A magyar szó még nem magyar érzés

ŐSHAZA
ÉS

az ember mert magyar

még nem erényes ember;

és a hazafiság köntösében járó még koránt sem hazafi

S hány ily kűlmázos dolgozik a haza meggyilkolásán

Gróf Széchenyi István

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR CÉLJA
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁN ÍRTA dr. BLASKOVICH LAJOS

De fáj, sajog éget, de éjszakáim lidércnyomása, nappalaim láza, a mostoha faj: Európa mostoha, rongyos, kilökött hamupipőkéje. Olyan sajátos szépségű arc, ős kincsű lélek, dúsan termő jóság. És minden szépsége el van rejtve a világ lelkétől. És minden kincse ügyes másoknak lakodalom s neki örök nagypéntekje van. És minden jósága ravasz másoknak jövő, neki átok és koldusbot.

Szabó Dezső

Segítség!

STÁDIUM SAJTÓVÁLLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KIADÁSA 1942

1

2

A MAGYAR MÚLT ELTITKOLT ÉVEZREDE. X. kötet

Dr: Blaskovich Lajos

Őshaza és Kőrösi Csoma Sándor célja

A sorozatot szerkeszti: Babinecz László Kiadja: Anahita-Ninti Bt. ISBN 963-212-297-6 9789632 122977

Kőrösi Csoma Sándor képe (Rusz rajza alapján)

3

4

ELŐSZÓ
Kőrösi Csoma Sándor halálának 1942. évi április hó 11.-én volt százéves évfordulója. Időszerű, hogy őt, a magyar fajnak kiválóságát, kellően értékelve ünnepeljük. Az elmúlt évszázad alatt sokan voltak, akik úgy vélték, hogy Csoma lelkiségét, cselekvéseinek indító okait felismerték, munkáját méltányolhatták, – azonban e férfiak Nyugat kultúráján nőttek fel és a XIX. század mindent tagadó szellemét szívták magukba, így tőlük messze állt Kelet gondolkozása, filozófiája. Ezek, noha Csoma csodálatos egyénségét, szentekhez hasonló lemondását, igénytelenségét, fanatizmusát, szerénységét és lelkiismeretességét, egyben nagy Tudását is elismerik és csodálják, mégis rejtély marad előttük Csoma nagy egészben vett élete. Amidőn e könyvet Kőrösi Csoma Sándor emlékezetének szentelem, úgy vélem, hogy a keleti eszmevilágán át nézve a következmények indító okait, újabbat is mondhatok Csomáról. Kőrösi Csoma Sándor, aki Julián barát és kővetőinek nyomdokán haladt, ugyanazoknak az eszméknek volt a képviselője, mint amit mi turáni gondolat vagy turániság néven vallunk. Az őshaza és a fajrokonok keresése, – azok az eszmék, amelyek Csomát lelkesítették, – a faji öntudat megerősítését, elmélyülését célozzák. Magában rejti az ősi múltban gyökeredző büszkeség tudatát, az ősök tiszteletét, a dicső fajból való származás nemesítő hatását és azon tudatot, hogy nem vagyunk rokontalanul álló faj a népek tengerében. Amit Csoma végzett, az magyar irredentizmus volt, az elnemzetlenítő bécsi áramlattal szemben. Ő, mint székely, érezte és tudta legjobban, mit vett el fajtánktól az évszázadok alatt Nyugat és kultúrájának védelme. Kelethez, ahhoz a világhoz fordult, ahhoz tartozónak érezte magát, amely a faji őserőt sugározza felénk. Csoma egy új magyar napfelkeltének örvendő világ érdekében dolgozott. Amit a németeknek, az angoloknak, a szlávoknak jelent a közös árja származás, azt akarta ő egy évszázaddal előbb bizonyítani, hogy turániak vagyunk, – így nem vagyunk egyedül. 5

Közös ősi bölcsőből származott mintegy 600 millió testvérnépünk él e földön, kik az ősi bölcsességnek voltak zászlóvivői. Számosabban vagyunk, mint az árják, vagy bármely faja a földkerekségnek. Csoma erre céloz, amikor azt mondja: "az Ázsiából kiindult nép, mely a magyarok előde, nagy nemzet valónak". Testvérnépeink mindenütt tudnak rólunk. Számontartanak Észak jeges tundráin, Ázsia steppéin, Európa finn és észt nemzetei, Ázsia törökfajú népei, India hún-türkfajú maharadzsái, Távol-Kelet mandzsu, mongol, kínai népei és a Napország, Nippon nagy nemzete, a keleti világhatalom. Csoma tudta, hogy a turáni faj Eurázia legősibb faja és kultúrnépe. Az európai nép az előítéletek rabja. Ázsiáról mi alaptalan előítéletekkel éltünk és élünk. Mi elmaradottaknak, sötétnek mondjuk Ázsiát. Letagadtuk és megtagadtuk ázsiai származásunkat és boldogan vallottuk, hogy európaiakká váltunk a nyugati kultúra átvétele és a nagy vérkeveredés folytán. Pedig nincs okunk szégyenleni ázsiai származásunkat, mint ahogy nem szégyenlette boldogult tudós gróf Teleki Pál volt miniszterelnökünk sem ázsiai származását, mondván:

"Büszkén vallom, hogy ázsiaiak vagyunk és ezt komolyan éreztem akkor is, amikor Ázsia népei közt jártam".

Nagy erő van ebben a gondolatban. Pedig a gondolat az egyetlen teremtő erő az egész mindenségben. A gondolat nagyobb erő a cselekvésnél mondja a Mahabharata. Igen, a tengernyi gondolat mindent körülvesz és népek születnek és múlnak el alatta. Gondolatóceán vesz körül mindent, amiben benne szunnyad a halhatatlanság, a változás vagy halál. Gondolaterő tehát az, amivel irányíthatjuk sorsunkat.

"A ma élő nemzedék arra van hivatva, hogy a magyar életbe új lelket, új bensőséget vigyen. Ha nem tud, elbukik – és mert ő a nemzetnek ezidő szerinti hordozója, a nemzet bukhat el hosszú időkre" –

szólt Teleki Pál gróf 1940. évi felhívása a magyar társadalomhoz. (L. Uj Magyarság 1940. VI. 16-iki számát.) 6

nem lehet új vallás alkotása. az ősi kultúra és hagyományok megbecsülésén épült. Vannak népek. értékeinek kifejlesztését. Mit adhat a turánizmus a magyarságnak? – Az újabb évezredünk tartalmát és célját ünnepeljük nagy hősünket. hogy tartalommal telt meg a magyar jövő célkitűzése. A régit nem ismerjük. amelyek a nemzet törzséhez.E bomladozó világban az új ezeréves Magyarország alapjait elsősorban lelkünkben kell leraknunk. anyagiak vagyunk. 2600 évvel ezelőtt leszállt az égből egy isten. Napoleon által teremtett dicsőségből. Idegenből nem hozhatunk nekünk megfelelő eszméket. hogy Csoma önmagát adhassa és életét feláldozhassa szeretett magyar fajának és az egész emberiségnek. Magyarország szent földjéhez tapadó ősi jogfolytonosságból és általában a turániság gondolataiból fakadnak. Az idegen irredentizmus helyett a turániság az igazi magyar "irredenta". a gondolaterő konzerváló hatalma. de keresnek. Azóta kb. – azt. a magyarság szükségszerű. mert azok a sajátos magyar fejlődésünket sorvasztanák el. Kőrösi Csoma Sándort az ősök. Turánizmus nem lehet a régi pogány vallás felújítása. ragyogóan fényes ősi múltja és Attila királyon "a gyökerek legfőbbjén" keresztül. testet öltött és népe élére állt. új vallás alapításához pedig túlságos földiek. hogy vele együtt hirdessük a föld minden népének ősi nagy multunkat. fajunk kiválóságát. 80 nemzedék szállt a sírba és utódai élnek. Ez a jogfolytonosság az ősök tiszteletén. az ősi múltból. mert érzik. onnan az ágasbogas fa koronájához felviszik az életadó evőt. Kőrösi Csoma Sándort azzal. Nekünk is van elhanyagolt és véreink közül oly sokak által megtagadott ősi múltunk. ősi jogainkat és jogfolytonosságunkat. amelyek az ősök tiszteletéből. akkor hozzáköltenek a történelemhez. hogy a tradíciók megbecsülése jelenti azokat a gyökereket. mert felismerte. faji öntudatunk ébredését. 7 8 Mit adott Kőrösi Csoma Sándornak Kelet? Adta az önmagára-találást. akiknek nincs történelmi multjuk. ha másként nem megy. a Kárpátok övezte magyar földhöz való jussunk 1500 éves történelmi jogfolytonossága. mert ma 2600 éves nemzet nincs több. és az ősi múlt tisztelete vezette. a "gloire"ból élt a francia nemzet és a "gloire" gondolata tette őket naggyá. . az ősök tisztelete. Ezt tette a hagyományok megbecsülése. Példa nélkül áll az emberiség történetében. év februárjában ünnepelték a japánok a Mikádó dinasztiájának 2600 éves jubileumát. Hatalmas tartalommal kell eltelni Lelkünknek. hogy ez szükséges a fajtudat fejlődéséhez és fenntartásához. új történelmi fejlődési lehetősége. ősi örökségünk: a hún-magyar rokonság többévezredes. "Turániság" a turán fajnak a mai új helyzethez szabott új életformája. uralkodnak a nagy nemzeten. Az 1940.

RÉSZ KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR 9 .I.

A láma elsősorban a buddhizmusba vezette be. Majd a test anatómiáját tanította – miként Csoma mondja –. minden pártfogás vagy pénzbeli segítség nélkül. mert készült a nagy útra. Ladak tartomány Leh városába gyalogolt. a tudós láma útmutatása alapján megtanulta a tibeti nyelvet. 1784. e tudományt oly behatótag ismertette. Ezen okból szláv nyelveket tanult Temesváron és Zágrábban. hogy Odesszának indul és Moszkván keresztül utazva. barátoddal és ellenségeddel szemben kövesd a kötelesség kerekét. Alexandriába. aki akkor híres orientálisfa és történész volt. Azonban tervétől el kellett állnia. október 14-én. közeli barátságba került Eichhorn tanárral. de Konstantinápolyban pestis-járvány uralkodott. Több mint 10 évig tartó összpontosított szaktudományos előkészület után kezdte meg hosszú vándorútját. hogy ezen különös nyelvnek szerkezetével megismerkedem". amit az indiai kormány örömmel elfogadott és anyagi megsegítésére havi 50 rupiát utalványozott. január 6-án Afganisztán fővárosába. hogy Belső-Ázsia töröklakta területein utazik tovább. majd Tripolis és Latakia útjának állomásai. Konstantinápolyba szándékozott utazni. Utazását Kőrösi Csoma saját feljegyzéséből ismerjük. amikor a göttingai egyetemen tanult. Itt egyszerre két állást is felkínáltak Csomának. Innen egyszerű ázsiai ruhába öltözködve. Skander bég álnév alatt. ahol egy tudós lámával zárdába vonult. Ott a sors rendelése Moorkraft angol ügynökkel hozta össze. 11 A Balkánon gyalog kelt át. Kasmírba tért vissza. Irkuckon át kísérli meg Kína északi részébe való bejutását. egy karaván segítségével a Bamián szoroson keresztül 1822. mert ez az út nagyon költséges és európai emberre nézve ez akkor kivihetetlen volt. a fellépett pestis miatt Kisázsiába vitorlázik. Kedélyedet zárd el a gyönyörök és a fájdalom elöl: ` (Tibeti Aranyszabályok könyve. A körösi református falusi iskolából a nagyenyedi kollégiumba 1799. Eredeti terve az volt. majd Bokharába érkezik. június 26. rokonoddal. azzal a céllal. Fajoddal. amely fajának szeretetéből táplálkozott. ezért az Égei tenger partján. azonban háborús villongástól forrt az egész környék. határőrkatonák voltak. Csoma nyugat-tibeti Zanglába gyalogolt. Ősei székely nemesek. Kabulba jut. Onnan is. Ott a zárdában. körül került. majd lóháton Kermanshah és Hamadan városokon át Teheránba."Kövesd az élet kerekét. Itatása alatt keleti utazási vágya még jobban megerősödött. amelyek olyan nagy hatással voltak Csomóra.) Kőrösi Csoma Sándor rövid életrajza Körösi Csoma Sándor a háromszékvármegyei Kőrös (ma Csomakőrös) falucskában. Február utolsó napjaiban érkezett Egyiptomba. Göttingai egyetemi tanulmányait 1818-ban elvégezte és Nagyenyedre tért vissza. hogy ott arab egykorúak írásaiból tanulmányozza a magyar őstörténetet. Újabb karavánnal tovább vándorolt Indiába. – egyiket sem fogadta el. Vitte az a kiapadhatatlan lelkierő. hogy egykor keletre utazik a magyarok őshazájának felkutatására. Moorkraft az Alphabetum Tibetanum kötetét kölcsönadta Csomának. mint azt egy rendkívül értelmes orvostól 12 . Tíz évvel később. hogy amint maga írja: "föltettem magamban. Perzsia fővárosába érkezik 1820. november végén Nagyenyedről útra kelt. Ekkor 36 éves volt. Hazafias tanárainak hatása alatt már mint kis diák elhatározta. hogy Tibeten keresztül Mongóliába juthat. Seidon és Beirut. 1823. március 27-én született. Első terve az volt. Másfél évet töltött mély elmélyedésben. alig 200 váltóforinttal a zsebében. Innen Kasmíron át. 1819. E könyvben Tibetről és a tibeti irodalomról sok tanulságos dolgot olvasott. Innen örménynek öltözve Khorassánba. Ciprusz szigeti Larnica. Csomát a tudós láma a perzsa nyelv segítségével tanította. Enosban hajóra szállt. Bagdadba gyalogol. amelyet soha nem szűnő munkásság mellett csak 22 év múlva állított meg a halál. Pesavárban két francia utazóval találkozott és azokkal Laboréba jutott. Csoma Tibet nyelvének és irodalmának megismertetésére ajánlatot tett.

Egyedüli tápláléka az ottani szokás szerint készített (dzsamba) vajas tea volt. Gerard orvos. amelyben a Mahabharátának egy része tibeti nyelvre volt lefordítva. vagyis heti 7 shillingből tartotta fenn életét. aki nem látott semmi kivetnivalót a nagyon is egyszerű ruházatú és aszkéta életű Csomában. hogyan lehat pénz nélkül megélni". ahol az irodalmi egyéb művek is mind feltalálhatók. ott még 18 húnapra volt szüksége. Csoma olyan. A szótár címlapja fele részben magyar szövegű: "Kísérlet egy tibeti és angol Szótárhoz Bande SangsRgyas Phun tsongs zamskári zárdához tartozó tudós láma segítségével elkészítette Kőrösi Csoma Sándor 14 . De a kanumi hideg tél is eltörpül a zamskari zárdában uralkodott telek mellett. Tisza (angolosan írva Teesa) közelében. nagy tömeg könyv között a legjobb egészségben. Három további évet töltött el ott a legszorgalmasabb tanulással. ezt bizonyára a könyvnyomtatás célszerűsége magyarázza. érdekes kis viskójában. Erről ő az Oriental Quarterly egyik számában azt állította. Ott a nyár közepén havazott és szeptember 10-től téli hótakaró fedte a tájat. az éter és az értelmi erő. Azután rövid megszakítás után harmadik tibeti útjára indult. beleértve a szomszéd országok vallási rendszereit. dr. a legkisebb időt sem hagyva szórakozásra. úgymint a föld. hogy tibeti nyelvtanát és szótárát sajtó alá rendezhette és kinyomtathatta. ami a tibeti fogalom szerint a hat élem körében előfordul. Ott ült ködmönében. és hogy az egész szentírás feltalálható a tibeti zárdákban.000 tibeti szót gyűjtött össze. Csoma ilyen helyzetben. csak egyedül irodalmi feladatának él. amikor havi 15 rupiányi. akit az alacsonyabb lelkek hahotázva gúnyoltak. a Zamskar tartománybeli Pukdalban. hogy a tudományos világ előtt nagy kincsek roppant aknáit sikerül feltárnia. Nagy örömmel tölti el. Nem ér13 dekeli őt a környezetéből semmi sem. őskori irodalmi töredékekre és kéziratokra találunk elszórva. mely más embert bizonyára kétségbeejtett volna. Kanum tibeti falu lámakolostorában telepedett le. Ott kereste fel egyik barátja. tetőtől-talpig gyapjú ruhába burkolva.várhatni lehet. év őszére Kőrösi Csoma munkáját a tibeti zárdában befejezte és Kalkuttába indult. szerteszét és letéve olyan helyiségekben. 1825 júniustól 1827-ig Csoma ismét egy tibeti zárdában tanult. Hunter az a megjegyzése. ahol Csoma több mint egy évet töltött egy lámával és egy szolgával kilenc négyszögöl lábnyi (2 m 70 cm) szobában. mint egyike az őskori bölcseknek. Az utolsó télen át. 40. hogy "mindenekelőtt Csoma megtanulta azt. A tél itt mindig kegyetlen. a tűz. A hőmérő 16 fok körül állott a zéró alatt." Ott a "világ legzordonabb éghajlatában briósi kincseket gyűjtött össze". Kalkuttába megérkezvén. E művek 1834-ben kerültek ki a nyomdából. a víz. a levegő. Csupasz falak voltak egyedüli oltalma a zord égalj ellen. 182? tavaszán Csomát bemutatták Lord Amherst főkormányzónak. 3-4 hónapig behavazva. Oda mentették azokat az őskori időkben. hogy India eme legnagyobb Szentírásának a legtöbb része az eredeti szanszkritban elveszett. "Ezek a művek – mondja a tudós Jäschke – egy eredeti kutatónak a munkái és majdnem példanélküli elhatározottságnak és béketűrésnek gyümölcsei". aki lelkesedve beszéli róla: "Kanum faluban találtam őt. keze ölében nyugodott és ő ott olvasott reggeltől estig melegítő tűz és világító mécs nélkül. mielőtt a közművelődés Indiában hanyatlani kezdett. Csoma életére jellemző W. amelyek ma már teljesen elhagyatottak. Lassankint mindent megnevezett. A föld szolgált nyoszolyául." "A tibeti művek nagyon elterjedtek. Lelkesedve hozott elő egy költői művet. Nyolc évi tibeti tanulmányainak kéziratait és könyveit egész teherhordó csapat kísérte. minden melegítő tűz nélkül. ott ült Csoma az íróasztalánál és reggeltől estig dolgozott. Az 1830. Örömtől és megelégedettségtől áthatva mutatta fáradalmainak gyümölcsét.

melyet eddig hasztalanul keresett . Leírja többek között a magyarok és húnok őshazájára vonatkozó fejtegetéseit.vagy háromheti utazás után. hosszú fáradalmas kutatásainak végcélja abban összpontosult. Oda lent temethetnétek-e el ezt az embert ? Nem. a második 200 darab arany. hogy a jugarok országát felfedezheti. hogy minden reménye. Dardsilingben szomorúfűz és rózsabokor között áll az emlékköve.székelymagyar Erdélyországból Kanumban. Kőrösi Csoma az 1842. amit a bengáliai Ázsiai Társaság tagjai emeltek tudós társuknak. Ezeken kívül Csoma minden más kitüntetést. a sokaság ott alant Él – mert ők ott tudnak élni! De ez az ember nem élni akart – hanem tudni. Könyvekkel és iratokkal telt négy láda. Dr... azonban Csoma minden pénzt visszaküldött. trópikus növényzetű. a végtisztességet dr. Campbell tartotta felette. Itthon gyűjtés indul Csoma segélyezésére. Csoma a hétezer láb magasan fekvő Dardsilingbe tartott és lassan. Kína nyugati határain hitte meglelni. mintsem ezt folyamatosan feljegyezni tudtam volna. Különböző hazai intézmények részesülnek a pénzsegélyből. egyszerre fellángolt a legnagyobb rokonszenv és érdeklődés iránta. A talaj már Titalja táján emelkedik a bércek felé. A csillagok jönnek-mennek. Átutazás ezen a vészes területen rendesen nappal és minél gyorsabban történik. melyet Terrai elnevezés alatt. a lázt megkapta és Dardsilingbe érkezve. Terraiban valószínűleg meghált. és ott. A Himalayák egyik kimagasló oldalán. a harmadik 450 arany volt. Carragolaghat mellett szállt ki. ott hitte feltalálni azt a néptörzset (tribe). a dardsilingi állomás temetőjében hantolták el. a balparton. hogy Csoma nagy tudós és műveit az indiai kormány kiadta. április 11-én reggeli 5 órakor panaszszó és küzdelem nélkül elhúnyt. "Ím itt a legmagasabb csúcs. Ennek a területnek utolsó 10 mértföldje sűrű. itt az ő helye. Csónakon indult felfelé a Ganges folyón és két. A Monarchia londoni követe. egy kék öltöny. Miután megtudták Magyarországon. Az a hírhedt öv. Tibet fővárosa felé. a zivatar után jön az öröm. Ezt az országot Lasszától és Cham tartománytól észak keletre. posványos terület. ez körülbelül 25 angol mértföld a Himaláyák tövétől. – itt. Az első küldemény 640 darab arany. Békét küldjön néki a harmat!” (Browning) . pénzt és rangot visszautasított." A könyvek megjelenése után az Asiatic Society tiszteletbeli tagjává választja Csomát. Campbell kormányügynök hivatalos jelentéséből értesülünk Kőrösi Csoma utolsó napjairól. még pedig Lassa. Ugyanebben a kitüntetésben részesíti a Magyar Tudós Társaság is. a láz rohamai hat nap alatt véget vetettek életének. mint legveszélyesebb. "Ő elmondta – írja Campbell – a legelragadóbb modorban – fájdalom. Annyit azonban kivehettem Csoma elbeszéléseiből. amit mindig viselt. az elbeszélés összefüggése előttem sok15 16 kal komplikáltabb volt. maláriával ellepett vidéket ismernek. India és Tibet határán 1827-1830. a Himaláyák hegyei között történt tartózkodása alatt. herceg Eszterházy és Döbrentei Gábor budai kerületi királyi biztos levelükben érdeklődnek Csoma sorsa iránt és kérik részére az indiai kormány pártfogását. néhány fehérnemű és egy főzőedény volt minden hagyatéka. szokás szerint gyalog utazott. év elején 58 éves korában újból útnak indult. ahol a meteorok lövelnek És a villámok cikáznak s felhők támadnak." Néhány nap mulya állapota fölötte veszélyessé vált és 1842. Legforróbb óhajtásainak végcélja volt oda eljutni. években. hogy az ismert úton Titalján át Dardsiling felé tartson.

még most is. Az 1830-as években Brit-India határait Ladak felé kitolta és Nepállal és Tibettel való könnyebb érintkezés folytán az Asiatic Society számos buddhista műnek birtokába jutott. egyben a diplomáciai nyelve is. hogy a megjelent fordításai és tanulmányainak ismertetése alapján (megjelentek az Asiatic Researches és a Journal Asiatic Society of Bengal-ban) a tudósok megállapították. Elvitathatatlan érdeme az is Csomának. és velük ezt megismertesse. tökéletes épségben feltalálhatók a buddhista hit könyvei. mandzsú és kínai nyelveket beszélő országokban a tudomány nyelve a tibeti." (Tibeti Aranyszabályok Könyvéből ) retlen volt. mivel azonban a kalkuttai Tudós Társaság tagjai előtt a tibeti nyelv és írás isme17 "Hozzáférhetetlen hegysorok által elszigetelt tibeti zárdák figyelmen kívül maradtak. ahol a forró égövi lapályok mindent megrontó hatása nem érvényesült. Az ismert eredmény az." A "bámulatosan kipallérozott és meggazdagított tibeti nyelv"-nek az európaiakkal való megismertetése azért is rendkívül fontos volt. akár forduljon a vizsgálat az északi buddhizmus eredetének s fejlődésének történetére. legyen az jó. az asszírbabiloni és szumir hieroglifákat. "Körösi Csoma Sándor a jelesek jelese. hogy a nyugati fajta előtt kimeríthetetlen forráskincsek. még homályban lévő adatokra nemzetem történetében. eredeti szanszkrit szövegben és hű fordításban. az ottani nép erkölcsi. most is a tibeti tanulmányok művelői 18 . hogy a tibeti nyelvet és írást. Nyomtalanul még az elszálló füst sem veszhet el. hogy mi volt Csoma magára vállalt kötelessége. olyan nagy az érdeme Csomának. a Magyar Tudományos Akadémián 1900-ban elhangzott díszbeszédében. amit az indiai kontinensen hiába keresnénk. ékírásokat megfejtették és azoknak az eltűnt ősi népeknek hallatlan értékű szellemi kincseit napvilágra hozták. mint a francia vagy a mohamedánoknál az arab. mert a mongol. mondom. egész életemet Oly tudományoknak szentelem. a nagy kezdeményezőnek. hogy elhagyom hazámat. s ahogy lehet. hogy az addig teljesen ismeretlen tibeti nyelvet és irodalmat feltárta. tag. – Alig gyanította valaki. oly éghajlatban. keletre jövök. de politikai okokból az indiai kormány részéről is. irányaikat megjelölte. hogy az okok világábó1 a legcsekélyebb igyekezet sem tűnhet el. Miként európai tudósok az egyiptomi. 55 évvel halála után (1900-ban). biztosítván mindennapi kenyeremet." – Ekként jellemezte őt gróf Kuun Géza t. Gróf Kuun Géza 1900-ban tartott akadémiai felolvasásában ezt mondja: "Akár legyen Tibet nyelvéről grammatikai vagy lexicográfikai tekintetben szó. élete célja? Erről ő maga azt írja: "Elhatároztam. akár a tibeti geográfiára s régészetre tartozó kérdések kerüljenek szóba. a szellemiségnek egész új világa tárult fel. hogy a régi szanszkrit ősforrása a buddhizmus tanainak. Általános volt már az óhaj a tudósok részéről. melyek a jövőben hasznára lehetnek az európai tudós világnak és különös világot vethetnek bizonyos. ezekből semmit sem meríthettek. Kutassuk. vagy rossz irányú. műveltségi és vallási állapotát valaki szakértelemmel tanulmányozza." Koldusszegényen vándorolt és kimeríthetetlen tudásszomja vezette. mint nálunk a latin. aki a tibeti tanulmányok terén a részletkérdésekhez vezető utakat járhatókká tette. hogy a világ azon meg nem háborított menhelyének oltalma alatt. a hazai tudományok dísze és örök büszkesége. – irja Csoma. Kőrösi Csoma Sándor jellemzése."Tanuld meg. Tudós vagy utazó alig kereste fel valaha és a közelmult időkig. martír és győző. elágazásaikat megmutatta.

akkor is hallatlan büszkeség kell. mint olyanéhoz. hogy a tibeti nyelvben a magyar eredetet kereste volna. amit az európai tudósok céhe és az utazók testülete sohasem gyakorolt. ilyent tehát ő nem állíthatott. mint azt az európai népek általában teszik. írásukra. mint az előbb kifejtettek. vallásukkal. Pot. lelkesedést és kitartó akaratot. hogy egy férfit egymagában és minden pénzsegély nélkül. Mindezt azért." Ha egyéb érdeme nem lett volna Csomának. hogy eltöltsön bennünket. mely tulajdonok okvetlenéi szükségesek arra. nem pedig alárendelt fajú színeseknek. tibetieket turáni testvéreinek tekintette. mivel nagy képzettség s beható tanulmány kell arra. az önzetlenségben oly tökéletes volt. 1832 ben ekként jellemezte Csomát: "Csoma úrnak fáradhatatlan munkásságát. Elméje békés volt. a reánk nézve annyira idegen régi és újabb kori népelv történetére. hogy megélhessen. dr. de csak azért. azokat szabadon használhatja. Európaiakban megrontóját látja és minden utazóban kémet sejt. hőstetteiről. Megtanítják nyelvükre. Ez olyan tisztult felfogás. James Prinsep az ázsiai tudós társaság titkára. hozzájut az annyira féltve őrzött összes szent irataikhoz. hogy nagyra becsüljük azt az odaadást. de az egyes kérdéseknél is mindúntalan reá hivatkoznak s a legkitűnőbb ismerői Tibet népének s nyelvéneki a vitás kérdések eldöntésénél sokszor Kőrösi Csoma Sándor nézetéhez csatlakoznak. elzárkózik és őket többé vagy kevésbé udvarias formában a határain túlra zavarja. Ha Csoma értekezéseit átvizsgáljuk. Vajmi kis kör teheti ezt avatottan. sehol sem akadunk annak nyomára. nyelvére és vallására vonatkozólag. 20 . 17 nyelven beszélt. a lemondásban. De arra mégis mindnyájan képesek vagyunk.Kőrösi Csoma Sándorban nemcsak a kezdeményezőt tisztelik. A magára vállalt kötelességek teljesítésében. annak tudatában. ment minden szenvedélytől. nem imbolygott. hogy Tibet irodalmával megismerkedhessünk: érdeme szerint fogják méltányolni a tudomány férfiai. szenvedélyeit leigázta. A betolakodóknak tekintett európaiak előtt lelkületét elrejti. Mint a széltől védett lámpa lángja. melyek a kitűnő hazafi birtokában voltak. hogy magát az emberiségnek szentelje. Európai felfedezők Tibetről szóló útleírásaikban a legnagyobb nélkülözésekről. Bejut Tibet lámaköreibe. pénzáldozat vagy egyéb támogatás nélkül akadálytalanul utazza végig NyugatTibet tartományait. vele együtt dolgozva megismertetik a keleti filozófiával. szenvedésekről és megpróbáltatá19 sokról írnak. A tibetiek magukat Bod. belevezetik a yoga szent írásaiba és a yoga gyakorlásába. Gerard elragadtatásában így ír róla: "Egész boldogsága abban áll. melyet Csoma úr az Asiatic Societynak ajándékozott. mert Csoma a mongolokat. Csoma nagyszerű nyelvtudással rendelkezett. Azon kötetekre menő jegyzetek. Csoma irataiban nem olvasunk szenvedéseiről. Csoma ezzel szemben minden ajánlat. hogy magyar fajtánk ilyen kiváló embert adhatott az emberiségnek. hogy az évkönyvben terjedelmesen megjelenhetnek. kik képesek megérteni ama rendkívüli kutatások természetét és fontosságát. nemcsak az általa lerakott alapra s az általa gyűjtött anyaggal építenek tovább. Bodjul és Podpálnak nevezik. hogy indiai ismerőse. mert gondolatait. mely legelőször nyujtott módot. hogy olyan bírálók állhassanak elő. szokásaikkal. mint az igazságos méltánylás és becsületes hírnév." "A Magyar Tudományos Akadémia kötelességének ismerte gondosan összeszedni mindazokat az irományokat és tárgyakat. hogy Tibet neve a perzsából származik. melyet eddig senki meg nem cáfolt. nyelvük a kínai nyelvesoporthoz tartozik és a Buddha vallás rituáléjának legelterjedtebb nyelve. reméljük. minden más jutalom nélkül." Tibet népe féltve őrzi országa határait és szellemi kincseit. vágyairól. Csoma maga írja. távolerő és vadon országokba vigyen az ott dívó nyelveknek és népszokásoknak a forrás fejénél való tanulmányozása végett.

annak napjai nem hasztalanul folytak el. az istenséggel való elmerülés. szánta rá magát örömest. neki áldozni tanuljon s kinél ezt tehetjük. hogy ez eszközül fog szolgálni közvetlen tervének megvalósításában. mely minden. Szobrot még nem emeltünk emlékének.Ha majd egykor a hálás és Csomára büszke Magyarország hozzá méltó szobrot emel emlékének. hogy azzal alaposan megismerkedjék. Duka Tivadar megkeresésére dr. Csoma tibeti irodalmi gyűjteményének tetemes részét dr. koldússzegényen élve. önzés nélkül. azon törvényszerűség felismerése folytán. Báró Eötvös József Kőrösi Csoma Sándor fölött mondott emlékbeszédében azt mondja: "Az embernek nemcsak nagy tettekre. – melyeknek következéseit mindenki észreveszi –. Ezek az iskolák szabályai a tökéletes megtartóztató aszkéta életet követelik meg. Csoma 1823 júniusától haláláig. transcendentális tanításainak hatása alatt. mintha életét adja valaki a barátaiért" – mondja Krisztus Urunk." Csoma a magára vállalt feladatát a legmostohább körülmények között. a Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozta. lángolóan. Amint a tibeti szótárát és nyelvtanát Kalkuttában kiadja. Kőrösi szerette hazáját. Nagyszabású irodalmi dolgozataiból. hogy a yogát. körülveszik azok elválaszthatatlanul és ő eggyé válik gondolataival. hogy nehézség nincs. de nagyszerű példákra is szüksége van. Ez esetben Indiában töltött egész életét a Yogacharya vagy a Madhyamika filozófiai iskola törvényei szabályozták. egyesülés szent tudományát gyakorolja. hogy a serdülő ivadék maga előtt látva a férfiút. évi szeptemberi számában leközölte. nemes célokért lelkesedni. Ezt a nagybecsű ajándékot Duka. Vajjon miért késik a Magyar Tudományos Akadémia a tanulmányok kiadásával? Csoma maga mondja. fölfelé tekinteni." "Nincs nagyobb szeretet. maradék nélkül elvégezte. Igen. azon reményben. mint kevesen. mint talán senki e világon. tudós lámák vezetése mellett kellett. példája. Csoma életét adta az emberiség fejlődésének. És vajjon nem ilyen-e Kőrösi is? Példája azon állhatatos kitartásnak. – hogy Csoma tanulmányait tegyék közzé. amelyek megmérhetetlen értékkel bírhatnak az emberiség egyetemére. Ezért amilyen gondolatokkal él az ember. – és azóta ez csak fokozódhatott. a magyar faj dicsőségének. példája mindenekelőtt azon lángoló honszeretetnek. kinek követésére magát gyöngének érzi. tehát 19 éven át Buddha mélységes. csak miután a gondviselés őt Tibetbe kísérte és a boldogult Moorcraft bőkezű támogatása folytán kedvező alkalom nyílt megismerni. Keleti ember azt mondja: a gondolat az egyetlen teremtő erő a Mindenségben. évi június 16-án tartott közgyűlésén bemutatta. Malan. Az előadás magyar szövegét és dr. halála óta eltelt évszázad alatt egyetlen sort sem nyomtattunk ki az életében megjelenteken kívül és egyetlen gondolatot sem tettünk azonkívül közkinccsé. tagjainak indítványára. Jutalmat sem az indiai. hogy a világi élet és a yoga gyakorlata a testi 21 22 . sem a magyarországi felajánlásokból el nem fogad. a Royal Asiatic Society 1884. egyedül a Magyar Tudós Társaság díszes tagságát. melyet csak a halál szakaszthat félbe. Már 1832-ben Prinsep kifejtette azt az általános óhajt. de melynek irányát földi erő nem változtathatja meg. leróhatja tartozását dicső fiainak legérdemesebbje iránt". Feláldozta életét az ősök tiszteletének. hogy milyen nemű és mily eredetű a tibeti irodalom. melyet erős akarat legyőzni képes ne volna. az Asiatic Society. hogy "a tibeti nyelv tanulmányozása nem állott eleinte a tervében. – így írt Csomáról Barthélemy St. Malan nagybecsű ajánlásának részleteit a "Budapesti Szemle" 1884. Hilaire a Journal des Servants 1887 novemberi számában. tiszteletbeli tagjai sorába ik- tatja. tudniillik a magyarok nyelve és eredete körüli kutatásaiban. valóban nagy s nemes tettnek legtisztább forrása.

elmerülve gondolataiban.. Ez a magyarázata Csoma rejtélyes indiai életének. – mondja Carlyle. Nincs ezen csodálkozni való. 24 . Csoma az őshazára vonatkozólag is helyes úton haladt. Kőrösi Csoma Sándor bronzból készült szobrát a "Japán Császári Múzeumnak" felajánlotta. Sajnos. számtalan évekig ott marad. Csodálatos. mely oly sok hasonlóságot mutat a kereszténység igazi szellemével"– mondja Csoma. Az 1933. vagyis a "Nyugati világ Boddhisattvája". a jelen és lesz a jövő minden társadalma. – nyugatiak előtt – azonban Csomát Kelet filozófiája hatotta át. vagyis igen magasfokú szentjeként emlegették. „A legfelségesebb üdvösség azé a yogié. hogy: "Aki helyesen cselekszik. könnyen eléri az összeköttetést az örökkévalóva1 él. Pavie így ír róla: "Gyakran láttam őt. "Idővel többen fognak érdeklődni a buddhizmus iránt. újraszületései alkalmával az emberiség ő benne egy új nagy megváltóját. szinte érthetetlen önfegyelmezettsége. lelkinyugalma ezekben az utolsó órákban. Keleti embernek a tökéletesség felé való útjában ez a módszere. Előbbi vágyai ellenállhatatlanul tovább sodorják" . A szellemi hierarchiára – a szentek és hősök uralmára van és volt felépítve a mult. 23 Tudta. Erről írnak. Akkor megindult a szentté avatás előkészülete. extázisuk a haladás útja. mosolyogva saját ideáinak folyamatán. élvezi annak végtelen gyönyörét” Így szól a Bhagavad Gita egyik Upanisádjában Krishna. Élete nagy céljának: a magyarok őshonának felkutatásában a halál őt megállította. VL) Csoma példaadó aszkéta életével még életében nagy tiszteletet váltott ki. (Bhagavad Gita. ha a hős a cél előtt omlik össze. mint a brahmánok. Csoma Kalkuttában az Asiatic Society könyvtárnoka gyanánt működött. írások vannak és ezek felkutatására akart áthatolni a Himaláyák bércein és Lhasszába eljutni. a sendai kolostor főapátja avatta fel. Elérvén azok világát. Buddháját tisztelhesse és imádhassa. bűneit elhagyta. kinek szenvedélytermészete megnyugodott. Egyik bizalmas barátja. Halála után ez a tisztelet a szenteket megillető tiszteletté fokozódott. imáikba elmerülésük. majd tiszta és boldog házban újraszületik. kinek elméje békés. sokat tudott.. sok adattal rendelkezett. tudta közeli halála elkövetkezését. a "Magyar Keletázsiai Társaság" megbízásából. Csoma érezte. Ott megtalálja előbbi testének jellegzetességét és azzal törekszik elérni a tökéletességet. sohasem juthat a keservek útjára. Nyugat Boddhisattvá-jaként. Tudta. hal meg. hogy majdan új testöltései. amíg 3apán hivatalos körei fel nem figyeltek. A szobor felirata ez: "Körösi Csoma Sándor – The Boddhisattva of the Western World". hallgatagon.és lelki egyensúly felbomlásához vezetne. Dardsilingi sírját ma is a tibeti és indiai zarándokok nagy tömege keresi fel. a halál Tibet határán. nyugatiaknak a boldogok és szentek élete. ki bűntelen és az örökkévalóság természetével azonos. év márciusában Vályi Félix ismert publicista. A szobrot ősi buddhista rítus szerint Fukuda. kik vele együtt voltak utolsó napjaiban Dardsilingben. kik irataik fölé hajolnak vagy szanszkrit passzusok másolgatásával foglalkoznak”. hogy a magyarok-húnok őstörténetére vonatkozó adatok. kiknek tiszták voltak tettei. Ezzel bevonult a buddhista szent Boddhisattvák sorába. A yogfi ki ily állandó összhangban tartja enjét. Dardsilingben berekesztette útjait. Az európaiak sorsdrámájában a nagy tragédia az.

Az első lapon Buddha képe van. Nagy tiszteletben tartják ezeket a tanításokat. transcendentális bölcseletről szól. w bu’dhizmus erkölcstana. – A jelen század elején.∗ A tibeti könyvfordítások a Krisztus utáni hetedik században kezdődtek. piros iniciálékkal és fekete tusfestékkel nyomott. újranyomatta és nyírfatáblákba köttette". E két nagy gyűjteményen kívül számtalan más művet is kinyomtattak. 6 kötetben. jobb oldalán a főtanítványa. aminek következtében bámulatosan kipallérozták a tibeti nyelvet. erkölcsi tanok buddhák és szentek jelleméről. üdvözlet Sárika fiának.Kőrösi Csoma Sándor tibeti irodalmi tanulmányainak igen rövid ismertetése. breváriumféle gyűjtemény tartalmazza: 1. A harmadik mű: P'hal-ch'hen 6 kötet. összesen 76. 1904ben az angolok egy büntető expedíciót vezettek Tibetbe és akkor Lhasszából hozta el ezeket Junghasbend ezredes. minden osztály külön-külön műnek tekinthető. Ananda és Kashiapa szerkesztették. baloldalán fia. orvosi tudományokra. E műveket Buddha legkitűnőbb tanítványai: Upali. A munkákat azután a tibeti nyelvből mongolra." – És ez a hatalmas mű ezzel a fohásszal kezdődik: "Az aki ketté vágta az emberi vonzalom kötelékeit. Tartalmuk erkölcsi és metafizikai tanok. A Kah-gyur 98 kötetből áll és 1731-ben készült el az új nyomtatvány. 270 különálló munka. A hatalmas irodalom összefoglalását 2 óriási. Ebből 20 kötet tartalmát Buddha jelentette ki 51 éves korában. legyőzte az ócsárlókat és legyőzte a sátánt minden seregével és megtalálta a tökéletesség legmagasabb fokát. Róluk Csoma azt írja: "Az őskori irodalomnak ezen érdekes tárházába könnyű és kellemes úton való bejutásáért a nemeslelkű és bőkezű Myvang lhasszai kormányzónak tartozunk hálával. hogy a tibetieknek segítsenek a szanszkrit művek lefordításában. Ez a buddhisták "Hegyi beszéde". Buddha. A Kah-gyur egy teljes példányának ára fejében Közép-Ázsiában hétezer ökröt adnak. 21 kötetben túlvilági. csillagászatra. Egy-egy kötet 3000 levélből áll.409 lapból áll és 1724ben készült. a főtanítványnak! Üdvözlet a Háromságnak. A Stan-gyur 224 kötetből. Sok tibeti tudós évtizedeket töltött Indi∗ ában. versben és prózában. miután már 16 éve „megvilágosodott" volt. A fordításnál a rengeteg sok tudományos szanszkrit műszóra megfelelő tibeti szó hiányzott. Első mű: Dulva. kötetében és a "Journal Asiatic Society of Bengal" című tudományos folyóiratokban jelentek meg. 30 kötetben. azokra új szavakat kellett gyártani. hogy tökéletesen megismerkedhessen a buddhisták irodalmával. szanszkritben Sutra. Ötödik mű: hido. A második mű: Ser-csín. E hatalmas művek egészben véve terjedelmes értesítést adnak India őslakossága politikai állapotáról és általános szelleméről. Téglaalakú. Londonban. csillagjóslatokra vonatkozó 25 26 . tele van absztrakt műszavakkal és azok értelmezésével. gyönyörű hófehér lapokon. fatáblába kötött. 13 kötetben a fegyelemről szól. Rendkívül elvont bölcselet. legendák. Csomának a tibeti irodalomról közreadott tanulmányai az "Asiatic Researches" XX. igen dekoratív tibeti betűkkel előállított nyomdaremekek ezek a könyvek. Viszont tudós indiai panditok sokszor kaptak meghívást. Az említett Kah-gyur 98 kötete 7 osztályra oszlik. – írja Csoma. aki az 1729-86-os évek közt a Tibetbe származott irodalmi műveket összegyűjtötte. Tibet nyelvét európai emberek közül elsőnek Csoma sajátította el. 2. így a tibeti irodalmi könyveket Csomán kívül európai tudós nem tanulmányozta. üdvözlet Grachen dzsinnek. – Őt tisztelem!" Szerző látott és forgatott ilyen tibeti nyomtatott könyveket a brit múzeumban. vagy tibeti nevén Szákya tanait foglalják magukban. Alatta ez a fölirat: "Üdvözlet a mesterek fejedelmének. Negyedik mű: Kong-tsens = drágakő csúcsa. mandzsura és kínai nyelvre fordították tovább. Pekingben hivatalosan megállapított ára hétszáz font sterling angol pénzben.

csillagászat. Ellenségünk mozdulatlanná tétele. Ilyeneket a természet törvényei ismeretének hiányá- . E két könyvgyűjteményen kívül még számtalan könyv és kézirat van minden kolostorban. logika. mert ez ősi ázsiai eredetű shamantizmus. krónikák Csoma értesülése szerint Lhasszától egy napi járótávolságra fekvő Samye (B'Samye) királyi székhelyen. E vallási rendszer északi Ázsiából. igen fejlett mágiát űznek. Ezekben semmi csodálatos vagy természetfölötti nincsen. A Mandala misztikus körben végrehajtandó szertartásokról. szanszkritban Tantra. Egy hadsereg legyőzése. természettan. előrelátás. A tibeti szent könyvek második hatalmas gyűjteménye a B'Stan-Hgyur. stb. A déli eredeti tisztaságában őrizte meg Buddha tanításait. Ellenségeink hatalmunkba kerítéséről. Az ellenség gondolaterővel való legyőzéséről. mint amilyennel HjamDpal. a Sihon vagy Sita folyam környékéről származott. Jóslás.. a bölcseség istene bír. század körüli időkben hozták be. akiket ambíciójuk legfeljebb alsóbb pszihikai erők megszerzésére hajt. útmutatás a fizikához és alkémia.értekezések. Végül a Bstan-gyur gyűjtemény utolsó része. és heterodox teóriák. A Khala-chahrának nevezett vallási rendszer tantrikái messze elhajlanak Buddha eredeti tanításaitól. mint ahogy keleti bölcselők sem a véletlent. A szentség. a szumíroknak. VIII. bölcsészet. synonimák gyűjteménye. versek. A második rész R'Gyud. Indiából mentett ősi kéziratok. jelentése lefordított utasítások. Ez a hatalmas mű a Kala-chakra. jövendölés. orvostan. Misztériumokról. szanszkritban Tantra. ethikai és lelki fejlődésre építő spirituális fejlődés előmozdítására a rádzsayogát használja. Tartalma hittan. Megigézések és bűbájok. Ilyen lámát egyéni kiválósága emel a többi fölé. meggazdagodás. Minő rendszer által érhető el olyan tökéletesség. stb. 87 kötet. bőség. Orthodox. biztosítása végett. majdnem határnélküli terjedelemben. u. Nemtelen ércek arannyá változtatása. Leghatásosabb gyógyital. Tárgya misztikus theológia. Csoma lámája már a maias fejlettségű tudós szerzetesek közé tartozott. A Tantrák Csoma szerint ilyen tartalmúak értekezések a Kala-chakra rendszer rituáléjáról. Az első rész Bstod-Ts'hogs Szent énekek és dicsőítések gyűjteménye. költészet. Elvont értelemben egy bizonyos isten nevét is jelenti. Két részre oszlik Gyud 87 kötet és Mdo 136 kötet. Bűbájosság és ehhez tartozó titkos mesterségek tökéletes elsajátítása. ezeket épp úgy kellene tanulmányozni. amelyek igen népesek. Kelet-Indiába Krisztus után a X. akik a természet rejtett titkaiba is mélyen be tudnak hatolni. Azonban a ritkaságok. dialektika. a Mdo. 2640 önállú művet tartalmaz. Ami a pszihikai erőkre és jelenségekre vonatkozik. amely mély transcendentális bölcselet. erkölcstan. A biztos lét miként történő eléréséről. A lámák kolostorokban laknak. Származásuk. fogadalom és kötelezettségről. Bélpoklosság gyógyítása. mely minden betegséget meggyógyít és a test erejét megifjítja. Tűzáldozatok a betegségtől való megszabadulás. stb. Ezek nagy tömegei (főleg Nyugati Tibet vörössapkás lámái) tudatos. alsóbb színvonalon állók. Az északi. a Kr. Megszabadulásokról. Szem felnyitásakor megfigyelendő szertartásról. a Mandala rendszer körüli szertartásokról. elterjedésük az emberiség ázsiai ősi bölcsője felé mutatnak. stb. a lámaizmussal kevert buddhista vallássá fejlődött. a Kala-Chakra csillagászati rendszerről. Jégesőtől való megóvás. vagyis "idők köre" rendszerbe vezet be. nyelvészet és nyelvtan. E gyűjtemény 225 kötet. tibeti nevén Duskyihk'horló. évkönyvek. E magasfokú mágikus szertartások. aki bizonyos istenek gyülekezete fölött elnököl. A Kah-nyur utolsó nagy része a Rgyud. 22 kötetben. Itt a Csoma által közölt tartalom részletesebb ismertetését azért közlöm. mint a tudomány bármely más ágát. Valamely személynek vagy dolognak a hatalmunkba keríté27 28 se. hatalom. században épült kolostorban vannak letéve. a mesés Shamballa országból. stb. jólét. mély bölcseséget rejtő szentírások. Ehhez járul egy kötet ima és ének és egy kötet tartalomjegyzék. Vannak azután egészen ritka kínálóságok. a természet rejtett erőinek felismerésén alapszanak. hierarchia. természetrajz. oly hatalmas. hogy ehhez hasonlót a földkerekség egyetlen irodalma sem mutathat fel. Ilyen mágikus tudásuk volt az ősi egyiptomiaknak. Eszerint van északi és déli buddhizmus. sem a csodákat nem fogadják el. A lámák többsége fejletlen. erkölcsi és polgári törvények. A sidhik (mágikus erők) megszerzését huta-yogával (lélegzés ellenőrzésével) készítik elő.

29 . akkor a tanuló feltétlenül elérí a kívánt eredményt. Ha észszerűen és tudományosan vezetik a pszihikai kiképzést.ban tételezünk mi fel.

RÉSZ: AZ ŐSHAZA 31 .II.

mert ha eljuthatott volna a kínai Kan-szu tartományba. Rendelkezésére állt a tibeti és az indiai ősi irodalom minden addig ismert forrása. hogy mi volt Csomának tudományos felfogása a hiung-nu-húnmagyar származás és az őshaza helyének kérdésében. mert az egész világ egyetlen nemzete sem talál annyi kincset kultúrájának gyarapítására. és amelyeket Csomának ismernie kellett. hogy Csoma Julián barát nyomdokain indult. nem egyeztek a tudományos körök felfogásával. hogy Csoma az ujgur-hún kérdésre vonatkozó. kutassatok. E. Németh Gyula szerint Csoma ezt a néptöredéket akarta felkeresni. Hol törvénytelenség uralkodik. E zűrzavar poklok fenekére veti a pusztítókat és az elpusztult családot egyaránt. ) Tény az. az őshazát kereste." Csomának az őshazára vonatkozólag felvetett problémái egészen újak voltak. Kőrösi Csoma Sándor célja Kőrösi Csoma Sándor hosszú. ott elfajul az asszony és az asszony fajtalanságából osztályzavar áll elő. hogy téves nyomokon haladt. mint a magyar társadalom az ős-indiai kultúra tárházában. 33 "Az én utazásom célja – írja Kőrösi Csoma Sándor – felkeresni a magyarok legelső lakhelyeit. Nyelvtudása óriási volt. Ugyanezt állítja Ligeti Lajos: Az ismeretlen Belső-Ázsia c."A nemzetségek romlásában elvész az ós családi hagyomány és ahol nincs hagyomány. Áldozat híján őseik a mennyből lezuhannak: ` (Mahabharata. amely több keleti nyelv és a mi anyanyelvünk között van. Bhagavad Gita L) I. amelyekben a magyarságot az újgurok és a nyugati törökök. Csoma pedig kutatott lankadatlan buzgalommal. Fischer és Pray műveit. J. E néptöredék törökfajú rokon nép. hogy Csoma 1816-18-ig tartó németországi tanulmányai alatt Blumenbach előadásait hallgatta. amely Csoma idejéig megjelent. ahol arról van szó. könyvében. A róla írt tanulmányok és kritikák már 1820-ban kezdődtek. hogy sokkal nagyobb az a szakirodalom. összegyűjteni viselt dolgaiknak történelmi emlékeit és megfigyelni azt az analógiát. de nem leszármazottai a húnoknak vagy a magyaroknak. Először le kell szögeznem. március 26-án az Akadémián tartott felolvasásán Wurzbach életrajzi lexikonjára (1855) hivatkozott. 34 . E tudós a kínai évkönyvek alapján a magyarokat az újguroktól származtatta. büszke arra. Ezért hatalmas irodalmi vita fejlődött ki megállapításai vagy Csomának tulajdonított felfogás körül. tartanak ma és folytatódni fognak a jövőben is. Szekér Joachim. Németh Gyula feltételezi. céltudatos tudományos búvárkodás után azt izente nemzetének "Keressetek. hogy a nagy Attila népének leszármazottja. ott az ujgurok egy töredékét találja. Németh Gyula 1934. tehát nem tudjuk megállapítani. az ő idejéig megjelent szakirodalmat ismerte. (Lásd a felsorolásokat Szinnyei József: "Magyar írók" című gyűjteményben. Az egyes elejtett mondatokból és gyér feljegyzési adatokból csak következtethetünk ebbeli felfogására." Történészeink Kőrösi Csoma Sándor céljait vizsgálva megállapítják. Székely volt. Hún fajú népek között élt Indiában 19 évig. Másodszor Csoma nagyértékű kéziratait a Tudományos Akadémia a mai napig sem adta ki. illetőleg a vogulok összeolvadásából származtatták. mert halála előtti napon Dardsilingben Campbell angol kormányügynökkel folytatott beszélgetéseiből ezt lehet feltételezni." – "Kétségtelenül kínai Tatárországnak beljebb eső részei azok a helyek. – ahol a magyar nemzetnek bölcsőjét keresnünk kell. éspedig Deguignes. törvénytelenség száll ott a családra. mint azt fentemlített történészeink feltételezik.

E nép kánja Diszabul. hogy lázasan kutat egy földrész után. az elbeszélés összefüggése előttem sokkal komplikáltabb volt. virágzott az ország. Boncza család. A buddhistáknak Shambala mély titokkal körülvett szenthelyük. akik a legendás Shambalában fekvő Kalâpa városába szóltak. Népének csak az a töredéke menekült meg. különösen Dzsingisz kán történetére vonatkozásai miatt. hír szerint. Ugyanis Campbell maga mondja: "Fájdalom. mely húsz napig tart nagy sivatagon át. (V.∗ Kőrösi Csoma a Stan-gyur köteteinek tanulmányozása közben a könyvbe kötve 18 darab olyan kész útlevelet talált. a japáni bonszi-pap. Tibet északi határán elterülő Turkesztánban viruló sámán (foh) vallásról az 560-as években tudósítanak a bizanci kútfők. ö. Campbell utolsó óráiról készített. hogy abból Csomának a magyarok őshazájára. továbbá Csoma ezen beszélgetését csak "tökéletlen modorban" tudta feljegyezni. hogy látott egy "Depter-r-Nyingpo". u. Csoma arról értesít. ami ellen ő semmi gyógyszert sem használt. az Irtisz forrásvidékén lakott és innen küldte II. amely a jogarok országáról szólt. Shambala országról (Sámánok országa) állandóan ír értekezéseiben. hogy a buddhisták Jeruzsáleme az ősrégi időkben a Jaxartesen túl volt." Kunga-Nying-po. Hogy ilyen törekvései voltak Csomának. Kínai bonc. Gérárd orvos-ismerőse. azon ősi népek históriáját és intézményeit megismerhesse". A tudós láma. hogy volt egy "fehér sziget". Jusztinusz bizánci császárhoz követeit.) Kung (Sifahián) kínai szerzetes a Kr. hogy ott minden lehető kutatást véghez vive. Értesült Csoma több más tibeti könyvről is. hogy „nagyon valószínű. Amíg Istennek tetsző életet élt. amelyek tartalmával a világ csak egyedül olyan géniusz közvetítésével ismerkedhetik meg. egy fehér homokos területre. évek között a Lobpor vidékéről 15 napi utazás után Ui vagy Uhu (ujgur) országba. pap jelentéssel egyezik. Az útlevél megjelölte az utat. aki Csomát tanította. ezt megerősíti dr. útleírások. amelyek oly buzgó egyének számára voltak kiállítva. hogy Csomát. azaz "Régi krónikák" című könyvet és hogy az igen érdekes. hogy a mongolok hazájába behatolhasson. Azok a feljegyzések. 399. Kőrösi Csoma ehhez azt a magyarázatot fűzi. kuruzsló. akik az igazság útját el nem hagytak. Ő már akkor a halállal küszködött. a bizanciak által turkoknak nevezett nép uralkodott. 35 36 .Sámánok hona – Shambala Csoma az őshonra vonatkozó ősi feljegyzések után kutatott. hogy a lamaizmus alapját képező "KalaChakra" rendszer Shambalából származott. ahol nagy bölcsek vezetése mellett az ugor nép fejlődött az isteni bölcseség tanításaiban. az ázsiai mocsárláz szörnyű mértékben meggyötörte. hogy északról a bórok (mongo- ∗ Sámánizmust Tibetben bon vallásnak nevezték és a régi bonczó ellentéte a mai hlaczd szekta.: Bonchada község. ami a legfontosabb. Ebben az időben Turkesztán népei felett a kínaiaktól tukuenak. a mai keletturkesztáni Kulcsa vidékére jutott. ezekben a kolostorokban tanult és Csomának ilyen ősi történetekre vonatkozó könyvekről beszélt. mintsem azt folyamatosan feljegyezni tudtam volna". még pedig valószínűleg a jogarok országában. amint azonban az ördögi mágia útjára lépett és egymás megrontására törtek. mint a Csomáé. Olyasforma tibeti évkönyvek. amikor ez a beszéd elhangzott. sok nagybecsű mű van. Csoma megjelent tanulmányaiból azt látjuk. vagy a jogar-ujgurok magyar rokonságára vonatkozólag vallott meggyőződésére a végső következtetést levonni lehetne. elpusztult. mert ők a történeti eseményeket évezredek óta rendszeresen feljegyezték. Azonkívül. a magyar bonc-pap és a garabonc — fekete pap. Ő erősen vágyik arra. és 414. történetek után. kínai krónikaíró körülbelül 1000 évvel előbb azt írta – mondja Csoma –. amikor Csomával történt beszélgetése alapján azt írja: "A Testei-Lapapu és Lhassza régi városok zárdáihoz tartozó régi könyvtárakban. nem tarthatók teljes hitelességűeknek. Legendájuk azt tartja. A kínai irodalomban húpokról van ilyen mű. valahol a Sita. Elmondta. amelyek Tibettől északra eső középázsiai vidékek hún vagy ugor népének történeteiről szólnak. varázsló. vagyis Jaxartes folyam partján. amelyeket dr. Szerinte az ottani papok és a nép a sámánvallást követték.

Ezt az országot Csoma a buddhisták ősi Jeruzsálemének nevezi. az óceán partjára. A "tűz és víz" kataklizmák okai közötti különbség. Atlantisz pedig a földtengelyben végbement elhajlás következtében süllyedt el. a nagy Kingán hegység déli nyulványai felé a mongol. akiket a kínaiak hiungnu néven neveztek.⊗ A Stan-gyur gyűjtemény említ egy értekezést. akiről Szent János Jelenések könyvében is említést tesz. Baltisztán és Kis Tibet között torul el. Ez a föld Kailasz hegytől majdnem a Samo (Gobi) sivatagig terjed. Kelet-Ázsiában. melynek fővárosa Kalâpa. és 54. Ez fényes város volt és sok Shambali király székhelye. a "legnagyobb magyar" idősebbik fia és Lóczy Lajos világhírű geológusunk együttes keleti útjukon Kínát egész szélességében átutazták és Tibetet is megközelítették. török és tunguz népek rajzanak ki. Ramstad finn tudós szerint e népek még a Kr. e. gróf Széchenyi Béla. mert az az "örök föld". hogy a boldogság szigetének neve Shambala és a távol-nyugaton fekvő fővárosáé Kalâpa. kontinensek) általános sorsát elkerülte és nem pusztítható el sem tűzzel. évszázadban nem váltak szét egymástól. Ugra nevű hazája. Ebben az ősi nomád hazában ott élt a hún nép is. koreai és kínai népek telepednek. ahol a napok hossza a tavaszi aeqinoctiumtól a nyár kezdetéig 12 indiai órával. bölcsőjét az ősi indiai szentírások Arghia Varsha = Áldozatok Országa néven nevezik. Ezek a Kol és Munda népek. amely a felső Káma. Körülbelül a 45. Ezt az értekezést Csoma lámája Lhasszában látta. melyet a jogar nyelvből lefordítottak és röviden elbeszéli egy Buddha-szobornak az országukon keresztül való vándorlását. Ez a "Fehér lovas". Keletre. Ők is hallottak a legendáról. Tehát akkor a nyugati és keleti török is egy volt. Tibeti hagyomány szerint a "Fehér sziget” az egyetlen hely. IV-III. többékevésbé egységes nyelven beszéltek. hogy még két hazánkfia. a Sosiosh-nak megjelenését. 37 38 . és Indiába vándorol. Ázsia téres síkságain legyezőszerűen helyezkednek el és innen vándorolnak szét az évezredek során a népek. Tibeti könyvek a jogarok nevét jugurnak írják. Innen. de az ősi időben nagyobb volt a területe. Felemlítem. vagyis Jaxartes folyam túlsó részén. Jogra. sem vízzel. Csoma tovább így ír: "Shambala mesés ország északon. ⊗ Ez az ujgurok belső ázsiai földje lehet és nem a vogulok és osztjákok Jugria. ahol a buddhizmus azonban csak kétezer esztendő mulva fog elterjedni. Csomát melegen érdekelte a "Fehér sziget". hanem egyetlen. a japán. hazájukat pedig Jugerának említik. Csuszovája és Pecsora vidékén volt.lok és jogarok) országából kapták a törvénykönyveket és a kéziművészetet. azaz 4 óra 48 perccel nő európai számítás szerint". aképen. Az emberiség születési helyét. északi szélességi fok alatt fekszik. hogy Lemuria vulkánikus tevékenység folytán jutott víz alá. Shambala. Északnyugatra lakó ugor népek nagy tömege leszakad. a Sita. sőt párnapi járóföld mélységbe oda be is hatoltak. az emberiség anyaföldjének belsejéből várják az ősi szentírások Kalki Avatár-jának (Megváltó-jának). mely más Dwipa-k (földrészek. most az Aral-tó.

A magyar nép ethnographiáját tehát e szerint kell vizsgálnunk. amely a török rokonság mellett emelt szót. hogy a származás és az őshaza tekintetében vallott ősi felfogást legelfogadhatóbb módon igazolja. Fajszármazásunk kérdése Felmerült azt a kérdés. Erre különböző teóriákat állítottal fel. A nyelvészek két részre bontják a törökséget. hogy legrégibb jövevényszavunk. a húnok "Kis-Indiáját" az ősök átmeneti szállásainak tekintette. Tarján. a mai nap tisztán áll előttünk és tudományosan is igazolt az eddigi nagy kérdés. Nyelvészeink teljesen elkötelezték magukat az északi finnugor rokonság mellett és "tönkre silányítottak" minden olyan irányt. Moór Elemér ("Népünk és nyelvünk". Zichy István gróf szerint a székely írás betűi a jeniszeji türk írásból származnak. mert a keleti-török ezt üküz-nek mondja. Oguznak a keletit. ezek között Árpád házanépe és törzse Attilaféle hún. néprajzi. mely a jeniszejvidéki feliraton is előfordul. hogy hitt a hiungnu-hún és a hún-magyar azonosságban vagy testvéri rokonságban. Azonban nyelvészeink nem vették figyelembe a legősibbnek tartott mongolt. ugor és székely az előbbiekkel egyfajú népek.) Etnikai összetételében a törzsszövetség déli finn és ugor vagy nyugati török (szabír és kozár hún). Jenő és Keszi bolgártörök. Levédiát. Konstantinos Porfirogenetos: De administrando Imperio c. amely a törökben és mongolban is megvan. Ez ükher és ükür-nek. pedig a mongol ugye: csak keletázsiai nép. amelyek a keleti szemlélődő világfelfogásban élő Csomának felmerülhetett. avar. A középkori magyar krónikaírók által hirdetett hún-magyar azonosságnak hivatalos állásfoglalását és a népi öntudatban is élénken élő hiedelmét Csoma idejében a finn-ugor származást valló nyelvészeink nyomán már kikezdték. nyugatira és keletire. Hozzájuk fűzöm a keleti filozófia nézőszögéből levonható eredményeket. hogy helyes nyomokon haladt Csoma. Kürt középázsiai türk törzsnév. de amellett bírják a turkok másik nyelvét is. A továbbiakban felhozom. Úgy mondják. pl. mint olyan eredményeket. a csuvastörökből jött. hogy a kozárok három törzse a turkokhoz (magyarokhoz) menekült. a régészeti. 1939) szerint: 40 . kun és tatár telepítés. Eltérés a végző "r" és "z" hangok között van. nyelvészeti és egyéb rokonágak kutatásai. Ugornak hívják a nyugatit. A hún-magyar azonosság ezeréves tudata ellen az általános roham azonban csak jóval Körösi Csoma halála után indult meg. az ökör. továbbá keleti hún.II. a nyolcadik törzs. A honfoglalók nyolc törzse közül Gyarmat." Tehát a kozár (kabar) hún nyelv azonos a mai magyar nép nyelvével. A honfoglaláskor itt talált népek: a hún. "Összebarátkoztak egymással és kabaroknak nevezték őket". * A mai magyarság fajilag és nyelvileg is kevert nép. Ilyen valamely türkfajú néppel függőségi vagy szövetséges viszonyokból fahaló nyelvhatás. hogy Körösi Csoma Sándor életében mi volt az általános nemzeti felfogás a magyar nép származására és őshazájára vonatkozólag. kaukázusi Eviláth földjét és Korozmiát. Nyék. Ezekhez jött az Árpádok alatt a bessenyő. Végső célja előtt bekövetkezett halálával pótolhatatlan veszteség érte a magyar történettudományt és így az egész nemzetet. tehát "r"-rel mondja e szót. A keveredés azonban rokon-fajok közt ment végbe. bolgár. a székelységnek Attila (Csaba) hún népétől és az Árpád dinasztiának Attilától való leszármazásában. Szókincsünkben azonban hatalmas mennyiségű olyan szó van. (Értelme a Kör-nyék szavunkban fennmaradt. Ezek keleti törökfajú népek. Kürt és 39 Ibér középázsiai köztörök nevűek. Elejtett szavaiból és írásaiból kitűnik. művében írja. mily ellenvetéseket hoztak fel és mit igazolt a modern történettudomány. Végeredményben Csoma halálának százéves évfordulóján. Etelközt. Így ősi török szókincsünk nyugati török szavak és ez keleti török-mongol szókinccsel gyarapodott. neve egyetlen finn-ugor nyelvből sem fejhető meg. – "Megtanították a turkokat a kozár nyelvre és a mai napig ezt a nyelvjárást használják. majd a mohácsi vész után az ozmán török keveredés. végül a "kínai Tatárország beljebb eső részein" fekvő ősi nomádhazában. Csoma utazásának célja az volt. tehát etnikai kapcsolat tehet.

Hóman Bálint szerint a mongol-őstörök népek évezredeken át nyelv. e. állatállományuk nem lehetett s ezért a nomád életforma szigorú törvénye értelmében szükségszerűleg a magyarság földműves szolgáivá váltak". Az úgy nevezett bolgár-török jelleg pedig csupán a legújabb réteg szavain ismerhető fel. A legrétibb jövevény szláv szavainkhoz teljesen hasonló paraszti jellegű szókincs csak a kabarok révén honosodhatott meg nyelvünkben. Van t. műveltségük új török elemekkel is bővült. azok fölé a vezetőrendet ők adták. A leigázott nép így egyenjogú része lett a nagy közösségnek. a Dnyeper—Don—Kubán vidékre telepszenek. Félszázad mulva a bolgár. 41 42 . ezer évvel a mandzsu.és életközösségben éltek egészen a Kr. Irnik húnjai az ugor szövetség nemességét adták. A leigázottak a törzsnevek helyett felvették a nemzetté szervezők nevét. ö.és utóvédnek rendelték őket. 10 év mulva a türköknek hódoló ugorságot 630-ban a Gyula nembeli Kurt fejedelem felszabadítja. előtti második évezredig.) Már Kr. Attila fia. hanem állami. Ezeknek a finn-ugor népeknek középső törzsei. 177ben a középázsiai Húnbirodalom királyának meghódoltak. Madzsar tó nevében máig is él ott a Magyari törzs neve. Hóman Bálint szerint a magyarság eleje finnfajú nép volt és az "előmagyarokra" egy nyugati török (ogur) nép rátelepedett. főnökeiket csapatvezérekké tették a saját törzscsapataik felett és a határok védelmére vagy a háborúban elő. m. 176-bon Mao-Tun nagy hún király a kínai császárhoz intézett levelében az általa leigázott 26 birodalom népéről azt írja. kikbe a bolgár-törökök és a magvari vagy megyeri törzsek tartoztak. a kabarok t. Ez az alapréteg azonban déli ugor és a hatalmas hún-mongol-török fajnak nyugati ága. Baktria és India észak-nyugati vidékein. 558-ban az avaroknak. Mint menekülőknek. A Kaukázus vidék Kuma folyó menti Madzsar város. Más részük a Volga—Ural—Kaspi-tó vidékéről dél felé vonult a Kaukázus vidékén. Kr. A finn és ugor népek ősi nomád törzsei észak felé kirajzottak a jeges tengerig. Beolvadásuk után bolgár (= keverék) néven emlegették az ugorságot. ogur vagy türk) és a nyugati török (ogur. ami tökéletesen megfelelt a hún-török népek felfogásának." Ezért a magyar nyelv korai török jövevényszavai nem finn-ugor népnek idegen nyelvből vett kölcsönzései. Fehér G." Attila egy jóslat folytán családja folytatóját Irnikben látta és valóban ő lett a Gyula-nemzetség alapítója. (V. Hóman Bálint: Szent István. Nem a nyelvi vagy népi. Egy hatalmas tömegük még a történeti idők előtt. bolgár-török jövevényszavai három nyelvből valók. i. e. Kr.) Nézetem szerint ekkor válhatott a magyari vagy megyeri törzsek nevévé a Hungar. Ebből származott az 525 táján élt Gurda és Magyar fejedelem. hogy "mind húnokká váltak és ezek az íjjat feszítő népek már egyetlen családdá egyesültek. Ellentétes elven áll Zichy István gróf. – elönti India középső és déli részeit."a magyar nyelv ú. Attila halála után az onogur (tizugor törzs) törzsszövetség. században a Meotisz hazában ismétlődő török hatások alatt állt. hún-sereg név. mongol. hogy a magyar nép alaprétege finn-ugor volt. Madzsar helység. e. de a leigázott népek szervezeteit meghagyták. "A VI-IX. n." Ma már a tudomány eldöntötte. sőt nyelve szerint is az és a mai finnugor nyelét csak később tanulta meg. nemzeti egységre törekedtek. Ugyanis ha a lovas hún vagy török népek más népeket leigáztak. – megelőzve az ősi árja betelepedést. Irán északi és nyugati részein és a Kaspi-tó keleti felén Turkesztán. i. i. Balambér hún királlyal együtt jöttek 375-ben hún vezetés alatt Európa földjére. bolgár) ágak már egymástól elszakadva népesítették be a koreai félszigettől az Uralig terjedő hatalmas teret. aki szerint "a magyarság fajilag török eredetű. menekültként csatlakoztak a magyarsághoz. vagyis Hún-kar. közöttük egy régebbi köztörök és egy mongol réteg. Dengezik hún király fenyegetőnek tartotta ezt a szövetséget és legifjabb öccsét Irniket (Csabát) egy hún sereggel az ugorság "rendbeszedésére" küldte. (V. 463-bon szövetségkötés céljából követeket küldtek Bizancba. a keleti vagy köztörök (hún. hanem egy nyelvcserén átment bolgár-török nép ősi nyelvének és műveltségének megőrzött emlékei. de ugyanakkor az uralkodó faj szelleme továbbra is hatóerőként megmaradt. ö.

csak siralom. m. Bessenyő támadás folytán elhagyják a Don menti és Levediai. I. Önként felmerül bennünk az a kérdés. leghatalmasabb faja a XV. Itt már álmos fia Árpád.) E nép Hungar vagyis Húnok hada néven nevezi magát és a Kárpátok övezte országot Attila király és a hún népének öröksége gyanánt veszi birtokába." (Si-King gyüjteményéből. és ha Kummagyeria és Magna Hungaria lakosságát még hozzávesszük. Nincsen hazám. (V. de 680 táján a kozár nép függőségébe kerülnek. Hóman i.) . ahol Julian magyar szerzetes 1237-ben reájuk talált. mindent elvitt a vérözön: nincs irgalom. katonai erényeket. vagy miért késlekednek történetíróink a magas kultúrát. században már egész Európát rettegésben tartó. az Attilától származó húnmagyar uralkodó ház sarja az örökös fejedelmük. úgy Európa legnépesebb. Itt 5 törzs néven besgur-nak (baskír) nevezik őket. A volgai bolgárok az északi erdővidéken Nagy-Bolgárországot. majd az Etelközi hazájukat. A bizanciak történetében Konstantin császár által "Mazar"nak nevezett népünk ismert első szálláshelye a Kaspi-tótól nyugatra eső vidéken volt. Ford. Mátyás királyunk korában még mind a három keresztény Magyarország fennállt. században a magyar volt.: Ágner Lajos.magyar és szabir nép végleg szétszakad. A X. a Kr.. Az onogur-magyarok Kurt fia Bég Baján uralma alatt visszamaradtak. a doni bolgárok Kurt fia Isperich vezetésével a dunai bolgár fejedelemséget alapítják. A belső-ázsiai steppe-kultúra nevelte ősök a Kaspi-tó és a Kaukázusvidéken iráni kultúrhatások alatt éltek. ö. magas kultúrájú népként léptek fel. e. uralkodó húnfajnak dicső ősi multját megírni? 43 44 "Kaszálják a vitlás füvet és a beril sáfrány sarjad. Határvédő csoportjukat 870 táján a bessenyők támadása északra. Magyarország lakossága Mátyás király idejében 5 millió volt. A magyar törzsszövetség szabir törzsei a besenyő támadás következtében leszakadtak és a kaukázusi Kuma folyó melletti ősi földön Magyeri néven a harmadik Magyarországot alapítják.. Ez "Magna Hungaria"-nak nevezett Keleti Magyarország. tehát Angliával egyenlő népességű. az Uralvidékre és Permiába sodorta. erős államszervező képességgel bíró. államalkotó képességet képviselő. évezredből. most egy éve hogy a réten hős katonáink vére alvad. A rokonfajú törzsekből álló népet eredete után a bizanciak Turk népnek nevezik. húnok dúlnak minden rögön . a nemzetnek dinasztiát adó. nincsen házam. hogy miért nem írták meg a Szabir nép történetét.

"Egy kis részük. Az északiak ettől kezdve az emelkedés és süllyedés legnagyobb változásain mentek át. de még inkább a birodalomnak Kr." Ezek a későbbi tukue nép. Történetük legkritikusabb szaka a Kr. hogy "több mint 1000 éven át dicsőségben élt nemzet" története majdnem feledésbe merült. akik 372-ben Balambér király vezetésével átkeltek a Volgán és Attila király alatt Európa urai lettek. Hüllmann azt írja: "Bizonyos. Itáliát. akik uralmukat a Kaspi-tóig terjesztik ki. 46 . I. Krisztus előtti 200 év óta különféle királyi családok uralkodtak egymás után a nagy kiterjedésű országokban. ha a szakirodalmat tanulmányozta. pedig ezt is kellett ismernie Kőrösi Csoma Sándornak. etc. törvényhozóik és hódító hadvezéreik voltak és az utóbbiak jelentős forradalmakat indítottak. Északeurópa többi országaival együtt. kik még Mátyás királyunk alatt is magyar nyelven beszéltek. des Turcs. u. Hiung-nu hún azonosság és a hún magyar származás A hiung-nu hún azonosság kérdése feletti vita nem mai keletű. Ezek a nyugat. des Mongols et des autres Tatars occidentaux. A mongolok és húnok ősi történetét hasonlóképen megírták D'Herbelot.) a húnokról "a világ ijedelme" kifejezéssel emlékezik meg. hogy a mongolok testi és erkölcsi felépültségük és nyelvük által is valamennyi ázsiai nép fölött mint 45 ∗ ősrégi törzsnép tűnik ki. melyet utódaik most bírnak Mongolországban. ottmaradt a hadiszínhely közelében é az Alginszkói-Sirt vagy legalább az Altai völgyeiben telepedett le. török és mongol elméletet követők között. évek. Ezek már több mint ezer évvel Kr. Az elsőben északi Dzsungáriában. a mai Orenburg tartományba vonul. mely nemzet később a "török" nevet viselte. Klaproth: Tableaux historique de 1'Asie. Legnagyobb részük északnyugat felé. a hún. Egyik törzsük hozzájárult a Római Birodalom megdöntéséhez. 91. A tukue állam lassan hanyatlik és 744-ben a keleti része a hoeik-ek egy ősi húnmaradék martaléka lett." III. 545 körül a tukuek (török) győzik le őket." J. húnok. Deguignes: Histoire Generale des Huns. fokozatosan nagy Tatárország egész terjedelmének uraivá lettek. Tele néven az Oxus és Jaxartes közötti vidéken laktak és összekeveredtek a tatárofikal." Az első ismert név. Germániát elpusztította. hiong-nu vagy hún. melytől a mai mongolok származnak. című 1756-58-ban megjelent műve óta folyik e kérdés felett a vita. születése előtt ott laktak abban az országban. u. az Irtis és Amur közötti Észak-Kína vidékéről eredvén. A déli húnok összevegyültek más népekkel. Ők foglalták el Kínát és lassanként egész Középázsiát Kipcsákig. Deguignes írja. abtelita. ezért a tatár elnevezést magukra sértőnek tartják. euthalita. bár különféle korokban hatalmas monarchiákat alapítottak Ázsiában. mindig ezeket az északiakat értik. Ha európai vagy nyugatázsiaí íróknál húnokról van szó. II. Berlin 1796. 48. De la Croix és Pallas. 1826-ban megjelent műve szerint a hiung-nuk törökök voltak. Az Amudarja vidékére vonult tele húnokat tjele. Az angol Gibbon (Decline and Fall of the Roman Empire 1745. a másikban teljesen szétszórják. A menekültek három vidék felé fordulnak. Frankhont. amelyen a mai mongolok a történelemben megjelennek. Carl Dietrich Hüllmann (Geschichte der Mongolon bis zum Jahre 1206. Európában és Afrikában. „Másik részük délnyugat felé fordul.) híres munkájáról nem tesznek említést akadémikusaink. Irtis és Alginszkói között a kínaiak legyőzik. aláásták hatalmukat. a mai Tatárországba. és 93. Itt van "Magna Hungária" ma baskir törzsek lakóhelye. efthalita – fehér húnok néven is nevezték.III. kiváló uralkodóik. A kínaiakkal való folytonos háborúskodás.és déli Húnországra történt felosztása. évben északi.∗ Hatalmukat lassan egészen Kis-Bokharáig kiterjesztik. A rómaiaknál nagyobb birodalmaik. A húnok. A Kalifa birodalmát rombadöntötte és a Szentföldet birtokolta.

Jelentése: "erdei emberek". 32-45. Hieronymus latin és Strabo görög térképét is közölte. az angol Parker és a német Hirth a hún azonosság hívei. Hirth a kínai krónikák fejedelmi névsorából az oldalágak trónutódlását figyelembe véve a Kr. E város Kr. Hoops a húnok germán-gót kapcsolatai alapján germánnak. Hieronymus-féle térkép a kínai nagyfal mellett lakó népnek tünteti fel a húnokat.) a hiung-nu hún azonosságot a kínai Vei-su okmány alapján bebizonyítja. viszont a francia Chavannes és Couvreur. különböző fajú nyelvészek más és más eredményt vontak le. Szuk-tak egy Alán városnak: Szogdak-nak a kínai neve és az egész Alán népre vonatkozik. XXX. R. hogy "eltorzult" és "józanabb" szavakkal cáfolni vagy bizonyítani hitelt érdemlően nem lehet. híres kinológussal. A Szt. hogy Kingsmill a Vei-su okmány fordításánál alaposan téved és bizonyos részleteket nem fordított le. egytől-egyig magyar történelmi személynevek. Fick. Így Müllenhof. mit vall a legújabb történettudomány e kérdésről. e. hogy "Hernak. 36-ban elhúnyt Tschi-tschi fejedelemig 8 uralkodó nevét veti egybe Turóczi közölt névsorával. így a húnok azonosak a hiung-nukkal. A. szavakból etimologizálva a hún faj eredetét. Jornandes mondja ugyanis. hogy Attila ereiben ily származás folytán nem tisztán török. Venelin. 212 óta a jelenlegi Krim-félszigettel együtt az Alánoké volt és Hernak. 18-23) a kínaiak szomszédságában Hún helyett Faun népet ismer. Kingsmill angol kinológus tagadta a hiung-nu hún azonosságot. Hirth Frigyes tanár. akik a kínai Liang tartományba jártak a Nagy-tó mellől kereskedni. őket erdei embereknek "Fauni ficarios"nak nevezi. Hirth kimutatja. A Faun nép nevét viszont a Gótok hagyománya (Cassiodorus és Jornandes) ismeri. Fennmaradt egyes hún személynevekből. Külföldiek és több magyar tudósunk is Kingsmill téves következtetéseire épít. A 47 48 húnok eredetéről írván. W. Kőrösi Csoma Sándor idejében tehát a külföldi és a hazai szakirodalom a hiung-nu hún azonosságot hirdette és ennek alapján indult el Csoma az őshon keresésére. p. Itt Baktur (Mau-tun) és Beztur. T. Kétségbe vonja Csang Szing-Lang kínai egyetemi tanárnak a hiung-nu húnmagyar azonosságra vonatkozó bizonyítékainak helytállását is. illetőleg foglalta el országukat. u. (Ezt az értekezést közre adta magyar nyelven: Némäti Kálmán 1913-ban). az övéivel Skythia Minor legszélső részeibe vonult vissza". 454-ben győzte le. E kínai tudós kimutatta. Ezek Hirth szerint a kínai krónikához hasonlóan erősen megcsonkított és átalakított nevek. e. Attila hu-ni király legfiatalabbik fia Kr. tehát a magyarok őseivel. Pekingtől északra elhúzódó kínai fal mentén lakó hiung-nu népnek a kínai krónikákban fennmaradt uralkodóik nevét Túróczi János 1490 körül írt Magyar Krónikájában Attila őseiként írt névsorral. e. Kingsmillel éles vitát folytatott dr. hún-hiungnu azonosságot pedig szerinte "a józanabbak eleve elvetették". Kimondja. hogy a hiung-nuk egyik törzsét pa-su-ki-linek hívták és ez egy a baskír néppel. Friedrich Hirth és Radloff orosz akadémikus 1899-ben öszszehasonlították a Kr. akik élénk kereskedelmet folytattak Kínával. Az említett két térképnek sem szabad nagyobb jelentőséget e kérdéssel kapcsolatban tulajdonítani. Much. J. 209-ben elhányt Touman fejedelemtől a Kr. u. Hu-lu-ku és Kulche. Ligeti Lajos (Attila és hunjai Szerk: Németh Gyula 1940. Mivel pedig az Alánokat egyszerre két különböző nép nem hódíthatta meg. mert "e térképek eltorzultak". Mingi (Lau-schang = fenséges agg) és Mike. Turóczi 37 őst sorol fel. Kingsmill megkísérelte kimutatni. szogdi és indoszkíta királyleányok vére is folyt. Strabo földrajza (Kr. hogy hiung-nu nép a húnoktól különböző nép volt. A Faun.) a Vei-su okmánynak a hiung-nu hún azonosságot Hirth szerint bizonyító értelmezését cáfolja. A Vei-su okmány a Szuktag ország (Ancai = Alánok) kereskedőiről szól. e. aki a "Kingsmill úr és a Hiung-nuk" című angol nyelvű értekezésében (megjelent: Journal of the American Oriental Society Vol. Most vizsgáljuk meg. Ligeti Lajos szerint Turóczi fejedelmi családfája kitalált. hanem kínai.A déli húnok Pe tanju (fejedelem) alatt birodalmat alapítanak. Némäti Kálmán a hiung-nu hún azonosság bizonyítására Szt. Megjegyzem. Szu-tő szerinte Szogdak és lakói iráni nyelvű szogdok. aki Attila ifjabb fia volt. . Hülü-kuan-kü és Leuente nevek egyezései folytán a hún-hiung-nu azonosságot megállapítja.

Noha ismeretessé vált e népek rokonsága. szabir kazár. dolgozatában (az előbb említett dolgozat utáni lapon) viszont ezt írja: "Az európai húnok tehát Ázsiából származtak. ezen nyelvét pedig a Codex Conaaraacusból ismerjük és az kipcsaki tatár nyelv volt. ) 50 . Ma már tárgyi bizonyítékot: is vannak a hiung-nuk ázsiai származása mellett. Egyik törzsük a török. hogy az Európába költözött avarokhoz a Var és Khun ujgur törzsek csatlakoztak. Viszont a Tortan földrajzi név és a Tatár gyűjtőnév. melyet a türkök. így őrizvén örök tüzével messze időkre a császárok hírnevét. (V. bár egy és ugyanaz.) A húnok nyelve az a török. mivel nagy kérdéseket tisztázott. az időkön át haladva és őshazájától kezdve. században huny néven megjelenő húnok szintén fehér húnok. bár külön féle tájakon élt és külön éle neveket viselt. a másik ág fehér hún. újgurok vagy az európai avarok. nyugati és keleti török. Vámbéri Ármin (Húnok és Avarok nemzetsége 1881) töröknek és ez alapon Kemál Atatürk és hívei vuszunhúnnak (fehérhún) tartja az ozmán török népet és végül Mészáros Gyula kaukázusi nyelvűnek. törzsének a törökségében nem lehet kételkedni – vonja le a végső eredményt Ligeti. Ligeti Lajos a húnok fajisága kérdésében Wesendonk felfogását vallja. vagy el is vesztik a hiung-nu. században vagy később. az egész nemzetnek nevét juttatja. A magyarságot érdeklő húnokkal rokonfajú népek nyelvéről jegyzek fel még néhány adatot. A tudomány mai állása szerint a hunok eredetének ez a magyarázata a legvalószínűbb". mint mongolról vagy mogulról beszélni. "Az ázsiai húnok" c. 1916. mongol népnevekre. Indiában a VI.Ilovajski. l. tatár.: dr. vagy chioniták hatalmát az eftaliták törték meg. Az ujgurok kövekre rovott írásai az Orkhon és a Jeniszei felső völgyében mai napig fennmaradtak és az türk nyelv. mely Közép-Ázsiában. Így állnak tehát tudósaink ma e kérdésben. Azután az egész tatár nemzetről kezdtek. Agner L. beszéltek. Bizánc adatokból tudjuk. a húnok kezdik elveszíteni. Egyik ága pontuszi hún. Irán határán és a Kaukázusban játszott fontos szerepet és egyik ága Var nevet viselte. Egy részük még a történelmi kort meglőző időben. e. mégis külön féle neveken szerepel eredetétől torkolatáig más és más országokon folyva keresztül. ö. Ezzel pontot tehetünk a hiung-nu hún kérdés lezárásához. tornyán fáklya ég. (Váczy Péter: Húnok Európában ) . Vivien de Sain-Martin finn-ugornak. századokban veszedelmes ellenségei voltalt a kínai birodalomnak. ugor. ahol hiung-nu néven már a Kr. A fehér húnok. és európai népnek tartja őket. Erdélyi László: Magyar tört. Az avarok nyelvét Bizáncban hún tolmácsok fordították le. Egy ősi hún fajból és ősi nomádhazából rajzottak ki a felsorolt népek. pontosabban kidarita húnok. 49 Anna Comnena szerint a bessenyők ugyanegy nyelvűek voltak a kunokkal. Neumann." Li Tai Po ( Dr. bolgár. Amint egy folyó. eredetének idejétől fogva egészen máig. hún. Ford. viszont a hiung-nu hún faji azonosságot szerinte megközelítő pontossággal sem lehet ma még megállapítani. amiben három féle hún is beletartozhatott. A Krisztus utáni V. ezeket a mongóliai Noin-Ulai kurgánok fejedelmi sírjaiban találták. (J. mely szerint a hún konföderáció nem volt egységes etnikai összetételű. Modi: A húnok ősi történelme. * Ma a legtöbb olvasó kérdéssel tekint a hiung-nu. vagyis hún nevüket. amint Kőrösi Csoma idejében állott a tudós világ. úgy egy és ugyanazon nemzet a hiong-nu vagy hún.) "Ott áll a nagy fal. A majdnem 200 éves vita azonban nem volt meddő. miután nagyon hatalmas lett. melyet mongol hordák ellen emeltek. Zabelin szlávnak. a leszármazás fokát és egymáshoz való viszonyát a történészek már kevés helyen adják. – ellemben a bolgárok eredeti nyelve csuvasos török volt. Attila uralkodó nemzetségének.

kik ugyanazon fajnak a sarjai voltak. Attila hódításainak azonban a legfontosabb következménye az volt. J. Diocletian. mert ha igaztalan is a torzkép. Galerius császároly a "meg nem hódított Napistent" imádták és e vallás futótűzként terjedt el az egész birodalomban. akik a Balkas-tó környéki su törzseket nyomják ki. "A sors tréfája volt. Francia-. 51 52 . Angolországok akkori néptörzseinek önálló élete. Jesse Benedict Carter: "The religious life of Ancient Rome" című forrásmunkák. Mithra-vallásnak – amelyet a húnok és az ősmagyarok is ismertek – Róma késő századaiban a birodalom népei között számtalan híve volt. Ezek tudatában bizonyára nem írta volna Eckhard Sándor: "Attila a mondában" c. 312-ben indul Európa ellen a húnok rohama.∗ mégis oly erősen gyökeredzik a lelkekben. A 10. Gróf Teleki Pál elnevezése. juecsi és su népek Indiát árasztják el és Pandzsabban telepednek le. mely ellen a kínai falat építették".és Franciaország és az egész keresztény világ. Cseng kínai császár Kr. ezek juecsi húnokra törnek. mire a szkíták. hogy a "gyökerek legfőbbjének"." Mi bátran dicsekedhetünk Attila ősatyával. miként Kemál Atatürk is büszkén vallotta ősatyjának. Kr.) A húnok beáramlásának következménye. hogy az egész római birodalomban szétterjedt Mithraizmusra közvetve halálos csapást mért és ezzel erősen elősegítette a kereszténységet. A vonatkozó irodalmat összefoglalta dr. de egyben a népvándorlást indítja meg. Kelet ősi filozófiája szerint az élet és halál. Az ok és az okozat (Karma) nagy törvénye szerint a multban vetett okok magukban hordják a jövő aratását. (Monerieff és Chaytor. being Studies in Religious History from 350 B. Heliogabalus. e.A kínai nagyfal megépítése és következményei. hogy végleg összetörte Róma hatalmát és így Német-. Kultuszát is az elfogulatlan nyugati tudósoknak kellett feléleszteniök és figyelmeztetni bennünket. Róma ereje rohamosan hanyatlott a húnok elleni háborúskodásban. D. u.000 mérföldnél hosszabb fal a világ legnagyobb csodái közé tartozik és hún hadifoglyok munkája volt. Spanyol-. értekezésében: ∗ ⊗ "Ezért jól teszi a hazája hírnevét féltő magyar. A. művében. hogy Kína régóta a Mandsu Tatárok hercegeinek uralkodása alatt élt.⊗ Attila ősatyának mivel tartozik Anglia. Irán népe ellenállt. Német. A nagy fal megakadályozta a Kína felé való gyakori betöréseket. Leszögezhetjük. a massagéta. Modi professzor: "A Húnok őstörténete" c. to 330. Legge: "Forerunners and Rivals of Christianty. Attila küldetése az okok világában fogant. hadseregét Angliából kivonta és Attila hódításainak nyomása kényszerítene a szászokat Britániába való betelepedésre. Isten ostora. meg szoborba öntöd Attilakultuszunkkal. úgy ma Anglia szigetvilágán és az egész európai kontinensen Zarathustra himnuszait zengenék. hogy amennyiben Attila és húnjai Európában meg nem jelennek. Nyugati ember előtt fekszenek: Prof. F.. Elkészülte után már 50 évvel a keleti húnok az usuivi törzseket lökik ki. ha nyugati ember előtt nem dicsekszik Attila ősapjával és a bún-magyar atyafisággal. az új formák teremtése és az avult formák megsemmisítése egyformán az isteni tervbe tartozik. Ch. amit a középkor krónikásai a húnokról és Attiláról írtak. tokár és daha törzsek az Oxus és Kaspi-tó vidékére vonulnak. Franc Cumont: "The Mysteries of Mitra". nemzeti kialakulása megindulhatott. 275-ben a kínai határról elűzte a húnokat és azután megépítette a falat. magyarokat arra. Aurelian. J. ő volt népével együtt Európa karmájának végrehajtó hatalmassága. hogy semmiféle propaganda onnan ki nem irthatja.

– Die Neue Propyläen-Weltgeschichte I. Perzsia felé lakó népéhez. mint a Koruknak szövetségeseit és úgy beszél róluk. hogy a szabarok sisakjaival.) Csoma ezt már 100 évvel ezelőtt sejtette. Németh Gyula azt mondja. votják. akik északról jött ugor népekkel keveredtek. zürjén. A magyarok dús aknát találnak tanulmányozásában. ősi multtal és szellemi kultúrával. amely a mai 53 vogulok és osztjákok színvonalán áll. Lebediasz-szal az Atelkuzunak nevezett tartományba.) "Ezek a nyugat felé lakó turkok mind a mai napig követeket küldenek a turkoknak imént említett keleten. osztják. Kr. A Mahabharata a Pandavák és Koruk nagy harcában leírja a szabarokat. amely mind az osztyákoknál és voguloknál. azért céloz írásában arra. Bíborban született Konstantin (De administrando Imperio. Görögösen képzett szónak veszik ma is és erős 54 . szakásaikat. 1939. pont. Az északi ugorság. hogy "oly néppel. Irán és India ugor népei. Buchanan és más indiai kutatók is úgy vélik. mint a "félelmetes" szabarokról. finn. Cunningham. valamint több indiai nyelveké is. cseremisz nyelvekből. A szanszkrit történelem is ismeri a szabar népet. mivel a szanszkrit nyelvnek alkotása. a turkok táborát megverték és két részre oszlott." * A finn-ugor népeknél egy szót találunk. Budenz József finn-ugor nyelvészünk és követőik a mai napig összehasonlító nyelvanyagukat északkelet-európai és legfeljebb északnyugat-ázsiai ugor nyelvekből vették. hogy a szabarok egykor hatalmas és a legnagyobb indiai nép volt. Finn-ugor nyelvészeinknek nem kell kétségbeesniök amiatt. hogy több indiai nyelv párhuzamos a magyarral. tehát a magyarság finn ágával rokonok.) A szabar-toiaszfaloi név körül hosszú időn keresztül élénk vita folyt. alacsony kultúrájú néptöredékeivel szemben a déli ugorság kb. viseletük és nyelvük érdekeit: még pedig azért. szemmel tartják őket és gyakran választ is kapnak tőlük. hogy déli India lakóinak hatalmas alaprétege a Monda és a Kol népekből tevődik össze. szem előtt tartván nemzeti eredetüket. A) Kaukázus. nagyon párhuzamos a magyarokéval." (18. akik kb. Frühzeit der Völker. írja. kopasz és szakállas fejűikkel egy harcmező telítve volt. mint bármely más európai nemzatre nézve." (16. Wien. Az osztyákok is néha szabaroknak nevezik magukat. egy török nép nem is tudott volna mit kezdeni. hanem valami okból Szabartoiaszfaloi-nak”." Ma már eldöntött kérdés. néhány százezres kipusztuló. pont. hogy a szanszkrit tanulmányozása sokkal hasznosabb a magyarokra. "Háború támadván a turkok és az akkor kangar-nak nevezett bessenyők között. hogy Csoma a tibeti szótárának előszavában azt mondja: "Saját nemzetének a szerző büszkeséggel jelentheti. mind pedig Indiában és végül a magyaroknál egy nép megnevezésére szolgál és ez a szó: szabar. 2250 évvel az Ural vidékéről jöttek Indiába. Később minden ellenségről megemlékezve. mely különben eltér a nyugati európai nyelvektől. A Kaukázus. ~ 1932. a perzsa részek felé és ezeket mai napig a turkok régi nevén szabartoiaszfaloi-nak nevezik. mordvin. lapp. ) A magyar őstörténelem összekapcsolódott a Szabar névvel. Berlin. 13. Így a vogul. A másik rész pedig nyugat felé ment lakni vajdájával és fővezérével. a finneket kivéve. ahol most a bessenyők népe lakik. Reiche des Altertums. Az egyik keletnek ment lakni. e.) írja: "Abban az időben nem hívták őket (magyarokat) Turkoknak. India finn-ugor népeinek szókincsét azonban a mai napig sem hasonlította egyik sem össze a magyar szókinccsel. (Lásd: Urgeschichte der Menschen. pont. E népek az Osztyák és Vogul népekkel.IV. 100 milliós tömege áll. (Hevesy Vilmos: Finnisch-Ungarisches aus Indien.

A parthun és lassan nép történelme Irán harca Róma ellen... 55 56 . Firoz.) A kaukázusvidéki őshazában élő hún nép szaber (sabar. u. szabar. így: Priscus rhetor Attila szövetségében a "saragur" (sara = fehér) és onogur népeket említi. akiket a szabirok szorítottak ki régi helyükről. Naoshirván nagyatyja ellenük harcolva esett el 484-ben. Kaspi-tenger és Kaukázus közötti lapályon említi az onogur és szabir népet. mely ellen Dárius harcolt. Mogyert választotta fejedelemmé. Theophilactus a Meotis. Modi. ("Oszét-föld"). Procopius már arról ír. A szabirokat viszont az avarok kényszerítették továbbvándorlásra. Felosztá Feriden az egész világot . (Bendefy. 453ban bekövetkezett halála után az Ural folyó síkságaira visszaözönlő hún nép egyik ága Perzsiába tört be. stb. században viszont a szabirokat és onogurokat a Meotis melléki népnek is írja. hogy szintén a déli ugor nyelvághoz tartozott. m. Mészáros Gyula: A "Szabir" nép és név. Turk nép és Csin felett öt tevé meg úrnak. A bizánci Agathiás a VI. Skandagupta gupta királyt Legyőzik és megtelepednek Indiában is. Ugor és Onogur népeket települési helyükről kilökték és ezek a Fekete-tenger vidékére költöztek. Kivel az legottan útjának eredett.szabarnak∗ fordítják. mely ellen Cyrus. u. i. ∗ A kazár (kabar) népről pedig Fiók Károly (Árják és ugorok érintkezése) kimutatja. de újból megülték lakosai és 1616-ig virágzott. szabir. 427-ben kezdődik és tart 55657-ig. (J. a laka-szkíta. Az Achaemeni korszak történelme Irán és a görögök elleni harc. amelyet Timurlenk 1396-ban feldúlt. 87-490-es évekig következetesen osi (= oszét). vagyis az ősi hún néppel való harc. Tehát a kubánvidéki őshazában Mogyeri fejedelem népét a bizanciak a húnnép Szaber ágának nevezik. Az ott élő hún-szabír népkötelékeket a gruz-krónika Kr.) Irán népe mindig testvérnépnek tekintette Turán ugor-húntürk népét. A 461465 években a Belső-Ázsiából vándorló avarok e hún-szabir kötelékbe tartozó Serragun (Sara = fehér) . Attilának Kr. Ezek szerint a magyar nyelv déli-ugor'nyelv. sabir. a Peshadai és Kajani idők története. Az indoszkíta korban még a magyarok és a kozárok egy és ugyanazon néptörzs kötelékében együtt éltek. B) Irán. Elfoglalják a mai Afgán területet és betörnek Indiába. (V. de ugyanakkor szakadatlan harc folyt a húnok ellen is. hún törzsek. amikor Naoshirvan. Féltékenység és vetélykedés háborút hozott és e bajok folytatódtak. lakóföldjüket Oset-i néven említi. E1 is foglalá a hatalmasok székit. Ezek Ephtalita vagy fehér-hún néven ismertek. A fehér húnoknak a perzsa sassan uralkodók alatti harca Kr. A szabarok építik és fejlesztik naggyá később a Kaukázus vidék Kuma-folyó menti: Magyeri városát. A massagéta nép. A gót Jornandes a hún gur (szabir) népről azt írja. nem más. Követeket küldenek Bizancba és e követek szájáról hallják először a szabir nevet. Itt 622 körül romokban állt a "Matzaron"-ok régi városa. mely még az autentikus történelmi idő előtt volt. ö. "Népünk és nyelvünk".-i község. mint Irán és Turán. Ősi iráni hagyomány szerint Irán és Turán királyságok alapítói testvérek voltak. hogy 520-ban a "szaber-hún" nép nyugati törzse a Bizancban megkeresztelkedett Gordas helyett testvérét.) A szabirokra vonatkozólag több bizanci írónál találunk adatot.) ágát Mogyeri fejedelemről nevezik Magyarnak és Mogyeri fejedelem leszármazottai (amiként ezt Hóman Bálint kimutatja) az Árpádház. hagy a Kaukázusnak a Kaspi-tenger felé eső szorosánál harcoltak a hún szabirok a perzsákkal. "Hogy a jós igékből a jövőbe látott. A legősibb dinasztiák. Az örmény kutfők az itt élő népet "hon" néven nevezik. Igazolásul szóljon az iráni ősi éposz. Másod szeren Turánt adta vala Turnak. Őneki is oszta harctudó sereget. de ugyanakkor változatos hadakozások sora a húnok vagy törökök ellen is. helyneveink között Hercegszabar Baranya vm. 1939. A gruzok máig így hívják őket. hogy a Meotis melletti hazájukba költöztek. Még Theophanes írja. u. Faghan hún királyra megsemmisítő csapást mért és a fehér-húnok elköltöztek a perzsa vidékről.

személyes tapasztalatain kívül egy kiváló szakmunkából is meggyőződhetett. vándorlására. J. Szent Turán sahjának köszöntik mindenek. mint Romulust-Remust farkas. háromkötetes mű volt és Londonban 1829-32ben jelent meg. 1. továbbá Chand XII. Ugyanakkor Körösi Csoma Sándor a Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta-nak volt tagja és könyvtárnoka. egész Vikramaditya utáni időig. Tod. hogy Radzsasztán harcias törzsének és Európa ősi népeinek közös szkíta eredetét állítsam és bizonyítani igyekezzem”. mint kiváló nyelvész.' A Bhagavat és az Agni Purarákban felsorolt Surya (nap) és Chandra vagy Indu (hold) nemzetségek geologógiája♣ hat évszázadig terjed. mongol népeinek leszármazottjait nem kellett Csomának keresnie. Ez alatt az idő alatt fáradhatatlan szorgalommal gyűjtötte az adatokat történelmi és anthológiai nagy művéhez. James Tod: "Annals and antiquites of Rajasthan" (Radzsasztán 57 évkönyvei és régiségei) c. mégsem bizonyít a szkítaság árja eredete mellett. bár a szanszkritnak testvérnyelve és így ősi árjának tartják.Felkötötte övét s osztó ajándékit. Abulfazl és Abulghazi történelmi munkáiból vette. mint sok másról sem.: Radó A. XVI. 56-ig. helyi hagyományokból. James Tod 1786-1835-ig élt. a legszorosabb kapcsolatot tartotta fenn a Royal Asiatic Society-vel. (Uj kiadás: Oxford. (V.)∗ ♣ helyesen: geneológiája – Szerkesztő. J. Előszavában mondja: "Voltam olyan merész. Amit Csoma Kalkuttában tanulmányozott: Lieut. őshazájára. 1000) szereplő turáni "hunu" nép azonos a vuszun húnokkal. kívül földrajzi és es történelmi adatokat is tárgyalnak. mert "jellemek legbámulatosabb vonása a rendkívüli bizalmatlanság volt oly tárgyakra nézve. 17 éven át állomásozott Radzsputanában. türk. aki a vuszun húnok ősatyja lett. mégha azt használták is a kaukázus-vidéki szkíta mágusok." (Firduszi: Sahnámé. Col. Tod könyve a legrövidebb időn belül ott volt a kalkuttai könyvtárban és azt Csomának hivatalból kellett tanulmányoznia. mint az indiai hadseregben szolgálatot teljesítő kapitány. ahol egy nőstényfarkas és egy holló táplálták. Radzsputanában 17 évet töltött és 1823-bon Londonba visszatérvén. 1885. Ford.) Erről sem beszélt Csoma. Milyen adatokat találhatott a fentiek vagy a török és mongol népek őstörténetére? Hogy hová lettek ezeknek a népeknek hullámai és merre laknak leszármazottjaik? A hiung-nu birodalom hún. A másik legenda szerint az elhúnyt hún király csecsemőjét a pusztába kivitték. másrészük később az ó. Egy részük a történelmi kor kezdetén. mert azok között élt. történetére és nyelvére vonatkozó véleménye. amelyekben mestere lehetett volna a két világ tudósainak". Eredeti adatait elsősorban az Udaipuri Rana által rendelkezésére bocsátott Puranák-ból. Parker szerint a vuszunok pedig azonosak a magyarokkal. turkesztáni és baktriai területre. Eddig még nem vizsgálták tudósaink.") C) Az indoszkíta-hún népek története. századbeli költő és bárd époszaiból. e.) Származás legemdjuk szerint a hiung-nu fejedelem leányának egy farkas képében megjelenő szellemtől gyermeke született. "A Puranák a világ teremtésén. (Kr.) Az iráni avesztai nyelv. Kingsmill angol kinológus szerint Zarathustra idejében (Kr. Erről Csoma. (Chinese recorder. Elébe a nagyok gyöngyöket hintenek. 58 . ő Zajti: "Magyar évezredek. Ugyanúgy. Ugyanis az papi nyelv volt és azok útján jutott a transkaspi. e. amelynek londoni könyvtárát vezette. Illés prófétát pedig egy holló táplálta. balladákból. az istenek és hősök legendáin. I920.és a középkorban telepedtek le Indiában. hogy mi lehetett Csomának India indoszkíta-hún és finnugor népeinek származására. stb.

másnéven Nag. A Dzsajati törzsének egy kevéssé említett nagy ága volt az Uru (Urvasu-Turvasu). sacarauli törzsek. Ikshwaku. az ő leszármazottaik. az Európában és Indiában szereplő hún-ok. Strabo írja: A Kaspi-tótól keletre szkíta törzsek laknak. Szkítiában. A Hold nemzetséget Krishna és Ardzsuna. e. a Kushiták. Turkistán. Minden törzsnek külön neve van. a kínai írók hiung-nu-i. Ráma idősebb fiától Laratól vezetik le családjukat a Mewari Ranák. vagy a turkesztáni Tadzsik-ok ugyanaz a törzs. melyet róluk Sakasená-nak neveztek. "Uru második fia Bhabru. aki a Hold nemzetséget megalapította⊗ kb. Hazájuk a "kígyófej ország". Az indó-szkíta Géták. A perzsáknál Mawaru-n-nahr. így foglalták el Baktriának és Armeniának legjobb vidékeit. bőséges nyomokat hagytak régi történéseikről. Krishnától az Indu (Hold) fajú. Mind nomádak. Nevük kiejtése: Buda. tochari. Krishna és az öt Pandu fivér története csak allegória. aki Keletre vándorolt és Ayodhya-t alapította. hogy Ramayana és a Mahabharata. Nem sokkal azután az Ási és Tokar törzsek megdöntik Baktria görög királyságát és a rómaiak is érezték az Asi. Dahak a tó mellett. a hódító Shesnay vezetése alatt Sheshnagdesa-ból és 10 király alatt bitorolja a Pandu trónt. Takshak. Tomyris fejedelmük harcolt Cyrus ellen. az első. Turushka népek hazája. városaik. A takshak törzsek valószínű telepei Tadzsik." A Surya és Indu fajok leszármazását. Tak vagy Takshak országa. Tokaristan. a régi íróknál Transoxonia és Chorosmia ősi fészkeiben voltak. mely több birodalmat alapított. Ez az ország határos Tibettel. ⊗ Budha nem tévesztendő össze Buddhával. a) Húnok a Buda vagy Hold faj leszármazottjai. akik közül a legismertebbek az ási. a következő háborúkban a Sutlej folyón átkergették őket. Kr. perirat. Chatti. pénzük még ma is fellelhetők. c) A Nagygéták. ahogy a Puranákban nevezik. e. ∗ Magyarországon több India nevű helység van. Dzsaipur Marwar. a Nap nemzetséget Ráma fiai folytatják. Takshak és Ásik törzsek Sheshnay (takshak) uralkodónak Kr. Dzsaisahner és Cutch törzsek. "Vessük el azt a gondolatot. Véleményem szerint Strabo ősi szkíta telepe. Rámától származnak a Suryavansa (Napcsalád) törzsei. előtt. Manu fia. lakosai magukat Hungias-nak nevezik. azoknak Saka Dwipából (Szkítia) való bevándorlásuktól fogva felsorolja az író.Manu alapította a Nap dinasztiát. így Kapuvár bessenyő-szkíta telepén és a szerémségi India. 600 évvel Sheshnagdesből történt első indiai bevándorlását a Puranák említik. 2250 évvel Kr. Marwar és Amber urai. Kitűnő lovasok maradtak. mint a Puranabeli Turushka. A kínai írók szerint Tak-i. bár régi történelmüket el59 60 . azaz Budha faj leszármazottai" Amerre csak a Kuru. Ezek a Hold. Dzsadu nemzetségek jártak. A Saka-k a Cimberekhez hasonlóan betörtek Ázsiába. 1500 körül. Buddha és Budha név jelentése: megvilágosodott. Bikaner pásztor községeiben és az indiai sivatagban és másutt is megtartották régi szokásaikat. Az indó-szkíta Béták soká megtartották függetlenségüket. állítja fel Angadesa királyságot. az Indiába beözönlő Tokari. A Nap és Hold nemzetségek által alapított terjedelmes városok nagy része ma már romokban hever. melynek fővárosa Champapuri. India mint személynév is szerepel őseinknél: lásd: Váradi Regestrum 51. Budha volt az. akik a görögöktől Baktáriát elvették. a Mewar. kinek 34-ik utóda Anga. Ugyanebben a korszakban ezek a törzsek nagy betöréseikkel elfoglalják Kis-Ázsiát. Cimber népek hatalmát a Balti partok felől. a bennszülött geográfiában Turán. pasiani. a Massageták (nagy Géták) és a Saka-k keletebbre. Egy új hódító faj lép be Hindosztánban. Uru. egyidőben keletkezett Kanaudz-dinasztiával. Lahoréban. Bikaner fejedelmei és törzsei. mely az Araxesnél (Avarura) élt Sakadvipában. a Szákja nemzetségből származó királyfival. Kusa nevű fiától pedig Kachhawaha-k. b) Tadzsikok nagy Kígyótörzsek.

Indutól származnak. Vallásuk. köszönhetjük az "Ázsia" elnevezést. mely az Indus két partján terjedt el. A Kathi most is napimádó. hogy ezek a népek csak pásztorok voltak. melyet a téli napfordulóval ünnepeltek. Bőven tárgyalja a Grahilot. Termete sokszor 6 lábnál is magasabb. aminek bizonyítéka a hasonló mitológia. 1330-ban Timur khán alatt a Chagatai királyságnak utolsó Béta-fajú fejedelme Tughlak. második fiától Magastól erednek a Takshak vagyis a kígyó-törzsek. Abulghazi. Taskent. kegyetlenebb. csak lóháton boldog. ősi hagyományaik és más adataik hasonlósága folytán a kínai. azaz Sakatai. Aghuznak hat fia volt: 1. Ezekhez járult a 4 Agnikula faj. Hyustól kapta Kína királyi családját. megveti a békés foglalkozásokat. Gaur. Chawara Tak (Taksak). 2. Tuar (Tonwar). Pinkerton szerint: "Egy nagy szkíta nemzet élt a Kaspi-tótól a Gangesig. 36 indiai királyi családban is helyet foglalnak. Agnikula 4 törzsét. de felette áll bátorságban és erélyességben. Tévesen azt hiszik. nyelv. d) A Cshattis Radzskulát. hogy ugyanegy időben történt azon csoportok európai bevándorlása. melyek most a 36 radzsput királyi családba számítanak. Ásiáról nevezték el a földrészt. (ezek monotheisták voltak). kinézésük határozottan szkíta. a zene és az építészeti díszítések is. Utrar. Ai fia Julduz (csillag). Fia Aghuz. Van közöttük világoshajú. Jut vagy Jat és Takshak fajok. Ők tartották meg a legtöbb eredetiséget az összes lakosok közül. Tisztelték a napot. Gohil. A tatár Ai. Deguignes tudósítása szerint. a kínai Yu és a hún Budha mindnyájan a Holdtól. Kun (a nap). mikor a Su népek elözönlötték a Jatok országát. Jat. Jethwa-Kamari. Herodotos azt állítja. a Puranák Sakadwipá-ja. Az Aswa nevű Indu fajnak. stb. Chalukya. akik a. hogy a görögök Prometheus feleségéről. Az aswak nagyrészt Indu fajúak voltak. harci és költői szokások. és kék- . Aswa-ról vezetik le. a Mogul dinasztia történetírója szerint: Mongol volt egy tatár patriarchának neve. u. Kathi és egyéb törzsek és uralkodói történetét. Chahuman radzsputok 24 törzsét (Hara. Macmurdó így jellemezi őket: A kathi különbözik a radzsputtól. Ai (a hold) és a többi négy elemnek neve. Bala Ihaia. Krishnától kezdődő időszaktól Indiába bevándorolt törzsek. Az indó-szkíta eredetű sakhak-nak nem volt nehéz befurakodni a királyi fajok közé. A Kathi törzs fővárosa Kathi-avar. lándzsával kezében. a Vulkán fiai és a Takshak népe volt. 61 62 Tod az európai invázió tényét megállapítja és azt mondja. déri határa a Jehun volt. Dor. Dabhi. akik szintén takshak fajúak. modoruk. ezek a 6 tatár törzs nevét adják. mint Chagatai. E folyó mellett volt a főváros: Kokhand. Sarwaiya. Cap. neveik. már eléggé tanuskodhatik a géta sakák és szkíták közös eredetéről. Ebből következik a radzsputok és a korai európai fajok közös eredete. mint a Haihaja vagy Aswa a Takshak és a Jat vagy Getae népek. Az a nagy szertartás. Az alábbi két törzset érdekességüknél fogva külön kiemelem. tatár-mongol és szkíta fajokkal közös származásra mutat. végül leszármazásukat. Baghel. Kichi. Makwana. Pratihara. Gaharwar. kinek fiától. azaz a 36 királyi fajt Tod az indiai bárdok adatai alapján felsorolja. összesen hat. aki ősapja az összes északvidéki tatár és mongol fajoknak. több mint 100 indiai árucikkel teli várost találtak ott és a fejedelmeik képmásaival vert pénzeket. Batthi. A többi mindezeknek alosztályai. A Géták. akik a tűz. országának nyugati határa a Dasht-i Kipchak." Az északi 30-50 fok és a keleti 75-95 hoszszúsági fokok által határolt középázsiai felföldről vándoroltak a fajok Európába és az Indus völgyébe. Kr. Yadu. Rathor. A legrégibb időkben csak a Szurja és Chandra: (Nap és Hold) fajok voltak. Kachwaha. melynek lovat áldoztak. A pásztorkodásról a földművelésre való áttérésük rövid és ma a volt nomád Béták India legjobb földművelői. Utódai közül Il khán fia volt Kian. Cyropolis és az északi Alexandria városaik voltak. Jelentése kitűnő lovas.).felejtették. akitől Dzsingisz khán. Jareja. bár a szurja faj egyik ága is viseli ezt a nevet. Hún. görögök által Szkitá-ra ferdített vidékekről valók. Silar. míg mások Manu unokájáról.

Csontos. Baroda mellett. stb. Nyugatra tőlük az ási vagy ansik. a hún hercegek esküvői csarnoka volt. A húnok történetírója terjerelmesen tárgyalja a hiung-nu vagy ou-huon. Vishnu-Puranákat H. Kipin. Bala. e. egy hindu bárd mutatott hún falukat a Mahi-folyam vidékén. a Kichi regős mondja. 63 körül. akinek egy nagy fizetésű és tekintélyű külön hercegük volt. Tehát a nagy juecsik vagy tochárok országa Baktria. 1838. Mikor vándorolt be ez az európai foglalásairól híres törzs Indiába. kis juecsik délfelé Tibetbe. A szu. u. H. hogy Angat volt a neve egy hatalmas hún vagy mongol csapatnak és Abulghazi azt mondja. kb. e. A hiung-nuk elől a Kr. * 2. Bonn. Deguignes írja. Az elvonulásnak Csamkiao kínai tábornok tanúja volt. A szákok Kipint. amikor a mohamedánok első ízben Chitort megtámadták. Tatan után. atlétaszerű testalkatuk kitűnően megfelel életmódjuknak. sőt olvasnia kellett. az is egyike azon szkíta törzseknek. Wilson művében Toddal együtt azt bizonyítja.e. u. Kr. Az V. hogy a kínai falat őrző törzsnek Angatti volt a neve. hogy tradíciójuk sok hatalmas indiai hún fejedelemről tud. A juecsi nép Baktriában a pártusokkal hadakozik és a Kr. akik továbbűzik a juecsiket. tekintettel a Gudzsár hercegek krónikájában elfoglalt helyükre. Kábul és India nagy részét magában 63 64 . 126 előtti időre esik. Makwana. akik a 36 királyi családban helyet szereztek. az időszámításunk kezdetén már letelepedtek. Hún. A faj nem halt ki. században. Moghdzsi. hogy egy csoportjuk Saurastrá-ba és Mewar-ba is eljutott. (Ugyanaz három-négy hún házat mutatott Trisawiban. mely vidék az Irtis partjától a Sárga-tengerig terjed. nem tudjuk. mint a Kathi. 30-bar Indiát is elfoglalják és a kínaiak ellen viselnek háborút. Szogdiana. a turk és mogul törzseket. Kr. A bihari hercegek egyik felirata említi ezt a törzset. ahol lefokozva ugyan. Lassen szerint a juecsik (fehér-húnok) először a Hoanghó körül (Sárga-folyó) jelennek meg. a Chambal keleti partján volt a húnok székhelye és egy ottani híres templom. század vége felé Kipint és Kaofut.szemű is. Kétségkívül több hasonló törzs. II. Indoszkitákról írt még Kőrösi Csoma Sándor idejében Christian Lassen: Zur Gesehichte der griechischen und indoskythisen Könige in Baktrien. melyeket ők tatároknak hívnak. első századára esik. Wilson 1840-ben lefordította. Mewar legrégibb évkönyvei szerint a radzsputok főnökeit segítő hercegek katalógusában volt Angatsi hún vezér is seregével együtt. Ezt Arrianus. I. Kabul und Indien. vízszintes vonalú írással bőrökre írtak és elénk kereskedést folytattak. Hatalmuk a folyón túl is kiterjedt. az Indus-folyó mentén. e. szel vagy sze népet az Ili-folyó vidékéről kilökték és mint szák nép a baktriai birodalom bukásakor Szogdiána egy részét kerítik hatalmukba Kr. amikor "a többi hódításai közt megalázta a húnok gőgjét is". társaságában telepedtek meg Saurashtrában. a Singar Chuori. Strabo és Ptolemeus is megerősítik. A húnoknak nagy hatalma lehetett a XII. A hiung-nuk kilökik az uzun-okat is. Ezt a művet feltételezhetjük. A juecsik országukat törzseik szerint 5 részre osztották.) Meglepő körülmény. a nagy juecsik a Jaxartesen túli országokba. század első felének végén két részre szakadva menekült ez a nép. valószínűleg a pártusok laktak. Ennek alapján Róma hanyatlásának történetírója elbeszéli Európában történt betörésüket. Ez kb. mivel Csomát megelőzőleg Wilson a tudományos társaság könyvtárnoka volt! * 3. D`Auville szerint a fehérhúnok India északi részét foglalták el és valószínű. Wilson könyve az Asiatic Society könyvtárában meg volt és Csoma ezt is olvashatta. Az ansziek sok várossal bíró hatalmas nép volt. Kandahár. hogy az Indiai Tudós Társaság bombayi könyvtára részére rövidesen beszerezte és Kőrösi Csorna Sándor még életében tanulmányozhatta. A tradíció szerint a régi Barolliban. Legnagyobb hatalmuk a Kr. a juecsik Tahia országot foglalják el. hogy hinduk gyanánt tekintik őket. hogy a fehér húnok vagy indo-szkíták Pandzsabban. században hatalmuk elenyészik. a többi osztályokkal keveredve élnek.

A húnok indiai hódításaira vonatkozólag első autentikus hivatkozás az. Wien.) A Vishnu-Purana két helyén – írja Modi –. J. India ugor népeinek telepedésével és történetével bő szakirodalom foglalkozik. u. Skandaguptát legyőzték a húnok.foglalta. akit Laelih fiának tartanak. Uralmát megerősítette Indiában. melyben az úgynevezett kegyetlen és civilizálatlan fajok között a "Húnok és Parsikák" szerepelnek. aki Indiában Kr. Skandagupta hősiesen és győzelmesen tartóztatta fel egy ideig a húnokat. E népek a mai napig a Jät (Yaht) nevet viselik. Eme népek között szerepelnek a húnok is. de végre legyőzték. Árják és Brahmáni Hinduk. bizonyos vezérszerepet játszó éspedig "a legszélső nyugaton" lakó népekről szól az írás. Modi bombayi egyetemi professzor: Húnokról. Kalidása a húnokat az ő Raghu-Vancájában (IV.) 6.) Az első adatok tehát időszámításunk kezdetén az őstelepülésre. J. 226. 66 . érmeket veretett önmagáról és három feliratot is ismerünk. Yadu). Egy kínai utazó. Zajti Ferenc: "Magyar évezredek". Dr. akik meghódították Indiát. megemlékszik a húnok második inváziójáról. A Rigvédákban. Igazolásukra egy teljesen modern. Késő Turánok vagy Indószkíták. aki az indiai húnokról írt. 500-ban utazott. hogy "mindazt. ö." és az angol nyelvű "Munda-Magyar-Maori" című műveiben. 3. A Kr. Brodeur és Dunbar a Radzsputok előkelő nemzetségeit a gudzsár és fehér húnok leszármazottainak tartják. amely az ugorok prákritos alakja. ` 65 5. az árják legősibb szentírásában.és Dél-India népeit. több mint 2000 évvel Kr. Királyuk. de azok ma is helytállók. 1932. Fiók Károly szanszkrit tudósunk szerint 20 ugor népnév és igen sok ugor kifejezés található. indiai forrás alapján. A Jaxartes-folyó két partján volt az ugor és az árja faj hazája. (V. Bharata Varsa (India) leírása közben. a turániak építették. Szkíta szokások az indiai radzsputoknál. Laelih. 2. Megerősítik ezt bizonyos újabban felfedezett érmék. A húnok Közép-Ázsia pusztaságairól jöttek. amelyeken neve előfordul.) a birodalmuk lehanyatlik. Tod (idézett munkájában) a mai napig megtartott szkíta eredetű szokásaikat ismerteti. amely a Skandagupták uralkodása idejére utal. személyesen is megtelepedett Malvában. az Industól keletre pedig az ősi árják. Hunter (Az indiai birodalom). akik az árják előtti faja volt Indiának. Ford. vagy azok szorosain és aláereszkedtek India síkjaira – írja W. avagy Sing-Yung. (Mithragyula = Napkirály. és kiadta: Zajti Ferenc. Kr. az utóbbiak Attila király és fiainak korára esik. Korai Turánok. A kis juecsik országa Gandarából Indiába is kiterjedt az V.) említi. Fergussan és Sinclair szkíta és mongol eredetű turáni népeknek tartják Észak. Az ugor faj Kabul vidékén és Pandzsab folyóközein telepedett le. India ugor népei etimológiájával foglalkozik Hevesy Vilmos a "Finnisch Ungarisches aus Indien. ami nagyot és maradandót építettek Indiában. aki Cunningham szerint Toramana atyja volt. * 4. "Ezek a turáni hinduk lettek India nagy templomépítői. J. India népeit az angol Alex Cunningham ekként osztályozza: 1. u. Már a legősibb időktől kezdve turáni eredetű néphullámok keltek át a Himalaya hegyóriásain. Ezek Chandravansa és Agnikula fajúak – Naptól és Holdtól származtatják magukat. előtti időből. amely megállapításához az Avesta nyujtja a legbiztosabb adatokat. Syad Mahammad Latif (History of the Panjab) szerint az árják bejövetele előtt az országon egy goal (pásztor) dinasztia uralkodott." A legújabb angol irodalom G. században. A Szasszanidák uralmával (Kr. Az indoszkíta húnok történetét száz évvel előbb írta Tod. születése körüli századokban az indószkíta Jät nép vonul Pandzsabba (a Védákban Yâtu. W. Sinclair még azt is megállapítja. A másik vonatkozás abban a listában található. 500 év körül Toramana. Mirkula. Utána következett az uralkodásban fia. 1926bar megjelent művet hozok fel egy indiai perezi tudóstól. ének 68. Sung-Yung. az északnyugati hegyszorosokon keresztül. u. Az indiai radzsputok szkíta származásának bizonyítékául J.

(Lásd: Krohn Gyula: "Finnugor népek pogány istentisztelete. hanem inkább a skandinávok véres alakjainak tisztelete. a dalosok mindenféle énekeivel zengnek vala elöttök . mint a kelták bárdjai. ö. Számos példány van ezekből a délorosz múzeumokban." Ezek a szokások Herodotos szerint Sakadwipából (Saka Szkítia) származtak. Anonymus írja a honfoglaló ősökről: A halhatatlan isteneknek nagy áldozatot tettek és 4 nap lakmároztak. lovát. ö. Még ma is áldoznak a gazdagság és szerencse istennőjének: Laksninak. az ú.) "Rajta. (V. V.-hez." (Aeschylos: Prometheus. amelyet Vaivaswata Manu leszármazottjai (a Nap fiai) gyakoroltak. 8. ahol: Eufemia nagyasszony bíráskodik egy Ur-Kund nevű tolvaj felett.. akik pásztoristeneket. – amin Árpád vezér igen örvendezik.-ben. A magyar ko-csi. a Jehun és a Jaxartes forrásvidékeiről. A radzsput szereti a vért. Szőlők vétele-eladása általános. az angolban coach. 67 8. Vallásuk hűvösebb klíma vallása volt és magukkal hozták előző telepeikről. A radzsput vadássza és megeszi a bivalyt. 5. A tatárjárás előtt általánosan elterjedt nálunk a sörfőzés és a szőlő kultúra igen magas fokú. melyből az ellenség vérét issza. akik magasan fönt tetők alatt szépkerekű kocsikon laknak. V. "Jönni fogsz a nomád szkítákhoz.i. ide! Ne űzzük többé így zajjal és lármával bor mellett a szkíta ivást. majd "Attila király palotájában sorjában ülve a kobzosok és síposok minden zengései és édes hangjai. Az ősmagyar fele-ség fogalmát.) Szkíta származású a pannoniai kocsi is. ö.) Anakreon (Kr. Harát háborúban koponyával ábrázolják. Hadistenének vért és bort áldoz. Anonymus írja: "nagy örömükben megittasodnak vala" t. akit kellő bizonyíték híján tüzesvas próbára ítél. perirata. Békében a bor és a nők istene. (Kócs község Komárom vm. a németben kutsche.-hoz. 68 ." Honfoglaló őseink a kancatejből készült népies kumisz italon kívül bort és sört is ittak. avar és honfoglaló magyar sírok leletei. Attila kardja az Árpádoknál. teheneket tisztelnek. A halottak eltakarításánál Budha az elégetést vezette be és a hamu fölé földet hányatott. ahol a Nadányiak őse. mint a szkíták. hogy a nap déli útjáról való visszatértét imádattal üdvözöljék."A radzsput törzsek a még ma is megtartott szkíta szokásaikat alig nyerhették az Indus perzselő síkján. Ez nem India forró síkjain szerzett hinduizmus." 1. A nagy napfordulási (solsticium) ünnepe: az Aswamedha. Hanem nejével egyűtt élve. A harcias radzsputoknál Hara hadisten szertartásai is kevésbé hasonlítanak a szelíd hinduékhoz. Anonymus: "Thonuzoba hitben gyenge lévén Nem akara lenni kereszténnyé. szarvast. a Borsa nemzetségből származó Benedikta nagyasszony földi javairól végrendelkezik.") 2. rabszolgákat szabadit fel és torozó intézményt alapit az Ugrai monostor részére. Vagy ugyanott a 142-ik oklevél. Imádja kardját.. 6. Amerre a hún fajú népek vándorlási vonala tart.. mely a fiúnak kötelessége és uralmának hatalma abból látszik. hogy az emlék nagyobbszerű az előzőnél. A szkíta géta lovát feláldozták a halott égetésénél. mindenütt találtak a sírok felett sírszobrokat. 4. n. mint a nap szimboluma. A radzsput Bardai ugyanazok. A kehely emberi koponyából készült. lövi a kacsát és vadmadarakat. akik gyümölcsöket. kun süveggel és a férfi és női szobrokat is kehellyel ábrázolták. Túlmeleg az ahhoz. a kínaiban kao-cse. egyúttal az özvegy is máglyára lépett elhányt urával. ) 4. és Magyarország minden vitézei a vezér színe előtt paripáikra ülve. előszeretettel viseltettek a szerencsejátékok iránt is. Ez a hindu népeknél tilos. hasonlóképpen Szkítiából került az Indus síkságára. vagyis fehérló-áldozat. a napot és jobban élvezi a regősök harci dalait a Brahmánok litániáinál. A magyar nőknek a férfiakkal való egyenjogúságát bizonyítja az 1210-30 körül irt Váradi Regestrum 301. A temetésnél a halottnak lóva1 együtt való temetését igazolják a hún. így a Fekete-tenger feletti síkságon. Jellemző a gyengédségük a nőkkel szemben." 3.. vizet isznak. vaddisznót. Észak-Eurázsia finn-ugor és törökfajú népei még ma is áldoznak a síroknál lovakat.. 3-hoz. A harci szekér is jellemző az indo-szkíta népekre. e. A férfi szobrokat fegyverrel. 559-474. 7: hez. Kamennija babákat.. Váradi Regestrum. majd minden nap bajt vívnak s más ifjak pogány szokás szerint íjakkal és nyilakkal játszanak vala. a nagy áldomáson.: Hadisten kardja Attilánál. a Mahabharata hőseitől kezdve a Mohamedán hódításig. paizzsal. Temettetett az abádi révbe . füvet esznek. amikor a használata megszűnt. 7. Jegyzet: 1-hez. A részegítő italok szeretete tekintetében se marad el a radzsput nyugati testvéreitől. Az áldozati helyen való emlékszobor állítása ritkább szokás. A radzsputok ősidők óta.

A téli napfordulót. "Ha ezek a hasonlóságok csak véletlenek. keleten az aswattha (ficus religiosa). termékenységnek és bőségnek urával. ahol azok egész éjszaka a madarak repülését figyelték. Te évad ura. melyen a hőst hű feleségével együtt domborműben kivésbe ábrázolták. a melegnek. december 23-át. Az ősi misztériumok nagy beavatási napja ez volt. A 16 áldozati pap feldarabolta a lovat és egyes részeit előírás szerint a tűzre helyezték. 1913. Meghívások mentek a szomszédos fejedelmekhez és felállították a 21 jupát. Amíg a jupá-kat előkészítették. ha nem. Márk krónikája "díszes kőbálvány"-nak említi ezt a sírszobrot. A Modern Panarion. a víg. szóban és Sivó-család névben. amelyeket ma a népünk korhányhalmoknak nevez.turáni népek hozták be. egyenes kardú szoknya-gatyás és csizmás férfiak szobrai. pattogó tűz boldogságot hoz és gyors házasságot. ú. Blavatsky: Cross and Fire. Adj bő. A mongoloknál Onghon és Onghó volt annak az istenségnek neve. melynek feje egy-egy ember. éjfél után a jegyesek elhagyják a szülői házat és rokonokat mennek látogatni. bika. 11. melyet egy évig szabadon engedtek. az oroszországi és magyarországú kurgánokkal. sivár. akkor más kutatónak útmutatásul szolgálhatok" – így vonja le a végső következtetést Tod. új esztendőt nekünk! Egészség. Az oszlopot aranylemezekkel. sz. boldogság a jövő évig!" H. Szourva. hosszú csizmákkal ábrázolt szobrai és körülöttük álló nyilas amazonok. a lovat. elalszik.-hez. továbbá a hegyes süvegű. Ha. Menetközben így énekelnek: "Szourva. kivágását halállal büntették. Jegyzet: 10. A közeli rokon keresztény bolgár nép megőrizte a napimádást. vagy elefánt alakúra volt kifaragva. de a szent emberek inkább aranyat kértek és így 10 millió jambunada (indiai) aranyat kaptak.) 12. A mai napig "Sourvjaki" ünnepe néven ülik meg újév napját. böjtölnek. Ráma atyja idejéből: "Hozzátok elő a lovat a Sarju folyó északi partjáról és készítsétek elő az áldozatot!" Erre a célra egy fehér lovat választottak. nyolcszögletű faoszlopot. 11. Szuria indiai napisten kultuszát . Az ősmagyarok Ukkon és ukkonpohár és a finn Ukkó. sas alakjában rendezték el. A bőség szarujának emblémáját kalácsból elkészítik és ezt különböző ceremóniák között a család tagjai közt felosztják." Ide „az említett bálványkőhöz" temették Béla.-hez. m. és sívóhomok stb. a mongollal azonos fogalom és lóáldozással egybekötött volt a kultusza. ékes szövetekkel és virágokkal borították. amikor Szurjához fohászt küldenek. A szertartás a papok és augurok részére földbirtok kiosztásával végződött. A 18 áldozati gödröt három sorban.A hún eredetű bolgároknál is voltak ilyen sírszobrok. minden ősi nép megünnepelte.-hez. Szourvja isten azonos az indiai Szuria napistennel. madarakat és víziállatokat. 2. A szurja név talán a napszúrás fogalomban fennmaradt. ezt igazolják túl cifra. az adwarju papok az áldozatvezető hotri papok utasításai szerint hangos varázsmondatokat recitáltak. tehát a tűz jelenléte is fontos. 10. úgyhogy a mai hercegek már nem rendezik. i. évf. A ló visszatérése egybeesik a nap déli útjáról való visszatéréssel. akkor már is túl sokat mondtam. Egész Radzsadasthánban a radzsput hősök sírja fölé emelt tumulusokat találunk. melynek csonkítását. ö. Ugyanakkor nagy tuskót gyújtanak és azt égő oltárként helyezik a tűzhelyre. Áldás. 1926-ban Pliszka és Mádara között Endzse falu mellett került elő egy férfit és egy nőt ábrázoló szobor. E napot megelőzőleg a bolgárok nem dolgoznak. erre mutat Kézai Simon mester azon kitétele: "Keve kapitányt szkíta módon ünnepélyesen eltemették az országút mellett. szerencse érje házunk. hol kőbálvány van felállítva. az halált. 9. akinek lovat áldoztak. Ramajanában leírtak egy ilyen szertartást. majd Attila királyt is. ami a szkítáknál örömnap volt. ilyenkor sezámmagos süteménnyel teli apró erszényeket osztott ki a fejedelem híveinek. Égő gyertya és füstölő. V. Ide helyezték az áldozati állatokat. A Sankrant vagy Sivaratri (Siva éjszakája) ünnep. Háromszor vezették körül a lovat a szent tűz körül és a papok intésére örömkiáltások közt leölték. míg a király a szintén tűzbevetett állatok szívének füstjét szagolta. E tuskó Szourvja tiszteletére ég reggelig. (Tóth Jenő: Turán f. Az új párok neve szouriakari. a téli napfordulókor szintén lóáldozattal járt. P. ) A magyar népi szokásból is sok részletét kiolvashatjuk az ősi ünnepélynek. 69 70 . A fehérlóáldozat (aswamedha) szertartás igen költséges és veszélyes. "dicső hún kapitányokat". Nyugaton a napisten szentelt fája a kőrisfa. mint Siva romboló ereje a sivatag. Nálunk is voltak ilyen szobrok. Ayodhya ura. A királyt és királynét a főpap a ló mellé ültette. A tűz mellett éjfél után kezdődik a jövendőmondás. Réva és Kadocsa. Dasarastha. 9.

akit Astur madárnak és Songarnak (Songar vagy Sonkar = sólyom. az ősi hiper-kultúrát. ezt bizonyítja ősi legendája és a város címerébe is felvett kőrisfa.-höz. (V. Attila halála után legkisebbik fia. vagy Irnák húnjaival az ugor szövetség élére állt. Bég Baján és Álmos gyulákon vagy fejedelmeken keresztül az 1301-ig uralkodó árpád dinasztia sarjadt. amelyen a mai nyugati kultúra is felépült. ∗ dzaila. gyeplő.) Ennek az isteni dinasztiának. Volt egy török-hún fajú törzs. V. a Dsulo vagy Dsula. Nagykőrös neve. Származása hasonló a Mikádó égi származásához. 71 72 .12. hogy ezt a leszármazást ma a hivatatás történettudomány vallja. melynek bölcsője a Kínával határos Altáj-hegység vidékén ringott. mint pl. Jelenti a világirodalmat alkotott ősök dicső multját. Az ősi legendákból idéző krónikaírók a húnok hatalmas nemzetén uralkodó őseinek sorozatát 35 ízig. mely keverékből aztán a magyar nép alakult ki. ott is az Isten Hoo madár képében száll le. dsola: mongol szó – fék. Származása rendkívül előkelő. ö. Attila. A mítosz pedig leszármazását még ezen túl is tovább vitte a szárnyas teremtmények királyához. hanem a kőrisfáról is. az Árpád dinasztia előkelő származását. földre szállt. a fajok közötti kiválóságot. tehát kb. 1200 évvel visszaviszik Jafethez. Irnik. a számtalan és messze kiterjedő rokonságot. Bizonyítható-e. Eneh és Emese álmával. Hóman Bálint történettudósunk halhatatlan érdeme. hogy az isteni dinasztiát megalapítsa. A magyarországi Kőrös nevek nem minden esetben a kerek földből készült várak neve után lett. kőrösfa. hogy a hún-magyar legendák ősi történetünk és ősi emlékezésünk tárháza? A) 1. Astur = vadászsólyom) is neveztek. magyar Gyula∗ dinasztia ősapja lett és e nemzedékből Kurt. Mogyer. Mit jelent nekünk Attila és hún népe? Jelenti az 1500 éves jogfolytonosságot a Kárpátok övezte magyar hazában. Itt Turul madár képében Isten testet öltött. török szó. a koronát viselő égi Turulhoz. E törzs győzte le vagy telepedett rá a finn-ugor törzsekre. kormány. a világtörténelem legnagyobb katonai és uralkodói zsenije. egyenes leszármazottjai Árpád és az 1301-ig uralkodó családja.

akik idegen gondolatkörben élve. a hún-magyar rokonságot. Módjában állt akár latin. Attila dicső örökségét fenntartó ősi mondakör eredetiségét csak a mult században vették tagadásba. valamint a székelységnek hún eredete mellett egy évezreden át tanuságot tett az egész magyar nép krónikásaink Anonymustól kezdve és történetíróink a XIX. végül Bleyer Jakabnak 1908-bar "A magyar húr monda germán elemei" c. 1925. amely ilyen ősi fajszármazási és történeti kérdéseket idegen gondolatvilágukon keresztül helyesen szűrhette volna át. A mai kor embere ilyen nagy időkre visszanyúló események fennmaradását csak írott emlékek útján tudja elképzelni." "A végső eredmény abban a kérdésben. ami a köztudatba még nem ment át. Sőt ma már esz is látható. Hóman Bálint az Árpádoknak Attiláról való leszármazását tudományos alapon igazolja és az ősi mondakörnek a származásra vonatkozó részét eredeti ősi hagyománynak elfogadja. i. ha a jelenkor nagy háborúját néhány száz év mulya egy angol történész egyedül csak angol források alapján írná meg és azt a német tudományos körök. Az ősi hagyományokat. A legelnézőbb megítélés szerint sem helyezkedhettek ők abba a szemlélődő állapotba. Erről a kultúráról dr. A német Thunman. A felsoroltak és az utóbbi három egyetemi tanár nem volt magyar fajú. az orosz Karanzsin. A húnoknak volt írásuk." . Fettich Nándor régészünk azt mondja: "A tudomány az utóbbi idők nagy ásatásai eredményei alapján mindinkább látja azt. sokszor ellenséges régi forrásanyag felhasználásánál az elfogulatlanságra törekvő történésznek kritikai érzékkel kell eljárni. saját írásukkal készült krónikák lehettek. A honfoglaló őseinknek a Kárpát-hazába hozott kultúrája a steppe népek kultúrája volt. Attila lángész volt és Rómában tanult. a szász Sehlözer és Eder. nevelkedett. a következő: a magyarságnak voltak a honfoglalás előtt keletről magával hozott hún mondái. fajszármazásukat és a dinasztikus érdekek annak szükségszerű megőrzését feltételezik. amely a húr mondákhoz vezetett bennünket. sőt az emlékezések világában is. elfogultak voltak. a magyarságnak. Tehát hún-türk nyelven. hogy ezek az egymással annyira ellentétes kultúrák szükségszerűen kiegészítették egymást. (A magyar hún hagyomány és a hún-monda. dolgozataikat. volt-e a honfoglalás előtt költészetünk. itthon a német eredetű Hunfalvy (Hunnensdorf) Pál és Riedl Frigyes az idegenből átvett mesék világába utalták az egész mondaanyagot. századig Hunnia történetének folytatását Hungária történetéhez kapcsolták. Császár Elemér: A 73 74 középkori magyar költészet problémái (1925-1926. Elfogult történetírás lenne pl. hogy t. így járnak el nálunk az ősi hagyományokat tagadó filológusok és történészek. így feljegyezhették történelmüket.Árpád dinasztiájának.) Dr. Idegen. hanem német eredetű német nyelvtanárok. és tudományos alapra fekteti a régi hitet a magyar és hón néprokonságról.) egyetemi előadásaiban kimondta: "Abba nem tudunk belenyugodni. hogy a hún história végig költött adatokat foglal magában. 1921-ben megjelent munkájában feléleszti. mint az előttünk jobban ismert városlakók kultúrája. a tót Szklemár. Bizony ez hatalmas idő a népek történetében. A magyar fajú Gombócz Zoltán: "A bolgár kérdés és a magyar-hún monda" c. az. egyik rá volt utalva a másikra. Ilyen előzmények után csalhatatlan írásoknak ismerték el Heinrich Gusztávnak 1871-ben "Etzelburg és a magyarhún monda". a durvahangú német Roessler. a német forrásokat félretéve. elfogadnák. Sajnos. hogy a történeti steppe-kultúra az emberiség egyetemes kultúrájának külön féle megnyilvánulásai között éppen olyan magasrendű helyet foglal el. akár görög nyelven a hún nép történelmét – ha ilyen nem lett volna – megíratni. az első fennmaradt krónikáig 700 év telt e1. Petz Gedeonnak 1885-ben a "Magyar húr monda"." Attilának 453-ban bekövetkezett halálától a honfoglalásig kereken 440 év.

Ez a bizonyítási eljárás azonban. elsősorban az Árpád nemzetségnek keletről magával hozott. A hún-magyar mondakört krónikásaink úgy állítják elénk. * ∗ 2. hogy azok. történeti." 3."Az ősi kultúrával való érintkezés során ezek a pusztai népek adtak lelket. 75 76 . A magába elmélyedő. genealógiai és hitéleti nagyon gazdag. illetőleg a királyi regősök énekeinek feljegyzése. Thuróczy és Oláh szerint még a XV. Mi is ilyen gondolatvilágot hoztunk magunkkal és é1 bennünk és szunnyad lelkünk mélyén" – mondta Teleki Pál gróf. akár ide a magyarokkal együtt jövő népről van szó." "A hún-székely azonosság gondolat. akár az új haza területén lakó. A keresztény királyság korai évtizedeiben. 1939. történeti tudaton alapuló ősi hagyománya. vagy idegenből átvett kölcsönzött fikciók. amint láttuk. hogy Árpád és családjában magyarul és törökül is beszéltek. mint fennmaradt hagyományok évszázadokon keresztül a történelmi eseményekhez híven hagyattak az utókorra. Anonymus azt írja. A származás kérdését. Mondák élettartama és a regősök. ezért néhány újabb bizonyítási eszközhöz folyamodom. Sajnos mindkettő Kun László idejében leégett. a székely népnek a magyar-hún hagyománytól független s attól a krónikákban is következetesen elkülönített történeti tudaton alapuló hagyománya. sem a német (germán) mondából. tehát a mondaanyag legfontosabb részének eredetiségét. században is élt a népek között ez a hagyomány. (Jász-kun kongresszus. már eldöntötte Hónian Bálint (A magyar-hún hagyomány és húnmonda). mert nem ismertek oly forrást. Melich János szerint török-bolgár nyelvet beszéltek. hogy nem a nép énekeiből veszi forrását. akkor csakis az uralkodócsalád intézményesen fenntartott családi hagyományaival állunk szemben. hanem a honfoglaló magyar nép finnugor elemeivel a honfoglaláskor már teljes etnikai és nyelvi egységben összeforrt bolgár nemzetségeknek. "A hún-magyar azonosság gondolatát a magyarok nem kölcsönözhették sem a külföldi irodalomból. Annak a fontos kérdésnek eldöntésénél. Ilyen lehetett a Szent László korában a papok latin nyelvére átírt Gesta Hungarorum is. Németh Gyula kettős szóhasonlítással bizonyítja. hogy eredeti ősi hagyomány volt-e a hún származás tudata és az e köré csoportosult monda anyaga. nem vezetett célra. Ugyanakkor határozottan kimondja. vagy még a pogány fejedelemség vége felé népünk kettős nyelvűsége megszűnt∗ és így szükségessé vált az ősi Mazda hit zend nyelvén és a rovással jegyzett türk nyelvű feljegyzések átírása. és XVI. Krónikaíró szerzeteseink azonban csak a keresztény nyugati középkori felfogással öszszeegyeztethető töredékeket mentették át. Ha pedig nem onnan veszi. politikai készséget az első városkultúrának is. Filológusaink szerint lehetetlen. ) Ilyen ősi kultúranyagunk volt Attila nagy fejedelmünk körül csoportosított mondáink anyaga. pompás meseszövésű legendakörünk elveszett. hogy Árpád Attila nemzetségéből származott. – az eddigi bizonyítás nyelvészeti és történeti eszközökkel folyt. Az árpádok dinasztikus érdekei az ősi hún származási és genealógiai legendák intézményes fenntartását igazolják. Hol lehetett az Árpád-ház okmánytára? Valószínűleg az uralkodó Árpád-nemzetség ősi szállásán lévő székesfehérvári káptalan vagy a veszprémi egyetem hatalmas könyvtárában." "A hún-magyar azonosság gondolata nem a mai haza területén kialakult fiktív hagyomány. amit a városlakó nyugati népeknek adtunk.. szemlélődő keleti ember gazdag gondolatvilágából született fajszármazási. amelyben azt megtalálhatták volna.

Hivatott volt fenntartani az ősök dicsőségét. Ők a fajtudat intézményes őrei voltak. Ez a magyar regős a titkos tudományokban oly jártas. szinte változatlanul. Sebestyén Gyula (A magyar honfoglalás mondái. oly nagyszerűnek találta. A hivatalos regős intézmény nagyban virult a fejedelmek korában és Geyza fejedelem esztergomi udvarában az Attila hún ki77 78 rály személye köré csoportosult hősi énekeket a fejedelmi udvarban élt Pilgrin ("Von Passau der Bischof Pilgerein..") hittérítő szerzetes. hogy ott írják le az élő hagyományokat. 1207-ben Wartburgban dalnokverseny volt. ami ezen a világon valaha történt. Király György) Azonban Tagányi Károly: A hazai élő jogszokások gyűjtéséről irt (Ethnographia. Felhozhatok a nyugati népeknél is hasonló példákat ősi származású népek így őrizték meg könyvek hiányában a hagyományt. melynek csodálatos példáját a keleti népeknél találjuk. századbeli magyarság irányában.) .) Nagy hírük volt a magyar regősöknek még a későbbi korban is. Ez a legnagyobb esemény. Tehát nem népi primitív mesemondással tartották fenn az ősi emlékeket. Filológusaink fenti nézetét erősen cáfolja néhány mai korabeli példa: Szilágyi és Hajmássy XV. hogy Attilának udvari regősei voltak. mert nagyon helytelen volna ám. Ebből az anyagból készült. kik az ősök emlékét intézményesen megörökítették. természetesen német szájíz szerinti átdolgozással. 500 évvel ezelőtt történt história. legyőzvén a középkor legnagyobb német költőjét: Wolfram von Eschenbach-ot.) szerint a Nibelungének tárgyát először Pilgrin (971-991) dolgozta fel Konrád nevű íródeákjával. Sebestyén i. 1911.hogy négy-ötszáz éven keresztül népies hagyomány fennmaradhasson. A másik csodálatos példa a finn nép Kalevala pogánykori nagy époszának a nép száján. e. ha ez nem lennie megőrizve. ahol egy magyar regős : Klingsor von Ungerlant lett a győztes. wand iz vil übel waere. A regősök az énekkel és zenével kísért történeti anyagukat folytonos ismételgetéssel őrizték meg. 200 év mulva. évf. hogy azokat leiratta. 80-ban egybehívott nagy buddhista zsinaton a végleges szöveget le nem írták. vinde ich wol diu maere. amíg a Kr. – Sebestyén szerint ez a magyar regős: Farkas. hogy a német monda a legnagyobb bűvészmesternek említi. a pozsonyi vár énekmondója volt. Így Indiában Buddha tanításait évszázadokon át szájhagyomány őrizte. nemzedékről-nemzedékre." (E végből most mindjárt útnak indítom követeimet Húnországba: ott bizton rátalálok az emlékekre. Priscus rhetor feljegyzéséből tudjuk. 221 lap) dolgozatában felhozza. 1904. századbeli eseményének regéje a török szultán leányával. Vagy a székely népballadák XVI. A népköltészet családi emlékezete csupán néhány nemzedéket ölelhet fel s ilyen ezer évre terjedő emlékezet fenntartása lehetetlen (1. noha egyébként igen elfogult a hún és a X. a régiek elhalványodnak s a feledés óceánjába merülnek. századbeli és a Mátyás király alakja körül csoportosult mondák hosszú élettartama. es ist diu groezeste geschicht diu zer werlde ie geschacht. de emlékük megmaradt a Nibelungenliedhez függesztett Klage-ban. hogyan küldte a püspök embereit Magyarországba azzal a megbízással. későbbi passaui püspök. "dar umbe sende ich nu zehant mine boten in Hiunen Lant: da. India türk-hún fajú fejedelmeinél a mai napig fennmaradt ez az intézmény és az énekmondók adatait az angol történetírók forrásul használják fel. a Nibelungenlied. Eddig figyelembe nem vett bizonyíték a mnemotechnikai úton őrzött hagyomány. Ezt Aloyz Schröfl müncheni egyetemi tanár "Der Urdichter des Liedes von der Nibelungen-Not und die Lösung der Nibelungen-Frage" – kétkötetes hatalmas művében kénytelen beismerni. (L. ob ex behalten würde niht. ahol írva van. aki ámulatba ejt mindenkit misztikus tudományával. Ez a regős intézmény tovább élt a vezérek és a királyok korában is. A latin nyelven feljegyzett mondák elvesztek. A népek meseképző ereje újabb és újabb hősöket keres. Dr. népi regölés formájában történt megőrzése. hogy mindenki elő tudja sorolni az őseit és ez 5-6 ízig is terjed. m. hogy az oroszországi nomád török népeknél a műveltség kellékéhez tartozik.

Már ebből valószínű. Az óriásokról különösen Erdély őrzött meg sok emléket. Így regölnek ma is a Dunántúlon a sebes folyóvízben gázoló Csodafiú-szarvairól. hogy a kipusztult emberfaj a föld nagy kataklizmáinak lett áldozata (vízözön). hagyományaihoz. (Megjelent: Mi a Magyar? Szekfü Gyula szerk. a finneknél a Kalevafiak. mert Isten parancsolatját nem akarták megtartani. e dallamok a középázsiai kínai ötfokos hangrendszerben szólnak. Eddig nem tudunk külön kun. talán a sok hegyóriás. Érdekes ősi emlékeket őrzött meg egy szegedvidéki és bihari népmonda.) Ez az egyedüli magyarázata annak. ahol az óriásoknak meg kell egymással mérkőzniök és a legyőzött még kővé válhat és abban élhet. Ezzel ellenkezőt csak a tudatlanság vagy a rosszakarat állíthat. ) A fent előadott ősi szokásokat megőrizte a magyarság népművészetében. palóc. Egyiptomban az óriás héroszok. a regölés tartja fenn a mai napig ősi vallásunk töredékeit. ellen támadó titánok hegyeket dobálnak az Olymposra. heggyel akarja az új vallás egyházát eltörölni. "Ötfokúság és pentatizáló hajlam néphagyományunk alapvető sajátsága. idegen hatás sem tudta kiforgatni. hogy az eltörökösödött népek zenéje sem török. Indiában a Danavák. mert az óriáskő szent és sérthetetlen. hanem kelta. Zeus. akiben az ősök tisztelete ennyire magasan lobogott.4. – Az éposz különösen érdekes része. a) A szokás mentette át napjainkig a pogánykori ősi időkből azokat az emlékeket. Európai szomszédoktól nem vehettük át.'` Magyarság a zenében: Kodály Zoltán. Kandra Kabos és követőik Mythologiájuk vaskos köteteikben és egyéb néprajzi dolgozataikban feljegyeztek. Az emberiség ősi visszaemlékezésén alapulnak ezek a legendák. mint nyelvünk. stb. Lásd Bartók és Kodály világhírű gyűjtéseit. c) A népzene pedig a legősibb emlékeket is megőrzi. Kaldeában Isdubárok. Mihály és angyaltársai viaskodtak a sárkánnyal s a sárkány és angyaltársai szintén 80 . Ez a Mithras misztérium téli napfordulójának ünnepéből maradt fenn. Amelyik nép ennyire tudott ragaszkodni ősi szokásaihoz. szívós. páratlan emlékezet. talpa és sarka nyoma. Közvetett bizonyítékok az ősi emlékezet fenntartása mellett. hogy megőrizze. Azonos gondolat húzódik át a görög mítoszon. ciklopszok. ahol Kalevafi sziklákkal. az atlantiszi óriás faj élt a földön. "A finnugor nyelvet eltanult. őrzi emléküket." "Zenénk törzse éppoly rokontalan Európában. besenyő. e szerint a vízözönben multak ki az óriások és a tündérek is. – egyiknél sincs meg. a zene és a szokás. Az óriásokról szóló legendát minden nép regéiben." (Szabolcsi Bence: A zenei földrajz alapvonalai. amikor még a különös emberfaj. sziklapadja. – Szent Jánosnál: "Erre kitört az égi háború. hogy a honfoglalók kultúrájának tartozéka volt. az fajszármazási tudatát kellett. mindig mulattak és fajtalan életet éltek. a család." "A zenei néphagyomány nagy lelki egységről beszél. Bartalus 1883-ban közölt egy népdalt. b) Az énekes forma. a jog és egyéb szellemi téren is. hogy a bolgár népzene hasonló a magyar népzenéhez. Ethnographia-Népélet. asztala stb. 79 zenét kimutatni. Rakshasák. B) Óriás ősök. Szekfü stb. így a görögöknél titánok. különös szikla erősítette képzetüket. óriások útja. legősibb tradícióiban vagy szent-írásaiban feltalálhatjuk. hogy a francia népzene nem latin. gigászok. ahol az új isten. hogy a mohamedán török népek zenéje nem arab. Ezeréves népi énekeket ma is gyűjtenek a magyar nép szájáról. Ipolyi Arnold. 1938. Ősturáni legendák emlékét őrzi a finn Kalevala éposz. Mintegy 30 óriás vár. Az emlékezést nagy mértékben elősegíti az énekes forma. amelyeket Kállay Ferenc. Még a nyelvet is túlélő. legrégibb énekeiben. mivel a faji jellegzetességekhez tapad. európaivá és kereszténnyé lett türk magyarság régi zenéje máig pontosan tükrözi a sámánhitű mongol-török Közép-Azsiát. Eredetiségéből ezerévnyi érintkezés. A keleti ősi írások azt mondják.

szimbológiáját a környező népektől vette át.) "Folyóvíz jő vala pedig ki édenből e kertnek megnedvesítésére. Nemprót (Nimród). a zsidók atyjaiként nevezett ősök egyedül az ő Géniuszuk alkotása. Jáván. Put és Kánaán. Az özönvízre. Prometheust is a Kaukázusba zárja. Ezzel az ősi emlékezettel kapcsolódott az újabb legendaképző erő félelmes. "Annakfelette Khus nemzé Nimródot". többszöri átíráson ment keresztül és abba más népek történeti töredékei is belekerültek. Ezekkel a nevekkel a Genesis más helyén is találkozunk. holott terem arany" . akinek neve Ördög és Sátán. Nem a sovinizmus fűtötte Ipolyi Arnoldot (Magyar Mythologia) azon megállapításainál.viaskodtak. mely vidék régebben csakugyan Perzsiához tartozott. Khus. vagy még keletebbre fekvő ősi hazában kell keresnünk első emléküket. Eviláth földje vagy a Kaukázus vidéki Araxes folyó földje. de a mennyben már nem volt hely számukra. teológiáját. A nagy Sárkány. Thubál. e. Madai. Eljutott hírük a zsidókhoz is és ők e hatalmas. átvette az egyiptomiaktól. hanem a hún népre és Attilára vonatkoznak. Góg és Mágóg királyok. Eljutott a régi görögökhöz a szkítáknak nevezett északi népek sámán mágusainak nagy híre. "A második folyóvíznek pedig neve Gikhon: ez a mely megkerüli az egész Khus földjét. Nagy fejedelmei voltak ők a Kaukázus vidékén lakó szkíta-szabir-hún törzsnek. Khusnak pedig fiai: Séba. Jáfet. Ezek is óriásokká válnak. (II. vagyis Magyarra vonatkozik. Jafetre vonatkozó titáni hagyományokat a babiloni fogság alatt. Megfejtésük a szellemnek az anyagba szállása.. Révülésükben elért látási képességük tudata kapcsolódott az óriások hagyományával. Jáfet fiai: Gómer. 1-9. a hunok "Kis-Indiájára". éppen így a szlávok Obor óriás népe az Avar népre. mely képzet a honfoglaló magyarok franciaországi kalandozásainak emlékeiből keletkezett. stb. Ősi fajszármazási óriás-emlékezések az Attila— Árpád családfán szereplő ősök : Noé. Meg kell már egyszer erélyesen cáfolnunk történészeink azon előítéletekkel telt tekintélysarktételét. a hixoszoktól és a kánaánítáktól. a világcsábító letaszíttatott a földre s vele együtt letaszíttattak angyaltársai is. a Noéra. ma is Khusistan nevet viseli. Khámnak fiai: Khus. – megszületett a ciklopszok egyszemű (homlok közepén lévő) óriás népe. néprajzi határait. A Genezis (származási) történeti könyvét hosszú időn át szerkesztették. * A Genesis (X. hogy fajszármazás emlékét őrzi a skandináv Eddában említett hún vagy hüne óriás nép és fejedelme Attli." Khus földje lehet: Susiana vidéke. A kaukázusi népekre vonatkozó adatokat átvették a perzsa fogság alatt. kiváló fejedelmeket. harcias népekről és fejedelmeikről. Jafet. úgyhogy négy folyóvíznek lenne fejévé. A semita törzs egyik kicsi ága a zsidóság. óriásokat Mózes Genezisébe beillesztették. 81 Nyelve és írása sem eredeti. – már amennyire arra képes volt. Mitzráim. része) az emberiség családfáját következően adja: Noé fiai: Sem. Mágóg. Kosmas 82 . Korozmiára vonatkozik. Khám. ahol az Araxes folyó halad át. Félelmes lovas-nép kiváló fejedelmei voltak és hírük messze túlszárnyalta az ősök akkori lakóhelyét. az őskígyó. a franciák Ogr óriás népe pedig az Ugorra. és onnét oszol vala el. Jászai Eviláth földjét a török birodalom diabekri helytartósága északkeleti részén a Van-tó közelébe eső Achlat város vidékével egynek veszi." "Az első neve Pishon: ez a mely megkerüli a Havilahnak egész földjét. akik nem a germán népre. Havilah." Legyőzetésük után Zeus hegyek alá temeti őket.. csodálatos hírüket. Thana. vagy Baktriára. Viszont a kaukázusi szkíták régi országának egyik folyója szintén az Araxes. amelyet a Kr. Kelet áruit szállító kalmárok vitték tova legendás. A zsidóság egész kultúráját. kiket a hinduk csandalásoknak – kiközösítetteknek neveztek. hogy a zsidók biblikus történeti adatai. E szerint tehát Nimród és Havilah testvérek. századokban Szkíthiának hívtak. Mésekh és Thirás. 10-13.

ez Szervénynek. ez Zambornak. ez Betérnek. ez Bornak. Abáknál a gyűrűs fekete sas. ki is fia vala Elődnek. Hegyeink. stb. (Tanhu a húnok főkirályának címe. ez Daniénak. helységek nevei felismerhető állapotban nagy időkön át fennmaradnak. ez Mikének. de valószínűleg Nimród nevéhez hasonló őséhez kapcsolták és így biblikus színt adtak fajszármazásunknak. ez Csanádnak. Hagyománya kabiri vagy titáni hagyományon épült fel. akik a bibliai Nimród óriás származását az ősmagyar hagyo83 mány valamelyik ma már ismeretlen. vagy még azt megelőző időkből való. Ismert dolgok. mint a mongol és tatár uralkodók családfáján. ez Jáfetnek. ("Boldog Arábiát" Epiphanius idejében Aethiopiának hívták. A bibliai özönvíz legendában Noé az Ararát hegyén köt ki. Ez így hangzik "Álmos. Vaivasvata Manu az egyetlen emberi lény – más beállítás szerint kívüle még a 7 Rishi –. ez Berendnek. mert a II. (Ilyen a honfoglaló Borsóknál az ezüst hal. az Indus forrásvidéki Húnniába helyezi. nemzetségekhez fűződött jelek. akárcsak Noé a bárkájában. ez Létnek. ez Baloghnak. mitológusaink elsiklottak ezen igen fontos adat felett. aki Tarah ivadékából származó aethiops Chus fia volt. A családokhoz. ez Keárnak. ez Budlinak. 510) Evíláthot Indiába. ez Zsoltának. Nemproth. ez Tordának. pozsonyi. Nimród és Havilah egyébként elsemitizált alakja Nemrothnak és Evilathnak. az Kulchenek. "Noé hegye" nevet nem Márk krónikás vagy tudós papok és az egyház doktorai találták ki. ez Kelednek. E nevet nem a hagyomány költötte. ez Farkasnak. ez Beszturnak. ez Ompodnak. fej. ez Bulcsunak. Álmos azután nemzette Árpádot. ez Ethelének. ez Erinek. Fejérvár közelében és az a hely az első. könyv. ez Bondorfárdnak. folyóink. ez Csabának. ez Othmárnak. Attila-Árpád fejedelmi nemzedékrendjén éppen úgy az ősatya Noé és fia Jafet. Ez a legenda leegyszerűsített alakban sok helyen szószerinti átvétel a turáni szumirok Gilgames époszából. ez Hunornak.és keresztneveink nagy száma is még az ázsiai hazában született. Noé neve mint ősi hagyomány elővillan Márk krónikájában. Árpád nemzette Zsoltot. u. század közepén élt Justinus (I. Feltalálható a legenda lényege India ősi szentirásaiban is. ez Thanának. dubnicí krónikák és Thuróczi: Nemroth.) Aszszíria első királyánál. ez Zámornak. ki tőle származott. ez Nempróthnak. e nevet a budai. ez Kadicsának. hogy a földrajzi nevek. az Ögyeknek. ez Bökénynek. * Noé özönvíz hagyománya és neve nem a sémita szellem emléke. Ezért Fejérvárat a szent király. kiről Mózesnél említést nem találunk. ez Kádárnak. István. Reáfogták Anonymusra és Kézai mesterre. ez Leventének. melyet Árpád magának Pannoniában kiválasztott. Történészeink. Ninusnál is régebben éltnek írja Sesostris egyiptomi és Tanaus királyt. Éppen ezért nagyobb figyelemre nem is méltatták e legendát. hadijelvények. folyók. ez Kevének. akik a Matsya Avatar alegoria szerint. ez Bendeguznak.) * Titáni hagyományon épült a görögök Japhetosz titánja és ez a hagyomány azonos a hún-türk népek Jafet óriásatyjával. Család. helységeink neve legnagyobbrészt ezer éves. ez Apusnak. Zsolt nemzette Taksot. ezekben a sorokban: Árpád "tábort ütött a Noé hegyén. ez Miskének. ) Menroth. Noé kabir volt. I. ez Ethelnek.Indikopleustes (Kr. amint azt Samothracéban tanították. Nembrothus változásokkal írják. mint a hegyek. Ugyanezt mondhatjuk a családnevekről. hogy elfogult papok voltak. Csákoknál az oroszlán. Epiphanius Nebróth gigas-nak nevezi. a közelben alapította". ez Noénak. totemállatképek még ma is kimutathatók a családi címerekből. hajóban menekült meg az özönvíztől." Nemzeti hagyományunk Nemróth atyjául Thanát említi. Ősi hagyomány alapján Márk Krónikája (1330) elsőnek sorolja fel az Árpádház nemzedékrendjét. 84 .

Abulghazi a mongolok és tatárok leszármazását a következően adja: Noah fia Japfet, ki az Etel (Volga) és Jaik folyók vidékén telepedett le. Nyolc fia közül Turk volt az utóda. Tehát megegyezik Anonymussal Abulghazi a közös ősatya, Jáfet személyében. Ez közös ősforrásra mutat és nem semita eredetre. Japhettől származó nyolc ős neve: Turk, Csin, Kazár, Szaklat, Rusz, Ming, Gumár és Kaladzs. (Gumár neve Mózesnél Gómer.) A Biblia szerint Nimród Khusnak volt a fia. Epiphánius egyházatya (Kr. u. 400 körül) szerint: "Ez a Nimród a fekete Khusnak volt a fia, akit Zoroaszternek hívtak a görögök, és aki keletre költözvén, egykor a baktriai Hunniában uralkodott, alapítván itt a baktrok városát, ahonnan elterjedtek a csillagászatnak és mágiának ama tanai, amit Nimród fedezett fel és amit némelyek Zoroaszterről mondanak, hogy felfedezte." "Khus" szó is ősi hún név, Perzsia határán a Kr. u. V. században lakó húnok fejedelmét Khusnaváz-nak és Indiában Toramána néven nevezték. Ez Attila uralkodó családjából származó fejedelem, kinek fia: Mihiragula (Mihir = Nap: Gula vagy Gyula = fejedelem) India Attilája volt. Származásra a juecsi-fehérhún Kusán uralkodóház ból. (L. Modi. i. m.) Lukácsi Kristóf (A magyarok őselei) írja az örmény források alapján: A hún-magyar-szkíták, kiket az örmény Chus név egyesít, – hajdan Zoroaszter vallását követték. Josua Stylites (ford.: W. Wright. 1882.) írja: "A kusánok vagy húnok". Az Agni Purana szerint a Nap-dinasztiából származó Ráma egyik fia, Kusa, kitől a kushiták (Kachhwahak, Maravar és Amber urai) származtak. Az Elő-Ázsiát és Indiát benépesítő khusita népfajt északról bevándorolt ősi ugor népeknek tartják. Maradványuk ma is él Indiában. Khusok voltak a Tigris és Eufrates folyam közének legősibb lakói és ők rakták ott le az emberi civilizáció alapjait. 85

Hatalmas városokat építettek (Ninive, Kaleh); az ékírást feltalálták; mágiát űző tűzimádó vallásuk volt és az ázsiai legősibb nagy birodalmat ők alapítják. Az északról utánuk jött turáni népekkel összekeveredtek és megalapítják Elámot (Khusistant), Szumiriát és Akkádot. A legenda Akkád országnak és Babilonnak alapítását Khus fia, Nimród nevéhez fűzi. Nimród felesége Semiramis, Derketo isten leánya volt. A legenda szerint később Nimród északabbra vándorolt és Ninive várost alapította. Botbort: Geographia Sacra c. könyvében írja:

"Chavila fölött van Babilonia, ahol Chus fia, Nimród uralkodott. Nimród, azaz Bar-chus, a régi Bacchus volt. Tőle számítják a harmadik kort, amelyet a költők vaskornak neveznek. Nimród tetteit a pogány írók tévesen fiára, Ninusra és feleségére, Seramisra vitték át" . . .

A juecsi törzseket Kína határáról a húnok szorítják ki és Turkesztán déli részén telepednek le. Már Kr. e. 130-ban elözönlötték Baktriát. Itt öt törzsre oszlottak és a legtekintélyesebb törzsük a Kusán nevet viselte. (kínai neve: Guei-shuang). A Kr. u. első században a juecsi név feledésbe merült és általánosan kusánoknak nevezték őket. A Kusánbirodalom befolyása virágkorában egész KözépÁzsiára és a Kaspi-tó vidékére kiterjedt. Uralmuk alatt volt Afganisztán és India északnyugati része. Kaniska uralkodójuk pedig az egész Ganges folyó völgyét elfoglalta. Ő az indiai történelem egyik legnagyobb uralkodója és legnagyobb buddhista apostola. Régészeti felfedezések szerint a kusánok sok közös jellemvonást mutatnak faj, nyelv és ruházat tekintetében Irán északi részébe bevándorolt nomád népekkel. A korai kusán uralkodókat érmeiken csúcsos fejjel, széles, előreugró orral és nagy szakállal ábrázolták. Az ősi szkítákra hasonlítanak. Ruháik: hosszú köntös, ami Irán nomád pásztorainak ruháival azonos, alatta nadrág és nemezcsizma. A fejen csúcsos süveg. (V. ő.: McGovern i. m.). A magyar őshagyomány Nímród országát, az első őshazát és fajunk bölcsőjét a hegyes Transkaukázus vidékére, az Araxes folyó völgyébe, Armenia északi részébe helyezi. Evilath földje volt ott, amelyet Mózes (I. k. II. fej.) a Pilon folyó melléki Haviláh 86

földjének nevez. Elizeus örmény történetíró a húnokat khusitáknak nevezi, akik úgy öszszekeveredtek a turáni ősnépekkel, hogy egymástól e1 sem választhatók. Az örmény írók az Araxes folyó vidékét Khusdiá-nak hívták, az ott lakó khusitákról, vagyis húnokról. Volt ott egy Hunoracerta nevű város, amit örményből lefordítva Hunor-városnak neveztek. Hunor és Magor előtt itt, a Kaukázus hegyes vidékén bukkant fel a csodaszarvas és vezette el őket a hegyekentúli vidékre, a Meotisz-tenger (Azóvitenger) partjára. * Az első ősatyát, kitől a hősmonda a fajt levezeti, az indusok Manusnak hivták. Manu a szanszkritban urat, férfit, parancsolót jelent, de jelenti az Istentől ihletett törvényadót is. E fogalom minden ősinépnél feltalálható. Egyiptomban és Lídiában Menes, Phrigiában és Rómában Manes, Krétában Minos, szumiroknál Marduk, Iránban Marsi, az ősmagyaroknál Manó a neve. A mongolban Mani, vagy Mani khán = óriás férfi, aki a vadászok védszelleme. Tehát Nimród óriás, a "hatalmas vadász az Úr előtt" fogalmat teljesen fedi. Nimród óriás, az isteni vadász legendájához tartozik, hogy ő volt Babilonia és Asszíria megalapítója és első királya. A következő fejezetben bőven tárgyalom nevének késői utódát, ami némi fényt vethet az ősi Nimród-legendára. A nemzeti hagyomány a fajszármazási, őshazaszerzési és a dinasztiaalapítás történetét így őrizte meg "Menroth óriás, ki a nyelvek magkezdődött ösz szezavarodása után Eviláth földjére méne, melyet ez időben Perzsia tartományának neveztek és ott nejétö1, Eneth-től két fiat nemzett, Hunort t. i. és Magort, kiktől a húnok vagy hungárok származtak." "Hunor és Magor elsőszülöttek valónak, atyjuktól megválva, külön sátrakba szállnak vala. Történt pedig, hogy amint egyszer vadászni kimentek, a pusztán egy szarvasünőre bukkanónak, mellyet, amint előttük futott, a Meotis ingoványaiba kergetések. S midőn az ott szemők elől tö87

kéletesen eltűnt, sokáig keresték, de semmi módon nem találhatták. Végre is az említett ingoványokat bejárván, azon földet baromtartásra alkalmasnak találtá:k." (Kézai Simon mester.)

Feltaláljuk e mondát már a VI. századi Jornandesnél is, ki szerint a Meotis partján tanyázó hunokat egy szarvas-ünő vezeti az ingoványok közé. (24. fej.) A Bibliában a Genesis VI. fejezete Nimródra vonatkoztatva ősi turáni legendát tárgyal:

"óriások valának abban az időben a földön, sőt még azután is, mikor az Isten fiai (b'ne-aleim) bemenének az emberek leányaihoz és azok gyermekeket szülének nekik. Ezek ama hatalmasok, akik eleitől fogva híres-neves emberek voltak".

– Vagyis óriások voltak. – A Genesis hosszabb megszakítás után úgy folytatja, hogy a híres-neves emberek közt van Nimród, a "hatalmas vadász az Úr előtt". Peronne páter így ír róla:

"Nimród nem tartozott azon gonoszok közé, akiknek gonoszsága miatt támasztotta az özönvizet az Úr, vagy akik a bábeli torony építői lettek volna, mert vagy b'ne-eleimek, vagyis jó angyalok voltak s ebben az esetben bűnbe nem eshettek, vagyis nem voltak bukott angyalok azzal, hogy a föld leányait vették feleségül, vagy rossz angyalok voltak s ebben az esetben nem hívhatták őket b'neeleim-nak, azaz ,Isten fiainak’ vagy ,hatalmas vadásznak az. Úr előtt’".

Nimród (Menróth) tehát nem bukott angyal, hanem az "Isten fia", vagy az "Ég fia", aki Enethtel, az emberek leányával egybekelt. "Isten fia", "Ég vagy Menny fia" a hún-türk fejedelmek ősi címei közé tartozott. Többen az Attila fiától, Irniktől Ieszármazó, 525 táján élt Gurda és Magyer fejedelmek közül Gurdát tartja Hunornak. Szerintem ez a legenda ősi allegória, amely az uralkodó hún törzsnek

88

és a finnugor magyar törzsnek egybeolvadását, rokonfajú testvériségének tudatát őrzi. Eneth név a későbbi krónikásainknál Enech, Enach, Onech és Oneth változatokkal jön elő. Enach fiairól, mint óriás fajról emlékezik Mózes IV. könyv, 13, fej. 23=24. sora. Hunor és Magor, Nimród e két fiának nevét Mózes könyveiben hasztalan keressük. Nemróth felesége Enech ősanya török szóból megfejtve inő, vagy ünő, szarvastehén szóval azonos. A későbbi Emese ősanya, Álmos anyja jelentésének is megfelelő, mindkettő női (feminin) lényt jelent. Enee vagy ünő allegorikusan azonos a hold istennővel, vagy Isissel, – a "tehénszarvúval". A tehén minden ősnépnél a természet passzív női (nemző) erőnek a jelképe volt. Isis Egyiptomban, Ió Görögországban, Vách, "a hangzatos tehén" Indiában, akitől a Baghavad Purána. szerint az emberiség jött létre. Az ősmagyar szarvasünő üldözése azonos a Prometheus mitológiában Jupiter által űzött sóval, aki "szarvakat" kap, vagy Bráhma tiltott szenvedélyétől űzött Vách-hal, aki őzzé változott. Itt is üldözi Hunor és Magor, az égi származású két ifjú, a szarvast. A csodaszarvas eltűnik, de ők a Belári (bulári, bulgári) asszonyokra akadnak és közülük Dula király (ó-bulgár Duló dinasztia) leányait veszik feleségül. Ez is azonos fajszármazási ősi mítosz. A rokon finn népnek is van csodaszarvasa: "Maga léha. Lemminkäjnen Űzi csoda szarvast szörnyen, Űzi lápon, űzi síkon, Űzi puszta parlagokon" ... "Siettetik, főlkergetik Híz szarvasát rejtekéből, Tápió∗· hegye mögéből, Hixé⊗·· vára közeléből" . . . Kalevala. (Ford.: Vikár Béla)
∗ Tápió az erdők szelleme. A Pest vármegyei Tápió folyó és ily nevű falvak, ősi pogánykori nevek. Hizé, a magyar Izé – ördög. ⊗

Azonos a japánok csodaszarvaslegendája a mienkével. Ott Natsu hercegnek két fia volt: Abo és Oy. Vadászaton fehér szarvast riasztottak fel és azt űzték hosszú éveken át. Oy herceg keletre került a szarvas üldözésében és a japán nép őse Abo herceg nyugatra került és a "hungarik" magyarok őse lett. (Japán hadifogságban élt Ráthonyi János .özlése. Esti Ujság, 1941. XII. 19.) Az égi származású Nimród (Ménroth) felesége, a föld szépséges leánya Eneth, kitől a szarvesűző Hunor és Magor származik. Ez a két fiú a Nap fiai, a Mithras misztériumok bikaölő napfiai. (Anahita = Eneth = Boldogasszony. ) Forbáth László (A megujhodott Mongólia) írja, hogy Urga környékén hún vagy ujgur eredetű fejedelmi sírban szőnyeget találtak, amelyen két lovas a csodaszarvast kergeti. Regős énekeink csodafiúszarvasát a Tápiószentmártonban és Zöldhalompusztán talált szkíta aranyszarvasleletektől a kínai határig és onnan át Japán szigetvilágára követhetjük. A csodaszarvas legutoljára a keresztény lovagkorban, Szent László király körül csoportosított mondakörben jelenik meg.

C) Hungar név ősi hagyomány.

Az ősi népek nevüket alapítójuk nevéből származtatják. Ezek az alapítók távoli ősidők homályába vesznek el: A mítoszok isteni származást tulajdonítanak nekik és ők rendszerint az Olymposra kerülnek. Ilyen Hunor és Magor mítosza. Az ősi alapítók neve és vele az ősi népek neve is szimbolikus jelentőségű és mindig valami kiváló eszmével kapcsolódott. Népünk a honfoglaláskor két névvel tűnik feL A nyugati népek előtt az "ungar", "ongar", "hungar" névvel; önmagunk között pedig a "magyar" névvel. Ez a "magyar" név Árpád törzsének neve. A másik, a hungar, ungar vagy ongar a hadiszervezetet, a katonai állapotot, a katonai célból alakult törzsszövetség meg jelölését szolgálta. E szavakból hun-gar, "gar" a mongol szóból megfejtve, annyi mint kar. Ma is használatos: nagy garral jön, jelentése nagy sereggel, nagy haddal jön. A nemzetségeket had-nak nevezték. A régi magyar országgyűlés tagjait pedig "Karok és Rendek" néven hívták. Dsongar királyság annyi, mint "balkar", vagyis a mongol sereg balszárnyán lakó hadiszervezetben élő nép. Ilyen: Khasgar, Basgar (Baskír = 5 kar), stb. (L. Enciclopedia 89 90

műben. Kobad seregéhez a hún király 80. Valószinűleg a Szabir királyról írnak. boldogulásának . – tehát a fejedelem előhada. Kuartzi-tzur és Khabukszi-gyla. tehát az ősök mágus királyok voltak. Kronika Wegierska: "Magerones hoc est Hungari". A Hungar nevet hazai és külföldi írások az alábbiak szerint őrizték meg: Anonymus: "idegen nemzetségek nyelvén Hungarnak. kb. Ősi időben az uralkodó és a főpap egy személy volt. Zeliobes. odahagyta Scythia tájékát. 91 92 bulgar vagy bulakar = folyó. viszont a név másik fele eredetileg – eri-nek hangzott (magy-eri. – A magyar nevet sokan akarták megfejteni. Kobad perzsa király és Justinius római császár között folyt háborúban Róma a hún király segítségét kérte. yara (barát) öszszevonásából magfar = mágusbarát"-nak fejti meg. saját nyelvén Mogyernek hívják".és országneve. Zichy a megyer név eredetét egyelőre megoldatlannak tartja. (A Húnok ősi története c. 900-ban latinul írja: "Kr. aki indus hit szerint a Karma végrehajtó nagy szelleme. mert mi is így hívtuk. vagy víziember. de lehet. országukat Hungria néven nevezik. Húnországnak írja Magyarországot.) Géza fejedelem idejében még Húnországnak hívták országunkat a németek. testőrsége. (E bárom törzs neve: Jabdierti. Nagy tévedése történetíróinknak. mert a fővárosát Derbend felől északra említik. (Modi fenti műve. a harci erényükért. Szent Istvántól kezdve a mai napig a latin nyelvű okmányokon. A bessenyőket saját nevükön Pacinak-nak nevezi a bíborban született Konstantin császár. hogy három törzsüket nemességükért és vitézségükért Kangar-nak hívják. hogy Attila másik fia a Bolgár nép élére állt és bolgár jelentése = keverék-nép. Vannak. Ezeket a húnokat Hongre. Megy. kiknek azelőtt sohasem lehetett hírét hallani. mogy-eri) . latinul azonban Ungarok". az mutatja. Az árulásról csak ezután értesült Kobád és az árulás feleti felháborodásában megölte a hún királyt. mint inkább a politikai egységet jelölték. Kubán-folyó melléki őshaza szabirhún-magyar népe történetének egy részlete. – mondja Modi. 525 körül. ama roppant kiterjedésű tavakat. Piligrin vagy Pilgerin hittérítő. pénzeinken Hungaria Magyarország neve.) – Hungar tehát a húnok hadiszervezetében élő nép. a passaui püspök "Hiunen lant"-nak. Kr. és így tíz törzs szövetsége. A magyar név tehát az egymás közt használt neve volt a népnek és minden esetre a hún-turk "magyar vagy megyer" törzs ősi nevéből vált az egész nép nevévé. Felemlíti azonban. A hún király nevét Zilidges. hogy ma is Tibetben "Pesh Hun"-nak hívják Narádát. parancsolónak". a nemzetek fejlődésének. Hungar-nak és Ungar-nak hívja ma is az egész világ nemzetünket. u. E szó megfejtése: Kán = fejedelem és gar = (kar) sereg. u. tehát Irnik és bánjai által újjászervezett onogur szövetség nép. lehet a mongol bultari = bujdosó szavakból is megfejteni. A szanszkritban a hún népet "huna"-nak nevezik és hogy milyen kiváló név a hún. éspédig Heungnoo vagy Hiungnu". Hungar népnév és országnév. ugyanakkor Kobaddal is szövetségre léptek. Róma arannyal fizetett a hún segítségért. hogy a Hungaria elnevezést a nyugatiak találták ki. hogy ez a szó is öszszetett és gar szóval szövetséget jelent.000 lovassal csatlakozott. Attila fiának uralma alatt állanak. ) Ez a Kaukázusvidéki. 889. Szent Izidoros: Ugrios antea hunos vocatos. Lehet. évben az Ungar nemzet. Un vagy on = tíz. Árpád kortársa Regino apát Kr. Béla király Névtelen jegyzője mindenesetre a hagyományok alapján első királyunknak Mágógot írja. hún-magyar testvériségről írtak. Mogy néven a vogulok és osztyákok önmagukat nevezik. Mágóg szó mágust jelent. Márk krónikája 1350-ből: "Közönségesen Magyarok vagy Húnok. "íri" szó –. – Ugyanerre az időre esik Gorda fejedelem mégöletése és Magyer fejedelemmé választása. akik a finnből "föld emberének” Vámbéri a török „bajar” szóból „úrnak. akik Irnik. ez a török "eri". Módi parszi professzor a pahlavi zend nyelvből "maga (mágus). "A Hungária névben annak régi kínai nevét látjuk. tehát a Megyer név "összetett alakjában bolgár-török eredetű". Hóman Bálint írja. hogy a mongol. Zilgbi és Ziagbir néven írja Deguignes. u. Hungaria királyai a magyar királyok.Britanica. miket a Tanais áradásai alkottak".) Krónikásaink Attila örökségéről. Török népnevek ugyanis kevésbé a nyelvi vagy faji.

Istvánt "Stephan Král"-nak hívták. kiknek élete egybefűződött Attila legendájával. miként az orosz nép hivja cárját. E) Attila kincse. Athil. ellenben 93 Attila halála után tíz évvel a vandálok törzsei átvonulnak Itálián. se szláv. mert a gótok Attila hadiszervezetébe tartozó népek voltak és így nevezhették Attilát = Atyuskának. amelyet az Árpádok királyi családjánál hagyományként élt ősi családi kincsekhez kapcsoltak. ezért torz a képzet. Már Mátyás király kora előtt nagy legendakör alakult ki és a mesék remek sorozata még a mai napság is szövödik. Athel. Szabó Károly 1864. asztala. u. amit Attiláról és a húnokról alkottak. A szörnyű nagy kincs tudatát erősítette az a tény. Kézai mester Attila híres sátráról írt. tehát Magyar-hegynek hívják s ott van a Mazar-folyó is. akiket éppen Attilával való szereplésük miatt avatott szentté az Egyház: mint Leo pápával. Attila igen magas kultúrfokon álló műveltsége. ∗ Li-Tai-Po (Kr. Ebből azonban jelentős következtetést ne vonjunk le. mégse volt se német. Attila legendás alakja Európa. és Eckhardt Sándor: Attila a mondában. megítélésénél Priscos rhetor kortársi feljegyzéseire utalhatunk. Ford. frank és délszláv hősköltemények istenített. Szt. amint Dietrichből Detre. "Atyuska" a jelentése. Németh Gy. Attila-anondák. Krimhildből Kremhelt vagy Krömhelt. Ilyen szentek még Szervác. A romboló és építő Attila körül hatalmas mondakörök alakultak ki. Attila nevét a filológusok gót szónak tartják. a Gepidák királya a húnok ellen hadba gyűjtötte. a világ nagy államférfiainak inspirálója. amint már kifejtettem. Lásd: Thierry Amadé. s a sok utód. hogy ősi hún törzsnév a „Magyar”. Ford. "Meghalt a hún király. dániai. Az elesettek között volt Ellák is.~ A "rang" és a "szörnyű kincs" volt Attila fiainak végzete. Pannoniában az ismeretlen Netadfolyó közelében vívott véres csatában 30. Bizánci. Amikor a népvándorlás hullámai már elültek. az antik kultúra fellegvárát megkímélte. romhalmazt hagynak maguk után. (Attila és hunjai. a rang s a szörnyű kincs miatt egymással harcba szállt és dúl a harc. legfeljebb azt külsőségeiben követő életet éltek. edényei és színarany ágya. Szent Genovévával. A középkor e népei keletről jött fajrokon törzsekkel összevegyülve. Hún neve Etele vagy Etil (Nagy folyó) volt. Attila nevét egyébként feltaláljuk a középkori gyakran használt magyar nevek sorában. Az Altájhegység egyik nyulványát Mazar-Dag-nak.irányítója. szerk. velencei. Dr. ahol az oszlopok aranyveretekkel voltak egybekapcsolva. a háború és béke intézője. – angolszászoknál Atla és a skandinávoknál Atli. Róma városán és üszköt. izlandi. a "kiniai Petőfi" idejében már mongol vagy ujgur fejedelemről szólhatott a lenti vers. Aldarich neve Aladár lett. germán. azonban tökéletesen ráillik Attila hunjaira is.⊗ A népek romantikus meseképző erejét Attila csodás kincsei felfokozták. Ez arra mutat. ) ⊗ 94 . Dúlt a harc és a leigázott népeket Ardarik. akiknek könyörgésére visszafordította hadait és így Róma és Páris az elpusztulástó1 megmenekült. D) Attila = Atyuska. Nálunk. minden nemzetének fantáziájára termékenyítőleg hatott. Attila legidősebb fia. Attila-Etele német neve Etzel. 705-762 ) költő. a görög-római városlakó kultúrától távoleső. vagy szörnyeteg. ott állt drágakövekkel díszített széke. a királyi ház intézményei fenntartott történeti anyagán kívül a nép meseképző ereje is nagyon termékeny volt. hogy vége nincs”∗ (Li Tai-Po. Farkas és Orsolya. Ágner L. Arany koporsóját és abban eltemetett rengeteg kincsét egész Európában keresi a nép. Európa népe a világhódító Attila körüli legendákat tovább szövögette és a valóságot a helyi hagyományokkal is összekeverte. "Isten ostorá"-nak világbirodalma összeomlott. rettegett alakjává vált.000 hún vitézt öltek meg szövetségeseikkel együtt. Attilát egybekapesolták oly nyugati keresztény kortársakkal. római. Ezek egész szabályos hangtani megegyezések. Attila Rómában nevelkedett és azt értékelve. A magyar nevet messze keleten megtaláljuk.

tehát hún fajúnak. A dunai bolgárokkal a rokoni szövetségi viszony 839 ben fennállt és 892-ben Arnulf frank király szövetségese mindkét nép. amely köröskörül drágakövekkel van díszítve és többféle mé. tudniillik két arany koronát. Ma már tudjuk." (Annalium Austria Contin. hogy Biharban. I. Bihar földvárában székelt. században még "bolgárokat" és "szlávokat" említenek. de rnár 894-ben a magyarok Bizánccal léptek szövetségre a bolgárok ellen. amelyeket valamikor magának László királynak nénje. katlan őserdőkkel borított gyepűrendszer volt. nem ismerjük. míg azután Kun László király. A Bécsben őrzött Nagyszentmiklóson talált fejedelmi arany kíncsleletet a népi hiedelem. Fehér Géza szerint bolgár-török ötvösök műremeke. mert a bizánci források a VIII.) A honfoglaláskor itt talált bolgár nép kétfajú és kétnyelvű. Csigla mezejére∗ vonult és ott várta be Árpád magyarjait. "Megigézvén Csehország királya az említett magyar királynak (Kun Lászlónak) . A mocsárvilágon átvezető járható hátas földeket hídnak nevezték. E kincsek sohasem kerültek többé vissza. V. Hogy milyen viszony volt a székelyek és a gyarmatosító bolgárok között. ö. 707. KékKálló. István király Ottokár cseh királytól eredménytelenül követelte a kincsek visszaadását. Béla király névtelen jegyzője Ménrót fejedelmüket. A keleti részek bolgár fejedelme Ménrót. Anna mácsói királynő oda vitt és neki átadott. mert a jelenlegi Székelyföld a honfoglalás után még évszázadokig la∗ Ismeretlen hely. míg a magyar seregnek Bihar vár ellen rendszeres és kemény harcot kellett megvívnia. akit sok felesége miatt Mén-Marótnak is hívtak. A hivatalos történettudomány azt mondja.: Hóman B. Ér. izmaelita pedig mohamedánt. maradék hún népét Keletre vezette. ő hol bolgárnak. Testvére. ) A volgai bolgárokkal még a honfoglalás után is az érintkezés hosszú időn át fennállt. az ősi szokások és hagyományok élénken éltek és a Balkánon az elszlávosodás csak a X. A honfoglaláskor Magyarországon talált bolgárság ellenséges magatartását Árpád vezérnek a balkáni bolgárok ellen viselt háborújá indokolja.s aranykincseket.IV. Hol lakhatott Csaba hun-töredéknépe? – Feltehető. hogy a Berettyót szabályozták és mocsárvilága megszűnt. Vindob.) Pauler Ákon (Árpádkor II. l. csodálatos szépségű és nagyértékű arany amforát. mácsói Anna nagyértékű családi kincseket vitt magával Csehországba és azok ottmaradtak. Csak néhány évtizede. Az ősi hagyományok szerint Attila harmadik fia Csaba. Az ősi hagyomány szerint a székeIyek a testvérnépi tudat alapján önként csatlakoztak a magyar törzsszövetséghez. királyi jogart. Bulái akkor a volgai bolgárföldet jelentette. leszármazottjaik pedig a székelyek. amik Attila magyar király idejétől és az ő más utódaitól mostanáig Magyarországon őriztettek. hogy az összes kincseket viszszaadja. Népe a Berettyó. hogy a székelyeket jelenlegi lakóhelyükre árpádházi királyaink telepítették. (V. Itt a biharmegyei Sárrét járási Korógy pusztán 95 96 . Rudolf és Ottokár között létrejött 1276-iki békeszerződés pontjaiba belevétette a kincsek viszszaadását. ilyen volt a Korógyon átvezető híd Berettyóujfalutól délkeletre. Bakonszeg község határában. Ezen a vidéken a dunai bolgártörökök is gyarmatosítottak és a bihari földvár egyik erős központjuk volt. Taksony vezér korában Buláiból izmaeliták vándoroltak be Magyarországba. hol kozárnak nevezi. a mai székelyhídi járásban és a Szilágyságban. sőt a tudományos felfogás is hosszú időn keresztül Attila kincseinek tartotta. folyók és egyéb patakok által alkotott mocsárvilág védelme alatt lakott. Kőrösök.) szerint a kincsek közé tartozott a máig Prágában őrzött Szent István-féle kard. és IX. amelynek rajzát Ipolyi közölte. (Zichy I. de az egyik hún töredék visszamaradt. 705. hasonló név Csiglen kisközség neve a Szilágy vármegyei zsibbi járásban. Akkor még náluk a bolgár-török nyelv. i: m. A mai Magyarország tekintélyes része akkor már bolgár uralom alatt állt és a magyarok új szövetségének célja a bolgár hatalom megtörése és a honfoglalás előkészítése volt. hogy e kincsek a Tisza-Marosközbe telepedett bolgár fejedelemnek kincsei voltak. F) "Bihar király" elveszett hún (bolgár-török) hagyomány. Pertznél IK. Béla király leánya. században következett be. Ellenük viselt harcokat Anonymus híven feljegyezte. mint Rudolf német esászár szövetségese.

hogy a családi és helységnevek állandóak és évszázadokon. Gyakori szokás volt a nagynevű ősök nevének felvétele. Irnik (Csaba) és két más rokonuk Ennedzár és Uzindár között osztották fel Attila birodalmát.. 97 98 . az utolsó pogány magyar úr. A felbomlott nyugati hún birodalom visszavonuló hún töredékeit ez a bolgárság felveszi és magábaolvasztja. ott feltaláljuk Bihar nevét. Összefoglalva ∗ Gyál nevű helyneveink: Gyál-puszta Pest vm. A történetemmel Anonymus adatait miként kapecsohatjuk össze? Attila 454-ben bekövetkezett halála után fiai: Ellák. Gazsár hún törzsnév Indiában és Buddha is gazsár hún volt. egyik hún királynak. u. gyálpó = a király.: Encyclopedia Britanica) . (Néha vihar és vihara néven is. a királya. Tibeti nyelven gyál = király. Ezeket a hercegeket a rómaiak legyőzték és a húnok nyugateurópai hatalma Kr. Gyála nagyközség Torontál vm. mert Árpád fejedelem egyetlen élő fiát. Nemrót. Kisgyalán kisközség Somogy vm. A népek története azt bizonyítja. Szent király lehetett. A honfoglalás idejében tehát Bihar vármegye területén a bolgár-török nép bizonyos politikai közösségben élt. Egyik kirajzásuk Attila családjából való királlyal Indiába tör be és ott hatalmas birodalmat alapít. akit több neje miatt Mén-Marótnak is hívtak. per. Tumen török név. Egyes hún maradványok és a húnokhoz húzódó gót csoportok az aldunai határon a bizánci birodalom határőrei lettek és egészen Zabergam (Szabirkán?) fejedelmük idejéig független életet élnek. Bihar (Bihor) indiai tartományt a fehér húnok alapították. Ez tehát 25 évvel Árpád honfoglalása előtt történt. mert ahová a hunok eljutottak és vallási kultuszuk ismeretessé vált. Bihar várától néhány kilométerre nyugatra feküdt a tatárjárás előtt Gazsár falu (Guizar). (Vár. Attiláéhoz hasonló hatalmas birodalmat alapítanak.∗ Tibet egyházi főnöke a Lhasszában székelő Dalai láma: Gyalpó. Legalább is lényeges változást nem szenvednek. Denghisik. ö. E tartomány buddhista kolostorait is Biharnak hívják. Zabergammal az előtörő avarok kötnek szövetséget és megsemmisítvén a gepidák és longobárdok uralmát. Neve ősi hún királynév. Ennek a biharmegyei Korógypusztának volt az ura Vatha. A vörössapkás shámán mágiát is űző dugpák kolostorainak. Ettől kezdve ezek a húnok az avarokkal olvadtak össze. Nemprót (Nimród). mint tévesen állítják történészeink. Gyalu nagyközség Kolozs vm. szertartásainak legfőbb patronusa az előbb említet "Bihar gyalpó" ősrégi hún király.) V. kik fölött igen előkelő származású fejedelem uralkodott. Bihar-nak őrizte névét. Így indiai Bengália felső részében Bihar tartomány nevében. Zabergam Kr. Kétszáz év mulva Nagy Károly hadjáratai után hatalmuk összeomlott. ahol fejedelmi udvara állt. 270. közép és kelet Tibet a Gelupka sárgasapkás szerzethez tartozik. az uralkodásra kiszemelt Zoltánt (Szultán) Marót fejedelem leányával házasítja össze... megritkultak. elszegényedtek. Bihar tartománytól keletre eső Nyugat-Tibet a Brukpa vagy Dugpa vörössapkás. ahonnan perbeidéztek egy Tumen nevű szabadembert. valamelyik hún fejedelem leszármazottja volt.és Korógy éren. Attila halálakor Erdélybe gepida törzsek vonulnak. sőt évezredeken át alig változnak. u. világi feje a Sigace-óan székelő Tassi láma. és Gyalu-puszta Szolnok vm-ben. Földvára. Gyalóka kisközség Sopron vm. A Don és Dnyeper folyók közét lakó bolgártörök népre Attila húnjai rátelepedtek és nemességét és uralkodó családját is ők adták. de fennmaradtak. vallásos kegyszereinek. 618-ban keresztény lett. Reg. régi ősének.. A hún törzsek kelet felé özönlenek vissza és a Kaspi-tó felső vidékein tartják fenn hatalmukat. tehát Bihar gyálpó — Bihar. mint Tumen köktürk kagán neve. Nemprót-Marót fejedelem igen előkelő származású.) Tibet népe buddhista hitet követi és nagyobbrészt két nagy szektához tartozik. még a késői korban is. (l.. továbbá a Jóúszó éren keltek át a honfoglaló ősök Biharvára meghódítására és nem a békésvármegyei Korógy-éren. A nyugati végeken Pannoniában függőségi viszonyba kerültek és még 871-ben adót fizettek a német császárnak. 468óan megszűnt.

amely az alsódunai görög határvidéken élt. "Ezek a székelyek a húnok maradványai". század elején a Balkánra primitív kultúrájú szláv népek vonultak le. Anonymus Csaba magyara (sobamogera) néven nevezi. résztvett a honfoglalásban. Kiow városát a normann Rurik rokona. Elfoglalják a Szerémséget is és kolonizáló csoportjaik egészen Pestig jutnak. rokonsága azonban tovább élhetett. így ismét Attila családjából származó fejedelem. Konstantin császár a honfoglaló magyarokhoz csatlakozó törzset a Kazár király uralma ellen fellázadt népnek. valahol keleten. akik közül Edömén népével a magyarokhoz csatlakozva. Anonymus. E legendában Csaba királyfi csodaorvos és nagy varázsló. továbbá Attila visszamaradt töredéknépét. Boksza és Ketel családjai uralkodtak. elvérző. Ed visszamaradt korozmiai rokonainál. Örösur. hogy névelferdítéssel állunk szemben és ugyanarról a hún töredékről írt.A VI. és erős állammá szervezik őket. családjaikból és szolgáikból álló húr töredéktői ír. A húnoknak nagyhírű mágus-papjaik. akiket a honfoglalók Kiow ostromakor felvettek a törzsi kötelékbe. Álmos fejedelem is "de genere Turul". ugyanaz. kiknek hét törzse felett Ed és Edöménen.∗ G) Adat a Csaba mondakör eredetéhez. hogy Csaba fia. Népe felett Ed és Edömén fiai uralkodtak. Kézai. kívül Borsa. Anonymus fejedelmi személyeknek nevezi őket. magukat székelyeknek hívták és Árpád elé jöttek a "ruthén" határszélig. vagyis kabaroknak (= lázadók) nevezi. hogy bolgár-hún törzsfő volt Krum kán családjából. mert Bihar vármegyében a középkoron át de genere Turul-ok éltek. század közepén bolgártörökök áramlanak utánuk. Pestet. azt írja. A harmadik hún töredéket. Szt. a legvalószínűbb azonban. lehet. Szerinte Zuard vezér vitte ki Görögországba őket. Anonymus ezt a csatlakozást Kiow városának a honfoglalók által 894-ben történt ostroma idejére teszi. Bizonyára a lázadó kabar törzsekkel. a későbbi magyar király. ami az Attila-Arpád fejedelmi családdal való rokonságra mutat. és VII. Zabergán vagy Zaber kán és Zuard kán. Anonymus és Kézai háromféle hún töredékről írnak és ez tévedésbe ejtette történészeinket. a mai Erzsébet híd lábánál állott római vár helyén. A honfoglaló magyarság tehát avarokat. Edöméntől származott az Aba nemzetség. az ismeretlen Csiglamezőn visszamaradtak "árpád idejéig". Korozmiába. A frankok által összetört avar birodalom keleti részét a bolgár-törökök szállják meg. bolgárok alapítják és Pest neve bolgár-szláv név. Anonymus szerint Ménrót-Nimród férfiága kihalt. – lehet Zaber kán utóda. Toramána királyuk vezetése alatt. Szkítiába. megtelepedtek Indiában. Ménrót-Nimród származásra lehetett a visszamaradt székelyek felett uralkodó Attilától származó törzsfő. jósaik voltak. Oleg ilyen fényes haditettet a hún kozárok ellen csak hún-török ∗ rokonnépek segítségével vívhatott meg. – írja Kézai. meggyógyítja. István sógora. Ezek a húnok. hogy Ethele király Aquileja városát "sok varázsló kíséretében körüljárta. Edömén nemzetségéből leszármazó Aba Sámuel. akik gyakran közölték vele az istenek szándékát. aki a húnok nagy csatájában halálos sebet kapott. akik a Kárpátok övezte hazában. Kunoknak nevezi a csatlakozókat. (Kézay. Meghódítják Kelet-Magyarországot és a marosi sóbányászatot a rómaiak után újra felveszik. Ezeknek a húnoknak mai leszármazottai között virágzó az Ed törzs. vagy bolgár hunokat elég tekintélyes számban találhatott. u. sőt csatatéren elesett vitézeit egy gyógyfűvel életrekelti. Legendáink és a külföldi feljegyzések is fenntartották Attila jós papjainak hírét. A húnok zöme azonban Csaba királyfival visszaözönlött keletre. aki szintén Attila családjából származott. Csaba írének (gyógyfüvének) székely földi néphagyománya ősi ázsiai emlék. mint Attiláé. Oleg 882-ben foglalja el és kiterjeszti uralmát az összes dnyepervidéki szláv törzsekre. vagy vezér neve nagyon hasonlók. A nemzetség címere a fekete sas. de már a VII. Etel. Géza fejedelemnek veje. 500-ban Indiába betörtek és Skandagupta indiai fejedelmet legyőzve. Történettudósaink szerint ezek a kabarok a Felső-Tisza vidékének határőrei lettek és az Aba nemzetség tőlük származik. bár időbeli tévedéssel. Kézai írja.) 99 100 . kikbe babonás hite szerint igen nagy bizodalmát helyezte". Zabergam húnjait. Kézai először is háromezer harcosból. Kr.

" Ennek a táltos orvostudománynak emlékét kapcsolták a legendás Csaba királyfihoz. 230) írja: "A szkítáknak Később Szt. sűrű havazást. A zsuzsánok kéttized." (Parker fordítása. heves vihart. sőt háremtizedrésze vagy megfagyott. "Ha valakinek elvágták a nyakát. hogy "az ő országukban olyan varázslók élnek. hogy a seregeknek menetközben előtte. szétszakították az erét. A szkíta név a régi görögök előtt népi gyűjtőnév és földrajzi fogalom volt. Ez a csodaorvas a hún mágusok nagy tudományáról elbeszélte. hogy megrágja és lenyelje azt. árja. A vérfolyás néhány pillanat alatt elállt s behegedtek a sebek. Szomszédjaik Zsuzsan. " (Anonymus." – "Ezután sok időre származott ezen Mágóg király nemzetségéből Ugek. Álmos vezér apja." "Álmos vezér mondá seregének : Szkíták. Az új magyar történetírás szkíták történetével nem foglalkozik. Deguignes szerint ez az ország Baskíria. – "A szkíták ugyanis régiféle népek. kiket Nagy Sándor berekesztett. – a mondottak mind valónak bizonyultak. Anonymus így ír: "Szkítiának kelet felől való határánál a Góg és Mágóg nemzetek laktak. László füvéhez. Magyar népünk mai nap is használ ilyen vérelállító háziszert. Jafet fia s azon nemzetséget Mágóg királyról nevezték Mogernak. Rodusi Apullonius (Kr. sőt egy hónap mulya még a forradások sem lettek láthatók. visszavonuláskor mögötte jár. A jüebani hún fejedelem szövetségkötés végett az északkínai udvarba 449-ben követeket küldött ajándékokkal és azonkívül küldött egy varázsló csodaorvost. illetőleg azt a mai napig sem dolgozta fel tudományosan..) ∗ Anonymus nem ír a hún történetről. mint ma a turáni. a mondák élettartamának határtalan időkig való megőrzését ez is igazolja. akik a támadó zsuzsánokra (avarok) felhőszakadást. Leírja..) Ez a fű a kínai birodalom legtöbb helyén megtermett. servita név gyűjtőforgalma. vagy széjjelverték a fejét és nagymennyiségű vért vesztett. Ugek fia. Árpáddal . H) Szkíta származástudat.∗ Tehát a nép emlékezésének. u." (Kézai. Vuszun. bajtársaim !" "Árpád tört át hadaival elsőnek a ruthének havasain s ő ütötte föl legellőbben táborát az Ung vize mellett. hogy az északi hiung-nu (hún) senyü népének egyrésze Kr. akkor ez az orvos gyógyfüvet rakott a beteg szájába.A kínai krónika egy hún varázsló csodaorvos gyógyfüvéről ír. vagy megfulladt. mint hogy az ő vérsége a többi szkitiai törzsek fölött azon kiváló méltósággal van felruházva. kiktől Hungaria királyai és vezérei eredtek." – "Szkítiának első királya volt Mágóg. 91-ben Kína szomszédságából eltűnt és a Jüebannak nevezett országot alapították. Krónikásaink a nagy szkítaságba való tartozandóságunk tudatát átmentették. Mágóg király nemzetségéből feleségével és fiával. pl. 101 102 . e. sőt vízáradást is elő tudtak idézni. Kangkü és Alan voltak. Abban az időben azt varázslatnak tartották és halálra ítélt bűnösökön kísérletet tettek.) "Jó emlékezetű Álmos vezér. a magyarok bejövetelét a hún nép visszajöveteleként írja meg és mindketten a nagy szkítaságba való beletartozandóságunk tudatát mentik át. A szkíta olyan fajnév volt őseinknél. Kinek is nemzetségéből származott azon nagyhíres és igen hatalmas Attila király. Kézai ellenben Krónikája első részét a húnok történetének szenteli és a második részét. vagy Magna Hungaria. a sáfrány szárított virágszirmát. Jakint orosz tudós szerint Tarbagataj volt. Szkítaság alatt a rokonfajú népeket értették.

vagy legalább Herodotos (szül. u. Targitaosnak a szüleiről pedig azt mondták. Gelonos és Szkítes. a királytól pedig azok. Herkules szkíta íjját felajozni tudó Szkítes azonban visszamaradt." Ugyanígy volt a perzsáknál is. végül Indiába is kirajzottak. Így a szkíták királya Dáriushoz azt izmi: "uraimul ősömet. "Lipoxaistól származnak a hagyomány szerint azok a szkíták. a görögök azonban szkítáknak hívják." A Pontus (Fekete-tenger vidék) mellett lakó görögök a következő származási legendát beszélték el Herodotosnak: "Herkules a szkíták földjére jutott. fej. könyvében.) írja: "a perzsák minden szkítát sák-nak neveznek”. ezért azután oroszlánbőrt húzott magára s elaludt. miként a keleti hún-türk uralkodók. Ellenállás nélkül elmenekültek. Hestiát ismerem el csupán". Ezen az állásponton van H. ahonnan a szarmatákat szorították ki. akiket auchata törzsnek hívnak. az egész vidéket bejárta s végre az úgynevezett Hylaia földjére jutott. a Botteni-öbölig terjeszkedtek. A második legendában: a szkíták Herodotosnak elmondták. eke. Herodotos történeti műveinek kommentatora. A germán népfaj nagy keleti ága. talán Kr. Herodotos által felsorolt szkíta szokások is egyeznek Ázsia törökfajú népeinek szokásaival. A vandál. században nagy királyságot alapítottak. mint Herodotos (VII. Nyugati filológusok – így Zeuss – szeretnék azt bizonyítani. a legifjabbtól. k. Dánia és Déli-Svédország területéről indul meg. „aki az akkor puszta vidékén élt. csak Galícia területéig jutottak. Itália és Gallia felé. Porussiát és Molenburgot vették birtokukba. ahol vihar és fagy lepte meg. a keleti góthok (ostrogothok) és a nyugati góthok (visigóthok) a Dnyeper partjain a Kr.és az Azóvi-tenger partjait. e. Targitaosnak hívták". Herodotos által közreadott szkíta fajszármazási legendák szerint a szkíták királyai az "Ég fiai". a lovai pedig a kocsiból kifogva legelésztek. Mikor Herkules felébredt. A két idősebb fiú közeledtére az arany meggyulladt. még mielőtt az ősi árják India északi részén megtelepedtek volna: A germánság népvándorlása a mai Észak-Németország. Fölnevekedtek a fiúk s kettő az országot elhagyta.50 népét sorolja fel Simonax a szkítákról írt munkája 1. akiknek paralaták a nevük. Rawlinson és Niebuhr is. asszonykígyót talált. amely a Baltitengertől a Fekete-tengerig terjedt. Az ősi időben. az Ural-vidék déli részét. A húnok inváziója elsöpörte és széjjelszórta ezeket . akik lassan az Ura1 hegységig. már kialudt s az azután hazavitte. a germán törzseket. Neumann (Die Hellenen im Skytenlande) a felsorolt szkíták nép. gepida és a gót anyatörzs csak a Kr. így az égő aranyat eldobták. bárd és csésze. a Fehér. Az ókori görögök szkíták alatt azokat az északi népeket értették. Skandináviát és az Ural hegységig terjedő földet benépesítették. Ez az álláspont elfogultságból eredő túlzás. Kr. Arpoxais és a legfiatalabb Kolaxais. a bastarnok és skirek. herul. Szkítiának görögök által az ókorban ismert területén turáni népek laktak. 3000 körül. Uralkodásuk alatt a monda szerint égő arany-eszközök hulltak le az égből. E lénnyel Herkules egybekelt és három fia született: Agathyrsos. itt azután egy barlangban különös alakot. Három fiúk született: Lipoxais. a középső Argoxaistól az úgynevezett katiarusok.és Északi Jeges-tengerekig. 2. század körül éri el a Fekete. u. ázsiai őshazából jövet a KözépVolga tájára ős-finn nép települt." Ennél a csodás lénynél voltak az eltűnt lovak. . 103 104 I) Szkíta királyoly isteni származása. hogy Zeus és Borysthenes folyamnak a leánya voltak. s ekkor isteni végzet szerint eltűntek. keresésükre indult. 64. járom. 484-ben) történeti könyveiben leírt szkíták árjafajúak voltak. A vandal és burgundi nép is hozzájuk tartozott. 4. a Kaukázus és Turkesztán földjét lakták. isten és egyéb neveit a mongol szókincsből fejti meg. hogy ők az első embert. hogy a szkíták népe árja törzsek voltak. Valamennyiüknek a közös nevük a király neve után a skolotusok. Az öregebb testvérek erre a királyságot néki adták át. akik az Ister—Duna és a Feketetenger feletti síkságot. Pomeriát. Észak-Germánia hideg vidékeit is kiürítették a germán törzsek és oda később észak-keletről szlávok költöztek be. e. Zeust és a szkíták királynéját. mire azonban a harmadik odaért. Herodotos idejében a legdélebbre került törzseik.

melynek nyomait Herodotos szkítáitól kezdve a háromszéki székelyekig lehet követni és a magyar népmesékben is fellelhetjük. Arpoxais és Kolaxais neveknél a "xai. égből hullott eszközök. A második legendában szereplő Herkules oroszlánölő ugyanaz. ami legjobban illik egy néptörzs atyjára. a Don folyóig.) Ilyen isteni elhivatás égi jeladása a hadisten szent kardjának feltalálása.) Keleti eredetű szokás volt. stb. A szkíták hatalmát kiterjesztették Thráciáig. a tatár geneológia kígyófaja). akik a három szkíta testvér legidősebbjétől származnak. akiket a görögök szkítáknak neveztek el. . (Vuszun húnok ősét holló és farkas táplálja. utána következő”. megdöntve birodalmukat. szétverő nevet adja. sok hasonló betűje van a kopt-tól. elszaporítani”. lap. Páli írás ugyanaz. mint az isteni vadász Nimród vagy a szumir Gilgames. Elfoglalták Asszíriát és Médiát. A dinasztia-alapító fejedelem égi származású és egybeesik a világ teremtésével. xaix. – ki övig női alak. ki az istenséget képviseli a földön és meghagyásából uralkodik. Siciliai Diodoros (Kr. Félistenek. áttelepítették lakosaikat az Araxes mellé Sauromatian néven (Szarmata). (Herkules is Zeusz és Ió fia. Ezek dicső tettek által híresekké váltak és felosztották országukat. Turáni lovas pásztornépek származási legendái a mítosz ködéből tűnnek fel."ezen Szkítestől. tehát Kolaxaia elgörgősített név. 105 106 Massagetae (Getae vagy Jat). hogy a hadistennek szentelt kardot hegyével felfelé földbe ásták. Feleségeik pedig ősanyáik egy-egy népnek. A harmadik fivértől származó paralatok. az Ari-alpian (Arya Aswa) és sok más nép származott. Neumann összehasonlítja Borolot. a Metois és Fekete-tenger vidékeire. az "Ég fia" és mindegyik népek ősatyja. A csésze pedig megegyezik a húnfajú népek sírszobraikon ábrázolt ivópohárral vagy csészével. Tőle származott két fiú: Palas és Napos (azaz Nagas. Priscos rhetor és Jornandes is megírták.) Lipoxais. a második fivértől származó. Nagyon megnövekedett ez a nép és neves királyaitól a Sacan (Soka). hogy Attila miként lelte fel a hadisten kardját. 484-ben.) Neumann (180-186. Mindegyik Isten előtt nagy vadász. Herkules fiától származtak a szkíták összes királyai". Természetfeletti képességekkei felruházott hős. vagy Berias mongol törzsnévvel. Bölcsőjétől kezdve természetfölötti események kísérik. Figyelemreméltó az Attila-legendák magyar hagyományai közt az égből leesett Isten kardja históriájával való egyezés. Az isteni házasságból született Szkítes minden "előtte élőknél sokkal jelesebb volt". 40) a fenti legendának egyik változatát adja. Népeiket ő utánuk palian-oknak és napian-oknak hívták. Egyiptomban a Nílusig. . Herodotos Kr. Ez a kard isteni küldetést jelentett és Eckhardt Sándor (Attila a mondában) véleménye szerint Attila is végzetszerűen hitt benne. e. És Khulghatsi vagy Khulatsi = rabló. J. a Kaspi-tengerig és a Meotisz tóig. Magukat a "földszülte szűz"-től. vagy xais" végződést egynek tartja a mongol "ktsi" névraggal. Targit avar követ (görögösen: Targitios) neve viszont a törökből megfejtve: elszélesztő. Tod (i. e. Targitaost a mongolból megfejtve tarkhakhu-nak veszi Neumann. mégis mindketten némi módosítással ugyanannak a türkfajú népnek fajszármazási legendáját adják elő. Kardjához ellenálhatatlan hatalom és a világ feletti uralkodás eszméje volt kapcsolva. és alól kígyóalakú volt – és Zeustól származtatták. mű) Egyiptom pásztor hódítóit a szkíta Páli néppel egynek tartja. jelentése: "magát kiterjeszteni. Siciliai Diodoros Kr. nemzeti hősök és az Olympusra térnek. 40-ben élt és kettőjük között 440 év különbség volt. A három gyermektől leszármazott nemzetségnél az első fiútól származó Auchatok nemzetsége névszerint is egyezik a mongolok ma is létező Aoghán nevű törzsével és "aoghat" a mongol nyelvben a legrégebbieket jelenti.a Keleti óceánig (India). Szerinte a szkíták első telepedési helye az Araxes folyó vidéke volt és onnan terjesztették ki hatalmukat a Kaukázusig. J) Hadisten kardja. e. ami meg is felel a herodotosi Auchatoknak. Mindketten görög telepesek által közvetített eredeti szkíta forrásokat dolgoztak fel. mint a régi Buda (Budha) feliratok. A katiárok neve a mongolban: "clzoiau" vagy "khoitu" annyi mint: "mögötti. (Lamberti Schafnaburgensis Chron.

fej."∗ Ezt a címert később is használták. kitől egész népe származik. vala Szkítiának valami igen nemes vezére. kit Álmosnak neveztek.. E kardot Salamon király édesanyja. A kard csodálatosan szép ötvösmunkája azonban arra mutat. Anonymus (III. Azonos ez a japán hagyománnyal. így adja: "Ugek . hogy közvetlenül a honfoglalás előtt Kiov (Kiev) városában megrendelésre készítették és valamelyik vezérünk. melyet magyarul turulnak hívnak. a nagy idővel előbbi Mágóg király nemzetségéből.. amikor a hún fejedelem. Attila) nagy királyok. mivel terhes anyjának álmában isteni látomány tűnék föl saskeselyű képében. a halhatatlan madár. én vagyok a pöröly. az "Ég fia" volt. . Isteni jelenetről nevezték pedig Álmosnak. tehát a fejedelem és népe egy nagy család. mely mintha alászállva teherbe ejtette volna őt 107 A legenda alapja visszaemlékezés arra az ősi időre. s úgy tetszék előtte. Emesével (feminim állatnév: szarvas. Az istenség megjelenési formáját minden ősi vallás szárnyas lényként képzeli el. koca) egybekel. koronásfejű madár vala ábrázolva. a King-li." (Turóczi. kitől nemze fiat. Emesu nevezetűt. (Kingsmill. hogy méhéből folyam eredne és ágyékából dicső királyok származnának. melyet tulajdon pajzsán szokott volt hordani. de nem a maguk földjén. Valószínűleg átszármazott hún hagyomány. Toghrul bég hún-fajú szeldsuk török "a húnok királyi törzséből". ki a mitikus fáról a minden hasznos dolgok magvát tartalmazó gyümölcsöt rázza le. Erre az isteni (vehiculumra) megjelenési formára Kézai azt mondja: "Ethele király címerén is. E kardnak évenként áldozatot hoznak marhákban és lovakban". nemzetségek erednek. Herodotos az ősi szkíta kardkultuszról írva ezt mondja: "Mindegyik kerület egy régi vaskardot állít föl és ez a képe." * "Csillag hull. Istentől és a föld szépséges leányától származó első fejedelem azonban népének atyja is. japánban turu = daru. Németországba menekülve. Ebből a legendából tehát megfejthető a következő ősi hagyomány. tehát népvándorlásra céloz. Ilyen az ősi szanszkrit Kalahansa. a német császárok koronázási kincsei közé került és ma Bécsben őrzik Nagy Károly kardjaként. őz. a föld szépséges leányával.) K) Az égi szármarás legendája. Hamsa vagy Hansa (hattyú) már a megnyilvánult Brahm (Isten).A vezérek kincstárában őrizték a Hadisten aranyból készült kardját. valószínűleg Álmos és Árpád viselte és használta (Fettich Nándor véleménye). Az ősperzsa Amru vagy Sinamru. mert Gizella királyné passaui sírkövén is glóriás sas van. mely a világot sujtja. de nem a maguk földén sokasodónak meg.) az ősi hagyomány vagy források alapján az Árpád dinasztia származását már a középkori kolostori felfogás szerint átdolgozva. a Parabrahm. A törők-fajú népek turulja sast jelent. Mert ezt a címert hordták volt magukkal a húnok mindig a hadban Gyeics vezér idejéig . a tér és időből származó madár. Leszármazottai az Ozmán törökök. Méhéből eredő nagy folyóból (Etil vagy Atil. a senyü (san-jü) címe. elajándékozta. A kínaiaknak is volt ilyen szent kardjuk. A japán és a kínai császárok is az "Ég fiai" és népük egységes eredetű nagy család. Hunor és Magyar ősatyák népe. A Napisten koronás saskeselyű képében testet öltve. . ki nejéül vevé Dentumogerben Eunedubeli vezér leányát. Ilyen a griff ma∗ Turul szó a mongolban turlak = holló.) Toghrul (szétmarcangoló ) = Turullal egyező szó 108 . a föld reng. amelyet az ősmagyar legenda Attila kardjának tartott.

ö. kit az Ég emelt a trónra". Attila családjából származó Toramána-nak. királynak Közép-Indiában Gwalior várában. . Romulus. anyámat. emiatt testvérharc tört ki és Attila Budát megölte. finneknél a búvárkacsa. Buda név a magyarságnál általánosan használt név. majd "a királyok királya Toramáni Sahi Jau nagy király"-nak nevezik.) A dunai bolgárok fejedelme is az "Istentől beiktatott khán". Ezért a császárok temetésénél az istennéválás apoteózisának kifejezésére sas repült fel a meggyujtott máglyáról. 485 körüli időből két kőbe vésett felirata maradt. az arab anka madár. a fekete (déli) hún. – Felfogásuk téves! Bleda vagy elírás. S a húnok. (Deér J. humyn kagán és Istemi kagán". – mondja Vámbéry (Húnok és Avarok nemzetisége). Modi: A húnok ősi történelme. mivel ezek kiejtése török-tatárnak merő lehetetlenség". Szt. J. a nagyhírű és nagy fényességű Toramána" néven. "Világ félelme". médek és dákok királya. Nézetem szerint a napba néző sas. őseit az istenségtől vezette le és még ma is "Isten kegyelméből" veszik hatalmukat a királyok. hogy a türk nép ne menjen tönkre és hogy ismét néppé legyen. . Történészeink görcsösen ragaszkodnak e névhez. a naptemplom előcsarnokában van a felirata.dár. Priscos rhetor Bieda (Blédas) néven említi. Fiának címe pedig: "A hiung-nu nép nagy senyüje. Bleda névnél török nyelvtől elfogadható megfejtést adni nem tudnak. "Isten Ostora". az első király is isteni származású volt. ha Ázsiában. A kazárok kagánjára pedig isteni származása miatt halandó ember rá sem pillanthatott. Kézai az ősi hún hagyomány alapján Attila testvérét Buda néven nevezi. a kettő közé pedig az emberek megszülettek. hogy az istenek atyjának. lent a fekete föld megteremtetett. aki az európai hún birodalom összeomlása után keletre költöző húnok egyik ágával Indiát elfoglalta. Elteris kagánt és Elbilge katunt. (Megfejtésük: a testet öltött Isten a Nap és Hold dinasztiák alapítója. Az ugor nyelvből alakult magyar nyelv sem tűri az ilyen mássalhangzó torlódást. i.) Mao-tun hiung-nu fejedelem címe: "a nagy senyü. Ezt a címert a székely hagyomány Attila címerének tartja és ezt Kézai fent idézett szövege is erősíti. Majd az Orkhoni feliraton ezt olvassuk: "Én az Istenhez hasonlatos égi szülött türk Bilge kagán . A császári Rómában megcáfolhatatlan hittétel volt. 109 naphoz hasonló jelvényt vittek előtte és népe csak arra tekinthetett. m. noha Attila egész családja. ki az uralkodásban osztályostársa Attilának. kiket az Ég ormairól támogattak". Ez a nap dicsőítésével kezdődik és ott Mihirkula "a földnek páratlan becsülettel bíró ura". Attila a székvárosát azontúl Ethele városának hivatta. az "Ég fia". Mihirkula hún. Ist110 . a "Világ pörölye". aki a Hadisten kardját kezében tartja és ezért a Világ nyolc tájának ura. kinek az Ég és Föld adott életet és akit a Nap és Hold helyezett méltóságába". Erdély címerében a kék égen ragyogó nap és növő hold között fekete sasmadár száll le a földre. Mundzuk (Bendeguz) fiát. Másik helyen ezt olvassuk: "Odafent a türk ég és a türk szentek így határoztak. Attila is az "Ég fia". "Két mássalhangzóból álló kezdődő hang kezdetleges szóban nem alakulhat. Nap és Hold istenek leszármazottja. mégis Buda neve maradt fenn." "Amidőn fent a kék ég. Európában vagy az afrikai kontinensen uralkodott is. az emberek felett úrrá lettek ősapáim. amelyben "a dicsőséges. Ha nagyritkán testőrei között kilovagolt. (V.) L) Buda név ősi hún hagyomány. vagy a Buda név elferdítése az Attila katonaságához tartozó idegen germán és más nyelvű népek nevén. Ősi Iránban is a ragyogó nap és hold között lebeg a fekete sas. keresztényeknél a galamb. Ott találjuk e nevet az erdőelvi Gyulák fejedelmi családfáján. Az ősi hagyomány szerint Buda Sicambriát a maga nevéről nevezte. Fiának. Attila testvérét. Minden ősi dinasztia. felmagasztalták atyámat. rokonsága és a hún nép fő-emberei mind török nevet viselnek. Történészeink alap nélküli mesének tartják az egész legendát Buda nevével együtt. Zeusnak hatalmát az égi sasmadár személyesíti meg.

így: Farkas Fia Buda (126. – Budaörs Pest vármegye helységnevei. kötetéből Gótaura Buda (angol helyesírással Buddha) származására vonatkozólag egy verset közöl. hogy Gautama Buddha Shuddhodana fia (ejtsd: Gótaura Buda Sudódana fia). E két nagy dinasztiát kb. művében állítja. kinek fiaitól: Lara-tól a Laríták (Newári Ranák). – Budapest. Az emberi lényeget oly hitben oktatom. a Hunszer (Hun föld) tartományban. Csak egynéhány bizonyítékot hozok fel az alábbiakban. – Budatava. – Budaháza. Beszterce-Naszód vm. Buda Ikshwaku nővérét. India hún telepedési helyein is gyakori a Buda név. jelentése: szkíta. hanem turáni fajú volt. m. 57-ik leszármazottja Ráma. hogy azok "észak-árja" nyelvcsoportba tartoznak és Buddha és családja is árja. Kusa-tól a Kushiták (hachhwahak. Kr. Ez az ország határos Tibettel. – Budajenő. – Budatelke. per. Zala vm... turáni eredetének tudható be. per.ván unokatestvére. Szeplőtlen családból születtem. görögösen: Szkítia) Indiába vándorolt és a Nap-dinasztiát alapította. 1500 körül. Budakeszi. ∗ M) Buda (Buddha) szkíta-hún eredete. Buda szent tanításai. Ung vm.∗ Az ugyancsak Sakadvipából bevándorolt Buda (Budha) a Hold dinasztiát alapította. mínt a Bhagavat és Agni Puranak szerint Manu fia Ikshwapu. Mely elvezeti őket oly hazába. – Budakalász. Bolgár török bélyeg van magán a Gyula néven is. A fekete Khus. Arra tanitom őket.) Buda szabados (266. az Európában és Indiában szereplő húnok. 111 112 . ahol fájdalom nincs. Veszprém vm. stb. Ilát vette feleségül. per. Fővárosa Ayodhya. 1. Buda 58-ik leszármazottjában. E rendszer ugyanis a hindu szellemet teljesen megkötötte. a szókezdő "Gy" betűben. Marcus Dods: Mohammed. akik a Kelet-Turkesztánból előkerült száka nyelvemlékekre ráfogták. Gyula fejedelem fia Bwda. az Angadesa királyság alapítója. Igy: Budafa.. az Úr Krishnában Vishnu isten testet öltött és ő lett az indus nép Megváltója. ő az emberiség csodálatos virága. Dods továbbiakban kifejti. Ezek a Buda vagy Hold-faj leszármazottai. – Budai-út. (Tod id. "Én Shakya. Újabban voltak olyan nyugateurópai csodabogarak. 2250 évvel alapították. Gótama Buda királyfi a turáni fajnak legnagyobb értéke. szittya nemzetből való vagyok. Buda a tatárjárás előtt szerkesztett Váradi Regestrumban is gyakran előforduló név. Ar-budát (Mont Abu) márványból készült híres ősi hún templomáról ismerjük. v. Kőrösi Csoma Sándor a Kah-Gyur tibeti könyvgyűjtemény II. Kr..) Buda küküllővidéki lakos (325. Buda másik leszármazottja Uru és ennek fia Babru. – Budafok. kinek fia Nimród. Sahadwipa-ból (Sakataj. Ma 500 millió ember vallja az ősi igéket és imádja Budát. Buda általános helynév az országban. lakosai magukat Hungiák-nak nevezik ezek a kínai írók hiung-nu-i. Az ősi indiai szentírások. e.) Itt. azaz Chagataj. a Sakya törzs ura. nem árja. Így a Hunza vidék nevei közt van Budalesy falu. ítéljen az olvasó.). hogy fel tudott szabadulni a kasztrendszer előítéleteinek hatása alól. A buddhizmus e faji rokonszellemet követve. Unokatestvére Ardzsurla. Buddha and Christ c. – Buda helységnév volt Moldovában is. a hegyek között élt és tanult Kőrösi Csorna Sándor. Melich János kutatásai pedig bebizonyították. isteni filozófiája már 2500 évvel ezelőtt hangzott el és azóta az emberiség nagy tömegei éltek azzal. hogy Buddha azon képessége. kinek 34ik utóda Anga. e. per. hogy az erdélyi Gyulák udvarában a bolgár-török nyelvet ismerték. Marwár és Amber urai) származtak. terjedhetett el főleg a turániak között.) stb. mi módon lehet felszabadulni E földi testben lévő életünkből" Shakya tibeti neve Budának és az óperzsa Sáka szóból ered. ö. kinek Tétény honfoglaló vezér szépatyja volt. Buda szolnoki várjobbágy (253.

de mindegyikre nézve valami kifogás történt. Beal püspök (Hium-Tsiang) szerint Buda korában Indiában nagy szerepet játszó nyolc rokontörzsből való államszövetség egyike Buda törzse volt. "With Mystics and Niagicians in Tibet" c. mivel a család nagyhírű s tiszta erkölcsű és ivadéka az ősrégi uralkodóknak . vagyis fehér hún volt. mi ugyanahhoz a fajhoz tartozunk. 1936) szerint: "A fehér húnok világos bőrszínű faj volt". azon tanakodtak. Radzsagriha országban." "Amint a gyermek (Shakya) tanítója elé került. melyeket a mester neki mutatott. Az alábbiakat Csoma közreadta az Asiatic Researches XX. Önként előszámlált hatvannégy különböző betűrendet. melyet leigáztak és letelepedtek az igazi Kshatriyák közt azon a területen. mely nemzetnél és családban ? Arra szavaztak. mint mi. Kr. hogy Shuddhodana királyi családjában akar testet ölteni. mint a kínaiak". amelynek fővárosa Vaisháli Prayága. Shakya Litsabi és Shakya Rikhrot-pa hegyi törzsre. Tehát Buda beszélt és írt őseinek hún nyelvén. mely országban. 7. művében írja: "A nepáli Newarok közül egyesek azt állítják. aki a Shakya nemzetségből való s székhelye Kapilavastu. 6.2. "a feltevések szerint északkelet felé vette útját a Ganges völgyében és ennek elágazása Kapilavastu sakyái. hogy mi az ő akarata? Erre ő azt válaszolta. rész 285. hogy Közép-Indiában a Ganges partján történjék. hogy első királyuk Nya-Khritsan-po litsabiak nemzetségéből származott. Vaishali vagy Prayaga a lichabi nemzetség Kushambhiban. de a néposztályt és családot illetőleg a vélemények különböztek. 5. a másik törzs a Vaisaliak törzse. körülbelül 250 évvel. Indián belől "felszívódtak abban az országban. Berlinben 1939-ben kiadott "Urgeschichte der Menschen. "A Tushitában Lakó Istenek miután beleegyeztek abba. ∗ A Budának = Megvilágosodott-nak nevezett Gótarca királyfi (a Shakya = szkíta) Litsabi hún nemzetségből származott. mely jelenleg Rádzsputana és Gudzsarát. Shravasti Kosalában és Badsa Radzsa-család. e. hogy dúsgazdagok voltak s pompás lovasszerszámaikkal és bútoraikkal tűntek föl. Reiche des Altertums" szerint Buda népe és törzse szkíta volt. W. hogy hol testesüljön meg. Sokszor említi a Kah-gyur és a Stan-gyur és azt mondják felőlük. a Saka-törzs leghatalmasabb nemzetsége után elnevezett kerület". 4. hogy a Boddhisatva (Shakya) a földre szálljon. hogy Buddha szülőföldje Nepál. 113 114 . A Shakya nevet három különböző nemzetégre alkalmazták: Shakya Chhempo. lapján. hosszú ideig élt Tibetben. közöttük említette a yavana és a hún∗ nyelvekét is és előmutatta a betűk alakját". Tibeti nyelven két fontos munka szól Shakya életéről. A tibeti írók azt állítják. Dunbar (India története. vagyis a mai Allahabád volt. kötet 2. akik között Buda (Buddha) született".. ami pedig bennünket illet. mások más uralkodó családot javasoltak. Mathura. művében azt írja. a Kahgyur gyűjtemény Mdo osztályának második és 26-ik kötetében. A szóbahozott népek és uralkodók a következők voltak Ujja-Yani. Ugyanahhoz a fajhoz tartozott. megkérdezték Shakyát. hogy a szkíta törzsek egyik csoportja. 3. Hunter: Az Indiai birodalom c. Buda szkíta-hún származásáról és életéről beszéljen azonban az alábbi szanszkritból fordított tibeti munka. ez juecsi. Alexandra David-Neel egy párizsi francia nő. W. Frühzeit der Völker. Hastinapurában a pandava nemzetség. Litsabi egy nemzetség neve. az utóbbi úgy találta.. Egy része ezt. aki a párizsi Sorbonnen tanult és a bruxellesi Universite Nouvelles tanára. még pedig azért. hogy legkisebb oktatás nélkül máris tudta mindazon betűket. Nem lévén képesek megegyezni maguk között. Itt külön hún nyelvről beszél az indiai forrásból fordító tibeti munka.

A Genezis (X. górarenusokat Georgia őslakóinak tartja Németh Andor (Pesti Hírlap. Elfoglalván a földet. ősidőből való nemzet. legmagasabb fogalom. a kozárok és a többi hún-törökfajú népek.). beborítja a földet. Szent János (Jelenések k. 4. aki hosszú és nehéz yóga-gyakorlatok után felismerte a szenvedésektől való megváltás útját és igy Budá-vá lett. mint felhő. Európában pedig Gadesig (Cadix) laktak. ez az ősi hún név ma 500 millió ember előtt a szellemi hierarhiában elérhetett legszentebb.) Jafet fiainak mondja Gómert és Mágógot. Közöttük elevenen élt a kínai 116 . elkerülte a kaukázusi Dariel-szorosban épült Bab Allan (Alán-kapui nevű ősi várat és a Kaukázus hegységnek a Kaspi-tenger partján fekvő derbendi szorosán kelt át. Nagy Sándor védőfalát és érckapuját Abu-1'Faradzs (szül. Bendefy kifejti. X. Gómárokot. Góg és Mágóg fiai lovasseregeinek félelmes híre rettegésben tartotta a klasszikus ókor és a keresztény korai középkor népeit.* Az indiai titsabi hún törzsből származó Surlódana király fia volt tehát Gótaura. u. ahol az ősi derbendi fal húzódik. 840-842-ig tartott. a napok végén. saját nevük után nevezik a népeket. század elején ott éltek a Kaukázus lábánál. melynek nyelvét nem tudod és nem érted mit beszél? Tegze olyan. Mágóg pedig a tőle elnevezett Mágógokat alapítá. Szallam beszámolója alapján Ibn Kordahbeh és Edriszi arab történészek feljegyezték a híres útat. kiknek száma olyan. 115 Abulgázi Gumár-nak írja Jafet fiát. Gógot és Mágógot. Bendefy László: Szallam tolmács küldetése Nagy Sándor falához c. nemzet. A gógokat. mint a nyitott sír. Áthaladt rajta és mivel egy mesés nép ellen emelt nagy falat keresett. János apostol. 2. Keleti források alapján Szt. kik magukat szkítáknak hívják". Ezek a Taurus és Arán hegyétől kezdve. 1226) a Kaukázus (Kafsak) vidékének völgyében épült Kapukkapujának (Bal-ul-Abwab) nevezi. Ázsiában Tamais folyójáig.) szerint "elcsalja a sátán a föld négy szegletén lakó népeket.) róluk ezt írja: "Jafetnek. 1931. A felfedezőút Kr. u. – szól Ezekiel látomása. A 30 nyelven beszélő Szallam tolmács volt az expedíció vezetője. Kubán és a Kuma vidékén élt magyarság között járt. Noé fiának. Al Yathik-bilkih szamarai kalifa álmában nyitva látta ezt a kaput és a valóság megismerésére egy tudományos expedíciót szervezett. ezért a kínai Nagy fal irányába utasították az ősmagyarok. Jeromos és Szevillai Izidor írnak a húnok előretöréséről." A szír monda írja: „hogy mögötte a hunok tanyáznak s királyaik Góg. A népvándorlás előretörő hullámai azt a hiedelmet keltették Nyugat-Ázsia déli népeinél. Jelentése: Megvilágosodott (öreg. Szallam tolmács Szamarából észak felé utazva. mindnyájan vitézek". Góg és Mágóg ivadékait "Nagy Sándor szír-keresztény mondája" szerint a Dariel-szorosban kovácsolt vaskapuval Nagy Sándor elzárt a dél felé való betöréstől. 8. hogy Szallam tolmács néhány évvel a lebediai magyarságot ért bessenyő támadás előtt a Don. Jeremiás és Szt. Kik voltak Góg és Mágóg ivadékai? Flavius Josephus (Kr. Jafet fiainak királyai". kiket a görögök galatáknak neveznek. Az ő előtörésüktől a világ végét prófétálta Ezekiel. Buda. Amint Anonymus mondja: "Kiket Nagy Sándor bérekesztett. akik már a Kr. Góg népe Jeremiás szerint (V. mint a tenger fövénye". Jafet fiai az előbb kifejtettek szerint szkíta-húnfajú népek. Mágóg és Naval. A nagy nép és temérdek sereg. u. Gómár alapító.) "kemény nemzet. Bő ismertetőt és feldolgozást adott dr. XX. bölcs). hét fia volt. hogy Nagy Sándor híres kapuja nyitva van és azon át törnek előre Góg és Mágog félelmetes lovashadai. művében. N) Nagy Sándor falat emel Góg és Mágóg fiai ellen. melyet azelőtt senki sem lakott. hogy egybegyűjtse azokat viadalra. 37. V. Körülbelül ugyanígy ír a szír Efraimnak tulajdonított "Sermo de fine extremo" is.

A tibetieket senki sohasem nevezte Góg—Mágóg szkíta népének. elején Nekhó egyiptomi fáraó ellen indult egy szkíta csoport. Góg szkíta nemzetségéből született a Megváltó. hogy Nagy Sándor birodalmának északi határán húzódó erődrendszerébe tartozott. 117 118 . Pontos ismereteik voltak annak nagyságáról. Derbend város és Khuzun között van a hites Kohlugu-szoros (ez mongol szó. mint felhő. (Gelil haggoym = pogányok köre. Polybius Kr. midőn az én népem elbizakodottságban lakozik. Te eljössz helyedről. a Táborhegy alján.) látomása így szól: "Azért prófétálj. óh. hogy minden népek megismerjenek engem. Azonban az unraszári Bárhegyen Nagy Sándor nem épített se kaput. 327 körül megépített kapujának tart. akiknek birtokában volt a derbendi vaskapu. az úgynevezett szkíták városa körül". hanem amit Stein Aurél e helyen felfedezett. a megváltót Góg és Mágóg szkíta népéből várták. aki Isten parancsára uralkodni fog a földön". ismét kiömlik a rónaságra. Ezekiel és Szt. művében kif ejtette. ember fia és mondd Gógnak: Így szól az Úristen: bizony. nagy nép és temérdek sereg. u..aládja és az Úr Jézus. mint ahogy a tartomány neve is mutatja. Ő ugyanis országhatárainak a húnok által veszélyeztetett részein hatalmas erődítményekkel elláttott falakat épített. sz. néhol alig öt láb széles. E kulát senki sem hívhatta kapunak. amint ezt Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus c. észak legvégéről. hogy a felfedező út iránya a következő volt: Szallam a Volgán és Belső-Ázsián áthalad és An-hszi-nál eléri a kínai Nagyfalat. Az ilyen vegyes népességű vidéken egyáltalán nem volt ritka a zsidósághoz való megtérés". mert az örmény írók húnbástyának és Hunivárnak nevezik ezt a kaput. Az itt épült erődítményeket ki építette. "a. ami lehetséges. még kevésbé falnak. hogy Góg nemzetségéből "egy hún király jön el a Dariel-szorosból. e. Az ő idejében már a kaukázusi Kuma folyó vidékén ott éltek a magyarok ősei. A rómaiak idejében gazdag volt e vidék. Kaukázustól Belső-Ázsiáig oly jól ismert. VII. 14-17. hegyen épült toronyerődben kell keresnünk. Ez még az ősi próféciák ismétlése. 240 körül ezt írja: "Philoteria ama tó mellett fekszik (Szíriában). Izrael ellen. hanem csakis toronynak. Itt Stein Aurél egy régi erődöt fedezett fel. ahol a Jordán nevű folyó beleömölvén. Szallam tolmács a "Nagy Sándor szír keresztény mondó"-jának megfelelően. e. hollétéről és Szallamnak erre vonatkozó útbaigazításokat adtak. a Taklamakán déli részén áthaladva. jelentése: korlát) és a vaskapu. Góg. Tibetiekről végül nem irhatolt Mózes és nem prófétálhatott Jeremiás. Ezekiel próféta (XXXVIII. se falat. Herodotos szerint Kr. E vidéken megtetepült szkíta népből származott József és es. A napok végén lesz az. azon napon.) Jézus korában sok nemzsidó lakott itt. te és sok nép veled. 531-579) . nem tudjuk. A zsidók BethSanja Saul idejében még a szkíta kanaaniták városa volt. amit Bendefy Nagy Sándor Kr. A zsidó próféták az eljövendő Isten fiát. A szoros keskeny. az odavezető útról. amikor ráhozlak az én földemre. midőn szentnek bizonyulok általad. És felvonulsz népem. Renan Ernő: Jézus élete c. behatol Indiába és az Indus folyóhoz közel Unraszárnál eléri végcélját. az egyetlen ősi erődítmény. ellenben megújította Naoshisvan perzsa király (Kr. egyezően és kifejezetten egy szakadékot kitöltő érckapuról és falról beszélt.Nagyfal tudata. hanem nyugatibb vidéken. e. szemük láttára!" "Nagy Sándor szír-keresztény mondája" is azt tartja. tudd meg. neve Buzghal Khana = kecskeház. Egyrészűk Palesztinában viszszamaradt és Galileában Scythopol nevű várost alapították. beborítva a föLdet. János. művében ezt mondja: "A galileai lakosság nagyon kevert volt. valamennyien lovon vágtatók. Bendefy feltételezi. hutalmas méretű kula”. Így tehát Nagy Sándor híres kapuját nem a tibetiek ellen. majd visszafordul.

Kartal. Kurzán fia Kartal (= Sas). 93. Királyfikarcsa. Lehet. II. A SzenteMágócsok között több a Gug-nevű és a békési ősi birtokukon. Nagykőrös tanyavilágában is feltűnik ez a név Gógány helynévben. Endre poroszlója. Anonymus Góg és Mágóg nemzetről írt és Szkítia első királyának Mágógot. A Szente-Mágócs nemzetségnek családi vonatkozásai voltak az uralkodó Árpád dinasztiával és az még keleten szövődött. várat. amelyet. ⊗ Kurzán neve lehet Korhány vagy Karsa. Zente. amennyiben a Szente-Mágócs névből származtathatók. Mégis az ősi hagyományon alapul Góg és Mágóg neve. Karcsava pedig Ung vármegye kisközségei. Szempte (cempte) zend nyelvből származik.-ben. Kartal vagy Turul az Árpádok címere Szent Istvánig. Szent István még az esztergomi templomának Porta Speciosa kapujára a Turult kifaragtatta. orsz. származnak le. Etele hún-turki nevek. községek neveiből is következtetni lehet az ősi név kiejtésére. és Etrekarcsa Komárom vm. jelentése szent. Kurzán-Kurgán vezér neve Halom szóval egyező és Attila király városától (Buda) – Százhalom-ig kap szállásföldet. Göncölkarcsa. Sopron vármegyében Kisgógánfa községek nevében. szent állatja.. mert a nemzetség egyik ősi birtoka Pomáz és Kaláz között Szempte (Zempche. Az ősi mítosz szerint a dinasztiát alapító Isten megjelenési formája. Gugi Márk 1233-óan II. Szente) néven ismeretes. mint Amadé-Karcsa (szlávosan: Amadeovske Korcany) Komárom vm. XXX. E nemzetségnek a Kaukázus vidéki ősi hazából való származását elfogadhatjuk. Anonymus szerint Kurzán atyja Kund-Kündü = fejedelem.P) Góg és Mágóg magyar nemzetségei. hogy főpapi család. Kurzán.) említi. 119 120 . A győri ágnak tagja volt Gugi Benka 1216-ban. D. 15. A későbbi krónikaírók fejedelmi nemzedékrendjén Góg és Mágóg neveit nem találjuk. Kulchey de Gug fia Konrád 1267-ben a pannonhalmi apátságnak ingatlanokat hagyományoz (Oklevél az apátságnál. Hunor stb. Jafet fiát mondja.∗ (Csánky: M. 1. t. jelvénye Attilának. század közepéig) szerint – Anonymusra támaszkodva – e nemzetség Ond vezértől származik. 122. A Kende családnév pedig a Kazároknál és az ősmagyaroknál méltóságnév. Kartal = Sas. Csongrád és Gyula környékén az elterjedt magyar családnevek közé tartozik. amint ezt a korai középkori magyar törzsökös családoknál gyakran tapasztalhatjuk. Kurtán vagy Kurgán (Korczán)⊗ Hóman Bálint szerint Árpád fejedelem fia (Turul. Kurzán várának neveztek. az 1229. poroszló a Templomos lovagok perében. Kölcsey Dezső: A Kölcsey máskép Szente-Mágócs nemzetség. kitől a kartali és sülyi Etele család származott. ö. Zala vármegyében Gógánfa. Tehát Attila-Etele királytól származó család. Az Árpádház Soltszéki birtokán is van nemzetségnek birtoka. mellette van Zenthe puszta. Márknál és Turóczynál Jafettől Thana. mint családnév vagy mint a nemzetség által lakott helység neve. rajta egy régi erődöt. vagyis Etele hún királynak. A szent és mágus szavak. évi egyik okiratban említett ordasi erdő. Zeente-Magoc nemzetség nevet már egy 1145-ik oklevél (Fejér: C. ) Ez a vidék pedig Kurzán vezér szállásbirtoka.) Góg név Bihar. Pannonhalma alatti Gug-puszta 1231-ben Gug község volt. úgy ősi pogányeredetű szavak és a Mazda hittel kapcsolhatók egybe. a fejedelem címe. Gádoroson ma is több Gug-nevű család él. Etele név az eredetre mutató. 1930. visszatérő név. mert Karácsonyi János (A Magyar Nemzetségek a XIV. Kund. I. Magóc nemzetségnévvel együtt jár azonban a Gug (Góg) név is. k. ∗ Ma Szentsó határrész. E nemzetségből fakadó Kölcsey-Kende-családok őse: Kölcse vagy Kulche neve pedig rajta van a fejedelmi nemzedékrenden is. Ettől a Mágógtól származik szerinte Móger nemzet és Attila. Attila király várát kapja és szállásbirtoka Árpád törzsének szállásbirtokát északról mintegy védőn körülveszi. Nempróth.) (V. Karcsa Zemplén vm. f. Sas. A Szente-Mágócs ősi nemzetségünk őrzi ezeket az ősi neveket. mert némelyek szerint Szente-Mágócs a Szent-Mágus jelentésse1 egyező.) szállásbirtokába esett és az ő őrzésére volt bízva a Pomáz határában Kartal dűlőben lévő kultuszhely őrzése.

Ibn Fadhlon szerint a Khazar nép neve is egy égalj neve. hogy Belső Mongóliában a Csahar és Barga törzs szintén 8-8 törzsre oszlik és zászlójuk színéről kapták nevüket. fekete harcos. kék és vörös és ugyanezek más-más színű szegélyekkel. Hajdan ez a Hadistennek szentelt karddal (v. nyolc zászlóal jból állott. Észak: fehér.Égtájak. tehát fehér (északi) ogur. Az ősi telepedési formából fejlődött az égtáj szerinti megjelölés. megpillantotta a határtalan tengert. fekete (déli) kirgiz. mint az orkhoni feliratokat rovó "kök" török. A bessenyőknek Gardezi szerint zászlóik vannak és ezt a csatában magasra emelik. sötétszürke. amikor a nemzetségfő. Türk népek színnel jelzése itt-ott előtűnik. hogy mind a nyolc név színt jelent. zuzmarás. fehér tengerével élt a nomád lovasok képzeletében. tehát keleti (kék) török. karakirgiz. A zsákmány után járó lovas harcos Ázsia keleti végén. hogy az álmok időszakában a föld szépséges leányával egybekeljen és az isteni dinasztiát megalapítsa. díszitéseiben is kifejezésre jutott.) adta akként. Így fejlődött ki a zászlósúri méltóság. – "Sárkány és kígyó" az északi égbolt elsőrendű csillagképei és az ősi hindu hit "bölcseség négy rejtett Sárkánya" és az "égi Nagák" ugyanazt a fogalmat fedik. hogy Attila "őrszemeit a világ négy része felé szétosztotta". a töröknél szandzsákbeység (szandzsák = zászló). Kilenc lófarkas zászló a teljes nép jelképe. fehér hólepellel borított észak. bíbor madár és azurkék sárkány". a saragur. öltözeteik színében. veres tűzfényével vonja be az Ég tengerét és a benne úszó felhőket. Ime ilyen lehetett Ázsia ősi lovas pásztornépeinek képzelete. a nap északi és déli útja a két legfőbb. Az égtáj szerinti földrajzi elnevezésben fehér (északi) és fekete (déli) tenger ősi keleti emlékek. A színek: fehér. Ak-Ordu = Fehér horda és Kök-Ordu = Kék horda. a többi szín a közbeeső égtájat jelenti. a "fekete harcos"-sal. nevekben. ha arcát megmutartja. kék. Ez a tenger telve volt veszéllyel. Félték a jeges fehér halált. A jeges. Ezek a színek a szemlélődő nomád pásztor képzeletvilágában az égtájak sajátosságaiból nőttek ki. Ezek: fényes (fehér). A napfénytől barnított. dél: fekete. a szétmarcangoló "fehér tigrist". kelet: kék. nálunk kis és nagy zászlós urak. galambszínű. Egy fel nem bomlott török nép törzsi szövetsége égtáj szerint nyolc törzsből. a szent Turul. mint akiket Szent János apostol a világtáj négy angyalának nevez. fekete tengerével adták a déli égtáj színmegjelölését. a Hoo madár. tarajos hullámaiban ott csapkodott az "azurkék sárkány" óriás alakja. Végül felhozza Győrffy. veres. arra leselkedvén. A világtájakat az ősi vallás égi hatalmasságok (szellemek) felügyelete alá rendelte. E színek megfejtése a négy fő és négy közbeeső világtájat adja és ily színnel jelölték a törzseiket is. sötét "napfajú népei". legnagyobb jelentőségű égtájhoz kötődtek. Ilyen a kínaiaknál: a "fehér tigris. amiért Dzsingisz khán és a török szultánok 9 yakvagy lófarkas zászlót teljes méltóságuk jelképének tekintették. fekete. 121 122 . amihez 9-iknek a khán külön zászlója járult. Konstantin császár feljegyezte a bessenyők nyolc törzsének nevét és annak legelfogadhatóbb megfejtését Győrffy György (Bessenyők és magyarok 1940. Ezek az égtáj színek törzsi jelzések voltak és a törzs elhelyezkedése szerint lófarkas zászlóikon. Nyugaton lenyugvó Napisten. bűvöléssel. a testetöltött Isten. hogy lefalja az égről az ezüstfehér holdat. hőségtől és tűztől feketére kormozott. Attila kardja) történt. ősatya sátrát köralakban vették körül népének sátrai. tehát teljes nép volt és Árpád vezér joggal hordhatta a kilenc lófarkas jelvényt. Tél és nyár életmegnyilvánulásai. A honfoglaló magyarság a kabarokkal szintén nyolc törzsre egészült ki. kiből az ő népe származott. A világtájak őrzőinek ősi hagyománya kicseng Kézainak ama sorából. Onnan jött el az idők kezdetén a "bíbor madár". szürke. szenesedett dél. ahol Csin császár Nagy Fal-a kezdődött. melyben benne ragyogott Tengri kán (Isten) mosolygó kék arca. mint hún-turk törzsek nevei. stb. A világtáj négy nagy angyalát (szellemét) köszönti az ősi hagyomány alapján a koronázási szertartásnál a felkent király kardvágása. nyugat: veres. fekete. tarka. "holdfajú" fehér népeivel. ö.

magyarlakta vidékei (kabarok). c. quae dicitur Alba Ungaria. A fehér és fekete szín azonban a két Magyarország külső megjelenésében: népi ruházatában fennmaradt. mint a fehér hún ágról és a nyugati vagy urali ágról. ). A szűr ujja a végén kerekdeden varrott. Fischer Károly Antal 1888-ban (A Húnok és Magyarok) a szűrök színezésére vonatkozólag országos adatgyűjtést kísérelt meg. hogy Fekete-Magyarországba akart hittérítés végett utazni ("audiví enim de Nigris Ungris" . Szent István idejében Magyarországot Fehér-Magyarországnak.és Fekete-Magyarország. Jornandes a hunok keleti vagy Kaspi ágáról. hímzéssel vagy reávarrott színes posztódísszel. nemzetségi színkülönbözőségekre utalnak. Fehér és fekete húnokról írt Procopius bizánci író (szül. Erdélyben a kivétel a két Fehér vármegye volt. testszélességű. továbbá Abauj-. úgyhogy tarisznyának használható. "hasonszőrű emberek". amit gazdagon díszítettek. mint keleti és nyugati magyar törzsi megjelölés nem maradt fenn. Itt is a törzseknek megfelelő 8 féle színtarkázással díszítve. Egy évezreden át hű őrzője volt a magyar parasztság. amely az oda telepedett fehér magyarokról kapta nevét és fehér és fekete szűrt vegyesen viselte. A honfoglaló magyarokról Nestor krónikája azt mondja: "azután (a bolgárok balkáni beköltözése után) jöttek a fehér ugorok és elfoglalták a szláv földet". ad differentiam alteri Nigrae Ungariae. mosony. körül. a korai telepedéseknek sok homályos kérdésére tudnánk ma választ adni. quod populus eius est colore fusco velut Etiopes"). csuha. Ung-. 551. mint "kinek nem szűre. A törzsek megkülönböztető színjelzésére a fehér.) azt hallotta. a törzsnek megfelelő 8 féle színű díszítéssel. szokmány) ősi. III. 31. kiket fehéreknek neveznek" ("Post haec rex Persarum Peroses cum Ephthalitis Hunnis.R) Fehér. A szűr és suba (zeke. akik fekete (szürke) szűrt viseltek.. Ugocsa. talán mert a törzsek korán összekeveredtek. Magyarország és Erdély népe eredetileg 8-8 törzsre és ezek nemzetségekre oszlottak. veres. Északi és déli magyart jelentette és ebben az időben már nem vonatkozhatott a faji tulajdonságból is kifejezésre jutó világosabb vagy sötétebb arc-. ne vegye magára". a szűrön vagy subán gazdagon hímzett. Fehér és fekete magyar megjelölés a származásra és így a törzsi. szemés hajszínezésére. ez alatt Erdélyt értette ("Stephanus etiam rex Ungriae hello appetens Ungriam nigram" . . kék. "megfordította a suba gallérját" (vagyis hűtlen lett fajához... Kivételt képeztek a pozsony-. A szűrt népünk minden közéleti. u. mint fekete hún ágról irt. Ázsiából hozott díszruhaviseletünk. De Bello Persico) . továbbá Arad megye . hogy Fehér-Magyarországban fehér szűrt viseltek. hátul hosszú.és Máramaros vármegyék déli. Procopius így ír: "az Epthalita Húnok. máshoz állt) stb.. Az u. állandóan hadban járó népnek öltözékében is kifejezésre kellett juttatnia törzsi és nemzetségi hovatartozandóságát. Szent István udvarában 1006-1007-ben járt Querfurti Szent Brunóról Ademar (Historiarum Lib.. vagy posztóból kivágott és reávarrott díszek a fenti színekben készültek és a törzsek megkülönböztetési jelei voltak. zöld és sötétzöld színezéseket használták. Nyírség. hanem a csata napjáig törzsek és nemzetségek szerint vannak elszéledve". még a legnagyobb hőségben sem. továbbá a piros. fekete.. A kék és veres szín. négyszögletes gallér lóg. mint a rómaiak. sopron-. zalamegyei és csallóközi bessenyő határőrök. – Erdélyt pedig Fekete-Magyarorszúgnak nevezték.és feketemagyarországi színkülönbségről is (írván: "in Provinciam Ungriam. Bereg-. Ebből azt látjuk... Helyrehozhatatlan veszteségünk. vas-. vílágoskék. a Gyulák népe pedig a fekete magyar törzsek voltak.) Említést tesz a fehér. subája. Ősi közmondásaink erre a törzsi. 536ban) és a góth Jornandes (Kr. Munkája hiányai ellenére is nagymértékű. A Fekete-Magyarország: Erdély viselete fekete (szürke) szűr volt. Zemplén-. hogy a mult század közepén a még általános népviseletre vonatkozó részletes feljegyzés nem készült el. törzsi elhelyezkedésére. n. Bölcs Leó bizanci császár írja őseink hadviseléséről: "sáncokba nem szállanak. Stein Aurél Akadémiánkon tartott székfoglalójában a jüecsi húnokat a fehér húnok egyik fajának említette. quos Albos vocant. pro eo. mert ebből a magyar nép faji. Ezt a hadviselés elemi szabályai megköve123 124 telték. társadalmi szereplése alkalmával használta és nélküle házát el nem hagyta. faji hovatartozóságra vonatkozott. Ruháikon. Árpád magyarjai fehér-.

Csekekáta.) T) Hogyan keletkezett nálunk a keresztény lovagkorban egy legenda? A mondaképződésnek egyik tanulságos példája Szent László király legendája a kun vitézzel. akár ezrekből álló birkanyájat s ritkán fog abban egy-két darab feketét. Egreskáta. Csekély módosítással ők is szűrben. A második képen árnyas fa alatt megpihennek és a kun vitéz a földön elnyalva. mondván. Nem változott a betelepített rokon fajok viselete sem. (V. mint más népeknél is a távolság szülte. ruthének és a délvidéki szerbek. Pest megye északkeleti részében 7 községet ülnek meg. A XII. a második Tankátai. Káta nemzetség innen indul el. a felvidéki tótok. Az első fehér kőből épült. Szentlőrinckáta. Aquila János XIV. némelyek közölök saját szántukból ottmaradtak. Az első képjeleneten a kunok betörnek a magyarok várába és az egyik kun vitéz a nyergébe emelt magyar lánnyal menekül. Az ősi szokásokhoz való hű ragaszkodás következménye a több mint ezeréves népviseletünk fennmaradása. E legenda elbeszélő és hű ábrázolását. midőn a bessenyőket földjükről elűzték. Így a Kapuvári. Szenttamáskáta. Karácsonyi János és Csoma József. hogy ily módon is mutassák atyafiaiktól való elszakadásukat”. egyik ága azonban Szatmárba szakad. Melyik európai szűcsmester ne tudná. A nemzetség hadi és nemzetiségi jelvénye a hatküllős aranykerék. Szentmártonkáta. arra mutat. Boldogasszonykáta. Mert ruháik csak térdig érnek és ingujjuk is rövidre van 125 vágva. Ezeket a határőr bessenyőket az Árpádok telepítési politikája szétszórva juttatja földhöz. Ilyen ősi viselete Európa egyetlen népének sincsen. században ezek: Nagykáta. Megvannak a jeleik. amelyekről rájuk lehet ismerni és meg lehet tudni azt is. hogy ez alatt fekete gyapjast kell érteni? S viszont nézze meg valaki egy magyarországi. a negyedik Szalmakátai. stb. együtt laktak az úzokkal és most is ott vannak. a Káta uidéki bessenyők ma is térdig érő gatyát viselnek. Temes megye déli harmada és a volt Szörény vármegyei rész fekete szűrt viselt. akik a Bessenyő hazában a Dnyeper folyó menti erődítéseket őrizték. A harmadon Szent László a sereggel megérkezik és a kun vitéz a háta mögé ültetett leánnyal menekül. A betelepedett nemzetiségek. mert ezer évvel ezelőtt Európa viselete csattokkal összefogott iepedőkből állt. ingujjuk sem lobogószájú. A hagyományok ilyen csodálatos megőrzése mellett feltételezhetjük a következőket: a pestmegyei kátavidékiek határőrbessenyők voltak. mint egy kis különbség a szókiejtésben s a ruházat színében. Ezt a szokást foglyulejtett és telepített bessenyőink is követték és ma is étnek vele. emezt pedig nyájaik gyapjának színe hozta magával. a zalamegyei Turnicsa középkori templomában. Ezeknek az erődöknek nevét Konstantin császár feljegyezte. Bíborban született Konstantin császár írja a következőket: "Abban az időben. közép és nyugati része. de védekezésül hátrafelé nyilaz. századbeli magyar festőművész falfestménynek három képe őrzi.délnyugati és Torontál vármegye északkeleti. zsinóros ruhákban jártak. vagy tarkát látni" – írja Fischer Károly. a hatodik Giaiukátai nevet viseli. 126 . hogy a kelet felől jött bessenyőknek (patinák) a Dnyeper folyó menti határukon 6 váruk van. kik voltak és hogy népüktől elszakadtak. bunyevácok. Erre vonatkozólag egy eddig figyelemre nem méltatott adattal szolgálhatok. "A fekete húnok. fejét a leány ölébe hajtja. felvették az őslakó magyarság nemzeti viseletét. hogy levágták. sz ötődik Szakakátai (Szaka = szkíta). azaz Árpád magyarjai közt egyéb különbség nem volt. erdélyi részeken a románok és szászok. ö. azaz Attila népe s a fehér húnok. amazt. Még a fehér vagy fekete főszínt és a magyar törzseket jelző színtarkázásokat is átvették. S) Fogoly bessenyők ezer éve gyászban járnak. mint a nyugati végeken a horvátok és németek. a harmadik Kraknakátai. ha erdélyi birkabőrről van szó.

16." "E szibériai aranyakat a tudomány a Kr. Minden ilyen mítosznak. születése körüli évszázadokból származtatja. a legnagyobb görög drámaíró művészetének legérettebb alkotása a "Leláncolt Prometheus". akik az emberiség kiválói. a róluk szóló népregéket tisztán csak a képzelet szülte. amelynek magas színvonalú ötvösmunkája képbelileg tökéletesen egyezik a fenti képsorozat második jelenetével. Mennyei emberek. hogy az emberiség öntudata ébredésének hajnalhasadásán született. Ezt róluk csak a XIX. A mítosz szülői vagy őrzői turáni népek voltak. és akiknek története maga az emberiség története" Téves volna azt hinnünk. Turáni népek az emberiség tanítói Fajszármazási ősi turáni legendát dolgozott fel Aeschylos a "Leláncolt Prometheus"-ban. mini a hellének. Azonban mindenkor képletek mögé rejtették a történeteket és ősi tanításokat. e. 1939. erdei idilljéről nem szól legenda. VI. század minden konkrét tárgykörön kívül eső gondolatot tagadó szelleme állította. a nemzeteknek róluk szóló legendáit. Ezen isteni színjátékot Aeschylos valószínűleg Kr. Szibériában ősi Pogány monda kifejezője volt. fejlődésük előmozdítói voltak. Az isteni színjáték ősi fajszármazási. 460 körül írta és Athén színházaiban 2400 évvel ezelőtt játszották.A falfestmény második. amely a kunok őshazájában. Ők a Seregek és Bölcseség Urainak megszemélyesítői az emberiségben. vagyis szentek uralma ez. hősöknek. Mert. Történetében a megváltás isteni gondolatának legelső kinyilvánítását találjuk. nem Aeschylostbl ered. kiknek kultuszára volt és van felépítve a letűnt és jelenleg élő emberek társadalma. Megfejtését dr. Aeschylos. (Jász-Kun kongresszus. Valószínűleg a kunok fejedelmi családjának egyik őséhez kapcsolódó történet lehetett a monda alapja. népvándorlási történetet őriz. Euphorion fia. mint Carlyle mondja: "Hőstisztelet. A titán egyike azon óriásoknak.) Nagy Péter cár korában csodás aranykincset találtak Szibériában." Ősi ázsiai monda átültetésének és a mondák évezredes fennmaradási lehetőségének bizonyítékát láthatjuk e példából. legendának valódi történeti alapja is van. kun fejedelmi ruhadíszt. A megkínzott titán az emberiség első isteni tanítója. hogy e nagy szellemek mitológiai történeteit. vagyis azoké. Fettich Nándor régészünk adta. 127 128 . akik az ősi népek mitológiáiban szerepelnek. Kik voltak a Prometheus-drámában rejlő megváltás gondolatának megteremtői? Honnan kerültek ebbe az isteni színjátékba azok a mély. azoktól vették át az ókori görögök. hanem régibb. heroarchia vagy hierarchia. "Középkori legendaábrázolásunk tehát a kunokkal kapcsolatban egy olyan képtípust őrzött meg. isteni tanítások? Feltételezhetjük. a mítosz. VILI. heroszoknak. A dráma tárgya.

amelyben azzal vádolták. származását és vándorlását. Eustahius kimutatja. a teremtő tűz rejtélyét. emelkedhessen. Ő az. E szentségtelenítésekért Kronosz lesujtja és átadja Zeusznak. vagyis a svastika. Prometheus Ió (Ea vagy Anahita)-nak. Arra vonatkozólag. Ott szenved ezer évig. A latinban Lucifer = tüzethozó. Herodotos görög történetíró bizonyítja. A sabásiai ünnepély a Mithrás misztérium egyik változata volt. Ió a holdistennő és az eljövendő új fajnak évája. tehát az "angyalok bukása". Mati a szanszkritban annyi mint megértés. szkíta legendával állunk szemben. máját Zeus sasmadara tépi. Io tehát a hold istennője és az indó-szkíta-hún fajnak Évája. Aeschylos azonban Siciliába menekült. – sok néven egy alak". Eredetük az ismeretlenség homályába vész el. Ezért a jövendölésért a titán neva Prométheus = előrelátó. Quaest. életkereszt) a szent jel és szerszám a szent tűz gerjesztésére.A leláncolt Prometheus dráma tárgya egyik titkos misztérium részét képezte. sem a drámában feldolgozott titkos anyag nem volt a görögök sajátja. az Ural folyó körül déli irányt vesz és elérí "a vízesést. Azonban a legrégibb görögök az Indust is Nílusnak nevezték. Nílus vagy Neilos néven nevezi az Indust Nagy Sándor és Virgilius is. hogy Prometheusból miért sugárzik a halhatatlan szeretet oly mérhetetlen mértékben a halandó emberek felé? A választ a tragédia adja: "Anyám pedig Themis Gea. hogy az egyik drámájában misztériumok szent titkait elárulta. (horogkereszt. Aristatetes említi Ethikájában Aeschylosnak az Areiopagos törvényszéke előtt folyt bűnvádi pörét. mely messze tájat a sors parancsa már lakul hagyó neked s utódaidnak". görög forrásokra hivatkozom. Aristoteles egyik görög kommentátora pedig azt írja. aki nem óhajtja azt. a "sötét Epaphos"-t és ez a "fiú" fel fogja szabadítani Prometheust. (V. Herkules görög nemzeti hős szintén óriás volt. A mai napig az Indust a Kala-Bagh vidékein Nil (kék) és Nilah = kékfolyónak nevezik. Eustratios. hogy az emberiség lelki fejlettsége olyan fokra. – s a Nílus-mező háromszögébe jöttél . Themis-Gea = a föld szülötte. Prometheust a Kaukázus hegységhez láncolják. a Véda tűzistenével rokon személyiség. a szenvedő emberiséget. a "tüzethozó" tehát a megszemélyesített Pramatha. saját végzetes adománya alól. A Kaukázus szikláihoz leláncolt titán jövendőt mond: A Héra által üldözött Io. Ez a mai földrajzi fogalmainkhoz képest különösen hangzik. a Napot néhány ősi emléken Sabasius-nak hívták és a mísztalógusok Zeussal és Bacchussa (Bacchus és az orpheusi misztériumok is turáni eredetűek és Bacchus ősi szenthelye Scythogol volt) hozzák összeköttetésbe. majd Zeus villámától sujtva a Tartarusba zuhan. továbbá Herkulesnek megszületését megjövendöli. ö. Sam a misztérium. Blavatsky: Secret Doctrine. hogy e drámája miatt szentségtöréssel vádolták meg a költőt az athéniek és halálra-kövezésre ítélték. ahol az egyes fajok fejlődését adták elő. hogy az Arg-ionok tájszólásában Ió holdat jelentette. elő129 130 retudó. amit a papok a sabásiai misztériumokban felfedtek. A görög Io (hold) és a kínai jueh (hold) egy jelentésű. Felmerül az a kérdés. aki a sabásiai misztériumokban a bölcseség kígyójának alakját vette fel. akik Kína határvidékéről Perzsia határvidékére költöztek.) és alexandriai Kelemen azt is tudják. hogy az illető dráma előadásakor a botránkozó közönség halálra kereste Aeschylost és csak Dionysos oltára mentette meg. A kínaiak holdfajúaknak nevezték (juehti vagy juecsi) azokat a húnokat. hol szent Nílusnak édes hullámai sásos oldalon lezúgnak. hogy itt ősi és eredeti turáni. mint "egy közülünk való". Az allegorikus titkos és szent misztériumtanítást tehát nem Aeschylos találta ki.) A dráma tárgya: a félisten lehozta az Olympusról a nagy titkot. ősanyja. akit az összes szkíta törzsek tiszteltek. A vándorlás a Kaukázus felett a Volga és Kaspitenger mellett az Arimaspok országán át halad. hogy a szkítáknak Herkulesük volt. Mithrást. A nagy tanítónak "az emberek minden tudást csupán neki köszönhetnek". a Hold fajnak. ki földi pályafutása után . "a tehénszarvú leányzó" fiat fog szülni. Neve: "akinek jönnie kell" a "sötét Epaphos"Dionysos-Sabasius volt. Szanszkritban promatha = tüzetgerjesztő szerszám. P. Prometheus. a tűzisten fia. bilincsekbe verve. vagyis testet öltésének legendája magyarázza a nagy emberszeretetet.: H. E helyre már a történelmi időt megelőzőleg finn-ugor népek költöztek. Cicero (tuscul. hanem csak drámai alakban öntötte azt. Promathi pedig Fohát.

hogy ne egyen az életnek almafájáról. Tudjuk. amely az Isten paradicsomában van". szintén énekelt a szkíta herosról ekként: "Achiles. Sziamek-kel elvész az Ármány küldte didet (gonosz) elleni harcban. akit teremtettem. Vagy a magyar Tündér Ilonamesékben. akiknek révüléses látóképességükből és ily állapotban való emberefeletti megnyilatkozásaikból. ezzel is jelezvén. mert halandóvá válik. mikor az első emberpár a bukott angyal. taníttatván bizonyos Teutar nevű szkítától" . – mennyire egyezik a héberrel. Ilyen óriás volt ama szkíta király is. ö. mint ahogy kezdetben volt és én egyedül maradok Osirissal". hogy nem görög. oktatását elnyerték és jelképesen éltek a tudás fájának gyümölcsével.): "A győztesnek megengedem. "jövendőt mondó" – Prometheusnak neveztek el. Zeus. Vagy ott van a bibliai Noé. a bölcseség kígyója.. Ezek az uralkodók a hegyek között laktak. ki a szkíta földön uralkodol" (49-ik töredék). Az egyiptomiak "Halottak könyvében" egy halott kérdésére azt feleli Tum: "El fogom pusztítani. e. aki Kr. de a megjelenő Herkules a folyót a tengerbe terelte. ekként ír: "Herkules szkíta íjjakkal élt. "Prometheus volt a szkíták királya s nem bírván alattvalóinak élelmet adni. megszülettek az egyszemű ciklopsok. a Hesperidák arany almafája és Herkules történetét. – Allegorikusan: Szt. szántani tanítja az embereket. ki Kr. – közelebbi hely: a Kaukázus vidé131 kére helyezi. hogy Adám és Éva bibliai bűnbeesésének históriája szumír eredetű és a zsidók babilóniai fogságuk után hozták magukkal.. amelyre határozottan azt mondhatom. Indiában Adima és Héva. bilincsbe verték a szkíták. vagy a szumír Utnapistim. ahol egyszemű óriások őrzik az arany almafát. mint az első emberpárnak bünhödése bekövetkezett. Hozzáfűződött olyan titkos tanítás. Ezt a vidéket Zajti (Magyar évezredek) a Kaukázus vidéki Kur és Araxes vidékére teszi és őket szkíta királyoknak veszi. 600 körül élt. 515 körül élt. úgy az „égszülte kígyónak".. ősi pélvi nyelvű szentírások és legendák alapján. Amit azután a görög nép képzete átvett. V. Vasat kovácsolni. a büntetéssel megelőzni kívánta. Prometheust pedig feloldotta bilincseiből" (23. mint pl.. töredék). – akik mind turánok. mielőtt a tudás fájáról nem evett. A tragédiának ezek a mondatai feltűnően hasonlók a bibliai édenkert tragédiájához. Jánosnál (Jelenések II. Ott a szumír Isten paradicsomában lévő életalmafa alatt ülő Adapá-t figyelmeztetik.félistenként az Olympusra került. aki így szólt a többi istenekhez: "Ne legyetek irgalommal irántuk! Zajongásuk megszomorított engem" . Az isteni megváltásnak az eszméjét fejtette kí a Prometheus-legenda. az a misztériumokban mély erkölcsi tartalmat nyert. Itt is értelem és érzék nélküli az ember. hogy egyék az élet almafájáról. mivel a Sas nevezetű folyó elárasztotta a lapályokat. Vízözön által vízzé lesz ez a föld. Firduszi a Sáh-Náme époszában. 7. Elohim: "Eltörlöm az embert. – Az élet almafája a görög mitológiában is feltalálható. Ott is. A misztalógusok ugyanis a homlok közepén álló szemet a szellemi látásra való képességnek vették. "aki egyedül merte megmenteni ezt a halandó fajt". hogy Herkules megölte a sast. hogy "Prometheus az emberek faját ne védje többé". Alcaeus költő. A babyloni Enlil isten. aki az egész emberi fajt "hőn kívánta kioltani". A törökben adom = ember. hogy turáni eredetű. – Ádám és Éva neve is átvett. hanem szkíta eredetű legendával állunk szemben. 132 . Aeschylos maga is a Prometheus leláncoltatását és az egész dráma cselekményét Szkítia. a földnek színéről" . amit teremtettem. – Herakleai Herodor. de unokája: Huseng felfedezi a tüzet és tűzoltáron szent tüzet gyujt.. innen keletkezett a mese. A Fekete-tenger vidéki görög telepesek szkíta forrásokból hallottak bizonyos shámán északi népről. a Sabausiai misztériumban. hogy a nagy tragédiának eme gondolatai: "Zeus hőn kívánta kioltani" az egész emberi fajt. e.. akit a misztalógusok "előrelátó". Meglepő. ahol a népek származását legelvontabb módon tanították. Ezekkel az istenekkel szemben ott van Promptheus. a föld első uralkodóját Kajurnorsz-nak nevezi. aki fiával.

mert szerzője Vyasa indoszkíta-hún. királyi szkíták települtek már a Kr. amelyeken Herkulest ábrázolták. kiknek melléknevük bahadun = bátor. a tűztisztelő Zarathustra népének tűztemplomait találjuk. hogy a Kaukázus népei turániak és a Cserkeszek és Georgiaiak ugor vérrel kevert népek. E szerint Vyasa indo-szkíta hún Hari nemzetségből való Santanu-nak. kik vándorlásukban az Indus völgyében megtelepedtek. az . 133 134 . Pandafát feleségül vette. hogy a fentihez hasonló mondaanyagunk volt. e. egy. Kr. 1000 körül Pourusaspa. Itt is. míg egy vérbeli herceg meg nem fosztotta az utolsó Panda királyt trónjától és életétől. Delhi uralkodójának volt a fia. a Mahabharata nem árja eredetű. Arrianos. A Herkules legenda indo-szkítha-hún eredetű. teremtését. n. Nagy Sándor is harcolt egy Flarikula fejedetem: Sambos ellen. aki Harikules. ősi emlékezéseket. a Harikula tőrzssel együtt. mint a nemzetség feje Harikul-es nevet viselte. az Úr Krishna fiaitól származtatják magukat. Yadu (Yadava) a Buda (Budha) által alapított Hold (Inda) nemzetségnek leghíresebb ősi törzse. ahol a Bakui folyton égő naphtaforrásokat. Nagy Sándor történetírója szerint Herkules. Santanu törvényes fiának. VII. így az unokahúgától született fia: Panda lett Indranastha ura. Ezek után nem lesz olyan délibábot kergető romantikus állítás az. Utódjai egyenes vonalban 31 emberöltőn át Kr."Ég fia". 1300-600 években. Elveszett legendaanyagunk bizonyára felölelte a világ és az első emberpár. mint a hún-török népeknél. – akik a magyarság egyik alkotóeleme. hogy Herkules az Indusok közt született. (Tod id. halász leánya lévén. a Buda (Budha) által alapított Holdfajból. m. Hara-hunák a kutai és bundii indiai hún fejedelmek. Ősi települési helye ez a szabír (hún) – déli ugor népnek. vagyis a lovas Pórus volt a királyuk. hogy a világ legnagyobb hőskölteménye és szentírása. vagy Hari törzs története. Vichitravirjának csak leányai születtek és ezeknek szellemi apja és tanítója lett Vyasa. munkájában bebizonyítja. A Mari nemzetségből származó Vyasa. Ezek közül az egyiket. A Radzsput népek hadistene: Hara és a Mahábharata jelentése – a nagy Hara. A kaukázusi Kur és Araxes folyók és a Meotisz vidékén az u. – Vyasa a családfáját is levezeti a Mahabharátában. 610-ig uralkodtak Pandavában (Delhi). Diodoros említi. E törzs legfiatalabb ága a Jareja nép. Anyja Yojánagandha. e. Az uralkodó családban ő lévén az egyetlen férfiutód. az özönvíz és egyéb vallási körbe is vonható történéseket. az istenségtől származó törzs feje Vyaso. Kusán-húnok több indiai érme maradt fenn. Zeus fia Indiában járt. így a származása törvénytelen volt.Az égi tűz lehozatala kaukázusi eredetű legenda és ott született. e. Hodgson Brian Houghton (Mongolian affinities of the Caucasians) megállapítja. Zarathustra atyja. James Tod: Annals and antiquites of Rajasthan c.).

A hindu "Naga" kígyóisten a héberben. Összefügg a sárkány minden pogány teológiában a holdnak tiszteletével. amelyre a garabonc ül fel. tehát átvett fogalom. piramisok beavató helyek voltak. én druida vagyok!" – kiáltották. az Istennek eszméjével. tehát beavatott emberfölötti lénynek. az ősidők nagy beavatott mágusainak "kígyó" és "sárkány" nevet adtak.VIII. Ebből kimutatja. Az emberben lappangó emberfeletti erők Kundalini kígyója a "tüzes erű". Minden nép ősi mítoszában felleljük a "kígyót". a halhatatlanságnak és időnek volt a jelképe. A "bölcseknek". hogy a magyarok ősei lator ördögök voltak. Végül a tüzetokádó sárkány a kozmikus tüzet jelentette. mely eltaposva lába alatt fekszik. Népmeséink sárkánya a garabonccal (gara = fekete. Ha keressük a "sárkány és kígyó" tisztelet ősmagyar nyomait. földetlen szavakban: valamikor sárkányt jelentett. mert kígyótestű nőről van szó. ami e legendában határozottan arra mutat. "Én kígyó vagyok. "Kígyók" a mágus papok címe. hol anélkül jelentkezik.) A kígyótisztelet nyomát az ősmagyar települések helyi neveiben feltalálhatjuk: Teté-tlen községek és puszták neveiben. Ők tanították az embereket a misztériumokra. a Brahma. A barlangok. az "örökkévalóság kígyójától" Anantától. a hétfejű akkádiai kígyón keresztül. amely szó az ősgermán "allrunn = mindentudó" nevet jelenti. amely képzet összefügg az "örökké valóság kígyójának". Nálunk a sárkány-rend jelvénye a farkába harapó sárkány volt. az ősmagyar sírleletekben sárkányábrázolást találunk. Erre vonatkozólag bővebben magyarázok az alábbiakban. ami a szumír Adapa mítoszból jött. az Ökkévalóság jelképe.és leszálló csomópontját jelentik a keleti csillagászatban. Hasonló a héber szeráfok jelentése. A "kígyó" az életfájának gyümölcsét nyujtja. mint hazá-tlan. bonc = pap) . mint a galambok!" Ebben az értelemben veendő Pallas Athene kígyója. A hindu és tibeti papi beavatattak. Tetétlenek szent berkek lehettek. tehát egy emberfölötti lényről. Kézai krónikájában kikel Orosius véleménye ellen. A réz jelentése a női princípium.kígyónak" nevezték magukat. hol tüzet okádva. minden faj számára egy ∗ fej. Ez a gonosz beállítás téves átvételből keletkezett. Barlangban kél egybe a félisten Herkules az aszszonykígyóval. amely egyúttal a zsidóban rezet is jelent. "Naga" = "kígyók" voltak és a kelta druidák szintén . A sárkány feje és farka a hold fel. de mindig rejtett. aki "kígyó" – ősi legendája. "Nakosh". mint a kígyók és szelídek. Az Osiris homlokán levő Ureus kígyó. amely tüzesszárnyú kígyót jelent. a Genesisben a fával együtt ábrázolva. a magyar néprege hétfejű sárkányáig. A hinduk Fohátot kígyóval ábrázolták. A "kígyó" jelképének magyarázata sokféle. A kígyó az észbeli fejlettséget.∗ A "kígyó" tisztelete valamikor az egész földön el volt terjedve.. a szkítai pusztában kóborgó tisztátalan szellemekkel való öleléséből származnak. Mindegyik ősi mitológiában szereplő kígyó és sárkány hétfejű. Az elfogult Orosius elferdítve adta vissza a gót Jornandes "alliorume" szavát. sorozatos megújhodásnak. mágus képességet példázza. Herodotos második mondájában szimbólikus. Attila a kígyóévben hal meg! 135 136 . Visnu és Siva fején levő Naga kígyóisten is. (A tűz ez esetben kozmikus jelentésű. aki a húnok származásáról előadja. "Tlen" jelentése ma fosztó képzetet jelent. A farkába harapó kígyó az örök körforgás jelképe. A Szűz vagy Madonna a mitikus sárkányon áll. Egyik legelvontabb jelentésében a folytatólagos. ezoterikus képeket találunk. Krisztus azért mondja tanítványainak: "Legyeték okosak. hogy őseink a boszorkány allrunoknak. Jornandes írt erről száz évvel Attila halála után. ebből megfejthető a zsidók rézkígyójának alacsony értelme. hún hagyomány alapján. A hermetikus bölcseletben pedig az ősanyagba ömlött életet jelenti. A kínai mítosz szerint sárkány falja le az égről a holdat. E név shámán szertartással kapcsolatban ma is él. valószínűleg Tibetből vagy még északibb vidékről származott Indiába és ott elfajult. Tehát még ebből a gyűlöletsugallta írásból is felragyog a mindentudó.

a hétfejű sárkány tüzet okád és a hetedik fejében van ördöngössége. r 3. mert a nap erőt ad neki. Egy darabot. A testről levágják a láb. majd amint a sárkányt nyergelve a felhőbe repül.) (Khasi = kas. átcsaptak volna rajtunk és egész Európa néprajza. A sámán pap révülését tartják fenn ezek a mondák. Amint a legenda mondja.Ri-thlen rettenetes fajtája a fekete mágiának. korszakokkal előbb thlen-kígyók. György lovagrendjének és Zsigmond sárkányrendjének jelvénye. a mongol sereggel. amit megőriztek. A sárkány különösen a garabonccal függ össze. Hogy ennek a thlennek kegyét megnyerjék és életüket megmentsék. A magyar államalapátás pedig a legnagyobb hatással volt a keresztény európai kultúra kialakulásában. Lehet a sárkány asztrális-jelképes jelentésű.és kézkörmöket. (Blavatsky: Glossary 259. amit a Khasi-k kaptak. A sárkánnyal hajnal előtt kell küzdeni. kosár. Békés élet mellett a mai 12 millió helyett legkevesebb 30 millió színmagyarnak kellene e földön élnie 137 138 . Róma. a Kaspi-tó keleti partján lakó törökfajú népeke kiterjesztették. Az előző fejezetben kifejtettem. Kígyó és sárkány csak a középkorban lett a gonosz ábrázolója. vagy az ozmán törökséggel együtt menetelt volna a magyar? Európa védelmében szörnyen kivéreztünk. Pl. tehát a legelvontabb ősi kinyilatkoztatás hagyománya. amelyet az indiai Cherra-poonjee-ban a Khasi hegyekben űznek. Más variációban királyi szüzet rabol el. magyarok és bolgárok nélkül ki nem fejlődhetett volna 1. hogy Attila húnjai törték össze a római légiók által behozott és nagy erőre kapott Mazda vallásból származott mithraizmust és ezzel a kereszténység gyors elterjedését mozdították elő. Népregéinkben. Ősi nemzetségeink jelvényeiben is szerepei a sárkány. kazárok. keresztény kultúrája. Az a darab. (Herkules is a hétfejű Hydrát győzte le. majd amint ráolvas és bűvös erejét kitöltvén rajta. Ez a kozmikus erő beavatkozását jelenti. 2. azt megőrizték és ebből házi istent készítettek és utódai lettek a ri-őrzők. a holdkirálynőt. Athénben Athene Pallas tiszteletére kígyókat tartottak és jóslásra használták. Sajátos keleti hadművészetünk nélkül a népvándorlás fergetegszerű rohamai. lap. Sárkány etimologiailag Char vagy charrukhán = fejedelem címe volt (kharkas). sárkányoly laktak a barlangokban és embereket.) Népies regéinkben a sárkány lefalja az égről a napot és a holdat. Babilonban Bál. vagy Bel isten tidszteletére. eszközévé teszi. ha félreáll. A nagy Kazárbirodalom akasztotta meg a mohamanedánizmusnak Európára ualó átterjedését: Ugyanis 637 körül az arabok a perzsa birodalmat megsemmisítették és hódításukat észak felé. és Bizánc keresztény kultúrájának zászlóvivői és pajzsai lettek a magyar és bolgár ősök. a Kaspi-tó nyugati felén azonban a kazárok a hódítókat megakasztották. vagy ha a rokonfajú népekkel. Mi lett volna.) A hét fejű sárkány ősi mítoszunk maradványa. Ősi emlékezés felújítása Róbert Károly sárkányölő Szt. A nyomon követő rokonfajú lovasnépek rohamait mi fogtuk fel és sorstársunk. sőt a nyugati népek világuralma is másként alakult volna. a Báthoriaknál a címer 3 sárkányfoga. ezt hozzák a thlennek és így igen sok fekete mágikus varázslást űznek. Egyiptomban Therumtisnak. egy thlen-né nőtt és azóta is megszállt egyes brahmin családokat.gyermekeket ölnek meg. állatokat felfaltak. ezek az őrök gyakran asszonyokat és . A nyugati keresztény kultúra a húnok. a rokon bolgár nép a Balkánon. IX. Ezt a rettenetes sárkányt (thlen) a helyi Szent György darabokra vágta és minden darabot más-más vidéken elégettek.

Maga Krisztus is többször mondja.. mely nyomok azonban mint drágakövek.. Utalást találunk ugyan az ősvallásra az egykori kútfőknél. hogy az átlag nép részére a vallás tanítása exoterikus. amelyek a magasműveltségű népeknél primitív erkölcsi felfogás központjába helyezik az istenségeket. oda jutnának. ami nem az ő rendszerük alapján épült fel és nem fogadtak el adatokat. A vallások igazi lényege tehát titkos volt minden időben. 139 E legendák azonban a vallás lényegét nem fedték. ezért csak kevés nyom maradt fenn. hagy nincs adat. népies szokásokban. csak nyomokat találunk. amikor a történelmi kor hajnalán megjelent emberiséget már igen magas kultúrális és főleg etikai fejlettségűnek találták. Tehát ismerjék el. az hallja . sok esetben a családi élet tisztaságát megcsúfoló istenségek és heroszok gyülekezete. görög. Babylonban stb. összegyűjtött népies regék. "házban" beszél. ezért következtetés alapján keresték nyomait a mai magyar nyelvben. Költő fantáziájában született. de azokat kellő mértékben nem értékelték. – amik ma is születnek. szumír. Ahol Zeus joviális törzsfő. Filológusaink minden adatot. vagy primitív értékre szállítanak le. Csengery Antal vagy Kállay magyar mithológiánkban felhoznak. amely szerint ezek a kiváltságos népek. az sem nyújthatná azonban a vallása. telve szangvinikus életörömökkel. Az ősmagyar vallást. Ezt az embertípust úgy lehetne jellemezni.". Sőt még az ilyen adatokat is átszűrték az ő sajátos szemszögükből kiindult beállítottsággal. politikai. miként a sötétben egy Láng. Filológusok nyúltak e kérdéshez és nem vallásfilozófusok.X. Következtethetünk a honfoglaló magyarság etikai. asszír. A mindent tagadás logikátlan kritika és romboló. ismert hazájukban kifejleszthettek egy helyi igen magas kultúrát. népmesékben. Utalok arra. és akkor ne vonjanak le következtetést az etikai fejlettség primitív voltára. mint az ókori római. Szerintük a többi népfaj egyforma sötétségben élt Euráziában. stb. század kritikusainak nagy hibája volt. nagyon gyors mértékben. Ez a tulajdonképem lényeg. hogy nem tudunk 140 . s hasonlóképen az egész Olympus pajkos. hogy mindent tagadásba vettek. Hasonló mitológiai népi mesék ma is keletkeznek. Megzavarta őket. Mivel ezek a tanítások titkosak voltak. mert mindenkor úgy volt. vagy tagadásba vesznek. az ezoterikus tanítás kevés választott részére misztériumokban folyt le. Erre teóriát állítottak fel. Amikor azt mondja: "nem bírtok el többet" . vagy "akinek füle van a hallásra. oly becsesek.. Mondják. Görögországban. mert következtetéseket vonhatunk le az exoterikus és ezoterikus vallási felfogásra egyaránt. A nép ma is mesél. Ha ma megsemmisülne a keresztény vallás etikája és több évezred mulva hasonló kritikusok a kereszténység lényegét. A művelt. Ezek a tudósok az eszmék lényegébe nem ha toltak be. jogi és etnográfiai fejlettségéből. Kandra Kabos. Csodálatos rövidlátással ezek az emberiség gyermekkorát lehetetlen rövidre fogták s így rejtéllyel álltak szemben. amelyeket konkrét bizonyítékokkal alátámasztva nem láttak. ahová a jelenlegi kritikosok jutottak a görög-római mitológiával. ami. Sőt a titkosságra is figyelmeztet: "Ne vessétek az igazgyöngyöt a disznók elé". lényegét. Filológusok általában véve mit értenek mitológia alatt? Görög vagy római.. ami a megírt és fennmaradt mitológiai emlékek mögött a dolgok igazi lényegét. Még ha egy római pap lépne elénk az ókor ködéből. etikáját egyedül a fennmaradó népmesékből akarnál megismerni. van és lesz. az ősi bölcseség egy részét adhatta. ha kutatjuk. a lelkileg fejlett keveseknek szólt a tanítás ezoterikus része. A XIX. hogy az egyiptomi első fáraók és a szumírok magas kultúrája mellett ott találták egyidőben a kőkorszakbeli népek kultúráját is. – voltak ezek a mítoszi történetek. fellobbant és ismét eltűnt az általános sötétségben. hogy a kereszténység korai századaiban szintén volt misztériumi tanítás. s a népvándorlás korában rendkívül nagy erkölcsi és kulturális primitívséggel jelent meg. mint a vallásújítás korában Angliában felmerült puritánok túlhajtott típusait. egyiptomi. kultúrális. népek.. vagy egyiptomi mitológia alatt mit írtak meg? Oly mitológiai meséket. Az ősmagyar vallásról Az ősmagyar vallásról írott emlék nincs. Egyiptomban. Rómában. amit Ipolyi Arnold.

Ahura-Mazdá-hoz és Ardvisura-Anahitá-hoz (Boldogaszszony) fohászkodó mazdayaznán hitük mellett bizonyítanak a következők: 1. Harlez professzor szerint (Introduction to the Avesta) az avesztai Mazda vallás sohasem volt igazában a perzsa nép vallása. hogy voltak kötettük buddhisták és mohamedánok is. Ez a tény arra mutat. Uralkodójuk a sah címet veszi fel. ö. ez a vallási rendszer az ősi hún vallási központokból indult el és mint Adi-Buddha-rendszer hódította meg Észak-India és Tibet buddhistáit. (Modi: A húnok ősi történelme. mégis rokona volt. Az. népdalokat énekeltek és a tüzet átugrálták. Róma késő századaiban a császári udvarokban ott találjuk a mágus papokat. hogy a hún király és felesége mazda-hitű volt. patinák) és székely tartomány közöttinek mondják. az indoszkíták. mint foglyot. Az ősmagyarok egyik nagy tűzünnepe a keresztelő Szent János napjára esett. Törökfajú népeket. fáknál tartott kezdetleges természetimádat lehetett. McGovern i. így honfoglaló őseinket is. a nagy Khatunt és egyily tűztemplomába vitte. hanem mitikus meséik.semmit az ősvallásról. Abulféda így ír: "A magyarok török nemzet. Az uralkodó vallás mellett a honfoglaló magyarságnál nyomoly vannak arra is. Behram sassan király 427 körül elfogta a hún Khákán feleségét. Ázsia közepéből előretört hún véreink shámán hitvilága a természet rejtett titkainak bőséges ismeretén alapult. (V.) Baktriában lakó Kusánok (Juecsi húnok) iráni kultúrhatásra Mithrát. Khatal. Ez utóbbiakat böszörményeknek nevezték. Olyan fehér-húr centrumokban. hagy nem volt olyan értelemben vett magasfokú istenhitük. Bokhara és Gurzastan. templomi szolgálatra. Anahitát imádják és a Szent tüzet tisztelik.és tűztiszteletük közismert: Az első idegen feljegyzést a német Inohoffer 1026-iki jegyzetében találjuk. mint nélkülözhetetlen esillagászakat és jósokat. amelyben éltek. amit Kőrösi Csoma Sándor a tibeti buddhista kolostorokban "Idők köre". vallást követik. ezt logikátlan feltételezni. században őseinknél megfordult Ibn Rusztah arab kereskedő.) 141 142 A finn-ugor népek délkeleti ágából származó Onogur őseink vallásos fejlődésére gedíg közvetlen szomszédaik. m. kazár-húnok és pártusok voltak hatással. A szumírok ősi mágus vallása mindezen népek vallására kihatással volt. melyek legfeljebb csak démonhitre vonatkoztak és valláauk csak a köveinél. nem zárja ki. A húnok később már Zarathustra vallási reformját nem voltak hajlandók elfogadni. a tüzet imádják". s ne mondják. Ugyanígy nyilatkozik Dsajháni. mely az Avesztavallás ősi formájává lett. . mert az ő szűrőjükön keresztül csak azt vélték látni. vagyis "Kala Chakra" néven tanulmányozott. Mobad-ok éltek. Oly magas kultúránál. hogy az ősi magyar vallás uralkodó és domináló vallás volt. hogy a kubáni őshazában az első keresztény magyar vértanu Gorda volt. A kereszténység is ismert volt közöttük: Tudjuk. A magyarak a tűzimádó perzsa. mint a görögöknek vagy a germánoknak. Az ősi vallási központokból elindult mágus papok terjesztették el Médiában és Perzsiában a húnok vallását. Balokk. hogy a IX-X. Legalább is igen sok mazdahitű élt országukban. Amit ők állítanak. Onogur őseink vallása és a később rátelepedett hónok vallása tehát hasonló volt: mágizmussal kevert Mazda-hit. mítoszaik. perzsák. Amint a Shambala fejezetben elmondottam. földjüket a bessenyő (bedzsnák. hősi époszában. mint Chagan. Nap. Az ősmagyarok magas fejlettsége mellett nem lehet azt feltételezni. – írja a IX. A húnok vallása a mazdahit volt és ha nem is volt a tiszta zoroaszteri vallás. A mágus vallás ugyanis túlélte a szumírokat. azt a primitívséget csak az afrikai vagy az ausztráliai szigettenger vad népeinél tételezhetjük fel. nagyfokú türelem jellemezte a mások vallása irányában. századbeli ősmagyaroknál ilyen nagy vallási türelem volt. tűztemplomokba jártak és Baz és Barsammal imádkoztak. hogy csak primitívségeket találunk. amit: "Pártus ős elvek"-nek neveztek. Irán és Turán közötti ezt a vallásháborút írja le Firduzi a Sahname c. mely szerint a tűz körül nagy táncvigalmakat tartottak. sőt az utód Asszír és Babilon birodalmakat ís. 2.

bálvány. hogy egy nép egy más nép nyelvéből számos. műveltségi szót vett át. A Bundahis szent könyve szerint gonosz szellem nem mindentudó és nem mindhenható. a gonosz elv és a pokol elpusztul. Ha elérkezik azonban a megjelölt idő. amelyek őt arra bátorítják. Valószínűnek látszik. Ő uralkodik az anyagi és anyagtalan.) 143 144 A mazda vallás igen magas erkölcsi fokon álló egy Istent hivő vallás volt. – E kultuszra vonatkozó fennmaradt zendből eredő szókincsünk: Isten. hogy az átvevő nép a szavakban jelölt fogalmakat. a testi és lelki. Ezek a bolgár-török érintkezés ideje előtt felvett iráni jövevénysxavaink.és állatáldozataikat forrásoknál. Ezért az erkölcsi világban az erény elnyeri a maga jutalmát. boszorkány. Ellenőrző atyai kezével összhangot és rendet tart fenn. igazságosság. A honfoglaló vezérek között Tuhutum a Sahname egyik hősének nevét viseli. (Ne imádjuk Pártus ős elvek erős szent jeleseit. 8. melyből kisebb méretű. a vétek a maga büntetését. sőt az egész műveltséget átvette. Jivanji Jamshedji Modi parszi professzor foglalta össze. a láthatö és láthatatlan világon. – Kiemelt jó tulajdonságai a jóakarat. melyek létrehozzák a mi anyagi világunkat. akit Mazda.) 7. Ezek a veretek dr. az már törvényszerűen következik. A honfoglalók pénzei is. I.) Amennyiben ez az oklevél a kritikát kiállja. jámborság. melynek köréből a szavak származnak. 4. ocsmány. mint a nappal és az éjtszaka és bár egymással szembenállnak. 1. A zend-aveszta vallási rendszerét a leghozzáértőbb módon Shams-ul-alma dr. A téli napforduló Mithrás tiszteletéből máig is fennmaradt a dunántúli regölés. sz. András korabeli oklevelet. a jó elvnek és a gonosz elvnek a műve. Ahura és Ahura-Mazda nevek alatt ismer. Ő a Mindenttudó Úr s mint ilyen. Fettich Nándor meghatározása szerint a Bacchus kultusszal kapcsolatosak. ördög. (Jerney János utazása a II. Gyarapító és Sorvasztó. jámborak szavaikban és jámborak tetteikben. minden sötétség: hamisság. "Abból a tényből – írja Zichy István –. mert Arimán a zarathustraizmus felfogása szerint hasonló a keresztények ördög fogalmával. Iráni keltúrhatás alatt álló vidéken éltünk. Amiként két ősi elv van Ahura-Mazda alatt. n. patvar. A két elv oly elválaszthatatlan. . sátán. azonképen két elv van az emberi természetbe is begyökerezve. Ertesitő 1850. úgy alapos igazolás a mazda vallásunk mellett. az ember feltámad halottaiból és örökköntartó boldogság fog e világon uralkodni. 1. 3. és nem szabad összetéveszteni a mai modern Hanisch-féle ál-mazdaizmussal. 9. akik jámborak gondolataikban. gonoszság és tudatlanság. a Gonosz (Angra-mainyus) a végtelen éjtszakában. behemót. és Magyar Akad. Ahura-Mazda vagy Isten. hogy jót. Szerinte a zarathustriánizmus vagy parszüzmus monotheisztikus vallási forma. Egy Isten létében hisz. (A szaszanida ornamentika azonban középázsiai halásra fejlődött ki.Ló. üdvös ellenőrzés. köveknél való istentiszteletüket királyaink törvényei tiltották. mely mindkettő egy Isten alatt szolgál. Minden fény: igazság. amelyen az olvasható: "Ne wemoaggouc Bardous es eulwec ereus zen Meseit". 6. hogy a Pomáz határában legutóbb feltárt kultuszhelyen kőbevésett fejek is e kultusszal kapcsolatosak. az okok Okozója így Teremtő és Romboló. Ármány. 163. varázs. pap. sz. Mithras napistent Sabasiusnak is hívták és az ősi misztériumokban Zeussal és BacchusDionysos-sal hozták összeköttetésbe. Jerney közölt egy I. Az ember tevékeny részt vesz e küzdelemben. ú. II. A világ története a két elvnek küzdelme. Zarathustra bölcselete szerint a mi világunk két egymással ellenséges elvnek. fáknál." Fenti szavak pedig mind a vallási kultuszra vonatkoznak. A nagy és végtelen világegyetem az Ő kezének munkája. 50. Azért alaptalan a dualizmus vádja. Bacchus kultusza a szíriai Scythopol-ból (szkíták városa) származott. ezüstből vert szakállas férfifej került elő. A vízkereszti naptiszteletet pedig a folyóvízbe gázoló csodafia szarvas regölése tartotta fenn. tökéletesség és halhatatlanság. 23. Ahura a határtalan fényességben lakozik. börzsöny (harson) stb. Ő a Teremtő és Fenntartó. Ötvösművészetünk szaszanida hatást mutat. Összeházasodás folytán keveredés is volt a perzsákkal. Két olyan honfoglaló előkelő sírt ismertünk (Zemplén és Galícia). mindkettő nélkülözhetetlen a teremtett világ fenntartásához. Ahura-Mazda (összevonva Ormuzd) meghallgatja azok könyörgéseit. 5. jóság és tudás. pártus (parszi?).

melyet itt kerubok. főleg mint révüléses (önkívületi) állapotban elért jövendölések. különböző társadalmi rangú emberek házától szerzik be. Zarathustra így énekelne: * Ahura Mazda bölcs Úr. Amikor a parszi hívő a szent tűz elé járul. akként kamatoznak az életben és a halál után is. a tisztében ∗ eljáró pap a szent tűz hamvát e szavakkal nyujtja át: "Por a porhoz" A tűztemplomon kívül a parszi Isten imádatának templomául tekinti a természetet is. A tűztemplomok tüzét éjjel nappal táplálják. Ez az édenkert "Élet fájá"-nak felel meg. – ez a Zarathustra vallás mottója. A bíró leméri az ember tetteit egy mérlegen. A kettőt a "Csinvat" híd köti össze. de ez nem imádat. a nyelvet használták. "A legfőbb jó az ember számára. ha nem gondolsz semmi másra. S Ármánytól jött bűnök bennem mind kiégtek. azaz Meher bíró elé. vagyis Rosszakarat befolyást gyakorol az ember gondolataira. dicsőség és fényesség jelképének tekintik. E nyelven írták meg az Avesta szent könyvét. Pokol a homály. a maga egész nagyszerűségében. vagyis Jóakarat (a magyar behemót ember) és Akamana. Égi sors jelképe. e. hogy gonoszat tegyen. Tomboló viharban rejtőző Csendesség. A lélek halhatatlan – tanítja ez a vallás és a lélek halhatatlanságának jelképe a fehér Homanövény." A menny kikötőjébe a te biztos révkalauzod. azonban ez a nyelv régen kihalt nyelv volt és maguk a perzsák sem értették. "Jámborság a jó. hogy tiszta maradjon születésétől fogva". vagy rossz tettei lenyomják a mérleget. az arab sirat-borotva-híd. Meher Dáver angyal éa az egyiptomi Thot alvilági bíró is egy. miként a pénztőke. Az ember jó és gonosz tettei. Fegyverem: jó szavak. ragyogás. az Edda Bifrost-alvilági-híd. legszentebb Isten. Beheman. (Szumírból származott ősi tanítás.vagy arra csábítják. vagy a pokolba taszíttatik. amott számtalan Fravasi. csak az igazságot és nem teszel mást. csak az igazságra. ha nem beszélsz mást. aki mindenről lemondott. csupán azt a ragyogás. a semmiség állapotának adta át magát. Ha jó tettei.) Hisznek a Mennyben és Pokolban. * Shamánok természet-törvényeken alapuló mágikus vallása korcs formában. a vogul és több északi szibériai népnél fennmaradt. A templomba szánt tüzet kilencszeres megtisztítási szertartásnak vetik alá. csak tisztességest. S`ramán szanszkrit szó és aszkétát. A parszi tüztemplom szentélyében égő láng az Isten jelenlétét jelzi. Menny a sugárzás.∗ ahová az elhalt lelkét Srosh angyal harmadnapra a halál után elvezeti Meher Dáver. Már a Kr. Felajánltam magam Jelképed őrének. démontisztelet stb. jó szavak és jótettek megőrzésében áll. Szent Tüzed: út Hozzád. a kínai Woghó-híd azonos fogalmak. mint tűztemplomok ismeretesek. ráolvasások. A kínai chamon. Szívünkben gyujtván magasztos égi Tüzed. vagyis olyan bölcset jelent. Jelképed szent titkát adtad minékünk. és mint Isten legtökéletesebb szimbólumát tisztelik. Napod virradtáig – ameddig eljövend Lankadatlan küzdök Valóság Teérted! * Az ősi zend nyelv volt a Mazda-hit vallási nyelve és a mágus papok is ezt. dicsőség helye. úgy a "Hamastgehan" (a keresztény purgatórium) helyére jut. 145 146 . gondolat és tettek. a mennybe jut. Istenként nem imádják a tüzet. sötétség és bűz otthona. szentélyem: a Tüzed. szavaira és tetteire. A tüzet sok helyről. Vértem: a tisztaság. 1000 évvel élt Zarathustra vallásos fohászait a mervi vagy keleti atropatánei nyelvjárásban írták meg. sammun = semmi. ha egyenlő súlyú a jó és rossz tettei. gondolatok. bűnök bocsánatja. Ime hű harcosod szent Tüzedbe lépett. A csinvathíd. A parszi bár tiszteletet tanusit a tűz iránt. rossznak tisztítója. A párszi istentiszteleti helyek. azaz őrszellem őriz. jelezvén ezzel is az emberek egyenlőségét. mely egyezik a hinduk Soma növényével.

E varázsló papok beavatkozásának tudták be az egyik csatavesztést. minden életmegnyilvánulásukat lekötő gyakorlaton estek át. Már a bizanci Theophylaktos feljegyezte a magyarok (turkak) papjairól. a harc folyamán megbűvölték és látományaikkal megrémítették az ellenséget. Táltos nevet Csengery a finn táto. kik között az "oltáron nézők" állatorvosok. a halottakat és a távoli tájakat.A szibériai shamán előkészület után önkívületi állapotba. a római-görög népeknél. 280 táján görög nyelven hazája történetét és vallását megírta. révülésbe jut és "lelke a testét elhagyva. Alap az ős szumír vallás volt. láma) hosszú. a jövőt. a hold. Kozmikusnál az Ég (Anu). ami nagy fejlődésen ment át. feljegyezvén. Vallásukra vonatkozólag annyit tudunk. aki a jövendőt előre látja: (Vámbéry. tatos = tudós. akit korai gyermekkorától kezdve nevel ily célra a papi rend. amelyekre a bűvös éneklés közben elméjét irányította. a káld mágusok nagy titka. Oltáraikon lobogó kilencszeresen megtisztított szent tűz a Napisten jelképe. Ezekkel szemben a mágiának magasfokú képviselői a káldeai máguspapok éppen úgy. A feketemágus neve garabonc (gara. eljut azokra a helyekre. hogy "sok mágust. Berozosz káld csillagász. akiknek igézései igen kedvesek voltak az urak előtt". ma a szentélyekben a mécses és gyertyák tüzében jut kifejezésre. Káldea volt azonban a nagy keresztút. ahogy jövendőt tudnak mondani. * A parszik tűztisztelete a Napkultuszból fakadt. mely név a perzsa büzürk. Számos bizonyítékukat a ma is élő népszokásaink nyomán mitológusaink bőven feltárták. A bolgár-törökök mágus papjairól irt a bizánci Zonarosz. – sziderikusnál a nap (Utu). Az ősi bonc az orvos pap volt. mint indiai és tibeti kollégái (yogi. mint a világ. ahol Perzsia." (Lönnrot.∗ istenek háromságával a nap vagy a tűz-. Az említett napkultusszal egyformán ősi a hold-kultusza. Bélus papja Kr. A szkítáknál. betegségek okozóit stb.) Thuróczy "bűbájos nő"-nek nevezi a "boszorkányokat". a föld (Inlil) és a tenger vagy őskaosz (Inki) istenek háromságával a lég-. hogy kozmikus és sziderikus volt. Mai utódaik a javasasszonyok. Venus-Astarte-Istár a szerelem istennője. Az "éj királynéjá"-nak korrelatív erői a modern tudomány számára szunnyadnak. előírt életmód és született készség a haladás főfeltétele. Már születésekor és kora ifjúságában megnyilvánult jelek és képességek kiválasztottá avatták. amely a hold jelenségeinek titkához fűződött. Vatha fia. bölcs szóból fejti meg. Más feltalált ékiratos táblákból csak a történelemre vonatkozólag tudunk megfejtést találni. Egyiptomba Ankhenaton fáraó hozta be az Aton = napkultuszát. egészséges szervezet. ma Esztár a falu neve. Az élő Isten jelenlétének jelképe a tűz. tudós. bűvös jelentésű és csak a keresztény korban lett gonosz jelenaésű. Mesterségüket tanulás útján sajátították el. azonban műve elveszett és csak töredékek maradtak fenn latin és görög írók idézeteiben. a hinduknál és más ősnépeknél is megtalálható az ősi napkultusz nyoma. Elveszett kozmogoniájával a káld asztronómia és asztrológia.és vízkultusz. bűbájos nőt és látót gyűjtöttek maguk kőré. Álmokat fejt meg. e. aki tud. ill. büzürgan nagytudományú. Cél az emberben rejlő természetfeletti erőit tudatos kifejlesztése. ∗ Istár csillagisten neve a biharmegyei Isztár falu nevével egyező. hogy a hadsereg egyik zugában meghúzódva.és csillagkultusz kapcsolódott. Az ősmagyar napkultusz legkifejezőbb szertartása a fehérlóáldozat volt. misztikus elmerüléssel.) Látja a multat. béljósok voltak. föld. János 1061-ben visszatért az ősi magyar hitre és Thuróczi azt írja róla. misztikus teológiájuk átélése: A mágusok hazájának Káldeát (Babilonia és Asszíria) és Perzsiát tekintették. de a keleti mágusok természet147 148 . a légzést szabályozó gyakorlatokkal rendkívüli fizikai és pszichikai képességeket fejlesztettek ki. Ez a kultusz oly ősí. ahol a tanító (guru) utasítását betartva gondolatkoncentrálással. Az ősmagyar papi rend táltosa a mágus pap. Az avaroly papja "Taradun" volt. Ősmagyar vallásban mindezed a kultuszok megvoltak. India és Egyiptom valamennyi teológiája találkozott. A legszigorúbb önmegtartóztató élet. kara = fekete). A napkultusz a legősibb a világon. halottlátók és bábáik. hold (Enzu) és a csillag (Istár).

Zala vármegyei községnevek. Háromszék vármegyei és Harastyán. aki az eget és földet alkotta".. amit a sírszobrok alakjai kezükben tartanak. a mennynek. Az alexandriai neoplatonisták szerint csak az lehetett az igazi mágus vagy kaldeus. Ázsiai török népek az égtájakat és az ott lakó törzseiket színekkel jelölték. melyet a hún-török-kínai népek hétfejű sárkánnyal. tisztelik még és énekkel dicsérik a földet. sellők. Minden kerület agy régi kardot állft az oltárra és "ez aztán Ares istenképe". és ennek lovat áldoznak. az ördög. este a holdat. Szertartásai nem voltak egyedül mágikus szertartások. stb. senyűje minden reggel szertartás szerint üdvözölte a napot. Ormutag bolgár khán palotájának romjai közt a feliratok "Tangra" – Isten (Tenger) nevét említik. tettet. összeírták a törzsek tagjait és állatállományát. amint a csillagok mutatták. 244. amikor számbavették. mező. amint az előzőkben tárgyaltam. törpék. Minden ősi nép tudta. Ez az élet kelyhe. más állatokat. akinek pohárral áldoztak. mert ebben rejlett a világ bölcsesége. A Hadisten oltárát rőzsekőtegekből magasra emelik. az indusok "égi Nagák"-kal (kígyók) személyesítették meg. A már említett nap. különöaen lovakat". Eskütételkor fehér lovat áldoztak. Az ötödik hónapban az ősöknek. amely a természetnek nagyon részletes és alapos ismeretén épült fel. csillagisteneit. Guta. A fekete mágia rontása gondolattal. hegyek. akinek lovat áldoztak. Kisasszonyok. "Régi törvény és élő szokás". manók. A 4-szer 7-es beosztás a holdhónap 28 napját adták. A húnok. óriások. Mani Padme Hum!" igéje ilyen. Megtelt jó és gonosz szellemekkel az erdő. csak újholdtól-holdtöltéig kezdtek hadi vállalkozásokba. Fene. századbeli orkhoni sziklafeliratok pedig "türk tengriszz.∗ A pogány finnek főistene Ukko volt. Nálunk Bornemissza Péter 1578-ban megjelent: "Ördögi kísírtetekről. a levegő. a folyók. Ennek hoznak véres áldozatot: "Áldoznak barmokat.szemlélete bőven behatolt titkaiba. Istenképeket.vagy tűzkultuszon kívül egyéb kultuszaikról a görág Theophylaktos így ír: "A turkok (magyarok) tisztelik a tüzet. bájoló imák segítenek. 149 150 . lidércek. – mondja Hunfalvy (Magyarország Ethnogr.). mongolok és ősmagyarok kardkultuszáról már írtam. Mongoloknál Onghan és Ongho az az istenség. hogy az istenek közül csak a Napot imádják. Ősrégi hit ez és minden ősi nép mitológiájában megtaláljuk. A húnok császárja. hanggal véghezvihető. A buddhisták "Ohm. a négy világtáj őrzőit. Boldogasszony (Anahyta). a napfordulókor. A kilencedik hónapban általános ünnep volt. A pusztaságokon vándorló lovas. Csillagkultusz vezette az ősőket az idő szent hetes számához. a levegőt és a vizet. varázsmondatot. Tündér Ilona jó szellemeinek ellenkezője a Cifra-asszony. Tápió és egyéb természeti szellemek befolyásolják az életet. Minden év első hónapjában. de egyedül imádják és Istennek nevezik azt. hanem fiziológiai is. Indiába átszármazott hún népek hadistene Hara. ráolvasások. Minden Ázsiát járt vagy ott lakó nép használt és használ ma is ilyen varázsigét." Az ősmagyarok természet-kultusza duális. kivéve a Hadistennek. Ukko-pohár felmutatás és abból való áldomásivás az adásvételi szerződések megerősítésére szolgált nálunk a Hegyalján még 1660-ban is. avagy rettenetes ∗ Azonosítható helynevek: Haraly. fenntartója és megölője az életnek. a törzsfőkkel együtt ünnepélyes áldozatot mutatott be. Ellenük ősi bűvös igék (mantram). és tetővel fedik. nommádok közös tulajdonsága volt e kultusz. Az ősmagyar holdkultusz nyoma még ma is élénken él népünk szokásaiban. A csillagok körforgása a világtájakat adták. Már Herodotos azt írja a szkítákról. mégpedig fizikai és pszihikai értelemben is. Az idő kezdete a hetes számon és néven alapult. Az ősi húnok pl." néven említik a "törökök istenét. hogy a hold delejessége szülője. földnek és az istenségnek áldoztak. oltárokat és templomokat nem emelnek. aki megszerezte a Hét-Csillagistennő időszakairól szóló ismeretet vagy tudományt. A holdhónapban minden holdhétnek meghatározott teológiai és fiziológiai jelentése volt és így a 28 napnak sajátságait jó vagy rossz befolyással ismerték. A VIII. Orkán. A fehér és fekete mágia (isteni és ördögi) következik az előbbiekből. a vasorrú bábák stb. A göncölszekér hét csillagistenét a holdhét hét napjával kapcsolták össze.

A barlangban a pomázi barlanghoz hasonlóan rovások vannak. Ősi lovas-nomád pásztor élet a természet mostohasága és a zsákmányoló vadállatok vagy szomszédok elleni folytonos küzdelem a hősök és ősök tiszteletét. a lóval temetés és a sírgárda csak turáni lovasnépek szokása volt. hogy fejedelmük minden évben egy szent barlangba szállt le. századbeli ördögűző könyvecske – ilyen mágikus védelemmel is foglalkozik. Az ősi törvény Szent Jánosnál így hangzik "A lélek mondja. már római és bizánci kultuszhely volt. Ez a nagy gondolat hozta létre az ok és okozat törvényét. Mithras szentélyei természetes barlangok vagy kivésett hosszúkás üregek voltak és ennek végén állt Mithras domborművel ékesített szentekszentje. Bordj -tűzhányó. egyben a hierarchia erős kötelékeit fejlesztették ki. Cselekedeteik elkísérik őket. A további ásatások dönthetik el. A barlang víz mellett. hogy: "eredj. hogy e hely "az ősök barlangja". edények és használati tárgyak minden ősi sírban feltalálhatók. Szent helyükön kultuszfürdő. római hadiút. Mithras a szikla szülte isten a világ-tűznek és ősfénynek jelképe volt. melyet az "ősök barlangjá"-nak neveztek és itt áldozatot mutatott be ősei szellemének. és engem szolgálsz majd a más151 világon!" – ugyanaz. fogatfogért elve. A gondolatnak és a kimondott szónak ereje van. Attila haláláról feljegyezték. vagy "Mithras kultuszhelye" volt-e? A tukiu-nak nevezett türk népről tudjuk." Ősi népek nap-. ezért a megfelelő erők felébresztése végett tanította a mágus pap a varázsszavak. Pénz. A testvér bolgár-török népnek is volt ilyen kultuszhelye Mádara-ban. szolgáld uradat a másvilágon!". "Te előttem mégy el. hogy e két fogalomra csak egy szavuk volt őseinknek. A perzsák e tanítása: "aki bűnt vet. Anyja és felesége Mithra a tűz istennője.utálatosságáröl e megfertezett világnak". bár régi jelentésük feledésbe merült. A pomázi kultuszhely közelében népvándorláskori temető. A sírleletekből sokat következtethetünk ebbeli hiedelmükre. Az elhunyt uralkodó arcán és testén mély sebeket ejtettek. A hinduk Karma törvénye az ok és okozat legmodernebb formáját is magában foglalja. szentkő és szentbarlang van. a Holdvilágpatak forrásának fejénél hosszúkás kőbevájt barlang volt a szenthely. Erdőkkoszorúzta magas hegyek csodálatos szépségű völgyében. mint ragyogó fénysugár tört elő.tés egyéb kultuszából rengeteg szertatás és jelkép származot: át a későbbi népekhez. Kalvin praedestinációja egy tőről fakadta. hogy munka után édes lesz a nyugalom. * Ösmagyar kultuszhelyre bukkantak 1941 őszén a pomázi Kartal dűlőben. 152 .: XVII. miként a piramisok is misztériumi beavatóhelyek voltak. vagy hamisítások gyanánt jöttek át. – az ótestamentum szemet-szemért. Ugyanúgy a szumíroknak is egy szavuk volt. amit Marco Polo feljegyzett a tatár kánok temetéséről. mintha véres csatákból érkezett volna. Bűnt a büntetés követi. vagy elferdült. mely eredetileg római kőfejtő volt. Egész életünk minden gondolata és cselekedete fehér (isteni) és fekete (ördögi) mágiából tevődik össze. hanem mint ősi szokást tovább használták a mazda hittel. természeti szépséggel áldott helyen. Ezek nem másolások. imák kiejtését és eléneklését. hold-. de a hang és ritmus szorosan összefüggnek. vagy a kereszténység felvétele után is. Kultuszuk a római légiók révén világvallás lett. betoldások. hogy az országnagyok a gyász jeléül önmagukat megsebesítették. A Lehel vezér mondája is a túlvilági hiedelemmel van egybekapcsolva. Ókori népeknél egyébként a barlangok és kripták. megölték azzal. Egymástól vették át a népek a kultuszközpontot. korai középkori templom és várszerű királyi kastély alapjaira bukkantak. a mohammedánok kiszmetje. – továbbá Katona L. csillag-. egyesülésükből fiúk. Commodus császár óta a római birodalom védőistene lett a "legyőzhetetlen Napisten". Az Altáj hegységbe vitték az elhalt kánokat és útközben akivel találkoztak. az a pokolban kárhozatot arat". víz. oly természetei függvényként. Az ősök tiszteletéből fakadt a holtak kultusza. Herodotos a szkíták királyának temetésénél leírja. római táborhely. hogy a törzsfők önmagukon ejtett sebekkel (véres verejtékkel) gyászolnak és ír a sírgárdáról is.

Köny153 154 . Az újabbkori külföldi irodalom. Sziderikus istenségek háranassága: 1. Kozmikus Istenségek hármassága: 1. hogy az ősi napisten neve az ősmagyaroknál nem Mithras volt. Ha volt valami. A magyar kacagányt öltött zsidó. azonban a történelem nem tárgyalható a kultúra nélkül. Ennek a lesújtó hiedelemnek mi saját magunk vagyunk az oka. Csillag: Göncöl. de ne is mentegessük magunkat. amely név az indiai Szuria nevéből származott. Onghon.* A bolgár Napisten neve Szourva. ami sajátosnak látszott. meg a Béccsel egyezkedő politikai áramlatoknak nem kedvezett az ősök magasrendűsége. hogy a bolgár-húnok ősi napistenének neve és kultusza középázsiai ősi hún kultúrához tartozik. Könyvemben nem volt célom az őskultúrával foglalkozni. a bálványimádás fertőjéből ők mentették ki és a földmívelésre. bányászatra. A népek kultúrcsatájában ezzel győzelmet aratunk. szabadkőműves és megmagyarosodott idegen íróknak. amiről a radzsputok szkíta szokásai fejezetben már értekeztem. Ebből kiindulva azt állítják. Tenger. Ugyanúgy áll ez a következtetés a bolgártörökök "Tangra" (Tenger) istennevével is. kereskedelemre ők tanították. iparra. 2. (ük-khán). Nap és tűz: (Nap ) Szurja. hanem a "szurja" szó. 2. akik vad zsákmányoló harcosok. Ezért az akkor írt történelmi könyveink őseink kultúráját néhány hangzatos mondattal intézik el. lesajnáló vagy megvető írásain nem csodálkozhatunk. A honfoglaló magyarság műveltsége. amelyből a nap megszemélyesített romboló hatalma kicseng. Tudósaink szörnyűködnek ezeken az írásokon. veszélyes reakció felé való elhajlást láttak ebben. = Irnik húnjaitól vett közös eredet alapján állíthatom. 3. Perzsiába és Európába. hogy a keresztény latin és germán népek szervezték meg a pogány magyarság állami és társadalmi életét. Ilyenformán az ősmagyar Olimposzt így állíthatom össze: I. Az elmult évszázad magyar történetírását nem érdekelték ezek a problémák. Ma már ne sopánkodjunk ezen. mint emberevő. és igen kezdetleges sátorlakó kultúrával bírnak. Szourva. Honfoglaló őseinket a gyűlölettel telt nyugati középkori krónikások a legképtelenebb megvilágításban mutatják be. hanem a modern fiatal tudós gárdánk írja meg az ősmagyar műveltség összefoglaló tudományos művét. vérivó. Továbbá az egy apától. Fajvédelmet. Őskaosz-tenger: Tangra. Ég: Ukkon. Legyen ez a könyv félhasábosan több nyelven kinyomtatva és tegyük le azt a nyugati nemzetek tudományos Akadémiáinak asztalára és helyezzük el könyvtáraikban. Általában ami kultúránk van. nyershússal táplálkozó szörnyekről írnak. Ilyen kultúrtörténetírásunk mellett a nyugati írók torz. azt is a szláv rabszolgák hozták magukkal. Pogánykori kultuszát a keresztény bolgárok még ma is megülik. II. tőkeérdekeltségnek és irányított közhangulatnak. Hold: Hold (a holdol és hódol szavunk erre mutat) 3. vagy legfeljebb annak nagyon közeli kiejtésbeli változata. XI. Ezt az állitásomat alátámasztja a "napszurás" szavunk. amelyek a honfoglaló magyarokról. amit magukkal vittek Indiába. mégis olyan pásztor nomád-népnek írja őseinket. az Nyugat ajándéka és mi ezer éven át csak kopíroztunk. Mi következtethető e névből? Az. sajtónak. Föld: Boldogasszony (Anahyta) . noha tompított a régi rágalom nyelvén.

Egyetlen szláv sírból sem került elő olyan anyag. amikor az ural-altáji népfaj egész Ázsia nyugati részét lakta és magas műveltségi fokon állt már azelőtt. Az ősvallásról előző fejezetben írtam. A honfoglaló magyarak műveltségének megítélésénél a faj egész életmegnyilvánulására kiterjedő vizsgálatnak kell lefolyni. ámbár még egy részük a pogányság bilincsében van. amely a türk betűsorral egyezett. az uralmi helyzetet. a felvonulási és települési viszonyokat megismerjék. hogy az minden fogalmat. Így pusztult itt el később a bessenyők. csak abból a korból. 61-ben az indiai Kashmirból a Himaláján át elindult. A hún származású Ming-ti császár meghívására Kashyapa Kr. de ezeknél a rokon bolgár-török nép velünk azonos kultúrája állt fenn. amikor a szlávok a VII. 2. Írásuk a nyelvet tökéletesen kifejező betűírás volt. Ebben azt írja: "Mert magok a magyarok. szükségesnek tartom azonban az egész nagy turáni fajt jellemző vallási türelem és 155 156 új eszmék iránti fogékonyság megvilágítására néhány példát felhozni. Állami és társadalmi szervezet és a történelem. Hanem oly egyetértők a pogányok a keresztényekkel és oly barátságosan vannak egymással. tanítóit. e. de biztosan következtethetünk arra. hogy az árja és sémita civilizáció kifejtődött volna. érzést. Ősi műveltségünk megismerésénél a kevés írott és a sírleletekből előkerülő tárgyi bizonyítékokon felül erős támpontunk azoknak a rokon népeknek ősi kultúrája. hogy volt-e a magyarságnak mítosza. a magyar. A támadó bessenyők elől kitért magyarság etelközi szállásait csak átmeneti otthonnak tekintette. 4. 1. művészeti. az úzok és a kunok birodalma. az állami és társadalmi szervezetre. Nagy temetője volt ez a hely a nyugat felé tartó népeknek. könyvemben bőven értekeztem. Ilyen bolgárszlávokat a honfoglalók találtak Erdélyben és a déli részeken. sem a papokat nem gátolják. Pilgrin Püspök a magyarok megtéréséről írt levelet VII. a világ legnagyobb vallásalapítóit. amelyekből kiszakadtunk. 3. Mítosz töredékekre hivatkoztam a hún-magyar mondakör tárgyalásánál és a világirodalom által megőrzött ilyfajta hatásoknál. Szerintük volt idő. hogy ők teremtették meg az első igazi magaskultúrát. senkinek alattvalóik közül nem tiltják a megkeresztelkedést. írásra. A szumir-akkád és hettiták birodalmai. az oroszlán szénát eszik’". hogy bárhova menjenek. szentjeit adták. hogy az "Ég fiát" a buddhizmus tanaival megismertesse. Egykorú írók szerint a Balkán vidékére költözött szláv törzsecskék anarchiában és igen alacsony kultúrfokon éltek. hadvezéreik pedig világbirodalmakat hívtak létre. A portyázó lovascsapattal . Benedek pápához 974-ben. amely szláv kultúráról beszélne. hogy beteljesedni látszik Ezsaiás jövendölése: ‘a farkas és bárány együtt legel. életmódra és foglalkozásra. a kínai és iráni magasműveltség nélkülük sohasem érte volna el az ismert fokot. irodalmi kultúrát. a mindenható Isten kegyelmének munkája által. magasrendű vallási. kazár és a bolgár vitt nagy szerepet a szláv kultúra kialakításában. Etelközből elköltözködni készülő magyarság kémlelő lovasrajokat küldött nyugat felé. A turáni lovas-pásztor népekről tudjuk. hogy a Kárpátok között lakó népeket. történelemre. Ismeretes a kozárok kagánjának. század végén a bolgár-török hatáson átestek. gondolatot tökéletesen kifejezett. Priszkosz már a húnok írástudása mellett tanuskodik. hanem a közép-volgai törökség. akik a világ művelődésének alapjait rakják le. Nem mi vettünk át kultúrát a szlávoktól. A honfoglalók nyelvéről írott emlék nem maradt. nyelvre. Azon kérdéssel szemben. Rátelepedtek a déli paraszt népekre és városállamokat alapítottak. Felmorzsolódtak az észak és kelet felől jövő állandó nyomás alatt. Az emberiség történelmének hajnalhasadásán tehát őseleink a civilizáció terjesztői fajához tartoztak. Ki kelt terjeszkednünk a vallásra. Ezt a nézetet vallja Rawlinson Henrik és György (The History of Herodotos). amelyben Kőrösi Csorna Sándor élt. ősi turáni fajtám szeretete. politikai és katonai szervezetet hívtak életre. Dzsingisz khánnak és az ozmán törököknek nagy vallási türelme.vemben azt a hívő világnézetet kerestem. Kerestem és bennem él a csodás ősi múlt tisztelete. művészetre.

amelyet háromszorta ke∗ A várispánság intézménye már Szent István előtt fennállott. Oka az volt. hogy diplomáciai kérdések megtárgyalását célozták. 898-tól 970-ig tartó külföldi hadjáratok mélyebb politikai célja? Vizsgálta ezt valaki? – Rablás és kalandvágy nyugati felfogás. (Lásd: dr. Ez a művelt papnak őszinte vallomása a művelt nagyúrról. mind olyan hatalmas anyagot felölelő kérdések. az örökletes fejedelemség. és ámbár némelyek azt mondogatták és úgy vélekedtek. övezte földön három hatalom gyarmatosítási érdekkörébe vont területet kellett felszabadítani a reá nehezedő hatalmi nyomástól. elképzelhetetlen gyors mozgás. Hadi művészetüket irodalmunk bőven tárgyalta. Az olaszokkal. Mi volt a kalandozásoknak nevezett. A további történet. a Pannonica Legenda elmondja a találkozást: "Midőn a magyarok királya a dunai részekre jött. a német császárral. A király pedig. a másik vonalon a bolgárok ellen Bizánccal kötött szerződések. 157 Ismert dolgok a bolgár hadjárat alatt a bessenyők rohama. Ennek kettős bizonyítéka van. 158 . a pápával összeköttetésben volt. a bessenyőkkel és oroszokkal kötött szövetségek mit jelentettek? A nagy birodalom vágya nem sikerült. a közigazgatás megszervezése. királyokkal. A honfoglalást elő kellett készíteni. továbbá a nyugati népek megváltozott életformája. Ezek hatalmát kellett megtörni és ezt célozták Arnulf császárral 892ben a morva szlávok ellen. mely a népszövetségekből összehozott nagy birodalom alakítását célozta. várak létesítése. beszélt vele és őt megszeretvén megcsókolta és becses ajándékokkal bocsájtá el őt. a honvédelem kívánta gyepűrendszer. bámulatos begyakoroltság és félelmetes nyilazóképesség. résztvettek a honfoglalásban. a morvák és csehek nagy szentjét. cselek. ünnepélyesen és örömmel fogadta őt és miként ily férfiúval beszélni illik. vagy a Horka. mégis elment ahhoz. Tartalékok. a törvényhozó országgyűlések intézménye. tisztelettel. amelyeket eddig kellő mértékben nem értékelték. Method görög nyelven irt életrajzának XVI. Bizáncban. a magyar vezérhez vezető útja nyilvánvaló. bajorokkal. a vasfegyelem és végül az igénytelenség és az időjárással szemben való ellenállóerő adta mindenekfelett álló fölényüket. E nemzeti katasztrófából csodálatos szellemi fölénnyel mentik meg a nemzetet vezérei. aki az itt lakó néptöredékekkel diplomáciai tárgyalást folytatott és ha lehetett. A fent tárgyalt történelem a magyar nép kulturális állapotának nézőpontjából ma sincs feldolgozva. Rómában tanult. akarta őt (Methodot) látni. talán Árpád vezér vagy a Gyula. 45. világlátott papja volt. Kitűnő fegyvereik voltak. Baján avar kagánhoz és Árpádhoz hasonló nagy vezető egyéniségünk akkor nem volt. Method korának egyik legműveltebb. mint úrhoz illik. mondván neki: tísztelendő atya emlékezz meg rólam mindig szent imáidban". hogy Method nem fog minden baj nélkül tőle szabadulni. A Duna mellékére. az északnyugati. 884-ben nagyobb sereggel a Duna vidékén járt a magyarok egyik fő személye. ébredő fajtudata nem kedvezett már az ősi tervnek. a várispánságok felálítása. hogy az a legkisebb áldozattal. A Kárpátok. lap. b) A honfoglalást már egy évtizeddel megelőzve. Újraszervezés és a kunoknak nevezett lázadó kazár törzseknek a törzsszövetségbe bevonása után kezdetét vette a honfoglalás. szövetséget kötött. a másodfejedelem és udvarába kérte Method érseket. mint a turkesztáni reflex-ijj. lesek. fejezetében. majd a bólgárokkal. pedig a legnagyobb bizonyíték hiperkulturánk mellett. I. szászokkal. – Még eddig nem vizsgálták azt a nézőpontot. erődítések. gyors sikerrel megoldható legyed. a morva szlávok és a pannoniai rész bajor befolyás alatt állt. aki beutazta a görög és kazár birodalmat. mint az új haza felállítása. hogy a vezéreket nenz vezette-e az az ősi politikai hagyomány. a szállásbirtokok megülése. a) Anonymus említi. többszörös arcvonalak alkalmazása mellett a rendkívüli lovasteljesítmények. hogy a székelyek a honfoglaló Árpád elé vonultak és mint a magyarság kilencedik törzse. Taktikájuk és stratégiájuk felülmulta minden másfajú nép hadászatát. Ezek: az erdélyi és déli részek a bolgár.∗ továbbá az új birodalom megalapítása után a külhatalmakkal e tény elismertetése. mely a magyar törzseket kétfelé szakította. hogy Attilához.együtt ment a fejedelem megbízottja. Erdélyi László: Magyar történelem.

Egyik híres sírszoborról már Kézai is megemlékezik. szekerekkel. A kapudíszek és a hímzések ismert motívumai mellett a páva és a pávatoll jellegzetes magyar ábrázolására hivatkozom. hadi gépekkel. (Hevesy id. hegyen végigszáguldanak. Mének és kancák hússal és tejjel látták el őket. az eredeti és melyek az átvett. 5. Fekete-tengerek partjáig. Ez ősi örökségünk volt. Az ősmagyar szobrászatra és építészetre vonatkozó következtetéseket Bendefy László: A magyarság kaukázusi őshazája c. óriási és terhes hadizsákmánnyal. Belgiumot és Franciaországot és április végén átkel az Alpokon Felső-Olaszországba. Pedig ezeket a bravúros teljesítményeket nagy seregek hatalmas lóállománnyal. varró-technikánk díszítéseiben sok ősi. nőkből. . keletről hozott emlékkel él. ázsiai.vagy nő-szobrok nagy tömegben kerültek elő déli Oroszországban. amely Huszka szerint csak nálunk és az indiai művészetben honos. Hadisebészetük magas fokát a honfoglaló sírokból előkerült trepanált koponyák és a sérült koponyán az agy védelmére készített ezüstlemezek igazolják. Kiváló hadellátásuk megkönnyítette mozgásukat. hogy a törvényeink és jogszokásaink közül mi volt az ősi örökség. Méltán sorakoznak Hannibál és Nagy Napóleon legnagyobb haditetteihez. Csapataik közelharcban kürtjelre. iráni és indiai bún kultúrát őrzünk. bazilikák. A magyar nép művészete még ma is sok ősi. hogy mely szabályokat tekinthetjük ősi örökségnek. Velencét lóhátról ostromolják. Ezekről a hatalmas haditényekről mit sem hall a magyar közönség. A történelem fejezeteket szentel a csodálatos haditénynek. azonkívül tarisznyáikban szárított. célzása és átütő ereje mégis felülmult minden más nép által használt ifjat. Magyar neve kép (képmás) ősbolgár neve käp volt. oda és vissza. Felső-Olaszországba történt átkelésük volt. amelyet a nyugati nemzetek női még mn sem érhettek el. Ezek kelet felé néző. – a magyar nő olyan magas jogállásáról ad számot. Kiváló lóállományuk és kengyelük hallatlan lovasteljesítmények végzésére képesíti őket. Nyugati népek csak akkor tudnak eredményesen ellenállni. hímző-. műve alapján kialakíthatjuk ha egybevetjük Géza fejedelem és Szent István által épített esztergomi királyi palota. a pannonhalmi.vesebb erővel lehetett kihúzni. hogy az indiai húnok szövő-. vázak. pécsi. Az építészeti ornamentikában. Werbőczy Tripartituma. csészét. – szintén nincs még számbavéve atekintetben. m. az Északi-. a nagy-szentbernárdhegyi hágón át. valamint a batikolt munkák rajzai és motívumai Európában csak nálunk mutat csodálatos egyezést. továbbá a szablyájuk. stb. hímző-technikája. Égei-.) India húnfajú képei által lakott vidékről Zajti Ferenc gyönyörű régi szőttes és női kézimunka-gyűjteményt hozott haza. mely még a török népek által használt szablyánál is fejlettebb. – mely a mohácsi vész előtti Magyarország élő jogszokásainak gyűjteménye és magánjogunknak ma ís az alapja. A Váradi Regestrum – mely a tatárjárás előtti Magyarország társadalmának hű tükrét mutatja. a szövő-. 935-ben ugyanezt az utat járják. Szalárd vagy Szoárd vezér 924-ben Olaszországból a nagyszentbernárdhegyi hágón át Felső-Burgundiába csapott és óriási zsákmányával ugyanazon az úton tért vissza. nagy távolságokra pedig fényjeladásra mozogtak. A honfoglaló magyarok seregei hétszer keltek át az Alpokon. Az ősi indiai irodalom a pávatolldíszt mint szabír nemzeti jelleget említi. a Földközi-. Brementől a Márvány-tengerig minden földön. 159 160 * Az ókori görögök a szkíták jó törvényeit magasztalják. Hóman Bálint kultuszminiszterünk nagy érdemének tudható be. Bulgáriában. Jogtörténészeink mégis keveset mondanak arról. füstölt húst és tésztát (kolbász és konzerv) vittek magukkal. férfiakból és gyermekekből álló hadifoglyokkal hajtották végre. Spanyolország északkeleti részétől az olasz félsziget legdélibb részéig. Mádara mellett találtak hasonló férfit és nőt ábrázoló sírszobrot. Az ókor és a legújabb kor legnagyobb haditeljesítménye Hannibálnak és Napoleonnak az Alpok égbenyúló hegyóriásain. Endzsében. amikor magyar harcmodor szerint szervezik át seregüket. 951-ben az Alpokon átkelve Aquitániába csapnak és ugyanazon az úton térnek vissza. beteg és sebesült katonákkal. az élet kelyhét tartó férfi. hogy e gyűjtemény a KeletÁzsiai Múzeumba került és ott őrzött bizonysága annak a valóságnak. Csapataik eljutank az Atlantióceánig. vagy továbbfejlesztett szabályok. Végül Bulcsú vezér 954-ben hatalmas sereggel végigsarcolja a mai Hollandiát. Őseink űzték a szobrászatot is.

vagy térdig ért és hidegben mentét vettek fel. növényi és mértani alakokká stilizálta. a "mandyae". csatos övük a szabadembert jelentette. mert a pogány bolgár-török Madarai központban találtak egy kőbevésett fürdőmedencét. mint a magyaréra. a regősök. bő gatya. a klisszai dombon 1940ben feltárt. Élénk hatással járult hozzá az északi és nyugati germán népek ötvös iparának és művészetének kifejlesztéséhez. Zenekultúránk ősi ázsiai török zene volt. E viseletek egy évezred óta lényegileg nem változtak. fegyverzetük ezüsttel bevont. sarok nélküli és ez bizánci divattá vált. hogy az állattenyésztésen. mert Attilánnak Priscos rhetor szerint állandó fővárosa volt. vagy prémes 161 bőrsüveget viseltek. Fettich Nándor: (A honfoglaló magyarság fémművessége) szerint "a magyarok gazdag fölszereléseiben és díszítményeiben uralkodó az ezüst. mint főfoglalkozáson kívül a földet szolgáikkal műveltették és méhészetet űztek. Életmódról és foglalkozásról a bizánci írók alapján megállapíthatjuk. amint ezt népi zenénk ma is bizonyítja. Ruházatjuk színes selyemszövetből készült. a mai divatos blokkházakhoz hasonlóan épült fővárost. Az ősi város helyét eddig az óbudai részeken keresték. Pitykés. hogy az ősi hún város a szentendrei Danakönyök és a Pilis-hegység által védett helyen (Pomáz község határában) húzódó római limes kiépített katonai táborhelyére épült. Attila palotája sáncokkal védett. Ezek az ősi formák átszármaztak a nyugati népekhez és így Európa ruházkodási kultúráját mi adtuk. Újabban bővebben írnak magasfokú fürdőkultúránkról. 6. Csizmájuk fölhajló hegyes orrú. Ez az ősi vízkultusszal volt egybekötve. és kőből épült a fürdőháza. Díszítő művészetük az állati alakokat. A honfoglaló ősök pompaszeretetérőd írt az arab Gurdézi. sípos és dobos hangszerekből állt. szerszámaikon. indiai. bekerített. továbbá vámjövedelmeinek tizedét. "Királynői vár" valószinűsíti azt a feltevést. szőlő. ujjatlan térdnél csipkézett színes mellény és combig érő ujjas felöltő "kabad" volt. A pompaszeretét legkifejezőbben ruházatukban. St. Az ősmagyaroknak cserzett bőr tábori fürdőkádjaik voltaik. hegyes nemez. díszöltözeteikben érvényesült. Pomázon. Ötvös. Az ősmagyar fémművességére az ezüst alkalmazása nyomta rá a maga bélyegét. intézményesen szervezett énekmondóink. Lovasköpeny a mente. sőt azt mondhajuk. ruhadíszeiken és faragásaikon kifejezésre juttattak. Attila hún népe nem volt nomád lovas pásztornép. Voltak hivatalos. az újabb iráni. hogy egyetlen történeti nép sincs.és gabonatermésének. díszesen faragott tornyos épületből vagy épületcsoportokból állt. A nők ruhája bokáig. Az ezüst-nyersanyagnak beszerzése az akkori világ nagy ezüsttermelő országaival. Ősmagyar ornamentika van a pécsi bazilika domborművein és oszlopfőjén. n. jó kinézésűek és tekintélyesek. Rossz időben szürt. subát öltöttek. lószerszámaik formája és díszítése is magasfokú ízlésükről tanuskodik. amelynek anyagi kultúrája annyira jellemző volna az ezüst. mondván: "A magyarok bátrak. amint azt a történészek helytelenül vagy meggondolatlanul állítják. – korának legfejlettebb ipara és művészete. Az ősmagyar hagyomány Buda társkirály által épített várost (Sycambria) tartja Attila fővárosának. az arab birodalom területével van összefüggésben.templomok építkezéseinél a nyugati formák mellett érvényesült ősi pogány hatásokat. Ruházatuk térdig érő ujjas fehér vászoning. ahol főhadiszállását is tartotta. E nyersanyagnak ilyen nagy tömegben való föllépése a magyaroknál az intenzív kereskedelmi forgalomban leli magyarázatát". amit a bizánci udvarbeliek is átvettek. A hiteles pannonhalmi alapító oklevél a pannonhegyi Szent Márton monostor apátja részére rendelte a somogyi ispánság minden birtoknak. szkítaszarmata hatásokat. akik mnemotechnikai (ismétlő) módszerrel őrizték meg a hősi énekek szövegét. amely a rituális fürdés céljait szolgálta. Galleni kalandozás alkalmával daloltak és táncottak. de fegyverzetük. Zenekarunk kobzos. fényt kedvelők".és fegyveriparunk – mely magán viseli az ősi ázsiai török. kislábfejű. vagy szűk nadrág. A Duna-Tisza közére teszik a fatönkökből épült. amelyeket fegyvereiken. Tehát szőlőművelés is volt nálunk. 162 . ú. Karimátlan.

a jászoknak. de amit itt rövid kis összefoglalásban adtam. többé-kevésbbé elkerülve az északeurópai országokat. a mongol és tatár. Rengeteg kultúr-anyagot. a kunoknak. amit a takács. mongolok és rokonfajú népeink történetét a kínaiak sok évszázadon át feljegyezték.Fejlett kisipara volt a textíliáknak. Utószó Leszögezem. Miként Fettich bizonyítja. indószkíta. az avaroknak. ha a fentiek szerint a hivatásos történetírás felkészült volna egy új 163 164 . Nagyon fejlett volt a kereskedelmünk. Hiszen Attiláról és húnjairól legutóbb Bél Mátyás és Pray György írt latin nyelven 200 évvel ezelőtt történelmet. Sajnos a hivatalos történettudományunk elhanyagolta a szkítáknak Attila és hún népének. sem Belső-Ázsia turk. Európát a közeljövőben rendezni fogják a tengely győztes hatalmai. Tehát fejlett volt a szűcs. ha rendszerbe foglalva történettudósaink megírnák ezekből rokonnépeink történetét. még a kaukázusvidéki őshazában a magyarság belekapcsolódott abba a kereskedelmi forgalomba. a japánok már tudatos faji rokonsága és a felbomló szovjet orosz birodalom turáni népei. azért a nyugati kultúra védelmében vérrel fizettünk egy évezreden át. Hogyan ülünk ott le a tárgyaló asztalokhoz. a magyarsággal együtt más oroszföldi népek gazdasági és kulturális életét is nagy mértékben föllendítette. hún-török vagy indiai finn-ugor fajú népek történeteinek megírása. Kívánatos volna. Kiegészítése lenne az a magyar őstörténelemnek is. hogy e könyvem keretében nem volt szándékom sem a húnok őstörténetének. amely a Fekete-tenger partvidékeit. szabó és sok más ősi rokonszavunk bizonyít. Európa újjárendezésének mérlegelésénél a történeti jogfolytonosságon és az igazságosság elvein kívül a faji. a finnek. az arab birodalommal összekapcsolta. azt főleg Kőrösi Csoma Sándor feltételezhető céljainak megvilágítása érdekében tettem. Amennyiben e népek fajszármazási és egyéb szempontokból vett történeteiket tárgyaltam. sőt azt a legnagyobb mértékben elhanyagoltuk. Az ősi történelemnek új fejezetei tárulnak ezekből elénk. Nagy a mulasztás. a bessenyőknek. a törökök. Mennyivel több fegyver lenne a kezükben. ősi kéziratot tártak fel az expedíciók és az anyagot részben feldolgozták. A Kína határán élő húnok. és amely Oroszország területét behálózva. Még az ősi kaukázusi őshazában gazdasági kérdéseink között a legelső helyen a különféle bőrökkel és nemes prémekkel való kereskedés állt. részben feldolgozás alatt állnak. a kozár-húnoknak. a rokonsági erőértékek is lenyomhatják a serpenyő egyik szárát és itt mily hatalmas erőt jelent nekünk a bolgárok. amit elkövettünk saját fajunkkal szemben. a szeldzsuk és ozmán törökök történeteinek megírását. E feljegyzéseket kiváló kinológusok lefordították.és bőrkisiparunk is. e népnek őshazájába. Adtunk kultúrkineseinkből nyugatnak és amit viszonzásul kaptunk. hogy magas kultúrával érkeztünk. Az utóbbi évtizedekben pedig kiváló szaktudósok nagy feltáró expedíciókat vezettek Belső-Ázsiába. az is élénk bizonyítéka annak. amikor történelmileg faji multunknak nagy örökségeit nem mutattuk ki. Nem célom az ősmagyar kultúrtörténet megírása.

Ennek a nagy koreszménynek nagy álmodója volt Kőrösi. Értünk élt. azzal a legfőbb eszménnyel. A Nemzetgyűlés sokat jelentően. A magyarság nagy világhivatást tölthet be ezzel az eszmével. Hasonló állapotban vannak az orosz bolsevizmus és Kína fennhatósága alatt élő turáni fajú népek. módszerrel rendelkeztek. baskír és egyéb nyelvekre fordíthatná turáni fajunk közös örökségét. japán) népeivel együtt. Mongoliát szervezte meg. Amikor 1934-ben a fajiság új eszményével Hitler vezér uralomra jutott Németországban. török. Japán ezt kimondottan a turáni eszme. 29. sz.szellemi turáni rohamra és a magyarból japán. dicső multunkat. amiként látjuk. a turáni mozgalom útján érte el. Mécs Alajos cikke. ugyanakkor azonos elvek alapján Japán egy új turáni államot állított talpra. kirgiz. Mandzsukót. hogy a turániság nagy eszményével forrt egybe a keleti világhatalom.∗ Az új Mongolia Nemzetgyűlésének első ülésén teljes nyíltsággal hivatalosan kijelentették: életre keltik Dzsingisz Kán birodalmát. olasz. Ma India turáni fajú népeiben még a fajtudat szunnyad. egy percnyi némasággal idézte a világ legnagyobb turán hódítójának ma mindennél korszerűbb szellemét. sz. ha úgy tetszik. És megszületnek a bolsevizmus poklából. dolgozott és hagyatékát nemzetének ∗ ⊗ ekként ajánlotta: "Anyagot adtam. Azonban a ma koreszméje a faji öntudat előretörésének jegyében áll. 31. bolgár. Lásd: Nemzeti Ujság 1937. 165 166 . előttetek a dicsőség útja". X. lángok között született meg a harmadik hatalmas turáni állam észak-Kína. A tengelyhatalmak árja-turáni (német. Céltudatos útjának az azonban csak első állomása volt. Lásd: Uj Magyarság 1937. Japán felkelő napjának jegyében. majdnem kizárólag turáni fajú népek menetelnek. X. mert 1937-ben ismét egy ősi turáni államot. Az új koreszmét a mi turánizmusunk képviseli. amit néhai Gömbös Gyula miniszterelnökünk a magyar öncéluság fogalmával hivatalosan hirdetett. India forrongó és Dél tüzes kontinensén is a turáni népek új birodalmai. szemben a liberális és kommunista felfogással. Csoma Sándor.⊗ Azóta vérben és tűzben fellángolt az egész földkerekségen az új koreszme döntő küzdelme. Japán politikája.

: Histoire Generale des Huns. Bastian Adolf dr. Paris. Beat püspök: Hiuen-Tsiang. David-Nee1 Alexandra: With Mystics and Magicians in Tibet. Cunnigham Alex: Ancient Geography of India. Vol. 1726.– Dindorf. 1879. 1924. VII. Szentkatolnai: Párhuzam a magyar és mongol nyelv terén. New-York. 1936. G.: Giossary Th. Edited by: E. Császár Elemér dr. 1885. des Turcs.: Die Geschichte der Izulochinesen. Bhagavad Gita. Deka Tivadar dr. Bunsen C. 1877. Blavatsky H. Arrian: De Expeditione Alexandri. Fordította: Csengery János. Chavannes E.Irodalom Abulgazi: Histoire genealogique des Tatara. 1831. 1851. J.: Körösi Csoma Sándor dolgozatai. T. I. Memoires de 1'Academie des Inscriptions. des Mongols et des autres Tatars occidentaux. Blavatsky H. Cumont Franc prof.: Dix Inscriptions Chinoise de 1'Asie Centrale. Deznisaa Ross. 1908. Armin Hans: Das Ethische in Aristoteles. Dr. Brodeur G. Buddha and Chrlst. . Journal and proceedlngs of the Asiatic Society of Bengal. Deér József. 1857.. Aeschylos tragédiái. 1871. 5. Geier. i92T. XI. London. Leipzig. köt. Carter Jesse Benedict: The religious life of Ancient Rome. Bornemissza Péter: Ördögi kísirtetekről avagy rettenetes utálatosságáról a megfertezett világnak. p.: Cross and Fire. Marcel: Attila élete.: Salgó Ernö. . ètc. Pogány magyarság. A modern Panarion. Dods Morcos: Mohammed.: Gott in der Geschichte.: Szailam olmács küldetése Nagy Sándor falához. Csoma József: Magyar nemzetiségi címerek. 1937. Bleyer Jakab: A magyar-hun monda germán elemei. 1911. 1941. Bendefy Lószló dr. 1873is8l. 1942. Extra No. Bochart: Geographia Sacra. Lelpzig. P.: The Secret Doctrine. 1868. 537. Ford. 224 Csoma Alexander de Kőrös Memorial Volume. Bpest. 1828. Bálínt G. Brion. Császár Elemér dr. M. München. A magyar-hún mondák történetének mai állása.) Cholnoky Jenő: Körösi Csoma Sándor. 1768. A középkori magyar költészet problémái. Calcutta. (1902. Wien.. keresztény magyarság. 1-3. Alexandrien: Ausgew. Maróthy Margit. Leipzig. Bendefy László: A magyarság kaukazusi őshazája.: The pageant of civilisation. Deguignes H. Diodorus Siculus: Biblioteca Historia. Schriften. Ágner Lajos: Száz kínai vers. London.. A. Breit József: A magyar nemzet hadtörténelme. Csuday Jenő: A honfoglalás kezdete és befejezése.: The Mysteries of Mithra. P. P. Leipzig. Blavatsky 13. Cleme-ns v. 167 168 Budenz József: Magyar-ugor összehasonlító szótár.

Hóman Bálírtt: A magyar-hún hagyomány és a hún monda. Hirth Friedrich: Attila családfája. számból. (1909. 6. 1796. Ford. Herodotos történeti könyvei.. 1916. II. Hedin Sven: Transz-Himalája. Houghton: Hóman—Szekfü: Magyar történet. 1892. Ethnographia. Erdélyi László dr. Fischer Károly Antal: A Hunok és Magyarok. Köln. Fehér Géza: A bolgár-törökök szerepe és műveltsége. Germanus Gyula: Turán. Hóman Bálint: Szent István. Berlin. 1617. Cambridge. Chicago. London. J. Fiók Károly: Árják és ugorok érintkezése. Duncker M. 1901. Fírduszi: Sahname. Keleti Szemle.Hilaire cikkét a Journal des Servants. 1910. Forbáth László: A megújhodott Mongólia. 1882. 1938. 1921. 1. non. k. 1850. 1940.Deka Tivadar dr. Közli: Sir William Hunter: Zarándok tudós cikkét a Pioneer Allahabad 1885. Budapesti Szemle.: The Indian Empire. Kingsmill and the Hiung-nu. Wien.: Geréb József.. W. Eustachios.. Mongolian affinities of the Hunjalvy Pál: Magyarország. Adversus Originem. 1931-35. 1936. Ipolyi Arnold: Magyar Mythológia. Bálint: Történetírás és forráskritika. 1871. Heinrich Gusztáv: Etrelburg és a magyar-hun monda.: Atüla a mondában. Keleti Szemle. Ford. 1887. 1629. Jerney János utazásai és Magyar Akadémiai Értesítő. Budapest.) 32. I.: Magyar történelem. Hirth Friedrich: Mr. 1939. számból Barthélemy St. 1940. Sancti Epiphanii . 1932. 1867. Hodgson Brian Caucasians.: Radó A. 1925.: Introduction to the Avesta. Harlez C. opera. London. Fettich Nándor: A honfoglaló magyarság fémmüvessége.: Geschichte der Arier in der Alten Zeit. Hirth Friedrích: Hunnenforschungen. Gombócz Zoltán: A bolgár kérdés és a magyar-hún monda.: The Civilisations of the East. Epiphanius. Györffy György: Bessenyők és magyarok. Hűllmann Carl Dietrich: Geschichte der Mongolen bis zum Jahre 1206. Hevesy Vilmos: Finnisch Ungarisches aus Indien. Árpádkor.: Körösi Csoma Sándor. Grousset. 1910. Ford. 1888. Feriden és fiai. Jász-kun kongresszus jegyzőkönyve. Leipzig. Hóman. Dunbar G. 169 Gombóc—Melich: Magyar etymológiai szótár. I. 1925.: A magyarok őshona.: Németh Gy.) Eötvös József báró: Kőrösi Csoma Sándor felett mondott emlékbeszéde. (Attila és hónfai. Eckhard Sándor dr. Hunter W. 1908.: A History of India.: Outlines of Chinese Art. Erdélyi László dr. 244. 1898.. 1940. Eustratiades.1. 82.. London. New-York.: Kondor A. Sophronius: Athos Library of the Laura (Mount Athos). I. Gibbon E. R. S. (Journal of the American Uriental Society. Fáy Elek dr. Fergusson I.: Decline and Fall of the Roman Empire. XXX. 170 . okt. szerk.

Karácsonyi János: A Magyar Nemzetségek a XIV. Kalevala. Mészáros Gyula: A szabir nép és név. 15 Kodály Zoltán: Magyarság a zenében. 1906. 1930. Népünk és Nyelvünk. Izidoros. 1909. Toldy Ferenc.: Vikár Béla. Népünk és Nyelvünk. 1908. 1900. Paris. Bpest.k.: Dr. század közepéig. A pogány magyarok vallása. Lasson Christian: Zur Geschichte der griechischen und indoskythischen Könige in Baktrien. 1870.: A húnokról.: Tableaux historiques de 1'Asie.: A zend-aveszta. 1861.: Szabó Károly. vallási rendszere. 1926. Kézdy Vásárhelyi Zoltán dr. Magyar honfoglalás kútfői. Budapest. b?o6r Elemér: Népünk és Ir'yelvünk. Marci Chronica: Emich kiadás. 1867. – Szekfű Gyula: Mi a magyar? gyűjteményben. J. Lénárd Jenő: Dhammo. Metich János: A honfoglaláskori Magyarország. B. Kászonyi F.: XVIII. Haller János földolgozásában. Németi Kálmán: Hun történelmi örökségünk. 1939. 1939.: A magyarok útja Indiától Pannóniáig. Klaproth J. 1931. hajdankori nevei és lakhelyei. Bokor János. Németi Kálmán: Nagy-Magyarország ismeretlen történeti okmánya. Kállay Ferenc. 1826. (Budapest multjából.: Kelet titkai. F3onn. 172 . Szeged. 1939. ) 1934. máskép Szente-Mágócs nemzetség. 1925. Katona L. Haitsch Gyula. Németi Kálmán: Árpád népének hét törzse hún volt. 1939. Fordította: Zajti Ferenc. Lukácsi Kristóf: A magyarok öselei. 171 Ligeti Lnjos: Az ismeretlen Belső-Ázsia. being Studies in Religious History from 330. II.: A skythá. Ford. D.és személynevek. I. Nagy Géza dr. Josephus Flavius: Opera. Krohn Gyula: Finn-ugor népek pogány istentisztelete. Vienna. Leipzig. Lemminkäjnen-runók. Modi Dr. 1911. 1862. századbeli ördögüző könyvecske. 1850. The University of North Carolina Press. Nagy Lajos. Ford. McCovern William Montgomery: The Early Empires of Central Asia. Modi Dr. 1897. Ch. J. J.Jonandes: A gótok eredete és tettei. Memeskovszkij D. Németi Kálmán: A Hiung-nu-hún azonosság földrajzi bizonyítékai. Király György: A magyar ősköltészet. Kabul und Indien. Kandra Kabos: Magyar mithológia.: Forerunners and Rivals of Christianity. 1939. Pest város eredete. Ford. to 330. Modi Dr. J. akik meghódították Indiát. J. Mészáros Gyula: Ál-török nép. 1838. Kölcsey Dezső: A Kölcsey. Ford. J. Kézai Simon mester: Magyar Krónikája.: Zajti Ferenc.: dr. 1904. Nagy Sándor szír-keresztény mondája.: Rassenverwandtschaft der Donauvölker. Legge F. Budapest. Mahler Ede: Babylonia és Assyria. III. A.: A húnok őstörténete. Kuun Géza gróf: Körösi Csoma Sándorról tartott akadémiai felolvasása 1900-ban. Tauchnitz. 1908. Ford.

1854 173 M. Oxford. 1-3. 26-iki akadémiai felolvasása Kőrösi. 1855. 1913. Rowlinson H. Leipzig. századából. Schmidt József: Buddha élete. 1776.: Salgó E. Hdrth Frigyes tanítása a Hiung-nukról. Németi Kálmán: Parker E. Stein Aurél: Nagy Sándor nyomában. Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt.: Aus Sibirien. Közép-Ázsia (Asiatic Quarterly Review. Ford. Procopius de bello Persico. Szinnyei J. márc. Vienna. Sebestyén Károly: A magyarok íjja és nyila. Leipzig. 1890. 1911. 1930. IV. Paris. sz. Schröfl Aloyz: Der Urdichter des Liedes von der Nibelungen Not und die Lösung der Nibetungen Frage.: Untersuchungen über die Geschichte der Skythen. K. London. 1897. Cs. tana. Pauler Gyula: A magyar nemzet története Szent Istvánig. Berlin. G. S. Ford. Németh Gyula: 1934. Szabó Károly: Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről.: A magyarság keletkezése és őshazája. Szabó Károly: Kézai Simon mester magyar krónikája. Leipzig. Hannover. Szabolcsi Bence: A zenei földrajz alapvonalai.: Die Hellenen im Skythenlande. Regino Kronica. Smith V. írta: Kreitner Gusztáv. Niebuhr B. Parker E. H. 1873. I. 1904. 1933.Németi Kálmán: Dr. 1882. Rodusi Apollonius. Vot. I. 1908. Priscus: Fragmenta Historicorum Graecorum. Ribáry Ferenc dr.: Az ókor története. G. Ethnographia. I-II. Augsburg. Budapest. 1884. egyháza. Kurze. 1882. Tagányi Károly: A hazai élő jogszokások gyűjtése: Ethnographia. Széchenyi Béla gróf keleti utazása. Pallas P. 1917. dr. 1930.: Halász Gyzla. Vivien de Saint-Martin: Histoire de la Geographie. Pongrácz Sándor dr.: A magyar honfoglalás mondái. Renan Ernő: Jézus élete.: Halász Gyula. the Story of a Forgotten Empire. 174 . Radloff W. 1877. Zangemeister. Stein Aurél: Homokba temetett városok. Budapest. 1883. Szász Károly: A világirodalom nagy époszai. 1938. Stefin Aurélnak a Magyar Tudományos Akadémián tartott székfoglalója. Sebestyén Gyula dr. Orosius: Historiae adversum Paganos.: Bactria. Strabo: Geographica.) Németh Gyula: A honfoglaló magyarság kialakulása. Csoma Sándorról Neumanni. 1509. Ford. 1807-1925. Szabó Károly: Emlékiratok a magyar kereszténység I. Szabó Károly: Kun László. Strzygowski Josef: Asiens Bildende Kunst. Petz Gedeon: Magyar-hún monda.: Bammlung Historischer Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften. 1. 1908.: Ancient China Simplified. Szeged. Bonn. 1885. 1828. H.: A magyar nyelv rokonai. etc.: The Early History of India.

................. Reiche des Aitertums.................... 93 aldunai. 107 Aloyz Schröfl ....................................... Vishnu—Puranas............................ 141 Adima........ 47... 1928. 12................... 93 Alan..... 86 Afrika ... 90 abtelita ............. 1920.... Ford................ Aveszta könyvtár..............: Németh Gy.. 109. Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus? Zichy István gróf: Magyar őstörténet......: Zajti F......... 144 Ai61 Akkád .... Tod Lieut-Col. 47 Anga ............ 83..... Szerk.......: Blavatsky H.............. 78 Alpok........... 46 Altáj.................... 55 Agathyrsos...... 104 Aghuz .............. 135 Adi-Buddha ....................... 62........ 108 Amudarja.................. 44..................... 58 Agnikula............................ Váczy Péter: A húnok Európában......... hely.......... 1939........................ (Hevesy) : Munda— Magyar— Maori....................... 111 Amru ........... London.: Szabó K........ Urgeschichte der Menschen....... 83 Afganisztán ...... 167 Aethiopia ............................ Uj kiadás: Oxford............ 132 Aeschylos68... 47 Alcaeus........................... Kincsestár.... ) Vámbéri Ármin: A magyarok eredete.... Ford... Berlin.................................... I. 153 Anakreon.. 116 Alánok. 59.......... 86 Al Yathik-bilkih . 66 Ahura-Mazda ................: Attila-mondák. Bp...... 84 Abauj ..............: H........................Télfy János: Magyarok őstörténete..... 120 Amber.. 130........ 1940..................... 46 Abulfazl... 111 Agni Purarák ............. 90........................ 59.......... 131........ 94. Görög források..... A..... Váradi Regestrum értelmezte: Kandra Kabos................ 85..................... 63..... Wilson. Zajti Ferenc: Magyar évezredek.......: Szabó Károly............. 46 Allahabád .................................. 1881..... 142...... 152 Amadé-Karcsa.................. 114 allrunok ......... 159 alsódunai ......... James: Annals and antiquites of Rajastan...... H......... 89.............. 93.................................. 167 Ágner Lajos. 111 Angat.. 45 afrikai .................... 100.......... 83 aethiops .............. 116 Aladár. 18292............. 72.. 61 Alginszkói ............................... 128......................... Thierry A.......................... Vámbéri Ármin: A magyarság bölecsőjénél. 142 Abulgázi .... 63 175 176 ............. 56 Achiles ... (Attila és húnjai... 61. 1928.......... Uxbond F.. P.............. London. 99 Abák . Ed........... 58...... 132 Adapa ... Zajti Ferenc: A hún magyar őstörténelem.............. Vámbéri Ármin: Hunok és Avarok nemzetsége......................... 82 Adám................... Thierry A.............................. 67 Ananda ....... 1855.......................... 99 Aba Sámuel ... 98 Alexandra David-Neel ........................ 100 Altai..... 167 Agni Purana............... Udny E.............. 1939................... 129...... 150. 58 Abulféda..........: Attila....... Ford.. 85 Agni Puranak. 26 Ancai ............. 124 Abo... 132 adom.. 50 Ágner.............. 3....... 101 Alán..... 46 Amur .... 59... 45 Anahita ....... 132.......és tárgyjegyzék Aba ...................... Ford..... 135 Álmos72.... 131 Achlat ....................................... 141 Anahyta .. Tibeti aranyszabályok könyve a Kiu-Te gyüjteményböi.................................................................................................... 1840......... 85 Achaemeni.............. Die Neue Propyläen-Weltgeschichte............... 1863....................... Frühzeit der Völker......... 131 Aldarich....... 141 Agathiás.................................................................. 12.. 44.... 61 Agner................. Francis: Das Urchristentum.. Mord.... 111 Angadesa......... A Név-.................................... 1864.................. 116 Abulghazi ......... 113 Alexandria.......................................... 102. London........

15.... 34...................... 99.... 51 ausztráliai .......50 Anonymus67.... 75 Árpádok40............................. 137 Athene Pallas.................... 49.. 96.. 120. 49............ 56.... 116.............. 53 Ázsiai Társaság .. 83...... 21. 33.. 112 történetírók..... 134 Arrianus. 23......84 Araxes60....... 87..124 Aral-tó ............ 155.............. 143 Badsa Radzsa .... 120......................... 102............... 121................................ 60.. 173 ázsiai12................... 158 bajor .... 98..... 139 angol12.. 72. 51........... 102........105 Apus .. 119 Árpádház ............ 93 Aton...................... 170............. 138. 100........ 43.............. 74............ 112.... 42.. 38......... 162............. 81.. 86.......... 172.......77 Angolország .........147 Aoghán .................. 211 dinasztia .............................................................. 59........ 111 Azóvi-tenger................................ 133 Ar-buda........ 64 Ási .. 68............. 46 Balkán ............. 45.......... 67. 102.... 52.......... 72. 106 Asi .... 110..94 Ardvisura-Anahita ...... 116 Bamián szoros ..... 57.... 76..........130 Aristatetes.. 62 bahadun .............. 123 Balkas-tó .. 40............... 17.. 87.................... 148 atropatánei .. 38 Balti-tenger.................... 81.............................. 64.................................... 55....................... 49... 89 Baghel .............. 115... 120................................ 27.............. 111 Babylon ................ 77........... 73.......... 86............................. 103....................... 151.......... 125. 46. 99.......... 121 177 178 ......... 60..............................111 Areiopagos ......... 27............... 25.........93 Angra-mainyus ...................... 86........................ 99............ 86 Bardai ........................... 120 Árpád-ház ........ 93 Athén ................. 40.... 97..................111 Ardarik . 141 Aveszta-vallás ............ 56. 75. 64............ 103 Árják................. 108 Atla............................... 164..... 142 asszírbabiloni...... 83..................... 103.....106 Arimaspok ... 105...... 169............ 81 auchata ........................ 55... 134 Baján . 47. 161... 119..... 124................. 54 Athel..... 67 Atelkuzunak .......... 40 Attli ...... 86.................. 37 emlék...................... 43...... 103 Bal-ul-Abwab.... 157... 81 avarok.. 119................... 55 Bar-chus ..83 Aquila János ......148 Anna Comnena .................... 105 Arrianos........................................ 42.Anglia .. 60 Ásia ................ 14........................................... 141.............. 141 baktriai ............. 126 Arpoxais ........... 105................... 65................ 93 Atil ... 60 Baktria.............. 18........................................... 157 Baktária ....... 61 Asiatic Society15....................... 83 Balokk .. 48....... 60.................... 64 Arya Aswa.. 95. 96.. 20................ 18.......... 167... 100 haza ........ 62 Balambér .... 66. 6 B Babilon ................ 105 Aurelian..... 72......................... 211 Bala ............... 64............ 129............................64 ansziek... 41........... 167 árja5............... 60.... 155 balkáni................ 52. 94............ 172...... 145... 69 Aswamedha ... 107.. 42................. 139 Asszír.............. 85 Baktur. 135.........129 Aristoteles.... 16 ázsiaiak.................... 86 Árpád39.. 57.................. 61 aswamedha ................................. 73..... 147 Astur... 142 Babilonia . 129............................................... 141 Ayodhya ................................. 67 bárdok ....... 165 faj66 árják.... 73.... 48 Bál ....................... 51............. 158 Avar........ 86................. 73. 87..... 37 atlantiszi ... 39................... 60 Baltisztán.............. 141 avar..... 123.......... 170 avesztai... 88.... 45............... 106. 105....38 Arán..... 75........ 62.......117 Ankhenaton ................................. 82..... 66.... 107..................................... 35... 109................ 12 Baghavad Purána.....................38 Arg-ionok ...100 arab12........... 92................ 67.......... 84.... 6...... 163 Arad..... 157 ansik ....... 60 asszír........... 83... 75..... 107..... 147 Babru.............. 96.. 55............... 43....... 72 Aswa............ 66.... 108.................. 17 Asszíria. 104 Auchatok .................................. 116........................... 142.............. 168 Ásik ....... 93. 134. 67 Barga . 85.... 141 Balti.. 94. 147 Astarte ......................... 66.....130 Ari-alpian . 175 Attilaféle.. 122..................... 109....... 98........................................144 An-hszi .... 79.......... 12 Baranya . 98....... 169 Armenia... 67..... 45....... 103..................... 6 ugor ................ 164. 109...................... 57.. 128.......... 102... 82................. 47...........129 Arghia Varsha .. 99......................... 96..... 127......126 Aquileja ........................ 84 származás ............. 155....... 141............ 107.. 93 Atlanti-óceán . 98... 146 Attila7......................59 Ardzsurla ........ 86............................. 113 Bagdad ............ 90...... 122................. 92........ 162 belső....... 125. 60 ási ...... 25..... 100........ 146........... 160. 137........... 69............... 103 Ázsia6. 161............115 Ararát............... 12............ 143 Bacchus-Dionysos.142 Ardzsuna........64 Anu...... 20. 84......... 140 babyloni................... 61............ 101 Avesta............ 137.... 159 Atlantisz ......... 43....... 73...... 120... 62 aswak. 132 Bacchus ... 69........................... 63 Bala Ihaia ......... 137 Athil........................... 57........................................................................... 106.. 61................ 91.................. 138. 68. 131............. 99...... 80 Atli ........................................... 104. 49............. 51 Balogh ................. 95................................. 25.........51 angolszászok......

...... 98 bolgár-török41............................ 148 bizánci36.. 111.............. 36 Bondorfárd ....... 28... 117..................................................... 137.................................... 54.................. 129.. 73....... 79 Bolgár.................... 114............. 80... 91 Bíborban született......90 bastarnok . 143... 43. 27 Buchanan................103 Báthoriak ........ 108 Brahma ........ 142... 142 bessenyők43... 174 buddhista17....................................... 167 Bendefy László........................... 112..............12 Bel ..... 12.............. 83 Béta-fajú........................... 25 Británia........................................ 132 bíborban született ................................................................. 123........................ 36 Borolot . 77....... 97 Biharvára ........................ 105 Borsa ............... 98............................... 171.. 96............. 115.... 95...................... 121................................. 25............. 111 Bharata Varsa ......... 109............................................................................. 113.............................. 106.............. 19 Bökény ............................ 111 Buddha19.. 111 Budatelke .. 111 Budaörs .... 155 bolgár-törökök...... 83 Beth-San... 164 bessenyő-szkíta. 111 Budalesy......................................................... 89 Brahmáni.......... 152.................... 84 Borysthenes.. 99 Bölcs Leó ......141 Bartalus...............79 Barthélemy St..... 104 Botbort ...................................... 164 bolgártörök ......... 85 bibliai..... 27 Bstod-Ts'hogs.................68 Bengal .... 158.... 26............................... 97 bruxellesi....................................................142 Bég Baján ... 111... 36 Bor.......159 Belső Mongólia ..141 Beirut............... 97 bihari ....... 95................... 15..... 51 Brit-India.................. 36..... 42............. 83 Bornemissza Péter ............... 157... 113 B'Samye ................................ 156........................ 100 bolgárok43......... 125.. 23........ 154 bedzsnák ................ 141 179 180 ...........137 Batthi ... 76 nép.... 59.................... 98........... 83...................... 99...... 17 Brodeur............. 55 Bizánc... 167 Browning....... 42............. 68......97 bengáliai ............ 16 Brukpa.................. 119 Bihar gyalpó ....... 153................................................. 136 Bráhma . 118 Beztur .. 110 Benedikta................ 153 Boldogasszonykáta.... 113 Bodjul................. 83 bonszi-pap .................. 126..... 65 Bonchada................... 91.... 55 Bélus............ 49.............. 111 Budakeszi ..... 97.... 43......... 111 Besztur.........................116 Bendeguz................. 86 Botteni-öböl ............. 70. 48........................................... 158.................... 64......................................... 73 Blumenbach. 55 Blavatsky70.... 36 Boncza... 167 bórok ............................................. 172.. 43................. 100.....89 Belgium .............. 124 Boldogasszony90.... 110...................... 123...... 84............................... 42...... 152..21 Bartók ................. 165 Baskír ............. 39. 60 Betér ........... 49.... 96.... 138.... 83 Budajenő .................................. 110 Bleyer Jakab .... 173........ 75........................ 50..... 96..137 Béla .................... 33................. 22.... 55.. 169..83 Berettyó .... 61 Béták ................. 97 Bikaner ..... 88 Bod ... 116... 148... 113......................... 86............... 95............ 55.......................... 170. 24 Boddhisatva................ 150...................16 Bereg .......... 69... 50.................. 165..Baroda .. 161...... 162. 113..................... 174 Belári ...... 153........................ 66........ 70............................. 48 Bhabru ...... 98.......... 160.................................................................. 34 b'ne-aleim ............................... 168 Bengália........................................................... 109 Bizanc..........62 Baz.... 175 Blédas.............. 19 Boddhisattva...46 baskír ... 24... 107........... 53........... 28....... 66 Brit ... 103 Brahm. 170............96 Berias.............. 174 Budatava........... 111 Budaháza............... 96........... 126....................................... 72 Beheman............................. 111 Budapest.......63 Barolli. 43.. 59 Beszterce-Naszód .. 77.. 111 Budafok.................................................... 37.............................. 65 Biblia .......... 54...... 124................ 147 besenyő................ 96...... 125 Bieda ..... 91.. 99 Borsók . 114............ 110 Bihar................................................ 63......................................................................... 111 budai.................................. 97.. 138 bizanci ............................................................ 126 bolgár40.... 175 Berozosz..114 Bécs . 148 bolsevizmus... 97 Bihor.............145 Behram ........ 28 Bstan-gyur........... 138 népzene ................ 167 Bhagavat...... 58. 59......... 12......................... 162 bizanciak ............... 141 Boksza .................. 43 bessenyő40.................. Hilaire .. 83.......79 Basgar........ 134.. 36 bonczó ......... 170 nemzetségek......... 99...... 168.... 167.................... 91.. 120..........141 Beal püspök ........ 92... 18....... 58....................... 165 bombayi. 96................... 96 Biharn.......... 28 B'Stan-Hgyur........... 111...... 112... 97................. 124. 36............................121 Belső-Ázsia .... 111 Budakalász ..........63 Barsam.... 157.. 41... 79 besgur .............. 92.... 150................................. 150.............. 43...................... 116.............................. 162 Budafa ................... 60 Bilge ............... 18...................................... 54 Buda59.90 baskir ........................124 Berend ........147 Bendefy 55............... 34................ 17 brit múzeum ................. 24...... 111 bolgár-hún .. 59 Bhagavad Gita .......................... 36 bonc-pap..... 83 Bokhara ...105 Berlin45...................

............ 134 Dionysos-Sabasius ...... 150 buddhizmus12..... 135 Dsajháni ........ 98............................................................... 103...................148 büzürk................. 80 Dánia .............................148 Bwda ..................... 66............. 114 chioniták. 42....................... 56............ 64 Csanád .. 49 csuvas-török . 91......... 59 Dzsajati.................96 bulakar..................... 15....................................... 105................................ 21 Dula.. 89............................... 79 Dunbar..................................16 Chambal ........... 169 Duskyi-hk'horló................................. 69 Dasht-i Kipchak ............................ 60 Chavila .......141 Chagatai. 43....... 116....... 81 Cimber............................................................115 Campbell .................... 98..61 Chagataj. 27 Dwipa ..................... 89 Dulva............................ 62 Csigla.................125 Burgundia ............. 100....... 156 Budenz József....... 126 Cseng......159 Buzghal Khana . 48 Csánky................ 24.......... 72 Dsulo ............................... 51 Dahak ........ 121 Csákok................ 83.. 61.......... 23........................ 37 csuvasos ......................................................... 85... 93 D'Herbelot . 64 Chus ........................117 büzürgan ....... 35 Derbend............. 95 Csiglamező ... 63 Chorosmia ................. 157............................................ 168 Deguignes34.............................................................. 142.................................. 168 Budha 59............................. 162 Danavák...............92 Bundahis...............................58 Chandra .............................. 37....... 63 Dabhi... 26 Duna .... 72 Dsongar ....................... 101.............................. 120 cseh..................... 98 Dentumoger.... 137 Chhempo .. 152 Csaba39. 133 Cshattis Radzskula ............ 34..............rítus .................... 68. 95 csehek........ 122 Csinvat .......... 53......................................................62 Chalukya.......... 62 daha ............ 65................................ 56............................ 97 dugpák................ 36 Dnyeper................... 42 Denghisik ... 40 Cunningham . 86 Chawara...159 bulgar............................. 103 dániai............................... 59 181 182 ............ 142 dsola ..................................... 80................. 140..... 103 délorosz ............................................. 37................................................ 72 Dzsadu.................... 51 Diodoros............. 129 Diszabul ............................ 140 cseremisz .... 104 Dasarastha .......................................................24 buddhisták 26.. 61........................................ 35 Carlyle ....... 109...... 97 Danakönyök .............89 bultari ........................................ 107 Depter-r-Nyingpo.................. 72 dubnicí.................... 96..................................... 118 Dárius .................................. 66 Déli-Svédország ........................................... 97 Duka Tivadar............ 114.... 96..........111 D C Cadix .................... 23................................... 28........................... 62 druidák ........................... 43... 56...... 51 Cherra-poonjee ................................... 58.............................................. 66 charrukhán..................... 60 Christian Lassen ...................................... 110 Dalai láma ............................. 101 Csahar.............................61 Chagatai királyság ............................................59 Chand .................. 59 Cyropolis ...... 99....... 61 Cyrus ............................................ 103............. 157 Dunántúl................ 12 Commodus ... 18.................... 145 csodaszarvas.... 129 Cifra-asszony................... 49 Chitor........... 134 Dél-India ............. 162 dunai..............111 Chahuman............... 34 Dariel-szoros ...................... 83 csandalások ............. 53 Cserkeszek.................... 60 dákok ...........134 bunyevácok..........89 Bulcsu...................... 60 Ciprusz .............. 150 ciklopszok ................................................................. 99 Csin ...................15 Cassiodorus .... 16... 112..... 61 Deér......... 45...................... 87............................................... 36.......................... 157 Csehország .... 90 Dsula ............................. 68 délszláv.............. 15 Don....................................................................................................................... 86 Cicero .......... 90 Csoma József...................83 Bulái ................... 63............. 106............................92 bulgári ............ 111... 51 Csengery..62 Cham .......... 11 Csuszovája................................... 168 Csomakőrös........ 109.......... 54..... 93 Dengezik ........................... 148....... 168 Delhi........................................................ 62 Chaytor.................63 Champapuri .................................. 42. 145 csinvathíd ............ 85.................................................................... 137 Chatti ............47 Chagan......................................................... 43 Dor ..................... 126 dnyepervidéki.............................. 60 Cimberek ...................... 98......................................................................................................... 91.. 62 Chandravansa ........ 95 Csekekáta ........................................................ 83 Dardsiling. 93 Danié ................. 84 Csamkiao..................... 82 Dietrich........ 167 Csengery Antal......... 95.................... 99 Döbrentei Gábor. 16.. 81 Csang Szing-Lang .....144 bundii............. 89 Duló. 15.................... 83. 117 Detre............................ 128 Carragolaghat ........................................................ 60 D`Auville.................. 59 Dzsaipur Marwar..................92 bulári ................... 83 Dugpa ....................... 126...... 134 Budli... 59 Dzsaisahner .......................... 66 Cutch ............ 93 Diocletian .............................................................83 Bulcsú............................... 42....... 45 diabekri........................................ 116 doni ... 37 dzaila .............................

............89 Endzse .............................. 121............................ 169 Fehér Géza .......... 36 Fehér sziget .......... 160....... 145 Fukuda.............. 169 Fettich Nándor74................................ 83 Észak-Eurázsia ................. 100.... 56 Fischer... 123 Fehér. 40... 161...... 160 Eszterházy ............ 127........................................................... 132 Ennedzár.. 147..81 Edda Bifrost.......... 80............... 131..... 118 Faghan .................. 148 finnek ............................................................................. 59........ 68.............165 Dzsingisz khán .. 46.. 62 galaták ......................... 7.... 12........... 66.................. 51...83 Elohim ......................................................................... 45 frankok .... 66 Észak-Kína ............................................ 111 Faun........ 104.. 108 Emesu ..... 103 Fekete-tenger55...... 80...... 37....... 85................... 83................ 169 Fischer Károly............... 39 Etelközi .. 68 Eufrates ..... 54...........87 Ellák ........ 105.. 115 183 184 ..... 119 Gaharwar.........126 Egyiptom12.................................. 51.... 76..... 53............................ 86 Ezekiel... 38.. 106................. 93 Etzelburg ..... 72......... 89.... 15 Eri.........................Dzsingisz kán ........................... 53.......... 83......................... 94.......... 49.............12 Egreskáta ... 125.............. 46.. 93......... 121..... 77.............................................. 169 Firduszi......... 80.... 6........ 20...................... 43 Ethel ........ 164............................................. 37 fehérhún...... 70............. 56. 141 Firoz ............................................ 52 francia. 42.............................. 22.......... 87........ 37........ 103 Észak-India. 51........... 38 fehér sziget . 85 Ér 96 Erdély .. 45 északkínai...99 Edriszi ........ 96 Frankhon ....................... 89............... 45 Észak-Germánia . 48 finn6............................ 63 nyelvek........ 148 egyiptomi 17...... 97..... 104.......... 142... 63 fehér-húnok .... 95 fehér húnok..132 Elám ........... 120 Etzel.. 46 Éva .................... 68 Északeurópa . 67........ 89....................... 82...... 123. 48 fehér ........... 83..................... 93......109 Emese .... 125............... 49.. 56 fajtudat ............................ 115. 113 Franciaország .................... 36 Fohát ..... 159 frank .. 58.............. 139.... 93..... 123......... 72. 107............. 150......................................... 169 Franc Cumont...... 78........... 175 európai6................. 98 Enos....................... 49. 56........... 80.... 148 Fehér-Magyarország............. 131 Firduzi .... 89 finn-ugor39......................................89 Eneh......... 38.............. 164 finnfajú ................. 49....................................116 Efraim......................... 110 Etil ................. 56 Epiphanius................ 79.. 111.. 79......... 169 Eckhardt Sándor ........ 77....................... 83.................. 103... 169 Erdélyország... 51......... 145 egyiptomiak ........................ 118........ 52.. 124 Fehér-tenger . 53 Eustahius ............................................................. 139 Európa2..... 169 Fick . 99 Fergussan .................. 147 Eötvös József...............96 Elteris ................... 109..... 98........ 42................. 99 Etele..... 85 fehérhúnok............................ 57............. 68.................... 138 foglalás... 108.............................. 108 Etrekarcsa .............. 41 finnugor. 130.......... 66 Feriden ....................... 157 Erdélyi László ..... 85 Eunedubeli.............116 eftaliták......... 25.................. 49.................... 107 F Euphorion..........49 efthalita....... 123.. 175 Edda.................. 52............... 108 Égei tenger................................ 69 fehérló-áldozat....85 Előd . 49.. 94........... 164 Fiók Károly ........ 165 Farkas . 93................................ 115 foh .... 90...................... 125...... 98 Elő-Ázsia..... 46........69 Enech.132 elszlávosodás ........................ 109............. 99.......................................46 Ég ............ 134 Ég fiai ...... 138.................. 56....... 103 észt...... 103 Északi Jeges-tenger ......... 64 fehérlóáldozat..........46 E Eckhard Sándor .35 Dzsingisz Kán ......... 17................. 162. 115.... 125 Fischer Károly Antal . 79.................. 73 Eufemia .... 134 Flavius Josephus.. 87.. 124 Feketetenger ............109 Elizeus ...... 110................... 6 Esztár....................... 99 Fravasi................ 111..................... 47.............. 137............................... 84 Fekete-Magyarország ........... 90 Enlil .............................. 47.................................. 41......... 101 Észak-Németország ....... 105.................... 63..... 143....... 169 Ephtalita ....... 24 G Gades.. 123. 163 Felső-Tisza ............. 108...... 42................ 100......... 147 esztergomi . 128 Eurázia ....... 136 Forbáth László.. 15 Etel . 158........ 140... 109................. 77.145 Eder ... 83 Ethele............ 106. 120......... 115 Gádoros ................. 61....... 43....... 40.. 124 Flarikula ..73 Edömén............ 62. 34..................................................................................... 53.107 Enach. 130 euthalita .......... 169 Epiphánius................. 7... 125 Fehér lovas ..... 93............... 87 Evilath földje..... 39.. 41... 57.................................................. 12 Enzu............ 117............ 45........... 72 Eneth .................. 124 erdélyi........................ 89.. 130........ 12.....................86 Elbilge ................................................................. 83 Eviláth ................ 106 Ed ...... 159............................ 103 Fejérvár ..................... 132 Evilath ........... 94.................... 120 Etelköz... 109.. 18............................ 110........................147 Ég fia88.......... 156 Dzsungária...........................

...... 150 Haraly..... 157 görögök56...... 106.......... 148 Gardezi .......... 45..... 63 hit122 Hinduk.................. 132 Hevesy Vilmos ... 62 gruz-krónika ...118 Gallia ..................... 135 Gótama Buda............ 137 Hernak... 97 gyálpó......................... 172.... 48......82 Gilgames..................... 115................. 161 guru .......................................... 136 bárd ................ 104 Heungnoo .................. 135.............. 211 hachhwahak..... 130........................................... 148............ 115 Gombócz Zoltán.. 155............................................. 134 Harlez ................... 119 Gug-puszta .......... 88 Havilah ........ 131......... 108 Hanisch................... 172 Giaiukátai .................................... 129 Herakleai Herodor.......... 27 Gyula34............... 26 Himalaya ................. 141........................................... 171........ 98......... 97 Gyalu-puszta .... 48........... 106 Géták ... 119 Gógánfa .... 165 Gómer.... 170 Gömbös Gyula...... 103 Hesperidák .....................................77 Géza.... 68..... 116 gupta............. 54........................................ 211 birodalom .... 93.................... 77 Halom. 135. 106 Gizella ..... 86 Gugi Benka....................... 93 gót... 108 Hara. 159 Hansa............................... 120 górarenusok ........ 131.. 119 Gugi Márk . 147........ 50..... 93..133 gepida ............... 93. 103 Gepidák ...... 111 Hadisten67.. 36......... 109.................... 66...... 85 Gumár...... 86....................................... 85.......................51 Galícia ........... 110 Gyál.............. 67................. 91 hiungnu-hún ... 91.................................................. 107................................. 119.................................. 62....................... 26 Hastinapura .. 115............................ 141 Gwalior......45 germánság................... 121 Gyud......... 134... 142 Gordas .......................121 Gaur............. 47.... 103.. 173.... 139....................... 56 Gurda.... 76.......................................... 55 Gudzsár ............... 150 Heinrich Gusztáv........................................... 134 Harikules ..................................... 150 Hari........ 13............. 110. 63..... 47.............118 galileai .. 91....... 97 Gyála ...... 66 hiong-nu ...............................38 Góg81. 113 hatalmas vadász az Úr előtt87... 150 Haihaja ............... 72..... 132.............. 157........................ 132..... 97 Gyál-puszta . 84........ 91 Héva . 48.... 81............ 55 gruzok..... 73. 113........................ 112... 103..........97 Gelonos..................... 114 Guei-shuang ............................. 12 Hamsa......103 Gesta Hungarorum ...................119 Gógány ................................... 150.................. 137............ 106............116 Georgiaiak .. 50 Hirth .........104 Gelupka ........ 119 Guizar... 116 Georgia .............. 42................. 84..................... 61.. 128....... 169.......................... 85........................... 108 Győrffy György.....103 Gandara ........................... 97 Gyarmat....................... 82..... 66 Himalayák ................ 15...... 47 Göttinga....... 132 Hegyalja .. 134.......... 99......... 103............................................... 101................. 63 Gudzsarát.....116 H Gohil.... 80.................................... 117...... 112........... 61..... 39 Gyeics............................ 170 herul .................................................. 129...... 110........ 171 Gótok...... 74..................... 150 Harastyán.... 111 Hiungnu.............. 64. 160 Görögország ..........................62 Gazsár........................................ 61 Geyza. 169...................65 Ganges... 170 hido ................................ 116 Göncölkarcsa......... 112 Gótarca ........................................ 51 hellének ......................75 Getae .....108 goal........................ 128...... 82.. 100...................................... 11 Grachen .......................... 42....119 gógok................................................................................................................................. 128 Héra... 106...........97 Genezis .............................. 23 Hindosztán ......... 154.......................... 102........................ 118. 106.................. 62 Gómár.................... 122........ 85...................... 55 Herkules104...... 59.............................. 165 Hium-Tsiang .......... 105........... 68............ 103....... 60............... 130.... 39 hiung-nu34..... 120 Hamadan ............................... 49....... 47 Herodotos61................ 97 Gyalu ......... 73.. 147 Gurzastan....... 38.... 97 Gula ...................... 60 hindu .........94 Gerard... 129....... 89......... 130.... 57....................... 81... 45... 97 Gyalóka ...........126 Gibbon.... 167 Germánia ...............................................................................35 germán48................. 152.... 169 Gikhon...... 162...... 143 Galilea .............................Galerius ......... 103.66 Gobi.................... 62 Hajmássy ......... 132 Hestia ....... 115 gótok.......... 157...... 160.................. 98...... 116............. 118. 135... 88 Gurdézi................ 114 Gótaura................................... 26 Grahilot ............................................. 97 Gyalpó ............. 60...................................... 144 Hannibál .. 116 Gorda.......................... 19 Gérárd.................. 104....... 130...................... 114 garabonc .... 55.. 170 Háromság .. 104............... 140 görög-római....................... 107... 134 Harikul-es..................... 80......... 131 Hercegszabar ....................................... 73 Heliogabalus....................... 39 185 186 . 102........................ 85..................... 62............. 55 görög47.... 174....................................................... 140.. 16 Himaláyák ....... 136.......... 170 Hitler .................. 114 hiungnu............................ 111... 83 héber........ 15.................... 46.................

hiung-nu-hún ...... 34, 47, 48, 49 hiung-nuk .............................47 Hjam-Dpal............................28 Hoanghó ...............................64 Hodgson Brian Houghton133, 170 Hold59, 61, 62, 66, 109, 110, 134, 153 dinasztia .........................111 faj111, 130 Hold nemzetség ....................59 Holdfaj................................134 holdkultusz .........................149 Holdvilágpatak ...................152 Hollandia ............................159 Hóman41, 42, 43, 55, 72, 73, 91, 96, 120, 160, 170 Hóman Bálint41, 42, 55, 72, 73, 91, 120, 160, 170 Hongre..................................91 Hoo............................... 72, 122 Hoops ...................................48 Horka..................................157 Hüllmann..............................45 Hu-lu-ku ...............................48 Hülü-kuan-kü .......................48 hún6, 7, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 69, 72, 77, 81, 84, 85, 88, 95, 99, 101, 108, 110, 112, 113, 114, 116, 120, 121, 123, 133, 134, 141, 150, 162, 164, 168, 170, 172, 173, 175 bástya .............................117 birodalom ................. 98, 110 eredet................................73 Éva .................................130 faj48 fajú ............................. 72, 96 fehér ...............................114

fejedelem.................. 97, 108 fejedelmek...................... 134 fekete.............................. 109 hadifoglyok ...................... 51 hagyomány. 73, 76, 107, 135 kapitányok........................ 69 király ............ 42, 91, 94, 118 királynév .......................... 98 kultúra ............................ 153 maradványok.................... 98 monda............................... 73 mondák............................. 74 nemzetség....................... 114 nép...................... 74, 92, 110 népek.................. 57, 68, 149 név.................................. 115 nyelv .............................. 114 sír 90 sírok ................................. 68 származás ........... 75, 76, 156 telepedés......................... 111 töredék ..................... 95, 100 történet ........................... 102 törzs.......................... 88, 115 törzsek.............................. 98 törzsfő ............................ 100 törzsnév...................... 93, 97 véreink ........................... 141 vitézek.............................. 94 Hún......... 33, 42, 47, 62, 63, 93 Húnbirodalom....................... 42 hüne ...................................... 81 Hunfalvy....................... 73, 150 hún-finnugor......................... 57 Hungar.......... 42, 43, 90, 91, 92 hungár................................... 87 Hungaria................. 91, 92, 102 Hungária......................... 73, 91 Hungiák .............................. 111 Hungias ................................ 59 Hungria................................. 91

hún-hiungnu ......................... 48 hún-hiung-nu ...... 45, 47, 48, 49 Hunivár............................... 117 hún-magyar34, 39, 43, 48, 72, 76, 85, 91, 156 azonoság .......................... 39 rokonság............................. 7 húnmonda............................. 76 Hunnensdorf......................... 73 Hunnia ............................ 73, 85 Húnnia .................................. 83 húnok15, 34, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 63, 65, 66, 72, 74, 83, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 98, 99, 100, 102, 103, 106, 108, 110, 111, 116, 117, 123, 125, 134, 135, 138, 141, 149, 150, 153, 156, 160, 164, 172, 175 fehér ................... 56, 64, 114 Hunor83, 87, 88, 89, 90, 108, 119 Hunoracerta .......................... 87 Húnország ................ 46, 78, 91 hún-szabír............................. 55 hún-székely .......................... 76 Hunszer .............................. 111 Hunter..... 14, 66, 114, 169, 170 hún-török ...................... 99, 134 hún-turk ................................ 92 hún-türk ........................ 74, 104 hún-türkfajú............................ 6 huny...................................... 49 Hunza ................................. 111 Huseng ............................... 131 Hydra.................................. 137 Hylaia ................................. 104 Hyus ..................................... 61

I

I. András............................. 143 Ibér ....................................... 40 Ibn Fadhlon ........................ 121 Ibn Kordahbeh.................... 116 Ibn Rusztah ........................ 142 Idők köre ............................ 141 II. Endre ............................. 119 II. Jusztinusz......................... 36 Ikshwaku ...................... 59, 111 Il 61 Ila111 Ili-folyó ................................ 64 Ilovajski................................ 49 Inda .................................... 134 India6, 12, 14, 15, 22, 26, 27, 28, 33, 38, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 77, 80, 83, 84, 85, 86, 89, 97, 98, 100, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 132, 134, 136, 141, 147, 150, 153, 160, 165, 168, 169, 172, 174 indiai15, 19, 37, 61, 66, 69, 70, 97, 111, 114, 115, 134, 137, 153, 156, 160, 164 bárdok .............................. 62 bevándorlás ...................... 60 élet ................................... 23 fejedelem.................. 63, 100 felajánlások ...................... 22 hadsereg ........................... 58 hatások ........................... 162 hódítás.............................. 65 irodalom........................... 33 kontinens.......................... 18 kormány ............... 12, 15, 18 kultúra .............................. 33 kutatók ............................. 54 lámák ............................. 147

187

188

nyelv.................................53 nyelvek.............................53 panditok ...........................26 sivatag ..............................60 szentírások........................38 történelem ........................86 tudós.................................65 zarándokok.......................24 Indiai Tudós Társaság ..........64 indoszkíta ............... 48, 56, 134 húnok ...............................65 indo-szkíta ..........................134 indószkíta ..................... 66, 164 indó-szkíta ............................60 indoszkíta-hún ......................57 Indószkíták ...........................66 Indranastha .........................134 Indu .......................... 58, 59, 61 indus ............................. 92, 111 Indus61, 64, 66, 67, 83, 117, 130, 134 Indusok ...............................134 Inki .....................................147 Inlil .....................................147 Inohoffer.............................142 Io 129, 130 Ió 89, 105, 129, 130 Ipolyi ................ 79, 81, 95, 170 Ipolyi Arnold .. 79, 81, 140, 170 Irán41, 49, 51, 53, 56, 86, 87, 109, 141 iráni43, 48, 56, 57, 143, 155, 160, 162 kultúrhatás......................141 Irkuck ...................................11 Irnák .....................................72 Irnik ...... 42, 72, 88, 91, 98, 153 Irtis ........................... 45, 46, 63 Irtisz......................................36 Isdubárok..............................80 Isis ........................................89 J Jabdierti ................................ 91 Jafet ........ 81, 84, 102, 116, 119 Jáfet .......................... 82, 83, 85 Jaik ....................................... 85 Jakint .................................. 101 James Prinsep ....................... 20 James Tod............... 57, 58, 134 japán ............... 38, 90, 108, 165 Japán....................... 24, 90, 165 japánok ..................... 7, 90, 164 Japhetosz .............................. 84 Jareja ............................ 62, 134 Jászai .................................... 82 Jat ........................... 61, 62, 106 Jät ......................................... 66 Jatok ..................................... 61 Jáván..................................... 82 Jaxartes... 36, 37, 46, 64, 66, 67 Jehun .............................. 61, 67 Jeniszei ................................. 49 jeniszejvidéki........................ 40 Jenő ...................... 39, 168, 171 Jeremiás...................... 115, 117 Jerney ......................... 143, 170 Jeruzsálem ...................... 36, 37 Jesse Benedict Carter ........... 52 Jethwa-Kamari ..................... 62 K

Isperich................................. 43 Istár..................................... 147 Isten kardja ......................... 105 Isten ostora ..................... 52, 94 Isten Ostora ........................ 110 Ister..................................... 103 István ................ 2, 84, 123, 211 Isztár................................... 147 Itália................................ 45, 94 IV. Béla ................................ 95 izlandi................................... 93 izmaelita ............................... 96

jogar ............................... 35, 37 jogarok ..................... 35, 36, 37 jogar-ujgurok........................ 35 Jogra ..................................... 37 Jordán ................................. 118 Jornandes47, 55, 88, 106, 123, 135 Josua Stylites ........................ 85 Jóúszó................................... 97 Jüeban................................. 101 jüebani ................................ 101 juecsi .. 51, 64, 85, 86, 114, 130 jüecsi .................................. 123 juecsik ............................ 64, 65 jueh..................................... 130 juehti................................... 130 jugarok ................................. 16 Jugera ................................... 37 Jugria .................................... 37 jugur ..................................... 37 Julduz ................................... 61 Julian .................................... 43 Julián barát ....................... 5, 33 Jupiter................................... 89 Justinius................................ 91 Justinus................................. 83 Jut ......................................... 61 kabar....................... 40, 56, 100 kabarok........... 41, 99, 121, 124 kabir ..................................... 83 kabiri .................................... 83 Kabul................ 12, 64, 66, 171 Kábul.................................... 64 Kachhawaha ......................... 59 Kachhwahak......................... 85 Kachwaha............................. 62 Kádár .................................... 83 Kadicsa................................. 83 Kadocsa ................................ 69

Kafsak ................................ 116 Kah-gyur ........ 25, 26, 113, 114 Kah-Gyur ........................... 112 Kah-nyur .............................. 27 Kajani ................................... 56 Kajurnorsz.......................... 131 Kala Chakra........................ 141 Kala-Bagh .......................... 130 Kala-chakra .......................... 27 Kala-Chakra ................... 27, 36 Kaladzs................................. 85 Kalahansa ........................... 108 Kalâpa ............................ 36, 37 Kaláz .................................. 119 Kaldea .................................. 80 Káldea ................................ 147 Kaleh .................................... 86 Kalevafi................................ 80 Kalevafiak ............................ 80 Kalevala ........... 77, 80, 89, 171 Kalidása................................ 65 Kalifa.................................... 45 Kalki Avatár ......................... 38 Kalkutta.............. 14, 21, 23, 57 kalkuttai.......................... 17, 58 Kállay ................... 79, 140, 171 Kállay Ferenc ............... 79, 171 Kalvin................................. 151 Káma .................................... 37 Kamennija babák.................. 68 Kánaán ................................. 82 Kanaudz ............................... 59 Kandahár .............................. 64 Kandra Kabos79, 140, 171, 175 kangar................................... 54 Kangar.................................. 91 Kangkü ............................... 101 Kaniska................................. 86 Kan-szu ................................ 34 Kanum.................................. 13 Kaofu.................................... 64

189

190

Kapilavastu................. 113, 114 Kapuvár ................................59 Kapuvári .............................126 Karácsonyi János 119, 126, 171 Karanzsin..............................73 Karcsa.................................120 Karma ..................... 52, 92, 151 Kárpát-haza ..........................74 Kárpátok7, 43, 72, 99, 156, 157 Karsa ..................................120 Kartal dűlő.................. 120, 152 Kashiapa ...............................26 Kashyapa ............................156 Kasmír ..................................12 Kaspi-tenger . 55, 105, 116, 130 Kaspi-tó41, 43, 46, 51, 60, 61, 86, 98, 138 Káta ....................................126 Kathi............................... 62, 63 Kathi-avar.............................62 katiárok...............................105 katiarusok ...........................104 Katona ........................ 151, 171 Kaukázus41, 42, 49, 53, 55, 81, 82, 87, 103, 105, 116, 119, 129, 130, 131, 133 kaukázusi39, 43, 49, 82, 116, 117, 133, 160, 163 Kaukázusvidék .....................43 kaukázusvidéki ............. 55, 163 kazár ............... 50, 56, 142, 155 birodalom .......................157 törzsek ............................158 Kazár .............................. 85, 99 Kazárbirodalom ..................138 kazárok ....................... 109, 138 Kazárok ..............................120 Keár ......................................83 Kék-Kálló .............................96 Keled ....................................83 Kelet-Ázsia...........................38

keletázsiai ............................. 40 Keleti Magyarország ............ 43 Keleti óceán........................ 105 Kelet-Magyarország ............. 99 Kelet-Turkesztán ................ 112 keletturkesztáni..................... 36 kelta .............................. 79, 135 Kemál Atatürk ................ 49, 52 Kende ......................... 119, 120 Kermanshah.......................... 12 Keszi..................................... 39 Ketel ..................................... 99 Keve ............................... 69, 83 Kézai69, 83, 88, 94, 99, 100, 102, 108, 109, 110, 135, 160, 171, 174 Kézai Simon ... 69, 88, 171, 174 Khabukszi-gyla..................... 91 Khákán ............................... 141 Khala-chahra ........................ 28 Khám .................................... 82 kharkas ............................... 137 Khasgar ................................ 90 Khasi .................................. 137 Khatal ................................. 141 Khatun ................................ 141 Khazar ................................ 121 khoitu.................................. 105 Khorassán............................. 12 Khulatsi .............................. 105 Khulghatsi .......................... 105 Khun..................................... 49 Khus ........... 81, 82, 85, 86, 111 Khusdia ................................ 87 Khusistan........................ 82, 86 khusita .................................. 85 khusiták ................................ 87 Khusnaváz ............................ 85 Khuzun ............................... 117 Kian ...................................... 61 Kichi............................... 62, 63

Kiev.................................... 107 kígyó............. 61, 122, 135, 136 kígyók......... 135, 136, 137, 149 kígyó-törzsek........................ 61 Kígyótörzsek ........................ 60 Kína11, 16, 37, 46, 48, 51, 61, 72, 86, 101, 130, 164, 165 kínai6, 18, 19, 26, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 47, 48, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 79, 86, 91, 101, 108, 111, 116, 117, 130, 145, 146, 149, 155, 167 birodalom ................. 49, 101 fal48 határ ................................. 90 mítosz............................. 136 nagyfal ....................... 47, 51 tábornok ........................... 64 kínaiak36, 38, 46, 47, 64, 107, 113, 130, 164 Kingán .................................. 38 King-li ................................ 107 Kingsmill........ 47, 57, 108, 170 Kiov.................................... 107 Kiow..................................... 99 Kipcsák................................. 46 Kipin..................................... 64 Király György .............. 77, 171 Királyfikarcsa ..................... 120 kirgiz .......................... 121, 165 Kis Tibet............................... 38 Kis-Ázsia.............................. 60 Kis-Bokhara ......................... 46 Kisgógánfa ......................... 119 Kisgyalán.............................. 97 Kis-India............................... 39 Klaproth........................ 45, 171 Klingsor von Ungerlant........ 78 Kobad ................................... 91 Kodály .................... 79, 80, 171 Kohlugu-szoros .................. 117

Kokhand ............................... 61 Kol.................................. 38, 53 Kolaxais ..................... 104, 105 Kölcsey....................... 119, 171 Kolozs .................................. 97 Komárom ..................... 68, 120 kommunista ........................ 165 Kong-tsens ........................... 26 Konrád.......................... 78, 119 Konstantin43, 54, 91, 99, 121, 125, 126 Konstantinápoly ................... 12 Konstantinos Porfirogenetos 40 koreai.............................. 38, 41 Korhány.............................. 120 korhányhalmok..................... 69 Korógy ................................. 96 Korógypuszta ....................... 97 Kőrös...................... 11, 71, 168 Kőrösök................................ 96 Korozmia........................ 39, 99 korozmiai ........................... 100 Koruk ................................... 54 Kosala ................................ 113 kozár................. 40, 43, 96, 164 kozárok..... 40, 56, 99, 116, 156 Közép-Azsia......................... 79 Középázsia ........................... 46 Közép-Ázsia............. 49, 65, 86 középázsiai35, 40, 42, 61, 79, 143, 153 Közép-India........................ 110 KözépVolga ....................... 103 köztörök ......................... 40, 41 Kraknakátai ........................ 126 Kremhelt............................... 93 Kréta..................................... 87 Krim-félsziget ...................... 47 Krimhild ............................... 93 Krishna ............. 23, 59, 62, 111

191

192

............... 173........................................................................ 14.... 99 királyok ..... 175 Krisztus Urunk ........... 93 Lét ............36 Kunga-Nying-po........ 148.... 39.... 131............................................. 171... 158 népmesék . 76...................... 92 kocsi.............................. 117 Kummagyeria .................... 50 Li Tai-Po ........ 147....... 101................. 145........ 33 történetírás .... 25... 56.............................................................. 17..................... 79......... 48 szokás.. 90 mágus pap............... 22........ 120 eredet................. 118...................................... 85........................................ 93 nevek................... 159 haza . 68 személynevek.... 50......................... 126 föld...... 147 lámák .......... 75.....36 Kur.......................... 43. 132 mythológia ........................ 95 Madai ......................... 41........................... 52....55 Kulche ................ 130 Lukácsi Kristóf.......................................... 162 Madhyamika......... 79....... 142 vezér...... 12............... 85............120 Kung .................100 Kuartzi-tzur .............. 147........... 25.....36 Kuma ................................ 75....... 12 Lassa................................................................. 105 Li-Tai-Po .......... 91.86 Kusán... 111 kutai...........................43 kun40.................... 6....... 94 Liang ........................................................ 12....... 41............ 115............................................. 82 Mádara ................................................................................ 37....... 83..... 136.............. 48 Levédia........... 155.. 49 Lipoxais......................... 59............................. 164..... 19 fajú .. 15 Lassza........ 19 faj8..... 34 nemzetségek............. 119 nép39....... 167.. 45.......... 72............ 117..119 Kulcsa........... 142 vértanú .......................... 23...... 68 közönség .... 78 sírok ........ 97 Li Tai Po.... 171 L Labore .................. 68.. 160..................... 111 Larnica......... 69.......... 89.................. 172 Macmurdó ..... 7. 85................................. 111 kusán ....... 102......................... 151 mágus vallás ........................................ 21 társadalom........ 18.136 Kündü ................ 37 London ...................................... 27............... 104...... 49......... 22 Madonna............................ 83 Leuente........ 42........ 78...... 116........ 87............ 89.......... 22 fajta ................... 174...... 39 Levediai............. 86 Kusánbirodalom ... 37... 126................. 53 szöveg ............. 40..... 68 nyelv .... 159 krónikaírók. 15.. 43 tudós... 139 öncélúság . 174 Kun László .................................................... 110... 48....... 111 Laríták ...... 79................................. 83 Lhassza.........Krisztus22........................................ 55....134 kusánok................22 Krohn Gyula........................................ 7 hagyomány............. 73...........39 Kurzán ................................................. 13 Lucifer ...... 48................ 43........ 94 Litsabi..................... 140......................... 28 lapp.............. 105 harcmodor ............... 124................................. 43 Levente..................... 70 szókincs ................ 62 mácsói Anna.......141 Kushambhi ............. 61...... 102................113 Kushiták ................. 48 Lebediasz..................... 119 Magor ...... 35...... 95....... 118.... 34.. 85.....129 Krum kán................ 75................................. 158 törzsszövetség ................. 89........................... 140 nemzet.. 72 hit148 jövő .... 16 Latakia..................... 142 mágusok ................. 157 193 194 ...... 47 lichabi.... 8 király...... 47....... 69 Kurt ...... 60 laka-szkíta . 35...... 46...... 36 Lóczy Lajos ..... 92...... 12 Lehel.................... 61 Magna Hungaria........ 138 családok .. 58 M londoni ............... 170............................................ 36...................................................................... 78........ 74......... 54 őstörténet..... 133 kurgánok.......... 154.... 123...................... 54 Leh .................... 41.......................... 119........ 57..... 56 láma .................91 Kubán ............ 47 ujgur....... 90..... 45....... 86........ 127................................................. 59...... 43.......120 Kusa.. 73....................... 127................ 89 törzsek.......... 154 törzs . 12 Ladak...... 35 úr 97 vallás ...... 92........... 12 regősök... 119 Kulchey de Gug.... 42... 17 Laelih........ 148 magyar2....... 101 Magna Hungária.............. 160 Madarai ........ 79 név .................... 47....... 28...................................... 86 Kusánok....................... 72 Kürt .. 37 Leo pápa .... 39 mesék ............................93 Kronosz .................. 73 fehér ....... 58 Lord Amherst .......... 95 Kund ........... 46 Mágóg81...... 106 néprege................ 107........ 101. 96...... 68.... 65 Lahore ................................................................ 164 Lau-schang ......................... 125........ 165 őstörténelem............. 170 Kun....... 136 Madzsar ............... 14... 12 latin18..................... 152....... 93 nők ............................... 113 Ligeti Lajos ............................... 82...... 171 Lemuria .................................... 53 Lara .. 123 festőművész ......................86 Kusán-húnok ........................................... 92.......... 123...... 116.......... 116 kubánvidéki ...........134 Kuun Géza..................................... 175 államalapítás .................... 136 népzene ....................... 114 Lobpor ............... 120 Kundalini................ 168......... 42..................68 Krömhelt...... 151 Lemminkäjnen....................... 5.............. 42 Magas ......... 59..

....... 87 Mari ............. 134 Mahabharáta .... 49.............. 59...... 93. 171. 110 Média............................ 83.... 175 mítosza ............... 27. 35... 63 mogul ...... 89.. 94.... 150............... 63 Malan.. 90. 153 Mithrás ................ 75............. 59 Mihály .. 48 Munda ... 61 Mongolia ... 46....... 55.... 18................... 48 Müllenhof......... 173........... 113 Matsya Avatar ... 11 Mózes ..................... 105...... 41 mandzsú............................................... 102 Móger . 99. 68 mohamedánok ... 83....................... 55 Method ........... 90................... 170........................... 66.............................. 56..................................... 79...... 69.................. 66... 144.. 65 Miske............ 33..................... 139. 65 Mithraizmus ... 133 mervi ... 46 Mont Abu .............23 Magyarország7..................... 175 Mundzuk ............... 169....... 61............ 172..... 211 Magyar Keletázsiai Társaság 24 Magyar Tudományos Akadémia ........................................... 144.... 91............. 55 mohácsi vész ........ 83................................. 113 médek ........................... 85 Mihirkula............. 116................. 138.... 90...... 92............................ 84............... 100 Menroth ......... 50...... 68. 92 Megyer ............ 152. 21 Magyar Tudós Társaság ... 174............ 62....... 124 Maravar .................. 88 Ménroth ........................... 21.. 67. 60 Mathura . 170.... 145 Ménrót ............ 134 Mahábharata .................... 169............. 79. 161.............................. 81.............. 55....... 167 Mongol ......27 Mandsu ........................................ 133...... 172..... 79........ 63........ 72.................. 168 Mithra-gyula................ 53 Monerieff ......... 156 Mingi......... 15. 96..... 125.......................... 43........ 163. 60 Mazar. 51....... 87 Mirkula... 33........ 59......................................... 63 Mewari Ranák ................. 146 vallás . 84 Mátyás . 111 Manus......................... 59 Marwár .... 168 Moldova .................... 160............ 92 Moger .... 28.......................... 72.. 65................. 150 Mani khán........ 112............. 87.................... 40......87 Manó ............. 105 Mewar ...................................... 169 mongolok20....... 123.... 110. 6...... 141......... 142 Mohammed .............................21 Malva...................................................... 87 Marwar .............................. 157 Metois..................... 141............. 51 Mithras . 41....... 66...... 18......... 43........ 93 Mazar-folyó....... 42................. 85 Mihiragula .......... 73....... 103 Monarchia ...... 91................................ 88.......... 20........... 175........................... 164 Matzaron ..................... 76 magyari........... 164........... 108... 141 mocsárláz........... 150.....87 Mani . 105................ 50.. 83 Ming ... 109 Mao-Tun..... 45................. 75.....42 Magyari ... 42 Máramaros......... 141 Megy .......................... 152.18 Manes . 38............... 154... 22.. 165 Mongólia ......... 39........ 8............ 160... 105. 143 Mitzráim.................. 119 Moghdzsi.......... 124 Moszkva ........... 69 Mongolország.....134 Mahi .... 62...42 magyarok............... 96 Mohamedán................. 40... 81................. 57............ 80.......................................... 63.................... 90 Meotis.......... 167.. 61................... 164 mongoloknál.................... 83 Marosköz................... 84........................................... 37....... 141 mazdayaznán ......................... 52............................. 98 Menny ...... 134 Márk ...................65 Mandala................... 67... 55 Mahabharata6......... 83 Mithra. 103.... 145 Melich János.... 59. 7........... 53............. 87 Manu .... 129. 138........ 21 Moorkraft ................................ 87.......... 92 Mogyer .................... 49........................... 165.................... 74.... 94... 91 Magyeri ........... 110 195 196 ............... 158........................ 87................. 35 Modi50.. 15.. 157..... 24........ 168.................................................. 173. 41.......... 97 Marsi .. 56 Massagetae ........... 88....................................... 72 Mike ......................... 131...... 106 Massageták ...... 42 Meher Dáver........ 48 Minos ............................................ 111 Molenburg. 48 Mawaru-n-nahr............ 95 Marót ........ 93 Mazda............... 92 megyeri... 14...... 111 Moór Elemér ... 119... 73....... 96..... 87 Mao-tun ................. 117 Much .......... 110 Mikádó ... 55 Mau-tun ........... 80 Mihir....... 88 Meotisz....... 86............. 46....... 82 Mészáros Gyula............ 106.... 85.... 111 massagéta .............. 87............... 96............... 79..... 21...........................63 Makwana ..................................... 87. 160 mohamedán .................. 87 Menróth ....... 112 Marduk ......... 40..................... 48....... 43........... 82 Mobad ............................... 156................ 57.... 121. 48.............................. 117....... 61 Mogy .... 85..... 77... 92....... 119...... 43 Mazar-Dag............. 143.... 17........ 51....... 86.51 mandzsu.... 59...... 41. 157 mosony ....Magyar15.......................... 92 Mogyeri.............................. 38.......... 95....... 78. 143.... 119 Márk Krónikája .........................................156 Magyer ... 111 Mén-Marót ....... 63 Mogul .... 53 morvák ........................... 45............ 15 Monda ....................... 211 magyarság7...... 172 Módi .. 142 McGovern .......... 73................ 85.......... 146 Mésekh ................... 22 magyar-hún. 40 Moorcraft ... 108................................................ 12 mordvin ..... 54.......... 160.... 51 mongol6........ 168........................... 20............ 85 Marcus Dods ...... 124. 80...................... 34........... 141 Mdo ....... 146 hit142................................ 99 magyarok-húnok............ 85.............

......... 42....... 73...................... 55 osztják ..................... 12.............. 165 szájíz ...........90 Naval . 109.............. 20. 173 Örösur........... 76 olasz ........... 130 Nimród81.... 89 Odessza .............95 Nagy-tó.................................................................... 164 ozmán török.11 Nagyfal ........ 162 197 198 ..................... 123 Netad ...6 Napos............. 89 Oneth .....................47 Nembrothus ...................... 116........... 149....................... 121......................... 122................ 118 Páli ................. 112 Orenburg ................ 135......................... 48...... 90.......... 83........ 43................ 93............................ 131... 91 Onogur ... 48.. 142 óperzsa ........... 53 osztyákok ........ 93 Os-et-i... 85............................................ 118............................................... 91 pahlavi......................... 55 ős-finn .... 40... 70........ 117....................... 63 Oxus ............... 105 Palesztina .... 103 ősturáni....... 81 ogur ................ 83 Oláh............... 130 Nílus ....... 154...11 nagyenyedi .... 73 költő ................... 139........................47 Naoshirvan ............................................................... 80.......... 152. 84........ 165 Olaszország ... 163 vallás .... 99 orosz ................................................... 134 Pandafa.. 71....... 66 Pannonhalma ............. 73........... 53 osztjákok ...................... 161................. 103............. 111 Nibelungenlied ...................................... 26 Pandu......... 165 oroszországi...... 153 onogur ..................................... 75......... 12 Obor . 103............................ 173 Németország.. 54........... 116 nyugatázsiaí.................................... 107 eredetű.... 85...... 111 Ninive............ 88...................... 113 Nestor ............... 55.............................. 90.......................... 37..................... 51. 17... 84............ 49 normann. 130................................................ 52......... 77 orpheusi ......... 80 oszét .......... 49..... 105..... 49 orkhoni . 55 Osiris .... 82.... 173 Nil............. 153 dinasztia ....... 92 Othmár .... 106 Pallas Athene.............118 Némäti Kálmán............. 51..... 81.... 99 Olympos .. 81............ 87........... 134... 139................................ 83 Nempróth.............. 136 palóc ............ 83 Onech ....................................................... 141.............................. 119 Nagyszentmiklós .......................... 89 Onghó... 98.... 87................. 69 Onghon............................................. 79 Panda............ 33 osi ........................ 121 Oguz ................. 115... 107............ 119............ 164......... 46..................... 129 Orsolya ........... 136 Nagas................................ 113 nepáli ...............65 Napoleon ....... 23...............56 Naoshirván ............... 62......................... 83 Ottokár ..........83 O német ...... 124 Nyugat-Ázsia. 98........ 83.... 119 Nemrót.. 69........ 153 ősperzsa... 95 ou-huon .......................... 97 nyugat-tibeti ............ 81 ó-bulgár .......... 94 Neumann ................ 160..... 153 Napkirály.............................................. 133 P Pacinak ................. 150........ 167..........................................60 Naga ............................................. 110................... 51 Oy.. 55...........................117 Nap59.................... 82.... 69.......... 157 császárok.................................................................... 53..................... 130 Nilah..........159 Napország..... 129................................... 11 Ogr .... 162.....83 Neilos .... 55 Oszét-föld........... 6 Noé .......130 Nekhó .................. 144 Orosius ..................................................................59 Nap nemzetség ............................... 142 császár..................... 93......................59 Napisten108....................... 78 Niebuhr... 89............ 54 Osztyák.. 99 Nya-Khritsan-po....... 40 özönvíz ................... 64........... 142............ 66.....59 Napcsalád ............ 40 Ögyek ............105 Nagy Károly .............................117 Nagykáta.......... 148..... 59....................... 100...... 90 Olympus ... 142.......................................7 Napóleon ...................................... 54 panditok..............N Nag ............................ 90 ozmán ............................ 83....127 Nagy Sándor102............ 132 Noin-Ulai.............. 160... 136. 139 Ompod............. 153........92 Natsu ...... 114 Nyírség .......... 159 Oleg...........116 Nebróth................. 67...... 107 Nagy Péter ................. 148........ 46 Orkhon .................................43 Nagyenyed............ 86 Ninus .... 60 Pandzsab...... 136 ősmagyar68................. 83.............. 55............. 98 Nemroth.56 Naoshisvan .. 138. 112 Nyugat-Tibet ......... 105 Newári Ranák......... 76 nép................ 111 Nap dinasztia ............................................................................................105 Naráda .. 119 pannonhalmi.......................... 107 Nemprót............ 116............... 97..........126 Nagykőrös ............................ 86................... 49...... 78 monda............ 78 Németh Andor . 85............................ 159....................... 132............................................. 174 Nagy-Bolgárország................... 101.................................. 116 Németh Gyula34................... 46 nyugateurópai ....................................................... 98 Nemproth................ 83 Nepál ......................... 83... 108 ostrogothok. 87........ 98. 150 Orkhoni .............................. 47........................... 85.. 106.... 120... 172................. 86 Nippon...... 115.... 135.. 95....................... 134 Pandavák .. 140 ősmagyarok51.......................... 98.......... 117 Ormuzd......................................... 89.................................... 156............... 106........... 103 őshaza......... 109 örmény.......... 92 Palas ....... 83.................. 41............

......... 68 Sakasena...... 68............ 141.88 perzsa12.... 103....65 Permia.. 66 Raghu-Vanca. 55............................. 162 pap .... 73 Róma51........................................... 51 Római Birodalom ....... 73 Rigvédák ........................................... 85 ruthének.......... 82 Querfurti Szent Brunó .. 123 R’Gyud.. 80 Ráma .............................. 145...................... 92.................................... 95 prákritos...... 147............................................................ 54........... 152 vár ............................... 56....................... 95 Rurik ...........37 Peking............. 83 199 200 ........................................ 60........... 140 táborhely .............. 4. 66 Rishi .............. 139............ 59............. 81........................ 111 Ramajana........................................................ 36. 102.......... 45 románok ......................... 13 Puranabeli............. 151 Perzsia12................ 111................. 56...................................... 104 pontuszi ... 69 Ramstad....... 153 Radzsputok. 119....... 128..... 152 kőfejtő ............................... 113 Radzsasztán ...................... 105 sacarauli ........ 85........................................................ 48 perezi .. 62 Sakya............... 143........... 57............. 92 Renan Ernő.................23 Pe tanju............... 131 sabir........................ 173 Réva . 126.........47 Pecsora ..................................... 19 Pourusaspa....... 143...............86 Q R Pinkerton ................ 90 Rathor.. 58......... 103 Pot .......................................................... 162 pomázi . 134 Radzsputana ...... 69 Radzsput........... 112 Saka Dwipa ....... 63.................................................. 85...... 89..26 Philoteria ...................................... 148 király .......... 139 Put .................................. 99.. 78.. 129 Sabasius............ 84 Ri-thlen..........Pannonia ....... 78...... 60 Sakatai....................................... 93.... 78......... 138.............. 102 Roessler .... 55 sabásiai ..................... 153 Pesavár .........104 Páris....... 27 Radloff ...................144 pártusok ....................................... 97................................ 146 parszik ..... 82................................... 114 radzsputok ................... 152 Pomeria ........................ 69 Radzsagriha ................................... 140............. 21.. 161......... 82.... 35.... 141............................. 38 Samothrace. 130.. 138 limes........ 61... 87.........162 Pilon ..... 91............. 131 Saka....................... 110.. 124 pozsonyi ............... 66. 55...... 109....... 142............................. 142 pasiani ................................................... 156 Procopius.... 84............................ 87.... 91....................91 Pilgrin ..................... 143. 61 Pishon......... 173 parszi ................ 145 Polybius....................60 passaui ...... 148... 99 Rusz....... 150.......... 106.................. 137 Rodusi Apullonius..... 137 Róbert Károly.................... 67. 157 római51. 91...................................... 57.... 25........ 7 Pokol ............. 36 sámánvallás ....... 156 Piligrin..... 68................... 61 Sakataj....................................... 62.................... 94.................... 101.................................................... 60. 66 Pratihara .... 142......... 130........ 60 Puranák.. 69 Podpál............... 143 Sabausiai .. 133 Porussia ......148 parszüzmus ............................. 132 Ptolemeus .............. 59 Sakadvipa ..... 54....... 19 pogány67..........93 Parker ....91 Pilis-hegység .......................... 142...95 Pavie ... 172 Petz Gedeon.... 49 Porta Speciosa ............................. 91............................. 81......... 61 puritánok ............................. 64.............. 48........................ 55 Sacan ................................................................................................ 169 Sahnámé ............ 126.................. 58 radzsput ............. 68..............................117 nép...... 155 Regino apát..... 59............ 138. 131...... 62 Pray ........................ 120 Pórus.................. 82 Pliszka ..... 134 Samo........................................ 69............ 36 sámánok ............ 113 Prinsep........... 63..................... 69 Rgyud ..................... 133 pozsony ..... 144............. 111 Sakadwipa ......... 99 római birodalom ............................................................... 140...................... 111 sakhak . 60................. 130 Prometheus61..................................87 Pilgerin .......... 62 Rawlinson......... 114 Sáka.. 93. 34 Pray György ......................................... 38 Ráthonyi János ......... 173 Radzsadasthán ........................ 129....................48 patinák .............................................................. 152 légiók .........................................................................................56 Pest ......................................................73 P'hal-ch'hen ............... 118 Pomáz....... 97....141 perzsák55............ 125 S sabar .............................. 47............................ 164 Prayaga.............................. 65 Rakshasák.................. 89........118 Phrigia .................... 162........... 83 Prága... 62..... 74......... 86...... 125 Royal Asiatic Society ... 112 Salamon.. 162 Priscus rhetor......................... 142 Pauler Ákon......... 57 Sáh-Náme......................... 137 sámánizmus . 107 sámán ................................12 Peshadai............................. 58 Rádzsputana ....................... 171 vallás .....................43 Peronne páter............... 103...... 103 Pontus.......................... 60 Sahname ............. 108 pa-su-ki-li .. 36 Sambos .................. 75......... 77 Priszkosz ........108 paralaták .................. 27 Riedl Frigyes ........ 173 Promatha ... 68...... 136.................................... 98 Parabrahm....... 19.................... 118. 58 Rudolf ...... 143....................... 154. 21 Priscos rhetor 93..... 64 Pukdal...... 129......... 123......... 56... 146........ 68........................................

................................................................... 37 Siva... 159 Szallam...... 60 Shesnay .... 60 Shravasti................. 142......... 133................................ 146 művek ........... 36............. 80......... 114 Shakya Rikhrot-pa............ 51....................82 Sebestyén. 33..........................70 Santanu ... 97............ 51...................... 175... 48.. 91 szabír-hún....... 93 skirek ........................ 26 Szarmata................................. 59 Susiana .. 159 St......................................... 116 szanszkrit14. 70 Skandagupta ..... 11.. 172 Szabir ..... 55 szabir ............. 119 Sorbonn ... 118............. 122......... 64 száka...........................................27 Shambala ....................... 174 Strabo .................................... 164 Szempte............ 34 szel ................ 82 Sutlej ............. 106 szarmaták ............. 65 Sirt ......... 85 sémita . 109.. 113 Sicambria............................. 120 sólyom ... 92 Szent János38................... 117............. 51 Su61 Sung-Yung . 173 Szent Izidoros... 120............................... 151 Szent Jeromos ......... 40........... 55. 59 Suryavansa ....................................129 Scythopol.. 135.............. 108........................... 60 Sheshnay .147 shámán. 117 Szalmakátai .................................12 Sem.... 37...................................26 Serragun ..................................................................................................136 Sárkány. 121 Sárga-folyó .................................. 18............................................................. 76 székelymagyar.64 Sárga-tenger ...... 126 Százhalom ............ 59 Szaklat.......................... 103 Sinamru ............ 117...... 95......... 98 szabirok .....118 Saurastra .................... 126 Szákja ......... 55 szabarok.................. 144 Sheshnagdes ...... 93 Szent György... 81.... 125 Szatmár.. 50................... 113 Sosiosh ............83 Shakya ........... 47.............. 115 Surya ......................... 111......... 12 Skandinávia ......... 103 Szasszanidák ............................................. 23. 66 Singar Chuori ............................ 44 Silar .......................................................................... 72 Soma....................... 112 Szakakátai .. 99......... 161 Stan-gyur .............. 55 Szaber....................... 174 su 47........ 54 szabartoiaszfaloi ........ 171.......................... 64............. 115..................................63 Sauromatian........................................................................................................82 Semiramis........... 211 szák........................ 97 Sihon .................... 106 sidhik ................................................................................ 99.....106 Scythia........................................ 131.... 145 Somogy ........62 Saul.... 54.... 116 szamarai ..........................108 Sankrant......... 112............................... 65 szász ........... 108..114 shamán.................26 Sarju ...... 15 Szekér Joachim........... 81........ 58.................. 2 Szabó Károly94................ 114 Stein Aurél ....... 92........... 122............. 64 Széchenyi Béla ................ 27 Si-King ........................ 36..55 Sesostris.. 70.......... 35...... 56.. 120 Szent Genovéva.............................................. 113 Shuddhodana .............................................................. 46 Sita.......................... 65.. 92... 72 sopron............. 95......... 116.......................................................... 160............ 108 Sinclair .. 119............................ 142 népballadák ..... 141 Shambali............ 37 Shamballa ........................ 137 Szent István42.................. 85 Szákya .......... 81...... 60.... 53..86 semita ............ 136.... 64 szeldsuk......... 100 Soka..................... 77 székelyek...... 108 szeldzsuk ........... 87. 26 Szalárd...... 137 Sárrét .............................................................. Gallen............................ 27 Shams-ul-alma.................... 63 Sing-Yung ................ 43........................ 116 201 202 ............ 28 Sifahián ...................................................... 155 sendai................................................ 26 Sycambria. 126 Szamara.................. 105 Soltszéki ............. 70 Sivaratri .................................... 158.................. 120 sze ... 137 rend .............86 Ser-csín..............Samye .......................... 162 szabar ................................................. 129 Siciliai Diodoros................................... 97....78 Sehlözer................. 55 Szabó Dezső ................... 103 skandinávok.......................... 122....... 96................................ 123............. 101........ 27..................................... 73 szaszanida.................... 72 Sonkar ....... 100 Skandagupták .......... 157 székely-hún ......... 43........ 36 Sigace-ó................. 130..92 Scythogol...............................28 san-jü ...... 113..... 54....... 55............................... 47 sobamogera ..................... 70 Spanyolország . 141 shamantizmus ... 65 Skander bég ........ 110 Sicilia......... 65 Surlódana........................................ 80........ 55........ 62 Simonax.....63 Sárika.... 27........................................................................... 160 szabir-hún... 143 Séba .. 91 szabír .......................... 136............. 105......... 55 Szabirkán............. 112........ 40......................... 78..... 174....................................................134 saragur ................................................... 100.................. 100........................................ 60 Sutra .................................................................. 66....................... 170............................................................................................69 sárkány ...................................................... 123.... 54 szaber ............... 136 Siva éjszakája . 104 Skythia Minor.... 132...................................... 83........ 103 skolotusok ................. 174 székely5.73 Seidon........... 25...... 38 Sourvjaki . 109 Seramis ...... 55 szaber-hún ..96 Sarwaiya ....... 60 Sheshnagdesa .................24 senyü .. 124 Sopron ........... 97 Songar ......... 174 Sebestyén Gyula ............... 37.............. 143 szászok ....... 37.................... 36.........

.. 160 földje . 105... 104... 62 Taksony ....................................... 48 Szolnok..... 149 Therumtis ......... 46 Teleki Pál ............... 153 Szűz.. 64 szogdok ........................................... 62.. 58.............. 148.... 135. 94................ 97 Szörény...............83 Szevillai Izidor .......... 116...... 150................. 118.... 155.... László ...............141 Szente ........131 íj 131 kardkultusz...... 150. 153 telep. 141... 155 szlávok.. 118.. 137 Thot ....................................... 36... 61.......................118 eredet.................... 102.. 90 Tarah .................................. 28................................... 139................................... 112................. 117......... 60.............................. 139........... 68..... 6............ 105 Targitaos...........................126 szerbek........ 81......................................................... 68........ 153 Szt... 152............ 126 Szent Márton ............................. 171 Szente-Mágócs ....... 101 Tamais ....................... 103................ 15.................131 Szibéria........................................................... 60 Tadzsikok ........................... 60.......... 62...... 111.....62 forrás ......................... István....... 104 Tarján ............................. 12 Tele .....Szent László .......... 76.......... 46....... 82 thlen............. 60........................ Hieronymus .. 148 Thuróczy .... 101 szu ...... 131 városa ....................... 157 Szoárd................. 119..............................................33 szír ....................................... 62 Takshak ......................127 szibériai ...................... 61......118 népek.......... 153 szurja .... 111................................ 62 Taklamakán . 104........ 113............ 67.. 127. 136......... 73 Thuróczi ........................................... 67.... 90..... 143......... 48 szogdi .......................... 19.............................. 102................................... 90. 120. 99 név.... 118 szkítaság ...... 102................................ 114............ 137 Thierry Amadé ........ 70.... 75 Temes .................. 63 törzsek.......... 6 Teesa ................... 67.......... 68.......104 mép.... 60.......... 104 királya ............................... 115 Távol-Kelet ..................... 155 szumír................ 83 takshak ................................................. 49......... 159 Szogdak ......... 61 Tassi láma. 61.... 117 Taks... 133............... 119 Themis Gea .. 111........................................ 89.................... 101 Targit... 105 Thubál ...... 104..................120 Szenttamáskáta .............. 82 Thunman .. 70.......... 48 Szogdiana .............. 118 Tadzsik ................. 130 Theophanes ... 15 Testei-Lapapu.. 39... 60 Tagányi Károly.. 147 Szilágyi.............. 145 Thráciá ................. 153 Szurja ... 17..... 153 Tanhu ..................................... 116............................................... 150....................... 168 tibeti 203 204 ....... 77............ 83 Tankátai. 123 népek.......... 107............. 92.............................. 119....68 név.....107 királyok ..... 70.. 136 Táborhegy ........ 148 Tibet12........... 83.. 47 Szt...... 131 szkitiai ........ 174 Tahia............. 162 Szkítes ............. 50................. 66................... 96 táltos .... 105 Szkíthia............................ 69.......... 114......... 81............................................45 Szentlőrinckáta .........................................................131 legendák ... 93 föld ............................ 211 Thirás ........93 Szervény .................... 63 Tatárok .......... 62...................... 47 Szuk-tak.............. 55 Theophylaktos ................. 130 csoport.. 83..................... 126 Tantra ...................................................... 97..................99 Szervác ............... 117.................... 83 Tarbagataj..................................... 113 szkíták51........................... 67.......59 T törzs............. 55 Theophilactus ............ 50 tatárjárás .......... 47 Szultán.............. 85.......... 64 Szogdiána ............. 125 Szourva.............................. 172 szittya ..............................102 szokások............77 Szinnyei József .............. 125 Temesvár........ 61...............................126 Szent-Mágus.................................................................. 130 szkíta-hún .......... 23.............. 34.............................. 120.......... 25.......... 147 Szumiria .......... 20. 97 Tatan ........ 154 szavak............... 136 Thana........ 35.... 99 törzsecskék........ 17............... 63 tatár40............................... 106. 52. 60.............. 82 Szkítia59........................... 39 tarkhakhu............116 Sziamek .......... 21.............. 152...... 84...... 73 szláv. 97. 18........... 46 Taurus .... 142.................................................112 szkíta57... 27 Tápió .. 119................................. 83 Tangra ................. 11.................... 106............................... 126.106 források ... 75..........125 Szerémség..... 86 szumirok....... 60..... 105.... 27... 132..... 171 Szentföld.............. 81......... 105.......................................................... 113...................... 103....................... 64................. 103.......... 103.............................................................. 99..... 64....................... 59............ 13 Teherán.... 45......... 160 tatárok ........ 150 Tápiószentmárton .............. 41 törzs......... 61................. 129 Taskent ....... 87 szumírok............. 51 Tatárország....................... 47................... 64 Szuktag..................................................132 eredetű......... 35 Tétény........ 146........ 102 Szklemár......................... 151 Szuria ....................... 164 Tatár ......... 153 Terrai........................ 93 Szt....... 64 Tak .......126 Szentsó ..... 57 szkítaszarmata .... 99 rabszolgák .........................162 Szent tűz ...........120 Szentmártonkáta .................. 84......... 82....... 97 szumir. 111 Teté-tlen ........................................ 105 Tartarus ................. 11 Tenger ..... 115 Tanaus .......... 37.......................

......... 150....... 49... 84........ 21....................... 133 turánizmus ... 88.... 111............... 56............................ 114 művek................. 60 tochárok....... 106....... 138 török-hún ........ 46............................ 125 transkaspi.. 60 Turvasu....................21 hagyomány................ 36... 164..................... 95.......... 134.....61 Timurlenk ... 26.....37 irodalom ....... 72................. 19........... 155 hatások .... 6... 46 Tum ......... 42.. 34 Tudós Társaság.. 92 Turkistán .......... 57...... 165 népek............ 46 tochari...... 40...... 100..................................... 38 turán faj7 hódítója ..... 25...........................18 gyűjtemény..... 56.. 40 származás........................ 25................................. 40 rokonság.. 62 Tudományos Akadémia..... 82....................................... 142 tűztemplomok................ 120........................... 100................... 79 nép..... 162............................................ 34..................... 102................................ 40.................... 56............................. 108 toiaszfaloi ... 84.............. 97. 21............ 37 Ugrai monostor ............ 103..... 66....................15 titán... 92................... 41..... 109............ 169 török-tatár .............................................................................. 60 tokár............. 55 ugorság ................. 66.27 szó ........ 149................................................................................ 53 tanulmányok.................. 12 törökök34...... 90.................................................................85 Timur.....13 geográfia ........ 131. 110.... 108 Turnicsa................. 152 tukue..........55 Tisza ........ 20........ 86............................ 36............ 94 205 206 .................... 87....... 42 Ugor ......................... 70....35 falu .. 50..... 65 Toramána....... 66............... 60 turkok ................. 113 tűzimádó... 70. 133 faj66 indiai ............ 62 Toramana................. 48 Turóczy ...... 64 Tod58. 98 népek.......................... 39 szövetség............... 149.......... 129 titáni......... 142................... 79..... 143......... 42........... 53 Ugra..........25 könyvgyűjtemény........................ 66.. 18 Tibeti ............. 116................. 96 rokonság....... 112......................... 60. 36... 130. 72............... 36 Ui36 ujgur ................... 13.....175 Tibeti Aranyszabályok könyve .......... 168.. 48 Tuar .. 152 nép........... 12 Trisawi ... 134... 124 ugor35....13 szótár.............angol.... 17 Tughlak .. 110 Torda .............................................. 57... 104 Turkesztán....................... 7...... 103.....24 zárda..... 89....... 58 Ugek .... 125 Tortan ....................... 77... 56.................................................... 18... 115 tjele.............. 36.......................... 70 tótok ........ 8 turánok ........... 113 nyelvtan....... 108.. 110........ 60.... 128............................ 42.. 12..................... 111..... 74 uralkodók ....35 könyvek....14 beavatottak ................. 132 Tumen ......................147 munka........ 110 Torontál .............. 107 Ugocsa................................ 82. 152 nyelv ...................... 51 Tokaristan...... 25 út 13 zarándokok.... 83 titsabi ........................ 141 U Udaipuri Rana ............................ 26. 43............. 66 turk ................................. 102.......... 99............. 5............. 13............... 86 Transoxonia... 46 tukuek............. 27......... 103 turkesztáni ................ 156 feljegyzések ....... 85........ 57....... 151.......................... 54 Tokar ............... 97 Tündér Ilona . 159 nyelv ...................................... 158 turk-hún..................... 169 turáni5. 38...... 72 töröklakta...................... 132............... 113...... 75 magyarság .............................. 41.. 117 Tigris ..................... 88..................... 68....... 20................ 155.................... 53 északi . 57............. 56.... 129.. 48.................. 112.. 49........... 49............ 60 Ton-war ....... 40 törökfajú6...................... 50... 36............................... 65. 17.. 61 tukiu .. 14.................................................. 175 Toghrul....14 név............. 150........ 150 tunguz................... 45........................................................... 119 Turul.. 128......................... 54........ 132 Turánok .........13 fogalom ...... 19........ 161............. 34....11 Tibeti Aranyszabályok Könyve .................. 63.. 95.............. 165............... 149 turlak ..................... 33 írók .........112 lámák... 165 állam . 108..... 148........ 57.......... 41........ 54.............. 171 déli ...........................114 kolostorok .17 tibetiek. 172 hatás ......................... 97..... 41 mép ............ 57 Transkaukázus............... 56......................... 83 török38..................... 14.................... 63 Tschi-tschi ............. 164.......... 66... 85 türk40.... 40.......... 60 Tomyris . 97................... 48................................ 165 turániak................ 165 Turán ....... 77....... 37 könyvfordítások ....... 45... 41 jövevényszavak ...................... 86....... 122 Turushka................... 53.. 66 népek... 68 Uhu..................... 133..........14 szent könyvek... 50 tót73 Tóth Jenő.... 164 Turk....................... 141.... 75........ 18......... 107 Túróczi János .. 164. 112 nyelv12.. 85 nyelv ......................... 42 déli ....... 62..... 121............ 14 zárdák.................................135 évkönyvek ...... 40....... 162 Titalja ........................................... 60 Tripolis ... 121................... 126 Turóczi ....... 86................. 59 Tushita.... 84........141 könyv ...................... 40...................................................................

.............. 160... 81............................ 41........ 103 Zeusz ................ 78 Wesendonk.......................................................... 34 Yadava .............113 Vaisháli Prayága.............. 148 vandál . 175 Vámbéry........64 W Y Z V V.... 58 Virgilius................................................................................................. 175 Vámbéri Ármin...................155 Uralvidék.. 172.... 129........... 133....... 91 Zöldhalompuszta . 66 Yâtu. 130 Vishnu ............ 141.................. 53 207 208 ........... 85 zsidók ........................................84 Vályi Félix...............................................59 usuivi ...........................70 Ukkon .. 130 Védák ............ 49................ 92... 40........... 78 Wurzbach ...................... 54................................................. 99 Zabergán.... 62 vuszun .................... 91 Zempche............................................... 81... 37...... 34...................................................90 Uru.... 144............. 175 Vaishali.... 92............................. 139.......... 23............. 175 Zichy István.................98 uzun ... 53 Vulkán ........................................................................... 134......... 53........................................................... István .......92 Unraszár .... 120...................70 Ukko-pohár........132 Utrar . 102...... 155 votják................................................. 136 zsidóság................. 131...................... 100 Zágráb ....... 120 Zenthe puszta ... 96.............................. 47.......117 unraszári ............ 111.......... 109......... 132........134 Ura1.................... 49 Váradi Regestrum59................. 132 vogul............................. 49 Zaber kán..... 103 vandálok ... 119 Zeliobes. 64....... 115 Yogacharya .. 48 Venus. 94 Van-tó......... 96........147 Uzindár ................ 175 Zilgbi.150 Ukkó .................. 111 Urvasu ...... 175 Zala...................................... 105............................. 101 zsuzsánok .......... 144 Zeente-Magoc .117 Upali. 49 vuszunok . 90 Zoltán .................................................................... 147 Yojánagandha..... 98.......61 Utu.............................. 134 Yaht................... 68........................ 117......... 103.... 65....... 100 zürjén.................. 70.. 175 Woghó-híd...................................................... 41......... 136 Vivien de Sain-Martin .......... 119 Zeus80............... 34. 83 Zsuzsan................. 106 vuszun-hún ............ 124 Ungar........................................... 143 zend 75......... 22 yogi.............. 62. 61 Zabelin .. 100 Zuard kán ...... 120............. 111......................... 144...................................................... 124 Vatha ............... 13 Zangla................................ 153 ukkonpohár.. 120 Zemplén ..... 111 Vichitravirja .............. 82........................................................... 143.. 145........................ 172 Zente ..................... 101................ 134 Yadu ...... 53..... 83 Zamskar............................ 11 Zajti57.............................. 92 Volga ............... 104......................... 53 vogulok.............................. 37.................................................... 150 Zambor ....... 97 Zonarosz......................... 145 Wolfram von Eschenbach ...................................................................... 65.. 48 velencei .... 49........ 111............................................................................ 111...... 83 Zsolta.............113 Ukko .. 143 Zeuss ............................... 146......... 146 zarathustriánizmus................................... 120...... 147 Veszprém.. 110......................51 Utnapistim ............23 Úr Krishna .... 49 újgurok ..............................................43 Ureus .. 118...89 Váczy Péter .............. 134 Yu....... 134 VII..................................... 34.................................................................34 ujgurok ...... 13 zamskari ........136 Urga....................... 148 Zoroaszter....... 89 Vikramaditya... 91 Zichy ................................................ 119. 91 Zilidges....... 132............................ 146 Vogul...............24 Vámbéri..... 105 Ziagbir......... 22 yóga................................ 160........ 57 Vyasa...................................... 130 volgai. 66.......................... 100 Zabergam............................... 143.. 92.......... 43.................. 65 Vishnu-Puranák.............................. 66 Vei-su ................ 82 Var................95 Vách ....... 64......... 130 ural-altáji .................. 59........................................ 156 Vikár Béla ....................................................... 97. 64 visigóthok. 93 Venelin .... 101 Zuard ........... 80....... 124... 41.......................... 57. 118.......... 81 Zsigmond .... 148 Véda ............... 49 Wilson .............................. 137 Zsolt ............................... 57 Vuszun....................................... 134 Wartburg ............ 41............................. 175 vas ... 49 Ujja-Yani............ 49 vízözön ........................... 56. 66.. 40......ujgur-hún ................................. 12 Zarathustra51.................... 67........ 85....................................... 46................... 66 yoga......26 Upanisádja........................................... 103 Visnu ............ 49...................114 Vaivasvata Manu...103 Ural... 175 Vishnu-Purana........... Benedek .. 83 Zámor ...150 Ung........................ 49...........

....... "KÍGYÓK" A MÁGUS PAPOK CÍME........... .....................és Fekete-Magyarország........................................................................176 TARTALOM................... FAJSZÁRMAZÁSUNK KÉRDÉSE ................102 I) Szkíta királyoly isteni származása.5 I...............53 A) Kaukázus........................................................................25 II............................................126 VI..167 NÉV-..........93 E) Attila kincse......................... ........ ................................................56 C) Az indoszkíta-hún népek története...................................................................................................128 Fajszármazási ősi turáni legendát dolgozott fel Aeschylos a "Leláncolt Prometheus"-ban........................53 B) Irán.......................... Kozmikus Istenségek hármassága:..............................115 P) Góg és Mágóg magyar nemzetségei........................................................................................................72 A) 1............................ ............................................11 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR JELLEMZÉSE..................................123 S) Fogoly bessenyők ezer éve gyászban járnak.................................39 III.... TURÁNI NÉPEK AZ EMBERISÉG TANÍTÓI ...............51 IV.................................. HELY...................................ÉS TÁRGYJEGYZÉK .................................................. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR CÉLJA .............TARTALOM...................... IRÁN ÉS INDIA UGOR NÉPEI........ MAGYAROK ÉS BOLGÁROK NÉLKÜL KI NEM FEJLŐDHETETT VOLNA................................80 C) Hungar név ősi hagyomány.........................................................119 R) Fehér.................45 A kínai nagyfal megépítése és következményei.....107 L) Buda név ősi hún hagyomány....112 N) Nagy Sándor falat emel Góg és Mágóg fiai ellen.....135 IX..........90 D) Attila = Atyuska...95 ÖSSZEFOGLALVA ..............31 I...110 M) Buda (Buddha) szkíta-hún eredete................ .................... ....72 B) Óriás ősök...................125 T) Hogyan keletkezett nálunk a keresztény lovagkorban egy legenda? ................................. ...... .... .... HIUNG-NU HÚN AZONOSSÁG ÉS A HÚN MAGYAR SZÁRMAZÁS ........153 XI.............. RÉSZ.......164 IRODALOM............ ..................................154 UTÓSZÓ ................................................................................................ ...17 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR TIBETI IRODALMI TANULMÁNYAINAK IGEN RÖVID ISMERTETÉSE...............................................35 II... A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG MŰVELTSÉGE. Sziderikus istenségek háranassága:......................... .......................... ................................................................. ............... AZ ŐSMAGYAR VALLÁSRÓL .................... A HERKULES LEGENDA INDO-SZKÍTHA-HÚN EREDETŰ.......153 II................................................... .......................................98 G) Adat a Csaba mondakör eredetéhez........................................................... RÉSZ: AZ ŐSHAZA................. ......................................................................................................2 ELŐSZÓ ....138 X.................................. Mit jelent nekünk Attila és hún népe? .............................................................. ..........................................106 K) Az égi szármarás legendája............ ..... ................104 J) Hadisten kardja............ HOGY A HÚN-MAGYAR LEGENDÁK ŐSI TÖRTÉNETÜNK ÉS ŐSI EMLÉKEZÉSÜNK TÁRHÁZA? ......................134 VIII............................................ ...........209 209 210 ...............................................................9 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR .......................................................................................... ... A KAUKÁZUS.......................................................................... A NYUGATI KERESZTÉNY KULTÚRA A HÚNOK.......................................139 I................... BIZONYÍTHATÓ-E..94 F) "Bihar király" elveszett hún (bolgár-török) hagyomány........... GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN.......100 H) Szkíta származástudat.33 Sámánok hona – Shambala............................9 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR RÖVID ÉLETRAJZA ..........................................57 V......................................................................................... KAZÁROK...............................128 VII.................................................................

Dr: Blaskovich Lajos: ŐSHAZA és Kőrösi Csoma Sándor célja ~I A könyvek megrendelhetők postai utánvéttel a 06-30-258-6261 számú telefonon. Thierry Amadé — Szabó Károly: ATTILA-MONDÁK X. (1936) VI. V. Bál Czefon a kairói óriás szfinx. Télfy János: Magyarok őstörténete (görög források a scythák történetéhez) III.A MAGYAR MÚLT ELTITKOLT ÉVEZREDEI eddig megjelent kötetei I. Árpád népének hét törzse HUN volt. 211 212 . Németi Kálmán: Nagy-Magyarország ismeretlen történelmi okmánya.i Szfinx történelmi kutatásaim. Dr: Kézdy Vásárhelyi Zoltán: A magyarok útja Indiától Pannóniáig IX. Thierry Amadé — SzAbó Károly: ATTILA VIII. . Bartal György: A Pártus és Hunmagyar Szkítákról (1860-1862) Bihari János: A pártusokra vonatkozó ethnográfiai adatok antik források után. A PÁRTUSOK Beleházi. ETRUSZKOK Zászlós Zsóka György: Toszkánai Harangok Az Etruszk nép őszinte története VII. Hungár sarktantétel. Röck Gyula: Zsidó volt-e Jézus II. Horvát István: Rajzolatok a Magyar Nemzet legrégiebb történeteiből IV.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful