A magyar szó még nem magyar érzés

ŐSHAZA
ÉS

az ember mert magyar

még nem erényes ember;

és a hazafiság köntösében járó még koránt sem hazafi

S hány ily kűlmázos dolgozik a haza meggyilkolásán

Gróf Széchenyi István

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR CÉLJA
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁN ÍRTA dr. BLASKOVICH LAJOS

De fáj, sajog éget, de éjszakáim lidércnyomása, nappalaim láza, a mostoha faj: Európa mostoha, rongyos, kilökött hamupipőkéje. Olyan sajátos szépségű arc, ős kincsű lélek, dúsan termő jóság. És minden szépsége el van rejtve a világ lelkétől. És minden kincse ügyes másoknak lakodalom s neki örök nagypéntekje van. És minden jósága ravasz másoknak jövő, neki átok és koldusbot.

Szabó Dezső

Segítség!

STÁDIUM SAJTÓVÁLLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KIADÁSA 1942

1

2

A MAGYAR MÚLT ELTITKOLT ÉVEZREDE. X. kötet

Dr: Blaskovich Lajos

Őshaza és Kőrösi Csoma Sándor célja

A sorozatot szerkeszti: Babinecz László Kiadja: Anahita-Ninti Bt. ISBN 963-212-297-6 9789632 122977

Kőrösi Csoma Sándor képe (Rusz rajza alapján)

3

4

ELŐSZÓ
Kőrösi Csoma Sándor halálának 1942. évi április hó 11.-én volt százéves évfordulója. Időszerű, hogy őt, a magyar fajnak kiválóságát, kellően értékelve ünnepeljük. Az elmúlt évszázad alatt sokan voltak, akik úgy vélték, hogy Csoma lelkiségét, cselekvéseinek indító okait felismerték, munkáját méltányolhatták, – azonban e férfiak Nyugat kultúráján nőttek fel és a XIX. század mindent tagadó szellemét szívták magukba, így tőlük messze állt Kelet gondolkozása, filozófiája. Ezek, noha Csoma csodálatos egyénségét, szentekhez hasonló lemondását, igénytelenségét, fanatizmusát, szerénységét és lelkiismeretességét, egyben nagy Tudását is elismerik és csodálják, mégis rejtély marad előttük Csoma nagy egészben vett élete. Amidőn e könyvet Kőrösi Csoma Sándor emlékezetének szentelem, úgy vélem, hogy a keleti eszmevilágán át nézve a következmények indító okait, újabbat is mondhatok Csomáról. Kőrösi Csoma Sándor, aki Julián barát és kővetőinek nyomdokán haladt, ugyanazoknak az eszméknek volt a képviselője, mint amit mi turáni gondolat vagy turániság néven vallunk. Az őshaza és a fajrokonok keresése, – azok az eszmék, amelyek Csomát lelkesítették, – a faji öntudat megerősítését, elmélyülését célozzák. Magában rejti az ősi múltban gyökeredző büszkeség tudatát, az ősök tiszteletét, a dicső fajból való származás nemesítő hatását és azon tudatot, hogy nem vagyunk rokontalanul álló faj a népek tengerében. Amit Csoma végzett, az magyar irredentizmus volt, az elnemzetlenítő bécsi áramlattal szemben. Ő, mint székely, érezte és tudta legjobban, mit vett el fajtánktól az évszázadok alatt Nyugat és kultúrájának védelme. Kelethez, ahhoz a világhoz fordult, ahhoz tartozónak érezte magát, amely a faji őserőt sugározza felénk. Csoma egy új magyar napfelkeltének örvendő világ érdekében dolgozott. Amit a németeknek, az angoloknak, a szlávoknak jelent a közös árja származás, azt akarta ő egy évszázaddal előbb bizonyítani, hogy turániak vagyunk, – így nem vagyunk egyedül. 5

Közös ősi bölcsőből származott mintegy 600 millió testvérnépünk él e földön, kik az ősi bölcsességnek voltak zászlóvivői. Számosabban vagyunk, mint az árják, vagy bármely faja a földkerekségnek. Csoma erre céloz, amikor azt mondja: "az Ázsiából kiindult nép, mely a magyarok előde, nagy nemzet valónak". Testvérnépeink mindenütt tudnak rólunk. Számontartanak Észak jeges tundráin, Ázsia steppéin, Európa finn és észt nemzetei, Ázsia törökfajú népei, India hún-türkfajú maharadzsái, Távol-Kelet mandzsu, mongol, kínai népei és a Napország, Nippon nagy nemzete, a keleti világhatalom. Csoma tudta, hogy a turáni faj Eurázia legősibb faja és kultúrnépe. Az európai nép az előítéletek rabja. Ázsiáról mi alaptalan előítéletekkel éltünk és élünk. Mi elmaradottaknak, sötétnek mondjuk Ázsiát. Letagadtuk és megtagadtuk ázsiai származásunkat és boldogan vallottuk, hogy európaiakká váltunk a nyugati kultúra átvétele és a nagy vérkeveredés folytán. Pedig nincs okunk szégyenleni ázsiai származásunkat, mint ahogy nem szégyenlette boldogult tudós gróf Teleki Pál volt miniszterelnökünk sem ázsiai származását, mondván:

"Büszkén vallom, hogy ázsiaiak vagyunk és ezt komolyan éreztem akkor is, amikor Ázsia népei közt jártam".

Nagy erő van ebben a gondolatban. Pedig a gondolat az egyetlen teremtő erő az egész mindenségben. A gondolat nagyobb erő a cselekvésnél mondja a Mahabharata. Igen, a tengernyi gondolat mindent körülvesz és népek születnek és múlnak el alatta. Gondolatóceán vesz körül mindent, amiben benne szunnyad a halhatatlanság, a változás vagy halál. Gondolaterő tehát az, amivel irányíthatjuk sorsunkat.

"A ma élő nemzedék arra van hivatva, hogy a magyar életbe új lelket, új bensőséget vigyen. Ha nem tud, elbukik – és mert ő a nemzetnek ezidő szerinti hordozója, a nemzet bukhat el hosszú időkre" –

szólt Teleki Pál gróf 1940. évi felhívása a magyar társadalomhoz. (L. Uj Magyarság 1940. VI. 16-iki számát.) 6

új történelmi fejlődési lehetősége. az ősi kultúra és hagyományok megbecsülésén épült. amelyek a nemzet törzséhez. A régit nem ismerjük. Kőrösi Csoma Sándort az ősök. mert érzik. Hatalmas tartalommal kell eltelni Lelkünknek. a "gloire"ból élt a francia nemzet és a "gloire" gondolata tette őket naggyá. nem lehet új vallás alkotása. Napoleon által teremtett dicsőségből. akkor hozzáköltenek a történelemhez. a gondolaterő konzerváló hatalma. Az 1940. "Turániság" a turán fajnak a mai új helyzethez szabott új életformája. a magyarság szükségszerű. Példa nélkül áll az emberiség történetében. ragyogóan fényes ősi múltja és Attila királyon "a gyökerek legfőbbjén" keresztül. hogy ez szükséges a fajtudat fejlődéséhez és fenntartásához. Magyarország szent földjéhez tapadó ősi jogfolytonosságból és általában a turániság gondolataiból fakadnak. hogy vele együtt hirdessük a föld minden népének ősi nagy multunkat. és az ősi múlt tisztelete vezette. Kőrösi Csoma Sándort azzal. Azóta kb. hogy Csoma önmagát adhassa és életét feláldozhassa szeretett magyar fajának és az egész emberiségnek. faji öntudatunk ébredését. a Kárpátok övezte magyar földhöz való jussunk 1500 éves történelmi jogfolytonossága. mert azok a sajátos magyar fejlődésünket sorvasztanák el. Vannak népek. mert felismerte. Idegenből nem hozhatunk nekünk megfelelő eszméket. Ez a jogfolytonosság az ősök tiszteletén. testet öltött és népe élére állt. 80 nemzedék szállt a sírba és utódai élnek. értékeinek kifejlesztését. Az idegen irredentizmus helyett a turániság az igazi magyar "irredenta". Mit adhat a turánizmus a magyarságnak? – Az újabb évezredünk tartalmát és célját ünnepeljük nagy hősünket. hogy tartalommal telt meg a magyar jövő célkitűzése. hogy a tradíciók megbecsülése jelenti azokat a gyökereket. ősi örökségünk: a hún-magyar rokonság többévezredes. az ősök tisztelete. ha másként nem megy. év februárjában ünnepelték a japánok a Mikádó dinasztiájának 2600 éves jubileumát. fajunk kiválóságát. amelyek az ősök tiszteletéből. mert ma 2600 éves nemzet nincs több. uralkodnak a nagy nemzeten. de keresnek.E bomladozó világban az új ezeréves Magyarország alapjait elsősorban lelkünkben kell leraknunk. 7 8 Mit adott Kőrösi Csoma Sándornak Kelet? Adta az önmagára-találást. Ezt tette a hagyományok megbecsülése. az ősi múltból. 2600 évvel ezelőtt leszállt az égből egy isten. akiknek nincs történelmi multjuk. – azt. . új vallás alapításához pedig túlságos földiek. Turánizmus nem lehet a régi pogány vallás felújítása. anyagiak vagyunk. onnan az ágasbogas fa koronájához felviszik az életadó evőt. ősi jogainkat és jogfolytonosságunkat. Nekünk is van elhanyagolt és véreink közül oly sokak által megtagadott ősi múltunk.

I. RÉSZ KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR 9 .

Onnan is. majd lóháton Kermanshah és Hamadan városokon át Teheránba. Ekkor 36 éves volt. Skander bég álnév alatt. Pesavárban két francia utazóval találkozott és azokkal Laboréba jutott. azzal a céllal. e tudományt oly behatótag ismertette. Alexandriába. Ott a zárdában. Konstantinápolyba szándékozott utazni. mert ez az út nagyon költséges és európai emberre nézve ez akkor kivihetetlen volt. a tudós láma útmutatása alapján megtanulta a tibeti nyelvet. azonban háborús villongástól forrt az egész környék. mert készült a nagy útra.) Kőrösi Csoma Sándor rövid életrajza Körösi Csoma Sándor a háromszékvármegyei Kőrös (ma Csomakőrös) falucskában. a fellépett pestis miatt Kisázsiába vitorlázik. Ősei székely nemesek. majd Tripolis és Latakia útjának állomásai. Itt egyszerre két állást is felkínáltak Csomának. Fajoddal. hogy amint maga írja: "föltettem magamban. Utazását Kőrösi Csoma saját feljegyzéséből ismerjük. aki akkor híres orientálisfa és történész volt. Innen Kasmíron át. Moorkraft az Alphabetum Tibetanum kötetét kölcsönadta Csomának. amit az indiai kormány örömmel elfogadott és anyagi megsegítésére havi 50 rupiát utalványozott. Irkuckon át kísérli meg Kína északi részébe való bejutását. Bagdadba gyalogol. Enosban hajóra szállt. alig 200 váltóforinttal a zsebében. Vitte az a kiapadhatatlan lelkierő. hogy ezen különös nyelvnek szerkezetével megismerkedem". körül került. E könyvben Tibetről és a tibeti irodalomról sok tanulságos dolgot olvasott. mint azt egy rendkívül értelmes orvostól 12 . Kasmírba tért vissza. 1784."Kövesd az élet kerekét. közeli barátságba került Eichhorn tanárral. barátoddal és ellenségeddel szemben kövesd a kötelesség kerekét. amelyek olyan nagy hatással voltak Csomóra. január 6-án Afganisztán fővárosába. november végén Nagyenyedről útra kelt. A körösi református falusi iskolából a nagyenyedi kollégiumba 1799. Első terve az volt. Innen egyszerű ázsiai ruhába öltözködve. Ott a sors rendelése Moorkraft angol ügynökkel hozta össze. Csoma nyugat-tibeti Zanglába gyalogolt. de Konstantinápolyban pestis-járvány uralkodott. egy karaván segítségével a Bamián szoroson keresztül 1822. Csoma Tibet nyelvének és irodalmának megismertetésére ajánlatot tett. 1819. A láma elsősorban a buddhizmusba vezette be. hogy egykor keletre utazik a magyarok őshazájának felkutatására. ezért az Égei tenger partján. Azonban tervétől el kellett állnia. hogy Tibeten keresztül Mongóliába juthat. Csomát a tudós láma a perzsa nyelv segítségével tanította. Több mint 10 évig tartó összpontosított szaktudományos előkészület után kezdte meg hosszú vándorútját. amely fajának szeretetéből táplálkozott. rokonoddal. 1823. Kabulba jut. Kedélyedet zárd el a gyönyörök és a fájdalom elöl: ` (Tibeti Aranyszabályok könyve. június 26. határőrkatonák voltak. Ladak tartomány Leh városába gyalogolt. minden pártfogás vagy pénzbeli segítség nélkül. Eredeti terve az volt. amikor a göttingai egyetemen tanult. hogy Belső-Ázsia töröklakta területein utazik tovább. Ezen okból szláv nyelveket tanult Temesváron és Zágrábban. Újabb karavánnal tovább vándorolt Indiába. amelyet soha nem szűnő munkásság mellett csak 22 év múlva állított meg a halál. 11 A Balkánon gyalog kelt át. március 27-én született. hogy Odesszának indul és Moszkván keresztül utazva. október 14-én. ahol egy tudós lámával zárdába vonult. hogy ott arab egykorúak írásaiból tanulmányozza a magyar őstörténetet. Február utolsó napjaiban érkezett Egyiptomba. Majd a test anatómiáját tanította – miként Csoma mondja –. Innen örménynek öltözve Khorassánba. Göttingai egyetemi tanulmányait 1818-ban elvégezte és Nagyenyedre tért vissza. Hazafias tanárainak hatása alatt már mint kis diák elhatározta. Itatása alatt keleti utazási vágya még jobban megerősödött. Tíz évvel később. Seidon és Beirut. Perzsia fővárosába érkezik 1820. majd Bokharába érkezik. Másfél évet töltött mély elmélyedésben. – egyiket sem fogadta el. Ciprusz szigeti Larnica.

A szótár címlapja fele részben magyar szövegű: "Kísérlet egy tibeti és angol Szótárhoz Bande SangsRgyas Phun tsongs zamskári zárdához tartozó tudós láma segítségével elkészítette Kőrösi Csoma Sándor 14 . hogyan lehat pénz nélkül megélni". Lelkesedve hozott elő egy költői művet. dr. a tűz. aki lelkesedve beszéli róla: "Kanum faluban találtam őt. év őszére Kőrösi Csoma munkáját a tibeti zárdában befejezte és Kalkuttába indult. 40. Az utolsó télen át. A föld szolgált nyoszolyául. keze ölében nyugodott és ő ott olvasott reggeltől estig melegítő tűz és világító mécs nélkül. a levegő. Gerard orvos.000 tibeti szót gyűjtött össze. ott ült Csoma az íróasztalánál és reggeltől estig dolgozott. A hőmérő 16 fok körül állott a zéró alatt. érdekes kis viskójában. Hunter az a megjegyzése. Erről ő az Oriental Quarterly egyik számában azt állította. nagy tömeg könyv között a legjobb egészségben. hogy tibeti nyelvtanát és szótárát sajtó alá rendezhette és kinyomtathatta. Nyolc évi tibeti tanulmányainak kéziratait és könyveit egész teherhordó csapat kísérte. Azután rövid megszakítás után harmadik tibeti útjára indult. hogy India eme legnagyobb Szentírásának a legtöbb része az eredeti szanszkritban elveszett. mely más embert bizonyára kétségbeejtett volna. és hogy az egész szentírás feltalálható a tibeti zárdákban. hogy "mindenekelőtt Csoma megtanulta azt. őskori irodalmi töredékekre és kéziratokra találunk elszórva. tetőtől-talpig gyapjú ruhába burkolva. Csoma olyan. Tisza (angolosan írva Teesa) közelében. ezt bizonyára a könyvnyomtatás célszerűsége magyarázza. Három további évet töltött el ott a legszorgalmasabb tanulással. 1825 júniustól 1827-ig Csoma ismét egy tibeti zárdában tanult. amelyben a Mahabharátának egy része tibeti nyelvre volt lefordítva. Csupasz falak voltak egyedüli oltalma a zord égalj ellen. Kalkuttába megérkezvén. csak egyedül irodalmi feladatának él. 182? tavaszán Csomát bemutatták Lord Amherst főkormányzónak. A tél itt mindig kegyetlen. beleértve a szomszéd országok vallási rendszereit. Csoma ilyen helyzetben. hogy a tudományos világ előtt nagy kincsek roppant aknáit sikerül feltárnia. Kanum tibeti falu lámakolostorában telepedett le. vagyis heti 7 shillingből tartotta fenn életét. Egyedüli tápláléka az ottani szokás szerint készített (dzsamba) vajas tea volt.várhatni lehet. aki nem látott semmi kivetnivalót a nagyon is egyszerű ruházatú és aszkéta életű Csomában. ott még 18 húnapra volt szüksége. a legkisebb időt sem hagyva szórakozásra. szerteszét és letéve olyan helyiségekben. Ott ült ködmönében. a Zamskar tartománybeli Pukdalban. amelyek ma már teljesen elhagyatottak. akit az alacsonyabb lelkek hahotázva gúnyoltak. Lassankint mindent megnevezett. ahol az irodalmi egyéb művek is mind feltalálhatók. ahol Csoma több mint egy évet töltött egy lámával és egy szolgával kilenc négyszögöl lábnyi (2 m 70 cm) szobában. Az 1830. Ott a nyár közepén havazott és szeptember 10-től téli hótakaró fedte a tájat. Nem ér13 dekeli őt a környezetéből semmi sem. Ott kereste fel egyik barátja." Ott a "világ legzordonabb éghajlatában briósi kincseket gyűjtött össze". "Ezek a művek – mondja a tudós Jäschke – egy eredeti kutatónak a munkái és majdnem példanélküli elhatározottságnak és béketűrésnek gyümölcsei". Csoma életére jellemző W. a víz. úgymint a föld. E művek 1834-ben kerültek ki a nyomdából. mielőtt a közművelődés Indiában hanyatlani kezdett. De a kanumi hideg tél is eltörpül a zamskari zárdában uralkodott telek mellett. minden melegítő tűz nélkül. amikor havi 15 rupiányi. Nagy örömmel tölti el. 3-4 hónapig behavazva. Oda mentették azokat az őskori időkben. ami a tibeti fogalom szerint a hat élem körében előfordul. az éter és az értelmi erő. mint egyike az őskori bölcseknek. Örömtől és megelégedettségtől áthatva mutatta fáradalmainak gyümölcsét." "A tibeti művek nagyon elterjedtek.

április 11-én reggeli 5 órakor panaszszó és küzdelem nélkül elhúnyt. azonban Csoma minden pénzt visszaküldött. Campbell tartotta felette. A talaj már Titalja táján emelkedik a bércek felé. Csoma a hétezer láb magasan fekvő Dardsilingbe tartott és lassan. a második 200 darab arany. Terraiban valószínűleg meghált. a dardsilingi állomás temetőjében hantolták el. Átutazás ezen a vészes területen rendesen nappal és minél gyorsabban történik. Leírja többek között a magyarok és húnok őshazájára vonatkozó fejtegetéseit. – itt. Könyvekkel és iratokkal telt négy láda.székelymagyar Erdélyországból Kanumban. Campbell kormányügynök hivatalos jelentéséből értesülünk Kőrösi Csoma utolsó napjairól.vagy háromheti utazás után. Békét küldjön néki a harmat!” (Browning) . Miután megtudták Magyarországon. itt az ő helye. Itthon gyűjtés indul Csoma segélyezésére. a Himaláyák hegyei között történt tartózkodása alatt. Dr. a zivatar után jön az öröm. Ennek a területnek utolsó 10 mértföldje sűrű. a láz rohamai hat nap alatt véget vetettek életének. egy kék öltöny. pénzt és rangot visszautasított. herceg Eszterházy és Döbrentei Gábor budai kerületi királyi biztos levelükben érdeklődnek Csoma sorsa iránt és kérik részére az indiai kormány pártfogását. Tibet fővárosa felé. néhány fehérnemű és egy főzőedény volt minden hagyatéka. Az első küldemény 640 darab arany.. Ezt az országot Lasszától és Cham tartománytól észak keletre. ez körülbelül 25 angol mértföld a Himaláyák tövétől. Dardsilingben szomorúfűz és rózsabokor között áll az emlékköve. hogy a jugarok országát felfedezheti. amit a bengáliai Ázsiai Társaság tagjai emeltek tudós társuknak. "Ím itt a legmagasabb csúcs. év elején 58 éves korában újból útnak indult. még pedig Lassa. hogy minden reménye. Ugyanebben a kitüntetésben részesíti a Magyar Tudós Társaság is. mint legveszélyesebb. Kína nyugati határain hitte meglelni. és ott. Csónakon indult felfelé a Ganges folyón és két. mintsem ezt folyamatosan feljegyezni tudtam volna." Néhány nap mulya állapota fölötte veszélyessé vált és 1842." A könyvek megjelenése után az Asiatic Society tiszteletbeli tagjává választja Csomát. Ezeken kívül Csoma minden más kitüntetést. A Himalayák egyik kimagasló oldalán. Legforróbb óhajtásainak végcélja volt oda eljutni. Oda lent temethetnétek-e el ezt az embert ? Nem. Különböző hazai intézmények részesülnek a pénzsegélyből. hogy az ismert úton Titalján át Dardsiling felé tartson. Annyit azonban kivehettem Csoma elbeszéléseiből. melyet Terrai elnevezés alatt. posványos terület. India és Tibet határán 1827-1830. hogy Csoma nagy tudós és műveit az indiai kormány kiadta. maláriával ellepett vidéket ismernek. szokás szerint gyalog utazott. A csillagok jönnek-mennek.. A Monarchia londoni követe. amit mindig viselt. melyet eddig hasztalanul keresett . "Ő elmondta – írja Campbell – a legelragadóbb modorban – fájdalom. a balparton. a lázt megkapta és Dardsilingbe érkezve. az elbeszélés összefüggése előttem sok15 16 kal komplikáltabb volt. trópikus növényzetű. Az a hírhedt öv. években. Carragolaghat mellett szállt ki. egyszerre fellángolt a legnagyobb rokonszenv és érdeklődés iránta. hosszú fáradalmas kutatásainak végcélja abban összpontosult. a harmadik 450 arany volt. a végtisztességet dr. Kőrösi Csoma az 1842. ahol a meteorok lövelnek És a villámok cikáznak s felhők támadnak. ott hitte feltalálni azt a néptörzset (tribe). a sokaság ott alant Él – mert ők ott tudnak élni! De ez az ember nem élni akart – hanem tudni.

" – Ekként jellemezte őt gróf Kuun Géza t. és velük ezt megismertesse. hogy elhagyom hazámat. mert a mongol. akár forduljon a vizsgálat az északi buddhizmus eredetének s fejlődésének történetére. 55 évvel halála után (1900-ban). biztosítván mindennapi kenyeremet. Nyomtalanul még az elszálló füst sem veszhet el. Miként európai tudósok az egyiptomi." (Tibeti Aranyszabályok Könyvéből ) retlen volt. melyek a jövőben hasznára lehetnek az európai tudós világnak és különös világot vethetnek bizonyos. aki a tibeti tanulmányok terén a részletkérdésekhez vezető utakat járhatókká tette. most is a tibeti tanulmányok művelői 18 . mivel azonban a kalkuttai Tudós Társaság tagjai előtt a tibeti nyelv és írás isme17 "Hozzáférhetetlen hegysorok által elszigetelt tibeti zárdák figyelmen kívül maradtak. Tudós vagy utazó alig kereste fel valaha és a közelmult időkig. hogy a megjelent fordításai és tanulmányainak ismertetése alapján (megjelentek az Asiatic Researches és a Journal Asiatic Society of Bengal-ban) a tudósok megállapították. legyen az jó. az asszírbabiloni és szumir hieroglifákat. tag. martír és győző. egyben a diplomáciai nyelve is. műveltségi és vallási állapotát valaki szakértelemmel tanulmányozza. a hazai tudományok dísze és örök büszkesége. elágazásaikat megmutatta. élete célja? Erről ő maga azt írja: "Elhatároztam. hogy a régi szanszkrit ősforrása a buddhizmus tanainak. eredeti szanszkrit szövegben és hű fordításban. Elvitathatatlan érdeme az is Csomának. mint a francia vagy a mohamedánoknál az arab. "Körösi Csoma Sándor a jelesek jelese. hogy az okok világábó1 a legcsekélyebb igyekezet sem tűnhet el. – Alig gyanította valaki. Az ismert eredmény az. irányaikat megjelölte. a Magyar Tudományos Akadémián 1900-ban elhangzott díszbeszédében. Általános volt már az óhaj a tudósok részéről. s ahogy lehet. olyan nagy az érdeme Csomának. oly éghajlatban. hogy a tibeti nyelvet és írást. mondom. Kőrösi Csoma Sándor jellemzése. amit az indiai kontinensen hiába keresnénk. Az 1830-as években Brit-India határait Ladak felé kitolta és Nepállal és Tibettel való könnyebb érintkezés folytán az Asiatic Society számos buddhista műnek birtokába jutott. vagy rossz irányú. a szellemiségnek egész új világa tárult fel. Gróf Kuun Géza 1900-ban tartott akadémiai felolvasásában ezt mondja: "Akár legyen Tibet nyelvéről grammatikai vagy lexicográfikai tekintetben szó. – irja Csoma. de politikai okokból az indiai kormány részéről is. tökéletes épségben feltalálhatók a buddhista hit könyvei. hogy mi volt Csoma magára vállalt kötelessége. ezekből semmit sem meríthettek. Kutassuk. az ottani nép erkölcsi."Tanuld meg." A "bámulatosan kipallérozott és meggazdagított tibeti nyelv"-nek az európaiakkal való megismertetése azért is rendkívül fontos volt. hogy az addig teljesen ismeretlen tibeti nyelvet és irodalmat feltárta. még most is. hogy a nyugati fajta előtt kimeríthetetlen forráskincsek. hogy a világ azon meg nem háborított menhelyének oltalma alatt. még homályban lévő adatokra nemzetem történetében. akár a tibeti geográfiára s régészetre tartozó kérdések kerüljenek szóba. a nagy kezdeményezőnek. mandzsú és kínai nyelveket beszélő országokban a tudomány nyelve a tibeti. ahol a forró égövi lapályok mindent megrontó hatása nem érvényesült. mint nálunk a latin. keletre jövök. ékírásokat megfejtették és azoknak az eltűnt ősi népeknek hallatlan értékű szellemi kincseit napvilágra hozták. egész életemet Oly tudományoknak szentelem." Koldusszegényen vándorolt és kimeríthetetlen tudásszomja vezette.

Ez olyan tisztult felfogás. nem pedig alárendelt fajú színeseknek. Elméje békés volt. reméljük. Mint a széltől védett lámpa lángja. hozzájut az annyira féltve őrzött összes szent irataikhoz. hogy az évkönyvben terjedelmesen megjelenhetnek. az önzetlenségben oly tökéletes volt. hogy eltöltsön bennünket. a reánk nézve annyira idegen régi és újabb kori népelv történetére." Tibet népe féltve őrzi országa határait és szellemi kincseit. tibetieket turáni testvéreinek tekintette. vallásukkal. mert Csoma a mongolokat. pénzáldozat vagy egyéb támogatás nélkül akadálytalanul utazza végig NyugatTibet tartományait. szenvedésekről és megpróbáltatá19 sokról írnak." Ha egyéb érdeme nem lett volna Csomának. Európai felfedezők Tibetről szóló útleírásaikban a legnagyobb nélkülözésekről. távolerő és vadon országokba vigyen az ott dívó nyelveknek és népszokásoknak a forrás fejénél való tanulmányozása végett. mint olyanéhoz. Bodjul és Podpálnak nevezik. hogy megélhessen. mely tulajdonok okvetlenéi szükségesek arra. mint az előbb kifejtettek. mivel nagy képzettség s beható tanulmány kell arra. A magára vállalt kötelességek teljesítésében. ilyent tehát ő nem állíthatott. de csak azért. hogy egy férfit egymagában és minden pénzsegély nélkül. mert gondolatait. mint az igazságos méltánylás és becsületes hírnév. nemcsak az általa lerakott alapra s az általa gyűjtött anyaggal építenek tovább. vele együtt dolgozva megismertetik a keleti filozófiával. Bejut Tibet lámaköreibe. A betolakodóknak tekintett európaiak előtt lelkületét elrejti. Azon kötetekre menő jegyzetek. annak tudatában. akkor is hallatlan büszkeség kell. amit az európai tudósok céhe és az utazók testülete sohasem gyakorolt." "A Magyar Tudományos Akadémia kötelességének ismerte gondosan összeszedni mindazokat az irományokat és tárgyakat. Csoma irataiban nem olvasunk szenvedéseiről. hogy olyan bírálók állhassanak elő. minden más jutalom nélkül. belevezetik a yoga szent írásaiba és a yoga gyakorlásába. De arra mégis mindnyájan képesek vagyunk. 20 . hogy nagyra becsüljük azt az odaadást. Ha Csoma értekezéseit átvizsgáljuk. Vajmi kis kör teheti ezt avatottan. hogy a tibeti nyelvben a magyar eredetet kereste volna. vágyairól. nyelvük a kínai nyelvesoporthoz tartozik és a Buddha vallás rituáléjának legelterjedtebb nyelve. melyek a kitűnő hazafi birtokában voltak. azokat szabadon használhatja. szenvedélyeit leigázta. Csoma maga írja. 17 nyelven beszélt. melyet eddig senki meg nem cáfolt. James Prinsep az ázsiai tudós társaság titkára. mely legelőször nyujtott módot. nem imbolygott. mint azt az európai népek általában teszik. nyelvére és vallására vonatkozólag. szokásaikkal. Megtanítják nyelvükre. Csoma nagyszerű nyelvtudással rendelkezett. A tibetiek magukat Bod. Gerard elragadtatásában így ír róla: "Egész boldogsága abban áll.Kőrösi Csoma Sándorban nemcsak a kezdeményezőt tisztelik. a lemondásban. elzárkózik és őket többé vagy kevésbé udvarias formában a határain túlra zavarja. melyet Csoma úr az Asiatic Societynak ajándékozott. hogy magát az emberiségnek szentelje. sehol sem akadunk annak nyomára. 1832 ben ekként jellemezte Csomát: "Csoma úrnak fáradhatatlan munkásságát. hőstetteiről. írásukra. Csoma ezzel szemben minden ajánlat. ment minden szenvedélytől. Európaiakban megrontóját látja és minden utazóban kémet sejt. Pot. Mindezt azért. hogy indiai ismerőse. lelkesedést és kitartó akaratot. kik képesek megérteni ama rendkívüli kutatások természetét és fontosságát. hogy Tibet irodalmával megismerkedhessünk: érdeme szerint fogják méltányolni a tudomány férfiai. de az egyes kérdéseknél is mindúntalan reá hivatkoznak s a legkitűnőbb ismerői Tibet népének s nyelvéneki a vitás kérdések eldöntésénél sokszor Kőrösi Csoma Sándor nézetéhez csatlakoznak. hogy Tibet neve a perzsából származik. hogy magyar fajtánk ilyen kiváló embert adhatott az emberiségnek. dr.

Kőrösi szerette hazáját. melyet csak a halál szakaszthat félbe. És vajjon nem ilyen-e Kőrösi is? Példája azon állhatatos kitartásnak. évi június 16-án tartott közgyűlésén bemutatta. nemes célokért lelkesedni. halála óta eltelt évszázad alatt egyetlen sort sem nyomtattunk ki az életében megjelenteken kívül és egyetlen gondolatot sem tettünk azonkívül közkinccsé. Ezek az iskolák szabályai a tökéletes megtartóztató aszkéta életet követelik meg.Ha majd egykor a hálás és Csomára büszke Magyarország hozzá méltó szobrot emel emlékének. az istenséggel való elmerülés. Jutalmat sem az indiai. hogy milyen nemű és mily eredetű a tibeti irodalom. példája mindenekelőtt azon lángoló honszeretetnek. – így írt Csomáról Barthélemy St. Nagyszabású irodalmi dolgozataiból. Báró Eötvös József Kőrösi Csoma Sándor fölött mondott emlékbeszédében azt mondja: "Az embernek nemcsak nagy tettekre. évi szeptemberi számában leközölte. mint talán senki e világon. Malan. körülveszik azok elválaszthatatlanul és ő eggyé válik gondolataival. hogy a serdülő ivadék maga előtt látva a férfiút. csak miután a gondviselés őt Tibetbe kísérte és a boldogult Moorcraft bőkezű támogatása folytán kedvező alkalom nyílt megismerni. – hogy Csoma tanulmányait tegyék közzé. egyesülés szent tudományát gyakorolja. Csoma tibeti irodalmi gyűjteményének tetemes részét dr. mint kevesen. melyet erős akarat legyőzni képes ne volna. azon reményben. hogy ez eszközül fog szolgálni közvetlen tervének megvalósításában. Már 1832-ben Prinsep kifejtette azt az általános óhajt. mely minden. tudniillik a magyarok nyelve és eredete körüli kutatásaiban. valóban nagy s nemes tettnek legtisztább forrása. Szobrot még nem emeltünk emlékének. de melynek irányát földi erő nem változtathatja meg. amelyek megmérhetetlen értékkel bírhatnak az emberiség egyetemére. Vajjon miért késik a Magyar Tudományos Akadémia a tanulmányok kiadásával? Csoma maga mondja." Csoma a magára vállalt feladatát a legmostohább körülmények között. Hilaire a Journal des Servants 1887 novemberi számában. Malan nagybecsű ajánlásának részleteit a "Budapesti Szemle" 1884. de nagyszerű példákra is szüksége van. – és azóta ez csak fokozódhatott. tagjainak indítványára. az Asiatic Society. neki áldozni tanuljon s kinél ezt tehetjük. Ezt a nagybecsű ajándékot Duka. Csoma 1823 júniusától haláláig. hogy nehézség nincs. Duka Tivadar megkeresésére dr. Ez esetben Indiában töltött egész életét a Yogacharya vagy a Madhyamika filozófiai iskola törvényei szabályozták. a Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozta. maradék nélkül elvégezte. Feláldozta életét az ősök tiszteletének. a Royal Asiatic Society 1884. Az előadás magyar szövegét és dr. sem a magyarországi felajánlásokból el nem fogad. Igen. Keleti ember azt mondja: a gondolat az egyetlen teremtő erő a Mindenségben. tehát 19 éven át Buddha mélységes. hogy a világi élet és a yoga gyakorlata a testi 21 22 . szánta rá magát örömest. Ezért amilyen gondolatokkal él az ember. leróhatja tartozását dicső fiainak legérdemesebbje iránt". tudós lámák vezetése mellett kellett. annak napjai nem hasztalanul folytak el. Csoma életét adta az emberiség fejlődésének." "Nincs nagyobb szeretet. azon törvényszerűség felismerése folytán. – melyeknek következéseit mindenki észreveszi –. fölfelé tekinteni. egyedül a Magyar Tudós Társaság díszes tagságát. hogy "a tibeti nyelv tanulmányozása nem állott eleinte a tervében. önzés nélkül. transcendentális tanításainak hatása alatt. Amint a tibeti szótárát és nyelvtanát Kalkuttában kiadja. tiszteletbeli tagjai sorába ik- tatja. a magyar faj dicsőségének. kinek követésére magát gyöngének érzi. koldússzegényen élve. lángolóan. példája. mintha életét adja valaki a barátaiért" – mondja Krisztus Urunk. hogy azzal alaposan megismerkedjék. hogy a yogát.

sohasem juthat a keservek útjára. – nyugatiak előtt – azonban Csomát Kelet filozófiája hatotta át. extázisuk a haladás útja. "Idővel többen fognak érdeklődni a buddhizmus iránt. amíg 3apán hivatalos körei fel nem figyeltek. Ez a magyarázata Csoma rejtélyes indiai életének. szinte érthetetlen önfegyelmezettsége. mint a brahmánok. Élete nagy céljának: a magyarok őshonának felkutatásában a halál őt megállította. Csoma Kalkuttában az Asiatic Society könyvtárnoka gyanánt működött. Ezzel bevonult a buddhista szent Boddhisattvák sorába. ki bűntelen és az örökkévalóság természetével azonos. Elérvén azok világát. elmerülve gondolataiban. újraszületései alkalmával az emberiség ő benne egy új nagy megváltóját. vagyis a "Nyugati világ Boddhisattvája". – mondja Carlyle. a "Magyar Keletázsiai Társaság" megbízásából. Csoma az őshazára vonatkozólag is helyes úton haladt. Csoma érezte. nyugatiaknak a boldogok és szentek élete. ha a hős a cél előtt omlik össze. kinek szenvedélytermészete megnyugodott. 23 Tudta. sok adattal rendelkezett. hal meg. Sajnos. hogy majdan új testöltései. hogy a magyarok-húnok őstörténetére vonatkozó adatok. mely oly sok hasonlóságot mutat a kereszténység igazi szellemével"– mondja Csoma.. kik irataik fölé hajolnak vagy szanszkrit passzusok másolgatásával foglalkoznak”. számtalan évekig ott marad. írások vannak és ezek felkutatására akart áthatolni a Himaláyák bércein és Lhasszába eljutni. hogy: "Aki helyesen cselekszik. Dardsilingben berekesztette útjait. (Bhagavad Gita. „A legfelségesebb üdvösség azé a yogié. lelkinyugalma ezekben az utolsó órákban. A szobrot ősi buddhista rítus szerint Fukuda. Nyugat Boddhisattvá-jaként.és lelki egyensúly felbomlásához vezetne. kiknek tiszták voltak tettei. Egyik bizalmas barátja. majd tiszta és boldog házban újraszületik. a halál Tibet határán. a sendai kolostor főapátja avatta fel. tudta közeli halála elkövetkezését. Halála után ez a tisztelet a szenteket megillető tiszteletté fokozódott. Csodálatos. vagyis igen magasfokú szentjeként emlegették. A yogfi ki ily állandó összhangban tartja enjét. a jelen és lesz a jövő minden társadalma. Erről írnak. Az 1933. mosolyogva saját ideáinak folyamatán. Előbbi vágyai ellenállhatatlanul tovább sodorják" . Kőrösi Csoma Sándor bronzból készült szobrát a "Japán Császári Múzeumnak" felajánlotta. sokat tudott. Az európaiak sorsdrámájában a nagy tragédia az. könnyen eléri az összeköttetést az örökkévalóva1 él. Ott megtalálja előbbi testének jellegzetességét és azzal törekszik elérni a tökéletességet. 24 . kinek elméje békés. Tudta. hallgatagon. Pavie így ír róla: "Gyakran láttam őt. Dardsilingi sírját ma is a tibeti és indiai zarándokok nagy tömege keresi fel. Nincs ezen csodálkozni való. Keleti embernek a tökéletesség felé való útjában ez a módszere. kik vele együtt voltak utolsó napjaiban Dardsilingben.. Akkor megindult a szentté avatás előkészülete. év márciusában Vályi Félix ismert publicista. A szobor felirata ez: "Körösi Csoma Sándor – The Boddhisattva of the Western World". VL) Csoma példaadó aszkéta életével még életében nagy tiszteletet váltott ki. Buddháját tisztelhesse és imádhassa. bűneit elhagyta. élvezi annak végtelen gyönyörét” Így szól a Bhagavad Gita egyik Upanisádjában Krishna. imáikba elmerülésük. A szellemi hierarchiára – a szentek és hősök uralmára van és volt felépítve a mult.

Tartalmuk erkölcsi és metafizikai tanok. hogy a tibetieknek segítsenek a szanszkrit művek lefordításában. Téglaalakú. aki az 1729-86-os évek közt a Tibetbe származott irodalmi műveket összegyűjtötte. újranyomatta és nyírfatáblákba köttette". – Őt tisztelem!" Szerző látott és forgatott ilyen tibeti nyomtatott könyveket a brit múzeumban. A Stan-gyur 224 kötetből. baloldalán fia. w bu’dhizmus erkölcstana. minden osztály külön-külön műnek tekinthető. A Kah-gyur 98 kötetből áll és 1731-ben készült el az új nyomtatvány. breváriumféle gyűjtemény tartalmazza: 1. Első mű: Dulva. kötetében és a "Journal Asiatic Society of Bengal" című tudományos folyóiratokban jelentek meg. Az említett Kah-gyur 98 kötete 7 osztályra oszlik. így a tibeti irodalmi könyveket Csomán kívül európai tudós nem tanulmányozta. A Kah-gyur egy teljes példányának ára fejében Közép-Ázsiában hétezer ökröt adnak. tele van absztrakt műszavakkal és azok értelmezésével. miután már 16 éve „megvilágosodott" volt. A második mű: Ser-csín. versben és prózában. 2. A munkákat azután a tibeti nyelvből mongolra. erkölcsi tanok buddhák és szentek jelleméről. mandzsura és kínai nyelvre fordították tovább. E műveket Buddha legkitűnőbb tanítványai: Upali. hogy tökéletesen megismerkedhessen a buddhisták irodalmával. Pekingben hivatalosan megállapított ára hétszáz font sterling angol pénzben.∗ A tibeti könyvfordítások a Krisztus utáni hetedik században kezdődtek. E hatalmas művek egészben véve terjedelmes értesítést adnak India őslakossága politikai állapotáról és általános szelleméről. Alatta ez a fölirat: "Üdvözlet a mesterek fejedelmének.409 lapból áll és 1724ben készült. fatáblába kötött. Londonban. E két nagy gyűjteményen kívül számtalan más művet is kinyomtattak. transcendentális bölcseletről szól. piros iniciálékkal és fekete tusfestékkel nyomott. 6 kötetben. szanszkritben Sutra. csillagjóslatokra vonatkozó 25 26 . A harmadik mű: P'hal-ch'hen 6 kötet. Ananda és Kashiapa szerkesztették. Egy-egy kötet 3000 levélből áll. Tibet nyelvét európai emberek közül elsőnek Csoma sajátította el. Róluk Csoma azt írja: "Az őskori irodalomnak ezen érdekes tárházába könnyű és kellemes úton való bejutásáért a nemeslelkű és bőkezű Myvang lhasszai kormányzónak tartozunk hálával. 270 különálló munka. csillagászatra. – A jelen század elején. Negyedik mű: Kong-tsens = drágakő csúcsa. Ötödik mű: hido. – írja Csoma. A fordításnál a rengeteg sok tudományos szanszkrit műszóra megfelelő tibeti szó hiányzott. vagy tibeti nevén Szákya tanait foglalják magukban. üdvözlet Grachen dzsinnek. Az első lapon Buddha képe van. Ebből 20 kötet tartalmát Buddha jelentette ki 51 éves korában. Viszont tudós indiai panditok sokszor kaptak meghívást. 30 kötetben. A hatalmas irodalom összefoglalását 2 óriási. Sok tibeti tudós évtizedeket töltött Indi∗ ában. 13 kötetben a fegyelemről szól. jobb oldalán a főtanítványa. Csomának a tibeti irodalomról közreadott tanulmányai az "Asiatic Researches" XX. igen dekoratív tibeti betűkkel előállított nyomdaremekek ezek a könyvek. azokra új szavakat kellett gyártani. legendák. üdvözlet Sárika fiának. Rendkívül elvont bölcselet. orvosi tudományokra." – És ez a hatalmas mű ezzel a fohásszal kezdődik: "Az aki ketté vágta az emberi vonzalom kötelékeit. Ez a buddhisták "Hegyi beszéde". 21 kötetben túlvilági. a főtanítványnak! Üdvözlet a Háromságnak. 1904ben az angolok egy büntető expedíciót vezettek Tibetbe és akkor Lhasszából hozta el ezeket Junghasbend ezredes. összesen 76. legyőzte az ócsárlókat és legyőzte a sátánt minden seregével és megtalálta a tökéletesség legmagasabb fokát. Buddha. Nagy tiszteletben tartják ezeket a tanításokat. gyönyörű hófehér lapokon. aminek következtében bámulatosan kipallérozták a tibeti nyelvet.Kőrösi Csoma Sándor tibeti irodalmi tanulmányainak igen rövid ismertetése.

és heterodox teóriák. Ilyen mágikus tudásuk volt az ősi egyiptomiaknak. A második rész R'Gyud. Vannak azután egészen ritka kínálóságok. Ehhez járul egy kötet ima és ének és egy kötet tartalomjegyzék. A biztos lét miként történő eléréséről. Ezekben semmi csodálatos vagy természetfölötti nincsen. Bűbájosság és ehhez tartozó titkos mesterségek tökéletes elsajátítása. Megszabadulásokról. erkölcsi és polgári törvények. Eszerint van északi és déli buddhizmus. mint amilyennel HjamDpal. fogadalom és kötelezettségről. sem a csodákat nem fogadják el. A sidhik (mágikus erők) megszerzését huta-yogával (lélegzés ellenőrzésével) készítik elő. A Mandala misztikus körben végrehajtandó szertartásokról. szanszkritban Tantra. jólét. elterjedésük az emberiség ázsiai ősi bölcsője felé mutatnak. a Mdo. hatalom. E két könyvgyűjteményen kívül még számtalan könyv és kézirat van minden kolostorban. természetrajz. Egy hadsereg legyőzése. század körüli időkben hozták be. u. igen fejlett mágiát űznek. versek. nyelvészet és nyelvtan. a lámaizmussal kevert buddhista vallássá fejlődött. A Tantrák Csoma szerint ilyen tartalmúak értekezések a Kala-chakra rendszer rituáléjáról. Tárgya misztikus theológia. Megigézések és bűbájok. amely mély transcendentális bölcselet. A tibeti szent könyvek második hatalmas gyűjteménye a B'Stan-Hgyur. Valamely személynek vagy dolognak a hatalmunkba keríté27 28 se. Ellenségeink hatalmunkba kerítéséről. Nemtelen ércek arannyá változtatása. a természet rejtett erőinek felismerésén alapszanak. a bölcseség istene bír. Ezek nagy tömegei (főleg Nyugati Tibet vörössapkás lámái) tudatos. Tűzáldozatok a betegségtől való megszabadulás. stb. a Sihon vagy Sita folyam környékéről származott. Ilyeneket a természet törvényei ismeretének hiányá- . Csoma lámája már a maias fejlettségű tudós szerzetesek közé tartozott. logika. Indiából mentett ősi kéziratok. bőség. században épült kolostorban vannak letéve. Leghatásosabb gyógyital. biztosítása végett. hogy ehhez hasonlót a földkerekség egyetlen irodalma sem mutathat fel. Ez a hatalmas mű a Kala-chakra. Két részre oszlik Gyud 87 kötet és Mdo 136 kötet. vagyis "idők köre" rendszerbe vezet be. Az első rész Bstod-Ts'hogs Szent énekek és dicsőítések gyűjteménye. Ami a pszihikai erőkre és jelenségekre vonatkozik. Bélpoklosság gyógyítása. Kelet-Indiába Krisztus után a X. Ellenségünk mozdulatlanná tétele. Jégesőtől való megóvás. csillagászat. Tartalma hittan. természettan. Azonban a ritkaságok. Elvont értelemben egy bizonyos isten nevét is jelenti. A lámák kolostorokban laknak. A lámák többsége fejletlen. jelentése lefordított utasítások. A déli eredeti tisztaságában őrizte meg Buddha tanításait. synonimák gyűjteménye. stb. alsóbb színvonalon állók. mint a tudomány bármely más ágát. Minő rendszer által érhető el olyan tökéletesség. meggazdagodás. a mesés Shamballa országból. erkölcstan. tibeti nevén Duskyihk'horló. a szumíroknak. oly hatalmas. Jóslás. Végül a Bstan-gyur gyűjtemény utolsó része. hierarchia. Az északi. Az ellenség gondolaterővel való legyőzéséről. Szem felnyitásakor megfigyelendő szertartásról.értekezések. E gyűjtemény 225 kötet. mert ez ősi ázsiai eredetű shamantizmus. stb. a Mandala rendszer körüli szertartásokról. mély bölcseséget rejtő szentírások. a Kr. útmutatás a fizikához és alkémia. dialektika. akik a természet rejtett titkaiba is mélyen be tudnak hatolni. Orthodox. A Khala-chahrának nevezett vallási rendszer tantrikái messze elhajlanak Buddha eredeti tanításaitól. aki bizonyos istenek gyülekezete fölött elnököl. jövendölés. 87 kötet. mely minden betegséget meggyógyít és a test erejét megifjítja. A szentség. akiket ambíciójuk legfeljebb alsóbb pszihikai erők megszerzésére hajt. 2640 önállú művet tartalmaz. a Kala-Chakra csillagászati rendszerről. stb. orvostan. VIII. A Kah-nyur utolsó nagy része a Rgyud. mint ahogy keleti bölcselők sem a véletlent. 22 kötetben. ezeket épp úgy kellene tanulmányozni. stb. krónikák Csoma értesülése szerint Lhasszától egy napi járótávolságra fekvő Samye (B'Samye) királyi székhelyen. Misztériumokról. amelyek igen népesek. majdnem határnélküli terjedelemben. szanszkritban Tantra. előrelátás. költészet. E magasfokú mágikus szertartások. Származásuk.. évkönyvek. Itt a Csoma által közölt tartalom részletesebb ismertetését azért közlöm. Ilyen lámát egyéni kiválósága emel a többi fölé. E vallási rendszer északi Ázsiából. ethikai és lelki fejlődésre építő spirituális fejlődés előmozdítására a rádzsayogát használja. bölcsészet.

akkor a tanuló feltétlenül elérí a kívánt eredményt. 29 . Ha észszerűen és tudományosan vezetik a pszihikai kiképzést.ban tételezünk mi fel.

RÉSZ: AZ ŐSHAZA 31 .II.

Rendelkezésére állt a tibeti és az indiai ősi irodalom minden addig ismert forrása. ahol arról van szó. 34 . Nyelvtudása óriási volt. hogy Csoma 1816-18-ig tartó németországi tanulmányai alatt Blumenbach előadásait hallgatta. E. A róla írt tanulmányok és kritikák már 1820-ban kezdődtek. Németh Gyula szerint Csoma ezt a néptöredéket akarta felkeresni. mert ha eljuthatott volna a kínai Kan-szu tartományba. tartanak ma és folytatódni fognak a jövőben is. március 26-án az Akadémián tartott felolvasásán Wurzbach életrajzi lexikonjára (1855) hivatkozott. Szekér Joachim." Csomának az őshazára vonatkozólag felvetett problémái egészen újak voltak. éspedig Deguignes. amely Csoma idejéig megjelent. E tudós a kínai évkönyvek alapján a magyarokat az újguroktól származtatta. de nem leszármazottai a húnoknak vagy a magyaroknak. és amelyeket Csomának ismernie kellett. 33 "Az én utazásom célja – írja Kőrösi Csoma Sándor – felkeresni a magyarok legelső lakhelyeit. Ugyanezt állítja Ligeti Lajos: Az ismeretlen Belső-Ázsia c. (Lásd a felsorolásokat Szinnyei József: "Magyar írók" című gyűjteményben. az őshazát kereste. az ő idejéig megjelent szakirodalmat ismerte. céltudatos tudományos búvárkodás után azt izente nemzetének "Keressetek. amely több keleti nyelv és a mi anyanyelvünk között van. mert halála előtti napon Dardsilingben Campbell angol kormányügynökkel folytatott beszélgetéseiből ezt lehet feltételezni. Először le kell szögeznem. büszke arra. E néptöredék törökfajú rokon nép. tehát nem tudjuk megállapítani. mint a magyar társadalom az ős-indiai kultúra tárházában. hogy téves nyomokon haladt. könyvében. hogy a nagy Attila népének leszármazottja. Németh Gyula 1934. Hol törvénytelenség uralkodik. hogy mi volt Csomának tudományos felfogása a hiung-nu-húnmagyar származás és az őshaza helyének kérdésében. Másodszor Csoma nagyértékű kéziratait a Tudományos Akadémia a mai napig sem adta ki. összegyűjteni viselt dolgaiknak történelmi emlékeit és megfigyelni azt az analógiát. nem egyeztek a tudományos körök felfogásával. hogy Csoma Julián barát nyomdokain indult. Ezért hatalmas irodalmi vita fejlődött ki megállapításai vagy Csomának tulajdonított felfogás körül. Fischer és Pray műveit. mint azt fentemlített történészeink feltételezik. E zűrzavar poklok fenekére veti a pusztítókat és az elpusztult családot egyaránt. ott az ujgurok egy töredékét találja. hogy sokkal nagyobb az a szakirodalom." – "Kétségtelenül kínai Tatárországnak beljebb eső részei azok a helyek. Bhagavad Gita L) I. Áldozat híján őseik a mennyből lezuhannak: ` (Mahabharata. Székely volt. Az egyes elejtett mondatokból és gyér feljegyzési adatokból csak következtethetünk ebbeli felfogására. J. törvénytelenség száll ott a családra. Hún fajú népek között élt Indiában 19 évig. amelyekben a magyarságot az újgurok és a nyugati törökök. ) Tény az. ott elfajul az asszony és az asszony fajtalanságából osztályzavar áll elő. hogy Csoma az ujgur-hún kérdésre vonatkozó. Németh Gyula feltételezi."A nemzetségek romlásában elvész az ós családi hagyomány és ahol nincs hagyomány. Csoma pedig kutatott lankadatlan buzgalommal. illetőleg a vogulok összeolvadásából származtatták. – ahol a magyar nemzetnek bölcsőjét keresnünk kell. Kőrösi Csoma Sándor célja Kőrösi Csoma Sándor hosszú." Történészeink Kőrösi Csoma Sándor céljait vizsgálva megállapítják. mert az egész világ egyetlen nemzete sem talál annyi kincset kultúrájának gyarapítására. kutassatok.

Csoma arról értesít. Értesült Csoma több más tibeti könyvről is. és 414. A buddhistáknak Shambala mély titokkal körülvett szenthelyük. amelyek tartalmával a világ csak egyedül olyan géniusz közvetítésével ismerkedhetik meg. amelyek oly buzgó egyének számára voltak kiállítva. Kínai bonc. vagyis Jaxartes folyam partján. Azonkívül. hogy abból Csomának a magyarok őshazájára. Elmondta. Gérárd orvos-ismerőse. a magyar bonc-pap és a garabonc — fekete pap. A tudós láma. valahol a Sita. amint azonban az ördögi mágia útjára lépett és egymás megrontására törtek. a bizanciak által turkoknak nevezett nép uralkodott. Olyasforma tibeti évkönyvek. azaz "Régi krónikák" című könyvet és hogy az igen érdekes. Ebben az időben Turkesztán népei felett a kínaiaktól tukuenak. Hogy ilyen törekvései voltak Csomának. Azok a feljegyzések. történetek után. kínai krónikaíró körülbelül 1000 évvel előbb azt írta – mondja Csoma –.Sámánok hona – Shambala Csoma az őshonra vonatkozó ősi feljegyzések után kutatott. akik az igazság útját el nem hagytak. kuruzsló. továbbá Csoma ezen beszélgetését csak "tökéletlen modorban" tudta feljegyezni. Amíg Istennek tetsző életet élt. hogy a lamaizmus alapját képező "KalaChakra" rendszer Shambalából származott. ami a legfontosabb. elpusztult.∗ Kőrösi Csoma a Stan-gyur köteteinek tanulmányozása közben a könyvbe kötve 18 darab olyan kész útlevelet talált." Kunga-Nying-po. Népének csak az a töredéke menekült meg. ö. az Irtisz forrásvidékén lakott és innen küldte II. hogy ott minden lehető kutatást véghez vive. Shambala országról (Sámánok országa) állandóan ír értekezéseiben. ezt megerősíti dr. a mai keletturkesztáni Kulcsa vidékére jutott. Az útlevél megjelölte az utat. varázsló. A kínai irodalomban húpokról van ilyen mű. (V. E nép kánja Diszabul. Boncza család. mely húsz napig tart nagy sivatagon át. még pedig valószínűleg a jogarok országában. mintsem azt folyamatosan feljegyezni tudtam volna". akik a legendás Shambalában fekvő Kalâpa városába szóltak. Jusztinusz bizánci császárhoz követeit. útleírások. egy fehér homokos területre. amely a jogarok országáról szólt. hogy volt egy "fehér sziget".: Bonchada község. ami ellen ő semmi gyógyszert sem használt. évek között a Lobpor vidékéről 15 napi utazás után Ui vagy Uhu (ujgur) országba. aki Csomát tanította. Legendájuk azt tartja. nem tarthatók teljes hitelességűeknek. 399. ezekben a kolostorokban tanult és Csomának ilyen ősi történetekre vonatkozó könyvekről beszélt. hogy lázasan kutat egy földrész után. Szerinte az ottani papok és a nép a sámánvallást követték. hogy északról a bórok (mongo- ∗ Sámánizmust Tibetben bon vallásnak nevezték és a régi bonczó ellentéte a mai hlaczd szekta. pap jelentéssel egyezik. amikor ez a beszéd elhangzott. 35 36 . az ázsiai mocsárláz szörnyű mértékben meggyötörte. ahol nagy bölcsek vezetése mellett az ugor nép fejlődött az isteni bölcseség tanításaiban. amelyek Tibettől északra eső középázsiai vidékek hún vagy ugor népének történeteiről szólnak. hogy látott egy "Depter-r-Nyingpo". az elbeszélés összefüggése előttem sokkal komplikáltabb volt. hogy Csomát. hogy „nagyon valószínű. hír szerint. amelyeket dr. Ő már akkor a halállal küszködött. Tibet északi határán elterülő Turkesztánban viruló sámán (foh) vallásról az 560-as években tudósítanak a bizanci kútfők. mert ők a történeti eseményeket évezredek óta rendszeresen feljegyezték. u. Ő erősen vágyik arra. különösen Dzsingisz kán történetére vonatkozásai miatt. sok nagybecsű mű van. Ugyanis Campbell maga mondja: "Fájdalom. Csoma megjelent tanulmányaiból azt látjuk.) Kung (Sifahián) kínai szerzetes a Kr. Campbell utolsó óráiról készített. virágzott az ország. azon ősi népek históriáját és intézményeit megismerhesse". hogy a buddhisták Jeruzsáleme az ősrégi időkben a Jaxartesen túl volt. hogy a mongolok hazájába behatolhasson. vagy a jogar-ujgurok magyar rokonságára vonatkozólag vallott meggyőződésére a végső következtetést levonni lehetne. Kőrösi Csoma ehhez azt a magyarázatot fűzi. mint a Csomáé. amikor Csomával történt beszélgetése alapján azt írja: "A Testei-Lapapu és Lhassza régi városok zárdáihoz tartozó régi könyvtárakban. a japáni bonszi-pap.

