A magyar szó még nem magyar érzés

ŐSHAZA
ÉS

az ember mert magyar

még nem erényes ember;

és a hazafiság köntösében járó még koránt sem hazafi

S hány ily kűlmázos dolgozik a haza meggyilkolásán

Gróf Széchenyi István

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR CÉLJA
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁN ÍRTA dr. BLASKOVICH LAJOS

De fáj, sajog éget, de éjszakáim lidércnyomása, nappalaim láza, a mostoha faj: Európa mostoha, rongyos, kilökött hamupipőkéje. Olyan sajátos szépségű arc, ős kincsű lélek, dúsan termő jóság. És minden szépsége el van rejtve a világ lelkétől. És minden kincse ügyes másoknak lakodalom s neki örök nagypéntekje van. És minden jósága ravasz másoknak jövő, neki átok és koldusbot.

Szabó Dezső

Segítség!

STÁDIUM SAJTÓVÁLLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KIADÁSA 1942

1

2

A MAGYAR MÚLT ELTITKOLT ÉVEZREDE. X. kötet

Dr: Blaskovich Lajos

Őshaza és Kőrösi Csoma Sándor célja

A sorozatot szerkeszti: Babinecz László Kiadja: Anahita-Ninti Bt. ISBN 963-212-297-6 9789632 122977

Kőrösi Csoma Sándor képe (Rusz rajza alapján)

3

4

ELŐSZÓ
Kőrösi Csoma Sándor halálának 1942. évi április hó 11.-én volt százéves évfordulója. Időszerű, hogy őt, a magyar fajnak kiválóságát, kellően értékelve ünnepeljük. Az elmúlt évszázad alatt sokan voltak, akik úgy vélték, hogy Csoma lelkiségét, cselekvéseinek indító okait felismerték, munkáját méltányolhatták, – azonban e férfiak Nyugat kultúráján nőttek fel és a XIX. század mindent tagadó szellemét szívták magukba, így tőlük messze állt Kelet gondolkozása, filozófiája. Ezek, noha Csoma csodálatos egyénségét, szentekhez hasonló lemondását, igénytelenségét, fanatizmusát, szerénységét és lelkiismeretességét, egyben nagy Tudását is elismerik és csodálják, mégis rejtély marad előttük Csoma nagy egészben vett élete. Amidőn e könyvet Kőrösi Csoma Sándor emlékezetének szentelem, úgy vélem, hogy a keleti eszmevilágán át nézve a következmények indító okait, újabbat is mondhatok Csomáról. Kőrösi Csoma Sándor, aki Julián barát és kővetőinek nyomdokán haladt, ugyanazoknak az eszméknek volt a képviselője, mint amit mi turáni gondolat vagy turániság néven vallunk. Az őshaza és a fajrokonok keresése, – azok az eszmék, amelyek Csomát lelkesítették, – a faji öntudat megerősítését, elmélyülését célozzák. Magában rejti az ősi múltban gyökeredző büszkeség tudatát, az ősök tiszteletét, a dicső fajból való származás nemesítő hatását és azon tudatot, hogy nem vagyunk rokontalanul álló faj a népek tengerében. Amit Csoma végzett, az magyar irredentizmus volt, az elnemzetlenítő bécsi áramlattal szemben. Ő, mint székely, érezte és tudta legjobban, mit vett el fajtánktól az évszázadok alatt Nyugat és kultúrájának védelme. Kelethez, ahhoz a világhoz fordult, ahhoz tartozónak érezte magát, amely a faji őserőt sugározza felénk. Csoma egy új magyar napfelkeltének örvendő világ érdekében dolgozott. Amit a németeknek, az angoloknak, a szlávoknak jelent a közös árja származás, azt akarta ő egy évszázaddal előbb bizonyítani, hogy turániak vagyunk, – így nem vagyunk egyedül. 5

Közös ősi bölcsőből származott mintegy 600 millió testvérnépünk él e földön, kik az ősi bölcsességnek voltak zászlóvivői. Számosabban vagyunk, mint az árják, vagy bármely faja a földkerekségnek. Csoma erre céloz, amikor azt mondja: "az Ázsiából kiindult nép, mely a magyarok előde, nagy nemzet valónak". Testvérnépeink mindenütt tudnak rólunk. Számontartanak Észak jeges tundráin, Ázsia steppéin, Európa finn és észt nemzetei, Ázsia törökfajú népei, India hún-türkfajú maharadzsái, Távol-Kelet mandzsu, mongol, kínai népei és a Napország, Nippon nagy nemzete, a keleti világhatalom. Csoma tudta, hogy a turáni faj Eurázia legősibb faja és kultúrnépe. Az európai nép az előítéletek rabja. Ázsiáról mi alaptalan előítéletekkel éltünk és élünk. Mi elmaradottaknak, sötétnek mondjuk Ázsiát. Letagadtuk és megtagadtuk ázsiai származásunkat és boldogan vallottuk, hogy európaiakká váltunk a nyugati kultúra átvétele és a nagy vérkeveredés folytán. Pedig nincs okunk szégyenleni ázsiai származásunkat, mint ahogy nem szégyenlette boldogult tudós gróf Teleki Pál volt miniszterelnökünk sem ázsiai származását, mondván:

"Büszkén vallom, hogy ázsiaiak vagyunk és ezt komolyan éreztem akkor is, amikor Ázsia népei közt jártam".

Nagy erő van ebben a gondolatban. Pedig a gondolat az egyetlen teremtő erő az egész mindenségben. A gondolat nagyobb erő a cselekvésnél mondja a Mahabharata. Igen, a tengernyi gondolat mindent körülvesz és népek születnek és múlnak el alatta. Gondolatóceán vesz körül mindent, amiben benne szunnyad a halhatatlanság, a változás vagy halál. Gondolaterő tehát az, amivel irányíthatjuk sorsunkat.

"A ma élő nemzedék arra van hivatva, hogy a magyar életbe új lelket, új bensőséget vigyen. Ha nem tud, elbukik – és mert ő a nemzetnek ezidő szerinti hordozója, a nemzet bukhat el hosszú időkre" –

szólt Teleki Pál gróf 1940. évi felhívása a magyar társadalomhoz. (L. Uj Magyarság 1940. VI. 16-iki számát.) 6

nem lehet új vallás alkotása. hogy a tradíciók megbecsülése jelenti azokat a gyökereket. fajunk kiválóságát. Hatalmas tartalommal kell eltelni Lelkünknek. onnan az ágasbogas fa koronájához felviszik az életadó evőt. Az idegen irredentizmus helyett a turániság az igazi magyar "irredenta". a "gloire"ból élt a francia nemzet és a "gloire" gondolata tette őket naggyá. hogy tartalommal telt meg a magyar jövő célkitűzése. Magyarország szent földjéhez tapadó ősi jogfolytonosságból és általában a turániság gondolataiból fakadnak. ősi örökségünk: a hún-magyar rokonság többévezredes. a gondolaterő konzerváló hatalma. anyagiak vagyunk. Napoleon által teremtett dicsőségből. hogy Csoma önmagát adhassa és életét feláldozhassa szeretett magyar fajának és az egész emberiségnek. testet öltött és népe élére állt. Azóta kb. 2600 évvel ezelőtt leszállt az égből egy isten. az ősi kultúra és hagyományok megbecsülésén épült. de keresnek. ősi jogainkat és jogfolytonosságunkat. ragyogóan fényes ősi múltja és Attila királyon "a gyökerek legfőbbjén" keresztül. új történelmi fejlődési lehetősége. mert ma 2600 éves nemzet nincs több. Példa nélkül áll az emberiség történetében. Ezt tette a hagyományok megbecsülése. Turánizmus nem lehet a régi pogány vallás felújítása. mert érzik. az ősök tisztelete. új vallás alapításához pedig túlságos földiek. Ez a jogfolytonosság az ősök tiszteletén. értékeinek kifejlesztését. év februárjában ünnepelték a japánok a Mikádó dinasztiájának 2600 éves jubileumát. 80 nemzedék szállt a sírba és utódai élnek. . ha másként nem megy. az ősi múltból. Kőrösi Csoma Sándort azzal. Idegenből nem hozhatunk nekünk megfelelő eszméket. 7 8 Mit adott Kőrösi Csoma Sándornak Kelet? Adta az önmagára-találást. A régit nem ismerjük. Az 1940. mert azok a sajátos magyar fejlődésünket sorvasztanák el. hogy ez szükséges a fajtudat fejlődéséhez és fenntartásához. és az ősi múlt tisztelete vezette. uralkodnak a nagy nemzeten. faji öntudatunk ébredését. akkor hozzáköltenek a történelemhez. Kőrösi Csoma Sándort az ősök. Mit adhat a turánizmus a magyarságnak? – Az újabb évezredünk tartalmát és célját ünnepeljük nagy hősünket. hogy vele együtt hirdessük a föld minden népének ősi nagy multunkat. Nekünk is van elhanyagolt és véreink közül oly sokak által megtagadott ősi múltunk. amelyek az ősök tiszteletéből. a Kárpátok övezte magyar földhöz való jussunk 1500 éves történelmi jogfolytonossága. "Turániság" a turán fajnak a mai új helyzethez szabott új életformája. Vannak népek. a magyarság szükségszerű. – azt. mert felismerte. akiknek nincs történelmi multjuk. amelyek a nemzet törzséhez.E bomladozó világban az új ezeréves Magyarország alapjait elsősorban lelkünkben kell leraknunk.

I. RÉSZ KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR 9 .

Pesavárban két francia utazóval találkozott és azokkal Laboréba jutott. Tíz évvel később. Eredeti terve az volt. a fellépett pestis miatt Kisázsiába vitorlázik. amelyet soha nem szűnő munkásság mellett csak 22 év múlva állított meg a halál. Itatása alatt keleti utazási vágya még jobban megerősödött. Innen örménynek öltözve Khorassánba. amelyek olyan nagy hatással voltak Csomóra. Enosban hajóra szállt. egy karaván segítségével a Bamián szoroson keresztül 1822. A láma elsősorban a buddhizmusba vezette be. ezért az Égei tenger partján. rokonoddal. Ott a zárdában. mert készült a nagy útra. Csoma nyugat-tibeti Zanglába gyalogolt. 11 A Balkánon gyalog kelt át. hogy amint maga írja: "föltettem magamban. e tudományt oly behatótag ismertette.) Kőrösi Csoma Sándor rövid életrajza Körösi Csoma Sándor a háromszékvármegyei Kőrös (ma Csomakőrös) falucskában. 1819. majd Bokharába érkezik. Ott a sors rendelése Moorkraft angol ügynökkel hozta össze. hogy egykor keletre utazik a magyarok őshazájának felkutatására. Február utolsó napjaiban érkezett Egyiptomba. Onnan is. november végén Nagyenyedről útra kelt. – egyiket sem fogadta el. hogy Belső-Ázsia töröklakta területein utazik tovább. ahol egy tudós lámával zárdába vonult. Ekkor 36 éves volt. október 14-én. Seidon és Beirut. Irkuckon át kísérli meg Kína északi részébe való bejutását. január 6-án Afganisztán fővárosába. Első terve az volt. Alexandriába. majd lóháton Kermanshah és Hamadan városokon át Teheránba. majd Tripolis és Latakia útjának állomásai. azonban háborús villongástól forrt az egész környék. E könyvben Tibetről és a tibeti irodalomról sok tanulságos dolgot olvasott. amit az indiai kormány örömmel elfogadott és anyagi megsegítésére havi 50 rupiát utalványozott. Másfél évet töltött mély elmélyedésben. június 26. hogy ott arab egykorúak írásaiból tanulmányozza a magyar őstörténetet. Kasmírba tért vissza. Perzsia fővárosába érkezik 1820. közeli barátságba került Eichhorn tanárral. Fajoddal. Kedélyedet zárd el a gyönyörök és a fájdalom elöl: ` (Tibeti Aranyszabályok könyve. barátoddal és ellenségeddel szemben kövesd a kötelesség kerekét. Újabb karavánnal tovább vándorolt Indiába. mint azt egy rendkívül értelmes orvostól 12 . Csomát a tudós láma a perzsa nyelv segítségével tanította. a tudós láma útmutatása alapján megtanulta a tibeti nyelvet. Kabulba jut. Innen egyszerű ázsiai ruhába öltözködve. amikor a göttingai egyetemen tanult. Utazását Kőrösi Csoma saját feljegyzéséből ismerjük. Bagdadba gyalogol. Ezen okból szláv nyelveket tanult Temesváron és Zágrábban."Kövesd az élet kerekét. határőrkatonák voltak. Itt egyszerre két állást is felkínáltak Csomának. Moorkraft az Alphabetum Tibetanum kötetét kölcsönadta Csomának. Konstantinápolyba szándékozott utazni. de Konstantinápolyban pestis-járvány uralkodott. Göttingai egyetemi tanulmányait 1818-ban elvégezte és Nagyenyedre tért vissza. Vitte az a kiapadhatatlan lelkierő. Csoma Tibet nyelvének és irodalmának megismertetésére ajánlatot tett. 1784. amely fajának szeretetéből táplálkozott. Innen Kasmíron át. A körösi református falusi iskolából a nagyenyedi kollégiumba 1799. Azonban tervétől el kellett állnia. hogy Tibeten keresztül Mongóliába juthat. Majd a test anatómiáját tanította – miként Csoma mondja –. mert ez az út nagyon költséges és európai emberre nézve ez akkor kivihetetlen volt. március 27-én született. körül került. Ladak tartomány Leh városába gyalogolt. 1823. alig 200 váltóforinttal a zsebében. hogy ezen különös nyelvnek szerkezetével megismerkedem". Ciprusz szigeti Larnica. aki akkor híres orientálisfa és történész volt. Ősei székely nemesek. minden pártfogás vagy pénzbeli segítség nélkül. hogy Odesszának indul és Moszkván keresztül utazva. Több mint 10 évig tartó összpontosított szaktudományos előkészület után kezdte meg hosszú vándorútját. azzal a céllal. Skander bég álnév alatt. Hazafias tanárainak hatása alatt már mint kis diák elhatározta.

Lassankint mindent megnevezett. ahol az irodalmi egyéb művek is mind feltalálhatók. minden melegítő tűz nélkül. aki nem látott semmi kivetnivalót a nagyon is egyszerű ruházatú és aszkéta életű Csomában. ott ült Csoma az íróasztalánál és reggeltől estig dolgozott. Egyedüli tápláléka az ottani szokás szerint készített (dzsamba) vajas tea volt. mint egyike az őskori bölcseknek. hogy "mindenekelőtt Csoma megtanulta azt. Az 1830. Csoma ilyen helyzetben. és hogy az egész szentírás feltalálható a tibeti zárdákban. Csupasz falak voltak egyedüli oltalma a zord égalj ellen. csak egyedül irodalmi feladatának él. Kanum tibeti falu lámakolostorában telepedett le. Oda mentették azokat az őskori időkben. amelyben a Mahabharátának egy része tibeti nyelvre volt lefordítva. ott még 18 húnapra volt szüksége. Hunter az a megjegyzése. aki lelkesedve beszéli róla: "Kanum faluban találtam őt. hogy India eme legnagyobb Szentírásának a legtöbb része az eredeti szanszkritban elveszett. tetőtől-talpig gyapjú ruhába burkolva. a legkisebb időt sem hagyva szórakozásra." "A tibeti művek nagyon elterjedtek. hogyan lehat pénz nélkül megélni". vagyis heti 7 shillingből tartotta fenn életét. keze ölében nyugodott és ő ott olvasott reggeltől estig melegítő tűz és világító mécs nélkül. a levegő. Kalkuttába megérkezvén. őskori irodalmi töredékekre és kéziratokra találunk elszórva. Ott ült ködmönében. E művek 1834-ben kerültek ki a nyomdából. a tűz." Ott a "világ legzordonabb éghajlatában briósi kincseket gyűjtött össze". hogy tibeti nyelvtanát és szótárát sajtó alá rendezhette és kinyomtathatta. Nagy örömmel tölti el. Nem ér13 dekeli őt a környezetéből semmi sem. Nyolc évi tibeti tanulmányainak kéziratait és könyveit egész teherhordó csapat kísérte.000 tibeti szót gyűjtött össze. amikor havi 15 rupiányi. szerteszét és letéve olyan helyiségekben. ezt bizonyára a könyvnyomtatás célszerűsége magyarázza. akit az alacsonyabb lelkek hahotázva gúnyoltak. amelyek ma már teljesen elhagyatottak. Lelkesedve hozott elő egy költői művet. mielőtt a közművelődés Indiában hanyatlani kezdett. Csoma életére jellemző W. a Zamskar tartománybeli Pukdalban. "Ezek a művek – mondja a tudós Jäschke – egy eredeti kutatónak a munkái és majdnem példanélküli elhatározottságnak és béketűrésnek gyümölcsei". ami a tibeti fogalom szerint a hat élem körében előfordul. A föld szolgált nyoszolyául. Három további évet töltött el ott a legszorgalmasabb tanulással. érdekes kis viskójában. Ott kereste fel egyik barátja. De a kanumi hideg tél is eltörpül a zamskari zárdában uralkodott telek mellett. A hőmérő 16 fok körül állott a zéró alatt. Ott a nyár közepén havazott és szeptember 10-től téli hótakaró fedte a tájat. nagy tömeg könyv között a legjobb egészségben. Erről ő az Oriental Quarterly egyik számában azt állította. beleértve a szomszéd országok vallási rendszereit. az éter és az értelmi erő. Azután rövid megszakítás után harmadik tibeti útjára indult. A szótár címlapja fele részben magyar szövegű: "Kísérlet egy tibeti és angol Szótárhoz Bande SangsRgyas Phun tsongs zamskári zárdához tartozó tudós láma segítségével elkészítette Kőrösi Csoma Sándor 14 . Az utolsó télen át. 182? tavaszán Csomát bemutatták Lord Amherst főkormányzónak. Örömtől és megelégedettségtől áthatva mutatta fáradalmainak gyümölcsét. Csoma olyan. 3-4 hónapig behavazva. 40. a víz. A tél itt mindig kegyetlen. Gerard orvos. úgymint a föld. év őszére Kőrösi Csoma munkáját a tibeti zárdában befejezte és Kalkuttába indult. Tisza (angolosan írva Teesa) közelében. ahol Csoma több mint egy évet töltött egy lámával és egy szolgával kilenc négyszögöl lábnyi (2 m 70 cm) szobában. dr. mely más embert bizonyára kétségbeejtett volna. hogy a tudományos világ előtt nagy kincsek roppant aknáit sikerül feltárnia. 1825 júniustól 1827-ig Csoma ismét egy tibeti zárdában tanult.várhatni lehet.

a lázt megkapta és Dardsilingbe érkezve." Néhány nap mulya állapota fölötte veszélyessé vált és 1842. év elején 58 éves korában újból útnak indult. Csoma a hétezer láb magasan fekvő Dardsilingbe tartott és lassan. Békét küldjön néki a harmat!” (Browning) . hogy a jugarok országát felfedezheti. pénzt és rangot visszautasított. a harmadik 450 arany volt. a második 200 darab arany. Campbell tartotta felette. amit a bengáliai Ázsiai Társaság tagjai emeltek tudós társuknak. Oda lent temethetnétek-e el ezt az embert ? Nem. itt az ő helye. a láz rohamai hat nap alatt véget vetettek életének. A Himalayák egyik kimagasló oldalán. Dr. ez körülbelül 25 angol mértföld a Himaláyák tövétől. trópikus növényzetű. Carragolaghat mellett szállt ki. a dardsilingi állomás temetőjében hantolták el. Ezt az országot Lasszától és Cham tartománytól észak keletre. "Ím itt a legmagasabb csúcs. A Monarchia londoni követe. Dardsilingben szomorúfűz és rózsabokor között áll az emlékköve. Ugyanebben a kitüntetésben részesíti a Magyar Tudós Társaság is. Csónakon indult felfelé a Ganges folyón és két. Különböző hazai intézmények részesülnek a pénzsegélyből. az elbeszélés összefüggése előttem sok15 16 kal komplikáltabb volt. "Ő elmondta – írja Campbell – a legelragadóbb modorban – fájdalom. A csillagok jönnek-mennek. még pedig Lassa. mintsem ezt folyamatosan feljegyezni tudtam volna. melyet Terrai elnevezés alatt. Átutazás ezen a vészes területen rendesen nappal és minél gyorsabban történik. hosszú fáradalmas kutatásainak végcélja abban összpontosult. a zivatar után jön az öröm. Miután megtudták Magyarországon. Ennek a területnek utolsó 10 mértföldje sűrű. Itthon gyűjtés indul Csoma segélyezésére. Kína nyugati határain hitte meglelni. Terraiban valószínűleg meghált. években. a Himaláyák hegyei között történt tartózkodása alatt.székelymagyar Erdélyországból Kanumban. herceg Eszterházy és Döbrentei Gábor budai kerületi királyi biztos levelükben érdeklődnek Csoma sorsa iránt és kérik részére az indiai kormány pártfogását..vagy háromheti utazás után. hogy az ismert úton Titalján át Dardsiling felé tartson. Az első küldemény 640 darab arany. posványos terület." A könyvek megjelenése után az Asiatic Society tiszteletbeli tagjává választja Csomát. hogy Csoma nagy tudós és műveit az indiai kormány kiadta. azonban Csoma minden pénzt visszaküldött. India és Tibet határán 1827-1830. a sokaság ott alant Él – mert ők ott tudnak élni! De ez az ember nem élni akart – hanem tudni. Kőrösi Csoma az 1842. egy kék öltöny. Tibet fővárosa felé. Legforróbb óhajtásainak végcélja volt oda eljutni. melyet eddig hasztalanul keresett . április 11-én reggeli 5 órakor panaszszó és küzdelem nélkül elhúnyt. a végtisztességet dr. Ezeken kívül Csoma minden más kitüntetést. amit mindig viselt. hogy minden reménye. ott hitte feltalálni azt a néptörzset (tribe). – itt. Az a hírhedt öv. Leírja többek között a magyarok és húnok őshazájára vonatkozó fejtegetéseit. Könyvekkel és iratokkal telt négy láda. Campbell kormányügynök hivatalos jelentéséből értesülünk Kőrösi Csoma utolsó napjairól. maláriával ellepett vidéket ismernek. szokás szerint gyalog utazott. a balparton. mint legveszélyesebb. néhány fehérnemű és egy főzőedény volt minden hagyatéka.. A talaj már Titalja táján emelkedik a bércek felé. egyszerre fellángolt a legnagyobb rokonszenv és érdeklődés iránta. Annyit azonban kivehettem Csoma elbeszéléseiből. és ott. ahol a meteorok lövelnek És a villámok cikáznak s felhők támadnak.

a Magyar Tudományos Akadémián 1900-ban elhangzott díszbeszédében. legyen az jó. a hazai tudományok dísze és örök büszkesége. "Körösi Csoma Sándor a jelesek jelese. ékírásokat megfejtették és azoknak az eltűnt ősi népeknek hallatlan értékű szellemi kincseit napvilágra hozták. ezekből semmit sem meríthettek." Koldusszegényen vándorolt és kimeríthetetlen tudásszomja vezette. tökéletes épségben feltalálhatók a buddhista hit könyvei. Tudós vagy utazó alig kereste fel valaha és a közelmult időkig." (Tibeti Aranyszabályok Könyvéből ) retlen volt. biztosítván mindennapi kenyeremet. de politikai okokból az indiai kormány részéről is. elágazásaikat megmutatta. melyek a jövőben hasznára lehetnek az európai tudós világnak és különös világot vethetnek bizonyos. Miként európai tudósok az egyiptomi. az asszírbabiloni és szumir hieroglifákat. hogy az addig teljesen ismeretlen tibeti nyelvet és irodalmat feltárta. a szellemiségnek egész új világa tárult fel. aki a tibeti tanulmányok terén a részletkérdésekhez vezető utakat járhatókká tette. Az 1830-as években Brit-India határait Ladak felé kitolta és Nepállal és Tibettel való könnyebb érintkezés folytán az Asiatic Society számos buddhista műnek birtokába jutott. egyben a diplomáciai nyelve is. amit az indiai kontinensen hiába keresnénk. Nyomtalanul még az elszálló füst sem veszhet el. olyan nagy az érdeme Csomának. hogy elhagyom hazámat. irányaikat megjelölte. mivel azonban a kalkuttai Tudós Társaság tagjai előtt a tibeti nyelv és írás isme17 "Hozzáférhetetlen hegysorok által elszigetelt tibeti zárdák figyelmen kívül maradtak. mint nálunk a latin. Kőrösi Csoma Sándor jellemzése." – Ekként jellemezte őt gróf Kuun Géza t. akár forduljon a vizsgálat az északi buddhizmus eredetének s fejlődésének történetére. 55 évvel halála után (1900-ban). keletre jövök. – irja Csoma. hogy a régi szanszkrit ősforrása a buddhizmus tanainak. élete célja? Erről ő maga azt írja: "Elhatároztam. mint a francia vagy a mohamedánoknál az arab. most is a tibeti tanulmányok művelői 18 . mandzsú és kínai nyelveket beszélő országokban a tudomány nyelve a tibeti. hogy a tibeti nyelvet és írást. a nagy kezdeményezőnek. ahol a forró égövi lapályok mindent megrontó hatása nem érvényesült. tag. mondom. Elvitathatatlan érdeme az is Csomának. Kutassuk."Tanuld meg. hogy mi volt Csoma magára vállalt kötelessége. eredeti szanszkrit szövegben és hű fordításban." A "bámulatosan kipallérozott és meggazdagított tibeti nyelv"-nek az európaiakkal való megismertetése azért is rendkívül fontos volt. – Alig gyanította valaki. hogy a világ azon meg nem háborított menhelyének oltalma alatt. martír és győző. Gróf Kuun Géza 1900-ban tartott akadémiai felolvasásában ezt mondja: "Akár legyen Tibet nyelvéről grammatikai vagy lexicográfikai tekintetben szó. akár a tibeti geográfiára s régészetre tartozó kérdések kerüljenek szóba. hogy a nyugati fajta előtt kimeríthetetlen forráskincsek. vagy rossz irányú. az ottani nép erkölcsi. műveltségi és vallási állapotát valaki szakértelemmel tanulmányozza. és velük ezt megismertesse. Az ismert eredmény az. egész életemet Oly tudományoknak szentelem. Általános volt már az óhaj a tudósok részéről. még homályban lévő adatokra nemzetem történetében. még most is. hogy a megjelent fordításai és tanulmányainak ismertetése alapján (megjelentek az Asiatic Researches és a Journal Asiatic Society of Bengal-ban) a tudósok megállapították. hogy az okok világábó1 a legcsekélyebb igyekezet sem tűnhet el. mert a mongol. oly éghajlatban. s ahogy lehet.

Bejut Tibet lámaköreibe. A magára vállalt kötelességek teljesítésében. Elméje békés volt. hogy Tibet irodalmával megismerkedhessünk: érdeme szerint fogják méltányolni a tudomány férfiai. Csoma nagyszerű nyelvtudással rendelkezett. Európaiakban megrontóját látja és minden utazóban kémet sejt." Tibet népe féltve őrzi országa határait és szellemi kincseit. vágyairól." "A Magyar Tudományos Akadémia kötelességének ismerte gondosan összeszedni mindazokat az irományokat és tárgyakat. Mint a széltől védett lámpa lángja. akkor is hallatlan büszkeség kell. de az egyes kérdéseknél is mindúntalan reá hivatkoznak s a legkitűnőbb ismerői Tibet népének s nyelvéneki a vitás kérdések eldöntésénél sokszor Kőrösi Csoma Sándor nézetéhez csatlakoznak. Ha Csoma értekezéseit átvizsgáljuk. de csak azért. melyet eddig senki meg nem cáfolt. mint azt az európai népek általában teszik. Vajmi kis kör teheti ezt avatottan. kik képesek megérteni ama rendkívüli kutatások természetét és fontosságát. Megtanítják nyelvükre. ilyent tehát ő nem állíthatott. sehol sem akadunk annak nyomára. Ez olyan tisztult felfogás. vallásukkal. nem imbolygott. hogy magát az emberiségnek szentelje. melyek a kitűnő hazafi birtokában voltak. 1832 ben ekként jellemezte Csomát: "Csoma úrnak fáradhatatlan munkásságát. pénzáldozat vagy egyéb támogatás nélkül akadálytalanul utazza végig NyugatTibet tartományait. melyet Csoma úr az Asiatic Societynak ajándékozott. hogy indiai ismerőse. A tibetiek magukat Bod. Európai felfedezők Tibetről szóló útleírásaikban a legnagyobb nélkülözésekről. hogy egy férfit egymagában és minden pénzsegély nélkül. annak tudatában. hozzájut az annyira féltve őrzött összes szent irataikhoz. dr. ment minden szenvedélytől. elzárkózik és őket többé vagy kevésbé udvarias formában a határain túlra zavarja. szenvedésekről és megpróbáltatá19 sokról írnak. az önzetlenségben oly tökéletes volt. távolerő és vadon országokba vigyen az ott dívó nyelveknek és népszokásoknak a forrás fejénél való tanulmányozása végett. nem pedig alárendelt fajú színeseknek. a lemondásban. nemcsak az általa lerakott alapra s az általa gyűjtött anyaggal építenek tovább. lelkesedést és kitartó akaratot. mint az előbb kifejtettek. hogy a tibeti nyelvben a magyar eredetet kereste volna. mely tulajdonok okvetlenéi szükségesek arra. mely legelőször nyujtott módot. vele együtt dolgozva megismertetik a keleti filozófiával. 20 . hogy nagyra becsüljük azt az odaadást. Csoma ezzel szemben minden ajánlat. Mindezt azért. amit az európai tudósok céhe és az utazók testülete sohasem gyakorolt. hogy magyar fajtánk ilyen kiváló embert adhatott az emberiségnek. hogy megélhessen. hogy olyan bírálók állhassanak elő. írásukra. Gerard elragadtatásában így ír róla: "Egész boldogsága abban áll. hőstetteiről. Csoma irataiban nem olvasunk szenvedéseiről. Pot. a reánk nézve annyira idegen régi és újabb kori népelv történetére. Bodjul és Podpálnak nevezik. azokat szabadon használhatja. mert gondolatait." Ha egyéb érdeme nem lett volna Csomának. szenvedélyeit leigázta. 17 nyelven beszélt. mert Csoma a mongolokat. mint olyanéhoz. belevezetik a yoga szent írásaiba és a yoga gyakorlásába. Azon kötetekre menő jegyzetek. hogy eltöltsön bennünket. nyelvére és vallására vonatkozólag. James Prinsep az ázsiai tudós társaság titkára. Csoma maga írja. mint az igazságos méltánylás és becsületes hírnév. minden más jutalom nélkül. hogy Tibet neve a perzsából származik. mivel nagy képzettség s beható tanulmány kell arra. A betolakodóknak tekintett európaiak előtt lelkületét elrejti. hogy az évkönyvben terjedelmesen megjelenhetnek.Kőrösi Csoma Sándorban nemcsak a kezdeményezőt tisztelik. szokásaikkal. nyelvük a kínai nyelvesoporthoz tartozik és a Buddha vallás rituáléjának legelterjedtebb nyelve. tibetieket turáni testvéreinek tekintette. De arra mégis mindnyájan képesek vagyunk. reméljük.

– melyeknek következéseit mindenki észreveszi –. melyet csak a halál szakaszthat félbe. a Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozta." "Nincs nagyobb szeretet. tagjainak indítványára. annak napjai nem hasztalanul folytak el. egyedül a Magyar Tudós Társaság díszes tagságát. tudós lámák vezetése mellett kellett. kinek követésére magát gyöngének érzi. de melynek irányát földi erő nem változtathatja meg. koldússzegényen élve. körülveszik azok elválaszthatatlanul és ő eggyé válik gondolataival. szánta rá magát örömest. Kőrösi szerette hazáját. azon törvényszerűség felismerése folytán. hogy a világi élet és a yoga gyakorlata a testi 21 22 . Malan. egyesülés szent tudományát gyakorolja. önzés nélkül. Igen. hogy a yogát. mely minden. hogy milyen nemű és mily eredetű a tibeti irodalom. példája mindenekelőtt azon lángoló honszeretetnek. Malan nagybecsű ajánlásának részleteit a "Budapesti Szemle" 1884. mintha életét adja valaki a barátaiért" – mondja Krisztus Urunk. Csoma életét adta az emberiség fejlődésének. mint talán senki e világon. a magyar faj dicsőségének. Csoma tibeti irodalmi gyűjteményének tetemes részét dr." Csoma a magára vállalt feladatát a legmostohább körülmények között. neki áldozni tanuljon s kinél ezt tehetjük. leróhatja tartozását dicső fiainak legérdemesebbje iránt". transcendentális tanításainak hatása alatt. – hogy Csoma tanulmányait tegyék közzé. – így írt Csomáról Barthélemy St. a Royal Asiatic Society 1884. És vajjon nem ilyen-e Kőrösi is? Példája azon állhatatos kitartásnak. Nagyszabású irodalmi dolgozataiból. fölfelé tekinteni. Ez esetben Indiában töltött egész életét a Yogacharya vagy a Madhyamika filozófiai iskola törvényei szabályozták.Ha majd egykor a hálás és Csomára büszke Magyarország hozzá méltó szobrot emel emlékének. tudniillik a magyarok nyelve és eredete körüli kutatásaiban. valóban nagy s nemes tettnek legtisztább forrása. hogy azzal alaposan megismerkedjék. Jutalmat sem az indiai. évi szeptemberi számában leközölte. az Asiatic Society. nemes célokért lelkesedni. hogy a serdülő ivadék maga előtt látva a férfiút. évi június 16-án tartott közgyűlésén bemutatta. Ezek az iskolák szabályai a tökéletes megtartóztató aszkéta életet követelik meg. Szobrot még nem emeltünk emlékének. mint kevesen. tiszteletbeli tagjai sorába ik- tatja. maradék nélkül elvégezte. tehát 19 éven át Buddha mélységes. amelyek megmérhetetlen értékkel bírhatnak az emberiség egyetemére. melyet erős akarat legyőzni képes ne volna. lángolóan. azon reményben. halála óta eltelt évszázad alatt egyetlen sort sem nyomtattunk ki az életében megjelenteken kívül és egyetlen gondolatot sem tettünk azonkívül közkinccsé. Az előadás magyar szövegét és dr. de nagyszerű példákra is szüksége van. sem a magyarországi felajánlásokból el nem fogad. Báró Eötvös József Kőrösi Csoma Sándor fölött mondott emlékbeszédében azt mondja: "Az embernek nemcsak nagy tettekre. Keleti ember azt mondja: a gondolat az egyetlen teremtő erő a Mindenségben. Hilaire a Journal des Servants 1887 novemberi számában. Már 1832-ben Prinsep kifejtette azt az általános óhajt. Duka Tivadar megkeresésére dr. Amint a tibeti szótárát és nyelvtanát Kalkuttában kiadja. csak miután a gondviselés őt Tibetbe kísérte és a boldogult Moorcraft bőkezű támogatása folytán kedvező alkalom nyílt megismerni. hogy ez eszközül fog szolgálni közvetlen tervének megvalósításában. hogy "a tibeti nyelv tanulmányozása nem állott eleinte a tervében. Ezért amilyen gondolatokkal él az ember. Csoma 1823 júniusától haláláig. Feláldozta életét az ősök tiszteletének. – és azóta ez csak fokozódhatott. Vajjon miért késik a Magyar Tudományos Akadémia a tanulmányok kiadásával? Csoma maga mondja. az istenséggel való elmerülés. példája. Ezt a nagybecsű ajándékot Duka. hogy nehézség nincs.

vagyis a "Nyugati világ Boddhisattvája". Akkor megindult a szentté avatás előkészülete. nyugatiaknak a boldogok és szentek élete. sokat tudott. hogy a magyarok-húnok őstörténetére vonatkozó adatok. Sajnos. Egyik bizalmas barátja.. (Bhagavad Gita. Dardsilingben berekesztette útjait. tudta közeli halála elkövetkezését. Elérvén azok világát. a jelen és lesz a jövő minden társadalma. mosolyogva saját ideáinak folyamatán. imáikba elmerülésük. mint a brahmánok. Halála után ez a tisztelet a szenteket megillető tiszteletté fokozódott. Ezzel bevonult a buddhista szent Boddhisattvák sorába. Erről írnak. kinek elméje békés. hal meg. élvezi annak végtelen gyönyörét” Így szól a Bhagavad Gita egyik Upanisádjában Krishna. hallgatagon. írások vannak és ezek felkutatására akart áthatolni a Himaláyák bércein és Lhasszába eljutni. "Idővel többen fognak érdeklődni a buddhizmus iránt. könnyen eléri az összeköttetést az örökkévalóva1 él. 24 . a "Magyar Keletázsiai Társaság" megbízásából. – mondja Carlyle. VL) Csoma példaadó aszkéta életével még életében nagy tiszteletet váltott ki. Ott megtalálja előbbi testének jellegzetességét és azzal törekszik elérni a tökéletességet. Csoma érezte. Az 1933. A szellemi hierarchiára – a szentek és hősök uralmára van és volt felépítve a mult. sok adattal rendelkezett. majd tiszta és boldog házban újraszületik. kik irataik fölé hajolnak vagy szanszkrit passzusok másolgatásával foglalkoznak”.. elmerülve gondolataiban. Dardsilingi sírját ma is a tibeti és indiai zarándokok nagy tömege keresi fel. Csoma az őshazára vonatkozólag is helyes úton haladt. Előbbi vágyai ellenállhatatlanul tovább sodorják" . hogy majdan új testöltései. sohasem juthat a keservek útjára. szinte érthetetlen önfegyelmezettsége. extázisuk a haladás útja. Csoma Kalkuttában az Asiatic Society könyvtárnoka gyanánt működött. Kőrösi Csoma Sándor bronzból készült szobrát a "Japán Császári Múzeumnak" felajánlotta. amíg 3apán hivatalos körei fel nem figyeltek. Nyugat Boddhisattvá-jaként. Ez a magyarázata Csoma rejtélyes indiai életének. Csodálatos. Keleti embernek a tökéletesség felé való útjában ez a módszere. év márciusában Vályi Félix ismert publicista. A yogfi ki ily állandó összhangban tartja enjét. lelkinyugalma ezekben az utolsó órákban. Élete nagy céljának: a magyarok őshonának felkutatásában a halál őt megállította. Az európaiak sorsdrámájában a nagy tragédia az. a sendai kolostor főapátja avatta fel. újraszületései alkalmával az emberiség ő benne egy új nagy megváltóját. vagyis igen magasfokú szentjeként emlegették. Buddháját tisztelhesse és imádhassa. mely oly sok hasonlóságot mutat a kereszténység igazi szellemével"– mondja Csoma. kik vele együtt voltak utolsó napjaiban Dardsilingben. ki bűntelen és az örökkévalóság természetével azonos. Tudta. hogy: "Aki helyesen cselekszik. bűneit elhagyta. kinek szenvedélytermészete megnyugodott. a halál Tibet határán. számtalan évekig ott marad. A szobrot ősi buddhista rítus szerint Fukuda. 23 Tudta. Nincs ezen csodálkozni való. „A legfelségesebb üdvösség azé a yogié.és lelki egyensúly felbomlásához vezetne. kiknek tiszták voltak tettei. – nyugatiak előtt – azonban Csomát Kelet filozófiája hatotta át. ha a hős a cél előtt omlik össze. A szobor felirata ez: "Körösi Csoma Sándor – The Boddhisattva of the Western World". Pavie így ír róla: "Gyakran láttam őt.

legendák. A hatalmas irodalom összefoglalását 2 óriási. gyönyörű hófehér lapokon. Ötödik mű: hido. újranyomatta és nyírfatáblákba köttette". orvosi tudományokra. mandzsura és kínai nyelvre fordították tovább. Tartalmuk erkölcsi és metafizikai tanok. E két nagy gyűjteményen kívül számtalan más művet is kinyomtattak. Negyedik mű: Kong-tsens = drágakő csúcsa. üdvözlet Grachen dzsinnek. Első mű: Dulva. szanszkritben Sutra. piros iniciálékkal és fekete tusfestékkel nyomott. – A jelen század elején. legyőzte az ócsárlókat és legyőzte a sátánt minden seregével és megtalálta a tökéletesség legmagasabb fokát. – írja Csoma. a főtanítványnak! Üdvözlet a Háromságnak. Viszont tudós indiai panditok sokszor kaptak meghívást. A Stan-gyur 224 kötetből. erkölcsi tanok buddhák és szentek jelleméről. Ez a buddhisták "Hegyi beszéde". jobb oldalán a főtanítványa. 21 kötetben túlvilági. 2. Csomának a tibeti irodalomról közreadott tanulmányai az "Asiatic Researches" XX. w bu’dhizmus erkölcstana. baloldalán fia. A harmadik mű: P'hal-ch'hen 6 kötet. Tibet nyelvét európai emberek közül elsőnek Csoma sajátította el. tele van absztrakt műszavakkal és azok értelmezésével. igen dekoratív tibeti betűkkel előállított nyomdaremekek ezek a könyvek. hogy tökéletesen megismerkedhessen a buddhisták irodalmával. azokra új szavakat kellett gyártani. Az említett Kah-gyur 98 kötete 7 osztályra oszlik. Téglaalakú. versben és prózában. Londonban. breváriumféle gyűjtemény tartalmazza: 1. aminek következtében bámulatosan kipallérozták a tibeti nyelvet. Nagy tiszteletben tartják ezeket a tanításokat. 270 különálló munka. – Őt tisztelem!" Szerző látott és forgatott ilyen tibeti nyomtatott könyveket a brit múzeumban. 6 kötetben. Buddha. E műveket Buddha legkitűnőbb tanítványai: Upali. Az első lapon Buddha képe van. 1904ben az angolok egy büntető expedíciót vezettek Tibetbe és akkor Lhasszából hozta el ezeket Junghasbend ezredes. fatáblába kötött. Sok tibeti tudós évtizedeket töltött Indi∗ ában. A Kah-gyur egy teljes példányának ára fejében Közép-Ázsiában hétezer ökröt adnak. E hatalmas művek egészben véve terjedelmes értesítést adnak India őslakossága politikai állapotáról és általános szelleméről. A Kah-gyur 98 kötetből áll és 1731-ben készült el az új nyomtatvány. így a tibeti irodalmi könyveket Csomán kívül európai tudós nem tanulmányozta. A munkákat azután a tibeti nyelvből mongolra. Alatta ez a fölirat: "Üdvözlet a mesterek fejedelmének. Egy-egy kötet 3000 levélből áll.∗ A tibeti könyvfordítások a Krisztus utáni hetedik században kezdődtek." – És ez a hatalmas mű ezzel a fohásszal kezdődik: "Az aki ketté vágta az emberi vonzalom kötelékeit. 30 kötetben. vagy tibeti nevén Szákya tanait foglalják magukban. 13 kötetben a fegyelemről szól. aki az 1729-86-os évek közt a Tibetbe származott irodalmi műveket összegyűjtötte. csillagászatra. kötetében és a "Journal Asiatic Society of Bengal" című tudományos folyóiratokban jelentek meg. üdvözlet Sárika fiának.Kőrösi Csoma Sándor tibeti irodalmi tanulmányainak igen rövid ismertetése. Ebből 20 kötet tartalmát Buddha jelentette ki 51 éves korában. összesen 76. Róluk Csoma azt írja: "Az őskori irodalomnak ezen érdekes tárházába könnyű és kellemes úton való bejutásáért a nemeslelkű és bőkezű Myvang lhasszai kormányzónak tartozunk hálával. Rendkívül elvont bölcselet. Pekingben hivatalosan megállapított ára hétszáz font sterling angol pénzben. hogy a tibetieknek segítsenek a szanszkrit művek lefordításában. A második mű: Ser-csín. transcendentális bölcseletről szól. Ananda és Kashiapa szerkesztették.409 lapból áll és 1724ben készült. minden osztály külön-külön műnek tekinthető. miután már 16 éve „megvilágosodott" volt. A fordításnál a rengeteg sok tudományos szanszkrit műszóra megfelelő tibeti szó hiányzott. csillagjóslatokra vonatkozó 25 26 .

Az ellenség gondolaterővel való legyőzéséről. Végül a Bstan-gyur gyűjtemény utolsó része. mint amilyennel HjamDpal. biztosítása végett. A szentség. természettan. Eszerint van északi és déli buddhizmus. Nemtelen ércek arannyá változtatása. nyelvészet és nyelvtan. dialektika. költészet. mint a tudomány bármely más ágát. és heterodox teóriák. Minő rendszer által érhető el olyan tökéletesség. hogy ehhez hasonlót a földkerekség egyetlen irodalma sem mutathat fel. Elvont értelemben egy bizonyos isten nevét is jelenti. Csoma lámája már a maias fejlettségű tudós szerzetesek közé tartozott. 22 kötetben. bőség. VIII. fogadalom és kötelezettségről. 87 kötet. vagyis "idők köre" rendszerbe vezet be. A Mandala misztikus körben végrehajtandó szertartásokról. Ellenségeink hatalmunkba kerítéséről. A lámák többsége fejletlen. jövendölés. hierarchia. a Sihon vagy Sita folyam környékéről származott. krónikák Csoma értesülése szerint Lhasszától egy napi járótávolságra fekvő Samye (B'Samye) királyi székhelyen. orvostan. Orthodox. Ezekben semmi csodálatos vagy természetfölötti nincsen. amelyek igen népesek. Valamely személynek vagy dolognak a hatalmunkba keríté27 28 se. A második rész R'Gyud. erkölcsi és polgári törvények. mint ahogy keleti bölcselők sem a véletlent. Szem felnyitásakor megfigyelendő szertartásról. Egy hadsereg legyőzése. szanszkritban Tantra. 2640 önállú művet tartalmaz. mély bölcseséget rejtő szentírások. ethikai és lelki fejlődésre építő spirituális fejlődés előmozdítására a rádzsayogát használja. Indiából mentett ősi kéziratok. A déli eredeti tisztaságában őrizte meg Buddha tanításait. természetrajz. stb. igen fejlett mágiát űznek. Az északi. a Mdo. A biztos lét miként történő eléréséről. Tartalma hittan. akiket ambíciójuk legfeljebb alsóbb pszihikai erők megszerzésére hajt. Tűzáldozatok a betegségtől való megszabadulás. Ez a hatalmas mű a Kala-chakra. hatalom. ezeket épp úgy kellene tanulmányozni. Bélpoklosság gyógyítása. évkönyvek. A sidhik (mágikus erők) megszerzését huta-yogával (lélegzés ellenőrzésével) készítik elő. E vallási rendszer északi Ázsiából. Leghatásosabb gyógyital. Ilyen mágikus tudásuk volt az ősi egyiptomiaknak. aki bizonyos istenek gyülekezete fölött elnököl. majdnem határnélküli terjedelemben. Ellenségünk mozdulatlanná tétele. a mesés Shamballa országból. stb. a Mandala rendszer körüli szertartásokról. Kelet-Indiába Krisztus után a X. jelentése lefordított utasítások. század körüli időkben hozták be. szanszkritban Tantra. A tibeti szent könyvek második hatalmas gyűjteménye a B'Stan-Hgyur. synonimák gyűjteménye. jólét. Vannak azután egészen ritka kínálóságok. stb. tibeti nevén Duskyihk'horló. oly hatalmas. meggazdagodás. alsóbb színvonalon állók. Az első rész Bstod-Ts'hogs Szent énekek és dicsőítések gyűjteménye. a természet rejtett erőinek felismerésén alapszanak. stb. sem a csodákat nem fogadják el. logika. csillagászat. a Kala-Chakra csillagászati rendszerről. Misztériumokról. A Khala-chahrának nevezett vallási rendszer tantrikái messze elhajlanak Buddha eredeti tanításaitól. Két részre oszlik Gyud 87 kötet és Mdo 136 kötet. Megszabadulásokról. E gyűjtemény 225 kötet. a lámaizmussal kevert buddhista vallássá fejlődött. Ehhez járul egy kötet ima és ének és egy kötet tartalomjegyzék. előrelátás. Itt a Csoma által közölt tartalom részletesebb ismertetését azért közlöm. Ezek nagy tömegei (főleg Nyugati Tibet vörössapkás lámái) tudatos. Megigézések és bűbájok. Származásuk. A Kah-nyur utolsó nagy része a Rgyud. A Tantrák Csoma szerint ilyen tartalmúak értekezések a Kala-chakra rendszer rituáléjáról. Azonban a ritkaságok. században épült kolostorban vannak letéve. versek. Bűbájosság és ehhez tartozó titkos mesterségek tökéletes elsajátítása. E magasfokú mágikus szertartások. Jégesőtől való megóvás. Ilyen lámát egyéni kiválósága emel a többi fölé. Tárgya misztikus theológia. Ilyeneket a természet törvényei ismeretének hiányá- . bölcsészet. mert ez ősi ázsiai eredetű shamantizmus. Ami a pszihikai erőkre és jelenségekre vonatkozik. a Kr. A lámák kolostorokban laknak. útmutatás a fizikához és alkémia. Jóslás. u.. amely mély transcendentális bölcselet. elterjedésük az emberiség ázsiai ősi bölcsője felé mutatnak. erkölcstan. mely minden betegséget meggyógyít és a test erejét megifjítja. E két könyvgyűjteményen kívül még számtalan könyv és kézirat van minden kolostorban. a bölcseség istene bír.értekezések. a szumíroknak. akik a természet rejtett titkaiba is mélyen be tudnak hatolni. stb.

ban tételezünk mi fel. akkor a tanuló feltétlenül elérí a kívánt eredményt. Ha észszerűen és tudományosan vezetik a pszihikai kiképzést. 29 .

II. RÉSZ: AZ ŐSHAZA 31 .

Csoma pedig kutatott lankadatlan buzgalommal. tehát nem tudjuk megállapítani. hogy a nagy Attila népének leszármazottja. Németh Gyula feltételezi. E zűrzavar poklok fenekére veti a pusztítókat és az elpusztult családot egyaránt. J. könyvében. Németh Gyula 1934. mert ha eljuthatott volna a kínai Kan-szu tartományba." – "Kétségtelenül kínai Tatárországnak beljebb eső részei azok a helyek. Ugyanezt állítja Ligeti Lajos: Az ismeretlen Belső-Ázsia c. hogy Csoma az ujgur-hún kérdésre vonatkozó. hogy téves nyomokon haladt."A nemzetségek romlásában elvész az ós családi hagyomány és ahol nincs hagyomány. Az egyes elejtett mondatokból és gyér feljegyzési adatokból csak következtethetünk ebbeli felfogására. Kőrösi Csoma Sándor célja Kőrösi Csoma Sándor hosszú. hogy Csoma Julián barát nyomdokain indult. mert az egész világ egyetlen nemzete sem talál annyi kincset kultúrájának gyarapítására. törvénytelenség száll ott a családra. az ő idejéig megjelent szakirodalmat ismerte. és amelyeket Csomának ismernie kellett. Bhagavad Gita L) I. mint azt fentemlített történészeink feltételezik. hogy sokkal nagyobb az a szakirodalom. ) Tény az. Németh Gyula szerint Csoma ezt a néptöredéket akarta felkeresni. Rendelkezésére állt a tibeti és az indiai ősi irodalom minden addig ismert forrása. amely több keleti nyelv és a mi anyanyelvünk között van. Fischer és Pray műveit. mert halála előtti napon Dardsilingben Campbell angol kormányügynökkel folytatott beszélgetéseiből ezt lehet feltételezni. Áldozat híján őseik a mennyből lezuhannak: ` (Mahabharata. az őshazát kereste. 33 "Az én utazásom célja – írja Kőrösi Csoma Sándor – felkeresni a magyarok legelső lakhelyeit. hogy Csoma 1816-18-ig tartó németországi tanulmányai alatt Blumenbach előadásait hallgatta. Szekér Joachim. nem egyeztek a tudományos körök felfogásával. március 26-án az Akadémián tartott felolvasásán Wurzbach életrajzi lexikonjára (1855) hivatkozott. Székely volt. ahol arról van szó. 34 . Ezért hatalmas irodalmi vita fejlődött ki megállapításai vagy Csomának tulajdonított felfogás körül. amelyekben a magyarságot az újgurok és a nyugati törökök. ott elfajul az asszony és az asszony fajtalanságából osztályzavar áll elő. hogy mi volt Csomának tudományos felfogása a hiung-nu-húnmagyar származás és az őshaza helyének kérdésében. Hún fajú népek között élt Indiában 19 évig. Nyelvtudása óriási volt. összegyűjteni viselt dolgaiknak történelmi emlékeit és megfigyelni azt az analógiát." Történészeink Kőrösi Csoma Sándor céljait vizsgálva megállapítják. kutassatok. E tudós a kínai évkönyvek alapján a magyarokat az újguroktól származtatta. (Lásd a felsorolásokat Szinnyei József: "Magyar írók" című gyűjteményben. amely Csoma idejéig megjelent. Először le kell szögeznem. de nem leszármazottai a húnoknak vagy a magyaroknak. céltudatos tudományos búvárkodás után azt izente nemzetének "Keressetek. A róla írt tanulmányok és kritikák már 1820-ban kezdődtek. E. – ahol a magyar nemzetnek bölcsőjét keresnünk kell. mint a magyar társadalom az ős-indiai kultúra tárházában. illetőleg a vogulok összeolvadásából származtatták. ott az ujgurok egy töredékét találja. Másodszor Csoma nagyértékű kéziratait a Tudományos Akadémia a mai napig sem adta ki." Csomának az őshazára vonatkozólag felvetett problémái egészen újak voltak. E néptöredék törökfajú rokon nép. éspedig Deguignes. Hol törvénytelenség uralkodik. büszke arra. tartanak ma és folytatódni fognak a jövőben is.

