.0 97F801Q3JE8-.-0./0398 O .97F8.78 4E997F80%709.9.4J9E8..9:7.02.9:7.2:8 .47 O 10489E8 4 397. ..088:8.38F9.802.843997F809E78:O O ..E9.4:22.78 O 0094E9.1Q-v  6:47..43.849O O 00F807054J.3::8 7.OE73    F94/.O.088:8.97F80.574.   #%F8J9F80   .3/-:.9E80F3F8.14209. 209E2..0979 E.7.4.7...   9E94998E3E839Q3-8F 42.7.04.0F8024.8  %C#A$  %709.574.89E8E3E143948..9O 3028.. 97F8330310820709v 2.78.90. 23F9E.9:-074E9.78 4 23/099v O /.43.78 4 097.100.843997F80 ....E3 574.1743914.847E8.79E8009v8F0.38 0 #% 9J5:897F8 0 #% 9J5:897F8.79  77.942.8 1420/073.477-O 1Q-v  . .04.94 0 #% 9J5:897F8.97F8..42   4847E93029:/.14847    .04.E.8439497F80 &%C#A$.04.930201472E3080/.-4897F83F143948.--.E-.088:8..47-9.-.

8439-0908F0 O 89042098.94 O 79 10.F5.43.2/.O O 224-E.9F880 O 43948.3/-:.F00J9F80:2~7~0.8802:-O3/:  E.9488 O 541J847243 .8.5J9E8 O v780-098907F.5497J9F80 O 8v9:/.E3 7..799.2E8E.--E7F88F7QF83FQ O $J30F8.078.97F8.8 . O 07:-82:8 .7059.O O 9E5EE8 8v80F39E8 O /003087J9F8 O 'F7F8.E3487E30.97F8.9O/014729E8 O 703/0030824.907..8439.897F80 O 003F--00 4 802149EE 4 809 4 JQ093.F9003E9.02.7J9F805.84394 O 'F0087J9F8/7O9.1Qv008031:9.8. F9 O .0307..9O97F8 .2E8E..843997F800E9E8E3.94.E9.54.8439 97F80 O 9J5:84 4 0479 47439E8 .0 E9E8 O 7054J.10/3 O .47-9E 4 0479 97.9O8E O .948E.70897E.8 .9..O082F0903E..74 O 890981-748.55.43..940308 O .38.5490F80 'F0080E9E8 O 3J997F8 1079vF8 O $48.77.2.3O8 O E9.84394 O 97..8O7F80970 4 0479 57..110 1F0-0908F O 894.9.:8F5v/F8 O !F5089E5E4E8   .

2E89070/020 S  142~..01.9473E-.79.54.0vF8J9099F7./3.8E39E8. O .O..3.439E2. 4 0-03.009v142~.824E8.O 4 92F8802E7302.009v09--003F739030 4 .JQ09E74-O.2.F7F5 .J100.14OE85EE7O .3.94.39.907.8Q. 89045097488 8998/01472.O.009v142~ 2~14847 25.39E9:24 .:.3.4743..0 #F8008.09 8904547488  45O9E89.80F8. 8.4743E9:9E3O142~ O 3/E. .84/.0397E84./42-47:.009v142~.79.8OF8108v14.3.9.8OF8108v14847880E790090 4 .097.54.94 O 4..07Q O 5745:84F8705:84.79:E..3F87EE8F099.5.8.:.3/-:.97.54.8Q.E.4389E.J9. O 07J9.080/v142~.9E 7J9099142~.9E8.824E84 O .7E39F7F80 4 2.5:84..4743 O .7F8008.3 O ...E./E9.. 807~7F8.3.0 47J9O4743.9O2.4743..54814 O .E.54.099v9E35O9O002.2.O O O O 890403088250710.24.20F.47 4 .38!.//:.89.94.0 42~.43.:845439E7O/E8009 4 .8Q..F8E7E8.809vF739030 O .8Q.:84.8F8.J1023/F94/.0 #J9099142~..88E890039..009v142~ O 7F80 .E74-.-/:.8..8JQ0909.43.39...809v99 4 30224/J9.:84F8.7F89 J/ O .823/F94/.4389E02E88. O .94F8..05:89:9 O 047.v14.84/O -47J9O4743.J/9089  .2:8F7390F80.9O 4 J/7J9F80 4 .0v70 F8E97.514.

 %008.O O 3/E.8F9807~8FE7O/E89 25..4.1F2-v O .E8F730 4 0-948J9.33.84..5.. O 0.3..FF514E3.009v142~ O 0F37J9 4 .009v142~3023 8E2J9E8-..94 O 8F0..5020 4 7J9v0020 4 3070 4 2~14.8439-. 09--871F2  4 ...F499701024/:.30809-03 .24/07303F. O .0.50201F2 . .50.F5J90998..9E8 4 .7E9.7F2~1484743E.E9.09-.39E.10F5J92F32~..3.E::2..3..847.50202~..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->