Ezek a Kol és Munda népek. mely más Dwipa-k (földrészek. Keletre. többékevésbé egységes nyelven beszéltek. azaz 4 óra 48 perccel nő európai számítás szerint". Shambala. hanem egyetlen. vagyis Jaxartes folyam túlsó részén. akiket a kínaiak hiungnu néven neveztek. 37 38 . Északnyugatra lakó ugor népek nagy tömege leszakad.⊗ A Stan-gyur gyűjtemény említ egy értekezést. és 54. Ez a föld Kailasz hegytől majdnem a Samo (Gobi) sivatagig terjed. Körülbelül a 45. Csoma tovább így ír: "Shambala mesés ország északon. az emberiség anyaföldjének belsejéből várják az ősi szentírások Kalki Avatár-jának (Megváltó-jának). Ázsia téres síkságain legyezőszerűen helyezkednek el és innen vándorolnak szét az évezredek során a népek. aképen. és Indiába vándorol. gróf Széchenyi Béla. e. Felemlítem. Ugra nevű hazája. ahol a buddhizmus azonban csak kétezer esztendő mulva fog elterjedni. koreai és kínai népek telepednek. Ez fényes város volt és sok Shambali király székhelye. a Sita. ahol a napok hossza a tavaszi aeqinoctiumtól a nyár kezdetéig 12 indiai órával. IV-III.lok és jogarok) országából kapták a törvénykönyveket és a kéziművészetet. Atlantisz pedig a földtengelyben végbement elhajlás következtében süllyedt el. a Sosiosh-nak megjelenését. mert az az "örök föld". de az ősi időben nagyobb volt a területe. sőt párnapi járóföld mélységbe oda be is hatoltak. Baltisztán és Kis Tibet között torul el. Tibeti könyvek a jogarok nevét jugurnak írják. most az Aral-tó. Jogra. hogy Lemuria vulkánikus tevékenység folytán jutott víz alá. melynek fővárosa Kalâpa. melyet a jogar nyelvből lefordítottak és röviden elbeszéli egy Buddha-szobornak az országukon keresztül való vándorlását. hazájukat pedig Jugerának említik. a "legnagyobb magyar" idősebbik fia és Lóczy Lajos világhírű geológusunk együttes keleti útjukon Kínát egész szélességében átutazták és Tibetet is megközelítették. A "tűz és víz" kataklizmák okai közötti különbség. Kelet-Ázsiában. hogy még két hazánkfia. török és tunguz népek rajzanak ki. Csomát melegen érdekelte a "Fehér sziget". amely a felső Káma. Csuszovája és Pecsora vidékén volt. Tehát akkor a nyugati és keleti török is egy volt. hogy a boldogság szigetének neve Shambala és a távol-nyugaton fekvő fővárosáé Kalâpa. ⊗ Ez az ujgurok belső ázsiai földje lehet és nem a vogulok és osztjákok Jugria. Az emberiség születési helyét. a nagy Kingán hegység déli nyulványai felé a mongol. akiről Szent János Jelenések könyvében is említést tesz. északi szélességi fok alatt fekszik. Innen. Ramstad finn tudós szerint e népek még a Kr. Ezt az értekezést Csoma lámája Lhasszában látta. Ők is hallottak a legendáról. Ezt az országot Csoma a buddhisták ősi Jeruzsálemének nevezi. bölcsőjét az ősi indiai szentírások Arghia Varsha = Áldozatok Országa néven nevezik. Tibeti hagyomány szerint a "Fehér sziget” az egyetlen hely. Ez a "Fehér lovas". sem vízzel. Ebben az ősi nomád hazában ott élt a hún nép is. a japán. kontinensek) általános sorsát elkerülte és nem pusztítható el sem tűzzel. az óceán partjára. évszázadban nem váltak szét egymástól.

kun és tatár telepítés. (Értelme a Kör-nyék szavunkban fennmaradt. Jenő és Keszi bolgártörök. Etelközt. mert a keleti-török ezt üküz-nek mondja. nyugatira és keletire. "Összebarátkoztak egymással és kabaroknak nevezték őket". a mai nap tisztán áll előttünk és tudományosan is igazolt az eddigi nagy kérdés. A továbbiakban felhozom. a csuvastörökből jött. Ugornak hívják a nyugatit. Ezekhez jött az Árpádok alatt a bessenyő. Csoma utazásának célja az volt. A középkori magyar krónikaírók által hirdetett hún-magyar azonosságnak hivatalos állásfoglalását és a népi öntudatban is élénken élő hiedelmét Csoma idejében a finn-ugor származást valló nyelvészeink nyomán már kikezdték. Oguznak a keletit. de amellett bírják a turkok másik nyelvét is. A magyar nép ethnographiáját tehát e szerint kell vizsgálnunk. ugor és székely az előbbiekkel egyfajú népek. a húnok "Kis-Indiáját" az ősök átmeneti szállásainak tekintette. pl. Úgy mondják. – "Megtanították a turkokat a kozár nyelvre és a mai napig ezt a nyelvjárást használják. amely a törökben és mongolban is megvan. Azonban nyelvészeink nem vették figyelembe a legősibbnek tartott mongolt. hogy a kozárok három törzse a turkokhoz (magyarokhoz) menekült. művében írja. mely a jeniszejvidéki feliraton is előfordul. Levédiát. * A mai magyarság fajilag és nyelvileg is kevert nép. végül a "kínai Tatárország beljebb eső részein" fekvő ősi nomádhazában. a régészeti. Zichy István gróf szerint a székely írás betűi a jeniszeji türk írásból származnak. amelyek a keleti szemlélődő világfelfogásban élő Csomának felmerülhetett. az ökör.) Etnikai összetételében a törzsszövetség déli finn és ugor vagy nyugati török (szabír és kozár hún). A nyelvészek két részre bontják a törökséget. avar. hogy Körösi Csoma Sándor életében mi volt az általános nemzeti felfogás a magyar nép származására és őshazájára vonatkozólag. a nyolcadik törzs. hogy hitt a hiungnu-hún és a hún-magyar azonosságban vagy testvéri rokonságban. Ez ükher és ükür-nek. pedig a mongol ugye: csak keletázsiai nép. Nyék. Erre különböző teóriákat állítottal fel. Elejtett szavaiból és írásaiból kitűnik. tehát etnikai kapcsolat tehet. 1939) szerint: 40 . tehát "r"-rel mondja e szót.II. Hozzájuk fűzöm a keleti filozófia nézőszögéből levonható eredményeket. Moór Elemér ("Népünk és nyelvünk". néprajzi. A hún-magyar azonosság ezeréves tudata ellen az általános roham azonban csak jóval Körösi Csoma halála után indult meg. Konstantinos Porfirogenetos: De administrando Imperio c. mint olyan eredményeket. kaukázusi Eviláth földjét és Korozmiát. Így ősi török szókincsünk nyugati török szavak és ez keleti török-mongol szókinccsel gyarapodott. Végső célja előtt bekövetkezett halálával pótolhatatlan veszteség érte a magyar történettudományt és így az egész nemzetet. Kürt középázsiai türk törzsnév. A honfoglalók nyolc törzse közül Gyarmat. Szókincsünkben azonban hatalmas mennyiségű olyan szó van. amely a török rokonság mellett emelt szót. bolgár. Kürt és 39 Ibér középázsiai köztörök nevűek. Végeredményben Csoma halálának százéves évfordulóján. hogy legrégibb jövevényszavunk. Nyelvészeink teljesen elkötelezték magukat az északi finnugor rokonság mellett és "tönkre silányítottak" minden olyan irányt. Ezek keleti törökfajú népek. hogy helyes nyomokon haladt Csoma. Fajszármazásunk kérdése Felmerült azt a kérdés." Tehát a kozár (kabar) hún nyelv azonos a mai magyar nép nyelvével. A keveredés azonban rokon-fajok közt ment végbe. Tarján. hogy a származás és az őshaza tekintetében vallott ősi felfogást legelfogadhatóbb módon igazolja. Eltérés a végző "r" és "z" hangok között van. neve egyetlen finn-ugor nyelvből sem fejhető meg. továbbá keleti hún. Ilyen valamely türkfajú néppel függőségi vagy szövetséges viszonyokból fahaló nyelvhatás. ezek között Árpád házanépe és törzse Attilaféle hún. majd a mohácsi vész után az ozmán török keveredés. A honfoglaláskor itt talált népek: a hún. nyelvészeti és egyéb rokonágak kutatásai. a székelységnek Attila (Csaba) hún népétől és az Árpád dinasztiának Attilától való leszármazásában. mily ellenvetéseket hoztak fel és mit igazolt a modern történettudomány.

a Dnyeper—Don—Kubán vidékre telepszenek. (V. állatállományuk nem lehetett s ezért a nomád életforma szigorú törvénye értelmében szükségszerűleg a magyarság földműves szolgáivá váltak". Az úgy nevezett bolgár-török jelleg pedig csupán a legújabb réteg szavain ismerhető fel. Hóman Bálint szerint a mongol-őstörök népek évezredeken át nyelv. Irán északi és nyugati részein és a Kaspi-tó keleti felén Turkesztán.) Már Kr. Dengezik hún király fenyegetőnek tartotta ezt a szövetséget és legifjabb öccsét Irniket (Csabát) egy hún sereggel az ugorság "rendbeszedésére" küldte. Beolvadásuk után bolgár (= keverék) néven emlegették az ugorságot. Nem a nyelvi vagy népi. Mint menekülőknek. hogy "mind húnokká váltak és ezek az íjjat feszítő népek már egyetlen családdá egyesültek. e. Ezeknek a finn-ugor népeknek középső törzsei. de ugyanakkor az uralkodó faj szelleme továbbra is hatóerőként megmaradt. Kr. ezer évvel a mandzsu. Attila fia. Más részük a Volga—Ural—Kaspi-tó vidékéről dél felé vonult a Kaukázus vidékén. A leigázott nép így egyenjogú része lett a nagy közösségnek. Ebből származott az 525 táján élt Gurda és Magyar fejedelem. Baktria és India észak-nyugati vidékein. A legrétibb jövevény szláv szavainkhoz teljesen hasonló paraszti jellegű szókincs csak a kabarok révén honosodhatott meg nyelvünkben. 41 42 . 463-bon szövetségkötés céljából követeket küldtek Bizancba. A finn és ugor népek ősi nomád törzsei észak felé kirajzottak a jeges tengerig. században a Meotisz hazában ismétlődő török hatások alatt állt. A Kaukázus vidék Kuma folyó menti Madzsar város. 176-bon Mao-Tun nagy hún király a kínai császárhoz intézett levelében az általa leigázott 26 birodalom népéről azt írja. Ugyanis ha a lovas hún vagy török népek más népeket leigáztak.) Nézetem szerint ekkor válhatott a magyari vagy megyeri törzsek nevévé a Hungar. hanem egy nyelvcserén átment bolgár-török nép ősi nyelvének és műveltségének megőrzött emlékei. azok fölé a vezetőrendet ők adták. előtti második évezredig. Félszázad mulva a bolgár. Van t. Ellentétes elven áll Zichy István gróf. A leigázottak a törzsnevek helyett felvették a nemzetté szervezők nevét. Hóman Bálint szerint a magyarság eleje finnfajú nép volt és az "előmagyarokra" egy nyugati török (ogur) nép rátelepedett." Ma már a tudomány eldöntötte.és életközösségben éltek egészen a Kr. nemzeti egységre törekedtek. Balambér hún királlyal együtt jöttek 375-ben hún vezetés alatt Európa földjére. Egy hatalmas tömegük még a történeti idők előtt. ami tökéletesen megfelelt a hún-török népek felfogásának. Attila halála után az onogur (tizugor törzs) törzsszövetség. a kabarok t. e. m. Fehér G. de a leigázott népek szervezeteit meghagyták. – megelőzve az ősi árja betelepedést. bolgár-török jövevényszavai három nyelvből valók. Ez az alapréteg azonban déli ugor és a hatalmas hún-mongol-török fajnak nyugati ága. menekültként csatlakoztak a magyarsághoz. i. műveltségük új török elemekkel is bővült. hanem állami. n. a keleti vagy köztörök (hún. Madzsar helység. Kr. hogy a magyar nép alaprétege finn-ugor volt. (V. e." Attila egy jóslat folytán családja folytatóját Irnikben látta és valóban ő lett a Gyula-nemzetség alapítója. ö. aki szerint "a magyarság fajilag török eredetű. 10 év mulva a türköknek hódoló ugorságot 630-ban a Gyula nembeli Kurt fejedelem felszabadítja." Ezért a magyar nyelv korai török jövevényszavai nem finn-ugor népnek idegen nyelvből vett kölcsönzései.és utóvédnek rendelték őket. bolgár) ágak már egymástól elszakadva népesítették be a koreai félszigettől az Uralig terjedő hatalmas teret."a magyar nyelv ú. főnökeiket csapatvezérekké tették a saját törzscsapataik felett és a határok védelmére vagy a háborúban elő. Hóman Bálint: Szent István. – elönti India középső és déli részeit. vagyis Hún-kar. ö. 558-ban az avaroknak. mongol. Madzsar tó nevében máig is él ott a Magyari törzs neve. Irnik húnjai az ugor szövetség nemességét adták. 177ben a középázsiai Húnbirodalom királyának meghódoltak. közöttük egy régebbi köztörök és egy mongol réteg. hún-sereg név. kikbe a bolgár-törökök és a magvari vagy megyeri törzsek tartoztak. i. i. ogur vagy türk) és a nyugati török (ogur. sőt nyelve szerint is az és a mai finnugor nyelét csak később tanulta meg. "A VI-IX.

) E nép Hungar vagyis Húnok hada néven nevezi magát és a Kárpátok övezte országot Attila király és a hún népének öröksége gyanánt veszi birtokába. magas kultúrájú népként léptek fel. A bizanciak történetében Konstantin császár által "Mazar"nak nevezett népünk ismert első szálláshelye a Kaspi-tótól nyugatra eső vidéken volt. Határvédő csoportjukat 870 táján a bessenyők támadása északra. Az onogur-magyarok Kurt fia Bég Baján uralma alatt visszamaradtak. mindent elvitt a vérözön: nincs irgalom. leghatalmasabb faja a XV. A belső-ázsiai steppe-kultúra nevelte ősök a Kaspi-tó és a Kaukázusvidéken iráni kultúrhatások alatt éltek. ö. a doni bolgárok Kurt fia Isperich vezetésével a dunai bolgár fejedelemséget alapítják. államalkotó képességet képviselő. húnok dúlnak minden rögön . évezredből. uralkodó húnfajnak dicső ősi multját megírni? 43 44 "Kaszálják a vitlás füvet és a beril sáfrány sarjad.) . a Kr. erős államszervező képességgel bíró. m.magyar és szabir nép végleg szétszakad. A magyar törzsszövetség szabir törzsei a besenyő támadás következtében leszakadtak és a kaukázusi Kuma folyó melletti ősi földön Magyeri néven a harmadik Magyarországot alapítják. most egy éve hogy a réten hős katonáink vére alvad. hogy miért nem írták meg a Szabir nép történetét. Mátyás királyunk korában még mind a három keresztény Magyarország fennállt. (V. A X. A volgai bolgárok az északi erdővidéken Nagy-Bolgárországot." (Si-King gyüjteményéből. az Attilától származó húnmagyar uralkodó ház sarja az örökös fejedelmük. Ford. I. majd az Etelközi hazájukat. a nemzetnek dinasztiát adó. ahol Julian magyar szerzetes 1237-ben reájuk talált. úgy Európa legnépesebb. és ha Kummagyeria és Magna Hungaria lakosságát még hozzávesszük. katonai erényeket. csak siralom. A rokonfajú törzsekből álló népet eredete után a bizanciak Turk népnek nevezik. Itt 5 törzs néven besgur-nak (baskír) nevezik őket. Magyarország lakossága Mátyás király idejében 5 millió volt.. Nincsen hazám. vagy miért késlekednek történetíróink a magas kultúrát. e. században már egész Európát rettegésben tartó. Önként felmerül bennünk az a kérdés.: Ágner Lajos. Hóman i. de 680 táján a kozár nép függőségébe kerülnek.. Itt már álmos fia Árpád. nincsen házam. tehát Angliával egyenlő népességű. Ez "Magna Hungaria"-nak nevezett Keleti Magyarország. században a magyar volt. Bessenyő támadás folytán elhagyják a Don menti és Levediai. az Uralvidékre és Permiába sodorta.

a másikban teljesen szétszórják. Az Amudarja vidékére vonult tele húnokat tjele. 91. „Másik részük délnyugat felé fordul. aláásták hatalmukat. Történetük legkritikusabb szaka a Kr. De la Croix és Pallas.) a húnokról "a világ ijedelme" kifejezéssel emlékezik meg. de még inkább a birodalomnak Kr.III. bár különféle korokban hatalmas monarchiákat alapítottak Ázsiában. Klaproth: Tableaux historique de 1'Asie.és déli Húnországra történt felosztása. hiong-nu vagy hún. II. Ők foglalták el Kínát és lassanként egész Középázsiát Kipcsákig. fokozatosan nagy Tatárország egész terjedelmének uraivá lettek. euthalita. törvényhozóik és hódító hadvezéreik voltak és az utóbbiak jelentős forradalmakat indítottak. Itt van "Magna Hungária" ma baskir törzsek lakóhelye. Berlin 1796." Ezek a későbbi tukue nép. ottmaradt a hadiszínhely közelében é az Alginszkói-Sirt vagy legalább az Altai völgyeiben telepedett le. efthalita – fehér húnok néven is nevezték. a mai Orenburg tartományba vonul. I. A menekültek három vidék felé fordulnak. des Turcs. az Irtis és Amur közötti Észak-Kína vidékéről eredvén.) híres munkájáról nem tesznek említést akadémikusaink. etc. A déli húnok összevegyültek más népekkel. u. születése előtt ott laktak abban az országban. Deguignes: Histoire Generale des Huns. Itáliát. "Egy kis részük. kiváló uralkodóik. melytől a mai mongolok származnak. című 1756-58-ban megjelent műve óta folyik e kérdés felett a vita. a hún. Hiung-nu hún azonosság és a hún magyar származás A hiung-nu hún azonosság kérdése feletti vita nem mai keletű. Európában és Afrikában. Hüllmann azt írja: "Bizonyos. akik uralmukat a Kaspi-tóig terjesztik ki. török és mongol elméletet követők között. ezért a tatár elnevezést magukra sértőnek tartják. Frankhont. Az északiak ettől kezdve az emelkedés és süllyedés legnagyobb változásain mentek át. 545 körül a tukuek (török) győzik le őket. Carl Dietrich Hüllmann (Geschichte der Mongolon bis zum Jahre 1206. A rómaiaknál nagyobb birodalmaik. hogy a mongolok testi és erkölcsi felépültségük és nyelvük által is valamennyi ázsiai nép fölött mint 45 ∗ ősrégi törzsnép tűnik ki. Legnagyobb részük északnyugat felé. A mongolok és húnok ősi történetét hasonlóképen megírták D'Herbelot. amelyen a mai mongolok a történelemben megjelennek. A kínaiakkal való folytonos háborúskodás. mindig ezeket az északiakat értik. Krisztus előtti 200 év óta különféle királyi családok uralkodtak egymás után a nagy kiterjedésű országokban. Egyik törzsük hozzájárult a Római Birodalom megdöntéséhez. évek. Északeurópa többi országaival együtt." J. A húnok. A tukue állam lassan hanyatlik és 744-ben a keleti része a hoeik-ek egy ősi húnmaradék martaléka lett. Tele néven az Oxus és Jaxartes közötti vidéken laktak és összekeveredtek a tatárofikal. 46 . hogy "több mint 1000 éven át dicsőségben élt nemzet" története majdnem feledésbe merült. Ha európai vagy nyugatázsiaí íróknál húnokról van szó. Az elsőben északi Dzsungáriában. u. Ezek már több mint ezer évvel Kr. mely nemzet később a "török" nevet viselte." Az első ismert név." III. des Mongols et des autres Tatars occidentaux. pedig ezt is kellett ismernie Kőrösi Csoma Sándornak. évben északi. ha a szakirodalmat tanulmányozta. 1826-ban megjelent műve szerint a hiung-nuk törökök voltak. Ezek a nyugat. melyet utódaik most bírnak Mongolországban. és 93. a mai Tatárországba. kik még Mátyás királyunk alatt is magyar nyelven beszéltek. Irtis és Alginszkói között a kínaiak legyőzik. Germániát elpusztította. Deguignes írja. akik 372-ben Balambér király vezetésével átkeltek a Volgán és Attila király alatt Európa urai lettek. húnok. A Kalifa birodalmát rombadöntötte és a Szentföldet birtokolta.∗ Hatalmukat lassan egészen Kis-Bokharáig kiterjesztik. Az angol Gibbon (Decline and Fall of the Roman Empire 1745. 48. abtelita.

hogy Attila ereiben ily származás folytán nem tisztán török. Turóczi 37 őst sorol fel. 32-45. A 47 48 húnok eredetéről írván. Jornandes mondja ugyanis. A Faun nép nevét viszont a Gótok hagyománya (Cassiodorus és Jornandes) ismeri. . Friedrich Hirth és Radloff orosz akadémikus 1899-ben öszszehasonlították a Kr. mert "e térképek eltorzultak". Kingsmillel éles vitát folytatott dr. e. Fennmaradt egyes hún személynevekből. Kingsmill angol kinológus tagadta a hiung-nu hún azonosságot. A Szt. Így Müllenhof. A Faun. híres kinológussal. az angol Parker és a német Hirth a hún azonosság hívei. Külföldiek és több magyar tudósunk is Kingsmill téves következtetéseire épít. Mivel pedig az Alánokat egyszerre két különböző nép nem hódíthatta meg. Kimondja. Kingsmill megkísérelte kimutatni. hanem kínai. aki a "Kingsmill úr és a Hiung-nuk" című angol nyelvű értekezésében (megjelent: Journal of the American Oriental Society Vol. Kétségbe vonja Csang Szing-Lang kínai egyetemi tanárnak a hiung-nu húnmagyar azonosságra vonatkozó bizonyítékainak helytállását is. p. e. Hülü-kuan-kü és Leuente nevek egyezései folytán a hún-hiung-nu azonosságot megállapítja. tehát a magyarok őseivel. hogy Kingsmill a Vei-su okmány fordításánál alaposan téved és bizonyos részleteket nem fordított le. akik a kínai Liang tartományba jártak a Nagy-tó mellől kereskedni. Itt Baktur (Mau-tun) és Beztur. Venelin. XXX. Némäti Kálmán a hiung-nu hún azonosság bizonyítására Szt. Hu-lu-ku és Kulche. Ligeti Lajos (Attila és hunjai Szerk: Németh Gyula 1940. szavakból etimologizálva a hún faj eredetét. viszont a francia Chavannes és Couvreur. A Vei-su okmány a Szuktag ország (Ancai = Alánok) kereskedőiről szól. az övéivel Skythia Minor legszélső részeibe vonult vissza". szogdi és indoszkíta királyleányok vére is folyt. hogy a hiung-nuk egyik törzsét pa-su-ki-linek hívták és ez egy a baskír néppel. u. e.A déli húnok Pe tanju (fejedelem) alatt birodalmat alapítanak. J. e.) a hiung-nu hún azonosságot a kínai Vei-su okmány alapján bebizonyítja. Pekingtől északra elhúzódó kínai fal mentén lakó hiung-nu népnek a kínai krónikákban fennmaradt uralkodóik nevét Túróczi János 1490 körül írt Magyar Krónikájában Attila őseiként írt névsorral. Most vizsgáljuk meg.) a Vei-su okmánynak a hiung-nu hún azonosságot Hirth szerint bizonyító értelmezését cáfolja. így a húnok azonosak a hiung-nukkal. Kőrösi Csoma Sándor idejében tehát a külföldi és a hazai szakirodalom a hiung-nu hún azonosságot hirdette és ennek alapján indult el Csoma az őshon keresésére. aki Attila ifjabb fia volt. 36-ban elhúnyt Tschi-tschi fejedelemig 8 uralkodó nevét veti egybe Turóczi közölt névsorával. különböző fajú nyelvészek más és más eredményt vontak le. Hieronymus latin és Strabo görög térképét is közölte. Ligeti Lajos szerint Turóczi fejedelmi családfája kitalált. hogy hiung-nu nép a húnoktól különböző nép volt. Az említett két térképnek sem szabad nagyobb jelentőséget e kérdéssel kapcsolatban tulajdonítani. 18-23) a kínaiak szomszédságában Hún helyett Faun népet ismer. Szuk-tak egy Alán városnak: Szogdak-nak a kínai neve és az egész Alán népre vonatkozik. A. E kínai tudós kimutatta. E város Kr. Szu-tő szerinte Szogdak és lakói iráni nyelvű szogdok. R. egytől-egyig magyar történelmi személynevek. akik élénk kereskedelmet folytattak Kínával. Fick. u. Hoops a húnok germán-gót kapcsolatai alapján germánnak. Attila hu-ni király legfiatalabbik fia Kr. hogy "Hernak. Megjegyzem. Hirth Frigyes tanár. Ezek Hirth szerint a kínai krónikához hasonlóan erősen megcsonkított és átalakított nevek. Much. Mingi (Lau-schang = fenséges agg) és Mike. 454-ben győzte le. W. illetőleg foglalta el országukat. Hirth a kínai krónikák fejedelmi névsorából az oldalágak trónutódlását figyelembe véve a Kr. mit vall a legújabb történettudomány e kérdésről. Strabo földrajza (Kr. Jelentése: "erdei emberek". hún-hiungnu azonosságot pedig szerinte "a józanabbak eleve elvetették". hogy "eltorzult" és "józanabb" szavakkal cáfolni vagy bizonyítani hitelt érdemlően nem lehet. 212 óta a jelenlegi Krim-félszigettel együtt az Alánoké volt és Hernak. 209-ben elhányt Touman fejedelemtől a Kr. Hieronymus-féle térkép a kínai nagyfal mellett lakó népnek tünteti fel a húnokat. T. őket erdei embereknek "Fauni ficarios"nak nevezi. (Ezt az értekezést közre adta magyar nyelven: Némäti Kálmán 1913-ban). Hirth kimutatja.

és európai népnek tartja őket. Így állnak tehát tudósaink ma e kérdésben. Viszont a Tortan földrajzi név és a Tatár gyűjtőnév. Indiában a VI.) "Ott áll a nagy fal. Neumann.) A húnok nyelve az a török. Az ujgurok kövekre rovott írásai az Orkhon és a Jeniszei felső völgyében mai napig fennmaradtak és az türk nyelv. Irán határán és a Kaukázusban játszott fontos szerepet és egyik ága Var nevet viselte. Egy ősi hún fajból és ősi nomádhazából rajzottak ki a felsorolt népek. viszont a hiung-nu hún faji azonosságot szerinte megközelítő pontossággal sem lehet ma még megállapítani. törzsének a törökségében nem lehet kételkedni – vonja le a végső eredményt Ligeti." Li Tai Po ( Dr. Egyik ága pontuszi hún. "Az ázsiai húnok" c. úgy egy és ugyanazon nemzet a hiong-nu vagy hún. ) 50 . Modi: A húnok ősi történelme. újgurok vagy az európai avarok. Vivien de Sain-Martin finn-ugornak. században vagy később. Bizánc adatokból tudjuk. nyugati és keleti török. melyet a türkök. ö. Egyik törzsük a török. (Váczy Péter: Húnok Európában ) . a másik ág fehér hún. Agner L. mégis külön féle neveken szerepel eredetétől torkolatáig más és más országokon folyva keresztül. tornyán fáklya ég. így őrizvén örök tüzével messze időkre a császárok hírnevét. beszéltek. ezeket a mongóliai Noin-Ulai kurgánok fejedelmi sírjaiban találták. 1916. az egész nemzetnek nevét juttatja. bolgár. mely Közép-Ázsiában. A majdnem 200 éves vita azonban nem volt meddő. mely szerint a hún konföderáció nem volt egységes etnikai összetételű. Erdélyi László: Magyar tört. Ezzel pontot tehetünk a hiung-nu hún kérdés lezárásához. a húnok kezdik elveszíteni. vagy el is vesztik a hiung-nu. A Krisztus utáni V. pontosabban kidarita húnok. századokban veszedelmes ellenségei voltalt a kínai birodalomnak. (V. a leszármazás fokát és egymáshoz való viszonyát a történészek már kevés helyen adják. ugor. az időkön át haladva és őshazájától kezdve. bár külön féle tájakon élt és külön éle neveket viselt. mint mongolról vagy mogulról beszélni. hún. (J. Amint egy folyó. mivel nagy kérdéseket tisztázott.: dr. A magyarságot érdeklő húnokkal rokonfajú népek nyelvéről jegyzek fel még néhány adatot. ezen nyelvét pedig a Codex Conaaraacusból ismerjük és az kipcsaki tatár nyelv volt. Az avarok nyelvét Bizáncban hún tolmácsok fordították le. A fehér húnok. Vámbéri Ármin (Húnok és Avarok nemzetsége 1881) töröknek és ez alapon Kemál Atatürk és hívei vuszunhúnnak (fehérhún) tartja az ozmán török népet és végül Mészáros Gyula kaukázusi nyelvűnek. miután nagyon hatalmas lett. Ford. mongol népnevekre. melyet mongol hordák ellen emeltek. ahol hiung-nu néven már a Kr. vagy chioniták hatalmát az eftaliták törték meg.Ilovajski. tatár. amint Kőrösi Csoma idejében állott a tudós világ. Egy részük még a történelmi kort meglőző időben. Ma már tárgyi bizonyítékot: is vannak a hiung-nuk ázsiai származása mellett. dolgozatában (az előbb említett dolgozat utáni lapon) viszont ezt írja: "Az európai húnok tehát Ázsiából származtak. Ligeti Lajos a húnok fajisága kérdésében Wesendonk felfogását vallja. eredetének idejétől fogva egészen máig. vagyis hún nevüket. amiben három féle hún is beletartozhatott. szabir kazár. – ellemben a bolgárok eredeti nyelve csuvasos török volt. e. Zabelin szlávnak. Azután az egész tatár nemzetről kezdtek. 49 Anna Comnena szerint a bessenyők ugyanegy nyelvűek voltak a kunokkal. l. században huny néven megjelenő húnok szintén fehér húnok. Attila uralkodó nemzetségének. * Ma a legtöbb olvasó kérdéssel tekint a hiung-nu. A tudomány mai állása szerint a hunok eredetének ez a magyarázata a legvalószínűbb". hogy az Európába költözött avarokhoz a Var és Khun ujgur törzsek csatlakoztak. Noha ismeretessé vált e népek rokonsága. bár egy és ugyanaz.

hogy Kína régóta a Mandsu Tatárok hercegeinek uralkodása alatt élt." Mi bátran dicsekedhetünk Attila ősatyával. mire a szkíták. Német. Leszögezhetjük. Isten ostora. tokár és daha törzsek az Oxus és Kaspi-tó vidékére vonulnak. F.000 mérföldnél hosszabb fal a világ legnagyobb csodái közé tartozik és hún hadifoglyok munkája volt. 312-ben indul Európa ellen a húnok rohama. hogy amennyiben Attila és húnjai Európában meg nem jelennek. to 330. mely ellen a kínai falat építették". Diocletian. úgy ma Anglia szigetvilágán és az egész európai kontinensen Zarathustra himnuszait zengenék. Elkészülte után már 50 évvel a keleti húnok az usuivi törzseket lökik ki. 51 52 . kik ugyanazon fajnak a sarjai voltak. Róma ereje rohamosan hanyatlott a húnok elleni háborúskodásban. a massagéta. ha nyugati ember előtt nem dicsekszik Attila ősapjával és a bún-magyar atyafisággal. Attila hódításainak azonban a legfontosabb következménye az volt. 275-ben a kínai határról elűzte a húnokat és azután megépítette a falat.A kínai nagyfal megépítése és következményei. Az ok és az okozat (Karma) nagy törvénye szerint a multban vetett okok magukban hordják a jövő aratását. ő volt népével együtt Európa karmájának végrehajtó hatalmassága.és Franciaország és az egész keresztény világ. ezek juecsi húnokra törnek. u. Francia-. nemzeti kialakulása megindulhatott. mert ha igaztalan is a torzkép. Galerius császároly a "meg nem hódított Napistent" imádták és e vallás futótűzként terjedt el az egész birodalomban. Ch. hogy az egész római birodalomban szétterjedt Mithraizmusra közvetve halálos csapást mért és ezzel erősen elősegítette a kereszténységet. akik a Balkas-tó környéki su törzseket nyomják ki. (Monerieff és Chaytor. de egyben a népvándorlást indítja meg. being Studies in Religious History from 350 B. amit a középkor krónikásai a húnokról és Attiláról írtak. D. művében. hogy végleg összetörte Róma hatalmát és így Német-. Cseng kínai császár Kr. értekezésében: ∗ ⊗ "Ezért jól teszi a hazája hírnevét féltő magyar. Nyugati ember előtt fekszenek: Prof. Legge: "Forerunners and Rivals of Christianty. Aurelian. Jesse Benedict Carter: "The religious life of Ancient Rome" című forrásmunkák. Heliogabalus. Attila küldetése az okok világában fogant. magyarokat arra. Spanyol-. A vonatkozó irodalmat összefoglalta dr. Modi professzor: "A Húnok őstörténete" c.⊗ Attila ősatyának mivel tartozik Anglia. Kultuszát is az elfogulatlan nyugati tudósoknak kellett feléleszteniök és figyelmeztetni bennünket. Gróf Teleki Pál elnevezése. meg szoborba öntöd Attilakultuszunkkal. az új formák teremtése és az avult formák megsemmisítése egyformán az isteni tervbe tartozik. J. J.∗ mégis oly erősen gyökeredzik a lelkekben. A. Ezek tudatában bizonyára nem írta volna Eckhard Sándor: "Attila a mondában" c. Franc Cumont: "The Mysteries of Mitra". Angolországok akkori néptörzseinek önálló élete. Mithra-vallásnak – amelyet a húnok és az ősmagyarok is ismertek – Róma késő századaiban a birodalom népei között számtalan híve volt.) A húnok beáramlásának következménye. Kr. hogy a "gyökerek legfőbbjének". Irán népe ellenállt.. e. juecsi és su népek Indiát árasztják el és Pandzsabban telepednek le. miként Kemál Atatürk is büszkén vallotta ősatyjának. "A sors tréfája volt. Kelet ősi filozófiája szerint az élet és halál. hadseregét Angliából kivonta és Attila hódításainak nyomása kényszerítene a szászokat Britániába való betelepedésre. A nagy fal megakadályozta a Kína felé való gyakori betöréseket. hogy semmiféle propaganda onnan ki nem irthatja. A 10.

néhány százezres kipusztuló. hogy a szanszkrit tanulmányozása sokkal hasznosabb a magyarokra. szakásaikat." (18. ) A magyar őstörténelem összekapcsolódott a Szabar névvel. hogy "oly néppel. cseremisz nyelvekből. amely mind az osztyákoknál és voguloknál. Reiche des Altertums. ősi multtal és szellemi kultúrával. hogy a szabarok sisakjaival. lapp. 2250 évvel az Ural vidékéről jöttek Indiába. szem előtt tartván nemzeti eredetüket. Perzsia felé lakó népéhez.) A szabar-toiaszfaloi név körül hosszú időn keresztül élénk vita folyt. amely a mai 53 vogulok és osztjákok színvonalán áll. Az osztyákok is néha szabaroknak nevezik magukat. 100 milliós tömege áll. a perzsa részek felé és ezeket mai napig a turkok régi nevén szabartoiaszfaloi-nak nevezik. Bíborban született Konstantin (De administrando Imperio. hogy déli India lakóinak hatalmas alaprétege a Monda és a Kol népekből tevődik össze. mint bármely más európai nemzatre nézve.IV. A) Kaukázus. azért céloz írásában arra. votják. hogy több indiai nyelv párhuzamos a magyarral. 13. Az északi ugorság. Budenz József finn-ugor nyelvészünk és követőik a mai napig összehasonlító nyelvanyagukat északkelet-európai és legfeljebb északnyugat-ázsiai ugor nyelvekből vették. (Lásd: Urgeschichte der Menschen. egy török nép nem is tudott volna mit kezdeni. Később minden ellenségről megemlékezve. szemmel tartják őket és gyakran választ is kapnak tőlük. E népek az Osztyák és Vogul népekkel. mivel a szanszkrit nyelvnek alkotása." * A finn-ugor népeknél egy szót találunk. A magyarok dús aknát találnak tanulmányozásában. Így a vogul. finn. Buchanan és más indiai kutatók is úgy vélik. Irán és India ugor népei. A szanszkrit történelem is ismeri a szabar népet. Németh Gyula azt mondja. Wien. akik északról jött ugor népekkel keveredtek. A másik rész pedig nyugat felé ment lakni vajdájával és fővezérével. hogy Csoma a tibeti szótárának előszavában azt mondja: "Saját nemzetének a szerző büszkeséggel jelentheti. mind pedig Indiában és végül a magyaroknál egy nép megnevezésére szolgál és ez a szó: szabar. írja. Görögösen képzett szónak veszik ma is és erős 54 . pont. India finn-ugor népeinek szókincsét azonban a mai napig sem hasonlította egyik sem össze a magyar szókinccsel. – Die Neue Propyläen-Weltgeschichte I. mint a Koruknak szövetségeseit és úgy beszél róluk. ~ 1932.) írja: "Abban az időben nem hívták őket (magyarokat) Turkoknak. viseletük és nyelvük érdekeit: még pedig azért. valamint több indiai nyelveké is. ahol most a bessenyők népe lakik. nagyon párhuzamos a magyarokéval. Finn-ugor nyelvészeinknek nem kell kétségbeesniök amiatt. akik kb. hogy a szabarok egykor hatalmas és a legnagyobb indiai nép volt. pont. "Háború támadván a turkok és az akkor kangar-nak nevezett bessenyők között. Berlin. a finneket kivéve. pont. 1939. tehát a magyarság finn ágával rokonok." (16. Az egyik keletnek ment lakni. kopasz és szakállas fejűikkel egy harcmező telítve volt. e. mordvin. (Hevesy Vilmos: Finnisch-Ungarisches aus Indien. A Kaukázus.) Csoma ezt már 100 évvel ezelőtt sejtette. Kr. A Mahabharata a Pandavák és Koruk nagy harcában leírja a szabarokat.) "Ezek a nyugat felé lakó turkok mind a mai napig követeket küldenek a turkoknak imént említett keleten. alacsony kultúrájú néptöredékeivel szemben a déli ugorság kb. osztják. mint a "félelmetes" szabarokról." Ma már eldöntött kérdés. Cunningham. Lebediasz-szal az Atelkuzunak nevezett tartományba. Frühzeit der Völker. zürjén. mely különben eltér a nyugati európai nyelvektől. a turkok táborát megverték és két részre oszlott. hanem valami okból Szabartoiaszfaloi-nak”.

-i község. A legősibb dinasztiák. Kaspi-tenger és Kaukázus közötti lapályon említi az onogur és szabir népet. sabir. nem más.) A szabirokra vonatkozólag több bizanci írónál találunk adatot. "Népünk és nyelvünk". u. ∗ A kazár (kabar) népről pedig Fiók Károly (Árják és ugorok érintkezése) kimutatja. lakóföldjüket Oset-i néven említi.) ágát Mogyeri fejedelemről nevezik Magyarnak és Mogyeri fejedelem leszármazottai (amiként ezt Hóman Bálint kimutatja) az Árpádház. hún törzsek. B) Irán.) A kaukázusvidéki őshazában élő hún nép szaber (sabar. Faghan hún királyra megsemmisítő csapást mért és a fehér-húnok elköltöztek a perzsa vidékről. de újból megülték lakosai és 1616-ig virágzott. A szabarok építik és fejlesztik naggyá később a Kaukázus vidék Kuma-folyó menti: Magyeri városát. mely ellen Cyrus. Firoz. hogy szintén a déli ugor nyelvághoz tartozott. A szabirokat viszont az avarok kényszerítették továbbvándorlásra. Elfoglalják a mai Afgán területet és betörnek Indiába. A gruzok máig így hívják őket. amelyet Timurlenk 1396-ban feldúlt. Az indoszkíta korban még a magyarok és a kozárok egy és ugyanazon néptörzs kötelékében együtt éltek. hagy a Kaukázusnak a Kaspi-tenger felé eső szorosánál harcoltak a hún szabirok a perzsákkal. Modi. Féltékenység és vetélykedés háborút hozott és e bajok folytatódtak. helyneveink között Hercegszabar Baranya vm. de ugyanakkor szakadatlan harc folyt a húnok ellen is. Az örmény kutfők az itt élő népet "hon" néven nevezik. Procopius már arról ír. mely még az autentikus történelmi idő előtt volt. akiket a szabirok szorítottak ki régi helyükről. Mészáros Gyula: A "Szabir" nép és név. Turk nép és Csin felett öt tevé meg úrnak. Itt 622 körül romokban állt a "Matzaron"-ok régi városa. Tehát a kubánvidéki őshazában Mogyeri fejedelem népét a bizanciak a húnnép Szaber ágának nevezik. Theophilactus a Meotis. A bizánci Agathiás a VI.. Naoshirván nagyatyja ellenük harcolva esett el 484-ben. a Peshadai és Kajani idők története. Másod szeren Turánt adta vala Turnak. a laka-szkíta. hogy 520-ban a "szaber-hún" nép nyugati törzse a Bizancban megkeresztelkedett Gordas helyett testvérét. (V. A massagéta nép. u. szabar. E1 is foglalá a hatalmasok székit. amikor Naoshirvan. században viszont a szabirokat és onogurokat a Meotis melléki népnek is írja. A parthun és lassan nép történelme Irán harca Róma ellen. mely ellen Dárius harcolt. i. szabir. 1939. hogy a Meotis melletti hazájukba költöztek. Őneki is oszta harctudó sereget. vagyis az ősi hún néppel való harc. de ugyanakkor változatos hadakozások sora a húnok vagy törökök ellen is. Ősi iráni hagyomány szerint Irán és Turán királyságok alapítói testvérek voltak. Ugor és Onogur népeket települési helyükről kilökték és ezek a Fekete-tenger vidékére költöztek. Az Achaemeni korszak történelme Irán és a görögök elleni harc.szabarnak∗ fordítják. "Hogy a jós igékből a jövőbe látott. (J. m. Igazolásul szóljon az iráni ősi éposz. mint Irán és Turán. 427-ben kezdődik és tart 55657-ig. Felosztá Feriden az egész világot . stb. u. Attilának Kr. (Bendefy. 453ban bekövetkezett halála után az Ural folyó síkságaira visszaözönlő hún nép egyik ága Perzsiába tört be. Mogyert választotta fejedelemmé. Még Theophanes írja.) Irán népe mindig testvérnépnek tekintette Turán ugor-húntürk népét. 55 56 . Skandagupta gupta királyt Legyőzik és megtelepednek Indiában is. ö. Ezek Ephtalita vagy fehér-hún néven ismertek. Követeket küldenek Bizancba és e követek szájáról hallják először a szabir nevet. A fehér húnoknak a perzsa sassan uralkodók alatti harca Kr. Ezek szerint a magyar nyelv déli-ugor'nyelv. ("Oszét-föld"). A 461465 években a Belső-Ázsiából vándorló avarok e hún-szabir kötelékbe tartozó Serragun (Sara = fehér) . így: Priscus rhetor Attila szövetségében a "saragur" (sara = fehér) és onogur népeket említi.. Az ott élő hún-szabír népkötelékeket a gruz-krónika Kr. A gót Jornandes a hún gur (szabir) népről azt írja. Kivel az legottan útjának eredett. 87-490-es évekig következetesen osi (= oszét).

mongol népeinek leszármazottjait nem kellett Csomának keresnie. J. XVI. I920.Felkötötte övét s osztó ajándékit.és a középkorban telepedtek le Indiában. kívül földrajzi és es történelmi adatokat is tárgyalnak. 17 éven át állomásozott Radzsputanában. amelyekben mestere lehetett volna a két világ tudósainak". Tod. 1885. balladákból. Eredeti adatait elsősorban az Udaipuri Rana által rendelkezésére bocsátott Puranák-ból. Eddig még nem vizsgálták tudósaink. Erről Csoma. mint Romulust-Remust farkas.: Radó A. bár a szanszkritnak testvérnyelve és így ősi árjának tartják. stb. 58 . mint sok másról sem." (Firduszi: Sahnámé. Egy részük a történelmi kor kezdetén. türk. (Uj kiadás: Oxford. egész Vikramaditya utáni időig. őshazájára. A másik legenda szerint az elhúnyt hún király csecsemőjét a pusztába kivitték. Előszavában mondja: "Voltam olyan merész. mégha azt használták is a kaukázus-vidéki szkíta mágusok. 1000) szereplő turáni "hunu" nép azonos a vuszun húnokkal. Tod könyve a legrövidebb időn belül ott volt a kalkuttai könyvtárban és azt Csomának hivatalból kellett tanulmányoznia. Illés prófétát pedig egy holló táplálta. (Chinese recorder. Elébe a nagyok gyöngyöket hintenek. továbbá Chand XII. ahol egy nőstényfarkas és egy holló táplálták.)∗ ♣ helyesen: geneológiája – Szerkesztő. (V.) Származás legemdjuk szerint a hiung-nu fejedelem leányának egy farkas képében megjelenő szellemtől gyermeke született.) Erről sem beszélt Csoma. Szent Turán sahjának köszöntik mindenek. 56-ig. aki a vuszun húnok ősatyja lett. Ez alatt az idő alatt fáradhatatlan szorgalommal gyűjtötte az adatokat történelmi és anthológiai nagy művéhez. az istenek és hősök legendáin. Milyen adatokat találhatott a fentiek vagy a török és mongol népek őstörténetére? Hogy hová lettek ezeknek a népeknek hullámai és merre laknak leszármazottjaik? A hiung-nu birodalom hún. Radzsputanában 17 évet töltött és 1823-bon Londonba visszatérvén. a legszorosabb kapcsolatot tartotta fenn a Royal Asiatic Society-vel. mert "jellemek legbámulatosabb vonása a rendkívüli bizalmatlanság volt oly tárgyakra nézve. Kingsmill angol kinológus szerint Zarathustra idejében (Kr. mégsem bizonyít a szkítaság árja eredete mellett. másrészük később az ó. hogy Radzsasztán harcias törzsének és Európa ősi népeinek közös szkíta eredetét állítsam és bizonyítani igyekezzem”. Ugyanúgy. háromkötetes mű volt és Londonban 1829-32ben jelent meg. történetére és nyelvére vonatkozó véleménye. vándorlására. mint az indiai hadseregben szolgálatot teljesítő kapitány. Ford.") C) Az indoszkíta-hún népek története. mert azok között élt. Parker szerint a vuszunok pedig azonosak a magyarokkal. e. helyi hagyományokból. mint kiváló nyelvész. személyes tapasztalatain kívül egy kiváló szakmunkából is meggyőződhetett. Ugyanakkor Körösi Csoma Sándor a Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta-nak volt tagja és könyvtárnoka. hogy mi lehetett Csomának India indoszkíta-hún és finnugor népeinek származására. Col. turkesztáni és baktriai területre. James Tod 1786-1835-ig élt. ő Zajti: "Magyar évezredek.) Az iráni avesztai nyelv. Ugyanis az papi nyelv volt és azok útján jutott a transkaspi. James Tod: "Annals and antiquites of Rajasthan" (Radzsasztán 57 évkönyvei és régiségei) c. (Kr. századbeli költő és bárd époszaiból. amelynek londoni könyvtárát vezette.' A Bhagavat és az Agni Purarákban felsorolt Surya (nap) és Chandra vagy Indu (hold) nemzetségek geologógiája♣ hat évszázadig terjed. Amit Csoma Kalkuttában tanulmányozott: Lieut. Abulfazl és Abulghazi történelmi munkáiból vette. "A Puranák a világ teremtésén. 1. J. e.

A perzsáknál Mawaru-n-nahr. Nevük kiejtése: Buda. Ezek a Hold. Lahoréban. tochari. Kitűnő lovasok maradtak. Dahak a tó mellett. a következő háborúkban a Sutlej folyón átkergették őket. egyidőben keletkezett Kanaudz-dinasztiával. Takshak és Ásik törzsek Sheshnay (takshak) uralkodónak Kr. Ez az ország határos Tibettel. Egy új hódító faj lép be Hindosztánban. Dzsaipur Marwar. az Európában és Indiában szereplő hún-ok. A Saka-k a Cimberekhez hasonlóan betörtek Ázsiába. Uru. b) Tadzsikok nagy Kígyótörzsek. a régi íróknál Transoxonia és Chorosmia ősi fészkeiben voltak. Dzsaisahner és Cutch törzsek. Turkistán. lakosai magukat Hungias-nak nevezik. e. 2250 évvel Kr. Ikshwaku. pénzük még ma is fellelhetők. Mind nomádak. perirat. "Uru második fia Bhabru. 600 évvel Sheshnagdesből történt első indiai bevándorlását a Puranák említik. mely az Araxesnél (Avarura) élt Sakadvipában. az ő leszármazottaik. bőséges nyomokat hagytak régi történéseikről. Tak vagy Takshak országa. A Dzsajati törzsének egy kevéssé említett nagy ága volt az Uru (Urvasu-Turvasu). akik közül a legismertebbek az ási. 1500 körül. bár régi történelmüket el59 60 ." A Surya és Indu fajok leszármazását. ⊗ Budha nem tévesztendő össze Buddhával. ∗ Magyarországon több India nevű helység van. Nem sokkal azután az Ási és Tokar törzsek megdöntik Baktria görög királyságát és a rómaiak is érezték az Asi. akik a görögöktől Baktáriát elvették. az első. Krishnától az Indu (Hold) fajú. Bikaner pásztor községeiben és az indiai sivatagban és másutt is megtartották régi szokásaikat. Strabo írja: A Kaspi-tótól keletre szkíta törzsek laknak. Cimber népek hatalmát a Balti partok felől. Budha volt az. Chatti. e. Marwar és Amber urai. a kínai írók hiung-nu-i. pasiani. melynek fővárosa Champapuri. "Vessük el azt a gondolatot. A Nap és Hold nemzetségek által alapított terjedelmes városok nagy része ma már romokban hever. Hazájuk a "kígyófej ország". Tomyris fejedelmük harcolt Cyrus ellen. Kusa nevű fiától pedig Kachhawaha-k. Rámától származnak a Suryavansa (Napcsalád) törzsei. előtt. aki a Hold nemzetséget megalapította⊗ kb. a Nap nemzetséget Ráma fiai folytatják. Minden törzsnek külön neve van. Kr. Krishna és az öt Pandu fivér története csak allegória. melyet róluk Sakasená-nak neveztek. városaik. így Kapuvár bessenyő-szkíta telepén és a szerémségi India. kinek 34-ik utóda Anga. hogy Ramayana és a Mahabharata. így foglalták el Baktriának és Armeniának legjobb vidékeit. azaz Budha faj leszármazottai" Amerre csak a Kuru. állítja fel Angadesa királyságot. azoknak Saka Dwipából (Szkítia) való bevándorlásuktól fogva felsorolja az író. Bikaner fejedelmei és törzsei. aki Keletre vándorolt és Ayodhya-t alapította. Turushka népek hazája. az Indiába beözönlő Tokari. ahogy a Puranákban nevezik. Dzsadu nemzetségek jártak. a Szákja nemzetségből származó királyfival. a Mewar. Tokaristan. Az indó-szkíta Béták soká megtartották függetlenségüket. másnéven Nag. Az indó-szkíta Géták. sacarauli törzsek. a Massageták (nagy Géták) és a Saka-k keletebbre. Takshak. A Hold nemzetséget Krishna és Ardzsuna. a) Húnok a Buda vagy Hold faj leszármazottjai. A takshak törzsek valószínű telepei Tadzsik. India mint személynév is szerepel őseinknél: lásd: Váradi Regestrum 51. c) A Nagygéták. mely több birodalmat alapított. a hódító Shesnay vezetése alatt Sheshnagdesa-ból és 10 király alatt bitorolja a Pandu trónt. vagy a turkesztáni Tadzsik-ok ugyanaz a törzs. Manu fia. Buddha és Budha név jelentése: megvilágosodott. Ráma idősebb fiától Laratól vezetik le családjukat a Mewari Ranák. Szkítiában. a bennszülött geográfiában Turán. a Kushiták. A kínai írók szerint Tak-i. mint a Puranabeli Turushka. Véleményem szerint Strabo ősi szkíta telepe. Ugyanebben a korszakban ezek a törzsek nagy betöréseikkel elfoglalják Kis-Ázsiát.Manu alapította a Nap dinasztiát.

Az a nagy szertartás. Kachwaha. Rathor. 1330-ban Timur khán alatt a Chagatai királyságnak utolsó Béta-fajú fejedelme Tughlak. görögök által Szkitá-ra ferdített vidékekről valók. akik a tűz. Ai fia Julduz (csillag). a Mogul dinasztia történetírója szerint: Mongol volt egy tatár patriarchának neve. Abulghazi. 61 62 Tod az európai invázió tényét megállapítja és azt mondja. Vallásuk. a kínai Yu és a hún Budha mindnyájan a Holdtól. mely az Indus két partján terjedt el. Baghel. melynek lovat áldoztak. Sarwaiya. megveti a békés foglalkozásokat. A Kathi most is napimádó. de felette áll bátorságban és erélyességben. nyelv. Indutól származnak. Gohil. Jelentése kitűnő lovas. több mint 100 indiai árucikkel teli várost találtak ott és a fejedelmeik képmásaival vert pénzeket. hogy a görögök Prometheus feleségéről. Ai (a hold) és a többi négy elemnek neve. Kichi.). Ásiáról nevezték el a földrészt. E folyó mellett volt a főváros: Kokhand. a zene és az építészeti díszítések is. országának nyugati határa a Dasht-i Kipchak. Pinkerton szerint: "Egy nagy szkíta nemzet élt a Kaspi-tótól a Gangesig. mikor a Su népek elözönlötték a Jatok országát. mint Chagatai. Van közöttük világoshajú. míg mások Manu unokájáról. Agnikula 4 törzsét. Silar. a Vulkán fiai és a Takshak népe volt. melyek most a 36 radzsput királyi családba számítanak. Chalukya. Jethwa-Kamari. u. Az Aswa nevű Indu fajnak. köszönhetjük az "Ázsia" elnevezést. akitől Dzsingisz khán. csak lóháton boldog. Hyustól kapta Kína királyi családját. ősi hagyományaik és más adataik hasonlósága folytán a kínai. Ők tartották meg a legtöbb eredetiséget az összes lakosok közül. összesen hat. A Géták. Az alábbi két törzset érdekességüknél fogva külön kiemelem. Cyropolis és az északi Alexandria városaik voltak. Termete sokszor 6 lábnál is magasabb.felejtették. akik a. lándzsával kezében. Ezekhez járult a 4 Agnikula faj. bár a szurja faj egyik ága is viseli ezt a nevet. Yadu. Fia Aghuz. stb. modoruk. kinek fiától. A Kathi törzs fővárosa Kathi-avar. a Puranák Sakadwipá-ja. azaz a 36 királyi fajt Tod az indiai bárdok adatai alapján felsorolja. Chawara Tak (Taksak). Kun (a nap). A legrégibb időkben csak a Szurja és Chandra: (Nap és Hold) fajok voltak. Batthi. Aghuznak hat fia volt: 1. d) A Cshattis Radzskulát. melyet a téli napfordulóval ünnepeltek. A többi mindezeknek alosztályai. Gaharwar. Kr. Dor. 2. A pásztorkodásról a földművelésre való áttérésük rövid és ma a volt nomád Béták India legjobb földművelői. harci és költői szokások. Ebből következik a radzsputok és a korai európai fajok közös eredete. Tuar (Tonwar). Pratihara. Tévesen azt hiszik. már eléggé tanuskodhatik a géta sakák és szkíták közös eredetéről. déri határa a Jehun volt. Deguignes tudósítása szerint. Taskent. és kék- . A tatár Ai. akik szintén takshak fajúak. tatár-mongol és szkíta fajokkal közös származásra mutat. Tisztelték a napot. 36 indiai királyi családban is helyet foglalnak. aminek bizonyítéka a hasonló mitológia. Makwana. azaz Sakatai. hogy ugyanegy időben történt azon csoportok európai bevándorlása. Utódai közül Il khán fia volt Kian. aki ősapja az összes északvidéki tatár és mongol fajoknak. Herodotos azt állítja. Dabhi. kegyetlenebb. második fiától Magastól erednek a Takshak vagyis a kígyó-törzsek. Jut vagy Jat és Takshak fajok. (ezek monotheisták voltak). mint a Haihaja vagy Aswa a Takshak és a Jat vagy Getae népek." Az északi 30-50 fok és a keleti 75-95 hoszszúsági fokok által határolt középázsiai felföldről vándoroltak a fajok Európába és az Indus völgyébe. Bőven tárgyalja a Grahilot. Bala Ihaia. Kathi és egyéb törzsek és uralkodói történetét. végül leszármazásukat. Hún. ezek a 6 tatár törzs nevét adják. hogy ezek a népek csak pásztorok voltak. Gaur. kinézésük határozottan szkíta. Jat. Macmurdó így jellemezi őket: A kathi különbözik a radzsputtól. neveik. Cap. Jareja. Az indó-szkíta eredetű sakhak-nak nem volt nehéz befurakodni a királyi fajok közé. Az aswak nagyrészt Indu fajúak voltak. Krishnától kezdődő időszaktól Indiába bevándorolt törzsek. Aswa-ról vezetik le. Chahuman radzsputok 24 törzsét (Hara. Utrar.

1838. 30-bar Indiát is elfoglalják és a kínaiak ellen viselnek háborút. A juecsi nép Baktriában a pártusokkal hadakozik és a Kr. században. 63 körül. A juecsik országukat törzseik szerint 5 részre osztották. a juecsik Tahia országot foglalják el. H. Szogdiana. Deguignes írja. hogy a kínai falat őrző törzsnek Angatti volt a neve. század vége felé Kipint és Kaofut. Kr. Ezt a művet feltételezhetjük. I. amikor "a többi hódításai közt megalázta a húnok gőgjét is". A faj nem halt ki. akik a 36 királyi családban helyet szereztek. e. Baroda mellett. valószínűleg a pártusok laktak. társaságában telepedtek meg Saurashtrában. Az elvonulásnak Csamkiao kínai tábornok tanúja volt. hogy az Indiai Tudós Társaság bombayi könyvtára részére rövidesen beszerezte és Kőrösi Csorna Sándor még életében tanulmányozhatta. hogy egy csoportjuk Saurastrá-ba és Mewar-ba is eljutott. Hún. A húnoknak nagy hatalma lehetett a XII. u. A szu. az időszámításunk kezdetén már letelepedtek. II. Kábul és India nagy részét magában 63 64 . e. Kandahár. Bonn. Ez kb. A hiung-nuk elől a Kr. században hatalmuk elenyészik. * 2. Kétségkívül több hasonló törzs. e. atlétaszerű testalkatuk kitűnően megfelel életmódjuknak. D`Auville szerint a fehérhúnok India északi részét foglalták el és valószínű. hogy tradíciójuk sok hatalmas indiai hún fejedelemről tud. a többi osztályokkal keveredve élnek. a Singar Chuori. mely vidék az Irtis partjától a Sárga-tengerig terjed. (Ugyanaz három-négy hún házat mutatott Trisawiban. Tatan után. az is egyike azon szkíta törzseknek. Legnagyobb hatalmuk a Kr. mivel Csomát megelőzőleg Wilson a tudományos társaság könyvtárnoka volt! * 3. Nyugatra tőlük az ási vagy ansik. Wilson művében Toddal együtt azt bizonyítja. Mewar legrégibb évkönyvei szerint a radzsputok főnökeit segítő hercegek katalógusában volt Angatsi hún vezér is seregével együtt. hogy a fehér húnok vagy indo-szkíták Pandzsabban. Lassen szerint a juecsik (fehér-húnok) először a Hoanghó körül (Sárga-folyó) jelennek meg. akik továbbűzik a juecsiket. Kipin. Kr. Az ansziek sok várossal bíró hatalmas nép volt. Az V. az Indus-folyó mentén. Vishnu-Puranákat H. a nagy juecsik a Jaxartesen túli országokba. Mikor vándorolt be ez az európai foglalásairól híres törzs Indiába. század első felének végén két részre szakadva menekült ez a nép. Csontos. Kabul und Indien. a Kichi regős mondja. Makwana. stb. Ennek alapján Róma hanyatlásának történetírója elbeszéli Európában történt betörésüket. amikor a mohamedánok első ízben Chitort megtámadták. mint a Kathi. A szákok Kipint. A bihari hercegek egyik felirata említi ezt a törzset.szemű is.e. A hiung-nuk kilökik az uzun-okat is. sőt olvasnia kellett. Wilson 1840-ben lefordította. Tehát a nagy juecsik vagy tochárok országa Baktria. Strabo és Ptolemeus is megerősítik. Hatalmuk a folyón túl is kiterjedt. kb. A húnok történetírója terjerelmesen tárgyalja a hiung-nu vagy ou-huon. u. vízszintes vonalú írással bőrökre írtak és elénk kereskedést folytattak. a turk és mogul törzseket. hogy hinduk gyanánt tekintik őket. a hún hercegek esküvői csarnoka volt. egy hindu bárd mutatott hún falukat a Mahi-folyam vidékén. nem tudjuk. Bala. tekintettel a Gudzsár hercegek krónikájában elfoglalt helyükre. melyeket ők tatároknak hívnak. kis juecsik délfelé Tibetbe. Indoszkitákról írt még Kőrösi Csoma Sándor idejében Christian Lassen: Zur Gesehichte der griechischen und indoskythisen Könige in Baktrien. Moghdzsi. Ezt Arrianus. szel vagy sze népet az Ili-folyó vidékéről kilökték és mint szák nép a baktriai birodalom bukásakor Szogdiána egy részét kerítik hatalmukba Kr. Wilson könyve az Asiatic Society könyvtárában meg volt és Csoma ezt is olvashatta. első századára esik. hogy Angat volt a neve egy hatalmas hún vagy mongol csapatnak és Abulghazi azt mondja. akinek egy nagy fizetésű és tekintélyű külön hercegük volt. ahol lefokozva ugyan. A tradíció szerint a régi Barolliban. 126 előtti időre esik. a Chambal keleti partján volt a húnok székhelye és egy ottani híres templom.) Meglepő körülmény.

India népeit az angol Alex Cunningham ekként osztályozza: 1. Kr. Késő Turánok vagy Indószkíták. Az indoszkíta húnok történetét száz évvel előbb írta Tod. Wien. A Kr.) 6. Zajti Ferenc: "Magyar évezredek". Brodeur és Dunbar a Radzsputok előkelő nemzetségeit a gudzsár és fehér húnok leszármazottainak tartják. akik az árják előtti faja volt Indiának. Sung-Yung." és az angol nyelvű "Munda-Magyar-Maori" című műveiben. J.foglalta. Skandagupta hősiesen és győzelmesen tartóztatta fel egy ideig a húnokat. személyesen is megtelepedett Malvában. Yadu). A másik vonatkozás abban a listában található. Árják és Brahmáni Hinduk. * 4. u. ének 68. ö. A húnok Közép-Ázsia pusztaságairól jöttek." A legújabb angol irodalom G. amely az ugorok prákritos alakja. megemlékszik a húnok második inváziójáról. 500 év körül Toramana. és kiadta: Zajti Ferenc. az árják legősibb szentírásában. előtti időből. aki Cunningham szerint Toramana atyja volt. Ford. vagy azok szorosain és aláereszkedtek India síkjaira – írja W. A Jaxartes-folyó két partján volt az ugor és az árja faj hazája. aki Indiában Kr. Ezek Chandravansa és Agnikula fajúak – Naptól és Holdtól származtatják magukat. érmeket veretett önmagáról és három feliratot is ismerünk. 1932. (V. Az ugor faj Kabul vidékén és Pandzsab folyóközein telepedett le. több mint 2000 évvel Kr. születése körüli századokban az indószkíta Jät nép vonul Pandzsabba (a Védákban Yâtu. Az indiai radzsputok szkíta származásának bizonyítékául J. J. ami nagyot és maradandót építettek Indiában.és Dél-India népeit. (Mithragyula = Napkirály. u. indiai forrás alapján. Egy kínai utazó. században. A kis juecsik országa Gandarából Indiába is kiterjedt az V. Már a legősibb időktől kezdve turáni eredetű néphullámok keltek át a Himalaya hegyóriásain. melyben az úgynevezett kegyetlen és civilizálatlan fajok között a "Húnok és Parsikák" szerepelnek. Tod (idézett munkájában) a mai napig megtartott szkíta eredetű szokásaikat ismerteti. ` 65 5. Fiók Károly szanszkrit tudósunk szerint 20 ugor népnév és igen sok ugor kifejezés található. akit Laelih fiának tartanak. Modi bombayi egyetemi professzor: Húnokról. Bharata Varsa (India) leírása közben. Királyuk. amely a Skandagupták uralkodása idejére utal. Eme népek között szerepelnek a húnok is. Syad Mahammad Latif (History of the Panjab) szerint az árják bejövetele előtt az országon egy goal (pásztor) dinasztia uralkodott. W. aki az indiai húnokról írt. Skandaguptát legyőzték a húnok. Laelih. 1926bar megjelent művet hozok fel egy indiai perezi tudóstól. Uralmát megerősítette Indiában. Fergussan és Sinclair szkíta és mongol eredetű turáni népeknek tartják Észak. Igazolásukra egy teljesen modern. Sinclair még azt is megállapítja. u. az utóbbiak Attila király és fiainak korára esik. az északnyugati hegyszorosokon keresztül. India ugor népeinek telepedésével és történetével bő szakirodalom foglalkozik. A húnok indiai hódításaira vonatkozólag első autentikus hivatkozás az.) említi. hogy "mindazt. 2. India ugor népei etimológiájával foglalkozik Hevesy Vilmos a "Finnisch Ungarisches aus Indien. Utána következett az uralkodásban fia. 3.) A Vishnu-Purana két helyén – írja Modi –. Korai Turánok. "Ezek a turáni hinduk lettek India nagy templomépítői. 500-ban utazott. amelyeken neve előfordul. de azok ma is helytállók. Megerősítik ezt bizonyos újabban felfedezett érmék. az Industól keletre pedig az ősi árják.) a birodalmuk lehanyatlik. Dr. a turániak építették. E népek a mai napig a Jät (Yaht) nevet viselik. Szkíta szokások az indiai radzsputoknál. avagy Sing-Yung. akik meghódították Indiát. bizonyos vezérszerepet játszó éspedig "a legszélső nyugaton" lakó népekről szól az írás. Kalidása a húnokat az ő Raghu-Vancájában (IV. de végre legyőzték. Hunter (Az indiai birodalom). amely megállapításához az Avesta nyujtja a legbiztosabb adatokat. 66 . A Szasszanidák uralmával (Kr. 226. A Rigvédákban. J. Mirkula.) Az első adatok tehát időszámításunk kezdetén az őstelepülésre.

7. vagyis fehérló-áldozat. és Magyarország minden vitézei a vezér színe előtt paripáikra ülve. mindenütt találtak a sírok felett sírszobrokat. lovát. 8. hogy a nap déli útjáról való visszatértét imádattal üdvözöljék. 4. ö. az angolban coach. akik pásztoristeneket. Amerre a hún fajú népek vándorlási vonala tart. ö. Attila kardja az Árpádoknál. A magyar ko-csi. – amin Árpád vezér igen örvendezik. hogy az emlék nagyobbszerű az előzőnél."A radzsput törzsek a még ma is megtartott szkíta szokásaikat alig nyerhették az Indus perzselő síkján. paizzsal. A radzsput Bardai ugyanazok. Anonymus írja a honfoglaló ősökről: A halhatatlan isteneknek nagy áldozatot tettek és 4 nap lakmároztak. (Kócs község Komárom vm. Még ma is áldoznak a gazdagság és szerencse istennőjének: Laksninak. ) 4. 559-474...-hoz. Vagy ugyanott a 142-ik oklevél. Kamennija babákat. Békében a bor és a nők istene. mint a szkíták. a németben kutsche. füvet esznek. Észak-Eurázsia finn-ugor és törökfajú népei még ma is áldoznak a síroknál lovakat. majd minden nap bajt vívnak s más ifjak pogány szokás szerint íjakkal és nyilakkal játszanak vala. (Lásd: Krohn Gyula: "Finnugor népek pogány istentisztelete. e." 1. hanem inkább a skandinávok véres alakjainak tisztelete.. 68 . A tatárjárás előtt általánosan elterjedt nálunk a sörfőzés és a szőlő kultúra igen magas fokú. amikor a használata megszűnt. A kehely emberi koponyából készült. A halottak eltakarításánál Budha az elégetést vezette be és a hamu fölé földet hányatott. ahol: Eufemia nagyasszony bíráskodik egy Ur-Kund nevű tolvaj felett. A radzsput vadássza és megeszi a bivalyt. A radzsputok ősidők óta. A harcias radzsputoknál Hara hadisten szertartásai is kevésbé hasonlítanak a szelíd hinduékhoz. Vallásuk hűvösebb klíma vallása volt és magukkal hozták előző telepeikről. így a Fekete-tenger feletti síkságon. 5. kun süveggel és a férfi és női szobrokat is kehellyel ábrázolták. a Jehun és a Jaxartes forrásvidékeiről. Imádja kardját. szarvast. Anonymus írja: "nagy örömükben megittasodnak vala" t. amelyet Vaivaswata Manu leszármazottjai (a Nap fiai) gyakoroltak. V. Hadistenének vért és bort áldoz. Hanem nejével egyűtt élve. perirata. akik gyümölcsöket.") 2. Számos példány van ezekből a délorosz múzeumokban.) Anakreon (Kr. 67 8. a Mahabharata hőseitől kezdve a Mohamedán hódításig.-ben. Ez nem India forró síkjain szerzett hinduizmus. előszeretettel viseltettek a szerencsejátékok iránt is. mint a nap szimboluma. vaddisznót.-hez." 3. A férfi szobrokat fegyverrel. Anonymus: "Thonuzoba hitben gyenge lévén Nem akara lenni kereszténnyé.. Jellemző a gyengédségük a nőkkel szemben.) Szkíta származású a pannoniai kocsi is. rabszolgákat szabadit fel és torozó intézményt alapit az Ugrai monostor részére. Ez a hindu népeknél tilos. teheneket tisztelnek. Váradi Regestrum." Honfoglaló őseink a kancatejből készült népies kumisz italon kívül bort és sört is ittak. Az áldozati helyen való emlékszobor állítása ritkább szokás. 7: hez. A radzsput szereti a vért. A részegítő italok szeretete tekintetében se marad el a radzsput nyugati testvéreitől. mint a kelták bárdjai. Harát háborúban koponyával ábrázolják. ahol a Nadányiak őse. a kínaiban kao-cse. mely a fiúnak kötelessége és uralmának hatalma abból látszik.. A szkíta géta lovát feláldozták a halott égetésénél. "Jönni fogsz a nomád szkítákhoz. melyből az ellenség vérét issza. az ú. avar és honfoglaló magyar sírok leletei. akit kellő bizonyíték híján tüzesvas próbára ítél. 3-hoz." Ezek a szokások Herodotos szerint Sakadwipából (Saka Szkítia) származtak. 6. egyúttal az özvegy is máglyára lépett elhányt urával. A temetésnél a halottnak lóva1 együtt való temetését igazolják a hún. A magyar nőknek a férfiakkal való egyenjogúságát bizonyítja az 1210-30 körül irt Váradi Regestrum 301. vizet isznak. ö.. Szőlők vétele-eladása általános.) "Rajta." (Aeschylos: Prometheus. Az ősmagyar fele-ség fogalmát. a nagy áldomáson. n. a dalosok mindenféle énekeivel zengnek vala elöttök . Túlmeleg az ahhoz. ide! Ne űzzük többé így zajjal és lármával bor mellett a szkíta ivást. V. A nagy napfordulási (solsticium) ünnepe: az Aswamedha. a napot és jobban élvezi a regősök harci dalait a Brahmánok litániáinál. hasonlóképpen Szkítiából került az Indus síkságára. majd "Attila király palotájában sorjában ülve a kobzosok és síposok minden zengései és édes hangjai. lövi a kacsát és vadmadarakat. akik magasan fönt tetők alatt szépkerekű kocsikon laknak. Jegyzet: 1-hez.i. Temettetett az abádi révbe . a Borsa nemzetségből származó Benedikta nagyasszony földi javairól végrendelkezik. A harci szekér is jellemző az indo-szkíta népekre. (V.: Hadisten kardja Attilánál.

2. Amíg a jupá-kat előkészítették. sivár. A királyt és királynét a főpap a ló mellé ültette. sz. E tuskó Szourvja tiszteletére ég reggelig. a téli napfordulókor szintén lóáldozattal járt. pattogó tűz boldogságot hoz és gyors házasságot. szóban és Sivó-család névben. éjfél után a jegyesek elhagyják a szülői házat és rokonokat mennek látogatni. A bőség szarujának emblémáját kalácsból elkészítik és ezt különböző ceremóniák között a család tagjai közt felosztják.A hún eredetű bolgároknál is voltak ilyen sírszobrok. a mongollal azonos fogalom és lóáldozással egybekötött volt a kultusza. mint Siva romboló ereje a sivatag. a lovat. A téli napfordulót. minden ősi nép megünnepelte. melynek feje egy-egy ember. ha nem. Menetközben így énekelnek: "Szourva. Egész Radzsadasthánban a radzsput hősök sírja fölé emelt tumulusokat találunk. Ayodhya ura. A közeli rokon keresztény bolgár nép megőrizte a napimádást. ) A magyar népi szokásból is sok részletét kiolvashatjuk az ősi ünnepélynek. Égő gyertya és füstölő. i. "Ha ezek a hasonlóságok csak véletlenek. A 16 áldozati pap feldarabolta a lovat és egyes részeit előírás szerint a tűzre helyezték. A szertartás a papok és augurok részére földbirtok kiosztásával végződött. (Tóth Jenő: Turán f. böjtölnek. Az új párok neve szouriakari. a víg. Réva és Kadocsa. Az ősi misztériumok nagy beavatási napja ez volt. az adwarju papok az áldozatvezető hotri papok utasításai szerint hangos varázsmondatokat recitáltak. keleten az aswattha (ficus religiosa). 9. melyet egy évig szabadon engedtek. 11. akkor más kutatónak útmutatásul szolgálhatok" – így vonja le a végső következtetést Tod.-hez. Ráma atyja idejéből: "Hozzátok elő a lovat a Sarju folyó északi partjáról és készítsétek elő az áldozatot!" Erre a célra egy fehér lovat választottak. A Modern Panarion. Meghívások mentek a szomszédos fejedelmekhez és felállították a 21 jupát. egyenes kardú szoknya-gatyás és csizmás férfiak szobrai. A mongoloknál Onghon és Onghó volt annak az istenségnek neve. boldogság a jövő évig!" H. melynek csonkítását. Az oszlopot aranylemezekkel. akinek lovat áldoztak. madarakat és víziállatokat.turáni népek hozták be. Blavatsky: Cross and Fire. de a szent emberek inkább aranyat kértek és így 10 millió jambunada (indiai) aranyat kaptak. 69 70 . "dicső hún kapitányokat". míg a király a szintén tűzbevetett állatok szívének füstjét szagolta. ami a szkítáknál örömnap volt. hol kőbálvány van felállítva." Ide „az említett bálványkőhöz" temették Béla. E napot megelőzőleg a bolgárok nem dolgoznak. 1913. Márk krónikája "díszes kőbálvány"-nak említi ezt a sírszobrot. A mai napig "Sourvjaki" ünnepe néven ülik meg újév napját. A 18 áldozati gödröt három sorban. vagy elefánt alakúra volt kifaragva. Ide helyezték az áldozati állatokat. P. az oroszországi és magyarországú kurgánokkal. december 23-át. továbbá a hegyes süvegű.-hez. A fehérlóáldozat (aswamedha) szertartás igen költséges és veszélyes. Háromszor vezették körül a lovat a szent tűz körül és a papok intésére örömkiáltások közt leölték. nyolcszögletű faoszlopot. Ramajanában leírtak egy ilyen szertartást. Adj bő. 10. Nálunk is voltak ilyen szobrok. Ha. hosszú csizmákkal ábrázolt szobrai és körülöttük álló nyilas amazonok. akkor már is túl sokat mondtam. új esztendőt nekünk! Egészség. ú. ahol azok egész éjszaka a madarak repülését figyelték. a melegnek. ékes szövetekkel és virágokkal borították. majd Attila királyt is. 1926-ban Pliszka és Mádara között Endzse falu mellett került elő egy férfit és egy nőt ábrázoló szobor. melyen a hőst hű feleségével együtt domborműben kivésbe ábrázolták. termékenységnek és bőségnek urával. szerencse érje házunk. Ugyanakkor nagy tuskót gyújtanak és azt égő oltárként helyezik a tűzhelyre. ezt igazolják túl cifra. Dasarastha. 9. m. amikor Szurjához fohászt küldenek. évf. kivágását halállal büntették. úgyhogy a mai hercegek már nem rendezik. Szourva. ö. az halált. A Sankrant vagy Sivaratri (Siva éjszakája) ünnep. elalszik. A tűz mellett éjfél után kezdődik a jövendőmondás. Az ősmagyarok Ukkon és ukkonpohár és a finn Ukkó. Szourvja isten azonos az indiai Szuria napistennel. sas alakjában rendezték el. Jegyzet: 10. Áldás. bika. ilyenkor sezámmagos süteménnyel teli apró erszényeket osztott ki a fejedelem híveinek. Szuria indiai napisten kultuszát . Nyugaton a napisten szentelt fája a kőrisfa.-hez. amelyeket ma a népünk korhányhalmoknak nevez.) 12. 11. V. A szurja név talán a napszúrás fogalomban fennmaradt. tehát a tűz jelenléte is fontos. és sívóhomok stb. A ló visszatérése egybeesik a nap déli útjáról való visszatéréssel. Te évad ura. erre mutat Kézai Simon mester azon kitétele: "Keve kapitányt szkíta módon ünnepélyesen eltemették az országút mellett.

1200 évvel visszaviszik Jafethez. török szó. Származása rendkívül előkelő. gyeplő. mint pl. Itt Turul madár képében Isten testet öltött. a Dsulo vagy Dsula. mely keverékből aztán a magyar nép alakult ki. Irnik. hogy az isteni dinasztiát megalapítsa. A mítosz pedig leszármazását még ezen túl is tovább vitte a szárnyas teremtmények királyához. Származása hasonló a Mikádó égi származásához. a számtalan és messze kiterjedő rokonságot. A magyarországi Kőrös nevek nem minden esetben a kerek földből készült várak neve után lett. Mogyer. hogy a hún-magyar legendák ősi történetünk és ősi emlékezésünk tárháza? A) 1. magyar Gyula∗ dinasztia ősapja lett és e nemzedékből Kurt. hanem a kőrisfáról is. Astur = vadászsólyom) is neveztek. vagy Irnák húnjaival az ugor szövetség élére állt. ö. ott is az Isten Hoo madár képében száll le. akit Astur madárnak és Songarnak (Songar vagy Sonkar = sólyom. Bizonyítható-e. V. kőrösfa. 71 72 . Eneh és Emese álmával.) Ennek az isteni dinasztiának. földre szállt. E törzs győzte le vagy telepedett rá a finn-ugor törzsekre. Nagykőrös neve. ∗ dzaila. ezt bizonyítja ősi legendája és a város címerébe is felvett kőrisfa. Bég Baján és Álmos gyulákon vagy fejedelmeken keresztül az 1301-ig uralkodó árpád dinasztia sarjadt. Hóman Bálint történettudósunk halhatatlan érdeme. a koronát viselő égi Turulhoz. a világtörténelem legnagyobb katonai és uralkodói zsenije. Volt egy török-hún fajú törzs. a fajok közötti kiválóságot. Jelenti a világirodalmat alkotott ősök dicső multját. az Árpád dinasztia előkelő származását. az ősi hiper-kultúrát. (V. Attila. Attila halála után legkisebbik fia. tehát kb. egyenes leszármazottjai Árpád és az 1301-ig uralkodó családja. hogy ezt a leszármazást ma a hivatatás történettudomány vallja. amelyen a mai nyugati kultúra is felépült. melynek bölcsője a Kínával határos Altáj-hegység vidékén ringott. Az ősi legendákból idéző krónikaírók a húnok hatalmas nemzetén uralkodó őseinek sorozatát 35 ízig. Mit jelent nekünk Attila és hún népe? Jelenti az 1500 éves jogfolytonosságot a Kárpátok övezte magyar hazában. dsola: mongol szó – fék.-höz.12. kormány.

Árpád dinasztiájának. Bizony ez hatalmas idő a népek történetében. sőt az emlékezések világában is. Attila dicső örökségét fenntartó ősi mondakör eredetiségét csak a mult században vették tagadásba. fajszármazásukat és a dinasztikus érdekek annak szükségszerű megőrzését feltételezik. sokszor ellenséges régi forrásanyag felhasználásánál az elfogulatlanságra törekvő történésznek kritikai érzékkel kell eljárni. saját írásukkal készült krónikák lehettek. Erről a kultúráról dr.) egyetemi előadásaiban kimondta: "Abba nem tudunk belenyugodni. A magyar fajú Gombócz Zoltán: "A bolgár kérdés és a magyar-hún monda" c. amely a húr mondákhoz vezetett bennünket. az orosz Karanzsin. a tót Szklemár. a következő: a magyarságnak voltak a honfoglalás előtt keletről magával hozott hún mondái. amely ilyen ősi fajszármazási és történeti kérdéseket idegen gondolatvilágukon keresztül helyesen szűrhette volna át." . a durvahangú német Roessler. Petz Gedeonnak 1885-ben a "Magyar húr monda". Sajnos. A német Thunman. a hún-magyar rokonságot. Idegen. A honfoglaló őseinknek a Kárpát-hazába hozott kultúrája a steppe népek kultúrája volt. A legelnézőbb megítélés szerint sem helyezkedhettek ők abba a szemlélődő állapotba. dolgozataikat. ami a köztudatba még nem ment át. egyik rá volt utalva a másikra. elfogultak voltak. végül Bleyer Jakabnak 1908-bar "A magyar húr monda germán elemei" c. itthon a német eredetű Hunfalvy (Hunnensdorf) Pál és Riedl Frigyes az idegenből átvett mesék világába utalták az egész mondaanyagot. akár görög nyelven a hún nép történelmét – ha ilyen nem lett volna – megíratni. a magyarságnak. hogy a hún história végig költött adatokat foglal magában. Elfogult történetírás lenne pl. az. 1921-ben megjelent munkájában feléleszti. nevelkedett. Sőt ma már esz is látható. Hóman Bálint az Árpádoknak Attiláról való leszármazását tudományos alapon igazolja és az ősi mondakörnek a származásra vonatkozó részét eredeti ősi hagyománynak elfogadja. akik idegen gondolatkörben élve." "A végső eredmény abban a kérdésben. i. a szász Sehlözer és Eder. és tudományos alapra fekteti a régi hitet a magyar és hón néprokonságról. hogy a történeti steppe-kultúra az emberiség egyetemes kultúrájának külön féle megnyilvánulásai között éppen olyan magasrendű helyet foglal el. A mai kor embere ilyen nagy időkre visszanyúló események fennmaradását csak írott emlékek útján tudja elképzelni. Ilyen előzmények után csalhatatlan írásoknak ismerték el Heinrich Gusztávnak 1871-ben "Etzelburg és a magyarhún monda". századig Hunnia történetének folytatását Hungária történetéhez kapcsolták. hogy ezek az egymással annyira ellentétes kultúrák szükségszerűen kiegészítették egymást." Attilának 453-ban bekövetkezett halálától a honfoglalásig kereken 440 év. hanem német eredetű német nyelvtanárok.) Dr. Az ősi hagyományokat. A felsoroltak és az utóbbi három egyetemi tanár nem volt magyar fajú. hogy t. Módjában állt akár latin. így feljegyezhették történelmüket. valamint a székelységnek hún eredete mellett egy évezreden át tanuságot tett az egész magyar nép krónikásaink Anonymustól kezdve és történetíróink a XIX. (A magyar hún hagyomány és a hún-monda. Császár Elemér: A 73 74 középkori magyar költészet problémái (1925-1926. Tehát hún-türk nyelven. elfogadnák. így járnak el nálunk az ősi hagyományokat tagadó filológusok és történészek. az első fennmaradt krónikáig 700 év telt e1. Attila lángész volt és Rómában tanult. ha a jelenkor nagy háborúját néhány száz év mulya egy angol történész egyedül csak angol források alapján írná meg és azt a német tudományos körök. volt-e a honfoglalás előtt költészetünk. Fettich Nándor régészünk azt mondja: "A tudomány az utóbbi idők nagy ásatásai eredményei alapján mindinkább látja azt. A húnoknak volt írásuk. a német forrásokat félretéve. mint az előttünk jobban ismert városlakók kultúrája. 1925.

sem a német (germán) mondából. akár ide a magyarokkal együtt jövő népről van szó. történeti. Anonymus azt írja. politikai készséget az első városkultúrának is. mert nem ismertek oly forrást. illetőleg a királyi regősök énekeinek feljegyzése. vagy még a pogány fejedelemség vége felé népünk kettős nyelvűsége megszűnt∗ és így szükségessé vált az ősi Mazda hit zend nyelvén és a rovással jegyzett türk nyelvű feljegyzések átírása. a székely népnek a magyar-hún hagyománytól független s attól a krónikákban is következetesen elkülönített történeti tudaton alapuló hagyománya. szemlélődő keleti ember gazdag gondolatvilágából született fajszármazási. Krónikaíró szerzeteseink azonban csak a keresztény nyugati középkori felfogással öszszeegyeztethető töredékeket mentették át." "A hún-magyar azonosság gondolata nem a mai haza területén kialakult fiktív hagyomány. Ilyen lehetett a Szent László korában a papok latin nyelvére átírt Gesta Hungarorum is. hogy azok. A származás kérdését. Hol lehetett az Árpád-ház okmánytára? Valószínűleg az uralkodó Árpád-nemzetség ősi szállásán lévő székesfehérvári káptalan vagy a veszprémi egyetem hatalmas könyvtárában. mint fennmaradt hagyományok évszázadokon keresztül a történelmi eseményekhez híven hagyattak az utókorra. hogy Árpád és családjában magyarul és törökül is beszéltek. Németh Gyula kettős szóhasonlítással bizonyítja. A hún-magyar mondakört krónikásaink úgy állítják elénk. elsősorban az Árpád nemzetségnek keletről magával hozott. Sajnos mindkettő Kun László idejében leégett. genealógiai és hitéleti nagyon gazdag. "A hún-magyar azonosság gondolatát a magyarok nem kölcsönözhették sem a külföldi irodalomból. században is élt a népek között ez a hagyomány. és XVI. Ez a bizonyítási eljárás azonban. amit a városlakó nyugati népeknek adtunk."Az ősi kultúrával való érintkezés során ezek a pusztai népek adtak lelket. amint láttuk. Az árpádok dinasztikus érdekei az ősi hún származási és genealógiai legendák intézményes fenntartását igazolják. történeti tudaton alapuló ősi hagyománya. A keresztény királyság korai évtizedeiben. 75 76 . 1939. hogy Árpád Attila nemzetségéből származott. hogy nem a nép énekeiből veszi forrását. vagy idegenből átvett kölcsönzött fikciók. Thuróczy és Oláh szerint még a XV. A magába elmélyedő. hanem a honfoglaló magyar nép finnugor elemeivel a honfoglaláskor már teljes etnikai és nyelvi egységben összeforrt bolgár nemzetségeknek. hogy eredeti ősi hagyomány volt-e a hún származás tudata és az e köré csoportosult monda anyaga." "A hún-székely azonosság gondolat. Mondák élettartama és a regősök. Filológusaink szerint lehetetlen. Mi is ilyen gondolatvilágot hoztunk magunkkal és é1 bennünk és szunnyad lelkünk mélyén" – mondta Teleki Pál gróf. már eldöntötte Hónian Bálint (A magyar-hún hagyomány és húnmonda). Melich János szerint török-bolgár nyelvet beszéltek. pompás meseszövésű legendakörünk elveszett.. Annak a fontos kérdésnek eldöntésénél. * ∗ 2. – az eddigi bizonyítás nyelvészeti és történeti eszközökkel folyt. Ha pedig nem onnan veszi. Ugyanakkor határozottan kimondja. tehát a mondaanyag legfontosabb részének eredetiségét. ) Ilyen ősi kultúranyagunk volt Attila nagy fejedelmünk körül csoportosított mondáink anyaga. nem vezetett célra." 3. ezért néhány újabb bizonyítási eszközhöz folyamodom. (Jász-kun kongresszus. akkor csakis az uralkodócsalád intézményesen fenntartott családi hagyományaival állunk szemben. akár az új haza területén lakó. amelyben azt megtalálhatták volna.

Sebestyén Gyula (A magyar honfoglalás mondái. Király György) Azonban Tagányi Károly: A hazai élő jogszokások gyűjtéséről irt (Ethnographia. ami ezen a világon valaha történt. – Sebestyén szerint ez a magyar regős: Farkas. India türk-hún fajú fejedelmeinél a mai napig fennmaradt ez az intézmény és az énekmondók adatait az angol történetírók forrásul használják fel. Eddig figyelembe nem vett bizonyíték a mnemotechnikai úton őrzött hagyomány. természetesen német szájíz szerinti átdolgozással. Ez a legnagyobb esemény. a Nibelungenlied. A népek meseképző ereje újabb és újabb hősöket keres. noha egyébként igen elfogult a hún és a X. hogy azokat leiratta. de emlékük megmaradt a Nibelungenliedhez függesztett Klage-ban. m. nemzedékről-nemzedékre. amíg a Kr." (E végből most mindjárt útnak indítom követeimet Húnországba: ott bizton rátalálok az emlékekre. hogy ott írják le az élő hagyományokat. Felhozhatok a nyugati népeknél is hasonló példákat ősi származású népek így őrizték meg könyvek hiányában a hagyományt. mert nagyon helytelen volna ám. Így Indiában Buddha tanításait évszázadokon át szájhagyomány őrizte.) Nagy hírük volt a magyar regősöknek még a későbbi korban is. 1207-ben Wartburgban dalnokverseny volt. népi regölés formájában történt megőrzése. Ezt Aloyz Schröfl müncheni egyetemi tanár "Der Urdichter des Liedes von der Nibelungen-Not und die Lösung der Nibelungen-Frage" – kétkötetes hatalmas művében kénytelen beismerni. Ez a regős intézmény tovább élt a vezérek és a királyok korában is. későbbi passaui püspök. A népköltészet családi emlékezete csupán néhány nemzedéket ölelhet fel s ilyen ezer évre terjedő emlékezet fenntartása lehetetlen (1. ob ex behalten würde niht. A hivatalos regős intézmény nagyban virult a fejedelmek korában és Geyza fejedelem esztergomi udvarában az Attila hún ki77 78 rály személye köré csoportosult hősi énekeket a fejedelmi udvarban élt Pilgrin ("Von Passau der Bischof Pilgerein. Sebestyén i. Dr. hogy mindenki elő tudja sorolni az őseit és ez 5-6 ízig is terjed. kik az ősök emlékét intézményesen megörökítették. hogy az oroszországi nomád török népeknél a műveltség kellékéhez tartozik. hogy Attilának udvari regősei voltak. Priscus rhetor feljegyzéséből tudjuk. e. Tehát nem népi primitív mesemondással tartották fenn az ősi emlékeket. hogyan küldte a püspök embereit Magyarországba azzal a megbízással. 200 év mulva. ahol egy magyar regős : Klingsor von Ungerlant lett a győztes. aki ámulatba ejt mindenkit misztikus tudományával. (L. 1904. Ez a magyar regős a titkos tudományokban oly jártas. A latin nyelven feljegyzett mondák elvesztek. századbeli magyarság irányában. a pozsonyi vár énekmondója volt. hogy a német monda a legnagyobb bűvészmesternek említi. vinde ich wol diu maere.hogy négy-ötszáz éven keresztül népies hagyomány fennmaradhasson.) szerint a Nibelungének tárgyát először Pilgrin (971-991) dolgozta fel Konrád nevű íródeákjával. szinte változatlanul. évf. Filológusaink fenti nézetét erősen cáfolja néhány mai korabeli példa: Szilágyi és Hajmássy XV.) . A másik csodálatos példa a finn nép Kalevala pogánykori nagy époszának a nép száján. melynek csodálatos példáját a keleti népeknél találjuk. legyőzvén a középkor legnagyobb német költőjét: Wolfram von Eschenbach-ot. 221 lap) dolgozatában felhozza. Ebből az anyagból készült. "dar umbe sende ich nu zehant mine boten in Hiunen Lant: da. A regősök az énekkel és zenével kísért történeti anyagukat folytonos ismételgetéssel őrizték meg. es ist diu groezeste geschicht diu zer werlde ie geschacht. Ők a fajtudat intézményes őrei voltak. a régiek elhalványodnak s a feledés óceánjába merülnek. oly nagyszerűnek találta. 80-ban egybehívott nagy buddhista zsinaton a végleges szöveget le nem írták. századbeli és a Mátyás király alakja körül csoportosult mondák hosszú élettartama. wand iz vil übel waere. Vagy a székely népballadák XVI. ha ez nem lennie megőrizve. ahol írva van.. 500 évvel ezelőtt történt história. 1911. Hivatott volt fenntartani az ősök dicsőségét. századbeli eseményének regéje a török szultán leányával.") hittérítő szerzetes.

akiben az ősök tisztelete ennyire magasan lobogott. Ősturáni legendák emlékét őrzi a finn Kalevala éposz. besenyő. asztala stb. Kaldeában Isdubárok. Bartalus 1883-ban közölt egy népdalt. Amelyik nép ennyire tudott ragaszkodni ősi szokásaihoz. hanem kelta. Már ebből valószínű. Mihály és angyaltársai viaskodtak a sárkánnyal s a sárkány és angyaltársai szintén 80 . Közvetett bizonyítékok az ősi emlékezet fenntartása mellett. ciklopszok." (Szabolcsi Bence: A zenei földrajz alapvonalai. Így regölnek ma is a Dunántúlon a sebes folyóvízben gázoló Csodafiú-szarvairól. a jog és egyéb szellemi téren is." "A zenei néphagyomány nagy lelki egységről beszél. Szekfü stb. – Az éposz különösen érdekes része. b) Az énekes forma. sziklapadja. a zene és a szokás. mivel a faji jellegzetességekhez tapad. ahol Kalevafi sziklákkal. c) A népzene pedig a legősibb emlékeket is megőrzi.'` Magyarság a zenében: Kodály Zoltán. – egyiknél sincs meg. hogy a honfoglalók kultúrájának tartozéka volt. Eddig nem tudunk külön kun. Rakshasák. legősibb tradícióiban vagy szent-írásaiban feltalálhatjuk.) Ez az egyedüli magyarázata annak. páratlan emlékezet. ) A fent előadott ősi szokásokat megőrizte a magyarság népművészetében. "Ötfokúság és pentatizáló hajlam néphagyományunk alapvető sajátsága. palóc. Az óriásokról különösen Erdély őrzött meg sok emléket. Az emlékezést nagy mértékben elősegíti az énekes forma. hogy a bolgár népzene hasonló a magyar népzenéhez. amikor még a különös emberfaj. Ezeréves népi énekeket ma is gyűjtenek a magyar nép szájáról. hogy a kipusztult emberfaj a föld nagy kataklizmáinak lett áldozata (vízözön). hogy megőrizze. Indiában a Danavák. Kandra Kabos és követőik Mythologiájuk vaskos köteteikben és egyéb néprajzi dolgozataikban feljegyeztek. e dallamok a középázsiai kínai ötfokos hangrendszerben szólnak. a regölés tartja fenn a mai napig ősi vallásunk töredékeit. Érdekes ősi emlékeket őrzött meg egy szegedvidéki és bihari népmonda. óriások útja. Az emberiség ősi visszaemlékezésén alapulnak ezek a legendák. legrégibb énekeiben. stb. ellen támadó titánok hegyeket dobálnak az Olymposra. őrzi emléküket. hogy a mohamedán török népek zenéje nem arab. európaivá és kereszténnyé lett türk magyarság régi zenéje máig pontosan tükrözi a sámánhitű mongol-török Közép-Azsiát. gigászok. Az óriásokról szóló legendát minden nép regéiben. ahol az új isten. Zeus. az fajszármazási tudatát kellett. mint nyelvünk. Ipolyi Arnold. Eredetiségéből ezerévnyi érintkezés. a) A szokás mentette át napjainkig a pogánykori ősi időkből azokat az emlékeket. – Szent Jánosnál: "Erre kitört az égi háború. hagyományaihoz. a finneknél a Kalevafiak. mert az óriáskő szent és sérthetetlen. 79 zenét kimutatni. Azonos gondolat húzódik át a görög mítoszon. különös szikla erősítette képzetüket. (Megjelent: Mi a Magyar? Szekfü Gyula szerk. Ez a Mithras misztérium téli napfordulójának ünnepéből maradt fenn. ahol az óriásoknak meg kell egymással mérkőzniök és a legyőzött még kővé válhat és abban élhet. A keleti ősi írások azt mondják. mert Isten parancsolatját nem akarták megtartani. Ezzel ellenkezőt csak a tudatlanság vagy a rosszakarat állíthat. Mintegy 30 óriás vár. idegen hatás sem tudta kiforgatni. amelyeket Kállay Ferenc. hogy az eltörökösödött népek zenéje sem török. heggyel akarja az új vallás egyházát eltörölni. talpa és sarka nyoma. az atlantiszi óriás faj élt a földön." "Zenénk törzse éppoly rokontalan Európában. hogy a francia népzene nem latin. Még a nyelvet is túlélő. talán a sok hegyóriás. Egyiptomban az óriás héroszok. így a görögöknél titánok. Európai szomszédoktól nem vehettük át. B) Óriás ősök. e szerint a vízözönben multak ki az óriások és a tündérek is.4. Ethnographia-Népélet. a család. szívós. 1938. "A finnugor nyelvet eltanult. Lásd Bartók és Kodály világhírű gyűjtéseit. mindig mulattak és fajtalan életet éltek.

Thana. hogy a zsidók biblikus történeti adatai. 1-9. Meg kell már egyszer erélyesen cáfolnunk történészeink azon előítéletekkel telt tekintélysarktételét. Madai. többszöri átíráson ment keresztül és abba más népek történeti töredékei is belekerültek. harcias népekről és fejedelmeikről. Mésekh és Thirás. Prometheust is a Kaukázusba zárja. E szerint tehát Nimród és Havilah testvérek. e. éppen így a szlávok Obor óriás népe az Avar népre. Jáfet fiai: Gómer. és onnét oszol vala el. hanem a hún népre és Attilára vonatkoznak. óriásokat Mózes Genezisébe beillesztették. a világcsábító letaszíttatott a földre s vele együtt letaszíttattak angyaltársai is. Az özönvízre. Ősi fajszármazási óriás-emlékezések az Attila— Árpád családfán szereplő ősök : Noé. Jafetre vonatkozó titáni hagyományokat a babiloni fogság alatt. Havilah. Eljutott a régi görögökhöz a szkítáknak nevezett északi népek sámán mágusainak nagy híre. holott terem arany" . Jáfet. stb. vagyis Magyarra vonatkozik. Khámnak fiai: Khus. vagy Baktriára. Góg és Mágóg királyok. Megfejtésük a szellemnek az anyagba szállása. a Noéra. Kelet áruit szállító kalmárok vitték tova legendás. a zsidók atyjaiként nevezett ősök egyedül az ő Géniuszuk alkotása. teológiáját. "A második folyóvíznek pedig neve Gikhon: ez a mely megkerüli az egész Khus földjét. (II. A Genezis (származási) történeti könyvét hosszú időn át szerkesztették. szimbológiáját a környező népektől vette át. a hixoszoktól és a kánaánítáktól.viaskodtak. ma is Khusistan nevet viseli.) "Folyóvíz jő vala pedig ki édenből e kertnek megnedvesítésére. * A Genesis (X. a franciák Ogr óriás népe pedig az Ugorra. Eviláth földje vagy a Kaukázus vidéki Araxes folyó földje. – megszületett a ciklopszok egyszemű (homlok közepén lévő) óriás népe. Révülésükben elért látási képességük tudata kapcsolódott az óriások hagyományával. "Annakfelette Khus nemzé Nimródot". mely képzet a honfoglaló magyarok franciaországi kalandozásainak emlékeiből keletkezett. Nagy fejedelmei voltak ők a Kaukázus vidékén lakó szkíta-szabir-hún törzsnek. néprajzi határait. mely vidék régebben csakugyan Perzsiához tartozott.. 10-13. Kosmas 82 . Thubál. Viszont a kaukázusi szkíták régi országának egyik folyója szintén az Araxes. Jáván. de a mennyben már nem volt hely számukra. Nem a sovinizmus fűtötte Ipolyi Arnoldot (Magyar Mythologia) azon megállapításainál. a hunok "Kis-Indiájára". vagy még keletebbre fekvő ősi hazában kell keresnünk első emléküket. A nagy Sárkány.. ahol az Araxes folyó halad át. akinek neve Ördög és Sátán. úgyhogy négy folyóvíznek lenne fejévé. Jászai Eviláth földjét a török birodalom diabekri helytartósága északkeleti részén a Van-tó közelébe eső Achlat város vidékével egynek veszi. A semita törzs egyik kicsi ága a zsidóság. Eljutott hírük a zsidókhoz is és ők e hatalmas." "Az első neve Pishon: ez a mely megkerüli a Havilahnak egész földjét. századokban Szkíthiának hívtak. Khám. Khus. Put és Kánaán. hogy fajszármazás emlékét őrzi a skandináv Eddában említett hún vagy hüne óriás nép és fejedelme Attli. Ezek is óriásokká válnak. amelyet a Kr. 81 Nyelve és írása sem eredeti. átvette az egyiptomiaktól. csodálatos hírüket. az őskígyó. Mágóg. A zsidóság egész kultúráját. Mitzráim. akik nem a germán népre. kiváló fejedelmeket. Ezzel az ősi emlékezettel kapcsolódott az újabb legendaképző erő félelmes. része) az emberiség családfáját következően adja: Noé fiai: Sem. kiket a hinduk csandalásoknak – kiközösítetteknek neveztek. A kaukázusi népekre vonatkozó adatokat átvették a perzsa fogság alatt. Khusnak pedig fiai: Séba. – már amennyire arra képes volt." Legyőzetésük után Zeus hegyek alá temeti őket. Nemprót (Nimród). Jafet. Korozmiára vonatkozik." Khus földje lehet: Susiana vidéke. Ezekkel a nevekkel a Genesis más helyén is találkozunk. Félelmes lovas-nép kiváló fejedelmei voltak és hírük messze túlszárnyalta az ősök akkori lakóhelyét.

ez Kadicsának. 84 . Ezért Fejérvárat a szent király. Nemproth. folyók. István. ez Miskének. ez Csanádnak. Reáfogták Anonymusra és Kézai mesterre. dubnicí krónikák és Thuróczi: Nemroth. Álmos azután nemzette Árpádot. A bibliai özönvíz legendában Noé az Ararát hegyén köt ki. vagy még azt megelőző időkből való. ez Mikének. akárcsak Noé a bárkájában. ez Ethelének. Noé neve mint ősi hagyomány elővillan Márk krónikájában. Történészeink. ki tőle származott. helységeink neve legnagyobbrészt ezer éves. ez Kevének. de valószínűleg Nimród nevéhez hasonló őséhez kapcsolták és így biblikus színt adtak fajszármazásunknak. könyv. Ugyanezt mondhatjuk a családnevekről. Csákoknál az oroszlán. ez Zambornak. akik a Matsya Avatar alegoria szerint. e nevet a budai. század közepén élt Justinus (I. mert a II. ez Hunornak. Hagyománya kabiri vagy titáni hagyományon épült fel. E nevet nem a hagyomány költötte. Ninusnál is régebben éltnek írja Sesostris egyiptomi és Tanaus királyt.) * Titáni hagyományon épült a görögök Japhetosz titánja és ez a hagyomány azonos a hún-türk népek Jafet óriásatyjával. 510) Evíláthot Indiába. mint a mongol és tatár uralkodók családfáján. * Noé özönvíz hagyománya és neve nem a sémita szellem emléke. az Kulchenek.Indikopleustes (Kr. ez Jáfetnek. ez Keárnak. totemállatképek még ma is kimutathatók a családi címerekből. Noé kabir volt. ez Csabának. ez Szervénynek. Nembrothus változásokkal írják. ez Erinek. ez Thanának. Attila-Árpád fejedelmi nemzedékrendjén éppen úgy az ősatya Noé és fia Jafet. ez Farkasnak. ez Tordának. mint a hegyek. pozsonyi. melyet Árpád magának Pannoniában kiválasztott. Ez a legenda leegyszerűsített alakban sok helyen szószerinti átvétel a turáni szumirok Gilgames époszából. Ősi hagyomány alapján Márk Krónikája (1330) elsőnek sorolja fel az Árpádház nemzedékrendjét. u." Nemzeti hagyományunk Nemróth atyjául Thanát említi. az Indus forrásvidéki Húnniába helyezi. ez Ompodnak. Epiphanius Nebróth gigas-nak nevezi. ezekben a sorokban: Árpád "tábort ütött a Noé hegyén. aki Tarah ivadékából származó aethiops Chus fia volt. ez Kádárnak. ez Bulcsunak. kiről Mózesnél említést nem találunk. ez Ethelnek. Nimród és Havilah egyébként elsemitizált alakja Nemrothnak és Evilathnak. a közelben alapította". ez Kelednek. mitológusaink elsiklottak ezen igen fontos adat felett. "Noé hegye" nevet nem Márk krónikás vagy tudós papok és az egyház doktorai találták ki. ez Apusnak. Éppen ezért nagyobb figyelemre nem is méltatták e legendát. ez Nempróthnak. hogy elfogult papok voltak. (Ilyen a honfoglaló Borsóknál az ezüst hal. ez Baloghnak.) Aszszíria első királyánál. ez Létnek. Árpád nemzette Zsoltot. ez Bökénynek. folyóink. ez Daniénak. A családokhoz. Család. ez Othmárnak. ki is fia vala Elődnek. Zsolt nemzette Taksot. ez Zsoltának.és keresztneveink nagy száma is még az ázsiai hazában született. I. nemzetségekhez fűződött jelek. fej. hogy a földrajzi nevek. (Tanhu a húnok főkirályának címe. ez Bendeguznak. ez Leventének. ("Boldog Arábiát" Epiphanius idejében Aethiopiának hívták. ez Zámornak. hadijelvények. ) Menroth. ez Noénak. akik a bibliai Nimród óriás származását az ősmagyar hagyo83 mány valamelyik ma már ismeretlen. Ez így hangzik "Álmos. amint azt Samothracéban tanították. ez Betérnek. Ismert dolgok. Fejérvár közelében és az a hely az első. ez Berendnek. hajóban menekült meg az özönvíztől. stb. az Ögyeknek. ez Beszturnak. ez Budlinak. Hegyeink. Feltalálható a legenda lényege India ősi szentirásaiban is. Vaivasvata Manu az egyetlen emberi lény – más beállítás szerint kívüle még a 7 Rishi –. helységek nevei felismerhető állapotban nagy időkön át fennmaradnak. ez Bornak. Abáknál a gyűrűs fekete sas. ez Bondorfárdnak.

Abulghazi a mongolok és tatárok leszármazását a következően adja: Noah fia Japfet, ki az Etel (Volga) és Jaik folyók vidékén telepedett le. Nyolc fia közül Turk volt az utóda. Tehát megegyezik Anonymussal Abulghazi a közös ősatya, Jáfet személyében. Ez közös ősforrásra mutat és nem semita eredetre. Japhettől származó nyolc ős neve: Turk, Csin, Kazár, Szaklat, Rusz, Ming, Gumár és Kaladzs. (Gumár neve Mózesnél Gómer.) A Biblia szerint Nimród Khusnak volt a fia. Epiphánius egyházatya (Kr. u. 400 körül) szerint: "Ez a Nimród a fekete Khusnak volt a fia, akit Zoroaszternek hívtak a görögök, és aki keletre költözvén, egykor a baktriai Hunniában uralkodott, alapítván itt a baktrok városát, ahonnan elterjedtek a csillagászatnak és mágiának ama tanai, amit Nimród fedezett fel és amit némelyek Zoroaszterről mondanak, hogy felfedezte." "Khus" szó is ősi hún név, Perzsia határán a Kr. u. V. században lakó húnok fejedelmét Khusnaváz-nak és Indiában Toramána néven nevezték. Ez Attila uralkodó családjából származó fejedelem, kinek fia: Mihiragula (Mihir = Nap: Gula vagy Gyula = fejedelem) India Attilája volt. Származásra a juecsi-fehérhún Kusán uralkodóház ból. (L. Modi. i. m.) Lukácsi Kristóf (A magyarok őselei) írja az örmény források alapján: A hún-magyar-szkíták, kiket az örmény Chus név egyesít, – hajdan Zoroaszter vallását követték. Josua Stylites (ford.: W. Wright. 1882.) írja: "A kusánok vagy húnok". Az Agni Purana szerint a Nap-dinasztiából származó Ráma egyik fia, Kusa, kitől a kushiták (Kachhwahak, Maravar és Amber urai) származtak. Az Elő-Ázsiát és Indiát benépesítő khusita népfajt északról bevándorolt ősi ugor népeknek tartják. Maradványuk ma is él Indiában. Khusok voltak a Tigris és Eufrates folyam közének legősibb lakói és ők rakták ott le az emberi civilizáció alapjait. 85

Hatalmas városokat építettek (Ninive, Kaleh); az ékírást feltalálták; mágiát űző tűzimádó vallásuk volt és az ázsiai legősibb nagy birodalmat ők alapítják. Az északról utánuk jött turáni népekkel összekeveredtek és megalapítják Elámot (Khusistant), Szumiriát és Akkádot. A legenda Akkád országnak és Babilonnak alapítását Khus fia, Nimród nevéhez fűzi. Nimród felesége Semiramis, Derketo isten leánya volt. A legenda szerint később Nimród északabbra vándorolt és Ninive várost alapította. Botbort: Geographia Sacra c. könyvében írja:

"Chavila fölött van Babilonia, ahol Chus fia, Nimród uralkodott. Nimród, azaz Bar-chus, a régi Bacchus volt. Tőle számítják a harmadik kort, amelyet a költők vaskornak neveznek. Nimród tetteit a pogány írók tévesen fiára, Ninusra és feleségére, Seramisra vitték át" . . .