útleírások. Szerinte az ottani papok és a nép a sámánvallást követték. Csoma arról értesít. hogy a lamaizmus alapját képező "KalaChakra" rendszer Shambalából származott. ö. a mai keletturkesztáni Kulcsa vidékére jutott. Boncza család. az ázsiai mocsárláz szörnyű mértékben meggyötörte. azon ősi népek históriáját és intézményeit megismerhesse".) Kung (Sifahián) kínai szerzetes a Kr. amely a jogarok országáról szólt. Azok a feljegyzések. kínai krónikaíró körülbelül 1000 évvel előbb azt írta – mondja Csoma –. a bizanciak által turkoknak nevezett nép uralkodott. Népének csak az a töredéke menekült meg. vagy a jogar-ujgurok magyar rokonságára vonatkozólag vallott meggyőződésére a végső következtetést levonni lehetne. hogy északról a bórok (mongo- ∗ Sámánizmust Tibetben bon vallásnak nevezték és a régi bonczó ellentéte a mai hlaczd szekta.∗ Kőrösi Csoma a Stan-gyur köteteinek tanulmányozása közben a könyvbe kötve 18 darab olyan kész útlevelet talált. valahol a Sita. Kínai bonc. elpusztult. hogy látott egy "Depter-r-Nyingpo". ezekben a kolostorokban tanult és Csomának ilyen ősi történetekre vonatkozó könyvekről beszélt. u. azaz "Régi krónikák" című könyvet és hogy az igen érdekes. ezt megerősíti dr. hogy Csomát. amikor Csomával történt beszélgetése alapján azt írja: "A Testei-Lapapu és Lhassza régi városok zárdáihoz tartozó régi könyvtárakban. (V. hogy a buddhisták Jeruzsáleme az ősrégi időkben a Jaxartesen túl volt. aki Csomát tanította. Az útlevél megjelölte az utat. az Irtisz forrásvidékén lakott és innen küldte II. Shambala országról (Sámánok országa) állandóan ír értekezéseiben. hogy volt egy "fehér sziget". évek között a Lobpor vidékéről 15 napi utazás után Ui vagy Uhu (ujgur) országba. amikor ez a beszéd elhangzott. amelyek tartalmával a világ csak egyedül olyan géniusz közvetítésével ismerkedhetik meg. akik a legendás Shambalában fekvő Kalâpa városába szóltak. Elmondta.: Bonchada község. Csoma megjelent tanulmányaiból azt látjuk. Amíg Istennek tetsző életet élt. és 414. hogy abból Csomának a magyarok őshazájára. virágzott az ország. Ugyanis Campbell maga mondja: "Fájdalom. Ebben az időben Turkesztán népei felett a kínaiaktól tukuenak. az elbeszélés összefüggése előttem sokkal komplikáltabb volt. Jusztinusz bizánci császárhoz követeit. Ő erősen vágyik arra. egy fehér homokos területre. hogy ott minden lehető kutatást véghez vive. Azonkívül. Olyasforma tibeti évkönyvek. kuruzsló. mely húsz napig tart nagy sivatagon át. vagyis Jaxartes folyam partján. ami a legfontosabb. Legendájuk azt tartja. történetek után. különösen Dzsingisz kán történetére vonatkozásai miatt. hogy a mongolok hazájába behatolhasson. mint a Csomáé. Gérárd orvos-ismerőse. hogy lázasan kutat egy földrész után. amelyek oly buzgó egyének számára voltak kiállítva. Kőrösi Csoma ehhez azt a magyarázatot fűzi. amelyek Tibettől északra eső középázsiai vidékek hún vagy ugor népének történeteiről szólnak. még pedig valószínűleg a jogarok országában. továbbá Csoma ezen beszélgetését csak "tökéletlen modorban" tudta feljegyezni. Értesült Csoma több más tibeti könyvről is. nem tarthatók teljes hitelességűeknek. Campbell utolsó óráiról készített. amint azonban az ördögi mágia útjára lépett és egymás megrontására törtek. 35 36 . pap jelentéssel egyezik. mert ők a történeti eseményeket évezredek óta rendszeresen feljegyezték.Sámánok hona – Shambala Csoma az őshonra vonatkozó ősi feljegyzések után kutatott. Tibet északi határán elterülő Turkesztánban viruló sámán (foh) vallásról az 560-as években tudósítanak a bizanci kútfők. hír szerint. Ő már akkor a halállal küszködött. 399. A kínai irodalomban húpokról van ilyen mű. amelyeket dr. Hogy ilyen törekvései voltak Csomának. E nép kánja Diszabul. a magyar bonc-pap és a garabonc — fekete pap. varázsló. a japáni bonszi-pap. akik az igazság útját el nem hagytak. hogy „nagyon valószínű. ami ellen ő semmi gyógyszert sem használt. A tudós láma. sok nagybecsű mű van." Kunga-Nying-po. ahol nagy bölcsek vezetése mellett az ugor nép fejlődött az isteni bölcseség tanításaiban. mintsem azt folyamatosan feljegyezni tudtam volna". A buddhistáknak Shambala mély titokkal körülvett szenthelyük.

mert az az "örök föld". hogy Lemuria vulkánikus tevékenység folytán jutott víz alá. A "tűz és víz" kataklizmák okai közötti különbség. 37 38 . akiről Szent János Jelenések könyvében is említést tesz. Tibeti hagyomány szerint a "Fehér sziget” az egyetlen hely. Shambala.⊗ A Stan-gyur gyűjtemény említ egy értekezést. Csoma tovább így ír: "Shambala mesés ország északon. ahol a buddhizmus azonban csak kétezer esztendő mulva fog elterjedni. Ezek a Kol és Munda népek. e. török és tunguz népek rajzanak ki. Ázsia téres síkságain legyezőszerűen helyezkednek el és innen vándorolnak szét az évezredek során a népek. Atlantisz pedig a földtengelyben végbement elhajlás következtében süllyedt el. aképen. akiket a kínaiak hiungnu néven neveztek. kontinensek) általános sorsát elkerülte és nem pusztítható el sem tűzzel. Kelet-Ázsiában. Ezt az értekezést Csoma lámája Lhasszában látta. sem vízzel. Innen. melyet a jogar nyelvből lefordítottak és röviden elbeszéli egy Buddha-szobornak az országukon keresztül való vándorlását. ⊗ Ez az ujgurok belső ázsiai földje lehet és nem a vogulok és osztjákok Jugria. hanem egyetlen. hogy még két hazánkfia. a Sita. Ramstad finn tudós szerint e népek még a Kr. évszázadban nem váltak szét egymástól. Ebben az ősi nomád hazában ott élt a hún nép is. Ez a föld Kailasz hegytől majdnem a Samo (Gobi) sivatagig terjed. Csomát melegen érdekelte a "Fehér sziget". Északnyugatra lakó ugor népek nagy tömege leszakad. mely más Dwipa-k (földrészek. amely a felső Káma. a "legnagyobb magyar" idősebbik fia és Lóczy Lajos világhírű geológusunk együttes keleti útjukon Kínát egész szélességében átutazták és Tibetet is megközelítették. az óceán partjára. Ez fényes város volt és sok Shambali király székhelye. vagyis Jaxartes folyam túlsó részén. azaz 4 óra 48 perccel nő európai számítás szerint". Körülbelül a 45. bölcsőjét az ősi indiai szentírások Arghia Varsha = Áldozatok Országa néven nevezik. és 54. Ez a "Fehér lovas". Csuszovája és Pecsora vidékén volt. ahol a napok hossza a tavaszi aeqinoctiumtól a nyár kezdetéig 12 indiai órával. Jogra. Ugra nevű hazája. a Sosiosh-nak megjelenését. Az emberiség születési helyét. sőt párnapi járóföld mélységbe oda be is hatoltak.lok és jogarok) országából kapták a törvénykönyveket és a kéziművészetet. IV-III. melynek fővárosa Kalâpa. Tibeti könyvek a jogarok nevét jugurnak írják. hazájukat pedig Jugerának említik. koreai és kínai népek telepednek. gróf Széchenyi Béla. Ezt az országot Csoma a buddhisták ősi Jeruzsálemének nevezi. most az Aral-tó. Ők is hallottak a legendáról. a japán. Tehát akkor a nyugati és keleti török is egy volt. az emberiség anyaföldjének belsejéből várják az ősi szentírások Kalki Avatár-jának (Megváltó-jának). de az ősi időben nagyobb volt a területe. Baltisztán és Kis Tibet között torul el. hogy a boldogság szigetének neve Shambala és a távol-nyugaton fekvő fővárosáé Kalâpa. Keletre. és Indiába vándorol. a nagy Kingán hegység déli nyulványai felé a mongol. északi szélességi fok alatt fekszik. Felemlítem. többékevésbé egységes nyelven beszéltek.

"Összebarátkoztak egymással és kabaroknak nevezték őket". Oguznak a keletit. a mai nap tisztán áll előttünk és tudományosan is igazolt az eddigi nagy kérdés. Ez ükher és ükür-nek. a nyolcadik törzs. Kürt és 39 Ibér középázsiai köztörök nevűek. pl. Elejtett szavaiból és írásaiból kitűnik. Eltérés a végző "r" és "z" hangok között van. a régészeti. Fajszármazásunk kérdése Felmerült azt a kérdés. pedig a mongol ugye: csak keletázsiai nép. hogy a származás és az őshaza tekintetében vallott ősi felfogást legelfogadhatóbb módon igazolja. a székelységnek Attila (Csaba) hún népétől és az Árpád dinasztiának Attilától való leszármazásában. Nyék. Erre különböző teóriákat állítottal fel. Hozzájuk fűzöm a keleti filozófia nézőszögéből levonható eredményeket. tehát "r"-rel mondja e szót. Szókincsünkben azonban hatalmas mennyiségű olyan szó van. Konstantinos Porfirogenetos: De administrando Imperio c. Levédiát. Nyelvészeink teljesen elkötelezték magukat az északi finnugor rokonság mellett és "tönkre silányítottak" minden olyan irányt. amely a török rokonság mellett emelt szót.II. A honfoglaláskor itt talált népek: a hún. kaukázusi Eviláth földjét és Korozmiát. hogy helyes nyomokon haladt Csoma. Etelközt. Ezek keleti törökfajú népek. A hún-magyar azonosság ezeréves tudata ellen az általános roham azonban csak jóval Körösi Csoma halála után indult meg. A honfoglalók nyolc törzse közül Gyarmat. tehát etnikai kapcsolat tehet. kun és tatár telepítés. végül a "kínai Tatárország beljebb eső részein" fekvő ősi nomádhazában. de amellett bírják a turkok másik nyelvét is. mily ellenvetéseket hoztak fel és mit igazolt a modern történettudomány. ugor és székely az előbbiekkel egyfajú népek. Ugornak hívják a nyugatit. * A mai magyarság fajilag és nyelvileg is kevert nép." Tehát a kozár (kabar) hún nyelv azonos a mai magyar nép nyelvével. mert a keleti-török ezt üküz-nek mondja. Kürt középázsiai türk törzsnév. Zichy István gróf szerint a székely írás betűi a jeniszeji türk írásból származnak. a húnok "Kis-Indiáját" az ősök átmeneti szállásainak tekintette. Csoma utazásának célja az volt. Úgy mondják. hogy Körösi Csoma Sándor életében mi volt az általános nemzeti felfogás a magyar nép származására és őshazájára vonatkozólag. továbbá keleti hún. Végső célja előtt bekövetkezett halálával pótolhatatlan veszteség érte a magyar történettudományt és így az egész nemzetet. A magyar nép ethnographiáját tehát e szerint kell vizsgálnunk. A nyelvészek két részre bontják a törökséget. hogy hitt a hiungnu-hún és a hún-magyar azonosságban vagy testvéri rokonságban. mely a jeniszejvidéki feliraton is előfordul. az ökör. Jenő és Keszi bolgártörök. Tarján. nyelvészeti és egyéb rokonágak kutatásai. hogy a kozárok három törzse a turkokhoz (magyarokhoz) menekült. a csuvastörökből jött. ezek között Árpád házanépe és törzse Attilaféle hún. amely a törökben és mongolban is megvan. művében írja. A középkori magyar krónikaírók által hirdetett hún-magyar azonosságnak hivatalos állásfoglalását és a népi öntudatban is élénken élő hiedelmét Csoma idejében a finn-ugor származást valló nyelvészeink nyomán már kikezdték. néprajzi. mint olyan eredményeket. Végeredményben Csoma halálának százéves évfordulóján. A továbbiakban felhozom. hogy legrégibb jövevényszavunk. amelyek a keleti szemlélődő világfelfogásban élő Csomának felmerülhetett. (Értelme a Kör-nyék szavunkban fennmaradt.) Etnikai összetételében a törzsszövetség déli finn és ugor vagy nyugati török (szabír és kozár hún). neve egyetlen finn-ugor nyelvből sem fejhető meg. A keveredés azonban rokon-fajok közt ment végbe. bolgár. Azonban nyelvészeink nem vették figyelembe a legősibbnek tartott mongolt. avar. – "Megtanították a turkokat a kozár nyelvre és a mai napig ezt a nyelvjárást használják. Moór Elemér ("Népünk és nyelvünk". 1939) szerint: 40 . Ilyen valamely türkfajú néppel függőségi vagy szövetséges viszonyokból fahaló nyelvhatás. Ezekhez jött az Árpádok alatt a bessenyő. nyugatira és keletire. majd a mohácsi vész után az ozmán török keveredés. Így ősi török szókincsünk nyugati török szavak és ez keleti török-mongol szókinccsel gyarapodott.

i. Kr."a magyar nyelv ú. i. Madzsar tó nevében máig is él ott a Magyari törzs neve. de ugyanakkor az uralkodó faj szelleme továbbra is hatóerőként megmaradt. sőt nyelve szerint is az és a mai finnugor nyelét csak később tanulta meg. – elönti India középső és déli részeit. Irán északi és nyugati részein és a Kaspi-tó keleti felén Turkesztán. Más részük a Volga—Ural—Kaspi-tó vidékéről dél felé vonult a Kaukázus vidékén. Ellentétes elven áll Zichy István gróf. bolgár-török jövevényszavai három nyelvből valók. műveltségük új török elemekkel is bővült. 176-bon Mao-Tun nagy hún király a kínai császárhoz intézett levelében az általa leigázott 26 birodalom népéről azt írja. 41 42 . században a Meotisz hazában ismétlődő török hatások alatt állt. Ez az alapréteg azonban déli ugor és a hatalmas hún-mongol-török fajnak nyugati ága. vagyis Hún-kar. Hóman Bálint szerint a mongol-őstörök népek évezredeken át nyelv. állatállományuk nem lehetett s ezért a nomád életforma szigorú törvénye értelmében szükségszerűleg a magyarság földműves szolgáivá váltak". hanem egy nyelvcserén átment bolgár-török nép ősi nyelvének és műveltségének megőrzött emlékei. Az úgy nevezett bolgár-török jelleg pedig csupán a legújabb réteg szavain ismerhető fel. ogur vagy türk) és a nyugati török (ogur.) Nézetem szerint ekkor válhatott a magyari vagy megyeri törzsek nevévé a Hungar. Félszázad mulva a bolgár. A legrétibb jövevény szláv szavainkhoz teljesen hasonló paraszti jellegű szókincs csak a kabarok révén honosodhatott meg nyelvünkben. A Kaukázus vidék Kuma folyó menti Madzsar város. Madzsar helység. kikbe a bolgár-törökök és a magvari vagy megyeri törzsek tartoztak. a Dnyeper—Don—Kubán vidékre telepszenek. A leigázottak a törzsnevek helyett felvették a nemzetté szervezők nevét. Dengezik hún király fenyegetőnek tartotta ezt a szövetséget és legifjabb öccsét Irniket (Csabát) egy hún sereggel az ugorság "rendbeszedésére" küldte. hanem állami. Van t. a kabarok t." Ma már a tudomány eldöntötte. Irnik húnjai az ugor szövetség nemességét adták. ezer évvel a mandzsu. Attila halála után az onogur (tizugor törzs) törzsszövetség. Fehér G. aki szerint "a magyarság fajilag török eredetű. ö. azok fölé a vezetőrendet ők adták." Ezért a magyar nyelv korai török jövevényszavai nem finn-ugor népnek idegen nyelvből vett kölcsönzései. de a leigázott népek szervezeteit meghagyták. i. Ezeknek a finn-ugor népeknek középső törzsei. Hóman Bálint: Szent István. Kr. e. Egy hatalmas tömegük még a történeti idők előtt. n.) Már Kr. – megelőzve az ősi árja betelepedést. Mint menekülőknek. Beolvadásuk után bolgár (= keverék) néven emlegették az ugorságot. (V. előtti második évezredig. 558-ban az avaroknak. a keleti vagy köztörök (hún. e. közöttük egy régebbi köztörök és egy mongol réteg. "A VI-IX. Hóman Bálint szerint a magyarság eleje finnfajú nép volt és az "előmagyarokra" egy nyugati török (ogur) nép rátelepedett. 463-bon szövetségkötés céljából követeket küldtek Bizancba. Ebből származott az 525 táján élt Gurda és Magyar fejedelem. Nem a nyelvi vagy népi. (V. Attila fia.és utóvédnek rendelték őket." Attila egy jóslat folytán családja folytatóját Irnikben látta és valóban ő lett a Gyula-nemzetség alapítója. e. nemzeti egységre törekedtek. A finn és ugor népek ősi nomád törzsei észak felé kirajzottak a jeges tengerig. Balambér hún királlyal együtt jöttek 375-ben hún vezetés alatt Európa földjére. ami tökéletesen megfelelt a hún-török népek felfogásának. hogy "mind húnokká váltak és ezek az íjjat feszítő népek már egyetlen családdá egyesültek. Ugyanis ha a lovas hún vagy török népek más népeket leigáztak. bolgár) ágak már egymástól elszakadva népesítették be a koreai félszigettől az Uralig terjedő hatalmas teret. hún-sereg név. mongol. 177ben a középázsiai Húnbirodalom királyának meghódoltak. A leigázott nép így egyenjogú része lett a nagy közösségnek. főnökeiket csapatvezérekké tették a saját törzscsapataik felett és a határok védelmére vagy a háborúban elő. menekültként csatlakoztak a magyarsághoz. 10 év mulva a türköknek hódoló ugorságot 630-ban a Gyula nembeli Kurt fejedelem felszabadítja. Baktria és India észak-nyugati vidékein. hogy a magyar nép alaprétege finn-ugor volt. ö.és életközösségben éltek egészen a Kr. m.

a Kr. csak siralom. a doni bolgárok Kurt fia Isperich vezetésével a dunai bolgár fejedelemséget alapítják. és ha Kummagyeria és Magna Hungaria lakosságát még hozzávesszük.. az Uralvidékre és Permiába sodorta. leghatalmasabb faja a XV. Itt már álmos fia Árpád." (Si-King gyüjteményéből. Ford. A volgai bolgárok az északi erdővidéken Nagy-Bolgárországot. A bizanciak történetében Konstantin császár által "Mazar"nak nevezett népünk ismert első szálláshelye a Kaspi-tótól nyugatra eső vidéken volt. Mátyás királyunk korában még mind a három keresztény Magyarország fennállt. majd az Etelközi hazájukat. húnok dúlnak minden rögön . században a magyar volt. Az onogur-magyarok Kurt fia Bég Baján uralma alatt visszamaradtak. mindent elvitt a vérözön: nincs irgalom. erős államszervező képességgel bíró. úgy Európa legnépesebb. e. katonai erényeket. Bessenyő támadás folytán elhagyják a Don menti és Levediai. nincsen házam. magas kultúrájú népként léptek fel. Önként felmerül bennünk az a kérdés.magyar és szabir nép végleg szétszakad. Magyarország lakossága Mátyás király idejében 5 millió volt. ahol Julian magyar szerzetes 1237-ben reájuk talált. évezredből. Nincsen hazám. de 680 táján a kozár nép függőségébe kerülnek. A magyar törzsszövetség szabir törzsei a besenyő támadás következtében leszakadtak és a kaukázusi Kuma folyó melletti ősi földön Magyeri néven a harmadik Magyarországot alapítják. I.) . Itt 5 törzs néven besgur-nak (baskír) nevezik őket. vagy miért késlekednek történetíróink a magas kultúrát. ö. A belső-ázsiai steppe-kultúra nevelte ősök a Kaspi-tó és a Kaukázusvidéken iráni kultúrhatások alatt éltek. Ez "Magna Hungaria"-nak nevezett Keleti Magyarország. m. A rokonfajú törzsekből álló népet eredete után a bizanciak Turk népnek nevezik. az Attilától származó húnmagyar uralkodó ház sarja az örökös fejedelmük.: Ágner Lajos. Hóman i. (V. uralkodó húnfajnak dicső ősi multját megírni? 43 44 "Kaszálják a vitlás füvet és a beril sáfrány sarjad.) E nép Hungar vagyis Húnok hada néven nevezi magát és a Kárpátok övezte országot Attila király és a hún népének öröksége gyanánt veszi birtokába. hogy miért nem írták meg a Szabir nép történetét. most egy éve hogy a réten hős katonáink vére alvad. a nemzetnek dinasztiát adó. tehát Angliával egyenlő népességű. államalkotó képességet képviselő. században már egész Európát rettegésben tartó. A X. Határvédő csoportjukat 870 táján a bessenyők támadása északra..

amelyen a mai mongolok a történelemben megjelennek. pedig ezt is kellett ismernie Kőrösi Csoma Sándornak. ezért a tatár elnevezést magukra sértőnek tartják. Legnagyobb részük északnyugat felé. Az Amudarja vidékére vonult tele húnokat tjele. Európában és Afrikában. A kínaiakkal való folytonos háborúskodás. Itt van "Magna Hungária" ma baskir törzsek lakóhelye. török és mongol elméletet követők között. Tele néven az Oxus és Jaxartes közötti vidéken laktak és összekeveredtek a tatárofikal. akik 372-ben Balambér király vezetésével átkeltek a Volgán és Attila király alatt Európa urai lettek. melyet utódaik most bírnak Mongolországban. Hüllmann azt írja: "Bizonyos. Az angol Gibbon (Decline and Fall of the Roman Empire 1745. Történetük legkritikusabb szaka a Kr. De la Croix és Pallas. hiong-nu vagy hún. ottmaradt a hadiszínhely közelében é az Alginszkói-Sirt vagy legalább az Altai völgyeiben telepedett le.és déli Húnországra történt felosztása. des Turcs. Deguignes írja. Itáliát. a mai Tatárországba. Az északiak ettől kezdve az emelkedés és süllyedés legnagyobb változásain mentek át. törvényhozóik és hódító hadvezéreik voltak és az utóbbiak jelentős forradalmakat indítottak." III. bár különféle korokban hatalmas monarchiákat alapítottak Ázsiában. des Mongols et des autres Tatars occidentaux. A déli húnok összevegyültek más népekkel. Ők foglalták el Kínát és lassanként egész Középázsiát Kipcsákig. Irtis és Alginszkói között a kínaiak legyőzik. a másikban teljesen szétszórják. évek. u. fokozatosan nagy Tatárország egész terjedelmének uraivá lettek. Berlin 1796. születése előtt ott laktak abban az országban.) híres munkájáról nem tesznek említést akadémikusaink. mely nemzet később a "török" nevet viselte. Ezek a nyugat. húnok. de még inkább a birodalomnak Kr. „Másik részük délnyugat felé fordul." J. Északeurópa többi országaival együtt. euthalita. mindig ezeket az északiakat értik. az Irtis és Amur közötti Észak-Kína vidékéről eredvén. A menekültek három vidék felé fordulnak. 545 körül a tukuek (török) győzik le őket. melytől a mai mongolok származnak." Az első ismert név. A Kalifa birodalmát rombadöntötte és a Szentföldet birtokolta. akik uralmukat a Kaspi-tóig terjesztik ki. aláásták hatalmukat. ha a szakirodalmat tanulmányozta. A mongolok és húnok ősi történetét hasonlóképen megírták D'Herbelot. Carl Dietrich Hüllmann (Geschichte der Mongolon bis zum Jahre 1206. abtelita. 1826-ban megjelent műve szerint a hiung-nuk törökök voltak. u. című 1756-58-ban megjelent műve óta folyik e kérdés felett a vita. Deguignes: Histoire Generale des Huns. hogy "több mint 1000 éven át dicsőségben élt nemzet" története majdnem feledésbe merült.) a húnokról "a világ ijedelme" kifejezéssel emlékezik meg. Germániát elpusztította. évben északi. a hún. Egyik törzsük hozzájárult a Római Birodalom megdöntéséhez. a mai Orenburg tartományba vonul. Ha európai vagy nyugatázsiaí íróknál húnokról van szó." Ezek a későbbi tukue nép. Klaproth: Tableaux historique de 1'Asie. kik még Mátyás királyunk alatt is magyar nyelven beszéltek. kiváló uralkodóik. 91. és 93. A tukue állam lassan hanyatlik és 744-ben a keleti része a hoeik-ek egy ősi húnmaradék martaléka lett. A húnok. Frankhont. Az elsőben északi Dzsungáriában. efthalita – fehér húnok néven is nevezték. hogy a mongolok testi és erkölcsi felépültségük és nyelvük által is valamennyi ázsiai nép fölött mint 45 ∗ ősrégi törzsnép tűnik ki. 48. Ezek már több mint ezer évvel Kr. Krisztus előtti 200 év óta különféle királyi családok uralkodtak egymás után a nagy kiterjedésű országokban. etc. 46 . A rómaiaknál nagyobb birodalmaik.∗ Hatalmukat lassan egészen Kis-Bokharáig kiterjesztik. "Egy kis részük.III. Hiung-nu hún azonosság és a hún magyar származás A hiung-nu hún azonosság kérdése feletti vita nem mai keletű. II. I.

A déli húnok Pe tanju (fejedelem) alatt birodalmat alapítanak. Az említett két térképnek sem szabad nagyobb jelentőséget e kérdéssel kapcsolatban tulajdonítani. Szu-tő szerinte Szogdak és lakói iráni nyelvű szogdok. Turóczi 37 őst sorol fel. 18-23) a kínaiak szomszédságában Hún helyett Faun népet ismer. Jelentése: "erdei emberek". . XXX. Hirth kimutatja. Szuk-tak egy Alán városnak: Szogdak-nak a kínai neve és az egész Alán népre vonatkozik. egytől-egyig magyar történelmi személynevek. 212 óta a jelenlegi Krim-félszigettel együtt az Alánoké volt és Hernak. Hirth a kínai krónikák fejedelmi névsorából az oldalágak trónutódlását figyelembe véve a Kr. mit vall a legújabb történettudomány e kérdésről. T. Hieronymus latin és Strabo görög térképét is közölte. Fennmaradt egyes hún személynevekből. hogy hiung-nu nép a húnoktól különböző nép volt. aki a "Kingsmill úr és a Hiung-nuk" című angol nyelvű értekezésében (megjelent: Journal of the American Oriental Society Vol. Venelin. A Vei-su okmány a Szuktag ország (Ancai = Alánok) kereskedőiről szól. akik a kínai Liang tartományba jártak a Nagy-tó mellől kereskedni. Kőrösi Csoma Sándor idejében tehát a külföldi és a hazai szakirodalom a hiung-nu hún azonosságot hirdette és ennek alapján indult el Csoma az őshon keresésére. mert "e térképek eltorzultak". Némäti Kálmán a hiung-nu hún azonosság bizonyítására Szt. Mingi (Lau-schang = fenséges agg) és Mike. viszont a francia Chavannes és Couvreur. Fick. 209-ben elhányt Touman fejedelemtől a Kr. Hoops a húnok germán-gót kapcsolatai alapján germánnak. A Szt. Much. p. őket erdei embereknek "Fauni ficarios"nak nevezi.) a Vei-su okmánynak a hiung-nu hún azonosságot Hirth szerint bizonyító értelmezését cáfolja. hogy "Hernak. így a húnok azonosak a hiung-nukkal. 32-45. szavakból etimologizálva a hún faj eredetét. Ligeti Lajos szerint Turóczi fejedelmi családfája kitalált. Hülü-kuan-kü és Leuente nevek egyezései folytán a hún-hiung-nu azonosságot megállapítja. u. e. A. Itt Baktur (Mau-tun) és Beztur. Strabo földrajza (Kr. különböző fajú nyelvészek más és más eredményt vontak le. E kínai tudós kimutatta. az angol Parker és a német Hirth a hún azonosság hívei. Hu-lu-ku és Kulche. (Ezt az értekezést közre adta magyar nyelven: Némäti Kálmán 1913-ban). Pekingtől északra elhúzódó kínai fal mentén lakó hiung-nu népnek a kínai krónikákban fennmaradt uralkodóik nevét Túróczi János 1490 körül írt Magyar Krónikájában Attila őseiként írt névsorral. e. Kingsmill megkísérelte kimutatni. hogy "eltorzult" és "józanabb" szavakkal cáfolni vagy bizonyítani hitelt érdemlően nem lehet. hogy Attila ereiben ily származás folytán nem tisztán török. A Faun nép nevét viszont a Gótok hagyománya (Cassiodorus és Jornandes) ismeri. Jornandes mondja ugyanis. 454-ben győzte le. Mivel pedig az Alánokat egyszerre két különböző nép nem hódíthatta meg.) a hiung-nu hún azonosságot a kínai Vei-su okmány alapján bebizonyítja. hún-hiungnu azonosságot pedig szerinte "a józanabbak eleve elvetették". Külföldiek és több magyar tudósunk is Kingsmill téves következtetéseire épít. akik élénk kereskedelmet folytattak Kínával. 36-ban elhúnyt Tschi-tschi fejedelemig 8 uralkodó nevét veti egybe Turóczi közölt névsorával. Kimondja. hogy a hiung-nuk egyik törzsét pa-su-ki-linek hívták és ez egy a baskír néppel. Megjegyzem. e. J. hanem kínai. szogdi és indoszkíta királyleányok vére is folyt. R. Kingsmill angol kinológus tagadta a hiung-nu hún azonosságot. Friedrich Hirth és Radloff orosz akadémikus 1899-ben öszszehasonlították a Kr. illetőleg foglalta el országukat. W. Hirth Frigyes tanár. Attila hu-ni király legfiatalabbik fia Kr. az övéivel Skythia Minor legszélső részeibe vonult vissza". hogy Kingsmill a Vei-su okmány fordításánál alaposan téved és bizonyos részleteket nem fordított le. híres kinológussal. tehát a magyarok őseivel. E város Kr. e. u. Ligeti Lajos (Attila és hunjai Szerk: Németh Gyula 1940. Kétségbe vonja Csang Szing-Lang kínai egyetemi tanárnak a hiung-nu húnmagyar azonosságra vonatkozó bizonyítékainak helytállását is. Kingsmillel éles vitát folytatott dr. A 47 48 húnok eredetéről írván. Így Müllenhof. Ezek Hirth szerint a kínai krónikához hasonlóan erősen megcsonkított és átalakított nevek. Hieronymus-féle térkép a kínai nagyfal mellett lakó népnek tünteti fel a húnokat. Most vizsgáljuk meg. aki Attila ifjabb fia volt. A Faun.

ahol hiung-nu néven már a Kr. Ezzel pontot tehetünk a hiung-nu hún kérdés lezárásához. Ford.: dr. Egy ősi hún fajból és ősi nomádhazából rajzottak ki a felsorolt népek. mely Közép-Ázsiában. Viszont a Tortan földrajzi név és a Tatár gyűjtőnév. – ellemben a bolgárok eredeti nyelve csuvasos török volt. Egyik ága pontuszi hún.) "Ott áll a nagy fal. hogy az Európába költözött avarokhoz a Var és Khun ujgur törzsek csatlakoztak. Egyik törzsük a török. amiben három féle hún is beletartozhatott. Ma már tárgyi bizonyítékot: is vannak a hiung-nuk ázsiai származása mellett. mivel nagy kérdéseket tisztázott. * Ma a legtöbb olvasó kérdéssel tekint a hiung-nu. eredetének idejétől fogva egészen máig. bár egy és ugyanaz. Attila uralkodó nemzetségének. l. (J. Agner L. Az ujgurok kövekre rovott írásai az Orkhon és a Jeniszei felső völgyében mai napig fennmaradtak és az türk nyelv. viszont a hiung-nu hún faji azonosságot szerinte megközelítő pontossággal sem lehet ma még megállapítani. beszéltek. Indiában a VI. században huny néven megjelenő húnok szintén fehér húnok. tatár. 49 Anna Comnena szerint a bessenyők ugyanegy nyelvűek voltak a kunokkal. Erdélyi László: Magyar tört. nyugati és keleti török. A majdnem 200 éves vita azonban nem volt meddő. vagyis hún nevüket. ugor. Vámbéri Ármin (Húnok és Avarok nemzetsége 1881) töröknek és ez alapon Kemál Atatürk és hívei vuszunhúnnak (fehérhún) tartja az ozmán török népet és végül Mészáros Gyula kaukázusi nyelvűnek.Ilovajski. Vivien de Sain-Martin finn-ugornak. Az avarok nyelvét Bizáncban hún tolmácsok fordították le. miután nagyon hatalmas lett. Egy részük még a történelmi kort meglőző időben. Így állnak tehát tudósaink ma e kérdésben. bár külön féle tájakon élt és külön éle neveket viselt. bolgár. a másik ág fehér hún. (Váczy Péter: Húnok Európában ) . vagy chioniták hatalmát az eftaliták törték meg. tornyán fáklya ég. (V. századokban veszedelmes ellenségei voltalt a kínai birodalomnak. az időkön át haladva és őshazájától kezdve.) A húnok nyelve az a török. ezeket a mongóliai Noin-Ulai kurgánok fejedelmi sírjaiban találták. úgy egy és ugyanazon nemzet a hiong-nu vagy hún. e. mégis külön féle neveken szerepel eredetétől torkolatáig más és más országokon folyva keresztül. melyet mongol hordák ellen emeltek. mint mongolról vagy mogulról beszélni. A magyarságot érdeklő húnokkal rokonfajú népek nyelvéről jegyzek fel még néhány adatot. szabir kazár. így őrizvén örök tüzével messze időkre a császárok hírnevét. ezen nyelvét pedig a Codex Conaaraacusból ismerjük és az kipcsaki tatár nyelv volt. Zabelin szlávnak. Bizánc adatokból tudjuk. melyet a türkök. mely szerint a hún konföderáció nem volt egységes etnikai összetételű. "Az ázsiai húnok" c. Azután az egész tatár nemzetről kezdtek. hún. Ligeti Lajos a húnok fajisága kérdésében Wesendonk felfogását vallja. újgurok vagy az európai avarok. dolgozatában (az előbb említett dolgozat utáni lapon) viszont ezt írja: "Az európai húnok tehát Ázsiából származtak. században vagy később. mongol népnevekre. a húnok kezdik elveszíteni. A Krisztus utáni V. pontosabban kidarita húnok. törzsének a törökségében nem lehet kételkedni – vonja le a végső eredményt Ligeti. Neumann. A tudomány mai állása szerint a hunok eredetének ez a magyarázata a legvalószínűbb". Noha ismeretessé vált e népek rokonsága. vagy el is vesztik a hiung-nu." Li Tai Po ( Dr. és európai népnek tartja őket. ö. 1916. az egész nemzetnek nevét juttatja. a leszármazás fokát és egymáshoz való viszonyát a történészek már kevés helyen adják. Irán határán és a Kaukázusban játszott fontos szerepet és egyik ága Var nevet viselte. A fehér húnok. amint Kőrösi Csoma idejében állott a tudós világ. Modi: A húnok ősi történelme. ) 50 . Amint egy folyó.

mert ha igaztalan is a torzkép. amit a középkor krónikásai a húnokról és Attiláról írtak.) A húnok beáramlásának következménye. hogy a "gyökerek legfőbbjének". Angolországok akkori néptörzseinek önálló élete.∗ mégis oly erősen gyökeredzik a lelkekben. Modi professzor: "A Húnok őstörténete" c.és Franciaország és az egész keresztény világ. művében. Róma ereje rohamosan hanyatlott a húnok elleni háborúskodásban. Ezek tudatában bizonyára nem írta volna Eckhard Sándor: "Attila a mondában" c. "A sors tréfája volt. ha nyugati ember előtt nem dicsekszik Attila ősapjával és a bún-magyar atyafisággal. (Monerieff és Chaytor. Diocletian. Francia-. hogy az egész római birodalomban szétterjedt Mithraizmusra közvetve halálos csapást mért és ezzel erősen elősegítette a kereszténységet. Gróf Teleki Pál elnevezése. A vonatkozó irodalmat összefoglalta dr. kik ugyanazon fajnak a sarjai voltak. hogy végleg összetörte Róma hatalmát és így Német-. ezek juecsi húnokra törnek. to 330. akik a Balkas-tó környéki su törzseket nyomják ki. Cseng kínai császár Kr. Mithra-vallásnak – amelyet a húnok és az ősmagyarok is ismertek – Róma késő századaiban a birodalom népei között számtalan híve volt. de egyben a népvándorlást indítja meg. hadseregét Angliából kivonta és Attila hódításainak nyomása kényszerítene a szászokat Britániába való betelepedésre. Leszögezhetjük. Spanyol-. Nyugati ember előtt fekszenek: Prof.A kínai nagyfal megépítése és következményei. az új formák teremtése és az avult formák megsemmisítése egyformán az isteni tervbe tartozik. Isten ostora. e. Irán népe ellenállt. Franc Cumont: "The Mysteries of Mitra". Attila küldetése az okok világában fogant. hogy Kína régóta a Mandsu Tatárok hercegeinek uralkodása alatt élt. Legge: "Forerunners and Rivals of Christianty. J. meg szoborba öntöd Attilakultuszunkkal. hogy amennyiben Attila és húnjai Európában meg nem jelennek. juecsi és su népek Indiát árasztják el és Pandzsabban telepednek le. Kultuszát is az elfogulatlan nyugati tudósoknak kellett feléleszteniök és figyelmeztetni bennünket. hogy semmiféle propaganda onnan ki nem irthatja.000 mérföldnél hosszabb fal a világ legnagyobb csodái közé tartozik és hún hadifoglyok munkája volt. Aurelian. értekezésében: ∗ ⊗ "Ezért jól teszi a hazája hírnevét féltő magyar. Elkészülte után már 50 évvel a keleti húnok az usuivi törzseket lökik ki. magyarokat arra. A.⊗ Attila ősatyának mivel tartozik Anglia. 312-ben indul Európa ellen a húnok rohama. J.. A nagy fal megakadályozta a Kína felé való gyakori betöréseket. tokár és daha törzsek az Oxus és Kaspi-tó vidékére vonulnak. Galerius császároly a "meg nem hódított Napistent" imádták és e vallás futótűzként terjedt el az egész birodalomban. Jesse Benedict Carter: "The religious life of Ancient Rome" című forrásmunkák. Kelet ősi filozófiája szerint az élet és halál. u. Német. miként Kemál Atatürk is büszkén vallotta ősatyjának. A 10. Kr. mire a szkíták. mely ellen a kínai falat építették"." Mi bátran dicsekedhetünk Attila ősatyával. úgy ma Anglia szigetvilágán és az egész európai kontinensen Zarathustra himnuszait zengenék. ő volt népével együtt Európa karmájának végrehajtó hatalmassága. 275-ben a kínai határról elűzte a húnokat és azután megépítette a falat. Az ok és az okozat (Karma) nagy törvénye szerint a multban vetett okok magukban hordják a jövő aratását. D. 51 52 . F. a massagéta. Attila hódításainak azonban a legfontosabb következménye az volt. being Studies in Religious History from 350 B. nemzeti kialakulása megindulhatott. Ch. Heliogabalus.

votják. alacsony kultúrájú néptöredékeivel szemben a déli ugorság kb. e. ahol most a bessenyők népe lakik." * A finn-ugor népeknél egy szót találunk. A szanszkrit történelem is ismeri a szabar népet. Cunningham. India finn-ugor népeinek szókincsét azonban a mai napig sem hasonlította egyik sem össze a magyar szókinccsel. mivel a szanszkrit nyelvnek alkotása. zürjén. a turkok táborát megverték és két részre oszlott. hogy több indiai nyelv párhuzamos a magyarral. Berlin. Wien. finn. néhány százezres kipusztuló. akik kb." (18. nagyon párhuzamos a magyarokéval. Frühzeit der Völker. mint a Koruknak szövetségeseit és úgy beszél róluk. viseletük és nyelvük érdekeit: még pedig azért. mint bármely más európai nemzatre nézve. ~ 1932. Buchanan és más indiai kutatók is úgy vélik. kopasz és szakállas fejűikkel egy harcmező telítve volt. mordvin. Később minden ellenségről megemlékezve. 13. Reiche des Altertums. ősi multtal és szellemi kultúrával. a finneket kivéve. hogy Csoma a tibeti szótárának előszavában azt mondja: "Saját nemzetének a szerző büszkeséggel jelentheti. osztják. (Hevesy Vilmos: Finnisch-Ungarisches aus Indien. Az északi ugorság. Németh Gyula azt mondja." Ma már eldöntött kérdés. azért céloz írásában arra.) Csoma ezt már 100 évvel ezelőtt sejtette. Bíborban született Konstantin (De administrando Imperio. pont. ) A magyar őstörténelem összekapcsolódott a Szabar névvel. hogy a szabarok sisakjaival. hogy "oly néppel. A másik rész pedig nyugat felé ment lakni vajdájával és fővezérével." (16.) A szabar-toiaszfaloi név körül hosszú időn keresztül élénk vita folyt. Így a vogul. A) Kaukázus. Görögösen képzett szónak veszik ma is és erős 54 . hanem valami okból Szabartoiaszfaloi-nak”. egy török nép nem is tudott volna mit kezdeni. mind pedig Indiában és végül a magyaroknál egy nép megnevezésére szolgál és ez a szó: szabar. akik északról jött ugor népekkel keveredtek. tehát a magyarság finn ágával rokonok. cseremisz nyelvekből. amely a mai 53 vogulok és osztjákok színvonalán áll. pont. Az osztyákok is néha szabaroknak nevezik magukat. hogy a szanszkrit tanulmányozása sokkal hasznosabb a magyarokra. amely mind az osztyákoknál és voguloknál. szem előtt tartván nemzeti eredetüket. E népek az Osztyák és Vogul népekkel. lapp. valamint több indiai nyelveké is. Budenz József finn-ugor nyelvészünk és követőik a mai napig összehasonlító nyelvanyagukat északkelet-európai és legfeljebb északnyugat-ázsiai ugor nyelvekből vették. írja.) "Ezek a nyugat felé lakó turkok mind a mai napig követeket küldenek a turkoknak imént említett keleten. A Kaukázus. – Die Neue Propyläen-Weltgeschichte I. hogy a szabarok egykor hatalmas és a legnagyobb indiai nép volt. Kr. 2250 évvel az Ural vidékéről jöttek Indiába. pont. Perzsia felé lakó népéhez. szemmel tartják őket és gyakran választ is kapnak tőlük. Finn-ugor nyelvészeinknek nem kell kétségbeesniök amiatt. A magyarok dús aknát találnak tanulmányozásában. 100 milliós tömege áll. 1939. Lebediasz-szal az Atelkuzunak nevezett tartományba. szakásaikat. mint a "félelmetes" szabarokról. hogy déli India lakóinak hatalmas alaprétege a Monda és a Kol népekből tevődik össze.) írja: "Abban az időben nem hívták őket (magyarokat) Turkoknak. "Háború támadván a turkok és az akkor kangar-nak nevezett bessenyők között. a perzsa részek felé és ezeket mai napig a turkok régi nevén szabartoiaszfaloi-nak nevezik. A Mahabharata a Pandavák és Koruk nagy harcában leírja a szabarokat. Irán és India ugor népei. (Lásd: Urgeschichte der Menschen.IV. mely különben eltér a nyugati európai nyelvektől. Az egyik keletnek ment lakni.

A gót Jornandes a hún gur (szabir) népről azt írja. "Hogy a jós igékből a jövőbe látott.. A 461465 években a Belső-Ázsiából vándorló avarok e hún-szabir kötelékbe tartozó Serragun (Sara = fehér) . Modi. szabar. a Peshadai és Kajani idők története. Ezek Ephtalita vagy fehér-hún néven ismertek. A gruzok máig így hívják őket. Attilának Kr. Az Achaemeni korszak történelme Irán és a görögök elleni harc. Igazolásul szóljon az iráni ősi éposz. A szabarok építik és fejlesztik naggyá később a Kaukázus vidék Kuma-folyó menti: Magyeri városát. szabir.) Irán népe mindig testvérnépnek tekintette Turán ugor-húntürk népét. ("Oszét-föld"). de újból megülték lakosai és 1616-ig virágzott. a laka-szkíta. hogy a Meotis melletti hazájukba költöztek. A legősibb dinasztiák. Procopius már arról ír. hogy 520-ban a "szaber-hún" nép nyugati törzse a Bizancban megkeresztelkedett Gordas helyett testvérét. i. Skandagupta gupta királyt Legyőzik és megtelepednek Indiában is. 55 56 . vagyis az ősi hún néppel való harc. (V.. Másod szeren Turánt adta vala Turnak. Követeket küldenek Bizancba és e követek szájáról hallják először a szabir nevet. 453ban bekövetkezett halála után az Ural folyó síkságaira visszaözönlő hún nép egyik ága Perzsiába tört be. A bizánci Agathiás a VI. A fehér húnoknak a perzsa sassan uralkodók alatti harca Kr. Felosztá Feriden az egész világot . Az indoszkíta korban még a magyarok és a kozárok egy és ugyanazon néptörzs kötelékében együtt éltek. akiket a szabirok szorítottak ki régi helyükről. sabir.) A kaukázusvidéki őshazában élő hún nép szaber (sabar. így: Priscus rhetor Attila szövetségében a "saragur" (sara = fehér) és onogur népeket említi. mely ellen Cyrus. Ugor és Onogur népeket települési helyükről kilökték és ezek a Fekete-tenger vidékére költöztek. Kaspi-tenger és Kaukázus közötti lapályon említi az onogur és szabir népet. u. mely ellen Dárius harcolt. "Népünk és nyelvünk". mint Irán és Turán. Turk nép és Csin felett öt tevé meg úrnak. Még Theophanes írja.) A szabirokra vonatkozólag több bizanci írónál találunk adatot. Elfoglalják a mai Afgán területet és betörnek Indiába. Kivel az legottan útjának eredett. Mészáros Gyula: A "Szabir" nép és név. lakóföldjüket Oset-i néven említi. Ősi iráni hagyomány szerint Irán és Turán királyságok alapítói testvérek voltak. A parthun és lassan nép történelme Irán harca Róma ellen. hagy a Kaukázusnak a Kaspi-tenger felé eső szorosánál harcoltak a hún szabirok a perzsákkal. Az ott élő hún-szabír népkötelékeket a gruz-krónika Kr. (Bendefy. helyneveink között Hercegszabar Baranya vm. Féltékenység és vetélykedés háborút hozott és e bajok folytatódtak. Mogyert választotta fejedelemmé. Theophilactus a Meotis. Az örmény kutfők az itt élő népet "hon" néven nevezik.) ágát Mogyeri fejedelemről nevezik Magyarnak és Mogyeri fejedelem leszármazottai (amiként ezt Hóman Bálint kimutatja) az Árpádház. u. de ugyanakkor változatos hadakozások sora a húnok vagy törökök ellen is. 87-490-es évekig következetesen osi (= oszét). ∗ A kazár (kabar) népről pedig Fiók Károly (Árják és ugorok érintkezése) kimutatja. Őneki is oszta harctudó sereget. ö. Itt 622 körül romokban állt a "Matzaron"-ok régi városa. hogy szintén a déli ugor nyelvághoz tartozott. amikor Naoshirvan. E1 is foglalá a hatalmasok székit. de ugyanakkor szakadatlan harc folyt a húnok ellen is. 1939. A massagéta nép. stb. Naoshirván nagyatyja ellenük harcolva esett el 484-ben. mely még az autentikus történelmi idő előtt volt.-i község. Ezek szerint a magyar nyelv déli-ugor'nyelv. Faghan hún királyra megsemmisítő csapást mért és a fehér-húnok elköltöztek a perzsa vidékről. nem más. m. században viszont a szabirokat és onogurokat a Meotis melléki népnek is írja. B) Irán.szabarnak∗ fordítják. hún törzsek. (J. 427-ben kezdődik és tart 55657-ig. u. Tehát a kubánvidéki őshazában Mogyeri fejedelem népét a bizanciak a húnnép Szaber ágának nevezik. A szabirokat viszont az avarok kényszerítették továbbvándorlásra. amelyet Timurlenk 1396-ban feldúlt. Firoz.

Erről Csoma. 56-ig. türk. mongol népeinek leszármazottjait nem kellett Csomának keresnie. történetére és nyelvére vonatkozó véleménye. J.' A Bhagavat és az Agni Purarákban felsorolt Surya (nap) és Chandra vagy Indu (hold) nemzetségek geologógiája♣ hat évszázadig terjed. mint kiváló nyelvész. turkesztáni és baktriai területre. Egy részük a történelmi kor kezdetén. (V. mint Romulust-Remust farkas. mégsem bizonyít a szkítaság árja eredete mellett. (Kr. amelynek londoni könyvtárát vezette. Parker szerint a vuszunok pedig azonosak a magyarokkal. mert "jellemek legbámulatosabb vonása a rendkívüli bizalmatlanság volt oly tárgyakra nézve. Tod. e. Milyen adatokat találhatott a fentiek vagy a török és mongol népek őstörténetére? Hogy hová lettek ezeknek a népeknek hullámai és merre laknak leszármazottjaik? A hiung-nu birodalom hún. Eredeti adatait elsősorban az Udaipuri Rana által rendelkezésére bocsátott Puranák-ból. Ugyanakkor Körösi Csoma Sándor a Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta-nak volt tagja és könyvtárnoka. bár a szanszkritnak testvérnyelve és így ősi árjának tartják. a legszorosabb kapcsolatot tartotta fenn a Royal Asiatic Society-vel.: Radó A. Abulfazl és Abulghazi történelmi munkáiból vette. Col. 58 . Kingsmill angol kinológus szerint Zarathustra idejében (Kr. háromkötetes mű volt és Londonban 1829-32ben jelent meg. Ford. Ugyanis az papi nyelv volt és azok útján jutott a transkaspi. 1885. J. személyes tapasztalatain kívül egy kiváló szakmunkából is meggyőződhetett. mégha azt használták is a kaukázus-vidéki szkíta mágusok. Elébe a nagyok gyöngyöket hintenek. hogy mi lehetett Csomának India indoszkíta-hún és finnugor népeinek származására. Szent Turán sahjának köszöntik mindenek. (Chinese recorder. aki a vuszun húnok ősatyja lett. Amit Csoma Kalkuttában tanulmányozott: Lieut. Radzsputanában 17 évet töltött és 1823-bon Londonba visszatérvén. 17 éven át állomásozott Radzsputanában. James Tod: "Annals and antiquites of Rajasthan" (Radzsasztán 57 évkönyvei és régiségei) c. A másik legenda szerint az elhúnyt hún király csecsemőjét a pusztába kivitték.) Erről sem beszélt Csoma. amelyekben mestere lehetett volna a két világ tudósainak". Előszavában mondja: "Voltam olyan merész. továbbá Chand XII. stb. mert azok között élt.)∗ ♣ helyesen: geneológiája – Szerkesztő. századbeli költő és bárd époszaiból. Eddig még nem vizsgálták tudósaink. James Tod 1786-1835-ig élt. Ugyanúgy.) Származás legemdjuk szerint a hiung-nu fejedelem leányának egy farkas képében megjelenő szellemtől gyermeke született. e. (Uj kiadás: Oxford. vándorlására.") C) Az indoszkíta-hún népek története. "A Puranák a világ teremtésén. mint sok másról sem. Illés prófétát pedig egy holló táplálta. balladákból.Felkötötte övét s osztó ajándékit. ahol egy nőstényfarkas és egy holló táplálták. XVI. az istenek és hősök legendáin. hogy Radzsasztán harcias törzsének és Európa ősi népeinek közös szkíta eredetét állítsam és bizonyítani igyekezzem”. Ez alatt az idő alatt fáradhatatlan szorgalommal gyűjtötte az adatokat történelmi és anthológiai nagy művéhez. másrészük később az ó. 1. ő Zajti: "Magyar évezredek.) Az iráni avesztai nyelv. I920. őshazájára. Tod könyve a legrövidebb időn belül ott volt a kalkuttai könyvtárban és azt Csomának hivatalból kellett tanulmányoznia.és a középkorban telepedtek le Indiában. egész Vikramaditya utáni időig. 1000) szereplő turáni "hunu" nép azonos a vuszun húnokkal. mint az indiai hadseregben szolgálatot teljesítő kapitány." (Firduszi: Sahnámé. kívül földrajzi és es történelmi adatokat is tárgyalnak. helyi hagyományokból.

sacarauli törzsek. a Massageták (nagy Géták) és a Saka-k keletebbre. vagy a turkesztáni Tadzsik-ok ugyanaz a törzs. A kínai írók szerint Tak-i. az ő leszármazottaik. ∗ Magyarországon több India nevű helység van. Takshak és Ásik törzsek Sheshnay (takshak) uralkodónak Kr. Bikaner pásztor községeiben és az indiai sivatagban és másutt is megtartották régi szokásaikat. Bikaner fejedelmei és törzsei. Kitűnő lovasok maradtak. Rámától származnak a Suryavansa (Napcsalád) törzsei. 600 évvel Sheshnagdesből történt első indiai bevándorlását a Puranák említik. A perzsáknál Mawaru-n-nahr. Strabo írja: A Kaspi-tótól keletre szkíta törzsek laknak. Ikshwaku. pasiani. kinek 34-ik utóda Anga. így foglalták el Baktriának és Armeniának legjobb vidékeit. pénzük még ma is fellelhetők. Ráma idősebb fiától Laratól vezetik le családjukat a Mewari Ranák. a kínai írók hiung-nu-i. Uru. Ugyanebben a korszakban ezek a törzsek nagy betöréseikkel elfoglalják Kis-Ázsiát. A Hold nemzetséget Krishna és Ardzsuna. a hódító Shesnay vezetése alatt Sheshnagdesa-ból és 10 király alatt bitorolja a Pandu trónt. előtt. "Vessük el azt a gondolatot. Chatti. a) Húnok a Buda vagy Hold faj leszármazottjai. Tokaristan. azaz Budha faj leszármazottai" Amerre csak a Kuru. Minden törzsnek külön neve van. India mint személynév is szerepel őseinknél: lásd: Váradi Regestrum 51. Turushka népek hazája. e. Budha volt az. lakosai magukat Hungias-nak nevezik." A Surya és Indu fajok leszármazását. 2250 évvel Kr. Dzsaipur Marwar. Cimber népek hatalmát a Balti partok felől. Tak vagy Takshak országa. másnéven Nag. A takshak törzsek valószínű telepei Tadzsik. melynek fővárosa Champapuri. Dahak a tó mellett. Hazájuk a "kígyófej ország". a régi íróknál Transoxonia és Chorosmia ősi fészkeiben voltak. Nem sokkal azután az Ási és Tokar törzsek megdöntik Baktria görög királyságát és a rómaiak is érezték az Asi. a következő háborúkban a Sutlej folyón átkergették őket. Dzsaisahner és Cutch törzsek. Tomyris fejedelmük harcolt Cyrus ellen. Buddha és Budha név jelentése: megvilágosodott. aki Keletre vándorolt és Ayodhya-t alapította. mely több birodalmat alapított. az Európában és Indiában szereplő hún-ok. A Dzsajati törzsének egy kevéssé említett nagy ága volt az Uru (Urvasu-Turvasu). a Kushiták. városaik. így Kapuvár bessenyő-szkíta telepén és a szerémségi India. perirat. egyidőben keletkezett Kanaudz-dinasztiával. Nevük kiejtése: Buda. Lahoréban. 1500 körül. akik közül a legismertebbek az ási. ⊗ Budha nem tévesztendő össze Buddhával. Manu fia. A Saka-k a Cimberekhez hasonlóan betörtek Ázsiába. ahogy a Puranákban nevezik. az Indiába beözönlő Tokari. azoknak Saka Dwipából (Szkítia) való bevándorlásuktól fogva felsorolja az író. Krishnától az Indu (Hold) fajú. Dzsadu nemzetségek jártak. a Mewar. állítja fel Angadesa királyságot. Krishna és az öt Pandu fivér története csak allegória. Kr. a Szákja nemzetségből származó királyfival. tochari. Az indó-szkíta Béták soká megtartották függetlenségüket. mint a Puranabeli Turushka. c) A Nagygéták. Mind nomádak. melyet róluk Sakasená-nak neveztek. Ezek a Hold. b) Tadzsikok nagy Kígyótörzsek.Manu alapította a Nap dinasztiát. Véleményem szerint Strabo ősi szkíta telepe. e. mely az Araxesnél (Avarura) élt Sakadvipában. a Nap nemzetséget Ráma fiai folytatják. Marwar és Amber urai. Turkistán. aki a Hold nemzetséget megalapította⊗ kb. Kusa nevű fiától pedig Kachhawaha-k. Takshak. Az indó-szkíta Géták. bőséges nyomokat hagytak régi történéseikről. a bennszülött geográfiában Turán. "Uru második fia Bhabru. az első. akik a görögöktől Baktáriát elvették. Szkítiában. bár régi történelmüket el59 60 . Ez az ország határos Tibettel. hogy Ramayana és a Mahabharata. Egy új hódító faj lép be Hindosztánban. A Nap és Hold nemzetségek által alapított terjedelmes városok nagy része ma már romokban hever.

Ai fia Julduz (csillag). Cap. ősi hagyományaik és más adataik hasonlósága folytán a kínai. kinézésük határozottan szkíta. déri határa a Jehun volt. köszönhetjük az "Ázsia" elnevezést. Jethwa-Kamari. míg mások Manu unokájáról. Macmurdó így jellemezi őket: A kathi különbözik a radzsputtól. Aghuznak hat fia volt: 1. hogy ugyanegy időben történt azon csoportok európai bevándorlása. Yadu. Jelentése kitűnő lovas. Gaharwar. hogy ezek a népek csak pásztorok voltak. Gaur. Tisztelték a napot. Termete sokszor 6 lábnál is magasabb. aminek bizonyítéka a hasonló mitológia. azaz Sakatai. Baghel. akik a tűz. Bőven tárgyalja a Grahilot. összesen hat. A Géták. Ebből következik a radzsputok és a korai európai fajok közös eredete. Kathi és egyéb törzsek és uralkodói történetét. Deguignes tudósítása szerint. A legrégibb időkben csak a Szurja és Chandra: (Nap és Hold) fajok voltak. Az a nagy szertartás. (ezek monotheisták voltak). A többi mindezeknek alosztályai. Fia Aghuz. E folyó mellett volt a főváros: Kokhand. már eléggé tanuskodhatik a géta sakák és szkíták közös eredetéről. Abulghazi. Chahuman radzsputok 24 törzsét (Hara. akik a. harci és költői szokások. Kun (a nap). Chalukya. A Kathi most is napimádó. kinek fiától. mely az Indus két partján terjedt el. mikor a Su népek elözönlötték a Jatok országát. Kachwaha. Utrar. A pásztorkodásról a földművelésre való áttérésük rövid és ma a volt nomád Béták India legjobb földművelői.felejtették. a kínai Yu és a hún Budha mindnyájan a Holdtól. a Vulkán fiai és a Takshak népe volt. azaz a 36 királyi fajt Tod az indiai bárdok adatai alapján felsorolja. Tévesen azt hiszik. Makwana. mint Chagatai. Vallásuk. Silar. Az aswak nagyrészt Indu fajúak voltak. Taskent. Batthi. Krishnától kezdődő időszaktól Indiába bevándorolt törzsek. Bala Ihaia. Kr. modoruk. Jat. Aswa-ról vezetik le.). Sarwaiya. Ezekhez járult a 4 Agnikula faj. Jareja. Hún. A tatár Ai. Rathor. több mint 100 indiai árucikkel teli várost találtak ott és a fejedelmeik képmásaival vert pénzeket. Van közöttük világoshajú. lándzsával kezében. nyelv. Dor. ezek a 6 tatár törzs nevét adják. Az indó-szkíta eredetű sakhak-nak nem volt nehéz befurakodni a királyi fajok közé. Agnikula 4 törzsét. Herodotos azt állítja. végül leszármazásukat. bár a szurja faj egyik ága is viseli ezt a nevet. Az Aswa nevű Indu fajnak. csak lóháton boldog. és kék- . Indutól származnak. Dabhi. a Mogul dinasztia történetírója szerint: Mongol volt egy tatár patriarchának neve. Pratihara. Hyustól kapta Kína királyi családját. 1330-ban Timur khán alatt a Chagatai királyságnak utolsó Béta-fajú fejedelme Tughlak. Ők tartották meg a legtöbb eredetiséget az összes lakosok közül. 36 indiai királyi családban is helyet foglalnak. melyet a téli napfordulóval ünnepeltek. A Kathi törzs fővárosa Kathi-avar. Gohil. u. neveik. aki ősapja az összes északvidéki tatár és mongol fajoknak. Kichi. hogy a görögök Prometheus feleségéről. Utódai közül Il khán fia volt Kian. de felette áll bátorságban és erélyességben. stb. d) A Cshattis Radzskulát. Pinkerton szerint: "Egy nagy szkíta nemzet élt a Kaspi-tótól a Gangesig. a Puranák Sakadwipá-ja. Ai (a hold) és a többi négy elemnek neve. Tuar (Tonwar)." Az északi 30-50 fok és a keleti 75-95 hoszszúsági fokok által határolt középázsiai felföldről vándoroltak a fajok Európába és az Indus völgyébe. 2. országának nyugati határa a Dasht-i Kipchak. Chawara Tak (Taksak). tatár-mongol és szkíta fajokkal közös származásra mutat. megveti a békés foglalkozásokat. Cyropolis és az északi Alexandria városaik voltak. akik szintén takshak fajúak. a zene és az építészeti díszítések is. akitől Dzsingisz khán. kegyetlenebb. melynek lovat áldoztak. Jut vagy Jat és Takshak fajok. görögök által Szkitá-ra ferdített vidékekről valók. 61 62 Tod az európai invázió tényét megállapítja és azt mondja. Az alábbi két törzset érdekességüknél fogva külön kiemelem. Ásiáról nevezték el a földrészt. mint a Haihaja vagy Aswa a Takshak és a Jat vagy Getae népek. melyek most a 36 radzsput királyi családba számítanak. második fiától Magastól erednek a Takshak vagyis a kígyó-törzsek.

Kabul und Indien. hogy egy csoportjuk Saurastrá-ba és Mewar-ba is eljutott. Kábul és India nagy részét magában 63 64 . hogy a kínai falat őrző törzsnek Angatti volt a neve. század első felének végén két részre szakadva menekült ez a nép. században hatalmuk elenyészik. akinek egy nagy fizetésű és tekintélyű külön hercegük volt. Hún. Mewar legrégibb évkönyvei szerint a radzsputok főnökeit segítő hercegek katalógusában volt Angatsi hún vezér is seregével együtt. hogy a fehér húnok vagy indo-szkíták Pandzsabban. hogy hinduk gyanánt tekintik őket. a Singar Chuori. * 2. Baroda mellett. Tehát a nagy juecsik vagy tochárok országa Baktria. e. mivel Csomát megelőzőleg Wilson a tudományos társaság könyvtárnoka volt! * 3. a többi osztályokkal keveredve élnek. A hiung-nuk kilökik az uzun-okat is. Az elvonulásnak Csamkiao kínai tábornok tanúja volt. vízszintes vonalú írással bőrökre írtak és elénk kereskedést folytattak. Ez kb. kb. (Ugyanaz három-négy hún házat mutatott Trisawiban. e. Az ansziek sok várossal bíró hatalmas nép volt. az Indus-folyó mentén. mint a Kathi. amikor "a többi hódításai közt megalázta a húnok gőgjét is". A bihari hercegek egyik felirata említi ezt a törzset. században. valószínűleg a pártusok laktak. első századára esik. a turk és mogul törzseket. Csontos. Ennek alapján Róma hanyatlásának történetírója elbeszéli Európában történt betörésüket. u. 30-bar Indiát is elfoglalják és a kínaiak ellen viselnek háborút. 1838. Bala. A faj nem halt ki. társaságában telepedtek meg Saurashtrában. az is egyike azon szkíta törzseknek. 63 körül. e.) Meglepő körülmény. stb. Deguignes írja. Lassen szerint a juecsik (fehér-húnok) először a Hoanghó körül (Sárga-folyó) jelennek meg. Mikor vándorolt be ez az európai foglalásairól híres törzs Indiába. A húnoknak nagy hatalma lehetett a XII. szel vagy sze népet az Ili-folyó vidékéről kilökték és mint szák nép a baktriai birodalom bukásakor Szogdiána egy részét kerítik hatalmukba Kr. kis juecsik délfelé Tibetbe. hogy Angat volt a neve egy hatalmas hún vagy mongol csapatnak és Abulghazi azt mondja. A juecsi nép Baktriában a pártusokkal hadakozik és a Kr. H. Ezt Arrianus. Kr. Szogdiana. tekintettel a Gudzsár hercegek krónikájában elfoglalt helyükre. Hatalmuk a folyón túl is kiterjedt. Ezt a művet feltételezhetjük. melyeket ők tatároknak hívnak. amikor a mohamedánok első ízben Chitort megtámadták. Az V. Makwana. a Chambal keleti partján volt a húnok székhelye és egy ottani híres templom. A szu. Kétségkívül több hasonló törzs. hogy tradíciójuk sok hatalmas indiai hún fejedelemről tud. Wilson könyve az Asiatic Society könyvtárában meg volt és Csoma ezt is olvashatta. a Kichi regős mondja.e. a nagy juecsik a Jaxartesen túli országokba. u. I. D`Auville szerint a fehérhúnok India északi részét foglalták el és valószínű. a juecsik Tahia országot foglalják el. Tatan után. akik továbbűzik a juecsiket. A szákok Kipint. Wilson 1840-ben lefordította. 126 előtti időre esik. A hiung-nuk elől a Kr. az időszámításunk kezdetén már letelepedtek. mely vidék az Irtis partjától a Sárga-tengerig terjed. század vége felé Kipint és Kaofut. Kipin. atlétaszerű testalkatuk kitűnően megfelel életmódjuknak. akik a 36 királyi családban helyet szereztek. A juecsik országukat törzseik szerint 5 részre osztották. A húnok történetírója terjerelmesen tárgyalja a hiung-nu vagy ou-huon. Indoszkitákról írt még Kőrösi Csoma Sándor idejében Christian Lassen: Zur Gesehichte der griechischen und indoskythisen Könige in Baktrien. nem tudjuk. Strabo és Ptolemeus is megerősítik. Bonn. Legnagyobb hatalmuk a Kr. hogy az Indiai Tudós Társaság bombayi könyvtára részére rövidesen beszerezte és Kőrösi Csorna Sándor még életében tanulmányozhatta. Vishnu-Puranákat H. Kandahár. ahol lefokozva ugyan. Moghdzsi. Nyugatra tőlük az ási vagy ansik. A tradíció szerint a régi Barolliban. egy hindu bárd mutatott hún falukat a Mahi-folyam vidékén. Kr. a hún hercegek esküvői csarnoka volt.szemű is. sőt olvasnia kellett. II. Wilson művében Toddal együtt azt bizonyítja.

ö. u. ének 68.) a birodalmuk lehanyatlik. "Ezek a turáni hinduk lettek India nagy templomépítői. avagy Sing-Yung. Szkíta szokások az indiai radzsputoknál. 500-ban utazott. amelyeken neve előfordul. az északnyugati hegyszorosokon keresztül. Az indiai radzsputok szkíta származásának bizonyítékául J. A Jaxartes-folyó két partján volt az ugor és az árja faj hazája. akik meghódították Indiát.) 6. Az ugor faj Kabul vidékén és Pandzsab folyóközein telepedett le. J. ` 65 5. Wien. aki Cunningham szerint Toramana atyja volt. Dr. Ford.) Az első adatok tehát időszámításunk kezdetén az őstelepülésre. de végre legyőzték. születése körüli századokban az indószkíta Jät nép vonul Pandzsabba (a Védákban Yâtu." és az angol nyelvű "Munda-Magyar-Maori" című műveiben. Yadu). aki az indiai húnokról írt. W. India ugor népeinek telepedésével és történetével bő szakirodalom foglalkozik. Ezek Chandravansa és Agnikula fajúak – Naptól és Holdtól származtatják magukat. E népek a mai napig a Jät (Yaht) nevet viselik. Tod (idézett munkájában) a mai napig megtartott szkíta eredetű szokásaikat ismerteti. (Mithragyula = Napkirály. 66 . India népeit az angol Alex Cunningham ekként osztályozza: 1. Skandagupta hősiesen és győzelmesen tartóztatta fel egy ideig a húnokat.és Dél-India népeit. előtti időből.) említi." A legújabb angol irodalom G. a turániak építették. amely a Skandagupták uralkodása idejére utal. érmeket veretett önmagáról és három feliratot is ismerünk. melyben az úgynevezett kegyetlen és civilizálatlan fajok között a "Húnok és Parsikák" szerepelnek. Korai Turánok. de azok ma is helytállók. Eme népek között szerepelnek a húnok is. A kis juecsik országa Gandarából Indiába is kiterjedt az V. Modi bombayi egyetemi professzor: Húnokról. 3. indiai forrás alapján. A húnok Közép-Ázsia pusztaságairól jöttek. Skandaguptát legyőzték a húnok. ami nagyot és maradandót építettek Indiában. Mirkula. Sinclair még azt is megállapítja. Fiók Károly szanszkrit tudósunk szerint 20 ugor népnév és igen sok ugor kifejezés található. vagy azok szorosain és aláereszkedtek India síkjaira – írja W. (V. században. u. bizonyos vezérszerepet játszó éspedig "a legszélső nyugaton" lakó népekről szól az írás. Utána következett az uralkodásban fia. Sung-Yung. A húnok indiai hódításaira vonatkozólag első autentikus hivatkozás az. J. aki Indiában Kr. hogy "mindazt. Uralmát megerősítette Indiában. Fergussan és Sinclair szkíta és mongol eredetű turáni népeknek tartják Észak. akit Laelih fiának tartanak. Az indoszkíta húnok történetét száz évvel előbb írta Tod. Egy kínai utazó. az utóbbiak Attila király és fiainak korára esik. az Industól keletre pedig az ősi árják. India ugor népei etimológiájával foglalkozik Hevesy Vilmos a "Finnisch Ungarisches aus Indien. az árják legősibb szentírásában. Késő Turánok vagy Indószkíták. 226. Hunter (Az indiai birodalom).foglalta. Laelih. Bharata Varsa (India) leírása közben. Brodeur és Dunbar a Radzsputok előkelő nemzetségeit a gudzsár és fehér húnok leszármazottainak tartják. 1932. személyesen is megtelepedett Malvában.) A Vishnu-Purana két helyén – írja Modi –. Syad Mahammad Latif (History of the Panjab) szerint az árják bejövetele előtt az országon egy goal (pásztor) dinasztia uralkodott. A másik vonatkozás abban a listában található. * 4. A Kr. akik az árják előtti faja volt Indiának. több mint 2000 évvel Kr. Kr. megemlékszik a húnok második inváziójáról. A Rigvédákban. Igazolásukra egy teljesen modern. 500 év körül Toramana. amely megállapításához az Avesta nyujtja a legbiztosabb adatokat. Árják és Brahmáni Hinduk. Királyuk. u. amely az ugorok prákritos alakja. Megerősítik ezt bizonyos újabban felfedezett érmék. Zajti Ferenc: "Magyar évezredek". A Szasszanidák uralmával (Kr. J. 2. és kiadta: Zajti Ferenc. 1926bar megjelent művet hozok fel egy indiai perezi tudóstól. Kalidása a húnokat az ő Raghu-Vancájában (IV. Már a legősibb időktől kezdve turáni eredetű néphullámok keltek át a Himalaya hegyóriásain.

ö. Anonymus írja a honfoglaló ősökről: A halhatatlan isteneknek nagy áldozatot tettek és 4 nap lakmároztak. A magyar nőknek a férfiakkal való egyenjogúságát bizonyítja az 1210-30 körül irt Váradi Regestrum 301. Észak-Eurázsia finn-ugor és törökfajú népei még ma is áldoznak a síroknál lovakat. 68 . V.) Szkíta származású a pannoniai kocsi is. lovát. akik gyümölcsöket. (V. perirata. így a Fekete-tenger feletti síkságon. vagyis fehérló-áldozat. amelyet Vaivaswata Manu leszármazottjai (a Nap fiai) gyakoroltak. az ú.) Anakreon (Kr.-hoz. hanem inkább a skandinávok véres alakjainak tisztelete. az angolban coach.." Honfoglaló őseink a kancatejből készült népies kumisz italon kívül bort és sört is ittak. (Kócs község Komárom vm. akit kellő bizonyíték híján tüzesvas próbára ítél. Amerre a hún fajú népek vándorlási vonala tart... A radzsputok ősidők óta. előszeretettel viseltettek a szerencsejátékok iránt is." 1." 3. Attila kardja az Árpádoknál. és Magyarország minden vitézei a vezér színe előtt paripáikra ülve. mint a nap szimboluma. ö. mindenütt találtak a sírok felett sírszobrokat.. lövi a kacsát és vadmadarakat. Temettetett az abádi révbe . mint a kelták bárdjai.i. Imádja kardját. Ez nem India forró síkjain szerzett hinduizmus. majd minden nap bajt vívnak s más ifjak pogány szokás szerint íjakkal és nyilakkal játszanak vala. A férfi szobrokat fegyverrel. Számos példány van ezekből a délorosz múzeumokban. Az ősmagyar fele-ség fogalmát. 3-hoz."A radzsput törzsek a még ma is megtartott szkíta szokásaikat alig nyerhették az Indus perzselő síkján. vaddisznót. Még ma is áldoznak a gazdagság és szerencse istennőjének: Laksninak. (Lásd: Krohn Gyula: "Finnugor népek pogány istentisztelete. Túlmeleg az ahhoz. mint a szkíták. kun süveggel és a férfi és női szobrokat is kehellyel ábrázolták. avar és honfoglaló magyar sírok leletei. Az áldozati helyen való emlékszobor állítása ritkább szokás. a Jehun és a Jaxartes forrásvidékeiről. ahol a Nadányiak őse. a németben kutsche. Anonymus írja: "nagy örömükben megittasodnak vala" t. – amin Árpád vezér igen örvendezik. A tatárjárás előtt általánosan elterjedt nálunk a sörfőzés és a szőlő kultúra igen magas fokú. ahol: Eufemia nagyasszony bíráskodik egy Ur-Kund nevű tolvaj felett. "Jönni fogsz a nomád szkítákhoz. A harcias radzsputoknál Hara hadisten szertartásai is kevésbé hasonlítanak a szelíd hinduékhoz. A magyar ko-csi. ö. A szkíta géta lovát feláldozták a halott égetésénél. Ez a hindu népeknél tilos. ide! Ne űzzük többé így zajjal és lármával bor mellett a szkíta ivást.) "Rajta. paizzsal. Jegyzet: 1-hez. Kamennija babákat." (Aeschylos: Prometheus. Anonymus: "Thonuzoba hitben gyenge lévén Nem akara lenni kereszténnyé. a Borsa nemzetségből származó Benedikta nagyasszony földi javairól végrendelkezik. teheneket tisztelnek. mely a fiúnak kötelessége és uralmának hatalma abból látszik. 7. hogy a nap déli útjáról való visszatértét imádattal üdvözöljék. A nagy napfordulási (solsticium) ünnepe: az Aswamedha. a dalosok mindenféle énekeivel zengnek vala elöttök . Vallásuk hűvösebb klíma vallása volt és magukkal hozták előző telepeikről. ) 4. vizet isznak. Váradi Regestrum. n. 7: hez. V. A harci szekér is jellemző az indo-szkíta népekre. A radzsput szereti a vért. a kínaiban kao-cse. 6. akik magasan fönt tetők alatt szépkerekű kocsikon laknak. e. 5.-hez. A temetésnél a halottnak lóva1 együtt való temetését igazolják a hún.. A radzsput vadássza és megeszi a bivalyt. melyből az ellenség vérét issza. a Mahabharata hőseitől kezdve a Mohamedán hódításig.: Hadisten kardja Attilánál. A radzsput Bardai ugyanazok. a nagy áldomáson. A halottak eltakarításánál Budha az elégetést vezette be és a hamu fölé földet hányatott. egyúttal az özvegy is máglyára lépett elhányt urával. 4. Békében a bor és a nők istene.") 2. Jellemző a gyengédségük a nőkkel szemben. a napot és jobban élvezi a regősök harci dalait a Brahmánok litániáinál. szarvast. hogy az emlék nagyobbszerű az előzőnél. Hadistenének vért és bort áldoz. Szőlők vétele-eladása általános. amikor a használata megszűnt. 8. 559-474. rabszolgákat szabadit fel és torozó intézményt alapit az Ugrai monostor részére. akik pásztoristeneket. A kehely emberi koponyából készült.-ben. Harát háborúban koponyával ábrázolják. A részegítő italok szeretete tekintetében se marad el a radzsput nyugati testvéreitől.. hasonlóképpen Szkítiából került az Indus síkságára. majd "Attila király palotájában sorjában ülve a kobzosok és síposok minden zengései és édes hangjai. Vagy ugyanott a 142-ik oklevél. füvet esznek. Hanem nejével egyűtt élve." Ezek a szokások Herodotos szerint Sakadwipából (Saka Szkítia) származtak. 67 8.

ha nem. évf." Ide „az említett bálványkőhöz" temették Béla. az oroszországi és magyarországú kurgánokkal. amelyeket ma a népünk korhányhalmoknak nevez. de a szent emberek inkább aranyat kértek és így 10 millió jambunada (indiai) aranyat kaptak.-hez. majd Attila királyt is. kivágását halállal büntették.) 12. és sívóhomok stb. nyolcszögletű faoszlopot. Egész Radzsadasthánban a radzsput hősök sírja fölé emelt tumulusokat találunk. a lovat. szóban és Sivó-család névben. ) A magyar népi szokásból is sok részletét kiolvashatjuk az ősi ünnepélynek. melynek feje egy-egy ember. ezt igazolják túl cifra. elalszik. sz. akkor más kutatónak útmutatásul szolgálhatok" – így vonja le a végső következtetést Tod. A Modern Panarion. ahol azok egész éjszaka a madarak repülését figyelték. Adj bő. A ló visszatérése egybeesik a nap déli útjáról való visszatéréssel. hosszú csizmákkal ábrázolt szobrai és körülöttük álló nyilas amazonok. A mai napig "Sourvjaki" ünnepe néven ülik meg újév napját. Az oszlopot aranylemezekkel. vagy elefánt alakúra volt kifaragva. Nyugaton a napisten szentelt fája a kőrisfa. Menetközben így énekelnek: "Szourva. Ráma atyja idejéből: "Hozzátok elő a lovat a Sarju folyó északi partjáról és készítsétek elő az áldozatot!" Erre a célra egy fehér lovat választottak. 11. Áldás. Márk krónikája "díszes kőbálvány"-nak említi ezt a sírszobrot. a víg. "dicső hún kapitányokat". Égő gyertya és füstölő. Amíg a jupá-kat előkészítették. Háromszor vezették körül a lovat a szent tűz körül és a papok intésére örömkiáltások közt leölték. ö. i. tehát a tűz jelenléte is fontos. az adwarju papok az áldozatvezető hotri papok utasításai szerint hangos varázsmondatokat recitáltak. éjfél után a jegyesek elhagyják a szülői házat és rokonokat mennek látogatni. sivár. Az új párok neve szouriakari. Szourva. A szurja név talán a napszúrás fogalomban fennmaradt. keleten az aswattha (ficus religiosa). 1913. erre mutat Kézai Simon mester azon kitétele: "Keve kapitányt szkíta módon ünnepélyesen eltemették az országút mellett. egyenes kardú szoknya-gatyás és csizmás férfiak szobrai. mint Siva romboló ereje a sivatag. A szertartás a papok és augurok részére földbirtok kiosztásával végződött. az halált. ilyenkor sezámmagos süteménnyel teli apró erszényeket osztott ki a fejedelem híveinek. A téli napfordulót. 1926-ban Pliszka és Mádara között Endzse falu mellett került elő egy férfit és egy nőt ábrázoló szobor. bika. termékenységnek és bőségnek urával. a melegnek. pattogó tűz boldogságot hoz és gyors házasságot. hol kőbálvány van felállítva. Az ősmagyarok Ukkon és ukkonpohár és a finn Ukkó. Nálunk is voltak ilyen szobrok. Szuria indiai napisten kultuszát . böjtölnek. Ide helyezték az áldozati állatokat. Dasarastha. Meghívások mentek a szomszédos fejedelmekhez és felállították a 21 jupát. melyen a hőst hű feleségével együtt domborműben kivésbe ábrázolták. A tűz mellett éjfél után kezdődik a jövendőmondás. Te évad ura. A 16 áldozati pap feldarabolta a lovat és egyes részeit előírás szerint a tűzre helyezték. szerencse érje házunk. míg a király a szintén tűzbevetett állatok szívének füstjét szagolta. melyet egy évig szabadon engedtek. Jegyzet: 10. december 23-át. 2. ami a szkítáknál örömnap volt. E napot megelőzőleg a bolgárok nem dolgoznak. 9. melynek csonkítását. ékes szövetekkel és virágokkal borították. Ugyanakkor nagy tuskót gyújtanak és azt égő oltárként helyezik a tűzhelyre. A fehérlóáldozat (aswamedha) szertartás igen költséges és veszélyes. a mongollal azonos fogalom és lóáldozással egybekötött volt a kultusza. Ha. úgyhogy a mai hercegek már nem rendezik. A Sankrant vagy Sivaratri (Siva éjszakája) ünnep. A közeli rokon keresztény bolgár nép megőrizte a napimádást. Szourvja isten azonos az indiai Szuria napistennel. Ramajanában leírtak egy ilyen szertartást. A 18 áldozati gödröt három sorban. A bőség szarujának emblémáját kalácsból elkészítik és ezt különböző ceremóniák között a család tagjai közt felosztják. madarakat és víziállatokat. "Ha ezek a hasonlóságok csak véletlenek. 11. Az ősi misztériumok nagy beavatási napja ez volt. akkor már is túl sokat mondtam. m. Réva és Kadocsa. (Tóth Jenő: Turán f.turáni népek hozták be.-hez. E tuskó Szourvja tiszteletére ég reggelig. a téli napfordulókor szintén lóáldozattal járt.A hún eredetű bolgároknál is voltak ilyen sírszobrok. boldogság a jövő évig!" H. továbbá a hegyes süvegű. akinek lovat áldoztak. A mongoloknál Onghon és Onghó volt annak az istenségnek neve. Blavatsky: Cross and Fire. V. amikor Szurjához fohászt küldenek. minden ősi nép megünnepelte. 69 70 .-hez. P. új esztendőt nekünk! Egészség. 10. 9. ú. sas alakjában rendezték el. A királyt és királynét a főpap a ló mellé ültette. Ayodhya ura.

Bizonyítható-e. a számtalan és messze kiterjedő rokonságot. Bég Baján és Álmos gyulákon vagy fejedelmeken keresztül az 1301-ig uralkodó árpád dinasztia sarjadt. hogy a hún-magyar legendák ősi történetünk és ősi emlékezésünk tárháza? A) 1. Származása rendkívül előkelő. ∗ dzaila.12. földre szállt. Astur = vadászsólyom) is neveztek. a Dsulo vagy Dsula. Származása hasonló a Mikádó égi származásához. az ősi hiper-kultúrát. Eneh és Emese álmával. kőrösfa. A mítosz pedig leszármazását még ezen túl is tovább vitte a szárnyas teremtmények királyához. a világtörténelem legnagyobb katonai és uralkodói zsenije. Attila. dsola: mongol szó – fék. az Árpád dinasztia előkelő származását. a fajok közötti kiválóságot. vagy Irnák húnjaival az ugor szövetség élére állt. Az ősi legendákból idéző krónikaírók a húnok hatalmas nemzetén uralkodó őseinek sorozatát 35 ízig. Attila halála után legkisebbik fia. 71 72 . hogy az isteni dinasztiát megalapítsa. Itt Turul madár képében Isten testet öltött. akit Astur madárnak és Songarnak (Songar vagy Sonkar = sólyom. Mit jelent nekünk Attila és hún népe? Jelenti az 1500 éves jogfolytonosságot a Kárpátok övezte magyar hazában. amelyen a mai nyugati kultúra is felépült. tehát kb. Mogyer. magyar Gyula∗ dinasztia ősapja lett és e nemzedékből Kurt. ott is az Isten Hoo madár képében száll le. V. hanem a kőrisfáról is. a koronát viselő égi Turulhoz. mely keverékből aztán a magyar nép alakult ki. mint pl. Jelenti a világirodalmat alkotott ősök dicső multját. 1200 évvel visszaviszik Jafethez. E törzs győzte le vagy telepedett rá a finn-ugor törzsekre. ö.) Ennek az isteni dinasztiának. (V. Hóman Bálint történettudósunk halhatatlan érdeme. egyenes leszármazottjai Árpád és az 1301-ig uralkodó családja. török szó.-höz. Irnik. ezt bizonyítja ősi legendája és a város címerébe is felvett kőrisfa. Nagykőrös neve. hogy ezt a leszármazást ma a hivatatás történettudomány vallja. melynek bölcsője a Kínával határos Altáj-hegység vidékén ringott. A magyarországi Kőrös nevek nem minden esetben a kerek földből készült várak neve után lett. kormány. Volt egy török-hún fajú törzs. gyeplő.

volt-e a honfoglalás előtt költészetünk. sokszor ellenséges régi forrásanyag felhasználásánál az elfogulatlanságra törekvő történésznek kritikai érzékkel kell eljárni. valamint a székelységnek hún eredete mellett egy évezreden át tanuságot tett az egész magyar nép krónikásaink Anonymustól kezdve és történetíróink a XIX. amely ilyen ősi fajszármazási és történeti kérdéseket idegen gondolatvilágukon keresztül helyesen szűrhette volna át. A húnoknak volt írásuk. akik idegen gondolatkörben élve. az első fennmaradt krónikáig 700 év telt e1. ami a köztudatba még nem ment át." .) egyetemi előadásaiban kimondta: "Abba nem tudunk belenyugodni. amely a húr mondákhoz vezetett bennünket. Ilyen előzmények után csalhatatlan írásoknak ismerték el Heinrich Gusztávnak 1871-ben "Etzelburg és a magyarhún monda". Attila dicső örökségét fenntartó ősi mondakör eredetiségét csak a mult században vették tagadásba. Idegen. akár görög nyelven a hún nép történelmét – ha ilyen nem lett volna – megíratni. az. A legelnézőbb megítélés szerint sem helyezkedhettek ők abba a szemlélődő állapotba. A német Thunman. A magyar fajú Gombócz Zoltán: "A bolgár kérdés és a magyar-hún monda" c. a durvahangú német Roessler. hanem német eredetű német nyelvtanárok. elfogadnák. A felsoroltak és az utóbbi három egyetemi tanár nem volt magyar fajú. Petz Gedeonnak 1885-ben a "Magyar húr monda". a tót Szklemár. a szász Sehlözer és Eder. Hóman Bálint az Árpádoknak Attiláról való leszármazását tudományos alapon igazolja és az ősi mondakörnek a származásra vonatkozó részét eredeti ősi hagyománynak elfogadja. (A magyar hún hagyomány és a hún-monda. saját írásukkal készült krónikák lehettek. hogy t. századig Hunnia történetének folytatását Hungária történetéhez kapcsolták. Bizony ez hatalmas idő a népek történetében. Tehát hún-türk nyelven. hogy a történeti steppe-kultúra az emberiség egyetemes kultúrájának külön féle megnyilvánulásai között éppen olyan magasrendű helyet foglal el. dolgozataikat. a német forrásokat félretéve. végül Bleyer Jakabnak 1908-bar "A magyar húr monda germán elemei" c. Sőt ma már esz is látható. hogy ezek az egymással annyira ellentétes kultúrák szükségszerűen kiegészítették egymást." "A végső eredmény abban a kérdésben. Az ősi hagyományokat. A honfoglaló őseinknek a Kárpát-hazába hozott kultúrája a steppe népek kultúrája volt. a következő: a magyarságnak voltak a honfoglalás előtt keletről magával hozott hún mondái. Elfogult történetírás lenne pl. hogy a hún história végig költött adatokat foglal magában. fajszármazásukat és a dinasztikus érdekek annak szükségszerű megőrzését feltételezik. nevelkedett. Attila lángész volt és Rómában tanult. Sajnos. Erről a kultúráról dr. A mai kor embere ilyen nagy időkre visszanyúló események fennmaradását csak írott emlékek útján tudja elképzelni. Módjában állt akár latin. a hún-magyar rokonságot. itthon a német eredetű Hunfalvy (Hunnensdorf) Pál és Riedl Frigyes az idegenből átvett mesék világába utalták az egész mondaanyagot. így feljegyezhették történelmüket. a magyarságnak. i.) Dr. így járnak el nálunk az ősi hagyományokat tagadó filológusok és történészek. 1921-ben megjelent munkájában feléleszti. egyik rá volt utalva a másikra. az orosz Karanzsin. 1925." Attilának 453-ban bekövetkezett halálától a honfoglalásig kereken 440 év. ha a jelenkor nagy háborúját néhány száz év mulya egy angol történész egyedül csak angol források alapján írná meg és azt a német tudományos körök. elfogultak voltak. sőt az emlékezések világában is. mint az előttünk jobban ismert városlakók kultúrája. és tudományos alapra fekteti a régi hitet a magyar és hón néprokonságról.Árpád dinasztiájának. Császár Elemér: A 73 74 középkori magyar költészet problémái (1925-1926. Fettich Nándor régészünk azt mondja: "A tudomány az utóbbi idők nagy ásatásai eredményei alapján mindinkább látja azt.

Hol lehetett az Árpád-ház okmánytára? Valószínűleg az uralkodó Árpád-nemzetség ősi szállásán lévő székesfehérvári káptalan vagy a veszprémi egyetem hatalmas könyvtárában. tehát a mondaanyag legfontosabb részének eredetiségét. Anonymus azt írja. már eldöntötte Hónian Bálint (A magyar-hún hagyomány és húnmonda). "A hún-magyar azonosság gondolatát a magyarok nem kölcsönözhették sem a külföldi irodalomból. illetőleg a királyi regősök énekeinek feljegyzése. hogy eredeti ősi hagyomány volt-e a hún származás tudata és az e köré csoportosult monda anyaga. politikai készséget az első városkultúrának is. Annak a fontos kérdésnek eldöntésénél. történeti tudaton alapuló ősi hagyománya. történeti. hogy Árpád és családjában magyarul és törökül is beszéltek. A hún-magyar mondakört krónikásaink úgy állítják elénk. a székely népnek a magyar-hún hagyománytól független s attól a krónikákban is következetesen elkülönített történeti tudaton alapuló hagyománya. Filológusaink szerint lehetetlen. Mi is ilyen gondolatvilágot hoztunk magunkkal és é1 bennünk és szunnyad lelkünk mélyén" – mondta Teleki Pál gróf. A magába elmélyedő. pompás meseszövésű legendakörünk elveszett. hogy nem a nép énekeiből veszi forrását. Melich János szerint török-bolgár nyelvet beszéltek. sem a német (germán) mondából. Sajnos mindkettő Kun László idejében leégett. vagy még a pogány fejedelemség vége felé népünk kettős nyelvűsége megszűnt∗ és így szükségessé vált az ősi Mazda hit zend nyelvén és a rovással jegyzett türk nyelvű feljegyzések átírása. mert nem ismertek oly forrást. amint láttuk. ) Ilyen ősi kultúranyagunk volt Attila nagy fejedelmünk körül csoportosított mondáink anyaga. hogy Árpád Attila nemzetségéből származott." "A hún-székely azonosság gondolat. és XVI." 3. genealógiai és hitéleti nagyon gazdag. Mondák élettartama és a regősök. akár az új haza területén lakó. 1939. vagy idegenből átvett kölcsönzött fikciók. elsősorban az Árpád nemzetségnek keletről magával hozott. Thuróczy és Oláh szerint még a XV. Krónikaíró szerzeteseink azonban csak a keresztény nyugati középkori felfogással öszszeegyeztethető töredékeket mentették át. Ugyanakkor határozottan kimondja. Ilyen lehetett a Szent László korában a papok latin nyelvére átírt Gesta Hungarorum is. A keresztény királyság korai évtizedeiben. Ez a bizonyítási eljárás azonban. 75 76 . akár ide a magyarokkal együtt jövő népről van szó. akkor csakis az uralkodócsalád intézményesen fenntartott családi hagyományaival állunk szemben. Ha pedig nem onnan veszi. * ∗ 2. nem vezetett célra. hogy azok."Az ősi kultúrával való érintkezés során ezek a pusztai népek adtak lelket. amit a városlakó nyugati népeknek adtunk. szemlélődő keleti ember gazdag gondolatvilágából született fajszármazási.. Németh Gyula kettős szóhasonlítással bizonyítja. mint fennmaradt hagyományok évszázadokon keresztül a történelmi eseményekhez híven hagyattak az utókorra. – az eddigi bizonyítás nyelvészeti és történeti eszközökkel folyt." "A hún-magyar azonosság gondolata nem a mai haza területén kialakult fiktív hagyomány. ezért néhány újabb bizonyítási eszközhöz folyamodom. (Jász-kun kongresszus. A származás kérdését. században is élt a népek között ez a hagyomány. Az árpádok dinasztikus érdekei az ősi hún származási és genealógiai legendák intézményes fenntartását igazolják. hanem a honfoglaló magyar nép finnugor elemeivel a honfoglaláskor már teljes etnikai és nyelvi egységben összeforrt bolgár nemzetségeknek. amelyben azt megtalálhatták volna.

Hivatott volt fenntartani az ősök dicsőségét. hogy azokat leiratta. Tehát nem népi primitív mesemondással tartották fenn az ősi emlékeket. ahol egy magyar regős : Klingsor von Ungerlant lett a győztes. Felhozhatok a nyugati népeknél is hasonló példákat ősi származású népek így őrizték meg könyvek hiányában a hagyományt. ha ez nem lennie megőrizve. szinte változatlanul. India türk-hún fajú fejedelmeinél a mai napig fennmaradt ez az intézmény és az énekmondók adatait az angol történetírók forrásul használják fel. 200 év mulva. hogy az oroszországi nomád török népeknél a műveltség kellékéhez tartozik.hogy négy-ötszáz éven keresztül népies hagyomány fennmaradhasson. nemzedékről-nemzedékre. Ez a legnagyobb esemény. hogy ott írják le az élő hagyományokat. oly nagyszerűnek találta. e. Dr.) szerint a Nibelungének tárgyát először Pilgrin (971-991) dolgozta fel Konrád nevű íródeákjával. 80-ban egybehívott nagy buddhista zsinaton a végleges szöveget le nem írták. ob ex behalten würde niht. wand iz vil übel waere. noha egyébként igen elfogult a hún és a X. Filológusaink fenti nézetét erősen cáfolja néhány mai korabeli példa: Szilágyi és Hajmássy XV. századbeli magyarság irányában. A regősök az énekkel és zenével kísért történeti anyagukat folytonos ismételgetéssel őrizték meg. Ebből az anyagból készült. aki ámulatba ejt mindenkit misztikus tudományával. Sebestyén Gyula (A magyar honfoglalás mondái. hogyan küldte a püspök embereit Magyarországba azzal a megbízással.. hogy Attilának udvari regősei voltak.") hittérítő szerzetes. a Nibelungenlied. a régiek elhalványodnak s a feledés óceánjába merülnek. m. Így Indiában Buddha tanításait évszázadokon át szájhagyomány őrizte.) . vinde ich wol diu maere. es ist diu groezeste geschicht diu zer werlde ie geschacht. Király György) Azonban Tagányi Károly: A hazai élő jogszokások gyűjtéséről irt (Ethnographia.) Nagy hírük volt a magyar regősöknek még a későbbi korban is. A latin nyelven feljegyzett mondák elvesztek. Ez a magyar regős a titkos tudományokban oly jártas. – Sebestyén szerint ez a magyar regős: Farkas. "dar umbe sende ich nu zehant mine boten in Hiunen Lant: da. Priscus rhetor feljegyzéséből tudjuk. ami ezen a világon valaha történt. hogy a német monda a legnagyobb bűvészmesternek említi. 1207-ben Wartburgban dalnokverseny volt. A másik csodálatos példa a finn nép Kalevala pogánykori nagy époszának a nép száján. 221 lap) dolgozatában felhozza. ahol írva van. de emlékük megmaradt a Nibelungenliedhez függesztett Klage-ban. kik az ősök emlékét intézményesen megörökítették. (L. évf. természetesen német szájíz szerinti átdolgozással. Eddig figyelembe nem vett bizonyíték a mnemotechnikai úton őrzött hagyomány. A népek meseképző ereje újabb és újabb hősöket keres. A népköltészet családi emlékezete csupán néhány nemzedéket ölelhet fel s ilyen ezer évre terjedő emlékezet fenntartása lehetetlen (1. 1904. Vagy a székely népballadák XVI. Sebestyén i. hogy mindenki elő tudja sorolni az őseit és ez 5-6 ízig is terjed. Ez a regős intézmény tovább élt a vezérek és a királyok korában is. a pozsonyi vár énekmondója volt. 1911. A hivatalos regős intézmény nagyban virult a fejedelmek korában és Geyza fejedelem esztergomi udvarában az Attila hún ki77 78 rály személye köré csoportosult hősi énekeket a fejedelmi udvarban élt Pilgrin ("Von Passau der Bischof Pilgerein. Ők a fajtudat intézményes őrei voltak. melynek csodálatos példáját a keleti népeknél találjuk. 500 évvel ezelőtt történt história." (E végből most mindjárt útnak indítom követeimet Húnországba: ott bizton rátalálok az emlékekre. mert nagyon helytelen volna ám. századbeli eseményének regéje a török szultán leányával. népi regölés formájában történt megőrzése. legyőzvén a középkor legnagyobb német költőjét: Wolfram von Eschenbach-ot. századbeli és a Mátyás király alakja körül csoportosult mondák hosszú élettartama. Ezt Aloyz Schröfl müncheni egyetemi tanár "Der Urdichter des Liedes von der Nibelungen-Not und die Lösung der Nibelungen-Frage" – kétkötetes hatalmas művében kénytelen beismerni. amíg a Kr. későbbi passaui püspök.

" "A zenei néphagyomány nagy lelki egységről beszél. Közvetett bizonyítékok az ősi emlékezet fenntartása mellett. Azonos gondolat húzódik át a görög mítoszon. hogy az eltörökösödött népek zenéje sem török. Eddig nem tudunk külön kun. Az emlékezést nagy mértékben elősegíti az énekes forma. a finneknél a Kalevafiak. a) A szokás mentette át napjainkig a pogánykori ősi időkből azokat az emlékeket. stb." "Zenénk törzse éppoly rokontalan Európában. ellen támadó titánok hegyeket dobálnak az Olymposra. hanem kelta. "A finnugor nyelvet eltanult. Az óriásokról különösen Erdély őrzött meg sok emléket. besenyő. ahol Kalevafi sziklákkal. hogy a kipusztult emberfaj a föld nagy kataklizmáinak lett áldozata (vízözön). Ezeréves népi énekeket ma is gyűjtenek a magyar nép szájáról. legrégibb énekeiben. talán a sok hegyóriás. Már ebből valószínű. Ethnographia-Népélet. 79 zenét kimutatni. Így regölnek ma is a Dunántúlon a sebes folyóvízben gázoló Csodafiú-szarvairól. ahol az óriásoknak meg kell egymással mérkőzniök és a legyőzött még kővé válhat és abban élhet. mindig mulattak és fajtalan életet éltek. a jog és egyéb szellemi téren is. őrzi emléküket. Szekfü stb. ahol az új isten. Indiában a Danavák. Mihály és angyaltársai viaskodtak a sárkánnyal s a sárkány és angyaltársai szintén 80 . Bartalus 1883-ban közölt egy népdalt. Lásd Bartók és Kodály világhírű gyűjtéseit. Ezzel ellenkezőt csak a tudatlanság vagy a rosszakarat állíthat. hogy a honfoglalók kultúrájának tartozéka volt. talpa és sarka nyoma. Az emberiség ősi visszaemlékezésén alapulnak ezek a legendák.'` Magyarság a zenében: Kodály Zoltán. hogy a francia népzene nem latin. Eredetiségéből ezerévnyi érintkezés.) Ez az egyedüli magyarázata annak. Kandra Kabos és követőik Mythologiájuk vaskos köteteikben és egyéb néprajzi dolgozataikban feljegyeztek. a regölés tartja fenn a mai napig ősi vallásunk töredékeit. hogy a mohamedán török népek zenéje nem arab. európaivá és kereszténnyé lett türk magyarság régi zenéje máig pontosan tükrözi a sámánhitű mongol-török Közép-Azsiát. palóc. amikor még a különös emberfaj. sziklapadja. Kaldeában Isdubárok. hagyományaihoz. A keleti ősi írások azt mondják. Ez a Mithras misztérium téli napfordulójának ünnepéből maradt fenn. különös szikla erősítette képzetüket. páratlan emlékezet. Ősturáni legendák emlékét őrzi a finn Kalevala éposz. legősibb tradícióiban vagy szent-írásaiban feltalálhatjuk. ciklopszok. – egyiknél sincs meg. szívós. B) Óriás ősök. idegen hatás sem tudta kiforgatni. "Ötfokúság és pentatizáló hajlam néphagyományunk alapvető sajátsága. Egyiptomban az óriás héroszok. – Szent Jánosnál: "Erre kitört az égi háború. Érdekes ősi emlékeket őrzött meg egy szegedvidéki és bihari népmonda. mert az óriáskő szent és sérthetetlen. mert Isten parancsolatját nem akarták megtartani. Amelyik nép ennyire tudott ragaszkodni ősi szokásaihoz. hogy a bolgár népzene hasonló a magyar népzenéhez. Zeus. az atlantiszi óriás faj élt a földön. Még a nyelvet is túlélő. b) Az énekes forma. Mintegy 30 óriás vár. a család. heggyel akarja az új vallás egyházát eltörölni. 1938. a zene és a szokás. hogy megőrizze. akiben az ősök tisztelete ennyire magasan lobogott. Az óriásokról szóló legendát minden nép regéiben. e szerint a vízözönben multak ki az óriások és a tündérek is. mint nyelvünk.4. amelyeket Kállay Ferenc. e dallamok a középázsiai kínai ötfokos hangrendszerben szólnak. az fajszármazási tudatát kellett. óriások útja. Európai szomszédoktól nem vehettük át. mivel a faji jellegzetességekhez tapad. Rakshasák. (Megjelent: Mi a Magyar? Szekfü Gyula szerk. gigászok. ) A fent előadott ősi szokásokat megőrizte a magyarság népművészetében. c) A népzene pedig a legősibb emlékeket is megőrzi." (Szabolcsi Bence: A zenei földrajz alapvonalai. így a görögöknél titánok. asztala stb. – Az éposz különösen érdekes része. Ipolyi Arnold.

A Genezis (származási) történeti könyvét hosszú időn át szerkesztették. Viszont a kaukázusi szkíták régi országának egyik folyója szintén az Araxes. csodálatos hírüket. amelyet a Kr. Eljutott hírük a zsidókhoz is és ők e hatalmas. századokban Szkíthiának hívtak. Kosmas 82 . az őskígyó. Put és Kánaán. – megszületett a ciklopszok egyszemű (homlok közepén lévő) óriás népe. úgyhogy négy folyóvíznek lenne fejévé. éppen így a szlávok Obor óriás népe az Avar népre. Khusnak pedig fiai: Séba. Nem a sovinizmus fűtötte Ipolyi Arnoldot (Magyar Mythologia) azon megállapításainál. Mésekh és Thirás. 1-9.. Révülésükben elért látási képességük tudata kapcsolódott az óriások hagyományával. a hunok "Kis-Indiájára". * A Genesis (X. Havilah.. kiváló fejedelmeket. vagy Baktriára. a zsidók atyjaiként nevezett ősök egyedül az ő Géniuszuk alkotása. teológiáját. Góg és Mágóg királyok. mely képzet a honfoglaló magyarok franciaországi kalandozásainak emlékeiből keletkezett. Korozmiára vonatkozik. hogy fajszármazás emlékét őrzi a skandináv Eddában említett hún vagy hüne óriás nép és fejedelme Attli. Mitzráim. A kaukázusi népekre vonatkozó adatokat átvették a perzsa fogság alatt. Khámnak fiai: Khus. a hixoszoktól és a kánaánítáktól. többszöri átíráson ment keresztül és abba más népek történeti töredékei is belekerültek. Ezek is óriásokká válnak. E szerint tehát Nimród és Havilah testvérek. Félelmes lovas-nép kiváló fejedelmei voltak és hírük messze túlszárnyalta az ősök akkori lakóhelyét. akinek neve Ördög és Sátán. Nemprót (Nimród). Meg kell már egyszer erélyesen cáfolnunk történészeink azon előítéletekkel telt tekintélysarktételét." Khus földje lehet: Susiana vidéke. A nagy Sárkány. mely vidék régebben csakugyan Perzsiához tartozott.viaskodtak. Kelet áruit szállító kalmárok vitték tova legendás. Jáván. ma is Khusistan nevet viseli. 81 Nyelve és írása sem eredeti. kiket a hinduk csandalásoknak – kiközösítetteknek neveztek. része) az emberiség családfáját következően adja: Noé fiai: Sem. e. Khám. Ősi fajszármazási óriás-emlékezések az Attila— Árpád családfán szereplő ősök : Noé. és onnét oszol vala el. a világcsábító letaszíttatott a földre s vele együtt letaszíttattak angyaltársai is. Az özönvízre. holott terem arany" . vagyis Magyarra vonatkozik. átvette az egyiptomiaktól. akik nem a germán népre." "Az első neve Pishon: ez a mely megkerüli a Havilahnak egész földjét. harcias népekről és fejedelmeikről. a Noéra. Eviláth földje vagy a Kaukázus vidéki Araxes folyó földje. óriásokat Mózes Genezisébe beillesztették. Thubál. hanem a hún népre és Attilára vonatkoznak. Ezzel az ősi emlékezettel kapcsolódott az újabb legendaképző erő félelmes. Eljutott a régi görögökhöz a szkítáknak nevezett északi népek sámán mágusainak nagy híre. "Annakfelette Khus nemzé Nimródot". Mágóg. Jáfet." Legyőzetésük után Zeus hegyek alá temeti őket. Prometheust is a Kaukázusba zárja. vagy még keletebbre fekvő ősi hazában kell keresnünk első emléküket. Megfejtésük a szellemnek az anyagba szállása. stb. Khus.) "Folyóvíz jő vala pedig ki édenből e kertnek megnedvesítésére. "A második folyóvíznek pedig neve Gikhon: ez a mely megkerüli az egész Khus földjét. Jafet. a franciák Ogr óriás népe pedig az Ugorra. (II. A zsidóság egész kultúráját. 10-13. Nagy fejedelmei voltak ők a Kaukázus vidékén lakó szkíta-szabir-hún törzsnek. Jafetre vonatkozó titáni hagyományokat a babiloni fogság alatt. ahol az Araxes folyó halad át. Madai. de a mennyben már nem volt hely számukra. szimbológiáját a környező népektől vette át. hogy a zsidók biblikus történeti adatai. – már amennyire arra képes volt. Jászai Eviláth földjét a török birodalom diabekri helytartósága északkeleti részén a Van-tó közelébe eső Achlat város vidékével egynek veszi. Thana. néprajzi határait. Ezekkel a nevekkel a Genesis más helyén is találkozunk. A semita törzs egyik kicsi ága a zsidóság. Jáfet fiai: Gómer.

(Tanhu a húnok főkirályának címe. Nimród és Havilah egyébként elsemitizált alakja Nemrothnak és Evilathnak. ez Hunornak. A bibliai özönvíz legendában Noé az Ararát hegyén köt ki. e nevet a budai. az Indus forrásvidéki Húnniába helyezi. pozsonyi. ez Csabának. Ez a legenda leegyszerűsített alakban sok helyen szószerinti átvétel a turáni szumirok Gilgames époszából. ez Létnek. folyóink. "Noé hegye" nevet nem Márk krónikás vagy tudós papok és az egyház doktorai találták ki. ki tőle származott. Hegyeink. ki is fia vala Elődnek. Ninusnál is régebben éltnek írja Sesostris egyiptomi és Tanaus királyt. Nemproth. akik a Matsya Avatar alegoria szerint. helységeink neve legnagyobbrészt ezer éves. dubnicí krónikák és Thuróczi: Nemroth. ez Bökénynek. Zsolt nemzette Taksot. aki Tarah ivadékából származó aethiops Chus fia volt. Család. 510) Evíláthot Indiába. melyet Árpád magának Pannoniában kiválasztott. Vaivasvata Manu az egyetlen emberi lény – más beállítás szerint kívüle még a 7 Rishi –. hogy a földrajzi nevek. Éppen ezért nagyobb figyelemre nem is méltatták e legendát. ezekben a sorokban: Árpád "tábort ütött a Noé hegyén. ez Kevének. ez Jáfetnek. mint a hegyek. ez Budlinak. Attila-Árpád fejedelmi nemzedékrendjén éppen úgy az ősatya Noé és fia Jafet. ez Zambornak. Álmos azután nemzette Árpádot. Epiphanius Nebróth gigas-nak nevezi. ez Miskének. mint a mongol és tatár uralkodók családfáján. mert a II. ("Boldog Arábiát" Epiphanius idejében Aethiopiának hívták. stb. ez Beszturnak. de valószínűleg Nimród nevéhez hasonló őséhez kapcsolták és így biblikus színt adtak fajszármazásunknak. Noé neve mint ősi hagyomány elővillan Márk krónikájában. u. Ismert dolgok. nemzetségekhez fűződött jelek.és keresztneveink nagy száma is még az ázsiai hazában született. hajóban menekült meg az özönvíztől." Nemzeti hagyományunk Nemróth atyjául Thanát említi. Történészeink. helységek nevei felismerhető állapotban nagy időkön át fennmaradnak. ez Mikének. Abáknál a gyűrűs fekete sas. Ezért Fejérvárat a szent király. ez Berendnek. ez Leventének. ez Csanádnak. ez Ethelének. ez Bondorfárdnak. Ősi hagyomány alapján Márk Krónikája (1330) elsőnek sorolja fel az Árpádház nemzedékrendjét. az Ögyeknek. Nembrothus változásokkal írják. A családokhoz. század közepén élt Justinus (I. Noé kabir volt. ez Szervénynek. E nevet nem a hagyomány költötte. a közelben alapította". ez Kadicsának. Feltalálható a legenda lényege India ősi szentirásaiban is. ez Kelednek. ez Erinek. ez Thanának. hadijelvények. ez Ethelnek. ez Nempróthnak. ez Zsoltának. mitológusaink elsiklottak ezen igen fontos adat felett. ez Keárnak. * Noé özönvíz hagyománya és neve nem a sémita szellem emléke. Ugyanezt mondhatjuk a családnevekről. ez Noénak. ez Tordának. ez Ompodnak. ez Bornak. kiről Mózesnél említést nem találunk. ez Apusnak. Ez így hangzik "Álmos. hogy elfogult papok voltak. ez Bendeguznak. amint azt Samothracéban tanították. ez Kádárnak. vagy még azt megelőző időkből való. folyók. ez Daniénak.Indikopleustes (Kr. az Kulchenek. fej. akik a bibliai Nimród óriás származását az ősmagyar hagyo83 mány valamelyik ma már ismeretlen. 84 . könyv. István. ez Betérnek. ez Baloghnak. Hagyománya kabiri vagy titáni hagyományon épült fel. ) Menroth. (Ilyen a honfoglaló Borsóknál az ezüst hal. ez Zámornak. Reáfogták Anonymusra és Kézai mesterre. Fejérvár közelében és az a hely az első. Csákoknál az oroszlán. ez Othmárnak.) Aszszíria első királyánál. ez Farkasnak. I.) * Titáni hagyományon épült a görögök Japhetosz titánja és ez a hagyomány azonos a hún-türk népek Jafet óriásatyjával. Árpád nemzette Zsoltot. totemállatképek még ma is kimutathatók a családi címerekből. ez Bulcsunak. akárcsak Noé a bárkájában.

Abulghazi a mongolok és tatárok leszármazását a következően adja: Noah fia Japfet, ki az Etel (Volga) és Jaik folyók vidékén telepedett le. Nyolc fia közül Turk volt az utóda. Tehát megegyezik Anonymussal Abulghazi a közös ősatya, Jáfet személyében. Ez közös ősforrásra mutat és nem semita eredetre. Japhettől származó nyolc ős neve: Turk, Csin, Kazár, Szaklat, Rusz, Ming, Gumár és Kaladzs. (Gumár neve Mózesnél Gómer.) A Biblia szerint Nimród Khusnak volt a fia. Epiphánius egyházatya (Kr. u. 400 körül) szerint: "Ez a Nimród a fekete Khusnak volt a fia, akit Zoroaszternek hívtak a görögök, és aki keletre költözvén, egykor a baktriai Hunniában uralkodott, alapítván itt a baktrok városát, ahonnan elterjedtek a csillagászatnak és mágiának ama tanai, amit Nimród fedezett fel és amit némelyek Zoroaszterről mondanak, hogy felfedezte." "Khus" szó is ősi hún név, Perzsia határán a Kr. u. V. században lakó húnok fejedelmét Khusnaváz-nak és Indiában Toramána néven nevezték. Ez Attila uralkodó családjából származó fejedelem, kinek fia: Mihiragula (Mihir = Nap: Gula vagy Gyula = fejedelem) India Attilája volt. Származásra a juecsi-fehérhún Kusán uralkodóház ból. (L. Modi. i. m.) Lukácsi Kristóf (A magyarok őselei) írja az örmény források alapján: A hún-magyar-szkíták, kiket az örmény Chus név egyesít, – hajdan Zoroaszter vallását követték. Josua Stylites (ford.: W. Wright. 1882.) írja: "A kusánok vagy húnok". Az Agni Purana szerint a Nap-dinasztiából származó Ráma egyik fia, Kusa, kitől a kushiták (Kachhwahak, Maravar és Amber urai) származtak. Az Elő-Ázsiát és Indiát benépesítő khusita népfajt északról bevándorolt ősi ugor népeknek tartják. Maradványuk ma is él Indiában. Khusok voltak a Tigris és Eufrates folyam közének legősibb lakói és ők rakták ott le az emberi civilizáció alapjait. 85

Hatalmas városokat építettek (Ninive, Kaleh); az ékírást feltalálták; mágiát űző tűzimádó vallásuk volt és az ázsiai legősibb nagy birodalmat ők alapítják. Az északról utánuk jött turáni népekkel összekeveredtek és megalapítják Elámot (Khusistant), Szumiriát és Akkádot. A legenda Akkád országnak és Babilonnak alapítását Khus fia, Nimród nevéhez fűzi. Nimród felesége Semiramis, Derketo isten leánya volt. A legenda szerint később Nimród északabbra vándorolt és Ninive várost alapította. Botbort: Geographia Sacra c. könyvében írja:

"Chavila fölött van Babilonia, ahol Chus fia, Nimród uralkodott. Nimród, azaz Bar-chus, a régi Bacchus volt. Tőle számítják a harmadik kort, amelyet a költők vaskornak neveznek. Nimród tetteit a pogány írók tévesen fiára, Ninusra és feleségére, Seramisra vitték át" . . .

A juecsi törzseket Kína határáról a húnok szorítják ki és Turkesztán déli részén telepednek le. Már Kr. e. 130-ban elözönlötték Baktriát. Itt öt törzsre oszlottak és a legtekintélyesebb törzsük a Kusán nevet viselte. (kínai neve: Guei-shuang). A Kr. u. első században a juecsi név feledésbe merült és általánosan kusánoknak nevezték őket. A Kusánbirodalom befolyása virágkorában egész KözépÁzsiára és a Kaspi-tó vidékére kiterjedt. Uralmuk alatt volt Afganisztán és India északnyugati része. Kaniska uralkodójuk pedig az egész Ganges folyó völgyét elfoglalta. Ő az indiai történelem egyik legnagyobb uralkodója és legnagyobb buddhista apostola. Régészeti felfedezések szerint a kusánok sok közös jellemvonást mutatnak faj, nyelv és ruházat tekintetében Irán északi részébe bevándorolt nomád népekkel. A korai kusán uralkodókat érmeiken csúcsos fejjel, széles, előreugró orral és nagy szakállal ábrázolták. Az ősi szkítákra hasonlítanak. Ruháik: hosszú köntös, ami Irán nomád pásztorainak ruháival azonos, alatta nadrág és nemezcsizma. A fejen csúcsos süveg. (V. ő.: McGovern i. m.). A magyar őshagyomány Nímród országát, az első őshazát és fajunk bölcsőjét a hegyes Transkaukázus vidékére, az Araxes folyó völgyébe, Armenia északi részébe helyezi. Evilath földje volt ott, amelyet Mózes (I. k. II. fej.) a Pilon folyó melléki Haviláh 86

földjének nevez. Elizeus örmény történetíró a húnokat khusitáknak nevezi, akik úgy öszszekeveredtek a turáni ősnépekkel, hogy egymástól e1 sem választhatók. Az örmény írók az Araxes folyó vidékét Khusdiá-nak hívták, az ott lakó khusitákról, vagyis húnokról. Volt ott egy Hunoracerta nevű város, amit örményből lefordítva Hunor-városnak neveztek. Hunor és Magor előtt itt, a Kaukázus hegyes vidékén bukkant fel a csodaszarvas és vezette el őket a hegyekentúli vidékre, a Meotisz-tenger (Azóvitenger) partjára. * Az első ősatyát, kitől a hősmonda a fajt levezeti, az indusok Manusnak hivták. Manu a szanszkritban urat, férfit, parancsolót jelent, de jelenti az Istentől ihletett törvényadót is. E fogalom minden ősinépnél feltalálható. Egyiptomban és Lídiában Menes, Phrigiában és Rómában Manes, Krétában Minos, szumiroknál Marduk, Iránban Marsi, az ősmagyaroknál Manó a neve. A mongolban Mani, vagy Mani khán = óriás férfi, aki a vadászok védszelleme. Tehát Nimród óriás, a "hatalmas vadász az Úr előtt" fogalmat teljesen fedi. Nimród óriás, az isteni vadász legendájához tartozik, hogy ő volt Babilonia és Asszíria megalapítója és első királya. A következő fejezetben bőven tárgyalom nevének késői utódát, ami némi fényt vethet az ősi Nimród-legendára. A nemzeti hagyomány a fajszármazási, őshazaszerzési és a dinasztiaalapítás történetét így őrizte meg "Menroth óriás, ki a nyelvek magkezdődött ösz szezavarodása után Eviláth földjére méne, melyet ez időben Perzsia tartományának neveztek és ott nejétö1, Eneth-től két fiat nemzett, Hunort t. i. és Magort, kiktől a húnok vagy hungárok származtak." "Hunor és Magor elsőszülöttek valónak, atyjuktól megválva, külön sátrakba szállnak vala. Történt pedig, hogy amint egyszer vadászni kimentek, a pusztán egy szarvasünőre bukkanónak, mellyet, amint előttük futott, a Meotis ingoványaiba kergetések. S midőn az ott szemők elől tö87

kéletesen eltűnt, sokáig keresték, de semmi módon nem találhatták. Végre is az említett ingoványokat bejárván, azon földet baromtartásra alkalmasnak találtá:k." (Kézai Simon mester.)

Feltaláljuk e mondát már a VI. századi Jornandesnél is, ki szerint a Meotis partján tanyázó hunokat egy szarvas-ünő vezeti az ingoványok közé. (24. fej.) A Bibliában a Genesis VI. fejezete Nimródra vonatkoztatva ősi turáni legendát tárgyal:

"óriások valának abban az időben a földön, sőt még azután is, mikor az Isten fiai (b'ne-aleim) bemenének az emberek leányaihoz és azok gyermekeket szülének nekik. Ezek ama hatalmasok, akik eleitől fogva híres-neves emberek voltak".

– Vagyis óriások voltak. – A Genesis hosszabb megszakítás után úgy folytatja, hogy a híres-neves emberek közt van Nimród, a "hatalmas vadász az Úr előtt". Peronne páter így ír róla:

"Nimród nem tartozott azon gonoszok közé, akiknek gonoszsága miatt támasztotta az özönvizet az Úr, vagy akik a bábeli torony építői lettek volna, mert vagy b'ne-eleimek, vagyis jó angyalok voltak s ebben az esetben bűnbe nem eshettek, vagyis nem voltak bukott angyalok azzal, hogy a föld leányait vették feleségül, vagy rossz angyalok voltak s ebben az esetben nem hívhatták őket b'neeleim-nak, azaz ,Isten fiainak’ vagy ,hatalmas vadásznak az. Úr előtt’".

Nimród (Menróth) tehát nem bukott angyal, hanem az "Isten fia", vagy az "Ég fia", aki Enethtel, az emberek leányával egybekelt. "Isten fia", "Ég vagy Menny fia" a hún-türk fejedelmek ősi címei közé tartozott. Többen az Attila fiától, Irniktől Ieszármazó, 525 táján élt Gurda és Magyer fejedelmek közül Gurdát tartja Hunornak. Szerintem ez a legenda ősi allegória, amely az uralkodó hún törzsnek

88

és a finnugor magyar törzsnek egybeolvadását, rokonfajú testvériségének tudatát őrzi. Eneth név a későbbi krónikásainknál Enech, Enach, Onech és Oneth változatokkal jön elő. Enach fiairól, mint óriás fajról emlékezik Mózes IV. könyv, 13, fej. 23=24. sora. Hunor és Magor, Nimród e két fiának nevét Mózes könyveiben hasztalan keressük. Nemróth felesége Enech ősanya török szóból megfejtve inő, vagy ünő, szarvastehén szóval azonos. A későbbi Emese ősanya, Álmos anyja jelentésének is megfelelő, mindkettő női (feminin) lényt jelent. Enee vagy ünő allegorikusan azonos a hold istennővel, vagy Isissel, – a "tehénszarvúval". A tehén minden ősnépnél a természet passzív női (nemző) erőnek a jelképe volt. Isis Egyiptomban, Ió Görögországban, Vách, "a hangzatos tehén" Indiában, akitől a Baghavad Purána. szerint az emberiség jött létre. Az ősmagyar szarvasünő üldözése azonos a Prometheus mitológiában Jupiter által űzött sóval, aki "szarvakat" kap, vagy Bráhma tiltott szenvedélyétől űzött Vách-hal, aki őzzé változott. Itt is üldözi Hunor és Magor, az égi származású két ifjú, a szarvast. A csodaszarvas eltűnik, de ők a Belári (bulári, bulgári) asszonyokra akadnak és közülük Dula király (ó-bulgár Duló dinasztia) leányait veszik feleségül. Ez is azonos fajszármazási ősi mítosz. A rokon finn népnek is van csodaszarvasa: "Maga léha. Lemminkäjnen Űzi csoda szarvast szörnyen, Űzi lápon, űzi síkon, Űzi puszta parlagokon" ... "Siettetik, főlkergetik Híz szarvasát rejtekéből, Tápió∗· hegye mögéből, Hixé⊗·· vára közeléből" . . . Kalevala. (Ford.: Vikár Béla)
∗ Tápió az erdők szelleme. A Pest vármegyei Tápió folyó és ily nevű falvak, ősi pogánykori nevek. Hizé, a magyar Izé – ördög. ⊗

Azonos a japánok csodaszarvaslegendája a mienkével. Ott Natsu hercegnek két fia volt: Abo és Oy. Vadászaton fehér szarvast riasztottak fel és azt űzték hosszú éveken át. Oy herceg keletre került a szarvas üldözésében és a japán nép őse Abo herceg nyugatra került és a "hungarik" magyarok őse lett. (Japán hadifogságban élt Ráthonyi János .özlése. Esti Ujság, 1941. XII. 19.) Az égi származású Nimród (Ménroth) felesége, a föld szépséges leánya Eneth, kitől a szarvesűző Hunor és Magor származik. Ez a két fiú a Nap fiai, a Mithras misztériumok bikaölő napfiai. (Anahita = Eneth = Boldogasszony. ) Forbáth László (A megujhodott Mongólia) írja, hogy Urga környékén hún vagy ujgur eredetű fejedelmi sírban szőnyeget találtak, amelyen két lovas a csodaszarvast kergeti. Regős énekeink csodafiúszarvasát a Tápiószentmártonban és Zöldhalompusztán talált szkíta aranyszarvasleletektől a kínai határig és onnan át Japán szigetvilágára követhetjük. A csodaszarvas legutoljára a keresztény lovagkorban, Szent László király körül csoportosított mondakörben jelenik meg.

C) Hungar név ősi hagyomány.

Az ősi népek nevüket alapítójuk nevéből származtatják. Ezek az alapítók távoli ősidők homályába vesznek el: A mítoszok isteni származást tulajdonítanak nekik és ők rendszerint az Olymposra kerülnek. Ilyen Hunor és Magor mítosza. Az ősi alapítók neve és vele az ősi népek neve is szimbolikus jelentőségű és mindig valami kiváló eszmével kapcsolódott. Népünk a honfoglaláskor két névvel tűnik feL A nyugati népek előtt az "ungar", "ongar", "hungar" névvel; önmagunk között pedig a "magyar" névvel. Ez a "magyar" név Árpád törzsének neve. A másik, a hungar, ungar vagy ongar a hadiszervezetet, a katonai állapotot, a katonai célból alakult törzsszövetség meg jelölését szolgálta. E szavakból hun-gar, "gar" a mongol szóból megfejtve, annyi mint kar. Ma is használatos: nagy garral jön, jelentése nagy sereggel, nagy haddal jön. A nemzetségeket had-nak nevezték. A régi magyar országgyűlés tagjait pedig "Karok és Rendek" néven hívták. Dsongar királyság annyi, mint "balkar", vagyis a mongol sereg balszárnyán lakó hadiszervezetben élő nép. Ilyen: Khasgar, Basgar (Baskír = 5 kar), stb. (L. Enciclopedia 89 90

91 92 bulgar vagy bulakar = folyó. A szanszkritban a hún népet "huna"-nak nevezik és hogy milyen kiváló név a hún. odahagyta Scythia tájékát. 889. hún-magyar testvériségről írtak. Kubán-folyó melléki őshaza szabirhún-magyar népe történetének egy részlete. miket a Tanais áradásai alkottak". – tehát a fejedelem előhada. Hungar népnév és országnév. országukat Hungria néven nevezik. mert mi is így hívtuk. Piligrin vagy Pilgerin hittérítő. Attila fiának uralma alatt állanak. A magyar név tehát az egymás közt használt neve volt a népnek és minden esetre a hún-turk "magyar vagy megyer" törzs ősi nevéből vált az egész nép nevévé. az mutatja. u. a passaui püspök "Hiunen lant"-nak. a harci erényükért. Márk krónikája 1350-ből: "Közönségesen Magyarok vagy Húnok. hogy a Hungaria elnevezést a nyugatiak találták ki. Béla király Névtelen jegyzője mindenesetre a hagyományok alapján első királyunknak Mágógot írja. hogy ez a szó is öszszetett és gar szóval szövetséget jelent. – Ugyanerre az időre esik Gorda fejedelem mégöletése és Magyer fejedelemmé választása.000 lovassal csatlakozott. kiknek azelőtt sohasem lehetett hírét hallani. Az árulásról csak ezután értesült Kobád és az árulás feleti felháborodásában megölte a hún királyt. éspédig Heungnoo vagy Hiungnu". Török népnevek ugyanis kevésbé a nyelvi vagy faji. hogy ma is Tibetben "Pesh Hun"-nak hívják Narádát. tehát a Megyer név "összetett alakjában bolgár-török eredetű". Róma arannyal fizetett a hún segítségért. yara (barát) öszszevonásából magfar = mágusbarát"-nak fejti meg. Módi parszi professzor a pahlavi zend nyelvből "maga (mágus). Ősi időben az uralkodó és a főpap egy személy volt. műben. vagy víziember. Szent Izidoros: Ugrios antea hunos vocatos. hogy a mongol. Árpád kortársa Regino apát Kr. Szent Istvántól kezdve a mai napig a latin nyelvű okmányokon. Kobad seregéhez a hún király 80. Mágóg szó mágust jelent. a nemzetek fejlődésének. ugyanakkor Kobaddal is szövetségre léptek. Kuartzi-tzur és Khabukszi-gyla. viszont a név másik fele eredetileg – eri-nek hangzott (magy-eri. testőrsége. Hungar-nak és Ungar-nak hívja ma is az egész világ nemzetünket. és így tíz törzs szövetsége. hogy Attila másik fia a Bolgár nép élére állt és bolgár jelentése = keverék-nép. 525 körül. Kobad perzsa király és Justinius római császár között folyt háborúban Róma a hún király segítségét kérte.) Géza fejedelem idejében még Húnországnak hívták országunkat a németek. "A Hungária névben annak régi kínai nevét látjuk. u. – A magyar nevet sokan akarták megfejteni. Zichy a megyer név eredetét egyelőre megoldatlannak tartja. pénzeinken Hungaria Magyarország neve. Megy. u. kb. – mondja Modi. Nagy tévedése történetíróinknak. Ezeket a húnokat Hongre. évben az Ungar nemzet. Zeliobes. Kr. ) Ez a Kaukázusvidéki. Zilgbi és Ziagbir néven írja Deguignes. tehát az ősök mágus királyok voltak. A bessenyőket saját nevükön Pacinak-nak nevezi a bíborban született Konstantin császár. mint inkább a politikai egységet jelölték. tehát Irnik és bánjai által újjászervezett onogur szövetség nép. latinul azonban Ungarok". hogy három törzsüket nemességükért és vitézségükért Kangar-nak hívják. ama roppant kiterjedésű tavakat. mert a fővárosát Derbend felől északra említik. de lehet. 900-ban latinul írja: "Kr. Felemlíti azonban. Kronika Wegierska: "Magerones hoc est Hungari". akik Irnik.) – Hungar tehát a húnok hadiszervezetében élő nép. ez a török "eri". (E bárom törzs neve: Jabdierti. parancsolónak". boldogulásának .és országneve. E szó megfejtése: Kán = fejedelem és gar = (kar) sereg. Mogy néven a vogulok és osztyákok önmagukat nevezik.Britanica. Valószinűleg a Szabir királyról írnak. lehet a mongol bultari = bujdosó szavakból is megfejteni. mogy-eri) . A hún király nevét Zilidges. aki indus hit szerint a Karma végrehajtó nagy szelleme. akik a finnből "föld emberének” Vámbéri a török „bajar” szóból „úrnak. (Modi fenti műve. saját nyelvén Mogyernek hívják". Un vagy on = tíz. Vannak. Húnországnak írja Magyarországot. "íri" szó –. Hungaria királyai a magyar királyok. Lehet.) Krónikásaink Attila örökségéről. (A Húnok ősi története c. A Hungar nevet hazai és külföldi írások az alábbiak szerint őrizték meg: Anonymus: "idegen nemzetségek nyelvén Hungarnak. Hóman Bálint írja.

Amikor a népvándorlás hullámai már elültek. ellenben 93 Attila halála után tíz évvel a vandálok törzsei átvonulnak Itálián. A középkor e népei keletről jött fajrokon törzsekkel összevegyülve. amint már kifejtettem. A romboló és építő Attila körül hatalmas mondakörök alakultak ki. Már Mátyás király kora előtt nagy legendakör alakult ki és a mesék remek sorozata még a mai napság is szövödik. romhalmazt hagynak maguk után. ahol az oszlopok aranyveretekkel voltak egybekapcsolva. Athil. Ilyen szentek még Szervác. germán. a világ nagy államférfiainak inspirálója. Istvánt "Stephan Král"-nak hívták. Németh Gy. Szabó Károly 1864. ott állt drágakövekkel díszített széke. vagy szörnyeteg. Attila legidősebb fia.~ A "rang" és a "szörnyű kincs" volt Attila fiainak végzete. izlandi. akiknek könyörgésére visszafordította hadait és így Róma és Páris az elpusztulástó1 megmenekült. Szt. Attila-Etele német neve Etzel. minden nemzetének fantáziájára termékenyítőleg hatott. frank és délszláv hősköltemények istenített. Aldarich neve Aladár lett. (Attila és hunjai. Kézai mester Attila híres sátráról írt. D) Attila = Atyuska. Ez arra mutat. E) Attila kincse. Dúlt a harc és a leigázott népeket Ardarik. "Atyuska" a jelentése. Ford. – angolszászoknál Atla és a skandinávoknál Atli. a Gepidák királya a húnok ellen hadba gyűjtötte. Európa népe a világhódító Attila körüli legendákat tovább szövögette és a valóságot a helyi hagyományokkal is összekeverte. Attila nevét a filológusok gót szónak tartják. megítélésénél Priscos rhetor kortársi feljegyzéseire utalhatunk.irányítója. "Isten ostorá"-nak világbirodalma összeomlott. miként az orosz nép hivja cárját. a görög-római városlakó kultúrától távoleső. mégse volt se német. Athel. Arany koporsóját és abban eltemetett rengeteg kincsét egész Európában keresi a nép. 705-762 ) költő. Attila-anondák. Róma városán és üszköt. Az elesettek között volt Ellák is. a háború és béke intézője. az antik kultúra fellegvárát megkímélte. Lásd: Thierry Amadé. edényei és színarany ágya. rettegett alakjává vált. A szörnyű nagy kincs tudatát erősítette az a tény.⊗ A népek romantikus meseképző erejét Attila csodás kincsei felfokozták. Attila Rómában nevelkedett és azt értékelve. s a sok utód. amit Attiláról és a húnokról alkottak. Ebből azonban jelentős következtetést ne vonjunk le. a királyi ház intézményei fenntartott történeti anyagán kívül a nép meseképző ereje is nagyon termékeny volt. Ford. ∗ Li-Tai-Po (Kr. Az Altájhegység egyik nyulványát Mazar-Dag-nak. Attila nevét egyébként feltaláljuk a középkori gyakran használt magyar nevek sorában. Nálunk. Attilát egybekapesolták oly nyugati keresztény kortársakkal. Attila igen magas kultúrfokon álló műveltsége. amint Dietrichből Detre. Attila legendás alakja Európa. dániai. hogy vége nincs”∗ (Li Tai-Po. Ágner L. legfeljebb azt külsőségeiben követő életet éltek. mert a gótok Attila hadiszervezetébe tartozó népek voltak és így nevezhették Attilát = Atyuskának. Farkas és Orsolya. Krimhildből Kremhelt vagy Krömhelt. asztala. amelyet az Árpádok királyi családjánál hagyományként élt ősi családi kincsekhez kapcsoltak. tehát Magyar-hegynek hívják s ott van a Mazar-folyó is. se szláv. római.000 hún vitézt öltek meg szövetségeseikkel együtt. ezért torz a képzet. akiket éppen Attilával való szereplésük miatt avatott szentté az Egyház: mint Leo pápával. Ezek egész szabályos hangtani megegyezések. a rang s a szörnyű kincs miatt egymással harcba szállt és dúl a harc. Hún neve Etele vagy Etil (Nagy folyó) volt. A magyar nevet messze keleten megtaláljuk. a "kiniai Petőfi" idejében már mongol vagy ujgur fejedelemről szólhatott a lenti vers. azonban tökéletesen ráillik Attila hunjaira is. szerk. velencei. Dr. kiknek élete egybefűződött Attila legendájával. u. és Eckhardt Sándor: Attila a mondában. hogy ősi hún törzsnév a „Magyar”. Pannoniában az ismeretlen Netadfolyó közelében vívott véres csatában 30. Bizánci. ) ⊗ 94 . "Meghalt a hún király. Szent Genovévával.

s aranykincseket. A keleti részek bolgár fejedelme Ménrót. "Megigézvén Csehország királya az említett magyar királynak (Kun Lászlónak) . ő hol bolgárnak. i: m. Anna mácsói királynő oda vitt és neki átadott. hogy az összes kincseket viszszaadja. Ezen a vidéken a dunai bolgártörökök is gyarmatosítottak és a bihari földvár egyik erős központjuk volt. (V. A mocsárvilágon átvezető járható hátas földeket hídnak nevezték. hasonló név Csiglen kisközség neve a Szilágy vármegyei zsibbi járásban. amely köröskörül drágakövekkel van díszítve és többféle mé. mint Rudolf német esászár szövetségese. Béla király névtelen jegyzője Ménrót fejedelmüket. 707. a mai székelyhídi járásban és a Szilágyságban. A honfoglaláskor Magyarországon talált bolgárság ellenséges magatartását Árpád vezérnek a balkáni bolgárok ellen viselt háborújá indokolja.IV. Az ősi hagyomány szerint a székeIyek a testvérnépi tudat alapján önként csatlakoztak a magyar törzsszövetséghez. hogy Biharban. de rnár 894-ben a magyarok Bizánccal léptek szövetségre a bolgárok ellen. Az ősi hagyományok szerint Attila harmadik fia Csaba. amelynek rajzát Ipolyi közölte.) Pauler Ákon (Árpádkor II. Itt a biharmegyei Sárrét járási Korógy pusztán 95 96 . királyi jogart. Bakonszeg község határában. hol kozárnak nevezi.) A honfoglaláskor itt talált bolgár nép kétfajú és kétnyelvű. ö. tudniillik két arany koronát. tehát hún fajúnak. KékKálló. sőt a tudományos felfogás is hosszú időn keresztül Attila kincseinek tartotta. F) "Bihar király" elveszett hún (bolgár-török) hagyomány. nem ismerjük. Csigla mezejére∗ vonult és ott várta be Árpád magyarjait. mácsói Anna nagyértékű családi kincseket vitt magával Csehországba és azok ottmaradtak. de az egyik hún töredék visszamaradt. Taksony vezér korában Buláiból izmaeliták vándoroltak be Magyarországba. Vindob. folyók és egyéb patakok által alkotott mocsárvilág védelme alatt lakott. hogy e kincsek a Tisza-Marosközbe telepedett bolgár fejedelemnek kincsei voltak. A dunai bolgárokkal a rokoni szövetségi viszony 839 ben fennállt és 892-ben Arnulf frank király szövetségese mindkét nép. Népe a Berettyó. Ellenük viselt harcokat Anonymus híven feljegyezte. akit sok felesége miatt Mén-Marótnak is hívtak. Hol lakhatott Csaba hun-töredéknépe? – Feltehető. katlan őserdőkkel borított gyepűrendszer volt. Pertznél IK. Hogy milyen viszony volt a székelyek és a gyarmatosító bolgárok között. Kőrösök. ilyen volt a Korógyon átvezető híd Berettyóujfalutól délkeletre. (Zichy I. Bihar földvárában székelt. István király Ottokár cseh királytól eredménytelenül követelte a kincsek visszaadását. és IX. Testvére. Fehér Géza szerint bolgár-török ötvösök műremeke. l. Akkor még náluk a bolgár-török nyelv. ) A volgai bolgárokkal még a honfoglalás után is az érintkezés hosszú időn át fennállt. 705. Ér." (Annalium Austria Contin. mert a jelenlegi Székelyföld a honfoglalás után még évszázadokig la∗ Ismeretlen hely. Csak néhány évtizede. században még "bolgárokat" és "szlávokat" említenek. Bulái akkor a volgai bolgárföldet jelentette. mert a bizánci források a VIII. Rudolf és Ottokár között létrejött 1276-iki békeszerződés pontjaiba belevétette a kincsek viszszaadását. amelyeket valamikor magának László királynak nénje. I. Ma már tudjuk. hogy a székelyeket jelenlegi lakóhelyükre árpádházi királyaink telepítették. V. izmaelita pedig mohamedánt. A Bécsben őrzött Nagyszentmiklóson talált fejedelmi arany kíncsleletet a népi hiedelem. leszármazottjaik pedig a székelyek. Béla király leánya. A mai Magyarország tekintélyes része akkor már bolgár uralom alatt állt és a magyarok új szövetségének célja a bolgár hatalom megtörése és a honfoglalás előkészítése volt. A hivatalos történettudomány azt mondja. csodálatos szépségű és nagyértékű arany amforát. míg azután Kun László király. maradék hún népét Keletre vezette. században következett be. E kincsek sohasem kerültek többé vissza.) szerint a kincsek közé tartozott a máig Prágában őrzött Szent István-féle kard.: Hóman B. az ősi szokások és hagyományok élénken éltek és a Balkánon az elszlávosodás csak a X. míg a magyar seregnek Bihar vár ellen rendszeres és kemény harcot kellett megvívnia. hogy a Berettyót szabályozták és mocsárvilága megszűnt. amik Attila magyar király idejétől és az ő más utódaitól mostanáig Magyarországon őriztettek.

továbbá a Jóúszó éren keltek át a honfoglaló ősök Biharvára meghódítására és nem a békésvármegyei Korógy-éren. tehát Bihar gyálpó — Bihar. A nyugati végeken Pannoniában függőségi viszonyba kerültek és még 871-ben adót fizettek a német császárnak. de fennmaradtak. sőt évezredeken át alig változnak. közép és kelet Tibet a Gelupka sárgasapkás szerzethez tartozik. Attiláéhoz hasonló hatalmas birodalmat alapítanak.. Tumen török név. Összefoglalva ∗ Gyál nevű helyneveink: Gyál-puszta Pest vm.) V. akit több neje miatt Mén-Marótnak is hívtak. Gyakori szokás volt a nagynevű ősök nevének felvétele. Gyála nagyközség Torontál vm. A honfoglalás idejében tehát Bihar vármegye területén a bolgár-török nép bizonyos politikai közösségben élt. ott feltaláljuk Bihar nevét. 468óan megszűnt.. Ennek a biharmegyei Korógypusztának volt az ura Vatha.és Korógy éren. megritkultak. mint tévesen állítják történészeink. Denghisik. 618-ban keresztény lett. Irnik (Csaba) és két más rokonuk Ennedzár és Uzindár között osztották fel Attila birodalmát. u. Gyalóka kisközség Sopron vm. Szent király lehetett. ahonnan perbeidéztek egy Tumen nevű szabadembert. és Gyalu-puszta Szolnok vm-ben. valamelyik hún fejedelem leszármazottja volt. Nemprót-Marót fejedelem igen előkelő származású. ahol fejedelmi udvara állt. Ez tehát 25 évvel Árpád honfoglalása előtt történt. mert Árpád fejedelem egyetlen élő fiát. Zabergammal az előtörő avarok kötnek szövetséget és megsemmisítvén a gepidák és longobárdok uralmát. 97 98 . a királya. Ezeket a hercegeket a rómaiak legyőzték és a húnok nyugateurópai hatalma Kr. egyik hún királynak. Bihar várától néhány kilométerre nyugatra feküdt a tatárjárás előtt Gazsár falu (Guizar). Tibeti nyelven gyál = király. u. A Don és Dnyeper folyók közét lakó bolgártörök népre Attila húnjai rátelepedtek és nemességét és uralkodó családját is ők adták. (Vár.: Encyclopedia Britanica) . Legalább is lényeges változást nem szenvednek..∗ Tibet egyházi főnöke a Lhasszában székelő Dalai láma: Gyalpó. gyálpó = a király.. az uralkodásra kiszemelt Zoltánt (Szultán) Marót fejedelem leányával házasítja össze. Földvára. Kétszáz év mulva Nagy Károly hadjáratai után hatalmuk összeomlott. A történetemmel Anonymus adatait miként kapecsohatjuk össze? Attila 454-ben bekövetkezett halála után fiai: Ellák. A népek története azt bizonyítja. Zabergam Kr. Kisgyalán kisközség Somogy vm. régi ősének. E tartomány buddhista kolostorait is Biharnak hívják. Attila halálakor Erdélybe gepida törzsek vonulnak. hogy a családi és helységnevek állandóak és évszázadokon. világi feje a Sigace-óan székelő Tassi láma. A hún törzsek kelet felé özönlenek vissza és a Kaspi-tó felső vidékein tartják fenn hatalmukat. Neve ősi hún királynév. Egyes hún maradványok és a húnokhoz húzódó gót csoportok az aldunai határon a bizánci birodalom határőrei lettek és egészen Zabergam (Szabirkán?) fejedelmük idejéig független életet élnek. mint Tumen köktürk kagán neve.. (l. Nemrót. A felbomlott nyugati hún birodalom visszavonuló hún töredékeit ez a bolgárság felveszi és magábaolvasztja. Nemprót (Nimród). Bihar-nak őrizte névét. 270. A vörössapkás shámán mágiát is űző dugpák kolostorainak. az utolsó pogány magyar úr. Gazsár hún törzsnév Indiában és Buddha is gazsár hún volt. mert ahová a hunok eljutottak és vallási kultuszuk ismeretessé vált. Ettől kezdve ezek a húnok az avarokkal olvadtak össze. Így indiai Bengália felső részében Bihar tartomány nevében. Bihar (Bihor) indiai tartományt a fehér húnok alapították. Gyalu nagyközség Kolozs vm. elszegényedtek. kik fölött igen előkelő származású fejedelem uralkodott. Egyik kirajzásuk Attila családjából való királlyal Indiába tör be és ott hatalmas birodalmat alapít. szertartásainak legfőbb patronusa az előbb említet "Bihar gyalpó" ősrégi hún király. (Néha vihar és vihara néven is. vallásos kegyszereinek. ö. még a késői korban is. per. Bihar tartománytól keletre eső Nyugat-Tibet a Brukpa vagy Dugpa vörössapkás. Reg.) Tibet népe buddhista hitet követi és nagyobbrészt két nagy szektához tartozik.

akik gyakran közölték vele az istenek szándékát. sőt csatatéren elesett vitézeit egy gyógyfűvel életrekelti. hogy Ethele király Aquileja városát "sok varázsló kíséretében körüljárta. az ismeretlen Csiglamezőn visszamaradtak "árpád idejéig". hogy bolgár-hún törzsfő volt Krum kán családjából. kikbe babonás hite szerint igen nagy bizodalmát helyezte". Népe felett Ed és Edömén fiai uralkodtak. Géza fejedelemnek veje. A húnok zöme azonban Csaba királyfival visszaözönlött keletre. jósaik voltak. de már a VII. Anonymus szerint Ménrót-Nimród férfiága kihalt. a legvalószínűbb azonban. Anonymus ezt a csatlakozást Kiow városának a honfoglalók által 894-ben történt ostroma idejére teszi. megtelepedtek Indiában. István sógora. bár időbeli tévedéssel. Álmos fejedelem is "de genere Turul". század elején a Balkánra primitív kultúrájú szláv népek vonultak le. Edöméntől származott az Aba nemzetség. u.∗ G) Adat a Csaba mondakör eredetéhez. Kézai írja. a mai Erzsébet híd lábánál állott római vár helyén. vagy vezér neve nagyon hasonlók. Kézai. Anonymus. Toramána királyuk vezetése alatt. aki szintén Attila családjából származott. Ezeknek a húnoknak mai leszármazottai között virágzó az Ed törzs. Ed visszamaradt korozmiai rokonainál. Örösur.) 99 100 . Történettudósaink szerint ezek a kabarok a Felső-Tisza vidékének határőrei lettek és az Aba nemzetség tőlük származik. Szkítiába. elvérző. – írja Kézai. és VII. A harmadik hún töredéket. Anonymus Csaba magyara (sobamogera) néven nevezi. A frankok által összetört avar birodalom keleti részét a bolgár-törökök szállják meg. Csaba írének (gyógyfüvének) székely földi néphagyománya ősi ázsiai emlék. A húnoknak nagyhírű mágus-papjaik. magukat székelyeknek hívták és Árpád elé jöttek a "ruthén" határszélig. Kézai először is háromezer harcosból. Pestet. Anonymus és Kézai háromféle hún töredékről írnak és ez tévedésbe ejtette történészeinket. akik közül Edömén népével a magyarokhoz csatlakozva. "Ezek a székelyek a húnok maradványai". akik a Kárpátok övezte hazában. Oleg ilyen fényes haditettet a hún kozárok ellen csak hún-török ∗ rokonnépek segítségével vívhatott meg. bolgárok alapítják és Pest neve bolgár-szláv név. Legendáink és a külföldi feljegyzések is fenntartották Attila jós papjainak hírét. akiket a honfoglalók Kiow ostromakor felvettek a törzsi kötelékbe. Boksza és Ketel családjai uralkodtak. század közepén bolgártörökök áramlanak utánuk. Edömén nemzetségéből leszármazó Aba Sámuel. ami az Attila-Arpád fejedelmi családdal való rokonságra mutat. Oleg 882-ben foglalja el és kiterjeszti uralmát az összes dnyepervidéki szláv törzsekre. vagyis kabaroknak (= lázadók) nevezi. Anonymus fejedelmi személyeknek nevezi őket. Zabergán vagy Zaber kán és Zuard kán. Elfoglalják a Szerémséget is és kolonizáló csoportjaik egészen Pestig jutnak. kívül Borsa. (Kézay. ugyanaz. Ménrót-Nimród származásra lehetett a visszamaradt székelyek felett uralkodó Attilától származó törzsfő. továbbá Attila visszamaradt töredéknépét. Meghódítják Kelet-Magyarországot és a marosi sóbányászatot a rómaiak után újra felveszik. Zabergam húnjait. A honfoglaló magyarság tehát avarokat. amely az alsódunai görög határvidéken élt. résztvett a honfoglalásban. valahol keleten. Bizonyára a lázadó kabar törzsekkel. 500-ban Indiába betörtek és Skandagupta indiai fejedelmet legyőzve. mint Attiláé. családjaikból és szolgáikból álló húr töredéktői ír. Konstantin császár a honfoglaló magyarokhoz csatlakozó törzset a Kazár király uralma ellen fellázadt népnek. Szt. hogy névelferdítéssel állunk szemben és ugyanarról a hún töredékről írt. mert Bihar vármegyében a középkoron át de genere Turul-ok éltek. Ezek a húnok. Korozmiába. aki a húnok nagy csatájában halálos sebet kapott. kiknek hét törzse felett Ed és Edöménen. E legendában Csaba királyfi csodaorvos és nagy varázsló. Kiow városát a normann Rurik rokona.A VI. így ismét Attila családjából származó fejedelem. Kunoknak nevezi a csatlakozókat. Szerinte Zuard vezér vitte ki Görögországba őket. Kr. – lehet Zaber kán utóda. Etel. meggyógyítja. és erős állammá szervezik őket. rokonsága azonban tovább élhetett. vagy bolgár hunokat elég tekintélyes számban találhatott. hogy Csaba fia. A nemzetség címere a fekete sas. a későbbi magyar király. lehet. azt írja.

a magyarok bejövetelét a hún nép visszajöveteleként írja meg és mindketten a nagy szkítaságba való beletartozandóságunk tudatát mentik át. visszavonuláskor mögötte jár. A zsuzsánok kéttized." (Parker fordítása. Leírja." "Álmos vezér mondá seregének : Szkíták..A kínai krónika egy hún varázsló csodaorvos gyógyfüvéről ír. kiktől Hungaria királyai és vezérei eredtek. A jüebani hún fejedelem szövetségkötés végett az északkínai udvarba 449-ben követeket küldött ajándékokkal és azonkívül küldött egy varázsló csodaorvost. pl. hogy a seregeknek menetközben előtte. Deguignes szerint ez az ország Baskíria. H) Szkíta származástudat. sőt egy hónap mulya még a forradások sem lettek láthatók. Árpáddal . sőt háremtizedrésze vagy megfagyott. szétszakították az erét. 230) írja: "A szkítáknak Később Szt. Rodusi Apullonius (Kr.) "Jó emlékezetű Álmos vezér. Kinek is nemzetségéből származott azon nagyhíres és igen hatalmas Attila király. Abban az időben azt varázslatnak tartották és halálra ítélt bűnösökön kísérletet tettek. e. bajtársaim !" "Árpád tört át hadaival elsőnek a ruthének havasain s ő ütötte föl legellőbben táborát az Ung vize mellett. Álmos vezér apja." – "Szkítiának első királya volt Mágóg. Jakint orosz tudós szerint Tarbagataj volt. Ez a csodaorvas a hún mágusok nagy tudományáról elbeszélte. heves vihart." – "Ezután sok időre származott ezen Mágóg király nemzetségéből Ugek.) ∗ Anonymus nem ír a hún történetről." (Kézai. sűrű havazást. – "A szkíták ugyanis régiféle népek. servita név gyűjtőforgalma. hogy "az ő országukban olyan varázslók élnek. Az új magyar történetírás szkíták történetével nem foglalkozik. 101 102 . u. vagy megfulladt. mint ma a turáni. akik a támadó zsuzsánokra (avarok) felhőszakadást." Ennek a táltos orvostudománynak emlékét kapcsolták a legendás Csaba királyfihoz. "Ha valakinek elvágták a nyakát. vagy Magna Hungaria. hogy az északi hiung-nu (hún) senyü népének egyrésze Kr. mint hogy az ő vérsége a többi szkitiai törzsek fölött azon kiváló méltósággal van felruházva. sőt vízáradást is elő tudtak idézni. Mágóg király nemzetségéből feleségével és fiával. illetőleg azt a mai napig sem dolgozta fel tudományosan. a mondák élettartamának határtalan időkig való megőrzését ez is igazolja. Szomszédjaik Zsuzsan. Szkítaság alatt a rokonfajú népeket értették.) Ez a fű a kínai birodalom legtöbb helyén megtermett. László füvéhez.∗ Tehát a nép emlékezésének. Ugek fia. kiket Nagy Sándor berekesztett. Jafet fia s azon nemzetséget Mágóg királyról nevezték Mogernak. akkor ez az orvos gyógyfüvet rakott a beteg szájába.. Magyar népünk mai nap is használ ilyen vérelállító háziszert. Vuszun. 91-ben Kína szomszédságából eltűnt és a Jüebannak nevezett országot alapították. árja. Kangkü és Alan voltak. a sáfrány szárított virágszirmát. A vérfolyás néhány pillanat alatt elállt s behegedtek a sebek. – a mondottak mind valónak bizonyultak. hogy megrágja és lenyelje azt. A szkíta név a régi görögök előtt népi gyűjtőnév és földrajzi fogalom volt. Kézai ellenben Krónikája első részét a húnok történetének szenteli és a második részét. Anonymus így ír: "Szkítiának kelet felől való határánál a Góg és Mágóg nemzetek laktak. Krónikásaink a nagy szkítaságba való tartozandóságunk tudatát átmentették. " (Anonymus. vagy széjjelverték a fejét és nagymennyiségű vért vesztett. A szkíta olyan fajnév volt őseinknél.

Gelonos és Szkítes. 484-ben) történeti könyveiben leírt szkíták árjafajúak voltak. Hestiát ismerem el csupán". Az öregebb testvérek erre a királyságot néki adták át. így az égő aranyat eldobták. a keleti góthok (ostrogothok) és a nyugati góthok (visigóthok) a Dnyeper partjain a Kr. asszonykígyót talált. a Kaukázus és Turkesztán földjét lakták. hogy a szkíták népe árja törzsek voltak. . 3000 körül. ahonnan a szarmatákat szorították ki. gepida és a gót anyatörzs csak a Kr. a királytól pedig azok. A húnok inváziója elsöpörte és széjjelszórta ezeket .50 népét sorolja fel Simonax a szkítákról írt munkája 1. Ellenállás nélkül elmenekültek. a Fehér. Három fiúk született: Lipoxais.és az Azóvi-tenger partjait. században nagy királyságot alapítottak. Az ősi időben. a görögök azonban szkítáknak hívják. mint Herodotos (VII. ahol vihar és fagy lepte meg. Porussiát és Molenburgot vették birtokukba. A vandal és burgundi nép is hozzájuk tartozott. járom. Targitaosnak hívták". akik lassan az Ura1 hegységig. Valamennyiüknek a közös nevük a király neve után a skolotusok. Itália és Gallia felé. s ekkor isteni végzet szerint eltűntek. miként a keleti hún-türk uralkodók. Herodotos által közreadott szkíta fajszármazási legendák szerint a szkíták királyai az "Ég fiai".) írja: "a perzsák minden szkítát sák-nak neveznek”. E lénnyel Herkules egybekelt és három fia született: Agathyrsos. Dánia és Déli-Svédország területéről indul meg. 4. könyvében. mire azonban a harmadik odaért. vagy legalább Herodotos (szül. ázsiai őshazából jövet a KözépVolga tájára ős-finn nép települt. u. a Botteni-öbölig terjeszkedtek. az egész vidéket bejárta s végre az úgynevezett Hylaia földjére jutott. Fölnevekedtek a fiúk s kettő az országot elhagyta. 103 104 I) Szkíta királyoly isteni származása. Arpoxais és a legfiatalabb Kolaxais. a középső Argoxaistól az úgynevezett katiarusok. Zeust és a szkíták királynéját. Rawlinson és Niebuhr is. Uralkodásuk alatt a monda szerint égő arany-eszközök hulltak le az égből. a bastarnok és skirek. 64." A Pontus (Fekete-tenger vidék) mellett lakó görögök a következő származási legendát beszélték el Herodotosnak: "Herkules a szkíták földjére jutott. Észak-Germánia hideg vidékeit is kiürítették a germán törzsek és oda később észak-keletről szlávok költöztek be. az Ural-vidék déli részét. e. Targitaosnak a szüleiről pedig azt mondták. fej. u." Ugyanígy volt a perzsáknál is. eke. század körül éri el a Fekete. Herodotos idejében a legdélebbre került törzseik. Herkules szkíta íjját felajozni tudó Szkítes azonban visszamaradt. már kialudt s az azután hazavitte. hogy ők az első embert. akik az Ister—Duna és a Feketetenger feletti síkságot. akiket auchata törzsnek hívnak.és Északi Jeges-tengerekig. a legifjabbtól. A germán népfaj nagy keleti ága. végül Indiába is kirajzottak. "Lipoxaistól származnak a hagyomány szerint azok a szkíták. A két idősebb fiú közeledtére az arany meggyulladt. keresésükre indult. bárd és csésze. Nyugati filológusok – így Zeuss – szeretnék azt bizonyítani. Az ókori görögök szkíták alatt azokat az északi népeket értették. a lovai pedig a kocsiból kifogva legelésztek. akiknek paralaták a nevük. a germán törzseket. talán Kr. Herodotos történeti műveinek kommentatora. Neumann (Die Hellenen im Skytenlande) a felsorolt szkíták nép. A vandál. e. még mielőtt az ősi árják India északi részén megtelepedtek volna: A germánság népvándorlása a mai Észak-Németország. k. Szkítiának görögök által az ókorban ismert területén turáni népek laktak. Ezen az állásponton van H. Így a szkíták királya Dáriushoz azt izmi: "uraimul ősömet. Pomeriát. hogy Zeus és Borysthenes folyamnak a leánya voltak. Kr. csak Galícia területéig jutottak. A második legendában: a szkíták Herodotosnak elmondták. isten és egyéb neveit a mongol szókincsből fejti meg. Ez az álláspont elfogultságból eredő túlzás. 2." Ennél a csodás lénynél voltak az eltűnt lovak. itt azután egy barlangban különös alakot. „aki az akkor puszta vidékén élt. Mikor Herkules felébredt. herul. Herodotos által felsorolt szkíta szokások is egyeznek Ázsia törökfajú népeinek szokásaival. ezért azután oroszlánbőrt húzott magára s elaludt. Skandináviát és az Ural hegységig terjedő földet benépesítették. amely a Baltitengertől a Fekete-tengerig terjedt.

Tőle származott két fiú: Palas és Napos (azaz Nagas. áttelepítették lakosaikat az Araxes mellé Sauromatian néven (Szarmata). mű) Egyiptom pásztor hódítóit a szkíta Páli néppel egynek tartja. utána következő”. A katiárok neve a mongolban: "clzoiau" vagy "khoitu" annyi mint: "mögötti. Nagyon megnövekedett ez a nép és neves királyaitól a Sacan (Soka). szétverő nevet adja. elszaporítani”. Herodotos Kr.) Keleti eredetű szokás volt. és alól kígyóalakú volt – és Zeustól származtatták. Kardjához ellenálhatatlan hatalom és a világ feletti uralkodás eszméje volt kapcsolva. Targit avar követ (görögösen: Targitios) neve viszont a törökből megfejtve: elszélesztő. ami meg is felel a herodotosi Auchatoknak. J. A három gyermektől leszármazott nemzetségnél az első fiútól származó Auchatok nemzetsége névszerint is egyezik a mongolok ma is létező Aoghán nevű törzsével és "aoghat" a mongol nyelvben a legrégebbieket jelenti. Herkules fiától származtak a szkíták összes királyai". 40-ben élt és kettőjük között 440 év különbség volt. melynek nyomait Herodotos szkítáitól kezdve a háromszéki székelyekig lehet követni és a magyar népmesékben is fellelhetjük. a Kaspi-tengerig és a Meotisz tóig. Az isteni házasságból született Szkítes minden "előtte élőknél sokkal jelesebb volt". (Lamberti Schafnaburgensis Chron. Természetfeletti képességekkei felruházott hős. 484-ben. A dinasztia-alapító fejedelem égi származású és egybeesik a világ teremtésével. Siciliai Diodoros (Kr. stb."ezen Szkítestől. 105 106 Massagetae (Getae vagy Jat). a második fivértől származó. A szkíták hatalmát kiterjesztették Thráciáig. a tatár geneológia kígyófaja). e. mint az isteni vadász Nimród vagy a szumir Gilgames.) Neumann (180-186. Páli írás ugyanaz. A második legendában szereplő Herkules oroszlánölő ugyanaz. mégis mindketten némi módosítással ugyanannak a türkfajú népnek fajszármazási legendáját adják elő. (Vuszun húnok ősét holló és farkas táplálja. xaix. Ez a kard isteni küldetést jelentett és Eckhardt Sándor (Attila a mondában) véleménye szerint Attila is végzetszerűen hitt benne. lap. .) Ilyen isteni elhivatás égi jeladása a hadisten szent kardjának feltalálása. a Don folyóig. az "Ég fia" és mindegyik népek ősatyja. Félistenek. akik a három szkíta testvér legidősebbjétől származnak. Egyiptomban a Nílusig. akiket a görögök szkítáknak neveztek el. Mindegyik Isten előtt nagy vadász. Ezek dicső tettek által híresekké váltak és felosztották országukat. Priscos rhetor és Jornandes is megírták. Mindketten görög telepesek által közvetített eredeti szkíta forrásokat dolgoztak fel. Elfoglalták Asszíriát és Médiát.a Keleti óceánig (India). A csésze pedig megegyezik a húnfajú népek sírszobraikon ábrázolt ivópohárral vagy csészével. . 40) a fenti legendának egyik változatát adja. Tod (i. vagy xais" végződést egynek tartja a mongol "ktsi" névraggal. a Metois és Fekete-tenger vidékeire. mint a régi Buda (Budha) feliratok. J) Hadisten kardja. Turáni lovas pásztornépek származási legendái a mítosz ködéből tűnnek fel. Siciliai Diodoros Kr. vagy Berias mongol törzsnévvel. jelentése: "magát kiterjeszteni. e. Arpoxais és Kolaxais neveknél a "xai. Figyelemreméltó az Attila-legendák magyar hagyományai közt az égből leesett Isten kardja históriájával való egyezés. Magukat a "földszülte szűz"-től. ki az istenséget képviseli a földön és meghagyásából uralkodik. Népeiket ő utánuk palian-oknak és napian-oknak hívták. Bölcsőjétől kezdve természetfölötti események kísérik. tehát Kolaxaia elgörgősített név. Feleségeik pedig ősanyáik egy-egy népnek. hogy Attila miként lelte fel a hadisten kardját. – ki övig női alak. megdöntve birodalmukat. A harmadik fivértől származó paralatok. Targitaost a mongolból megfejtve tarkhakhu-nak veszi Neumann. És Khulghatsi vagy Khulatsi = rabló. nemzeti hősök és az Olympusra térnek. Neumann összehasonlítja Borolot.) Lipoxais. sok hasonló betűje van a kopt-tól. e. Szerinte a szkíták első telepedési helye az Araxes folyó vidéke volt és onnan terjesztették ki hatalmukat a Kaukázusig. (Herkules is Zeusz és Ió fia. az Ari-alpian (Arya Aswa) és sok más nép származott. hogy a hadistennek szentelt kardot hegyével felfelé földbe ásták. égből hullott eszközök. ami legjobban illik egy néptörzs atyjára.

a tér és időből származó madár. koca) egybekel. Anonymus (III. . valószínűleg Álmos és Árpád viselte és használta (Fettich Nándor véleménye). Valószínűleg átszármazott hún hagyomány. amikor a hún fejedelem. tehát a fejedelem és népe egy nagy család. hogy méhéből folyam eredne és ágyékából dicső királyok származnának. én vagyok a pöröly. fej. A kínaiaknak is volt ilyen szent kardjuk. (Kingsmill. A törők-fajú népek turulja sast jelent. Leszármazottai az Ozmán törökök. őz. A Napisten koronás saskeselyű képében testet öltve. az "Ég fia" volt. mivel terhes anyjának álmában isteni látomány tűnék föl saskeselyű képében."∗ Ezt a címert később is használták. mely mintha alászállva teherbe ejtette volna őt 107 A legenda alapja visszaemlékezés arra az ősi időre. így adja: "Ugek . Ebből a legendából tehát megfejthető a következő ősi hagyomány..) az ősi hagyomány vagy források alapján az Árpád dinasztia származását már a középkori kolostori felfogás szerint átdolgozva. Méhéből eredő nagy folyóból (Etil vagy Atil. Hamsa vagy Hansa (hattyú) már a megnyilvánult Brahm (Isten)." * "Csillag hull. mely a világot sujtja. a King-li. ki a mitikus fáról a minden hasznos dolgok magvát tartalmazó gyümölcsöt rázza le.A vezérek kincstárában őrizték a Hadisten aranyból készült kardját. Emesével (feminim állatnév: szarvas. Ilyen a griff ma∗ Turul szó a mongolban turlak = holló. Az istenség megjelenési formáját minden ősi vallás szárnyas lényként képzeli el. Németországba menekülve. de nem a maguk földjén. Isteni jelenetről nevezték pedig Álmosnak. a Parabrahm. A japán és a kínai császárok is az "Ég fiai" és népük egységes eredetű nagy család. tehát népvándorlásra céloz. de nem a maguk földén sokasodónak meg. hogy közvetlenül a honfoglalás előtt Kiov (Kiev) városában megrendelésre készítették és valamelyik vezérünk. amelyet az ősmagyar legenda Attila kardjának tartott. melyet tulajdon pajzsán szokott volt hordani. kit Álmosnak neveztek. Attila) nagy királyok." (Turóczi. a föld szépséges leányával. s úgy tetszék előtte. a német császárok koronázási kincsei közé került és ma Bécsben őrzik Nagy Károly kardjaként. ki nejéül vevé Dentumogerben Eunedubeli vezér leányát. a senyü (san-jü) címe. mert Gizella királyné passaui sírkövén is glóriás sas van. elajándékozta. Ilyen az ősi szanszkrit Kalahansa. Erre az isteni (vehiculumra) megjelenési formára Kézai azt mondja: "Ethele király címerén is. melyet magyarul turulnak hívnak. Toghrul bég hún-fajú szeldsuk török "a húnok királyi törzséből". japánban turu = daru. vala Szkítiának valami igen nemes vezére. a halhatatlan madár. Hunor és Magyar ősatyák népe. kitől nemze fiat. Emesu nevezetűt. E kardnak évenként áldozatot hoznak marhákban és lovakban". koronásfejű madár vala ábrázolva.) Toghrul (szétmarcangoló ) = Turullal egyező szó 108 . Azonos ez a japán hagyománnyal. Herodotos az ősi szkíta kardkultuszról írva ezt mondja: "Mindegyik kerület egy régi vaskardot állít föl és ez a képe..) K) Az égi szármarás legendája. a föld reng. kitől egész népe származik. Istentől és a föld szépséges leányától származó első fejedelem azonban népének atyja is. A kard csodálatosan szép ötvösmunkája azonban arra mutat. . E kardot Salamon király édesanyja. Az ősperzsa Amru vagy Sinamru. Mert ezt a címert hordták volt magukkal a húnok mindig a hadban Gyeics vezér idejéig . nemzetségek erednek. a nagy idővel előbbi Mágóg király nemzetségéből.

Az ősi hagyomány szerint Buda Sicambriát a maga nevéről nevezte. "Isten Ostora". . az arab anka madár. mégis Buda neve maradt fenn. Modi: A húnok ősi történelme. Ha nagyritkán testőrei között kilovagolt. 109 naphoz hasonló jelvényt vittek előtte és népe csak arra tekinthetett. amelyben "a dicsőséges. Ezért a császárok temetésénél az istennéválás apoteózisának kifejezésére sas repült fel a meggyujtott máglyáról.dár. Minden ősi dinasztia. (V. Fiának. Ősi Iránban is a ragyogó nap és hold között lebeg a fekete sas. Ott találjuk e nevet az erdőelvi Gyulák fejedelmi családfáján. Majd az Orkhoni feliraton ezt olvassuk: "Én az Istenhez hasonlatos égi szülött türk Bilge kagán . . Ist110 . "Két mássalhangzóból álló kezdődő hang kezdetleges szóban nem alakulhat. az első király is isteni származású volt. a kettő közé pedig az emberek megszülettek. "Világ félelme". kinek az Ég és Föld adott életet és akit a Nap és Hold helyezett méltóságába". aki az európai hún birodalom összeomlása után keletre költöző húnok egyik ágával Indiát elfoglalta. Elteris kagánt és Elbilge katunt. médek és dákok királya. A császári Rómában megcáfolhatatlan hittétel volt. Az ugor nyelvből alakult magyar nyelv sem tűri az ilyen mássalhangzó torlódást. rokonsága és a hún nép fő-emberei mind török nevet viselnek. m. Buda név a magyarságnál általánosan használt név. Priscos rhetor Bieda (Blédas) néven említi. Mihirkula hún. Ezt a címert a székely hagyomány Attila címerének tartja és ezt Kézai fent idézett szövege is erősíti. humyn kagán és Istemi kagán". felmagasztalták atyámat. A kazárok kagánjára pedig isteni származása miatt halandó ember rá sem pillanthatott. aki a Hadisten kardját kezében tartja és ezért a Világ nyolc tájának ura. finneknél a búvárkacsa. Történészeink görcsösen ragaszkodnak e névhez. Ez a nap dicsőítésével kezdődik és ott Mihirkula "a földnek páratlan becsülettel bíró ura". őseit az istenségtől vezette le és még ma is "Isten kegyelméből" veszik hatalmukat a királyok. Attila is az "Ég fia". Történészeink alap nélküli mesének tartják az egész legendát Buda nevével együtt. Másik helyen ezt olvassuk: "Odafent a türk ég és a türk szentek így határoztak. hogy a türk nép ne menjen tönkre és hogy ismét néppé legyen.) A dunai bolgárok fejedelme is az "Istentől beiktatott khán". a naptemplom előcsarnokában van a felirata. – mondja Vámbéry (Húnok és Avarok nemzetisége). – Felfogásuk téves! Bleda vagy elírás. Attila családjából származó Toramána-nak. Szt. mivel ezek kiejtése török-tatárnak merő lehetetlenség". 485 körüli időből két kőbe vésett felirata maradt.) Mao-tun hiung-nu fejedelem címe: "a nagy senyü. ö. ki az uralkodásban osztályostársa Attilának. noha Attila egész családja. Nézetem szerint a napba néző sas. emiatt testvérharc tört ki és Attila Budát megölte. a fekete (déli) hún. majd "a királyok királya Toramáni Sahi Jau nagy király"-nak nevezik. lent a fekete föld megteremtetett. a "Világ pörölye". Bleda névnél török nyelvtől elfogadható megfejtést adni nem tudnak. kiket az Ég ormairól támogattak". Mundzuk (Bendeguz) fiát. Zeusnak hatalmát az égi sasmadár személyesíti meg. (Megfejtésük: a testet öltött Isten a Nap és Hold dinasztiák alapítója. kit az Ég emelt a trónra". az emberek felett úrrá lettek ősapáim. Fiának címe pedig: "A hiung-nu nép nagy senyüje. (Deér J. anyámat. Romulus. J. ha Ázsiában. keresztényeknél a galamb. vagy a Buda név elferdítése az Attila katonaságához tartozó idegen germán és más nyelvű népek nevén. királynak Közép-Indiában Gwalior várában. Kézai az ősi hún hagyomány alapján Attila testvérét Buda néven nevezi. az "Ég fia". Erdély címerében a kék égen ragyogó nap és növő hold között fekete sasmadár száll le a földre. a nagyhírű és nagy fényességű Toramána" néven. i.) L) Buda név ősi hún hagyomány. Attila a székvárosát azontúl Ethele városának hivatta. Európában vagy az afrikai kontinensen uralkodott is. S a húnok. hogy az istenek atyjának. Attila testvérét. Nap és Hold istenek leszármazottja." "Amidőn fent a kék ég.

ván unokatestvére. Ilát vette feleségül. 1500 körül. India hún telepedési helyein is gyakori a Buda név. Arra tanitom őket. Ar-budát (Mont Abu) márványból készült híres ősi hún templomáról ismerjük. görögösen: Szkítia) Indiába vándorolt és a Nap-dinasztiát alapította. Buda általános helynév az országban. Marwár és Amber urai) származtak. Igy: Budafa. – Budatelke. Újabban voltak olyan nyugateurópai csodabogarak. az Úr Krishnában Vishnu isten testet öltött és ő lett az indus nép Megváltója. kinek Tétény honfoglaló vezér szépatyja volt. 57-ik leszármazottja Ráma. a hegyek között élt és tanult Kőrösi Csorna Sándor. hogy fel tudott szabadulni a kasztrendszer előítéleteinek hatása alól. turáni eredetének tudható be. m. kinek fiaitól: Lara-tól a Laríták (Newári Ranák).. stb.. Gótama Buda királyfi a turáni fajnak legnagyobb értéke. e. Kőrösi Csoma Sándor a Kah-Gyur tibeti könyvgyűjtemény II. így: Farkas Fia Buda (126. Mely elvezeti őket oly hazába. terjedhetett el főleg a turániak között.) Itt. Ezek a Buda vagy Hold-faj leszármazottai. Sahadwipa-ból (Sakataj. Buddha and Christ c. per. Kr. – Budapest. – Budatava. v. – Budaörs Pest vármegye helységnevei. Buda másik leszármazottja Uru és ennek fia Babru. Buda szolnoki várjobbágy (253. az Angadesa királyság alapítója. per.) Buda szabados (266. hogy az erdélyi Gyulák udvarában a bolgár-török nyelvet ismerték.. mínt a Bhagavat és Agni Puranak szerint Manu fia Ikshwapu. Beszterce-Naszód vm. A fekete Khus. A buddhizmus e faji rokonszellemet követve. – Budajenő.. Bolgár török bélyeg van magán a Gyula néven is. Így a Hunza vidék nevei közt van Budalesy falu. ítéljen az olvasó. E rendszer ugyanis a hindu szellemet teljesen megkötötte. Az emberi lényeget oly hitben oktatom. lakosai magukat Hungiák-nak nevezik ezek a kínai írók hiung-nu-i. – Budaháza. Buda szent tanításai. ö. Gyula fejedelem fia Bwda. Melich János kutatásai pedig bebizonyították. Az ősi indiai szentírások. a Sakya törzs ura. Fővárosa Ayodhya. – Budai-út. ahol fájdalom nincs. Buda Ikshwaku nővérét. nem árja. a szókezdő "Gy" betűben. azaz Chagataj. ő az emberiség csodálatos virága. isteni filozófiája már 2500 évvel ezelőtt hangzott el és azóta az emberiség nagy tömegei éltek azzal.) stb. per.) Buda küküllővidéki lakos (325. jelentése: szkíta. – Budafok. Buda a tatárjárás előtt szerkesztett Váradi Regestrumban is gyakran előforduló név. Kusa-tól a Kushiták (hachhwahak. per. hogy Gautama Buddha Shuddhodana fia (ejtsd: Gótaura Buda Sudódana fia). 2250 évvel alapították. művében állítja. Dods továbbiakban kifejti. ∗ M) Buda (Buddha) szkíta-hún eredete. szittya nemzetből való vagyok. (Tod id. Kr. Marcus Dods: Mohammed.∗ Az ugyancsak Sakadvipából bevándorolt Buda (Budha) a Hold dinasztiát alapította.). – Buda helységnév volt Moldovában is. Budakeszi. kinek 34ik utóda Anga. mi módon lehet felszabadulni E földi testben lévő életünkből" Shakya tibeti neve Budának és az óperzsa Sáka szóból ered. akik a Kelet-Turkesztánból előkerült száka nyelvemlékekre ráfogták. Unokatestvére Ardzsurla. hanem turáni fajú volt. Ma 500 millió ember vallja az ősi igéket és imádja Budát. hogy azok "észak-árja" nyelvcsoportba tartoznak és Buddha és családja is árja. Ez az ország határos Tibettel. Zala vm. Buda 58-ik leszármazottjában. 111 112 . E két nagy dinasztiát kb. – Budakalász. 1. hogy Buddha azon képessége. Csak egynéhány bizonyítékot hozok fel az alábbiakban. e. kinek fia Nimród. Ung vm. a Hunszer (Hun föld) tartományban. az Európában és Indiában szereplő húnok. kötetéből Gótaura Buda (angol helyesírással Buddha) származására vonatkozólag egy verset közöl. "Én Shakya. Veszprém vm. Szeplőtlen családból születtem.

mely nemzetnél és családban ? Arra szavaztak. aki a Shakya nemzetségből való s székhelye Kapilavastu. a másik törzs a Vaisaliak törzse. lapján. kötet 2. mely jelenleg Rádzsputana és Gudzsarát. melyeket a mester neki mutatott. de mindegyikre nézve valami kifogás történt. 113 114 . Ugyanahhoz a fajhoz tartozott. mint a kínaiak". Mathura. hosszú ideig élt Tibetben. Frühzeit der Völker. "A Tushitában Lakó Istenek miután beleegyeztek abba. 1936) szerint: "A fehér húnok világos bőrszínű faj volt". Tehát Buda beszélt és írt őseinek hún nyelvén. hogy Buddha szülőföldje Nepál. Az alábbiakat Csoma közreadta az Asiatic Researches XX. de a néposztályt és családot illetőleg a vélemények különböztek. hogy a Boddhisatva (Shakya) a földre szálljon. mi ugyanahhoz a fajhoz tartozunk. 4. művében írja: "A nepáli Newarok közül egyesek azt állítják. hogy a szkíta törzsek egyik csoportja. Shakya Litsabi és Shakya Rikhrot-pa hegyi törzsre. hogy hol testesüljön meg. hogy Közép-Indiában a Ganges partján történjék. 6. A Shakya nevet három különböző nemzetégre alkalmazták: Shakya Chhempo. A tibeti írók azt állítják. Reiche des Altertums" szerint Buda népe és törzse szkíta volt. ami pedig bennünket illet. a Kahgyur gyűjtemény Mdo osztályának második és 26-ik kötetében.. A szóbahozott népek és uralkodók a következők voltak Ujja-Yani. 7. Egy része ezt. akik között Buda (Buddha) született". Buda szkíta-hún származásáról és életéről beszéljen azonban az alábbi szanszkritból fordított tibeti munka. Vaishali vagy Prayaga a lichabi nemzetség Kushambhiban. mások más uralkodó családot javasoltak. az utóbbi úgy találta. Shravasti Kosalában és Badsa Radzsa-család. hogy dúsgazdagok voltak s pompás lovasszerszámaikkal és bútoraikkal tűntek föl. "a feltevések szerint északkelet felé vette útját a Ganges völgyében és ennek elágazása Kapilavastu sakyái. a Saka-törzs leghatalmasabb nemzetsége után elnevezett kerület". "With Mystics and Niagicians in Tibet" c. mivel a család nagyhírű s tiszta erkölcsű és ivadéka az ősrégi uralkodóknak . mint mi. Önként előszámlált hatvannégy különböző betűrendet. aki a párizsi Sorbonnen tanult és a bruxellesi Universite Nouvelles tanára. megkérdezték Shakyát. Sokszor említi a Kah-gyur és a Stan-gyur és azt mondják felőlük. ez juecsi. Hunter: Az Indiai birodalom c. melyet leigáztak és letelepedtek az igazi Kshatriyák közt azon a területen. W. hogy első királyuk Nya-Khritsan-po litsabiak nemzetségéből származott.2. ∗ A Budának = Megvilágosodott-nak nevezett Gótarca királyfi (a Shakya = szkíta) Litsabi hún nemzetségből származott. Tibeti nyelven két fontos munka szól Shakya életéről.. Beal püspök (Hium-Tsiang) szerint Buda korában Indiában nagy szerepet játszó nyolc rokontörzsből való államszövetség egyike Buda törzse volt. vagyis fehér hún volt. még pedig azért. amelynek fővárosa Vaisháli Prayága. Kr. hogy mi az ő akarata? Erre ő azt válaszolta. hogy Shuddhodana királyi családjában akar testet ölteni. Dunbar (India története. művében azt írja. e." "Amint a gyermek (Shakya) tanítója elé került. Alexandra David-Neel egy párizsi francia nő. azon tanakodtak. Indián belől "felszívódtak abban az országban. Hastinapurában a pandava nemzetség. vagyis a mai Allahabád volt. 5. rész 285. Itt külön hún nyelvről beszél az indiai forrásból fordító tibeti munka. Nem lévén képesek megegyezni maguk között. 3. Litsabi egy nemzetség neve. hogy legkisebb oktatás nélkül máris tudta mindazon betűket. W. mely országban. Berlinben 1939-ben kiadott "Urgeschichte der Menschen. körülbelül 250 évvel. közöttük említette a yavana és a hún∗ nyelvekét is és előmutatta a betűk alakját". Radzsagriha országban.

A nagy nép és temérdek sereg. Ázsiában Tamais folyójáig. Közöttük elevenen élt a kínai 116 . kik magukat szkítáknak hívják". A 30 nyelven beszélő Szallam tolmács volt az expedíció vezetője. a napok végén. Kik voltak Góg és Mágóg ivadékai? Flavius Josephus (Kr. ezért a kínai Nagy fal irányába utasították az ősmagyarok. X. Szallam beszámolója alapján Ibn Kordahbeh és Edriszi arab történészek feljegyezték a híres útat. 4. Al Yathik-bilkih szamarai kalifa álmában nyitva látta ezt a kaput és a valóság megismerésére egy tudományos expedíciót szervezett. kiket a görögök galatáknak neveznek. Jeremiás és Szt. 37. A Genezis (X. 8. a kozárok és a többi hún-törökfajú népek. hét fia volt. elkerülte a kaukázusi Dariel-szorosban épült Bab Allan (Alán-kapui nevű ősi várat és a Kaukázus hegységnek a Kaspi-tenger partján fekvő derbendi szorosán kelt át. Ezek a Taurus és Arán hegyétől kezdve. akik már a Kr. 1931. melynek nyelvét nem tudod és nem érted mit beszél? Tegze olyan. Jafet fiai az előbb kifejtettek szerint szkíta-húnfajú népek. Kubán és a Kuma vidékén élt magyarság között járt. Jeromos és Szevillai Izidor írnak a húnok előretöréséről. mint a tenger fövénye". mint felhő.). bölcs). mint a nyitott sír.* Az indiai titsabi hún törzsből származó Surlódana király fia volt tehát Gótaura. Gómárokot. Nagy Sándor védőfalát és érckapuját Abu-1'Faradzs (szül. Góg népe Jeremiás szerint (V. V. Mágóg pedig a tőle elnevezett Mágógokat alapítá. Gógot és Mágógot. nemzet. Mágóg és Naval. Szallam tolmács Szamarából észak felé utazva." A szír monda írja: „hogy mögötte a hunok tanyáznak s királyaik Góg. u. Elfoglalván a földet. – szól Ezekiel látomása. Az ő előtörésüktől a világ végét prófétálta Ezekiel. Körülbelül ugyanígy ír a szír Efraimnak tulajdonított "Sermo de fine extremo" is. melyet azelőtt senki sem lakott. Bendefy László: Szallam tolmács küldetése Nagy Sándor falához c. A népvándorlás előretörő hullámai azt a hiedelmet keltették Nyugat-Ázsia déli népeinél. N) Nagy Sándor falat emel Góg és Mágóg fiai ellen. Góg és Mágóg fiai lovasseregeinek félelmes híre rettegésben tartotta a klasszikus ókor és a keresztény korai középkor népeit.) szerint "elcsalja a sátán a föld négy szegletén lakó népeket. Szent János (Jelenések k. hogy Nagy Sándor híres kapuja nyitva van és azon át törnek előre Góg és Mágog félelmetes lovashadai.) Jafet fiainak mondja Gómert és Mágógot. Gómár alapító. János apostol. hogy egybegyűjtse azokat viadalra. Buda.) róluk ezt írja: "Jafetnek. beborítja a földet. Bendefy kifejti. Európában pedig Gadesig (Cadix) laktak. ez az ősi hún név ma 500 millió ember előtt a szellemi hierarhiában elérhetett legszentebb. kiknek száma olyan. legmagasabb fogalom. A gógokat. mindnyájan vitézek". Góg és Mágóg ivadékait "Nagy Sándor szír-keresztény mondája" szerint a Dariel-szorosban kovácsolt vaskapuval Nagy Sándor elzárt a dél felé való betöréstől. század elején ott éltek a Kaukázus lábánál. Jelentése: Megvilágosodott (öreg. 115 Abulgázi Gumár-nak írja Jafet fiát. ahol az ősi derbendi fal húzódik. XX. Noé fiának. 840-842-ig tartott. u. 2. Amint Anonymus mondja: "Kiket Nagy Sándor bérekesztett. ősidőből való nemzet. górarenusokat Georgia őslakóinak tartja Németh Andor (Pesti Hírlap. Jafet fiainak királyai". aki hosszú és nehéz yóga-gyakorlatok után felismerte a szenvedésektől való megváltás útját és igy Budá-vá lett. Bő ismertetőt és feldolgozást adott dr. Áthaladt rajta és mivel egy mesés nép ellen emelt nagy falat keresett. 1226) a Kaukázus (Kafsak) vidékének völgyében épült Kapukkapujának (Bal-ul-Abwab) nevezi. u. Keleti források alapján Szt. A felfedezőút Kr. művében. hogy Szallam tolmács néhány évvel a lebediai magyarságot ért bessenyő támadás előtt a Don.) "kemény nemzet. saját nevük után nevezik a népeket.

Azonban az unraszári Bárhegyen Nagy Sándor nem épített se kaput. Te eljössz helyedről. ellenben megújította Naoshisvan perzsa király (Kr. a Taklamakán déli részén áthaladva. "a. szemük láttára!" "Nagy Sándor szír-keresztény mondája" is azt tartja. Az itt épült erődítményeket ki építette. A zsidók BethSanja Saul idejében még a szkíta kanaaniták városa volt. nagy nép és temérdek sereg. És felvonulsz népem. hollétéről és Szallamnak erre vonatkozó útbaigazításokat adtak. hogy a felfedező út iránya a következő volt: Szallam a Volgán és Belső-Ázsián áthalad és An-hszi-nál eléri a kínai Nagyfalat. néhol alig öt láb széles. Pontos ismereteik voltak annak nagyságáról. egyezően és kifejezetten egy szakadékot kitöltő érckapuról és falról beszélt. neve Buzghal Khana = kecskeház. Renan Ernő: Jézus élete c. Tibetiekről végül nem irhatolt Mózes és nem prófétálhatott Jeremiás. az odavezető útról. sz. az úgynevezett szkíták városa körül". még kevésbé falnak. ami lehetséges. amikor ráhozlak az én földemre. ahol a Jordán nevű folyó beleömölvén. hanem csakis toronynak. amit Bendefy Nagy Sándor Kr. Izrael ellen. 14-17. midőn az én népem elbizakodottságban lakozik.) látomása így szól: "Azért prófétálj. 327 körül megépített kapujának tart. művében ezt mondja: "A galileai lakosság nagyon kevert volt. Derbend város és Khuzun között van a hites Kohlugu-szoros (ez mongol szó. ismét kiömlik a rónaságra. akiknek birtokában volt a derbendi vaskapu. Szallam tolmács a "Nagy Sándor szír keresztény mondó"-jának megfelelően.aládja és az Úr Jézus. hanem nyugatibb vidéken. Egyrészűk Palesztinában viszszamaradt és Galileában Scythopol nevű várost alapították. mert az örmény írók húnbástyának és Hunivárnak nevezik ezt a kaput. majd visszafordul. beborítva a föLdet. hogy Nagy Sándor birodalmának északi határán húzódó erődrendszerébe tartozott.Nagyfal tudata. Ezekiel és Szt.) Jézus korában sok nemzsidó lakott itt. a megváltót Góg és Mágóg szkíta népéből várták. se falat. A szoros keskeny. midőn szentnek bizonyulok általad. Az ő idejében már a kaukázusi Kuma folyó vidékén ott éltek a magyarok ősei. ember fia és mondd Gógnak: Így szól az Úristen: bizony. e. aki Isten parancsára uralkodni fog a földön". hanem amit Stein Aurél e helyen felfedezett. az egyetlen ősi erődítmény. valamennyien lovon vágtatók. Góg szkíta nemzetségéből született a Megváltó. VII. 117 118 . elején Nekhó egyiptomi fáraó ellen indult egy szkíta csoport. Így tehát Nagy Sándor híres kapuját nem a tibetiek ellen. a Táborhegy alján. behatol Indiába és az Indus folyóhoz közel Unraszárnál eléri végcélját. nem tudjuk. Kaukázustól Belső-Ázsiáig oly jól ismert. Itt Stein Aurél egy régi erődöt fedezett fel. tudd meg. hutalmas méretű kula”. művében kif ejtette. A zsidó próféták az eljövendő Isten fiát. Ez még az ősi próféciák ismétlése. A tibetieket senki sohasem nevezte Góg—Mágóg szkíta népének. mint ahogy a tartomány neve is mutatja. Az ilyen vegyes népességű vidéken egyáltalán nem volt ritka a zsidósághoz való megtérés". (Gelil haggoym = pogányok köre. óh. Ő ugyanis országhatárainak a húnok által veszélyeztetett részein hatalmas erődítményekkel elláttott falakat épített. E kulát senki sem hívhatta kapunak. E vidéken megtetepült szkíta népből származott József és es. amint ezt Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus c. Polybius Kr. Bendefy feltételezi. jelentése: korlát) és a vaskapu. János. te és sok nép veled.. észak legvégéről. Góg. u. e. A rómaiak idejében gazdag volt e vidék. e. A napok végén lesz az. mint felhő. azon napon. hegyen épült toronyerődben kell keresnünk. Ezekiel próféta (XXXVIII. 531-579) . hogy minden népek megismerjenek engem. 240 körül ezt írja: "Philoteria ama tó mellett fekszik (Szíriában). hogy Góg nemzetségéből "egy hún király jön el a Dariel-szorosból. Herodotos szerint Kr.

II. 1. f. Etele hún-turki nevek. Zala vármegyében Gógánfa. I. ) Ez a vidék pedig Kurzán vezér szállásbirtoka. 15. D. hogy főpapi család. Gádoroson ma is több Gug-nevű család él. Kurtán vagy Kurgán (Korczán)⊗ Hóman Bálint szerint Árpád fejedelem fia (Turul. A későbbi krónikaírók fejedelmi nemzedékrendjén Góg és Mágóg neveit nem találjuk. Kölcsey Dezső: A Kölcsey máskép Szente-Mágócs nemzetség. Szente) néven ismeretes. Lehet. Kurzán fia Kartal (= Sas). vagyis Etele hún királynak.) szállásbirtokába esett és az ő őrzésére volt bízva a Pomáz határában Kartal dűlőben lévő kultuszhely őrzése. Nagykőrös tanyavilágában is feltűnik ez a név Gógány helynévben. várat. a fejedelem címe. Pannonhalma alatti Gug-puszta 1231-ben Gug község volt. Attila király várát kapja és szállásbirtoka Árpád törzsének szállásbirtokát északról mintegy védőn körülveszi. század közepéig) szerint – Anonymusra támaszkodva – e nemzetség Ond vezértől származik. Zente. ö. szent állatja. mert a nemzetség egyik ősi birtoka Pomáz és Kaláz között Szempte (Zempche. Etele név az eredetre mutató.. Anonymus szerint Kurzán atyja Kund-Kündü = fejedelem. E nemzetségnek a Kaukázus vidéki ősi hazából való származását elfogadhatjuk. 1930. Hunor stb. A szent és mágus szavak. Ettől a Mágógtól származik szerinte Móger nemzet és Attila.) említi. amelyet. Szempte (cempte) zend nyelvből származik. Tehát Attila-Etele királytól származó család. évi egyik okiratban említett ordasi erdő. származnak le. visszatérő név.) (V. jelentése szent. Kurzán várának neveztek. ∗ Ma Szentsó határrész. jelvénye Attilának. amennyiben a Szente-Mágócs névből származtathatók. Kartal vagy Turul az Árpádok címere Szent Istvánig. Mégis az ősi hagyományon alapul Góg és Mágóg neve. Kund. k. községek neveiből is következtetni lehet az ősi név kiejtésére. Sas. Karcsa Zemplén vm. Gugi Márk 1233-óan II. Göncölkarcsa. Kurzán-Kurgán vezér neve Halom szóval egyező és Attila király városától (Buda) – Százhalom-ig kap szállásföldet. ⊗ Kurzán neve lehet Korhány vagy Karsa. Sopron vármegyében Kisgógánfa községek nevében. E nemzetségből fakadó Kölcsey-Kende-családok őse: Kölcse vagy Kulche neve pedig rajta van a fejedelmi nemzedékrenden is. A Kende családnév pedig a Kazároknál és az ősmagyaroknál méltóságnév. Kurzán. Márknál és Turóczynál Jafettől Thana. 122. Endre poroszlója. orsz. Kartal. A SzenteMágócsok között több a Gug-nevű és a békési ősi birtokukon. rajta egy régi erődöt. poroszló a Templomos lovagok perében. Királyfikarcsa.P) Góg és Mágóg magyar nemzetségei. az 1229. Szent István még az esztergomi templomának Porta Speciosa kapujára a Turult kifaragtatta. Magóc nemzetségnévvel együtt jár azonban a Gug (Góg) név is. Nempróth. Zeente-Magoc nemzetség nevet már egy 1145-ik oklevél (Fejér: C. Csongrád és Gyula környékén az elterjedt magyar családnevek közé tartozik. amint ezt a korai középkori magyar törzsökös családoknál gyakran tapasztalhatjuk. és Etrekarcsa Komárom vm.-ben. XXX. Kulchey de Gug fia Konrád 1267-ben a pannonhalmi apátságnak ingatlanokat hagyományoz (Oklevél az apátságnál. 93. 119 120 .∗ (Csánky: M. kitől a kartali és sülyi Etele család származott. mert Karácsonyi János (A Magyar Nemzetségek a XIV. Jafet fiát mondja. A Szente-Mágócs nemzetségnek családi vonatkozásai voltak az uralkodó Árpád dinasztiával és az még keleten szövődött.) Góg név Bihar. Kartal = Sas. Az ősi mítosz szerint a dinasztiát alapító Isten megjelenési formája. A győri ágnak tagja volt Gugi Benka 1216-ban. t. úgy ősi pogányeredetű szavak és a Mazda hittel kapcsolhatók egybe. mert némelyek szerint Szente-Mágócs a Szent-Mágus jelentésse1 egyező. mellette van Zenthe puszta. Az Árpádház Soltszéki birtokán is van nemzetségnek birtoka. mint családnév vagy mint a nemzetség által lakott helység neve. Karcsava pedig Ung vármegye kisközségei. mint Amadé-Karcsa (szlávosan: Amadeovske Korcany) Komárom vm. A Szente-Mágócs ősi nemzetségünk őrzi ezeket az ősi neveket. Anonymus Góg és Mágóg nemzetről írt és Szkítia első királyának Mágógot.

) adta akként. veres tűzfényével vonja be az Ég tengerét és a benne úszó felhőket. Türk népek színnel jelzése itt-ott előtűnik. a töröknél szandzsákbeység (szandzsák = zászló). amihez 9-iknek a khán külön zászlója járult. ahol Csin császár Nagy Fal-a kezdődött. mint az orkhoni feliratokat rovó "kök" török. arra leselkedvén. A jeges. bíbor madár és azurkék sárkány". a szent Turul. Nyugaton lenyugvó Napisten. Ilyen a kínaiaknál: a "fehér tigris. galambszínű. A zsákmány után járó lovas harcos Ázsia keleti végén. a Hoo madár. Ezek a színek a szemlélődő nomád pásztor képzeletvilágában az égtájak sajátosságaiból nőttek ki. amiért Dzsingisz khán és a török szultánok 9 yakvagy lófarkas zászlót teljes méltóságuk jelképének tekintették. sötétszürke. fehér hólepellel borított észak. tarajos hullámaiban ott csapkodott az "azurkék sárkány" óriás alakja. Észak: fehér. tehát keleti (kék) török. veres. nyolc zászlóal jból állott. A világtáj négy nagy angyalát (szellemét) köszönti az ősi hagyomány alapján a koronázási szertartásnál a felkent király kardvágása. legnagyobb jelentőségű égtájhoz kötődtek. nyugat: veres. mint hún-turk törzsek nevei. fehér tengerével élt a nomád lovasok képzeletében. nevekben. megpillantotta a határtalan tengert. Onnan jött el az idők kezdetén a "bíbor madár". fekete. fekete tengerével adták a déli égtáj színmegjelölését. tehát fehér (északi) ogur. amikor a nemzetségfő. a "fekete harcos"-sal. A honfoglaló magyarság a kabarokkal szintén nyolc törzsre egészült ki. Konstantin császár feljegyezte a bessenyők nyolc törzsének nevét és annak legelfogadhatóbb megfejtését Győrffy György (Bessenyők és magyarok 1940. fekete (déli) kirgiz. A napfénytől barnított. 121 122 . stb. szenesedett dél. hogy lefalja az égről az ezüstfehér holdat. mint akiket Szent János apostol a világtáj négy angyalának nevez. Egy fel nem bomlott török nép törzsi szövetsége égtáj szerint nyolc törzsből. szürke. A világtájak őrzőinek ősi hagyománya kicseng Kézainak ama sorából. a saragur. melyben benne ragyogott Tengri kán (Isten) mosolygó kék arca. kiből az ő népe származott. hogy az álmok időszakában a föld szépséges leányával egybekeljen és az isteni dinasztiát megalapítsa. karakirgiz. Ak-Ordu = Fehér horda és Kök-Ordu = Kék horda.Égtájak. Tél és nyár életmegnyilvánulásai. fekete harcos. dél: fekete. Hajdan ez a Hadistennek szentelt karddal (v. Kilenc lófarkas zászló a teljes nép jelképe. kelet: kék. a többi szín a közbeeső égtájat jelenti. Az ősi telepedési formából fejlődött az égtáj szerinti megjelölés. sötét "napfajú népei". – "Sárkány és kígyó" az északi égbolt elsőrendű csillagképei és az ősi hindu hit "bölcseség négy rejtett Sárkánya" és az "égi Nagák" ugyanazt a fogalmat fedik. nálunk kis és nagy zászlós urak. fekete. a szétmarcangoló "fehér tigrist". Ezek: fényes (fehér). a testetöltött Isten. a nap északi és déli útja a két legfőbb. "holdfajú" fehér népeivel. A világtájakat az ősi vallás égi hatalmasságok (szellemek) felügyelete alá rendelte. Ez a tenger telve volt veszéllyel. ősatya sátrát köralakban vették körül népének sátrai. Ezek az égtáj színek törzsi jelzések voltak és a törzs elhelyezkedése szerint lófarkas zászlóikon. ha arcát megmutartja. Az égtáj szerinti földrajzi elnevezésben fehér (északi) és fekete (déli) tenger ősi keleti emlékek. kék. Attila kardja) történt. hogy mind a nyolc név színt jelent. Így fejlődött ki a zászlósúri méltóság. hőségtől és tűztől feketére kormozott. A színek: fehér. Félték a jeges fehér halált. bűvöléssel. Ibn Fadhlon szerint a Khazar nép neve is egy égalj neve. Végül felhozza Győrffy. öltözeteik színében. tarka. Ime ilyen lehetett Ázsia ősi lovas pásztornépeinek képzelete. zuzmarás. E színek megfejtése a négy fő és négy közbeeső világtájat adja és ily színnel jelölték a törzseiket is. ö. hogy Belső Mongóliában a Csahar és Barga törzs szintén 8-8 törzsre oszlik és zászlójuk színéről kapták nevüket. hogy Attila "őrszemeit a világ négy része felé szétosztotta". díszitéseiben is kifejezésre jutott. kék és vörös és ugyanezek más-más színű szegélyekkel. A bessenyőknek Gardezi szerint zászlóik vannak és ezt a csatában magasra emelik. tehát teljes nép volt és Árpád vezér joggal hordhatta a kilenc lófarkas jelvényt.

sopron-. Szent István idejében Magyarországot Fehér-Magyarországnak.. Magyarország és Erdély népe eredetileg 8-8 törzsre és ezek nemzetségekre oszlottak. III. Ugocsa. 536ban) és a góth Jornandes (Kr.és Fekete-Magyarország. zalamegyei és csallóközi bessenyő határőrök.) Említést tesz a fehér.és feketemagyarországi színkülönbségről is (írván: "in Provinciam Ungriam. nemzetségi színkülönbözőségekre utalnak. Egy évezreden át hű őrzője volt a magyar parasztság. quod populus eius est colore fusco velut Etiopes"). fekete. akik fekete (szürke) szűrt viseltek. veres.. hogy Fekete-Magyarországba akart hittérítés végett utazni ("audiví enim de Nigris Ungris" . Kivételt képeztek a pozsony-. n. továbbá Arad megye . A szűr és suba (zeke. szemés hajszínezésére. Procopius így ír: "az Epthalita Húnok. Fehér és fekete húnokról írt Procopius bizánci író (szül. Munkája hiányai ellenére is nagymértékű. Erdélyben a kivétel a két Fehér vármegye volt. "hasonszőrű emberek". magyarlakta vidékei (kabarok). faji hovatartozóságra vonatkozott. vagy posztóból kivágott és reávarrott díszek a fenti színekben készültek és a törzsek megkülönböztetési jelei voltak.. A honfoglaló magyarokról Nestor krónikája azt mondja: "azután (a bolgárok balkáni beköltözése után) jöttek a fehér ugorok és elfoglalták a szláv földet". c. A kék és veres szín. Ruháikon. mint keleti és nyugati magyar törzsi megjelölés nem maradt fenn. Ebből azt látjuk. még a legnagyobb hőségben sem. quos Albos vocant. állandóan hadban járó népnek öltözékében is kifejezésre kellett juttatnia törzsi és nemzetségi hovatartozandóságát. "megfordította a suba gallérját" (vagyis hűtlen lett fajához. a Gyulák népe pedig a fekete magyar törzsek voltak. ad differentiam alteri Nigrae Ungariae. hímzéssel vagy reávarrott színes posztódísszel. ez alatt Erdélyt értette ("Stephanus etiam rex Ungriae hello appetens Ungriam nigram" . mint "kinek nem szűre. törzsi elhelyezkedésére. Ázsiából hozott díszruhaviseletünk.. csuha. A fehér és fekete szín azonban a két Magyarország külső megjelenésében: népi ruházatában fennmaradt. Helyrehozhatatlan veszteségünk. vílágoskék. Bereg-. A törzsek megkülönböztető színjelzésére a fehér. továbbá Abauj-. hátul hosszú. vas-. mert ebből a magyar nép faji. Nyírség. Az u. Északi és déli magyart jelentette és ebben az időben már nem vonatkozhatott a faji tulajdonságból is kifejezésre jutó világosabb vagy sötétebb arc-. a törzsnek megfelelő 8 féle színű díszítéssel.és Máramaros vármegyék déli. Ezt a hadviselés elemi szabályai megköve123 124 telték. 31. Zemplén-. A Fekete-Magyarország: Erdély viselete fekete (szürke) szűr volt. u.. Árpád magyarjai fehér-. kék. zöld és sötétzöld színezéseket használták. továbbá a piros. A szűr ujja a végén kerekdeden varrott. négyszögletes gallér lóg. Stein Aurél Akadémiánkon tartott székfoglalójában a jüecsi húnokat a fehér húnok egyik fajának említette. . szokmány) ősi. 551. quae dicitur Alba Ungaria. a korai telepedéseknek sok homályos kérdésére tudnánk ma választ adni. a szűrön vagy subán gazdagon hímzett. hogy a mult század közepén a még általános népviseletre vonatkozó részletes feljegyzés nem készült el. – Erdélyt pedig Fekete-Magyarorszúgnak nevezték. De Bello Persico) . társadalmi szereplése alkalmával használta és nélküle házát el nem hagyta. Fehér és fekete magyar megjelölés a származásra és így a törzsi. hogy Fehér-Magyarországban fehér szűrt viseltek.. úgyhogy tarisznyának használható. A szűrt népünk minden közéleti. körül. Ősi közmondásaink erre a törzsi. amely az oda telepedett fehér magyarokról kapta nevét és fehér és fekete szűrt vegyesen viselte. talán mert a törzsek korán összekeveredtek. Fischer Károly Antal 1888-ban (A Húnok és Magyarok) a szűrök színezésére vonatkozólag országos adatgyűjtést kísérelt meg. mosony.R) Fehér. Ung-. amit gazdagon díszítettek.. Itt is a törzseknek megfelelő 8 féle színtarkázással díszítve. mint a rómaiak. Szent István udvarában 1006-1007-ben járt Querfurti Szent Brunóról Ademar (Historiarum Lib. hanem a csata napjáig törzsek és nemzetségek szerint vannak elszéledve". testszélességű. subája. ne vegye magára". mint fekete hún ágról irt. mint a fehér hún ágról és a nyugati vagy urali ágról..) azt hallotta. Bölcs Leó bizanci császár írja őseink hadviseléséről: "sáncokba nem szállanak. Jornandes a hunok keleti vagy Kaspi ágáról. máshoz állt) stb. kiket fehéreknek neveznek" ("Post haec rex Persarum Peroses cum Ephthalitis Hunnis. ). pro eo.

hogy ez alatt fekete gyapjast kell érteni? S viszont nézze meg valaki egy magyarországi. kik voltak és hogy népüktől elszakadtak. Melyik európai szűcsmester ne tudná. (V. egyik ága azonban Szatmárba szakad. azaz Árpád magyarjai közt egyéb különbség nem volt. Csekély módosítással ők is szűrben.) T) Hogyan keletkezett nálunk a keresztény lovagkorban egy legenda? A mondaképződésnek egyik tanulságos példája Szent László király legendája a kun vitézzel. közép és nyugati része. Aquila János XIV. Káta nemzetség innen indul el. Szenttamáskáta. akár ezrekből álló birkanyájat s ritkán fog abban egy-két darab feketét. A betelepedett nemzetiségek. Mert ruháik csak térdig érnek és ingujjuk is rövidre van 125 vágva. Az első képjeleneten a kunok betörnek a magyarok várába és az egyik kun vitéz a nyergébe emelt magyar lánnyal menekül. fejét a leány ölébe hajtja. zsinóros ruhákban jártak. Ilyen ősi viselete Európa egyetlen népének sincsen. Boldogasszonykáta. a zalamegyei Turnicsa középkori templomában. azaz Attila népe s a fehér húnok. században ezek: Nagykáta. Nem változott a betelepített rokon fajok viselete sem. hogy ily módon is mutassák atyafiaiktól való elszakadásukat”. hogy a kelet felől jött bessenyőknek (patinák) a Dnyeper folyó menti határukon 6 váruk van. erdélyi részeken a románok és szászok. E legenda elbeszélő és hű ábrázolását. együtt laktak az úzokkal és most is ott vannak. A hagyományok ilyen csodálatos megőrzése mellett feltételezhetjük a következőket: a pestmegyei kátavidékiek határőrbessenyők voltak. a második Tankátai. felvették az őslakó magyarság nemzeti viseletét. "A fekete húnok. a Káta uidéki bessenyők ma is térdig érő gatyát viselnek. Ezeket a határőr bessenyőket az Árpádok telepítési politikája szétszórva juttatja földhöz. a negyedik Szalmakátai. Csekekáta. A harmadon Szent László a sereggel megérkezik és a kun vitéz a háta mögé ültetett leánnyal menekül. emezt pedig nyájaik gyapjának színe hozta magával. a harmadik Kraknakátai. Egreskáta. Bíborban született Konstantin császár írja a következőket: "Abban az időben. vagy tarkát látni" – írja Fischer Károly. Ezeknek az erődöknek nevét Konstantin császár feljegyezte.délnyugati és Torontál vármegye északkeleti. stb. mint a nyugati végeken a horvátok és németek. mondván. ö. A XII. századbeli magyar festőművész falfestménynek három képe őrzi. S) Fogoly bessenyők ezer éve gyászban járnak. hogy levágták. ruthének és a délvidéki szerbek. 126 . Így a Kapuvári. Pest megye északkeleti részében 7 községet ülnek meg. A második képen árnyas fa alatt megpihennek és a kun vitéz a földön elnyalva. mint egy kis különbség a szókiejtésben s a ruházat színében. Karácsonyi János és Csoma József. sz ötődik Szakakátai (Szaka = szkíta). arra mutat. némelyek közölök saját szántukból ottmaradtak. Temes megye déli harmada és a volt Szörény vármegyei rész fekete szűrt viselt. amazt. a hatodik Giaiukátai nevet viseli. ingujjuk sem lobogószájú. midőn a bessenyőket földjükről elűzték. mint más népeknél is a távolság szülte. ha erdélyi birkabőrről van szó. bunyevácok. Még a fehér vagy fekete főszínt és a magyar törzseket jelző színtarkázásokat is átvették. akik a Bessenyő hazában a Dnyeper folyó menti erődítéseket őrizték. de védekezésül hátrafelé nyilaz. mert ezer évvel ezelőtt Európa viselete csattokkal összefogott iepedőkből állt. Szentmártonkáta. Szentlőrinckáta. A nemzetség hadi és nemzetiségi jelvénye a hatküllős aranykerék. amelyekről rájuk lehet ismerni és meg lehet tudni azt is. Megvannak a jeleik. Erre vonatkozólag egy eddig figyelemre nem méltatott adattal szolgálhatok. Az ősi szokásokhoz való hű ragaszkodás következménye a több mint ezeréves népviseletünk fennmaradása. a felvidéki tótok. Ezt a szokást foglyulejtett és telepített bessenyőink is követték és ma is étnek vele. Az első fehér kőből épült.

A mítosz szülői vagy őrzői turáni népek voltak. hogy az emberiség öntudata ébredésének hajnalhasadásán született. isteni tanítások? Feltételezhetjük. Kik voltak a Prometheus-drámában rejlő megváltás gondolatának megteremtői? Honnan kerültek ebbe az isteni színjátékba azok a mély. heroszoknak. kun fejedelmi ruhadíszt. Azonban mindenkor képletek mögé rejtették a történeteket és ősi tanításokat. kiknek kultuszára volt és van felépítve a letűnt és jelenleg élő emberek társadalma. A titán egyike azon óriásoknak. 127 128 . a nemzeteknek róluk szóló legendáit. 1939. Szibériában ősi Pogány monda kifejezője volt. azoktól vették át az ókori görögök. legendának valódi történeti alapja is van. a legnagyobb görög drámaíró művészetének legérettebb alkotása a "Leláncolt Prometheus". hősöknek." Ősi ázsiai monda átültetésének és a mondák évezredes fennmaradási lehetőségének bizonyítékát láthatjuk e példából. hogy e nagy szellemek mitológiai történeteit. Ezt róluk csak a XIX. születése körüli évszázadokból származtatja. Ők a Seregek és Bölcseség Urainak megszemélyesítői az emberiségben. népvándorlási történetet őriz. 460 körül írta és Athén színházaiban 2400 évvel ezelőtt játszották. Aeschylos. Megfejtését dr. Fettich Nándor régészünk adta. Euphorion fia. fejlődésük előmozdítói voltak. Történetében a megváltás isteni gondolatának legelső kinyilvánítását találjuk. mini a hellének. Mert. Minden ilyen mítosznak. VILI. a mítosz. nem Aeschylostbl ered. Mennyei emberek.) Nagy Péter cár korában csodás aranykincset találtak Szibériában. A dráma tárgya." "E szibériai aranyakat a tudomány a Kr. (Jász-Kun kongresszus. "Középkori legendaábrázolásunk tehát a kunokkal kapcsolatban egy olyan képtípust őrzött meg.A falfestmény második. akik az ősi népek mitológiáiban szerepelnek. erdei idilljéről nem szól legenda. hanem régibb. Az isteni színjáték ősi fajszármazási. a róluk szóló népregéket tisztán csak a képzelet szülte. mint Carlyle mondja: "Hőstisztelet. heroarchia vagy hierarchia. vagyis szentek uralma ez. VI. Ezen isteni színjátékot Aeschylos valószínűleg Kr. amelynek magas színvonalú ötvösmunkája képbelileg tökéletesen egyezik a fenti képsorozat második jelenetével. Turáni népek az emberiség tanítói Fajszármazási ősi turáni legendát dolgozott fel Aeschylos a "Leláncolt Prometheus"-ban. Valószínűleg a kunok fejedelmi családjának egyik őséhez kapcsolódó történet lehetett a monda alapja. század minden konkrét tárgykörön kívül eső gondolatot tagadó szelleme állította. vagyis azoké. e. és akiknek története maga az emberiség története" Téves volna azt hinnünk. A megkínzott titán az emberiség első isteni tanítója. 16. akik az emberiség kiválói. amely a kunok őshazájában.

Eredetük az ismeretlenség homályába vész el. Aristoteles egyik görög kommentátora pedig azt írja. a "sötét Epaphos"-t és ez a "fiú" fel fogja szabadítani Prometheust. Blavatsky: Secret Doctrine. hogy itt ősi és eredeti turáni. Ezért a jövendölésért a titán neva Prométheus = előrelátó. A sabásiai ünnepély a Mithrás misztérium egyik változata volt. vagyis a svastika. máját Zeus sasmadara tépi. "a tehénszarvú leányzó" fiat fog szülni. Prometheus Ió (Ea vagy Anahita)-nak. A vándorlás a Kaukázus felett a Volga és Kaspitenger mellett az Arimaspok országán át halad. Aristatetes említi Ethikájában Aeschylosnak az Areiopagos törvényszéke előtt folyt bűnvádi pörét. A latinban Lucifer = tüzethozó. továbbá Herkulesnek megszületését megjövendöli.: H. Eustahius kimutatja. Herodotos görög történetíró bizonyítja. hol szent Nílusnak édes hullámai sásos oldalon lezúgnak. Mithrást. aki nem óhajtja azt. akik Kína határvidékéről Perzsia határvidékére költöztek. aki a sabásiai misztériumokban a bölcseség kígyójának alakját vette fel. hogy Prometheusból miért sugárzik a halhatatlan szeretet oly mérhetetlen mértékben a halandó emberek felé? A választ a tragédia adja: "Anyám pedig Themis Gea. bilincsekbe verve. mely messze tájat a sors parancsa már lakul hagyó neked s utódaidnak". ősanyja. a Véda tűzistenével rokon személyiség. hogy az illető dráma előadásakor a botránkozó közönség halálra kereste Aeschylost és csak Dionysos oltára mentette meg.A leláncolt Prometheus dráma tárgya egyik titkos misztérium részét képezte. Mati a szanszkritban annyi mint megértés. A nagy tanítónak "az emberek minden tudást csupán neki köszönhetnek". Nílus vagy Neilos néven nevezi az Indust Nagy Sándor és Virgilius is. hogy e drámája miatt szentségtöréssel vádolták meg a költőt az athéniek és halálra-kövezésre ítélték. elő129 130 retudó. a tűzisten fia. Arra vonatkozólag. hogy a szkítáknak Herkulesük volt. tehát az "angyalok bukása". a Napot néhány ősi emléken Sabasius-nak hívták és a mísztalógusok Zeussal és Bacchussa (Bacchus és az orpheusi misztériumok is turáni eredetűek és Bacchus ősi szenthelye Scythogol volt) hozzák összeköttetésbe. Prometheust a Kaukázus hegységhez láncolják. amelyben azzal vádolták. A mai napig az Indust a Kala-Bagh vidékein Nil (kék) és Nilah = kékfolyónak nevezik. Szanszkritban promatha = tüzetgerjesztő szerszám. az Ural folyó körül déli irányt vesz és elérí "a vízesést. hogy az egyik drámájában misztériumok szent titkait elárulta. Themis-Gea = a föld szülötte.) és alexandriai Kelemen azt is tudják. saját végzetes adománya alól. ahol az egyes fajok fejlődését adták elő. Cicero (tuscul. Neve: "akinek jönnie kell" a "sötét Epaphos"Dionysos-Sabasius volt. Ott szenved ezer évig. – sok néven egy alak". Eustratios. ki földi pályafutása után . A Kaukázus szikláihoz leláncolt titán jövendőt mond: A Héra által üldözött Io. Ő az. A görög Io (hold) és a kínai jueh (hold) egy jelentésű. akit az összes szkíta törzsek tiszteltek. Aeschylos azonban Siciliába menekült. hogy az emberiség lelki fejlettsége olyan fokra. Promathi pedig Fohát.) A dráma tárgya: a félisten lehozta az Olympusról a nagy titkot. a teremtő tűz rejtélyét. (V. származását és vándorlását. a Hold fajnak. a szenvedő emberiséget. emelkedhessen. Ió a holdistennő és az eljövendő új fajnak évája. – s a Nílus-mező háromszögébe jöttél . Prometheus. életkereszt) a szent jel és szerszám a szent tűz gerjesztésére. mint "egy közülünk való". vagyis testet öltésének legendája magyarázza a nagy emberszeretetet. ö. Herkules görög nemzeti hős szintén óriás volt. Felmerül az a kérdés. (horogkereszt. Quaest. E helyre már a történelmi időt megelőzőleg finn-ugor népek költöztek. A kínaiak holdfajúaknak nevezték (juehti vagy juecsi) azokat a húnokat. P. Az allegorikus titkos és szent misztériumtanítást tehát nem Aeschylos találta ki. a "tüzethozó" tehát a megszemélyesített Pramatha. sem a drámában feldolgozott titkos anyag nem volt a görögök sajátja. Io tehát a hold istennője és az indó-szkíta-hún fajnak Évája. majd Zeus villámától sujtva a Tartarusba zuhan. amit a papok a sabásiai misztériumokban felfedtek. görög forrásokra hivatkozom. hanem csak drámai alakban öntötte azt. hogy az Arg-ionok tájszólásában Ió holdat jelentette. Azonban a legrégibb görögök az Indust is Nílusnak nevezték. Sam a misztérium. E szentségtelenítésekért Kronosz lesujtja és átadja Zeusznak. szkíta legendával állunk szemben. Ez a mai földrajzi fogalmainkhoz képest különösen hangzik.

– Ádám és Éva neve is átvett. a földnek színéről" .. de a megjelenő Herkules a folyót a tengerbe terelte.. ö. taníttatván bizonyos Teutar nevű szkítától" . aki így szólt a többi istenekhez: "Ne legyetek irgalommal irántuk! Zajongásuk megszomorított engem" . "Prometheus volt a szkíták királya s nem bírván alattvalóinak élelmet adni. hogy turáni eredetű. Indiában Adima és Héva. 600 körül élt. Ezekkel az istenekkel szemben ott van Promptheus. hogy egyék az élet almafájáról. Ott is. akit a misztalógusok "előrelátó". A törökben adom = ember. Vízözön által vízzé lesz ez a föld. Zeus.. a bölcseség kígyója. "aki egyedül merte megmenteni ezt a halandó fajt". Firduszi a Sáh-Náme époszában. hogy Herkules megölte a sast. – közelebbi hely: a Kaukázus vidé131 kére helyezi. Prometheust pedig feloldotta bilincseiből" (23. akit teremtettem.. – Herakleai Herodor..félistenként az Olympusra került. Amit azután a görög nép képzete átvett. ekként ír: "Herkules szkíta íjjakkal élt. ki Kr. Meglepő. hogy "Prometheus az emberek faját ne védje többé". Itt is értelem és érzék nélküli az ember. a Hesperidák arany almafája és Herkules történetét. aki az egész emberi fajt "hőn kívánta kioltani". hogy a nagy tragédiának eme gondolatai: "Zeus hőn kívánta kioltani" az egész emberi fajt. a büntetéssel megelőzni kívánta. innen keletkezett a mese. mielőtt a tudás fájáról nem evett. – Az élet almafája a görög mitológiában is feltalálható. "jövendőt mondó" – Prometheusnak neveztek el. Vagy ott van a bibliai Noé. Ott a szumír Isten paradicsomában lévő életalmafa alatt ülő Adapá-t figyelmeztetik.. Az isteni megváltásnak az eszméjét fejtette kí a Prometheus-legenda. Alcaeus költő. Vagy a magyar Tündér Ilonamesékben. mint pl. V. mint az első emberpárnak bünhödése bekövetkezett. bilincsbe verték a szkíták. Tudjuk. ahol a népek származását legelvontabb módon tanították. Sziamek-kel elvész az Ármány küldte didet (gonosz) elleni harcban. mint ahogy kezdetben volt és én egyedül maradok Osirissal". hogy nem görög. A babyloni Enlil isten. aki Kr. – mennyire egyezik a héberrel. megszülettek az egyszemű ciklopsok. Ilyen óriás volt ama szkíta király is. hanem szkíta eredetű legendával állunk szemben.): "A győztesnek megengedem. A tragédiának ezek a mondatai feltűnően hasonlók a bibliai édenkert tragédiájához. Az egyiptomiak "Halottak könyvében" egy halott kérdésére azt feleli Tum: "El fogom pusztítani. ezzel is jelezvén. vagy a szumír Utnapistim. Elohim: "Eltörlöm az embert. 7. aki fiával. amely az Isten paradicsomában van". a Sabausiai misztériumban. Ezek az uralkodók a hegyek között laktak. amit teremtettem. ki a szkíta földön uralkodol" (49-ik töredék). szántani tanítja az embereket. az a misztériumokban mély erkölcsi tartalmat nyert. e. amelyre határozottan azt mondhatom. A misztalógusok ugyanis a homlok közepén álló szemet a szellemi látásra való képességnek vették. akiknek révüléses látóképességükből és ily állapotban való emberefeletti megnyilatkozásaikból. szintén énekelt a szkíta herosról ekként: "Achiles. Ezt a vidéket Zajti (Magyar évezredek) a Kaukázus vidéki Kur és Araxes vidékére teszi és őket szkíta királyoknak veszi. úgy az „égszülte kígyónak". a föld első uralkodóját Kajurnorsz-nak nevezi. Hozzáfűződött olyan titkos tanítás. ősi pélvi nyelvű szentírások és legendák alapján. – Allegorikusan: Szt. oktatását elnyerték és jelképesen éltek a tudás fájának gyümölcsével. 132 . Vasat kovácsolni. mivel a Sas nevezetű folyó elárasztotta a lapályokat. – akik mind turánok. ahol egyszemű óriások őrzik az arany almafát. 515 körül élt. mikor az első emberpár a bukott angyal. hogy Adám és Éva bibliai bűnbeesésének históriája szumír eredetű és a zsidók babilóniai fogságuk után hozták magukkal. de unokája: Huseng felfedezi a tüzet és tűzoltáron szent tüzet gyujt. e. Aeschylos maga is a Prometheus leláncoltatását és az egész dráma cselekményét Szkítia. töredék). hogy ne egyen az életnek almafájáról. A Fekete-tenger vidéki görög telepesek szkíta forrásokból hallottak bizonyos shámán északi népről. mert halandóvá válik. Jánosnál (Jelenések II.

míg egy vérbeli herceg meg nem fosztotta az utolsó Panda királyt trónjától és életétől. Nagy Sándor történetírója szerint Herkules. mert szerzője Vyasa indoszkíta-hún. Hara-hunák a kutai és bundii indiai hún fejedelmek. az Úr Krishna fiaitól származtatják magukat. Ezek közül az egyiket. az özönvíz és egyéb vallási körbe is vonható történéseket. hogy a világ legnagyobb hőskölteménye és szentírása. Utódjai egyenes vonalban 31 emberöltőn át Kr.). ősi emlékezéseket. hogy a fentihez hasonló mondaanyagunk volt. Diodoros említi. Kusán-húnok több indiai érme maradt fenn. E törzs legfiatalabb ága a Jareja nép. így a származása törvénytelen volt. 1000 körül Pourusaspa. Anyja Yojánagandha. Vichitravirjának csak leányai születtek és ezeknek szellemi apja és tanítója lett Vyasa. munkájában bebizonyítja. hogy a Kaukázus népei turániak és a Cserkeszek és Georgiaiak ugor vérrel kevert népek."Ég fia". Kr. e. vagy Hari törzs története. (Tod id. így az unokahúgától született fia: Panda lett Indranastha ura. Zeus fia Indiában járt. Pandafát feleségül vette. Zarathustra atyja. Ősi települési helye ez a szabír (hún) – déli ugor népnek. VII. E szerint Vyasa indo-szkíta hún Hari nemzetségből való Santanu-nak. Yadu (Yadava) a Buda (Budha) által alapított Hold (Inda) nemzetségnek leghíresebb ősi törzse. Arrianos. hogy Herkules az Indusok közt született. a Buda (Budha) által alapított Holdfajból. e. Elveszett legendaanyagunk bizonyára felölelte a világ és az első emberpár. 133 134 . A kaukázusi Kur és Araxes folyók és a Meotisz vidékén az u. n. Itt is. Hodgson Brian Houghton (Mongolian affinities of the Caucasians) megállapítja. – akik a magyarság egyik alkotóeleme. A Herkules legenda indo-szkítha-hún eredetű. a Harikula tőrzssel együtt. a tűztisztelő Zarathustra népének tűztemplomait találjuk. A Mari nemzetségből származó Vyasa. Santanu törvényes fiának. James Tod: Annals and antiquites of Rajasthan c. egy. Ezek után nem lesz olyan délibábot kergető romantikus állítás az. aki Harikules. mint a hún-török népeknél. Delhi uralkodójának volt a fia. amelyeken Herkulest ábrázolták. kik vándorlásukban az Indus völgyében megtelepedtek. a Mahabharata nem árja eredetű. e.Az égi tűz lehozatala kaukázusi eredetű legenda és ott született. Nagy Sándor is harcolt egy Flarikula fejedetem: Sambos ellen. mint a nemzetség feje Harikul-es nevet viselte. teremtését. vagyis a lovas Pórus volt a királyuk. kiknek melléknevük bahadun = bátor. Az uralkodó családban ő lévén az egyetlen férfiutód. m. halász leánya lévén. – Vyasa a családfáját is levezeti a Mahabharátában. királyi szkíták települtek már a Kr. az istenségtől származó törzs feje Vyaso. az . 610-ig uralkodtak Pandavában (Delhi). ahol a Bakui folyton égő naphtaforrásokat. A Radzsput népek hadistene: Hara és a Mahábharata jelentése – a nagy Hara. 1300-600 években.

amely szó az ősgermán "allrunn = mindentudó" nevet jelenti. minden faj számára egy ∗ fej. tehát beavatott emberfölötti lénynek. Ha keressük a "sárkány és kígyó" tisztelet ősmagyar nyomait. A sárkány feje és farka a hold fel. az ősidők nagy beavatott mágusainak "kígyó" és "sárkány" nevet adtak.∗ A "kígyó" tisztelete valamikor az egész földön el volt terjedve. mely eltaposva lába alatt fekszik. Barlangban kél egybe a félisten Herkules az aszszonykígyóval. A farkába harapó kígyó az örök körforgás jelképe. hún hagyomány alapján. mint a kígyók és szelídek. E név shámán szertartással kapcsolatban ma is él. A hinduk Fohátot kígyóval ábrázolták. ami a szumír Adapa mítoszból jött. (A tűz ez esetben kozmikus jelentésű. Attila a kígyóévben hal meg! 135 136 . Krisztus azért mondja tanítványainak: "Legyeték okosak. Tehát még ebből a gyűlöletsugallta írásból is felragyog a mindentudó. én druida vagyok!" – kiáltották. amely egyúttal a zsidóban rezet is jelent. Mindegyik ősi mitológiában szereplő kígyó és sárkány hétfejű. amely tüzesszárnyú kígyót jelent. Kézai krónikájában kikel Orosius véleménye ellen. A réz jelentése a női princípium. "Naga" = "kígyók" voltak és a kelta druidák szintén . hogy a magyarok ősei lator ördögök voltak. "Tlen" jelentése ma fosztó képzetet jelent. A hindu és tibeti papi beavatattak. Ebből kimutatja. A hindu "Naga" kígyóisten a héberben. Az emberben lappangó emberfeletti erők Kundalini kígyója a "tüzes erű". hol tüzet okádva. a szkítai pusztában kóborgó tisztátalan szellemekkel való öleléséből származnak. ami e legendában határozottan arra mutat. Ez a gonosz beállítás téves átvételből keletkezett. hogy őseink a boszorkány allrunoknak. A "kígyó" jelképének magyarázata sokféle. amelyre a garabonc ül fel. mert kígyótestű nőről van szó. bonc = pap) . "Én kígyó vagyok. Herodotos második mondájában szimbólikus. aki a húnok származásáról előadja. a magyar néprege hétfejű sárkányáig. Hasonló a héber szeráfok jelentése. A kígyó az észbeli fejlettséget.és leszálló csomópontját jelentik a keleti csillagászatban. ezoterikus képeket találunk. az Istennek eszméjével. a Genesisben a fával együtt ábrázolva. mint a galambok!" Ebben az értelemben veendő Pallas Athene kígyója. sorozatos megújhodásnak. Egyik legelvontabb jelentésében a folytatólagos. Az elfogult Orosius elferdítve adta vissza a gót Jornandes "alliorume" szavát. az Ökkévalóság jelképe. A "kígyó" az életfájának gyümölcsét nyujtja. Összefügg a sárkány minden pogány teológiában a holdnak tiszteletével. A hermetikus bölcseletben pedig az ősanyagba ömlött életet jelenti. Tetétlenek szent berkek lehettek.VIII. Erre vonatkozólag bővebben magyarázok az alábbiakban. a Brahma. Minden nép ősi mítoszában felleljük a "kígyót". piramisok beavató helyek voltak.) A kígyótisztelet nyomát az ősmagyar települések helyi neveiben feltalálhatjuk: Teté-tlen községek és puszták neveiben. Ők tanították az embereket a misztériumokra. tehát átvett fogalom. aki "kígyó" – ősi legendája.kígyónak" nevezték magukat. amely képzet összefügg az "örökké valóság kígyójának". de mindig rejtett. az "örökkévalóság kígyójától" Anantától. hol anélkül jelentkezik. Nálunk a sárkány-rend jelvénye a farkába harapó sárkány volt. A barlangok. mágus képességet példázza. A kínai mítosz szerint sárkány falja le az égről a holdat. Végül a tüzetokádó sárkány a kozmikus tüzet jelentette. ebből megfejthető a zsidók rézkígyójának alacsony értelme. A "bölcseknek". a halhatatlanságnak és időnek volt a jelképe. A Szűz vagy Madonna a mitikus sárkányon áll. Jornandes írt erről száz évvel Attila halála után. az ősmagyar sírleletekben sárkányábrázolást találunk. mint hazá-tlan. "Kígyók" a mágus papok címe. földetlen szavakban: valamikor sárkányt jelentett. Az Osiris homlokán levő Ureus kígyó. valószínűleg Tibetből vagy még északibb vidékről származott Indiába és ott elfajult. a hétfejű akkádiai kígyón keresztül. Visnu és Siva fején levő Naga kígyóisten is.. "Nakosh". tehát egy emberfölötti lényről. Népmeséink sárkánya a garabonccal (gara = fekete.

Népregéinkben. magyarok és bolgárok nélkül ki nem fejlődhetett volna 1. állatokat felfaltak. Babilonban Bál. mert a nap erőt ad neki. korszakokkal előbb thlen-kígyók. tehát a legelvontabb ősi kinyilatkoztatás hagyománya. a Kaspi-tó keleti partján lakó törökfajú népeke kiterjesztették. Kígyó és sárkány csak a középkorban lett a gonosz ábrázolója. (Herkules is a hétfejű Hydrát győzte le.) A hét fejű sárkány ősi mítoszunk maradványa.gyermekeket ölnek meg. György lovagrendjének és Zsigmond sárkányrendjének jelvénye. ezek az őrök gyakran asszonyokat és . Sajátos keleti hadművészetünk nélkül a népvándorlás fergetegszerű rohamai. Pl. átcsaptak volna rajtunk és egész Európa néprajza. lap. a Kaspi-tó nyugati felén azonban a kazárok a hódítókat megakasztották. a hétfejű sárkány tüzet okád és a hetedik fejében van ördöngössége.és kézkörmöket. majd amint ráolvas és bűvös erejét kitöltvén rajta. keresztény kultúrája. a holdkirálynőt. vagy az ozmán törökséggel együtt menetelt volna a magyar? Európa védelmében szörnyen kivéreztünk. egy thlen-né nőtt és azóta is megszállt egyes brahmin családokat. Más variációban királyi szüzet rabol el. sárkányoly laktak a barlangokban és embereket. a mongol sereggel. IX. A testről levágják a láb. amit a Khasi-k kaptak. amelyet az indiai Cherra-poonjee-ban a Khasi hegyekben űznek. (Blavatsky: Glossary 259. Az előző fejezetben kifejtettem. Athénben Athene Pallas tiszteletére kígyókat tartottak és jóslásra használták. kazárok. vagy Bel isten tidszteletére. A magyar államalapátás pedig a legnagyobb hatással volt a keresztény európai kultúra kialakulásában. amit megőriztek.) (Khasi = kas. ha félreáll. Egy darabot. hogy Attila húnjai törték össze a római légiók által behozott és nagy erőre kapott Mazda vallásból származott mithraizmust és ezzel a kereszténység gyors elterjedését mozdították elő. kosár. a Báthoriaknál a címer 3 sárkányfoga. ezt hozzák a thlennek és így igen sok fekete mágikus varázslást űznek. A nyugati keresztény kultúra a húnok. és Bizánc keresztény kultúrájának zászlóvivői és pajzsai lettek a magyar és bolgár ősök. A sárkány különösen a garabonccal függ össze. azt megőrizték és ebből házi istent készítettek és utódai lettek a ri-őrzők.Ri-thlen rettenetes fajtája a fekete mágiának. Egyiptomban Therumtisnak. Róma. Ősi emlékezés felújítása Róbert Károly sárkányölő Szt. eszközévé teszi. Hogy ennek a thlennek kegyét megnyerjék és életüket megmentsék. r 3. a rokon bolgár nép a Balkánon. Ez a kozmikus erő beavatkozását jelenti. A sámán pap révülését tartják fenn ezek a mondák. vagy ha a rokonfajú népekkel. Lehet a sárkány asztrális-jelképes jelentésű. A sárkánnyal hajnal előtt kell küzdeni. Amint a legenda mondja. Békés élet mellett a mai 12 millió helyett legkevesebb 30 millió színmagyarnak kellene e földön élnie 137 138 . Az a darab.) Népies regéinkben a sárkány lefalja az égről a napot és a holdat. A nyomon követő rokonfajú lovasnépek rohamait mi fogtuk fel és sorstársunk. 2. majd amint a sárkányt nyergelve a felhőbe repül. sőt a nyugati népek világuralma is másként alakult volna. Mi lett volna. Sárkány etimologiailag Char vagy charrukhán = fejedelem címe volt (kharkas). A nagy Kazárbirodalom akasztotta meg a mohamanedánizmusnak Európára ualó átterjedését: Ugyanis 637 körül az arabok a perzsa birodalmat megsemmisítették és hódításukat észak felé. Ezt a rettenetes sárkányt (thlen) a helyi Szent György darabokra vágta és minden darabot más-más vidéken elégettek. Ősi nemzetségeink jelvényeiben is szerepei a sárkány.

népek. Sőt a titkosságra is figyelmeztet: "Ne vessétek az igazgyöngyöt a disznók elé". miként a sötétben egy Láng. A vallások igazi lényege tehát titkos volt minden időben.. mert mindenkor úgy volt. Amikor azt mondja: "nem bírtok el többet" . jogi és etnográfiai fejlettségéből. A nép ma is mesél. asszír. 139 E legendák azonban a vallás lényegét nem fedték. s hasonlóképen az egész Olympus pajkos. Kandra Kabos. Az ősmagyar vallásról Az ősmagyar vallásról írott emlék nincs. mint az ókori római. hagy nincs adat.X. van és lesz. Következtethetünk a honfoglaló magyarság etikai. vagy tagadásba vesznek.". oda jutnának.. hogy az egyiptomi első fáraók és a szumírok magas kultúrája mellett ott találták egyidőben a kőkorszakbeli népek kultúráját is. – amik ma is születnek. egyiptomi. Görögországban. de azokat kellő mértékben nem értékelték. fellobbant és ismét eltűnt az általános sötétségben. nagyon gyors mértékben. Csengery Antal vagy Kállay magyar mithológiánkban felhoznak. összegyűjtött népies regék. Egyiptomban. vagy egyiptomi mitológia alatt mit írtak meg? Oly mitológiai meséket. ahová a jelenlegi kritikosok jutottak a görög-római mitológiával. amit Ipolyi Arnold. ami nem az ő rendszerük alapján épült fel és nem fogadtak el adatokat. ezért következtetés alapján keresték nyomait a mai magyar nyelvben. az ezoterikus tanítás kevés választott részére misztériumokban folyt le. Csodálatos rövidlátással ezek az emberiség gyermekkorát lehetetlen rövidre fogták s így rejtéllyel álltak szemben. A XIX. Filológusaink minden adatot. az hallja . Sőt még az ilyen adatokat is átszűrték az ő sajátos szemszögükből kiindult beállítottsággal. "házban" beszél. népmesékben. Tehát ismerjék el. lényegét. Maga Krisztus is többször mondja. és akkor ne vonjanak le következtetést az etikai fejlettség primitív voltára. Az ősmagyar vallást. Ezek a tudósok az eszmék lényegébe nem ha toltak be. stb. – voltak ezek a mítoszi történetek. politikai. amikor a történelmi kor hajnalán megjelent emberiséget már igen magas kultúrális és főleg etikai fejlettségűnek találták. Ha ma megsemmisülne a keresztény vallás etikája és több évezred mulva hasonló kritikusok a kereszténység lényegét. mert következtetéseket vonhatunk le az exoterikus és ezoterikus vallási felfogásra egyaránt. amelyeket konkrét bizonyítékokkal alátámasztva nem láttak.. ha kutatjuk. Filológusok általában véve mit értenek mitológia alatt? Görög vagy római. kultúrális. vagy "akinek füle van a hallásra. az ősi bölcseség egy részét adhatta. A mindent tagadás logikátlan kritika és romboló. Erre teóriát állítottak fel. hogy mindent tagadásba vettek.. hogy az átlag nép részére a vallás tanítása exoterikus. Babylonban stb. ami a megírt és fennmaradt mitológiai emlékek mögött a dolgok igazi lényegét. mely nyomok azonban mint drágakövek. telve szangvinikus életörömökkel. ismert hazájukban kifejleszthettek egy helyi igen magas kultúrát. Ahol Zeus joviális törzsfő. Megzavarta őket. Még ha egy római pap lépne elénk az ókor ködéből. Filológusok nyúltak e kérdéshez és nem vallásfilozófusok. ami. mint a vallásújítás korában Angliában felmerült puritánok túlhajtott típusait. ezért csak kevés nyom maradt fenn. csak nyomokat találunk. hogy nem tudunk 140 . hogy a kereszténység korai századaiban szintén volt misztériumi tanítás. Utalok arra. vagy primitív értékre szállítanak le. etikáját egyedül a fennmaradó népmesékből akarnál megismerni.. sok esetben a családi élet tisztaságát megcsúfoló istenségek és heroszok gyülekezete. Ez a tulajdonképem lényeg. Költő fantáziájában született. s a népvándorlás korában rendkívül nagy erkölcsi és kulturális primitívséggel jelent meg. század kritikusainak nagy hibája volt. Utalást találunk ugyan az ősvallásra az egykori kútfőknél. népies szokásokban. Rómában. oly becsesek. amely szerint ezek a kiváltságos népek. Szerintük a többi népfaj egyforma sötétségben élt Euráziában. Ezt az embertípust úgy lehetne jellemezni. Mivel ezek a tanítások titkosak voltak. az sem nyújthatná azonban a vallása. A művelt. Hasonló mitológiai népi mesék ma is keletkeznek. amelyek a magasműveltségű népeknél primitív erkölcsi felfogás központjába helyezik az istenségeket. a lelkileg fejlett keveseknek szólt a tanítás ezoterikus része. Mondják. görög. szumír.

mely szerint a tűz körül nagy táncvigalmakat tartottak.és tűztiszteletük közismert: Az első idegen feljegyzést a német Inohoffer 1026-iki jegyzetében találjuk. hogy a kubáni őshazában az első keresztény magyar vértanu Gorda volt. Amit ők állítanak. Ugyanígy nyilatkozik Dsajháni. Az. századbeli ősmagyaroknál ilyen nagy vallási türelem volt. A húnok vallása a mazdahit volt és ha nem is volt a tiszta zoroaszteri vallás. A mágus vallás ugyanis túlélte a szumírokat. században őseinknél megfordult Ibn Rusztah arab kereskedő. Az uralkodó vallás mellett a honfoglaló magyarságnál nyomoly vannak arra is. nagyfokú türelem jellemezte a mások vallása irányában. hogy a hún király és felesége mazda-hitű volt. A szumírok ősi mágus vallása mindezen népek vallására kihatással volt.) 141 142 A finn-ugor népek délkeleti ágából származó Onogur őseink vallásos fejlődésére gedíg közvetlen szomszédaik. ez a vallási rendszer az ősi hún vallási központokból indult el és mint Adi-Buddha-rendszer hódította meg Észak-India és Tibet buddhistáit. (V. Bokhara és Gurzastan. nem zárja ki. m. a tüzet imádják". Harlez professzor szerint (Introduction to the Avesta) az avesztai Mazda vallás sohasem volt igazában a perzsa nép vallása.) Baktriában lakó Kusánok (Juecsi húnok) iráni kultúrhatásra Mithrát. . melyek legfeljebb csak démonhitre vonatkoztak és valláauk csak a köveinél. mint foglyot. földjüket a bessenyő (bedzsnák. templomi szolgálatra. kazár-húnok és pártusok voltak hatással. mert az ő szűrőjükön keresztül csak azt vélték látni. McGovern i. a nagy Khatunt és egyily tűztemplomába vitte. népdalokat énekeltek és a tüzet átugrálták. patinák) és székely tartomány közöttinek mondják. fáknál tartott kezdetleges természetimádat lehetett. Onogur őseink vallása és a később rátelepedett hónok vallása tehát hasonló volt: mágizmussal kevert Mazda-hit. így honfoglaló őseinket is. az indoszkíták. Mobad-ok éltek. amit: "Pártus ős elvek"-nek neveztek. Khatal. Legalább is igen sok mazdahitű élt országukban. Behram sassan király 427 körül elfogta a hún Khákán feleségét. s ne mondják. Oly magas kultúránál. Irán és Turán közötti ezt a vallásháborút írja le Firduzi a Sahname c. tűztemplomokba jártak és Baz és Barsammal imádkoztak. amelyben éltek. A kereszténység is ismert volt közöttük: Tudjuk. Az ősmagyarok egyik nagy tűzünnepe a keresztelő Szent János napjára esett. vallást követik. hogy az ősi magyar vallás uralkodó és domináló vallás volt. (Modi: A húnok ősi történelme. Ahura-Mazdá-hoz és Ardvisura-Anahitá-hoz (Boldogaszszony) fohászkodó mazdayaznán hitük mellett bizonyítanak a következők: 1. Amint a Shambala fejezetben elmondottam.semmit az ősvallásról. sőt az utód Asszír és Babilon birodalmakat ís. Balokk. Róma késő századaiban a császári udvarokban ott találjuk a mágus papokat. ö. hogy csak primitívségeket találunk. mégis rokona volt. mítoszaik. Ez a tény arra mutat. – írja a IX. vagyis "Kala Chakra" néven tanulmányozott. hogy voltak kötettük buddhisták és mohamedánok is. Az ősmagyarok magas fejlettsége mellett nem lehet azt feltételezni. amit Kőrösi Csoma Sándor a tibeti buddhista kolostorokban "Idők köre". Ez utóbbiakat böszörményeknek nevezték. Uralkodójuk a sah címet veszi fel. hősi époszában. hanem mitikus meséik. mint nélkülözhetetlen esillagászakat és jósokat. mely az Avesztavallás ősi formájává lett. A húnok később már Zarathustra vallási reformját nem voltak hajlandók elfogadni. Abulféda így ír: "A magyarok török nemzet. hogy a IX-X. Olyan fehér-húr centrumokban. Törökfajú népeket. Az ősi vallási központokból elindult mágus papok terjesztették el Médiában és Perzsiában a húnok vallását. Ázsia közepéből előretört hún véreink shámán hitvilága a természet rejtett titkainak bőséges ismeretén alapult. azt a primitívséget csak az afrikai vagy az ausztráliai szigettenger vad népeinél tételezhetjük fel. Nap. 2. hagy nem volt olyan értelemben vett magasfokú istenhitük. perzsák. mint a görögöknek vagy a germánoknak. A magyarak a tűzimádó perzsa. ezt logikátlan feltételezni. Anahitát imádják és a Szent tüzet tisztelik. mint Chagan.

A Bundahis szent könyve szerint gonosz szellem nem mindentudó és nem mindhenható. ú. II. sőt az egész műveltséget átvette. tökéletesség és halhatatlanság. A honfoglaló vezérek között Tuhutum a Sahname egyik hősének nevét viseli. Ezek a bolgár-török érintkezés ideje előtt felvett iráni jövevénysxavaink. igazságosság. Ötvösművészetünk szaszanida hatást mutat. 6. 163. és Magyar Akad. a testi és lelki. A nagy és végtelen világegyetem az Ő kezének munkája. Minden fény: igazság. akik jámborak gondolataikban. Ezért az erkölcsi világban az erény elnyeri a maga jutalmát. Ellenőrző atyai kezével összhangot és rendet tart fenn. fáknál. varázs. Ezek a veretek dr. . A honfoglalók pénzei is. Azért alaptalan a dualizmus vádja. (A szaszanida ornamentika azonban középázsiai halásra fejlődött ki. Gyarapító és Sorvasztó. A világ története a két elvnek küzdelme. András korabeli oklevelet. Ha elérkezik azonban a megjelölt idő. amelyek őt arra bátorítják. börzsöny (harson) stb. a láthatö és láthatatlan világon. 23. Amiként két ősi elv van Ahura-Mazda alatt. hogy az átvevő nép a szavakban jelölt fogalmakat. 50. mint a nappal és az éjtszaka és bár egymással szembenállnak. minden sötétség: hamisság. Ahura és Ahura-Mazda nevek alatt ismer. Zarathustra bölcselete szerint a mi világunk két egymással ellenséges elvnek. üdvös ellenőrzés. köveknél való istentiszteletüket királyaink törvényei tiltották.és állatáldozataikat forrásoknál. – Kiemelt jó tulajdonságai a jóakarat. Az ember tevékeny részt vesz e küzdelemben. Összeházasodás folytán keveredés is volt a perzsákkal. akit Mazda. 4. Ahura a határtalan fényességben lakozik. melyek létrehozzák a mi anyagi világunkat." Fenti szavak pedig mind a vallási kultuszra vonatkoznak. A téli napforduló Mithrás tiszteletéből máig is fennmaradt a dunántúli regölés. Ő a Teremtő és Fenntartó. melyből kisebb méretű. melynek köréből a szavak származnak. úgy alapos igazolás a mazda vallásunk mellett. mely mindkettő egy Isten alatt szolgál. a Gonosz (Angra-mainyus) a végtelen éjtszakában. az ember feltámad halottaiból és örökköntartó boldogság fog e világon uralkodni. Ármány. a vétek a maga büntetését. a gonosz elv és a pokol elpusztul. Valószínűnek látszik. és nem szabad összetéveszteni a mai modern Hanisch-féle ál-mazdaizmussal. 1. bálvány. – E kultuszra vonatkozó fennmaradt zendből eredő szókincsünk: Isten. sz. Két olyan honfoglaló előkelő sírt ismertünk (Zemplén és Galícia). pártus (parszi?). ördög. 1. a jó elvnek és a gonosz elvnek a műve. 3. sátán.) 143 144 A mazda vallás igen magas erkölcsi fokon álló egy Istent hivő vallás volt. 5. jámborak szavaikban és jámborak tetteikben. Jivanji Jamshedji Modi parszi professzor foglalta össze. Fettich Nándor meghatározása szerint a Bacchus kultusszal kapcsolatosak. behemót. Ahura-Mazda (összevonva Ormuzd) meghallgatja azok könyörgéseit. Ahura-Mazda vagy Isten. pap. A két elv oly elválaszthatatlan.) Amennyiben ez az oklevél a kritikát kiállja. Ő a Mindenttudó Úr s mint ilyen. azonképen két elv van az emberi természetbe is begyökerezve. ezüstből vert szakállas férfifej került elő. mindkettő nélkülözhetetlen a teremtett világ fenntartásához. Egy Isten létében hisz. hogy a Pomáz határában legutóbb feltárt kultuszhelyen kőbevésett fejek is e kultusszal kapcsolatosak. gonoszság és tudatlanság. 9. A vízkereszti naptiszteletet pedig a folyóvízbe gázoló csodafia szarvas regölése tartotta fenn. Ő uralkodik az anyagi és anyagtalan. 8. "Abból a tényből – írja Zichy István –. jámborság. jóság és tudás. ocsmány. (Jerney János utazása a II. Bacchus kultusza a szíriai Scythopol-ból (szkíták városa) származott. (Ne imádjuk Pártus ős elvek erős szent jeleseit. amelyen az olvasható: "Ne wemoaggouc Bardous es eulwec ereus zen Meseit". Szerinte a zarathustriánizmus vagy parszüzmus monotheisztikus vallási forma. boszorkány. Ertesitő 1850. Mithras napistent Sabasiusnak is hívták és az ősi misztériumokban Zeussal és BacchusDionysos-sal hozták összeköttetésbe. Jerney közölt egy I. I. sz. műveltségi szót vett át. Iráni keltúrhatás alatt álló vidéken éltünk. A zend-aveszta vallási rendszerét a leghozzáértőbb módon Shams-ul-alma dr.) 7. hogy egy nép egy más nép nyelvéből számos. patvar. hogy jót. az már törvényszerűen következik.Ló. az okok Okozója így Teremtő és Romboló. mert Arimán a zarathustraizmus felfogása szerint hasonló a keresztények ördög fogalmával. n.

Istenként nem imádják a tüzet.∗ ahová az elhalt lelkét Srosh angyal harmadnapra a halál után elvezeti Meher Dáver. úgy a "Hamastgehan" (a keresztény purgatórium) helyére jut. a mennybe jut. Ez az édenkert "Élet fájá"-nak felel meg. Szent Tüzed: út Hozzád. A kettőt a "Csinvat" híd köti össze. A kínai chamon. bűnök bocsánatja. és mint Isten legtökéletesebb szimbólumát tisztelik. A párszi istentiszteleti helyek. amott számtalan Fravasi. szavaira és tetteire. S`ramán szanszkrit szó és aszkétát. dicsőség és fényesség jelképének tekintik. A lélek halhatatlan – tanítja ez a vallás és a lélek halhatatlanságának jelképe a fehér Homanövény. Pokol a homály. ragyogás. mely egyezik a hinduk Soma növényével. a maga egész nagyszerűségében. aki mindenről lemondott. a nyelvet használták. Felajánltam magam Jelképed őrének. akként kamatoznak az életben és a halál után is. legszentebb Isten. ráolvasások. miként a pénztőke. az arab sirat-borotva-híd.vagy arra csábítják. melyet itt kerubok. Ha jó tettei. csak az igazságra. sammun = semmi. Napod virradtáig – ameddig eljövend Lankadatlan küzdök Valóság Teérted! * Az ősi zend nyelv volt a Mazda-hit vallási nyelve és a mágus papok is ezt. vagy rossz tettei lenyomják a mérleget. főleg mint révüléses (önkívületi) állapotban elért jövendölések. vagyis olyan bölcset jelent. Már a Kr. szentélyem: a Tüzed. ha nem beszélsz mást. különböző társadalmi rangú emberek házától szerzik be. Szívünkben gyujtván magasztos égi Tüzed. Menny a sugárzás. "A legfőbb jó az ember számára. "Jámborság a jó. A parszi bár tiszteletet tanusit a tűz iránt. 145 146 ." A menny kikötőjébe a te biztos révkalauzod. ha egyenlő súlyú a jó és rossz tettei. A csinvathíd. vagyis Jóakarat (a magyar behemót ember) és Akamana. hogy gonoszat tegyen. csak az igazságot és nem teszel mást. a semmiség állapotának adta át magát. – ez a Zarathustra vallás mottója. démontisztelet stb. A parszi tüztemplom szentélyében égő láng az Isten jelenlétét jelzi. e. (Szumírból származott ősi tanítás. azaz őrszellem őriz. jelezvén ezzel is az emberek egyenlőségét. Amikor a parszi hívő a szent tűz elé járul. gondolatok. gondolat és tettek. rossznak tisztítója. Égi sors jelképe. A tüzet sok helyről. A templomba szánt tüzet kilencszeres megtisztítási szertartásnak vetik alá. Fegyverem: jó szavak. Meher Dáver angyal éa az egyiptomi Thot alvilági bíró is egy. azonban ez a nyelv régen kihalt nyelv volt és maguk a perzsák sem értették. E nyelven írták meg az Avesta szent könyvét. a kínai Woghó-híd azonos fogalmak. A tűztemplomok tüzét éjjel nappal táplálják. azaz Meher bíró elé. jó szavak és jótettek megőrzésében áll. dicsőség helye.) Hisznek a Mennyben és Pokolban. Vértem: a tisztaság. A bíró leméri az ember tetteit egy mérlegen. az Edda Bifrost-alvilági-híd. S Ármánytól jött bűnök bennem mind kiégtek. a tisztében ∗ eljáró pap a szent tűz hamvát e szavakkal nyujtja át: "Por a porhoz" A tűztemplomon kívül a parszi Isten imádatának templomául tekinti a természetet is. hogy tiszta maradjon születésétől fogva". Beheman. csak tisztességest. vagy a pokolba taszíttatik. Tomboló viharban rejtőző Csendesség. csupán azt a ragyogás. 1000 évvel élt Zarathustra vallásos fohászait a mervi vagy keleti atropatánei nyelvjárásban írták meg. Ime hű harcosod szent Tüzedbe lépett. * Shamánok természet-törvényeken alapuló mágikus vallása korcs formában. Jelképed szent titkát adtad minékünk. mint tűztemplomok ismeretesek. Az ember jó és gonosz tettei. vagyis Rosszakarat befolyást gyakorol az ember gondolataira. sötétség és bűz otthona. de ez nem imádat. Zarathustra így énekelne: * Ahura Mazda bölcs Úr. ha nem gondolsz semmi másra. a vogul és több északi szibériai népnél fennmaradt.

ill. Vallásukra vonatkozólag annyit tudunk. Álmokat fejt meg. hogy kozmikus és sziderikus volt. eljut azokra a helyekre. Káldea volt azonban a nagy keresztút. bűvös jelentésű és csak a keresztény korban lett gonosz jelenaésű. Már a bizanci Theophylaktos feljegyezte a magyarok (turkak) papjairól. Vatha fia. ma Esztár a falu neve. béljósok voltak. révülésbe jut és "lelke a testét elhagyva. Alap az ős szumír vallás volt. azonban műve elveszett és csak töredékek maradtak fenn latin és görög írók idézeteiben. halottlátók és bábáik. mint a világ. Egyiptomba Ankhenaton fáraó hozta be az Aton = napkultuszát. bűbájos nőt és látót gyűjtöttek maguk kőré. a halottakat és a távoli tájakat. A bolgár-törökök mágus papjairól irt a bizánci Zonarosz. Elveszett kozmogoniájával a káld asztronómia és asztrológia. Táltos nevet Csengery a finn táto. a jövőt. akit korai gyermekkorától kezdve nevel ily célra a papi rend. Az ősmagyar papi rend táltosa a mágus pap. a hinduknál és más ősnépeknél is megtalálható az ősi napkultusz nyoma. Más feltalált ékiratos táblákból csak a történelemre vonatkozólag tudunk megfejtést találni.A szibériai shamán előkészület után önkívületi állapotba. aki tud. Az ősmagyar napkultusz legkifejezőbb szertartása a fehérlóáldozat volt.∗ istenek háromságával a nap vagy a tűz-. mint indiai és tibeti kollégái (yogi. Számos bizonyítékukat a ma is élő népszokásaink nyomán mitológusaink bőven feltárták. – sziderikusnál a nap (Utu). India és Egyiptom valamennyi teológiája találkozott. láma) hosszú. Az élő Isten jelenlétének jelképe a tűz. a légzést szabályozó gyakorlatokkal rendkívüli fizikai és pszichikai képességeket fejlesztettek ki. e. tatos = tudós. Berozosz káld csillagász. feljegyezvén. Ez a kultusz oly ősí. hogy a hadsereg egyik zugában meghúzódva. ahol a tanító (guru) utasítását betartva gondolatkoncentrálással. Az említett napkultusszal egyformán ősi a hold-kultusza. tudós. betegségek okozóit stb. bölcs szóból fejti meg. előírt életmód és született készség a haladás főfeltétele. a harc folyamán megbűvölték és látományaikkal megrémítették az ellenséget.) Thuróczy "bűbájos nő"-nek nevezi a "boszorkányokat". hold (Enzu) és a csillag (Istár). ahol Perzsia. büzürgan nagytudományú. Ezekkel szemben a mágiának magasfokú képviselői a káldeai máguspapok éppen úgy. ahogy jövendőt tudnak mondani. kik között az "oltáron nézők" állatorvosok. János 1061-ben visszatért az ősi magyar hitre és Thuróczi azt írja róla. de a keleti mágusok természet147 148 . a káld mágusok nagy titka." (Lönnrot. akiknek igézései igen kedvesek voltak az urak előtt". Bélus papja Kr. A feketemágus neve garabonc (gara. a föld (Inlil) és a tenger vagy őskaosz (Inki) istenek háromságával a lég-. A szkítáknál. Ősmagyar vallásban mindezed a kultuszok megvoltak. föld. kara = fekete). Az avaroly papja "Taradun" volt. A legszigorúbb önmegtartóztató élet. 280 táján görög nyelven hazája történetét és vallását megírta. hogy "sok mágust. ami nagy fejlődésen ment át. misztikus elmerüléssel. aki a jövendőt előre látja: (Vámbéry. Venus-Astarte-Istár a szerelem istennője. Az "éj királynéjá"-nak korrelatív erői a modern tudomány számára szunnyadnak. misztikus teológiájuk átélése: A mágusok hazájának Káldeát (Babilonia és Asszíria) és Perzsiát tekintették. Kozmikusnál az Ég (Anu). * A parszik tűztisztelete a Napkultuszból fakadt. Mesterségüket tanulás útján sajátították el. a római-görög népeknél.és vízkultusz. A napkultusz a legősibb a világon. ma a szentélyekben a mécses és gyertyák tüzében jut kifejezésre. Mai utódaik a javasasszonyok. a hold. amelyekre a bűvös éneklés közben elméjét irányította. minden életmegnyilvánulásukat lekötő gyakorlaton estek át. mely név a perzsa büzürk.) Látja a multat. ∗ Istár csillagisten neve a biharmegyei Isztár falu nevével egyező. E varázsló papok beavatkozásának tudták be az egyik csatavesztést. Az ősi bonc az orvos pap volt.és csillagkultusz kapcsolódott. Már születésekor és kora ifjúságában megnyilvánult jelek és képességek kiválasztottá avatták. Cél az emberben rejlő természetfeletti erőit tudatos kifejlesztése. egészséges szervezet. Oltáraikon lobogó kilencszeresen megtisztított szent tűz a Napisten jelképe. amely a hold jelenségeinek titkához fűződött.

a vasorrú bábák stb. Ukko-pohár felmutatás és abból való áldomásivás az adásvételi szerződések megerősítésére szolgált nálunk a Hegyalján még 1660-ban is. mező.∗ A pogány finnek főistene Ukko volt. nommádok közös tulajdonsága volt e kultusz. A holdhónapban minden holdhétnek meghatározott teológiai és fiziológiai jelentése volt és így a 28 napnak sajátságait jó vagy rossz befolyással ismerték. sellők. az indusok "égi Nagák"-kal (kígyók) személyesítették meg. Minden kerület agy régi kardot állft az oltárra és "ez aztán Ares istenképe".). aki megszerezte a Hét-Csillagistennő időszakairól szóló ismeretet vagy tudományt. más állatokat. Ormutag bolgár khán palotájának romjai közt a feliratok "Tangra" – Isten (Tenger) nevét említik. Megtelt jó és gonosz szellemekkel az erdő. az ördög.vagy tűzkultuszon kívül egyéb kultuszaikról a görág Theophylaktos így ír: "A turkok (magyarok) tisztelik a tüzet. amit a sírszobrok alakjai kezükben tartanak. hanggal véghezvihető. a napfordulókor. 244. Mongoloknál Onghan és Ongho az az istenség. tisztelik még és énekkel dicsérik a földet. Minden ősi nép tudta. Háromszék vármegyei és Harastyán. csillagisteneit. A 4-szer 7-es beosztás a holdhónap 28 napját adták. Az ősi húnok pl. bájoló imák segítenek. Ellenük ősi bűvös igék (mantram). de egyedül imádják és Istennek nevezik azt. kivéve a Hadistennek. A fekete mágia rontása gondolattal. Az ősmagyar holdkultusz nyoma még ma is élénken él népünk szokásaiban. összeírták a törzsek tagjait és állatállományát. amikor számbavették. Kisasszonyok. A húnok császárja. Boldogasszony (Anahyta). Istenképeket. este a holdat. 149 150 . avagy rettenetes ∗ Azonosítható helynevek: Haraly." Az ősmagyarok természet-kultusza duális. A buddhisták "Ohm. Zala vármegyei községnevek. aki az eget és földet alkotta". A csillagok körforgása a világtájakat adták. Fene. Nálunk Bornemissza Péter 1578-ban megjelent: "Ördögi kísírtetekről. Minden év első hónapjában. amint a csillagok mutatták. különöaen lovakat". és tetővel fedik. hogy a hold delejessége szülője. Ázsiai török népek az égtájakat és az ott lakó törzseiket színekkel jelölték. és ennek lovat áldoznak. törpék. akinek lovat áldoztak. varázsmondatot. a levegő. a négy világtáj őrzőit. Ősrégi hit ez és minden ősi nép mitológiájában megtaláljuk. a levegőt és a vizet. századbeli orkhoni sziklafeliratok pedig "türk tengriszz. amint az előzőkben tárgyaltam. csak újholdtól-holdtöltéig kezdtek hadi vállalkozásokba. manók. "Régi törvény és élő szokás". a mennynek. a folyók. melyet a hún-török-kínai népek hétfejű sárkánnyal." néven említik a "törökök istenét. senyűje minden reggel szertartás szerint üdvözölte a napot. stb. A fehér és fekete mágia (isteni és ördögi) következik az előbbiekből. A VIII. mert ebben rejlett a világ bölcsesége. Az idő kezdete a hetes számon és néven alapult. a törzsfőkkel együtt ünnepélyes áldozatot mutatott be. Eskütételkor fehér lovat áldoztak. Tápió és egyéb természeti szellemek befolyásolják az életet. Csillagkultusz vezette az ősőket az idő szent hetes számához. Mani Padme Hum!" igéje ilyen. oltárokat és templomokat nem emelnek. Indiába átszármazott hún népek hadistene Hara. hanem fiziológiai is.szemlélete bőven behatolt titkaiba. A Hadisten oltárát rőzsekőtegekből magasra emelik. Szertartásai nem voltak egyedül mágikus szertartások. földnek és az istenségnek áldoztak. A húnok. lidércek. hogy az istenek közül csak a Napot imádják. Már Herodotos azt írja a szkítákról. mongolok és ősmagyarok kardkultuszáról már írtam. A kilencedik hónapban általános ünnep volt.. Guta. mégpedig fizikai és pszihikai értelemben is. ráolvasások. akinek pohárral áldoztak. A göncölszekér hét csillagistenét a holdhét hét napjával kapcsolták össze. Minden Ázsiát járt vagy ott lakó nép használt és használ ma is ilyen varázsigét. – mondja Hunfalvy (Magyarország Ethnogr. Tündér Ilona jó szellemeinek ellenkezője a Cifra-asszony. Ez az élet kelyhe. amely a természetnek nagyon részletes és alapos ismeretén épült fel. Az ötödik hónapban az ősöknek. A pusztaságokon vándorló lovas. Ennek hoznak véres áldozatot: "Áldoznak barmokat. Orkán. A már említett nap. óriások. tettet. hegyek. fenntartója és megölője az életnek. Az alexandriai neoplatonisták szerint csak az lehetett az igazi mágus vagy kaldeus.

edények és használati tárgyak minden ősi sírban feltalálhatók. vagy hamisítások gyanánt jöttek át. 152 . ezért a megfelelő erők felébresztése végett tanította a mágus pap a varázsszavak. vagy a kereszténység felvétele után is. víz. A hinduk Karma törvénye az ok és okozat legmodernebb formáját is magában foglalja. Pénz. A barlang víz mellett. fogatfogért elve. vagy elferdült. Kalvin praedestinációja egy tőről fakadta. Bűnt a büntetés követi. A gondolatnak és a kimondott szónak ereje van. Egymástól vették át a népek a kultuszközpontot. Ősi lovas-nomád pásztor élet a természet mostohasága és a zsákmányoló vadállatok vagy szomszédok elleni folytonos küzdelem a hősök és ősök tiszteletét. római táborhely. – az ótestamentum szemet-szemért. szolgáld uradat a másvilágon!". Commodus császár óta a római birodalom védőistene lett a "legyőzhetetlen Napisten".utálatosságáröl e megfertezett világnak".tés egyéb kultuszából rengeteg szertatás és jelkép származot: át a későbbi népekhez. Szent helyükön kultuszfürdő. korai középkori templom és várszerű királyi kastély alapjaira bukkantak. amit Marco Polo feljegyzett a tatár kánok temetéséről. a mohammedánok kiszmetje.: XVII. hogy e két fogalomra csak egy szavuk volt őseinknek. oly természetei függvényként. de a hang és ritmus szorosan összefüggnek. A pomázi kultuszhely közelében népvándorláskori temető. már római és bizánci kultuszhely volt. a lóval temetés és a sírgárda csak turáni lovasnépek szokása volt. mint ragyogó fénysugár tört elő. A perzsák e tanítása: "aki bűnt vet. hogy a törzsfők önmagukon ejtett sebekkel (véres verejtékkel) gyászolnak és ír a sírgárdáról is. vagy "Mithras kultuszhelye" volt-e? A tukiu-nak nevezett türk népről tudjuk. betoldások. bár régi jelentésük feledésbe merült. A Lehel vezér mondája is a túlvilági hiedelemmel van egybekapcsolva. Mithras szentélyei természetes barlangok vagy kivésett hosszúkás üregek voltak és ennek végén állt Mithras domborművel ékesített szentekszentje. mintha véres csatákból érkezett volna. hogy e hely "az ősök barlangja". hogy az országnagyok a gyász jeléül önmagukat megsebesítették. az a pokolban kárhozatot arat". Ezek nem másolások. Erdőkkoszorúzta magas hegyek csodálatos szépségű völgyében. Az elhunyt uralkodó arcán és testén mély sebeket ejtettek. Attila haláláról feljegyezték. Mithras a szikla szülte isten a világ-tűznek és ősfénynek jelképe volt. * Ösmagyar kultuszhelyre bukkantak 1941 őszén a pomázi Kartal dűlőben. Herodotos a szkíták királyának temetésénél leírja. imák kiejtését és eléneklését. hold-. hogy: "eredj. a Holdvilágpatak forrásának fejénél hosszúkás kőbevájt barlang volt a szenthely. mely eredetileg római kőfejtő volt. Kultuszuk a római légiók révén világvallás lett. egyben a hierarchia erős kötelékeit fejlesztették ki. Az Altáj hegységbe vitték az elhalt kánokat és útközben akivel találkoztak. A sírleletekből sokat következtethetünk ebbeli hiedelmükre. Cselekedeteik elkísérik őket. miként a piramisok is misztériumi beavatóhelyek voltak. csillag-. "Te előttem mégy el. századbeli ördögűző könyvecske – ilyen mágikus védelemmel is foglalkozik. hogy fejedelmük minden évben egy szent barlangba szállt le. hogy munka után édes lesz a nyugalom. Egész életünk minden gondolata és cselekedete fehér (isteni) és fekete (ördögi) mágiából tevődik össze. Ez a nagy gondolat hozta létre az ok és okozat törvényét. Anyja és felesége Mithra a tűz istennője. Az ősök tiszteletéből fakadt a holtak kultusza. megölték azzal. A további ásatások dönthetik el." Ősi népek nap-. Az ősi törvény Szent Jánosnál így hangzik "A lélek mondja. és engem szolgálsz majd a más151 világon!" – ugyanaz. Ugyanúgy a szumíroknak is egy szavuk volt. szentkő és szentbarlang van. Bordj -tűzhányó. római hadiút. A testvér bolgár-török népnek is volt ilyen kultuszhelye Mádara-ban. A barlangban a pomázi barlanghoz hasonlóan rovások vannak. melyet az "ősök barlangjá"-nak neveztek és itt áldozatot mutatott be ősei szellemének. természeti szépséggel áldott helyen. Ókori népeknél egyébként a barlangok és kripták. egyesülésükből fiúk. – továbbá Katona L. hanem mint ősi szokást tovább használták a mazda hittel.

Ha volt valami. hanem a "szurja" szó. = Irnik húnjaitól vett közös eredet alapján állíthatom. Köny153 154 . Honfoglaló őseinket a gyűlölettel telt nyugati középkori krónikások a legképtelenebb megvilágításban mutatják be. Sziderikus istenségek háranassága: 1. A népek kultúrcsatájában ezzel győzelmet aratunk. Ennek a lesújtó hiedelemnek mi saját magunk vagyunk az oka. Könyvemben nem volt célom az őskultúrával foglalkozni. Továbbá az egy apától. Fajvédelmet. Általában ami kultúránk van. Pogánykori kultuszát a keresztény bolgárok még ma is megülik. Az újabbkori külföldi irodalom. azt is a szláv rabszolgák hozták magukkal. XI. hanem a modern fiatal tudós gárdánk írja meg az ősmagyar műveltség összefoglaló tudományos művét. azonban a történelem nem tárgyalható a kultúra nélkül. A magyar kacagányt öltött zsidó. hogy a bolgár-húnok ősi napistenének neve és kultusza középázsiai ősi hún kultúrához tartozik. amit magukkal vittek Indiába. hogy az ősi napisten neve az ősmagyaroknál nem Mithras volt. Nap és tűz: (Nap ) Szurja. szabadkőműves és megmagyarosodott idegen íróknak. Csillag: Göncöl. Ezt az állitásomat alátámasztja a "napszurás" szavunk. sajtónak. Legyen ez a könyv félhasábosan több nyelven kinyomtatva és tegyük le azt a nyugati nemzetek tudományos Akadémiáinak asztalára és helyezzük el könyvtáraikban. iparra. Ugyanúgy áll ez a következtetés a bolgártörökök "Tangra" (Tenger) istennevével is. és igen kezdetleges sátorlakó kultúrával bírnak. mégis olyan pásztor nomád-népnek írja őseinket. mint emberevő. bányászatra. ami sajátosnak látszott. Az elmult évszázad magyar történetírását nem érdekelték ezek a problémák. Ilyenformán az ősmagyar Olimposzt így állíthatom össze: I. vagy legfeljebb annak nagyon közeli kiejtésbeli változata. amelyből a nap megszemélyesített romboló hatalma kicseng. A honfoglaló magyarság műveltsége. veszélyes reakció felé való elhajlást láttak ebben. lesajnáló vagy megvető írásain nem csodálkozhatunk. Ma már ne sopánkodjunk ezen. Kozmikus Istenségek hármassága: 1. meg a Béccsel egyezkedő politikai áramlatoknak nem kedvezett az ősök magasrendűsége. Hold: Hold (a holdol és hódol szavunk erre mutat) 3. II. a bálványimádás fertőjéből ők mentették ki és a földmívelésre. Ezért az akkor írt történelmi könyveink őseink kultúráját néhány hangzatos mondattal intézik el. Őskaosz-tenger: Tangra. kereskedelemre ők tanították. Föld: Boldogasszony (Anahyta) . tőkeérdekeltségnek és irányított közhangulatnak. Onghon. hogy a keresztény latin és germán népek szervezték meg a pogány magyarság állami és társadalmi életét. amelyek a honfoglaló magyarokról. vérivó. 2. Tenger. 2. Ebből kiindulva azt állítják. Mi következtethető e névből? Az. 3. Tudósaink szörnyűködnek ezeken az írásokon. Perzsiába és Európába. de ne is mentegessük magunkat. Ilyen kultúrtörténetírásunk mellett a nyugati írók torz. akik vad zsákmányoló harcosok.* A bolgár Napisten neve Szourva. az Nyugat ajándéka és mi ezer éven át csak kopíroztunk. (ük-khán). Ég: Ukkon. nyershússal táplálkozó szörnyekről írnak. noha tompított a régi rágalom nyelvén. amely név az indiai Szuria nevéből származott. Szourva. amiről a radzsputok szkíta szokásai fejezetben már értekeztem.

sem a papokat nem gátolják. hogy a Kárpátok között lakó népeket. Állami és társadalmi szervezet és a történelem. gondolatot tökéletesen kifejezett. akik a világ művelődésének alapjait rakják le. ősi turáni fajtám szeretete. Kerestem és bennem él a csodás ősi múlt tisztelete. amelyben Kőrösi Csorna Sándor élt. senkinek alattvalóik közül nem tiltják a megkeresztelkedést. művészeti. A honfoglaló magyarak műveltségének megítélésénél a faj egész életmegnyilvánulására kiterjedő vizsgálatnak kell lefolyni. amely a türk betűsorral egyezett. a felvonulási és települési viszonyokat megismerjék. 4. kazár és a bolgár vitt nagy szerepet a szláv kultúra kialakításában. Ebben azt írja: "Mert magok a magyarok. magasrendű vallási. szentjeit adták. az oroszlán szénát eszik’". a mindenható Isten kegyelmének munkája által. hadvezéreik pedig világbirodalmakat hívtak létre. 1. Egykorú írók szerint a Balkán vidékére költözött szláv törzsecskék anarchiában és igen alacsony kultúrfokon éltek. Rátelepedtek a déli paraszt népekre és városállamokat alapítottak. Felmorzsolódtak az észak és kelet felől jövő állandó nyomás alatt. Ősi műveltségünk megismerésénél a kevés írott és a sírleletekből előkerülő tárgyi bizonyítékokon felül erős támpontunk azoknak a rokon népeknek ősi kultúrája. A támadó bessenyők elől kitért magyarság etelközi szállásait csak átmeneti otthonnak tekintette. amikor az ural-altáji népfaj egész Ázsia nyugati részét lakta és magas műveltségi fokon állt már azelőtt. A hún származású Ming-ti császár meghívására Kashyapa Kr. Nagy temetője volt ez a hely a nyugat felé tartó népeknek. politikai és katonai szervezetet hívtak életre. Pilgrin Püspök a magyarok megtéréséről írt levelet VII. hogy volt-e a magyarságnak mítosza. a kínai és iráni magasműveltség nélkülük sohasem érte volna el az ismert fokot.vemben azt a hívő világnézetet kerestem. életmódra és foglalkozásra. e. A szumir-akkád és hettiták birodalmai. Ismeretes a kozárok kagánjának. Azon kérdéssel szemben. Etelközből elköltözködni készülő magyarság kémlelő lovasrajokat küldött nyugat felé. irodalmi kultúrát. Ilyen bolgárszlávokat a honfoglalók találtak Erdélyben és a déli részeken. hogy bárhova menjenek. Benedek pápához 974-ben. hogy az minden fogalmat. hogy ők teremtették meg az első igazi magaskultúrát. A honfoglalók nyelvéről írott emlék nem maradt. század végén a bolgár-török hatáson átestek. történelemre. Ki kelt terjeszkednünk a vallásra. művészetre. de ezeknél a rokon bolgár-török nép velünk azonos kultúrája állt fenn. könyvemben bőven értekeztem. hogy beteljesedni látszik Ezsaiás jövendölése: ‘a farkas és bárány együtt legel. amelyekből kiszakadtunk. amely szláv kultúráról beszélne. Írásuk a nyelvet tökéletesen kifejező betűírás volt. Szerintük volt idő. Mítosz töredékekre hivatkoztam a hún-magyar mondakör tárgyalásánál és a világirodalom által megőrzött ilyfajta hatásoknál. ámbár még egy részük a pogányság bilincsében van. írásra. A portyázó lovascsapattal . szükségesnek tartom azonban az egész nagy turáni fajt jellemző vallási türelem és 155 156 új eszmék iránti fogékonyság megvilágítására néhány példát felhozni. az állami és társadalmi szervezetre. csak abból a korból. Így pusztult itt el később a bessenyők. Hanem oly egyetértők a pogányok a keresztényekkel és oly barátságosan vannak egymással. A turáni lovas-pásztor népekről tudjuk. az úzok és a kunok birodalma. Priszkosz már a húnok írástudása mellett tanuskodik. nyelvre. az uralmi helyzetet. a világ legnagyobb vallásalapítóit. 2. tanítóit. Egyetlen szláv sírból sem került elő olyan anyag. hanem a közép-volgai törökség. de biztosan következtethetünk arra. Az ősvallásról előző fejezetben írtam. érzést. amikor a szlávok a VII. 3. Dzsingisz khánnak és az ozmán törököknek nagy vallási türelme. hogy az "Ég fiát" a buddhizmus tanaival megismertesse. Az emberiség történelmének hajnalhasadásán tehát őseleink a civilizáció terjesztői fajához tartoztak. a magyar. 61-ben az indiai Kashmirból a Himaláján át elindult. Ezt a nézetet vallja Rawlinson Henrik és György (The History of Herodotos). hogy az árja és sémita civilizáció kifejtődött volna. Nem mi vettünk át kultúrát a szlávoktól.

mégis elment ahhoz. Method görög nyelven irt életrajzának XVI. a közigazgatás megszervezése. – Még eddig nem vizsgálták azt a nézőpontot. övezte földön három hatalom gyarmatosítási érdekkörébe vont területet kellett felszabadítani a reá nehezedő hatalmi nyomástól. ünnepélyesen és örömmel fogadta őt és miként ily férfiúval beszélni illik.∗ továbbá az új birodalom megalapítása után a külhatalmakkal e tény elismertetése. talán Árpád vezér vagy a Gyula. 884-ben nagyobb sereggel a Duna vidékén járt a magyarok egyik fő személye. Bizáncban. Method korának egyik legműveltebb. mely a népszövetségekből összehozott nagy birodalom alakítását célozta. a magyar vezérhez vezető útja nyilvánvaló. Tartalékok. várak létesítése. az északnyugati. mint a turkesztáni reflex-ijj. pedig a legnagyobb bizonyíték hiperkulturánk mellett. gyors sikerrel megoldható legyed. a morva szlávok és a pannoniai rész bajor befolyás alatt állt. mondván neki: tísztelendő atya emlékezz meg rólam mindig szent imáidban". erődítések. A Duna mellékére. 898-tól 970-ig tartó külföldi hadjáratok mélyebb politikai célja? Vizsgálta ezt valaki? – Rablás és kalandvágy nyugati felfogás. Mi volt a kalandozásoknak nevezett. majd a bólgárokkal. amelyeket eddig kellő mértékben nem értékelték. 158 . szövetséget kötött. a szállásbirtokok megülése. hogy a vezéreket nenz vezette-e az az ősi politikai hagyomány. elképzelhetetlen gyors mozgás. hogy a székelyek a honfoglaló Árpád elé vonultak és mint a magyarság kilencedik törzse. Oka az volt. A király pedig. Az olaszokkal. a vasfegyelem és végül az igénytelenség és az időjárással szemben való ellenállóerő adta mindenekfelett álló fölényüket. a német császárral. hogy az a legkisebb áldozattal. az örökletes fejedelemség. hogy diplomáciai kérdések megtárgyalását célozták. Kitűnő fegyvereik voltak. a másodfejedelem és udvarába kérte Method érseket. bajorokkal. Baján avar kagánhoz és Árpádhoz hasonló nagy vezető egyéniségünk akkor nem volt. beszélt vele és őt megszeretvén megcsókolta és becses ajándékokkal bocsájtá el őt. mind olyan hatalmas anyagot felölelő kérdések. E nemzeti katasztrófából csodálatos szellemi fölénnyel mentik meg a nemzetet vezérei. bámulatos begyakoroltság és félelmetes nyilazóképesség. mely a magyar törzseket kétfelé szakította. a bessenyőkkel és oroszokkal kötött szövetségek mit jelentettek? A nagy birodalom vágya nem sikerült. fejezetében. a honvédelem kívánta gyepűrendszer. Ezek hatalmát kellett megtörni és ezt célozták Arnulf császárral 892ben a morva szlávok ellen. résztvettek a honfoglalásban. mint az új haza felállítása. a másik vonalon a bolgárok ellen Bizánccal kötött szerződések. akarta őt (Methodot) látni. mint úrhoz illik. A honfoglalást elő kellett készíteni. 45. tisztelettel. A Kárpátok. Rómában tanult. lap. a morvák és csehek nagy szentjét. hogy Method nem fog minden baj nélkül tőle szabadulni. 157 Ismert dolgok a bolgár hadjárat alatt a bessenyők rohama. amelyet háromszorta ke∗ A várispánság intézménye már Szent István előtt fennállott. világlátott papja volt. vagy a Horka. ébredő fajtudata nem kedvezett már az ősi tervnek. Újraszervezés és a kunoknak nevezett lázadó kazár törzseknek a törzsszövetségbe bevonása után kezdetét vette a honfoglalás. a várispánságok felálítása. a pápával összeköttetésben volt. Hadi művészetüket irodalmunk bőven tárgyalta. aki beutazta a görög és kazár birodalmat. a törvényhozó országgyűlések intézménye. Taktikájuk és stratégiájuk felülmulta minden másfajú nép hadászatát. és ámbár némelyek azt mondogatták és úgy vélekedtek. (Lásd: dr. Ennek kettős bizonyítéka van. többszörös arcvonalak alkalmazása mellett a rendkívüli lovasteljesítmények. aki az itt lakó néptöredékekkel diplomáciai tárgyalást folytatott és ha lehetett. Ezek: az erdélyi és déli részek a bolgár. királyokkal. b) A honfoglalást már egy évtizeddel megelőzve. lesek.együtt ment a fejedelem megbízottja. Ez a művelt papnak őszinte vallomása a művelt nagyúrról. továbbá a nyugati népek megváltozott életformája. cselek. A fent tárgyalt történelem a magyar nép kulturális állapotának nézőpontjából ma sincs feldolgozva. a) Anonymus említi. a Pannonica Legenda elmondja a találkozást: "Midőn a magyarok királya a dunai részekre jött. hogy Attilához. szászokkal. I. Erdélyi László: Magyar történelem. A további történet.

Mének és kancák hússal és tejjel látták el őket. Szalárd vagy Szoárd vezér 924-ben Olaszországból a nagyszentbernárdhegyi hágón át Felső-Burgundiába csapott és óriási zsákmányával ugyanazon az úton tért vissza. A honfoglaló magyarok seregei hétszer keltek át az Alpokon. Kiváló hadellátásuk megkönnyítette mozgásukat. Jogtörténészeink mégis keveset mondanak arról. hadi gépekkel. Az ősmagyar szobrászatra és építészetre vonatkozó következtetéseket Bendefy László: A magyarság kaukázusi őshazája c. stb. Pedig ezeket a bravúros teljesítményeket nagy seregek hatalmas lóállománnyal. Hadisebészetük magas fokát a honfoglaló sírokból előkerült trepanált koponyák és a sérült koponyán az agy védelmére készített ezüstlemezek igazolják. csészét. Ezek kelet felé néző. Ez ősi örökségünk volt. bazilikák. az eredeti és melyek az átvett. Őseink űzték a szobrászatot is. Spanyolország északkeleti részétől az olasz félsziget legdélibb részéig. nagy távolságokra pedig fényjeladásra mozogtak. Felső-Olaszországba történt átkelésük volt. 935-ben ugyanezt az utat járják. iráni és indiai bún kultúrát őrzünk. amely Huszka szerint csak nálunk és az indiai művészetben honos. Hóman Bálint kultuszminiszterünk nagy érdemének tudható be. Magyar neve kép (képmás) ősbolgár neve käp volt. Mádara mellett találtak hasonló férfit és nőt ábrázoló sírszobrot. Ezekről a hatalmas haditényekről mit sem hall a magyar közönség. 159 160 * Az ókori görögök a szkíták jó törvényeit magasztalják. Belgiumot és Franciaországot és április végén átkel az Alpokon Felső-Olaszországba. amikor magyar harcmodor szerint szervezik át seregüket. keletről hozott emlékkel él. Bulgáriában. Az ősi indiai irodalom a pávatolldíszt mint szabír nemzeti jelleget említi. varró-technikánk díszítéseiben sok ősi. A kapudíszek és a hímzések ismert motívumai mellett a páva és a pávatoll jellegzetes magyar ábrázolására hivatkozom. Az ókor és a legújabb kor legnagyobb haditeljesítménye Hannibálnak és Napoleonnak az Alpok égbenyúló hegyóriásain. mely még a török népek által használt szablyánál is fejlettebb. Egyik híres sírszoborról már Kézai is megemlékezik. valamint a batikolt munkák rajzai és motívumai Európában csak nálunk mutat csodálatos egyezést. Égei-. Csapataik eljutank az Atlantióceánig. vagy továbbfejlesztett szabályok. Kiváló lóállományuk és kengyelük hallatlan lovasteljesítmények végzésére képesíti őket. A magyar nép művészete még ma is sok ősi. hímző-.vagy nő-szobrok nagy tömegben kerültek elő déli Oroszországban. Brementől a Márvány-tengerig minden földön. szekerekkel. nőkből. hogy e gyűjtemény a KeletÁzsiai Múzeumba került és ott őrzött bizonysága annak a valóságnak. vázak. továbbá a szablyájuk. 5. amelyet a nyugati nemzetek női még mn sem érhettek el. Werbőczy Tripartituma. 951-ben az Alpokon átkelve Aquitániába csapnak és ugyanazon az úton térnek vissza. a nagy-szentbernárdhegyi hágón át. füstölt húst és tésztát (kolbász és konzerv) vittek magukkal.vesebb erővel lehetett kihúzni. azonkívül tarisznyáikban szárított. Fekete-tengerek partjáig. hogy az indiai húnok szövő-. – szintén nincs még számbavéve atekintetben. Nyugati népek csak akkor tudnak eredményesen ellenállni. Endzsében. Méltán sorakoznak Hannibál és Nagy Napóleon legnagyobb haditetteihez. a Földközi-. pécsi. beteg és sebesült katonákkal. ázsiai. az Északi-. az élet kelyhét tartó férfi. Az építészeti ornamentikában. hogy a törvényeink és jogszokásaink közül mi volt az ősi örökség.) India húnfajú képei által lakott vidékről Zajti Ferenc gyönyörű régi szőttes és női kézimunka-gyűjteményt hozott haza. hogy mely szabályokat tekinthetjük ősi örökségnek. . A történelem fejezeteket szentel a csodálatos haditénynek. Velencét lóhátról ostromolják. a szövő-. műve alapján kialakíthatjuk ha egybevetjük Géza fejedelem és Szent István által épített esztergomi királyi palota. célzása és átütő ereje mégis felülmult minden más nép által használt ifjat. (Hevesy id. A Váradi Regestrum – mely a tatárjárás előtti Magyarország társadalmának hű tükrét mutatja. óriási és terhes hadizsákmánnyal. hímző-technikája. – mely a mohácsi vész előtti Magyarország élő jogszokásainak gyűjteménye és magánjogunknak ma ís az alapja. – a magyar nő olyan magas jogállásáról ad számot. hegyen végigszáguldanak. m. oda és vissza. Végül Bulcsú vezér 954-ben hatalmas sereggel végigsarcolja a mai Hollandiát. a pannonhalmi. férfiakból és gyermekekből álló hadifoglyokkal hajtották végre. Csapataik közelharcban kürtjelre.

Galleni kalandozás alkalmával daloltak és táncottak. mint főfoglalkozáson kívül a földet szolgáikkal műveltették és méhészetet űztek. A pompaszeretét legkifejezőbben ruházatukban. Életmódról és foglalkozásról a bizánci írók alapján megállapíthatjuk. a klisszai dombon 1940ben feltárt. mondván: "A magyarok bátrak. 6. sarok nélküli és ez bizánci divattá vált. bekerített. de fegyverzetük. Az ősi város helyét eddig az óbudai részeken keresték. szerszámaikon. A honfoglaló ősök pompaszeretetérőd írt az arab Gurdézi. szkítaszarmata hatásokat. intézményesen szervezett énekmondóink. Lovasköpeny a mente. A hiteles pannonhalmi alapító oklevél a pannonhegyi Szent Márton monostor apátja részére rendelte a somogyi ispánság minden birtoknak. csatos övük a szabadembert jelentette. fényt kedvelők". "Királynői vár" valószinűsíti azt a feltevést. az arab birodalom területével van összefüggésben. mint a magyaréra. Fettich Nándor: (A honfoglaló magyarság fémművessége) szerint "a magyarok gazdag fölszereléseiben és díszítményeiben uralkodó az ezüst. Ruházatjuk színes selyemszövetből készült. az újabb iráni. Pomázon. növényi és mértani alakokká stilizálta. amelynek anyagi kultúrája annyira jellemző volna az ezüst. ruhadíszeiken és faragásaikon kifejezésre juttattak. Rossz időben szürt. Élénk hatással járult hozzá az északi és nyugati germán népek ötvös iparának és művészetének kifejlesztéséhez. A nők ruhája bokáig. sípos és dobos hangszerekből állt.templomok építkezéseinél a nyugati formák mellett érvényesült ősi pogány hatásokat. Karimátlan. vagy prémes 161 bőrsüveget viseltek. mert a pogány bolgár-török Madarai központban találtak egy kőbevésett fürdőmedencét. díszesen faragott tornyos épületből vagy épületcsoportokból állt.és fegyveriparunk – mely magán viseli az ősi ázsiai török. fegyverzetük ezüsttel bevont. Ez az ősi vízkultusszal volt egybekötve. kislábfejű.és gabonatermésének. Zenekarunk kobzos. szőlő. E viseletek egy évezred óta lényegileg nem változtak. bő gatya. Az ősmagyar fémművességére az ezüst alkalmazása nyomta rá a maga bélyegét. a regősök. sőt azt mondhajuk. Attila palotája sáncokkal védett. n. Zenekultúránk ősi ázsiai török zene volt. amely a rituális fürdés céljait szolgálta. vagy szűk nadrág. subát öltöttek. lószerszámaik formája és díszítése is magasfokú ízlésükről tanuskodik. Pitykés. Ősmagyar ornamentika van a pécsi bazilika domborművein és oszlopfőjén. a "mandyae". Attila hún népe nem volt nomád lovas pásztornép. Tehát szőlőművelés is volt nálunk. indiai. Ezek az ősi formák átszármaztak a nyugati népekhez és így Európa ruházkodási kultúráját mi adtuk. amit a bizánci udvarbeliek is átvettek. akik mnemotechnikai (ismétlő) módszerrel őrizték meg a hősi énekek szövegét. Csizmájuk fölhajló hegyes orrú. Ruházatuk térdig érő ujjas fehér vászoning. a mai divatos blokkházakhoz hasonlóan épült fővárost. díszöltözeteikben érvényesült. ahol főhadiszállását is tartotta. Ötvös. hogy egyetlen történeti nép sincs. Az ősmagyar hagyomány Buda társkirály által épített várost (Sycambria) tartja Attila fővárosának. amint ezt népi zenénk ma is bizonyítja. 162 . A Duna-Tisza közére teszik a fatönkökből épült. – korának legfejlettebb ipara és művészete. hogy az ősi hún város a szentendrei Danakönyök és a Pilis-hegység által védett helyen (Pomáz község határában) húzódó római limes kiépített katonai táborhelyére épült. és kőből épült a fürdőháza. ujjatlan térdnél csipkézett színes mellény és combig érő ujjas felöltő "kabad" volt. mert Attilánnak Priscos rhetor szerint állandó fővárosa volt. amelyeket fegyvereiken. vagy térdig ért és hidegben mentét vettek fel. Az ezüst-nyersanyagnak beszerzése az akkori világ nagy ezüsttermelő országaival. Voltak hivatalos. Újabban bővebben írnak magasfokú fürdőkultúránkról. hegyes nemez. továbbá vámjövedelmeinek tizedét. jó kinézésűek és tekintélyesek. E nyersanyagnak ilyen nagy tömegben való föllépése a magyaroknál az intenzív kereskedelmi forgalomban leli magyarázatát". hogy az állattenyésztésen. ú. St. Az ősmagyaroknak cserzett bőr tábori fürdőkádjaik voltaik. amint azt a történészek helytelenül vagy meggondolatlanul állítják. Díszítő művészetük az állati alakokat.

Tehát fejlett volt a szűcs. Az ősi történelemnek új fejezetei tárulnak ezekből elénk. sem Belső-Ázsia turk.és bőrkisiparunk is. hún-török vagy indiai finn-ugor fajú népek történeteinek megírása. Hogyan ülünk ott le a tárgyaló asztalokhoz. az avaroknak. azt főleg Kőrösi Csoma Sándor feltételezhető céljainak megvilágítása érdekében tettem. Európát a közeljövőben rendezni fogják a tengely győztes hatalmai. azért a nyugati kultúra védelmében vérrel fizettünk egy évezreden át. E feljegyzéseket kiváló kinológusok lefordították. még a kaukázusvidéki őshazában a magyarság belekapcsolódott abba a kereskedelmi forgalomba. szabó és sok más ősi rokonszavunk bizonyít. többé-kevésbbé elkerülve az északeurópai országokat. a bessenyőknek. hogy magas kultúrával érkeztünk. Nem célom az ősmagyar kultúrtörténet megírása. indószkíta. Adtunk kultúrkineseinkből nyugatnak és amit viszonzásul kaptunk. Még az ősi kaukázusi őshazában gazdasági kérdéseink között a legelső helyen a különféle bőrökkel és nemes prémekkel való kereskedés állt. a jászoknak. de amit itt rövid kis összefoglalásban adtam. Sajnos a hivatalos történettudományunk elhanyagolta a szkítáknak Attila és hún népének. az arab birodalommal összekapcsolta. a finnek. amely a Fekete-tenger partvidékeit. részben feldolgozás alatt állnak. Rengeteg kultúr-anyagot. és amely Oroszország területét behálózva. amikor történelmileg faji multunknak nagy örökségeit nem mutattuk ki. Nagyon fejlett volt a kereskedelmünk. amit elkövettünk saját fajunkkal szemben.Fejlett kisipara volt a textíliáknak. Mennyivel több fegyver lenne a kezükben. ha a fentiek szerint a hivatásos történetírás felkészült volna egy új 163 164 . a japánok már tudatos faji rokonsága és a felbomló szovjet orosz birodalom turáni népei. az is élénk bizonyítéka annak. ha rendszerbe foglalva történettudósaink megírnák ezekből rokonnépeink történetét. A Kína határán élő húnok. a magyarsággal együtt más oroszföldi népek gazdasági és kulturális életét is nagy mértékben föllendítette. a rokonsági erőértékek is lenyomhatják a serpenyő egyik szárát és itt mily hatalmas erőt jelent nekünk a bolgárok. a mongol és tatár. Nagy a mulasztás. Miként Fettich bizonyítja. mongolok és rokonfajú népeink történetét a kínaiak sok évszázadon át feljegyezték. Hiszen Attiláról és húnjairól legutóbb Bél Mátyás és Pray György írt latin nyelven 200 évvel ezelőtt történelmet. sőt azt a legnagyobb mértékben elhanyagoltuk. e népnek őshazájába. a kunoknak. a törökök. Kiegészítése lenne az a magyar őstörténelemnek is. ősi kéziratot tártak fel az expedíciók és az anyagot részben feldolgozták. Kívánatos volna. amit a takács. a kozár-húnoknak. a szeldzsuk és ozmán törökök történeteinek megírását. Amennyiben e népek fajszármazási és egyéb szempontokból vett történeteiket tárgyaltam. hogy e könyvem keretében nem volt szándékom sem a húnok őstörténetének. Utószó Leszögezem. Európa újjárendezésének mérlegelésénél a történeti jogfolytonosságon és az igazságosság elvein kívül a faji. Az utóbbi évtizedekben pedig kiváló szaktudósok nagy feltáró expedíciókat vezettek Belső-Ázsiába.

Az új koreszmét a mi turánizmusunk képviseli. A tengelyhatalmak árja-turáni (német.szellemi turáni rohamra és a magyarból japán. mert 1937-ben ismét egy ősi turáni államot. Mongoliát szervezte meg. Lásd: Nemzeti Ujság 1937. X. Japán ezt kimondottan a turáni eszme. Lásd: Uj Magyarság 1937. módszerrel rendelkeztek. Mandzsukót. Ma India turáni fajú népeiben még a fajtudat szunnyad. majdnem kizárólag turáni fajú népek menetelnek. baskír és egyéb nyelvekre fordíthatná turáni fajunk közös örökségét. lángok között született meg a harmadik hatalmas turáni állam észak-Kína. amit néhai Gömbös Gyula miniszterelnökünk a magyar öncéluság fogalmával hivatalosan hirdetett. 165 166 . ha úgy tetszik. Céltudatos útjának az azonban csak első állomása volt. bolgár. szemben a liberális és kommunista felfogással.⊗ Azóta vérben és tűzben fellángolt az egész földkerekségen az új koreszme döntő küzdelme. Ennek a nagy koreszménynek nagy álmodója volt Kőrösi. a turáni mozgalom útján érte el. olasz. török. 29. Mécs Alajos cikke. ugyanakkor azonos elvek alapján Japán egy új turáni államot állított talpra. hogy a turániság nagy eszményével forrt egybe a keleti világhatalom. A magyarság nagy világhivatást tölthet be ezzel az eszmével. japán) népeivel együtt. A Nemzetgyűlés sokat jelentően. Japán politikája. India forrongó és Dél tüzes kontinensén is a turáni népek új birodalmai. Azonban a ma koreszméje a faji öntudat előretörésének jegyében áll. sz. dolgozott és hagyatékát nemzetének ∗ ⊗ ekként ajánlotta: "Anyagot adtam. egy percnyi némasággal idézte a világ legnagyobb turán hódítójának ma mindennél korszerűbb szellemét. dicső multunkat. sz. kirgiz. Amikor 1934-ben a fajiság új eszményével Hitler vezér uralomra jutott Németországban. Hasonló állapotban vannak az orosz bolsevizmus és Kína fennhatósága alatt élő turáni fajú népek. előttetek a dicsőség útja". X. És megszületnek a bolsevizmus poklából. 31.∗ Az új Mongolia Nemzetgyűlésének első ülésén teljes nyíltsággal hivatalosan kijelentették: életre keltik Dzsingisz Kán birodalmát. azzal a legfőbb eszménnyel. Értünk élt. amiként látjuk. Csoma Sándor. Japán felkelő napjának jegyében.

köt. Vol. Blavatsky H. Extra No. P. Lelpzig. Cleme-ns v. Császár Elemér dr. Deznisaa Ross. I. Geier.: The Mysteries of Mithra. Bhagavad Gita. Paris. i92T.: Die Geschichte der Izulochinesen. A középkori magyar költészet problémái. Dods Morcos: Mohammed. Memoires de 1'Academie des Inscriptions.. London. Arrian: De Expeditione Alexandri. . Cunnigham Alex: Ancient Geography of India. Szentkatolnai: Párhuzam a magyar és mongol nyelv terén. Pogány magyarság. Bastian Adolf dr.: Gott in der Geschichte. Deér József. J. Marcel: Attila élete. 1857. Csoma József: Magyar nemzetiségi címerek. 1908. M.: Salgó Ernö. Carter Jesse Benedict: The religious life of Ancient Rome. Buddha and Chrlst. Leipzig. 1-3. des Turcs. p.: Szailam olmács küldetése Nagy Sándor falához. 5. keresztény magyarság. Csuday Jenő: A honfoglalás kezdete és befejezése. A. P. Bunsen C. Wien. 1828. David-Nee1 Alexandra: With Mystics and Magicians in Tibet. A modern Panarion. XI.Irodalom Abulgazi: Histoire genealogique des Tatara. Beat püspök: Hiuen-Tsiang. Blavatsky 13. Fordította: Csengery János. Ágner Lajos: Száz kínai vers. Bendefy László: A magyarság kaukazusi őshazája.: Giossary Th. Bpest.: Histoire Generale des Huns. Bornemissza Péter: Ördögi kísirtetekről avagy rettenetes utálatosságáról a megfertezett világnak. 1851. G. 1936. 1924. Dr. 224 Csoma Alexander de Kőrös Memorial Volume. 167 168 Budenz József: Magyar-ugor összehasonlító szótár. Calcutta.: The Secret Doctrine. Armin Hans: Das Ethische in Aristoteles. Leipzig. Deka Tivadar dr. Schriften.. Alexandrien: Ausgew. 1937. Diodorus Siculus: Biblioteca Historia. 537.) Cholnoky Jenő: Körösi Csoma Sándor. Breit József: A magyar nemzet hadtörténelme. . T. 1877.: The pageant of civilisation. Blavatsky H. P. London. 1911. VII. Chavannes E. Császár Elemér dr. des Mongols et des autres Tatars occidentaux.: Cross and Fire. 1873is8l. 1868. 1885. Bochart: Geographia Sacra. Aeschylos tragédiái. Maróthy Margit.: Dix Inscriptions Chinoise de 1'Asie Centrale. ètc. Edited by: E. A magyar-hún mondák történetének mai állása. 1942. München. 1726. Bleyer Jakab: A magyar-hun monda germán elemei. Brion..: Körösi Csoma Sándor dolgozatai.– Dindorf. Leipzig. 1768. 1941. Deguignes H. 1831. Ford. 1871. Bendefy Lószló dr. Brodeur G. Bálínt G. 1879. Journal and proceedlngs of the Asiatic Society of Bengal. Cumont Franc prof. (1902. New-York.

: Németh Gy.: Kondor A. Grousset. Erdélyi László dr. Budapest. Berlin. New-York. Köln. Jerney János utazásai és Magyar Akadémiai Értesítő. London. Ford. (Journal of the American Uriental Society. Herodotos történeti könyvei. Györffy György: Bessenyők és magyarok. Germanus Gyula: Turán. Fiók Károly: Árják és ugorok érintkezése. Chicago. Keleti Szemle. Forbáth László: A megújhodott Mongólia. 170 . I.: Radó A. szerk.: The Civilisations of the East.: Körösi Csoma Sándor. Hodgson Brian Caucasians. 1916. Mongolian affinities of the Hunjalvy Pál: Magyarország. (Attila és hónfai. Ethnographia.. 1850. Houghton: Hóman—Szekfü: Magyar történet. Eckhard Sándor dr. Heinrich Gusztáv: Etrelburg és a magyar-hun monda.: A magyarok őshona. XXX. I. Fírduszi: Sahname. Hirth Friedrích: Hunnenforschungen. R. Közli: Sir William Hunter: Zarándok tudós cikkét a Pioneer Allahabad 1885. Dunbar G. Hevesy Vilmos: Finnisch Ungarisches aus Indien.: Decline and Fall of the Roman Empire. 1629. Eustratiades. 1617. 1938. Erdélyi László dr. 1888. Cambridge. 244. Sancti Epiphanii . 82.: Geréb József. Kingsmill and the Hiung-nu. W. 1867. 1925. számból. Gombócz Zoltán: A bolgár kérdés és a magyar-hún monda. Feriden és fiai. 1898. Budapesti Szemle. 1931-35. 1871.: A History of India. Hóman Bálírtt: A magyar-hún hagyomány és a hún monda. Árpádkor. Leipzig. Hirth Friedrich: Attila családfája. Hűllmann Carl Dietrich: Geschichte der Mongolen bis zum Jahre 1206. 1940. Adversus Originem. 1908. London. Bálint: Történetírás és forráskritika. 1939. 1882.1. non. (1909. 1892. Sophronius: Athos Library of the Laura (Mount Athos). 1940. Fergusson I.Deka Tivadar dr. I.: The Indian Empire. Harlez C. 1. J. 1936.: Outlines of Chinese Art. 1932. 1796. 1940. Hóman Bálint: Szent István.: Introduction to the Avesta. számból Barthélemy St. Epiphanius. Fáy Elek dr.. Fehér Géza: A bolgár-törökök szerepe és műveltsége. Jász-kun kongresszus jegyzőkönyve. Eustachios. okt. Fettich Nándor: A honfoglaló magyarság fémmüvessége. opera. 169 Gombóc—Melich: Magyar etymológiai szótár. 1910.. II. Keleti Szemle. Fischer Károly Antal: A Hunok és Magyarok. Duncker M.) 32. Gibbon E. 1901.) Eötvös József báró: Kőrösi Csoma Sándor felett mondott emlékbeszéde. London. Hóman. Hedin Sven: Transz-Himalája. 1887.: Magyar történelem. Ford. Hirth Friedrich: Mr. Wien.. 6.: Geschichte der Arier in der Alten Zeit. 1910. S. 1921. Hunter W.Hilaire cikkét a Journal des Servants. Ipolyi Arnold: Magyar Mythológia..: Atüla a mondában. Ford. 1925. k.

Németi Kálmán: Hun történelmi örökségünk. 1870. J. being Studies in Religious History from 330. Krohn Gyula: Finn-ugor népek pogány istentisztelete. I. Szeged.: A magyarok útja Indiától Pannóniáig. 1908. 1826. 1862. Ford. A pogány magyarok vallása. II.: XVIII. Lénárd Jenő: Dhammo. Kuun Géza gróf: Körösi Csoma Sándorról tartott akadémiai felolvasása 1900-ban. Budapest. századbeli ördögüző könyvecske. 1838. 1906. Kalevala. Budapest.: A skythá. Népünk és Nyelvünk.és személynevek.: Vikár Béla. III. Ch.: A húnokról. Klaproth J. b?o6r Elemér: Népünk és Ir'yelvünk. J. Kabul und Indien. Modi Dr. Leipzig.: Zajti Ferenc. vallási rendszere. Németi Kálmán: A Hiung-nu-hún azonosság földrajzi bizonyítékai. J. Mészáros Gyula: A szabir nép és név. Lasson Christian: Zur Geschichte der griechischen und indoskythischen Könige in Baktrien. 1867. Marci Chronica: Emich kiadás.: Szabó Károly. 1861. máskép Szente-Mágócs nemzetség. J. 1897. Mahler Ede: Babylonia és Assyria. Metich János: A honfoglaláskori Magyarország. Pest város eredete. Kászonyi F.: A húnok őstörténete. 1908. 1911.: Forerunners and Rivals of Christianity. Modi Dr. Bokor János. Nagy Géza dr. Katona L. Kézai Simon mester: Magyar Krónikája. Németi Kálmán: Árpád népének hét törzse hún volt. Haitsch Gyula. Memeskovszkij D. Tauchnitz.: Rassenverwandtschaft der Donauvölker. 1900. Ford.: A zend-aveszta. J. Vienna. Paris.: Tableaux historiques de 1'Asie. Németi Kálmán: Nagy-Magyarország ismeretlen történeti okmánya. 1939. Ford. Kállay Ferenc. 1926.: Kelet titkai. Fordította: Zajti Ferenc. 1939. Haller János földolgozásában. 1904. F3onn. Ford.k. ) 1934. 15 Kodály Zoltán: Magyarság a zenében. J. 1850. 1925. Kézdy Vásárhelyi Zoltán dr. 1909. Kandra Kabos: Magyar mithológia.Jonandes: A gótok eredete és tettei.: Dr. B. Izidoros. 172 . század közepéig. The University of North Carolina Press. akik meghódították Indiát. Josephus Flavius: Opera. Népünk és Nyelvünk. 1939. Legge F. (Budapest multjából. Kölcsey Dezső: A Kölcsey. D. hajdankori nevei és lakhelyei. A. 1939. Karácsonyi János: A Magyar Nemzetségek a XIV. Bpest. Nagy Lajos. Modi Dr.: dr. McCovern William Montgomery: The Early Empires of Central Asia. Nagy Sándor szír-keresztény mondája. Toldy Ferenc. to 330. Mészáros Gyula: Ál-török nép. 1930. Lukácsi Kristóf: A magyarok öselei. 171 Ligeti Lnjos: Az ismeretlen Belső-Ázsia. 1931. Ford. Lemminkäjnen-runók. – Szekfű Gyula: Mi a magyar? gyűjteményben. Király György: A magyar ősköltészet. Magyar honfoglalás kútfői. 1939.

: The Early History of India.: Halász Gyula. K. Szinnyei J. századából.: A magyar nyelv rokonai. Parker E.: Halász Gyzla. Szabó Károly: Emlékiratok a magyar kereszténység I. Szabó Károly: Kézai Simon mester magyar krónikája. G. Petz Gedeon: Magyar-hún monda. 1883. 1890. 1911. Renan Ernő: Jézus élete. Schröfl Aloyz: Der Urdichter des Liedes von der Nibelungen Not und die Lösung der Nibetungen Frage. I. S. 26-iki akadémiai felolvasása Kőrösi. Szabolcsi Bence: A zenei földrajz alapvonalai. Hdrth Frigyes tanítása a Hiung-nukról. dr. 1-3. 1930. Pongrácz Sándor dr. Stein Aurél: Homokba temetett városok. Leipzig. Sebestyén Gyula dr. Paris. Németi Kálmán: Parker E. Rowlinson H. I-II.: Die Hellenen im Skythenlande. 174 . Tagányi Károly: A hazai élő jogszokások gyűjtése: Ethnographia. Széchenyi Béla gróf keleti utazása. 1904. Stefin Aurélnak a Magyar Tudományos Akadémián tartott székfoglalója. Közép-Ázsia (Asiatic Quarterly Review. H. Sebestyén Károly: A magyarok íjja és nyila. London. 1897.Németi Kálmán: Dr. 1854 173 M. 1913. 1885. 1882. Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. Regino Kronica. Szabó Károly: Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről. 1776.: Untersuchungen über die Geschichte der Skythen. 1855. 1933. 1877. Leipzig. Smith V. egyháza. 1938. Ford. 1873. the Story of a Forgotten Empire. Szász Károly: A világirodalom nagy époszai. 1917.: A magyar honfoglalás mondái. etc.) Németh Gyula: A honfoglaló magyarság kialakulása. Procopius de bello Persico.: Salgó E. 1. Pallas P.: Az ókor története. Budapest. Ribáry Ferenc dr. Berlin. Ford. Vot. Vivien de Saint-Martin: Histoire de la Geographie. Csoma Sándorról Neumanni. Ford. írta: Kreitner Gusztáv. 1884. Rodusi Apollonius. Szeged. Schmidt József: Buddha élete. Hannover. Oxford. 1807-1925. Cs. Pauler Gyula: A magyar nemzet története Szent Istvánig.: Bactria. 1828. Strzygowski Josef: Asiens Bildende Kunst. Leipzig. 1882. IV. tana. Budapest. Stein Aurél: Nagy Sándor nyomában. Niebuhr B. 1908. Orosius: Historiae adversum Paganos. I.: Aus Sibirien. G.: Ancient China Simplified. Ethnographia. Bonn. Vienna.: Bammlung Historischer Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften. sz. márc. H. Priscus: Fragmenta Historicorum Graecorum. 1908. Augsburg. Szabó Károly: Kun László. Kurze. 1930. Radloff W. Strabo: Geographica. 1509. Zangemeister. Németh Gyula: 1934.: A magyarság keletkezése és őshazája.

...... 102........................ 111 Amru ......... 66 Ahura-Mazda ...................................... 111 Agni Purarák ..................... 59. A.............. 104 Aghuz ....... 44................................... 131 Achlat ................. Vámbéri Ármin: Hunok és Avarok nemzetsége................... James: Annals and antiquites of Rajastan............................................... 152 Amadé-Karcsa.. 84 Abauj ............ Szerk............. Uj kiadás: Oxford........... Bp............. 78 Alpok. 1864.................. 131 Aldarich. 1863.............és tárgyjegyzék Aba ............. 85... Vishnu—Puranas........ I... 93.... 58 Agnikula........ Zajti Ferenc: A hún magyar őstörténelem. 128......... 141 Agathiás........ Urgeschichte der Menschen........ 114 allrunok ...................... hely............... 63............ 47 Alcaeus...... 144 Ai61 Akkád ............................... 132 adom.............. 132 Adapa ....: Szabó Károly................................. 62.......................... 135 Adi-Buddha ................ Ford.............: Attila-mondák..... 141 Anahyta .... London...... 150................. Wilson.. 101 Alán.. 59... 99 Abák ........: Németh Gy......... 100 Altai... 46 Abulfazl........................ 59............ 83............................ 135 Álmos72....... Berlin.. Kincsestár.......................... 61..................... Francis: Das Urchristentum................................... 113 Alexandria................................... 90 abtelita ................ 167 Agni Purana.......... Aveszta könyvtár.........: Attila... 63 175 176 ............................... London.............. 153 Anakreon..... 94... 72............ Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus? Zichy István gróf: Magyar őstörténet... 142... (Attila és húnjai............. 82 Adám........................ 159 alsódunai .......... 47.............. Ed. 130......... 99 Aba Sámuel ... 1940..... 83 Afganisztán ...: H................ Frühzeit der Völker.... H.................... 116 Alánok...................... 47 Anga .. 1881... 132 Aeschylos68................... Váradi Regestrum értelmezte: Kandra Kabos... 132... Thierry A............. 141 Adima..... 107 Aloyz Schröfl .............. 1920....... Ford............ 116 Aladár...... 108 Amudarja..... Tibeti aranyszabályok könyve a Kiu-Te gyüjteményböi....... Zajti Ferenc: Magyar évezredek.. 18292........Télfy János: Magyarok őstörténete... 46 Altáj. 167 Aethiopia .................................. 124 Abo...............................: Zajti F.............. 1855.. 86 Al Yathik-bilkih ............ 167 Ágner Lajos...... 46 Allahabád ............. 111 Angadesa.......... 100.................. 12..... 12........... 1840.. 89............ 85 Agni Puranak.. 131......... 61 Agner....... (Hevesy) : Munda— Magyar— Maori............... 26 Ancai ........... Udny E.................. Görög források............. Die Neue Propyläen-Weltgeschichte........ 58 Abulféda......................... Tod Lieut-Col.......................... 1928... 61 Alginszkói ..... 45 afrikai .......................... 83 aethiops ................... 1939.................... Vámbéri Ármin: A magyarság bölecsőjénél.............................. 85 Achaemeni.. 56 Achiles .. London.. Ford...... 129... 120 Amber.................................. 45 Anahita ................... Ford........... 109......... P.............................. 93 aldunai.... 1939............... 93 Alan.... Mord........... ) Vámbéri Ármin: A magyarok eredete......... Thierry A. Uxbond F.... 98 Alexandra David-Neel .............................. 116 Abulghazi ......: Blavatsky H.... 67 Ananda .................. A Név-..... 50 Ágner... 3..... 142 Abulgázi ..... 111 Angat.... 86 Afrika ..... Váczy Péter: A húnok Európában.......................... 1928. 58.... 90. Reiche des Aitertums.. 46 Amur .................................................................: Szabó K........................ 55 Agathyrsos.. 44......

37 emlék............ 57.. 141 baktriai ....... 76....... 42.... 147 Astarte ............................................ 83.... 51......... 112.....129 Aristoteles... 167..... 72... 169................. 80 Atli ............................. 73............. 146................... 61 aswamedha ............................... 122...................... 18.......64 Anu........... 120..........84 Araxes60...........106 Arimaspok .......... 116 Bamián szoros ................ 92.. 64..... 124...... 82..... 61.. 134 Baján .. 158 bajor ...................... 37 atlantiszi ......... 134................94 Ardvisura-Anahita ............................Anglia ................. 107.......... 112 történetírók..................... 172. 111 Azóvi-tenger.........111 Areiopagos ....... 85...... 120.................. 69....................................... 123 Balkas-tó ........ 140 babyloni..................... 141 Balti......... 61.................... 41................................... 68......... 39.... 107........... 60.......... 108 Atla............................. 56..........38 Arán.... 86. 75 Árpádok40............................. 46.................... 157.......................... 127....... 142 Babilonia .......... 67 bárdok ............... 86... 57............. 35................................. 148 atropatánei ..............100 arab12... 111 Babylon ......... 95.................. 60 Ásia . 12 Baranya .. 68...... 43................... 47........ 96....126 Aquileja .... 56........................... 66.......... 84...... 67 Atelkuzunak .............. 123............ 131. 104 Auchatok ............................. 12...................... 51................. 109.... 49.... 27... 105............................. 72............ 81 auchata ................. 62 aswak.......... 51 ausztráliai ............................. 159 Atlantisz ......................... 20..........83 Aquila János ... 98........38 Arg-ionok ................ 67.................. 73..... 96.. 73....... 77....... 17 Asszíria......... 93 Athén ....... 135...... 103....................... 110... 88.. 170.... 108.............. 129....... 146 Attila7.. 115............. 138.............. 99......... 51 Balogh .........................51 angolszászok...... 49...... 138................ 105........... 158 Avar............. 109....... 105 Arrianos........ 86 Bardai ........... 86....129 Arghia Varsha .......................... 103. 102............. 12 Baghavad Purána..... 69.... 90................................................. 38 Balti-tenger......142 Ardzsuna..................................50 Anonymus67.............59 Ardzsurla .................... 83 Balokk .... 93 Atlanti-óceán ........ 33.... 75.................... 211 Bala ... 99...............111 Ardarik .. 141 avar. 86.......... 72 Aswa..64 ansziek.. 121 177 178 ........................ 147 Astur.............. 67. 45... 164.......... 96........................... 81...................................................... 21........................... 25.... 128....... 104....... 75.......... 48 Bál ..................... 6........ 164........................ 42...................... 86.......................... 54 Athel...................... 162... 87........ 102.............. 105.................... 143 Badsa Radzsa ............. 99. 100 haza ............................................... 120......... 162 belső. 64.... 73.......... 63 Bala Ihaia ... 60...................................130 Aristatetes..... 81... 120.. 6 ugor ... 23....... 161..............144 An-hszi .148 Anna Comnena ....................... 14...... 92.. 34.. 97... 57......... 107... 52............ 85 Baktur............................ 168 Ásik . 61 Asiatic Society15..........77 Angolország .... 141 Ayodhya . 55 Bar-chus ....... 64 Ási .....115 Ararát............... 60.... 137. 67 Barga . 86 Árpád39.................... 46 Balkán .. 132 Bacchus ........................ 113 Bagdad ..... 45...... 64. 141 Aveszta-vallás ...... 40.. 157 ansik .......................................... 62.... 98.................................. 55.... 60 Baktria....................130 Ari-alpian ........ 18........... 101 Avesta............... 157 Baktária .............. 175 Attilaféle........ 43. 147 Babru................ 98......................... 60... 93 Aton.. 40.. 137..... 43...... 94. 103 Árják.................. 119..... 169 Armenia.......... 125.. 72......... 66....... 133 Ar-buda....... 55... 106 Asi . 173 ázsiai12.... 99............ 6 B Babilon ...93 Angra-mainyus ....... 49........................................ 60 ási .. 103 Ázsia6..... 120 Árpád-ház ............ 96... 87.... 69 Aswamedha . 141............................... 116....... 141... 167 árja5.... 67......... 98........................... 94.... 116................ 95......... 122.. 93.... 66.................. 57.. 83..................105 Apus .......... 82................. 163 Arad....... 139 Asszír. 126 Arpoxais ................................. 91.. 42............ 66................... 137 Athene Pallas. 17................ 89 Baghel ..... 134 Arrianus.............. 43..... 105 Aurelian........ 139 angol12... 107. 125.. 75.... 137 Athil.... 79.147 Aoghán .... 49.... 121.. 38........ 48.......... 86. 106................ 60 Baltisztán.......... 27... 73................................. 81 avarok................. 99... 53 Ázsiai Társaság .................... 155 balkáni........ 62 Balambér ....... 62 bahadun .. 84 származás ...... 40 Attli ...... 151....................... 155.. 84........ 109.... 83........................... 165 faj66 árják... 60 asszír............ 47.... 74........... 25......... 45.. 100. 106......... 52.......... 143 Bacchus-Dionysos............. 25... 20.117 Ankhenaton ...................... 172..................... 160........... 102. 161........... 103.............. 93 Atil .............................. 119...... 65.............. 142 asszírbabiloni... 170 avesztai. 100...... 103 Bal-ul-Abwab..... 102..... 142.........124 Aral-tó ....... 15......... 155............ 119 Árpádház ................ 55... 87.......... 145.... 16 ázsiaiak..................... 64 Arya Aswa........... 59. 129.................... 211 dinasztia .........................

................ 83 bonszi-pap ............. 85 bibliai.. 125 Bieda ................. 22... 48 Bhabru . 119 Bihar gyalpó .... 12.......................................... 114............... 111 Besztur.... 97 Bikaner .. 150...................... 110 Benedikta..... 75........ 154 bedzsnák . 126 bolgár40..... 111................... 126............................................ 18. 136 Bráhma .......... 96. 77............... 161. 111...... 39..... 37................. 49........... 174 buddhista17.... 143..........................................124 Berend ......... 113...................... 124 Boldogasszony90...................................... 60 Bilge . 165 bombayi...... 123.................... 59................................................................ 111 Budatelke .......145 Behram ....................... 36 Bor................ 107........................... 88 Bod ........................................62 Baz...................................... 91................. 113......... 173..........147 Bendefy 55............... 152......................... 167 Bendefy László. 55.. 123..96 Berias.............................. 142 bessenyők43..........Baroda .................. 64............ 164 bessenyő-szkíta...141 Bartalus.... 70...... 25 Británia. 158........ 92............90 bastarnok .. 100 bolgárok43........... 96 Biharn........ 106..........89 Belgium ............ 141 Boksza .... 99 Bölcs Leó ............. 158....... 174 Belári ............... 80...105 Berlin45. 19 Boddhisattva..............................46 baskír ......... 104 Botbort ... 54. 73... 72 Beheman...... 97 bruxellesi....................... 141 179 180 ... 53.103 Báthoriak ................... 175 Berozosz................. 116...................................................... 83 Bokhara .......... 117........ 164 bolgártörök ........................ 167 Browning....................................................79 Barthélemy St................................................... 114... 19 Bökény ....... 96............. 95......... 55.... 43................................ 109 Bizanc..... 129... 59 Bhagavad Gita ...... 153 Boldogasszonykáta............................................................................ 86 Botteni-öböl .. 170 nemzetségek.... 76 nép.... 54 Buda59............... 98 bolgár-török41................ 36 bonc-pap..... 115... 79 besgur . 43 bessenyő40.................................. 155 bolgár-törökök................................................... 148.......... 171. 95............................ 167 bórok ...... 98....................... 148 bolsevizmus....... 58. 175 Blédas.............................................. 125............90 baskir .......... 111 Budakeszi . 111 Bharata Varsa ...... 111........... 54................................. 27 Buchanan...... 168..159 Belső Mongólia ........ 169........ 83 Budajenő ........... 142..................... 63..................116 Bendeguz...............................121 Belső-Ázsia .... 113 Bodjul......... 28.... 36 Boncza......... 28.... 157.. 98.................................................... 111 budai.... 68. 111 Budapest.................. 111 Buddha19.................. 138 népzene ..... 108 Brahma ............141 Beal püspök ......... 112.................... 83 Bornemissza Péter ................................... 162...... 167. 55 Bizánc. 110.... 111 Budaháza. 112.................... 111 Budafok.......... 110 Bleyer Jakab ..................... 50... 65 Biblia ....... 77..... 99.....................114 Bécs ................ 165 Baskír ............ 65 Bonchada............................................ 86. 134................... 150....... 111 Budaörs ....... 99............... 138... 49................. 96............ 170...... 167 Bhagavat...... 28 Bstan-gyur.......... 59 Beszterce-Naszód .137 Batthi ..............................83 Berettyó ..... 116...... 97..... 33.. 48.................. 168 Bengália...21 Bartók .... 43.. 103 Brahm......... 95... 96.......................... 26....... 51 Brit-India..... 34................... 124................ 124..... 27 Bstod-Ts'hogs... 84 Borysthenes... 43............... 36 bonczó ............................................................142 Bég Baján ...... 126.... 111 Budalesy... 99 Borsók ............ 55 Blavatsky70....... 17 Brodeur.......................... 113................... 157. 83 Beth-San......... 111 Budakalász ..... 36 Borolot .... 61 Béták ..................... 174 Budatava........................... 83...137 Béla ........... 152................................................68 Bengal .......... 73 Blumenbach.. 91 Bíborban született.... 42........................... 153...... 132 bíborban született ... 18.............. 59..16 Bereg ............. 50.... 70...... 96........... 24 Boddhisatva.............. 147 besenyő... 165....... 25............ 42... 162 bizanciak ..... 172.......... 89 Brahmáni.... 118 Beztur ......... 153. 137..... 160........................................ 110 Bihar..................................... 121............. 24.................. 97....... 100........................................ 24................ 162 Budafa ...........63 Barsam...12 Bel ........................................ 97 bihari ................ 23...................... 105 Borsa ....... 36............................... 150..... 43......... 16 Brukpa.......... 109. 91................. 83.................................................... 92... 15.....97 bengáliai ...63 Barolli................................................. 55 Bélus....79 Basgar.................. 43.. 120............................................... 28 B'Stan-Hgyur.... 97.. 113 B'Samye ......... 79 Bolgár................................... 96.................................. 156............ 60 Betér .. 66. 83 Béta-fajú...... 12..................... 111 bolgár-hún ..... 42. 34 b'ne-aleim .141 Beirut................................................................................... 97 Biharvára ................ 58..................... 84.. 148 bizánci36... 41................ 66 Brit ...................... 97 Bihor........... 69...................................... 138 bizanci ......... 170. 98............................... 17 brit múzeum ... Hilaire ........... 91................................. 36 Bondorfárd .............................. 36.......

.......................................... 45 diabekri.......159 bulgar...................... 51 Cherra-poonjee ........... 93 Diocletian .................. 63 Dabhi....................... 63.. 61..... 56............................. 54........................................................................159 Buzghal Khana ..........148 Bwda .................................... 100............................... 51 Dahak ............ 36... 49 csuvas-török ........... 45.. 99 Döbrentei Gábor....125 Burgundia .................................... 37.. 142 dsola ........................... 148..83 Bulái ............................................................................ 95 csehek........................ 157 Dunántúl............. 89 Dulva..................................... 145 csinvathíd ..... 95 Csekekáta .16 Chambal .................... 37 dzaila ...................... 135 Dsajháni ................................. 116............................. 103......61 Chagataj............... 62 druidák . 66...... 62 daha ... 107 Depter-r-Nyingpo.............. 91............. 104 Dasarastha ......................... 90 Csoma József.... 89 Duló......... 97 Duka Tivadar...................................... 15 Don.............................. 97 dugpák.....63 Champapuri .......... 60 dákok ..................................... 35 Carlyle ......................... 126................. 98 Dentumoger....... 89.................. 169 Duskyi-hk'horló.......... 83 Dugpa ... 34............ 95.................................... 69 Dasht-i Kipchak .......... 72 Dsulo .....................................96 bulakar................... 49 Chitor....................................................................... 120 cseh.................................. 96............ 61 Deér.. 26 Duna ...................... 43....................................... 65............83 Bulcsú............ 60 Christian Lassen ................. 79 Dunbar. 85.......................... 98.......................... 60 D`Auville.............. 48 Csánky............. 126 Cseng....47 Chagan.................................... 121 Csákok...89 Bulcsu.............. 140 cseremisz .............................. 68 délszláv....... 103 dániai.................... 83...................... 16.... 93 D'Herbelot ........................ 117 Detre.................... 60 Chavila ..... 145 csodaszarvas............24 buddhisták 26............................... 42.................. 103................. 90 Dsula .......... 157................... 83 csandalások ........... 12 Commodus ................................15 Cassiodorus .......... 15.................. 72 Dsongar ............. 51 Diodoros...... 137 Chatti ................. 87.. 129 Diszabul ................ 122 Csinvat ................... 133 Cshattis Radzskula ..... 42............ 18. 37 csuvasos ... 21 Dula......................................................................................................... 167 Csengery Antal...... 168 Csomakőrös......................................................111 D C Cadix ................... 98................ 59 Dzsajati........................................... 91............... 68...... 66 Cutch .................... 42.......... 140............................. 59 Dzsaipur Marwar...... 97 Danakönyök ........................ 86 Chawara......................... 95 Csiglamező . 81 Cimber............... 58................ 35 Derbend.. 129 Cifra-asszony. 83.. 99 Csin ................................... 114.......... 101. 109................... 168 Delhi.................92 Bundahis... 114 chioniták...61 Chagatai királyság ..................................................111 Chahuman........................... 112................. 116 doni ........................ 101 Csahar.............. 168 Deguignes34.................... 34 Dariel-szoros ...................... 66 charrukhán.......................... 56......... 40 Cunningham ............. 150 buddhizmus12.................................................................. 109........... 134 Dionysos-Sabasius ....................................... 96.................. 61.59 Chand ........................... 15.......................................................................... 24.......134 bunyevácok...... 93 Danié .............................. 53 Cserkeszek.......... 59 181 182 .................................................... 62 Chandravansa .... 28.... 82 Dietrich............................. 42 Denghisik .... 137 Chhempo ....... 37......92 bulgári ................... 53...........................................115 Campbell .............. 43 Dor ............. 118 Dárius .............................. 81 Csang Szing-Lang ...................................................rítus ............................................................................................................................................... 59 Dzsaisahner ........... 142..................... 156 Budenz József................... 61 Cyrus ......... 36 Dnyeper...... 85. 98.................... 27 Dwipa ........ 105............. 111.............148 büzürk............................................................. 168 Budha 59.... 84 Csamkiao.......58 Chandra .................... 43...........................................117 büzürgan . 103 délorosz . 128 Carragolaghat ................ 66 Déli-Svédország ................................................... 134 Dél-India ..62 Cham . 162 dunai.......... 60 Cimberek ........ 150 ciklopszok ..... 162 Danavák...... 157 Csehország ................................................... 60 Ciprusz .... 126 dnyepervidéki. 93 Dengezik ................. 99...................................... 16........89 bultari ...... 72 dubnicí........................... 134 Budli................ 72 Dzsadu...................... 80 Dánia ................................................... 152 Csaba39............ 51 Csengery...141 Chagatai.....................................................................92 bulári ........ 63 Chorosmia .........................................................................62 Chalukya....... 11 Csuszovája...... 23.......................... 83 Dardsiling..144 bundii............................................................................ 110 Dalai láma ..... 64 Chus ............................ 106....... 64 Csanád ........................ 62 Csigla...... 59 Cyropolis .............................................................................. 62 Chaytor.................................... 23.............. 80................. 86 Cicero ................ 56...............

............ 40........................................... 45 frankok . 106 Ed ....... 56........... 121.96 Elteris ... 134 Ég fiai ............ 54....................... 106. 99 Fravasi................................... 157 Erdélyi László ......... 105....... 115............ 103 észt.............. 124 Fehér-tenger .................................. 93....... 52 francia............ 118..................................... 108 Égei tenger.. 90......46 E Eckhard Sándor .......... 51... 108............................ 104...................... 52.................... 103 Fekete-tenger55..... 38............... 164..... 123......... 85... 93 Etzelburg .................................... 119 Gaharwar............. 24 G Gades......................... 134 Flavius Josephus............................... 136 Forbáth László........ 124 Feketetenger ................... 41........................................................ 95 fehér húnok................................................. 169 Fick ...........109 Elizeus ............. 110.... 56 Fischer.99 Edriszi . 20......................................... 79............132 elszlávosodás ........... 53.............. 68............. 78............... 89 finn-ugor39................ 131........................... 108........... 38......... 12...................... 45 Észak-Germánia .................. 34... 101 Észak-Németország .... 98 Elő-Ázsia..... 7. 17. 83.....147 Ég fia88................................... 51............ 169 Franc Cumont........ 156 Dzsungária........83 Elohim ................................ 59............. 57...........................................116 eftaliták............. 132 Evilath . 66 Észak-Kína ..................... 94.... 7......... 49........................ 117...... 148 finnek ........................ 150.109 Emese ....... 72........ 86 Ezekiel......... 123................ 110 Etil ........... 148 Fehér-Magyarország... 148 egyiptomi 17.. 121......................... 12.. 63... 163 Felső-Tisza ........................................... 77............................... 103 Észak-India............... 147. 160 Eszterházy ............... 76...... 97.......... 137............. 45... 6.. 103 Fejérvár ....... 18...... 142. 175 európai6..................... 49...................... 63 fehér-húnok ............. 15 Eri.......... 77. 125................... 140................................ 53.. 83 Észak-Eurázsia .......... 90 Enlil . 123 Fehér...................... 159.........89 Endzse ........................... 22.............. 63 nyelvek................... 118 Faghan ..... 41. 85 Eunedubeli...................12 Egreskáta ..................... 99 Fergussan ... 79.................... 89............. 66 Feriden .................. 64 fehérlóáldozat... 141 Firoz .... 43...................................... 123.......... 80. 125........................................ 47...............81 Edda Bifrost...... 138...... 130... 83 Eviláth .. 169 Ephtalita ... 169 Erdélyország. 42... 46.............. 147 Eötvös József... 80............................ 127....... 83... 131 Firduzi ............................. 56 fajtudat .......... 159 frank .................. 57................ 49.....................85 Előd ........................ 123. 108 Emesu .....86 Elbilge ................................... 93.......... 46... 115 183 184 . 169 Fehér Géza ....................................... 98 Enos.............. 113 Franciaország ...... 169 Fischer Károly..... 12 Enzu........... 68 Eufrates ........ 164 finnfajú .. 109...... 108 Etrekarcsa ....... 125 Fischer Károly Antal ..... 124 erdélyi....... 124 Flarikula .......... 42....... 109............... 87... 39 Etelközi ... 130............... 111.87 Ellák .. 120 Etelköz.......... 107. 145 egyiptomiak ... 40.......... 85 fehérhúnok......................... 93....46 Ég . 80....................Dzsingisz kán ............ 68 Északeurópa ........ 56........ 49..... 96 Frankhon ... 45 északkínai.... 89........... 143.........145 Eder ... 94........................... 111 Faun.......... 161.......... 115 foh .. 87 Evilath földje..... 37 fehérhún..... 15 Etel ............... 169 Epiphánius...................................... 84 Fekete-Magyarország .............. 52.. 56................ 160.......... 39. 132 Ennedzár.......................... 99.......... 94............................................... 36 Fohát .......... 83...........73 Edömén.. 103............. 61...... 89. 100. 83.... 105..................... 158..... 51................................................... 107 F Euphorion.......... 175 Edda.......... 120.. 48 finn6........................... 104..... 128 Eurázia .............. 85 Ér 96 Erdély .... 120 Etzel......................... 138 foglalás......... 125 Fehér lovas ................ 79.... 169 Firduszi.......... 89.......................... 73 Eufemia . 139..... 46 Éva .................................. 100.............................................. 165 Farkas .......69 Enech... 66........... 164 Fiók Károly ........... 106............. 36 Fehér sziget ... 99 Etele......... 93........... 125.......... 70..........165 Dzsingisz khán ..................... 82..... 47............ 49......... 103 Északi Jeges-tenger ... 53 Eustahius ...........................126 Egyiptom12...... 115 Gádoros .. 111............. 109........... 109....... 42..................... 43 Ethel ............ 67......... 169 Eckhardt Sándor ........................................................ 37..... 6 Esztár........ 49......... 145 Fukuda...... 37... 130 euthalita ......... 147 esztergomi ......... 69 fehérló-áldozat..132 Elám ........................................ 72.................................................35 Dzsingisz Kán ........................49 efthalita. 25.. 48 fehér .. 98. 169 Fettich Nándor74................................ 58.......................... 62.........107 Enach...................... 53......... 110......89 Eneh....... 46....... 83 Ethele. 162.......... 115............ 80........................................ 139 Európa2. 77.. 41 finnugor.... 51.......... 38 fehér sziget ..... 62 galaták .. 72 Eneth ...... 87.............116 Efraim.... 68..... 93................................... 56 Epiphanius.....................

... 134...126 Gibbon..... 111 Hiungnu........................... 19 Gérárd.....119 gógok. 106.... 55.... 137....................................... 60 hindu ..... 114 Guei-shuang ..... 85...... 103...........116 Georgiaiak ......... 91 Héva ............... 81.. 116 Gorda...................... 45........133 gepida ....................... 171.......... 169..... 161 guru ............... 112......... 131...... 47 Herodotos61........ 89................................. 72...... 157 görögök56... 157................................. 56 Gurda..... 48... 51 hellének ............... 106 Géták ... 93... 108 Hanisch....... 85.... 55 Gudzsár .. 110........ 114 garabonc .............. 112 Gótarca .. 77 Halom....... 103...... 47....................... 97 Gula ............75 Getae ............... 93 gót..... 100................................. 48....... 104 Heungnoo ..... 61 Geyza.. 131 Hercegszabar ... 59..................................................................... 106 Gizella ............. 111...... 169......... 132 Hevesy Vilmos .... 136.. 46............................................................ 66 Himalayák ............................103 Gesta Hungarorum ......................... 162. 118.....116 H Gohil... 86 Gugi Benka................. 84................................................. 76........................ 62. 143 Galilea .... 115......... 93.................................... 85...............97 Genezis .................. 104..... 165 Gómer..... 141 Gwalior.......... 130...... 81.................... 144 Hannibál .......... 111 Hadisten67................ 47 Göttinga........ 26 Hastinapura ..................................................... 91. 97 Gyalpó ............ 67. 62 Hajmássy . 134 Harlez ....................... 108 Hara................. 110.................................. 150 Haihaja ....... 135................ 211 hachhwahak....................... 170 hido ... 116........ 131............ 98.......... 119................ 61......... 74.... 173..................... 103.......... 171 Gótok....103 Gandara ................... 150 Heinrich Gusztáv.............. 130............ 73... 160 Görögország ....... 13.......................................................................... 62.......... 129................ 73............. 137 Hernak... 170 herul .. 102.......... 60........................108 goal........... 55 Herkules104........... 106....... 68.................. 99................38 Góg81....................... 47.. 115 gótok.. 39 hiung-nu34....................... 82....... 136 bárd .................................. 73 Heliogabalus.. 49................................ 15... 15.............. 91.............................. 50.................. 118......... 60.................... 82.. 84.......................... 116 Georgia ...... 122......................................... 159 Hansa............................................................. 134...... 106........ 68......118 Gallia ... 106. 170 Háromság ........... 116 Göncölkarcsa..... 150 Hari..... 62 Gómár......... 128.........35 germán48............ 119 Gógánfa ...... 36......... 172 Giaiukátai ............................................ 172......................................... 11 Grachen .......................... 107.... 140...................... 121 Gyud...................................... 129 Herakleai Herodor..... 130....... 104.................... 150 Haraly............................. 112................ 103 Hesperidák .. 135............................ 113........ 97 Gyarmat....82 Gilgames........................................................... 167 Germánia ...... 97 Gyála .... 128................. 97 Gyál-puszta ................................................................................. 23 Hindosztán ...... 140 görög-római................................. 150 Harastyán.....104 Gelupka ......... 48............... 26 Grahilot .. 132............ 103 Gepidák ................................... 42....... 103........................ 142 Gordas .. 152........... 61...................................................................... 55 gruzok................. 135 Gótama Buda........... 86..............121 Gaur..... 135............................................................ 97 Gyalu-puszta ... 110 Gyál...................................119 Gógány .. 157. 113 hatalmas vadász az Úr előtt87.. 16 Himaláyák ..................... 115..... 50 Hirth ................................ 160.. 130.................. 105.. 211 birodalom ......... 85 Gumár........... 64....62 Gazsár.............. 115 Gombócz Zoltán.............. 66......................................... 98............. 62 gruz-krónika .................. 66 hiong-nu ............. 109....... 147 Gurzastan.............. 54.................. 91 hiungnu-hún ................................. 42......... 63............ 26 Himalaya ... 147.. 114 hiungnu............... 45................. 128 Héra.45 germánság............. 27 Gyula34. 63 hit122 Hinduk.......................... 150........ 119 Guizar.......... 80................................... 169 Gikhon........... 39 185 186 .............65 Ganges....... 93........ 63 Gudzsarát.....Galerius .. 154......... 107.................... 148...................97 Gelonos........... 141...... 57................. 134 Harikul-es... 117................... 119 Gugi Márk ....94 Gerard............ 55 görög47. 88 Havilah ................................. 116 gupta.. 88 Gurdézi.............. 170 Gömbös Gyula.................. 170 Hitler .. 148 Gardezi .............................. 139...... 165 Hium-Tsiang ................ 120 Hamadan ........................... 132 Hegyalja .................................. 83 héber... 103..................................................77 Géza.......... 38.............................. 97 gyálpó......... 132... 80.. 12 Hamsa...................... 101....... 39 Gyeics................51 Galícia ......... 132 Hestia .......................... 85......................118 galileai .. 129.......................................... 108 Győrffy György.. 119 Gug-puszta ............................ 114 Gótaura............. 120 górarenusok .............. 97 Gyalóka ............................ 97 Gyalu ....... 102........ 174............ 134 Harikules ...66 Gobi....... 155...............

hiung-nu-hún ...... 34, 47, 48, 49 hiung-nuk .............................47 Hjam-Dpal............................28 Hoanghó ...............................64 Hodgson Brian Houghton133, 170 Hold59, 61, 62, 66, 109, 110, 134, 153 dinasztia .........................111 faj111, 130 Hold nemzetség ....................59 Holdfaj................................134 holdkultusz .........................149 Holdvilágpatak ...................152 Hollandia ............................159 Hóman41, 42, 43, 55, 72, 73, 91, 96, 120, 160, 170 Hóman Bálint41, 42, 55, 72, 73, 91, 120, 160, 170 Hongre..................................91 Hoo............................... 72, 122 Hoops ...................................48 Horka..................................157 Hüllmann..............................45 Hu-lu-ku ...............................48 Hülü-kuan-kü .......................48 hún6, 7, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 69, 72, 77, 81, 84, 85, 88, 95, 99, 101, 108, 110, 112, 113, 114, 116, 120, 121, 123, 133, 134, 141, 150, 162, 164, 168, 170, 172, 173, 175 bástya .............................117 birodalom ................. 98, 110 eredet................................73 Éva .................................130 faj48 fajú ............................. 72, 96 fehér ...............................114

fejedelem.................. 97, 108 fejedelmek...................... 134 fekete.............................. 109 hadifoglyok ...................... 51 hagyomány. 73, 76, 107, 135 kapitányok........................ 69 király ............ 42, 91, 94, 118 királynév .......................... 98 kultúra ............................ 153 maradványok.................... 98 monda............................... 73 mondák............................. 74 nemzetség....................... 114 nép...................... 74, 92, 110 népek.................. 57, 68, 149 név.................................. 115 nyelv .............................. 114 sír 90 sírok ................................. 68 származás ........... 75, 76, 156 telepedés......................... 111 töredék ..................... 95, 100 történet ........................... 102 törzs.......................... 88, 115 törzsek.............................. 98 törzsfő ............................ 100 törzsnév...................... 93, 97 véreink ........................... 141 vitézek.............................. 94 Hún......... 33, 42, 47, 62, 63, 93 Húnbirodalom....................... 42 hüne ...................................... 81 Hunfalvy....................... 73, 150 hún-finnugor......................... 57 Hungar.......... 42, 43, 90, 91, 92 hungár................................... 87 Hungaria................. 91, 92, 102 Hungária......................... 73, 91 Hungiák .............................. 111 Hungias ................................ 59 Hungria................................. 91

hún-hiungnu ......................... 48 hún-hiung-nu ...... 45, 47, 48, 49 Hunivár............................... 117 hún-magyar34, 39, 43, 48, 72, 76, 85, 91, 156 azonoság .......................... 39 rokonság............................. 7 húnmonda............................. 76 Hunnensdorf......................... 73 Hunnia ............................ 73, 85 Húnnia .................................. 83 húnok15, 34, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 63, 65, 66, 72, 74, 83, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 98, 99, 100, 102, 103, 106, 108, 110, 111, 116, 117, 123, 125, 134, 135, 138, 141, 149, 150, 153, 156, 160, 164, 172, 175 fehér ................... 56, 64, 114 Hunor83, 87, 88, 89, 90, 108, 119 Hunoracerta .......................... 87 Húnország ................ 46, 78, 91 hún-szabír............................. 55 hún-székely .......................... 76 Hunszer .............................. 111 Hunter..... 14, 66, 114, 169, 170 hún-török ...................... 99, 134 hún-turk ................................ 92 hún-türk ........................ 74, 104 hún-türkfajú............................ 6 huny...................................... 49 Hunza ................................. 111 Huseng ............................... 131 Hydra.................................. 137 Hylaia ................................. 104 Hyus ..................................... 61

I

I. András............................. 143 Ibér ....................................... 40 Ibn Fadhlon ........................ 121 Ibn Kordahbeh.................... 116 Ibn Rusztah ........................ 142 Idők köre ............................ 141 II. Endre ............................. 119 II. Jusztinusz......................... 36 Ikshwaku ...................... 59, 111 Il 61 Ila111 Ili-folyó ................................ 64 Ilovajski................................ 49 Inda .................................... 134 India6, 12, 14, 15, 22, 26, 27, 28, 33, 38, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 77, 80, 83, 84, 85, 86, 89, 97, 98, 100, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 132, 134, 136, 141, 147, 150, 153, 160, 165, 168, 169, 172, 174 indiai15, 19, 37, 61, 66, 69, 70, 97, 111, 114, 115, 134, 137, 153, 156, 160, 164 bárdok .............................. 62 bevándorlás ...................... 60 élet ................................... 23 fejedelem.................. 63, 100 felajánlások ...................... 22 hadsereg ........................... 58 hatások ........................... 162 hódítás.............................. 65 irodalom........................... 33 kontinens.......................... 18 kormány ............... 12, 15, 18 kultúra .............................. 33 kutatók ............................. 54 lámák ............................. 147

187

188

nyelv.................................53 nyelvek.............................53 panditok ...........................26 sivatag ..............................60 szentírások........................38 történelem ........................86 tudós.................................65 zarándokok.......................24 Indiai Tudós Társaság ..........64 indoszkíta ............... 48, 56, 134 húnok ...............................65 indo-szkíta ..........................134 indószkíta ..................... 66, 164 indó-szkíta ............................60 indoszkíta-hún ......................57 Indószkíták ...........................66 Indranastha .........................134 Indu .......................... 58, 59, 61 indus ............................. 92, 111 Indus61, 64, 66, 67, 83, 117, 130, 134 Indusok ...............................134 Inki .....................................147 Inlil .....................................147 Inohoffer.............................142 Io 129, 130 Ió 89, 105, 129, 130 Ipolyi ................ 79, 81, 95, 170 Ipolyi Arnold .. 79, 81, 140, 170 Irán41, 49, 51, 53, 56, 86, 87, 109, 141 iráni43, 48, 56, 57, 143, 155, 160, 162 kultúrhatás......................141 Irkuck ...................................11 Irnák .....................................72 Irnik ...... 42, 72, 88, 91, 98, 153 Irtis ........................... 45, 46, 63 Irtisz......................................36 Isdubárok..............................80 Isis ........................................89 J Jabdierti ................................ 91 Jafet ........ 81, 84, 102, 116, 119 Jáfet .......................... 82, 83, 85 Jaik ....................................... 85 Jakint .................................. 101 James Prinsep ....................... 20 James Tod............... 57, 58, 134 japán ............... 38, 90, 108, 165 Japán....................... 24, 90, 165 japánok ..................... 7, 90, 164 Japhetosz .............................. 84 Jareja ............................ 62, 134 Jászai .................................... 82 Jat ........................... 61, 62, 106 Jät ......................................... 66 Jatok ..................................... 61 Jáván..................................... 82 Jaxartes... 36, 37, 46, 64, 66, 67 Jehun .............................. 61, 67 Jeniszei ................................. 49 jeniszejvidéki........................ 40 Jenő ...................... 39, 168, 171 Jeremiás...................... 115, 117 Jerney ......................... 143, 170 Jeruzsálem ...................... 36, 37 Jesse Benedict Carter ........... 52 Jethwa-Kamari ..................... 62 K

Isperich................................. 43 Istár..................................... 147 Isten kardja ......................... 105 Isten ostora ..................... 52, 94 Isten Ostora ........................ 110 Ister..................................... 103 István ................ 2, 84, 123, 211 Isztár................................... 147 Itália................................ 45, 94 IV. Béla ................................ 95 izlandi................................... 93 izmaelita ............................... 96

jogar ............................... 35, 37 jogarok ..................... 35, 36, 37 jogar-ujgurok........................ 35 Jogra ..................................... 37 Jordán ................................. 118 Jornandes47, 55, 88, 106, 123, 135 Josua Stylites ........................ 85 Jóúszó................................... 97 Jüeban................................. 101 jüebani ................................ 101 juecsi .. 51, 64, 85, 86, 114, 130 jüecsi .................................. 123 juecsik ............................ 64, 65 jueh..................................... 130 juehti................................... 130 jugarok ................................. 16 Jugera ................................... 37 Jugria .................................... 37 jugur ..................................... 37 Julduz ................................... 61 Julian .................................... 43 Julián barát ....................... 5, 33 Jupiter................................... 89 Justinius................................ 91 Justinus................................. 83 Jut ......................................... 61 kabar....................... 40, 56, 100 kabarok........... 41, 99, 121, 124 kabir ..................................... 83 kabiri .................................... 83 Kabul................ 12, 64, 66, 171 Kábul.................................... 64 Kachhawaha ......................... 59 Kachhwahak......................... 85 Kachwaha............................. 62 Kádár .................................... 83 Kadicsa................................. 83 Kadocsa ................................ 69

Kafsak ................................ 116 Kah-gyur ........ 25, 26, 113, 114 Kah-Gyur ........................... 112 Kah-nyur .............................. 27 Kajani ................................... 56 Kajurnorsz.......................... 131 Kala Chakra........................ 141 Kala-Bagh .......................... 130 Kala-chakra .......................... 27 Kala-Chakra ................... 27, 36 Kaladzs................................. 85 Kalahansa ........................... 108 Kalâpa ............................ 36, 37 Kaláz .................................. 119 Kaldea .................................. 80 Káldea ................................ 147 Kaleh .................................... 86 Kalevafi................................ 80 Kalevafiak ............................ 80 Kalevala ........... 77, 80, 89, 171 Kalidása................................ 65 Kalifa.................................... 45 Kalki Avatár ......................... 38 Kalkutta.............. 14, 21, 23, 57 kalkuttai.......................... 17, 58 Kállay ................... 79, 140, 171 Kállay Ferenc ............... 79, 171 Kalvin................................. 151 Káma .................................... 37 Kamennija babák.................. 68 Kánaán ................................. 82 Kanaudz ............................... 59 Kandahár .............................. 64 Kandra Kabos79, 140, 171, 175 kangar................................... 54 Kangar.................................. 91 Kangkü ............................... 101 Kaniska................................. 86 Kan-szu ................................ 34 Kanum.................................. 13 Kaofu.................................... 64

189

190

Kapilavastu................. 113, 114 Kapuvár ................................59 Kapuvári .............................126 Karácsonyi János 119, 126, 171 Karanzsin..............................73 Karcsa.................................120 Karma ..................... 52, 92, 151 Kárpát-haza ..........................74 Kárpátok7, 43, 72, 99, 156, 157 Karsa ..................................120 Kartal dűlő.................. 120, 152 Kashiapa ...............................26 Kashyapa ............................156 Kasmír ..................................12 Kaspi-tenger . 55, 105, 116, 130 Kaspi-tó41, 43, 46, 51, 60, 61, 86, 98, 138 Káta ....................................126 Kathi............................... 62, 63 Kathi-avar.............................62 katiárok...............................105 katiarusok ...........................104 Katona ........................ 151, 171 Kaukázus41, 42, 49, 53, 55, 81, 82, 87, 103, 105, 116, 119, 129, 130, 131, 133 kaukázusi39, 43, 49, 82, 116, 117, 133, 160, 163 Kaukázusvidék .....................43 kaukázusvidéki ............. 55, 163 kazár ............... 50, 56, 142, 155 birodalom .......................157 törzsek ............................158 Kazár .............................. 85, 99 Kazárbirodalom ..................138 kazárok ....................... 109, 138 Kazárok ..............................120 Keár ......................................83 Kék-Kálló .............................96 Keled ....................................83 Kelet-Ázsia...........................38

keletázsiai ............................. 40 Keleti Magyarország ............ 43 Keleti óceán........................ 105 Kelet-Magyarország ............. 99 Kelet-Turkesztán ................ 112 keletturkesztáni..................... 36 kelta .............................. 79, 135 Kemál Atatürk ................ 49, 52 Kende ......................... 119, 120 Kermanshah.......................... 12 Keszi..................................... 39 Ketel ..................................... 99 Keve ............................... 69, 83 Kézai69, 83, 88, 94, 99, 100, 102, 108, 109, 110, 135, 160, 171, 174 Kézai Simon ... 69, 88, 171, 174 Khabukszi-gyla..................... 91 Khákán ............................... 141 Khala-chahra ........................ 28 Khám .................................... 82 kharkas ............................... 137 Khasgar ................................ 90 Khasi .................................. 137 Khatal ................................. 141 Khatun ................................ 141 Khazar ................................ 121 khoitu.................................. 105 Khorassán............................. 12 Khulatsi .............................. 105 Khulghatsi .......................... 105 Khun..................................... 49 Khus ........... 81, 82, 85, 86, 111 Khusdia ................................ 87 Khusistan........................ 82, 86 khusita .................................. 85 khusiták ................................ 87 Khusnaváz ............................ 85 Khuzun ............................... 117 Kian ...................................... 61 Kichi............................... 62, 63

Kiev.................................... 107 kígyó............. 61, 122, 135, 136 kígyók......... 135, 136, 137, 149 kígyó-törzsek........................ 61 Kígyótörzsek ........................ 60 Kína11, 16, 37, 46, 48, 51, 61, 72, 86, 101, 130, 164, 165 kínai6, 18, 19, 26, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 47, 48, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 79, 86, 91, 101, 108, 111, 116, 117, 130, 145, 146, 149, 155, 167 birodalom ................. 49, 101 fal48 határ ................................. 90 mítosz............................. 136 nagyfal ....................... 47, 51 tábornok ........................... 64 kínaiak36, 38, 46, 47, 64, 107, 113, 130, 164 Kingán .................................. 38 King-li ................................ 107 Kingsmill........ 47, 57, 108, 170 Kiov.................................... 107 Kiow..................................... 99 Kipcsák................................. 46 Kipin..................................... 64 Király György .............. 77, 171 Királyfikarcsa ..................... 120 kirgiz .......................... 121, 165 Kis Tibet............................... 38 Kis-Ázsia.............................. 60 Kis-Bokhara ......................... 46 Kisgógánfa ......................... 119 Kisgyalán.............................. 97 Kis-India............................... 39 Klaproth........................ 45, 171 Klingsor von Ungerlant........ 78 Kobad ................................... 91 Kodály .................... 79, 80, 171 Kohlugu-szoros .................. 117

Kokhand ............................... 61 Kol.................................. 38, 53 Kolaxais ..................... 104, 105 Kölcsey....................... 119, 171 Kolozs .................................. 97 Komárom ..................... 68, 120 kommunista ........................ 165 Kong-tsens ........................... 26 Konrád.......................... 78, 119 Konstantin43, 54, 91, 99, 121, 125, 126 Konstantinápoly ................... 12 Konstantinos Porfirogenetos 40 koreai.............................. 38, 41 Korhány.............................. 120 korhányhalmok..................... 69 Korógy ................................. 96 Korógypuszta ....................... 97 Kőrös...................... 11, 71, 168 Kőrösök................................ 96 Korozmia........................ 39, 99 korozmiai ........................... 100 Koruk ................................... 54 Kosala ................................ 113 kozár................. 40, 43, 96, 164 kozárok..... 40, 56, 99, 116, 156 Közép-Azsia......................... 79 Középázsia ........................... 46 Közép-Ázsia............. 49, 65, 86 középázsiai35, 40, 42, 61, 79, 143, 153 Közép-India........................ 110 KözépVolga ....................... 103 köztörök ......................... 40, 41 Kraknakátai ........................ 126 Kremhelt............................... 93 Kréta..................................... 87 Krim-félsziget ...................... 47 Krimhild ............................... 93 Krishna ............. 23, 59, 62, 111

191

192

...................36 Kuma ... 47 lichabi........... 94 Liang .. 14............ 89.............. 148 magyar2... 47 ujgur.. 39 Levediai.... 49................. 116... 86 Kusánok...................... 87....... 68 nyelv .... 16 Latakia......................................... 85..... 116 kubánvidéki ................. 15 Lassza......... 159 haza ............... 111 Laríták ....................... 48. 123............. 40.................. 12 Lehel.................. 78.... 175 államalapítás .. 101........................... 95...... 43 Levente... 106 néprege...... 97 Li Tai Po.... 47..................... 173...... 158 népmesék ... 34......... 90 mágus pap.........120 Kusa..... 136 népzene .... 43............................... 90........ 42.....................86 Kusán-húnok ......................... 25.. 174 Kun László .... 68 közönség . 119 nép39....... 120 eredet........... 42....................... 136 Madzsar ........... 89 törzsek.................................... 45.......... 123...................... 174..........................Krisztus22. 35.. 46............................. 58 Lord Amherst ...55 Kulche .. 123 festőművész .......... 104........................ 83............ 12........ 113 Ligeti Lajos ........ 147 lámák ..... 102....... 73.......................................... 148....... 79 név ..................... 79.......... 136........ 34 nemzetségek....... 41. 160......93 Kronosz ................. 114 Lobpor ........... 68...................... 22 Madonna.............. 86 Kusánbirodalom . 120 Kundalini.......... 95 Kund ...................................... 27............... 14. 85..... 21 társadalom.................................................... 69... 118... 85.......................... 111 kusán ................. 61 Magna Hungaria.. 142 mágusok ... 164.................. 82 Mádara ...............................134 Kuun Géza......................................... 65 Lahore ........................ 91.......................................................... 33 történetírás .113 Kushiták ... 48 Levédia. 157 193 194 ........ 89..................... 119 Magor ........ 82...... 17............. 12.. 142 vezér......................................................... 41. 145....................................... 151 Lemminkäjnen................... 75.................................... 164 Lau-schang ........................................... 133 kurgánok......... 42 Magas ..... 127....................... 78 sírok ...... 159 krónikaírók. 35............ 117............. 117 Kummagyeria ............................... 73. 28.... 93 nevek......22 Krohn Gyula........................... 160 Madarai ..................120 Kung .............................. 50............................. 152..... 62 mácsói Anna.................. 107..................... 53 szöveg .............. 151 mágus vallás ... 72 Kürt .................................................. 75............. 110...................................................................... 37............... 111 kutai......................................................... 37 Leo pápa ......... 155........... 147...... 41....... 93 nők ................................ 83 Leuente........... 101 Magna Hungária...................................... 172 Macmurdó .............136 Kündü ................ 95 Madai ... 54 Leh ... 105 harcmodor ....... 37. 36 Lóczy Lajos ....... 12 regősök..... 105 Li-Tai-Po ............... 23.................... 140............ 101............... 43....... 53 Lara ...................................................................... 47.. 48 Lebediasz. 138 családok . 126... 86............ 59.......................... 142 vértanú ......... 12 Ladak.................... 119 Kulchey de Gug.......... 19 fajú .. 119. 115....... 17 Laelih........... 49 Lipoxais......... 130 Lukácsi Kristóf................. 111 Larnica.... 131...................................................... 6. 35 úr 97 vallás ................................................... 56 láma ................... 92 kocsi.. 43. 42....... 22 fajta ................. 39 mesék .................. 170.......68 Krömhelt............... 165 őstörténelem........... 25..... 15... 74........ 154 törzs ...... 92... 69 Kurt .... 83 Lhassza....................... 76...... 125........... 12 latin18................... 12 Lassa............129 Krum kán............ 48 szokás........................ 70 szókincs ....... 59.... 56........ 19 faj8.......... 28 lapp..... 73 fehér ............ 68 személynevek............................................................................................ 78................ 170 Kun......................... 8 király....................................... 52......................... 175 Krisztus Urunk ......................... 22...................100 Kuartzi-tzur .......86 Kusán................................... 37 London ..... 55..................... 50 Li Tai-Po ... 92. 167............. 5..... 126 föld...... 46 Mágóg81................119 Kulcsa.... 57............................................. 59....36 Kur. 39.... 60 laka-szkíta .36 Kunga-Nying-po..................................... 85. 147...... 45.39 Kurzán ..................... 140 nemzet... 13 Lucifer ...... 171 Lemuria .................... 18. 162 Madhyamika............. 89...................................................... 158 törzsszövetség ............................. 139 öncélúság ....141 Kushambhi ..... 75........................... 116.............. 72..... 99 királyok ..................... 94 Litsabi.. 79............................43 kun40. 68............ 118...................... 124.... 48.................. 93 Lét .................... 43 tudós. 154...................................................................... 92......... 58 M londoni .. 102................... 72 hit148 jövő .. 79..........................................134 kusánok......... 96......................... 171... 132 mythológia ........ 171 L Labore ....................91 Kubán ......... 36............ 7....... 61................................. 7 hagyomány....... 168................................ 127......... 54 őstörténet......

... 108. 150 Mani khán.. 87 Marwar ...... 24........................... 112 Marduk ......................... 141......... 53 morvák .... 87 Menróth ..... 169.. 142 Mohammed .................... 172................. 134 Mahabharáta ................. 54... 43....... 40 Moorcraft ........ 157............. 83..... 90.................... 37....... 43 Mazar-Dag.87 Manó .. 92........... 143 Mitzráim.... 96....... 59.... 139...... 110 Média......................................... 87..... 163............ 144........ 79.......... 85... 134 Mahábharata ............................... 8....... 61....... 117 Much ................. 164 Matzaron .............. 87... 160........................... 50. 167........ 83 Marosköz.. 55. 142 McGovern ........................................................ 117... 85....... 141................ 75..... 87 Mirkula.... 105........ 51. 87 Mari ............... 93. 45.. 97 Marsi .. 173..... 48 Munda ........ 108.... 69.......... 92..... 66....................................................................................... 18... 59 Marwár ......... 87 Manu .............. 57......... 42 Meher Dáver.............. 121... 110 195 196 .. 35......... 92 Mogyer .................. 164....... 41....... 157 mosony ......................... 152.. 48....... 63 Mogul ............. 50............. 100 Menroth . 79............ 90.... 124 Moszkva .............................. 74.... 138........ 141 Megy ................. 15 Monda ............ 53 Monerieff ................... 112........... 84...... 133 mervi ................................. 46... 92 Moger . 55 Mau-tun .........18 Manes . 111 massagéta ......... 62...42 magyarok.65 Mandala......... 63..... 79.... 22 magyar-hún. 55......... 51................ 15......... 109 Mao-Tun................ 99.......................................21 Malva............. 40................. 96....................... 143...... 55 mohácsi vész .... 87.... 87 Mao-tun ...................... 34........................................... 80...... 49.....Magyar15.....156 Magyer .......... 161........................... 40... 111 Manus.. 83.. 160.............. 41.. 60 Mathura ......... 66.................... 152...... 175................ 33....... 90 Meotis............... 103 Monarchia ....... 88............... 38...... 83 Ming .................................. 53........................ 22.......... 84...... 20..... 60 Mazar............................... 21 Magyar Tudós Társaság ............ 113 médek .... 105....................................................... 129.. 63 Malan........................... 96..........................................134 Mahi .................... 168 Moldova ...... 87......... 67.. 12 mordvin .................................... 87......................................... 59 Mihály ....... 91 Magyeri ......... 61 Mogy ............. 67................... 82 Mobad ............................. 27...... 63 mogul . 49... 143...... 113 Matsya Avatar .......................................... 165................. 106........................ 133.................... 160... 145 Ménrót ......................... 46 Mont Abu ....... 85 Mihirkula................... 56........... 150............. 119....................... 125... 42.................. 41.... 111 Mén-Marót ... 169............87 Mani ........................ 86............. 141 mazdayaznán ... 21.................... 124 Maravar ................. 88 Meotisz..... 95................ 45........ 144................. 59......... 98 Menny ....... 110 Mikádó ............ 48 Minos ............... 51 mongol6. 56 Massagetae .............. 170............. 75..... 83 Mithra..... 119 Moghdzsi.. 170....42 Magyari ...... 141 Mdo ... 88 Ménroth ........... 124................ 211 Magyar Keletázsiai Társaság 24 Magyar Tudományos Akadémia ....................... 63... 61 Mongolia ........ 59.. 175 Mundzuk .. 78..... 134 Márk ...... 111 Moór Elemér ... 42 Máramaros.............. 138... 86....................... 99 magyarok-húnok............. 164 mongoloknál.......... 63 Mewari Ranák ......... 123.......................... 90......... 94........ 7.. 168......... 41 mandzsú.. 92 megyeri................. 72....................... 110.............. 20. 174................................ 61... 119........... 57... 96 Mohamedán..... 21..... 68 mohamedánok ........ 172 Módi .......... 35 Modi50.... 85................ 167 Mongol ..... 80..................... 106 Massageták .......... 14....... 119 Márk Krónikája .............. 156..... 55 Method .... 65................. 43. 72 Mike ........................................ 102 Móger ..... 62........ 93 Mazda.................. 68............................................................... 91......... 95 Marót ........... 18................ 48. 59...... 6................ 85 Marcus Dods ........... 160 mohamedán .................................... 80 Mihir...... 52..... 165 Mongólia ................. 21 Moorkraft ......................................................... 171. 141 mocsárláz... 111 Molenburg.......... 72. 79....... 65 Mithraizmus ..... 28............ 93 Mazar-folyó.................... 146 Mésekh . 146 vallás ..... 103.................. 169 mongolok20... 157 Metois... 17......... 92 Megyer ....................... 94.27 Mandsu .... 33.............................. 105 Mewar ................................ 154..... 66.................................................. 73....... 211 magyarság7.. 38.. 81... 48 Müllenhof......... 146 hit142..... 116... 82 Mészáros Gyula............. 131.. 43....... 39............................. 88........ 168.................... 150...... 55 Mahabharata6........................ 156 Mingi... 73. 83...... 46. 84 Mátyás ... 48 Mawaru-n-nahr....... 76 magyari....... 65 Miske...63 Makwana .......... 15................... 51 Mithras .. 85 Mihiragula ........ 69 Mongolország........... 77........ 89. 173............................. 85.......... 153 Mithrás . 73........................... 175 mítosza .. 40.......... 158........51 mandzsu.......... 145 Melich János.....................23 Magyarország7...... 81.... 172...................... 105....................... 11 Mózes ...... 92 Mogyeri.. 91......... 168 Mithra-gyula................................................

.......... 26 Pandu.......105 Naráda ................... 136 ősmagyar68.... 11 Ogr .... 66 Pannonhalma ....... 83 Nepál ... 83.......... 110.......... 81 ogur . 91 Onogur ....................... 54 Osztyák.......... 103.............................................92 Natsu ..... 94 Neumann ............................................. 83 Nempróth....... 89 Onghó...... 130 Nimród81.... 119 pannonhalmi.................... 90 ozmán .......................... 86 Nippon.......... 84......................... 106 Pallas Athene.................... 40 Ögyek ...... 99 Olympos ......... 81........................... 53 osztjákok .......... 107 Nagy Péter ................. 113 nepáli ................ 91 pahlavi................... 162........127 Nagy Sándor102..... 148........................ 63 Oxus ..........11 nagyenyedi .................................... 51.83 O német ........................... 172....105 Nagy Károly ...... 54..... 105 Newári Ranák..............................90 Naval ..................... 51 Oy.. 90....... 121 Oguz . 98 Nemproth.... 106...... 83 Onech ........... 95.......... 83...............6 Napos.................... 87............................................ 163 vallás ................. 142 óperzsa ....... 92 Othmár ............................. 120.............................. 142 császár......117 Nap59........... 119 Nagyszentmiklós ..... 100......... 89 Oneth ................ 78 Niebuhr...... 55. 108 ostrogothok........................................ 165 oroszországi... 46 nyugateurópai ............. 89...... 55 ős-finn ............... 136 Nagas............. 76 nép............................... 123 Netad ....................56 Naoshisvan .................. 98 Nemroth. 55 Oszét-föld.. 78 Németh Andor ......... 99 orosz ....... 150 Orkhoni ............................................ 70...................... 117 Ormuzd........... 83 Oláh.......................................... 55 Osiris ................................... 49.............126 Nagykőrös .......... 116 Németh Gyula34........ 112 Nyugat-Tibet .......................... 107 eredetű...... 159...............117 Nagykáta...... 103 őshaza........................................................................ 167.. 156......... 89 Odessza ....... 53...................59 Napcsalád ......... 159 Oleg.................................65 Napoleon .... 40 özönvíz ............................. 106...... 69 Onghon................ 92 Palas ........ 98.. 85..................... 107.............. 164 ozmán török...................... 118 Páli ........... 173 Nil........118 Némäti Kálmán................. 73 költő .............. 112 Orenburg .... 116 nyugatázsiaí..... 83................. 17...................... 109.................................................... 164........ 174 Nagy-Bolgárország..................... 134 Pandavák .......................................56 Naoshirván ................. 85..................... 52.......... 114 Nyírség .. 12...... 99 Nya-Khritsan-po...........43 Nagyenyed......... 154............................... 80..................... 64.... 54 panditok................. 116.. 89.............83 Neilos . 42.............. 85............... 47. 135... 98...... 162 197 198 ................................. 103................... 153 Napkirály....159 Napország.... 161.............................. 43.......... 139 Ompod............. 20................................. 129... 95 ou-huon ................................................. 67................... 165 Olaszország ........... 80 oszét ......................................... 98. 111 Nap dinasztia ............ 139................ 81 ó-bulgár ................................ 12 Obor ....... 71..... 55...... 109 örmény. 105........................... 83.................... 134................. 141.. 60 Pandzsab. 118............................... 103 ősturáni......... 46 Orkhon ..... 119........... 124 Nyugat-Ázsia..... 78 monda.......... 53 osztyákok ........ 152................... 48................... 142.. 75..... 69.................. 129 Orsolya ..... 115................. 133 P Pacinak ......................................... 160. 33 osi ......................... 107 Nemprót..................... 37.............47 Naoshirvan ...................................... 115... 49 orkhoni ........ 86.... 90 Olympus ...... 119 Nemrót.......... 62............................ 86 Ninus ..... 69............................ 153 ősperzsa........ 66........ 51............................................ 122........ 88............................ 55 osztják ............................ 140 ősmagyarok51.......130 Nekhó ................................................... 48........ 144 Orosius ... 82............................... 105 Palesztina ... 150....... 41.......................................................................................... 111 Nibelungenlied . 98.....95 Nagy-tó.. 83................... 173 Örösur..................... 6 Noé . 132............. 139..... 93..... 116........... 81..........47 Nembrothus .......... 93.. 76 olasz ........59 Napisten108.................................... 136............. 93 Os-et-i............................... 77 orpheusi . 85.. 149. 79 Panda.................................. 97 nyugat-tibeti .. 49 normann......... 130 Nílus . 73.......... 130... 83 Ottokár ............................................................................................................................7 Napóleon ..... 134 Pandafa. 59........................... 111 Ninive............. 160........................................ 73.... 165 szájíz .... 132 Noin-Ulai..................60 Naga ................... 153 onogur ...................................................... 138......... 113 Nestor .59 Nap nemzetség .........116 Nebróth.................................... 135................ 136 palóc ..... 49....... 157 császárok............ 97....... 46.................................................................. 87.... 87.......................... 130 Nilah... 153 dinasztia .............................11 Nagyfal ....... 40......N Nag ... 173 Németország......... 142. 153........................................... 83....... 84........... 55............. 131........ 90........................... 121... 101. 23........................ 148........... 82.................... 117........

..... 57...................... 103 Pot .. 60 Puranák................. 156 Piligrin..................................................................... 140 táborhely ........... 164 Prayaga......... 114 Sáka.......................................... 64.... 68....................................... 99............108 paralaták ................. 67....... 61 Sakataj...................... 66 Raghu-Vanca...... 19 pogány67..... 131......................... 110............ 56................................... 80 Ráma .......................................................................... 139 Put . 169 Sahnámé ...................................................... 81................. 111 sakhak ..... 129............................. 173 Réva . 36 sámánok . 134 Radzsputana ................... 55............. 173 parszi ........... 93................. 131 sabir. 4........................ 68......... 95 prákritos..............26 Philoteria ............. 62 Rawlinson...91 Pilgrin ........ 60...... 35........................... 103................... 68................. 91...................148 parszüzmus ............. 124 pozsonyi ........... 143............. 112 Saka Dwipa ................... 102... 152 légiók . 129.. 114 radzsputok .................................. 74. 173 Radzsadasthán ....... 153 Radzsputok..............23 Pe tanju.............................. 94. 55 Sacan ....................................... 142 Pauler Ákon. 36 sámánvallás .............. 81............... 119... 69 Ramstad..... 54...................................... 103 Pontus......... 7 Pokol .................... 108 pa-su-ki-li ............ 65 Rakshasák...............................65 Permia. 118 Pomáz........................................................ 152 Pomeria ....................... 34 Pray György .. 63..73 P'hal-ch'hen ......................................................... 25.............................. 155 Regino apát............................ 131 Saka.... 138....... 61 puritánok .. 154.......... 146..................... 69 Radzsagriha ...... 85 ruthének.......... 139.. 38 Ráthonyi János ......... 49 Porta Speciosa .... 60.................... 69 Rgyud ..... 92............................60 passaui ...............................144 pártusok .................... 78..........95 Pavie . 157 római51.......... 138 limes........... 133 Porussia ...................................... 13 Puranabeli. 129 Sabasius......... 137 Rodusi Apullonius....... 97............................................................. 171 vallás ................................................ 120 Pórus....... 109.. 146 parszik .............. 130 Prometheus61.... 123................ 84 Ri-thlen.... 99 Rusz....... 38 Samothrace.............. 91..................... 56.......................... 142 pasiani ................ 98 Parabrahm............... 19.. 142...... 82 Pliszka .................. 58 Rádzsputana ..... 143........................... 62 Pray ...... 145................ 82 Querfurti Szent Brunó .. 141................................. 86...................... 162................ 66 Pratihara .................... 106.. 92 Renan Ernő........... 156 Procopius.............................. 118.37 Peking......... 75. 150............................... 68 Sakasena................86 Q R Pinkerton ............. 161............................. 90 Rathor............. 101.......88 perzsa12....93 Parker ....... 105 sacarauli ......... 87.......... 89............ 82......................... 61........ 60 Sahname .............. 58.......... 66 Rishi .... 148................. 111 Sakadwipa ................................. 125 Royal Asiatic Society ......... 62................... 59...................................... 132 Ptolemeus .. 143...................................................141 perzsák55................ 97............... 27 Radloff ........................................................... 172 Petz Gedeon........... 113 Prinsep..................................................... 58 Rudolf ............... 141.104 Páris............ 60 Sakatai................... 148 király .................... 142......... 144..... 173 Promatha ........................... 111.. 83 Prága...................... 48 perezi ................... 85............. 84............................................................................................ 68............ 64 Pukdal............................................. 125 S sabar .... 112 Salamon........ 55 sabásiai . 62 Sakya... 126...... 134 Samo....... 113 Radzsasztán .... 123 R’Gyud.... 59.......... 59 Sakadvipa . 151 Perzsia12......................... 126. 69 Radzsput................................... 63............... 152 vár ...... 36 Sambos ........................................................................ 99 római birodalom .................... 138........ 21.......47 Pecsora ..........91 Pilis-hegység ............... 36........................................ 55........... 130. 69............. 130........ 73 Róma51... 147.... 21 Priscos rhetor 93................ 162 pomázi ................ 162 Priscus rhetor...56 Pest ... 91.... 152 kőfejtő ......... 140. 69 Podpál.......... 27 Riedl Frigyes .118 Phrigia ....................... 137 sámánizmus ...... 85. 142.... 102 Roessler ......... 77 Priszkosz ......Pannonia .............. 57 Sáh-Náme................................. 48............ 56...........12 Peshadai......... 78..... 66........... 58 radzsput ......... 87....... 107 sámán ............ 104 pontuszi .................... 82. 68................................................................. 89................... 133 pozsony ............................................ 91...... 103...... 95 Rurik .... 47........................ 54..... 137 Róbert Károly............. 19 Pourusaspa......... 93.. 83 199 200 .............. 62....43 Peronne páter.......................... 57....................... 60.............. 145 Polybius........................ 128.... 140...... 153 Pesavár ...... 51 Római Birodalom .... 61 Pishon...48 patinák ........... 111 Ramajana................................. 143 Sabausiai ..87 Pilgerin ....117 nép................................................. 45 románok ... 73 Rigvédák ................ 136............................. 78.................................... 162 pap ................................162 Pilon .......... 143..................................................................

......... 25.. 66 Singar Chuori ......................................................................................... 65 Surlódana. 137 rend ... 120 sólyom .......................... 48........... 54....................... 99.. 122........ 82 Sutlej ........ 211 szák............................................... 65 Sirt . 33........ 92 Szent János38.. 111.. 70 Spanyolország .............147 shámán...... 101.. 64 Széchenyi Béla ............................. 38 Sourvjaki ................................................................... 55 Szabirkán....... 26 Szalárd. 87.136 Sárkány.. 143 Séba ...86 semita ..................... 114 Stein Aurél ............... 137 Sárrét ........ 62 Simonax.... 51..... 23. 155 sendai... 81. 103 skolotusok ........... 76 székelymagyar.................................... 80...........................................106 Scythia........28 san-jü .... 136................................. 97 Sihon ........... 26 Szarmata...92 Scythogol.... 117 Szalmakátai ...........................114 shamán........................... 116 201 202 ... 157 székely-hún ......... 55 Szabó Dezső ............. 136 Siva éjszakája ... 95......................... 80....................... 120 Szent Genovéva.................69 sárkány ... 55 szaber-hún ... 108 Sinclair ................................... 130................................... 37............... 170................. 97........ 72 Sonkar ............96 Sarwaiya .. 113 Sosiosh ........................................... 159 St................ 64 szeldsuk................134 saragur ...... 112.................................................................................................... 78............. 106 sidhik ..... 73 szaszanida...........62 Saul................................. 59 Suryavansa .................. 115............... 120 sze ............................. 144 Sheshnagdes ............. 36...................................................................................... 95..........129 Scythopol.......... 27 Si-King ......... 72 sopron............ 59 Susiana ....... 100.73 Seidon........... 100 Skandagupták .................................................................. 92................. 43........... 110 Sicilia... 146 művek .................................................. 37..................................................... 174 Strabo ............................. 145 Somogy ....... 37..... 81............... 123................. 36........ 109... 70 Skandagupta .... 65 szász ....... 65 Skander bég ............................. 56.. 137 Szent István42........ 159 Szallam..............63 Sauromatian...... 175................... 113............................................... 105 Soltszéki .. 113 Shuddhodana ............................................. 59 Szaklat........ 174 su 47... 53.................................................26 Sarju .......................................................................................... 27.................. 117....................... 98 szabirok ........................ 108..................................... 103 skandinávok......... 116 szanszkrit14....... 83....................... 105..................... 55 Szaber. 174 székely5.. 122........... 174 Sebestyén Gyula . 120...............83 Shakya .......64 Sárga-tenger .......................... 60 Shravasti. 143 szászok ..................... 133...................................................70 Santanu ................ 125 Szatmár......... 47..... 108 szeldzsuk ................. 162 szabar ........................ 44 Silar ..... 158........................ 54 szaber ............... 109 Seramis ............................... 40..... 126 Szamara.............................. 173 Szent Izidoros... 46 Sita. 55................ 161 Stan-gyur .................................... 100 Soka.................................. 171...................... 104 Skythia Minor............................................................... 103 Szasszanidák .... 116 szamarai ................ 28 Sifahián ........ 103 Sinamru ................ 54.......................... 43.....................63 Sárika.... 64 száka................ 55 szabarok.. 26 Sycambria.......... 97 Songar ............. 65......78 Sehlözer..... 58..... 92........................... 11............................ 135............ 117......... 114 Shakya Rikhrot-pa.......... 18.............. 106 szarmaták ............................... 119 Sorbonn ..................... 122.......... 12 Skandinávia .......................... 131........................... Gallen................. 172 Szabir ........................ 47 sobamogera ....... 91 szabír-hún.........26 Serragun . 160 szabir-hún.... 119.............. 142 népballadák ................. 118.....118 Saurastra ......... 142. 15 Szekér Joachim... 70...... 37 Siva................................................. 126 Szákja .................27 Shambala ... 115 Surya .............. 72 Soma....24 senyü ................... 54 szabartoiaszfaloi ................ 55........................................... 151 Szent Jeromos ........................................................................................ 27.... 81.... 97.... 60 Sheshnay .......................................................... 100......... 96. 2 Szabó Károly94. 37 Shamballa ........ 93 skirek ........................ 116....................................Samye ..... 141 shamantizmus .................... 124 Sopron ..... 60 Sutra ................................................. 77 székelyek........ 160...... 55............... 85 Szákya .... 141 Shambali................82 Sebestyén................................. 64....................12 Sem........108 Sankrant.......................... 51 Su61 Sung-Yung ................... 36............................... 112 Szakakátai ....................................... 34 szel ............... 129 Siciliai Diodoros...............82 Semiramis....86 Ser-csín............ 121 Sárga-folyó ................... 66............................. 113 Sicambria.............. 126 Százhalom .............. 85 sémita ............................................. 50. 132................ 123........................................ 93 Szent György...... 60 Shesnay .......................... 36 Sigace-ó.......................... 99........ 51.....................55 Sesostris....... 112.............. 60 Sheshnagdesa ...... 91 szabír ..... 108.............. 136............ 60... 27 Shams-ul-alma.................. 174........ 55 szabir ................ 40...... 35....................... 70 Sivaratri ........ 63 Sing-Yung ................................. 164 Szempte..................

............ 18............ 62 Taklamakán .120 Szentmártonkáta ...............................107 királyok ........... 93 Szt.131 legendák ....................................33 szír ..... 105.....................112 szkíta57...... 126 Szent Márton .................................................... 6 Teesa ............ 135. 60.................................... 23............................... 113. 97......... 97 szumir............... 83......................... 119 Themis Gea ..... 153 szurja .............................................................. 62 Taksony ......................................... 103................ 60 Tagányi Károly..........83 Szevillai Izidor ................... 15.......... 115 Tanaus ........... 96 táltos ........................... 39 tarkhakhu........ 102......................... 55 Theophylaktos .. 139................. 152... 102 Szklemár. 105................. 105 Targitaos....... 153 Tanhu ....... 67............. László .... 70......... 83 takshak ..... 48 Szolnok..................... 77............................ 119........ 137 Thierry Amadé .... 153 telep................. 82 thlen.. 103....................... 148 Tibet12. 130 szkíta-hún .. 125 Szourva................. 62 Takshak ..... 47 Szt.....................................................Szent László .. 99 törzsecskék.......... 85..................... Hieronymus .........59 T törzs................... 68. 99......68 név..... 75 Temes ............ 62.................................................................. 39........ 118 szkítaság ... 164 Tatár ....... 21................ 101 szu ..............................93 Szervény ...... 139...........................132 eredetű..................... 105 Szkíthia.. 83 Tangra .... 99 név............ 102...... 63 törzsek. 89....... 133.......... 90 Tarah ... 112..................... 15 Testei-Lapapu...... 60......141 Szente ......... 153 Szt......... 61............................. 172 szittya ................................... 70........................... 113........... 69.... 146.... 145 Thráciá ................ 49.................... 45...................104 mép............... 105 Tartarus .. 67........... 141.............. 57 szkítaszarmata ........................ 60..... 142. 52.. 90.............. 162 Szkítes ....... 105.... 115 Távol-Kelet ........... 126................................................ 120......... 59.. 153 Szűz....................... 27.. 97.. 64 Szogdiána .. 25.............................. 68............ 64 Tak ........................ 104 Tarján ....... 111........ 150......... 147 Szilágyi................................................................ 129 Taskent ........... 97 Szörény............. 148. 63 Tatárok ..........116 Sziamek ................ 119.... 171 Szentföld.............................................. 99 rabszolgák .... 105 Thubál .. 120............................................ 131 szkitiai ............................................... 61.......... 84....... 63 tatár40...... 94......................... 153 Szurja .......... 136 Táborhegy ......... 118 Tadzsik ............................... 50..... 147 Szumiria ..........125 Szerémség.................................. 157 Szoárd............... 66........... 64.............. 13 Teherán............ 34........................................................................................ 41 törzs............ 104.. 104...... 47.......................... 47 Szuk-tak...... 102.. 36.............. 92........................ 160 tatárok .................. 114.......... 104 királya .... 119........ 127.. 106. 111 Teté-tlen ... 107...... 149 Therumtis ....................................... 97 Tatan .106 források ................... 111..131 íj 131 kardkultusz................. 35.... 50 tatárjárás ..........127 szibériai .................................. 17... 103................ 82.......... 111................... 125 Temesvár. 70............................................... 90............ 68.......... 118................... 136.................................62 forrás ........... 168 tibeti 203 204 .................... 103. 48 Szogdiana ............ 67..... 64..120 Szenttamáskáta ..... 155........... 101 Tamais . 150............... 61....... 126 Tantra . 116.... 130 csoport............118 eredet............................... 211 Thirás ................ 60........... 48 szogdi ........ 136 Thana............................ 114.............126 szerbek.....77 Szinnyei József .. 6. 19.................. 51 Tatárország.................. 58.............. 28..............................102 szokások................................. 46 Teleki Pál . 93 föld .......................................................... 86 szumirok.............................. 106................ 123 népek..... István..... 73 Thuróczi ......................... 47 Szultán. 159 Szogdak ............99 Szervác ....... 61.... 75............. 46................................................. 67................. 104................ 64 Szuktag. 117 Taks.................................. 35 Tétény......... 83........ 174 Tahia.... 83 Tarbagataj.... 143........................... 87 szumírok..........126 Szent-Mágus...... 132................. 64 szogdok ..... 61 Tassi láma........... 151 Szuria .......... 160 földje ..... 152............ 154 szavak.........131 Szibéria. 17.................. 62................................................ 101 Targit....... 61.118 népek. 117.... 37.................... 60...... 82 Szkítia59................. 81...162 Szent tűz ............ 46 Taurus .. 73 szláv. 81....................................... 84....... 155 szumír.... 117.......... 27 Tápió .....45 Szentlőrinckáta ... 155 szlávok.................... 113 szkíták51.................. 76..................................... 82 Thunman ........... 60 Tadzsikok ...................................................... 130 Theophanes . 55 Theophilactus ........................ 11................... 20............ 81......................................................................... 11 Tenger ............. 118......... 137 Thot ....................................................... 148 Thuróczy .................................................... 60................ 150 Tápiószentmárton ........... 12 Tele ....... 116..... 62. 83 Tankátai........... 150.................126 Szentsó .. 171 Szente-Mágócs ......................................... 131 városa ..... 153 Terrai.........

. 56...... 40........ 25... 119 Turul................ 21.................................. 92.......... 70.................... 115 tjele. 165 Turán ..... 14.................... 66 népek.... 34. 54 Tokar ................ 42 déli ..... 156 feljegyzések . 128.........35 könyvek................................ 42 Ugor . 66........ 84.. 42.............................................21 hagyomány...... 165................... 75 magyarság ........... 117 Tigris ................... 48......... 34.............. 68.................135 évkönyvek ...................... 133 turánizmus . 54..... 150........ 14.......... 149.... 164. 77............................ 82........ 114 művek.. 97........................... 75........ 83 török38........... 100..... 57.....37 irodalom ... 104 Turkesztán.......................... 124 ugor35. 60 turkok ....................... 159 nyelv ... 121................ 20..24 zárda................. 108 Turnicsa....... 37 könyvfordítások ...... 61 tukiu ........... 58 Ugek ....... 86......13 geográfia .. 112. 12.................... 151....... 134.... 56.... 68 Uhu........ 26.......... 107 Ugocsa...... 60 Ton-war .17 tibetiek..... 142 tűztemplomok.. 84.... 48.............. 18............... 90...... 56................ 97 Tündér Ilona .......... 100................................ 60 Turvasu....................... 36.. 41 jövevényszavak .......... 165 turániak................. 62............................................................. 96 rokonság............. 5.. 155..................... 60 tokár............... 53 tanulmányok................................... 48 Turóczy ................. 57 Transkaukázus........................... 41...... 42.. 83 titsabi ...... 143................................. 65............... 60.................. 131.. 158 turk-hún....... 110........ 45............................................. 74 uralkodók ...... 14 zárdák.............. 65 Toramána..........147 munka... 62 Tudományos Akadémia....... 168.. 79...... 19......................................................... 109.............................. 102.............. 98 népek.............. 132........................................ 41 mép ... 33 írók ........... 162..... 152 tukue...... 162 Titalja .......... 111............. 64 Tod58............ 85 türk40...................................... 99.............. 112 nyelv12......................................... 138 török-hún ................. 40............ 132 Tumen .... 8 turánok ......... 56................. 26... 128... 55 ugorság ....13 szótár........ 130.... 53 északi ................... 36 Ui36 ujgur ................................ 102.............11 Tibeti Aranyszabályok Könyve ........ 57.......... 110........... 45. 129...... 72 töröklakta.........................14 szent könyvek... 70.................... 66........... 66........... 125 Tortan ..... 51 Tokaristan.............. 19........................................... 108..angol..................... 152 nép...... 60 tochárok. 134........ 41................ 110 Torontál ..... 175 Toghrul...........112 lámák...................... 88............... 46 tukuek. 63 Tschi-tschi ...... 6................. 169 török-tatár ...........175 Tibeti Aranyszabályok könyve .. 38 turán faj7 hódítója . 84.......61 Timurlenk ...... 141 U Udaipuri Rana ................ 50...................55 Tisza .. 49.. 56...... 129 titáni................................. 113 tűzimádó........ 141... 132 Turánok ................................................... 82.... 149..................................... 40.............................. 20............. 53 Ugra.............. 40 rokonság.... 103 turkesztáni . 50 tót73 Tóth Jenő............ 18 Tibeti ........ 13................ 34 Tudós Társaság.................. 60...... 38................ 165 állam ..... 95............................ 106........... 97................... 48 Tuar ............................... 113..................................... 17 Tughlak ......... 149 turlak ......15 titán.. 86... 50.............................35 falu ........................................ 62 Toramana.... 72........... 36................ 111............................... 116... 171 déli .. 40................................. 59 Tushita.27 szó ......................... 57............. 172 hatás .......... 43... 25 út 13 zarándokok............ 161....25 könyvgyűjtemény...................... 70 tótok .......... 25........................... 164........ 77..................... 13................... 133 faj66 indiai .... 18...... 88..... 107 Túróczi János .............. 150 tunguz......................... 12 Trisawi ... 7..... 39 szövetség................. 36.............. 103.. 155 hatások ...................................... 165 népek............. 120... 110 Torda ............... 142...................... 94 205 206 ... 40 származás............. 17. 113 nyelvtan................................................................... 56..............85 Timur.14 név............ 87......... 12 törökök34........................... 66.......... 41............... 36......... 53... 122 Turushka.................. 27............................... 49......114 kolostorok ............................ 79 nép.. 60 Tomyris ...................... 54............................................ 121............................ 164 Turk. 164............ 85 nyelv ...... 72. 66 turk .141 könyv ...18 gyűjtemény......... 42.........................13 fogalom ... 40 törökfajú6..................14 beavatottak ..... 97........ 126 Turóczi ...... 152 nyelv ...... 60 Tripolis .... 150.... 108........................... 36..... 169 turáni5......... 148. 49... 63.............. 46.......... 46 tochari... 66... 133........................................................ 40................... 46 Tum ....................... 103.. 89.............................................................. 21....... 92 Turkistán ........... 125 transkaspi. 112............. 85........ 57........ 57...... 86......... 95...... 108 toiaszfaloi ......... 86 Transoxonia... 37 Ugrai monostor .............

64.. 144 Zeente-Magoc ........................... 53 vogulok................ 132.......... 66.. 153 ukkonpohár.................................. 175 vas .. 34 Yadava ................................................... 66 yoga............................59 usuivi ....... 103 Visnu ..... 66 Yâtu.......... 41....... 92......... 41.............. 130 ural-altáji .................................. 130 Védák ............. 175 Zala........... 110.................. 53 Vulkán ...... 175 Zilgbi............... Benedek ..... 97....................... 143.............. 175 Vámbéri Ármin............ 175 Woghó-híd....... 111...................... 53........ 144.... István ...................... 57................................................ 62 vuszun .................................................. 64.......... 136 zsidóság.......... 124 Ungar...................... 106 vuszun-hún ....................................113 Ukko ............................................... 160..23 Úr Krishna ............................... 81.. 147 Yojánagandha...... 146........................................ 111 Urvasu ......... 103 Zeusz ..............26 Upanisádja.. 83 Zamskar.......34 ujgurok ................ 23..................... 93 Venelin ...................... 81.......... 101 zsuzsánok ...... 124 Vatha ........ 148 Zoroaszter....................................... 89 Vikramaditya.....................................70 Ukko-pohár... 111............................ 117........... 119................... 124............................................ 62... 148 vandál ........................................... 172 Zente ........................... 115 Yogacharya ........... 97 Zonarosz... 90 Zoltán ........................... 64 visigóthok..............43 Ureus ............................. 13 Zangla..................... 37............... 58 Virgilius.............................. 120........ 96............... 109.......... 134 Wartburg ........ 12 Zarathustra51............................... 65....... 119 Zeliobes..... 41.................84 Vályi Félix..132 Utrar .......................... 96.....................117 unraszári .......................................... 34...................... 145 Wolfram von Eschenbach .................................. 134 Yu................ 139....................................... 119 Zeus80................. 56........................... 120 Zemplén ....98 uzun ........... 111.......... 100 Zágráb ............. 91 Zilidges...........90 Uru.............. 100 Zabergam.................................... 146 zarathustriánizmus......... 82 Var... 100 zürjén...134 Ura1..................................................... 118........ 48 Venus.............................................................................................92 Unraszár ...............................51 Utnapistim .. 11 Zajti57................... 83 Zsuzsan... 134 Yadu ...... 85 zsidók ...................... 49 vízözön .....89 Váczy Péter ......... 172........... 40......... 49 Wilson ..... 111 Vichitravirja .................................... 67.......... 46......... 132 vogul............................... 48 velencei ........................ 156 Vikár Béla ............................................................................................ 136 Vivien de Sain-Martin ......... 105.... 65 Vishnu-Puranák...95 Vách ........... 85...... 101 Zuard ........................ 47.... 103 vandálok .... 70........147 Uzindár .... 104........ujgur-hún ..............24 Vámbéri........................................ 144...............114 Vaivasvata Manu....... 155 votják................................ 175 Vámbéry..... 81 Zsigmond ... 131. 49............... 120 Zenthe puszta .... 118............................................... 120.............................. 37................................. 130 Vishnu ....................................... 54..................... 41.........136 Urga................... 147 Veszprém...... 66.113 Vaisháli Prayága................................. 134 VII... 148 Véda . 49.......... 175 Zichy István............ 134 Yaht...... 43.. 111.... 143 Zeuss .... 61 Zabelin ........ 53........... 59... 22 yogi..................................... 78 Wurzbach .............................103 Ural...... 92...... 22 yóga............155 Uralvidék........ 49 Zaber kán..........150 Ukkó .......................... 34...... 57 Vyasa....................... 49............................. 133............117 Upali............ 145................ 103.......... 132.......................... 34..... 82..................................150 Ung................ 146 Vogul.... 143 zend 75........... 130 volgai............................ 137 Zsolt ..... 49.....70 Ukkon ................ 80.............................. 175 Vishnu-Purana............................................................................... 129....... 92 Volga .. 78 Wesendonk................ 120.................... 65................. 13 zamskari .......... 91 Zempche................. 101.......64 W Y Z V V...... 49 vuszunok ................................ 49 Ujja-Yani................................. 175 Vaishali.......... 83 Zsolta................... 91 Zichy ................... 92............... 40...... 66 Vei-su ......... 150 Zambor ............ 134....... 141............................. 49 Váradi Regestrum59..... 68................................... 94 Van-tó.. 49 újgurok ............................. 160....... 53 207 208 ............................................................................... 57 Vuszun.. 99 Zabergán... 143........................................ 83 Zámor ..... 98......... 100 Zuard kán ....61 Utu..... 105 Ziagbir............... 91 Zöldhalompuszta ....................... 102.......................

................ A HERKULES LEGENDA INDO-SZKÍTHA-HÚN EREDETŰ.................. GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN............ÉS TÁRGYJEGYZÉK ............. FAJSZÁRMAZÁSUNK KÉRDÉSE ...............112 N) Nagy Sándor falat emel Góg és Mágóg fiai ellen............... . ................................104 J) Hadisten kardja...........106 K) Az égi szármarás legendája.............................................35 II.......................... Mit jelent nekünk Attila és hún népe? ................................................167 NÉV-....................................................... ......... AZ ŐSMAGYAR VALLÁSRÓL ..... .176 TARTALOM..............138 X............................................................ "KÍGYÓK" A MÁGUS PAPOK CÍME....................................................................72 A) 1.......31 I.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................45 A kínai nagyfal megépítése és következményei.......................... MAGYAROK ÉS BOLGÁROK NÉLKÜL KI NEM FEJLŐDHETETT VOLNA.....153 II......................9 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR RÖVID ÉLETRAJZA .................................. HOGY A HÚN-MAGYAR LEGENDÁK ŐSI TÖRTÉNETÜNK ÉS ŐSI EMLÉKEZÉSÜNK TÁRHÁZA? ................119 R) Fehér........... ....................... .............................139 I.............................94 F) "Bihar király" elveszett hún (bolgár-török) hagyomány...... A NYUGATI KERESZTÉNY KULTÚRA A HÚNOK............. RÉSZ...........................................................................................115 P) Góg és Mágóg magyar nemzetségei.......164 IRODALOM................................................................................................... ............................................................................................... Sziderikus istenségek háranassága:...........11 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR JELLEMZÉSE...................... ....................123 S) Fogoly bessenyők ezer éve gyászban járnak....................2 ELŐSZÓ .............................................................................................57 V... KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR CÉLJA .....................................................126 VI..... ............ .......... .........................................................................................154 UTÓSZÓ ..................................................... HELY..............53 B) Irán..............TARTALOM................102 I) Szkíta királyoly isteni származása. ...................5 I.........................72 B) Óriás ősök.....................98 G) Adat a Csaba mondakör eredetéhez..... A KAUKÁZUS.80 C) Hungar név ősi hagyomány............110 M) Buda (Buddha) szkíta-hún eredete. .......................................128 Fajszármazási ősi turáni legendát dolgozott fel Aeschylos a "Leláncolt Prometheus"-ban...........95 ÖSSZEFOGLALVA .........53 A) Kaukázus............................ Kozmikus Istenségek hármassága:............... ......... RÉSZ: AZ ŐSHAZA........128 VII..................................39 III.................. ..209 209 210 ......56 C) Az indoszkíta-hún népek története..................................................................25 II...................................................................... KAZÁROK................33 Sámánok hona – Shambala................................................................ .. . ..................................és Fekete-Magyarország......93 E) Attila kincse..... ...................................................... .......125 T) Hogyan keletkezett nálunk a keresztény lovagkorban egy legenda? ..... TURÁNI NÉPEK AZ EMBERISÉG TANÍTÓI .........................100 H) Szkíta származástudat..... A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG MŰVELTSÉGE....90 D) Attila = Atyuska..........................107 L) Buda név ősi hún hagyomány.........17 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR TIBETI IRODALMI TANULMÁNYAINAK IGEN RÖVID ISMERTETÉSE............................................ IRÁN ÉS INDIA UGOR NÉPEI..............135 IX...............................153 XI............................ BIZONYÍTHATÓ-E....................................................................................134 VIII.... ..............9 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ............51 IV.............................................. HIUNG-NU HÚN AZONOSSÁG ÉS A HÚN MAGYAR SZÁRMAZÁS ........................................

Hungár sarktantétel.i Szfinx történelmi kutatásaim. Németi Kálmán: Nagy-Magyarország ismeretlen történelmi okmánya. Röck Gyula: Zsidó volt-e Jézus II. Bál Czefon a kairói óriás szfinx. Télfy János: Magyarok őstörténete (görög források a scythák történetéhez) III. Árpád népének hét törzse HUN volt. Bartal György: A Pártus és Hunmagyar Szkítákról (1860-1862) Bihari János: A pártusokra vonatkozó ethnográfiai adatok antik források után. Horvát István: Rajzolatok a Magyar Nemzet legrégiebb történeteiből IV.A MAGYAR MÚLT ELTITKOLT ÉVEZREDEI eddig megjelent kötetei I. . (1936) VI. V. Thierry Amadé — Szabó Károly: ATTILA-MONDÁK X. 211 212 . Thierry Amadé — SzAbó Károly: ATTILA VIII. A PÁRTUSOK Beleházi. Dr: Kézdy Vásárhelyi Zoltán: A magyarok útja Indiától Pannóniáig IX. Dr: Blaskovich Lajos: ŐSHAZA és Kőrösi Csoma Sándor célja ~I A könyvek megrendelhetők postai utánvéttel a 06-30-258-6261 számú telefonon. ETRUSZKOK Zászlós Zsóka György: Toszkánai Harangok Az Etruszk nép őszinte története VII.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful