A magyar szó még nem magyar érzés

ŐSHAZA
ÉS

az ember mert magyar

még nem erényes ember;

és a hazafiság köntösében járó még koránt sem hazafi

S hány ily kűlmázos dolgozik a haza meggyilkolásán

Gróf Széchenyi István

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR CÉLJA
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁN ÍRTA dr. BLASKOVICH LAJOS

De fáj, sajog éget, de éjszakáim lidércnyomása, nappalaim láza, a mostoha faj: Európa mostoha, rongyos, kilökött hamupipőkéje. Olyan sajátos szépségű arc, ős kincsű lélek, dúsan termő jóság. És minden szépsége el van rejtve a világ lelkétől. És minden kincse ügyes másoknak lakodalom s neki örök nagypéntekje van. És minden jósága ravasz másoknak jövő, neki átok és koldusbot.

Szabó Dezső

Segítség!

STÁDIUM SAJTÓVÁLLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KIADÁSA 1942

1

2

A MAGYAR MÚLT ELTITKOLT ÉVEZREDE. X. kötet

Dr: Blaskovich Lajos

Őshaza és Kőrösi Csoma Sándor célja

A sorozatot szerkeszti: Babinecz László Kiadja: Anahita-Ninti Bt. ISBN 963-212-297-6 9789632 122977

Kőrösi Csoma Sándor képe (Rusz rajza alapján)

3

4

ELŐSZÓ
Kőrösi Csoma Sándor halálának 1942. évi április hó 11.-én volt százéves évfordulója. Időszerű, hogy őt, a magyar fajnak kiválóságát, kellően értékelve ünnepeljük. Az elmúlt évszázad alatt sokan voltak, akik úgy vélték, hogy Csoma lelkiségét, cselekvéseinek indító okait felismerték, munkáját méltányolhatták, – azonban e férfiak Nyugat kultúráján nőttek fel és a XIX. század mindent tagadó szellemét szívták magukba, így tőlük messze állt Kelet gondolkozása, filozófiája. Ezek, noha Csoma csodálatos egyénségét, szentekhez hasonló lemondását, igénytelenségét, fanatizmusát, szerénységét és lelkiismeretességét, egyben nagy Tudását is elismerik és csodálják, mégis rejtély marad előttük Csoma nagy egészben vett élete. Amidőn e könyvet Kőrösi Csoma Sándor emlékezetének szentelem, úgy vélem, hogy a keleti eszmevilágán át nézve a következmények indító okait, újabbat is mondhatok Csomáról. Kőrösi Csoma Sándor, aki Julián barát és kővetőinek nyomdokán haladt, ugyanazoknak az eszméknek volt a képviselője, mint amit mi turáni gondolat vagy turániság néven vallunk. Az őshaza és a fajrokonok keresése, – azok az eszmék, amelyek Csomát lelkesítették, – a faji öntudat megerősítését, elmélyülését célozzák. Magában rejti az ősi múltban gyökeredző büszkeség tudatát, az ősök tiszteletét, a dicső fajból való származás nemesítő hatását és azon tudatot, hogy nem vagyunk rokontalanul álló faj a népek tengerében. Amit Csoma végzett, az magyar irredentizmus volt, az elnemzetlenítő bécsi áramlattal szemben. Ő, mint székely, érezte és tudta legjobban, mit vett el fajtánktól az évszázadok alatt Nyugat és kultúrájának védelme. Kelethez, ahhoz a világhoz fordult, ahhoz tartozónak érezte magát, amely a faji őserőt sugározza felénk. Csoma egy új magyar napfelkeltének örvendő világ érdekében dolgozott. Amit a németeknek, az angoloknak, a szlávoknak jelent a közös árja származás, azt akarta ő egy évszázaddal előbb bizonyítani, hogy turániak vagyunk, – így nem vagyunk egyedül. 5

Közös ősi bölcsőből származott mintegy 600 millió testvérnépünk él e földön, kik az ősi bölcsességnek voltak zászlóvivői. Számosabban vagyunk, mint az árják, vagy bármely faja a földkerekségnek. Csoma erre céloz, amikor azt mondja: "az Ázsiából kiindult nép, mely a magyarok előde, nagy nemzet valónak". Testvérnépeink mindenütt tudnak rólunk. Számontartanak Észak jeges tundráin, Ázsia steppéin, Európa finn és észt nemzetei, Ázsia törökfajú népei, India hún-türkfajú maharadzsái, Távol-Kelet mandzsu, mongol, kínai népei és a Napország, Nippon nagy nemzete, a keleti világhatalom. Csoma tudta, hogy a turáni faj Eurázia legősibb faja és kultúrnépe. Az európai nép az előítéletek rabja. Ázsiáról mi alaptalan előítéletekkel éltünk és élünk. Mi elmaradottaknak, sötétnek mondjuk Ázsiát. Letagadtuk és megtagadtuk ázsiai származásunkat és boldogan vallottuk, hogy európaiakká váltunk a nyugati kultúra átvétele és a nagy vérkeveredés folytán. Pedig nincs okunk szégyenleni ázsiai származásunkat, mint ahogy nem szégyenlette boldogult tudós gróf Teleki Pál volt miniszterelnökünk sem ázsiai származását, mondván:

"Büszkén vallom, hogy ázsiaiak vagyunk és ezt komolyan éreztem akkor is, amikor Ázsia népei közt jártam".

Nagy erő van ebben a gondolatban. Pedig a gondolat az egyetlen teremtő erő az egész mindenségben. A gondolat nagyobb erő a cselekvésnél mondja a Mahabharata. Igen, a tengernyi gondolat mindent körülvesz és népek születnek és múlnak el alatta. Gondolatóceán vesz körül mindent, amiben benne szunnyad a halhatatlanság, a változás vagy halál. Gondolaterő tehát az, amivel irányíthatjuk sorsunkat.

"A ma élő nemzedék arra van hivatva, hogy a magyar életbe új lelket, új bensőséget vigyen. Ha nem tud, elbukik – és mert ő a nemzetnek ezidő szerinti hordozója, a nemzet bukhat el hosszú időkre" –

szólt Teleki Pál gróf 1940. évi felhívása a magyar társadalomhoz. (L. Uj Magyarság 1940. VI. 16-iki számát.) 6

új vallás alapításához pedig túlságos földiek. Napoleon által teremtett dicsőségből. ragyogóan fényes ősi múltja és Attila királyon "a gyökerek legfőbbjén" keresztül. Mit adhat a turánizmus a magyarságnak? – Az újabb évezredünk tartalmát és célját ünnepeljük nagy hősünket. Kőrösi Csoma Sándort az ősök. 80 nemzedék szállt a sírba és utódai élnek. értékeinek kifejlesztését. Kőrösi Csoma Sándort azzal. fajunk kiválóságát. 2600 évvel ezelőtt leszállt az égből egy isten. Idegenből nem hozhatunk nekünk megfelelő eszméket. "Turániság" a turán fajnak a mai új helyzethez szabott új életformája. ősi jogainkat és jogfolytonosságunkat. hogy tartalommal telt meg a magyar jövő célkitűzése. akiknek nincs történelmi multjuk. ha másként nem megy. anyagiak vagyunk. mert felismerte. hogy Csoma önmagát adhassa és életét feláldozhassa szeretett magyar fajának és az egész emberiségnek. ősi örökségünk: a hún-magyar rokonság többévezredes. új történelmi fejlődési lehetősége. testet öltött és népe élére állt. amelyek az ősök tiszteletéből. Ez a jogfolytonosság az ősök tiszteletén. akkor hozzáköltenek a történelemhez. az ősök tisztelete. Ezt tette a hagyományok megbecsülése. uralkodnak a nagy nemzeten. nem lehet új vallás alkotása. Az 1940. onnan az ágasbogas fa koronájához felviszik az életadó evőt. Magyarország szent földjéhez tapadó ősi jogfolytonosságból és általában a turániság gondolataiból fakadnak. és az ősi múlt tisztelete vezette. amelyek a nemzet törzséhez. mert érzik. Nekünk is van elhanyagolt és véreink közül oly sokak által megtagadott ősi múltunk. a magyarság szükségszerű. a "gloire"ból élt a francia nemzet és a "gloire" gondolata tette őket naggyá. Turánizmus nem lehet a régi pogány vallás felújítása. év februárjában ünnepelték a japánok a Mikádó dinasztiájának 2600 éves jubileumát. a Kárpátok övezte magyar földhöz való jussunk 1500 éves történelmi jogfolytonossága. hogy a tradíciók megbecsülése jelenti azokat a gyökereket. a gondolaterő konzerváló hatalma. mert ma 2600 éves nemzet nincs több. 7 8 Mit adott Kőrösi Csoma Sándornak Kelet? Adta az önmagára-találást. Azóta kb. Vannak népek. hogy vele együtt hirdessük a föld minden népének ősi nagy multunkat. mert azok a sajátos magyar fejlődésünket sorvasztanák el. hogy ez szükséges a fajtudat fejlődéséhez és fenntartásához. Az idegen irredentizmus helyett a turániság az igazi magyar "irredenta". az ősi múltból. Hatalmas tartalommal kell eltelni Lelkünknek. faji öntudatunk ébredését. de keresnek. A régit nem ismerjük. . Példa nélkül áll az emberiség történetében.E bomladozó világban az új ezeréves Magyarország alapjait elsősorban lelkünkben kell leraknunk. – azt. az ősi kultúra és hagyományok megbecsülésén épült.

I. RÉSZ KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR 9 .

Hazafias tanárainak hatása alatt már mint kis diák elhatározta. 1819. Ekkor 36 éves volt. január 6-án Afganisztán fővárosába. Seidon és Beirut. amikor a göttingai egyetemen tanult. Irkuckon át kísérli meg Kína északi részébe való bejutását. Ott a sors rendelése Moorkraft angol ügynökkel hozta össze. Innen örménynek öltözve Khorassánba. hogy amint maga írja: "föltettem magamban. március 27-én született. Onnan is. június 26. Újabb karavánnal tovább vándorolt Indiába. amely fajának szeretetéből táplálkozott. de Konstantinápolyban pestis-járvány uralkodott. rokonoddal. Ciprusz szigeti Larnica. 1823. Göttingai egyetemi tanulmányait 1818-ban elvégezte és Nagyenyedre tért vissza. Majd a test anatómiáját tanította – miként Csoma mondja –. majd Bokharába érkezik. Utazását Kőrösi Csoma saját feljegyzéséből ismerjük. Kabulba jut. Tíz évvel később. Skander bég álnév alatt. mert ez az út nagyon költséges és európai emberre nézve ez akkor kivihetetlen volt. Enosban hajóra szállt. Csoma Tibet nyelvének és irodalmának megismertetésére ajánlatot tett. hogy egykor keletre utazik a magyarok őshazájának felkutatására. majd lóháton Kermanshah és Hamadan városokon át Teheránba. közeli barátságba került Eichhorn tanárral."Kövesd az élet kerekét. mint azt egy rendkívül értelmes orvostól 12 . Perzsia fővárosába érkezik 1820. Itt egyszerre két állást is felkínáltak Csomának. hogy ott arab egykorúak írásaiból tanulmányozza a magyar őstörténetet. alig 200 váltóforinttal a zsebében. mert készült a nagy útra. Másfél évet töltött mély elmélyedésben. Moorkraft az Alphabetum Tibetanum kötetét kölcsönadta Csomának. e tudományt oly behatótag ismertette. hogy Belső-Ázsia töröklakta területein utazik tovább. Csoma nyugat-tibeti Zanglába gyalogolt. Pesavárban két francia utazóval találkozott és azokkal Laboréba jutott. E könyvben Tibetről és a tibeti irodalomról sok tanulságos dolgot olvasott. hogy Tibeten keresztül Mongóliába juthat. Kedélyedet zárd el a gyönyörök és a fájdalom elöl: ` (Tibeti Aranyszabályok könyve. Első terve az volt. hogy Odesszának indul és Moszkván keresztül utazva. Azonban tervétől el kellett állnia.) Kőrösi Csoma Sándor rövid életrajza Körösi Csoma Sándor a háromszékvármegyei Kőrös (ma Csomakőrös) falucskában. azonban háborús villongástól forrt az egész környék. határőrkatonák voltak. Itatása alatt keleti utazási vágya még jobban megerősödött. hogy ezen különös nyelvnek szerkezetével megismerkedem". amelyek olyan nagy hatással voltak Csomóra. barátoddal és ellenségeddel szemben kövesd a kötelesség kerekét. Fajoddal. amit az indiai kormány örömmel elfogadott és anyagi megsegítésére havi 50 rupiát utalványozott. Vitte az a kiapadhatatlan lelkierő. 1784. Kasmírba tért vissza. Innen Kasmíron át. Alexandriába. Ősei székely nemesek. november végén Nagyenyedről útra kelt. majd Tripolis és Latakia útjának állomásai. Innen egyszerű ázsiai ruhába öltözködve. A körösi református falusi iskolából a nagyenyedi kollégiumba 1799. Konstantinápolyba szándékozott utazni. Bagdadba gyalogol. a tudós láma útmutatása alapján megtanulta a tibeti nyelvet. körül került. október 14-én. Február utolsó napjaiban érkezett Egyiptomba. – egyiket sem fogadta el. Több mint 10 évig tartó összpontosított szaktudományos előkészület után kezdte meg hosszú vándorútját. egy karaván segítségével a Bamián szoroson keresztül 1822. Eredeti terve az volt. 11 A Balkánon gyalog kelt át. Ott a zárdában. a fellépett pestis miatt Kisázsiába vitorlázik. Ezen okból szláv nyelveket tanult Temesváron és Zágrábban. Csomát a tudós láma a perzsa nyelv segítségével tanította. minden pártfogás vagy pénzbeli segítség nélkül. Ladak tartomány Leh városába gyalogolt. ahol egy tudós lámával zárdába vonult. amelyet soha nem szűnő munkásság mellett csak 22 év múlva állított meg a halál. ezért az Égei tenger partján. azzal a céllal. aki akkor híres orientálisfa és történész volt. A láma elsősorban a buddhizmusba vezette be.

ott még 18 húnapra volt szüksége. hogy tibeti nyelvtanát és szótárát sajtó alá rendezhette és kinyomtathatta. 182? tavaszán Csomát bemutatták Lord Amherst főkormányzónak. úgymint a föld. vagyis heti 7 shillingből tartotta fenn életét. "Ezek a művek – mondja a tudós Jäschke – egy eredeti kutatónak a munkái és majdnem példanélküli elhatározottságnak és béketűrésnek gyümölcsei". Az 1830. ami a tibeti fogalom szerint a hat élem körében előfordul. csak egyedül irodalmi feladatának él. 3-4 hónapig behavazva.000 tibeti szót gyűjtött össze. a legkisebb időt sem hagyva szórakozásra. mely más embert bizonyára kétségbeejtett volna. Azután rövid megszakítás után harmadik tibeti útjára indult. a Zamskar tartománybeli Pukdalban. Örömtől és megelégedettségtől áthatva mutatta fáradalmainak gyümölcsét. Oda mentették azokat az őskori időkben. Tisza (angolosan írva Teesa) közelében.várhatni lehet. érdekes kis viskójában. A szótár címlapja fele részben magyar szövegű: "Kísérlet egy tibeti és angol Szótárhoz Bande SangsRgyas Phun tsongs zamskári zárdához tartozó tudós láma segítségével elkészítette Kőrösi Csoma Sándor 14 . a levegő. Egyedüli tápláléka az ottani szokás szerint készített (dzsamba) vajas tea volt. Nem ér13 dekeli őt a környezetéből semmi sem. Nagy örömmel tölti el. hogy India eme legnagyobb Szentírásának a legtöbb része az eredeti szanszkritban elveszett. amelyek ma már teljesen elhagyatottak." "A tibeti művek nagyon elterjedtek. hogy a tudományos világ előtt nagy kincsek roppant aknáit sikerül feltárnia. amikor havi 15 rupiányi. Csoma életére jellemző W." Ott a "világ legzordonabb éghajlatában briósi kincseket gyűjtött össze". ezt bizonyára a könyvnyomtatás célszerűsége magyarázza. mielőtt a közművelődés Indiában hanyatlani kezdett. Az utolsó télen át. nagy tömeg könyv között a legjobb egészségben. Hunter az a megjegyzése. E művek 1834-ben kerültek ki a nyomdából. tetőtől-talpig gyapjú ruhába burkolva. Csoma olyan. Három további évet töltött el ott a legszorgalmasabb tanulással. Ott ült ködmönében. beleértve a szomszéd országok vallási rendszereit. őskori irodalmi töredékekre és kéziratokra találunk elszórva. dr. keze ölében nyugodott és ő ott olvasott reggeltől estig melegítő tűz és világító mécs nélkül. a víz. De a kanumi hideg tél is eltörpül a zamskari zárdában uralkodott telek mellett. Ott a nyár közepén havazott és szeptember 10-től téli hótakaró fedte a tájat. a tűz. A föld szolgált nyoszolyául. Csoma ilyen helyzetben. 1825 júniustól 1827-ig Csoma ismét egy tibeti zárdában tanult. Erről ő az Oriental Quarterly egyik számában azt állította. A hőmérő 16 fok körül állott a zéró alatt. Lelkesedve hozott elő egy költői művet. A tél itt mindig kegyetlen. ahol az irodalmi egyéb művek is mind feltalálhatók. 40. minden melegítő tűz nélkül. Csupasz falak voltak egyedüli oltalma a zord égalj ellen. aki lelkesedve beszéli róla: "Kanum faluban találtam őt. Kanum tibeti falu lámakolostorában telepedett le. hogyan lehat pénz nélkül megélni". amelyben a Mahabharátának egy része tibeti nyelvre volt lefordítva. szerteszét és letéve olyan helyiségekben. ott ült Csoma az íróasztalánál és reggeltől estig dolgozott. hogy "mindenekelőtt Csoma megtanulta azt. Gerard orvos. akit az alacsonyabb lelkek hahotázva gúnyoltak. az éter és az értelmi erő. Kalkuttába megérkezvén. aki nem látott semmi kivetnivalót a nagyon is egyszerű ruházatú és aszkéta életű Csomában. mint egyike az őskori bölcseknek. ahol Csoma több mint egy évet töltött egy lámával és egy szolgával kilenc négyszögöl lábnyi (2 m 70 cm) szobában. és hogy az egész szentírás feltalálható a tibeti zárdákban. év őszére Kőrösi Csoma munkáját a tibeti zárdában befejezte és Kalkuttába indult. Ott kereste fel egyik barátja. Nyolc évi tibeti tanulmányainak kéziratait és könyveit egész teherhordó csapat kísérte. Lassankint mindent megnevezett.

Legforróbb óhajtásainak végcélja volt oda eljutni. Miután megtudták Magyarországon. A talaj már Titalja táján emelkedik a bércek felé. Annyit azonban kivehettem Csoma elbeszéléseiből. Különböző hazai intézmények részesülnek a pénzsegélyből. "Ő elmondta – írja Campbell – a legelragadóbb modorban – fájdalom. néhány fehérnemű és egy főzőedény volt minden hagyatéka. a sokaság ott alant Él – mert ők ott tudnak élni! De ez az ember nem élni akart – hanem tudni.. a láz rohamai hat nap alatt véget vetettek életének. hogy a jugarok országát felfedezheti. posványos terület. és ott. ahol a meteorok lövelnek És a villámok cikáznak s felhők támadnak. a zivatar után jön az öröm. amit mindig viselt. Csoma a hétezer láb magasan fekvő Dardsilingbe tartott és lassan. Dr. ott hitte feltalálni azt a néptörzset (tribe). április 11-én reggeli 5 órakor panaszszó és küzdelem nélkül elhúnyt. hogy minden reménye. még pedig Lassa. az elbeszélés összefüggése előttem sok15 16 kal komplikáltabb volt. Carragolaghat mellett szállt ki. ez körülbelül 25 angol mértföld a Himaláyák tövétől. egyszerre fellángolt a legnagyobb rokonszenv és érdeklődés iránta. Dardsilingben szomorúfűz és rózsabokor között áll az emlékköve. hogy az ismert úton Titalján át Dardsiling felé tartson. Kína nyugati határain hitte meglelni. – itt. Leírja többek között a magyarok és húnok őshazájára vonatkozó fejtegetéseit. a balparton. Ennek a területnek utolsó 10 mértföldje sűrű. A csillagok jönnek-mennek. Az a hírhedt öv. "Ím itt a legmagasabb csúcs. hosszú fáradalmas kutatásainak végcélja abban összpontosult. Campbell kormányügynök hivatalos jelentéséből értesülünk Kőrösi Csoma utolsó napjairól. Békét küldjön néki a harmat!” (Browning) . a második 200 darab arany. Campbell tartotta felette. Tibet fővárosa felé. Ezt az országot Lasszától és Cham tartománytól észak keletre. a harmadik 450 arany volt.székelymagyar Erdélyországból Kanumban. India és Tibet határán 1827-1830. pénzt és rangot visszautasított. amit a bengáliai Ázsiai Társaság tagjai emeltek tudós társuknak. Itthon gyűjtés indul Csoma segélyezésére. A Himalayák egyik kimagasló oldalán." Néhány nap mulya állapota fölötte veszélyessé vált és 1842. Ugyanebben a kitüntetésben részesíti a Magyar Tudós Társaság is. maláriával ellepett vidéket ismernek. Terraiban valószínűleg meghált. Az első küldemény 640 darab arany. trópikus növényzetű. Oda lent temethetnétek-e el ezt az embert ? Nem. Kőrösi Csoma az 1842. herceg Eszterházy és Döbrentei Gábor budai kerületi királyi biztos levelükben érdeklődnek Csoma sorsa iránt és kérik részére az indiai kormány pártfogását. Ezeken kívül Csoma minden más kitüntetést.vagy háromheti utazás után. év elején 58 éves korában újból útnak indult. Csónakon indult felfelé a Ganges folyón és két. hogy Csoma nagy tudós és műveit az indiai kormány kiadta.. Átutazás ezen a vészes területen rendesen nappal és minél gyorsabban történik. mintsem ezt folyamatosan feljegyezni tudtam volna. A Monarchia londoni követe. itt az ő helye. a végtisztességet dr. Könyvekkel és iratokkal telt négy láda. szokás szerint gyalog utazott. melyet eddig hasztalanul keresett . a Himaláyák hegyei között történt tartózkodása alatt. években. egy kék öltöny. mint legveszélyesebb. a dardsilingi állomás temetőjében hantolták el. a lázt megkapta és Dardsilingbe érkezve. melyet Terrai elnevezés alatt. azonban Csoma minden pénzt visszaküldött." A könyvek megjelenése után az Asiatic Society tiszteletbeli tagjává választja Csomát.

elágazásaikat megmutatta. aki a tibeti tanulmányok terén a részletkérdésekhez vezető utakat járhatókká tette. martír és győző. hogy a megjelent fordításai és tanulmányainak ismertetése alapján (megjelentek az Asiatic Researches és a Journal Asiatic Society of Bengal-ban) a tudósok megállapították. még homályban lévő adatokra nemzetem történetében. legyen az jó. és velük ezt megismertesse. akár forduljon a vizsgálat az északi buddhizmus eredetének s fejlődésének történetére. akár a tibeti geográfiára s régészetre tartozó kérdések kerüljenek szóba. mert a mongol. hogy elhagyom hazámat." (Tibeti Aranyszabályok Könyvéből ) retlen volt. Az 1830-as években Brit-India határait Ladak felé kitolta és Nepállal és Tibettel való könnyebb érintkezés folytán az Asiatic Society számos buddhista műnek birtokába jutott. most is a tibeti tanulmányok művelői 18 . ahol a forró égövi lapályok mindent megrontó hatása nem érvényesült." – Ekként jellemezte őt gróf Kuun Géza t. "Körösi Csoma Sándor a jelesek jelese. egyben a diplomáciai nyelve is. az ottani nép erkölcsi. mint nálunk a latin. Elvitathatatlan érdeme az is Csomának. hogy a nyugati fajta előtt kimeríthetetlen forráskincsek. Nyomtalanul még az elszálló füst sem veszhet el. a Magyar Tudományos Akadémián 1900-ban elhangzott díszbeszédében." Koldusszegényen vándorolt és kimeríthetetlen tudásszomja vezette. keletre jövök. mandzsú és kínai nyelveket beszélő országokban a tudomány nyelve a tibeti. élete célja? Erről ő maga azt írja: "Elhatároztam. Kutassuk. Kőrösi Csoma Sándor jellemzése. Az ismert eredmény az. még most is." A "bámulatosan kipallérozott és meggazdagított tibeti nyelv"-nek az európaiakkal való megismertetése azért is rendkívül fontos volt. a hazai tudományok dísze és örök büszkesége. hogy az okok világábó1 a legcsekélyebb igyekezet sem tűnhet el. irányaikat megjelölte."Tanuld meg. – irja Csoma. hogy a régi szanszkrit ősforrása a buddhizmus tanainak. a szellemiségnek egész új világa tárult fel. Miként európai tudósok az egyiptomi. Gróf Kuun Géza 1900-ban tartott akadémiai felolvasásában ezt mondja: "Akár legyen Tibet nyelvéről grammatikai vagy lexicográfikai tekintetben szó. de politikai okokból az indiai kormány részéről is. melyek a jövőben hasznára lehetnek az európai tudós világnak és különös világot vethetnek bizonyos. Általános volt már az óhaj a tudósok részéről. mivel azonban a kalkuttai Tudós Társaság tagjai előtt a tibeti nyelv és írás isme17 "Hozzáférhetetlen hegysorok által elszigetelt tibeti zárdák figyelmen kívül maradtak. – Alig gyanította valaki. biztosítván mindennapi kenyeremet. műveltségi és vallási állapotát valaki szakértelemmel tanulmányozza. hogy mi volt Csoma magára vállalt kötelessége. oly éghajlatban. s ahogy lehet. egész életemet Oly tudományoknak szentelem. az asszírbabiloni és szumir hieroglifákat. vagy rossz irányú. a nagy kezdeményezőnek. eredeti szanszkrit szövegben és hű fordításban. hogy a világ azon meg nem háborított menhelyének oltalma alatt. 55 évvel halála után (1900-ban). Tudós vagy utazó alig kereste fel valaha és a közelmult időkig. hogy az addig teljesen ismeretlen tibeti nyelvet és irodalmat feltárta. ezekből semmit sem meríthettek. tökéletes épségben feltalálhatók a buddhista hit könyvei. mint a francia vagy a mohamedánoknál az arab. mondom. olyan nagy az érdeme Csomának. tag. amit az indiai kontinensen hiába keresnénk. hogy a tibeti nyelvet és írást. ékírásokat megfejtették és azoknak az eltűnt ősi népeknek hallatlan értékű szellemi kincseit napvilágra hozták.

lelkesedést és kitartó akaratot. Csoma ezzel szemben minden ajánlat. mely tulajdonok okvetlenéi szükségesek arra. Megtanítják nyelvükre. 1832 ben ekként jellemezte Csomát: "Csoma úrnak fáradhatatlan munkásságát." Tibet népe féltve őrzi országa határait és szellemi kincseit. akkor is hallatlan büszkeség kell. Csoma nagyszerű nyelvtudással rendelkezett. mint az igazságos méltánylás és becsületes hírnév. Bejut Tibet lámaköreibe. a reánk nézve annyira idegen régi és újabb kori népelv történetére. a lemondásban." Ha egyéb érdeme nem lett volna Csomának. hőstetteiről. mert gondolatait. hogy nagyra becsüljük azt az odaadást. melyet Csoma úr az Asiatic Societynak ajándékozott. dr. de csak azért. A betolakodóknak tekintett európaiak előtt lelkületét elrejti. amit az európai tudósok céhe és az utazók testülete sohasem gyakorolt. vele együtt dolgozva megismertetik a keleti filozófiával. Mint a széltől védett lámpa lángja. azokat szabadon használhatja. szokásaikkal. nemcsak az általa lerakott alapra s az általa gyűjtött anyaggal építenek tovább. hogy megélhessen. 20 . hogy az évkönyvben terjedelmesen megjelenhetnek. melyek a kitűnő hazafi birtokában voltak. távolerő és vadon országokba vigyen az ott dívó nyelveknek és népszokásoknak a forrás fejénél való tanulmányozása végett. Azon kötetekre menő jegyzetek. melyet eddig senki meg nem cáfolt. hogy egy férfit egymagában és minden pénzsegély nélkül. Csoma irataiban nem olvasunk szenvedéseiről. hogy eltöltsön bennünket. belevezetik a yoga szent írásaiba és a yoga gyakorlásába. hogy magyar fajtánk ilyen kiváló embert adhatott az emberiségnek. Ez olyan tisztult felfogás. Gerard elragadtatásában így ír róla: "Egész boldogsága abban áll. Európaiakban megrontóját látja és minden utazóban kémet sejt. Elméje békés volt. nyelvük a kínai nyelvesoporthoz tartozik és a Buddha vallás rituáléjának legelterjedtebb nyelve. Pot. Csoma maga írja. hozzájut az annyira féltve őrzött összes szent irataikhoz. sehol sem akadunk annak nyomára. vallásukkal. elzárkózik és őket többé vagy kevésbé udvarias formában a határain túlra zavarja. nem imbolygott. hogy a tibeti nyelvben a magyar eredetet kereste volna. A magára vállalt kötelességek teljesítésében. ment minden szenvedélytől. mely legelőször nyujtott módot. tibetieket turáni testvéreinek tekintette. mint az előbb kifejtettek. mint olyanéhoz. mert Csoma a mongolokat. hogy olyan bírálók állhassanak elő. hogy indiai ismerőse. 17 nyelven beszélt. reméljük. nyelvére és vallására vonatkozólag. hogy Tibet neve a perzsából származik. hogy magát az emberiségnek szentelje. írásukra. pénzáldozat vagy egyéb támogatás nélkül akadálytalanul utazza végig NyugatTibet tartományait. mivel nagy képzettség s beható tanulmány kell arra. annak tudatában. James Prinsep az ázsiai tudós társaság titkára. Mindezt azért. ilyent tehát ő nem állíthatott. A tibetiek magukat Bod. Bodjul és Podpálnak nevezik. vágyairól. szenvedésekről és megpróbáltatá19 sokról írnak. De arra mégis mindnyájan képesek vagyunk. de az egyes kérdéseknél is mindúntalan reá hivatkoznak s a legkitűnőbb ismerői Tibet népének s nyelvéneki a vitás kérdések eldöntésénél sokszor Kőrösi Csoma Sándor nézetéhez csatlakoznak. az önzetlenségben oly tökéletes volt. Ha Csoma értekezéseit átvizsgáljuk. Európai felfedezők Tibetről szóló útleírásaikban a legnagyobb nélkülözésekről. kik képesek megérteni ama rendkívüli kutatások természetét és fontosságát.Kőrösi Csoma Sándorban nemcsak a kezdeményezőt tisztelik. Vajmi kis kör teheti ezt avatottan. hogy Tibet irodalmával megismerkedhessünk: érdeme szerint fogják méltányolni a tudomány férfiai. mint azt az európai népek általában teszik. minden más jutalom nélkül. szenvedélyeit leigázta. nem pedig alárendelt fajú színeseknek." "A Magyar Tudományos Akadémia kötelességének ismerte gondosan összeszedni mindazokat az irományokat és tárgyakat.

" "Nincs nagyobb szeretet. maradék nélkül elvégezte. nemes célokért lelkesedni. Már 1832-ben Prinsep kifejtette azt az általános óhajt. Duka Tivadar megkeresésére dr. Ez esetben Indiában töltött egész életét a Yogacharya vagy a Madhyamika filozófiai iskola törvényei szabályozták. a Royal Asiatic Society 1884. példája mindenekelőtt azon lángoló honszeretetnek. Kőrösi szerette hazáját. Ezt a nagybecsű ajándékot Duka. tiszteletbeli tagjai sorába ik- tatja. hogy "a tibeti nyelv tanulmányozása nem állott eleinte a tervében. körülveszik azok elválaszthatatlanul és ő eggyé válik gondolataival. példája. a Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozta. hogy a serdülő ivadék maga előtt látva a férfiút. tudós lámák vezetése mellett kellett. hogy ez eszközül fog szolgálni közvetlen tervének megvalósításában. Szobrot még nem emeltünk emlékének. mint kevesen. Amint a tibeti szótárát és nyelvtanát Kalkuttában kiadja. koldússzegényen élve.Ha majd egykor a hálás és Csomára büszke Magyarország hozzá méltó szobrot emel emlékének. kinek követésére magát gyöngének érzi. hogy azzal alaposan megismerkedjék. Igen. Vajjon miért késik a Magyar Tudományos Akadémia a tanulmányok kiadásával? Csoma maga mondja. Csoma 1823 júniusától haláláig. tudniillik a magyarok nyelve és eredete körüli kutatásaiban. Ezek az iskolák szabályai a tökéletes megtartóztató aszkéta életet követelik meg. évi szeptemberi számában leközölte. – és azóta ez csak fokozódhatott. hogy nehézség nincs." Csoma a magára vállalt feladatát a legmostohább körülmények között. tehát 19 éven át Buddha mélységes. – így írt Csomáról Barthélemy St. – melyeknek következéseit mindenki észreveszi –. leróhatja tartozását dicső fiainak legérdemesebbje iránt". Malan nagybecsű ajánlásának részleteit a "Budapesti Szemle" 1884. Csoma életét adta az emberiség fejlődésének. mintha életét adja valaki a barátaiért" – mondja Krisztus Urunk. önzés nélkül. mint talán senki e világon. transcendentális tanításainak hatása alatt. annak napjai nem hasztalanul folytak el. egyedül a Magyar Tudós Társaság díszes tagságát. csak miután a gondviselés őt Tibetbe kísérte és a boldogult Moorcraft bőkezű támogatása folytán kedvező alkalom nyílt megismerni. halála óta eltelt évszázad alatt egyetlen sort sem nyomtattunk ki az életében megjelenteken kívül és egyetlen gondolatot sem tettünk azonkívül közkinccsé. melyet erős akarat legyőzni képes ne volna. azon reményben. valóban nagy s nemes tettnek legtisztább forrása. egyesülés szent tudományát gyakorolja. mely minden. de melynek irányát földi erő nem változtathatja meg. Csoma tibeti irodalmi gyűjteményének tetemes részét dr. Ezért amilyen gondolatokkal él az ember. Báró Eötvös József Kőrösi Csoma Sándor fölött mondott emlékbeszédében azt mondja: "Az embernek nemcsak nagy tettekre. hogy milyen nemű és mily eredetű a tibeti irodalom. Feláldozta életét az ősök tiszteletének. Nagyszabású irodalmi dolgozataiból. az Asiatic Society. Keleti ember azt mondja: a gondolat az egyetlen teremtő erő a Mindenségben. És vajjon nem ilyen-e Kőrösi is? Példája azon állhatatos kitartásnak. de nagyszerű példákra is szüksége van. Hilaire a Journal des Servants 1887 novemberi számában. fölfelé tekinteni. évi június 16-án tartott közgyűlésén bemutatta. szánta rá magát örömest. a magyar faj dicsőségének. neki áldozni tanuljon s kinél ezt tehetjük. melyet csak a halál szakaszthat félbe. azon törvényszerűség felismerése folytán. az istenséggel való elmerülés. sem a magyarországi felajánlásokból el nem fogad. Jutalmat sem az indiai. amelyek megmérhetetlen értékkel bírhatnak az emberiség egyetemére. Az előadás magyar szövegét és dr. hogy a világi élet és a yoga gyakorlata a testi 21 22 . lángolóan. tagjainak indítványára. Malan. – hogy Csoma tanulmányait tegyék közzé. hogy a yogát.

A yogfi ki ily állandó összhangban tartja enjét. "Idővel többen fognak érdeklődni a buddhizmus iránt. Nyugat Boddhisattvá-jaként. Az európaiak sorsdrámájában a nagy tragédia az. Sajnos. Előbbi vágyai ellenállhatatlanul tovább sodorják" . Kőrösi Csoma Sándor bronzból készült szobrát a "Japán Császári Múzeumnak" felajánlotta. Ezzel bevonult a buddhista szent Boddhisattvák sorába. kik irataik fölé hajolnak vagy szanszkrit passzusok másolgatásával foglalkoznak”. Élete nagy céljának: a magyarok őshonának felkutatásában a halál őt megállította. A szobrot ősi buddhista rítus szerint Fukuda. írások vannak és ezek felkutatására akart áthatolni a Himaláyák bércein és Lhasszába eljutni. Csoma érezte. a sendai kolostor főapátja avatta fel. – mondja Carlyle. imáikba elmerülésük. elmerülve gondolataiban. Ez a magyarázata Csoma rejtélyes indiai életének. Nincs ezen csodálkozni való. Erről írnak. sokat tudott. lelkinyugalma ezekben az utolsó órákban.. Buddháját tisztelhesse és imádhassa. extázisuk a haladás útja. majd tiszta és boldog házban újraszületik. sohasem juthat a keservek útjára. Csoma Kalkuttában az Asiatic Society könyvtárnoka gyanánt működött. mosolyogva saját ideáinak folyamatán. amíg 3apán hivatalos körei fel nem figyeltek. Dardsilingi sírját ma is a tibeti és indiai zarándokok nagy tömege keresi fel. ki bűntelen és az örökkévalóság természetével azonos. bűneit elhagyta. hal meg. ha a hős a cél előtt omlik össze. nyugatiaknak a boldogok és szentek élete. a halál Tibet határán. szinte érthetetlen önfegyelmezettsége.. Egyik bizalmas barátja. vagyis a "Nyugati világ Boddhisattvája". (Bhagavad Gita. Ott megtalálja előbbi testének jellegzetességét és azzal törekszik elérni a tökéletességet. a jelen és lesz a jövő minden társadalma. újraszületései alkalmával az emberiség ő benne egy új nagy megváltóját. Pavie így ír róla: "Gyakran láttam őt. élvezi annak végtelen gyönyörét” Így szól a Bhagavad Gita egyik Upanisádjában Krishna. A szellemi hierarchiára – a szentek és hősök uralmára van és volt felépítve a mult. kiknek tiszták voltak tettei. év márciusában Vályi Félix ismert publicista. Az 1933. Csoma az őshazára vonatkozólag is helyes úton haladt. sok adattal rendelkezett. a "Magyar Keletázsiai Társaság" megbízásából. Csodálatos. hogy: "Aki helyesen cselekszik. kik vele együtt voltak utolsó napjaiban Dardsilingben. Elérvén azok világát. 24 . vagyis igen magasfokú szentjeként emlegették. hallgatagon.és lelki egyensúly felbomlásához vezetne. A szobor felirata ez: "Körösi Csoma Sándor – The Boddhisattva of the Western World". Tudta. mely oly sok hasonlóságot mutat a kereszténység igazi szellemével"– mondja Csoma. tudta közeli halála elkövetkezését. kinek elméje békés. – nyugatiak előtt – azonban Csomát Kelet filozófiája hatotta át. Keleti embernek a tökéletesség felé való útjában ez a módszere. hogy majdan új testöltései. mint a brahmánok. Akkor megindult a szentté avatás előkészülete. számtalan évekig ott marad. „A legfelségesebb üdvösség azé a yogié. kinek szenvedélytermészete megnyugodott. hogy a magyarok-húnok őstörténetére vonatkozó adatok. VL) Csoma példaadó aszkéta életével még életében nagy tiszteletet váltott ki. Dardsilingben berekesztette útjait. 23 Tudta. könnyen eléri az összeköttetést az örökkévalóva1 él. Halála után ez a tisztelet a szenteket megillető tiszteletté fokozódott.

Sok tibeti tudós évtizedeket töltött Indi∗ ában. 30 kötetben. aki az 1729-86-os évek közt a Tibetbe származott irodalmi műveket összegyűjtötte. fatáblába kötött. Ebből 20 kötet tartalmát Buddha jelentette ki 51 éves korában. Az első lapon Buddha képe van. aminek következtében bámulatosan kipallérozták a tibeti nyelvet. baloldalán fia. hogy a tibetieknek segítsenek a szanszkrit művek lefordításában. A harmadik mű: P'hal-ch'hen 6 kötet. A második mű: Ser-csín. Pekingben hivatalosan megállapított ára hétszáz font sterling angol pénzben. E hatalmas művek egészben véve terjedelmes értesítést adnak India őslakossága politikai állapotáról és általános szelleméről. – Őt tisztelem!" Szerző látott és forgatott ilyen tibeti nyomtatott könyveket a brit múzeumban. üdvözlet Sárika fiának. üdvözlet Grachen dzsinnek. Első mű: Dulva. Egy-egy kötet 3000 levélből áll. E műveket Buddha legkitűnőbb tanítványai: Upali. így a tibeti irodalmi könyveket Csomán kívül európai tudós nem tanulmányozta. összesen 76. legendák.∗ A tibeti könyvfordítások a Krisztus utáni hetedik században kezdődtek. Viszont tudós indiai panditok sokszor kaptak meghívást. Tibet nyelvét európai emberek közül elsőnek Csoma sajátította el. orvosi tudományokra. vagy tibeti nevén Szákya tanait foglalják magukban. csillagjóslatokra vonatkozó 25 26 . Ananda és Kashiapa szerkesztették. Nagy tiszteletben tartják ezeket a tanításokat. kötetében és a "Journal Asiatic Society of Bengal" című tudományos folyóiratokban jelentek meg. A Kah-gyur 98 kötetből áll és 1731-ben készült el az új nyomtatvány.Kőrösi Csoma Sándor tibeti irodalmi tanulmányainak igen rövid ismertetése. breváriumféle gyűjtemény tartalmazza: 1. Tartalmuk erkölcsi és metafizikai tanok. azokra új szavakat kellett gyártani. A Kah-gyur egy teljes példányának ára fejében Közép-Ázsiában hétezer ökröt adnak.409 lapból áll és 1724ben készült. Rendkívül elvont bölcselet. Ötödik mű: hido. – A jelen század elején. 2. Londonban. Buddha. Téglaalakú. Alatta ez a fölirat: "Üdvözlet a mesterek fejedelmének. Ez a buddhisták "Hegyi beszéde". w bu’dhizmus erkölcstana. A munkákat azután a tibeti nyelvből mongolra. 13 kötetben a fegyelemről szól. Róluk Csoma azt írja: "Az őskori irodalomnak ezen érdekes tárházába könnyű és kellemes úton való bejutásáért a nemeslelkű és bőkezű Myvang lhasszai kormányzónak tartozunk hálával. piros iniciálékkal és fekete tusfestékkel nyomott. A fordításnál a rengeteg sok tudományos szanszkrit műszóra megfelelő tibeti szó hiányzott. Negyedik mű: Kong-tsens = drágakő csúcsa. A Stan-gyur 224 kötetből. 270 különálló munka. 6 kötetben. jobb oldalán a főtanítványa. tele van absztrakt műszavakkal és azok értelmezésével. miután már 16 éve „megvilágosodott" volt. versben és prózában. transcendentális bölcseletről szól. csillagászatra. – írja Csoma. mandzsura és kínai nyelvre fordították tovább." – És ez a hatalmas mű ezzel a fohásszal kezdődik: "Az aki ketté vágta az emberi vonzalom kötelékeit. a főtanítványnak! Üdvözlet a Háromságnak. E két nagy gyűjteményen kívül számtalan más művet is kinyomtattak. igen dekoratív tibeti betűkkel előállított nyomdaremekek ezek a könyvek. 21 kötetben túlvilági. újranyomatta és nyírfatáblákba köttette". gyönyörű hófehér lapokon. szanszkritben Sutra. hogy tökéletesen megismerkedhessen a buddhisták irodalmával. erkölcsi tanok buddhák és szentek jelleméről. Az említett Kah-gyur 98 kötete 7 osztályra oszlik. 1904ben az angolok egy büntető expedíciót vezettek Tibetbe és akkor Lhasszából hozta el ezeket Junghasbend ezredes. A hatalmas irodalom összefoglalását 2 óriási. Csomának a tibeti irodalomról közreadott tanulmányai az "Asiatic Researches" XX. minden osztály külön-külön műnek tekinthető. legyőzte az ócsárlókat és legyőzte a sátánt minden seregével és megtalálta a tökéletesség legmagasabb fokát.

E vallási rendszer északi Ázsiából. tibeti nevén Duskyihk'horló. mely minden betegséget meggyógyít és a test erejét megifjítja. Ezek nagy tömegei (főleg Nyugati Tibet vörössapkás lámái) tudatos. a Kr. dialektika. 22 kötetben. Valamely személynek vagy dolognak a hatalmunkba keríté27 28 se. a lámaizmussal kevert buddhista vallássá fejlődött. előrelátás. csillagászat. Csoma lámája már a maias fejlettségű tudós szerzetesek közé tartozott. stb. a bölcseség istene bír. hierarchia. a mesés Shamballa országból. Ezekben semmi csodálatos vagy természetfölötti nincsen. században épült kolostorban vannak letéve. A lámák kolostorokban laknak. A Mandala misztikus körben végrehajtandó szertartásokról. 2640 önállú művet tartalmaz. nyelvészet és nyelvtan. Szem felnyitásakor megfigyelendő szertartásról. Jégesőtől való megóvás. Tűzáldozatok a betegségtől való megszabadulás. mert ez ősi ázsiai eredetű shamantizmus. Ilyeneket a természet törvényei ismeretének hiányá- . versek. A szentség. aki bizonyos istenek gyülekezete fölött elnököl. erkölcsi és polgári törvények. majdnem határnélküli terjedelemben. A tibeti szent könyvek második hatalmas gyűjteménye a B'Stan-Hgyur. VIII. Ellenségeink hatalmunkba kerítéséről. Misztériumokról. 87 kötet. Minő rendszer által érhető el olyan tökéletesség. a Kala-Chakra csillagászati rendszerről. a természet rejtett erőinek felismerésén alapszanak.. stb. logika. a Mandala rendszer körüli szertartásokról. jelentése lefordított utasítások. Ilyen mágikus tudásuk volt az ősi egyiptomiaknak. Vannak azután egészen ritka kínálóságok. mint a tudomány bármely más ágát. század körüli időkben hozták be. A Tantrák Csoma szerint ilyen tartalmúak értekezések a Kala-chakra rendszer rituáléjáról. bölcsészet. bőség. Bűbájosság és ehhez tartozó titkos mesterségek tökéletes elsajátítása. Ehhez járul egy kötet ima és ének és egy kötet tartalomjegyzék. Kelet-Indiába Krisztus után a X. Eszerint van északi és déli buddhizmus. Végül a Bstan-gyur gyűjtemény utolsó része. A második rész R'Gyud. A biztos lét miként történő eléréséről. u. költészet. Leghatásosabb gyógyital. stb. fogadalom és kötelezettségről. szanszkritban Tantra. stb. synonimák gyűjteménye. útmutatás a fizikához és alkémia. E két könyvgyűjteményen kívül még számtalan könyv és kézirat van minden kolostorban. sem a csodákat nem fogadják el. a Mdo. Tartalma hittan. A Khala-chahrának nevezett vallási rendszer tantrikái messze elhajlanak Buddha eredeti tanításaitól. ethikai és lelki fejlődésre építő spirituális fejlődés előmozdítására a rádzsayogát használja. szanszkritban Tantra. A sidhik (mágikus erők) megszerzését huta-yogával (lélegzés ellenőrzésével) készítik elő. Orthodox. a szumíroknak. Az első rész Bstod-Ts'hogs Szent énekek és dicsőítések gyűjteménye. hatalom. krónikák Csoma értesülése szerint Lhasszától egy napi járótávolságra fekvő Samye (B'Samye) királyi székhelyen. Jóslás. Elvont értelemben egy bizonyos isten nevét is jelenti. mély bölcseséget rejtő szentírások. jólét. Bélpoklosság gyógyítása. A déli eredeti tisztaságában őrizte meg Buddha tanításait. a Sihon vagy Sita folyam környékéről származott. vagyis "idők köre" rendszerbe vezet be. hogy ehhez hasonlót a földkerekség egyetlen irodalma sem mutathat fel. Megszabadulásokról. Tárgya misztikus theológia. Két részre oszlik Gyud 87 kötet és Mdo 136 kötet. Megigézések és bűbájok. akiket ambíciójuk legfeljebb alsóbb pszihikai erők megszerzésére hajt. Azonban a ritkaságok. biztosítása végett. A lámák többsége fejletlen. amely mély transcendentális bölcselet. Egy hadsereg legyőzése. Az északi. mint ahogy keleti bölcselők sem a véletlent. Ellenségünk mozdulatlanná tétele. Ami a pszihikai erőkre és jelenségekre vonatkozik. A Kah-nyur utolsó nagy része a Rgyud. természetrajz. orvostan. erkölcstan. Nemtelen ércek arannyá változtatása. meggazdagodás. Az ellenség gondolaterővel való legyőzéséről. stb. Indiából mentett ősi kéziratok. Ez a hatalmas mű a Kala-chakra. Származásuk. amelyek igen népesek. oly hatalmas. igen fejlett mágiát űznek. alsóbb színvonalon állók. Ilyen lámát egyéni kiválósága emel a többi fölé. E magasfokú mágikus szertartások. és heterodox teóriák. akik a természet rejtett titkaiba is mélyen be tudnak hatolni. Itt a Csoma által közölt tartalom részletesebb ismertetését azért közlöm. elterjedésük az emberiség ázsiai ősi bölcsője felé mutatnak. évkönyvek. ezeket épp úgy kellene tanulmányozni. E gyűjtemény 225 kötet.értekezések. jövendölés. természettan. mint amilyennel HjamDpal.

Ha észszerűen és tudományosan vezetik a pszihikai kiképzést. 29 .ban tételezünk mi fel. akkor a tanuló feltétlenül elérí a kívánt eredményt.

II. RÉSZ: AZ ŐSHAZA 31 .

Másodszor Csoma nagyértékű kéziratait a Tudományos Akadémia a mai napig sem adta ki." Csomának az őshazára vonatkozólag felvetett problémái egészen újak voltak."A nemzetségek romlásában elvész az ós családi hagyomány és ahol nincs hagyomány. illetőleg a vogulok összeolvadásából származtatták. ) Tény az. ott elfajul az asszony és az asszony fajtalanságából osztályzavar áll elő. ahol arról van szó. Németh Gyula 1934. hogy Csoma Julián barát nyomdokain indult. mert ha eljuthatott volna a kínai Kan-szu tartományba. és amelyeket Csomának ismernie kellett. az ő idejéig megjelent szakirodalmat ismerte. A róla írt tanulmányok és kritikák már 1820-ban kezdődtek. mint a magyar társadalom az ős-indiai kultúra tárházában. az őshazát kereste. céltudatos tudományos búvárkodás után azt izente nemzetének "Keressetek. Németh Gyula feltételezi. J. Kőrösi Csoma Sándor célja Kőrösi Csoma Sándor hosszú. Ugyanezt állítja Ligeti Lajos: Az ismeretlen Belső-Ázsia c. büszke arra." Történészeink Kőrösi Csoma Sándor céljait vizsgálva megállapítják. mert halála előtti napon Dardsilingben Campbell angol kormányügynökkel folytatott beszélgetéseiből ezt lehet feltételezni. – ahol a magyar nemzetnek bölcsőjét keresnünk kell. Csoma pedig kutatott lankadatlan buzgalommal. 34 . törvénytelenség száll ott a családra. E zűrzavar poklok fenekére veti a pusztítókat és az elpusztult családot egyaránt. hogy a nagy Attila népének leszármazottja. Az egyes elejtett mondatokból és gyér feljegyzési adatokból csak következtethetünk ebbeli felfogására. Hún fajú népek között élt Indiában 19 évig. 33 "Az én utazásom célja – írja Kőrösi Csoma Sándor – felkeresni a magyarok legelső lakhelyeit. (Lásd a felsorolásokat Szinnyei József: "Magyar írók" című gyűjteményben. Hol törvénytelenség uralkodik. amelyekben a magyarságot az újgurok és a nyugati törökök. tehát nem tudjuk megállapítani. Rendelkezésére állt a tibeti és az indiai ősi irodalom minden addig ismert forrása. amely Csoma idejéig megjelent. Nyelvtudása óriási volt. tartanak ma és folytatódni fognak a jövőben is. március 26-án az Akadémián tartott felolvasásán Wurzbach életrajzi lexikonjára (1855) hivatkozott. Fischer és Pray műveit. éspedig Deguignes. de nem leszármazottai a húnoknak vagy a magyaroknak. Szekér Joachim. Székely volt. könyvében. Először le kell szögeznem. Áldozat híján őseik a mennyből lezuhannak: ` (Mahabharata. összegyűjteni viselt dolgaiknak történelmi emlékeit és megfigyelni azt az analógiát. hogy Csoma az ujgur-hún kérdésre vonatkozó. amely több keleti nyelv és a mi anyanyelvünk között van. nem egyeztek a tudományos körök felfogásával. hogy Csoma 1816-18-ig tartó németországi tanulmányai alatt Blumenbach előadásait hallgatta." – "Kétségtelenül kínai Tatárországnak beljebb eső részei azok a helyek. mint azt fentemlített történészeink feltételezik. hogy sokkal nagyobb az a szakirodalom. E. Németh Gyula szerint Csoma ezt a néptöredéket akarta felkeresni. hogy mi volt Csomának tudományos felfogása a hiung-nu-húnmagyar származás és az őshaza helyének kérdésében. ott az ujgurok egy töredékét találja. E tudós a kínai évkönyvek alapján a magyarokat az újguroktól származtatta. kutassatok. Ezért hatalmas irodalmi vita fejlődött ki megállapításai vagy Csomának tulajdonított felfogás körül. E néptöredék törökfajú rokon nép. hogy téves nyomokon haladt. mert az egész világ egyetlen nemzete sem talál annyi kincset kultúrájának gyarapítására. Bhagavad Gita L) I.

egy fehér homokos területre. Legendájuk azt tartja. Elmondta. mintsem azt folyamatosan feljegyezni tudtam volna". (V. elpusztult. virágzott az ország. Csoma megjelent tanulmányaiból azt látjuk. Értesült Csoma több más tibeti könyvről is. az Irtisz forrásvidékén lakott és innen küldte II. nem tarthatók teljes hitelességűeknek. mely húsz napig tart nagy sivatagon át. hogy északról a bórok (mongo- ∗ Sámánizmust Tibetben bon vallásnak nevezték és a régi bonczó ellentéte a mai hlaczd szekta.: Bonchada község. Azok a feljegyzések. kuruzsló. hogy „nagyon valószínű. amikor ez a beszéd elhangzott. Kőrösi Csoma ehhez azt a magyarázatot fűzi. a magyar bonc-pap és a garabonc — fekete pap. u. hogy a mongolok hazájába behatolhasson. ami ellen ő semmi gyógyszert sem használt. hogy lázasan kutat egy földrész után. hogy a buddhisták Jeruzsáleme az ősrégi időkben a Jaxartesen túl volt. a japáni bonszi-pap." Kunga-Nying-po. még pedig valószínűleg a jogarok országában. Ugyanis Campbell maga mondja: "Fájdalom. Amíg Istennek tetsző életet élt. E nép kánja Diszabul. az elbeszélés összefüggése előttem sokkal komplikáltabb volt. Tibet északi határán elterülő Turkesztánban viruló sámán (foh) vallásról az 560-as években tudósítanak a bizanci kútfők. ezt megerősíti dr. amint azonban az ördögi mágia útjára lépett és egymás megrontására törtek. amelyek tartalmával a világ csak egyedül olyan géniusz közvetítésével ismerkedhetik meg. ezekben a kolostorokban tanult és Csomának ilyen ősi történetekre vonatkozó könyvekről beszélt. valahol a Sita. amelyeket dr. Gérárd orvos-ismerőse. hogy a lamaizmus alapját képező "KalaChakra" rendszer Shambalából származott. Csoma arról értesít. vagy a jogar-ujgurok magyar rokonságára vonatkozólag vallott meggyőződésére a végső következtetést levonni lehetne. A kínai irodalomban húpokról van ilyen mű. Campbell utolsó óráiról készített. hogy volt egy "fehér sziget". Boncza család. Olyasforma tibeti évkönyvek. Jusztinusz bizánci császárhoz követeit. hogy Csomát. és 414. amikor Csomával történt beszélgetése alapján azt írja: "A Testei-Lapapu és Lhassza régi városok zárdáihoz tartozó régi könyvtárakban. a bizanciak által turkoknak nevezett nép uralkodott. vagyis Jaxartes folyam partján. A buddhistáknak Shambala mély titokkal körülvett szenthelyük. hogy abból Csomának a magyarok őshazájára. Népének csak az a töredéke menekült meg. továbbá Csoma ezen beszélgetését csak "tökéletlen modorban" tudta feljegyezni. azon ősi népek históriáját és intézményeit megismerhesse". évek között a Lobpor vidékéről 15 napi utazás után Ui vagy Uhu (ujgur) országba. az ázsiai mocsárláz szörnyű mértékben meggyötörte. A tudós láma. Shambala országról (Sámánok országa) állandóan ír értekezéseiben. 35 36 . Azonkívül.∗ Kőrösi Csoma a Stan-gyur köteteinek tanulmányozása közben a könyvbe kötve 18 darab olyan kész útlevelet talált. pap jelentéssel egyezik. amelyek Tibettől északra eső középázsiai vidékek hún vagy ugor népének történeteiről szólnak. Ebben az időben Turkesztán népei felett a kínaiaktól tukuenak.Sámánok hona – Shambala Csoma az őshonra vonatkozó ősi feljegyzések után kutatott. Ő már akkor a halállal küszködött. ami a legfontosabb. azaz "Régi krónikák" című könyvet és hogy az igen érdekes. akik az igazság útját el nem hagytak. Hogy ilyen törekvései voltak Csomának. különösen Dzsingisz kán történetére vonatkozásai miatt. Kínai bonc. aki Csomát tanította. történetek után. akik a legendás Shambalában fekvő Kalâpa városába szóltak. kínai krónikaíró körülbelül 1000 évvel előbb azt írta – mondja Csoma –. mert ők a történeti eseményeket évezredek óta rendszeresen feljegyezték. Ő erősen vágyik arra. ahol nagy bölcsek vezetése mellett az ugor nép fejlődött az isteni bölcseség tanításaiban. amelyek oly buzgó egyének számára voltak kiállítva. hogy ott minden lehető kutatást véghez vive. a mai keletturkesztáni Kulcsa vidékére jutott. amely a jogarok országáról szólt. sok nagybecsű mű van. mint a Csomáé. 399. útleírások.) Kung (Sifahián) kínai szerzetes a Kr. hír szerint. Szerinte az ottani papok és a nép a sámánvallást követték. Az útlevél megjelölte az utat. varázsló. ö. hogy látott egy "Depter-r-Nyingpo".

akiről Szent János Jelenések könyvében is említést tesz. koreai és kínai népek telepednek. a nagy Kingán hegység déli nyulványai felé a mongol. ahol a napok hossza a tavaszi aeqinoctiumtól a nyár kezdetéig 12 indiai órával. az emberiség anyaföldjének belsejéből várják az ősi szentírások Kalki Avatár-jának (Megváltó-jának). ahol a buddhizmus azonban csak kétezer esztendő mulva fog elterjedni. Körülbelül a 45. a "legnagyobb magyar" idősebbik fia és Lóczy Lajos világhírű geológusunk együttes keleti útjukon Kínát egész szélességében átutazták és Tibetet is megközelítették. Az emberiség születési helyét. Shambala. Ez a "Fehér lovas". Kelet-Ázsiában.⊗ A Stan-gyur gyűjtemény említ egy értekezést. Ezt az értekezést Csoma lámája Lhasszában látta. Csuszovája és Pecsora vidékén volt. Innen. Felemlítem. és Indiába vándorol. Csomát melegen érdekelte a "Fehér sziget". 37 38 . többékevésbé egységes nyelven beszéltek. bölcsőjét az ősi indiai szentírások Arghia Varsha = Áldozatok Országa néven nevezik. azaz 4 óra 48 perccel nő európai számítás szerint". északi szélességi fok alatt fekszik. hazájukat pedig Jugerának említik. Ezt az országot Csoma a buddhisták ősi Jeruzsálemének nevezi. e. de az ősi időben nagyobb volt a területe. évszázadban nem váltak szét egymástól. Ők is hallottak a legendáról. Tibeti hagyomány szerint a "Fehér sziget” az egyetlen hely. melyet a jogar nyelvből lefordítottak és röviden elbeszéli egy Buddha-szobornak az országukon keresztül való vándorlását. Tibeti könyvek a jogarok nevét jugurnak írják. a japán. Csoma tovább így ír: "Shambala mesés ország északon. Ramstad finn tudós szerint e népek még a Kr. Ebben az ősi nomád hazában ott élt a hún nép is. török és tunguz népek rajzanak ki. akiket a kínaiak hiungnu néven neveztek. kontinensek) általános sorsát elkerülte és nem pusztítható el sem tűzzel. Ugra nevű hazája. a Sosiosh-nak megjelenését. a Sita. hogy a boldogság szigetének neve Shambala és a távol-nyugaton fekvő fővárosáé Kalâpa. IV-III. és 54.lok és jogarok) országából kapták a törvénykönyveket és a kéziművészetet. hogy még két hazánkfia. aképen. Ezek a Kol és Munda népek. gróf Széchenyi Béla. melynek fővárosa Kalâpa. Ázsia téres síkságain legyezőszerűen helyezkednek el és innen vándorolnak szét az évezredek során a népek. Ez a föld Kailasz hegytől majdnem a Samo (Gobi) sivatagig terjed. hanem egyetlen. Atlantisz pedig a földtengelyben végbement elhajlás következtében süllyedt el. sőt párnapi járóföld mélységbe oda be is hatoltak. most az Aral-tó. hogy Lemuria vulkánikus tevékenység folytán jutott víz alá. ⊗ Ez az ujgurok belső ázsiai földje lehet és nem a vogulok és osztjákok Jugria. Tehát akkor a nyugati és keleti török is egy volt. amely a felső Káma. Északnyugatra lakó ugor népek nagy tömege leszakad. vagyis Jaxartes folyam túlsó részén. az óceán partjára. Keletre. A "tűz és víz" kataklizmák okai közötti különbség. mert az az "örök föld". Baltisztán és Kis Tibet között torul el. sem vízzel. Ez fényes város volt és sok Shambali király székhelye. Jogra. mely más Dwipa-k (földrészek.

a mai nap tisztán áll előttünk és tudományosan is igazolt az eddigi nagy kérdés. "Összebarátkoztak egymással és kabaroknak nevezték őket". Konstantinos Porfirogenetos: De administrando Imperio c. hogy legrégibb jövevényszavunk. A továbbiakban felhozom. hogy a kozárok három törzse a turkokhoz (magyarokhoz) menekült. majd a mohácsi vész után az ozmán török keveredés. Végeredményben Csoma halálának százéves évfordulóján. Ez ükher és ükür-nek. a régészeti. Hozzájuk fűzöm a keleti filozófia nézőszögéből levonható eredményeket. mily ellenvetéseket hoztak fel és mit igazolt a modern történettudomány. Levédiát. kaukázusi Eviláth földjét és Korozmiát. a nyolcadik törzs. Ezek keleti törökfajú népek. Ilyen valamely türkfajú néppel függőségi vagy szövetséges viszonyokból fahaló nyelvhatás. végül a "kínai Tatárország beljebb eső részein" fekvő ősi nomádhazában. Úgy mondják. A magyar nép ethnographiáját tehát e szerint kell vizsgálnunk." Tehát a kozár (kabar) hún nyelv azonos a mai magyar nép nyelvével. továbbá keleti hún. ezek között Árpád házanépe és törzse Attilaféle hún. amely a törökben és mongolban is megvan. nyelvészeti és egyéb rokonágak kutatásai. Oguznak a keletit. művében írja. A nyelvészek két részre bontják a törökséget. avar.) Etnikai összetételében a törzsszövetség déli finn és ugor vagy nyugati török (szabír és kozár hún). Erre különböző teóriákat állítottal fel. Végső célja előtt bekövetkezett halálával pótolhatatlan veszteség érte a magyar történettudományt és így az egész nemzetet. Ezekhez jött az Árpádok alatt a bessenyő. A honfoglalók nyolc törzse közül Gyarmat. mint olyan eredményeket. A honfoglaláskor itt talált népek: a hún. Kürt és 39 Ibér középázsiai köztörök nevűek. * A mai magyarság fajilag és nyelvileg is kevert nép. A középkori magyar krónikaírók által hirdetett hún-magyar azonosságnak hivatalos állásfoglalását és a népi öntudatban is élénken élő hiedelmét Csoma idejében a finn-ugor származást valló nyelvészeink nyomán már kikezdték. néprajzi. a székelységnek Attila (Csaba) hún népétől és az Árpád dinasztiának Attilától való leszármazásában. – "Megtanították a turkokat a kozár nyelvre és a mai napig ezt a nyelvjárást használják. Nyék. Jenő és Keszi bolgártörök. hogy hitt a hiungnu-hún és a hún-magyar azonosságban vagy testvéri rokonságban. Kürt középázsiai türk törzsnév. Etelközt. az ökör. (Értelme a Kör-nyék szavunkban fennmaradt. pl. a csuvastörökből jött.II. nyugatira és keletire. A keveredés azonban rokon-fajok közt ment végbe. mely a jeniszejvidéki feliraton is előfordul. A hún-magyar azonosság ezeréves tudata ellen az általános roham azonban csak jóval Körösi Csoma halála után indult meg. amelyek a keleti szemlélődő világfelfogásban élő Csomának felmerülhetett. pedig a mongol ugye: csak keletázsiai nép. amely a török rokonság mellett emelt szót. tehát etnikai kapcsolat tehet. Tarján. bolgár. 1939) szerint: 40 . Moór Elemér ("Népünk és nyelvünk". Elejtett szavaiból és írásaiból kitűnik. Fajszármazásunk kérdése Felmerült azt a kérdés. Szókincsünkben azonban hatalmas mennyiségű olyan szó van. Csoma utazásának célja az volt. a húnok "Kis-Indiáját" az ősök átmeneti szállásainak tekintette. hogy a származás és az őshaza tekintetében vallott ősi felfogást legelfogadhatóbb módon igazolja. de amellett bírják a turkok másik nyelvét is. Azonban nyelvészeink nem vették figyelembe a legősibbnek tartott mongolt. hogy helyes nyomokon haladt Csoma. mert a keleti-török ezt üküz-nek mondja. kun és tatár telepítés. hogy Körösi Csoma Sándor életében mi volt az általános nemzeti felfogás a magyar nép származására és őshazájára vonatkozólag. Zichy István gróf szerint a székely írás betűi a jeniszeji türk írásból származnak. Ugornak hívják a nyugatit. Nyelvészeink teljesen elkötelezték magukat az északi finnugor rokonság mellett és "tönkre silányítottak" minden olyan irányt. ugor és székely az előbbiekkel egyfajú népek. neve egyetlen finn-ugor nyelvből sem fejhető meg. tehát "r"-rel mondja e szót. Így ősi török szókincsünk nyugati török szavak és ez keleti török-mongol szókinccsel gyarapodott. Eltérés a végző "r" és "z" hangok között van.

"A VI-IX. – megelőzve az ősi árja betelepedést. Ugyanis ha a lovas hún vagy török népek más népeket leigáztak. bolgár-török jövevényszavai három nyelvből valók. e. A Kaukázus vidék Kuma folyó menti Madzsar város. hogy a magyar nép alaprétege finn-ugor volt. Madzsar tó nevében máig is él ott a Magyari törzs neve. Ez az alapréteg azonban déli ugor és a hatalmas hún-mongol-török fajnak nyugati ága." Ezért a magyar nyelv korai török jövevényszavai nem finn-ugor népnek idegen nyelvből vett kölcsönzései." Ma már a tudomány eldöntötte. ezer évvel a mandzsu. de a leigázott népek szervezeteit meghagyták. Attila fia. Irán északi és nyugati részein és a Kaspi-tó keleti felén Turkesztán. műveltségük új török elemekkel is bővült. Dengezik hún király fenyegetőnek tartotta ezt a szövetséget és legifjabb öccsét Irniket (Csabát) egy hún sereggel az ugorság "rendbeszedésére" küldte. a Dnyeper—Don—Kubán vidékre telepszenek. főnökeiket csapatvezérekké tették a saját törzscsapataik felett és a határok védelmére vagy a háborúban elő. Az úgy nevezett bolgár-török jelleg pedig csupán a legújabb réteg szavain ismerhető fel. 10 év mulva a türköknek hódoló ugorságot 630-ban a Gyula nembeli Kurt fejedelem felszabadítja. Beolvadásuk után bolgár (= keverék) néven emlegették az ugorságot. a kabarok t. A legrétibb jövevény szláv szavainkhoz teljesen hasonló paraszti jellegű szókincs csak a kabarok révén honosodhatott meg nyelvünkben. Madzsar helység. sőt nyelve szerint is az és a mai finnugor nyelét csak később tanulta meg. Ellentétes elven áll Zichy István gróf. mongol. Fehér G. hanem állami. Hóman Bálint szerint a magyarság eleje finnfajú nép volt és az "előmagyarokra" egy nyugati török (ogur) nép rátelepedett. 177ben a középázsiai Húnbirodalom királyának meghódoltak. Kr. Irnik húnjai az ugor szövetség nemességét adták. Egy hatalmas tömegük még a történeti idők előtt. Ebből származott az 525 táján élt Gurda és Magyar fejedelem.) Nézetem szerint ekkor válhatott a magyari vagy megyeri törzsek nevévé a Hungar.) Már Kr. Van t. 41 42 . Balambér hún királlyal együtt jöttek 375-ben hún vezetés alatt Európa földjére. A leigázott nép így egyenjogú része lett a nagy közösségnek. 176-bon Mao-Tun nagy hún király a kínai császárhoz intézett levelében az általa leigázott 26 birodalom népéről azt írja. ö. n. i. aki szerint "a magyarság fajilag török eredetű. században a Meotisz hazában ismétlődő török hatások alatt állt. de ugyanakkor az uralkodó faj szelleme továbbra is hatóerőként megmaradt. e. Nem a nyelvi vagy népi. (V. hún-sereg név.és életközösségben éltek egészen a Kr. 558-ban az avaroknak. e. ogur vagy türk) és a nyugati török (ogur. i. menekültként csatlakoztak a magyarsághoz. – elönti India középső és déli részeit. azok fölé a vezetőrendet ők adták. kikbe a bolgár-törökök és a magvari vagy megyeri törzsek tartoztak. bolgár) ágak már egymástól elszakadva népesítették be a koreai félszigettől az Uralig terjedő hatalmas teret. A finn és ugor népek ősi nomád törzsei észak felé kirajzottak a jeges tengerig. Kr. Más részük a Volga—Ural—Kaspi-tó vidékéről dél felé vonult a Kaukázus vidékén. a keleti vagy köztörök (hún. ami tökéletesen megfelelt a hún-török népek felfogásának. ö. Félszázad mulva a bolgár. (V. Mint menekülőknek.és utóvédnek rendelték őket." Attila egy jóslat folytán családja folytatóját Irnikben látta és valóban ő lett a Gyula-nemzetség alapítója. közöttük egy régebbi köztörök és egy mongol réteg. 463-bon szövetségkötés céljából követeket küldtek Bizancba. nemzeti egységre törekedtek. vagyis Hún-kar."a magyar nyelv ú. előtti második évezredig. A leigázottak a törzsnevek helyett felvették a nemzetté szervezők nevét. m. Hóman Bálint: Szent István. Baktria és India észak-nyugati vidékein. hanem egy nyelvcserén átment bolgár-török nép ősi nyelvének és műveltségének megőrzött emlékei. állatállományuk nem lehetett s ezért a nomád életforma szigorú törvénye értelmében szükségszerűleg a magyarság földműves szolgáivá váltak". Hóman Bálint szerint a mongol-őstörök népek évezredeken át nyelv. hogy "mind húnokká váltak és ezek az íjjat feszítő népek már egyetlen családdá egyesültek. Ezeknek a finn-ugor népeknek középső törzsei. Attila halála után az onogur (tizugor törzs) törzsszövetség. i.

Hóman i. leghatalmasabb faja a XV. a doni bolgárok Kurt fia Isperich vezetésével a dunai bolgár fejedelemséget alapítják.. A belső-ázsiai steppe-kultúra nevelte ősök a Kaspi-tó és a Kaukázusvidéken iráni kultúrhatások alatt éltek. A X. A bizanciak történetében Konstantin császár által "Mazar"nak nevezett népünk ismert első szálláshelye a Kaspi-tótól nyugatra eső vidéken volt. vagy miért késlekednek történetíróink a magas kultúrát. magas kultúrájú népként léptek fel. században már egész Európát rettegésben tartó. e.) . Önként felmerül bennünk az a kérdés. és ha Kummagyeria és Magna Hungaria lakosságát még hozzávesszük. most egy éve hogy a réten hős katonáink vére alvad.. A rokonfajú törzsekből álló népet eredete után a bizanciak Turk népnek nevezik. az Attilától származó húnmagyar uralkodó ház sarja az örökös fejedelmük. Itt 5 törzs néven besgur-nak (baskír) nevezik őket. Bessenyő támadás folytán elhagyják a Don menti és Levediai. uralkodó húnfajnak dicső ősi multját megírni? 43 44 "Kaszálják a vitlás füvet és a beril sáfrány sarjad. mindent elvitt a vérözön: nincs irgalom. a nemzetnek dinasztiát adó. A magyar törzsszövetség szabir törzsei a besenyő támadás következtében leszakadtak és a kaukázusi Kuma folyó melletti ősi földön Magyeri néven a harmadik Magyarországot alapítják.: Ágner Lajos. Magyarország lakossága Mátyás király idejében 5 millió volt. tehát Angliával egyenlő népességű. I. az Uralvidékre és Permiába sodorta. Nincsen hazám. katonai erényeket. majd az Etelközi hazájukat. Az onogur-magyarok Kurt fia Bég Baján uralma alatt visszamaradtak. húnok dúlnak minden rögön . ahol Julian magyar szerzetes 1237-ben reájuk talált. Mátyás királyunk korában még mind a három keresztény Magyarország fennállt." (Si-King gyüjteményéből. Ford. erős államszervező képességgel bíró. m. A volgai bolgárok az északi erdővidéken Nagy-Bolgárországot. nincsen házam. században a magyar volt. Itt már álmos fia Árpád. hogy miért nem írták meg a Szabir nép történetét. államalkotó képességet képviselő. de 680 táján a kozár nép függőségébe kerülnek. ö. évezredből. Ez "Magna Hungaria"-nak nevezett Keleti Magyarország.) E nép Hungar vagyis Húnok hada néven nevezi magát és a Kárpátok övezte országot Attila király és a hún népének öröksége gyanánt veszi birtokába. csak siralom. úgy Európa legnépesebb. (V.magyar és szabir nép végleg szétszakad. a Kr. Határvédő csoportjukat 870 táján a bessenyők támadása északra.

Krisztus előtti 200 év óta különféle királyi családok uralkodtak egymás után a nagy kiterjedésű országokban. az Irtis és Amur közötti Észak-Kína vidékéről eredvén.III. Hüllmann azt írja: "Bizonyos. török és mongol elméletet követők között. évek. a mai Orenburg tartományba vonul. Történetük legkritikusabb szaka a Kr. ha a szakirodalmat tanulmányozta. aláásták hatalmukat. Carl Dietrich Hüllmann (Geschichte der Mongolon bis zum Jahre 1206. Ezek már több mint ezer évvel Kr. és 93. Deguignes írja.) a húnokról "a világ ijedelme" kifejezéssel emlékezik meg. a másikban teljesen szétszórják. ezért a tatár elnevezést magukra sértőnek tartják. a mai Tatárországba. A húnok. Itt van "Magna Hungária" ma baskir törzsek lakóhelye. mindig ezeket az északiakat értik. című 1756-58-ban megjelent műve óta folyik e kérdés felett a vita. évben északi. 48. Ezek a nyugat. Hiung-nu hún azonosság és a hún magyar származás A hiung-nu hún azonosság kérdése feletti vita nem mai keletű. abtelita. amelyen a mai mongolok a történelemben megjelennek. kik még Mátyás királyunk alatt is magyar nyelven beszéltek." Ezek a későbbi tukue nép. etc. Északeurópa többi országaival együtt. euthalita. Berlin 1796. Az északiak ettől kezdve az emelkedés és süllyedés legnagyobb változásain mentek át. Germániát elpusztította." III. 91. pedig ezt is kellett ismernie Kőrösi Csoma Sándornak. A menekültek három vidék felé fordulnak. Ha európai vagy nyugatázsiaí íróknál húnokról van szó. Irtis és Alginszkói között a kínaiak legyőzik. Európában és Afrikában. Az elsőben északi Dzsungáriában.) híres munkájáról nem tesznek említést akadémikusaink. törvényhozóik és hódító hadvezéreik voltak és az utóbbiak jelentős forradalmakat indítottak. A déli húnok összevegyültek más népekkel. Az angol Gibbon (Decline and Fall of the Roman Empire 1745. de még inkább a birodalomnak Kr. u. Frankhont. hogy "több mint 1000 éven át dicsőségben élt nemzet" története majdnem feledésbe merült. bár különféle korokban hatalmas monarchiákat alapítottak Ázsiában. Klaproth: Tableaux historique de 1'Asie. Deguignes: Histoire Generale des Huns. A mongolok és húnok ősi történetét hasonlóképen megírták D'Herbelot. A Kalifa birodalmát rombadöntötte és a Szentföldet birtokolta.és déli Húnországra történt felosztása. fokozatosan nagy Tatárország egész terjedelmének uraivá lettek. u. I. De la Croix és Pallas. A rómaiaknál nagyobb birodalmaik. „Másik részük délnyugat felé fordul. a hún. hiong-nu vagy hún. Egyik törzsük hozzájárult a Római Birodalom megdöntéséhez. kiváló uralkodóik. melytől a mai mongolok származnak." Az első ismert név. hogy a mongolok testi és erkölcsi felépültségük és nyelvük által is valamennyi ázsiai nép fölött mint 45 ∗ ősrégi törzsnép tűnik ki. 46 . II. Ők foglalták el Kínát és lassanként egész Középázsiát Kipcsákig. Tele néven az Oxus és Jaxartes közötti vidéken laktak és összekeveredtek a tatárofikal. akik uralmukat a Kaspi-tóig terjesztik ki. Az Amudarja vidékére vonult tele húnokat tjele. Legnagyobb részük északnyugat felé. születése előtt ott laktak abban az országban. Itáliát. A kínaiakkal való folytonos háborúskodás. des Turcs. melyet utódaik most bírnak Mongolországban. A tukue állam lassan hanyatlik és 744-ben a keleti része a hoeik-ek egy ősi húnmaradék martaléka lett. húnok. akik 372-ben Balambér király vezetésével átkeltek a Volgán és Attila király alatt Európa urai lettek. mely nemzet később a "török" nevet viselte. des Mongols et des autres Tatars occidentaux." J. 1826-ban megjelent műve szerint a hiung-nuk törökök voltak. ottmaradt a hadiszínhely közelében é az Alginszkói-Sirt vagy legalább az Altai völgyeiben telepedett le. 545 körül a tukuek (török) győzik le őket. efthalita – fehér húnok néven is nevezték.∗ Hatalmukat lassan egészen Kis-Bokharáig kiterjesztik. "Egy kis részük.

hogy Kingsmill a Vei-su okmány fordításánál alaposan téved és bizonyos részleteket nem fordított le. Attila hu-ni király legfiatalabbik fia Kr. (Ezt az értekezést közre adta magyar nyelven: Némäti Kálmán 1913-ban). Megjegyzem. Jornandes mondja ugyanis. Venelin. . Hieronymus-féle térkép a kínai nagyfal mellett lakó népnek tünteti fel a húnokat. szogdi és indoszkíta királyleányok vére is folyt. A Faun nép nevét viszont a Gótok hagyománya (Cassiodorus és Jornandes) ismeri. A Faun. Így Müllenhof. mit vall a legújabb történettudomány e kérdésről. Ezek Hirth szerint a kínai krónikához hasonlóan erősen megcsonkított és átalakított nevek. E kínai tudós kimutatta.) a hiung-nu hún azonosságot a kínai Vei-su okmány alapján bebizonyítja. hogy Attila ereiben ily származás folytán nem tisztán török. akik a kínai Liang tartományba jártak a Nagy-tó mellől kereskedni. Ligeti Lajos szerint Turóczi fejedelmi családfája kitalált. Jelentése: "erdei emberek". híres kinológussal. hogy "Hernak. R. Némäti Kálmán a hiung-nu hún azonosság bizonyítására Szt. 209-ben elhányt Touman fejedelemtől a Kr. e. 18-23) a kínaiak szomszédságában Hún helyett Faun népet ismer. u. viszont a francia Chavannes és Couvreur. Hirth a kínai krónikák fejedelmi névsorából az oldalágak trónutódlását figyelembe véve a Kr. hogy "eltorzult" és "józanabb" szavakkal cáfolni vagy bizonyítani hitelt érdemlően nem lehet. különböző fajú nyelvészek más és más eredményt vontak le. Much. 32-45. hún-hiungnu azonosságot pedig szerinte "a józanabbak eleve elvetették". Kőrösi Csoma Sándor idejében tehát a külföldi és a hazai szakirodalom a hiung-nu hún azonosságot hirdette és ennek alapján indult el Csoma az őshon keresésére. az angol Parker és a német Hirth a hún azonosság hívei. Hoops a húnok germán-gót kapcsolatai alapján germánnak. Hu-lu-ku és Kulche. e. Itt Baktur (Mau-tun) és Beztur. Mingi (Lau-schang = fenséges agg) és Mike. 454-ben győzte le. Most vizsgáljuk meg. p. Fennmaradt egyes hún személynevekből. Külföldiek és több magyar tudósunk is Kingsmill téves következtetéseire épít. Mivel pedig az Alánokat egyszerre két különböző nép nem hódíthatta meg. Turóczi 37 őst sorol fel. Friedrich Hirth és Radloff orosz akadémikus 1899-ben öszszehasonlították a Kr. az övéivel Skythia Minor legszélső részeibe vonult vissza". Kingsmill megkísérelte kimutatni. T. Az említett két térképnek sem szabad nagyobb jelentőséget e kérdéssel kapcsolatban tulajdonítani. Ligeti Lajos (Attila és hunjai Szerk: Németh Gyula 1940. E város Kr. Pekingtől északra elhúzódó kínai fal mentén lakó hiung-nu népnek a kínai krónikákban fennmaradt uralkodóik nevét Túróczi János 1490 körül írt Magyar Krónikájában Attila őseiként írt névsorral. illetőleg foglalta el országukat. Fick. aki Attila ifjabb fia volt. e. hanem kínai. Hülü-kuan-kü és Leuente nevek egyezései folytán a hún-hiung-nu azonosságot megállapítja. őket erdei embereknek "Fauni ficarios"nak nevezi. így a húnok azonosak a hiung-nukkal. szavakból etimologizálva a hún faj eredetét.) a Vei-su okmánynak a hiung-nu hún azonosságot Hirth szerint bizonyító értelmezését cáfolja. 36-ban elhúnyt Tschi-tschi fejedelemig 8 uralkodó nevét veti egybe Turóczi közölt névsorával. A Szt. Hieronymus latin és Strabo görög térképét is közölte. e. J. akik élénk kereskedelmet folytattak Kínával. Hirth Frigyes tanár. aki a "Kingsmill úr és a Hiung-nuk" című angol nyelvű értekezésében (megjelent: Journal of the American Oriental Society Vol. Hirth kimutatja. mert "e térképek eltorzultak". Szu-tő szerinte Szogdak és lakói iráni nyelvű szogdok. hogy hiung-nu nép a húnoktól különböző nép volt. 212 óta a jelenlegi Krim-félszigettel együtt az Alánoké volt és Hernak. A Vei-su okmány a Szuktag ország (Ancai = Alánok) kereskedőiről szól. A. XXX. Kimondja. A 47 48 húnok eredetéről írván.A déli húnok Pe tanju (fejedelem) alatt birodalmat alapítanak. W. u. tehát a magyarok őseivel. Kingsmill angol kinológus tagadta a hiung-nu hún azonosságot. Szuk-tak egy Alán városnak: Szogdak-nak a kínai neve és az egész Alán népre vonatkozik. Strabo földrajza (Kr. hogy a hiung-nuk egyik törzsét pa-su-ki-linek hívták és ez egy a baskír néppel. Kétségbe vonja Csang Szing-Lang kínai egyetemi tanárnak a hiung-nu húnmagyar azonosságra vonatkozó bizonyítékainak helytállását is. Kingsmillel éles vitát folytatott dr. egytől-egyig magyar történelmi személynevek.

úgy egy és ugyanazon nemzet a hiong-nu vagy hún. ugor. Ligeti Lajos a húnok fajisága kérdésében Wesendonk felfogását vallja.: dr. Ford.Ilovajski. mégis külön féle neveken szerepel eredetétől torkolatáig más és más országokon folyva keresztül. Az avarok nyelvét Bizáncban hún tolmácsok fordították le. ezen nyelvét pedig a Codex Conaaraacusból ismerjük és az kipcsaki tatár nyelv volt. beszéltek. amint Kőrösi Csoma idejében állott a tudós világ. Amint egy folyó. melyet a türkök. századokban veszedelmes ellenségei voltalt a kínai birodalomnak. miután nagyon hatalmas lett. Erdélyi László: Magyar tört. ö. században huny néven megjelenő húnok szintén fehér húnok. e. Viszont a Tortan földrajzi név és a Tatár gyűjtőnév. Irán határán és a Kaukázusban játszott fontos szerepet és egyik ága Var nevet viselte. Így állnak tehát tudósaink ma e kérdésben. Neumann. bolgár. amiben három féle hún is beletartozhatott. viszont a hiung-nu hún faji azonosságot szerinte megközelítő pontossággal sem lehet ma még megállapítani. az időkön át haladva és őshazájától kezdve. A majdnem 200 éves vita azonban nem volt meddő. Vámbéri Ármin (Húnok és Avarok nemzetsége 1881) töröknek és ez alapon Kemál Atatürk és hívei vuszunhúnnak (fehérhún) tartja az ozmán török népet és végül Mészáros Gyula kaukázusi nyelvűnek. és európai népnek tartja őket. melyet mongol hordák ellen emeltek. Zabelin szlávnak.) A húnok nyelve az a török. vagy chioniták hatalmát az eftaliták törték meg. – ellemben a bolgárok eredeti nyelve csuvasos török volt. hún. (V. a másik ág fehér hún. vagyis hún nevüket.) "Ott áll a nagy fal. mivel nagy kérdéseket tisztázott. bár külön féle tájakon élt és külön éle neveket viselt. A fehér húnok. (Váczy Péter: Húnok Európában ) . Vivien de Sain-Martin finn-ugornak. (J. tatár. "Az ázsiai húnok" c. Modi: A húnok ősi történelme. * Ma a legtöbb olvasó kérdéssel tekint a hiung-nu. mint mongolról vagy mogulról beszélni. ) 50 . ahol hiung-nu néven már a Kr. A Krisztus utáni V. Noha ismeretessé vált e népek rokonsága. Egyik törzsük a török. században vagy később. Bizánc adatokból tudjuk. Indiában a VI. bár egy és ugyanaz. A magyarságot érdeklő húnokkal rokonfajú népek nyelvéről jegyzek fel még néhány adatot. újgurok vagy az európai avarok. Ma már tárgyi bizonyítékot: is vannak a hiung-nuk ázsiai származása mellett. 49 Anna Comnena szerint a bessenyők ugyanegy nyelvűek voltak a kunokkal. Attila uralkodó nemzetségének. Egy részük még a történelmi kort meglőző időben. mely Közép-Ázsiában. nyugati és keleti török. A tudomány mai állása szerint a hunok eredetének ez a magyarázata a legvalószínűbb". törzsének a törökségében nem lehet kételkedni – vonja le a végső eredményt Ligeti. a leszármazás fokát és egymáshoz való viszonyát a történészek már kevés helyen adják. így őrizvén örök tüzével messze időkre a császárok hírnevét. vagy el is vesztik a hiung-nu. Ezzel pontot tehetünk a hiung-nu hún kérdés lezárásához. pontosabban kidarita húnok. ezeket a mongóliai Noin-Ulai kurgánok fejedelmi sírjaiban találták. eredetének idejétől fogva egészen máig. mely szerint a hún konföderáció nem volt egységes etnikai összetételű. a húnok kezdik elveszíteni. l. tornyán fáklya ég. Egy ősi hún fajból és ősi nomádhazából rajzottak ki a felsorolt népek. 1916." Li Tai Po ( Dr. az egész nemzetnek nevét juttatja. szabir kazár. hogy az Európába költözött avarokhoz a Var és Khun ujgur törzsek csatlakoztak. dolgozatában (az előbb említett dolgozat utáni lapon) viszont ezt írja: "Az európai húnok tehát Ázsiából származtak. Egyik ága pontuszi hún. mongol népnevekre. Agner L. Az ujgurok kövekre rovott írásai az Orkhon és a Jeniszei felső völgyében mai napig fennmaradtak és az türk nyelv. Azután az egész tatár nemzetről kezdtek.

Diocletian. ha nyugati ember előtt nem dicsekszik Attila ősapjával és a bún-magyar atyafisággal. Aurelian. Jesse Benedict Carter: "The religious life of Ancient Rome" című forrásmunkák. Legge: "Forerunners and Rivals of Christianty.A kínai nagyfal megépítése és következményei. Leszögezhetjük. Kr. mert ha igaztalan is a torzkép. Isten ostora. J. hogy semmiféle propaganda onnan ki nem irthatja. u. Az ok és az okozat (Karma) nagy törvénye szerint a multban vetett okok magukban hordják a jövő aratását. being Studies in Religious History from 350 B. Attila küldetése az okok világában fogant. Angolországok akkori néptörzseinek önálló élete. Ch. Attila hódításainak azonban a legfontosabb következménye az volt. tokár és daha törzsek az Oxus és Kaspi-tó vidékére vonulnak.. "A sors tréfája volt. to 330. F. Modi professzor: "A Húnok őstörténete" c. A nagy fal megakadályozta a Kína felé való gyakori betöréseket. értekezésében: ∗ ⊗ "Ezért jól teszi a hazája hírnevét féltő magyar.és Franciaország és az egész keresztény világ. J. hogy a "gyökerek legfőbbjének". de egyben a népvándorlást indítja meg. 51 52 . amit a középkor krónikásai a húnokról és Attiláról írtak. akik a Balkas-tó környéki su törzseket nyomják ki. Német. mely ellen a kínai falat építették". juecsi és su népek Indiát árasztják el és Pandzsabban telepednek le. (Monerieff és Chaytor. Francia-. ezek juecsi húnokra törnek. hadseregét Angliából kivonta és Attila hódításainak nyomása kényszerítene a szászokat Britániába való betelepedésre. Nyugati ember előtt fekszenek: Prof. Galerius császároly a "meg nem hódított Napistent" imádták és e vallás futótűzként terjedt el az egész birodalomban. Cseng kínai császár Kr. nemzeti kialakulása megindulhatott. az új formák teremtése és az avult formák megsemmisítése egyformán az isteni tervbe tartozik. Ezek tudatában bizonyára nem írta volna Eckhard Sándor: "Attila a mondában" c. Kelet ősi filozófiája szerint az élet és halál. hogy Kína régóta a Mandsu Tatárok hercegeinek uralkodása alatt élt. Gróf Teleki Pál elnevezése. művében. D. a massagéta. hogy amennyiben Attila és húnjai Európában meg nem jelennek. Franc Cumont: "The Mysteries of Mitra". kik ugyanazon fajnak a sarjai voltak. Elkészülte után már 50 évvel a keleti húnok az usuivi törzseket lökik ki. hogy az egész római birodalomban szétterjedt Mithraizmusra közvetve halálos csapást mért és ezzel erősen elősegítette a kereszténységet. Mithra-vallásnak – amelyet a húnok és az ősmagyarok is ismertek – Róma késő századaiban a birodalom népei között számtalan híve volt. e. ő volt népével együtt Európa karmájának végrehajtó hatalmassága. magyarokat arra." Mi bátran dicsekedhetünk Attila ősatyával. hogy végleg összetörte Róma hatalmát és így Német-. A 10. Kultuszát is az elfogulatlan nyugati tudósoknak kellett feléleszteniök és figyelmeztetni bennünket.) A húnok beáramlásának következménye.⊗ Attila ősatyának mivel tartozik Anglia. A vonatkozó irodalmat összefoglalta dr. 312-ben indul Európa ellen a húnok rohama. meg szoborba öntöd Attilakultuszunkkal. A. úgy ma Anglia szigetvilágán és az egész európai kontinensen Zarathustra himnuszait zengenék. 275-ben a kínai határról elűzte a húnokat és azután megépítette a falat. mire a szkíták. Heliogabalus. miként Kemál Atatürk is büszkén vallotta ősatyjának.000 mérföldnél hosszabb fal a világ legnagyobb csodái közé tartozik és hún hadifoglyok munkája volt.∗ mégis oly erősen gyökeredzik a lelkekben. Irán népe ellenállt. Róma ereje rohamosan hanyatlott a húnok elleni háborúskodásban. Spanyol-.

alacsony kultúrájú néptöredékeivel szemben a déli ugorság kb. Az egyik keletnek ment lakni. amely a mai 53 vogulok és osztjákok színvonalán áll. kopasz és szakállas fejűikkel egy harcmező telítve volt. tehát a magyarság finn ágával rokonok. votják. Később minden ellenségről megemlékezve. Így a vogul. Lebediasz-szal az Atelkuzunak nevezett tartományba. pont. mint a "félelmetes" szabarokról. "Háború támadván a turkok és az akkor kangar-nak nevezett bessenyők között. hogy a szanszkrit tanulmányozása sokkal hasznosabb a magyarokra. A Kaukázus. – Die Neue Propyläen-Weltgeschichte I. szakásaikat. akik északról jött ugor népekkel keveredtek. viseletük és nyelvük érdekeit: még pedig azért.IV. mivel a szanszkrit nyelvnek alkotása. írja. valamint több indiai nyelveké is." (16. (Hevesy Vilmos: Finnisch-Ungarisches aus Indien. nagyon párhuzamos a magyarokéval.) "Ezek a nyugat felé lakó turkok mind a mai napig követeket küldenek a turkoknak imént említett keleten. cseremisz nyelvekből. hogy a szabarok sisakjaival. mint a Koruknak szövetségeseit és úgy beszél róluk. ősi multtal és szellemi kultúrával. Németh Gyula azt mondja. Buchanan és más indiai kutatók is úgy vélik. lapp.) Csoma ezt már 100 évvel ezelőtt sejtette.) A szabar-toiaszfaloi név körül hosszú időn keresztül élénk vita folyt. A) Kaukázus. e." Ma már eldöntött kérdés. mordvin. Görögösen képzett szónak veszik ma is és erős 54 .) írja: "Abban az időben nem hívták őket (magyarokat) Turkoknak. hogy a szabarok egykor hatalmas és a legnagyobb indiai nép volt. ~ 1932. A magyarok dús aknát találnak tanulmányozásában. amely mind az osztyákoknál és voguloknál. Reiche des Altertums. Perzsia felé lakó népéhez. Az északi ugorság. a perzsa részek felé és ezeket mai napig a turkok régi nevén szabartoiaszfaloi-nak nevezik. E népek az Osztyák és Vogul népekkel. pont." * A finn-ugor népeknél egy szót találunk. 100 milliós tömege áll. mint bármely más európai nemzatre nézve. szem előtt tartván nemzeti eredetüket. Wien. A Mahabharata a Pandavák és Koruk nagy harcában leírja a szabarokat. ) A magyar őstörténelem összekapcsolódott a Szabar névvel. zürjén." (18. 2250 évvel az Ural vidékéről jöttek Indiába. 13. Budenz József finn-ugor nyelvészünk és követőik a mai napig összehasonlító nyelvanyagukat északkelet-európai és legfeljebb északnyugat-ázsiai ugor nyelvekből vették. 1939. egy török nép nem is tudott volna mit kezdeni. India finn-ugor népeinek szókincsét azonban a mai napig sem hasonlította egyik sem össze a magyar szókinccsel. ahol most a bessenyők népe lakik. pont. (Lásd: Urgeschichte der Menschen. Berlin. a turkok táborát megverték és két részre oszlott. Az osztyákok is néha szabaroknak nevezik magukat. Kr. A szanszkrit történelem is ismeri a szabar népet. hogy déli India lakóinak hatalmas alaprétege a Monda és a Kol népekből tevődik össze. hanem valami okból Szabartoiaszfaloi-nak”. szemmel tartják őket és gyakran választ is kapnak tőlük. Bíborban született Konstantin (De administrando Imperio. Finn-ugor nyelvészeinknek nem kell kétségbeesniök amiatt. hogy több indiai nyelv párhuzamos a magyarral. hogy "oly néppel. hogy Csoma a tibeti szótárának előszavában azt mondja: "Saját nemzetének a szerző büszkeséggel jelentheti. Irán és India ugor népei. azért céloz írásában arra. osztják. Cunningham. mely különben eltér a nyugati európai nyelvektől. A másik rész pedig nyugat felé ment lakni vajdájával és fővezérével. a finneket kivéve. Frühzeit der Völker. néhány százezres kipusztuló. akik kb. mind pedig Indiában és végül a magyaroknál egy nép megnevezésére szolgál és ez a szó: szabar. finn.

szabarnak∗ fordítják.) A kaukázusvidéki őshazában élő hún nép szaber (sabar. lakóföldjüket Oset-i néven említi. (J. hogy 520-ban a "szaber-hún" nép nyugati törzse a Bizancban megkeresztelkedett Gordas helyett testvérét. ∗ A kazár (kabar) népről pedig Fiók Károly (Árják és ugorok érintkezése) kimutatja. A 461465 években a Belső-Ázsiából vándorló avarok e hún-szabir kötelékbe tartozó Serragun (Sara = fehér) . Theophilactus a Meotis. stb. a Peshadai és Kajani idők története. Az Achaemeni korszak történelme Irán és a görögök elleni harc. Ugor és Onogur népeket települési helyükről kilökték és ezek a Fekete-tenger vidékére költöztek. Mogyert választotta fejedelemmé. Itt 622 körül romokban állt a "Matzaron"-ok régi városa. de újból megülték lakosai és 1616-ig virágzott. Mészáros Gyula: A "Szabir" nép és név. Az örmény kutfők az itt élő népet "hon" néven nevezik. "Népünk és nyelvünk". A bizánci Agathiás a VI. 87-490-es évekig következetesen osi (= oszét). m. Modi. vagyis az ősi hún néppel való harc. A szabarok építik és fejlesztik naggyá később a Kaukázus vidék Kuma-folyó menti: Magyeri városát. szabir. Őneki is oszta harctudó sereget.. szabar. A gruzok máig így hívják őket. hagy a Kaukázusnak a Kaspi-tenger felé eső szorosánál harcoltak a hún szabirok a perzsákkal. Másod szeren Turánt adta vala Turnak. Kivel az legottan útjának eredett. ö. Igazolásul szóljon az iráni ősi éposz. mint Irán és Turán. (V. Ezek szerint a magyar nyelv déli-ugor'nyelv. A szabirokat viszont az avarok kényszerítették továbbvándorlásra. A parthun és lassan nép történelme Irán harca Róma ellen. században viszont a szabirokat és onogurokat a Meotis melléki népnek is írja. 55 56 . Féltékenység és vetélykedés háborút hozott és e bajok folytatódtak. helyneveink között Hercegszabar Baranya vm. nem más. ("Oszét-föld"). Skandagupta gupta királyt Legyőzik és megtelepednek Indiában is. mely ellen Cyrus. Faghan hún királyra megsemmisítő csapást mért és a fehér-húnok elköltöztek a perzsa vidékről. akiket a szabirok szorítottak ki régi helyükről. hogy szintén a déli ugor nyelvághoz tartozott. "Hogy a jós igékből a jövőbe látott. Elfoglalják a mai Afgán területet és betörnek Indiába. mely ellen Dárius harcolt. Ezek Ephtalita vagy fehér-hún néven ismertek. Procopius már arról ír. Naoshirván nagyatyja ellenük harcolva esett el 484-ben. u. A gót Jornandes a hún gur (szabir) népről azt írja. sabir. Felosztá Feriden az egész világot . Kaspi-tenger és Kaukázus közötti lapályon említi az onogur és szabir népet. Firoz. mely még az autentikus történelmi idő előtt volt. hún törzsek. így: Priscus rhetor Attila szövetségében a "saragur" (sara = fehér) és onogur népeket említi. i. u. A fehér húnoknak a perzsa sassan uralkodók alatti harca Kr. de ugyanakkor szakadatlan harc folyt a húnok ellen is. 427-ben kezdődik és tart 55657-ig.) Irán népe mindig testvérnépnek tekintette Turán ugor-húntürk népét. E1 is foglalá a hatalmasok székit.) A szabirokra vonatkozólag több bizanci írónál találunk adatot. Követeket küldenek Bizancba és e követek szájáról hallják először a szabir nevet. 453ban bekövetkezett halála után az Ural folyó síkságaira visszaözönlő hún nép egyik ága Perzsiába tört be. A legősibb dinasztiák. Ősi iráni hagyomány szerint Irán és Turán királyságok alapítói testvérek voltak. B) Irán. amikor Naoshirvan. a laka-szkíta. hogy a Meotis melletti hazájukba költöztek. Turk nép és Csin felett öt tevé meg úrnak. de ugyanakkor változatos hadakozások sora a húnok vagy törökök ellen is. 1939.) ágát Mogyeri fejedelemről nevezik Magyarnak és Mogyeri fejedelem leszármazottai (amiként ezt Hóman Bálint kimutatja) az Árpádház. Tehát a kubánvidéki őshazában Mogyeri fejedelem népét a bizanciak a húnnép Szaber ágának nevezik. amelyet Timurlenk 1396-ban feldúlt.. Az ott élő hún-szabír népkötelékeket a gruz-krónika Kr. u.-i község. Attilának Kr. A massagéta nép. (Bendefy. Az indoszkíta korban még a magyarok és a kozárok egy és ugyanazon néptörzs kötelékében együtt éltek. Még Theophanes írja.

) Erről sem beszélt Csoma." (Firduszi: Sahnámé. századbeli költő és bárd époszaiból.") C) Az indoszkíta-hún népek története. személyes tapasztalatain kívül egy kiváló szakmunkából is meggyőződhetett. Parker szerint a vuszunok pedig azonosak a magyarokkal. továbbá Chand XII. mongol népeinek leszármazottjait nem kellett Csomának keresnie. másrészük később az ó. A másik legenda szerint az elhúnyt hún király csecsemőjét a pusztába kivitték. 1885. (Kr. 17 éven át állomásozott Radzsputanában. ő Zajti: "Magyar évezredek. Eddig még nem vizsgálták tudósaink. mert azok között élt. Ugyanis az papi nyelv volt és azok útján jutott a transkaspi. Erről Csoma. Eredeti adatait elsősorban az Udaipuri Rana által rendelkezésére bocsátott Puranák-ból. "A Puranák a világ teremtésén. XVI. (V. Egy részük a történelmi kor kezdetén. Tod. Ford. háromkötetes mű volt és Londonban 1829-32ben jelent meg. hogy mi lehetett Csomának India indoszkíta-hún és finnugor népeinek származására.Felkötötte övét s osztó ajándékit. az istenek és hősök legendáin. Abulfazl és Abulghazi történelmi munkáiból vette. mint az indiai hadseregben szolgálatot teljesítő kapitány. James Tod: "Annals and antiquites of Rajasthan" (Radzsasztán 57 évkönyvei és régiségei) c. 58 . a legszorosabb kapcsolatot tartotta fenn a Royal Asiatic Society-vel. 56-ig.) Az iráni avesztai nyelv. türk.)∗ ♣ helyesen: geneológiája – Szerkesztő. stb. Radzsputanában 17 évet töltött és 1823-bon Londonba visszatérvén. történetére és nyelvére vonatkozó véleménye. aki a vuszun húnok ősatyja lett. egész Vikramaditya utáni időig. mert "jellemek legbámulatosabb vonása a rendkívüli bizalmatlanság volt oly tárgyakra nézve. Szent Turán sahjának köszöntik mindenek. bár a szanszkritnak testvérnyelve és így ősi árjának tartják. e. Ugyanakkor Körösi Csoma Sándor a Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta-nak volt tagja és könyvtárnoka. Col.' A Bhagavat és az Agni Purarákban felsorolt Surya (nap) és Chandra vagy Indu (hold) nemzetségek geologógiája♣ hat évszázadig terjed. mint sok másról sem. Amit Csoma Kalkuttában tanulmányozott: Lieut. 1. e.) Származás legemdjuk szerint a hiung-nu fejedelem leányának egy farkas képében megjelenő szellemtől gyermeke született. James Tod 1786-1835-ig élt. Előszavában mondja: "Voltam olyan merész. amelyekben mestere lehetett volna a két világ tudósainak". Ez alatt az idő alatt fáradhatatlan szorgalommal gyűjtötte az adatokat történelmi és anthológiai nagy művéhez.: Radó A. (Uj kiadás: Oxford. hogy Radzsasztán harcias törzsének és Európa ősi népeinek közös szkíta eredetét állítsam és bizonyítani igyekezzem”. helyi hagyományokból. balladákból. mégsem bizonyít a szkítaság árja eredete mellett. turkesztáni és baktriai területre. Milyen adatokat találhatott a fentiek vagy a török és mongol népek őstörténetére? Hogy hová lettek ezeknek a népeknek hullámai és merre laknak leszármazottjaik? A hiung-nu birodalom hún. őshazájára. mégha azt használták is a kaukázus-vidéki szkíta mágusok. Ugyanúgy. kívül földrajzi és es történelmi adatokat is tárgyalnak. vándorlására. I920.és a középkorban telepedtek le Indiában. mint kiváló nyelvész. Tod könyve a legrövidebb időn belül ott volt a kalkuttai könyvtárban és azt Csomának hivatalból kellett tanulmányoznia. (Chinese recorder. J. J. 1000) szereplő turáni "hunu" nép azonos a vuszun húnokkal. Kingsmill angol kinológus szerint Zarathustra idejében (Kr. mint Romulust-Remust farkas. Elébe a nagyok gyöngyöket hintenek. amelynek londoni könyvtárát vezette. Illés prófétát pedig egy holló táplálta. ahol egy nőstényfarkas és egy holló táplálták.

sacarauli törzsek. Ikshwaku. Tokaristan. 600 évvel Sheshnagdesből történt első indiai bevándorlását a Puranák említik. Mind nomádak. Takshak és Ásik törzsek Sheshnay (takshak) uralkodónak Kr. c) A Nagygéták. Rámától származnak a Suryavansa (Napcsalád) törzsei. a hódító Shesnay vezetése alatt Sheshnagdesa-ból és 10 király alatt bitorolja a Pandu trónt. hogy Ramayana és a Mahabharata. melynek fővárosa Champapuri. a Nap nemzetséget Ráma fiai folytatják. ∗ Magyarországon több India nevű helység van. mely az Araxesnél (Avarura) élt Sakadvipában. A Nap és Hold nemzetségek által alapított terjedelmes városok nagy része ma már romokban hever. a Szákja nemzetségből származó királyfival. Egy új hódító faj lép be Hindosztánban. akik közül a legismertebbek az ási. Ráma idősebb fiától Laratól vezetik le családjukat a Mewari Ranák. állítja fel Angadesa királyságot. melyet róluk Sakasená-nak neveztek. bőséges nyomokat hagytak régi történéseikről. Turkistán. Bikaner pásztor községeiben és az indiai sivatagban és másutt is megtartották régi szokásaikat. Kusa nevű fiától pedig Kachhawaha-k. ahogy a Puranákban nevezik. kinek 34-ik utóda Anga. Nem sokkal azután az Ási és Tokar törzsek megdöntik Baktria görög királyságát és a rómaiak is érezték az Asi. a Massageták (nagy Géták) és a Saka-k keletebbre. Cimber népek hatalmát a Balti partok felől. A takshak törzsek valószínű telepei Tadzsik. Véleményem szerint Strabo ősi szkíta telepe. másnéven Nag. 2250 évvel Kr. így foglalták el Baktriának és Armeniának legjobb vidékeit. városaik. az ő leszármazottaik. Strabo írja: A Kaspi-tótól keletre szkíta törzsek laknak. "Vessük el azt a gondolatot. a bennszülött geográfiában Turán. Dzsadu nemzetségek jártak. Nevük kiejtése: Buda. A perzsáknál Mawaru-n-nahr. Lahoréban. tochari. Dzsaisahner és Cutch törzsek. 1500 körül. Az indó-szkíta Béták soká megtartották függetlenségüket. az Indiába beözönlő Tokari. egyidőben keletkezett Kanaudz-dinasztiával. A Dzsajati törzsének egy kevéssé említett nagy ága volt az Uru (Urvasu-Turvasu). ⊗ Budha nem tévesztendő össze Buddhával." A Surya és Indu fajok leszármazását. Ezek a Hold. Kitűnő lovasok maradtak. Chatti. mint a Puranabeli Turushka. Dzsaipur Marwar. A Hold nemzetséget Krishna és Ardzsuna. a kínai írók hiung-nu-i. Szkítiában. a) Húnok a Buda vagy Hold faj leszármazottjai. India mint személynév is szerepel őseinknél: lásd: Váradi Regestrum 51. Marwar és Amber urai. Manu fia. Uru. Ugyanebben a korszakban ezek a törzsek nagy betöréseikkel elfoglalják Kis-Ázsiát. Krishnától az Indu (Hold) fajú. pasiani. aki Keletre vándorolt és Ayodhya-t alapította. azoknak Saka Dwipából (Szkítia) való bevándorlásuktól fogva felsorolja az író. akik a görögöktől Baktáriát elvették. Krishna és az öt Pandu fivér története csak allegória. előtt. az Európában és Indiában szereplő hún-ok. perirat. e. mely több birodalmat alapított. aki a Hold nemzetséget megalapította⊗ kb. a következő háborúkban a Sutlej folyón átkergették őket. e. a régi íróknál Transoxonia és Chorosmia ősi fészkeiben voltak. Minden törzsnek külön neve van. Dahak a tó mellett. Turushka népek hazája. így Kapuvár bessenyő-szkíta telepén és a szerémségi India. vagy a turkesztáni Tadzsik-ok ugyanaz a törzs. Buddha és Budha név jelentése: megvilágosodott.Manu alapította a Nap dinasztiát. az első. Takshak. Kr. pénzük még ma is fellelhetők. b) Tadzsikok nagy Kígyótörzsek. azaz Budha faj leszármazottai" Amerre csak a Kuru. a Kushiták. Tak vagy Takshak országa. A kínai írók szerint Tak-i. Az indó-szkíta Géták. bár régi történelmüket el59 60 . Tomyris fejedelmük harcolt Cyrus ellen. a Mewar. Hazájuk a "kígyófej ország". "Uru második fia Bhabru. Ez az ország határos Tibettel. Bikaner fejedelmei és törzsei. Budha volt az. A Saka-k a Cimberekhez hasonlóan betörtek Ázsiába. lakosai magukat Hungias-nak nevezik.

Herodotos azt állítja. Az indó-szkíta eredetű sakhak-nak nem volt nehéz befurakodni a királyi fajok közé. Kr. Fia Aghuz. Termete sokszor 6 lábnál is magasabb. melynek lovat áldoztak. 61 62 Tod az európai invázió tényét megállapítja és azt mondja. Baghel. Macmurdó így jellemezi őket: A kathi különbözik a radzsputtól. köszönhetjük az "Ázsia" elnevezést. Chahuman radzsputok 24 törzsét (Hara. a Mogul dinasztia történetírója szerint: Mongol volt egy tatár patriarchának neve. harci és költői szokások. neveik. kinézésük határozottan szkíta. hogy ugyanegy időben történt azon csoportok európai bevándorlása. u. Tévesen azt hiszik. Jelentése kitűnő lovas. Kathi és egyéb törzsek és uralkodói történetét. Yadu. és kék- . Kachwaha. összesen hat. Ásiáról nevezték el a földrészt. ezek a 6 tatár törzs nevét adják. Gaur. A Kathi most is napimádó. már eléggé tanuskodhatik a géta sakák és szkíták közös eredetéről. Kun (a nap). országának nyugati határa a Dasht-i Kipchak. Ai (a hold) és a többi négy elemnek neve. kinek fiától. stb. déri határa a Jehun volt. de felette áll bátorságban és erélyességben. Ezekhez járult a 4 Agnikula faj. melyet a téli napfordulóval ünnepeltek. Dor. Utrar. megveti a békés foglalkozásokat. több mint 100 indiai árucikkel teli várost találtak ott és a fejedelmeik képmásaival vert pénzeket. Taskent." Az északi 30-50 fok és a keleti 75-95 hoszszúsági fokok által határolt középázsiai felföldről vándoroltak a fajok Európába és az Indus völgyébe. Cyropolis és az északi Alexandria városaik voltak. lándzsával kezében. Tuar (Tonwar). d) A Cshattis Radzskulát. melyek most a 36 radzsput királyi családba számítanak. Dabhi. mely az Indus két partján terjedt el. Hyustól kapta Kína királyi családját. tatár-mongol és szkíta fajokkal közös származásra mutat. Pratihara. Cap. Aghuznak hat fia volt: 1. Jut vagy Jat és Takshak fajok. Van közöttük világoshajú. Rathor. a Puranák Sakadwipá-ja. Abulghazi. akik a. mint Chagatai. Bala Ihaia. A pásztorkodásról a földművelésre való áttérésük rövid és ma a volt nomád Béták India legjobb földművelői. Makwana. Krishnától kezdődő időszaktól Indiába bevándorolt törzsek. akitől Dzsingisz khán. A többi mindezeknek alosztályai. A legrégibb időkben csak a Szurja és Chandra: (Nap és Hold) fajok voltak. Batthi. görögök által Szkitá-ra ferdített vidékekről valók. 1330-ban Timur khán alatt a Chagatai királyságnak utolsó Béta-fajú fejedelme Tughlak. aminek bizonyítéka a hasonló mitológia. mint a Haihaja vagy Aswa a Takshak és a Jat vagy Getae népek. végül leszármazásukat. kegyetlenebb. a Vulkán fiai és a Takshak népe volt. Silar. 36 indiai királyi családban is helyet foglalnak.). Kichi. nyelv. Ai fia Julduz (csillag). Utódai közül Il khán fia volt Kian. hogy a görögök Prometheus feleségéről. aki ősapja az összes északvidéki tatár és mongol fajoknak. A tatár Ai. Jareja. bár a szurja faj egyik ága is viseli ezt a nevet. míg mások Manu unokájáról. ősi hagyományaik és más adataik hasonlósága folytán a kínai. modoruk. E folyó mellett volt a főváros: Kokhand. Vallásuk. Jethwa-Kamari. Az aswak nagyrészt Indu fajúak voltak. Agnikula 4 törzsét. Chalukya. hogy ezek a népek csak pásztorok voltak. Hún. Pinkerton szerint: "Egy nagy szkíta nemzet élt a Kaspi-tótól a Gangesig. Tisztelték a napot. Gaharwar. Az Aswa nevű Indu fajnak. Az a nagy szertartás. csak lóháton boldog. Aswa-ról vezetik le. akik a tűz. a zene és az építészeti díszítések is. Chawara Tak (Taksak). Az alábbi két törzset érdekességüknél fogva külön kiemelem. Sarwaiya. 2. Bőven tárgyalja a Grahilot. A Kathi törzs fővárosa Kathi-avar.felejtették. Indutól származnak. mikor a Su népek elözönlötték a Jatok országát. A Géták. második fiától Magastól erednek a Takshak vagyis a kígyó-törzsek. Deguignes tudósítása szerint. Gohil. azaz a 36 királyi fajt Tod az indiai bárdok adatai alapján felsorolja. akik szintén takshak fajúak. Jat. azaz Sakatai. (ezek monotheisták voltak). a kínai Yu és a hún Budha mindnyájan a Holdtól. Ebből következik a radzsputok és a korai európai fajok közös eredete. Ők tartották meg a legtöbb eredetiséget az összes lakosok közül.

Lassen szerint a juecsik (fehér-húnok) először a Hoanghó körül (Sárga-folyó) jelennek meg. Ez kb.e. a hún hercegek esküvői csarnoka volt. Kandahár. * 2. A faj nem halt ki. A juecsik országukat törzseik szerint 5 részre osztották. Csontos. II. atlétaszerű testalkatuk kitűnően megfelel életmódjuknak. I. az Indus-folyó mentén. Az V. Tatan után. Ezt a művet feltételezhetjük. Wilson könyve az Asiatic Society könyvtárában meg volt és Csoma ezt is olvashatta. Kr. társaságában telepedtek meg Saurashtrában. szel vagy sze népet az Ili-folyó vidékéről kilökték és mint szák nép a baktriai birodalom bukásakor Szogdiána egy részét kerítik hatalmukba Kr. A bihari hercegek egyik felirata említi ezt a törzset. Kétségkívül több hasonló törzs. mivel Csomát megelőzőleg Wilson a tudományos társaság könyvtárnoka volt! * 3. hogy hinduk gyanánt tekintik őket. stb. e. A szákok Kipint. amikor a mohamedánok első ízben Chitort megtámadták.szemű is. első századára esik. a többi osztályokkal keveredve élnek. tekintettel a Gudzsár hercegek krónikájában elfoglalt helyükre. Kr. Hún. Baroda mellett. Bonn. Legnagyobb hatalmuk a Kr. Deguignes írja. Strabo és Ptolemeus is megerősítik. 126 előtti időre esik. Az elvonulásnak Csamkiao kínai tábornok tanúja volt. hogy egy csoportjuk Saurastrá-ba és Mewar-ba is eljutott. Hatalmuk a folyón túl is kiterjedt. század első felének végén két részre szakadva menekült ez a nép. sőt olvasnia kellett. e. kis juecsik délfelé Tibetbe.) Meglepő körülmény. mint a Kathi. A húnok történetírója terjerelmesen tárgyalja a hiung-nu vagy ou-huon. a Singar Chuori. Wilson művében Toddal együtt azt bizonyítja. a turk és mogul törzseket. A tradíció szerint a régi Barolliban. Kábul és India nagy részét magában 63 64 . u. Ennek alapján Róma hanyatlásának történetírója elbeszéli Európában történt betörésüket. Bala. században. Mewar legrégibb évkönyvei szerint a radzsputok főnökeit segítő hercegek katalógusában volt Angatsi hún vezér is seregével együtt. D`Auville szerint a fehérhúnok India északi részét foglalták el és valószínű. Kabul und Indien. valószínűleg a pártusok laktak. akik továbbűzik a juecsiket. a juecsik Tahia országot foglalják el. Tehát a nagy juecsik vagy tochárok országa Baktria. ahol lefokozva ugyan. hogy Angat volt a neve egy hatalmas hún vagy mongol csapatnak és Abulghazi azt mondja. nem tudjuk. Kipin. mely vidék az Irtis partjától a Sárga-tengerig terjed. egy hindu bárd mutatott hún falukat a Mahi-folyam vidékén. (Ugyanaz három-négy hún házat mutatott Trisawiban. u. H. Moghdzsi. Makwana. hogy a kínai falat őrző törzsnek Angatti volt a neve. században hatalmuk elenyészik. század vége felé Kipint és Kaofut. 1838. a Chambal keleti partján volt a húnok székhelye és egy ottani híres templom. Vishnu-Puranákat H. a nagy juecsik a Jaxartesen túli országokba. hogy a fehér húnok vagy indo-szkíták Pandzsabban. Nyugatra tőlük az ási vagy ansik. az is egyike azon szkíta törzseknek. amikor "a többi hódításai közt megalázta a húnok gőgjét is". kb. A hiung-nuk elől a Kr. Wilson 1840-ben lefordította. e. akik a 36 királyi családban helyet szereztek. hogy tradíciójuk sok hatalmas indiai hún fejedelemről tud. A húnoknak nagy hatalma lehetett a XII. Ezt Arrianus. Indoszkitákról írt még Kőrösi Csoma Sándor idejében Christian Lassen: Zur Gesehichte der griechischen und indoskythisen Könige in Baktrien. A hiung-nuk kilökik az uzun-okat is. melyeket ők tatároknak hívnak. akinek egy nagy fizetésű és tekintélyű külön hercegük volt. Mikor vándorolt be ez az európai foglalásairól híres törzs Indiába. 30-bar Indiát is elfoglalják és a kínaiak ellen viselnek háborút. Szogdiana. az időszámításunk kezdetén már letelepedtek. A szu. A juecsi nép Baktriában a pártusokkal hadakozik és a Kr. 63 körül. Az ansziek sok várossal bíró hatalmas nép volt. hogy az Indiai Tudós Társaság bombayi könyvtára részére rövidesen beszerezte és Kőrösi Csorna Sándor még életében tanulmányozhatta. a Kichi regős mondja. vízszintes vonalú írással bőrökre írtak és elénk kereskedést folytattak.

Syad Mahammad Latif (History of the Panjab) szerint az árják bejövetele előtt az országon egy goal (pásztor) dinasztia uralkodott. születése körüli századokban az indószkíta Jät nép vonul Pandzsabba (a Védákban Yâtu. Késő Turánok vagy Indószkíták. személyesen is megtelepedett Malvában. Már a legősibb időktől kezdve turáni eredetű néphullámok keltek át a Himalaya hegyóriásain. a turániak építették. akit Laelih fiának tartanak. Igazolásukra egy teljesen modern. u. E népek a mai napig a Jät (Yaht) nevet viselik. 500-ban utazott. Skandagupta hősiesen és győzelmesen tartóztatta fel egy ideig a húnokat. és kiadta: Zajti Ferenc. 66 . megemlékszik a húnok második inváziójáról. aki az indiai húnokról írt. Kr. amely megállapításához az Avesta nyujtja a legbiztosabb adatokat. században. Sung-Yung.) 6. A Kr. (Mithragyula = Napkirály. akik meghódították Indiát. aki Cunningham szerint Toramana atyja volt. Tod (idézett munkájában) a mai napig megtartott szkíta eredetű szokásaikat ismerteti. Dr. de azok ma is helytállók. Hunter (Az indiai birodalom). J. Fiók Károly szanszkrit tudósunk szerint 20 ugor népnév és igen sok ugor kifejezés található. Fergussan és Sinclair szkíta és mongol eredetű turáni népeknek tartják Észak. Királyuk.foglalta. Ford." A legújabb angol irodalom G. W. Az indoszkíta húnok történetét száz évvel előbb írta Tod. Sinclair még azt is megállapítja." és az angol nyelvű "Munda-Magyar-Maori" című műveiben. J. Bharata Varsa (India) leírása közben. ének 68. az árják legősibb szentírásában. A kis juecsik országa Gandarából Indiába is kiterjedt az V. 226. * 4. A húnok Közép-Ázsia pusztaságairól jöttek. az utóbbiak Attila király és fiainak korára esik. amely az ugorok prákritos alakja. bizonyos vezérszerepet játszó éspedig "a legszélső nyugaton" lakó népekről szól az írás. 3. 2. Árják és Brahmáni Hinduk. ` 65 5. Wien.) A Vishnu-Purana két helyén – írja Modi –. melyben az úgynevezett kegyetlen és civilizálatlan fajok között a "Húnok és Parsikák" szerepelnek. A másik vonatkozás abban a listában található. Uralmát megerősítette Indiában. Brodeur és Dunbar a Radzsputok előkelő nemzetségeit a gudzsár és fehér húnok leszármazottainak tartják. u. "Ezek a turáni hinduk lettek India nagy templomépítői. Modi bombayi egyetemi professzor: Húnokról. A Szasszanidák uralmával (Kr.) említi. ami nagyot és maradandót építettek Indiában. 1932. India ugor népei etimológiájával foglalkozik Hevesy Vilmos a "Finnisch Ungarisches aus Indien. több mint 2000 évvel Kr.) a birodalmuk lehanyatlik. hogy "mindazt. Ezek Chandravansa és Agnikula fajúak – Naptól és Holdtól származtatják magukat. avagy Sing-Yung. A Jaxartes-folyó két partján volt az ugor és az árja faj hazája. Kalidása a húnokat az ő Raghu-Vancájában (IV. J. de végre legyőzték. Megerősítik ezt bizonyos újabban felfedezett érmék. India népeit az angol Alex Cunningham ekként osztályozza: 1.) Az első adatok tehát időszámításunk kezdetén az őstelepülésre. aki Indiában Kr. Az ugor faj Kabul vidékén és Pandzsab folyóközein telepedett le. ö. vagy azok szorosain és aláereszkedtek India síkjaira – írja W. A Rigvédákban. az északnyugati hegyszorosokon keresztül. Utána következett az uralkodásban fia. India ugor népeinek telepedésével és történetével bő szakirodalom foglalkozik.és Dél-India népeit. Egy kínai utazó. Zajti Ferenc: "Magyar évezredek". Korai Turánok. amely a Skandagupták uralkodása idejére utal. Laelih. Szkíta szokások az indiai radzsputoknál. indiai forrás alapján. előtti időből. 1926bar megjelent művet hozok fel egy indiai perezi tudóstól. amelyeken neve előfordul. Az indiai radzsputok szkíta származásának bizonyítékául J. (V. Skandaguptát legyőzték a húnok. akik az árják előtti faja volt Indiának. Eme népek között szerepelnek a húnok is. az Industól keletre pedig az ősi árják. Mirkula. érmeket veretett önmagáról és három feliratot is ismerünk. Yadu). 500 év körül Toramana. u. A húnok indiai hódításaira vonatkozólag első autentikus hivatkozás az.

Számos példány van ezekből a délorosz múzeumokban. a Borsa nemzetségből származó Benedikta nagyasszony földi javairól végrendelkezik. n. – amin Árpád vezér igen örvendezik. hanem inkább a skandinávok véres alakjainak tisztelete.-hez. majd "Attila király palotájában sorjában ülve a kobzosok és síposok minden zengései és édes hangjai. a németben kutsche. lovát. Vagy ugyanott a 142-ik oklevél. vaddisznót. (Lásd: Krohn Gyula: "Finnugor népek pogány istentisztelete. paizzsal. Hanem nejével egyűtt élve. ö. "Jönni fogsz a nomád szkítákhoz. vizet isznak. amelyet Vaivaswata Manu leszármazottjai (a Nap fiai) gyakoroltak. 3-hoz. Imádja kardját. a nagy áldomáson. A harcias radzsputoknál Hara hadisten szertartásai is kevésbé hasonlítanak a szelíd hinduékhoz. így a Fekete-tenger feletti síkságon."A radzsput törzsek a még ma is megtartott szkíta szokásaikat alig nyerhették az Indus perzselő síkján. 4." 1. A temetésnél a halottnak lóva1 együtt való temetését igazolják a hún. Az áldozati helyen való emlékszobor állítása ritkább szokás.. Az ősmagyar fele-ség fogalmát. ö. vagyis fehérló-áldozat." 3. akik gyümölcsöket. szarvast. 8. füvet esznek.. Vallásuk hűvösebb klíma vallása volt és magukkal hozták előző telepeikről. az ú." (Aeschylos: Prometheus. 68 . A férfi szobrokat fegyverrel. akik magasan fönt tetők alatt szépkerekű kocsikon laknak. A nagy napfordulási (solsticium) ünnepe: az Aswamedha. Kamennija babákat. ) 4. 7. a dalosok mindenféle énekeivel zengnek vala elöttök . (V. Békében a bor és a nők istene. melyből az ellenség vérét issza. Még ma is áldoznak a gazdagság és szerencse istennőjének: Laksninak. V. mint a nap szimboluma. Anonymus: "Thonuzoba hitben gyenge lévén Nem akara lenni kereszténnyé. Temettetett az abádi révbe . Anonymus írja: "nagy örömükben megittasodnak vala" t." Ezek a szokások Herodotos szerint Sakadwipából (Saka Szkítia) származtak.) "Rajta. teheneket tisztelnek." Honfoglaló őseink a kancatejből készült népies kumisz italon kívül bort és sört is ittak. akik pásztoristeneket. avar és honfoglaló magyar sírok leletei.. Jegyzet: 1-hez. Ez a hindu népeknél tilos. hogy a nap déli útjáról való visszatértét imádattal üdvözöljék. A radzsput szereti a vért. 6. Észak-Eurázsia finn-ugor és törökfajú népei még ma is áldoznak a síroknál lovakat. egyúttal az özvegy is máglyára lépett elhányt urával. ahol a Nadányiak őse. a Jehun és a Jaxartes forrásvidékeiről. Amerre a hún fajú népek vándorlási vonala tart. Hadistenének vért és bort áldoz. Anonymus írja a honfoglaló ősökről: A halhatatlan isteneknek nagy áldozatot tettek és 4 nap lakmároztak. mint a szkíták. mint a kelták bárdjai. perirata. Túlmeleg az ahhoz.. A halottak eltakarításánál Budha az elégetést vezette be és a hamu fölé földet hányatott. A magyar nőknek a férfiakkal való egyenjogúságát bizonyítja az 1210-30 körül irt Váradi Regestrum 301.i. hogy az emlék nagyobbszerű az előzőnél. ide! Ne űzzük többé így zajjal és lármával bor mellett a szkíta ivást.") 2. a kínaiban kao-cse. A radzsputok ősidők óta. a Mahabharata hőseitől kezdve a Mohamedán hódításig. az angolban coach.-hoz. előszeretettel viseltettek a szerencsejátékok iránt is. Ez nem India forró síkjain szerzett hinduizmus. A szkíta géta lovát feláldozták a halott égetésénél.) Szkíta származású a pannoniai kocsi is.-ben. A magyar ko-csi. Váradi Regestrum. hasonlóképpen Szkítiából került az Indus síkságára. amikor a használata megszűnt.. ahol: Eufemia nagyasszony bíráskodik egy Ur-Kund nevű tolvaj felett. Harát háborúban koponyával ábrázolják. A kehely emberi koponyából készült. Attila kardja az Árpádoknál. mely a fiúnak kötelessége és uralmának hatalma abból látszik. A radzsput Bardai ugyanazok.) Anakreon (Kr. lövi a kacsát és vadmadarakat. majd minden nap bajt vívnak s más ifjak pogány szokás szerint íjakkal és nyilakkal játszanak vala. mindenütt találtak a sírok felett sírszobrokat. 7: hez. és Magyarország minden vitézei a vezér színe előtt paripáikra ülve. e. (Kócs község Komárom vm. 67 8. rabszolgákat szabadit fel és torozó intézményt alapit az Ugrai monostor részére. a napot és jobban élvezi a regősök harci dalait a Brahmánok litániáinál. Jellemző a gyengédségük a nőkkel szemben. V. 559-474.. kun süveggel és a férfi és női szobrokat is kehellyel ábrázolták. A részegítő italok szeretete tekintetében se marad el a radzsput nyugati testvéreitől. A radzsput vadássza és megeszi a bivalyt. A harci szekér is jellemző az indo-szkíta népekre. akit kellő bizonyíték híján tüzesvas próbára ítél. A tatárjárás előtt általánosan elterjedt nálunk a sörfőzés és a szőlő kultúra igen magas fokú. 5.: Hadisten kardja Attilánál. ö. Szőlők vétele-eladása általános.

ö.) 12. és sívóhomok stb. melynek csonkítását. 1926-ban Pliszka és Mádara között Endzse falu mellett került elő egy férfit és egy nőt ábrázoló szobor. a téli napfordulókor szintén lóáldozattal járt. A királyt és királynét a főpap a ló mellé ültette. kivágását halállal büntették. A szurja név talán a napszúrás fogalomban fennmaradt. Nálunk is voltak ilyen szobrok. december 23-át. amikor Szurjához fohászt küldenek. melynek feje egy-egy ember. (Tóth Jenő: Turán f. A szertartás a papok és augurok részére földbirtok kiosztásával végződött. évf. ú. szerencse érje házunk. 1913. A Modern Panarion. az oroszországi és magyarországú kurgánokkal. Nyugaton a napisten szentelt fája a kőrisfa. Ide helyezték az áldozati állatokat. pattogó tűz boldogságot hoz és gyors házasságot. szóban és Sivó-család névben. sivár. Szourvja isten azonos az indiai Szuria napistennel. melyen a hőst hű feleségével együtt domborműben kivésbe ábrázolták. A tűz mellett éjfél után kezdődik a jövendőmondás. Az ősi misztériumok nagy beavatási napja ez volt. Háromszor vezették körül a lovat a szent tűz körül és a papok intésére örömkiáltások közt leölték.A hún eredetű bolgároknál is voltak ilyen sírszobrok. P. 11. Meghívások mentek a szomszédos fejedelmekhez és felállították a 21 jupát. új esztendőt nekünk! Egészség. Márk krónikája "díszes kőbálvány"-nak említi ezt a sírszobrot. Szourva.-hez.-hez. hosszú csizmákkal ábrázolt szobrai és körülöttük álló nyilas amazonok. Réva és Kadocsa. "Ha ezek a hasonlóságok csak véletlenek. Ráma atyja idejéből: "Hozzátok elő a lovat a Sarju folyó északi partjáról és készítsétek elő az áldozatot!" Erre a célra egy fehér lovat választottak. Az új párok neve szouriakari.turáni népek hozták be. hol kőbálvány van felállítva. A bőség szarujának emblémáját kalácsból elkészítik és ezt különböző ceremóniák között a család tagjai közt felosztják. bika. ahol azok egész éjszaka a madarak repülését figyelték. tehát a tűz jelenléte is fontos. A Sankrant vagy Sivaratri (Siva éjszakája) ünnep. továbbá a hegyes süvegű. ezt igazolják túl cifra. az halált. i. majd Attila királyt is. sz. 69 70 . 9. éjfél után a jegyesek elhagyják a szülői házat és rokonokat mennek látogatni. Ramajanában leírtak egy ilyen szertartást. Az oszlopot aranylemezekkel. egyenes kardú szoknya-gatyás és csizmás férfiak szobrai. Menetközben így énekelnek: "Szourva. A ló visszatérése egybeesik a nap déli útjáról való visszatéréssel. ha nem. a víg. Égő gyertya és füstölő. erre mutat Kézai Simon mester azon kitétele: "Keve kapitányt szkíta módon ünnepélyesen eltemették az országút mellett. E tuskó Szourvja tiszteletére ég reggelig. de a szent emberek inkább aranyat kértek és így 10 millió jambunada (indiai) aranyat kaptak. vagy elefánt alakúra volt kifaragva. A téli napfordulót. A mai napig "Sourvjaki" ünnepe néven ülik meg újév napját. minden ősi nép megünnepelte. Blavatsky: Cross and Fire. Amíg a jupá-kat előkészítették. elalszik. E napot megelőzőleg a bolgárok nem dolgoznak. Dasarastha. termékenységnek és bőségnek urával. Szuria indiai napisten kultuszát . ékes szövetekkel és virágokkal borították. akkor már is túl sokat mondtam. A fehérlóáldozat (aswamedha) szertartás igen költséges és veszélyes. Adj bő. melyet egy évig szabadon engedtek. az adwarju papok az áldozatvezető hotri papok utasításai szerint hangos varázsmondatokat recitáltak.-hez. Te évad ura. böjtölnek. akinek lovat áldoztak. mint Siva romboló ereje a sivatag. Áldás. boldogság a jövő évig!" H. nyolcszögletű faoszlopot. A 18 áldozati gödröt három sorban. Jegyzet: 10. A 16 áldozati pap feldarabolta a lovat és egyes részeit előírás szerint a tűzre helyezték. Ayodhya ura." Ide „az említett bálványkőhöz" temették Béla. ilyenkor sezámmagos süteménnyel teli apró erszényeket osztott ki a fejedelem híveinek. a melegnek. úgyhogy a mai hercegek már nem rendezik. "dicső hún kapitányokat". sas alakjában rendezték el. ami a szkítáknál örömnap volt. míg a király a szintén tűzbevetett állatok szívének füstjét szagolta. Ugyanakkor nagy tuskót gyújtanak és azt égő oltárként helyezik a tűzhelyre. ) A magyar népi szokásból is sok részletét kiolvashatjuk az ősi ünnepélynek. Az ősmagyarok Ukkon és ukkonpohár és a finn Ukkó. a mongollal azonos fogalom és lóáldozással egybekötött volt a kultusza. keleten az aswattha (ficus religiosa). a lovat. akkor más kutatónak útmutatásul szolgálhatok" – így vonja le a végső következtetést Tod. A mongoloknál Onghon és Onghó volt annak az istenségnek neve. m. Ha. amelyeket ma a népünk korhányhalmoknak nevez. A közeli rokon keresztény bolgár nép megőrizte a napimádást. 2. 11. V. Egész Radzsadasthánban a radzsput hősök sírja fölé emelt tumulusokat találunk. 9. madarakat és víziállatokat. 10.

Hóman Bálint történettudósunk halhatatlan érdeme. melynek bölcsője a Kínával határos Altáj-hegység vidékén ringott. gyeplő. Jelenti a világirodalmat alkotott ősök dicső multját. hanem a kőrisfáról is. ∗ dzaila. magyar Gyula∗ dinasztia ősapja lett és e nemzedékből Kurt. hogy a hún-magyar legendák ősi történetünk és ősi emlékezésünk tárháza? A) 1. Bizonyítható-e. hogy ezt a leszármazást ma a hivatatás történettudomány vallja. egyenes leszármazottjai Árpád és az 1301-ig uralkodó családja. Származása rendkívül előkelő. a világtörténelem legnagyobb katonai és uralkodói zsenije. Astur = vadászsólyom) is neveztek. mint pl. kormány. akit Astur madárnak és Songarnak (Songar vagy Sonkar = sólyom. Volt egy török-hún fajú törzs. földre szállt. E törzs győzte le vagy telepedett rá a finn-ugor törzsekre. Nagykőrös neve.12. Bég Baján és Álmos gyulákon vagy fejedelmeken keresztül az 1301-ig uralkodó árpád dinasztia sarjadt. Itt Turul madár képében Isten testet öltött. az ősi hiper-kultúrát. kőrösfa. török szó. a fajok közötti kiválóságot. az Árpád dinasztia előkelő származását. Az ősi legendákból idéző krónikaírók a húnok hatalmas nemzetén uralkodó őseinek sorozatát 35 ízig. a koronát viselő égi Turulhoz. 1200 évvel visszaviszik Jafethez. hogy az isteni dinasztiát megalapítsa. Eneh és Emese álmával. amelyen a mai nyugati kultúra is felépült. ö. tehát kb. a Dsulo vagy Dsula. Mit jelent nekünk Attila és hún népe? Jelenti az 1500 éves jogfolytonosságot a Kárpátok övezte magyar hazában. Attila. vagy Irnák húnjaival az ugor szövetség élére állt. A mítosz pedig leszármazását még ezen túl is tovább vitte a szárnyas teremtmények királyához. A magyarországi Kőrös nevek nem minden esetben a kerek földből készült várak neve után lett. (V. Irnik. dsola: mongol szó – fék.) Ennek az isteni dinasztiának. V. mely keverékből aztán a magyar nép alakult ki. 71 72 . ott is az Isten Hoo madár képében száll le. ezt bizonyítja ősi legendája és a város címerébe is felvett kőrisfa. a számtalan és messze kiterjedő rokonságot. Attila halála után legkisebbik fia. Mogyer. Származása hasonló a Mikádó égi származásához.-höz.

Elfogult történetírás lenne pl. A német Thunman.Árpád dinasztiájának.) egyetemi előadásaiban kimondta: "Abba nem tudunk belenyugodni. Fettich Nándor régészünk azt mondja: "A tudomány az utóbbi idők nagy ásatásai eredményei alapján mindinkább látja azt. így feljegyezhették történelmüket. az. i. A mai kor embere ilyen nagy időkre visszanyúló események fennmaradását csak írott emlékek útján tudja elképzelni. Petz Gedeonnak 1885-ben a "Magyar húr monda". hogy t. hogy ezek az egymással annyira ellentétes kultúrák szükségszerűen kiegészítették egymást. elfogadnák. a szász Sehlözer és Eder. az első fennmaradt krónikáig 700 év telt e1. hanem német eredetű német nyelvtanárok. hogy a történeti steppe-kultúra az emberiség egyetemes kultúrájának külön féle megnyilvánulásai között éppen olyan magasrendű helyet foglal el. Idegen. A felsoroltak és az utóbbi három egyetemi tanár nem volt magyar fajú. a durvahangú német Roessler. a tót Szklemár. így járnak el nálunk az ősi hagyományokat tagadó filológusok és történészek. Tehát hún-türk nyelven. dolgozataikat. (A magyar hún hagyomány és a hún-monda. Császár Elemér: A 73 74 középkori magyar költészet problémái (1925-1926. Attila lángész volt és Rómában tanult. Attila dicső örökségét fenntartó ősi mondakör eredetiségét csak a mult században vették tagadásba. 1925. századig Hunnia történetének folytatását Hungária történetéhez kapcsolták. sokszor ellenséges régi forrásanyag felhasználásánál az elfogulatlanságra törekvő történésznek kritikai érzékkel kell eljárni. Módjában állt akár latin. amely ilyen ősi fajszármazási és történeti kérdéseket idegen gondolatvilágukon keresztül helyesen szűrhette volna át. itthon a német eredetű Hunfalvy (Hunnensdorf) Pál és Riedl Frigyes az idegenből átvett mesék világába utalták az egész mondaanyagot. volt-e a honfoglalás előtt költészetünk. az orosz Karanzsin. ha a jelenkor nagy háborúját néhány száz év mulya egy angol történész egyedül csak angol források alapján írná meg és azt a német tudományos körök. a következő: a magyarságnak voltak a honfoglalás előtt keletről magával hozott hún mondái. A magyar fajú Gombócz Zoltán: "A bolgár kérdés és a magyar-hún monda" c. a német forrásokat félretéve. valamint a székelységnek hún eredete mellett egy évezreden át tanuságot tett az egész magyar nép krónikásaink Anonymustól kezdve és történetíróink a XIX. Bizony ez hatalmas idő a népek történetében. A húnoknak volt írásuk. Az ősi hagyományokat." "A végső eredmény abban a kérdésben. ami a köztudatba még nem ment át. akár görög nyelven a hún nép történelmét – ha ilyen nem lett volna – megíratni. Sajnos. végül Bleyer Jakabnak 1908-bar "A magyar húr monda germán elemei" c.) Dr. elfogultak voltak." . Hóman Bálint az Árpádoknak Attiláról való leszármazását tudományos alapon igazolja és az ősi mondakörnek a származásra vonatkozó részét eredeti ősi hagyománynak elfogadja. egyik rá volt utalva a másikra. A honfoglaló őseinknek a Kárpát-hazába hozott kultúrája a steppe népek kultúrája volt. nevelkedett. a hún-magyar rokonságot." Attilának 453-ban bekövetkezett halálától a honfoglalásig kereken 440 év. és tudományos alapra fekteti a régi hitet a magyar és hón néprokonságról. mint az előttünk jobban ismert városlakók kultúrája. sőt az emlékezések világában is. saját írásukkal készült krónikák lehettek. Ilyen előzmények után csalhatatlan írásoknak ismerték el Heinrich Gusztávnak 1871-ben "Etzelburg és a magyarhún monda". akik idegen gondolatkörben élve. 1921-ben megjelent munkájában feléleszti. fajszármazásukat és a dinasztikus érdekek annak szükségszerű megőrzését feltételezik. Sőt ma már esz is látható. hogy a hún história végig költött adatokat foglal magában. A legelnézőbb megítélés szerint sem helyezkedhettek ők abba a szemlélődő állapotba. amely a húr mondákhoz vezetett bennünket. Erről a kultúráról dr. a magyarságnak.

Hol lehetett az Árpád-ház okmánytára? Valószínűleg az uralkodó Árpád-nemzetség ősi szállásán lévő székesfehérvári káptalan vagy a veszprémi egyetem hatalmas könyvtárában. amint láttuk." 3. "A hún-magyar azonosság gondolatát a magyarok nem kölcsönözhették sem a külföldi irodalomból. (Jász-kun kongresszus. politikai készséget az első városkultúrának is. amit a városlakó nyugati népeknek adtunk. ezért néhány újabb bizonyítási eszközhöz folyamodom. ) Ilyen ősi kultúranyagunk volt Attila nagy fejedelmünk körül csoportosított mondáink anyaga. akár az új haza területén lakó. akár ide a magyarokkal együtt jövő népről van szó. Melich János szerint török-bolgár nyelvet beszéltek. történeti tudaton alapuló ősi hagyománya. Németh Gyula kettős szóhasonlítással bizonyítja. szemlélődő keleti ember gazdag gondolatvilágából született fajszármazási. A magába elmélyedő." "A hún-magyar azonosság gondolata nem a mai haza területén kialakult fiktív hagyomány. hogy azok. a székely népnek a magyar-hún hagyománytól független s attól a krónikákban is következetesen elkülönített történeti tudaton alapuló hagyománya. vagy idegenből átvett kölcsönzött fikciók. mert nem ismertek oly forrást. Ugyanakkor határozottan kimondja. elsősorban az Árpád nemzetségnek keletről magával hozott. Krónikaíró szerzeteseink azonban csak a keresztény nyugati középkori felfogással öszszeegyeztethető töredékeket mentették át.. Ez a bizonyítási eljárás azonban. Annak a fontos kérdésnek eldöntésénél. hogy eredeti ősi hagyomány volt-e a hún származás tudata és az e köré csoportosult monda anyaga. Mondák élettartama és a regősök. tehát a mondaanyag legfontosabb részének eredetiségét."Az ősi kultúrával való érintkezés során ezek a pusztai népek adtak lelket. történeti. hogy Árpád és családjában magyarul és törökül is beszéltek. mint fennmaradt hagyományok évszázadokon keresztül a történelmi eseményekhez híven hagyattak az utókorra. genealógiai és hitéleti nagyon gazdag. pompás meseszövésű legendakörünk elveszett. hogy Árpád Attila nemzetségéből származott. A származás kérdését. Az árpádok dinasztikus érdekei az ősi hún származási és genealógiai legendák intézményes fenntartását igazolják. A hún-magyar mondakört krónikásaink úgy állítják elénk. században is élt a népek között ez a hagyomány. hanem a honfoglaló magyar nép finnugor elemeivel a honfoglaláskor már teljes etnikai és nyelvi egységben összeforrt bolgár nemzetségeknek. hogy nem a nép énekeiből veszi forrását. és XVI. sem a német (germán) mondából. Mi is ilyen gondolatvilágot hoztunk magunkkal és é1 bennünk és szunnyad lelkünk mélyén" – mondta Teleki Pál gróf. Thuróczy és Oláh szerint még a XV. Ilyen lehetett a Szent László korában a papok latin nyelvére átírt Gesta Hungarorum is. – az eddigi bizonyítás nyelvészeti és történeti eszközökkel folyt. vagy még a pogány fejedelemség vége felé népünk kettős nyelvűsége megszűnt∗ és így szükségessé vált az ősi Mazda hit zend nyelvén és a rovással jegyzett türk nyelvű feljegyzések átírása. nem vezetett célra. A keresztény királyság korai évtizedeiben. Ha pedig nem onnan veszi." "A hún-székely azonosság gondolat. 75 76 . Sajnos mindkettő Kun László idejében leégett. Anonymus azt írja. akkor csakis az uralkodócsalád intézményesen fenntartott családi hagyományaival állunk szemben. 1939. illetőleg a királyi regősök énekeinek feljegyzése. * ∗ 2. Filológusaink szerint lehetetlen. már eldöntötte Hónian Bálint (A magyar-hún hagyomány és húnmonda). amelyben azt megtalálhatták volna.

hogy az oroszországi nomád török népeknél a műveltség kellékéhez tartozik. A népköltészet családi emlékezete csupán néhány nemzedéket ölelhet fel s ilyen ezer évre terjedő emlékezet fenntartása lehetetlen (1.) . századbeli eseményének regéje a török szultán leányával. oly nagyszerűnek találta. (L. A latin nyelven feljegyzett mondák elvesztek. Sebestyén Gyula (A magyar honfoglalás mondái. – Sebestyén szerint ez a magyar regős: Farkas. későbbi passaui püspök. kik az ősök emlékét intézményesen megörökítették. A másik csodálatos példa a finn nép Kalevala pogánykori nagy époszának a nép száján. A regősök az énekkel és zenével kísért történeti anyagukat folytonos ismételgetéssel őrizték meg. hogyan küldte a püspök embereit Magyarországba azzal a megbízással. Felhozhatok a nyugati népeknél is hasonló példákat ősi származású népek így őrizték meg könyvek hiányában a hagyományt. természetesen német szájíz szerinti átdolgozással. Vagy a székely népballadák XVI. Így Indiában Buddha tanításait évszázadokon át szájhagyomány őrizte.. Ezt Aloyz Schröfl müncheni egyetemi tanár "Der Urdichter des Liedes von der Nibelungen-Not und die Lösung der Nibelungen-Frage" – kétkötetes hatalmas művében kénytelen beismerni. századbeli és a Mátyás király alakja körül csoportosult mondák hosszú élettartama. 1207-ben Wartburgban dalnokverseny volt. Ebből az anyagból készült." (E végből most mindjárt útnak indítom követeimet Húnországba: ott bizton rátalálok az emlékekre. Ők a fajtudat intézményes őrei voltak. 1904. ha ez nem lennie megőrizve. Filológusaink fenti nézetét erősen cáfolja néhány mai korabeli példa: Szilágyi és Hajmássy XV. m. A népek meseképző ereje újabb és újabb hősöket keres. 80-ban egybehívott nagy buddhista zsinaton a végleges szöveget le nem írták. melynek csodálatos példáját a keleti népeknél találjuk. ahol egy magyar regős : Klingsor von Ungerlant lett a győztes. évf. Ez a regős intézmény tovább élt a vezérek és a királyok korában is. India türk-hún fajú fejedelmeinél a mai napig fennmaradt ez az intézmény és az énekmondók adatait az angol történetírók forrásul használják fel. 221 lap) dolgozatában felhozza.hogy négy-ötszáz éven keresztül népies hagyomány fennmaradhasson. aki ámulatba ejt mindenkit misztikus tudományával. noha egyébként igen elfogult a hún és a X. "dar umbe sende ich nu zehant mine boten in Hiunen Lant: da. a régiek elhalványodnak s a feledés óceánjába merülnek. amíg a Kr. szinte változatlanul. 200 év mulva. e. Király György) Azonban Tagányi Károly: A hazai élő jogszokások gyűjtéséről irt (Ethnographia. a pozsonyi vár énekmondója volt. ob ex behalten würde niht. Dr. nemzedékről-nemzedékre. de emlékük megmaradt a Nibelungenliedhez függesztett Klage-ban.) szerint a Nibelungének tárgyát először Pilgrin (971-991) dolgozta fel Konrád nevű íródeákjával. Ez a magyar regős a titkos tudományokban oly jártas. 1911. Priscus rhetor feljegyzéséből tudjuk. hogy azokat leiratta. legyőzvén a középkor legnagyobb német költőjét: Wolfram von Eschenbach-ot. századbeli magyarság irányában. ami ezen a világon valaha történt. vinde ich wol diu maere. hogy Attilának udvari regősei voltak. Ez a legnagyobb esemény. wand iz vil übel waere. Hivatott volt fenntartani az ősök dicsőségét. A hivatalos regős intézmény nagyban virult a fejedelmek korában és Geyza fejedelem esztergomi udvarában az Attila hún ki77 78 rály személye köré csoportosult hősi énekeket a fejedelmi udvarban élt Pilgrin ("Von Passau der Bischof Pilgerein. a Nibelungenlied. mert nagyon helytelen volna ám.) Nagy hírük volt a magyar regősöknek még a későbbi korban is.") hittérítő szerzetes. Eddig figyelembe nem vett bizonyíték a mnemotechnikai úton őrzött hagyomány. hogy ott írják le az élő hagyományokat. es ist diu groezeste geschicht diu zer werlde ie geschacht. Sebestyén i. hogy a német monda a legnagyobb bűvészmesternek említi. ahol írva van. 500 évvel ezelőtt történt história. Tehát nem népi primitív mesemondással tartották fenn az ősi emlékeket. hogy mindenki elő tudja sorolni az őseit és ez 5-6 ízig is terjed. népi regölés formájában történt megőrzése.

a regölés tartja fenn a mai napig ősi vallásunk töredékeit." (Szabolcsi Bence: A zenei földrajz alapvonalai. mivel a faji jellegzetességekhez tapad. b) Az énekes forma. Azonos gondolat húzódik át a görög mítoszon. – Az éposz különösen érdekes része. – Szent Jánosnál: "Erre kitört az égi háború. hogy megőrizze. talpa és sarka nyoma. Kandra Kabos és követőik Mythologiájuk vaskos köteteikben és egyéb néprajzi dolgozataikban feljegyeztek. mint nyelvünk. az atlantiszi óriás faj élt a földön. Ezeréves népi énekeket ma is gyűjtenek a magyar nép szájáról. Közvetett bizonyítékok az ősi emlékezet fenntartása mellett. különös szikla erősítette képzetüket. a zene és a szokás. a jog és egyéb szellemi téren is. Amelyik nép ennyire tudott ragaszkodni ősi szokásaihoz. legrégibb énekeiben. így a görögöknél titánok.'` Magyarság a zenében: Kodály Zoltán. Szekfü stb. hogy az eltörökösödött népek zenéje sem török. amikor még a különös emberfaj. óriások útja. 79 zenét kimutatni. gigászok. Már ebből valószínű." "Zenénk törzse éppoly rokontalan Európában. páratlan emlékezet. a) A szokás mentette át napjainkig a pogánykori ősi időkből azokat az emlékeket. hogy a mohamedán török népek zenéje nem arab. Ezzel ellenkezőt csak a tudatlanság vagy a rosszakarat állíthat. hanem kelta. ellen támadó titánok hegyeket dobálnak az Olymposra. akiben az ősök tisztelete ennyire magasan lobogott. az fajszármazási tudatát kellett. (Megjelent: Mi a Magyar? Szekfü Gyula szerk.4. Ősturáni legendák emlékét őrzi a finn Kalevala éposz. a család. Ipolyi Arnold. besenyő. Ez a Mithras misztérium téli napfordulójának ünnepéből maradt fenn. Indiában a Danavák. Európai szomszédoktól nem vehettük át. "A finnugor nyelvet eltanult." "A zenei néphagyomány nagy lelki egységről beszél. Zeus. ahol az óriásoknak meg kell egymással mérkőzniök és a legyőzött még kővé válhat és abban élhet. Még a nyelvet is túlélő. legősibb tradícióiban vagy szent-írásaiban feltalálhatjuk. stb. amelyeket Kállay Ferenc. A keleti ősi írások azt mondják. a finneknél a Kalevafiak. palóc. Az emberiség ősi visszaemlékezésén alapulnak ezek a legendák. hogy a bolgár népzene hasonló a magyar népzenéhez. Mintegy 30 óriás vár. sziklapadja. mindig mulattak és fajtalan életet éltek. Egyiptomban az óriás héroszok. idegen hatás sem tudta kiforgatni. c) A népzene pedig a legősibb emlékeket is megőrzi. Így regölnek ma is a Dunántúlon a sebes folyóvízben gázoló Csodafiú-szarvairól.) Ez az egyedüli magyarázata annak. e szerint a vízözönben multak ki az óriások és a tündérek is. B) Óriás ősök. Eredetiségéből ezerévnyi érintkezés. 1938. Lásd Bartók és Kodály világhírű gyűjtéseit. őrzi emléküket. európaivá és kereszténnyé lett türk magyarság régi zenéje máig pontosan tükrözi a sámánhitű mongol-török Közép-Azsiát. hogy a francia népzene nem latin. Bartalus 1883-ban közölt egy népdalt. "Ötfokúság és pentatizáló hajlam néphagyományunk alapvető sajátsága. ) A fent előadott ősi szokásokat megőrizte a magyarság népművészetében. Az emlékezést nagy mértékben elősegíti az énekes forma. hogy a honfoglalók kultúrájának tartozéka volt. Az óriásokról szóló legendát minden nép regéiben. ciklopszok. – egyiknél sincs meg. e dallamok a középázsiai kínai ötfokos hangrendszerben szólnak. mert az óriáskő szent és sérthetetlen. szívós. Kaldeában Isdubárok. hogy a kipusztult emberfaj a föld nagy kataklizmáinak lett áldozata (vízözön). hagyományaihoz. Az óriásokról különösen Erdély őrzött meg sok emléket. Eddig nem tudunk külön kun. Ethnographia-Népélet. mert Isten parancsolatját nem akarták megtartani. Érdekes ősi emlékeket őrzött meg egy szegedvidéki és bihari népmonda. talán a sok hegyóriás. Rakshasák. heggyel akarja az új vallás egyházát eltörölni. ahol az új isten. asztala stb. ahol Kalevafi sziklákkal. Mihály és angyaltársai viaskodtak a sárkánnyal s a sárkány és angyaltársai szintén 80 .

kiket a hinduk csandalásoknak – kiközösítetteknek neveztek. Khámnak fiai: Khus. E szerint tehát Nimród és Havilah testvérek. része) az emberiség családfáját következően adja: Noé fiai: Sem. Kosmas 82 . Révülésükben elért látási képességük tudata kapcsolódott az óriások hagyományával. Viszont a kaukázusi szkíták régi országának egyik folyója szintén az Araxes. Thubál. a zsidók atyjaiként nevezett ősök egyedül az ő Géniuszuk alkotása. hanem a hún népre és Attilára vonatkoznak. a hunok "Kis-Indiájára". ma is Khusistan nevet viseli. és onnét oszol vala el. Madai. óriásokat Mózes Genezisébe beillesztették. a Noéra. amelyet a Kr. akik nem a germán népre. holott terem arany" . Nemprót (Nimród).. századokban Szkíthiának hívtak. 1-9. néprajzi határait. kiváló fejedelmeket. úgyhogy négy folyóvíznek lenne fejévé. Ősi fajszármazási óriás-emlékezések az Attila— Árpád családfán szereplő ősök : Noé. éppen így a szlávok Obor óriás népe az Avar népre. A zsidóság egész kultúráját. "Annakfelette Khus nemzé Nimródot". Nem a sovinizmus fűtötte Ipolyi Arnoldot (Magyar Mythologia) azon megállapításainál. Nagy fejedelmei voltak ők a Kaukázus vidékén lakó szkíta-szabir-hún törzsnek. vagy még keletebbre fekvő ősi hazában kell keresnünk első emléküket. Ezzel az ősi emlékezettel kapcsolódott az újabb legendaképző erő félelmes." Khus földje lehet: Susiana vidéke. Khus. Félelmes lovas-nép kiváló fejedelmei voltak és hírük messze túlszárnyalta az ősök akkori lakóhelyét. Put és Kánaán. teológiáját. Góg és Mágóg királyok. e. mely vidék régebben csakugyan Perzsiához tartozott. akinek neve Ördög és Sátán. Thana. Jáván. 81 Nyelve és írása sem eredeti. hogy fajszármazás emlékét őrzi a skandináv Eddában említett hún vagy hüne óriás nép és fejedelme Attli. vagy Baktriára. 10-13.viaskodtak. de a mennyben már nem volt hely számukra. (II. Havilah. Ezek is óriásokká válnak. Eljutott a régi görögökhöz a szkítáknak nevezett északi népek sámán mágusainak nagy híre. Khám. a világcsábító letaszíttatott a földre s vele együtt letaszíttattak angyaltársai is. az őskígyó. – már amennyire arra képes volt. Mésekh és Thirás. átvette az egyiptomiaktól. Korozmiára vonatkozik. Megfejtésük a szellemnek az anyagba szállása. a hixoszoktól és a kánaánítáktól. Mágóg. A nagy Sárkány. Eviláth földje vagy a Kaukázus vidéki Araxes folyó földje. Ezekkel a nevekkel a Genesis más helyén is találkozunk. Khusnak pedig fiai: Séba. stb. Jáfet. * A Genesis (X. Jafet. – megszületett a ciklopszok egyszemű (homlok közepén lévő) óriás népe.) "Folyóvíz jő vala pedig ki édenből e kertnek megnedvesítésére. ahol az Araxes folyó halad át. Jáfet fiai: Gómer. Eljutott hírük a zsidókhoz is és ők e hatalmas. Mitzráim. Jászai Eviláth földjét a török birodalom diabekri helytartósága északkeleti részén a Van-tó közelébe eső Achlat város vidékével egynek veszi. harcias népekről és fejedelmeikről. Az özönvízre.. hogy a zsidók biblikus történeti adatai. Meg kell már egyszer erélyesen cáfolnunk történészeink azon előítéletekkel telt tekintélysarktételét. mely képzet a honfoglaló magyarok franciaországi kalandozásainak emlékeiből keletkezett. Kelet áruit szállító kalmárok vitték tova legendás. vagyis Magyarra vonatkozik. "A második folyóvíznek pedig neve Gikhon: ez a mely megkerüli az egész Khus földjét. szimbológiáját a környező népektől vette át. többszöri átíráson ment keresztül és abba más népek történeti töredékei is belekerültek. A semita törzs egyik kicsi ága a zsidóság. Prometheust is a Kaukázusba zárja. a franciák Ogr óriás népe pedig az Ugorra." "Az első neve Pishon: ez a mely megkerüli a Havilahnak egész földjét. A Genezis (származási) történeti könyvét hosszú időn át szerkesztették. Jafetre vonatkozó titáni hagyományokat a babiloni fogság alatt." Legyőzetésük után Zeus hegyek alá temeti őket. csodálatos hírüket. A kaukázusi népekre vonatkozó adatokat átvették a perzsa fogság alatt.

hogy elfogult papok voltak. ez Kádárnak. ez Csanádnak. e nevet a budai. hogy a földrajzi nevek. ez Bornak. Ezért Fejérvárat a szent király. stb. ez Zsoltának. ez Beszturnak. ez Baloghnak. ez Zámornak. folyók. Ez a legenda leegyszerűsített alakban sok helyen szószerinti átvétel a turáni szumirok Gilgames époszából. az Indus forrásvidéki Húnniába helyezi. ez Leventének. Zsolt nemzette Taksot. század közepén élt Justinus (I. Attila-Árpád fejedelmi nemzedékrendjén éppen úgy az ősatya Noé és fia Jafet." Nemzeti hagyományunk Nemróth atyjául Thanát említi. melyet Árpád magának Pannoniában kiválasztott. akik a bibliai Nimród óriás származását az ősmagyar hagyo83 mány valamelyik ma már ismeretlen. az Kulchenek. de valószínűleg Nimród nevéhez hasonló őséhez kapcsolták és így biblikus színt adtak fajszármazásunknak. ki tőle származott. A családokhoz. könyv. * Noé özönvíz hagyománya és neve nem a sémita szellem emléke.) Aszszíria első királyánál. ez Ethelnek. István. amint azt Samothracéban tanították. ez Bendeguznak. u. mint a hegyek. ez Jáfetnek. ez Ompodnak. ez Erinek. ez Kelednek. ez Bondorfárdnak. ez Betérnek. ez Szervénynek. Csákoknál az oroszlán. Nembrothus változásokkal írják. ez Thanának. Ez így hangzik "Álmos. ez Noénak. Noé neve mint ősi hagyomány elővillan Márk krónikájában. pozsonyi. ez Hunornak. ez Apusnak. Reáfogták Anonymusra és Kézai mesterre. Feltalálható a legenda lényege India ősi szentirásaiban is. ez Berendnek. Család. mitológusaink elsiklottak ezen igen fontos adat felett. helységek nevei felismerhető állapotban nagy időkön át fennmaradnak. Vaivasvata Manu az egyetlen emberi lény – más beállítás szerint kívüle még a 7 Rishi –. fej. ez Keárnak. ez Kevének. totemállatképek még ma is kimutathatók a családi címerekből. Éppen ezért nagyobb figyelemre nem is méltatták e legendát. A bibliai özönvíz legendában Noé az Ararát hegyén köt ki. Fejérvár közelében és az a hely az első.) * Titáni hagyományon épült a görögök Japhetosz titánja és ez a hagyomány azonos a hún-türk népek Jafet óriásatyjával. "Noé hegye" nevet nem Márk krónikás vagy tudós papok és az egyház doktorai találták ki. Árpád nemzette Zsoltot. Ninusnál is régebben éltnek írja Sesostris egyiptomi és Tanaus királyt. Nemproth. dubnicí krónikák és Thuróczi: Nemroth. a közelben alapította". ez Csabának. Ugyanezt mondhatjuk a családnevekről. Noé kabir volt. Epiphanius Nebróth gigas-nak nevezi. akárcsak Noé a bárkájában. ez Farkasnak. ez Nempróthnak. akik a Matsya Avatar alegoria szerint. Hagyománya kabiri vagy titáni hagyományon épült fel. ) Menroth. mint a mongol és tatár uralkodók családfáján. ez Miskének. (Ilyen a honfoglaló Borsóknál az ezüst hal. hajóban menekült meg az özönvíztől. Ismert dolgok. folyóink. mert a II. Nimród és Havilah egyébként elsemitizált alakja Nemrothnak és Evilathnak.Indikopleustes (Kr. Álmos azután nemzette Árpádot. ez Zambornak.és keresztneveink nagy száma is még az ázsiai hazában született. E nevet nem a hagyomány költötte. az Ögyeknek. ez Mikének. Történészeink. ki is fia vala Elődnek. ez Bulcsunak. ez Tordának. hadijelvények. aki Tarah ivadékából származó aethiops Chus fia volt. helységeink neve legnagyobbrészt ezer éves. ez Bökénynek. ("Boldog Arábiát" Epiphanius idejében Aethiopiának hívták. ez Kadicsának. vagy még azt megelőző időkből való. ez Létnek. Ősi hagyomány alapján Márk Krónikája (1330) elsőnek sorolja fel az Árpádház nemzedékrendjét. 510) Evíláthot Indiába. ez Daniénak. ezekben a sorokban: Árpád "tábort ütött a Noé hegyén. Hegyeink. I. nemzetségekhez fűződött jelek. ez Ethelének. ez Budlinak. 84 . ez Othmárnak. Abáknál a gyűrűs fekete sas. kiről Mózesnél említést nem találunk. (Tanhu a húnok főkirályának címe.

Abulghazi a mongolok és tatárok leszármazását a következően adja: Noah fia Japfet, ki az Etel (Volga) és Jaik folyók vidékén telepedett le. Nyolc fia közül Turk volt az utóda. Tehát megegyezik Anonymussal Abulghazi a közös ősatya, Jáfet személyében. Ez közös ősforrásra mutat és nem semita eredetre. Japhettől származó nyolc ős neve: Turk, Csin, Kazár, Szaklat, Rusz, Ming, Gumár és Kaladzs. (Gumár neve Mózesnél Gómer.) A Biblia szerint Nimród Khusnak volt a fia. Epiphánius egyházatya (Kr. u. 400 körül) szerint: "Ez a Nimród a fekete Khusnak volt a fia, akit Zoroaszternek hívtak a görögök, és aki keletre költözvén, egykor a baktriai Hunniában uralkodott, alapítván itt a baktrok városát, ahonnan elterjedtek a csillagászatnak és mágiának ama tanai, amit Nimród fedezett fel és amit némelyek Zoroaszterről mondanak, hogy felfedezte." "Khus" szó is ősi hún név, Perzsia határán a Kr. u. V. században lakó húnok fejedelmét Khusnaváz-nak és Indiában Toramána néven nevezték. Ez Attila uralkodó családjából származó fejedelem, kinek fia: Mihiragula (Mihir = Nap: Gula vagy Gyula = fejedelem) India Attilája volt. Származásra a juecsi-fehérhún Kusán uralkodóház ból. (L. Modi. i. m.) Lukácsi Kristóf (A magyarok őselei) írja az örmény források alapján: A hún-magyar-szkíták, kiket az örmény Chus név egyesít, – hajdan Zoroaszter vallását követték. Josua Stylites (ford.: W. Wright. 1882.) írja: "A kusánok vagy húnok". Az Agni Purana szerint a Nap-dinasztiából származó Ráma egyik fia, Kusa, kitől a kushiták (Kachhwahak, Maravar és Amber urai) származtak. Az Elő-Ázsiát és Indiát benépesítő khusita népfajt északról bevándorolt ősi ugor népeknek tartják. Maradványuk ma is él Indiában. Khusok voltak a Tigris és Eufrates folyam közének legősibb lakói és ők rakták ott le az emberi civilizáció alapjait. 85

Hatalmas városokat építettek (Ninive, Kaleh); az ékírást feltalálták; mágiát űző tűzimádó vallásuk volt és az ázsiai legősibb nagy birodalmat ők alapítják. Az északról utánuk jött turáni népekkel összekeveredtek és megalapítják Elámot (Khusistant), Szumiriát és Akkádot. A legenda Akkád országnak és Babilonnak alapítását Khus fia, Nimród nevéhez fűzi. Nimród felesége Semiramis, Derketo isten leánya volt. A legenda szerint később Nimród északabbra vándorolt és Ninive várost alapította. Botbort: Geographia Sacra c. könyvében írja:

"Chavila fölött van Babilonia, ahol Chus fia, Nimród uralkodott. Nimród, azaz Bar-chus, a régi Bacchus volt. Tőle számítják a harmadik kort, amelyet a költők vaskornak neveznek. Nimród tetteit a pogány írók tévesen fiára, Ninusra és feleségére, Seramisra vitték át" . . .

A juecsi törzseket Kína határáról a húnok szorítják ki és Turkesztán déli részén telepednek le. Már Kr. e. 130-ban elözönlötték Baktriát. Itt öt törzsre oszlottak és a legtekintélyesebb törzsük a Kusán nevet viselte. (kínai neve: Guei-shuang). A Kr. u. első században a juecsi név feledésbe merült és általánosan kusánoknak nevezték őket. A Kusánbirodalom befolyása virágkorában egész KözépÁzsiára és a Kaspi-tó vidékére kiterjedt. Uralmuk alatt volt Afganisztán és India északnyugati része. Kaniska uralkodójuk pedig az egész Ganges folyó völgyét elfoglalta. Ő az indiai történelem egyik legnagyobb uralkodója és legnagyobb buddhista apostola. Régészeti felfedezések szerint a kusánok sok közös jellemvonást mutatnak faj, nyelv és ruházat tekintetében Irán északi részébe bevándorolt nomád népekkel. A korai kusán uralkodókat érmeiken csúcsos fejjel, széles, előreugró orral és nagy szakállal ábrázolták. Az ősi szkítákra hasonlítanak. Ruháik: hosszú köntös, ami Irán nomád pásztorainak ruháival azonos, alatta nadrág és nemezcsizma. A fejen csúcsos süveg. (V. ő.: McGovern i. m.). A magyar őshagyomány Nímród országát, az első őshazát és fajunk bölcsőjét a hegyes Transkaukázus vidékére, az Araxes folyó völgyébe, Armenia északi részébe helyezi. Evilath földje volt ott, amelyet Mózes (I. k. II. fej.) a Pilon folyó melléki Haviláh 86

földjének nevez. Elizeus örmény történetíró a húnokat khusitáknak nevezi, akik úgy öszszekeveredtek a turáni ősnépekkel, hogy egymástól e1 sem választhatók. Az örmény írók az Araxes folyó vidékét Khusdiá-nak hívták, az ott lakó khusitákról, vagyis húnokról. Volt ott egy Hunoracerta nevű város, amit örményből lefordítva Hunor-városnak neveztek. Hunor és Magor előtt itt, a Kaukázus hegyes vidékén bukkant fel a csodaszarvas és vezette el őket a hegyekentúli vidékre, a Meotisz-tenger (Azóvitenger) partjára. * Az első ősatyát, kitől a hősmonda a fajt levezeti, az indusok Manusnak hivták. Manu a szanszkritban urat, férfit, parancsolót jelent, de jelenti az Istentől ihletett törvényadót is. E fogalom minden ősinépnél feltalálható. Egyiptomban és Lídiában Menes, Phrigiában és Rómában Manes, Krétában Minos, szumiroknál Marduk, Iránban Marsi, az ősmagyaroknál Manó a neve. A mongolban Mani, vagy Mani khán = óriás férfi, aki a vadászok védszelleme. Tehát Nimród óriás, a "hatalmas vadász az Úr előtt" fogalmat teljesen fedi. Nimród óriás, az isteni vadász legendájához tartozik, hogy ő volt Babilonia és Asszíria megalapítója és első királya. A következő fejezetben bőven tárgyalom nevének késői utódát, ami némi fényt vethet az ősi Nimród-legendára. A nemzeti hagyomány a fajszármazási, őshazaszerzési és a dinasztiaalapítás történetét így őrizte meg "Menroth óriás, ki a nyelvek magkezdődött ösz szezavarodása után Eviláth földjére méne, melyet ez időben Perzsia tartományának neveztek és ott nejétö1, Eneth-től két fiat nemzett, Hunort t. i. és Magort, kiktől a húnok vagy hungárok származtak." "Hunor és Magor elsőszülöttek valónak, atyjuktól megválva, külön sátrakba szállnak vala. Történt pedig, hogy amint egyszer vadászni kimentek, a pusztán egy szarvasünőre bukkanónak, mellyet, amint előttük futott, a Meotis ingoványaiba kergetések. S midőn az ott szemők elől tö87

kéletesen eltűnt, sokáig keresték, de semmi módon nem találhatták. Végre is az említett ingoványokat bejárván, azon földet baromtartásra alkalmasnak találtá:k." (Kézai Simon mester.)

Feltaláljuk e mondát már a VI. századi Jornandesnél is, ki szerint a Meotis partján tanyázó hunokat egy szarvas-ünő vezeti az ingoványok közé. (24. fej.) A Bibliában a Genesis VI. fejezete Nimródra vonatkoztatva ősi turáni legendát tárgyal:

"óriások valának abban az időben a földön, sőt még azután is, mikor az Isten fiai (b'ne-aleim) bemenének az emberek leányaihoz és azok gyermekeket szülének nekik. Ezek ama hatalmasok, akik eleitől fogva híres-neves emberek voltak".

– Vagyis óriások voltak. – A Genesis hosszabb megszakítás után úgy folytatja, hogy a híres-neves emberek közt van Nimród, a "hatalmas vadász az Úr előtt". Peronne páter így ír róla:

"Nimród nem tartozott azon gonoszok közé, akiknek gonoszsága miatt támasztotta az özönvizet az Úr, vagy akik a bábeli torony építői lettek volna, mert vagy b'ne-eleimek, vagyis jó angyalok voltak s ebben az esetben bűnbe nem eshettek, vagyis nem voltak bukott angyalok azzal, hogy a föld leányait vették feleségül, vagy rossz angyalok voltak s ebben az esetben nem hívhatták őket b'neeleim-nak, azaz ,Isten fiainak’ vagy ,hatalmas vadásznak az. Úr előtt’".

Nimród (Menróth) tehát nem bukott angyal, hanem az "Isten fia", vagy az "Ég fia", aki Enethtel, az emberek leányával egybekelt. "Isten fia", "Ég vagy Menny fia" a hún-türk fejedelmek ősi címei közé tartozott. Többen az Attila fiától, Irniktől Ieszármazó, 525 táján élt Gurda és Magyer fejedelmek közül Gurdát tartja Hunornak. Szerintem ez a legenda ősi allegória, amely az uralkodó hún törzsnek

88

és a finnugor magyar törzsnek egybeolvadását, rokonfajú testvériségének tudatát őrzi. Eneth név a későbbi krónikásainknál Enech, Enach, Onech és Oneth változatokkal jön elő. Enach fiairól, mint óriás fajról emlékezik Mózes IV. könyv, 13, fej. 23=24. sora. Hunor és Magor, Nimród e két fiának nevét Mózes könyveiben hasztalan keressük. Nemróth felesége Enech ősanya török szóból megfejtve inő, vagy ünő, szarvastehén szóval azonos. A későbbi Emese ősanya, Álmos anyja jelentésének is megfelelő, mindkettő női (feminin) lényt jelent. Enee vagy ünő allegorikusan azonos a hold istennővel, vagy Isissel, – a "tehénszarvúval". A tehén minden ősnépnél a természet passzív női (nemző) erőnek a jelképe volt. Isis Egyiptomban, Ió Görögországban, Vách, "a hangzatos tehén" Indiában, akitől a Baghavad Purána. szerint az emberiség jött létre. Az ősmagyar szarvasünő üldözése azonos a Prometheus mitológiában Jupiter által űzött sóval, aki "szarvakat" kap, vagy Bráhma tiltott szenvedélyétől űzött Vách-hal, aki őzzé változott. Itt is üldözi Hunor és Magor, az égi származású két ifjú, a szarvast. A csodaszarvas eltűnik, de ők a Belári (bulári, bulgári) asszonyokra akadnak és közülük Dula király (ó-bulgár Duló dinasztia) leányait veszik feleségül. Ez is azonos fajszármazási ősi mítosz. A rokon finn népnek is van csodaszarvasa: "Maga léha. Lemminkäjnen Űzi csoda szarvast szörnyen, Űzi lápon, űzi síkon, Űzi puszta parlagokon" ... "Siettetik, főlkergetik Híz szarvasát rejtekéből, Tápió∗· hegye mögéből, Hixé⊗·· vára közeléből" . . . Kalevala. (Ford.: Vikár Béla)
∗ Tápió az erdők szelleme. A Pest vármegyei Tápió folyó és ily nevű falvak, ősi pogánykori nevek. Hizé, a magyar Izé – ördög. ⊗

Azonos a japánok csodaszarvaslegendája a mienkével. Ott Natsu hercegnek két fia volt: Abo és Oy. Vadászaton fehér szarvast riasztottak fel és azt űzték hosszú éveken át. Oy herceg keletre került a szarvas üldözésében és a japán nép őse Abo herceg nyugatra került és a "hungarik" magyarok őse lett. (Japán hadifogságban élt Ráthonyi János .özlése. Esti Ujság, 1941. XII. 19.) Az égi származású Nimród (Ménroth) felesége, a föld szépséges leánya Eneth, kitől a szarvesűző Hunor és Magor származik. Ez a két fiú a Nap fiai, a Mithras misztériumok bikaölő napfiai. (Anahita = Eneth = Boldogasszony. ) Forbáth László (A megujhodott Mongólia) írja, hogy Urga környékén hún vagy ujgur eredetű fejedelmi sírban szőnyeget találtak, amelyen két lovas a csodaszarvast kergeti. Regős énekeink csodafiúszarvasát a Tápiószentmártonban és Zöldhalompusztán talált szkíta aranyszarvasleletektől a kínai határig és onnan át Japán szigetvilágára követhetjük. A csodaszarvas legutoljára a keresztény lovagkorban, Szent László király körül csoportosított mondakörben jelenik meg.

C) Hungar név ősi hagyomány.

Az ősi népek nevüket alapítójuk nevéből származtatják. Ezek az alapítók távoli ősidők homályába vesznek el: A mítoszok isteni származást tulajdonítanak nekik és ők rendszerint az Olymposra kerülnek. Ilyen Hunor és Magor mítosza. Az ősi alapítók neve és vele az ősi népek neve is szimbolikus jelentőségű és mindig valami kiváló eszmével kapcsolódott. Népünk a honfoglaláskor két névvel tűnik feL A nyugati népek előtt az "ungar", "ongar", "hungar" névvel; önmagunk között pedig a "magyar" névvel. Ez a "magyar" név Árpád törzsének neve. A másik, a hungar, ungar vagy ongar a hadiszervezetet, a katonai állapotot, a katonai célból alakult törzsszövetség meg jelölését szolgálta. E szavakból hun-gar, "gar" a mongol szóból megfejtve, annyi mint kar. Ma is használatos: nagy garral jön, jelentése nagy sereggel, nagy haddal jön. A nemzetségeket had-nak nevezték. A régi magyar országgyűlés tagjait pedig "Karok és Rendek" néven hívták. Dsongar királyság annyi, mint "balkar", vagyis a mongol sereg balszárnyán lakó hadiszervezetben élő nép. Ilyen: Khasgar, Basgar (Baskír = 5 kar), stb. (L. Enciclopedia 89 90

Hungar-nak és Ungar-nak hívja ma is az egész világ nemzetünket. 525 körül. országukat Hungria néven nevezik. éspédig Heungnoo vagy Hiungnu". mert a fővárosát Derbend felől északra említik. A szanszkritban a hún népet "huna"-nak nevezik és hogy milyen kiváló név a hún. – Ugyanerre az időre esik Gorda fejedelem mégöletése és Magyer fejedelemmé választása. "A Hungária névben annak régi kínai nevét látjuk. Mágóg szó mágust jelent. Márk krónikája 1350-ből: "Közönségesen Magyarok vagy Húnok. odahagyta Scythia tájékát. E szó megfejtése: Kán = fejedelem és gar = (kar) sereg. Vannak. 889. yara (barát) öszszevonásából magfar = mágusbarát"-nak fejti meg. ) Ez a Kaukázusvidéki. Hóman Bálint írja. és így tíz törzs szövetsége. Attila fiának uralma alatt állanak. 900-ban latinul írja: "Kr. kb. akik Irnik. Árpád kortársa Regino apát Kr. Ezeket a húnokat Hongre. Róma arannyal fizetett a hún segítségért. ugyanakkor Kobaddal is szövetségre léptek. (E bárom törzs neve: Jabdierti. Szent Istvántól kezdve a mai napig a latin nyelvű okmányokon. mert mi is így hívtuk. A magyar név tehát az egymás közt használt neve volt a népnek és minden esetre a hún-turk "magyar vagy megyer" törzs ősi nevéből vált az egész nép nevévé. hogy ma is Tibetben "Pesh Hun"-nak hívják Narádát. Valószinűleg a Szabir királyról írnak.) Krónikásaink Attila örökségéről. Hungaria királyai a magyar királyok. Kobad perzsa király és Justinius római császár között folyt háborúban Róma a hún király segítségét kérte. Kobad seregéhez a hún király 80.Britanica. u. 91 92 bulgar vagy bulakar = folyó. Kuartzi-tzur és Khabukszi-gyla. – A magyar nevet sokan akarták megfejteni. hogy a Hungaria elnevezést a nyugatiak találták ki. u. miket a Tanais áradásai alkottak". Zeliobes. u. Szent Izidoros: Ugrios antea hunos vocatos. (Modi fenti műve. "íri" szó –. saját nyelvén Mogyernek hívják". boldogulásának . Az árulásról csak ezután értesült Kobád és az árulás feleti felháborodásában megölte a hún királyt. Zichy a megyer név eredetét egyelőre megoldatlannak tartja. kiknek azelőtt sohasem lehetett hírét hallani. hogy Attila másik fia a Bolgár nép élére állt és bolgár jelentése = keverék-nép. hogy ez a szó is öszszetett és gar szóval szövetséget jelent. parancsolónak". – tehát a fejedelem előhada.) – Hungar tehát a húnok hadiszervezetében élő nép. Kubán-folyó melléki őshaza szabirhún-magyar népe történetének egy részlete. de lehet. – mondja Modi. Ősi időben az uralkodó és a főpap egy személy volt. a harci erényükért.) Géza fejedelem idejében még Húnországnak hívták országunkat a németek. testőrsége. Piligrin vagy Pilgerin hittérítő. Zilgbi és Ziagbir néven írja Deguignes. Nagy tévedése történetíróinknak. hogy három törzsüket nemességükért és vitézségükért Kangar-nak hívják. tehát az ősök mágus királyok voltak. lehet a mongol bultari = bujdosó szavakból is megfejteni. Török népnevek ugyanis kevésbé a nyelvi vagy faji. mogy-eri) . Kronika Wegierska: "Magerones hoc est Hungari". a passaui püspök "Hiunen lant"-nak. évben az Ungar nemzet. A hún király nevét Zilidges. Lehet.000 lovassal csatlakozott. pénzeinken Hungaria Magyarország neve. (A Húnok ősi története c. az mutatja. Béla király Névtelen jegyzője mindenesetre a hagyományok alapján első királyunknak Mágógot írja. aki indus hit szerint a Karma végrehajtó nagy szelleme. tehát a Megyer név "összetett alakjában bolgár-török eredetű". Felemlíti azonban. hogy a mongol. akik a finnből "föld emberének” Vámbéri a török „bajar” szóból „úrnak. mint inkább a politikai egységet jelölték. hún-magyar testvériségről írtak. ama roppant kiterjedésű tavakat. A Hungar nevet hazai és külföldi írások az alábbiak szerint őrizték meg: Anonymus: "idegen nemzetségek nyelvén Hungarnak. vagy víziember. tehát Irnik és bánjai által újjászervezett onogur szövetség nép. Hungar népnév és országnév. Módi parszi professzor a pahlavi zend nyelvből "maga (mágus). A bessenyőket saját nevükön Pacinak-nak nevezi a bíborban született Konstantin császár. Megy. Húnországnak írja Magyarországot.és országneve. Kr. a nemzetek fejlődésének. műben. viszont a név másik fele eredetileg – eri-nek hangzott (magy-eri. Un vagy on = tíz. latinul azonban Ungarok". Mogy néven a vogulok és osztyákok önmagukat nevezik. ez a török "eri".

Szent Genovévával. Attila legendás alakja Európa. vagy szörnyeteg. Attila Rómában nevelkedett és azt értékelve. amit Attiláról és a húnokról alkottak. Az Altájhegység egyik nyulványát Mazar-Dag-nak. Kézai mester Attila híres sátráról írt. Attila-anondák. A középkor e népei keletről jött fajrokon törzsekkel összevegyülve. A magyar nevet messze keleten megtaláljuk. Ezek egész szabályos hangtani megegyezések. A szörnyű nagy kincs tudatát erősítette az a tény. megítélésénél Priscos rhetor kortársi feljegyzéseire utalhatunk. ellenben 93 Attila halála után tíz évvel a vandálok törzsei átvonulnak Itálián. Attila igen magas kultúrfokon álló műveltsége. Ágner L. a királyi ház intézményei fenntartott történeti anyagán kívül a nép meseképző ereje is nagyon termékeny volt. azonban tökéletesen ráillik Attila hunjaira is. s a sok utód. kiknek élete egybefűződött Attila legendájával.⊗ A népek romantikus meseképző erejét Attila csodás kincsei felfokozták. hogy ősi hún törzsnév a „Magyar”. "Isten ostorá"-nak világbirodalma összeomlott. Attila legidősebb fia. amint Dietrichből Detre. velencei. edényei és színarany ágya. akiket éppen Attilával való szereplésük miatt avatott szentté az Egyház: mint Leo pápával. "Atyuska" a jelentése. dániai. ahol az oszlopok aranyveretekkel voltak egybekapcsolva. Athil. Arany koporsóját és abban eltemetett rengeteg kincsét egész Európában keresi a nép. (Attila és hunjai. Európa népe a világhódító Attila körüli legendákat tovább szövögette és a valóságot a helyi hagyományokkal is összekeverte. Farkas és Orsolya. rettegett alakjává vált. Istvánt "Stephan Král"-nak hívták. legfeljebb azt külsőségeiben követő életet éltek. "Meghalt a hún király. a "kiniai Petőfi" idejében már mongol vagy ujgur fejedelemről szólhatott a lenti vers. Hún neve Etele vagy Etil (Nagy folyó) volt. amint már kifejtettem. Ford. az antik kultúra fellegvárát megkímélte.~ A "rang" és a "szörnyű kincs" volt Attila fiainak végzete. Szt. – angolszászoknál Atla és a skandinávoknál Atli. Pannoniában az ismeretlen Netadfolyó közelében vívott véres csatában 30. Amikor a népvándorlás hullámai már elültek. a Gepidák királya a húnok ellen hadba gyűjtötte. a görög-római városlakó kultúrától távoleső. Attila nevét egyébként feltaláljuk a középkori gyakran használt magyar nevek sorában. Krimhildből Kremhelt vagy Krömhelt. Dr. 705-762 ) költő. Nálunk. E) Attila kincse. Már Mátyás király kora előtt nagy legendakör alakult ki és a mesék remek sorozata még a mai napság is szövödik. Ebből azonban jelentős következtetést ne vonjunk le. germán. Bizánci. Ford. frank és délszláv hősköltemények istenített. Attila-Etele német neve Etzel. ) ⊗ 94 . se szláv. Attilát egybekapesolták oly nyugati keresztény kortársakkal. akiknek könyörgésére visszafordította hadait és így Róma és Páris az elpusztulástó1 megmenekült. Ilyen szentek még Szervác. Lásd: Thierry Amadé. mert a gótok Attila hadiszervezetébe tartozó népek voltak és így nevezhették Attilát = Atyuskának. Az elesettek között volt Ellák is. Attila nevét a filológusok gót szónak tartják. Athel. A romboló és építő Attila körül hatalmas mondakörök alakultak ki. u.000 hún vitézt öltek meg szövetségeseikkel együtt. római. Németh Gy. a háború és béke intézője.irányítója. D) Attila = Atyuska. amelyet az Árpádok királyi családjánál hagyományként élt ősi családi kincsekhez kapcsoltak. és Eckhardt Sándor: Attila a mondában. Róma városán és üszköt. romhalmazt hagynak maguk után. Aldarich neve Aladár lett. tehát Magyar-hegynek hívják s ott van a Mazar-folyó is. szerk. ott állt drágakövekkel díszített széke. Ez arra mutat. Dúlt a harc és a leigázott népeket Ardarik. minden nemzetének fantáziájára termékenyítőleg hatott. ∗ Li-Tai-Po (Kr. asztala. hogy vége nincs”∗ (Li Tai-Po. miként az orosz nép hivja cárját. Szabó Károly 1864. a világ nagy államférfiainak inspirálója. izlandi. ezért torz a képzet. a rang s a szörnyű kincs miatt egymással harcba szállt és dúl a harc. mégse volt se német.

maradék hún népét Keletre vezette. ) A volgai bolgárokkal még a honfoglalás után is az érintkezés hosszú időn át fennállt. ilyen volt a Korógyon átvezető híd Berettyóujfalutól délkeletre. nem ismerjük. hogy a székelyeket jelenlegi lakóhelyükre árpádházi királyaink telepítették. 707. A honfoglaláskor Magyarországon talált bolgárság ellenséges magatartását Árpád vezérnek a balkáni bolgárok ellen viselt háborújá indokolja. Kőrösök. Bakonszeg község határában.: Hóman B. A keleti részek bolgár fejedelme Ménrót. V. hol kozárnak nevezi. Ellenük viselt harcokat Anonymus híven feljegyezte. Csigla mezejére∗ vonult és ott várta be Árpád magyarjait. míg a magyar seregnek Bihar vár ellen rendszeres és kemény harcot kellett megvívnia." (Annalium Austria Contin. Fehér Géza szerint bolgár-török ötvösök műremeke. ö. "Megigézvén Csehország királya az említett magyar királynak (Kun Lászlónak) . Hogy milyen viszony volt a székelyek és a gyarmatosító bolgárok között. hogy a Berettyót szabályozták és mocsárvilága megszűnt. Népe a Berettyó. a mai székelyhídi járásban és a Szilágyságban. Akkor még náluk a bolgár-török nyelv. Ma már tudjuk. Bulái akkor a volgai bolgárföldet jelentette. akit sok felesége miatt Mén-Marótnak is hívtak.) szerint a kincsek közé tartozott a máig Prágában őrzött Szent István-féle kard. az ősi szokások és hagyományok élénken éltek és a Balkánon az elszlávosodás csak a X. Rudolf és Ottokár között létrejött 1276-iki békeszerződés pontjaiba belevétette a kincsek viszszaadását. A Bécsben őrzött Nagyszentmiklóson talált fejedelmi arany kíncsleletet a népi hiedelem. izmaelita pedig mohamedánt. Pertznél IK. hogy az összes kincseket viszszaadja. (V. században még "bolgárokat" és "szlávokat" említenek. Anna mácsói királynő oda vitt és neki átadott. Bihar földvárában székelt. A hivatalos történettudomány azt mondja. mácsói Anna nagyértékű családi kincseket vitt magával Csehországba és azok ottmaradtak. KékKálló. Hol lakhatott Csaba hun-töredéknépe? – Feltehető. hasonló név Csiglen kisközség neve a Szilágy vármegyei zsibbi járásban. Testvére. században következett be. de az egyik hún töredék visszamaradt. hogy e kincsek a Tisza-Marosközbe telepedett bolgár fejedelemnek kincsei voltak. Az ősi hagyomány szerint a székeIyek a testvérnépi tudat alapján önként csatlakoztak a magyar törzsszövetséghez. hogy Biharban. l. Az ősi hagyományok szerint Attila harmadik fia Csaba. i: m. Béla király leánya. királyi jogart. tehát hún fajúnak. csodálatos szépségű és nagyértékű arany amforát. Béla király névtelen jegyzője Ménrót fejedelmüket. amelyeket valamikor magának László királynak nénje. 705. Csak néhány évtizede. Taksony vezér korában Buláiból izmaeliták vándoroltak be Magyarországba. folyók és egyéb patakok által alkotott mocsárvilág védelme alatt lakott. F) "Bihar király" elveszett hún (bolgár-török) hagyomány. Itt a biharmegyei Sárrét járási Korógy pusztán 95 96 . amelynek rajzát Ipolyi közölte. Ezen a vidéken a dunai bolgártörökök is gyarmatosítottak és a bihari földvár egyik erős központjuk volt. tudniillik két arany koronát. Ér. mert a jelenlegi Székelyföld a honfoglalás után még évszázadokig la∗ Ismeretlen hely. de rnár 894-ben a magyarok Bizánccal léptek szövetségre a bolgárok ellen. I. és IX. mint Rudolf német esászár szövetségese. Vindob. (Zichy I.) Pauler Ákon (Árpádkor II.IV.s aranykincseket. István király Ottokár cseh királytól eredménytelenül követelte a kincsek visszaadását. leszármazottjaik pedig a székelyek. A mai Magyarország tekintélyes része akkor már bolgár uralom alatt állt és a magyarok új szövetségének célja a bolgár hatalom megtörése és a honfoglalás előkészítése volt. míg azután Kun László király. katlan őserdőkkel borított gyepűrendszer volt.) A honfoglaláskor itt talált bolgár nép kétfajú és kétnyelvű. amik Attila magyar király idejétől és az ő más utódaitól mostanáig Magyarországon őriztettek. E kincsek sohasem kerültek többé vissza. A mocsárvilágon átvezető járható hátas földeket hídnak nevezték. sőt a tudományos felfogás is hosszú időn keresztül Attila kincseinek tartotta. A dunai bolgárokkal a rokoni szövetségi viszony 839 ben fennállt és 892-ben Arnulf frank király szövetségese mindkét nép. ő hol bolgárnak. mert a bizánci források a VIII. amely köröskörül drágakövekkel van díszítve és többféle mé.

Nemprót-Marót fejedelem igen előkelő származású. A népek története azt bizonyítja. Bihar várától néhány kilométerre nyugatra feküdt a tatárjárás előtt Gazsár falu (Guizar). még a késői korban is. Denghisik. hogy a családi és helységnevek állandóak és évszázadokon.∗ Tibet egyházi főnöke a Lhasszában székelő Dalai láma: Gyalpó. Zabergam Kr. 468óan megszűnt. a királya. Gyalóka kisközség Sopron vm. A történetemmel Anonymus adatait miként kapecsohatjuk össze? Attila 454-ben bekövetkezett halála után fiai: Ellák. egyik hún királynak. de fennmaradtak. A honfoglalás idejében tehát Bihar vármegye területén a bolgár-török nép bizonyos politikai közösségben élt. A nyugati végeken Pannoniában függőségi viszonyba kerültek és még 871-ben adót fizettek a német császárnak. Gyála nagyközség Torontál vm. megritkultak. Kisgyalán kisközség Somogy vm. A hún törzsek kelet felé özönlenek vissza és a Kaspi-tó felső vidékein tartják fenn hatalmukat. 618-ban keresztény lett. az uralkodásra kiszemelt Zoltánt (Szultán) Marót fejedelem leányával házasítja össze. tehát Bihar gyálpó — Bihar. E tartomány buddhista kolostorait is Biharnak hívják. Gyalu nagyközség Kolozs vm. Így indiai Bengália felső részében Bihar tartomány nevében. u. Attiláéhoz hasonló hatalmas birodalmat alapítanak. (Vár.. ahol fejedelmi udvara állt.. Zabergammal az előtörő avarok kötnek szövetséget és megsemmisítvén a gepidák és longobárdok uralmát. az utolsó pogány magyar úr. ott feltaláljuk Bihar nevét.) Tibet népe buddhista hitet követi és nagyobbrészt két nagy szektához tartozik.. Szent király lehetett. Nemprót (Nimród). Bihar (Bihor) indiai tartományt a fehér húnok alapították. akit több neje miatt Mén-Marótnak is hívtak. Ennek a biharmegyei Korógypusztának volt az ura Vatha.. Gyakori szokás volt a nagynevű ősök nevének felvétele. Gazsár hún törzsnév Indiában és Buddha is gazsár hún volt. Bihar tartománytól keletre eső Nyugat-Tibet a Brukpa vagy Dugpa vörössapkás. 270. Bihar-nak őrizte névét.) V. u. mint tévesen állítják történészeink. gyálpó = a király. mert ahová a hunok eljutottak és vallási kultuszuk ismeretessé vált. per. elszegényedtek. szertartásainak legfőbb patronusa az előbb említet "Bihar gyalpó" ősrégi hún király. A felbomlott nyugati hún birodalom visszavonuló hún töredékeit ez a bolgárság felveszi és magábaolvasztja. Ezeket a hercegeket a rómaiak legyőzték és a húnok nyugateurópai hatalma Kr. Ettől kezdve ezek a húnok az avarokkal olvadtak össze. A vörössapkás shámán mágiát is űző dugpák kolostorainak. Ez tehát 25 évvel Árpád honfoglalása előtt történt. Kétszáz év mulva Nagy Károly hadjáratai után hatalmuk összeomlott. mert Árpád fejedelem egyetlen élő fiát. továbbá a Jóúszó éren keltek át a honfoglaló ősök Biharvára meghódítására és nem a békésvármegyei Korógy-éren. Irnik (Csaba) és két más rokonuk Ennedzár és Uzindár között osztották fel Attila birodalmát. Tumen török név. Reg. (Néha vihar és vihara néven is. régi ősének. és Gyalu-puszta Szolnok vm-ben. Neve ősi hún királynév. 97 98 . Nemrót. valamelyik hún fejedelem leszármazottja volt.és Korógy éren. Tibeti nyelven gyál = király. Földvára.: Encyclopedia Britanica) . Egyik kirajzásuk Attila családjából való királlyal Indiába tör be és ott hatalmas birodalmat alapít.. A Don és Dnyeper folyók közét lakó bolgártörök népre Attila húnjai rátelepedtek és nemességét és uralkodó családját is ők adták. Attila halálakor Erdélybe gepida törzsek vonulnak. Legalább is lényeges változást nem szenvednek. Összefoglalva ∗ Gyál nevű helyneveink: Gyál-puszta Pest vm. mint Tumen köktürk kagán neve. kik fölött igen előkelő származású fejedelem uralkodott. Egyes hún maradványok és a húnokhoz húzódó gót csoportok az aldunai határon a bizánci birodalom határőrei lettek és egészen Zabergam (Szabirkán?) fejedelmük idejéig független életet élnek. (l. ö. közép és kelet Tibet a Gelupka sárgasapkás szerzethez tartozik. ahonnan perbeidéztek egy Tumen nevű szabadembert. világi feje a Sigace-óan székelő Tassi láma. vallásos kegyszereinek. sőt évezredeken át alig változnak.

A húnok zöme azonban Csaba királyfival visszaözönlött keletre. Anonymus szerint Ménrót-Nimród férfiága kihalt. bolgárok alapítják és Pest neve bolgár-szláv név. kikbe babonás hite szerint igen nagy bizodalmát helyezte". sőt csatatéren elesett vitézeit egy gyógyfűvel életrekelti. Edöméntől származott az Aba nemzetség. Bizonyára a lázadó kabar törzsekkel. és VII. amely az alsódunai görög határvidéken élt. vagy vezér neve nagyon hasonlók. a legvalószínűbb azonban. A frankok által összetört avar birodalom keleti részét a bolgár-törökök szállják meg. Történettudósaink szerint ezek a kabarok a Felső-Tisza vidékének határőrei lettek és az Aba nemzetség tőlük származik. Oleg ilyen fényes haditettet a hún kozárok ellen csak hún-török ∗ rokonnépek segítségével vívhatott meg. rokonsága azonban tovább élhetett. Anonymus ezt a csatlakozást Kiow városának a honfoglalók által 894-ben történt ostroma idejére teszi. Kiow városát a normann Rurik rokona. vagy bolgár hunokat elég tekintélyes számban találhatott. Álmos fejedelem is "de genere Turul". ami az Attila-Arpád fejedelmi családdal való rokonságra mutat. Kr. azt írja. aki szintén Attila családjából származott. ugyanaz. az ismeretlen Csiglamezőn visszamaradtak "árpád idejéig". Anonymus. mert Bihar vármegyében a középkoron át de genere Turul-ok éltek. Szkítiába. Örösur. A nemzetség címere a fekete sas. Csaba írének (gyógyfüvének) székely földi néphagyománya ősi ázsiai emlék. István sógora. Legendáink és a külföldi feljegyzések is fenntartották Attila jós papjainak hírét. Kunoknak nevezi a csatlakozókat. Elfoglalják a Szerémséget is és kolonizáló csoportjaik egészen Pestig jutnak. Anonymus Csaba magyara (sobamogera) néven nevezi. így ismét Attila családjából származó fejedelem. valahol keleten. Ezeknek a húnoknak mai leszármazottai között virágzó az Ed törzs. század elején a Balkánra primitív kultúrájú szláv népek vonultak le. Boksza és Ketel családjai uralkodtak. Konstantin császár a honfoglaló magyarokhoz csatlakozó törzset a Kazár király uralma ellen fellázadt népnek. Toramána királyuk vezetése alatt. meggyógyítja. megtelepedtek Indiában. résztvett a honfoglalásban. u. Géza fejedelemnek veje. Oleg 882-ben foglalja el és kiterjeszti uralmát az összes dnyepervidéki szláv törzsekre. a mai Erzsébet híd lábánál állott római vár helyén. akik a Kárpátok övezte hazában. hogy névelferdítéssel állunk szemben és ugyanarról a hún töredékről írt.∗ G) Adat a Csaba mondakör eredetéhez. Kézai először is háromezer harcosból. 500-ban Indiába betörtek és Skandagupta indiai fejedelmet legyőzve. kiknek hét törzse felett Ed és Edöménen. és erős állammá szervezik őket. Kézai.A VI.) 99 100 . Meghódítják Kelet-Magyarországot és a marosi sóbányászatot a rómaiak után újra felveszik. Anonymus és Kézai háromféle hún töredékről írnak és ez tévedésbe ejtette történészeinket. Kézai írja. A honfoglaló magyarság tehát avarokat. továbbá Attila visszamaradt töredéknépét. a későbbi magyar király. Korozmiába. – lehet Zaber kán utóda. Anonymus fejedelmi személyeknek nevezi őket. kívül Borsa. családjaikból és szolgáikból álló húr töredéktői ír. hogy Ethele király Aquileja városát "sok varázsló kíséretében körüljárta. akik gyakran közölték vele az istenek szándékát. de már a VII. magukat székelyeknek hívták és Árpád elé jöttek a "ruthén" határszélig. akik közül Edömén népével a magyarokhoz csatlakozva. vagyis kabaroknak (= lázadók) nevezi. század közepén bolgártörökök áramlanak utánuk. hogy Csaba fia. E legendában Csaba királyfi csodaorvos és nagy varázsló. mint Attiláé. Ed visszamaradt korozmiai rokonainál. Népe felett Ed és Edömén fiai uralkodtak. Zabergam húnjait. Szerinte Zuard vezér vitte ki Görögországba őket. elvérző. aki a húnok nagy csatájában halálos sebet kapott. Szt. Ezek a húnok. A harmadik hún töredéket. lehet. Pestet. bár időbeli tévedéssel. hogy bolgár-hún törzsfő volt Krum kán családjából. akiket a honfoglalók Kiow ostromakor felvettek a törzsi kötelékbe. (Kézay. jósaik voltak. Etel. Zabergán vagy Zaber kán és Zuard kán. Ménrót-Nimród származásra lehetett a visszamaradt székelyek felett uralkodó Attilától származó törzsfő. – írja Kézai. Edömén nemzetségéből leszármazó Aba Sámuel. "Ezek a székelyek a húnok maradványai". A húnoknak nagyhírű mágus-papjaik.

" (Parker fordítása. Álmos vezér apja. sűrű havazást. sőt vízáradást is elő tudtak idézni. 91-ben Kína szomszédságából eltűnt és a Jüebannak nevezett országot alapították. hogy az északi hiung-nu (hún) senyü népének egyrésze Kr. bajtársaim !" "Árpád tört át hadaival elsőnek a ruthének havasain s ő ütötte föl legellőbben táborát az Ung vize mellett. Rodusi Apullonius (Kr." – "Ezután sok időre származott ezen Mágóg király nemzetségéből Ugek." "Álmos vezér mondá seregének : Szkíták. hogy a seregeknek menetközben előtte. Árpáddal . visszavonuláskor mögötte jár. Magyar népünk mai nap is használ ilyen vérelállító háziszert. A jüebani hún fejedelem szövetségkötés végett az északkínai udvarba 449-ben követeket küldött ajándékokkal és azonkívül küldött egy varázsló csodaorvost.) "Jó emlékezetű Álmos vezér. Jakint orosz tudós szerint Tarbagataj volt. szétszakították az erét. servita név gyűjtőforgalma." Ennek a táltos orvostudománynak emlékét kapcsolták a legendás Csaba királyfihoz. Szkítaság alatt a rokonfajú népeket értették. mint hogy az ő vérsége a többi szkitiai törzsek fölött azon kiváló méltósággal van felruházva." – "Szkítiának első királya volt Mágóg. A vérfolyás néhány pillanat alatt elállt s behegedtek a sebek. – a mondottak mind valónak bizonyultak. kiket Nagy Sándor berekesztett. hogy "az ő országukban olyan varázslók élnek. Abban az időben azt varázslatnak tartották és halálra ítélt bűnösökön kísérletet tettek.∗ Tehát a nép emlékezésének. Kinek is nemzetségéből származott azon nagyhíres és igen hatalmas Attila király. 230) írja: "A szkítáknak Később Szt. akkor ez az orvos gyógyfüvet rakott a beteg szájába. Deguignes szerint ez az ország Baskíria. A szkíta név a régi görögök előtt népi gyűjtőnév és földrajzi fogalom volt. sőt háremtizedrésze vagy megfagyott. vagy megfulladt. pl. mint ma a turáni.) ∗ Anonymus nem ír a hún történetről.) Ez a fű a kínai birodalom legtöbb helyén megtermett. Vuszun. "Ha valakinek elvágták a nyakát. illetőleg azt a mai napig sem dolgozta fel tudományosan. e. hogy megrágja és lenyelje azt. akik a támadó zsuzsánokra (avarok) felhőszakadást. Kangkü és Alan voltak. vagy széjjelverték a fejét és nagymennyiségű vért vesztett. Mágóg király nemzetségéből feleségével és fiával.A kínai krónika egy hún varázsló csodaorvos gyógyfüvéről ír. a mondák élettartamának határtalan időkig való megőrzését ez is igazolja. a sáfrány szárított virágszirmát." (Kézai. A zsuzsánok kéttized. Jafet fia s azon nemzetséget Mágóg királyról nevezték Mogernak. H) Szkíta származástudat. Ugek fia. – "A szkíták ugyanis régiféle népek. A szkíta olyan fajnév volt őseinknél. sőt egy hónap mulya még a forradások sem lettek láthatók. Ez a csodaorvas a hún mágusok nagy tudományáról elbeszélte. Szomszédjaik Zsuzsan. u. Kézai ellenben Krónikája első részét a húnok történetének szenteli és a második részét. " (Anonymus. László füvéhez. Leírja.. Anonymus így ír: "Szkítiának kelet felől való határánál a Góg és Mágóg nemzetek laktak. vagy Magna Hungaria. kiktől Hungaria királyai és vezérei eredtek. Az új magyar történetírás szkíták történetével nem foglalkozik. 101 102 . Krónikásaink a nagy szkítaságba való tartozandóságunk tudatát átmentették. heves vihart. árja. a magyarok bejövetelét a hún nép visszajöveteleként írja meg és mindketten a nagy szkítaságba való beletartozandóságunk tudatát mentik át..

már kialudt s az azután hazavitte. akik lassan az Ura1 hegységig. Ez az álláspont elfogultságból eredő túlzás. 103 104 I) Szkíta királyoly isteni származása. Targitaosnak hívták". A vandal és burgundi nép is hozzájuk tartozott. hogy Zeus és Borysthenes folyamnak a leánya voltak. a Botteni-öbölig terjeszkedtek. Nyugati filológusok – így Zeuss – szeretnék azt bizonyítani. így az égő aranyat eldobták. Gelonos és Szkítes. keresésükre indult. Herodotos által közreadott szkíta fajszármazási legendák szerint a szkíták királyai az "Ég fiai". Zeust és a szkíták királynéját. ahonnan a szarmatákat szorították ki. akiknek paralaták a nevük. Az ókori görögök szkíták alatt azokat az északi népeket értették. a germán törzseket. Neumann (Die Hellenen im Skytenlande) a felsorolt szkíták nép. hogy a szkíták népe árja törzsek voltak. 64.50 népét sorolja fel Simonax a szkítákról írt munkája 1. A húnok inváziója elsöpörte és széjjelszórta ezeket . az egész vidéket bejárta s végre az úgynevezett Hylaia földjére jutott. akiket auchata törzsnek hívnak. Herodotos által felsorolt szkíta szokások is egyeznek Ázsia törökfajú népeinek szokásaival. akik az Ister—Duna és a Feketetenger feletti síkságot. a középső Argoxaistól az úgynevezett katiarusok. a görögök azonban szkítáknak hívják. e." Ennél a csodás lénynél voltak az eltűnt lovak. A két idősebb fiú közeledtére az arany meggyulladt. Fölnevekedtek a fiúk s kettő az országot elhagyta. Valamennyiüknek a közös nevük a király neve után a skolotusok. ázsiai őshazából jövet a KözépVolga tájára ős-finn nép települt. Targitaosnak a szüleiről pedig azt mondták. végül Indiába is kirajzottak. Ellenállás nélkül elmenekültek. A germán népfaj nagy keleti ága. Ezen az állásponton van H. "Lipoxaistól származnak a hagyomány szerint azok a szkíták. 2. még mielőtt az ősi árják India északi részén megtelepedtek volna: A germánság népvándorlása a mai Észak-Németország. században nagy királyságot alapítottak. Kr. E lénnyel Herkules egybekelt és három fia született: Agathyrsos. a Kaukázus és Turkesztán földjét lakták. miként a keleti hún-türk uralkodók. a bastarnok és skirek. eke. a legifjabbtól. Mikor Herkules felébredt. herul. Az öregebb testvérek erre a királyságot néki adták át. az Ural-vidék déli részét. asszonykígyót talált." Ugyanígy volt a perzsáknál is. Porussiát és Molenburgot vették birtokukba.és az Azóvi-tenger partjait. vagy legalább Herodotos (szül. A vandál. a Fehér. hogy ők az első embert. mire azonban a harmadik odaért.és Északi Jeges-tengerekig. ezért azután oroszlánbőrt húzott magára s elaludt. mint Herodotos (VII. csak Galícia területéig jutottak. Észak-Germánia hideg vidékeit is kiürítették a germán törzsek és oda később észak-keletről szlávok költöztek be. a lovai pedig a kocsiból kifogva legelésztek. Három fiúk született: Lipoxais. 484-ben) történeti könyveiben leírt szkíták árjafajúak voltak. u. Pomeriát. talán Kr. gepida és a gót anyatörzs csak a Kr. k. Itália és Gallia felé. Uralkodásuk alatt a monda szerint égő arany-eszközök hulltak le az égből. s ekkor isteni végzet szerint eltűntek. itt azután egy barlangban különös alakot. A második legendában: a szkíták Herodotosnak elmondták. Dánia és Déli-Svédország területéről indul meg. Így a szkíták királya Dáriushoz azt izmi: "uraimul ősömet. . 4. e. „aki az akkor puszta vidékén élt. Hestiát ismerem el csupán". u. Szkítiának görögök által az ókorban ismert területén turáni népek laktak. amely a Baltitengertől a Fekete-tengerig terjedt. Skandináviát és az Ural hegységig terjedő földet benépesítették. Az ősi időben. 3000 körül. Herodotos idejében a legdélebbre került törzseik. Herkules szkíta íjját felajozni tudó Szkítes azonban visszamaradt." A Pontus (Fekete-tenger vidék) mellett lakó görögök a következő származási legendát beszélték el Herodotosnak: "Herkules a szkíták földjére jutott. ahol vihar és fagy lepte meg. Arpoxais és a legfiatalabb Kolaxais. könyvében. a királytól pedig azok. Herodotos történeti műveinek kommentatora. isten és egyéb neveit a mongol szókincsből fejti meg. járom. század körül éri el a Fekete. fej. bárd és csésze. Rawlinson és Niebuhr is. a keleti góthok (ostrogothok) és a nyugati góthok (visigóthok) a Dnyeper partjain a Kr.) írja: "a perzsák minden szkítát sák-nak neveznek”.

Természetfeletti képességekkei felruházott hős. a Metois és Fekete-tenger vidékeire. vagy Berias mongol törzsnévvel. (Herkules is Zeusz és Ió fia. áttelepítették lakosaikat az Araxes mellé Sauromatian néven (Szarmata). J) Hadisten kardja.) Neumann (180-186. hogy Attila miként lelte fel a hadisten kardját. A három gyermektől leszármazott nemzetségnél az első fiútól származó Auchatok nemzetsége névszerint is egyezik a mongolok ma is létező Aoghán nevű törzsével és "aoghat" a mongol nyelvben a legrégebbieket jelenti. nemzeti hősök és az Olympusra térnek. 40-ben élt és kettőjük között 440 év különbség volt. akiket a görögök szkítáknak neveztek el. Kardjához ellenálhatatlan hatalom és a világ feletti uralkodás eszméje volt kapcsolva. 105 106 Massagetae (Getae vagy Jat). Arpoxais és Kolaxais neveknél a "xai. a tatár geneológia kígyófaja). A katiárok neve a mongolban: "clzoiau" vagy "khoitu" annyi mint: "mögötti. Mindketten görög telepesek által közvetített eredeti szkíta forrásokat dolgoztak fel. Páli írás ugyanaz. mű) Egyiptom pásztor hódítóit a szkíta Páli néppel egynek tartja. e. elszaporítani”. Az isteni házasságból született Szkítes minden "előtte élőknél sokkal jelesebb volt"."ezen Szkítestől. mégis mindketten némi módosítással ugyanannak a türkfajú népnek fajszármazási legendáját adják elő. és alól kígyóalakú volt – és Zeustól származtatták. a Kaspi-tengerig és a Meotisz tóig. jelentése: "magát kiterjeszteni. Szerinte a szkíták első telepedési helye az Araxes folyó vidéke volt és onnan terjesztették ki hatalmukat a Kaukázusig. Ezek dicső tettek által híresekké váltak és felosztották országukat. tehát Kolaxaia elgörgősített név. Félistenek. az Ari-alpian (Arya Aswa) és sok más nép származott. Neumann összehasonlítja Borolot. ami legjobban illik egy néptörzs atyjára. Turáni lovas pásztornépek származási legendái a mítosz ködéből tűnnek fel. a második fivértől származó.a Keleti óceánig (India). égből hullott eszközök. utána következő”. 40) a fenti legendának egyik változatát adja. A harmadik fivértől származó paralatok. Tőle származott két fiú: Palas és Napos (azaz Nagas. Nagyon megnövekedett ez a nép és neves királyaitól a Sacan (Soka). A második legendában szereplő Herkules oroszlánölő ugyanaz. Ez a kard isteni küldetést jelentett és Eckhardt Sándor (Attila a mondában) véleménye szerint Attila is végzetszerűen hitt benne. – ki övig női alak. a Don folyóig. akik a három szkíta testvér legidősebbjétől származnak. szétverő nevet adja. Figyelemreméltó az Attila-legendák magyar hagyományai közt az égből leesett Isten kardja históriájával való egyezés. Tod (i. És Khulghatsi vagy Khulatsi = rabló. Targit avar követ (görögösen: Targitios) neve viszont a törökből megfejtve: elszélesztő. mint az isteni vadász Nimród vagy a szumir Gilgames. Egyiptomban a Nílusig. A csésze pedig megegyezik a húnfajú népek sírszobraikon ábrázolt ivópohárral vagy csészével. (Vuszun húnok ősét holló és farkas táplálja. Siciliai Diodoros Kr. sok hasonló betűje van a kopt-tól. A dinasztia-alapító fejedelem égi származású és egybeesik a világ teremtésével. megdöntve birodalmukat. lap. ami meg is felel a herodotosi Auchatoknak. . hogy a hadistennek szentelt kardot hegyével felfelé földbe ásták. Herodotos Kr. Feleségeik pedig ősanyáik egy-egy népnek. melynek nyomait Herodotos szkítáitól kezdve a háromszéki székelyekig lehet követni és a magyar népmesékben is fellelhetjük. vagy xais" végződést egynek tartja a mongol "ktsi" névraggal. Priscos rhetor és Jornandes is megírták. ki az istenséget képviseli a földön és meghagyásából uralkodik. A szkíták hatalmát kiterjesztették Thráciáig. J. mint a régi Buda (Budha) feliratok. (Lamberti Schafnaburgensis Chron. stb. Elfoglalták Asszíriát és Médiát. 484-ben. az "Ég fia" és mindegyik népek ősatyja. Magukat a "földszülte szűz"-től. Mindegyik Isten előtt nagy vadász.) Lipoxais. Targitaost a mongolból megfejtve tarkhakhu-nak veszi Neumann. Siciliai Diodoros (Kr. xaix. e.) Ilyen isteni elhivatás égi jeladása a hadisten szent kardjának feltalálása. Bölcsőjétől kezdve természetfölötti események kísérik.) Keleti eredetű szokás volt. e. . Herkules fiától származtak a szkíták összes királyai". Népeiket ő utánuk palian-oknak és napian-oknak hívták.

Attila) nagy királyok.) az ősi hagyomány vagy források alapján az Árpád dinasztia származását már a középkori kolostori felfogás szerint átdolgozva. Erre az isteni (vehiculumra) megjelenési formára Kézai azt mondja: "Ethele király címerén is. valószínűleg Álmos és Árpád viselte és használta (Fettich Nándor véleménye). . Leszármazottai az Ozmán törökök. melyet magyarul turulnak hívnak. a halhatatlan madár. Mert ezt a címert hordták volt magukkal a húnok mindig a hadban Gyeics vezér idejéig . s úgy tetszék előtte. Az istenség megjelenési formáját minden ősi vallás szárnyas lényként képzeli el. E kardnak évenként áldozatot hoznak marhákban és lovakban". Emesével (feminim állatnév: szarvas.) K) Az égi szármarás legendája. Toghrul bég hún-fajú szeldsuk török "a húnok királyi törzséből". amikor a hún fejedelem. A törők-fajú népek turulja sast jelent. tehát népvándorlásra céloz. (Kingsmill. de nem a maguk földjén.) Toghrul (szétmarcangoló ) = Turullal egyező szó 108 . Ilyen az ősi szanszkrit Kalahansa. fej. a német császárok koronázási kincsei közé került és ma Bécsben őrzik Nagy Károly kardjaként.. a tér és időből származó madár. vala Szkítiának valami igen nemes vezére. japánban turu = daru. a nagy idővel előbbi Mágóg király nemzetségéből. ki nejéül vevé Dentumogerben Eunedubeli vezér leányát. ki a mitikus fáról a minden hasznos dolgok magvát tartalmazó gyümölcsöt rázza le. kit Álmosnak neveztek. melyet tulajdon pajzsán szokott volt hordani. . de nem a maguk földén sokasodónak meg. a föld reng." * "Csillag hull. mert Gizella királyné passaui sírkövén is glóriás sas van. Istentől és a föld szépséges leányától származó első fejedelem azonban népének atyja is. Valószínűleg átszármazott hún hagyomány. amelyet az ősmagyar legenda Attila kardjának tartott. Az ősperzsa Amru vagy Sinamru. mely a világot sujtja. Herodotos az ősi szkíta kardkultuszról írva ezt mondja: "Mindegyik kerület egy régi vaskardot állít föl és ez a képe. elajándékozta. E kardot Salamon király édesanyja.A vezérek kincstárában őrizték a Hadisten aranyból készült kardját. Isteni jelenetről nevezték pedig Álmosnak. Anonymus (III. őz. a Parabrahm. mivel terhes anyjának álmában isteni látomány tűnék föl saskeselyű képében. Méhéből eredő nagy folyóból (Etil vagy Atil."∗ Ezt a címert később is használták. A Napisten koronás saskeselyű képében testet öltve. a King-li. koronásfejű madár vala ábrázolva. Ilyen a griff ma∗ Turul szó a mongolban turlak = holló. hogy közvetlenül a honfoglalás előtt Kiov (Kiev) városában megrendelésre készítették és valamelyik vezérünk. Németországba menekülve. kitől egész népe származik." (Turóczi. nemzetségek erednek. koca) egybekel. így adja: "Ugek . Hamsa vagy Hansa (hattyú) már a megnyilvánult Brahm (Isten). hogy méhéből folyam eredne és ágyékából dicső királyok származnának. Emesu nevezetűt.. kitől nemze fiat. a föld szépséges leányával. A japán és a kínai császárok is az "Ég fiai" és népük egységes eredetű nagy család. én vagyok a pöröly. Hunor és Magyar ősatyák népe. a senyü (san-jü) címe. Azonos ez a japán hagyománnyal. tehát a fejedelem és népe egy nagy család. mely mintha alászállva teherbe ejtette volna őt 107 A legenda alapja visszaemlékezés arra az ősi időre. A kard csodálatosan szép ötvösmunkája azonban arra mutat. A kínaiaknak is volt ilyen szent kardjuk. Ebből a legendából tehát megfejthető a következő ősi hagyomány. az "Ég fia" volt.

Attila testvérét. Ist110 . felmagasztalták atyámat. J. Erdély címerében a kék égen ragyogó nap és növő hold között fekete sasmadár száll le a földre. Bleda névnél török nyelvtől elfogadható megfejtést adni nem tudnak. Nap és Hold istenek leszármazottja. 109 naphoz hasonló jelvényt vittek előtte és népe csak arra tekinthetett. Kézai az ősi hún hagyomány alapján Attila testvérét Buda néven nevezi.dár. Zeusnak hatalmát az égi sasmadár személyesíti meg. Másik helyen ezt olvassuk: "Odafent a türk ég és a türk szentek így határoztak. hogy a türk nép ne menjen tönkre és hogy ismét néppé legyen. rokonsága és a hún nép fő-emberei mind török nevet viselnek. aki az európai hún birodalom összeomlása után keletre költöző húnok egyik ágával Indiát elfoglalta. mivel ezek kiejtése török-tatárnak merő lehetetlenség". Mundzuk (Bendeguz) fiát. ha Ázsiában. Fiának. az emberek felett úrrá lettek ősapáim. anyámat. médek és dákok királya. "Isten Ostora". ki az uralkodásban osztályostársa Attilának. "Világ félelme". Modi: A húnok ősi történelme. (Deér J. emiatt testvérharc tört ki és Attila Budát megölte. hogy az istenek atyjának. A császári Rómában megcáfolhatatlan hittétel volt. Romulus. Ott találjuk e nevet az erdőelvi Gyulák fejedelmi családfáján. az első király is isteni származású volt. S a húnok. Történészeink alap nélküli mesének tartják az egész legendát Buda nevével együtt. Szt. a "Világ pörölye". királynak Közép-Indiában Gwalior várában. Attila a székvárosát azontúl Ethele városának hivatta. Attila is az "Ég fia". Priscos rhetor Bieda (Blédas) néven említi. Ezért a császárok temetésénél az istennéválás apoteózisának kifejezésére sas repült fel a meggyujtott máglyáról. a fekete (déli) hún. "Két mássalhangzóból álló kezdődő hang kezdetleges szóban nem alakulhat. a kettő közé pedig az emberek megszülettek. Ősi Iránban is a ragyogó nap és hold között lebeg a fekete sas. Nézetem szerint a napba néző sas. Attila családjából származó Toramána-nak. a naptemplom előcsarnokában van a felirata. Majd az Orkhoni feliraton ezt olvassuk: "Én az Istenhez hasonlatos égi szülött türk Bilge kagán . Ez a nap dicsőítésével kezdődik és ott Mihirkula "a földnek páratlan becsülettel bíró ura". őseit az istenségtől vezette le és még ma is "Isten kegyelméből" veszik hatalmukat a királyok. Fiának címe pedig: "A hiung-nu nép nagy senyüje. – Felfogásuk téves! Bleda vagy elírás. Történészeink görcsösen ragaszkodnak e névhez. (V." "Amidőn fent a kék ég. Minden ősi dinasztia. mégis Buda neve maradt fenn. 485 körüli időből két kőbe vésett felirata maradt. . noha Attila egész családja. Ha nagyritkán testőrei között kilovagolt. Az ősi hagyomány szerint Buda Sicambriát a maga nevéről nevezte. finneknél a búvárkacsa. i. kinek az Ég és Föld adott életet és akit a Nap és Hold helyezett méltóságába".) L) Buda név ősi hún hagyomány. lent a fekete föld megteremtetett. humyn kagán és Istemi kagán". a nagyhírű és nagy fényességű Toramána" néven. Mihirkula hún. kiket az Ég ormairól támogattak". Ezt a címert a székely hagyomány Attila címerének tartja és ezt Kézai fent idézett szövege is erősíti. – mondja Vámbéry (Húnok és Avarok nemzetisége). Európában vagy az afrikai kontinensen uralkodott is.) A dunai bolgárok fejedelme is az "Istentől beiktatott khán". keresztényeknél a galamb. . majd "a királyok királya Toramáni Sahi Jau nagy király"-nak nevezik. Az ugor nyelvből alakult magyar nyelv sem tűri az ilyen mássalhangzó torlódást. ö. Elteris kagánt és Elbilge katunt. vagy a Buda név elferdítése az Attila katonaságához tartozó idegen germán és más nyelvű népek nevén. (Megfejtésük: a testet öltött Isten a Nap és Hold dinasztiák alapítója. amelyben "a dicsőséges. A kazárok kagánjára pedig isteni származása miatt halandó ember rá sem pillanthatott. kit az Ég emelt a trónra". Buda név a magyarságnál általánosan használt név.) Mao-tun hiung-nu fejedelem címe: "a nagy senyü. az "Ég fia". az arab anka madár. m. aki a Hadisten kardját kezében tartja és ezért a Világ nyolc tájának ura.

művében állítja. hogy azok "észak-árja" nyelvcsoportba tartoznak és Buddha és családja is árja. így: Farkas Fia Buda (126. Szeplőtlen családból születtem. – Budatelke. mi módon lehet felszabadulni E földi testben lévő életünkből" Shakya tibeti neve Budának és az óperzsa Sáka szóból ered. az Angadesa királyság alapítója. Unokatestvére Ardzsurla. hanem turáni fajú volt. Kr. Kőrösi Csoma Sándor a Kah-Gyur tibeti könyvgyűjtemény II. "Én Shakya. ahol fájdalom nincs. turáni eredetének tudható be. az Európában és Indiában szereplő húnok. 2250 évvel alapították.. akik a Kelet-Turkesztánból előkerült száka nyelvemlékekre ráfogták. Buda általános helynév az országban. Buda 58-ik leszármazottjában. Buda a tatárjárás előtt szerkesztett Váradi Regestrumban is gyakran előforduló név. nem árja. kinek 34ik utóda Anga. kinek fia Nimród. per. hogy fel tudott szabadulni a kasztrendszer előítéleteinek hatása alól.. 1500 körül. Zala vm. Melich János kutatásai pedig bebizonyították. E rendszer ugyanis a hindu szellemet teljesen megkötötte. azaz Chagataj. Így a Hunza vidék nevei közt van Budalesy falu. hogy az erdélyi Gyulák udvarában a bolgár-török nyelvet ismerték. a Sakya törzs ura. (Tod id. Marwár és Amber urai) származtak. Mely elvezeti őket oly hazába. kinek Tétény honfoglaló vezér szépatyja volt. Gótama Buda királyfi a turáni fajnak legnagyobb értéke. görögösen: Szkítia) Indiába vándorolt és a Nap-dinasztiát alapította. Az ősi indiai szentírások. E két nagy dinasztiát kb.∗ Az ugyancsak Sakadvipából bevándorolt Buda (Budha) a Hold dinasztiát alapította. lakosai magukat Hungiák-nak nevezik ezek a kínai írók hiung-nu-i. a szókezdő "Gy" betűben.). Dods továbbiakban kifejti. – Budaháza. – Budaörs Pest vármegye helységnevei.. – Budakalász. stb. Bolgár török bélyeg van magán a Gyula néven is. Újabban voltak olyan nyugateurópai csodabogarak. kinek fiaitól: Lara-tól a Laríták (Newári Ranák). a Hunszer (Hun föld) tartományban.ván unokatestvére. Sahadwipa-ból (Sakataj. Buda Ikshwaku nővérét. m. India hún telepedési helyein is gyakori a Buda név. Ilát vette feleségül. isteni filozófiája már 2500 évvel ezelőtt hangzott el és azóta az emberiség nagy tömegei éltek azzal. Beszterce-Naszód vm. Igy: Budafa. Buda másik leszármazottja Uru és ennek fia Babru. – Budajenő. Gyula fejedelem fia Bwda. ítéljen az olvasó. Kr. e. A fekete Khus. Veszprém vm. ∗ M) Buda (Buddha) szkíta-hún eredete. A buddhizmus e faji rokonszellemet követve. – Budafok. Ez az ország határos Tibettel. – Buda helységnév volt Moldovában is.) stb. per. v. Ma 500 millió ember vallja az ősi igéket és imádja Budát. Buddha and Christ c. 57-ik leszármazottja Ráma.) Buda szabados (266. hogy Gautama Buddha Shuddhodana fia (ejtsd: Gótaura Buda Sudódana fia). az Úr Krishnában Vishnu isten testet öltött és ő lett az indus nép Megváltója. e. 1.. jelentése: szkíta. per. ö. Kusa-tól a Kushiták (hachhwahak. terjedhetett el főleg a turániak között. per. Buda szent tanításai. hogy Buddha azon képessége. Ezek a Buda vagy Hold-faj leszármazottai. Budakeszi. Az emberi lényeget oly hitben oktatom. – Budapest. ő az emberiség csodálatos virága. kötetéből Gótaura Buda (angol helyesírással Buddha) származására vonatkozólag egy verset közöl. Buda szolnoki várjobbágy (253. Marcus Dods: Mohammed. – Budai-út. Arra tanitom őket. Csak egynéhány bizonyítékot hozok fel az alábbiakban. mínt a Bhagavat és Agni Puranak szerint Manu fia Ikshwapu. Ung vm. a hegyek között élt és tanult Kőrösi Csorna Sándor. – Budatava. Ar-budát (Mont Abu) márványból készült híres ősi hún templomáról ismerjük. 111 112 . Fővárosa Ayodhya.) Itt. szittya nemzetből való vagyok.) Buda küküllővidéki lakos (325.

akik között Buda (Buddha) született". hogy Buddha szülőföldje Nepál. Beal püspök (Hium-Tsiang) szerint Buda korában Indiában nagy szerepet játszó nyolc rokontörzsből való államszövetség egyike Buda törzse volt. de mindegyikre nézve valami kifogás történt. közöttük említette a yavana és a hún∗ nyelvekét is és előmutatta a betűk alakját". Hunter: Az Indiai birodalom c. mely országban. mi ugyanahhoz a fajhoz tartozunk. vagyis a mai Allahabád volt. hogy Közép-Indiában a Ganges partján történjék. mely jelenleg Rádzsputana és Gudzsarát. ami pedig bennünket illet. vagyis fehér hún volt. Alexandra David-Neel egy párizsi francia nő. hogy legkisebb oktatás nélkül máris tudta mindazon betűket. művében írja: "A nepáli Newarok közül egyesek azt állítják. hogy Shuddhodana királyi családjában akar testet ölteni. Shakya Litsabi és Shakya Rikhrot-pa hegyi törzsre. 1936) szerint: "A fehér húnok világos bőrszínű faj volt". hogy első királyuk Nya-Khritsan-po litsabiak nemzetségéből származott.. "A Tushitában Lakó Istenek miután beleegyeztek abba. lapján. Hastinapurában a pandava nemzetség. Buda szkíta-hún származásáról és életéről beszéljen azonban az alábbi szanszkritból fordított tibeti munka. Mathura. amelynek fővárosa Vaisháli Prayága. megkérdezték Shakyát. Tehát Buda beszélt és írt őseinek hún nyelvén. mely nemzetnél és családban ? Arra szavaztak. ez juecsi. Önként előszámlált hatvannégy különböző betűrendet. körülbelül 250 évvel.2.. hogy mi az ő akarata? Erre ő azt válaszolta. 3. "a feltevések szerint északkelet felé vette útját a Ganges völgyében és ennek elágazása Kapilavastu sakyái. melyet leigáztak és letelepedtek az igazi Kshatriyák közt azon a területen. Az alábbiakat Csoma közreadta az Asiatic Researches XX. 6. hogy a szkíta törzsek egyik csoportja. hosszú ideig élt Tibetben. rész 285. Indián belől "felszívódtak abban az országban. azon tanakodtak. Radzsagriha országban. de a néposztályt és családot illetőleg a vélemények különböztek. mint mi. 5. művében azt írja. aki a párizsi Sorbonnen tanult és a bruxellesi Universite Nouvelles tanára. Egy része ezt. mint a kínaiak". a Saka-törzs leghatalmasabb nemzetsége után elnevezett kerület". Sokszor említi a Kah-gyur és a Stan-gyur és azt mondják felőlük. A tibeti írók azt állítják. Frühzeit der Völker. W. Vaishali vagy Prayaga a lichabi nemzetség Kushambhiban. még pedig azért. hogy a Boddhisatva (Shakya) a földre szálljon. Reiche des Altertums" szerint Buda népe és törzse szkíta volt. Litsabi egy nemzetség neve. mások más uralkodó családot javasoltak. e. Kr. ∗ A Budának = Megvilágosodott-nak nevezett Gótarca királyfi (a Shakya = szkíta) Litsabi hún nemzetségből származott. aki a Shakya nemzetségből való s székhelye Kapilavastu. Dunbar (India története. Itt külön hún nyelvről beszél az indiai forrásból fordító tibeti munka. A Shakya nevet három különböző nemzetégre alkalmazták: Shakya Chhempo. Tibeti nyelven két fontos munka szól Shakya életéről. 4." "Amint a gyermek (Shakya) tanítója elé került. Ugyanahhoz a fajhoz tartozott. Nem lévén képesek megegyezni maguk között. hogy dúsgazdagok voltak s pompás lovasszerszámaikkal és bútoraikkal tűntek föl. a Kahgyur gyűjtemény Mdo osztályának második és 26-ik kötetében. az utóbbi úgy találta. Shravasti Kosalában és Badsa Radzsa-család. melyeket a mester neki mutatott. kötet 2. a másik törzs a Vaisaliak törzse. W. Berlinben 1939-ben kiadott "Urgeschichte der Menschen. A szóbahozott népek és uralkodók a következők voltak Ujja-Yani. 113 114 . mivel a család nagyhírű s tiszta erkölcsű és ivadéka az ősrégi uralkodóknak . "With Mystics and Niagicians in Tibet" c. 7. hogy hol testesüljön meg.

akik már a Kr. górarenusokat Georgia őslakóinak tartja Németh Andor (Pesti Hírlap. mint felhő. XX. Szallam beszámolója alapján Ibn Kordahbeh és Edriszi arab történészek feljegyezték a híres útat. Jafet fiainak királyai". Gógot és Mágógot. A nagy nép és temérdek sereg. Gómárokot. mindnyájan vitézek". Jeremiás és Szt. 2. század elején ott éltek a Kaukázus lábánál. Bendefy kifejti. Áthaladt rajta és mivel egy mesés nép ellen emelt nagy falat keresett. aki hosszú és nehéz yóga-gyakorlatok után felismerte a szenvedésektől való megváltás útját és igy Budá-vá lett. Góg népe Jeremiás szerint (V. Noé fiának. 115 Abulgázi Gumár-nak írja Jafet fiát. kik magukat szkítáknak hívják". Szallam tolmács Szamarából észak felé utazva. X. Európában pedig Gadesig (Cadix) laktak. művében. Amint Anonymus mondja: "Kiket Nagy Sándor bérekesztett.) Jafet fiainak mondja Gómert és Mágógot. beborítja a földet. N) Nagy Sándor falat emel Góg és Mágóg fiai ellen. elkerülte a kaukázusi Dariel-szorosban épült Bab Allan (Alán-kapui nevű ősi várat és a Kaukázus hegységnek a Kaspi-tenger partján fekvő derbendi szorosán kelt át. melyet azelőtt senki sem lakott. ősidőből való nemzet. Jafet fiai az előbb kifejtettek szerint szkíta-húnfajú népek. saját nevük után nevezik a népeket. u. Szent János (Jelenések k. 4. Elfoglalván a földet. Ezek a Taurus és Arán hegyétől kezdve. hogy Szallam tolmács néhány évvel a lebediai magyarságot ért bessenyő támadás előtt a Don. 1931. Ázsiában Tamais folyójáig. Jeromos és Szevillai Izidor írnak a húnok előretöréséről. Közöttük elevenen élt a kínai 116 . Kubán és a Kuma vidékén élt magyarság között járt. legmagasabb fogalom. a kozárok és a többi hún-törökfajú népek. 1226) a Kaukázus (Kafsak) vidékének völgyében épült Kapukkapujának (Bal-ul-Abwab) nevezi. A felfedezőút Kr. Al Yathik-bilkih szamarai kalifa álmában nyitva látta ezt a kaput és a valóság megismerésére egy tudományos expedíciót szervezett." A szír monda írja: „hogy mögötte a hunok tanyáznak s királyaik Góg. ahol az ősi derbendi fal húzódik. nemzet. Mágóg és Naval. 840-842-ig tartott. ez az ősi hún név ma 500 millió ember előtt a szellemi hierarhiában elérhetett legszentebb. Keleti források alapján Szt. A 30 nyelven beszélő Szallam tolmács volt az expedíció vezetője. hét fia volt. kiknek száma olyan. V. melynek nyelvét nem tudod és nem érted mit beszél? Tegze olyan. Bő ismertetőt és feldolgozást adott dr. Az ő előtörésüktől a világ végét prófétálta Ezekiel. Gómár alapító. Mágóg pedig a tőle elnevezett Mágógokat alapítá. János apostol.). bölcs). Góg és Mágóg fiai lovasseregeinek félelmes híre rettegésben tartotta a klasszikus ókor és a keresztény korai középkor népeit. A gógokat. Körülbelül ugyanígy ír a szír Efraimnak tulajdonított "Sermo de fine extremo" is. A Genezis (X. A népvándorlás előretörő hullámai azt a hiedelmet keltették Nyugat-Ázsia déli népeinél. ezért a kínai Nagy fal irányába utasították az ősmagyarok.) szerint "elcsalja a sátán a föld négy szegletén lakó népeket. Bendefy László: Szallam tolmács küldetése Nagy Sándor falához c. Buda. u.) "kemény nemzet. mint a nyitott sír. kiket a görögök galatáknak neveznek.* Az indiai titsabi hún törzsből származó Surlódana király fia volt tehát Gótaura. – szól Ezekiel látomása. Kik voltak Góg és Mágóg ivadékai? Flavius Josephus (Kr.) róluk ezt írja: "Jafetnek. Jelentése: Megvilágosodott (öreg. hogy Nagy Sándor híres kapuja nyitva van és azon át törnek előre Góg és Mágog félelmetes lovashadai. a napok végén. hogy egybegyűjtse azokat viadalra. mint a tenger fövénye". u. Nagy Sándor védőfalát és érckapuját Abu-1'Faradzs (szül. 8. Góg és Mágóg ivadékait "Nagy Sándor szír-keresztény mondája" szerint a Dariel-szorosban kovácsolt vaskapuval Nagy Sándor elzárt a dél felé való betöréstől. 37.

(Gelil haggoym = pogányok köre. Bendefy feltételezi. E vidéken megtetepült szkíta népből származott József és es. Pontos ismereteik voltak annak nagyságáról. észak legvégéről. a megváltót Góg és Mágóg szkíta népéből várták. művében kif ejtette. Ő ugyanis országhatárainak a húnok által veszélyeztetett részein hatalmas erődítményekkel elláttott falakat épített. majd visszafordul. János. E kulát senki sem hívhatta kapunak. sz. VII. hanem amit Stein Aurél e helyen felfedezett. néhol alig öt láb széles. se falat. Izrael ellen. jelentése: korlát) és a vaskapu. amit Bendefy Nagy Sándor Kr. hogy Góg nemzetségéből "egy hún király jön el a Dariel-szorosból. "a. Így tehát Nagy Sándor híres kapuját nem a tibetiek ellen. a Táborhegy alján.) Jézus korában sok nemzsidó lakott itt. A tibetieket senki sohasem nevezte Góg—Mágóg szkíta népének. az egyetlen ősi erődítmény. Ez még az ősi próféciák ismétlése. Góg. u.aládja és az Úr Jézus. a Taklamakán déli részén áthaladva. hogy minden népek megismerjenek engem. Ezekiel próféta (XXXVIII. midőn az én népem elbizakodottságban lakozik. e. ember fia és mondd Gógnak: Így szól az Úristen: bizony. 117 118 . ellenben megújította Naoshisvan perzsa király (Kr. 531-579) . mert az örmény írók húnbástyának és Hunivárnak nevezik ezt a kaput.) látomása így szól: "Azért prófétálj. A szoros keskeny. elején Nekhó egyiptomi fáraó ellen indult egy szkíta csoport. Az itt épült erődítményeket ki építette. hogy a felfedező út iránya a következő volt: Szallam a Volgán és Belső-Ázsián áthalad és An-hszi-nál eléri a kínai Nagyfalat. amint ezt Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus c. Derbend város és Khuzun között van a hites Kohlugu-szoros (ez mongol szó. hollétéről és Szallamnak erre vonatkozó útbaigazításokat adtak. aki Isten parancsára uralkodni fog a földön". Tibetiekről végül nem irhatolt Mózes és nem prófétálhatott Jeremiás. hanem csakis toronynak. az odavezető útról. Az ilyen vegyes népességű vidéken egyáltalán nem volt ritka a zsidósághoz való megtérés". mint ahogy a tartomány neve is mutatja. valamennyien lovon vágtatók. ahol a Jordán nevű folyó beleömölvén. Az ő idejében már a kaukázusi Kuma folyó vidékén ott éltek a magyarok ősei. Te eljössz helyedről. A rómaiak idejében gazdag volt e vidék. Góg szkíta nemzetségéből született a Megváltó. neve Buzghal Khana = kecskeház.. hegyen épült toronyerődben kell keresnünk. tudd meg. nagy nép és temérdek sereg. e. behatol Indiába és az Indus folyóhoz közel Unraszárnál eléri végcélját. Azonban az unraszári Bárhegyen Nagy Sándor nem épített se kaput. Itt Stein Aurél egy régi erődöt fedezett fel. Egyrészűk Palesztinában viszszamaradt és Galileában Scythopol nevű várost alapították. 327 körül megépített kapujának tart. beborítva a föLdet. Kaukázustól Belső-Ázsiáig oly jól ismert. Renan Ernő: Jézus élete c. művében ezt mondja: "A galileai lakosság nagyon kevert volt. mint felhő. hogy Nagy Sándor birodalmának északi határán húzódó erődrendszerébe tartozott. te és sok nép veled. egyezően és kifejezetten egy szakadékot kitöltő érckapuról és falról beszélt. És felvonulsz népem. A napok végén lesz az. még kevésbé falnak. ismét kiömlik a rónaságra. szemük láttára!" "Nagy Sándor szír-keresztény mondája" is azt tartja. Ezekiel és Szt. Herodotos szerint Kr. e. A zsidó próféták az eljövendő Isten fiát. Polybius Kr. ami lehetséges. 14-17. A zsidók BethSanja Saul idejében még a szkíta kanaaniták városa volt. nem tudjuk. Szallam tolmács a "Nagy Sándor szír keresztény mondó"-jának megfelelően. hutalmas méretű kula”.Nagyfal tudata. amikor ráhozlak az én földemre. az úgynevezett szkíták városa körül". hanem nyugatibb vidéken. azon napon. 240 körül ezt írja: "Philoteria ama tó mellett fekszik (Szíriában). akiknek birtokában volt a derbendi vaskapu. midőn szentnek bizonyulok általad. óh.

Sas. 119 120 . Kölcsey Dezső: A Kölcsey máskép Szente-Mágócs nemzetség. mint családnév vagy mint a nemzetség által lakott helység neve. Márknál és Turóczynál Jafettől Thana. Nempróth. mellette van Zenthe puszta. poroszló a Templomos lovagok perében. visszatérő név.P) Góg és Mágóg magyar nemzetségei. származnak le. A SzenteMágócsok között több a Gug-nevű és a békési ősi birtokukon. rajta egy régi erődöt. Kurzán. mert Karácsonyi János (A Magyar Nemzetségek a XIV. Az ősi mítosz szerint a dinasztiát alapító Isten megjelenési formája. 122.) szállásbirtokába esett és az ő őrzésére volt bízva a Pomáz határában Kartal dűlőben lévő kultuszhely őrzése. Attila király várát kapja és szállásbirtoka Árpád törzsének szállásbirtokát északról mintegy védőn körülveszi. E nemzetségnek a Kaukázus vidéki ősi hazából való származását elfogadhatjuk. amennyiben a Szente-Mágócs névből származtathatók. 1. Etele hún-turki nevek. Anonymus szerint Kurzán atyja Kund-Kündü = fejedelem. Etele név az eredetre mutató. A Kende családnév pedig a Kazároknál és az ősmagyaroknál méltóságnév. A győri ágnak tagja volt Gugi Benka 1216-ban. Csongrád és Gyula környékén az elterjedt magyar családnevek közé tartozik. A szent és mágus szavak. Szent István még az esztergomi templomának Porta Speciosa kapujára a Turult kifaragtatta. Kurzán várának neveztek. Kulchey de Gug fia Konrád 1267-ben a pannonhalmi apátságnak ingatlanokat hagyományoz (Oklevél az apátságnál. amint ezt a korai középkori magyar törzsökös családoknál gyakran tapasztalhatjuk. Szente) néven ismeretes. mint Amadé-Karcsa (szlávosan: Amadeovske Korcany) Komárom vm. Az Árpádház Soltszéki birtokán is van nemzetségnek birtoka. szent állatja. az 1229. Kurtán vagy Kurgán (Korczán)⊗ Hóman Bálint szerint Árpád fejedelem fia (Turul. ö. Nagykőrös tanyavilágában is feltűnik ez a név Gógány helynévben. k. I. Kartal = Sas. 15. Kurzán fia Kartal (= Sas). úgy ősi pogányeredetű szavak és a Mazda hittel kapcsolhatók egybe. Zeente-Magoc nemzetség nevet már egy 1145-ik oklevél (Fejér: C. f. Zala vármegyében Gógánfa. A későbbi krónikaírók fejedelmi nemzedékrendjén Góg és Mágóg neveit nem találjuk.) említi. Jafet fiát mondja. Tehát Attila-Etele királytól származó család. XXX. Sopron vármegyében Kisgógánfa községek nevében. mert némelyek szerint Szente-Mágócs a Szent-Mágus jelentésse1 egyező. A Szente-Mágócs ősi nemzetségünk őrzi ezeket az ősi neveket.-ben. D.) (V. Királyfikarcsa. A Szente-Mágócs nemzetségnek családi vonatkozásai voltak az uralkodó Árpád dinasztiával és az még keleten szövődött. század közepéig) szerint – Anonymusra támaszkodva – e nemzetség Ond vezértől származik. Magóc nemzetségnévvel együtt jár azonban a Gug (Góg) név is. kitől a kartali és sülyi Etele család származott. Anonymus Góg és Mágóg nemzetről írt és Szkítia első királyának Mágógot. vagyis Etele hún királynak. Göncölkarcsa. ∗ Ma Szentsó határrész. Hunor stb. II. községek neveiből is következtetni lehet az ősi név kiejtésére. ) Ez a vidék pedig Kurzán vezér szállásbirtoka. Karcsa Zemplén vm. és Etrekarcsa Komárom vm. Kurzán-Kurgán vezér neve Halom szóval egyező és Attila király városától (Buda) – Százhalom-ig kap szállásföldet. Ettől a Mágógtól származik szerinte Móger nemzet és Attila. Endre poroszlója. Zente. amelyet.∗ (Csánky: M. hogy főpapi család. Kund. Szempte (cempte) zend nyelvből származik. Kartal. Gádoroson ma is több Gug-nevű család él. t. ⊗ Kurzán neve lehet Korhány vagy Karsa. Gugi Márk 1233-óan II.) Góg név Bihar. E nemzetségből fakadó Kölcsey-Kende-családok őse: Kölcse vagy Kulche neve pedig rajta van a fejedelmi nemzedékrenden is. a fejedelem címe. évi egyik okiratban említett ordasi erdő. mert a nemzetség egyik ősi birtoka Pomáz és Kaláz között Szempte (Zempche. Kartal vagy Turul az Árpádok címere Szent Istvánig. orsz. Karcsava pedig Ung vármegye kisközségei. 93. 1930. jelentése szent. Lehet.. jelvénye Attilának. Pannonhalma alatti Gug-puszta 1231-ben Gug község volt. várat. Mégis az ősi hagyományon alapul Góg és Mágóg neve.

Hajdan ez a Hadistennek szentelt karddal (v. hogy lefalja az égről az ezüstfehér holdat. A világtájak őrzőinek ősi hagyománya kicseng Kézainak ama sorából. a "fekete harcos"-sal. tarka. E színek megfejtése a négy fő és négy közbeeső világtájat adja és ily színnel jelölték a törzseiket is. Ak-Ordu = Fehér horda és Kök-Ordu = Kék horda. a nap északi és déli útja a két legfőbb. – "Sárkány és kígyó" az északi égbolt elsőrendű csillagképei és az ősi hindu hit "bölcseség négy rejtett Sárkánya" és az "égi Nagák" ugyanazt a fogalmat fedik. amikor a nemzetségfő. veres. Ibn Fadhlon szerint a Khazar nép neve is egy égalj neve. nevekben. hőségtől és tűztől feketére kormozott. kelet: kék. Észak: fehér.) adta akként.Égtájak. Ilyen a kínaiaknál: a "fehér tigris. zuzmarás. Az ősi telepedési formából fejlődött az égtáj szerinti megjelölés. fekete. Ezek: fényes (fehér). ahol Csin császár Nagy Fal-a kezdődött. a többi szín a közbeeső égtájat jelenti. ö. Nyugaton lenyugvó Napisten. Tél és nyár életmegnyilvánulásai. A világtájakat az ősi vallás égi hatalmasságok (szellemek) felügyelete alá rendelte. fekete. Onnan jött el az idők kezdetén a "bíbor madár". Ezek a színek a szemlélődő nomád pásztor képzeletvilágában az égtájak sajátosságaiból nőttek ki. a szent Turul. karakirgiz. bűvöléssel. a Hoo madár. Ez a tenger telve volt veszéllyel. Ime ilyen lehetett Ázsia ősi lovas pásztornépeinek képzelete. A zsákmány után járó lovas harcos Ázsia keleti végén. nyolc zászlóal jból állott. megpillantotta a határtalan tengert. sötét "napfajú népei". A világtáj négy nagy angyalát (szellemét) köszönti az ősi hagyomány alapján a koronázási szertartásnál a felkent király kardvágása. Türk népek színnel jelzése itt-ott előtűnik. kék és vörös és ugyanezek más-más színű szegélyekkel. Így fejlődött ki a zászlósúri méltóság. amiért Dzsingisz khán és a török szultánok 9 yakvagy lófarkas zászlót teljes méltóságuk jelképének tekintették. nálunk kis és nagy zászlós urak. A napfénytől barnított. veres tűzfényével vonja be az Ég tengerét és a benne úszó felhőket. arra leselkedvén. kiből az ő népe származott. A jeges. öltözeteik színében. fekete (déli) kirgiz. fehér hólepellel borított észak. dél: fekete. a testetöltött Isten. Egy fel nem bomlott török nép törzsi szövetsége égtáj szerint nyolc törzsből. A bessenyőknek Gardezi szerint zászlóik vannak és ezt a csatában magasra emelik. nyugat: veres. hogy az álmok időszakában a föld szépséges leányával egybekeljen és az isteni dinasztiát megalapítsa. melyben benne ragyogott Tengri kán (Isten) mosolygó kék arca. Konstantin császár feljegyezte a bessenyők nyolc törzsének nevét és annak legelfogadhatóbb megfejtését Győrffy György (Bessenyők és magyarok 1940. sötétszürke. Félték a jeges fehér halált. fekete harcos. mint az orkhoni feliratokat rovó "kök" török. ősatya sátrát köralakban vették körül népének sátrai. Végül felhozza Győrffy. Ezek az égtáj színek törzsi jelzések voltak és a törzs elhelyezkedése szerint lófarkas zászlóikon. bíbor madár és azurkék sárkány". hogy Attila "őrszemeit a világ négy része felé szétosztotta". galambszínű. a szétmarcangoló "fehér tigrist". tehát keleti (kék) török. a saragur. díszitéseiben is kifejezésre jutott. legnagyobb jelentőségű égtájhoz kötődtek. fekete tengerével adták a déli égtáj színmegjelölését. stb. hogy mind a nyolc név színt jelent. a töröknél szandzsákbeység (szandzsák = zászló). mint hún-turk törzsek nevei. hogy Belső Mongóliában a Csahar és Barga törzs szintén 8-8 törzsre oszlik és zászlójuk színéről kapták nevüket. Attila kardja) történt. amihez 9-iknek a khán külön zászlója járult. mint akiket Szent János apostol a világtáj négy angyalának nevez. tehát teljes nép volt és Árpád vezér joggal hordhatta a kilenc lófarkas jelvényt. szürke. tehát fehér (északi) ogur. A honfoglaló magyarság a kabarokkal szintén nyolc törzsre egészült ki. fehér tengerével élt a nomád lovasok képzeletében. tarajos hullámaiban ott csapkodott az "azurkék sárkány" óriás alakja. "holdfajú" fehér népeivel. 121 122 . szenesedett dél. kék. ha arcát megmutartja. Az égtáj szerinti földrajzi elnevezésben fehér (északi) és fekete (déli) tenger ősi keleti emlékek. A színek: fehér. Kilenc lófarkas zászló a teljes nép jelképe.

A fehér és fekete szín azonban a két Magyarország külső megjelenésében: népi ruházatában fennmaradt.. továbbá Abauj-. akik fekete (szürke) szűrt viseltek. amely az oda telepedett fehér magyarokról kapta nevét és fehér és fekete szűrt vegyesen viselte. körül. "hasonszőrű emberek". zalamegyei és csallóközi bessenyő határőrök. Helyrehozhatatlan veszteségünk.és feketemagyarországi színkülönbségről is (írván: "in Provinciam Ungriam. Stein Aurél Akadémiánkon tartott székfoglalójában a jüecsi húnokat a fehér húnok egyik fajának említette. vas-. Bereg-. a törzsnek megfelelő 8 féle színű díszítéssel. Szent István idejében Magyarországot Fehér-Magyarországnak. Erdélyben a kivétel a két Fehér vármegye volt. Ugocsa. A Fekete-Magyarország: Erdély viselete fekete (szürke) szűr volt. u. c. pro eo. "megfordította a suba gallérját" (vagyis hűtlen lett fajához. Ebből azt látjuk. Ung-. 551. Fischer Károly Antal 1888-ban (A Húnok és Magyarok) a szűrök színezésére vonatkozólag országos adatgyűjtést kísérelt meg. subája. ). faji hovatartozóságra vonatkozott. Az u.és Máramaros vármegyék déli. zöld és sötétzöld színezéseket használták. De Bello Persico) . mint "kinek nem szűre. kék. a szűrön vagy subán gazdagon hímzett. Procopius így ír: "az Epthalita Húnok. állandóan hadban járó népnek öltözékében is kifejezésre kellett juttatnia törzsi és nemzetségi hovatartozandóságát. négyszögletes gallér lóg. hátul hosszú. szemés hajszínezésére. magyarlakta vidékei (kabarok). kiket fehéreknek neveznek" ("Post haec rex Persarum Peroses cum Ephthalitis Hunnis. vílágoskék. hímzéssel vagy reávarrott színes posztódísszel. hanem a csata napjáig törzsek és nemzetségek szerint vannak elszéledve". quos Albos vocant.. Itt is a törzseknek megfelelő 8 féle színtarkázással díszítve.és Fekete-Magyarország. – Erdélyt pedig Fekete-Magyarorszúgnak nevezték. A honfoglaló magyarokról Nestor krónikája azt mondja: "azután (a bolgárok balkáni beköltözése után) jöttek a fehér ugorok és elfoglalták a szláv földet". Munkája hiányai ellenére is nagymértékű. Ruháikon. .. mint a rómaiak. ne vegye magára". mint keleti és nyugati magyar törzsi megjelölés nem maradt fenn. továbbá a piros. 31. quod populus eius est colore fusco velut Etiopes"). Ezt a hadviselés elemi szabályai megköve123 124 telték. Északi és déli magyart jelentette és ebben az időben már nem vonatkozhatott a faji tulajdonságból is kifejezésre jutó világosabb vagy sötétebb arc-.. sopron-.. továbbá Arad megye . ez alatt Erdélyt értette ("Stephanus etiam rex Ungriae hello appetens Ungriam nigram" . Árpád magyarjai fehér-.) Említést tesz a fehér. testszélességű. Bölcs Leó bizanci császár írja őseink hadviseléséről: "sáncokba nem szállanak. hogy Fehér-Magyarországban fehér szűrt viseltek.. n. 536ban) és a góth Jornandes (Kr. mint fekete hún ágról irt. talán mert a törzsek korán összekeveredtek. Szent István udvarában 1006-1007-ben járt Querfurti Szent Brunóról Ademar (Historiarum Lib.R) Fehér. veres. vagy posztóból kivágott és reávarrott díszek a fenti színekben készültek és a törzsek megkülönböztetési jelei voltak. Ősi közmondásaink erre a törzsi. úgyhogy tarisznyának használható. mint a fehér hún ágról és a nyugati vagy urali ágról. A törzsek megkülönböztető színjelzésére a fehér. Fehér és fekete húnokról írt Procopius bizánci író (szül. Zemplén-. quae dicitur Alba Ungaria. társadalmi szereplése alkalmával használta és nélküle házát el nem hagyta.. szokmány) ősi. A szűr ujja a végén kerekdeden varrott. Magyarország és Erdély népe eredetileg 8-8 törzsre és ezek nemzetségekre oszlottak. mert ebből a magyar nép faji. mosony. nemzetségi színkülönbözőségekre utalnak. törzsi elhelyezkedésére. Egy évezreden át hű őrzője volt a magyar parasztság. A szűr és suba (zeke. hogy Fekete-Magyarországba akart hittérítés végett utazni ("audiví enim de Nigris Ungris" . amit gazdagon díszítettek. a korai telepedéseknek sok homályos kérdésére tudnánk ma választ adni. Nyírség. máshoz állt) stb. A szűrt népünk minden közéleti.) azt hallotta. Fehér és fekete magyar megjelölés a származásra és így a törzsi. fekete. Ázsiából hozott díszruhaviseletünk. még a legnagyobb hőségben sem. ad differentiam alteri Nigrae Ungariae. csuha. III. Kivételt képeztek a pozsony-. a Gyulák népe pedig a fekete magyar törzsek voltak. hogy a mult század közepén a még általános népviseletre vonatkozó részletes feljegyzés nem készült el. A kék és veres szín. Jornandes a hunok keleti vagy Kaspi ágáról..

Bíborban született Konstantin császár írja a következőket: "Abban az időben. a Káta uidéki bessenyők ma is térdig érő gatyát viselnek. egyik ága azonban Szatmárba szakad. Egreskáta. ha erdélyi birkabőrről van szó. Mert ruháik csak térdig érnek és ingujjuk is rövidre van 125 vágva.délnyugati és Torontál vármegye északkeleti. emezt pedig nyájaik gyapjának színe hozta magával. stb. Az első képjeleneten a kunok betörnek a magyarok várába és az egyik kun vitéz a nyergébe emelt magyar lánnyal menekül. A XII. Csekekáta. Megvannak a jeleik. mint a nyugati végeken a horvátok és németek. amelyekről rájuk lehet ismerni és meg lehet tudni azt is. Nem változott a betelepített rokon fajok viselete sem. századbeli magyar festőművész falfestménynek három képe őrzi. A nemzetség hadi és nemzetiségi jelvénye a hatküllős aranykerék. Ilyen ősi viselete Európa egyetlen népének sincsen. hogy ez alatt fekete gyapjast kell érteni? S viszont nézze meg valaki egy magyarországi. kik voltak és hogy népüktől elszakadtak. Boldogasszonykáta. a zalamegyei Turnicsa középkori templomában. Így a Kapuvári. ruthének és a délvidéki szerbek. mondván. a felvidéki tótok. Szentlőrinckáta. E legenda elbeszélő és hű ábrázolását. midőn a bessenyőket földjükről elűzték. amazt. azaz Attila népe s a fehér húnok. fejét a leány ölébe hajtja. Ezeknek az erődöknek nevét Konstantin császár feljegyezte. a hatodik Giaiukátai nevet viseli. de védekezésül hátrafelé nyilaz. mint egy kis különbség a szókiejtésben s a ruházat színében. Karácsonyi János és Csoma József. Az ősi szokásokhoz való hű ragaszkodás következménye a több mint ezeréves népviseletünk fennmaradása. a második Tankátai. A második képen árnyas fa alatt megpihennek és a kun vitéz a földön elnyalva. Pest megye északkeleti részében 7 községet ülnek meg. Káta nemzetség innen indul el. némelyek közölök saját szántukból ottmaradtak. arra mutat. felvették az őslakó magyarság nemzeti viseletét. zsinóros ruhákban jártak. vagy tarkát látni" – írja Fischer Károly. Ezeket a határőr bessenyőket az Árpádok telepítési politikája szétszórva juttatja földhöz.) T) Hogyan keletkezett nálunk a keresztény lovagkorban egy legenda? A mondaképződésnek egyik tanulságos példája Szent László király legendája a kun vitézzel. Ezt a szokást foglyulejtett és telepített bessenyőink is követték és ma is étnek vele. hogy levágták. bunyevácok. A betelepedett nemzetiségek. Aquila János XIV. ö. erdélyi részeken a románok és szászok. akár ezrekből álló birkanyájat s ritkán fog abban egy-két darab feketét. Az első fehér kőből épült. a negyedik Szalmakátai. közép és nyugati része. hogy ily módon is mutassák atyafiaiktól való elszakadásukat”. Még a fehér vagy fekete főszínt és a magyar törzseket jelző színtarkázásokat is átvették. A hagyományok ilyen csodálatos megőrzése mellett feltételezhetjük a következőket: a pestmegyei kátavidékiek határőrbessenyők voltak. együtt laktak az úzokkal és most is ott vannak. Temes megye déli harmada és a volt Szörény vármegyei rész fekete szűrt viselt. Melyik európai szűcsmester ne tudná. mint más népeknél is a távolság szülte. "A fekete húnok. Erre vonatkozólag egy eddig figyelemre nem méltatott adattal szolgálhatok. 126 . azaz Árpád magyarjai közt egyéb különbség nem volt. Csekély módosítással ők is szűrben. Szentmártonkáta. (V. sz ötődik Szakakátai (Szaka = szkíta). S) Fogoly bessenyők ezer éve gyászban járnak. hogy a kelet felől jött bessenyőknek (patinák) a Dnyeper folyó menti határukon 6 váruk van. Szenttamáskáta. akik a Bessenyő hazában a Dnyeper folyó menti erődítéseket őrizték. A harmadon Szent László a sereggel megérkezik és a kun vitéz a háta mögé ültetett leánnyal menekül. a harmadik Kraknakátai. ingujjuk sem lobogószájú. században ezek: Nagykáta. mert ezer évvel ezelőtt Európa viselete csattokkal összefogott iepedőkből állt.

Euphorion fia. hanem régibb. amelynek magas színvonalú ötvösmunkája képbelileg tökéletesen egyezik a fenti képsorozat második jelenetével. vagyis szentek uralma ez. Ők a Seregek és Bölcseség Urainak megszemélyesítői az emberiségben. e." Ősi ázsiai monda átültetésének és a mondák évezredes fennmaradási lehetőségének bizonyítékát láthatjuk e példából. Megfejtését dr. a mítosz. hogy az emberiség öntudata ébredésének hajnalhasadásán született. és akiknek története maga az emberiség története" Téves volna azt hinnünk. 127 128 . Szibériában ősi Pogány monda kifejezője volt. akik az ősi népek mitológiáiban szerepelnek. heroszoknak. legendának valódi történeti alapja is van. A mítosz szülői vagy őrzői turáni népek voltak. Mert. születése körüli évszázadokból származtatja. a róluk szóló népregéket tisztán csak a képzelet szülte. (Jász-Kun kongresszus.) Nagy Péter cár korában csodás aranykincset találtak Szibériában. népvándorlási történetet őriz." "E szibériai aranyakat a tudomány a Kr. hogy e nagy szellemek mitológiai történeteit. A dráma tárgya. Ezt róluk csak a XIX. 1939. VILI.A falfestmény második. vagyis azoké. hősöknek. amely a kunok őshazájában. heroarchia vagy hierarchia. a nemzeteknek róluk szóló legendáit. 460 körül írta és Athén színházaiban 2400 évvel ezelőtt játszották. mint Carlyle mondja: "Hőstisztelet. A titán egyike azon óriásoknak. A megkínzott titán az emberiség első isteni tanítója. 16. Ezen isteni színjátékot Aeschylos valószínűleg Kr. mini a hellének. Kik voltak a Prometheus-drámában rejlő megváltás gondolatának megteremtői? Honnan kerültek ebbe az isteni színjátékba azok a mély. erdei idilljéről nem szól legenda. VI. Mennyei emberek. fejlődésük előmozdítói voltak. nem Aeschylostbl ered. Fettich Nándor régészünk adta. Az isteni színjáték ősi fajszármazási. kiknek kultuszára volt és van felépítve a letűnt és jelenleg élő emberek társadalma. Minden ilyen mítosznak. isteni tanítások? Feltételezhetjük. a legnagyobb görög drámaíró művészetének legérettebb alkotása a "Leláncolt Prometheus". azoktól vették át az ókori görögök. Valószínűleg a kunok fejedelmi családjának egyik őséhez kapcsolódó történet lehetett a monda alapja. század minden konkrét tárgykörön kívül eső gondolatot tagadó szelleme állította. "Középkori legendaábrázolásunk tehát a kunokkal kapcsolatban egy olyan képtípust őrzött meg. Történetében a megváltás isteni gondolatának legelső kinyilvánítását találjuk. Turáni népek az emberiség tanítói Fajszármazási ősi turáni legendát dolgozott fel Aeschylos a "Leláncolt Prometheus"-ban. akik az emberiség kiválói. Aeschylos. kun fejedelmi ruhadíszt. Azonban mindenkor képletek mögé rejtették a történeteket és ősi tanításokat.

a Véda tűzistenével rokon személyiség. ki földi pályafutása után . Mithrást. az Ural folyó körül déli irányt vesz és elérí "a vízesést. tehát az "angyalok bukása". Felmerül az a kérdés. ősanyja. a szenvedő emberiséget. Nílus vagy Neilos néven nevezi az Indust Nagy Sándor és Virgilius is. Aeschylos azonban Siciliába menekült. Quaest. Eustahius kimutatja.) A dráma tárgya: a félisten lehozta az Olympusról a nagy titkot. Herkules görög nemzeti hős szintén óriás volt. Aristatetes említi Ethikájában Aeschylosnak az Areiopagos törvényszéke előtt folyt bűnvádi pörét. a teremtő tűz rejtélyét. ö. Szanszkritban promatha = tüzetgerjesztő szerszám. hogy a szkítáknak Herkulesük volt. aki a sabásiai misztériumokban a bölcseség kígyójának alakját vette fel. hogy az emberiség lelki fejlettsége olyan fokra. hogy az egyik drámájában misztériumok szent titkait elárulta. akik Kína határvidékéről Perzsia határvidékére költöztek. E helyre már a történelmi időt megelőzőleg finn-ugor népek költöztek.) és alexandriai Kelemen azt is tudják. hanem csak drámai alakban öntötte azt. életkereszt) a szent jel és szerszám a szent tűz gerjesztésére. E szentségtelenítésekért Kronosz lesujtja és átadja Zeusznak. saját végzetes adománya alól. A Kaukázus szikláihoz leláncolt titán jövendőt mond: A Héra által üldözött Io. Herodotos görög történetíró bizonyítja. görög forrásokra hivatkozom. aki nem óhajtja azt. Ezért a jövendölésért a titán neva Prométheus = előrelátó. akit az összes szkíta törzsek tiszteltek. majd Zeus villámától sujtva a Tartarusba zuhan. a tűzisten fia. Mati a szanszkritban annyi mint megértés. Io tehát a hold istennője és az indó-szkíta-hún fajnak Évája. hogy az illető dráma előadásakor a botránkozó közönség halálra kereste Aeschylost és csak Dionysos oltára mentette meg. Ott szenved ezer évig. származását és vándorlását. Azonban a legrégibb görögök az Indust is Nílusnak nevezték. A nagy tanítónak "az emberek minden tudást csupán neki köszönhetnek". "a tehénszarvú leányzó" fiat fog szülni. Aristoteles egyik görög kommentátora pedig azt írja. Ő az. Sam a misztérium. – sok néven egy alak". mint "egy közülünk való". Cicero (tuscul. Eustratios. Neve: "akinek jönnie kell" a "sötét Epaphos"Dionysos-Sabasius volt. hol szent Nílusnak édes hullámai sásos oldalon lezúgnak. vagyis testet öltésének legendája magyarázza a nagy emberszeretetet. Blavatsky: Secret Doctrine. Arra vonatkozólag. A kínaiak holdfajúaknak nevezték (juehti vagy juecsi) azokat a húnokat. A vándorlás a Kaukázus felett a Volga és Kaspitenger mellett az Arimaspok országán át halad. elő129 130 retudó. máját Zeus sasmadara tépi. vagyis a svastika. mely messze tájat a sors parancsa már lakul hagyó neked s utódaidnak". sem a drámában feldolgozott titkos anyag nem volt a görögök sajátja. Prometheust a Kaukázus hegységhez láncolják. Prometheus. Ió a holdistennő és az eljövendő új fajnak évája. (V. A sabásiai ünnepély a Mithrás misztérium egyik változata volt. amelyben azzal vádolták. emelkedhessen. ahol az egyes fajok fejlődését adták elő. a "tüzethozó" tehát a megszemélyesített Pramatha. Themis-Gea = a föld szülötte. Prometheus Ió (Ea vagy Anahita)-nak. hogy az Arg-ionok tájszólásában Ió holdat jelentette. Promathi pedig Fohát. (horogkereszt. A görög Io (hold) és a kínai jueh (hold) egy jelentésű. szkíta legendával állunk szemben. továbbá Herkulesnek megszületését megjövendöli. hogy e drámája miatt szentségtöréssel vádolták meg a költőt az athéniek és halálra-kövezésre ítélték. a Hold fajnak. a "sötét Epaphos"-t és ez a "fiú" fel fogja szabadítani Prometheust.: H. Ez a mai földrajzi fogalmainkhoz képest különösen hangzik. – s a Nílus-mező háromszögébe jöttél . bilincsekbe verve. hogy itt ősi és eredeti turáni. A latinban Lucifer = tüzethozó. Az allegorikus titkos és szent misztériumtanítást tehát nem Aeschylos találta ki. hogy Prometheusból miért sugárzik a halhatatlan szeretet oly mérhetetlen mértékben a halandó emberek felé? A választ a tragédia adja: "Anyám pedig Themis Gea. A mai napig az Indust a Kala-Bagh vidékein Nil (kék) és Nilah = kékfolyónak nevezik. Eredetük az ismeretlenség homályába vész el. P. amit a papok a sabásiai misztériumokban felfedtek. a Napot néhány ősi emléken Sabasius-nak hívták és a mísztalógusok Zeussal és Bacchussa (Bacchus és az orpheusi misztériumok is turáni eredetűek és Bacchus ősi szenthelye Scythogol volt) hozzák összeköttetésbe.A leláncolt Prometheus dráma tárgya egyik titkos misztérium részét képezte.

Indiában Adima és Héva. szintén énekelt a szkíta herosról ekként: "Achiles. e. A törökben adom = ember.félistenként az Olympusra került. amely az Isten paradicsomában van". mert halandóvá válik. ki a szkíta földön uralkodol" (49-ik töredék). Sziamek-kel elvész az Ármány küldte didet (gonosz) elleni harcban. Zeus. Elohim: "Eltörlöm az embert. ekként ír: "Herkules szkíta íjjakkal élt. aki így szólt a többi istenekhez: "Ne legyetek irgalommal irántuk! Zajongásuk megszomorított engem" . aki fiával. vagy a szumír Utnapistim. – Ádám és Éva neve is átvett. mivel a Sas nevezetű folyó elárasztotta a lapályokat. mielőtt a tudás fájáról nem evett. 515 körül élt. Vízözön által vízzé lesz ez a föld.. megszülettek az egyszemű ciklopsok. ki Kr. A misztalógusok ugyanis a homlok közepén álló szemet a szellemi látásra való képességnek vették. Ott a szumír Isten paradicsomában lévő életalmafa alatt ülő Adapá-t figyelmeztetik. akit teremtettem.): "A győztesnek megengedem. a föld első uralkodóját Kajurnorsz-nak nevezi. 132 . amelyre határozottan azt mondhatom. a büntetéssel megelőzni kívánta. aki az egész emberi fajt "hőn kívánta kioltani". ahol a népek származását legelvontabb módon tanították. Vagy ott van a bibliai Noé. e. innen keletkezett a mese. Aeschylos maga is a Prometheus leláncoltatását és az egész dráma cselekményét Szkítia. Ezekkel az istenekkel szemben ott van Promptheus. – akik mind turánok. 7. "aki egyedül merte megmenteni ezt a halandó fajt". Meglepő. Az egyiptomiak "Halottak könyvében" egy halott kérdésére azt feleli Tum: "El fogom pusztítani. az a misztériumokban mély erkölcsi tartalmat nyert. bilincsbe verték a szkíták. hogy "Prometheus az emberek faját ne védje többé".. mint az első emberpárnak bünhödése bekövetkezett.. akit a misztalógusok "előrelátó". – közelebbi hely: a Kaukázus vidé131 kére helyezi. a Sabausiai misztériumban.. Tudjuk. Ilyen óriás volt ama szkíta király is. Ott is. – Herakleai Herodor. de unokája: Huseng felfedezi a tüzet és tűzoltáron szent tüzet gyujt. Ezek az uralkodók a hegyek között laktak. a földnek színéről" . hogy ne egyen az életnek almafájáról. mint pl. Alcaeus költő. "Prometheus volt a szkíták királya s nem bírván alattvalóinak élelmet adni. Vasat kovácsolni. taníttatván bizonyos Teutar nevű szkítától" . Jánosnál (Jelenések II. szántani tanítja az embereket.. V.. A Fekete-tenger vidéki görög telepesek szkíta forrásokból hallottak bizonyos shámán északi népről. ahol egyszemű óriások őrzik az arany almafát. 600 körül élt. töredék). – mennyire egyezik a héberrel. úgy az „égszülte kígyónak". hogy a nagy tragédiának eme gondolatai: "Zeus hőn kívánta kioltani" az egész emberi fajt. "jövendőt mondó" – Prometheusnak neveztek el. Hozzáfűződött olyan titkos tanítás. hogy nem görög. hanem szkíta eredetű legendával állunk szemben. a Hesperidák arany almafája és Herkules történetét. Amit azután a görög nép képzete átvett. aki Kr. oktatását elnyerték és jelképesen éltek a tudás fájának gyümölcsével. mint ahogy kezdetben volt és én egyedül maradok Osirissal". ezzel is jelezvén. hogy Herkules megölte a sast. Az isteni megváltásnak az eszméjét fejtette kí a Prometheus-legenda. akiknek révüléses látóképességükből és ily állapotban való emberefeletti megnyilatkozásaikból. Firduszi a Sáh-Náme époszában. mikor az első emberpár a bukott angyal. – Az élet almafája a görög mitológiában is feltalálható. hogy turáni eredetű. – Allegorikusan: Szt. ö. hogy Adám és Éva bibliai bűnbeesésének históriája szumír eredetű és a zsidók babilóniai fogságuk után hozták magukkal. hogy egyék az élet almafájáról. ősi pélvi nyelvű szentírások és legendák alapján. a bölcseség kígyója. Prometheust pedig feloldotta bilincseiből" (23. Itt is értelem és érzék nélküli az ember. A tragédiának ezek a mondatai feltűnően hasonlók a bibliai édenkert tragédiájához. amit teremtettem. A babyloni Enlil isten. Vagy a magyar Tündér Ilonamesékben. de a megjelenő Herkules a folyót a tengerbe terelte. Ezt a vidéket Zajti (Magyar évezredek) a Kaukázus vidéki Kur és Araxes vidékére teszi és őket szkíta királyoknak veszi.

amelyeken Herkulest ábrázolták. Zarathustra atyja. E szerint Vyasa indo-szkíta hún Hari nemzetségből való Santanu-nak. e. 1000 körül Pourusaspa. Hara-hunák a kutai és bundii indiai hún fejedelmek. a Mahabharata nem árja eredetű. mint a nemzetség feje Harikul-es nevet viselte. Anyja Yojánagandha.). e. a tűztisztelő Zarathustra népének tűztemplomait találjuk. mert szerzője Vyasa indoszkíta-hún. így a származása törvénytelen volt. Elveszett legendaanyagunk bizonyára felölelte a világ és az első emberpár. hogy Herkules az Indusok közt született. Ezek közül az egyiket. a Buda (Budha) által alapított Holdfajból. hogy a Kaukázus népei turániak és a Cserkeszek és Georgiaiak ugor vérrel kevert népek. E törzs legfiatalabb ága a Jareja nép. Vichitravirjának csak leányai születtek és ezeknek szellemi apja és tanítója lett Vyasa. aki Harikules. a Harikula tőrzssel együtt. – akik a magyarság egyik alkotóeleme. 610-ig uralkodtak Pandavában (Delhi). hogy a világ legnagyobb hőskölteménye és szentírása. A Mari nemzetségből származó Vyasa. az Úr Krishna fiaitól származtatják magukat. 1300-600 években. – Vyasa a családfáját is levezeti a Mahabharátában. hogy a fentihez hasonló mondaanyagunk volt. Hodgson Brian Houghton (Mongolian affinities of the Caucasians) megállapítja. Utódjai egyenes vonalban 31 emberöltőn át Kr. VII. az . míg egy vérbeli herceg meg nem fosztotta az utolsó Panda királyt trónjától és életétől. kiknek melléknevük bahadun = bátor. királyi szkíták települtek már a Kr. Delhi uralkodójának volt a fia. Santanu törvényes fiának. A Herkules legenda indo-szkítha-hún eredetű. az istenségtől származó törzs feje Vyaso. munkájában bebizonyítja. Diodoros említi. A kaukázusi Kur és Araxes folyók és a Meotisz vidékén az u. m. Ősi települési helye ez a szabír (hún) – déli ugor népnek. James Tod: Annals and antiquites of Rajasthan c. mint a hún-török népeknél. egy. így az unokahúgától született fia: Panda lett Indranastha ura. Ezek után nem lesz olyan délibábot kergető romantikus állítás az. Az uralkodó családban ő lévén az egyetlen férfiutód. Nagy Sándor is harcolt egy Flarikula fejedetem: Sambos ellen. vagyis a lovas Pórus volt a királyuk. teremtését."Ég fia". az özönvíz és egyéb vallási körbe is vonható történéseket. Pandafát feleségül vette. Nagy Sándor történetírója szerint Herkules. e. kik vándorlásukban az Indus völgyében megtelepedtek. Zeus fia Indiában járt.Az égi tűz lehozatala kaukázusi eredetű legenda és ott született. 133 134 . ősi emlékezéseket. Kusán-húnok több indiai érme maradt fenn. A Radzsput népek hadistene: Hara és a Mahábharata jelentése – a nagy Hara. Arrianos. (Tod id. n. Yadu (Yadava) a Buda (Budha) által alapított Hold (Inda) nemzetségnek leghíresebb ősi törzse. Itt is. ahol a Bakui folyton égő naphtaforrásokat. Kr. vagy Hari törzs története. halász leánya lévén.

Erre vonatkozólag bővebben magyarázok az alábbiakban. amely szó az ősgermán "allrunn = mindentudó" nevet jelenti.) A kígyótisztelet nyomát az ősmagyar települések helyi neveiben feltalálhatjuk: Teté-tlen községek és puszták neveiben. minden faj számára egy ∗ fej. E név shámán szertartással kapcsolatban ma is él. Ha keressük a "sárkány és kígyó" tisztelet ősmagyar nyomait. a hétfejű akkádiai kígyón keresztül. aki "kígyó" – ősi legendája. földetlen szavakban: valamikor sárkányt jelentett. piramisok beavató helyek voltak. amely egyúttal a zsidóban rezet is jelent. A hindu és tibeti papi beavatattak. a Genesisben a fával együtt ábrázolva. A "kígyó" az életfájának gyümölcsét nyujtja. sorozatos megújhodásnak.és leszálló csomópontját jelentik a keleti csillagászatban. Az Osiris homlokán levő Ureus kígyó. Az emberben lappangó emberfeletti erők Kundalini kígyója a "tüzes erű". amely tüzesszárnyú kígyót jelent. én druida vagyok!" – kiáltották. "Naga" = "kígyók" voltak és a kelta druidák szintén . ami a szumír Adapa mítoszból jött. ami e legendában határozottan arra mutat. A farkába harapó kígyó az örök körforgás jelképe. Az elfogult Orosius elferdítve adta vissza a gót Jornandes "alliorume" szavát. a Brahma. "Kígyók" a mágus papok címe. mert kígyótestű nőről van szó. az Ökkévalóság jelképe. az ősidők nagy beavatott mágusainak "kígyó" és "sárkány" nevet adtak. "Nakosh". valószínűleg Tibetből vagy még északibb vidékről származott Indiába és ott elfajult. aki a húnok származásáról előadja. tehát beavatott emberfölötti lénynek. Népmeséink sárkánya a garabonccal (gara = fekete. hogy a magyarok ősei lator ördögök voltak. Végül a tüzetokádó sárkány a kozmikus tüzet jelentette. az Istennek eszméjével. A barlangok.∗ A "kígyó" tisztelete valamikor az egész földön el volt terjedve. tehát átvett fogalom. Mindegyik ősi mitológiában szereplő kígyó és sárkány hétfejű. mint a kígyók és szelídek. ezoterikus képeket találunk. Ők tanították az embereket a misztériumokra. Tehát még ebből a gyűlöletsugallta írásból is felragyog a mindentudó. A kínai mítosz szerint sárkány falja le az égről a holdat. Ez a gonosz beállítás téves átvételből keletkezett. A "bölcseknek". Krisztus azért mondja tanítványainak: "Legyeték okosak. az ősmagyar sírleletekben sárkányábrázolást találunk. Jornandes írt erről száz évvel Attila halála után. amely képzet összefügg az "örökké valóság kígyójának". Barlangban kél egybe a félisten Herkules az aszszonykígyóval. bonc = pap) . Nálunk a sárkány-rend jelvénye a farkába harapó sárkány volt. A hindu "Naga" kígyóisten a héberben. A Szűz vagy Madonna a mitikus sárkányon áll. Kézai krónikájában kikel Orosius véleménye ellen. hol tüzet okádva. Hasonló a héber szeráfok jelentése. "Tlen" jelentése ma fosztó képzetet jelent. Tetétlenek szent berkek lehettek. hogy őseink a boszorkány allrunoknak. A "kígyó" jelképének magyarázata sokféle. amelyre a garabonc ül fel. A sárkány feje és farka a hold fel. mágus képességet példázza. Minden nép ősi mítoszában felleljük a "kígyót". A kígyó az észbeli fejlettséget. mint hazá-tlan. az "örökkévalóság kígyójától" Anantától.VIII. ebből megfejthető a zsidók rézkígyójának alacsony értelme. hún hagyomány alapján. tehát egy emberfölötti lényről. de mindig rejtett.. Visnu és Siva fején levő Naga kígyóisten is. A réz jelentése a női princípium. Összefügg a sárkány minden pogány teológiában a holdnak tiszteletével. A hinduk Fohátot kígyóval ábrázolták. (A tűz ez esetben kozmikus jelentésű. Egyik legelvontabb jelentésében a folytatólagos. a szkítai pusztában kóborgó tisztátalan szellemekkel való öleléséből származnak. Herodotos második mondájában szimbólikus. "Én kígyó vagyok. mint a galambok!" Ebben az értelemben veendő Pallas Athene kígyója. A hermetikus bölcseletben pedig az ősanyagba ömlött életet jelenti.kígyónak" nevezték magukat. hol anélkül jelentkezik. mely eltaposva lába alatt fekszik. Ebből kimutatja. Attila a kígyóévben hal meg! 135 136 . a halhatatlanságnak és időnek volt a jelképe. a magyar néprege hétfejű sárkányáig.

Kígyó és sárkány csak a középkorban lett a gonosz ábrázolója. r 3. hogy Attila húnjai törték össze a római légiók által behozott és nagy erőre kapott Mazda vallásból származott mithraizmust és ezzel a kereszténység gyors elterjedését mozdították elő. vagy Bel isten tidszteletére. vagy ha a rokonfajú népekkel. a mongol sereggel. eszközévé teszi. korszakokkal előbb thlen-kígyók. Ősi nemzetségeink jelvényeiben is szerepei a sárkány. a Báthoriaknál a címer 3 sárkányfoga. Lehet a sárkány asztrális-jelképes jelentésű. a holdkirálynőt. sárkányoly laktak a barlangokban és embereket. 2. átcsaptak volna rajtunk és egész Európa néprajza. kazárok. kosár. a Kaspi-tó keleti partján lakó törökfajú népeke kiterjesztették. Népregéinkben. Egy darabot.) A hét fejű sárkány ősi mítoszunk maradványa.és kézkörmöket. ezt hozzák a thlennek és így igen sok fekete mágikus varázslást űznek. Athénben Athene Pallas tiszteletére kígyókat tartottak és jóslásra használták. A sárkánnyal hajnal előtt kell küzdeni. Ezt a rettenetes sárkányt (thlen) a helyi Szent György darabokra vágta és minden darabot más-más vidéken elégettek. keresztény kultúrája. Babilonban Bál.Ri-thlen rettenetes fajtája a fekete mágiának. vagy az ozmán törökséggel együtt menetelt volna a magyar? Európa védelmében szörnyen kivéreztünk. lap. Ez a kozmikus erő beavatkozását jelenti. Más variációban királyi szüzet rabol el. mert a nap erőt ad neki. Mi lett volna. Amint a legenda mondja. A nagy Kazárbirodalom akasztotta meg a mohamanedánizmusnak Európára ualó átterjedését: Ugyanis 637 körül az arabok a perzsa birodalmat megsemmisítették és hódításukat észak felé. A nyomon követő rokonfajú lovasnépek rohamait mi fogtuk fel és sorstársunk. állatokat felfaltak. a Kaspi-tó nyugati felén azonban a kazárok a hódítókat megakasztották. Róma. azt megőrizték és ebből házi istent készítettek és utódai lettek a ri-őrzők. majd amint ráolvas és bűvös erejét kitöltvén rajta. magyarok és bolgárok nélkül ki nem fejlődhetett volna 1.) Népies regéinkben a sárkány lefalja az égről a napot és a holdat. amit a Khasi-k kaptak. és Bizánc keresztény kultúrájának zászlóvivői és pajzsai lettek a magyar és bolgár ősök.) (Khasi = kas. amit megőriztek. IX.gyermekeket ölnek meg. ha félreáll. (Herkules is a hétfejű Hydrát győzte le. Sárkány etimologiailag Char vagy charrukhán = fejedelem címe volt (kharkas). Pl. sőt a nyugati népek világuralma is másként alakult volna. amelyet az indiai Cherra-poonjee-ban a Khasi hegyekben űznek. a hétfejű sárkány tüzet okád és a hetedik fejében van ördöngössége. Hogy ennek a thlennek kegyét megnyerjék és életüket megmentsék. A sárkány különösen a garabonccal függ össze. Ősi emlékezés felújítása Róbert Károly sárkányölő Szt. (Blavatsky: Glossary 259. Sajátos keleti hadművészetünk nélkül a népvándorlás fergetegszerű rohamai. A testről levágják a láb. tehát a legelvontabb ősi kinyilatkoztatás hagyománya. a rokon bolgár nép a Balkánon. A nyugati keresztény kultúra a húnok. A sámán pap révülését tartják fenn ezek a mondák. Egyiptomban Therumtisnak. Az előző fejezetben kifejtettem. A magyar államalapátás pedig a legnagyobb hatással volt a keresztény európai kultúra kialakulásában. György lovagrendjének és Zsigmond sárkányrendjének jelvénye. ezek az őrök gyakran asszonyokat és . Békés élet mellett a mai 12 millió helyett legkevesebb 30 millió színmagyarnak kellene e földön élnie 137 138 . egy thlen-né nőtt és azóta is megszállt egyes brahmin családokat. majd amint a sárkányt nyergelve a felhőbe repül. Az a darab.

vagy egyiptomi mitológia alatt mit írtak meg? Oly mitológiai meséket. A művelt. Erre teóriát állítottak fel. oda jutnának. csak nyomokat találunk. Az ősmagyar vallásról Az ősmagyar vallásról írott emlék nincs. Csengery Antal vagy Kállay magyar mithológiánkban felhoznak. mert következtetéseket vonhatunk le az exoterikus és ezoterikus vallási felfogásra egyaránt.. szumír. Következtethetünk a honfoglaló magyarság etikai. asszír. Ha ma megsemmisülne a keresztény vallás etikája és több évezred mulva hasonló kritikusok a kereszténység lényegét. Görögországban. az hallja . stb. Filológusok általában véve mit értenek mitológia alatt? Görög vagy római. Filológusaink minden adatot. lényegét.. amit Ipolyi Arnold. mint a vallásújítás korában Angliában felmerült puritánok túlhajtott típusait. amikor a történelmi kor hajnalán megjelent emberiséget már igen magas kultúrális és főleg etikai fejlettségűnek találták. népek.. század kritikusainak nagy hibája volt. az ezoterikus tanítás kevés választott részére misztériumokban folyt le. mert mindenkor úgy volt. hogy mindent tagadásba vettek. Költő fantáziájában született. s hasonlóképen az egész Olympus pajkos. ami. ami nem az ő rendszerük alapján épült fel és nem fogadtak el adatokat. oly becsesek. hogy a kereszténység korai századaiban szintén volt misztériumi tanítás. Rómában. de azokat kellő mértékben nem értékelték. vagy primitív értékre szállítanak le. "házban" beszél. ami a megírt és fennmaradt mitológiai emlékek mögött a dolgok igazi lényegét.X. Ezek a tudósok az eszmék lényegébe nem ha toltak be. Sőt még az ilyen adatokat is átszűrték az ő sajátos szemszögükből kiindult beállítottsággal. Amikor azt mondja: "nem bírtok el többet" . népmesékben. nagyon gyors mértékben. hagy nincs adat. Maga Krisztus is többször mondja. Megzavarta őket. vagy "akinek füle van a hallásra. mint az ókori római. amelyeket konkrét bizonyítékokkal alátámasztva nem láttak. népies szokásokban. A nép ma is mesél. 139 E legendák azonban a vallás lényegét nem fedték.. Utalást találunk ugyan az ősvallásra az egykori kútfőknél. Még ha egy római pap lépne elénk az ókor ködéből. vagy tagadásba vesznek. Tehát ismerjék el. hogy az egyiptomi első fáraók és a szumírok magas kultúrája mellett ott találták egyidőben a kőkorszakbeli népek kultúráját is. egyiptomi. A XIX. A mindent tagadás logikátlan kritika és romboló. Kandra Kabos. amelyek a magasműveltségű népeknél primitív erkölcsi felfogás központjába helyezik az istenségeket. hogy nem tudunk 140 . amely szerint ezek a kiváltságos népek. s a népvándorlás korában rendkívül nagy erkölcsi és kulturális primitívséggel jelent meg. Ezt az embertípust úgy lehetne jellemezni. sok esetben a családi élet tisztaságát megcsúfoló istenségek és heroszok gyülekezete. – amik ma is születnek. Csodálatos rövidlátással ezek az emberiség gyermekkorát lehetetlen rövidre fogták s így rejtéllyel álltak szemben. Ahol Zeus joviális törzsfő. ezért következtetés alapján keresték nyomait a mai magyar nyelvben. – voltak ezek a mítoszi történetek. ismert hazájukban kifejleszthettek egy helyi igen magas kultúrát. Mondják. Utalok arra. Sőt a titkosságra is figyelmeztet: "Ne vessétek az igazgyöngyöt a disznók elé". görög. ha kutatjuk. mely nyomok azonban mint drágakövek.". van és lesz. Filológusok nyúltak e kérdéshez és nem vallásfilozófusok. kultúrális. ezért csak kevés nyom maradt fenn. ahová a jelenlegi kritikosok jutottak a görög-római mitológiával. a lelkileg fejlett keveseknek szólt a tanítás ezoterikus része. és akkor ne vonjanak le következtetést az etikai fejlettség primitív voltára.. politikai. Mivel ezek a tanítások titkosak voltak. jogi és etnográfiai fejlettségéből. A vallások igazi lényege tehát titkos volt minden időben. Babylonban stb. telve szangvinikus életörömökkel. Hasonló mitológiai népi mesék ma is keletkeznek. Egyiptomban. összegyűjtött népies regék. az sem nyújthatná azonban a vallása. hogy az átlag nép részére a vallás tanítása exoterikus. fellobbant és ismét eltűnt az általános sötétségben. Az ősmagyar vallást. Ez a tulajdonképem lényeg. az ősi bölcseség egy részét adhatta. miként a sötétben egy Láng. Szerintük a többi népfaj egyforma sötétségben élt Euráziában. etikáját egyedül a fennmaradó népmesékből akarnál megismerni.

mint foglyot. A húnok vallása a mazdahit volt és ha nem is volt a tiszta zoroaszteri vallás. hogy a kubáni őshazában az első keresztény magyar vértanu Gorda volt.) 141 142 A finn-ugor népek délkeleti ágából származó Onogur őseink vallásos fejlődésére gedíg közvetlen szomszédaik. a tüzet imádják". kazár-húnok és pártusok voltak hatással. Az ősi vallási központokból elindult mágus papok terjesztették el Médiában és Perzsiában a húnok vallását. ö. mint Chagan.semmit az ősvallásról. azt a primitívséget csak az afrikai vagy az ausztráliai szigettenger vad népeinél tételezhetjük fel. hogy csak primitívségeket találunk. hogy a IX-X. az indoszkíták. hanem mitikus meséik. Anahitát imádják és a Szent tüzet tisztelik. Behram sassan király 427 körül elfogta a hún Khákán feleségét. sőt az utód Asszír és Babilon birodalmakat ís. perzsák. Törökfajú népeket. nagyfokú türelem jellemezte a mások vallása irányában. Oly magas kultúránál. Amit ők állítanak. Ez utóbbiakat böszörményeknek nevezték. hagy nem volt olyan értelemben vett magasfokú istenhitük. Az ősmagyarok magas fejlettsége mellett nem lehet azt feltételezni. mint nélkülözhetetlen esillagászakat és jósokat. népdalokat énekeltek és a tüzet átugrálták. amit: "Pártus ős elvek"-nek neveztek. Ázsia közepéből előretört hún véreink shámán hitvilága a természet rejtett titkainak bőséges ismeretén alapult. mert az ő szűrőjükön keresztül csak azt vélték látni. századbeli ősmagyaroknál ilyen nagy vallási türelem volt.és tűztiszteletük közismert: Az első idegen feljegyzést a német Inohoffer 1026-iki jegyzetében találjuk. McGovern i. Uralkodójuk a sah címet veszi fel. (V. Az. így honfoglaló őseinket is. A kereszténység is ismert volt közöttük: Tudjuk. templomi szolgálatra. A mágus vallás ugyanis túlélte a szumírokat. nem zárja ki. Amint a Shambala fejezetben elmondottam. hősi époszában. Legalább is igen sok mazdahitű élt országukban. Ahura-Mazdá-hoz és Ardvisura-Anahitá-hoz (Boldogaszszony) fohászkodó mazdayaznán hitük mellett bizonyítanak a következők: 1. Róma késő századaiban a császári udvarokban ott találjuk a mágus papokat. hogy voltak kötettük buddhisták és mohamedánok is. mítoszaik. fáknál tartott kezdetleges természetimádat lehetett. Ugyanígy nyilatkozik Dsajháni. Irán és Turán közötti ezt a vallásháborút írja le Firduzi a Sahname c. földjüket a bessenyő (bedzsnák. Mobad-ok éltek. Harlez professzor szerint (Introduction to the Avesta) az avesztai Mazda vallás sohasem volt igazában a perzsa nép vallása. Khatal. amelyben éltek. vagyis "Kala Chakra" néven tanulmányozott. A magyarak a tűzimádó perzsa. Az ősmagyarok egyik nagy tűzünnepe a keresztelő Szent János napjára esett. hogy a hún király és felesége mazda-hitű volt. . a nagy Khatunt és egyily tűztemplomába vitte. 2. A húnok később már Zarathustra vallási reformját nem voltak hajlandók elfogadni. ez a vallási rendszer az ősi hún vallási központokból indult el és mint Adi-Buddha-rendszer hódította meg Észak-India és Tibet buddhistáit. patinák) és székely tartomány közöttinek mondják. melyek legfeljebb csak démonhitre vonatkoztak és valláauk csak a köveinél. hogy az ősi magyar vallás uralkodó és domináló vallás volt. században őseinknél megfordult Ibn Rusztah arab kereskedő. mint a görögöknek vagy a germánoknak. amit Kőrösi Csoma Sándor a tibeti buddhista kolostorokban "Idők köre". Az uralkodó vallás mellett a honfoglaló magyarságnál nyomoly vannak arra is. Nap. Abulféda így ír: "A magyarok török nemzet. mely az Avesztavallás ősi formájává lett. (Modi: A húnok ősi történelme. Olyan fehér-húr centrumokban. Bokhara és Gurzastan. Balokk. vallást követik. mégis rokona volt. Onogur őseink vallása és a később rátelepedett hónok vallása tehát hasonló volt: mágizmussal kevert Mazda-hit. Ez a tény arra mutat. m. s ne mondják. – írja a IX. mely szerint a tűz körül nagy táncvigalmakat tartottak. tűztemplomokba jártak és Baz és Barsammal imádkoztak. ezt logikátlan feltételezni.) Baktriában lakó Kusánok (Juecsi húnok) iráni kultúrhatásra Mithrát. A szumírok ősi mágus vallása mindezen népek vallására kihatással volt.

a láthatö és láthatatlan világon. Ahura a határtalan fényességben lakozik. ú. Ellenőrző atyai kezével összhangot és rendet tart fenn. melyek létrehozzák a mi anyagi világunkat. pap. úgy alapos igazolás a mazda vallásunk mellett. mert Arimán a zarathustraizmus felfogása szerint hasonló a keresztények ördög fogalmával. pártus (parszi?). Jivanji Jamshedji Modi parszi professzor foglalta össze. Azért alaptalan a dualizmus vádja. 3. hogy jót. köveknél való istentiszteletüket királyaink törvényei tiltották. A honfoglaló vezérek között Tuhutum a Sahname egyik hősének nevét viseli. A vízkereszti naptiszteletet pedig a folyóvízbe gázoló csodafia szarvas regölése tartotta fenn. Zarathustra bölcselete szerint a mi világunk két egymással ellenséges elvnek. 6. a vétek a maga büntetését. mint a nappal és az éjtszaka és bár egymással szembenállnak. Minden fény: igazság. hogy egy nép egy más nép nyelvéből számos. Egy Isten létében hisz.és állatáldozataikat forrásoknál. hogy az átvevő nép a szavakban jelölt fogalmakat. Valószínűnek látszik. András korabeli oklevelet. patvar. A honfoglalók pénzei is. Amiként két ősi elv van Ahura-Mazda alatt. bálvány. Összeházasodás folytán keveredés is volt a perzsákkal. "Abból a tényből – írja Zichy István –. Ezek a veretek dr. Ő uralkodik az anyagi és anyagtalan. a Gonosz (Angra-mainyus) a végtelen éjtszakában. I. Ezek a bolgár-török érintkezés ideje előtt felvett iráni jövevénysxavaink.) Amennyiben ez az oklevél a kritikát kiállja. sz. n. II. A Bundahis szent könyve szerint gonosz szellem nem mindentudó és nem mindhenható. Ezért az erkölcsi világban az erény elnyeri a maga jutalmát. amelyen az olvasható: "Ne wemoaggouc Bardous es eulwec ereus zen Meseit". Ő a Teremtő és Fenntartó. sz. gonoszság és tudatlanság. mely mindkettő egy Isten alatt szolgál. Iráni keltúrhatás alatt álló vidéken éltünk. Jerney közölt egy I. Gyarapító és Sorvasztó.) 143 144 A mazda vallás igen magas erkölcsi fokon álló egy Istent hivő vallás volt. minden sötétség: hamisság. A nagy és végtelen világegyetem az Ő kezének munkája. az okok Okozója így Teremtő és Romboló. sátán. Ahura-Mazda (összevonva Ormuzd) meghallgatja azok könyörgéseit. jámborak szavaikban és jámborak tetteikben. azonképen két elv van az emberi természetbe is begyökerezve. a jó elvnek és a gonosz elvnek a műve. Ahura és Ahura-Mazda nevek alatt ismer. (Ne imádjuk Pártus ős elvek erős szent jeleseit. 23. börzsöny (harson) stb. A két elv oly elválaszthatatlan. – Kiemelt jó tulajdonságai a jóakarat. ördög. Bacchus kultusza a szíriai Scythopol-ból (szkíták városa) származott. Ha elérkezik azonban a megjelölt idő. a testi és lelki. és Magyar Akad. akit Mazda. ocsmány. igazságosság. Ármány. mindkettő nélkülözhetetlen a teremtett világ fenntartásához. sőt az egész műveltséget átvette. 1. 9. melyből kisebb méretű. A zend-aveszta vallási rendszerét a leghozzáértőbb módon Shams-ul-alma dr. 4. 50. és nem szabad összetéveszteni a mai modern Hanisch-féle ál-mazdaizmussal.) 7. Ő a Mindenttudó Úr s mint ilyen. melynek köréből a szavak származnak." Fenti szavak pedig mind a vallási kultuszra vonatkoznak. jámborság. műveltségi szót vett át. 8. Két olyan honfoglaló előkelő sírt ismertünk (Zemplén és Galícia). . Ahura-Mazda vagy Isten. (Jerney János utazása a II. amelyek őt arra bátorítják. Fettich Nándor meghatározása szerint a Bacchus kultusszal kapcsolatosak. A világ története a két elvnek küzdelme.Ló. 163. az ember feltámad halottaiból és örökköntartó boldogság fog e világon uralkodni. Az ember tevékeny részt vesz e küzdelemben. tökéletesség és halhatatlanság. jóság és tudás. az már törvényszerűen következik. fáknál. 5. ezüstből vert szakállas férfifej került elő. Ötvösművészetünk szaszanida hatást mutat. A téli napforduló Mithrás tiszteletéből máig is fennmaradt a dunántúli regölés. üdvös ellenőrzés. (A szaszanida ornamentika azonban középázsiai halásra fejlődött ki. Szerinte a zarathustriánizmus vagy parszüzmus monotheisztikus vallási forma. a gonosz elv és a pokol elpusztul. varázs. Mithras napistent Sabasiusnak is hívták és az ősi misztériumokban Zeussal és BacchusDionysos-sal hozták összeköttetésbe. akik jámborak gondolataikban. behemót. boszorkány. hogy a Pomáz határában legutóbb feltárt kultuszhelyen kőbevésett fejek is e kultusszal kapcsolatosak. Ertesitő 1850. – E kultuszra vonatkozó fennmaradt zendből eredő szókincsünk: Isten. 1.

melyet itt kerubok." A menny kikötőjébe a te biztos révkalauzod. vagyis olyan bölcset jelent. az Edda Bifrost-alvilági-híd. vagyis Jóakarat (a magyar behemót ember) és Akamana. a mennybe jut. hogy gonoszat tegyen.vagy arra csábítják. Zarathustra így énekelne: * Ahura Mazda bölcs Úr. dicsőség helye. legszentebb Isten. A bíró leméri az ember tetteit egy mérlegen. A lélek halhatatlan – tanítja ez a vallás és a lélek halhatatlanságának jelképe a fehér Homanövény. hogy tiszta maradjon születésétől fogva". démontisztelet stb. (Szumírból származott ősi tanítás. Tomboló viharban rejtőző Csendesség. Istenként nem imádják a tüzet. Pokol a homály. úgy a "Hamastgehan" (a keresztény purgatórium) helyére jut. vagyis Rosszakarat befolyást gyakorol az ember gondolataira. Már a Kr. akként kamatoznak az életben és a halál után is. vagy a pokolba taszíttatik. * Shamánok természet-törvényeken alapuló mágikus vallása korcs formában. A tüzet sok helyről. Vértem: a tisztaság. Égi sors jelképe. a vogul és több északi szibériai népnél fennmaradt. ha nem gondolsz semmi másra. A parszi bár tiszteletet tanusit a tűz iránt. S Ármánytól jött bűnök bennem mind kiégtek. A tűztemplomok tüzét éjjel nappal táplálják. Meher Dáver angyal éa az egyiptomi Thot alvilági bíró is egy. jó szavak és jótettek megőrzésében áll. sammun = semmi. az arab sirat-borotva-híd. "Jámborság a jó. mely egyezik a hinduk Soma növényével. azaz Meher bíró elé. A templomba szánt tüzet kilencszeres megtisztítási szertartásnak vetik alá. ragyogás. a kínai Woghó-híd azonos fogalmak. – ez a Zarathustra vallás mottója. szentélyem: a Tüzed. E nyelven írták meg az Avesta szent könyvét. Fegyverem: jó szavak. Felajánltam magam Jelképed őrének. A parszi tüztemplom szentélyében égő láng az Isten jelenlétét jelzi. ráolvasások. Napod virradtáig – ameddig eljövend Lankadatlan küzdök Valóság Teérted! * Az ősi zend nyelv volt a Mazda-hit vallási nyelve és a mágus papok is ezt. Menny a sugárzás. ha nem beszélsz mást. Beheman. Amikor a parszi hívő a szent tűz elé járul. a semmiség állapotának adta át magát. A kínai chamon. S`ramán szanszkrit szó és aszkétát. jelezvén ezzel is az emberek egyenlőségét. de ez nem imádat. azaz őrszellem őriz. szavaira és tetteire. A csinvathíd. és mint Isten legtökéletesebb szimbólumát tisztelik. e. Szent Tüzed: út Hozzád. Az ember jó és gonosz tettei. gondolat és tettek. A kettőt a "Csinvat" híd köti össze. 145 146 . csupán azt a ragyogás. A párszi istentiszteleti helyek. amott számtalan Fravasi. miként a pénztőke. mint tűztemplomok ismeretesek. csak az igazságra. főleg mint révüléses (önkívületi) állapotban elért jövendölések. gondolatok. rossznak tisztítója. sötétség és bűz otthona. Szívünkben gyujtván magasztos égi Tüzed. "A legfőbb jó az ember számára.∗ ahová az elhalt lelkét Srosh angyal harmadnapra a halál után elvezeti Meher Dáver. dicsőség és fényesség jelképének tekintik. csak tisztességest. 1000 évvel élt Zarathustra vallásos fohászait a mervi vagy keleti atropatánei nyelvjárásban írták meg. vagy rossz tettei lenyomják a mérleget. Ime hű harcosod szent Tüzedbe lépett. azonban ez a nyelv régen kihalt nyelv volt és maguk a perzsák sem értették. a maga egész nagyszerűségében. csak az igazságot és nem teszel mást. különböző társadalmi rangú emberek házától szerzik be. ha egyenlő súlyú a jó és rossz tettei.) Hisznek a Mennyben és Pokolban. aki mindenről lemondott. Jelképed szent titkát adtad minékünk. Ha jó tettei. a nyelvet használták. a tisztében ∗ eljáró pap a szent tűz hamvát e szavakkal nyujtja át: "Por a porhoz" A tűztemplomon kívül a parszi Isten imádatának templomául tekinti a természetet is. Ez az édenkert "Élet fájá"-nak felel meg. bűnök bocsánatja.

Venus-Astarte-Istár a szerelem istennője. Az "éj királynéjá"-nak korrelatív erői a modern tudomány számára szunnyadnak. kara = fekete). Vallásukra vonatkozólag annyit tudunk. aki tud. Cél az emberben rejlő természetfeletti erőit tudatos kifejlesztése. A napkultusz a legősibb a világon. a káld mágusok nagy titka. ma Esztár a falu neve. * A parszik tűztisztelete a Napkultuszból fakadt. akiknek igézései igen kedvesek voltak az urak előtt". János 1061-ben visszatért az ősi magyar hitre és Thuróczi azt írja róla. Alap az ős szumír vallás volt. ∗ Istár csillagisten neve a biharmegyei Isztár falu nevével egyező. hold (Enzu) és a csillag (Istár). Táltos nevet Csengery a finn táto. Ezekkel szemben a mágiának magasfokú képviselői a káldeai máguspapok éppen úgy. büzürgan nagytudományú. a jövőt. betegségek okozóit stb. Már a bizanci Theophylaktos feljegyezte a magyarok (turkak) papjairól. ma a szentélyekben a mécses és gyertyák tüzében jut kifejezésre. a hinduknál és más ősnépeknél is megtalálható az ősi napkultusz nyoma. kik között az "oltáron nézők" állatorvosok. hogy a hadsereg egyik zugában meghúzódva. bűbájos nőt és látót gyűjtöttek maguk kőré. béljósok voltak. Ősmagyar vallásban mindezed a kultuszok megvoltak. Kozmikusnál az Ég (Anu). ahol a tanító (guru) utasítását betartva gondolatkoncentrálással. Káldea volt azonban a nagy keresztút.) Thuróczy "bűbájos nő"-nek nevezi a "boszorkányokat". azonban műve elveszett és csak töredékek maradtak fenn latin és görög írók idézeteiben. Az ősmagyar napkultusz legkifejezőbb szertartása a fehérlóáldozat volt. ami nagy fejlődésen ment át. bölcs szóból fejti meg. Vatha fia. – sziderikusnál a nap (Utu). India és Egyiptom valamennyi teológiája találkozott. Más feltalált ékiratos táblákból csak a történelemre vonatkozólag tudunk megfejtést találni. feljegyezvén. Az említett napkultusszal egyformán ősi a hold-kultusza. Mesterségüket tanulás útján sajátították el. a római-görög népeknél. a föld (Inlil) és a tenger vagy őskaosz (Inki) istenek háromságával a lég-. de a keleti mágusok természet147 148 . E varázsló papok beavatkozásának tudták be az egyik csatavesztést. Az ősi bonc az orvos pap volt. ahol Perzsia.) Látja a multat. akit korai gyermekkorától kezdve nevel ily célra a papi rend. misztikus teológiájuk átélése: A mágusok hazájának Káldeát (Babilonia és Asszíria) és Perzsiát tekintették. Ez a kultusz oly ősí.és csillagkultusz kapcsolódott. Oltáraikon lobogó kilencszeresen megtisztított szent tűz a Napisten jelképe. A feketemágus neve garabonc (gara. A szkítáknál. halottlátók és bábáik. amely a hold jelenségeinek titkához fűződött. A bolgár-törökök mágus papjairól irt a bizánci Zonarosz. láma) hosszú. Az élő Isten jelenlétének jelképe a tűz.∗ istenek háromságával a nap vagy a tűz-. e. hogy "sok mágust. eljut azokra a helyekre.és vízkultusz. ahogy jövendőt tudnak mondani. Számos bizonyítékukat a ma is élő népszokásaink nyomán mitológusaink bőven feltárták. aki a jövendőt előre látja: (Vámbéry. Egyiptomba Ankhenaton fáraó hozta be az Aton = napkultuszát. a halottakat és a távoli tájakat. a légzést szabályozó gyakorlatokkal rendkívüli fizikai és pszichikai képességeket fejlesztettek ki. minden életmegnyilvánulásukat lekötő gyakorlaton estek át. mint indiai és tibeti kollégái (yogi. a hold. mely név a perzsa büzürk. Az avaroly papja "Taradun" volt.A szibériai shamán előkészület után önkívületi állapotba. egészséges szervezet. Mai utódaik a javasasszonyok. a harc folyamán megbűvölték és látományaikkal megrémítették az ellenséget. mint a világ. 280 táján görög nyelven hazája történetét és vallását megírta. Már születésekor és kora ifjúságában megnyilvánult jelek és képességek kiválasztottá avatták. hogy kozmikus és sziderikus volt. előírt életmód és született készség a haladás főfeltétele. tudós. tatos = tudós. bűvös jelentésű és csak a keresztény korban lett gonosz jelenaésű." (Lönnrot. Álmokat fejt meg. ill. révülésbe jut és "lelke a testét elhagyva. Bélus papja Kr. A legszigorúbb önmegtartóztató élet. Berozosz káld csillagász. föld. Elveszett kozmogoniájával a káld asztronómia és asztrológia. Az ősmagyar papi rend táltosa a mágus pap. amelyekre a bűvös éneklés közben elméjét irányította. misztikus elmerüléssel.

hogy az istenek közül csak a Napot imádják. lidércek. Háromszék vármegyei és Harastyán. az ördög. Tündér Ilona jó szellemeinek ellenkezője a Cifra-asszony.vagy tűzkultuszon kívül egyéb kultuszaikról a görág Theophylaktos így ír: "A turkok (magyarok) tisztelik a tüzet. tettet. ráolvasások. "Régi törvény és élő szokás". a levegőt és a vizet. Boldogasszony (Anahyta). Nálunk Bornemissza Péter 1578-ban megjelent: "Ördögi kísírtetekről. Mani Padme Hum!" igéje ilyen. Ellenük ősi bűvös igék (mantram). Az ősmagyar holdkultusz nyoma még ma is élénken él népünk szokásaiban. Ormutag bolgár khán palotájának romjai közt a feliratok "Tangra" – Isten (Tenger) nevét említik. mert ebben rejlett a világ bölcsesége. amikor számbavették. Az ötödik hónapban az ősöknek. Ez az élet kelyhe. A buddhisták "Ohm. A húnok császárja. óriások. A 4-szer 7-es beosztás a holdhónap 28 napját adták. melyet a hún-török-kínai népek hétfejű sárkánnyal. és ennek lovat áldoznak. aki megszerezte a Hét-Csillagistennő időszakairól szóló ismeretet vagy tudományt. A kilencedik hónapban általános ünnep volt. tisztelik még és énekkel dicsérik a földet. amely a természetnek nagyon részletes és alapos ismeretén épült fel. amint a csillagok mutatták. kivéve a Hadistennek. A húnok. akinek lovat áldoztak. Az idő kezdete a hetes számon és néven alapult. századbeli orkhoni sziklafeliratok pedig "türk tengriszz. nommádok közös tulajdonsága volt e kultusz. avagy rettenetes ∗ Azonosítható helynevek: Haraly. Mongoloknál Onghan és Ongho az az istenség. bájoló imák segítenek. oltárokat és templomokat nem emelnek.). a levegő. manók. Guta. törpék. A VIII. fenntartója és megölője az életnek. A pusztaságokon vándorló lovas. Ennek hoznak véres áldozatot: "Áldoznak barmokat. A göncölszekér hét csillagistenét a holdhét hét napjával kapcsolták össze. az indusok "égi Nagák"-kal (kígyók) személyesítették meg. Eskütételkor fehér lovat áldoztak. de egyedül imádják és Istennek nevezik azt. Már Herodotos azt írja a szkítákról. 244. Tápió és egyéb természeti szellemek befolyásolják az életet. a folyók. Ukko-pohár felmutatás és abból való áldomásivás az adásvételi szerződések megerősítésére szolgált nálunk a Hegyalján még 1660-ban is.∗ A pogány finnek főistene Ukko volt. a vasorrú bábák stb." néven említik a "törökök istenét. más állatokat." Az ősmagyarok természet-kultusza duális. Minden év első hónapjában. Csillagkultusz vezette az ősőket az idő szent hetes számához. mégpedig fizikai és pszihikai értelemben is. Indiába átszármazott hún népek hadistene Hara. Zala vármegyei községnevek. Kisasszonyok. Istenképeket. hogy a hold delejessége szülője.szemlélete bőven behatolt titkaiba. – mondja Hunfalvy (Magyarország Ethnogr. amit a sírszobrok alakjai kezükben tartanak. A már említett nap. Az ősi húnok pl. Minden Ázsiát járt vagy ott lakó nép használt és használ ma is ilyen varázsigét. Ázsiai török népek az égtájakat és az ott lakó törzseiket színekkel jelölték. este a holdat. földnek és az istenségnek áldoztak. aki az eget és földet alkotta". amint az előzőkben tárgyaltam. sellők. a mennynek. és tetővel fedik. A csillagok körforgása a világtájakat adták. A Hadisten oltárát rőzsekőtegekből magasra emelik. hegyek. Fene. varázsmondatot. 149 150 . mező. hanem fiziológiai is. Orkán. csillagisteneit.. mongolok és ősmagyarok kardkultuszáról már írtam. különöaen lovakat". senyűje minden reggel szertartás szerint üdvözölte a napot. A holdhónapban minden holdhétnek meghatározott teológiai és fiziológiai jelentése volt és így a 28 napnak sajátságait jó vagy rossz befolyással ismerték. A fekete mágia rontása gondolattal. hanggal véghezvihető. A fehér és fekete mágia (isteni és ördögi) következik az előbbiekből. Ősrégi hit ez és minden ősi nép mitológiájában megtaláljuk. Szertartásai nem voltak egyedül mágikus szertartások. a törzsfőkkel együtt ünnepélyes áldozatot mutatott be. csak újholdtól-holdtöltéig kezdtek hadi vállalkozásokba. akinek pohárral áldoztak. Megtelt jó és gonosz szellemekkel az erdő. stb. a négy világtáj őrzőit. Az alexandriai neoplatonisták szerint csak az lehetett az igazi mágus vagy kaldeus. Minden ősi nép tudta. a napfordulókor. Minden kerület agy régi kardot állft az oltárra és "ez aztán Ares istenképe". összeírták a törzsek tagjait és állatállományát.

edények és használati tárgyak minden ősi sírban feltalálhatók. A sírleletekből sokat következtethetünk ebbeli hiedelmükre. A Lehel vezér mondája is a túlvilági hiedelemmel van egybekapcsolva. ezért a megfelelő erők felébresztése végett tanította a mágus pap a varázsszavak. korai középkori templom és várszerű királyi kastély alapjaira bukkantak. fogatfogért elve. A gondolatnak és a kimondott szónak ereje van. Pénz. – az ótestamentum szemet-szemért. római hadiút. szolgáld uradat a másvilágon!".tés egyéb kultuszából rengeteg szertatás és jelkép származot: át a későbbi népekhez. víz. egyben a hierarchia erős kötelékeit fejlesztették ki. Cselekedeteik elkísérik őket. szentkő és szentbarlang van. hold-. hanem mint ősi szokást tovább használták a mazda hittel. Ez a nagy gondolat hozta létre az ok és okozat törvényét. betoldások. 152 . Ugyanúgy a szumíroknak is egy szavuk volt. Bordj -tűzhányó. Attila haláláról feljegyezték. hogy munka után édes lesz a nyugalom. Anyja és felesége Mithra a tűz istennője. miként a piramisok is misztériumi beavatóhelyek voltak. melyet az "ősök barlangjá"-nak neveztek és itt áldozatot mutatott be ősei szellemének. A testvér bolgár-török népnek is volt ilyen kultuszhelye Mádara-ban. századbeli ördögűző könyvecske – ilyen mágikus védelemmel is foglalkozik. római táborhely. vagy hamisítások gyanánt jöttek át. hogy az országnagyok a gyász jeléül önmagukat megsebesítették. Herodotos a szkíták királyának temetésénél leírja. bár régi jelentésük feledésbe merült. Kultuszuk a római légiók révén világvallás lett. Erdőkkoszorúzta magas hegyek csodálatos szépségű völgyében. A perzsák e tanítása: "aki bűnt vet. A további ásatások dönthetik el. * Ösmagyar kultuszhelyre bukkantak 1941 őszén a pomázi Kartal dűlőben. a lóval temetés és a sírgárda csak turáni lovasnépek szokása volt. Az elhunyt uralkodó arcán és testén mély sebeket ejtettek. mely eredetileg római kőfejtő volt. hogy e hely "az ősök barlangja". – továbbá Katona L. a Holdvilágpatak forrásának fejénél hosszúkás kőbevájt barlang volt a szenthely. megölték azzal.utálatosságáröl e megfertezett világnak". Ókori népeknél egyébként a barlangok és kripták. A pomázi kultuszhely közelében népvándorláskori temető. mintha véres csatákból érkezett volna. amit Marco Polo feljegyzett a tatár kánok temetéséről. csillag-. A barlangban a pomázi barlanghoz hasonlóan rovások vannak. egyesülésükből fiúk. Mithras a szikla szülte isten a világ-tűznek és ősfénynek jelképe volt. az a pokolban kárhozatot arat". a mohammedánok kiszmetje. Commodus császár óta a római birodalom védőistene lett a "legyőzhetetlen Napisten". Egymástól vették át a népek a kultuszközpontot. oly természetei függvényként. A barlang víz mellett. természeti szépséggel áldott helyen. A hinduk Karma törvénye az ok és okozat legmodernebb formáját is magában foglalja.: XVII. Mithras szentélyei természetes barlangok vagy kivésett hosszúkás üregek voltak és ennek végén állt Mithras domborművel ékesített szentekszentje. mint ragyogó fénysugár tört elő. Szent helyükön kultuszfürdő. Ősi lovas-nomád pásztor élet a természet mostohasága és a zsákmányoló vadállatok vagy szomszédok elleni folytonos küzdelem a hősök és ősök tiszteletét. Az ősi törvény Szent Jánosnál így hangzik "A lélek mondja. Egész életünk minden gondolata és cselekedete fehér (isteni) és fekete (ördögi) mágiából tevődik össze. már római és bizánci kultuszhely volt. vagy elferdült. imák kiejtését és eléneklését. hogy a törzsfők önmagukon ejtett sebekkel (véres verejtékkel) gyászolnak és ír a sírgárdáról is. vagy "Mithras kultuszhelye" volt-e? A tukiu-nak nevezett türk népről tudjuk." Ősi népek nap-. Az Altáj hegységbe vitték az elhalt kánokat és útközben akivel találkoztak. hogy: "eredj. Az ősök tiszteletéből fakadt a holtak kultusza. hogy e két fogalomra csak egy szavuk volt őseinknek. vagy a kereszténység felvétele után is. "Te előttem mégy el. Kalvin praedestinációja egy tőről fakadta. hogy fejedelmük minden évben egy szent barlangba szállt le. Ezek nem másolások. Bűnt a büntetés követi. de a hang és ritmus szorosan összefüggnek. és engem szolgálsz majd a más151 világon!" – ugyanaz.

a bálványimádás fertőjéből ők mentették ki és a földmívelésre. lesajnáló vagy megvető írásain nem csodálkozhatunk. Ebből kiindulva azt állítják. szabadkőműves és megmagyarosodott idegen íróknak. Az újabbkori külföldi irodalom. vagy legfeljebb annak nagyon közeli kiejtésbeli változata. hogy a bolgár-húnok ősi napistenének neve és kultusza középázsiai ősi hún kultúrához tartozik. noha tompított a régi rágalom nyelvén. hogy a keresztény latin és germán népek szervezték meg a pogány magyarság állami és társadalmi életét. Honfoglaló őseinket a gyűlölettel telt nyugati középkori krónikások a legképtelenebb megvilágításban mutatják be. sajtónak. amelyek a honfoglaló magyarokról. Továbbá az egy apától. Mi következtethető e névből? Az. Általában ami kultúránk van. Ilyenformán az ősmagyar Olimposzt így állíthatom össze: I. hanem a "szurja" szó. mint emberevő. A népek kultúrcsatájában ezzel győzelmet aratunk. veszélyes reakció felé való elhajlást láttak ebben. Legyen ez a könyv félhasábosan több nyelven kinyomtatva és tegyük le azt a nyugati nemzetek tudományos Akadémiáinak asztalára és helyezzük el könyvtáraikban. azt is a szláv rabszolgák hozták magukkal. Pogánykori kultuszát a keresztény bolgárok még ma is megülik. az Nyugat ajándéka és mi ezer éven át csak kopíroztunk. Ugyanúgy áll ez a következtetés a bolgártörökök "Tangra" (Tenger) istennevével is. meg a Béccsel egyezkedő politikai áramlatoknak nem kedvezett az ősök magasrendűsége. hanem a modern fiatal tudós gárdánk írja meg az ősmagyar műveltség összefoglaló tudományos művét. Tudósaink szörnyűködnek ezeken az írásokon. Tenger. Nap és tűz: (Nap ) Szurja. Őskaosz-tenger: Tangra. 3. 2. (ük-khán). Kozmikus Istenségek hármassága: 1. Ezt az állitásomat alátámasztja a "napszurás" szavunk. Fajvédelmet. azonban a történelem nem tárgyalható a kultúra nélkül. ami sajátosnak látszott. mégis olyan pásztor nomád-népnek írja őseinket. és igen kezdetleges sátorlakó kultúrával bírnak. Csillag: Göncöl. Ég: Ukkon. = Irnik húnjaitól vett közös eredet alapján állíthatom. Az elmult évszázad magyar történetírását nem érdekelték ezek a problémák. bányászatra. Köny153 154 . hogy az ősi napisten neve az ősmagyaroknál nem Mithras volt. Sziderikus istenségek háranassága: 1. Ezért az akkor írt történelmi könyveink őseink kultúráját néhány hangzatos mondattal intézik el. Hold: Hold (a holdol és hódol szavunk erre mutat) 3. Ha volt valami. tőkeérdekeltségnek és irányított közhangulatnak. vérivó. Szourva. amiről a radzsputok szkíta szokásai fejezetben már értekeztem. Ma már ne sopánkodjunk ezen. akik vad zsákmányoló harcosok. 2. Föld: Boldogasszony (Anahyta) . Ennek a lesújtó hiedelemnek mi saját magunk vagyunk az oka. Ilyen kultúrtörténetírásunk mellett a nyugati írók torz. Könyvemben nem volt célom az őskultúrával foglalkozni. Perzsiába és Európába. A honfoglaló magyarság műveltsége.* A bolgár Napisten neve Szourva. amely név az indiai Szuria nevéből származott. Onghon. XI. amelyből a nap megszemélyesített romboló hatalma kicseng. A magyar kacagányt öltött zsidó. iparra. de ne is mentegessük magunkat. amit magukkal vittek Indiába. nyershússal táplálkozó szörnyekről írnak. kereskedelemre ők tanították. II.

hanem a közép-volgai törökség. írásra. A honfoglaló magyarak műveltségének megítélésénél a faj egész életmegnyilvánulására kiterjedő vizsgálatnak kell lefolyni. hogy a Kárpátok között lakó népeket. Benedek pápához 974-ben. hogy bárhova menjenek. Nagy temetője volt ez a hely a nyugat felé tartó népeknek. hogy az "Ég fiát" a buddhizmus tanaival megismertesse. amikor a szlávok a VII. Állami és társadalmi szervezet és a történelem. 1. 2. magasrendű vallási. hogy beteljesedni látszik Ezsaiás jövendölése: ‘a farkas és bárány együtt legel. Priszkosz már a húnok írástudása mellett tanuskodik. hadvezéreik pedig világbirodalmakat hívtak létre. szükségesnek tartom azonban az egész nagy turáni fajt jellemző vallási türelem és 155 156 új eszmék iránti fogékonyság megvilágítására néhány példát felhozni. Ki kelt terjeszkednünk a vallásra. történelemre. Ebben azt írja: "Mert magok a magyarok. a felvonulási és települési viszonyokat megismerjék. Szerintük volt idő. Az ősvallásról előző fejezetben írtam. 4. politikai és katonai szervezetet hívtak életre. művészeti. a magyar. Hanem oly egyetértők a pogányok a keresztényekkel és oly barátságosan vannak egymással. 61-ben az indiai Kashmirból a Himaláján át elindult. A honfoglalók nyelvéről írott emlék nem maradt. Mítosz töredékekre hivatkoztam a hún-magyar mondakör tárgyalásánál és a világirodalom által megőrzött ilyfajta hatásoknál. Etelközből elköltözködni készülő magyarság kémlelő lovasrajokat küldött nyugat felé. hogy az minden fogalmat. akik a világ művelődésének alapjait rakják le. hogy az árja és sémita civilizáció kifejtődött volna. Felmorzsolódtak az észak és kelet felől jövő állandó nyomás alatt. csak abból a korból. Nem mi vettünk át kultúrát a szlávoktól. hogy volt-e a magyarságnak mítosza. Azon kérdéssel szemben. Az emberiség történelmének hajnalhasadásán tehát őseleink a civilizáció terjesztői fajához tartoztak. Pilgrin Püspök a magyarok megtéréséről írt levelet VII. az úzok és a kunok birodalma. Dzsingisz khánnak és az ozmán törököknek nagy vallási türelme. Kerestem és bennem él a csodás ősi múlt tisztelete. sem a papokat nem gátolják. amelyben Kőrösi Csorna Sándor élt. Ősi műveltségünk megismerésénél a kevés írott és a sírleletekből előkerülő tárgyi bizonyítékokon felül erős támpontunk azoknak a rokon népeknek ősi kultúrája. amely a türk betűsorral egyezett. gondolatot tökéletesen kifejezett. A turáni lovas-pásztor népekről tudjuk. hogy ők teremtették meg az első igazi magaskultúrát. Írásuk a nyelvet tökéletesen kifejező betűírás volt. könyvemben bőven értekeztem. A portyázó lovascsapattal . A támadó bessenyők elől kitért magyarság etelközi szállásait csak átmeneti otthonnak tekintette. 3. tanítóit. de biztosan következtethetünk arra. életmódra és foglalkozásra.vemben azt a hívő világnézetet kerestem. kazár és a bolgár vitt nagy szerepet a szláv kultúra kialakításában. szentjeit adták. Egykorú írók szerint a Balkán vidékére költözött szláv törzsecskék anarchiában és igen alacsony kultúrfokon éltek. Ilyen bolgárszlávokat a honfoglalók találtak Erdélyben és a déli részeken. század végén a bolgár-török hatáson átestek. de ezeknél a rokon bolgár-török nép velünk azonos kultúrája állt fenn. senkinek alattvalóik közül nem tiltják a megkeresztelkedést. Így pusztult itt el később a bessenyők. irodalmi kultúrát. nyelvre. a mindenható Isten kegyelmének munkája által. amelyekből kiszakadtunk. az oroszlán szénát eszik’". az uralmi helyzetet. Egyetlen szláv sírból sem került elő olyan anyag. e. A szumir-akkád és hettiták birodalmai. A hún származású Ming-ti császár meghívására Kashyapa Kr. Ezt a nézetet vallja Rawlinson Henrik és György (The History of Herodotos). érzést. Ismeretes a kozárok kagánjának. a világ legnagyobb vallásalapítóit. ősi turáni fajtám szeretete. a kínai és iráni magasműveltség nélkülük sohasem érte volna el az ismert fokot. művészetre. Rátelepedtek a déli paraszt népekre és városállamokat alapítottak. az állami és társadalmi szervezetre. amely szláv kultúráról beszélne. ámbár még egy részük a pogányság bilincsében van. amikor az ural-altáji népfaj egész Ázsia nyugati részét lakta és magas műveltségi fokon állt már azelőtt.

az örökletes fejedelemség. 45. a német császárral. Baján avar kagánhoz és Árpádhoz hasonló nagy vezető egyéniségünk akkor nem volt. I. amelyet háromszorta ke∗ A várispánság intézménye már Szent István előtt fennállott. a morva szlávok és a pannoniai rész bajor befolyás alatt állt. mind olyan hatalmas anyagot felölelő kérdések. királyokkal. 884-ben nagyobb sereggel a Duna vidékén járt a magyarok egyik fő személye. A fent tárgyalt történelem a magyar nép kulturális állapotának nézőpontjából ma sincs feldolgozva. a Pannonica Legenda elmondja a találkozást: "Midőn a magyarok királya a dunai részekre jött. a másik vonalon a bolgárok ellen Bizánccal kötött szerződések. Bizáncban. világlátott papja volt. a) Anonymus említi. továbbá a nyugati népek megváltozott életformája. a törvényhozó országgyűlések intézménye. a morvák és csehek nagy szentjét. talán Árpád vezér vagy a Gyula. a vasfegyelem és végül az igénytelenség és az időjárással szemben való ellenállóerő adta mindenekfelett álló fölényüket. Újraszervezés és a kunoknak nevezett lázadó kazár törzseknek a törzsszövetségbe bevonása után kezdetét vette a honfoglalás. Method korának egyik legműveltebb. mint az új haza felállítása. Method görög nyelven irt életrajzának XVI. aki az itt lakó néptöredékekkel diplomáciai tárgyalást folytatott és ha lehetett. a bessenyőkkel és oroszokkal kötött szövetségek mit jelentettek? A nagy birodalom vágya nem sikerült. a magyar vezérhez vezető útja nyilvánvaló. b) A honfoglalást már egy évtizeddel megelőzve. bámulatos begyakoroltság és félelmetes nyilazóképesség. mint úrhoz illik. az északnyugati. cselek. E nemzeti katasztrófából csodálatos szellemi fölénnyel mentik meg a nemzetet vezérei. a várispánságok felálítása. Ez a művelt papnak őszinte vallomása a művelt nagyúrról. majd a bólgárokkal. és ámbár némelyek azt mondogatták és úgy vélekedtek. várak létesítése. aki beutazta a görög és kazár birodalmat. mely a népszövetségekből összehozott nagy birodalom alakítását célozta. 158 . amelyeket eddig kellő mértékben nem értékelték. mégis elment ahhoz. A Duna mellékére. 898-tól 970-ig tartó külföldi hadjáratok mélyebb politikai célja? Vizsgálta ezt valaki? – Rablás és kalandvágy nyugati felfogás. Ezek hatalmát kellett megtörni és ezt célozták Arnulf császárral 892ben a morva szlávok ellen. a másodfejedelem és udvarába kérte Method érseket. mondván neki: tísztelendő atya emlékezz meg rólam mindig szent imáidban".∗ továbbá az új birodalom megalapítása után a külhatalmakkal e tény elismertetése. szövetséget kötött. A király pedig. hogy diplomáciai kérdések megtárgyalását célozták. hogy Method nem fog minden baj nélkül tőle szabadulni. Az olaszokkal. akarta őt (Methodot) látni. a szállásbirtokok megülése. gyors sikerrel megoldható legyed. A további történet. szászokkal. elképzelhetetlen gyors mozgás. mint a turkesztáni reflex-ijj. tisztelettel. övezte földön három hatalom gyarmatosítási érdekkörébe vont területet kellett felszabadítani a reá nehezedő hatalmi nyomástól. a pápával összeköttetésben volt. Erdélyi László: Magyar történelem. pedig a legnagyobb bizonyíték hiperkulturánk mellett. A honfoglalást elő kellett készíteni. Ezek: az erdélyi és déli részek a bolgár. a közigazgatás megszervezése. hogy a vezéreket nenz vezette-e az az ősi politikai hagyomány. hogy a székelyek a honfoglaló Árpád elé vonultak és mint a magyarság kilencedik törzse. Taktikájuk és stratégiájuk felülmulta minden másfajú nép hadászatát. 157 Ismert dolgok a bolgár hadjárat alatt a bessenyők rohama. – Még eddig nem vizsgálták azt a nézőpontot. ébredő fajtudata nem kedvezett már az ősi tervnek. lesek. (Lásd: dr. Mi volt a kalandozásoknak nevezett. A Kárpátok. bajorokkal. a honvédelem kívánta gyepűrendszer. erődítések.együtt ment a fejedelem megbízottja. ünnepélyesen és örömmel fogadta őt és miként ily férfiúval beszélni illik. Ennek kettős bizonyítéka van. hogy az a legkisebb áldozattal. Kitűnő fegyvereik voltak. Rómában tanult. vagy a Horka. résztvettek a honfoglalásban. Oka az volt. többszörös arcvonalak alkalmazása mellett a rendkívüli lovasteljesítmények. Tartalékok. Hadi művészetüket irodalmunk bőven tárgyalta. fejezetében. mely a magyar törzseket kétfelé szakította. hogy Attilához. beszélt vele és őt megszeretvén megcsókolta és becses ajándékokkal bocsájtá el őt. lap.

) India húnfajú képei által lakott vidékről Zajti Ferenc gyönyörű régi szőttes és női kézimunka-gyűjteményt hozott haza. Égei-. műve alapján kialakíthatjuk ha egybevetjük Géza fejedelem és Szent István által épített esztergomi királyi palota. bazilikák. Csapataik közelharcban kürtjelre. amelyet a nyugati nemzetek női még mn sem érhettek el. vagy továbbfejlesztett szabályok. 935-ben ugyanezt az utat járják. Az ókor és a legújabb kor legnagyobb haditeljesítménye Hannibálnak és Napoleonnak az Alpok égbenyúló hegyóriásain. – mely a mohácsi vész előtti Magyarország élő jogszokásainak gyűjteménye és magánjogunknak ma ís az alapja. Hóman Bálint kultuszminiszterünk nagy érdemének tudható be. hadi gépekkel. óriási és terhes hadizsákmánnyal. nagy távolságokra pedig fényjeladásra mozogtak. 5. Hadisebészetük magas fokát a honfoglaló sírokból előkerült trepanált koponyák és a sérült koponyán az agy védelmére készített ezüstlemezek igazolják. Szalárd vagy Szoárd vezér 924-ben Olaszországból a nagyszentbernárdhegyi hágón át Felső-Burgundiába csapott és óriási zsákmányával ugyanazon az úton tért vissza. Ezek kelet felé néző. Az ősmagyar szobrászatra és építészetre vonatkozó következtetéseket Bendefy László: A magyarság kaukázusi őshazája c. nőkből. szekerekkel. Csapataik eljutank az Atlantióceánig. az Északi-. A Váradi Regestrum – mely a tatárjárás előtti Magyarország társadalmának hű tükrét mutatja. 159 160 * Az ókori görögök a szkíták jó törvényeit magasztalják. Az építészeti ornamentikában. iráni és indiai bún kultúrát őrzünk. Velencét lóhátról ostromolják. Jogtörténészeink mégis keveset mondanak arról. az eredeti és melyek az átvett. férfiakból és gyermekekből álló hadifoglyokkal hajtották végre. Felső-Olaszországba történt átkelésük volt. a szövő-. Brementől a Márvány-tengerig minden földön. azonkívül tarisznyáikban szárított. pécsi. beteg és sebesült katonákkal. Bulgáriában. A kapudíszek és a hímzések ismert motívumai mellett a páva és a pávatoll jellegzetes magyar ábrázolására hivatkozom. csészét. Mének és kancák hússal és tejjel látták el őket. amely Huszka szerint csak nálunk és az indiai művészetben honos. Ez ősi örökségünk volt. a nagy-szentbernárdhegyi hágón át. hegyen végigszáguldanak. keletről hozott emlékkel él. célzása és átütő ereje mégis felülmult minden más nép által használt ifjat. a pannonhalmi. füstölt húst és tésztát (kolbász és konzerv) vittek magukkal. Belgiumot és Franciaországot és április végén átkel az Alpokon Felső-Olaszországba. m. vázak. Kiváló hadellátásuk megkönnyítette mozgásukat. A történelem fejezeteket szentel a csodálatos haditénynek. Egyik híres sírszoborról már Kézai is megemlékezik. A honfoglaló magyarok seregei hétszer keltek át az Alpokon. továbbá a szablyájuk. Werbőczy Tripartituma. Mádara mellett találtak hasonló férfit és nőt ábrázoló sírszobrot. az élet kelyhét tartó férfi. Nyugati népek csak akkor tudnak eredményesen ellenállni. hogy mely szabályokat tekinthetjük ősi örökségnek.vesebb erővel lehetett kihúzni. oda és vissza. Végül Bulcsú vezér 954-ben hatalmas sereggel végigsarcolja a mai Hollandiát. Kiváló lóállományuk és kengyelük hallatlan lovasteljesítmények végzésére képesíti őket. . Ezekről a hatalmas haditényekről mit sem hall a magyar közönség. hogy az indiai húnok szövő-. hímző-. valamint a batikolt munkák rajzai és motívumai Európában csak nálunk mutat csodálatos egyezést. a Földközi-. 951-ben az Alpokon átkelve Aquitániába csapnak és ugyanazon az úton térnek vissza. (Hevesy id. hímző-technikája. – szintén nincs még számbavéve atekintetben. Magyar neve kép (képmás) ősbolgár neve käp volt.vagy nő-szobrok nagy tömegben kerültek elő déli Oroszországban. mely még a török népek által használt szablyánál is fejlettebb. Az ősi indiai irodalom a pávatolldíszt mint szabír nemzeti jelleget említi. Pedig ezeket a bravúros teljesítményeket nagy seregek hatalmas lóállománnyal. Fekete-tengerek partjáig. ázsiai. Endzsében. Spanyolország északkeleti részétől az olasz félsziget legdélibb részéig. hogy a törvényeink és jogszokásaink közül mi volt az ősi örökség. Őseink űzték a szobrászatot is. A magyar nép művészete még ma is sok ősi. Méltán sorakoznak Hannibál és Nagy Napóleon legnagyobb haditetteihez. stb. – a magyar nő olyan magas jogállásáról ad számot. amikor magyar harcmodor szerint szervezik át seregüket. hogy e gyűjtemény a KeletÁzsiai Múzeumba került és ott őrzött bizonysága annak a valóságnak. varró-technikánk díszítéseiben sok ősi.

n. Ruházatuk térdig érő ujjas fehér vászoning. A honfoglaló ősök pompaszeretetérőd írt az arab Gurdézi. Karimátlan. továbbá vámjövedelmeinek tizedét. – korának legfejlettebb ipara és művészete. hegyes nemez. amit a bizánci udvarbeliek is átvettek. Az ősi város helyét eddig az óbudai részeken keresték. Voltak hivatalos. szőlő. ú. amint azt a történészek helytelenül vagy meggondolatlanul állítják. Díszítő művészetük az állati alakokat. Az ősmagyar fémművességére az ezüst alkalmazása nyomta rá a maga bélyegét. az arab birodalom területével van összefüggésben. de fegyverzetük. hogy az ősi hún város a szentendrei Danakönyök és a Pilis-hegység által védett helyen (Pomáz község határában) húzódó római limes kiépített katonai táborhelyére épült. Az ezüst-nyersanyagnak beszerzése az akkori világ nagy ezüsttermelő országaival. az újabb iráni. jó kinézésűek és tekintélyesek. sípos és dobos hangszerekből állt. mint főfoglalkozáson kívül a földet szolgáikkal műveltették és méhészetet űztek. amelyeket fegyvereiken. Ezek az ősi formák átszármaztak a nyugati népekhez és így Európa ruházkodási kultúráját mi adtuk. szerszámaikon. Ötvös. ruhadíszeiken és faragásaikon kifejezésre juttattak. a "mandyae". A Duna-Tisza közére teszik a fatönkökből épült. vagy prémes 161 bőrsüveget viseltek. St. intézményesen szervezett énekmondóink. Életmódról és foglalkozásról a bizánci írók alapján megállapíthatjuk. Pomázon. Tehát szőlőművelés is volt nálunk. amelynek anyagi kultúrája annyira jellemző volna az ezüst.templomok építkezéseinél a nyugati formák mellett érvényesült ősi pogány hatásokat. vagy szűk nadrág. Galleni kalandozás alkalmával daloltak és táncottak. ujjatlan térdnél csipkézett színes mellény és combig érő ujjas felöltő "kabad" volt. mint a magyaréra.és fegyveriparunk – mely magán viseli az ősi ázsiai török. bekerített. 6. a mai divatos blokkházakhoz hasonlóan épült fővárost. Ruházatjuk színes selyemszövetből készült. Attila palotája sáncokkal védett. E viseletek egy évezred óta lényegileg nem változtak. fényt kedvelők". Attila hún népe nem volt nomád lovas pásztornép. mondván: "A magyarok bátrak. A nők ruhája bokáig. mert Attilánnak Priscos rhetor szerint állandó fővárosa volt. hogy egyetlen történeti nép sincs. hogy az állattenyésztésen. "Királynői vár" valószinűsíti azt a feltevést. Zenekultúránk ősi ázsiai török zene volt. bő gatya. vagy térdig ért és hidegben mentét vettek fel. a klisszai dombon 1940ben feltárt. csatos övük a szabadembert jelentette. Csizmájuk fölhajló hegyes orrú.és gabonatermésének. díszesen faragott tornyos épületből vagy épületcsoportokból állt. amint ezt népi zenénk ma is bizonyítja. 162 . növényi és mértani alakokká stilizálta. Pitykés. A hiteles pannonhalmi alapító oklevél a pannonhegyi Szent Márton monostor apátja részére rendelte a somogyi ispánság minden birtoknak. Újabban bővebben írnak magasfokú fürdőkultúránkról. lószerszámaik formája és díszítése is magasfokú ízlésükről tanuskodik. és kőből épült a fürdőháza. fegyverzetük ezüsttel bevont. Élénk hatással járult hozzá az északi és nyugati germán népek ötvös iparának és művészetének kifejlesztéséhez. A pompaszeretét legkifejezőbben ruházatukban. Ez az ősi vízkultusszal volt egybekötve. mert a pogány bolgár-török Madarai központban találtak egy kőbevésett fürdőmedencét. Rossz időben szürt. Ősmagyar ornamentika van a pécsi bazilika domborművein és oszlopfőjén. E nyersanyagnak ilyen nagy tömegben való föllépése a magyaroknál az intenzív kereskedelmi forgalomban leli magyarázatát". Az ősmagyaroknak cserzett bőr tábori fürdőkádjaik voltaik. kislábfejű. díszöltözeteikben érvényesült. Lovasköpeny a mente. subát öltöttek. szkítaszarmata hatásokat. sarok nélküli és ez bizánci divattá vált. a regősök. amely a rituális fürdés céljait szolgálta. ahol főhadiszállását is tartotta. Zenekarunk kobzos. Fettich Nándor: (A honfoglaló magyarság fémművessége) szerint "a magyarok gazdag fölszereléseiben és díszítményeiben uralkodó az ezüst. indiai. sőt azt mondhajuk. akik mnemotechnikai (ismétlő) módszerrel őrizték meg a hősi énekek szövegét. Az ősmagyar hagyomány Buda társkirály által épített várost (Sycambria) tartja Attila fővárosának.

Az utóbbi évtizedekben pedig kiváló szaktudósok nagy feltáró expedíciókat vezettek Belső-Ázsiába. hogy e könyvem keretében nem volt szándékom sem a húnok őstörténetének. a bessenyőknek. Nagy a mulasztás. amikor történelmileg faji multunknak nagy örökségeit nem mutattuk ki. Sajnos a hivatalos történettudományunk elhanyagolta a szkítáknak Attila és hún népének. és amely Oroszország területét behálózva. amit elkövettünk saját fajunkkal szemben. amit a takács. Tehát fejlett volt a szűcs. Nagyon fejlett volt a kereskedelmünk. Kívánatos volna. a magyarsággal együtt más oroszföldi népek gazdasági és kulturális életét is nagy mértékben föllendítette. a kunoknak. ha a fentiek szerint a hivatásos történetírás felkészült volna egy új 163 164 . amely a Fekete-tenger partvidékeit. Utószó Leszögezem. azt főleg Kőrösi Csoma Sándor feltételezhető céljainak megvilágítása érdekében tettem. ha rendszerbe foglalva történettudósaink megírnák ezekből rokonnépeink történetét. a jászoknak. az is élénk bizonyítéka annak. a kozár-húnoknak. azért a nyugati kultúra védelmében vérrel fizettünk egy évezreden át. az avaroknak. E feljegyzéseket kiváló kinológusok lefordították. Rengeteg kultúr-anyagot. Hiszen Attiláról és húnjairól legutóbb Bél Mátyás és Pray György írt latin nyelven 200 évvel ezelőtt történelmet. szabó és sok más ősi rokonszavunk bizonyít. Miként Fettich bizonyítja. indószkíta. Nem célom az ősmagyar kultúrtörténet megírása. részben feldolgozás alatt állnak. többé-kevésbbé elkerülve az északeurópai országokat. Kiegészítése lenne az a magyar őstörténelemnek is. de amit itt rövid kis összefoglalásban adtam.Fejlett kisipara volt a textíliáknak. a finnek. az arab birodalommal összekapcsolta.és bőrkisiparunk is. Amennyiben e népek fajszármazási és egyéb szempontokból vett történeteiket tárgyaltam. a rokonsági erőértékek is lenyomhatják a serpenyő egyik szárát és itt mily hatalmas erőt jelent nekünk a bolgárok. sem Belső-Ázsia turk. Európát a közeljövőben rendezni fogják a tengely győztes hatalmai. a japánok már tudatos faji rokonsága és a felbomló szovjet orosz birodalom turáni népei. e népnek őshazájába. a mongol és tatár. Még az ősi kaukázusi őshazában gazdasági kérdéseink között a legelső helyen a különféle bőrökkel és nemes prémekkel való kereskedés állt. Mennyivel több fegyver lenne a kezükben. a szeldzsuk és ozmán törökök történeteinek megírását. a törökök. Az ősi történelemnek új fejezetei tárulnak ezekből elénk. Adtunk kultúrkineseinkből nyugatnak és amit viszonzásul kaptunk. hún-török vagy indiai finn-ugor fajú népek történeteinek megírása. ősi kéziratot tártak fel az expedíciók és az anyagot részben feldolgozták. Hogyan ülünk ott le a tárgyaló asztalokhoz. A Kína határán élő húnok. Európa újjárendezésének mérlegelésénél a történeti jogfolytonosságon és az igazságosság elvein kívül a faji. mongolok és rokonfajú népeink történetét a kínaiak sok évszázadon át feljegyezték. sőt azt a legnagyobb mértékben elhanyagoltuk. még a kaukázusvidéki őshazában a magyarság belekapcsolódott abba a kereskedelmi forgalomba. hogy magas kultúrával érkeztünk.

A tengelyhatalmak árja-turáni (német. Lásd: Uj Magyarság 1937. módszerrel rendelkeztek.⊗ Azóta vérben és tűzben fellángolt az egész földkerekségen az új koreszme döntő küzdelme. kirgiz. Mongoliát szervezte meg. Ennek a nagy koreszménynek nagy álmodója volt Kőrösi. Japán ezt kimondottan a turáni eszme. sz. dicső multunkat. előttetek a dicsőség útja". török. A magyarság nagy világhivatást tölthet be ezzel az eszmével. 31. bolgár. Japán felkelő napjának jegyében. Mandzsukót. India forrongó és Dél tüzes kontinensén is a turáni népek új birodalmai. Amikor 1934-ben a fajiság új eszményével Hitler vezér uralomra jutott Németországban. amit néhai Gömbös Gyula miniszterelnökünk a magyar öncéluság fogalmával hivatalosan hirdetett. 165 166 . baskír és egyéb nyelvekre fordíthatná turáni fajunk közös örökségét. Értünk élt. És megszületnek a bolsevizmus poklából. Azonban a ma koreszméje a faji öntudat előretörésének jegyében áll. azzal a legfőbb eszménnyel. A Nemzetgyűlés sokat jelentően. Ma India turáni fajú népeiben még a fajtudat szunnyad. hogy a turániság nagy eszményével forrt egybe a keleti világhatalom. Japán politikája. japán) népeivel együtt. X. ha úgy tetszik. Céltudatos útjának az azonban csak első állomása volt. X. dolgozott és hagyatékát nemzetének ∗ ⊗ ekként ajánlotta: "Anyagot adtam. majdnem kizárólag turáni fajú népek menetelnek. szemben a liberális és kommunista felfogással. egy percnyi némasággal idézte a világ legnagyobb turán hódítójának ma mindennél korszerűbb szellemét. ugyanakkor azonos elvek alapján Japán egy új turáni államot állított talpra. Csoma Sándor. 29. mert 1937-ben ismét egy ősi turáni államot. Az új koreszmét a mi turánizmusunk képviseli. amiként látjuk. Lásd: Nemzeti Ujság 1937. Hasonló állapotban vannak az orosz bolsevizmus és Kína fennhatósága alatt élő turáni fajú népek. a turáni mozgalom útján érte el.∗ Az új Mongolia Nemzetgyűlésének első ülésén teljes nyíltsággal hivatalosan kijelentették: életre keltik Dzsingisz Kán birodalmát. lángok között született meg a harmadik hatalmas turáni állam észak-Kína. sz. olasz. Mécs Alajos cikke.szellemi turáni rohamra és a magyarból japán.

224 Csoma Alexander de Kőrös Memorial Volume. P. M. keresztény magyarság. 1937. Bendefy Lószló dr. XI. Memoires de 1'Academie des Inscriptions. 1-3. 1942.: The Secret Doctrine. Bpest. 1851. ètc. Ford. Armin Hans: Das Ethische in Aristoteles. Deznisaa Ross. 1768. Blavatsky H. Fordította: Csengery János. Paris. A. A középkori magyar költészet problémái. Szentkatolnai: Párhuzam a magyar és mongol nyelv terén. Diodorus Siculus: Biblioteca Historia. T.: The pageant of civilisation. 1885. I.: Cross and Fire. Wien. Császár Elemér dr. Csuday Jenő: A honfoglalás kezdete és befejezése. Deér József. des Turcs. p. Buddha and Chrlst. Maróthy Margit. Bendefy László: A magyarság kaukazusi őshazája. David-Nee1 Alexandra: With Mystics and Magicians in Tibet. 1831. Carter Jesse Benedict: The religious life of Ancient Rome. New-York. 1726. 1868.. Dr. 1936. Bastian Adolf dr. Bunsen C.: Giossary Th. P. Arrian: De Expeditione Alexandri.: Körösi Csoma Sándor dolgozatai. Császár Elemér dr. (1902. München. Extra No. Blavatsky H.: The Mysteries of Mithra. Deguignes H. Brodeur G. Alexandrien: Ausgew. Ágner Lajos: Száz kínai vers. 1911. . Schriften. Edited by: E.. Chavannes E. Vol.: Histoire Generale des Huns. Bálínt G. Bornemissza Péter: Ördögi kísirtetekről avagy rettenetes utálatosságáról a megfertezett világnak. Leipzig. A magyar-hún mondák történetének mai állása. Brion.: Gott in der Geschichte. 1828.: Dix Inscriptions Chinoise de 1'Asie Centrale. des Mongols et des autres Tatars occidentaux.– Dindorf. P. Csoma József: Magyar nemzetiségi címerek. 1871. 537. Lelpzig. Dods Morcos: Mohammed. Calcutta. 5.: Die Geschichte der Izulochinesen. London. Marcel: Attila élete. Breit József: A magyar nemzet hadtörténelme. Cumont Franc prof. Deka Tivadar dr. Bhagavad Gita.: Salgó Ernö. 1924.: Szailam olmács küldetése Nagy Sándor falához. 1877. 1879. G. A modern Panarion. 167 168 Budenz József: Magyar-ugor összehasonlító szótár. Bleyer Jakab: A magyar-hun monda germán elemei. Bochart: Geographia Sacra.Irodalom Abulgazi: Histoire genealogique des Tatara. Journal and proceedlngs of the Asiatic Society of Bengal. 1857. J. Cleme-ns v. 1873is8l. Beat püspök: Hiuen-Tsiang. 1941. Blavatsky 13. London.) Cholnoky Jenő: Körösi Csoma Sándor. Leipzig.. Geier. Cunnigham Alex: Ancient Geography of India. köt. Pogány magyarság. Leipzig. . i92T. 1908. Aeschylos tragédiái. VII.

Jász-kun kongresszus jegyzőkönyve.: The Civilisations of the East.1. Györffy György: Bessenyők és magyarok. 1938. Erdélyi László dr.) 32. Forbáth László: A megújhodott Mongólia. Mongolian affinities of the Hunjalvy Pál: Magyarország. Hűllmann Carl Dietrich: Geschichte der Mongolen bis zum Jahre 1206.. 1925. Budapest.Hilaire cikkét a Journal des Servants. Duncker M. Bálint: Történetírás és forráskritika. Grousset. non. 1892. Keleti Szemle. 1925. Árpádkor. 1882. Hedin Sven: Transz-Himalája. 1908. Fírduszi: Sahname. 6. Hóman. I. Budapesti Szemle.. I. Jerney János utazásai és Magyar Akadémiai Értesítő. 1. Hirth Friedrích: Hunnenforschungen.: Geréb József. Közli: Sir William Hunter: Zarándok tudós cikkét a Pioneer Allahabad 1885. Kingsmill and the Hiung-nu.: Magyar történelem. Hodgson Brian Caucasians. W.: Outlines of Chinese Art. Sancti Epiphanii . Hóman Bálírtt: A magyar-hún hagyomány és a hún monda. Chicago.: Introduction to the Avesta.: Geschichte der Arier in der Alten Zeit. 1910. számból. Houghton: Hóman—Szekfü: Magyar történet. London. 244. Ford. Ipolyi Arnold: Magyar Mythológia. 1867. 1939. 1931-35. 1796. 1871. New-York. 1888. London.: Atüla a mondában. 1850. Fehér Géza: A bolgár-törökök szerepe és műveltsége.: Decline and Fall of the Roman Empire. (1909. számból Barthélemy St. Ford.Deka Tivadar dr. R. szerk. J.: The Indian Empire. Ford. Adversus Originem. Cambridge. Berlin.. 1617.: Kondor A. Wien. I. Feriden és fiai. 82.. Eustachios. Hóman Bálint: Szent István. Fiók Károly: Árják és ugorok érintkezése. Epiphanius. Eckhard Sándor dr. 1921. Köln. Fergusson I. 1898.: A History of India. (Journal of the American Uriental Society. Fettich Nándor: A honfoglaló magyarság fémmüvessége. 1940. Eustratiades. Gibbon E. Herodotos történeti könyvei. Heinrich Gusztáv: Etrelburg és a magyar-hun monda. opera. Keleti Szemle. 1940.) Eötvös József báró: Kőrösi Csoma Sándor felett mondott emlékbeszéde. 1910. Harlez C. (Attila és hónfai. Ethnographia. Leipzig. Germanus Gyula: Turán. Hirth Friedrich: Mr. Hirth Friedrich: Attila családfája. Fischer Károly Antal: A Hunok és Magyarok. II. Gombócz Zoltán: A bolgár kérdés és a magyar-hún monda. S. 1940. 1887.: Radó A. 170 . 169 Gombóc—Melich: Magyar etymológiai szótár. Hunter W. Sophronius: Athos Library of the Laura (Mount Athos). 1916. Fáy Elek dr. 1936. XXX. Erdélyi László dr. okt.: A magyarok őshona. 1901. London. 1629. k.: Körösi Csoma Sándor.. Hevesy Vilmos: Finnisch Ungarisches aus Indien. 1932. Dunbar G.: Németh Gy.

Haitsch Gyula.: Szabó Károly. Modi Dr.: A skythá.: XVIII. Memeskovszkij D.: A húnokról. 1908. J. 1911. being Studies in Religious History from 330. 1939.k. 1925. 1870. 1826. Kandra Kabos: Magyar mithológia. J. McCovern William Montgomery: The Early Empires of Central Asia. 1939.: Forerunners and Rivals of Christianity. 1909. 1838. Budapest. b?o6r Elemér: Népünk és Ir'yelvünk. 1926. The University of North Carolina Press. Pest város eredete. Modi Dr. 15 Kodály Zoltán: Magyarság a zenében. J. Király György: A magyar ősköltészet. II. századbeli ördögüző könyvecske. Kállay Ferenc. 1939. A. Bpest. Lukácsi Kristóf: A magyarok öselei. Ch.Jonandes: A gótok eredete és tettei. Toldy Ferenc. 1908.: A húnok őstörténete. Mahler Ede: Babylonia és Assyria.: dr. Ford. Vienna.és személynevek. J. Kalevala.: A zend-aveszta. Németi Kálmán: Hun történelmi örökségünk. Nagy Lajos. D. Népünk és Nyelvünk. Magyar honfoglalás kútfői. Klaproth J. Kölcsey Dezső: A Kölcsey. Izidoros. Nagy Sándor szír-keresztény mondája. 172 . Mészáros Gyula: Ál-török nép. Katona L. Ford. Leipzig.: Rassenverwandtschaft der Donauvölker. Népünk és Nyelvünk. Marci Chronica: Emich kiadás. 1897. J. hajdankori nevei és lakhelyei. – Szekfű Gyula: Mi a magyar? gyűjteményben.: Dr. 1850. 1939. Krohn Gyula: Finn-ugor népek pogány istentisztelete. máskép Szente-Mágócs nemzetség. Szeged. Lemminkäjnen-runók. to 330. 1930. 1906. B.: Tableaux historiques de 1'Asie. Paris. Fordította: Zajti Ferenc. 1867. akik meghódították Indiát. Bokor János. (Budapest multjából. Kézai Simon mester: Magyar Krónikája.: A magyarok útja Indiától Pannóniáig.: Vikár Béla.: Kelet titkai. Josephus Flavius: Opera. Németi Kálmán: Nagy-Magyarország ismeretlen történeti okmánya. Kabul und Indien. Ford. Lasson Christian: Zur Geschichte der griechischen und indoskythischen Könige in Baktrien. Kászonyi F. század közepéig.: Zajti Ferenc. vallási rendszere. Németi Kálmán: A Hiung-nu-hún azonosság földrajzi bizonyítékai. Ford. III. F3onn. Kuun Géza gróf: Körösi Csoma Sándorról tartott akadémiai felolvasása 1900-ban. Németi Kálmán: Árpád népének hét törzse hún volt. J. 1861. 1862. Budapest. Tauchnitz. Lénárd Jenő: Dhammo. Mészáros Gyula: A szabir nép és név. Modi Dr. Karácsonyi János: A Magyar Nemzetségek a XIV. Metich János: A honfoglaláskori Magyarország. 1904. Kézdy Vásárhelyi Zoltán dr. Ford. Nagy Géza dr. 1939. A pogány magyarok vallása. 1900. Haller János földolgozásában. 171 Ligeti Lnjos: Az ismeretlen Belső-Ázsia. 1931. ) 1934. I. Legge F.

1-3.: Salgó E. Pauler Gyula: A magyar nemzet története Szent Istvánig. Strabo: Geographica. Leipzig. Cs.: Halász Gyzla.: Az ókor története. 1884. Németh Gyula: 1934. Radloff W. Regino Kronica. 1930. Leipzig. tana. 1908. Szabolcsi Bence: A zenei földrajz alapvonalai. Leipzig. I. Ford. Szabó Károly: Kézai Simon mester magyar krónikája. 1930. Pongrácz Sándor dr. 1917. IV. Renan Ernő: Jézus élete. etc. 26-iki akadémiai felolvasása Kőrösi. Szabó Károly: Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről. márc. Ford. 1883. Oxford. Hannover. 1897. 1882. 1776. Szabó Károly: Emlékiratok a magyar kereszténység I. Szász Károly: A világirodalom nagy époszai. Szinnyei J. Paris. Pallas P.: The Early History of India.: Die Hellenen im Skythenlande. Schröfl Aloyz: Der Urdichter des Liedes von der Nibelungen Not und die Lösung der Nibetungen Frage. 1911.: A magyar nyelv rokonai.: Untersuchungen über die Geschichte der Skythen. Vienna. Ethnographia. Zangemeister. 1854 173 M. G. I. Vot. Rodusi Apollonius. Berlin. 1913. dr. Németi Kálmán: Parker E. Stefin Aurélnak a Magyar Tudományos Akadémián tartott székfoglalója.: Bammlung Historischer Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften. 1807-1925. Budapest. 1890. 1882. I-II. Petz Gedeon: Magyar-hún monda. Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt.: Ancient China Simplified. sz. G. S. Budapest. Bonn. 1828. 1509. Kurze. Orosius: Historiae adversum Paganos. 1908. Ribáry Ferenc dr. írta: Kreitner Gusztáv. 174 .: Halász Gyula. Tagányi Károly: A hazai élő jogszokások gyűjtése: Ethnographia. H. 1877. 1873. 1. Augsburg. Stein Aurél: Homokba temetett városok. Csoma Sándorról Neumanni. Rowlinson H. Hdrth Frigyes tanítása a Hiung-nukról. 1938. Smith V. London.: A magyarság keletkezése és őshazája. 1904. Priscus: Fragmenta Historicorum Graecorum.Németi Kálmán: Dr.: Aus Sibirien. Procopius de bello Persico.) Németh Gyula: A honfoglaló magyarság kialakulása. Ford. K. 1885. 1933. egyháza. Schmidt József: Buddha élete. 1855. Sebestyén Károly: A magyarok íjja és nyila. Strzygowski Josef: Asiens Bildende Kunst.: A magyar honfoglalás mondái. Sebestyén Gyula dr. Vivien de Saint-Martin: Histoire de la Geographie.: Bactria. the Story of a Forgotten Empire. Közép-Ázsia (Asiatic Quarterly Review. Parker E. Szabó Károly: Kun László. Szeged. Stein Aurél: Nagy Sándor nyomában. H. századából. Niebuhr B. Széchenyi Béla gróf keleti utazása.

113 Alexandria. A....... 114 allrunok ........ 45 afrikai ....... P............................ Thierry A.......... 1881................ 86 Al Yathik-bilkih .................... 46 Allahabád ......................... (Hevesy) : Munda— Magyar— Maori........ Reiche des Aitertums..... 58 Agnikula........ Uj kiadás: Oxford..: Szabó Károly............... 61..... 99 Aba Sámuel . Váradi Regestrum értelmezte: Kandra Kabos..: Szabó K.........................: Attila-mondák...... 104 Aghuz ...... 135 Adi-Buddha ....... 63 175 176 .... 131 Aldarich... 1940... 1840.......................... 63................................... Vámbéri Ármin: Hunok és Avarok nemzetsége........... 56 Achiles ........ 167 Aethiopia ..................................... 61 Alginszkói ........ 1855.. 142............. 93 Alan.Télfy János: Magyarok őstörténete.... Wilson..... Vishnu—Puranas.............. Frühzeit der Völker..... 111 Agni Purarák ........................ I............. 85 Achaemeni. Uxbond F.... 62............ 129......... 66 Ahura-Mazda ................. 1928........ 152 Amadé-Karcsa.....: Attila.. Ford......... 18292................................ 85....................... H........ 86 Afrika ........ 26 Ancai ........ 93 aldunai... Tod Lieut-Col............. 3........ 132 Aeschylos68... 1928....................................................... 124 Abo..... A Név-................... 102....... 142 Abulgázi .......................... 47 Anga ............ 131.......................és tárgyjegyzék Aba ............. Kincsestár....... Tibeti aranyszabályok könyve a Kiu-Te gyüjteményböi.. London......... hely......... 85 Agni Puranak. 12.. 128................ 1939.. 90 abtelita ................. 84 Abauj ............................ Aveszta könyvtár............................ 116 Aladár.. Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus? Zichy István gróf: Magyar őstörténet....................... 141 Agathiás........................................................ Ford................ 100.. ) Vámbéri Ármin: A magyarok eredete.............................. 1920. Urgeschichte der Menschen....................... Francis: Das Urchristentum............................................... 61 Agner...................... 111 Angat.......................... Váczy Péter: A húnok Európában........................... 144 Ai61 Akkád ........ 50 Ágner...... 159 alsódunai ..... 47.. 83....... 58 Abulféda...................... 46 Abulfazl.... 141 Adima.. 109.. 1864... 12... 83 aethiops ........... Vámbéri Ármin: A magyarság bölecsőjénél........... 135 Álmos72........................... (Attila és húnjai................. 82 Adám......... London....... 116 Alánok.............. 116 Abulghazi . 47 Alcaeus..........: H.. 141 Anahyta ........ 107 Aloyz Schröfl ... James: Annals and antiquites of Rajastan. 108 Amudarja. Ed.. Görög források......... 130................................ 100 Altai... 132..... 58..................... Bp....... 93. 72...... 167 Agni Purana......... Ford.......................... 45 Anahita ................ 1863.. 59................: Németh Gy.... 101 Alán. 167 Ágner Lajos... 1939..................... 90.......... Die Neue Propyläen-Weltgeschichte........ 44. 44............... 111 Angadesa............. 99 Abák ............................... London............. 153 Anakreon............. Mord.............. 46 Amur ............ Thierry A................ 120 Amber............................... 94.. Zajti Ferenc: Magyar évezredek.... Szerk............. 131 Achlat .... Berlin..................... 89.... 111 Amru ..: Blavatsky H...... 67 Ananda .......................................................... Udny E. 132 adom........ 46 Altáj........ 98 Alexandra David-Neel .. Zajti Ferenc: A hún magyar őstörténelem.. 83 Afganisztán .................... 78 Alpok....: Zajti F................ 55 Agathyrsos........................................ Ford..... 150............ 59...................... 132 Adapa ............... 59..........

. 169 Armenia.... 55.... 17.....115 Ararát............117 Ankhenaton .. 88..................126 Aquileja ....... 83................. 33.................................... 126 Arpoxais ...................... 86.. 79................................................. 61 aswamedha ..........106 Arimaspok ... 57.. 160.......................................................................... 57............................ 112..... 93 Athén ... 127...... 47. 98.. 103................. 72.... 141 Ayodhya ........................... 48 Bál ............... 143 Badsa Radzsa . 120.......... 99................ 15.......... 34...... 116............. 40 Attli .................. 157 ansik .... 82........... 100 haza .................................. 148 atropatánei ........ 151.......... 139 angol12....111 Ardarik ... 120.... 158 bajor ........ 138..... 100.... 101 Avesta.. 169................................ 54 Athel.... 73. 86............... 109................ 86........ 84 származás ........... 170 avesztai... 6 ugor ......................................... 67............ 142 asszírbabiloni....... 23.84 Araxes60.................................... 45........................................... 83 Balokk . 82..... 86 Árpád39................ 134 Arrianus........... 92................. 60 Ásia ......... 137 Athil..... 141 Aveszta-vallás . 20........ 98.......................... 69... 106........ 42..... 6............ 51 ausztráliai .....105 Apus ... 104 Auchatok ............. 134........................ 141 Balti............ 64... 40..50 Anonymus67........... 66. 170............... 141 baktriai ....... 62 aswak.... 211 dinasztia ........... 158 Avar............... 25................... 137 Athene Pallas....... 172............... 129........ 143 Bacchus-Dionysos...... 167 árja5.......................... 125.. 60 Baltisztán.......................64 ansziek.......... 147 Babru..... 93 Atlanti-óceán .. 87...................... 60 Baktria.................. 167........ 12. 95......... 155....124 Aral-tó ...... 60....................64 Anu............................................ 56......... 40......... 102............. 45.... 66............. 43............... 147 Astarte ....... 109............... 67 Barga . 52............ 45..........................144 An-hszi ............ 16 ázsiaiak. 75............... 17 Asszíria.......... 91......... 95........... 62.. 72......... 131........... 66......... 119 Árpádház ......... 55.............................. 175 Attilaféle.................. 86...................... 142. 116 Bamián szoros . 96. 51 Balogh ..... 75.. 37 atlantiszi ................................................................ 67........... 61.................................................... 121.......... 161. 108 Atla. 120 Árpád-ház ............ 132 Bacchus .........Anglia . 64 Arya Aswa....... 72...... 73.................83 Aquila János ........ 73.. 84.............. 21. 102....... 72 Aswa............. 18......... 60...... 6 B Babilon .... 107. 38 Balti-tenger. 35.. 67 Atelkuzunak .......... 94.......... 60 ási ..... 102.............. 105.... 129........ 27............... 67.................... 103.. 93 Aton.. 103 Árják... 107.. 49............... 86. 99.................... 51.................................................................................. 61 Asiatic Society15...... 66. 120...... 14............ 146 Attila7........38 Arg-ionok ............. 90...148 Anna Comnena ................. 103 Bal-ul-Abwab................ 134 Baján .. 155... 168 Ásik ........ 73. 138............................... 49. 164.. 68..............94 Ardvisura-Anahita .... 76.............. 137....... 115.................... 73.... 107. 122...... 46 Balkán .......... 12 Baghavad Purána.......... 12 Baranya ................... 81................. 163 Arad... 133 Ar-buda... 60......... 37 emlék.. 147 Astur....... 61............147 Aoghán ....... 107. 25........ 18................................ 47......................... 105....... 123...... 161........................................................ 75 Árpádok40................. 141 avar... 81. 111 Azóvi-tenger..... 110... 55. 96................ 51............. 59....... 93 Atil .......... 109......... 20... 120................ 108................ 159 Atlantisz ........... 139 Asszír....... 105... 81 avarok..................... 106.... 60 asszír............. 87.... 96... 122.. 64 Ási ............................ 83................93 Angra-mainyus .. 99..... 145.......... 119.. 96.. 135.......77 Angolország ..... 105 Aurelian... 162 belső...... 81 auchata ..... 69 Aswamedha . 53 Ázsiai Társaság . 94.............. 137..... 60...51 angolszászok.............................. 141... 89 Baghel ..... 39. 57......................................... 119.. 113 Bagdad ...... 164... 172....... 41......................... 106 Asi ... 56........59 Ardzsurla ...130 Ari-alpian ................. 112 történetírók........100 arab12....... 121 177 178 .......... 85.................... 27... 102...................... 43... 49.....111 Areiopagos .......... 128. 157 Baktária ..... 86 Bardai ............................................... 116........ 86........ 69............ 64........................ 74........ 43.............................38 Arán.... 52........... 98.... 123 Balkas-tó ... 162...................... 62 bahadun ............... 62 Balambér ....... 84.. 124.. 48............... 157...........129 Arghia Varsha ...........129 Aristoteles....... 105 Arrianos....................... 146.. 103 Ázsia6... 125... 42.......... 99........ 104.............................. 103......... 25.. 140 babyloni...... 63 Bala Ihaia .. 65...142 Ardzsuna............ 43. 83......... 100............ 57............................... 87............... 155 balkáni.. 38................. 93.... 165 faj66 árják................ 75........... 64. 49......130 Aristatetes.... 77. 42.... 141.... 55 Bar-chus ...................... 46.. 68. 111 Babylon ....... 92..... 99............................................................ 98.. 80 Atli ................... 142 Babilonia ....................... 97...................... 85 Baktur. 211 Bala ... 67 bárdok ................................. 173 ázsiai12.................

........ 111 Budatelke ................. 28............................ 54 Buda59........... 118 Beztur .................... 85 bibliai........................... 152...................... 96.................................... 83 Béta-fajú.. 84 Borysthenes.68 Bengal .................................... 167 bórok ....63 Barolli.... 170 nemzetségek... 43........................ 109 Bizanc... 165 Baskír ... 111 Budakeszi ............114 Bécs .... Hilaire ....................... 143.......................... 79 besgur ................... 138 bizanci ..... 91.......... 59................ 39.Baroda ............................... 97.... 167 Bendefy László.... 170.83 Berettyó ... 77.....159 Belső Mongólia .. 48 Bhabru ..................... 89 Brahmáni.....137 Béla ........................... 42. 97................ 28 B'Stan-Hgyur.................... 50....... 83 bonszi-pap ..... 111................................ 120.. 36 Boncza... 142.. 150................. 103 Brahm.. 53................................ 108 Brahma ......................... 168 Bengália............ 113......... 167 Bhagavat......................................... 28 Bstan-gyur.. 79 Bolgár........... 157........ 36 Bondorfárd .......................................... 97 Bikaner ... 36 Bor......................... 50...... 98..... 111................ 98....... 36 bonc-pap.... 168............ 162 bizanciak ............... 110............ 111 Bharata Varsa ..79 Basgar.. 158................ 75........... 55 Blavatsky70............ 97................... 72 Beheman...........141 Beal püspök . 156......... 111 budai................. 124............................. 150... 97 bruxellesi... 86 Botteni-öböl ......................... 58..... 92............. 43 bessenyő40................. 95. 54... 41.................. 83................................. 24. 36... 96........21 Bartók ............... 18............... 59... 43. 113 Bodjul............................. 105 Borsa . 73 Blumenbach............. 153.. 153........ 150. 80....... 83 Bokhara .................. 60 Bilge .............................................................147 Bendefy 55................. 164 bolgártörök ......... 96................. 113.... 96................. 162 Budafa ... 86.... 148... 95.................... 104 Botbort .......................... 33............................................. 160................ 121... 106............................ 136 Bráhma ............... 111 Budakalász ..... 42..........................105 Berlin45.... 43.......................................... 123....... 17 brit múzeum ..............97 bengáliai ... 165................................ 36.... 111 Buddha19......................................141 Beirut..... 147 besenyő...62 Baz.................................... 114... 34............... 174 buddhista17................. 111 Budaörs .....121 Belső-Ázsia .... 148 bizánci36.................... 19 Bökény ........ 55................... 132 bíborban született .............145 Behram .......... 175 Blédas....... 43............... 126..... 110 Bihar......................... 110 Bleyer Jakab .........................103 Báthoriak ....... 141 Boksza .................. 98.... 70....... 88 Bod ............. 134............. 116........ 16 Brukpa.......... 12.................. 48............... 165 bombayi....... 60 Betér .. 17 Brodeur........................................ 61 Béták ............................................................... 26..................... 55 Bélus. 154 bedzsnák ....... 111..... 83............... 69................ 155 bolgár-törökök..116 Bendeguz........................................... 97 Biharvára .................... 91. 54............................... 18...... 96.......... 111 Budalesy........................ 66 Brit ......... 99........ 49........ 124... 63..... 170.12 Bel ................. 59 Bhagavad Gita ..... 37.. 92.... 175 Berozosz......................................... 100.... 111 Budaháza.......... 91 Bíborban született.......79 Barthélemy St... 119 Bihar gyalpó ....... 174 Belári ........... 173.... 55 Bizánc........... 83 Bornemissza Péter ................ 96..................................................... 107................. 111 Besztur....142 Bég Baján ...................... 83 Budajenő . 58.. 111 Budapest..89 Belgium ................. 126..................... 162........................................... 65 Bonchada................................... 49.......... 12.. 96 Biharn....... 114....46 baskír ......................... 169.............................. 99.......... 138.. 167 Browning........... 98 bolgár-török41.......................................... 22.. 83 Beth-San............ 28.................................................90 baskir .............. 157..................................... 116................... 115.... 99 Bölcs Leó ...... 125 Bieda ... 25......... 43.. 111 Budafok........................................ 36 Borolot .............................................................. 141 179 180 .......................... 171.. 27 Buchanan...... 126 bolgár40. 172........ 158. 68................. 95....................... 15........... 24................... 164 bessenyő-szkíta...................................... 24 Boddhisatva........................ 113................. 161...... 123............. 59 Beszterce-Naszód . 34 b'ne-aleim ..... 97 bihari ...........................96 Berias......... 153 Boldogasszonykáta......................... 97 Bihor............ 111 bolgár-hún . 152.... 27 Bstod-Ts'hogs..... 137................ 167....................... 84...... 70........................... 113 B'Samye ..... 25 Británia........ 76 nép....... 91........... 100 bolgárok43..... 124 Boldogasszony90...... 112........................ 142 bessenyők43....63 Barsam..... 65 Biblia ................ 109.............. 64... 148 bolsevizmus. 36 bonczó ......................... 73...124 Berend .................. 66......... 129.....90 bastarnok .......... 55..... 99 Borsók ...............................16 Bereg ............ 138 népzene ....... 112........... 51 Brit-India. 23.. 42............................. 77............. 117.......... 125........................... 174 Budatava. 19 Boddhisattva.... 110 Benedikta...........................137 Batthi ......141 Bartalus...................................

....................................................... 59 Dzsaisahner ................83 Bulái .. 11 Csuszovája.................... 134 Dionysos-Sabasius ....... 60 Christian Lassen ..................... 98 Dentumoger.... 114 chioniták...61 Chagatai királyság .. 150 buddhizmus12... 66. 89 Duló........... 105.............. 87................................................ 49 csuvas-török ...................................................................... 109.................................92 bulári ... 34 Dariel-szoros ............................. 35 Carlyle .......... 140............................. 95 Csekekáta .......................................... 126........ 56.......................... 140 cseremisz ............................ 118 Dárius ................ 99........ 162 Danavák............ 56........................................................159 Buzghal Khana . 168 Delhi............. 137 Chatti ..............47 Chagan....83 Bulcsú....................... 120 cseh.......................... 68.. 83 Dardsiling........ 116 doni .............144 bundii.................................. 23.... 72 Dzsadu......134 bunyevácok..................................61 Chagataj... 83....111 Chahuman................. 16............ 150 ciklopszok . 49 Chitor................63 Champapuri .......................111 D C Cadix .............................................. 103............92 Bundahis...... 90 Csoma József................................................................. 83... 93 D'Herbelot ................................ 60 Ciprusz ...................................................... 83 csandalások ................................... 59 Dzsaipur Marwar................. 64 Chus ............................ 51 Diodoros............. 28.............. 59 Dzsajati........................... 43 Dor .......................141 Chagatai.. 86 Chawara...................117 büzürgan ............................................... 107 Depter-r-Nyingpo...... 98.. 15.... 169 Duskyi-hk'horló............ 122 Csinvat .... 16........................159 bulgar...................... 89.... 126 dnyepervidéki................... 97 Danakönyök ......................... 24....................................................................... 101 Csahar........ 85.... 45..................................................................... 40 Cunningham .... 63 Chorosmia ..89 Bulcsu. 65........148 büzürk.................................... 56......... 59 181 182 .......................................... 60 D`Auville................................... 97 dugpák....... 83 Dugpa ............62 Cham . 42.......................... 129 Cifra-asszony........ 60 Cimberek ................................... 106...... 61 Deér.............. 37... 35 Derbend............ 81 Cimber........ 157 Dunántúl.. 135 Dsajháni ............................................................................... 142 dsola ......................... 18.................. 15... 60 Chavila ....................................... 62 Csigla.............................................................................. 81 Csang Szing-Lang ..................... 133 Cshattis Radzskula .................. 103 dániai............. 128 Carragolaghat . 42........................ 79 Dunbar................ 104 Dasarastha ....... 116... 45 diabekri...... 54.......................... 91. 157 Csehország ...........................58 Chandra ... 53 Cserkeszek.................... 21 Dula..................... 162 dunai............ 168 Deguignes34............................. 114.... 156 Budenz József............................................15 Cassiodorus ............. 97 Duka Tivadar......... 117 Detre.............................................. 134 Budli........ 48 Csánky............................................ 36...... 95 Csiglamező ................ 99 Döbrentei Gábor................................................. 100.......................................................89 bultari ........ 85.. 51 Dahak ................ 53......... 84 Csamkiao.... 95 csehek............ 15 Don......... 37 csuvasos ............................................ 58. 121 Csákok......... 112............. 157............... 168 Budha 59.... 37 dzaila . 80 Dánia .62 Chalukya............................. 69 Dasht-i Kipchak ....... 80............................................................. 91.....................59 Chand ..........148 Bwda ......... 61.......................................................... 59 Cyropolis ...........92 bulgári ............................ 51 Cherra-poonjee ..................... 42............... 111........24 buddhisták 26.16 Chambal ................. 137 Chhempo ............ 99 Csin ........................................................... 98................................. 126 Cseng.................................... 145 csodaszarvas......................... 72 dubnicí...................................... 42 Denghisik ....................... 110 Dalai láma .......................................... 96................. 93 Danié ................. 63...................... 167 Csengery Antal.......................................................... 72 Dsongar ..................................................................... 23....96 bulakar............................ 82 Dietrich..... 148......................... 142........................... 62 Chandravansa . 66 charrukhán.... 98. 90 Dsula .......................... 134 Dél-India ........................ 43...... 129 Diszabul ................................. 37............ 93 Dengezik .. 64 Csanád .. 103 délorosz . 43..........rítus ............ 12 Commodus ........................ 168 Csomakőrös.......... 60 dákok . 61........................ 103.............................................................. 95..................... 27 Dwipa ....... 86 Cicero ............... 26 Duna ....... 61 Cyrus ................................. 36 Dnyeper.....................115 Campbell ........ 34..... 66 Déli-Svédország .......125 Burgundia ............... 89 Dulva............................................. 51 Csengery................... 96..... 145 csinvathíd ........................................................................................ 93 Diocletian .. 63 Dabhi........................................... 109............. 62 daha ................................. 152 Csaba39........................................................................ 101.................. 62 druidák .............................. 68 délszláv................. 72 Dsulo ........... 62 Chaytor........ 66 Cutch .........

.. 41............. 115 183 184 ............ 36 Fehér sziget ... 169 Fischer Károly............. 100.81 Edda Bifrost.................35 Dzsingisz Kán ................ 40.... 66 Feriden ............... 87...........145 Eder .................... 124 Flarikula ..12 Egreskáta .. 164 Fiók Károly ..... 63............................ 131....... 130............. 159........................ 49.......89 Eneh. 134 Flavius Josephus... 169 Eckhardt Sándor ................. 7.46 E Eckhard Sándor ............... 72..........................46 Ég ..... 175 európai6.. 56 Fischer.... 140. 108 Emesu ......... 49.. 18..... 39........................................................................................ 93 Etzelburg ................... 103 Észak-India.... 123....... 83....... 24 G Gades........ 175 Edda.......... 77............................ 83 Eviláth .......... 72.......87 Ellák ............ 158.......... 108 Égei tenger.... 141 Firoz ....... 103 Fejérvár ....... 169 Fehér Géza ...... 54.............. 99 Fravasi.... 90 Enlil ..69 Enech... 85.............86 Elbilge ........ 12......... 98 Elő-Ázsia.... 56..... 138 foglalás..... 161................... 110............................ 41 finnugor.......... 56................. 98............... 37 fehérhún. 68 Északeurópa .............. 80............................... 39 Etelközi ..................................... 64 fehérlóáldozat.. 107 F Euphorion.......... 58................ 40........ 109.. 169 Epiphánius................... 49.... 108........ 93............ 104........... 118....................... 104.............. 47....... 48 finn6.................... 41.......... 98 Enos....................126 Egyiptom12... 51........ 120 Etelköz.................... 83........ 52 francia............. 6............................... 36 Fohát ... 93............... 93...................... 46................ 86 Ezekiel....... 15 Etel ................... 80... 25............. 79................................... 79........... 148 Fehér-Magyarország........................... 105.......................89 Endzse .............................................. 121.................... 150.............. 51............... 127...........109 Elizeus ... 89.. 46............. 38 fehér sziget .... 37.... 123. 49..................... 111............................ 12......... 77. 72 Eneth ............... 47........................ 123..................... 42................... 103 Északi Jeges-tenger .... 115 Gádoros ...................... 124 erdélyi......................................... 68 Eufrates .. 49............. 45 frankok ......... 132 Ennedzár............. 52........ 124 Feketetenger ............... 77..... 139................ 125 Fehér lovas .... 61........... 164.................................... 125 Fischer Károly Antal ... 69 fehérló-áldozat............... 85 Eunedubeli... 80...................... 67.......... 169 Franc Cumont....... 147..............116 eftaliták........ 59........................................... 120 Etzel........147 Ég fia88..... 94. 63 nyelvek....... 57... 68..... 89..... 108 Etrekarcsa ........ 7......... 169 Erdélyország.... 159 frank .......... 107............................ 110.................................................... 95 fehér húnok....... 101 Észak-Németország ......................... 80............. 87. 142.................... 169 Firduszi................ 160.......... 123.......................... 94.. 56 fajtudat .......... 56....................... 148 finnek ..... 53............ 132 Evilath .............. 93. 20........ 106...... 147 esztergomi . 93................ 120.. 45 Észak-Germánia ................... 83.................................. 85 Ér 96 Erdély .................109 Emese ........ 109.............................................. 136 Forbáth László... 94............ 157 Erdélyi László ........ 89... 68......... 42.......... 106.... 78........................... 99..... 123 Fehér....................... 83 Észak-Eurázsia .................. 134 Ég fiai ........... 56 Epiphanius.................................. 118 Faghan ............... 148 egyiptomi 17... 164 finnfajú . 43....... 121.......... 110 Etil ......... 57........................ 130......................... 108..... 51........................... 113 Franciaország ........ 66...........116 Efraim.... 169 Ephtalita ........... 46 Éva ......................... 138........................ 34.............107 Enach........... 49................................... 130 euthalita . 115 foh .... 63 fehér-húnok ......................... 125..... 117.......... 119 Gaharwar...... 84 Fekete-Magyarország ..85 Előd .......... 22.....................165 Dzsingisz khán ........... 46.. 96 Frankhon .... 48 fehér .... 66 Észak-Kína ........99 Edriszi ............. 109............ 115................ 106 Ed ..................................................... 143.......... 53 Eustahius ............. 76.... 165 Farkas .................. 103. 100............ 111 Faun....... 38..... 137.. 62 galaták ............ 38......... 115.............. 163 Felső-Tisza ............................... 70. 90............... 111........... 99 Fergussan ........... 79................. 156 Dzsungária............... 89 finn-ugor39............... 125.... 125..... 124 Fehér-tenger ...................... 169 Fick .............. 12 Enzu. 109.... 87 Evilath földje..... 105............ 17.................................. 97................................... 147 Eötvös József...... 103 Fekete-tenger55........ 82.......... 37............................... 162... 53........ 45................ 6 Esztár.96 Elteris ......................73 Edömén........................ 15 Eri.......49 efthalita........ 145 Fukuda................................ 83 Ethele...................... 99 Etele.. 83.................... 51...... 42...................Dzsingisz kán ....... 73 Eufemia ............. 103 észt............ 62..............132 Elám ........ 169 Fettich Nándor74...... 89........... 45 északkínai..............83 Elohim .....132 elszlávosodás ........ 145 egyiptomiak ..... 53............... 43 Ethel ......... 139 Európa2............... 131 Firduzi .......... 85 fehérhúnok....... 160 Eszterházy .. 128 Eurázia ............. 52.............

............ 101....................... 211 hachhwahak...... 55 gruzok... 99..................... 62................... 12 Hamsa.................... 73 Heliogabalus.... 27 Gyula34........ 211 birodalom ..... 47 Göttinga.................... 97 Gyalóka .... 134 Harlez .......... 167 Germánia .......... 154......... 150 Haraly...77 Géza....... 81.65 Ganges.... 88 Gurdézi. 119 Gugi Márk ............. 49................... 142 Gordas ............... 56 Gurda... 91 Héva ..... 116 Gorda............... 119.................... 137............................................ 83 héber. 173................ 112 Gótarca ...................118 Gallia .......................... 111 Hadisten67............................... 72...... 130................ 169 Gikhon. 55..103 Gandara ... 129 Herakleai Herodor....... 97 Gyála .................................. 114 hiungnu........... 150............... 143 Galilea .......... 172 Giaiukátai ................................................... 162.................................................................. 91............................ 132............97 Genezis . 66 hiong-nu ...... 134............ 135........ 77 Halom.......................... 86 Gugi Benka...............51 Galícia ........................................... 113 hatalmas vadász az Úr előtt87......................... 102................................................ 85............. 60 hindu ......................... 62..................... 103 Gepidák ........................ 55 Herkules104.... 136.... 51 hellének .......... 85 Gumár................... 26 Himalaya ......... 15..97 Gelonos.................. 152............. 47............. 97 Gyalpó ..................... 97 Gula .... 104..................... 80......... 114 Guei-shuang .. 116........................ 116 Georgia .. 137 Hernak.... 119 Gógánfa ........................... 108 Hara........ 85.......... 46........ 74..... 60........ 169.... 98........................................................ 150 Hari........................ 106............ 82...... 103.... 89... 55 görög47...... 36.............................................................. 63................. 105.................. 112.................. 13............................ 103.................116 Georgiaiak . 115.. 171..................... 98............................................................. 117........................ 135........ 103... 139............ 128................................................... 47................................ 140................ 115....................133 gepida . 59...................................................................... 66................................ 107........................ 86.. 47 Herodotos61......................... 82................... 136 bárd ............................................................................... 106 Géták ....116 H Gohil........ 104 Heungnoo .............. 88 Havilah .........103 Gesta Hungarorum .........................126 Gibbon. 102......... 91................ 128 Héra...........108 goal............. 93.....119 gógok.. 128... 157. 93.................................. 148 Gardezi ........ 39 hiung-nu34........... 120 górarenusok .................. 106............................ 147 Gurzastan. 170 Háromság ...................... 11 Grachen ........ 62 gruz-krónika . 63 hit122 Hinduk........ 103................................. 64................ 141 Gwalior.. 60. 42................... 150 Haihaja ........................................ 118................................. 134 Harikul-es....... 131.................................... 160.................................. 170 Gömbös Gyula........... 15... 114 garabonc ............................... 118...... 160 Görögország .......121 Gaur.. 112..................................... 67................. 170 hido ..... 91 hiungnu-hún .............. 97 Gyarmat.. 121 Gyud................ 132 Hestia .......................................... 54.. 114 Gótaura.................. 48...... 26 Grahilot .......... 174................................ 109...... 48............................. 55 Gudzsár ....... 48.... 111 Hiungnu...............38 Góg81................ 39 185 186 ..119 Gógány ............................. 61 Geyza........ 42.. 135................. 132 Hevesy Vilmos .................. 106........ 119 Guizar........................ 73......... 148........ 165 Gómer............... 116 Göncölkarcsa........................ 134.118 galileai ........... 97 Gyál-puszta ......... 93......................... 23 Hindosztán ...................... 150 Harastyán.... 135 Gótama Buda.................. 80...... 147..75 Getae ............ 150 Heinrich Gusztáv........... 155..... 68......... 129...... 61..................................... 93 gót.............94 Gerard.. 66 Himalayák .........104 Gelupka ..... 130.......... 61.......... 62 Gómár....... 115 gótok... 140 görög-római.... 130... 106 Gizella . 111............ 132... 19 Gérárd................... 130............. 104........... 157 görögök56.......... 57.............. 63 Gudzsarát....Galerius ............................................................. 157............. 134 Harikules .............. 144 Hannibál ............. 50....................... 108 Győrffy György...... 141. 170 herul ........................................... 26 Hastinapura . 110 Gyál........... 85................................ 159 Hansa................... 131 Hercegszabar .......... 39 Gyeics.. 120 Hamadan . 45................. 76....... 16 Himaláyák . 110..... 113..... 165 Hium-Tsiang ..................... 169. 115 Gombócz Zoltán..................... 172........... 84......... 97 gyálpó................................... 129..... 161 guru .. 45.. 97 Gyalu-puszta ................ 108 Hanisch.. 97 Gyalu ........ 50 Hirth ..............35 germán48.... 132 Hegyalja ........45 germánság. 73...... 100............ 103 Hesperidák ............... 116 gupta.... 68..... 106.82 Gilgames........................................ 85......................... 131.................................... 122.................... 84....... 119 Gug-puszta ............................................. 110..66 Gobi.. 38. 170 Hitler ............. 62 Hajmássy .... 171 Gótok....... 103.. 81......62 Gazsár.... 107........................

hiung-nu-hún ...... 34, 47, 48, 49 hiung-nuk .............................47 Hjam-Dpal............................28 Hoanghó ...............................64 Hodgson Brian Houghton133, 170 Hold59, 61, 62, 66, 109, 110, 134, 153 dinasztia .........................111 faj111, 130 Hold nemzetség ....................59 Holdfaj................................134 holdkultusz .........................149 Holdvilágpatak ...................152 Hollandia ............................159 Hóman41, 42, 43, 55, 72, 73, 91, 96, 120, 160, 170 Hóman Bálint41, 42, 55, 72, 73, 91, 120, 160, 170 Hongre..................................91 Hoo............................... 72, 122 Hoops ...................................48 Horka..................................157 Hüllmann..............................45 Hu-lu-ku ...............................48 Hülü-kuan-kü .......................48 hún6, 7, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 69, 72, 77, 81, 84, 85, 88, 95, 99, 101, 108, 110, 112, 113, 114, 116, 120, 121, 123, 133, 134, 141, 150, 162, 164, 168, 170, 172, 173, 175 bástya .............................117 birodalom ................. 98, 110 eredet................................73 Éva .................................130 faj48 fajú ............................. 72, 96 fehér ...............................114

fejedelem.................. 97, 108 fejedelmek...................... 134 fekete.............................. 109 hadifoglyok ...................... 51 hagyomány. 73, 76, 107, 135 kapitányok........................ 69 király ............ 42, 91, 94, 118 királynév .......................... 98 kultúra ............................ 153 maradványok.................... 98 monda............................... 73 mondák............................. 74 nemzetség....................... 114 nép...................... 74, 92, 110 népek.................. 57, 68, 149 név.................................. 115 nyelv .............................. 114 sír 90 sírok ................................. 68 származás ........... 75, 76, 156 telepedés......................... 111 töredék ..................... 95, 100 történet ........................... 102 törzs.......................... 88, 115 törzsek.............................. 98 törzsfő ............................ 100 törzsnév...................... 93, 97 véreink ........................... 141 vitézek.............................. 94 Hún......... 33, 42, 47, 62, 63, 93 Húnbirodalom....................... 42 hüne ...................................... 81 Hunfalvy....................... 73, 150 hún-finnugor......................... 57 Hungar.......... 42, 43, 90, 91, 92 hungár................................... 87 Hungaria................. 91, 92, 102 Hungária......................... 73, 91 Hungiák .............................. 111 Hungias ................................ 59 Hungria................................. 91

hún-hiungnu ......................... 48 hún-hiung-nu ...... 45, 47, 48, 49 Hunivár............................... 117 hún-magyar34, 39, 43, 48, 72, 76, 85, 91, 156 azonoság .......................... 39 rokonság............................. 7 húnmonda............................. 76 Hunnensdorf......................... 73 Hunnia ............................ 73, 85 Húnnia .................................. 83 húnok15, 34, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 63, 65, 66, 72, 74, 83, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 98, 99, 100, 102, 103, 106, 108, 110, 111, 116, 117, 123, 125, 134, 135, 138, 141, 149, 150, 153, 156, 160, 164, 172, 175 fehér ................... 56, 64, 114 Hunor83, 87, 88, 89, 90, 108, 119 Hunoracerta .......................... 87 Húnország ................ 46, 78, 91 hún-szabír............................. 55 hún-székely .......................... 76 Hunszer .............................. 111 Hunter..... 14, 66, 114, 169, 170 hún-török ...................... 99, 134 hún-turk ................................ 92 hún-türk ........................ 74, 104 hún-türkfajú............................ 6 huny...................................... 49 Hunza ................................. 111 Huseng ............................... 131 Hydra.................................. 137 Hylaia ................................. 104 Hyus ..................................... 61

I

I. András............................. 143 Ibér ....................................... 40 Ibn Fadhlon ........................ 121 Ibn Kordahbeh.................... 116 Ibn Rusztah ........................ 142 Idők köre ............................ 141 II. Endre ............................. 119 II. Jusztinusz......................... 36 Ikshwaku ...................... 59, 111 Il 61 Ila111 Ili-folyó ................................ 64 Ilovajski................................ 49 Inda .................................... 134 India6, 12, 14, 15, 22, 26, 27, 28, 33, 38, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 77, 80, 83, 84, 85, 86, 89, 97, 98, 100, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 132, 134, 136, 141, 147, 150, 153, 160, 165, 168, 169, 172, 174 indiai15, 19, 37, 61, 66, 69, 70, 97, 111, 114, 115, 134, 137, 153, 156, 160, 164 bárdok .............................. 62 bevándorlás ...................... 60 élet ................................... 23 fejedelem.................. 63, 100 felajánlások ...................... 22 hadsereg ........................... 58 hatások ........................... 162 hódítás.............................. 65 irodalom........................... 33 kontinens.......................... 18 kormány ............... 12, 15, 18 kultúra .............................. 33 kutatók ............................. 54 lámák ............................. 147

187

188

nyelv.................................53 nyelvek.............................53 panditok ...........................26 sivatag ..............................60 szentírások........................38 történelem ........................86 tudós.................................65 zarándokok.......................24 Indiai Tudós Társaság ..........64 indoszkíta ............... 48, 56, 134 húnok ...............................65 indo-szkíta ..........................134 indószkíta ..................... 66, 164 indó-szkíta ............................60 indoszkíta-hún ......................57 Indószkíták ...........................66 Indranastha .........................134 Indu .......................... 58, 59, 61 indus ............................. 92, 111 Indus61, 64, 66, 67, 83, 117, 130, 134 Indusok ...............................134 Inki .....................................147 Inlil .....................................147 Inohoffer.............................142 Io 129, 130 Ió 89, 105, 129, 130 Ipolyi ................ 79, 81, 95, 170 Ipolyi Arnold .. 79, 81, 140, 170 Irán41, 49, 51, 53, 56, 86, 87, 109, 141 iráni43, 48, 56, 57, 143, 155, 160, 162 kultúrhatás......................141 Irkuck ...................................11 Irnák .....................................72 Irnik ...... 42, 72, 88, 91, 98, 153 Irtis ........................... 45, 46, 63 Irtisz......................................36 Isdubárok..............................80 Isis ........................................89 J Jabdierti ................................ 91 Jafet ........ 81, 84, 102, 116, 119 Jáfet .......................... 82, 83, 85 Jaik ....................................... 85 Jakint .................................. 101 James Prinsep ....................... 20 James Tod............... 57, 58, 134 japán ............... 38, 90, 108, 165 Japán....................... 24, 90, 165 japánok ..................... 7, 90, 164 Japhetosz .............................. 84 Jareja ............................ 62, 134 Jászai .................................... 82 Jat ........................... 61, 62, 106 Jät ......................................... 66 Jatok ..................................... 61 Jáván..................................... 82 Jaxartes... 36, 37, 46, 64, 66, 67 Jehun .............................. 61, 67 Jeniszei ................................. 49 jeniszejvidéki........................ 40 Jenő ...................... 39, 168, 171 Jeremiás...................... 115, 117 Jerney ......................... 143, 170 Jeruzsálem ...................... 36, 37 Jesse Benedict Carter ........... 52 Jethwa-Kamari ..................... 62 K

Isperich................................. 43 Istár..................................... 147 Isten kardja ......................... 105 Isten ostora ..................... 52, 94 Isten Ostora ........................ 110 Ister..................................... 103 István ................ 2, 84, 123, 211 Isztár................................... 147 Itália................................ 45, 94 IV. Béla ................................ 95 izlandi................................... 93 izmaelita ............................... 96

jogar ............................... 35, 37 jogarok ..................... 35, 36, 37 jogar-ujgurok........................ 35 Jogra ..................................... 37 Jordán ................................. 118 Jornandes47, 55, 88, 106, 123, 135 Josua Stylites ........................ 85 Jóúszó................................... 97 Jüeban................................. 101 jüebani ................................ 101 juecsi .. 51, 64, 85, 86, 114, 130 jüecsi .................................. 123 juecsik ............................ 64, 65 jueh..................................... 130 juehti................................... 130 jugarok ................................. 16 Jugera ................................... 37 Jugria .................................... 37 jugur ..................................... 37 Julduz ................................... 61 Julian .................................... 43 Julián barát ....................... 5, 33 Jupiter................................... 89 Justinius................................ 91 Justinus................................. 83 Jut ......................................... 61 kabar....................... 40, 56, 100 kabarok........... 41, 99, 121, 124 kabir ..................................... 83 kabiri .................................... 83 Kabul................ 12, 64, 66, 171 Kábul.................................... 64 Kachhawaha ......................... 59 Kachhwahak......................... 85 Kachwaha............................. 62 Kádár .................................... 83 Kadicsa................................. 83 Kadocsa ................................ 69

Kafsak ................................ 116 Kah-gyur ........ 25, 26, 113, 114 Kah-Gyur ........................... 112 Kah-nyur .............................. 27 Kajani ................................... 56 Kajurnorsz.......................... 131 Kala Chakra........................ 141 Kala-Bagh .......................... 130 Kala-chakra .......................... 27 Kala-Chakra ................... 27, 36 Kaladzs................................. 85 Kalahansa ........................... 108 Kalâpa ............................ 36, 37 Kaláz .................................. 119 Kaldea .................................. 80 Káldea ................................ 147 Kaleh .................................... 86 Kalevafi................................ 80 Kalevafiak ............................ 80 Kalevala ........... 77, 80, 89, 171 Kalidása................................ 65 Kalifa.................................... 45 Kalki Avatár ......................... 38 Kalkutta.............. 14, 21, 23, 57 kalkuttai.......................... 17, 58 Kállay ................... 79, 140, 171 Kállay Ferenc ............... 79, 171 Kalvin................................. 151 Káma .................................... 37 Kamennija babák.................. 68 Kánaán ................................. 82 Kanaudz ............................... 59 Kandahár .............................. 64 Kandra Kabos79, 140, 171, 175 kangar................................... 54 Kangar.................................. 91 Kangkü ............................... 101 Kaniska................................. 86 Kan-szu ................................ 34 Kanum.................................. 13 Kaofu.................................... 64

189

190

Kapilavastu................. 113, 114 Kapuvár ................................59 Kapuvári .............................126 Karácsonyi János 119, 126, 171 Karanzsin..............................73 Karcsa.................................120 Karma ..................... 52, 92, 151 Kárpát-haza ..........................74 Kárpátok7, 43, 72, 99, 156, 157 Karsa ..................................120 Kartal dűlő.................. 120, 152 Kashiapa ...............................26 Kashyapa ............................156 Kasmír ..................................12 Kaspi-tenger . 55, 105, 116, 130 Kaspi-tó41, 43, 46, 51, 60, 61, 86, 98, 138 Káta ....................................126 Kathi............................... 62, 63 Kathi-avar.............................62 katiárok...............................105 katiarusok ...........................104 Katona ........................ 151, 171 Kaukázus41, 42, 49, 53, 55, 81, 82, 87, 103, 105, 116, 119, 129, 130, 131, 133 kaukázusi39, 43, 49, 82, 116, 117, 133, 160, 163 Kaukázusvidék .....................43 kaukázusvidéki ............. 55, 163 kazár ............... 50, 56, 142, 155 birodalom .......................157 törzsek ............................158 Kazár .............................. 85, 99 Kazárbirodalom ..................138 kazárok ....................... 109, 138 Kazárok ..............................120 Keár ......................................83 Kék-Kálló .............................96 Keled ....................................83 Kelet-Ázsia...........................38

keletázsiai ............................. 40 Keleti Magyarország ............ 43 Keleti óceán........................ 105 Kelet-Magyarország ............. 99 Kelet-Turkesztán ................ 112 keletturkesztáni..................... 36 kelta .............................. 79, 135 Kemál Atatürk ................ 49, 52 Kende ......................... 119, 120 Kermanshah.......................... 12 Keszi..................................... 39 Ketel ..................................... 99 Keve ............................... 69, 83 Kézai69, 83, 88, 94, 99, 100, 102, 108, 109, 110, 135, 160, 171, 174 Kézai Simon ... 69, 88, 171, 174 Khabukszi-gyla..................... 91 Khákán ............................... 141 Khala-chahra ........................ 28 Khám .................................... 82 kharkas ............................... 137 Khasgar ................................ 90 Khasi .................................. 137 Khatal ................................. 141 Khatun ................................ 141 Khazar ................................ 121 khoitu.................................. 105 Khorassán............................. 12 Khulatsi .............................. 105 Khulghatsi .......................... 105 Khun..................................... 49 Khus ........... 81, 82, 85, 86, 111 Khusdia ................................ 87 Khusistan........................ 82, 86 khusita .................................. 85 khusiták ................................ 87 Khusnaváz ............................ 85 Khuzun ............................... 117 Kian ...................................... 61 Kichi............................... 62, 63

Kiev.................................... 107 kígyó............. 61, 122, 135, 136 kígyók......... 135, 136, 137, 149 kígyó-törzsek........................ 61 Kígyótörzsek ........................ 60 Kína11, 16, 37, 46, 48, 51, 61, 72, 86, 101, 130, 164, 165 kínai6, 18, 19, 26, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 47, 48, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 79, 86, 91, 101, 108, 111, 116, 117, 130, 145, 146, 149, 155, 167 birodalom ................. 49, 101 fal48 határ ................................. 90 mítosz............................. 136 nagyfal ....................... 47, 51 tábornok ........................... 64 kínaiak36, 38, 46, 47, 64, 107, 113, 130, 164 Kingán .................................. 38 King-li ................................ 107 Kingsmill........ 47, 57, 108, 170 Kiov.................................... 107 Kiow..................................... 99 Kipcsák................................. 46 Kipin..................................... 64 Király György .............. 77, 171 Királyfikarcsa ..................... 120 kirgiz .......................... 121, 165 Kis Tibet............................... 38 Kis-Ázsia.............................. 60 Kis-Bokhara ......................... 46 Kisgógánfa ......................... 119 Kisgyalán.............................. 97 Kis-India............................... 39 Klaproth........................ 45, 171 Klingsor von Ungerlant........ 78 Kobad ................................... 91 Kodály .................... 79, 80, 171 Kohlugu-szoros .................. 117

Kokhand ............................... 61 Kol.................................. 38, 53 Kolaxais ..................... 104, 105 Kölcsey....................... 119, 171 Kolozs .................................. 97 Komárom ..................... 68, 120 kommunista ........................ 165 Kong-tsens ........................... 26 Konrád.......................... 78, 119 Konstantin43, 54, 91, 99, 121, 125, 126 Konstantinápoly ................... 12 Konstantinos Porfirogenetos 40 koreai.............................. 38, 41 Korhány.............................. 120 korhányhalmok..................... 69 Korógy ................................. 96 Korógypuszta ....................... 97 Kőrös...................... 11, 71, 168 Kőrösök................................ 96 Korozmia........................ 39, 99 korozmiai ........................... 100 Koruk ................................... 54 Kosala ................................ 113 kozár................. 40, 43, 96, 164 kozárok..... 40, 56, 99, 116, 156 Közép-Azsia......................... 79 Középázsia ........................... 46 Közép-Ázsia............. 49, 65, 86 középázsiai35, 40, 42, 61, 79, 143, 153 Közép-India........................ 110 KözépVolga ....................... 103 köztörök ......................... 40, 41 Kraknakátai ........................ 126 Kremhelt............................... 93 Kréta..................................... 87 Krim-félsziget ...................... 47 Krimhild ............................... 93 Krishna ............. 23, 59, 62, 111

191

192

.. 43 Levente............. 123 festőművész .............................. 36..... 92....... 95 Kund ... 173........... 147. 93 nevek.. 111 kusán ............36 Kuma ......... 48......... 175 államalapítás .... 22 fajta ........120 Kung .. 18............................. 83............................... 113 Ligeti Lajos ....... 42 Magas ......... 164 Lau-schang ........ 48 Levédia.................................................................................................. 97 Li Tai Po................................. 92... 48 Lebediasz............................... 42.... 12 Lehel............. 56... 164.. 12 latin18....... 79.. 123. 22......... 130 Lukácsi Kristóf... 95........ 73..... 54 Leh .................... 43.... 34 nemzetségek...... 57. 33 történetírás ................................... 52.................................. 65 Lahore .. 104.................. 48... 96............... 159 haza ........................................................ 16 Latakia................................................. 43....... 165 őstörténelem...................Krisztus22..... 111 Larnica.. 47.................120 Kusa........... 39 mesék ...... 73... 78 sírok ................ 174 Kun László ........... 117 Kummagyeria ................ 114 Lobpor . 59.. 147 lámák ..................... 27....... 102......................................... 91................ 155................................ 35 úr 97 vallás ............... 39 Levediai................................... 68 közönség .....................................100 Kuartzi-tzur ................ 6............................................ 116...... 58 Lord Amherst .............................................................. 116 kubánvidéki ................... 79........ 154 törzs ..................... 89............... 151 Lemminkäjnen......... 126... 68........................ 111 kutai........ 15 Lassza................. 94 Liang ..........................................................129 Krum kán... 90 mágus pap........ 132 mythológia ........................... 72 Kürt ... 147.......... 25.......... 82 Mádara ....................... 120 Kundalini......... 12........ 12................ 151 mágus vallás .................................. 101.. 101...................... 48 szokás...... 53 Lara ......... 140...... 75... 35............ 142 vezér. 118.... 93 nők .............. 46....................... 59........................ 59.............................. 62 mácsói Anna...... 75............................. 58 M londoni ....... 82...................86 Kusán................... 125............... 23........... 56 láma ....... 158 törzsszövetség ........................ 21 társadalom............................................ 167....... 110......... 172 Macmurdó ........... 99 királyok .................. 92 kocsi................ 45.......................36 Kunga-Nying-po....... 19 faj8................... 136 Madzsar ... 89..................................................................... 74.. 17. 170 Kun.......................39 Kurzán ........................ 8 király.............. 154.... 69 Kurt ...... 171 Lemuria ....... 158 népmesék ..................... 76............... 160.... 142 vértanú ......................... 43............... 139 öncélúság ........................... 72 hit148 jövő ...... 45....... 41.......... 68 személynevek.... 12 regősök...43 kun40......................... 123.................................. 40.......... 43 tudós....... 34.. 175 Krisztus Urunk ....... 61............... 83 Lhassza.. 92............. 90..... 15....22 Krohn Gyula... 78................................. 133 kurgánok... 85................55 Kulche .... 117...................... 148 magyar2......... 75...... 105 Li-Tai-Po .... 148...... 50 Li Tai-Po ................ 89 törzsek.. 159 krónikaírók....... 157 193 194 ..68 Krömhelt......... 87.119 Kulcsa............ 70 szókincs .................. 106 néprege....... 12 Lassa...... 73 fehér ........... 41...91 Kubán .. 111 Laríták . 119 Kulchey de Gug.......................... 89.......... 138 családok ........ 102........... 50... 49 Lipoxais..... 42.. 145.............. 116...................................... 115.... 152............................................. 22 Madonna................134 kusánok...... 95 Madai ..... 39..... 107....... 94 Litsabi................. 127..................................................... 86................. 85. 53 szöveg ........ 120 eredet.......... 13 Lucifer ........... 83 Leuente.... 136..................... 170........................................................................................................................... 136 népzene . 14................. 25...................................... 85.................................................................. 37... 124. 86 Kusánok.... 69. 105 harcmodor ........................................ 55........................ 19 fajú ..... 168....... 126 föld...................... 14..... 28 lapp.... 54 őstörténet. 119 Magor . 28........... 119 nép39. 79 név .. 47 lichabi.......... 101 Magna Hungária....134 Kuun Géza............................................................................................................................................ 46 Mágóg81.. 72.. 160 Madarai ............. 60 laka-szkíta ........................113 Kushiták ......... 47 ujgur................. 127...................... 37................. 78........................86 Kusán-húnok ................... 68 nyelv ................ 174. 131... 171 L Labore ........ 37 Leo pápa ....... 140 nemzet.............136 Kündü .................................. 49. 119................... 47............................. 86 Kusánbirodalom . 85......................... 5................ 7 hagyomány.......................................... 142 mágusok ..... 17 Laelih. 61 Magna Hungaria... 36 Lóczy Lajos ...................... 42........... 118. 93 Lét ....... 12 Ladak..........36 Kur... 171......141 Kushambhi ....93 Kronosz .......... 7..... 162 Madhyamika................................................. 37 London .................. 68............... 41.. 35... 79.....

.... 85. 55............... 62.......... 46.................................................. 68........................ 28........... 60 Mazar.......... 67.. 86....................... 133 mervi .............. 141 Mdo ........... 83 Mithra......... 81. 79........................................................... 109 Mao-Tun... 43.............. 138..... 143........18 Manes ........ 55 mohácsi vész ............................... 105 Mewar ..... 164 Matzaron ....... 14....................... 124 Maravar .. 48...... 15......... 112 Marduk .......... 168....... 42 Máramaros... 108......... 84........................... 105.. 160...................... 62...... 65........ 87 Mao-tun ..................... 84 Mátyás ........................ 57..... 21 Magyar Tudós Társaság ......... 119...... 141 Megy ....... 92 Mogyer ........ 105............ 165 Mongólia ............. 124 Moszkva .........Magyar15..... 18..... 129........ 153 Mithrás ..... 57....... 43 Mazar-Dag..... 81.. 211 magyarság7.. 121......... 96 Mohamedán............................ 164 mongoloknál... 43............. 96..... 144.......................................... 175 mítosza ........................... 95 Marót ................ 55..... 83................................. 69... 134 Mahabharáta . 171. 90 Meotis.......... 108............. 91.............. 37...... 154..... 110 195 196 .. 41 mandzsú...........21 Malva....... 60 Mathura ............. 59 Mihály ................... 27...................... 48.. 106. 134 Márk ..... 40.... 134 Mahábharata ................ 84......65 Mandala........ 73......... 51 Mithras ... 87......................... 117 Much ........ 111 Molenburg.................87 Manó ..... 110 Média............................... 76 magyari....... 79....... 17........ 141.51 mandzsu......................... 168................. 77.. 113 médek ....... 139.................. 48 Minos ...... 63 mogul . 119 Márk Krónikája .................................. 55 Mau-tun .......................... 111 Mén-Marót ... 96............ 7....... 18................... 102 Móger . 160.... 38. 83.... 61.................... 169..... 43............. 90..................... 69 Mongolország................. 169 mongolok20............... 85 Mihiragula ........... 103............... 86............ 145 Melich János..................... 170.......... 51.. 168 Moldova .............. 21 Moorkraft ........... 75. 54........................... 144. 85.. 66................ 66........ 79... 21...... 41....... 78.. 61 Mongolia .................... 157 Metois. 85................ 53 morvák ............ 89... 51............................... 52...................................... 138...... 41.. 163. 72................ 94...................................... 88.... 87 Menróth ... 97 Marsi . 88 Ménroth ..... 170................. 160.. 88 Meotisz. 174................. 63 Mewari Ranák ........... 173.......... 75.............................. 53......... 111 Manus........87 Mani ..... 116. 119................. 83 Marosköz...... 150................................ 145 Ménrót ................. 146 Mésekh .... 46...... 99..................... 91.......... 45.. 42 Meher Dáver........... 22 magyar-hún.... 96............... 103 Monarchia ............. 87..................................63 Makwana ...... 38......................... 119 Moghdzsi..................... 110 Mikádó .......... 45.156 Magyer . 92.... 169... 15 Monda .......... 50. 55 Method .... 80......... 87 Mirkula...... 92............ 125.. 172.. 90............... 150 Mani khán..................................... 143 Mitzráim... 131..........................................42 magyarok........ 74................ 56............................................... 160 mohamedán ........... 150....... 100 Menroth .................. 152....... 59...................... 83......... 65 Mithraizmus ........... 79............... 49... 46 Mont Abu .... 92 Megyer ......... 65 Miske............ 72 Mike ............... 82 Mobad ............ 165......................................... 85 Mihirkula.... 168 Mithra-gyula...................... 12 mordvin ......... 11 Mózes ....................... 87...... 156 Mingi. 82 Mészáros Gyula............................................ 98 Menny .... 142 Mohammed .......................................... 93 Mazda............ 67....... 146 vallás .......................... 156..... 73............ 92 Moger ............. 6.... 141 mocsárláz......... 15... 142 McGovern ....... 35 Modi50.. 56 Massagetae ... 50. 87 Marwar .......................... 20... 48 Müllenhof... 40............27 Mandsu ................................... 123.... 141.. 146 hit142............. 141 mazdayaznán .. 111 massagéta ............... 99 magyarok-húnok........................ 68 mohamedánok ............ 22............................................ 157............... 61... 157 mosony .. 66.... 59... 80............ 41... 39............... 24.......... 63......................... 87........ 164............ 91 Magyeri ........................ 175 Mundzuk . 88.......... 42.................... 152............................... 173....... 59 Marwár .............. 167 Mongol .................... 90........... 35................................. 211 Magyar Keletázsiai Társaság 24 Magyar Tudományos Akadémia ............. 85. 105........ 59.134 Mahi ....... 59................. 72........ 124....... 55 Mahabharata6.................................. 133............. 161.............. 110.. 49................. 33.................. 106 Massageták . 83 Ming .... 112...... 143. 87........................... 93....... 94............. 111 Moór Elemér . 80 Mihir........ 40...................42 Magyari ............................. 53 Monerieff ....................... 87 Mari . 158.......... 117............................ 48 Mawaru-n-nahr.. 172 Módi ................... 21............... 167.... 63 Mogul ..... 20..... 63...... 63 Malan. 92 megyeri........ 73.. 8................ 33................................. 172........... 85 Marcus Dods ....... 92 Mogyeri...... 95......... 48 Munda ................ 113 Matsya Avatar .......23 Magyarország7.... 51 mongol6.................. 61 Mogy . 87 Manu ..... 34... 93 Mazar-folyó............... 175.................. 40 Moorcraft .......

... 53.. 59......................... 83...... 113 nepáli ...... 156.... 105................... 118........ 69.......... 98.......................... 63 Oxus . 112 Orenburg ....... 153 Napkirály..105 Naráda .. 132.................................. 112 Nyugat-Tibet ....... 88............. 153 onogur ......... 47............ 79 Panda.......................... 144 Orosius ......................................................... 103......... 150 Orkhoni ........................ 12 Obor ...... 105 Palesztina . 117 Ormuzd....... 121.................. 150.................................. 89 Odessza ......92 Natsu ................... 114 Nyírség ........ 148.. 60 Pandzsab........................ 94 Neumann ................ 116... 90...................... 80 oszét ...........56 Naoshisvan ............................... 173 Németország.... 55........................................................................ 83............. 90.....43 Nagyenyed.. 136 palóc .............................. 152................................ 48. 91 Onogur ............................................................... 173 Örösur........................ 87..................................................... 69..... 132 Noin-Ulai................ 140 ősmagyarok51......... 161.... 55......................... 66...... 163 vallás .. 93 Os-et-i.............. 55 Osiris ................ 165 Olaszország . 136 Nagas...................... 49 orkhoni .......... 103 ősturáni.. 130 Nílus .................. 167.......... 138.......... 110. 115.... 6 Noé ..............95 Nagy-tó............ 51.......................... 135. 118 Páli ..... 76 olasz ....... 55 osztják ........ 90 ozmán ..................... 134 Pandafa.......... 83 Ottokár ...... 119............ 108 ostrogothok......... 98 Nemproth....... 136..............56 Naoshirván ... 116 Németh Gyula34... 172.......... 46................... 37.. 139.......65 Napoleon ................................. 149................. 119 Nemrót........................ 42.............. 107 Nemprót... 51 Oy.... 85........... 107 Nagy Péter ................................ 23. 41............... 86 Ninus ........... 73.................. 103 őshaza....... 87................... 48..... 55 Oszét-föld............ 123 Netad ................ 78 monda............... 78 Niebuhr................ 142................................ 162... 106...... 52........... 97........ 83...... 129 Orsolya ....... 87.................... 83........ 73... 92 Othmár ...................... 20..........................................90 Naval ............ 73 költő ............... 83 Nepál .... 165 szájíz ............. 101..............................N Nag ............ 139 Ompod............... 11 Ogr ............................. 89............ 106 Pallas Athene......... 40 özönvíz ............................................................ 40 Ögyek . 154.... 89 Onghó.................................47 Nembrothus ....... 78 Németh Andor ..... 75......... 131................................................................... 106................ 93......................118 Némäti Kálmán...................... 98.....................................................83 Neilos .................................. 98................... 116.......105 Nagy Károly ......................................... 99 Olympos .. 164 ozmán török...................159 Napország...................................................... 121 Oguz .......................................116 Nebróth................................. 100.................................. 153 dinasztia ............ 134. 153....... 67............................................. 109 örmény............................ 130. 162 197 198 .... 116 nyugatázsiaí........ 148........... 159 Oleg....... 54....... 49.............................. 122........................ 91 pahlavi................................................ 142................................ 53 osztyákok ....................... 119 Nagyszentmiklós .... 98 Nemroth................. 160............ 99 Nya-Khritsan-po................ 124 Nyugat-Ázsia.. 86 Nippon................. 70....................................... 62................ 83 Nempróth. 81 ogur ........ 69 Onghon.........................59 Napcsalád .............................. 85................47 Naoshirvan ............ 81... 160...... 71..... 159............ 164.. 81 ó-bulgár ................ 130 Nilah. 17.......... 113 Nestor ........ 139.................................. 105 Newári Ranák...... 111 Nap dinasztia ..................................... 43.. 80...........130 Nekhó ............ 54 Osztyák.. 109.................................. 83 Onech .................................. 174 Nagy-Bolgárország. 83 Oláh.......117 Nagykáta........ 49. 64................. 90 Olympus .... 46 Orkhon ................ 82.......................... 85...................127 Nagy Sándor102..... 97 nyugat-tibeti ....... 136 ősmagyar68.. 83.....................126 Nagykőrös ...... 99 orosz ...................60 Naga ... 53 osztjákok ................. 40................................... 129...... 142 császár......59 Nap nemzetség ......................................... 51. 92 Palas ....... 141............... 26 Pandu...................................................... 107 eredetű.......117 Nap59. 115.....7 Napóleon ..... 77 orpheusi ....................................... 142 óperzsa ............................ 86.... 33 osi ..... 76 nép...................... 54 panditok...................... 119 pannonhalmi. 135.. 173 Nil. 107...... 98............. 89 Oneth ....... 103.... 95................... 95 ou-huon ......... 84.......................... 157 császárok.... 117..83 O német ............. 85....... 83........ 12... 130 Nimród81... 82... 133 P Pacinak ........................ 111 Ninive.................................... 55........... 66 Pannonhalma ............ 93.... 55 ős-finn .... 46 nyugateurópai ................................................................59 Napisten108................. 153 ősperzsa.. 84........................................ 165 oroszországi............................. 49 normann... 120................................. 81. 89..................... 134 Pandavák ...............11 Nagyfal ..11 nagyenyedi ......................... 111 Nibelungenlied .....................................6 Napos........

........................ 36 Sambos .................... 93............... 63................................................ 130.................12 Peshadai........... 111... 107 sámán ................................... 80 Ráma ....... 155 Regino apát................ 130 Prometheus61.......................... 83 199 200 ............................... 82 Pliszka ................. 48 perezi ........................ 152 kőfejtő ............................ 60.................. 146 parszik ........ 141..... 101...................56 Pest ............. 143 Sabausiai ......... 142 pasiani . 83 Prága.......................... 142. 82........... 19 pogány67................................148 parszüzmus ........... 162 Priscus rhetor................................ 91........................... 140 táborhely ...................................... 62 Sakya................ 125 S sabar ........................................................... 152 légiók ............... 99 római birodalom .................. 144.......... 45 románok ...... 102......... 173 Promatha .......................... 148.................................. 59 Sakadvipa ............26 Philoteria ... 138 limes....................... 57......... 92..... 68........................................................ 153 Radzsputok.. 134 Samo.... 63........................ 162...... 173 Réva ..... 58..... 119............ 123.... 56....... 61...................................... 142...104 Páris. 173 parszi ......................... 139.................. 75......... 95 prákritos............... 145 Polybius.............118 Phrigia ... 118 Pomáz..... 62..... 68... 138................. 78............. 114 Sáka..................................................... 35................... 77 Priszkosz ........... 21..... 55......... 57 Sáh-Náme............................ 81................................... 157 római51.. 147.................................... 82.... 112 Saka Dwipa ...................................... 102 Roessler ............. 61 Sakataj........................................ 142 Pauler Ákon........ 78.... 162 pap ........................................ 143......................................................... 82 Querfurti Szent Brunó ............... 66 Pratihara ....... 103.............................................. 48......... 133 Porussia ... 67... 153 Pesavár .... 156 Procopius..... 141. 68... 131 sabir...141 perzsák55.................... 68 Sakasena.................................................. 4............... 129........................................ 85............ 84 Ri-thlen............... 47.............................. 86.............................. 103 Pot ....................... 81........... 69 Radzsagriha .....................93 Parker ..... 85...........43 Peronne páter.... 7 Pokol ........................ 34 Pray György .................. 92 Renan Ernő.................... 99...... 49 Porta Speciosa .......... 69........ 120 Pórus........ 55 Sacan .. 25............................. 55.............. 89................. 129 Sabasius...................................... 128................. 21 Priscos rhetor 93...... 137 Róbert Károly................. 66 Raghu-Vanca.. 89...............60 passaui ............ 126.... 61 Pishon................ 132 Ptolemeus .................... 61 puritánok ............................................. 19....................................... 113 Prinsep...... 59................................... 19 Pourusaspa....... 110.88 perzsa12...............117 nép.... 131 Saka........ 27 Radloff ............................................................... 134 Radzsputana ...... 62........... 91... 142.. 111 Sakadwipa .23 Pe tanju................. 93....... 99 Rusz....... 164 Prayaga.. 109.............................................. 161....... 172 Petz Gedeon........ 73 Rigvédák ........... 156 Piligrin.. 151 Perzsia12............ 136.. 145......... 66........... 105 sacarauli .............. 111 sakhak ....... 118.91 Pilis-hegység ........ 129.............. 68................................................. 62 Pray .......... 13 Puranabeli... 138......................... 139 Put ........................ 162 pomázi ..73 P'hal-ch'hen .................. 124 pozsonyi ..... 104 pontuszi .................. 94........ 56........ 55 sabásiai ............ 112 Salamon................ 108 pa-su-ki-li ........ 173 Radzsadasthán ..... 27 Riedl Frigyes ..............87 Pilgerin .. 58 Rádzsputana ....... 146............144 pártusok ................. 152 vár .......... 111 Ramajana........... 140.................. 95 Rurik .. 169 Sahnámé ................................... 66 Rishi ..... 87.. 62 Rawlinson..................... 106.......... 140................... 143.....................48 patinák ....................... 58 Rudolf ................ 60. 57................. 38 Ráthonyi János ..... 103.. 69 Radzsput......47 Pecsora ..... 69 Podpál............................................65 Permia................ 98 Parabrahm..... 51 Római Birodalom ...................... 60.... 60 Sakatai.............95 Pavie ........................ 64 Pukdal........... 97..... 143................................ 68...... 69 Rgyud .................. 65 Rakshasák............. 74............... 38 Samothrace....................... 143.............. 90 Rathor.91 Pilgrin ................................................................... 69 Ramstad........ 114 radzsputok ........................ 54. 130....................................... 126. 154.... 148 király .......... 131.................. 36 sámánvallás .. 59....... 54................................. 91..................... 56................... 78....... 36 sámánok ...... 113 Radzsasztán ...... 60 Puranák. 87................................108 paralaták ............................................Pannonia ......... 97................... 123 R’Gyud... 36..............162 Pilon ....................... 60 Sahname .. 133 pozsony ...... 125 Royal Asiatic Society .....86 Q R Pinkerton ....................... 73 Róma51........... 171 vallás ..................................... 152 Pomeria ........................ 150........ 103 Pontus....................... 58 radzsput ...................................... 64.................... 85 ruthének.. 91....................37 Peking............... 137 Rodusi Apullonius............ 84....................... 137 sámánizmus ..............................

.. 64.............................................. 97............12 Sem...................................... 26 Szarmata...................106 Scythia. 11.......... 78................................................ 114 Shakya Rikhrot-pa............ 141 shamantizmus . 95....... 103 skandinávok... 116 szamarai ...................... 47 sobamogera ............................................................. 46 Sita.................................28 san-jü . 59 Szaklat....................................................... 124 Sopron ..... 162 szabar ............. 60 Sutra . 104 Skythia Minor........ 120 Szent Genovéva................. 136........................ 103 Sinamru ........................................................ 81........70 Santanu ........................... 37 Siva..........24 senyü ............ 131............. 70 Spanyolország .......................63 Sárika............. 38 Sourvjaki ...............96 Sarwaiya ........................... 93 skirek ............................ 55............ 137 Szent István42....... 142.......... 123........ 141 Shambali... 54........................... 136 Siva éjszakája .......................... 59 Suryavansa ...83 Shakya ............................................................................ 98 szabirok ... 34 szel ... 58......................... 53............................ 72 Sonkar ........................................ 26 Sycambria............................... 81......... 54 szabartoiaszfaloi ....82 Semiramis........................ 60 Shesnay ......... 85 sémita ...... 164 Szempte...136 Sárkány...... 123.. 174................. 65 Surlódana................................. 33......... 55 szabarok............................. 108........ 65 Sirt .......................................................... 55 szaber-hún .......................................................... 116.. 118........................................ 116 201 202 ...... 92..... 85 Szákya .......... 25............................118 Saurastra ....147 shámán.............. 92 Szent János38.................................. 51........ 120... 113 Sicambria... Gallen..... 56.................... 55 Szabó Dezső .... 80................... 99.... 12 Skandinávia ............................ 113.................. 100.... 18......... 106 sidhik . 122............ 66.............. 60.... 120 sze ....... 125 Szatmár... 106 szarmaták ............................... 158............. 159 Szallam............................................. 48.............. 160...................... 105.... 113 Sosiosh ......... 55 szabir ..............................82 Sebestyén....................................................................................... 43.......................26 Sarju ...................................... 126 Százhalom .. 129 Siciliai Diodoros........................... 143 Séba .................... 82 Sutlej ........ 95......... 51 Su61 Sung-Yung ................................................ 47.................................................................... 91 szabír-hún.......................................78 Sehlözer. 97.................................................. 130................................................. 119 Sorbonn ...... 80.............. 91 szabír ..................................... 35............. 93 Szent György............ 155 sendai.................. 97 Songar ... 76 székelymagyar..................... 115... 119.......... 40.. 120 sólyom .....26 Serragun ......... 117.. 55 Szabirkán........... 77 székelyek.. 66 Singar Chuori .............................................. 36... 122.... 72 Soma.....55 Sesostris. 110 Sicilia..... 115 Surya .......... 112 Szakakátai ...73 Seidon............. 105 Soltszéki ............... 37..... 63 Sing-Yung ........... 126 Szamara. 43.......129 Scythopol.............................. 145 Somogy ....... 160 szabir-hún......................... 174 székely5.................... 109 Seramis ... 65 szász ...... 81................................ 117.. 112.. 109... 28 Sifahián ............. 157 székely-hún ....... 55..................................................... 70 Skandagupta ..................... 100 Skandagupták ...........................27 Shambala ............ 50.................................... 135.................................92 Scythogol.............. 142 népballadák ....................................... 26 Szalárd.................................. 73 szaszanida................................................................... 103 Szasszanidák ......... 36 Sigace-ó.................................... 108 szeldzsuk .............. 100.. 55 Szaber......... 174 Strabo ...... 36....................... 37..................... 27 Si-King ........................................................................ 64 Széchenyi Béla ...................... 64 szeldsuk.....134 saragur ............... 137 Sárrét ................62 Saul.................. 175... 122.. 101.................................................... 171..... 170............................. 40........... 62 Simonax................................. 36............ 174 su 47............................. 60 Sheshnagdesa ......... 70 Sivaratri ................. 137 rend ............................ 27 Shams-ul-alma. 15 Szekér Joachim........................................... 27.... 113 Shuddhodana ..... 172 Szabir .......................................... 112.............. 55.......... 111...... 143 szászok .....................63 Sauromatian.................. 37 Shamballa ............................................... 151 Szent Jeromos ............................... 103 skolotusok ..............114 shamán........ 96... 99................... 37.............. 92............... 23..................69 sárkány ............................ 159 St............ 100 Soka......... 65.Samye ... 144 Sheshnagdes ........ 97 Sihon . 51. 121 Sárga-folyó .... 108 Sinclair .. 59 Susiana .... 65 Skander bég ..64 Sárga-tenger .. 161 Stan-gyur ................ 132....................................86 Ser-csín...... 87.. 54 szaber ...................... 27................... 54.......... 146 művek ............................ 83........................................................................................ 173 Szent Izidoros....... 136..... 211 szák. 64 száka....... 44 Silar ... 133...108 Sankrant................. 116 szanszkrit14...................... 70.......... 117 Szalmakátai ......... 108........... 60 Shravasti........86 semita .. 174 Sebestyén Gyula .......... 72 sopron.... 2 Szabó Károly94.............. 60 Sheshnay ................................... 126 Szákja ..... 114 Stein Aurél ...

............. 66..126 Szent-Mágus.............. 11 Tenger . 149 Therumtis ...................... 36.............. 143...... 70........... 67........ 60 Tagányi Károly...... 17................................77 Szinnyei József ............................ 162 Szkítes ....... 99 név....... 63 törzsek................ 83.. 81... 154 szavak... 101 Targit........ 58.................. 106.... 153 Szt. 21.... 62................... 64.............................................................................................................. 60.... 146................. 153 Szurja ........... 63 tatár40....131 legendák .... 83....................................126 szerbek.............. 84......... 45........... 116... 153 Terrai.................... 61....... 105 Targitaos.. 150......... 107................45 Szentlőrinckáta .... 82 Thunman .. 39....................141 Szente .. 83 Tarbagataj..................................................... 211 Thirás ............ 117 Taks..................................... 119.............. 125 Temesvár. 137 Thierry Amadé ................. 139................................... 13 Teherán........................ 46 Taurus .......... 99 törzsecskék........................... 82 thlen.............. 12 Tele ............................... 86 szumirok.......... 114.. 119.................... 133.... 83 takshak ................. 130 Theophanes ..................................... 73 szláv.......... 103..162 Szent tűz ....... 62......... 67...................... 61.........................68 név................... 130 szkíta-hún ............... 94..... 27 Tápió ...... 171 Szentföld..... 101 Tamais ....... 60........................ 119 Themis Gea .................... 97 szumir............................................ 103............................................... 49..... 150 Tápiószentmárton ........................... 171 Szente-Mágócs ..118 eredet................................................... 69................................ 117...... 55 Theophilactus ............. 157 Szoárd.......... 159 Szogdak ............................. 106...... 131 városa ....132 eredetű.... 172 szittya .... 48 Szolnok.............................. 102........... 90.......... 61...... 126 Tantra ........................................ 23. 148......... 111.... 68.................... 47 Szultán..... 62 Takshak .. 41 törzs....... 160 földje ................................................... 90..... 153 Szűz....... 147 Szilágyi............... 15 Testei-Lapapu.............. 97......................... 113. 105......... László .... 77................. 64 Tak ....107 királyok ... 152.... 93 föld ............. 25.......................... 96 táltos ....... 52........... 84................... 137 Thot ................... 155.. 111.............................104 mép........................................ 27......................................................... 105............................. 46.. 118......... 64.............................................. 103........................... 19............. 104. 150............. 153 szurja ......................................... 17... 117........ 105 Thubál .................. 139.. 153 Tanhu ...99 Szervác .......... 125 Szourva.............. 63 Tatárok .........102 szokások............... 87 szumírok..... 68....................126 Szentsó .............112 szkíta57... Hieronymus ....... 18..... István....................106 források ................. 15...... 82.................. 46 Teleki Pál ..... 76............. 35.......... 50 tatárjárás ................ 37........ 47... 83 Tankátai.................. 89......... 97 Tatan ... 60.83 Szevillai Izidor .... 60....... 64 Szogdiána ....................................... 104..............125 Szerémség..... 153 telep...... 50............. 136.........................120 Szentmártonkáta ......... 11........ 85................... 67.................... 105.............................. 136 Táborhegy . 64 szogdok .... 118...... 113 szkíták51.................................. 120.. 120.... 57 szkítaszarmata ............. 164 Tatár .......... 61...... 92.Szent László ......... 60................... 73 Thuróczi ........ 111.................. 62 Taklamakán . 148 Thuróczy ........ 103.................... 112................................................................................................................131 íj 131 kardkultusz.93 Szervény . 28................................................. 151 Szuria ............... 113..... 111 Teté-tlen .................................... 136 Thana........................ 155 szumír................. 51 Tatárország.......... 115 Távol-Kelet .......... 115 Tanaus ..... 119.. 102........................................ 47 Szuk-tak.......................... 147 Szumiria ........... 93 Szt...... 127.................. 67................... 114.............120 Szenttamáskáta ... 70........ 62 Taksony .... 148 Tibet12.. 60....... 90 Tarah ................................................... 64 Szuktag.. 99 rabszolgák . 99..... 135.. 104........ 155 szlávok.........................................33 szír ...................... 102.... 39 tarkhakhu.......................118 népek.................................. 60 Tadzsikok ................... 82 Szkítia59............ 116........ 152........................... 104 királya ............ 130 csoport........ 105 Tartarus ........................... 97 Szörény......... 34... 129 Taskent ....62 forrás ............ 48 szogdi .......................................... 132........ 102 Szklemár............. 81........116 Sziamek . 97........... 61.............................. 168 tibeti 203 204 ..... 123 népek........................................... 62....... 6.. 68.. 61 Tassi láma............... 160 tatárok ........................... 118 Tadzsik .....59 T törzs...... 35 Tétény..................... 126 Szent Márton ............. 104 Tarján ....... 75 Temes .. 118 szkítaság ......................... 142... 126.. 55 Theophylaktos .... 6 Teesa . 75....... 174 Tahia.............. 131 szkitiai .............................131 Szibéria........................... 83 Tangra .............127 szibériai ....... 59.............. 141............. 48 Szogdiana ............................. 105 Szkíthia.................................................. 150....................... 101 szu ............................................. 47 Szt............ 70......... 81............ 20. 145 Thráciá .....

................ 88........................... 26................ 58 Ugek .....55 Tisza .. 20................ 75................................21 hagyomány........................................... 39 szövetség.............. 42. 60 turkok .......................... 65 Toramána... 13... 42 déli .... 134.......... 128............... 159 nyelv ........................ 165 turániak......... 51 Tokaristan.112 lámák... 103................................... 64 Tod58................................. 133 faj66 indiai .... 79 nép......35 falu ......................... 158 turk-hún........ 36....................... 56.... 110....................... 72 töröklakta........ 75 magyarság ...... 141.... 57..................... 21........... 26......... 54..... 82................ 169 turáni5............................................ 14 zárdák............. 60 tokár............................................... 40................. 107 Túróczi János ............... 113 tűzimádó....................................... 60 Turvasu............................ 12..... 40 rokonság...... 129......... 77.. 142................... 13....................... 56.. 126 Turóczi . 17 Tughlak ................ 72......... 155.......... 128............................................ 38 turán faj7 hódítója ...... 74 uralkodók ...... 164. 122 Turushka.................. 14......................................... 68 Uhu............ 50 tót73 Tóth Jenő... 41.. 85 türk40............................61 Timurlenk .......13 szótár.. 92.... 98 népek... 7... 60. 8 turánok ..... 106.... 108 Turnicsa............ 84....................................... 79...... 6..... 66 népek.... 60 Tomyris ........ 121..114 kolostorok .............................................. 48 Turóczy ......... 120................................. 125 Tortan .......... 25........ 172 hatás ..... 57.......... 149...18 gyűjtemény........ 134............... 85........................ 36......... 129 titáni.. 92 Turkistán .............................. 100.............. 54........ 72......... 59 Tushita....... 56.......................................... 110. 150............... 97 Tündér Ilona ................................. 40................ 83 török38... 112 nyelv12............... 86... 48..... 121. 34..... 95...... 41.................. 103......................... 109.............. 66............ 104 Turkesztán.. 45........ 36..........11 Tibeti Aranyszabályok Könyve .............. 108... 60 Ton-war .................... 63 Tschi-tschi ....14 beavatottak ................. 62 Tudományos Akadémia.... 46 tochari.... 108 toiaszfaloi ........ 42 Ugor ................. 112............. 82..14 szent könyvek..14 név....... 102............................... 48............................ 66. 5.....17 tibetiek................... 56................35 könyvek......... 162................................. 66................. 56.......... 124 ugor35..........13 geográfia ......... 53 Ugra............ 12 Trisawi ................. 17...... 36. 165..................... 149. 117 Tigris ........ 111..... 19............................. 20............... 37 könyvfordítások .. 49...... 151........ 85 nyelv ... 156 feljegyzések ......................................... 49........ 46 Tum .................... 77....... 42..................................... 46.. 100........................... 66............... 57.................. 164.. 125 transkaspi..141 könyv .......... 48 Tuar .................... 68.. 110 Torda .. 40 törökfajú6................. 88........................ 46 tukuek........ 116......... 40................................ 99.... 155 hatások ...................................... 40. 165 Turán ........... 165 állam ..27 szó .............85 Timur.......135 évkönyvek . 61 tukiu .......................................... 41......... 102...... 133 turánizmus ........................................................ 111.............. 84........37 irodalom ....................147 munka... 115 tjele................................................ 18..... 57.............................. 133.... 119 Turul. 138 török-hún ..... 70 tótok ................ 66 turk .... 53 északi ............... 112....... 131..................... 86. 97........25 könyvgyűjtemény. 149 turlak . 18.............. 152 nép....... 164 Turk. 27. 84.... 36 Ui36 ujgur ................................................. 65............ 41 jövevényszavak .... 132 Tumen .. 113 nyelvtan......... 141 U Udaipuri Rana ........................................... 56....... 86..... 169 török-tatár ............... 34.... 63.................... 41 mép ............ 43.......... 60........ 175 Toghrul..................... 87................ 36. 97............. 97.... 12 törökök34....... 60 tochárok............................... 150 tunguz............ 55 ugorság ...... 164. 142 tűztemplomok................ 168.......................... 83 titsabi .....15 titán........... 70............. 45................... 165 népek........... 95....24 zárda.......... 25 út 13 zarándokok.. 37 Ugrai monostor .................................... 152 nyelv ...................... 49.... 94 205 206 .................... 21... 171 déli ........... 19................ 161........ 34 Tudós Társaság........................... 148... 110 Torontál ... 107 Ugocsa... 96 rokonság.. 14........................................... 152 tukue... 62 Toramana..... 50.. 40........... 89........ 50..................... 57 Transkaukázus...... 86 Transoxonia... 38........13 fogalom ............. 60 Tripolis ............. 25... 18 Tibeti .......... 130. 90... 132 Turánok .................................................... 108..... 113................... 150.......... 54 Tokar . 40 származás.................................. 70.... 114 művek............... 53 tanulmányok.... 132............................. 62.... 53........................ 143.......................... 42......... 103 turkesztáni ............175 Tibeti Aranyszabályok könyve ................. 33 írók ............... 162 Titalja ........ 66.................................angol.... 57.

...................... 97 Zonarosz....... 92 Volga ......... 47..... 57 Vuszun............. 58 Virgilius.............. 132............................................................................ 23............ 13 zamskari ............. 150 Zambor .... 13 Zangla............. 54....................................... 124 Ungar................. 104............. 64............................................. 111.......... 101............ 61 Zabelin ................................................... 120....155 Uralvidék.... 49 Ujja-Yani...............................23 Úr Krishna .. 91 Zempche............................150 Ukkó ...... 59......... 56................. 119......... 100 Zuard kán ........ 100 zürjén...................... 175 Zilgbi.................... 66 Yâtu..................................... 34....................... 111...... 83 Zamskar........ 92................. 120.... 100 Zágráb .........98 uzun .... 53 Vulkán ............. 66 yoga.................. 111 Vichitravirja .... 118..................................................... 22 yogi.............................................. 139... 93 Venelin ...... 83 Zámor ............ 143 Zeuss ...............117 Upali............................. 43.........61 Utu......... 137 Zsolt ........ 66.......... 175 Vámbéri Ármin........ 133.......... 46......... 141...................... 83 Zsolta............... 40..............................92 Unraszár .............................. 120 Zemplén ..... 99 Zabergán........... 11 Zajti57....... 148 Véda .......... 57..................................... 134 Wartburg ........ 109........... 106 vuszun-hún ................... 49 Zaber kán....................................103 Ural........ 160......34 ujgurok .................... 172.........113 Ukko ........ 134 Yaht..117 unraszári ................. 94 Van-tó...24 Vámbéri.......................... 175 Vishnu-Purana........ 120................ 175 Woghó-híd.................... 49 Wilson .................. 100 Zabergam..................... 81..... 41...... 134 Yu.......... 105........... 175 Vámbéry...................... 117........................84 Vályi Félix........... 130 Vishnu ................................. 85 zsidók ................................ 146 zarathustriánizmus.................................26 Upanisádja.. 175 Zala....... 48 Venus.................. 49............ 91 Zichy ...............90 Uru.................. 146..150 Ung.......................... 130 Védák ..................................... 85.. 66..........................................................95 Vách ... 48 velencei ..70 Ukkon .............. 156 Vikár Béla .......... 96........... 81 Zsigmond .......................... 64...... 148 vandál .. 124..................... 175 vas ...... 49.................... 144 Zeente-Magoc ..... 175 Vaishali.................... 78 Wurzbach .. 70.............. 101 Zuard ........... 89 Vikramaditya................. 102....................... 111 Urvasu ............................................................ 110..... 134 VII.. 41............. 34..................... 147 Veszprém.............................. 53 207 208 ............. 49 vízözön ..... 144........................................ Benedek ....................147 Uzindár .................. 134 Yadu ... 34................................................... 49 újgurok ..... 132 vogul.. 103 vandálok ..59 usuivi ................. 130 ural-altáji .. 67.. István ....... 37................. 65.... 160..... 49... 111................................................. 40....................... 49 Váradi Regestrum59..... 96............. 136 Vivien de Sain-Martin ............... 62.... 153 ukkonpohár.................. 65......................... 143.......................... 119 Zeus80.................................. 82.................. 129. 147 Yojánagandha... 53......................... 41...................................................................................................................................................................89 Váczy Péter ..................................... 83 Zsuzsan............... 80.............................................................. 49..... 92....51 Utnapistim ... 146 Vogul.......113 Vaisháli Prayága... 124 Vatha ... 143 zend 75.................... 105 Ziagbir............................... 119 Zeliobes............................................................ 91 Zilidges....64 W Y Z V V... 120 Zenthe puszta ..................................... 66 Vei-su ........................................... 111................................................ 57 Vyasa.................................136 Urga... 134.ujgur-hún . 65 Vishnu-Puranák............................. 78 Wesendonk.............. 68................43 Ureus ....... 64 visigóthok........... 130 volgai..............134 Ura1..... 131....................................... 132.............................. 98..............70 Ukko-pohár....................... 175 Zichy István.......................... 101 zsuzsánok ..... 115 Yogacharya ... 144. 92.........................114 Vaivasvata Manu..... 53 vogulok................ 62 vuszun ............................ 145 Wolfram von Eschenbach ........................ 53........... 155 votják............................................................... 103 Visnu . 148 Zoroaszter...... 91 Zöldhalompuszta .................................. 41..... 172 Zente ........ 82 Var. 103..... 37..... 12 Zarathustra51................... 143.... 118................................................ 22 yóga.......................... 97..... 103 Zeusz .......132 Utrar .......................... 136 zsidóság.. 145.................................... 49 vuszunok ............. 34 Yadava .. 90 Zoltán ........ 81................

......................95 ÖSSZEFOGLALVA ............ ............................................................209 209 210 ..........123 S) Fogoly bessenyők ezer éve gyászban járnak.............. "KÍGYÓK" A MÁGUS PAPOK CÍME.......... FAJSZÁRMAZÁSUNK KÉRDÉSE ..107 L) Buda név ősi hún hagyomány.......176 TARTALOM.................................90 D) Attila = Atyuska........................................................... . ...........................TARTALOM................................ ................ A KAUKÁZUS............. GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN................................80 C) Hungar név ősi hagyomány........................................................153 XI.... .................................................45 A kínai nagyfal megépítése és következményei...............125 T) Hogyan keletkezett nálunk a keresztény lovagkorban egy legenda? .............................39 III...... .......................98 G) Adat a Csaba mondakör eredetéhez......9 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR RÖVID ÉLETRAJZA ....... BIZONYÍTHATÓ-E........154 UTÓSZÓ ............................................. Mit jelent nekünk Attila és hún népe? ......72 A) 1.................. .. ....................................................................... ........ TURÁNI NÉPEK AZ EMBERISÉG TANÍTÓI .................................................................................................167 NÉV-.......................... A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG MŰVELTSÉGE.11 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR JELLEMZÉSE..... RÉSZ: AZ ŐSHAZA........93 E) Attila kincse................................................106 K) Az égi szármarás legendája....................... Kozmikus Istenségek hármassága:.................................................. ............... KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR CÉLJA ..................... ................102 I) Szkíta királyoly isteni származása................... A NYUGATI KERESZTÉNY KULTÚRA A HÚNOK............................................................. .........................................................................110 M) Buda (Buddha) szkíta-hún eredete....33 Sámánok hona – Shambala.......................104 J) Hadisten kardja......................................................164 IRODALOM............. MAGYAROK ÉS BOLGÁROK NÉLKÜL KI NEM FEJLŐDHETETT VOLNA........................138 X............................................................................................................................................................35 II...... IRÁN ÉS INDIA UGOR NÉPEI..............................53 A) Kaukázus.......153 II...................... KAZÁROK................................................................................................112 N) Nagy Sándor falat emel Góg és Mágóg fiai ellen............... ...........17 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR TIBETI IRODALMI TANULMÁNYAINAK IGEN RÖVID ISMERTETÉSE.....128 VII...................és Fekete-Magyarország.......................... HIUNG-NU HÚN AZONOSSÁG ÉS A HÚN MAGYAR SZÁRMAZÁS ...............57 V...72 B) Óriás ősök.100 H) Szkíta származástudat................. HOGY A HÚN-MAGYAR LEGENDÁK ŐSI TÖRTÉNETÜNK ÉS ŐSI EMLÉKEZÉSÜNK TÁRHÁZA? ................56 C) Az indoszkíta-hún népek története... ............................................31 I.......................................................................... .................................................................................................. RÉSZ............................................................. .................................. ....................................................25 II....................53 B) Irán........................................................................................ÉS TÁRGYJEGYZÉK ....................................139 I................. .......................................................... HELY..........135 IX..............................128 Fajszármazási ősi turáni legendát dolgozott fel Aeschylos a "Leláncolt Prometheus"-ban................................................9 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ...............94 F) "Bihar király" elveszett hún (bolgár-török) hagyomány............................. ...............................126 VI..............2 ELŐSZÓ ............................................................................ ..... AZ ŐSMAGYAR VALLÁSRÓL .............5 I........ Sziderikus istenségek háranassága:............51 IV............134 VIII...................................... A HERKULES LEGENDA INDO-SZKÍTHA-HÚN EREDETŰ....................119 R) Fehér............ ........115 P) Góg és Mágóg magyar nemzetségei..............

Hungár sarktantétel. Dr: Kézdy Vásárhelyi Zoltán: A magyarok útja Indiától Pannóniáig IX. A PÁRTUSOK Beleházi. ETRUSZKOK Zászlós Zsóka György: Toszkánai Harangok Az Etruszk nép őszinte története VII. Dr: Blaskovich Lajos: ŐSHAZA és Kőrösi Csoma Sándor célja ~I A könyvek megrendelhetők postai utánvéttel a 06-30-258-6261 számú telefonon. Thierry Amadé — SzAbó Károly: ATTILA VIII.i Szfinx történelmi kutatásaim.A MAGYAR MÚLT ELTITKOLT ÉVEZREDEI eddig megjelent kötetei I. . Bál Czefon a kairói óriás szfinx. Thierry Amadé — Szabó Károly: ATTILA-MONDÁK X. V. Horvát István: Rajzolatok a Magyar Nemzet legrégiebb történeteiből IV. Árpád népének hét törzse HUN volt. Bartal György: A Pártus és Hunmagyar Szkítákról (1860-1862) Bihari János: A pártusokra vonatkozó ethnográfiai adatok antik források után. Télfy János: Magyarok őstörténete (görög források a scythák történetéhez) III. (1936) VI. Röck Gyula: Zsidó volt-e Jézus II. 211 212 . Németi Kálmán: Nagy-Magyarország ismeretlen történelmi okmánya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful