A magyar szó még nem magyar érzés

ŐSHAZA
ÉS

az ember mert magyar

még nem erényes ember;

és a hazafiság köntösében járó még koránt sem hazafi

S hány ily kűlmázos dolgozik a haza meggyilkolásán

Gróf Széchenyi István

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR CÉLJA
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁN ÍRTA dr. BLASKOVICH LAJOS

De fáj, sajog éget, de éjszakáim lidércnyomása, nappalaim láza, a mostoha faj: Európa mostoha, rongyos, kilökött hamupipőkéje. Olyan sajátos szépségű arc, ős kincsű lélek, dúsan termő jóság. És minden szépsége el van rejtve a világ lelkétől. És minden kincse ügyes másoknak lakodalom s neki örök nagypéntekje van. És minden jósága ravasz másoknak jövő, neki átok és koldusbot.

Szabó Dezső

Segítség!

STÁDIUM SAJTÓVÁLLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KIADÁSA 1942

1

2

A MAGYAR MÚLT ELTITKOLT ÉVEZREDE. X. kötet

Dr: Blaskovich Lajos

Őshaza és Kőrösi Csoma Sándor célja

A sorozatot szerkeszti: Babinecz László Kiadja: Anahita-Ninti Bt. ISBN 963-212-297-6 9789632 122977

Kőrösi Csoma Sándor képe (Rusz rajza alapján)

3

4

ELŐSZÓ
Kőrösi Csoma Sándor halálának 1942. évi április hó 11.-én volt százéves évfordulója. Időszerű, hogy őt, a magyar fajnak kiválóságát, kellően értékelve ünnepeljük. Az elmúlt évszázad alatt sokan voltak, akik úgy vélték, hogy Csoma lelkiségét, cselekvéseinek indító okait felismerték, munkáját méltányolhatták, – azonban e férfiak Nyugat kultúráján nőttek fel és a XIX. század mindent tagadó szellemét szívták magukba, így tőlük messze állt Kelet gondolkozása, filozófiája. Ezek, noha Csoma csodálatos egyénségét, szentekhez hasonló lemondását, igénytelenségét, fanatizmusát, szerénységét és lelkiismeretességét, egyben nagy Tudását is elismerik és csodálják, mégis rejtély marad előttük Csoma nagy egészben vett élete. Amidőn e könyvet Kőrösi Csoma Sándor emlékezetének szentelem, úgy vélem, hogy a keleti eszmevilágán át nézve a következmények indító okait, újabbat is mondhatok Csomáról. Kőrösi Csoma Sándor, aki Julián barát és kővetőinek nyomdokán haladt, ugyanazoknak az eszméknek volt a képviselője, mint amit mi turáni gondolat vagy turániság néven vallunk. Az őshaza és a fajrokonok keresése, – azok az eszmék, amelyek Csomát lelkesítették, – a faji öntudat megerősítését, elmélyülését célozzák. Magában rejti az ősi múltban gyökeredző büszkeség tudatát, az ősök tiszteletét, a dicső fajból való származás nemesítő hatását és azon tudatot, hogy nem vagyunk rokontalanul álló faj a népek tengerében. Amit Csoma végzett, az magyar irredentizmus volt, az elnemzetlenítő bécsi áramlattal szemben. Ő, mint székely, érezte és tudta legjobban, mit vett el fajtánktól az évszázadok alatt Nyugat és kultúrájának védelme. Kelethez, ahhoz a világhoz fordult, ahhoz tartozónak érezte magát, amely a faji őserőt sugározza felénk. Csoma egy új magyar napfelkeltének örvendő világ érdekében dolgozott. Amit a németeknek, az angoloknak, a szlávoknak jelent a közös árja származás, azt akarta ő egy évszázaddal előbb bizonyítani, hogy turániak vagyunk, – így nem vagyunk egyedül. 5

Közös ősi bölcsőből származott mintegy 600 millió testvérnépünk él e földön, kik az ősi bölcsességnek voltak zászlóvivői. Számosabban vagyunk, mint az árják, vagy bármely faja a földkerekségnek. Csoma erre céloz, amikor azt mondja: "az Ázsiából kiindult nép, mely a magyarok előde, nagy nemzet valónak". Testvérnépeink mindenütt tudnak rólunk. Számontartanak Észak jeges tundráin, Ázsia steppéin, Európa finn és észt nemzetei, Ázsia törökfajú népei, India hún-türkfajú maharadzsái, Távol-Kelet mandzsu, mongol, kínai népei és a Napország, Nippon nagy nemzete, a keleti világhatalom. Csoma tudta, hogy a turáni faj Eurázia legősibb faja és kultúrnépe. Az európai nép az előítéletek rabja. Ázsiáról mi alaptalan előítéletekkel éltünk és élünk. Mi elmaradottaknak, sötétnek mondjuk Ázsiát. Letagadtuk és megtagadtuk ázsiai származásunkat és boldogan vallottuk, hogy európaiakká váltunk a nyugati kultúra átvétele és a nagy vérkeveredés folytán. Pedig nincs okunk szégyenleni ázsiai származásunkat, mint ahogy nem szégyenlette boldogult tudós gróf Teleki Pál volt miniszterelnökünk sem ázsiai származását, mondván:

"Büszkén vallom, hogy ázsiaiak vagyunk és ezt komolyan éreztem akkor is, amikor Ázsia népei közt jártam".

Nagy erő van ebben a gondolatban. Pedig a gondolat az egyetlen teremtő erő az egész mindenségben. A gondolat nagyobb erő a cselekvésnél mondja a Mahabharata. Igen, a tengernyi gondolat mindent körülvesz és népek születnek és múlnak el alatta. Gondolatóceán vesz körül mindent, amiben benne szunnyad a halhatatlanság, a változás vagy halál. Gondolaterő tehát az, amivel irányíthatjuk sorsunkat.

"A ma élő nemzedék arra van hivatva, hogy a magyar életbe új lelket, új bensőséget vigyen. Ha nem tud, elbukik – és mert ő a nemzetnek ezidő szerinti hordozója, a nemzet bukhat el hosszú időkre" –

szólt Teleki Pál gróf 1940. évi felhívása a magyar társadalomhoz. (L. Uj Magyarság 1940. VI. 16-iki számát.) 6

Az 1940. 7 8 Mit adott Kőrösi Csoma Sándornak Kelet? Adta az önmagára-találást. ősi jogainkat és jogfolytonosságunkat. Hatalmas tartalommal kell eltelni Lelkünknek. az ősök tisztelete. Magyarország szent földjéhez tapadó ősi jogfolytonosságból és általában a turániság gondolataiból fakadnak. akkor hozzáköltenek a történelemhez. fajunk kiválóságát. nem lehet új vallás alkotása. új történelmi fejlődési lehetősége. Turánizmus nem lehet a régi pogány vallás felújítása. testet öltött és népe élére állt. hogy vele együtt hirdessük a föld minden népének ősi nagy multunkat. uralkodnak a nagy nemzeten. a Kárpátok övezte magyar földhöz való jussunk 1500 éves történelmi jogfolytonossága. a gondolaterő konzerváló hatalma. Kőrösi Csoma Sándort az ősök. a magyarság szükségszerű. mert érzik. hogy a tradíciók megbecsülése jelenti azokat a gyökereket. az ősi múltból. . – azt. anyagiak vagyunk. értékeinek kifejlesztését. Napoleon által teremtett dicsőségből. Ez a jogfolytonosság az ősök tiszteletén. Ezt tette a hagyományok megbecsülése. faji öntudatunk ébredését. amelyek a nemzet törzséhez. hogy tartalommal telt meg a magyar jövő célkitűzése. mert azok a sajátos magyar fejlődésünket sorvasztanák el. ha másként nem megy. "Turániság" a turán fajnak a mai új helyzethez szabott új életformája. Az idegen irredentizmus helyett a turániság az igazi magyar "irredenta". és az ősi múlt tisztelete vezette. Példa nélkül áll az emberiség történetében. ősi örökségünk: a hún-magyar rokonság többévezredes. 2600 évvel ezelőtt leszállt az égből egy isten. hogy Csoma önmagát adhassa és életét feláldozhassa szeretett magyar fajának és az egész emberiségnek. ragyogóan fényes ősi múltja és Attila királyon "a gyökerek legfőbbjén" keresztül. akiknek nincs történelmi multjuk. onnan az ágasbogas fa koronájához felviszik az életadó evőt. 80 nemzedék szállt a sírba és utódai élnek. Kőrösi Csoma Sándort azzal. Mit adhat a turánizmus a magyarságnak? – Az újabb évezredünk tartalmát és célját ünnepeljük nagy hősünket. mert ma 2600 éves nemzet nincs több. de keresnek. a "gloire"ból élt a francia nemzet és a "gloire" gondolata tette őket naggyá. amelyek az ősök tiszteletéből. az ősi kultúra és hagyományok megbecsülésén épült. Vannak népek. mert felismerte. év februárjában ünnepelték a japánok a Mikádó dinasztiájának 2600 éves jubileumát. Idegenből nem hozhatunk nekünk megfelelő eszméket. új vallás alapításához pedig túlságos földiek.E bomladozó világban az új ezeréves Magyarország alapjait elsősorban lelkünkben kell leraknunk. hogy ez szükséges a fajtudat fejlődéséhez és fenntartásához. Nekünk is van elhanyagolt és véreink közül oly sokak által megtagadott ősi múltunk. Azóta kb. A régit nem ismerjük.

RÉSZ KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR 9 .I.

) Kőrösi Csoma Sándor rövid életrajza Körösi Csoma Sándor a háromszékvármegyei Kőrös (ma Csomakőrös) falucskában. Újabb karavánnal tovább vándorolt Indiába. amely fajának szeretetéből táplálkozott."Kövesd az élet kerekét. majd lóháton Kermanshah és Hamadan városokon át Teheránba. közeli barátságba került Eichhorn tanárral. Kabulba jut. majd Bokharába érkezik. rokonoddal. Konstantinápolyba szándékozott utazni. Alexandriába. Ősei székely nemesek. Csoma Tibet nyelvének és irodalmának megismertetésére ajánlatot tett. Skander bég álnév alatt. ahol egy tudós lámával zárdába vonult. 11 A Balkánon gyalog kelt át. Perzsia fővárosába érkezik 1820. Több mint 10 évig tartó összpontosított szaktudományos előkészület után kezdte meg hosszú vándorútját. Azonban tervétől el kellett állnia. 1819. október 14-én. Itatása alatt keleti utazási vágya még jobban megerősödött. Eredeti terve az volt. Csomát a tudós láma a perzsa nyelv segítségével tanította. január 6-án Afganisztán fővárosába. hogy Tibeten keresztül Mongóliába juthat. A láma elsősorban a buddhizmusba vezette be. barátoddal és ellenségeddel szemben kövesd a kötelesség kerekét. Seidon és Beirut. egy karaván segítségével a Bamián szoroson keresztül 1822. Február utolsó napjaiban érkezett Egyiptomba. Utazását Kőrösi Csoma saját feljegyzéséből ismerjük. e tudományt oly behatótag ismertette. Pesavárban két francia utazóval találkozott és azokkal Laboréba jutott. Göttingai egyetemi tanulmányait 1818-ban elvégezte és Nagyenyedre tért vissza. a tudós láma útmutatása alapján megtanulta a tibeti nyelvet. amelyek olyan nagy hatással voltak Csomóra. de Konstantinápolyban pestis-járvány uralkodott. hogy ezen különös nyelvnek szerkezetével megismerkedem". aki akkor híres orientálisfa és történész volt. 1784. Enosban hajóra szállt. hogy ott arab egykorúak írásaiból tanulmányozza a magyar őstörténetet. alig 200 váltóforinttal a zsebében. Ezen okból szláv nyelveket tanult Temesváron és Zágrábban. Ott a zárdában. azzal a céllal. Moorkraft az Alphabetum Tibetanum kötetét kölcsönadta Csomának. Ciprusz szigeti Larnica. Hazafias tanárainak hatása alatt már mint kis diák elhatározta. azonban háborús villongástól forrt az egész környék. hogy egykor keletre utazik a magyarok őshazájának felkutatására. Másfél évet töltött mély elmélyedésben. Innen örménynek öltözve Khorassánba. hogy Belső-Ázsia töröklakta területein utazik tovább. mert ez az út nagyon költséges és európai emberre nézve ez akkor kivihetetlen volt. Ladak tartomány Leh városába gyalogolt. körül került. Kasmírba tért vissza. Kedélyedet zárd el a gyönyörök és a fájdalom elöl: ` (Tibeti Aranyszabályok könyve. amit az indiai kormány örömmel elfogadott és anyagi megsegítésére havi 50 rupiát utalványozott. 1823. hogy Odesszának indul és Moszkván keresztül utazva. Bagdadba gyalogol. Majd a test anatómiáját tanította – miként Csoma mondja –. E könyvben Tibetről és a tibeti irodalomról sok tanulságos dolgot olvasott. Irkuckon át kísérli meg Kína északi részébe való bejutását. Ott a sors rendelése Moorkraft angol ügynökkel hozta össze. Első terve az volt. június 26. amikor a göttingai egyetemen tanult. amelyet soha nem szűnő munkásság mellett csak 22 év múlva állított meg a halál. mert készült a nagy útra. Innen egyszerű ázsiai ruhába öltözködve. A körösi református falusi iskolából a nagyenyedi kollégiumba 1799. Csoma nyugat-tibeti Zanglába gyalogolt. a fellépett pestis miatt Kisázsiába vitorlázik. Onnan is. november végén Nagyenyedről útra kelt. majd Tripolis és Latakia útjának állomásai. határőrkatonák voltak. – egyiket sem fogadta el. ezért az Égei tenger partján. minden pártfogás vagy pénzbeli segítség nélkül. Ekkor 36 éves volt. Innen Kasmíron át. Fajoddal. Tíz évvel később. hogy amint maga írja: "föltettem magamban. Itt egyszerre két állást is felkínáltak Csomának. március 27-én született. Vitte az a kiapadhatatlan lelkierő. mint azt egy rendkívül értelmes orvostól 12 .

az éter és az értelmi erő. hogy "mindenekelőtt Csoma megtanulta azt. Örömtől és megelégedettségtől áthatva mutatta fáradalmainak gyümölcsét. aki lelkesedve beszéli róla: "Kanum faluban találtam őt. amelyek ma már teljesen elhagyatottak. 1825 júniustól 1827-ig Csoma ismét egy tibeti zárdában tanult. Csoma olyan. Ott a nyár közepén havazott és szeptember 10-től téli hótakaró fedte a tájat.várhatni lehet. "Ezek a művek – mondja a tudós Jäschke – egy eredeti kutatónak a munkái és majdnem példanélküli elhatározottságnak és béketűrésnek gyümölcsei". Erről ő az Oriental Quarterly egyik számában azt állította. ott ült Csoma az íróasztalánál és reggeltől estig dolgozott. De a kanumi hideg tél is eltörpül a zamskari zárdában uralkodott telek mellett. ezt bizonyára a könyvnyomtatás célszerűsége magyarázza. a legkisebb időt sem hagyva szórakozásra. mielőtt a közművelődés Indiában hanyatlani kezdett. dr. ami a tibeti fogalom szerint a hat élem körében előfordul. tetőtől-talpig gyapjú ruhába burkolva. Az utolsó télen át." "A tibeti művek nagyon elterjedtek. 182? tavaszán Csomát bemutatták Lord Amherst főkormányzónak. nagy tömeg könyv között a legjobb egészségben. ahol az irodalmi egyéb művek is mind feltalálhatók. Csoma ilyen helyzetben. a víz. hogy India eme legnagyobb Szentírásának a legtöbb része az eredeti szanszkritban elveszett. Ott ült ködmönében. Nyolc évi tibeti tanulmányainak kéziratait és könyveit egész teherhordó csapat kísérte. a tűz. 40. A szótár címlapja fele részben magyar szövegű: "Kísérlet egy tibeti és angol Szótárhoz Bande SangsRgyas Phun tsongs zamskári zárdához tartozó tudós láma segítségével elkészítette Kőrösi Csoma Sándor 14 . E művek 1834-ben kerültek ki a nyomdából. A föld szolgált nyoszolyául. Csupasz falak voltak egyedüli oltalma a zord égalj ellen. akit az alacsonyabb lelkek hahotázva gúnyoltak. Ott kereste fel egyik barátja. ott még 18 húnapra volt szüksége. csak egyedül irodalmi feladatának él. Három további évet töltött el ott a legszorgalmasabb tanulással.000 tibeti szót gyűjtött össze. Lassankint mindent megnevezett. mely más embert bizonyára kétségbeejtett volna. 3-4 hónapig behavazva. a Zamskar tartománybeli Pukdalban. érdekes kis viskójában. Csoma életére jellemző W. A tél itt mindig kegyetlen. a levegő. őskori irodalmi töredékekre és kéziratokra találunk elszórva. keze ölében nyugodott és ő ott olvasott reggeltől estig melegítő tűz és világító mécs nélkül. minden melegítő tűz nélkül. Hunter az a megjegyzése. amelyben a Mahabharátának egy része tibeti nyelvre volt lefordítva. Lelkesedve hozott elő egy költői művet. és hogy az egész szentírás feltalálható a tibeti zárdákban. amikor havi 15 rupiányi. Tisza (angolosan írva Teesa) közelében. úgymint a föld. vagyis heti 7 shillingből tartotta fenn életét. év őszére Kőrösi Csoma munkáját a tibeti zárdában befejezte és Kalkuttába indult. Az 1830. Gerard orvos. hogyan lehat pénz nélkül megélni". Nagy örömmel tölti el. ahol Csoma több mint egy évet töltött egy lámával és egy szolgával kilenc négyszögöl lábnyi (2 m 70 cm) szobában. hogy tibeti nyelvtanát és szótárát sajtó alá rendezhette és kinyomtathatta. Egyedüli tápláléka az ottani szokás szerint készített (dzsamba) vajas tea volt. Kanum tibeti falu lámakolostorában telepedett le. Kalkuttába megérkezvén. aki nem látott semmi kivetnivalót a nagyon is egyszerű ruházatú és aszkéta életű Csomában. beleértve a szomszéd országok vallási rendszereit. hogy a tudományos világ előtt nagy kincsek roppant aknáit sikerül feltárnia. A hőmérő 16 fok körül állott a zéró alatt. Azután rövid megszakítás után harmadik tibeti útjára indult. Nem ér13 dekeli őt a környezetéből semmi sem. szerteszét és letéve olyan helyiségekben." Ott a "világ legzordonabb éghajlatában briósi kincseket gyűjtött össze". Oda mentették azokat az őskori időkben. mint egyike az őskori bölcseknek.

mint legveszélyesebb. Campbell tartotta felette. hogy Csoma nagy tudós és műveit az indiai kormány kiadta. a balparton. Tibet fővárosa felé..székelymagyar Erdélyországból Kanumban. herceg Eszterházy és Döbrentei Gábor budai kerületi királyi biztos levelükben érdeklődnek Csoma sorsa iránt és kérik részére az indiai kormány pártfogását. melyet eddig hasztalanul keresett . Kína nyugati határain hitte meglelni. Ezeken kívül Csoma minden más kitüntetést. Átutazás ezen a vészes területen rendesen nappal és minél gyorsabban történik. Ugyanebben a kitüntetésben részesíti a Magyar Tudós Társaság is. a harmadik 450 arany volt. melyet Terrai elnevezés alatt. ahol a meteorok lövelnek És a villámok cikáznak s felhők támadnak. és ott. ez körülbelül 25 angol mértföld a Himaláyák tövétől. az elbeszélés összefüggése előttem sok15 16 kal komplikáltabb volt. egyszerre fellángolt a legnagyobb rokonszenv és érdeklődés iránta. maláriával ellepett vidéket ismernek. Az a hírhedt öv. hosszú fáradalmas kutatásainak végcélja abban összpontosult. Ennek a területnek utolsó 10 mértföldje sűrű. a lázt megkapta és Dardsilingbe érkezve. Legforróbb óhajtásainak végcélja volt oda eljutni. Annyit azonban kivehettem Csoma elbeszéléseiből. ott hitte feltalálni azt a néptörzset (tribe). Az első küldemény 640 darab arany. Oda lent temethetnétek-e el ezt az embert ? Nem. április 11-én reggeli 5 órakor panaszszó és küzdelem nélkül elhúnyt." Néhány nap mulya állapota fölötte veszélyessé vált és 1842. India és Tibet határán 1827-1830. Carragolaghat mellett szállt ki. Ezt az országot Lasszától és Cham tartománytól észak keletre. A talaj már Titalja táján emelkedik a bércek felé.vagy háromheti utazás után. szokás szerint gyalog utazott. hogy az ismert úton Titalján át Dardsiling felé tartson. néhány fehérnemű és egy főzőedény volt minden hagyatéka. Békét küldjön néki a harmat!” (Browning) . amit mindig viselt. Itthon gyűjtés indul Csoma segélyezésére. mintsem ezt folyamatosan feljegyezni tudtam volna. posványos terület. – itt. hogy a jugarok országát felfedezheti. "Ő elmondta – írja Campbell – a legelragadóbb modorban – fájdalom. Könyvekkel és iratokkal telt négy láda. A Monarchia londoni követe. Dardsilingben szomorúfűz és rózsabokor között áll az emlékköve." A könyvek megjelenése után az Asiatic Society tiszteletbeli tagjává választja Csomát. Terraiban valószínűleg meghált. a zivatar után jön az öröm. év elején 58 éves korában újból útnak indult. trópikus növényzetű. "Ím itt a legmagasabb csúcs. a Himaláyák hegyei között történt tartózkodása alatt. pénzt és rangot visszautasított. a második 200 darab arany. Miután megtudták Magyarországon. Csoma a hétezer láb magasan fekvő Dardsilingbe tartott és lassan. a sokaság ott alant Él – mert ők ott tudnak élni! De ez az ember nem élni akart – hanem tudni. egy kék öltöny. hogy minden reménye. amit a bengáliai Ázsiai Társaság tagjai emeltek tudós társuknak. Csónakon indult felfelé a Ganges folyón és két. Kőrösi Csoma az 1842. itt az ő helye.. Campbell kormányügynök hivatalos jelentéséből értesülünk Kőrösi Csoma utolsó napjairól. A csillagok jönnek-mennek. Dr. a dardsilingi állomás temetőjében hantolták el. években. még pedig Lassa. a láz rohamai hat nap alatt véget vetettek életének. a végtisztességet dr. Leírja többek között a magyarok és húnok őshazájára vonatkozó fejtegetéseit. azonban Csoma minden pénzt visszaküldött. Különböző hazai intézmények részesülnek a pénzsegélyből. A Himalayák egyik kimagasló oldalán.

hogy elhagyom hazámat. Kőrösi Csoma Sándor jellemzése. hogy mi volt Csoma magára vállalt kötelessége." A "bámulatosan kipallérozott és meggazdagított tibeti nyelv"-nek az európaiakkal való megismertetése azért is rendkívül fontos volt. mert a mongol. – Alig gyanította valaki. akár a tibeti geográfiára s régészetre tartozó kérdések kerüljenek szóba. oly éghajlatban. Elvitathatatlan érdeme az is Csomának. most is a tibeti tanulmányok művelői 18 ."Tanuld meg. eredeti szanszkrit szövegben és hű fordításban. hogy a tibeti nyelvet és írást. elágazásaikat megmutatta. aki a tibeti tanulmányok terén a részletkérdésekhez vezető utakat járhatókká tette. tag. Tudós vagy utazó alig kereste fel valaha és a közelmult időkig. a szellemiségnek egész új világa tárult fel. egész életemet Oly tudományoknak szentelem. és velük ezt megismertesse." (Tibeti Aranyszabályok Könyvéből ) retlen volt. hogy a megjelent fordításai és tanulmányainak ismertetése alapján (megjelentek az Asiatic Researches és a Journal Asiatic Society of Bengal-ban) a tudósok megállapították. – irja Csoma. Kutassuk. Az 1830-as években Brit-India határait Ladak felé kitolta és Nepállal és Tibettel való könnyebb érintkezés folytán az Asiatic Society számos buddhista műnek birtokába jutott. Általános volt már az óhaj a tudósok részéről. hogy a régi szanszkrit ősforrása a buddhizmus tanainak. hogy a nyugati fajta előtt kimeríthetetlen forráskincsek. a Magyar Tudományos Akadémián 1900-ban elhangzott díszbeszédében." Koldusszegényen vándorolt és kimeríthetetlen tudásszomja vezette. Gróf Kuun Géza 1900-ban tartott akadémiai felolvasásában ezt mondja: "Akár legyen Tibet nyelvéről grammatikai vagy lexicográfikai tekintetben szó. s ahogy lehet. legyen az jó. egyben a diplomáciai nyelve is. biztosítván mindennapi kenyeremet. műveltségi és vallási állapotát valaki szakértelemmel tanulmányozza. olyan nagy az érdeme Csomának. az ottani nép erkölcsi. a hazai tudományok dísze és örök büszkesége. még homályban lévő adatokra nemzetem történetében. mondom. 55 évvel halála után (1900-ban). hogy az okok világábó1 a legcsekélyebb igyekezet sem tűnhet el. élete célja? Erről ő maga azt írja: "Elhatároztam." – Ekként jellemezte őt gróf Kuun Géza t. Az ismert eredmény az. de politikai okokból az indiai kormány részéről is. Miként európai tudósok az egyiptomi. vagy rossz irányú. ahol a forró égövi lapályok mindent megrontó hatása nem érvényesült. amit az indiai kontinensen hiába keresnénk. tökéletes épségben feltalálhatók a buddhista hit könyvei. mandzsú és kínai nyelveket beszélő országokban a tudomány nyelve a tibeti. a nagy kezdeményezőnek. Nyomtalanul még az elszálló füst sem veszhet el. "Körösi Csoma Sándor a jelesek jelese. hogy a világ azon meg nem háborított menhelyének oltalma alatt. az asszírbabiloni és szumir hieroglifákat. hogy az addig teljesen ismeretlen tibeti nyelvet és irodalmat feltárta. mint a francia vagy a mohamedánoknál az arab. keletre jövök. ezekből semmit sem meríthettek. még most is. mivel azonban a kalkuttai Tudós Társaság tagjai előtt a tibeti nyelv és írás isme17 "Hozzáférhetetlen hegysorok által elszigetelt tibeti zárdák figyelmen kívül maradtak. martír és győző. irányaikat megjelölte. mint nálunk a latin. ékírásokat megfejtették és azoknak az eltűnt ősi népeknek hallatlan értékű szellemi kincseit napvilágra hozták. melyek a jövőben hasznára lehetnek az európai tudós világnak és különös világot vethetnek bizonyos. akár forduljon a vizsgálat az északi buddhizmus eredetének s fejlődésének történetére.

Csoma nagyszerű nyelvtudással rendelkezett. Mindezt azért. annak tudatában. a reánk nézve annyira idegen régi és újabb kori népelv történetére. mint az előbb kifejtettek. Mint a széltől védett lámpa lángja. szenvedésekről és megpróbáltatá19 sokról írnak. Ha Csoma értekezéseit átvizsgáljuk. mert gondolatait. nyelvére és vallására vonatkozólag. szokásaikkal. A tibetiek magukat Bod. minden más jutalom nélkül. 17 nyelven beszélt. A magára vállalt kötelességek teljesítésében. dr. távolerő és vadon országokba vigyen az ott dívó nyelveknek és népszokásoknak a forrás fejénél való tanulmányozása végett. hogy megélhessen. Bejut Tibet lámaköreibe. hőstetteiről. melyet eddig senki meg nem cáfolt. elzárkózik és őket többé vagy kevésbé udvarias formában a határain túlra zavarja. mint olyanéhoz.Kőrösi Csoma Sándorban nemcsak a kezdeményezőt tisztelik. a lemondásban. vele együtt dolgozva megismertetik a keleti filozófiával. James Prinsep az ázsiai tudós társaság titkára." Ha egyéb érdeme nem lett volna Csomának. Megtanítják nyelvükre. vágyairól. mely legelőször nyujtott módot. 1832 ben ekként jellemezte Csomát: "Csoma úrnak fáradhatatlan munkásságát. hogy Tibet irodalmával megismerkedhessünk: érdeme szerint fogják méltányolni a tudomány férfiai. kik képesek megérteni ama rendkívüli kutatások természetét és fontosságát. sehol sem akadunk annak nyomára. vallásukkal. írásukra. reméljük. de csak azért. Csoma maga írja. nemcsak az általa lerakott alapra s az általa gyűjtött anyaggal építenek tovább. Csoma irataiban nem olvasunk szenvedéseiről. melyek a kitűnő hazafi birtokában voltak. Európaiakban megrontóját látja és minden utazóban kémet sejt. mert Csoma a mongolokat. Elméje békés volt. hozzájut az annyira féltve őrzött összes szent irataikhoz. nem imbolygott. Azon kötetekre menő jegyzetek. ment minden szenvedélytől. azokat szabadon használhatja. nem pedig alárendelt fajú színeseknek. akkor is hallatlan büszkeség kell. hogy a tibeti nyelvben a magyar eredetet kereste volna. 20 . pénzáldozat vagy egyéb támogatás nélkül akadálytalanul utazza végig NyugatTibet tartományait. Pot. hogy egy férfit egymagában és minden pénzsegély nélkül. hogy az évkönyvben terjedelmesen megjelenhetnek. belevezetik a yoga szent írásaiba és a yoga gyakorlásába. De arra mégis mindnyájan képesek vagyunk. hogy Tibet neve a perzsából származik. de az egyes kérdéseknél is mindúntalan reá hivatkoznak s a legkitűnőbb ismerői Tibet népének s nyelvéneki a vitás kérdések eldöntésénél sokszor Kőrösi Csoma Sándor nézetéhez csatlakoznak. A betolakodóknak tekintett európaiak előtt lelkületét elrejti. hogy indiai ismerőse. nyelvük a kínai nyelvesoporthoz tartozik és a Buddha vallás rituáléjának legelterjedtebb nyelve. hogy magát az emberiségnek szentelje. Ez olyan tisztult felfogás. mivel nagy képzettség s beható tanulmány kell arra." "A Magyar Tudományos Akadémia kötelességének ismerte gondosan összeszedni mindazokat az irományokat és tárgyakat. mint azt az európai népek általában teszik. Európai felfedezők Tibetről szóló útleírásaikban a legnagyobb nélkülözésekről." Tibet népe féltve őrzi országa határait és szellemi kincseit. tibetieket turáni testvéreinek tekintette. hogy olyan bírálók állhassanak elő. Vajmi kis kör teheti ezt avatottan. szenvedélyeit leigázta. hogy eltöltsön bennünket. amit az európai tudósok céhe és az utazók testülete sohasem gyakorolt. mely tulajdonok okvetlenéi szükségesek arra. az önzetlenségben oly tökéletes volt. Csoma ezzel szemben minden ajánlat. Gerard elragadtatásában így ír róla: "Egész boldogsága abban áll. hogy magyar fajtánk ilyen kiváló embert adhatott az emberiségnek. Bodjul és Podpálnak nevezik. melyet Csoma úr az Asiatic Societynak ajándékozott. mint az igazságos méltánylás és becsületes hírnév. lelkesedést és kitartó akaratot. ilyent tehát ő nem állíthatott. hogy nagyra becsüljük azt az odaadást.

Vajjon miért késik a Magyar Tudományos Akadémia a tanulmányok kiadásával? Csoma maga mondja. Már 1832-ben Prinsep kifejtette azt az általános óhajt. amelyek megmérhetetlen értékkel bírhatnak az emberiség egyetemére. neki áldozni tanuljon s kinél ezt tehetjük. a magyar faj dicsőségének. halála óta eltelt évszázad alatt egyetlen sort sem nyomtattunk ki az életében megjelenteken kívül és egyetlen gondolatot sem tettünk azonkívül közkinccsé. Ez esetben Indiában töltött egész életét a Yogacharya vagy a Madhyamika filozófiai iskola törvényei szabályozták. koldússzegényen élve. azon reményben. tehát 19 éven át Buddha mélységes. Duka Tivadar megkeresésére dr. csak miután a gondviselés őt Tibetbe kísérte és a boldogult Moorcraft bőkezű támogatása folytán kedvező alkalom nyílt megismerni. Csoma életét adta az emberiség fejlődésének. Kőrösi szerette hazáját." Csoma a magára vállalt feladatát a legmostohább körülmények között. Ezért amilyen gondolatokkal él az ember. hogy ez eszközül fog szolgálni közvetlen tervének megvalósításában. valóban nagy s nemes tettnek legtisztább forrása. sem a magyarországi felajánlásokból el nem fogad. hogy a yogát. Keleti ember azt mondja: a gondolat az egyetlen teremtő erő a Mindenségben. mintha életét adja valaki a barátaiért" – mondja Krisztus Urunk.Ha majd egykor a hálás és Csomára büszke Magyarország hozzá méltó szobrot emel emlékének. egyesülés szent tudományát gyakorolja. de nagyszerű példákra is szüksége van. hogy a serdülő ivadék maga előtt látva a férfiút. Ezt a nagybecsű ajándékot Duka. hogy azzal alaposan megismerkedjék. évi június 16-án tartott közgyűlésén bemutatta. Malan. a Royal Asiatic Society 1884. nemes célokért lelkesedni. Báró Eötvös József Kőrösi Csoma Sándor fölött mondott emlékbeszédében azt mondja: "Az embernek nemcsak nagy tettekre. körülveszik azok elválaszthatatlanul és ő eggyé válik gondolataival. melyet erős akarat legyőzni képes ne volna. hogy "a tibeti nyelv tanulmányozása nem állott eleinte a tervében. maradék nélkül elvégezte. mint talán senki e világon. Hilaire a Journal des Servants 1887 novemberi számában. – hogy Csoma tanulmányait tegyék közzé. tagjainak indítványára. példája. szánta rá magát örömest. Csoma tibeti irodalmi gyűjteményének tetemes részét dr. Malan nagybecsű ajánlásának részleteit a "Budapesti Szemle" 1884. kinek követésére magát gyöngének érzi. mint kevesen. tudós lámák vezetése mellett kellett. az istenséggel való elmerülés. évi szeptemberi számában leközölte. mely minden. fölfelé tekinteni. Az előadás magyar szövegét és dr. példája mindenekelőtt azon lángoló honszeretetnek. Ezek az iskolák szabályai a tökéletes megtartóztató aszkéta életet követelik meg. – és azóta ez csak fokozódhatott. Nagyszabású irodalmi dolgozataiból. azon törvényszerűség felismerése folytán. – melyeknek következéseit mindenki észreveszi –. hogy milyen nemű és mily eredetű a tibeti irodalom. tudniillik a magyarok nyelve és eredete körüli kutatásaiban. tiszteletbeli tagjai sorába ik- tatja. egyedül a Magyar Tudós Társaság díszes tagságát. transcendentális tanításainak hatása alatt. Jutalmat sem az indiai. És vajjon nem ilyen-e Kőrösi is? Példája azon állhatatos kitartásnak. Igen. hogy nehézség nincs. Csoma 1823 júniusától haláláig. hogy a világi élet és a yoga gyakorlata a testi 21 22 . önzés nélkül. az Asiatic Society. a Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozta. – így írt Csomáról Barthélemy St. melyet csak a halál szakaszthat félbe. leróhatja tartozását dicső fiainak legérdemesebbje iránt"." "Nincs nagyobb szeretet. annak napjai nem hasztalanul folytak el. lángolóan. Szobrot még nem emeltünk emlékének. Feláldozta életét az ősök tiszteletének. de melynek irányát földi erő nem változtathatja meg. Amint a tibeti szótárát és nyelvtanát Kalkuttában kiadja.

hogy majdan új testöltései. a sendai kolostor főapátja avatta fel. sok adattal rendelkezett. Pavie így ír róla: "Gyakran láttam őt. Elérvén azok világát. sohasem juthat a keservek útjára. – mondja Carlyle. Előbbi vágyai ellenállhatatlanul tovább sodorják" . Akkor megindult a szentté avatás előkészülete. ki bűntelen és az örökkévalóság természetével azonos. a "Magyar Keletázsiai Társaság" megbízásából. kinek elméje békés. a halál Tibet határán. számtalan évekig ott marad. sokat tudott. Sajnos. amíg 3apán hivatalos körei fel nem figyeltek. kinek szenvedélytermészete megnyugodott. (Bhagavad Gita. a jelen és lesz a jövő minden társadalma. mely oly sok hasonlóságot mutat a kereszténység igazi szellemével"– mondja Csoma. Halála után ez a tisztelet a szenteket megillető tiszteletté fokozódott. élvezi annak végtelen gyönyörét” Így szól a Bhagavad Gita egyik Upanisádjában Krishna. Tudta. VL) Csoma példaadó aszkéta életével még életében nagy tiszteletet váltott ki. lelkinyugalma ezekben az utolsó órákban. Csoma az őshazára vonatkozólag is helyes úton haladt. vagyis a "Nyugati világ Boddhisattvája". „A legfelségesebb üdvösség azé a yogié. bűneit elhagyta.. hogy a magyarok-húnok őstörténetére vonatkozó adatok. extázisuk a haladás útja. ha a hős a cél előtt omlik össze. Keleti embernek a tökéletesség felé való útjában ez a módszere.és lelki egyensúly felbomlásához vezetne. Nyugat Boddhisattvá-jaként. Buddháját tisztelhesse és imádhassa. A szobor felirata ez: "Körösi Csoma Sándor – The Boddhisattva of the Western World". Erről írnak. kiknek tiszták voltak tettei. Kőrösi Csoma Sándor bronzból készült szobrát a "Japán Császári Múzeumnak" felajánlotta. Csoma érezte. hal meg. A szellemi hierarchiára – a szentek és hősök uralmára van és volt felépítve a mult. írások vannak és ezek felkutatására akart áthatolni a Himaláyák bércein és Lhasszába eljutni. kik irataik fölé hajolnak vagy szanszkrit passzusok másolgatásával foglalkoznak”. A yogfi ki ily állandó összhangban tartja enjét. – nyugatiak előtt – azonban Csomát Kelet filozófiája hatotta át. imáikba elmerülésük. 24 . "Idővel többen fognak érdeklődni a buddhizmus iránt. Dardsilingben berekesztette útjait. újraszületései alkalmával az emberiség ő benne egy új nagy megváltóját. majd tiszta és boldog házban újraszületik. elmerülve gondolataiban. Egyik bizalmas barátja. szinte érthetetlen önfegyelmezettsége.. Ezzel bevonult a buddhista szent Boddhisattvák sorába. Dardsilingi sírját ma is a tibeti és indiai zarándokok nagy tömege keresi fel. vagyis igen magasfokú szentjeként emlegették. mint a brahmánok. Csoma Kalkuttában az Asiatic Society könyvtárnoka gyanánt működött. Ott megtalálja előbbi testének jellegzetességét és azzal törekszik elérni a tökéletességet. Nincs ezen csodálkozni való. 23 Tudta. Az 1933. hogy: "Aki helyesen cselekszik. könnyen eléri az összeköttetést az örökkévalóva1 él. Élete nagy céljának: a magyarok őshonának felkutatásában a halál őt megállította. kik vele együtt voltak utolsó napjaiban Dardsilingben. mosolyogva saját ideáinak folyamatán. A szobrot ősi buddhista rítus szerint Fukuda. Ez a magyarázata Csoma rejtélyes indiai életének. hallgatagon. Az európaiak sorsdrámájában a nagy tragédia az. Csodálatos. tudta közeli halála elkövetkezését. nyugatiaknak a boldogok és szentek élete. év márciusában Vályi Félix ismert publicista.

– írja Csoma. csillagjóslatokra vonatkozó 25 26 . Ötödik mű: hido. erkölcsi tanok buddhák és szentek jelleméről. Első mű: Dulva. A Stan-gyur 224 kötetből. Londonban. Róluk Csoma azt írja: "Az őskori irodalomnak ezen érdekes tárházába könnyű és kellemes úton való bejutásáért a nemeslelkű és bőkezű Myvang lhasszai kormányzónak tartozunk hálával. aki az 1729-86-os évek közt a Tibetbe származott irodalmi műveket összegyűjtötte. így a tibeti irodalmi könyveket Csomán kívül európai tudós nem tanulmányozta. összesen 76. breváriumféle gyűjtemény tartalmazza: 1. legyőzte az ócsárlókat és legyőzte a sátánt minden seregével és megtalálta a tökéletesség legmagasabb fokát. Egy-egy kötet 3000 levélből áll. jobb oldalán a főtanítványa. transcendentális bölcseletről szól. 6 kötetben. A Kah-gyur egy teljes példányának ára fejében Közép-Ázsiában hétezer ökröt adnak. Alatta ez a fölirat: "Üdvözlet a mesterek fejedelmének. E két nagy gyűjteményen kívül számtalan más művet is kinyomtattak. Buddha. Sok tibeti tudós évtizedeket töltött Indi∗ ában. Rendkívül elvont bölcselet. baloldalán fia. orvosi tudományokra. Viszont tudós indiai panditok sokszor kaptak meghívást. mandzsura és kínai nyelvre fordították tovább. a főtanítványnak! Üdvözlet a Háromságnak.409 lapból áll és 1724ben készült. Az említett Kah-gyur 98 kötete 7 osztályra oszlik. A harmadik mű: P'hal-ch'hen 6 kötet. Az első lapon Buddha képe van. A munkákat azután a tibeti nyelvből mongolra. minden osztály külön-külön műnek tekinthető. kötetében és a "Journal Asiatic Society of Bengal" című tudományos folyóiratokban jelentek meg. vagy tibeti nevén Szákya tanait foglalják magukban. 270 különálló munka." – És ez a hatalmas mű ezzel a fohásszal kezdődik: "Az aki ketté vágta az emberi vonzalom kötelékeit. csillagászatra. miután már 16 éve „megvilágosodott" volt. – A jelen század elején. Ez a buddhisták "Hegyi beszéde". 1904ben az angolok egy büntető expedíciót vezettek Tibetbe és akkor Lhasszából hozta el ezeket Junghasbend ezredes. Negyedik mű: Kong-tsens = drágakő csúcsa. hogy a tibetieknek segítsenek a szanszkrit művek lefordításában. Csomának a tibeti irodalomról közreadott tanulmányai az "Asiatic Researches" XX. – Őt tisztelem!" Szerző látott és forgatott ilyen tibeti nyomtatott könyveket a brit múzeumban. üdvözlet Sárika fiának. igen dekoratív tibeti betűkkel előállított nyomdaremekek ezek a könyvek. w bu’dhizmus erkölcstana. azokra új szavakat kellett gyártani. E hatalmas művek egészben véve terjedelmes értesítést adnak India őslakossága politikai állapotáról és általános szelleméről. újranyomatta és nyírfatáblákba köttette".∗ A tibeti könyvfordítások a Krisztus utáni hetedik században kezdődtek. A fordításnál a rengeteg sok tudományos szanszkrit műszóra megfelelő tibeti szó hiányzott. Tibet nyelvét európai emberek közül elsőnek Csoma sajátította el. hogy tökéletesen megismerkedhessen a buddhisták irodalmával. Ananda és Kashiapa szerkesztették.Kőrösi Csoma Sándor tibeti irodalmi tanulmányainak igen rövid ismertetése. versben és prózában. A hatalmas irodalom összefoglalását 2 óriási. Téglaalakú. fatáblába kötött. tele van absztrakt műszavakkal és azok értelmezésével. piros iniciálékkal és fekete tusfestékkel nyomott. legendák. Ebből 20 kötet tartalmát Buddha jelentette ki 51 éves korában. E műveket Buddha legkitűnőbb tanítványai: Upali. A Kah-gyur 98 kötetből áll és 1731-ben készült el az új nyomtatvány. Nagy tiszteletben tartják ezeket a tanításokat. 13 kötetben a fegyelemről szól. gyönyörű hófehér lapokon. üdvözlet Grachen dzsinnek. aminek következtében bámulatosan kipallérozták a tibeti nyelvet. Pekingben hivatalosan megállapított ára hétszáz font sterling angol pénzben. 21 kötetben túlvilági. 2. szanszkritben Sutra. A második mű: Ser-csín. Tartalmuk erkölcsi és metafizikai tanok. 30 kötetben.

Ilyeneket a természet törvényei ismeretének hiányá- . A Tantrák Csoma szerint ilyen tartalmúak értekezések a Kala-chakra rendszer rituáléjáról. a lámaizmussal kevert buddhista vallássá fejlődött. Ilyen mágikus tudásuk volt az ősi egyiptomiaknak. stb. Megigézések és bűbájok. mint a tudomány bármely más ágát. a Sihon vagy Sita folyam környékéről származott. u. 22 kötetben. és heterodox teóriák. század körüli időkben hozták be. a szumíroknak. stb.. elterjedésük az emberiség ázsiai ősi bölcsője felé mutatnak. Tűzáldozatok a betegségtől való megszabadulás. Az első rész Bstod-Ts'hogs Szent énekek és dicsőítések gyűjteménye. amely mély transcendentális bölcselet. A tibeti szent könyvek második hatalmas gyűjteménye a B'Stan-Hgyur. a bölcseség istene bír. Az északi. Végül a Bstan-gyur gyűjtemény utolsó része. Leghatásosabb gyógyital. Azonban a ritkaságok. erkölcsi és polgári törvények. Nemtelen ércek arannyá változtatása. dialektika. E gyűjtemény 225 kötet. igen fejlett mágiát űznek. Ezek nagy tömegei (főleg Nyugati Tibet vörössapkás lámái) tudatos. Ezekben semmi csodálatos vagy természetfölötti nincsen. Ehhez járul egy kötet ima és ének és egy kötet tartalomjegyzék. vagyis "idők köre" rendszerbe vezet be. Indiából mentett ősi kéziratok. A Kah-nyur utolsó nagy része a Rgyud. erkölcstan. A déli eredeti tisztaságában őrizte meg Buddha tanításait. Ami a pszihikai erőkre és jelenségekre vonatkozik. Egy hadsereg legyőzése. Az ellenség gondolaterővel való legyőzéséről. A Khala-chahrának nevezett vallási rendszer tantrikái messze elhajlanak Buddha eredeti tanításaitól. A Mandala misztikus körben végrehajtandó szertartásokról. Bélpoklosság gyógyítása. A lámák kolostorokban laknak. synonimák gyűjteménye. bölcsészet. a Kr.értekezések. versek. a mesés Shamballa országból. Két részre oszlik Gyud 87 kötet és Mdo 136 kötet. Tárgya misztikus theológia. A szentség. biztosítása végett. 2640 önállú művet tartalmaz. Tartalma hittan. majdnem határnélküli terjedelemben. tibeti nevén Duskyihk'horló. csillagászat. hatalom. Származásuk. meggazdagodás. Ellenségünk mozdulatlanná tétele. E vallási rendszer északi Ázsiából. Szem felnyitásakor megfigyelendő szertartásról. ethikai és lelki fejlődésre építő spirituális fejlődés előmozdítására a rádzsayogát használja. szanszkritban Tantra. E magasfokú mágikus szertartások. nyelvészet és nyelvtan. Csoma lámája már a maias fejlettségű tudós szerzetesek közé tartozott. fogadalom és kötelezettségről. költészet. Kelet-Indiába Krisztus után a X. hogy ehhez hasonlót a földkerekség egyetlen irodalma sem mutathat fel. Misztériumokról. akik a természet rejtett titkaiba is mélyen be tudnak hatolni. jelentése lefordított utasítások. útmutatás a fizikához és alkémia. mely minden betegséget meggyógyít és a test erejét megifjítja. Orthodox. természetrajz. sem a csodákat nem fogadják el. Bűbájosság és ehhez tartozó titkos mesterségek tökéletes elsajátítása. stb. bőség. krónikák Csoma értesülése szerint Lhasszától egy napi járótávolságra fekvő Samye (B'Samye) királyi székhelyen. Megszabadulásokról. Jégesőtől való megóvás. orvostan. a Mdo. mert ez ősi ázsiai eredetű shamantizmus. században épült kolostorban vannak letéve. Elvont értelemben egy bizonyos isten nevét is jelenti. jólét. Itt a Csoma által közölt tartalom részletesebb ismertetését azért közlöm. Ilyen lámát egyéni kiválósága emel a többi fölé. Jóslás. stb. természettan. stb. mint amilyennel HjamDpal. 87 kötet. A második rész R'Gyud. hierarchia. jövendölés. Minő rendszer által érhető el olyan tökéletesség. évkönyvek. Vannak azután egészen ritka kínálóságok. a Kala-Chakra csillagászati rendszerről. A biztos lét miként történő eléréséről. mély bölcseséget rejtő szentírások. logika. VIII. aki bizonyos istenek gyülekezete fölött elnököl. mint ahogy keleti bölcselők sem a véletlent. akiket ambíciójuk legfeljebb alsóbb pszihikai erők megszerzésére hajt. A lámák többsége fejletlen. E két könyvgyűjteményen kívül még számtalan könyv és kézirat van minden kolostorban. amelyek igen népesek. Ez a hatalmas mű a Kala-chakra. ezeket épp úgy kellene tanulmányozni. oly hatalmas. szanszkritban Tantra. Eszerint van északi és déli buddhizmus. a Mandala rendszer körüli szertartásokról. Ellenségeink hatalmunkba kerítéséről. A sidhik (mágikus erők) megszerzését huta-yogával (lélegzés ellenőrzésével) készítik elő. a természet rejtett erőinek felismerésén alapszanak. Valamely személynek vagy dolognak a hatalmunkba keríté27 28 se. előrelátás. alsóbb színvonalon állók.

akkor a tanuló feltétlenül elérí a kívánt eredményt. 29 .ban tételezünk mi fel. Ha észszerűen és tudományosan vezetik a pszihikai kiképzést.

RÉSZ: AZ ŐSHAZA 31 .II.

mert ha eljuthatott volna a kínai Kan-szu tartományba. az ő idejéig megjelent szakirodalmat ismerte. Németh Gyula 1934. E zűrzavar poklok fenekére veti a pusztítókat és az elpusztult családot egyaránt. (Lásd a felsorolásokat Szinnyei József: "Magyar írók" című gyűjteményben. Másodszor Csoma nagyértékű kéziratait a Tudományos Akadémia a mai napig sem adta ki. 34 . J. Csoma pedig kutatott lankadatlan buzgalommal." Csomának az őshazára vonatkozólag felvetett problémái egészen újak voltak. kutassatok. Szekér Joachim. mert az egész világ egyetlen nemzete sem talál annyi kincset kultúrájának gyarapítására. törvénytelenség száll ott a családra. hogy Csoma az ujgur-hún kérdésre vonatkozó. Áldozat híján őseik a mennyből lezuhannak: ` (Mahabharata. hogy Csoma Julián barát nyomdokain indult. mint azt fentemlített történészeink feltételezik. amely több keleti nyelv és a mi anyanyelvünk között van. hogy a nagy Attila népének leszármazottja. Rendelkezésére állt a tibeti és az indiai ősi irodalom minden addig ismert forrása. Székely volt. illetőleg a vogulok összeolvadásából származtatták." Történészeink Kőrösi Csoma Sándor céljait vizsgálva megállapítják. 33 "Az én utazásom célja – írja Kőrösi Csoma Sándor – felkeresni a magyarok legelső lakhelyeit. tehát nem tudjuk megállapítani. E tudós a kínai évkönyvek alapján a magyarokat az újguroktól származtatta. céltudatos tudományos búvárkodás után azt izente nemzetének "Keressetek. Nyelvtudása óriási volt. E néptöredék törökfajú rokon nép. március 26-án az Akadémián tartott felolvasásán Wurzbach életrajzi lexikonjára (1855) hivatkozott. A róla írt tanulmányok és kritikák már 1820-ban kezdődtek. amelyekben a magyarságot az újgurok és a nyugati törökök. könyvében. ott az ujgurok egy töredékét találja. Ezért hatalmas irodalmi vita fejlődött ki megállapításai vagy Csomának tulajdonított felfogás körül. mint a magyar társadalom az ős-indiai kultúra tárházában. összegyűjteni viselt dolgaiknak történelmi emlékeit és megfigyelni azt az analógiát. Először le kell szögeznem. Fischer és Pray műveit. ahol arról van szó. nem egyeztek a tudományos körök felfogásával. ) Tény az. amely Csoma idejéig megjelent. – ahol a magyar nemzetnek bölcsőjét keresnünk kell. az őshazát kereste. mert halála előtti napon Dardsilingben Campbell angol kormányügynökkel folytatott beszélgetéseiből ezt lehet feltételezni. Hol törvénytelenség uralkodik. büszke arra. tartanak ma és folytatódni fognak a jövőben is. hogy téves nyomokon haladt. Ugyanezt állítja Ligeti Lajos: Az ismeretlen Belső-Ázsia c. E. Németh Gyula feltételezi. Az egyes elejtett mondatokból és gyér feljegyzési adatokból csak következtethetünk ebbeli felfogására. de nem leszármazottai a húnoknak vagy a magyaroknak. és amelyeket Csomának ismernie kellett."A nemzetségek romlásában elvész az ós családi hagyomány és ahol nincs hagyomány. hogy Csoma 1816-18-ig tartó németországi tanulmányai alatt Blumenbach előadásait hallgatta. Bhagavad Gita L) I. Kőrösi Csoma Sándor célja Kőrösi Csoma Sándor hosszú. Hún fajú népek között élt Indiában 19 évig. hogy mi volt Csomának tudományos felfogása a hiung-nu-húnmagyar származás és az őshaza helyének kérdésében." – "Kétségtelenül kínai Tatárországnak beljebb eső részei azok a helyek. ott elfajul az asszony és az asszony fajtalanságából osztályzavar áll elő. Németh Gyula szerint Csoma ezt a néptöredéket akarta felkeresni. hogy sokkal nagyobb az a szakirodalom. éspedig Deguignes.

amelyek tartalmával a világ csak egyedül olyan géniusz közvetítésével ismerkedhetik meg. Azok a feljegyzések. Hogy ilyen törekvései voltak Csomának. (V. Azonkívül. mert ők a történeti eseményeket évezredek óta rendszeresen feljegyezték. Csoma arról értesít. mint a Csomáé. a japáni bonszi-pap. a mai keletturkesztáni Kulcsa vidékére jutott. ezt megerősíti dr. akik az igazság útját el nem hagytak. Campbell utolsó óráiról készített. kuruzsló. Amíg Istennek tetsző életet élt. Értesült Csoma több más tibeti könyvről is. hogy látott egy "Depter-r-Nyingpo". akik a legendás Shambalában fekvő Kalâpa városába szóltak. Shambala országról (Sámánok országa) állandóan ír értekezéseiben. Kőrösi Csoma ehhez azt a magyarázatot fűzi. hogy „nagyon valószínű. amelyek Tibettől északra eső középázsiai vidékek hún vagy ugor népének történeteiről szólnak. ami ellen ő semmi gyógyszert sem használt. mely húsz napig tart nagy sivatagon át. A kínai irodalomban húpokról van ilyen mű. még pedig valószínűleg a jogarok országában. a magyar bonc-pap és a garabonc — fekete pap. hogy északról a bórok (mongo- ∗ Sámánizmust Tibetben bon vallásnak nevezték és a régi bonczó ellentéte a mai hlaczd szekta. vagyis Jaxartes folyam partján. ami a legfontosabb. az elbeszélés összefüggése előttem sokkal komplikáltabb volt." Kunga-Nying-po. a bizanciak által turkoknak nevezett nép uralkodott. Jusztinusz bizánci császárhoz követeit. E nép kánja Diszabul. Ő már akkor a halállal küszködött. Szerinte az ottani papok és a nép a sámánvallást követték. Csoma megjelent tanulmányaiból azt látjuk. Ő erősen vágyik arra. nem tarthatók teljes hitelességűeknek. kínai krónikaíró körülbelül 1000 évvel előbb azt írta – mondja Csoma –. Legendájuk azt tartja. Ugyanis Campbell maga mondja: "Fájdalom. valahol a Sita. egy fehér homokos területre. hogy a buddhisták Jeruzsáleme az ősrégi időkben a Jaxartesen túl volt. azon ősi népek históriáját és intézményeit megismerhesse". hogy ott minden lehető kutatást véghez vive. amely a jogarok országáról szólt. varázsló.∗ Kőrösi Csoma a Stan-gyur köteteinek tanulmányozása közben a könyvbe kötve 18 darab olyan kész útlevelet talált. hogy lázasan kutat egy földrész után. vagy a jogar-ujgurok magyar rokonságára vonatkozólag vallott meggyőződésére a végső következtetést levonni lehetne. hogy abból Csomának a magyarok őshazájára.: Bonchada község. aki Csomát tanította. pap jelentéssel egyezik. az Irtisz forrásvidékén lakott és innen küldte II. Boncza család. azaz "Régi krónikák" című könyvet és hogy az igen érdekes. hogy a lamaizmus alapját képező "KalaChakra" rendszer Shambalából származott. Ebben az időben Turkesztán népei felett a kínaiaktól tukuenak. amikor Csomával történt beszélgetése alapján azt írja: "A Testei-Lapapu és Lhassza régi városok zárdáihoz tartozó régi könyvtárakban. virágzott az ország. ö. és 414. Népének csak az a töredéke menekült meg. az ázsiai mocsárláz szörnyű mértékben meggyötörte. u. 35 36 . ahol nagy bölcsek vezetése mellett az ugor nép fejlődött az isteni bölcseség tanításaiban. 399. Kínai bonc. Tibet északi határán elterülő Turkesztánban viruló sámán (foh) vallásról az 560-as években tudósítanak a bizanci kútfők. történetek után. A tudós láma. Az útlevél megjelölte az utat.Sámánok hona – Shambala Csoma az őshonra vonatkozó ősi feljegyzések után kutatott. amikor ez a beszéd elhangzott. hogy Csomát. hír szerint. amelyeket dr. A buddhistáknak Shambala mély titokkal körülvett szenthelyük. hogy volt egy "fehér sziget". útleírások. évek között a Lobpor vidékéről 15 napi utazás után Ui vagy Uhu (ujgur) országba. továbbá Csoma ezen beszélgetését csak "tökéletlen modorban" tudta feljegyezni. sok nagybecsű mű van. amint azonban az ördögi mágia útjára lépett és egymás megrontására törtek. elpusztult. mintsem azt folyamatosan feljegyezni tudtam volna". Elmondta. Gérárd orvos-ismerőse. ezekben a kolostorokban tanult és Csomának ilyen ősi történetekre vonatkozó könyvekről beszélt. hogy a mongolok hazájába behatolhasson. különösen Dzsingisz kán történetére vonatkozásai miatt. Olyasforma tibeti évkönyvek. amelyek oly buzgó egyének számára voltak kiállítva.) Kung (Sifahián) kínai szerzetes a Kr.

melynek fővárosa Kalâpa. ahol a napok hossza a tavaszi aeqinoctiumtól a nyár kezdetéig 12 indiai órával. Ezek a Kol és Munda népek. vagyis Jaxartes folyam túlsó részén. északi szélességi fok alatt fekszik. aképen. Csuszovája és Pecsora vidékén volt. Ramstad finn tudós szerint e népek még a Kr. A "tűz és víz" kataklizmák okai közötti különbség. Ez fényes város volt és sok Shambali király székhelye. Az emberiség születési helyét. a nagy Kingán hegység déli nyulványai felé a mongol. Atlantisz pedig a földtengelyben végbement elhajlás következtében süllyedt el. amely a felső Káma. Shambala. Felemlítem. Tehát akkor a nyugati és keleti török is egy volt. Tibeti könyvek a jogarok nevét jugurnak írják. Északnyugatra lakó ugor népek nagy tömege leszakad. Keletre. ⊗ Ez az ujgurok belső ázsiai földje lehet és nem a vogulok és osztjákok Jugria. 37 38 .⊗ A Stan-gyur gyűjtemény említ egy értekezést. török és tunguz népek rajzanak ki. kontinensek) általános sorsát elkerülte és nem pusztítható el sem tűzzel. de az ősi időben nagyobb volt a területe. Ázsia téres síkságain legyezőszerűen helyezkednek el és innen vándorolnak szét az évezredek során a népek. a japán. és Indiába vándorol. Ez a "Fehér lovas". Ugra nevű hazája. azaz 4 óra 48 perccel nő európai számítás szerint". Ezt az értekezést Csoma lámája Lhasszában látta. Csoma tovább így ír: "Shambala mesés ország északon. sőt párnapi járóföld mélységbe oda be is hatoltak. az emberiség anyaföldjének belsejéből várják az ősi szentírások Kalki Avatár-jának (Megváltó-jának). IV-III. koreai és kínai népek telepednek. bölcsőjét az ősi indiai szentírások Arghia Varsha = Áldozatok Országa néven nevezik. Ez a föld Kailasz hegytől majdnem a Samo (Gobi) sivatagig terjed. Körülbelül a 45. sem vízzel. e. melyet a jogar nyelvből lefordítottak és röviden elbeszéli egy Buddha-szobornak az országukon keresztül való vándorlását. mert az az "örök föld". Ebben az ősi nomád hazában ott élt a hún nép is. Innen. hogy még két hazánkfia. többékevésbé egységes nyelven beszéltek. Ezt az országot Csoma a buddhisták ősi Jeruzsálemének nevezi. gróf Széchenyi Béla. Jogra. ahol a buddhizmus azonban csak kétezer esztendő mulva fog elterjedni. Tibeti hagyomány szerint a "Fehér sziget” az egyetlen hely. most az Aral-tó. az óceán partjára. a "legnagyobb magyar" idősebbik fia és Lóczy Lajos világhírű geológusunk együttes keleti útjukon Kínát egész szélességében átutazták és Tibetet is megközelítették. mely más Dwipa-k (földrészek. Ők is hallottak a legendáról. hazájukat pedig Jugerának említik. akiről Szent János Jelenések könyvében is említést tesz. a Sosiosh-nak megjelenését. és 54. Csomát melegen érdekelte a "Fehér sziget". hogy a boldogság szigetének neve Shambala és a távol-nyugaton fekvő fővárosáé Kalâpa. hogy Lemuria vulkánikus tevékenység folytán jutott víz alá. Baltisztán és Kis Tibet között torul el. hanem egyetlen.lok és jogarok) országából kapták a törvénykönyveket és a kéziművészetet. akiket a kínaiak hiungnu néven neveztek. évszázadban nem váltak szét egymástól. Kelet-Ázsiában. a Sita.

bolgár. Etelközt. A keveredés azonban rokon-fajok közt ment végbe. A hún-magyar azonosság ezeréves tudata ellen az általános roham azonban csak jóval Körösi Csoma halála után indult meg. Azonban nyelvészeink nem vették figyelembe a legősibbnek tartott mongolt. nyelvészeti és egyéb rokonágak kutatásai. mint olyan eredményeket. tehát etnikai kapcsolat tehet. Konstantinos Porfirogenetos: De administrando Imperio c. az ökör. Zichy István gróf szerint a székely írás betűi a jeniszeji türk írásból származnak. néprajzi. Moór Elemér ("Népünk és nyelvünk". mely a jeniszejvidéki feliraton is előfordul. Ugornak hívják a nyugatit. hogy Körösi Csoma Sándor életében mi volt az általános nemzeti felfogás a magyar nép származására és őshazájára vonatkozólag. "Összebarátkoztak egymással és kabaroknak nevezték őket". avar. mert a keleti-török ezt üküz-nek mondja. A nyelvészek két részre bontják a törökséget.) Etnikai összetételében a törzsszövetség déli finn és ugor vagy nyugati török (szabír és kozár hún). végül a "kínai Tatárország beljebb eső részein" fekvő ősi nomádhazában. Fajszármazásunk kérdése Felmerült azt a kérdés. Szókincsünkben azonban hatalmas mennyiségű olyan szó van. Végeredményben Csoma halálának százéves évfordulóján. Nyék. a nyolcadik törzs. művében írja. Kürt középázsiai türk törzsnév. tehát "r"-rel mondja e szót. pedig a mongol ugye: csak keletázsiai nép. Kürt és 39 Ibér középázsiai köztörök nevűek. hogy helyes nyomokon haladt Csoma. hogy legrégibb jövevényszavunk. Ilyen valamely türkfajú néppel függőségi vagy szövetséges viszonyokból fahaló nyelvhatás. Ezekhez jött az Árpádok alatt a bessenyő. továbbá keleti hún. amelyek a keleti szemlélődő világfelfogásban élő Csomának felmerülhetett. a mai nap tisztán áll előttünk és tudományosan is igazolt az eddigi nagy kérdés. Így ősi török szókincsünk nyugati török szavak és ez keleti török-mongol szókinccsel gyarapodott. Jenő és Keszi bolgártörök. Eltérés a végző "r" és "z" hangok között van. kaukázusi Eviláth földjét és Korozmiát. hogy a származás és az őshaza tekintetében vallott ősi felfogást legelfogadhatóbb módon igazolja.II. A magyar nép ethnographiáját tehát e szerint kell vizsgálnunk. * A mai magyarság fajilag és nyelvileg is kevert nép. ugor és székely az előbbiekkel egyfajú népek. Ezek keleti törökfajú népek. amely a törökben és mongolban is megvan. Erre különböző teóriákat állítottal fel. – "Megtanították a turkokat a kozár nyelvre és a mai napig ezt a nyelvjárást használják. hogy hitt a hiungnu-hún és a hún-magyar azonosságban vagy testvéri rokonságban. majd a mohácsi vész után az ozmán török keveredés." Tehát a kozár (kabar) hún nyelv azonos a mai magyar nép nyelvével. Oguznak a keletit. hogy a kozárok három törzse a turkokhoz (magyarokhoz) menekült. A továbbiakban felhozom. A középkori magyar krónikaírók által hirdetett hún-magyar azonosságnak hivatalos állásfoglalását és a népi öntudatban is élénken élő hiedelmét Csoma idejében a finn-ugor származást valló nyelvészeink nyomán már kikezdték. a régészeti. Nyelvészeink teljesen elkötelezték magukat az északi finnugor rokonság mellett és "tönkre silányítottak" minden olyan irányt. Tarján. A honfoglalók nyolc törzse közül Gyarmat. a csuvastörökből jött. Elejtett szavaiból és írásaiból kitűnik. Levédiát. amely a török rokonság mellett emelt szót. Ez ükher és ükür-nek. Úgy mondják. mily ellenvetéseket hoztak fel és mit igazolt a modern történettudomány. Végső célja előtt bekövetkezett halálával pótolhatatlan veszteség érte a magyar történettudományt és így az egész nemzetet. a húnok "Kis-Indiáját" az ősök átmeneti szállásainak tekintette. Hozzájuk fűzöm a keleti filozófia nézőszögéből levonható eredményeket. pl. (Értelme a Kör-nyék szavunkban fennmaradt. kun és tatár telepítés. A honfoglaláskor itt talált népek: a hún. 1939) szerint: 40 . Csoma utazásának célja az volt. nyugatira és keletire. a székelységnek Attila (Csaba) hún népétől és az Árpád dinasztiának Attilától való leszármazásában. de amellett bírják a turkok másik nyelvét is. ezek között Árpád házanépe és törzse Attilaféle hún. neve egyetlen finn-ugor nyelvből sem fejhető meg.

azok fölé a vezetőrendet ők adták. Egy hatalmas tömegük még a történeti idők előtt. hanem állami. Baktria és India észak-nyugati vidékein. 10 év mulva a türköknek hódoló ugorságot 630-ban a Gyula nembeli Kurt fejedelem felszabadítja. hanem egy nyelvcserén átment bolgár-török nép ősi nyelvének és műveltségének megőrzött emlékei. Van t. ezer évvel a mandzsu. hogy "mind húnokká váltak és ezek az íjjat feszítő népek már egyetlen családdá egyesültek. – megelőzve az ősi árja betelepedést. Fehér G. – elönti India középső és déli részeit. Ebből származott az 525 táján élt Gurda és Magyar fejedelem. a keleti vagy köztörök (hún. aki szerint "a magyarság fajilag török eredetű. Az úgy nevezett bolgár-török jelleg pedig csupán a legújabb réteg szavain ismerhető fel. Nem a nyelvi vagy népi. kikbe a bolgár-törökök és a magvari vagy megyeri törzsek tartoztak. ö. előtti második évezredig. vagyis Hún-kar. Madzsar helység. A leigázott nép így egyenjogú része lett a nagy közösségnek. 177ben a középázsiai Húnbirodalom királyának meghódoltak. Félszázad mulva a bolgár. Irán északi és nyugati részein és a Kaspi-tó keleti felén Turkesztán. i. műveltségük új török elemekkel is bővült."a magyar nyelv ú.) Nézetem szerint ekkor válhatott a magyari vagy megyeri törzsek nevévé a Hungar. m. Más részük a Volga—Ural—Kaspi-tó vidékéről dél felé vonult a Kaukázus vidékén. Balambér hún királlyal együtt jöttek 375-ben hún vezetés alatt Európa földjére. A leigázottak a törzsnevek helyett felvették a nemzetté szervezők nevét. ö. 41 42 . Kr. ogur vagy türk) és a nyugati török (ogur. mongol. főnökeiket csapatvezérekké tették a saját törzscsapataik felett és a határok védelmére vagy a háborúban elő. 176-bon Mao-Tun nagy hún király a kínai császárhoz intézett levelében az általa leigázott 26 birodalom népéről azt írja. A legrétibb jövevény szláv szavainkhoz teljesen hasonló paraszti jellegű szókincs csak a kabarok révén honosodhatott meg nyelvünkben. e. nemzeti egységre törekedtek. 463-bon szövetségkötés céljából követeket küldtek Bizancba. ami tökéletesen megfelelt a hún-török népek felfogásának.és utóvédnek rendelték őket. közöttük egy régebbi köztörök és egy mongol réteg. Ezeknek a finn-ugor népeknek középső törzsei.és életközösségben éltek egészen a Kr. e. a Dnyeper—Don—Kubán vidékre telepszenek. (V. "A VI-IX." Ma már a tudomány eldöntötte. 558-ban az avaroknak. Kr. Dengezik hún király fenyegetőnek tartotta ezt a szövetséget és legifjabb öccsét Irniket (Csabát) egy hún sereggel az ugorság "rendbeszedésére" küldte. században a Meotisz hazában ismétlődő török hatások alatt állt. bolgár-török jövevényszavai három nyelvből valók. Beolvadásuk után bolgár (= keverék) néven emlegették az ugorságot. n. Hóman Bálint szerint a mongol-őstörök népek évezredeken át nyelv. Mint menekülőknek. sőt nyelve szerint is az és a mai finnugor nyelét csak később tanulta meg. bolgár) ágak már egymástól elszakadva népesítették be a koreai félszigettől az Uralig terjedő hatalmas teret. menekültként csatlakoztak a magyarsághoz. e. Hóman Bálint: Szent István.) Már Kr. Ellentétes elven áll Zichy István gróf." Attila egy jóslat folytán családja folytatóját Irnikben látta és valóban ő lett a Gyula-nemzetség alapítója. állatállományuk nem lehetett s ezért a nomád életforma szigorú törvénye értelmében szükségszerűleg a magyarság földműves szolgáivá váltak". de ugyanakkor az uralkodó faj szelleme továbbra is hatóerőként megmaradt. Madzsar tó nevében máig is él ott a Magyari törzs neve. A Kaukázus vidék Kuma folyó menti Madzsar város. hún-sereg név. Ugyanis ha a lovas hún vagy török népek más népeket leigáztak. hogy a magyar nép alaprétege finn-ugor volt. Irnik húnjai az ugor szövetség nemességét adták. Ez az alapréteg azonban déli ugor és a hatalmas hún-mongol-török fajnak nyugati ága. Attila halála után az onogur (tizugor törzs) törzsszövetség. de a leigázott népek szervezeteit meghagyták. Attila fia. i. a kabarok t. Hóman Bálint szerint a magyarság eleje finnfajú nép volt és az "előmagyarokra" egy nyugati török (ogur) nép rátelepedett. i. (V." Ezért a magyar nyelv korai török jövevényszavai nem finn-ugor népnek idegen nyelvből vett kölcsönzései. A finn és ugor népek ősi nomád törzsei észak felé kirajzottak a jeges tengerig.

ahol Julian magyar szerzetes 1237-ben reájuk talált.magyar és szabir nép végleg szétszakad. Itt 5 törzs néven besgur-nak (baskír) nevezik őket. A volgai bolgárok az északi erdővidéken Nagy-Bolgárországot. században a magyar volt. uralkodó húnfajnak dicső ősi multját megírni? 43 44 "Kaszálják a vitlás füvet és a beril sáfrány sarjad. A rokonfajú törzsekből álló népet eredete után a bizanciak Turk népnek nevezik. Mátyás királyunk korában még mind a három keresztény Magyarország fennállt. magas kultúrájú népként léptek fel. A X. tehát Angliával egyenlő népességű.) . húnok dúlnak minden rögön . e. Itt már álmos fia Árpád. évezredből. A belső-ázsiai steppe-kultúra nevelte ősök a Kaspi-tó és a Kaukázusvidéken iráni kultúrhatások alatt éltek. csak siralom. (V. Hóman i. században már egész Európát rettegésben tartó. Ez "Magna Hungaria"-nak nevezett Keleti Magyarország.." (Si-King gyüjteményéből. katonai erényeket. a nemzetnek dinasztiát adó. de 680 táján a kozár nép függőségébe kerülnek. leghatalmasabb faja a XV. Ford. A magyar törzsszövetség szabir törzsei a besenyő támadás következtében leszakadtak és a kaukázusi Kuma folyó melletti ősi földön Magyeri néven a harmadik Magyarországot alapítják. Önként felmerül bennünk az a kérdés. az Attilától származó húnmagyar uralkodó ház sarja az örökös fejedelmük.) E nép Hungar vagyis Húnok hada néven nevezi magát és a Kárpátok övezte országot Attila király és a hún népének öröksége gyanánt veszi birtokába. m. a doni bolgárok Kurt fia Isperich vezetésével a dunai bolgár fejedelemséget alapítják. erős államszervező képességgel bíró. Magyarország lakossága Mátyás király idejében 5 millió volt. Bessenyő támadás folytán elhagyják a Don menti és Levediai. nincsen házam. Az onogur-magyarok Kurt fia Bég Baján uralma alatt visszamaradtak. vagy miért késlekednek történetíróink a magas kultúrát. a Kr. az Uralvidékre és Permiába sodorta.: Ágner Lajos. ö.. Határvédő csoportjukat 870 táján a bessenyők támadása északra. mindent elvitt a vérözön: nincs irgalom. hogy miért nem írták meg a Szabir nép történetét. Nincsen hazám. most egy éve hogy a réten hős katonáink vére alvad. úgy Európa legnépesebb. majd az Etelközi hazájukat. államalkotó képességet képviselő. és ha Kummagyeria és Magna Hungaria lakosságát még hozzávesszük. I. A bizanciak történetében Konstantin császár által "Mazar"nak nevezett népünk ismert első szálláshelye a Kaspi-tótól nyugatra eső vidéken volt.

Legnagyobb részük északnyugat felé. A kínaiakkal való folytonos háborúskodás.) híres munkájáról nem tesznek említést akadémikusaink. Európában és Afrikában." III. török és mongol elméletet követők között. aláásták hatalmukat. Hüllmann azt írja: "Bizonyos. mindig ezeket az északiakat értik. Az Amudarja vidékére vonult tele húnokat tjele. de még inkább a birodalomnak Kr. ottmaradt a hadiszínhely közelében é az Alginszkói-Sirt vagy legalább az Altai völgyeiben telepedett le. 91. abtelita. évben északi. Ezek a nyugat. „Másik részük délnyugat felé fordul. Egyik törzsük hozzájárult a Római Birodalom megdöntéséhez. Deguignes: Histoire Generale des Huns. Északeurópa többi országaival együtt. 1826-ban megjelent műve szerint a hiung-nuk törökök voltak. az Irtis és Amur közötti Észak-Kína vidékéről eredvén. ha a szakirodalmat tanulmányozta. Ha európai vagy nyugatázsiaí íróknál húnokról van szó. A tukue állam lassan hanyatlik és 744-ben a keleti része a hoeik-ek egy ősi húnmaradék martaléka lett. Deguignes írja. Germániát elpusztította. a másikban teljesen szétszórják. és 93. bár különféle korokban hatalmas monarchiákat alapítottak Ázsiában. Carl Dietrich Hüllmann (Geschichte der Mongolon bis zum Jahre 1206. Történetük legkritikusabb szaka a Kr. hogy "több mint 1000 éven át dicsőségben élt nemzet" története majdnem feledésbe merült. Krisztus előtti 200 év óta különféle királyi családok uralkodtak egymás után a nagy kiterjedésű országokban. Itt van "Magna Hungária" ma baskir törzsek lakóhelye. des Mongols et des autres Tatars occidentaux. a mai Tatárországba. évek. hogy a mongolok testi és erkölcsi felépültségük és nyelvük által is valamennyi ázsiai nép fölött mint 45 ∗ ősrégi törzsnép tűnik ki. II. melytől a mai mongolok származnak. mely nemzet később a "török" nevet viselte." J. u. húnok.∗ Hatalmukat lassan egészen Kis-Bokharáig kiterjesztik. Az angol Gibbon (Decline and Fall of the Roman Empire 1745. etc. amelyen a mai mongolok a történelemben megjelennek. A mongolok és húnok ősi történetét hasonlóképen megírták D'Herbelot. fokozatosan nagy Tatárország egész terjedelmének uraivá lettek. des Turcs. A menekültek három vidék felé fordulnak. a mai Orenburg tartományba vonul. "Egy kis részük. u. Az elsőben északi Dzsungáriában. melyet utódaik most bírnak Mongolországban. A déli húnok összevegyültek más népekkel. Hiung-nu hún azonosság és a hún magyar származás A hiung-nu hún azonosság kérdése feletti vita nem mai keletű. Irtis és Alginszkói között a kínaiak legyőzik. Berlin 1796. efthalita – fehér húnok néven is nevezték." Az első ismert név. A rómaiaknál nagyobb birodalmaik. kiváló uralkodóik. I.és déli Húnországra történt felosztása." Ezek a későbbi tukue nép. De la Croix és Pallas. ezért a tatár elnevezést magukra sértőnek tartják. Frankhont. Az északiak ettől kezdve az emelkedés és süllyedés legnagyobb változásain mentek át. akik 372-ben Balambér király vezetésével átkeltek a Volgán és Attila király alatt Európa urai lettek. euthalita. A Kalifa birodalmát rombadöntötte és a Szentföldet birtokolta. a hún. Itáliát. 545 körül a tukuek (török) győzik le őket.) a húnokról "a világ ijedelme" kifejezéssel emlékezik meg. című 1756-58-ban megjelent műve óta folyik e kérdés felett a vita. kik még Mátyás királyunk alatt is magyar nyelven beszéltek. Ők foglalták el Kínát és lassanként egész Középázsiát Kipcsákig. Ezek már több mint ezer évvel Kr. pedig ezt is kellett ismernie Kőrösi Csoma Sándornak. hiong-nu vagy hún. Tele néven az Oxus és Jaxartes közötti vidéken laktak és összekeveredtek a tatárofikal. Klaproth: Tableaux historique de 1'Asie. akik uralmukat a Kaspi-tóig terjesztik ki. születése előtt ott laktak abban az országban.III. törvényhozóik és hódító hadvezéreik voltak és az utóbbiak jelentős forradalmakat indítottak. A húnok. 46 . 48.

hogy a hiung-nuk egyik törzsét pa-su-ki-linek hívták és ez egy a baskír néppel. aki a "Kingsmill úr és a Hiung-nuk" című angol nyelvű értekezésében (megjelent: Journal of the American Oriental Society Vol. E kínai tudós kimutatta. Kimondja. hogy hiung-nu nép a húnoktól különböző nép volt. Megjegyzem. Strabo földrajza (Kr. T. Ezek Hirth szerint a kínai krónikához hasonlóan erősen megcsonkított és átalakított nevek. Szu-tő szerinte Szogdak és lakói iráni nyelvű szogdok. A 47 48 húnok eredetéről írván. tehát a magyarok őseivel. R. Pekingtől északra elhúzódó kínai fal mentén lakó hiung-nu népnek a kínai krónikákban fennmaradt uralkodóik nevét Túróczi János 1490 körül írt Magyar Krónikájában Attila őseiként írt névsorral. hogy Attila ereiben ily származás folytán nem tisztán török. Hieronymus-féle térkép a kínai nagyfal mellett lakó népnek tünteti fel a húnokat. A Faun nép nevét viszont a Gótok hagyománya (Cassiodorus és Jornandes) ismeri. Kőrösi Csoma Sándor idejében tehát a külföldi és a hazai szakirodalom a hiung-nu hún azonosságot hirdette és ennek alapján indult el Csoma az őshon keresésére.) a hiung-nu hún azonosságot a kínai Vei-su okmány alapján bebizonyítja. hogy Kingsmill a Vei-su okmány fordításánál alaposan téved és bizonyos részleteket nem fordított le. Mingi (Lau-schang = fenséges agg) és Mike. hún-hiungnu azonosságot pedig szerinte "a józanabbak eleve elvetették". így a húnok azonosak a hiung-nukkal. 32-45. Jelentése: "erdei emberek". e. Az említett két térképnek sem szabad nagyobb jelentőséget e kérdéssel kapcsolatban tulajdonítani. Hoops a húnok germán-gót kapcsolatai alapján germánnak. Venelin. Fennmaradt egyes hún személynevekből. Friedrich Hirth és Radloff orosz akadémikus 1899-ben öszszehasonlították a Kr. J. e. Ligeti Lajos (Attila és hunjai Szerk: Németh Gyula 1940. hogy "Hernak. Hirth kimutatja. E város Kr. Turóczi 37 őst sorol fel. A Vei-su okmány a Szuktag ország (Ancai = Alánok) kereskedőiről szól. különböző fajú nyelvészek más és más eredményt vontak le. Így Müllenhof. Jornandes mondja ugyanis. . Hieronymus latin és Strabo görög térképét is közölte. illetőleg foglalta el országukat. Fick. 209-ben elhányt Touman fejedelemtől a Kr. (Ezt az értekezést közre adta magyar nyelven: Némäti Kálmán 1913-ban).A déli húnok Pe tanju (fejedelem) alatt birodalmat alapítanak. hogy "eltorzult" és "józanabb" szavakkal cáfolni vagy bizonyítani hitelt érdemlően nem lehet. e. aki Attila ifjabb fia volt. Mivel pedig az Alánokat egyszerre két különböző nép nem hódíthatta meg. Hirth Frigyes tanár. Kétségbe vonja Csang Szing-Lang kínai egyetemi tanárnak a hiung-nu húnmagyar azonosságra vonatkozó bizonyítékainak helytállását is. Kingsmillel éles vitát folytatott dr. Hülü-kuan-kü és Leuente nevek egyezései folytán a hún-hiung-nu azonosságot megállapítja. Most vizsgáljuk meg. Hirth a kínai krónikák fejedelmi névsorából az oldalágak trónutódlását figyelembe véve a Kr. őket erdei embereknek "Fauni ficarios"nak nevezi. XXX. híres kinológussal. W. szavakból etimologizálva a hún faj eredetét. viszont a francia Chavannes és Couvreur. Külföldiek és több magyar tudósunk is Kingsmill téves következtetéseire épít. Hu-lu-ku és Kulche. akik a kínai Liang tartományba jártak a Nagy-tó mellől kereskedni. Attila hu-ni király legfiatalabbik fia Kr. A Faun. p. szogdi és indoszkíta királyleányok vére is folyt. az övéivel Skythia Minor legszélső részeibe vonult vissza". Ligeti Lajos szerint Turóczi fejedelmi családfája kitalált.) a Vei-su okmánynak a hiung-nu hún azonosságot Hirth szerint bizonyító értelmezését cáfolja. u. mert "e térképek eltorzultak". e. hanem kínai. 18-23) a kínaiak szomszédságában Hún helyett Faun népet ismer. mit vall a legújabb történettudomány e kérdésről. Kingsmill megkísérelte kimutatni. 212 óta a jelenlegi Krim-félszigettel együtt az Alánoké volt és Hernak. Much. A Szt. Szuk-tak egy Alán városnak: Szogdak-nak a kínai neve és az egész Alán népre vonatkozik. Némäti Kálmán a hiung-nu hún azonosság bizonyítására Szt. A. egytől-egyig magyar történelmi személynevek. az angol Parker és a német Hirth a hún azonosság hívei. Itt Baktur (Mau-tun) és Beztur. 454-ben győzte le. u. akik élénk kereskedelmet folytattak Kínával. Kingsmill angol kinológus tagadta a hiung-nu hún azonosságot. 36-ban elhúnyt Tschi-tschi fejedelemig 8 uralkodó nevét veti egybe Turóczi közölt névsorával.

Vivien de Sain-Martin finn-ugornak. Agner L. Az ujgurok kövekre rovott írásai az Orkhon és a Jeniszei felső völgyében mai napig fennmaradtak és az türk nyelv. dolgozatában (az előbb említett dolgozat utáni lapon) viszont ezt írja: "Az európai húnok tehát Ázsiából származtak. az egész nemzetnek nevét juttatja. – ellemben a bolgárok eredeti nyelve csuvasos török volt. beszéltek. ö. * Ma a legtöbb olvasó kérdéssel tekint a hiung-nu. mely Közép-Ázsiában. (Váczy Péter: Húnok Európában ) . melyet mongol hordák ellen emeltek. "Az ázsiai húnok" c. e. Neumann. viszont a hiung-nu hún faji azonosságot szerinte megközelítő pontossággal sem lehet ma még megállapítani. ) 50 . (V. bolgár." Li Tai Po ( Dr. A fehér húnok. Noha ismeretessé vált e népek rokonsága. így őrizvén örök tüzével messze időkre a császárok hírnevét. Modi: A húnok ősi történelme. A majdnem 200 éves vita azonban nem volt meddő. pontosabban kidarita húnok. amint Kőrösi Csoma idejében állott a tudós világ. hún. tornyán fáklya ég. Egy részük még a történelmi kort meglőző időben. bár egy és ugyanaz. A Krisztus utáni V.) A húnok nyelve az a török. Ma már tárgyi bizonyítékot: is vannak a hiung-nuk ázsiai származása mellett. Ligeti Lajos a húnok fajisága kérdésében Wesendonk felfogását vallja. Erdélyi László: Magyar tört. és európai népnek tartja őket. században huny néven megjelenő húnok szintén fehér húnok. (J. mely szerint a hún konföderáció nem volt egységes etnikai összetételű. mongol népnevekre. Ezzel pontot tehetünk a hiung-nu hún kérdés lezárásához. ezen nyelvét pedig a Codex Conaaraacusból ismerjük és az kipcsaki tatár nyelv volt. Ford. vagy chioniták hatalmát az eftaliták törték meg.) "Ott áll a nagy fal.: dr. Amint egy folyó.Ilovajski. Bizánc adatokból tudjuk. bár külön féle tájakon élt és külön éle neveket viselt. Indiában a VI. a leszármazás fokát és egymáshoz való viszonyát a történészek már kevés helyen adják. l. a másik ág fehér hún. nyugati és keleti török. vagyis hún nevüket. ahol hiung-nu néven már a Kr. században vagy később. Egyik ága pontuszi hún. Attila uralkodó nemzetségének. eredetének idejétől fogva egészen máig. amiben három féle hún is beletartozhatott. ezeket a mongóliai Noin-Ulai kurgánok fejedelmi sírjaiban találták. tatár. Viszont a Tortan földrajzi név és a Tatár gyűjtőnév. A magyarságot érdeklő húnokkal rokonfajú népek nyelvéről jegyzek fel még néhány adatot. úgy egy és ugyanazon nemzet a hiong-nu vagy hún. Egyik törzsük a török. mégis külön féle neveken szerepel eredetétől torkolatáig más és más országokon folyva keresztül. hogy az Európába költözött avarokhoz a Var és Khun ujgur törzsek csatlakoztak. szabir kazár. 1916. Azután az egész tatár nemzetről kezdtek. mivel nagy kérdéseket tisztázott. törzsének a törökségében nem lehet kételkedni – vonja le a végső eredményt Ligeti. Az avarok nyelvét Bizáncban hún tolmácsok fordították le. 49 Anna Comnena szerint a bessenyők ugyanegy nyelvűek voltak a kunokkal. Vámbéri Ármin (Húnok és Avarok nemzetsége 1881) töröknek és ez alapon Kemál Atatürk és hívei vuszunhúnnak (fehérhún) tartja az ozmán török népet és végül Mészáros Gyula kaukázusi nyelvűnek. melyet a türkök. századokban veszedelmes ellenségei voltalt a kínai birodalomnak. vagy el is vesztik a hiung-nu. Zabelin szlávnak. Így állnak tehát tudósaink ma e kérdésben. az időkön át haladva és őshazájától kezdve. miután nagyon hatalmas lett. Irán határán és a Kaukázusban játszott fontos szerepet és egyik ága Var nevet viselte. a húnok kezdik elveszíteni. újgurok vagy az európai avarok. A tudomány mai állása szerint a hunok eredetének ez a magyarázata a legvalószínűbb". mint mongolról vagy mogulról beszélni. ugor. Egy ősi hún fajból és ősi nomádhazából rajzottak ki a felsorolt népek.

51 52 . amit a középkor krónikásai a húnokról és Attiláról írtak. kik ugyanazon fajnak a sarjai voltak. nemzeti kialakulása megindulhatott. D. hogy végleg összetörte Róma hatalmát és így Német-. juecsi és su népek Indiát árasztják el és Pandzsabban telepednek le. hogy semmiféle propaganda onnan ki nem irthatja. A 10. J. mely ellen a kínai falat építették". mire a szkíták. úgy ma Anglia szigetvilágán és az egész európai kontinensen Zarathustra himnuszait zengenék. u. Ezek tudatában bizonyára nem írta volna Eckhard Sándor: "Attila a mondában" c. Róma ereje rohamosan hanyatlott a húnok elleni háborúskodásban. de egyben a népvándorlást indítja meg. Elkészülte után már 50 évvel a keleti húnok az usuivi törzseket lökik ki. akik a Balkas-tó környéki su törzseket nyomják ki. tokár és daha törzsek az Oxus és Kaspi-tó vidékére vonulnak. a massagéta. ha nyugati ember előtt nem dicsekszik Attila ősapjával és a bún-magyar atyafisággal. hogy Kína régóta a Mandsu Tatárok hercegeinek uralkodása alatt élt." Mi bátran dicsekedhetünk Attila ősatyával. az új formák teremtése és az avult formák megsemmisítése egyformán az isteni tervbe tartozik. magyarokat arra. hogy a "gyökerek legfőbbjének". Jesse Benedict Carter: "The religious life of Ancient Rome" című forrásmunkák. A. Nyugati ember előtt fekszenek: Prof. Modi professzor: "A Húnok őstörténete" c. 275-ben a kínai határról elűzte a húnokat és azután megépítette a falat.) A húnok beáramlásának következménye.000 mérföldnél hosszabb fal a világ legnagyobb csodái közé tartozik és hún hadifoglyok munkája volt. Aurelian. A vonatkozó irodalmat összefoglalta dr. F. (Monerieff és Chaytor. Irán népe ellenállt. ő volt népével együtt Európa karmájának végrehajtó hatalmassága. ezek juecsi húnokra törnek. e.. Kultuszát is az elfogulatlan nyugati tudósoknak kellett feléleszteniök és figyelmeztetni bennünket.⊗ Attila ősatyának mivel tartozik Anglia.∗ mégis oly erősen gyökeredzik a lelkekben. Spanyol-. Ch.A kínai nagyfal megépítése és következményei. Franc Cumont: "The Mysteries of Mitra". Angolországok akkori néptörzseinek önálló élete. Leszögezhetjük. being Studies in Religious History from 350 B. Attila küldetése az okok világában fogant. Galerius császároly a "meg nem hódított Napistent" imádták és e vallás futótűzként terjedt el az egész birodalomban. Gróf Teleki Pál elnevezése. Heliogabalus.és Franciaország és az egész keresztény világ. Diocletian. értekezésében: ∗ ⊗ "Ezért jól teszi a hazája hírnevét féltő magyar. Attila hódításainak azonban a legfontosabb következménye az volt. miként Kemál Atatürk is büszkén vallotta ősatyjának. Mithra-vallásnak – amelyet a húnok és az ősmagyarok is ismertek – Róma késő századaiban a birodalom népei között számtalan híve volt. mert ha igaztalan is a torzkép. hogy az egész római birodalomban szétterjedt Mithraizmusra közvetve halálos csapást mért és ezzel erősen elősegítette a kereszténységet. Kr. "A sors tréfája volt. to 330. Az ok és az okozat (Karma) nagy törvénye szerint a multban vetett okok magukban hordják a jövő aratását. J. hogy amennyiben Attila és húnjai Európában meg nem jelennek. Isten ostora. Legge: "Forerunners and Rivals of Christianty. hadseregét Angliából kivonta és Attila hódításainak nyomása kényszerítene a szászokat Britániába való betelepedésre. A nagy fal megakadályozta a Kína felé való gyakori betöréseket. művében. Német. 312-ben indul Európa ellen a húnok rohama. Francia-. Cseng kínai császár Kr. meg szoborba öntöd Attilakultuszunkkal. Kelet ősi filozófiája szerint az élet és halál.

A szanszkrit történelem is ismeri a szabar népet. akik kb. Később minden ellenségről megemlékezve. egy török nép nem is tudott volna mit kezdeni. amely a mai 53 vogulok és osztjákok színvonalán áll." Ma már eldöntött kérdés. hogy a szanszkrit tanulmányozása sokkal hasznosabb a magyarokra. E népek az Osztyák és Vogul népekkel. (Lásd: Urgeschichte der Menschen." (18. Berlin.) írja: "Abban az időben nem hívták őket (magyarokat) Turkoknak. zürjén. hogy "oly néppel. India finn-ugor népeinek szókincsét azonban a mai napig sem hasonlította egyik sem össze a magyar szókinccsel. Az egyik keletnek ment lakni. 100 milliós tömege áll. ~ 1932. a perzsa részek felé és ezeket mai napig a turkok régi nevén szabartoiaszfaloi-nak nevezik. nagyon párhuzamos a magyarokéval. Budenz József finn-ugor nyelvészünk és követőik a mai napig összehasonlító nyelvanyagukat északkelet-európai és legfeljebb északnyugat-ázsiai ugor nyelvekből vették. mint a Koruknak szövetségeseit és úgy beszél róluk. Németh Gyula azt mondja. hanem valami okból Szabartoiaszfaloi-nak”. A másik rész pedig nyugat felé ment lakni vajdájával és fővezérével. Az osztyákok is néha szabaroknak nevezik magukat. Lebediasz-szal az Atelkuzunak nevezett tartományba. pont. Kr. alacsony kultúrájú néptöredékeivel szemben a déli ugorság kb. amely mind az osztyákoknál és voguloknál." * A finn-ugor népeknél egy szót találunk. ahol most a bessenyők népe lakik. lapp. néhány százezres kipusztuló. Az északi ugorság. hogy déli India lakóinak hatalmas alaprétege a Monda és a Kol népekből tevődik össze. finn. hogy több indiai nyelv párhuzamos a magyarral. mint bármely más európai nemzatre nézve. ) A magyar őstörténelem összekapcsolódott a Szabar névvel. hogy Csoma a tibeti szótárának előszavában azt mondja: "Saját nemzetének a szerző büszkeséggel jelentheti.) A szabar-toiaszfaloi név körül hosszú időn keresztül élénk vita folyt. Bíborban született Konstantin (De administrando Imperio. Görögösen képzett szónak veszik ma is és erős 54 . mind pedig Indiában és végül a magyaroknál egy nép megnevezésére szolgál és ez a szó: szabar. 1939. A) Kaukázus. a turkok táborát megverték és két részre oszlott. cseremisz nyelvekből. Frühzeit der Völker. szem előtt tartván nemzeti eredetüket. A magyarok dús aknát találnak tanulmányozásában. Buchanan és más indiai kutatók is úgy vélik. pont. Reiche des Altertums. hogy a szabarok sisakjaival. A Mahabharata a Pandavák és Koruk nagy harcában leírja a szabarokat. (Hevesy Vilmos: Finnisch-Ungarisches aus Indien. írja. Perzsia felé lakó népéhez. szakásaikat. Cunningham." (16. hogy a szabarok egykor hatalmas és a legnagyobb indiai nép volt. – Die Neue Propyläen-Weltgeschichte I.IV. osztják. szemmel tartják őket és gyakran választ is kapnak tőlük. mely különben eltér a nyugati európai nyelvektől. 2250 évvel az Ural vidékéről jöttek Indiába.) Csoma ezt már 100 évvel ezelőtt sejtette. azért céloz írásában arra. A Kaukázus. votják. mint a "félelmetes" szabarokról. tehát a magyarság finn ágával rokonok. pont. kopasz és szakállas fejűikkel egy harcmező telítve volt. Wien. viseletük és nyelvük érdekeit: még pedig azért. "Háború támadván a turkok és az akkor kangar-nak nevezett bessenyők között. mordvin. valamint több indiai nyelveké is. Így a vogul.) "Ezek a nyugat felé lakó turkok mind a mai napig követeket küldenek a turkoknak imént említett keleten. mivel a szanszkrit nyelvnek alkotása. e. a finneket kivéve. Finn-ugor nyelvészeinknek nem kell kétségbeesniök amiatt. ősi multtal és szellemi kultúrával. 13. Irán és India ugor népei. akik északról jött ugor népekkel keveredtek.

∗ A kazár (kabar) népről pedig Fiók Károly (Árják és ugorok érintkezése) kimutatja. Naoshirván nagyatyja ellenük harcolva esett el 484-ben. A szabarok építik és fejlesztik naggyá később a Kaukázus vidék Kuma-folyó menti: Magyeri városát.. helyneveink között Hercegszabar Baranya vm. ö. Attilának Kr. hagy a Kaukázusnak a Kaspi-tenger felé eső szorosánál harcoltak a hún szabirok a perzsákkal. Kivel az legottan útjának eredett.szabarnak∗ fordítják. Követeket küldenek Bizancba és e követek szájáról hallják először a szabir nevet. Az örmény kutfők az itt élő népet "hon" néven nevezik.. 55 56 . században viszont a szabirokat és onogurokat a Meotis melléki népnek is írja. i. amelyet Timurlenk 1396-ban feldúlt. A fehér húnoknak a perzsa sassan uralkodók alatti harca Kr.) Irán népe mindig testvérnépnek tekintette Turán ugor-húntürk népét. akiket a szabirok szorítottak ki régi helyükről. Az indoszkíta korban még a magyarok és a kozárok egy és ugyanazon néptörzs kötelékében együtt éltek. Még Theophanes írja.) ágát Mogyeri fejedelemről nevezik Magyarnak és Mogyeri fejedelem leszármazottai (amiként ezt Hóman Bálint kimutatja) az Árpádház. szabir. Mészáros Gyula: A "Szabir" nép és név. Modi. Tehát a kubánvidéki őshazában Mogyeri fejedelem népét a bizanciak a húnnép Szaber ágának nevezik. hogy szintén a déli ugor nyelvághoz tartozott. Őneki is oszta harctudó sereget. Ugor és Onogur népeket települési helyükről kilökték és ezek a Fekete-tenger vidékére költöztek. Itt 622 körül romokban állt a "Matzaron"-ok régi városa. 1939. stb. u. de ugyanakkor változatos hadakozások sora a húnok vagy törökök ellen is. amikor Naoshirvan. Az ott élő hún-szabír népkötelékeket a gruz-krónika Kr. Ezek Ephtalita vagy fehér-hún néven ismertek. Kaspi-tenger és Kaukázus közötti lapályon említi az onogur és szabir népet. Az Achaemeni korszak történelme Irán és a görögök elleni harc. A szabirokat viszont az avarok kényszerítették továbbvándorlásra. (Bendefy. Turk nép és Csin felett öt tevé meg úrnak. Firoz. a laka-szkíta. Igazolásul szóljon az iráni ősi éposz. A gót Jornandes a hún gur (szabir) népről azt írja. u. sabir. "Népünk és nyelvünk". de újból megülték lakosai és 1616-ig virágzott. így: Priscus rhetor Attila szövetségében a "saragur" (sara = fehér) és onogur népeket említi. u. a Peshadai és Kajani idők története. A legősibb dinasztiák. "Hogy a jós igékből a jövőbe látott.-i község. mely ellen Dárius harcolt. Ezek szerint a magyar nyelv déli-ugor'nyelv. Féltékenység és vetélykedés háborút hozott és e bajok folytatódtak. Mogyert választotta fejedelemmé.) A kaukázusvidéki őshazában élő hún nép szaber (sabar. mint Irán és Turán. 87-490-es évekig következetesen osi (= oszét).) A szabirokra vonatkozólag több bizanci írónál találunk adatot. (J. hogy a Meotis melletti hazájukba költöztek. Felosztá Feriden az egész világot . vagyis az ősi hún néppel való harc. Elfoglalják a mai Afgán területet és betörnek Indiába. A gruzok máig így hívják őket. mely még az autentikus történelmi idő előtt volt. ("Oszét-föld"). nem más. Ősi iráni hagyomány szerint Irán és Turán királyságok alapítói testvérek voltak. Procopius már arról ír. 427-ben kezdődik és tart 55657-ig. hún törzsek. Másod szeren Turánt adta vala Turnak. Faghan hún királyra megsemmisítő csapást mért és a fehér-húnok elköltöztek a perzsa vidékről. (V. A massagéta nép. E1 is foglalá a hatalmasok székit. A bizánci Agathiás a VI. mely ellen Cyrus. lakóföldjüket Oset-i néven említi. A parthun és lassan nép történelme Irán harca Róma ellen. Skandagupta gupta királyt Legyőzik és megtelepednek Indiában is. hogy 520-ban a "szaber-hún" nép nyugati törzse a Bizancban megkeresztelkedett Gordas helyett testvérét. B) Irán. 453ban bekövetkezett halála után az Ural folyó síkságaira visszaözönlő hún nép egyik ága Perzsiába tört be. de ugyanakkor szakadatlan harc folyt a húnok ellen is. A 461465 években a Belső-Ázsiából vándorló avarok e hún-szabir kötelékbe tartozó Serragun (Sara = fehér) . szabar. Theophilactus a Meotis. m.

(Chinese recorder. személyes tapasztalatain kívül egy kiváló szakmunkából is meggyőződhetett. (Uj kiadás: Oxford. Abulfazl és Abulghazi történelmi munkáiból vette. amelyekben mestere lehetett volna a két világ tudósainak". James Tod 1786-1835-ig élt. türk. amelynek londoni könyvtárát vezette. mint sok másról sem. 1. I920. bár a szanszkritnak testvérnyelve és így ősi árjának tartják. A másik legenda szerint az elhúnyt hún király csecsemőjét a pusztába kivitték. Elébe a nagyok gyöngyöket hintenek. (V. egész Vikramaditya utáni időig. balladákból. stb. Tod könyve a legrövidebb időn belül ott volt a kalkuttai könyvtárban és azt Csomának hivatalból kellett tanulmányoznia.)∗ ♣ helyesen: geneológiája – Szerkesztő. 1000) szereplő turáni "hunu" nép azonos a vuszun húnokkal. XVI. Milyen adatokat találhatott a fentiek vagy a török és mongol népek őstörténetére? Hogy hová lettek ezeknek a népeknek hullámai és merre laknak leszármazottjaik? A hiung-nu birodalom hún. Egy részük a történelmi kor kezdetén. a legszorosabb kapcsolatot tartotta fenn a Royal Asiatic Society-vel. J.: Radó A. turkesztáni és baktriai területre. mongol népeinek leszármazottjait nem kellett Csomának keresnie. Ugyanúgy. Ford.) Az iráni avesztai nyelv. Eddig még nem vizsgálták tudósaink." (Firduszi: Sahnámé. mégsem bizonyít a szkítaság árja eredete mellett. századbeli költő és bárd époszaiból. Illés prófétát pedig egy holló táplálta. mint az indiai hadseregben szolgálatot teljesítő kapitány. 56-ig. mert azok között élt. kívül földrajzi és es történelmi adatokat is tárgyalnak. e. történetére és nyelvére vonatkozó véleménye. Eredeti adatait elsősorban az Udaipuri Rana által rendelkezésére bocsátott Puranák-ból. Ugyanakkor Körösi Csoma Sándor a Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta-nak volt tagja és könyvtárnoka. Ugyanis az papi nyelv volt és azok útján jutott a transkaspi. Szent Turán sahjának köszöntik mindenek. hogy Radzsasztán harcias törzsének és Európa ősi népeinek közös szkíta eredetét állítsam és bizonyítani igyekezzem”.és a középkorban telepedtek le Indiában. (Kr. Ez alatt az idő alatt fáradhatatlan szorgalommal gyűjtötte az adatokat történelmi és anthológiai nagy művéhez. Radzsputanában 17 évet töltött és 1823-bon Londonba visszatérvén. "A Puranák a világ teremtésén. Erről Csoma. Előszavában mondja: "Voltam olyan merész. továbbá Chand XII. háromkötetes mű volt és Londonban 1829-32ben jelent meg. Tod. aki a vuszun húnok ősatyja lett. őshazájára. ahol egy nőstényfarkas és egy holló táplálták. másrészük később az ó. mint Romulust-Remust farkas.") C) Az indoszkíta-hún népek története.) Származás legemdjuk szerint a hiung-nu fejedelem leányának egy farkas képében megjelenő szellemtől gyermeke született.) Erről sem beszélt Csoma. Col. ő Zajti: "Magyar évezredek. mert "jellemek legbámulatosabb vonása a rendkívüli bizalmatlanság volt oly tárgyakra nézve.Felkötötte övét s osztó ajándékit. helyi hagyományokból. Amit Csoma Kalkuttában tanulmányozott: Lieut. hogy mi lehetett Csomának India indoszkíta-hún és finnugor népeinek származására. vándorlására. e. mint kiváló nyelvész. J. 58 . Kingsmill angol kinológus szerint Zarathustra idejében (Kr. 17 éven át állomásozott Radzsputanában. 1885.' A Bhagavat és az Agni Purarákban felsorolt Surya (nap) és Chandra vagy Indu (hold) nemzetségek geologógiája♣ hat évszázadig terjed. Parker szerint a vuszunok pedig azonosak a magyarokkal. az istenek és hősök legendáin. mégha azt használták is a kaukázus-vidéki szkíta mágusok. James Tod: "Annals and antiquites of Rajasthan" (Radzsasztán 57 évkönyvei és régiségei) c.

sacarauli törzsek. az ő leszármazottaik. kinek 34-ik utóda Anga. így foglalták el Baktriának és Armeniának legjobb vidékeit. az első. Uru. A Hold nemzetséget Krishna és Ardzsuna. Bikaner fejedelmei és törzsei. akik a görögöktől Baktáriát elvették. Véleményem szerint Strabo ősi szkíta telepe. vagy a turkesztáni Tadzsik-ok ugyanaz a törzs. akik közül a legismertebbek az ási. az Európában és Indiában szereplő hún-ok. Manu fia. Hazájuk a "kígyófej ország". azaz Budha faj leszármazottai" Amerre csak a Kuru. melyet róluk Sakasená-nak neveztek. Kr. perirat. Dzsaipur Marwar. ⊗ Budha nem tévesztendő össze Buddhával. Bikaner pásztor községeiben és az indiai sivatagban és másutt is megtartották régi szokásaikat.Manu alapította a Nap dinasztiát. melynek fővárosa Champapuri. Cimber népek hatalmát a Balti partok felől. előtt. Strabo írja: A Kaspi-tótól keletre szkíta törzsek laknak. azoknak Saka Dwipából (Szkítia) való bevándorlásuktól fogva felsorolja az író. Dzsadu nemzetségek jártak. ahogy a Puranákban nevezik. Buddha és Budha név jelentése: megvilágosodott. pénzük még ma is fellelhetők. Ikshwaku. e. Tak vagy Takshak országa. Marwar és Amber urai. A kínai írók szerint Tak-i. 2250 évvel Kr. Tokaristan. mely több birodalmat alapított. a) Húnok a Buda vagy Hold faj leszármazottjai. Lahoréban. Az indó-szkíta Géták. "Uru második fia Bhabru. Takshak és Ásik törzsek Sheshnay (takshak) uralkodónak Kr. A Saka-k a Cimberekhez hasonlóan betörtek Ázsiába. a Massageták (nagy Géták) és a Saka-k keletebbre. A perzsáknál Mawaru-n-nahr. Turushka népek hazája. Nevük kiejtése: Buda. hogy Ramayana és a Mahabharata. Tomyris fejedelmük harcolt Cyrus ellen. Nem sokkal azután az Ási és Tokar törzsek megdöntik Baktria görög királyságát és a rómaiak is érezték az Asi. a hódító Shesnay vezetése alatt Sheshnagdesa-ból és 10 király alatt bitorolja a Pandu trónt. Ez az ország határos Tibettel. egyidőben keletkezett Kanaudz-dinasztiával. "Vessük el azt a gondolatot. Krishna és az öt Pandu fivér története csak allegória. mely az Araxesnél (Avarura) élt Sakadvipában. a Szákja nemzetségből származó királyfival. Kitűnő lovasok maradtak. bár régi történelmüket el59 60 . Kusa nevű fiától pedig Kachhawaha-k. a Nap nemzetséget Ráma fiai folytatják. a következő háborúkban a Sutlej folyón átkergették őket. bőséges nyomokat hagytak régi történéseikről. városaik. e. India mint személynév is szerepel őseinknél: lásd: Váradi Regestrum 51. Ráma idősebb fiától Laratól vezetik le családjukat a Mewari Ranák. aki a Hold nemzetséget megalapította⊗ kb. Budha volt az. Chatti. c) A Nagygéták. A Nap és Hold nemzetségek által alapított terjedelmes városok nagy része ma már romokban hever. 600 évvel Sheshnagdesből történt első indiai bevándorlását a Puranák említik. ∗ Magyarországon több India nevű helység van. Turkistán. A Dzsajati törzsének egy kevéssé említett nagy ága volt az Uru (Urvasu-Turvasu). a Kushiták. mint a Puranabeli Turushka. 1500 körül. Szkítiában. Takshak. állítja fel Angadesa királyságot. A takshak törzsek valószínű telepei Tadzsik. Ezek a Hold. aki Keletre vándorolt és Ayodhya-t alapította. így Kapuvár bessenyő-szkíta telepén és a szerémségi India. Ugyanebben a korszakban ezek a törzsek nagy betöréseikkel elfoglalják Kis-Ázsiát. Mind nomádak. a Mewar. b) Tadzsikok nagy Kígyótörzsek. Egy új hódító faj lép be Hindosztánban. tochari. a bennszülött geográfiában Turán. lakosai magukat Hungias-nak nevezik. Dahak a tó mellett. a régi íróknál Transoxonia és Chorosmia ősi fészkeiben voltak. az Indiába beözönlő Tokari. Az indó-szkíta Béták soká megtartották függetlenségüket. Dzsaisahner és Cutch törzsek. a kínai írók hiung-nu-i. Rámától származnak a Suryavansa (Napcsalád) törzsei. pasiani. Krishnától az Indu (Hold) fajú." A Surya és Indu fajok leszármazását. Minden törzsnek külön neve van. másnéven Nag.

nyelv. mint a Haihaja vagy Aswa a Takshak és a Jat vagy Getae népek. Van közöttük világoshajú. Jut vagy Jat és Takshak fajok. Abulghazi. A Kathi most is napimádó. u. Fia Aghuz. mikor a Su népek elözönlötték a Jatok országát. stb.felejtették. (ezek monotheisták voltak). Az a nagy szertartás." Az északi 30-50 fok és a keleti 75-95 hoszszúsági fokok által határolt középázsiai felföldről vándoroltak a fajok Európába és az Indus völgyébe. Az alábbi két törzset érdekességüknél fogva külön kiemelem. Rathor. a zene és az építészeti díszítések is. míg mások Manu unokájáról. 1330-ban Timur khán alatt a Chagatai királyságnak utolsó Béta-fajú fejedelme Tughlak. Ebből következik a radzsputok és a korai európai fajok közös eredete. Termete sokszor 6 lábnál is magasabb. Ai fia Julduz (csillag). akik a. d) A Cshattis Radzskulát. Jelentése kitűnő lovas. Kathi és egyéb törzsek és uralkodói történetét. a Mogul dinasztia történetírója szerint: Mongol volt egy tatár patriarchának neve. A tatár Ai. Az indó-szkíta eredetű sakhak-nak nem volt nehéz befurakodni a királyi fajok közé. Ők tartották meg a legtöbb eredetiséget az összes lakosok közül. hogy ezek a népek csak pásztorok voltak. A Géták. összesen hat. és kék- . Sarwaiya. Hún. Vallásuk. Aswa-ról vezetik le. Pratihara. Jethwa-Kamari. Pinkerton szerint: "Egy nagy szkíta nemzet élt a Kaspi-tótól a Gangesig. A Kathi törzs fővárosa Kathi-avar. a Vulkán fiai és a Takshak népe volt. Chalukya. Baghel. kinézésük határozottan szkíta. 61 62 Tod az európai invázió tényét megállapítja és azt mondja. A többi mindezeknek alosztályai. melynek lovat áldoztak. Tuar (Tonwar). modoruk. Kachwaha. azaz Sakatai. Ásiáról nevezték el a földrészt. Tisztelték a napot. hogy a görögök Prometheus feleségéről. Hyustól kapta Kína királyi családját. mely az Indus két partján terjedt el. ősi hagyományaik és más adataik hasonlósága folytán a kínai. A pásztorkodásról a földművelésre való áttérésük rövid és ma a volt nomád Béták India legjobb földművelői. Cyropolis és az északi Alexandria városaik voltak. második fiától Magastól erednek a Takshak vagyis a kígyó-törzsek. Kr. Indutól származnak. Macmurdó így jellemezi őket: A kathi különbözik a radzsputtól. bár a szurja faj egyik ága is viseli ezt a nevet. akitől Dzsingisz khán. a kínai Yu és a hún Budha mindnyájan a Holdtól. Yadu. Makwana. Ai (a hold) és a többi négy elemnek neve. Gohil. Agnikula 4 törzsét. mint Chagatai. Chawara Tak (Taksak).). Gaur. Utrar. Deguignes tudósítása szerint. déri határa a Jehun volt. 2. hogy ugyanegy időben történt azon csoportok európai bevándorlása. 36 indiai királyi családban is helyet foglalnak. végül leszármazásukat. Utódai közül Il khán fia volt Kian. E folyó mellett volt a főváros: Kokhand. lándzsával kezében. Az Aswa nevű Indu fajnak. Kichi. aki ősapja az összes északvidéki tatár és mongol fajoknak. Aghuznak hat fia volt: 1. görögök által Szkitá-ra ferdített vidékekről valók. Silar. akik a tűz. azaz a 36 királyi fajt Tod az indiai bárdok adatai alapján felsorolja. a Puranák Sakadwipá-ja. országának nyugati határa a Dasht-i Kipchak. harci és költői szokások. aminek bizonyítéka a hasonló mitológia. ezek a 6 tatár törzs nevét adják. Az aswak nagyrészt Indu fajúak voltak. megveti a békés foglalkozásokat. neveik. Chahuman radzsputok 24 törzsét (Hara. de felette áll bátorságban és erélyességben. Kun (a nap). melyet a téli napfordulóval ünnepeltek. A legrégibb időkben csak a Szurja és Chandra: (Nap és Hold) fajok voltak. Bőven tárgyalja a Grahilot. Herodotos azt állítja. Dor. Batthi. Cap. Dabhi. már eléggé tanuskodhatik a géta sakák és szkíták közös eredetéről. Ezekhez járult a 4 Agnikula faj. csak lóháton boldog. köszönhetjük az "Ázsia" elnevezést. kinek fiától. Tévesen azt hiszik. Gaharwar. kegyetlenebb. Jat. melyek most a 36 radzsput királyi családba számítanak. Krishnától kezdődő időszaktól Indiába bevándorolt törzsek. Bala Ihaia. akik szintén takshak fajúak. tatár-mongol és szkíta fajokkal közös származásra mutat. több mint 100 indiai árucikkel teli várost találtak ott és a fejedelmeik képmásaival vert pénzeket. Taskent. Jareja.

melyeket ők tatároknak hívnak. 1838. Az elvonulásnak Csamkiao kínai tábornok tanúja volt. akinek egy nagy fizetésű és tekintélyű külön hercegük volt. az Indus-folyó mentén. sőt olvasnia kellett. Deguignes írja. akik a 36 királyi családban helyet szereztek. az is egyike azon szkíta törzseknek. A bihari hercegek egyik felirata említi ezt a törzset. mely vidék az Irtis partjától a Sárga-tengerig terjed. első századára esik. mint a Kathi. A juecsik országukat törzseik szerint 5 részre osztották. e. Mikor vándorolt be ez az európai foglalásairól híres törzs Indiába. Wilson 1840-ben lefordította. Ezt Arrianus. A szu. u. A juecsi nép Baktriában a pártusokkal hadakozik és a Kr. Kr. hogy Angat volt a neve egy hatalmas hún vagy mongol csapatnak és Abulghazi azt mondja. stb.e. a Singar Chuori. a hún hercegek esküvői csarnoka volt. Strabo és Ptolemeus is megerősítik. e. 30-bar Indiát is elfoglalják és a kínaiak ellen viselnek háborút. Nyugatra tőlük az ási vagy ansik. u. Mewar legrégibb évkönyvei szerint a radzsputok főnökeit segítő hercegek katalógusában volt Angatsi hún vezér is seregével együtt. (Ugyanaz három-négy hún házat mutatott Trisawiban. Hatalmuk a folyón túl is kiterjedt. Az ansziek sok várossal bíró hatalmas nép volt. 126 előtti időre esik. Tatan után. a turk és mogul törzseket. a többi osztályokkal keveredve élnek. Bala. Legnagyobb hatalmuk a Kr. tekintettel a Gudzsár hercegek krónikájában elfoglalt helyükre. Kétségkívül több hasonló törzs. A tradíció szerint a régi Barolliban. hogy a kínai falat őrző törzsnek Angatti volt a neve. kb. H. mivel Csomát megelőzőleg Wilson a tudományos társaság könyvtárnoka volt! * 3. egy hindu bárd mutatott hún falukat a Mahi-folyam vidékén. valószínűleg a pártusok laktak. a Kichi regős mondja. Bonn. hogy a fehér húnok vagy indo-szkíták Pandzsabban. Ennek alapján Róma hanyatlásának történetírója elbeszéli Európában történt betörésüket. Kr. Wilson művében Toddal együtt azt bizonyítja. hogy egy csoportjuk Saurastrá-ba és Mewar-ba is eljutott. e. Szogdiana. században hatalmuk elenyészik. D`Auville szerint a fehérhúnok India északi részét foglalták el és valószínű. A szákok Kipint. Tehát a nagy juecsik vagy tochárok országa Baktria. A hiung-nuk kilökik az uzun-okat is. hogy az Indiai Tudós Társaság bombayi könyvtára részére rövidesen beszerezte és Kőrösi Csorna Sándor még életében tanulmányozhatta.) Meglepő körülmény. század vége felé Kipint és Kaofut. A húnoknak nagy hatalma lehetett a XII. nem tudjuk. század első felének végén két részre szakadva menekült ez a nép. Kábul és India nagy részét magában 63 64 . Wilson könyve az Asiatic Society könyvtárában meg volt és Csoma ezt is olvashatta.szemű is. a nagy juecsik a Jaxartesen túli országokba. ahol lefokozva ugyan. Ez kb. Ezt a művet feltételezhetjük. vízszintes vonalú írással bőrökre írtak és elénk kereskedést folytattak. Hún. hogy tradíciójuk sok hatalmas indiai hún fejedelemről tud. hogy hinduk gyanánt tekintik őket. Kandahár. Az V. Kabul und Indien. A faj nem halt ki. amikor a mohamedánok első ízben Chitort megtámadták. Kipin. I. Vishnu-Puranákat H. kis juecsik délfelé Tibetbe. amikor "a többi hódításai közt megalázta a húnok gőgjét is". az időszámításunk kezdetén már letelepedtek. akik továbbűzik a juecsiket. atlétaszerű testalkatuk kitűnően megfelel életmódjuknak. A hiung-nuk elől a Kr. Baroda mellett. 63 körül. Lassen szerint a juecsik (fehér-húnok) először a Hoanghó körül (Sárga-folyó) jelennek meg. szel vagy sze népet az Ili-folyó vidékéről kilökték és mint szák nép a baktriai birodalom bukásakor Szogdiána egy részét kerítik hatalmukba Kr. társaságában telepedtek meg Saurashtrában. a Chambal keleti partján volt a húnok székhelye és egy ottani híres templom. A húnok történetírója terjerelmesen tárgyalja a hiung-nu vagy ou-huon. Moghdzsi. II. Indoszkitákról írt még Kőrösi Csoma Sándor idejében Christian Lassen: Zur Gesehichte der griechischen und indoskythisen Könige in Baktrien. * 2. a juecsik Tahia országot foglalják el. Csontos. században. Makwana.

Dr. E népek a mai napig a Jät (Yaht) nevet viselik.foglalta. Eme népek között szerepelnek a húnok is. érmeket veretett önmagáról és három feliratot is ismerünk. személyesen is megtelepedett Malvában. előtti időből. "Ezek a turáni hinduk lettek India nagy templomépítői. aki Cunningham szerint Toramana atyja volt. Az indiai radzsputok szkíta származásának bizonyítékául J. Kr. ö. amely megállapításához az Avesta nyujtja a legbiztosabb adatokat. Az indoszkíta húnok történetét száz évvel előbb írta Tod. akik meghódították Indiát." és az angol nyelvű "Munda-Magyar-Maori" című műveiben. aki Indiában Kr. Fergussan és Sinclair szkíta és mongol eredetű turáni népeknek tartják Észak. Késő Turánok vagy Indószkíták.és Dél-India népeit. Syad Mahammad Latif (History of the Panjab) szerint az árják bejövetele előtt az országon egy goal (pásztor) dinasztia uralkodott. avagy Sing-Yung. 1926bar megjelent művet hozok fel egy indiai perezi tudóstól. és kiadta: Zajti Ferenc. Az ugor faj Kabul vidékén és Pandzsab folyóközein telepedett le. A Rigvédákban. ami nagyot és maradandót építettek Indiában. Skandaguptát legyőzték a húnok. A Szasszanidák uralmával (Kr. u. Zajti Ferenc: "Magyar évezredek". 2. de azok ma is helytállók. hogy "mindazt. 66 . Már a legősibb időktől kezdve turáni eredetű néphullámok keltek át a Himalaya hegyóriásain. bizonyos vezérszerepet játszó éspedig "a legszélső nyugaton" lakó népekről szól az írás. Kalidása a húnokat az ő Raghu-Vancájában (IV. 500-ban utazott. 226. Modi bombayi egyetemi professzor: Húnokról. Tod (idézett munkájában) a mai napig megtartott szkíta eredetű szokásaikat ismerteti. u. A másik vonatkozás abban a listában található. aki az indiai húnokról írt." A legújabb angol irodalom G. az északnyugati hegyszorosokon keresztül. Utána következett az uralkodásban fia. Fiók Károly szanszkrit tudósunk szerint 20 ugor népnév és igen sok ugor kifejezés található. A Jaxartes-folyó két partján volt az ugor és az árja faj hazája. Sinclair még azt is megállapítja. Egy kínai utazó. indiai forrás alapján. az Industól keletre pedig az ősi árják. században. az árják legősibb szentírásában. India ugor népei etimológiájával foglalkozik Hevesy Vilmos a "Finnisch Ungarisches aus Indien. Megerősítik ezt bizonyos újabban felfedezett érmék. A Kr. Bharata Varsa (India) leírása közben. u. 500 év körül Toramana. J. J. Ezek Chandravansa és Agnikula fajúak – Naptól és Holdtól származtatják magukat. * 4. (V. az utóbbiak Attila király és fiainak korára esik. Ford. Mirkula. a turániak építették. akik az árják előtti faja volt Indiának. Laelih. Szkíta szokások az indiai radzsputoknál. J. amely a Skandagupták uralkodása idejére utal. A húnok indiai hódításaira vonatkozólag első autentikus hivatkozás az. Yadu). India népeit az angol Alex Cunningham ekként osztályozza: 1. Igazolásukra egy teljesen modern. Uralmát megerősítette Indiában. akit Laelih fiának tartanak. Wien. Hunter (Az indiai birodalom). Királyuk. 3. A kis juecsik országa Gandarából Indiába is kiterjedt az V. 1932.) A Vishnu-Purana két helyén – írja Modi –. amely az ugorok prákritos alakja. ének 68. amelyeken neve előfordul. Brodeur és Dunbar a Radzsputok előkelő nemzetségeit a gudzsár és fehér húnok leszármazottainak tartják. Skandagupta hősiesen és győzelmesen tartóztatta fel egy ideig a húnokat. ` 65 5. Korai Turánok. Sung-Yung.) a birodalmuk lehanyatlik. több mint 2000 évvel Kr.) Az első adatok tehát időszámításunk kezdetén az őstelepülésre. melyben az úgynevezett kegyetlen és civilizálatlan fajok között a "Húnok és Parsikák" szerepelnek. (Mithragyula = Napkirály. Árják és Brahmáni Hinduk.) említi. W. de végre legyőzték.) 6. megemlékszik a húnok második inváziójáról. születése körüli századokban az indószkíta Jät nép vonul Pandzsabba (a Védákban Yâtu. A húnok Közép-Ázsia pusztaságairól jöttek. India ugor népeinek telepedésével és történetével bő szakirodalom foglalkozik. vagy azok szorosain és aláereszkedtek India síkjaira – írja W.

Számos példány van ezekből a délorosz múzeumokban. lovát. A harcias radzsputoknál Hara hadisten szertartásai is kevésbé hasonlítanak a szelíd hinduékhoz. Észak-Eurázsia finn-ugor és törökfajú népei még ma is áldoznak a síroknál lovakat. A nagy napfordulási (solsticium) ünnepe: az Aswamedha. ö. mint a nap szimboluma. teheneket tisztelnek. hasonlóképpen Szkítiából került az Indus síkságára. 8. akit kellő bizonyíték híján tüzesvas próbára ítél. a Jehun és a Jaxartes forrásvidékeiről. füvet esznek. V. mint a szkíták. Szőlők vétele-eladása általános. A szkíta géta lovát feláldozták a halott égetésénél. 6. 7: hez. amikor a használata megszűnt. (Kócs község Komárom vm. Hadistenének vért és bort áldoz. 3-hoz. A radzsput szereti a vért. "Jönni fogsz a nomád szkítákhoz. ide! Ne űzzük többé így zajjal és lármával bor mellett a szkíta ivást. a németben kutsche.) Anakreon (Kr. így a Fekete-tenger feletti síkságon. akik pásztoristeneket. Anonymus: "Thonuzoba hitben gyenge lévén Nem akara lenni kereszténnyé. vagyis fehérló-áldozat.) "Rajta. n. akik gyümölcsöket. Váradi Regestrum. 559-474. Hanem nejével egyűtt élve. előszeretettel viseltettek a szerencsejátékok iránt is. kun süveggel és a férfi és női szobrokat is kehellyel ábrázolták. avar és honfoglaló magyar sírok leletei."A radzsput törzsek a még ma is megtartott szkíta szokásaikat alig nyerhették az Indus perzselő síkján." 1. Imádja kardját. ahol: Eufemia nagyasszony bíráskodik egy Ur-Kund nevű tolvaj felett. 7. ) 4. 4. mint a kelták bárdjai. hogy az emlék nagyobbszerű az előzőnél.. Anonymus írja: "nagy örömükben megittasodnak vala" t. Vallásuk hűvösebb klíma vallása volt és magukkal hozták előző telepeikről." 3. Temettetett az abádi révbe . (V. melyből az ellenség vérét issza. vizet isznak. A tatárjárás előtt általánosan elterjedt nálunk a sörfőzés és a szőlő kultúra igen magas fokú. hogy a nap déli útjáról való visszatértét imádattal üdvözöljék. ahol a Nadányiak őse.. az ú. 5. A férfi szobrokat fegyverrel. a napot és jobban élvezi a regősök harci dalait a Brahmánok litániáinál. A kehely emberi koponyából készült. 68 .. A radzsputok ősidők óta. A temetésnél a halottnak lóva1 együtt való temetését igazolják a hún. lövi a kacsát és vadmadarakat. ö.. vaddisznót. a Mahabharata hőseitől kezdve a Mohamedán hódításig. mindenütt találtak a sírok felett sírszobrokat. a Borsa nemzetségből származó Benedikta nagyasszony földi javairól végrendelkezik. és Magyarország minden vitézei a vezér színe előtt paripáikra ülve. Ez a hindu népeknél tilos. rabszolgákat szabadit fel és torozó intézményt alapit az Ugrai monostor részére.. V. szarvast. Ez nem India forró síkjain szerzett hinduizmus. A részegítő italok szeretete tekintetében se marad el a radzsput nyugati testvéreitől. (Lásd: Krohn Gyula: "Finnugor népek pogány istentisztelete. A halottak eltakarításánál Budha az elégetést vezette be és a hamu fölé földet hányatott.: Hadisten kardja Attilánál. a kínaiban kao-cse. perirata. akik magasan fönt tetők alatt szépkerekű kocsikon laknak.) Szkíta származású a pannoniai kocsi is." Ezek a szokások Herodotos szerint Sakadwipából (Saka Szkítia) származtak. a dalosok mindenféle énekeivel zengnek vala elöttök . A magyar ko-csi." Honfoglaló őseink a kancatejből készült népies kumisz italon kívül bort és sört is ittak. Attila kardja az Árpádoknál. majd minden nap bajt vívnak s más ifjak pogány szokás szerint íjakkal és nyilakkal játszanak vala. A magyar nőknek a férfiakkal való egyenjogúságát bizonyítja az 1210-30 körül irt Váradi Regestrum 301. Amerre a hún fajú népek vándorlási vonala tart. paizzsal. Harát háborúban koponyával ábrázolják. Az ősmagyar fele-ség fogalmát. majd "Attila király palotájában sorjában ülve a kobzosok és síposok minden zengései és édes hangjai. ö. mely a fiúnak kötelessége és uralmának hatalma abból látszik. amelyet Vaivaswata Manu leszármazottjai (a Nap fiai) gyakoroltak. Jegyzet: 1-hez. a nagy áldomáson. Túlmeleg az ahhoz. Vagy ugyanott a 142-ik oklevél. egyúttal az özvegy is máglyára lépett elhányt urával.-hoz. Békében a bor és a nők istene.-hez. A radzsput Bardai ugyanazok.. 67 8. – amin Árpád vezér igen örvendezik. Anonymus írja a honfoglaló ősökről: A halhatatlan isteneknek nagy áldozatot tettek és 4 nap lakmároztak. Még ma is áldoznak a gazdagság és szerencse istennőjének: Laksninak. A radzsput vadássza és megeszi a bivalyt.") 2.i." (Aeschylos: Prometheus. Kamennija babákat. Jellemző a gyengédségük a nőkkel szemben. hanem inkább a skandinávok véres alakjainak tisztelete. A harci szekér is jellemző az indo-szkíta népekre.-ben. Az áldozati helyen való emlékszobor állítása ritkább szokás. az angolban coach. e.

Ramajanában leírtak egy ilyen szertartást. melyen a hőst hű feleségével együtt domborműben kivésbe ábrázolták. V. ezt igazolják túl cifra. évf. a lovat. hol kőbálvány van felállítva. éjfél után a jegyesek elhagyják a szülői házat és rokonokat mennek látogatni.A hún eredetű bolgároknál is voltak ilyen sírszobrok. sz. (Tóth Jenő: Turán f. Ide helyezték az áldozati állatokat. akkor más kutatónak útmutatásul szolgálhatok" – így vonja le a végső következtetést Tod. A szurja név talán a napszúrás fogalomban fennmaradt. 9. minden ősi nép megünnepelte. Ráma atyja idejéből: "Hozzátok elő a lovat a Sarju folyó északi partjáról és készítsétek elő az áldozatot!" Erre a célra egy fehér lovat választottak. 1926-ban Pliszka és Mádara között Endzse falu mellett került elő egy férfit és egy nőt ábrázoló szobor. Égő gyertya és füstölő. i. amikor Szurjához fohászt küldenek. az oroszországi és magyarországú kurgánokkal. 10. melynek csonkítását. 1913. Meghívások mentek a szomszédos fejedelmekhez és felállították a 21 jupát. "Ha ezek a hasonlóságok csak véletlenek. Menetközben így énekelnek: "Szourva. szóban és Sivó-család névben. Az ősmagyarok Ukkon és ukkonpohár és a finn Ukkó. m. ékes szövetekkel és virágokkal borították. "dicső hún kapitányokat". madarakat és víziállatokat. az adwarju papok az áldozatvezető hotri papok utasításai szerint hangos varázsmondatokat recitáltak. 2. 11. P. A mai napig "Sourvjaki" ünnepe néven ülik meg újév napját. Réva és Kadocsa. 9. vagy elefánt alakúra volt kifaragva. A mongoloknál Onghon és Onghó volt annak az istenségnek neve. ami a szkítáknál örömnap volt. Az új párok neve szouriakari. Ayodhya ura. Háromszor vezették körül a lovat a szent tűz körül és a papok intésére örömkiáltások közt leölték. pattogó tűz boldogságot hoz és gyors házasságot. akinek lovat áldoztak.turáni népek hozták be. kivágását halállal büntették. a mongollal azonos fogalom és lóáldozással egybekötött volt a kultusza. A 16 áldozati pap feldarabolta a lovat és egyes részeit előírás szerint a tűzre helyezték. ilyenkor sezámmagos süteménnyel teli apró erszényeket osztott ki a fejedelem híveinek. sivár." Ide „az említett bálványkőhöz" temették Béla. keleten az aswattha (ficus religiosa). Ha. A tűz mellett éjfél után kezdődik a jövendőmondás. szerencse érje házunk. A ló visszatérése egybeesik a nap déli útjáról való visszatéréssel. a melegnek. A Modern Panarion. Nálunk is voltak ilyen szobrok. elalszik. melynek feje egy-egy ember.-hez. Te évad ura. egyenes kardú szoknya-gatyás és csizmás férfiak szobrai. Az oszlopot aranylemezekkel. tehát a tűz jelenléte is fontos. úgyhogy a mai hercegek már nem rendezik. akkor már is túl sokat mondtam. A Sankrant vagy Sivaratri (Siva éjszakája) ünnep. E tuskó Szourvja tiszteletére ég reggelig. Nyugaton a napisten szentelt fája a kőrisfa.-hez. Szuria indiai napisten kultuszát . ö. Az ősi misztériumok nagy beavatási napja ez volt. A bőség szarujának emblémáját kalácsból elkészítik és ezt különböző ceremóniák között a család tagjai közt felosztják. az halált. új esztendőt nekünk! Egészség. Szourvja isten azonos az indiai Szuria napistennel. A fehérlóáldozat (aswamedha) szertartás igen költséges és veszélyes. Egész Radzsadasthánban a radzsput hősök sírja fölé emelt tumulusokat találunk. Áldás. melyet egy évig szabadon engedtek. a víg. A 18 áldozati gödröt három sorban. Márk krónikája "díszes kőbálvány"-nak említi ezt a sírszobrot. bika. majd Attila királyt is. december 23-át. 69 70 . boldogság a jövő évig!" H. Ugyanakkor nagy tuskót gyújtanak és azt égő oltárként helyezik a tűzhelyre. ) A magyar népi szokásból is sok részletét kiolvashatjuk az ősi ünnepélynek. Dasarastha. Szourva. ú. termékenységnek és bőségnek urával. böjtölnek. és sívóhomok stb. A szertartás a papok és augurok részére földbirtok kiosztásával végződött. 11. míg a király a szintén tűzbevetett állatok szívének füstjét szagolta. nyolcszögletű faoszlopot. továbbá a hegyes süvegű. Jegyzet: 10. ahol azok egész éjszaka a madarak repülését figyelték. amelyeket ma a népünk korhányhalmoknak nevez. A közeli rokon keresztény bolgár nép megőrizte a napimádást. mint Siva romboló ereje a sivatag. erre mutat Kézai Simon mester azon kitétele: "Keve kapitányt szkíta módon ünnepélyesen eltemették az országút mellett. A téli napfordulót. de a szent emberek inkább aranyat kértek és így 10 millió jambunada (indiai) aranyat kaptak. hosszú csizmákkal ábrázolt szobrai és körülöttük álló nyilas amazonok. ha nem.) 12. A királyt és királynét a főpap a ló mellé ültette. Amíg a jupá-kat előkészítették.-hez. E napot megelőzőleg a bolgárok nem dolgoznak. Blavatsky: Cross and Fire. sas alakjában rendezték el. a téli napfordulókor szintén lóáldozattal járt. Adj bő.

amelyen a mai nyugati kultúra is felépült. a világtörténelem legnagyobb katonai és uralkodói zsenije. földre szállt. Volt egy török-hún fajú törzs. Irnik. magyar Gyula∗ dinasztia ősapja lett és e nemzedékből Kurt. Mit jelent nekünk Attila és hún népe? Jelenti az 1500 éves jogfolytonosságot a Kárpátok övezte magyar hazában. ö. hogy az isteni dinasztiát megalapítsa. hogy ezt a leszármazást ma a hivatatás történettudomány vallja. dsola: mongol szó – fék. 71 72 . ott is az Isten Hoo madár képében száll le.-höz. Itt Turul madár képében Isten testet öltött. A mítosz pedig leszármazását még ezen túl is tovább vitte a szárnyas teremtmények királyához. török szó. az ősi hiper-kultúrát. Astur = vadászsólyom) is neveztek. V. kőrösfa. mely keverékből aztán a magyar nép alakult ki. Attila halála után legkisebbik fia. a Dsulo vagy Dsula. Jelenti a világirodalmat alkotott ősök dicső multját.12. az Árpád dinasztia előkelő származását. mint pl. Mogyer. A magyarországi Kőrös nevek nem minden esetben a kerek földből készült várak neve után lett. hanem a kőrisfáról is. Az ősi legendákból idéző krónikaírók a húnok hatalmas nemzetén uralkodó őseinek sorozatát 35 ízig. Nagykőrös neve. a fajok közötti kiválóságot. Bég Baján és Álmos gyulákon vagy fejedelmeken keresztül az 1301-ig uralkodó árpád dinasztia sarjadt. kormány. ezt bizonyítja ősi legendája és a város címerébe is felvett kőrisfa. hogy a hún-magyar legendák ősi történetünk és ősi emlékezésünk tárháza? A) 1. melynek bölcsője a Kínával határos Altáj-hegység vidékén ringott. Származása hasonló a Mikádó égi származásához. gyeplő. tehát kb. Hóman Bálint történettudósunk halhatatlan érdeme. a számtalan és messze kiterjedő rokonságot. E törzs győzte le vagy telepedett rá a finn-ugor törzsekre.) Ennek az isteni dinasztiának. Eneh és Emese álmával. (V. Bizonyítható-e. a koronát viselő égi Turulhoz. vagy Irnák húnjaival az ugor szövetség élére állt. 1200 évvel visszaviszik Jafethez. akit Astur madárnak és Songarnak (Songar vagy Sonkar = sólyom. egyenes leszármazottjai Árpád és az 1301-ig uralkodó családja. Attila. ∗ dzaila. Származása rendkívül előkelő.

Hóman Bálint az Árpádoknak Attiláról való leszármazását tudományos alapon igazolja és az ősi mondakörnek a származásra vonatkozó részét eredeti ősi hagyománynak elfogadja. saját írásukkal készült krónikák lehettek. i. Tehát hún-türk nyelven. a durvahangú német Roessler. az orosz Karanzsin. sőt az emlékezések világában is. valamint a székelységnek hún eredete mellett egy évezreden át tanuságot tett az egész magyar nép krónikásaink Anonymustól kezdve és történetíróink a XIX. akár görög nyelven a hún nép történelmét – ha ilyen nem lett volna – megíratni. A felsoroltak és az utóbbi három egyetemi tanár nem volt magyar fajú. az. hogy a történeti steppe-kultúra az emberiség egyetemes kultúrájának külön féle megnyilvánulásai között éppen olyan magasrendű helyet foglal el. hogy t. Ilyen előzmények után csalhatatlan írásoknak ismerték el Heinrich Gusztávnak 1871-ben "Etzelburg és a magyarhún monda". a hún-magyar rokonságot.) egyetemi előadásaiban kimondta: "Abba nem tudunk belenyugodni. Sőt ma már esz is látható. így feljegyezhették történelmüket. itthon a német eredetű Hunfalvy (Hunnensdorf) Pál és Riedl Frigyes az idegenből átvett mesék világába utalták az egész mondaanyagot.Árpád dinasztiájának. A mai kor embere ilyen nagy időkre visszanyúló események fennmaradását csak írott emlékek útján tudja elképzelni. Bizony ez hatalmas idő a népek történetében. Attila lángész volt és Rómában tanult. A húnoknak volt írásuk. az első fennmaradt krónikáig 700 év telt e1. a szász Sehlözer és Eder." "A végső eredmény abban a kérdésben. Attila dicső örökségét fenntartó ősi mondakör eredetiségét csak a mult században vették tagadásba. 1925. elfogadnák. akik idegen gondolatkörben élve. Fettich Nándor régészünk azt mondja: "A tudomány az utóbbi idők nagy ásatásai eredményei alapján mindinkább látja azt. mint az előttünk jobban ismert városlakók kultúrája. ha a jelenkor nagy háborúját néhány száz év mulya egy angol történész egyedül csak angol források alapján írná meg és azt a német tudományos körök. hanem német eredetű német nyelvtanárok. Császár Elemér: A 73 74 középkori magyar költészet problémái (1925-1926. a következő: a magyarságnak voltak a honfoglalás előtt keletről magával hozott hún mondái. Az ősi hagyományokat. hogy a hún história végig költött adatokat foglal magában." . Idegen. századig Hunnia történetének folytatását Hungária történetéhez kapcsolták. volt-e a honfoglalás előtt költészetünk. hogy ezek az egymással annyira ellentétes kultúrák szükségszerűen kiegészítették egymást. Sajnos. egyik rá volt utalva a másikra. A német Thunman. A magyar fajú Gombócz Zoltán: "A bolgár kérdés és a magyar-hún monda" c. 1921-ben megjelent munkájában feléleszti. a tót Szklemár. Módjában állt akár latin. a magyarságnak. A legelnézőbb megítélés szerint sem helyezkedhettek ők abba a szemlélődő állapotba." Attilának 453-ban bekövetkezett halálától a honfoglalásig kereken 440 év. A honfoglaló őseinknek a Kárpát-hazába hozott kultúrája a steppe népek kultúrája volt. elfogultak voltak. Petz Gedeonnak 1885-ben a "Magyar húr monda". a német forrásokat félretéve. Erről a kultúráról dr. ami a köztudatba még nem ment át. és tudományos alapra fekteti a régi hitet a magyar és hón néprokonságról. fajszármazásukat és a dinasztikus érdekek annak szükségszerű megőrzését feltételezik.) Dr. végül Bleyer Jakabnak 1908-bar "A magyar húr monda germán elemei" c. dolgozataikat. sokszor ellenséges régi forrásanyag felhasználásánál az elfogulatlanságra törekvő történésznek kritikai érzékkel kell eljárni. (A magyar hún hagyomány és a hún-monda. nevelkedett. Elfogult történetírás lenne pl. amely ilyen ősi fajszármazási és történeti kérdéseket idegen gondolatvilágukon keresztül helyesen szűrhette volna át. amely a húr mondákhoz vezetett bennünket. így járnak el nálunk az ősi hagyományokat tagadó filológusok és történészek.

pompás meseszövésű legendakörünk elveszett. ezért néhány újabb bizonyítási eszközhöz folyamodom. sem a német (germán) mondából. Krónikaíró szerzeteseink azonban csak a keresztény nyugati középkori felfogással öszszeegyeztethető töredékeket mentették át. – az eddigi bizonyítás nyelvészeti és történeti eszközökkel folyt. Ha pedig nem onnan veszi. Hol lehetett az Árpád-ház okmánytára? Valószínűleg az uralkodó Árpád-nemzetség ősi szállásán lévő székesfehérvári káptalan vagy a veszprémi egyetem hatalmas könyvtárában. politikai készséget az első városkultúrának is. 1939. mert nem ismertek oly forrást. A keresztény királyság korai évtizedeiben." "A hún-székely azonosság gondolat." 3. amit a városlakó nyugati népeknek adtunk. A hún-magyar mondakört krónikásaink úgy állítják elénk. akár az új haza területén lakó. amelyben azt megtalálhatták volna. történeti tudaton alapuló ősi hagyománya. mint fennmaradt hagyományok évszázadokon keresztül a történelmi eseményekhez híven hagyattak az utókorra. vagy még a pogány fejedelemség vége felé népünk kettős nyelvűsége megszűnt∗ és így szükségessé vált az ősi Mazda hit zend nyelvén és a rovással jegyzett türk nyelvű feljegyzések átírása. elsősorban az Árpád nemzetségnek keletről magával hozott. akkor csakis az uralkodócsalád intézményesen fenntartott családi hagyományaival állunk szemben. Annak a fontos kérdésnek eldöntésénél. 75 76 . hanem a honfoglaló magyar nép finnugor elemeivel a honfoglaláskor már teljes etnikai és nyelvi egységben összeforrt bolgár nemzetségeknek. A magába elmélyedő. amint láttuk.. a székely népnek a magyar-hún hagyománytól független s attól a krónikákban is következetesen elkülönített történeti tudaton alapuló hagyománya. nem vezetett célra. történeti. Az árpádok dinasztikus érdekei az ősi hún származási és genealógiai legendák intézményes fenntartását igazolják. szemlélődő keleti ember gazdag gondolatvilágából született fajszármazási. Thuróczy és Oláh szerint még a XV. (Jász-kun kongresszus. * ∗ 2. hogy Árpád és családjában magyarul és törökül is beszéltek. Melich János szerint török-bolgár nyelvet beszéltek. Németh Gyula kettős szóhasonlítással bizonyítja. hogy Árpád Attila nemzetségéből származott. ) Ilyen ősi kultúranyagunk volt Attila nagy fejedelmünk körül csoportosított mondáink anyaga. Anonymus azt írja."Az ősi kultúrával való érintkezés során ezek a pusztai népek adtak lelket. Sajnos mindkettő Kun László idejében leégett. A származás kérdését. akár ide a magyarokkal együtt jövő népről van szó. században is élt a népek között ez a hagyomány. tehát a mondaanyag legfontosabb részének eredetiségét." "A hún-magyar azonosság gondolata nem a mai haza területén kialakult fiktív hagyomány. illetőleg a királyi regősök énekeinek feljegyzése. vagy idegenből átvett kölcsönzött fikciók. Mondák élettartama és a regősök. Mi is ilyen gondolatvilágot hoztunk magunkkal és é1 bennünk és szunnyad lelkünk mélyén" – mondta Teleki Pál gróf. Ilyen lehetett a Szent László korában a papok latin nyelvére átírt Gesta Hungarorum is. hogy nem a nép énekeiből veszi forrását. Ugyanakkor határozottan kimondja. genealógiai és hitéleti nagyon gazdag. már eldöntötte Hónian Bálint (A magyar-hún hagyomány és húnmonda). Filológusaink szerint lehetetlen. hogy eredeti ősi hagyomány volt-e a hún származás tudata és az e köré csoportosult monda anyaga. "A hún-magyar azonosság gondolatát a magyarok nem kölcsönözhették sem a külföldi irodalomból. és XVI. hogy azok. Ez a bizonyítási eljárás azonban.

kik az ősök emlékét intézményesen megörökítették. hogy az oroszországi nomád török népeknél a műveltség kellékéhez tartozik. oly nagyszerűnek találta. Ebből az anyagból készült. Sebestyén Gyula (A magyar honfoglalás mondái.hogy négy-ötszáz éven keresztül népies hagyomány fennmaradhasson. hogy Attilának udvari regősei voltak. hogy ott írják le az élő hagyományokat. melynek csodálatos példáját a keleti népeknél találjuk. hogy a német monda a legnagyobb bűvészmesternek említi. 1911. 500 évvel ezelőtt történt história. ob ex behalten würde niht. Eddig figyelembe nem vett bizonyíték a mnemotechnikai úton őrzött hagyomány. ami ezen a világon valaha történt. hogy mindenki elő tudja sorolni az őseit és ez 5-6 ízig is terjed. a pozsonyi vár énekmondója volt. (L. századbeli és a Mátyás király alakja körül csoportosult mondák hosszú élettartama. természetesen német szájíz szerinti átdolgozással. e. A regősök az énekkel és zenével kísért történeti anyagukat folytonos ismételgetéssel őrizték meg. 1904. A hivatalos regős intézmény nagyban virult a fejedelmek korában és Geyza fejedelem esztergomi udvarában az Attila hún ki77 78 rály személye köré csoportosult hősi énekeket a fejedelmi udvarban élt Pilgrin ("Von Passau der Bischof Pilgerein. noha egyébként igen elfogult a hún és a X. wand iz vil übel waere. Ezt Aloyz Schröfl müncheni egyetemi tanár "Der Urdichter des Liedes von der Nibelungen-Not und die Lösung der Nibelungen-Frage" – kétkötetes hatalmas művében kénytelen beismerni. A népköltészet családi emlékezete csupán néhány nemzedéket ölelhet fel s ilyen ezer évre terjedő emlékezet fenntartása lehetetlen (1.") hittérítő szerzetes. Ők a fajtudat intézményes őrei voltak. Vagy a székely népballadák XVI. szinte változatlanul. ahol írva van. hogyan küldte a püspök embereit Magyarországba azzal a megbízással. 1207-ben Wartburgban dalnokverseny volt." (E végből most mindjárt útnak indítom követeimet Húnországba: ott bizton rátalálok az emlékekre. A latin nyelven feljegyzett mondák elvesztek. "dar umbe sende ich nu zehant mine boten in Hiunen Lant: da. Felhozhatok a nyugati népeknél is hasonló példákat ősi származású népek így őrizték meg könyvek hiányában a hagyományt. népi regölés formájában történt megőrzése. Hivatott volt fenntartani az ősök dicsőségét. India türk-hún fajú fejedelmeinél a mai napig fennmaradt ez az intézmény és az énekmondók adatait az angol történetírók forrásul használják fel. Ez a magyar regős a titkos tudományokban oly jártas. de emlékük megmaradt a Nibelungenliedhez függesztett Klage-ban. vinde ich wol diu maere. Dr. nemzedékről-nemzedékre. m. aki ámulatba ejt mindenkit misztikus tudományával.) . mert nagyon helytelen volna ám. Így Indiában Buddha tanításait évszázadokon át szájhagyomány őrizte. A másik csodálatos példa a finn nép Kalevala pogánykori nagy époszának a nép száján. hogy azokat leiratta. Sebestyén i. amíg a Kr.) Nagy hírük volt a magyar regősöknek még a későbbi korban is. – Sebestyén szerint ez a magyar regős: Farkas. századbeli magyarság irányában. ahol egy magyar regős : Klingsor von Ungerlant lett a győztes. Tehát nem népi primitív mesemondással tartották fenn az ősi emlékeket. a Nibelungenlied. Priscus rhetor feljegyzéséből tudjuk. Király György) Azonban Tagányi Károly: A hazai élő jogszokások gyűjtéséről irt (Ethnographia. Filológusaink fenti nézetét erősen cáfolja néhány mai korabeli példa: Szilágyi és Hajmássy XV. 221 lap) dolgozatában felhozza.) szerint a Nibelungének tárgyát először Pilgrin (971-991) dolgozta fel Konrád nevű íródeákjával. Ez a regős intézmény tovább élt a vezérek és a királyok korában is. Ez a legnagyobb esemény. 200 év mulva. századbeli eseményének regéje a török szultán leányával. ha ez nem lennie megőrizve. A népek meseképző ereje újabb és újabb hősöket keres.. legyőzvén a középkor legnagyobb német költőjét: Wolfram von Eschenbach-ot. a régiek elhalványodnak s a feledés óceánjába merülnek. későbbi passaui püspök. évf. 80-ban egybehívott nagy buddhista zsinaton a végleges szöveget le nem írták. es ist diu groezeste geschicht diu zer werlde ie geschacht.

– egyiknél sincs meg. őrzi emléküket. Egyiptomban az óriás héroszok. a finneknél a Kalevafiak. ) A fent előadott ősi szokásokat megőrizte a magyarság népművészetében. Ethnographia-Népélet. ahol az új isten. Rakshasák. hogy a mohamedán török népek zenéje nem arab. hagyományaihoz. legősibb tradícióiban vagy szent-írásaiban feltalálhatjuk. az atlantiszi óriás faj élt a földön. Azonos gondolat húzódik át a görög mítoszon. Ez a Mithras misztérium téli napfordulójának ünnepéből maradt fenn.) Ez az egyedüli magyarázata annak. mivel a faji jellegzetességekhez tapad. óriások útja. különös szikla erősítette képzetüket. Lásd Bartók és Kodály világhírű gyűjtéseit. stb. e szerint a vízözönben multak ki az óriások és a tündérek is. ahol Kalevafi sziklákkal. a család. Ezzel ellenkezőt csak a tudatlanság vagy a rosszakarat állíthat. európaivá és kereszténnyé lett türk magyarság régi zenéje máig pontosan tükrözi a sámánhitű mongol-török Közép-Azsiát. Ősturáni legendák emlékét őrzi a finn Kalevala éposz. a zene és a szokás. B) Óriás ősök. Még a nyelvet is túlélő." "Zenénk törzse éppoly rokontalan Európában. hogy megőrizze. Zeus. mert Isten parancsolatját nem akarták megtartani. amikor még a különös emberfaj. Az emlékezést nagy mértékben elősegíti az énekes forma. heggyel akarja az új vallás egyházát eltörölni. ellen támadó titánok hegyeket dobálnak az Olymposra.4. – Szent Jánosnál: "Erre kitört az égi háború. Mintegy 30 óriás vár. (Megjelent: Mi a Magyar? Szekfü Gyula szerk. Kaldeában Isdubárok. idegen hatás sem tudta kiforgatni. hogy a francia népzene nem latin. Közvetett bizonyítékok az ősi emlékezet fenntartása mellett. amelyeket Kállay Ferenc.'` Magyarság a zenében: Kodály Zoltán. Érdekes ősi emlékeket őrzött meg egy szegedvidéki és bihari népmonda. hogy az eltörökösödött népek zenéje sem török. gigászok. besenyő. Indiában a Danavák. b) Az énekes forma. Az óriásokról szóló legendát minden nép regéiben. c) A népzene pedig a legősibb emlékeket is megőrzi. az fajszármazási tudatát kellett. Kandra Kabos és követőik Mythologiájuk vaskos köteteikben és egyéb néprajzi dolgozataikban feljegyeztek. a regölés tartja fenn a mai napig ősi vallásunk töredékeit. Az emberiség ősi visszaemlékezésén alapulnak ezek a legendák. talán a sok hegyóriás. Így regölnek ma is a Dunántúlon a sebes folyóvízben gázoló Csodafiú-szarvairól. a jog és egyéb szellemi téren is. ahol az óriásoknak meg kell egymással mérkőzniök és a legyőzött még kővé válhat és abban élhet. palóc. Bartalus 1883-ban közölt egy népdalt. "Ötfokúság és pentatizáló hajlam néphagyományunk alapvető sajátsága. mint nyelvünk. talpa és sarka nyoma. 1938. páratlan emlékezet. hanem kelta. Ipolyi Arnold. e dallamok a középázsiai kínai ötfokos hangrendszerben szólnak. A keleti ősi írások azt mondják. Szekfü stb. Eddig nem tudunk külön kun. ciklopszok. a) A szokás mentette át napjainkig a pogánykori ősi időkből azokat az emlékeket. mert az óriáskő szent és sérthetetlen. "A finnugor nyelvet eltanult. asztala stb. mindig mulattak és fajtalan életet éltek. hogy a bolgár népzene hasonló a magyar népzenéhez. Már ebből valószínű. akiben az ősök tisztelete ennyire magasan lobogott." "A zenei néphagyomány nagy lelki egységről beszél. így a görögöknél titánok. Amelyik nép ennyire tudott ragaszkodni ősi szokásaihoz. Eredetiségéből ezerévnyi érintkezés. Mihály és angyaltársai viaskodtak a sárkánnyal s a sárkány és angyaltársai szintén 80 . hogy a honfoglalók kultúrájának tartozéka volt. Ezeréves népi énekeket ma is gyűjtenek a magyar nép szájáról. legrégibb énekeiben. – Az éposz különösen érdekes része. Európai szomszédoktól nem vehettük át. 79 zenét kimutatni. szívós. Az óriásokról különösen Erdély őrzött meg sok emléket." (Szabolcsi Bence: A zenei földrajz alapvonalai. hogy a kipusztult emberfaj a föld nagy kataklizmáinak lett áldozata (vízözön). sziklapadja.

) "Folyóvíz jő vala pedig ki édenből e kertnek megnedvesítésére. Kosmas 82 . Khus. Eljutott a régi görögökhöz a szkítáknak nevezett északi népek sámán mágusainak nagy híre. Viszont a kaukázusi szkíták régi országának egyik folyója szintén az Araxes. A nagy Sárkány. Nemprót (Nimród). Góg és Mágóg királyok." Legyőzetésük után Zeus hegyek alá temeti őket. Mitzráim. Khusnak pedig fiai: Séba. kiváló fejedelmeket. E szerint tehát Nimród és Havilah testvérek. Félelmes lovas-nép kiváló fejedelmei voltak és hírük messze túlszárnyalta az ősök akkori lakóhelyét. A semita törzs egyik kicsi ága a zsidóság. vagyis Magyarra vonatkozik. éppen így a szlávok Obor óriás népe az Avar népre. (II. holott terem arany" . Az özönvízre. A Genezis (származási) történeti könyvét hosszú időn át szerkesztették. Eljutott hírük a zsidókhoz is és ők e hatalmas. a hixoszoktól és a kánaánítáktól. vagy még keletebbre fekvő ősi hazában kell keresnünk első emléküket. átvette az egyiptomiaktól. ahol az Araxes folyó halad át. ma is Khusistan nevet viseli. de a mennyben már nem volt hely számukra. a Noéra. a zsidók atyjaiként nevezett ősök egyedül az ő Géniuszuk alkotása... Ősi fajszármazási óriás-emlékezések az Attila— Árpád családfán szereplő ősök : Noé. Mágóg. hogy a zsidók biblikus történeti adatai. Put és Kánaán. kiket a hinduk csandalásoknak – kiközösítetteknek neveztek. úgyhogy négy folyóvíznek lenne fejévé.viaskodtak. csodálatos hírüket. az őskígyó. Jáfet fiai: Gómer. Ezek is óriásokká válnak. hogy fajszármazás emlékét őrzi a skandináv Eddában említett hún vagy hüne óriás nép és fejedelme Attli. Eviláth földje vagy a Kaukázus vidéki Araxes folyó földje. és onnét oszol vala el. Prometheust is a Kaukázusba zárja. hanem a hún népre és Attilára vonatkoznak. akinek neve Ördög és Sátán. Korozmiára vonatkozik. óriásokat Mózes Genezisébe beillesztették. Nem a sovinizmus fűtötte Ipolyi Arnoldot (Magyar Mythologia) azon megállapításainál. – már amennyire arra képes volt. többszöri átíráson ment keresztül és abba más népek történeti töredékei is belekerültek. Madai. néprajzi határait. Jászai Eviláth földjét a török birodalom diabekri helytartósága északkeleti részén a Van-tó közelébe eső Achlat város vidékével egynek veszi. századokban Szkíthiának hívtak. Kelet áruit szállító kalmárok vitték tova legendás. része) az emberiség családfáját következően adja: Noé fiai: Sem. Révülésükben elért látási képességük tudata kapcsolódott az óriások hagyományával. * A Genesis (X. Nagy fejedelmei voltak ők a Kaukázus vidékén lakó szkíta-szabir-hún törzsnek. amelyet a Kr. 1-9. harcias népekről és fejedelmeikről. stb. a hunok "Kis-Indiájára". 81 Nyelve és írása sem eredeti. Jáfet. Jáván. vagy Baktriára. Thana. "Annakfelette Khus nemzé Nimródot". Jafetre vonatkozó titáni hagyományokat a babiloni fogság alatt. a világcsábító letaszíttatott a földre s vele együtt letaszíttattak angyaltársai is. Havilah. A zsidóság egész kultúráját. Khám. 10-13. – megszületett a ciklopszok egyszemű (homlok közepén lévő) óriás népe. e. Ezzel az ősi emlékezettel kapcsolódott az újabb legendaképző erő félelmes. teológiáját. Jafet. Thubál. A kaukázusi népekre vonatkozó adatokat átvették a perzsa fogság alatt. mely képzet a honfoglaló magyarok franciaországi kalandozásainak emlékeiből keletkezett. Ezekkel a nevekkel a Genesis más helyén is találkozunk. akik nem a germán népre." "Az első neve Pishon: ez a mely megkerüli a Havilahnak egész földjét. Meg kell már egyszer erélyesen cáfolnunk történészeink azon előítéletekkel telt tekintélysarktételét. Khámnak fiai: Khus. Megfejtésük a szellemnek az anyagba szállása. Mésekh és Thirás. szimbológiáját a környező népektől vette át. a franciák Ogr óriás népe pedig az Ugorra. mely vidék régebben csakugyan Perzsiához tartozott. "A második folyóvíznek pedig neve Gikhon: ez a mely megkerüli az egész Khus földjét." Khus földje lehet: Susiana vidéke.

ez Bulcsunak. a közelben alapította". Epiphanius Nebróth gigas-nak nevezi. ez Nempróthnak. ez Keárnak. ez Daniénak. e nevet a budai.) * Titáni hagyományon épült a görögök Japhetosz titánja és ez a hagyomány azonos a hún-türk népek Jafet óriásatyjával. Ismert dolgok. hajóban menekült meg az özönvíztől. mert a II. nemzetségekhez fűződött jelek. folyóink. ez Miskének. Álmos azután nemzette Árpádot. pozsonyi. ez Othmárnak. ez Szervénynek. ezekben a sorokban: Árpád "tábort ütött a Noé hegyén. ) Menroth. ez Berendnek. ("Boldog Arábiát" Epiphanius idejében Aethiopiának hívták. ez Betérnek. Ez így hangzik "Álmos. Hegyeink. ez Ethelének. akik a Matsya Avatar alegoria szerint. Ez a legenda leegyszerűsített alakban sok helyen szószerinti átvétel a turáni szumirok Gilgames époszából. mint a hegyek.) Aszszíria első királyánál. (Tanhu a húnok főkirályának címe. aki Tarah ivadékából származó aethiops Chus fia volt. ez Zámornak. Ninusnál is régebben éltnek írja Sesostris egyiptomi és Tanaus királyt. totemállatképek még ma is kimutathatók a családi címerekből. ki tőle származott. fej. Árpád nemzette Zsoltot. az Indus forrásvidéki Húnniába helyezi. ez Kádárnak. ez Zambornak. ez Hunornak. ez Baloghnak. akárcsak Noé a bárkájában. Feltalálható a legenda lényege India ősi szentirásaiban is. az Ögyeknek. Attila-Árpád fejedelmi nemzedékrendjén éppen úgy az ősatya Noé és fia Jafet. Reáfogták Anonymusra és Kézai mesterre. (Ilyen a honfoglaló Borsóknál az ezüst hal. Abáknál a gyűrűs fekete sas. ez Bökénynek. Nembrothus változásokkal írják. ez Erinek. hadijelvények. ez Beszturnak. hogy a földrajzi nevek. Hagyománya kabiri vagy titáni hagyományon épült fel. ez Thanának. ez Kadicsának. E nevet nem a hagyomány költötte. ez Zsoltának. ez Kevének. A családokhoz. ez Kelednek. kiről Mózesnél említést nem találunk. de valószínűleg Nimród nevéhez hasonló őséhez kapcsolták és így biblikus színt adtak fajszármazásunknak. ez Létnek. helységeink neve legnagyobbrészt ezer éves. folyók. István.Indikopleustes (Kr. ez Apusnak. ez Mikének. Ugyanezt mondhatjuk a családnevekről. Éppen ezért nagyobb figyelemre nem is méltatták e legendát. Ősi hagyomány alapján Márk Krónikája (1330) elsőnek sorolja fel az Árpádház nemzedékrendjét. ez Ethelnek. mint a mongol és tatár uralkodók családfáján. ki is fia vala Elődnek. 84 . melyet Árpád magának Pannoniában kiválasztott. század közepén élt Justinus (I. "Noé hegye" nevet nem Márk krónikás vagy tudós papok és az egyház doktorai találták ki. Csákoknál az oroszlán. stb. ez Tordának. Fejérvár közelében és az a hely az első. * Noé özönvíz hagyománya és neve nem a sémita szellem emléke. Noé kabir volt. Nimród és Havilah egyébként elsemitizált alakja Nemrothnak és Evilathnak.és keresztneveink nagy száma is még az ázsiai hazában született. Ezért Fejérvárat a szent király. akik a bibliai Nimród óriás származását az ősmagyar hagyo83 mány valamelyik ma már ismeretlen. A bibliai özönvíz legendában Noé az Ararát hegyén köt ki. hogy elfogult papok voltak. ez Csabának. 510) Evíláthot Indiába. ez Jáfetnek. I." Nemzeti hagyományunk Nemróth atyjául Thanát említi. u. ez Ompodnak. dubnicí krónikák és Thuróczi: Nemroth. ez Bondorfárdnak. könyv. ez Budlinak. Nemproth. ez Farkasnak. Család. ez Bendeguznak. mitológusaink elsiklottak ezen igen fontos adat felett. ez Bornak. amint azt Samothracéban tanították. ez Leventének. Zsolt nemzette Taksot. vagy még azt megelőző időkből való. ez Csanádnak. az Kulchenek. ez Noénak. Noé neve mint ősi hagyomány elővillan Márk krónikájában. helységek nevei felismerhető állapotban nagy időkön át fennmaradnak. Történészeink. Vaivasvata Manu az egyetlen emberi lény – más beállítás szerint kívüle még a 7 Rishi –.

Abulghazi a mongolok és tatárok leszármazását a következően adja: Noah fia Japfet, ki az Etel (Volga) és Jaik folyók vidékén telepedett le. Nyolc fia közül Turk volt az utóda. Tehát megegyezik Anonymussal Abulghazi a közös ősatya, Jáfet személyében. Ez közös ősforrásra mutat és nem semita eredetre. Japhettől származó nyolc ős neve: Turk, Csin, Kazár, Szaklat, Rusz, Ming, Gumár és Kaladzs. (Gumár neve Mózesnél Gómer.) A Biblia szerint Nimród Khusnak volt a fia. Epiphánius egyházatya (Kr. u. 400 körül) szerint: "Ez a Nimród a fekete Khusnak volt a fia, akit Zoroaszternek hívtak a görögök, és aki keletre költözvén, egykor a baktriai Hunniában uralkodott, alapítván itt a baktrok városát, ahonnan elterjedtek a csillagászatnak és mágiának ama tanai, amit Nimród fedezett fel és amit némelyek Zoroaszterről mondanak, hogy felfedezte." "Khus" szó is ősi hún név, Perzsia határán a Kr. u. V. században lakó húnok fejedelmét Khusnaváz-nak és Indiában Toramána néven nevezték. Ez Attila uralkodó családjából származó fejedelem, kinek fia: Mihiragula (Mihir = Nap: Gula vagy Gyula = fejedelem) India Attilája volt. Származásra a juecsi-fehérhún Kusán uralkodóház ból. (L. Modi. i. m.) Lukácsi Kristóf (A magyarok őselei) írja az örmény források alapján: A hún-magyar-szkíták, kiket az örmény Chus név egyesít, – hajdan Zoroaszter vallását követték. Josua Stylites (ford.: W. Wright. 1882.) írja: "A kusánok vagy húnok". Az Agni Purana szerint a Nap-dinasztiából származó Ráma egyik fia, Kusa, kitől a kushiták (Kachhwahak, Maravar és Amber urai) származtak. Az Elő-Ázsiát és Indiát benépesítő khusita népfajt északról bevándorolt ősi ugor népeknek tartják. Maradványuk ma is él Indiában. Khusok voltak a Tigris és Eufrates folyam közének legősibb lakói és ők rakták ott le az emberi civilizáció alapjait. 85

Hatalmas városokat építettek (Ninive, Kaleh); az ékírást feltalálták; mágiát űző tűzimádó vallásuk volt és az ázsiai legősibb nagy birodalmat ők alapítják. Az északról utánuk jött turáni népekkel összekeveredtek és megalapítják Elámot (Khusistant), Szumiriát és Akkádot. A legenda Akkád országnak és Babilonnak alapítását Khus fia, Nimród nevéhez fűzi. Nimród felesége Semiramis, Derketo isten leánya volt. A legenda szerint később Nimród északabbra vándorolt és Ninive várost alapította. Botbort: Geographia Sacra c. könyvében írja:

"Chavila fölött van Babilonia, ahol Chus fia, Nimród uralkodott. Nimród, azaz Bar-chus, a régi Bacchus volt. Tőle számítják a harmadik kort, amelyet a költők vaskornak neveznek. Nimród tetteit a pogány írók tévesen fiára, Ninusra és feleségére, Seramisra vitték át" . . .

A juecsi törzseket Kína határáról a húnok szorítják ki és Turkesztán déli részén telepednek le. Már Kr. e. 130-ban elözönlötték Baktriát. Itt öt törzsre oszlottak és a legtekintélyesebb törzsük a Kusán nevet viselte. (kínai neve: Guei-shuang). A Kr. u. első században a juecsi név feledésbe merült és általánosan kusánoknak nevezték őket. A Kusánbirodalom befolyása virágkorában egész KözépÁzsiára és a Kaspi-tó vidékére kiterjedt. Uralmuk alatt volt Afganisztán és India északnyugati része. Kaniska uralkodójuk pedig az egész Ganges folyó völgyét elfoglalta. Ő az indiai történelem egyik legnagyobb uralkodója és legnagyobb buddhista apostola. Régészeti felfedezések szerint a kusánok sok közös jellemvonást mutatnak faj, nyelv és ruházat tekintetében Irán északi részébe bevándorolt nomád népekkel. A korai kusán uralkodókat érmeiken csúcsos fejjel, széles, előreugró orral és nagy szakállal ábrázolták. Az ősi szkítákra hasonlítanak. Ruháik: hosszú köntös, ami Irán nomád pásztorainak ruháival azonos, alatta nadrág és nemezcsizma. A fejen csúcsos süveg. (V. ő.: McGovern i. m.). A magyar őshagyomány Nímród országát, az első őshazát és fajunk bölcsőjét a hegyes Transkaukázus vidékére, az Araxes folyó völgyébe, Armenia északi részébe helyezi. Evilath földje volt ott, amelyet Mózes (I. k. II. fej.) a Pilon folyó melléki Haviláh 86

földjének nevez. Elizeus örmény történetíró a húnokat khusitáknak nevezi, akik úgy öszszekeveredtek a turáni ősnépekkel, hogy egymástól e1 sem választhatók. Az örmény írók az Araxes folyó vidékét Khusdiá-nak hívták, az ott lakó khusitákról, vagyis húnokról. Volt ott egy Hunoracerta nevű város, amit örményből lefordítva Hunor-városnak neveztek. Hunor és Magor előtt itt, a Kaukázus hegyes vidékén bukkant fel a csodaszarvas és vezette el őket a hegyekentúli vidékre, a Meotisz-tenger (Azóvitenger) partjára. * Az első ősatyát, kitől a hősmonda a fajt levezeti, az indusok Manusnak hivták. Manu a szanszkritban urat, férfit, parancsolót jelent, de jelenti az Istentől ihletett törvényadót is. E fogalom minden ősinépnél feltalálható. Egyiptomban és Lídiában Menes, Phrigiában és Rómában Manes, Krétában Minos, szumiroknál Marduk, Iránban Marsi, az ősmagyaroknál Manó a neve. A mongolban Mani, vagy Mani khán = óriás férfi, aki a vadászok védszelleme. Tehát Nimród óriás, a "hatalmas vadász az Úr előtt" fogalmat teljesen fedi. Nimród óriás, az isteni vadász legendájához tartozik, hogy ő volt Babilonia és Asszíria megalapítója és első királya. A következő fejezetben bőven tárgyalom nevének késői utódát, ami némi fényt vethet az ősi Nimród-legendára. A nemzeti hagyomány a fajszármazási, őshazaszerzési és a dinasztiaalapítás történetét így őrizte meg "Menroth óriás, ki a nyelvek magkezdődött ösz szezavarodása után Eviláth földjére méne, melyet ez időben Perzsia tartományának neveztek és ott nejétö1, Eneth-től két fiat nemzett, Hunort t. i. és Magort, kiktől a húnok vagy hungárok származtak." "Hunor és Magor elsőszülöttek valónak, atyjuktól megválva, külön sátrakba szállnak vala. Történt pedig, hogy amint egyszer vadászni kimentek, a pusztán egy szarvasünőre bukkanónak, mellyet, amint előttük futott, a Meotis ingoványaiba kergetések. S midőn az ott szemők elől tö87

kéletesen eltűnt, sokáig keresték, de semmi módon nem találhatták. Végre is az említett ingoványokat bejárván, azon földet baromtartásra alkalmasnak találtá:k." (Kézai Simon mester.)

Feltaláljuk e mondát már a VI. századi Jornandesnél is, ki szerint a Meotis partján tanyázó hunokat egy szarvas-ünő vezeti az ingoványok közé. (24. fej.) A Bibliában a Genesis VI. fejezete Nimródra vonatkoztatva ősi turáni legendát tárgyal:

"óriások valának abban az időben a földön, sőt még azután is, mikor az Isten fiai (b'ne-aleim) bemenének az emberek leányaihoz és azok gyermekeket szülének nekik. Ezek ama hatalmasok, akik eleitől fogva híres-neves emberek voltak".

– Vagyis óriások voltak. – A Genesis hosszabb megszakítás után úgy folytatja, hogy a híres-neves emberek közt van Nimród, a "hatalmas vadász az Úr előtt". Peronne páter így ír róla:

"Nimród nem tartozott azon gonoszok közé, akiknek gonoszsága miatt támasztotta az özönvizet az Úr, vagy akik a bábeli torony építői lettek volna, mert vagy b'ne-eleimek, vagyis jó angyalok voltak s ebben az esetben bűnbe nem eshettek, vagyis nem voltak bukott angyalok azzal, hogy a föld leányait vették feleségül, vagy rossz angyalok voltak s ebben az esetben nem hívhatták őket b'neeleim-nak, azaz ,Isten fiainak’ vagy ,hatalmas vadásznak az. Úr előtt’".

Nimród (Menróth) tehát nem bukott angyal, hanem az "Isten fia", vagy az "Ég fia", aki Enethtel, az emberek leányával egybekelt. "Isten fia", "Ég vagy Menny fia" a hún-türk fejedelmek ősi címei közé tartozott. Többen az Attila fiától, Irniktől Ieszármazó, 525 táján élt Gurda és Magyer fejedelmek közül Gurdát tartja Hunornak. Szerintem ez a legenda ősi allegória, amely az uralkodó hún törzsnek

88

és a finnugor magyar törzsnek egybeolvadását, rokonfajú testvériségének tudatát őrzi. Eneth név a későbbi krónikásainknál Enech, Enach, Onech és Oneth változatokkal jön elő. Enach fiairól, mint óriás fajról emlékezik Mózes IV. könyv, 13, fej. 23=24. sora. Hunor és Magor, Nimród e két fiának nevét Mózes könyveiben hasztalan keressük. Nemróth felesége Enech ősanya török szóból megfejtve inő, vagy ünő, szarvastehén szóval azonos. A későbbi Emese ősanya, Álmos anyja jelentésének is megfelelő, mindkettő női (feminin) lényt jelent. Enee vagy ünő allegorikusan azonos a hold istennővel, vagy Isissel, – a "tehénszarvúval". A tehén minden ősnépnél a természet passzív női (nemző) erőnek a jelképe volt. Isis Egyiptomban, Ió Görögországban, Vách, "a hangzatos tehén" Indiában, akitől a Baghavad Purána. szerint az emberiség jött létre. Az ősmagyar szarvasünő üldözése azonos a Prometheus mitológiában Jupiter által űzött sóval, aki "szarvakat" kap, vagy Bráhma tiltott szenvedélyétől űzött Vách-hal, aki őzzé változott. Itt is üldözi Hunor és Magor, az égi származású két ifjú, a szarvast. A csodaszarvas eltűnik, de ők a Belári (bulári, bulgári) asszonyokra akadnak és közülük Dula király (ó-bulgár Duló dinasztia) leányait veszik feleségül. Ez is azonos fajszármazási ősi mítosz. A rokon finn népnek is van csodaszarvasa: "Maga léha. Lemminkäjnen Űzi csoda szarvast szörnyen, Űzi lápon, űzi síkon, Űzi puszta parlagokon" ... "Siettetik, főlkergetik Híz szarvasát rejtekéből, Tápió∗· hegye mögéből, Hixé⊗·· vára közeléből" . . . Kalevala. (Ford.: Vikár Béla)
∗ Tápió az erdők szelleme. A Pest vármegyei Tápió folyó és ily nevű falvak, ősi pogánykori nevek. Hizé, a magyar Izé – ördög. ⊗

Azonos a japánok csodaszarvaslegendája a mienkével. Ott Natsu hercegnek két fia volt: Abo és Oy. Vadászaton fehér szarvast riasztottak fel és azt űzték hosszú éveken át. Oy herceg keletre került a szarvas üldözésében és a japán nép őse Abo herceg nyugatra került és a "hungarik" magyarok őse lett. (Japán hadifogságban élt Ráthonyi János .özlése. Esti Ujság, 1941. XII. 19.) Az égi származású Nimród (Ménroth) felesége, a föld szépséges leánya Eneth, kitől a szarvesűző Hunor és Magor származik. Ez a két fiú a Nap fiai, a Mithras misztériumok bikaölő napfiai. (Anahita = Eneth = Boldogasszony. ) Forbáth László (A megujhodott Mongólia) írja, hogy Urga környékén hún vagy ujgur eredetű fejedelmi sírban szőnyeget találtak, amelyen két lovas a csodaszarvast kergeti. Regős énekeink csodafiúszarvasát a Tápiószentmártonban és Zöldhalompusztán talált szkíta aranyszarvasleletektől a kínai határig és onnan át Japán szigetvilágára követhetjük. A csodaszarvas legutoljára a keresztény lovagkorban, Szent László király körül csoportosított mondakörben jelenik meg.

C) Hungar név ősi hagyomány.

Az ősi népek nevüket alapítójuk nevéből származtatják. Ezek az alapítók távoli ősidők homályába vesznek el: A mítoszok isteni származást tulajdonítanak nekik és ők rendszerint az Olymposra kerülnek. Ilyen Hunor és Magor mítosza. Az ősi alapítók neve és vele az ősi népek neve is szimbolikus jelentőségű és mindig valami kiváló eszmével kapcsolódott. Népünk a honfoglaláskor két névvel tűnik feL A nyugati népek előtt az "ungar", "ongar", "hungar" névvel; önmagunk között pedig a "magyar" névvel. Ez a "magyar" név Árpád törzsének neve. A másik, a hungar, ungar vagy ongar a hadiszervezetet, a katonai állapotot, a katonai célból alakult törzsszövetség meg jelölését szolgálta. E szavakból hun-gar, "gar" a mongol szóból megfejtve, annyi mint kar. Ma is használatos: nagy garral jön, jelentése nagy sereggel, nagy haddal jön. A nemzetségeket had-nak nevezték. A régi magyar országgyűlés tagjait pedig "Karok és Rendek" néven hívták. Dsongar királyság annyi, mint "balkar", vagyis a mongol sereg balszárnyán lakó hadiszervezetben élő nép. Ilyen: Khasgar, Basgar (Baskír = 5 kar), stb. (L. Enciclopedia 89 90

Kobad seregéhez a hún király 80. Szent Istvántól kezdve a mai napig a latin nyelvű okmányokon. a harci erényükért. Ezeket a húnokat Hongre. E szó megfejtése: Kán = fejedelem és gar = (kar) sereg. saját nyelvén Mogyernek hívják". A bessenyőket saját nevükön Pacinak-nak nevezi a bíborban született Konstantin császár. mert a fővárosát Derbend felől északra említik. – mondja Modi. aki indus hit szerint a Karma végrehajtó nagy szelleme. Kubán-folyó melléki őshaza szabirhún-magyar népe történetének egy részlete. tehát a Megyer név "összetett alakjában bolgár-török eredetű". Árpád kortársa Regino apát Kr. az mutatja. u. Hungar népnév és országnév. hogy a mongol. Un vagy on = tíz. A szanszkritban a hún népet "huna"-nak nevezik és hogy milyen kiváló név a hún. A Hungar nevet hazai és külföldi írások az alábbiak szerint őrizték meg: Anonymus: "idegen nemzetségek nyelvén Hungarnak. tehát Irnik és bánjai által újjászervezett onogur szövetség nép. 91 92 bulgar vagy bulakar = folyó. Hungar-nak és Ungar-nak hívja ma is az egész világ nemzetünket. ez a török "eri". éspédig Heungnoo vagy Hiungnu". latinul azonban Ungarok". boldogulásának . Zichy a megyer név eredetét egyelőre megoldatlannak tartja. odahagyta Scythia tájékát. Szent Izidoros: Ugrios antea hunos vocatos.Britanica. Hungaria királyai a magyar királyok. Mágóg szó mágust jelent. ) Ez a Kaukázusvidéki. hogy a Hungaria elnevezést a nyugatiak találták ki. A magyar név tehát az egymás közt használt neve volt a népnek és minden esetre a hún-turk "magyar vagy megyer" törzs ősi nevéből vált az egész nép nevévé. (E bárom törzs neve: Jabdierti. Lehet. pénzeinken Hungaria Magyarország neve. Márk krónikája 1350-ből: "Közönségesen Magyarok vagy Húnok. műben. – Ugyanerre az időre esik Gorda fejedelem mégöletése és Magyer fejedelemmé választása.) Krónikásaink Attila örökségéről. 900-ban latinul írja: "Kr. Hóman Bálint írja. A hún király nevét Zilidges. Megy. országukat Hungria néven nevezik. Kronika Wegierska: "Magerones hoc est Hungari". u. mert mi is így hívtuk. viszont a név másik fele eredetileg – eri-nek hangzott (magy-eri. vagy víziember. kb. Béla király Névtelen jegyzője mindenesetre a hagyományok alapján első királyunknak Mágógot írja. "A Hungária névben annak régi kínai nevét látjuk. Vannak. u. Ősi időben az uralkodó és a főpap egy személy volt. Az árulásról csak ezután értesült Kobád és az árulás feleti felháborodásában megölte a hún királyt. testőrsége. hogy ez a szó is öszszetett és gar szóval szövetséget jelent. Kobad perzsa király és Justinius római császár között folyt háborúban Róma a hún király segítségét kérte.és országneve. – tehát a fejedelem előhada. miket a Tanais áradásai alkottak". mint inkább a politikai egységet jelölték. – A magyar nevet sokan akarták megfejteni. 525 körül.) – Hungar tehát a húnok hadiszervezetében élő nép. Török népnevek ugyanis kevésbé a nyelvi vagy faji. Piligrin vagy Pilgerin hittérítő. (A Húnok ősi története c. évben az Ungar nemzet. Zeliobes. de lehet.) Géza fejedelem idejében még Húnországnak hívták országunkat a németek. ama roppant kiterjedésű tavakat.000 lovassal csatlakozott. lehet a mongol bultari = bujdosó szavakból is megfejteni. hogy Attila másik fia a Bolgár nép élére állt és bolgár jelentése = keverék-nép. Kr. hogy három törzsüket nemességükért és vitézségükért Kangar-nak hívják. Valószinűleg a Szabir királyról írnak. akik a finnből "föld emberének” Vámbéri a török „bajar” szóból „úrnak. hogy ma is Tibetben "Pesh Hun"-nak hívják Narádát. Nagy tévedése történetíróinknak. 889. Zilgbi és Ziagbir néven írja Deguignes. tehát az ősök mágus királyok voltak. Róma arannyal fizetett a hún segítségért. akik Irnik. Mogy néven a vogulok és osztyákok önmagukat nevezik. "íri" szó –. Módi parszi professzor a pahlavi zend nyelvből "maga (mágus). a passaui püspök "Hiunen lant"-nak. ugyanakkor Kobaddal is szövetségre léptek. kiknek azelőtt sohasem lehetett hírét hallani. és így tíz törzs szövetsége. hún-magyar testvériségről írtak. Attila fiának uralma alatt állanak. Kuartzi-tzur és Khabukszi-gyla. Húnországnak írja Magyarországot. Felemlíti azonban. parancsolónak". a nemzetek fejlődésének. mogy-eri) . yara (barát) öszszevonásából magfar = mágusbarát"-nak fejti meg. (Modi fenti műve.

ahol az oszlopok aranyveretekkel voltak egybekapcsolva. Ford. amint Dietrichből Detre. mert a gótok Attila hadiszervezetébe tartozó népek voltak és így nevezhették Attilát = Atyuskának. Pannoniában az ismeretlen Netadfolyó közelében vívott véres csatában 30. minden nemzetének fantáziájára termékenyítőleg hatott. Európa népe a világhódító Attila körüli legendákat tovább szövögette és a valóságot a helyi hagyományokkal is összekeverte. frank és délszláv hősköltemények istenített. Az elesettek között volt Ellák is. rettegett alakjává vált. A romboló és építő Attila körül hatalmas mondakörök alakultak ki. Ágner L. a Gepidák királya a húnok ellen hadba gyűjtötte. miként az orosz nép hivja cárját. hogy ősi hún törzsnév a „Magyar”. amint már kifejtettem. és Eckhardt Sándor: Attila a mondában. kiknek élete egybefűződött Attila legendájával. Ezek egész szabályos hangtani megegyezések. akiknek könyörgésére visszafordította hadait és így Róma és Páris az elpusztulástó1 megmenekült. Attila-anondák. a világ nagy államférfiainak inspirálója. Lásd: Thierry Amadé. ) ⊗ 94 . 705-762 ) költő. római. Attila nevét egyébként feltaláljuk a középkori gyakran használt magyar nevek sorában. az antik kultúra fellegvárát megkímélte. amelyet az Árpádok királyi családjánál hagyományként élt ősi családi kincsekhez kapcsoltak. E) Attila kincse. Amikor a népvándorlás hullámai már elültek. a "kiniai Petőfi" idejében már mongol vagy ujgur fejedelemről szólhatott a lenti vers. Attila igen magas kultúrfokon álló műveltsége. vagy szörnyeteg. Ford. Kézai mester Attila híres sátráról írt. Nálunk. A szörnyű nagy kincs tudatát erősítette az a tény. Már Mátyás király kora előtt nagy legendakör alakult ki és a mesék remek sorozata még a mai napság is szövödik.irányítója. dániai. Attila nevét a filológusok gót szónak tartják. Ebből azonban jelentős következtetést ne vonjunk le. "Isten ostorá"-nak világbirodalma összeomlott. – angolszászoknál Atla és a skandinávoknál Atli. Athil. ∗ Li-Tai-Po (Kr. romhalmazt hagynak maguk után. Ilyen szentek még Szervác. Az Altájhegység egyik nyulványát Mazar-Dag-nak. ott állt drágakövekkel díszített széke. Aldarich neve Aladár lett. Szabó Károly 1864. Szt. legfeljebb azt külsőségeiben követő életet éltek. ezért torz a képzet. mégse volt se német. Krimhildből Kremhelt vagy Krömhelt.⊗ A népek romantikus meseképző erejét Attila csodás kincsei felfokozták. ellenben 93 Attila halála után tíz évvel a vandálok törzsei átvonulnak Itálián. amit Attiláról és a húnokról alkottak. Farkas és Orsolya. a rang s a szörnyű kincs miatt egymással harcba szállt és dúl a harc. Attila legidősebb fia. asztala. Szent Genovévával. A magyar nevet messze keleten megtaláljuk. izlandi. azonban tökéletesen ráillik Attila hunjaira is. germán. se szláv. Bizánci. Arany koporsóját és abban eltemetett rengeteg kincsét egész Európában keresi a nép. a háború és béke intézője. Athel. hogy vége nincs”∗ (Li Tai-Po.000 hún vitézt öltek meg szövetségeseikkel együtt. Dúlt a harc és a leigázott népeket Ardarik. Attila Rómában nevelkedett és azt értékelve. Ez arra mutat. a királyi ház intézményei fenntartott történeti anyagán kívül a nép meseképző ereje is nagyon termékeny volt. edényei és színarany ágya. akiket éppen Attilával való szereplésük miatt avatott szentté az Egyház: mint Leo pápával. "Atyuska" a jelentése. szerk.~ A "rang" és a "szörnyű kincs" volt Attila fiainak végzete. megítélésénél Priscos rhetor kortársi feljegyzéseire utalhatunk. Attila-Etele német neve Etzel. a görög-római városlakó kultúrától távoleső. Istvánt "Stephan Král"-nak hívták. u. Hún neve Etele vagy Etil (Nagy folyó) volt. A középkor e népei keletről jött fajrokon törzsekkel összevegyülve. Dr. velencei. Attila legendás alakja Európa. D) Attila = Atyuska. (Attila és hunjai. "Meghalt a hún király. Németh Gy. s a sok utód. Róma városán és üszköt. Attilát egybekapesolták oly nyugati keresztény kortársakkal. tehát Magyar-hegynek hívják s ott van a Mazar-folyó is.

(V. Kőrösök. E kincsek sohasem kerültek többé vissza. században még "bolgárokat" és "szlávokat" említenek. csodálatos szépségű és nagyértékű arany amforát. és IX. az ősi szokások és hagyományok élénken éltek és a Balkánon az elszlávosodás csak a X. míg azután Kun László király. l. Csak néhány évtizede. A Bécsben őrzött Nagyszentmiklóson talált fejedelmi arany kíncsleletet a népi hiedelem. de az egyik hún töredék visszamaradt. Taksony vezér korában Buláiból izmaeliták vándoroltak be Magyarországba. (Zichy I. Népe a Berettyó.s aranykincseket. A keleti részek bolgár fejedelme Ménrót. A mai Magyarország tekintélyes része akkor már bolgár uralom alatt állt és a magyarok új szövetségének célja a bolgár hatalom megtörése és a honfoglalás előkészítése volt. Hol lakhatott Csaba hun-töredéknépe? – Feltehető.: Hóman B. akit sok felesége miatt Mén-Marótnak is hívtak. Rudolf és Ottokár között létrejött 1276-iki békeszerződés pontjaiba belevétette a kincsek viszszaadását.) A honfoglaláskor itt talált bolgár nép kétfajú és kétnyelvű. ) A volgai bolgárokkal még a honfoglalás után is az érintkezés hosszú időn át fennállt. katlan őserdőkkel borított gyepűrendszer volt. mácsói Anna nagyértékű családi kincseket vitt magával Csehországba és azok ottmaradtak. míg a magyar seregnek Bihar vár ellen rendszeres és kemény harcot kellett megvívnia. Ér. sőt a tudományos felfogás is hosszú időn keresztül Attila kincseinek tartotta. Ellenük viselt harcokat Anonymus híven feljegyezte. izmaelita pedig mohamedánt. de rnár 894-ben a magyarok Bizánccal léptek szövetségre a bolgárok ellen. Bulái akkor a volgai bolgárföldet jelentette. Anna mácsói királynő oda vitt és neki átadott. Ma már tudjuk. királyi jogart.) szerint a kincsek közé tartozott a máig Prágában őrzött Szent István-féle kard. 707. Béla király névtelen jegyzője Ménrót fejedelmüket. mert a bizánci források a VIII. Bakonszeg község határában. i: m. nem ismerjük. ö. mert a jelenlegi Székelyföld a honfoglalás után még évszázadokig la∗ Ismeretlen hely. a mai székelyhídi járásban és a Szilágyságban." (Annalium Austria Contin. Fehér Géza szerint bolgár-török ötvösök műremeke. században következett be. amelynek rajzát Ipolyi közölte. Ezen a vidéken a dunai bolgártörökök is gyarmatosítottak és a bihari földvár egyik erős központjuk volt. Hogy milyen viszony volt a székelyek és a gyarmatosító bolgárok között. folyók és egyéb patakok által alkotott mocsárvilág védelme alatt lakott. V. Béla király leánya. István király Ottokár cseh királytól eredménytelenül követelte a kincsek visszaadását. hogy e kincsek a Tisza-Marosközbe telepedett bolgár fejedelemnek kincsei voltak. amik Attila magyar király idejétől és az ő más utódaitól mostanáig Magyarországon őriztettek. hogy a Berettyót szabályozták és mocsárvilága megszűnt. Testvére. tehát hún fajúnak. hogy Biharban. A hivatalos történettudomány azt mondja. hogy a székelyeket jelenlegi lakóhelyükre árpádházi királyaink telepítették. Pertznél IK. ő hol bolgárnak. Vindob. mint Rudolf német esászár szövetségese. Az ősi hagyomány szerint a székeIyek a testvérnépi tudat alapján önként csatlakoztak a magyar törzsszövetséghez. Itt a biharmegyei Sárrét járási Korógy pusztán 95 96 . leszármazottjaik pedig a székelyek. A mocsárvilágon átvezető járható hátas földeket hídnak nevezték. Csigla mezejére∗ vonult és ott várta be Árpád magyarjait.IV. ilyen volt a Korógyon átvezető híd Berettyóujfalutól délkeletre. Akkor még náluk a bolgár-török nyelv. A honfoglaláskor Magyarországon talált bolgárság ellenséges magatartását Árpád vezérnek a balkáni bolgárok ellen viselt háborújá indokolja. tudniillik két arany koronát. amely köröskörül drágakövekkel van díszítve és többféle mé. amelyeket valamikor magának László királynak nénje. Bihar földvárában székelt. hogy az összes kincseket viszszaadja. hasonló név Csiglen kisközség neve a Szilágy vármegyei zsibbi járásban. A dunai bolgárokkal a rokoni szövetségi viszony 839 ben fennállt és 892-ben Arnulf frank király szövetségese mindkét nép. maradék hún népét Keletre vezette. hol kozárnak nevezi. Az ősi hagyományok szerint Attila harmadik fia Csaba. 705. F) "Bihar király" elveszett hún (bolgár-török) hagyomány. "Megigézvén Csehország királya az említett magyar királynak (Kun Lászlónak) . I.) Pauler Ákon (Árpádkor II. KékKálló.

a királya. A nyugati végeken Pannoniában függőségi viszonyba kerültek és még 871-ben adót fizettek a német császárnak. u. 270. A felbomlott nyugati hún birodalom visszavonuló hún töredékeit ez a bolgárság felveszi és magábaolvasztja. ahol fejedelmi udvara állt. E tartomány buddhista kolostorait is Biharnak hívják.: Encyclopedia Britanica) . mert Árpád fejedelem egyetlen élő fiát. az utolsó pogány magyar úr. Gyalu nagyközség Kolozs vm. 97 98 . Ez tehát 25 évvel Árpád honfoglalása előtt történt. Gyakori szokás volt a nagynevű ősök nevének felvétele. A Don és Dnyeper folyók közét lakó bolgártörök népre Attila húnjai rátelepedtek és nemességét és uralkodó családját is ők adták. Bihar tartománytól keletre eső Nyugat-Tibet a Brukpa vagy Dugpa vörössapkás. Kisgyalán kisközség Somogy vm. Reg. Irnik (Csaba) és két más rokonuk Ennedzár és Uzindár között osztották fel Attila birodalmát. de fennmaradtak. és Gyalu-puszta Szolnok vm-ben. Legalább is lényeges változást nem szenvednek. (Vár.. Kétszáz év mulva Nagy Károly hadjáratai után hatalmuk összeomlott. gyálpó = a király. Szent király lehetett. Zabergammal az előtörő avarok kötnek szövetséget és megsemmisítvén a gepidák és longobárdok uralmát. Bihar várától néhány kilométerre nyugatra feküdt a tatárjárás előtt Gazsár falu (Guizar). az uralkodásra kiszemelt Zoltánt (Szultán) Marót fejedelem leányával házasítja össze. Földvára. Így indiai Bengália felső részében Bihar tartomány nevében. továbbá a Jóúszó éren keltek át a honfoglaló ősök Biharvára meghódítására és nem a békésvármegyei Korógy-éren. (Néha vihar és vihara néven is. Attila halálakor Erdélybe gepida törzsek vonulnak. Neve ősi hún királynév. A történetemmel Anonymus adatait miként kapecsohatjuk össze? Attila 454-ben bekövetkezett halála után fiai: Ellák. közép és kelet Tibet a Gelupka sárgasapkás szerzethez tartozik. Denghisik. Bihar (Bihor) indiai tartományt a fehér húnok alapították. 618-ban keresztény lett. ahonnan perbeidéztek egy Tumen nevű szabadembert.) Tibet népe buddhista hitet követi és nagyobbrészt két nagy szektához tartozik. mint tévesen állítják történészeink. Ezeket a hercegeket a rómaiak legyőzték és a húnok nyugateurópai hatalma Kr.és Korógy éren. Attiláéhoz hasonló hatalmas birodalmat alapítanak. akit több neje miatt Mén-Marótnak is hívtak. egyik hún királynak. Tumen török név. Nemrót. per. hogy a családi és helységnevek állandóak és évszázadokon. Zabergam Kr. (l. mert ahová a hunok eljutottak és vallási kultuszuk ismeretessé vált. sőt évezredeken át alig változnak.. régi ősének. még a késői korban is. elszegényedtek.. mint Tumen köktürk kagán neve.∗ Tibet egyházi főnöke a Lhasszában székelő Dalai láma: Gyalpó. A honfoglalás idejében tehát Bihar vármegye területén a bolgár-török nép bizonyos politikai közösségben élt. Ennek a biharmegyei Korógypusztának volt az ura Vatha.) V. Egyik kirajzásuk Attila családjából való királlyal Indiába tör be és ott hatalmas birodalmat alapít. u. megritkultak. Nemprót (Nimród). valamelyik hún fejedelem leszármazottja volt. Gazsár hún törzsnév Indiában és Buddha is gazsár hún volt. Bihar-nak őrizte névét. Gyála nagyközség Torontál vm. A vörössapkás shámán mágiát is űző dugpák kolostorainak. Összefoglalva ∗ Gyál nevű helyneveink: Gyál-puszta Pest vm. Nemprót-Marót fejedelem igen előkelő származású. 468óan megszűnt. Egyes hún maradványok és a húnokhoz húzódó gót csoportok az aldunai határon a bizánci birodalom határőrei lettek és egészen Zabergam (Szabirkán?) fejedelmük idejéig független életet élnek. A népek története azt bizonyítja.. vallásos kegyszereinek. ö. világi feje a Sigace-óan székelő Tassi láma. tehát Bihar gyálpó — Bihar. szertartásainak legfőbb patronusa az előbb említet "Bihar gyalpó" ősrégi hún király. kik fölött igen előkelő származású fejedelem uralkodott. Tibeti nyelven gyál = király. A hún törzsek kelet felé özönlenek vissza és a Kaspi-tó felső vidékein tartják fenn hatalmukat. Ettől kezdve ezek a húnok az avarokkal olvadtak össze. ott feltaláljuk Bihar nevét.. Gyalóka kisközség Sopron vm.

hogy Csaba fia. kiknek hét törzse felett Ed és Edöménen. kívül Borsa. hogy névelferdítéssel állunk szemben és ugyanarról a hún töredékről írt. a legvalószínűbb azonban. aki szintén Attila családjából származott. Meghódítják Kelet-Magyarországot és a marosi sóbányászatot a rómaiak után újra felveszik. Ezeknek a húnoknak mai leszármazottai között virágzó az Ed törzs. Bizonyára a lázadó kabar törzsekkel. ami az Attila-Arpád fejedelmi családdal való rokonságra mutat. vagy bolgár hunokat elég tekintélyes számban találhatott. A húnoknak nagyhírű mágus-papjaik. Kiow városát a normann Rurik rokona. Csaba írének (gyógyfüvének) székely földi néphagyománya ősi ázsiai emlék. kikbe babonás hite szerint igen nagy bizodalmát helyezte". és erős állammá szervezik őket. akiket a honfoglalók Kiow ostromakor felvettek a törzsi kötelékbe. Kézai. bár időbeli tévedéssel. Edömén nemzetségéből leszármazó Aba Sámuel. lehet. akik gyakran közölték vele az istenek szándékát. akik a Kárpátok övezte hazában.∗ G) Adat a Csaba mondakör eredetéhez. Toramána királyuk vezetése alatt. Anonymus szerint Ménrót-Nimród férfiága kihalt. Szt. hogy Ethele király Aquileja városát "sok varázsló kíséretében körüljárta. Örösur. vagyis kabaroknak (= lázadók) nevezi. Etel. Elfoglalják a Szerémséget is és kolonizáló csoportjaik egészen Pestig jutnak. bolgárok alapítják és Pest neve bolgár-szláv név. u. résztvett a honfoglalásban. vagy vezér neve nagyon hasonlók. Géza fejedelemnek veje. Népe felett Ed és Edömén fiai uralkodtak. Történettudósaink szerint ezek a kabarok a Felső-Tisza vidékének határőrei lettek és az Aba nemzetség tőlük származik. Kézai írja. meggyógyítja. Kézai először is háromezer harcosból. század elején a Balkánra primitív kultúrájú szláv népek vonultak le. Kr. így ismét Attila családjából származó fejedelem. megtelepedtek Indiában. Álmos fejedelem is "de genere Turul". akik közül Edömén népével a magyarokhoz csatlakozva. E legendában Csaba királyfi csodaorvos és nagy varázsló. A harmadik hún töredéket. családjaikból és szolgáikból álló húr töredéktői ír. 500-ban Indiába betörtek és Skandagupta indiai fejedelmet legyőzve. és VII. Ed visszamaradt korozmiai rokonainál. rokonsága azonban tovább élhetett. ugyanaz. A honfoglaló magyarság tehát avarokat. azt írja. Oleg ilyen fényes haditettet a hún kozárok ellen csak hún-török ∗ rokonnépek segítségével vívhatott meg. Pestet. Anonymus Csaba magyara (sobamogera) néven nevezi. Szkítiába. Anonymus és Kézai háromféle hún töredékről írnak és ez tévedésbe ejtette történészeinket. magukat székelyeknek hívták és Árpád elé jöttek a "ruthén" határszélig. A húnok zöme azonban Csaba királyfival visszaözönlött keletre. mert Bihar vármegyében a középkoron át de genere Turul-ok éltek.) 99 100 . Zabergam húnjait. István sógora. elvérző. Anonymus ezt a csatlakozást Kiow városának a honfoglalók által 894-ben történt ostroma idejére teszi. Ménrót-Nimród származásra lehetett a visszamaradt székelyek felett uralkodó Attilától származó törzsfő. Oleg 882-ben foglalja el és kiterjeszti uralmát az összes dnyepervidéki szláv törzsekre. – lehet Zaber kán utóda. század közepén bolgártörökök áramlanak utánuk. Szerinte Zuard vezér vitte ki Görögországba őket. Korozmiába. A nemzetség címere a fekete sas. továbbá Attila visszamaradt töredéknépét.A VI. Boksza és Ketel családjai uralkodtak. aki a húnok nagy csatájában halálos sebet kapott. Konstantin császár a honfoglaló magyarokhoz csatlakozó törzset a Kazár király uralma ellen fellázadt népnek. Anonymus. Edöméntől származott az Aba nemzetség. hogy bolgár-hún törzsfő volt Krum kán családjából. Anonymus fejedelmi személyeknek nevezi őket. Kunoknak nevezi a csatlakozókat. a mai Erzsébet híd lábánál állott római vár helyén. A frankok által összetört avar birodalom keleti részét a bolgár-törökök szállják meg. az ismeretlen Csiglamezőn visszamaradtak "árpád idejéig". sőt csatatéren elesett vitézeit egy gyógyfűvel életrekelti. de már a VII. amely az alsódunai görög határvidéken élt. Legendáink és a külföldi feljegyzések is fenntartották Attila jós papjainak hírét. valahol keleten. a későbbi magyar király. – írja Kézai. jósaik voltak. mint Attiláé. Ezek a húnok. Zabergán vagy Zaber kán és Zuard kán. "Ezek a székelyek a húnok maradványai". (Kézay.

sőt háremtizedrésze vagy megfagyott. Rodusi Apullonius (Kr. vagy Magna Hungaria. hogy a seregeknek menetközben előtte. Deguignes szerint ez az ország Baskíria. A szkíta olyan fajnév volt őseinknél. " (Anonymus.) "Jó emlékezetű Álmos vezér. a mondák élettartamának határtalan időkig való megőrzését ez is igazolja. kiket Nagy Sándor berekesztett. Szkítaság alatt a rokonfajú népeket értették. Magyar népünk mai nap is használ ilyen vérelállító háziszert. sűrű havazást. Kézai ellenben Krónikája első részét a húnok történetének szenteli és a második részét.) Ez a fű a kínai birodalom legtöbb helyén megtermett. bajtársaim !" "Árpád tört át hadaival elsőnek a ruthének havasain s ő ütötte föl legellőbben táborát az Ung vize mellett. sőt egy hónap mulya még a forradások sem lettek láthatók. mint hogy az ő vérsége a többi szkitiai törzsek fölött azon kiváló méltósággal van felruházva. hogy "az ő országukban olyan varázslók élnek. sőt vízáradást is elő tudtak idézni. Ez a csodaorvas a hún mágusok nagy tudományáról elbeszélte. hogy megrágja és lenyelje azt. Ugek fia. e. Vuszun. Szomszédjaik Zsuzsan. a magyarok bejövetelét a hún nép visszajöveteleként írja meg és mindketten a nagy szkítaságba való beletartozandóságunk tudatát mentik át. kiktől Hungaria királyai és vezérei eredtek." "Álmos vezér mondá seregének : Szkíták. Kangkü és Alan voltak. a sáfrány szárított virágszirmát. hogy az északi hiung-nu (hún) senyü népének egyrésze Kr." – "Szkítiának első királya volt Mágóg. 101 102 . Krónikásaink a nagy szkítaságba való tartozandóságunk tudatát átmentették. A vérfolyás néhány pillanat alatt elállt s behegedtek a sebek. "Ha valakinek elvágták a nyakát. A zsuzsánok kéttized. mint ma a turáni. Leírja. Mágóg király nemzetségéből feleségével és fiával. Anonymus így ír: "Szkítiának kelet felől való határánál a Góg és Mágóg nemzetek laktak. akkor ez az orvos gyógyfüvet rakott a beteg szájába.. szétszakították az erét. Álmos vezér apja. László füvéhez.∗ Tehát a nép emlékezésének. heves vihart. u. – a mondottak mind valónak bizonyultak. visszavonuláskor mögötte jár." (Kézai. servita név gyűjtőforgalma. – "A szkíták ugyanis régiféle népek. Kinek is nemzetségéből származott azon nagyhíres és igen hatalmas Attila király." Ennek a táltos orvostudománynak emlékét kapcsolták a legendás Csaba királyfihoz. pl. Jafet fia s azon nemzetséget Mágóg királyról nevezték Mogernak. H) Szkíta származástudat. A szkíta név a régi görögök előtt népi gyűjtőnév és földrajzi fogalom volt.. árja. Jakint orosz tudós szerint Tarbagataj volt. 230) írja: "A szkítáknak Később Szt.A kínai krónika egy hún varázsló csodaorvos gyógyfüvéről ír.) ∗ Anonymus nem ír a hún történetről." (Parker fordítása. vagy széjjelverték a fejét és nagymennyiségű vért vesztett. Árpáddal . A jüebani hún fejedelem szövetségkötés végett az északkínai udvarba 449-ben követeket küldött ajándékokkal és azonkívül küldött egy varázsló csodaorvost. vagy megfulladt. akik a támadó zsuzsánokra (avarok) felhőszakadást. Az új magyar történetírás szkíták történetével nem foglalkozik. illetőleg azt a mai napig sem dolgozta fel tudományosan. 91-ben Kína szomszédságából eltűnt és a Jüebannak nevezett országot alapították." – "Ezután sok időre származott ezen Mágóg király nemzetségéből Ugek. Abban az időben azt varázslatnak tartották és halálra ítélt bűnösökön kísérletet tettek.

64. ahonnan a szarmatákat szorították ki. keresésükre indult. a Botteni-öbölig terjeszkedtek. E lénnyel Herkules egybekelt és három fia született: Agathyrsos. a keleti góthok (ostrogothok) és a nyugati góthok (visigóthok) a Dnyeper partjain a Kr. A húnok inváziója elsöpörte és széjjelszórta ezeket . a Kaukázus és Turkesztán földjét lakták. hogy a szkíták népe árja törzsek voltak. e. akik lassan az Ura1 hegységig. eke. gepida és a gót anyatörzs csak a Kr. Targitaosnak a szüleiről pedig azt mondták. Dánia és Déli-Svédország területéről indul meg. az Ural-vidék déli részét.és az Azóvi-tenger partjait. vagy legalább Herodotos (szül.) írja: "a perzsák minden szkítát sák-nak neveznek”. Herodotos idejében a legdélebbre került törzseik. mint Herodotos (VII. Uralkodásuk alatt a monda szerint égő arany-eszközök hulltak le az égből. Az ókori görögök szkíták alatt azokat az északi népeket értették. "Lipoxaistól származnak a hagyomány szerint azok a szkíták. Gelonos és Szkítes. végül Indiába is kirajzottak. A vandal és burgundi nép is hozzájuk tartozott. Herodotos által felsorolt szkíta szokások is egyeznek Ázsia törökfajú népeinek szokásaival. járom.és Északi Jeges-tengerekig. így az égő aranyat eldobták. Herodotos történeti műveinek kommentatora. csak Galícia területéig jutottak. A második legendában: a szkíták Herodotosnak elmondták. a bastarnok és skirek. a középső Argoxaistól az úgynevezett katiarusok. könyvében. Szkítiának görögök által az ókorban ismert területén turáni népek laktak. A germán népfaj nagy keleti ága. bárd és csésze. már kialudt s az azután hazavitte. fej. Ezen az állásponton van H. Herodotos által közreadott szkíta fajszármazási legendák szerint a szkíták királyai az "Ég fiai". Neumann (Die Hellenen im Skytenlande) a felsorolt szkíták nép. Észak-Germánia hideg vidékeit is kiürítették a germán törzsek és oda később észak-keletről szlávok költöztek be. század körül éri el a Fekete. Kr. Fölnevekedtek a fiúk s kettő az országot elhagyta. hogy Zeus és Borysthenes folyamnak a leánya voltak. ahol vihar és fagy lepte meg. még mielőtt az ősi árják India északi részén megtelepedtek volna: A germánság népvándorlása a mai Észak-Németország. e. k. Így a szkíták királya Dáriushoz azt izmi: "uraimul ősömet. s ekkor isteni végzet szerint eltűntek. hogy ők az első embert. a Fehér. . 3000 körül. 4. a germán törzseket." Ennél a csodás lénynél voltak az eltűnt lovak. Skandináviát és az Ural hegységig terjedő földet benépesítették. Itália és Gallia felé. u. Zeust és a szkíták királynéját. mire azonban a harmadik odaért. akiket auchata törzsnek hívnak. 103 104 I) Szkíta királyoly isteni származása. akiknek paralaták a nevük. században nagy királyságot alapítottak. ezért azután oroszlánbőrt húzott magára s elaludt. talán Kr. a királytól pedig azok. Rawlinson és Niebuhr is. A vandál. isten és egyéb neveit a mongol szókincsből fejti meg. akik az Ister—Duna és a Feketetenger feletti síkságot. Mikor Herkules felébredt. Az ősi időben. a legifjabbtól. itt azután egy barlangban különös alakot. a lovai pedig a kocsiból kifogva legelésztek. Ellenállás nélkül elmenekültek. u. amely a Baltitengertől a Fekete-tengerig terjedt." A Pontus (Fekete-tenger vidék) mellett lakó görögök a következő származási legendát beszélték el Herodotosnak: "Herkules a szkíták földjére jutott. Herkules szkíta íjját felajozni tudó Szkítes azonban visszamaradt. miként a keleti hún-türk uralkodók. ázsiai őshazából jövet a KözépVolga tájára ős-finn nép települt. Hestiát ismerem el csupán". Ez az álláspont elfogultságból eredő túlzás. Három fiúk született: Lipoxais. 484-ben) történeti könyveiben leírt szkíták árjafajúak voltak. Porussiát és Molenburgot vették birtokukba. „aki az akkor puszta vidékén élt. a görögök azonban szkítáknak hívják. Az öregebb testvérek erre a királyságot néki adták át. Nyugati filológusok – így Zeuss – szeretnék azt bizonyítani. Targitaosnak hívták". 2. az egész vidéket bejárta s végre az úgynevezett Hylaia földjére jutott. A két idősebb fiú közeledtére az arany meggyulladt." Ugyanígy volt a perzsáknál is. asszonykígyót talált.50 népét sorolja fel Simonax a szkítákról írt munkája 1. Pomeriát. Arpoxais és a legfiatalabb Kolaxais. Valamennyiüknek a közös nevük a király neve után a skolotusok. herul.

Targit avar követ (görögösen: Targitios) neve viszont a törökből megfejtve: elszélesztő. az "Ég fia" és mindegyik népek ősatyja. . e. 40) a fenti legendának egyik változatát adja. Herodotos Kr. Targitaost a mongolból megfejtve tarkhakhu-nak veszi Neumann. Bölcsőjétől kezdve természetfölötti események kísérik. Ezek dicső tettek által híresekké váltak és felosztották országukat. az Ari-alpian (Arya Aswa) és sok más nép származott. (Vuszun húnok ősét holló és farkas táplálja. Elfoglalták Asszíriát és Médiát. ami legjobban illik egy néptörzs atyjára. Egyiptomban a Nílusig. xaix. akiket a görögök szkítáknak neveztek el. Mindketten görög telepesek által közvetített eredeti szkíta forrásokat dolgoztak fel. nemzeti hősök és az Olympusra térnek. Neumann összehasonlítja Borolot. Félistenek. Arpoxais és Kolaxais neveknél a "xai. Tod (i. hogy Attila miként lelte fel a hadisten kardját. ami meg is felel a herodotosi Auchatoknak. hogy a hadistennek szentelt kardot hegyével felfelé földbe ásták. Ez a kard isteni küldetést jelentett és Eckhardt Sándor (Attila a mondában) véleménye szerint Attila is végzetszerűen hitt benne. vagy Berias mongol törzsnévvel. A három gyermektől leszármazott nemzetségnél az első fiútól származó Auchatok nemzetsége névszerint is egyezik a mongolok ma is létező Aoghán nevű törzsével és "aoghat" a mongol nyelvben a legrégebbieket jelenti. J. jelentése: "magát kiterjeszteni. (Herkules is Zeusz és Ió fia. Siciliai Diodoros Kr. 484-ben. akik a három szkíta testvér legidősebbjétől származnak. égből hullott eszközök. vagy xais" végződést egynek tartja a mongol "ktsi" névraggal. mint az isteni vadász Nimród vagy a szumir Gilgames. Mindegyik Isten előtt nagy vadász. . a Don folyóig. A katiárok neve a mongolban: "clzoiau" vagy "khoitu" annyi mint: "mögötti."ezen Szkítestől. Páli írás ugyanaz. A csésze pedig megegyezik a húnfajú népek sírszobraikon ábrázolt ivópohárral vagy csészével. tehát Kolaxaia elgörgősített név. Népeiket ő utánuk palian-oknak és napian-oknak hívták. A dinasztia-alapító fejedelem égi származású és egybeesik a világ teremtésével. lap.a Keleti óceánig (India). A második legendában szereplő Herkules oroszlánölő ugyanaz. 40-ben élt és kettőjük között 440 év különbség volt. Figyelemreméltó az Attila-legendák magyar hagyományai közt az égből leesett Isten kardja históriájával való egyezés. Természetfeletti képességekkei felruházott hős. e. Szerinte a szkíták első telepedési helye az Araxes folyó vidéke volt és onnan terjesztették ki hatalmukat a Kaukázusig. Herkules fiától származtak a szkíták összes királyai".) Ilyen isteni elhivatás égi jeladása a hadisten szent kardjának feltalálása. elszaporítani”. Kardjához ellenálhatatlan hatalom és a világ feletti uralkodás eszméje volt kapcsolva.) Keleti eredetű szokás volt. áttelepítették lakosaikat az Araxes mellé Sauromatian néven (Szarmata). ki az istenséget képviseli a földön és meghagyásából uralkodik. megdöntve birodalmukat. és alól kígyóalakú volt – és Zeustól származtatták. utána következő”.) Neumann (180-186. Az isteni házasságból született Szkítes minden "előtte élőknél sokkal jelesebb volt". A harmadik fivértől származó paralatok. a Metois és Fekete-tenger vidékeire. mű) Egyiptom pásztor hódítóit a szkíta Páli néppel egynek tartja. J) Hadisten kardja. Feleségeik pedig ősanyáik egy-egy népnek. stb. 105 106 Massagetae (Getae vagy Jat). Priscos rhetor és Jornandes is megírták. szétverő nevet adja. A szkíták hatalmát kiterjesztették Thráciáig. – ki övig női alak. És Khulghatsi vagy Khulatsi = rabló. mégis mindketten némi módosítással ugyanannak a türkfajú népnek fajszármazási legendáját adják elő. Nagyon megnövekedett ez a nép és neves királyaitól a Sacan (Soka). sok hasonló betűje van a kopt-tól. a Kaspi-tengerig és a Meotisz tóig. (Lamberti Schafnaburgensis Chron. mint a régi Buda (Budha) feliratok. Tőle származott két fiú: Palas és Napos (azaz Nagas. melynek nyomait Herodotos szkítáitól kezdve a háromszéki székelyekig lehet követni és a magyar népmesékben is fellelhetjük. Siciliai Diodoros (Kr. Turáni lovas pásztornépek származási legendái a mítosz ködéből tűnnek fel. e.) Lipoxais. a tatár geneológia kígyófaja). Magukat a "földszülte szűz"-től. a második fivértől származó.

melyet tulajdon pajzsán szokott volt hordani. mivel terhes anyjának álmában isteni látomány tűnék föl saskeselyű képében. A kínaiaknak is volt ilyen szent kardjuk. . a tér és időből származó madár. vala Szkítiának valami igen nemes vezére. Istentől és a föld szépséges leányától származó első fejedelem azonban népének atyja is. Az ősperzsa Amru vagy Sinamru. a német császárok koronázási kincsei közé került és ma Bécsben őrzik Nagy Károly kardjaként." (Turóczi. őz. valószínűleg Álmos és Árpád viselte és használta (Fettich Nándor véleménye). Ilyen az ősi szanszkrit Kalahansa. Az istenség megjelenési formáját minden ősi vallás szárnyas lényként képzeli el. de nem a maguk földén sokasodónak meg. a föld reng. de nem a maguk földjén.) az ősi hagyomány vagy források alapján az Árpád dinasztia származását már a középkori kolostori felfogás szerint átdolgozva. koca) egybekel. elajándékozta. ki a mitikus fáról a minden hasznos dolgok magvát tartalmazó gyümölcsöt rázza le. a senyü (san-jü) címe. Ilyen a griff ma∗ Turul szó a mongolban turlak = holló. s úgy tetszék előtte. a halhatatlan madár. Anonymus (III. Emesu nevezetűt. E kardnak évenként áldozatot hoznak marhákban és lovakban". hogy közvetlenül a honfoglalás előtt Kiov (Kiev) városában megrendelésre készítették és valamelyik vezérünk. A japán és a kínai császárok is az "Ég fiai" és népük egységes eredetű nagy család. A Napisten koronás saskeselyű képében testet öltve. kitől egész népe származik. a King-li. A törők-fajú népek turulja sast jelent. (Kingsmill. Azonos ez a japán hagyománnyal. Erre az isteni (vehiculumra) megjelenési formára Kézai azt mondja: "Ethele király címerén is. az "Ég fia" volt. Attila) nagy királyok. Leszármazottai az Ozmán törökök.A vezérek kincstárában őrizték a Hadisten aranyból készült kardját. nemzetségek erednek. Isteni jelenetről nevezték pedig Álmosnak." * "Csillag hull. így adja: "Ugek . Mert ezt a címert hordták volt magukkal a húnok mindig a hadban Gyeics vezér idejéig . tehát népvándorlásra céloz. A kard csodálatosan szép ötvösmunkája azonban arra mutat. mely mintha alászállva teherbe ejtette volna őt 107 A legenda alapja visszaemlékezés arra az ősi időre.) K) Az égi szármarás legendája. Valószínűleg átszármazott hún hagyomány. kitől nemze fiat. a föld szépséges leányával. én vagyok a pöröly. mert Gizella királyné passaui sírkövén is glóriás sas van. Herodotos az ősi szkíta kardkultuszról írva ezt mondja: "Mindegyik kerület egy régi vaskardot állít föl és ez a képe. Toghrul bég hún-fajú szeldsuk török "a húnok királyi törzséből". a nagy idővel előbbi Mágóg király nemzetségéből. kit Álmosnak neveztek. hogy méhéből folyam eredne és ágyékából dicső királyok származnának. Ebből a legendából tehát megfejthető a következő ősi hagyomány. amelyet az ősmagyar legenda Attila kardjának tartott.. japánban turu = daru. Hamsa vagy Hansa (hattyú) már a megnyilvánult Brahm (Isten). melyet magyarul turulnak hívnak.) Toghrul (szétmarcangoló ) = Turullal egyező szó 108 . Emesével (feminim állatnév: szarvas. a Parabrahm. fej. koronásfejű madár vala ábrázolva.. Méhéből eredő nagy folyóból (Etil vagy Atil. mely a világot sujtja. Hunor és Magyar ősatyák népe. E kardot Salamon király édesanyja. tehát a fejedelem és népe egy nagy család. . amikor a hún fejedelem."∗ Ezt a címert később is használták. Németországba menekülve. ki nejéül vevé Dentumogerben Eunedubeli vezér leányát.

az emberek felett úrrá lettek ősapáim. S a húnok. finneknél a búvárkacsa. Bleda névnél török nyelvtől elfogadható megfejtést adni nem tudnak. médek és dákok királya. Ezt a címert a székely hagyomány Attila címerének tartja és ezt Kézai fent idézett szövege is erősíti. ö. Ezért a császárok temetésénél az istennéválás apoteózisának kifejezésére sas repült fel a meggyujtott máglyáról. a fekete (déli) hún. Fiának címe pedig: "A hiung-nu nép nagy senyüje. emiatt testvérharc tört ki és Attila Budát megölte. a nagyhírű és nagy fényességű Toramána" néven. Az ősi hagyomány szerint Buda Sicambriát a maga nevéről nevezte. mégis Buda neve maradt fenn. "Isten Ostora". 109 naphoz hasonló jelvényt vittek előtte és népe csak arra tekinthetett. "Világ félelme". m. királynak Közép-Indiában Gwalior várában. Attila családjából származó Toramána-nak. aki az európai hún birodalom összeomlása után keletre költöző húnok egyik ágával Indiát elfoglalta. Zeusnak hatalmát az égi sasmadár személyesíti meg. Modi: A húnok ősi történelme. . mivel ezek kiejtése török-tatárnak merő lehetetlenség".) A dunai bolgárok fejedelme is az "Istentől beiktatott khán". kiket az Ég ormairól támogattak". majd "a királyok királya Toramáni Sahi Jau nagy király"-nak nevezik. "Két mássalhangzóból álló kezdődő hang kezdetleges szóban nem alakulhat. Priscos rhetor Bieda (Blédas) néven említi. Attila is az "Ég fia". Az ugor nyelvből alakult magyar nyelv sem tűri az ilyen mássalhangzó torlódást. humyn kagán és Istemi kagán". (Megfejtésük: a testet öltött Isten a Nap és Hold dinasztiák alapítója. rokonsága és a hún nép fő-emberei mind török nevet viselnek. Ez a nap dicsőítésével kezdődik és ott Mihirkula "a földnek páratlan becsülettel bíró ura". az "Ég fia". noha Attila egész családja. felmagasztalták atyámat. i. Másik helyen ezt olvassuk: "Odafent a türk ég és a türk szentek így határoztak. (V. Mundzuk (Bendeguz) fiát. Erdély címerében a kék égen ragyogó nap és növő hold között fekete sasmadár száll le a földre. Történészeink alap nélküli mesének tartják az egész legendát Buda nevével együtt. Mihirkula hún. az arab anka madár. az első király is isteni származású volt. kit az Ég emelt a trónra". anyámat. Buda név a magyarságnál általánosan használt név. Kézai az ősi hún hagyomány alapján Attila testvérét Buda néven nevezi." "Amidőn fent a kék ég.) Mao-tun hiung-nu fejedelem címe: "a nagy senyü. Nap és Hold istenek leszármazottja. a naptemplom előcsarnokában van a felirata. A kazárok kagánjára pedig isteni származása miatt halandó ember rá sem pillanthatott. a kettő közé pedig az emberek megszülettek. Történészeink görcsösen ragaszkodnak e névhez. – Felfogásuk téves! Bleda vagy elírás. Ott találjuk e nevet az erdőelvi Gyulák fejedelmi családfáján. Ősi Iránban is a ragyogó nap és hold között lebeg a fekete sas. Minden ősi dinasztia. kinek az Ég és Föld adott életet és akit a Nap és Hold helyezett méltóságába". Ist110 . (Deér J. Európában vagy az afrikai kontinensen uralkodott is. Attila a székvárosát azontúl Ethele városának hivatta.) L) Buda név ősi hún hagyomány. Nézetem szerint a napba néző sas. hogy a türk nép ne menjen tönkre és hogy ismét néppé legyen. őseit az istenségtől vezette le és még ma is "Isten kegyelméből" veszik hatalmukat a királyok. lent a fekete föld megteremtetett. Ha nagyritkán testőrei között kilovagolt. J. Szt. A császári Rómában megcáfolhatatlan hittétel volt. Majd az Orkhoni feliraton ezt olvassuk: "Én az Istenhez hasonlatos égi szülött türk Bilge kagán . ha Ázsiában. – mondja Vámbéry (Húnok és Avarok nemzetisége). 485 körüli időből két kőbe vésett felirata maradt. Fiának. keresztényeknél a galamb. amelyben "a dicsőséges. Attila testvérét.dár. a "Világ pörölye". vagy a Buda név elferdítése az Attila katonaságához tartozó idegen germán és más nyelvű népek nevén. Romulus. Elteris kagánt és Elbilge katunt. . aki a Hadisten kardját kezében tartja és ezért a Világ nyolc tájának ura. ki az uralkodásban osztályostársa Attilának. hogy az istenek atyjának.

Újabban voltak olyan nyugateurópai csodabogarak.. – Budaháza. hanem turáni fajú volt. Csak egynéhány bizonyítékot hozok fel az alábbiakban. – Budakalász. Ezek a Buda vagy Hold-faj leszármazottai. – Budapest. Kőrösi Csoma Sándor a Kah-Gyur tibeti könyvgyűjtemény II. Buda másik leszármazottja Uru és ennek fia Babru. Gótama Buda királyfi a turáni fajnak legnagyobb értéke. mi módon lehet felszabadulni E földi testben lévő életünkből" Shakya tibeti neve Budának és az óperzsa Sáka szóból ered. Unokatestvére Ardzsurla. hogy az erdélyi Gyulák udvarában a bolgár-török nyelvet ismerték.). Az emberi lényeget oly hitben oktatom. Mely elvezeti őket oly hazába. – Budajenő. ∗ M) Buda (Buddha) szkíta-hún eredete. Kusa-tól a Kushiták (hachhwahak. ítéljen az olvasó. hogy fel tudott szabadulni a kasztrendszer előítéleteinek hatása alól. A buddhizmus e faji rokonszellemet követve. v. – Budafok.∗ Az ugyancsak Sakadvipából bevándorolt Buda (Budha) a Hold dinasztiát alapította. mínt a Bhagavat és Agni Puranak szerint Manu fia Ikshwapu. hogy Buddha azon képessége. kinek fia Nimród. m.) Buda küküllővidéki lakos (325. akik a Kelet-Turkesztánból előkerült száka nyelvemlékekre ráfogták. görögösen: Szkítia) Indiába vándorolt és a Nap-dinasztiát alapította..) Buda szabados (266. azaz Chagataj. – Budatava. Kr.. a Sakya törzs ura. Ar-budát (Mont Abu) márványból készült híres ősi hún templomáról ismerjük. Gyula fejedelem fia Bwda. "Én Shakya. Buda Ikshwaku nővérét. kötetéből Gótaura Buda (angol helyesírással Buddha) származására vonatkozólag egy verset közöl. a Hunszer (Hun föld) tartományban. Ung vm. ö. Buddha and Christ c. Marcus Dods: Mohammed. 2250 évvel alapították. Sahadwipa-ból (Sakataj. 57-ik leszármazottja Ráma. Buda szent tanításai. szittya nemzetből való vagyok. turáni eredetének tudható be. a szókezdő "Gy" betűben. Zala vm. lakosai magukat Hungiák-nak nevezik ezek a kínai írók hiung-nu-i. terjedhetett el főleg a turániak között. – Budai-út. Bolgár török bélyeg van magán a Gyula néven is. a hegyek között élt és tanult Kőrösi Csorna Sándor. Marwár és Amber urai) származtak.) stb. Buda 58-ik leszármazottjában. jelentése: szkíta. Budakeszi. isteni filozófiája már 2500 évvel ezelőtt hangzott el és azóta az emberiség nagy tömegei éltek azzal. Az ősi indiai szentírások. kinek Tétény honfoglaló vezér szépatyja volt. per. (Tod id. 1500 körül. per. ahol fájdalom nincs. E két nagy dinasztiát kb. Dods továbbiakban kifejti. – Budaörs Pest vármegye helységnevei. hogy Gautama Buddha Shuddhodana fia (ejtsd: Gótaura Buda Sudódana fia). az Angadesa királyság alapítója. e. Arra tanitom őket. Melich János kutatásai pedig bebizonyították. per. – Buda helységnév volt Moldovában is. így: Farkas Fia Buda (126. az Európában és Indiában szereplő húnok. Ma 500 millió ember vallja az ősi igéket és imádja Budát.. – Budatelke. kinek 34ik utóda Anga. India hún telepedési helyein is gyakori a Buda név. Szeplőtlen családból születtem. Igy: Budafa. ő az emberiség csodálatos virága. E rendszer ugyanis a hindu szellemet teljesen megkötötte. Fővárosa Ayodhya. kinek fiaitól: Lara-tól a Laríták (Newári Ranák). Veszprém vm. művében állítja. e. Ez az ország határos Tibettel. per. A fekete Khus. Beszterce-Naszód vm. Ilát vette feleségül.ván unokatestvére. Így a Hunza vidék nevei közt van Budalesy falu. hogy azok "észak-árja" nyelvcsoportba tartoznak és Buddha és családja is árja. az Úr Krishnában Vishnu isten testet öltött és ő lett az indus nép Megváltója.) Itt. Buda a tatárjárás előtt szerkesztett Váradi Regestrumban is gyakran előforduló név. Kr. stb. Buda szolnoki várjobbágy (253. 1. 111 112 . Buda általános helynév az országban. nem árja.

mely nemzetnél és családban ? Arra szavaztak. hogy legkisebb oktatás nélkül máris tudta mindazon betűket. Kr.. hosszú ideig élt Tibetben. vagyis fehér hún volt. Buda szkíta-hún származásáról és életéről beszéljen azonban az alábbi szanszkritból fordított tibeti munka. ami pedig bennünket illet. mi ugyanahhoz a fajhoz tartozunk. hogy Shuddhodana királyi családjában akar testet ölteni. azon tanakodtak. aki a párizsi Sorbonnen tanult és a bruxellesi Universite Nouvelles tanára. ez juecsi. hogy hol testesüljön meg. mint a kínaiak". melyet leigáztak és letelepedtek az igazi Kshatriyák közt azon a területen. a Kahgyur gyűjtemény Mdo osztályának második és 26-ik kötetében. Shakya Litsabi és Shakya Rikhrot-pa hegyi törzsre. mivel a család nagyhírű s tiszta erkölcsű és ivadéka az ősrégi uralkodóknak . Egy része ezt. "With Mystics and Niagicians in Tibet" c. Ugyanahhoz a fajhoz tartozott. a másik törzs a Vaisaliak törzse. Sokszor említi a Kah-gyur és a Stan-gyur és azt mondják felőlük. hogy a szkíta törzsek egyik csoportja. művében azt írja. 6. Beal püspök (Hium-Tsiang) szerint Buda korában Indiában nagy szerepet játszó nyolc rokontörzsből való államszövetség egyike Buda törzse volt. hogy dúsgazdagok voltak s pompás lovasszerszámaikkal és bútoraikkal tűntek föl. hogy első királyuk Nya-Khritsan-po litsabiak nemzetségéből származott. Tibeti nyelven két fontos munka szól Shakya életéről. "a feltevések szerint északkelet felé vette útját a Ganges völgyében és ennek elágazása Kapilavastu sakyái. Dunbar (India története. 113 114 . vagyis a mai Allahabád volt. hogy Buddha szülőföldje Nepál. közöttük említette a yavana és a hún∗ nyelvekét is és előmutatta a betűk alakját". A szóbahozott népek és uralkodók a következők voltak Ujja-Yani. Vaishali vagy Prayaga a lichabi nemzetség Kushambhiban. 3. 1936) szerint: "A fehér húnok világos bőrszínű faj volt". Radzsagriha országban. 7. kötet 2." "Amint a gyermek (Shakya) tanítója elé került. az utóbbi úgy találta. még pedig azért. hogy a Boddhisatva (Shakya) a földre szálljon. "A Tushitában Lakó Istenek miután beleegyeztek abba. Önként előszámlált hatvannégy különböző betűrendet. A Shakya nevet három különböző nemzetégre alkalmazták: Shakya Chhempo. melyeket a mester neki mutatott. mely jelenleg Rádzsputana és Gudzsarát. W. akik között Buda (Buddha) született". Reiche des Altertums" szerint Buda népe és törzse szkíta volt. 5. de a néposztályt és családot illetőleg a vélemények különböztek.. Nem lévén képesek megegyezni maguk között. a Saka-törzs leghatalmasabb nemzetsége után elnevezett kerület". Shravasti Kosalában és Badsa Radzsa-család. mint mi. e. 4. de mindegyikre nézve valami kifogás történt.2. aki a Shakya nemzetségből való s székhelye Kapilavastu. Mathura. W. megkérdezték Shakyát. Itt külön hún nyelvről beszél az indiai forrásból fordító tibeti munka. körülbelül 250 évvel. Tehát Buda beszélt és írt őseinek hún nyelvén. Litsabi egy nemzetség neve. Alexandra David-Neel egy párizsi francia nő. Hastinapurában a pandava nemzetség. amelynek fővárosa Vaisháli Prayága. Indián belől "felszívódtak abban az országban. lapján. hogy Közép-Indiában a Ganges partján történjék. ∗ A Budának = Megvilágosodott-nak nevezett Gótarca királyfi (a Shakya = szkíta) Litsabi hún nemzetségből származott. művében írja: "A nepáli Newarok közül egyesek azt állítják. Hunter: Az Indiai birodalom c. mások más uralkodó családot javasoltak. Frühzeit der Völker. rész 285. mely országban. Az alábbiakat Csoma közreadta az Asiatic Researches XX. A tibeti írók azt állítják. hogy mi az ő akarata? Erre ő azt válaszolta. Berlinben 1939-ben kiadott "Urgeschichte der Menschen.

Gógot és Mágógot. Bendefy László: Szallam tolmács küldetése Nagy Sándor falához c. Jafet fiai az előbb kifejtettek szerint szkíta-húnfajú népek. Buda. nemzet. század elején ott éltek a Kaukázus lábánál. a kozárok és a többi hún-törökfajú népek. mindnyájan vitézek". János apostol. ahol az ősi derbendi fal húzódik. Az ő előtörésüktől a világ végét prófétálta Ezekiel. művében. Nagy Sándor védőfalát és érckapuját Abu-1'Faradzs (szül. Bendefy kifejti. 37. Gómárokot. mint a tenger fövénye". A felfedezőút Kr. Áthaladt rajta és mivel egy mesés nép ellen emelt nagy falat keresett.) "kemény nemzet. beborítja a földet. A nagy nép és temérdek sereg. mint felhő. Kubán és a Kuma vidékén élt magyarság között járt. A népvándorlás előretörő hullámai azt a hiedelmet keltették Nyugat-Ázsia déli népeinél. legmagasabb fogalom. melynek nyelvét nem tudod és nem érted mit beszél? Tegze olyan. Gómár alapító. Góg és Mágóg fiai lovasseregeinek félelmes híre rettegésben tartotta a klasszikus ókor és a keresztény korai középkor népeit. Ázsiában Tamais folyójáig. saját nevük után nevezik a népeket. 2. Jelentése: Megvilágosodott (öreg. Noé fiának. A Genezis (X. XX. ez az ősi hún név ma 500 millió ember előtt a szellemi hierarhiában elérhetett legszentebb. A 30 nyelven beszélő Szallam tolmács volt az expedíció vezetője. 115 Abulgázi Gumár-nak írja Jafet fiát. hogy egybegyűjtse azokat viadalra. 1226) a Kaukázus (Kafsak) vidékének völgyében épült Kapukkapujának (Bal-ul-Abwab) nevezi. górarenusokat Georgia őslakóinak tartja Németh Andor (Pesti Hírlap. a napok végén. X. mint a nyitott sír. Kik voltak Góg és Mágóg ivadékai? Flavius Josephus (Kr. hogy Szallam tolmács néhány évvel a lebediai magyarságot ért bessenyő támadás előtt a Don." A szír monda írja: „hogy mögötte a hunok tanyáznak s királyaik Góg. bölcs). Góg népe Jeremiás szerint (V. Keleti források alapján Szt. hogy Nagy Sándor híres kapuja nyitva van és azon át törnek előre Góg és Mágog félelmetes lovashadai. Szent János (Jelenések k.) róluk ezt írja: "Jafetnek. Közöttük elevenen élt a kínai 116 .) Jafet fiainak mondja Gómert és Mágógot. hét fia volt. Szallam beszámolója alapján Ibn Kordahbeh és Edriszi arab történészek feljegyezték a híres útat. Mágóg pedig a tőle elnevezett Mágógokat alapítá. A gógokat. ősidőből való nemzet. u. Jeromos és Szevillai Izidor írnak a húnok előretöréséről. 840-842-ig tartott. – szól Ezekiel látomása. u. Körülbelül ugyanígy ír a szír Efraimnak tulajdonított "Sermo de fine extremo" is. kiket a görögök galatáknak neveznek. 4. Bő ismertetőt és feldolgozást adott dr. elkerülte a kaukázusi Dariel-szorosban épült Bab Allan (Alán-kapui nevű ősi várat és a Kaukázus hegységnek a Kaspi-tenger partján fekvő derbendi szorosán kelt át. Amint Anonymus mondja: "Kiket Nagy Sándor bérekesztett. Jafet fiainak királyai". Szallam tolmács Szamarából észak felé utazva. Al Yathik-bilkih szamarai kalifa álmában nyitva látta ezt a kaput és a valóság megismerésére egy tudományos expedíciót szervezett. Jeremiás és Szt. V.* Az indiai titsabi hún törzsből származó Surlódana király fia volt tehát Gótaura. ezért a kínai Nagy fal irányába utasították az ősmagyarok. 1931. Elfoglalván a földet.) szerint "elcsalja a sátán a föld négy szegletén lakó népeket. Európában pedig Gadesig (Cadix) laktak. kik magukat szkítáknak hívják". melyet azelőtt senki sem lakott. Mágóg és Naval. kiknek száma olyan. Ezek a Taurus és Arán hegyétől kezdve. N) Nagy Sándor falat emel Góg és Mágóg fiai ellen. aki hosszú és nehéz yóga-gyakorlatok után felismerte a szenvedésektől való megváltás útját és igy Budá-vá lett. 8.). u. Góg és Mágóg ivadékait "Nagy Sándor szír-keresztény mondája" szerint a Dariel-szorosban kovácsolt vaskapuval Nagy Sándor elzárt a dél felé való betöréstől. akik már a Kr.

Az ő idejében már a kaukázusi Kuma folyó vidékén ott éltek a magyarok ősei. hogy Nagy Sándor birodalmának északi határán húzódó erődrendszerébe tartozott. 531-579) .aládja és az Úr Jézus. te és sok nép veled. Ezekiel és Szt. E kulát senki sem hívhatta kapunak. midőn szentnek bizonyulok általad. mint ahogy a tartomány neve is mutatja. Egyrészűk Palesztinában viszszamaradt és Galileában Scythopol nevű várost alapították. amit Bendefy Nagy Sándor Kr. Renan Ernő: Jézus élete c. e. észak legvégéről. 14-17. A zsidó próféták az eljövendő Isten fiát. amint ezt Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus c. azon napon. ellenben megújította Naoshisvan perzsa király (Kr. e.Nagyfal tudata. 240 körül ezt írja: "Philoteria ama tó mellett fekszik (Szíriában). behatol Indiába és az Indus folyóhoz közel Unraszárnál eléri végcélját. A napok végén lesz az. A rómaiak idejében gazdag volt e vidék. Pontos ismereteik voltak annak nagyságáról. tudd meg. VII. művében kif ejtette. Bendefy feltételezi. hegyen épült toronyerődben kell keresnünk. az odavezető útról. Góg. a megváltót Góg és Mágóg szkíta népéből várták. művében ezt mondja: "A galileai lakosság nagyon kevert volt. Derbend város és Khuzun között van a hites Kohlugu-szoros (ez mongol szó. egyezően és kifejezetten egy szakadékot kitöltő érckapuról és falról beszélt. Ezekiel próféta (XXXVIII. óh. Polybius Kr. mint felhő. az úgynevezett szkíták városa körül". nem tudjuk.. beborítva a föLdet. neve Buzghal Khana = kecskeház. E vidéken megtetepült szkíta népből származott József és es. ahol a Jordán nevű folyó beleömölvén. hollétéről és Szallamnak erre vonatkozó útbaigazításokat adtak. a Táborhegy alján. A szoros keskeny. hutalmas méretű kula”. A zsidók BethSanja Saul idejében még a szkíta kanaaniták városa volt. e.) látomása így szól: "Azért prófétálj. ami lehetséges. Te eljössz helyedről. a Taklamakán déli részén áthaladva. ismét kiömlik a rónaságra. Ez még az ősi próféciák ismétlése. mert az örmény írók húnbástyának és Hunivárnak nevezik ezt a kaput. hogy minden népek megismerjenek engem. Ő ugyanis országhatárainak a húnok által veszélyeztetett részein hatalmas erődítményekkel elláttott falakat épített. "a. valamennyien lovon vágtatók. elején Nekhó egyiptomi fáraó ellen indult egy szkíta csoport. (Gelil haggoym = pogányok köre. hogy Góg nemzetségéből "egy hún király jön el a Dariel-szorosból. János. ember fia és mondd Gógnak: Így szól az Úristen: bizony. hanem csakis toronynak. se falat. 327 körül megépített kapujának tart. Szallam tolmács a "Nagy Sándor szír keresztény mondó"-jának megfelelően. Kaukázustól Belső-Ázsiáig oly jól ismert. Azonban az unraszári Bárhegyen Nagy Sándor nem épített se kaput. Így tehát Nagy Sándor híres kapuját nem a tibetiek ellen. majd visszafordul. hogy a felfedező út iránya a következő volt: Szallam a Volgán és Belső-Ázsián áthalad és An-hszi-nál eléri a kínai Nagyfalat. Izrael ellen. A tibetieket senki sohasem nevezte Góg—Mágóg szkíta népének. Az itt épült erődítményeket ki építette. néhol alig öt láb széles. sz. amikor ráhozlak az én földemre. Az ilyen vegyes népességű vidéken egyáltalán nem volt ritka a zsidósághoz való megtérés". hanem nyugatibb vidéken. szemük láttára!" "Nagy Sándor szír-keresztény mondája" is azt tartja. az egyetlen ősi erődítmény. midőn az én népem elbizakodottságban lakozik. nagy nép és temérdek sereg. Góg szkíta nemzetségéből született a Megváltó. akiknek birtokában volt a derbendi vaskapu. 117 118 . jelentése: korlát) és a vaskapu. És felvonulsz népem. Herodotos szerint Kr. u. aki Isten parancsára uralkodni fog a földön". még kevésbé falnak. Tibetiekről végül nem irhatolt Mózes és nem prófétálhatott Jeremiás. Itt Stein Aurél egy régi erődöt fedezett fel. hanem amit Stein Aurél e helyen felfedezett.) Jézus korában sok nemzsidó lakott itt.

rajta egy régi erődöt. Az ősi mítosz szerint a dinasztiát alapító Isten megjelenési formája. Kurzán várának neveztek. század közepéig) szerint – Anonymusra támaszkodva – e nemzetség Ond vezértől származik. A Szente-Mágócs nemzetségnek családi vonatkozásai voltak az uralkodó Árpád dinasztiával és az még keleten szövődött. évi egyik okiratban említett ordasi erdő. amelyet. Kurtán vagy Kurgán (Korczán)⊗ Hóman Bálint szerint Árpád fejedelem fia (Turul. várat. Anonymus szerint Kurzán atyja Kund-Kündü = fejedelem. szent állatja. Magóc nemzetségnévvel együtt jár azonban a Gug (Góg) név is.∗ (Csánky: M. kitől a kartali és sülyi Etele család származott. mert némelyek szerint Szente-Mágócs a Szent-Mágus jelentésse1 egyező. D. mint Amadé-Karcsa (szlávosan: Amadeovske Korcany) Komárom vm. Karcsa Zemplén vm. Gádoroson ma is több Gug-nevű család él. a fejedelem címe. és Etrekarcsa Komárom vm. mint családnév vagy mint a nemzetség által lakott helység neve. 93. A Szente-Mágócs ősi nemzetségünk őrzi ezeket az ősi neveket. Márknál és Turóczynál Jafettől Thana. A Kende családnév pedig a Kazároknál és az ősmagyaroknál méltóságnév.-ben. az 1229. Endre poroszlója. mert Karácsonyi János (A Magyar Nemzetségek a XIV. Mégis az ősi hagyományon alapul Góg és Mágóg neve. t. Attila király várát kapja és szállásbirtoka Árpád törzsének szállásbirtokát északról mintegy védőn körülveszi. E nemzetségnek a Kaukázus vidéki ősi hazából való származását elfogadhatjuk. amennyiben a Szente-Mágócs névből származtathatók. orsz. jelentése szent. Etele név az eredetre mutató. Kölcsey Dezső: A Kölcsey máskép Szente-Mágócs nemzetség. 15. jelvénye Attilának. Gugi Márk 1233-óan II. Kurzán-Kurgán vezér neve Halom szóval egyező és Attila király városától (Buda) – Százhalom-ig kap szállásföldet.) említi. Királyfikarcsa. II. hogy főpapi család. Göncölkarcsa. Nagykőrös tanyavilágában is feltűnik ez a név Gógány helynévben. Sopron vármegyében Kisgógánfa községek nevében. ⊗ Kurzán neve lehet Korhány vagy Karsa. 122. f. Anonymus Góg és Mágóg nemzetről írt és Szkítia első királyának Mágógot. mellette van Zenthe puszta. Szente) néven ismeretes. Kurzán. I. Szent István még az esztergomi templomának Porta Speciosa kapujára a Turult kifaragtatta. A szent és mágus szavak. A győri ágnak tagja volt Gugi Benka 1216-ban. Etele hún-turki nevek. Kartal. származnak le. E nemzetségből fakadó Kölcsey-Kende-családok őse: Kölcse vagy Kulche neve pedig rajta van a fejedelmi nemzedékrenden is. amint ezt a korai középkori magyar törzsökös családoknál gyakran tapasztalhatjuk. Kartal vagy Turul az Árpádok címere Szent Istvánig.) szállásbirtokába esett és az ő őrzésére volt bízva a Pomáz határában Kartal dűlőben lévő kultuszhely őrzése. Zente. ) Ez a vidék pedig Kurzán vezér szállásbirtoka. vagyis Etele hún királynak. A SzenteMágócsok között több a Gug-nevű és a békési ősi birtokukon. ∗ Ma Szentsó határrész. k. Nempróth. községek neveiből is következtetni lehet az ősi név kiejtésére. Jafet fiát mondja. poroszló a Templomos lovagok perében. Ettől a Mágógtól származik szerinte Móger nemzet és Attila. Az Árpádház Soltszéki birtokán is van nemzetségnek birtoka.. Tehát Attila-Etele királytól származó család. 1930. Lehet. mert a nemzetség egyik ősi birtoka Pomáz és Kaláz között Szempte (Zempche. Zala vármegyében Gógánfa. XXX. Karcsava pedig Ung vármegye kisközségei. Kurzán fia Kartal (= Sas). 119 120 . úgy ősi pogányeredetű szavak és a Mazda hittel kapcsolhatók egybe. Hunor stb. visszatérő név.) Góg név Bihar. 1. Kartal = Sas. A későbbi krónikaírók fejedelmi nemzedékrendjén Góg és Mágóg neveit nem találjuk. Kund.P) Góg és Mágóg magyar nemzetségei. Csongrád és Gyula környékén az elterjedt magyar családnevek közé tartozik. Sas. Szempte (cempte) zend nyelvből származik. ö. Zeente-Magoc nemzetség nevet már egy 1145-ik oklevél (Fejér: C. Kulchey de Gug fia Konrád 1267-ben a pannonhalmi apátságnak ingatlanokat hagyományoz (Oklevél az apátságnál. Pannonhalma alatti Gug-puszta 1231-ben Gug község volt.) (V.

a Hoo madár. fekete harcos. Egy fel nem bomlott török nép törzsi szövetsége égtáj szerint nyolc törzsből. Félték a jeges fehér halált. Ezek: fényes (fehér). ha arcát megmutartja. tehát keleti (kék) török. hogy lefalja az égről az ezüstfehér holdat. tehát fehér (északi) ogur. Attila kardja) történt. A világtájakat az ősi vallás égi hatalmasságok (szellemek) felügyelete alá rendelte. Így fejlődött ki a zászlósúri méltóság. 121 122 . mint akiket Szent János apostol a világtáj négy angyalának nevez. tehát teljes nép volt és Árpád vezér joggal hordhatta a kilenc lófarkas jelvényt. Ak-Ordu = Fehér horda és Kök-Ordu = Kék horda. nevekben. sötétszürke. kiből az ő népe származott. dél: fekete. tarka. melyben benne ragyogott Tengri kán (Isten) mosolygó kék arca. ö. Észak: fehér. fekete. bíbor madár és azurkék sárkány". fehér hólepellel borított észak. zuzmarás. sötét "napfajú népei". A világtáj négy nagy angyalát (szellemét) köszönti az ősi hagyomány alapján a koronázási szertartásnál a felkent király kardvágása. fekete. öltözeteik színében. hogy mind a nyolc név színt jelent. – "Sárkány és kígyó" az északi égbolt elsőrendű csillagképei és az ősi hindu hit "bölcseség négy rejtett Sárkánya" és az "égi Nagák" ugyanazt a fogalmat fedik. fehér tengerével élt a nomád lovasok képzeletében. Hajdan ez a Hadistennek szentelt karddal (v. Ibn Fadhlon szerint a Khazar nép neve is egy égalj neve. a nap északi és déli útja a két legfőbb. mint az orkhoni feliratokat rovó "kök" török. Ez a tenger telve volt veszéllyel. veres tűzfényével vonja be az Ég tengerét és a benne úszó felhőket. Ezek a színek a szemlélődő nomád pásztor képzeletvilágában az égtájak sajátosságaiból nőttek ki. A bessenyőknek Gardezi szerint zászlóik vannak és ezt a csatában magasra emelik. Onnan jött el az idők kezdetén a "bíbor madár". hogy Attila "őrszemeit a világ négy része felé szétosztotta". tarajos hullámaiban ott csapkodott az "azurkék sárkány" óriás alakja. Az ősi telepedési formából fejlődött az égtáj szerinti megjelölés. hőségtől és tűztől feketére kormozott. bűvöléssel. Nyugaton lenyugvó Napisten. legnagyobb jelentőségű égtájhoz kötődtek. kék és vörös és ugyanezek más-más színű szegélyekkel. veres. kelet: kék.) adta akként. E színek megfejtése a négy fő és négy közbeeső világtájat adja és ily színnel jelölték a törzseiket is. A honfoglaló magyarság a kabarokkal szintén nyolc törzsre egészült ki.Égtájak. a többi szín a közbeeső égtájat jelenti. A világtájak őrzőinek ősi hagyománya kicseng Kézainak ama sorából. nyolc zászlóal jból állott. nyugat: veres. Tél és nyár életmegnyilvánulásai. stb. ahol Csin császár Nagy Fal-a kezdődött. a "fekete harcos"-sal. A zsákmány után járó lovas harcos Ázsia keleti végén. kék. fekete tengerével adták a déli égtáj színmegjelölését. a szétmarcangoló "fehér tigrist". galambszínű. A színek: fehér. Végül felhozza Győrffy. megpillantotta a határtalan tengert. Kilenc lófarkas zászló a teljes nép jelképe. Konstantin császár feljegyezte a bessenyők nyolc törzsének nevét és annak legelfogadhatóbb megfejtését Győrffy György (Bessenyők és magyarok 1940. hogy Belső Mongóliában a Csahar és Barga törzs szintén 8-8 törzsre oszlik és zászlójuk színéről kapták nevüket. Ilyen a kínaiaknál: a "fehér tigris. karakirgiz. amikor a nemzetségfő. A jeges. Ime ilyen lehetett Ázsia ősi lovas pásztornépeinek képzelete. amiért Dzsingisz khán és a török szultánok 9 yakvagy lófarkas zászlót teljes méltóságuk jelképének tekintették. a töröknél szandzsákbeység (szandzsák = zászló). a saragur. amihez 9-iknek a khán külön zászlója járult. szenesedett dél. hogy az álmok időszakában a föld szépséges leányával egybekeljen és az isteni dinasztiát megalapítsa. szürke. arra leselkedvén. mint hún-turk törzsek nevei. a testetöltött Isten. Az égtáj szerinti földrajzi elnevezésben fehér (északi) és fekete (déli) tenger ősi keleti emlékek. nálunk kis és nagy zászlós urak. a szent Turul. Türk népek színnel jelzése itt-ott előtűnik. Ezek az égtáj színek törzsi jelzések voltak és a törzs elhelyezkedése szerint lófarkas zászlóikon. díszitéseiben is kifejezésre jutott. "holdfajú" fehér népeivel. ősatya sátrát köralakban vették körül népének sátrai. A napfénytől barnított. fekete (déli) kirgiz.

továbbá a piros. Magyarország és Erdély népe eredetileg 8-8 törzsre és ezek nemzetségekre oszlottak.) Említést tesz a fehér. négyszögletes gallér lóg. Egy évezreden át hű őrzője volt a magyar parasztság. nemzetségi színkülönbözőségekre utalnak.. Fehér és fekete magyar megjelölés a származásra és így a törzsi. a Gyulák népe pedig a fekete magyar törzsek voltak. 536ban) és a góth Jornandes (Kr. A honfoglaló magyarokról Nestor krónikája azt mondja: "azután (a bolgárok balkáni beköltözése után) jöttek a fehér ugorok és elfoglalták a szláv földet". A kék és veres szín. Jornandes a hunok keleti vagy Kaspi ágáról. kiket fehéreknek neveznek" ("Post haec rex Persarum Peroses cum Ephthalitis Hunnis. "megfordította a suba gallérját" (vagyis hűtlen lett fajához. Ebből azt látjuk. körül. ne vegye magára". "hasonszőrű emberek". fekete.) azt hallotta.. Munkája hiányai ellenére is nagymértékű. c. A törzsek megkülönböztető színjelzésére a fehér. mosony. A szűr ujja a végén kerekdeden varrott. vílágoskék. Ugocsa. Erdélyben a kivétel a két Fehér vármegye volt. De Bello Persico) .R) Fehér. quos Albos vocant. quod populus eius est colore fusco velut Etiopes"). ). Szent István udvarában 1006-1007-ben járt Querfurti Szent Brunóról Ademar (Historiarum Lib. továbbá Abauj-. III. vas-. quae dicitur Alba Ungaria. faji hovatartozóságra vonatkozott. hogy a mult század közepén a még általános népviseletre vonatkozó részletes feljegyzés nem készült el. Fehér és fekete húnokról írt Procopius bizánci író (szül. amit gazdagon díszítettek. Ázsiából hozott díszruhaviseletünk. szokmány) ősi.és Fekete-Magyarország. mert ebből a magyar nép faji. Ruháikon. pro eo. a törzsnek megfelelő 8 féle színű díszítéssel.. ez alatt Erdélyt értette ("Stephanus etiam rex Ungriae hello appetens Ungriam nigram" . A szűrt népünk minden közéleti. amely az oda telepedett fehér magyarokról kapta nevét és fehér és fekete szűrt vegyesen viselte. társadalmi szereplése alkalmával használta és nélküle házát el nem hagyta. Nyírség. u. . zöld és sötétzöld színezéseket használták. hogy Fekete-Magyarországba akart hittérítés végett utazni ("audiví enim de Nigris Ungris" . úgyhogy tarisznyának használható. – Erdélyt pedig Fekete-Magyarorszúgnak nevezték. Ung-. mint "kinek nem szűre. törzsi elhelyezkedésére. Ezt a hadviselés elemi szabályai megköve123 124 telték. hogy Fehér-Magyarországban fehér szűrt viseltek.. Itt is a törzseknek megfelelő 8 féle színtarkázással díszítve. máshoz állt) stb. Procopius így ír: "az Epthalita Húnok.. Fischer Károly Antal 1888-ban (A Húnok és Magyarok) a szűrök színezésére vonatkozólag országos adatgyűjtést kísérelt meg. szemés hajszínezésére. hímzéssel vagy reávarrott színes posztódísszel. talán mert a törzsek korán összekeveredtek. A fehér és fekete szín azonban a két Magyarország külső megjelenésében: népi ruházatában fennmaradt. Ősi közmondásaink erre a törzsi.. testszélességű. Északi és déli magyart jelentette és ebben az időben már nem vonatkozhatott a faji tulajdonságból is kifejezésre jutó világosabb vagy sötétebb arc-. veres. 31. akik fekete (szürke) szűrt viseltek. Bereg-.és Máramaros vármegyék déli. 551. Kivételt képeztek a pozsony-. magyarlakta vidékei (kabarok). Helyrehozhatatlan veszteségünk. subája. zalamegyei és csallóközi bessenyő határőrök. hátul hosszú. A Fekete-Magyarország: Erdély viselete fekete (szürke) szűr volt. Az u. A szűr és suba (zeke. még a legnagyobb hőségben sem. kék. a szűrön vagy subán gazdagon hímzett. mint fekete hún ágról irt. sopron-. hanem a csata napjáig törzsek és nemzetségek szerint vannak elszéledve". Szent István idejében Magyarországot Fehér-Magyarországnak. ad differentiam alteri Nigrae Ungariae.és feketemagyarországi színkülönbségről is (írván: "in Provinciam Ungriam. a korai telepedéseknek sok homályos kérdésére tudnánk ma választ adni.. mint a rómaiak. Bölcs Leó bizanci császár írja őseink hadviseléséről: "sáncokba nem szállanak. Stein Aurél Akadémiánkon tartott székfoglalójában a jüecsi húnokat a fehér húnok egyik fajának említette. csuha. továbbá Arad megye . állandóan hadban járó népnek öltözékében is kifejezésre kellett juttatnia törzsi és nemzetségi hovatartozandóságát. vagy posztóból kivágott és reávarrott díszek a fenti színekben készültek és a törzsek megkülönböztetési jelei voltak.. Árpád magyarjai fehér-. n. Zemplén-. mint keleti és nyugati magyar törzsi megjelölés nem maradt fenn. mint a fehér hún ágról és a nyugati vagy urali ágról.

Csekekáta. Az első fehér kőből épült. Aquila János XIV. a harmadik Kraknakátai. Bíborban született Konstantin császár írja a következőket: "Abban az időben. mint a nyugati végeken a horvátok és németek. erdélyi részeken a románok és szászok. stb. ö. közép és nyugati része. Erre vonatkozólag egy eddig figyelemre nem méltatott adattal szolgálhatok. Megvannak a jeleik. kik voltak és hogy népüktől elszakadtak. fejét a leány ölébe hajtja. Nem változott a betelepített rokon fajok viselete sem. ha erdélyi birkabőrről van szó. 126 . ruthének és a délvidéki szerbek. sz ötődik Szakakátai (Szaka = szkíta). Szenttamáskáta. felvették az őslakó magyarság nemzeti viseletét. arra mutat. századbeli magyar festőművész falfestménynek három képe őrzi. S) Fogoly bessenyők ezer éve gyászban járnak. A harmadon Szent László a sereggel megérkezik és a kun vitéz a háta mögé ültetett leánnyal menekül. A második képen árnyas fa alatt megpihennek és a kun vitéz a földön elnyalva. amazt. zsinóros ruhákban jártak. "A fekete húnok. vagy tarkát látni" – írja Fischer Károly. a Káta uidéki bessenyők ma is térdig érő gatyát viselnek. a negyedik Szalmakátai. mert ezer évvel ezelőtt Európa viselete csattokkal összefogott iepedőkből állt. mondván. midőn a bessenyőket földjükről elűzték.délnyugati és Torontál vármegye északkeleti. a hatodik Giaiukátai nevet viseli. Még a fehér vagy fekete főszínt és a magyar törzseket jelző színtarkázásokat is átvették. a második Tankátai. Az első képjeleneten a kunok betörnek a magyarok várába és az egyik kun vitéz a nyergébe emelt magyar lánnyal menekül. akik a Bessenyő hazában a Dnyeper folyó menti erődítéseket őrizték. Boldogasszonykáta. A nemzetség hadi és nemzetiségi jelvénye a hatküllős aranykerék. hogy a kelet felől jött bessenyőknek (patinák) a Dnyeper folyó menti határukon 6 váruk van. A hagyományok ilyen csodálatos megőrzése mellett feltételezhetjük a következőket: a pestmegyei kátavidékiek határőrbessenyők voltak.) T) Hogyan keletkezett nálunk a keresztény lovagkorban egy legenda? A mondaképződésnek egyik tanulságos példája Szent László király legendája a kun vitézzel. a zalamegyei Turnicsa középkori templomában. A XII. Mert ruháik csak térdig érnek és ingujjuk is rövidre van 125 vágva. Az ősi szokásokhoz való hű ragaszkodás következménye a több mint ezeréves népviseletünk fennmaradása. emezt pedig nyájaik gyapjának színe hozta magával. hogy ez alatt fekete gyapjast kell érteni? S viszont nézze meg valaki egy magyarországi. mint más népeknél is a távolság szülte. némelyek közölök saját szántukból ottmaradtak. Szentlőrinckáta. de védekezésül hátrafelé nyilaz. egyik ága azonban Szatmárba szakad. mint egy kis különbség a szókiejtésben s a ruházat színében. Ezeket a határőr bessenyőket az Árpádok telepítési politikája szétszórva juttatja földhöz. században ezek: Nagykáta. amelyekről rájuk lehet ismerni és meg lehet tudni azt is. Így a Kapuvári. Pest megye északkeleti részében 7 községet ülnek meg. ingujjuk sem lobogószájú. Karácsonyi János és Csoma József. bunyevácok. Szentmártonkáta. azaz Attila népe s a fehér húnok. Káta nemzetség innen indul el. akár ezrekből álló birkanyájat s ritkán fog abban egy-két darab feketét. hogy levágták. azaz Árpád magyarjai közt egyéb különbség nem volt. Ezt a szokást foglyulejtett és telepített bessenyőink is követték és ma is étnek vele. Egreskáta. együtt laktak az úzokkal és most is ott vannak. Ezeknek az erődöknek nevét Konstantin császár feljegyezte. E legenda elbeszélő és hű ábrázolását. hogy ily módon is mutassák atyafiaiktól való elszakadásukat”. Ilyen ősi viselete Európa egyetlen népének sincsen. (V. Melyik európai szűcsmester ne tudná. A betelepedett nemzetiségek. Csekély módosítással ők is szűrben. Temes megye déli harmada és a volt Szörény vármegyei rész fekete szűrt viselt. a felvidéki tótok.

A falfestmény második. 127 128 . akik az emberiség kiválói. Szibériában ősi Pogány monda kifejezője volt. Az isteni színjáték ősi fajszármazási. amelynek magas színvonalú ötvösmunkája képbelileg tökéletesen egyezik a fenti képsorozat második jelenetével. erdei idilljéről nem szól legenda. hogy az emberiség öntudata ébredésének hajnalhasadásán született. Valószínűleg a kunok fejedelmi családjának egyik őséhez kapcsolódó történet lehetett a monda alapja. kiknek kultuszára volt és van felépítve a letűnt és jelenleg élő emberek társadalma. fejlődésük előmozdítói voltak. "Középkori legendaábrázolásunk tehát a kunokkal kapcsolatban egy olyan képtípust őrzött meg. a mítosz. 16. Fettich Nándor régészünk adta. hanem régibb. Történetében a megváltás isteni gondolatának legelső kinyilvánítását találjuk. nem Aeschylostbl ered. Mert. A megkínzott titán az emberiség első isteni tanítója. kun fejedelmi ruhadíszt. A dráma tárgya. amely a kunok őshazájában. mint Carlyle mondja: "Hőstisztelet. A mítosz szülői vagy őrzői turáni népek voltak. (Jász-Kun kongresszus. 460 körül írta és Athén színházaiban 2400 évvel ezelőtt játszották. akik az ősi népek mitológiáiban szerepelnek. azoktól vették át az ókori görögök. legendának valódi történeti alapja is van. Euphorion fia." "E szibériai aranyakat a tudomány a Kr. A titán egyike azon óriásoknak. heroszoknak." Ősi ázsiai monda átültetésének és a mondák évezredes fennmaradási lehetőségének bizonyítékát láthatjuk e példából. e.) Nagy Péter cár korában csodás aranykincset találtak Szibériában. 1939. vagyis szentek uralma ez. isteni tanítások? Feltételezhetjük. Megfejtését dr. Kik voltak a Prometheus-drámában rejlő megváltás gondolatának megteremtői? Honnan kerültek ebbe az isteni színjátékba azok a mély. születése körüli évszázadokból származtatja. a nemzeteknek róluk szóló legendáit. VI. népvándorlási történetet őriz. mini a hellének. és akiknek története maga az emberiség története" Téves volna azt hinnünk. Ezen isteni színjátékot Aeschylos valószínűleg Kr. század minden konkrét tárgykörön kívül eső gondolatot tagadó szelleme állította. VILI. Aeschylos. vagyis azoké. a róluk szóló népregéket tisztán csak a képzelet szülte. Minden ilyen mítosznak. Ezt róluk csak a XIX. a legnagyobb görög drámaíró művészetének legérettebb alkotása a "Leláncolt Prometheus". Ők a Seregek és Bölcseség Urainak megszemélyesítői az emberiségben. hogy e nagy szellemek mitológiai történeteit. Mennyei emberek. Azonban mindenkor képletek mögé rejtették a történeteket és ősi tanításokat. Turáni népek az emberiség tanítói Fajszármazási ősi turáni legendát dolgozott fel Aeschylos a "Leláncolt Prometheus"-ban. hősöknek. heroarchia vagy hierarchia.

Herkules görög nemzeti hős szintén óriás volt. a teremtő tűz rejtélyét. majd Zeus villámától sujtva a Tartarusba zuhan. hogy az egyik drámájában misztériumok szent titkait elárulta. mely messze tájat a sors parancsa már lakul hagyó neked s utódaidnak". A vándorlás a Kaukázus felett a Volga és Kaspitenger mellett az Arimaspok országán át halad. máját Zeus sasmadara tépi. saját végzetes adománya alól. Ő az. E helyre már a történelmi időt megelőzőleg finn-ugor népek költöztek. mint "egy közülünk való".: H. hol szent Nílusnak édes hullámai sásos oldalon lezúgnak. vagyis a svastika. A kínaiak holdfajúaknak nevezték (juehti vagy juecsi) azokat a húnokat.A leláncolt Prometheus dráma tárgya egyik titkos misztérium részét képezte. aki a sabásiai misztériumokban a bölcseség kígyójának alakját vette fel. A görög Io (hold) és a kínai jueh (hold) egy jelentésű. ö. a Napot néhány ősi emléken Sabasius-nak hívták és a mísztalógusok Zeussal és Bacchussa (Bacchus és az orpheusi misztériumok is turáni eredetűek és Bacchus ősi szenthelye Scythogol volt) hozzák összeköttetésbe. Ott szenved ezer évig. Arra vonatkozólag. (V. (horogkereszt. a "sötét Epaphos"-t és ez a "fiú" fel fogja szabadítani Prometheust. emelkedhessen. A sabásiai ünnepély a Mithrás misztérium egyik változata volt. ki földi pályafutása után . Ez a mai földrajzi fogalmainkhoz képest különösen hangzik. Blavatsky: Secret Doctrine. a Hold fajnak. Aristatetes említi Ethikájában Aeschylosnak az Areiopagos törvényszéke előtt folyt bűnvádi pörét. a tűzisten fia. Aristoteles egyik görög kommentátora pedig azt írja. Sam a misztérium. Cicero (tuscul. hogy Prometheusból miért sugárzik a halhatatlan szeretet oly mérhetetlen mértékben a halandó emberek felé? A választ a tragédia adja: "Anyám pedig Themis Gea. Mithrást. Eustahius kimutatja. Prometheus Ió (Ea vagy Anahita)-nak. vagyis testet öltésének legendája magyarázza a nagy emberszeretetet. Herodotos görög történetíró bizonyítja.) és alexandriai Kelemen azt is tudják. Nílus vagy Neilos néven nevezi az Indust Nagy Sándor és Virgilius is. Prometheust a Kaukázus hegységhez láncolják. hanem csak drámai alakban öntötte azt. amelyben azzal vádolták. ősanyja. a "tüzethozó" tehát a megszemélyesített Pramatha. A latinban Lucifer = tüzethozó. – s a Nílus-mező háromszögébe jöttél . Prometheus. – sok néven egy alak". hogy az illető dráma előadásakor a botránkozó közönség halálra kereste Aeschylost és csak Dionysos oltára mentette meg. A Kaukázus szikláihoz leláncolt titán jövendőt mond: A Héra által üldözött Io. Eustratios. akit az összes szkíta törzsek tiszteltek. Themis-Gea = a föld szülötte. Ió a holdistennő és az eljövendő új fajnak évája. a szenvedő emberiséget. Szanszkritban promatha = tüzetgerjesztő szerszám. bilincsekbe verve. Eredetük az ismeretlenség homályába vész el. az Ural folyó körül déli irányt vesz és elérí "a vízesést. továbbá Herkulesnek megszületését megjövendöli. Aeschylos azonban Siciliába menekült. tehát az "angyalok bukása". P. szkíta legendával állunk szemben. hogy e drámája miatt szentségtöréssel vádolták meg a költőt az athéniek és halálra-kövezésre ítélték. Azonban a legrégibb görögök az Indust is Nílusnak nevezték. hogy a szkítáknak Herkulesük volt. akik Kína határvidékéről Perzsia határvidékére költöztek. ahol az egyes fajok fejlődését adták elő. Io tehát a hold istennője és az indó-szkíta-hún fajnak Évája. hogy az emberiség lelki fejlettsége olyan fokra. Promathi pedig Fohát. Felmerül az a kérdés.) A dráma tárgya: a félisten lehozta az Olympusról a nagy titkot. E szentségtelenítésekért Kronosz lesujtja és átadja Zeusznak. sem a drámában feldolgozott titkos anyag nem volt a görögök sajátja. A mai napig az Indust a Kala-Bagh vidékein Nil (kék) és Nilah = kékfolyónak nevezik. életkereszt) a szent jel és szerszám a szent tűz gerjesztésére. A nagy tanítónak "az emberek minden tudást csupán neki köszönhetnek". elő129 130 retudó. hogy itt ősi és eredeti turáni. a Véda tűzistenével rokon személyiség. aki nem óhajtja azt. Ezért a jövendölésért a titán neva Prométheus = előrelátó. amit a papok a sabásiai misztériumokban felfedtek. Quaest. Mati a szanszkritban annyi mint megértés. hogy az Arg-ionok tájszólásában Ió holdat jelentette. származását és vándorlását. "a tehénszarvú leányzó" fiat fog szülni. Az allegorikus titkos és szent misztériumtanítást tehát nem Aeschylos találta ki. görög forrásokra hivatkozom. Neve: "akinek jönnie kell" a "sötét Epaphos"Dionysos-Sabasius volt.

aki az egész emberi fajt "hőn kívánta kioltani". aki Kr. Vasat kovácsolni. mert halandóvá válik. Ezt a vidéket Zajti (Magyar évezredek) a Kaukázus vidéki Kur és Araxes vidékére teszi és őket szkíta királyoknak veszi. "aki egyedül merte megmenteni ezt a halandó fajt". – mennyire egyezik a héberrel. ki a szkíta földön uralkodol" (49-ik töredék). a földnek színéről" ..): "A győztesnek megengedem. Tudjuk. szántani tanítja az embereket. mielőtt a tudás fájáról nem evett. Alcaeus költő. Vagy a magyar Tündér Ilonamesékben. bilincsbe verték a szkíták. – akik mind turánok. Ezek az uralkodók a hegyek között laktak. Firduszi a Sáh-Náme époszában. 7. hogy turáni eredetű. A babyloni Enlil isten. Prometheust pedig feloldotta bilincseiből" (23. Ott a szumír Isten paradicsomában lévő életalmafa alatt ülő Adapá-t figyelmeztetik. mivel a Sas nevezetű folyó elárasztotta a lapályokat. A törökben adom = ember. szintén énekelt a szkíta herosról ekként: "Achiles. hogy ne egyen az életnek almafájáról. aki így szólt a többi istenekhez: "Ne legyetek irgalommal irántuk! Zajongásuk megszomorított engem" . ö. de a megjelenő Herkules a folyót a tengerbe terelte. Az isteni megváltásnak az eszméjét fejtette kí a Prometheus-legenda. töredék).. Meglepő. Aeschylos maga is a Prometheus leláncoltatását és az egész dráma cselekményét Szkítia. hanem szkíta eredetű legendával állunk szemben. hogy Adám és Éva bibliai bűnbeesésének históriája szumír eredetű és a zsidók babilóniai fogságuk után hozták magukkal. Ott is.. A tragédiának ezek a mondatai feltűnően hasonlók a bibliai édenkert tragédiájához. Vízözön által vízzé lesz ez a föld. vagy a szumír Utnapistim. úgy az „égszülte kígyónak".. Itt is értelem és érzék nélküli az ember. 600 körül élt. a bölcseség kígyója. Sziamek-kel elvész az Ármány küldte didet (gonosz) elleni harcban. – Allegorikusan: Szt. ezzel is jelezvén. Amit azután a görög nép képzete átvett. a Sabausiai misztériumban. Hozzáfűződött olyan titkos tanítás. "Prometheus volt a szkíták királya s nem bírván alattvalóinak élelmet adni. Ezekkel az istenekkel szemben ott van Promptheus. aki fiával. hogy Herkules megölte a sast. A misztalógusok ugyanis a homlok közepén álló szemet a szellemi látásra való képességnek vették. de unokája: Huseng felfedezi a tüzet és tűzoltáron szent tüzet gyujt. Az egyiptomiak "Halottak könyvében" egy halott kérdésére azt feleli Tum: "El fogom pusztítani. a büntetéssel megelőzni kívánta. hogy "Prometheus az emberek faját ne védje többé". hogy egyék az élet almafájáról. – Az élet almafája a görög mitológiában is feltalálható. megszülettek az egyszemű ciklopsok. Ilyen óriás volt ama szkíta király is. 515 körül élt. ki Kr. – Ádám és Éva neve is átvett. a Hesperidák arany almafája és Herkules történetét. Indiában Adima és Héva. mikor az első emberpár a bukott angyal. Vagy ott van a bibliai Noé. – Herakleai Herodor. innen keletkezett a mese. akiknek révüléses látóképességükből és ily állapotban való emberefeletti megnyilatkozásaikból. mint pl. hogy nem görög. "jövendőt mondó" – Prometheusnak neveztek el. akit a misztalógusok "előrelátó". e.félistenként az Olympusra került. a föld első uralkodóját Kajurnorsz-nak nevezi. ősi pélvi nyelvű szentírások és legendák alapján. akit teremtettem. – közelebbi hely: a Kaukázus vidé131 kére helyezi. oktatását elnyerték és jelképesen éltek a tudás fájának gyümölcsével. hogy a nagy tragédiának eme gondolatai: "Zeus hőn kívánta kioltani" az egész emberi fajt. az a misztériumokban mély erkölcsi tartalmat nyert. mint az első emberpárnak bünhödése bekövetkezett.. mint ahogy kezdetben volt és én egyedül maradok Osirissal". Zeus. amely az Isten paradicsomában van". taníttatván bizonyos Teutar nevű szkítától" .. Elohim: "Eltörlöm az embert. e. ahol egyszemű óriások őrzik az arany almafát. V. 132 . ahol a népek származását legelvontabb módon tanították. A Fekete-tenger vidéki görög telepesek szkíta forrásokból hallottak bizonyos shámán északi népről. amit teremtettem. amelyre határozottan azt mondhatom. Jánosnál (Jelenések II. ekként ír: "Herkules szkíta íjjakkal élt.

(Tod id. az . 1300-600 években. kik vándorlásukban az Indus völgyében megtelepedtek. n. kiknek melléknevük bahadun = bátor. e. vagyis a lovas Pórus volt a királyuk. Kusán-húnok több indiai érme maradt fenn. így a származása törvénytelen volt. egy. halász leánya lévén. Az uralkodó családban ő lévén az egyetlen férfiutód. Zeus fia Indiában járt. Utódjai egyenes vonalban 31 emberöltőn át Kr. Elveszett legendaanyagunk bizonyára felölelte a világ és az első emberpár. hogy a Kaukázus népei turániak és a Cserkeszek és Georgiaiak ugor vérrel kevert népek.). – akik a magyarság egyik alkotóeleme. Delhi uralkodójának volt a fia. A Mari nemzetségből származó Vyasa. mint a nemzetség feje Harikul-es nevet viselte. e. hogy a világ legnagyobb hőskölteménye és szentírása. Hara-hunák a kutai és bundii indiai hún fejedelmek. aki Harikules. a Buda (Budha) által alapított Holdfajból. Santanu törvényes fiának. Nagy Sándor történetírója szerint Herkules. A Radzsput népek hadistene: Hara és a Mahábharata jelentése – a nagy Hara. VII. Ezek után nem lesz olyan délibábot kergető romantikus állítás az. ősi emlékezéseket. 133 134 . A Herkules legenda indo-szkítha-hún eredetű. 1000 körül Pourusaspa. mint a hún-török népeknél. a Mahabharata nem árja eredetű. teremtését. az istenségtől származó törzs feje Vyaso. Vichitravirjának csak leányai születtek és ezeknek szellemi apja és tanítója lett Vyasa. Hodgson Brian Houghton (Mongolian affinities of the Caucasians) megállapítja. ahol a Bakui folyton égő naphtaforrásokat. Arrianos. Zarathustra atyja. hogy Herkules az Indusok közt született. James Tod: Annals and antiquites of Rajasthan c. E törzs legfiatalabb ága a Jareja nép. Ősi települési helye ez a szabír (hún) – déli ugor népnek. míg egy vérbeli herceg meg nem fosztotta az utolsó Panda királyt trónjától és életétől. amelyeken Herkulest ábrázolták. az Úr Krishna fiaitól származtatják magukat. az özönvíz és egyéb vallási körbe is vonható történéseket. E szerint Vyasa indo-szkíta hún Hari nemzetségből való Santanu-nak. e. Diodoros említi. Itt is. Pandafát feleségül vette. – Vyasa a családfáját is levezeti a Mahabharátában. Ezek közül az egyiket. Anyja Yojánagandha. Kr. A kaukázusi Kur és Araxes folyók és a Meotisz vidékén az u. Yadu (Yadava) a Buda (Budha) által alapított Hold (Inda) nemzetségnek leghíresebb ősi törzse.Az égi tűz lehozatala kaukázusi eredetű legenda és ott született. így az unokahúgától született fia: Panda lett Indranastha ura. a tűztisztelő Zarathustra népének tűztemplomait találjuk. a Harikula tőrzssel együtt. Nagy Sándor is harcolt egy Flarikula fejedetem: Sambos ellen. munkájában bebizonyítja. hogy a fentihez hasonló mondaanyagunk volt. m. királyi szkíták települtek már a Kr. 610-ig uralkodtak Pandavában (Delhi). mert szerzője Vyasa indoszkíta-hún."Ég fia". vagy Hari törzs története.

∗ A "kígyó" tisztelete valamikor az egész földön el volt terjedve. hol anélkül jelentkezik. A kínai mítosz szerint sárkány falja le az égről a holdat. "Tlen" jelentése ma fosztó képzetet jelent. tehát egy emberfölötti lényről. ezoterikus képeket találunk. Jornandes írt erről száz évvel Attila halála után.. A hinduk Fohátot kígyóval ábrázolták.) A kígyótisztelet nyomát az ősmagyar települések helyi neveiben feltalálhatjuk: Teté-tlen községek és puszták neveiben. aki "kígyó" – ősi legendája. sorozatos megújhodásnak. A "bölcseknek". A sárkány feje és farka a hold fel.VIII. A "kígyó" az életfájának gyümölcsét nyujtja. amely szó az ősgermán "allrunn = mindentudó" nevet jelenti. Barlangban kél egybe a félisten Herkules az aszszonykígyóval. a halhatatlanságnak és időnek volt a jelképe. az Ökkévalóság jelképe. én druida vagyok!" – kiáltották. A "kígyó" jelképének magyarázata sokféle. a Genesisben a fával együtt ábrázolva. Erre vonatkozólag bővebben magyarázok az alábbiakban. valószínűleg Tibetből vagy még északibb vidékről származott Indiába és ott elfajult. tehát átvett fogalom. A farkába harapó kígyó az örök körforgás jelképe. a hétfejű akkádiai kígyón keresztül. Mindegyik ősi mitológiában szereplő kígyó és sárkány hétfejű. Ha keressük a "sárkány és kígyó" tisztelet ősmagyar nyomait. Herodotos második mondájában szimbólikus. Az Osiris homlokán levő Ureus kígyó. "Nakosh". "Naga" = "kígyók" voltak és a kelta druidák szintén . Egyik legelvontabb jelentésében a folytatólagos. mely eltaposva lába alatt fekszik. A hindu és tibeti papi beavatattak. ami a szumír Adapa mítoszból jött. tehát beavatott emberfölötti lénynek. Ebből kimutatja. hol tüzet okádva. az Istennek eszméjével. Nálunk a sárkány-rend jelvénye a farkába harapó sárkány volt. az "örökkévalóság kígyójától" Anantától. aki a húnok származásáról előadja. földetlen szavakban: valamikor sárkányt jelentett. ami e legendában határozottan arra mutat. a Brahma. Az elfogult Orosius elferdítve adta vissza a gót Jornandes "alliorume" szavát. mint a galambok!" Ebben az értelemben veendő Pallas Athene kígyója. A réz jelentése a női princípium. az ősidők nagy beavatott mágusainak "kígyó" és "sárkány" nevet adtak. amely tüzesszárnyú kígyót jelent. Attila a kígyóévben hal meg! 135 136 . hogy őseink a boszorkány allrunoknak. az ősmagyar sírleletekben sárkányábrázolást találunk. mint a kígyók és szelídek. amelyre a garabonc ül fel. Tetétlenek szent berkek lehettek. A barlangok. a szkítai pusztában kóborgó tisztátalan szellemekkel való öleléséből származnak. Minden nép ősi mítoszában felleljük a "kígyót". Ez a gonosz beállítás téves átvételből keletkezett. hogy a magyarok ősei lator ördögök voltak. Összefügg a sárkány minden pogány teológiában a holdnak tiszteletével.kígyónak" nevezték magukat. A hindu "Naga" kígyóisten a héberben. E név shámán szertartással kapcsolatban ma is él. mert kígyótestű nőről van szó. Kézai krónikájában kikel Orosius véleménye ellen. A Szűz vagy Madonna a mitikus sárkányon áll. Hasonló a héber szeráfok jelentése. bonc = pap) . Visnu és Siva fején levő Naga kígyóisten is. hún hagyomány alapján. Ők tanították az embereket a misztériumokra. A hermetikus bölcseletben pedig az ősanyagba ömlött életet jelenti. Az emberben lappangó emberfeletti erők Kundalini kígyója a "tüzes erű". "Én kígyó vagyok. ebből megfejthető a zsidók rézkígyójának alacsony értelme. Tehát még ebből a gyűlöletsugallta írásból is felragyog a mindentudó. minden faj számára egy ∗ fej. mágus képességet példázza. A kígyó az észbeli fejlettséget. amely képzet összefügg az "örökké valóság kígyójának". Népmeséink sárkánya a garabonccal (gara = fekete. Krisztus azért mondja tanítványainak: "Legyeték okosak. a magyar néprege hétfejű sárkányáig. Végül a tüzetokádó sárkány a kozmikus tüzet jelentette. mint hazá-tlan. de mindig rejtett. "Kígyók" a mágus papok címe. amely egyúttal a zsidóban rezet is jelent.és leszálló csomópontját jelentik a keleti csillagászatban. (A tűz ez esetben kozmikus jelentésű. piramisok beavató helyek voltak.

tehát a legelvontabb ősi kinyilatkoztatás hagyománya. A nyugati keresztény kultúra a húnok. Más variációban királyi szüzet rabol el. a Kaspi-tó nyugati felén azonban a kazárok a hódítókat megakasztották. A nyomon követő rokonfajú lovasnépek rohamait mi fogtuk fel és sorstársunk. A nagy Kazárbirodalom akasztotta meg a mohamanedánizmusnak Európára ualó átterjedését: Ugyanis 637 körül az arabok a perzsa birodalmat megsemmisítették és hódításukat észak felé. ha félreáll. a Kaspi-tó keleti partján lakó törökfajú népeke kiterjesztették. hogy Attila húnjai törték össze a római légiók által behozott és nagy erőre kapott Mazda vallásból származott mithraizmust és ezzel a kereszténység gyors elterjedését mozdították elő. azt megőrizték és ebből házi istent készítettek és utódai lettek a ri-őrzők.és kézkörmöket.) Népies regéinkben a sárkány lefalja az égről a napot és a holdat.Ri-thlen rettenetes fajtája a fekete mágiának. IX. Mi lett volna. keresztény kultúrája. korszakokkal előbb thlen-kígyók. Róma. (Herkules is a hétfejű Hydrát győzte le. egy thlen-né nőtt és azóta is megszállt egyes brahmin családokat. és Bizánc keresztény kultúrájának zászlóvivői és pajzsai lettek a magyar és bolgár ősök. amelyet az indiai Cherra-poonjee-ban a Khasi hegyekben űznek. Pl. vagy az ozmán törökséggel együtt menetelt volna a magyar? Európa védelmében szörnyen kivéreztünk. Egyiptomban Therumtisnak. vagy ha a rokonfajú népekkel. 2. ezek az őrök gyakran asszonyokat és . amit a Khasi-k kaptak. sárkányoly laktak a barlangokban és embereket. kazárok. a holdkirálynőt. A sámán pap révülését tartják fenn ezek a mondák.) A hét fejű sárkány ősi mítoszunk maradványa. átcsaptak volna rajtunk és egész Európa néprajza. r 3. Ezt a rettenetes sárkányt (thlen) a helyi Szent György darabokra vágta és minden darabot más-más vidéken elégettek. A sárkány különösen a garabonccal függ össze. a mongol sereggel. majd amint a sárkányt nyergelve a felhőbe repül. Egy darabot. amit megőriztek. majd amint ráolvas és bűvös erejét kitöltvén rajta. Az a darab.gyermekeket ölnek meg. magyarok és bolgárok nélkül ki nem fejlődhetett volna 1. lap. A magyar államalapátás pedig a legnagyobb hatással volt a keresztény európai kultúra kialakulásában. Hogy ennek a thlennek kegyét megnyerjék és életüket megmentsék. Sajátos keleti hadművészetünk nélkül a népvándorlás fergetegszerű rohamai. (Blavatsky: Glossary 259. Lehet a sárkány asztrális-jelképes jelentésű. Az előző fejezetben kifejtettem. sőt a nyugati népek világuralma is másként alakult volna. eszközévé teszi. ezt hozzák a thlennek és így igen sok fekete mágikus varázslást űznek. Ősi emlékezés felújítása Róbert Károly sárkányölő Szt. Sárkány etimologiailag Char vagy charrukhán = fejedelem címe volt (kharkas). kosár. Ez a kozmikus erő beavatkozását jelenti. Babilonban Bál. György lovagrendjének és Zsigmond sárkányrendjének jelvénye. Békés élet mellett a mai 12 millió helyett legkevesebb 30 millió színmagyarnak kellene e földön élnie 137 138 . a hétfejű sárkány tüzet okád és a hetedik fejében van ördöngössége. a rokon bolgár nép a Balkánon. állatokat felfaltak.) (Khasi = kas. A sárkánnyal hajnal előtt kell küzdeni. Kígyó és sárkány csak a középkorban lett a gonosz ábrázolója. vagy Bel isten tidszteletére. mert a nap erőt ad neki. Ősi nemzetségeink jelvényeiben is szerepei a sárkány. Athénben Athene Pallas tiszteletére kígyókat tartottak és jóslásra használták. Népregéinkben. Amint a legenda mondja. A testről levágják a láb. a Báthoriaknál a címer 3 sárkányfoga.

s hasonlóképen az egész Olympus pajkos. A vallások igazi lényege tehát titkos volt minden időben. ami. csak nyomokat találunk. ami a megírt és fennmaradt mitológiai emlékek mögött a dolgok igazi lényegét. mert mindenkor úgy volt. a lelkileg fejlett keveseknek szólt a tanítás ezoterikus része. népies szokásokban. Ez a tulajdonképem lényeg. hogy nem tudunk 140 . etikáját egyedül a fennmaradó népmesékből akarnál megismerni. kultúrális. ha kutatjuk. A mindent tagadás logikátlan kritika és romboló. Csodálatos rövidlátással ezek az emberiség gyermekkorát lehetetlen rövidre fogták s így rejtéllyel álltak szemben. összegyűjtött népies regék. stb. az ősi bölcseség egy részét adhatta. Utalást találunk ugyan az ősvallásra az egykori kútfőknél. mint a vallásújítás korában Angliában felmerült puritánok túlhajtott típusait. sok esetben a családi élet tisztaságát megcsúfoló istenségek és heroszok gyülekezete. Következtethetünk a honfoglaló magyarság etikai. Ahol Zeus joviális törzsfő.. vagy primitív értékre szállítanak le. mert következtetéseket vonhatunk le az exoterikus és ezoterikus vallási felfogásra egyaránt. – amik ma is születnek. lényegét. század kritikusainak nagy hibája volt. amelyeket konkrét bizonyítékokkal alátámasztva nem láttak. Csengery Antal vagy Kállay magyar mithológiánkban felhoznak. Maga Krisztus is többször mondja. Utalok arra. A művelt. hogy az egyiptomi első fáraók és a szumírok magas kultúrája mellett ott találták egyidőben a kőkorszakbeli népek kultúráját is. amely szerint ezek a kiváltságos népek. miként a sötétben egy Láng. nagyon gyors mértékben. szumír. mely nyomok azonban mint drágakövek. Ezek a tudósok az eszmék lényegébe nem ha toltak be. amikor a történelmi kor hajnalán megjelent emberiséget már igen magas kultúrális és főleg etikai fejlettségűnek találták. Megzavarta őket... Költő fantáziájában született. Tehát ismerjék el. Görögországban. van és lesz. népek. "házban" beszél. Az ősmagyar vallásról Az ősmagyar vallásról írott emlék nincs. Hasonló mitológiai népi mesék ma is keletkeznek. jogi és etnográfiai fejlettségéből. Filológusok általában véve mit értenek mitológia alatt? Görög vagy római. Egyiptomban. Még ha egy római pap lépne elénk az ókor ködéből. Szerintük a többi népfaj egyforma sötétségben élt Euráziában. Kandra Kabos. – voltak ezek a mítoszi történetek. hogy mindent tagadásba vettek. ismert hazájukban kifejleszthettek egy helyi igen magas kultúrát. hogy az átlag nép részére a vallás tanítása exoterikus. hogy a kereszténység korai századaiban szintén volt misztériumi tanítás. oda jutnának. Filológusok nyúltak e kérdéshez és nem vallásfilozófusok. görög. Az ősmagyar vallást. Mondják. az hallja . politikai... az sem nyújthatná azonban a vallása. Filológusaink minden adatot. 139 E legendák azonban a vallás lényegét nem fedték. vagy "akinek füle van a hallásra. vagy egyiptomi mitológia alatt mit írtak meg? Oly mitológiai meséket. telve szangvinikus életörömökkel. amelyek a magasműveltségű népeknél primitív erkölcsi felfogás központjába helyezik az istenségeket. Ha ma megsemmisülne a keresztény vallás etikája és több évezred mulva hasonló kritikusok a kereszténység lényegét. ami nem az ő rendszerük alapján épült fel és nem fogadtak el adatokat. de azokat kellő mértékben nem értékelték. Erre teóriát állítottak fel. az ezoterikus tanítás kevés választott részére misztériumokban folyt le.X. A nép ma is mesél. amit Ipolyi Arnold. Mivel ezek a tanítások titkosak voltak. Babylonban stb. ezért következtetés alapján keresték nyomait a mai magyar nyelvben. vagy tagadásba vesznek.". népmesékben. ahová a jelenlegi kritikosok jutottak a görög-római mitológiával. fellobbant és ismét eltűnt az általános sötétségben. egyiptomi. Sőt még az ilyen adatokat is átszűrték az ő sajátos szemszögükből kiindult beállítottsággal. asszír. ezért csak kevés nyom maradt fenn. és akkor ne vonjanak le következtetést az etikai fejlettség primitív voltára. Amikor azt mondja: "nem bírtok el többet" . oly becsesek. Sőt a titkosságra is figyelmeztet: "Ne vessétek az igazgyöngyöt a disznók elé". Ezt az embertípust úgy lehetne jellemezni. s a népvándorlás korában rendkívül nagy erkölcsi és kulturális primitívséggel jelent meg. hagy nincs adat. Rómában. mint az ókori római. A XIX.

Ez a tény arra mutat. hogy a IX-X. Az ősmagyarok egyik nagy tűzünnepe a keresztelő Szent János napjára esett. mégis rokona volt. amit: "Pártus ős elvek"-nek neveztek. Mobad-ok éltek. hanem mitikus meséik. Az uralkodó vallás mellett a honfoglaló magyarságnál nyomoly vannak arra is. patinák) és székely tartomány közöttinek mondják. Az ősi vallási központokból elindult mágus papok terjesztették el Médiában és Perzsiában a húnok vallását. sőt az utód Asszír és Babilon birodalmakat ís. mint foglyot. Balokk. nem zárja ki. m. Ugyanígy nyilatkozik Dsajháni. Irán és Turán közötti ezt a vallásháborút írja le Firduzi a Sahname c. mely szerint a tűz körül nagy táncvigalmakat tartottak. fáknál tartott kezdetleges természetimádat lehetett. mítoszaik. A húnok vallása a mazdahit volt és ha nem is volt a tiszta zoroaszteri vallás. mely az Avesztavallás ősi formájává lett. Anahitát imádják és a Szent tüzet tisztelik. melyek legfeljebb csak démonhitre vonatkoztak és valláauk csak a köveinél. ezt logikátlan feltételezni. a tüzet imádják". A magyarak a tűzimádó perzsa. A húnok később már Zarathustra vallási reformját nem voltak hajlandók elfogadni. hogy a hún király és felesége mazda-hitű volt. mint a görögöknek vagy a germánoknak. amelyben éltek. Ahura-Mazdá-hoz és Ardvisura-Anahitá-hoz (Boldogaszszony) fohászkodó mazdayaznán hitük mellett bizonyítanak a következők: 1. Amint a Shambala fejezetben elmondottam. századbeli ősmagyaroknál ilyen nagy vallási türelem volt. Ez utóbbiakat böszörményeknek nevezték. hogy csak primitívségeket találunk. (V. tűztemplomokba jártak és Baz és Barsammal imádkoztak. mint nélkülözhetetlen esillagászakat és jósokat.) 141 142 A finn-ugor népek délkeleti ágából származó Onogur őseink vallásos fejlődésére gedíg közvetlen szomszédaik. Bokhara és Gurzastan. ö. 2. Harlez professzor szerint (Introduction to the Avesta) az avesztai Mazda vallás sohasem volt igazában a perzsa nép vallása. azt a primitívséget csak az afrikai vagy az ausztráliai szigettenger vad népeinél tételezhetjük fel. vallást követik. Ázsia közepéből előretört hún véreink shámán hitvilága a természet rejtett titkainak bőséges ismeretén alapult. (Modi: A húnok ősi történelme. A kereszténység is ismert volt közöttük: Tudjuk. vagyis "Kala Chakra" néven tanulmányozott. nagyfokú türelem jellemezte a mások vallása irányában. Uralkodójuk a sah címet veszi fel. amit Kőrösi Csoma Sándor a tibeti buddhista kolostorokban "Idők köre". hogy az ősi magyar vallás uralkodó és domináló vallás volt. hogy a kubáni őshazában az első keresztény magyar vértanu Gorda volt. Az ősmagyarok magas fejlettsége mellett nem lehet azt feltételezni. Onogur őseink vallása és a később rátelepedett hónok vallása tehát hasonló volt: mágizmussal kevert Mazda-hit. Legalább is igen sok mazdahitű élt országukban. Abulféda így ír: "A magyarok török nemzet. mert az ő szűrőjükön keresztül csak azt vélték látni. hősi époszában. hagy nem volt olyan értelemben vett magasfokú istenhitük.semmit az ősvallásról. McGovern i. kazár-húnok és pártusok voltak hatással. . században őseinknél megfordult Ibn Rusztah arab kereskedő. ez a vallási rendszer az ősi hún vallási központokból indult el és mint Adi-Buddha-rendszer hódította meg Észak-India és Tibet buddhistáit. Az. így honfoglaló őseinket is. Törökfajú népeket. mint Chagan.) Baktriában lakó Kusánok (Juecsi húnok) iráni kultúrhatásra Mithrát. hogy voltak kötettük buddhisták és mohamedánok is. perzsák.és tűztiszteletük közismert: Az első idegen feljegyzést a német Inohoffer 1026-iki jegyzetében találjuk. A szumírok ősi mágus vallása mindezen népek vallására kihatással volt. Khatal. az indoszkíták. Nap. – írja a IX. Oly magas kultúránál. Amit ők állítanak. Róma késő századaiban a császári udvarokban ott találjuk a mágus papokat. Behram sassan király 427 körül elfogta a hún Khákán feleségét. a nagy Khatunt és egyily tűztemplomába vitte. A mágus vallás ugyanis túlélte a szumírokat. népdalokat énekeltek és a tüzet átugrálták. Olyan fehér-húr centrumokban. földjüket a bessenyő (bedzsnák. templomi szolgálatra. s ne mondják.

(Ne imádjuk Pártus ős elvek erős szent jeleseit. 9. – Kiemelt jó tulajdonságai a jóakarat. Jivanji Jamshedji Modi parszi professzor foglalta össze. boszorkány. Ahura-Mazda (összevonva Ormuzd) meghallgatja azok könyörgéseit. Ezek a bolgár-török érintkezés ideje előtt felvett iráni jövevénysxavaink. Két olyan honfoglaló előkelő sírt ismertünk (Zemplén és Galícia). hogy az átvevő nép a szavakban jelölt fogalmakat. fáknál. akit Mazda. (Jerney János utazása a II. 6. A nagy és végtelen világegyetem az Ő kezének munkája. igazságosság.) 143 144 A mazda vallás igen magas erkölcsi fokon álló egy Istent hivő vallás volt. Szerinte a zarathustriánizmus vagy parszüzmus monotheisztikus vallási forma. Amiként két ősi elv van Ahura-Mazda alatt. ezüstből vert szakállas férfifej került elő. hogy jót. Ertesitő 1850. A világ története a két elvnek küzdelme. melyek létrehozzák a mi anyagi világunkat. mindkettő nélkülözhetetlen a teremtett világ fenntartásához. 23. pap. Az ember tevékeny részt vesz e küzdelemben. 1. börzsöny (harson) stb. az okok Okozója így Teremtő és Romboló. és Magyar Akad. A két elv oly elválaszthatatlan. 4. Ezért az erkölcsi világban az erény elnyeri a maga jutalmát. Összeházasodás folytán keveredés is volt a perzsákkal. Mithras napistent Sabasiusnak is hívták és az ősi misztériumokban Zeussal és BacchusDionysos-sal hozták összeköttetésbe. A honfoglaló vezérek között Tuhutum a Sahname egyik hősének nevét viseli. hogy a Pomáz határában legutóbb feltárt kultuszhelyen kőbevésett fejek is e kultusszal kapcsolatosak. 50. gonoszság és tudatlanság. sőt az egész műveltséget átvette. Egy Isten létében hisz. a jó elvnek és a gonosz elvnek a műve. Ötvösművészetünk szaszanida hatást mutat. sz. varázs. tökéletesség és halhatatlanság. – E kultuszra vonatkozó fennmaradt zendből eredő szókincsünk: Isten. 8. a testi és lelki. Ő a Teremtő és Fenntartó." Fenti szavak pedig mind a vallási kultuszra vonatkoznak. amelyek őt arra bátorítják. mint a nappal és az éjtszaka és bár egymással szembenállnak. Ő uralkodik az anyagi és anyagtalan. . amelyen az olvasható: "Ne wemoaggouc Bardous es eulwec ereus zen Meseit". Valószínűnek látszik. A Bundahis szent könyve szerint gonosz szellem nem mindentudó és nem mindhenható. ocsmány. pártus (parszi?). n. Minden fény: igazság. mely mindkettő egy Isten alatt szolgál. A honfoglalók pénzei is. sz.) Amennyiben ez az oklevél a kritikát kiállja. műveltségi szót vett át. üdvös ellenőrzés. bálvány. I. melyből kisebb méretű. ördög. sátán. Ha elérkezik azonban a megjelölt idő. Gyarapító és Sorvasztó. az ember feltámad halottaiból és örökköntartó boldogság fog e világon uralkodni. Zarathustra bölcselete szerint a mi világunk két egymással ellenséges elvnek. Ezek a veretek dr. jámborság. A zend-aveszta vallási rendszerét a leghozzáértőbb módon Shams-ul-alma dr. köveknél való istentiszteletüket királyaink törvényei tiltották. melynek köréből a szavak származnak. (A szaszanida ornamentika azonban középázsiai halásra fejlődött ki. jóság és tudás. és nem szabad összetéveszteni a mai modern Hanisch-féle ál-mazdaizmussal. minden sötétség: hamisság. a gonosz elv és a pokol elpusztul. II. akik jámborak gondolataikban. patvar.Ló. A téli napforduló Mithrás tiszteletéből máig is fennmaradt a dunántúli regölés.) 7. Ellenőrző atyai kezével összhangot és rendet tart fenn. 163.és állatáldozataikat forrásoknál. Ahura-Mazda vagy Isten. Ő a Mindenttudó Úr s mint ilyen. a vétek a maga büntetését. Ahura és Ahura-Mazda nevek alatt ismer. behemót. ú. Iráni keltúrhatás alatt álló vidéken éltünk. úgy alapos igazolás a mazda vallásunk mellett. a láthatö és láthatatlan világon. Ármány. 5. A vízkereszti naptiszteletet pedig a folyóvízbe gázoló csodafia szarvas regölése tartotta fenn. Jerney közölt egy I. Azért alaptalan a dualizmus vádja. 3. András korabeli oklevelet. azonképen két elv van az emberi természetbe is begyökerezve. az már törvényszerűen következik. a Gonosz (Angra-mainyus) a végtelen éjtszakában. Ahura a határtalan fényességben lakozik. jámborak szavaikban és jámborak tetteikben. 1. mert Arimán a zarathustraizmus felfogása szerint hasonló a keresztények ördög fogalmával. Fettich Nándor meghatározása szerint a Bacchus kultusszal kapcsolatosak. "Abból a tényből – írja Zichy István –. hogy egy nép egy más nép nyelvéből számos. Bacchus kultusza a szíriai Scythopol-ból (szkíták városa) származott.

A kínai chamon. démontisztelet stb. jó szavak és jótettek megőrzésében áll. Istenként nem imádják a tüzet. A tűztemplomok tüzét éjjel nappal táplálják. hogy tiszta maradjon születésétől fogva". mint tűztemplomok ismeretesek.vagy arra csábítják. miként a pénztőke. * Shamánok természet-törvényeken alapuló mágikus vallása korcs formában. és mint Isten legtökéletesebb szimbólumát tisztelik. vagy a pokolba taszíttatik. Fegyverem: jó szavak. 1000 évvel élt Zarathustra vallásos fohászait a mervi vagy keleti atropatánei nyelvjárásban írták meg. S Ármánytól jött bűnök bennem mind kiégtek. A bíró leméri az ember tetteit egy mérlegen. sötétség és bűz otthona. vagyis olyan bölcset jelent. aki mindenről lemondott. e. Égi sors jelképe." A menny kikötőjébe a te biztos révkalauzod. A parszi tüztemplom szentélyében égő láng az Isten jelenlétét jelzi. S`ramán szanszkrit szó és aszkétát. gondolat és tettek. Pokol a homály. a nyelvet használták. azaz Meher bíró elé.) Hisznek a Mennyben és Pokolban.∗ ahová az elhalt lelkét Srosh angyal harmadnapra a halál után elvezeti Meher Dáver. a semmiség állapotának adta át magát. "A legfőbb jó az ember számára. Felajánltam magam Jelképed őrének. A lélek halhatatlan – tanítja ez a vallás és a lélek halhatatlanságának jelképe a fehér Homanövény. a maga egész nagyszerűségében. legszentebb Isten. "Jámborság a jó. Zarathustra így énekelne: * Ahura Mazda bölcs Úr. vagy rossz tettei lenyomják a mérleget. Beheman. gondolatok. bűnök bocsánatja. Szívünkben gyujtván magasztos égi Tüzed. csak az igazságot és nem teszel mást. akként kamatoznak az életben és a halál után is. A parszi bár tiszteletet tanusit a tűz iránt. A templomba szánt tüzet kilencszeres megtisztítási szertartásnak vetik alá. szavaira és tetteire. ragyogás. csak tisztességest. A csinvathíd. A kettőt a "Csinvat" híd köti össze. ha egyenlő súlyú a jó és rossz tettei. sammun = semmi. Amikor a parszi hívő a szent tűz elé járul. amott számtalan Fravasi. dicsőség és fényesség jelképének tekintik. E nyelven írták meg az Avesta szent könyvét. Ez az édenkert "Élet fájá"-nak felel meg. Vértem: a tisztaság. A párszi istentiszteleti helyek. szentélyem: a Tüzed. dicsőség helye. a vogul és több északi szibériai népnél fennmaradt. jelezvén ezzel is az emberek egyenlőségét. ráolvasások. melyet itt kerubok. különböző társadalmi rangú emberek házától szerzik be. vagyis Rosszakarat befolyást gyakorol az ember gondolataira. hogy gonoszat tegyen. Jelképed szent titkát adtad minékünk. Már a Kr. a tisztében ∗ eljáró pap a szent tűz hamvát e szavakkal nyujtja át: "Por a porhoz" A tűztemplomon kívül a parszi Isten imádatának templomául tekinti a természetet is. de ez nem imádat. – ez a Zarathustra vallás mottója. az Edda Bifrost-alvilági-híd. csak az igazságra. 145 146 . Szent Tüzed: út Hozzád. Napod virradtáig – ameddig eljövend Lankadatlan küzdök Valóság Teérted! * Az ősi zend nyelv volt a Mazda-hit vallási nyelve és a mágus papok is ezt. mely egyezik a hinduk Soma növényével. vagyis Jóakarat (a magyar behemót ember) és Akamana. azonban ez a nyelv régen kihalt nyelv volt és maguk a perzsák sem értették. csupán azt a ragyogás. Tomboló viharban rejtőző Csendesség. Meher Dáver angyal éa az egyiptomi Thot alvilági bíró is egy. főleg mint révüléses (önkívületi) állapotban elért jövendölések. Menny a sugárzás. A tüzet sok helyről. az arab sirat-borotva-híd. a mennybe jut. Az ember jó és gonosz tettei. a kínai Woghó-híd azonos fogalmak. rossznak tisztítója. Ha jó tettei. úgy a "Hamastgehan" (a keresztény purgatórium) helyére jut. ha nem beszélsz mást. azaz őrszellem őriz. ha nem gondolsz semmi másra. (Szumírból származott ősi tanítás. Ime hű harcosod szent Tüzedbe lépett.

India és Egyiptom valamennyi teológiája találkozott. hogy "sok mágust. Mai utódaik a javasasszonyok. hogy kozmikus és sziderikus volt. A feketemágus neve garabonc (gara. Elveszett kozmogoniájával a káld asztronómia és asztrológia. Berozosz káld csillagász. a jövőt. Ezekkel szemben a mágiának magasfokú képviselői a káldeai máguspapok éppen úgy. kara = fekete). előírt életmód és született készség a haladás főfeltétele. ahogy jövendőt tudnak mondani. ami nagy fejlődésen ment át. János 1061-ben visszatért az ősi magyar hitre és Thuróczi azt írja róla. hold (Enzu) és a csillag (Istár). Táltos nevet Csengery a finn táto.és csillagkultusz kapcsolódott. mint indiai és tibeti kollégái (yogi. Ősmagyar vallásban mindezed a kultuszok megvoltak. a föld (Inlil) és a tenger vagy őskaosz (Inki) istenek háromságával a lég-. mely név a perzsa büzürk. A bolgár-törökök mágus papjairól irt a bizánci Zonarosz. Káldea volt azonban a nagy keresztút. bűvös jelentésű és csak a keresztény korban lett gonosz jelenaésű. föld. ahol a tanító (guru) utasítását betartva gondolatkoncentrálással. Az "éj királynéjá"-nak korrelatív erői a modern tudomány számára szunnyadnak. révülésbe jut és "lelke a testét elhagyva. azonban műve elveszett és csak töredékek maradtak fenn latin és görög írók idézeteiben. de a keleti mágusok természet147 148 . aki a jövendőt előre látja: (Vámbéry. Az említett napkultusszal egyformán ősi a hold-kultusza. Oltáraikon lobogó kilencszeresen megtisztított szent tűz a Napisten jelképe. eljut azokra a helyekre. a hold. Ez a kultusz oly ősí. Kozmikusnál az Ég (Anu). a káld mágusok nagy titka. betegségek okozóit stb. a római-görög népeknél. misztikus teológiájuk átélése: A mágusok hazájának Káldeát (Babilonia és Asszíria) és Perzsiát tekintették. láma) hosszú. akiknek igézései igen kedvesek voltak az urak előtt".∗ istenek háromságával a nap vagy a tűz-.) Thuróczy "bűbájos nő"-nek nevezi a "boszorkányokat". A legszigorúbb önmegtartóztató élet. Az avaroly papja "Taradun" volt. a hinduknál és más ősnépeknél is megtalálható az ősi napkultusz nyoma. – sziderikusnál a nap (Utu). minden életmegnyilvánulásukat lekötő gyakorlaton estek át. büzürgan nagytudományú. akit korai gyermekkorától kezdve nevel ily célra a papi rend. Az élő Isten jelenlétének jelképe a tűz. misztikus elmerüléssel. Már születésekor és kora ifjúságában megnyilvánult jelek és képességek kiválasztottá avatták. bűbájos nőt és látót gyűjtöttek maguk kőré. feljegyezvén. halottlátók és bábáik. Bélus papja Kr. ma Esztár a falu neve. Egyiptomba Ankhenaton fáraó hozta be az Aton = napkultuszát.és vízkultusz. Vatha fia. ill. Venus-Astarte-Istár a szerelem istennője. ma a szentélyekben a mécses és gyertyák tüzében jut kifejezésre. ∗ Istár csillagisten neve a biharmegyei Isztár falu nevével egyező. Álmokat fejt meg. tudós. e. Az ősmagyar papi rend táltosa a mágus pap. 280 táján görög nyelven hazája történetét és vallását megírta. E varázsló papok beavatkozásának tudták be az egyik csatavesztést. * A parszik tűztisztelete a Napkultuszból fakadt. Cél az emberben rejlő természetfeletti erőit tudatos kifejlesztése. bölcs szóból fejti meg. tatos = tudós. a harc folyamán megbűvölték és látományaikkal megrémítették az ellenséget." (Lönnrot. Az ősi bonc az orvos pap volt. aki tud. Számos bizonyítékukat a ma is élő népszokásaink nyomán mitológusaink bőven feltárták. Más feltalált ékiratos táblákból csak a történelemre vonatkozólag tudunk megfejtést találni. ahol Perzsia. A napkultusz a legősibb a világon. Alap az ős szumír vallás volt. béljósok voltak. Az ősmagyar napkultusz legkifejezőbb szertartása a fehérlóáldozat volt. a légzést szabályozó gyakorlatokkal rendkívüli fizikai és pszichikai képességeket fejlesztettek ki. mint a világ. A szkítáknál. Vallásukra vonatkozólag annyit tudunk. kik között az "oltáron nézők" állatorvosok.A szibériai shamán előkészület után önkívületi állapotba. a halottakat és a távoli tájakat. egészséges szervezet. Mesterségüket tanulás útján sajátították el. amelyekre a bűvös éneklés közben elméjét irányította. hogy a hadsereg egyik zugában meghúzódva. amely a hold jelenségeinek titkához fűződött. Már a bizanci Theophylaktos feljegyezte a magyarok (turkak) papjairól.) Látja a multat.

kivéve a Hadistennek. Az ősmagyar holdkultusz nyoma még ma is élénken él népünk szokásaiban. más állatokat. amint az előzőkben tárgyaltam. a napfordulókor.∗ A pogány finnek főistene Ukko volt. összeírták a törzsek tagjait és állatállományát. és ennek lovat áldoznak. tettet. óriások. tisztelik még és énekkel dicsérik a földet. A pusztaságokon vándorló lovas. Istenképeket. mégpedig fizikai és pszihikai értelemben is. Az ősi húnok pl. "Régi törvény és élő szokás". A VIII. A fehér és fekete mágia (isteni és ördögi) következik az előbbiekből. amit a sírszobrok alakjai kezükben tartanak. nommádok közös tulajdonsága volt e kultusz. este a holdat. Ormutag bolgár khán palotájának romjai közt a feliratok "Tangra" – Isten (Tenger) nevét említik. melyet a hún-török-kínai népek hétfejű sárkánnyal. Már Herodotos azt írja a szkítákról. amint a csillagok mutatták. Csillagkultusz vezette az ősőket az idő szent hetes számához. Ez az élet kelyhe. oltárokat és templomokat nem emelnek." Az ősmagyarok természet-kultusza duális. Ősrégi hit ez és minden ősi nép mitológiájában megtaláljuk. Ellenük ősi bűvös igék (mantram). csak újholdtól-holdtöltéig kezdtek hadi vállalkozásokba. Az alexandriai neoplatonisták szerint csak az lehetett az igazi mágus vagy kaldeus. varázsmondatot. Mongoloknál Onghan és Ongho az az istenség. ráolvasások. Az ötödik hónapban az ősöknek. hanggal véghezvihető. Ennek hoznak véres áldozatot: "Áldoznak barmokat. Tápió és egyéb természeti szellemek befolyásolják az életet. A Hadisten oltárát rőzsekőtegekből magasra emelik. akinek pohárral áldoztak. stb. mert ebben rejlett a világ bölcsesége. századbeli orkhoni sziklafeliratok pedig "türk tengriszz. A göncölszekér hét csillagistenét a holdhét hét napjával kapcsolták össze. a törzsfőkkel együtt ünnepélyes áldozatot mutatott be. aki az eget és földet alkotta". Minden Ázsiát járt vagy ott lakó nép használt és használ ma is ilyen varázsigét. földnek és az istenségnek áldoztak. A már említett nap. A csillagok körforgása a világtájakat adták. csillagisteneit. az ördög. a levegőt és a vizet. Nálunk Bornemissza Péter 1578-ban megjelent: "Ördögi kísírtetekről.. Megtelt jó és gonosz szellemekkel az erdő. de egyedül imádják és Istennek nevezik azt. a vasorrú bábák stb. Ukko-pohár felmutatás és abból való áldomásivás az adásvételi szerződések megerősítésére szolgált nálunk a Hegyalján még 1660-ban is." néven említik a "törökök istenét. aki megszerezte a Hét-Csillagistennő időszakairól szóló ismeretet vagy tudományt. Zala vármegyei községnevek. – mondja Hunfalvy (Magyarország Ethnogr. A húnok. Minden év első hónapjában. fenntartója és megölője az életnek. Minden ősi nép tudta. Fene. 244.szemlélete bőven behatolt titkaiba. Boldogasszony (Anahyta). bájoló imák segítenek. A fekete mágia rontása gondolattal. Eskütételkor fehér lovat áldoztak. A buddhisták "Ohm. Az idő kezdete a hetes számon és néven alapult. mező. hegyek. Indiába átszármazott hún népek hadistene Hara. a mennynek. 149 150 . avagy rettenetes ∗ Azonosítható helynevek: Haraly. az indusok "égi Nagák"-kal (kígyók) személyesítették meg. hogy a hold delejessége szülője. törpék. amikor számbavették. Mani Padme Hum!" igéje ilyen. hanem fiziológiai is. A holdhónapban minden holdhétnek meghatározott teológiai és fiziológiai jelentése volt és így a 28 napnak sajátságait jó vagy rossz befolyással ismerték. manók. mongolok és ősmagyarok kardkultuszáról már írtam. lidércek. A 4-szer 7-es beosztás a holdhónap 28 napját adták. sellők. és tetővel fedik. akinek lovat áldoztak. amely a természetnek nagyon részletes és alapos ismeretén épült fel. Szertartásai nem voltak egyedül mágikus szertartások. Guta. Ázsiai török népek az égtájakat és az ott lakó törzseiket színekkel jelölték. Tündér Ilona jó szellemeinek ellenkezője a Cifra-asszony. Minden kerület agy régi kardot állft az oltárra és "ez aztán Ares istenképe". Kisasszonyok. hogy az istenek közül csak a Napot imádják.vagy tűzkultuszon kívül egyéb kultuszaikról a görág Theophylaktos így ír: "A turkok (magyarok) tisztelik a tüzet. Háromszék vármegyei és Harastyán. A kilencedik hónapban általános ünnep volt. a folyók. a négy világtáj őrzőit. A húnok császárja.). senyűje minden reggel szertartás szerint üdvözölte a napot. Orkán. a levegő. különöaen lovakat".

" Ősi népek nap-.: XVII. edények és használati tárgyak minden ősi sírban feltalálhatók. hogy: "eredj. A további ásatások dönthetik el. A gondolatnak és a kimondott szónak ereje van. hogy e két fogalomra csak egy szavuk volt őseinknek. hogy munka után édes lesz a nyugalom. A barlangban a pomázi barlanghoz hasonlóan rovások vannak. és engem szolgálsz majd a más151 világon!" – ugyanaz. már római és bizánci kultuszhely volt. Bűnt a büntetés követi. Az ősök tiszteletéből fakadt a holtak kultusza. A barlang víz mellett. Ősi lovas-nomád pásztor élet a természet mostohasága és a zsákmányoló vadállatok vagy szomszédok elleni folytonos küzdelem a hősök és ősök tiszteletét. Kultuszuk a római légiók révén világvallás lett. Ugyanúgy a szumíroknak is egy szavuk volt. amit Marco Polo feljegyzett a tatár kánok temetéséről. mintha véres csatákból érkezett volna. "Te előttem mégy el. megölték azzal. a Holdvilágpatak forrásának fejénél hosszúkás kőbevájt barlang volt a szenthely. hogy fejedelmük minden évben egy szent barlangba szállt le. csillag-. szolgáld uradat a másvilágon!".utálatosságáröl e megfertezett világnak". Mithras szentélyei természetes barlangok vagy kivésett hosszúkás üregek voltak és ennek végén állt Mithras domborművel ékesített szentekszentje. Egész életünk minden gondolata és cselekedete fehér (isteni) és fekete (ördögi) mágiából tevődik össze. bár régi jelentésük feledésbe merült. vagy a kereszténység felvétele után is. Ezek nem másolások. A perzsák e tanítása: "aki bűnt vet. vagy hamisítások gyanánt jöttek át. Erdőkkoszorúzta magas hegyek csodálatos szépségű völgyében. melyet az "ősök barlangjá"-nak neveztek és itt áldozatot mutatott be ősei szellemének. fogatfogért elve. Cselekedeteik elkísérik őket. vagy "Mithras kultuszhelye" volt-e? A tukiu-nak nevezett türk népről tudjuk. a mohammedánok kiszmetje. A Lehel vezér mondája is a túlvilági hiedelemmel van egybekapcsolva. – továbbá Katona L. Kalvin praedestinációja egy tőről fakadta. oly természetei függvényként. miként a piramisok is misztériumi beavatóhelyek voltak. Az Altáj hegységbe vitték az elhalt kánokat és útközben akivel találkoztak. – az ótestamentum szemet-szemért. római hadiút. vagy elferdült. Ez a nagy gondolat hozta létre az ok és okozat törvényét. Szent helyükön kultuszfürdő. imák kiejtését és eléneklését. századbeli ördögűző könyvecske – ilyen mágikus védelemmel is foglalkozik. korai középkori templom és várszerű királyi kastély alapjaira bukkantak. A hinduk Karma törvénye az ok és okozat legmodernebb formáját is magában foglalja.tés egyéb kultuszából rengeteg szertatás és jelkép származot: át a későbbi népekhez. hogy e hely "az ősök barlangja". római táborhely. hogy az országnagyok a gyász jeléül önmagukat megsebesítették. * Ösmagyar kultuszhelyre bukkantak 1941 őszén a pomázi Kartal dűlőben. betoldások. A testvér bolgár-török népnek is volt ilyen kultuszhelye Mádara-ban. a lóval temetés és a sírgárda csak turáni lovasnépek szokása volt. Az ősi törvény Szent Jánosnál így hangzik "A lélek mondja. Pénz. természeti szépséggel áldott helyen. Mithras a szikla szülte isten a világ-tűznek és ősfénynek jelképe volt. ezért a megfelelő erők felébresztése végett tanította a mágus pap a varázsszavak. A pomázi kultuszhely közelében népvándorláskori temető. hanem mint ősi szokást tovább használták a mazda hittel. de a hang és ritmus szorosan összefüggnek. az a pokolban kárhozatot arat". mely eredetileg római kőfejtő volt. mint ragyogó fénysugár tört elő. Commodus császár óta a római birodalom védőistene lett a "legyőzhetetlen Napisten". Az elhunyt uralkodó arcán és testén mély sebeket ejtettek. víz. Anyja és felesége Mithra a tűz istennője. egyesülésükből fiúk. Herodotos a szkíták királyának temetésénél leírja. 152 . hold-. Egymástól vették át a népek a kultuszközpontot. Bordj -tűzhányó. Ókori népeknél egyébként a barlangok és kripták. Attila haláláról feljegyezték. hogy a törzsfők önmagukon ejtett sebekkel (véres verejtékkel) gyászolnak és ír a sírgárdáról is. egyben a hierarchia erős kötelékeit fejlesztették ki. szentkő és szentbarlang van. A sírleletekből sokat következtethetünk ebbeli hiedelmükre.

Kozmikus Istenségek hármassága: 1. szabadkőműves és megmagyarosodott idegen íróknak. Ilyenformán az ősmagyar Olimposzt így állíthatom össze: I. Könyvemben nem volt célom az őskultúrával foglalkozni. = Irnik húnjaitól vett közös eredet alapján állíthatom. hanem a modern fiatal tudós gárdánk írja meg az ősmagyar műveltség összefoglaló tudományos művét. (ük-khán). Köny153 154 . II. meg a Béccsel egyezkedő politikai áramlatoknak nem kedvezett az ősök magasrendűsége. Sziderikus istenségek háranassága: 1. Onghon. nyershússal táplálkozó szörnyekről írnak. lesajnáló vagy megvető írásain nem csodálkozhatunk. Csillag: Göncöl. amelyből a nap megszemélyesített romboló hatalma kicseng. 2. sajtónak. hogy a bolgár-húnok ősi napistenének neve és kultusza középázsiai ősi hún kultúrához tartozik. kereskedelemre ők tanították. A magyar kacagányt öltött zsidó. a bálványimádás fertőjéből ők mentették ki és a földmívelésre. Tudósaink szörnyűködnek ezeken az írásokon. veszélyes reakció felé való elhajlást láttak ebben. Perzsiába és Európába. A honfoglaló magyarság műveltsége. az Nyugat ajándéka és mi ezer éven át csak kopíroztunk. akik vad zsákmányoló harcosok. amiről a radzsputok szkíta szokásai fejezetben már értekeztem. Pogánykori kultuszát a keresztény bolgárok még ma is megülik. Honfoglaló őseinket a gyűlölettel telt nyugati középkori krónikások a legképtelenebb megvilágításban mutatják be. mégis olyan pásztor nomád-népnek írja őseinket. Ég: Ukkon. Ugyanúgy áll ez a következtetés a bolgártörökök "Tangra" (Tenger) istennevével is. Ma már ne sopánkodjunk ezen. Föld: Boldogasszony (Anahyta) . amit magukkal vittek Indiába. amely név az indiai Szuria nevéből származott. A népek kultúrcsatájában ezzel győzelmet aratunk. 2. Ilyen kultúrtörténetírásunk mellett a nyugati írók torz. XI. noha tompított a régi rágalom nyelvén. Legyen ez a könyv félhasábosan több nyelven kinyomtatva és tegyük le azt a nyugati nemzetek tudományos Akadémiáinak asztalára és helyezzük el könyvtáraikban. vagy legfeljebb annak nagyon közeli kiejtésbeli változata. iparra. Továbbá az egy apától. Őskaosz-tenger: Tangra. ami sajátosnak látszott. Ebből kiindulva azt állítják. Mi következtethető e névből? Az. Ezt az állitásomat alátámasztja a "napszurás" szavunk. azonban a történelem nem tárgyalható a kultúra nélkül. tőkeérdekeltségnek és irányított közhangulatnak. azt is a szláv rabszolgák hozták magukkal. vérivó. 3. amelyek a honfoglaló magyarokról. Általában ami kultúránk van. Ennek a lesújtó hiedelemnek mi saját magunk vagyunk az oka. Hold: Hold (a holdol és hódol szavunk erre mutat) 3. hogy a keresztény latin és germán népek szervezték meg a pogány magyarság állami és társadalmi életét. Fajvédelmet. Az elmult évszázad magyar történetírását nem érdekelték ezek a problémák. de ne is mentegessük magunkat. Ezért az akkor írt történelmi könyveink őseink kultúráját néhány hangzatos mondattal intézik el. mint emberevő. hanem a "szurja" szó. Tenger. és igen kezdetleges sátorlakó kultúrával bírnak. Nap és tűz: (Nap ) Szurja. Szourva.* A bolgár Napisten neve Szourva. hogy az ősi napisten neve az ősmagyaroknál nem Mithras volt. Az újabbkori külföldi irodalom. Ha volt valami. bányászatra.

ámbár még egy részük a pogányság bilincsében van. Rátelepedtek a déli paraszt népekre és városállamokat alapítottak. század végén a bolgár-török hatáson átestek. de biztosan következtethetünk arra. hogy az árja és sémita civilizáció kifejtődött volna. 1. tanítóit. 61-ben az indiai Kashmirból a Himaláján át elindult. kazár és a bolgár vitt nagy szerepet a szláv kultúra kialakításában. 4. a felvonulási és települési viszonyokat megismerjék. írásra. ősi turáni fajtám szeretete. de ezeknél a rokon bolgár-török nép velünk azonos kultúrája állt fenn. szükségesnek tartom azonban az egész nagy turáni fajt jellemző vallási türelem és 155 156 új eszmék iránti fogékonyság megvilágítására néhány példát felhozni. Kerestem és bennem él a csodás ősi múlt tisztelete. amely a türk betűsorral egyezett. Ismeretes a kozárok kagánjának. Szerintük volt idő. amikor az ural-altáji népfaj egész Ázsia nyugati részét lakta és magas műveltségi fokon állt már azelőtt. Mítosz töredékekre hivatkoztam a hún-magyar mondakör tárgyalásánál és a világirodalom által megőrzött ilyfajta hatásoknál. senkinek alattvalóik közül nem tiltják a megkeresztelkedést. Ősi műveltségünk megismerésénél a kevés írott és a sírleletekből előkerülő tárgyi bizonyítékokon felül erős támpontunk azoknak a rokon népeknek ősi kultúrája. Dzsingisz khánnak és az ozmán törököknek nagy vallási türelme. Nagy temetője volt ez a hely a nyugat felé tartó népeknek. A turáni lovas-pásztor népekről tudjuk. Egykorú írók szerint a Balkán vidékére költözött szláv törzsecskék anarchiában és igen alacsony kultúrfokon éltek. gondolatot tökéletesen kifejezett. Priszkosz már a húnok írástudása mellett tanuskodik. Ki kelt terjeszkednünk a vallásra. A honfoglalók nyelvéről írott emlék nem maradt. hogy ők teremtették meg az első igazi magaskultúrát. nyelvre. hogy az minden fogalmat. a mindenható Isten kegyelmének munkája által. történelemre. hogy az "Ég fiát" a buddhizmus tanaival megismertesse. az úzok és a kunok birodalma. Állami és társadalmi szervezet és a történelem. könyvemben bőven értekeztem. Etelközből elköltözködni készülő magyarság kémlelő lovasrajokat küldött nyugat felé. Írásuk a nyelvet tökéletesen kifejező betűírás volt. Így pusztult itt el később a bessenyők. Benedek pápához 974-ben. az állami és társadalmi szervezetre. Pilgrin Püspök a magyarok megtéréséről írt levelet VII. érzést. Az emberiség történelmének hajnalhasadásán tehát őseleink a civilizáció terjesztői fajához tartoztak. Azon kérdéssel szemben. hogy volt-e a magyarságnak mítosza. a világ legnagyobb vallásalapítóit. hogy a Kárpátok között lakó népeket. amelyben Kőrösi Csorna Sándor élt. Ezt a nézetet vallja Rawlinson Henrik és György (The History of Herodotos). 3. amelyekből kiszakadtunk. a magyar. amely szláv kultúráról beszélne. A szumir-akkád és hettiták birodalmai. hogy beteljesedni látszik Ezsaiás jövendölése: ‘a farkas és bárány együtt legel. A támadó bessenyők elől kitért magyarság etelközi szállásait csak átmeneti otthonnak tekintette. e. a kínai és iráni magasműveltség nélkülük sohasem érte volna el az ismert fokot. hanem a közép-volgai törökség. amikor a szlávok a VII. A hún származású Ming-ti császár meghívására Kashyapa Kr. Ebben azt írja: "Mert magok a magyarok. Nem mi vettünk át kultúrát a szlávoktól. az uralmi helyzetet. irodalmi kultúrát. szentjeit adták. Az ősvallásról előző fejezetben írtam. Egyetlen szláv sírból sem került elő olyan anyag.vemben azt a hívő világnézetet kerestem. Felmorzsolódtak az észak és kelet felől jövő állandó nyomás alatt. magasrendű vallási. 2. Hanem oly egyetértők a pogányok a keresztényekkel és oly barátságosan vannak egymással. csak abból a korból. hogy bárhova menjenek. politikai és katonai szervezetet hívtak életre. életmódra és foglalkozásra. művészetre. A honfoglaló magyarak műveltségének megítélésénél a faj egész életmegnyilvánulására kiterjedő vizsgálatnak kell lefolyni. az oroszlán szénát eszik’". Ilyen bolgárszlávokat a honfoglalók találtak Erdélyben és a déli részeken. akik a világ művelődésének alapjait rakják le. sem a papokat nem gátolják. A portyázó lovascsapattal . művészeti. hadvezéreik pedig világbirodalmakat hívtak létre.

vagy a Horka. 884-ben nagyobb sereggel a Duna vidékén járt a magyarok egyik fő személye. Oka az volt. mint úrhoz illik. amelyet háromszorta ke∗ A várispánság intézménye már Szent István előtt fennállott. Method görög nyelven irt életrajzának XVI. továbbá a nyugati népek megváltozott életformája. szövetséget kötött. 45. hogy Method nem fog minden baj nélkül tőle szabadulni. Baján avar kagánhoz és Árpádhoz hasonló nagy vezető egyéniségünk akkor nem volt. várak létesítése. az északnyugati. A fent tárgyalt történelem a magyar nép kulturális állapotának nézőpontjából ma sincs feldolgozva. a morvák és csehek nagy szentjét. A honfoglalást elő kellett készíteni. majd a bólgárokkal. gyors sikerrel megoldható legyed. résztvettek a honfoglalásban. A Duna mellékére. többszörös arcvonalak alkalmazása mellett a rendkívüli lovasteljesítmények. a másik vonalon a bolgárok ellen Bizánccal kötött szerződések. 158 . királyokkal. beszélt vele és őt megszeretvén megcsókolta és becses ajándékokkal bocsájtá el őt. Az olaszokkal. a közigazgatás megszervezése. Ezek hatalmát kellett megtörni és ezt célozták Arnulf császárral 892ben a morva szlávok ellen. lap. ébredő fajtudata nem kedvezett már az ősi tervnek. és ámbár némelyek azt mondogatták és úgy vélekedtek. Kitűnő fegyvereik voltak. E nemzeti katasztrófából csodálatos szellemi fölénnyel mentik meg a nemzetet vezérei. elképzelhetetlen gyors mozgás. erődítések. a) Anonymus említi. akarta őt (Methodot) látni. Taktikájuk és stratégiájuk felülmulta minden másfajú nép hadászatát. a vasfegyelem és végül az igénytelenség és az időjárással szemben való ellenállóerő adta mindenekfelett álló fölényüket. övezte földön három hatalom gyarmatosítási érdekkörébe vont területet kellett felszabadítani a reá nehezedő hatalmi nyomástól. bajorokkal. A további történet. Hadi művészetüket irodalmunk bőven tárgyalta. I. a várispánságok felálítása. a Pannonica Legenda elmondja a találkozást: "Midőn a magyarok királya a dunai részekre jött. hogy a vezéreket nenz vezette-e az az ősi politikai hagyomány. amelyeket eddig kellő mértékben nem értékelték. a törvényhozó országgyűlések intézménye. Bizáncban. világlátott papja volt. A Kárpátok. hogy diplomáciai kérdések megtárgyalását célozták. Ezek: az erdélyi és déli részek a bolgár. Ennek kettős bizonyítéka van.együtt ment a fejedelem megbízottja. 157 Ismert dolgok a bolgár hadjárat alatt a bessenyők rohama. aki az itt lakó néptöredékekkel diplomáciai tárgyalást folytatott és ha lehetett. A király pedig. mely a magyar törzseket kétfelé szakította. mégis elment ahhoz. – Még eddig nem vizsgálták azt a nézőpontot. mint az új haza felállítása. a szállásbirtokok megülése. Mi volt a kalandozásoknak nevezett. 898-tól 970-ig tartó külföldi hadjáratok mélyebb politikai célja? Vizsgálta ezt valaki? – Rablás és kalandvágy nyugati felfogás. Ez a művelt papnak őszinte vallomása a művelt nagyúrról. aki beutazta a görög és kazár birodalmat. Újraszervezés és a kunoknak nevezett lázadó kazár törzseknek a törzsszövetségbe bevonása után kezdetét vette a honfoglalás. mint a turkesztáni reflex-ijj. Tartalékok. a másodfejedelem és udvarába kérte Method érseket. Erdélyi László: Magyar történelem. tisztelettel. (Lásd: dr. b) A honfoglalást már egy évtizeddel megelőzve. cselek. a magyar vezérhez vezető útja nyilvánvaló. talán Árpád vezér vagy a Gyula. fejezetében. szászokkal.∗ továbbá az új birodalom megalapítása után a külhatalmakkal e tény elismertetése. a német császárral. bámulatos begyakoroltság és félelmetes nyilazóképesség. lesek. mind olyan hatalmas anyagot felölelő kérdések. mondván neki: tísztelendő atya emlékezz meg rólam mindig szent imáidban". ünnepélyesen és örömmel fogadta őt és miként ily férfiúval beszélni illik. hogy az a legkisebb áldozattal. hogy Attilához. a honvédelem kívánta gyepűrendszer. a pápával összeköttetésben volt. Rómában tanult. Method korának egyik legműveltebb. az örökletes fejedelemség. mely a népszövetségekből összehozott nagy birodalom alakítását célozta. hogy a székelyek a honfoglaló Árpád elé vonultak és mint a magyarság kilencedik törzse. a bessenyőkkel és oroszokkal kötött szövetségek mit jelentettek? A nagy birodalom vágya nem sikerült. pedig a legnagyobb bizonyíték hiperkulturánk mellett. a morva szlávok és a pannoniai rész bajor befolyás alatt állt.

azonkívül tarisznyáikban szárított. – szintén nincs még számbavéve atekintetben.vagy nő-szobrok nagy tömegben kerültek elő déli Oroszországban. a nagy-szentbernárdhegyi hágón át. Hóman Bálint kultuszminiszterünk nagy érdemének tudható be. Fekete-tengerek partjáig. 935-ben ugyanezt az utat járják. hímző-. Felső-Olaszországba történt átkelésük volt. Csapataik eljutank az Atlantióceánig. A kapudíszek és a hímzések ismert motívumai mellett a páva és a pávatoll jellegzetes magyar ábrázolására hivatkozom. Ez ősi örökségünk volt. nagy távolságokra pedig fényjeladásra mozogtak. az Északi-. Végül Bulcsú vezér 954-ben hatalmas sereggel végigsarcolja a mai Hollandiát. mely még a török népek által használt szablyánál is fejlettebb. hogy e gyűjtemény a KeletÁzsiai Múzeumba került és ott őrzött bizonysága annak a valóságnak. 5. amelyet a nyugati nemzetek női még mn sem érhettek el. Endzsében. 159 160 * Az ókori görögök a szkíták jó törvényeit magasztalják. Az ősi indiai irodalom a pávatolldíszt mint szabír nemzeti jelleget említi. bazilikák. a Földközi-. hogy a törvényeink és jogszokásaink közül mi volt az ősi örökség. Bulgáriában. amikor magyar harcmodor szerint szervezik át seregüket. iráni és indiai bún kultúrát őrzünk. A történelem fejezeteket szentel a csodálatos haditénynek. Szalárd vagy Szoárd vezér 924-ben Olaszországból a nagyszentbernárdhegyi hágón át Felső-Burgundiába csapott és óriási zsákmányával ugyanazon az úton tért vissza. Werbőczy Tripartituma.) India húnfajú képei által lakott vidékről Zajti Ferenc gyönyörű régi szőttes és női kézimunka-gyűjteményt hozott haza. célzása és átütő ereje mégis felülmult minden más nép által használt ifjat. A magyar nép művészete még ma is sok ősi. nőkből. hadi gépekkel. A honfoglaló magyarok seregei hétszer keltek át az Alpokon. Égei-. füstölt húst és tésztát (kolbász és konzerv) vittek magukkal. műve alapján kialakíthatjuk ha egybevetjük Géza fejedelem és Szent István által épített esztergomi királyi palota. óriási és terhes hadizsákmánnyal. Brementől a Márvány-tengerig minden földön. Spanyolország északkeleti részétől az olasz félsziget legdélibb részéig. vázak. varró-technikánk díszítéseiben sok ősi. Mádara mellett találtak hasonló férfit és nőt ábrázoló sírszobrot. Az ősmagyar szobrászatra és építészetre vonatkozó következtetéseket Bendefy László: A magyarság kaukázusi őshazája c. vagy továbbfejlesztett szabályok. . továbbá a szablyájuk.vesebb erővel lehetett kihúzni. Egyik híres sírszoborról már Kézai is megemlékezik. Nyugati népek csak akkor tudnak eredményesen ellenállni. Az ókor és a legújabb kor legnagyobb haditeljesítménye Hannibálnak és Napoleonnak az Alpok égbenyúló hegyóriásain. Belgiumot és Franciaországot és április végén átkel az Alpokon Felső-Olaszországba. Velencét lóhátról ostromolják. stb. Az építészeti ornamentikában. Kiváló hadellátásuk megkönnyítette mozgásukat. amely Huszka szerint csak nálunk és az indiai művészetben honos. Méltán sorakoznak Hannibál és Nagy Napóleon legnagyobb haditetteihez. az élet kelyhét tartó férfi. Csapataik közelharcban kürtjelre. hímző-technikája. Pedig ezeket a bravúros teljesítményeket nagy seregek hatalmas lóállománnyal. beteg és sebesült katonákkal. keletről hozott emlékkel él. – a magyar nő olyan magas jogállásáról ad számot. – mely a mohácsi vész előtti Magyarország élő jogszokásainak gyűjteménye és magánjogunknak ma ís az alapja. Jogtörténészeink mégis keveset mondanak arról. hogy mely szabályokat tekinthetjük ősi örökségnek. oda és vissza. pécsi. a szövő-. Hadisebészetük magas fokát a honfoglaló sírokból előkerült trepanált koponyák és a sérült koponyán az agy védelmére készített ezüstlemezek igazolják. férfiakból és gyermekekből álló hadifoglyokkal hajtották végre. Ezek kelet felé néző. Őseink űzték a szobrászatot is. A Váradi Regestrum – mely a tatárjárás előtti Magyarország társadalmának hű tükrét mutatja. valamint a batikolt munkák rajzai és motívumai Európában csak nálunk mutat csodálatos egyezést. a pannonhalmi. 951-ben az Alpokon átkelve Aquitániába csapnak és ugyanazon az úton térnek vissza. Ezekről a hatalmas haditényekről mit sem hall a magyar közönség. hogy az indiai húnok szövő-. m. az eredeti és melyek az átvett. Kiváló lóállományuk és kengyelük hallatlan lovasteljesítmények végzésére képesíti őket. Mének és kancák hússal és tejjel látták el őket. ázsiai. csészét. (Hevesy id. hegyen végigszáguldanak. Magyar neve kép (képmás) ősbolgár neve käp volt. szekerekkel.

Fettich Nándor: (A honfoglaló magyarság fémművessége) szerint "a magyarok gazdag fölszereléseiben és díszítményeiben uralkodó az ezüst. növényi és mértani alakokká stilizálta. sőt azt mondhajuk. ujjatlan térdnél csipkézett színes mellény és combig érő ujjas felöltő "kabad" volt. amint ezt népi zenénk ma is bizonyítja. Ötvös. Voltak hivatalos.templomok építkezéseinél a nyugati formák mellett érvényesült ősi pogány hatásokat. Attila palotája sáncokkal védett. Ez az ősi vízkultusszal volt egybekötve. a mai divatos blokkházakhoz hasonlóan épült fővárost. St. Pitykés. Újabban bővebben írnak magasfokú fürdőkultúránkról. Az ősmagyar hagyomány Buda társkirály által épített várost (Sycambria) tartja Attila fővárosának. vagy szűk nadrág. mint a magyaréra. sípos és dobos hangszerekből állt. sarok nélküli és ez bizánci divattá vált. vagy prémes 161 bőrsüveget viseltek. a regősök. Galleni kalandozás alkalmával daloltak és táncottak. Az ősi város helyét eddig az óbudai részeken keresték. díszesen faragott tornyos épületből vagy épületcsoportokból állt. csatos övük a szabadembert jelentette. akik mnemotechnikai (ismétlő) módszerrel őrizték meg a hősi énekek szövegét. Rossz időben szürt. Csizmájuk fölhajló hegyes orrú. Ezek az ősi formák átszármaztak a nyugati népekhez és így Európa ruházkodási kultúráját mi adtuk. díszöltözeteikben érvényesült. ruhadíszeiken és faragásaikon kifejezésre juttattak. szőlő. lószerszámaik formája és díszítése is magasfokú ízlésükről tanuskodik. mert Attilánnak Priscos rhetor szerint állandó fővárosa volt. Élénk hatással járult hozzá az északi és nyugati germán népek ötvös iparának és művészetének kifejlesztéséhez. A nők ruhája bokáig. mint főfoglalkozáson kívül a földet szolgáikkal műveltették és méhészetet űztek. A hiteles pannonhalmi alapító oklevél a pannonhegyi Szent Márton monostor apátja részére rendelte a somogyi ispánság minden birtoknak. bekerített. fényt kedvelők". vagy térdig ért és hidegben mentét vettek fel. 6. mondván: "A magyarok bátrak. ahol főhadiszállását is tartotta. A Duna-Tisza közére teszik a fatönkökből épült. Zenekarunk kobzos. amit a bizánci udvarbeliek is átvettek. "Királynői vár" valószinűsíti azt a feltevést. A honfoglaló ősök pompaszeretetérőd írt az arab Gurdézi. Attila hún népe nem volt nomád lovas pásztornép. Ruházatuk térdig érő ujjas fehér vászoning. n. továbbá vámjövedelmeinek tizedét.és fegyveriparunk – mely magán viseli az ősi ázsiai török. Díszítő művészetük az állati alakokat. amelyeket fegyvereiken. Az ezüst-nyersanyagnak beszerzése az akkori világ nagy ezüsttermelő országaival. bő gatya. subát öltöttek. hogy az ősi hún város a szentendrei Danakönyök és a Pilis-hegység által védett helyen (Pomáz község határában) húzódó római limes kiépített katonai táborhelyére épült. – korának legfejlettebb ipara és művészete.és gabonatermésének. E nyersanyagnak ilyen nagy tömegben való föllépése a magyaroknál az intenzív kereskedelmi forgalomban leli magyarázatát". Tehát szőlőművelés is volt nálunk. Az ősmagyar fémművességére az ezüst alkalmazása nyomta rá a maga bélyegét. és kőből épült a fürdőháza. hegyes nemez. Karimátlan. szerszámaikon. hogy az állattenyésztésen. amint azt a történészek helytelenül vagy meggondolatlanul állítják. E viseletek egy évezred óta lényegileg nem változtak. mert a pogány bolgár-török Madarai központban találtak egy kőbevésett fürdőmedencét. a "mandyae". Pomázon. amelynek anyagi kultúrája annyira jellemző volna az ezüst. Az ősmagyaroknak cserzett bőr tábori fürdőkádjaik voltaik. fegyverzetük ezüsttel bevont. ú. indiai. jó kinézésűek és tekintélyesek. Lovasköpeny a mente. Zenekultúránk ősi ázsiai török zene volt. a klisszai dombon 1940ben feltárt. amely a rituális fürdés céljait szolgálta. az arab birodalom területével van összefüggésben. A pompaszeretét legkifejezőbben ruházatukban. Életmódról és foglalkozásról a bizánci írók alapján megállapíthatjuk. Ősmagyar ornamentika van a pécsi bazilika domborművein és oszlopfőjén. intézményesen szervezett énekmondóink. kislábfejű. az újabb iráni. de fegyverzetük. Ruházatjuk színes selyemszövetből készült. 162 . szkítaszarmata hatásokat. hogy egyetlen történeti nép sincs.

az avaroknak. a szeldzsuk és ozmán törökök történeteinek megírását. ha rendszerbe foglalva történettudósaink megírnák ezekből rokonnépeink történetét. de amit itt rövid kis összefoglalásban adtam. Miként Fettich bizonyítja. amit a takács. a mongol és tatár. Az ősi történelemnek új fejezetei tárulnak ezekből elénk. a magyarsággal együtt más oroszföldi népek gazdasági és kulturális életét is nagy mértékben föllendítette. a japánok már tudatos faji rokonsága és a felbomló szovjet orosz birodalom turáni népei. hogy e könyvem keretében nem volt szándékom sem a húnok őstörténetének. és amely Oroszország területét behálózva. még a kaukázusvidéki őshazában a magyarság belekapcsolódott abba a kereskedelmi forgalomba. Az utóbbi évtizedekben pedig kiváló szaktudósok nagy feltáró expedíciókat vezettek Belső-Ázsiába. Adtunk kultúrkineseinkből nyugatnak és amit viszonzásul kaptunk. Rengeteg kultúr-anyagot. azért a nyugati kultúra védelmében vérrel fizettünk egy évezreden át. Nagyon fejlett volt a kereskedelmünk. Nem célom az ősmagyar kultúrtörténet megírása. Nagy a mulasztás. ősi kéziratot tártak fel az expedíciók és az anyagot részben feldolgozták. hún-török vagy indiai finn-ugor fajú népek történeteinek megírása. Európa újjárendezésének mérlegelésénél a történeti jogfolytonosságon és az igazságosság elvein kívül a faji. a kunoknak. sőt azt a legnagyobb mértékben elhanyagoltuk. e népnek őshazájába. az arab birodalommal összekapcsolta. a jászoknak.és bőrkisiparunk is. ha a fentiek szerint a hivatásos történetírás felkészült volna egy új 163 164 . a törökök. indószkíta. Kívánatos volna. az is élénk bizonyítéka annak. Még az ősi kaukázusi őshazában gazdasági kérdéseink között a legelső helyen a különféle bőrökkel és nemes prémekkel való kereskedés állt. Tehát fejlett volt a szűcs. többé-kevésbbé elkerülve az északeurópai országokat. részben feldolgozás alatt állnak. Sajnos a hivatalos történettudományunk elhanyagolta a szkítáknak Attila és hún népének. A Kína határán élő húnok. szabó és sok más ősi rokonszavunk bizonyít. sem Belső-Ázsia turk. a rokonsági erőértékek is lenyomhatják a serpenyő egyik szárát és itt mily hatalmas erőt jelent nekünk a bolgárok. E feljegyzéseket kiváló kinológusok lefordították. Kiegészítése lenne az a magyar őstörténelemnek is. Utószó Leszögezem. hogy magas kultúrával érkeztünk.Fejlett kisipara volt a textíliáknak. mongolok és rokonfajú népeink történetét a kínaiak sok évszázadon át feljegyezték. amely a Fekete-tenger partvidékeit. Mennyivel több fegyver lenne a kezükben. Amennyiben e népek fajszármazási és egyéb szempontokból vett történeteiket tárgyaltam. azt főleg Kőrösi Csoma Sándor feltételezhető céljainak megvilágítása érdekében tettem. Hogyan ülünk ott le a tárgyaló asztalokhoz. a finnek. Hiszen Attiláról és húnjairól legutóbb Bél Mátyás és Pray György írt latin nyelven 200 évvel ezelőtt történelmet. a bessenyőknek. amikor történelmileg faji multunknak nagy örökségeit nem mutattuk ki. a kozár-húnoknak. amit elkövettünk saját fajunkkal szemben. Európát a közeljövőben rendezni fogják a tengely győztes hatalmai.

Mécs Alajos cikke. baskír és egyéb nyelvekre fordíthatná turáni fajunk közös örökségét. török. japán) népeivel együtt. olasz. A tengelyhatalmak árja-turáni (német. dicső multunkat. egy percnyi némasággal idézte a világ legnagyobb turán hódítójának ma mindennél korszerűbb szellemét. kirgiz. ha úgy tetszik. Mongoliát szervezte meg. előttetek a dicsőség útja".∗ Az új Mongolia Nemzetgyűlésének első ülésén teljes nyíltsággal hivatalosan kijelentették: életre keltik Dzsingisz Kán birodalmát. hogy a turániság nagy eszményével forrt egybe a keleti világhatalom. Lásd: Nemzeti Ujság 1937. 29. És megszületnek a bolsevizmus poklából. lángok között született meg a harmadik hatalmas turáni állam észak-Kína. sz. Értünk élt. Japán politikája. 31. A Nemzetgyűlés sokat jelentően.⊗ Azóta vérben és tűzben fellángolt az egész földkerekségen az új koreszme döntő küzdelme. Japán felkelő napjának jegyében. amiként látjuk. Amikor 1934-ben a fajiság új eszményével Hitler vezér uralomra jutott Németországban. módszerrel rendelkeztek. a turáni mozgalom útján érte el. Mandzsukót. dolgozott és hagyatékát nemzetének ∗ ⊗ ekként ajánlotta: "Anyagot adtam. Csoma Sándor. bolgár. Ennek a nagy koreszménynek nagy álmodója volt Kőrösi. A magyarság nagy világhivatást tölthet be ezzel az eszmével. Azonban a ma koreszméje a faji öntudat előretörésének jegyében áll. Ma India turáni fajú népeiben még a fajtudat szunnyad. 165 166 . Japán ezt kimondottan a turáni eszme. Lásd: Uj Magyarság 1937. India forrongó és Dél tüzes kontinensén is a turáni népek új birodalmai. Az új koreszmét a mi turánizmusunk képviseli. sz. mert 1937-ben ismét egy ősi turáni államot. X. Hasonló állapotban vannak az orosz bolsevizmus és Kína fennhatósága alatt élő turáni fajú népek. szemben a liberális és kommunista felfogással. X. Céltudatos útjának az azonban csak első állomása volt. ugyanakkor azonos elvek alapján Japán egy új turáni államot állított talpra.szellemi turáni rohamra és a magyarból japán. azzal a legfőbb eszménnyel. amit néhai Gömbös Gyula miniszterelnökünk a magyar öncéluság fogalmával hivatalosan hirdetett. majdnem kizárólag turáni fajú népek menetelnek.

Leipzig. 167 168 Budenz József: Magyar-ugor összehasonlító szótár. Blavatsky H.. Alexandrien: Ausgew. köt. Geier. Cleme-ns v. Extra No. ètc. Dr. 1851. 1924. J. 1908. Csuday Jenő: A honfoglalás kezdete és befejezése.: The pageant of civilisation.. 1879. keresztény magyarság. Deznisaa Ross. 1857. 1873is8l. Paris. 1937. 1941. Bleyer Jakab: A magyar-hun monda germán elemei.: The Mysteries of Mithra. Ford. Szentkatolnai: Párhuzam a magyar és mongol nyelv terén. Deka Tivadar dr. Deér József. 537. Lelpzig. Cunnigham Alex: Ancient Geography of India. Brion. Bornemissza Péter: Ördögi kísirtetekről avagy rettenetes utálatosságáról a megfertezett világnak. i92T. Császár Elemér dr. 1936. XI. VII. 1871. Schriften. 1726. G. Pogány magyarság. P. 224 Csoma Alexander de Kőrös Memorial Volume. Marcel: Attila élete. M. 1768. Buddha and Chrlst. des Mongols et des autres Tatars occidentaux. Armin Hans: Das Ethische in Aristoteles. P.: Histoire Generale des Huns. Arrian: De Expeditione Alexandri.: Gott in der Geschichte. A modern Panarion.: Cross and Fire. Bastian Adolf dr. Breit József: A magyar nemzet hadtörténelme. Fordította: Csengery János. 1-3. Leipzig. A középkori magyar költészet problémái. Bendefy Lószló dr. Beat püspök: Hiuen-Tsiang. London. P. 1877. Dods Morcos: Mohammed. . Császár Elemér dr..: Die Geschichte der Izulochinesen. 1911. London. Leipzig. Journal and proceedlngs of the Asiatic Society of Bengal. Diodorus Siculus: Biblioteca Historia. Cumont Franc prof. 5. Blavatsky 13. Calcutta. Blavatsky H. Csoma József: Magyar nemzetiségi címerek. Edited by: E.: Salgó Ernö. Carter Jesse Benedict: The religious life of Ancient Rome.) Cholnoky Jenő: Körösi Csoma Sándor. Bpest. München. Deguignes H. Vol. 1831. Bálínt G. A magyar-hún mondák történetének mai állása. T. 1868.: Giossary Th. I.Irodalom Abulgazi: Histoire genealogique des Tatara.– Dindorf. Ágner Lajos: Száz kínai vers.: Dix Inscriptions Chinoise de 1'Asie Centrale. David-Nee1 Alexandra: With Mystics and Magicians in Tibet. . 1885. 1828.: Szailam olmács küldetése Nagy Sándor falához. New-York. A.: The Secret Doctrine. Bochart: Geographia Sacra. (1902. Chavannes E. Brodeur G. des Turcs. p. Bunsen C. 1942. Bendefy László: A magyarság kaukazusi őshazája.: Körösi Csoma Sándor dolgozatai. Wien. Bhagavad Gita. Maróthy Margit. Memoires de 1'Academie des Inscriptions. Aeschylos tragédiái.

6. 1.) 32. 1871. Gombócz Zoltán: A bolgár kérdés és a magyar-hún monda. II.1.: Radó A. 1901..: Decline and Fall of the Roman Empire.: A History of India. Hóman Bálírtt: A magyar-hún hagyomány és a hún monda. 1910. Eckhard Sándor dr. okt. 1940. Árpádkor. Ethnographia. Erdélyi László dr. szerk. Hedin Sven: Transz-Himalája.: Atüla a mondában. 1925. Keleti Szemle. Közli: Sir William Hunter: Zarándok tudós cikkét a Pioneer Allahabad 1885. Berlin. Ford. 1617. 1931-35. Budapest. XXX. 1867. S. 1940. Epiphanius.) Eötvös József báró: Kőrösi Csoma Sándor felett mondott emlékbeszéde. Gibbon E. 1921.: Geréb József. Jerney János utazásai és Magyar Akadémiai Értesítő. opera. Feriden és fiai. Duncker M. Fírduszi: Sahname. Hirth Friedrích: Hunnenforschungen. non.: Kondor A. J. W. Fáy Elek dr. Budapesti Szemle.: Outlines of Chinese Art. 169 Gombóc—Melich: Magyar etymológiai szótár. Sophronius: Athos Library of the Laura (Mount Athos). 170 .: The Indian Empire.: The Civilisations of the East. 1892. Chicago. Wien. Eustratiades. Leipzig. Hűllmann Carl Dietrich: Geschichte der Mongolen bis zum Jahre 1206. Dunbar G. 1888. Fiók Károly: Árják és ugorok érintkezése. számból Barthélemy St. (Journal of the American Uriental Society. 1936.. Eustachios. London. Köln. Herodotos történeti könyvei.: Geschichte der Arier in der Alten Zeit. Györffy György: Bessenyők és magyarok. 82. Germanus Gyula: Turán. New-York. Hirth Friedrich: Mr. Kingsmill and the Hiung-nu. Ford. Hirth Friedrich: Attila családfája. London. Ford. I. Bálint: Történetírás és forráskritika. Hodgson Brian Caucasians. 1916. Adversus Originem. 1939. 244. Forbáth László: A megújhodott Mongólia. 1850. Harlez C. Keleti Szemle. 1932. Hevesy Vilmos: Finnisch Ungarisches aus Indien.: Introduction to the Avesta. I.: Magyar történelem. Heinrich Gusztáv: Etrelburg és a magyar-hun monda. 1925. Grousset. 1887. 1908. Hóman..Deka Tivadar dr. R. Ipolyi Arnold: Magyar Mythológia. Erdélyi László dr. 1882. (1909.: Németh Gy. Hóman Bálint: Szent István.. Houghton: Hóman—Szekfü: Magyar történet.. számból. 1938. Fettich Nándor: A honfoglaló magyarság fémmüvessége. 1940. 1796.: A magyarok őshona. k. 1898. Fehér Géza: A bolgár-törökök szerepe és műveltsége. Cambridge. Fergusson I. Hunter W. Sancti Epiphanii . Jász-kun kongresszus jegyzőkönyve.: Körösi Csoma Sándor. I. London.Hilaire cikkét a Journal des Servants. 1910. Fischer Károly Antal: A Hunok és Magyarok. Mongolian affinities of the Hunjalvy Pál: Magyarország. (Attila és hónfai. 1629.

: A húnok őstörténete. Bokor János. 1925. Lemminkäjnen-runók. Leipzig. Kászonyi F. Klaproth J. 1870. Memeskovszkij D. 1939. 1930. Király György: A magyar ősköltészet. J. D. I. Mészáros Gyula: A szabir nép és név. being Studies in Religious History from 330.: A skythá. Bpest. J. Ford. Németi Kálmán: Árpád népének hét törzse hún volt. hajdankori nevei és lakhelyei. 1900. Népünk és Nyelvünk. J. Metich János: A honfoglaláskori Magyarország. 1939. Kézdy Vásárhelyi Zoltán dr. Krohn Gyula: Finn-ugor népek pogány istentisztelete. Karácsonyi János: A Magyar Nemzetségek a XIV. Ford. Lukácsi Kristóf: A magyarok öselei. 1908. Kölcsey Dezső: A Kölcsey. A pogány magyarok vallása. Budapest.: A húnokról.: Forerunners and Rivals of Christianity. Toldy Ferenc. – Szekfű Gyula: Mi a magyar? gyűjteményben. III.: Szabó Károly. Vienna.: XVIII. 1862. Ch. Ford. 1906.: A zend-aveszta. Kézai Simon mester: Magyar Krónikája. Németi Kálmán: Hun történelmi örökségünk. 1850. 1861.: Tableaux historiques de 1'Asie. A. Ford.: Dr. 1931. J. Modi Dr. (Budapest multjából. 1867. 1908.k. Kabul und Indien. Lénárd Jenő: Dhammo. 1904. Budapest. Legge F. Haitsch Gyula. to 330. Nagy Géza dr. Tauchnitz. 1939. McCovern William Montgomery: The Early Empires of Central Asia. J. F3onn. 172 . Németi Kálmán: Nagy-Magyarország ismeretlen történeti okmánya. Haller János földolgozásában. Modi Dr. The University of North Carolina Press. Magyar honfoglalás kútfői. máskép Szente-Mágócs nemzetség. 1926. Nagy Sándor szír-keresztény mondája. 15 Kodály Zoltán: Magyarság a zenében. Ford. Népünk és Nyelvünk. 1897. Josephus Flavius: Opera. Kuun Géza gróf: Körösi Csoma Sándorról tartott akadémiai felolvasása 1900-ban. 1826.: Vikár Béla.: dr. 1911. Katona L. Paris. II. Lasson Christian: Zur Geschichte der griechischen und indoskythischen Könige in Baktrien. akik meghódították Indiát. Modi Dr. 171 Ligeti Lnjos: Az ismeretlen Belső-Ázsia.: A magyarok útja Indiától Pannóniáig. 1838.és személynevek.: Zajti Ferenc. b?o6r Elemér: Népünk és Ir'yelvünk. 1939. Szeged. Kállay Ferenc. 1909. Németi Kálmán: A Hiung-nu-hún azonosság földrajzi bizonyítékai. B. Kandra Kabos: Magyar mithológia. Marci Chronica: Emich kiadás. Izidoros. Fordította: Zajti Ferenc. Pest város eredete. Kalevala. századbeli ördögüző könyvecske.Jonandes: A gótok eredete és tettei. Mészáros Gyula: Ál-török nép. J. ) 1934. Nagy Lajos.: Rassenverwandtschaft der Donauvölker. vallási rendszere. Mahler Ede: Babylonia és Assyria.: Kelet titkai. század közepéig. 1939.

Széchenyi Béla gróf keleti utazása. H. 1913. I-II. G. S.Németi Kálmán: Dr. Bonn. Hannover. márc. 1776. 26-iki akadémiai felolvasása Kőrösi. 1908. sz. Stefin Aurélnak a Magyar Tudományos Akadémián tartott székfoglalója. H.: Aus Sibirien. Németi Kálmán: Parker E. Hdrth Frigyes tanítása a Hiung-nukról. 1908.: A magyar honfoglalás mondái. Szabó Károly: Emlékiratok a magyar kereszténység I. 1807-1925. Niebuhr B. 1877. Oxford. 1-3.: Ancient China Simplified. 1911. 1917. 1855. Strabo: Geographica. Ford. Regino Kronica. 1509. Szabó Károly: Kézai Simon mester magyar krónikája. Pallas P.: Az ókor története. Rowlinson H. 1933. Pongrácz Sándor dr. 1884. Sebestyén Gyula dr. századából. tana. I. Szász Károly: A világirodalom nagy époszai. etc.: A magyarság keletkezése és őshazája.: A magyar nyelv rokonai. Berlin. 1897.: The Early History of India. Zangemeister. Ford. 1904. Stein Aurél: Homokba temetett városok. Schmidt József: Buddha élete. Cs. Augsburg. Ribáry Ferenc dr.) Németh Gyula: A honfoglaló magyarság kialakulása.: Bactria. Renan Ernő: Jézus élete. Paris. 1930. 1883. London. 1938. Budapest. Szinnyei J. 1882. 1930. Rodusi Apollonius. Leipzig. Szeged. Pauler Gyula: A magyar nemzet története Szent Istvánig. 1. Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. Procopius de bello Persico. Vienna. Schröfl Aloyz: Der Urdichter des Liedes von der Nibelungen Not und die Lösung der Nibetungen Frage. G.: Untersuchungen über die Geschichte der Skythen. Vot. 1885.: Halász Gyzla. Orosius: Historiae adversum Paganos. Parker E. dr. Budapest. Tagányi Károly: A hazai élő jogszokások gyűjtése: Ethnographia. I. Szabolcsi Bence: A zenei földrajz alapvonalai. Priscus: Fragmenta Historicorum Graecorum.: Die Hellenen im Skythenlande. Vivien de Saint-Martin: Histoire de la Geographie. Smith V. Strzygowski Josef: Asiens Bildende Kunst. írta: Kreitner Gusztáv. Németh Gyula: 1934. Ethnographia.: Bammlung Historischer Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften. 1828. 1873. Szabó Károly: Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről. 1882. Közép-Ázsia (Asiatic Quarterly Review. Petz Gedeon: Magyar-hún monda.: Halász Gyula. Leipzig. Sebestyén Károly: A magyarok íjja és nyila. Ford. the Story of a Forgotten Empire. Kurze. Szabó Károly: Kun László. Csoma Sándorról Neumanni. Radloff W. egyháza.: Salgó E. K. Stein Aurél: Nagy Sándor nyomában. 1890. IV. Leipzig. 174 . 1854 173 M.

.........: Attila.. 129............ 83 Afganisztán ... 113 Alexandria......................... 1939. 47........... Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus? Zichy István gróf: Magyar őstörténet............... 55 Agathyrsos............................... 59.. Ford.... 86 Afrika ....... Uj kiadás: Oxford.... 167 Aethiopia .... Kincsestár.... 61 Alginszkói . 131 Achlat .................... 46 Amur ............. 47 Alcaeus. H.......... 86 Al Yathik-bilkih ...... Mord. Reiche des Aitertums... 63.......... Ed............... 114 allrunok ........... 132 Adapa ........ London.... (Hevesy) : Munda— Magyar— Maori........ 18292........ 144 Ai61 Akkád ...: Szabó Károly............................................... 12................................. Váczy Péter: A húnok Európában.. 72...................... Uxbond F............ 132 adom............. 1920............... 59.................: Attila-mondák.................... 93 aldunai..... 50 Ágner........: H.. 130.... (Attila és húnjai..... Bp.... 1863........................................ Ford. 99 Abák ........... 67 Ananda ......... 1864................. Aveszta könyvtár..... 109. 89.......................... Zajti Ferenc: A hún magyar őstörténelem.... 84 Abauj ............... 90 abtelita .. Die Neue Propyläen-Weltgeschichte. 111 Angat................ 66 Ahura-Mazda .. 85...............: Németh Gy.................. 124 Abo.......... Berlin........... Urgeschichte der Menschen........... 116 Alánok..................... Thierry A. London... 141 Agathiás.............................. 93 Alan....Télfy János: Magyarok őstörténete..... Tibeti aranyszabályok könyve a Kiu-Te gyüjteményböi........................... Görög források.................. 26 Ancai .. Wilson........... 58 Abulféda..... 46 Allahabád ............................................... 131 Aldarich........ 82 Adám.................................................: Blavatsky H.............. 101 Alán................... A Név-. 1881. 141 Anahyta .................... 12........................................ P................... 46 Altáj....... 3....... Vishnu—Puranas.............. 83 aethiops .... 1939...................... 1928. 63 175 176 ............. Vámbéri Ármin: Hunok és Avarok nemzetsége..... Vámbéri Ármin: A magyarság bölecsőjénél.............................. 153 Anakreon................ 1840.................................... 47 Anga .............. 132.............. 94.............. 61........ 99 Aba Sámuel ....... 1928.... 1940... 132 Aeschylos68... Váradi Regestrum értelmezte: Kandra Kabos. 100......... 93.... 102............................ Zajti Ferenc: Magyar évezredek..... 116 Aladár...... 159 alsódunai ......... 167 Agni Purana.. Thierry A... 85 Achaemeni..............................................: Szabó K............... Tod Lieut-Col................ 135 Adi-Buddha .. 120 Amber... 61 Agner......... 59...................... 128............ Udny E........................... 83........... London...................................... A........... 111 Angadesa......... 98 Alexandra David-Neel ................................. 167 Ágner Lajos.............................. Szerk.. 45 afrikai ....... 135 Álmos72..... 111 Amru ................ 116 Abulghazi .............. 131................................. 141 Adima.. 62....... Ford...... hely... 104 Aghuz .................................. 152 Amadé-Karcsa................................... 56 Achiles .: Zajti F. 85 Agni Puranak....... Francis: Das Urchristentum........... 1855.... 45 Anahita ... 142........ 90. 44........ 107 Aloyz Schröfl ..................... Frühzeit der Völker........ ) Vámbéri Ármin: A magyarok eredete.......... 44. 111 Agni Purarák ... 142 Abulgázi ... 78 Alpok.. James: Annals and antiquites of Rajastan..... 150............... 108 Amudarja................... 100 Altai.. Ford............................ 46 Abulfazl........... 58............... I.......... 58 Agnikula.............és tárgyjegyzék Aba ...........

.. 43.......... 66.. 12 Baranya ............................. 73.............. 168 Ásik ................84 Araxes60.. 120...... 121................... 33. 52..........50 Anonymus67........ 73... 157 ansik ......... 96................. 60.............................. 167.... 108 Atla..... 138............ 143 Bacchus-Dionysos................. 139 Asszír.................. 102.... 93 Aton......... 14......................................................... 95............ 106 Asi ................. 69.......... 95. 162 belső....... 170.............111 Ardarik .. 72................ 49............... 165 faj66 árják....................... 86................... 85 Baktur.......... 62 Balambér .................................. 137 Athene Pallas.... 161. 20....... 6 ugor ............................ 79... 45......... 84 származás ... 116 Bamián szoros ...................142 Ardzsuna................. 88......... 83...................... 67 Atelkuzunak ............. 60. 56.. 103................ 63 Bala Ihaia ... 46......... 161................. 105........................... 96..... 116.. 94..... 72 Aswa............................. 75................... 55 Bar-chus ............... 105. 55.. 52.. 110.............. 125. 86 Bardai . 83. 85........ 158 Avar..... 103............ 86 Árpád39................................................................. 40................ 83............ 93 Atil ................... 55..... 40 Attli .............. 60 Ásia .................. 84............. 42.................. 48 Bál ......... 135.................. 125.......... 55.................. 139 angol12....... 124........... 60 ási ........................ 162... 6 B Babilon ....... 27.83 Aquila János .................................. 16 ázsiaiak.. 57..... 49..... 25.......... 102........ 48... 86......... 82. 109.................. 98........................93 Angra-mainyus ......................... 82............. 86...................... 100 haza .. 93 Atlanti-óceán ....................... 158 bajor ............ 169. 141 Aveszta-vallás ............ 39................................................ 66.................... 91. 140 babyloni....... 43...............................126 Aquileja ......59 Ardzsurla ... 61.......... 62 aswak. 137 Athil................. 107. 42.111 Areiopagos ...... 142 asszírbabiloni........... 119............. 122............ 141 avar...... 134 Baján ......................... 81 avarok. 107.............147 Aoghán . 119 Árpádház ......... 107.......................................... 112.................. 92.......64 ansziek............ 69 Aswamedha .. 80 Atli ........ 27.... 164........ 159 Atlantisz ..38 Arán..... 60..................................................... 93 Athén ... 101 Avesta..... 121 177 178 ...... 40.......... 65.. 61 Asiatic Society15... 51.. 112 történetírók....... 60 Baktria..... 56...130 Ari-alpian ....... 89 Baghel ........ 131.... 75..... 151... 141..... 57.................... 129. 96.... 73.. 146................... 25........ 147 Babru.......................................................... 43.......... 104..............Anglia .........117 Ankhenaton ..... 105............................ 38 Balti-tenger.......... 6.... 122........ 99............. 76.... 113 Bagdad ... 167 árja5..... 163 Arad. 120. 109...... 18....... 141 baktriai ............. 37 atlantiszi ...... 66............. 21. 116.... 105 Aurelian.38 Arg-ionok .................... 23................................ 87................... 66. 94......... 62... 155 balkáni.... 145................. 81.. 109.................. 47................................... 45. 35............ 73....... 99.............. 98...... 37 emlék........... 75 Árpádok40.......... 102.... 132 Bacchus .... 86........................ 62 bahadun . 96................77 Angolország ......... 84.. 164. 57. 172............... 74. 41............ 61 aswamedha ............51 angolszászok.......... 141 Ayodhya ..............130 Aristatetes..... 146 Attila7.... 120 Árpád-ház ........ 141....... 103 Ázsia6............................... 64...................... 72.... 129............... 157...................................................... 60 Baltisztán....... 100.. 67 bárdok .................... 53 Ázsiai Társaság .... 93..... 211 dinasztia ......... 12 Baghavad Purána.......................... 142... 173 ázsiai12....... 134.......... 61. 97. 142 Babilonia .... 68....... 133 Ar-buda..64 Anu............. 123...... 172..................144 An-hszi ............. 81...... 103.............. 147 Astur.......... 49....... 127. 75..... 104 Auchatok ........ 99....... 67..124 Aral-tó ............ 67... 64......... 43. 17........................ 143 Badsa Radzsa ...... 123 Balkas-tó ............. 86....148 Anna Comnena ....... 12..129 Aristoteles... 108........... 46 Balkán .. 20......... 42...... 69.... 137.......... 134 Arrianus................................................... 147 Astarte .......... 126 Arpoxais ... 106......................94 Ardvisura-Anahita .... 15..........129 Arghia Varsha .................. 119......... 120................... 57.............. 77.... 47.... 60....... 106.................. 51 ausztráliai ........................................... 111 Azóvi-tenger............. 64.....100 arab12.................... 169 Armenia......... 141 Balti.... 103 Bal-ul-Abwab............. 51.............. 54 Athel......... 157 Baktária .................. 45................... 25....... 99.. 90.... 51 Balogh ....... 87............................ 175 Attilaféle....... 120..... 86.......... 17 Asszíria.... 98.................... 64 Arya Aswa................. 111 Babylon ................. 160............................................................... 211 Bala . 68......... 128. 137........................... 67 Barga ....... 81 auchata .. 73................................105 Apus ....106 Arimaspok .... 103 Árják......... 155. 72............. 92..... 107............... 87...... 67.............. 34...115 Ararát..... 59. 83 Balokk .. 170 avesztai......... 38............... 105 Arrianos.. 102........ 64 Ási . 148 atropatánei ..... 138................... 100........ 115..... 98.......... 18........ 99.......... 155.. 49.... 60 asszír...........

........... 113 B'Samye .......... 59 Beszterce-Naszód ....................................63 Barsam............ 173.......... 169.. 41...................... 83 Bornemissza Péter .. 117................... 109 Bizanc................ 25................ 99...... 15............................... 96 Biharn........................ 120................... 60 Betér .. 121...... 95. 53..... 116.................16 Bereg ...90 bastarnok ............. 170..... 60 Bilge . 33........................ 100 bolgárok43............. 83 Béta-fajú...............................141 Beal püspök ........................................................... 150.. 147 besenyő.......................... 111 Budapest......... 50.............................. 132 bíborban született .. 143...... 111 Budafok.............................. 152..............137 Batthi ..... 68...................... 58................................. 154 bedzsnák ................. 158............ 111 Bharata Varsa .. 125 Bieda . 77..... 83 Beth-San....... 104 Botbort ....................... 153 Boldogasszonykáta..... 160...... 170 nemzetségek................. 155 bolgár-törökök... 162.... 168 Bengália.................................... 96.... 136 Bráhma ...... 113..................68 Bengal .... 96... 36 Boncza...... 111 Buddha19...........121 Belső-Ázsia ................................ 36............. 65 Biblia ................. 148 bizánci36........ 134.......... 99 Bölcs Leó ........... 116........ 110 Bihar.......79 Basgar... 165......... 125....... 61 Béták ...................... 84 Borysthenes..... 48.............................. 170.................... 70....................... 111 Budakalász ......... 114........... 148 bolsevizmus...... 83 Bokhara ................................... 18....141 Bartalus............ 28 Bstan-gyur................................................ 55................ 34............ 28..................................................................... 25 Británia........... 83.. 55 Bizánc............................... 119 Bihar gyalpó ........................ 80... 65 Bonchada........... 34 b'ne-aleim ........................114 Bécs ....97 bengáliai ............................. 96.......... 36 bonc-pap............. 138 népzene ... 19 Bökény ......................... 165 Baskír ............ 123......... 86 Botteni-öböl .......... 43........ 88 Bod ..... 64.................. 164 bolgártörök .................. 111 Budatelke .90 baskir ... 126 bolgár40.83 Berettyó ......... 48 Bhabru .......... 83 bonszi-pap .... 111 budai.....124 Berend .............. 114................ 110 Benedikta..... 96.................. 153...... 23..... 92.. 28........ 103 Brahm............................63 Barolli................ 54.. 98 bolgár-török41..............96 Berias...........46 baskír .......... 97......... 111 bolgár-hún ..................... 167 Bhagavat.....142 Bég Baján ............. 115.......................... 111........ 59....................... 153...116 Bendeguz...................... 98.......... 162 bizanciak ...... 36.......... 17 Brodeur........................ 91.............................. 126......... 109..........147 Bendefy 55.. 24 Boddhisatva............... 98..... 138............. 161......... 91.... 110............... 66............. 111 Besztur. 54.................. 55 Blavatsky70. 22...................... 142............. 150............... 42................ 69....................... 36 Bor........... 99 Borsók ...103 Báthoriak ........................ 28 B'Stan-Hgyur.......................... 167 bórok .159 Belső Mongólia ............................................... 16 Brukpa. 111 Budaháza......................................21 Bartók .................... 112... 72 Beheman.......... 95.............. 89 Brahmáni... 63........... 167......... 129..137 Béla ..................................................89 Belgium ..................79 Barthélemy St...... 43............... 124....................12 Bel ......... 79 besgur ... 37............... 113............................................................. 24....................................................... 123.. 83.............................. 138 bizanci ... 58...................... 97 bruxellesi............... 76 nép.... 124............. 111 Budaörs ..... 174 Budatava............ 36 Borolot .. 105 Borsa .................. 97............. 55. 12. 142 bessenyők43.. 174 buddhista17................... 152...... 91 Bíborban született.. 91....... 66 Brit .. 92............ 27 Bstod-Ts'hogs... 148..................................... 141 179 180 .. Hilaire . 75.. 112................. 42.........141 Beirut............... 19 Boddhisattva............................... 96...................... 164 bessenyő-szkíta....... 171.............................. 111............. 168...... 77. 157............ 97 bihari ........................... 96.... 43............ 12.. 167 Bendefy László.......... 85 bibliai.. 43 bessenyő40.. 99.....145 Behram ........ 36 Bondorfárd ......................... 73......................................... 42......... 51 Brit-India............. 97 Bihor................................................... 97 Biharvára ... 113........................ 98............................ 111 Budalesy............ 97.......... 126.......................................... 95...105 Berlin45....................................................... 50...... 26........................... 59 Bhagavad Gita ................................ 175 Blédas.............................. 55 Bélus.......... 158.....62 Baz.......... 111... 156............................... 59............................ 84. 70.............. 141 Boksza ....... 172.... 113 Bodjul........ 100...... 110 Bleyer Jakab . 118 Beztur ..Baroda ...... 49.................. 39......... 106.. 108 Brahma ............. 107........ 73 Blumenbach..................... 137..... 17 brit múzeum ............. 54 Buda59............. 111 Budakeszi . 43............................... 157..... 79 Bolgár....... 83 Budajenő .................................. 165 bombayi.... 36 bonczó ........ 18.............. 124 Boldogasszony90...... 43...... 49....... 175 Berozosz. 167 Browning.................................... 27 Buchanan.... 24.......... 174 Belári ......... 97 Bikaner ............. 150................ 162 Budafa .................. 86.

......... 53................... 62 druidák .... 150 buddhizmus12...... 152 Csaba39.. 95 Csekekáta ..63 Champapuri ............. 100......................... 27 Dwipa ... 49 Chitor......... 69 Dasht-i Kipchak ...............................................................rítus ..... 93 Danié ..... 140. 157 Dunántúl.......................... 66 Déli-Svédország ...92 bulgári .....61 Chagataj......... 62 Csigla........... 157 Csehország ............................................. 85........................................... 79 Dunbar...... 59 Dzsajati....................................... 86 Chawara.................................................................. 95.. 162 dunai... 95 csehek..... 157.. 12 Commodus ..... 40 Cunningham ........ 103......................... 93 Diocletian .......... 116....... 58....................... 82 Dietrich........................ 51 Cherra-poonjee .................. 51 Dahak ......................... 106........... 35 Carlyle ............................................................... 167 Csengery Antal.. 68................. 142........................ 91................................... 61. 135 Dsajháni .......159 bulgar......................96 bulakar. 16... 63.................................... 56......... 129 Diszabul ....................................... 42.................134 bunyevácok............................................................ 26 Duna .................................. 110 Dalai láma .................................................... 91......111 Chahuman.... 62 daha ............. 45.................... 15... 101 Csahar......... 64 Csanád ........................... 89.............. 59 181 182 ...........16 Chambal .......... 59 Dzsaipur Marwar........... 23........................ 42........................59 Chand ......................... 120 cseh....................................... 145 csodaszarvas................................. 114 chioniták.. 56......... 93 D'Herbelot .. 23............................. 99...... 98 Dentumoger.................................... 111........................................ 83.. 72 Dsulo ........ 65...... 169 Duskyi-hk'horló................................................159 Buzghal Khana ................ 18...................................24 buddhisták 26..................... 61.................. 59 Cyropolis ... 114............................................. 89 Dulva..........141 Chagatai.............. 145 csinvathíd .......................................................... 37. 15........................................................... 72 Dsongar ....... 101. 97 Duka Tivadar. 98............................ 107 Depter-r-Nyingpo.............. 66......... 83....... 81 Cimber...... 21 Dula........................ 60 Chavila ..............58 Chandra . 62 Chaytor................................................................... 80...... 43 Dor ............. 43.................... 168 Budha 59.............. 137 Chhempo ... 117 Detre...... 137 Chatti .... 116 doni ........................................ 121 Csákok.. 134 Budli............ 134 Dél-India ............. 93 Dengezik ... 96.................... 90 Csoma József....... 86 Cicero ..... 95 Csiglamező ........................... 16......... 103 dániai... 134 Dionysos-Sabasius ....................89 bultari ............................. 89 Duló......................... 37........... 61 Deér..125 Burgundia .....................117 büzürgan .......... 60 Cimberek .......................................... 122 Csinvat ......... 11 Csuszovája.................. 34................................................... 72 Dzsadu..... 126 Cseng. 28...... 42...148 Bwda ............................... 45 diabekri............ 142 dsola .................. 37 csuvasos .......... 68 délszláv......115 Campbell .................................................................................. 62 Chandravansa ......................................... 118 Dárius ................... 49 csuvas-török ....... 61 Cyrus ................ 60 dákok ...................... 168 Deguignes34.................... 53 Cserkeszek...111 D C Cadix .............................................................. 148...........83 Bulái ............ 85... 126 dnyepervidéki... 129 Cifra-asszony.............................144 bundii..... 36..... 43.. 156 Budenz József.................................. 63 Dabhi..................148 büzürk...................................................... 90 Dsula ........................................................... 34 Dariel-szoros ...............62 Chalukya......................... 42 Denghisik .................... 103......................................................................... 51 Csengery................................. 24........................... 83 Dugpa .. 105...................................92 bulári ........ 36 Dnyeper.............. 168 Delhi......................... 84 Csamkiao....... 37 dzaila .......................... 63 Chorosmia .................................................................... 97 dugpák.........................................83 Bulcsú.... 99 Csin . 109.. 60 Christian Lassen .......62 Cham ................... 60 Ciprusz ....................... 59 Dzsaisahner ...................... 60 D`Auville..................................... 54.....61 Chagatai királyság .......................89 Bulcsu................. 97 Danakönyök ... 126..................................................... 98............. 66 charrukhán........ 81 Csang Szing-Lang ............. 133 Cshattis Radzskula ........................ 66 Cutch ................................................................ 109..... 83 Dardsiling........ 140 cseremisz ............................... 15 Don.................................................... 51 Diodoros............... 103 délorosz ............................. 128 Carragolaghat ................................ 150 ciklopszok ....................................................................................... 112... 80 Dánia .................47 Chagan....... 96................... 72 dubnicí............15 Cassiodorus ...... 56.................................................................................... 48 Csánky.. 168 Csomakőrös.........................................92 Bundahis..................................... 104 Dasarastha .......... 99 Döbrentei Gábor........ 98............................................................................. 83 csandalások . 87............... 64 Chus ............. 35 Derbend............................... 162 Danavák..........................

...... 121..................................87 Ellák .............................. 39 Etelközi .................................................................................................. 87.................................... 72.....165 Dzsingisz khán . 120 Etelköz........................... 134 Ég fiai ......... 161............. 41... 148 finnek ................. 85 Eunedubeli...... 90 Enlil ..... 95 fehér húnok....... 103 Fekete-tenger55...... 124 Feketetenger ...... 103 Északi Jeges-tenger ...................... 45 frankok .... 57................... 108............ 63.................................. 104... 83 Eviláth ............ 169 Eckhardt Sándor ............................... 15 Eri................ 127.. 83......................... 157 Erdélyi László ......... 107. 98 Elő-Ázsia................... 49........ 93................ 132 Evilath ............... 83.... 69 fehérló-áldozat............ 138..... 115..................................126 Egyiptom12......... 66 Észak-Kína ........ 49.......... 25......................... 43... 169 Fehér Géza ...................107 Enach... 77.... 107 F Euphorion.. 108 Emesu ... 53......... 67.... 85....................... 169 Franc Cumont..................... 58...... 93..... 64 fehérlóáldozat.. 130...... 158................... 94........................ 124 Fehér-tenger ................ 103 észt.....46 E Eckhard Sándor ...145 Eder .. 130......................... 109........... 164 Fiók Károly ........................................ 115 Gádoros .... 169 Fick . 121................. 83 Ethele......... 76.................. 93 Etzelburg ....... 38 fehér sziget ................. 111 Faun....... 139 Európa2... 80..85 Előd .... 145 Fukuda. 72 Eneth ......... 47................ 52...... 164 finnfajú ....................... 111........................... 109. 20............................................ 61..................... 68 Északeurópa . 56.. 108........... 72.................. 38......... 15 Etel ....................................... 39.. 108 Etrekarcsa . 124 erdélyi.. 42.......... 85 Ér 96 Erdély ......... 45 északkínai........ 62........... 148 Fehér-Magyarország.. 24 G Gades.......109 Elizeus ... 141 Firoz ........... 169 Ephtalita ...... 159 frank ..... 6 Esztár................. 49.... 59........................ 49............. 150.......... 57................................. 41....... 80......................... 99 Fergussan ...... 34.... 169 Firduszi..................... 103 Észak-India. 52... 79....................... 147........... 132 Ennedzár...... 106 Ed ........................... 56 Fischer... 83 Észak-Eurázsia ... 119 Gaharwar........ 56........................... 53............... 46........ 68........ 120..... 49...............99 Edriszi ..........................73 Edömén........ 115 183 184 . 36 Fehér sziget .............................................................. 147 Eötvös József............ 82. 142.......... 68.......... 45.... 49.............. 56............. 48 finn6..................... 47.......... 66 Feriden ....... 84 Fekete-Magyarország ... 93...... 77.................96 Elteris .....46 Ég ... 37............ 37......... 89....................... 140... 160....49 efthalita..... 115........... 51... 99 Etele................................ 93.........81 Edda Bifrost... 104................. 123... 43 Ethel ..... 87 Evilath földje....... 79.... 40..... 118 Faghan ....... 7... 120 Etzel..............35 Dzsingisz Kán ...........147 Ég fia88............ 138 foglalás............... 110.................. 63 nyelvek............................... 103 Fejérvár ................... 160 Eszterházy ................................89 Endzse ............... 22.......116 Efraim... 108 Égei tenger............... 143...........116 eftaliták.......... 169 Fettich Nándor74................... 89.......................... 124 Flarikula . 98 Enos................. 125 Fischer Károly Antal ......... 36 Fohát ................................... 109............................................... 54..... 83........... 87.. 165 Farkas ... 12.............. 106........................................................... 68 Eufrates .............................................. 125... 99.12 Egreskáta ............... 175 európai6....... 111..................... 164......... 125......... 125.. 51....... 6.......... 156 Dzsungária...Dzsingisz kán ......... 147 esztergomi .... 66..... 125 Fehér lovas .. 169 Fischer Károly........... 56 fajtudat .. 51....... 12 Enzu.. 94.. 48 fehér . 86 Ezekiel................. 115 foh ..... 93.......109 Emese ...................... 131 Firduzi ............................ 12.... 175 Edda. 42........ 94...................................... 37 fehérhún. 159....................... 62 galaták .... 83................................................................... 89.. 79..... 89 finn-ugor39.. 103................... 109... 99 Fravasi........... 51..... 123...... 73 Eufemia ..................86 Elbilge ........ 123 Fehér...83 Elohim ............ 145 egyiptomiak .. 113 Franciaország ........................................... 169 Erdélyország......................... 118..................132 Elám ....................69 Enech... 123......................... 96 Frankhon ................... 106......... 18................. 52 francia............... 40.......89 Eneh............................................ 17.......... 110 Etil ................. 77....................... 137........................................ 100. 46...............132 elszlávosodás . 80. 56 Epiphanius........ 97... 80.................... 105..... 162....... 41 finnugor........ 148 egyiptomi 17............... 42.. 131.......................... 78... 53..... 169 Epiphánius..... 163 Felső-Tisza ............ 136 Forbáth László...................................... 53 Eustahius .................... 100.......................... 90.... 45 Észak-Germánia ... 117............ 134 Flavius Josephus. 7.. 38.. 105......... 101 Észak-Németország .... 128 Eurázia ........................... 98......... 139... 46 Éva ............................... 130 euthalita ............. 46................ 85 fehérhúnok................... 63 fehér-húnok ......................... 89.. 123.. 110........... 70........

. 136............ 154...... 103 Hesperidák ......... 211 birodalom .. 50 Hirth ................ 49...................................... 23 Hindosztán ........ 62 Gómár........................... 108 Hanisch...... 172 Giaiukátai .. 63 Gudzsarát....................... 155................................... 131...................77 Géza........................................... 117......................... 91 hiungnu-hún ........ 113............. 165 Gómer...... 211 hachhwahak. 112.. 169.... 104...................... 150 Heinrich Gusztáv.... 99.......... 119 Gugi Márk ...... 73........ 116 Göncölkarcsa....... 97 Gyál-puszta .............. 137......... 132.....126 Gibbon. 93... 102...... 115.... 80. 39 hiung-nu34...................... 106 Géták ... 81..... 27 Gyula34........ 106..................116 H Gohil...... 48..... 68.. 26 Hastinapura ........ 45............................... 103. 112........... 143 Galilea ...... 48................... 128...........103 Gesta Hungarorum ..... 91 Héva .... 97 Gyalu-puszta .......... 98. 142 Gordas ..97 Genezis .............. 104....................... 63 hit122 Hinduk................. 47 Herodotos61......... 121 Gyud.......... 26 Grahilot ............ 103........... 93 gót............... 161 guru ............... 57...94 Gerard............................. 150 Haihaja . 169 Gikhon.......... 135.... 85... 134 Harlez .. 113 hatalmas vadász az Úr előtt87..62 Gazsár......... 86 Gugi Benka........................... 61. 74....... 147 Gurzastan........... 88 Gurdézi................ 131........ 42...... 55 gruzok......... 173..... 108 Győrffy György............. 15.......... 170 hido ...................................... 114 garabonc .. 47 Göttinga................................ 60.. 97 Gyalóka ......... 147............. 77 Halom...... 15........................................ 150 Harastyán....... 61..133 gepida ..................... 106.......................... 144 Hannibál ................ 116 gupta.. 112 Gótarca .......................... 85............................. 93. 42...........38 Góg81................................... 68.......................... 102.......... 55 Herkules104........ 165 Hium-Tsiang . 104 Heungnoo .......... 111 Hadisten67... 106..... 103.... 48......... 170 Hitler ... 148....... 82.................. 93........... 85... 45.................... 110... 86... 106 Gizella .......................... 66 hiong-nu .................................................................. 107.............................................. 105...................................................... 129 Herakleai Herodor............ 88 Havilah ... 81........... 91.......... 140 görög-római.............................. 170 Háromság ............. 107................................................................... 150 Hari. 134........... 139.............................. 120 górarenusok ............................................. 119 Gógánfa ........ 100.......................... 159 Hansa........ 116 Gorda................................ 103........... 36........ 83 héber..................... 103.... 66. 73 Heliogabalus......... 62 gruz-krónika ...................................... 132 Hevesy Vilmos .................................. 85.. 110............ 47..... 170 Gömbös Gyula................ 62............. 150 Haraly............ 132................................... 128 Héra...................... 128................108 goal..............119 gógok......... 130..... 134.................... 110 Gyál........ 141.................................104 Gelupka ............... 82....... 16 Himaláyák ....... 101.... 167 Germánia .......35 germán48...... 51 hellének .............118 galileai ................................ 130....................................... 12 Hamsa...... 39 Gyeics......................... 13........ 171.......... 54......... 119 Gug-puszta ........................... 160......... 97 Gula ................... 172.. 134 Harikul-es................ 97 Gyarmat. 129............................... 46......................... 111 Hiungnu... 109................75 Getae ............ 85 Gumár.. 150... 174..... 132 Hestia ................ 134 Harikules .45 germánság......................................................................51 Galícia ..... 135.. 160 Görögország ...... 114 hiungnu.... 122................. 148 Gardezi ............................................. 38......... 118.. 60 hindu ................ 115 gótok.................121 Gaur.... 56 Gurda..................................... 97 Gyalu ......... 26 Himalaya .103 Gandara ............... 136 bárd .. 114 Gótaura............................................... 55 Gudzsár ............................................. 120 Hamadan ....... 73. 132 Hegyalja ........................ 11 Grachen ......................... 66 Himalayák ............................. 116 Georgia .............. 103 Gepidák ....... 137 Hernak................ 55 görög47... 131 Hercegszabar ..119 Gógány .. 152................................. 135...Galerius . 61 Geyza............. 115 Gombócz Zoltán..... 59...... 67................................... 118................. 108 Hara...118 Gallia ... 60...65 Ganges......................... 111.... 76... 135 Gótama Buda... 98.... 170 herul .................................................... 84... 62........... 64................... 130........................................................................................ 63..............66 Gobi.......... 141 Gwalior....... 157.................... 89................................................................. 84......... 62 Hajmássy ....................................... 169................... 50..... 119........97 Gelonos.................. 140.... 114 Guei-shuang ...................... 47... 80........116 Georgiaiak .............. 106........ 130....... 115... 91.. 39 185 186 ............................. 129... 157.................................................................... 72........... 97 Gyalpó ................................................. 19 Gérárd.................................................. 119 Guizar............................... 162..82 Gilgames.......................... 55..... 116... 157 görögök56........ 171 Gótok........................... 97 Gyála ................ 97 gyálpó........

hiung-nu-hún ...... 34, 47, 48, 49 hiung-nuk .............................47 Hjam-Dpal............................28 Hoanghó ...............................64 Hodgson Brian Houghton133, 170 Hold59, 61, 62, 66, 109, 110, 134, 153 dinasztia .........................111 faj111, 130 Hold nemzetség ....................59 Holdfaj................................134 holdkultusz .........................149 Holdvilágpatak ...................152 Hollandia ............................159 Hóman41, 42, 43, 55, 72, 73, 91, 96, 120, 160, 170 Hóman Bálint41, 42, 55, 72, 73, 91, 120, 160, 170 Hongre..................................91 Hoo............................... 72, 122 Hoops ...................................48 Horka..................................157 Hüllmann..............................45 Hu-lu-ku ...............................48 Hülü-kuan-kü .......................48 hún6, 7, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 69, 72, 77, 81, 84, 85, 88, 95, 99, 101, 108, 110, 112, 113, 114, 116, 120, 121, 123, 133, 134, 141, 150, 162, 164, 168, 170, 172, 173, 175 bástya .............................117 birodalom ................. 98, 110 eredet................................73 Éva .................................130 faj48 fajú ............................. 72, 96 fehér ...............................114

fejedelem.................. 97, 108 fejedelmek...................... 134 fekete.............................. 109 hadifoglyok ...................... 51 hagyomány. 73, 76, 107, 135 kapitányok........................ 69 király ............ 42, 91, 94, 118 királynév .......................... 98 kultúra ............................ 153 maradványok.................... 98 monda............................... 73 mondák............................. 74 nemzetség....................... 114 nép...................... 74, 92, 110 népek.................. 57, 68, 149 név.................................. 115 nyelv .............................. 114 sír 90 sírok ................................. 68 származás ........... 75, 76, 156 telepedés......................... 111 töredék ..................... 95, 100 történet ........................... 102 törzs.......................... 88, 115 törzsek.............................. 98 törzsfő ............................ 100 törzsnév...................... 93, 97 véreink ........................... 141 vitézek.............................. 94 Hún......... 33, 42, 47, 62, 63, 93 Húnbirodalom....................... 42 hüne ...................................... 81 Hunfalvy....................... 73, 150 hún-finnugor......................... 57 Hungar.......... 42, 43, 90, 91, 92 hungár................................... 87 Hungaria................. 91, 92, 102 Hungária......................... 73, 91 Hungiák .............................. 111 Hungias ................................ 59 Hungria................................. 91

hún-hiungnu ......................... 48 hún-hiung-nu ...... 45, 47, 48, 49 Hunivár............................... 117 hún-magyar34, 39, 43, 48, 72, 76, 85, 91, 156 azonoság .......................... 39 rokonság............................. 7 húnmonda............................. 76 Hunnensdorf......................... 73 Hunnia ............................ 73, 85 Húnnia .................................. 83 húnok15, 34, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 63, 65, 66, 72, 74, 83, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 98, 99, 100, 102, 103, 106, 108, 110, 111, 116, 117, 123, 125, 134, 135, 138, 141, 149, 150, 153, 156, 160, 164, 172, 175 fehér ................... 56, 64, 114 Hunor83, 87, 88, 89, 90, 108, 119 Hunoracerta .......................... 87 Húnország ................ 46, 78, 91 hún-szabír............................. 55 hún-székely .......................... 76 Hunszer .............................. 111 Hunter..... 14, 66, 114, 169, 170 hún-török ...................... 99, 134 hún-turk ................................ 92 hún-türk ........................ 74, 104 hún-türkfajú............................ 6 huny...................................... 49 Hunza ................................. 111 Huseng ............................... 131 Hydra.................................. 137 Hylaia ................................. 104 Hyus ..................................... 61

I

I. András............................. 143 Ibér ....................................... 40 Ibn Fadhlon ........................ 121 Ibn Kordahbeh.................... 116 Ibn Rusztah ........................ 142 Idők köre ............................ 141 II. Endre ............................. 119 II. Jusztinusz......................... 36 Ikshwaku ...................... 59, 111 Il 61 Ila111 Ili-folyó ................................ 64 Ilovajski................................ 49 Inda .................................... 134 India6, 12, 14, 15, 22, 26, 27, 28, 33, 38, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 77, 80, 83, 84, 85, 86, 89, 97, 98, 100, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 132, 134, 136, 141, 147, 150, 153, 160, 165, 168, 169, 172, 174 indiai15, 19, 37, 61, 66, 69, 70, 97, 111, 114, 115, 134, 137, 153, 156, 160, 164 bárdok .............................. 62 bevándorlás ...................... 60 élet ................................... 23 fejedelem.................. 63, 100 felajánlások ...................... 22 hadsereg ........................... 58 hatások ........................... 162 hódítás.............................. 65 irodalom........................... 33 kontinens.......................... 18 kormány ............... 12, 15, 18 kultúra .............................. 33 kutatók ............................. 54 lámák ............................. 147

187

188

nyelv.................................53 nyelvek.............................53 panditok ...........................26 sivatag ..............................60 szentírások........................38 történelem ........................86 tudós.................................65 zarándokok.......................24 Indiai Tudós Társaság ..........64 indoszkíta ............... 48, 56, 134 húnok ...............................65 indo-szkíta ..........................134 indószkíta ..................... 66, 164 indó-szkíta ............................60 indoszkíta-hún ......................57 Indószkíták ...........................66 Indranastha .........................134 Indu .......................... 58, 59, 61 indus ............................. 92, 111 Indus61, 64, 66, 67, 83, 117, 130, 134 Indusok ...............................134 Inki .....................................147 Inlil .....................................147 Inohoffer.............................142 Io 129, 130 Ió 89, 105, 129, 130 Ipolyi ................ 79, 81, 95, 170 Ipolyi Arnold .. 79, 81, 140, 170 Irán41, 49, 51, 53, 56, 86, 87, 109, 141 iráni43, 48, 56, 57, 143, 155, 160, 162 kultúrhatás......................141 Irkuck ...................................11 Irnák .....................................72 Irnik ...... 42, 72, 88, 91, 98, 153 Irtis ........................... 45, 46, 63 Irtisz......................................36 Isdubárok..............................80 Isis ........................................89 J Jabdierti ................................ 91 Jafet ........ 81, 84, 102, 116, 119 Jáfet .......................... 82, 83, 85 Jaik ....................................... 85 Jakint .................................. 101 James Prinsep ....................... 20 James Tod............... 57, 58, 134 japán ............... 38, 90, 108, 165 Japán....................... 24, 90, 165 japánok ..................... 7, 90, 164 Japhetosz .............................. 84 Jareja ............................ 62, 134 Jászai .................................... 82 Jat ........................... 61, 62, 106 Jät ......................................... 66 Jatok ..................................... 61 Jáván..................................... 82 Jaxartes... 36, 37, 46, 64, 66, 67 Jehun .............................. 61, 67 Jeniszei ................................. 49 jeniszejvidéki........................ 40 Jenő ...................... 39, 168, 171 Jeremiás...................... 115, 117 Jerney ......................... 143, 170 Jeruzsálem ...................... 36, 37 Jesse Benedict Carter ........... 52 Jethwa-Kamari ..................... 62 K

Isperich................................. 43 Istár..................................... 147 Isten kardja ......................... 105 Isten ostora ..................... 52, 94 Isten Ostora ........................ 110 Ister..................................... 103 István ................ 2, 84, 123, 211 Isztár................................... 147 Itália................................ 45, 94 IV. Béla ................................ 95 izlandi................................... 93 izmaelita ............................... 96

jogar ............................... 35, 37 jogarok ..................... 35, 36, 37 jogar-ujgurok........................ 35 Jogra ..................................... 37 Jordán ................................. 118 Jornandes47, 55, 88, 106, 123, 135 Josua Stylites ........................ 85 Jóúszó................................... 97 Jüeban................................. 101 jüebani ................................ 101 juecsi .. 51, 64, 85, 86, 114, 130 jüecsi .................................. 123 juecsik ............................ 64, 65 jueh..................................... 130 juehti................................... 130 jugarok ................................. 16 Jugera ................................... 37 Jugria .................................... 37 jugur ..................................... 37 Julduz ................................... 61 Julian .................................... 43 Julián barát ....................... 5, 33 Jupiter................................... 89 Justinius................................ 91 Justinus................................. 83 Jut ......................................... 61 kabar....................... 40, 56, 100 kabarok........... 41, 99, 121, 124 kabir ..................................... 83 kabiri .................................... 83 Kabul................ 12, 64, 66, 171 Kábul.................................... 64 Kachhawaha ......................... 59 Kachhwahak......................... 85 Kachwaha............................. 62 Kádár .................................... 83 Kadicsa................................. 83 Kadocsa ................................ 69

Kafsak ................................ 116 Kah-gyur ........ 25, 26, 113, 114 Kah-Gyur ........................... 112 Kah-nyur .............................. 27 Kajani ................................... 56 Kajurnorsz.......................... 131 Kala Chakra........................ 141 Kala-Bagh .......................... 130 Kala-chakra .......................... 27 Kala-Chakra ................... 27, 36 Kaladzs................................. 85 Kalahansa ........................... 108 Kalâpa ............................ 36, 37 Kaláz .................................. 119 Kaldea .................................. 80 Káldea ................................ 147 Kaleh .................................... 86 Kalevafi................................ 80 Kalevafiak ............................ 80 Kalevala ........... 77, 80, 89, 171 Kalidása................................ 65 Kalifa.................................... 45 Kalki Avatár ......................... 38 Kalkutta.............. 14, 21, 23, 57 kalkuttai.......................... 17, 58 Kállay ................... 79, 140, 171 Kállay Ferenc ............... 79, 171 Kalvin................................. 151 Káma .................................... 37 Kamennija babák.................. 68 Kánaán ................................. 82 Kanaudz ............................... 59 Kandahár .............................. 64 Kandra Kabos79, 140, 171, 175 kangar................................... 54 Kangar.................................. 91 Kangkü ............................... 101 Kaniska................................. 86 Kan-szu ................................ 34 Kanum.................................. 13 Kaofu.................................... 64

189

190

Kapilavastu................. 113, 114 Kapuvár ................................59 Kapuvári .............................126 Karácsonyi János 119, 126, 171 Karanzsin..............................73 Karcsa.................................120 Karma ..................... 52, 92, 151 Kárpát-haza ..........................74 Kárpátok7, 43, 72, 99, 156, 157 Karsa ..................................120 Kartal dűlő.................. 120, 152 Kashiapa ...............................26 Kashyapa ............................156 Kasmír ..................................12 Kaspi-tenger . 55, 105, 116, 130 Kaspi-tó41, 43, 46, 51, 60, 61, 86, 98, 138 Káta ....................................126 Kathi............................... 62, 63 Kathi-avar.............................62 katiárok...............................105 katiarusok ...........................104 Katona ........................ 151, 171 Kaukázus41, 42, 49, 53, 55, 81, 82, 87, 103, 105, 116, 119, 129, 130, 131, 133 kaukázusi39, 43, 49, 82, 116, 117, 133, 160, 163 Kaukázusvidék .....................43 kaukázusvidéki ............. 55, 163 kazár ............... 50, 56, 142, 155 birodalom .......................157 törzsek ............................158 Kazár .............................. 85, 99 Kazárbirodalom ..................138 kazárok ....................... 109, 138 Kazárok ..............................120 Keár ......................................83 Kék-Kálló .............................96 Keled ....................................83 Kelet-Ázsia...........................38

keletázsiai ............................. 40 Keleti Magyarország ............ 43 Keleti óceán........................ 105 Kelet-Magyarország ............. 99 Kelet-Turkesztán ................ 112 keletturkesztáni..................... 36 kelta .............................. 79, 135 Kemál Atatürk ................ 49, 52 Kende ......................... 119, 120 Kermanshah.......................... 12 Keszi..................................... 39 Ketel ..................................... 99 Keve ............................... 69, 83 Kézai69, 83, 88, 94, 99, 100, 102, 108, 109, 110, 135, 160, 171, 174 Kézai Simon ... 69, 88, 171, 174 Khabukszi-gyla..................... 91 Khákán ............................... 141 Khala-chahra ........................ 28 Khám .................................... 82 kharkas ............................... 137 Khasgar ................................ 90 Khasi .................................. 137 Khatal ................................. 141 Khatun ................................ 141 Khazar ................................ 121 khoitu.................................. 105 Khorassán............................. 12 Khulatsi .............................. 105 Khulghatsi .......................... 105 Khun..................................... 49 Khus ........... 81, 82, 85, 86, 111 Khusdia ................................ 87 Khusistan........................ 82, 86 khusita .................................. 85 khusiták ................................ 87 Khusnaváz ............................ 85 Khuzun ............................... 117 Kian ...................................... 61 Kichi............................... 62, 63

Kiev.................................... 107 kígyó............. 61, 122, 135, 136 kígyók......... 135, 136, 137, 149 kígyó-törzsek........................ 61 Kígyótörzsek ........................ 60 Kína11, 16, 37, 46, 48, 51, 61, 72, 86, 101, 130, 164, 165 kínai6, 18, 19, 26, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 47, 48, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 79, 86, 91, 101, 108, 111, 116, 117, 130, 145, 146, 149, 155, 167 birodalom ................. 49, 101 fal48 határ ................................. 90 mítosz............................. 136 nagyfal ....................... 47, 51 tábornok ........................... 64 kínaiak36, 38, 46, 47, 64, 107, 113, 130, 164 Kingán .................................. 38 King-li ................................ 107 Kingsmill........ 47, 57, 108, 170 Kiov.................................... 107 Kiow..................................... 99 Kipcsák................................. 46 Kipin..................................... 64 Király György .............. 77, 171 Királyfikarcsa ..................... 120 kirgiz .......................... 121, 165 Kis Tibet............................... 38 Kis-Ázsia.............................. 60 Kis-Bokhara ......................... 46 Kisgógánfa ......................... 119 Kisgyalán.............................. 97 Kis-India............................... 39 Klaproth........................ 45, 171 Klingsor von Ungerlant........ 78 Kobad ................................... 91 Kodály .................... 79, 80, 171 Kohlugu-szoros .................. 117

Kokhand ............................... 61 Kol.................................. 38, 53 Kolaxais ..................... 104, 105 Kölcsey....................... 119, 171 Kolozs .................................. 97 Komárom ..................... 68, 120 kommunista ........................ 165 Kong-tsens ........................... 26 Konrád.......................... 78, 119 Konstantin43, 54, 91, 99, 121, 125, 126 Konstantinápoly ................... 12 Konstantinos Porfirogenetos 40 koreai.............................. 38, 41 Korhány.............................. 120 korhányhalmok..................... 69 Korógy ................................. 96 Korógypuszta ....................... 97 Kőrös...................... 11, 71, 168 Kőrösök................................ 96 Korozmia........................ 39, 99 korozmiai ........................... 100 Koruk ................................... 54 Kosala ................................ 113 kozár................. 40, 43, 96, 164 kozárok..... 40, 56, 99, 116, 156 Közép-Azsia......................... 79 Középázsia ........................... 46 Közép-Ázsia............. 49, 65, 86 középázsiai35, 40, 42, 61, 79, 143, 153 Közép-India........................ 110 KözépVolga ....................... 103 köztörök ......................... 40, 41 Kraknakátai ........................ 126 Kremhelt............................... 93 Kréta..................................... 87 Krim-félsziget ...................... 47 Krimhild ............................... 93 Krishna ............. 23, 59, 62, 111

191

192

. 86 Kusánok........... 49 Lipoxais......................................... 136...................... 42 Magas ........... 19 fajú ..... 142 vezér... 85. 110........ 42........................ 83 Lhassza... 28................. 27....... 147.................. 140..................................................................................................................... 82 Mádara ..134 kusánok............................................................ 142 mágusok .. 78................ 96.......... 82...... 120 Kundalini................................ 46. 18............... 43 Levente.................. 37 London ............................. 68................................... 123............................... 37...................... 47..................................................... 92 kocsi.. 25....................................................... 21 társadalom..................... 12 Ladak................ 138 családok ........................ 126... 45......... 35.............. 107..... 12 latin18. 165 őstörténelem......... 41.... 54 Leh ........................... 118.. 139 öncélúság ............................. 49..... 79 név ......................................................................... 61............................ 85.......... 59....... 12 Lassa. 68 nyelv ...................... 40..... 41.. 155............43 kun40. 90.......55 Kulche ................. 160........... 74............................................. 12....... 68............. 61 Magna Hungaria.. 170 Kun............................... 54 őstörténet...................... 94 Liang ........... 171........... 131.... 72........ 6........ 14. 69................. 175 államalapítás ..... 39.............. 57.... 36.. 101.............. 56 láma ....... 116..................... 147.............................................. 89.. 68 személynevek... 87.............. 92....... 75.......... 174..... 34........................ 68 közönség ....... 133 kurgánok............ 173.................. 70 szókincs ... 159 krónikaírók................100 Kuartzi-tzur ......... 120 eredet.. 7 hagyomány.................. 39 mesék .120 Kusa.......................... 43........ 37............. 50....... 117....................... 113 Ligeti Lajos . 168........................... 142 vértanú ................22 Krohn Gyula...... 160 Madarai . 73 fehér ....... 111 Larnica............ 15 Lassza....... 78 sírok .............. 175 Krisztus Urunk ......... 119.............. 123 festőművész ............ 154.......................................... 79.... 111 kusán ..... 12......... 124..... 16 Latakia. 37 Leo pápa .................. 157 193 194 .......... 47 ujgur................................ 148.................................... 72 hit148 jövő ... 170................ 65 Lahore ..... 91...................... 55..................................... 34 nemzetségek........... 119 Kulchey de Gug............................... 172 Macmurdó ...........36 Kur................ 99 királyok ..................................... 83....................... 89.. 15...... 79............. 28 lapp....Krisztus22. 171 Lemuria .. 105 Li-Tai-Po ........... 47.. 105 harcmodor . 72 Kürt ........ 35 úr 97 vallás ................................................................................ 7.. 19 faj8........................................... 147 lámák . 22.......... 95 Kund ..... 48............ 36 Lóczy Lajos .... 152..................................... 86 Kusánbirodalom ....... 43................... 164 Lau-schang . 58 M londoni ................... 123.. 171 L Labore . 58 Lord Amherst .......... 136 Madzsar ............ 140 nemzet............. 89................. 92.................. 111 kutai.... 75.......................... 86.. 50 Li Tai-Po ............. 73............. 118.....................86 Kusán-húnok ............... 46 Mágóg81................................. 102.............. 5....... 145..... 132 mythológia ......... 48.. 59........................................ 79..................93 Kronosz ........ 42.86 Kusán......... 116.................. 8 király... 95 Madai ....... 78......... 151 mágus vallás ..... 76................................... 127.. 164................... 104......... 43........................136 Kündü .............. 35............... 117 Kummagyeria .......... 12 regősök........... 114 Lobpor ........................ 93 Lét . 101 Magna Hungária....... 102......... 33 történetírás ....... 158 törzsszövetség .. 125........ 130 Lukácsi Kristóf. 158 népmesék ......... 17 Laelih.... 93 nők ....................................................120 Kung ......... 159 haza .. 69 Kurt . 119 nép39......................................................................... 95...............................68 Krömhelt................ 22 fajta .. 174 Kun László ......... 85.......39 Kurzán .. 154 törzs . 48 szokás........... 56..36 Kunga-Nying-po.. 17...............................91 Kubán ........ 90 mágus pap........................... 52.......... 93 nevek........134 Kuun Géza. 13 Lucifer ........ 59. 167........................ 60 laka-szkíta ................................................................................................... 151 Lemminkäjnen................................... 41...................113 Kushiták .. 115.... 92.................................. 127................................. 111 Laríták ........ 12 Lehel.... 94 Litsabi.. 101.................... 53 szöveg ............ 62 mácsói Anna......141 Kushambhi ............. 106 néprege.......... 85....................... 116 kubánvidéki ......... 48 Levédia................... 162 Madhyamika............................... 73........119 Kulcsa............................................................... 14..... 25............... 48 Lebediasz..................... 23......... 136 népzene .............. 22 Madonna... 89 törzsek.. 42.. 53 Lara ...................... 83 Leuente.............. 39 Levediai....................... 47 lichabi..... 97 Li Tai Po................... 126 föld.......129 Krum kán.... 148 magyar2........36 Kuma ..... 119 Magor . 45... 75.......... 43 tudós..............................

... 157 mosony ............ 65.................... 174... 85.......... 38.....Magyar15..... 96... 15................................................... 92 Megyer .. 91... 150................ 138........................................................................ 18............ 53...... 170........ 124......... 46 Mont Abu ... 73... 76 magyari. 87..... 144...... 85 Marcus Dods ....... 63 Mogul ... 157. 105............... 157 Metois............... 87 Menróth ....... 141 Megy .......... 160 mohamedán ................... 40....... 15.. 165. 84 Mátyás ........................... 60 Mathura ... 84... 141 Mdo ................... 87 Mirkula....... 173.... 85 Mihirkula... 96 Mohamedán...... 168........... 74... 123...... 80 Mihir........... 139................... 41... 66................. 175 mítosza . 83................. 106 Massageták .. 42 Meher Dáver. 11 Mózes ........................ 66............ 83 Ming ............................... 65 Miske. 59....... 96. 59 Marwár ... 142 McGovern ............................. 85....... 67............. 87. 40. 154.... 144....... 59... 99 magyarok-húnok. 92 megyeri.... 160........ 152.............................................. 119 Márk Krónikája .. 165 Mongólia . 88 Meotisz..63 Makwana ............................. 97 Marsi ......... 113 médek .......................................... 153 Mithrás ......... 33................................... 59...... 160........................... 146 vallás ........................ 28... 167... 79..... 111 Molenburg............. 163.............. 167 Mongol .......... 48 Minos .......... 69 Mongolország......... 73........................................ 111 Mén-Marót ............................... 21.... 42 Máramaros. 102 Móger ............ 124 Moszkva ......156 Magyer .. 141 mazdayaznán .... 168 Mithra-gyula......... 53 Monerieff ..................................... 82 Mészáros Gyula... 12 mordvin .......................... 46................................... 75................................ 63........... 34.. 105 Mewar .. 41................ 72 Mike ....... 51 Mithras .................................................... 117 Much ........ 20.............. 85....... 87.............42 Magyari ........ 8..................................... 87..... 99................ 119........................ 88 Ménroth ... 68................. 39........... 100 Menroth ... 50............................. 85........ 53 morvák .... 38.............................. 21.... 133 mervi ...... 52........ 86... 73...... 152.................. 80... 80. 133.... 77.......................... 169.......... 61 Mogy . 20..... 175..........................87 Manó ... 90 Meotis...... 18........... 110 Mikádó ............ 146 Mésekh . 143............................. 143... 92... 57.... 134 Mahabharáta .... 170...... 103 Monarchia ...... 63.. 75.... 88................. 78....... 95.. 79......................... 109 Mao-Tun...... 59 Mihály ....................... 55 mohácsi vész .....87 Mani . 92 Moger .... 93 Mazar-folyó............ 48 Müllenhof................. 81. 93 Mazda... 35 Modi50....... 62... 41 mandzsú......... 172.............. 117................................... 33.............................................. 61...... 60 Mazar........ 79.. 141 mocsárláz......................... 95 Marót ........ 145 Melich János.................... 124 Maravar ............... 56 Massagetae .............. 172..... 156 Mingi.... 81....... 55 Mahabharata6............................................21 Malva............. 84........... 21 Magyar Tudós Társaság . 113 Matsya Avatar ....... 173............ 45... 63 mogul ......... 21 Moorkraft ........ 94.......134 Mahi ...................................... 68 mohamedánok .... 171.... 43.... 43....... 108...... 72.. 92....... 41.. 160....... 48 Munda ................................. 168...... 105.. 91 Magyeri ............... 55 Method ............. 85 Mihiragula ...... 106. 15 Monda . 125.................................... 90. 211 magyarság7.. 22. 211 Magyar Keletázsiai Társaság 24 Magyar Tudományos Akadémia ............................................ 110 195 196 . 48............................. 111 Manus............. 112 Marduk .. 83 Marosköz........................... 112....... 63 Malan............... 48.... 169 mongolok20.......... 50........... 59........ 24....... 91................... 146 hit142............ 142 Mohammed ...... 27......... 45.. 156. 56.... 43. 168 Moldova .. 83................... 22 magyar-hún....... 169.................................................. 61........... 141. 66..... 87................................................. 150 Mani khán.... 17.............................................................. 110...... 40 Moorcraft .......... 105...... 88............................. 96.......... 119 Moghdzsi.......... 161................................... 89................42 magyarok......... 94.............. 42........... 14........... 79......................... 61 Mongolia ................................... 108. 65 Mithraizmus ......................... 164 Matzaron ........ 51. 49........ 110 Média.................. 90........ 175 Mundzuk ........................ 49.... 145 Ménrót ........... 55.................... 86. 119...............51 mandzsu............ 116......... 72............ 43 Mazar-Dag..... 6......... 138.................. 92 Mogyeri...................................................... 40................................................... 134 Márk ... 111 massagéta . 129.....23 Magyarország7. 103.. 121... 67.. 131....... 92 Mogyer .................. 143 Mitzráim....... 93... 87 Marwar ............... 37...65 Mandala...................... 55 Mau-tun .............. 63 Mewari Ranák ................ 46... 69............. 83...... 141.................. 172 Módi ... 134 Mahábharata ................. 62......................... 48 Mawaru-n-nahr. 82 Mobad ........... 150.............. 98 Menny .... 83 Mithra.... 51 mongol6................ 158.......... 57.............. 7.................... 90..................... 87 Manu .... 35...18 Manes ....... 51..................27 Mandsu ............... 87 Mao-tun .. 54............................. 164.... 55............ 87 Mari . 111 Moór Elemér ....... 164 mongoloknál..........

................... 70............................. 98 Nemroth... 144 Orosius .............. 97............ 86 Nippon............... 86 Ninus .... 73.............................................. 160......................... 11 Ogr ............................ 156.... 129 Orsolya .......... 47.......... 162 197 198 ...................N Nag ........... 103 ősturáni............. 98................... 115............ 53 osztyákok ..159 Napország.. 85............ 99 Nya-Khritsan-po.. 49...... 46 nyugateurópai ... 136 palóc ............... 93 Os-et-i....................56 Naoshisvan ....... 111 Nibelungenlied ..... 52....................... 130 Nimród81.... 136 ősmagyar68..............11 nagyenyedi ........59 Nap nemzetség ................................................. 12. 129.... 165 Olaszország ......... 133 P Pacinak ..... 99 orosz ................... 164 ozmán török............................ 109 örmény................ 119... 173 Örösur..............................47 Nembrothus ........................ 140 ősmagyarok51.............................. 139.................... 94 Neumann ..95 Nagy-tó................ 93.......................... 124 Nyugat-Ázsia.............60 Naga ...................... 159 Oleg........... 55 ős-finn ......... 121 Oguz ....................... 114 Nyírség ...... 89 Odessza ........ 55 osztják ...................... 135............. 85........................... 83 Nepál .......... 81 ó-bulgár ......... 64.............................................. 159............ 98........ 87............................ 153 dinasztia .... 91 Onogur ........ 82... 49............................................... 109......... 118 Páli ................... 150...................................... 105 Newári Ranák. 83 Oláh..................105 Nagy Károly . 172................... 63 Oxus ..... 132...... 160.... 69..... 20. 82....... 153......................... 98.......... 121........... 141..... 131. 33 osi ...... 90 ozmán ............................... 83.................... 161......... 81. 154........................... 157 császárok....... 107 Nemprót.... 111 Ninive.................. 6 Noé ................ 78 Németh Andor ..........90 Naval ............ 66.................................... 107 eredetű.................... 112 Nyugat-Tibet ......... 153 onogur ................. 130....... 116............................... 60 Pandzsab.......... 134................59 Napisten108......... 132 Noin-Ulai............ 136 Nagas....... 80 oszét ....... 76 nép......................................................................................................... 118............................7 Napóleon ................... 53... 116 nyugatázsiaí.................. 173 Nil.. 95 ou-huon ..................................... 92 Othmár ............ 51............................117 Nagykáta...... 87.......................... 81 ogur .... 75................. 40 Ögyek ......................65 Napoleon .................... 17.. 111 Nap dinasztia .............................105 Naráda ...............................43 Nagyenyed.. 116 Németh Gyula34................ 105.... 162.......... 92 Palas . 78 monda...... 85...................6 Napos............... 113 nepáli ................... 142.. 87..................... 142 óperzsa ..................................... 88........................... 59............................... 43........... 46 Orkhon .. 97 nyugat-tibeti ........ 134 Pandafa... 89 Onghó................. 108 ostrogothok... 85.......... 165 oroszországi..... 173 Németország......... 83................... 107 Nagy Péter ............... 83................... 152............................................. 46................ 83............................... 142 császár........................................ 41. 89.. 139 Ompod..... 116.......... 150 Orkhoni ..... 105 Palesztina . 134 Pandavák ............................................................. 106 Pallas Athene................................... 98.................... 26 Pandu.................. 73 költő . 98 Nemproth.... 77 orpheusi ........ 153 ősperzsa....... 53 osztjákok .... 55 Osiris .............. 99 Olympos ........... 40................... 100.. 110....................... 106................. 135........ 136............. 148..................................... 148....... 103 őshaza................ 84.... 119 Nemrót... 115.... 117....................... 67...... 119 Nagyszentmiklós ....................... 95. 89 Oneth ..................... 93....................118 Némäti Kálmán....... 55...... 112 Orenburg .. 69 Onghon.. 76 olasz .............................. 71................................................. 153 Napkirály....................................... 62................. 90 Olympus .... 163 vallás ............ 103.......................................... 130 Nilah..... 12 Obor ... 138.................116 Nebróth.............. 142........................................... 48....... 120..127 Nagy Sándor102........... 123 Netad ............................ 66 Pannonhalma ...... 117 Ormuzd........... 55 Oszét-föld.................92 Natsu ...........47 Naoshirvan ........................... 54.............. 40 özönvíz ....11 Nagyfal ............ 69....................................... 83 Ottokár ........ 149........ 54 panditok..................... 49 orkhoni .......... 51...........59 Napcsalád .................... 164.................................................. 51 Oy................................... 89... 54 Osztyák................... 103................................. 37..... 55.. 167............ 78 Niebuhr........ 55......... 113 Nestor ................. 119 pannonhalmi....................... 101..............................130 Nekhó ... 80...... 122............................................................... 83.. 165 szájíz .... 90...................... 79 Panda.......... 174 Nagy-Bolgárország......................... 81...................................................... 73..... 83 Nempróth. 91 pahlavi.83 Neilos ... 90..... 42........83 O német .............................56 Naoshirván ...................126 Nagykőrös .................. 83......... 23............ 130 Nílus ......117 Nap59... 49 normann....... 48.. 83 Onech ..................... 107.. 86.................. 139........................ 84....................... 106............

....... 56....... 58 radzsput ..................................................... 55 sabásiai .. 153 Radzsputok... 129.. 89..................... 55 Sacan ... 91...... 63.. 112 Saka Dwipa . 66 Raghu-Vanca... 61................... 130.........88 perzsa12............ 57 Sáh-Náme..... 111......... 91....... 139 Put ......... 82 Pliszka .... 68........ 143 Sabausiai .. 153 Pesavár .... 62 Pray ....................... 138 limes............................................................................................ 136........ 81................ 164 Prayaga...... 145 Polybius...................... 106.....................................................23 Pe tanju......... 68. 142 pasiani .......... 58 Rudolf .............................. 91..................... 148...... 102 Roessler ................................ 169 Sahnámé ....................... 98 Parabrahm............ 59.............. 173 Radzsadasthán .. 102.... 13 Puranabeli.. 111 Ramajana........ 142 Pauler Ákon........................ 156 Procopius................... 56......... 61 puritánok ............... 27 Riedl Frigyes ................................ 140 táborhely .................... 84.87 Pilgerin .... 111 Sakadwipa ...... 134 Radzsputana ............................................... 101... 58.............. 138...................................... 4... 91.............73 P'hal-ch'hen ........... 133 pozsony .144 pártusok ............................ 173 Promatha .... 57.................. 75.. 137 Róbert Károly......... 62 Sakya.... 60.....12 Peshadai.......... 162 pomázi .............................. 82. 103 Pontus........ 131 sabir............................141 perzsák55........... 69 Ramstad....................... 143................................. 137 sámánizmus .................. 62.......... 142..................37 Peking......... 21 Priscos rhetor 93....... 155 Regino apát.......... 38 Ráthonyi János ...... 142...... 62 Rawlinson.. 21......................... 162 pap . 129 Sabasius....... 129......................................................................... 148 király .... 55......... 141.......................................................................... 66.................................................... 133 Porussia ... 25.. 49 Porta Speciosa ............................................................. 60 Sahname . 69 Radzsput..... 118....... 92....... 150................... 114 radzsputok ........... 173 parszi ......... 97. 126................. 161...................... 130.................. 85......................................... 55............................................... 60 Sakatai................... 139..... 114 Sáka........ 152 légiók ... 54..................................... 83 Prága...................... 143................. 56.. 66 Rishi ... 125 S sabar ......................... 162 Priscus rhetor. 110.................................. 86.......... 124 pozsonyi .......................... 19.................... 120 Pórus........ 38 Samothrace........... 90 Rathor................ 143. 73 Róma51.... 48 perezi ..................................... 59 Sakadvipa ......... 80 Ráma .......................... 99...................................47 Pecsora ............... 140. 137 Rodusi Apullonius...... 78......... 68................. 113 Radzsasztán ..... 51 Római Birodalom ... 81.................................................... 172 Petz Gedeon............. 64 Pukdal..118 Phrigia ... 128......... 131......................65 Permia............ 151 Perzsia12.......... 105 sacarauli ... 82........... 69 Podpál... 78................... 19 Pourusaspa..................................................... 27 Radloff .............. 57.... 47............................91 Pilgrin ...............................................48 patinák .................................Pannonia ....................... 94........................... 64........................ 103.......... 35.......... 77 Priszkosz ..... 54.......................... 103 Pot . 123............................ 69 Radzsagriha ....104 Páris........................................................... 147................................. 85........... 140........... 142... 138... 83 199 200 ..... 36.................................................... 130 Prometheus61..........56 Pest ................. 68 Sakasena.............. 95 Rurik ...........93 Parker .. 65 Rakshasák...... 93................................. 60 Puranák....... 34 Pray György ...117 nép... 146 parszik .................... 62............... 61 Pishon........ 146......43 Peronne páter.............. 141...................... 66 Pratihara ................................... 152 kőfejtő ..................26 Philoteria ..... 143....................... 60. 132 Ptolemeus .... 152 vár .............................................. 111 sakhak ............................. 69............ 60...........86 Q R Pinkerton ....... 118 Pomáz.................. 156 Piligrin........................... 61 Sakataj. 125 Royal Asiatic Society .......... 87.......... 108 pa-su-ki-li ............ 63.... 36 sámánok .............................. 109........................... 36 sámánvallás ..... 152 Pomeria ............. 145...... 113 Prinsep. 78. 144............. 48.............. 85 ruthének.................... 162.. 131 Saka..... 45 románok .... 97.................................................................. 157 római51................... 171 vallás ........ 58 Rádzsputana .................. 104 pontuszi ..................... 99 Rusz.................. 68........................................................ 119...................... 123 R’Gyud.....148 parszüzmus ...... 95 prákritos....... 67................. 89........ 19 pogány67....................... 134 Samo........... 87.................................................... 173 Réva ....... 68..60 passaui ....162 Pilon ................................... 93........................... 82 Querfurti Szent Brunó ................... 103........ 112 Salamon................ 92 Renan Ernő.... 99 római birodalom .............. 84 Ri-thlen.............. 69 Rgyud ..................................................................108 paralaták .................... 74.............. 36 Sambos .................. 59.............. 154....... 73 Rigvédák .91 Pilis-hegység ... 107 sámán .95 Pavie ............ 126............................................................ 7 Pokol ....

.................129 Scythopol.... 174 Strabo .......................................................... 93 skirek ... 122................. 38 Sourvjaki ..................... 54 szabartoiaszfaloi .............. 28 Sifahián .......... 54......................... 113 Sosiosh ..... 144 Sheshnagdes .. 108 szeldzsuk ....................... 100 Skandagupták .......... 120 sólyom ........................ 133............. 104 Skythia Minor.... 95.......12 Sem........... 126 Százhalom .... 105........................................................... 161 Stan-gyur ... 72 Sonkar .........82 Semiramis........ 55 Szaber... 51. 64 Széchenyi Béla ....... 40.... 117........ 92............. 135. 54..... 93 Szent György..............26 Sarju ................................. 143 szászok ..................... 35........ 51 Su61 Sung-Yung .. 36.......... 36 Sigace-ó.. 96..... 82 Sutlej ......................... 27..................................... 141 shamantizmus ................. 92...................... 117...... 101... 11.........83 Shakya ............ 115....... 160.. 211 szák...... 124 Sopron ...... 142... 91 szabír-hún...................... 113............... 120 Szent Genovéva........... 60 Sheshnagdesa ...... 119............ 174 székely5.... 145 Somogy .......... 80......... 37 Shamballa ............... 65......... 55..................................... 159 St................................................................................86 Ser-csín..... 108......... 158................................................................. 78..... 81. 97............................ 146 művek ........... 59 Szaklat....................... 23...... 122................ 60. 37...... 85 Szákya ......................... 98 szabirok ..... 65 szász ................27 Shambala .... 159 Szallam......................... 120 sze . 160 szabir-hún.................................................................................................................................... 64............... 121 Sárga-folyó .... 111... 72 Soma....... 126 Szamara. 18..........................69 sárkány ................. 125 Szatmár.......... 151 Szent Jeromos ...............82 Sebestyén....... 26 Sycambria........ 126 Szákja .............................. 95. 60 Sutra ...... 112 Szakakátai ..................................................................... 174............... 171.. 26 Szarmata...........78 Sehlözer................................................................................. 129 Siciliai Diodoros.... 114 Stein Aurél ...................................................................... 116....................................................... 54 szaber ....28 san-jü . 77 székelyek... 55.. 164 Szempte......... 36...... 37......... 53......... 44 Silar ...................................... 48.Samye ............. 97................................... 66 Singar Chuori .............................. 33......86 semita .. 55 Szabó Dezső .................. 116 szamarai ..................63 Sárika. 117 Szalmakátai ............................. 37 Siva. 80.............. 120........108 Sankrant...................... 174 Sebestyén Gyula ....................... 43..... 116 201 202 ............................................... 143 Séba ................. 103 skandinávok......................... 26 Szalárd.................................. 55 szaber-hún ......... 27 Si-King .............................. 136........ 122.......... 116 szanszkrit14....... 47 sobamogera ....... 65 Skander bég ... Gallen...........70 Santanu ......... 136 Siva éjszakája ................................................................... 70 Spanyolország .....24 senyü ................................. 91 szabír ..... 27.. 12 Skandinávia ... 34 szel ....................................... 174 su 47................. 40........ 73 szaszanida... 47...... 131... 70 Sivaratri ................................. 92 Szent János38...................................................... 170.............. 100 Soka......................... 55 szabir ....................................... 72 sopron............... 60 Sheshnay .... 157 székely-hún .... 99............................. 137 rend ........ 119 Sorbonn ..................................... 62 Simonax. 105 Soltszéki ...........................92 Scythogol.......... 142 népballadák ........................... 25...... 123.................................. 137 Sárrét ....................63 Sauromatian.............................................. 130................. 175........... 46 Sita............ 36....................................... 2 Szabó Károly94............. 65 Sirt .................... 97 Songar ...... 55 szabarok.......................... 112................ 99..........................................................................118 Saurastra ................................................ 66........ 81..........................114 shamán..147 shámán.......... 63 Sing-Yung .................. 37.......... 106 szarmaták .. 113 Shuddhodana ... 55 Szabirkán.............................. 172 Szabir ........ 106 sidhik ........................ 65 Surlódana........ 51.................. 85 sémita .... 100............................. 43..26 Serragun ............. 141 Shambali...106 Scythia. 27 Shams-ul-alma................................................ 50... 64 száka................................... 70 Skandagupta ................................ 100. 118................ 87..... 123.................................. 115 Surya ............. 136........................... 109 Seramis ................................................. 59 Suryavansa ....62 Saul......... 15 Szekér Joachim......................................................... 60 Shravasti................... 58.................. 70..............134 saragur ...............................................55 Sesostris................ 76 székelymagyar................................................... 108............... 113 Sicambria....73 Seidon................. 97 Sihon ... 114 Shakya Rikhrot-pa........ 103 Sinamru .............................................. 83............... 56..................... 81..... 103 skolotusok ....................... 64 szeldsuk... 108 Sinclair .......................... 109.................................... 60 Shesnay .... 112................................. 162 szabar ...................................96 Sarwaiya ...... 173 Szent Izidoros.136 Sárkány.... 155 sendai.............. 132............................................64 Sárga-tenger ..... 110 Sicilia....................... 103 Szasszanidák ..... 55........... 137 Szent István42................ 59 Susiana ....

..........112 szkíta57......................... 111......................132 eredetű................ 47 Szt...... 11.................... 62................ 111.............................................................................. 105 Tartarus ...............................104 mép................... 112....... 75. 103. 137 Thot ..102 szokások. 70........ 101 Tamais ........... 19............ 76. 129 Taskent .... 62 Taksony .... 87 szumírok.............................. 94............................... 105 Szkíthia............................................... 119................... 157 Szoárd...............................106 források . 126 Tantra ... 55 Theophilactus .................. 125 Temesvár....... 58...... 153 Szűz........ 168 tibeti 203 204 ............... 67...... 73 Thuróczi . 45. 102................... 64 szogdok ..... 142.................. 64... 116...... 150........................................ 152.. 116........................ 137 Thierry Amadé .. 70......118 eredet............................................... 57 szkítaszarmata .. 82 Thunman . 60.............. 119.......... 101 Targit... 23...... 99 rabszolgák ........... 105 Thubál . 11 Tenger ...... 125 Szourva................ 6....... 35 Tétény........ 147 Szilágyi................................... 64 Tak ................ 97 szumir......... 48 Szolnok... 97 Tatan ........ Hieronymus ............. 81........... 34....... 93 Szt.................. 60.................................................................... 61 Tassi láma............. 132............................ 27 Tápió ................... 127............................ 115 Tanaus ......... 152......................................... 151 Szuria ................. 75 Temes ..................... 105.............. 61................. 60.......99 Szervác ......120 Szenttamáskáta .................... 147 Szumiria ... 105. 139....... 155 szlávok............................... 113....................... 97... 117. 146................... 159 Szogdak ... 130 Theophanes ... 39 tarkhakhu..131 íj 131 kardkultusz.. 153 Tanhu ........ 171 Szente-Mágócs .................. 61......... 52............. 136...................126 szerbek... 118 szkítaság . 60..... 68......45 Szentlőrinckáta .............. 50 tatárjárás . 118.......... 111 Teté-tlen .. 115 Távol-Kelet ................ 82 thlen.... 37...... 104....................................................... 83................ 73 szláv...... 93 föld .... 82.....Szent László ............................................ 60 Tadzsikok ............................. 130 csoport........ 104 Tarján . 104................ 103...93 Szervény ............127 szibériai ............. 164 Tatár .. István..... 149 Therumtis ......120 Szentmártonkáta .... 28...................... 113......................... 117......................................... 97........ 89................................... 83 Tarbagataj....................... 106................................. László . 148 Tibet12....33 szír ........... 70...... 148 Thuróczy ........... 148....... 113 szkíták51...... 155 szumír....... 81................................... 59.............. 90 Tarah ......... 50................................................ 172 szittya ............... 160 tatárok ................ 67.............. 126.................. 48 Szogdiana .. 83 takshak ............. 47 Szuk-tak.... 101 szu ......... 17.............. 150............. 99 név......... 60.............................................. 103.............. 153 telep......... 160 földje ..................... 83................................... 131 városa . 171 Szentföld... 51 Tatárország...........131 legendák ........................ 68. 118.... 105.................................. 66. 67..... 83 Tangra ............................................ 84.......... 120..... 35........................................ 150....... 41 törzs........... 136 Táborhegy ............................................................................. 145 Thráciá ...........62 forrás ........................... 85.................................. 21........... 27.......... 118 Tadzsik ..................... 131 szkitiai ...................... 104................. 107.........116 Sziamek ............... 102 Szklemár....... 106..... 61.............. 143.................... 120............ 153 szurja . 64 Szogdiána .... 62.. 60. 61............. 17.... 84........................................................... 96 táltos ... 15........ 99 törzsecskék.............................. 105 Targitaos............................................ 15 Testei-Lapapu.. 49........ 13 Teherán.......118 népek......................... 150 Tápiószentmárton .... 63 törzsek...... 61.. 20....... 117 Taks........................................125 Szerémség. 119......... 81........................................ 69. 102...............141 Szente .......... 60 Tagányi Károly.......126 Szent-Mágus.107 királyok .......................68 név...... 68.....162 Szent tűz .......................... 135...... 25... 111.................... 104 királya ......126 Szentsó ................ 47..... 47 Szultán...................................... 86 szumirok................ 12 Tele ...... 97 Szörény. 83 Tankátai........ 18... 126 Szent Márton ... 153 Szurja ................ 55 Theophylaktos ................................................ 62.......... 154 szavak....... 46 Taurus ...................................... 92................... 77............................................. 153 Szt..... 64.................... 39.... 62 Takshak ................ 174 Tahia.... 63 Tatárok ........ 123 népek............. 133......... 46................... 64 Szuktag........ 62 Taklamakán .. 99......... 119 Themis Gea .............. 136 Thana... 63 tatár40.............. 162 Szkítes ....................................... 139....... 67.............................. 46 Teleki Pál .............................................. 141.................................. 102. 153 Terrai......... 48 szogdi ........ 211 Thirás ............... 155... 114.................131 Szibéria.....................................................77 Szinnyei József ........... 114..... 82 Szkítia59.........59 T törzs..................................................... 6 Teesa ............................ 103......... 90....83 Szevillai Izidor ...... 130 szkíta-hún .................... 90........................................... 36....................

... 6............... 40 származás.................... 37 Ugrai monostor ................ 141 U Udaipuri Rana ............ 56. 171 déli .......... 152 nyelv ......... 18............................................... 14 zárdák.......... 42 Ugor ............... 110..... 168................. 34 Tudós Társaság.. 108................................. 70 tótok ..... 142 tűztemplomok.. 48.......................... 148.................................................................... 82.............. 121......... 36.......... 19.... 14................... 42. 65. 126 Turóczi ............................................. 164 Turk................................ 85 türk40... 149. 60...... 149....................................... 13. 12 Trisawi . 36..... 64 Tod58.... 13....... 51 Tokaristan.............. 134.............. 34............. 48 Tuar . 12 törökök34... 133 faj66 indiai .21 hagyomány....... 66................ 75... 58 Ugek ........... 5.......14 szent könyvek..... 113 nyelvtan... 40 törökfajú6.................. 54 Tokar ................................. 172 hatás ......... 38 turán faj7 hódítója ....... 49....... 50................... 19. 90.. 54..... 56..........................175 Tibeti Aranyszabályok könyve ................114 kolostorok ...................... 169 török-tatár ..... 48 Turóczy ... 42 déli ....... 104 Turkesztán..... 110 Torontál ..... 40........................ 124 ugor35....... 59 Tushita.......... 40 rokonság........... 133.... 54.............. 60 Turvasu.. 56... 60 Tripolis ......... 60 tochárok.......... 97.. 112........................ 84........... 107 Ugocsa...................... 63......... 84.................................. 110 Torda ................................................ 14............................... 75 magyarság ........ 107 Túróczi János ................................... 164................ 46 Tum .. 17.............141 könyv ................ 150 tunguz.... 165 népek................ 100..........14 beavatottak .... 129................ 46 tochari... 97 Tündér Ilona ............ 7.............. 33 írók .135 évkönyvek . 26.............................. 60 Ton-war ............ 165 állam ............................... 115 tjele............ 82... 66............ 97........ 53............... 108 Turnicsa............ 39 szövetség....................................................35 könyvek...... 60 tokár. 41 jövevényszavak .......................................... 55 ugorság ................................................................ 20.............. 72....................................... 128..... 65 Toramána....................... 74 uralkodók .... 56....... 86...... 83 török38................... 79.......... 50....................... 40............................ 149 turlak ................. 72 töröklakta.... 53 északi ........................... 25...........18 gyűjtemény....................... 103 turkesztáni ............. 37 könyvfordítások ............. 120........................ 113................... 103.......................... 155 hatások ..... 125 Tortan ..........................85 Timur....15 titán................... 79 nép.. 88. 164........................ 131..... 114 művek.. 46........ 63 Tschi-tschi ..... 49... 77........ 156 feljegyzések ......... 113 tűzimádó...................... 85.............. 99....... 83 titsabi .................. 117 Tigris ............................24 zárda......... 43.......... 111....... 62 Toramana......... 121.. 84......................... 102..............................angol.. 88.................35 falu . 41................. 41........112 lámák............. 70.................... 66 népek..... 46 tukuek........... 132 Tumen .............. 8 turánok .... 151........ 53 tanulmányok....... 116.............. 122 Turushka....... 60 Tomyris ........................... 36 Ui36 ujgur ................................. 36....... 41 mép ... 132...... 112 nyelv12.......... 169 turáni5....14 név...... 102............ 21........ 143.. 141..............13 fogalom .. 57....... 40...... 142.... 60.................. 25............. 133 turánizmus ............13 geográfia ................................ 152 nép............................. 57 Transkaukázus..61 Timurlenk ... 95................ 21....... 119 Turul. 12........ 132 Turánok ......... 108 toiaszfaloi ............................ 66.. 152 tukue........................ 86........ 57............ 18.... 165 turániak.. 159 nyelv ............. 53 Ugra...... 134............. 128.. 161. 48.................... 86................... 49....................................... 20.............................11 Tibeti Aranyszabályok Könyve .. 130............... 162.. 165 Turán ................................. 150................... 96 rokonság......................... 70........... 125 transkaspi........................... 42........................ 98 népek................... 155..... 100.. 108..13 szótár..... 36................................. 111...... 97............... 103........................... 27..... 66 turk ................ 68..................147 munka.. 138 török-hún ......................... 68 Uhu...... 36....... 66........ 40............ 41............ 94 205 206 ..... 87. 85 nyelv ... 77. 175 Toghrul............................................ 60 turkok ..... 56..... 112.. 129 titáni..... 50 tót73 Tóth Jenő...................17 tibetiek...25 könyvgyűjtemény................. 164.. 92 Turkistán .........55 Tisza ..... 57.... 72... 92....... 62 Tudományos Akadémia....................................................... 40................................ 66......... 34.. 18 Tibeti ..... 26...................... 95........ 57.............. 45........................ 158 turk-hún......27 szó ..... 106.. 110. 45.................................. 89.. 25 út 13 zarándokok..................... 165......................... 42................................. 17 Tughlak .............. 62............ 38.. 57... 86 Transoxonia............. 109......... 162 Titalja ............. 61 tukiu .... 150........... 56............37 irodalom .....

............................. 147 Veszprém..... 82 Var.................................. 83 Zámor ....................... 146. 132.................. 143...... 85 zsidók . 137 Zsolt ......155 Uralvidék............ 54............... 34.... 64........................ 64........ 49 Wilson ..................................... 49.........................70 Ukko-pohár......... 66 Yâtu........ 118... 155 votják. 111 Vichitravirja . 92....... 89 Vikramaditya............... 144........................... 175 Vaishali....................95 Vách ......................... 98.............................. 100 Zuard kán ...... István ............ 68.... 111...........117 unraszári .................................................... 53.. 90 Zoltán ... 120.. 53 vogulok........ 92...................136 Urga.............. 146 Vogul....... 40.................... 110. 175 Zilgbi................. 144 Zeente-Magoc ................. 134 VII......................................................................... 96........ 136 zsidóság.... 100 Zágráb ............ 46... 12 Zarathustra51.... 66 yoga......59 usuivi ................ 106 vuszun-hún ......... 175 Vámbéri Ármin.............. 104........ 118.......... 148 vandál ................... 49.. 134 Wartburg ..... 146 zarathustriánizmus.................. 37........................................... 111....................................................................................... 81...................................................................................... 70....132 Utrar ........................................ 23.............. 41... 83 Zsuzsan.............. 124 Ungar.. 156 Vikár Béla .... 111 Urvasu ..... 22 yogi...... 115 Yogacharya ............... 105 Ziagbir............................ 160........................... 34.....113 Vaisháli Prayága....... 91 Zöldhalompuszta ... 11 Zajti57................ujgur-hún ............. 61 Zabelin ................. 78 Wurzbach ...........................................................70 Ukkon ........................... Benedek .. 131.............................................. 81 Zsigmond ........................ 119 Zeliobes...... 175 vas ............................ 91 Zichy ................. 175 Woghó-híd....................... 41........................................ 91 Zilidges....................................................... 65.64 W Y Z V V...................................... 101............................. 53 207 208 ................. 143 Zeuss .............. 13 Zangla....... 175 Zichy István........... 103 Zeusz ..................................... 143......................... 120. 56. 94 Van-tó....... 124 Vatha ........ 145 Wolfram von Eschenbach ............26 Upanisádja......... 134 Yaht............................. 120.................. 49.... 117..................... 49 vízözön ......................................... 101 Zuard ........................ 65......................61 Utu...................................... 130 volgai.... 119....... 34 Yadava ......... 105... 139.. 134......................... 96...134 Ura1..................... 81.......... 120 Zemplén ...... 111....... 65 Vishnu-Puranák..................................... 59......................................................................... 103. 67............ 22 yóga....... 103 Visnu . 99 Zabergán...... 172 Zente ....................................92 Unraszár . 175 Zala... 134 Yadu .. 172. 97.............................. 175 Vámbéry.......................... 64 visigóthok.... 49 Váradi Regestrum59................................................................. 132...................... 49 újgurok ................ 130 ural-altáji ................................................................................ 109..............................150 Ung...................... 111..................................... 66...... 66 Vei-su ................ 120 Zenthe puszta ..........................98 uzun .... 150 Zambor ......................... 145....................................................................... 141..................... 41.. 62 vuszun ..34 ujgurok .............. 43....... 160....................... 41..89 Váczy Péter .... 147 Yojánagandha............................................... 62. 49 vuszunok ...... 101 zsuzsánok .............84 Vályi Félix.... 37..... 57 Vuszun.......................... 57.103 Ural...............43 Ureus ....... 97 Zonarosz....113 Ukko ..........90 Uru..24 Vámbéri............. 53............. 57 Vyasa......... 134 Yu................... 100 Zabergam.................................................. 13 zamskari . 102............ 66. 53 Vulkán .............. 80.............. 132 vogul........ 148 Zoroaszter... 48 velencei ............23 Úr Krishna ................ 92 Volga ...................................... 175 Vishnu-Purana.....................................51 Utnapistim ... 124. 40......150 Ukkó ....... 58 Virgilius.................... 49 Zaber kán.......................... 83 Zsolta......... 49............................................. 48 Venus............................ 93 Venelin ............. 47............................... 119 Zeus80....................... 153 ukkonpohár. 83 Zamskar..... 49 Ujja-Yani........117 Upali......................... 91 Zempche...... 82.................................. 144. 85................ 143 zend 75............ 136 Vivien de Sain-Martin .................................................................................. 130 Vishnu ............................... 78 Wesendonk........ 133... 34... 130 Védák ...................... 129................................. 100 zürjén...........................147 Uzindár ..........114 Vaivasvata Manu............. 103 vandálok ................................... 148 Véda . 92..

...........................................5 I............................................ A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG MŰVELTSÉGE..................209 209 210 ...............154 UTÓSZÓ ..... ..............................................2 ELŐSZÓ ................139 I......9 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR .......................102 I) Szkíta királyoly isteni származása..............106 K) Az égi szármarás legendája......................... ...... Mit jelent nekünk Attila és hún népe? ................................................. .............51 IV..... ..........72 A) 1.............................................128 VII..104 J) Hadisten kardja.....................................115 P) Góg és Mágóg magyar nemzetségei...................... HELY....... FAJSZÁRMAZÁSUNK KÉRDÉSE ........138 X.....9 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR RÖVID ÉLETRAJZA .............................................................................119 R) Fehér....................72 B) Óriás ősök....... Kozmikus Istenségek hármassága:................................................... "KÍGYÓK" A MÁGUS PAPOK CÍME.................. . .................................................................................................................................80 C) Hungar név ősi hagyomány................................................................... .......................................................................................... RÉSZ: AZ ŐSHAZA.................................135 IX..............123 S) Fogoly bessenyők ezer éve gyászban járnak........ A NYUGATI KERESZTÉNY KULTÚRA A HÚNOK......................................................134 VIII....................... Sziderikus istenségek háranassága:................................... ...................... ......................................... ..112 N) Nagy Sándor falat emel Góg és Mágóg fiai ellen.......................33 Sámánok hona – Shambala..............................................53 A) Kaukázus.......................................................................................153 XI............. MAGYAROK ÉS BOLGÁROK NÉLKÜL KI NEM FEJLŐDHETETT VOLNA..164 IRODALOM............................................95 ÖSSZEFOGLALVA ............................126 VI......................................................és Fekete-Magyarország.......................... A KAUKÁZUS..........................................................176 TARTALOM............... .............................................57 V....153 II.................. ......................... KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR CÉLJA ................................. ...............................................ÉS TÁRGYJEGYZÉK ............................................. .............................TARTALOM........................ ................................................. HOGY A HÚN-MAGYAR LEGENDÁK ŐSI TÖRTÉNETÜNK ÉS ŐSI EMLÉKEZÉSÜNK TÁRHÁZA? ...............................................39 III........................56 C) Az indoszkíta-hún népek története.................................. GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN.................128 Fajszármazási ősi turáni legendát dolgozott fel Aeschylos a "Leláncolt Prometheus"-ban............... AZ ŐSMAGYAR VALLÁSRÓL .......53 B) Irán. HIUNG-NU HÚN AZONOSSÁG ÉS A HÚN MAGYAR SZÁRMAZÁS ....125 T) Hogyan keletkezett nálunk a keresztény lovagkorban egy legenda? ....45 A kínai nagyfal megépítése és következményei...... .................... .....................................................................107 L) Buda név ősi hún hagyomány................................................................................................ IRÁN ÉS INDIA UGOR NÉPEI.........11 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR JELLEMZÉSE........ A HERKULES LEGENDA INDO-SZKÍTHA-HÚN EREDETŰ...... ........................98 G) Adat a Csaba mondakör eredetéhez....... BIZONYÍTHATÓ-E............................................110 M) Buda (Buddha) szkíta-hún eredete....................................... TURÁNI NÉPEK AZ EMBERISÉG TANÍTÓI .....................90 D) Attila = Atyuska......................94 F) "Bihar király" elveszett hún (bolgár-török) hagyomány.................... ............................... . RÉSZ.........................................35 II................. .....................................17 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR TIBETI IRODALMI TANULMÁNYAINAK IGEN RÖVID ISMERTETÉSE.............100 H) Szkíta származástudat...................................167 NÉV-.......93 E) Attila kincse..............................25 II............................................................31 I............... KAZÁROK.......

Thierry Amadé — SzAbó Károly: ATTILA VIII. .i Szfinx történelmi kutatásaim. Horvát István: Rajzolatok a Magyar Nemzet legrégiebb történeteiből IV. Dr: Blaskovich Lajos: ŐSHAZA és Kőrösi Csoma Sándor célja ~I A könyvek megrendelhetők postai utánvéttel a 06-30-258-6261 számú telefonon. ETRUSZKOK Zászlós Zsóka György: Toszkánai Harangok Az Etruszk nép őszinte története VII. Röck Gyula: Zsidó volt-e Jézus II. Németi Kálmán: Nagy-Magyarország ismeretlen történelmi okmánya. Télfy János: Magyarok őstörténete (görög források a scythák történetéhez) III. V. Dr: Kézdy Vásárhelyi Zoltán: A magyarok útja Indiától Pannóniáig IX. (1936) VI. Árpád népének hét törzse HUN volt. A PÁRTUSOK Beleházi. Thierry Amadé — Szabó Károly: ATTILA-MONDÁK X. Hungár sarktantétel.A MAGYAR MÚLT ELTITKOLT ÉVEZREDEI eddig megjelent kötetei I. Bartal György: A Pártus és Hunmagyar Szkítákról (1860-1862) Bihari János: A pártusokra vonatkozó ethnográfiai adatok antik források után. 211 212 . Bál Czefon a kairói óriás szfinx.