P. 1
02-OSHAZAES

02-OSHAZAES

|Views: 128|Likes:
Published by Edina Páll

More info:

Published by: Edina Páll on Nov 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

A magyar szó még nem magyar érzés

ŐSHAZA
ÉS

az ember mert magyar

még nem erényes ember;

és a hazafiság köntösében járó még koránt sem hazafi

S hány ily kűlmázos dolgozik a haza meggyilkolásán

Gróf Széchenyi István

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR CÉLJA
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁN ÍRTA dr. BLASKOVICH LAJOS

De fáj, sajog éget, de éjszakáim lidércnyomása, nappalaim láza, a mostoha faj: Európa mostoha, rongyos, kilökött hamupipőkéje. Olyan sajátos szépségű arc, ős kincsű lélek, dúsan termő jóság. És minden szépsége el van rejtve a világ lelkétől. És minden kincse ügyes másoknak lakodalom s neki örök nagypéntekje van. És minden jósága ravasz másoknak jövő, neki átok és koldusbot.

Szabó Dezső

Segítség!

STÁDIUM SAJTÓVÁLLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KIADÁSA 1942

1

2

A MAGYAR MÚLT ELTITKOLT ÉVEZREDE. X. kötet

Dr: Blaskovich Lajos

Őshaza és Kőrösi Csoma Sándor célja

A sorozatot szerkeszti: Babinecz László Kiadja: Anahita-Ninti Bt. ISBN 963-212-297-6 9789632 122977

Kőrösi Csoma Sándor képe (Rusz rajza alapján)

3

4

ELŐSZÓ
Kőrösi Csoma Sándor halálának 1942. évi április hó 11.-én volt százéves évfordulója. Időszerű, hogy őt, a magyar fajnak kiválóságát, kellően értékelve ünnepeljük. Az elmúlt évszázad alatt sokan voltak, akik úgy vélték, hogy Csoma lelkiségét, cselekvéseinek indító okait felismerték, munkáját méltányolhatták, – azonban e férfiak Nyugat kultúráján nőttek fel és a XIX. század mindent tagadó szellemét szívták magukba, így tőlük messze állt Kelet gondolkozása, filozófiája. Ezek, noha Csoma csodálatos egyénségét, szentekhez hasonló lemondását, igénytelenségét, fanatizmusát, szerénységét és lelkiismeretességét, egyben nagy Tudását is elismerik és csodálják, mégis rejtély marad előttük Csoma nagy egészben vett élete. Amidőn e könyvet Kőrösi Csoma Sándor emlékezetének szentelem, úgy vélem, hogy a keleti eszmevilágán át nézve a következmények indító okait, újabbat is mondhatok Csomáról. Kőrösi Csoma Sándor, aki Julián barát és kővetőinek nyomdokán haladt, ugyanazoknak az eszméknek volt a képviselője, mint amit mi turáni gondolat vagy turániság néven vallunk. Az őshaza és a fajrokonok keresése, – azok az eszmék, amelyek Csomát lelkesítették, – a faji öntudat megerősítését, elmélyülését célozzák. Magában rejti az ősi múltban gyökeredző büszkeség tudatát, az ősök tiszteletét, a dicső fajból való származás nemesítő hatását és azon tudatot, hogy nem vagyunk rokontalanul álló faj a népek tengerében. Amit Csoma végzett, az magyar irredentizmus volt, az elnemzetlenítő bécsi áramlattal szemben. Ő, mint székely, érezte és tudta legjobban, mit vett el fajtánktól az évszázadok alatt Nyugat és kultúrájának védelme. Kelethez, ahhoz a világhoz fordult, ahhoz tartozónak érezte magát, amely a faji őserőt sugározza felénk. Csoma egy új magyar napfelkeltének örvendő világ érdekében dolgozott. Amit a németeknek, az angoloknak, a szlávoknak jelent a közös árja származás, azt akarta ő egy évszázaddal előbb bizonyítani, hogy turániak vagyunk, – így nem vagyunk egyedül. 5

Közös ősi bölcsőből származott mintegy 600 millió testvérnépünk él e földön, kik az ősi bölcsességnek voltak zászlóvivői. Számosabban vagyunk, mint az árják, vagy bármely faja a földkerekségnek. Csoma erre céloz, amikor azt mondja: "az Ázsiából kiindult nép, mely a magyarok előde, nagy nemzet valónak". Testvérnépeink mindenütt tudnak rólunk. Számontartanak Észak jeges tundráin, Ázsia steppéin, Európa finn és észt nemzetei, Ázsia törökfajú népei, India hún-türkfajú maharadzsái, Távol-Kelet mandzsu, mongol, kínai népei és a Napország, Nippon nagy nemzete, a keleti világhatalom. Csoma tudta, hogy a turáni faj Eurázia legősibb faja és kultúrnépe. Az európai nép az előítéletek rabja. Ázsiáról mi alaptalan előítéletekkel éltünk és élünk. Mi elmaradottaknak, sötétnek mondjuk Ázsiát. Letagadtuk és megtagadtuk ázsiai származásunkat és boldogan vallottuk, hogy európaiakká váltunk a nyugati kultúra átvétele és a nagy vérkeveredés folytán. Pedig nincs okunk szégyenleni ázsiai származásunkat, mint ahogy nem szégyenlette boldogult tudós gróf Teleki Pál volt miniszterelnökünk sem ázsiai származását, mondván:

"Büszkén vallom, hogy ázsiaiak vagyunk és ezt komolyan éreztem akkor is, amikor Ázsia népei közt jártam".

Nagy erő van ebben a gondolatban. Pedig a gondolat az egyetlen teremtő erő az egész mindenségben. A gondolat nagyobb erő a cselekvésnél mondja a Mahabharata. Igen, a tengernyi gondolat mindent körülvesz és népek születnek és múlnak el alatta. Gondolatóceán vesz körül mindent, amiben benne szunnyad a halhatatlanság, a változás vagy halál. Gondolaterő tehát az, amivel irányíthatjuk sorsunkat.

"A ma élő nemzedék arra van hivatva, hogy a magyar életbe új lelket, új bensőséget vigyen. Ha nem tud, elbukik – és mert ő a nemzetnek ezidő szerinti hordozója, a nemzet bukhat el hosszú időkre" –

szólt Teleki Pál gróf 1940. évi felhívása a magyar társadalomhoz. (L. Uj Magyarság 1940. VI. 16-iki számát.) 6

80 nemzedék szállt a sírba és utódai élnek. az ősök tisztelete. hogy ez szükséges a fajtudat fejlődéséhez és fenntartásához. Az 1940. 7 8 Mit adott Kőrösi Csoma Sándornak Kelet? Adta az önmagára-találást. a Kárpátok övezte magyar földhöz való jussunk 1500 éves történelmi jogfolytonossága. Nekünk is van elhanyagolt és véreink közül oly sokak által megtagadott ősi múltunk. . de keresnek. Vannak népek. Mit adhat a turánizmus a magyarságnak? – Az újabb évezredünk tartalmát és célját ünnepeljük nagy hősünket. mert ma 2600 éves nemzet nincs több.E bomladozó világban az új ezeréves Magyarország alapjait elsősorban lelkünkben kell leraknunk. ha másként nem megy. faji öntudatunk ébredését. akkor hozzáköltenek a történelemhez. ősi jogainkat és jogfolytonosságunkat. új vallás alapításához pedig túlságos földiek. Azóta kb. amelyek az ősök tiszteletéből. uralkodnak a nagy nemzeten. a magyarság szükségszerű. Ez a jogfolytonosság az ősök tiszteletén. Napoleon által teremtett dicsőségből. 2600 évvel ezelőtt leszállt az égből egy isten. anyagiak vagyunk. ősi örökségünk: a hún-magyar rokonság többévezredes. mert felismerte. akiknek nincs történelmi multjuk. onnan az ágasbogas fa koronájához felviszik az életadó evőt. Kőrösi Csoma Sándort az ősök. nem lehet új vallás alkotása. és az ősi múlt tisztelete vezette. Magyarország szent földjéhez tapadó ősi jogfolytonosságból és általában a turániság gondolataiból fakadnak. az ősi múltból. az ősi kultúra és hagyományok megbecsülésén épült. Kőrösi Csoma Sándort azzal. Az idegen irredentizmus helyett a turániság az igazi magyar "irredenta". Idegenből nem hozhatunk nekünk megfelelő eszméket. fajunk kiválóságát. – azt. értékeinek kifejlesztését. ragyogóan fényes ősi múltja és Attila királyon "a gyökerek legfőbbjén" keresztül. Turánizmus nem lehet a régi pogány vallás felújítása. a "gloire"ból élt a francia nemzet és a "gloire" gondolata tette őket naggyá. "Turániság" a turán fajnak a mai új helyzethez szabott új életformája. hogy vele együtt hirdessük a föld minden népének ősi nagy multunkat. új történelmi fejlődési lehetősége. hogy a tradíciók megbecsülése jelenti azokat a gyökereket. mert azok a sajátos magyar fejlődésünket sorvasztanák el. Példa nélkül áll az emberiség történetében. testet öltött és népe élére állt. amelyek a nemzet törzséhez. Hatalmas tartalommal kell eltelni Lelkünknek. hogy Csoma önmagát adhassa és életét feláldozhassa szeretett magyar fajának és az egész emberiségnek. Ezt tette a hagyományok megbecsülése. A régit nem ismerjük. mert érzik. a gondolaterő konzerváló hatalma. hogy tartalommal telt meg a magyar jövő célkitűzése. év februárjában ünnepelték a japánok a Mikádó dinasztiájának 2600 éves jubileumát.

I. RÉSZ KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR 9 .

Hazafias tanárainak hatása alatt már mint kis diák elhatározta. március 27-én született. de Konstantinápolyban pestis-járvány uralkodott. mert készült a nagy útra. Pesavárban két francia utazóval találkozott és azokkal Laboréba jutott. mert ez az út nagyon költséges és európai emberre nézve ez akkor kivihetetlen volt. Utazását Kőrösi Csoma saját feljegyzéséből ismerjük. a tudós láma útmutatása alapján megtanulta a tibeti nyelvet. hogy ezen különös nyelvnek szerkezetével megismerkedem". amikor a göttingai egyetemen tanult. Csomát a tudós láma a perzsa nyelv segítségével tanította. Eredeti terve az volt. e tudományt oly behatótag ismertette. Göttingai egyetemi tanulmányait 1818-ban elvégezte és Nagyenyedre tért vissza."Kövesd az élet kerekét. június 26. A láma elsősorban a buddhizmusba vezette be. mint azt egy rendkívül értelmes orvostól 12 . A körösi református falusi iskolából a nagyenyedi kollégiumba 1799. Ciprusz szigeti Larnica. Bagdadba gyalogol. Majd a test anatómiáját tanította – miként Csoma mondja –. amely fajának szeretetéből táplálkozott. hogy ott arab egykorúak írásaiból tanulmányozza a magyar őstörténetet. Azonban tervétől el kellett állnia. aki akkor híres orientálisfa és történész volt. Ott a zárdában. Seidon és Beirut. alig 200 váltóforinttal a zsebében. Vitte az a kiapadhatatlan lelkierő. egy karaván segítségével a Bamián szoroson keresztül 1822. Csoma Tibet nyelvének és irodalmának megismertetésére ajánlatot tett. majd lóháton Kermanshah és Hamadan városokon át Teheránba. Ladak tartomány Leh városába gyalogolt. Onnan is. október 14-én. november végén Nagyenyedről útra kelt. Innen örménynek öltözve Khorassánba. Ekkor 36 éves volt. hogy amint maga írja: "föltettem magamban. majd Bokharába érkezik. azzal a céllal. Perzsia fővárosába érkezik 1820. 1823. Innen Kasmíron át. körül került. Fajoddal. január 6-án Afganisztán fővárosába. barátoddal és ellenségeddel szemben kövesd a kötelesség kerekét. Csoma nyugat-tibeti Zanglába gyalogolt. Irkuckon át kísérli meg Kína északi részébe való bejutását. E könyvben Tibetről és a tibeti irodalomról sok tanulságos dolgot olvasott. amit az indiai kormány örömmel elfogadott és anyagi megsegítésére havi 50 rupiát utalványozott. Több mint 10 évig tartó összpontosított szaktudományos előkészület után kezdte meg hosszú vándorútját. Innen egyszerű ázsiai ruhába öltözködve. Konstantinápolyba szándékozott utazni. határőrkatonák voltak. Másfél évet töltött mély elmélyedésben. Kasmírba tért vissza. Február utolsó napjaiban érkezett Egyiptomba. – egyiket sem fogadta el. minden pártfogás vagy pénzbeli segítség nélkül. majd Tripolis és Latakia útjának állomásai. közeli barátságba került Eichhorn tanárral. hogy Belső-Ázsia töröklakta területein utazik tovább. Itatása alatt keleti utazási vágya még jobban megerősödött. 11 A Balkánon gyalog kelt át. azonban háborús villongástól forrt az egész környék. Ezen okból szláv nyelveket tanult Temesváron és Zágrábban. amelyek olyan nagy hatással voltak Csomóra. 1819. Ősei székely nemesek. Első terve az volt.) Kőrösi Csoma Sándor rövid életrajza Körösi Csoma Sándor a háromszékvármegyei Kőrös (ma Csomakőrös) falucskában. hogy egykor keletre utazik a magyarok őshazájának felkutatására. Alexandriába. Ott a sors rendelése Moorkraft angol ügynökkel hozta össze. a fellépett pestis miatt Kisázsiába vitorlázik. hogy Tibeten keresztül Mongóliába juthat. amelyet soha nem szűnő munkásság mellett csak 22 év múlva állított meg a halál. Tíz évvel később. ezért az Égei tenger partján. Skander bég álnév alatt. Moorkraft az Alphabetum Tibetanum kötetét kölcsönadta Csomának. 1784. Kabulba jut. ahol egy tudós lámával zárdába vonult. hogy Odesszának indul és Moszkván keresztül utazva. Kedélyedet zárd el a gyönyörök és a fájdalom elöl: ` (Tibeti Aranyszabályok könyve. Itt egyszerre két állást is felkínáltak Csomának. Újabb karavánnal tovább vándorolt Indiába. Enosban hajóra szállt. rokonoddal.

érdekes kis viskójában. A szótár címlapja fele részben magyar szövegű: "Kísérlet egy tibeti és angol Szótárhoz Bande SangsRgyas Phun tsongs zamskári zárdához tartozó tudós láma segítségével elkészítette Kőrösi Csoma Sándor 14 .várhatni lehet. Tisza (angolosan írva Teesa) közelében. A tél itt mindig kegyetlen. szerteszét és letéve olyan helyiségekben. mely más embert bizonyára kétségbeejtett volna. amikor havi 15 rupiányi. Kalkuttába megérkezvén. Nagy örömmel tölti el. az éter és az értelmi erő. csak egyedül irodalmi feladatának él. ott ült Csoma az íróasztalánál és reggeltől estig dolgozott. Gerard orvos. A hőmérő 16 fok körül állott a zéró alatt. hogy India eme legnagyobb Szentírásának a legtöbb része az eredeti szanszkritban elveszett. ahol Csoma több mint egy évet töltött egy lámával és egy szolgával kilenc négyszögöl lábnyi (2 m 70 cm) szobában. Lassankint mindent megnevezett. ami a tibeti fogalom szerint a hat élem körében előfordul. Az utolsó télen át. Nem ér13 dekeli őt a környezetéből semmi sem. hogy tibeti nyelvtanát és szótárát sajtó alá rendezhette és kinyomtathatta. Csoma olyan. Ott ült ködmönében. a levegő. Örömtől és megelégedettségtől áthatva mutatta fáradalmainak gyümölcsét. nagy tömeg könyv között a legjobb egészségben. mielőtt a közművelődés Indiában hanyatlani kezdett. Három további évet töltött el ott a legszorgalmasabb tanulással. Csupasz falak voltak egyedüli oltalma a zord égalj ellen. ezt bizonyára a könyvnyomtatás célszerűsége magyarázza. E művek 1834-ben kerültek ki a nyomdából. a víz. úgymint a föld. Nyolc évi tibeti tanulmányainak kéziratait és könyveit egész teherhordó csapat kísérte. aki nem látott semmi kivetnivalót a nagyon is egyszerű ruházatú és aszkéta életű Csomában. 1825 júniustól 1827-ig Csoma ismét egy tibeti zárdában tanult. Ott a nyár közepén havazott és szeptember 10-től téli hótakaró fedte a tájat." "A tibeti művek nagyon elterjedtek. keze ölében nyugodott és ő ott olvasott reggeltől estig melegítő tűz és világító mécs nélkül. Hunter az a megjegyzése. Ott kereste fel egyik barátja. "Ezek a művek – mondja a tudós Jäschke – egy eredeti kutatónak a munkái és majdnem példanélküli elhatározottságnak és béketűrésnek gyümölcsei". dr. amelyben a Mahabharátának egy része tibeti nyelvre volt lefordítva. Egyedüli tápláléka az ottani szokás szerint készített (dzsamba) vajas tea volt. Az 1830. Kanum tibeti falu lámakolostorában telepedett le. ott még 18 húnapra volt szüksége.000 tibeti szót gyűjtött össze." Ott a "világ legzordonabb éghajlatában briósi kincseket gyűjtött össze". hogy a tudományos világ előtt nagy kincsek roppant aknáit sikerül feltárnia. hogyan lehat pénz nélkül megélni". aki lelkesedve beszéli róla: "Kanum faluban találtam őt. tetőtől-talpig gyapjú ruhába burkolva. De a kanumi hideg tél is eltörpül a zamskari zárdában uralkodott telek mellett. Erről ő az Oriental Quarterly egyik számában azt állította. minden melegítő tűz nélkül. 3-4 hónapig behavazva. A föld szolgált nyoszolyául. Azután rövid megszakítás után harmadik tibeti útjára indult. 182? tavaszán Csomát bemutatták Lord Amherst főkormányzónak. ahol az irodalmi egyéb művek is mind feltalálhatók. Csoma ilyen helyzetben. őskori irodalmi töredékekre és kéziratokra találunk elszórva. év őszére Kőrösi Csoma munkáját a tibeti zárdában befejezte és Kalkuttába indult. Oda mentették azokat az őskori időkben. mint egyike az őskori bölcseknek. Lelkesedve hozott elő egy költői művet. amelyek ma már teljesen elhagyatottak. a tűz. és hogy az egész szentírás feltalálható a tibeti zárdákban. hogy "mindenekelőtt Csoma megtanulta azt. a Zamskar tartománybeli Pukdalban. Csoma életére jellemző W. vagyis heti 7 shillingből tartotta fenn életét. 40. a legkisebb időt sem hagyva szórakozásra. akit az alacsonyabb lelkek hahotázva gúnyoltak. beleértve a szomszéd országok vallási rendszereit.

mint legveszélyesebb. a balparton. Dardsilingben szomorúfűz és rózsabokor között áll az emlékköve. április 11-én reggeli 5 órakor panaszszó és küzdelem nélkül elhúnyt. Campbell tartotta felette. években. Ugyanebben a kitüntetésben részesíti a Magyar Tudós Társaság is. Ezt az országot Lasszától és Cham tartománytól észak keletre. amit a bengáliai Ázsiai Társaság tagjai emeltek tudós társuknak. "Ím itt a legmagasabb csúcs. a zivatar után jön az öröm. Ezeken kívül Csoma minden más kitüntetést. Terraiban valószínűleg meghált. a sokaság ott alant Él – mert ők ott tudnak élni! De ez az ember nem élni akart – hanem tudni. az elbeszélés összefüggése előttem sok15 16 kal komplikáltabb volt. Csónakon indult felfelé a Ganges folyón és két. hogy a jugarok országát felfedezheti. mintsem ezt folyamatosan feljegyezni tudtam volna. herceg Eszterházy és Döbrentei Gábor budai kerületi királyi biztos levelükben érdeklődnek Csoma sorsa iránt és kérik részére az indiai kormány pártfogását. Az a hírhedt öv. Átutazás ezen a vészes területen rendesen nappal és minél gyorsabban történik. posványos terület. A csillagok jönnek-mennek. Az első küldemény 640 darab arany. Kőrösi Csoma az 1842. Dr. Carragolaghat mellett szállt ki. Leírja többek között a magyarok és húnok őshazájára vonatkozó fejtegetéseit. ahol a meteorok lövelnek És a villámok cikáznak s felhők támadnak. a láz rohamai hat nap alatt véget vetettek életének. Oda lent temethetnétek-e el ezt az embert ? Nem. pénzt és rangot visszautasított. év elején 58 éves korában újból útnak indult. Miután megtudták Magyarországon. a dardsilingi állomás temetőjében hantolták el.székelymagyar Erdélyországból Kanumban. Békét küldjön néki a harmat!” (Browning) ." Néhány nap mulya állapota fölötte veszélyessé vált és 1842. – itt. még pedig Lassa. Könyvekkel és iratokkal telt négy láda. A talaj már Titalja táján emelkedik a bércek felé. Kína nyugati határain hitte meglelni. amit mindig viselt. és ott. hosszú fáradalmas kutatásainak végcélja abban összpontosult. a Himaláyák hegyei között történt tartózkodása alatt. Campbell kormányügynök hivatalos jelentéséből értesülünk Kőrösi Csoma utolsó napjairól. egy kék öltöny. egyszerre fellángolt a legnagyobb rokonszenv és érdeklődés iránta.. A Himalayák egyik kimagasló oldalán. maláriával ellepett vidéket ismernek. trópikus növényzetű. melyet Terrai elnevezés alatt. ott hitte feltalálni azt a néptörzset (tribe). néhány fehérnemű és egy főzőedény volt minden hagyatéka. Csoma a hétezer láb magasan fekvő Dardsilingbe tartott és lassan. Ennek a területnek utolsó 10 mértföldje sűrű. a végtisztességet dr. hogy minden reménye.vagy háromheti utazás után. hogy Csoma nagy tudós és műveit az indiai kormány kiadta. ez körülbelül 25 angol mértföld a Himaláyák tövétől. a harmadik 450 arany volt.. "Ő elmondta – írja Campbell – a legelragadóbb modorban – fájdalom. India és Tibet határán 1827-1830. Különböző hazai intézmények részesülnek a pénzsegélyből. szokás szerint gyalog utazott. Legforróbb óhajtásainak végcélja volt oda eljutni. a lázt megkapta és Dardsilingbe érkezve. Tibet fővárosa felé." A könyvek megjelenése után az Asiatic Society tiszteletbeli tagjává választja Csomát. itt az ő helye. Itthon gyűjtés indul Csoma segélyezésére. azonban Csoma minden pénzt visszaküldött. a második 200 darab arany. melyet eddig hasztalanul keresett . A Monarchia londoni követe. hogy az ismert úton Titalján át Dardsiling felé tartson. Annyit azonban kivehettem Csoma elbeszéléseiből.

ezekből semmit sem meríthettek. Gróf Kuun Géza 1900-ban tartott akadémiai felolvasásában ezt mondja: "Akár legyen Tibet nyelvéről grammatikai vagy lexicográfikai tekintetben szó. legyen az jó. mondom. mivel azonban a kalkuttai Tudós Társaság tagjai előtt a tibeti nyelv és írás isme17 "Hozzáférhetetlen hegysorok által elszigetelt tibeti zárdák figyelmen kívül maradtak. oly éghajlatban. Tudós vagy utazó alig kereste fel valaha és a közelmult időkig. és velük ezt megismertesse. Kőrösi Csoma Sándor jellemzése. hogy mi volt Csoma magára vállalt kötelessége. irányaikat megjelölte. – Alig gyanította valaki. hogy a világ azon meg nem háborított menhelyének oltalma alatt. tag. Az ismert eredmény az. egész életemet Oly tudományoknak szentelem. akár a tibeti geográfiára s régészetre tartozó kérdések kerüljenek szóba. ékírásokat megfejtették és azoknak az eltűnt ősi népeknek hallatlan értékű szellemi kincseit napvilágra hozták. mint nálunk a latin. Kutassuk. hogy az okok világábó1 a legcsekélyebb igyekezet sem tűnhet el. hogy a régi szanszkrit ősforrása a buddhizmus tanainak. amit az indiai kontinensen hiába keresnénk. most is a tibeti tanulmányok művelői 18 . mert a mongol. a nagy kezdeményezőnek. Miként európai tudósok az egyiptomi. tökéletes épségben feltalálhatók a buddhista hit könyvei. de politikai okokból az indiai kormány részéről is. mandzsú és kínai nyelveket beszélő országokban a tudomány nyelve a tibeti. "Körösi Csoma Sándor a jelesek jelese. hogy a nyugati fajta előtt kimeríthetetlen forráskincsek." Koldusszegényen vándorolt és kimeríthetetlen tudásszomja vezette. biztosítván mindennapi kenyeremet. a Magyar Tudományos Akadémián 1900-ban elhangzott díszbeszédében. Az 1830-as években Brit-India határait Ladak felé kitolta és Nepállal és Tibettel való könnyebb érintkezés folytán az Asiatic Society számos buddhista műnek birtokába jutott." A "bámulatosan kipallérozott és meggazdagított tibeti nyelv"-nek az európaiakkal való megismertetése azért is rendkívül fontos volt. vagy rossz irányú." – Ekként jellemezte őt gróf Kuun Géza t. műveltségi és vallási állapotát valaki szakértelemmel tanulmányozza." (Tibeti Aranyszabályok Könyvéből ) retlen volt. élete célja? Erről ő maga azt írja: "Elhatároztam. Elvitathatatlan érdeme az is Csomának. – irja Csoma. még most is. Általános volt már az óhaj a tudósok részéről. ahol a forró égövi lapályok mindent megrontó hatása nem érvényesült. s ahogy lehet. az asszírbabiloni és szumir hieroglifákat. martír és győző. mint a francia vagy a mohamedánoknál az arab. hogy elhagyom hazámat."Tanuld meg. a hazai tudományok dísze és örök büszkesége. hogy a megjelent fordításai és tanulmányainak ismertetése alapján (megjelentek az Asiatic Researches és a Journal Asiatic Society of Bengal-ban) a tudósok megállapították. keletre jövök. a szellemiségnek egész új világa tárult fel. eredeti szanszkrit szövegben és hű fordításban. az ottani nép erkölcsi. 55 évvel halála után (1900-ban). aki a tibeti tanulmányok terén a részletkérdésekhez vezető utakat járhatókká tette. egyben a diplomáciai nyelve is. akár forduljon a vizsgálat az északi buddhizmus eredetének s fejlődésének történetére. Nyomtalanul még az elszálló füst sem veszhet el. olyan nagy az érdeme Csomának. hogy a tibeti nyelvet és írást. hogy az addig teljesen ismeretlen tibeti nyelvet és irodalmat feltárta. melyek a jövőben hasznára lehetnek az európai tudós világnak és különös világot vethetnek bizonyos. még homályban lévő adatokra nemzetem történetében. elágazásaikat megmutatta.

kik képesek megérteni ama rendkívüli kutatások természetét és fontosságát. hogy Tibet neve a perzsából származik. Európaiakban megrontóját látja és minden utazóban kémet sejt. 20 . 17 nyelven beszélt. belevezetik a yoga szent írásaiba és a yoga gyakorlásába. annak tudatában. távolerő és vadon országokba vigyen az ott dívó nyelveknek és népszokásoknak a forrás fejénél való tanulmányozása végett. A magára vállalt kötelességek teljesítésében. szenvedésekről és megpróbáltatá19 sokról írnak. mint olyanéhoz. Ha Csoma értekezéseit átvizsgáljuk. Azon kötetekre menő jegyzetek. melyet Csoma úr az Asiatic Societynak ajándékozott. Vajmi kis kör teheti ezt avatottan. az önzetlenségben oly tökéletes volt. Európai felfedezők Tibetről szóló útleírásaikban a legnagyobb nélkülözésekről. Megtanítják nyelvükre. Bodjul és Podpálnak nevezik. akkor is hallatlan büszkeség kell. ilyent tehát ő nem állíthatott. 1832 ben ekként jellemezte Csomát: "Csoma úrnak fáradhatatlan munkásságát. mivel nagy képzettség s beható tanulmány kell arra. hogy Tibet irodalmával megismerkedhessünk: érdeme szerint fogják méltányolni a tudomány férfiai. minden más jutalom nélkül. vele együtt dolgozva megismertetik a keleti filozófiával. Csoma irataiban nem olvasunk szenvedéseiről. mely legelőször nyujtott módot. szenvedélyeit leigázta. amit az európai tudósok céhe és az utazók testülete sohasem gyakorolt. sehol sem akadunk annak nyomára. Ez olyan tisztult felfogás. hozzájut az annyira féltve őrzött összes szent irataikhoz." Tibet népe féltve őrzi országa határait és szellemi kincseit. Gerard elragadtatásában így ír róla: "Egész boldogsága abban áll. pénzáldozat vagy egyéb támogatás nélkül akadálytalanul utazza végig NyugatTibet tartományait. Pot. mert Csoma a mongolokat. írásukra. de az egyes kérdéseknél is mindúntalan reá hivatkoznak s a legkitűnőbb ismerői Tibet népének s nyelvéneki a vitás kérdések eldöntésénél sokszor Kőrösi Csoma Sándor nézetéhez csatlakoznak. tibetieket turáni testvéreinek tekintette. hogy eltöltsön bennünket. ment minden szenvedélytől. hogy olyan bírálók állhassanak elő. hőstetteiről. hogy egy férfit egymagában és minden pénzsegély nélkül. Csoma maga írja. nyelvük a kínai nyelvesoporthoz tartozik és a Buddha vallás rituáléjának legelterjedtebb nyelve. mint az igazságos méltánylás és becsületes hírnév. a lemondásban. hogy az évkönyvben terjedelmesen megjelenhetnek. a reánk nézve annyira idegen régi és újabb kori népelv történetére. vallásukkal. mint az előbb kifejtettek. melyek a kitűnő hazafi birtokában voltak. nem imbolygott. Mindezt azért. hogy megélhessen. mely tulajdonok okvetlenéi szükségesek arra. Bejut Tibet lámaköreibe. mert gondolatait. hogy nagyra becsüljük azt az odaadást. James Prinsep az ázsiai tudós társaság titkára. De arra mégis mindnyájan képesek vagyunk. A tibetiek magukat Bod. Mint a széltől védett lámpa lángja. hogy a tibeti nyelvben a magyar eredetet kereste volna. hogy magyar fajtánk ilyen kiváló embert adhatott az emberiségnek." Ha egyéb érdeme nem lett volna Csomának." "A Magyar Tudományos Akadémia kötelességének ismerte gondosan összeszedni mindazokat az irományokat és tárgyakat. Elméje békés volt. Csoma nagyszerű nyelvtudással rendelkezett. A betolakodóknak tekintett európaiak előtt lelkületét elrejti. lelkesedést és kitartó akaratot. nem pedig alárendelt fajú színeseknek.Kőrösi Csoma Sándorban nemcsak a kezdeményezőt tisztelik. mint azt az európai népek általában teszik. vágyairól. azokat szabadon használhatja. hogy indiai ismerőse. dr. reméljük. de csak azért. hogy magát az emberiségnek szentelje. Csoma ezzel szemben minden ajánlat. nyelvére és vallására vonatkozólag. nemcsak az általa lerakott alapra s az általa gyűjtött anyaggal építenek tovább. elzárkózik és őket többé vagy kevésbé udvarias formában a határain túlra zavarja. szokásaikkal. melyet eddig senki meg nem cáfolt.

neki áldozni tanuljon s kinél ezt tehetjük. tudós lámák vezetése mellett kellett. mint talán senki e világon. valóban nagy s nemes tettnek legtisztább forrása. Ezt a nagybecsű ajándékot Duka. tiszteletbeli tagjai sorába ik- tatja. nemes célokért lelkesedni. Feláldozta életét az ősök tiszteletének. Ez esetben Indiában töltött egész életét a Yogacharya vagy a Madhyamika filozófiai iskola törvényei szabályozták. Szobrot még nem emeltünk emlékének. tehát 19 éven át Buddha mélységes.Ha majd egykor a hálás és Csomára büszke Magyarország hozzá méltó szobrot emel emlékének. példája. Csoma 1823 júniusától haláláig. a Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozta. És vajjon nem ilyen-e Kőrösi is? Példája azon állhatatos kitartásnak. Hilaire a Journal des Servants 1887 novemberi számában. sem a magyarországi felajánlásokból el nem fogad. halála óta eltelt évszázad alatt egyetlen sort sem nyomtattunk ki az életében megjelenteken kívül és egyetlen gondolatot sem tettünk azonkívül közkinccsé. Kőrösi szerette hazáját. évi június 16-án tartott közgyűlésén bemutatta. de nagyszerű példákra is szüksége van. példája mindenekelőtt azon lángoló honszeretetnek. tudniillik a magyarok nyelve és eredete körüli kutatásaiban. azon törvényszerűség felismerése folytán. – és azóta ez csak fokozódhatott. Malan. – hogy Csoma tanulmányait tegyék közzé. Nagyszabású irodalmi dolgozataiból. szánta rá magát örömest. amelyek megmérhetetlen értékkel bírhatnak az emberiség egyetemére. melyet csak a halál szakaszthat félbe. de melynek irányát földi erő nem változtathatja meg. kinek követésére magát gyöngének érzi. Ezek az iskolák szabályai a tökéletes megtartóztató aszkéta életet követelik meg. hogy "a tibeti nyelv tanulmányozása nem állott eleinte a tervében. a Royal Asiatic Society 1884. Csoma tibeti irodalmi gyűjteményének tetemes részét dr. mint kevesen. Amint a tibeti szótárát és nyelvtanát Kalkuttában kiadja." "Nincs nagyobb szeretet. Báró Eötvös József Kőrösi Csoma Sándor fölött mondott emlékbeszédében azt mondja: "Az embernek nemcsak nagy tettekre. hogy milyen nemű és mily eredetű a tibeti irodalom. Malan nagybecsű ajánlásának részleteit a "Budapesti Szemle" 1884. hogy a serdülő ivadék maga előtt látva a férfiút. hogy ez eszközül fog szolgálni közvetlen tervének megvalósításában. annak napjai nem hasztalanul folytak el. Keleti ember azt mondja: a gondolat az egyetlen teremtő erő a Mindenségben. a magyar faj dicsőségének. egyesülés szent tudományát gyakorolja. az Asiatic Society. hogy nehézség nincs. évi szeptemberi számában leközölte. leróhatja tartozását dicső fiainak legérdemesebbje iránt". maradék nélkül elvégezte. azon reményben. egyedül a Magyar Tudós Társaság díszes tagságát. Ezért amilyen gondolatokkal él az ember. mely minden. – melyeknek következéseit mindenki észreveszi –. Jutalmat sem az indiai. – így írt Csomáról Barthélemy St. önzés nélkül. fölfelé tekinteni. koldússzegényen élve." Csoma a magára vállalt feladatát a legmostohább körülmények között. melyet erős akarat legyőzni képes ne volna. mintha életét adja valaki a barátaiért" – mondja Krisztus Urunk. lángolóan. hogy azzal alaposan megismerkedjék. Az előadás magyar szövegét és dr. Vajjon miért késik a Magyar Tudományos Akadémia a tanulmányok kiadásával? Csoma maga mondja. tagjainak indítványára. az istenséggel való elmerülés. Duka Tivadar megkeresésére dr. csak miután a gondviselés őt Tibetbe kísérte és a boldogult Moorcraft bőkezű támogatása folytán kedvező alkalom nyílt megismerni. hogy a yogát. hogy a világi élet és a yoga gyakorlata a testi 21 22 . transcendentális tanításainak hatása alatt. körülveszik azok elválaszthatatlanul és ő eggyé válik gondolataival. Csoma életét adta az emberiség fejlődésének. Már 1832-ben Prinsep kifejtette azt az általános óhajt. Igen.

„A legfelségesebb üdvösség azé a yogié. "Idővel többen fognak érdeklődni a buddhizmus iránt. nyugatiaknak a boldogok és szentek élete. Csoma érezte. újraszületései alkalmával az emberiség ő benne egy új nagy megváltóját. imáikba elmerülésük. Csoma az őshazára vonatkozólag is helyes úton haladt. könnyen eléri az összeköttetést az örökkévalóva1 él. Kőrösi Csoma Sándor bronzból készült szobrát a "Japán Császári Múzeumnak" felajánlotta. amíg 3apán hivatalos körei fel nem figyeltek. Ez a magyarázata Csoma rejtélyes indiai életének. Elérvén azok világát. Tudta. Nyugat Boddhisattvá-jaként. kiknek tiszták voltak tettei. hallgatagon. sohasem juthat a keservek útjára. Csoma Kalkuttában az Asiatic Society könyvtárnoka gyanánt működött. bűneit elhagyta. Az európaiak sorsdrámájában a nagy tragédia az. Az 1933. kinek szenvedélytermészete megnyugodott. hal meg. Ott megtalálja előbbi testének jellegzetességét és azzal törekszik elérni a tökéletességet. kinek elméje békés. a jelen és lesz a jövő minden társadalma. számtalan évekig ott marad. Sajnos. ki bűntelen és az örökkévalóság természetével azonos. ha a hős a cél előtt omlik össze. Akkor megindult a szentté avatás előkészülete. A szobor felirata ez: "Körösi Csoma Sándor – The Boddhisattva of the Western World". hogy: "Aki helyesen cselekszik. kik irataik fölé hajolnak vagy szanszkrit passzusok másolgatásával foglalkoznak”. Keleti embernek a tökéletesség felé való útjában ez a módszere. hogy majdan új testöltései. elmerülve gondolataiban. A yogfi ki ily állandó összhangban tartja enjét. mint a brahmánok. majd tiszta és boldog házban újraszületik. 23 Tudta. a halál Tibet határán. vagyis igen magasfokú szentjeként emlegették. Erről írnak. Egyik bizalmas barátja. – nyugatiak előtt – azonban Csomát Kelet filozófiája hatotta át. Halála után ez a tisztelet a szenteket megillető tiszteletté fokozódott. Buddháját tisztelhesse és imádhassa. a sendai kolostor főapátja avatta fel. (Bhagavad Gita. év márciusában Vályi Félix ismert publicista. sokat tudott. Élete nagy céljának: a magyarok őshonának felkutatásában a halál őt megállította. Ezzel bevonult a buddhista szent Boddhisattvák sorába. extázisuk a haladás útja. írások vannak és ezek felkutatására akart áthatolni a Himaláyák bércein és Lhasszába eljutni. Dardsilingi sírját ma is a tibeti és indiai zarándokok nagy tömege keresi fel. mely oly sok hasonlóságot mutat a kereszténység igazi szellemével"– mondja Csoma. sok adattal rendelkezett. a "Magyar Keletázsiai Társaság" megbízásából. A szobrot ősi buddhista rítus szerint Fukuda. 24 . tudta közeli halála elkövetkezését. kik vele együtt voltak utolsó napjaiban Dardsilingben. Pavie így ír róla: "Gyakran láttam őt.. VL) Csoma példaadó aszkéta életével még életében nagy tiszteletet váltott ki. Dardsilingben berekesztette útjait. hogy a magyarok-húnok őstörténetére vonatkozó adatok. – mondja Carlyle. vagyis a "Nyugati világ Boddhisattvája". szinte érthetetlen önfegyelmezettsége. élvezi annak végtelen gyönyörét” Így szól a Bhagavad Gita egyik Upanisádjában Krishna. Nincs ezen csodálkozni való. A szellemi hierarchiára – a szentek és hősök uralmára van és volt felépítve a mult. lelkinyugalma ezekben az utolsó órákban.és lelki egyensúly felbomlásához vezetne. mosolyogva saját ideáinak folyamatán. Csodálatos. Előbbi vágyai ellenállhatatlanul tovább sodorják" ..

A Stan-gyur 224 kötetből. 21 kötetben túlvilági. igen dekoratív tibeti betűkkel előállított nyomdaremekek ezek a könyvek. csillagjóslatokra vonatkozó 25 26 . összesen 76. A harmadik mű: P'hal-ch'hen 6 kötet. E műveket Buddha legkitűnőbb tanítványai: Upali. jobb oldalán a főtanítványa. minden osztály külön-külön műnek tekinthető. Sok tibeti tudós évtizedeket töltött Indi∗ ában. Ebből 20 kötet tartalmát Buddha jelentette ki 51 éves korában. a főtanítványnak! Üdvözlet a Háromságnak. hogy a tibetieknek segítsenek a szanszkrit művek lefordításában. Rendkívül elvont bölcselet. w bu’dhizmus erkölcstana. Ötödik mű: hido. Viszont tudós indiai panditok sokszor kaptak meghívást. aki az 1729-86-os évek közt a Tibetbe származott irodalmi műveket összegyűjtötte. piros iniciálékkal és fekete tusfestékkel nyomott.409 lapból áll és 1724ben készült. gyönyörű hófehér lapokon. szanszkritben Sutra. A hatalmas irodalom összefoglalását 2 óriási. üdvözlet Grachen dzsinnek. A munkákat azután a tibeti nyelvből mongolra. versben és prózában. csillagászatra. A második mű: Ser-csín.Kőrösi Csoma Sándor tibeti irodalmi tanulmányainak igen rövid ismertetése. így a tibeti irodalmi könyveket Csomán kívül európai tudós nem tanulmányozta. Az első lapon Buddha képe van. kötetében és a "Journal Asiatic Society of Bengal" című tudományos folyóiratokban jelentek meg. E hatalmas művek egészben véve terjedelmes értesítést adnak India őslakossága politikai állapotáról és általános szelleméről. A Kah-gyur 98 kötetből áll és 1731-ben készült el az új nyomtatvány. újranyomatta és nyírfatáblákba köttette". E két nagy gyűjteményen kívül számtalan más művet is kinyomtattak. Róluk Csoma azt írja: "Az őskori irodalomnak ezen érdekes tárházába könnyű és kellemes úton való bejutásáért a nemeslelkű és bőkezű Myvang lhasszai kormányzónak tartozunk hálával. vagy tibeti nevén Szákya tanait foglalják magukban. A Kah-gyur egy teljes példányának ára fejében Közép-Ázsiában hétezer ökröt adnak. fatáblába kötött. – írja Csoma. A fordításnál a rengeteg sok tudományos szanszkrit műszóra megfelelő tibeti szó hiányzott. mandzsura és kínai nyelvre fordították tovább. Tibet nyelvét európai emberek közül elsőnek Csoma sajátította el. 270 különálló munka. hogy tökéletesen megismerkedhessen a buddhisták irodalmával. Negyedik mű: Kong-tsens = drágakő csúcsa. 6 kötetben. Pekingben hivatalosan megállapított ára hétszáz font sterling angol pénzben. Tartalmuk erkölcsi és metafizikai tanok." – És ez a hatalmas mű ezzel a fohásszal kezdődik: "Az aki ketté vágta az emberi vonzalom kötelékeit. breváriumféle gyűjtemény tartalmazza: 1. erkölcsi tanok buddhák és szentek jelleméről. Az említett Kah-gyur 98 kötete 7 osztályra oszlik. transcendentális bölcseletről szól. Nagy tiszteletben tartják ezeket a tanításokat. azokra új szavakat kellett gyártani. – Őt tisztelem!" Szerző látott és forgatott ilyen tibeti nyomtatott könyveket a brit múzeumban. 2. Ananda és Kashiapa szerkesztették. orvosi tudományokra. miután már 16 éve „megvilágosodott" volt. aminek következtében bámulatosan kipallérozták a tibeti nyelvet. tele van absztrakt műszavakkal és azok értelmezésével. – A jelen század elején. 1904ben az angolok egy büntető expedíciót vezettek Tibetbe és akkor Lhasszából hozta el ezeket Junghasbend ezredes. Alatta ez a fölirat: "Üdvözlet a mesterek fejedelmének. 13 kötetben a fegyelemről szól. legyőzte az ócsárlókat és legyőzte a sátánt minden seregével és megtalálta a tökéletesség legmagasabb fokát. Londonban.∗ A tibeti könyvfordítások a Krisztus utáni hetedik században kezdődtek. legendák. Egy-egy kötet 3000 levélből áll. Ez a buddhisták "Hegyi beszéde". baloldalán fia. 30 kötetben. Téglaalakú. üdvözlet Sárika fiának. Első mű: Dulva. Csomának a tibeti irodalomról közreadott tanulmányai az "Asiatic Researches" XX. Buddha.

A második rész R'Gyud. ethikai és lelki fejlődésre építő spirituális fejlődés előmozdítására a rádzsayogát használja. Azonban a ritkaságok. jelentése lefordított utasítások. A lámák kolostorokban laknak. jólét. a mesés Shamballa országból. Eszerint van északi és déli buddhizmus. E két könyvgyűjteményen kívül még számtalan könyv és kézirat van minden kolostorban. Bélpoklosság gyógyítása. a Kala-Chakra csillagászati rendszerről. 2640 önállú művet tartalmaz. erkölcstan. Megigézések és bűbájok. Leghatásosabb gyógyital. hatalom. sem a csodákat nem fogadják el. Ilyeneket a természet törvényei ismeretének hiányá- . Ilyen lámát egyéni kiválósága emel a többi fölé. évkönyvek. hogy ehhez hasonlót a földkerekség egyetlen irodalma sem mutathat fel. Az északi. Ellenségünk mozdulatlanná tétele. aki bizonyos istenek gyülekezete fölött elnököl. Ez a hatalmas mű a Kala-chakra. meggazdagodás. stb. A szentség. bölcsészet. mert ez ősi ázsiai eredetű shamantizmus. A sidhik (mágikus erők) megszerzését huta-yogával (lélegzés ellenőrzésével) készítik elő. Minő rendszer által érhető el olyan tökéletesség. a bölcseség istene bír. E gyűjtemény 225 kötet. költészet. Bűbájosság és ehhez tartozó titkos mesterségek tökéletes elsajátítása. században épült kolostorban vannak letéve. dialektika. Származásuk. Jóslás. stb. versek. A biztos lét miként történő eléréséről. A Kah-nyur utolsó nagy része a Rgyud. természettan. bőség. a lámaizmussal kevert buddhista vallássá fejlődött. orvostan. Kelet-Indiába Krisztus után a X. tibeti nevén Duskyihk'horló. Nemtelen ércek arannyá változtatása. A Khala-chahrának nevezett vallási rendszer tantrikái messze elhajlanak Buddha eredeti tanításaitól. A Tantrák Csoma szerint ilyen tartalmúak értekezések a Kala-chakra rendszer rituáléjáról. erkölcsi és polgári törvények. Szem felnyitásakor megfigyelendő szertartásról. Egy hadsereg legyőzése. amely mély transcendentális bölcselet. A lámák többsége fejletlen. szanszkritban Tantra. Két részre oszlik Gyud 87 kötet és Mdo 136 kötet. Valamely személynek vagy dolognak a hatalmunkba keríté27 28 se. Vannak azután egészen ritka kínálóságok. a Mdo. mély bölcseséget rejtő szentírások. a szumíroknak. hierarchia. Ilyen mágikus tudásuk volt az ősi egyiptomiaknak. alsóbb színvonalon állók. Az első rész Bstod-Ts'hogs Szent énekek és dicsőítések gyűjteménye. mint amilyennel HjamDpal. E magasfokú mágikus szertartások. és heterodox teóriák. a Sihon vagy Sita folyam környékéről származott. útmutatás a fizikához és alkémia. Végül a Bstan-gyur gyűjtemény utolsó része. Ehhez járul egy kötet ima és ének és egy kötet tartalomjegyzék. Tartalma hittan. A déli eredeti tisztaságában őrizte meg Buddha tanításait. Misztériumokról. nyelvészet és nyelvtan. amelyek igen népesek. 87 kötet. oly hatalmas. Ezekben semmi csodálatos vagy természetfölötti nincsen. század körüli időkben hozták be. előrelátás. VIII. Jégesőtől való megóvás. Megszabadulásokról. A Mandala misztikus körben végrehajtandó szertartásokról. A tibeti szent könyvek második hatalmas gyűjteménye a B'Stan-Hgyur. természetrajz. Indiából mentett ősi kéziratok. stb. synonimák gyűjteménye. csillagászat. vagyis "idők köre" rendszerbe vezet be. Ezek nagy tömegei (főleg Nyugati Tibet vörössapkás lámái) tudatos. ezeket épp úgy kellene tanulmányozni. u. mely minden betegséget meggyógyít és a test erejét megifjítja. Ami a pszihikai erőkre és jelenségekre vonatkozik. elterjedésük az emberiség ázsiai ősi bölcsője felé mutatnak. Itt a Csoma által közölt tartalom részletesebb ismertetését azért közlöm. a Kr. Orthodox. fogadalom és kötelezettségről. Tárgya misztikus theológia. Tűzáldozatok a betegségtől való megszabadulás. 22 kötetben. mint ahogy keleti bölcselők sem a véletlent. igen fejlett mágiát űznek. majdnem határnélküli terjedelemben. Az ellenség gondolaterővel való legyőzéséről. E vallási rendszer északi Ázsiából. biztosítása végett.. a Mandala rendszer körüli szertartásokról. mint a tudomány bármely más ágát. Csoma lámája már a maias fejlettségű tudós szerzetesek közé tartozott. Ellenségeink hatalmunkba kerítéséről. stb. akik a természet rejtett titkaiba is mélyen be tudnak hatolni.értekezések. jövendölés. szanszkritban Tantra. a természet rejtett erőinek felismerésén alapszanak. akiket ambíciójuk legfeljebb alsóbb pszihikai erők megszerzésére hajt. Elvont értelemben egy bizonyos isten nevét is jelenti. stb. logika. krónikák Csoma értesülése szerint Lhasszától egy napi járótávolságra fekvő Samye (B'Samye) királyi székhelyen.

Ha észszerűen és tudományosan vezetik a pszihikai kiképzést.ban tételezünk mi fel. akkor a tanuló feltétlenül elérí a kívánt eredményt. 29 .

RÉSZ: AZ ŐSHAZA 31 .II.

Ugyanezt állítja Ligeti Lajos: Az ismeretlen Belső-Ázsia c. E zűrzavar poklok fenekére veti a pusztítókat és az elpusztult családot egyaránt. Először le kell szögeznem. Áldozat híján őseik a mennyből lezuhannak: ` (Mahabharata. amely több keleti nyelv és a mi anyanyelvünk között van. Az egyes elejtett mondatokból és gyér feljegyzési adatokból csak következtethetünk ebbeli felfogására." Csomának az őshazára vonatkozólag felvetett problémái egészen újak voltak. E. J. tehát nem tudjuk megállapítani. ahol arról van szó. az ő idejéig megjelent szakirodalmat ismerte. de nem leszármazottai a húnoknak vagy a magyaroknak. ) Tény az. Nyelvtudása óriási volt. hogy Csoma az ujgur-hún kérdésre vonatkozó. és amelyeket Csomának ismernie kellett. Ezért hatalmas irodalmi vita fejlődött ki megállapításai vagy Csomának tulajdonított felfogás körül. éspedig Deguignes. Másodszor Csoma nagyértékű kéziratait a Tudományos Akadémia a mai napig sem adta ki. E tudós a kínai évkönyvek alapján a magyarokat az újguroktól származtatta. hogy Csoma 1816-18-ig tartó németországi tanulmányai alatt Blumenbach előadásait hallgatta. E néptöredék törökfajú rokon nép. mint azt fentemlített történészeink feltételezik. Székely volt. – ahol a magyar nemzetnek bölcsőjét keresnünk kell. tartanak ma és folytatódni fognak a jövőben is. Rendelkezésére állt a tibeti és az indiai ősi irodalom minden addig ismert forrása. Németh Gyula feltételezi." Történészeink Kőrösi Csoma Sándor céljait vizsgálva megállapítják. hogy a nagy Attila népének leszármazottja. hogy sokkal nagyobb az a szakirodalom." – "Kétségtelenül kínai Tatárországnak beljebb eső részei azok a helyek. Fischer és Pray műveit. törvénytelenség száll ott a családra. Csoma pedig kutatott lankadatlan buzgalommal. (Lásd a felsorolásokat Szinnyei József: "Magyar írók" című gyűjteményben. Németh Gyula szerint Csoma ezt a néptöredéket akarta felkeresni. Németh Gyula 1934. az őshazát kereste. március 26-án az Akadémián tartott felolvasásán Wurzbach életrajzi lexikonjára (1855) hivatkozott. összegyűjteni viselt dolgaiknak történelmi emlékeit és megfigyelni azt az analógiát. hogy Csoma Julián barát nyomdokain indult. büszke arra. 33 "Az én utazásom célja – írja Kőrösi Csoma Sándor – felkeresni a magyarok legelső lakhelyeit. A róla írt tanulmányok és kritikák már 1820-ban kezdődtek. ott elfajul az asszony és az asszony fajtalanságából osztályzavar áll elő. mert ha eljuthatott volna a kínai Kan-szu tartományba. Bhagavad Gita L) I. Hol törvénytelenség uralkodik. illetőleg a vogulok összeolvadásából származtatták. mert halála előtti napon Dardsilingben Campbell angol kormányügynökkel folytatott beszélgetéseiből ezt lehet feltételezni. hogy téves nyomokon haladt. céltudatos tudományos búvárkodás után azt izente nemzetének "Keressetek. Szekér Joachim. amely Csoma idejéig megjelent."A nemzetségek romlásában elvész az ós családi hagyomány és ahol nincs hagyomány. könyvében. Hún fajú népek között élt Indiában 19 évig. hogy mi volt Csomának tudományos felfogása a hiung-nu-húnmagyar származás és az őshaza helyének kérdésében. amelyekben a magyarságot az újgurok és a nyugati törökök. Kőrösi Csoma Sándor célja Kőrösi Csoma Sándor hosszú. mint a magyar társadalom az ős-indiai kultúra tárházában. mert az egész világ egyetlen nemzete sem talál annyi kincset kultúrájának gyarapítására. ott az ujgurok egy töredékét találja. nem egyeztek a tudományos körök felfogásával. 34 . kutassatok.

) Kung (Sifahián) kínai szerzetes a Kr. továbbá Csoma ezen beszélgetését csak "tökéletlen modorban" tudta feljegyezni. hogy ott minden lehető kutatást véghez vive. Kőrösi Csoma ehhez azt a magyarázatot fűzi. hogy Csomát. mely húsz napig tart nagy sivatagon át. Azonkívül. u. akik a legendás Shambalában fekvő Kalâpa városába szóltak. azon ősi népek históriáját és intézményeit megismerhesse". A buddhistáknak Shambala mély titokkal körülvett szenthelyük. Boncza család. vagyis Jaxartes folyam partján. Elmondta. Tibet északi határán elterülő Turkesztánban viruló sámán (foh) vallásról az 560-as években tudósítanak a bizanci kútfők. Campbell utolsó óráiról készített. Csoma arról értesít. mintsem azt folyamatosan feljegyezni tudtam volna". amelyek tartalmával a világ csak egyedül olyan géniusz közvetítésével ismerkedhetik meg. azaz "Régi krónikák" című könyvet és hogy az igen érdekes. az ázsiai mocsárláz szörnyű mértékben meggyötörte. aki Csomát tanította. az Irtisz forrásvidékén lakott és innen küldte II. amint azonban az ördögi mágia útjára lépett és egymás megrontására törtek. Shambala országról (Sámánok országa) állandóan ír értekezéseiben. virágzott az ország. mint a Csomáé. kínai krónikaíró körülbelül 1000 évvel előbb azt írta – mondja Csoma –. ezekben a kolostorokban tanult és Csomának ilyen ősi történetekre vonatkozó könyvekről beszélt. az elbeszélés összefüggése előttem sokkal komplikáltabb volt. Kínai bonc. a mai keletturkesztáni Kulcsa vidékére jutott. ezt megerősíti dr. hogy a buddhisták Jeruzsáleme az ősrégi időkben a Jaxartesen túl volt. hogy abból Csomának a magyarok őshazájára. 399. hogy „nagyon valószínű. hogy volt egy "fehér sziget". E nép kánja Diszabul. Amíg Istennek tetsző életet élt. (V. hogy látott egy "Depter-r-Nyingpo". Hogy ilyen törekvései voltak Csomának. hogy északról a bórok (mongo- ∗ Sámánizmust Tibetben bon vallásnak nevezték és a régi bonczó ellentéte a mai hlaczd szekta. Ugyanis Campbell maga mondja: "Fájdalom. A kínai irodalomban húpokról van ilyen mű. A tudós láma. amely a jogarok országáról szólt. útleírások. Értesült Csoma több más tibeti könyvről is. a magyar bonc-pap és a garabonc — fekete pap. Szerinte az ottani papok és a nép a sámánvallást követték. varázsló. Azok a feljegyzések. a bizanciak által turkoknak nevezett nép uralkodott. akik az igazság útját el nem hagytak. vagy a jogar-ujgurok magyar rokonságára vonatkozólag vallott meggyőződésére a végső következtetést levonni lehetne. Az útlevél megjelölte az utat. évek között a Lobpor vidékéről 15 napi utazás után Ui vagy Uhu (ujgur) országba. nem tarthatók teljes hitelességűeknek. különösen Dzsingisz kán történetére vonatkozásai miatt. ö. még pedig valószínűleg a jogarok országában. és 414. amikor Csomával történt beszélgetése alapján azt írja: "A Testei-Lapapu és Lhassza régi városok zárdáihoz tartozó régi könyvtárakban.: Bonchada község. kuruzsló. Legendájuk azt tartja. elpusztult. amikor ez a beszéd elhangzott. hogy lázasan kutat egy földrész után. ahol nagy bölcsek vezetése mellett az ugor nép fejlődött az isteni bölcseség tanításaiban. Olyasforma tibeti évkönyvek. a japáni bonszi-pap. amelyeket dr. amelyek oly buzgó egyének számára voltak kiállítva. 35 36 . történetek után. egy fehér homokos területre. Csoma megjelent tanulmányaiból azt látjuk." Kunga-Nying-po. mert ők a történeti eseményeket évezredek óta rendszeresen feljegyezték. sok nagybecsű mű van. Gérárd orvos-ismerőse. ami ellen ő semmi gyógyszert sem használt. hír szerint. valahol a Sita. Ő erősen vágyik arra. Jusztinusz bizánci császárhoz követeit. Népének csak az a töredéke menekült meg. hogy a mongolok hazájába behatolhasson. amelyek Tibettől északra eső középázsiai vidékek hún vagy ugor népének történeteiről szólnak. ami a legfontosabb. hogy a lamaizmus alapját képező "KalaChakra" rendszer Shambalából származott. Ő már akkor a halállal küszködött.∗ Kőrösi Csoma a Stan-gyur köteteinek tanulmányozása közben a könyvbe kötve 18 darab olyan kész útlevelet talált. pap jelentéssel egyezik.Sámánok hona – Shambala Csoma az őshonra vonatkozó ősi feljegyzések után kutatott. Ebben az időben Turkesztán népei felett a kínaiaktól tukuenak.

török és tunguz népek rajzanak ki. Ebben az ősi nomád hazában ott élt a hún nép is. Északnyugatra lakó ugor népek nagy tömege leszakad. Ezt az értekezést Csoma lámája Lhasszában látta. Ezt az országot Csoma a buddhisták ősi Jeruzsálemének nevezi. IV-III. Shambala. melynek fővárosa Kalâpa. Csoma tovább így ír: "Shambala mesés ország északon. Tehát akkor a nyugati és keleti török is egy volt. amely a felső Káma. ahol a buddhizmus azonban csak kétezer esztendő mulva fog elterjedni. de az ősi időben nagyobb volt a területe. hanem egyetlen. Ez fényes város volt és sok Shambali király székhelye. az óceán partjára. sőt párnapi járóföld mélységbe oda be is hatoltak. Tibeti könyvek a jogarok nevét jugurnak írják. ⊗ Ez az ujgurok belső ázsiai földje lehet és nem a vogulok és osztjákok Jugria. Atlantisz pedig a földtengelyben végbement elhajlás következtében süllyedt el. Innen. A "tűz és víz" kataklizmák okai közötti különbség. Felemlítem. Az emberiség születési helyét. és 54. bölcsőjét az ősi indiai szentírások Arghia Varsha = Áldozatok Országa néven nevezik. hogy még két hazánkfia. e. ahol a napok hossza a tavaszi aeqinoctiumtól a nyár kezdetéig 12 indiai órával. Ez a "Fehér lovas". hazájukat pedig Jugerának említik. Jogra. aképen. többékevésbé egységes nyelven beszéltek. most az Aral-tó. Keletre. a "legnagyobb magyar" idősebbik fia és Lóczy Lajos világhírű geológusunk együttes keleti útjukon Kínát egész szélességében átutazták és Tibetet is megközelítették. kontinensek) általános sorsát elkerülte és nem pusztítható el sem tűzzel. sem vízzel. Ők is hallottak a legendáról. a nagy Kingán hegység déli nyulványai felé a mongol. Tibeti hagyomány szerint a "Fehér sziget” az egyetlen hely. évszázadban nem váltak szét egymástól. Baltisztán és Kis Tibet között torul el. mely más Dwipa-k (földrészek. hogy a boldogság szigetének neve Shambala és a távol-nyugaton fekvő fővárosáé Kalâpa. Ezek a Kol és Munda népek. a japán. Körülbelül a 45. az emberiség anyaföldjének belsejéből várják az ősi szentírások Kalki Avatár-jának (Megváltó-jának). Ázsia téres síkságain legyezőszerűen helyezkednek el és innen vándorolnak szét az évezredek során a népek.⊗ A Stan-gyur gyűjtemény említ egy értekezést. azaz 4 óra 48 perccel nő európai számítás szerint". mert az az "örök föld".lok és jogarok) országából kapták a törvénykönyveket és a kéziművészetet. a Sosiosh-nak megjelenését. vagyis Jaxartes folyam túlsó részén. Ugra nevű hazája. hogy Lemuria vulkánikus tevékenység folytán jutott víz alá. 37 38 . Ez a föld Kailasz hegytől majdnem a Samo (Gobi) sivatagig terjed. északi szélességi fok alatt fekszik. és Indiába vándorol. Csomát melegen érdekelte a "Fehér sziget". akiről Szent János Jelenések könyvében is említést tesz. Ramstad finn tudós szerint e népek még a Kr. gróf Széchenyi Béla. koreai és kínai népek telepednek. a Sita. Csuszovája és Pecsora vidékén volt. akiket a kínaiak hiungnu néven neveztek. Kelet-Ázsiában. melyet a jogar nyelvből lefordítottak és röviden elbeszéli egy Buddha-szobornak az országukon keresztül való vándorlását.

tehát "r"-rel mondja e szót. művében írja. pl. Nyék. a mai nap tisztán áll előttünk és tudományosan is igazolt az eddigi nagy kérdés. Elejtett szavaiból és írásaiból kitűnik. de amellett bírják a turkok másik nyelvét is. amely a török rokonság mellett emelt szót. Nyelvészeink teljesen elkötelezték magukat az északi finnugor rokonság mellett és "tönkre silányítottak" minden olyan irányt. továbbá keleti hún. (Értelme a Kör-nyék szavunkban fennmaradt. Fajszármazásunk kérdése Felmerült azt a kérdés. hogy a származás és az őshaza tekintetében vallott ősi felfogást legelfogadhatóbb módon igazolja. Szókincsünkben azonban hatalmas mennyiségű olyan szó van. Kürt középázsiai türk törzsnév. A nyelvészek két részre bontják a törökséget. Erre különböző teóriákat állítottal fel. Jenő és Keszi bolgártörök. mert a keleti-török ezt üküz-nek mondja. Eltérés a végző "r" és "z" hangok között van. a húnok "Kis-Indiáját" az ősök átmeneti szállásainak tekintette. Ez ükher és ükür-nek." Tehát a kozár (kabar) hún nyelv azonos a mai magyar nép nyelvével. amely a törökben és mongolban is megvan. Ugornak hívják a nyugatit. hogy helyes nyomokon haladt Csoma. nyugatira és keletire. a székelységnek Attila (Csaba) hún népétől és az Árpád dinasztiának Attilától való leszármazásában. hogy hitt a hiungnu-hún és a hún-magyar azonosságban vagy testvéri rokonságban. végül a "kínai Tatárország beljebb eső részein" fekvő ősi nomádhazában. Ilyen valamely türkfajú néppel függőségi vagy szövetséges viszonyokból fahaló nyelvhatás. – "Megtanították a turkokat a kozár nyelvre és a mai napig ezt a nyelvjárást használják. Úgy mondják. Moór Elemér ("Népünk és nyelvünk". Azonban nyelvészeink nem vették figyelembe a legősibbnek tartott mongolt. a régészeti. A keveredés azonban rokon-fajok közt ment végbe. Csoma utazásának célja az volt. pedig a mongol ugye: csak keletázsiai nép. hogy legrégibb jövevényszavunk. Végeredményben Csoma halálának százéves évfordulóján. Konstantinos Porfirogenetos: De administrando Imperio c. avar. * A mai magyarság fajilag és nyelvileg is kevert nép. mely a jeniszejvidéki feliraton is előfordul. ugor és székely az előbbiekkel egyfajú népek.) Etnikai összetételében a törzsszövetség déli finn és ugor vagy nyugati török (szabír és kozár hún). A magyar nép ethnographiáját tehát e szerint kell vizsgálnunk. A középkori magyar krónikaírók által hirdetett hún-magyar azonosságnak hivatalos állásfoglalását és a népi öntudatban is élénken élő hiedelmét Csoma idejében a finn-ugor származást valló nyelvészeink nyomán már kikezdték. "Összebarátkoztak egymással és kabaroknak nevezték őket". 1939) szerint: 40 . Etelközt.II. amelyek a keleti szemlélődő világfelfogásban élő Csomának felmerülhetett. a csuvastörökből jött. neve egyetlen finn-ugor nyelvből sem fejhető meg. Levédiát. ezek között Árpád házanépe és törzse Attilaféle hún. mint olyan eredményeket. kun és tatár telepítés. Kürt és 39 Ibér középázsiai köztörök nevűek. bolgár. nyelvészeti és egyéb rokonágak kutatásai. Zichy István gróf szerint a székely írás betűi a jeniszeji türk írásból származnak. hogy Körösi Csoma Sándor életében mi volt az általános nemzeti felfogás a magyar nép származására és őshazájára vonatkozólag. mily ellenvetéseket hoztak fel és mit igazolt a modern történettudomány. Ezekhez jött az Árpádok alatt a bessenyő. Oguznak a keletit. néprajzi. Tarján. a nyolcadik törzs. Így ősi török szókincsünk nyugati török szavak és ez keleti török-mongol szókinccsel gyarapodott. Ezek keleti törökfajú népek. A honfoglaláskor itt talált népek: a hún. majd a mohácsi vész után az ozmán török keveredés. A honfoglalók nyolc törzse közül Gyarmat. A hún-magyar azonosság ezeréves tudata ellen az általános roham azonban csak jóval Körösi Csoma halála után indult meg. hogy a kozárok három törzse a turkokhoz (magyarokhoz) menekült. kaukázusi Eviláth földjét és Korozmiát. Hozzájuk fűzöm a keleti filozófia nézőszögéből levonható eredményeket. az ökör. tehát etnikai kapcsolat tehet. Végső célja előtt bekövetkezett halálával pótolhatatlan veszteség érte a magyar történettudományt és így az egész nemzetet. A továbbiakban felhozom.

Ellentétes elven áll Zichy István gróf. században a Meotisz hazában ismétlődő török hatások alatt állt. "A VI-IX. Hóman Bálint: Szent István. ogur vagy türk) és a nyugati török (ogur. a keleti vagy köztörök (hún. Hóman Bálint szerint a mongol-őstörök népek évezredeken át nyelv. Madzsar tó nevében máig is él ott a Magyari törzs neve. e. Az úgy nevezett bolgár-török jelleg pedig csupán a legújabb réteg szavain ismerhető fel."a magyar nyelv ú. nemzeti egységre törekedtek. 558-ban az avaroknak. Egy hatalmas tömegük még a történeti idők előtt.) Nézetem szerint ekkor válhatott a magyari vagy megyeri törzsek nevévé a Hungar. Mint menekülőknek. mongol. Irán északi és nyugati részein és a Kaspi-tó keleti felén Turkesztán. sőt nyelve szerint is az és a mai finnugor nyelét csak később tanulta meg. Kr. (V. ezer évvel a mandzsu. hogy a magyar nép alaprétege finn-ugor volt." Ezért a magyar nyelv korai török jövevényszavai nem finn-ugor népnek idegen nyelvből vett kölcsönzései. Más részük a Volga—Ural—Kaspi-tó vidékéről dél felé vonult a Kaukázus vidékén. előtti második évezredig. n. kikbe a bolgár-törökök és a magvari vagy megyeri törzsek tartoztak. Fehér G. de a leigázott népek szervezeteit meghagyták. Beolvadásuk után bolgár (= keverék) néven emlegették az ugorságot. azok fölé a vezetőrendet ők adták. e. Ez az alapréteg azonban déli ugor és a hatalmas hún-mongol-török fajnak nyugati ága. Ezeknek a finn-ugor népeknek középső törzsei. (V. hanem állami. Baktria és India észak-nyugati vidékein. A leigázottak a törzsnevek helyett felvették a nemzetté szervezők nevét. ö. hún-sereg név. Hóman Bálint szerint a magyarság eleje finnfajú nép volt és az "előmagyarokra" egy nyugati török (ogur) nép rátelepedett. ami tökéletesen megfelelt a hún-török népek felfogásának. – megelőzve az ősi árja betelepedést. i. hanem egy nyelvcserén átment bolgár-török nép ősi nyelvének és műveltségének megőrzött emlékei. a Dnyeper—Don—Kubán vidékre telepszenek. – elönti India középső és déli részeit.és utóvédnek rendelték őket. 463-bon szövetségkötés céljából követeket küldtek Bizancba. bolgár) ágak már egymástól elszakadva népesítették be a koreai félszigettől az Uralig terjedő hatalmas teret. közöttük egy régebbi köztörök és egy mongol réteg. hogy "mind húnokká váltak és ezek az íjjat feszítő népek már egyetlen családdá egyesültek. Nem a nyelvi vagy népi. Balambér hún királlyal együtt jöttek 375-ben hún vezetés alatt Európa földjére. A Kaukázus vidék Kuma folyó menti Madzsar város. főnökeiket csapatvezérekké tették a saját törzscsapataik felett és a határok védelmére vagy a háborúban elő. A finn és ugor népek ősi nomád törzsei észak felé kirajzottak a jeges tengerig. i. m. i. Madzsar helység. állatállományuk nem lehetett s ezért a nomád életforma szigorú törvénye értelmében szükségszerűleg a magyarság földműves szolgáivá váltak"." Ma már a tudomány eldöntötte. Ebből származott az 525 táján élt Gurda és Magyar fejedelem.és életközösségben éltek egészen a Kr. menekültként csatlakoztak a magyarsághoz. 41 42 . Attila fia. aki szerint "a magyarság fajilag török eredetű. 177ben a középázsiai Húnbirodalom királyának meghódoltak. A legrétibb jövevény szláv szavainkhoz teljesen hasonló paraszti jellegű szókincs csak a kabarok révén honosodhatott meg nyelvünkben.) Már Kr. műveltségük új török elemekkel is bővült. 10 év mulva a türköknek hódoló ugorságot 630-ban a Gyula nembeli Kurt fejedelem felszabadítja. Attila halála után az onogur (tizugor törzs) törzsszövetség. e. de ugyanakkor az uralkodó faj szelleme továbbra is hatóerőként megmaradt. Kr. A leigázott nép így egyenjogú része lett a nagy közösségnek. 176-bon Mao-Tun nagy hún király a kínai császárhoz intézett levelében az általa leigázott 26 birodalom népéről azt írja." Attila egy jóslat folytán családja folytatóját Irnikben látta és valóban ő lett a Gyula-nemzetség alapítója. ö. Ugyanis ha a lovas hún vagy török népek más népeket leigáztak. Félszázad mulva a bolgár. a kabarok t. Irnik húnjai az ugor szövetség nemességét adták. Van t. vagyis Hún-kar. bolgár-török jövevényszavai három nyelvből valók. Dengezik hún király fenyegetőnek tartotta ezt a szövetséget és legifjabb öccsét Irniket (Csabát) egy hún sereggel az ugorság "rendbeszedésére" küldte.

államalkotó képességet képviselő. században már egész Európát rettegésben tartó. (V. uralkodó húnfajnak dicső ősi multját megírni? 43 44 "Kaszálják a vitlás füvet és a beril sáfrány sarjad. magas kultúrájú népként léptek fel. mindent elvitt a vérözön: nincs irgalom.. A belső-ázsiai steppe-kultúra nevelte ősök a Kaspi-tó és a Kaukázusvidéken iráni kultúrhatások alatt éltek. nincsen házam. erős államszervező képességgel bíró. leghatalmasabb faja a XV.) . Mátyás királyunk korában még mind a három keresztény Magyarország fennállt. Itt már álmos fia Árpád. majd az Etelközi hazájukat. A X. katonai erényeket. ahol Julian magyar szerzetes 1237-ben reájuk talált. Itt 5 törzs néven besgur-nak (baskír) nevezik őket. A volgai bolgárok az északi erdővidéken Nagy-Bolgárországot. I. húnok dúlnak minden rögön . úgy Európa legnépesebb. vagy miért késlekednek történetíróink a magas kultúrát. Az onogur-magyarok Kurt fia Bég Baján uralma alatt visszamaradtak. évezredből. Önként felmerül bennünk az a kérdés.) E nép Hungar vagyis Húnok hada néven nevezi magát és a Kárpátok övezte országot Attila király és a hún népének öröksége gyanánt veszi birtokába.magyar és szabir nép végleg szétszakad. században a magyar volt.. m. csak siralom. Ez "Magna Hungaria"-nak nevezett Keleti Magyarország. a doni bolgárok Kurt fia Isperich vezetésével a dunai bolgár fejedelemséget alapítják. A bizanciak történetében Konstantin császár által "Mazar"nak nevezett népünk ismert első szálláshelye a Kaspi-tótól nyugatra eső vidéken volt. Nincsen hazám. a Kr. A magyar törzsszövetség szabir törzsei a besenyő támadás következtében leszakadtak és a kaukázusi Kuma folyó melletti ősi földön Magyeri néven a harmadik Magyarországot alapítják.: Ágner Lajos. e. ö. de 680 táján a kozár nép függőségébe kerülnek. Határvédő csoportjukat 870 táján a bessenyők támadása északra. a nemzetnek dinasztiát adó." (Si-King gyüjteményéből. Magyarország lakossága Mátyás király idejében 5 millió volt. az Uralvidékre és Permiába sodorta. Bessenyő támadás folytán elhagyják a Don menti és Levediai. és ha Kummagyeria és Magna Hungaria lakosságát még hozzávesszük. hogy miért nem írták meg a Szabir nép történetét. A rokonfajú törzsekből álló népet eredete után a bizanciak Turk népnek nevezik. tehát Angliával egyenlő népességű. Ford. Hóman i. az Attilától származó húnmagyar uralkodó ház sarja az örökös fejedelmük. most egy éve hogy a réten hős katonáink vére alvad.

Az északiak ettől kezdve az emelkedés és süllyedés legnagyobb változásain mentek át. hogy a mongolok testi és erkölcsi felépültségük és nyelvük által is valamennyi ázsiai nép fölött mint 45 ∗ ősrégi törzsnép tűnik ki. Az Amudarja vidékére vonult tele húnokat tjele. 91. des Turcs. című 1756-58-ban megjelent műve óta folyik e kérdés felett a vita. Ezek a nyugat. az Irtis és Amur közötti Észak-Kína vidékéről eredvén. "Egy kis részük. 48. De la Croix és Pallas. ha a szakirodalmat tanulmányozta. Ha európai vagy nyugatázsiaí íróknál húnokról van szó. a hún. u. ottmaradt a hadiszínhely közelében é az Alginszkói-Sirt vagy legalább az Altai völgyeiben telepedett le. Irtis és Alginszkói között a kínaiak legyőzik." Az első ismert név. akik 372-ben Balambér király vezetésével átkeltek a Volgán és Attila király alatt Európa urai lettek.∗ Hatalmukat lassan egészen Kis-Bokharáig kiterjesztik. u.III. török és mongol elméletet követők között. 1826-ban megjelent műve szerint a hiung-nuk törökök voltak. Legnagyobb részük északnyugat felé. Krisztus előtti 200 év óta különféle királyi családok uralkodtak egymás után a nagy kiterjedésű országokban. 46 ." J. évben északi. A húnok. aláásták hatalmukat. évek. des Mongols et des autres Tatars occidentaux. melytől a mai mongolok származnak. bár különféle korokban hatalmas monarchiákat alapítottak Ázsiában. Egyik törzsük hozzájárult a Római Birodalom megdöntéséhez. hogy "több mint 1000 éven át dicsőségben élt nemzet" története majdnem feledésbe merült. fokozatosan nagy Tatárország egész terjedelmének uraivá lettek. a mai Tatárországba. és 93. Frankhont. etc. euthalita. amelyen a mai mongolok a történelemben megjelennek. „Másik részük délnyugat felé fordul. I. Hiung-nu hún azonosság és a hún magyar származás A hiung-nu hún azonosság kérdése feletti vita nem mai keletű. húnok. Deguignes írja. Itáliát. Ezek már több mint ezer évvel Kr. 545 körül a tukuek (török) győzik le őket. Carl Dietrich Hüllmann (Geschichte der Mongolon bis zum Jahre 1206. de még inkább a birodalomnak Kr. mely nemzet később a "török" nevet viselte. melyet utódaik most bírnak Mongolországban. Berlin 1796. pedig ezt is kellett ismernie Kőrösi Csoma Sándornak. Itt van "Magna Hungária" ma baskir törzsek lakóhelye. Hüllmann azt írja: "Bizonyos. Klaproth: Tableaux historique de 1'Asie. Ők foglalták el Kínát és lassanként egész Középázsiát Kipcsákig. Az elsőben északi Dzsungáriában. II. a másikban teljesen szétszórják. mindig ezeket az északiakat értik. Germániát elpusztította." Ezek a későbbi tukue nép.) a húnokról "a világ ijedelme" kifejezéssel emlékezik meg. Történetük legkritikusabb szaka a Kr. Európában és Afrikában.és déli Húnországra történt felosztása. a mai Orenburg tartományba vonul. A rómaiaknál nagyobb birodalmaik. Tele néven az Oxus és Jaxartes közötti vidéken laktak és összekeveredtek a tatárofikal. Deguignes: Histoire Generale des Huns. törvényhozóik és hódító hadvezéreik voltak és az utóbbiak jelentős forradalmakat indítottak.) híres munkájáról nem tesznek említést akadémikusaink. efthalita – fehér húnok néven is nevezték. akik uralmukat a Kaspi-tóig terjesztik ki. A menekültek három vidék felé fordulnak. A Kalifa birodalmát rombadöntötte és a Szentföldet birtokolta. abtelita. A tukue állam lassan hanyatlik és 744-ben a keleti része a hoeik-ek egy ősi húnmaradék martaléka lett. Északeurópa többi országaival együtt. kik még Mátyás királyunk alatt is magyar nyelven beszéltek. A kínaiakkal való folytonos háborúskodás. születése előtt ott laktak abban az országban. ezért a tatár elnevezést magukra sértőnek tartják. A mongolok és húnok ősi történetét hasonlóképen megírták D'Herbelot. A déli húnok összevegyültek más népekkel. Az angol Gibbon (Decline and Fall of the Roman Empire 1745." III. hiong-nu vagy hún. kiváló uralkodóik.

(Ezt az értekezést közre adta magyar nyelven: Némäti Kálmán 1913-ban). 32-45. különböző fajú nyelvészek más és más eredményt vontak le. Jornandes mondja ugyanis. így a húnok azonosak a hiung-nukkal. Kétségbe vonja Csang Szing-Lang kínai egyetemi tanárnak a hiung-nu húnmagyar azonosságra vonatkozó bizonyítékainak helytállását is. szogdi és indoszkíta királyleányok vére is folyt. A Vei-su okmány a Szuktag ország (Ancai = Alánok) kereskedőiről szól. T. A 47 48 húnok eredetéről írván. E kínai tudós kimutatta. Venelin. 212 óta a jelenlegi Krim-félszigettel együtt az Alánoké volt és Hernak. Ligeti Lajos szerint Turóczi fejedelmi családfája kitalált. Pekingtől északra elhúzódó kínai fal mentén lakó hiung-nu népnek a kínai krónikákban fennmaradt uralkodóik nevét Túróczi János 1490 körül írt Magyar Krónikájában Attila őseiként írt névsorral. Mivel pedig az Alánokat egyszerre két különböző nép nem hódíthatta meg. mert "e térképek eltorzultak". A Faun. Fick. R. 18-23) a kínaiak szomszédságában Hún helyett Faun népet ismer. hogy "Hernak. hanem kínai. Hieronymus latin és Strabo görög térképét is közölte. akik a kínai Liang tartományba jártak a Nagy-tó mellől kereskedni. Hirth Frigyes tanár. W. Az említett két térképnek sem szabad nagyobb jelentőséget e kérdéssel kapcsolatban tulajdonítani. Ligeti Lajos (Attila és hunjai Szerk: Németh Gyula 1940. Jelentése: "erdei emberek". Kingsmill angol kinológus tagadta a hiung-nu hún azonosságot. Friedrich Hirth és Radloff orosz akadémikus 1899-ben öszszehasonlították a Kr. Strabo földrajza (Kr. u. 36-ban elhúnyt Tschi-tschi fejedelemig 8 uralkodó nevét veti egybe Turóczi közölt névsorával. A. XXX. J. Hirth kimutatja. 454-ben győzte le. Ezek Hirth szerint a kínai krónikához hasonlóan erősen megcsonkított és átalakított nevek. hogy hiung-nu nép a húnoktól különböző nép volt. Így Müllenhof. hogy "eltorzult" és "józanabb" szavakkal cáfolni vagy bizonyítani hitelt érdemlően nem lehet. E város Kr. Megjegyzem. aki a "Kingsmill úr és a Hiung-nuk" című angol nyelvű értekezésében (megjelent: Journal of the American Oriental Society Vol. Kingsmillel éles vitát folytatott dr. hogy Kingsmill a Vei-su okmány fordításánál alaposan téved és bizonyos részleteket nem fordított le. Külföldiek és több magyar tudósunk is Kingsmill téves következtetéseire épít. Kimondja.) a Vei-su okmánynak a hiung-nu hún azonosságot Hirth szerint bizonyító értelmezését cáfolja. A Faun nép nevét viszont a Gótok hagyománya (Cassiodorus és Jornandes) ismeri.A déli húnok Pe tanju (fejedelem) alatt birodalmat alapítanak. illetőleg foglalta el országukat. A Szt. Mingi (Lau-schang = fenséges agg) és Mike. Turóczi 37 őst sorol fel. Fennmaradt egyes hún személynevekből. Hirth a kínai krónikák fejedelmi névsorából az oldalágak trónutódlását figyelembe véve a Kr. viszont a francia Chavannes és Couvreur. az övéivel Skythia Minor legszélső részeibe vonult vissza". hogy a hiung-nuk egyik törzsét pa-su-ki-linek hívták és ez egy a baskír néppel. Némäti Kálmán a hiung-nu hún azonosság bizonyítására Szt. Most vizsgáljuk meg. Szuk-tak egy Alán városnak: Szogdak-nak a kínai neve és az egész Alán népre vonatkozik. híres kinológussal. szavakból etimologizálva a hún faj eredetét. hogy Attila ereiben ily származás folytán nem tisztán török. e. e. e. . egytől-egyig magyar történelmi személynevek. őket erdei embereknek "Fauni ficarios"nak nevezi. Szu-tő szerinte Szogdak és lakói iráni nyelvű szogdok. Hu-lu-ku és Kulche. mit vall a legújabb történettudomány e kérdésről. Hülü-kuan-kü és Leuente nevek egyezései folytán a hún-hiung-nu azonosságot megállapítja. Hoops a húnok germán-gót kapcsolatai alapján germánnak. hún-hiungnu azonosságot pedig szerinte "a józanabbak eleve elvetették". 209-ben elhányt Touman fejedelemtől a Kr. e. Much. az angol Parker és a német Hirth a hún azonosság hívei.) a hiung-nu hún azonosságot a kínai Vei-su okmány alapján bebizonyítja. Kingsmill megkísérelte kimutatni. Kőrösi Csoma Sándor idejében tehát a külföldi és a hazai szakirodalom a hiung-nu hún azonosságot hirdette és ennek alapján indult el Csoma az őshon keresésére. tehát a magyarok őseivel. Hieronymus-féle térkép a kínai nagyfal mellett lakó népnek tünteti fel a húnokat. Attila hu-ni király legfiatalabbik fia Kr. Itt Baktur (Mau-tun) és Beztur. u. p. aki Attila ifjabb fia volt. akik élénk kereskedelmet folytattak Kínával.

a húnok kezdik elveszíteni. Az avarok nyelvét Bizáncban hún tolmácsok fordították le. Amint egy folyó. Indiában a VI. Erdélyi László: Magyar tört. bár egy és ugyanaz. amiben három féle hún is beletartozhatott. Ford. Irán határán és a Kaukázusban játszott fontos szerepet és egyik ága Var nevet viselte. vagy el is vesztik a hiung-nu. eredetének idejétől fogva egészen máig. Egyik törzsük a török. ezeket a mongóliai Noin-Ulai kurgánok fejedelmi sírjaiban találták. ezen nyelvét pedig a Codex Conaaraacusból ismerjük és az kipcsaki tatár nyelv volt. mely Közép-Ázsiában. Egyik ága pontuszi hún. miután nagyon hatalmas lett. századokban veszedelmes ellenségei voltalt a kínai birodalomnak. e. l. Agner L. (J. 49 Anna Comnena szerint a bessenyők ugyanegy nyelvűek voltak a kunokkal. Bizánc adatokból tudjuk. A majdnem 200 éves vita azonban nem volt meddő. melyet mongol hordák ellen emeltek. (Váczy Péter: Húnok Európában ) . Ezzel pontot tehetünk a hiung-nu hún kérdés lezárásához. "Az ázsiai húnok" c. ugor.) A húnok nyelve az a török.Ilovajski. melyet a türkök. Attila uralkodó nemzetségének. Viszont a Tortan földrajzi név és a Tatár gyűjtőnév. Neumann. vagy chioniták hatalmát az eftaliták törték meg. Egy ősi hún fajból és ősi nomádhazából rajzottak ki a felsorolt népek. A Krisztus utáni V. az egész nemzetnek nevét juttatja. 1916. mivel nagy kérdéseket tisztázott. században huny néven megjelenő húnok szintén fehér húnok. az időkön át haladva és őshazájától kezdve. A fehér húnok. mongol népnevekre. bolgár. Vivien de Sain-Martin finn-ugornak. bár külön féle tájakon élt és külön éle neveket viselt. mégis külön féle neveken szerepel eredetétől torkolatáig más és más országokon folyva keresztül. pontosabban kidarita húnok. viszont a hiung-nu hún faji azonosságot szerinte megközelítő pontossággal sem lehet ma még megállapítani. ahol hiung-nu néven már a Kr. * Ma a legtöbb olvasó kérdéssel tekint a hiung-nu. amint Kőrösi Csoma idejében állott a tudós világ. Egy részük még a történelmi kort meglőző időben. mint mongolról vagy mogulról beszélni. tatár.: dr. ö. mely szerint a hún konföderáció nem volt egységes etnikai összetételű. dolgozatában (az előbb említett dolgozat utáni lapon) viszont ezt írja: "Az európai húnok tehát Ázsiából származtak. Ligeti Lajos a húnok fajisága kérdésében Wesendonk felfogását vallja. Zabelin szlávnak. Noha ismeretessé vált e népek rokonsága. Az ujgurok kövekre rovott írásai az Orkhon és a Jeniszei felső völgyében mai napig fennmaradtak és az türk nyelv. Modi: A húnok ősi történelme.) "Ott áll a nagy fal. A magyarságot érdeklő húnokkal rokonfajú népek nyelvéről jegyzek fel még néhány adatot. ) 50 . újgurok vagy az európai avarok. vagyis hún nevüket. Így állnak tehát tudósaink ma e kérdésben. szabir kazár. A tudomány mai állása szerint a hunok eredetének ez a magyarázata a legvalószínűbb". a másik ág fehér hún. úgy egy és ugyanazon nemzet a hiong-nu vagy hún. tornyán fáklya ég. törzsének a törökségében nem lehet kételkedni – vonja le a végső eredményt Ligeti. nyugati és keleti török. és európai népnek tartja őket. Vámbéri Ármin (Húnok és Avarok nemzetsége 1881) töröknek és ez alapon Kemál Atatürk és hívei vuszunhúnnak (fehérhún) tartja az ozmán török népet és végül Mészáros Gyula kaukázusi nyelvűnek. (V. beszéltek." Li Tai Po ( Dr. így őrizvén örök tüzével messze időkre a császárok hírnevét. században vagy később. a leszármazás fokát és egymáshoz való viszonyát a történészek már kevés helyen adják. – ellemben a bolgárok eredeti nyelve csuvasos török volt. hún. Ma már tárgyi bizonyítékot: is vannak a hiung-nuk ázsiai származása mellett. Azután az egész tatár nemzetről kezdtek. hogy az Európába költözött avarokhoz a Var és Khun ujgur törzsek csatlakoztak.

Aurelian. Kultuszát is az elfogulatlan nyugati tudósoknak kellett feléleszteniök és figyelmeztetni bennünket. "A sors tréfája volt. Mithra-vallásnak – amelyet a húnok és az ősmagyarok is ismertek – Róma késő századaiban a birodalom népei között számtalan híve volt.⊗ Attila ősatyának mivel tartozik Anglia. miként Kemál Atatürk is büszkén vallotta ősatyjának. kik ugyanazon fajnak a sarjai voltak. Francia-. de egyben a népvándorlást indítja meg. Diocletian. 312-ben indul Európa ellen a húnok rohama. J. ezek juecsi húnokra törnek. Franc Cumont: "The Mysteries of Mitra". Heliogabalus. D. Ezek tudatában bizonyára nem írta volna Eckhard Sándor: "Attila a mondában" c. Jesse Benedict Carter: "The religious life of Ancient Rome" című forrásmunkák. e.) A húnok beáramlásának következménye. Spanyol-. Gróf Teleki Pál elnevezése. to 330. meg szoborba öntöd Attilakultuszunkkal. Galerius császároly a "meg nem hódított Napistent" imádták és e vallás futótűzként terjedt el az egész birodalomban. F. Angolországok akkori néptörzseinek önálló élete. A 10.000 mérföldnél hosszabb fal a világ legnagyobb csodái közé tartozik és hún hadifoglyok munkája volt. Az ok és az okozat (Karma) nagy törvénye szerint a multban vetett okok magukban hordják a jövő aratását. Cseng kínai császár Kr. művében. az új formák teremtése és az avult formák megsemmisítése egyformán az isteni tervbe tartozik. being Studies in Religious History from 350 B. Kelet ősi filozófiája szerint az élet és halál. nemzeti kialakulása megindulhatott. A nagy fal megakadályozta a Kína felé való gyakori betöréseket. akik a Balkas-tó környéki su törzseket nyomják ki. hadseregét Angliából kivonta és Attila hódításainak nyomása kényszerítene a szászokat Britániába való betelepedésre. Leszögezhetjük.és Franciaország és az egész keresztény világ. A. Modi professzor: "A Húnok őstörténete" c. Irán népe ellenállt. mire a szkíták. hogy végleg összetörte Róma hatalmát és így Német-. Ch. juecsi és su népek Indiát árasztják el és Pandzsabban telepednek le.A kínai nagyfal megépítése és következményei. mert ha igaztalan is a torzkép. Attila küldetése az okok világában fogant. hogy a "gyökerek legfőbbjének". J." Mi bátran dicsekedhetünk Attila ősatyával. ha nyugati ember előtt nem dicsekszik Attila ősapjával és a bún-magyar atyafisággal. hogy amennyiben Attila és húnjai Európában meg nem jelennek. értekezésében: ∗ ⊗ "Ezért jól teszi a hazája hírnevét féltő magyar. Nyugati ember előtt fekszenek: Prof. ő volt népével együtt Európa karmájának végrehajtó hatalmassága. magyarokat arra. A vonatkozó irodalmat összefoglalta dr.. tokár és daha törzsek az Oxus és Kaspi-tó vidékére vonulnak. Legge: "Forerunners and Rivals of Christianty. amit a középkor krónikásai a húnokról és Attiláról írtak. Elkészülte után már 50 évvel a keleti húnok az usuivi törzseket lökik ki.∗ mégis oly erősen gyökeredzik a lelkekben. úgy ma Anglia szigetvilágán és az egész európai kontinensen Zarathustra himnuszait zengenék. Attila hódításainak azonban a legfontosabb következménye az volt. (Monerieff és Chaytor. Német. u. 51 52 . Róma ereje rohamosan hanyatlott a húnok elleni háborúskodásban. hogy semmiféle propaganda onnan ki nem irthatja. mely ellen a kínai falat építették". hogy az egész római birodalomban szétterjedt Mithraizmusra közvetve halálos csapást mért és ezzel erősen elősegítette a kereszténységet. Kr. Isten ostora. 275-ben a kínai határról elűzte a húnokat és azután megépítette a falat. hogy Kína régóta a Mandsu Tatárok hercegeinek uralkodása alatt élt. a massagéta.

) írja: "Abban az időben nem hívták őket (magyarokat) Turkoknak. e. Németh Gyula azt mondja. 13. 100 milliós tömege áll. mint a "félelmetes" szabarokról. Kr. alacsony kultúrájú néptöredékeivel szemben a déli ugorság kb. zürjén. amely a mai 53 vogulok és osztjákok színvonalán áll. A Mahabharata a Pandavák és Koruk nagy harcában leírja a szabarokat. nagyon párhuzamos a magyarokéval. a perzsa részek felé és ezeket mai napig a turkok régi nevén szabartoiaszfaloi-nak nevezik. (Hevesy Vilmos: Finnisch-Ungarisches aus Indien. A) Kaukázus. mely különben eltér a nyugati európai nyelvektől. Budenz József finn-ugor nyelvészünk és követőik a mai napig összehasonlító nyelvanyagukat északkelet-európai és legfeljebb északnyugat-ázsiai ugor nyelvekből vették. cseremisz nyelvekből. (Lásd: Urgeschichte der Menschen. pont. votják. valamint több indiai nyelveké is. hogy több indiai nyelv párhuzamos a magyarral. hogy a szabarok sisakjaival. mind pedig Indiában és végül a magyaroknál egy nép megnevezésére szolgál és ez a szó: szabar. a turkok táborát megverték és két részre oszlott. hogy Csoma a tibeti szótárának előszavában azt mondja: "Saját nemzetének a szerző büszkeséggel jelentheti.) Csoma ezt már 100 évvel ezelőtt sejtette. egy török nép nem is tudott volna mit kezdeni." Ma már eldöntött kérdés. 1939. pont. Buchanan és más indiai kutatók is úgy vélik. akik északról jött ugor népekkel keveredtek. Így a vogul. pont. hogy a szanszkrit tanulmányozása sokkal hasznosabb a magyarokra. írja. szakásaikat. mint a Koruknak szövetségeseit és úgy beszél róluk. mivel a szanszkrit nyelvnek alkotása. Bíborban született Konstantin (De administrando Imperio. Az északi ugorság. ~ 1932. ősi multtal és szellemi kultúrával. Az osztyákok is néha szabaroknak nevezik magukat. Berlin. Perzsia felé lakó népéhez. Wien. hogy déli India lakóinak hatalmas alaprétege a Monda és a Kol népekből tevődik össze. 2250 évvel az Ural vidékéről jöttek Indiába. ahol most a bessenyők népe lakik. E népek az Osztyák és Vogul népekkel. Görögösen képzett szónak veszik ma is és erős 54 . tehát a magyarság finn ágával rokonok. A Kaukázus." (16. hogy a szabarok egykor hatalmas és a legnagyobb indiai nép volt." (18. akik kb. Frühzeit der Völker. A magyarok dús aknát találnak tanulmányozásában. osztják. hanem valami okból Szabartoiaszfaloi-nak”. lapp." * A finn-ugor népeknél egy szót találunk. Később minden ellenségről megemlékezve. a finneket kivéve. szem előtt tartván nemzeti eredetüket. Lebediasz-szal az Atelkuzunak nevezett tartományba. hogy "oly néppel.IV. Az egyik keletnek ment lakni. Reiche des Altertums. – Die Neue Propyläen-Weltgeschichte I. finn. mint bármely más európai nemzatre nézve. mordvin. viseletük és nyelvük érdekeit: még pedig azért. Irán és India ugor népei. néhány százezres kipusztuló. A szanszkrit történelem is ismeri a szabar népet. ) A magyar őstörténelem összekapcsolódott a Szabar névvel. Finn-ugor nyelvészeinknek nem kell kétségbeesniök amiatt. India finn-ugor népeinek szókincsét azonban a mai napig sem hasonlította egyik sem össze a magyar szókinccsel. A másik rész pedig nyugat felé ment lakni vajdájával és fővezérével. Cunningham. kopasz és szakállas fejűikkel egy harcmező telítve volt. azért céloz írásában arra. szemmel tartják őket és gyakran választ is kapnak tőlük. amely mind az osztyákoknál és voguloknál.) A szabar-toiaszfaloi név körül hosszú időn keresztül élénk vita folyt. "Háború támadván a turkok és az akkor kangar-nak nevezett bessenyők között.) "Ezek a nyugat felé lakó turkok mind a mai napig követeket küldenek a turkoknak imént említett keleten.

de ugyanakkor változatos hadakozások sora a húnok vagy törökök ellen is. A szabirokat viszont az avarok kényszerítették továbbvándorlásra. 427-ben kezdődik és tart 55657-ig. u. Attilának Kr.) Irán népe mindig testvérnépnek tekintette Turán ugor-húntürk népét. Firoz. hogy szintén a déli ugor nyelvághoz tartozott. Ezek szerint a magyar nyelv déli-ugor'nyelv. Mogyert választotta fejedelemmé. "Hogy a jós igékből a jövőbe látott. mely még az autentikus történelmi idő előtt volt. A gruzok máig így hívják őket. Kaspi-tenger és Kaukázus közötti lapályon említi az onogur és szabir népet. hogy a Meotis melletti hazájukba költöztek.) A kaukázusvidéki őshazában élő hún nép szaber (sabar. a Peshadai és Kajani idők története. A bizánci Agathiás a VI. helyneveink között Hercegszabar Baranya vm. de ugyanakkor szakadatlan harc folyt a húnok ellen is. Felosztá Feriden az egész világot . a laka-szkíta. században viszont a szabirokat és onogurokat a Meotis melléki népnek is írja. vagyis az ősi hún néppel való harc. stb. Másod szeren Turánt adta vala Turnak. nem más. A massagéta nép. Mészáros Gyula: A "Szabir" nép és név. A szabarok építik és fejlesztik naggyá később a Kaukázus vidék Kuma-folyó menti: Magyeri városát. A gót Jornandes a hún gur (szabir) népről azt írja. Féltékenység és vetélykedés háborút hozott és e bajok folytatódtak. Kivel az legottan útjának eredett. Ezek Ephtalita vagy fehér-hún néven ismertek. Az indoszkíta korban még a magyarok és a kozárok egy és ugyanazon néptörzs kötelékében együtt éltek. Ősi iráni hagyomány szerint Irán és Turán királyságok alapítói testvérek voltak. ö. így: Priscus rhetor Attila szövetségében a "saragur" (sara = fehér) és onogur népeket említi. Követeket küldenek Bizancba és e követek szájáról hallják először a szabir nevet.) ágát Mogyeri fejedelemről nevezik Magyarnak és Mogyeri fejedelem leszármazottai (amiként ezt Hóman Bálint kimutatja) az Árpádház. 55 56 . amikor Naoshirvan. Elfoglalják a mai Afgán területet és betörnek Indiába. Itt 622 körül romokban állt a "Matzaron"-ok régi városa. ∗ A kazár (kabar) népről pedig Fiók Károly (Árják és ugorok érintkezése) kimutatja. (J. Naoshirván nagyatyja ellenük harcolva esett el 484-ben.. Faghan hún királyra megsemmisítő csapást mért és a fehér-húnok elköltöztek a perzsa vidékről.) A szabirokra vonatkozólag több bizanci írónál találunk adatot. Őneki is oszta harctudó sereget. szabar. B) Irán. E1 is foglalá a hatalmasok székit. mely ellen Cyrus. A 461465 években a Belső-Ázsiából vándorló avarok e hún-szabir kötelékbe tartozó Serragun (Sara = fehér) . 87-490-es évekig következetesen osi (= oszét).szabarnak∗ fordítják. Az ott élő hún-szabír népkötelékeket a gruz-krónika Kr. A legősibb dinasztiák. akiket a szabirok szorítottak ki régi helyükről. (V. 453ban bekövetkezett halála után az Ural folyó síkságaira visszaözönlő hún nép egyik ága Perzsiába tört be. m. Modi. de újból megülték lakosai és 1616-ig virágzott. Ugor és Onogur népeket települési helyükről kilökték és ezek a Fekete-tenger vidékére költöztek. A parthun és lassan nép történelme Irán harca Róma ellen. Az örmény kutfők az itt élő népet "hon" néven nevezik. Skandagupta gupta királyt Legyőzik és megtelepednek Indiában is. sabir. "Népünk és nyelvünk". u. A fehér húnoknak a perzsa sassan uralkodók alatti harca Kr. mint Irán és Turán. hún törzsek. Igazolásul szóljon az iráni ősi éposz. Turk nép és Csin felett öt tevé meg úrnak. mely ellen Dárius harcolt. u. Procopius már arról ír. lakóföldjüket Oset-i néven említi.. szabir. hogy 520-ban a "szaber-hún" nép nyugati törzse a Bizancban megkeresztelkedett Gordas helyett testvérét. hagy a Kaukázusnak a Kaspi-tenger felé eső szorosánál harcoltak a hún szabirok a perzsákkal. Még Theophanes írja.-i község. Tehát a kubánvidéki őshazában Mogyeri fejedelem népét a bizanciak a húnnép Szaber ágának nevezik. amelyet Timurlenk 1396-ban feldúlt. (Bendefy. ("Oszét-föld"). 1939. Az Achaemeni korszak történelme Irán és a görögök elleni harc. i. Theophilactus a Meotis.

1. személyes tapasztalatain kívül egy kiváló szakmunkából is meggyőződhetett." (Firduszi: Sahnámé. Parker szerint a vuszunok pedig azonosak a magyarokkal. Elébe a nagyok gyöngyöket hintenek.) Származás legemdjuk szerint a hiung-nu fejedelem leányának egy farkas képében megjelenő szellemtől gyermeke született. e. Tod. mert "jellemek legbámulatosabb vonása a rendkívüli bizalmatlanság volt oly tárgyakra nézve. "A Puranák a világ teremtésén. J. A másik legenda szerint az elhúnyt hún király csecsemőjét a pusztába kivitték. amelyekben mestere lehetett volna a két világ tudósainak". (Chinese recorder. Abulfazl és Abulghazi történelmi munkáiból vette. (V. őshazájára.Felkötötte övét s osztó ajándékit. I920. egész Vikramaditya utáni időig. Ugyanúgy. helyi hagyományokból. (Kr.") C) Az indoszkíta-hún népek története. továbbá Chand XII.) Az iráni avesztai nyelv. Erről Csoma. stb. Illés prófétát pedig egy holló táplálta. másrészük később az ó.' A Bhagavat és az Agni Purarákban felsorolt Surya (nap) és Chandra vagy Indu (hold) nemzetségek geologógiája♣ hat évszázadig terjed. ahol egy nőstényfarkas és egy holló táplálták.: Radó A. hogy Radzsasztán harcias törzsének és Európa ősi népeinek közös szkíta eredetét állítsam és bizonyítani igyekezzem”. századbeli költő és bárd époszaiból. Col. mint Romulust-Remust farkas. ő Zajti: "Magyar évezredek. 56-ig. mégha azt használták is a kaukázus-vidéki szkíta mágusok. XVI. történetére és nyelvére vonatkozó véleménye.és a középkorban telepedtek le Indiában. bár a szanszkritnak testvérnyelve és így ősi árjának tartják. vándorlására. amelynek londoni könyvtárát vezette. mégsem bizonyít a szkítaság árja eredete mellett. kívül földrajzi és es történelmi adatokat is tárgyalnak. hogy mi lehetett Csomának India indoszkíta-hún és finnugor népeinek származására. e. (Uj kiadás: Oxford. aki a vuszun húnok ősatyja lett. Eddig még nem vizsgálták tudósaink. Amit Csoma Kalkuttában tanulmányozott: Lieut. Ugyanakkor Körösi Csoma Sándor a Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta-nak volt tagja és könyvtárnoka. az istenek és hősök legendáin. James Tod 1786-1835-ig élt. 1885.) Erről sem beszélt Csoma. J. Ez alatt az idő alatt fáradhatatlan szorgalommal gyűjtötte az adatokat történelmi és anthológiai nagy művéhez. Eredeti adatait elsősorban az Udaipuri Rana által rendelkezésére bocsátott Puranák-ból.)∗ ♣ helyesen: geneológiája – Szerkesztő. James Tod: "Annals and antiquites of Rajasthan" (Radzsasztán 57 évkönyvei és régiségei) c. 1000) szereplő turáni "hunu" nép azonos a vuszun húnokkal. turkesztáni és baktriai területre. 17 éven át állomásozott Radzsputanában. Tod könyve a legrövidebb időn belül ott volt a kalkuttai könyvtárban és azt Csomának hivatalból kellett tanulmányoznia. mert azok között élt. Ford. Szent Turán sahjának köszöntik mindenek. a legszorosabb kapcsolatot tartotta fenn a Royal Asiatic Society-vel. mint kiváló nyelvész. türk. Radzsputanában 17 évet töltött és 1823-bon Londonba visszatérvén. mint sok másról sem. Ugyanis az papi nyelv volt és azok útján jutott a transkaspi. balladákból. mint az indiai hadseregben szolgálatot teljesítő kapitány. mongol népeinek leszármazottjait nem kellett Csomának keresnie. 58 . Kingsmill angol kinológus szerint Zarathustra idejében (Kr. Előszavában mondja: "Voltam olyan merész. Milyen adatokat találhatott a fentiek vagy a török és mongol népek őstörténetére? Hogy hová lettek ezeknek a népeknek hullámai és merre laknak leszármazottjaik? A hiung-nu birodalom hún. Egy részük a történelmi kor kezdetén. háromkötetes mű volt és Londonban 1829-32ben jelent meg.

Nem sokkal azután az Ási és Tokar törzsek megdöntik Baktria görög királyságát és a rómaiak is érezték az Asi. A kínai írók szerint Tak-i. Mind nomádak. Chatti.Manu alapította a Nap dinasztiát. Szkítiában. Ez az ország határos Tibettel. bár régi történelmüket el59 60 . Hazájuk a "kígyófej ország". Tak vagy Takshak országa. egyidőben keletkezett Kanaudz-dinasztiával. mely az Araxesnél (Avarura) élt Sakadvipában. bőséges nyomokat hagytak régi történéseikről. Nevük kiejtése: Buda. aki a Hold nemzetséget megalapította⊗ kb. Az indó-szkíta Béták soká megtartották függetlenségüket. Dahak a tó mellett. Cimber népek hatalmát a Balti partok felől. Rámától származnak a Suryavansa (Napcsalád) törzsei. aki Keletre vándorolt és Ayodhya-t alapította. másnéven Nag. a bennszülött geográfiában Turán. mely több birodalmat alapított. Strabo írja: A Kaspi-tótól keletre szkíta törzsek laknak. Kr. sacarauli törzsek. A takshak törzsek valószínű telepei Tadzsik. Turushka népek hazája. Turkistán. Budha volt az. A Dzsajati törzsének egy kevéssé említett nagy ága volt az Uru (Urvasu-Turvasu). e. Dzsaipur Marwar. Egy új hódító faj lép be Hindosztánban. A Hold nemzetséget Krishna és Ardzsuna. az első. kinek 34-ik utóda Anga." A Surya és Indu fajok leszármazását. Ugyanebben a korszakban ezek a törzsek nagy betöréseikkel elfoglalják Kis-Ázsiát. Tomyris fejedelmük harcolt Cyrus ellen. Kitűnő lovasok maradtak. melyet róluk Sakasená-nak neveztek. így Kapuvár bessenyő-szkíta telepén és a szerémségi India. A Saka-k a Cimberekhez hasonlóan betörtek Ázsiába. Krishna és az öt Pandu fivér története csak allegória. a Kushiták. a kínai írók hiung-nu-i. akik a görögöktől Baktáriát elvették. mint a Puranabeli Turushka. akik közül a legismertebbek az ási. perirat. melynek fővárosa Champapuri. állítja fel Angadesa királyságot. Takshak és Ásik törzsek Sheshnay (takshak) uralkodónak Kr. a következő háborúkban a Sutlej folyón átkergették őket. Dzsadu nemzetségek jártak. Az indó-szkíta Géták. e. az Európában és Indiában szereplő hún-ok. azoknak Saka Dwipából (Szkítia) való bevándorlásuktól fogva felsorolja az író. Krishnától az Indu (Hold) fajú. Marwar és Amber urai. India mint személynév is szerepel őseinknél: lásd: Váradi Regestrum 51. így foglalták el Baktriának és Armeniának legjobb vidékeit. ∗ Magyarországon több India nevű helység van. 2250 évvel Kr. "Vessük el azt a gondolatot. a Nap nemzetséget Ráma fiai folytatják. lakosai magukat Hungias-nak nevezik. a hódító Shesnay vezetése alatt Sheshnagdesa-ból és 10 király alatt bitorolja a Pandu trónt. Minden törzsnek külön neve van. pasiani. a régi íróknál Transoxonia és Chorosmia ősi fészkeiben voltak. a Mewar. azaz Budha faj leszármazottai" Amerre csak a Kuru. Manu fia. hogy Ramayana és a Mahabharata. a Szákja nemzetségből származó királyfival. előtt. Tokaristan. Bikaner pásztor községeiben és az indiai sivatagban és másutt is megtartották régi szokásaikat. A perzsáknál Mawaru-n-nahr. Lahoréban. Uru. városaik. c) A Nagygéták. tochari. a) Húnok a Buda vagy Hold faj leszármazottjai. b) Tadzsikok nagy Kígyótörzsek. Véleményem szerint Strabo ősi szkíta telepe. 600 évvel Sheshnagdesből történt első indiai bevándorlását a Puranák említik. Buddha és Budha név jelentése: megvilágosodott. Dzsaisahner és Cutch törzsek. Ráma idősebb fiától Laratól vezetik le családjukat a Mewari Ranák. A Nap és Hold nemzetségek által alapított terjedelmes városok nagy része ma már romokban hever. Takshak. az Indiába beözönlő Tokari. ⊗ Budha nem tévesztendő össze Buddhával. a Massageták (nagy Géták) és a Saka-k keletebbre. vagy a turkesztáni Tadzsik-ok ugyanaz a törzs. pénzük még ma is fellelhetők. Ezek a Hold. Kusa nevű fiától pedig Kachhawaha-k. "Uru második fia Bhabru. Ikshwaku. 1500 körül. Bikaner fejedelmei és törzsei. az ő leszármazottaik. ahogy a Puranákban nevezik.

Gaharwar. Kathi és egyéb törzsek és uralkodói történetét. Kachwaha. Fia Aghuz. Pratihara. Cyropolis és az északi Alexandria városaik voltak. Herodotos azt állítja. déri határa a Jehun volt. Rathor. Pinkerton szerint: "Egy nagy szkíta nemzet élt a Kaspi-tótól a Gangesig. akik szintén takshak fajúak. Jareja. a Mogul dinasztia történetírója szerint: Mongol volt egy tatár patriarchának neve.). Abulghazi. Gohil. második fiától Magastól erednek a Takshak vagyis a kígyó-törzsek." Az északi 30-50 fok és a keleti 75-95 hoszszúsági fokok által határolt középázsiai felföldről vándoroltak a fajok Európába és az Indus völgyébe. Kichi. Bőven tárgyalja a Grahilot. 2. Sarwaiya. melyek most a 36 radzsput királyi családba számítanak. azaz Sakatai. mikor a Su népek elözönlötték a Jatok országát. 1330-ban Timur khán alatt a Chagatai királyságnak utolsó Béta-fajú fejedelme Tughlak. neveik. Jelentése kitűnő lovas. megveti a békés foglalkozásokat. Ai (a hold) és a többi négy elemnek neve. a Vulkán fiai és a Takshak népe volt. Krishnától kezdődő időszaktól Indiába bevándorolt törzsek. kinek fiától. lándzsával kezében. A Kathi törzs fővárosa Kathi-avar. nyelv. kinézésük határozottan szkíta. 36 indiai királyi családban is helyet foglalnak. Deguignes tudósítása szerint. Hyustól kapta Kína királyi családját. Az aswak nagyrészt Indu fajúak voltak. akik a. Silar. Dabhi. aminek bizonyítéka a hasonló mitológia. Agnikula 4 törzsét. A Kathi most is napimádó. mint a Haihaja vagy Aswa a Takshak és a Jat vagy Getae népek. végül leszármazásukat. melynek lovat áldoztak. a Puranák Sakadwipá-ja. Tévesen azt hiszik. tatár-mongol és szkíta fajokkal közös származásra mutat. akik a tűz. Hún. Cap. A többi mindezeknek alosztályai. u. Az alábbi két törzset érdekességüknél fogva külön kiemelem. stb. a kínai Yu és a hún Budha mindnyájan a Holdtól. Az Aswa nevű Indu fajnak. Batthi. Dor. 61 62 Tod az európai invázió tényét megállapítja és azt mondja. Az indó-szkíta eredetű sakhak-nak nem volt nehéz befurakodni a királyi fajok közé. Chawara Tak (Taksak). Az a nagy szertartás. Chalukya. Ők tartották meg a legtöbb eredetiséget az összes lakosok közül. Baghel. kegyetlenebb. Bala Ihaia. Gaur. Chahuman radzsputok 24 törzsét (Hara. Utrar. Aswa-ról vezetik le. köszönhetjük az "Ázsia" elnevezést. Ai fia Julduz (csillag). Termete sokszor 6 lábnál is magasabb. A tatár Ai. ősi hagyományaik és más adataik hasonlósága folytán a kínai. mely az Indus két partján terjedt el. modoruk.felejtették. aki ősapja az összes északvidéki tatár és mongol fajoknak. mint Chagatai. ezek a 6 tatár törzs nevét adják. Vallásuk. harci és költői szokások. Van közöttük világoshajú. és kék- . görögök által Szkitá-ra ferdített vidékekről valók. hogy a görögök Prometheus feleségéről. azaz a 36 királyi fajt Tod az indiai bárdok adatai alapján felsorolja. Kr. Tisztelték a napot. Tuar (Tonwar). A Géták. Macmurdó így jellemezi őket: A kathi különbözik a radzsputtól. d) A Cshattis Radzskulát. akitől Dzsingisz khán. Jat. Jut vagy Jat és Takshak fajok. Aghuznak hat fia volt: 1. összesen hat. Ásiáról nevezték el a földrészt. hogy ezek a népek csak pásztorok voltak. (ezek monotheisták voltak). hogy ugyanegy időben történt azon csoportok európai bevándorlása. országának nyugati határa a Dasht-i Kipchak. Makwana. Taskent. csak lóháton boldog. Yadu. Jethwa-Kamari. a zene és az építészeti díszítések is. Utódai közül Il khán fia volt Kian. A pásztorkodásról a földművelésre való áttérésük rövid és ma a volt nomád Béták India legjobb földművelői. melyet a téli napfordulóval ünnepeltek. E folyó mellett volt a főváros: Kokhand. Kun (a nap). Indutól származnak. de felette áll bátorságban és erélyességben. Ezekhez járult a 4 Agnikula faj. Ebből következik a radzsputok és a korai európai fajok közös eredete. míg mások Manu unokájáról. már eléggé tanuskodhatik a géta sakák és szkíták közös eredetéről. több mint 100 indiai árucikkel teli várost találtak ott és a fejedelmeik képmásaival vert pénzeket. bár a szurja faj egyik ága is viseli ezt a nevet. A legrégibb időkben csak a Szurja és Chandra: (Nap és Hold) fajok voltak.

Csontos. Mikor vándorolt be ez az európai foglalásairól híres törzs Indiába. Kabul und Indien. A faj nem halt ki. ahol lefokozva ugyan. Mewar legrégibb évkönyvei szerint a radzsputok főnökeit segítő hercegek katalógusában volt Angatsi hún vezér is seregével együtt. kis juecsik délfelé Tibetbe. Kipin. Strabo és Ptolemeus is megerősítik.szemű is. 63 körül. az is egyike azon szkíta törzseknek. Deguignes írja. Wilson 1840-ben lefordította. társaságában telepedtek meg Saurashtrában. A húnoknak nagy hatalma lehetett a XII. e. században hatalmuk elenyészik. kb. mely vidék az Irtis partjától a Sárga-tengerig terjed. (Ugyanaz három-négy hún házat mutatott Trisawiban. a Singar Chuori. Az V. század vége felé Kipint és Kaofut. Nyugatra tőlük az ási vagy ansik. amikor "a többi hódításai közt megalázta a húnok gőgjét is". egy hindu bárd mutatott hún falukat a Mahi-folyam vidékén. hogy az Indiai Tudós Társaság bombayi könyvtára részére rövidesen beszerezte és Kőrösi Csorna Sándor még életében tanulmányozhatta. Hatalmuk a folyón túl is kiterjedt. vízszintes vonalú írással bőrökre írtak és elénk kereskedést folytattak. század első felének végén két részre szakadva menekült ez a nép. amikor a mohamedánok első ízben Chitort megtámadták. Tatan után. A juecsi nép Baktriában a pártusokkal hadakozik és a Kr. akik továbbűzik a juecsiket. Vishnu-Puranákat H. A szákok Kipint. A hiung-nuk elől a Kr. az Indus-folyó mentén. 126 előtti időre esik. Bala. században. Wilson könyve az Asiatic Society könyvtárában meg volt és Csoma ezt is olvashatta. * 2. 1838.e. Ennek alapján Róma hanyatlásának történetírója elbeszéli Európában történt betörésüket. atlétaszerű testalkatuk kitűnően megfelel életmódjuknak. a juecsik Tahia országot foglalják el. Ezt a művet feltételezhetjük. Bonn. hogy hinduk gyanánt tekintik őket. u. Lassen szerint a juecsik (fehér-húnok) először a Hoanghó körül (Sárga-folyó) jelennek meg. az időszámításunk kezdetén már letelepedtek. D`Auville szerint a fehérhúnok India északi részét foglalták el és valószínű. A szu. A bihari hercegek egyik felirata említi ezt a törzset. valószínűleg a pártusok laktak. Az elvonulásnak Csamkiao kínai tábornok tanúja volt. Kábul és India nagy részét magában 63 64 . akinek egy nagy fizetésű és tekintélyű külön hercegük volt. Kandahár. II. hogy a kínai falat őrző törzsnek Angatti volt a neve. u. akik a 36 királyi családban helyet szereztek. Wilson művében Toddal együtt azt bizonyítja. szel vagy sze népet az Ili-folyó vidékéről kilökték és mint szák nép a baktriai birodalom bukásakor Szogdiána egy részét kerítik hatalmukba Kr. A húnok történetírója terjerelmesen tárgyalja a hiung-nu vagy ou-huon. Kr. mint a Kathi. hogy egy csoportjuk Saurastrá-ba és Mewar-ba is eljutott. H. Moghdzsi. A hiung-nuk kilökik az uzun-okat is. e. a nagy juecsik a Jaxartesen túli országokba. I. tekintettel a Gudzsár hercegek krónikájában elfoglalt helyükre. a hún hercegek esküvői csarnoka volt. stb. hogy Angat volt a neve egy hatalmas hún vagy mongol csapatnak és Abulghazi azt mondja. 30-bar Indiát is elfoglalják és a kínaiak ellen viselnek háborút. Ezt Arrianus. sőt olvasnia kellett. első századára esik. Makwana. a Chambal keleti partján volt a húnok székhelye és egy ottani híres templom. hogy tradíciójuk sok hatalmas indiai hún fejedelemről tud. a turk és mogul törzseket. Indoszkitákról írt még Kőrösi Csoma Sándor idejében Christian Lassen: Zur Gesehichte der griechischen und indoskythisen Könige in Baktrien. nem tudjuk. Tehát a nagy juecsik vagy tochárok országa Baktria. Legnagyobb hatalmuk a Kr. Szogdiana. mivel Csomát megelőzőleg Wilson a tudományos társaság könyvtárnoka volt! * 3. Az ansziek sok várossal bíró hatalmas nép volt. Kr. hogy a fehér húnok vagy indo-szkíták Pandzsabban. A juecsik országukat törzseik szerint 5 részre osztották. e.) Meglepő körülmény. melyeket ők tatároknak hívnak. Hún. A tradíció szerint a régi Barolliban. Ez kb. Baroda mellett. a többi osztályokkal keveredve élnek. Kétségkívül több hasonló törzs. a Kichi regős mondja.

aki Indiában Kr. vagy azok szorosain és aláereszkedtek India síkjaira – írja W. Utána következett az uralkodásban fia. A Szasszanidák uralmával (Kr. Hunter (Az indiai birodalom). Igazolásukra egy teljesen modern. Ezek Chandravansa és Agnikula fajúak – Naptól és Holdtól származtatják magukat. ének 68. amely megállapításához az Avesta nyujtja a legbiztosabb adatokat. Skandagupta hősiesen és győzelmesen tartóztatta fel egy ideig a húnokat." és az angol nyelvű "Munda-Magyar-Maori" című műveiben. amely az ugorok prákritos alakja. Az indiai radzsputok szkíta származásának bizonyítékául J. J. A kis juecsik országa Gandarából Indiába is kiterjedt az V. avagy Sing-Yung. u. Mirkula. 2. 1932. India ugor népeinek telepedésével és történetével bő szakirodalom foglalkozik. a turániak építették. akik meghódították Indiát. 500 év körül Toramana. * 4. (V. Wien. Modi bombayi egyetemi professzor: Húnokról. Eme népek között szerepelnek a húnok is. az Industól keletre pedig az ősi árják. Már a legősibb időktől kezdve turáni eredetű néphullámok keltek át a Himalaya hegyóriásain. amely a Skandagupták uralkodása idejére utal.) említi. Korai Turánok. Fiók Károly szanszkrit tudósunk szerint 20 ugor népnév és igen sok ugor kifejezés található.) a birodalmuk lehanyatlik. indiai forrás alapján. több mint 2000 évvel Kr. és kiadta: Zajti Ferenc. India ugor népei etimológiájával foglalkozik Hevesy Vilmos a "Finnisch Ungarisches aus Indien. előtti időből. E népek a mai napig a Jät (Yaht) nevet viselik. (Mithragyula = Napkirály. J. Fergussan és Sinclair szkíta és mongol eredetű turáni népeknek tartják Észak. az árják legősibb szentírásában. Yadu). Tod (idézett munkájában) a mai napig megtartott szkíta eredetű szokásaikat ismerteti. Késő Turánok vagy Indószkíták. A húnok Közép-Ázsia pusztaságairól jöttek. akit Laelih fiának tartanak. 1926bar megjelent művet hozok fel egy indiai perezi tudóstól. de végre legyőzték. érmeket veretett önmagáról és három feliratot is ismerünk.) Az első adatok tehát időszámításunk kezdetén az őstelepülésre. ` 65 5. ö. melyben az úgynevezett kegyetlen és civilizálatlan fajok között a "Húnok és Parsikák" szerepelnek. India népeit az angol Alex Cunningham ekként osztályozza: 1. A másik vonatkozás abban a listában található. A Kr. Egy kínai utazó. Sung-Yung. A Jaxartes-folyó két partján volt az ugor és az árja faj hazája.) A Vishnu-Purana két helyén – írja Modi –. Kr. A húnok indiai hódításaira vonatkozólag első autentikus hivatkozás az. 3. amelyeken neve előfordul. de azok ma is helytállók. Skandaguptát legyőzték a húnok. Kalidása a húnokat az ő Raghu-Vancájában (IV. Uralmát megerősítette Indiában. megemlékszik a húnok második inváziójáról. 66 .foglalta. Syad Mahammad Latif (History of the Panjab) szerint az árják bejövetele előtt az országon egy goal (pásztor) dinasztia uralkodott. 500-ban utazott. ami nagyot és maradandót építettek Indiában. 226. születése körüli századokban az indószkíta Jät nép vonul Pandzsabba (a Védákban Yâtu. személyesen is megtelepedett Malvában. u. akik az árják előtti faja volt Indiának. hogy "mindazt. Laelih. bizonyos vezérszerepet játszó éspedig "a legszélső nyugaton" lakó népekről szól az írás. "Ezek a turáni hinduk lettek India nagy templomépítői.és Dél-India népeit. Bharata Varsa (India) leírása közben. Az ugor faj Kabul vidékén és Pandzsab folyóközein telepedett le. Az indoszkíta húnok történetét száz évvel előbb írta Tod." A legújabb angol irodalom G.) 6. W. az utóbbiak Attila király és fiainak korára esik. Zajti Ferenc: "Magyar évezredek". A Rigvédákban. az északnyugati hegyszorosokon keresztül. aki Cunningham szerint Toramana atyja volt. J. Brodeur és Dunbar a Radzsputok előkelő nemzetségeit a gudzsár és fehér húnok leszármazottainak tartják. században. Szkíta szokások az indiai radzsputoknál. Sinclair még azt is megállapítja. Megerősítik ezt bizonyos újabban felfedezett érmék. Királyuk. Dr. Árják és Brahmáni Hinduk. Ford. aki az indiai húnokról írt. u.

V.) "Rajta. mint a szkíták. 3-hoz. a németben kutsche. A radzsput vadássza és megeszi a bivalyt. A radzsput Bardai ugyanazok. hogy a nap déli útjáról való visszatértét imádattal üdvözöljék. 559-474. A radzsput szereti a vért." (Aeschylos: Prometheus. ö. amikor a használata megszűnt. majd minden nap bajt vívnak s más ifjak pogány szokás szerint íjakkal és nyilakkal játszanak vala. (Kócs község Komárom vm. Vallásuk hűvösebb klíma vallása volt és magukkal hozták előző telepeikről. – amin Árpád vezér igen örvendezik. szarvast. A magyar ko-csi. Békében a bor és a nők istene. a napot és jobban élvezi a regősök harci dalait a Brahmánok litániáinál. akit kellő bizonyíték híján tüzesvas próbára ítél. Ez a hindu népeknél tilos. a kínaiban kao-cse.-hez. Jegyzet: 1-hez. A harci szekér is jellemző az indo-szkíta népekre.i. lövi a kacsát és vadmadarakat. 68 . Imádja kardját. (Lásd: Krohn Gyula: "Finnugor népek pogány istentisztelete. Túlmeleg az ahhoz. A magyar nőknek a férfiakkal való egyenjogúságát bizonyítja az 1210-30 körül irt Váradi Regestrum 301." Honfoglaló őseink a kancatejből készült népies kumisz italon kívül bort és sört is ittak. Vagy ugyanott a 142-ik oklevél. paizzsal. Attila kardja az Árpádoknál.. egyúttal az özvegy is máglyára lépett elhányt urával. A halottak eltakarításánál Budha az elégetést vezette be és a hamu fölé földet hányatott. a nagy áldomáson. ö. Amerre a hún fajú népek vándorlási vonala tart." Ezek a szokások Herodotos szerint Sakadwipából (Saka Szkítia) származtak. A nagy napfordulási (solsticium) ünnepe: az Aswamedha.: Hadisten kardja Attilánál. hanem inkább a skandinávok véres alakjainak tisztelete. az angolban coach. ö. Anonymus: "Thonuzoba hitben gyenge lévén Nem akara lenni kereszténnyé. Hadistenének vért és bort áldoz. akik pásztoristeneket. Anonymus írja a honfoglaló ősökről: A halhatatlan isteneknek nagy áldozatot tettek és 4 nap lakmároztak. kun süveggel és a férfi és női szobrokat is kehellyel ábrázolták.. e. majd "Attila király palotájában sorjában ülve a kobzosok és síposok minden zengései és édes hangjai. 5. perirata. Harát háborúban koponyával ábrázolják. mint a nap szimboluma. a dalosok mindenféle énekeivel zengnek vala elöttök . lovát. Az áldozati helyen való emlékszobor állítása ritkább szokás. V. Számos példány van ezekből a délorosz múzeumokban. ) 4. Hanem nejével egyűtt élve. A részegítő italok szeretete tekintetében se marad el a radzsput nyugati testvéreitől. amelyet Vaivaswata Manu leszármazottjai (a Nap fiai) gyakoroltak.) Anakreon (Kr.") 2. Ez nem India forró síkjain szerzett hinduizmus. ahol: Eufemia nagyasszony bíráskodik egy Ur-Kund nevű tolvaj felett. A temetésnél a halottnak lóva1 együtt való temetését igazolják a hún.-hoz.. avar és honfoglaló magyar sírok leletei. ide! Ne űzzük többé így zajjal és lármával bor mellett a szkíta ivást. Az ősmagyar fele-ség fogalmát. ahol a Nadányiak őse.. előszeretettel viseltettek a szerencsejátékok iránt is. mint a kelták bárdjai.. n. (V. Kamennija babákat. A szkíta géta lovát feláldozták a halott égetésénél. mely a fiúnak kötelessége és uralmának hatalma abból látszik. 7: hez. füvet esznek. Észak-Eurázsia finn-ugor és törökfajú népei még ma is áldoznak a síroknál lovakat. melyből az ellenség vérét issza. Váradi Regestrum. rabszolgákat szabadit fel és torozó intézményt alapit az Ugrai monostor részére. a Jehun és a Jaxartes forrásvidékeiről. A kehely emberi koponyából készült. A harcias radzsputoknál Hara hadisten szertartásai is kevésbé hasonlítanak a szelíd hinduékhoz. A tatárjárás előtt általánosan elterjedt nálunk a sörfőzés és a szőlő kultúra igen magas fokú. "Jönni fogsz a nomád szkítákhoz."A radzsput törzsek a még ma is megtartott szkíta szokásaikat alig nyerhették az Indus perzselő síkján. Anonymus írja: "nagy örömükben megittasodnak vala" t. a Borsa nemzetségből származó Benedikta nagyasszony földi javairól végrendelkezik. hogy az emlék nagyobbszerű az előzőnél. 7. vaddisznót.. vagyis fehérló-áldozat. 8. Temettetett az abádi révbe . Szőlők vétele-eladása általános. és Magyarország minden vitézei a vezér színe előtt paripáikra ülve. akik magasan fönt tetők alatt szépkerekű kocsikon laknak. vizet isznak. az ú.) Szkíta származású a pannoniai kocsi is.-ben." 3. 4. teheneket tisztelnek. 67 8." 1. A férfi szobrokat fegyverrel. Jellemző a gyengédségük a nőkkel szemben. hasonlóképpen Szkítiából került az Indus síkságára. 6. így a Fekete-tenger feletti síkságon. a Mahabharata hőseitől kezdve a Mohamedán hódításig. akik gyümölcsöket. A radzsputok ősidők óta. Még ma is áldoznak a gazdagság és szerencse istennőjének: Laksninak. mindenütt találtak a sírok felett sírszobrokat.

ha nem. szerencse érje házunk. boldogság a jövő évig!" H. elalszik. kivágását halállal büntették. 9. majd Attila királyt is. ú. Menetközben így énekelnek: "Szourva. m. Márk krónikája "díszes kőbálvány"-nak említi ezt a sírszobrot. Nálunk is voltak ilyen szobrok. V. Ha.-hez. Szuria indiai napisten kultuszát . ami a szkítáknál örömnap volt. Meghívások mentek a szomszédos fejedelmekhez és felállították a 21 jupát. 11. Az oszlopot aranylemezekkel. hosszú csizmákkal ábrázolt szobrai és körülöttük álló nyilas amazonok. 69 70 . Blavatsky: Cross and Fire. A téli napfordulót. A mai napig "Sourvjaki" ünnepe néven ülik meg újév napját. Ayodhya ura. a lovat. míg a király a szintén tűzbevetett állatok szívének füstjét szagolta. Ugyanakkor nagy tuskót gyújtanak és azt égő oltárként helyezik a tűzhelyre. ilyenkor sezámmagos süteménnyel teli apró erszényeket osztott ki a fejedelem híveinek. Ide helyezték az áldozati állatokat. a melegnek. ) A magyar népi szokásból is sok részletét kiolvashatjuk az ősi ünnepélynek. a téli napfordulókor szintén lóáldozattal járt. sivár. Szourva. szóban és Sivó-család névben. akkor más kutatónak útmutatásul szolgálhatok" – így vonja le a végső következtetést Tod. A szurja név talán a napszúrás fogalomban fennmaradt. az adwarju papok az áldozatvezető hotri papok utasításai szerint hangos varázsmondatokat recitáltak. sz. Dasarastha. Ráma atyja idejéből: "Hozzátok elő a lovat a Sarju folyó északi partjáról és készítsétek elő az áldozatot!" Erre a célra egy fehér lovat választottak. Az ősmagyarok Ukkon és ukkonpohár és a finn Ukkó. Szourvja isten azonos az indiai Szuria napistennel. A ló visszatérése egybeesik a nap déli útjáról való visszatéréssel. erre mutat Kézai Simon mester azon kitétele: "Keve kapitányt szkíta módon ünnepélyesen eltemették az országút mellett. akkor már is túl sokat mondtam. a víg. keleten az aswattha (ficus religiosa). melynek feje egy-egy ember. amikor Szurjához fohászt küldenek. melyet egy évig szabadon engedtek. és sívóhomok stb. A mongoloknál Onghon és Onghó volt annak az istenségnek neve. Az új párok neve szouriakari. december 23-át. minden ősi nép megünnepelte. új esztendőt nekünk! Egészség. tehát a tűz jelenléte is fontos. madarakat és víziállatokat. P. az halált. A szertartás a papok és augurok részére földbirtok kiosztásával végződött. hol kőbálvány van felállítva. ezt igazolják túl cifra. az oroszországi és magyarországú kurgánokkal. E tuskó Szourvja tiszteletére ég reggelig. ahol azok egész éjszaka a madarak repülését figyelték. Egész Radzsadasthánban a radzsput hősök sírja fölé emelt tumulusokat találunk. Réva és Kadocsa. Áldás. a mongollal azonos fogalom és lóáldozással egybekötött volt a kultusza. 11. Ramajanában leírtak egy ilyen szertartást. melynek csonkítását. Amíg a jupá-kat előkészítették. évf. ö. bika. 2. egyenes kardú szoknya-gatyás és csizmás férfiak szobrai. "Ha ezek a hasonlóságok csak véletlenek. Az ősi misztériumok nagy beavatási napja ez volt.-hez. A Sankrant vagy Sivaratri (Siva éjszakája) ünnep. mint Siva romboló ereje a sivatag. nyolcszögletű faoszlopot. melyen a hőst hű feleségével együtt domborműben kivésbe ábrázolták.A hún eredetű bolgároknál is voltak ilyen sírszobrok. de a szent emberek inkább aranyat kértek és így 10 millió jambunada (indiai) aranyat kaptak. Te évad ura. A 18 áldozati gödröt három sorban. 10. Nyugaton a napisten szentelt fája a kőrisfa. "dicső hún kapitányokat". továbbá a hegyes süvegű.) 12. A fehérlóáldozat (aswamedha) szertartás igen költséges és veszélyes." Ide „az említett bálványkőhöz" temették Béla. pattogó tűz boldogságot hoz és gyors házasságot. akinek lovat áldoztak.-hez. 1926-ban Pliszka és Mádara között Endzse falu mellett került elő egy férfit és egy nőt ábrázoló szobor. éjfél után a jegyesek elhagyják a szülői házat és rokonokat mennek látogatni. 1913.turáni népek hozták be. Jegyzet: 10. ékes szövetekkel és virágokkal borították. A közeli rokon keresztény bolgár nép megőrizte a napimádást. A 16 áldozati pap feldarabolta a lovat és egyes részeit előírás szerint a tűzre helyezték. termékenységnek és bőségnek urával. A bőség szarujának emblémáját kalácsból elkészítik és ezt különböző ceremóniák között a család tagjai közt felosztják. úgyhogy a mai hercegek már nem rendezik. 9. sas alakjában rendezték el. E napot megelőzőleg a bolgárok nem dolgoznak. vagy elefánt alakúra volt kifaragva. Háromszor vezették körül a lovat a szent tűz körül és a papok intésére örömkiáltások közt leölték. amelyeket ma a népünk korhányhalmoknak nevez. A Modern Panarion. Égő gyertya és füstölő. Adj bő. böjtölnek. i. A tűz mellett éjfél után kezdődik a jövendőmondás. (Tóth Jenő: Turán f. A királyt és királynét a főpap a ló mellé ültette.

ezt bizonyítja ősi legendája és a város címerébe is felvett kőrisfa. a Dsulo vagy Dsula. melynek bölcsője a Kínával határos Altáj-hegység vidékén ringott. Astur = vadászsólyom) is neveztek. Nagykőrös neve. Bizonyítható-e.) Ennek az isteni dinasztiának. Mogyer. Itt Turul madár képében Isten testet öltött. a számtalan és messze kiterjedő rokonságot. akit Astur madárnak és Songarnak (Songar vagy Sonkar = sólyom. (V. ott is az Isten Hoo madár képében száll le. dsola: mongol szó – fék. magyar Gyula∗ dinasztia ősapja lett és e nemzedékből Kurt. Irnik. A magyarországi Kőrös nevek nem minden esetben a kerek földből készült várak neve után lett. Bég Baján és Álmos gyulákon vagy fejedelmeken keresztül az 1301-ig uralkodó árpád dinasztia sarjadt. gyeplő.-höz. kormány. hogy az isteni dinasztiát megalapítsa. E törzs győzte le vagy telepedett rá a finn-ugor törzsekre. V. az Árpád dinasztia előkelő származását. Az ősi legendákból idéző krónikaírók a húnok hatalmas nemzetén uralkodó őseinek sorozatát 35 ízig. Mit jelent nekünk Attila és hún népe? Jelenti az 1500 éves jogfolytonosságot a Kárpátok övezte magyar hazában. Attila. Származása hasonló a Mikádó égi származásához.12. a világtörténelem legnagyobb katonai és uralkodói zsenije. mint pl. földre szállt. a koronát viselő égi Turulhoz. Hóman Bálint történettudósunk halhatatlan érdeme. amelyen a mai nyugati kultúra is felépült. tehát kb. vagy Irnák húnjaival az ugor szövetség élére állt. Attila halála után legkisebbik fia. Származása rendkívül előkelő. Eneh és Emese álmával. 1200 évvel visszaviszik Jafethez. egyenes leszármazottjai Árpád és az 1301-ig uralkodó családja. hogy a hún-magyar legendák ősi történetünk és ősi emlékezésünk tárháza? A) 1. mely keverékből aztán a magyar nép alakult ki. hanem a kőrisfáról is. ∗ dzaila. a fajok közötti kiválóságot. török szó. Volt egy török-hún fajú törzs. hogy ezt a leszármazást ma a hivatatás történettudomány vallja. A mítosz pedig leszármazását még ezen túl is tovább vitte a szárnyas teremtmények királyához. az ősi hiper-kultúrát. Jelenti a világirodalmat alkotott ősök dicső multját. 71 72 . kőrösfa. ö.

itthon a német eredetű Hunfalvy (Hunnensdorf) Pál és Riedl Frigyes az idegenből átvett mesék világába utalták az egész mondaanyagot. az első fennmaradt krónikáig 700 év telt e1. sokszor ellenséges régi forrásanyag felhasználásánál az elfogulatlanságra törekvő történésznek kritikai érzékkel kell eljárni. egyik rá volt utalva a másikra. A magyar fajú Gombócz Zoltán: "A bolgár kérdés és a magyar-hún monda" c. ha a jelenkor nagy háborúját néhány száz év mulya egy angol történész egyedül csak angol források alapján írná meg és azt a német tudományos körök. ami a köztudatba még nem ment át. Attila dicső örökségét fenntartó ősi mondakör eredetiségét csak a mult században vették tagadásba. mint az előttünk jobban ismert városlakók kultúrája. (A magyar hún hagyomány és a hún-monda. valamint a székelységnek hún eredete mellett egy évezreden át tanuságot tett az egész magyar nép krónikásaink Anonymustól kezdve és történetíróink a XIX. A felsoroltak és az utóbbi három egyetemi tanár nem volt magyar fajú. Fettich Nándor régészünk azt mondja: "A tudomány az utóbbi idők nagy ásatásai eredményei alapján mindinkább látja azt. A legelnézőbb megítélés szerint sem helyezkedhettek ők abba a szemlélődő állapotba. Attila lángész volt és Rómában tanult.Árpád dinasztiájának. Ilyen előzmények után csalhatatlan írásoknak ismerték el Heinrich Gusztávnak 1871-ben "Etzelburg és a magyarhún monda". Az ősi hagyományokat. a magyarságnak." Attilának 453-ban bekövetkezett halálától a honfoglalásig kereken 440 év. elfogadnák. volt-e a honfoglalás előtt költészetünk. A német Thunman. a szász Sehlözer és Eder. a durvahangú német Roessler. Sőt ma már esz is látható. hogy a történeti steppe-kultúra az emberiség egyetemes kultúrájának külön féle megnyilvánulásai között éppen olyan magasrendű helyet foglal el. akik idegen gondolatkörben élve. Császár Elemér: A 73 74 középkori magyar költészet problémái (1925-1926. elfogultak voltak. hogy t. Hóman Bálint az Árpádoknak Attiláról való leszármazását tudományos alapon igazolja és az ősi mondakörnek a származásra vonatkozó részét eredeti ősi hagyománynak elfogadja. Elfogult történetírás lenne pl. a következő: a magyarságnak voltak a honfoglalás előtt keletről magával hozott hún mondái.) egyetemi előadásaiban kimondta: "Abba nem tudunk belenyugodni. hanem német eredetű német nyelvtanárok. Bizony ez hatalmas idő a népek történetében. 1925." "A végső eredmény abban a kérdésben. a német forrásokat félretéve. a tót Szklemár. az orosz Karanzsin. amely a húr mondákhoz vezetett bennünket. hogy ezek az egymással annyira ellentétes kultúrák szükségszerűen kiegészítették egymást. Petz Gedeonnak 1885-ben a "Magyar húr monda". a hún-magyar rokonságot. így feljegyezhették történelmüket." . nevelkedett. dolgozataikat. Módjában állt akár latin.) Dr. végül Bleyer Jakabnak 1908-bar "A magyar húr monda germán elemei" c. Tehát hún-türk nyelven. A honfoglaló őseinknek a Kárpát-hazába hozott kultúrája a steppe népek kultúrája volt. sőt az emlékezések világában is. 1921-ben megjelent munkájában feléleszti. A húnoknak volt írásuk. i. így járnak el nálunk az ősi hagyományokat tagadó filológusok és történészek. hogy a hún história végig költött adatokat foglal magában. fajszármazásukat és a dinasztikus érdekek annak szükségszerű megőrzését feltételezik. Idegen. amely ilyen ősi fajszármazási és történeti kérdéseket idegen gondolatvilágukon keresztül helyesen szűrhette volna át. századig Hunnia történetének folytatását Hungária történetéhez kapcsolták. és tudományos alapra fekteti a régi hitet a magyar és hón néprokonságról. akár görög nyelven a hún nép történelmét – ha ilyen nem lett volna – megíratni. Sajnos. saját írásukkal készült krónikák lehettek. A mai kor embere ilyen nagy időkre visszanyúló események fennmaradását csak írott emlékek útján tudja elképzelni. az. Erről a kultúráról dr.

Krónikaíró szerzeteseink azonban csak a keresztény nyugati középkori felfogással öszszeegyeztethető töredékeket mentették át. akár ide a magyarokkal együtt jövő népről van szó. hogy Árpád Attila nemzetségéből származott. elsősorban az Árpád nemzetségnek keletről magával hozott. hanem a honfoglaló magyar nép finnugor elemeivel a honfoglaláskor már teljes etnikai és nyelvi egységben összeforrt bolgár nemzetségeknek. akár az új haza területén lakó. mint fennmaradt hagyományok évszázadokon keresztül a történelmi eseményekhez híven hagyattak az utókorra. században is élt a népek között ez a hagyomány. hogy eredeti ősi hagyomány volt-e a hún származás tudata és az e köré csoportosult monda anyaga. Németh Gyula kettős szóhasonlítással bizonyítja. A keresztény királyság korai évtizedeiben. Melich János szerint török-bolgár nyelvet beszéltek. Ez a bizonyítási eljárás azonban. történeti tudaton alapuló ősi hagyománya. 75 76 . amelyben azt megtalálhatták volna. hogy Árpád és családjában magyarul és törökül is beszéltek. vagy még a pogány fejedelemség vége felé népünk kettős nyelvűsége megszűnt∗ és így szükségessé vált az ősi Mazda hit zend nyelvén és a rovással jegyzett türk nyelvű feljegyzések átírása. sem a német (germán) mondából. – az eddigi bizonyítás nyelvészeti és történeti eszközökkel folyt. Ha pedig nem onnan veszi. politikai készséget az első városkultúrának is. amit a városlakó nyugati népeknek adtunk. tehát a mondaanyag legfontosabb részének eredetiségét. Mondák élettartama és a regősök. Annak a fontos kérdésnek eldöntésénél. és XVI. Ilyen lehetett a Szent László korában a papok latin nyelvére átírt Gesta Hungarorum is. Thuróczy és Oláh szerint még a XV. Hol lehetett az Árpád-ház okmánytára? Valószínűleg az uralkodó Árpád-nemzetség ősi szállásán lévő székesfehérvári káptalan vagy a veszprémi egyetem hatalmas könyvtárában. mert nem ismertek oly forrást. amint láttuk." "A hún-székely azonosság gondolat.. történeti." 3. szemlélődő keleti ember gazdag gondolatvilágából született fajszármazási. 1939. már eldöntötte Hónian Bálint (A magyar-hún hagyomány és húnmonda). A magába elmélyedő. ) Ilyen ősi kultúranyagunk volt Attila nagy fejedelmünk körül csoportosított mondáink anyaga. Filológusaink szerint lehetetlen. hogy nem a nép énekeiből veszi forrását. vagy idegenből átvett kölcsönzött fikciók. nem vezetett célra."Az ősi kultúrával való érintkezés során ezek a pusztai népek adtak lelket. A származás kérdését. A hún-magyar mondakört krónikásaink úgy állítják elénk. akkor csakis az uralkodócsalád intézményesen fenntartott családi hagyományaival állunk szemben. Az árpádok dinasztikus érdekei az ősi hún származási és genealógiai legendák intézményes fenntartását igazolják. * ∗ 2. genealógiai és hitéleti nagyon gazdag." "A hún-magyar azonosság gondolata nem a mai haza területén kialakult fiktív hagyomány. Ugyanakkor határozottan kimondja. ezért néhány újabb bizonyítási eszközhöz folyamodom. (Jász-kun kongresszus. a székely népnek a magyar-hún hagyománytól független s attól a krónikákban is következetesen elkülönített történeti tudaton alapuló hagyománya. Sajnos mindkettő Kun László idejében leégett. illetőleg a királyi regősök énekeinek feljegyzése. pompás meseszövésű legendakörünk elveszett. Mi is ilyen gondolatvilágot hoztunk magunkkal és é1 bennünk és szunnyad lelkünk mélyén" – mondta Teleki Pál gróf. Anonymus azt írja. "A hún-magyar azonosság gondolatát a magyarok nem kölcsönözhették sem a külföldi irodalomból. hogy azok.

Ők a fajtudat intézményes őrei voltak. (L. vinde ich wol diu maere. "dar umbe sende ich nu zehant mine boten in Hiunen Lant: da. természetesen német szájíz szerinti átdolgozással. 200 év mulva. Ezt Aloyz Schröfl müncheni egyetemi tanár "Der Urdichter des Liedes von der Nibelungen-Not und die Lösung der Nibelungen-Frage" – kétkötetes hatalmas művében kénytelen beismerni. Király György) Azonban Tagányi Károly: A hazai élő jogszokások gyűjtéséről irt (Ethnographia. 221 lap) dolgozatában felhozza. ob ex behalten würde niht. Így Indiában Buddha tanításait évszázadokon át szájhagyomány őrizte. Eddig figyelembe nem vett bizonyíték a mnemotechnikai úton őrzött hagyomány. 1207-ben Wartburgban dalnokverseny volt. 80-ban egybehívott nagy buddhista zsinaton a végleges szöveget le nem írták. századbeli magyarság irányában. aki ámulatba ejt mindenkit misztikus tudományával.hogy négy-ötszáz éven keresztül népies hagyomány fennmaradhasson. ahol írva van. – Sebestyén szerint ez a magyar regős: Farkas. századbeli eseményének regéje a török szultán leányával.) . ha ez nem lennie megőrizve. kik az ősök emlékét intézményesen megörökítették. Ez a regős intézmény tovább élt a vezérek és a királyok korában is. Hivatott volt fenntartani az ősök dicsőségét. A népek meseképző ereje újabb és újabb hősöket keres. es ist diu groezeste geschicht diu zer werlde ie geschacht. Felhozhatok a nyugati népeknél is hasonló példákat ősi származású népek így őrizték meg könyvek hiányában a hagyományt. évf. noha egyébként igen elfogult a hún és a X. A latin nyelven feljegyzett mondák elvesztek. Vagy a székely népballadák XVI. Sebestyén i. m. Ez a legnagyobb esemény. századbeli és a Mátyás király alakja körül csoportosult mondák hosszú élettartama. nemzedékről-nemzedékre. hogy ott írják le az élő hagyományokat. e. mert nagyon helytelen volna ám. népi regölés formájában történt megőrzése. szinte változatlanul. hogy Attilának udvari regősei voltak. hogy mindenki elő tudja sorolni az őseit és ez 5-6 ízig is terjed. de emlékük megmaradt a Nibelungenliedhez függesztett Klage-ban.) szerint a Nibelungének tárgyát először Pilgrin (971-991) dolgozta fel Konrád nevű íródeákjával. Filológusaink fenti nézetét erősen cáfolja néhány mai korabeli példa: Szilágyi és Hajmássy XV. ahol egy magyar regős : Klingsor von Ungerlant lett a győztes." (E végből most mindjárt útnak indítom követeimet Húnországba: ott bizton rátalálok az emlékekre. A hivatalos regős intézmény nagyban virult a fejedelmek korában és Geyza fejedelem esztergomi udvarában az Attila hún ki77 78 rály személye köré csoportosult hősi énekeket a fejedelmi udvarban élt Pilgrin ("Von Passau der Bischof Pilgerein. India türk-hún fajú fejedelmeinél a mai napig fennmaradt ez az intézmény és az énekmondók adatait az angol történetírók forrásul használják fel. Tehát nem népi primitív mesemondással tartották fenn az ősi emlékeket. a régiek elhalványodnak s a feledés óceánjába merülnek. Ez a magyar regős a titkos tudományokban oly jártas. ami ezen a világon valaha történt. későbbi passaui püspök.") hittérítő szerzetes. 1904. A népköltészet családi emlékezete csupán néhány nemzedéket ölelhet fel s ilyen ezer évre terjedő emlékezet fenntartása lehetetlen (1. oly nagyszerűnek találta.. hogyan küldte a püspök embereit Magyarországba azzal a megbízással. legyőzvén a középkor legnagyobb német költőjét: Wolfram von Eschenbach-ot.) Nagy hírük volt a magyar regősöknek még a későbbi korban is. amíg a Kr. hogy az oroszországi nomád török népeknél a műveltség kellékéhez tartozik. melynek csodálatos példáját a keleti népeknél találjuk. Priscus rhetor feljegyzéséből tudjuk. hogy azokat leiratta. 1911. a Nibelungenlied. A regősök az énekkel és zenével kísért történeti anyagukat folytonos ismételgetéssel őrizték meg. a pozsonyi vár énekmondója volt. Dr. A másik csodálatos példa a finn nép Kalevala pogánykori nagy époszának a nép száján. wand iz vil übel waere. Sebestyén Gyula (A magyar honfoglalás mondái. Ebből az anyagból készült. hogy a német monda a legnagyobb bűvészmesternek említi. 500 évvel ezelőtt történt história.

Az emberiség ősi visszaemlékezésén alapulnak ezek a legendák. Egyiptomban az óriás héroszok. – egyiknél sincs meg. talán a sok hegyóriás. "A finnugor nyelvet eltanult. Európai szomszédoktól nem vehettük át. óriások útja. hogy a mohamedán török népek zenéje nem arab. őrzi emléküket. hagyományaihoz." (Szabolcsi Bence: A zenei földrajz alapvonalai.) Ez az egyedüli magyarázata annak. így a görögöknél titánok. idegen hatás sem tudta kiforgatni. mivel a faji jellegzetességekhez tapad. európaivá és kereszténnyé lett türk magyarság régi zenéje máig pontosan tükrözi a sámánhitű mongol-török Közép-Azsiát. besenyő. Zeus. Rakshasák. Mintegy 30 óriás vár. heggyel akarja az új vallás egyházát eltörölni. Még a nyelvet is túlélő. ahol Kalevafi sziklákkal. az atlantiszi óriás faj élt a földön. B) Óriás ősök. Az emlékezést nagy mértékben elősegíti az énekes forma. e dallamok a középázsiai kínai ötfokos hangrendszerben szólnak. talpa és sarka nyoma. Már ebből valószínű. palóc. hogy a honfoglalók kultúrájának tartozéka volt." "A zenei néphagyomány nagy lelki egységről beszél. e szerint a vízözönben multak ki az óriások és a tündérek is. Bartalus 1883-ban közölt egy népdalt. akiben az ősök tisztelete ennyire magasan lobogott. Eddig nem tudunk külön kun. a zene és a szokás. hanem kelta. hogy a bolgár népzene hasonló a magyar népzenéhez. legrégibb énekeiben. a regölés tartja fenn a mai napig ősi vallásunk töredékeit. ahol az új isten. ellen támadó titánok hegyeket dobálnak az Olymposra. 79 zenét kimutatni. b) Az énekes forma. Azonos gondolat húzódik át a görög mítoszon. hogy a kipusztult emberfaj a föld nagy kataklizmáinak lett áldozata (vízözön). szívós. hogy az eltörökösödött népek zenéje sem török. Ezeréves népi énekeket ma is gyűjtenek a magyar nép szájáról. – Szent Jánosnál: "Erre kitört az égi háború. gigászok.4. a) A szokás mentette át napjainkig a pogánykori ősi időkből azokat az emlékeket. a finneknél a Kalevafiak. Érdekes ősi emlékeket őrzött meg egy szegedvidéki és bihari népmonda. amelyeket Kállay Ferenc. A keleti ősi írások azt mondják. az fajszármazási tudatát kellett. a jog és egyéb szellemi téren is. "Ötfokúság és pentatizáló hajlam néphagyományunk alapvető sajátsága. páratlan emlékezet. c) A népzene pedig a legősibb emlékeket is megőrzi. Eredetiségéből ezerévnyi érintkezés." "Zenénk törzse éppoly rokontalan Európában. Így regölnek ma is a Dunántúlon a sebes folyóvízben gázoló Csodafiú-szarvairól. mert az óriáskő szent és sérthetetlen. (Megjelent: Mi a Magyar? Szekfü Gyula szerk. Az óriásokról szóló legendát minden nép regéiben. Ez a Mithras misztérium téli napfordulójának ünnepéből maradt fenn. hogy megőrizze. Ezzel ellenkezőt csak a tudatlanság vagy a rosszakarat állíthat. Szekfü stb. hogy a francia népzene nem latin. mert Isten parancsolatját nem akarták megtartani. Az óriásokról különösen Erdély őrzött meg sok emléket. stb. ahol az óriásoknak meg kell egymással mérkőzniök és a legyőzött még kővé válhat és abban élhet. mindig mulattak és fajtalan életet éltek. – Az éposz különösen érdekes része. mint nyelvünk. Ősturáni legendák emlékét őrzi a finn Kalevala éposz. ciklopszok. sziklapadja. Ethnographia-Népélet. Közvetett bizonyítékok az ősi emlékezet fenntartása mellett. ) A fent előadott ősi szokásokat megőrizte a magyarság népművészetében. Mihály és angyaltársai viaskodtak a sárkánnyal s a sárkány és angyaltársai szintén 80 . Indiában a Danavák. 1938. Lásd Bartók és Kodály világhírű gyűjtéseit. amikor még a különös emberfaj. asztala stb. legősibb tradícióiban vagy szent-írásaiban feltalálhatjuk.'` Magyarság a zenében: Kodály Zoltán. Amelyik nép ennyire tudott ragaszkodni ősi szokásaihoz. Ipolyi Arnold. különös szikla erősítette képzetüket. Kaldeában Isdubárok. a család. Kandra Kabos és követőik Mythologiájuk vaskos köteteikben és egyéb néprajzi dolgozataikban feljegyeztek.

Félelmes lovas-nép kiváló fejedelmei voltak és hírük messze túlszárnyalta az ősök akkori lakóhelyét. Jászai Eviláth földjét a török birodalom diabekri helytartósága északkeleti részén a Van-tó közelébe eső Achlat város vidékével egynek veszi.. átvette az egyiptomiaktól. Révülésükben elért látási képességük tudata kapcsolódott az óriások hagyományával. Jafet. holott terem arany" . – már amennyire arra képes volt. Az özönvízre. Ősi fajszármazási óriás-emlékezések az Attila— Árpád családfán szereplő ősök : Noé. Ezzel az ősi emlékezettel kapcsolódott az újabb legendaképző erő félelmes. Khámnak fiai: Khus. stb. Nagy fejedelmei voltak ők a Kaukázus vidékén lakó szkíta-szabir-hún törzsnek. századokban Szkíthiának hívtak. Thubál." Khus földje lehet: Susiana vidéke. Prometheust is a Kaukázusba zárja. Meg kell már egyszer erélyesen cáfolnunk történészeink azon előítéletekkel telt tekintélysarktételét. Kosmas 82 . de a mennyben már nem volt hely számukra. többszöri átíráson ment keresztül és abba más népek történeti töredékei is belekerültek. a franciák Ogr óriás népe pedig az Ugorra. 1-9. Khusnak pedig fiai: Séba. Ezek is óriásokká válnak. amelyet a Kr. e. óriásokat Mózes Genezisébe beillesztették. Jáfet fiai: Gómer. teológiáját. Jáfet. éppen így a szlávok Obor óriás népe az Avar népre. az őskígyó. 81 Nyelve és írása sem eredeti. – megszületett a ciklopszok egyszemű (homlok közepén lévő) óriás népe. Megfejtésük a szellemnek az anyagba szállása. Góg és Mágóg királyok. a hixoszoktól és a kánaánítáktól. hogy a zsidók biblikus történeti adatai. néprajzi határait. Jafetre vonatkozó titáni hagyományokat a babiloni fogság alatt. A kaukázusi népekre vonatkozó adatokat átvették a perzsa fogság alatt. Mésekh és Thirás. Mágóg. vagyis Magyarra vonatkozik. * A Genesis (X. mely képzet a honfoglaló magyarok franciaországi kalandozásainak emlékeiből keletkezett. A nagy Sárkány. vagy Baktriára. a Noéra. kiváló fejedelmeket. hogy fajszármazás emlékét őrzi a skandináv Eddában említett hún vagy hüne óriás nép és fejedelme Attli. a hunok "Kis-Indiájára". Jáván. Nemprót (Nimród).) "Folyóvíz jő vala pedig ki édenből e kertnek megnedvesítésére. akik nem a germán népre. 10-13. Kelet áruit szállító kalmárok vitték tova legendás.viaskodtak. hanem a hún népre és Attilára vonatkoznak. és onnét oszol vala el. Eljutott a régi görögökhöz a szkítáknak nevezett északi népek sámán mágusainak nagy híre. "A második folyóvíznek pedig neve Gikhon: ez a mely megkerüli az egész Khus földjét. úgyhogy négy folyóvíznek lenne fejévé. A semita törzs egyik kicsi ága a zsidóság. a zsidók atyjaiként nevezett ősök egyedül az ő Géniuszuk alkotása. vagy még keletebbre fekvő ősi hazában kell keresnünk első emléküket. harcias népekről és fejedelmeikről. kiket a hinduk csandalásoknak – kiközösítetteknek neveztek. része) az emberiség családfáját következően adja: Noé fiai: Sem. Khám. (II. Eviláth földje vagy a Kaukázus vidéki Araxes folyó földje.. Put és Kánaán. Havilah. Mitzráim." "Az első neve Pishon: ez a mely megkerüli a Havilahnak egész földjét. Eljutott hírük a zsidókhoz is és ők e hatalmas. Ezekkel a nevekkel a Genesis más helyén is találkozunk. Nem a sovinizmus fűtötte Ipolyi Arnoldot (Magyar Mythologia) azon megállapításainál. csodálatos hírüket. Thana. Khus. A zsidóság egész kultúráját. szimbológiáját a környező népektől vette át." Legyőzetésük után Zeus hegyek alá temeti őket. a világcsábító letaszíttatott a földre s vele együtt letaszíttattak angyaltársai is. A Genezis (származási) történeti könyvét hosszú időn át szerkesztették. ahol az Araxes folyó halad át. mely vidék régebben csakugyan Perzsiához tartozott. Madai. "Annakfelette Khus nemzé Nimródot". akinek neve Ördög és Sátán. Viszont a kaukázusi szkíták régi országának egyik folyója szintén az Araxes. Korozmiára vonatkozik. E szerint tehát Nimród és Havilah testvérek. ma is Khusistan nevet viseli.

akik a bibliai Nimród óriás származását az ősmagyar hagyo83 mány valamelyik ma már ismeretlen. 510) Evíláthot Indiába. ez Mikének. István. (Ilyen a honfoglaló Borsóknál az ezüst hal. Álmos azután nemzette Árpádot. Fejérvár közelében és az a hely az első. ez Bökénynek. Feltalálható a legenda lényege India ősi szentirásaiban is. mint a mongol és tatár uralkodók családfáján. század közepén élt Justinus (I. Epiphanius Nebróth gigas-nak nevezi. Ninusnál is régebben éltnek írja Sesostris egyiptomi és Tanaus királyt. u. ez Tordának.) Aszszíria első királyánál. Ugyanezt mondhatjuk a családnevekről. e nevet a budai. helységeink neve legnagyobbrészt ezer éves. ez Kelednek. ez Hunornak. hajóban menekült meg az özönvíztől. hogy a földrajzi nevek. Csákoknál az oroszlán. E nevet nem a hagyomány költötte. ki is fia vala Elődnek. nemzetségekhez fűződött jelek. ez Ethelnek. ez Csabának. ez Othmárnak. amint azt Samothracéban tanították. Árpád nemzette Zsoltot.Indikopleustes (Kr. Ősi hagyomány alapján Márk Krónikája (1330) elsőnek sorolja fel az Árpádház nemzedékrendjét. ez Berendnek. melyet Árpád magának Pannoniában kiválasztott. ez Bulcsunak. Nemproth. ez Betérnek. aki Tarah ivadékából származó aethiops Chus fia volt. ez Farkasnak. kiről Mózesnél említést nem találunk. ez Bendeguznak. helységek nevei felismerhető állapotban nagy időkön át fennmaradnak. totemállatképek még ma is kimutathatók a családi címerekből. hogy elfogult papok voltak. ez Zámornak. folyók. ez Noénak. ez Apusnak. ez Jáfetnek. Zsolt nemzette Taksot.és keresztneveink nagy száma is még az ázsiai hazában született. az Kulchenek. az Ögyeknek. ez Keárnak. akik a Matsya Avatar alegoria szerint. Éppen ezért nagyobb figyelemre nem is méltatták e legendát. Vaivasvata Manu az egyetlen emberi lény – más beállítás szerint kívüle még a 7 Rishi –. Hegyeink. Család. ez Erinek. Attila-Árpád fejedelmi nemzedékrendjén éppen úgy az ősatya Noé és fia Jafet. ez Csanádnak. dubnicí krónikák és Thuróczi: Nemroth. ez Daniénak. mint a hegyek. ez Kádárnak. Ismert dolgok. 84 . ez Zsoltának. Ez így hangzik "Álmos. ezekben a sorokban: Árpád "tábort ütött a Noé hegyén. ) Menroth. ez Leventének. ez Szervénynek. hadijelvények. Hagyománya kabiri vagy titáni hagyományon épült fel. ez Ethelének. A bibliai özönvíz legendában Noé az Ararát hegyén köt ki. az Indus forrásvidéki Húnniába helyezi. mert a II. akárcsak Noé a bárkájában. ez Kevének. ez Kadicsának. ez Budlinak. ez Bornak. folyóink. Nimród és Havilah egyébként elsemitizált alakja Nemrothnak és Evilathnak. a közelben alapította". de valószínűleg Nimród nevéhez hasonló őséhez kapcsolták és így biblikus színt adtak fajszármazásunknak. fej. ("Boldog Arábiát" Epiphanius idejében Aethiopiának hívták.) * Titáni hagyományon épült a görögök Japhetosz titánja és ez a hagyomány azonos a hún-türk népek Jafet óriásatyjával. Reáfogták Anonymusra és Kézai mesterre. "Noé hegye" nevet nem Márk krónikás vagy tudós papok és az egyház doktorai találták ki. ki tőle származott. pozsonyi." Nemzeti hagyományunk Nemróth atyjául Thanát említi. mitológusaink elsiklottak ezen igen fontos adat felett. Történészeink. ez Miskének. könyv. ez Baloghnak. Ez a legenda leegyszerűsített alakban sok helyen szószerinti átvétel a turáni szumirok Gilgames époszából. * Noé özönvíz hagyománya és neve nem a sémita szellem emléke. ez Zambornak. ez Nempróthnak. vagy még azt megelőző időkből való. Ezért Fejérvárat a szent király. ez Bondorfárdnak. ez Ompodnak. Noé neve mint ősi hagyomány elővillan Márk krónikájában. I. Nembrothus változásokkal írják. A családokhoz. Abáknál a gyűrűs fekete sas. (Tanhu a húnok főkirályának címe. Noé kabir volt. stb. ez Thanának. ez Beszturnak. ez Létnek.

Abulghazi a mongolok és tatárok leszármazását a következően adja: Noah fia Japfet, ki az Etel (Volga) és Jaik folyók vidékén telepedett le. Nyolc fia közül Turk volt az utóda. Tehát megegyezik Anonymussal Abulghazi a közös ősatya, Jáfet személyében. Ez közös ősforrásra mutat és nem semita eredetre. Japhettől származó nyolc ős neve: Turk, Csin, Kazár, Szaklat, Rusz, Ming, Gumár és Kaladzs. (Gumár neve Mózesnél Gómer.) A Biblia szerint Nimród Khusnak volt a fia. Epiphánius egyházatya (Kr. u. 400 körül) szerint: "Ez a Nimród a fekete Khusnak volt a fia, akit Zoroaszternek hívtak a görögök, és aki keletre költözvén, egykor a baktriai Hunniában uralkodott, alapítván itt a baktrok városát, ahonnan elterjedtek a csillagászatnak és mágiának ama tanai, amit Nimród fedezett fel és amit némelyek Zoroaszterről mondanak, hogy felfedezte." "Khus" szó is ősi hún név, Perzsia határán a Kr. u. V. században lakó húnok fejedelmét Khusnaváz-nak és Indiában Toramána néven nevezték. Ez Attila uralkodó családjából származó fejedelem, kinek fia: Mihiragula (Mihir = Nap: Gula vagy Gyula = fejedelem) India Attilája volt. Származásra a juecsi-fehérhún Kusán uralkodóház ból. (L. Modi. i. m.) Lukácsi Kristóf (A magyarok őselei) írja az örmény források alapján: A hún-magyar-szkíták, kiket az örmény Chus név egyesít, – hajdan Zoroaszter vallását követték. Josua Stylites (ford.: W. Wright. 1882.) írja: "A kusánok vagy húnok". Az Agni Purana szerint a Nap-dinasztiából származó Ráma egyik fia, Kusa, kitől a kushiták (Kachhwahak, Maravar és Amber urai) származtak. Az Elő-Ázsiát és Indiát benépesítő khusita népfajt északról bevándorolt ősi ugor népeknek tartják. Maradványuk ma is él Indiában. Khusok voltak a Tigris és Eufrates folyam közének legősibb lakói és ők rakták ott le az emberi civilizáció alapjait. 85

Hatalmas városokat építettek (Ninive, Kaleh); az ékírást feltalálták; mágiát űző tűzimádó vallásuk volt és az ázsiai legősibb nagy birodalmat ők alapítják. Az északról utánuk jött turáni népekkel összekeveredtek és megalapítják Elámot (Khusistant), Szumiriát és Akkádot. A legenda Akkád országnak és Babilonnak alapítását Khus fia, Nimród nevéhez fűzi. Nimród felesége Semiramis, Derketo isten leánya volt. A legenda szerint később Nimród északabbra vándorolt és Ninive várost alapította. Botbort: Geographia Sacra c. könyvében írja:

"Chavila fölött van Babilonia, ahol Chus fia, Nimród uralkodott. Nimród, azaz Bar-chus, a régi Bacchus volt. Tőle számítják a harmadik kort, amelyet a költők vaskornak neveznek. Nimród tetteit a pogány írók tévesen fiára, Ninusra és feleségére, Seramisra vitték át" . . .

A juecsi törzseket Kína határáról a húnok szorítják ki és Turkesztán déli részén telepednek le. Már Kr. e. 130-ban elözönlötték Baktriát. Itt öt törzsre oszlottak és a legtekintélyesebb törzsük a Kusán nevet viselte. (kínai neve: Guei-shuang). A Kr. u. első században a juecsi név feledésbe merült és általánosan kusánoknak nevezték őket. A Kusánbirodalom befolyása virágkorában egész KözépÁzsiára és a Kaspi-tó vidékére kiterjedt. Uralmuk alatt volt Afganisztán és India északnyugati része. Kaniska uralkodójuk pedig az egész Ganges folyó völgyét elfoglalta. Ő az indiai történelem egyik legnagyobb uralkodója és legnagyobb buddhista apostola. Régészeti felfedezések szerint a kusánok sok közös jellemvonást mutatnak faj, nyelv és ruházat tekintetében Irán északi részébe bevándorolt nomád népekkel. A korai kusán uralkodókat érmeiken csúcsos fejjel, széles, előreugró orral és nagy szakállal ábrázolták. Az ősi szkítákra hasonlítanak. Ruháik: hosszú köntös, ami Irán nomád pásztorainak ruháival azonos, alatta nadrág és nemezcsizma. A fejen csúcsos süveg. (V. ő.: McGovern i. m.). A magyar őshagyomány Nímród országát, az első őshazát és fajunk bölcsőjét a hegyes Transkaukázus vidékére, az Araxes folyó völgyébe, Armenia északi részébe helyezi. Evilath földje volt ott, amelyet Mózes (I. k. II. fej.) a Pilon folyó melléki Haviláh 86

földjének nevez. Elizeus örmény történetíró a húnokat khusitáknak nevezi, akik úgy öszszekeveredtek a turáni ősnépekkel, hogy egymástól e1 sem választhatók. Az örmény írók az Araxes folyó vidékét Khusdiá-nak hívták, az ott lakó khusitákról, vagyis húnokról. Volt ott egy Hunoracerta nevű város, amit örményből lefordítva Hunor-városnak neveztek. Hunor és Magor előtt itt, a Kaukázus hegyes vidékén bukkant fel a csodaszarvas és vezette el őket a hegyekentúli vidékre, a Meotisz-tenger (Azóvitenger) partjára. * Az első ősatyát, kitől a hősmonda a fajt levezeti, az indusok Manusnak hivták. Manu a szanszkritban urat, férfit, parancsolót jelent, de jelenti az Istentől ihletett törvényadót is. E fogalom minden ősinépnél feltalálható. Egyiptomban és Lídiában Menes, Phrigiában és Rómában Manes, Krétában Minos, szumiroknál Marduk, Iránban Marsi, az ősmagyaroknál Manó a neve. A mongolban Mani, vagy Mani khán = óriás férfi, aki a vadászok védszelleme. Tehát Nimród óriás, a "hatalmas vadász az Úr előtt" fogalmat teljesen fedi. Nimród óriás, az isteni vadász legendájához tartozik, hogy ő volt Babilonia és Asszíria megalapítója és első királya. A következő fejezetben bőven tárgyalom nevének késői utódát, ami némi fényt vethet az ősi Nimród-legendára. A nemzeti hagyomány a fajszármazási, őshazaszerzési és a dinasztiaalapítás történetét így őrizte meg "Menroth óriás, ki a nyelvek magkezdődött ösz szezavarodása után Eviláth földjére méne, melyet ez időben Perzsia tartományának neveztek és ott nejétö1, Eneth-től két fiat nemzett, Hunort t. i. és Magort, kiktől a húnok vagy hungárok származtak." "Hunor és Magor elsőszülöttek valónak, atyjuktól megválva, külön sátrakba szállnak vala. Történt pedig, hogy amint egyszer vadászni kimentek, a pusztán egy szarvasünőre bukkanónak, mellyet, amint előttük futott, a Meotis ingoványaiba kergetések. S midőn az ott szemők elől tö87

kéletesen eltűnt, sokáig keresték, de semmi módon nem találhatták. Végre is az említett ingoványokat bejárván, azon földet baromtartásra alkalmasnak találtá:k." (Kézai Simon mester.)

Feltaláljuk e mondát már a VI. századi Jornandesnél is, ki szerint a Meotis partján tanyázó hunokat egy szarvas-ünő vezeti az ingoványok közé. (24. fej.) A Bibliában a Genesis VI. fejezete Nimródra vonatkoztatva ősi turáni legendát tárgyal:

"óriások valának abban az időben a földön, sőt még azután is, mikor az Isten fiai (b'ne-aleim) bemenének az emberek leányaihoz és azok gyermekeket szülének nekik. Ezek ama hatalmasok, akik eleitől fogva híres-neves emberek voltak".

– Vagyis óriások voltak. – A Genesis hosszabb megszakítás után úgy folytatja, hogy a híres-neves emberek közt van Nimród, a "hatalmas vadász az Úr előtt". Peronne páter így ír róla:

"Nimród nem tartozott azon gonoszok közé, akiknek gonoszsága miatt támasztotta az özönvizet az Úr, vagy akik a bábeli torony építői lettek volna, mert vagy b'ne-eleimek, vagyis jó angyalok voltak s ebben az esetben bűnbe nem eshettek, vagyis nem voltak bukott angyalok azzal, hogy a föld leányait vették feleségül, vagy rossz angyalok voltak s ebben az esetben nem hívhatták őket b'neeleim-nak, azaz ,Isten fiainak’ vagy ,hatalmas vadásznak az. Úr előtt’".

Nimród (Menróth) tehát nem bukott angyal, hanem az "Isten fia", vagy az "Ég fia", aki Enethtel, az emberek leányával egybekelt. "Isten fia", "Ég vagy Menny fia" a hún-türk fejedelmek ősi címei közé tartozott. Többen az Attila fiától, Irniktől Ieszármazó, 525 táján élt Gurda és Magyer fejedelmek közül Gurdát tartja Hunornak. Szerintem ez a legenda ősi allegória, amely az uralkodó hún törzsnek

88

és a finnugor magyar törzsnek egybeolvadását, rokonfajú testvériségének tudatát őrzi. Eneth név a későbbi krónikásainknál Enech, Enach, Onech és Oneth változatokkal jön elő. Enach fiairól, mint óriás fajról emlékezik Mózes IV. könyv, 13, fej. 23=24. sora. Hunor és Magor, Nimród e két fiának nevét Mózes könyveiben hasztalan keressük. Nemróth felesége Enech ősanya török szóból megfejtve inő, vagy ünő, szarvastehén szóval azonos. A későbbi Emese ősanya, Álmos anyja jelentésének is megfelelő, mindkettő női (feminin) lényt jelent. Enee vagy ünő allegorikusan azonos a hold istennővel, vagy Isissel, – a "tehénszarvúval". A tehén minden ősnépnél a természet passzív női (nemző) erőnek a jelképe volt. Isis Egyiptomban, Ió Görögországban, Vách, "a hangzatos tehén" Indiában, akitől a Baghavad Purána. szerint az emberiség jött létre. Az ősmagyar szarvasünő üldözése azonos a Prometheus mitológiában Jupiter által űzött sóval, aki "szarvakat" kap, vagy Bráhma tiltott szenvedélyétől űzött Vách-hal, aki őzzé változott. Itt is üldözi Hunor és Magor, az égi származású két ifjú, a szarvast. A csodaszarvas eltűnik, de ők a Belári (bulári, bulgári) asszonyokra akadnak és közülük Dula király (ó-bulgár Duló dinasztia) leányait veszik feleségül. Ez is azonos fajszármazási ősi mítosz. A rokon finn népnek is van csodaszarvasa: "Maga léha. Lemminkäjnen Űzi csoda szarvast szörnyen, Űzi lápon, űzi síkon, Űzi puszta parlagokon" ... "Siettetik, főlkergetik Híz szarvasát rejtekéből, Tápió∗· hegye mögéből, Hixé⊗·· vára közeléből" . . . Kalevala. (Ford.: Vikár Béla)
∗ Tápió az erdők szelleme. A Pest vármegyei Tápió folyó és ily nevű falvak, ősi pogánykori nevek. Hizé, a magyar Izé – ördög. ⊗

Azonos a japánok csodaszarvaslegendája a mienkével. Ott Natsu hercegnek két fia volt: Abo és Oy. Vadászaton fehér szarvast riasztottak fel és azt űzték hosszú éveken át. Oy herceg keletre került a szarvas üldözésében és a japán nép őse Abo herceg nyugatra került és a "hungarik" magyarok őse lett. (Japán hadifogságban élt Ráthonyi János .özlése. Esti Ujság, 1941. XII. 19.) Az égi származású Nimród (Ménroth) felesége, a föld szépséges leánya Eneth, kitől a szarvesűző Hunor és Magor származik. Ez a két fiú a Nap fiai, a Mithras misztériumok bikaölő napfiai. (Anahita = Eneth = Boldogasszony. ) Forbáth László (A megujhodott Mongólia) írja, hogy Urga környékén hún vagy ujgur eredetű fejedelmi sírban szőnyeget találtak, amelyen két lovas a csodaszarvast kergeti. Regős énekeink csodafiúszarvasát a Tápiószentmártonban és Zöldhalompusztán talált szkíta aranyszarvasleletektől a kínai határig és onnan át Japán szigetvilágára követhetjük. A csodaszarvas legutoljára a keresztény lovagkorban, Szent László király körül csoportosított mondakörben jelenik meg.

C) Hungar név ősi hagyomány.

Az ősi népek nevüket alapítójuk nevéből származtatják. Ezek az alapítók távoli ősidők homályába vesznek el: A mítoszok isteni származást tulajdonítanak nekik és ők rendszerint az Olymposra kerülnek. Ilyen Hunor és Magor mítosza. Az ősi alapítók neve és vele az ősi népek neve is szimbolikus jelentőségű és mindig valami kiváló eszmével kapcsolódott. Népünk a honfoglaláskor két névvel tűnik feL A nyugati népek előtt az "ungar", "ongar", "hungar" névvel; önmagunk között pedig a "magyar" névvel. Ez a "magyar" név Árpád törzsének neve. A másik, a hungar, ungar vagy ongar a hadiszervezetet, a katonai állapotot, a katonai célból alakult törzsszövetség meg jelölését szolgálta. E szavakból hun-gar, "gar" a mongol szóból megfejtve, annyi mint kar. Ma is használatos: nagy garral jön, jelentése nagy sereggel, nagy haddal jön. A nemzetségeket had-nak nevezték. A régi magyar országgyűlés tagjait pedig "Karok és Rendek" néven hívták. Dsongar királyság annyi, mint "balkar", vagyis a mongol sereg balszárnyán lakó hadiszervezetben élő nép. Ilyen: Khasgar, Basgar (Baskír = 5 kar), stb. (L. Enciclopedia 89 90

) Ez a Kaukázusvidéki. Márk krónikája 1350-ből: "Közönségesen Magyarok vagy Húnok. tehát az ősök mágus királyok voltak. a passaui püspök "Hiunen lant"-nak. hogy ma is Tibetben "Pesh Hun"-nak hívják Narádát. ez a török "eri". tehát Irnik és bánjai által újjászervezett onogur szövetség nép. E szó megfejtése: Kán = fejedelem és gar = (kar) sereg.és országneve. Róma arannyal fizetett a hún segítségért. Piligrin vagy Pilgerin hittérítő. Módi parszi professzor a pahlavi zend nyelvből "maga (mágus). Hungar-nak és Ungar-nak hívja ma is az egész világ nemzetünket. országukat Hungria néven nevezik. – tehát a fejedelem előhada. tehát a Megyer név "összetett alakjában bolgár-török eredetű". hogy három törzsüket nemességükért és vitézségükért Kangar-nak hívják. (E bárom törzs neve: Jabdierti.) Krónikásaink Attila örökségéről. az mutatja. Kubán-folyó melléki őshaza szabirhún-magyar népe történetének egy részlete. Kuartzi-tzur és Khabukszi-gyla. pénzeinken Hungaria Magyarország neve. hogy Attila másik fia a Bolgár nép élére állt és bolgár jelentése = keverék-nép. Kobad seregéhez a hún király 80. parancsolónak". Megy.) Géza fejedelem idejében még Húnországnak hívták országunkat a németek. Mogy néven a vogulok és osztyákok önmagukat nevezik.000 lovassal csatlakozott. "íri" szó –. Lehet. 525 körül. mert mi is így hívtuk. ugyanakkor Kobaddal is szövetségre léptek. aki indus hit szerint a Karma végrehajtó nagy szelleme. Az árulásról csak ezután értesült Kobád és az árulás feleti felháborodásában megölte a hún királyt. kiknek azelőtt sohasem lehetett hírét hallani. ama roppant kiterjedésű tavakat. műben. 889. Szent Izidoros: Ugrios antea hunos vocatos. mint inkább a politikai egységet jelölték. Szent Istvántól kezdve a mai napig a latin nyelvű okmányokon. odahagyta Scythia tájékát. A bessenyőket saját nevükön Pacinak-nak nevezi a bíborban született Konstantin császár. – A magyar nevet sokan akarták megfejteni.Britanica. latinul azonban Ungarok". vagy víziember. u. Húnországnak írja Magyarországot. lehet a mongol bultari = bujdosó szavakból is megfejteni.) – Hungar tehát a húnok hadiszervezetében élő nép. A Hungar nevet hazai és külföldi írások az alábbiak szerint őrizték meg: Anonymus: "idegen nemzetségek nyelvén Hungarnak. a harci erényükért. boldogulásának . mert a fővárosát Derbend felől északra említik. Ősi időben az uralkodó és a főpap egy személy volt. akik a finnből "föld emberének” Vámbéri a török „bajar” szóból „úrnak. hogy ez a szó is öszszetett és gar szóval szövetséget jelent. mogy-eri) . u. Zilgbi és Ziagbir néven írja Deguignes. (Modi fenti műve. Felemlíti azonban. Hóman Bálint írja. Kobad perzsa király és Justinius római császár között folyt háborúban Róma a hún király segítségét kérte. Hungaria királyai a magyar királyok. éspédig Heungnoo vagy Hiungnu". A szanszkritban a hún népet "huna"-nak nevezik és hogy milyen kiváló név a hún. hogy a mongol. de lehet. Béla király Névtelen jegyzője mindenesetre a hagyományok alapján első királyunknak Mágógot írja. A hún király nevét Zilidges. és így tíz törzs szövetsége. 91 92 bulgar vagy bulakar = folyó. 900-ban latinul írja: "Kr. – Ugyanerre az időre esik Gorda fejedelem mégöletése és Magyer fejedelemmé választása. Nagy tévedése történetíróinknak. Zeliobes. Kronika Wegierska: "Magerones hoc est Hungari". a nemzetek fejlődésének. hogy a Hungaria elnevezést a nyugatiak találták ki. – mondja Modi. Attila fiának uralma alatt állanak. Hungar népnév és országnév. saját nyelvén Mogyernek hívják". viszont a név másik fele eredetileg – eri-nek hangzott (magy-eri. u. miket a Tanais áradásai alkottak". Vannak. Árpád kortársa Regino apát Kr. Zichy a megyer név eredetét egyelőre megoldatlannak tartja. Un vagy on = tíz. kb. Valószinűleg a Szabir királyról írnak. Mágóg szó mágust jelent. yara (barát) öszszevonásából magfar = mágusbarát"-nak fejti meg. A magyar név tehát az egymás közt használt neve volt a népnek és minden esetre a hún-turk "magyar vagy megyer" törzs ősi nevéből vált az egész nép nevévé. testőrsége. akik Irnik. hún-magyar testvériségről írtak. évben az Ungar nemzet. Kr. "A Hungária névben annak régi kínai nevét látjuk. Török népnevek ugyanis kevésbé a nyelvi vagy faji. (A Húnok ősi története c. Ezeket a húnokat Hongre.

a háború és béke intézője. mert a gótok Attila hadiszervezetébe tartozó népek voltak és így nevezhették Attilát = Atyuskának. Ford.irányítója. 705-762 ) költő. kiknek élete egybefűződött Attila legendájával.⊗ A népek romantikus meseképző erejét Attila csodás kincsei felfokozták. Ford. római. velencei. ellenben 93 Attila halála után tíz évvel a vandálok törzsei átvonulnak Itálián. miként az orosz nép hivja cárját. szerk. legfeljebb azt külsőségeiben követő életet éltek. s a sok utód. "Isten ostorá"-nak világbirodalma összeomlott. és Eckhardt Sándor: Attila a mondában. azonban tökéletesen ráillik Attila hunjaira is. a rang s a szörnyű kincs miatt egymással harcba szállt és dúl a harc. a görög-római városlakó kultúrától távoleső. A romboló és építő Attila körül hatalmas mondakörök alakultak ki. hogy ősi hún törzsnév a „Magyar”. Attila legendás alakja Európa. az antik kultúra fellegvárát megkímélte. Már Mátyás király kora előtt nagy legendakör alakult ki és a mesék remek sorozata még a mai napság is szövödik. Attila igen magas kultúrfokon álló műveltsége. Kézai mester Attila híres sátráról írt. ott állt drágakövekkel díszített széke. Arany koporsóját és abban eltemetett rengeteg kincsét egész Európában keresi a nép. Istvánt "Stephan Král"-nak hívták. Athil. – angolszászoknál Atla és a skandinávoknál Atli. germán. Attila nevét egyébként feltaláljuk a középkori gyakran használt magyar nevek sorában. a Gepidák királya a húnok ellen hadba gyűjtötte. Farkas és Orsolya. Németh Gy. akiknek könyörgésére visszafordította hadait és így Róma és Páris az elpusztulástó1 megmenekült. vagy szörnyeteg. rettegett alakjává vált. romhalmazt hagynak maguk után.~ A "rang" és a "szörnyű kincs" volt Attila fiainak végzete. Krimhildből Kremhelt vagy Krömhelt. (Attila és hunjai. Dúlt a harc és a leigázott népeket Ardarik. Hún neve Etele vagy Etil (Nagy folyó) volt. Az elesettek között volt Ellák is. "Meghalt a hún király. Attila-Etele német neve Etzel. dániai. hogy vége nincs”∗ (Li Tai-Po. Ezek egész szabályos hangtani megegyezések. Pannoniában az ismeretlen Netadfolyó közelében vívott véres csatában 30. D) Attila = Atyuska. edényei és színarany ágya. amint már kifejtettem. ) ⊗ 94 . se szláv. Amikor a népvándorlás hullámai már elültek. Attila Rómában nevelkedett és azt értékelve. mégse volt se német. Athel. Európa népe a világhódító Attila körüli legendákat tovább szövögette és a valóságot a helyi hagyományokkal is összekeverte. ezért torz a képzet. Ebből azonban jelentős következtetést ne vonjunk le. Nálunk. A középkor e népei keletről jött fajrokon törzsekkel összevegyülve. Lásd: Thierry Amadé. izlandi. Attila-anondák. "Atyuska" a jelentése. Ágner L. u. asztala. a "kiniai Petőfi" idejében már mongol vagy ujgur fejedelemről szólhatott a lenti vers. amit Attiláról és a húnokról alkottak. A szörnyű nagy kincs tudatát erősítette az a tény. ahol az oszlopok aranyveretekkel voltak egybekapcsolva. a királyi ház intézményei fenntartott történeti anyagán kívül a nép meseképző ereje is nagyon termékeny volt. Róma városán és üszköt. Ez arra mutat. Attila legidősebb fia. tehát Magyar-hegynek hívják s ott van a Mazar-folyó is. ∗ Li-Tai-Po (Kr. megítélésénél Priscos rhetor kortársi feljegyzéseire utalhatunk. Ilyen szentek még Szervác. Az Altájhegység egyik nyulványát Mazar-Dag-nak. frank és délszláv hősköltemények istenített. Aldarich neve Aladár lett. A magyar nevet messze keleten megtaláljuk. amelyet az Árpádok királyi családjánál hagyományként élt ősi családi kincsekhez kapcsoltak. Szent Genovévával. minden nemzetének fantáziájára termékenyítőleg hatott. Szt. E) Attila kincse. Szabó Károly 1864. akiket éppen Attilával való szereplésük miatt avatott szentté az Egyház: mint Leo pápával. a világ nagy államférfiainak inspirálója. amint Dietrichből Detre. Dr. Bizánci.000 hún vitézt öltek meg szövetségeseikkel együtt. Attila nevét a filológusok gót szónak tartják. Attilát egybekapesolták oly nyugati keresztény kortársakkal.

Népe a Berettyó. tudniillik két arany koronát.) A honfoglaláskor itt talált bolgár nép kétfajú és kétnyelvű. Vindob.) szerint a kincsek közé tartozott a máig Prágában őrzött Szent István-féle kard. mert a bizánci források a VIII. akit sok felesége miatt Mén-Marótnak is hívtak. Béla király leánya. Hol lakhatott Csaba hun-töredéknépe? – Feltehető. A mocsárvilágon átvezető járható hátas földeket hídnak nevezték. Az ősi hagyományok szerint Attila harmadik fia Csaba. A dunai bolgárokkal a rokoni szövetségi viszony 839 ben fennállt és 892-ben Arnulf frank király szövetségese mindkét nép.: Hóman B. században következett be. a mai székelyhídi járásban és a Szilágyságban. F) "Bihar király" elveszett hún (bolgár-török) hagyomány. l. A Bécsben őrzött Nagyszentmiklóson talált fejedelmi arany kíncsleletet a népi hiedelem. A keleti részek bolgár fejedelme Ménrót. de rnár 894-ben a magyarok Bizánccal léptek szövetségre a bolgárok ellen. Hogy milyen viszony volt a székelyek és a gyarmatosító bolgárok között. Itt a biharmegyei Sárrét járási Korógy pusztán 95 96 . nem ismerjük. Taksony vezér korában Buláiból izmaeliták vándoroltak be Magyarországba. Akkor még náluk a bolgár-török nyelv. KékKálló. amelyeket valamikor magának László királynak nénje. I. mácsói Anna nagyértékű családi kincseket vitt magával Csehországba és azok ottmaradtak. 707. hogy a Berettyót szabályozták és mocsárvilága megszűnt. Ér. csodálatos szépségű és nagyértékű arany amforát. Pertznél IK. hol kozárnak nevezi. Anna mácsói királynő oda vitt és neki átadott. Csak néhány évtizede. Ezen a vidéken a dunai bolgártörökök is gyarmatosítottak és a bihari földvár egyik erős központjuk volt. amely köröskörül drágakövekkel van díszítve és többféle mé. (V. az ősi szokások és hagyományok élénken éltek és a Balkánon az elszlávosodás csak a X. mint Rudolf német esászár szövetségese. de az egyik hún töredék visszamaradt. ő hol bolgárnak. Bulái akkor a volgai bolgárföldet jelentette. és IX. míg a magyar seregnek Bihar vár ellen rendszeres és kemény harcot kellett megvívnia. sőt a tudományos felfogás is hosszú időn keresztül Attila kincseinek tartotta. (Zichy I. ilyen volt a Korógyon átvezető híd Berettyóujfalutól délkeletre. ö. hogy az összes kincseket viszszaadja. Fehér Géza szerint bolgár-török ötvösök műremeke. míg azután Kun László király. V. A mai Magyarország tekintélyes része akkor már bolgár uralom alatt állt és a magyarok új szövetségének célja a bolgár hatalom megtörése és a honfoglalás előkészítése volt. Béla király névtelen jegyzője Ménrót fejedelmüket. izmaelita pedig mohamedánt. Rudolf és Ottokár között létrejött 1276-iki békeszerződés pontjaiba belevétette a kincsek viszszaadását. i: m. Ma már tudjuk. ) A volgai bolgárokkal még a honfoglalás után is az érintkezés hosszú időn át fennállt. maradék hún népét Keletre vezette.s aranykincseket. A hivatalos történettudomány azt mondja. hogy a székelyeket jelenlegi lakóhelyükre árpádházi királyaink telepítették. Bihar földvárában székelt. királyi jogart. Ellenük viselt harcokat Anonymus híven feljegyezte. Testvére. mert a jelenlegi Székelyföld a honfoglalás után még évszázadokig la∗ Ismeretlen hely. leszármazottjaik pedig a székelyek. E kincsek sohasem kerültek többé vissza. Bakonszeg község határában.IV. István király Ottokár cseh királytól eredménytelenül követelte a kincsek visszaadását." (Annalium Austria Contin. Kőrösök.) Pauler Ákon (Árpádkor II. 705. Az ősi hagyomány szerint a székeIyek a testvérnépi tudat alapján önként csatlakoztak a magyar törzsszövetséghez. hogy e kincsek a Tisza-Marosközbe telepedett bolgár fejedelemnek kincsei voltak. amelynek rajzát Ipolyi közölte. amik Attila magyar király idejétől és az ő más utódaitól mostanáig Magyarországon őriztettek. században még "bolgárokat" és "szlávokat" említenek. katlan őserdőkkel borított gyepűrendszer volt. hogy Biharban. "Megigézvén Csehország királya az említett magyar királynak (Kun Lászlónak) . Csigla mezejére∗ vonult és ott várta be Árpád magyarjait. tehát hún fajúnak. folyók és egyéb patakok által alkotott mocsárvilág védelme alatt lakott. A honfoglaláskor Magyarországon talált bolgárság ellenséges magatartását Árpád vezérnek a balkáni bolgárok ellen viselt háborújá indokolja. hasonló név Csiglen kisközség neve a Szilágy vármegyei zsibbi járásban.

Gyalóka kisközség Sopron vm. Nemprót-Marót fejedelem igen előkelő származású. Bihar várától néhány kilométerre nyugatra feküdt a tatárjárás előtt Gazsár falu (Guizar). A történetemmel Anonymus adatait miként kapecsohatjuk össze? Attila 454-ben bekövetkezett halála után fiai: Ellák. és Gyalu-puszta Szolnok vm-ben. Attiláéhoz hasonló hatalmas birodalmat alapítanak. sőt évezredeken át alig változnak. 618-ban keresztény lett. (Vár. Egyik kirajzásuk Attila családjából való királlyal Indiába tör be és ott hatalmas birodalmat alapít. u. Gyála nagyközség Torontál vm.. (Néha vihar és vihara néven is. szertartásainak legfőbb patronusa az előbb említet "Bihar gyalpó" ősrégi hún király. 270. Nemrót. Nemprót (Nimród). mert Árpád fejedelem egyetlen élő fiát. közép és kelet Tibet a Gelupka sárgasapkás szerzethez tartozik. Kétszáz év mulva Nagy Károly hadjáratai után hatalmuk összeomlott. megritkultak. Ezeket a hercegeket a rómaiak legyőzték és a húnok nyugateurópai hatalma Kr. még a késői korban is. ott feltaláljuk Bihar nevét.. tehát Bihar gyálpó — Bihar.) Tibet népe buddhista hitet követi és nagyobbrészt két nagy szektához tartozik. A Don és Dnyeper folyók közét lakó bolgártörök népre Attila húnjai rátelepedtek és nemességét és uralkodó családját is ők adták. Zabergam Kr. Egyes hún maradványok és a húnokhoz húzódó gót csoportok az aldunai határon a bizánci birodalom határőrei lettek és egészen Zabergam (Szabirkán?) fejedelmük idejéig független életet élnek. (l. Neve ősi hún királynév.∗ Tibet egyházi főnöke a Lhasszában székelő Dalai láma: Gyalpó. Tibeti nyelven gyál = király. Zabergammal az előtörő avarok kötnek szövetséget és megsemmisítvén a gepidák és longobárdok uralmát. akit több neje miatt Mén-Marótnak is hívtak. Ennek a biharmegyei Korógypusztának volt az ura Vatha. mint Tumen köktürk kagán neve. Gyalu nagyközség Kolozs vm.) V. az utolsó pogány magyar úr. per. Tumen török név.. gyálpó = a király. továbbá a Jóúszó éren keltek át a honfoglaló ősök Biharvára meghódítására és nem a békésvármegyei Korógy-éren. Attila halálakor Erdélybe gepida törzsek vonulnak. A vörössapkás shámán mágiát is űző dugpák kolostorainak. u. Bihar-nak őrizte névét. valamelyik hún fejedelem leszármazottja volt. Szent király lehetett. egyik hún királynak. ö. E tartomány buddhista kolostorait is Biharnak hívják.. hogy a családi és helységnevek állandóak és évszázadokon. A népek története azt bizonyítja. Bihar (Bihor) indiai tartományt a fehér húnok alapították. régi ősének. Legalább is lényeges változást nem szenvednek. kik fölött igen előkelő származású fejedelem uralkodott. Bihar tartománytól keletre eső Nyugat-Tibet a Brukpa vagy Dugpa vörössapkás. ahol fejedelmi udvara állt. Kisgyalán kisközség Somogy vm. Denghisik. 468óan megszűnt. Ez tehát 25 évvel Árpád honfoglalása előtt történt. A nyugati végeken Pannoniában függőségi viszonyba kerültek és még 871-ben adót fizettek a német császárnak. de fennmaradtak.és Korógy éren. mint tévesen állítják történészeink. világi feje a Sigace-óan székelő Tassi láma. A honfoglalás idejében tehát Bihar vármegye területén a bolgár-török nép bizonyos politikai közösségben élt. ahonnan perbeidéztek egy Tumen nevű szabadembert. Ettől kezdve ezek a húnok az avarokkal olvadtak össze. Összefoglalva ∗ Gyál nevű helyneveink: Gyál-puszta Pest vm. elszegényedtek. Földvára. Reg.: Encyclopedia Britanica) . Gyakori szokás volt a nagynevű ősök nevének felvétele. vallásos kegyszereinek. Irnik (Csaba) és két más rokonuk Ennedzár és Uzindár között osztották fel Attila birodalmát. a királya. az uralkodásra kiszemelt Zoltánt (Szultán) Marót fejedelem leányával házasítja össze. Így indiai Bengália felső részében Bihar tartomány nevében. 97 98 . Gazsár hún törzsnév Indiában és Buddha is gazsár hún volt. A felbomlott nyugati hún birodalom visszavonuló hún töredékeit ez a bolgárság felveszi és magábaolvasztja. A hún törzsek kelet felé özönlenek vissza és a Kaspi-tó felső vidékein tartják fenn hatalmukat.. mert ahová a hunok eljutottak és vallási kultuszuk ismeretessé vált.

kiknek hét törzse felett Ed és Edöménen. aki szintén Attila családjából származott. Anonymus és Kézai háromféle hún töredékről írnak és ez tévedésbe ejtette történészeinket. résztvett a honfoglalásban. A nemzetség címere a fekete sas. megtelepedtek Indiában. Kr. a mai Erzsébet híd lábánál állott római vár helyén. Boksza és Ketel családjai uralkodtak. ami az Attila-Arpád fejedelmi családdal való rokonságra mutat. de már a VII. lehet. Edöméntől származott az Aba nemzetség. Anonymus Csaba magyara (sobamogera) néven nevezi. Ezeknek a húnoknak mai leszármazottai között virágzó az Ed törzs. kikbe babonás hite szerint igen nagy bizodalmát helyezte". Ed visszamaradt korozmiai rokonainál. Örösur. Szt. azt írja. – lehet Zaber kán utóda. Ezek a húnok. Edömén nemzetségéből leszármazó Aba Sámuel. továbbá Attila visszamaradt töredéknépét. Kunoknak nevezi a csatlakozókat. és VII. Történettudósaink szerint ezek a kabarok a Felső-Tisza vidékének határőrei lettek és az Aba nemzetség tőlük származik.∗ G) Adat a Csaba mondakör eredetéhez. Zabergán vagy Zaber kán és Zuard kán. amely az alsódunai görög határvidéken élt. mint Attiláé. Etel. hogy névelferdítéssel állunk szemben és ugyanarról a hún töredékről írt. Korozmiába. ugyanaz. Bizonyára a lázadó kabar törzsekkel. Kézai. Kézai először is háromezer harcosból.A VI. Anonymus. A harmadik hún töredéket. Toramána királyuk vezetése alatt. század közepén bolgártörökök áramlanak utánuk. akik gyakran közölték vele az istenek szándékát. Álmos fejedelem is "de genere Turul". a legvalószínűbb azonban. sőt csatatéren elesett vitézeit egy gyógyfűvel életrekelti. Géza fejedelemnek veje. "Ezek a székelyek a húnok maradványai". Kézai írja. hogy Ethele király Aquileja városát "sok varázsló kíséretében körüljárta. Ménrót-Nimród származásra lehetett a visszamaradt székelyek felett uralkodó Attilától származó törzsfő. aki a húnok nagy csatájában halálos sebet kapott. A húnok zöme azonban Csaba királyfival visszaözönlött keletre. a későbbi magyar király. akik a Kárpátok övezte hazában. – írja Kézai. István sógora. bár időbeli tévedéssel. az ismeretlen Csiglamezőn visszamaradtak "árpád idejéig". A húnoknak nagyhírű mágus-papjaik. Meghódítják Kelet-Magyarországot és a marosi sóbányászatot a rómaiak után újra felveszik. (Kézay. 500-ban Indiába betörtek és Skandagupta indiai fejedelmet legyőzve. Anonymus fejedelmi személyeknek nevezi őket. rokonsága azonban tovább élhetett. Népe felett Ed és Edömén fiai uralkodtak. Oleg ilyen fényes haditettet a hún kozárok ellen csak hún-török ∗ rokonnépek segítségével vívhatott meg. jósaik voltak. Csaba írének (gyógyfüvének) székely földi néphagyománya ősi ázsiai emlék. század elején a Balkánra primitív kultúrájú szláv népek vonultak le. Szkítiába. vagy bolgár hunokat elég tekintélyes számban találhatott. családjaikból és szolgáikból álló húr töredéktői ír. hogy Csaba fia. mert Bihar vármegyében a középkoron át de genere Turul-ok éltek. Elfoglalják a Szerémséget is és kolonizáló csoportjaik egészen Pestig jutnak. A frankok által összetört avar birodalom keleti részét a bolgár-törökök szállják meg. és erős állammá szervezik őket. Anonymus szerint Ménrót-Nimród férfiága kihalt. Zabergam húnjait. Szerinte Zuard vezér vitte ki Görögországba őket. akiket a honfoglalók Kiow ostromakor felvettek a törzsi kötelékbe. elvérző. A honfoglaló magyarság tehát avarokat. E legendában Csaba királyfi csodaorvos és nagy varázsló.) 99 100 . u. Konstantin császár a honfoglaló magyarokhoz csatlakozó törzset a Kazár király uralma ellen fellázadt népnek. vagyis kabaroknak (= lázadók) nevezi. így ismét Attila családjából származó fejedelem. Anonymus ezt a csatlakozást Kiow városának a honfoglalók által 894-ben történt ostroma idejére teszi. vagy vezér neve nagyon hasonlók. Pestet. Kiow városát a normann Rurik rokona. meggyógyítja. Oleg 882-ben foglalja el és kiterjeszti uralmát az összes dnyepervidéki szláv törzsekre. kívül Borsa. hogy bolgár-hún törzsfő volt Krum kán családjából. Legendáink és a külföldi feljegyzések is fenntartották Attila jós papjainak hírét. magukat székelyeknek hívták és Árpád elé jöttek a "ruthén" határszélig. akik közül Edömén népével a magyarokhoz csatlakozva. bolgárok alapítják és Pest neve bolgár-szláv név. valahol keleten.

Álmos vezér apja. visszavonuláskor mögötte jár. sőt vízáradást is elő tudtak idézni." (Parker fordítása. Vuszun. pl. a mondák élettartamának határtalan időkig való megőrzését ez is igazolja. – a mondottak mind valónak bizonyultak.. mint hogy az ő vérsége a többi szkitiai törzsek fölött azon kiváló méltósággal van felruházva. hogy "az ő országukban olyan varázslók élnek. Ez a csodaorvas a hún mágusok nagy tudományáról elbeszélte. " (Anonymus. A vérfolyás néhány pillanat alatt elállt s behegedtek a sebek. illetőleg azt a mai napig sem dolgozta fel tudományosan.A kínai krónika egy hún varázsló csodaorvos gyógyfüvéről ír." Ennek a táltos orvostudománynak emlékét kapcsolták a legendás Csaba királyfihoz. e.) ∗ Anonymus nem ír a hún történetről. Anonymus így ír: "Szkítiának kelet felől való határánál a Góg és Mágóg nemzetek laktak. árja. – "A szkíták ugyanis régiféle népek. Szkítaság alatt a rokonfajú népeket értették. akik a támadó zsuzsánokra (avarok) felhőszakadást. A jüebani hún fejedelem szövetségkötés végett az északkínai udvarba 449-ben követeket küldött ajándékokkal és azonkívül küldött egy varázsló csodaorvost. Leírja. Ugek fia. Jakint orosz tudós szerint Tarbagataj volt. sőt egy hónap mulya még a forradások sem lettek láthatók. 230) írja: "A szkítáknak Később Szt. Magyar népünk mai nap is használ ilyen vérelállító háziszert. Abban az időben azt varázslatnak tartották és halálra ítélt bűnösökön kísérletet tettek. A zsuzsánok kéttized. kiket Nagy Sándor berekesztett. mint ma a turáni. Rodusi Apullonius (Kr.) "Jó emlékezetű Álmos vezér. 101 102 . vagy széjjelverték a fejét és nagymennyiségű vért vesztett. bajtársaim !" "Árpád tört át hadaival elsőnek a ruthének havasain s ő ütötte föl legellőbben táborát az Ung vize mellett. a magyarok bejövetelét a hún nép visszajöveteleként írja meg és mindketten a nagy szkítaságba való beletartozandóságunk tudatát mentik át." "Álmos vezér mondá seregének : Szkíták. "Ha valakinek elvágták a nyakát. Deguignes szerint ez az ország Baskíria. Árpáddal . servita név gyűjtőforgalma. vagy megfulladt. Krónikásaink a nagy szkítaságba való tartozandóságunk tudatát átmentették. H) Szkíta származástudat. hogy a seregeknek menetközben előtte. Kinek is nemzetségéből származott azon nagyhíres és igen hatalmas Attila király. szétszakították az erét. hogy megrágja és lenyelje azt. sűrű havazást." – "Szkítiának első királya volt Mágóg.) Ez a fű a kínai birodalom legtöbb helyén megtermett. A szkíta név a régi görögök előtt népi gyűjtőnév és földrajzi fogalom volt.∗ Tehát a nép emlékezésének. Jafet fia s azon nemzetséget Mágóg királyról nevezték Mogernak.. A szkíta olyan fajnév volt őseinknél." (Kézai. hogy az északi hiung-nu (hún) senyü népének egyrésze Kr. a sáfrány szárított virágszirmát. heves vihart. u. Az új magyar történetírás szkíták történetével nem foglalkozik. kiktől Hungaria királyai és vezérei eredtek. Kézai ellenben Krónikája első részét a húnok történetének szenteli és a második részét. vagy Magna Hungaria. László füvéhez." – "Ezután sok időre származott ezen Mágóg király nemzetségéből Ugek. Szomszédjaik Zsuzsan. Kangkü és Alan voltak. sőt háremtizedrésze vagy megfagyott. 91-ben Kína szomszédságából eltűnt és a Jüebannak nevezett országot alapították. Mágóg király nemzetségéből feleségével és fiával. akkor ez az orvos gyógyfüvet rakott a beteg szájába.

Fölnevekedtek a fiúk s kettő az országot elhagyta. e. amely a Baltitengertől a Fekete-tengerig terjedt. század körül éri el a Fekete. Arpoxais és a legfiatalabb Kolaxais. Porussiát és Molenburgot vették birtokukba. gepida és a gót anyatörzs csak a Kr. fej." A Pontus (Fekete-tenger vidék) mellett lakó görögök a következő származási legendát beszélték el Herodotosnak: "Herkules a szkíták földjére jutott. így az égő aranyat eldobták. Az ősi időben. Három fiúk született: Lipoxais. akiknek paralaták a nevük. e. mire azonban a harmadik odaért. A vandal és burgundi nép is hozzájuk tartozott. 3000 körül. hogy Zeus és Borysthenes folyamnak a leánya voltak. 4. még mielőtt az ősi árják India északi részén megtelepedtek volna: A germánság népvándorlása a mai Észak-Németország. keresésükre indult. Zeust és a szkíták királynéját. a Fehér. Észak-Germánia hideg vidékeit is kiürítették a germán törzsek és oda később észak-keletről szlávok költöztek be. hogy a szkíták népe árja törzsek voltak. k. vagy legalább Herodotos (szül. s ekkor isteni végzet szerint eltűntek. hogy ők az első embert. Herodotos által felsorolt szkíta szokások is egyeznek Ázsia törökfajú népeinek szokásaival. 484-ben) történeti könyveiben leírt szkíták árjafajúak voltak. a bastarnok és skirek. a lovai pedig a kocsiból kifogva legelésztek. akiket auchata törzsnek hívnak. Valamennyiüknek a közös nevük a király neve után a skolotusok. Ez az álláspont elfogultságból eredő túlzás. herul. a középső Argoxaistól az úgynevezett katiarusok." Ennél a csodás lénynél voltak az eltűnt lovak. A második legendában: a szkíták Herodotosnak elmondták. akik lassan az Ura1 hegységig. a királytól pedig azok. már kialudt s az azután hazavitte. A húnok inváziója elsöpörte és széjjelszórta ezeket . asszonykígyót talált. Skandináviát és az Ural hegységig terjedő földet benépesítették. az Ural-vidék déli részét. a legifjabbtól. ahol vihar és fagy lepte meg. A germán népfaj nagy keleti ága. Nyugati filológusok – így Zeuss – szeretnék azt bizonyítani. eke. ahonnan a szarmatákat szorították ki. u. Az öregebb testvérek erre a királyságot néki adták át. a germán törzseket. Szkítiának görögök által az ókorban ismert területén turáni népek laktak. könyvében. itt azután egy barlangban különös alakot. csak Galícia területéig jutottak. Ellenállás nélkül elmenekültek. A két idősebb fiú közeledtére az arany meggyulladt.és az Azóvi-tenger partjait. Így a szkíták királya Dáriushoz azt izmi: "uraimul ősömet. miként a keleti hún-türk uralkodók. Mikor Herkules felébredt. akik az Ister—Duna és a Feketetenger feletti síkságot. „aki az akkor puszta vidékén élt. isten és egyéb neveit a mongol szókincsből fejti meg. a görögök azonban szkítáknak hívják. Rawlinson és Niebuhr is. a Botteni-öbölig terjeszkedtek. u. ezért azután oroszlánbőrt húzott magára s elaludt. . 2. mint Herodotos (VII. bárd és csésze. Targitaosnak a szüleiről pedig azt mondták. Kr. a Kaukázus és Turkesztán földjét lakták. végül Indiába is kirajzottak. a keleti góthok (ostrogothok) és a nyugati góthok (visigóthok) a Dnyeper partjain a Kr. 103 104 I) Szkíta királyoly isteni származása. ázsiai őshazából jövet a KözépVolga tájára ős-finn nép települt. Hestiát ismerem el csupán". Ezen az állásponton van H. Neumann (Die Hellenen im Skytenlande) a felsorolt szkíták nép. Targitaosnak hívták"." Ugyanígy volt a perzsáknál is. Herkules szkíta íjját felajozni tudó Szkítes azonban visszamaradt. E lénnyel Herkules egybekelt és három fia született: Agathyrsos. Gelonos és Szkítes. században nagy királyságot alapítottak. A vandál.50 népét sorolja fel Simonax a szkítákról írt munkája 1.és Északi Jeges-tengerekig. az egész vidéket bejárta s végre az úgynevezett Hylaia földjére jutott. Uralkodásuk alatt a monda szerint égő arany-eszközök hulltak le az égből. Dánia és Déli-Svédország területéről indul meg. Itália és Gallia felé.) írja: "a perzsák minden szkítát sák-nak neveznek”. Herodotos által közreadott szkíta fajszármazási legendák szerint a szkíták királyai az "Ég fiai". talán Kr. Herodotos történeti műveinek kommentatora. Herodotos idejében a legdélebbre került törzseik. járom. Az ókori görögök szkíták alatt azokat az északi népeket értették. Pomeriát. 64. "Lipoxaistól származnak a hagyomány szerint azok a szkíták.

mégis mindketten némi módosítással ugyanannak a türkfajú népnek fajszármazási legendáját adják elő. a Don folyóig. – ki övig női alak. Népeiket ő utánuk palian-oknak és napian-oknak hívták. Szerinte a szkíták első telepedési helye az Araxes folyó vidéke volt és onnan terjesztették ki hatalmukat a Kaukázusig. . (Lamberti Schafnaburgensis Chron. Turáni lovas pásztornépek származási legendái a mítosz ködéből tűnnek fel. e. .) Ilyen isteni elhivatás égi jeladása a hadisten szent kardjának feltalálása. Tőle származott két fiú: Palas és Napos (azaz Nagas. a tatár geneológia kígyófaja). 105 106 Massagetae (Getae vagy Jat).a Keleti óceánig (India). 40-ben élt és kettőjük között 440 év különbség volt. 484-ben. A harmadik fivértől származó paralatok. elszaporítani”. Félistenek. A dinasztia-alapító fejedelem égi származású és egybeesik a világ teremtésével. Ez a kard isteni küldetést jelentett és Eckhardt Sándor (Attila a mondában) véleménye szerint Attila is végzetszerűen hitt benne. vagy Berias mongol törzsnévvel. hogy a hadistennek szentelt kardot hegyével felfelé földbe ásták. (Vuszun húnok ősét holló és farkas táplálja."ezen Szkítestől. Siciliai Diodoros (Kr. mű) Egyiptom pásztor hódítóit a szkíta Páli néppel egynek tartja. megdöntve birodalmukat. Herodotos Kr. Bölcsőjétől kezdve természetfölötti események kísérik. Targitaost a mongolból megfejtve tarkhakhu-nak veszi Neumann. A három gyermektől leszármazott nemzetségnél az első fiútól származó Auchatok nemzetsége névszerint is egyezik a mongolok ma is létező Aoghán nevű törzsével és "aoghat" a mongol nyelvben a legrégebbieket jelenti.) Neumann (180-186. Ezek dicső tettek által híresekké váltak és felosztották országukat. tehát Kolaxaia elgörgősített név. és alól kígyóalakú volt – és Zeustól származtatták. stb. 40) a fenti legendának egyik változatát adja. e. Elfoglalták Asszíriát és Médiát. vagy xais" végződést egynek tartja a mongol "ktsi" névraggal. utána következő”. az "Ég fia" és mindegyik népek ősatyja. lap. jelentése: "magát kiterjeszteni. ki az istenséget képviseli a földön és meghagyásából uralkodik. Priscos rhetor és Jornandes is megírták. Természetfeletti képességekkei felruházott hős. Neumann összehasonlítja Borolot. e. xaix. hogy Attila miként lelte fel a hadisten kardját. És Khulghatsi vagy Khulatsi = rabló. melynek nyomait Herodotos szkítáitól kezdve a háromszéki székelyekig lehet követni és a magyar népmesékben is fellelhetjük. Herkules fiától származtak a szkíták összes királyai". a Metois és Fekete-tenger vidékeire. Siciliai Diodoros Kr. Egyiptomban a Nílusig. Páli írás ugyanaz. ami meg is felel a herodotosi Auchatoknak. sok hasonló betűje van a kopt-tól. Mindketten görög telepesek által közvetített eredeti szkíta forrásokat dolgoztak fel. szétverő nevet adja. J. (Herkules is Zeusz és Ió fia. ami legjobban illik egy néptörzs atyjára. a második fivértől származó. Tod (i. akik a három szkíta testvér legidősebbjétől származnak. Kardjához ellenálhatatlan hatalom és a világ feletti uralkodás eszméje volt kapcsolva. égből hullott eszközök. Mindegyik Isten előtt nagy vadász. Figyelemreméltó az Attila-legendák magyar hagyományai közt az égből leesett Isten kardja históriájával való egyezés. mint az isteni vadász Nimród vagy a szumir Gilgames. A csésze pedig megegyezik a húnfajú népek sírszobraikon ábrázolt ivópohárral vagy csészével. a Kaspi-tengerig és a Meotisz tóig. A második legendában szereplő Herkules oroszlánölő ugyanaz.) Keleti eredetű szokás volt. J) Hadisten kardja. akiket a görögök szkítáknak neveztek el.) Lipoxais. nemzeti hősök és az Olympusra térnek. Arpoxais és Kolaxais neveknél a "xai. Nagyon megnövekedett ez a nép és neves királyaitól a Sacan (Soka). Targit avar követ (görögösen: Targitios) neve viszont a törökből megfejtve: elszélesztő. áttelepítették lakosaikat az Araxes mellé Sauromatian néven (Szarmata). Az isteni házasságból született Szkítes minden "előtte élőknél sokkal jelesebb volt". A szkíták hatalmát kiterjesztették Thráciáig. az Ari-alpian (Arya Aswa) és sok más nép származott. mint a régi Buda (Budha) feliratok. Feleségeik pedig ősanyáik egy-egy népnek. A katiárok neve a mongolban: "clzoiau" vagy "khoitu" annyi mint: "mögötti. Magukat a "földszülte szűz"-től.

Herodotos az ősi szkíta kardkultuszról írva ezt mondja: "Mindegyik kerület egy régi vaskardot állít föl és ez a képe. Anonymus (III. Hunor és Magyar ősatyák népe. A Napisten koronás saskeselyű képében testet öltve. kit Álmosnak neveztek. japánban turu = daru. hogy méhéből folyam eredne és ágyékából dicső királyok származnának. melyet tulajdon pajzsán szokott volt hordani. a föld szépséges leányával. Ebből a legendából tehát megfejthető a következő ősi hagyomány. fej. Ilyen az ősi szanszkrit Kalahansa.) az ősi hagyomány vagy források alapján az Árpád dinasztia származását már a középkori kolostori felfogás szerint átdolgozva. Isteni jelenetről nevezték pedig Álmosnak. Azonos ez a japán hagyománnyal. így adja: "Ugek . valószínűleg Álmos és Árpád viselte és használta (Fettich Nándor véleménye). s úgy tetszék előtte. Istentől és a föld szépséges leányától származó első fejedelem azonban népének atyja is. kitől egész népe származik. koronásfejű madár vala ábrázolva. Emesével (feminim állatnév: szarvas. Az ősperzsa Amru vagy Sinamru. kitől nemze fiat. Emesu nevezetűt."∗ Ezt a címert később is használták. Méhéből eredő nagy folyóból (Etil vagy Atil. (Kingsmill.) K) Az égi szármarás legendája. mely a világot sujtja. Valószínűleg átszármazott hún hagyomány.A vezérek kincstárában őrizték a Hadisten aranyból készült kardját. a halhatatlan madár. vala Szkítiának valami igen nemes vezére. Ilyen a griff ma∗ Turul szó a mongolban turlak = holló. mely mintha alászállva teherbe ejtette volna őt 107 A legenda alapja visszaemlékezés arra az ősi időre. hogy közvetlenül a honfoglalás előtt Kiov (Kiev) városában megrendelésre készítették és valamelyik vezérünk. őz. de nem a maguk földjén. Attila) nagy királyok. Toghrul bég hún-fajú szeldsuk török "a húnok királyi törzséből". ki nejéül vevé Dentumogerben Eunedubeli vezér leányát. a föld reng. a német császárok koronázási kincsei közé került és ma Bécsben őrzik Nagy Károly kardjaként. Mert ezt a címert hordták volt magukkal a húnok mindig a hadban Gyeics vezér idejéig ." * "Csillag hull. én vagyok a pöröly.. nemzetségek erednek. . tehát a fejedelem és népe egy nagy család. A kard csodálatosan szép ötvösmunkája azonban arra mutat. ki a mitikus fáról a minden hasznos dolgok magvát tartalmazó gyümölcsöt rázza le.. E kardot Salamon király édesanyja. elajándékozta. tehát népvándorlásra céloz." (Turóczi.) Toghrul (szétmarcangoló ) = Turullal egyező szó 108 . Erre az isteni (vehiculumra) megjelenési formára Kézai azt mondja: "Ethele király címerén is. a Parabrahm. mert Gizella királyné passaui sírkövén is glóriás sas van. a tér és időből származó madár. melyet magyarul turulnak hívnak. . a King-li. A törők-fajú népek turulja sast jelent. E kardnak évenként áldozatot hoznak marhákban és lovakban". amikor a hún fejedelem. A japán és a kínai császárok is az "Ég fiai" és népük egységes eredetű nagy család. de nem a maguk földén sokasodónak meg. koca) egybekel. az "Ég fia" volt. A kínaiaknak is volt ilyen szent kardjuk. a nagy idővel előbbi Mágóg király nemzetségéből. a senyü (san-jü) címe. mivel terhes anyjának álmában isteni látomány tűnék föl saskeselyű képében. Hamsa vagy Hansa (hattyú) már a megnyilvánult Brahm (Isten). amelyet az ősmagyar legenda Attila kardjának tartott. Németországba menekülve. Az istenség megjelenési formáját minden ősi vallás szárnyas lényként képzeli el. Leszármazottai az Ozmán törökök.

Romulus. őseit az istenségtől vezette le és még ma is "Isten kegyelméből" veszik hatalmukat a királyok. Erdély címerében a kék égen ragyogó nap és növő hold között fekete sasmadár száll le a földre. az első király is isteni származású volt. Minden ősi dinasztia. Szt. A császári Rómában megcáfolhatatlan hittétel volt. . Fiának. királynak Közép-Indiában Gwalior várában. kit az Ég emelt a trónra". a "Világ pörölye". a fekete (déli) hún. emiatt testvérharc tört ki és Attila Budát megölte. kiket az Ég ormairól támogattak". i. finneknél a búvárkacsa. "Isten Ostora". rokonsága és a hún nép fő-emberei mind török nevet viselnek. Majd az Orkhoni feliraton ezt olvassuk: "Én az Istenhez hasonlatos égi szülött türk Bilge kagán . Attila is az "Ég fia". "Két mássalhangzóból álló kezdődő hang kezdetleges szóban nem alakulhat. Kézai az ősi hún hagyomány alapján Attila testvérét Buda néven nevezi. Buda név a magyarságnál általánosan használt név. Attila testvérét. médek és dákok királya. aki az európai hún birodalom összeomlása után keletre költöző húnok egyik ágával Indiát elfoglalta. A kazárok kagánjára pedig isteni származása miatt halandó ember rá sem pillanthatott. az "Ég fia". m. Mundzuk (Bendeguz) fiát. mivel ezek kiejtése török-tatárnak merő lehetetlenség". Nap és Hold istenek leszármazottja. vagy a Buda név elferdítése az Attila katonaságához tartozó idegen germán és más nyelvű népek nevén. Ősi Iránban is a ragyogó nap és hold között lebeg a fekete sas. anyámat. Nézetem szerint a napba néző sas. hogy a türk nép ne menjen tönkre és hogy ismét néppé legyen. – mondja Vámbéry (Húnok és Avarok nemzetisége). Történészeink alap nélküli mesének tartják az egész legendát Buda nevével együtt.) L) Buda név ősi hún hagyomány. 109 naphoz hasonló jelvényt vittek előtte és népe csak arra tekinthetett. a nagyhírű és nagy fényességű Toramána" néven. Ha nagyritkán testőrei között kilovagolt. Az ősi hagyomány szerint Buda Sicambriát a maga nevéről nevezte. Ezt a címert a székely hagyomány Attila címerének tartja és ezt Kézai fent idézett szövege is erősíti. . ha Ázsiában." "Amidőn fent a kék ég. Ott találjuk e nevet az erdőelvi Gyulák fejedelmi családfáján. Történészeink görcsösen ragaszkodnak e névhez. Másik helyen ezt olvassuk: "Odafent a türk ég és a türk szentek így határoztak. (V.) A dunai bolgárok fejedelme is az "Istentől beiktatott khán". Bleda névnél török nyelvtől elfogadható megfejtést adni nem tudnak. Elteris kagánt és Elbilge katunt.) Mao-tun hiung-nu fejedelem címe: "a nagy senyü. felmagasztalták atyámat. Fiának címe pedig: "A hiung-nu nép nagy senyüje. Zeusnak hatalmát az égi sasmadár személyesíti meg. ö. majd "a királyok királya Toramáni Sahi Jau nagy király"-nak nevezik. keresztényeknél a galamb.dár. 485 körüli időből két kőbe vésett felirata maradt. humyn kagán és Istemi kagán". (Deér J. Az ugor nyelvből alakult magyar nyelv sem tűri az ilyen mássalhangzó torlódást. J. Európában vagy az afrikai kontinensen uralkodott is. lent a fekete föld megteremtetett. amelyben "a dicsőséges. Ezért a császárok temetésénél az istennéválás apoteózisának kifejezésére sas repült fel a meggyujtott máglyáról. (Megfejtésük: a testet öltött Isten a Nap és Hold dinasztiák alapítója. mégis Buda neve maradt fenn. Attila családjából származó Toramána-nak. Mihirkula hún. hogy az istenek atyjának. a kettő közé pedig az emberek megszülettek. aki a Hadisten kardját kezében tartja és ezért a Világ nyolc tájának ura. a naptemplom előcsarnokában van a felirata. Ist110 . "Világ félelme". noha Attila egész családja. az emberek felett úrrá lettek ősapáim. S a húnok. az arab anka madár. Priscos rhetor Bieda (Blédas) néven említi. Modi: A húnok ősi történelme. kinek az Ég és Föld adott életet és akit a Nap és Hold helyezett méltóságába". Attila a székvárosát azontúl Ethele városának hivatta. Ez a nap dicsőítésével kezdődik és ott Mihirkula "a földnek páratlan becsülettel bíró ura". ki az uralkodásban osztályostársa Attilának. – Felfogásuk téves! Bleda vagy elírás.

) Itt. turáni eredetének tudható be. Így a Hunza vidék nevei közt van Budalesy falu. per. per. művében állítja.∗ Az ugyancsak Sakadvipából bevándorolt Buda (Budha) a Hold dinasztiát alapította. Ar-budát (Mont Abu) márványból készült híres ősi hún templomáról ismerjük. – Buda helységnév volt Moldovában is. Melich János kutatásai pedig bebizonyították. kötetéből Gótaura Buda (angol helyesírással Buddha) származására vonatkozólag egy verset közöl. hogy Gautama Buddha Shuddhodana fia (ejtsd: Gótaura Buda Sudódana fia). a szókezdő "Gy" betűben. akik a Kelet-Turkesztánból előkerült száka nyelvemlékekre ráfogták. Újabban voltak olyan nyugateurópai csodabogarak. Zala vm. – Budatelke. Marwár és Amber urai) származtak. e. A fekete Khus. – Budatava. Kusa-tól a Kushiták (hachhwahak. hogy az erdélyi Gyulák udvarában a bolgár-török nyelvet ismerték. a hegyek között élt és tanult Kőrösi Csorna Sándor. – Budapest. a Sakya törzs ura. India hún telepedési helyein is gyakori a Buda név. "Én Shakya. az Európában és Indiában szereplő húnok.) Buda szabados (266. Gyula fejedelem fia Bwda. ö. ahol fájdalom nincs. jelentése: szkíta. per. Unokatestvére Ardzsurla. a Hunszer (Hun föld) tartományban. stb. hogy Buddha azon képessége. kinek fiaitól: Lara-tól a Laríták (Newári Ranák).) stb. Ilát vette feleségül. Az ősi indiai szentírások. – Budai-út. Arra tanitom őket. Marcus Dods: Mohammed. ∗ M) Buda (Buddha) szkíta-hún eredete. Gótama Buda királyfi a turáni fajnak legnagyobb értéke. Igy: Budafa. Bolgár török bélyeg van magán a Gyula néven is. hanem turáni fajú volt. Veszprém vm. Buddha and Christ c. azaz Chagataj. e. Buda másik leszármazottja Uru és ennek fia Babru. Beszterce-Naszód vm. v. Ma 500 millió ember vallja az ősi igéket és imádja Budát. Buda Ikshwaku nővérét.. mínt a Bhagavat és Agni Puranak szerint Manu fia Ikshwapu. 1500 körül.). 1. mi módon lehet felszabadulni E földi testben lévő életünkből" Shakya tibeti neve Budának és az óperzsa Sáka szóból ered. Ez az ország határos Tibettel. Az emberi lényeget oly hitben oktatom. Fővárosa Ayodhya. Buda 58-ik leszármazottjában.. Kr. Kr. kinek Tétény honfoglaló vezér szépatyja volt. E rendszer ugyanis a hindu szellemet teljesen megkötötte.) Buda küküllővidéki lakos (325. – Budaháza. szittya nemzetből való vagyok. Budakeszi. per. – Budafok. 57-ik leszármazottja Ráma. Sahadwipa-ból (Sakataj. Ezek a Buda vagy Hold-faj leszármazottai. isteni filozófiája már 2500 évvel ezelőtt hangzott el és azóta az emberiség nagy tömegei éltek azzal. – Budajenő. E két nagy dinasztiát kb.ván unokatestvére. Csak egynéhány bizonyítékot hozok fel az alábbiakban. 2250 évvel alapították. kinek fia Nimród. A buddhizmus e faji rokonszellemet követve. ő az emberiség csodálatos virága. Mely elvezeti őket oly hazába. – Budaörs Pest vármegye helységnevei. az Angadesa királyság alapítója. lakosai magukat Hungiák-nak nevezik ezek a kínai írók hiung-nu-i... Kőrösi Csoma Sándor a Kah-Gyur tibeti könyvgyűjtemény II. Szeplőtlen családból születtem. Buda szolnoki várjobbágy (253. Buda szent tanításai. m. hogy azok "észak-árja" nyelvcsoportba tartoznak és Buddha és családja is árja. Ung vm. Dods továbbiakban kifejti. nem árja. Buda a tatárjárás előtt szerkesztett Váradi Regestrumban is gyakran előforduló név. – Budakalász. az Úr Krishnában Vishnu isten testet öltött és ő lett az indus nép Megváltója. így: Farkas Fia Buda (126. Buda általános helynév az országban. kinek 34ik utóda Anga. hogy fel tudott szabadulni a kasztrendszer előítéleteinek hatása alól. terjedhetett el főleg a turániak között. 111 112 . görögösen: Szkítia) Indiába vándorolt és a Nap-dinasztiát alapította. (Tod id. ítéljen az olvasó.

melyeket a mester neki mutatott. mint mi. hogy mi az ő akarata? Erre ő azt válaszolta. 4. Ugyanahhoz a fajhoz tartozott. Dunbar (India története. vagyis fehér hún volt. hogy Közép-Indiában a Ganges partján történjék. Tibeti nyelven két fontos munka szól Shakya életéről. művében azt írja. W. hogy dúsgazdagok voltak s pompás lovasszerszámaikkal és bútoraikkal tűntek föl... lapján. hogy Shuddhodana királyi családjában akar testet ölteni. mely jelenleg Rádzsputana és Gudzsarát. hogy a szkíta törzsek egyik csoportja. Reiche des Altertums" szerint Buda népe és törzse szkíta volt. A szóbahozott népek és uralkodók a következők voltak Ujja-Yani. W. ez juecsi. Mathura. mivel a család nagyhírű s tiszta erkölcsű és ivadéka az ősrégi uralkodóknak . 5. Hunter: Az Indiai birodalom c. hogy a Boddhisatva (Shakya) a földre szálljon. Önként előszámlált hatvannégy különböző betűrendet. Vaishali vagy Prayaga a lichabi nemzetség Kushambhiban. mások más uralkodó családot javasoltak. de mindegyikre nézve valami kifogás történt. Radzsagriha országban. közöttük említette a yavana és a hún∗ nyelvekét is és előmutatta a betűk alakját". 6. Itt külön hún nyelvről beszél az indiai forrásból fordító tibeti munka. Az alábbiakat Csoma közreadta az Asiatic Researches XX. művében írja: "A nepáli Newarok közül egyesek azt állítják. A Shakya nevet három különböző nemzetégre alkalmazták: Shakya Chhempo.2. Egy része ezt. amelynek fővárosa Vaisháli Prayága. "With Mystics and Niagicians in Tibet" c. "A Tushitában Lakó Istenek miután beleegyeztek abba. azon tanakodtak. kötet 2. vagyis a mai Allahabád volt. megkérdezték Shakyát. Indián belől "felszívódtak abban az országban. körülbelül 250 évvel. 113 114 . Beal püspök (Hium-Tsiang) szerint Buda korában Indiában nagy szerepet játszó nyolc rokontörzsből való államszövetség egyike Buda törzse volt. Berlinben 1939-ben kiadott "Urgeschichte der Menschen. hogy első királyuk Nya-Khritsan-po litsabiak nemzetségéből származott. hogy legkisebb oktatás nélkül máris tudta mindazon betűket. melyet leigáztak és letelepedtek az igazi Kshatriyák közt azon a területen. Hastinapurában a pandava nemzetség. Shakya Litsabi és Shakya Rikhrot-pa hegyi törzsre. ami pedig bennünket illet. e. Alexandra David-Neel egy párizsi francia nő. Kr. Nem lévén képesek megegyezni maguk között. az utóbbi úgy találta. 7. mi ugyanahhoz a fajhoz tartozunk. Frühzeit der Völker." "Amint a gyermek (Shakya) tanítója elé került. hosszú ideig élt Tibetben. a másik törzs a Vaisaliak törzse. de a néposztályt és családot illetőleg a vélemények különböztek. aki a párizsi Sorbonnen tanult és a bruxellesi Universite Nouvelles tanára. akik között Buda (Buddha) született". Litsabi egy nemzetség neve. a Saka-törzs leghatalmasabb nemzetsége után elnevezett kerület". A tibeti írók azt állítják. mint a kínaiak". Sokszor említi a Kah-gyur és a Stan-gyur és azt mondják felőlük. hogy Buddha szülőföldje Nepál. a Kahgyur gyűjtemény Mdo osztályának második és 26-ik kötetében. "a feltevések szerint északkelet felé vette útját a Ganges völgyében és ennek elágazása Kapilavastu sakyái. Buda szkíta-hún származásáról és életéről beszéljen azonban az alábbi szanszkritból fordított tibeti munka. aki a Shakya nemzetségből való s székhelye Kapilavastu. 1936) szerint: "A fehér húnok világos bőrszínű faj volt". még pedig azért. Tehát Buda beszélt és írt őseinek hún nyelvén. rész 285. ∗ A Budának = Megvilágosodott-nak nevezett Gótarca királyfi (a Shakya = szkíta) Litsabi hún nemzetségből származott. Shravasti Kosalában és Badsa Radzsa-család. 3. hogy hol testesüljön meg. mely nemzetnél és családban ? Arra szavaztak. mely országban.

Noé fiának. hogy egybegyűjtse azokat viadalra. mint felhő." A szír monda írja: „hogy mögötte a hunok tanyáznak s királyaik Góg. Gómárokot. század elején ott éltek a Kaukázus lábánál. 115 Abulgázi Gumár-nak írja Jafet fiát. aki hosszú és nehéz yóga-gyakorlatok után felismerte a szenvedésektől való megváltás útját és igy Budá-vá lett. Gógot és Mágógot. Szent János (Jelenések k. Közöttük elevenen élt a kínai 116 . A népvándorlás előretörő hullámai azt a hiedelmet keltették Nyugat-Ázsia déli népeinél. Nagy Sándor védőfalát és érckapuját Abu-1'Faradzs (szül. X. A gógokat. A felfedezőút Kr. Góg és Mágóg ivadékait "Nagy Sándor szír-keresztény mondája" szerint a Dariel-szorosban kovácsolt vaskapuval Nagy Sándor elzárt a dél felé való betöréstől. Keleti források alapján Szt. Mágóg és Naval. melynek nyelvét nem tudod és nem érted mit beszél? Tegze olyan. górarenusokat Georgia őslakóinak tartja Németh Andor (Pesti Hírlap. Elfoglalván a földet. Kubán és a Kuma vidékén élt magyarság között járt. a napok végén. 8. Jeremiás és Szt. kiket a görögök galatáknak neveznek. Az ő előtörésüktől a világ végét prófétálta Ezekiel. a kozárok és a többi hún-törökfajú népek. Kik voltak Góg és Mágóg ivadékai? Flavius Josephus (Kr. 840-842-ig tartott. Góg népe Jeremiás szerint (V. János apostol. ősidőből való nemzet. 37. Szallam beszámolója alapján Ibn Kordahbeh és Edriszi arab történészek feljegyezték a híres útat.) "kemény nemzet. akik már a Kr. saját nevük után nevezik a népeket. Bő ismertetőt és feldolgozást adott dr. XX. hét fia volt. Ázsiában Tamais folyójáig. Mágóg pedig a tőle elnevezett Mágógokat alapítá. Gómár alapító. V. ahol az ősi derbendi fal húzódik. Góg és Mágóg fiai lovasseregeinek félelmes híre rettegésben tartotta a klasszikus ókor és a keresztény korai középkor népeit. legmagasabb fogalom. Jeromos és Szevillai Izidor írnak a húnok előretöréséről. Áthaladt rajta és mivel egy mesés nép ellen emelt nagy falat keresett. Jafet fiainak királyai". Európában pedig Gadesig (Cadix) laktak. mint a tenger fövénye". 1226) a Kaukázus (Kafsak) vidékének völgyében épült Kapukkapujának (Bal-ul-Abwab) nevezi. beborítja a földet. Szallam tolmács Szamarából észak felé utazva. Al Yathik-bilkih szamarai kalifa álmában nyitva látta ezt a kaput és a valóság megismerésére egy tudományos expedíciót szervezett. elkerülte a kaukázusi Dariel-szorosban épült Bab Allan (Alán-kapui nevű ősi várat és a Kaukázus hegységnek a Kaspi-tenger partján fekvő derbendi szorosán kelt át. A nagy nép és temérdek sereg. hogy Szallam tolmács néhány évvel a lebediai magyarságot ért bessenyő támadás előtt a Don. Körülbelül ugyanígy ír a szír Efraimnak tulajdonított "Sermo de fine extremo" is. mindnyájan vitézek".) róluk ezt írja: "Jafetnek. hogy Nagy Sándor híres kapuja nyitva van és azon át törnek előre Góg és Mágog félelmetes lovashadai. ez az ősi hún név ma 500 millió ember előtt a szellemi hierarhiában elérhetett legszentebb. Bendefy kifejti. Ezek a Taurus és Arán hegyétől kezdve. Bendefy László: Szallam tolmács küldetése Nagy Sándor falához c. Jafet fiai az előbb kifejtettek szerint szkíta-húnfajú népek. N) Nagy Sándor falat emel Góg és Mágóg fiai ellen. A Genezis (X.). Buda. mint a nyitott sír. melyet azelőtt senki sem lakott. kiknek száma olyan. 4. kik magukat szkítáknak hívják". Jelentése: Megvilágosodott (öreg. u. 2.) szerint "elcsalja a sátán a föld négy szegletén lakó népeket. u.* Az indiai titsabi hún törzsből származó Surlódana király fia volt tehát Gótaura.) Jafet fiainak mondja Gómert és Mágógot. nemzet. bölcs). – szól Ezekiel látomása. művében. A 30 nyelven beszélő Szallam tolmács volt az expedíció vezetője. u. ezért a kínai Nagy fal irányába utasították az ősmagyarok. 1931. Amint Anonymus mondja: "Kiket Nagy Sándor bérekesztett.

e. És felvonulsz népem. A zsidók BethSanja Saul idejében még a szkíta kanaaniták városa volt. ellenben megújította Naoshisvan perzsa király (Kr. hogy Góg nemzetségéből "egy hún király jön el a Dariel-szorosból. aki Isten parancsára uralkodni fog a földön". Így tehát Nagy Sándor híres kapuját nem a tibetiek ellen. Te eljössz helyedről. elején Nekhó egyiptomi fáraó ellen indult egy szkíta csoport. hogy Nagy Sándor birodalmának északi határán húzódó erődrendszerébe tartozott. 240 körül ezt írja: "Philoteria ama tó mellett fekszik (Szíriában). művében ezt mondja: "A galileai lakosság nagyon kevert volt. valamennyien lovon vágtatók. hutalmas méretű kula”. azon napon. behatol Indiába és az Indus folyóhoz közel Unraszárnál eléri végcélját. Tibetiekről végül nem irhatolt Mózes és nem prófétálhatott Jeremiás. Az ő idejében már a kaukázusi Kuma folyó vidékén ott éltek a magyarok ősei. a megváltót Góg és Mágóg szkíta népéből várták. mert az örmény írók húnbástyának és Hunivárnak nevezik ezt a kaput. egyezően és kifejezetten egy szakadékot kitöltő érckapuról és falról beszélt. "a.. Herodotos szerint Kr. János. nem tudjuk. u. 327 körül megépített kapujának tart. 531-579) . tudd meg. E vidéken megtetepült szkíta népből származott József és es. a Taklamakán déli részén áthaladva. Ez még az ősi próféciák ismétlése. majd visszafordul. Góg szkíta nemzetségéből született a Megváltó. szemük láttára!" "Nagy Sándor szír-keresztény mondája" is azt tartja. Szallam tolmács a "Nagy Sándor szír keresztény mondó"-jának megfelelően. Az ilyen vegyes népességű vidéken egyáltalán nem volt ritka a zsidósághoz való megtérés". beborítva a föLdet. Bendefy feltételezi. Azonban az unraszári Bárhegyen Nagy Sándor nem épített se kaput. ami lehetséges. észak legvégéről. 14-17. jelentése: korlát) és a vaskapu. e. Renan Ernő: Jézus élete c. A zsidó próféták az eljövendő Isten fiát. Góg. a Táborhegy alján. Ezekiel és Szt.aládja és az Úr Jézus. neve Buzghal Khana = kecskeház. Derbend város és Khuzun között van a hites Kohlugu-szoros (ez mongol szó.) Jézus korában sok nemzsidó lakott itt.) látomása így szól: "Azért prófétálj. VII. ahol a Jordán nevű folyó beleömölvén. Pontos ismereteik voltak annak nagyságáról. te és sok nép veled. (Gelil haggoym = pogányok köre. midőn szentnek bizonyulok általad. ember fia és mondd Gógnak: Így szól az Úristen: bizony. Izrael ellen. E kulát senki sem hívhatta kapunak. mint felhő. Ezekiel próféta (XXXVIII. hanem nyugatibb vidéken.Nagyfal tudata. A rómaiak idejében gazdag volt e vidék. hogy minden népek megismerjenek engem. A napok végén lesz az. A tibetieket senki sohasem nevezte Góg—Mágóg szkíta népének. midőn az én népem elbizakodottságban lakozik. még kevésbé falnak. Ő ugyanis országhatárainak a húnok által veszélyeztetett részein hatalmas erődítményekkel elláttott falakat épített. akiknek birtokában volt a derbendi vaskapu. hogy a felfedező út iránya a következő volt: Szallam a Volgán és Belső-Ázsián áthalad és An-hszi-nál eléri a kínai Nagyfalat. amikor ráhozlak az én földemre. se falat. nagy nép és temérdek sereg. művében kif ejtette. óh. A szoros keskeny. ismét kiömlik a rónaságra. 117 118 . amint ezt Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus c. Egyrészűk Palesztinában viszszamaradt és Galileában Scythopol nevű várost alapították. sz. Kaukázustól Belső-Ázsiáig oly jól ismert. mint ahogy a tartomány neve is mutatja. hanem csakis toronynak. az odavezető útról. az úgynevezett szkíták városa körül". e. hollétéről és Szallamnak erre vonatkozó útbaigazításokat adtak. amit Bendefy Nagy Sándor Kr. néhol alig öt láb széles. Az itt épült erődítményeket ki építette. hegyen épült toronyerődben kell keresnünk. az egyetlen ősi erődítmény. Polybius Kr. Itt Stein Aurél egy régi erődöt fedezett fel. hanem amit Stein Aurél e helyen felfedezett.

122. 1. úgy ősi pogányeredetű szavak és a Mazda hittel kapcsolhatók egybe. Sopron vármegyében Kisgógánfa községek nevében. ) Ez a vidék pedig Kurzán vezér szállásbirtoka. orsz. Anonymus Góg és Mágóg nemzetről írt és Szkítia első királyának Mágógot. Kölcsey Dezső: A Kölcsey máskép Szente-Mágócs nemzetség.P) Góg és Mágóg magyar nemzetségei. Szente) néven ismeretes. mert a nemzetség egyik ősi birtoka Pomáz és Kaláz között Szempte (Zempche. E nemzetségnek a Kaukázus vidéki ősi hazából való származását elfogadhatjuk.-ben. Kurtán vagy Kurgán (Korczán)⊗ Hóman Bálint szerint Árpád fejedelem fia (Turul. Hunor stb. hogy főpapi család. Kartal. Királyfikarcsa. Kurzán. A Szente-Mágócs nemzetségnek családi vonatkozásai voltak az uralkodó Árpád dinasztiával és az még keleten szövődött. I. Zala vármegyében Gógánfa. Csongrád és Gyula környékén az elterjedt magyar családnevek közé tartozik. D. 15. Magóc nemzetségnévvel együtt jár azonban a Gug (Góg) név is. k. Kulchey de Gug fia Konrád 1267-ben a pannonhalmi apátságnak ingatlanokat hagyományoz (Oklevél az apátságnál. 1930. Szempte (cempte) zend nyelvből származik. Etele név az eredetre mutató. mint Amadé-Karcsa (szlávosan: Amadeovske Korcany) Komárom vm. amennyiben a Szente-Mágócs névből származtathatók. Attila király várát kapja és szállásbirtoka Árpád törzsének szállásbirtokát északról mintegy védőn körülveszi. II.) szállásbirtokába esett és az ő őrzésére volt bízva a Pomáz határában Kartal dűlőben lévő kultuszhely őrzése. amint ezt a korai középkori magyar törzsökös családoknál gyakran tapasztalhatjuk. A későbbi krónikaírók fejedelmi nemzedékrendjén Góg és Mágóg neveit nem találjuk.. poroszló a Templomos lovagok perében. Anonymus szerint Kurzán atyja Kund-Kündü = fejedelem. származnak le. Szent István még az esztergomi templomának Porta Speciosa kapujára a Turult kifaragtatta. Lehet. A Kende családnév pedig a Kazároknál és az ősmagyaroknál méltóságnév. Karcsa Zemplén vm. Kartal = Sas. rajta egy régi erődöt. évi egyik okiratban említett ordasi erdő. Karcsava pedig Ung vármegye kisközségei. Nagykőrös tanyavilágában is feltűnik ez a név Gógány helynévben. vagyis Etele hún királynak. Kurzán fia Kartal (= Sas). Kartal vagy Turul az Árpádok címere Szent Istvánig. Kund. A SzenteMágócsok között több a Gug-nevű és a békési ősi birtokukon. jelentése szent.) említi. Az Árpádház Soltszéki birtokán is van nemzetségnek birtoka. 93. Ettől a Mágógtól származik szerinte Móger nemzet és Attila. Pannonhalma alatti Gug-puszta 1231-ben Gug község volt. a fejedelem címe. Zeente-Magoc nemzetség nevet már egy 1145-ik oklevél (Fejér: C. szent állatja. A Szente-Mágócs ősi nemzetségünk őrzi ezeket az ősi neveket. kitől a kartali és sülyi Etele család származott. Az ősi mítosz szerint a dinasztiát alapító Isten megjelenési formája. várat. t. század közepéig) szerint – Anonymusra támaszkodva – e nemzetség Ond vezértől származik. Endre poroszlója.) (V. f. Kurzán-Kurgán vezér neve Halom szóval egyező és Attila király városától (Buda) – Százhalom-ig kap szállásföldet. Etele hún-turki nevek. Göncölkarcsa. XXX. és Etrekarcsa Komárom vm. az 1229. Márknál és Turóczynál Jafettől Thana. ⊗ Kurzán neve lehet Korhány vagy Karsa. amelyet. mert Karácsonyi János (A Magyar Nemzetségek a XIV. Jafet fiát mondja. Zente. mellette van Zenthe puszta. E nemzetségből fakadó Kölcsey-Kende-családok őse: Kölcse vagy Kulche neve pedig rajta van a fejedelmi nemzedékrenden is. 119 120 . mert némelyek szerint Szente-Mágócs a Szent-Mágus jelentésse1 egyező. Gugi Márk 1233-óan II. községek neveiből is következtetni lehet az ősi név kiejtésére.∗ (Csánky: M. ∗ Ma Szentsó határrész. Gádoroson ma is több Gug-nevű család él. ö. A szent és mágus szavak. Tehát Attila-Etele királytól származó család. jelvénye Attilának.) Góg név Bihar. Nempróth. mint családnév vagy mint a nemzetség által lakott helység neve. visszatérő név. Kurzán várának neveztek. A győri ágnak tagja volt Gugi Benka 1216-ban. Mégis az ősi hagyományon alapul Góg és Mágóg neve. Sas.

mint az orkhoni feliratokat rovó "kök" török. öltözeteik színében. kiből az ő népe származott. A világtájakat az ősi vallás égi hatalmasságok (szellemek) felügyelete alá rendelte. melyben benne ragyogott Tengri kán (Isten) mosolygó kék arca. Kilenc lófarkas zászló a teljes nép jelképe. A napfénytől barnított. megpillantotta a határtalan tengert. a nap északi és déli útja a két legfőbb. Ezek a színek a szemlélődő nomád pásztor képzeletvilágában az égtájak sajátosságaiból nőttek ki. fehér hólepellel borított észak. szürke. Attila kardja) történt. "holdfajú" fehér népeivel. Ezek az égtáj színek törzsi jelzések voltak és a törzs elhelyezkedése szerint lófarkas zászlóikon. E színek megfejtése a négy fő és négy közbeeső világtájat adja és ily színnel jelölték a törzseiket is. A bessenyőknek Gardezi szerint zászlóik vannak és ezt a csatában magasra emelik. Konstantin császár feljegyezte a bessenyők nyolc törzsének nevét és annak legelfogadhatóbb megfejtését Győrffy György (Bessenyők és magyarok 1940. hogy az álmok időszakában a föld szépséges leányával egybekeljen és az isteni dinasztiát megalapítsa. A zsákmány után járó lovas harcos Ázsia keleti végén. Hajdan ez a Hadistennek szentelt karddal (v. hőségtől és tűztől feketére kormozott. Nyugaton lenyugvó Napisten. kék. Félték a jeges fehér halált. Ezek: fényes (fehér). nyolc zászlóal jból állott. Tél és nyár életmegnyilvánulásai. fekete (déli) kirgiz. hogy lefalja az égről az ezüstfehér holdat.) adta akként. a testetöltött Isten. mint akiket Szent János apostol a világtáj négy angyalának nevez. Az ősi telepedési formából fejlődött az égtáj szerinti megjelölés.Égtájak. ahol Csin császár Nagy Fal-a kezdődött. a többi szín a közbeeső égtájat jelenti. 121 122 . mint hún-turk törzsek nevei. kelet: kék. dél: fekete. bűvöléssel. Ilyen a kínaiaknál: a "fehér tigris. bíbor madár és azurkék sárkány". amihez 9-iknek a khán külön zászlója járult. zuzmarás. A színek: fehér. Türk népek színnel jelzése itt-ott előtűnik. arra leselkedvén. tarka. sötét "napfajú népei". legnagyobb jelentőségű égtájhoz kötődtek. veres tűzfényével vonja be az Ég tengerét és a benne úszó felhőket. galambszínű. hogy Belső Mongóliában a Csahar és Barga törzs szintén 8-8 törzsre oszlik és zászlójuk színéről kapták nevüket. hogy mind a nyolc név színt jelent. fekete. a szent Turul. ö. veres. hogy Attila "őrszemeit a világ négy része felé szétosztotta". fekete harcos. ősatya sátrát köralakban vették körül népének sátrai. Ime ilyen lehetett Ázsia ősi lovas pásztornépeinek képzelete. A világtáj négy nagy angyalát (szellemét) köszönti az ősi hagyomány alapján a koronázási szertartásnál a felkent király kardvágása. Végül felhozza Győrffy. Így fejlődött ki a zászlósúri méltóság. Az égtáj szerinti földrajzi elnevezésben fehér (északi) és fekete (déli) tenger ősi keleti emlékek. Egy fel nem bomlott török nép törzsi szövetsége égtáj szerint nyolc törzsből. sötétszürke. – "Sárkány és kígyó" az északi égbolt elsőrendű csillagképei és az ősi hindu hit "bölcseség négy rejtett Sárkánya" és az "égi Nagák" ugyanazt a fogalmat fedik. karakirgiz. a szétmarcangoló "fehér tigrist". ha arcát megmutartja. amikor a nemzetségfő. tehát fehér (északi) ogur. Észak: fehér. stb. tehát teljes nép volt és Árpád vezér joggal hordhatta a kilenc lófarkas jelvényt. fehér tengerével élt a nomád lovasok képzeletében. fekete. Ibn Fadhlon szerint a Khazar nép neve is egy égalj neve. tarajos hullámaiban ott csapkodott az "azurkék sárkány" óriás alakja. a "fekete harcos"-sal. tehát keleti (kék) török. a töröknél szandzsákbeység (szandzsák = zászló). A honfoglaló magyarság a kabarokkal szintén nyolc törzsre egészült ki. amiért Dzsingisz khán és a török szultánok 9 yakvagy lófarkas zászlót teljes méltóságuk jelképének tekintették. A világtájak őrzőinek ősi hagyománya kicseng Kézainak ama sorából. fekete tengerével adták a déli égtáj színmegjelölését. Ak-Ordu = Fehér horda és Kök-Ordu = Kék horda. kék és vörös és ugyanezek más-más színű szegélyekkel. a Hoo madár. Onnan jött el az idők kezdetén a "bíbor madár". szenesedett dél. nevekben. Ez a tenger telve volt veszéllyel. díszitéseiben is kifejezésre jutott. nálunk kis és nagy zászlós urak. A jeges. a saragur. nyugat: veres.

Egy évezreden át hű őrzője volt a magyar parasztság. hanem a csata napjáig törzsek és nemzetségek szerint vannak elszéledve". állandóan hadban járó népnek öltözékében is kifejezésre kellett juttatnia törzsi és nemzetségi hovatartozandóságát. De Bello Persico) . c. hogy a mult század közepén a még általános népviseletre vonatkozó részletes feljegyzés nem készült el. Ugocsa. A szűr ujja a végén kerekdeden varrott. amely az oda telepedett fehér magyarokról kapta nevét és fehér és fekete szűrt vegyesen viselte. Ázsiából hozott díszruhaviseletünk.. Szent István idejében Magyarországot Fehér-Magyarországnak. Ebből azt látjuk. subája. "megfordította a suba gallérját" (vagyis hűtlen lett fajához... n. Fischer Károly Antal 1888-ban (A Húnok és Magyarok) a szűrök színezésére vonatkozólag országos adatgyűjtést kísérelt meg. Jornandes a hunok keleti vagy Kaspi ágáról. kék. sopron-. Ezt a hadviselés elemi szabályai megköve123 124 telték. pro eo. "hasonszőrű emberek". quos Albos vocant.) azt hallotta. négyszögletes gallér lóg. Bölcs Leó bizanci császár írja őseink hadviseléséről: "sáncokba nem szállanak. ez alatt Erdélyt értette ("Stephanus etiam rex Ungriae hello appetens Ungriam nigram" . Bereg-. Ősi közmondásaink erre a törzsi. Ruháikon.és Máramaros vármegyék déli. zalamegyei és csallóközi bessenyő határőrök. törzsi elhelyezkedésére. zöld és sötétzöld színezéseket használták. ne vegye magára". – Erdélyt pedig Fekete-Magyarorszúgnak nevezték. A szűrt népünk minden közéleti. csuha. Ung-. mint a fehér hún ágról és a nyugati vagy urali ágról. 31. III. Az u.és Fekete-Magyarország. mint keleti és nyugati magyar törzsi megjelölés nem maradt fenn. Fehér és fekete magyar megjelölés a származásra és így a törzsi. A fehér és fekete szín azonban a két Magyarország külső megjelenésében: népi ruházatában fennmaradt. testszélességű. A törzsek megkülönböztető színjelzésére a fehér. Zemplén-. mint "kinek nem szűre. vílágoskék. a törzsnek megfelelő 8 féle színű díszítéssel. továbbá Abauj-. kiket fehéreknek neveznek" ("Post haec rex Persarum Peroses cum Ephthalitis Hunnis. veres. Helyrehozhatatlan veszteségünk. 536ban) és a góth Jornandes (Kr. Procopius így ír: "az Epthalita Húnok. a szűrön vagy subán gazdagon hímzett. hogy Fehér-Magyarországban fehér szűrt viseltek.. Erdélyben a kivétel a két Fehér vármegye volt. hímzéssel vagy reávarrott színes posztódísszel. fekete. Munkája hiányai ellenére is nagymértékű. u. a Gyulák népe pedig a fekete magyar törzsek voltak. Árpád magyarjai fehér-. Stein Aurél Akadémiánkon tartott székfoglalójában a jüecsi húnokat a fehér húnok egyik fajának említette.. A Fekete-Magyarország: Erdély viselete fekete (szürke) szűr volt. Itt is a törzseknek megfelelő 8 féle színtarkázással díszítve. quod populus eius est colore fusco velut Etiopes"). quae dicitur Alba Ungaria. még a legnagyobb hőségben sem. társadalmi szereplése alkalmával használta és nélküle házát el nem hagyta. vas-.és feketemagyarországi színkülönbségről is (írván: "in Provinciam Ungriam. továbbá Arad megye . mert ebből a magyar nép faji. hogy Fekete-Magyarországba akart hittérítés végett utazni ("audiví enim de Nigris Ungris" . mint fekete hún ágról irt. amit gazdagon díszítettek. szokmány) ősi. A kék és veres szín. szemés hajszínezésére. Északi és déli magyart jelentette és ebben az időben már nem vonatkozhatott a faji tulajdonságból is kifejezésre jutó világosabb vagy sötétebb arc-. . vagy posztóból kivágott és reávarrott díszek a fenti színekben készültek és a törzsek megkülönböztetési jelei voltak. Fehér és fekete húnokról írt Procopius bizánci író (szül. Nyírség. mosony. ad differentiam alteri Nigrae Ungariae. Szent István udvarában 1006-1007-ben járt Querfurti Szent Brunóról Ademar (Historiarum Lib. talán mert a törzsek korán összekeveredtek.. hátul hosszú.. mint a rómaiak. nemzetségi színkülönbözőségekre utalnak. továbbá a piros. magyarlakta vidékei (kabarok). 551. A honfoglaló magyarokról Nestor krónikája azt mondja: "azután (a bolgárok balkáni beköltözése után) jöttek a fehér ugorok és elfoglalták a szláv földet". Kivételt képeztek a pozsony-.. faji hovatartozóságra vonatkozott. akik fekete (szürke) szűrt viseltek.) Említést tesz a fehér. Magyarország és Erdély népe eredetileg 8-8 törzsre és ezek nemzetségekre oszlottak. úgyhogy tarisznyának használható. a korai telepedéseknek sok homályos kérdésére tudnánk ma választ adni. máshoz állt) stb. A szűr és suba (zeke. körül.R) Fehér. ).

hogy ez alatt fekete gyapjast kell érteni? S viszont nézze meg valaki egy magyarországi. ha erdélyi birkabőrről van szó. "A fekete húnok. Csekekáta. századbeli magyar festőművész falfestménynek három képe őrzi. a zalamegyei Turnicsa középkori templomában. A betelepedett nemzetiségek. Mert ruháik csak térdig érnek és ingujjuk is rövidre van 125 vágva. akár ezrekből álló birkanyájat s ritkán fog abban egy-két darab feketét. mint egy kis különbség a szókiejtésben s a ruházat színében. vagy tarkát látni" – írja Fischer Károly. Temes megye déli harmada és a volt Szörény vármegyei rész fekete szűrt viselt. bunyevácok. amelyekről rájuk lehet ismerni és meg lehet tudni azt is. kik voltak és hogy népüktől elszakadtak. mondván. Aquila János XIV. a negyedik Szalmakátai. együtt laktak az úzokkal és most is ott vannak. Melyik európai szűcsmester ne tudná. zsinóros ruhákban jártak. században ezek: Nagykáta. arra mutat. egyik ága azonban Szatmárba szakad. Boldogasszonykáta. A hagyományok ilyen csodálatos megőrzése mellett feltételezhetjük a következőket: a pestmegyei kátavidékiek határőrbessenyők voltak. Még a fehér vagy fekete főszínt és a magyar törzseket jelző színtarkázásokat is átvették. amazt.) T) Hogyan keletkezett nálunk a keresztény lovagkorban egy legenda? A mondaképződésnek egyik tanulságos példája Szent László király legendája a kun vitézzel. Így a Kapuvári. 126 . Az első képjeleneten a kunok betörnek a magyarok várába és az egyik kun vitéz a nyergébe emelt magyar lánnyal menekül. Csekély módosítással ők is szűrben. mint más népeknél is a távolság szülte. mint a nyugati végeken a horvátok és németek. azaz Árpád magyarjai közt egyéb különbség nem volt. Az ősi szokásokhoz való hű ragaszkodás következménye a több mint ezeréves népviseletünk fennmaradása. Ezeket a határőr bessenyőket az Árpádok telepítési politikája szétszórva juttatja földhöz. Káta nemzetség innen indul el. közép és nyugati része. Megvannak a jeleik. azaz Attila népe s a fehér húnok. ingujjuk sem lobogószájú. Szentmártonkáta. hogy levágták. A második képen árnyas fa alatt megpihennek és a kun vitéz a földön elnyalva. Szenttamáskáta. E legenda elbeszélő és hű ábrázolását. Karácsonyi János és Csoma József. a harmadik Kraknakátai. Egreskáta. erdélyi részeken a románok és szászok. midőn a bessenyőket földjükről elűzték. Ezeknek az erődöknek nevét Konstantin császár feljegyezte. a Káta uidéki bessenyők ma is térdig érő gatyát viselnek. A XII. Szentlőrinckáta. Ezt a szokást foglyulejtett és telepített bessenyőink is követték és ma is étnek vele. Az első fehér kőből épült. ö. a felvidéki tótok. hogy ily módon is mutassák atyafiaiktól való elszakadásukat”. némelyek közölök saját szántukból ottmaradtak. A nemzetség hadi és nemzetiségi jelvénye a hatküllős aranykerék. emezt pedig nyájaik gyapjának színe hozta magával. A harmadon Szent László a sereggel megérkezik és a kun vitéz a háta mögé ültetett leánnyal menekül. felvették az őslakó magyarság nemzeti viseletét. sz ötődik Szakakátai (Szaka = szkíta). fejét a leány ölébe hajtja. (V. Nem változott a betelepített rokon fajok viselete sem. ruthének és a délvidéki szerbek.délnyugati és Torontál vármegye északkeleti. Pest megye északkeleti részében 7 községet ülnek meg. de védekezésül hátrafelé nyilaz. Erre vonatkozólag egy eddig figyelemre nem méltatott adattal szolgálhatok. Bíborban született Konstantin császár írja a következőket: "Abban az időben. Ilyen ősi viselete Európa egyetlen népének sincsen. hogy a kelet felől jött bessenyőknek (patinák) a Dnyeper folyó menti határukon 6 váruk van. stb. mert ezer évvel ezelőtt Európa viselete csattokkal összefogott iepedőkből állt. akik a Bessenyő hazában a Dnyeper folyó menti erődítéseket őrizték. a második Tankátai. a hatodik Giaiukátai nevet viseli. S) Fogoly bessenyők ezer éve gyászban járnak.

kun fejedelmi ruhadíszt. Azonban mindenkor képletek mögé rejtették a történeteket és ősi tanításokat. Szibériában ősi Pogány monda kifejezője volt. "Középkori legendaábrázolásunk tehát a kunokkal kapcsolatban egy olyan képtípust őrzött meg. a róluk szóló népregéket tisztán csak a képzelet szülte. Megfejtését dr." "E szibériai aranyakat a tudomány a Kr. hősöknek. heroszoknak. amely a kunok őshazájában. Ezt róluk csak a XIX. Ezen isteni színjátékot Aeschylos valószínűleg Kr. legendának valódi történeti alapja is van. amelynek magas színvonalú ötvösmunkája képbelileg tökéletesen egyezik a fenti képsorozat második jelenetével. népvándorlási történetet őriz. mini a hellének.A falfestmény második. vagyis azoké. A dráma tárgya. hogy az emberiség öntudata ébredésének hajnalhasadásán született. Fettich Nándor régészünk adta. fejlődésük előmozdítói voltak. azoktól vették át az ókori görögök. A megkínzott titán az emberiség első isteni tanítója. Euphorion fia. Aeschylos. születése körüli évszázadokból származtatja. Turáni népek az emberiség tanítói Fajszármazási ősi turáni legendát dolgozott fel Aeschylos a "Leláncolt Prometheus"-ban. a nemzeteknek róluk szóló legendáit. hogy e nagy szellemek mitológiai történeteit. akik az ősi népek mitológiáiban szerepelnek. 1939. a legnagyobb görög drámaíró művészetének legérettebb alkotása a "Leláncolt Prometheus". nem Aeschylostbl ered. Ők a Seregek és Bölcseség Urainak megszemélyesítői az emberiségben. erdei idilljéről nem szól legenda. Minden ilyen mítosznak. és akiknek története maga az emberiség története" Téves volna azt hinnünk. e. akik az emberiség kiválói. Mert. kiknek kultuszára volt és van felépítve a letűnt és jelenleg élő emberek társadalma. (Jász-Kun kongresszus. VI. vagyis szentek uralma ez. 16. VILI. A mítosz szülői vagy őrzői turáni népek voltak. Mennyei emberek. Valószínűleg a kunok fejedelmi családjának egyik őséhez kapcsolódó történet lehetett a monda alapja.) Nagy Péter cár korában csodás aranykincset találtak Szibériában." Ősi ázsiai monda átültetésének és a mondák évezredes fennmaradási lehetőségének bizonyítékát láthatjuk e példából. A titán egyike azon óriásoknak. század minden konkrét tárgykörön kívül eső gondolatot tagadó szelleme állította. Történetében a megváltás isteni gondolatának legelső kinyilvánítását találjuk. heroarchia vagy hierarchia. hanem régibb. mint Carlyle mondja: "Hőstisztelet. a mítosz. Az isteni színjáték ősi fajszármazási. 127 128 . Kik voltak a Prometheus-drámában rejlő megváltás gondolatának megteremtői? Honnan kerültek ebbe az isteni színjátékba azok a mély. isteni tanítások? Feltételezhetjük. 460 körül írta és Athén színházaiban 2400 évvel ezelőtt játszották.

Eredetük az ismeretlenség homályába vész el. A sabásiai ünnepély a Mithrás misztérium egyik változata volt. emelkedhessen. Ő az. E helyre már a történelmi időt megelőzőleg finn-ugor népek költöztek.) A dráma tárgya: a félisten lehozta az Olympusról a nagy titkot. ki földi pályafutása után . Ott szenved ezer évig. A mai napig az Indust a Kala-Bagh vidékein Nil (kék) és Nilah = kékfolyónak nevezik. hogy a szkítáknak Herkulesük volt. hogy az emberiség lelki fejlettsége olyan fokra. Eustratios. a "tüzethozó" tehát a megszemélyesített Pramatha. a tűzisten fia. vagyis a svastika. Ió a holdistennő és az eljövendő új fajnak évája. életkereszt) a szent jel és szerszám a szent tűz gerjesztésére. sem a drámában feldolgozott titkos anyag nem volt a görögök sajátja. A nagy tanítónak "az emberek minden tudást csupán neki köszönhetnek". Arra vonatkozólag. a Hold fajnak. A vándorlás a Kaukázus felett a Volga és Kaspitenger mellett az Arimaspok országán át halad. Prometheust a Kaukázus hegységhez láncolják. hol szent Nílusnak édes hullámai sásos oldalon lezúgnak. máját Zeus sasmadara tépi. E szentségtelenítésekért Kronosz lesujtja és átadja Zeusznak. ahol az egyes fajok fejlődését adták elő. a Véda tűzistenével rokon személyiség. Aristoteles egyik görög kommentátora pedig azt írja. vagyis testet öltésének legendája magyarázza a nagy emberszeretetet. amelyben azzal vádolták.: H. aki a sabásiai misztériumokban a bölcseség kígyójának alakját vette fel. saját végzetes adománya alól. Aristatetes említi Ethikájában Aeschylosnak az Areiopagos törvényszéke előtt folyt bűnvádi pörét. Themis-Gea = a föld szülötte. tehát az "angyalok bukása". A kínaiak holdfajúaknak nevezték (juehti vagy juecsi) azokat a húnokat. Io tehát a hold istennője és az indó-szkíta-hún fajnak Évája. A görög Io (hold) és a kínai jueh (hold) egy jelentésű. hanem csak drámai alakban öntötte azt. majd Zeus villámától sujtva a Tartarusba zuhan. mely messze tájat a sors parancsa már lakul hagyó neked s utódaidnak". hogy az illető dráma előadásakor a botránkozó közönség halálra kereste Aeschylost és csak Dionysos oltára mentette meg. Cicero (tuscul. – sok néven egy alak". bilincsekbe verve. hogy az egyik drámájában misztériumok szent titkait elárulta. Azonban a legrégibb görögök az Indust is Nílusnak nevezték. Sam a misztérium. a szenvedő emberiséget. Ez a mai földrajzi fogalmainkhoz képest különösen hangzik. Prometheus Ió (Ea vagy Anahita)-nak. Promathi pedig Fohát. Mithrást. ősanyja.A leláncolt Prometheus dráma tárgya egyik titkos misztérium részét képezte. Aeschylos azonban Siciliába menekült. mint "egy közülünk való". a "sötét Epaphos"-t és ez a "fiú" fel fogja szabadítani Prometheust. az Ural folyó körül déli irányt vesz és elérí "a vízesést. Nílus vagy Neilos néven nevezi az Indust Nagy Sándor és Virgilius is. – s a Nílus-mező háromszögébe jöttél . Neve: "akinek jönnie kell" a "sötét Epaphos"Dionysos-Sabasius volt. (horogkereszt. hogy Prometheusból miért sugárzik a halhatatlan szeretet oly mérhetetlen mértékben a halandó emberek felé? A választ a tragédia adja: "Anyám pedig Themis Gea. a teremtő tűz rejtélyét. "a tehénszarvú leányzó" fiat fog szülni. származását és vándorlását. Ezért a jövendölésért a titán neva Prométheus = előrelátó. Herodotos görög történetíró bizonyítja. a Napot néhány ősi emléken Sabasius-nak hívták és a mísztalógusok Zeussal és Bacchussa (Bacchus és az orpheusi misztériumok is turáni eredetűek és Bacchus ősi szenthelye Scythogol volt) hozzák összeköttetésbe. amit a papok a sabásiai misztériumokban felfedtek. aki nem óhajtja azt. szkíta legendával állunk szemben.) és alexandriai Kelemen azt is tudják. hogy az Arg-ionok tájszólásában Ió holdat jelentette. ö. görög forrásokra hivatkozom. Herkules görög nemzeti hős szintén óriás volt. Blavatsky: Secret Doctrine. A latinban Lucifer = tüzethozó. (V. Quaest. Eustahius kimutatja. akik Kína határvidékéről Perzsia határvidékére költöztek. elő129 130 retudó. A Kaukázus szikláihoz leláncolt titán jövendőt mond: A Héra által üldözött Io. továbbá Herkulesnek megszületését megjövendöli. P. Szanszkritban promatha = tüzetgerjesztő szerszám. Prometheus. Mati a szanszkritban annyi mint megértés. hogy itt ősi és eredeti turáni. Felmerül az a kérdés. akit az összes szkíta törzsek tiszteltek. Az allegorikus titkos és szent misztériumtanítást tehát nem Aeschylos találta ki. hogy e drámája miatt szentségtöréssel vádolták meg a költőt az athéniek és halálra-kövezésre ítélték.

"aki egyedül merte megmenteni ezt a halandó fajt". A törökben adom = ember. Jánosnál (Jelenések II. szántani tanítja az embereket. Itt is értelem és érzék nélküli az ember.. Zeus. aki fiával. a Sabausiai misztériumban. amit teremtettem. "Prometheus volt a szkíták királya s nem bírván alattvalóinak élelmet adni. a bölcseség kígyója. aki Kr.. 7.. akit teremtettem. e. hanem szkíta eredetű legendával állunk szemben. hogy ne egyen az életnek almafájáról. ahol a népek származását legelvontabb módon tanították. mielőtt a tudás fájáról nem evett. Ezekkel az istenekkel szemben ott van Promptheus. hogy nem görög. A babyloni Enlil isten. A Fekete-tenger vidéki görög telepesek szkíta forrásokból hallottak bizonyos shámán északi népről. Vízözön által vízzé lesz ez a föld. akit a misztalógusok "előrelátó". de a megjelenő Herkules a folyót a tengerbe terelte. V. hogy Herkules megölte a sast. – Ádám és Éva neve is átvett. hogy egyék az élet almafájáról. hogy "Prometheus az emberek faját ne védje többé". – mennyire egyezik a héberrel. ősi pélvi nyelvű szentírások és legendák alapján. Amit azután a görög nép képzete átvett. hogy turáni eredetű. Ilyen óriás volt ama szkíta király is. amelyre határozottan azt mondhatom. Firduszi a Sáh-Náme époszában. Prometheust pedig feloldotta bilincseiből" (23. Az isteni megváltásnak az eszméjét fejtette kí a Prometheus-legenda. – Az élet almafája a görög mitológiában is feltalálható. ö. az a misztériumokban mély erkölcsi tartalmat nyert. Meglepő. Sziamek-kel elvész az Ármány küldte didet (gonosz) elleni harcban.félistenként az Olympusra került. Aeschylos maga is a Prometheus leláncoltatását és az egész dráma cselekményét Szkítia.. a föld első uralkodóját Kajurnorsz-nak nevezi. mikor az első emberpár a bukott angyal. Tudjuk. ki a szkíta földön uralkodol" (49-ik töredék). 515 körül élt. mint az első emberpárnak bünhödése bekövetkezett. Ezek az uralkodók a hegyek között laktak. – Allegorikusan: Szt. ahol egyszemű óriások őrzik az arany almafát. mert halandóvá válik. taníttatván bizonyos Teutar nevű szkítától" . a Hesperidák arany almafája és Herkules történetét. – akik mind turánok. ezzel is jelezvén. A misztalógusok ugyanis a homlok közepén álló szemet a szellemi látásra való képességnek vették. vagy a szumír Utnapistim. a földnek színéről" . Vagy a magyar Tündér Ilonamesékben. Alcaeus költő. de unokája: Huseng felfedezi a tüzet és tűzoltáron szent tüzet gyujt. mint ahogy kezdetben volt és én egyedül maradok Osirissal". oktatását elnyerték és jelképesen éltek a tudás fájának gyümölcsével. szintén énekelt a szkíta herosról ekként: "Achiles. akiknek révüléses látóképességükből és ily állapotban való emberefeletti megnyilatkozásaikból. aki az egész emberi fajt "hőn kívánta kioltani".. hogy Adám és Éva bibliai bűnbeesésének históriája szumír eredetű és a zsidók babilóniai fogságuk után hozták magukkal. Ezt a vidéket Zajti (Magyar évezredek) a Kaukázus vidéki Kur és Araxes vidékére teszi és őket szkíta királyoknak veszi. innen keletkezett a mese. mint pl. Vagy ott van a bibliai Noé. amely az Isten paradicsomában van". hogy a nagy tragédiának eme gondolatai: "Zeus hőn kívánta kioltani" az egész emberi fajt. mivel a Sas nevezetű folyó elárasztotta a lapályokat. töredék). e. bilincsbe verték a szkíták. Indiában Adima és Héva. a büntetéssel megelőzni kívánta. ki Kr. Ott a szumír Isten paradicsomában lévő életalmafa alatt ülő Adapá-t figyelmeztetik. Elohim: "Eltörlöm az embert. ekként ír: "Herkules szkíta íjjakkal élt. úgy az „égszülte kígyónak". Hozzáfűződött olyan titkos tanítás. 600 körül élt. Az egyiptomiak "Halottak könyvében" egy halott kérdésére azt feleli Tum: "El fogom pusztítani. "jövendőt mondó" – Prometheusnak neveztek el. Vasat kovácsolni. megszülettek az egyszemű ciklopsok. aki így szólt a többi istenekhez: "Ne legyetek irgalommal irántuk! Zajongásuk megszomorított engem" .): "A győztesnek megengedem. 132 . Ott is. – Herakleai Herodor. – közelebbi hely: a Kaukázus vidé131 kére helyezi.. A tragédiának ezek a mondatai feltűnően hasonlók a bibliai édenkert tragédiájához.

e. munkájában bebizonyítja. vagyis a lovas Pórus volt a királyuk. a Harikula tőrzssel együtt. királyi szkíták települtek már a Kr. hogy Herkules az Indusok közt született. halász leánya lévén. A kaukázusi Kur és Araxes folyók és a Meotisz vidékén az u. VII. Vichitravirjának csak leányai születtek és ezeknek szellemi apja és tanítója lett Vyasa. Zarathustra atyja. Pandafát feleségül vette. Yadu (Yadava) a Buda (Budha) által alapított Hold (Inda) nemzetségnek leghíresebb ősi törzse. Hara-hunák a kutai és bundii indiai hún fejedelmek. Zeus fia Indiában járt. Ősi települési helye ez a szabír (hún) – déli ugor népnek. ahol a Bakui folyton égő naphtaforrásokat. teremtését. Utódjai egyenes vonalban 31 emberöltőn át Kr. Elveszett legendaanyagunk bizonyára felölelte a világ és az első emberpár. az Úr Krishna fiaitól származtatják magukat. egy. míg egy vérbeli herceg meg nem fosztotta az utolsó Panda királyt trónjától és életétől. e. kik vándorlásukban az Indus völgyében megtelepedtek. Santanu törvényes fiának. az . A Mari nemzetségből származó Vyasa. mint a nemzetség feje Harikul-es nevet viselte. Az uralkodó családban ő lévén az egyetlen férfiutód. Itt is. m. E szerint Vyasa indo-szkíta hún Hari nemzetségből való Santanu-nak. 610-ig uralkodtak Pandavában (Delhi).Az égi tűz lehozatala kaukázusi eredetű legenda és ott született. n. 1000 körül Pourusaspa. mert szerzője Vyasa indoszkíta-hún. Nagy Sándor történetírója szerint Herkules. Hodgson Brian Houghton (Mongolian affinities of the Caucasians) megállapítja. – Vyasa a családfáját is levezeti a Mahabharátában. Ezek közül az egyiket. így a származása törvénytelen volt. az özönvíz és egyéb vallási körbe is vonható történéseket. Kusán-húnok több indiai érme maradt fenn. aki Harikules. James Tod: Annals and antiquites of Rajasthan c. Nagy Sándor is harcolt egy Flarikula fejedetem: Sambos ellen. hogy a fentihez hasonló mondaanyagunk volt. az istenségtől származó törzs feje Vyaso. a tűztisztelő Zarathustra népének tűztemplomait találjuk. így az unokahúgától született fia: Panda lett Indranastha ura. a Buda (Budha) által alapított Holdfajból. A Herkules legenda indo-szkítha-hún eredetű. Delhi uralkodójának volt a fia. Diodoros említi. 1300-600 években. ősi emlékezéseket. Ezek után nem lesz olyan délibábot kergető romantikus állítás az. amelyeken Herkulest ábrázolták. 133 134 . a Mahabharata nem árja eredetű. mint a hún-török népeknél. hogy a világ legnagyobb hőskölteménye és szentírása. vagy Hari törzs története. Anyja Yojánagandha."Ég fia". Kr. Arrianos. (Tod id. – akik a magyarság egyik alkotóeleme. e. kiknek melléknevük bahadun = bátor. hogy a Kaukázus népei turániak és a Cserkeszek és Georgiaiak ugor vérrel kevert népek. E törzs legfiatalabb ága a Jareja nép.). A Radzsput népek hadistene: Hara és a Mahábharata jelentése – a nagy Hara.

amely egyúttal a zsidóban rezet is jelent. A sárkány feje és farka a hold fel. A "bölcseknek". Végül a tüzetokádó sárkány a kozmikus tüzet jelentette. A hinduk Fohátot kígyóval ábrázolták. tehát átvett fogalom. az Istennek eszméjével. A hindu és tibeti papi beavatattak. amely tüzesszárnyú kígyót jelent. aki "kígyó" – ősi legendája. ezoterikus képeket találunk. piramisok beavató helyek voltak. a magyar néprege hétfejű sárkányáig. Egyik legelvontabb jelentésében a folytatólagos.kígyónak" nevezték magukat. A hindu "Naga" kígyóisten a héberben. hogy őseink a boszorkány allrunoknak. Visnu és Siva fején levő Naga kígyóisten is. az Ökkévalóság jelképe. hogy a magyarok ősei lator ördögök voltak. ebből megfejthető a zsidók rézkígyójának alacsony értelme. A barlangok. Erre vonatkozólag bővebben magyarázok az alábbiakban. Az emberben lappangó emberfeletti erők Kundalini kígyója a "tüzes erű". A hermetikus bölcseletben pedig az ősanyagba ömlött életet jelenti.∗ A "kígyó" tisztelete valamikor az egész földön el volt terjedve.. mint a galambok!" Ebben az értelemben veendő Pallas Athene kígyója.VIII. Herodotos második mondájában szimbólikus. Hasonló a héber szeráfok jelentése. a hétfejű akkádiai kígyón keresztül. aki a húnok származásáról előadja. Jornandes írt erről száz évvel Attila halála után. tehát beavatott emberfölötti lénynek. Ez a gonosz beállítás téves átvételből keletkezett. Kézai krónikájában kikel Orosius véleménye ellen. hol anélkül jelentkezik. hol tüzet okádva. A kígyó az észbeli fejlettséget. "Nakosh". Nálunk a sárkány-rend jelvénye a farkába harapó sárkány volt.és leszálló csomópontját jelentik a keleti csillagászatban. Krisztus azért mondja tanítványainak: "Legyeték okosak. mágus képességet példázza. Népmeséink sárkánya a garabonccal (gara = fekete. hún hagyomány alapján. az "örökkévalóság kígyójától" Anantától. Az elfogult Orosius elferdítve adta vissza a gót Jornandes "alliorume" szavát. Az Osiris homlokán levő Ureus kígyó. (A tűz ez esetben kozmikus jelentésű. valószínűleg Tibetből vagy még északibb vidékről származott Indiába és ott elfajult. sorozatos megújhodásnak. bonc = pap) . "Tlen" jelentése ma fosztó képzetet jelent. Minden nép ősi mítoszában felleljük a "kígyót". Ők tanították az embereket a misztériumokra. "Naga" = "kígyók" voltak és a kelta druidák szintén . Mindegyik ősi mitológiában szereplő kígyó és sárkány hétfejű. földetlen szavakban: valamikor sárkányt jelentett. E név shámán szertartással kapcsolatban ma is él. ami e legendában határozottan arra mutat. Ebből kimutatja. A kínai mítosz szerint sárkány falja le az égről a holdat. én druida vagyok!" – kiáltották. Tetétlenek szent berkek lehettek. az ősmagyar sírleletekben sárkányábrázolást találunk. mint hazá-tlan. Tehát még ebből a gyűlöletsugallta írásból is felragyog a mindentudó. amely szó az ősgermán "allrunn = mindentudó" nevet jelenti. mert kígyótestű nőről van szó. a szkítai pusztában kóborgó tisztátalan szellemekkel való öleléséből származnak. mint a kígyók és szelídek. az ősidők nagy beavatott mágusainak "kígyó" és "sárkány" nevet adtak. a Brahma. ami a szumír Adapa mítoszból jött. de mindig rejtett. Ha keressük a "sárkány és kígyó" tisztelet ősmagyar nyomait.) A kígyótisztelet nyomát az ősmagyar települések helyi neveiben feltalálhatjuk: Teté-tlen községek és puszták neveiben. A farkába harapó kígyó az örök körforgás jelképe. minden faj számára egy ∗ fej. A Szűz vagy Madonna a mitikus sárkányon áll. "Én kígyó vagyok. A "kígyó" az életfájának gyümölcsét nyujtja. Összefügg a sárkány minden pogány teológiában a holdnak tiszteletével. amely képzet összefügg az "örökké valóság kígyójának". amelyre a garabonc ül fel. "Kígyók" a mágus papok címe. A "kígyó" jelképének magyarázata sokféle. a halhatatlanságnak és időnek volt a jelképe. Attila a kígyóévben hal meg! 135 136 . mely eltaposva lába alatt fekszik. Barlangban kél egybe a félisten Herkules az aszszonykígyóval. a Genesisben a fával együtt ábrázolva. tehát egy emberfölötti lényről. A réz jelentése a női princípium.

a mongol sereggel. Más variációban királyi szüzet rabol el. Hogy ennek a thlennek kegyét megnyerjék és életüket megmentsék. korszakokkal előbb thlen-kígyók. Ősi emlékezés felújítása Róbert Károly sárkányölő Szt. kazárok. Ősi nemzetségeink jelvényeiben is szerepei a sárkány. sőt a nyugati népek világuralma is másként alakult volna. átcsaptak volna rajtunk és egész Európa néprajza. A testről levágják a láb. Az a darab. a rokon bolgár nép a Balkánon. A sárkánnyal hajnal előtt kell küzdeni. A nagy Kazárbirodalom akasztotta meg a mohamanedánizmusnak Európára ualó átterjedését: Ugyanis 637 körül az arabok a perzsa birodalmat megsemmisítették és hódításukat észak felé. Az előző fejezetben kifejtettem. amit megőriztek. Ez a kozmikus erő beavatkozását jelenti. (Herkules is a hétfejű Hydrát győzte le. a Báthoriaknál a címer 3 sárkányfoga. Sárkány etimologiailag Char vagy charrukhán = fejedelem címe volt (kharkas). majd amint ráolvas és bűvös erejét kitöltvén rajta. r 3. a Kaspi-tó nyugati felén azonban a kazárok a hódítókat megakasztották. Sajátos keleti hadművészetünk nélkül a népvándorlás fergetegszerű rohamai. Pl. amelyet az indiai Cherra-poonjee-ban a Khasi hegyekben űznek. a hétfejű sárkány tüzet okád és a hetedik fejében van ördöngössége. amit a Khasi-k kaptak. Népregéinkben. A magyar államalapátás pedig a legnagyobb hatással volt a keresztény európai kultúra kialakulásában. Ezt a rettenetes sárkányt (thlen) a helyi Szent György darabokra vágta és minden darabot más-más vidéken elégettek. Lehet a sárkány asztrális-jelképes jelentésű. Békés élet mellett a mai 12 millió helyett legkevesebb 30 millió színmagyarnak kellene e földön élnie 137 138 . lap. ezek az őrök gyakran asszonyokat és . kosár. mert a nap erőt ad neki. IX.) (Khasi = kas. Babilonban Bál. a Kaspi-tó keleti partján lakó törökfajú népeke kiterjesztették. Egyiptomban Therumtisnak. Egy darabot.Ri-thlen rettenetes fajtája a fekete mágiának. A sárkány különösen a garabonccal függ össze. eszközévé teszi.és kézkörmöket. ha félreáll. ezt hozzák a thlennek és így igen sok fekete mágikus varázslást űznek. vagy Bel isten tidszteletére. Kígyó és sárkány csak a középkorban lett a gonosz ábrázolója. keresztény kultúrája. A nyomon követő rokonfajú lovasnépek rohamait mi fogtuk fel és sorstársunk.) A hét fejű sárkány ősi mítoszunk maradványa. vagy az ozmán törökséggel együtt menetelt volna a magyar? Európa védelmében szörnyen kivéreztünk. azt megőrizték és ebből házi istent készítettek és utódai lettek a ri-őrzők. vagy ha a rokonfajú népekkel. sárkányoly laktak a barlangokban és embereket. (Blavatsky: Glossary 259.gyermekeket ölnek meg. György lovagrendjének és Zsigmond sárkányrendjének jelvénye. hogy Attila húnjai törték össze a római légiók által behozott és nagy erőre kapott Mazda vallásból származott mithraizmust és ezzel a kereszténység gyors elterjedését mozdították elő. Mi lett volna. tehát a legelvontabb ősi kinyilatkoztatás hagyománya. és Bizánc keresztény kultúrájának zászlóvivői és pajzsai lettek a magyar és bolgár ősök. magyarok és bolgárok nélkül ki nem fejlődhetett volna 1. Athénben Athene Pallas tiszteletére kígyókat tartottak és jóslásra használták.) Népies regéinkben a sárkány lefalja az égről a napot és a holdat. a holdkirálynőt. állatokat felfaltak. A nyugati keresztény kultúra a húnok. egy thlen-né nőtt és azóta is megszállt egyes brahmin családokat. Amint a legenda mondja. A sámán pap révülését tartják fenn ezek a mondák. 2. majd amint a sárkányt nyergelve a felhőbe repül. Róma.

telve szangvinikus életörömökkel. Görögországban. jogi és etnográfiai fejlettségéből. ismert hazájukban kifejleszthettek egy helyi igen magas kultúrát. Ahol Zeus joviális törzsfő. Babylonban stb. etikáját egyedül a fennmaradó népmesékből akarnál megismerni.. – amik ma is születnek. amit Ipolyi Arnold. Még ha egy római pap lépne elénk az ókor ködéből. hogy mindent tagadásba vettek. – voltak ezek a mítoszi történetek. A vallások igazi lényege tehát titkos volt minden időben. Amikor azt mondja: "nem bírtok el többet" . ami nem az ő rendszerük alapján épült fel és nem fogadtak el adatokat. Ezek a tudósok az eszmék lényegébe nem ha toltak be. de azokat kellő mértékben nem értékelték. összegyűjtött népies regék. nagyon gyors mértékben. Ha ma megsemmisülne a keresztény vallás etikája és több évezred mulva hasonló kritikusok a kereszténység lényegét. ahová a jelenlegi kritikosok jutottak a görög-római mitológiával. a lelkileg fejlett keveseknek szólt a tanítás ezoterikus része. asszír. hagy nincs adat. lényegét. az hallja . A XIX. A nép ma is mesél. kultúrális. amelyeket konkrét bizonyítékokkal alátámasztva nem láttak. mert mindenkor úgy volt. Csengery Antal vagy Kállay magyar mithológiánkban felhoznak. Az ősmagyar vallást. Erre teóriát állítottak fel. és akkor ne vonjanak le következtetést az etikai fejlettség primitív voltára. hogy az egyiptomi első fáraók és a szumírok magas kultúrája mellett ott találták egyidőben a kőkorszakbeli népek kultúráját is. népmesékben. politikai.. vagy egyiptomi mitológia alatt mit írtak meg? Oly mitológiai meséket. Csodálatos rövidlátással ezek az emberiség gyermekkorát lehetetlen rövidre fogták s így rejtéllyel álltak szemben.X. s hasonlóképen az egész Olympus pajkos. az sem nyújthatná azonban a vallása. Utalást találunk ugyan az ősvallásra az egykori kútfőknél. s a népvándorlás korában rendkívül nagy erkölcsi és kulturális primitívséggel jelent meg. 139 E legendák azonban a vallás lényegét nem fedték. Mondják..". mint a vallásújítás korában Angliában felmerült puritánok túlhajtott típusait. Az ősmagyar vallásról Az ősmagyar vallásról írott emlék nincs. népies szokásokban. Szerintük a többi népfaj egyforma sötétségben élt Euráziában. stb. vagy tagadásba vesznek. hogy a kereszténység korai századaiban szintén volt misztériumi tanítás. az ezoterikus tanítás kevés választott részére misztériumokban folyt le. Következtethetünk a honfoglaló magyarság etikai.. vagy "akinek füle van a hallásra. Utalok arra. mely nyomok azonban mint drágakövek. ezért csak kevés nyom maradt fenn. Sőt a titkosságra is figyelmeztet: "Ne vessétek az igazgyöngyöt a disznók elé". Rómában. van és lesz. Hasonló mitológiai népi mesék ma is keletkeznek. Sőt még az ilyen adatokat is átszűrték az ő sajátos szemszögükből kiindult beállítottsággal. oly becsesek. mert következtetéseket vonhatunk le az exoterikus és ezoterikus vallási felfogásra egyaránt.. csak nyomokat találunk. mint az ókori római. Filológusok nyúltak e kérdéshez és nem vallásfilozófusok. ha kutatjuk. század kritikusainak nagy hibája volt. Ezt az embertípust úgy lehetne jellemezni. fellobbant és ismét eltűnt az általános sötétségben. Megzavarta őket. miként a sötétben egy Láng. Tehát ismerjék el. amelyek a magasműveltségű népeknél primitív erkölcsi felfogás központjába helyezik az istenségeket. szumír. sok esetben a családi élet tisztaságát megcsúfoló istenségek és heroszok gyülekezete. ezért következtetés alapján keresték nyomait a mai magyar nyelvben. Mivel ezek a tanítások titkosak voltak. "házban" beszél. hogy az átlag nép részére a vallás tanítása exoterikus. Filológusaink minden adatot. amikor a történelmi kor hajnalán megjelent emberiséget már igen magas kultúrális és főleg etikai fejlettségűnek találták. ami. népek. vagy primitív értékre szállítanak le. Ez a tulajdonképem lényeg. Maga Krisztus is többször mondja. oda jutnának. A mindent tagadás logikátlan kritika és romboló. A művelt. Filológusok általában véve mit értenek mitológia alatt? Görög vagy római. görög. Kandra Kabos. hogy nem tudunk 140 . az ősi bölcseség egy részét adhatta. Költő fantáziájában született. egyiptomi. amely szerint ezek a kiváltságos népek. Egyiptomban. ami a megírt és fennmaradt mitológiai emlékek mögött a dolgok igazi lényegét.

McGovern i. perzsák. Az ősmagyarok magas fejlettsége mellett nem lehet azt feltételezni. hogy voltak kötettük buddhisták és mohamedánok is. mely az Avesztavallás ősi formájává lett. hogy a kubáni őshazában az első keresztény magyar vértanu Gorda volt. Balokk. mert az ő szűrőjükön keresztül csak azt vélték látni. Mobad-ok éltek. a tüzet imádják". így honfoglaló őseinket is. hanem mitikus meséik. mint foglyot. Abulféda így ír: "A magyarok török nemzet. sőt az utód Asszír és Babilon birodalmakat ís. Ahura-Mazdá-hoz és Ardvisura-Anahitá-hoz (Boldogaszszony) fohászkodó mazdayaznán hitük mellett bizonyítanak a következők: 1. kazár-húnok és pártusok voltak hatással. Behram sassan király 427 körül elfogta a hún Khákán feleségét. Ez utóbbiakat böszörményeknek nevezték. (Modi: A húnok ősi történelme. A mágus vallás ugyanis túlélte a szumírokat. vagyis "Kala Chakra" néven tanulmányozott. hogy az ősi magyar vallás uralkodó és domináló vallás volt. Amit ők állítanak. amit: "Pártus ős elvek"-nek neveztek. Az. Bokhara és Gurzastan. A húnok vallása a mazdahit volt és ha nem is volt a tiszta zoroaszteri vallás. Amint a Shambala fejezetben elmondottam.és tűztiszteletük közismert: Az első idegen feljegyzést a német Inohoffer 1026-iki jegyzetében találjuk. hogy csak primitívségeket találunk. Uralkodójuk a sah címet veszi fel. a nagy Khatunt és egyily tűztemplomába vitte. Az ősmagyarok egyik nagy tűzünnepe a keresztelő Szent János napjára esett. Ázsia közepéből előretört hún véreink shámán hitvilága a természet rejtett titkainak bőséges ismeretén alapult. mint Chagan. népdalokat énekeltek és a tüzet átugrálták. A húnok később már Zarathustra vallási reformját nem voltak hajlandók elfogadni. Oly magas kultúránál. Nap. A magyarak a tűzimádó perzsa. Khatal.) Baktriában lakó Kusánok (Juecsi húnok) iráni kultúrhatásra Mithrát. hősi époszában. . tűztemplomokba jártak és Baz és Barsammal imádkoztak. nem zárja ki. fáknál tartott kezdetleges természetimádat lehetett. hagy nem volt olyan értelemben vett magasfokú istenhitük. században őseinknél megfordult Ibn Rusztah arab kereskedő. (V. amelyben éltek. Anahitát imádják és a Szent tüzet tisztelik. Harlez professzor szerint (Introduction to the Avesta) az avesztai Mazda vallás sohasem volt igazában a perzsa nép vallása. Olyan fehér-húr centrumokban. mítoszaik. Törökfajú népeket. 2. ezt logikátlan feltételezni. mégis rokona volt. mint a görögöknek vagy a germánoknak. templomi szolgálatra. patinák) és székely tartomány közöttinek mondják. mint nélkülözhetetlen esillagászakat és jósokat. ez a vallási rendszer az ősi hún vallási központokból indult el és mint Adi-Buddha-rendszer hódította meg Észak-India és Tibet buddhistáit. Az ősi vallási központokból elindult mágus papok terjesztették el Médiában és Perzsiában a húnok vallását. Róma késő századaiban a császári udvarokban ott találjuk a mágus papokat. ö. mely szerint a tűz körül nagy táncvigalmakat tartottak. – írja a IX. vallást követik. Onogur őseink vallása és a később rátelepedett hónok vallása tehát hasonló volt: mágizmussal kevert Mazda-hit. Ugyanígy nyilatkozik Dsajháni. s ne mondják. Legalább is igen sok mazdahitű élt országukban. az indoszkíták. századbeli ősmagyaroknál ilyen nagy vallási türelem volt. azt a primitívséget csak az afrikai vagy az ausztráliai szigettenger vad népeinél tételezhetjük fel. Az uralkodó vallás mellett a honfoglaló magyarságnál nyomoly vannak arra is. amit Kőrösi Csoma Sándor a tibeti buddhista kolostorokban "Idők köre". melyek legfeljebb csak démonhitre vonatkoztak és valláauk csak a köveinél. m. Ez a tény arra mutat.) 141 142 A finn-ugor népek délkeleti ágából származó Onogur őseink vallásos fejlődésére gedíg közvetlen szomszédaik. hogy a hún király és felesége mazda-hitű volt. A kereszténység is ismert volt közöttük: Tudjuk.semmit az ősvallásról. Irán és Turán közötti ezt a vallásháborút írja le Firduzi a Sahname c. A szumírok ősi mágus vallása mindezen népek vallására kihatással volt. földjüket a bessenyő (bedzsnák. nagyfokú türelem jellemezte a mások vallása irányában. hogy a IX-X.

András korabeli oklevelet. Mithras napistent Sabasiusnak is hívták és az ősi misztériumokban Zeussal és BacchusDionysos-sal hozták összeköttetésbe. minden sötétség: hamisság. "Abból a tényből – írja Zichy István –. 50. hogy jót. sz. – Kiemelt jó tulajdonságai a jóakarat. gonoszság és tudatlanság. úgy alapos igazolás a mazda vallásunk mellett. patvar. 9. A világ története a két elvnek küzdelme. az okok Okozója így Teremtő és Romboló. üdvös ellenőrzés. Ezek a veretek dr. pap. a láthatö és láthatatlan világon. Ha elérkezik azonban a megjelölt idő. bálvány. A két elv oly elválaszthatatlan. műveltségi szót vett át. melyből kisebb méretű. amelyen az olvasható: "Ne wemoaggouc Bardous es eulwec ereus zen Meseit". jámborak szavaikban és jámborak tetteikben. Jerney közölt egy I. jámborság. a jó elvnek és a gonosz elvnek a műve. Ötvösművészetünk szaszanida hatást mutat. melyek létrehozzák a mi anyagi világunkat. azonképen két elv van az emberi természetbe is begyökerezve. a testi és lelki. 163. Ármány. akit Mazda. A honfoglaló vezérek között Tuhutum a Sahname egyik hősének nevét viseli. mindkettő nélkülözhetetlen a teremtett világ fenntartásához.) 143 144 A mazda vallás igen magas erkölcsi fokon álló egy Istent hivő vallás volt. Fettich Nándor meghatározása szerint a Bacchus kultusszal kapcsolatosak. és Magyar Akad. A zend-aveszta vallási rendszerét a leghozzáértőbb módon Shams-ul-alma dr. n. Iráni keltúrhatás alatt álló vidéken éltünk. a Gonosz (Angra-mainyus) a végtelen éjtszakában. Valószínűnek látszik. Szerinte a zarathustriánizmus vagy parszüzmus monotheisztikus vallási forma.és állatáldozataikat forrásoknál. Ahura és Ahura-Mazda nevek alatt ismer. varázs. 4. Egy Isten létében hisz. mint a nappal és az éjtszaka és bár egymással szembenállnak. az ember feltámad halottaiból és örökköntartó boldogság fog e világon uralkodni. A honfoglalók pénzei is. Összeházasodás folytán keveredés is volt a perzsákkal. az már törvényszerűen következik. (Ne imádjuk Pártus ős elvek erős szent jeleseit. – E kultuszra vonatkozó fennmaradt zendből eredő szókincsünk: Isten. akik jámborak gondolataikban. 6. Ahura-Mazda (összevonva Ormuzd) meghallgatja azok könyörgéseit. ú. 5. Gyarapító és Sorvasztó. sz. Két olyan honfoglaló előkelő sírt ismertünk (Zemplén és Galícia). boszorkány. amelyek őt arra bátorítják. Azért alaptalan a dualizmus vádja. Minden fény: igazság. (A szaszanida ornamentika azonban középázsiai halásra fejlődött ki. ördög. börzsöny (harson) stb. a gonosz elv és a pokol elpusztul. mely mindkettő egy Isten alatt szolgál.) 7. behemót. . Ő a Mindenttudó Úr s mint ilyen. a vétek a maga büntetését." Fenti szavak pedig mind a vallási kultuszra vonatkoznak. A Bundahis szent könyve szerint gonosz szellem nem mindentudó és nem mindhenható. mert Arimán a zarathustraizmus felfogása szerint hasonló a keresztények ördög fogalmával. sátán. (Jerney János utazása a II. Amiként két ősi elv van Ahura-Mazda alatt. tökéletesség és halhatatlanság. 1. Jivanji Jamshedji Modi parszi professzor foglalta össze. ezüstből vert szakállas férfifej került elő. köveknél való istentiszteletüket királyaink törvényei tiltották. II. 3. fáknál. ocsmány. A téli napforduló Mithrás tiszteletéből máig is fennmaradt a dunántúli regölés. sőt az egész műveltséget átvette. melynek köréből a szavak származnak. 8. Ellenőrző atyai kezével összhangot és rendet tart fenn. Ezek a bolgár-török érintkezés ideje előtt felvett iráni jövevénysxavaink. A nagy és végtelen világegyetem az Ő kezének munkája. I. 1. hogy egy nép egy más nép nyelvéből számos. 23. Ezért az erkölcsi világban az erény elnyeri a maga jutalmát. igazságosság. hogy az átvevő nép a szavakban jelölt fogalmakat. és nem szabad összetéveszteni a mai modern Hanisch-féle ál-mazdaizmussal. hogy a Pomáz határában legutóbb feltárt kultuszhelyen kőbevésett fejek is e kultusszal kapcsolatosak. Zarathustra bölcselete szerint a mi világunk két egymással ellenséges elvnek. Ő uralkodik az anyagi és anyagtalan. Az ember tevékeny részt vesz e küzdelemben. Ertesitő 1850.Ló. Ő a Teremtő és Fenntartó.) Amennyiben ez az oklevél a kritikát kiállja. A vízkereszti naptiszteletet pedig a folyóvízbe gázoló csodafia szarvas regölése tartotta fenn. Ahura a határtalan fényességben lakozik. pártus (parszi?). jóság és tudás. Bacchus kultusza a szíriai Scythopol-ból (szkíták városa) származott. Ahura-Mazda vagy Isten.

Pokol a homály. amott számtalan Fravasi. a tisztében ∗ eljáró pap a szent tűz hamvát e szavakkal nyujtja át: "Por a porhoz" A tűztemplomon kívül a parszi Isten imádatának templomául tekinti a természetet is. csak tisztességest. A parszi tüztemplom szentélyében égő láng az Isten jelenlétét jelzi. Ha jó tettei. vagyis olyan bölcset jelent. legszentebb Isten. és mint Isten legtökéletesebb szimbólumát tisztelik. E nyelven írták meg az Avesta szent könyvét. a semmiség állapotának adta át magát. gondolatok. azaz Meher bíró elé. A tüzet sok helyről. mint tűztemplomok ismeretesek. hogy gonoszat tegyen. vagy a pokolba taszíttatik. "A legfőbb jó az ember számára. – ez a Zarathustra vallás mottója. a mennybe jut. sammun = semmi. Zarathustra így énekelne: * Ahura Mazda bölcs Úr. * Shamánok természet-törvényeken alapuló mágikus vallása korcs formában. csupán azt a ragyogás. mely egyezik a hinduk Soma növényével. Már a Kr. sötétség és bűz otthona. csak az igazságra. a vogul és több északi szibériai népnél fennmaradt. csak az igazságot és nem teszel mást. A kettőt a "Csinvat" híd köti össze. Tomboló viharban rejtőző Csendesség. gondolat és tettek. A parszi bár tiszteletet tanusit a tűz iránt. Szent Tüzed: út Hozzád. Napod virradtáig – ameddig eljövend Lankadatlan küzdök Valóság Teérted! * Az ősi zend nyelv volt a Mazda-hit vallási nyelve és a mágus papok is ezt." A menny kikötőjébe a te biztos révkalauzod. azaz őrszellem őriz. Égi sors jelképe. "Jámborság a jó. akként kamatoznak az életben és a halál után is. A tűztemplomok tüzét éjjel nappal táplálják. A csinvathíd. dicsőség és fényesség jelképének tekintik. szavaira és tetteire. aki mindenről lemondott. a maga egész nagyszerűségében. hogy tiszta maradjon születésétől fogva". az arab sirat-borotva-híd. dicsőség helye. ráolvasások. Felajánltam magam Jelképed őrének. rossznak tisztítója. a nyelvet használták. 145 146 . Jelképed szent titkát adtad minékünk. miként a pénztőke. ha egyenlő súlyú a jó és rossz tettei. különböző társadalmi rangú emberek házától szerzik be. ha nem beszélsz mást. A párszi istentiszteleti helyek. vagy rossz tettei lenyomják a mérleget. A kínai chamon. főleg mint révüléses (önkívületi) állapotban elért jövendölések. S Ármánytól jött bűnök bennem mind kiégtek. ragyogás. Beheman. melyet itt kerubok. A bíró leméri az ember tetteit egy mérlegen. A templomba szánt tüzet kilencszeres megtisztítási szertartásnak vetik alá. az Edda Bifrost-alvilági-híd. azonban ez a nyelv régen kihalt nyelv volt és maguk a perzsák sem értették. bűnök bocsánatja. szentélyem: a Tüzed. S`ramán szanszkrit szó és aszkétát. jó szavak és jótettek megőrzésében áll. jelezvén ezzel is az emberek egyenlőségét. vagyis Jóakarat (a magyar behemót ember) és Akamana.∗ ahová az elhalt lelkét Srosh angyal harmadnapra a halál után elvezeti Meher Dáver. Ime hű harcosod szent Tüzedbe lépett. démontisztelet stb. Szívünkben gyujtván magasztos égi Tüzed. Ez az édenkert "Élet fájá"-nak felel meg. úgy a "Hamastgehan" (a keresztény purgatórium) helyére jut. Amikor a parszi hívő a szent tűz elé járul. Vértem: a tisztaság. a kínai Woghó-híd azonos fogalmak. (Szumírból származott ősi tanítás. Az ember jó és gonosz tettei. de ez nem imádat. A lélek halhatatlan – tanítja ez a vallás és a lélek halhatatlanságának jelképe a fehér Homanövény.vagy arra csábítják. ha nem gondolsz semmi másra. Istenként nem imádják a tüzet. Fegyverem: jó szavak. vagyis Rosszakarat befolyást gyakorol az ember gondolataira. e. Meher Dáver angyal éa az egyiptomi Thot alvilági bíró is egy.) Hisznek a Mennyben és Pokolban. 1000 évvel élt Zarathustra vallásos fohászait a mervi vagy keleti atropatánei nyelvjárásban írták meg. Menny a sugárzás.

ma a szentélyekben a mécses és gyertyák tüzében jut kifejezésre. Az ősmagyar papi rend táltosa a mágus pap. Ősmagyar vallásban mindezed a kultuszok megvoltak. béljósok voltak. hogy kozmikus és sziderikus volt.és csillagkultusz kapcsolódott.A szibériai shamán előkészület után önkívületi állapotba. Elveszett kozmogoniájával a káld asztronómia és asztrológia. e. révülésbe jut és "lelke a testét elhagyva. akit korai gyermekkorától kezdve nevel ily célra a papi rend. Venus-Astarte-Istár a szerelem istennője. ami nagy fejlődésen ment át. Kozmikusnál az Ég (Anu). ahol Perzsia. A napkultusz a legősibb a világon. a káld mágusok nagy titka. Álmokat fejt meg. minden életmegnyilvánulásukat lekötő gyakorlaton estek át. amelyekre a bűvös éneklés közben elméjét irányította. ma Esztár a falu neve. mint a világ. a harc folyamán megbűvölték és látományaikkal megrémítették az ellenséget. Egyiptomba Ankhenaton fáraó hozta be az Aton = napkultuszát. hold (Enzu) és a csillag (Istár). kik között az "oltáron nézők" állatorvosok. Ez a kultusz oly ősí. bölcs szóból fejti meg. Oltáraikon lobogó kilencszeresen megtisztított szent tűz a Napisten jelképe. Berozosz káld csillagász. a jövőt. Mesterségüket tanulás útján sajátították el. ahogy jövendőt tudnak mondani. a halottakat és a távoli tájakat. Az ősmagyar napkultusz legkifejezőbb szertartása a fehérlóáldozat volt. – sziderikusnál a nap (Utu). büzürgan nagytudományú. Bélus papja Kr. Alap az ős szumír vallás volt.) Látja a multat. János 1061-ben visszatért az ősi magyar hitre és Thuróczi azt írja róla. Az avaroly papja "Taradun" volt. Az élő Isten jelenlétének jelképe a tűz. Táltos nevet Csengery a finn táto. Az "éj királynéjá"-nak korrelatív erői a modern tudomány számára szunnyadnak. feljegyezvén. tudós. a római-görög népeknél.és vízkultusz. A szkítáknál. A bolgár-törökök mágus papjairól irt a bizánci Zonarosz. föld. A legszigorúbb önmegtartóztató élet. Az említett napkultusszal egyformán ősi a hold-kultusza. India és Egyiptom valamennyi teológiája találkozott. amely a hold jelenségeinek titkához fűződött. azonban műve elveszett és csak töredékek maradtak fenn latin és görög írók idézeteiben. * A parszik tűztisztelete a Napkultuszból fakadt. Már a bizanci Theophylaktos feljegyezte a magyarok (turkak) papjairól. a hinduknál és más ősnépeknél is megtalálható az ősi napkultusz nyoma. tatos = tudós. Cél az emberben rejlő természetfeletti erőit tudatos kifejlesztése. bűbájos nőt és látót gyűjtöttek maguk kőré. mely név a perzsa büzürk. Vallásukra vonatkozólag annyit tudunk. bűvös jelentésű és csak a keresztény korban lett gonosz jelenaésű. E varázsló papok beavatkozásának tudták be az egyik csatavesztést. Számos bizonyítékukat a ma is élő népszokásaink nyomán mitológusaink bőven feltárták. aki a jövendőt előre látja: (Vámbéry. ∗ Istár csillagisten neve a biharmegyei Isztár falu nevével egyező. misztikus elmerüléssel. Más feltalált ékiratos táblákból csak a történelemre vonatkozólag tudunk megfejtést találni. a föld (Inlil) és a tenger vagy őskaosz (Inki) istenek háromságával a lég-. 280 táján görög nyelven hazája történetét és vallását megírta. hogy a hadsereg egyik zugában meghúzódva. előírt életmód és született készség a haladás főfeltétele.∗ istenek háromságával a nap vagy a tűz-.) Thuróczy "bűbájos nő"-nek nevezi a "boszorkányokat". Ezekkel szemben a mágiának magasfokú képviselői a káldeai máguspapok éppen úgy. Vatha fia. Mai utódaik a javasasszonyok. akiknek igézései igen kedvesek voltak az urak előtt". ill." (Lönnrot. hogy "sok mágust. aki tud. kara = fekete). ahol a tanító (guru) utasítását betartva gondolatkoncentrálással. mint indiai és tibeti kollégái (yogi. a hold. betegségek okozóit stb. Káldea volt azonban a nagy keresztút. A feketemágus neve garabonc (gara. láma) hosszú. a légzést szabályozó gyakorlatokkal rendkívüli fizikai és pszichikai képességeket fejlesztettek ki. halottlátók és bábáik. egészséges szervezet. Az ősi bonc az orvos pap volt. de a keleti mágusok természet147 148 . Már születésekor és kora ifjúságában megnyilvánult jelek és képességek kiválasztottá avatták. eljut azokra a helyekre. misztikus teológiájuk átélése: A mágusok hazájának Káldeát (Babilonia és Asszíria) és Perzsiát tekintették.

A göncölszekér hét csillagistenét a holdhét hét napjával kapcsolták össze. különöaen lovakat". lidércek. manók. mongolok és ősmagyarok kardkultuszáról már írtam.szemlélete bőven behatolt titkaiba. ráolvasások. 244. hegyek. Megtelt jó és gonosz szellemekkel az erdő. Ősrégi hit ez és minden ősi nép mitológiájában megtaláljuk. Minden év első hónapjában. amely a természetnek nagyon részletes és alapos ismeretén épült fel." néven említik a "törökök istenét. Istenképeket. A buddhisták "Ohm. törpék. este a holdat. hanem fiziológiai is. Indiába átszármazott hún népek hadistene Hara. a napfordulókor. Mani Padme Hum!" igéje ilyen. amint a csillagok mutatták. Háromszék vármegyei és Harastyán.). a levegő. mert ebben rejlett a világ bölcsesége. hanggal véghezvihető. bájoló imák segítenek. és tetővel fedik. nommádok közös tulajdonsága volt e kultusz. amit a sírszobrok alakjai kezükben tartanak. Orkán. hogy az istenek közül csak a Napot imádják. aki az eget és földet alkotta". és ennek lovat áldoznak. A pusztaságokon vándorló lovas. Minden kerület agy régi kardot állft az oltárra és "ez aztán Ares istenképe". Ukko-pohár felmutatás és abból való áldomásivás az adásvételi szerződések megerősítésére szolgált nálunk a Hegyalján még 1660-ban is. századbeli orkhoni sziklafeliratok pedig "türk tengriszz. A 4-szer 7-es beosztás a holdhónap 28 napját adták. – mondja Hunfalvy (Magyarország Ethnogr. Ez az élet kelyhe. a mennynek. mégpedig fizikai és pszihikai értelemben is.vagy tűzkultuszon kívül egyéb kultuszaikról a görág Theophylaktos így ír: "A turkok (magyarok) tisztelik a tüzet. de egyedül imádják és Istennek nevezik azt. "Régi törvény és élő szokás". A fehér és fekete mágia (isteni és ördögi) következik az előbbiekből. fenntartója és megölője az életnek. más állatokat. A húnok császárja. sellők. tettet. a négy világtáj őrzőit. csillagisteneit. kivéve a Hadistennek. a vasorrú bábák stb. oltárokat és templomokat nem emelnek. hogy a hold delejessége szülője. az ördög. csak újholdtól-holdtöltéig kezdtek hadi vállalkozásokba. A VIII. Minden ősi nép tudta. 149 150 . az indusok "égi Nagák"-kal (kígyók) személyesítették meg." Az ősmagyarok természet-kultusza duális. A Hadisten oltárát rőzsekőtegekből magasra emelik. Az ősi húnok pl. mező. A húnok. Guta.. amint az előzőkben tárgyaltam. Eskütételkor fehér lovat áldoztak. földnek és az istenségnek áldoztak. akinek lovat áldoztak. a levegőt és a vizet. Ormutag bolgár khán palotájának romjai közt a feliratok "Tangra" – Isten (Tenger) nevét említik. Kisasszonyok. Zala vármegyei községnevek. A fekete mágia rontása gondolattal. Tündér Ilona jó szellemeinek ellenkezője a Cifra-asszony. Már Herodotos azt írja a szkítákról. melyet a hún-török-kínai népek hétfejű sárkánnyal. Az idő kezdete a hetes számon és néven alapult. Tápió és egyéb természeti szellemek befolyásolják az életet. a törzsfőkkel együtt ünnepélyes áldozatot mutatott be. varázsmondatot. aki megszerezte a Hét-Csillagistennő időszakairól szóló ismeretet vagy tudományt. Az ősmagyar holdkultusz nyoma még ma is élénken él népünk szokásaiban. a folyók. Ázsiai török népek az égtájakat és az ott lakó törzseiket színekkel jelölték. Az alexandriai neoplatonisták szerint csak az lehetett az igazi mágus vagy kaldeus. Mongoloknál Onghan és Ongho az az istenség. stb. Szertartásai nem voltak egyedül mágikus szertartások. amikor számbavették. Boldogasszony (Anahyta).∗ A pogány finnek főistene Ukko volt. tisztelik még és énekkel dicsérik a földet. A már említett nap. Ellenük ősi bűvös igék (mantram). Ennek hoznak véres áldozatot: "Áldoznak barmokat. Nálunk Bornemissza Péter 1578-ban megjelent: "Ördögi kísírtetekről. A kilencedik hónapban általános ünnep volt. akinek pohárral áldoztak. óriások. Fene. Minden Ázsiát járt vagy ott lakó nép használt és használ ma is ilyen varázsigét. A csillagok körforgása a világtájakat adták. senyűje minden reggel szertartás szerint üdvözölte a napot. Az ötödik hónapban az ősöknek. A holdhónapban minden holdhétnek meghatározott teológiai és fiziológiai jelentése volt és így a 28 napnak sajátságait jó vagy rossz befolyással ismerték. avagy rettenetes ∗ Azonosítható helynevek: Haraly. összeírták a törzsek tagjait és állatállományát. Csillagkultusz vezette az ősőket az idő szent hetes számához.

tés egyéb kultuszából rengeteg szertatás és jelkép származot: át a későbbi népekhez. és engem szolgálsz majd a más151 világon!" – ugyanaz. * Ösmagyar kultuszhelyre bukkantak 1941 őszén a pomázi Kartal dűlőben. oly természetei függvényként. a mohammedánok kiszmetje. de a hang és ritmus szorosan összefüggnek. szolgáld uradat a másvilágon!". mely eredetileg római kőfejtő volt. Egymástól vették át a népek a kultuszközpontot. mint ragyogó fénysugár tört elő. a lóval temetés és a sírgárda csak turáni lovasnépek szokása volt. Egész életünk minden gondolata és cselekedete fehér (isteni) és fekete (ördögi) mágiából tevődik össze. Commodus császár óta a római birodalom védőistene lett a "legyőzhetetlen Napisten". Kalvin praedestinációja egy tőről fakadta. Ez a nagy gondolat hozta létre az ok és okozat törvényét. A barlang víz mellett. A testvér bolgár-török népnek is volt ilyen kultuszhelye Mádara-ban. A pomázi kultuszhely közelében népvándorláskori temető. hogy munka után édes lesz a nyugalom. hogy e két fogalomra csak egy szavuk volt őseinknek. – az ótestamentum szemet-szemért. Herodotos a szkíták királyának temetésénél leírja. az a pokolban kárhozatot arat". Ezek nem másolások. természeti szépséggel áldott helyen. Szent helyükön kultuszfürdő. Az ősök tiszteletéből fakadt a holtak kultusza. hogy az országnagyok a gyász jeléül önmagukat megsebesítették. "Te előttem mégy el. Az ősi törvény Szent Jánosnál így hangzik "A lélek mondja. Anyja és felesége Mithra a tűz istennője. mintha véres csatákból érkezett volna. Cselekedeteik elkísérik őket. miként a piramisok is misztériumi beavatóhelyek voltak. Bordj -tűzhányó. betoldások. megölték azzal. bár régi jelentésük feledésbe merült. Erdőkkoszorúzta magas hegyek csodálatos szépségű völgyében. már római és bizánci kultuszhely volt. hogy e hely "az ősök barlangja". Pénz. A gondolatnak és a kimondott szónak ereje van. hogy fejedelmük minden évben egy szent barlangba szállt le. A további ásatások dönthetik el. vagy "Mithras kultuszhelye" volt-e? A tukiu-nak nevezett türk népről tudjuk. vagy elferdült. római táborhely. hold-. vagy hamisítások gyanánt jöttek át. a Holdvilágpatak forrásának fejénél hosszúkás kőbevájt barlang volt a szenthely. A Lehel vezér mondája is a túlvilági hiedelemmel van egybekapcsolva. Kultuszuk a római légiók révén világvallás lett.utálatosságáröl e megfertezett világnak". korai középkori templom és várszerű királyi kastély alapjaira bukkantak. Attila haláláról feljegyezték. egyesülésükből fiúk. fogatfogért elve. hanem mint ősi szokást tovább használták a mazda hittel. szentkő és szentbarlang van. Bűnt a büntetés követi. vagy a kereszténység felvétele után is. víz. Mithras szentélyei természetes barlangok vagy kivésett hosszúkás üregek voltak és ennek végén állt Mithras domborművel ékesített szentekszentje. Ősi lovas-nomád pásztor élet a természet mostohasága és a zsákmányoló vadállatok vagy szomszédok elleni folytonos küzdelem a hősök és ősök tiszteletét. századbeli ördögűző könyvecske – ilyen mágikus védelemmel is foglalkozik. Az elhunyt uralkodó arcán és testén mély sebeket ejtettek. – továbbá Katona L. Ugyanúgy a szumíroknak is egy szavuk volt. imák kiejtését és eléneklését. Ókori népeknél egyébként a barlangok és kripták. csillag-. Mithras a szikla szülte isten a világ-tűznek és ősfénynek jelképe volt. 152 . Az Altáj hegységbe vitték az elhalt kánokat és útközben akivel találkoztak. A hinduk Karma törvénye az ok és okozat legmodernebb formáját is magában foglalja. edények és használati tárgyak minden ősi sírban feltalálhatók. hogy: "eredj. melyet az "ősök barlangjá"-nak neveztek és itt áldozatot mutatott be ősei szellemének. ezért a megfelelő erők felébresztése végett tanította a mágus pap a varázsszavak. egyben a hierarchia erős kötelékeit fejlesztették ki." Ősi népek nap-. római hadiút. A barlangban a pomázi barlanghoz hasonlóan rovások vannak. hogy a törzsfők önmagukon ejtett sebekkel (véres verejtékkel) gyászolnak és ír a sírgárdáról is. A perzsák e tanítása: "aki bűnt vet.: XVII. amit Marco Polo feljegyzett a tatár kánok temetéséről. A sírleletekből sokat következtethetünk ebbeli hiedelmükre.

mégis olyan pásztor nomád-népnek írja őseinket. hogy a keresztény latin és germán népek szervezték meg a pogány magyarság állami és társadalmi életét. noha tompított a régi rágalom nyelvén. iparra. amely név az indiai Szuria nevéből származott. A honfoglaló magyarság műveltsége. 2. veszélyes reakció felé való elhajlást láttak ebben. az Nyugat ajándéka és mi ezer éven át csak kopíroztunk. amelyek a honfoglaló magyarokról. hanem a "szurja" szó. akik vad zsákmányoló harcosok. Ebből kiindulva azt állítják. kereskedelemre ők tanították. lesajnáló vagy megvető írásain nem csodálkozhatunk. Általában ami kultúránk van. Ilyenformán az ősmagyar Olimposzt így állíthatom össze: I. vagy legfeljebb annak nagyon közeli kiejtésbeli változata. Perzsiába és Európába. Föld: Boldogasszony (Anahyta) . Ezt az állitásomat alátámasztja a "napszurás" szavunk. azt is a szláv rabszolgák hozták magukkal. 2. Ha volt valami. hanem a modern fiatal tudós gárdánk írja meg az ősmagyar műveltség összefoglaló tudományos művét. azonban a történelem nem tárgyalható a kultúra nélkül. 3. Tenger. = Irnik húnjaitól vett közös eredet alapján állíthatom. ami sajátosnak látszott. Könyvemben nem volt célom az őskultúrával foglalkozni. szabadkőműves és megmagyarosodott idegen íróknak. Ilyen kultúrtörténetírásunk mellett a nyugati írók torz. Ezért az akkor írt történelmi könyveink őseink kultúráját néhány hangzatos mondattal intézik el. meg a Béccsel egyezkedő politikai áramlatoknak nem kedvezett az ősök magasrendűsége. Továbbá az egy apától. (ük-khán). XI. mint emberevő. Mi következtethető e névből? Az. Pogánykori kultuszát a keresztény bolgárok még ma is megülik. A magyar kacagányt öltött zsidó. bányászatra. Onghon. és igen kezdetleges sátorlakó kultúrával bírnak. sajtónak. nyershússal táplálkozó szörnyekről írnak. Hold: Hold (a holdol és hódol szavunk erre mutat) 3. Csillag: Göncöl. hogy a bolgár-húnok ősi napistenének neve és kultusza középázsiai ősi hún kultúrához tartozik. Őskaosz-tenger: Tangra. tőkeérdekeltségnek és irányított közhangulatnak. Legyen ez a könyv félhasábosan több nyelven kinyomtatva és tegyük le azt a nyugati nemzetek tudományos Akadémiáinak asztalára és helyezzük el könyvtáraikban. Szourva. Ennek a lesújtó hiedelemnek mi saját magunk vagyunk az oka. Az elmult évszázad magyar történetírását nem érdekelték ezek a problémák. Nap és tűz: (Nap ) Szurja. II. Tudósaink szörnyűködnek ezeken az írásokon. Köny153 154 . Fajvédelmet. Ma már ne sopánkodjunk ezen. Ég: Ukkon. amelyből a nap megszemélyesített romboló hatalma kicseng. hogy az ősi napisten neve az ősmagyaroknál nem Mithras volt. A népek kultúrcsatájában ezzel győzelmet aratunk. Honfoglaló őseinket a gyűlölettel telt nyugati középkori krónikások a legképtelenebb megvilágításban mutatják be. Az újabbkori külföldi irodalom. de ne is mentegessük magunkat. Sziderikus istenségek háranassága: 1.* A bolgár Napisten neve Szourva. amit magukkal vittek Indiába. Ugyanúgy áll ez a következtetés a bolgártörökök "Tangra" (Tenger) istennevével is. a bálványimádás fertőjéből ők mentették ki és a földmívelésre. Kozmikus Istenségek hármassága: 1. vérivó. amiről a radzsputok szkíta szokásai fejezetben már értekeztem.

Etelközből elköltözködni készülő magyarság kémlelő lovasrajokat küldött nyugat felé. e. a kínai és iráni magasműveltség nélkülük sohasem érte volna el az ismert fokot. művészetre. Egyetlen szláv sírból sem került elő olyan anyag. Azon kérdéssel szemben. hogy a Kárpátok között lakó népeket. A portyázó lovascsapattal . az úzok és a kunok birodalma. hogy az "Ég fiát" a buddhizmus tanaival megismertesse. A hún származású Ming-ti császár meghívására Kashyapa Kr. Mítosz töredékekre hivatkoztam a hún-magyar mondakör tárgyalásánál és a világirodalom által megőrzött ilyfajta hatásoknál. Az emberiség történelmének hajnalhasadásán tehát őseleink a civilizáció terjesztői fajához tartoztak. politikai és katonai szervezetet hívtak életre. A turáni lovas-pásztor népekről tudjuk. Így pusztult itt el később a bessenyők. hanem a közép-volgai törökség. Kerestem és bennem él a csodás ősi múlt tisztelete. Benedek pápához 974-ben. Felmorzsolódtak az észak és kelet felől jövő állandó nyomás alatt. de ezeknél a rokon bolgár-török nép velünk azonos kultúrája állt fenn. 4. 3. 2. A szumir-akkád és hettiták birodalmai. csak abból a korból. írásra. Ismeretes a kozárok kagánjának. a világ legnagyobb vallásalapítóit. amelyekből kiszakadtunk. hogy az minden fogalmat. művészeti. Ebben azt írja: "Mert magok a magyarok. történelemre. amely szláv kultúráról beszélne. Pilgrin Püspök a magyarok megtéréséről írt levelet VII. ámbár még egy részük a pogányság bilincsében van. a mindenható Isten kegyelmének munkája által. Egykorú írók szerint a Balkán vidékére költözött szláv törzsecskék anarchiában és igen alacsony kultúrfokon éltek. kazár és a bolgár vitt nagy szerepet a szláv kultúra kialakításában.vemben azt a hívő világnézetet kerestem. érzést. nyelvre. hadvezéreik pedig világbirodalmakat hívtak létre. akik a világ művelődésének alapjait rakják le. az oroszlán szénát eszik’". Nem mi vettünk át kultúrát a szlávoktól. sem a papokat nem gátolják. század végén a bolgár-török hatáson átestek. A honfoglaló magyarak műveltségének megítélésénél a faj egész életmegnyilvánulására kiterjedő vizsgálatnak kell lefolyni. amely a türk betűsorral egyezett. senkinek alattvalóik közül nem tiltják a megkeresztelkedést. irodalmi kultúrát. amikor a szlávok a VII. Rátelepedtek a déli paraszt népekre és városállamokat alapítottak. hogy beteljesedni látszik Ezsaiás jövendölése: ‘a farkas és bárány együtt legel. Állami és társadalmi szervezet és a történelem. szentjeit adták. Írásuk a nyelvet tökéletesen kifejező betűírás volt. ősi turáni fajtám szeretete. Ilyen bolgárszlávokat a honfoglalók találtak Erdélyben és a déli részeken. Az ősvallásról előző fejezetben írtam. 61-ben az indiai Kashmirból a Himaláján át elindult. tanítóit. magasrendű vallási. Szerintük volt idő. amikor az ural-altáji népfaj egész Ázsia nyugati részét lakta és magas műveltségi fokon állt már azelőtt. hogy volt-e a magyarságnak mítosza. szükségesnek tartom azonban az egész nagy turáni fajt jellemző vallási türelem és 155 156 új eszmék iránti fogékonyság megvilágítására néhány példát felhozni. gondolatot tökéletesen kifejezett. A honfoglalók nyelvéről írott emlék nem maradt. de biztosan következtethetünk arra. Priszkosz már a húnok írástudása mellett tanuskodik. Ki kelt terjeszkednünk a vallásra. az uralmi helyzetet. az állami és társadalmi szervezetre. Nagy temetője volt ez a hely a nyugat felé tartó népeknek. életmódra és foglalkozásra. A támadó bessenyők elől kitért magyarság etelközi szállásait csak átmeneti otthonnak tekintette. hogy bárhova menjenek. Ősi műveltségünk megismerésénél a kevés írott és a sírleletekből előkerülő tárgyi bizonyítékokon felül erős támpontunk azoknak a rokon népeknek ősi kultúrája. hogy az árja és sémita civilizáció kifejtődött volna. Hanem oly egyetértők a pogányok a keresztényekkel és oly barátságosan vannak egymással. a felvonulási és települési viszonyokat megismerjék. Ezt a nézetet vallja Rawlinson Henrik és György (The History of Herodotos). amelyben Kőrösi Csorna Sándor élt. könyvemben bőven értekeztem. a magyar. Dzsingisz khánnak és az ozmán törököknek nagy vallási türelme. 1. hogy ők teremtették meg az első igazi magaskultúrát.

amelyeket eddig kellő mértékben nem értékelték. a morvák és csehek nagy szentjét. bámulatos begyakoroltság és félelmetes nyilazóképesség. Az olaszokkal. lesek. a vasfegyelem és végül az igénytelenség és az időjárással szemben való ellenállóerő adta mindenekfelett álló fölényüket. b) A honfoglalást már egy évtizeddel megelőzve. A Duna mellékére. a magyar vezérhez vezető útja nyilvánvaló. többszörös arcvonalak alkalmazása mellett a rendkívüli lovasteljesítmények. a pápával összeköttetésben volt. a bessenyőkkel és oroszokkal kötött szövetségek mit jelentettek? A nagy birodalom vágya nem sikerült.együtt ment a fejedelem megbízottja. Rómában tanult. I. majd a bólgárokkal. pedig a legnagyobb bizonyíték hiperkulturánk mellett. A további történet. Oka az volt. ünnepélyesen és örömmel fogadta őt és miként ily férfiúval beszélni illik. A fent tárgyalt történelem a magyar nép kulturális állapotának nézőpontjából ma sincs feldolgozva. elképzelhetetlen gyors mozgás. E nemzeti katasztrófából csodálatos szellemi fölénnyel mentik meg a nemzetet vezérei. Method görög nyelven irt életrajzának XVI. beszélt vele és őt megszeretvén megcsókolta és becses ajándékokkal bocsájtá el őt. az örökletes fejedelemség. erődítések. bajorokkal. mely a népszövetségekből összehozott nagy birodalom alakítását célozta. fejezetében. A Kárpátok. hogy Method nem fog minden baj nélkül tőle szabadulni. a honvédelem kívánta gyepűrendszer. övezte földön három hatalom gyarmatosítási érdekkörébe vont területet kellett felszabadítani a reá nehezedő hatalmi nyomástól. lap. mint úrhoz illik. Ez a művelt papnak őszinte vallomása a művelt nagyúrról. az északnyugati. mondván neki: tísztelendő atya emlékezz meg rólam mindig szent imáidban". mégis elment ahhoz. világlátott papja volt. mint a turkesztáni reflex-ijj. hogy diplomáciai kérdések megtárgyalását célozták. Ezek: az erdélyi és déli részek a bolgár. mind olyan hatalmas anyagot felölelő kérdések. Taktikájuk és stratégiájuk felülmulta minden másfajú nép hadászatát. 157 Ismert dolgok a bolgár hadjárat alatt a bessenyők rohama. a) Anonymus említi. akarta őt (Methodot) látni. – Még eddig nem vizsgálták azt a nézőpontot. hogy Attilához. cselek. a törvényhozó országgyűlések intézménye. Ennek kettős bizonyítéka van.∗ továbbá az új birodalom megalapítása után a külhatalmakkal e tény elismertetése. Újraszervezés és a kunoknak nevezett lázadó kazár törzseknek a törzsszövetségbe bevonása után kezdetét vette a honfoglalás. amelyet háromszorta ke∗ A várispánság intézménye már Szent István előtt fennállott. Baján avar kagánhoz és Árpádhoz hasonló nagy vezető egyéniségünk akkor nem volt. hogy a vezéreket nenz vezette-e az az ősi politikai hagyomány. a német császárral. A honfoglalást elő kellett készíteni. és ámbár némelyek azt mondogatták és úgy vélekedtek. Method korának egyik legműveltebb. a másodfejedelem és udvarába kérte Method érseket. 158 . a Pannonica Legenda elmondja a találkozást: "Midőn a magyarok királya a dunai részekre jött. várak létesítése. gyors sikerrel megoldható legyed. (Lásd: dr. talán Árpád vezér vagy a Gyula. Kitűnő fegyvereik voltak. királyokkal. 45. 884-ben nagyobb sereggel a Duna vidékén járt a magyarok egyik fő személye. aki az itt lakó néptöredékekkel diplomáciai tárgyalást folytatott és ha lehetett. hogy az a legkisebb áldozattal. hogy a székelyek a honfoglaló Árpád elé vonultak és mint a magyarság kilencedik törzse. továbbá a nyugati népek megváltozott életformája. a közigazgatás megszervezése. szászokkal. Mi volt a kalandozásoknak nevezett. mely a magyar törzseket kétfelé szakította. mint az új haza felállítása. a másik vonalon a bolgárok ellen Bizánccal kötött szerződések. a szállásbirtokok megülése. résztvettek a honfoglalásban. Hadi művészetüket irodalmunk bőven tárgyalta. Ezek hatalmát kellett megtörni és ezt célozták Arnulf császárral 892ben a morva szlávok ellen. Erdélyi László: Magyar történelem. a várispánságok felálítása. vagy a Horka. 898-tól 970-ig tartó külföldi hadjáratok mélyebb politikai célja? Vizsgálta ezt valaki? – Rablás és kalandvágy nyugati felfogás. ébredő fajtudata nem kedvezett már az ősi tervnek. tisztelettel. aki beutazta a görög és kazár birodalmat. Tartalékok. A király pedig. szövetséget kötött. Bizáncban. a morva szlávok és a pannoniai rész bajor befolyás alatt állt.

valamint a batikolt munkák rajzai és motívumai Európában csak nálunk mutat csodálatos egyezést. nőkből. Mének és kancák hússal és tejjel látták el őket. Mádara mellett találtak hasonló férfit és nőt ábrázoló sírszobrot. a szövő-. mely még a török népek által használt szablyánál is fejlettebb. vagy továbbfejlesztett szabályok. hogy e gyűjtemény a KeletÁzsiai Múzeumba került és ott őrzött bizonysága annak a valóságnak. m. csészét. hímző-technikája.vesebb erővel lehetett kihúzni. Egyik híres sírszoborról már Kézai is megemlékezik. A Váradi Regestrum – mely a tatárjárás előtti Magyarország társadalmának hű tükrét mutatja. Ezekről a hatalmas haditényekről mit sem hall a magyar közönség. Magyar neve kép (képmás) ősbolgár neve käp volt. Hóman Bálint kultuszminiszterünk nagy érdemének tudható be. az eredeti és melyek az átvett. Ezek kelet felé néző. Őseink űzték a szobrászatot is. hogy az indiai húnok szövő-. Endzsében. Végül Bulcsú vezér 954-ben hatalmas sereggel végigsarcolja a mai Hollandiát. 935-ben ugyanezt az utat járják. 951-ben az Alpokon átkelve Aquitániába csapnak és ugyanazon az úton térnek vissza. iráni és indiai bún kultúrát őrzünk.vagy nő-szobrok nagy tömegben kerültek elő déli Oroszországban. Az ősi indiai irodalom a pávatolldíszt mint szabír nemzeti jelleget említi. óriási és terhes hadizsákmánnyal. szekerekkel. Pedig ezeket a bravúros teljesítményeket nagy seregek hatalmas lóállománnyal. ázsiai. A honfoglaló magyarok seregei hétszer keltek át az Alpokon. bazilikák. a pannonhalmi. az élet kelyhét tartó férfi. amikor magyar harcmodor szerint szervezik át seregüket. Ez ősi örökségünk volt. Nyugati népek csak akkor tudnak eredményesen ellenállni. Spanyolország északkeleti részétől az olasz félsziget legdélibb részéig. Felső-Olaszországba történt átkelésük volt. Az építészeti ornamentikában. Égei-. Fekete-tengerek partjáig. Jogtörténészeink mégis keveset mondanak arról. – mely a mohácsi vész előtti Magyarország élő jogszokásainak gyűjteménye és magánjogunknak ma ís az alapja. pécsi. férfiakból és gyermekekből álló hadifoglyokkal hajtották végre. a Földközi-. Belgiumot és Franciaországot és április végén átkel az Alpokon Felső-Olaszországba. Az ókor és a legújabb kor legnagyobb haditeljesítménye Hannibálnak és Napoleonnak az Alpok égbenyúló hegyóriásain. – a magyar nő olyan magas jogállásáról ad számot. nagy távolságokra pedig fényjeladásra mozogtak. Az ősmagyar szobrászatra és építészetre vonatkozó következtetéseket Bendefy László: A magyarság kaukázusi őshazája c. műve alapján kialakíthatjuk ha egybevetjük Géza fejedelem és Szent István által épített esztergomi királyi palota. A történelem fejezeteket szentel a csodálatos haditénynek. a nagy-szentbernárdhegyi hágón át.) India húnfajú képei által lakott vidékről Zajti Ferenc gyönyörű régi szőttes és női kézimunka-gyűjteményt hozott haza. Kiváló hadellátásuk megkönnyítette mozgásukat. Kiváló lóállományuk és kengyelük hallatlan lovasteljesítmények végzésére képesíti őket. . azonkívül tarisznyáikban szárított. amelyet a nyugati nemzetek női még mn sem érhettek el. Werbőczy Tripartituma. Szalárd vagy Szoárd vezér 924-ben Olaszországból a nagyszentbernárdhegyi hágón át Felső-Burgundiába csapott és óriási zsákmányával ugyanazon az úton tért vissza. Velencét lóhátról ostromolják. varró-technikánk díszítéseiben sok ősi. A magyar nép művészete még ma is sok ősi. 159 160 * Az ókori görögök a szkíták jó törvényeit magasztalják. hegyen végigszáguldanak. Brementől a Márvány-tengerig minden földön. Hadisebészetük magas fokát a honfoglaló sírokból előkerült trepanált koponyák és a sérült koponyán az agy védelmére készített ezüstlemezek igazolják. (Hevesy id. 5. az Északi-. füstölt húst és tésztát (kolbász és konzerv) vittek magukkal. hogy a törvényeink és jogszokásaink közül mi volt az ősi örökség. oda és vissza. keletről hozott emlékkel él. hogy mely szabályokat tekinthetjük ősi örökségnek. célzása és átütő ereje mégis felülmult minden más nép által használt ifjat. amely Huszka szerint csak nálunk és az indiai művészetben honos. beteg és sebesült katonákkal. hadi gépekkel. hímző-. Méltán sorakoznak Hannibál és Nagy Napóleon legnagyobb haditetteihez. Bulgáriában. A kapudíszek és a hímzések ismert motívumai mellett a páva és a pávatoll jellegzetes magyar ábrázolására hivatkozom. Csapataik közelharcban kürtjelre. Csapataik eljutank az Atlantióceánig. – szintén nincs még számbavéve atekintetben. vázak. továbbá a szablyájuk. stb.

sőt azt mondhajuk. és kőből épült a fürdőháza. vagy prémes 161 bőrsüveget viseltek. Élénk hatással járult hozzá az északi és nyugati germán népek ötvös iparának és művészetének kifejlesztéséhez. hegyes nemez. hogy az ősi hún város a szentendrei Danakönyök és a Pilis-hegység által védett helyen (Pomáz község határában) húzódó római limes kiépített katonai táborhelyére épült. Fettich Nándor: (A honfoglaló magyarság fémművessége) szerint "a magyarok gazdag fölszereléseiben és díszítményeiben uralkodó az ezüst. növényi és mértani alakokká stilizálta. amelynek anyagi kultúrája annyira jellemző volna az ezüst. Galleni kalandozás alkalmával daloltak és táncottak. Ötvös. vagy térdig ért és hidegben mentét vettek fel. "Királynői vár" valószinűsíti azt a feltevést. Lovasköpeny a mente. amint ezt népi zenénk ma is bizonyítja. 6. mert a pogány bolgár-török Madarai központban találtak egy kőbevésett fürdőmedencét. Csizmájuk fölhajló hegyes orrú. E nyersanyagnak ilyen nagy tömegben való föllépése a magyaroknál az intenzív kereskedelmi forgalomban leli magyarázatát". Zenekultúránk ősi ázsiai török zene volt. hogy egyetlen történeti nép sincs. az arab birodalom területével van összefüggésben. ruhadíszeiken és faragásaikon kifejezésre juttattak. Rossz időben szürt. Attila palotája sáncokkal védett. Az ősmagyar hagyomány Buda társkirály által épített várost (Sycambria) tartja Attila fővárosának. fényt kedvelők". bő gatya. de fegyverzetük. hogy az állattenyésztésen. Voltak hivatalos. amit a bizánci udvarbeliek is átvettek. Az ezüst-nyersanyagnak beszerzése az akkori világ nagy ezüsttermelő országaival. amely a rituális fürdés céljait szolgálta. Karimátlan. díszesen faragott tornyos épületből vagy épületcsoportokból állt.és fegyveriparunk – mely magán viseli az ősi ázsiai török. az újabb iráni. Ezek az ősi formák átszármaztak a nyugati népekhez és így Európa ruházkodási kultúráját mi adtuk. mint főfoglalkozáson kívül a földet szolgáikkal műveltették és méhészetet űztek. Ruházatjuk színes selyemszövetből készült. A honfoglaló ősök pompaszeretetérőd írt az arab Gurdézi. Újabban bővebben írnak magasfokú fürdőkultúránkról. Tehát szőlőművelés is volt nálunk. amelyeket fegyvereiken. a regősök. ahol főhadiszállását is tartotta. St. A nők ruhája bokáig. Ősmagyar ornamentika van a pécsi bazilika domborművein és oszlopfőjén. Zenekarunk kobzos. A Duna-Tisza közére teszik a fatönkökből épült. bekerített. Az ősmagyaroknak cserzett bőr tábori fürdőkádjaik voltaik. ú. A pompaszeretét legkifejezőbben ruházatukban. sarok nélküli és ez bizánci divattá vált. Életmódról és foglalkozásról a bizánci írók alapján megállapíthatjuk. – korának legfejlettebb ipara és művészete. Az ősi város helyét eddig az óbudai részeken keresték. n. Ez az ősi vízkultusszal volt egybekötve. E viseletek egy évezred óta lényegileg nem változtak. szerszámaikon. kislábfejű. amint azt a történészek helytelenül vagy meggondolatlanul állítják. vagy szűk nadrág. lószerszámaik formája és díszítése is magasfokú ízlésükről tanuskodik. mert Attilánnak Priscos rhetor szerint állandó fővárosa volt. mondván: "A magyarok bátrak. szőlő.templomok építkezéseinél a nyugati formák mellett érvényesült ősi pogány hatásokat. intézményesen szervezett énekmondóink. akik mnemotechnikai (ismétlő) módszerrel őrizték meg a hősi énekek szövegét. ujjatlan térdnél csipkézett színes mellény és combig érő ujjas felöltő "kabad" volt. a klisszai dombon 1940ben feltárt. díszöltözeteikben érvényesült. Díszítő művészetük az állati alakokat. subát öltöttek. Attila hún népe nem volt nomád lovas pásztornép. továbbá vámjövedelmeinek tizedét. szkítaszarmata hatásokat. indiai. a mai divatos blokkházakhoz hasonlóan épült fővárost. Az ősmagyar fémművességére az ezüst alkalmazása nyomta rá a maga bélyegét. A hiteles pannonhalmi alapító oklevél a pannonhegyi Szent Márton monostor apátja részére rendelte a somogyi ispánság minden birtoknak. jó kinézésűek és tekintélyesek.és gabonatermésének. 162 . a "mandyae". csatos övük a szabadembert jelentette. fegyverzetük ezüsttel bevont. sípos és dobos hangszerekből állt. Ruházatuk térdig érő ujjas fehér vászoning. Pomázon. Pitykés. mint a magyaréra.

részben feldolgozás alatt állnak. Az ősi történelemnek új fejezetei tárulnak ezekből elénk. amit a takács. a japánok már tudatos faji rokonsága és a felbomló szovjet orosz birodalom turáni népei. Kívánatos volna. a kozár-húnoknak. sem Belső-Ázsia turk. a bessenyőknek. Hiszen Attiláról és húnjairól legutóbb Bél Mátyás és Pray György írt latin nyelven 200 évvel ezelőtt történelmet. a szeldzsuk és ozmán törökök történeteinek megírását. indószkíta. ha a fentiek szerint a hivatásos történetírás felkészült volna egy új 163 164 . Mennyivel több fegyver lenne a kezükben.Fejlett kisipara volt a textíliáknak. a magyarsággal együtt más oroszföldi népek gazdasági és kulturális életét is nagy mértékben föllendítette. Utószó Leszögezem. Nem célom az ősmagyar kultúrtörténet megírása. Amennyiben e népek fajszármazási és egyéb szempontokból vett történeteiket tárgyaltam. Miként Fettich bizonyítja. a mongol és tatár. amely a Fekete-tenger partvidékeit. Európát a közeljövőben rendezni fogják a tengely győztes hatalmai. a jászoknak. Adtunk kultúrkineseinkből nyugatnak és amit viszonzásul kaptunk. Nagy a mulasztás. az arab birodalommal összekapcsolta. Európa újjárendezésének mérlegelésénél a történeti jogfolytonosságon és az igazságosság elvein kívül a faji. Kiegészítése lenne az a magyar őstörténelemnek is. Rengeteg kultúr-anyagot. még a kaukázusvidéki őshazában a magyarság belekapcsolódott abba a kereskedelmi forgalomba. szabó és sok más ősi rokonszavunk bizonyít. Az utóbbi évtizedekben pedig kiváló szaktudósok nagy feltáró expedíciókat vezettek Belső-Ázsiába. Tehát fejlett volt a szűcs. ősi kéziratot tártak fel az expedíciók és az anyagot részben feldolgozták.és bőrkisiparunk is. a törökök. amikor történelmileg faji multunknak nagy örökségeit nem mutattuk ki. E feljegyzéseket kiváló kinológusok lefordították. azt főleg Kőrösi Csoma Sándor feltételezhető céljainak megvilágítása érdekében tettem. többé-kevésbbé elkerülve az északeurópai országokat. Nagyon fejlett volt a kereskedelmünk. Hogyan ülünk ott le a tárgyaló asztalokhoz. és amely Oroszország területét behálózva. Még az ősi kaukázusi őshazában gazdasági kérdéseink között a legelső helyen a különféle bőrökkel és nemes prémekkel való kereskedés állt. Sajnos a hivatalos történettudományunk elhanyagolta a szkítáknak Attila és hún népének. a rokonsági erőértékek is lenyomhatják a serpenyő egyik szárát és itt mily hatalmas erőt jelent nekünk a bolgárok. az is élénk bizonyítéka annak. e népnek őshazájába. amit elkövettünk saját fajunkkal szemben. az avaroknak. a kunoknak. ha rendszerbe foglalva történettudósaink megírnák ezekből rokonnépeink történetét. sőt azt a legnagyobb mértékben elhanyagoltuk. mongolok és rokonfajú népeink történetét a kínaiak sok évszázadon át feljegyezték. hún-török vagy indiai finn-ugor fajú népek történeteinek megírása. azért a nyugati kultúra védelmében vérrel fizettünk egy évezreden át. a finnek. hogy e könyvem keretében nem volt szándékom sem a húnok őstörténetének. de amit itt rövid kis összefoglalásban adtam. hogy magas kultúrával érkeztünk. A Kína határán élő húnok.

Azonban a ma koreszméje a faji öntudat előretörésének jegyében áll. bolgár. A tengelyhatalmak árja-turáni (német. Mongoliát szervezte meg. a turáni mozgalom útján érte el. mert 1937-ben ismét egy ősi turáni államot. Ma India turáni fajú népeiben még a fajtudat szunnyad. India forrongó és Dél tüzes kontinensén is a turáni népek új birodalmai. Értünk élt. Hasonló állapotban vannak az orosz bolsevizmus és Kína fennhatósága alatt élő turáni fajú népek.⊗ Azóta vérben és tűzben fellángolt az egész földkerekségen az új koreszme döntő küzdelme. És megszületnek a bolsevizmus poklából. dicső multunkat. sz. lángok között született meg a harmadik hatalmas turáni állam észak-Kína. A magyarság nagy világhivatást tölthet be ezzel az eszmével. Ennek a nagy koreszménynek nagy álmodója volt Kőrösi. Céltudatos útjának az azonban csak első állomása volt. sz. japán) népeivel együtt. Japán politikája. dolgozott és hagyatékát nemzetének ∗ ⊗ ekként ajánlotta: "Anyagot adtam. Lásd: Nemzeti Ujság 1937. Japán ezt kimondottan a turáni eszme. kirgiz. egy percnyi némasággal idézte a világ legnagyobb turán hódítójának ma mindennél korszerűbb szellemét. A Nemzetgyűlés sokat jelentően. szemben a liberális és kommunista felfogással. Mécs Alajos cikke. 29. Amikor 1934-ben a fajiság új eszményével Hitler vezér uralomra jutott Németországban. majdnem kizárólag turáni fajú népek menetelnek.szellemi turáni rohamra és a magyarból japán. X. baskír és egyéb nyelvekre fordíthatná turáni fajunk közös örökségét. előttetek a dicsőség útja". hogy a turániság nagy eszményével forrt egybe a keleti világhatalom. módszerrel rendelkeztek. Az új koreszmét a mi turánizmusunk képviseli. ugyanakkor azonos elvek alapján Japán egy új turáni államot állított talpra. olasz. 31. X. ha úgy tetszik. Lásd: Uj Magyarság 1937. amiként látjuk. azzal a legfőbb eszménnyel. amit néhai Gömbös Gyula miniszterelnökünk a magyar öncéluság fogalmával hivatalosan hirdetett. 165 166 .∗ Az új Mongolia Nemzetgyűlésének első ülésén teljes nyíltsággal hivatalosan kijelentették: életre keltik Dzsingisz Kán birodalmát. török. Csoma Sándor. Japán felkelő napjának jegyében. Mandzsukót.

1868.: The pageant of civilisation.– Dindorf. (1902. Leipzig. 5. XI. Bunsen C. Blavatsky H.: Salgó Ernö. Blavatsky H. Aeschylos tragédiái. Leipzig. 1877. ètc. . i92T.: Szailam olmács küldetése Nagy Sándor falához. Szentkatolnai: Párhuzam a magyar és mongol nyelv terén. des Mongols et des autres Tatars occidentaux. Bpest. p. VII. Cumont Franc prof. Geier. Bornemissza Péter: Ördögi kísirtetekről avagy rettenetes utálatosságáról a megfertezett világnak. 1911. Vol. A középkori magyar költészet problémái. Bhagavad Gita. Ágner Lajos: Száz kínai vers. köt. 1936. Armin Hans: Das Ethische in Aristoteles. . Blavatsky 13. P. Deguignes H. Paris. G.: Körösi Csoma Sándor dolgozatai. Wien. A modern Panarion. Memoires de 1'Academie des Inscriptions. Deér József. London. Brodeur G.: The Mysteries of Mithra. Bálínt G. 1768.: Die Geschichte der Izulochinesen. 1942. 1828. Bleyer Jakab: A magyar-hun monda germán elemei. P. M. Cunnigham Alex: Ancient Geography of India. Marcel: Attila élete.. Dr. Edited by: E.) Cholnoky Jenő: Körösi Csoma Sándor. 167 168 Budenz József: Magyar-ugor összehasonlító szótár. Beat püspök: Hiuen-Tsiang. Maróthy Margit. New-York. Csoma József: Magyar nemzetiségi címerek. P. 1871. I.: Histoire Generale des Huns. Cleme-ns v. 1851. Ford. Schriften. Bendefy László: A magyarság kaukazusi őshazája. Extra No. 1879.: Dix Inscriptions Chinoise de 1'Asie Centrale. A magyar-hún mondák történetének mai állása. David-Nee1 Alexandra: With Mystics and Magicians in Tibet. Pogány magyarság. 1831. Alexandrien: Ausgew.: Gott in der Geschichte.: The Secret Doctrine. A. J. Dods Morcos: Mohammed. Császár Elemér dr. 1857. 1885. Bastian Adolf dr. 1726. Császár Elemér dr. 1924. Deznisaa Ross. 1937. 224 Csoma Alexander de Kőrös Memorial Volume. München. Brion. Fordította: Csengery János. Breit József: A magyar nemzet hadtörténelme. 1873is8l. Journal and proceedlngs of the Asiatic Society of Bengal. Bochart: Geographia Sacra. Carter Jesse Benedict: The religious life of Ancient Rome. London.. Diodorus Siculus: Biblioteca Historia.. Arrian: De Expeditione Alexandri. Deka Tivadar dr. 1-3. Bendefy Lószló dr. Calcutta. Buddha and Chrlst. Csuday Jenő: A honfoglalás kezdete és befejezése. 537. 1941. Leipzig.Irodalom Abulgazi: Histoire genealogique des Tatara. T. 1908. Chavannes E.: Giossary Th. keresztény magyarság. Lelpzig.: Cross and Fire. des Turcs.

Hunter W. Ford. Epiphanius.) 32. 1871. Feriden és fiai. London.. London. Grousset. opera.: A magyarok őshona. Cambridge. New-York. számból. Houghton: Hóman—Szekfü: Magyar történet. Berlin. II.) Eötvös József báró: Kőrösi Csoma Sándor felett mondott emlékbeszéde.: A History of India. Dunbar G. 169 Gombóc—Melich: Magyar etymológiai szótár. Köln. 1901. k. Eckhard Sándor dr.Deka Tivadar dr.Hilaire cikkét a Journal des Servants. 1887. Sophronius: Athos Library of the Laura (Mount Athos). okt. I. S. Erdélyi László dr.: Magyar történelem.. 1931-35. 1910. Hóman Bálírtt: A magyar-hún hagyomány és a hún monda. Hirth Friedrich: Mr. Fehér Géza: A bolgár-törökök szerepe és műveltsége. Ford. Hóman Bálint: Szent István. Eustachios.: The Indian Empire.: Atüla a mondában. Budapesti Szemle. Chicago. (Journal of the American Uriental Society. Fírduszi: Sahname. szerk. Fáy Elek dr. Duncker M. 1629. R. 1938. Fischer Károly Antal: A Hunok és Magyarok. 1939. Heinrich Gusztáv: Etrelburg és a magyar-hun monda. 1892.: Introduction to the Avesta. London. Hedin Sven: Transz-Himalája. 1867. Gombócz Zoltán: A bolgár kérdés és a magyar-hún monda. 1921. 1916.1. Erdélyi László dr. 170 . Bálint: Történetírás és forráskritika. Ethnographia. Közli: Sir William Hunter: Zarándok tudós cikkét a Pioneer Allahabad 1885. 1888. 1932. 1882.: Kondor A..: Decline and Fall of the Roman Empire. 1940. 1925.: Körösi Csoma Sándor. 1898. 1910. I.. Fergusson I. non. Jász-kun kongresszus jegyzőkönyve. 1908. Hodgson Brian Caucasians. 1925. I. (Attila és hónfai. Budapest.: Geschichte der Arier in der Alten Zeit. Leipzig. Wien. 1. Germanus Gyula: Turán. (1909. 1796. Keleti Szemle. Hirth Friedrích: Hunnenforschungen. Mongolian affinities of the Hunjalvy Pál: Magyarország.. Hirth Friedrich: Attila családfája. 6. Hóman. 1940. Sancti Epiphanii . Hevesy Vilmos: Finnisch Ungarisches aus Indien. Herodotos történeti könyvei. Keleti Szemle. Kingsmill and the Hiung-nu. Gibbon E. Forbáth László: A megújhodott Mongólia. 82. 1850. Árpádkor. Hűllmann Carl Dietrich: Geschichte der Mongolen bis zum Jahre 1206. 1936.: The Civilisations of the East. Harlez C. számból Barthélemy St. 1617. Györffy György: Bessenyők és magyarok. 1940. Adversus Originem. Fiók Károly: Árják és ugorok érintkezése. 244. XXX. Jerney János utazásai és Magyar Akadémiai Értesítő.: Németh Gy. Ipolyi Arnold: Magyar Mythológia.: Radó A. Eustratiades. J. Ford.: Geréb József. W. Fettich Nándor: A honfoglaló magyarság fémmüvessége.: Outlines of Chinese Art.

Krohn Gyula: Finn-ugor népek pogány istentisztelete. Ford. Kabul und Indien. Marci Chronica: Emich kiadás. 1908. 1897.: A magyarok útja Indiától Pannóniáig. Modi Dr. 15 Kodály Zoltán: Magyarság a zenében. Németi Kálmán: Hun történelmi örökségünk. to 330. akik meghódították Indiát. J. 1926.: Rassenverwandtschaft der Donauvölker. B. Paris. McCovern William Montgomery: The Early Empires of Central Asia. Ford. század közepéig.: A húnokról.: A skythá. 1862. Németi Kálmán: A Hiung-nu-hún azonosság földrajzi bizonyítékai. 1906.: Kelet titkai. Haller János földolgozásában. Vienna. Klaproth J. Katona L. Nagy Sándor szír-keresztény mondája. I. Bokor János. Mészáros Gyula: Ál-török nép. 1861. 1904. 1939. J. Népünk és Nyelvünk. Haitsch Gyula. – Szekfű Gyula: Mi a magyar? gyűjteményben. Kölcsey Dezső: A Kölcsey. Nagy Géza dr. Lukácsi Kristóf: A magyarok öselei. 1939. Modi Dr. J. vallási rendszere. 1931. Modi Dr.: dr. Mészáros Gyula: A szabir nép és név. Lasson Christian: Zur Geschichte der griechischen und indoskythischen Könige in Baktrien. Fordította: Zajti Ferenc. The University of North Carolina Press. b?o6r Elemér: Népünk és Ir'yelvünk. Lénárd Jenő: Dhammo. hajdankori nevei és lakhelyei. Ford. (Budapest multjából. máskép Szente-Mágócs nemzetség. Kászonyi F. A pogány magyarok vallása. Ford. Ford.: Forerunners and Rivals of Christianity. Kállay Ferenc. Kandra Kabos: Magyar mithológia. Josephus Flavius: Opera.Jonandes: A gótok eredete és tettei. Izidoros. Lemminkäjnen-runók. J.és személynevek. 171 Ligeti Lnjos: Az ismeretlen Belső-Ázsia. Legge F.: Szabó Károly. Budapest. Budapest. 1900. Magyar honfoglalás kútfői. 1939. J. ) 1934. III. 1911.: Dr. Karácsonyi János: A Magyar Nemzetségek a XIV. 1870. 1826. 1838. A. Metich János: A honfoglaláskori Magyarország. Pest város eredete. 1939. Nagy Lajos. Leipzig. Memeskovszkij D. Kézai Simon mester: Magyar Krónikája. Tauchnitz. Mahler Ede: Babylonia és Assyria. Toldy Ferenc. D.: A zend-aveszta. being Studies in Religious History from 330. Ch. 1909.: Vikár Béla. Németi Kálmán: Nagy-Magyarország ismeretlen történeti okmánya.: A húnok őstörténete.k. Németi Kálmán: Árpád népének hét törzse hún volt. Népünk és Nyelvünk.: Zajti Ferenc.: XVIII. II. Kuun Géza gróf: Körösi Csoma Sándorról tartott akadémiai felolvasása 1900-ban. 1908. 1850. 172 . Kézdy Vásárhelyi Zoltán dr. 1867. F3onn. J. századbeli ördögüző könyvecske. Szeged. 1939. Kalevala. 1930. Bpest. Király György: A magyar ősköltészet.: Tableaux historiques de 1'Asie. 1925.

: Az ókor története. I-II. Hdrth Frigyes tanítása a Hiung-nukról. 1908. Pongrácz Sándor dr. Rowlinson H. Leipzig. G. Ethnographia. 1930. Közép-Ázsia (Asiatic Quarterly Review. 1911.: The Early History of India. Sebestyén Károly: A magyarok íjja és nyila.: Untersuchungen über die Geschichte der Skythen. egyháza. 1930. Bonn. Ford. 1509. I. Regino Kronica. Szinnyei J. 1884. London. sz. dr. Hannover. S. Oxford. Szabó Károly: Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről. Priscus: Fragmenta Historicorum Graecorum. 1873. I.Németi Kálmán: Dr.: Bactria.: Aus Sibirien.: Halász Gyula. 1938. Budapest. márc. Niebuhr B. Paris. 1776. G. Tagányi Károly: A hazai élő jogszokások gyűjtése: Ethnographia. Pallas P. Berlin. Ford. 174 . 1883.: A magyarság keletkezése és őshazája. Széchenyi Béla gróf keleti utazása. 1882. Strabo: Geographica. 1913. Vot. Orosius: Historiae adversum Paganos. Schmidt József: Buddha élete. 1854 173 M. Radloff W. századából. Renan Ernő: Jézus élete. Szabó Károly: Kun László. Pauler Gyula: A magyar nemzet története Szent Istvánig. Szabó Károly: Kézai Simon mester magyar krónikája. Szabolcsi Bence: A zenei földrajz alapvonalai. Schröfl Aloyz: Der Urdichter des Liedes von der Nibelungen Not und die Lösung der Nibetungen Frage. Leipzig. Budapest. Leipzig.) Németh Gyula: A honfoglaló magyarság kialakulása. 1897. 1904. 1882. Stein Aurél: Nagy Sándor nyomában. Augsburg. Ford.: A magyar nyelv rokonai.: Bammlung Historischer Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften. H. Kurze. Stefin Aurélnak a Magyar Tudományos Akadémián tartott székfoglalója. Stein Aurél: Homokba temetett városok.: Die Hellenen im Skythenlande. etc. Zangemeister.: Halász Gyzla.: A magyar honfoglalás mondái. Procopius de bello Persico. Csoma Sándorról Neumanni. Parker E. 1. Vienna. 1828. the Story of a Forgotten Empire. 1890. Smith V. 1855. Petz Gedeon: Magyar-hún monda. írta: Kreitner Gusztáv. Ribáry Ferenc dr. tana. Rodusi Apollonius. 1917. H. Szabó Károly: Emlékiratok a magyar kereszténység I.: Salgó E. Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. K. Cs. Sebestyén Gyula dr. 1877. Németi Kálmán: Parker E. 1807-1925. 1933. Strzygowski Josef: Asiens Bildende Kunst. Szeged. 26-iki akadémiai felolvasása Kőrösi. Szász Károly: A világirodalom nagy époszai. IV.: Ancient China Simplified. 1885. 1908. Vivien de Saint-Martin: Histoire de la Geographie. Németh Gyula: 1934. 1-3.

........... 1940. 66 Ahura-Mazda . A..... Tod Lieut-Col... 47 Anga ................ Zajti Ferenc: A hún magyar őstörténelem......... 99 Aba Sámuel ........... 135 Adi-Buddha ........ Uj kiadás: Oxford........ Ed.......... 46 Allahabád ...... 142 Abulgázi ........... 62....................................... Szerk.......................... 1840....................... Tibeti aranyszabályok könyve a Kiu-Te gyüjteményböi.. Thierry A........... 45 afrikai ........ 108 Amudarja..... 90 abtelita ............................................... 107 Aloyz Schröfl ......... 167 Agni Purana.............................. 78 Alpok......................... 45 Anahita ............. 58.....................................és tárgyjegyzék Aba ...... 132 Adapa ...... 132 adom...... Váradi Regestrum értelmezte: Kandra Kabos. 116 Alánok.......... 111 Angat......... 46 Amur ....................................................... 50 Ágner.......: H............ James: Annals and antiquites of Rajastan. 1920......... I.. 89...... Ford........ 56 Achiles ................................. 141 Agathiás..... 101 Alán.. 83....... 167 Aethiopia ................... 84 Abauj ............: Blavatsky H..... 61.................... 12.. 132 Aeschylos68............. 44...... 72....................: Szabó K................................. 59.................. 47 Alcaeus.. 159 alsódunai ...... 104 Aghuz .................. 99 Abák ... Udny E........ 59.. 67 Ananda ..... 98 Alexandra David-Neel ...................................... 131.................. Urgeschichte der Menschen..................... London....... 116 Aladár........ Ford............. 167 Ágner Lajos.... 1939....... (Hevesy) : Munda— Magyar— Maori................................. 129. A Név-............... 150...... 111 Agni Purarák .......... 100.......... 63 175 176 .. Ford.................................... 3....... 61 Agner..... 93 Alan........................ London. Thierry A............. 1928....... 83 aethiops ..............Télfy János: Magyarok őstörténete. 142.................... 58 Abulféda... Mord....... P...... 93....... Vámbéri Ármin: A magyarság bölecsőjénél........ 131 Achlat ....... 144 Ai61 Akkád ... 132........... 102..... Frühzeit der Völker........ 141 Anahyta ......................... 120 Amber..... 18292....... Kincsestár.. Zajti Ferenc: Magyar évezredek........ 85 Agni Puranak... 85......... 141 Adima... 131 Aldarich......... Reiche des Aitertums. 1881......................... 1864.................. 111 Amru ........ 1939..: Attila-mondák..... 1863......... Ford..: Attila.............: Zajti F............: Németh Gy....... hely.... Görög források.......... 93 aldunai...... Váczy Péter: A húnok Európában...... 114 allrunok ... 135 Álmos72........... 130.................... 1855. Die Neue Propyläen-Weltgeschichte............. 128................................... 26 Ancai .......................................... 152 Amadé-Karcsa....................................... 63.... 86 Al Yathik-bilkih ................. Bp.............. 116 Abulghazi ................ 100 Altai.......... 113 Alexandria...... 46 Abulfazl.... 58 Agnikula............ Uxbond F........................... London....... 82 Adám...... 47................... 59..... 1928.... 46 Altáj........................ 86 Afrika ........... Aveszta könyvtár............... 85 Achaemeni.... 109........... 111 Angadesa.... 153 Anakreon... H............... 83 Afganisztán ...................: Szabó Károly............. 44.. (Attila és húnjai....... 90........................................ Vámbéri Ármin: Hunok és Avarok nemzetsége.................. 55 Agathyrsos..... 124 Abo........ 61 Alginszkói .... Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus? Zichy István gróf: Magyar őstörténet....................... ) Vámbéri Ármin: A magyarok eredete................................................ 12.... Berlin.... 94................. Vishnu—Puranas...................... Francis: Das Urchristentum. Wilson.........

.... 107. 61 aswamedha ...................... 127. 86.... 146 Attila7........................ 15..................... 60..................... 67.. 60 Baktria............... 111 Babylon .51 angolszászok............... 76............................... 49....... 63 Bala Ihaia ... 86................... 75...................... 79. 140 babyloni.............. 18............ 86........................ 104 Auchatok ................. 146...................................................... 84.... 162 belső...83 Aquila János ..... 211 dinasztia ......... 82..................... 142 Babilonia ...... 34..................................... 105 Arrianos... 45........ 73.. 148 atropatánei ... 60..... 60 ási ... 168 Ásik ......................................... 59.........142 Ardzsuna..... 86................. 73.... 98....... 6...... 123........ 27...... 67........... 20............... 64 Ási ..................... 134. 116 Bamián szoros ..... 172. 92............106 Arimaspok ............... 161......... 6 B Babilon ...... 27....126 Aquileja ..........100 arab12............. 169 Armenia.. 57. 121. 33.......... 57. 20. 66. 128........................... 102... 72 Aswa....................... 105 Aurelian.. 6 ugor ...... 139 angol12............ 47.. 109........ 84 származás .... 90................... 137 Athene Pallas....129 Aristoteles....................................... 99.......... 104........148 Anna Comnena ........... 66....... 112 történetírók. 52... 165 faj66 árják........ 43. 120 Árpád-ház ........ 38. 116................ 49....... 60.......... 124................ 102.....130 Aristatetes...... 138..59 Ardzsurla ........ 147 Babru....144 An-hszi ... 122................ 60 Baltisztán.................. 142 asszírbabiloni........................ 61......................... 51..... 141 avar............................64 Anu... 109.............. 42. 72........ 141... 96....... 51 ausztráliai .................. 17 Asszíria.. 94.... 159 Atlantisz .... 173 ázsiai12......64 ansziek.................................... 52............................................................................................. 116...... 162..115 Ararát... 67 Atelkuzunak ......... 143 Bacchus-Dionysos. 137.................... 98..... 75 Árpádok40..... 48 Bál ..38 Arán.... 43............147 Aoghán ............ 65............... 97..... 172...... 119 Árpádház .......... 96......... 141 Balti.. 137. 62 aswak..... 42.................. 133 Ar-buda................. 85 Baktur..... 95..................................................................... 119....... 141 Aveszta-vallás .................. 109.....117 Ankhenaton .... 91....93 Angra-mainyus .............................. 61 Asiatic Society15. 98........ 82...........111 Areiopagos ............................... 147 Astur................. 25.... 60. 12 Baghavad Purána.... 167.... 161...... 141 baktriai . 103.................. 46 Balkán .............. 83.... 73... 42.. 106 Asi ....94 Ardvisura-Anahita .......... 155 balkáni................ 55. 106..................................... 92.................................... 53 Ázsiai Társaság ...... 99.......... 37 atlantiszi ............. 112.............. 16 ázsiaiak....... 113 Bagdad ......... 41... 64.... 175 Attilaféle............. 49.................... 103 Ázsia6... 99................. 48....... 83........... 68............ 64....................................... 107.................Anglia . 105.... 134 Baján ................ 47............ 103 Bal-ul-Abwab... 51 Balogh ... 69 Aswamedha .......... 169.......................... 40...... 51.......... 86.............................. 86 Bardai . 106..... 61.......... 12 Baranya ..................................... 17................. 103 Árják......... 125....... 164.......... 170 avesztai.................. 57.......... 18.................. 160...... 81 avarok.... 94.................. 163 Arad..... 164... 111 Azóvi-tenger................ 55 Bar-chus ........... 56... 54 Athel....... 100 haza ...................... 72........ 100... 45.......... 139 Asszír. 100.. 49......77 Angolország ... 37 emlék.... 43... 43..................... 87..... 137 Athil.................... 155....... 103........ 62 Balambér ....... 123 Balkas-tó ...................... 120.. 88...... 141.... 73............... 68.............. 167 árja5... 40.. 99................. 157 ansik ... 40 Attli ...... 121 177 178 ..........129 Arghia Varsha . 120............ 60 Ásia .................. 126 Arpoxais ....38 Arg-ionok ................. 138. 93 Athén ............................. 81.................... 135. 93 Atlanti-óceán . 23.... 98.............................. 25........................................ 57.......... 64 Arya Aswa.. 131...................84 Araxes60............................................. 96..................... 103......... 74. 86........ 67......................... 170.111 Ardarik ...................... 125. 89 Baghel ..................................... 142. 155........................................ 102..... 122....... 83........ 105.. 75............. 21........... 81 auchata ...............105 Apus ...... 141 Ayodhya ................... 81.. 84.. 108..............130 Ari-alpian ........ 87. 14... 85.... 38 Balti-tenger.... 99............ 83 Balokk .. 56........ 62 bahadun . 66.................................. 115.................. 72............... 120.. 157. 120.................... 80 Atli ............................ 55................. 102.......................... 73.... 60 asszír....... 107... 77.50 Anonymus67... 132 Bacchus ....... 129.. 62.. 96... 157 Baktária ........... 69...... 93 Aton............................................ 12. 45..... 147 Astarte .....124 Aral-tó ............ 119.... 67 bárdok ........................................... 93 Atil ........ 158 bajor .... 108 Atla..................... 151.... 39... 75....................... 143 Badsa Radzsa .......... 95........ 145................................. 46........... 67 Barga ............... 107.............. 25... 110.......... 129................ 64... 66............ 105..... 86 Árpád39.. 69.......... 211 Bala ........ 134 Arrianus. 101 Avesta... 35. 87...................... 93.. 55. 158 Avar.............

.............. 15.......... 164 bolgártörök ............... 17 brit múzeum . 171.. 164 bessenyő-szkíta. 148 bolsevizmus... 124.................... 103 Brahm........................ 54 Buda59.........141 Bartalus. 148................. 111 Budafok....... 59 Beszterce-Naszód ....... 25 Británia...68 Bengal .....................142 Bég Baján ................... 79 besgur ..................................... 43 bessenyő40......... 108 Brahma ............... 111 Budaörs .............................................. 111............. 79 Bolgár.............. 157......... 110 Bihar................. 142................................. 70. 16 Brukpa.............. 83 Bornemissza Péter ....................96 Berias................... 27 Buchanan.............................121 Belső-Ázsia .......... 86 Botteni-öböl ............... 97 Biharvára ..... 100....................... 132 bíborban született .................. 49.......................... 60 Betér ..... 126.. 137................ 167 bórok ............. 36 bonczó ................................. 118 Beztur .................... 124 Boldogasszony90.......... 91...... 77. 49.............................. 83...........................63 Barsam............................... 160.................. 65 Bonchada......... 54................ 55 Bizánc..................... 114.. 141 179 180 ....................... Hilaire ............................................ 116............. 100 bolgárok43....................... 147 besenyő..................... 72 Beheman......................... 36 Bondorfárd ....12 Bel ...............147 Bendefy 55................ 59 Bhagavad Gita . 117........... 97................... 28 B'Stan-Hgyur...................................... 85 bibliai.................................................... 167 Bhagavat................ 73.. 170.......... 55 Blavatsky70............ 42...... 99........ 113.......................................................... 109... 150........ 58.... 28......... 112...... 88 Bod ................... 126 bolgár40..... 95... 110.. 152......................... 28......... 98............... 167... 111 Bharata Varsa .........141 Beal püspök ..... 77............................. 19 Boddhisattva................ 76 nép. 169..................... 33............ 98 bolgár-török41........... 121.. 69.............. 36.. 96.145 Behram .... 155 bolgár-törökök. 26.................................. 173..................................................... 105 Borsa ............ 115.............. 129........ 18.. 158. 116... 119 Bihar gyalpó .... 111 budai................. 123...83 Berettyó ..... 142 bessenyők43..... 24.. 125 Bieda ............. 123..........Baroda .. 113 B'Samye ..... 97... 97 Bihor............... 172................. 91............... 27 Bstod-Ts'hogs...................................................... 96................... 168....... 97 bruxellesi........... 51 Brit-India... 73 Blumenbach......... 17 Brodeur...... 162............... 162 Budafa ...................................... 55............. 19 Bökény ... 83......... 153 Boldogasszonykáta.................... 18............. 83 Bokhara .. 150........ 59.89 Belgium ........... 136 Bráhma ........ 43..... 110 Bleyer Jakab .................................... 89 Brahmáni.... 36 Bor.... 143........ 170.... 96 Biharn......... 24 Boddhisatva...................... 111 Budapest......... 113.... 165...................................................... 70........... 54........ 150.......90 bastarnok ............. 97 bihari .......... 97 Bikaner ........ 55 Bélus.......... 96.............. 43..................... 153.159 Belső Mongólia ... 165 Baskír ................................................... 167 Bendefy László........................... 66 Brit .. 97.................. 83 Budajenő ..... 110 Benedikta.....137 Batthi .............. 34....................................... 36.... 39.......................... 24. 42... 157............. 96..... 111 Budakeszi .. 48 Bhabru .............97 bengáliai ...................... 124. 111........................ 161............105 Berlin45. 84 Borysthenes...... 96................................. 114...............79 Basgar..103 Báthoriak . 106............................ 53................ 55..116 Bendeguz....... 134.. 152.......... 50...... 96....... 28 Bstan-gyur......... 111 Budalesy.. 148 bizánci36. 99...................... 174 Budatava..... 99 Borsók ............63 Barolli.......... 50. 113.......................................................................................... 111 bolgár-hún ............ 175 Blédas...................................... 83 Beth-San..................... 120... 60 Bilge .................... 22.............................. 141 Boksza .............. 174 Belári .................................... 92.................................................124 Berend ..... 65 Biblia ................. 64............ 36 Borolot ....... 23........................... 86...................16 Bereg .................................... 43.......... 83 Béta-fajú....... 63......... 125.......... 113 Bodjul........................62 Baz.....46 baskír ... 99 Bölcs Leó ................ 36 bonc-pap................................... 111 Budakalász ..... 168 Bengália....... 165 bombayi.. 12................... 68....... 80..........141 Beirut... 111.... 170 nemzetségek....................137 Béla ........................ 48......21 Bartók ............ 37....... 92.... 156.................................. 95...... 25............................................................... 111 Besztur.... 91..... 34 b'ne-aleim ... 109 Bizanc... 174 buddhista17... 138...... 61 Béták .......... 41........................... 95... 43......................... 84.. 104 Botbort . 162 bizanciak ................................ 111 Buddha19.... 66........ 91 Bíborban született... 83 bonszi-pap ...... 112........79 Barthélemy St............ 138 népzene ....... 75.......................... 12..90 baskir ...... 111 Budaháza...... 111 Budatelke . 138 bizanci .. 98.............. 58...................... 153.......114 Bécs ...................... 126.......... 158. 59... 98............. 107........................................... 43........................................... 154 bedzsnák ....... 175 Berozosz........... 167 Browning.......... 36 Boncza.............. 42.

..................................... 93 Danié ........................................... 62 Chaytor............ 66......... 62 druidák ... 106................................. 111.....148 büzürk...... 103 délorosz ................................. 64 Chus ................................................... 101......................... 63.............................. 60 Cimberek .......... 126 Cseng................ 100............. 60 Ciprusz ........................................ 65............................ 85........... 59 Dzsaisahner ..................96 bulakar................. 112.. 64 Csanád ....................... 101 Csahar...... 16..... 37.................................................... 58........58 Chandra ......... 53 Cserkeszek................. 90 Csoma József.................. 150 buddhizmus12....... 59 Cyropolis .. 105.......... 95 csehek............159 bulgar...............15 Cassiodorus .................... 53..... 98.....62 Chalukya.............................................................. 56.................................................................. 36 Dnyeper.............. 49 Chitor....... 140................................. 34 Dariel-szoros .................... 109..... 162 Danavák........ 98......... 85. 60 Christian Lassen .....115 Campbell ....................................................................... 68................ 83 csandalások .. 99..... 169 Duskyi-hk'horló..........92 bulári ......................................................................... 37 csuvasos ...................134 bunyevácok.......125 Burgundia ... 91................ 62 Chandravansa ............................ 54............. 45 diabekri..... 95 Csiglamező ........ 42 Denghisik ............................................................ 21 Dula.......................... 96............. 51 Cherra-poonjee .148 Bwda ... 79 Dunbar................................. 15....... 51 Diodoros......................61 Chagataj...........16 Chambal .......................................................................................... 137 Chhempo ... 90 Dsula ......................... 59 Dzsajati................................... 135 Dsajháni .....................................141 Chagatai.. 51 Dahak .......................... 97 dugpák...................... 37...................rítus ......... 109......... 122 Csinvat .......................................................................................... 18... 42..... 87.................................... 59 181 182 ....................................................................... 28........ 93 Dengezik ...... 145 csodaszarvas.......................................... 99 Csin ......................... 81 Csang Szing-Lang ............................... 82 Dietrich.. 96........................ 62 daha ............. 120 cseh..........................144 bundii....... 89 Dulva..... 48 Csánky........................ 134 Budli............ 36...... 95........................ 145 csinvathíd .............92 bulgári ....................... 91...... 133 Cshattis Radzskula .................................................... 134 Dionysos-Sabasius ............... 142 dsola ... 83............... 167 Csengery Antal................................. 34........ 129 Diszabul ......... 56..................................................... 103... 62 Csigla................................................. 12 Commodus ..... 168 Deguignes34..................... 142................... 89 Duló.................... 60 D`Auville.... 168 Budha 59........................ 72 Dzsadu........ 61 Cyrus ..................... 66 Déli-Svédország ....................... 42.92 Bundahis..... 116... 99 Döbrentei Gábor.................................... 15 Don................................89 Bulcsu........................................ 126....... 83 Dardsiling........................ 148.................................................................... 118 Dárius .. 104 Dasarastha ... 15.................................................... 66 Cutch .............................. 86 Cicero .........................63 Champapuri .... 168 Csomakőrös.......................................... 162 dunai.............. 121 Csákok......................... 43 Dor ................ 98.................. 107 Depter-r-Nyingpo...... 23.. 68 délszláv............ 110 Dalai láma .. 63 Chorosmia .......... 150 ciklopszok .. 84 Csamkiao.................117 büzürgan ..... 97 Duka Tivadar. 157.......47 Chagan........... 63 Dabhi......................... 56...... 37 dzaila ....................................................... 95 Csekekáta .......... 156 Budenz József..... 66 charrukhán... 128 Carragolaghat .................................................. 61.................................................... 45........... 134 Dél-India .............. 140 cseremisz ......... 83.......................................................................................................................... 103 dániai....................................... 72 Dsulo . 24......................................... 97 Danakönyök . 43.......... 137 Chatti . 93 D'Herbelot ............. 26 Duna .............. 168 Delhi.................... 81 Cimber.........62 Cham ............... 103..........111 D C Cadix ............ 72 dubnicí... 114 chioniták.... 83 Dugpa ....... 59 Dzsaipur Marwar. 16............................................................................................. 61 Deér.................................... 35 Derbend...... 72 Dsongar . 60 Chavila . 49 csuvas-török ..................................................................................... 157 Dunántúl... 40 Cunningham .................................................. 43.................................... 60 dákok ................ 35 Carlyle ............ 80.............. 80 Dánia ...... 116 doni .............. 93 Diocletian ........ 152 Csaba39................... 27 Dwipa ....................... 69 Dasht-i Kipchak ........... 114....83 Bulcsú........................59 Chand ................... 11 Csuszovája..159 Buzghal Khana ................... 42...... 23..111 Chahuman..61 Chagatai királyság ........................ 61......... 98 Dentumoger.......................................... 117 Detre... 86 Chawara....................................................... 129 Cifra-asszony.......... 51 Csengery.............83 Bulái .............. 89........ 157 Csehország .................... 126 dnyepervidéki..................................89 bultari ......................................24 buddhisták 26.............................

.. 38............89 Eneh.... 66 Észak-Kína ........................... 12. 138 foglalás.............................. 57..... 118...... 99 Etele.......... 169 Ephtalita ................................. 89.. 73 Eufemia ......... 125 Fehér lovas ...... 42...... 108. 115 foh ..126 Egyiptom12...... 53 Eustahius ..... 89 finn-ugor39. 148 Fehér-Magyarország... 175 európai6..... 15 Etel ............... 95 fehér húnok............................. 132 Evilath .. 128 Eurázia ............... 86 Ezekiel.................................. 80.................................. 83 Észak-Eurázsia ......................................... 108................... 84 Fekete-Magyarország ....116 eftaliták. 15 Eri................ 47..... 90 Enlil ..... 46 Éva ............ 89.......... 79... 94... 160 Eszterházy ....................... 98 Elő-Ázsia............116 Efraim..................................................... 131.......81 Edda Bifrost................... 104.................................. 123 Fehér.... 105.............. 103.. 68.............Dzsingisz kán ................ 51........................................................... 111............ 87. 18............. 107..................................... 104.............. 117.......... 72... 111................. 94. 134 Ég fiai .................. 111 Faun.................. 142............ 45 északkínai.............. 62 galaták .. 130 euthalita ............ 162... 169 Eckhardt Sándor .......... 49...83 Elohim .. 12.................................... 49... 49......................... 45.. 54.. 59.... 40............... 123................................................. 47.................... 41...................... 77.......... 53.................................. 68 Északeurópa ..... 169 Epiphánius.................. 89......... 106 Ed ....... 110... 109....99 Edriszi ... 141 Firoz ...................................85 Előd .. 124 erdélyi............ 90.......87 Ellák ..... 169 Franc Cumont............... 70.................................................. 45 Észak-Germánia ................. 77............ 69 fehérló-áldozat.........................165 Dzsingisz khán ........................ 83.. 46............................................ 82..................................... 138.... 113 Franciaország ....... 72 Eneth ..................................................... 56 Epiphanius.. 137.... 139 Európa2.... 108 Égei tenger......................... 66 Feriden .................... 41.. 169 Fischer Károly........ 57...................................... 42.......................................... 25.... 94.......... 63 nyelvek.. 36 Fehér sziget ..... 125... 34............... 63 fehér-húnok ...... 83. 125....................... 51........... 40...........132 Elám ...........49 efthalita.. 103 észt. 103 Fejérvár .. 83 Eviláth ........ 43 Ethel ........... 46.............. 108 Emesu .... 93........... 6........................... 157 Erdélyi László ......... 99 Fergussan ........................... 85 fehérhúnok.... 123. 24 G Gades..................................... 52.................... 147 esztergomi ...... 49................. 139. 140.......... 147........................ 148 egyiptomi 17................ 115 183 184 ..... 80.... 120.. 101 Észak-Németország ........35 Dzsingisz Kán .... 110....... 37.................... 48 finn6.. 121...................73 Edömén. 85 Ér 96 Erdély ......................89 Endzse ............................................................. 56 Fischer.............. 156 Dzsungária............... 130.... 17............ 130....................109 Emese ......96 Elteris .. 123........... 98.... 56........... 105....... 93...... 66. 160... 20.. 68 Eufrates ............... 64 fehérlóáldozat..... 77...... 89...... 39 Etelközi .......... 99.... 118 Faghan ..145 Eder .. 119 Gaharwar......... 159................................ 124 Fehér-tenger ................... 132 Ennedzár.... 125.. 38 fehér sziget .. 175 Edda..........................................46 Ég .............................................. 83......................................................................... 56 fajtudat .......... 39............................................... 79............... 148 finnek .... 56...... 169 Fick ... 145 Fukuda..................................107 Enach.... 53........... 169 Erdélyország........................... 51. 85 Eunedubeli........... 100........... 79..46 E Eckhard Sándor .......... 120 Etzel......... 63................. 87........................... 169 Fettich Nándor74.. 158............... 41 finnugor....... 51.. 103 Északi Jeges-tenger ..................................... 164 Fiók Károly ......132 elszlávosodás .. 109. 38. 145 egyiptomiak .......... 115. 169 Fehér Géza .......................... 136 Forbáth László............................... 98 Enos................. 125 Fischer Károly Antal .......................... 96 Frankhon ......................... 43..... 76....... 165 Farkas ...... 37 fehérhún.. 7..... 109............................................... 107 F Euphorion... 62.......................... 164......... 52 francia.... 80......... 93.... 150.... 56. 106..........................12 Egreskáta .............. 93. 163 Felső-Tisza ..... 67....... 134 Flavius Josephus.................. 103 Észak-India......69 Enech.......................... 45 frankok ..... 161............... 52....... 48 fehér . 100. 127..... 109......... 93.......................... 6 Esztár...... 68........... 97........................................... 169 Firduszi............................ 85..................... 99 Fravasi. 131 Firduzi ... 121..... 124 Feketetenger ..... 106...... 58..... 7... 80.............. 110 Etil ................... 36 Fohát ... 22.. 115 Gádoros ..... 164 finnfajú ............. 46..... 83. 37................. 123..... 159 frank ....................... 120 Etelköz............ 49... 103 Fekete-tenger55. 61................ 87 Evilath földje.......... 147 Eötvös József..................86 Elbilge .... 115... 124 Flarikula .. 72............................... 83 Ethele..........109 Elizeus .... 49... 93 Etzelburg .. 12 Enzu.. 108 Etrekarcsa ......... 42.....147 Ég fia88...................... 143... 53...................... 78..............

... 72....... 134 Harlez ................................ 93................. 110.............119 Gógány ............... 60.. 116 Georgia ...................... 103............. 167 Germánia ... 77 Halom................... 86 Gugi Benka......... 73..... 97 Gyalpó .................. 91 hiungnu-hún ............ 140 görög-római......... 48................................................... 137........................................... 150 Haihaja ............................... 141 Gwalior.......................... 68.. 106 Géták .. 152....116 H Gohil......... 103. 67. 80........ 49.. 112............................ 150 Heinrich Gusztáv...................... 150.........................103 Gesta Hungarorum .........118 galileai ... 106....... 81.. 50 Hirth ....................................... 135...... 73.... 47 Göttinga.............................. 102... 27 Gyula34..................................... 45............................... 159 Hansa............ 111 Hiungnu........................... 114 Guei-shuang ...................... 101......... 110 Gyál.103 Gandara ....... 62 gruz-krónika ............ 48......... 144 Hannibál ......... 116 Gorda..... 136 bárd . 128..... 128 Héra.. 51 hellének ...................... 147 Gurzastan......................... 165 Gómer........... 170 hido .119 gógok........ 103. 106........... 115. 137 Hernak....... 88 Havilah ...... 100. 172..................................126 Gibbon.......................................... 97 Gyála ......................... 93.........................104 Gelupka .......... 103.65 Ganges.............. 119 Guizar........................ 107....................................... 150 Hari...... 47.............. 141........ 171 Gótok.............. 108 Győrffy György.................................. 108 Hanisch........... 211 hachhwahak................ 129 Herakleai Herodor............................... 120 Hamadan . 162.................. 113.............. 106........................ 19 Gérárd.............. 121 Gyud..................... 131..... 174. 155...... 61.................... 170 Gömbös Gyula.... 106............................... 172 Giaiukátai ........ 109.. 85............. 47...................... 13... 171. 131 Hercegszabar .................... 85..... 115 Gombócz Zoltán............ 89......... 148 Gardezi .... 55 görög47.............. 15...... 131............ 84..........94 Gerard...................... 116........................................ 105........... 98..... 170 Hitler ..... 81...................108 goal.... 64................................. 130. 140.................................... 50.............. 134......... 170 Háromság . 118.......................... 68..........118 Gallia ...................................... 111....... 122................. 134 Harikules . 23 Hindosztán .. 170 herul ..... 45............. 12 Hamsa. 74. 63............... 160..................... 55 gruzok....Galerius ......... 116 Göncölkarcsa................ 63 Gudzsarát.................................................................. 157. 103 Gepidák .. 154. 60... 26 Hastinapura . 136.................................................... 82....... 85.............. 130.... 113 hatalmas vadász az Úr előtt87.................... 62 Gómár.. 114 Gótaura..116 Georgiaiak ..................................................... 160 Görögország ......... 11 Grachen ...... 119 Gug-puszta ... 85............................ 83 héber..................... 15.............................................................. 86.. 103... 112......................................... 66 Himalayák ............................ 104......................................................... 142 Gordas ... 56 Gurda.... 135. 165 Hium-Tsiang ............... 55............................. 114 hiungnu.... 135 Gótama Buda............................................... 120 górarenusok ....... 84....... 119... 117........ 147....................... 57... 104. 139.......... 129...................... 97 Gyalu-puszta .. 39 Gyeics.... 63 hit122 Hinduk........................................... 128......... 169 Gikhon..... 42......... 26 Himalaya ...................... 161 guru ..................... 76....................................... 106 Gizella ................... 173... 66 hiong-nu ...35 germán48................ 26 Grahilot ........................... 59.............................................................75 Getae ................... 114 garabonc ..............45 germánság...................................................................... 132 Hegyalja .............................................. 93 gót....... 134..... 93............... 88 Gurdézi..... 73 Heliogabalus.......................... 16 Himaláyák ...... 48.......... 97 Gyarmat...................... 148... 39 185 186 . 132....... 150 Haraly. 60 hindu . 111 Hadisten67........121 Gaur......... 38..... 97 Gyalóka .......82 Gilgames............ 103 Hesperidák ..51 Galícia ................. 130........ 211 birodalom ......................... 47 Herodotos61............ 143 Galilea ......................... 132.....................133 gepida ....... 115...................... 39 hiung-nu34..... 91........ 112 Gótarca ...38 Góg81.... 62 Hajmássy ................. 169........... 98...... 99.. 107.............. 132 Hestia ................ 150 Harastyán........................................... 97 Gula ... 129...................................... 169......... 62.......... 97 gyálpó............................................... 157.. 61 Geyza.............. 97 Gyalu ....... 119 Gógánfa .................... 91...... 36.... 116 gupta. 135.... 85 Gumár............. 118........................... 54........... 115 gótok.......... 42..........................97 Genezis ...... 102. 55 Gudzsár ... 119 Gugi Márk . 110.............................. 61........ 97 Gyál-puszta ..... 130...............77 Géza....................... 134 Harikul-es........................62 Gazsár............... 132 Hevesy Vilmos ..................... 46................... 104 Heungnoo ...... 91 Héva ........... 55 Herkules104...........66 Gobi............... 157 görögök56......... 66....97 Gelonos..................... 80.......................... 62................................... 108 Hara....................... 82..........................

hiung-nu-hún ...... 34, 47, 48, 49 hiung-nuk .............................47 Hjam-Dpal............................28 Hoanghó ...............................64 Hodgson Brian Houghton133, 170 Hold59, 61, 62, 66, 109, 110, 134, 153 dinasztia .........................111 faj111, 130 Hold nemzetség ....................59 Holdfaj................................134 holdkultusz .........................149 Holdvilágpatak ...................152 Hollandia ............................159 Hóman41, 42, 43, 55, 72, 73, 91, 96, 120, 160, 170 Hóman Bálint41, 42, 55, 72, 73, 91, 120, 160, 170 Hongre..................................91 Hoo............................... 72, 122 Hoops ...................................48 Horka..................................157 Hüllmann..............................45 Hu-lu-ku ...............................48 Hülü-kuan-kü .......................48 hún6, 7, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 69, 72, 77, 81, 84, 85, 88, 95, 99, 101, 108, 110, 112, 113, 114, 116, 120, 121, 123, 133, 134, 141, 150, 162, 164, 168, 170, 172, 173, 175 bástya .............................117 birodalom ................. 98, 110 eredet................................73 Éva .................................130 faj48 fajú ............................. 72, 96 fehér ...............................114

fejedelem.................. 97, 108 fejedelmek...................... 134 fekete.............................. 109 hadifoglyok ...................... 51 hagyomány. 73, 76, 107, 135 kapitányok........................ 69 király ............ 42, 91, 94, 118 királynév .......................... 98 kultúra ............................ 153 maradványok.................... 98 monda............................... 73 mondák............................. 74 nemzetség....................... 114 nép...................... 74, 92, 110 népek.................. 57, 68, 149 név.................................. 115 nyelv .............................. 114 sír 90 sírok ................................. 68 származás ........... 75, 76, 156 telepedés......................... 111 töredék ..................... 95, 100 történet ........................... 102 törzs.......................... 88, 115 törzsek.............................. 98 törzsfő ............................ 100 törzsnév...................... 93, 97 véreink ........................... 141 vitézek.............................. 94 Hún......... 33, 42, 47, 62, 63, 93 Húnbirodalom....................... 42 hüne ...................................... 81 Hunfalvy....................... 73, 150 hún-finnugor......................... 57 Hungar.......... 42, 43, 90, 91, 92 hungár................................... 87 Hungaria................. 91, 92, 102 Hungária......................... 73, 91 Hungiák .............................. 111 Hungias ................................ 59 Hungria................................. 91

hún-hiungnu ......................... 48 hún-hiung-nu ...... 45, 47, 48, 49 Hunivár............................... 117 hún-magyar34, 39, 43, 48, 72, 76, 85, 91, 156 azonoság .......................... 39 rokonság............................. 7 húnmonda............................. 76 Hunnensdorf......................... 73 Hunnia ............................ 73, 85 Húnnia .................................. 83 húnok15, 34, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 63, 65, 66, 72, 74, 83, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 98, 99, 100, 102, 103, 106, 108, 110, 111, 116, 117, 123, 125, 134, 135, 138, 141, 149, 150, 153, 156, 160, 164, 172, 175 fehér ................... 56, 64, 114 Hunor83, 87, 88, 89, 90, 108, 119 Hunoracerta .......................... 87 Húnország ................ 46, 78, 91 hún-szabír............................. 55 hún-székely .......................... 76 Hunszer .............................. 111 Hunter..... 14, 66, 114, 169, 170 hún-török ...................... 99, 134 hún-turk ................................ 92 hún-türk ........................ 74, 104 hún-türkfajú............................ 6 huny...................................... 49 Hunza ................................. 111 Huseng ............................... 131 Hydra.................................. 137 Hylaia ................................. 104 Hyus ..................................... 61

I

I. András............................. 143 Ibér ....................................... 40 Ibn Fadhlon ........................ 121 Ibn Kordahbeh.................... 116 Ibn Rusztah ........................ 142 Idők köre ............................ 141 II. Endre ............................. 119 II. Jusztinusz......................... 36 Ikshwaku ...................... 59, 111 Il 61 Ila111 Ili-folyó ................................ 64 Ilovajski................................ 49 Inda .................................... 134 India6, 12, 14, 15, 22, 26, 27, 28, 33, 38, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 77, 80, 83, 84, 85, 86, 89, 97, 98, 100, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 132, 134, 136, 141, 147, 150, 153, 160, 165, 168, 169, 172, 174 indiai15, 19, 37, 61, 66, 69, 70, 97, 111, 114, 115, 134, 137, 153, 156, 160, 164 bárdok .............................. 62 bevándorlás ...................... 60 élet ................................... 23 fejedelem.................. 63, 100 felajánlások ...................... 22 hadsereg ........................... 58 hatások ........................... 162 hódítás.............................. 65 irodalom........................... 33 kontinens.......................... 18 kormány ............... 12, 15, 18 kultúra .............................. 33 kutatók ............................. 54 lámák ............................. 147

187

188

nyelv.................................53 nyelvek.............................53 panditok ...........................26 sivatag ..............................60 szentírások........................38 történelem ........................86 tudós.................................65 zarándokok.......................24 Indiai Tudós Társaság ..........64 indoszkíta ............... 48, 56, 134 húnok ...............................65 indo-szkíta ..........................134 indószkíta ..................... 66, 164 indó-szkíta ............................60 indoszkíta-hún ......................57 Indószkíták ...........................66 Indranastha .........................134 Indu .......................... 58, 59, 61 indus ............................. 92, 111 Indus61, 64, 66, 67, 83, 117, 130, 134 Indusok ...............................134 Inki .....................................147 Inlil .....................................147 Inohoffer.............................142 Io 129, 130 Ió 89, 105, 129, 130 Ipolyi ................ 79, 81, 95, 170 Ipolyi Arnold .. 79, 81, 140, 170 Irán41, 49, 51, 53, 56, 86, 87, 109, 141 iráni43, 48, 56, 57, 143, 155, 160, 162 kultúrhatás......................141 Irkuck ...................................11 Irnák .....................................72 Irnik ...... 42, 72, 88, 91, 98, 153 Irtis ........................... 45, 46, 63 Irtisz......................................36 Isdubárok..............................80 Isis ........................................89 J Jabdierti ................................ 91 Jafet ........ 81, 84, 102, 116, 119 Jáfet .......................... 82, 83, 85 Jaik ....................................... 85 Jakint .................................. 101 James Prinsep ....................... 20 James Tod............... 57, 58, 134 japán ............... 38, 90, 108, 165 Japán....................... 24, 90, 165 japánok ..................... 7, 90, 164 Japhetosz .............................. 84 Jareja ............................ 62, 134 Jászai .................................... 82 Jat ........................... 61, 62, 106 Jät ......................................... 66 Jatok ..................................... 61 Jáván..................................... 82 Jaxartes... 36, 37, 46, 64, 66, 67 Jehun .............................. 61, 67 Jeniszei ................................. 49 jeniszejvidéki........................ 40 Jenő ...................... 39, 168, 171 Jeremiás...................... 115, 117 Jerney ......................... 143, 170 Jeruzsálem ...................... 36, 37 Jesse Benedict Carter ........... 52 Jethwa-Kamari ..................... 62 K

Isperich................................. 43 Istár..................................... 147 Isten kardja ......................... 105 Isten ostora ..................... 52, 94 Isten Ostora ........................ 110 Ister..................................... 103 István ................ 2, 84, 123, 211 Isztár................................... 147 Itália................................ 45, 94 IV. Béla ................................ 95 izlandi................................... 93 izmaelita ............................... 96

jogar ............................... 35, 37 jogarok ..................... 35, 36, 37 jogar-ujgurok........................ 35 Jogra ..................................... 37 Jordán ................................. 118 Jornandes47, 55, 88, 106, 123, 135 Josua Stylites ........................ 85 Jóúszó................................... 97 Jüeban................................. 101 jüebani ................................ 101 juecsi .. 51, 64, 85, 86, 114, 130 jüecsi .................................. 123 juecsik ............................ 64, 65 jueh..................................... 130 juehti................................... 130 jugarok ................................. 16 Jugera ................................... 37 Jugria .................................... 37 jugur ..................................... 37 Julduz ................................... 61 Julian .................................... 43 Julián barát ....................... 5, 33 Jupiter................................... 89 Justinius................................ 91 Justinus................................. 83 Jut ......................................... 61 kabar....................... 40, 56, 100 kabarok........... 41, 99, 121, 124 kabir ..................................... 83 kabiri .................................... 83 Kabul................ 12, 64, 66, 171 Kábul.................................... 64 Kachhawaha ......................... 59 Kachhwahak......................... 85 Kachwaha............................. 62 Kádár .................................... 83 Kadicsa................................. 83 Kadocsa ................................ 69

Kafsak ................................ 116 Kah-gyur ........ 25, 26, 113, 114 Kah-Gyur ........................... 112 Kah-nyur .............................. 27 Kajani ................................... 56 Kajurnorsz.......................... 131 Kala Chakra........................ 141 Kala-Bagh .......................... 130 Kala-chakra .......................... 27 Kala-Chakra ................... 27, 36 Kaladzs................................. 85 Kalahansa ........................... 108 Kalâpa ............................ 36, 37 Kaláz .................................. 119 Kaldea .................................. 80 Káldea ................................ 147 Kaleh .................................... 86 Kalevafi................................ 80 Kalevafiak ............................ 80 Kalevala ........... 77, 80, 89, 171 Kalidása................................ 65 Kalifa.................................... 45 Kalki Avatár ......................... 38 Kalkutta.............. 14, 21, 23, 57 kalkuttai.......................... 17, 58 Kállay ................... 79, 140, 171 Kállay Ferenc ............... 79, 171 Kalvin................................. 151 Káma .................................... 37 Kamennija babák.................. 68 Kánaán ................................. 82 Kanaudz ............................... 59 Kandahár .............................. 64 Kandra Kabos79, 140, 171, 175 kangar................................... 54 Kangar.................................. 91 Kangkü ............................... 101 Kaniska................................. 86 Kan-szu ................................ 34 Kanum.................................. 13 Kaofu.................................... 64

189

190

Kapilavastu................. 113, 114 Kapuvár ................................59 Kapuvári .............................126 Karácsonyi János 119, 126, 171 Karanzsin..............................73 Karcsa.................................120 Karma ..................... 52, 92, 151 Kárpát-haza ..........................74 Kárpátok7, 43, 72, 99, 156, 157 Karsa ..................................120 Kartal dűlő.................. 120, 152 Kashiapa ...............................26 Kashyapa ............................156 Kasmír ..................................12 Kaspi-tenger . 55, 105, 116, 130 Kaspi-tó41, 43, 46, 51, 60, 61, 86, 98, 138 Káta ....................................126 Kathi............................... 62, 63 Kathi-avar.............................62 katiárok...............................105 katiarusok ...........................104 Katona ........................ 151, 171 Kaukázus41, 42, 49, 53, 55, 81, 82, 87, 103, 105, 116, 119, 129, 130, 131, 133 kaukázusi39, 43, 49, 82, 116, 117, 133, 160, 163 Kaukázusvidék .....................43 kaukázusvidéki ............. 55, 163 kazár ............... 50, 56, 142, 155 birodalom .......................157 törzsek ............................158 Kazár .............................. 85, 99 Kazárbirodalom ..................138 kazárok ....................... 109, 138 Kazárok ..............................120 Keár ......................................83 Kék-Kálló .............................96 Keled ....................................83 Kelet-Ázsia...........................38

keletázsiai ............................. 40 Keleti Magyarország ............ 43 Keleti óceán........................ 105 Kelet-Magyarország ............. 99 Kelet-Turkesztán ................ 112 keletturkesztáni..................... 36 kelta .............................. 79, 135 Kemál Atatürk ................ 49, 52 Kende ......................... 119, 120 Kermanshah.......................... 12 Keszi..................................... 39 Ketel ..................................... 99 Keve ............................... 69, 83 Kézai69, 83, 88, 94, 99, 100, 102, 108, 109, 110, 135, 160, 171, 174 Kézai Simon ... 69, 88, 171, 174 Khabukszi-gyla..................... 91 Khákán ............................... 141 Khala-chahra ........................ 28 Khám .................................... 82 kharkas ............................... 137 Khasgar ................................ 90 Khasi .................................. 137 Khatal ................................. 141 Khatun ................................ 141 Khazar ................................ 121 khoitu.................................. 105 Khorassán............................. 12 Khulatsi .............................. 105 Khulghatsi .......................... 105 Khun..................................... 49 Khus ........... 81, 82, 85, 86, 111 Khusdia ................................ 87 Khusistan........................ 82, 86 khusita .................................. 85 khusiták ................................ 87 Khusnaváz ............................ 85 Khuzun ............................... 117 Kian ...................................... 61 Kichi............................... 62, 63

Kiev.................................... 107 kígyó............. 61, 122, 135, 136 kígyók......... 135, 136, 137, 149 kígyó-törzsek........................ 61 Kígyótörzsek ........................ 60 Kína11, 16, 37, 46, 48, 51, 61, 72, 86, 101, 130, 164, 165 kínai6, 18, 19, 26, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 47, 48, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 79, 86, 91, 101, 108, 111, 116, 117, 130, 145, 146, 149, 155, 167 birodalom ................. 49, 101 fal48 határ ................................. 90 mítosz............................. 136 nagyfal ....................... 47, 51 tábornok ........................... 64 kínaiak36, 38, 46, 47, 64, 107, 113, 130, 164 Kingán .................................. 38 King-li ................................ 107 Kingsmill........ 47, 57, 108, 170 Kiov.................................... 107 Kiow..................................... 99 Kipcsák................................. 46 Kipin..................................... 64 Király György .............. 77, 171 Királyfikarcsa ..................... 120 kirgiz .......................... 121, 165 Kis Tibet............................... 38 Kis-Ázsia.............................. 60 Kis-Bokhara ......................... 46 Kisgógánfa ......................... 119 Kisgyalán.............................. 97 Kis-India............................... 39 Klaproth........................ 45, 171 Klingsor von Ungerlant........ 78 Kobad ................................... 91 Kodály .................... 79, 80, 171 Kohlugu-szoros .................. 117

Kokhand ............................... 61 Kol.................................. 38, 53 Kolaxais ..................... 104, 105 Kölcsey....................... 119, 171 Kolozs .................................. 97 Komárom ..................... 68, 120 kommunista ........................ 165 Kong-tsens ........................... 26 Konrád.......................... 78, 119 Konstantin43, 54, 91, 99, 121, 125, 126 Konstantinápoly ................... 12 Konstantinos Porfirogenetos 40 koreai.............................. 38, 41 Korhány.............................. 120 korhányhalmok..................... 69 Korógy ................................. 96 Korógypuszta ....................... 97 Kőrös...................... 11, 71, 168 Kőrösök................................ 96 Korozmia........................ 39, 99 korozmiai ........................... 100 Koruk ................................... 54 Kosala ................................ 113 kozár................. 40, 43, 96, 164 kozárok..... 40, 56, 99, 116, 156 Közép-Azsia......................... 79 Középázsia ........................... 46 Közép-Ázsia............. 49, 65, 86 középázsiai35, 40, 42, 61, 79, 143, 153 Közép-India........................ 110 KözépVolga ....................... 103 köztörök ......................... 40, 41 Kraknakátai ........................ 126 Kremhelt............................... 93 Kréta..................................... 87 Krim-félsziget ...................... 47 Krimhild ............................... 93 Krishna ............. 23, 59, 62, 111

191

192

119 Magor ............. 56............. 139 öncélúság .................. 60 laka-szkíta ..................36 Kunga-Nying-po.... 142 vértanú ............. 61 Magna Hungaria............. 36 Lóczy Lajos ....43 kun40.. 95 Kund .....................22 Krohn Gyula................. 175 Krisztus Urunk .................................. 105 Li-Tai-Po ................................................................ 68 közönség ........... 59.................... 34.. 25. 132 mythológia .... 157 193 194 ........................134 kusánok............ 50 Li Tai-Po ..... 93 nők ........................ 133 kurgánok...134 Kuun Géza......... 48............ 123 festőművész ... 55..... 174........... 138 családok ................. 116.... 102.129 Krum kán......................86 Kusán... 168.. 95............ 45. 36............... 164 Lau-schang .......................................... 120 Kundalini.................................................................................... 90 mágus pap..................... 59............. 92 kocsi.. 12 latin18.... 42.... 41............................... 78 sírok .............. 125...................... 87..... 147........................... 92...................... 160 Madarai ......................113 Kushiták .......... 151 mágus vallás .. 7 hagyomány.. 78. 48.... 61..........................................55 Kulche . 23.......... 42.......... 91............. 15 Lassza..................... 43............... 68 személynevek......... 52... 43...................... 154.. 86 Kusánbirodalom ...... 140 nemzet.......................... 131.................. 92.................................... 33 történetírás ............................................... 83 Lhassza....................... 93 nevek........................ 136 népzene . 107............. 68............................... 106 néprege.................... 93 Lét .......... 127.... 147.......... 62 mácsói Anna... 43 tudós........ 119...... 115.................. 70 szókincs ..... 78.............91 Kubán .................................. 39......... 16 Latakia. 79............................................... 22.............. 46....... 28.. 126 föld.............................................. 111 Larnica.................... 85.......................................... 17..................................... 12. 73............... 69 Kurt ....141 Kushambhi ....Krisztus22.............................. 90.................................... 12........... 116........ 50...... 82 Mádara ... 53 Lara .. 118......................... 47.............. 40... 171....................................... 27. 59.......... 170 Kun..... 68 nyelv .......119 Kulcsa.... 173.. 160........ 119 Kulchey de Gug...... 102.... 123.................. 14.. 5..................................... 159 krónikaírók..... 142 vezér.. 172 Macmurdó ..... 174 Kun László ... 164........................ 12 regősök.................................................... 94 Liang ...... 97 Li Tai Po........... 19 faj8. 101........... 145........ 12 Lassa.......................................... 171 Lemuria ........................ 39 mesék .............. 14......................... 89 törzsek....86 Kusán-húnok ............ 47................. 113 Ligeti Lajos ... 111 kutai.............. 42 Magas ...................... 37......... 72 Kürt .................. 142 mágusok ................ 54 Leh ............... 85......... 58 M londoni ... 86.......... 117 Kummagyeria ........ 92............................................120 Kusa... 155..... 124..................... 114 Lobpor .... 48 szokás... 101........ 86 Kusánok...........36 Kur.. 152...93 Kronosz ......... 110........................ 148....... 89.... 95 Madai ........................................... 85............ 28 lapp..................... 37 London ................. 53 szöveg ..................................... 48 Levédia. 8 király.. 101 Magna Hungária........... 35.. 96........ 162 Madhyamika......... 74............ 158 népmesék ....... 49..................136 Kündü ........ 7. 83 Leuente............ 73 fehér ............................ 43.. 34 nemzetségek.. 43 Levente........ 75........ 140................................................... 82.... 167... 41.. 123............................... 79 név ...... 22 Madonna.............. 13 Lucifer .................. 79........... 105 harcmodor .................... 126.......120 Kung .. 47 lichabi............ 79.......... 136.... 18............ 158 törzsszövetség .................. 136 Madzsar ................................................ 56 láma .. 83................... 119 nép39................................... 76....................................... 165 őstörténelem...................39 Kurzán ........... 170.. 72.............. 6.. 49 Lipoxais................... 111 Laríták .................. 171 L Labore ........ 175 államalapítás ............ 65 Lahore ...................... 39 Levediai......................... 37 Leo pápa ................ 21 társadalom......................................................... 89.100 Kuartzi-tzur .... 25.. 42........ 94 Litsabi.......................... 22 fajta ........................................ 85...... 154 törzs ................................. 48 Lebediasz...... 120 eredet. 35........... 118................................. 19 fajú ................. 75............... 104... 69............................................. 73.. 17 Laelih.............. 72 hit148 jövő ........... 75............... 57................................. 37........ 89..... 12 Ladak.............. 58 Lord Amherst ......................... 46 Mágóg81................................36 Kuma ................. 111 kusán .. 116 kubánvidéki ........ 35 úr 97 vallás .......... 127.... 148 magyar2. 117...... 54 őstörténet.......................... 12 Lehel................ 151 Lemminkäjnen........................................................ 130 Lukácsi Kristóf..................................................... 45. 41...................................... 159 haza ...68 Krömhelt.................... 15........ 68... 47 ujgur... 99 királyok ............... 147 lámák ........

............. 38........ 78.. 110 Mikádó ...... 110........................ 144. 169 mongolok20...... 160............ 143............. 60 Mazar..... 69 Mongolország. 94.... 96... 48 Munda .....21 Malva........................ 22........... 83 Ming .... 143 Mitzráim...................... 100 Menroth ...................... 167 Mongol ......... 154... 131... 103.. 92 megyeri...... 172.............. 84.. 171............. 96........ 91........ 59.... 105.. 41..... 121................................ 59 Mihály ... 141 Megy ......... 61................................. 35........................... 85 Mihiragula ........ 83........... 117 Much ......51 mandzsu. 69.......... 88 Ménroth .................. 119 Márk Krónikája ..... 92 Mogyeri............................. 66...... 113 Matsya Avatar .......................... 48............... 63....... 17. 79.....................134 Mahi .. 98 Menny ..................... 146 Mésekh ..................... 21 Moorkraft ............... 150....... 48 Minos .. 22 magyar-hún.................... 27............. 119.............. 57.............................. 93............Magyar15............ 152. 117................ 139.......... 43. 157 Metois. 79........ 111 Manus................ 123.... 87 Mao-tun . 53 Monerieff ...... 67............ 40.. 52....................... 88.................... 146 vallás ........... 50......................................................................... 43. 124 Moszkva ........................... 99........... 12 mordvin .... 86..... 46 Mont Abu ................. 125.... 108............... 86.............. 88................ 80 Mihir........ 87 Marwar .......... 133.............................. 33....................... 39.. 46..... 153 Mithrás . 87................. 72........................ 80.. 88 Meotisz...............................................42 magyarok.. 15............ 40............... 61...................................... 84............ 41............................. 175 Mundzuk ...................18 Manes ....... 160...... 103 Monarchia ........................ 99 magyarok-húnok. 15.. 108..... 168. 59. 91................... 170........................ 172............ 142 McGovern ......... 95...... 124 Maravar ... 92 Mogyer ......................... 51.. 152.. 45..... 14. 43 Mazar-Dag... 150 Mani khán.......................................... 63 Malan... 6..................... 143........... 175.............. 68 mohamedánok ...... 83 Mithra..... 87 Mari ...... 77.... 40...... 96 Mohamedán..... 83............. 92. 87 Menróth ............ 150................... 49..................................................42 Magyari .................... 90..................... 164...... 116....... 141 mocsárláz....................... 67............. 119.......................... 167...... 66....... 63..156 Magyer ..............87 Manó ....... 48..... 85.. 54.......... 141 mazdayaznán ...... 61 Mogy ....................................... 138.................... 133 mervi .......... 11 Mózes ..................... 89.............. 169...... 168 Mithra-gyula........ 156................. 111 Mén-Marót .................. 173.. 41................. 56 Massagetae ..... 56..... 168 Moldova ............ 15 Monda ....................... 34................ 62........ 63 Mogul .................................................... 164 mongoloknál................ 53 morvák ....... 21 Magyar Tudós Társaság ............ 21.................... 144...... 146 hit142............. 24. 165.................. 141 Mdo ............... 109 Mao-Tun.. 20... 96................... 79. 66............................ 94........ 8............ 110 195 196 . 156 Mingi.......... 42............................ 87 Mirkula......... 18.............23 Magyarország7...... 74............. 119 Moghdzsi... 161.. 82 Mobad ...................... 169... 73.... 59....... 33............ 21... 141....................... 93 Mazda...... 134 Mahábharata ................. 63 mogul ... 65.......... 37..................... 57. 112 Marduk ..87 Mani .............. 7. 110 Média... 92...... 65 Mithraizmus .... 81..............65 Mandala... 85 Mihirkula....... 157. 50. 80........ 51 Mithras .........................................27 Mandsu .................. 55................. 49........ 106.. 59 Marwár .................... 113 médek ........ 174.......... 42 Máramaros.............................. 28.............. 55 mohácsi vész .. 53.... 95 Marót ........ 46.. 85... 134 Mahabharáta ...... 90.... 90.. 141.......... 20............ 157 mosony ............ 172 Módi . 111 Molenburg...................... 84 Mátyás ............. 106 Massageták ........ 111 Moór Elemér ................................ 73.. 112................................... 92 Megyer ........ 158... 83 Marosköz............... 87....................................... 55... 82 Mészáros Gyula..... 170............... 105 Mewar .. 35 Modi50.... 42 Meher Dáver................ 76 magyari................. 40 Moorcraft .... 142 Mohammed ........................................................... 105.... 87 Manu ................. 61 Mongolia ......................... 211 Magyar Keletázsiai Társaság 24 Magyar Tudományos Akadémia ............................. 173.... 145 Melich János.......... 87............... 160......................... 55 Mahabharata6.... 129........... 55 Method ....................... 41 mandzsú....... 72........ 81...................... 73. 55 Mau-tun ................. 68....... 75........ 72 Mike ................ 79.................... 85... 165 Mongólia .. 83....... 93 Mazar-folyó....... 164 Matzaron . 65 Miske.. 38........ 168........ 97 Marsi . 18............................. 48 Müllenhof..... 124... 160 mohamedán ...... 59............. 43............ 85................................................. 91 Magyeri ................... 138........ 90 Meotis.................. 134 Márk .......... 163. 211 magyarság7...............................63 Makwana ........ 75..... 92 Moger .. 87.... 87........................ 48 Mawaru-n-nahr.. 51...... 105........... 111 massagéta ........ 45........ 51 mongol6.... 175 mítosza ... 62..... 60 Mathura .. 145 Ménrót ....... 85 Marcus Dods ...... 102 Móger . 63 Mewari Ranák ................................................

..... 47.............................. 37......................... 64.................105 Nagy Károly .....126 Nagykőrös ........................ 69.............................................................. 122................................... 85......127 Nagy Sándor102...... 43.........105 Naráda ...... 153 ősperzsa..................... 51..................... 129.. 87.................................................. 71............. 117 Ormuzd............. 85.. 97........... 54.................................................................................................. 79 Panda......................... 83 Nempróth............ 157 császárok... 119 Nemrót............................ 46.. 106...................... 92 Palas ..... 154............................... 174 Nagy-Bolgárország...................... 117......... 80...90 Naval .......... 106 Pallas Athene... 48. 163 vallás .................. 167....... 153 dinasztia .......... 83 Oláh... 90 ozmán .......47 Naoshirvan ...................... 55 Osiris ........................56 Naoshirván ............................83 Neilos .... 89 Oneth ............. 159 Oleg.. 85............................................ 109 örmény............. 70................................. 121... 165 szájíz .......................... 12................................... 142 óperzsa ....................... 160........... 51 Oy........... 99 Nya-Khritsan-po....................... 60 Pandzsab......... 133 P Pacinak . 107 Nemprót.... 107....................... 86.........................................N Nag ...... 20......... 85...... 73... 94 Neumann .............. 134 Pandafa............ 12 Obor .............. 83 Ottokár ....83 O német ....................................... 52..... 98................. 164............................... 76 olasz ..................................... 82............ 141.. 150............. 118................... 105 Newári Ranák........................ 89............. 135.... 116.....7 Napóleon ................. 99 Olympos ..................... 142..................... 11 Ogr ............... 136 ősmagyar68. 97 nyugat-tibeti .......... 89 Odessza ..................... 46 Orkhon ............. 55 osztják ..................... 40 Ögyek ............................. 91 Onogur ... 119............. 132................... 139.......... 84... 134............. 93......... 78 Niebuhr............................... 136.............. 111 Nibelungenlied ...............11 Nagyfal ......................... 33 osi .. 120............................ 130 Nilah................... 89 Onghó........ 41. 130......................... 111 Ninive... 106.......................... 87...... 93..................65 Napoleon .................................... 93 Os-et-i.... 153 onogur ................................... 173 Nil..................... 138........... 49 normann.... 86 Ninus .......... 78 Németh Andor ...... 112 Nyugat-Tibet ................... 101...... 148................................... 148..................... 165 Olaszország ........ 6 Noé ......................159 Napország............ 90...116 Nebróth.......130 Nekhó ........... 116 Németh Gyula34...... 98. 115..95 Nagy-tó........ 49 orkhoni . 48............... 110............ 153................................ 42............................ 23.. 49............................117 Nap59.......... 119 pannonhalmi.... 152.. 55......................................... 103............... 118 Páli .......... 103 ősturáni.. 51.... 77 orpheusi ......... 69. 91 pahlavi..... 55 ős-finn ...... 26 Pandu................................................. 53 osztjákok .......... 172.47 Nembrothus ..................................... 108 ostrogothok...................................... 173 Örösur....... 139 Ompod.................. 103..................................... 105.... 81 ó-bulgár ................... 40... 54 Osztyák..................... 149. 116 nyugatázsiaí..59 Nap nemzetség ............................. 95... 49................ 83...43 Nagyenyed..................92 Natsu ... 115............ 121 Oguz ............................ 69 Onghon................. 164 ozmán török.. 130 Nimród81......... 73 költő ........ 131................................ 83 Nepál .......................... 112 Orenburg ..............11 nagyenyedi ..................................117 Nagykáta....... 98.. 55 Oszét-föld. 83............ 136 Nagas............................... 80 oszét .... 98 Nemproth........ 84........................... 142 császár.... 55.......... 55.. 165 oroszországi........... 76 nép........... 87.... 114 Nyírség ............................................................. 123 Netad ............ 88.......... 89............................. 160. 53.................... 46 nyugateurópai ...... 53 osztyákok ...... 139..... 103 őshaza.... 113 Nestor ............ 81 ogur ........................................... 150 Orkhoni ....................................56 Naoshisvan .............................. 109.. 156..60 Naga ........... 144 Orosius ......... 83............................................ 83.... 129 Orsolya .......... 66................................. 173 Németország....... 95 ou-huon .......... 119 Nagyszentmiklós .......... 81... 83 Onech ...... 161..... 40 özönvíz ................ 66 Pannonhalma ..... 162... 81......................... 140 ősmagyarok51... 90 Olympus ............................... 130 Nílus . 98.....6 Napos.... 107 eredetű.. 75. 134 Pandavák .. 162 197 198 .................. 105 Palesztina ......... 92 Othmár .................. 98 Nemroth........................ 142....... 54 panditok......................... 83............ 136 palóc ................ 17......... 78 monda.....118 Némäti Kálmán.............. 116................................ 132 Noin-Ulai... 113 nepáli ............ 67................................................................................. 124 Nyugat-Ázsia. 73. 135.....59 Napcsalád .. 86 Nippon................59 Napisten108.......... 90....................................... 63 Oxus ................................ 99 orosz .................................. 83..... 111 Nap dinasztia ... 153 Napkirály......................................................... 159....................... 100......................................... 107 Nagy Péter .... 62...................... 82................. 59..

.........148 parszüzmus .... 13 Puranabeli..... 64 Pukdal........................... 55... 129........................162 Pilon ............... 19 Pourusaspa........................... 59. 102.. 83 199 200 .............................. 173 Radzsadasthán ...................... 82............... 66 Raghu-Vanca.. 140... 45 románok ......... 68... 113 Prinsep... 55 sabásiai ... 60......144 pártusok .............. 143................91 Pilgrin .. 57................. 62........ 129.......... 66 Rishi ................. 171 vallás ................................ 162 pomázi .................................... 89.... 69.......................... 145....... 153 Pesavár ................ 103............ 103 Pontus................. 106..... 68.. 134 Samo... 103.......................................................................................................... 19 pogány67.......... 162 pap .... 62 Sakya............................. 36......... 136.............................. 126.................. 84............................ 27 Riedl Frigyes .............................................. 93....... 143 Sabausiai .................... 69 Radzsput............ 152 Pomeria .................................. 68. 36 sámánvallás .. 142............... 94......... 102 Roessler .. 111 sakhak ................. 132 Ptolemeus ................ 139 Put ........... 21... 4............ 60................ 173 Réva ........ 143......... 113 Radzsasztán ....... 57 Sáh-Náme................. 99 Rusz......... 151 Perzsia12.................. 95 Rurik . 110...................... 51 Római Birodalom ............. 66 Pratihara .... 118........................................................................................... 84 Ri-thlen. 137 Rodusi Apullonius........................... 134 Radzsputana ....... 63.................................. 78... 69 Rgyud ............... 27 Radloff ... 59 Sakadvipa ............. 150......................... 48 perezi ............................................. 55......... 142....................................... 157 római51............. 111 Ramajana............. 78...... 169 Sahnámé ................................43 Peronne páter.............................................. 54.................................................................... 38 Samothrace................................ 95 prákritos............ 146........ 118 Pomáz.... 155 Regino apát....................................................... 81...... 73 Róma51........ 66...87 Pilgerin ................ 148 király ... 141............ 59............... 34 Pray György ................................... 128..... 142...... 138. 145 Polybius.............. 56............... 173 parszi ............................... 64.......... 58..........Pannonia . 146 parszik ....................... 83 Prága..........118 Phrigia ................. 108 pa-su-ki-li .................... 161............. 61 puritánok ........................... 99.............. 58 radzsput ........................... 49 Porta Speciosa ... 144............................... 129 Sabasius..... 36 sámánok ....... 154... 85.... 140 táborhely . 85 ruthének........... 68............ 62 Rawlinson.................................65 Permia....... 152 vár ...................... 105 sacarauli .... 38 Ráthonyi János ............................... 156 Piligrin.......26 Philoteria .... 80 Ráma .................................. 109. 89..86 Q R Pinkerton ........... 58 Rudolf ....... 142 Pauler Ákon..... 142 pasiani .......... 90 Rathor.......... 123.... 173 Promatha ..... 131....... 7 Pokol ............................. 130... 74............... 91.91 Pilis-hegység . 61 Pishon............ 56....... 69 Ramstad........ 141..... 98 Parabrahm....... 172 Petz Gedeon. 92 Renan Ernő........................ 47............ 147. 91.....................141 perzsák55..................................... 123 R’Gyud..........37 Peking.................................. 54...... 48....... 131 sabir..... 137 Róbert Károly................ 57..................... 92..................................................... 143....... 25....................................................... 112 Salamon.................................... 107 sámán .. 133 Porussia .................. 125 S sabar ........... 162 Priscus rhetor. 91.. 114 radzsputok ................. 77 Priszkosz . 138 limes........ 35.. 62.......... 61 Sakataj......................23 Pe tanju.......... 126...... 69 Radzsagriha ...... 69 Podpál..........48 patinák ....... 152 légiók ................................... 156 Procopius. 111 Sakadwipa ....................................................... 81.......... 125 Royal Asiatic Society ............ 60 Sakatai............ 99 római birodalom .........104 Páris... 104 pontuszi .............. 36 Sambos .... 133 pozsony .............. 55 Sacan ........ 75..... 93....... 67.............. 21 Priscos rhetor 93......... 164 Prayaga................. 87.... 63..................... 111............................... 120 Pórus....... 68 Sakasena........................................... 85..... 140......... 112 Saka Dwipa ................. 65 Rakshasák........................................................................ 87...... 68............. 162. 101..................... 130 Prometheus61...................................................... 97................................... 60 Puranák....60 passaui .................................... 97.................. 58 Rádzsputana ......... 73 Rigvédák ......... 114 Sáka.............................95 Pavie .................. 19......... 103 Pot ..... 61........................................................................... 148...............12 Peshadai.. 143..............................88 perzsa12.............108 paralaták ............ 137 sámánizmus ...... 86. 130................................ 78............... 82..................... 62 Pray .117 nép..........................47 Pecsora .......... 124 pozsonyi ...............73 P'hal-ch'hen ...................................... 60 Sahname ......................... 138.................93 Parker .......... 91........ 131 Saka......... 119.......................... 82 Pliszka ................ 139...................56 Pest ... 60..................... 56............................................................. 152 kőfejtő ........................................ 153 Radzsputok. 82 Querfurti Szent Brunó ......................

.. 162 szabar ......... 136 Siva éjszakája .............................................................. 174................ 26 Sycambria........................ 111............... 123................................................ 121 Sárga-folyó .... 43.........................108 Sankrant..118 Saurastra ........Samye ..... 145 Somogy ..27 Shambala ............................................... 174 Strabo .. 47 sobamogera .. 141 shamantizmus .............. 113 Shuddhodana ................................................................ 96............................................................... 130........................ 60 Shravasti........... 110 Sicilia........................................................ 60.............. 11....................... 37 Siva... 28 Sifahián ................ 116 201 202 ......... 173 Szent Izidoros.......................................................... 115. 101........... 135.....................................................................24 senyü ....... 50. 125 Szatmár........... 132..... 60 Shesnay .................... 40..... 157 székely-hún ... 92........................ 137 Szent István42..... 174 székely5......................... 119..................... 170............................. 155 sendai............... 55 szabarok............ 100 Skandagupták . 115 Surya ............................ 91 szabír-hún........82 Sebestyén.........129 Scythopol.... 160...................... 108 szeldzsuk ................... 161 Stan-gyur ............. 164 Szempte.................. 144 Sheshnagdes ...... 106 szarmaták ... 112...............73 Seidon... 106 sidhik ..... 112 Szakakátai .............. 65........ 124 Sopron ..... 108.......114 shamán........63 Sauromatian...... 64 száka..... 136................................. 136..................... 109 Seramis .... 142............................... 117 Szalmakátai .....26 Sarju .......... 109............................................ 103 skolotusok ........ 26 Szarmata........................................ 91 szabír .... 103 skandinávok................82 Semiramis.......... 171.12 Sem..86 Ser-csín.................................................... 27.. 81................ 27 Si-King .................... 66 Singar Chuori .........134 saragur ..................... 117..... 48.. 37...................... 103 Szasszanidák ................. 126 Szamara............... 55 Szaber.92 Scythogol................................... 55............................... 108 Sinclair ...................... 64....................................... 85 Szákya .............. 92 Szent János38... 120 Szent Genovéva. 51..................... 126 Százhalom .. 97. 119 Sorbonn .............86 semita ........................................ 143 szászok ............ 70. 113 Sicambria............. 55 szabir .......................................... 93 skirek ............................. 98 szabirok ..... 26 Szalárd...................................... 77 székelyek.... 114 Stein Aurél ................26 Serragun ........... 70 Sivaratri .............. 54 szabartoiaszfaloi ........ 65 Sirt ........... 87..... 117................................ 122............................ 36..... 174 su 47....... 97 Songar ..... 81.................................... 103 Sinamru .........................147 shámán. 60 Sheshnay ........... 38 Sourvjaki ......... 2 Szabó Károly94........83 Shakya .... 133........ 53.................... 37......... 146 művek .. 82 Sutlej ...............................106 Scythia... 159 Szallam..................... 99...................... 116................... 143 Séba .............. Gallen.. 159 St.62 Saul................................. 55 Szabó Dezső .................. 56.... 36 Sigace-ó............................... 118.......................... 70 Skandagupta ................... 47.... 65 szász .........96 Sarwaiya ..............63 Sárika...... 175...... 54................ 64 Széchenyi Béla ............136 Sárkány......................... 60 Sutra ....................... 51 Su61 Sung-Yung ... 58..................................................................................................................... 37 Shamballa ............. 122.................... 55..... 76 székelymagyar............... 100.............................. 116 szamarai .......... 59 Susiana ................ 123........... 15 Szekér Joachim.............................. 23....................... 100........ 158............. 83............................. 66................ 27 Shams-ul-alma......... 174 Sebestyén Gyula ............................ 137 Sárrét ............. 131................................................. 95............ 129 Siciliai Diodoros........ 172 Szabir ....... 36......................... 62 Simonax.... 113.... 100 Soka................................. 85 sémita ........ 12 Skandinávia ......... 59 Suryavansa ....... 44 Silar .... 60 Sheshnagdesa .. 92...................................69 sárkány ........................ 126 Szákja ...... 80. 114 Shakya Rikhrot-pa............................... 64 szeldsuk............ 78..................................................... 27............ 81.............................................. 37.......................................... 43...............................70 Santanu ..................... 72 Sonkar .. 54 szaber .................. 65 Skander bég ................................. 95...................... 105 Soltszéki .... 55 szaber-hún .................64 Sárga-tenger ........................ 97... 142 népballadák ....... 104 Skythia Minor... 120.......... 120 sze ............. 120 sólyom ............. 34 szel ......................... 113 Sosiosh ........................ 33.. 36........................................ 211 szák................ 99............78 Sehlözer............... 137 rend .............. 105........................28 san-jü ...... 72 Soma. 70 Spanyolország .......................... 65 Surlódana...... 122.......... 160 szabir-hún........ 112.... 18................................................................. 51............. 116 szanszkrit14........ 55 Szabirkán............ 141 Shambali................... 80....................................................... 25........................ 63 Sing-Yung .................................................. 46 Sita. 72 sopron.............................................. 73 szaszanida............ 108.. 59 Szaklat..... 151 Szent Jeromos ......................................55 Sesostris.............. 55............................................................ 54........................... 40............ 97 Sihon ...... 35.... 93 Szent György........

64 szogdok . 50...................131 legendák ............... 62 Taklamakán ................. 66................. 155 szlávok............. 116................................. 115 Távol-Kelet .............. 62 Taksony ........ 96 táltos .... 64 Szogdiána .......... 131 szkitiai ..................... 64 Tak ......................... 99................ 114.....................120 Szentmártonkáta .......... 104.......... 83 Tarbagataj................ 48 szogdi .. 57 szkítaszarmata ...... 67. 73 Thuróczi .......... 102.... 62................ 142......... 137 Thierry Amadé ... 130 csoport................................126 Szentsó ..... 41 törzs... 127... István....... 117 Taks................................................... 85..... 103...................... 153 telep........ 61........... 46 Taurus .................. 68.................................. 99 törzsecskék.......... 83................................................................125 Szerémség..............33 szír .......... 67........................................................ 13 Teherán..................62 forrás ............ 133............................. 70..... 20... 39................................................ 46 Teleki Pál .............. 113.....................106 források .. 136 Táborhegy ....112 szkíta57......... 59.............................................................................................. 83 takshak ................. 82 Szkítia59...................... 105 Thubál ... 149 Therumtis ...... 153 Szurja ..... 21..............................104 mép.83 Szevillai Izidor ....... 99 rabszolgák ..................................... 89. 162 Szkítes ... 87 szumírok.......................................................... 105 Targitaos.................................. 114..................127 szibériai ........................... 154 szavak... 60.............. 68........................... 153 Szt........................................................... 150.................... 15 Testei-Lapapu..... 27 Tápió . 172 szittya .... 139.............. 118.... 52......... 148 Tibet12.. 83 Tankátai...... 60 Tadzsikok .................................. 36.... 119............ 150.. 18................................................... 58. 84......... 92........ 93 Szt................. 104................................... 60 Tagányi Károly..... 139............. 25. 101 Targit.45 Szentlőrinckáta ............ 102.......126 Szent-Mágus. 168 tibeti 203 204 ........... 160 tatárok ..................162 Szent tűz ............................. 45..... 117. 146............................................. 147 Szumiria .................................................... 67....... 150................................ Hieronymus ..................... 76................................... 19....... 117.... 82..... 47 Szultán. 60................ 97. 107..... 17...... 102 Szklemár.................. 64....................... 126 Szent Márton ....................... 106......... 125 Temesvár......... 157 Szoárd... 103................. 153 Terrai.. 77....... 61................................................ 116.......................... 23.. 105 Szkíthia......................... 86 szumirok......... 69......... 106.................... 6............. 131 városa ............... 61.. 62 Takshak ....... 118............................... 101 Tamais .... 171 Szente-Mágócs .... 105.141 Szente ..... 97 Szörény......... 136 Thana..... 47........ 93 föld ........................... 60............ 27. 159 Szogdak ....... 152................................................................................................... 113................... 35... 111 Teté-tlen .............................. 47 Szt. 111.. 46...................132 eredetű....... 104..... 118 Tadzsik . 112..... 126.................. 50 tatárjárás .......... 136....... 171 Szentföld............................ 102........................... 145 Thráciá ............. 17.............. László . 39 tarkhakhu................................... 63 törzsek........... 155......... 49. 55 Theophylaktos ......... 83................................... 35 Tétény.. 97....... 147 Szilágyi....... 115 Tanaus ............................. 101 szu ............... 90....116 Sziamek ............. 104 királya ... 141............. 99 név.. 143......... 111... 105................ 150 Tápiószentmárton ....... 48 Szolnok.........131 íj 131 kardkultusz. 34..... 153 szurja . 90 Tarah ..... 125 Szourva...... 81....................... 105............. 73 szláv........ 105 Tartarus ......... 63 Tatárok .. 153 Szűz......... 211 Thirás ........................ 129 Taskent ......131 Szibéria........... 75............................................. 75 Temes ........................102 szokások........................................... 15................. 120............................. 60................. 126 Tantra .... 63 tatár40........ 123 népek.................. 148 Thuróczy ........ 81....... 62........ 61........................ 51 Tatárország.............................................. 135................ 82 Thunman ....................77 Szinnyei József . 70..... 152. 120........ 60............93 Szervény ........... 90.......... 153 Tanhu ....................................68 név.. 37................. 118 szkítaság .................... 84. 113 szkíták51........... 60...................118 népek............................... 130 szkíta-hún .......... 130 Theophanes ........... 119 Themis Gea . 61 Tassi láma..... 11 Tenger .................................. 12 Tele .... 160 földje ......................... 97 szumir.............. 132..... 81... 68........................................ 83 Tangra .126 szerbek............. 155 szumír................. 61............... 28. 70................... 48 Szogdiana ........ 94............. 62......................................................... 103. 111............ 64.............. 47 Szuk-tak............ 119..107 királyok ................... 119...................Szent László ... 174 Tahia.......... 148.................... 82 thlen................ 55 Theophilactus ...... 67........... 103........... 151 Szuria . 137 Thot .........99 Szervác ....... 164 Tatár ....................118 eredet............................................ 64 Szuktag............. 11.................. 104 Tarján ..................120 Szenttamáskáta ....................................... 6 Teesa ..59 T törzs........... 97 Tatan ..............

............... 40..... 70...... 87...................................... 50 tót73 Tóth Jenő............. 41..... 165 turániak..............18 gyűjtemény............................... 142.......... 70 tótok ... 20.............14 beavatottak ..............................25 könyvgyűjtemény.......................... 128.................. 149 turlak ..... 113..................... 134....... 56................. 25...................... 61 tukiu ........... 108................. 130..... 94 205 206 ...... 60 tokár........................ 14............ 131.... 55 ugorság ... 60 tochárok..61 Timurlenk ............ 152 nép.13 fogalom ...................... 42................. 126 Turóczi ....................................... 8 turánok .................. 152 nyelv ......... 103..... 128............. 77..................... 41............ 162 Titalja ..... 46 tochari.... 114 művek......... 111.... 82......................................................... 150 tunguz...................................................................... 90............ 25 út 13 zarándokok........... 12 törökök34...... 72 töröklakta.. 60 Tripolis .......... 21........................ 14 zárdák.......... 149............................................ 120...................... 27.......... 161...85 Timur............15 titán. 150............................... 34................ 46 Tum ....................... 164 Turk....................... 40............................................... 159 nyelv ............... 113 tűzimádó. 56......... 42......... 62.......... 64 Tod58....... 88......... 88... 86 Transoxonia.... 17 Tughlak .... 121. 33 írók .............................. 104 Turkesztán. 108....... 66.. 58 Ugek ....... 51 Tokaristan.................. 59 Tushita. 57............. 42 déli ......14 név........... 62 Tudományos Akadémia............... 115 tjele... 79 nép..... 92 Turkistán ..................................................112 lámák.................................................... 57........... 165 Turán ... 70......... 152 tukue............. 65 Toramána............... 129 titáni........................ 21. 138 török-hún . 133... 36... 165. 26......... 40 rokonság....135 évkönyvek ...... 66..... 50................................... 110 Torda .. 158 turk-hún............ 66........ 60. 95..... 7... 57 Transkaukázus.... 110 Torontál ..... 54. 41 jövevényszavak .......................................... 102....... 116.............. 106.................. 13. 75.............. 48 Turóczy .......................... 92.................. 111...... 37 Ugrai monostor .............. 108 Turnicsa...24 zárda....................... 85 nyelv ....... 66.... 60 Turvasu......... 107 Túróczi János ......................... 39 szövetség........................ 129....... 103 turkesztáni .......................... 45. 96 rokonság........ 100... 60 turkok ............ 36.............. 79... 54 Tokar .................. 12....... 162.............................................. 102........ 85 türk40.... 97...... 19..... 17............... 60... 48.... 107 Ugocsa............. 36............ 66. 38............. 18 Tibeti ......13 szótár..... 18........ 49........................ 86................... 12 Trisawi ................. 66 turk ............................ 41........... 119 Turul..................... 113 nyelvtan..... 156 feljegyzések ...................... 155........................ 86............. 57....... 84.... 62 Toramana.. 149......175 Tibeti Aranyszabályok könyve .. 168...................... 86... 141..... 165 állam .. 72.... 45.... 132 Turánok ............. 14. 121..........55 Tisza ................... 60 Tomyris ......... 19.......... 53 tanulmányok...37 irodalom ......... 68............. 40..... 172 hatás . 83 titsabi ........... 34................................ 112............ 63.................. 48 Tuar .......... 72............ 42 Ugor ... 49................ 38 turán faj7 hódítója ...141 könyv .. 20. 134..............35 könyvek................. 89..... 50........................................ 6..... 40.............. 57.............................11 Tibeti Aranyszabályok Könyve .. 110..... 103.... 148.............. 36....27 szó .......................... 26. 100...... 165 népek............ 53 Ugra... 141 U Udaipuri Rana .. 25.......... 151.................. 65......................................................... 110................ 109.. 37 könyvfordítások ............. 95........... 132 Tumen .35 falu .......... 74 uralkodók ............... 122 Turushka.. 132................ 34 Tudós Társaság... 75 magyarság ............. 97................ 175 Toghrul......... 66 népek.. 133 faj66 indiai ....... 84................................................................................. 171 déli ............. 77............. 84..... 108 toiaszfaloi ............ 125 Tortan ...... 155 hatások ..17 tibetiek................. 40 származás..... 164............. 112.......147 munka................................................... 99......... 56...........................13 geográfia ..... 60 Ton-war ........14 szent könyvek.............................................. 40......................... 5....... 124 ugor35.... 41 mép .............. 46 tukuek.. 18......... 48.......................... 49..................... 36 Ui36 ujgur .............. 97 Tündér Ilona ................ 133 turánizmus ............................... 53......... 143................ 56........... 97... 63 Tschi-tschi ......................... 42...................................... 46.... 56....... 164............................................ 142 tűztemplomok......... 53 északi ................ 98 népek.. 112 nyelv12............................................... 54.. 13........... 117 Tigris .................................... 83 török38. 125 transkaspi..... 164......... 169 turáni5......114 kolostorok ................... 56............................. 169 török-tatár ....... 82... 43. 57... 68 Uhu.... 36....angol............... 150... 85.......... 40 törökfajú6.........21 hagyomány..................................

...................... 93 Venelin ................................... 129.................... 134 Yu........................................... 134 VII............................ 139.......................114 Vaivasvata Manu. 146 Vogul............ 101.................... 49.............. 143...........24 Vámbéri....98 uzun ..................147 Uzindár . 105 Ziagbir.............................. 66....................................... 134 Yadu . 124 Ungar..................... 90 Zoltán ......61 Utu............................. 80...................... 111 Vichitravirja ................................... 22 yogi........ 78 Wurzbach ....................................... 49 Zaber kán.. 37........... 155 votják........... 175 Zala................................. 124 Vatha ... 85..... 34 Yadava .......................... 48 velencei ...... 78 Wesendonk............26 Upanisádja... 175 vas ................. 83 Zsolta.................... 83 Zamskar...................................... 175 Zilgbi.... 53 Vulkán ....................... 82............. 148 Véda ............... 141............................... 41.... 91 Zichy ...................................... 53 207 208 ............ 120 Zemplén .......... 22 yóga............ 97 Zonarosz........... 48 Venus....... 120 Zenthe puszta ... 106 vuszun-hún ....................... 83 Zámor . 144 Zeente-Magoc . 120.......113 Ukko .. 136 Vivien de Sain-Martin ............. 147 Veszprém......... 100 zürjén......................59 usuivi ........................... 156 Vikár Béla ....113 Vaisháli Prayága. 130 volgai........... 118..... 40..... 175 Woghó-híd................................................. 64.................................. 103 vandálok ....... 124................. 57. 117............................. 40....... 175 Vámbéri Ármin........................................................150 Ung.............................. 96.. 13 Zangla......................... 64...... 66 yoga. 64 visigóthok.................................. 41.... 101 zsuzsánok ......... 147 Yojánagandha.................................. 66 Yâtu...... 97. 43....................................................... 49............... 150 Zambor ................... 59........ 49........... 92..136 Urga......... 130 Vishnu ....... 175 Vaishali.....23 Úr Krishna ..................150 Ukkó .............. 115 Yogacharya ......... 103 Visnu ....... 105....................................... 111 Urvasu ......................... 145 Wolfram von Eschenbach ................................................ 83 Zsuzsan........... 109......... 111............... 53.....................103 Ural................... 11 Zajti57.......... 120................ 119 Zeliobes.......................... 92.... 67........ 133.... 91 Zöldhalompuszta .. 148 Zoroaszter......... 134 Yaht................................. 89 Vikramaditya................................... 68..... 62 vuszun ............................. 120........117 Upali............. 130 Védák ....... 34.......... 111............. 66... 101 Zuard .............................................................................................95 Vách .............................. 13 zamskari ..................... 37................................................ 143 Zeuss .... 34......................................................................... 104.................................... 160........................................... 153 ukkonpohár..... 34..... 146 zarathustriánizmus............ 49........... 145...... 23................................ 130 ural-altáji ............... 100 Zágráb ......... 65........................................... 119 Zeus80.................... 103. 66 Vei-su .......... 111.......117 unraszári ........... 131....155 Uralvidék................... 81 Zsigmond .. 47.. 49 vízözön ................... István .. 144........ 143......... 92 Volga ..89 Váczy Péter .......43 Ureus ........................ 91 Zempche... 148 vandál .................................................. 98.................... 134............. 175 Vámbéry.. 65 Vishnu-Puranák.......... 49 Váradi Regestrum59.. 134 Wartburg ................. 118..132 Utrar ................... 144....... 92... 160........................ 110.......... 56..... 175 Zichy István...... 46.............. 49 újgurok ................... 103 Zeusz ...................... 61 Zabelin ........ 70.70 Ukko-pohár............. 57 Vuszun............................ 58 Virgilius................................................... 82 Var.................................. 143 zend 75............. 54.................................... 41..............90 Uru.......ujgur-hún ............ 62.. 136 zsidóság............ 111........ 99 Zabergán......... 53 vogulok........... 41................................................................................................... 172 Zente .............. 65.... 132...................... 137 Zsolt ............................................... Benedek ......... 96............. 146.......92 Unraszár ....70 Ukkon ............ 85 zsidók ............................................ 57 Vyasa....... 12 Zarathustra51...... 102........................ 49 Wilson ................................ 53..................84 Vályi Félix............................................................... 91 Zilidges............. 100 Zuard kán ............................. 81. 49 Ujja-Yani................... 94 Van-tó....................51 Utnapistim ................... 172... 81.... 100 Zabergam.......................... 175 Vishnu-Purana..34 ujgurok ................................. 132.... 49 vuszunok ......................................................................... 119......134 Ura1.............................................64 W Y Z V V. 132 vogul....

................... .. ............................................126 VI.17 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR TIBETI IRODALMI TANULMÁNYAINAK IGEN RÖVID ISMERTETÉSE..............................................................................25 II................ ....... ...........102 I) Szkíta királyoly isteni származása.................... .........128 VII............................................. TURÁNI NÉPEK AZ EMBERISÉG TANÍTÓI .............33 Sámánok hona – Shambala................ A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG MŰVELTSÉGE............................. .....125 T) Hogyan keletkezett nálunk a keresztény lovagkorban egy legenda? ................................................ IRÁN ÉS INDIA UGOR NÉPEI........ A HERKULES LEGENDA INDO-SZKÍTHA-HÚN EREDETŰ...................164 IRODALOM.............................és Fekete-Magyarország......................................................112 N) Nagy Sándor falat emel Góg és Mágóg fiai ellen..... RÉSZ.......98 G) Adat a Csaba mondakör eredetéhez.............176 TARTALOM............................106 K) Az égi szármarás legendája...............................................................................................107 L) Buda név ősi hún hagyomány.............110 M) Buda (Buddha) szkíta-hún eredete..............123 S) Fogoly bessenyők ezer éve gyászban járnak....... A KAUKÁZUS.. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR CÉLJA ...................................167 NÉV-...............................................154 UTÓSZÓ ........................................... .......... .........51 IV............. . A NYUGATI KERESZTÉNY KULTÚRA A HÚNOK.................... MAGYAROK ÉS BOLGÁROK NÉLKÜL KI NEM FEJLŐDHETETT VOLNA........................ ...................... "KÍGYÓK" A MÁGUS PAPOK CÍME..209 209 210 ........................................................................................................................................................................................................................................... KAZÁROK.........................................................128 Fajszármazási ősi turáni legendát dolgozott fel Aeschylos a "Leláncolt Prometheus"-ban............ HELY.....................................ÉS TÁRGYJEGYZÉK ...............................................115 P) Góg és Mágóg magyar nemzetségei.........................................................72 B) Óriás ősök....9 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR RÖVID ÉLETRAJZA .............................. Kozmikus Istenségek hármassága:.............................139 I.............57 V................................................... .................TARTALOM......... RÉSZ: AZ ŐSHAZA...................................................................................................... GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN............39 III.................9 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR .......................................134 VIII..............................153 XI.................................................104 J) Hadisten kardja....53 A) Kaukázus. ......................................93 E) Attila kincse........................72 A) 1.............................94 F) "Bihar király" elveszett hún (bolgár-török) hagyomány.....80 C) Hungar név ősi hagyomány.............. ..........................................135 IX..31 I...........53 B) Irán....................... .......................... HIUNG-NU HÚN AZONOSSÁG ÉS A HÚN MAGYAR SZÁRMAZÁS ...........................................138 X...................................................................................... HOGY A HÚN-MAGYAR LEGENDÁK ŐSI TÖRTÉNETÜNK ÉS ŐSI EMLÉKEZÉSÜNK TÁRHÁZA? . BIZONYÍTHATÓ-E............................................. Mit jelent nekünk Attila és hún népe? ..........................................5 I............. Sziderikus istenségek háranassága:................153 II...........................95 ÖSSZEFOGLALVA ......... ... .............................................................. ........2 ELŐSZÓ ..... AZ ŐSMAGYAR VALLÁSRÓL .......................... ........................... ....90 D) Attila = Atyuska...............................................100 H) Szkíta származástudat...............56 C) Az indoszkíta-hún népek története..............................119 R) Fehér................................................................................................................. ..........................35 II..........11 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR JELLEMZÉSE........................................................................ ........ FAJSZÁRMAZÁSUNK KÉRDÉSE ...........45 A kínai nagyfal megépítése és következményei...........

Németi Kálmán: Nagy-Magyarország ismeretlen történelmi okmánya. Horvát István: Rajzolatok a Magyar Nemzet legrégiebb történeteiből IV. . Thierry Amadé — SzAbó Károly: ATTILA VIII. Hungár sarktantétel. Bál Czefon a kairói óriás szfinx. Bartal György: A Pártus és Hunmagyar Szkítákról (1860-1862) Bihari János: A pártusokra vonatkozó ethnográfiai adatok antik források után. 211 212 .A MAGYAR MÚLT ELTITKOLT ÉVEZREDEI eddig megjelent kötetei I. Röck Gyula: Zsidó volt-e Jézus II. Árpád népének hét törzse HUN volt. Télfy János: Magyarok őstörténete (görög források a scythák történetéhez) III. Dr: Kézdy Vásárhelyi Zoltán: A magyarok útja Indiától Pannóniáig IX. Thierry Amadé — Szabó Károly: ATTILA-MONDÁK X. V. (1936) VI. A PÁRTUSOK Beleházi. Dr: Blaskovich Lajos: ŐSHAZA és Kőrösi Csoma Sándor célja ~I A könyvek megrendelhetők postai utánvéttel a 06-30-258-6261 számú telefonon.i Szfinx történelmi kutatásaim. ETRUSZKOK Zászlós Zsóka György: Toszkánai Harangok Az Etruszk nép őszinte története VII.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->