A juecsi törzseket Kína határáról a húnok szorítják ki és Turkesztán déli részén telepednek le. Már Kr. e. 130-ban elözönlötték Baktriát. Itt öt törzsre oszlottak és a legtekintélyesebb törzsük a Kusán nevet viselte. (kínai neve: Guei-shuang). A Kr. u. első században a juecsi név feledésbe merült és általánosan kusánoknak nevezték őket. A Kusánbirodalom befolyása virágkorában egész KözépÁzsiára és a Kaspi-tó vidékére kiterjedt. Uralmuk alatt volt Afganisztán és India északnyugati része. Kaniska uralkodójuk pedig az egész Ganges folyó völgyét elfoglalta. Ő az indiai történelem egyik legnagyobb uralkodója és legnagyobb buddhista apostola. Régészeti felfedezések szerint a kusánok sok közös jellemvonást mutatnak faj, nyelv és ruházat tekintetében Irán északi részébe bevándorolt nomád népekkel. A korai kusán uralkodókat érmeiken csúcsos fejjel, széles, előreugró orral és nagy szakállal ábrázolták. Az ősi szkítákra hasonlítanak. Ruháik: hosszú köntös, ami Irán nomád pásztorainak ruháival azonos, alatta nadrág és nemezcsizma. A fejen csúcsos süveg. (V. ő.: McGovern i. m.). A magyar őshagyomány Nímród országát, az első őshazát és fajunk bölcsőjét a hegyes Transkaukázus vidékére, az Araxes folyó völgyébe, Armenia északi részébe helyezi. Evilath földje volt ott, amelyet Mózes (I. k. II. fej.) a Pilon folyó melléki Haviláh 86

földjének nevez. Elizeus örmény történetíró a húnokat khusitáknak nevezi, akik úgy öszszekeveredtek a turáni ősnépekkel, hogy egymástól e1 sem választhatók. Az örmény írók az Araxes folyó vidékét Khusdiá-nak hívták, az ott lakó khusitákról, vagyis húnokról. Volt ott egy Hunoracerta nevű város, amit örményből lefordítva Hunor-városnak neveztek. Hunor és Magor előtt itt, a Kaukázus hegyes vidékén bukkant fel a csodaszarvas és vezette el őket a hegyekentúli vidékre, a Meotisz-tenger (Azóvitenger) partjára. * Az első ősatyát, kitől a hősmonda a fajt levezeti, az indusok Manusnak hivták. Manu a szanszkritban urat, férfit, parancsolót jelent, de jelenti az Istentől ihletett törvényadót is. E fogalom minden ősinépnél feltalálható. Egyiptomban és Lídiában Menes, Phrigiában és Rómában Manes, Krétában Minos, szumiroknál Marduk, Iránban Marsi, az ősmagyaroknál Manó a neve. A mongolban Mani, vagy Mani khán = óriás férfi, aki a vadászok védszelleme. Tehát Nimród óriás, a "hatalmas vadász az Úr előtt" fogalmat teljesen fedi. Nimród óriás, az isteni vadász legendájához tartozik, hogy ő volt Babilonia és Asszíria megalapítója és első királya. A következő fejezetben bőven tárgyalom nevének késői utódát, ami némi fényt vethet az ősi Nimród-legendára. A nemzeti hagyomány a fajszármazási, őshazaszerzési és a dinasztiaalapítás történetét így őrizte meg "Menroth óriás, ki a nyelvek magkezdődött ösz szezavarodása után Eviláth földjére méne, melyet ez időben Perzsia tartományának neveztek és ott nejétö1, Eneth-től két fiat nemzett, Hunort t. i. és Magort, kiktől a húnok vagy hungárok származtak." "Hunor és Magor elsőszülöttek valónak, atyjuktól megválva, külön sátrakba szállnak vala. Történt pedig, hogy amint egyszer vadászni kimentek, a pusztán egy szarvasünőre bukkanónak, mellyet, amint előttük futott, a Meotis ingoványaiba kergetések. S midőn az ott szemők elől tö87

kéletesen eltűnt, sokáig keresték, de semmi módon nem találhatták. Végre is az említett ingoványokat bejárván, azon földet baromtartásra alkalmasnak találtá:k." (Kézai Simon mester.)

Feltaláljuk e mondát már a VI. századi Jornandesnél is, ki szerint a Meotis partján tanyázó hunokat egy szarvas-ünő vezeti az ingoványok közé. (24. fej.) A Bibliában a Genesis VI. fejezete Nimródra vonatkoztatva ősi turáni legendát tárgyal:

"óriások valának abban az időben a földön, sőt még azután is, mikor az Isten fiai (b'ne-aleim) bemenének az emberek leányaihoz és azok gyermekeket szülének nekik. Ezek ama hatalmasok, akik eleitől fogva híres-neves emberek voltak".

– Vagyis óriások voltak. – A Genesis hosszabb megszakítás után úgy folytatja, hogy a híres-neves emberek közt van Nimród, a "hatalmas vadász az Úr előtt". Peronne páter így ír róla:

"Nimród nem tartozott azon gonoszok közé, akiknek gonoszsága miatt támasztotta az özönvizet az Úr, vagy akik a bábeli torony építői lettek volna, mert vagy b'ne-eleimek, vagyis jó angyalok voltak s ebben az esetben bűnbe nem eshettek, vagyis nem voltak bukott angyalok azzal, hogy a föld leányait vették feleségül, vagy rossz angyalok voltak s ebben az esetben nem hívhatták őket b'neeleim-nak, azaz ,Isten fiainak’ vagy ,hatalmas vadásznak az. Úr előtt’".

Nimród (Menróth) tehát nem bukott angyal, hanem az "Isten fia", vagy az "Ég fia", aki Enethtel, az emberek leányával egybekelt. "Isten fia", "Ég vagy Menny fia" a hún-türk fejedelmek ősi címei közé tartozott. Többen az Attila fiától, Irniktől Ieszármazó, 525 táján élt Gurda és Magyer fejedelmek közül Gurdát tartja Hunornak. Szerintem ez a legenda ősi allegória, amely az uralkodó hún törzsnek

88

és a finnugor magyar törzsnek egybeolvadását, rokonfajú testvériségének tudatát őrzi. Eneth név a későbbi krónikásainknál Enech, Enach, Onech és Oneth változatokkal jön elő. Enach fiairól, mint óriás fajról emlékezik Mózes IV. könyv, 13, fej. 23=24. sora. Hunor és Magor, Nimród e két fiának nevét Mózes könyveiben hasztalan keressük. Nemróth felesége Enech ősanya török szóból megfejtve inő, vagy ünő, szarvastehén szóval azonos. A későbbi Emese ősanya, Álmos anyja jelentésének is megfelelő, mindkettő női (feminin) lényt jelent. Enee vagy ünő allegorikusan azonos a hold istennővel, vagy Isissel, – a "tehénszarvúval". A tehén minden ősnépnél a természet passzív női (nemző) erőnek a jelképe volt. Isis Egyiptomban, Ió Görögországban, Vách, "a hangzatos tehén" Indiában, akitől a Baghavad Purána. szerint az emberiség jött létre. Az ősmagyar szarvasünő üldözése azonos a Prometheus mitológiában Jupiter által űzött sóval, aki "szarvakat" kap, vagy Bráhma tiltott szenvedélyétől űzött Vách-hal, aki őzzé változott. Itt is üldözi Hunor és Magor, az égi származású két ifjú, a szarvast. A csodaszarvas eltűnik, de ők a Belári (bulári, bulgári) asszonyokra akadnak és közülük Dula király (ó-bulgár Duló dinasztia) leányait veszik feleségül. Ez is azonos fajszármazási ősi mítosz. A rokon finn népnek is van csodaszarvasa: "Maga léha. Lemminkäjnen Űzi csoda szarvast szörnyen, Űzi lápon, űzi síkon, Űzi puszta parlagokon" ... "Siettetik, főlkergetik Híz szarvasát rejtekéből, Tápió∗· hegye mögéből, Hixé⊗·· vára közeléből" . . . Kalevala. (Ford.: Vikár Béla)
∗ Tápió az erdők szelleme. A Pest vármegyei Tápió folyó és ily nevű falvak, ősi pogánykori nevek. Hizé, a magyar Izé – ördög. ⊗

Azonos a japánok csodaszarvaslegendája a mienkével. Ott Natsu hercegnek két fia volt: Abo és Oy. Vadászaton fehér szarvast riasztottak fel és azt űzték hosszú éveken át. Oy herceg keletre került a szarvas üldözésében és a japán nép őse Abo herceg nyugatra került és a "hungarik" magyarok őse lett. (Japán hadifogságban élt Ráthonyi János .özlése. Esti Ujság, 1941. XII. 19.) Az égi származású Nimród (Ménroth) felesége, a föld szépséges leánya Eneth, kitől a szarvesűző Hunor és Magor származik. Ez a két fiú a Nap fiai, a Mithras misztériumok bikaölő napfiai. (Anahita = Eneth = Boldogasszony. ) Forbáth László (A megujhodott Mongólia) írja, hogy Urga környékén hún vagy ujgur eredetű fejedelmi sírban szőnyeget találtak, amelyen két lovas a csodaszarvast kergeti. Regős énekeink csodafiúszarvasát a Tápiószentmártonban és Zöldhalompusztán talált szkíta aranyszarvasleletektől a kínai határig és onnan át Japán szigetvilágára követhetjük. A csodaszarvas legutoljára a keresztény lovagkorban, Szent László király körül csoportosított mondakörben jelenik meg.

C) Hungar név ősi hagyomány.

Az ősi népek nevüket alapítójuk nevéből származtatják. Ezek az alapítók távoli ősidők homályába vesznek el: A mítoszok isteni származást tulajdonítanak nekik és ők rendszerint az Olymposra kerülnek. Ilyen Hunor és Magor mítosza. Az ősi alapítók neve és vele az ősi népek neve is szimbolikus jelentőségű és mindig valami kiváló eszmével kapcsolódott. Népünk a honfoglaláskor két névvel tűnik feL A nyugati népek előtt az "ungar", "ongar", "hungar" névvel; önmagunk között pedig a "magyar" névvel. Ez a "magyar" név Árpád törzsének neve. A másik, a hungar, ungar vagy ongar a hadiszervezetet, a katonai állapotot, a katonai célból alakult törzsszövetség meg jelölését szolgálta. E szavakból hun-gar, "gar" a mongol szóból megfejtve, annyi mint kar. Ma is használatos: nagy garral jön, jelentése nagy sereggel, nagy haddal jön. A nemzetségeket had-nak nevezték. A régi magyar országgyűlés tagjait pedig "Karok és Rendek" néven hívták. Dsongar királyság annyi, mint "balkar", vagyis a mongol sereg balszárnyán lakó hadiszervezetben élő nép. Ilyen: Khasgar, Basgar (Baskír = 5 kar), stb. (L. Enciclopedia 89 90

Béla király Névtelen jegyzője mindenesetre a hagyományok alapján első királyunknak Mágógot írja. Róma arannyal fizetett a hún segítségért. Vannak. Módi parszi professzor a pahlavi zend nyelvből "maga (mágus). A Hungar nevet hazai és külföldi írások az alábbiak szerint őrizték meg: Anonymus: "idegen nemzetségek nyelvén Hungarnak. országukat Hungria néven nevezik.) Krónikásaink Attila örökségéről. (A Húnok ősi története c. Piligrin vagy Pilgerin hittérítő. u. – A magyar nevet sokan akarták megfejteni. E szó megfejtése: Kán = fejedelem és gar = (kar) sereg. 525 körül. odahagyta Scythia tájékát. Ősi időben az uralkodó és a főpap egy személy volt. pénzeinken Hungaria Magyarország neve. Megy.Britanica. A szanszkritban a hún népet "huna"-nak nevezik és hogy milyen kiváló név a hún. hogy Attila másik fia a Bolgár nép élére állt és bolgár jelentése = keverék-nép. viszont a név másik fele eredetileg – eri-nek hangzott (magy-eri. Valószinűleg a Szabir királyról írnak. hogy ma is Tibetben "Pesh Hun"-nak hívják Narádát. Felemlíti azonban. Hungar-nak és Ungar-nak hívja ma is az egész világ nemzetünket. – Ugyanerre az időre esik Gorda fejedelem mégöletése és Magyer fejedelemmé választása. Attila fiának uralma alatt állanak. Húnországnak írja Magyarországot. "A Hungária névben annak régi kínai nevét látjuk. Hungaria királyai a magyar királyok. parancsolónak".) – Hungar tehát a húnok hadiszervezetében élő nép. u. – tehát a fejedelem előhada. (E bárom törzs neve: Jabdierti. hún-magyar testvériségről írtak. Szent Izidoros: Ugrios antea hunos vocatos. Un vagy on = tíz. Ezeket a húnokat Hongre. vagy víziember. kb.000 lovassal csatlakozott. ugyanakkor Kobaddal is szövetségre léptek. de lehet. Márk krónikája 1350-ből: "Közönségesen Magyarok vagy Húnok. A bessenyőket saját nevükön Pacinak-nak nevezi a bíborban született Konstantin császár. A magyar név tehát az egymás közt használt neve volt a népnek és minden esetre a hún-turk "magyar vagy megyer" törzs ősi nevéből vált az egész nép nevévé. akik Irnik. Nagy tévedése történetíróinknak. Kubán-folyó melléki őshaza szabirhún-magyar népe történetének egy részlete. Az árulásról csak ezután értesült Kobád és az árulás feleti felháborodásában megölte a hún királyt. Hungar népnév és országnév. Mágóg szó mágust jelent. 889. 900-ban latinul írja: "Kr. miket a Tanais áradásai alkottak". az mutatja. Zilgbi és Ziagbir néven írja Deguignes. "íri" szó –. műben. Árpád kortársa Regino apát Kr. Mogy néven a vogulok és osztyákok önmagukat nevezik. 91 92 bulgar vagy bulakar = folyó. – mondja Modi.) Géza fejedelem idejében még Húnországnak hívták országunkat a németek. és így tíz törzs szövetsége. Kr. testőrsége. mint inkább a politikai egységet jelölték. aki indus hit szerint a Karma végrehajtó nagy szelleme. a nemzetek fejlődésének. a passaui püspök "Hiunen lant"-nak. évben az Ungar nemzet. Hóman Bálint írja. tehát a Megyer név "összetett alakjában bolgár-török eredetű". ) Ez a Kaukázusvidéki. éspédig Heungnoo vagy Hiungnu". akik a finnből "föld emberének” Vámbéri a török „bajar” szóból „úrnak. Zichy a megyer név eredetét egyelőre megoldatlannak tartja. Kobad perzsa király és Justinius római császár között folyt háborúban Róma a hún király segítségét kérte. ama roppant kiterjedésű tavakat. hogy ez a szó is öszszetett és gar szóval szövetséget jelent. hogy a Hungaria elnevezést a nyugatiak találták ki.és országneve. mogy-eri) . A hún király nevét Zilidges. Szent Istvántól kezdve a mai napig a latin nyelvű okmányokon. a harci erényükért. hogy a mongol. Zeliobes. tehát az ősök mágus királyok voltak. ez a török "eri". hogy három törzsüket nemességükért és vitézségükért Kangar-nak hívják. Török népnevek ugyanis kevésbé a nyelvi vagy faji. mert a fővárosát Derbend felől északra említik. mert mi is így hívtuk. saját nyelvén Mogyernek hívják". latinul azonban Ungarok". lehet a mongol bultari = bujdosó szavakból is megfejteni. Kronika Wegierska: "Magerones hoc est Hungari". tehát Irnik és bánjai által újjászervezett onogur szövetség nép. yara (barát) öszszevonásából magfar = mágusbarát"-nak fejti meg. boldogulásának . (Modi fenti műve. Lehet. Kuartzi-tzur és Khabukszi-gyla. kiknek azelőtt sohasem lehetett hírét hallani. u. Kobad seregéhez a hún király 80.

az antik kultúra fellegvárát megkímélte. ott állt drágakövekkel díszített széke. Az Altájhegység egyik nyulványát Mazar-Dag-nak. hogy vége nincs”∗ (Li Tai-Po. edényei és színarany ágya. Ebből azonban jelentős következtetést ne vonjunk le. akiknek könyörgésére visszafordította hadait és így Róma és Páris az elpusztulástó1 megmenekült. a Gepidák királya a húnok ellen hadba gyűjtötte. 705-762 ) költő. Attila-Etele német neve Etzel. Istvánt "Stephan Král"-nak hívták. Ford. A magyar nevet messze keleten megtaláljuk. szerk. velencei. Szabó Károly 1864. Már Mátyás király kora előtt nagy legendakör alakult ki és a mesék remek sorozata még a mai napság is szövödik.000 hún vitézt öltek meg szövetségeseikkel együtt. "Meghalt a hún király. s a sok utód. Szt. Róma városán és üszköt. E) Attila kincse. Európa népe a világhódító Attila körüli legendákat tovább szövögette és a valóságot a helyi hagyományokkal is összekeverte. Attilát egybekapesolták oly nyugati keresztény kortársakkal. "Atyuska" a jelentése. a "kiniai Petőfi" idejében már mongol vagy ujgur fejedelemről szólhatott a lenti vers. Ágner L. tehát Magyar-hegynek hívják s ott van a Mazar-folyó is. miként az orosz nép hivja cárját. Athil.irányítója. Attila-anondák. a görög-római városlakó kultúrától távoleső. Szent Genovévával. Kézai mester Attila híres sátráról írt. Dúlt a harc és a leigázott népeket Ardarik. germán. a királyi ház intézményei fenntartott történeti anyagán kívül a nép meseképző ereje is nagyon termékeny volt.~ A "rang" és a "szörnyű kincs" volt Attila fiainak végzete. Attila igen magas kultúrfokon álló műveltsége. Attila nevét a filológusok gót szónak tartják. Ezek egész szabályos hangtani megegyezések. Athel. Pannoniában az ismeretlen Netadfolyó közelében vívott véres csatában 30. a rang s a szörnyű kincs miatt egymással harcba szállt és dúl a harc. és Eckhardt Sándor: Attila a mondában. u. Németh Gy. Lásd: Thierry Amadé. Bizánci. romhalmazt hagynak maguk után. minden nemzetének fantáziájára termékenyítőleg hatott. – angolszászoknál Atla és a skandinávoknál Atli. izlandi. Attila Rómában nevelkedett és azt értékelve. amit Attiláról és a húnokról alkottak. Nálunk. frank és délszláv hősköltemények istenített. mégse volt se német. amint már kifejtettem. Attila nevét egyébként feltaláljuk a középkori gyakran használt magyar nevek sorában. vagy szörnyeteg. római. A középkor e népei keletről jött fajrokon törzsekkel összevegyülve. ∗ Li-Tai-Po (Kr. Attila legidősebb fia. Aldarich neve Aladár lett. Arany koporsóját és abban eltemetett rengeteg kincsét egész Európában keresi a nép. "Isten ostorá"-nak világbirodalma összeomlott. (Attila és hunjai. amint Dietrichből Detre. Farkas és Orsolya. ahol az oszlopok aranyveretekkel voltak egybekapcsolva. mert a gótok Attila hadiszervezetébe tartozó népek voltak és így nevezhették Attilát = Atyuskának. dániai. a világ nagy államférfiainak inspirálója. azonban tökéletesen ráillik Attila hunjaira is. Az elesettek között volt Ellák is. Krimhildből Kremhelt vagy Krömhelt. legfeljebb azt külsőségeiben követő életet éltek. akiket éppen Attilával való szereplésük miatt avatott szentté az Egyház: mint Leo pápával. se szláv. ezért torz a képzet. A szörnyű nagy kincs tudatát erősítette az a tény. Attila legendás alakja Európa. Ez arra mutat. Amikor a népvándorlás hullámai már elültek. Ford. kiknek élete egybefűződött Attila legendájával.⊗ A népek romantikus meseképző erejét Attila csodás kincsei felfokozták. Dr. ellenben 93 Attila halála után tíz évvel a vandálok törzsei átvonulnak Itálián. Hún neve Etele vagy Etil (Nagy folyó) volt. A romboló és építő Attila körül hatalmas mondakörök alakultak ki. amelyet az Árpádok királyi családjánál hagyományként élt ősi családi kincsekhez kapcsoltak. a háború és béke intézője. rettegett alakjává vált. Ilyen szentek még Szervác. megítélésénél Priscos rhetor kortársi feljegyzéseire utalhatunk. asztala. D) Attila = Atyuska. hogy ősi hún törzsnév a „Magyar”. ) ⊗ 94 .

s aranykincseket.: Hóman B. "Megigézvén Csehország királya az említett magyar királynak (Kun Lászlónak) . Népe a Berettyó. maradék hún népét Keletre vezette. királyi jogart. mert a jelenlegi Székelyföld a honfoglalás után még évszázadokig la∗ Ismeretlen hely. 705. amely köröskörül drágakövekkel van díszítve és többféle mé. Csak néhány évtizede. A hivatalos történettudomány azt mondja. leszármazottjaik pedig a székelyek. mint Rudolf német esászár szövetségese. ö. Az ősi hagyományok szerint Attila harmadik fia Csaba. Fehér Géza szerint bolgár-török ötvösök műremeke. században következett be. ő hol bolgárnak. akit sok felesége miatt Mén-Marótnak is hívtak. 707. sőt a tudományos felfogás is hosszú időn keresztül Attila kincseinek tartotta.IV. Rudolf és Ottokár között létrejött 1276-iki békeszerződés pontjaiba belevétette a kincsek viszszaadását. Pertznél IK. a mai székelyhídi járásban és a Szilágyságban. A mocsárvilágon átvezető járható hátas földeket hídnak nevezték. (Zichy I.) A honfoglaláskor itt talált bolgár nép kétfajú és kétnyelvű. míg azután Kun László király. míg a magyar seregnek Bihar vár ellen rendszeres és kemény harcot kellett megvívnia. Csigla mezejére∗ vonult és ott várta be Árpád magyarjait. I. A honfoglaláskor Magyarországon talált bolgárság ellenséges magatartását Árpád vezérnek a balkáni bolgárok ellen viselt háborújá indokolja." (Annalium Austria Contin. Vindob. Ér. Béla király névtelen jegyzője Ménrót fejedelmüket. Akkor még náluk a bolgár-török nyelv. Bakonszeg község határában. mert a bizánci források a VIII. hol kozárnak nevezi. l. tehát hún fajúnak. században még "bolgárokat" és "szlávokat" említenek. (V. Béla király leánya. hogy e kincsek a Tisza-Marosközbe telepedett bolgár fejedelemnek kincsei voltak. katlan őserdőkkel borított gyepűrendszer volt. amik Attila magyar király idejétől és az ő más utódaitól mostanáig Magyarországon őriztettek.) szerint a kincsek közé tartozott a máig Prágában őrzött Szent István-féle kard. az ősi szokások és hagyományok élénken éltek és a Balkánon az elszlávosodás csak a X. ilyen volt a Korógyon átvezető híd Berettyóujfalutól délkeletre. de rnár 894-ben a magyarok Bizánccal léptek szövetségre a bolgárok ellen. Taksony vezér korában Buláiból izmaeliták vándoroltak be Magyarországba. Testvére. A dunai bolgárokkal a rokoni szövetségi viszony 839 ben fennállt és 892-ben Arnulf frank király szövetségese mindkét nép. V. István király Ottokár cseh királytól eredménytelenül követelte a kincsek visszaadását. de az egyik hún töredék visszamaradt. i: m.) Pauler Ákon (Árpádkor II. csodálatos szépségű és nagyértékű arany amforát. Bulái akkor a volgai bolgárföldet jelentette. ) A volgai bolgárokkal még a honfoglalás után is az érintkezés hosszú időn át fennállt. nem ismerjük. A mai Magyarország tekintélyes része akkor már bolgár uralom alatt állt és a magyarok új szövetségének célja a bolgár hatalom megtörése és a honfoglalás előkészítése volt. hogy az összes kincseket viszszaadja. Ellenük viselt harcokat Anonymus híven feljegyezte. E kincsek sohasem kerültek többé vissza. Az ősi hagyomány szerint a székeIyek a testvérnépi tudat alapján önként csatlakoztak a magyar törzsszövetséghez. Hol lakhatott Csaba hun-töredéknépe? – Feltehető. Itt a biharmegyei Sárrét járási Korógy pusztán 95 96 . Ma már tudjuk. és IX. Ezen a vidéken a dunai bolgártörökök is gyarmatosítottak és a bihari földvár egyik erős központjuk volt. hogy Biharban. tudniillik két arany koronát. hogy a Berettyót szabályozták és mocsárvilága megszűnt. Kőrösök. Hogy milyen viszony volt a székelyek és a gyarmatosító bolgárok között. amelynek rajzát Ipolyi közölte. Anna mácsói királynő oda vitt és neki átadott. izmaelita pedig mohamedánt. A Bécsben őrzött Nagyszentmiklóson talált fejedelmi arany kíncsleletet a népi hiedelem. folyók és egyéb patakok által alkotott mocsárvilág védelme alatt lakott. mácsói Anna nagyértékű családi kincseket vitt magával Csehországba és azok ottmaradtak. Bihar földvárában székelt. hasonló név Csiglen kisközség neve a Szilágy vármegyei zsibbi járásban. amelyeket valamikor magának László királynak nénje. KékKálló. A keleti részek bolgár fejedelme Ménrót. hogy a székelyeket jelenlegi lakóhelyükre árpádházi királyaink telepítették. F) "Bihar király" elveszett hún (bolgár-török) hagyomány.

Egyik kirajzásuk Attila családjából való királlyal Indiába tör be és ott hatalmas birodalmat alapít. A hún törzsek kelet felé özönlenek vissza és a Kaspi-tó felső vidékein tartják fenn hatalmukat. Neve ősi hún királynév. Tumen török név. Legalább is lényeges változást nem szenvednek. u. u. Tibeti nyelven gyál = király. A népek története azt bizonyítja.. 618-ban keresztény lett. ott feltaláljuk Bihar nevét. Irnik (Csaba) és két más rokonuk Ennedzár és Uzindár között osztották fel Attila birodalmát. Denghisik.∗ Tibet egyházi főnöke a Lhasszában székelő Dalai láma: Gyalpó. A felbomlott nyugati hún birodalom visszavonuló hún töredékeit ez a bolgárság felveszi és magábaolvasztja. elszegényedtek. akit több neje miatt Mén-Marótnak is hívtak. A vörössapkás shámán mágiát is űző dugpák kolostorainak. az uralkodásra kiszemelt Zoltánt (Szultán) Marót fejedelem leányával házasítja össze. hogy a családi és helységnevek állandóak és évszázadokon. Attiláéhoz hasonló hatalmas birodalmat alapítanak. Így indiai Bengália felső részében Bihar tartomány nevében. Nemrót. még a késői korban is. Gazsár hún törzsnév Indiában és Buddha is gazsár hún volt. 468óan megszűnt. és Gyalu-puszta Szolnok vm-ben.. ahol fejedelmi udvara állt. 97 98 . (l. gyálpó = a király..és Korógy éren. Ennek a biharmegyei Korógypusztának volt az ura Vatha. mert ahová a hunok eljutottak és vallási kultuszuk ismeretessé vált. (Vár. Ezeket a hercegeket a rómaiak legyőzték és a húnok nyugateurópai hatalma Kr. A történetemmel Anonymus adatait miként kapecsohatjuk össze? Attila 454-ben bekövetkezett halála után fiai: Ellák. A Don és Dnyeper folyók közét lakó bolgártörök népre Attila húnjai rátelepedtek és nemességét és uralkodó családját is ők adták. Reg. Kisgyalán kisközség Somogy vm. Attila halálakor Erdélybe gepida törzsek vonulnak. Bihar-nak őrizte névét. ö. de fennmaradtak.) V. Kétszáz év mulva Nagy Károly hadjáratai után hatalmuk összeomlott. a királya. mint tévesen állítják történészeink. Nemprót (Nimród). vallásos kegyszereinek. Zabergammal az előtörő avarok kötnek szövetséget és megsemmisítvén a gepidák és longobárdok uralmát. Gyakori szokás volt a nagynevű ősök nevének felvétele. Nemprót-Marót fejedelem igen előkelő származású. mint Tumen köktürk kagán neve. szertartásainak legfőbb patronusa az előbb említet "Bihar gyalpó" ősrégi hún király. ahonnan perbeidéztek egy Tumen nevű szabadembert. 270. mert Árpád fejedelem egyetlen élő fiát. Szent király lehetett. Összefoglalva ∗ Gyál nevű helyneveink: Gyál-puszta Pest vm. Bihar várától néhány kilométerre nyugatra feküdt a tatárjárás előtt Gazsár falu (Guizar). A honfoglalás idejében tehát Bihar vármegye területén a bolgár-török nép bizonyos politikai közösségben élt. (Néha vihar és vihara néven is. tehát Bihar gyálpó — Bihar. megritkultak. Gyalu nagyközség Kolozs vm. továbbá a Jóúszó éren keltek át a honfoglaló ősök Biharvára meghódítására és nem a békésvármegyei Korógy-éren. régi ősének. per. világi feje a Sigace-óan székelő Tassi láma. Bihar (Bihor) indiai tartományt a fehér húnok alapították. Zabergam Kr. sőt évezredeken át alig változnak. közép és kelet Tibet a Gelupka sárgasapkás szerzethez tartozik. Gyalóka kisközség Sopron vm. Egyes hún maradványok és a húnokhoz húzódó gót csoportok az aldunai határon a bizánci birodalom határőrei lettek és egészen Zabergam (Szabirkán?) fejedelmük idejéig független életet élnek. Ez tehát 25 évvel Árpád honfoglalása előtt történt.) Tibet népe buddhista hitet követi és nagyobbrészt két nagy szektához tartozik. E tartomány buddhista kolostorait is Biharnak hívják.. kik fölött igen előkelő származású fejedelem uralkodott. valamelyik hún fejedelem leszármazottja volt. A nyugati végeken Pannoniában függőségi viszonyba kerültek és még 871-ben adót fizettek a német császárnak. Gyála nagyközség Torontál vm.: Encyclopedia Britanica) .. Ettől kezdve ezek a húnok az avarokkal olvadtak össze. az utolsó pogány magyar úr. Bihar tartománytól keletre eső Nyugat-Tibet a Brukpa vagy Dugpa vörössapkás. Földvára. egyik hún királynak.

Álmos fejedelem is "de genere Turul". Népe felett Ed és Edömén fiai uralkodtak. Boksza és Ketel családjai uralkodtak. – lehet Zaber kán utóda. Etel. Anonymus ezt a csatlakozást Kiow városának a honfoglalók által 894-ben történt ostroma idejére teszi. megtelepedtek Indiában.) 99 100 . E legendában Csaba királyfi csodaorvos és nagy varázsló. Kézai írja. résztvett a honfoglalásban. így ismét Attila családjából származó fejedelem. Ed visszamaradt korozmiai rokonainál. meggyógyítja. mint Attiláé. A húnoknak nagyhírű mágus-papjaik. ugyanaz. század elején a Balkánra primitív kultúrájú szláv népek vonultak le. Szerinte Zuard vezér vitte ki Görögországba őket. Edöméntől származott az Aba nemzetség. akik a Kárpátok övezte hazában. rokonsága azonban tovább élhetett. elvérző. Anonymus Csaba magyara (sobamogera) néven nevezi. Kunoknak nevezi a csatlakozókat. azt írja. század közepén bolgártörökök áramlanak utánuk. kikbe babonás hite szerint igen nagy bizodalmát helyezte". a legvalószínűbb azonban. 500-ban Indiába betörtek és Skandagupta indiai fejedelmet legyőzve. u.A VI. Ménrót-Nimród származásra lehetett a visszamaradt székelyek felett uralkodó Attilától származó törzsfő. továbbá Attila visszamaradt töredéknépét. Toramána királyuk vezetése alatt. valahol keleten. családjaikból és szolgáikból álló húr töredéktői ír. Kiow városát a normann Rurik rokona. Konstantin császár a honfoglaló magyarokhoz csatlakozó törzset a Kazár király uralma ellen fellázadt népnek. Anonymus fejedelmi személyeknek nevezi őket. Meghódítják Kelet-Magyarországot és a marosi sóbányászatot a rómaiak után újra felveszik. és erős állammá szervezik őket. mert Bihar vármegyében a középkoron át de genere Turul-ok éltek. Zabergam húnjait. "Ezek a székelyek a húnok maradványai". de már a VII. a későbbi magyar király. – írja Kézai. Kézai. Ezek a húnok. vagy vezér neve nagyon hasonlók. hogy névelferdítéssel állunk szemben és ugyanarról a hún töredékről írt. vagyis kabaroknak (= lázadók) nevezi. Géza fejedelemnek veje. Örösur. A húnok zöme azonban Csaba királyfival visszaözönlött keletre. jósaik voltak. Kézai először is háromezer harcosból. Szt. Kr. amely az alsódunai görög határvidéken élt. Bizonyára a lázadó kabar törzsekkel. Anonymus. akiket a honfoglalók Kiow ostromakor felvettek a törzsi kötelékbe. bár időbeli tévedéssel. Elfoglalják a Szerémséget is és kolonizáló csoportjaik egészen Pestig jutnak. bolgárok alapítják és Pest neve bolgár-szláv név. ami az Attila-Arpád fejedelmi családdal való rokonságra mutat. az ismeretlen Csiglamezőn visszamaradtak "árpád idejéig". sőt csatatéren elesett vitézeit egy gyógyfűvel életrekelti. Pestet. Zabergán vagy Zaber kán és Zuard kán. A honfoglaló magyarság tehát avarokat. akik közül Edömén népével a magyarokhoz csatlakozva. Ezeknek a húnoknak mai leszármazottai között virágzó az Ed törzs. Korozmiába. Csaba írének (gyógyfüvének) székely földi néphagyománya ősi ázsiai emlék. István sógora. (Kézay. hogy Ethele király Aquileja városát "sok varázsló kíséretében körüljárta. kívül Borsa. A frankok által összetört avar birodalom keleti részét a bolgár-törökök szállják meg. és VII. aki a húnok nagy csatájában halálos sebet kapott.∗ G) Adat a Csaba mondakör eredetéhez. kiknek hét törzse felett Ed és Edöménen. Edömén nemzetségéből leszármazó Aba Sámuel. A nemzetség címere a fekete sas. Oleg 882-ben foglalja el és kiterjeszti uralmát az összes dnyepervidéki szláv törzsekre. a mai Erzsébet híd lábánál állott római vár helyén. Szkítiába. Történettudósaink szerint ezek a kabarok a Felső-Tisza vidékének határőrei lettek és az Aba nemzetség tőlük származik. Oleg ilyen fényes haditettet a hún kozárok ellen csak hún-török ∗ rokonnépek segítségével vívhatott meg. aki szintén Attila családjából származott. magukat székelyeknek hívták és Árpád elé jöttek a "ruthén" határszélig. hogy bolgár-hún törzsfő volt Krum kán családjából. lehet. Anonymus szerint Ménrót-Nimród férfiága kihalt. Legendáink és a külföldi feljegyzések is fenntartották Attila jós papjainak hírét. A harmadik hún töredéket. hogy Csaba fia. vagy bolgár hunokat elég tekintélyes számban találhatott. akik gyakran közölték vele az istenek szándékát. Anonymus és Kézai háromféle hún töredékről írnak és ez tévedésbe ejtette történészeinket.

∗ Tehát a nép emlékezésének.A kínai krónika egy hún varázsló csodaorvos gyógyfüvéről ír. Jafet fia s azon nemzetséget Mágóg királyról nevezték Mogernak. László füvéhez. Abban az időben azt varázslatnak tartották és halálra ítélt bűnösökön kísérletet tettek. a sáfrány szárított virágszirmát. Kézai ellenben Krónikája első részét a húnok történetének szenteli és a második részét." Ennek a táltos orvostudománynak emlékét kapcsolták a legendás Csaba királyfihoz. Magyar népünk mai nap is használ ilyen vérelállító háziszert. a magyarok bejövetelét a hún nép visszajöveteleként írja meg és mindketten a nagy szkítaságba való beletartozandóságunk tudatát mentik át. hogy a seregeknek menetközben előtte. sőt vízáradást is elő tudtak idézni.) ∗ Anonymus nem ír a hún történetről." – "Ezután sok időre származott ezen Mágóg király nemzetségéből Ugek. sűrű havazást. kiket Nagy Sándor berekesztett. vagy széjjelverték a fejét és nagymennyiségű vért vesztett. akkor ez az orvos gyógyfüvet rakott a beteg szájába. heves vihart." (Parker fordítása. A szkíta olyan fajnév volt őseinknél. hogy "az ő országukban olyan varázslók élnek. Anonymus így ír: "Szkítiának kelet felől való határánál a Góg és Mágóg nemzetek laktak. 91-ben Kína szomszédságából eltűnt és a Jüebannak nevezett országot alapították. Ugek fia." "Álmos vezér mondá seregének : Szkíták. 230) írja: "A szkítáknak Később Szt. pl. a mondák élettartamának határtalan időkig való megőrzését ez is igazolja. Krónikásaink a nagy szkítaságba való tartozandóságunk tudatát átmentették. Deguignes szerint ez az ország Baskíria. bajtársaim !" "Árpád tört át hadaival elsőnek a ruthének havasain s ő ütötte föl legellőbben táborát az Ung vize mellett. A zsuzsánok kéttized. " (Anonymus. Álmos vezér apja. szétszakították az erét. – a mondottak mind valónak bizonyultak. Kangkü és Alan voltak." – "Szkítiának első királya volt Mágóg. Az új magyar történetírás szkíták történetével nem foglalkozik. illetőleg azt a mai napig sem dolgozta fel tudományosan. vagy Magna Hungaria.) "Jó emlékezetű Álmos vezér. Kinek is nemzetségéből származott azon nagyhíres és igen hatalmas Attila király. A jüebani hún fejedelem szövetségkötés végett az északkínai udvarba 449-ben követeket küldött ajándékokkal és azonkívül küldött egy varázsló csodaorvost." (Kézai. hogy az északi hiung-nu (hún) senyü népének egyrésze Kr. sőt háremtizedrésze vagy megfagyott. visszavonuláskor mögötte jár. Jakint orosz tudós szerint Tarbagataj volt. e.. kiktől Hungaria királyai és vezérei eredtek. A szkíta név a régi görögök előtt népi gyűjtőnév és földrajzi fogalom volt. Vuszun. Leírja. – "A szkíták ugyanis régiféle népek. servita név gyűjtőforgalma. u. Árpáddal . 101 102 . Ez a csodaorvas a hún mágusok nagy tudományáról elbeszélte.. Szomszédjaik Zsuzsan. H) Szkíta származástudat. hogy megrágja és lenyelje azt. mint hogy az ő vérsége a többi szkitiai törzsek fölött azon kiváló méltósággal van felruházva. "Ha valakinek elvágták a nyakát. A vérfolyás néhány pillanat alatt elállt s behegedtek a sebek. vagy megfulladt.) Ez a fű a kínai birodalom legtöbb helyén megtermett. Szkítaság alatt a rokonfajú népeket értették. akik a támadó zsuzsánokra (avarok) felhőszakadást. árja. mint ma a turáni. Mágóg király nemzetségéből feleségével és fiával. sőt egy hónap mulya még a forradások sem lettek láthatók. Rodusi Apullonius (Kr.

járom. asszonykígyót talált. amely a Baltitengertől a Fekete-tengerig terjedt. e. Fölnevekedtek a fiúk s kettő az országot elhagyta. Targitaosnak hívták". ahonnan a szarmatákat szorították ki. herul. Herodotos történeti műveinek kommentatora. isten és egyéb neveit a mongol szókincsből fejti meg. hogy ők az első embert. a királytól pedig azok. Ezen az állásponton van H. akiknek paralaták a nevük. Itália és Gallia felé. akik az Ister—Duna és a Feketetenger feletti síkságot. Hestiát ismerem el csupán". már kialudt s az azután hazavitte. a keleti góthok (ostrogothok) és a nyugati góthok (visigóthok) a Dnyeper partjain a Kr. A vandal és burgundi nép is hozzájuk tartozott. Kr. E lénnyel Herkules egybekelt és három fia született: Agathyrsos.50 népét sorolja fel Simonax a szkítákról írt munkája 1. Valamennyiüknek a közös nevük a király neve után a skolotusok. így az égő aranyat eldobták. a lovai pedig a kocsiból kifogva legelésztek. akik lassan az Ura1 hegységig. . Zeust és a szkíták királynéját. u." Ugyanígy volt a perzsáknál is. hogy a szkíták népe árja törzsek voltak. Skandináviát és az Ural hegységig terjedő földet benépesítették. Így a szkíták királya Dáriushoz azt izmi: "uraimul ősömet." Ennél a csodás lénynél voltak az eltűnt lovak. miként a keleti hún-türk uralkodók. ezért azután oroszlánbőrt húzott magára s elaludt. fej. talán Kr. k. A két idősebb fiú közeledtére az arany meggyulladt. Uralkodásuk alatt a monda szerint égő arany-eszközök hulltak le az égből.és Északi Jeges-tengerekig. e. a Kaukázus és Turkesztán földjét lakták. a legifjabbtól. az Ural-vidék déli részét. Gelonos és Szkítes. Herkules szkíta íjját felajozni tudó Szkítes azonban visszamaradt. mint Herodotos (VII. Targitaosnak a szüleiről pedig azt mondták. u. Pomeriát. A germán népfaj nagy keleti ága. a bastarnok és skirek. Herodotos által felsorolt szkíta szokások is egyeznek Ázsia törökfajú népeinek szokásaival. a Botteni-öbölig terjeszkedtek. a Fehér. könyvében. Az ókori görögök szkíták alatt azokat az északi népeket értették. Herodotos idejében a legdélebbre került törzseik. A vandál. a középső Argoxaistól az úgynevezett katiarusok. itt azután egy barlangban különös alakot. században nagy királyságot alapítottak. a germán törzseket. Herodotos által közreadott szkíta fajszármazási legendák szerint a szkíták királyai az "Ég fiai". gepida és a gót anyatörzs csak a Kr. Neumann (Die Hellenen im Skytenlande) a felsorolt szkíták nép. hogy Zeus és Borysthenes folyamnak a leánya voltak. Rawlinson és Niebuhr is. Ez az álláspont elfogultságból eredő túlzás. Nyugati filológusok – így Zeuss – szeretnék azt bizonyítani. "Lipoxaistól származnak a hagyomány szerint azok a szkíták. 64. vagy legalább Herodotos (szül. s ekkor isteni végzet szerint eltűntek. keresésükre indult. bárd és csésze. ázsiai őshazából jövet a KözépVolga tájára ős-finn nép települt. eke. akiket auchata törzsnek hívnak.) írja: "a perzsák minden szkítát sák-nak neveznek”. az egész vidéket bejárta s végre az úgynevezett Hylaia földjére jutott. A második legendában: a szkíták Herodotosnak elmondták.és az Azóvi-tenger partjait." A Pontus (Fekete-tenger vidék) mellett lakó görögök a következő származási legendát beszélték el Herodotosnak: "Herkules a szkíták földjére jutott. a görögök azonban szkítáknak hívják. Mikor Herkules felébredt. Az öregebb testvérek erre a királyságot néki adták át. A húnok inváziója elsöpörte és széjjelszórta ezeket . Porussiát és Molenburgot vették birtokukba. 484-ben) történeti könyveiben leírt szkíták árjafajúak voltak. 4. század körül éri el a Fekete. Szkítiának görögök által az ókorban ismert területén turáni népek laktak. 3000 körül. ahol vihar és fagy lepte meg. még mielőtt az ősi árják India északi részén megtelepedtek volna: A germánság népvándorlása a mai Észak-Németország. Dánia és Déli-Svédország területéről indul meg. 2. csak Galícia területéig jutottak. Három fiúk született: Lipoxais. mire azonban a harmadik odaért. 103 104 I) Szkíta királyoly isteni származása. Arpoxais és a legfiatalabb Kolaxais. „aki az akkor puszta vidékén élt. végül Indiába is kirajzottak. Az ősi időben. Ellenállás nélkül elmenekültek. Észak-Germánia hideg vidékeit is kiürítették a germán törzsek és oda később észak-keletről szlávok költöztek be.

"ezen Szkítestől. elszaporítani”. a tatár geneológia kígyófaja). sok hasonló betűje van a kopt-tól. mégis mindketten némi módosítással ugyanannak a türkfajú népnek fajszármazási legendáját adják elő. e. .) Neumann (180-186.) Lipoxais. Arpoxais és Kolaxais neveknél a "xai. – ki övig női alak. Nagyon megnövekedett ez a nép és neves királyaitól a Sacan (Soka). Páli írás ugyanaz. akik a három szkíta testvér legidősebbjétől származnak. megdöntve birodalmukat. a Kaspi-tengerig és a Meotisz tóig. Félistenek. Természetfeletti képességekkei felruházott hős. Siciliai Diodoros Kr. Turáni lovas pásztornépek származási legendái a mítosz ködéből tűnnek fel. hogy a hadistennek szentelt kardot hegyével felfelé földbe ásták. xaix. mű) Egyiptom pásztor hódítóit a szkíta Páli néppel egynek tartja. Priscos rhetor és Jornandes is megírták. nemzeti hősök és az Olympusra térnek. J. és alól kígyóalakú volt – és Zeustól származtatták. Tod (i. melynek nyomait Herodotos szkítáitól kezdve a háromszéki székelyekig lehet követni és a magyar népmesékben is fellelhetjük. Ezek dicső tettek által híresekké váltak és felosztották országukat. Magukat a "földszülte szűz"-től. Feleségeik pedig ősanyáik egy-egy népnek. A harmadik fivértől származó paralatok. utána következő”. lap. . Kardjához ellenálhatatlan hatalom és a világ feletti uralkodás eszméje volt kapcsolva. Herkules fiától származtak a szkíták összes királyai". az "Ég fia" és mindegyik népek ősatyja. Bölcsőjétől kezdve természetfölötti események kísérik. 40) a fenti legendának egyik változatát adja. A három gyermektől leszármazott nemzetségnél az első fiútól származó Auchatok nemzetsége névszerint is egyezik a mongolok ma is létező Aoghán nevű törzsével és "aoghat" a mongol nyelvben a legrégebbieket jelenti. 105 106 Massagetae (Getae vagy Jat). Neumann összehasonlítja Borolot.) Keleti eredetű szokás volt. 40-ben élt és kettőjük között 440 év különbség volt. mint a régi Buda (Budha) feliratok. Mindegyik Isten előtt nagy vadász. ami meg is felel a herodotosi Auchatoknak. Figyelemreméltó az Attila-legendák magyar hagyományai közt az égből leesett Isten kardja históriájával való egyezés. a Metois és Fekete-tenger vidékeire. szétverő nevet adja. Egyiptomban a Nílusig. mint az isteni vadász Nimród vagy a szumir Gilgames. a Don folyóig. Népeiket ő utánuk palian-oknak és napian-oknak hívták. (Lamberti Schafnaburgensis Chron. A második legendában szereplő Herkules oroszlánölő ugyanaz. hogy Attila miként lelte fel a hadisten kardját. A szkíták hatalmát kiterjesztették Thráciáig. az Ari-alpian (Arya Aswa) és sok más nép származott.a Keleti óceánig (India). Tőle származott két fiú: Palas és Napos (azaz Nagas. A dinasztia-alapító fejedelem égi származású és egybeesik a világ teremtésével. (Herkules is Zeusz és Ió fia. e. Ez a kard isteni küldetést jelentett és Eckhardt Sándor (Attila a mondában) véleménye szerint Attila is végzetszerűen hitt benne. vagy Berias mongol törzsnévvel. égből hullott eszközök. e. vagy xais" végződést egynek tartja a mongol "ktsi" névraggal. Szerinte a szkíták első telepedési helye az Araxes folyó vidéke volt és onnan terjesztették ki hatalmukat a Kaukázusig. Elfoglalták Asszíriát és Médiát. jelentése: "magát kiterjeszteni. 484-ben. ami legjobban illik egy néptörzs atyjára. tehát Kolaxaia elgörgősített név. Siciliai Diodoros (Kr. Herodotos Kr. ki az istenséget képviseli a földön és meghagyásából uralkodik. a második fivértől származó. És Khulghatsi vagy Khulatsi = rabló. akiket a görögök szkítáknak neveztek el. Mindketten görög telepesek által közvetített eredeti szkíta forrásokat dolgoztak fel. Az isteni házasságból született Szkítes minden "előtte élőknél sokkal jelesebb volt". J) Hadisten kardja.) Ilyen isteni elhivatás égi jeladása a hadisten szent kardjának feltalálása. A csésze pedig megegyezik a húnfajú népek sírszobraikon ábrázolt ivópohárral vagy csészével. (Vuszun húnok ősét holló és farkas táplálja. stb. A katiárok neve a mongolban: "clzoiau" vagy "khoitu" annyi mint: "mögötti. Targitaost a mongolból megfejtve tarkhakhu-nak veszi Neumann. áttelepítették lakosaikat az Araxes mellé Sauromatian néven (Szarmata). Targit avar követ (görögösen: Targitios) neve viszont a törökből megfejtve: elszélesztő.

A törők-fajú népek turulja sast jelent. Mert ezt a címert hordták volt magukkal a húnok mindig a hadban Gyeics vezér idejéig . a föld szépséges leányával. Hunor és Magyar ősatyák népe. a Parabrahm. a King-li."∗ Ezt a címert később is használták." (Turóczi. Hamsa vagy Hansa (hattyú) már a megnyilvánult Brahm (Isten).) Toghrul (szétmarcangoló ) = Turullal egyező szó 108 . Ilyen az ősi szanszkrit Kalahansa.." * "Csillag hull. kitől egész népe származik. Erre az isteni (vehiculumra) megjelenési formára Kézai azt mondja: "Ethele király címerén is. (Kingsmill. kit Álmosnak neveztek. japánban turu = daru. a senyü (san-jü) címe. Azonos ez a japán hagyománnyal. tehát népvándorlásra céloz. amelyet az ősmagyar legenda Attila kardjának tartott. Emesével (feminim állatnév: szarvas. nemzetségek erednek. Az ősperzsa Amru vagy Sinamru.. koca) egybekel. mely mintha alászállva teherbe ejtette volna őt 107 A legenda alapja visszaemlékezés arra az ősi időre. . A Napisten koronás saskeselyű képében testet öltve. E kardot Salamon király édesanyja. a német császárok koronázási kincsei közé került és ma Bécsben őrzik Nagy Károly kardjaként. hogy közvetlenül a honfoglalás előtt Kiov (Kiev) városában megrendelésre készítették és valamelyik vezérünk. E kardnak évenként áldozatot hoznak marhákban és lovakban". Emesu nevezetűt. koronásfejű madár vala ábrázolva. . az "Ég fia" volt. mely a világot sujtja. Ilyen a griff ma∗ Turul szó a mongolban turlak = holló. Herodotos az ősi szkíta kardkultuszról írva ezt mondja: "Mindegyik kerület egy régi vaskardot állít föl és ez a képe. amikor a hún fejedelem. hogy méhéből folyam eredne és ágyékából dicső királyok származnának. Attila) nagy királyok. ki nejéül vevé Dentumogerben Eunedubeli vezér leányát. a tér és időből származó madár. én vagyok a pöröly. Németországba menekülve. ki a mitikus fáról a minden hasznos dolgok magvát tartalmazó gyümölcsöt rázza le. a nagy idővel előbbi Mágóg király nemzetségéből. s úgy tetszék előtte. tehát a fejedelem és népe egy nagy család. a halhatatlan madár. de nem a maguk földjén. Leszármazottai az Ozmán törökök. Az istenség megjelenési formáját minden ősi vallás szárnyas lényként képzeli el. Isteni jelenetről nevezték pedig Álmosnak. melyet tulajdon pajzsán szokott volt hordani. őz. vala Szkítiának valami igen nemes vezére. mert Gizella királyné passaui sírkövén is glóriás sas van. Ebből a legendából tehát megfejthető a következő ősi hagyomány. a föld reng. melyet magyarul turulnak hívnak. Istentől és a föld szépséges leányától származó első fejedelem azonban népének atyja is. de nem a maguk földén sokasodónak meg. A japán és a kínai császárok is az "Ég fiai" és népük egységes eredetű nagy család.A vezérek kincstárában őrizték a Hadisten aranyból készült kardját. mivel terhes anyjának álmában isteni látomány tűnék föl saskeselyű képében. Anonymus (III.) K) Az égi szármarás legendája. Toghrul bég hún-fajú szeldsuk török "a húnok királyi törzséből".) az ősi hagyomány vagy források alapján az Árpád dinasztia származását már a középkori kolostori felfogás szerint átdolgozva. így adja: "Ugek . A kard csodálatosan szép ötvösmunkája azonban arra mutat. kitől nemze fiat. valószínűleg Álmos és Árpád viselte és használta (Fettich Nándor véleménye). Valószínűleg átszármazott hún hagyomány. A kínaiaknak is volt ilyen szent kardjuk. fej. elajándékozta. Méhéből eredő nagy folyóból (Etil vagy Atil.

m. Majd az Orkhoni feliraton ezt olvassuk: "Én az Istenhez hasonlatos égi szülött türk Bilge kagán . Minden ősi dinasztia. Másik helyen ezt olvassuk: "Odafent a türk ég és a türk szentek így határoztak. Nézetem szerint a napba néző sas. Kézai az ősi hún hagyomány alapján Attila testvérét Buda néven nevezi. A császári Rómában megcáfolhatatlan hittétel volt. Európában vagy az afrikai kontinensen uralkodott is. a fekete (déli) hún. Zeusnak hatalmát az égi sasmadár személyesíti meg. amelyben "a dicsőséges. 109 naphoz hasonló jelvényt vittek előtte és népe csak arra tekinthetett. Erdély címerében a kék égen ragyogó nap és növő hold között fekete sasmadár száll le a földre. anyámat. Attila családjából származó Toramána-nak. Fiának. – Felfogásuk téves! Bleda vagy elírás. Ősi Iránban is a ragyogó nap és hold között lebeg a fekete sas. (Deér J. (Megfejtésük: a testet öltött Isten a Nap és Hold dinasztiák alapítója. hogy az istenek atyjának. Mihirkula hún. – mondja Vámbéry (Húnok és Avarok nemzetisége). noha Attila egész családja. Mundzuk (Bendeguz) fiát. vagy a Buda név elferdítése az Attila katonaságához tartozó idegen germán és más nyelvű népek nevén. a nagyhírű és nagy fényességű Toramána" néven. Történészeink görcsösen ragaszkodnak e névhez. őseit az istenségtől vezette le és még ma is "Isten kegyelméből" veszik hatalmukat a királyok. királynak Közép-Indiában Gwalior várában. a kettő közé pedig az emberek megszülettek.dár. Romulus. finneknél a búvárkacsa. kinek az Ég és Föld adott életet és akit a Nap és Hold helyezett méltóságába". Priscos rhetor Bieda (Blédas) néven említi. Történészeink alap nélküli mesének tartják az egész legendát Buda nevével együtt. a naptemplom előcsarnokában van a felirata. ki az uralkodásban osztályostársa Attilának. Szt. aki a Hadisten kardját kezében tartja és ezért a Világ nyolc tájának ura. hogy a türk nép ne menjen tönkre és hogy ismét néppé legyen. Nap és Hold istenek leszármazottja. Elteris kagánt és Elbilge katunt. médek és dákok királya. ha Ázsiában. felmagasztalták atyámat. 485 körüli időből két kőbe vésett felirata maradt. Ha nagyritkán testőrei között kilovagolt. emiatt testvérharc tört ki és Attila Budát megölte. kit az Ég emelt a trónra". mégis Buda neve maradt fenn.) A dunai bolgárok fejedelme is az "Istentől beiktatott khán". . S a húnok. "Isten Ostora". Ezért a császárok temetésénél az istennéválás apoteózisának kifejezésére sas repült fel a meggyujtott máglyáról. (V. Attila a székvárosát azontúl Ethele városának hivatta. Bleda névnél török nyelvtől elfogadható megfejtést adni nem tudnak. A kazárok kagánjára pedig isteni származása miatt halandó ember rá sem pillanthatott.) L) Buda név ősi hún hagyomány. "Két mássalhangzóból álló kezdődő hang kezdetleges szóban nem alakulhat. az emberek felett úrrá lettek ősapáim. mivel ezek kiejtése török-tatárnak merő lehetetlenség". humyn kagán és Istemi kagán". Attila is az "Ég fia". kiket az Ég ormairól támogattak". Az ugor nyelvből alakult magyar nyelv sem tűri az ilyen mássalhangzó torlódást. keresztényeknél a galamb." "Amidőn fent a kék ég. az első király is isteni származású volt. i. Modi: A húnok ősi történelme. Az ősi hagyomány szerint Buda Sicambriát a maga nevéről nevezte. Buda név a magyarságnál általánosan használt név. .) Mao-tun hiung-nu fejedelem címe: "a nagy senyü. a "Világ pörölye". lent a fekete föld megteremtetett. rokonsága és a hún nép fő-emberei mind török nevet viselnek. Ezt a címert a székely hagyomány Attila címerének tartja és ezt Kézai fent idézett szövege is erősíti. majd "a királyok királya Toramáni Sahi Jau nagy király"-nak nevezik. Attila testvérét. Ist110 . ö. az arab anka madár. Fiának címe pedig: "A hiung-nu nép nagy senyüje. Ott találjuk e nevet az erdőelvi Gyulák fejedelmi családfáján. "Világ félelme". J. aki az európai hún birodalom összeomlása után keletre költöző húnok egyik ágával Indiát elfoglalta. Ez a nap dicsőítésével kezdődik és ott Mihirkula "a földnek páratlan becsülettel bíró ura". az "Ég fia".

hogy Buddha azon képessége. Kusa-tól a Kushiták (hachhwahak. 57-ik leszármazottja Ráma. 1500 körül. kötetéből Gótaura Buda (angol helyesírással Buddha) származására vonatkozólag egy verset közöl. 2250 évvel alapították. Ezek a Buda vagy Hold-faj leszármazottai. Buda szolnoki várjobbágy (253. ö. Ung vm. Fővárosa Ayodhya. az Angadesa királyság alapítója. Ilát vette feleségül. Bolgár török bélyeg van magán a Gyula néven is. akik a Kelet-Turkesztánból előkerült száka nyelvemlékekre ráfogták. terjedhetett el főleg a turániak között. ítéljen az olvasó.). – Budakalász. e. Igy: Budafa. – Budaháza. – Budafok. Marcus Dods: Mohammed. – Budapest. e. a Hunszer (Hun föld) tartományban. hogy az erdélyi Gyulák udvarában a bolgár-török nyelvet ismerték.. A buddhizmus e faji rokonszellemet követve. Buda 58-ik leszármazottjában. v. jelentése: szkíta. isteni filozófiája már 2500 évvel ezelőtt hangzott el és azóta az emberiség nagy tömegei éltek azzal. az Úr Krishnában Vishnu isten testet öltött és ő lett az indus nép Megváltója. így: Farkas Fia Buda (126. hanem turáni fajú volt. per. A fekete Khus. Beszterce-Naszód vm. hogy fel tudott szabadulni a kasztrendszer előítéleteinek hatása alól.. stb. ∗ M) Buda (Buddha) szkíta-hún eredete. kinek fia Nimród. – Budatelke.) Buda küküllővidéki lakos (325. szittya nemzetből való vagyok.) stb. görögösen: Szkítia) Indiába vándorolt és a Nap-dinasztiát alapította. Arra tanitom őket. 111 112 . nem árja. művében állítja. – Budaörs Pest vármegye helységnevei. Ma 500 millió ember vallja az ősi igéket és imádja Budát. India hún telepedési helyein is gyakori a Buda név. Gótama Buda királyfi a turáni fajnak legnagyobb értéke. – Budai-út. az Európában és Indiában szereplő húnok. kinek Tétény honfoglaló vezér szépatyja volt. m.) Buda szabados (266.. Újabban voltak olyan nyugateurópai csodabogarak. Ez az ország határos Tibettel.) Itt. Melich János kutatásai pedig bebizonyították. mi módon lehet felszabadulni E földi testben lévő életünkből" Shakya tibeti neve Budának és az óperzsa Sáka szóból ered. Kőrösi Csoma Sándor a Kah-Gyur tibeti könyvgyűjtemény II. Buda másik leszármazottja Uru és ennek fia Babru. lakosai magukat Hungiák-nak nevezik ezek a kínai írók hiung-nu-i. Az ősi indiai szentírások. Buda általános helynév az országban. a Sakya törzs ura. Sahadwipa-ból (Sakataj. kinek fiaitól: Lara-tól a Laríták (Newári Ranák). Így a Hunza vidék nevei közt van Budalesy falu. Buda Ikshwaku nővérét. Buda szent tanításai.ván unokatestvére. Unokatestvére Ardzsurla. 1. Marwár és Amber urai) származtak. ahol fájdalom nincs. mínt a Bhagavat és Agni Puranak szerint Manu fia Ikshwapu. "Én Shakya. azaz Chagataj. Kr. a hegyek között élt és tanult Kőrösi Csorna Sándor. Dods továbbiakban kifejti. Zala vm. ő az emberiség csodálatos virága. – Buda helységnév volt Moldovában is. Szeplőtlen családból születtem. Csak egynéhány bizonyítékot hozok fel az alábbiakban. Veszprém vm. Gyula fejedelem fia Bwda. Az emberi lényeget oly hitben oktatom. per.. – Budatava. Buda a tatárjárás előtt szerkesztett Váradi Regestrumban is gyakran előforduló név. a szókezdő "Gy" betűben. – Budajenő. per. (Tod id. Budakeszi. E rendszer ugyanis a hindu szellemet teljesen megkötötte. hogy Gautama Buddha Shuddhodana fia (ejtsd: Gótaura Buda Sudódana fia). Ar-budát (Mont Abu) márványból készült híres ősi hún templomáról ismerjük. Mely elvezeti őket oly hazába. hogy azok "észak-árja" nyelvcsoportba tartoznak és Buddha és családja is árja. turáni eredetének tudható be. kinek 34ik utóda Anga. per. Kr. Buddha and Christ c. E két nagy dinasztiát kb.∗ Az ugyancsak Sakadvipából bevándorolt Buda (Budha) a Hold dinasztiát alapította.

"A Tushitában Lakó Istenek miután beleegyeztek abba. hogy első királyuk Nya-Khritsan-po litsabiak nemzetségéből származott. 3. mivel a család nagyhírű s tiszta erkölcsű és ivadéka az ősrégi uralkodóknak . közöttük említette a yavana és a hún∗ nyelvekét is és előmutatta a betűk alakját". Sokszor említi a Kah-gyur és a Stan-gyur és azt mondják felőlük. mások más uralkodó családot javasoltak. Hastinapurában a pandava nemzetség. megkérdezték Shakyát. Buda szkíta-hún származásáról és életéről beszéljen azonban az alábbi szanszkritból fordított tibeti munka. Litsabi egy nemzetség neve. Az alábbiakat Csoma közreadta az Asiatic Researches XX. aki a párizsi Sorbonnen tanult és a bruxellesi Universite Nouvelles tanára. hogy legkisebb oktatás nélkül máris tudta mindazon betűket. hogy Közép-Indiában a Ganges partján történjék. ∗ A Budának = Megvilágosodott-nak nevezett Gótarca királyfi (a Shakya = szkíta) Litsabi hún nemzetségből származott. a másik törzs a Vaisaliak törzse. 5. W. de mindegyikre nézve valami kifogás történt. a Kahgyur gyűjtemény Mdo osztályának második és 26-ik kötetében. mi ugyanahhoz a fajhoz tartozunk. hogy a szkíta törzsek egyik csoportja. Dunbar (India története. A tibeti írók azt állítják. azon tanakodtak. 1936) szerint: "A fehér húnok világos bőrszínű faj volt". 6. aki a Shakya nemzetségből való s székhelye Kapilavastu. vagyis a mai Allahabád volt. Nem lévén képesek megegyezni maguk között. Egy része ezt. A Shakya nevet három különböző nemzetégre alkalmazták: Shakya Chhempo. mint a kínaiak". amelynek fővárosa Vaisháli Prayága. hogy Buddha szülőföldje Nepál. melyet leigáztak és letelepedtek az igazi Kshatriyák közt azon a területen. Shakya Litsabi és Shakya Rikhrot-pa hegyi törzsre. lapján. az utóbbi úgy találta. de a néposztályt és családot illetőleg a vélemények különböztek. mely jelenleg Rádzsputana és Gudzsarát. Reiche des Altertums" szerint Buda népe és törzse szkíta volt. körülbelül 250 évvel. Mathura. Radzsagriha országban. Vaishali vagy Prayaga a lichabi nemzetség Kushambhiban. A szóbahozott népek és uralkodók a következők voltak Ujja-Yani. 4. kötet 2. vagyis fehér hún volt. Alexandra David-Neel egy párizsi francia nő. rész 285. művében azt írja. "With Mystics and Niagicians in Tibet" c. mint mi. hogy mi az ő akarata? Erre ő azt válaszolta. hogy dúsgazdagok voltak s pompás lovasszerszámaikkal és bútoraikkal tűntek föl. akik között Buda (Buddha) született". hogy Shuddhodana királyi családjában akar testet ölteni. 113 114 ." "Amint a gyermek (Shakya) tanítója elé került.2. Indián belől "felszívódtak abban az országban. Beal püspök (Hium-Tsiang) szerint Buda korában Indiában nagy szerepet játszó nyolc rokontörzsből való államszövetség egyike Buda törzse volt.. művében írja: "A nepáli Newarok közül egyesek azt állítják. még pedig azért. hogy hol testesüljön meg. e. hogy a Boddhisatva (Shakya) a földre szálljon. Önként előszámlált hatvannégy különböző betűrendet. mely országban. ami pedig bennünket illet. Itt külön hún nyelvről beszél az indiai forrásból fordító tibeti munka. 7. Berlinben 1939-ben kiadott "Urgeschichte der Menschen. ez juecsi. Ugyanahhoz a fajhoz tartozott.. mely nemzetnél és családban ? Arra szavaztak. Shravasti Kosalában és Badsa Radzsa-család. "a feltevések szerint északkelet felé vette útját a Ganges völgyében és ennek elágazása Kapilavastu sakyái. Tehát Buda beszélt és írt őseinek hún nyelvén. hosszú ideig élt Tibetben. W. Hunter: Az Indiai birodalom c. Frühzeit der Völker. Kr. Tibeti nyelven két fontos munka szól Shakya életéről. a Saka-törzs leghatalmasabb nemzetsége után elnevezett kerület". melyeket a mester neki mutatott.

hét fia volt. akik már a Kr. Keleti források alapján Szt." A szír monda írja: „hogy mögötte a hunok tanyáznak s királyaik Góg. 115 Abulgázi Gumár-nak írja Jafet fiát. Körülbelül ugyanígy ír a szír Efraimnak tulajdonított "Sermo de fine extremo" is. Gómár alapító. mint a tenger fövénye". bölcs). Góg és Mágóg ivadékait "Nagy Sándor szír-keresztény mondája" szerint a Dariel-szorosban kovácsolt vaskapuval Nagy Sándor elzárt a dél felé való betöréstől. saját nevük után nevezik a népeket. Bő ismertetőt és feldolgozást adott dr. hogy Szallam tolmács néhány évvel a lebediai magyarságot ért bessenyő támadás előtt a Don.) "kemény nemzet. hogy Nagy Sándor híres kapuja nyitva van és azon át törnek előre Góg és Mágog félelmetes lovashadai. melyet azelőtt senki sem lakott. u. Szent János (Jelenések k. Al Yathik-bilkih szamarai kalifa álmában nyitva látta ezt a kaput és a valóság megismerésére egy tudományos expedíciót szervezett. hogy egybegyűjtse azokat viadalra.) Jafet fiainak mondja Gómert és Mágógot. melynek nyelvét nem tudod és nem érted mit beszél? Tegze olyan. Góg és Mágóg fiai lovasseregeinek félelmes híre rettegésben tartotta a klasszikus ókor és a keresztény korai középkor népeit. beborítja a földet. 1931. a napok végén. A népvándorlás előretörő hullámai azt a hiedelmet keltették Nyugat-Ázsia déli népeinél. Európában pedig Gadesig (Cadix) laktak. A Genezis (X. legmagasabb fogalom. – szól Ezekiel látomása. a kozárok és a többi hún-törökfajú népek. 2. A 30 nyelven beszélő Szallam tolmács volt az expedíció vezetője. A gógokat. 8. XX. u. 4. Amint Anonymus mondja: "Kiket Nagy Sándor bérekesztett. Az ő előtörésüktől a világ végét prófétálta Ezekiel. Szallam tolmács Szamarából észak felé utazva. nemzet. ahol az ősi derbendi fal húzódik. Kubán és a Kuma vidékén élt magyarság között járt. Elfoglalván a földet. ősidőből való nemzet.) róluk ezt írja: "Jafetnek. mint a nyitott sír. ezért a kínai Nagy fal irányába utasították az ősmagyarok. kiknek száma olyan. 1226) a Kaukázus (Kafsak) vidékének völgyében épült Kapukkapujának (Bal-ul-Abwab) nevezi. Kik voltak Góg és Mágóg ivadékai? Flavius Josephus (Kr. kik magukat szkítáknak hívják". 37. ez az ősi hún név ma 500 millió ember előtt a szellemi hierarhiában elérhetett legszentebb. Ázsiában Tamais folyójáig. górarenusokat Georgia őslakóinak tartja Németh Andor (Pesti Hírlap. János apostol. Ezek a Taurus és Arán hegyétől kezdve. Bendefy László: Szallam tolmács küldetése Nagy Sándor falához c. V. 840-842-ig tartott. X. Góg népe Jeremiás szerint (V. Nagy Sándor védőfalát és érckapuját Abu-1'Faradzs (szül. mindnyájan vitézek". század elején ott éltek a Kaukázus lábánál. u. Jeremiás és Szt. Jelentése: Megvilágosodott (öreg. Áthaladt rajta és mivel egy mesés nép ellen emelt nagy falat keresett. Gómárokot. Jafet fiainak királyai". Mágóg pedig a tőle elnevezett Mágógokat alapítá. Szallam beszámolója alapján Ibn Kordahbeh és Edriszi arab történészek feljegyezték a híres útat. elkerülte a kaukázusi Dariel-szorosban épült Bab Allan (Alán-kapui nevű ősi várat és a Kaukázus hegységnek a Kaspi-tenger partján fekvő derbendi szorosán kelt át. Buda. Közöttük elevenen élt a kínai 116 . Bendefy kifejti. kiket a görögök galatáknak neveznek. A felfedezőút Kr. Mágóg és Naval. mint felhő. Jafet fiai az előbb kifejtettek szerint szkíta-húnfajú népek. Gógot és Mágógot.* Az indiai titsabi hún törzsből származó Surlódana király fia volt tehát Gótaura. N) Nagy Sándor falat emel Góg és Mágóg fiai ellen. Jeromos és Szevillai Izidor írnak a húnok előretöréséről. művében. Noé fiának. aki hosszú és nehéz yóga-gyakorlatok után felismerte a szenvedésektől való megváltás útját és igy Budá-vá lett.) szerint "elcsalja a sátán a föld négy szegletén lakó népeket.). A nagy nép és temérdek sereg.

A napok végén lesz az. A rómaiak idejében gazdag volt e vidék. ember fia és mondd Gógnak: Így szól az Úristen: bizony. Derbend város és Khuzun között van a hites Kohlugu-szoros (ez mongol szó. E vidéken megtetepült szkíta népből származott József és es. aki Isten parancsára uralkodni fog a földön". 14-17. hogy a felfedező út iránya a következő volt: Szallam a Volgán és Belső-Ázsián áthalad és An-hszi-nál eléri a kínai Nagyfalat. Az itt épült erődítményeket ki építette. Góg. Így tehát Nagy Sándor híres kapuját nem a tibetiek ellen. János. Renan Ernő: Jézus élete c. mint felhő. Tibetiekről végül nem irhatolt Mózes és nem prófétálhatott Jeremiás. se falat. A szoros keskeny. hutalmas méretű kula”. midőn az én népem elbizakodottságban lakozik. e.aládja és az Úr Jézus. néhol alig öt láb széles. mert az örmény írók húnbástyának és Hunivárnak nevezik ezt a kaput. jelentése: korlát) és a vaskapu. ismét kiömlik a rónaságra. mint ahogy a tartomány neve is mutatja. neve Buzghal Khana = kecskeház. tudd meg. hanem amit Stein Aurél e helyen felfedezett. hanem csakis toronynak. Polybius Kr. ami lehetséges. az odavezető útról. ahol a Jordán nevű folyó beleömölvén. a Taklamakán déli részén áthaladva. nagy nép és temérdek sereg. amit Bendefy Nagy Sándor Kr. behatol Indiába és az Indus folyóhoz közel Unraszárnál eléri végcélját. hollétéről és Szallamnak erre vonatkozó útbaigazításokat adtak. művében ezt mondja: "A galileai lakosság nagyon kevert volt. észak legvégéről. e. akiknek birtokában volt a derbendi vaskapu. hogy Nagy Sándor birodalmának északi határán húzódó erődrendszerébe tartozott. művében kif ejtette. valamennyien lovon vágtatók. Izrael ellen. Itt Stein Aurél egy régi erődöt fedezett fel. u. beborítva a föLdet. És felvonulsz népem. 240 körül ezt írja: "Philoteria ama tó mellett fekszik (Szíriában). óh. Ezekiel és Szt. Góg szkíta nemzetségéből született a Megváltó. Te eljössz helyedről. Egyrészűk Palesztinában viszszamaradt és Galileában Scythopol nevű várost alapították. a Táborhegy alján.. 327 körül megépített kapujának tart. hogy minden népek megismerjenek engem. 117 118 . (Gelil haggoym = pogányok köre. 531-579) . még kevésbé falnak. midőn szentnek bizonyulok általad. A tibetieket senki sohasem nevezte Góg—Mágóg szkíta népének. hanem nyugatibb vidéken. Herodotos szerint Kr. amikor ráhozlak az én földemre. ellenben megújította Naoshisvan perzsa király (Kr. hogy Góg nemzetségéből "egy hún király jön el a Dariel-szorosból. A zsidó próféták az eljövendő Isten fiát. amint ezt Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus c. A zsidók BethSanja Saul idejében még a szkíta kanaaniták városa volt. a megváltót Góg és Mágóg szkíta népéből várták.Nagyfal tudata. Az ilyen vegyes népességű vidéken egyáltalán nem volt ritka a zsidósághoz való megtérés".) látomása így szól: "Azért prófétálj. elején Nekhó egyiptomi fáraó ellen indult egy szkíta csoport. Bendefy feltételezi. nem tudjuk. Kaukázustól Belső-Ázsiáig oly jól ismert. "a. az egyetlen ősi erődítmény. sz. Pontos ismereteik voltak annak nagyságáról. e. egyezően és kifejezetten egy szakadékot kitöltő érckapuról és falról beszélt. hegyen épült toronyerődben kell keresnünk. te és sok nép veled. Szallam tolmács a "Nagy Sándor szír keresztény mondó"-jának megfelelően. Azonban az unraszári Bárhegyen Nagy Sándor nem épített se kaput.) Jézus korában sok nemzsidó lakott itt. E kulát senki sem hívhatta kapunak. szemük láttára!" "Nagy Sándor szír-keresztény mondája" is azt tartja. Az ő idejében már a kaukázusi Kuma folyó vidékén ott éltek a magyarok ősei. Ezekiel próféta (XXXVIII. azon napon. VII. majd visszafordul. az úgynevezett szkíták városa körül". Ez még az ősi próféciák ismétlése. Ő ugyanis országhatárainak a húnok által veszélyeztetett részein hatalmas erődítményekkel elláttott falakat épített.

f. Mégis az ősi hagyományon alapul Góg és Mágóg neve. jelentése szent. Kurzán-Kurgán vezér neve Halom szóval egyező és Attila király városától (Buda) – Százhalom-ig kap szállásföldet. poroszló a Templomos lovagok perében. Szent István még az esztergomi templomának Porta Speciosa kapujára a Turult kifaragtatta.) Góg név Bihar.. mint Amadé-Karcsa (szlávosan: Amadeovske Korcany) Komárom vm. Magóc nemzetségnévvel együtt jár azonban a Gug (Góg) név is. Etele hún-turki nevek. A Szente-Mágócs ősi nemzetségünk őrzi ezeket az ősi neveket. Zala vármegyében Gógánfa. Lehet. Gugi Márk 1233-óan II.P) Góg és Mágóg magyar nemzetségei. k. Királyfikarcsa. 15. kitől a kartali és sülyi Etele család származott. jelvénye Attilának. ⊗ Kurzán neve lehet Korhány vagy Karsa. Az Árpádház Soltszéki birtokán is van nemzetségnek birtoka. 119 120 . Göncölkarcsa. várat. Az ősi mítosz szerint a dinasztiát alapító Isten megjelenési formája. ∗ Ma Szentsó határrész. községek neveiből is következtetni lehet az ősi név kiejtésére.-ben. Nagykőrös tanyavilágában is feltűnik ez a név Gógány helynévben. század közepéig) szerint – Anonymusra támaszkodva – e nemzetség Ond vezértől származik. ö. XXX. II. 1. Csongrád és Gyula környékén az elterjedt magyar családnevek közé tartozik. Zente. 122. A szent és mágus szavak. Kurzán várának neveztek. Kurzán fia Kartal (= Sas). amennyiben a Szente-Mágócs névből származtathatók.) említi. az 1229. Tehát Attila-Etele királytól származó család.) (V. E nemzetségből fakadó Kölcsey-Kende-családok őse: Kölcse vagy Kulche neve pedig rajta van a fejedelmi nemzedékrenden is. Sas. Kartal vagy Turul az Árpádok címere Szent Istvánig. és Etrekarcsa Komárom vm. amelyet. hogy főpapi család. Ettől a Mágógtól származik szerinte Móger nemzet és Attila. A Szente-Mágócs nemzetségnek családi vonatkozásai voltak az uralkodó Árpád dinasztiával és az még keleten szövődött. Anonymus szerint Kurzán atyja Kund-Kündü = fejedelem.) szállásbirtokába esett és az ő őrzésére volt bízva a Pomáz határában Kartal dűlőben lévő kultuszhely őrzése. mellette van Zenthe puszta. t. Kund. Gádoroson ma is több Gug-nevű család él. vagyis Etele hún királynak. Endre poroszlója. rajta egy régi erődöt. Kartal. Márknál és Turóczynál Jafettől Thana. Hunor stb. származnak le. A Kende családnév pedig a Kazároknál és az ősmagyaroknál méltóságnév. A SzenteMágócsok között több a Gug-nevű és a békési ősi birtokukon. mert Karácsonyi János (A Magyar Nemzetségek a XIV. évi egyik okiratban említett ordasi erdő. D. mert a nemzetség egyik ősi birtoka Pomáz és Kaláz között Szempte (Zempche. ) Ez a vidék pedig Kurzán vezér szállásbirtoka. Kurzán.∗ (Csánky: M. 1930. Szempte (cempte) zend nyelvből származik. Kulchey de Gug fia Konrád 1267-ben a pannonhalmi apátságnak ingatlanokat hagyományoz (Oklevél az apátságnál. A későbbi krónikaírók fejedelmi nemzedékrendjén Góg és Mágóg neveit nem találjuk. A győri ágnak tagja volt Gugi Benka 1216-ban. 93. Szente) néven ismeretes. visszatérő név. Anonymus Góg és Mágóg nemzetről írt és Szkítia első királyának Mágógot. Karcsa Zemplén vm. I. mint családnév vagy mint a nemzetség által lakott helység neve. Kölcsey Dezső: A Kölcsey máskép Szente-Mágócs nemzetség. Attila király várát kapja és szállásbirtoka Árpád törzsének szállásbirtokát északról mintegy védőn körülveszi. Kurtán vagy Kurgán (Korczán)⊗ Hóman Bálint szerint Árpád fejedelem fia (Turul. Nempróth. Sopron vármegyében Kisgógánfa községek nevében. Kartal = Sas. szent állatja. Jafet fiát mondja. Zeente-Magoc nemzetség nevet már egy 1145-ik oklevél (Fejér: C. a fejedelem címe. orsz. amint ezt a korai középkori magyar törzsökös családoknál gyakran tapasztalhatjuk. Karcsava pedig Ung vármegye kisközségei. úgy ősi pogányeredetű szavak és a Mazda hittel kapcsolhatók egybe. mert némelyek szerint Szente-Mágócs a Szent-Mágus jelentésse1 egyező. Etele név az eredetre mutató. E nemzetségnek a Kaukázus vidéki ősi hazából való származását elfogadhatjuk. Pannonhalma alatti Gug-puszta 1231-ben Gug község volt.

E színek megfejtése a négy fő és négy közbeeső világtájat adja és ily színnel jelölték a törzseiket is. a Hoo madár. Attila kardja) történt. fekete (déli) kirgiz. ö. fehér tengerével élt a nomád lovasok képzeletében. dél: fekete. a testetöltött Isten. fekete.Égtájak. A világtájakat az ősi vallás égi hatalmasságok (szellemek) felügyelete alá rendelte. legnagyobb jelentőségű égtájhoz kötődtek. hogy mind a nyolc név színt jelent. a szétmarcangoló "fehér tigrist". A világtájak őrzőinek ősi hagyománya kicseng Kézainak ama sorából. Észak: fehér. sötét "napfajú népei". a szent Turul. karakirgiz. Így fejlődött ki a zászlósúri méltóság. tarka. Nyugaton lenyugvó Napisten. veres tűzfényével vonja be az Ég tengerét és a benne úszó felhőket. amiért Dzsingisz khán és a török szultánok 9 yakvagy lófarkas zászlót teljes méltóságuk jelképének tekintették. arra leselkedvén. Ezek a színek a szemlélődő nomád pásztor képzeletvilágában az égtájak sajátosságaiból nőttek ki. A jeges. kék. nevekben. A zsákmány után járó lovas harcos Ázsia keleti végén. Ak-Ordu = Fehér horda és Kök-Ordu = Kék horda. A világtáj négy nagy angyalát (szellemét) köszönti az ősi hagyomány alapján a koronázási szertartásnál a felkent király kardvágása. hogy Attila "őrszemeit a világ négy része felé szétosztotta". kék és vörös és ugyanezek más-más színű szegélyekkel. a "fekete harcos"-sal. szürke. Végül felhozza Győrffy. tehát keleti (kék) török. zuzmarás. A napfénytől barnított. megpillantotta a határtalan tengert. Ezek: fényes (fehér). Konstantin császár feljegyezte a bessenyők nyolc törzsének nevét és annak legelfogadhatóbb megfejtését Győrffy György (Bessenyők és magyarok 1940. mint az orkhoni feliratokat rovó "kök" török. a nap északi és déli útja a két legfőbb. tarajos hullámaiban ott csapkodott az "azurkék sárkány" óriás alakja. veres. – "Sárkány és kígyó" az északi égbolt elsőrendű csillagképei és az ősi hindu hit "bölcseség négy rejtett Sárkánya" és az "égi Nagák" ugyanazt a fogalmat fedik.) adta akként. amihez 9-iknek a khán külön zászlója járult. Ezek az égtáj színek törzsi jelzések voltak és a törzs elhelyezkedése szerint lófarkas zászlóikon. Türk népek színnel jelzése itt-ott előtűnik. stb. nyugat: veres. Az ősi telepedési formából fejlődött az égtáj szerinti megjelölés. Félték a jeges fehér halált. a saragur. kiből az ő népe származott. fekete. mint akiket Szent János apostol a világtáj négy angyalának nevez. öltözeteik színében. A honfoglaló magyarság a kabarokkal szintén nyolc törzsre egészült ki. Onnan jött el az idők kezdetén a "bíbor madár". tehát fehér (északi) ogur. nyolc zászlóal jból állott. hogy Belső Mongóliában a Csahar és Barga törzs szintén 8-8 törzsre oszlik és zászlójuk színéről kapták nevüket. 121 122 . Tél és nyár életmegnyilvánulásai. melyben benne ragyogott Tengri kán (Isten) mosolygó kék arca. Az égtáj szerinti földrajzi elnevezésben fehér (északi) és fekete (déli) tenger ősi keleti emlékek. Ime ilyen lehetett Ázsia ősi lovas pásztornépeinek képzelete. bűvöléssel. ahol Csin császár Nagy Fal-a kezdődött. "holdfajú" fehér népeivel. Ez a tenger telve volt veszéllyel. ha arcát megmutartja. szenesedett dél. a töröknél szandzsákbeység (szandzsák = zászló). Ilyen a kínaiaknál: a "fehér tigris. A színek: fehér. A bessenyőknek Gardezi szerint zászlóik vannak és ezt a csatában magasra emelik. fehér hólepellel borított észak. a többi szín a közbeeső égtájat jelenti. Ibn Fadhlon szerint a Khazar nép neve is egy égalj neve. díszitéseiben is kifejezésre jutott. bíbor madár és azurkék sárkány". Egy fel nem bomlott török nép törzsi szövetsége égtáj szerint nyolc törzsből. fekete tengerével adták a déli égtáj színmegjelölését. amikor a nemzetségfő. tehát teljes nép volt és Árpád vezér joggal hordhatta a kilenc lófarkas jelvényt. sötétszürke. galambszínű. hogy az álmok időszakában a föld szépséges leányával egybekeljen és az isteni dinasztiát megalapítsa. ősatya sátrát köralakban vették körül népének sátrai. mint hún-turk törzsek nevei. hőségtől és tűztől feketére kormozott. Hajdan ez a Hadistennek szentelt karddal (v. kelet: kék. fekete harcos. nálunk kis és nagy zászlós urak. Kilenc lófarkas zászló a teljes nép jelképe. hogy lefalja az égről az ezüstfehér holdat.

vílágoskék. Szent István idejében Magyarországot Fehér-Magyarországnak. A fehér és fekete szín azonban a két Magyarország külső megjelenésében: népi ruházatában fennmaradt. kiket fehéreknek neveznek" ("Post haec rex Persarum Peroses cum Ephthalitis Hunnis. vagy posztóból kivágott és reávarrott díszek a fenti színekben készültek és a törzsek megkülönböztetési jelei voltak. mint keleti és nyugati magyar törzsi megjelölés nem maradt fenn. a korai telepedéseknek sok homályos kérdésére tudnánk ma választ adni. Itt is a törzseknek megfelelő 8 féle színtarkázással díszítve. A szűrt népünk minden közéleti.. Munkája hiányai ellenére is nagymértékű. Északi és déli magyart jelentette és ebben az időben már nem vonatkozhatott a faji tulajdonságból is kifejezésre jutó világosabb vagy sötétebb arc-. ).. quae dicitur Alba Ungaria. állandóan hadban járó népnek öltözékében is kifejezésre kellett juttatnia törzsi és nemzetségi hovatartozandóságát. Szent István udvarában 1006-1007-ben járt Querfurti Szent Brunóról Ademar (Historiarum Lib. Bölcs Leó bizanci császár írja őseink hadviseléséről: "sáncokba nem szállanak. testszélességű. A Fekete-Magyarország: Erdély viselete fekete (szürke) szűr volt. faji hovatartozóságra vonatkozott. Árpád magyarjai fehér-. Ung-. fekete.. . Bereg-.. Ezt a hadviselés elemi szabályai megköve123 124 telték.és Máramaros vármegyék déli. hogy Fekete-Magyarországba akart hittérítés végett utazni ("audiví enim de Nigris Ungris" . Ruháikon. mint a rómaiak. 31. "hasonszőrű emberek". Kivételt képeztek a pozsony-. csuha. mint fekete hún ágról irt.. 536ban) és a góth Jornandes (Kr. nemzetségi színkülönbözőségekre utalnak. hímzéssel vagy reávarrott színes posztódísszel. Ősi közmondásaink erre a törzsi. Fehér és fekete húnokról írt Procopius bizánci író (szül. – Erdélyt pedig Fekete-Magyarorszúgnak nevezték. magyarlakta vidékei (kabarok). A szűr és suba (zeke. kék. Erdélyben a kivétel a két Fehér vármegye volt. négyszögletes gallér lóg. A kék és veres szín. törzsi elhelyezkedésére. zalamegyei és csallóközi bessenyő határőrök. amely az oda telepedett fehér magyarokról kapta nevét és fehér és fekete szűrt vegyesen viselte. mint "kinek nem szűre. Helyrehozhatatlan veszteségünk. ez alatt Erdélyt értette ("Stephanus etiam rex Ungriae hello appetens Ungriam nigram" . A törzsek megkülönböztető színjelzésére a fehér. A honfoglaló magyarokról Nestor krónikája azt mondja: "azután (a bolgárok balkáni beköltözése után) jöttek a fehér ugorok és elfoglalták a szláv földet".R) Fehér.) azt hallotta. a Gyulák népe pedig a fekete magyar törzsek voltak. szemés hajszínezésére. társadalmi szereplése alkalmával használta és nélküle házát el nem hagyta. De Bello Persico) .. Egy évezreden át hű őrzője volt a magyar parasztság. mint a fehér hún ágról és a nyugati vagy urali ágról. Az u. pro eo. Stein Aurél Akadémiánkon tartott székfoglalójában a jüecsi húnokat a fehér húnok egyik fajának említette.) Említést tesz a fehér. máshoz állt) stb. ne vegye magára". Nyírség.és feketemagyarországi színkülönbségről is (írván: "in Provinciam Ungriam. A szűr ujja a végén kerekdeden varrott.. körül. továbbá Arad megye . vas-. Fehér és fekete magyar megjelölés a származásra és így a törzsi. mosony. 551. veres.. n. hogy a mult század közepén a még általános népviseletre vonatkozó részletes feljegyzés nem készült el. hogy Fehér-Magyarországban fehér szűrt viseltek. quos Albos vocant. továbbá Abauj-. ad differentiam alteri Nigrae Ungariae. a szűrön vagy subán gazdagon hímzett. zöld és sötétzöld színezéseket használták. "megfordította a suba gallérját" (vagyis hűtlen lett fajához. u.és Fekete-Magyarország. Ázsiából hozott díszruhaviseletünk. Fischer Károly Antal 1888-ban (A Húnok és Magyarok) a szűrök színezésére vonatkozólag országos adatgyűjtést kísérelt meg. akik fekete (szürke) szűrt viseltek. hátul hosszú. Procopius így ír: "az Epthalita Húnok. úgyhogy tarisznyának használható. hanem a csata napjáig törzsek és nemzetségek szerint vannak elszéledve". amit gazdagon díszítettek. szokmány) ősi. sopron-. subája. még a legnagyobb hőségben sem. mert ebből a magyar nép faji. talán mert a törzsek korán összekeveredtek. quod populus eius est colore fusco velut Etiopes"). Ebből azt látjuk. III. c. Magyarország és Erdély népe eredetileg 8-8 törzsre és ezek nemzetségekre oszlottak. továbbá a piros. Ugocsa. Zemplén-. Jornandes a hunok keleti vagy Kaspi ágáról. a törzsnek megfelelő 8 féle színű díszítéssel.

Boldogasszonykáta. Káta nemzetség innen indul el. némelyek közölök saját szántukból ottmaradtak. Az első fehér kőből épült. E legenda elbeszélő és hű ábrázolását.) T) Hogyan keletkezett nálunk a keresztény lovagkorban egy legenda? A mondaképződésnek egyik tanulságos példája Szent László király legendája a kun vitézzel. Ilyen ősi viselete Európa egyetlen népének sincsen. de védekezésül hátrafelé nyilaz. Szenttamáskáta. (V. hogy levágták. erdélyi részeken a románok és szászok. akik a Bessenyő hazában a Dnyeper folyó menti erődítéseket őrizték. A nemzetség hadi és nemzetiségi jelvénye a hatküllős aranykerék. Erre vonatkozólag egy eddig figyelemre nem méltatott adattal szolgálhatok. mint egy kis különbség a szókiejtésben s a ruházat színében. a felvidéki tótok. fejét a leány ölébe hajtja. Így a Kapuvári. Bíborban született Konstantin császár írja a következőket: "Abban az időben. együtt laktak az úzokkal és most is ott vannak. Karácsonyi János és Csoma József. a harmadik Kraknakátai. egyik ága azonban Szatmárba szakad. A harmadon Szent László a sereggel megérkezik és a kun vitéz a háta mögé ültetett leánnyal menekül. Pest megye északkeleti részében 7 községet ülnek meg. századbeli magyar festőművész falfestménynek három képe őrzi. a negyedik Szalmakátai. Szentlőrinckáta. Nem változott a betelepített rokon fajok viselete sem. "A fekete húnok. A hagyományok ilyen csodálatos megőrzése mellett feltételezhetjük a következőket: a pestmegyei kátavidékiek határőrbessenyők voltak. mondván. Szentmártonkáta. arra mutat. a zalamegyei Turnicsa középkori templomában. Egreskáta. stb. A második képen árnyas fa alatt megpihennek és a kun vitéz a földön elnyalva. ha erdélyi birkabőrről van szó. amelyekről rájuk lehet ismerni és meg lehet tudni azt is. A XII. bunyevácok. Még a fehér vagy fekete főszínt és a magyar törzseket jelző színtarkázásokat is átvették. a Káta uidéki bessenyők ma is térdig érő gatyát viselnek. hogy ily módon is mutassák atyafiaiktól való elszakadásukat”. Az ősi szokásokhoz való hű ragaszkodás következménye a több mint ezeréves népviseletünk fennmaradása. Csekekáta. azaz Árpád magyarjai közt egyéb különbség nem volt. Csekély módosítással ők is szűrben. akár ezrekből álló birkanyájat s ritkán fog abban egy-két darab feketét. mint más népeknél is a távolság szülte. S) Fogoly bessenyők ezer éve gyászban járnak. A betelepedett nemzetiségek. hogy a kelet felől jött bessenyőknek (patinák) a Dnyeper folyó menti határukon 6 váruk van. a második Tankátai. Az első képjeleneten a kunok betörnek a magyarok várába és az egyik kun vitéz a nyergébe emelt magyar lánnyal menekül. Temes megye déli harmada és a volt Szörény vármegyei rész fekete szűrt viselt. 126 . mint a nyugati végeken a horvátok és németek. ö. Mert ruháik csak térdig érnek és ingujjuk is rövidre van 125 vágva. ingujjuk sem lobogószájú. században ezek: Nagykáta. Megvannak a jeleik. a hatodik Giaiukátai nevet viseli. kik voltak és hogy népüktől elszakadtak. Melyik európai szűcsmester ne tudná. közép és nyugati része. Ezeket a határőr bessenyőket az Árpádok telepítési politikája szétszórva juttatja földhöz. amazt. ruthének és a délvidéki szerbek. zsinóros ruhákban jártak. mert ezer évvel ezelőtt Európa viselete csattokkal összefogott iepedőkből állt. emezt pedig nyájaik gyapjának színe hozta magával. Ezeknek az erődöknek nevét Konstantin császár feljegyezte. Aquila János XIV. sz ötődik Szakakátai (Szaka = szkíta). midőn a bessenyőket földjükről elűzték. hogy ez alatt fekete gyapjast kell érteni? S viszont nézze meg valaki egy magyarországi. vagy tarkát látni" – írja Fischer Károly.délnyugati és Torontál vármegye északkeleti. azaz Attila népe s a fehér húnok. Ezt a szokást foglyulejtett és telepített bessenyőink is követték és ma is étnek vele. felvették az őslakó magyarság nemzeti viseletét.

azoktól vették át az ókori görögök. 16. Mert. a mítosz. születése körüli évszázadokból származtatja. Ezt róluk csak a XIX. mini a hellének.) Nagy Péter cár korában csodás aranykincset találtak Szibériában. A dráma tárgya. kiknek kultuszára volt és van felépítve a letűnt és jelenleg élő emberek társadalma. hogy e nagy szellemek mitológiai történeteit. a nemzeteknek róluk szóló legendáit. vagyis azoké. isteni tanítások? Feltételezhetjük. Ők a Seregek és Bölcseség Urainak megszemélyesítői az emberiségben. és akiknek története maga az emberiség története" Téves volna azt hinnünk. e. a róluk szóló népregéket tisztán csak a képzelet szülte. Szibériában ősi Pogány monda kifejezője volt. mint Carlyle mondja: "Hőstisztelet." Ősi ázsiai monda átültetésének és a mondák évezredes fennmaradási lehetőségének bizonyítékát láthatjuk e példából. népvándorlási történetet őriz. legendának valódi történeti alapja is van. VILI. nem Aeschylostbl ered.A falfestmény második. "Középkori legendaábrázolásunk tehát a kunokkal kapcsolatban egy olyan képtípust őrzött meg. 127 128 . Kik voltak a Prometheus-drámában rejlő megváltás gondolatának megteremtői? Honnan kerültek ebbe az isteni színjátékba azok a mély. Megfejtését dr. fejlődésük előmozdítói voltak. erdei idilljéről nem szól legenda. A megkínzott titán az emberiség első isteni tanítója. Euphorion fia. Azonban mindenkor képletek mögé rejtették a történeteket és ősi tanításokat. hanem régibb. kun fejedelmi ruhadíszt. heroarchia vagy hierarchia. Turáni népek az emberiség tanítói Fajszármazási ősi turáni legendát dolgozott fel Aeschylos a "Leláncolt Prometheus"-ban. 460 körül írta és Athén színházaiban 2400 évvel ezelőtt játszották. A mítosz szülői vagy őrzői turáni népek voltak. Valószínűleg a kunok fejedelmi családjának egyik őséhez kapcsolódó történet lehetett a monda alapja. Minden ilyen mítosznak. A titán egyike azon óriásoknak. akik az emberiség kiválói. vagyis szentek uralma ez. hősöknek. a legnagyobb görög drámaíró művészetének legérettebb alkotása a "Leláncolt Prometheus". Történetében a megváltás isteni gondolatának legelső kinyilvánítását találjuk. VI." "E szibériai aranyakat a tudomány a Kr. Fettich Nándor régészünk adta. század minden konkrét tárgykörön kívül eső gondolatot tagadó szelleme állította. Mennyei emberek. amelynek magas színvonalú ötvösmunkája képbelileg tökéletesen egyezik a fenti képsorozat második jelenetével. (Jász-Kun kongresszus. 1939. heroszoknak. hogy az emberiség öntudata ébredésének hajnalhasadásán született. amely a kunok őshazájában. Ezen isteni színjátékot Aeschylos valószínűleg Kr. Az isteni színjáték ősi fajszármazási. Aeschylos. akik az ősi népek mitológiáiban szerepelnek.

aki a sabásiai misztériumokban a bölcseség kígyójának alakját vette fel. Szanszkritban promatha = tüzetgerjesztő szerszám. Eustratios. A nagy tanítónak "az emberek minden tudást csupán neki köszönhetnek". a Véda tűzistenével rokon személyiség. a "tüzethozó" tehát a megszemélyesített Pramatha. Mithrást. Ő az. akik Kína határvidékéről Perzsia határvidékére költöztek. A görög Io (hold) és a kínai jueh (hold) egy jelentésű. majd Zeus villámától sujtva a Tartarusba zuhan. E helyre már a történelmi időt megelőzőleg finn-ugor népek költöztek. A vándorlás a Kaukázus felett a Volga és Kaspitenger mellett az Arimaspok országán át halad. Prometheus Ió (Ea vagy Anahita)-nak. Promathi pedig Fohát. A Kaukázus szikláihoz leláncolt titán jövendőt mond: A Héra által üldözött Io. Azonban a legrégibb görögök az Indust is Nílusnak nevezték. E szentségtelenítésekért Kronosz lesujtja és átadja Zeusznak. Herkules görög nemzeti hős szintén óriás volt. A sabásiai ünnepély a Mithrás misztérium egyik változata volt. aki nem óhajtja azt. a szenvedő emberiséget. hanem csak drámai alakban öntötte azt. ki földi pályafutása után . amit a papok a sabásiai misztériumokban felfedtek. hol szent Nílusnak édes hullámai sásos oldalon lezúgnak. A latinban Lucifer = tüzethozó. P. Aeschylos azonban Siciliába menekült. Blavatsky: Secret Doctrine. bilincsekbe verve. a Hold fajnak. Nílus vagy Neilos néven nevezi az Indust Nagy Sándor és Virgilius is. A mai napig az Indust a Kala-Bagh vidékein Nil (kék) és Nilah = kékfolyónak nevezik. Cicero (tuscul. hogy az emberiség lelki fejlettsége olyan fokra. a Napot néhány ősi emléken Sabasius-nak hívták és a mísztalógusok Zeussal és Bacchussa (Bacchus és az orpheusi misztériumok is turáni eredetűek és Bacchus ősi szenthelye Scythogol volt) hozzák összeköttetésbe. amelyben azzal vádolták. Herodotos görög történetíró bizonyítja. Sam a misztérium. hogy e drámája miatt szentségtöréssel vádolták meg a költőt az athéniek és halálra-kövezésre ítélték. ahol az egyes fajok fejlődését adták elő. mint "egy közülünk való". akit az összes szkíta törzsek tiszteltek. Neve: "akinek jönnie kell" a "sötét Epaphos"Dionysos-Sabasius volt. Ez a mai földrajzi fogalmainkhoz képest különösen hangzik. emelkedhessen. Mati a szanszkritban annyi mint megértés. életkereszt) a szent jel és szerszám a szent tűz gerjesztésére. tehát az "angyalok bukása". Aristoteles egyik görög kommentátora pedig azt írja. elő129 130 retudó. a "sötét Epaphos"-t és ez a "fiú" fel fogja szabadítani Prometheust. a tűzisten fia. sem a drámában feldolgozott titkos anyag nem volt a görögök sajátja. hogy a szkítáknak Herkulesük volt. hogy az illető dráma előadásakor a botránkozó közönség halálra kereste Aeschylost és csak Dionysos oltára mentette meg. Ott szenved ezer évig. a teremtő tűz rejtélyét. származását és vándorlását. Az allegorikus titkos és szent misztériumtanítást tehát nem Aeschylos találta ki. ö. – s a Nílus-mező háromszögébe jöttél . hogy Prometheusból miért sugárzik a halhatatlan szeretet oly mérhetetlen mértékben a halandó emberek felé? A választ a tragédia adja: "Anyám pedig Themis Gea.A leláncolt Prometheus dráma tárgya egyik titkos misztérium részét képezte. – sok néven egy alak". görög forrásokra hivatkozom. hogy itt ősi és eredeti turáni. Aristatetes említi Ethikájában Aeschylosnak az Areiopagos törvényszéke előtt folyt bűnvádi pörét. Themis-Gea = a föld szülötte.) A dráma tárgya: a félisten lehozta az Olympusról a nagy titkot. vagyis testet öltésének legendája magyarázza a nagy emberszeretetet. máját Zeus sasmadara tépi. Ezért a jövendölésért a titán neva Prométheus = előrelátó. ősanyja. Quaest.) és alexandriai Kelemen azt is tudják. Io tehát a hold istennője és az indó-szkíta-hún fajnak Évája. (V. saját végzetes adománya alól. hogy az Arg-ionok tájszólásában Ió holdat jelentette. "a tehénszarvú leányzó" fiat fog szülni. Prometheus. hogy az egyik drámájában misztériumok szent titkait elárulta. az Ural folyó körül déli irányt vesz és elérí "a vízesést. vagyis a svastika. Eredetük az ismeretlenség homályába vész el. szkíta legendával állunk szemben. Arra vonatkozólag. Prometheust a Kaukázus hegységhez láncolják. továbbá Herkulesnek megszületését megjövendöli. Eustahius kimutatja. Felmerül az a kérdés. A kínaiak holdfajúaknak nevezték (juehti vagy juecsi) azokat a húnokat.: H. (horogkereszt. mely messze tájat a sors parancsa már lakul hagyó neked s utódaidnak". Ió a holdistennő és az eljövendő új fajnak évája.

mint az első emberpárnak bünhödése bekövetkezett. Ezt a vidéket Zajti (Magyar évezredek) a Kaukázus vidéki Kur és Araxes vidékére teszi és őket szkíta királyoknak veszi. 600 körül élt. ősi pélvi nyelvű szentírások és legendák alapján. hanem szkíta eredetű legendával állunk szemben. – akik mind turánok. úgy az „égszülte kígyónak". megszülettek az egyszemű ciklopsok. Elohim: "Eltörlöm az embert. A misztalógusok ugyanis a homlok közepén álló szemet a szellemi látásra való képességnek vették.félistenként az Olympusra került. taníttatván bizonyos Teutar nevű szkítától" . ahol egyszemű óriások őrzik az arany almafát. Firduszi a Sáh-Náme époszában. Vasat kovácsolni. mikor az első emberpár a bukott angyal. aki fiával. Alcaeus költő. Zeus. ki Kr. akiknek révüléses látóképességükből és ily állapotban való emberefeletti megnyilatkozásaikból. Ezek az uralkodók a hegyek között laktak. hogy Herkules megölte a sast. 7. hogy a nagy tragédiának eme gondolatai: "Zeus hőn kívánta kioltani" az egész emberi fajt. hogy nem görög. hogy Adám és Éva bibliai bűnbeesésének históriája szumír eredetű és a zsidók babilóniai fogságuk után hozták magukkal. – közelebbi hely: a Kaukázus vidé131 kére helyezi. amely az Isten paradicsomában van". ezzel is jelezvén. szintén énekelt a szkíta herosról ekként: "Achiles. ekként ír: "Herkules szkíta íjjakkal élt. hogy ne egyen az életnek almafájáról. – Herakleai Herodor. de a megjelenő Herkules a folyót a tengerbe terelte. Amit azután a görög nép képzete átvett. A Fekete-tenger vidéki görög telepesek szkíta forrásokból hallottak bizonyos shámán északi népről. vagy a szumír Utnapistim. hogy egyék az élet almafájáról. de unokája: Huseng felfedezi a tüzet és tűzoltáron szent tüzet gyujt. aki az egész emberi fajt "hőn kívánta kioltani". a Sabausiai misztériumban. a földnek színéről" . Hozzáfűződött olyan titkos tanítás. A törökben adom = ember. Vízözön által vízzé lesz ez a föld. Prometheust pedig feloldotta bilincseiből" (23. aki Kr. Sziamek-kel elvész az Ármány küldte didet (gonosz) elleni harcban. – Allegorikusan: Szt. mielőtt a tudás fájáról nem evett. Meglepő. – mennyire egyezik a héberrel. Vagy ott van a bibliai Noé. aki így szólt a többi istenekhez: "Ne legyetek irgalommal irántuk! Zajongásuk megszomorított engem" . oktatását elnyerték és jelképesen éltek a tudás fájának gyümölcsével. ö.): "A győztesnek megengedem. a Hesperidák arany almafája és Herkules történetét. A tragédiának ezek a mondatai feltűnően hasonlók a bibliai édenkert tragédiájához. Ezekkel az istenekkel szemben ott van Promptheus.. "aki egyedül merte megmenteni ezt a halandó fajt". "jövendőt mondó" – Prometheusnak neveztek el. mint pl. akit a misztalógusok "előrelátó".. amelyre határozottan azt mondhatom. akit teremtettem. a bölcseség kígyója. A babyloni Enlil isten. mivel a Sas nevezetű folyó elárasztotta a lapályokat. – Ádám és Éva neve is átvett. az a misztériumokban mély erkölcsi tartalmat nyert. – Az élet almafája a görög mitológiában is feltalálható. Indiában Adima és Héva. V. innen keletkezett a mese. "Prometheus volt a szkíták királya s nem bírván alattvalóinak élelmet adni. töredék). e. szántani tanítja az embereket. hogy turáni eredetű. Jánosnál (Jelenések II. Ilyen óriás volt ama szkíta király is. ahol a népek származását legelvontabb módon tanították. a büntetéssel megelőzni kívánta. e. mert halandóvá válik.. amit teremtettem. mint ahogy kezdetben volt és én egyedül maradok Osirissal". a föld első uralkodóját Kajurnorsz-nak nevezi. Vagy a magyar Tündér Ilonamesékben.. hogy "Prometheus az emberek faját ne védje többé". 132 . Ott is. Az isteni megváltásnak az eszméjét fejtette kí a Prometheus-legenda. Az egyiptomiak "Halottak könyvében" egy halott kérdésére azt feleli Tum: "El fogom pusztítani.. Tudjuk. 515 körül élt. Aeschylos maga is a Prometheus leláncoltatását és az egész dráma cselekményét Szkítia. Itt is értelem és érzék nélküli az ember. Ott a szumír Isten paradicsomában lévő életalmafa alatt ülő Adapá-t figyelmeztetik.. ki a szkíta földön uralkodol" (49-ik töredék). bilincsbe verték a szkíták.

kik vándorlásukban az Indus völgyében megtelepedtek. A Radzsput népek hadistene: Hara és a Mahábharata jelentése – a nagy Hara. amelyeken Herkulest ábrázolták. VII. teremtését. Az uralkodó családban ő lévén az egyetlen férfiutód. 610-ig uralkodtak Pandavában (Delhi). Ezek után nem lesz olyan délibábot kergető romantikus állítás az. az . Zarathustra atyja. e. így a származása törvénytelen volt. 1300-600 években. E szerint Vyasa indo-szkíta hún Hari nemzetségből való Santanu-nak. Ezek közül az egyiket. így az unokahúgától született fia: Panda lett Indranastha ura. halász leánya lévén. Santanu törvényes fiának. 1000 körül Pourusaspa. vagyis a lovas Pórus volt a királyuk. Hara-hunák a kutai és bundii indiai hún fejedelmek. E törzs legfiatalabb ága a Jareja nép. a Mahabharata nem árja eredetű. m. a Buda (Budha) által alapított Holdfajból. míg egy vérbeli herceg meg nem fosztotta az utolsó Panda királyt trónjától és életétől. (Tod id. Nagy Sándor is harcolt egy Flarikula fejedetem: Sambos ellen. Vichitravirjának csak leányai születtek és ezeknek szellemi apja és tanítója lett Vyasa. ahol a Bakui folyton égő naphtaforrásokat. Delhi uralkodójának volt a fia. James Tod: Annals and antiquites of Rajasthan c. mert szerzője Vyasa indoszkíta-hún. e. Pandafát feleségül vette. Kr. Yadu (Yadava) a Buda (Budha) által alapított Hold (Inda) nemzetségnek leghíresebb ősi törzse. Utódjai egyenes vonalban 31 emberöltőn át Kr. A Herkules legenda indo-szkítha-hún eredetű. kiknek melléknevük bahadun = bátor. hogy a fentihez hasonló mondaanyagunk volt. A kaukázusi Kur és Araxes folyók és a Meotisz vidékén az u. munkájában bebizonyítja. a Harikula tőrzssel együtt.Az égi tűz lehozatala kaukázusi eredetű legenda és ott született. az istenségtől származó törzs feje Vyaso. ősi emlékezéseket. Nagy Sándor történetírója szerint Herkules. e. hogy a Kaukázus népei turániak és a Cserkeszek és Georgiaiak ugor vérrel kevert népek. Arrianos. királyi szkíták települtek már a Kr. aki Harikules. – Vyasa a családfáját is levezeti a Mahabharátában. A Mari nemzetségből származó Vyasa. az özönvíz és egyéb vallási körbe is vonható történéseket. az Úr Krishna fiaitól származtatják magukat. 133 134 . mint a hún-török népeknél. mint a nemzetség feje Harikul-es nevet viselte. egy. hogy a világ legnagyobb hőskölteménye és szentírása. Hodgson Brian Houghton (Mongolian affinities of the Caucasians) megállapítja. Anyja Yojánagandha. Elveszett legendaanyagunk bizonyára felölelte a világ és az első emberpár. Kusán-húnok több indiai érme maradt fenn. Ősi települési helye ez a szabír (hún) – déli ugor népnek. Itt is. a tűztisztelő Zarathustra népének tűztemplomait találjuk.)."Ég fia". – akik a magyarság egyik alkotóeleme. vagy Hari törzs története. n. Diodoros említi. hogy Herkules az Indusok közt született. Zeus fia Indiában járt.

ami a szumír Adapa mítoszból jött. Ez a gonosz beállítás téves átvételből keletkezett. minden faj számára egy ∗ fej. Erre vonatkozólag bővebben magyarázok az alábbiakban. tehát beavatott emberfölötti lénynek. A barlangok. mely eltaposva lába alatt fekszik. hogy a magyarok ősei lator ördögök voltak. "Én kígyó vagyok. az "örökkévalóság kígyójától" Anantától. Hasonló a héber szeráfok jelentése. az Istennek eszméjével. sorozatos megújhodásnak. amely képzet összefügg az "örökké valóság kígyójának". bonc = pap) . aki a húnok származásáról előadja. piramisok beavató helyek voltak. A hindu és tibeti papi beavatattak. mint hazá-tlan. A "kígyó" jelképének magyarázata sokféle. "Kígyók" a mágus papok címe. Mindegyik ősi mitológiában szereplő kígyó és sárkány hétfejű. Egyik legelvontabb jelentésében a folytatólagos. Krisztus azért mondja tanítványainak: "Legyeték okosak. Az emberben lappangó emberfeletti erők Kundalini kígyója a "tüzes erű". A hinduk Fohátot kígyóval ábrázolták. Népmeséink sárkánya a garabonccal (gara = fekete. Nálunk a sárkány-rend jelvénye a farkába harapó sárkány volt. A kígyó az észbeli fejlettséget. A farkába harapó kígyó az örök körforgás jelképe. Ők tanították az embereket a misztériumokra. hogy őseink a boszorkány allrunoknak. A Szűz vagy Madonna a mitikus sárkányon áll. "Tlen" jelentése ma fosztó képzetet jelent. A hermetikus bölcseletben pedig az ősanyagba ömlött életet jelenti.) A kígyótisztelet nyomát az ősmagyar települések helyi neveiben feltalálhatjuk: Teté-tlen községek és puszták neveiben. "Naga" = "kígyók" voltak és a kelta druidák szintén . A "kígyó" az életfájának gyümölcsét nyujtja. amely egyúttal a zsidóban rezet is jelent. amely szó az ősgermán "allrunn = mindentudó" nevet jelenti. tehát átvett fogalom. amelyre a garabonc ül fel. a Genesisben a fával együtt ábrázolva. a hétfejű akkádiai kígyón keresztül.és leszálló csomópontját jelentik a keleti csillagászatban. a magyar néprege hétfejű sárkányáig. a szkítai pusztában kóborgó tisztátalan szellemekkel való öleléséből származnak. Jornandes írt erről száz évvel Attila halála után. Ebből kimutatja. az ősmagyar sírleletekben sárkányábrázolást találunk. mint a kígyók és szelídek. mint a galambok!" Ebben az értelemben veendő Pallas Athene kígyója. ezoterikus képeket találunk. hún hagyomány alapján. Herodotos második mondájában szimbólikus.∗ A "kígyó" tisztelete valamikor az egész földön el volt terjedve. Az elfogult Orosius elferdítve adta vissza a gót Jornandes "alliorume" szavát. Tetétlenek szent berkek lehettek. (A tűz ez esetben kozmikus jelentésű. Összefügg a sárkány minden pogány teológiában a holdnak tiszteletével. a Brahma. mert kígyótestű nőről van szó. Kézai krónikájában kikel Orosius véleménye ellen.. E név shámán szertartással kapcsolatban ma is él. földetlen szavakban: valamikor sárkányt jelentett. ebből megfejthető a zsidók rézkígyójának alacsony értelme. az Ökkévalóság jelképe. ami e legendában határozottan arra mutat. Minden nép ősi mítoszában felleljük a "kígyót".VIII. a halhatatlanságnak és időnek volt a jelképe. Az Osiris homlokán levő Ureus kígyó. A sárkány feje és farka a hold fel. én druida vagyok!" – kiáltották. A kínai mítosz szerint sárkány falja le az égről a holdat. Ha keressük a "sárkány és kígyó" tisztelet ősmagyar nyomait. valószínűleg Tibetből vagy még északibb vidékről származott Indiába és ott elfajult. hol tüzet okádva. Attila a kígyóévben hal meg! 135 136 . "Nakosh". Végül a tüzetokádó sárkány a kozmikus tüzet jelentette. az ősidők nagy beavatott mágusainak "kígyó" és "sárkány" nevet adtak. amely tüzesszárnyú kígyót jelent. mágus képességet példázza. hol anélkül jelentkezik. A hindu "Naga" kígyóisten a héberben. Tehát még ebből a gyűlöletsugallta írásból is felragyog a mindentudó. de mindig rejtett. tehát egy emberfölötti lényről.kígyónak" nevezték magukat. Visnu és Siva fején levő Naga kígyóisten is. aki "kígyó" – ősi legendája. A "bölcseknek". Barlangban kél egybe a félisten Herkules az aszszonykígyóval. A réz jelentése a női princípium.

György lovagrendjének és Zsigmond sárkányrendjének jelvénye. a mongol sereggel. a hétfejű sárkány tüzet okád és a hetedik fejében van ördöngössége. kosár. 2. IX. r 3. ha félreáll. A sárkány különösen a garabonccal függ össze. a Báthoriaknál a címer 3 sárkányfoga. mert a nap erőt ad neki. majd amint a sárkányt nyergelve a felhőbe repül. azt megőrizték és ebből házi istent készítettek és utódai lettek a ri-őrzők. Az a darab. Ősi emlékezés felújítása Róbert Károly sárkányölő Szt. korszakokkal előbb thlen-kígyók. átcsaptak volna rajtunk és egész Európa néprajza. tehát a legelvontabb ősi kinyilatkoztatás hagyománya. ezek az őrök gyakran asszonyokat és . (Herkules is a hétfejű Hydrát győzte le.) A hét fejű sárkány ősi mítoszunk maradványa. kazárok. a rokon bolgár nép a Balkánon. A sámán pap révülését tartják fenn ezek a mondák.) Népies regéinkben a sárkány lefalja az égről a napot és a holdat. A sárkánnyal hajnal előtt kell küzdeni. Ez a kozmikus erő beavatkozását jelenti. A nyugati keresztény kultúra a húnok. (Blavatsky: Glossary 259. Sárkány etimologiailag Char vagy charrukhán = fejedelem címe volt (kharkas). Lehet a sárkány asztrális-jelképes jelentésű. Athénben Athene Pallas tiszteletére kígyókat tartottak és jóslásra használták. és Bizánc keresztény kultúrájának zászlóvivői és pajzsai lettek a magyar és bolgár ősök. A nyomon követő rokonfajú lovasnépek rohamait mi fogtuk fel és sorstársunk. majd amint ráolvas és bűvös erejét kitöltvén rajta. Róma. Ősi nemzetségeink jelvényeiben is szerepei a sárkány. Mi lett volna.) (Khasi = kas. amit megőriztek.és kézkörmöket. ezt hozzák a thlennek és így igen sok fekete mágikus varázslást űznek. Egyiptomban Therumtisnak. egy thlen-né nőtt és azóta is megszállt egyes brahmin családokat. Népregéinkben. Amint a legenda mondja. vagy Bel isten tidszteletére.gyermekeket ölnek meg. Békés élet mellett a mai 12 millió helyett legkevesebb 30 millió színmagyarnak kellene e földön élnie 137 138 . sárkányoly laktak a barlangokban és embereket. Más variációban királyi szüzet rabol el. keresztény kultúrája. eszközévé teszi. A magyar államalapátás pedig a legnagyobb hatással volt a keresztény európai kultúra kialakulásában. amit a Khasi-k kaptak. Babilonban Bál.Ri-thlen rettenetes fajtája a fekete mágiának. állatokat felfaltak. sőt a nyugati népek világuralma is másként alakult volna. Ezt a rettenetes sárkányt (thlen) a helyi Szent György darabokra vágta és minden darabot más-más vidéken elégettek. Az előző fejezetben kifejtettem. lap. Egy darabot. vagy ha a rokonfajú népekkel. magyarok és bolgárok nélkül ki nem fejlődhetett volna 1. vagy az ozmán törökséggel együtt menetelt volna a magyar? Európa védelmében szörnyen kivéreztünk. Pl. amelyet az indiai Cherra-poonjee-ban a Khasi hegyekben űznek. A nagy Kazárbirodalom akasztotta meg a mohamanedánizmusnak Európára ualó átterjedését: Ugyanis 637 körül az arabok a perzsa birodalmat megsemmisítették és hódításukat észak felé. Sajátos keleti hadművészetünk nélkül a népvándorlás fergetegszerű rohamai. Kígyó és sárkány csak a középkorban lett a gonosz ábrázolója. A testről levágják a láb. a Kaspi-tó keleti partján lakó törökfajú népeke kiterjesztették. hogy Attila húnjai törték össze a római légiók által behozott és nagy erőre kapott Mazda vallásból származott mithraizmust és ezzel a kereszténység gyors elterjedését mozdították elő. Hogy ennek a thlennek kegyét megnyerjék és életüket megmentsék. a Kaspi-tó nyugati felén azonban a kazárok a hódítókat megakasztották. a holdkirálynőt.

és akkor ne vonjanak le következtetést az etikai fejlettség primitív voltára.. Filológusaink minden adatot. mint az ókori római. ezért csak kevés nyom maradt fenn. de azokat kellő mértékben nem értékelték. ami nem az ő rendszerük alapján épült fel és nem fogadtak el adatokat. Babylonban stb. Filológusok nyúltak e kérdéshez és nem vallásfilozófusok. politikai. népmesékben. vagy egyiptomi mitológia alatt mit írtak meg? Oly mitológiai meséket. Sőt még az ilyen adatokat is átszűrték az ő sajátos szemszögükből kiindult beállítottsággal. Ez a tulajdonképem lényeg. Még ha egy római pap lépne elénk az ókor ködéből. az sem nyújthatná azonban a vallása. etikáját egyedül a fennmaradó népmesékből akarnál megismerni. Ezt az embertípust úgy lehetne jellemezni. lényegét. népies szokásokban. egyiptomi. ahová a jelenlegi kritikosok jutottak a görög-római mitológiával. stb. vagy "akinek füle van a hallásra. Következtethetünk a honfoglaló magyarság etikai. vagy primitív értékre szállítanak le. mint a vallásújítás korában Angliában felmerült puritánok túlhajtott típusait. Utalok arra. a lelkileg fejlett keveseknek szólt a tanítás ezoterikus része. az ősi bölcseség egy részét adhatta. összegyűjtött népies regék. Ezek a tudósok az eszmék lényegébe nem ha toltak be. Csodálatos rövidlátással ezek az emberiség gyermekkorát lehetetlen rövidre fogták s így rejtéllyel álltak szemben. fellobbant és ismét eltűnt az általános sötétségben.. Költő fantáziájában született. Az ősmagyar vallásról Az ősmagyar vallásról írott emlék nincs. az hallja . A nép ma is mesél. – voltak ezek a mítoszi történetek. amit Ipolyi Arnold. ami. népek. Szerintük a többi népfaj egyforma sötétségben élt Euráziában.X. sok esetben a családi élet tisztaságát megcsúfoló istenségek és heroszok gyülekezete. telve szangvinikus életörömökkel. Mondják. jogi és etnográfiai fejlettségéből. A vallások igazi lényege tehát titkos volt minden időben. "házban" beszél. Sőt a titkosságra is figyelmeztet: "Ne vessétek az igazgyöngyöt a disznók elé". hogy nem tudunk 140 . Kandra Kabos.". Megzavarta őket.. nagyon gyors mértékben. század kritikusainak nagy hibája volt. amelyeket konkrét bizonyítékokkal alátámasztva nem láttak. ezért következtetés alapján keresték nyomait a mai magyar nyelvben. Filológusok általában véve mit értenek mitológia alatt? Görög vagy római. Utalást találunk ugyan az ősvallásra az egykori kútfőknél. Amikor azt mondja: "nem bírtok el többet" . csak nyomokat találunk. Ha ma megsemmisülne a keresztény vallás etikája és több évezred mulva hasonló kritikusok a kereszténység lényegét. oda jutnának. Az ősmagyar vallást. amelyek a magasműveltségű népeknél primitív erkölcsi felfogás központjába helyezik az istenségeket. mert következtetéseket vonhatunk le az exoterikus és ezoterikus vallási felfogásra egyaránt. vagy tagadásba vesznek. hogy mindent tagadásba vettek. A művelt. Csengery Antal vagy Kállay magyar mithológiánkban felhoznak. – amik ma is születnek. görög. Rómában. az ezoterikus tanítás kevés választott részére misztériumokban folyt le. s hasonlóképen az egész Olympus pajkos. amely szerint ezek a kiváltságos népek. oly becsesek. amikor a történelmi kor hajnalán megjelent emberiséget már igen magas kultúrális és főleg etikai fejlettségűnek találták.. Görögországban. Hasonló mitológiai népi mesék ma is keletkeznek. hogy a kereszténység korai századaiban szintén volt misztériumi tanítás. Erre teóriát állítottak fel. 139 E legendák azonban a vallás lényegét nem fedték. van és lesz. s a népvándorlás korában rendkívül nagy erkölcsi és kulturális primitívséggel jelent meg. Egyiptomban. mert mindenkor úgy volt. ami a megírt és fennmaradt mitológiai emlékek mögött a dolgok igazi lényegét. asszír. hogy az átlag nép részére a vallás tanítása exoterikus. Maga Krisztus is többször mondja. Mivel ezek a tanítások titkosak voltak. Ahol Zeus joviális törzsfő. ha kutatjuk. Tehát ismerjék el. A mindent tagadás logikátlan kritika és romboló. hogy az egyiptomi első fáraók és a szumírok magas kultúrája mellett ott találták egyidőben a kőkorszakbeli népek kultúráját is. mely nyomok azonban mint drágakövek. A XIX. miként a sötétben egy Láng.. hagy nincs adat. kultúrális. szumír. ismert hazájukban kifejleszthettek egy helyi igen magas kultúrát.

vallást követik. . amit: "Pártus ős elvek"-nek neveztek. Balokk.) Baktriában lakó Kusánok (Juecsi húnok) iráni kultúrhatásra Mithrát. mint nélkülözhetetlen esillagászakat és jósokat. Az ősi vallási központokból elindult mágus papok terjesztették el Médiában és Perzsiában a húnok vallását. században őseinknél megfordult Ibn Rusztah arab kereskedő. perzsák. A mágus vallás ugyanis túlélte a szumírokat. A szumírok ősi mágus vallása mindezen népek vallására kihatással volt. mely szerint a tűz körül nagy táncvigalmakat tartottak. mint Chagan. Anahitát imádják és a Szent tüzet tisztelik. a tüzet imádják". hanem mitikus meséik.) 141 142 A finn-ugor népek délkeleti ágából származó Onogur őseink vallásos fejlődésére gedíg közvetlen szomszédaik. templomi szolgálatra. ez a vallási rendszer az ősi hún vallási központokból indult el és mint Adi-Buddha-rendszer hódította meg Észak-India és Tibet buddhistáit. Róma késő századaiban a császári udvarokban ott találjuk a mágus papokat. mint a görögöknek vagy a germánoknak. hogy voltak kötettük buddhisták és mohamedánok is. Ez utóbbiakat böszörményeknek nevezték. Uralkodójuk a sah címet veszi fel. vagyis "Kala Chakra" néven tanulmányozott. Az ősmagyarok egyik nagy tűzünnepe a keresztelő Szent János napjára esett. mégis rokona volt. mítoszaik. Bokhara és Gurzastan. a nagy Khatunt és egyily tűztemplomába vitte. Legalább is igen sok mazdahitű élt országukban. így honfoglaló őseinket is. Mobad-ok éltek. McGovern i. Oly magas kultúránál. földjüket a bessenyő (bedzsnák. Ahura-Mazdá-hoz és Ardvisura-Anahitá-hoz (Boldogaszszony) fohászkodó mazdayaznán hitük mellett bizonyítanak a következők: 1. hogy csak primitívségeket találunk. 2. ö. Olyan fehér-húr centrumokban. Az. hogy a kubáni őshazában az első keresztény magyar vértanu Gorda volt. Khatal. Behram sassan király 427 körül elfogta a hún Khákán feleségét. patinák) és székely tartomány közöttinek mondják. (Modi: A húnok ősi történelme. Az uralkodó vallás mellett a honfoglaló magyarságnál nyomoly vannak arra is. Ez a tény arra mutat. Törökfajú népeket. ezt logikátlan feltételezni. hagy nem volt olyan értelemben vett magasfokú istenhitük. hogy a IX-X. mert az ő szűrőjükön keresztül csak azt vélték látni.semmit az ősvallásról. Amint a Shambala fejezetben elmondottam. A kereszténység is ismert volt közöttük: Tudjuk. Irán és Turán közötti ezt a vallásháborút írja le Firduzi a Sahname c. – írja a IX. sőt az utód Asszír és Babilon birodalmakat ís. amit Kőrösi Csoma Sándor a tibeti buddhista kolostorokban "Idők köre". kazár-húnok és pártusok voltak hatással. azt a primitívséget csak az afrikai vagy az ausztráliai szigettenger vad népeinél tételezhetjük fel. m. századbeli ősmagyaroknál ilyen nagy vallási türelem volt. A magyarak a tűzimádó perzsa. hősi époszában. hogy az ősi magyar vallás uralkodó és domináló vallás volt. Abulféda így ír: "A magyarok török nemzet.és tűztiszteletük közismert: Az első idegen feljegyzést a német Inohoffer 1026-iki jegyzetében találjuk. az indoszkíták. A húnok később már Zarathustra vallási reformját nem voltak hajlandók elfogadni. Ázsia közepéből előretört hún véreink shámán hitvilága a természet rejtett titkainak bőséges ismeretén alapult. Amit ők állítanak. Onogur őseink vallása és a később rátelepedett hónok vallása tehát hasonló volt: mágizmussal kevert Mazda-hit. hogy a hún király és felesége mazda-hitű volt. Nap. nagyfokú türelem jellemezte a mások vallása irányában. amelyben éltek. nem zárja ki. fáknál tartott kezdetleges természetimádat lehetett. mint foglyot. Az ősmagyarok magas fejlettsége mellett nem lehet azt feltételezni. melyek legfeljebb csak démonhitre vonatkoztak és valláauk csak a köveinél. népdalokat énekeltek és a tüzet átugrálták. tűztemplomokba jártak és Baz és Barsammal imádkoztak. A húnok vallása a mazdahit volt és ha nem is volt a tiszta zoroaszteri vallás. mely az Avesztavallás ősi formájává lett. Harlez professzor szerint (Introduction to the Avesta) az avesztai Mazda vallás sohasem volt igazában a perzsa nép vallása. s ne mondják. Ugyanígy nyilatkozik Dsajháni. (V.

– Kiemelt jó tulajdonságai a jóakarat. és Magyar Akad. melynek köréből a szavak származnak. Ertesitő 1850. varázs. Ármány. n. A honfoglaló vezérek között Tuhutum a Sahname egyik hősének nevét viseli. 5. pap. Ezek a bolgár-török érintkezés ideje előtt felvett iráni jövevénysxavaink. 9. Zarathustra bölcselete szerint a mi világunk két egymással ellenséges elvnek. . mely mindkettő egy Isten alatt szolgál. Ahura-Mazda vagy Isten. bálvány. (Jerney János utazása a II. köveknél való istentiszteletüket királyaink törvényei tiltották. A zend-aveszta vallási rendszerét a leghozzáértőbb módon Shams-ul-alma dr. Ő a Mindenttudó Úr s mint ilyen.) Amennyiben ez az oklevél a kritikát kiállja. Azért alaptalan a dualizmus vádja. a jó elvnek és a gonosz elvnek a műve. ördög. Jivanji Jamshedji Modi parszi professzor foglalta össze. igazságosság. Bacchus kultusza a szíriai Scythopol-ból (szkíták városa) származott. A honfoglalók pénzei is. Gyarapító és Sorvasztó. Szerinte a zarathustriánizmus vagy parszüzmus monotheisztikus vallási forma. 3. mert Arimán a zarathustraizmus felfogása szerint hasonló a keresztények ördög fogalmával. Ötvösművészetünk szaszanida hatást mutat. akik jámborak gondolataikban. a testi és lelki. Fettich Nándor meghatározása szerint a Bacchus kultusszal kapcsolatosak. II. sz. I. melyek létrehozzák a mi anyagi világunkat. melyből kisebb méretű. Ő a Teremtő és Fenntartó. ezüstből vert szakállas férfifej került elő. mindkettő nélkülözhetetlen a teremtett világ fenntartásához.és állatáldozataikat forrásoknál. a gonosz elv és a pokol elpusztul.) 143 144 A mazda vallás igen magas erkölcsi fokon álló egy Istent hivő vallás volt. tökéletesség és halhatatlanság. 8. 23. Összeházasodás folytán keveredés is volt a perzsákkal. Minden fény: igazság. Ahura és Ahura-Mazda nevek alatt ismer. Egy Isten létében hisz. Ezek a veretek dr. amelyek őt arra bátorítják. 163. üdvös ellenőrzés. hogy az átvevő nép a szavakban jelölt fogalmakat. úgy alapos igazolás a mazda vallásunk mellett. az okok Okozója így Teremtő és Romboló. Ahura a határtalan fényességben lakozik. 50. 1. Valószínűnek látszik. Jerney közölt egy I. hogy a Pomáz határában legutóbb feltárt kultuszhelyen kőbevésett fejek is e kultusszal kapcsolatosak. behemót. ú. A téli napforduló Mithrás tiszteletéből máig is fennmaradt a dunántúli regölés. A nagy és végtelen világegyetem az Ő kezének munkája. Mithras napistent Sabasiusnak is hívták és az ősi misztériumokban Zeussal és BacchusDionysos-sal hozták összeköttetésbe. Iráni keltúrhatás alatt álló vidéken éltünk. Két olyan honfoglaló előkelő sírt ismertünk (Zemplén és Galícia).Ló. Amiként két ősi elv van Ahura-Mazda alatt. 6." Fenti szavak pedig mind a vallási kultuszra vonatkoznak. műveltségi szót vett át. A Bundahis szent könyve szerint gonosz szellem nem mindentudó és nem mindhenható. a Gonosz (Angra-mainyus) a végtelen éjtszakában. hogy jót. boszorkány. mint a nappal és az éjtszaka és bár egymással szembenállnak. A vízkereszti naptiszteletet pedig a folyóvízbe gázoló csodafia szarvas regölése tartotta fenn. gonoszság és tudatlanság. 4. börzsöny (harson) stb. jóság és tudás. Ezért az erkölcsi világban az erény elnyeri a maga jutalmát. – E kultuszra vonatkozó fennmaradt zendből eredő szókincsünk: Isten. amelyen az olvasható: "Ne wemoaggouc Bardous es eulwec ereus zen Meseit". patvar. Ő uralkodik az anyagi és anyagtalan. Ellenőrző atyai kezével összhangot és rendet tart fenn. András korabeli oklevelet. az már törvényszerűen következik. jámborak szavaikban és jámborak tetteikben. fáknál. hogy egy nép egy más nép nyelvéből számos. A világ története a két elvnek küzdelme. Ahura-Mazda (összevonva Ormuzd) meghallgatja azok könyörgéseit. minden sötétség: hamisság. (Ne imádjuk Pártus ős elvek erős szent jeleseit. a láthatö és láthatatlan világon. Az ember tevékeny részt vesz e küzdelemben. a vétek a maga büntetését.) 7. jámborság. pártus (parszi?). azonképen két elv van az emberi természetbe is begyökerezve. "Abból a tényből – írja Zichy István –. akit Mazda. (A szaszanida ornamentika azonban középázsiai halásra fejlődött ki. az ember feltámad halottaiból és örökköntartó boldogság fog e világon uralkodni. sátán. és nem szabad összetéveszteni a mai modern Hanisch-féle ál-mazdaizmussal. 1. sőt az egész műveltséget átvette. Ha elérkezik azonban a megjelölt idő. ocsmány. A két elv oly elválaszthatatlan. sz.

az arab sirat-borotva-híd. A tüzet sok helyről. miként a pénztőke. mint tűztemplomok ismeretesek.) Hisznek a Mennyben és Pokolban. ráolvasások. Vértem: a tisztaság. vagyis olyan bölcset jelent. jelezvén ezzel is az emberek egyenlőségét. rossznak tisztítója. A templomba szánt tüzet kilencszeres megtisztítási szertartásnak vetik alá. de ez nem imádat. S Ármánytól jött bűnök bennem mind kiégtek. Zarathustra így énekelne: * Ahura Mazda bölcs Úr. amott számtalan Fravasi. "Jámborság a jó. szentélyem: a Tüzed. Ha jó tettei. Istenként nem imádják a tüzet. különböző társadalmi rangú emberek házától szerzik be.vagy arra csábítják. a maga egész nagyszerűségében. úgy a "Hamastgehan" (a keresztény purgatórium) helyére jut. hogy gonoszat tegyen. Ez az édenkert "Élet fájá"-nak felel meg. 145 146 . ha egyenlő súlyú a jó és rossz tettei. A parszi tüztemplom szentélyében égő láng az Isten jelenlétét jelzi. dicsőség és fényesség jelképének tekintik. főleg mint révüléses (önkívületi) állapotban elért jövendölések. Már a Kr. démontisztelet stb. dicsőség helye. mely egyezik a hinduk Soma növényével. ha nem gondolsz semmi másra. S`ramán szanszkrit szó és aszkétát. 1000 évvel élt Zarathustra vallásos fohászait a mervi vagy keleti atropatánei nyelvjárásban írták meg. Fegyverem: jó szavak. Égi sors jelképe. Pokol a homály. A bíró leméri az ember tetteit egy mérlegen. * Shamánok természet-törvényeken alapuló mágikus vallása korcs formában. Szívünkben gyujtván magasztos égi Tüzed. a kínai Woghó-híd azonos fogalmak. azaz Meher bíró elé. vagy a pokolba taszíttatik. sammun = semmi. vagyis Rosszakarat befolyást gyakorol az ember gondolataira. a mennybe jut. vagyis Jóakarat (a magyar behemót ember) és Akamana. a semmiség állapotának adta át magát. Beheman." A menny kikötőjébe a te biztos révkalauzod. csak az igazságot és nem teszel mást. a vogul és több északi szibériai népnél fennmaradt. vagy rossz tettei lenyomják a mérleget. melyet itt kerubok. Amikor a parszi hívő a szent tűz elé járul. e. gondolat és tettek. A párszi istentiszteleti helyek. A parszi bár tiszteletet tanusit a tűz iránt. A csinvathíd. (Szumírból származott ősi tanítás. Ime hű harcosod szent Tüzedbe lépett. bűnök bocsánatja. csupán azt a ragyogás. A tűztemplomok tüzét éjjel nappal táplálják. a nyelvet használták. Szent Tüzed: út Hozzád. ha nem beszélsz mást. jó szavak és jótettek megőrzésében áll. legszentebb Isten.∗ ahová az elhalt lelkét Srosh angyal harmadnapra a halál után elvezeti Meher Dáver. hogy tiszta maradjon születésétől fogva". Napod virradtáig – ameddig eljövend Lankadatlan küzdök Valóság Teérted! * Az ősi zend nyelv volt a Mazda-hit vallási nyelve és a mágus papok is ezt. azonban ez a nyelv régen kihalt nyelv volt és maguk a perzsák sem értették. azaz őrszellem őriz. csak az igazságra. aki mindenről lemondott. Meher Dáver angyal éa az egyiptomi Thot alvilági bíró is egy. ragyogás. Felajánltam magam Jelképed őrének. – ez a Zarathustra vallás mottója. sötétség és bűz otthona. akként kamatoznak az életben és a halál után is. az Edda Bifrost-alvilági-híd. E nyelven írták meg az Avesta szent könyvét. gondolatok. A kettőt a "Csinvat" híd köti össze. Tomboló viharban rejtőző Csendesség. Jelképed szent titkát adtad minékünk. a tisztében ∗ eljáró pap a szent tűz hamvát e szavakkal nyujtja át: "Por a porhoz" A tűztemplomon kívül a parszi Isten imádatának templomául tekinti a természetet is. A kínai chamon. szavaira és tetteire. csak tisztességest. és mint Isten legtökéletesebb szimbólumát tisztelik. "A legfőbb jó az ember számára. Menny a sugárzás. A lélek halhatatlan – tanítja ez a vallás és a lélek halhatatlanságának jelképe a fehér Homanövény. Az ember jó és gonosz tettei.

ahol a tanító (guru) utasítását betartva gondolatkoncentrálással. Az ősmagyar papi rend táltosa a mágus pap. Oltáraikon lobogó kilencszeresen megtisztított szent tűz a Napisten jelképe.A szibériai shamán előkészület után önkívületi állapotba. Berozosz káld csillagász. bűvös jelentésű és csak a keresztény korban lett gonosz jelenaésű.) Látja a multat. tatos = tudós. A feketemágus neve garabonc (gara. Venus-Astarte-Istár a szerelem istennője. Mai utódaik a javasasszonyok. Cél az emberben rejlő természetfeletti erőit tudatos kifejlesztése. Táltos nevet Csengery a finn táto. béljósok voltak. Vallásukra vonatkozólag annyit tudunk. tudós. Ez a kultusz oly ősí. hogy a hadsereg egyik zugában meghúzódva. Ősmagyar vallásban mindezed a kultuszok megvoltak. a légzést szabályozó gyakorlatokkal rendkívüli fizikai és pszichikai képességeket fejlesztettek ki. amelyekre a bűvös éneklés közben elméjét irányította. hogy "sok mágust. ma Esztár a falu neve. ami nagy fejlődésen ment át. a harc folyamán megbűvölték és látományaikkal megrémítették az ellenséget.és vízkultusz. akit korai gyermekkorától kezdve nevel ily célra a papi rend. de a keleti mágusok természet147 148 . Az ősmagyar napkultusz legkifejezőbb szertartása a fehérlóáldozat volt. azonban műve elveszett és csak töredékek maradtak fenn latin és görög írók idézeteiben. Ezekkel szemben a mágiának magasfokú képviselői a káldeai máguspapok éppen úgy. minden életmegnyilvánulásukat lekötő gyakorlaton estek át. – sziderikusnál a nap (Utu). E varázsló papok beavatkozásának tudták be az egyik csatavesztést. a római-görög népeknél. feljegyezvén. kik között az "oltáron nézők" állatorvosok. ∗ Istár csillagisten neve a biharmegyei Isztár falu nevével egyező. ill. Mesterségüket tanulás útján sajátították el. bölcs szóból fejti meg. büzürgan nagytudományú. misztikus elmerüléssel. a hinduknál és más ősnépeknél is megtalálható az ősi napkultusz nyoma. amely a hold jelenségeinek titkához fűződött. révülésbe jut és "lelke a testét elhagyva. A legszigorúbb önmegtartóztató élet. mely név a perzsa büzürk. Kozmikusnál az Ég (Anu).) Thuróczy "bűbájos nő"-nek nevezi a "boszorkányokat". Az avaroly papja "Taradun" volt. Káldea volt azonban a nagy keresztút. ahogy jövendőt tudnak mondani. Az "éj királynéjá"-nak korrelatív erői a modern tudomány számára szunnyadnak. mint a világ. Az élő Isten jelenlétének jelképe a tűz. akiknek igézései igen kedvesek voltak az urak előtt".és csillagkultusz kapcsolódott. Már a bizanci Theophylaktos feljegyezte a magyarok (turkak) papjairól. misztikus teológiájuk átélése: A mágusok hazájának Káldeát (Babilonia és Asszíria) és Perzsiát tekintették. eljut azokra a helyekre. Bélus papja Kr. hogy kozmikus és sziderikus volt. kara = fekete). * A parszik tűztisztelete a Napkultuszból fakadt. Elveszett kozmogoniájával a káld asztronómia és asztrológia. előírt életmód és született készség a haladás főfeltétele. 280 táján görög nyelven hazája történetét és vallását megírta. aki a jövendőt előre látja: (Vámbéry. Az ősi bonc az orvos pap volt.∗ istenek háromságával a nap vagy a tűz-. Már születésekor és kora ifjúságában megnyilvánult jelek és képességek kiválasztottá avatták. föld. India és Egyiptom valamennyi teológiája találkozott. Alap az ős szumír vallás volt. egészséges szervezet. mint indiai és tibeti kollégái (yogi. e. hold (Enzu) és a csillag (Istár). Vatha fia. a káld mágusok nagy titka." (Lönnrot. betegségek okozóit stb. A szkítáknál. a halottakat és a távoli tájakat. A bolgár-törökök mágus papjairól irt a bizánci Zonarosz. a föld (Inlil) és a tenger vagy őskaosz (Inki) istenek háromságával a lég-. Számos bizonyítékukat a ma is élő népszokásaink nyomán mitológusaink bőven feltárták. Az említett napkultusszal egyformán ősi a hold-kultusza. Álmokat fejt meg. a hold. Más feltalált ékiratos táblákból csak a történelemre vonatkozólag tudunk megfejtést találni. ahol Perzsia. láma) hosszú. János 1061-ben visszatért az ősi magyar hitre és Thuróczi azt írja róla. ma a szentélyekben a mécses és gyertyák tüzében jut kifejezésre. Egyiptomba Ankhenaton fáraó hozta be az Aton = napkultuszát. aki tud. a jövőt. halottlátók és bábáik. A napkultusz a legősibb a világon. bűbájos nőt és látót gyűjtöttek maguk kőré.

A csillagok körforgása a világtájakat adták. Ormutag bolgár khán palotájának romjai közt a feliratok "Tangra" – Isten (Tenger) nevét említik. és ennek lovat áldoznak. A fehér és fekete mágia (isteni és ördögi) következik az előbbiekből. Ennek hoznak véres áldozatot: "Áldoznak barmokat. földnek és az istenségnek áldoztak. A kilencedik hónapban általános ünnep volt. fenntartója és megölője az életnek. avagy rettenetes ∗ Azonosítható helynevek: Haraly. más állatokat. Az ősmagyar holdkultusz nyoma még ma is élénken él népünk szokásaiban. hegyek. századbeli orkhoni sziklafeliratok pedig "türk tengriszz. Ez az élet kelyhe. Az ősi húnok pl. Orkán. A buddhisták "Ohm." néven említik a "törökök istenét. Szertartásai nem voltak egyedül mágikus szertartások. de egyedül imádják és Istennek nevezik azt.vagy tűzkultuszon kívül egyéb kultuszaikról a görág Theophylaktos így ír: "A turkok (magyarok) tisztelik a tüzet. Nálunk Bornemissza Péter 1578-ban megjelent: "Ördögi kísírtetekről. Minden kerület agy régi kardot állft az oltárra és "ez aztán Ares istenképe". Indiába átszármazott hún népek hadistene Hara. – mondja Hunfalvy (Magyarország Ethnogr. A már említett nap. Minden év első hónapjában. A 4-szer 7-es beosztás a holdhónap 28 napját adták. oltárokat és templomokat nem emelnek. amit a sírszobrok alakjai kezükben tartanak.szemlélete bőven behatolt titkaiba. csillagisteneit. Csillagkultusz vezette az ősőket az idő szent hetes számához. akinek lovat áldoztak. összeírták a törzsek tagjait és állatállományát." Az ősmagyarok természet-kultusza duális. nommádok közös tulajdonsága volt e kultusz. 149 150 . Az ötödik hónapban az ősöknek. hogy a hold delejessége szülője. Minden ősi nép tudta. a törzsfőkkel együtt ünnepélyes áldozatot mutatott be. Már Herodotos azt írja a szkítákról. A pusztaságokon vándorló lovas. amint a csillagok mutatták. csak újholdtól-holdtöltéig kezdtek hadi vállalkozásokba. hogy az istenek közül csak a Napot imádják. Mongoloknál Onghan és Ongho az az istenség. A holdhónapban minden holdhétnek meghatározott teológiai és fiziológiai jelentése volt és így a 28 napnak sajátságait jó vagy rossz befolyással ismerték. melyet a hún-török-kínai népek hétfejű sárkánnyal. A Hadisten oltárát rőzsekőtegekből magasra emelik. óriások. A fekete mágia rontása gondolattal. amely a természetnek nagyon részletes és alapos ismeretén épült fel. Az alexandriai neoplatonisták szerint csak az lehetett az igazi mágus vagy kaldeus. amint az előzőkben tárgyaltam. lidércek. Ősrégi hit ez és minden ősi nép mitológiájában megtaláljuk. hanem fiziológiai is. mező. senyűje minden reggel szertartás szerint üdvözölte a napot. a levegő. a levegőt és a vizet. a négy világtáj őrzőit. Az idő kezdete a hetes számon és néven alapult. Megtelt jó és gonosz szellemekkel az erdő. "Régi törvény és élő szokás". Eskütételkor fehér lovat áldoztak. törpék. mongolok és ősmagyarok kardkultuszáról már írtam. amikor számbavették. Fene. Boldogasszony (Anahyta). este a holdat.. kivéve a Hadistennek. Kisasszonyok. és tetővel fedik. A húnok. Zala vármegyei községnevek. Mani Padme Hum!" igéje ilyen. stb. manók. tisztelik még és énekkel dicsérik a földet. Minden Ázsiát járt vagy ott lakó nép használt és használ ma is ilyen varázsigét. Ázsiai török népek az égtájakat és az ott lakó törzseiket színekkel jelölték. akinek pohárral áldoztak. varázsmondatot. sellők. az indusok "égi Nagák"-kal (kígyók) személyesítették meg. tettet. Tápió és egyéb természeti szellemek befolyásolják az életet. ráolvasások. a mennynek. Istenképeket. aki az eget és földet alkotta".). az ördög. a vasorrú bábák stb. különöaen lovakat". A húnok császárja. Tündér Ilona jó szellemeinek ellenkezője a Cifra-asszony. Ellenük ősi bűvös igék (mantram).∗ A pogány finnek főistene Ukko volt. a folyók. A VIII. aki megszerezte a Hét-Csillagistennő időszakairól szóló ismeretet vagy tudományt. mert ebben rejlett a világ bölcsesége. bájoló imák segítenek. Ukko-pohár felmutatás és abból való áldomásivás az adásvételi szerződések megerősítésére szolgált nálunk a Hegyalján még 1660-ban is. A göncölszekér hét csillagistenét a holdhét hét napjával kapcsolták össze. a napfordulókor. mégpedig fizikai és pszihikai értelemben is. hanggal véghezvihető. Háromszék vármegyei és Harastyán. Guta. 244.

A barlang víz mellett. Egymástól vették át a népek a kultuszközpontot. vagy a kereszténység felvétele után is.tés egyéb kultuszából rengeteg szertatás és jelkép származot: át a későbbi népekhez. Mithras szentélyei természetes barlangok vagy kivésett hosszúkás üregek voltak és ennek végén állt Mithras domborművel ékesített szentekszentje. Ezek nem másolások. hanem mint ősi szokást tovább használták a mazda hittel. – az ótestamentum szemet-szemért. Attila haláláról feljegyezték. vagy elferdült. az a pokolban kárhozatot arat". Az ősi törvény Szent Jánosnál így hangzik "A lélek mondja. de a hang és ritmus szorosan összefüggnek. edények és használati tárgyak minden ősi sírban feltalálhatók. Az Altáj hegységbe vitték az elhalt kánokat és útközben akivel találkoztak. csillag-. századbeli ördögűző könyvecske – ilyen mágikus védelemmel is foglalkozik. A testvér bolgár-török népnek is volt ilyen kultuszhelye Mádara-ban. * Ösmagyar kultuszhelyre bukkantak 1941 őszén a pomázi Kartal dűlőben. hold-. 152 . A gondolatnak és a kimondott szónak ereje van. hogy munka után édes lesz a nyugalom. – továbbá Katona L. víz. A barlangban a pomázi barlanghoz hasonlóan rovások vannak. Commodus császár óta a római birodalom védőistene lett a "legyőzhetetlen Napisten". a Holdvilágpatak forrásának fejénél hosszúkás kőbevájt barlang volt a szenthely. római hadiút. Pénz. Kalvin praedestinációja egy tőről fakadta. imák kiejtését és eléneklését. és engem szolgálsz majd a más151 világon!" – ugyanaz. hogy e hely "az ősök barlangja". Bordj -tűzhányó. A Lehel vezér mondája is a túlvilági hiedelemmel van egybekapcsolva. ezért a megfelelő erők felébresztése végett tanította a mágus pap a varázsszavak. bár régi jelentésük feledésbe merült. miként a piramisok is misztériumi beavatóhelyek voltak. római táborhely. hogy az országnagyok a gyász jeléül önmagukat megsebesítették.utálatosságáröl e megfertezett világnak". természeti szépséggel áldott helyen. A perzsák e tanítása: "aki bűnt vet. a mohammedánok kiszmetje. vagy hamisítások gyanánt jöttek át. Ókori népeknél egyébként a barlangok és kripták. "Te előttem mégy el. melyet az "ősök barlangjá"-nak neveztek és itt áldozatot mutatott be ősei szellemének. egyesülésükből fiúk. amit Marco Polo feljegyzett a tatár kánok temetéséről. hogy a törzsfők önmagukon ejtett sebekkel (véres verejtékkel) gyászolnak és ír a sírgárdáról is. a lóval temetés és a sírgárda csak turáni lovasnépek szokása volt. Egész életünk minden gondolata és cselekedete fehér (isteni) és fekete (ördögi) mágiából tevődik össze. vagy "Mithras kultuszhelye" volt-e? A tukiu-nak nevezett türk népről tudjuk. Kultuszuk a római légiók révén világvallás lett. Ez a nagy gondolat hozta létre az ok és okozat törvényét. mely eredetileg római kőfejtő volt. A pomázi kultuszhely közelében népvándorláskori temető. szentkő és szentbarlang van. egyben a hierarchia erős kötelékeit fejlesztették ki. már római és bizánci kultuszhely volt. hogy fejedelmük minden évben egy szent barlangba szállt le. Szent helyükön kultuszfürdő. mintha véres csatákból érkezett volna. oly természetei függvényként. szolgáld uradat a másvilágon!". Cselekedeteik elkísérik őket. betoldások. Mithras a szikla szülte isten a világ-tűznek és ősfénynek jelképe volt. A sírleletekből sokat következtethetünk ebbeli hiedelmükre. mint ragyogó fénysugár tört elő. Ősi lovas-nomád pásztor élet a természet mostohasága és a zsákmányoló vadállatok vagy szomszédok elleni folytonos küzdelem a hősök és ősök tiszteletét. hogy: "eredj.: XVII. A további ásatások dönthetik el. A hinduk Karma törvénye az ok és okozat legmodernebb formáját is magában foglalja. Bűnt a büntetés követi. Erdőkkoszorúzta magas hegyek csodálatos szépségű völgyében. Az ősök tiszteletéből fakadt a holtak kultusza. Herodotos a szkíták királyának temetésénél leírja. Ugyanúgy a szumíroknak is egy szavuk volt. Az elhunyt uralkodó arcán és testén mély sebeket ejtettek." Ősi népek nap-. megölték azzal. fogatfogért elve. Anyja és felesége Mithra a tűz istennője. korai középkori templom és várszerű királyi kastély alapjaira bukkantak. hogy e két fogalomra csak egy szavuk volt őseinknek.

Tenger. bányászatra. noha tompított a régi rágalom nyelvén. Könyvemben nem volt célom az őskultúrával foglalkozni. A népek kultúrcsatájában ezzel győzelmet aratunk. amiről a radzsputok szkíta szokásai fejezetben már értekeztem. mint emberevő. hanem a modern fiatal tudós gárdánk írja meg az ősmagyar műveltség összefoglaló tudományos művét. iparra. Általában ami kultúránk van. azonban a történelem nem tárgyalható a kultúra nélkül. Fajvédelmet. Pogánykori kultuszát a keresztény bolgárok még ma is megülik. hogy a keresztény latin és germán népek szervezték meg a pogány magyarság állami és társadalmi életét. tőkeérdekeltségnek és irányított közhangulatnak. sajtónak. Továbbá az egy apától. Sziderikus istenségek háranassága: 1. Köny153 154 . Szourva. nyershússal táplálkozó szörnyekről írnak. mégis olyan pásztor nomád-népnek írja őseinket. amely név az indiai Szuria nevéből származott. vagy legfeljebb annak nagyon közeli kiejtésbeli változata. (ük-khán). Hold: Hold (a holdol és hódol szavunk erre mutat) 3. Honfoglaló őseinket a gyűlölettel telt nyugati középkori krónikások a legképtelenebb megvilágításban mutatják be. Kozmikus Istenségek hármassága: 1. az Nyugat ajándéka és mi ezer éven át csak kopíroztunk. Onghon. veszélyes reakció felé való elhajlást láttak ebben. Az elmult évszázad magyar történetírását nem érdekelték ezek a problémák. 3. Ezt az állitásomat alátámasztja a "napszurás" szavunk. Föld: Boldogasszony (Anahyta) . a bálványimádás fertőjéből ők mentették ki és a földmívelésre. Ebből kiindulva azt állítják. szabadkőműves és megmagyarosodott idegen íróknak. lesajnáló vagy megvető írásain nem csodálkozhatunk. hanem a "szurja" szó. 2. Ugyanúgy áll ez a következtetés a bolgártörökök "Tangra" (Tenger) istennevével is. II. hogy a bolgár-húnok ősi napistenének neve és kultusza középázsiai ősi hún kultúrához tartozik. Mi következtethető e névből? Az. Perzsiába és Európába. Őskaosz-tenger: Tangra. = Irnik húnjaitól vett közös eredet alapján állíthatom. Ilyenformán az ősmagyar Olimposzt így állíthatom össze: I. amelyből a nap megszemélyesített romboló hatalma kicseng. amit magukkal vittek Indiába. Tudósaink szörnyűködnek ezeken az írásokon. vérivó. XI. meg a Béccsel egyezkedő politikai áramlatoknak nem kedvezett az ősök magasrendűsége. ami sajátosnak látszott. akik vad zsákmányoló harcosok. Ezért az akkor írt történelmi könyveink őseink kultúráját néhány hangzatos mondattal intézik el. Ha volt valami. amelyek a honfoglaló magyarokról. Legyen ez a könyv félhasábosan több nyelven kinyomtatva és tegyük le azt a nyugati nemzetek tudományos Akadémiáinak asztalára és helyezzük el könyvtáraikban. Ilyen kultúrtörténetírásunk mellett a nyugati írók torz. Ég: Ukkon. A magyar kacagányt öltött zsidó. Csillag: Göncöl. de ne is mentegessük magunkat. azt is a szláv rabszolgák hozták magukkal. Az újabbkori külföldi irodalom. kereskedelemre ők tanították. 2. hogy az ősi napisten neve az ősmagyaroknál nem Mithras volt. és igen kezdetleges sátorlakó kultúrával bírnak. Nap és tűz: (Nap ) Szurja. Ma már ne sopánkodjunk ezen.* A bolgár Napisten neve Szourva. A honfoglaló magyarság műveltsége. Ennek a lesújtó hiedelemnek mi saját magunk vagyunk az oka.

3. Egykorú írók szerint a Balkán vidékére költözött szláv törzsecskék anarchiában és igen alacsony kultúrfokon éltek. de biztosan következtethetünk arra. Priszkosz már a húnok írástudása mellett tanuskodik. Dzsingisz khánnak és az ozmán törököknek nagy vallási türelme. hogy az minden fogalmat. Ősi műveltségünk megismerésénél a kevés írott és a sírleletekből előkerülő tárgyi bizonyítékokon felül erős támpontunk azoknak a rokon népeknek ősi kultúrája. Állami és társadalmi szervezet és a történelem. a világ legnagyobb vallásalapítóit. politikai és katonai szervezetet hívtak életre. Ilyen bolgárszlávokat a honfoglalók találtak Erdélyben és a déli részeken. művészeti. hogy a Kárpátok között lakó népeket. kazár és a bolgár vitt nagy szerepet a szláv kultúra kialakításában. A honfoglaló magyarak műveltségének megítélésénél a faj egész életmegnyilvánulására kiterjedő vizsgálatnak kell lefolyni. tanítóit. a mindenható Isten kegyelmének munkája által. az oroszlán szénát eszik’". történelemre. művészetre. Nem mi vettünk át kultúrát a szlávoktól. nyelvre. hogy beteljesedni látszik Ezsaiás jövendölése: ‘a farkas és bárány együtt legel. Egyetlen szláv sírból sem került elő olyan anyag. A honfoglalók nyelvéről írott emlék nem maradt. század végén a bolgár-török hatáson átestek. Ismeretes a kozárok kagánjának. hogy volt-e a magyarságnak mítosza. Szerintük volt idő. Felmorzsolódtak az észak és kelet felől jövő állandó nyomás alatt. hadvezéreik pedig világbirodalmakat hívtak létre. amely a türk betűsorral egyezett. amelyekből kiszakadtunk. 4. írásra. ámbár még egy részük a pogányság bilincsében van. A turáni lovas-pásztor népekről tudjuk. szükségesnek tartom azonban az egész nagy turáni fajt jellemző vallási türelem és 155 156 új eszmék iránti fogékonyság megvilágítására néhány példát felhozni. Rátelepedtek a déli paraszt népekre és városállamokat alapítottak. hogy bárhova menjenek. Az ősvallásról előző fejezetben írtam. de ezeknél a rokon bolgár-török nép velünk azonos kultúrája állt fenn. hogy az "Ég fiát" a buddhizmus tanaival megismertesse. A hún származású Ming-ti császár meghívására Kashyapa Kr. életmódra és foglalkozásra. könyvemben bőven értekeztem. Benedek pápához 974-ben. az úzok és a kunok birodalma. Az emberiség történelmének hajnalhasadásán tehát őseleink a civilizáció terjesztői fajához tartoztak. a kínai és iráni magasműveltség nélkülük sohasem érte volna el az ismert fokot. Pilgrin Püspök a magyarok megtéréséről írt levelet VII. magasrendű vallási. irodalmi kultúrát. gondolatot tökéletesen kifejezett. Etelközből elköltözködni készülő magyarság kémlelő lovasrajokat küldött nyugat felé. csak abból a korból. Ezt a nézetet vallja Rawlinson Henrik és György (The History of Herodotos). senkinek alattvalóik közül nem tiltják a megkeresztelkedést. szentjeit adták. 61-ben az indiai Kashmirból a Himaláján át elindult. Ebben azt írja: "Mert magok a magyarok. Ki kelt terjeszkednünk a vallásra. érzést. Azon kérdéssel szemben. 1. Így pusztult itt el később a bessenyők. A támadó bessenyők elől kitért magyarság etelközi szállásait csak átmeneti otthonnak tekintette. amelyben Kőrösi Csorna Sándor élt. hogy az árja és sémita civilizáció kifejtődött volna. az állami és társadalmi szervezetre. Mítosz töredékekre hivatkoztam a hún-magyar mondakör tárgyalásánál és a világirodalom által megőrzött ilyfajta hatásoknál. a felvonulási és települési viszonyokat megismerjék. ősi turáni fajtám szeretete.vemben azt a hívő világnézetet kerestem. Hanem oly egyetértők a pogányok a keresztényekkel és oly barátságosan vannak egymással. 2. hogy ők teremtették meg az első igazi magaskultúrát. a magyar. amikor az ural-altáji népfaj egész Ázsia nyugati részét lakta és magas műveltségi fokon állt már azelőtt. A portyázó lovascsapattal . az uralmi helyzetet. Kerestem és bennem él a csodás ősi múlt tisztelete. Nagy temetője volt ez a hely a nyugat felé tartó népeknek. sem a papokat nem gátolják. Írásuk a nyelvet tökéletesen kifejező betűírás volt. amikor a szlávok a VII. amely szláv kultúráról beszélne. e. akik a világ művelődésének alapjait rakják le. A szumir-akkád és hettiták birodalmai. hanem a közép-volgai törökség.

a morva szlávok és a pannoniai rész bajor befolyás alatt állt. A fent tárgyalt történelem a magyar nép kulturális állapotának nézőpontjából ma sincs feldolgozva. amelyet háromszorta ke∗ A várispánság intézménye már Szent István előtt fennállott. hogy Method nem fog minden baj nélkül tőle szabadulni. mind olyan hatalmas anyagot felölelő kérdések. Hadi művészetüket irodalmunk bőven tárgyalta. Mi volt a kalandozásoknak nevezett. mely a népszövetségekből összehozott nagy birodalom alakítását célozta. hogy diplomáciai kérdések megtárgyalását célozták. mint az új haza felállítása. várak létesítése. az örökletes fejedelemség. beszélt vele és őt megszeretvén megcsókolta és becses ajándékokkal bocsájtá el őt. továbbá a nyugati népek megváltozott életformája. lesek. aki beutazta a görög és kazár birodalmat. Kitűnő fegyvereik voltak. elképzelhetetlen gyors mozgás. bámulatos begyakoroltság és félelmetes nyilazóképesség. amelyeket eddig kellő mértékben nem értékelték. ébredő fajtudata nem kedvezett már az ősi tervnek. vagy a Horka. a honvédelem kívánta gyepűrendszer. E nemzeti katasztrófából csodálatos szellemi fölénnyel mentik meg a nemzetet vezérei. aki az itt lakó néptöredékekkel diplomáciai tárgyalást folytatott és ha lehetett. Baján avar kagánhoz és Árpádhoz hasonló nagy vezető egyéniségünk akkor nem volt. Ezek: az erdélyi és déli részek a bolgár. a Pannonica Legenda elmondja a találkozást: "Midőn a magyarok királya a dunai részekre jött. Tartalékok. Taktikájuk és stratégiájuk felülmulta minden másfajú nép hadászatát. Ezek hatalmát kellett megtörni és ezt célozták Arnulf császárral 892ben a morva szlávok ellen. A király pedig. hogy a székelyek a honfoglaló Árpád elé vonultak és mint a magyarság kilencedik törzse. övezte földön három hatalom gyarmatosítási érdekkörébe vont területet kellett felszabadítani a reá nehezedő hatalmi nyomástól. – Még eddig nem vizsgálták azt a nézőpontot. A Kárpátok. mint úrhoz illik. hogy az a legkisebb áldozattal. cselek. Erdélyi László: Magyar történelem. mint a turkesztáni reflex-ijj. a morvák és csehek nagy szentjét. 898-tól 970-ig tartó külföldi hadjáratok mélyebb politikai célja? Vizsgálta ezt valaki? – Rablás és kalandvágy nyugati felfogás. a törvényhozó országgyűlések intézménye. a bessenyőkkel és oroszokkal kötött szövetségek mit jelentettek? A nagy birodalom vágya nem sikerült. A Duna mellékére. talán Árpád vezér vagy a Gyula. 157 Ismert dolgok a bolgár hadjárat alatt a bessenyők rohama. akarta őt (Methodot) látni. a magyar vezérhez vezető útja nyilvánvaló. Oka az volt. Method görög nyelven irt életrajzának XVI. a másodfejedelem és udvarába kérte Method érseket.együtt ment a fejedelem megbízottja. fejezetében. Rómában tanult. szövetséget kötött. 884-ben nagyobb sereggel a Duna vidékén járt a magyarok egyik fő személye. többszörös arcvonalak alkalmazása mellett a rendkívüli lovasteljesítmények. 158 . Ennek kettős bizonyítéka van. I. Bizáncban. résztvettek a honfoglalásban. majd a bólgárokkal. a pápával összeköttetésben volt. hogy Attilához. Method korának egyik legműveltebb. A honfoglalást elő kellett készíteni. lap. ünnepélyesen és örömmel fogadta őt és miként ily férfiúval beszélni illik. A további történet. Ez a művelt papnak őszinte vallomása a művelt nagyúrról. a közigazgatás megszervezése. és ámbár némelyek azt mondogatták és úgy vélekedtek. a szállásbirtokok megülése. tisztelettel. pedig a legnagyobb bizonyíték hiperkulturánk mellett. a vasfegyelem és végül az igénytelenség és az időjárással szemben való ellenállóerő adta mindenekfelett álló fölényüket. az északnyugati. Újraszervezés és a kunoknak nevezett lázadó kazár törzseknek a törzsszövetségbe bevonása után kezdetét vette a honfoglalás. gyors sikerrel megoldható legyed. királyokkal. mondván neki: tísztelendő atya emlékezz meg rólam mindig szent imáidban". mégis elment ahhoz. szászokkal. erődítések. a várispánságok felálítása. a) Anonymus említi. világlátott papja volt. a másik vonalon a bolgárok ellen Bizánccal kötött szerződések. bajorokkal. Az olaszokkal. a német császárral.∗ továbbá az új birodalom megalapítása után a külhatalmakkal e tény elismertetése. b) A honfoglalást már egy évtizeddel megelőzve. hogy a vezéreket nenz vezette-e az az ősi politikai hagyomány. 45. mely a magyar törzseket kétfelé szakította. (Lásd: dr.

hímző-. Hadisebészetük magas fokát a honfoglaló sírokból előkerült trepanált koponyák és a sérült koponyán az agy védelmére készített ezüstlemezek igazolják. beteg és sebesült katonákkal. Jogtörténészeink mégis keveset mondanak arról. szekerekkel. Az ókor és a legújabb kor legnagyobb haditeljesítménye Hannibálnak és Napoleonnak az Alpok égbenyúló hegyóriásain. pécsi. A Váradi Regestrum – mely a tatárjárás előtti Magyarország társadalmának hű tükrét mutatja. Az ősmagyar szobrászatra és építészetre vonatkozó következtetéseket Bendefy László: A magyarság kaukázusi őshazája c. a nagy-szentbernárdhegyi hágón át. iráni és indiai bún kultúrát őrzünk. A magyar nép művészete még ma is sok ősi. a Földközi-. Felső-Olaszországba történt átkelésük volt. m. Az építészeti ornamentikában. műve alapján kialakíthatjuk ha egybevetjük Géza fejedelem és Szent István által épített esztergomi királyi palota. Belgiumot és Franciaországot és április végén átkel az Alpokon Felső-Olaszországba. vázak. az élet kelyhét tartó férfi. Nyugati népek csak akkor tudnak eredményesen ellenállni. . Kiváló hadellátásuk megkönnyítette mozgásukat. továbbá a szablyájuk. hegyen végigszáguldanak. Őseink űzték a szobrászatot is. Werbőczy Tripartituma. füstölt húst és tésztát (kolbász és konzerv) vittek magukkal. Csapataik közelharcban kürtjelre. hogy e gyűjtemény a KeletÁzsiai Múzeumba került és ott őrzött bizonysága annak a valóságnak. Brementől a Márvány-tengerig minden földön. csészét. Spanyolország északkeleti részétől az olasz félsziget legdélibb részéig.vesebb erővel lehetett kihúzni. Ezek kelet felé néző. Méltán sorakoznak Hannibál és Nagy Napóleon legnagyobb haditetteihez. oda és vissza. valamint a batikolt munkák rajzai és motívumai Európában csak nálunk mutat csodálatos egyezést. az eredeti és melyek az átvett. a pannonhalmi. stb. (Hevesy id. – a magyar nő olyan magas jogállásáról ad számot. Kiváló lóállományuk és kengyelük hallatlan lovasteljesítmények végzésére képesíti őket. A történelem fejezeteket szentel a csodálatos haditénynek. azonkívül tarisznyáikban szárított. Velencét lóhátról ostromolják. hogy mely szabályokat tekinthetjük ősi örökségnek. mely még a török népek által használt szablyánál is fejlettebb. keletről hozott emlékkel él. Ezekről a hatalmas haditényekről mit sem hall a magyar közönség. Pedig ezeket a bravúros teljesítményeket nagy seregek hatalmas lóállománnyal. célzása és átütő ereje mégis felülmult minden más nép által használt ifjat. az Északi-. hadi gépekkel. Egyik híres sírszoborról már Kézai is megemlékezik. Fekete-tengerek partjáig. férfiakból és gyermekekből álló hadifoglyokkal hajtották végre. 951-ben az Alpokon átkelve Aquitániába csapnak és ugyanazon az úton térnek vissza.vagy nő-szobrok nagy tömegben kerültek elő déli Oroszországban. Csapataik eljutank az Atlantióceánig. A honfoglaló magyarok seregei hétszer keltek át az Alpokon. Szalárd vagy Szoárd vezér 924-ben Olaszországból a nagyszentbernárdhegyi hágón át Felső-Burgundiába csapott és óriási zsákmányával ugyanazon az úton tért vissza. hogy a törvényeink és jogszokásaink közül mi volt az ősi örökség. Ez ősi örökségünk volt.) India húnfajú képei által lakott vidékről Zajti Ferenc gyönyörű régi szőttes és női kézimunka-gyűjteményt hozott haza. Endzsében. A kapudíszek és a hímzések ismert motívumai mellett a páva és a pávatoll jellegzetes magyar ábrázolására hivatkozom. nagy távolságokra pedig fényjeladásra mozogtak. nőkből. hogy az indiai húnok szövő-. – szintén nincs még számbavéve atekintetben. ázsiai. amelyet a nyugati nemzetek női még mn sem érhettek el. 935-ben ugyanezt az utat járják. Mádara mellett találtak hasonló férfit és nőt ábrázoló sírszobrot. Hóman Bálint kultuszminiszterünk nagy érdemének tudható be. óriási és terhes hadizsákmánnyal. hímző-technikája. vagy továbbfejlesztett szabályok. Végül Bulcsú vezér 954-ben hatalmas sereggel végigsarcolja a mai Hollandiát. Magyar neve kép (képmás) ősbolgár neve käp volt. bazilikák. – mely a mohácsi vész előtti Magyarország élő jogszokásainak gyűjteménye és magánjogunknak ma ís az alapja. amikor magyar harcmodor szerint szervezik át seregüket. a szövő-. 159 160 * Az ókori görögök a szkíták jó törvényeit magasztalják. varró-technikánk díszítéseiben sok ősi. amely Huszka szerint csak nálunk és az indiai művészetben honos. Égei-. Mének és kancák hússal és tejjel látták el őket. Bulgáriában. Az ősi indiai irodalom a pávatolldíszt mint szabír nemzeti jelleget említi. 5.

Pitykés. Ez az ősi vízkultusszal volt egybekötve. vagy térdig ért és hidegben mentét vettek fel. amint ezt népi zenénk ma is bizonyítja. mondván: "A magyarok bátrak. Ötvös. de fegyverzetük. E nyersanyagnak ilyen nagy tömegben való föllépése a magyaroknál az intenzív kereskedelmi forgalomban leli magyarázatát". az arab birodalom területével van összefüggésben.templomok építkezéseinél a nyugati formák mellett érvényesült ősi pogány hatásokat. Ruházatuk térdig érő ujjas fehér vászoning. Az ősmagyar hagyomány Buda társkirály által épített várost (Sycambria) tartja Attila fővárosának. ú. Tehát szőlőművelés is volt nálunk. Az ősi város helyét eddig az óbudai részeken keresték. sőt azt mondhajuk. lószerszámaik formája és díszítése is magasfokú ízlésükről tanuskodik. mert Attilánnak Priscos rhetor szerint állandó fővárosa volt. szkítaszarmata hatásokat.és fegyveriparunk – mely magán viseli az ősi ázsiai török. akik mnemotechnikai (ismétlő) módszerrel őrizték meg a hősi énekek szövegét. a regősök. Fettich Nándor: (A honfoglaló magyarság fémművessége) szerint "a magyarok gazdag fölszereléseiben és díszítményeiben uralkodó az ezüst. vagy szűk nadrág. amely a rituális fürdés céljait szolgálta. a mai divatos blokkházakhoz hasonlóan épült fővárost. 6. hegyes nemez. növényi és mértani alakokká stilizálta. Attila palotája sáncokkal védett. fényt kedvelők". Csizmájuk fölhajló hegyes orrú. díszesen faragott tornyos épületből vagy épületcsoportokból állt. St. sípos és dobos hangszerekből állt. fegyverzetük ezüsttel bevont. szerszámaikon. Galleni kalandozás alkalmával daloltak és táncottak. ruhadíszeiken és faragásaikon kifejezésre juttattak. amint azt a történészek helytelenül vagy meggondolatlanul állítják. Ősmagyar ornamentika van a pécsi bazilika domborművein és oszlopfőjén. jó kinézésűek és tekintélyesek.és gabonatermésének. Voltak hivatalos. Az ezüst-nyersanyagnak beszerzése az akkori világ nagy ezüsttermelő országaival. szőlő. n. a "mandyae". mint főfoglalkozáson kívül a földet szolgáikkal műveltették és méhészetet űztek. Újabban bővebben írnak magasfokú fürdőkultúránkról. A nők ruhája bokáig. kislábfejű. Zenekultúránk ősi ázsiai török zene volt. ujjatlan térdnél csipkézett színes mellény és combig érő ujjas felöltő "kabad" volt. Életmódról és foglalkozásról a bizánci írók alapján megállapíthatjuk. – korának legfejlettebb ipara és művészete. bekerített. hogy egyetlen történeti nép sincs. A honfoglaló ősök pompaszeretetérőd írt az arab Gurdézi. bő gatya. Zenekarunk kobzos. Díszítő művészetük az állati alakokat. A hiteles pannonhalmi alapító oklevél a pannonhegyi Szent Márton monostor apátja részére rendelte a somogyi ispánság minden birtoknak. 162 . hogy az állattenyésztésen. amelynek anyagi kultúrája annyira jellemző volna az ezüst. Az ősmagyaroknak cserzett bőr tábori fürdőkádjaik voltaik. A Duna-Tisza közére teszik a fatönkökből épült. amelyeket fegyvereiken. Pomázon. díszöltözeteikben érvényesült. A pompaszeretét legkifejezőbben ruházatukban. Ezek az ősi formák átszármaztak a nyugati népekhez és így Európa ruházkodási kultúráját mi adtuk. továbbá vámjövedelmeinek tizedét. Az ősmagyar fémművességére az ezüst alkalmazása nyomta rá a maga bélyegét. "Királynői vár" valószinűsíti azt a feltevést. Ruházatjuk színes selyemszövetből készült. sarok nélküli és ez bizánci divattá vált. az újabb iráni. és kőből épült a fürdőháza. ahol főhadiszállását is tartotta. mint a magyaréra. Karimátlan. Rossz időben szürt. amit a bizánci udvarbeliek is átvettek. subát öltöttek. mert a pogány bolgár-török Madarai központban találtak egy kőbevésett fürdőmedencét. Attila hún népe nem volt nomád lovas pásztornép. vagy prémes 161 bőrsüveget viseltek. Élénk hatással járult hozzá az északi és nyugati germán népek ötvös iparának és művészetének kifejlesztéséhez. csatos övük a szabadembert jelentette. a klisszai dombon 1940ben feltárt. hogy az ősi hún város a szentendrei Danakönyök és a Pilis-hegység által védett helyen (Pomáz község határában) húzódó római limes kiépített katonai táborhelyére épült. indiai. Lovasköpeny a mente. E viseletek egy évezred óta lényegileg nem változtak. intézményesen szervezett énekmondóink.

Nagyon fejlett volt a kereskedelmünk.és bőrkisiparunk is. Hiszen Attiláról és húnjairól legutóbb Bél Mátyás és Pray György írt latin nyelven 200 évvel ezelőtt történelmet. ha a fentiek szerint a hivatásos történetírás felkészült volna egy új 163 164 . Nem célom az ősmagyar kultúrtörténet megírása. a törökök. a szeldzsuk és ozmán törökök történeteinek megírását. amit elkövettünk saját fajunkkal szemben. azt főleg Kőrösi Csoma Sándor feltételezhető céljainak megvilágítása érdekében tettem. e népnek őshazájába. hogy e könyvem keretében nem volt szándékom sem a húnok őstörténetének. a magyarsággal együtt más oroszföldi népek gazdasági és kulturális életét is nagy mértékben föllendítette. az is élénk bizonyítéka annak. sőt azt a legnagyobb mértékben elhanyagoltuk. az arab birodalommal összekapcsolta. Rengeteg kultúr-anyagot. a kozár-húnoknak. Amennyiben e népek fajszármazási és egyéb szempontokból vett történeteiket tárgyaltam. az avaroknak. a kunoknak. Az utóbbi évtizedekben pedig kiváló szaktudósok nagy feltáró expedíciókat vezettek Belső-Ázsiába. amikor történelmileg faji multunknak nagy örökségeit nem mutattuk ki. Tehát fejlett volt a szűcs. és amely Oroszország területét behálózva. a mongol és tatár. Még az ősi kaukázusi őshazában gazdasági kérdéseink között a legelső helyen a különféle bőrökkel és nemes prémekkel való kereskedés állt. Utószó Leszögezem. Kiegészítése lenne az a magyar őstörténelemnek is. A Kína határán élő húnok. Nagy a mulasztás. Európa újjárendezésének mérlegelésénél a történeti jogfolytonosságon és az igazságosság elvein kívül a faji. a bessenyőknek. Hogyan ülünk ott le a tárgyaló asztalokhoz. részben feldolgozás alatt állnak. még a kaukázusvidéki őshazában a magyarság belekapcsolódott abba a kereskedelmi forgalomba. ősi kéziratot tártak fel az expedíciók és az anyagot részben feldolgozták. amely a Fekete-tenger partvidékeit. a rokonsági erőértékek is lenyomhatják a serpenyő egyik szárát és itt mily hatalmas erőt jelent nekünk a bolgárok. de amit itt rövid kis összefoglalásban adtam. a finnek. a japánok már tudatos faji rokonsága és a felbomló szovjet orosz birodalom turáni népei. Miként Fettich bizonyítja. a jászoknak. Európát a közeljövőben rendezni fogják a tengely győztes hatalmai. szabó és sok más ősi rokonszavunk bizonyít. indószkíta. Adtunk kultúrkineseinkből nyugatnak és amit viszonzásul kaptunk. ha rendszerbe foglalva történettudósaink megírnák ezekből rokonnépeink történetét. hún-török vagy indiai finn-ugor fajú népek történeteinek megírása.Fejlett kisipara volt a textíliáknak. mongolok és rokonfajú népeink történetét a kínaiak sok évszázadon át feljegyezték. Kívánatos volna. Sajnos a hivatalos történettudományunk elhanyagolta a szkítáknak Attila és hún népének. azért a nyugati kultúra védelmében vérrel fizettünk egy évezreden át. hogy magas kultúrával érkeztünk. Mennyivel több fegyver lenne a kezükben. sem Belső-Ázsia turk. E feljegyzéseket kiváló kinológusok lefordították. amit a takács. többé-kevésbbé elkerülve az északeurópai országokat. Az ősi történelemnek új fejezetei tárulnak ezekből elénk.

Japán felkelő napjának jegyében. Értünk élt. módszerrel rendelkeztek. lángok között született meg a harmadik hatalmas turáni állam észak-Kína. X. Ma India turáni fajú népeiben még a fajtudat szunnyad. sz. Ennek a nagy koreszménynek nagy álmodója volt Kőrösi. a turáni mozgalom útján érte el. Japán ezt kimondottan a turáni eszme.∗ Az új Mongolia Nemzetgyűlésének első ülésén teljes nyíltsággal hivatalosan kijelentették: életre keltik Dzsingisz Kán birodalmát. 165 166 . amiként látjuk.szellemi turáni rohamra és a magyarból japán. dicső multunkat. Céltudatos útjának az azonban csak első állomása volt. kirgiz. mert 1937-ben ismét egy ősi turáni államot. Mandzsukót. ha úgy tetszik. olasz. majdnem kizárólag turáni fajú népek menetelnek. japán) népeivel együtt. És megszületnek a bolsevizmus poklából. A tengelyhatalmak árja-turáni (német. Csoma Sándor. Lásd: Uj Magyarság 1937. szemben a liberális és kommunista felfogással. dolgozott és hagyatékát nemzetének ∗ ⊗ ekként ajánlotta: "Anyagot adtam. azzal a legfőbb eszménnyel. sz. bolgár. előttetek a dicsőség útja". 31. baskír és egyéb nyelvekre fordíthatná turáni fajunk közös örökségét. Mongoliát szervezte meg. A magyarság nagy világhivatást tölthet be ezzel az eszmével. X. Lásd: Nemzeti Ujság 1937. India forrongó és Dél tüzes kontinensén is a turáni népek új birodalmai. Mécs Alajos cikke. egy percnyi némasággal idézte a világ legnagyobb turán hódítójának ma mindennél korszerűbb szellemét. Amikor 1934-ben a fajiság új eszményével Hitler vezér uralomra jutott Németországban. amit néhai Gömbös Gyula miniszterelnökünk a magyar öncéluság fogalmával hivatalosan hirdetett. Japán politikája. Az új koreszmét a mi turánizmusunk képviseli. Hasonló állapotban vannak az orosz bolsevizmus és Kína fennhatósága alatt élő turáni fajú népek. hogy a turániság nagy eszményével forrt egybe a keleti világhatalom. 29. ugyanakkor azonos elvek alapján Japán egy új turáni államot állított talpra. A Nemzetgyűlés sokat jelentően. Azonban a ma koreszméje a faji öntudat előretörésének jegyében áll.⊗ Azóta vérben és tűzben fellángolt az egész földkerekségen az új koreszme döntő küzdelme. török.

Calcutta.: Cross and Fire. P. Brion. 1851.: Giossary Th. 1868. Bhagavad Gita. Császár Elemér dr. Blavatsky H. London. Brodeur G. Marcel: Attila élete. Bornemissza Péter: Ördögi kísirtetekről avagy rettenetes utálatosságáról a megfertezett világnak. Cleme-ns v.. Leipzig. Bochart: Geographia Sacra. Bendefy László: A magyarság kaukazusi őshazája. 1726. P. Bendefy Lószló dr. 1871. Journal and proceedlngs of the Asiatic Society of Bengal.. Aeschylos tragédiái. VII. Blavatsky 13. Ford. i92T. Bálínt G. 1885. Deér József. 1828. Csoma József: Magyar nemzetiségi címerek. des Turcs. 537. München. Deka Tivadar dr. 1831. A magyar-hún mondák történetének mai állása. Szentkatolnai: Párhuzam a magyar és mongol nyelv terén. A. 1-3. 1857. Arrian: De Expeditione Alexandri. 1942.– Dindorf. P.: Dix Inscriptions Chinoise de 1'Asie Centrale.: The Secret Doctrine.: Gott in der Geschichte. ètc.: The Mysteries of Mithra. Buddha and Chrlst. Lelpzig. köt. Memoires de 1'Academie des Inscriptions. Maróthy Margit. Paris. Bunsen C.: Die Geschichte der Izulochinesen.: Körösi Csoma Sándor dolgozatai. Deznisaa Ross. 1873is8l. Carter Jesse Benedict: The religious life of Ancient Rome. Edited by: E. Beat püspök: Hiuen-Tsiang. Alexandrien: Ausgew.. London. Bastian Adolf dr. Geier. Cumont Franc prof. 1936. J. Fordította: Csengery János.: The pageant of civilisation. David-Nee1 Alexandra: With Mystics and Magicians in Tibet. I. Ágner Lajos: Száz kínai vers. T. A modern Panarion. (1902. keresztény magyarság. 1924. Cunnigham Alex: Ancient Geography of India.: Histoire Generale des Huns.: Salgó Ernö. Chavannes E. 224 Csoma Alexander de Kőrös Memorial Volume. Blavatsky H. 1937. Schriften. Leipzig. M.) Cholnoky Jenő: Körösi Csoma Sándor. p. 1908.: Szailam olmács küldetése Nagy Sándor falához. A középkori magyar költészet problémái. Deguignes H. Császár Elemér dr. 5. 1768. 1877. Dods Morcos: Mohammed. Csuday Jenő: A honfoglalás kezdete és befejezése. Diodorus Siculus: Biblioteca Historia. 167 168 Budenz József: Magyar-ugor összehasonlító szótár. Bleyer Jakab: A magyar-hun monda germán elemei. . Pogány magyarság. Vol. Dr. . Leipzig. Bpest. 1879. des Mongols et des autres Tatars occidentaux. G. Extra No. Wien. New-York. 1941. XI.Irodalom Abulgazi: Histoire genealogique des Tatara. Breit József: A magyar nemzet hadtörténelme. 1911. Armin Hans: Das Ethische in Aristoteles.

Fiók Károly: Árják és ugorok érintkezése. Ethnographia. Gibbon E.) 32. Hűllmann Carl Dietrich: Geschichte der Mongolen bis zum Jahre 1206. I. Fergusson I. Dunbar G. S. 1882. London. 1867. Fehér Géza: A bolgár-törökök szerepe és műveltsége. 1940. 1887. Wien. 1910.Deka Tivadar dr.: Geréb József. számból Barthélemy St.: A History of India. Chicago. 1910. Leipzig.. 170 . 1850.) Eötvös József báró: Kőrösi Csoma Sándor felett mondott emlékbeszéde. Budapest. Budapesti Szemle. Duncker M.Hilaire cikkét a Journal des Servants. Bálint: Történetírás és forráskritika. Hirth Friedrích: Hunnenforschungen. Grousset.. Ford. Mongolian affinities of the Hunjalvy Pál: Magyarország. Erdélyi László dr. 1936. Gombócz Zoltán: A bolgár kérdés és a magyar-hún monda. 1871. Harlez C. London. (1909. Hedin Sven: Transz-Himalája.: Atüla a mondában. Hirth Friedrich: Attila családfája. 1796. Cambridge. Sancti Epiphanii . Sophronius: Athos Library of the Laura (Mount Athos).: Outlines of Chinese Art. Ford. Keleti Szemle. 1940. Berlin. 169 Gombóc—Melich: Magyar etymológiai szótár. Györffy György: Bessenyők és magyarok. XXX. New-York. Köln.: Geschichte der Arier in der Alten Zeit. Jász-kun kongresszus jegyzőkönyve. 1898.. 1901. opera. Ipolyi Arnold: Magyar Mythológia. Hóman. Hóman Bálírtt: A magyar-hún hagyomány és a hún monda.: Németh Gy. Keleti Szemle. London. Houghton: Hóman—Szekfü: Magyar történet. Erdélyi László dr. non. R. Hevesy Vilmos: Finnisch Ungarisches aus Indien. 1916. 1. Kingsmill and the Hiung-nu. Epiphanius. W. 6. 82. 1940.. Germanus Gyula: Turán. 1932.: The Indian Empire. 1892. Eustratiades. Jerney János utazásai és Magyar Akadémiai Értesítő.: Radó A. Hirth Friedrich: Mr. (Journal of the American Uriental Society. Fírduszi: Sahname. J.: Magyar történelem. Árpádkor. Közli: Sir William Hunter: Zarándok tudós cikkét a Pioneer Allahabad 1885. Hóman Bálint: Szent István. II. Hunter W. Feriden és fiai. Forbáth László: A megújhodott Mongólia. Fischer Károly Antal: A Hunok és Magyarok. Heinrich Gusztáv: Etrelburg és a magyar-hun monda.: A magyarok őshona. Hodgson Brian Caucasians. 1908. 1925. Adversus Originem. I.: Decline and Fall of the Roman Empire. Fáy Elek dr. Ford. 1629. okt. szerk. 1921. Eckhard Sándor dr. Herodotos történeti könyvei. I.. 244.1. Fettich Nándor: A honfoglaló magyarság fémmüvessége.: Kondor A. 1939. 1617. 1888. k.: The Civilisations of the East.: Körösi Csoma Sándor. Eustachios. 1938. számból.: Introduction to the Avesta. 1931-35. 1925. (Attila és hónfai.

1867. Kézai Simon mester: Magyar Krónikája.: Dr. to 330.: dr. 1939. Toldy Ferenc.: A magyarok útja Indiától Pannóniáig. század közepéig. Legge F. Josephus Flavius: Opera. Tauchnitz. Metich János: A honfoglaláskori Magyarország. 1908.: A zend-aveszta. A pogány magyarok vallása. Mészáros Gyula: A szabir nép és név.: A skythá. The University of North Carolina Press. Király György: A magyar ősköltészet. III.: Szabó Károly. Magyar honfoglalás kútfői. 1930. Lukácsi Kristóf: A magyarok öselei. Németi Kálmán: Hun történelmi örökségünk. 1939. Mészáros Gyula: Ál-török nép. 1909. Karácsonyi János: A Magyar Nemzetségek a XIV.: XVIII. – Szekfű Gyula: Mi a magyar? gyűjteményben. Leipzig. 1908.: Forerunners and Rivals of Christianity. 1926. F3onn. 1939. Kézdy Vásárhelyi Zoltán dr. máskép Szente-Mágócs nemzetség. 1826. Krohn Gyula: Finn-ugor népek pogány istentisztelete. Németi Kálmán: Nagy-Magyarország ismeretlen történeti okmánya. Budapest. 1939. (Budapest multjából. McCovern William Montgomery: The Early Empires of Central Asia.: Vikár Béla. akik meghódították Indiát.k. 1850. 1861. 1904. 1939. Ford. Nagy Lajos. Memeskovszkij D. Mahler Ede: Babylonia és Assyria. A. Haller János földolgozásában. Népünk és Nyelvünk. Németi Kálmán: A Hiung-nu-hún azonosság földrajzi bizonyítékai. Marci Chronica: Emich kiadás. J. Haitsch Gyula. Ford. 15 Kodály Zoltán: Magyarság a zenében. Izidoros. 1911. Modi Dr. Vienna. Kállay Ferenc. 171 Ligeti Lnjos: Az ismeretlen Belső-Ázsia. 1931.és személynevek. Népünk és Nyelvünk. Szeged.Jonandes: A gótok eredete és tettei. II.: Tableaux historiques de 1'Asie. Modi Dr. Modi Dr. 1838. Kászonyi F. Németi Kálmán: Árpád népének hét törzse hún volt. Bpest. Nagy Géza dr. Kalevala. Kandra Kabos: Magyar mithológia. I. Katona L. Ch. Ford. 1897. 1925. 1862.: Kelet titkai. Fordította: Zajti Ferenc. J. századbeli ördögüző könyvecske.: Zajti Ferenc. Kölcsey Dezső: A Kölcsey. Ford. ) 1934. b?o6r Elemér: Népünk és Ir'yelvünk. Pest város eredete. 1906. 172 .: A húnok őstörténete. J. Klaproth J. being Studies in Religious History from 330. Paris. B.: Rassenverwandtschaft der Donauvölker. Ford. Kabul und Indien. Budapest. 1900. D. Kuun Géza gróf: Körösi Csoma Sándorról tartott akadémiai felolvasása 1900-ban. Nagy Sándor szír-keresztény mondája. Bokor János. Lénárd Jenő: Dhammo.: A húnokról. Lasson Christian: Zur Geschichte der griechischen und indoskythischen Könige in Baktrien. 1870. vallási rendszere. J. Lemminkäjnen-runók. hajdankori nevei és lakhelyei. J. J.

Szabolcsi Bence: A zenei földrajz alapvonalai. 1776. Rowlinson H. G. London. 1877.: Die Hellenen im Skythenlande. 1930. Oxford. 1-3. Leipzig. Sebestyén Károly: A magyarok íjja és nyila. Renan Ernő: Jézus élete. I. 1890. I. Ford. 1913. 1938. Augsburg.Németi Kálmán: Dr. Paris. Schmidt József: Buddha élete. Vot. I-II. Szabó Károly: Kézai Simon mester magyar krónikája. Hannover. Tagányi Károly: A hazai élő jogszokások gyűjtése: Ethnographia. 1930. sz. Vienna.: Az ókor története. 174 . 1885. Szeged.) Németh Gyula: A honfoglaló magyarság kialakulása. Pallas P. Orosius: Historiae adversum Paganos. 1882. Procopius de bello Persico. Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. Vivien de Saint-Martin: Histoire de la Geographie. 26-iki akadémiai felolvasása Kőrösi. 1807-1925. 1904. Sebestyén Gyula dr. írta: Kreitner Gusztáv. 1897.: Ancient China Simplified. Smith V. Radloff W. 1. tana. Strzygowski Josef: Asiens Bildende Kunst. 1855. Pongrácz Sándor dr. Ford.: A magyar nyelv rokonai.: Bactria. Rodusi Apollonius. 1908. 1828. Parker E. etc. Cs. Niebuhr B.: Halász Gyzla. Szabó Károly: Emlékiratok a magyar kereszténység I. Schröfl Aloyz: Der Urdichter des Liedes von der Nibelungen Not und die Lösung der Nibetungen Frage. Szabó Károly: Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről. Strabo: Geographica. Széchenyi Béla gróf keleti utazása. Ford. K.: A magyar honfoglalás mondái. Leipzig. Bonn.: Untersuchungen über die Geschichte der Skythen. Csoma Sándorról Neumanni. 1911. Stein Aurél: Nagy Sándor nyomában.: The Early History of India. Pauler Gyula: A magyar nemzet története Szent Istvánig. Németh Gyula: 1934. Ethnographia. H. 1883. Priscus: Fragmenta Historicorum Graecorum. Petz Gedeon: Magyar-hún monda. Leipzig. dr. Hdrth Frigyes tanítása a Hiung-nukról. 1873. Szabó Károly: Kun László. 1917.: Bammlung Historischer Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften. Közép-Ázsia (Asiatic Quarterly Review. 1908. 1509. 1854 173 M.: A magyarság keletkezése és őshazája. egyháza. Kurze. the Story of a Forgotten Empire. H. 1933. Németi Kálmán: Parker E. Budapest. Ribáry Ferenc dr. Stein Aurél: Homokba temetett városok. G. Stefin Aurélnak a Magyar Tudományos Akadémián tartott székfoglalója. századából.: Halász Gyula. Szász Károly: A világirodalom nagy époszai. IV.: Aus Sibirien. Zangemeister. márc.: Salgó E. 1884. S. Regino Kronica. 1882. Szinnyei J. Budapest. Berlin.

....... 104 Aghuz .....................................: Zajti F. 59. 132 Aeschylos68........ 83 aethiops ........ 89...... 113 Alexandria.............. 59... 98 Alexandra David-Neel ...... Vámbéri Ármin: A magyarság bölecsőjénél................ 132.. 18292.......... 85 Agni Puranak......................... Kincsestár... 47................ 1840...... Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus? Zichy István gróf: Magyar őstörténet..: Attila.... 120 Amber... Die Neue Propyläen-Weltgeschichte................. 44.............. 108 Amudarja..... 46 Amur ........................... 167 Ágner Lajos........... 45 afrikai .......... 167 Agni Purana.........: Szabó Károly..... 111 Agni Purarák .............................. Uxbond F................. 131 Aldarich. Frühzeit der Völker. 46 Allahabád ....... Berlin.... 141 Adima........ 72..... 46 Abulfazl...................... 1920.......... Vishnu—Puranas..............: Attila-mondák.. 47 Anga . Thierry A..... 86 Afrika ... London............ 62....... ) Vámbéri Ármin: A magyarok eredete............ 101 Alán..... Szerk....................................... 100 Altai.................................... 93 Alan..... Bp.. Tibeti aranyszabályok könyve a Kiu-Te gyüjteményböi......................... 46 Altáj...... Urgeschichte der Menschen............... Vámbéri Ármin: Hunok és Avarok nemzetsége.... 1928............................. P..................... 132 adom........ 12... Udny E.................... 129...... London................. A Név-... 59......... James: Annals and antiquites of Rajastan.. 159 alsódunai .... Váradi Regestrum értelmezte: Kandra Kabos.... 1864... Ford................................................. 1939.. 111 Amru .. 90 abtelita ............. 1939........... 131.. Mord... 102... 50 Ágner.................................... 1928.... 99 Abák . 61.......... 94... 83 Afganisztán ......... Thierry A..: Szabó K.... 1940.............. Ford... 63 175 176 .............................. Görög források........ 124 Abo.. 111 Angadesa........... 3........................................ Aveszta könyvtár. 83....... 116 Abulghazi ............ 61 Agner................................. Reiche des Aitertums.. Ford.. 128. hely......... 116 Alánok..... 111 Angat.................... 142........................ London.... 84 Abauj .......... 150.............. 131 Achlat ............. 100. 130.......... 99 Aba Sámuel ... 109...... 82 Adám............ 67 Ananda .............Télfy János: Magyarok őstörténete............................ 116 Aladár..............: Blavatsky H............................... 86 Al Yathik-bilkih ..... 144 Ai61 Akkád ... 135 Adi-Buddha ........................... 63.............. 58 Agnikula............................ 153 Anakreon... 26 Ancai ......................... Ed..... Tod Lieut-Col............................és tárgyjegyzék Aba .............................. 45 Anahita .....................: H........................... 47 Alcaeus.... 58 Abulféda.............. 58...... 66 Ahura-Mazda ...... 107 Aloyz Schröfl ................................. 167 Aethiopia ....... 1855........ 56 Achiles ...: Németh Gy... (Hevesy) : Munda— Magyar— Maori............. A. (Attila és húnjai. Wilson......... Francis: Das Urchristentum....................... Zajti Ferenc: Magyar évezredek.... 44........................ H.................... 93........ 93 aldunai............. 132 Adapa .................................................................... 55 Agathyrsos........... Zajti Ferenc: A hún magyar őstörténelem....... 114 allrunok ..... 1881...... 141 Anahyta . 141 Agathiás................................. 142 Abulgázi ... I................ 61 Alginszkói ......... Ford......... 85 Achaemeni. 152 Amadé-Karcsa........... Váczy Péter: A húnok Európában..... 78 Alpok.................................................................. 90...... 135 Álmos72.................... Uj kiadás: Oxford......... 85.... 12......................... 1863............

................................ 45... 42. 48... 12.................................. 172............... 60 Baktria.. 54 Athel...... 84 származás ..... 93 Atil ......... 86 Árpád39. 25.............. 92.............. 173 ázsiai12................. 67. 60.............. 123................ 103 Ázsia6........ 17 Asszíria....... 141 Balti..................93 Angra-mainyus ..117 Ankhenaton . 86... 104.................. 120........ 137 Athil........... 141 avar.... 84................................... 106................111 Ardarik ................. 66. 25.38 Arán.....77 Angolország .......... 40.......83 Aquila János . 116 Bamián szoros ...... 107........100 arab12.............. 162 belső........ 170 avesztai........................ 119.............................. 142 asszírbabiloni.......64 Anu.. 72................. 69...... 111 Azóvi-tenger... 121 177 178 . 169 Armenia... 33.... 52.................................... 163 Arad... 105 Arrianos......................................... 64. 107.... 93 Atlanti-óceán .... 80 Atli ........... 51 ausztráliai .. 68................ 138.................. 161..................................126 Aquileja ......... 175 Attilaféle. 155 balkáni....... 147 Astarte ................................. 41.................................... 155....... 106 Asi ....... 60 asszír..... 38 Balti-tenger................ 168 Ásik ........ 115.............. 100.............. 119 Árpádház ............ 60 ási ............. 86... 127.. 103 Árják... 6 B Babilon .... 69.. 128.......... 45..94 Ardvisura-Anahita . 20.................59 Ardzsurla .................. 67............ 86...... 122............ 97.................................................... 73............................ 143 Bacchus-Dionysos....... 51.......................... 138........ 147 Babru................... 64....... 158 bajor .. 106......106 Arimaspok . 96. 93 Aton........... 98...........................64 ansziek........... 141 Aveszta-vallás . 99..... 107........ 49... 102............... 93......................................... 57.. 83 Balokk .... 34..................... 83..... 102...... 51 Balogh ..................... 74................ 35.............. 47.......... 135........... 40................. 122..129 Aristoteles....... 105 Aurelian... 61 aswamedha . 91...........147 Aoghán ........50 Anonymus67............. 105................................... 17................... 123 Balkas-tó .......................... 86.. 67....................... 105. 141 Ayodhya ......... 96................. 169............................. 79........ 159 Atlantisz .. 48 Bál ................ 170.......... 84.......... 18....................... 102.. 160........ 72 Aswa.... 146............124 Aral-tó .... 167 árja5.......... 157....... 61..... 94....... 120...... 137........ 100.... 137. 98............................................ 147 Astur....................... 95....... 172. 57.................... 112.. 77.. 126 Arpoxais ...... 167.. 12 Baghavad Purána........... 46....... 73........ 61 Asiatic Society15........ 27..................................... 137 Athene Pallas..... 103..... 49. 60.................... 75.. 62 aswak................. 157 ansik ................ 109...........Anglia ............. 21................. 55... 145...... 49..... 85.... 72.... 52... 60 Baltisztán....................... 37 atlantiszi .... 110............ 18......... 75................ 66....... 57.............. 87................. 81 avarok............ 141...... 162.......................105 Apus ........................... 134 Arrianus................ 75... 57................ 96............................................... 103 Bal-ul-Abwab................. 60.. 55 Bar-chus ............................................ 73............ 129.. 6... 61.......84 Araxes60...................... 121. 43. 134.. 148 atropatánei .... 43.. 73..........148 Anna Comnena ......................... 59.......... 101 Avesta................. 211 dinasztia ........ 88........ 100 haza ................ 86........................ 60 Ásia ........... 140 babyloni..... 67 Barga .. 103.............. 102..........38 Arg-ionok ...... 67 bárdok . 129. 14.... 143 Badsa Radzsa ...... 43........................... 23.. 89 Baghel ....... 142................. 96...... 62 bahadun ...... 125... 133 Ar-buda.................... 92..................... 141...... 108................ 46 Balkán ...... 63 Bala Ihaia .... 75 Árpádok40......... 131............... 82...... 155................................... 73......................... 99. 39. 211 Bala .............. 125................... 151........ 67 Atelkuzunak ..... 20.............. 112 történetírók......... 65.... 139 angol12.......... 83. 99.........................144 An-hszi . 81........129 Arghia Varsha .. 69 Aswamedha ............ 103.. 120 Árpád-ház ....... 86... 66. 141 baktriai .............. 6 ugor ......... 98.... 40 Attli .................... 116............. 104 Auchatok ...... 99....... 107.................... 42............................................. 111 Babylon ........................ 108 Atla............. 64 Arya Aswa........................... 49.... 164...... 37 emlék............ 62..........51 angolszászok.. 56............. 85 Baktur.............................111 Areiopagos . 105. 62 Balambér .... 15................ 66................ 47.... 16 ázsiaiak.............. 157 Baktária . 53 Ázsiai Társaság ........... 86 Bardai .... 109....................... 43.142 Ardzsuna. 90... 87..... 72......115 Ararát........... 83.... 64............130 Ari-alpian . 146 Attila7........ 95.... 51....... 45............. 60......... 56....130 Aristatetes.................................... 142 Babilonia ... 161....... 134 Baján ... 64 Ási ................. 27... 158 Avar..... 25................................. 116... 99... 120................ 93 Athén ............... 119.................... 164...................... 81 auchata .... 98............................. 76........ 109.... 55....... 113 Bagdad .. 87............. 124................. 94... 120......... 12 Baranya ................. 38. 68.......... 42. 81........ 132 Bacchus .................. 55... 165 faj66 árják............... 82........ 139 Asszír....

........ 109 Bizanc...........................63 Barsam.... 175 Berozosz...................... 37...................... 148 bizánci36........ 173.......... 161.. 73 Blumenbach........ 111 Budatelke ......................... 138.............................................................121 Belső-Ázsia ............................................................................................ 97....... 110 Benedikta............. 84........... 119 Bihar gyalpó . 126.............. 95. 124.............. 162 Budafa ...... 18........................... 23........ 113 Bodjul. 49.... 111 budai.......... 59 Bhagavad Gita ......... 112.. 138 népzene ....147 Bendefy 55. 50............................. 164 bolgártörök .. 150................79 Barthélemy St....... 98 bolgár-török41......... 111 Bharata Varsa ...... 168 Bengália........ 51 Brit-India..... 84 Borysthenes..................... 169... 91......................16 Bereg ...................... 114...... 89 Brahmáni.................... 39............ 60 Betér ........ 26.. 53...... 85 bibliai...... 170............. 36.................................................... 79 besgur .... 36 Borolot . 83 Bornemissza Péter . 118 Beztur ..... 77... 124 Boldogasszony90...... 148 bolsevizmus. 36....... 34 b'ne-aleim ..... 114................... 83 Budajenő ......... 43....... 70........... 97.................. 54........ 65 Biblia ............ 111. 106.......... 24.......... 55.12 Bel .................................... 174 buddhista17... 115............... 143.. 54 Buda59..103 Báthoriak . 27 Bstod-Ts'hogs......... 68....................................... 167 bórok . 99 Bölcs Leó .............137 Batthi .................... 156... 55 Bélus. 42..................... 105 Borsa ... 33...................................................................... 86 Botteni-öböl ............. 152.............. 165 bombayi....................... 110.................... 104 Botbort ...................... 168...................... 83 Béta-fajú... 123.. 12.......... 111 bolgár-hún ................ 170 nemzetségek. 167.......... 16 Brukpa.................... 96............................................ 158......... 54............. 141 179 180 ............................. 83............................... 79 Bolgár... 91 Bíborban született............. 75................ 97 Biharvára .... 95.......... 70... 148.............................. 59 Beszterce-Naszód ............ 96........................... 19 Boddhisattva......... 59........ Hilaire .....................97 bengáliai .............. 124.......... 34........................... 86....... 111.. 153.... 36 Boncza........ 147 besenyő.................. 108 Brahma .............. 154 bedzsnák ........ 60 Bilge ...................... 142..... 92..... 110 Bleyer Jakab ............ 172......... 109.............. 111 Budaörs ....... 25...............................137 Béla .. 96........................ 55...................................... 110 Bihar.145 Behram ............. 113..................................159 Belső Mongólia ............. 95................. 153 Boldogasszonykáta.116 Bendeguz..... 36 Bondorfárd ............................. 97 bihari ....... 77.............. 42........... 111 Budakalász .. 43..................................................... 152..... 111 Besztur........21 Bartók ..........83 Berettyó ...........141 Bartalus....................... 155 bolgár-törökök..............141 Beirut.. 175 Blédas...90 baskir ........... 58.....96 Berias......... 153........ 97 Bikaner .................... 107............... 167 Bendefy László. 58..... 43...46 baskír .............. 18.................. 162 bizanciak . 66.. 17 Brodeur. 73....... 170.. 112............ 48 Bhabru ........ 96 Biharn................. 136 Bráhma ............. 157.............63 Barolli.... 142 bessenyők43....... 64........ 91......................................... 132 bíborban született .............. 117......... 120.. 165 Baskír .... 111 Budalesy.................................. 96.... 171...... 98........ 126...... 113 B'Samye ..................... 174 Belári ...... 99 Borsók .............. 111 Budafok.. 125 Bieda . 134....... 72 Beheman.............. 55 Bizánc........ 42.......79 Basgar.............. 111 Budapest.......... 22.............. 66 Brit ................ 43..90 bastarnok ........ 48....... 17 brit múzeum ....................................... 80......... 138 bizanci ................................................ 50............ 27 Buchanan... 49. 83............... 97 bruxellesi.............. 111 Buddha19........................ 165....... 36 Bor..... 88 Bod ............68 Bengal .... 76 nép............... 36 bonczó ............... 83 bonszi-pap .. 129... 150.... 137....Baroda ............ 63.................................. 162.... 61 Béták .................142 Bég Baján .... 121....... 96................ 99........................... 98.............................. 113......... 28............................................................ 125................................ 98.. 36 bonc-pap. 141 Boksza .............. 83 Bokhara ............... 158.................... 41..............62 Baz........... 111........................ 25 Británia................................................................ 164 bessenyő-szkíta..................................... 91................... 65 Bonchada................................................. 160..........105 Berlin45...................114 Bécs ........................... 167 Bhagavat..... 55 Blavatsky70................ 24.................................. 19 Bökény ................. 174 Budatava.. 157.........141 Beal püspök .. 111 Budaháza.............. 28 Bstan-gyur................................ 92.......................................... 116............................ 150....124 Berend ........................... 97 Bihor.......... 59............ 167 Browning..... 123........ 28..................................... 111 Budakeszi .................... 99........... 15....... 116................................. 126 bolgár40......... 100 bolgárok43............. 43 bessenyő40......... 103 Brahm........ 97............... 12.......... 24 Boddhisatva..... 96... 113............ 43................... 28 B'Stan-Hgyur..... 83 Beth-San....89 Belgium ........................................... 69.. 100...........

........ 61.............................. 110 Dalai láma ...... 167 Csengery Antal......... 42... 49 Chitor....................................... 56.... 18.. 116................................................. 93 Dengezik . 62 Chaytor..........................61 Chagataj.......................... 135 Dsajháni ............... 37...........................................................59 Chand .. 152 Csaba39........... 49 csuvas-török .................................... 157 Dunántúl........... 109............................................................................................ 51 Csengery... 28............................. 68........ 66 Cutch .......... 107 Depter-r-Nyingpo........... 42........................................................... 59 Dzsaipur Marwar........ 97 Danakönyök .......................................................................... 24. 83 csandalások ....................... 93 Diocletian ....................... 72 Dzsadu.... 69 Dasht-i Kipchak ..................... 15....63 Champapuri ......................... 27 Dwipa ............ 64 Chus .............. 37................ 63 Dabhi.. 98. 61 Cyrus .. 128 Carragolaghat ........ 134 Dionysos-Sabasius ... 37 csuvasos ....111 D C Cadix ............... 61 Deér............................... 26 Duna ...........148 Bwda ...........................................92 bulári .......................................... 109........ 59 Cyropolis .... 15. 122 Csinvat ............... 168 Deguignes34.........................83 Bulcsú....................... 34 Dariel-szoros ....................... 134 Dél-India ........ 60 Cimberek ........ 59 181 182 ................ 65...................... 34...............................15 Cassiodorus .................. 103...........89 bultari ............... 95............................................. 93 D'Herbelot ................................................................ 60 Chavila ........................ 86 Cicero ................ 36 Dnyeper. 99....... 140 cseremisz ...................................... 114........... 84 Csamkiao......... 95 csehek................... 140............................ 62 druidák .....24 buddhisták 26.................. 103......... 51 Diodoros......................................................... 80 Dánia ..62 Cham .............. 82 Dietrich. 100......................................... 80... 40 Cunningham ... 86 Chawara...............61 Chagatai királyság .............................. 129 Diszabul .......................... 169 Duskyi-hk'horló.... 133 Cshattis Radzskula ...... 81 Cimber.......................................................89 Bulcsu...... 21 Dula... 54........................... 142...... 99 Döbrentei Gábor.......... 103 délorosz ............92 bulgári .............................. 60 Christian Lassen ............... 83..................................... 56.............................................92 Bundahis..... 89 Dulva................................. 142 dsola ....................................................... 162 Danavák... 62 daha ...... 145 csodaszarvas.................................................. 126 Cseng.. 45....58 Chandra ............................... 83........ 63.......... 53................... 99 Csin ...... 98............................... 42............................ 79 Dunbar..................159 Buzghal Khana ...........148 büzürk........ 62 Csigla................................................................... 48 Csánky........................................... 168 Csomakőrös.... 35 Carlyle . 60 D`Auville. 16.. 157 Csehország ...................................................................rítus ........... 112.. 61..............................159 bulgar....117 büzürgan ........................ 105.... 126...... 117 Detre..... 101................................................................. 72 dubnicí.........................134 bunyevácok......... 118 Dárius ................... 126 dnyepervidéki.................... 60 Ciprusz ..... 156 Budenz József.. 43.................................................................................. 90 Csoma József........................... 53 Cserkeszek....................................................... 16....................................................115 Campbell .................. 96...................... 168 Delhi................... 145 csinvathíd ................................................. 98 Dentumoger.... 120 cseh................................ 62 Chandravansa .............................. 68 délszláv...... 111..............................................125 Burgundia .... 60 dákok ............111 Chahuman. 137 Chhempo ....................................47 Chagan........... 116 doni .......... 35 Derbend..... 23.. 66 charrukhán.. 15 Don............................ 42 Denghisik ........................................ 148..... 150 buddhizmus12.................................. 137 Chatti .......................... 150 ciklopszok .................. 157................................................................................ 87. 97 dugpák.............62 Chalukya........................ 43 Dor .. 45 diabekri.............. 93 Danié .................. 51 Dahak ............ 36.................................. 43.. 89 Duló.................. 37 dzaila ........... 91.................. 85.....144 bundii........................................... 95 Csiglamező ........................................... 168 Budha 59...... 101 Csahar................................ 95 Csekekáta ...... 134 Budli.......... 81 Csang Szing-Lang .... 106........... 23..................................................... 72 Dsongar .. 83 Dugpa .. 89........... 63 Chorosmia ............ 83 Dardsiling...................... 114 chioniták........................................ 103 dániai.............. 85........... 90 Dsula ..... 96............. 72 Dsulo .................. 56........ 121 Csákok....96 bulakar......... 58.................................. 51 Cherra-poonjee ..............16 Chambal .................................................................. 129 Cifra-asszony......................141 Chagatai..... 91...... 59 Dzsaisahner ............................................. 162 dunai........................................ 11 Csuszovája......................... 66 Déli-Svédország .......... 66.............................. 98.......................... 97 Duka Tivadar............ 59 Dzsajati.............83 Bulái ......................................................................... 64 Csanád ....... 104 Dasarastha . 12 Commodus ............

...................................... 141 Firoz ............... 136 Forbáth László...................... 164 finnfajú .............. 132 Evilath .... 121................. 162................. 123....... 7...... 76................ 63 nyelvek................. 38...................... 78.. 106 Ed .... 62............... 56 Epiphanius............................... 87........ 105.. 104................... 100...................................... 93........ 83... 125 Fischer Károly Antal ............... 63 fehér-húnok ..........109 Emese ... 45 frankok .... 145 Fukuda... 143............... 99.... 109.................... 87 Evilath földje.... 39 Etelközi ..................................................... 83 Észak-Eurázsia ......... 106.. 83......... 130................................. 79................... 103 Északi Jeges-tenger ... 47. 85...... 131 Firduzi . 175 európai6... 98....96 Elteris ...... 25.................. 160 Eszterházy ..... 86 Ezekiel............ 41.. 169 Franc Cumont....... 169 Fettich Nándor74............ 139..................... 123....................... 169 Eckhardt Sándor ...... 90.......... 42................ 73 Eufemia . 34....... 164......... 83................ 6....... 56 Fischer...... 72................ 169 Ephtalita .................116 Efraim........ 93................ 22. 157 Erdélyi László ... 159 frank .................. 110.......... 69 fehérló-áldozat......... 169 Fick ...................... 125 Fehér lovas ...................... 48 fehér .12 Egreskáta ......85 Előd . 134 Flavius Josephus.... 124 erdélyi.......... 115 Gádoros ... 46 Éva ................................................ 118 Faghan ......... 45 északkínai..... 101 Észak-Németország ................................. 108 Emesu ... 145 egyiptomiak ..................... 148 Fehér-Magyarország..............46 E Eckhard Sándor ......... 58......................... 95 fehér húnok..........69 Enech.81 Edda Bifrost................. 103 Észak-India............... 67... 15 Etel ..................49 efthalita.......87 Ellák .... 115........... 111...........116 eftaliták...... 37 fehérhún......... 156 Dzsungária................... 80........ 7....... 37....................................................................109 Elizeus .. 68...... 49............. 83 Eviláth ......... 40. 41.............86 Elbilge ........................ 99 Fravasi.................... 147 Eötvös József........ 42...... 134 Ég fiai .......132 Elám .................................. 87.... 12... 12 Enzu..... 77.....Dzsingisz kán ........... 163 Felső-Tisza ..... 51... 140....................... 127... 97. 94......... 109........................ 90 Enlil ...... 99 Fergussan .. 98 Enos........ 17......... 108 Égei tenger.................................. 85 fehérhúnok.. 42.89 Eneh......... 68.......................... 46............ 150.................... 68 Eufrates . 111.... 111 Faun. 61... 43.............. 43 Ethel .................................... 93. 120...............145 Eder ........... 52 francia... 137.................. 77...................................... 169 Fischer Károly...... 47.................. 70....................................... 80..89 Endzse .83 Elohim ...................... 93...........................................................147 Ég fia88.............................. 51................................... 24 G Gades................... 105...... 115 183 184 ............. 132 Ennedzár...... 123........................ 115 foh ................ 53 Eustahius ........ 20.. 68 Északeurópa .............. 89..... 138 foglalás.. 37.46 Ég .. 159.......... 164 Fiók Károly ......73 Edömén.........................99 Edriszi ...................................... 79...... 66 Feriden ............. 66 Észak-Kína ..... 124 Flarikula ........................ 169 Epiphánius......... 93. 57.... 109........ 120 Etzel.........165 Dzsingisz khán ........ 85 Eunedubeli........... 18............... 160......................... 107............ 51........... 15 Eri..................... 103...... 103 észt..................... 38.............. 63.. 49. 165 Farkas . 106.................. 49......................... 80...... 161............. 120 Etelköz............ 169 Erdélyország.... 113 Franciaország . 89..............126 Egyiptom12....................... 56................... 107 F Euphorion............................. 169 Fehér Géza ........... 118........ 64 fehérlóáldozat...... 53.... 12......................................................... 49................ 100.. 148 finnek ............... 36 Fehér sziget ......................... 80................ 6 Esztár.......................... 125................. 121........................... 84 Fekete-Magyarország ..... 103 Fejérvár .......... 98 Elő-Ázsia........................... 124 Fehér-tenger ....... 123...... 99 Etele..................... 56.......... 117................................. 83 Ethele.... 53.................. 51. 89................ 108....... 40...... 148 egyiptomi 17.......... 147 esztergomi ......................... 62 galaták ......... 93 Etzelburg ............... 45..... 49. 89 finn-ugor39. 79.............................107 Enach............. 175 Edda.. 110............ 52....... 138...................................... 147...................... 54.... 36 Fohát ... 169 Firduszi....35 Dzsingisz Kán ........................................................... 104.............. 158.. 72......... 108 Etrekarcsa ............................. 72 Eneth .. 130 euthalita ....... 39... 46........ 109.... 108................ 85 Ér 96 Erdély ........ 57................ 89.............. 59................ 124 Feketetenger .................................. 52. 119 Gaharwar... 110 Etil ............ 38 fehér sziget ........................ 77... 96 Frankhon .... 56.................................. 115.................. 53........ 131............................. 94.... 46... 94........... 123 Fehér.......... 139 Európa2.................... 130.................................. 41 finnugor....... 82. 45 Észak-Germánia ..... 125... 48 finn6.. 128 Eurázia ........ 83........... 66..... 125......... 56 fajtudat ......132 elszlávosodás .............................. 142...... 49........... 103 Fekete-tenger55..

.......... 103............. 170 Hitler ......... 89. 110 Gyál......118 Gallia ........................................................ 67.....126 Gibbon................ 132 Hevesy Vilmos ........ 73............................................. 97 Gyalpó ...............66 Gobi.......... 134 Harikules ........ 61...... 100. 131......... 108 Hanisch.... 60 hindu ...... 109....... 19 Gérárd..................... 47........ 45........... 103...... 119 Guizar. 108 Hara............................................... 161 guru ................... 115............................ 137 Hernak...... 129 Herakleai Herodor..........35 germán48.. 174.............................................. 119.....65 Ganges.... 97 Gyarmat...... 42................. 66 hiong-nu ............. 139... 97 gyálpó..... 56 Gurda.................................118 galileai ... 62.... 104 Heungnoo ..... 47 Herodotos61........ 62 gruz-krónika .... 64......................... 50 Hirth .............. 111................... 134.... 141 Gwalior........... 61................ 128 Héra............ 55 Gudzsár .............. 102..... 91 Héva ......... 15.... 63 hit122 Hinduk............. 122...... 128.. 131................. 170 Háromság ......... 98........ 111 Hiungnu.. 54....... 38... 93... 173.............................. 119 Gógánfa ............... 116 Gorda.............. 132...... 136 bárd ..... 46.......... 55 görög47... 62 Gómár................... 103............................116 H Gohil.... 134 Harlez ...... 103............. 72.....119 gógok.. 85........... 165 Hium-Tsiang ....... 170 Gömbös Gyula. 118. 26 Hastinapura ... 113 hatalmas vadász az Úr előtt87...........62 Gazsár.............. 135. 114 Guei-shuang ...... 116 Göncölkarcsa............................... 85........... 162....................... 68........ 55........ 150 Heinrich Gusztáv. 55 Herkules104..........97 Gelonos.. 171........................... 116.................. 98. 120 Hamadan ..... 135................. 135 Gótama Buda....................116 Georgiaiak ......... 47.. 101...... 62 Hajmássy .......82 Gilgames...75 Getae ......................... 39 hiung-nu34. 80.... 169........................................ 150.. 82... 157........................................ 81............................77 Géza... 160............................. 130. 26 Grahilot ......................................... 106 Géták .......................................................... 97 Gyalóka .............. 113.... 115 Gombócz Zoltán................... 121 Gyud.. 99............................................... 16 Himaláyák ............................................. 15..... 97 Gyál-puszta ... 211 birodalom . 63 Gudzsarát.. 76.........................................................119 Gógány ... 169 Gikhon...........94 Gerard............. 172.................................. 13........... 154............. 60.....................38 Góg81.97 Genezis .............................................................. 130.. 119 Gug-puszta . 84.............................................. 105...... 91....................45 germánság........................................ 102...................... 110.... 49.......... 86.................................... 61 Geyza.............. 116 gupta... 104..........................121 Gaur.. 211 hachhwahak................ 82......... 141..................... 81..... 51 hellének ........... 104................ 142 Gordas ........ 86 Gugi Benka............ 103.108 goal....... 48............................................................... 39 185 186 ................................ 107.. 115................................. 148 Gardezi ..... 148...................... 131 Hercegszabar ....................................... 155.................. 140.......... 114 hiungnu............ 132 Hestia ............ 97 Gyalu-puszta .......................................... 140 görög-római........ 23 Hindosztán ..... 170 herul ........... 63..... 130.................... 167 Germánia ..............Galerius ....... 66.............. 93............. 91 hiungnu-hún ............. 74....................... 26 Himalaya ............. 129. 118........... 106.......................................103 Gesta Hungarorum ............................ 85... 107............ 115 gótok.......... 137....................133 gepida ...... 134 Harikul-es.................... 143 Galilea ... 55 gruzok................................. 88 Havilah ... 88 Gurdézi. 106................................................................. 111 Hadisten67...................... 39 Gyeics.................. 91.........51 Galícia ............................................ 112 Gótarca ..... 45......... 119 Gugi Márk .....104 Gelupka ................... 157............................ 83 héber.. 60..................... 165 Gómer...... 150 Hari........... 172 Giaiukátai ....................................... 73 Heliogabalus............ 150 Haihaja .............. 12 Hamsa.......................... 42................. 120 górarenusok ... 147 Gurzastan................................................... 132 Hegyalja . 157 görögök56.......... 147..... 110.... 59.... 116 Georgia .............................. 160 Görögország ......................... 80.......... 48........ 62...................................................... 132......... 114 garabonc ............................... 112......... 159 Hansa... 103 Gepidák .. 66 Himalayák ............. 84.. 77 Halom...................... 171 Gótok.................. 112... 93 gót...... 36... 106............. 85 Gumár................................... 48................. 152. 130............................. 117.................. 136....... 135............... 47 Göttinga. 128............. 68............. 150 Haraly....... 108 Győrffy György...... 85......................... 97 Gyalu . 103 Hesperidák .................... 93.............................. 57........ 129................................ 169........ 134............................... 27 Gyula34............ 11 Grachen ............................................... 97 Gula ................ 73............... 150 Harastyán. 106 Gizella . 170 hido ...... 50..... 114 Gótaura............ 97 Gyála ................................... 144 Hannibál ................. 106........103 Gandara ......................

hiung-nu-hún ...... 34, 47, 48, 49 hiung-nuk .............................47 Hjam-Dpal............................28 Hoanghó ...............................64 Hodgson Brian Houghton133, 170 Hold59, 61, 62, 66, 109, 110, 134, 153 dinasztia .........................111 faj111, 130 Hold nemzetség ....................59 Holdfaj................................134 holdkultusz .........................149 Holdvilágpatak ...................152 Hollandia ............................159 Hóman41, 42, 43, 55, 72, 73, 91, 96, 120, 160, 170 Hóman Bálint41, 42, 55, 72, 73, 91, 120, 160, 170 Hongre..................................91 Hoo............................... 72, 122 Hoops ...................................48 Horka..................................157 Hüllmann..............................45 Hu-lu-ku ...............................48 Hülü-kuan-kü .......................48 hún6, 7, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 69, 72, 77, 81, 84, 85, 88, 95, 99, 101, 108, 110, 112, 113, 114, 116, 120, 121, 123, 133, 134, 141, 150, 162, 164, 168, 170, 172, 173, 175 bástya .............................117 birodalom ................. 98, 110 eredet................................73 Éva .................................130 faj48 fajú ............................. 72, 96 fehér ...............................114

fejedelem.................. 97, 108 fejedelmek...................... 134 fekete.............................. 109 hadifoglyok ...................... 51 hagyomány. 73, 76, 107, 135 kapitányok........................ 69 király ............ 42, 91, 94, 118 királynév .......................... 98 kultúra ............................ 153 maradványok.................... 98 monda............................... 73 mondák............................. 74 nemzetség....................... 114 nép...................... 74, 92, 110 népek.................. 57, 68, 149 név.................................. 115 nyelv .............................. 114 sír 90 sírok ................................. 68 származás ........... 75, 76, 156 telepedés......................... 111 töredék ..................... 95, 100 történet ........................... 102 törzs.......................... 88, 115 törzsek.............................. 98 törzsfő ............................ 100 törzsnév...................... 93, 97 véreink ........................... 141 vitézek.............................. 94 Hún......... 33, 42, 47, 62, 63, 93 Húnbirodalom....................... 42 hüne ...................................... 81 Hunfalvy....................... 73, 150 hún-finnugor......................... 57 Hungar.......... 42, 43, 90, 91, 92 hungár................................... 87 Hungaria................. 91, 92, 102 Hungária......................... 73, 91 Hungiák .............................. 111 Hungias ................................ 59 Hungria................................. 91

hún-hiungnu ......................... 48 hún-hiung-nu ...... 45, 47, 48, 49 Hunivár............................... 117 hún-magyar34, 39, 43, 48, 72, 76, 85, 91, 156 azonoság .......................... 39 rokonság............................. 7 húnmonda............................. 76 Hunnensdorf......................... 73 Hunnia ............................ 73, 85 Húnnia .................................. 83 húnok15, 34, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 63, 65, 66, 72, 74, 83, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 98, 99, 100, 102, 103, 106, 108, 110, 111, 116, 117, 123, 125, 134, 135, 138, 141, 149, 150, 153, 156, 160, 164, 172, 175 fehér ................... 56, 64, 114 Hunor83, 87, 88, 89, 90, 108, 119 Hunoracerta .......................... 87 Húnország ................ 46, 78, 91 hún-szabír............................. 55 hún-székely .......................... 76 Hunszer .............................. 111 Hunter..... 14, 66, 114, 169, 170 hún-török ...................... 99, 134 hún-turk ................................ 92 hún-türk ........................ 74, 104 hún-türkfajú............................ 6 huny...................................... 49 Hunza ................................. 111 Huseng ............................... 131 Hydra.................................. 137 Hylaia ................................. 104 Hyus ..................................... 61

I

I. András............................. 143 Ibér ....................................... 40 Ibn Fadhlon ........................ 121 Ibn Kordahbeh.................... 116 Ibn Rusztah ........................ 142 Idők köre ............................ 141 II. Endre ............................. 119 II. Jusztinusz......................... 36 Ikshwaku ...................... 59, 111 Il 61 Ila111 Ili-folyó ................................ 64 Ilovajski................................ 49 Inda .................................... 134 India6, 12, 14, 15, 22, 26, 27, 28, 33, 38, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 77, 80, 83, 84, 85, 86, 89, 97, 98, 100, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 132, 134, 136, 141, 147, 150, 153, 160, 165, 168, 169, 172, 174 indiai15, 19, 37, 61, 66, 69, 70, 97, 111, 114, 115, 134, 137, 153, 156, 160, 164 bárdok .............................. 62 bevándorlás ...................... 60 élet ................................... 23 fejedelem.................. 63, 100 felajánlások ...................... 22 hadsereg ........................... 58 hatások ........................... 162 hódítás.............................. 65 irodalom........................... 33 kontinens.......................... 18 kormány ............... 12, 15, 18 kultúra .............................. 33 kutatók ............................. 54 lámák ............................. 147

187

188

nyelv.................................53 nyelvek.............................53 panditok ...........................26 sivatag ..............................60 szentírások........................38 történelem ........................86 tudós.................................65 zarándokok.......................24 Indiai Tudós Társaság ..........64 indoszkíta ............... 48, 56, 134 húnok ...............................65 indo-szkíta ..........................134 indószkíta ..................... 66, 164 indó-szkíta ............................60 indoszkíta-hún ......................57 Indószkíták ...........................66 Indranastha .........................134 Indu .......................... 58, 59, 61 indus ............................. 92, 111 Indus61, 64, 66, 67, 83, 117, 130, 134 Indusok ...............................134 Inki .....................................147 Inlil .....................................147 Inohoffer.............................142 Io 129, 130 Ió 89, 105, 129, 130 Ipolyi ................ 79, 81, 95, 170 Ipolyi Arnold .. 79, 81, 140, 170 Irán41, 49, 51, 53, 56, 86, 87, 109, 141 iráni43, 48, 56, 57, 143, 155, 160, 162 kultúrhatás......................141 Irkuck ...................................11 Irnák .....................................72 Irnik ...... 42, 72, 88, 91, 98, 153 Irtis ........................... 45, 46, 63 Irtisz......................................36 Isdubárok..............................80 Isis ........................................89 J Jabdierti ................................ 91 Jafet ........ 81, 84, 102, 116, 119 Jáfet .......................... 82, 83, 85 Jaik ....................................... 85 Jakint .................................. 101 James Prinsep ....................... 20 James Tod............... 57, 58, 134 japán ............... 38, 90, 108, 165 Japán....................... 24, 90, 165 japánok ..................... 7, 90, 164 Japhetosz .............................. 84 Jareja ............................ 62, 134 Jászai .................................... 82 Jat ........................... 61, 62, 106 Jät ......................................... 66 Jatok ..................................... 61 Jáván..................................... 82 Jaxartes... 36, 37, 46, 64, 66, 67 Jehun .............................. 61, 67 Jeniszei ................................. 49 jeniszejvidéki........................ 40 Jenő ...................... 39, 168, 171 Jeremiás...................... 115, 117 Jerney ......................... 143, 170 Jeruzsálem ...................... 36, 37 Jesse Benedict Carter ........... 52 Jethwa-Kamari ..................... 62 K

Isperich................................. 43 Istár..................................... 147 Isten kardja ......................... 105 Isten ostora ..................... 52, 94 Isten Ostora ........................ 110 Ister..................................... 103 István ................ 2, 84, 123, 211 Isztár................................... 147 Itália................................ 45, 94 IV. Béla ................................ 95 izlandi................................... 93 izmaelita ............................... 96

jogar ............................... 35, 37 jogarok ..................... 35, 36, 37 jogar-ujgurok........................ 35 Jogra ..................................... 37 Jordán ................................. 118 Jornandes47, 55, 88, 106, 123, 135 Josua Stylites ........................ 85 Jóúszó................................... 97 Jüeban................................. 101 jüebani ................................ 101 juecsi .. 51, 64, 85, 86, 114, 130 jüecsi .................................. 123 juecsik ............................ 64, 65 jueh..................................... 130 juehti................................... 130 jugarok ................................. 16 Jugera ................................... 37 Jugria .................................... 37 jugur ..................................... 37 Julduz ................................... 61 Julian .................................... 43 Julián barát ....................... 5, 33 Jupiter................................... 89 Justinius................................ 91 Justinus................................. 83 Jut ......................................... 61 kabar....................... 40, 56, 100 kabarok........... 41, 99, 121, 124 kabir ..................................... 83 kabiri .................................... 83 Kabul................ 12, 64, 66, 171 Kábul.................................... 64 Kachhawaha ......................... 59 Kachhwahak......................... 85 Kachwaha............................. 62 Kádár .................................... 83 Kadicsa................................. 83 Kadocsa ................................ 69

Kafsak ................................ 116 Kah-gyur ........ 25, 26, 113, 114 Kah-Gyur ........................... 112 Kah-nyur .............................. 27 Kajani ................................... 56 Kajurnorsz.......................... 131 Kala Chakra........................ 141 Kala-Bagh .......................... 130 Kala-chakra .......................... 27 Kala-Chakra ................... 27, 36 Kaladzs................................. 85 Kalahansa ........................... 108 Kalâpa ............................ 36, 37 Kaláz .................................. 119 Kaldea .................................. 80 Káldea ................................ 147 Kaleh .................................... 86 Kalevafi................................ 80 Kalevafiak ............................ 80 Kalevala ........... 77, 80, 89, 171 Kalidása................................ 65 Kalifa.................................... 45 Kalki Avatár ......................... 38 Kalkutta.............. 14, 21, 23, 57 kalkuttai.......................... 17, 58 Kállay ................... 79, 140, 171 Kállay Ferenc ............... 79, 171 Kalvin................................. 151 Káma .................................... 37 Kamennija babák.................. 68 Kánaán ................................. 82 Kanaudz ............................... 59 Kandahár .............................. 64 Kandra Kabos79, 140, 171, 175 kangar................................... 54 Kangar.................................. 91 Kangkü ............................... 101 Kaniska................................. 86 Kan-szu ................................ 34 Kanum.................................. 13 Kaofu.................................... 64

189

190

Kapilavastu................. 113, 114 Kapuvár ................................59 Kapuvári .............................126 Karácsonyi János 119, 126, 171 Karanzsin..............................73 Karcsa.................................120 Karma ..................... 52, 92, 151 Kárpát-haza ..........................74 Kárpátok7, 43, 72, 99, 156, 157 Karsa ..................................120 Kartal dűlő.................. 120, 152 Kashiapa ...............................26 Kashyapa ............................156 Kasmír ..................................12 Kaspi-tenger . 55, 105, 116, 130 Kaspi-tó41, 43, 46, 51, 60, 61, 86, 98, 138 Káta ....................................126 Kathi............................... 62, 63 Kathi-avar.............................62 katiárok...............................105 katiarusok ...........................104 Katona ........................ 151, 171 Kaukázus41, 42, 49, 53, 55, 81, 82, 87, 103, 105, 116, 119, 129, 130, 131, 133 kaukázusi39, 43, 49, 82, 116, 117, 133, 160, 163 Kaukázusvidék .....................43 kaukázusvidéki ............. 55, 163 kazár ............... 50, 56, 142, 155 birodalom .......................157 törzsek ............................158 Kazár .............................. 85, 99 Kazárbirodalom ..................138 kazárok ....................... 109, 138 Kazárok ..............................120 Keár ......................................83 Kék-Kálló .............................96 Keled ....................................83 Kelet-Ázsia...........................38

keletázsiai ............................. 40 Keleti Magyarország ............ 43 Keleti óceán........................ 105 Kelet-Magyarország ............. 99 Kelet-Turkesztán ................ 112 keletturkesztáni..................... 36 kelta .............................. 79, 135 Kemál Atatürk ................ 49, 52 Kende ......................... 119, 120 Kermanshah.......................... 12 Keszi..................................... 39 Ketel ..................................... 99 Keve ............................... 69, 83 Kézai69, 83, 88, 94, 99, 100, 102, 108, 109, 110, 135, 160, 171, 174 Kézai Simon ... 69, 88, 171, 174 Khabukszi-gyla..................... 91 Khákán ............................... 141 Khala-chahra ........................ 28 Khám .................................... 82 kharkas ............................... 137 Khasgar ................................ 90 Khasi .................................. 137 Khatal ................................. 141 Khatun ................................ 141 Khazar ................................ 121 khoitu.................................. 105 Khorassán............................. 12 Khulatsi .............................. 105 Khulghatsi .......................... 105 Khun..................................... 49 Khus ........... 81, 82, 85, 86, 111 Khusdia ................................ 87 Khusistan........................ 82, 86 khusita .................................. 85 khusiták ................................ 87 Khusnaváz ............................ 85 Khuzun ............................... 117 Kian ...................................... 61 Kichi............................... 62, 63

Kiev.................................... 107 kígyó............. 61, 122, 135, 136 kígyók......... 135, 136, 137, 149 kígyó-törzsek........................ 61 Kígyótörzsek ........................ 60 Kína11, 16, 37, 46, 48, 51, 61, 72, 86, 101, 130, 164, 165 kínai6, 18, 19, 26, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 47, 48, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 79, 86, 91, 101, 108, 111, 116, 117, 130, 145, 146, 149, 155, 167 birodalom ................. 49, 101 fal48 határ ................................. 90 mítosz............................. 136 nagyfal ....................... 47, 51 tábornok ........................... 64 kínaiak36, 38, 46, 47, 64, 107, 113, 130, 164 Kingán .................................. 38 King-li ................................ 107 Kingsmill........ 47, 57, 108, 170 Kiov.................................... 107 Kiow..................................... 99 Kipcsák................................. 46 Kipin..................................... 64 Király György .............. 77, 171 Királyfikarcsa ..................... 120 kirgiz .......................... 121, 165 Kis Tibet............................... 38 Kis-Ázsia.............................. 60 Kis-Bokhara ......................... 46 Kisgógánfa ......................... 119 Kisgyalán.............................. 97 Kis-India............................... 39 Klaproth........................ 45, 171 Klingsor von Ungerlant........ 78 Kobad ................................... 91 Kodály .................... 79, 80, 171 Kohlugu-szoros .................. 117

Kokhand ............................... 61 Kol.................................. 38, 53 Kolaxais ..................... 104, 105 Kölcsey....................... 119, 171 Kolozs .................................. 97 Komárom ..................... 68, 120 kommunista ........................ 165 Kong-tsens ........................... 26 Konrád.......................... 78, 119 Konstantin43, 54, 91, 99, 121, 125, 126 Konstantinápoly ................... 12 Konstantinos Porfirogenetos 40 koreai.............................. 38, 41 Korhány.............................. 120 korhányhalmok..................... 69 Korógy ................................. 96 Korógypuszta ....................... 97 Kőrös...................... 11, 71, 168 Kőrösök................................ 96 Korozmia........................ 39, 99 korozmiai ........................... 100 Koruk ................................... 54 Kosala ................................ 113 kozár................. 40, 43, 96, 164 kozárok..... 40, 56, 99, 116, 156 Közép-Azsia......................... 79 Középázsia ........................... 46 Közép-Ázsia............. 49, 65, 86 középázsiai35, 40, 42, 61, 79, 143, 153 Közép-India........................ 110 KözépVolga ....................... 103 köztörök ......................... 40, 41 Kraknakátai ........................ 126 Kremhelt............................... 93 Kréta..................................... 87 Krim-félsziget ...................... 47 Krimhild ............................... 93 Krishna ............. 23, 59, 62, 111

191

192

. 131.................................. 158 népmesék .. 79............................................................ 115..39 Kurzán .... 72 hit148 jövő .............. 53 szöveg ................................ 95 Madai .... 158 törzsszövetség ...... 56 láma ..................... 47............ 83 Lhassza....... 72 Kürt .. 91............. 59.................... 86................... 8 király.... 86 Kusánbirodalom ................. 85................ 83..... 123 festőművész ...... 102........ 140..... 50 Li Tai-Po ... 43. 69 Kurt . 35... 92........ 19 fajú ......... 73.... 58 Lord Amherst ..... 42.. 125...... 68.. 27........ 151 Lemminkäjnen. 160 Madarai ...................36 Kunga-Nying-po...... 70 szókincs ............... 48..... 120 eredet........... 167. 101................ 68 nyelv ... 42.. 41............. 17.......... 119 Magor ............... 21 társadalom............. 47 lichabi.......... 151 mágus vallás ..... 93 nevek...... 39 mesék ..... 53 Lara ................. 162 Madhyamika....... 159 haza ..... 147 lámák ......134 Kuun Géza..... 116............. 76......................... 12 Lehel.......... 78....... 54 Leh .. 101.... 42 Magas ......................... 123.......................... 36............ 12 latin18....... 23........................ 117 Kummagyeria ................................... 133 kurgánok................ 126 föld.......................... 102......... 55... 119 Kulchey de Gug................................... 68 személynevek... 15 Lassza.................. 37.......................... 89 törzsek....113 Kushiták ........... 85. 34....................... 7..... 95 Kund . 75... 132 mythológia ......................... 168........... 68 közönség ................... 124.................................................... 152.............................. 48................................................................... 35................ 33 történetírás .............................. 93 Lét .................................... 41............... 28.............................36 Kuma ........................................... 78............. 89......... 142 vértanú ...... 114 Lobpor .... 25... 61 Magna Hungaria.... 148 magyar2.......................... 19 faj8.............................................. 69...............136 Kündü ............... 7 hagyomány................................ 79 név .......... 89...120 Kusa................. 154..... 35 úr 97 vallás .................................. 111 Larnica...................... 43 Levente................. 111 kusán .................... 138 családok .................................... 136.................................. 127...................... 94 Liang ........ 111 Laríták ..120 Kung ........... 17 Laelih.............. 92 kocsi.. 65 Lahore .... 12 Ladak.............................. 59................... 164.... 86 Kusánok..... 113 Ligeti Lajos .. 127............. 47 ujgur. 173........................ 43..............................129 Krum kán..... 85.......... 92........... 73........ 136 Madzsar ....... 87.......................................... 83 Leuente....... 140 nemzet......................... 93 nők .. 40............................ 94 Litsabi... 59.............. 79.... 130 Lukácsi Kristóf.......... 42... 160........... 14........ 12 Lassa. 6..................... 97 Li Tai Po...................................... 43 tudós............... 79. 96............... 45...... 154 törzs ................. 126..... 45.................. 107....... 110............................. 18................. 119 nép39..........Krisztus22... 82...............................22 Krohn Gyula......... 74....................... 95........ 174 Kun László .. 174.... 116.. 175 államalapítás ................ 48 Lebediasz.......... 165 őstörténelem............................ 120 Kundalini.. 57..........................86 Kusán..... 111 kutai............. 52....................... 155. 68...................... 118................ 22 Madonna.............. 14............................ 36 Lóczy Lajos ......................36 Kur... 118............... 170....134 kusánok...................................... 136 népzene ... 25........... 142 vezér................... 89..................... 147.....................55 Kulche .....................119 Kulcsa.............................. 61.... 41................................ 39 Levediai............................................................43 kun40...... 90 mágus pap..........................86 Kusán-húnok ............................................................. 105 harcmodor .... 54 őstörténet... 145...68 Krömhelt................ 37 London ............ 78 sírok ................93 Kronosz ....................... 157 193 194 ............................... 148... 159 krónikaírók................... 37 Leo pápa .............................................................. 5............................. 12................ 50................... 12........ 123.. 73 fehér ..... 39... 72............. 119.................... 60 laka-szkíta .................................91 Kubán ... 147...... 116 kubánvidéki ........ 99 királyok .... 106 néprege............... 56............... 49......... 101 Magna Hungária..... 175 Krisztus Urunk .................................................. 43........ 37...... 171................. 92.............................. 16 Latakia.......... 82 Mádara .............. 170 Kun........................ 46 Mágóg81....................................... 164 Lau-schang ...... 104................ 85............... 47................................... 62 mácsói Anna................. 13 Lucifer .. 105 Li-Tai-Po . 172 Macmurdó ..................... 28 lapp...141 Kushambhi ......... 22 fajta .............. 139 öncélúság .............................. 46.. 171 Lemuria .............. 142 mágusok ........................ 75. 48 szokás............ 48 Levédia.......... 171 L Labore .. 58 M londoni ........................ 34 nemzetségek......... 22......................... 12 regősök...............100 Kuartzi-tzur ..... 15. 49 Lipoxais.... 90.. 75...................................... 117......................

.......... 153 Mithrás ....... 92 megyeri.............. 83 Marosköz............. 169 mongolok20... 96... 152............................. 110 Média... 79. 146 vallás ..... 42 Meher Dáver. 88 Meotisz..... 66........... 46... 61 Mogy ......... 40.......... 109 Mao-Tun. 75................ 41.................. 108........ 172 Módi ...... 125............. 51 mongol6............................................................ 90..... 110................... 106...... 144..... 17.................................................................................. 160... 88 Ménroth ............. 56............... 66................... 78.............. 175 mítosza ....21 Malva................................... 141 Mdo ............... 67......... 143..................... 18......... 38............ 21 Magyar Tudós Társaság ......... 72 Mike . 102 Móger ......... 95.... 77................ 37......................... 91........... 175 Mundzuk .. 124 Moszkva ........................... 98 Menny . 39...65 Mandala...... 91....... 164....... 42............... 173... 111 Manus.................87 Manó .......................... 154....................87 Mani .............................. 73......................... 117 Much .... 160.. 75...... 50... 146 Mésekh . 168 Moldova ........... 112 Marduk . 57........ 21.............. 168......... 43... 134 Mahabharáta . 131.. 124 Maravar ............. 211 magyarság7. 48 Müllenhof.. 170.. 82 Mobad ............... 96.............. 111 Molenburg................ 59 Marwár ........ 138.... 22 magyar-hún... 141 mazdayaznán ..................................... 87 Mirkula.. 68.51 mandzsu.......................... 169.......... 40.................. 60 Mazar. 11 Mózes ........................... 51 Mithras ....... 164 Matzaron ............ 67.......... 48................................. 48 Mawaru-n-nahr........... 53 Monerieff .. 48 Munda .. 83................ 165 Mongólia ....... 81............. 65 Miske......... 90 Meotis............................. 174........ 55 Mahabharata6. 110 Mikádó ................................ 20... 172...................... 93 Mazda...... 150.. 84........... 83. 6................... 96 Mohamedán....... 76 magyari....23 Magyarország7... 84 Mátyás . 85 Marcus Dods ........................ 86. 117... 170............42 Magyari ...... 112................... 79....... 87.......... 59.......... 133 mervi ..................................... 57..........27 Mandsu .................................. 105 Mewar ... 121.. 33......................... 22... 73............................................... 100 Menroth .... 43....................................... 61 Mongolia .. 55................... 20.. 119.... 61........... 51.......................................... 18. 160 mohamedán ...... 48 Minos ................... 88... 12 mordvin ... 33....................................18 Manes ......................................................... 142 Mohammed ......... 160..... 53... 111 massagéta .......................... 85. 15....... 95 Marót .................... 60 Mathura .............................. 72........... 62... 96................... 150 Mani khán.. 69....................... 27...... 161.......................... 55 mohácsi vész ..................... 83 Mithra.... 49.......... 87.......... 89.. 68 mohamedánok ... 92. 93............................ 54............... 116....... 62... 145 Ménrót .. 97 Marsi . 15 Monda .......... 73.... 145 Melich János............ 165................ 113 Matsya Avatar .... 35.......... 124........... 92 Mogyeri.. 94......... 103.......... 92 Megyer .................................. 111 Moór Elemér .......... 88................. 157. 34... 92.. 59............ 45............... 87 Mao-tun ........ 129.. 55........42 magyarok........... 156......................................................... 40.... 24.............. 143 Mitzráim... 142 McGovern .........................63 Makwana .......... 79............... 92 Moger ... 173............ 7............. 55 Mau-tun . 55 Method ........... 105........................ 84... 51................... 111 Mén-Marót . 83........... 69 Mongolország........................ 157 Metois................................ 41.... 134 Márk .... 81................... 63 mogul ............................ 141................. 141 mocsárláz. 35 Modi50................. 38. 80. 21 Moorkraft ........ 138.................... 49..................... 86.......................156 Magyer ............ 93 Mazar-folyó...... 74........ 50.... 103 Monarchia .......... 80.. 42 Máramaros.......................................... 63............................... 63...... 90... 66... 108. 63 Mogul ..... 14......... 41.......... 46........ 105..................... 113 médek . 119 Moghdzsi.......... 141 Megy ....... 87 Mari ........... 87 Marwar ... 52... 144. 63 Malan............... 164 mongoloknál..... 119.... 85.................... 150.. 119 Márk Krónikája ............................. 123......... 152. 87....... 87 Manu ... 28....... 85...... 59........... 163....... 92 Mogyer ..... 82 Mészáros Gyula............ 8..................... 59...................134 Mahi ........... 172........................ 169..... 43................. 141.. 85.................................. 40 Moorcraft .Magyar15............ 167............................. 48....................... 105........... 175................................ 156 Mingi... 80 Mihir. 53 morvák ........... 65.... 168 Mithra-gyula...... 146 hit142.. 110 195 196 ................ 106 Massageták ......... 91 Magyeri ... 72... 133.... 63 Mewari Ranák ........ 59 Mihály .............................................................. 43 Mazar-Dag. 157 mosony .......... 21.... 134 Mahábharata ........... 79........ 87. 85 Mihirkula....... 99.... 139.... 56 Massagetae ....... 90........... 46 Mont Abu ... 171......... 158........... 61... 15.............................. 45................. 87 Menróth ...... 85 Mihiragula ........ 143.......................... 94.................... 167 Mongol ... 83 Ming ...................... 87............. 211 Magyar Keletázsiai Társaság 24 Magyar Tudományos Akadémia ............. 99 magyarok-húnok........... 65 Mithraizmus ............. 41 mandzsú....... 168......................

................................................... 163 vallás .........65 Napoleon ..... 82... 152... 103.. 100.................. 97 nyugat-tibeti ............... 153 dinasztia ................................. 129........ 119 Nagyszentmiklós ......... 69........................ 51...................................................................... 53.... 107 eredetű... 98 Nemproth...... 159 Oleg.................. 83 Oláh........................... 37...... 20. 91 pahlavi........................... 81....................47 Nembrothus .............. 86 Ninus .................. 121......... 136 Nagas...................................................... 93 Os-et-i........... 54...........................................................92 Natsu .... 108 ostrogothok.................... 90.......................... 49. 99 Nya-Khritsan-po................. 66................. 47. 107 Nagy Péter ........................... 71.... 53 osztyákok ......... 63 Oxus ........................... 81.. 40 özönvíz ............................ 86......116 Nebróth... 55 Osiris ............ 139. 107..... 6 Noé ............ 122.... 134 Pandafa.................................................... 154....7 Napóleon ...................... 106.................. 134................................................. 60 Pandzsab. 94 Neumann ... 11 Ogr .... 136 ősmagyar68.. 49 orkhoni ...........43 Nagyenyed........................ 92 Palas ...... 90 Olympus ......6 Napos......... 117 Ormuzd.................................... 159............. 118......... 79 Panda.............. 95........ 49......... 107 Nemprót........................ 116 Németh Gyula34.127 Nagy Sándor102............................................. 109........ 133 P Pacinak ....... 98 Nemroth...................... 51 Oy....... 83... 46 Orkhon ................ 113 nepáli .........................................118 Némäti Kálmán... 83 Nepál ....... 97...................... 150 Orkhoni .............................................. 103.................................................................. 148....................... 121 Oguz ................... 119.................... 135.. 148................ 153 onogur ............ 87..... 49 normann............... 130 Nilah...................... 165 oroszországi........... 73........ 132 Noin-Ulai.... 130................................. 76 olasz ........ 98........... 142..........83 O német .............. 87.........56 Naoshisvan .............................. 88........... 83........... 160.............................................. 139...... 52.... 70.......... 85...... 139 Ompod............ 105 Newári Ranák............................ 55........ 90...........59 Nap nemzetség ........... 89...... 142 óperzsa .......... 83 Onech .... 40............... 173 Nil.................................. 46 nyugateurópai ......59 Napisten108.......... 83..90 Naval .................. 130 Nílus . 99 Olympos ................. 62...... 167........ 76 nép..... 40 Ögyek ..........................117 Nagykáta............................ 55 Oszét-föld......................................... 142....... 51........ 150..................... 106 Pallas Athene.... 142 császár.......... 172. 112 Nyugat-Tibet .... 92 Othmár .. 134 Pandavák ............................. 78 monda....... 55..105 Naráda ............. 80 oszét .................................... 17... 82........................................... 112 Orenburg ... 132.. 116 nyugatázsiaí............ 160......... 75..... 85........................ 48.. 95 ou-huon ....59 Napcsalád ........83 Neilos ................ 89 Oneth ............................ 54 Osztyák...... 81 ó-bulgár ............................................................... 136 palóc ............ 124 Nyugat-Ázsia......... 67... 156... 174 Nagy-Bolgárország................................................ 83 Nempróth....................................... 69........... 131.. 78 Niebuhr................................ 115................. 73... 46................... 42. 130 Nimród81.....126 Nagykőrös ................. 144 Orosius .............................................. 85............................... 12 Obor .. 77 orpheusi . 113 Nestor .11 nagyenyedi ................................... 173 Németország..............95 Nagy-tó.................................................................. 81 ogur ........... 173 Örösur.................... 149...................................... 84.. 98. 90 ozmán .... 83. 85............. 111 Nap dinasztia ....... 69 Onghon......... 161........ 103 ősturáni...... 86 Nippon............ 101.. 23..... 98......105 Nagy Károly . 93............. 111 Ninive...... 135................................................... 165 Olaszország ................ 89 Onghó..... 83.. 110............... 114 Nyírség ....................... 141..... 12..................... 73 költő ................. 136....60 Naga ...47 Naoshirvan .......... 162......... 105................. 26 Pandu.......... 106.... 55 ős-finn .... 109 örmény................................. 140 ősmagyarok51........... 87........................ 55.......................... 138... 89 Odessza ......................................... 80......... 119 pannonhalmi.............. 84. 48.................. 119 Nemrót.. 89............... 41. 43........................................... 162 197 198 .... 59........... 116.......130 Nekhó ................................... 54 panditok....... 91 Onogur ...56 Naoshirván . 157 császárok... 165 szájíz .................... 164.N Nag ......................................... 99 orosz .................... 111 Nibelungenlied ............ 123 Netad ............. 64..117 Nap59........................ 103 őshaza................ 153............................................. 83.................................................................. 118 Páli .................................................... 93... 78 Németh Andor ........... 117. 115. 120................ 53 osztjákok ................ 33 osi ..................... 105 Palesztina .......................................................159 Napország................ 83 Ottokár .......... 153 Napkirály.......... 129 Orsolya ................. 116..... 164 ozmán török... 153 ősperzsa..... 98...........................................11 Nagyfal ...... 55 osztják ............. 66 Pannonhalma ............

...................... 142........... 48............................................. 21.............................. 68............. 84..... 92...... 27 Riedl Frigyes ....................88 perzsa12... 36....................... 142..................... 113 Prinsep............................... 143................................. 58........ 99.......................................... 146. 78................. 101................ 95 Rurik ............................. 161............ 59..... 98 Parabrahm. 83 Prága............... 27 Radloff .......... 69 Radzsput.....Pannonia ..... 68.... 62 Pray ........... 131 Saka........56 Pest . 36 sámánvallás ..............................93 Parker ................... 134 Radzsputana ...... 82............. 61 Pishon....... 66 Raghu-Vanca............................................................. 58 Rádzsputana ........... 68................. 19....... 82 Pliszka ............. 64 Pukdal............................ 142................... 65 Rakshasák............................ 73 Róma51........... 111 sakhak ...................................... 162 pap .. 60 Sahname ............................. 57... 94. 103 Pontus......... 147..... 93.. 120 Pórus........................................................ 143 Sabausiai ........... 25.... 45 románok .............. 66............... 142 Pauler Ákon...................65 Permia........................ 57 Sáh-Náme.................. 84 Ri-thlen................................................................................................... 156 Piligrin.... 113 Radzsasztán .................................. 61 Sakataj...........................118 Phrigia ................. 129 Sabasius................. 146 parszik ...................................... 110.........95 Pavie ... 91.. 57................104 Páris. 142 pasiani ....................... 138.. 153 Radzsputok................ 36 Sambos . 4.................. 153 Pesavár ....... 104 pontuszi ..................... 151 Perzsia12................................ 103............................. 130 Prometheus61....................... 97........... 38 Ráthonyi János .... 143....... 112 Salamon..... 49 Porta Speciosa .. 55 sabásiai . 169 Sahnámé .............. 60 Puranák........... 55 Sacan .......................... 60........... 68 Sakasena........ 138 limes.................... 156 Procopius..... 139 Put .... 131..........................162 Pilon ............... 123 R’Gyud........................ 137 Róbert Károly............... 133 Porussia .................86 Q R Pinkerton ....... 60 Sakatai.... 143....................... 61 puritánok ..................................................91 Pilgrin . 123.. 114 radzsputok ........................ 164 Prayaga.. 68....................91 Pilis-hegység ... 87..... 56...................................... 61.................. 109................ 152 Pomeria ..... 56...... 154..................... 62 Rawlinson..... 173 Réva ............. 62 Sakya. 141..... 157 római51....... 91... 102...................... 66 Pratihara ................. 155 Regino apát.. 68....... 118.... 129.............. 69 Ramstad....... 111 Ramajana..................117 nép... 99 Rusz................................. 95 prákritos.. 58 radzsput ............. 82.............................. 107 sámán ............................ 126............ 125 Royal Asiatic Society ................ 55........... 58 Rudolf ........... 162 Priscus rhetor................................................................................. 63.......... 139................................ 150............................................. 64................ 48 perezi ..... 152 légiók ........................................ 132 Ptolemeus ....... 19 Pourusaspa............... 137 Rodusi Apullonius................... 74....................... 7 Pokol ....... 124 pozsonyi ....................... 86..... 78...... 77 Priszkosz .................... 144............... 81................... 56.47 Pecsora .............. 105 sacarauli .................... 51 Római Birodalom .....141 perzsák55..... 173 parszi ..................................... 102 Roessler ......................144 pártusok ....... 19 pogány67......................... 63.. 148..... 111 Sakadwipa . 125 S sabar ....... 173 Promatha ........... 54.......... 114 Sáka. 85......... 87..... 171 vallás ...... 152 vár .......................... 91................. 47...... 59..... 162.......23 Pe tanju..87 Pilgerin ....... 59 Sakadvipa .. 67......... 140 táborhely ..................... 69... 13 Puranabeli............... 81....... 78................................................................ 162 pomázi .......................... 103........................ 92 Renan Ernő.... 133 pozsony ...................... 60............................48 patinák ..73 P'hal-ch'hen ........ 118 Pomáz..............148 parszüzmus ............. 140....................... 62............. 69 Rgyud ................60 passaui ............. 85..... 55.... 152 kőfejtő ....................................................37 Peking........... 148 király ..... 69 Radzsagriha ....................... 138............... 128................................26 Philoteria ............ 141........ 62............. 145 Polybius.................. 130........ 140............................... 143............ 54.... 73 Rigvédák .................. 35.........12 Peshadai.......................................... 119......................................................... 69 Podpál................ 131 sabir.... 38 Samothrace... 112 Saka Dwipa .... 97................... 130....... 85 ruthének................................................................................. 83 199 200 ........... 60...... 172 Petz Gedeon........................................................... 80 Ráma ........ 82 Querfurti Szent Brunó ...................... 173 Radzsadasthán ..... 111...... 90 Rathor.................. 36 sámánok .... 108 pa-su-ki-li .......... 103 Pot ................ 129.................... 137 sámánizmus .. 145..... 99 római birodalom ................ 93........................... 66 Rishi ............ 106.......................... 134 Samo............. 21 Priscos rhetor 93................. 126............... 89.............................................. 136.......... 91............................108 paralaták ...... 34 Pray György ..... 89....... 75...........................43 Peronne páter...

..................................... 12 Skandinávia .............................................. 97... 78.. 123...........................................83 Shakya ..... 143 Séba ............ 55 szabarok................................... 54 szabartoiaszfaloi ................ 59 Szaklat.............................. 135................. 103 Sinamru . 122...................... 141 Shambali. 121 Sárga-folyó .......................................................... 171.................26 Serragun ........... 66................................ 54.... 100.... 55 szabir ..................... 120 sze ......................................................55 Sesostris.. 113 Sicambria......... 118....... 59 Suryavansa .... 117 Szalmakátai ..................... 38 Sourvjaki .................................................... 34 szel ................................... 43........... 60..134 saragur ........... 117.......................................... 36 Sigace-ó..... 106 szarmaták .......... 130.. 36........... 80........ 114 Stein Aurél .................26 Sarju ...... 142 népballadák ... 60 Shesnay ............62 Saul...................... 40........ 123.............................................. 63 Sing-Yung ..................... 119.. 115........... 81.... 108... 137 Szent István42.................... 62 Simonax..... 65 Sirt ... 35...... 55 szaber-hún .. 28 Sifahián .......................................................... 27 Si-King ........................................... 95..................... 64...... 106 sidhik .... 175............106 Scythia........ 103 Szasszanidák ................. 113 Sosiosh ................... 51 Su61 Sung-Yung .......... 27.... 55................................................ 97 Songar .......136 Sárkány.................................. 59 Susiana ....................... 72 Sonkar .............................. 91 szabír .............. 126 Szákja ............................... 51. 70 Spanyolország .. 72 Soma. 125 Szatmár.. 174............................ 83................ 136..... 136....................... 36........ 70... 64 száka........................... 2 Szabó Károly94.......................... 70 Sivaratri ............................. 174 su 47.......... 55 Szabirkán........................ 97 Sihon ....................... 112............. 113 Shuddhodana ........................... 133.................................28 san-jü .. 116 szanszkrit14.... 100 Soka........................ 55 Szaber.... 108 Sinclair ............. 60 Sheshnay . 160 szabir-hún.................. 100.................... 108.............. 43.............. 15 Szekér Joachim......... 142...... 91 szabír-hún............................................................ 151 Szent Jeromos ............................... 131....................... 103 skandinávok..... 126 Szamara........................................ 55 Szabó Dezső .................. 33.......... 46 Sita................. 105 Soltszéki ....96 Sarwaiya ................. 160..Samye ..... 137 rend ..... 116...... 51............... 122......... 48.......... 87............... 161 Stan-gyur .......... 23...............69 sárkány . 114 Shakya Rikhrot-pa.............. 159 St...... 54........... 37.................64 Sárga-tenger ............................. 137 Sárrét ............... 25. 116 201 202 . 85 Szákya ......... 27 Shams-ul-alma............................................................... 81.........24 senyü ......... 56. 40.......... 93 skirek ..................... 164 Szempte....... 81............... 98 szabirok ................. 37 Siva................ 174 székely5............... 27............. 105...................................................................... 172 Szabir ..............82 Sebestyén................... 53.......... 115 Surya ............................................................. 64 Széchenyi Béla .. 112 Szakakátai ............ 55...... 120 sólyom ............................. 143 szászok ........................................ 120............................................................................................ 92. 77 székelyek.................78 Sehlözer.27 Shambala ................ 65 Skander bég .... 108 szeldzsuk .... 72 sopron...................... 85 sémita ......................................... 119 Sorbonn ................ 99..................................... 65 Surlódana........................................92 Scythogol............ 112...................................... 145 Somogy ......... 36............................................................118 Saurastra ....129 Scythopol........ 173 Szent Izidoros...................... 58...................................... 80. 54 szaber .... 141 shamantizmus ........ 26 Szarmata....................................... 47...................................................... 126 Százhalom .......86 semita .. 162 szabar .. 37....... 146 művek .............. 70 Skandagupta .................................................................. 155 sendai........... 174 Strabo ................... 95.... 120 Szent Genovéva............................. 99........... 65............. 11.... 66 Singar Chuori .................147 shámán.. 55........ 103 skolotusok ... 82 Sutlej ....... 158.........108 Sankrant.. 117............. Gallen............................. 109... 129 Siciliai Diodoros.........70 Santanu .............. 64 szeldsuk............................ 26 Sycambria............. 18....... 37 Shamballa ............. 50................. 93 Szent György.................... 44 Silar ..... 60 Sutra ........................ 110 Sicilia................. 174 Sebestyén Gyula ............. 122..... 109 Seramis .......... 92. 159 Szallam............... 73 szaszanida...... 26 Szalárd........ 116 szamarai ............................. 132........................................... 60 Sheshnagdesa ............12 Sem........... 136 Siva éjszakája ............................ 47 sobamogera .... 101.................... 76 székelymagyar............ 157 székely-hún .63 Sárika........................ 113............ 211 szák...........63 Sauromatian.82 Semiramis............. 144 Sheshnagdes .................114 shamán............73 Seidon.......................................................................................... 124 Sopron ................ 111...... 97. 170.................................................................... 60 Shravasti......... 65 szász ..... 37............... 96.................. 100 Skandagupták ........................................ 104 Skythia Minor............................................... 92 Szent János38...........86 Ser-csín........................

...... 64........... 82..................... 102................ 45............77 Szinnyei József ...... 114.......... 83 takshak ......... 97........... 113.. 36... 47 Szuk-tak................. 118.................................. 67....................... 103........................................118 eredet........... 104.................. 106.... 103.... 148 Tibet12............ 83.............................. 117.................................. 104. 83 Tankátai........62 forrás .. 85...... 60 Tadzsikok .................... 47 Szt........ 97 szumir.. 120....... 151 Szuria .............................................................. 82 Szkítia59........................................ 89.. 119.......... 152......... 147 Szumiria ........ 60................. 102.............. 130 Theophanes ...................... 104.83 Szevillai Izidor ..... 51 Tatárország............................................ 99..... 66....................125 Szerémség............... 127.. 81.... 61............. 148 Thuróczy .................... 60................ 23...... 58.......................... 160 tatárok ........... 84. 153 telep. 76............93 Szervény ......... 97....... 35............... 139........... 60.... 111 Teté-tlen ................................................... 87 szumírok........................................141 Szente ..... 160 földje .......................................... 13 Teherán....................................... 62 Taklamakán ....... 133...............68 név................................118 népek............. 102.............107 királyok . 101 Tamais ........... 154 szavak........... 11.............................. 93 Szt........127 szibériai ......... 41 törzs......... 39.......... 131 városa ......................................... 82 thlen..... 70.................................. 93 föld .............................162 Szent tűz ........ 153 Szűz.......... 107.......................... 81.. 27 Tápió ............................. 62........ 67........... 116............................... 62..126 Szentsó .................. 157 Szoárd.................................. 132. 55 Theophylaktos ....131 íj 131 kardkultusz...... 143... 52.............. 90 Tarah ...................120 Szentmártonkáta .......................... 86 szumirok....102 szokások...................... 90.. 75.... 104 királya ................ 55 Theophilactus ......................... Hieronymus ................. 116...... 146...... 61..... 126 Szent Márton ...... 94................ 135.................. 105 Szkíthia............................ 61............ 84........................................... 21.. 105 Tartarus ........ 153 Terrai. 164 Tatár ..................59 T törzs...................................................... 68......................................... 126 Tantra ...120 Szenttamáskáta .... 64 Szuktag...................... 17.. 60 Tagányi Károly............... 153 Szurja ........ 118 szkítaság .......................... 123 népek............ 119.... 47 Szultán................................ 46 Teleki Pál .......... 153 Szt...................... 120... 155................................ 61......................... 67........ 125 Temesvár.......... 20... 25........................ 97 Tatan ...... 35 Tétény.............................................. 63 tatár40.. 59... 60...... 83 Tarbagataj............... 70....... 102 Szklemár. 113......... 111.................... 101 szu ................ 119 Themis Gea .......................................126 szerbek...... 104 Tarján ...... 130 csoport................... 48 Szogdiana . 126......................... 111. 15 Testei-Lapapu........................................................... 99 név........................... 63 Tatárok .......................... 155 szlávok....... 130 szkíta-hún ................................ 105 Targitaos................ 136. 57 szkítaszarmata ......... 63 törzsek......... 149 Therumtis .... 34........... 18.. 136 Thana..... 97 Szörény....................................................... 145 Thráciá ...... 61........ 152..................... 64 Szogdiána ..... 99 törzsecskék. 148...................................... 174 Tahia... 28.............. 62 Taksony ........ 68. 27........ 162 Szkítes ........106 források ... 125 Szourva................. 137 Thierry Amadé . 49....... 139.......... 150.. 112. 103..................... 99 rabszolgák .......... 96 táltos ..... 113 szkíták51. 60...... 131 szkitiai ................................. 77........ 119........ 11 Tenger ... 46.................................... 62 Takshak . 39 tarkhakhu.... 17...... 50 tatárjárás .... 46 Taurus .. 147 Szilágyi. 159 Szogdak ............................. 153 szurja ... 106...................................... 64 Tak ........ 118 Tadzsik ................. 81............................... 114...................Szent László ............................................. 90......... 69........ 67........ 83............ 136 Táborhegy ................................. 115 Tanaus ..........131 legendák ......... 70.............126 Szent-Mágus...... 48 Szolnok. 60.................... 73 szláv.............. 68.................................................................................. István.... 92. 64 szogdok .............. 155 szumír.......... 37....... László ............. 6.............. 48 szogdi . 103.... 61 Tassi láma.... 64...... 142................ 75 Temes .. 111......... 168 tibeti 203 204 .......................... 137 Thot ...................... 153 Tanhu ...............104 mép............................... 105 Thubál .............. 172 szittya ..................131 Szibéria..... 115 Távol-Kelet ......... 83 Tangra .. 47............ 171 Szente-Mágócs ..................... 105.............................................132 eredetű... 82 Thunman ............................ 50.........................................33 szír ......................................... 150... 150.... 150 Tápiószentmárton ............ 117 Taks.....99 Szervác .. 6 Teesa . 101 Targit.. 15....... 12 Tele ... 211 Thirás ................. 171 Szentföld............... 117............. 129 Taskent ................ 105................45 Szentlőrinckáta .............................................. 19........ 105..........112 szkíta57............................ 73 Thuróczi .............................. 141..............116 Sziamek .......................................................... 118........... 62.

. 48 Tuar ................ 20.................................................. 110... 72.... 49...27 szó ................ 121................. 60 Tomyris .. 36..85 Timur.......................... 113 tűzimádó..... 62 Toramana................. 56...... 37 könyvfordítások ............ 42..................... 60 Turvasu....... 60 tokár......................... 88............ 25 út 13 zarándokok.............. 56............................................... 42....................... 155.. 148............... 34... 70... 63...... 149.... 40 törökfajú6................ 85 türk40.......... 112..................... 41........................................ 90........ 48 Turóczy ....... 66. 66 turk .. 129 titáni.. 40 származás..... 56............................... 165 népek. 86............... 151................ 110 Torda . 49...................................... 18............................ 7.................... 14........................................ 158 turk-hún..................... 106...... 121.... 19.............. 164 Turk.. 34 Tudós Társaság........................... 77.... 12...................... 112....... 40.................. 125 transkaspi.... 108..... 129......... 68...... 46 tochari....................147 munka........... 66..... 86.......... 83 titsabi ................ 20..... 66... 77......... 36... 38 turán faj7 hódítója .. 60 turkok .. 94 205 206 ... 165 Turán ..................... 58 Ugek ........................... 21..................... 26... 54.... 12 törökök34.....................35 falu . 46 tukuek....114 kolostorok ........37 irodalom ............... 142 tűztemplomok................ 88.................. 149.... 40....... 84........ 134...................................... 95. 40... 57........ 19.. 40.................. 152 tukue............... 45...35 könyvek........ 82.................. 124 ugor35......... 128......... 37 Ugrai monostor .................... 141... 18.............. 152 nyelv ........... 109........... 132 Turánok ........ 161........................ 149 turlak .... 56..... 169 török-tatár .......... 41........................... 164....... 17 Tughlak .. 115 tjele................13 fogalom ..........24 zárda.......................... 131........... 53 északi .......................... 133 faj66 indiai ...................................................... 57 Transkaukázus........ 83 török38.........13 geográfia ............ 72................................................... 57.13 szótár........... 42..... 36............... 116............ 100................ 49.. 142... 60 tochárok.. 53 Ugra....135 évkönyvek .................................................. 85..........................................14 név....... 65 Toramána......................... 108 Turnicsa............. 156 feljegyzések ....... 34..... 172 hatás .......... 159 nyelv ....................... 79............... 84.18 gyűjtemény.............................. 48............................... 50........................ 89........ 150............. 59 Tushita..... 61 tukiu .......... 65........................... 13...........11 Tibeti Aranyszabályok Könyve ........................ 41 jövevényszavak ......... 54............ 36....................................... 97.. 130. 152 nép...... 165 állam .......25 könyvgyűjtemény...... 86...................................... 26........... 40 rokonság.... 86 Transoxonia..........................21 hagyomány......................................141 könyv ....................... 60 Ton-war ....... 133 turánizmus .....175 Tibeti Aranyszabályok könyve ................................... 79 nép. 43........ 36 Ui36 ujgur ... 103 turkesztáni ............................................... 169 turáni5... 150......... 42 déli ........ 41........ 150 tunguz...... 162 Titalja ......................55 Tisza ................................... 99...... 113 nyelvtan...... 114 művek...... 112 nyelv12... 165 turániak.. 70 tótok .. 92 Turkistán .....14 szent könyvek.... 75............ 111......... 54 Tokar ........ 107 Ugocsa................. 46 Tum ..................... 128... 53...................... 56........ 72 töröklakta.. 117 Tigris .............. 33 írók ...................... 17....... 40............... 122 Turushka... 164............................. 113............ 57..................... 25..... 110 Torontál ........angol............. 100..... 18 Tibeti ....... 8 turánok ...... 45.................. 126 Turóczi ........ 162.... 14 zárdák...................... 141 U Udaipuri Rana .... 125 Tortan ....... 74 uralkodók .................................................. 66. 60. 62 Tudományos Akadémia.. 96 rokonság............. 102.......... 56................14 beavatottak .............. 108.... 95... 75 magyarság . 48. 103............. 120............. 98 népek.. 107 Túróczi János ....... 119 Turul........... 36...........112 lámák... 103...... 97 Tündér Ilona ......................... 41 mép . 53 tanulmányok..... 132....... 110...................................... 85 nyelv .. 66 népek.. 175 Toghrul..............15 titán................................ 68 Uhu. 57.. 60................. 12 Trisawi ...... 87...... 66................................................................ 6...................... 55 ugorság ..............17 tibetiek................................................. 82........................................ 42 Ugor .... 27.. 39 szövetség................... 63 Tschi-tschi ....... 38.... 97... 165.... 171 déli ..... 97.......... 92...... 133...............61 Timurlenk .............. 108 toiaszfaloi ........................ 21.......................... 25............... 143............ 70.... 13..... 57.. 60 Tripolis ...... 104 Turkesztán....... 84.. 51 Tokaristan........................ 46................... 134. 155 hatások .... 102....... 50 tót73 Tóth Jenő.......................... 14.............. 5........ 164.................... 168........... 62............................ 138 török-hún .............. 64 Tod58....... 50.. 111............................................. 132 Tumen ............................

...... 117.................. 150 Zambor ............... 80................. 92. 106 vuszun-hún ................ujgur-hún ........ 175 Zichy István.......................... 147 Veszprém.................... 132................................. 43.70 Ukko-pohár..... 85. 131... 54.......................................... 130 volgai.......... 132 vogul............................................ 103........ 175 Vaishali....................... 49..................... 146 Vogul........ 156 Vikár Béla ...... 22 yóga.......................................................... 136 zsidóság.................................................. 100 Zuard kán .. 92.......... 129.......... 61 Zabelin ...147 Uzindár ............. 143 Zeuss ..................... 41.... 49 vízözön ....... 41............................90 Uru................................................................... 101 zsuzsánok ................ 82...................... 119 Zeus80............ 66 Vei-su ..... 143....... 143 zend 75....... 62 vuszun ................................ 111..................... 124.................. 136 Vivien de Sain-Martin .. 57.............................. 103 vandálok .................................................................................. 53 207 208 ..................................... 148 vandál ........ 111.......... 83 Zamskar............................. 11 Zajti57... 155 votják.................. 148 Véda ..... 13 zamskari ..........................150 Ung...............................................................134 Ura1......... 175 Vishnu-Purana.................. 65............................. 111..............113 Vaisháli Prayága................................................... 56................................................................... 48 Venus.. 67..................103 Ural. 134.............. 62........... 94 Van-tó...................................... 34 Yadava ............................ 40.......... 91 Zilidges.... 172..................... 91 Zempche...... 22 yogi... 144........... 78 Wurzbach ........................... 57 Vyasa............ 97 Zonarosz............... 64.... 111.......... 144 Zeente-Magoc ............ 134 Yaht......... 41...... 48 velencei ............... 175 Vámbéry. 145 Wolfram von Eschenbach ....................... 120 Zemplén . 96............ 111 Urvasu ........ 49 Ujja-Yani.......... 119 Zeliobes............ 153 ukkonpohár............................113 Ukko ...... 146 zarathustriánizmus..... 91 Zichy ...... 49.................... 34.......... 133... 160..........43 Ureus ...... 65..................... 160.............. 66 Yâtu........................ 175 Zala............... 68.. 109..... 105 Ziagbir.. 144........................................... 102............ 103 Zeusz .................... 130 ural-altáji ................................ 83 Zámor .....136 Urga............................................. 49 újgurok ............................... 100 Zágráb . 13 Zangla..................... 81...........117 Upali............ 53.........................70 Ukkon ... 12 Zarathustra51............ 105................................. 130 Vishnu ..................... 111 Vichitravirja ....... 89 Vikramaditya.... 132......64 W Y Z V V...... 93 Venelin ...................................... 101...... 57 Vuszun............................................................................................ 118................................ 134 VII..... 66...... 47.... 64... 97...............34 ujgurok ......................89 Váczy Péter ....................59 usuivi ........... 81 Zsigmond .. 92........... 172 Zente ............ 120............ 175 vas .... 58 Virgilius. 134 Yadu ...................... 46............ 120.... 53 vogulok............ 49 Wilson ......132 Utrar .............. 141...................................61 Utu......................................................................................................... 82 Var...........84 Vályi Félix.................................................. 148 Zoroaszter......... 53..........95 Vách .... 147 Yojánagandha........................... 70............................................. 59..................... 34......... 120 Zenthe puszta ...... 120.150 Ukkó ................................................................. 37........ 124 Ungar... 175 Zilgbi.............23 Úr Krishna ... 49 Váradi Regestrum59........................... 34....................... 78 Wesendonk.......................... 100 Zabergam................ 23.................... 96.. 99 Zabergán............ 92 Volga ............................................... 49 vuszunok . 40....26 Upanisádja.. 103 Visnu .98 uzun ........... 110................ István .......................................... 49..117 unraszári .............................. 143..................114 Vaivasvata Manu........................................................................155 Uralvidék............... 83 Zsolta........... 90 Zoltán .... 115 Yogacharya ............. 119. 145.........51 Utnapistim .92 Unraszár ....... 118........ 66 yoga...... 175 Vámbéri Ármin........ 85 zsidók ......................... Benedek ........................ 101 Zuard ....................... 49....... 49 Zaber kán.24 Vámbéri.................... 100 zürjén............................ 134 Wartburg ... 37....... 146.............. 41.......... 91 Zöldhalompuszta ........... 65 Vishnu-Puranák.......................... 139............. 64 visigóthok.................... 134 Yu........... 104............................................................... 66..................... 83 Zsuzsan............ 81........ 124 Vatha .................... 98... 53 Vulkán ................ 137 Zsolt ............................ 130 Védák ............. 175 Woghó-híd.............

..................................... ....................................72 B) Óriás ősök......... A HERKULES LEGENDA INDO-SZKÍTHA-HÚN EREDETŰ..112 N) Nagy Sándor falat emel Góg és Mágóg fiai ellen..........102 I) Szkíta királyoly isteni származása... ........... RÉSZ: AZ ŐSHAZA..........................................................................................17 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR TIBETI IRODALMI TANULMÁNYAINAK IGEN RÖVID ISMERTETÉSE........................128 VII........... ................................................ Kozmikus Istenségek hármassága:....................................................................................................... KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR CÉLJA ..............209 209 210 .......................................31 I...................................153 XI....123 S) Fogoly bessenyők ezer éve gyászban járnak............................ ... A KAUKÁZUS...... ..................................... .............................................33 Sámánok hona – Shambala.............................107 L) Buda név ősi hún hagyomány....................................................................39 III............................................95 ÖSSZEFOGLALVA ...... .... ..........125 T) Hogyan keletkezett nálunk a keresztény lovagkorban egy legenda? ............. HELY.......51 IV...............................................................................93 E) Attila kincse.......................................................TARTALOM.94 F) "Bihar király" elveszett hún (bolgár-török) hagyomány.......164 IRODALOM.. ..........100 H) Szkíta származástudat...................................................................... HOGY A HÚN-MAGYAR LEGENDÁK ŐSI TÖRTÉNETÜNK ÉS ŐSI EMLÉKEZÉSÜNK TÁRHÁZA? ...80 C) Hungar név ősi hagyomány..................................................................................................... ....................126 VI..11 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR JELLEMZÉSE....9 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR RÖVID ÉLETRAJZA ..........104 J) Hadisten kardja......................... GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN............................ AZ ŐSMAGYAR VALLÁSRÓL . KAZÁROK. ........................... Sziderikus istenségek háranassága:.............................128 Fajszármazási ősi turáni legendát dolgozott fel Aeschylos a "Leláncolt Prometheus"-ban. .....................................106 K) Az égi szármarás legendája.............135 IX... MAGYAROK ÉS BOLGÁROK NÉLKÜL KI NEM FEJLŐDHETETT VOLNA........................... IRÁN ÉS INDIA UGOR NÉPEI.................5 I..... .............................ÉS TÁRGYJEGYZÉK ................................................................139 I........................................................................................................................................................................................119 R) Fehér.................................115 P) Góg és Mágóg magyar nemzetségei..........................167 NÉV-................. TURÁNI NÉPEK AZ EMBERISÉG TANÍTÓI ....................138 X........ A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG MŰVELTSÉGE............72 A) 1................ ......................................................................................................57 V................................................................176 TARTALOM........................ .. "KÍGYÓK" A MÁGUS PAPOK CÍME.......................................................53 B) Irán............................................... .................................134 VIII...................................2 ELŐSZÓ ......................... RÉSZ........ A NYUGATI KERESZTÉNY KULTÚRA A HÚNOK..... FAJSZÁRMAZÁSUNK KÉRDÉSE ...............................................................................................154 UTÓSZÓ ........... .................................25 II......110 M) Buda (Buddha) szkíta-hún eredete...............9 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ..............90 D) Attila = Atyuska.....................153 II...............................................53 A) Kaukázus...........és Fekete-Magyarország..............35 II.. BIZONYÍTHATÓ-E................................................... ......................... ......98 G) Adat a Csaba mondakör eredetéhez..... Mit jelent nekünk Attila és hún népe? ................. HIUNG-NU HÚN AZONOSSÁG ÉS A HÚN MAGYAR SZÁRMAZÁS ....................................................................... ..... .................................................56 C) Az indoszkíta-hún népek története..............45 A kínai nagyfal megépítése és következményei..................................

A MAGYAR MÚLT ELTITKOLT ÉVEZREDEI eddig megjelent kötetei I. Dr: Kézdy Vásárhelyi Zoltán: A magyarok útja Indiától Pannóniáig IX. Hungár sarktantétel. Thierry Amadé — Szabó Károly: ATTILA-MONDÁK X. Németi Kálmán: Nagy-Magyarország ismeretlen történelmi okmánya. A PÁRTUSOK Beleházi.i Szfinx történelmi kutatásaim. . Árpád népének hét törzse HUN volt. Horvát István: Rajzolatok a Magyar Nemzet legrégiebb történeteiből IV. Röck Gyula: Zsidó volt-e Jézus II. V. Télfy János: Magyarok őstörténete (görög források a scythák történetéhez) III. ETRUSZKOK Zászlós Zsóka György: Toszkánai Harangok Az Etruszk nép őszinte története VII. Bál Czefon a kairói óriás szfinx. (1936) VI. 211 212 . Bartal György: A Pártus és Hunmagyar Szkítákról (1860-1862) Bihari János: A pártusokra vonatkozó ethnográfiai adatok antik források után. Dr: Blaskovich Lajos: ŐSHAZA és Kőrösi Csoma Sándor célja ~I A könyvek megrendelhetők postai utánvéttel a 06-30-258-6261 számú telefonon. Thierry Amadé — SzAbó Károly: ATTILA VIII.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful