A magyar szó még nem magyar érzés

ŐSHAZA
ÉS

az ember mert magyar

még nem erényes ember;

és a hazafiság köntösében járó még koránt sem hazafi

S hány ily kűlmázos dolgozik a haza meggyilkolásán

Gróf Széchenyi István

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR CÉLJA
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁN ÍRTA dr. BLASKOVICH LAJOS

De fáj, sajog éget, de éjszakáim lidércnyomása, nappalaim láza, a mostoha faj: Európa mostoha, rongyos, kilökött hamupipőkéje. Olyan sajátos szépségű arc, ős kincsű lélek, dúsan termő jóság. És minden szépsége el van rejtve a világ lelkétől. És minden kincse ügyes másoknak lakodalom s neki örök nagypéntekje van. És minden jósága ravasz másoknak jövő, neki átok és koldusbot.

Szabó Dezső

Segítség!

STÁDIUM SAJTÓVÁLLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KIADÁSA 1942

1

2

A MAGYAR MÚLT ELTITKOLT ÉVEZREDE. X. kötet

Dr: Blaskovich Lajos

Őshaza és Kőrösi Csoma Sándor célja

A sorozatot szerkeszti: Babinecz László Kiadja: Anahita-Ninti Bt. ISBN 963-212-297-6 9789632 122977

Kőrösi Csoma Sándor képe (Rusz rajza alapján)

3

4

ELŐSZÓ
Kőrösi Csoma Sándor halálának 1942. évi április hó 11.-én volt százéves évfordulója. Időszerű, hogy őt, a magyar fajnak kiválóságát, kellően értékelve ünnepeljük. Az elmúlt évszázad alatt sokan voltak, akik úgy vélték, hogy Csoma lelkiségét, cselekvéseinek indító okait felismerték, munkáját méltányolhatták, – azonban e férfiak Nyugat kultúráján nőttek fel és a XIX. század mindent tagadó szellemét szívták magukba, így tőlük messze állt Kelet gondolkozása, filozófiája. Ezek, noha Csoma csodálatos egyénségét, szentekhez hasonló lemondását, igénytelenségét, fanatizmusát, szerénységét és lelkiismeretességét, egyben nagy Tudását is elismerik és csodálják, mégis rejtély marad előttük Csoma nagy egészben vett élete. Amidőn e könyvet Kőrösi Csoma Sándor emlékezetének szentelem, úgy vélem, hogy a keleti eszmevilágán át nézve a következmények indító okait, újabbat is mondhatok Csomáról. Kőrösi Csoma Sándor, aki Julián barát és kővetőinek nyomdokán haladt, ugyanazoknak az eszméknek volt a képviselője, mint amit mi turáni gondolat vagy turániság néven vallunk. Az őshaza és a fajrokonok keresése, – azok az eszmék, amelyek Csomát lelkesítették, – a faji öntudat megerősítését, elmélyülését célozzák. Magában rejti az ősi múltban gyökeredző büszkeség tudatát, az ősök tiszteletét, a dicső fajból való származás nemesítő hatását és azon tudatot, hogy nem vagyunk rokontalanul álló faj a népek tengerében. Amit Csoma végzett, az magyar irredentizmus volt, az elnemzetlenítő bécsi áramlattal szemben. Ő, mint székely, érezte és tudta legjobban, mit vett el fajtánktól az évszázadok alatt Nyugat és kultúrájának védelme. Kelethez, ahhoz a világhoz fordult, ahhoz tartozónak érezte magát, amely a faji őserőt sugározza felénk. Csoma egy új magyar napfelkeltének örvendő világ érdekében dolgozott. Amit a németeknek, az angoloknak, a szlávoknak jelent a közös árja származás, azt akarta ő egy évszázaddal előbb bizonyítani, hogy turániak vagyunk, – így nem vagyunk egyedül. 5

Közös ősi bölcsőből származott mintegy 600 millió testvérnépünk él e földön, kik az ősi bölcsességnek voltak zászlóvivői. Számosabban vagyunk, mint az árják, vagy bármely faja a földkerekségnek. Csoma erre céloz, amikor azt mondja: "az Ázsiából kiindult nép, mely a magyarok előde, nagy nemzet valónak". Testvérnépeink mindenütt tudnak rólunk. Számontartanak Észak jeges tundráin, Ázsia steppéin, Európa finn és észt nemzetei, Ázsia törökfajú népei, India hún-türkfajú maharadzsái, Távol-Kelet mandzsu, mongol, kínai népei és a Napország, Nippon nagy nemzete, a keleti világhatalom. Csoma tudta, hogy a turáni faj Eurázia legősibb faja és kultúrnépe. Az európai nép az előítéletek rabja. Ázsiáról mi alaptalan előítéletekkel éltünk és élünk. Mi elmaradottaknak, sötétnek mondjuk Ázsiát. Letagadtuk és megtagadtuk ázsiai származásunkat és boldogan vallottuk, hogy európaiakká váltunk a nyugati kultúra átvétele és a nagy vérkeveredés folytán. Pedig nincs okunk szégyenleni ázsiai származásunkat, mint ahogy nem szégyenlette boldogult tudós gróf Teleki Pál volt miniszterelnökünk sem ázsiai származását, mondván:

"Büszkén vallom, hogy ázsiaiak vagyunk és ezt komolyan éreztem akkor is, amikor Ázsia népei közt jártam".

Nagy erő van ebben a gondolatban. Pedig a gondolat az egyetlen teremtő erő az egész mindenségben. A gondolat nagyobb erő a cselekvésnél mondja a Mahabharata. Igen, a tengernyi gondolat mindent körülvesz és népek születnek és múlnak el alatta. Gondolatóceán vesz körül mindent, amiben benne szunnyad a halhatatlanság, a változás vagy halál. Gondolaterő tehát az, amivel irányíthatjuk sorsunkat.

"A ma élő nemzedék arra van hivatva, hogy a magyar életbe új lelket, új bensőséget vigyen. Ha nem tud, elbukik – és mert ő a nemzetnek ezidő szerinti hordozója, a nemzet bukhat el hosszú időkre" –

szólt Teleki Pál gróf 1940. évi felhívása a magyar társadalomhoz. (L. Uj Magyarság 1940. VI. 16-iki számát.) 6

7 8 Mit adott Kőrösi Csoma Sándornak Kelet? Adta az önmagára-találást. Az idegen irredentizmus helyett a turániság az igazi magyar "irredenta". az ősök tisztelete. Kőrösi Csoma Sándort az ősök. testet öltött és népe élére állt. Mit adhat a turánizmus a magyarságnak? – Az újabb évezredünk tartalmát és célját ünnepeljük nagy hősünket. új vallás alapításához pedig túlságos földiek. ősi örökségünk: a hún-magyar rokonság többévezredes. fajunk kiválóságát. Hatalmas tartalommal kell eltelni Lelkünknek. ragyogóan fényes ősi múltja és Attila királyon "a gyökerek legfőbbjén" keresztül. mert érzik. értékeinek kifejlesztését. amelyek az ősök tiszteletéből. nem lehet új vallás alkotása. Ez a jogfolytonosság az ősök tiszteletén. a "gloire"ból élt a francia nemzet és a "gloire" gondolata tette őket naggyá.E bomladozó világban az új ezeréves Magyarország alapjait elsősorban lelkünkben kell leraknunk. akiknek nincs történelmi multjuk. Példa nélkül áll az emberiség történetében. A régit nem ismerjük. Azóta kb. mert azok a sajátos magyar fejlődésünket sorvasztanák el. a gondolaterő konzerváló hatalma. Idegenből nem hozhatunk nekünk megfelelő eszméket. amelyek a nemzet törzséhez. onnan az ágasbogas fa koronájához felviszik az életadó evőt. Kőrösi Csoma Sándort azzal. – azt. de keresnek. és az ősi múlt tisztelete vezette. Az 1940. uralkodnak a nagy nemzeten. mert ma 2600 éves nemzet nincs több. hogy a tradíciók megbecsülése jelenti azokat a gyökereket. új történelmi fejlődési lehetősége. faji öntudatunk ébredését. az ősi múltból. hogy Csoma önmagát adhassa és életét feláldozhassa szeretett magyar fajának és az egész emberiségnek. az ősi kultúra és hagyományok megbecsülésén épült. Napoleon által teremtett dicsőségből. Magyarország szent földjéhez tapadó ősi jogfolytonosságból és általában a turániság gondolataiból fakadnak. hogy tartalommal telt meg a magyar jövő célkitűzése. hogy ez szükséges a fajtudat fejlődéséhez és fenntartásához. akkor hozzáköltenek a történelemhez. ősi jogainkat és jogfolytonosságunkat. 2600 évvel ezelőtt leszállt az égből egy isten. . Ezt tette a hagyományok megbecsülése. a magyarság szükségszerű. hogy vele együtt hirdessük a föld minden népének ősi nagy multunkat. "Turániság" a turán fajnak a mai új helyzethez szabott új életformája. anyagiak vagyunk. Turánizmus nem lehet a régi pogány vallás felújítása. ha másként nem megy. Nekünk is van elhanyagolt és véreink közül oly sokak által megtagadott ősi múltunk. év februárjában ünnepelték a japánok a Mikádó dinasztiájának 2600 éves jubileumát. 80 nemzedék szállt a sírba és utódai élnek. mert felismerte. a Kárpátok övezte magyar földhöz való jussunk 1500 éves történelmi jogfolytonossága. Vannak népek.

I. RÉSZ KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR 9 .

1819. Kasmírba tért vissza. majd lóháton Kermanshah és Hamadan városokon át Teheránba. minden pártfogás vagy pénzbeli segítség nélkül. Csomát a tudós láma a perzsa nyelv segítségével tanította."Kövesd az élet kerekét. Alexandriába. Ott a zárdában. amelyek olyan nagy hatással voltak Csomóra. Fajoddal. közeli barátságba került Eichhorn tanárral. Csoma Tibet nyelvének és irodalmának megismertetésére ajánlatot tett. a tudós láma útmutatása alapján megtanulta a tibeti nyelvet. június 26. de Konstantinápolyban pestis-járvány uralkodott. majd Bokharába érkezik. amely fajának szeretetéből táplálkozott. Kedélyedet zárd el a gyönyörök és a fájdalom elöl: ` (Tibeti Aranyszabályok könyve. Eredeti terve az volt. alig 200 váltóforinttal a zsebében. 1784. mert ez az út nagyon költséges és európai emberre nézve ez akkor kivihetetlen volt. aki akkor híres orientálisfa és történész volt. egy karaván segítségével a Bamián szoroson keresztül 1822. március 27-én született. azzal a céllal. mert készült a nagy útra. Irkuckon át kísérli meg Kína északi részébe való bejutását. Ott a sors rendelése Moorkraft angol ügynökkel hozta össze. Ekkor 36 éves volt. A láma elsősorban a buddhizmusba vezette be. – egyiket sem fogadta el. Utazását Kőrösi Csoma saját feljegyzéséből ismerjük. Itatása alatt keleti utazási vágya még jobban megerősödött. Perzsia fővárosába érkezik 1820. Másfél évet töltött mély elmélyedésben. Ősei székely nemesek. Onnan is. Ladak tartomány Leh városába gyalogolt. Innen Kasmíron át. Hazafias tanárainak hatása alatt már mint kis diák elhatározta. Konstantinápolyba szándékozott utazni. hogy ott arab egykorúak írásaiból tanulmányozza a magyar őstörténetet. január 6-án Afganisztán fővárosába. Moorkraft az Alphabetum Tibetanum kötetét kölcsönadta Csomának. határőrkatonák voltak. 1823. hogy amint maga írja: "föltettem magamban. hogy Odesszának indul és Moszkván keresztül utazva. Tíz évvel később. hogy egykor keletre utazik a magyarok őshazájának felkutatására. amelyet soha nem szűnő munkásság mellett csak 22 év múlva állított meg a halál. barátoddal és ellenségeddel szemben kövesd a kötelesség kerekét. Innen örménynek öltözve Khorassánba. Újabb karavánnal tovább vándorolt Indiába. november végén Nagyenyedről útra kelt. Skander bég álnév alatt. ahol egy tudós lámával zárdába vonult. hogy ezen különös nyelvnek szerkezetével megismerkedem". Több mint 10 évig tartó összpontosított szaktudományos előkészület után kezdte meg hosszú vándorútját. Vitte az a kiapadhatatlan lelkierő. körül került. Seidon és Beirut. mint azt egy rendkívül értelmes orvostól 12 . Azonban tervétől el kellett állnia. azonban háborús villongástól forrt az egész környék. Ezen okból szláv nyelveket tanult Temesváron és Zágrábban. E könyvben Tibetről és a tibeti irodalomról sok tanulságos dolgot olvasott. hogy Tibeten keresztül Mongóliába juthat. Itt egyszerre két állást is felkínáltak Csomának. Ciprusz szigeti Larnica. Innen egyszerű ázsiai ruhába öltözködve. Göttingai egyetemi tanulmányait 1818-ban elvégezte és Nagyenyedre tért vissza. A körösi református falusi iskolából a nagyenyedi kollégiumba 1799. Első terve az volt. rokonoddal. Pesavárban két francia utazóval találkozott és azokkal Laboréba jutott. amit az indiai kormány örömmel elfogadott és anyagi megsegítésére havi 50 rupiát utalványozott. e tudományt oly behatótag ismertette. Csoma nyugat-tibeti Zanglába gyalogolt. október 14-én. Majd a test anatómiáját tanította – miként Csoma mondja –. Bagdadba gyalogol. 11 A Balkánon gyalog kelt át. Február utolsó napjaiban érkezett Egyiptomba. Enosban hajóra szállt. amikor a göttingai egyetemen tanult. Kabulba jut. majd Tripolis és Latakia útjának állomásai. ezért az Égei tenger partján. a fellépett pestis miatt Kisázsiába vitorlázik.) Kőrösi Csoma Sándor rövid életrajza Körösi Csoma Sándor a háromszékvármegyei Kőrös (ma Csomakőrös) falucskában. hogy Belső-Ázsia töröklakta területein utazik tovább.

ami a tibeti fogalom szerint a hat élem körében előfordul.várhatni lehet. aki nem látott semmi kivetnivalót a nagyon is egyszerű ruházatú és aszkéta életű Csomában. ott még 18 húnapra volt szüksége. "Ezek a művek – mondja a tudós Jäschke – egy eredeti kutatónak a munkái és majdnem példanélküli elhatározottságnak és béketűrésnek gyümölcsei". amelyben a Mahabharátának egy része tibeti nyelvre volt lefordítva. a tűz. ahol Csoma több mint egy évet töltött egy lámával és egy szolgával kilenc négyszögöl lábnyi (2 m 70 cm) szobában. akit az alacsonyabb lelkek hahotázva gúnyoltak. ezt bizonyára a könyvnyomtatás célszerűsége magyarázza. tetőtől-talpig gyapjú ruhába burkolva. beleértve a szomszéd országok vallási rendszereit. Erről ő az Oriental Quarterly egyik számában azt állította. dr. 1825 júniustól 1827-ig Csoma ismét egy tibeti zárdában tanult. A szótár címlapja fele részben magyar szövegű: "Kísérlet egy tibeti és angol Szótárhoz Bande SangsRgyas Phun tsongs zamskári zárdához tartozó tudós láma segítségével elkészítette Kőrösi Csoma Sándor 14 . őskori irodalmi töredékekre és kéziratokra találunk elszórva. amikor havi 15 rupiányi. az éter és az értelmi erő. De a kanumi hideg tél is eltörpül a zamskari zárdában uralkodott telek mellett. hogy India eme legnagyobb Szentírásának a legtöbb része az eredeti szanszkritban elveszett. Nagy örömmel tölti el. Lelkesedve hozott elő egy költői művet. Azután rövid megszakítás után harmadik tibeti útjára indult. Egyedüli tápláléka az ottani szokás szerint készített (dzsamba) vajas tea volt. ott ült Csoma az íróasztalánál és reggeltől estig dolgozott. keze ölében nyugodott és ő ott olvasott reggeltől estig melegítő tűz és világító mécs nélkül. hogy a tudományos világ előtt nagy kincsek roppant aknáit sikerül feltárnia. hogy "mindenekelőtt Csoma megtanulta azt. A föld szolgált nyoszolyául. úgymint a föld. Nem ér13 dekeli őt a környezetéből semmi sem. a víz. amelyek ma már teljesen elhagyatottak. Nyolc évi tibeti tanulmányainak kéziratait és könyveit egész teherhordó csapat kísérte. Hunter az a megjegyzése. aki lelkesedve beszéli róla: "Kanum faluban találtam őt. E művek 1834-ben kerültek ki a nyomdából. Ott a nyár közepén havazott és szeptember 10-től téli hótakaró fedte a tájat. minden melegítő tűz nélkül." Ott a "világ legzordonabb éghajlatában briósi kincseket gyűjtött össze". Ott ült ködmönében. A tél itt mindig kegyetlen. Örömtől és megelégedettségtől áthatva mutatta fáradalmainak gyümölcsét. nagy tömeg könyv között a legjobb egészségben. Az 1830. Csoma életére jellemző W. Kanum tibeti falu lámakolostorában telepedett le. ahol az irodalmi egyéb művek is mind feltalálhatók. érdekes kis viskójában. 182? tavaszán Csomát bemutatták Lord Amherst főkormányzónak. és hogy az egész szentírás feltalálható a tibeti zárdákban. Három további évet töltött el ott a legszorgalmasabb tanulással. Csupasz falak voltak egyedüli oltalma a zord égalj ellen. Csoma ilyen helyzetben. mielőtt a közművelődés Indiában hanyatlani kezdett. vagyis heti 7 shillingből tartotta fenn életét. a legkisebb időt sem hagyva szórakozásra. szerteszét és letéve olyan helyiségekben. csak egyedül irodalmi feladatának él. A hőmérő 16 fok körül állott a zéró alatt. mint egyike az őskori bölcseknek. Az utolsó télen át. a Zamskar tartománybeli Pukdalban. Tisza (angolosan írva Teesa) közelében. mely más embert bizonyára kétségbeejtett volna. 3-4 hónapig behavazva. Lassankint mindent megnevezett. Ott kereste fel egyik barátja. Oda mentették azokat az őskori időkben. Kalkuttába megérkezvén. hogy tibeti nyelvtanát és szótárát sajtó alá rendezhette és kinyomtathatta. év őszére Kőrösi Csoma munkáját a tibeti zárdában befejezte és Kalkuttába indult.000 tibeti szót gyűjtött össze. Gerard orvos. 40. hogyan lehat pénz nélkül megélni". Csoma olyan. a levegő." "A tibeti művek nagyon elterjedtek.

. Csoma a hétezer láb magasan fekvő Dardsilingbe tartott és lassan. Békét küldjön néki a harmat!” (Browning) . hogy a jugarok országát felfedezheti. Az első küldemény 640 darab arany. Terraiban valószínűleg meghált. a dardsilingi állomás temetőjében hantolták el. Ennek a területnek utolsó 10 mértföldje sűrű. melyet eddig hasztalanul keresett . az elbeszélés összefüggése előttem sok15 16 kal komplikáltabb volt. hogy az ismert úton Titalján át Dardsiling felé tartson. a második 200 darab arany. Legforróbb óhajtásainak végcélja volt oda eljutni. Carragolaghat mellett szállt ki. a lázt megkapta és Dardsilingbe érkezve. Campbell kormányügynök hivatalos jelentéséből értesülünk Kőrösi Csoma utolsó napjairól. Oda lent temethetnétek-e el ezt az embert ? Nem. ahol a meteorok lövelnek És a villámok cikáznak s felhők támadnak. Csónakon indult felfelé a Ganges folyón és két." Néhány nap mulya állapota fölötte veszélyessé vált és 1842. – itt. a sokaság ott alant Él – mert ők ott tudnak élni! De ez az ember nem élni akart – hanem tudni. ott hitte feltalálni azt a néptörzset (tribe). a balparton. melyet Terrai elnevezés alatt. egy kék öltöny. Ezeken kívül Csoma minden más kitüntetést. trópikus növényzetű. Kőrösi Csoma az 1842. India és Tibet határán 1827-1830. Ezt az országot Lasszától és Cham tartománytól észak keletre. hogy minden reménye. posványos terület. amit a bengáliai Ázsiai Társaság tagjai emeltek tudós társuknak. Annyit azonban kivehettem Csoma elbeszéléseiből. Campbell tartotta felette. szokás szerint gyalog utazott. április 11-én reggeli 5 órakor panaszszó és küzdelem nélkül elhúnyt. maláriával ellepett vidéket ismernek. hosszú fáradalmas kutatásainak végcélja abban összpontosult. "Ím itt a legmagasabb csúcs. még pedig Lassa. mintsem ezt folyamatosan feljegyezni tudtam volna. pénzt és rangot visszautasított. A talaj már Titalja táján emelkedik a bércek felé. egyszerre fellángolt a legnagyobb rokonszenv és érdeklődés iránta. A Himalayák egyik kimagasló oldalán. a harmadik 450 arany volt. a láz rohamai hat nap alatt véget vetettek életének. Miután megtudták Magyarországon. és ott.vagy háromheti utazás után. herceg Eszterházy és Döbrentei Gábor budai kerületi királyi biztos levelükben érdeklődnek Csoma sorsa iránt és kérik részére az indiai kormány pártfogását.. Különböző hazai intézmények részesülnek a pénzsegélyből. Az a hírhedt öv. "Ő elmondta – írja Campbell – a legelragadóbb modorban – fájdalom. Dardsilingben szomorúfűz és rózsabokor között áll az emlékköve. azonban Csoma minden pénzt visszaküldött. néhány fehérnemű és egy főzőedény volt minden hagyatéka. a Himaláyák hegyei között történt tartózkodása alatt. Átutazás ezen a vészes területen rendesen nappal és minél gyorsabban történik. mint legveszélyesebb. a végtisztességet dr. években. hogy Csoma nagy tudós és műveit az indiai kormány kiadta. Kína nyugati határain hitte meglelni. Könyvekkel és iratokkal telt négy láda. itt az ő helye. Ugyanebben a kitüntetésben részesíti a Magyar Tudós Társaság is. A csillagok jönnek-mennek.székelymagyar Erdélyországból Kanumban." A könyvek megjelenése után az Asiatic Society tiszteletbeli tagjává választja Csomát. Leírja többek között a magyarok és húnok őshazájára vonatkozó fejtegetéseit. Tibet fővárosa felé. ez körülbelül 25 angol mértföld a Himaláyák tövétől. év elején 58 éves korában újból útnak indult. amit mindig viselt. a zivatar után jön az öröm. A Monarchia londoni követe. Dr. Itthon gyűjtés indul Csoma segélyezésére.

amit az indiai kontinensen hiába keresnénk. mandzsú és kínai nyelveket beszélő országokban a tudomány nyelve a tibeti. Kőrösi Csoma Sándor jellemzése. hogy a tibeti nyelvet és írást. hogy az okok világábó1 a legcsekélyebb igyekezet sem tűnhet el. most is a tibeti tanulmányok művelői 18 . egyben a diplomáciai nyelve is. de politikai okokból az indiai kormány részéről is. Általános volt már az óhaj a tudósok részéről. még most is. hogy a régi szanszkrit ősforrása a buddhizmus tanainak. aki a tibeti tanulmányok terén a részletkérdésekhez vezető utakat járhatókká tette. hogy a nyugati fajta előtt kimeríthetetlen forráskincsek. irányaikat megjelölte. akár forduljon a vizsgálat az északi buddhizmus eredetének s fejlődésének történetére. ahol a forró égövi lapályok mindent megrontó hatása nem érvényesült. a nagy kezdeményezőnek. olyan nagy az érdeme Csomának. mondom. Gróf Kuun Géza 1900-ban tartott akadémiai felolvasásában ezt mondja: "Akár legyen Tibet nyelvéről grammatikai vagy lexicográfikai tekintetben szó. Kutassuk. még homályban lévő adatokra nemzetem történetében. mert a mongol. 55 évvel halála után (1900-ban). műveltségi és vallási állapotát valaki szakértelemmel tanulmányozza. biztosítván mindennapi kenyeremet. tökéletes épségben feltalálhatók a buddhista hit könyvei. hogy a megjelent fordításai és tanulmányainak ismertetése alapján (megjelentek az Asiatic Researches és a Journal Asiatic Society of Bengal-ban) a tudósok megállapították. az asszírbabiloni és szumir hieroglifákat. mint nálunk a latin. mint a francia vagy a mohamedánoknál az arab. akár a tibeti geográfiára s régészetre tartozó kérdések kerüljenek szóba. melyek a jövőben hasznára lehetnek az európai tudós világnak és különös világot vethetnek bizonyos. hogy az addig teljesen ismeretlen tibeti nyelvet és irodalmat feltárta. a Magyar Tudományos Akadémián 1900-ban elhangzott díszbeszédében. tag." Koldusszegényen vándorolt és kimeríthetetlen tudásszomja vezette. egész életemet Oly tudományoknak szentelem. – irja Csoma. és velük ezt megismertesse. Elvitathatatlan érdeme az is Csomának. legyen az jó. a szellemiségnek egész új világa tárult fel." – Ekként jellemezte őt gróf Kuun Géza t. elágazásaikat megmutatta. Miként európai tudósok az egyiptomi. ékírásokat megfejtették és azoknak az eltűnt ősi népeknek hallatlan értékű szellemi kincseit napvilágra hozták. keletre jövök. az ottani nép erkölcsi. hogy mi volt Csoma magára vállalt kötelessége. mivel azonban a kalkuttai Tudós Társaság tagjai előtt a tibeti nyelv és írás isme17 "Hozzáférhetetlen hegysorok által elszigetelt tibeti zárdák figyelmen kívül maradtak. Az 1830-as években Brit-India határait Ladak felé kitolta és Nepállal és Tibettel való könnyebb érintkezés folytán az Asiatic Society számos buddhista műnek birtokába jutott. hogy elhagyom hazámat. Tudós vagy utazó alig kereste fel valaha és a közelmult időkig. Nyomtalanul még az elszálló füst sem veszhet el. eredeti szanszkrit szövegben és hű fordításban."Tanuld meg. – Alig gyanította valaki." (Tibeti Aranyszabályok Könyvéből ) retlen volt. hogy a világ azon meg nem háborított menhelyének oltalma alatt. élete célja? Erről ő maga azt írja: "Elhatároztam." A "bámulatosan kipallérozott és meggazdagított tibeti nyelv"-nek az európaiakkal való megismertetése azért is rendkívül fontos volt. a hazai tudományok dísze és örök büszkesége. oly éghajlatban. "Körösi Csoma Sándor a jelesek jelese. vagy rossz irányú. ezekből semmit sem meríthettek. martír és győző. s ahogy lehet. Az ismert eredmény az.

hogy egy férfit egymagában és minden pénzsegély nélkül. 20 . Mint a széltől védett lámpa lángja. hogy indiai ismerőse." Ha egyéb érdeme nem lett volna Csomának. 1832 ben ekként jellemezte Csomát: "Csoma úrnak fáradhatatlan munkásságát. Csoma ezzel szemben minden ajánlat. hogy nagyra becsüljük azt az odaadást. mivel nagy képzettség s beható tanulmány kell arra.Kőrösi Csoma Sándorban nemcsak a kezdeményezőt tisztelik. vele együtt dolgozva megismertetik a keleti filozófiával. szenvedésekről és megpróbáltatá19 sokról írnak. Csoma nagyszerű nyelvtudással rendelkezett. azokat szabadon használhatja. Bodjul és Podpálnak nevezik. James Prinsep az ázsiai tudós társaság titkára. hogy az évkönyvben terjedelmesen megjelenhetnek. minden más jutalom nélkül. sehol sem akadunk annak nyomára. mely legelőször nyujtott módot. írásukra. kik képesek megérteni ama rendkívüli kutatások természetét és fontosságát. mert gondolatait. mert Csoma a mongolokat. belevezetik a yoga szent írásaiba és a yoga gyakorlásába. akkor is hallatlan büszkeség kell. melyet eddig senki meg nem cáfolt. a reánk nézve annyira idegen régi és újabb kori népelv történetére. hogy magát az emberiségnek szentelje. hogy magyar fajtánk ilyen kiváló embert adhatott az emberiségnek. nemcsak az általa lerakott alapra s az általa gyűjtött anyaggal építenek tovább. Ez olyan tisztult felfogás. Azon kötetekre menő jegyzetek. hogy eltöltsön bennünket. amit az európai tudósok céhe és az utazók testülete sohasem gyakorolt. nyelvére és vallására vonatkozólag. Európai felfedezők Tibetről szóló útleírásaikban a legnagyobb nélkülözésekről." "A Magyar Tudományos Akadémia kötelességének ismerte gondosan összeszedni mindazokat az irományokat és tárgyakat. ilyent tehát ő nem állíthatott. Vajmi kis kör teheti ezt avatottan. de csak azért. Mindezt azért. Ha Csoma értekezéseit átvizsgáljuk. Elméje békés volt. hogy megélhessen. tibetieket turáni testvéreinek tekintette. mint az igazságos méltánylás és becsületes hírnév. hogy Tibet irodalmával megismerkedhessünk: érdeme szerint fogják méltányolni a tudomány férfiai. a lemondásban. Bejut Tibet lámaköreibe. Csoma maga írja. melyek a kitűnő hazafi birtokában voltak. reméljük. szenvedélyeit leigázta. melyet Csoma úr az Asiatic Societynak ajándékozott. mint azt az európai népek általában teszik. A betolakodóknak tekintett európaiak előtt lelkületét elrejti. 17 nyelven beszélt. annak tudatában." Tibet népe féltve őrzi országa határait és szellemi kincseit. A magára vállalt kötelességek teljesítésében. hozzájut az annyira féltve őrzött összes szent irataikhoz. nem pedig alárendelt fajú színeseknek. de az egyes kérdéseknél is mindúntalan reá hivatkoznak s a legkitűnőbb ismerői Tibet népének s nyelvéneki a vitás kérdések eldöntésénél sokszor Kőrösi Csoma Sándor nézetéhez csatlakoznak. nyelvük a kínai nyelvesoporthoz tartozik és a Buddha vallás rituáléjának legelterjedtebb nyelve. nem imbolygott. az önzetlenségben oly tökéletes volt. hőstetteiről. mint az előbb kifejtettek. vallásukkal. lelkesedést és kitartó akaratot. mely tulajdonok okvetlenéi szükségesek arra. hogy Tibet neve a perzsából származik. hogy olyan bírálók állhassanak elő. A tibetiek magukat Bod. ment minden szenvedélytől. Gerard elragadtatásában így ír róla: "Egész boldogsága abban áll. Csoma irataiban nem olvasunk szenvedéseiről. szokásaikkal. Megtanítják nyelvükre. dr. távolerő és vadon országokba vigyen az ott dívó nyelveknek és népszokásoknak a forrás fejénél való tanulmányozása végett. elzárkózik és őket többé vagy kevésbé udvarias formában a határain túlra zavarja. Pot. mint olyanéhoz. De arra mégis mindnyájan képesek vagyunk. pénzáldozat vagy egyéb támogatás nélkül akadálytalanul utazza végig NyugatTibet tartományait. Európaiakban megrontóját látja és minden utazóban kémet sejt. vágyairól. hogy a tibeti nyelvben a magyar eredetet kereste volna.

mely minden. leróhatja tartozását dicső fiainak legérdemesebbje iránt". És vajjon nem ilyen-e Kőrösi is? Példája azon állhatatos kitartásnak. valóban nagy s nemes tettnek legtisztább forrása. hogy azzal alaposan megismerkedjék. kinek követésére magát gyöngének érzi. tudós lámák vezetése mellett kellett. amelyek megmérhetetlen értékkel bírhatnak az emberiség egyetemére. – hogy Csoma tanulmányait tegyék közzé. – és azóta ez csak fokozódhatott. csak miután a gondviselés őt Tibetbe kísérte és a boldogult Moorcraft bőkezű támogatása folytán kedvező alkalom nyílt megismerni. Amint a tibeti szótárát és nyelvtanát Kalkuttában kiadja. melyet erős akarat legyőzni képes ne volna. körülveszik azok elválaszthatatlanul és ő eggyé válik gondolataival. Nagyszabású irodalmi dolgozataiból. az istenséggel való elmerülés. hogy ez eszközül fog szolgálni közvetlen tervének megvalósításában. a Royal Asiatic Society 1884. hogy a serdülő ivadék maga előtt látva a férfiút. – így írt Csomáról Barthélemy St. Kőrösi szerette hazáját. szánta rá magát örömest. azon reményben. Ezért amilyen gondolatokkal él az ember. Már 1832-ben Prinsep kifejtette azt az általános óhajt. Az előadás magyar szövegét és dr. a magyar faj dicsőségének. Csoma életét adta az emberiség fejlődésének. önzés nélkül." Csoma a magára vállalt feladatát a legmostohább körülmények között. példája." "Nincs nagyobb szeretet. az Asiatic Society. maradék nélkül elvégezte. tudniillik a magyarok nyelve és eredete körüli kutatásaiban. azon törvényszerűség felismerése folytán. egyesülés szent tudományát gyakorolja. Malan nagybecsű ajánlásának részleteit a "Budapesti Szemle" 1884. halála óta eltelt évszázad alatt egyetlen sort sem nyomtattunk ki az életében megjelenteken kívül és egyetlen gondolatot sem tettünk azonkívül közkinccsé. Keleti ember azt mondja: a gondolat az egyetlen teremtő erő a Mindenségben. Szobrot még nem emeltünk emlékének. fölfelé tekinteni. Csoma 1823 júniusától haláláig. hogy a yogát. a Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozta. Feláldozta életét az ősök tiszteletének. mint kevesen. Ezek az iskolák szabályai a tökéletes megtartóztató aszkéta életet követelik meg. tagjainak indítványára. hogy nehézség nincs. példája mindenekelőtt azon lángoló honszeretetnek. Vajjon miért késik a Magyar Tudományos Akadémia a tanulmányok kiadásával? Csoma maga mondja. – melyeknek következéseit mindenki észreveszi –. Báró Eötvös József Kőrösi Csoma Sándor fölött mondott emlékbeszédében azt mondja: "Az embernek nemcsak nagy tettekre. Hilaire a Journal des Servants 1887 novemberi számában. lángolóan. mint talán senki e világon. Duka Tivadar megkeresésére dr. Ez esetben Indiában töltött egész életét a Yogacharya vagy a Madhyamika filozófiai iskola törvényei szabályozták. de melynek irányát földi erő nem változtathatja meg. Malan. koldússzegényen élve. mintha életét adja valaki a barátaiért" – mondja Krisztus Urunk. de nagyszerű példákra is szüksége van. hogy "a tibeti nyelv tanulmányozása nem állott eleinte a tervében. évi szeptemberi számában leközölte. hogy a világi élet és a yoga gyakorlata a testi 21 22 . annak napjai nem hasztalanul folytak el. Jutalmat sem az indiai.Ha majd egykor a hálás és Csomára büszke Magyarország hozzá méltó szobrot emel emlékének. nemes célokért lelkesedni. Csoma tibeti irodalmi gyűjteményének tetemes részét dr. Ezt a nagybecsű ajándékot Duka. neki áldozni tanuljon s kinél ezt tehetjük. tiszteletbeli tagjai sorába ik- tatja. hogy milyen nemű és mily eredetű a tibeti irodalom. évi június 16-án tartott közgyűlésén bemutatta. Igen. egyedül a Magyar Tudós Társaság díszes tagságát. melyet csak a halál szakaszthat félbe. transcendentális tanításainak hatása alatt. sem a magyarországi felajánlásokból el nem fogad. tehát 19 éven át Buddha mélységes.

a sendai kolostor főapátja avatta fel.és lelki egyensúly felbomlásához vezetne. számtalan évekig ott marad. a halál Tibet határán. Tudta. VL) Csoma példaadó aszkéta életével még életében nagy tiszteletet váltott ki. „A legfelségesebb üdvösség azé a yogié. "Idővel többen fognak érdeklődni a buddhizmus iránt. hogy majdan új testöltései. Buddháját tisztelhesse és imádhassa. Nincs ezen csodálkozni való. hogy a magyarok-húnok őstörténetére vonatkozó adatok. vagyis igen magasfokú szentjeként emlegették. A yogfi ki ily állandó összhangban tartja enjét. a jelen és lesz a jövő minden társadalma. sokat tudott. elmerülve gondolataiban.. Csoma érezte. A szellemi hierarchiára – a szentek és hősök uralmára van és volt felépítve a mult. 24 . mosolyogva saját ideáinak folyamatán. – nyugatiak előtt – azonban Csomát Kelet filozófiája hatotta át. hallgatagon. Sajnos.. (Bhagavad Gita. írások vannak és ezek felkutatására akart áthatolni a Himaláyák bércein és Lhasszába eljutni. hogy: "Aki helyesen cselekszik. a "Magyar Keletázsiai Társaság" megbízásából. Ez a magyarázata Csoma rejtélyes indiai életének. sok adattal rendelkezett. szinte érthetetlen önfegyelmezettsége. amíg 3apán hivatalos körei fel nem figyeltek. Akkor megindult a szentté avatás előkészülete. imáikba elmerülésük. mint a brahmánok. ki bűntelen és az örökkévalóság természetével azonos. Keleti embernek a tökéletesség felé való útjában ez a módszere. nyugatiaknak a boldogok és szentek élete. Pavie így ír róla: "Gyakran láttam őt. Kőrösi Csoma Sándor bronzból készült szobrát a "Japán Császári Múzeumnak" felajánlotta. Elérvén azok világát. ha a hős a cél előtt omlik össze. Nyugat Boddhisattvá-jaként. extázisuk a haladás útja. Erről írnak. A szobrot ősi buddhista rítus szerint Fukuda. élvezi annak végtelen gyönyörét” Így szól a Bhagavad Gita egyik Upanisádjában Krishna. majd tiszta és boldog házban újraszületik. könnyen eléri az összeköttetést az örökkévalóva1 él. Előbbi vágyai ellenállhatatlanul tovább sodorják" . – mondja Carlyle. Élete nagy céljának: a magyarok őshonának felkutatásában a halál őt megállította. Az 1933. vagyis a "Nyugati világ Boddhisattvája". év márciusában Vályi Félix ismert publicista. újraszületései alkalmával az emberiség ő benne egy új nagy megváltóját. Halála után ez a tisztelet a szenteket megillető tiszteletté fokozódott. Csodálatos. sohasem juthat a keservek útjára. kinek szenvedélytermészete megnyugodott. lelkinyugalma ezekben az utolsó órákban. tudta közeli halála elkövetkezését. Ott megtalálja előbbi testének jellegzetességét és azzal törekszik elérni a tökéletességet. Az európaiak sorsdrámájában a nagy tragédia az. kik vele együtt voltak utolsó napjaiban Dardsilingben. Dardsilingben berekesztette útjait. Csoma az őshazára vonatkozólag is helyes úton haladt. 23 Tudta. kiknek tiszták voltak tettei. kinek elméje békés. hal meg. Ezzel bevonult a buddhista szent Boddhisattvák sorába. mely oly sok hasonlóságot mutat a kereszténység igazi szellemével"– mondja Csoma. kik irataik fölé hajolnak vagy szanszkrit passzusok másolgatásával foglalkoznak”. Dardsilingi sírját ma is a tibeti és indiai zarándokok nagy tömege keresi fel. A szobor felirata ez: "Körösi Csoma Sándor – The Boddhisattva of the Western World". bűneit elhagyta. Csoma Kalkuttában az Asiatic Society könyvtárnoka gyanánt működött. Egyik bizalmas barátja.

baloldalán fia. A Stan-gyur 224 kötetből. 270 különálló munka. transcendentális bölcseletről szól. miután már 16 éve „megvilágosodott" volt. Tartalmuk erkölcsi és metafizikai tanok. erkölcsi tanok buddhák és szentek jelleméről. A Kah-gyur 98 kötetből áll és 1731-ben készült el az új nyomtatvány. aminek következtében bámulatosan kipallérozták a tibeti nyelvet. Téglaalakú. Ananda és Kashiapa szerkesztették. E két nagy gyűjteményen kívül számtalan más művet is kinyomtattak. Ötödik mű: hido. csillagjóslatokra vonatkozó 25 26 . – A jelen század elején. 1904ben az angolok egy büntető expedíciót vezettek Tibetbe és akkor Lhasszából hozta el ezeket Junghasbend ezredes. igen dekoratív tibeti betűkkel előállított nyomdaremekek ezek a könyvek. orvosi tudományokra. Nagy tiszteletben tartják ezeket a tanításokat. legendák. – Őt tisztelem!" Szerző látott és forgatott ilyen tibeti nyomtatott könyveket a brit múzeumban. Ez a buddhisták "Hegyi beszéde". versben és prózában. Sok tibeti tudós évtizedeket töltött Indi∗ ában. Az első lapon Buddha képe van. Alatta ez a fölirat: "Üdvözlet a mesterek fejedelmének. legyőzte az ócsárlókat és legyőzte a sátánt minden seregével és megtalálta a tökéletesség legmagasabb fokát. A hatalmas irodalom összefoglalását 2 óriási. breváriumféle gyűjtemény tartalmazza: 1. Egy-egy kötet 3000 levélből áll. fatáblába kötött. aki az 1729-86-os évek közt a Tibetbe származott irodalmi műveket összegyűjtötte. Negyedik mű: Kong-tsens = drágakő csúcsa. csillagászatra. a főtanítványnak! Üdvözlet a Háromságnak. w bu’dhizmus erkölcstana. Róluk Csoma azt írja: "Az őskori irodalomnak ezen érdekes tárházába könnyű és kellemes úton való bejutásáért a nemeslelkű és bőkezű Myvang lhasszai kormányzónak tartozunk hálával. összesen 76. 6 kötetben. Ebből 20 kötet tartalmát Buddha jelentette ki 51 éves korában.Kőrösi Csoma Sándor tibeti irodalmi tanulmányainak igen rövid ismertetése.∗ A tibeti könyvfordítások a Krisztus utáni hetedik században kezdődtek. hogy a tibetieknek segítsenek a szanszkrit művek lefordításában. újranyomatta és nyírfatáblákba köttette". Első mű: Dulva. így a tibeti irodalmi könyveket Csomán kívül európai tudós nem tanulmányozta." – És ez a hatalmas mű ezzel a fohásszal kezdődik: "Az aki ketté vágta az emberi vonzalom kötelékeit. E műveket Buddha legkitűnőbb tanítványai: Upali. Buddha. hogy tökéletesen megismerkedhessen a buddhisták irodalmával. üdvözlet Grachen dzsinnek. minden osztály külön-külön műnek tekinthető. Londonban. 30 kötetben. Csomának a tibeti irodalomról közreadott tanulmányai az "Asiatic Researches" XX. 13 kötetben a fegyelemről szól. A harmadik mű: P'hal-ch'hen 6 kötet.409 lapból áll és 1724ben készült. piros iniciálékkal és fekete tusfestékkel nyomott. Tibet nyelvét európai emberek közül elsőnek Csoma sajátította el. 21 kötetben túlvilági. Viszont tudós indiai panditok sokszor kaptak meghívást. Pekingben hivatalosan megállapított ára hétszáz font sterling angol pénzben. azokra új szavakat kellett gyártani. A fordításnál a rengeteg sok tudományos szanszkrit műszóra megfelelő tibeti szó hiányzott. – írja Csoma. A munkákat azután a tibeti nyelvből mongolra. szanszkritben Sutra. mandzsura és kínai nyelvre fordították tovább. 2. üdvözlet Sárika fiának. vagy tibeti nevén Szákya tanait foglalják magukban. tele van absztrakt műszavakkal és azok értelmezésével. Az említett Kah-gyur 98 kötete 7 osztályra oszlik. A második mű: Ser-csín. Rendkívül elvont bölcselet. A Kah-gyur egy teljes példányának ára fejében Közép-Ázsiában hétezer ökröt adnak. jobb oldalán a főtanítványa. E hatalmas művek egészben véve terjedelmes értesítést adnak India őslakossága politikai állapotáról és általános szelleméről. kötetében és a "Journal Asiatic Society of Bengal" című tudományos folyóiratokban jelentek meg. gyönyörű hófehér lapokon.

Az északi. A déli eredeti tisztaságában őrizte meg Buddha tanításait. Ez a hatalmas mű a Kala-chakra. szanszkritban Tantra. a Kr. Ellenségeink hatalmunkba kerítéséről. Jóslás. E vallási rendszer északi Ázsiából. Ezekben semmi csodálatos vagy természetfölötti nincsen. orvostan. Szem felnyitásakor megfigyelendő szertartásról. alsóbb színvonalon állók. ezeket épp úgy kellene tanulmányozni. 2640 önállú művet tartalmaz. hogy ehhez hasonlót a földkerekség egyetlen irodalma sem mutathat fel. erkölcstan. amelyek igen népesek. Egy hadsereg legyőzése. században épült kolostorban vannak letéve. a szumíroknak. természetrajz. természettan. Ilyen lámát egyéni kiválósága emel a többi fölé. A Kah-nyur utolsó nagy része a Rgyud. A lámák többsége fejletlen. stb. ethikai és lelki fejlődésre építő spirituális fejlődés előmozdítására a rádzsayogát használja. Ilyeneket a természet törvényei ismeretének hiányá- . Végül a Bstan-gyur gyűjtemény utolsó része. A tibeti szent könyvek második hatalmas gyűjteménye a B'Stan-Hgyur. a mesés Shamballa országból. A Khala-chahrának nevezett vallási rendszer tantrikái messze elhajlanak Buddha eredeti tanításaitól. jövendölés. fogadalom és kötelezettségről. mely minden betegséget meggyógyít és a test erejét megifjítja. Minő rendszer által érhető el olyan tökéletesség. A Tantrák Csoma szerint ilyen tartalmúak értekezések a Kala-chakra rendszer rituáléjáról. hatalom. Ezek nagy tömegei (főleg Nyugati Tibet vörössapkás lámái) tudatos. E két könyvgyűjteményen kívül még számtalan könyv és kézirat van minden kolostorban.. A második rész R'Gyud. Bűbájosság és ehhez tartozó titkos mesterségek tökéletes elsajátítása. Ami a pszihikai erőkre és jelenségekre vonatkozik. Tartalma hittan. nyelvészet és nyelvtan. Nemtelen ércek arannyá változtatása. mint a tudomány bármely más ágát. útmutatás a fizikához és alkémia. Azonban a ritkaságok. Eszerint van északi és déli buddhizmus. tibeti nevén Duskyihk'horló. Jégesőtől való megóvás. meggazdagodás. amely mély transcendentális bölcselet. E magasfokú mágikus szertartások. Elvont értelemben egy bizonyos isten nevét is jelenti. bőség. a Sihon vagy Sita folyam környékéről származott. vagyis "idők köre" rendszerbe vezet be. logika. majdnem határnélküli terjedelemben. Csoma lámája már a maias fejlettségű tudós szerzetesek közé tartozott. csillagászat. Valamely személynek vagy dolognak a hatalmunkba keríté27 28 se. akiket ambíciójuk legfeljebb alsóbb pszihikai erők megszerzésére hajt. a Mandala rendszer körüli szertartásokról. stb. stb. a lámaizmussal kevert buddhista vallássá fejlődött.értekezések. Ilyen mágikus tudásuk volt az ősi egyiptomiaknak. akik a természet rejtett titkaiba is mélyen be tudnak hatolni. Itt a Csoma által közölt tartalom részletesebb ismertetését azért közlöm. század körüli időkben hozták be. Az első rész Bstod-Ts'hogs Szent énekek és dicsőítések gyűjteménye. Orthodox. 87 kötet. krónikák Csoma értesülése szerint Lhasszától egy napi járótávolságra fekvő Samye (B'Samye) királyi székhelyen. A lámák kolostorokban laknak. A Mandala misztikus körben végrehajtandó szertartásokról. Megigézések és bűbájok. A biztos lét miként történő eléréséről. Származásuk. Bélpoklosság gyógyítása. Tárgya misztikus theológia. sem a csodákat nem fogadják el. stb. stb. aki bizonyos istenek gyülekezete fölött elnököl. Az ellenség gondolaterővel való legyőzéséről. jelentése lefordított utasítások. Ehhez járul egy kötet ima és ének és egy kötet tartalomjegyzék. a természet rejtett erőinek felismerésén alapszanak. elterjedésük az emberiség ázsiai ősi bölcsője felé mutatnak. Tűzáldozatok a betegségtől való megszabadulás. a bölcseség istene bír. versek. A sidhik (mágikus erők) megszerzését huta-yogával (lélegzés ellenőrzésével) készítik elő. évkönyvek. biztosítása végett. igen fejlett mágiát űznek. erkölcsi és polgári törvények. dialektika. a Kala-Chakra csillagászati rendszerről. Megszabadulásokról. mély bölcseséget rejtő szentírások. Indiából mentett ősi kéziratok. Leghatásosabb gyógyital. költészet. Ellenségünk mozdulatlanná tétele. A szentség. szanszkritban Tantra. Misztériumokról. és heterodox teóriák. u. Két részre oszlik Gyud 87 kötet és Mdo 136 kötet. synonimák gyűjteménye. Vannak azután egészen ritka kínálóságok. 22 kötetben. E gyűjtemény 225 kötet. bölcsészet. VIII. mint amilyennel HjamDpal. mint ahogy keleti bölcselők sem a véletlent. hierarchia. előrelátás. oly hatalmas. mert ez ősi ázsiai eredetű shamantizmus. Kelet-Indiába Krisztus után a X. jólét. a Mdo.

29 . akkor a tanuló feltétlenül elérí a kívánt eredményt.ban tételezünk mi fel. Ha észszerűen és tudományosan vezetik a pszihikai kiképzést.

II. RÉSZ: AZ ŐSHAZA 31 .

E néptöredék törökfajú rokon nép. Székely volt. – ahol a magyar nemzetnek bölcsőjét keresnünk kell. hogy a nagy Attila népének leszármazottja. Nyelvtudása óriási volt. Hún fajú népek között élt Indiában 19 évig. illetőleg a vogulok összeolvadásából származtatták. mint azt fentemlített történészeink feltételezik. Fischer és Pray műveit. tehát nem tudjuk megállapítani. amelyekben a magyarságot az újgurok és a nyugati törökök. A róla írt tanulmányok és kritikák már 1820-ban kezdődtek. E. könyvében. hogy sokkal nagyobb az a szakirodalom. tartanak ma és folytatódni fognak a jövőben is. Németh Gyula 1934. büszke arra." – "Kétségtelenül kínai Tatárországnak beljebb eső részei azok a helyek. ott az ujgurok egy töredékét találja. hogy mi volt Csomának tudományos felfogása a hiung-nu-húnmagyar származás és az őshaza helyének kérdésében. Az egyes elejtett mondatokból és gyér feljegyzési adatokból csak következtethetünk ebbeli felfogására. törvénytelenség száll ott a családra. nem egyeztek a tudományos körök felfogásával. Ezért hatalmas irodalmi vita fejlődött ki megállapításai vagy Csomának tulajdonított felfogás körül. 33 "Az én utazásom célja – írja Kőrösi Csoma Sándor – felkeresni a magyarok legelső lakhelyeit. (Lásd a felsorolásokat Szinnyei József: "Magyar írók" című gyűjteményben. amely több keleti nyelv és a mi anyanyelvünk között van. céltudatos tudományos búvárkodás után azt izente nemzetének "Keressetek. mert ha eljuthatott volna a kínai Kan-szu tartományba." Csomának az őshazára vonatkozólag felvetett problémái egészen újak voltak. mert halála előtti napon Dardsilingben Campbell angol kormányügynökkel folytatott beszélgetéseiből ezt lehet feltételezni. Németh Gyula szerint Csoma ezt a néptöredéket akarta felkeresni. az ő idejéig megjelent szakirodalmat ismerte. Másodszor Csoma nagyértékű kéziratait a Tudományos Akadémia a mai napig sem adta ki. de nem leszármazottai a húnoknak vagy a magyaroknak. E zűrzavar poklok fenekére veti a pusztítókat és az elpusztult családot egyaránt. Bhagavad Gita L) I. Áldozat híján őseik a mennyből lezuhannak: ` (Mahabharata. március 26-án az Akadémián tartott felolvasásán Wurzbach életrajzi lexikonjára (1855) hivatkozott. Németh Gyula feltételezi. J." Történészeink Kőrösi Csoma Sándor céljait vizsgálva megállapítják. mint a magyar társadalom az ős-indiai kultúra tárházában. Ugyanezt állítja Ligeti Lajos: Az ismeretlen Belső-Ázsia c. összegyűjteni viselt dolgaiknak történelmi emlékeit és megfigyelni azt az analógiát. hogy Csoma 1816-18-ig tartó németországi tanulmányai alatt Blumenbach előadásait hallgatta. Először le kell szögeznem. amely Csoma idejéig megjelent. ott elfajul az asszony és az asszony fajtalanságából osztályzavar áll elő. E tudós a kínai évkönyvek alapján a magyarokat az újguroktól származtatta. ) Tény az. Szekér Joachim. ahol arról van szó. Kőrösi Csoma Sándor célja Kőrösi Csoma Sándor hosszú. Rendelkezésére állt a tibeti és az indiai ősi irodalom minden addig ismert forrása."A nemzetségek romlásában elvész az ós családi hagyomány és ahol nincs hagyomány. hogy téves nyomokon haladt. kutassatok. és amelyeket Csomának ismernie kellett. Hol törvénytelenség uralkodik. éspedig Deguignes. mert az egész világ egyetlen nemzete sem talál annyi kincset kultúrájának gyarapítására. hogy Csoma az ujgur-hún kérdésre vonatkozó. 34 . az őshazát kereste. hogy Csoma Julián barát nyomdokain indult. Csoma pedig kutatott lankadatlan buzgalommal.

és 414. Ebben az időben Turkesztán népei felett a kínaiaktól tukuenak. virágzott az ország. hír szerint. amelyek tartalmával a világ csak egyedül olyan géniusz közvetítésével ismerkedhetik meg. mint a Csomáé. ezekben a kolostorokban tanult és Csomának ilyen ősi történetekre vonatkozó könyvekről beszélt. 35 36 . Tibet északi határán elterülő Turkesztánban viruló sámán (foh) vallásról az 560-as években tudósítanak a bizanci kútfők. Boncza család. Legendájuk azt tartja. különösen Dzsingisz kán történetére vonatkozásai miatt. továbbá Csoma ezen beszélgetését csak "tökéletlen modorban" tudta feljegyezni. hogy abból Csomának a magyarok őshazájára. varázsló. hogy a lamaizmus alapját képező "KalaChakra" rendszer Shambalából származott. hogy lázasan kutat egy földrész után. az Irtisz forrásvidékén lakott és innen küldte II. az elbeszélés összefüggése előttem sokkal komplikáltabb volt. hogy a mongolok hazájába behatolhasson. vagy a jogar-ujgurok magyar rokonságára vonatkozólag vallott meggyőződésére a végső következtetést levonni lehetne. Elmondta. Shambala országról (Sámánok országa) állandóan ír értekezéseiben. évek között a Lobpor vidékéről 15 napi utazás után Ui vagy Uhu (ujgur) országba. a bizanciak által turkoknak nevezett nép uralkodott. azon ősi népek históriáját és intézményeit megismerhesse". valahol a Sita. Campbell utolsó óráiról készített. amely a jogarok országáról szólt.∗ Kőrösi Csoma a Stan-gyur köteteinek tanulmányozása közben a könyvbe kötve 18 darab olyan kész útlevelet talált. elpusztult. sok nagybecsű mű van. Az útlevél megjelölte az utat. 399. az ázsiai mocsárláz szörnyű mértékben meggyötörte. pap jelentéssel egyezik. hogy „nagyon valószínű. ami ellen ő semmi gyógyszert sem használt. még pedig valószínűleg a jogarok országában. (V. hogy látott egy "Depter-r-Nyingpo". amint azonban az ördögi mágia útjára lépett és egymás megrontására törtek. ahol nagy bölcsek vezetése mellett az ugor nép fejlődött az isteni bölcseség tanításaiban. Értesült Csoma több más tibeti könyvről is.Sámánok hona – Shambala Csoma az őshonra vonatkozó ősi feljegyzések után kutatott. Csoma megjelent tanulmányaiból azt látjuk. kínai krónikaíró körülbelül 1000 évvel előbb azt írta – mondja Csoma –. amikor ez a beszéd elhangzott. amelyeket dr. vagyis Jaxartes folyam partján. kuruzsló. Kőrösi Csoma ehhez azt a magyarázatot fűzi. akik a legendás Shambalában fekvő Kalâpa városába szóltak. A kínai irodalomban húpokról van ilyen mű. azaz "Régi krónikák" című könyvet és hogy az igen érdekes. a japáni bonszi-pap. akik az igazság útját el nem hagytak. hogy volt egy "fehér sziget". aki Csomát tanította. Gérárd orvos-ismerőse. E nép kánja Diszabul. Szerinte az ottani papok és a nép a sámánvallást követték. Kínai bonc. Csoma arról értesít. ezt megerősíti dr. ö. Olyasforma tibeti évkönyvek. Azok a feljegyzések. A buddhistáknak Shambala mély titokkal körülvett szenthelyük. nem tarthatók teljes hitelességűeknek. u. Amíg Istennek tetsző életet élt. Ő már akkor a halállal küszködött. hogy Csomát. Azonkívül. mert ők a történeti eseményeket évezredek óta rendszeresen feljegyezték. A tudós láma.) Kung (Sifahián) kínai szerzetes a Kr. Jusztinusz bizánci császárhoz követeit. Hogy ilyen törekvései voltak Csomának. hogy ott minden lehető kutatást véghez vive. ami a legfontosabb. Népének csak az a töredéke menekült meg. Ugyanis Campbell maga mondja: "Fájdalom. hogy a buddhisták Jeruzsáleme az ősrégi időkben a Jaxartesen túl volt. amikor Csomával történt beszélgetése alapján azt írja: "A Testei-Lapapu és Lhassza régi városok zárdáihoz tartozó régi könyvtárakban. hogy északról a bórok (mongo- ∗ Sámánizmust Tibetben bon vallásnak nevezték és a régi bonczó ellentéte a mai hlaczd szekta. Ő erősen vágyik arra. mintsem azt folyamatosan feljegyezni tudtam volna". történetek után. egy fehér homokos területre. amelyek Tibettől északra eső középázsiai vidékek hún vagy ugor népének történeteiről szólnak. mely húsz napig tart nagy sivatagon át. a mai keletturkesztáni Kulcsa vidékére jutott.: Bonchada község. amelyek oly buzgó egyének számára voltak kiállítva." Kunga-Nying-po. a magyar bonc-pap és a garabonc — fekete pap. útleírások.

hazájukat pedig Jugerának említik. Ezt az országot Csoma a buddhisták ősi Jeruzsálemének nevezi. melynek fővárosa Kalâpa. a japán. és 54. Baltisztán és Kis Tibet között torul el. Csuszovája és Pecsora vidékén volt.lok és jogarok) országából kapták a törvénykönyveket és a kéziművészetet. többékevésbé egységes nyelven beszéltek. Jogra. azaz 4 óra 48 perccel nő európai számítás szerint". Ázsia téres síkságain legyezőszerűen helyezkednek el és innen vándorolnak szét az évezredek során a népek. amely a felső Káma. A "tűz és víz" kataklizmák okai közötti különbség. bölcsőjét az ősi indiai szentírások Arghia Varsha = Áldozatok Országa néven nevezik. a Sita. Keletre. melyet a jogar nyelvből lefordítottak és röviden elbeszéli egy Buddha-szobornak az országukon keresztül való vándorlását. Ramstad finn tudós szerint e népek még a Kr. évszázadban nem váltak szét egymástól. akiket a kínaiak hiungnu néven neveztek. Csomát melegen érdekelte a "Fehér sziget". az óceán partjára. mert az az "örök föld". hogy a boldogság szigetének neve Shambala és a távol-nyugaton fekvő fővárosáé Kalâpa. északi szélességi fok alatt fekszik. Tibeti könyvek a jogarok nevét jugurnak írják. sem vízzel. koreai és kínai népek telepednek. hogy még két hazánkfia. sőt párnapi járóföld mélységbe oda be is hatoltak. hanem egyetlen. ⊗ Ez az ujgurok belső ázsiai földje lehet és nem a vogulok és osztjákok Jugria. Tibeti hagyomány szerint a "Fehér sziget” az egyetlen hely. Ezek a Kol és Munda népek. az emberiség anyaföldjének belsejéből várják az ősi szentírások Kalki Avatár-jának (Megváltó-jának). Kelet-Ázsiában. ahol a buddhizmus azonban csak kétezer esztendő mulva fog elterjedni. Ők is hallottak a legendáról. Ez a föld Kailasz hegytől majdnem a Samo (Gobi) sivatagig terjed. a "legnagyobb magyar" idősebbik fia és Lóczy Lajos világhírű geológusunk együttes keleti útjukon Kínát egész szélességében átutazták és Tibetet is megközelítették. Körülbelül a 45. Shambala. Északnyugatra lakó ugor népek nagy tömege leszakad. akiről Szent János Jelenések könyvében is említést tesz. vagyis Jaxartes folyam túlsó részén. Ezt az értekezést Csoma lámája Lhasszában látta. Ez a "Fehér lovas". Tehát akkor a nyugati és keleti török is egy volt. Csoma tovább így ír: "Shambala mesés ország északon. kontinensek) általános sorsát elkerülte és nem pusztítható el sem tűzzel. Ebben az ősi nomád hazában ott élt a hún nép is. Atlantisz pedig a földtengelyben végbement elhajlás következtében süllyedt el. Innen. Az emberiség születési helyét. hogy Lemuria vulkánikus tevékenység folytán jutott víz alá. de az ősi időben nagyobb volt a területe. mely más Dwipa-k (földrészek. ahol a napok hossza a tavaszi aeqinoctiumtól a nyár kezdetéig 12 indiai órával.⊗ A Stan-gyur gyűjtemény említ egy értekezést. a nagy Kingán hegység déli nyulványai felé a mongol. a Sosiosh-nak megjelenését. aképen. most az Aral-tó. gróf Széchenyi Béla. Ugra nevű hazája. Ez fényes város volt és sok Shambali király székhelye. IV-III. 37 38 . és Indiába vándorol. Felemlítem. e. török és tunguz népek rajzanak ki.

amelyek a keleti szemlélődő világfelfogásban élő Csomának felmerülhetett. Végső célja előtt bekövetkezett halálával pótolhatatlan veszteség érte a magyar történettudományt és így az egész nemzetet. hogy a származás és az őshaza tekintetében vallott ősi felfogást legelfogadhatóbb módon igazolja. művében írja. mely a jeniszejvidéki feliraton is előfordul. A keveredés azonban rokon-fajok közt ment végbe. Úgy mondják. amely a török rokonság mellett emelt szót. A középkori magyar krónikaírók által hirdetett hún-magyar azonosságnak hivatalos állásfoglalását és a népi öntudatban is élénken élő hiedelmét Csoma idejében a finn-ugor származást valló nyelvészeink nyomán már kikezdték. Fajszármazásunk kérdése Felmerült azt a kérdés. A nyelvészek két részre bontják a törökséget. Ugornak hívják a nyugatit. a csuvastörökből jött. – "Megtanították a turkokat a kozár nyelvre és a mai napig ezt a nyelvjárást használják. Így ősi török szókincsünk nyugati török szavak és ez keleti török-mongol szókinccsel gyarapodott. tehát "r"-rel mondja e szót. avar. a mai nap tisztán áll előttünk és tudományosan is igazolt az eddigi nagy kérdés. Hozzájuk fűzöm a keleti filozófia nézőszögéből levonható eredményeket. Elejtett szavaiból és írásaiból kitűnik. Etelközt. ugor és székely az előbbiekkel egyfajú népek. a húnok "Kis-Indiáját" az ősök átmeneti szállásainak tekintette. Azonban nyelvészeink nem vették figyelembe a legősibbnek tartott mongolt. Jenő és Keszi bolgártörök. hogy legrégibb jövevényszavunk. Ezek keleti törökfajú népek. pl. hogy helyes nyomokon haladt Csoma. mert a keleti-török ezt üküz-nek mondja. Ezekhez jött az Árpádok alatt a bessenyő. tehát etnikai kapcsolat tehet. Moór Elemér ("Népünk és nyelvünk". bolgár. mint olyan eredményeket. A hún-magyar azonosság ezeréves tudata ellen az általános roham azonban csak jóval Körösi Csoma halála után indult meg. 1939) szerint: 40 .II. végül a "kínai Tatárország beljebb eső részein" fekvő ősi nomádhazában. Konstantinos Porfirogenetos: De administrando Imperio c. hogy hitt a hiungnu-hún és a hún-magyar azonosságban vagy testvéri rokonságban. Kürt középázsiai türk törzsnév. pedig a mongol ugye: csak keletázsiai nép. (Értelme a Kör-nyék szavunkban fennmaradt. Oguznak a keletit. Erre különböző teóriákat állítottal fel. Végeredményben Csoma halálának százéves évfordulóján. "Összebarátkoztak egymással és kabaroknak nevezték őket". néprajzi. a nyolcadik törzs. A továbbiakban felhozom. nyelvészeti és egyéb rokonágak kutatásai. * A mai magyarság fajilag és nyelvileg is kevert nép. A honfoglalók nyolc törzse közül Gyarmat. kaukázusi Eviláth földjét és Korozmiát. Kürt és 39 Ibér középázsiai köztörök nevűek. hogy Körösi Csoma Sándor életében mi volt az általános nemzeti felfogás a magyar nép származására és őshazájára vonatkozólag. Levédiát. hogy a kozárok három törzse a turkokhoz (magyarokhoz) menekült. A honfoglaláskor itt talált népek: a hún. Tarján. a régészeti. Nyék. majd a mohácsi vész után az ozmán török keveredés.) Etnikai összetételében a törzsszövetség déli finn és ugor vagy nyugati török (szabír és kozár hún). neve egyetlen finn-ugor nyelvből sem fejhető meg. nyugatira és keletire. Csoma utazásának célja az volt. mily ellenvetéseket hoztak fel és mit igazolt a modern történettudomány. ezek között Árpád házanépe és törzse Attilaféle hún. továbbá keleti hún. A magyar nép ethnographiáját tehát e szerint kell vizsgálnunk. a székelységnek Attila (Csaba) hún népétől és az Árpád dinasztiának Attilától való leszármazásában. de amellett bírják a turkok másik nyelvét is. Eltérés a végző "r" és "z" hangok között van. kun és tatár telepítés. Nyelvészeink teljesen elkötelezték magukat az északi finnugor rokonság mellett és "tönkre silányítottak" minden olyan irányt. Ilyen valamely türkfajú néppel függőségi vagy szövetséges viszonyokból fahaló nyelvhatás. az ökör. Szókincsünkben azonban hatalmas mennyiségű olyan szó van." Tehát a kozár (kabar) hún nyelv azonos a mai magyar nép nyelvével. amely a törökben és mongolban is megvan. Zichy István gróf szerint a székely írás betűi a jeniszeji türk írásból származnak. Ez ükher és ükür-nek.

ogur vagy türk) és a nyugati török (ogur. Félszázad mulva a bolgár. Attila fia. e. azok fölé a vezetőrendet ők adták. Ez az alapréteg azonban déli ugor és a hatalmas hún-mongol-török fajnak nyugati ága.és életközösségben éltek egészen a Kr. közöttük egy régebbi köztörök és egy mongol réteg. "A VI-IX. ö.) Már Kr. Dengezik hún király fenyegetőnek tartotta ezt a szövetséget és legifjabb öccsét Irniket (Csabát) egy hún sereggel az ugorság "rendbeszedésére" küldte. 10 év mulva a türköknek hódoló ugorságot 630-ban a Gyula nembeli Kurt fejedelem felszabadítja. vagyis Hún-kar. a keleti vagy köztörök (hún. n. Attila halála után az onogur (tizugor törzs) törzsszövetség. Balambér hún királlyal együtt jöttek 375-ben hún vezetés alatt Európa földjére. bolgár) ágak már egymástól elszakadva népesítették be a koreai félszigettől az Uralig terjedő hatalmas teret. i.) Nézetem szerint ekkor válhatott a magyari vagy megyeri törzsek nevévé a Hungar. – elönti India középső és déli részeit. (V. de a leigázott népek szervezeteit meghagyták. hanem állami. sőt nyelve szerint is az és a mai finnugor nyelét csak később tanulta meg. menekültként csatlakoztak a magyarsághoz. de ugyanakkor az uralkodó faj szelleme továbbra is hatóerőként megmaradt. i. – megelőzve az ősi árja betelepedést. Hóman Bálint szerint a magyarság eleje finnfajú nép volt és az "előmagyarokra" egy nyugati török (ogur) nép rátelepedett. hanem egy nyelvcserén átment bolgár-török nép ősi nyelvének és műveltségének megőrzött emlékei. Kr. A Kaukázus vidék Kuma folyó menti Madzsar város. bolgár-török jövevényszavai három nyelvből valók.és utóvédnek rendelték őket. Van t. A finn és ugor népek ősi nomád törzsei észak felé kirajzottak a jeges tengerig. hogy "mind húnokká váltak és ezek az íjjat feszítő népek már egyetlen családdá egyesültek. Ellentétes elven áll Zichy István gróf."a magyar nyelv ú. ami tökéletesen megfelelt a hún-török népek felfogásának." Attila egy jóslat folytán családja folytatóját Irnikben látta és valóban ő lett a Gyula-nemzetség alapítója. 177ben a középázsiai Húnbirodalom királyának meghódoltak. 463-bon szövetségkötés céljából követeket küldtek Bizancba. mongol. Beolvadásuk után bolgár (= keverék) néven emlegették az ugorságot. Madzsar tó nevében máig is él ott a Magyari törzs neve. hogy a magyar nép alaprétege finn-ugor volt. Más részük a Volga—Ural—Kaspi-tó vidékéről dél felé vonult a Kaukázus vidékén." Ezért a magyar nyelv korai török jövevényszavai nem finn-ugor népnek idegen nyelvből vett kölcsönzései. műveltségük új török elemekkel is bővült. Hóman Bálint szerint a mongol-őstörök népek évezredeken át nyelv. 176-bon Mao-Tun nagy hún király a kínai császárhoz intézett levelében az általa leigázott 26 birodalom népéről azt írja. (V. a kabarok t. i. században a Meotisz hazában ismétlődő török hatások alatt állt. Ugyanis ha a lovas hún vagy török népek más népeket leigáztak. 558-ban az avaroknak. e. Baktria és India észak-nyugati vidékein. kikbe a bolgár-törökök és a magvari vagy megyeri törzsek tartoztak. e. A leigázott nép így egyenjogú része lett a nagy közösségnek. hún-sereg név. ezer évvel a mandzsu. Az úgy nevezett bolgár-török jelleg pedig csupán a legújabb réteg szavain ismerhető fel. aki szerint "a magyarság fajilag török eredetű. Irnik húnjai az ugor szövetség nemességét adták. 41 42 . Irán északi és nyugati részein és a Kaspi-tó keleti felén Turkesztán. Madzsar helység. Ebből származott az 525 táján élt Gurda és Magyar fejedelem. főnökeiket csapatvezérekké tették a saját törzscsapataik felett és a határok védelmére vagy a háborúban elő. Egy hatalmas tömegük még a történeti idők előtt. Fehér G. Kr. Ezeknek a finn-ugor népeknek középső törzsei. Nem a nyelvi vagy népi. A legrétibb jövevény szláv szavainkhoz teljesen hasonló paraszti jellegű szókincs csak a kabarok révén honosodhatott meg nyelvünkben. Hóman Bálint: Szent István. állatállományuk nem lehetett s ezért a nomád életforma szigorú törvénye értelmében szükségszerűleg a magyarság földműves szolgáivá váltak". A leigázottak a törzsnevek helyett felvették a nemzetté szervezők nevét. Mint menekülőknek." Ma már a tudomány eldöntötte. a Dnyeper—Don—Kubán vidékre telepszenek. nemzeti egységre törekedtek. ö. előtti második évezredig. m.

Az onogur-magyarok Kurt fia Bég Baján uralma alatt visszamaradtak. az Attilától származó húnmagyar uralkodó ház sarja az örökös fejedelmük. Ford. században a magyar volt. évezredből.: Ágner Lajos. században már egész Európát rettegésben tartó. és ha Kummagyeria és Magna Hungaria lakosságát még hozzávesszük. uralkodó húnfajnak dicső ősi multját megírni? 43 44 "Kaszálják a vitlás füvet és a beril sáfrány sarjad. a Kr. a doni bolgárok Kurt fia Isperich vezetésével a dunai bolgár fejedelemséget alapítják. A volgai bolgárok az északi erdővidéken Nagy-Bolgárországot. A magyar törzsszövetség szabir törzsei a besenyő támadás következtében leszakadtak és a kaukázusi Kuma folyó melletti ősi földön Magyeri néven a harmadik Magyarországot alapítják.. Hóman i. Bessenyő támadás folytán elhagyják a Don menti és Levediai. államalkotó képességet képviselő. a nemzetnek dinasztiát adó. Nincsen hazám. de 680 táján a kozár nép függőségébe kerülnek. katonai erényeket. húnok dúlnak minden rögön . hogy miért nem írták meg a Szabir nép történetét. ahol Julian magyar szerzetes 1237-ben reájuk talált. A bizanciak történetében Konstantin császár által "Mazar"nak nevezett népünk ismert első szálláshelye a Kaspi-tótól nyugatra eső vidéken volt. Önként felmerül bennünk az a kérdés. nincsen házam. I. Határvédő csoportjukat 870 táján a bessenyők támadása északra.) . A X. tehát Angliával egyenlő népességű. majd az Etelközi hazájukat. e. Itt 5 törzs néven besgur-nak (baskír) nevezik őket..magyar és szabir nép végleg szétszakad. A rokonfajú törzsekből álló népet eredete után a bizanciak Turk népnek nevezik." (Si-King gyüjteményéből. az Uralvidékre és Permiába sodorta. Magyarország lakossága Mátyás király idejében 5 millió volt. csak siralom. mindent elvitt a vérözön: nincs irgalom. ö. erős államszervező képességgel bíró. Itt már álmos fia Árpád. Ez "Magna Hungaria"-nak nevezett Keleti Magyarország. Mátyás királyunk korában még mind a három keresztény Magyarország fennállt. leghatalmasabb faja a XV. vagy miért késlekednek történetíróink a magas kultúrát. (V. most egy éve hogy a réten hős katonáink vére alvad. A belső-ázsiai steppe-kultúra nevelte ősök a Kaspi-tó és a Kaukázusvidéken iráni kultúrhatások alatt éltek. m. magas kultúrájú népként léptek fel.) E nép Hungar vagyis Húnok hada néven nevezi magát és a Kárpátok övezte országot Attila király és a hún népének öröksége gyanánt veszi birtokába. úgy Európa legnépesebb.

etc. Krisztus előtti 200 év óta különféle királyi családok uralkodtak egymás után a nagy kiterjedésű országokban. török és mongol elméletet követők között. Germániát elpusztította. ezért a tatár elnevezést magukra sértőnek tartják. Északeurópa többi országaival együtt. abtelita. fokozatosan nagy Tatárország egész terjedelmének uraivá lettek.) a húnokról "a világ ijedelme" kifejezéssel emlékezik meg. A mongolok és húnok ősi történetét hasonlóképen megírták D'Herbelot. Az elsőben északi Dzsungáriában. Európában és Afrikában. A rómaiaknál nagyobb birodalmaik. I. Legnagyobb részük északnyugat felé." Ezek a későbbi tukue nép. mely nemzet később a "török" nevet viselte. u. amelyen a mai mongolok a történelemben megjelennek. Egyik törzsük hozzájárult a Római Birodalom megdöntéséhez. Deguignes írja. törvényhozóik és hódító hadvezéreik voltak és az utóbbiak jelentős forradalmakat indítottak. Itáliát. születése előtt ott laktak abban az országban. akik 372-ben Balambér király vezetésével átkeltek a Volgán és Attila király alatt Európa urai lettek." J. Klaproth: Tableaux historique de 1'Asie. 545 körül a tukuek (török) győzik le őket. 1826-ban megjelent műve szerint a hiung-nuk törökök voltak. A menekültek három vidék felé fordulnak. Frankhont. de még inkább a birodalomnak Kr.és déli Húnországra történt felosztása. ha a szakirodalmat tanulmányozta. "Egy kis részük. című 1756-58-ban megjelent műve óta folyik e kérdés felett a vita. Az Amudarja vidékére vonult tele húnokat tjele. a másikban teljesen szétszórják. Berlin 1796. hogy a mongolok testi és erkölcsi felépültségük és nyelvük által is valamennyi ázsiai nép fölött mint 45 ∗ ősrégi törzsnép tűnik ki. kik még Mátyás királyunk alatt is magyar nyelven beszéltek.∗ Hatalmukat lassan egészen Kis-Bokharáig kiterjesztik. a hún. A kínaiakkal való folytonos háborúskodás. ottmaradt a hadiszínhely közelében é az Alginszkói-Sirt vagy legalább az Altai völgyeiben telepedett le. a mai Orenburg tartományba vonul. Ezek már több mint ezer évvel Kr. aláásták hatalmukat. melyet utódaik most bírnak Mongolországban." Az első ismert név. Hüllmann azt írja: "Bizonyos. 91. Történetük legkritikusabb szaka a Kr. des Turcs. De la Croix és Pallas. 46 . A déli húnok összevegyültek más népekkel." III. Ezek a nyugat. hiong-nu vagy hún. kiváló uralkodóik. II. húnok.III. A húnok. a mai Tatárországba. Ha európai vagy nyugatázsiaí íróknál húnokról van szó. Az angol Gibbon (Decline and Fall of the Roman Empire 1745. „Másik részük délnyugat felé fordul. Irtis és Alginszkói között a kínaiak legyőzik. évek. 48. Carl Dietrich Hüllmann (Geschichte der Mongolon bis zum Jahre 1206. Itt van "Magna Hungária" ma baskir törzsek lakóhelye. mindig ezeket az északiakat értik. melytől a mai mongolok származnak. Az északiak ettől kezdve az emelkedés és süllyedés legnagyobb változásain mentek át. pedig ezt is kellett ismernie Kőrösi Csoma Sándornak. és 93. A tukue állam lassan hanyatlik és 744-ben a keleti része a hoeik-ek egy ősi húnmaradék martaléka lett. Ők foglalták el Kínát és lassanként egész Középázsiát Kipcsákig. euthalita. hogy "több mint 1000 éven át dicsőségben élt nemzet" története majdnem feledésbe merült. akik uralmukat a Kaspi-tóig terjesztik ki. A Kalifa birodalmát rombadöntötte és a Szentföldet birtokolta. u. efthalita – fehér húnok néven is nevezték. Deguignes: Histoire Generale des Huns. bár különféle korokban hatalmas monarchiákat alapítottak Ázsiában.) híres munkájáról nem tesznek említést akadémikusaink. Tele néven az Oxus és Jaxartes közötti vidéken laktak és összekeveredtek a tatárofikal. Hiung-nu hún azonosság és a hún magyar származás A hiung-nu hún azonosság kérdése feletti vita nem mai keletű. az Irtis és Amur közötti Észak-Kína vidékéről eredvén. évben északi. des Mongols et des autres Tatars occidentaux.

209-ben elhányt Touman fejedelemtől a Kr. 454-ben győzte le. Kétségbe vonja Csang Szing-Lang kínai egyetemi tanárnak a hiung-nu húnmagyar azonosságra vonatkozó bizonyítékainak helytállását is. akik a kínai Liang tartományba jártak a Nagy-tó mellől kereskedni. E kínai tudós kimutatta. Hu-lu-ku és Kulche. Jelentése: "erdei emberek". mit vall a legújabb történettudomány e kérdésről. Hieronymus latin és Strabo görög térképét is közölte. híres kinológussal. Ezek Hirth szerint a kínai krónikához hasonlóan erősen megcsonkított és átalakított nevek. Mivel pedig az Alánokat egyszerre két különböző nép nem hódíthatta meg.A déli húnok Pe tanju (fejedelem) alatt birodalmat alapítanak. Itt Baktur (Mau-tun) és Beztur. Attila hu-ni király legfiatalabbik fia Kr. Turóczi 37 őst sorol fel. 36-ban elhúnyt Tschi-tschi fejedelemig 8 uralkodó nevét veti egybe Turóczi közölt névsorával. aki a "Kingsmill úr és a Hiung-nuk" című angol nyelvű értekezésében (megjelent: Journal of the American Oriental Society Vol. Hirth Frigyes tanár. tehát a magyarok őseivel. Szuk-tak egy Alán városnak: Szogdak-nak a kínai neve és az egész Alán népre vonatkozik. u. Hirth kimutatja. hogy "eltorzult" és "józanabb" szavakkal cáfolni vagy bizonyítani hitelt érdemlően nem lehet. 32-45. E város Kr. Hieronymus-féle térkép a kínai nagyfal mellett lakó népnek tünteti fel a húnokat. Hoops a húnok germán-gót kapcsolatai alapján germánnak. 18-23) a kínaiak szomszédságában Hún helyett Faun népet ismer. akik élénk kereskedelmet folytattak Kínával. Kingsmill angol kinológus tagadta a hiung-nu hún azonosságot. Hülü-kuan-kü és Leuente nevek egyezései folytán a hún-hiung-nu azonosságot megállapítja. szogdi és indoszkíta királyleányok vére is folyt. A Szt. hún-hiungnu azonosságot pedig szerinte "a józanabbak eleve elvetették". mert "e térképek eltorzultak". Kingsmillel éles vitát folytatott dr. Némäti Kálmán a hiung-nu hún azonosság bizonyítására Szt. e. hogy hiung-nu nép a húnoktól különböző nép volt.) a Vei-su okmánynak a hiung-nu hún azonosságot Hirth szerint bizonyító értelmezését cáfolja. Ligeti Lajos szerint Turóczi fejedelmi családfája kitalált. Kőrösi Csoma Sándor idejében tehát a külföldi és a hazai szakirodalom a hiung-nu hún azonosságot hirdette és ennek alapján indult el Csoma az őshon keresésére. aki Attila ifjabb fia volt. hogy "Hernak. A Faun. Kimondja. Fick. e. u. Jornandes mondja ugyanis.) a hiung-nu hún azonosságot a kínai Vei-su okmány alapján bebizonyítja. Megjegyzem. egytől-egyig magyar történelmi személynevek. . Kingsmill megkísérelte kimutatni. különböző fajú nyelvészek más és más eredményt vontak le. Pekingtől északra elhúzódó kínai fal mentén lakó hiung-nu népnek a kínai krónikákban fennmaradt uralkodóik nevét Túróczi János 1490 körül írt Magyar Krónikájában Attila őseiként írt névsorral. p. A 47 48 húnok eredetéről írván. W. őket erdei embereknek "Fauni ficarios"nak nevezi. Szu-tő szerinte Szogdak és lakói iráni nyelvű szogdok. az angol Parker és a német Hirth a hún azonosság hívei. Most vizsgáljuk meg. A Faun nép nevét viszont a Gótok hagyománya (Cassiodorus és Jornandes) ismeri. e. hogy Attila ereiben ily származás folytán nem tisztán török. e. Friedrich Hirth és Radloff orosz akadémikus 1899-ben öszszehasonlították a Kr. T. Mingi (Lau-schang = fenséges agg) és Mike. szavakból etimologizálva a hún faj eredetét. Az említett két térképnek sem szabad nagyobb jelentőséget e kérdéssel kapcsolatban tulajdonítani. Fennmaradt egyes hún személynevekből. XXX. J. (Ezt az értekezést közre adta magyar nyelven: Némäti Kálmán 1913-ban). A. illetőleg foglalta el országukat. Külföldiek és több magyar tudósunk is Kingsmill téves következtetéseire épít. hogy Kingsmill a Vei-su okmány fordításánál alaposan téved és bizonyos részleteket nem fordított le. Venelin. A Vei-su okmány a Szuktag ország (Ancai = Alánok) kereskedőiről szól. 212 óta a jelenlegi Krim-félszigettel együtt az Alánoké volt és Hernak. Strabo földrajza (Kr. R. hogy a hiung-nuk egyik törzsét pa-su-ki-linek hívták és ez egy a baskír néppel. az övéivel Skythia Minor legszélső részeibe vonult vissza". Much. Hirth a kínai krónikák fejedelmi névsorából az oldalágak trónutódlását figyelembe véve a Kr. így a húnok azonosak a hiung-nukkal. viszont a francia Chavannes és Couvreur. Így Müllenhof. Ligeti Lajos (Attila és hunjai Szerk: Németh Gyula 1940. hanem kínai.

– ellemben a bolgárok eredeti nyelve csuvasos török volt. (J. (V. A Krisztus utáni V. vagy el is vesztik a hiung-nu.: dr. ) 50 . Az avarok nyelvét Bizáncban hún tolmácsok fordították le. Ford. Egy ősi hún fajból és ősi nomádhazából rajzottak ki a felsorolt népek. e. Vámbéri Ármin (Húnok és Avarok nemzetsége 1881) töröknek és ez alapon Kemál Atatürk és hívei vuszunhúnnak (fehérhún) tartja az ozmán török népet és végül Mészáros Gyula kaukázusi nyelvűnek. viszont a hiung-nu hún faji azonosságot szerinte megközelítő pontossággal sem lehet ma még megállapítani. Így állnak tehát tudósaink ma e kérdésben. Egyik ága pontuszi hún. tornyán fáklya ég. mint mongolról vagy mogulról beszélni. Zabelin szlávnak. bolgár. törzsének a törökségében nem lehet kételkedni – vonja le a végső eredményt Ligeti. 1916. Bizánc adatokból tudjuk. ugor. miután nagyon hatalmas lett. századokban veszedelmes ellenségei voltalt a kínai birodalomnak. Noha ismeretessé vált e népek rokonsága. mégis külön féle neveken szerepel eredetétől torkolatáig más és más országokon folyva keresztül. mely szerint a hún konföderáció nem volt egységes etnikai összetételű. A tudomány mai állása szerint a hunok eredetének ez a magyarázata a legvalószínűbb". eredetének idejétől fogva egészen máig. nyugati és keleti török. Agner L. a másik ág fehér hún. ezeket a mongóliai Noin-Ulai kurgánok fejedelmi sírjaiban találták. ahol hiung-nu néven már a Kr. Vivien de Sain-Martin finn-ugornak. vagyis hún nevüket. A magyarságot érdeklő húnokkal rokonfajú népek nyelvéről jegyzek fel még néhány adatot. és európai népnek tartja őket. a leszármazás fokát és egymáshoz való viszonyát a történészek már kevés helyen adják. Azután az egész tatár nemzetről kezdtek. az egész nemzetnek nevét juttatja. A majdnem 200 éves vita azonban nem volt meddő. melyet a türkök. Egy részük még a történelmi kort meglőző időben. bár külön féle tájakon élt és külön éle neveket viselt. században huny néven megjelenő húnok szintén fehér húnok.) "Ott áll a nagy fal. tatár. hún. melyet mongol hordák ellen emeltek. ö. úgy egy és ugyanazon nemzet a hiong-nu vagy hún. 49 Anna Comnena szerint a bessenyők ugyanegy nyelvűek voltak a kunokkal. Attila uralkodó nemzetségének. amint Kőrösi Csoma idejében állott a tudós világ." Li Tai Po ( Dr. szabir kazár. vagy chioniták hatalmát az eftaliták törték meg. Egyik törzsük a török. mely Közép-Ázsiában. Erdélyi László: Magyar tört. l. újgurok vagy az európai avarok. Neumann. ezen nyelvét pedig a Codex Conaaraacusból ismerjük és az kipcsaki tatár nyelv volt. Az ujgurok kövekre rovott írásai az Orkhon és a Jeniszei felső völgyében mai napig fennmaradtak és az türk nyelv. mivel nagy kérdéseket tisztázott. Amint egy folyó. Viszont a Tortan földrajzi név és a Tatár gyűjtőnév. * Ma a legtöbb olvasó kérdéssel tekint a hiung-nu. "Az ázsiai húnok" c. bár egy és ugyanaz. mongol népnevekre. (Váczy Péter: Húnok Európában ) . Ezzel pontot tehetünk a hiung-nu hún kérdés lezárásához. Modi: A húnok ősi történelme.) A húnok nyelve az a török. amiben három féle hún is beletartozhatott. beszéltek. Indiában a VI. A fehér húnok. Irán határán és a Kaukázusban játszott fontos szerepet és egyik ága Var nevet viselte. pontosabban kidarita húnok. így őrizvén örök tüzével messze időkre a császárok hírnevét. dolgozatában (az előbb említett dolgozat utáni lapon) viszont ezt írja: "Az európai húnok tehát Ázsiából származtak. hogy az Európába költözött avarokhoz a Var és Khun ujgur törzsek csatlakoztak. Ligeti Lajos a húnok fajisága kérdésében Wesendonk felfogását vallja. században vagy később.Ilovajski. Ma már tárgyi bizonyítékot: is vannak a hiung-nuk ázsiai származása mellett. a húnok kezdik elveszíteni. az időkön át haladva és őshazájától kezdve.

Az ok és az okozat (Karma) nagy törvénye szerint a multban vetett okok magukban hordják a jövő aratását. u. Isten ostora.⊗ Attila ősatyának mivel tartozik Anglia.A kínai nagyfal megépítése és következményei. Irán népe ellenállt.) A húnok beáramlásának következménye. J. Francia-. Attila küldetése az okok világában fogant. juecsi és su népek Indiát árasztják el és Pandzsabban telepednek le. Aurelian. értekezésében: ∗ ⊗ "Ezért jól teszi a hazája hírnevét féltő magyar. hogy semmiféle propaganda onnan ki nem irthatja.000 mérföldnél hosszabb fal a világ legnagyobb csodái közé tartozik és hún hadifoglyok munkája volt. mire a szkíták. ezek juecsi húnokra törnek. hogy az egész római birodalomban szétterjedt Mithraizmusra közvetve halálos csapást mért és ezzel erősen elősegítette a kereszténységet.és Franciaország és az egész keresztény világ. 51 52 . magyarokat arra. Diocletian. Angolországok akkori néptörzseinek önálló élete. nemzeti kialakulása megindulhatott.∗ mégis oly erősen gyökeredzik a lelkekben. Mithra-vallásnak – amelyet a húnok és az ősmagyarok is ismertek – Róma késő századaiban a birodalom népei között számtalan híve volt. mely ellen a kínai falat építették". 275-ben a kínai határról elűzte a húnokat és azután megépítette a falat. (Monerieff és Chaytor. A vonatkozó irodalmat összefoglalta dr.. 312-ben indul Európa ellen a húnok rohama. being Studies in Religious History from 350 B. kik ugyanazon fajnak a sarjai voltak. Jesse Benedict Carter: "The religious life of Ancient Rome" című forrásmunkák. de egyben a népvándorlást indítja meg. miként Kemál Atatürk is büszkén vallotta ősatyjának. A. tokár és daha törzsek az Oxus és Kaspi-tó vidékére vonulnak. úgy ma Anglia szigetvilágán és az egész európai kontinensen Zarathustra himnuszait zengenék. Modi professzor: "A Húnok őstörténete" c. Galerius császároly a "meg nem hódított Napistent" imádták és e vallás futótűzként terjedt el az egész birodalomban. Német. Elkészülte után már 50 évvel a keleti húnok az usuivi törzseket lökik ki. hogy Kína régóta a Mandsu Tatárok hercegeinek uralkodása alatt élt. hadseregét Angliából kivonta és Attila hódításainak nyomása kényszerítene a szászokat Britániába való betelepedésre. ő volt népével együtt Európa karmájának végrehajtó hatalmassága. D. az új formák teremtése és az avult formák megsemmisítése egyformán az isteni tervbe tartozik. J. Kelet ősi filozófiája szerint az élet és halál. ha nyugati ember előtt nem dicsekszik Attila ősapjával és a bún-magyar atyafisággal. Spanyol-. "A sors tréfája volt. Gróf Teleki Pál elnevezése. A nagy fal megakadályozta a Kína felé való gyakori betöréseket. hogy amennyiben Attila és húnjai Európában meg nem jelennek." Mi bátran dicsekedhetünk Attila ősatyával. a massagéta. Leszögezhetjük. akik a Balkas-tó környéki su törzseket nyomják ki. e. Ezek tudatában bizonyára nem írta volna Eckhard Sándor: "Attila a mondában" c. to 330. amit a középkor krónikásai a húnokról és Attiláról írtak. Ch. F. A 10. Nyugati ember előtt fekszenek: Prof. hogy a "gyökerek legfőbbjének". Cseng kínai császár Kr. mert ha igaztalan is a torzkép. Attila hódításainak azonban a legfontosabb következménye az volt. Kr. Róma ereje rohamosan hanyatlott a húnok elleni háborúskodásban. Kultuszát is az elfogulatlan nyugati tudósoknak kellett feléleszteniök és figyelmeztetni bennünket. Legge: "Forerunners and Rivals of Christianty. Franc Cumont: "The Mysteries of Mitra". művében. Heliogabalus. hogy végleg összetörte Róma hatalmát és így Német-. meg szoborba öntöd Attilakultuszunkkal.

Az osztyákok is néha szabaroknak nevezik magukat. 100 milliós tömege áll. azért céloz írásában arra. szemmel tartják őket és gyakran választ is kapnak tőlük. pont. – Die Neue Propyläen-Weltgeschichte I. Az északi ugorság. Németh Gyula azt mondja. 13. Wien. pont. mivel a szanszkrit nyelvnek alkotása. pont. a perzsa részek felé és ezeket mai napig a turkok régi nevén szabartoiaszfaloi-nak nevezik. ~ 1932. valamint több indiai nyelveké is. Finn-ugor nyelvészeinknek nem kell kétségbeesniök amiatt. akik északról jött ugor népekkel keveredtek. Lebediasz-szal az Atelkuzunak nevezett tartományba. cseremisz nyelvekből. hogy "oly néppel. finn. Később minden ellenségről megemlékezve. India finn-ugor népeinek szókincsét azonban a mai napig sem hasonlította egyik sem össze a magyar szókinccsel. mint a Koruknak szövetségeseit és úgy beszél róluk. alacsony kultúrájú néptöredékeivel szemben a déli ugorság kb. amely a mai 53 vogulok és osztjákok színvonalán áll. mint bármely más európai nemzatre nézve. néhány százezres kipusztuló. Irán és India ugor népei. hanem valami okból Szabartoiaszfaloi-nak”. E népek az Osztyák és Vogul népekkel. hogy déli India lakóinak hatalmas alaprétege a Monda és a Kol népekből tevődik össze. Görögösen képzett szónak veszik ma is és erős 54 . hogy több indiai nyelv párhuzamos a magyarral. zürjén.) írja: "Abban az időben nem hívták őket (magyarokat) Turkoknak. A Kaukázus. A) Kaukázus. hogy a szabarok sisakjaival. hogy a szabarok egykor hatalmas és a legnagyobb indiai nép volt. 2250 évvel az Ural vidékéről jöttek Indiába. "Háború támadván a turkok és az akkor kangar-nak nevezett bessenyők között. írja. Reiche des Altertums. A másik rész pedig nyugat felé ment lakni vajdájával és fővezérével." Ma már eldöntött kérdés." (18. mely különben eltér a nyugati európai nyelvektől.) "Ezek a nyugat felé lakó turkok mind a mai napig követeket küldenek a turkoknak imént említett keleten.IV. Berlin. A magyarok dús aknát találnak tanulmányozásában. (Hevesy Vilmos: Finnisch-Ungarisches aus Indien. Budenz József finn-ugor nyelvészünk és követőik a mai napig összehasonlító nyelvanyagukat északkelet-európai és legfeljebb északnyugat-ázsiai ugor nyelvekből vették. kopasz és szakállas fejűikkel egy harcmező telítve volt. votják. a finneket kivéve. mint a "félelmetes" szabarokról. Perzsia felé lakó népéhez. a turkok táborát megverték és két részre oszlott. 1939. Így a vogul. mordvin. viseletük és nyelvük érdekeit: még pedig azért. amely mind az osztyákoknál és voguloknál. tehát a magyarság finn ágával rokonok. mind pedig Indiában és végül a magyaroknál egy nép megnevezésére szolgál és ez a szó: szabar. nagyon párhuzamos a magyarokéval. osztják. Bíborban született Konstantin (De administrando Imperio. szakásaikat.) A szabar-toiaszfaloi név körül hosszú időn keresztül élénk vita folyt." * A finn-ugor népeknél egy szót találunk. hogy a szanszkrit tanulmányozása sokkal hasznosabb a magyarokra. A szanszkrit történelem is ismeri a szabar népet.) Csoma ezt már 100 évvel ezelőtt sejtette. e. Frühzeit der Völker. egy török nép nem is tudott volna mit kezdeni. Cunningham. Az egyik keletnek ment lakni. lapp." (16. Buchanan és más indiai kutatók is úgy vélik. A Mahabharata a Pandavák és Koruk nagy harcában leírja a szabarokat. ) A magyar őstörténelem összekapcsolódott a Szabar névvel. (Lásd: Urgeschichte der Menschen. szem előtt tartván nemzeti eredetüket. hogy Csoma a tibeti szótárának előszavában azt mondja: "Saját nemzetének a szerző büszkeséggel jelentheti. ősi multtal és szellemi kultúrával. ahol most a bessenyők népe lakik. Kr. akik kb.

Felosztá Feriden az egész világot . sabir. A massagéta nép. B) Irán. Ugor és Onogur népeket települési helyükről kilökték és ezek a Fekete-tenger vidékére költöztek. akiket a szabirok szorítottak ki régi helyükről. 427-ben kezdődik és tart 55657-ig. A fehér húnoknak a perzsa sassan uralkodók alatti harca Kr.-i község. Turk nép és Csin felett öt tevé meg úrnak. szabar. Az örmény kutfők az itt élő népet "hon" néven nevezik. hogy 520-ban a "szaber-hún" nép nyugati törzse a Bizancban megkeresztelkedett Gordas helyett testvérét.. Az ott élő hún-szabír népkötelékeket a gruz-krónika Kr. A parthun és lassan nép történelme Irán harca Róma ellen. hogy a Meotis melletti hazájukba költöztek. hún törzsek. ∗ A kazár (kabar) népről pedig Fiók Károly (Árják és ugorok érintkezése) kimutatja. Skandagupta gupta királyt Legyőzik és megtelepednek Indiában is.szabarnak∗ fordítják. lakóföldjüket Oset-i néven említi. u. amikor Naoshirvan. hagy a Kaukázusnak a Kaspi-tenger felé eső szorosánál harcoltak a hún szabirok a perzsákkal. 1939. u. mely ellen Cyrus. nem más. 87-490-es évekig következetesen osi (= oszét). mely ellen Dárius harcolt. Mogyert választotta fejedelemmé. A szabarok építik és fejlesztik naggyá később a Kaukázus vidék Kuma-folyó menti: Magyeri városát. A legősibb dinasztiák. (V. a Peshadai és Kajani idők története. stb. A 461465 években a Belső-Ázsiából vándorló avarok e hún-szabir kötelékbe tartozó Serragun (Sara = fehér) . hogy szintén a déli ugor nyelvághoz tartozott. i. "Hogy a jós igékből a jövőbe látott. Még Theophanes írja. u. E1 is foglalá a hatalmasok székit. Ezek Ephtalita vagy fehér-hún néven ismertek. (Bendefy.) ágát Mogyeri fejedelemről nevezik Magyarnak és Mogyeri fejedelem leszármazottai (amiként ezt Hóman Bálint kimutatja) az Árpádház. de ugyanakkor szakadatlan harc folyt a húnok ellen is. Kaspi-tenger és Kaukázus közötti lapályon említi az onogur és szabir népet. "Népünk és nyelvünk". A gruzok máig így hívják őket. 55 56 . Ezek szerint a magyar nyelv déli-ugor'nyelv. ö. így: Priscus rhetor Attila szövetségében a "saragur" (sara = fehér) és onogur népeket említi. vagyis az ősi hún néppel való harc. A gót Jornandes a hún gur (szabir) népről azt írja. Itt 622 körül romokban állt a "Matzaron"-ok régi városa. A szabirokat viszont az avarok kényszerítették továbbvándorlásra. Faghan hún királyra megsemmisítő csapást mért és a fehér-húnok elköltöztek a perzsa vidékről. A bizánci Agathiás a VI. Követeket küldenek Bizancba és e követek szájáról hallják először a szabir nevet.) A kaukázusvidéki őshazában élő hún nép szaber (sabar.) A szabirokra vonatkozólag több bizanci írónál találunk adatot. Theophilactus a Meotis. 453ban bekövetkezett halála után az Ural folyó síkságaira visszaözönlő hún nép egyik ága Perzsiába tört be. Mészáros Gyula: A "Szabir" nép és név. Firoz. helyneveink között Hercegszabar Baranya vm. Naoshirván nagyatyja ellenük harcolva esett el 484-ben. Az indoszkíta korban még a magyarok és a kozárok egy és ugyanazon néptörzs kötelékében együtt éltek. de újból megülték lakosai és 1616-ig virágzott. szabir. ("Oszét-föld"). (J. Attilának Kr. mint Irán és Turán. Elfoglalják a mai Afgán területet és betörnek Indiába. században viszont a szabirokat és onogurokat a Meotis melléki népnek is írja. Tehát a kubánvidéki őshazában Mogyeri fejedelem népét a bizanciak a húnnép Szaber ágának nevezik. mely még az autentikus történelmi idő előtt volt. Modi. de ugyanakkor változatos hadakozások sora a húnok vagy törökök ellen is. Féltékenység és vetélykedés háborút hozott és e bajok folytatódtak. Procopius már arról ír. Kivel az legottan útjának eredett. Ősi iráni hagyomány szerint Irán és Turán királyságok alapítói testvérek voltak. m. amelyet Timurlenk 1396-ban feldúlt. Az Achaemeni korszak történelme Irán és a görögök elleni harc.. Őneki is oszta harctudó sereget. a laka-szkíta. Igazolásul szóljon az iráni ősi éposz. Másod szeren Turánt adta vala Turnak.) Irán népe mindig testvérnépnek tekintette Turán ugor-húntürk népét.

mongol népeinek leszármazottjait nem kellett Csomának keresnie. Egy részük a történelmi kor kezdetén.Felkötötte övét s osztó ajándékit. mint az indiai hadseregben szolgálatot teljesítő kapitány. mint sok másról sem. (Chinese recorder. hogy Radzsasztán harcias törzsének és Európa ősi népeinek közös szkíta eredetét állítsam és bizonyítani igyekezzem”. Kingsmill angol kinológus szerint Zarathustra idejében (Kr.és a középkorban telepedtek le Indiában. A másik legenda szerint az elhúnyt hún király csecsemőjét a pusztába kivitték. I920. Ford. háromkötetes mű volt és Londonban 1829-32ben jelent meg. Eredeti adatait elsősorban az Udaipuri Rana által rendelkezésére bocsátott Puranák-ból. hogy mi lehetett Csomának India indoszkíta-hún és finnugor népeinek származására. türk. Ez alatt az idő alatt fáradhatatlan szorgalommal gyűjtötte az adatokat történelmi és anthológiai nagy művéhez. mint Romulust-Remust farkas. stb. Szent Turán sahjának köszöntik mindenek. személyes tapasztalatain kívül egy kiváló szakmunkából is meggyőződhetett. amelyekben mestere lehetett volna a két világ tudósainak". amelynek londoni könyvtárát vezette. ő Zajti: "Magyar évezredek. mégsem bizonyít a szkítaság árja eredete mellett. Illés prófétát pedig egy holló táplálta. történetére és nyelvére vonatkozó véleménye. 1000) szereplő turáni "hunu" nép azonos a vuszun húnokkal. helyi hagyományokból.) Az iráni avesztai nyelv.) Származás legemdjuk szerint a hiung-nu fejedelem leányának egy farkas képében megjelenő szellemtől gyermeke született.)∗ ♣ helyesen: geneológiája – Szerkesztő. aki a vuszun húnok ősatyja lett.' A Bhagavat és az Agni Purarákban felsorolt Surya (nap) és Chandra vagy Indu (hold) nemzetségek geologógiája♣ hat évszázadig terjed. Ugyanúgy. "A Puranák a világ teremtésén. ahol egy nőstényfarkas és egy holló táplálták. 1. Amit Csoma Kalkuttában tanulmányozott: Lieut. Tod.) Erről sem beszélt Csoma. J. balladákból. 56-ig.") C) Az indoszkíta-hún népek története. továbbá Chand XII. századbeli költő és bárd époszaiból. őshazájára. Elébe a nagyok gyöngyöket hintenek. mert "jellemek legbámulatosabb vonása a rendkívüli bizalmatlanság volt oly tárgyakra nézve. mint kiváló nyelvész. bár a szanszkritnak testvérnyelve és így ősi árjának tartják. az istenek és hősök legendáin. James Tod: "Annals and antiquites of Rajasthan" (Radzsasztán 57 évkönyvei és régiségei) c. (V. Col. Ugyanakkor Körösi Csoma Sándor a Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta-nak volt tagja és könyvtárnoka. másrészük később az ó. Milyen adatokat találhatott a fentiek vagy a török és mongol népek őstörténetére? Hogy hová lettek ezeknek a népeknek hullámai és merre laknak leszármazottjaik? A hiung-nu birodalom hún. Tod könyve a legrövidebb időn belül ott volt a kalkuttai könyvtárban és azt Csomának hivatalból kellett tanulmányoznia. Radzsputanában 17 évet töltött és 1823-bon Londonba visszatérvén. e. Parker szerint a vuszunok pedig azonosak a magyarokkal. Abulfazl és Abulghazi történelmi munkáiból vette. 17 éven át állomásozott Radzsputanában. mégha azt használták is a kaukázus-vidéki szkíta mágusok. egész Vikramaditya utáni időig. (Kr. e.: Radó A." (Firduszi: Sahnámé. turkesztáni és baktriai területre. Eddig még nem vizsgálták tudósaink. 1885. 58 . kívül földrajzi és es történelmi adatokat is tárgyalnak. Erről Csoma. James Tod 1786-1835-ig élt. vándorlására. XVI. Előszavában mondja: "Voltam olyan merész. (Uj kiadás: Oxford. J. Ugyanis az papi nyelv volt és azok útján jutott a transkaspi. mert azok között élt. a legszorosabb kapcsolatot tartotta fenn a Royal Asiatic Society-vel.

A Dzsajati törzsének egy kevéssé említett nagy ága volt az Uru (Urvasu-Turvasu). Chatti. Ráma idősebb fiától Laratól vezetik le családjukat a Mewari Ranák. az Európában és Indiában szereplő hún-ok. Budha volt az. Buddha és Budha név jelentése: megvilágosodott. Ikshwaku. Turkistán. Mind nomádak. e. ahogy a Puranákban nevezik. Dzsaisahner és Cutch törzsek. Marwar és Amber urai. a Massageták (nagy Géták) és a Saka-k keletebbre. Tak vagy Takshak országa. bár régi történelmüket el59 60 . városaik. mely az Araxesnél (Avarura) élt Sakadvipában. előtt. Dzsaipur Marwar. Nem sokkal azután az Ási és Tokar törzsek megdöntik Baktria görög királyságát és a rómaiak is érezték az Asi. pénzük még ma is fellelhetők. Bikaner pásztor községeiben és az indiai sivatagban és másutt is megtartották régi szokásaikat. sacarauli törzsek. A Saka-k a Cimberekhez hasonlóan betörtek Ázsiába. Bikaner fejedelmei és törzsei. lakosai magukat Hungias-nak nevezik. vagy a turkesztáni Tadzsik-ok ugyanaz a törzs. Krishna és az öt Pandu fivér története csak allegória. Tokaristan. 2250 évvel Kr. Dzsadu nemzetségek jártak. melynek fővárosa Champapuri. Rámától származnak a Suryavansa (Napcsalád) törzsei. A Nap és Hold nemzetségek által alapított terjedelmes városok nagy része ma már romokban hever. e. Egy új hódító faj lép be Hindosztánban. tochari. A kínai írók szerint Tak-i.Manu alapította a Nap dinasztiát. így foglalták el Baktriának és Armeniának legjobb vidékeit. Kr. a bennszülött geográfiában Turán. mint a Puranabeli Turushka. bőséges nyomokat hagytak régi történéseikről. Az indó-szkíta Géták. Ez az ország határos Tibettel. Szkítiában. aki a Hold nemzetséget megalapította⊗ kb. a Kushiták. azaz Budha faj leszármazottai" Amerre csak a Kuru. másnéven Nag. Lahoréban. a Mewar. Turushka népek hazája. egyidőben keletkezett Kanaudz-dinasztiával. 600 évvel Sheshnagdesből történt első indiai bevándorlását a Puranák említik. Manu fia. így Kapuvár bessenyő-szkíta telepén és a szerémségi India. aki Keletre vándorolt és Ayodhya-t alapította. Dahak a tó mellett. a következő háborúkban a Sutlej folyón átkergették őket. A perzsáknál Mawaru-n-nahr. a) Húnok a Buda vagy Hold faj leszármazottjai. a régi íróknál Transoxonia és Chorosmia ősi fészkeiben voltak. b) Tadzsikok nagy Kígyótörzsek. az Indiába beözönlő Tokari. pasiani. Ezek a Hold. a Szákja nemzetségből származó királyfival. Cimber népek hatalmát a Balti partok felől. mely több birodalmat alapított. azoknak Saka Dwipából (Szkítia) való bevándorlásuktól fogva felsorolja az író. Tomyris fejedelmük harcolt Cyrus ellen. ⊗ Budha nem tévesztendő össze Buddhával. A Hold nemzetséget Krishna és Ardzsuna. melyet róluk Sakasená-nak neveztek. "Uru második fia Bhabru. Kitűnő lovasok maradtak. Az indó-szkíta Béták soká megtartották függetlenségüket. Takshak és Ásik törzsek Sheshnay (takshak) uralkodónak Kr. a hódító Shesnay vezetése alatt Sheshnagdesa-ból és 10 király alatt bitorolja a Pandu trónt. c) A Nagygéták. Uru. Kusa nevű fiától pedig Kachhawaha-k. India mint személynév is szerepel őseinknél: lásd: Váradi Regestrum 51. Strabo írja: A Kaspi-tótól keletre szkíta törzsek laknak. akik a görögöktől Baktáriát elvették. perirat. az ő leszármazottaik. Véleményem szerint Strabo ősi szkíta telepe. 1500 körül. a kínai írók hiung-nu-i. A takshak törzsek valószínű telepei Tadzsik." A Surya és Indu fajok leszármazását. hogy Ramayana és a Mahabharata. a Nap nemzetséget Ráma fiai folytatják. kinek 34-ik utóda Anga. Ugyanebben a korszakban ezek a törzsek nagy betöréseikkel elfoglalják Kis-Ázsiát. Hazájuk a "kígyófej ország". ∗ Magyarországon több India nevű helység van. Minden törzsnek külön neve van. Krishnától az Indu (Hold) fajú. akik közül a legismertebbek az ási. Nevük kiejtése: Buda. "Vessük el azt a gondolatot. az első. Takshak. állítja fel Angadesa királyságot.

déri határa a Jehun volt. Ai fia Julduz (csillag). akitől Dzsingisz khán. Batthi.felejtették. aminek bizonyítéka a hasonló mitológia. kinek fiától. Jelentése kitűnő lovas. Kathi és egyéb törzsek és uralkodói történetét. bár a szurja faj egyik ága is viseli ezt a nevet. Yadu. Kr.). stb. A pásztorkodásról a földművelésre való áttérésük rövid és ma a volt nomád Béták India legjobb földművelői. Jat. mely az Indus két partján terjedt el. Ők tartották meg a legtöbb eredetiséget az összes lakosok közül. A legrégibb időkben csak a Szurja és Chandra: (Nap és Hold) fajok voltak. Silar. Sarwaiya. Chahuman radzsputok 24 törzsét (Hara. Rathor. Ai (a hold) és a többi négy elemnek neve. akik a tűz. 1330-ban Timur khán alatt a Chagatai királyságnak utolsó Béta-fajú fejedelme Tughlak. második fiától Magastól erednek a Takshak vagyis a kígyó-törzsek. akik a. már eléggé tanuskodhatik a géta sakák és szkíták közös eredetéről. Gohil. Termete sokszor 6 lábnál is magasabb. u. Chawara Tak (Taksak). Deguignes tudósítása szerint. Utódai közül Il khán fia volt Kian." Az északi 30-50 fok és a keleti 75-95 hoszszúsági fokok által határolt középázsiai felföldről vándoroltak a fajok Európába és az Indus völgyébe. ősi hagyományaik és más adataik hasonlósága folytán a kínai. megveti a békés foglalkozásokat. Van közöttük világoshajú. Pinkerton szerint: "Egy nagy szkíta nemzet élt a Kaspi-tótól a Gangesig. Indutól származnak. csak lóháton boldog. Tisztelték a napot. Ásiáról nevezték el a földrészt. Macmurdó így jellemezi őket: A kathi különbözik a radzsputtól. Az Aswa nevű Indu fajnak. Herodotos azt állítja. ezek a 6 tatár törzs nevét adják. a Puranák Sakadwipá-ja. 36 indiai királyi családban is helyet foglalnak. Taskent. mint Chagatai. Krishnától kezdődő időszaktól Indiába bevándorolt törzsek. melynek lovat áldoztak. lándzsával kezében. hogy ezek a népek csak pásztorok voltak. Az a nagy szertartás. mikor a Su népek elözönlötték a Jatok országát. Az indó-szkíta eredetű sakhak-nak nem volt nehéz befurakodni a királyi fajok közé. neveik. A Kathi törzs fővárosa Kathi-avar. Gaharwar. hogy ugyanegy időben történt azon csoportok európai bevándorlása. Aghuznak hat fia volt: 1. Utrar. Gaur. Chalukya. Pratihara. akik szintén takshak fajúak. Hún. Cap. azaz Sakatai. Makwana. 61 62 Tod az európai invázió tényét megállapítja és azt mondja. Abulghazi. melyet a téli napfordulóval ünnepeltek. görögök által Szkitá-ra ferdített vidékekről valók. A tatár Ai. Tuar (Tonwar). Az alábbi két törzset érdekességüknél fogva külön kiemelem. Aswa-ról vezetik le. köszönhetjük az "Ázsia" elnevezést. tatár-mongol és szkíta fajokkal közös származásra mutat. míg mások Manu unokájáról. végül leszármazásukat. Baghel. azaz a 36 királyi fajt Tod az indiai bárdok adatai alapján felsorolja. Dabhi. Vallásuk. hogy a görögök Prometheus feleségéről. és kék- . de felette áll bátorságban és erélyességben. A többi mindezeknek alosztályai. összesen hat. 2. kegyetlenebb. d) A Cshattis Radzskulát. a kínai Yu és a hún Budha mindnyájan a Holdtól. Cyropolis és az északi Alexandria városaik voltak. Jareja. Jethwa-Kamari. Bala Ihaia. (ezek monotheisták voltak). mint a Haihaja vagy Aswa a Takshak és a Jat vagy Getae népek. Bőven tárgyalja a Grahilot. A Géták. Tévesen azt hiszik. Agnikula 4 törzsét. a Vulkán fiai és a Takshak népe volt. országának nyugati határa a Dasht-i Kipchak. aki ősapja az összes északvidéki tatár és mongol fajoknak. több mint 100 indiai árucikkel teli várost találtak ott és a fejedelmeik képmásaival vert pénzeket. Hyustól kapta Kína királyi családját. kinézésük határozottan szkíta. Kun (a nap). a zene és az építészeti díszítések is. melyek most a 36 radzsput királyi családba számítanak. modoruk. nyelv. E folyó mellett volt a főváros: Kokhand. Kachwaha. A Kathi most is napimádó. Kichi. Dor. Jut vagy Jat és Takshak fajok. Fia Aghuz. a Mogul dinasztia történetírója szerint: Mongol volt egy tatár patriarchának neve. Ezekhez járult a 4 Agnikula faj. harci és költői szokások. Ebből következik a radzsputok és a korai európai fajok közös eredete. Az aswak nagyrészt Indu fajúak voltak.

A hiung-nuk kilökik az uzun-okat is. Kábul és India nagy részét magában 63 64 . Tatan után. Lassen szerint a juecsik (fehér-húnok) először a Hoanghó körül (Sárga-folyó) jelennek meg. Az elvonulásnak Csamkiao kínai tábornok tanúja volt. 30-bar Indiát is elfoglalják és a kínaiak ellen viselnek háborút. melyeket ők tatároknak hívnak. I. A húnok történetírója terjerelmesen tárgyalja a hiung-nu vagy ou-huon. a Chambal keleti partján volt a húnok székhelye és egy ottani híres templom. szel vagy sze népet az Ili-folyó vidékéről kilökték és mint szák nép a baktriai birodalom bukásakor Szogdiána egy részét kerítik hatalmukba Kr. Wilson könyve az Asiatic Society könyvtárában meg volt és Csoma ezt is olvashatta. 1838. A bihari hercegek egyik felirata említi ezt a törzset. akik továbbűzik a juecsiket. e. Ezt Arrianus. e. Strabo és Ptolemeus is megerősítik. Makwana. nem tudjuk. Deguignes írja. Wilson 1840-ben lefordította. D`Auville szerint a fehérhúnok India északi részét foglalták el és valószínű. hogy a kínai falat őrző törzsnek Angatti volt a neve. hogy egy csoportjuk Saurastrá-ba és Mewar-ba is eljutott. A faj nem halt ki. A szákok Kipint. Moghdzsi. század első felének végén két részre szakadva menekült ez a nép. hogy hinduk gyanánt tekintik őket. Kipin. Kandahár. a Kichi regős mondja. 63 körül. atlétaszerű testalkatuk kitűnően megfelel életmódjuknak. H. A tradíció szerint a régi Barolliban. stb. Mewar legrégibb évkönyvei szerint a radzsputok főnökeit segítő hercegek katalógusában volt Angatsi hún vezér is seregével együtt. az időszámításunk kezdetén már letelepedtek. kb. Kr. a turk és mogul törzseket. akinek egy nagy fizetésű és tekintélyű külön hercegük volt. század vége felé Kipint és Kaofut. tekintettel a Gudzsár hercegek krónikájában elfoglalt helyükre. társaságában telepedtek meg Saurashtrában. A juecsi nép Baktriában a pártusokkal hadakozik és a Kr. Mikor vándorolt be ez az európai foglalásairól híres törzs Indiába. században hatalmuk elenyészik. valószínűleg a pártusok laktak. mint a Kathi. Bala. Vishnu-Puranákat H. Ezt a művet feltételezhetjük. mely vidék az Irtis partjától a Sárga-tengerig terjed. Bonn. Kétségkívül több hasonló törzs.szemű is. a Singar Chuori. a nagy juecsik a Jaxartesen túli országokba. Ez kb.) Meglepő körülmény. Hatalmuk a folyón túl is kiterjedt. Csontos. e. 126 előtti időre esik.e. A szu. Tehát a nagy juecsik vagy tochárok országa Baktria. az Indus-folyó mentén. ahol lefokozva ugyan. Az ansziek sok várossal bíró hatalmas nép volt. Szogdiana. Wilson művében Toddal együtt azt bizonyítja. az is egyike azon szkíta törzseknek. hogy Angat volt a neve egy hatalmas hún vagy mongol csapatnak és Abulghazi azt mondja. Nyugatra tőlük az ási vagy ansik. Kr. akik a 36 királyi családban helyet szereztek. hogy az Indiai Tudós Társaság bombayi könyvtára részére rövidesen beszerezte és Kőrösi Csorna Sándor még életében tanulmányozhatta. A hiung-nuk elől a Kr. A húnoknak nagy hatalma lehetett a XII. amikor a mohamedánok első ízben Chitort megtámadták. II. A juecsik országukat törzseik szerint 5 részre osztották. században. * 2. Hún. Az V. mivel Csomát megelőzőleg Wilson a tudományos társaság könyvtárnoka volt! * 3. u. Indoszkitákról írt még Kőrösi Csoma Sándor idejében Christian Lassen: Zur Gesehichte der griechischen und indoskythisen Könige in Baktrien. első századára esik. kis juecsik délfelé Tibetbe. Legnagyobb hatalmuk a Kr. hogy a fehér húnok vagy indo-szkíták Pandzsabban. Kabul und Indien. u. Baroda mellett. vízszintes vonalú írással bőrökre írtak és elénk kereskedést folytattak. a hún hercegek esküvői csarnoka volt. sőt olvasnia kellett. egy hindu bárd mutatott hún falukat a Mahi-folyam vidékén. (Ugyanaz három-négy hún házat mutatott Trisawiban. amikor "a többi hódításai közt megalázta a húnok gőgjét is". a többi osztályokkal keveredve élnek. Ennek alapján Róma hanyatlásának történetírója elbeszéli Európában történt betörésüket. a juecsik Tahia országot foglalják el. hogy tradíciójuk sok hatalmas indiai hún fejedelemről tud.

) A Vishnu-Purana két helyén – írja Modi –. Laelih. születése körüli századokban az indószkíta Jät nép vonul Pandzsabba (a Védákban Yâtu. Utána következett az uralkodásban fia.) Az első adatok tehát időszámításunk kezdetén az őstelepülésre. 500-ban utazott. Ezek Chandravansa és Agnikula fajúak – Naptól és Holdtól származtatják magukat. "Ezek a turáni hinduk lettek India nagy templomépítői. Yadu). 226. Fergussan és Sinclair szkíta és mongol eredetű turáni népeknek tartják Észak. Modi bombayi egyetemi professzor: Húnokról. Bharata Varsa (India) leírása közben. 2. * 4. Mirkula. aki az indiai húnokról írt. 66 . A Kr. érmeket veretett önmagáról és három feliratot is ismerünk. W. Az ugor faj Kabul vidékén és Pandzsab folyóközein telepedett le. A kis juecsik országa Gandarából Indiába is kiterjedt az V. (Mithragyula = Napkirály. Ford. Sinclair még azt is megállapítja. ének 68. a turániak építették. Igazolásukra egy teljesen modern. India ugor népei etimológiájával foglalkozik Hevesy Vilmos a "Finnisch Ungarisches aus Indien. Szkíta szokások az indiai radzsputoknál. de azok ma is helytállók. Az indiai radzsputok szkíta származásának bizonyítékául J. aki Cunningham szerint Toramana atyja volt. akit Laelih fiának tartanak. században. 1932. amely a Skandagupták uralkodása idejére utal. ami nagyot és maradandót építettek Indiában. hogy "mindazt. 500 év körül Toramana. személyesen is megtelepedett Malvában." és az angol nyelvű "Munda-Magyar-Maori" című műveiben. A Rigvédákban. A Jaxartes-folyó két partján volt az ugor és az árja faj hazája.) a birodalmuk lehanyatlik. előtti időből. u. ö. Wien. Hunter (Az indiai birodalom). akik az árják előtti faja volt Indiának. Sung-Yung. Skandaguptát legyőzték a húnok. India népeit az angol Alex Cunningham ekként osztályozza: 1. amely megállapításához az Avesta nyujtja a legbiztosabb adatokat. az árják legősibb szentírásában.foglalta. az Industól keletre pedig az ősi árják.és Dél-India népeit. Korai Turánok. az utóbbiak Attila király és fiainak korára esik. Brodeur és Dunbar a Radzsputok előkelő nemzetségeit a gudzsár és fehér húnok leszármazottainak tartják. melyben az úgynevezett kegyetlen és civilizálatlan fajok között a "Húnok és Parsikák" szerepelnek. amelyeken neve előfordul. A másik vonatkozás abban a listában található. Késő Turánok vagy Indószkíták. bizonyos vezérszerepet játszó éspedig "a legszélső nyugaton" lakó népekről szól az írás. ` 65 5. Az indoszkíta húnok történetét száz évvel előbb írta Tod. 3. és kiadta: Zajti Ferenc.) 6. A Szasszanidák uralmával (Kr. J." A legújabb angol irodalom G. Egy kínai utazó. India ugor népeinek telepedésével és történetével bő szakirodalom foglalkozik. de végre legyőzték. Eme népek között szerepelnek a húnok is. A húnok Közép-Ázsia pusztaságairól jöttek. Már a legősibb időktől kezdve turáni eredetű néphullámok keltek át a Himalaya hegyóriásain. Zajti Ferenc: "Magyar évezredek". több mint 2000 évvel Kr. (V. vagy azok szorosain és aláereszkedtek India síkjaira – írja W. Árják és Brahmáni Hinduk. Syad Mahammad Latif (History of the Panjab) szerint az árják bejövetele előtt az országon egy goal (pásztor) dinasztia uralkodott. Uralmát megerősítette Indiában. u. A húnok indiai hódításaira vonatkozólag első autentikus hivatkozás az.) említi. Tod (idézett munkájában) a mai napig megtartott szkíta eredetű szokásaikat ismerteti. amely az ugorok prákritos alakja. indiai forrás alapján. Megerősítik ezt bizonyos újabban felfedezett érmék. aki Indiában Kr. 1926bar megjelent művet hozok fel egy indiai perezi tudóstól. avagy Sing-Yung. J. J. Dr. E népek a mai napig a Jät (Yaht) nevet viselik. akik meghódították Indiát. az északnyugati hegyszorosokon keresztül. Kalidása a húnokat az ő Raghu-Vancájában (IV. Fiók Károly szanszkrit tudósunk szerint 20 ugor népnév és igen sok ugor kifejezés található. Skandagupta hősiesen és győzelmesen tartóztatta fel egy ideig a húnokat. u. megemlékszik a húnok második inváziójáról. Kr. Királyuk.

A tatárjárás előtt általánosan elterjedt nálunk a sörfőzés és a szőlő kultúra igen magas fokú.: Hadisten kardja Attilánál. Számos példány van ezekből a délorosz múzeumokban. ide! Ne űzzük többé így zajjal és lármával bor mellett a szkíta ivást. a nagy áldomáson. egyúttal az özvegy is máglyára lépett elhányt urával. Jellemző a gyengédségük a nőkkel szemben. majd minden nap bajt vívnak s más ifjak pogány szokás szerint íjakkal és nyilakkal játszanak vala. amelyet Vaivaswata Manu leszármazottjai (a Nap fiai) gyakoroltak. Ez nem India forró síkjain szerzett hinduizmus. A harcias radzsputoknál Hara hadisten szertartásai is kevésbé hasonlítanak a szelíd hinduékhoz. hogy a nap déli útjáról való visszatértét imádattal üdvözöljék. Anonymus: "Thonuzoba hitben gyenge lévén Nem akara lenni kereszténnyé."A radzsput törzsek a még ma is megtartott szkíta szokásaikat alig nyerhették az Indus perzselő síkján. 6. a Jehun és a Jaxartes forrásvidékeiről." 1. paizzsal. Anonymus írja a honfoglaló ősökről: A halhatatlan isteneknek nagy áldozatot tettek és 4 nap lakmároztak. A radzsput Bardai ugyanazok. 3-hoz. A temetésnél a halottnak lóva1 együtt való temetését igazolják a hún.. lövi a kacsát és vadmadarakat. V. Jegyzet: 1-hez. Hadistenének vért és bort áldoz. és Magyarország minden vitézei a vezér színe előtt paripáikra ülve. a napot és jobban élvezi a regősök harci dalait a Brahmánok litániáinál.) Anakreon (Kr. így a Fekete-tenger feletti síkságon. rabszolgákat szabadit fel és torozó intézményt alapit az Ugrai monostor részére. A részegítő italok szeretete tekintetében se marad el a radzsput nyugati testvéreitől. füvet esznek. A magyar ko-csi. A harci szekér is jellemző az indo-szkíta népekre. akik gyümölcsöket. Az áldozati helyen való emlékszobor állítása ritkább szokás. mely a fiúnak kötelessége és uralmának hatalma abból látszik. az angolban coach. vaddisznót. 67 8. a Borsa nemzetségből származó Benedikta nagyasszony földi javairól végrendelkezik. "Jönni fogsz a nomád szkítákhoz. 7: hez.) Szkíta származású a pannoniai kocsi is. 7. a Mahabharata hőseitől kezdve a Mohamedán hódításig. (Kócs község Komárom vm. az ú. hanem inkább a skandinávok véres alakjainak tisztelete. Attila kardja az Árpádoknál. 5. Ez a hindu népeknél tilos. mint a nap szimboluma. akik magasan fönt tetők alatt szépkerekű kocsikon laknak. mint a kelták bárdjai. vagyis fehérló-áldozat. Vallásuk hűvösebb klíma vallása volt és magukkal hozták előző telepeikről. hogy az emlék nagyobbszerű az előzőnél. a németben kutsche. ö. kun süveggel és a férfi és női szobrokat is kehellyel ábrázolták. lovát. perirata. Hanem nejével egyűtt élve. ahol: Eufemia nagyasszony bíráskodik egy Ur-Kund nevű tolvaj felett.. A nagy napfordulási (solsticium) ünnepe: az Aswamedha. Harát háborúban koponyával ábrázolják. V. A radzsput vadássza és megeszi a bivalyt. A radzsputok ősidők óta. Amerre a hún fajú népek vándorlási vonala tart. e. A szkíta géta lovát feláldozták a halott égetésénél. A magyar nőknek a férfiakkal való egyenjogúságát bizonyítja az 1210-30 körül irt Váradi Regestrum 301.-hoz.. 68 . Szőlők vétele-eladása általános." Honfoglaló őseink a kancatejből készült népies kumisz italon kívül bort és sört is ittak. mint a szkíták. Temettetett az abádi révbe . amikor a használata megszűnt. Túlmeleg az ahhoz. előszeretettel viseltettek a szerencsejátékok iránt is. Még ma is áldoznak a gazdagság és szerencse istennőjének: Laksninak. Békében a bor és a nők istene. Kamennija babákat. Váradi Regestrum. ahol a Nadányiak őse.i. hasonlóképpen Szkítiából került az Indus síkságára. A kehely emberi koponyából készült. – amin Árpád vezér igen örvendezik. akik pásztoristeneket. A radzsput szereti a vért.") 2. szarvast. vizet isznak. ö. 559-474. majd "Attila király palotájában sorjában ülve a kobzosok és síposok minden zengései és édes hangjai. mindenütt találtak a sírok felett sírszobrokat. teheneket tisztelnek. Anonymus írja: "nagy örömükben megittasodnak vala" t. n.) "Rajta. a dalosok mindenféle énekeivel zengnek vala elöttök . A halottak eltakarításánál Budha az elégetést vezette be és a hamu fölé földet hányatott. (V." Ezek a szokások Herodotos szerint Sakadwipából (Saka Szkítia) származtak. Észak-Eurázsia finn-ugor és törökfajú népei még ma is áldoznak a síroknál lovakat. 4. (Lásd: Krohn Gyula: "Finnugor népek pogány istentisztelete. akit kellő bizonyíték híján tüzesvas próbára ítél. A férfi szobrokat fegyverrel. 8. avar és honfoglaló magyar sírok leletei. ö.-ben. melyből az ellenség vérét issza.. Vagy ugyanott a 142-ik oklevél. Az ősmagyar fele-ség fogalmát.-hez." 3. Imádja kardját." (Aeschylos: Prometheus.. a kínaiban kao-cse.. ) 4.

majd Attila királyt is. melynek feje egy-egy ember. Egész Radzsadasthánban a radzsput hősök sírja fölé emelt tumulusokat találunk. ezt igazolják túl cifra. Ayodhya ura. A Modern Panarion. A Sankrant vagy Sivaratri (Siva éjszakája) ünnep. termékenységnek és bőségnek urával. az adwarju papok az áldozatvezető hotri papok utasításai szerint hangos varázsmondatokat recitáltak. vagy elefánt alakúra volt kifaragva. sas alakjában rendezték el. úgyhogy a mai hercegek már nem rendezik. Menetközben így énekelnek: "Szourva. pattogó tűz boldogságot hoz és gyors házasságot. A mongoloknál Onghon és Onghó volt annak az istenségnek neve. A fehérlóáldozat (aswamedha) szertartás igen költséges és veszélyes. Amíg a jupá-kat előkészítették. szóban és Sivó-család névben. nyolcszögletű faoszlopot. E tuskó Szourvja tiszteletére ég reggelig. hol kőbálvány van felállítva.-hez. "dicső hún kapitányokat". A 16 áldozati pap feldarabolta a lovat és egyes részeit előírás szerint a tűzre helyezték. Meghívások mentek a szomszédos fejedelmekhez és felállították a 21 jupát. Nálunk is voltak ilyen szobrok. ami a szkítáknál örömnap volt. A közeli rokon keresztény bolgár nép megőrizte a napimádást. Ide helyezték az áldozati állatokat. A 18 áldozati gödröt három sorban. és sívóhomok stb. 1913. A szurja név talán a napszúrás fogalomban fennmaradt. böjtölnek. Ráma atyja idejéből: "Hozzátok elő a lovat a Sarju folyó északi partjáról és készítsétek elő az áldozatot!" Erre a célra egy fehér lovat választottak. A bőség szarujának emblémáját kalácsból elkészítik és ezt különböző ceremóniák között a család tagjai közt felosztják. éjfél után a jegyesek elhagyják a szülői házat és rokonokat mennek látogatni. 11. ha nem. boldogság a jövő évig!" H. m. amikor Szurjához fohászt küldenek. egyenes kardú szoknya-gatyás és csizmás férfiak szobrai. 1926-ban Pliszka és Mádara között Endzse falu mellett került elő egy férfit és egy nőt ábrázoló szobor. tehát a tűz jelenléte is fontos. szerencse érje házunk. 10. továbbá a hegyes süvegű. a lovat. 9. A tűz mellett éjfél után kezdődik a jövendőmondás. melynek csonkítását. sz. az oroszországi és magyarországú kurgánokkal. Az új párok neve szouriakari. bika. Nyugaton a napisten szentelt fája a kőrisfa. Ha. A királyt és királynét a főpap a ló mellé ültette. E napot megelőzőleg a bolgárok nem dolgoznak. Te évad ura. melyen a hőst hű feleségével együtt domborműben kivésbe ábrázolták. ö. ) A magyar népi szokásból is sok részletét kiolvashatjuk az ősi ünnepélynek. Jegyzet: 10. ahol azok egész éjszaka a madarak repülését figyelték. Szourva. a mongollal azonos fogalom és lóáldozással egybekötött volt a kultusza. Szuria indiai napisten kultuszát . 69 70 . 11. Szourvja isten azonos az indiai Szuria napistennel. Ugyanakkor nagy tuskót gyújtanak és azt égő oltárként helyezik a tűzhelyre. Égő gyertya és füstölő. amelyeket ma a népünk korhányhalmoknak nevez. A mai napig "Sourvjaki" ünnepe néven ülik meg újév napját. Az oszlopot aranylemezekkel. melyet egy évig szabadon engedtek.) 12. ú. Áldás. P. "Ha ezek a hasonlóságok csak véletlenek. i. de a szent emberek inkább aranyat kértek és így 10 millió jambunada (indiai) aranyat kaptak. elalszik. akkor más kutatónak útmutatásul szolgálhatok" – így vonja le a végső következtetést Tod. keleten az aswattha (ficus religiosa). Az ősi misztériumok nagy beavatási napja ez volt. évf. akkor már is túl sokat mondtam. Márk krónikája "díszes kőbálvány"-nak említi ezt a sírszobrot. kivágását halállal büntették. Ramajanában leírtak egy ilyen szertartást. az halált. Háromszor vezették körül a lovat a szent tűz körül és a papok intésére örömkiáltások közt leölték.A hún eredetű bolgároknál is voltak ilyen sírszobrok. A téli napfordulót. ékes szövetekkel és virágokkal borították. 2. Réva és Kadocsa. a téli napfordulókor szintén lóáldozattal járt." Ide „az említett bálványkőhöz" temették Béla. december 23-át. a víg. a melegnek. V. 9. (Tóth Jenő: Turán f. Az ősmagyarok Ukkon és ukkonpohár és a finn Ukkó.turáni népek hozták be. mint Siva romboló ereje a sivatag. A szertartás a papok és augurok részére földbirtok kiosztásával végződött.-hez. hosszú csizmákkal ábrázolt szobrai és körülöttük álló nyilas amazonok. Dasarastha. míg a király a szintén tűzbevetett állatok szívének füstjét szagolta. A ló visszatérése egybeesik a nap déli útjáról való visszatéréssel. madarakat és víziállatokat.-hez. sivár. akinek lovat áldoztak. erre mutat Kézai Simon mester azon kitétele: "Keve kapitányt szkíta módon ünnepélyesen eltemették az országút mellett. új esztendőt nekünk! Egészség. minden ősi nép megünnepelte. Adj bő. Blavatsky: Cross and Fire. ilyenkor sezámmagos süteménnyel teli apró erszényeket osztott ki a fejedelem híveinek.

ott is az Isten Hoo madár képében száll le. A mítosz pedig leszármazását még ezen túl is tovább vitte a szárnyas teremtmények királyához. a világtörténelem legnagyobb katonai és uralkodói zsenije. akit Astur madárnak és Songarnak (Songar vagy Sonkar = sólyom. kőrösfa. Származása rendkívül előkelő. Eneh és Emese álmával. E törzs győzte le vagy telepedett rá a finn-ugor törzsekre. Mit jelent nekünk Attila és hún népe? Jelenti az 1500 éves jogfolytonosságot a Kárpátok övezte magyar hazában. egyenes leszármazottjai Árpád és az 1301-ig uralkodó családja. Jelenti a világirodalmat alkotott ősök dicső multját. mely keverékből aztán a magyar nép alakult ki. Mogyer. 71 72 . Itt Turul madár képében Isten testet öltött. török szó. Irnik. a számtalan és messze kiterjedő rokonságot. Volt egy török-hún fajú törzs. Az ősi legendákból idéző krónikaírók a húnok hatalmas nemzetén uralkodó őseinek sorozatát 35 ízig. kormány. hogy ezt a leszármazást ma a hivatatás történettudomány vallja. Származása hasonló a Mikádó égi származásához. a koronát viselő égi Turulhoz. hanem a kőrisfáról is. Nagykőrös neve. gyeplő.-höz. Attila halála után legkisebbik fia. Hóman Bálint történettudósunk halhatatlan érdeme. Bizonyítható-e. (V. hogy az isteni dinasztiát megalapítsa. a fajok közötti kiválóságot. amelyen a mai nyugati kultúra is felépült. Bég Baján és Álmos gyulákon vagy fejedelmeken keresztül az 1301-ig uralkodó árpád dinasztia sarjadt. mint pl. melynek bölcsője a Kínával határos Altáj-hegység vidékén ringott. 1200 évvel visszaviszik Jafethez. ezt bizonyítja ősi legendája és a város címerébe is felvett kőrisfa. az Árpád dinasztia előkelő származását. Astur = vadászsólyom) is neveztek. földre szállt. vagy Irnák húnjaival az ugor szövetség élére állt. dsola: mongol szó – fék. az ősi hiper-kultúrát. ö. magyar Gyula∗ dinasztia ősapja lett és e nemzedékből Kurt.12. tehát kb. a Dsulo vagy Dsula.) Ennek az isteni dinasztiának. ∗ dzaila. Attila. V. A magyarországi Kőrös nevek nem minden esetben a kerek földből készült várak neve után lett. hogy a hún-magyar legendák ősi történetünk és ősi emlékezésünk tárháza? A) 1.

végül Bleyer Jakabnak 1908-bar "A magyar húr monda germán elemei" c. Attila lángész volt és Rómában tanult. a magyarságnak. A legelnézőbb megítélés szerint sem helyezkedhettek ők abba a szemlélődő állapotba. valamint a székelységnek hún eredete mellett egy évezreden át tanuságot tett az egész magyar nép krónikásaink Anonymustól kezdve és történetíróink a XIX. elfogadnák. Erről a kultúráról dr.) Dr. Bizony ez hatalmas idő a népek történetében. így járnak el nálunk az ősi hagyományokat tagadó filológusok és történészek. A húnoknak volt írásuk. A felsoroltak és az utóbbi három egyetemi tanár nem volt magyar fajú. Elfogult történetírás lenne pl. Tehát hún-türk nyelven. akik idegen gondolatkörben élve. nevelkedett. Petz Gedeonnak 1885-ben a "Magyar húr monda". mint az előttünk jobban ismert városlakók kultúrája. Hóman Bálint az Árpádoknak Attiláról való leszármazását tudományos alapon igazolja és az ősi mondakörnek a származásra vonatkozó részét eredeti ősi hagyománynak elfogadja. egyik rá volt utalva a másikra. a durvahangú német Roessler. így feljegyezhették történelmüket. 1925. a következő: a magyarságnak voltak a honfoglalás előtt keletről magával hozott hún mondái. ami a köztudatba még nem ment át. Sajnos. volt-e a honfoglalás előtt költészetünk. és tudományos alapra fekteti a régi hitet a magyar és hón néprokonságról. századig Hunnia történetének folytatását Hungária történetéhez kapcsolták." . saját írásukkal készült krónikák lehettek. amely a húr mondákhoz vezetett bennünket. hogy a történeti steppe-kultúra az emberiség egyetemes kultúrájának külön féle megnyilvánulásai között éppen olyan magasrendű helyet foglal el. Módjában állt akár latin. Császár Elemér: A 73 74 középkori magyar költészet problémái (1925-1926." Attilának 453-ban bekövetkezett halálától a honfoglalásig kereken 440 év. sokszor ellenséges régi forrásanyag felhasználásánál az elfogulatlanságra törekvő történésznek kritikai érzékkel kell eljárni. Attila dicső örökségét fenntartó ősi mondakör eredetiségét csak a mult században vették tagadásba. hogy ezek az egymással annyira ellentétes kultúrák szükségszerűen kiegészítették egymást. a német forrásokat félretéve. fajszármazásukat és a dinasztikus érdekek annak szükségszerű megőrzését feltételezik. a szász Sehlözer és Eder. i. az orosz Karanzsin. hanem német eredetű német nyelvtanárok. A honfoglaló őseinknek a Kárpát-hazába hozott kultúrája a steppe népek kultúrája volt. sőt az emlékezések világában is. az első fennmaradt krónikáig 700 év telt e1.) egyetemi előadásaiban kimondta: "Abba nem tudunk belenyugodni. dolgozataikat. amely ilyen ősi fajszármazási és történeti kérdéseket idegen gondolatvilágukon keresztül helyesen szűrhette volna át. hogy t. a hún-magyar rokonságot. a tót Szklemár. Az ősi hagyományokat. Fettich Nándor régészünk azt mondja: "A tudomány az utóbbi idők nagy ásatásai eredményei alapján mindinkább látja azt. az. A mai kor embere ilyen nagy időkre visszanyúló események fennmaradását csak írott emlékek útján tudja elképzelni.Árpád dinasztiájának. hogy a hún história végig költött adatokat foglal magában. akár görög nyelven a hún nép történelmét – ha ilyen nem lett volna – megíratni. (A magyar hún hagyomány és a hún-monda. Sőt ma már esz is látható. Idegen. ha a jelenkor nagy háborúját néhány száz év mulya egy angol történész egyedül csak angol források alapján írná meg és azt a német tudományos körök. elfogultak voltak. itthon a német eredetű Hunfalvy (Hunnensdorf) Pál és Riedl Frigyes az idegenből átvett mesék világába utalták az egész mondaanyagot. A német Thunman. Ilyen előzmények után csalhatatlan írásoknak ismerték el Heinrich Gusztávnak 1871-ben "Etzelburg és a magyarhún monda". 1921-ben megjelent munkájában feléleszti." "A végső eredmény abban a kérdésben. A magyar fajú Gombócz Zoltán: "A bolgár kérdés és a magyar-hún monda" c.

mert nem ismertek oly forrást. 75 76 . a székely népnek a magyar-hún hagyománytól független s attól a krónikákban is következetesen elkülönített történeti tudaton alapuló hagyománya. nem vezetett célra. amelyben azt megtalálhatták volna. Ugyanakkor határozottan kimondja. Németh Gyula kettős szóhasonlítással bizonyítja. hogy nem a nép énekeiből veszi forrását. pompás meseszövésű legendakörünk elveszett." "A hún-magyar azonosság gondolata nem a mai haza területén kialakult fiktív hagyomány. században is élt a népek között ez a hagyomány. ezért néhány újabb bizonyítási eszközhöz folyamodom. és XVI. A keresztény királyság korai évtizedeiben. (Jász-kun kongresszus. Krónikaíró szerzeteseink azonban csak a keresztény nyugati középkori felfogással öszszeegyeztethető töredékeket mentették át." 3. vagy idegenből átvett kölcsönzött fikciók. Mondák élettartama és a regősök. illetőleg a királyi regősök énekeinek feljegyzése. hogy azok. szemlélődő keleti ember gazdag gondolatvilágából született fajszármazási. történeti. genealógiai és hitéleti nagyon gazdag. történeti tudaton alapuló ősi hagyománya. Anonymus azt írja. vagy még a pogány fejedelemség vége felé népünk kettős nyelvűsége megszűnt∗ és így szükségessé vált az ősi Mazda hit zend nyelvén és a rovással jegyzett türk nyelvű feljegyzések átírása. hogy eredeti ősi hagyomány volt-e a hún származás tudata és az e köré csoportosult monda anyaga. akár ide a magyarokkal együtt jövő népről van szó. hogy Árpád Attila nemzetségéből származott. Annak a fontos kérdésnek eldöntésénél. Filológusaink szerint lehetetlen. Mi is ilyen gondolatvilágot hoztunk magunkkal és é1 bennünk és szunnyad lelkünk mélyén" – mondta Teleki Pál gróf.. Az árpádok dinasztikus érdekei az ősi hún származási és genealógiai legendák intézményes fenntartását igazolják. "A hún-magyar azonosság gondolatát a magyarok nem kölcsönözhették sem a külföldi irodalomból. Hol lehetett az Árpád-ház okmánytára? Valószínűleg az uralkodó Árpád-nemzetség ősi szállásán lévő székesfehérvári káptalan vagy a veszprémi egyetem hatalmas könyvtárában. ) Ilyen ősi kultúranyagunk volt Attila nagy fejedelmünk körül csoportosított mondáink anyaga. amit a városlakó nyugati népeknek adtunk."Az ősi kultúrával való érintkezés során ezek a pusztai népek adtak lelket. Ilyen lehetett a Szent László korában a papok latin nyelvére átírt Gesta Hungarorum is. amint láttuk. sem a német (germán) mondából. hogy Árpád és családjában magyarul és törökül is beszéltek. politikai készséget az első városkultúrának is. mint fennmaradt hagyományok évszázadokon keresztül a történelmi eseményekhez híven hagyattak az utókorra. Thuróczy és Oláh szerint még a XV. tehát a mondaanyag legfontosabb részének eredetiségét. 1939. Sajnos mindkettő Kun László idejében leégett. elsősorban az Árpád nemzetségnek keletről magával hozott." "A hún-székely azonosság gondolat. – az eddigi bizonyítás nyelvészeti és történeti eszközökkel folyt. már eldöntötte Hónian Bálint (A magyar-hún hagyomány és húnmonda). A hún-magyar mondakört krónikásaink úgy állítják elénk. akár az új haza területén lakó. akkor csakis az uralkodócsalád intézményesen fenntartott családi hagyományaival állunk szemben. hanem a honfoglaló magyar nép finnugor elemeivel a honfoglaláskor már teljes etnikai és nyelvi egységben összeforrt bolgár nemzetségeknek. A származás kérdését. * ∗ 2. Ez a bizonyítási eljárás azonban. Melich János szerint török-bolgár nyelvet beszéltek. A magába elmélyedő. Ha pedig nem onnan veszi.

A népköltészet családi emlékezete csupán néhány nemzedéket ölelhet fel s ilyen ezer évre terjedő emlékezet fenntartása lehetetlen (1. aki ámulatba ejt mindenkit misztikus tudományával. (L. Ez a magyar regős a titkos tudományokban oly jártas. 200 év mulva. szinte változatlanul.hogy négy-ötszáz éven keresztül népies hagyomány fennmaradhasson. a Nibelungenlied. századbeli magyarság irányában. Így Indiában Buddha tanításait évszázadokon át szájhagyomány őrizte. es ist diu groezeste geschicht diu zer werlde ie geschacht.") hittérítő szerzetes. amíg a Kr. Sebestyén Gyula (A magyar honfoglalás mondái. A hivatalos regős intézmény nagyban virult a fejedelmek korában és Geyza fejedelem esztergomi udvarában az Attila hún ki77 78 rály személye köré csoportosult hősi énekeket a fejedelmi udvarban élt Pilgrin ("Von Passau der Bischof Pilgerein. Ők a fajtudat intézményes őrei voltak. hogyan küldte a püspök embereit Magyarországba azzal a megbízással. kik az ősök emlékét intézményesen megörökítették. a pozsonyi vár énekmondója volt. Priscus rhetor feljegyzéséből tudjuk. ha ez nem lennie megőrizve. nemzedékről-nemzedékre. A népek meseképző ereje újabb és újabb hősöket keres. – Sebestyén szerint ez a magyar regős: Farkas. Dr.) . hogy a német monda a legnagyobb bűvészmesternek említi. 1911.) szerint a Nibelungének tárgyát először Pilgrin (971-991) dolgozta fel Konrád nevű íródeákjával. 80-ban egybehívott nagy buddhista zsinaton a végleges szöveget le nem írták. Ezt Aloyz Schröfl müncheni egyetemi tanár "Der Urdichter des Liedes von der Nibelungen-Not und die Lösung der Nibelungen-Frage" – kétkötetes hatalmas művében kénytelen beismerni. ahol egy magyar regős : Klingsor von Ungerlant lett a győztes. "dar umbe sende ich nu zehant mine boten in Hiunen Lant: da." (E végből most mindjárt útnak indítom követeimet Húnországba: ott bizton rátalálok az emlékekre. századbeli eseményének regéje a török szultán leányával. ami ezen a világon valaha történt. a régiek elhalványodnak s a feledés óceánjába merülnek.. ob ex behalten würde niht. mert nagyon helytelen volna ám. noha egyébként igen elfogult a hún és a X. m. hogy Attilának udvari regősei voltak. India türk-hún fajú fejedelmeinél a mai napig fennmaradt ez az intézmény és az énekmondók adatait az angol történetírók forrásul használják fel. Ez a legnagyobb esemény. évf. Felhozhatok a nyugati népeknél is hasonló példákat ősi származású népek így őrizték meg könyvek hiányában a hagyományt. Ebből az anyagból készült. A regősök az énekkel és zenével kísért történeti anyagukat folytonos ismételgetéssel őrizték meg. e. Ez a regős intézmény tovább élt a vezérek és a királyok korában is. népi regölés formájában történt megőrzése. wand iz vil übel waere. hogy azokat leiratta. Hivatott volt fenntartani az ősök dicsőségét. 1207-ben Wartburgban dalnokverseny volt. Király György) Azonban Tagányi Károly: A hazai élő jogszokások gyűjtéséről irt (Ethnographia. későbbi passaui püspök. oly nagyszerűnek találta. melynek csodálatos példáját a keleti népeknél találjuk. 500 évvel ezelőtt történt história. Vagy a székely népballadák XVI. Sebestyén i. vinde ich wol diu maere. ahol írva van. de emlékük megmaradt a Nibelungenliedhez függesztett Klage-ban. hogy mindenki elő tudja sorolni az őseit és ez 5-6 ízig is terjed. legyőzvén a középkor legnagyobb német költőjét: Wolfram von Eschenbach-ot. A latin nyelven feljegyzett mondák elvesztek. Eddig figyelembe nem vett bizonyíték a mnemotechnikai úton őrzött hagyomány. hogy ott írják le az élő hagyományokat. hogy az oroszországi nomád török népeknél a műveltség kellékéhez tartozik.) Nagy hírük volt a magyar regősöknek még a későbbi korban is. természetesen német szájíz szerinti átdolgozással. Tehát nem népi primitív mesemondással tartották fenn az ősi emlékeket. 1904. Filológusaink fenti nézetét erősen cáfolja néhány mai korabeli példa: Szilágyi és Hajmássy XV. 221 lap) dolgozatában felhozza. századbeli és a Mátyás király alakja körül csoportosult mondák hosszú élettartama. A másik csodálatos példa a finn nép Kalevala pogánykori nagy époszának a nép száján.

Ősturáni legendák emlékét őrzi a finn Kalevala éposz. 79 zenét kimutatni. Eredetiségéből ezerévnyi érintkezés. ellen támadó titánok hegyeket dobálnak az Olymposra. – egyiknél sincs meg. Érdekes ősi emlékeket őrzött meg egy szegedvidéki és bihari népmonda. e szerint a vízözönben multak ki az óriások és a tündérek is. palóc." (Szabolcsi Bence: A zenei földrajz alapvonalai. Európai szomszédoktól nem vehettük át. Az emlékezést nagy mértékben elősegíti az énekes forma. hogy a kipusztult emberfaj a föld nagy kataklizmáinak lett áldozata (vízözön). hogy a francia népzene nem latin. mivel a faji jellegzetességekhez tapad. az atlantiszi óriás faj élt a földön.4. Zeus. Szekfü stb. mindig mulattak és fajtalan életet éltek. mert az óriáskő szent és sérthetetlen. a) A szokás mentette át napjainkig a pogánykori ősi időkből azokat az emlékeket. "Ötfokúság és pentatizáló hajlam néphagyományunk alapvető sajátsága. hagyományaihoz. Mintegy 30 óriás vár. mert Isten parancsolatját nem akarták megtartani. szívós. – Az éposz különösen érdekes része. Az óriásokról különösen Erdély őrzött meg sok emléket. őrzi emléküket. heggyel akarja az új vallás egyházát eltörölni. legrégibb énekeiben. Ezeréves népi énekeket ma is gyűjtenek a magyar nép szájáról. Bartalus 1883-ban közölt egy népdalt. Indiában a Danavák. ahol az új isten. európaivá és kereszténnyé lett türk magyarság régi zenéje máig pontosan tükrözi a sámánhitű mongol-török Közép-Azsiát. b) Az énekes forma. Lásd Bartók és Kodály világhírű gyűjtéseit. c) A népzene pedig a legősibb emlékeket is megőrzi. a regölés tartja fenn a mai napig ősi vallásunk töredékeit. páratlan emlékezet. Amelyik nép ennyire tudott ragaszkodni ősi szokásaihoz. Az óriásokról szóló legendát minden nép regéiben. ahol Kalevafi sziklákkal. besenyő.'` Magyarság a zenében: Kodály Zoltán. hogy a honfoglalók kultúrájának tartozéka volt. ) A fent előadott ősi szokásokat megőrizte a magyarság népművészetében. Egyiptomban az óriás héroszok. óriások útja. sziklapadja." "Zenénk törzse éppoly rokontalan Európában. B) Óriás ősök. talpa és sarka nyoma. a zene és a szokás. ciklopszok. hogy a mohamedán török népek zenéje nem arab. Eddig nem tudunk külön kun. A keleti ősi írások azt mondják." "A zenei néphagyomány nagy lelki egységről beszél. Kandra Kabos és követőik Mythologiájuk vaskos köteteikben és egyéb néprajzi dolgozataikban feljegyeztek. amikor még a különös emberfaj. hanem kelta. (Megjelent: Mi a Magyar? Szekfü Gyula szerk. Még a nyelvet is túlélő. stb. talán a sok hegyóriás. Így regölnek ma is a Dunántúlon a sebes folyóvízben gázoló Csodafiú-szarvairól. e dallamok a középázsiai kínai ötfokos hangrendszerben szólnak.) Ez az egyedüli magyarázata annak. 1938. az fajszármazási tudatát kellett. asztala stb. így a görögöknél titánok. a család. idegen hatás sem tudta kiforgatni. Az emberiség ősi visszaemlékezésén alapulnak ezek a legendák. Már ebből valószínű. Ipolyi Arnold. Rakshasák. Mihály és angyaltársai viaskodtak a sárkánnyal s a sárkány és angyaltársai szintén 80 . mint nyelvünk. Ezzel ellenkezőt csak a tudatlanság vagy a rosszakarat állíthat. gigászok. Ez a Mithras misztérium téli napfordulójának ünnepéből maradt fenn. a finneknél a Kalevafiak. hogy az eltörökösödött népek zenéje sem török. ahol az óriásoknak meg kell egymással mérkőzniök és a legyőzött még kővé válhat és abban élhet. a jog és egyéb szellemi téren is. hogy megőrizze. – Szent Jánosnál: "Erre kitört az égi háború. akiben az ősök tisztelete ennyire magasan lobogott. legősibb tradícióiban vagy szent-írásaiban feltalálhatjuk. Ethnographia-Népélet. Kaldeában Isdubárok. "A finnugor nyelvet eltanult. Azonos gondolat húzódik át a görög mítoszon. különös szikla erősítette képzetüket. Közvetett bizonyítékok az ősi emlékezet fenntartása mellett. hogy a bolgár népzene hasonló a magyar népzenéhez. amelyeket Kállay Ferenc.

) "Folyóvíz jő vala pedig ki édenből e kertnek megnedvesítésére. a hixoszoktól és a kánaánítáktól. Kelet áruit szállító kalmárok vitték tova legendás. amelyet a Kr. Mésekh és Thirás. többszöri átíráson ment keresztül és abba más népek történeti töredékei is belekerültek. stb. ahol az Araxes folyó halad át. 1-9." "Az első neve Pishon: ez a mely megkerüli a Havilahnak egész földjét. Put és Kánaán. vagy Baktriára. akik nem a germán népre. a franciák Ogr óriás népe pedig az Ugorra. akinek neve Ördög és Sátán. kiváló fejedelmeket. csodálatos hírüket. Ezzel az ősi emlékezettel kapcsolódott az újabb legendaképző erő félelmes. Jászai Eviláth földjét a török birodalom diabekri helytartósága északkeleti részén a Van-tó közelébe eső Achlat város vidékével egynek veszi.viaskodtak. századokban Szkíthiának hívtak. Jafet. Nagy fejedelmei voltak ők a Kaukázus vidékén lakó szkíta-szabir-hún törzsnek. a világcsábító letaszíttatott a földre s vele együtt letaszíttattak angyaltársai is. Thubál. Meg kell már egyszer erélyesen cáfolnunk történészeink azon előítéletekkel telt tekintélysarktételét." Legyőzetésük után Zeus hegyek alá temeti őket. holott terem arany" . Korozmiára vonatkozik. Thana.. Nemprót (Nimród). hogy a zsidók biblikus történeti adatai. szimbológiáját a környező népektől vette át. néprajzi határait. Kosmas 82 . 81 Nyelve és írása sem eredeti. Eviláth földje vagy a Kaukázus vidéki Araxes folyó földje. (II. E szerint tehát Nimród és Havilah testvérek. úgyhogy négy folyóvíznek lenne fejévé. 10-13. A Genezis (származási) történeti könyvét hosszú időn át szerkesztették. Góg és Mágóg királyok. Ezek is óriásokká válnak. A semita törzs egyik kicsi ága a zsidóság. Az özönvízre. – megszületett a ciklopszok egyszemű (homlok közepén lévő) óriás népe. a hunok "Kis-Indiájára". Jáfet fiai: Gómer. Mágóg. éppen így a szlávok Obor óriás népe az Avar népre. Jáván. Mitzráim. ma is Khusistan nevet viseli. Félelmes lovas-nép kiváló fejedelmei voltak és hírük messze túlszárnyalta az ősök akkori lakóhelyét. Eljutott hírük a zsidókhoz is és ők e hatalmas. Viszont a kaukázusi szkíták régi országának egyik folyója szintén az Araxes. és onnét oszol vala el. Khámnak fiai: Khus. Khám. Nem a sovinizmus fűtötte Ipolyi Arnoldot (Magyar Mythologia) azon megállapításainál. e. Jafetre vonatkozó titáni hagyományokat a babiloni fogság alatt. kiket a hinduk csandalásoknak – kiközösítetteknek neveztek. Ezekkel a nevekkel a Genesis más helyén is találkozunk. Jáfet. Madai. az őskígyó." Khus földje lehet: Susiana vidéke. teológiáját. a Noéra. óriásokat Mózes Genezisébe beillesztették. Ősi fajszármazási óriás-emlékezések az Attila— Árpád családfán szereplő ősök : Noé. "Annakfelette Khus nemzé Nimródot".. Khus. * A Genesis (X. mely vidék régebben csakugyan Perzsiához tartozott. átvette az egyiptomiaktól. A kaukázusi népekre vonatkozó adatokat átvették a perzsa fogság alatt. de a mennyben már nem volt hely számukra. mely képzet a honfoglaló magyarok franciaországi kalandozásainak emlékeiből keletkezett. Eljutott a régi görögökhöz a szkítáknak nevezett északi népek sámán mágusainak nagy híre. hanem a hún népre és Attilára vonatkoznak. a zsidók atyjaiként nevezett ősök egyedül az ő Géniuszuk alkotása. vagy még keletebbre fekvő ősi hazában kell keresnünk első emléküket. A zsidóság egész kultúráját. Megfejtésük a szellemnek az anyagba szállása. Révülésükben elért látási képességük tudata kapcsolódott az óriások hagyományával. Khusnak pedig fiai: Séba. – már amennyire arra képes volt. Prometheust is a Kaukázusba zárja. Havilah. része) az emberiség családfáját következően adja: Noé fiai: Sem. harcias népekről és fejedelmeikről. hogy fajszármazás emlékét őrzi a skandináv Eddában említett hún vagy hüne óriás nép és fejedelme Attli. A nagy Sárkány. "A második folyóvíznek pedig neve Gikhon: ez a mely megkerüli az egész Khus földjét. vagyis Magyarra vonatkozik.

ez Thanának. Álmos azután nemzette Árpádot. nemzetségekhez fűződött jelek. akik a Matsya Avatar alegoria szerint. de valószínűleg Nimród nevéhez hasonló őséhez kapcsolták és így biblikus színt adtak fajszármazásunknak. Nembrothus változásokkal írják. Éppen ezért nagyobb figyelemre nem is méltatták e legendát. Történészeink. ez Kelednek. hogy elfogult papok voltak. ez Zámornak. István. ez Othmárnak. 510) Evíláthot Indiába. ez Noénak. Zsolt nemzette Taksot. század közepén élt Justinus (I. ez Farkasnak. Ez így hangzik "Álmos. 84 . akárcsak Noé a bárkájában. folyók. A családokhoz. Család. vagy még azt megelőző időkből való. stb. Epiphanius Nebróth gigas-nak nevezi. az Kulchenek. ez Szervénynek. hogy a földrajzi nevek. ki tőle származott. ez Zambornak.) * Titáni hagyományon épült a görögök Japhetosz titánja és ez a hagyomány azonos a hún-türk népek Jafet óriásatyjával. ez Jáfetnek. Ez a legenda leegyszerűsített alakban sok helyen szószerinti átvétel a turáni szumirok Gilgames époszából. ez Ethelének. ki is fia vala Elődnek. totemállatképek még ma is kimutathatók a családi címerekből. fej. a közelben alapította". ez Budlinak. Abáknál a gyűrűs fekete sas. ez Ompodnak. Noé neve mint ősi hagyomány elővillan Márk krónikájában. ez Beszturnak. Attila-Árpád fejedelmi nemzedékrendjén éppen úgy az ősatya Noé és fia Jafet. e nevet a budai. az Indus forrásvidéki Húnniába helyezi. ez Bökénynek. ez Baloghnak. helységek nevei felismerhető állapotban nagy időkön át fennmaradnak. folyóink. mint a hegyek. mitológusaink elsiklottak ezen igen fontos adat felett. ez Bornak. Ősi hagyomány alapján Márk Krónikája (1330) elsőnek sorolja fel az Árpádház nemzedékrendjét. ez Bulcsunak. Ugyanezt mondhatjuk a családnevekről. ez Berendnek. (Ilyen a honfoglaló Borsóknál az ezüst hal. Fejérvár közelében és az a hely az első. aki Tarah ivadékából származó aethiops Chus fia volt.és keresztneveink nagy száma is még az ázsiai hazában született. I. kiről Mózesnél említést nem találunk. amint azt Samothracéban tanították. melyet Árpád magának Pannoniában kiválasztott. hadijelvények. akik a bibliai Nimród óriás származását az ősmagyar hagyo83 mány valamelyik ma már ismeretlen. ez Ethelnek. könyv. Feltalálható a legenda lényege India ősi szentirásaiban is. ez Apusnak. * Noé özönvíz hagyománya és neve nem a sémita szellem emléke. hajóban menekült meg az özönvíztől. Ezért Fejérvárat a szent király. ez Zsoltának. ez Csanádnak. A bibliai özönvíz legendában Noé az Ararát hegyén köt ki. ez Miskének. u. E nevet nem a hagyomány költötte. ez Betérnek. Ninusnál is régebben éltnek írja Sesostris egyiptomi és Tanaus királyt. Hagyománya kabiri vagy titáni hagyományon épült fel. ez Csabának. ez Daniénak.Indikopleustes (Kr. ez Kádárnak. Reáfogták Anonymusra és Kézai mesterre. (Tanhu a húnok főkirályának címe. az Ögyeknek. Ismert dolgok. Csákoknál az oroszlán. helységeink neve legnagyobbrészt ezer éves. ez Mikének. ez Leventének. mint a mongol és tatár uralkodók családfáján. Nimród és Havilah egyébként elsemitizált alakja Nemrothnak és Evilathnak. Noé kabir volt. ("Boldog Arábiát" Epiphanius idejében Aethiopiának hívták. ez Kadicsának. ez Bondorfárdnak. ez Hunornak.) Aszszíria első királyánál. Hegyeink. ez Nempróthnak. pozsonyi. mert a II. "Noé hegye" nevet nem Márk krónikás vagy tudós papok és az egyház doktorai találták ki. ez Tordának. dubnicí krónikák és Thuróczi: Nemroth. ez Létnek. ez Kevének. Árpád nemzette Zsoltot. ez Bendeguznak." Nemzeti hagyományunk Nemróth atyjául Thanát említi. ez Erinek. ) Menroth. ez Keárnak. Vaivasvata Manu az egyetlen emberi lény – más beállítás szerint kívüle még a 7 Rishi –. Nemproth. ezekben a sorokban: Árpád "tábort ütött a Noé hegyén.

Abulghazi a mongolok és tatárok leszármazását a következően adja: Noah fia Japfet, ki az Etel (Volga) és Jaik folyók vidékén telepedett le. Nyolc fia közül Turk volt az utóda. Tehát megegyezik Anonymussal Abulghazi a közös ősatya, Jáfet személyében. Ez közös ősforrásra mutat és nem semita eredetre. Japhettől származó nyolc ős neve: Turk, Csin, Kazár, Szaklat, Rusz, Ming, Gumár és Kaladzs. (Gumár neve Mózesnél Gómer.) A Biblia szerint Nimród Khusnak volt a fia. Epiphánius egyházatya (Kr. u. 400 körül) szerint: "Ez a Nimród a fekete Khusnak volt a fia, akit Zoroaszternek hívtak a görögök, és aki keletre költözvén, egykor a baktriai Hunniában uralkodott, alapítván itt a baktrok városát, ahonnan elterjedtek a csillagászatnak és mágiának ama tanai, amit Nimród fedezett fel és amit némelyek Zoroaszterről mondanak, hogy felfedezte." "Khus" szó is ősi hún név, Perzsia határán a Kr. u. V. században lakó húnok fejedelmét Khusnaváz-nak és Indiában Toramána néven nevezték. Ez Attila uralkodó családjából származó fejedelem, kinek fia: Mihiragula (Mihir = Nap: Gula vagy Gyula = fejedelem) India Attilája volt. Származásra a juecsi-fehérhún Kusán uralkodóház ból. (L. Modi. i. m.) Lukácsi Kristóf (A magyarok őselei) írja az örmény források alapján: A hún-magyar-szkíták, kiket az örmény Chus név egyesít, – hajdan Zoroaszter vallását követték. Josua Stylites (ford.: W. Wright. 1882.) írja: "A kusánok vagy húnok". Az Agni Purana szerint a Nap-dinasztiából származó Ráma egyik fia, Kusa, kitől a kushiták (Kachhwahak, Maravar és Amber urai) származtak. Az Elő-Ázsiát és Indiát benépesítő khusita népfajt északról bevándorolt ősi ugor népeknek tartják. Maradványuk ma is él Indiában. Khusok voltak a Tigris és Eufrates folyam közének legősibb lakói és ők rakták ott le az emberi civilizáció alapjait. 85

Hatalmas városokat építettek (Ninive, Kaleh); az ékírást feltalálták; mágiát űző tűzimádó vallásuk volt és az ázsiai legősibb nagy birodalmat ők alapítják. Az északról utánuk jött turáni népekkel összekeveredtek és megalapítják Elámot (Khusistant), Szumiriát és Akkádot. A legenda Akkád országnak és Babilonnak alapítását Khus fia, Nimród nevéhez fűzi. Nimród felesége Semiramis, Derketo isten leánya volt. A legenda szerint később Nimród északabbra vándorolt és Ninive várost alapította. Botbort: Geographia Sacra c. könyvében írja:

"Chavila fölött van Babilonia, ahol Chus fia, Nimród uralkodott. Nimród, azaz Bar-chus, a régi Bacchus volt. Tőle számítják a harmadik kort, amelyet a költők vaskornak neveznek. Nimród tetteit a pogány írók tévesen fiára, Ninusra és feleségére, Seramisra vitték át" . . .

A juecsi törzseket Kína határáról a húnok szorítják ki és Turkesztán déli részén telepednek le. Már Kr. e. 130-ban elözönlötték Baktriát. Itt öt törzsre oszlottak és a legtekintélyesebb törzsük a Kusán nevet viselte. (kínai neve: Guei-shuang). A Kr. u. első században a juecsi név feledésbe merült és általánosan kusánoknak nevezték őket. A Kusánbirodalom befolyása virágkorában egész KözépÁzsiára és a Kaspi-tó vidékére kiterjedt. Uralmuk alatt volt Afganisztán és India északnyugati része. Kaniska uralkodójuk pedig az egész Ganges folyó völgyét elfoglalta. Ő az indiai történelem egyik legnagyobb uralkodója és legnagyobb buddhista apostola. Régészeti felfedezések szerint a kusánok sok közös jellemvonást mutatnak faj, nyelv és ruházat tekintetében Irán északi részébe bevándorolt nomád népekkel. A korai kusán uralkodókat érmeiken csúcsos fejjel, széles, előreugró orral és nagy szakállal ábrázolták. Az ősi szkítákra hasonlítanak. Ruháik: hosszú köntös, ami Irán nomád pásztorainak ruháival azonos, alatta nadrág és nemezcsizma. A fejen csúcsos süveg. (V. ő.: McGovern i. m.). A magyar őshagyomány Nímród országát, az első őshazát és fajunk bölcsőjét a hegyes Transkaukázus vidékére, az Araxes folyó völgyébe, Armenia északi részébe helyezi. Evilath földje volt ott, amelyet Mózes (I. k. II. fej.) a Pilon folyó melléki Haviláh 86

földjének nevez. Elizeus örmény történetíró a húnokat khusitáknak nevezi, akik úgy öszszekeveredtek a turáni ősnépekkel, hogy egymástól e1 sem választhatók. Az örmény írók az Araxes folyó vidékét Khusdiá-nak hívták, az ott lakó khusitákról, vagyis húnokról. Volt ott egy Hunoracerta nevű város, amit örményből lefordítva Hunor-városnak neveztek. Hunor és Magor előtt itt, a Kaukázus hegyes vidékén bukkant fel a csodaszarvas és vezette el őket a hegyekentúli vidékre, a Meotisz-tenger (Azóvitenger) partjára. * Az első ősatyát, kitől a hősmonda a fajt levezeti, az indusok Manusnak hivták. Manu a szanszkritban urat, férfit, parancsolót jelent, de jelenti az Istentől ihletett törvényadót is. E fogalom minden ősinépnél feltalálható. Egyiptomban és Lídiában Menes, Phrigiában és Rómában Manes, Krétában Minos, szumiroknál Marduk, Iránban Marsi, az ősmagyaroknál Manó a neve. A mongolban Mani, vagy Mani khán = óriás férfi, aki a vadászok védszelleme. Tehát Nimród óriás, a "hatalmas vadász az Úr előtt" fogalmat teljesen fedi. Nimród óriás, az isteni vadász legendájához tartozik, hogy ő volt Babilonia és Asszíria megalapítója és első királya. A következő fejezetben bőven tárgyalom nevének késői utódát, ami némi fényt vethet az ősi Nimród-legendára. A nemzeti hagyomány a fajszármazási, őshazaszerzési és a dinasztiaalapítás történetét így őrizte meg "Menroth óriás, ki a nyelvek magkezdődött ösz szezavarodása után Eviláth földjére méne, melyet ez időben Perzsia tartományának neveztek és ott nejétö1, Eneth-től két fiat nemzett, Hunort t. i. és Magort, kiktől a húnok vagy hungárok származtak." "Hunor és Magor elsőszülöttek valónak, atyjuktól megválva, külön sátrakba szállnak vala. Történt pedig, hogy amint egyszer vadászni kimentek, a pusztán egy szarvasünőre bukkanónak, mellyet, amint előttük futott, a Meotis ingoványaiba kergetések. S midőn az ott szemők elől tö87

kéletesen eltűnt, sokáig keresték, de semmi módon nem találhatták. Végre is az említett ingoványokat bejárván, azon földet baromtartásra alkalmasnak találtá:k." (Kézai Simon mester.)

Feltaláljuk e mondát már a VI. századi Jornandesnél is, ki szerint a Meotis partján tanyázó hunokat egy szarvas-ünő vezeti az ingoványok közé. (24. fej.) A Bibliában a Genesis VI. fejezete Nimródra vonatkoztatva ősi turáni legendát tárgyal:

"óriások valának abban az időben a földön, sőt még azután is, mikor az Isten fiai (b'ne-aleim) bemenének az emberek leányaihoz és azok gyermekeket szülének nekik. Ezek ama hatalmasok, akik eleitől fogva híres-neves emberek voltak".

– Vagyis óriások voltak. – A Genesis hosszabb megszakítás után úgy folytatja, hogy a híres-neves emberek közt van Nimród, a "hatalmas vadász az Úr előtt". Peronne páter így ír róla:

"Nimród nem tartozott azon gonoszok közé, akiknek gonoszsága miatt támasztotta az özönvizet az Úr, vagy akik a bábeli torony építői lettek volna, mert vagy b'ne-eleimek, vagyis jó angyalok voltak s ebben az esetben bűnbe nem eshettek, vagyis nem voltak bukott angyalok azzal, hogy a föld leányait vették feleségül, vagy rossz angyalok voltak s ebben az esetben nem hívhatták őket b'neeleim-nak, azaz ,Isten fiainak’ vagy ,hatalmas vadásznak az. Úr előtt’".

Nimród (Menróth) tehát nem bukott angyal, hanem az "Isten fia", vagy az "Ég fia", aki Enethtel, az emberek leányával egybekelt. "Isten fia", "Ég vagy Menny fia" a hún-türk fejedelmek ősi címei közé tartozott. Többen az Attila fiától, Irniktől Ieszármazó, 525 táján élt Gurda és Magyer fejedelmek közül Gurdát tartja Hunornak. Szerintem ez a legenda ősi allegória, amely az uralkodó hún törzsnek

88

és a finnugor magyar törzsnek egybeolvadását, rokonfajú testvériségének tudatát őrzi. Eneth név a későbbi krónikásainknál Enech, Enach, Onech és Oneth változatokkal jön elő. Enach fiairól, mint óriás fajról emlékezik Mózes IV. könyv, 13, fej. 23=24. sora. Hunor és Magor, Nimród e két fiának nevét Mózes könyveiben hasztalan keressük. Nemróth felesége Enech ősanya török szóból megfejtve inő, vagy ünő, szarvastehén szóval azonos. A későbbi Emese ősanya, Álmos anyja jelentésének is megfelelő, mindkettő női (feminin) lényt jelent. Enee vagy ünő allegorikusan azonos a hold istennővel, vagy Isissel, – a "tehénszarvúval". A tehén minden ősnépnél a természet passzív női (nemző) erőnek a jelképe volt. Isis Egyiptomban, Ió Görögországban, Vách, "a hangzatos tehén" Indiában, akitől a Baghavad Purána. szerint az emberiség jött létre. Az ősmagyar szarvasünő üldözése azonos a Prometheus mitológiában Jupiter által űzött sóval, aki "szarvakat" kap, vagy Bráhma tiltott szenvedélyétől űzött Vách-hal, aki őzzé változott. Itt is üldözi Hunor és Magor, az égi származású két ifjú, a szarvast. A csodaszarvas eltűnik, de ők a Belári (bulári, bulgári) asszonyokra akadnak és közülük Dula király (ó-bulgár Duló dinasztia) leányait veszik feleségül. Ez is azonos fajszármazási ősi mítosz. A rokon finn népnek is van csodaszarvasa: "Maga léha. Lemminkäjnen Űzi csoda szarvast szörnyen, Űzi lápon, űzi síkon, Űzi puszta parlagokon" ... "Siettetik, főlkergetik Híz szarvasát rejtekéből, Tápió∗· hegye mögéből, Hixé⊗·· vára közeléből" . . . Kalevala. (Ford.: Vikár Béla)
∗ Tápió az erdők szelleme. A Pest vármegyei Tápió folyó és ily nevű falvak, ősi pogánykori nevek. Hizé, a magyar Izé – ördög. ⊗

Azonos a japánok csodaszarvaslegendája a mienkével. Ott Natsu hercegnek két fia volt: Abo és Oy. Vadászaton fehér szarvast riasztottak fel és azt űzték hosszú éveken át. Oy herceg keletre került a szarvas üldözésében és a japán nép őse Abo herceg nyugatra került és a "hungarik" magyarok őse lett. (Japán hadifogságban élt Ráthonyi János .özlése. Esti Ujság, 1941. XII. 19.) Az égi származású Nimród (Ménroth) felesége, a föld szépséges leánya Eneth, kitől a szarvesűző Hunor és Magor származik. Ez a két fiú a Nap fiai, a Mithras misztériumok bikaölő napfiai. (Anahita = Eneth = Boldogasszony. ) Forbáth László (A megujhodott Mongólia) írja, hogy Urga környékén hún vagy ujgur eredetű fejedelmi sírban szőnyeget találtak, amelyen két lovas a csodaszarvast kergeti. Regős énekeink csodafiúszarvasát a Tápiószentmártonban és Zöldhalompusztán talált szkíta aranyszarvasleletektől a kínai határig és onnan át Japán szigetvilágára követhetjük. A csodaszarvas legutoljára a keresztény lovagkorban, Szent László király körül csoportosított mondakörben jelenik meg.

C) Hungar név ősi hagyomány.

Az ősi népek nevüket alapítójuk nevéből származtatják. Ezek az alapítók távoli ősidők homályába vesznek el: A mítoszok isteni származást tulajdonítanak nekik és ők rendszerint az Olymposra kerülnek. Ilyen Hunor és Magor mítosza. Az ősi alapítók neve és vele az ősi népek neve is szimbolikus jelentőségű és mindig valami kiváló eszmével kapcsolódott. Népünk a honfoglaláskor két névvel tűnik feL A nyugati népek előtt az "ungar", "ongar", "hungar" névvel; önmagunk között pedig a "magyar" névvel. Ez a "magyar" név Árpád törzsének neve. A másik, a hungar, ungar vagy ongar a hadiszervezetet, a katonai állapotot, a katonai célból alakult törzsszövetség meg jelölését szolgálta. E szavakból hun-gar, "gar" a mongol szóból megfejtve, annyi mint kar. Ma is használatos: nagy garral jön, jelentése nagy sereggel, nagy haddal jön. A nemzetségeket had-nak nevezték. A régi magyar országgyűlés tagjait pedig "Karok és Rendek" néven hívták. Dsongar királyság annyi, mint "balkar", vagyis a mongol sereg balszárnyán lakó hadiszervezetben élő nép. Ilyen: Khasgar, Basgar (Baskír = 5 kar), stb. (L. Enciclopedia 89 90

aki indus hit szerint a Karma végrehajtó nagy szelleme. Piligrin vagy Pilgerin hittérítő. és így tíz törzs szövetsége. Vannak. (E bárom törzs neve: Jabdierti. latinul azonban Ungarok". mint inkább a politikai egységet jelölték. u.Britanica. ugyanakkor Kobaddal is szövetségre léptek. tehát a Megyer név "összetett alakjában bolgár-török eredetű". hogy három törzsüket nemességükért és vitézségükért Kangar-nak hívják. Kobad perzsa király és Justinius római császár között folyt háborúban Róma a hún király segítségét kérte. Húnországnak írja Magyarországot. Attila fiának uralma alatt állanak. Zeliobes. Béla király Névtelen jegyzője mindenesetre a hagyományok alapján első királyunknak Mágógot írja. 900-ban latinul írja: "Kr. (Modi fenti műve. Márk krónikája 1350-ből: "Közönségesen Magyarok vagy Húnok. (A Húnok ősi története c. országukat Hungria néven nevezik. tehát Irnik és bánjai által újjászervezett onogur szövetség nép. Hungar-nak és Ungar-nak hívja ma is az egész világ nemzetünket. E szó megfejtése: Kán = fejedelem és gar = (kar) sereg. a harci erényükért. miket a Tanais áradásai alkottak". Hóman Bálint írja. A szanszkritban a hún népet "huna"-nak nevezik és hogy milyen kiváló név a hún. hogy ez a szó is öszszetett és gar szóval szövetséget jelent. műben. u. tehát az ősök mágus királyok voltak. Megy. de lehet. yara (barát) öszszevonásából magfar = mágusbarát"-nak fejti meg. hogy a mongol. 889. éspédig Heungnoo vagy Hiungnu". hún-magyar testvériségről írtak. 91 92 bulgar vagy bulakar = folyó. mert mi is így hívtuk.és országneve. mert a fővárosát Derbend felől északra említik. Kobad seregéhez a hún király 80. Az árulásról csak ezután értesült Kobád és az árulás feleti felháborodásában megölte a hún királyt. u. mogy-eri) . Ezeket a húnokat Hongre. kiknek azelőtt sohasem lehetett hírét hallani. ez a török "eri". vagy víziember. Ősi időben az uralkodó és a főpap egy személy volt. Lehet. Szent Izidoros: Ugrios antea hunos vocatos. "A Hungária névben annak régi kínai nevét látjuk. A hún király nevét Zilidges. hogy a Hungaria elnevezést a nyugatiak találták ki. hogy ma is Tibetben "Pesh Hun"-nak hívják Narádát. akik Irnik. Szent Istvántól kezdve a mai napig a latin nyelvű okmányokon. az mutatja. 525 körül. Nagy tévedése történetíróinknak. parancsolónak". a nemzetek fejlődésének. saját nyelvén Mogyernek hívják". Zichy a megyer név eredetét egyelőre megoldatlannak tartja. Módi parszi professzor a pahlavi zend nyelvből "maga (mágus). odahagyta Scythia tájékát.000 lovassal csatlakozott. Un vagy on = tíz.) Krónikásaink Attila örökségéről. A magyar név tehát az egymás közt használt neve volt a népnek és minden esetre a hún-turk "magyar vagy megyer" törzs ősi nevéből vált az egész nép nevévé. Kuartzi-tzur és Khabukszi-gyla. Kronika Wegierska: "Magerones hoc est Hungari". Mogy néven a vogulok és osztyákok önmagukat nevezik. Hungaria királyai a magyar királyok. – mondja Modi. hogy Attila másik fia a Bolgár nép élére állt és bolgár jelentése = keverék-nép. Hungar népnév és országnév. Mágóg szó mágust jelent. Kr. a passaui püspök "Hiunen lant"-nak. évben az Ungar nemzet. "íri" szó –. Árpád kortársa Regino apát Kr. – Ugyanerre az időre esik Gorda fejedelem mégöletése és Magyer fejedelemmé választása. testőrsége. Felemlíti azonban. Valószinűleg a Szabir királyról írnak. Török népnevek ugyanis kevésbé a nyelvi vagy faji. Róma arannyal fizetett a hún segítségért. pénzeinken Hungaria Magyarország neve. ) Ez a Kaukázusvidéki. Zilgbi és Ziagbir néven írja Deguignes.) Géza fejedelem idejében még Húnországnak hívták országunkat a németek. lehet a mongol bultari = bujdosó szavakból is megfejteni. kb. A Hungar nevet hazai és külföldi írások az alábbiak szerint őrizték meg: Anonymus: "idegen nemzetségek nyelvén Hungarnak. boldogulásának . – tehát a fejedelem előhada.) – Hungar tehát a húnok hadiszervezetében élő nép. akik a finnből "föld emberének” Vámbéri a török „bajar” szóból „úrnak. ama roppant kiterjedésű tavakat. – A magyar nevet sokan akarták megfejteni. viszont a név másik fele eredetileg – eri-nek hangzott (magy-eri. A bessenyőket saját nevükön Pacinak-nak nevezi a bíborban született Konstantin császár. Kubán-folyó melléki őshaza szabirhún-magyar népe történetének egy részlete.

a rang s a szörnyű kincs miatt egymással harcba szállt és dúl a harc. "Atyuska" a jelentése. Attila Rómában nevelkedett és azt értékelve. a királyi ház intézményei fenntartott történeti anyagán kívül a nép meseképző ereje is nagyon termékeny volt. azonban tökéletesen ráillik Attila hunjaira is. Krimhildből Kremhelt vagy Krömhelt. Pannoniában az ismeretlen Netadfolyó közelében vívott véres csatában 30. akiknek könyörgésére visszafordította hadait és így Róma és Páris az elpusztulástó1 megmenekült. Dúlt a harc és a leigázott népeket Ardarik. Ilyen szentek még Szervác. frank és délszláv hősköltemények istenített. Istvánt "Stephan Král"-nak hívták.000 hún vitézt öltek meg szövetségeseikkel együtt. Nálunk. (Attila és hunjai. a görög-római városlakó kultúrától távoleső. izlandi. 705-762 ) költő. A magyar nevet messze keleten megtaláljuk. szerk. Athil. a háború és béke intézője. amelyet az Árpádok királyi családjánál hagyományként élt ősi családi kincsekhez kapcsoltak. Attila nevét egyébként feltaláljuk a középkori gyakran használt magyar nevek sorában.irányítója. A szörnyű nagy kincs tudatát erősítette az a tény. akiket éppen Attilával való szereplésük miatt avatott szentté az Egyház: mint Leo pápával. miként az orosz nép hivja cárját. Athel. Kézai mester Attila híres sátráról írt. mert a gótok Attila hadiszervezetébe tartozó népek voltak és így nevezhették Attilát = Atyuskának. Ezek egész szabályos hangtani megegyezések. dániai. tehát Magyar-hegynek hívják s ott van a Mazar-folyó is. mégse volt se német. Ágner L. Farkas és Orsolya. E) Attila kincse. ezért torz a képzet. Ford. asztala. amint már kifejtettem. Ford. Ebből azonban jelentős következtetést ne vonjunk le. D) Attila = Atyuska. – angolszászoknál Atla és a skandinávoknál Atli. megítélésénél Priscos rhetor kortársi feljegyzéseire utalhatunk. ott állt drágakövekkel díszített széke. edényei és színarany ágya. Róma városán és üszköt. Szabó Károly 1864. Attila-Etele német neve Etzel. hogy vége nincs”∗ (Li Tai-Po. Attila nevét a filológusok gót szónak tartják. és Eckhardt Sándor: Attila a mondában. római. germán. Az elesettek között volt Ellák is. Amikor a népvándorlás hullámai már elültek. Dr. "Isten ostorá"-nak világbirodalma összeomlott. velencei. u. Arany koporsóját és abban eltemetett rengeteg kincsét egész Európában keresi a nép. Szent Genovévával. amint Dietrichből Detre. "Meghalt a hún király. kiknek élete egybefűződött Attila legendájával. Attila-anondák. amit Attiláról és a húnokról alkottak. romhalmazt hagynak maguk után.⊗ A népek romantikus meseképző erejét Attila csodás kincsei felfokozták. Lásd: Thierry Amadé. ellenben 93 Attila halála után tíz évvel a vandálok törzsei átvonulnak Itálián. Attilát egybekapesolták oly nyugati keresztény kortársakkal. ) ⊗ 94 . minden nemzetének fantáziájára termékenyítőleg hatott. Aldarich neve Aladár lett.~ A "rang" és a "szörnyű kincs" volt Attila fiainak végzete. Attila legidősebb fia. a "kiniai Petőfi" idejében már mongol vagy ujgur fejedelemről szólhatott a lenti vers. A középkor e népei keletről jött fajrokon törzsekkel összevegyülve. Attila legendás alakja Európa. Hún neve Etele vagy Etil (Nagy folyó) volt. a világ nagy államférfiainak inspirálója. Attila igen magas kultúrfokon álló műveltsége. Ez arra mutat. rettegett alakjává vált. s a sok utód. Bizánci. az antik kultúra fellegvárát megkímélte. Szt. Az Altájhegység egyik nyulványát Mazar-Dag-nak. hogy ősi hún törzsnév a „Magyar”. se szláv. legfeljebb azt külsőségeiben követő életet éltek. Európa népe a világhódító Attila körüli legendákat tovább szövögette és a valóságot a helyi hagyományokkal is összekeverte. Németh Gy. Már Mátyás király kora előtt nagy legendakör alakult ki és a mesék remek sorozata még a mai napság is szövödik. a Gepidák királya a húnok ellen hadba gyűjtötte. vagy szörnyeteg. ahol az oszlopok aranyveretekkel voltak egybekapcsolva. A romboló és építő Attila körül hatalmas mondakörök alakultak ki. ∗ Li-Tai-Po (Kr.

izmaelita pedig mohamedánt.) szerint a kincsek közé tartozott a máig Prágában őrzött Szent István-féle kard. hogy a Berettyót szabályozták és mocsárvilága megszűnt. amelyeket valamikor magának László királynak nénje. Itt a biharmegyei Sárrét járási Korógy pusztán 95 96 . ő hol bolgárnak. Pertznél IK. KékKálló. mert a bizánci források a VIII. A hivatalos történettudomány azt mondja. Kőrösök. Hogy milyen viszony volt a székelyek és a gyarmatosító bolgárok között. maradék hún népét Keletre vezette.s aranykincseket. amik Attila magyar király idejétől és az ő más utódaitól mostanáig Magyarországon őriztettek. i: m. Bakonszeg község határában. században még "bolgárokat" és "szlávokat" említenek. az ősi szokások és hagyományok élénken éltek és a Balkánon az elszlávosodás csak a X. Testvére.IV. E kincsek sohasem kerültek többé vissza. csodálatos szépségű és nagyértékű arany amforát. Bihar földvárában székelt. sőt a tudományos felfogás is hosszú időn keresztül Attila kincseinek tartotta. "Megigézvén Csehország királya az említett magyar királynak (Kun Lászlónak) . királyi jogart. hasonló név Csiglen kisközség neve a Szilágy vármegyei zsibbi járásban. mácsói Anna nagyértékű családi kincseket vitt magával Csehországba és azok ottmaradtak. Bulái akkor a volgai bolgárföldet jelentette. Ellenük viselt harcokat Anonymus híven feljegyezte. Népe a Berettyó. amely köröskörül drágakövekkel van díszítve és többféle mé. de rnár 894-ben a magyarok Bizánccal léptek szövetségre a bolgárok ellen. Vindob. A mocsárvilágon átvezető járható hátas földeket hídnak nevezték. Csigla mezejére∗ vonult és ott várta be Árpád magyarjait. Akkor még náluk a bolgár-török nyelv. ilyen volt a Korógyon átvezető híd Berettyóujfalutól délkeletre. (Zichy I. 707. Az ősi hagyomány szerint a székeIyek a testvérnépi tudat alapján önként csatlakoztak a magyar törzsszövetséghez. A keleti részek bolgár fejedelme Ménrót. Rudolf és Ottokár között létrejött 1276-iki békeszerződés pontjaiba belevétette a kincsek viszszaadását. Ma már tudjuk. tehát hún fajúnak. (V. hogy e kincsek a Tisza-Marosközbe telepedett bolgár fejedelemnek kincsei voltak.: Hóman B. A dunai bolgárokkal a rokoni szövetségi viszony 839 ben fennállt és 892-ben Arnulf frank király szövetségese mindkét nép. Hol lakhatott Csaba hun-töredéknépe? – Feltehető. 705. Taksony vezér korában Buláiból izmaeliták vándoroltak be Magyarországba. I. folyók és egyéb patakok által alkotott mocsárvilág védelme alatt lakott. amelynek rajzát Ipolyi közölte. mert a jelenlegi Székelyföld a honfoglalás után még évszázadokig la∗ Ismeretlen hely. Béla király leánya. hol kozárnak nevezi. hogy az összes kincseket viszszaadja. míg azután Kun László király. században következett be. F) "Bihar király" elveszett hún (bolgár-török) hagyomány. Béla király névtelen jegyzője Ménrót fejedelmüket. tudniillik két arany koronát. l. a mai székelyhídi járásban és a Szilágyságban. Ezen a vidéken a dunai bolgártörökök is gyarmatosítottak és a bihari földvár egyik erős központjuk volt. katlan őserdőkkel borított gyepűrendszer volt. hogy Biharban. V. A mai Magyarország tekintélyes része akkor már bolgár uralom alatt állt és a magyarok új szövetségének célja a bolgár hatalom megtörése és a honfoglalás előkészítése volt. hogy a székelyeket jelenlegi lakóhelyükre árpádházi királyaink telepítették. István király Ottokár cseh királytól eredménytelenül követelte a kincsek visszaadását. Anna mácsói királynő oda vitt és neki átadott. Ér.) Pauler Ákon (Árpádkor II. mint Rudolf német esászár szövetségese. míg a magyar seregnek Bihar vár ellen rendszeres és kemény harcot kellett megvívnia. nem ismerjük. és IX. akit sok felesége miatt Mén-Marótnak is hívtak. Csak néhány évtizede. Fehér Géza szerint bolgár-török ötvösök műremeke. de az egyik hún töredék visszamaradt. ) A volgai bolgárokkal még a honfoglalás után is az érintkezés hosszú időn át fennállt. ö. leszármazottjaik pedig a székelyek.) A honfoglaláskor itt talált bolgár nép kétfajú és kétnyelvű. Az ősi hagyományok szerint Attila harmadik fia Csaba." (Annalium Austria Contin. A Bécsben őrzött Nagyszentmiklóson talált fejedelmi arany kíncsleletet a népi hiedelem. A honfoglaláskor Magyarországon talált bolgárság ellenséges magatartását Árpád vezérnek a balkáni bolgárok ellen viselt háborújá indokolja.

270. elszegényedtek. valamelyik hún fejedelem leszármazottja volt. u. Tumen török név. A történetemmel Anonymus adatait miként kapecsohatjuk össze? Attila 454-ben bekövetkezett halála után fiai: Ellák. Kétszáz év mulva Nagy Károly hadjáratai után hatalmuk összeomlott. Egyik kirajzásuk Attila családjából való királlyal Indiába tör be és ott hatalmas birodalmat alapít. Nemprót-Marót fejedelem igen előkelő származású.. akit több neje miatt Mén-Marótnak is hívtak. az uralkodásra kiszemelt Zoltánt (Szultán) Marót fejedelem leányával házasítja össze. gyálpó = a király. mert ahová a hunok eljutottak és vallási kultuszuk ismeretessé vált. Attiláéhoz hasonló hatalmas birodalmat alapítanak. Irnik (Csaba) és két más rokonuk Ennedzár és Uzindár között osztották fel Attila birodalmát. megritkultak. A népek története azt bizonyítja. Ezeket a hercegeket a rómaiak legyőzték és a húnok nyugateurópai hatalma Kr. Ettől kezdve ezek a húnok az avarokkal olvadtak össze. tehát Bihar gyálpó — Bihar. (Néha vihar és vihara néven is.) V. régi ősének. Ennek a biharmegyei Korógypusztának volt az ura Vatha.. még a késői korban is. A nyugati végeken Pannoniában függőségi viszonyba kerültek és még 871-ben adót fizettek a német császárnak. továbbá a Jóúszó éren keltek át a honfoglaló ősök Biharvára meghódítására és nem a békésvármegyei Korógy-éren. mint Tumen köktürk kagán neve. Zabergammal az előtörő avarok kötnek szövetséget és megsemmisítvén a gepidák és longobárdok uralmát.: Encyclopedia Britanica) . Kisgyalán kisközség Somogy vm. Gyakori szokás volt a nagynevű ősök nevének felvétele. ahol fejedelmi udvara állt. világi feje a Sigace-óan székelő Tassi láma. mint tévesen állítják történészeink. (l. (Vár. sőt évezredeken át alig változnak. 97 98 . Nemrót.és Korógy éren.) Tibet népe buddhista hitet követi és nagyobbrészt két nagy szektához tartozik. Szent király lehetett. Ez tehát 25 évvel Árpád honfoglalása előtt történt. Bihar (Bihor) indiai tartományt a fehér húnok alapították. vallásos kegyszereinek. Neve ősi hún királynév. ott feltaláljuk Bihar nevét. Egyes hún maradványok és a húnokhoz húzódó gót csoportok az aldunai határon a bizánci birodalom határőrei lettek és egészen Zabergam (Szabirkán?) fejedelmük idejéig független életet élnek.. Legalább is lényeges változást nem szenvednek. A honfoglalás idejében tehát Bihar vármegye területén a bolgár-török nép bizonyos politikai közösségben élt. Földvára. ahonnan perbeidéztek egy Tumen nevű szabadembert. Összefoglalva ∗ Gyál nevű helyneveink: Gyál-puszta Pest vm. E tartomány buddhista kolostorait is Biharnak hívják. Gyalóka kisközség Sopron vm.. Bihar tartománytól keletre eső Nyugat-Tibet a Brukpa vagy Dugpa vörössapkás. Attila halálakor Erdélybe gepida törzsek vonulnak. közép és kelet Tibet a Gelupka sárgasapkás szerzethez tartozik. Tibeti nyelven gyál = király. Nemprót (Nimród). egyik hún királynak. szertartásainak legfőbb patronusa az előbb említet "Bihar gyalpó" ősrégi hún király. Gyalu nagyközség Kolozs vm. 618-ban keresztény lett. hogy a családi és helységnevek állandóak és évszázadokon. Denghisik. Reg. és Gyalu-puszta Szolnok vm-ben. Gazsár hún törzsnév Indiában és Buddha is gazsár hún volt. A felbomlott nyugati hún birodalom visszavonuló hún töredékeit ez a bolgárság felveszi és magábaolvasztja. Zabergam Kr.∗ Tibet egyházi főnöke a Lhasszában székelő Dalai láma: Gyalpó. per. de fennmaradtak. mert Árpád fejedelem egyetlen élő fiát. az utolsó pogány magyar úr. Gyála nagyközség Torontál vm. 468óan megszűnt. u. kik fölött igen előkelő származású fejedelem uralkodott. ö.. A hún törzsek kelet felé özönlenek vissza és a Kaspi-tó felső vidékein tartják fenn hatalmukat. Bihar-nak őrizte névét. a királya. Bihar várától néhány kilométerre nyugatra feküdt a tatárjárás előtt Gazsár falu (Guizar). A Don és Dnyeper folyók közét lakó bolgártörök népre Attila húnjai rátelepedtek és nemességét és uralkodó családját is ők adták. A vörössapkás shámán mágiát is űző dugpák kolostorainak. Így indiai Bengália felső részében Bihar tartomány nevében.

Kézai először is háromezer harcosból. Meghódítják Kelet-Magyarországot és a marosi sóbányászatot a rómaiak után újra felveszik. Elfoglalják a Szerémséget is és kolonizáló csoportjaik egészen Pestig jutnak. Kr. aki szintén Attila családjából származott. vagy bolgár hunokat elég tekintélyes számban találhatott. Ménrót-Nimród származásra lehetett a visszamaradt székelyek felett uralkodó Attilától származó törzsfő. – lehet Zaber kán utóda. "Ezek a székelyek a húnok maradványai". kívül Borsa. megtelepedtek Indiában. A nemzetség címere a fekete sas. hogy névelferdítéssel állunk szemben és ugyanarról a hún töredékről írt. sőt csatatéren elesett vitézeit egy gyógyfűvel életrekelti. A honfoglaló magyarság tehát avarokat. a legvalószínűbb azonban. Zabergán vagy Zaber kán és Zuard kán. Zabergam húnjait. Edömén nemzetségéből leszármazó Aba Sámuel. meggyógyítja. jósaik voltak. hogy Ethele király Aquileja városát "sok varázsló kíséretében körüljárta. ami az Attila-Arpád fejedelmi családdal való rokonságra mutat. Anonymus Csaba magyara (sobamogera) néven nevezi. u. A húnoknak nagyhírű mágus-papjaik. E legendában Csaba királyfi csodaorvos és nagy varázsló. Ezek a húnok. ugyanaz. de már a VII. István sógora. hogy Csaba fia. azt írja. Anonymus ezt a csatlakozást Kiow városának a honfoglalók által 894-ben történt ostroma idejére teszi. valahol keleten. Anonymus. A frankok által összetört avar birodalom keleti részét a bolgár-törökök szállják meg. Népe felett Ed és Edömén fiai uralkodtak. Kézai. akiket a honfoglalók Kiow ostromakor felvettek a törzsi kötelékbe. Anonymus fejedelmi személyeknek nevezi őket. magukat székelyeknek hívták és Árpád elé jöttek a "ruthén" határszélig.∗ G) Adat a Csaba mondakör eredetéhez. és erős állammá szervezik őket. század elején a Balkánra primitív kultúrájú szláv népek vonultak le. A harmadik hún töredéket. és VII.) 99 100 . Oleg ilyen fényes haditettet a hún kozárok ellen csak hún-török ∗ rokonnépek segítségével vívhatott meg. mint Attiláé. hogy bolgár-hún törzsfő volt Krum kán családjából. akik közül Edömén népével a magyarokhoz csatlakozva. vagy vezér neve nagyon hasonlók. kiknek hét törzse felett Ed és Edöménen. lehet. aki a húnok nagy csatájában halálos sebet kapott. Legendáink és a külföldi feljegyzések is fenntartották Attila jós papjainak hírét. Anonymus és Kézai háromféle hún töredékről írnak és ez tévedésbe ejtette történészeinket. Álmos fejedelem is "de genere Turul". továbbá Attila visszamaradt töredéknépét. Etel. Bizonyára a lázadó kabar törzsekkel. Örösur. Géza fejedelemnek veje. század közepén bolgártörökök áramlanak utánuk. Konstantin császár a honfoglaló magyarokhoz csatlakozó törzset a Kazár király uralma ellen fellázadt népnek. kikbe babonás hite szerint igen nagy bizodalmát helyezte". így ismét Attila családjából származó fejedelem. akik gyakran közölték vele az istenek szándékát. amely az alsódunai görög határvidéken élt. A húnok zöme azonban Csaba királyfival visszaözönlött keletre. Oleg 882-ben foglalja el és kiterjeszti uralmát az összes dnyepervidéki szláv törzsekre. Toramána királyuk vezetése alatt. Boksza és Ketel családjai uralkodtak. Anonymus szerint Ménrót-Nimród férfiága kihalt. a későbbi magyar király. családjaikból és szolgáikból álló húr töredéktői ír. Szerinte Zuard vezér vitte ki Görögországba őket. Kiow városát a normann Rurik rokona. mert Bihar vármegyében a középkoron át de genere Turul-ok éltek. bár időbeli tévedéssel. Csaba írének (gyógyfüvének) székely földi néphagyománya ősi ázsiai emlék. Korozmiába. Edöméntől származott az Aba nemzetség. bolgárok alapítják és Pest neve bolgár-szláv név. az ismeretlen Csiglamezőn visszamaradtak "árpád idejéig". a mai Erzsébet híd lábánál állott római vár helyén. Történettudósaink szerint ezek a kabarok a Felső-Tisza vidékének határőrei lettek és az Aba nemzetség tőlük származik. Ezeknek a húnoknak mai leszármazottai között virágzó az Ed törzs. résztvett a honfoglalásban.A VI. vagyis kabaroknak (= lázadók) nevezi. 500-ban Indiába betörtek és Skandagupta indiai fejedelmet legyőzve. Szkítiába. Ed visszamaradt korozmiai rokonainál. Kunoknak nevezi a csatlakozókat. akik a Kárpátok övezte hazában. elvérző. rokonsága azonban tovább élhetett. Pestet. Kézai írja. (Kézay. – írja Kézai. Szt.

a sáfrány szárított virágszirmát. kiket Nagy Sándor berekesztett. a mondák élettartamának határtalan időkig való megőrzését ez is igazolja. bajtársaim !" "Árpád tört át hadaival elsőnek a ruthének havasain s ő ütötte föl legellőbben táborát az Ung vize mellett. mint hogy az ő vérsége a többi szkitiai törzsek fölött azon kiváló méltósággal van felruházva." Ennek a táltos orvostudománynak emlékét kapcsolták a legendás Csaba királyfihoz." "Álmos vezér mondá seregének : Szkíták. Deguignes szerint ez az ország Baskíria." (Kézai. u. " (Anonymus. heves vihart. akik a támadó zsuzsánokra (avarok) felhőszakadást. Jakint orosz tudós szerint Tarbagataj volt. A zsuzsánok kéttized.) ∗ Anonymus nem ír a hún történetről. 101 102 .. illetőleg azt a mai napig sem dolgozta fel tudományosan. Abban az időben azt varázslatnak tartották és halálra ítélt bűnösökön kísérletet tettek. hogy az északi hiung-nu (hún) senyü népének egyrésze Kr. szétszakították az erét. Kinek is nemzetségéből származott azon nagyhíres és igen hatalmas Attila király. A jüebani hún fejedelem szövetségkötés végett az északkínai udvarba 449-ben követeket küldött ajándékokkal és azonkívül küldött egy varázsló csodaorvost. Árpáddal . Magyar népünk mai nap is használ ilyen vérelállító háziszert. kiktől Hungaria királyai és vezérei eredtek. A szkíta olyan fajnév volt őseinknél. Anonymus így ír: "Szkítiának kelet felől való határánál a Góg és Mágóg nemzetek laktak. akkor ez az orvos gyógyfüvet rakott a beteg szájába. Leírja. hogy "az ő országukban olyan varázslók élnek. e. – "A szkíták ugyanis régiféle népek. A vérfolyás néhány pillanat alatt elállt s behegedtek a sebek. hogy megrágja és lenyelje azt." – "Szkítiának első királya volt Mágóg. vagy Magna Hungaria. Az új magyar történetírás szkíták történetével nem foglalkozik. Szkítaság alatt a rokonfajú népeket értették.) "Jó emlékezetű Álmos vezér. László füvéhez. árja. Mágóg király nemzetségéből feleségével és fiával. mint ma a turáni. visszavonuláskor mögötte jár. Jafet fia s azon nemzetséget Mágóg királyról nevezték Mogernak. A szkíta név a régi görögök előtt népi gyűjtőnév és földrajzi fogalom volt. Rodusi Apullonius (Kr.. sűrű havazást. – a mondottak mind valónak bizonyultak. Ugek fia. H) Szkíta származástudat.∗ Tehát a nép emlékezésének. Vuszun. sőt vízáradást is elő tudtak idézni. sőt egy hónap mulya még a forradások sem lettek láthatók. "Ha valakinek elvágták a nyakát. vagy széjjelverték a fejét és nagymennyiségű vért vesztett. 230) írja: "A szkítáknak Később Szt. pl. 91-ben Kína szomszédságából eltűnt és a Jüebannak nevezett országot alapították.A kínai krónika egy hún varázsló csodaorvos gyógyfüvéről ír. Álmos vezér apja.) Ez a fű a kínai birodalom legtöbb helyén megtermett. vagy megfulladt. Krónikásaink a nagy szkítaságba való tartozandóságunk tudatát átmentették." (Parker fordítása." – "Ezután sok időre származott ezen Mágóg király nemzetségéből Ugek. sőt háremtizedrésze vagy megfagyott. Szomszédjaik Zsuzsan. Kézai ellenben Krónikája első részét a húnok történetének szenteli és a második részét. hogy a seregeknek menetközben előtte. servita név gyűjtőforgalma. Kangkü és Alan voltak. a magyarok bejövetelét a hún nép visszajöveteleként írja meg és mindketten a nagy szkítaságba való beletartozandóságunk tudatát mentik át. Ez a csodaorvas a hún mágusok nagy tudományáról elbeszélte.

Targitaosnak a szüleiről pedig azt mondták. hogy ők az első embert. gepida és a gót anyatörzs csak a Kr. akik lassan az Ura1 hegységig.) írja: "a perzsák minden szkítát sák-nak neveznek”. ázsiai őshazából jövet a KözépVolga tájára ős-finn nép települt. könyvében. fej. A vandal és burgundi nép is hozzájuk tartozott. Porussiát és Molenburgot vették birtokukba. bárd és csésze. A második legendában: a szkíták Herodotosnak elmondták. s ekkor isteni végzet szerint eltűntek. Három fiúk született: Lipoxais. miként a keleti hún-türk uralkodók.és Északi Jeges-tengerekig. u. a germán törzseket. Herkules szkíta íjját felajozni tudó Szkítes azonban visszamaradt. Az ősi időben. Herodotos által közreadott szkíta fajszármazási legendák szerint a szkíták királyai az "Ég fiai". ahol vihar és fagy lepte meg." Ugyanígy volt a perzsáknál is. akiknek paralaták a nevük. Szkítiának görögök által az ókorban ismert területén turáni népek laktak. 64. járom. század körül éri el a Fekete. Arpoxais és a legfiatalabb Kolaxais. az egész vidéket bejárta s végre az úgynevezett Hylaia földjére jutott. Fölnevekedtek a fiúk s kettő az országot elhagyta. a Kaukázus és Turkesztán földjét lakták." A Pontus (Fekete-tenger vidék) mellett lakó görögök a következő származási legendát beszélték el Herodotosnak: "Herkules a szkíták földjére jutott. Az öregebb testvérek erre a királyságot néki adták át. a lovai pedig a kocsiból kifogva legelésztek. Így a szkíták királya Dáriushoz azt izmi: "uraimul ősömet. A germán népfaj nagy keleti ága. itt azután egy barlangban különös alakot. így az égő aranyat eldobták. már kialudt s az azután hazavitte. csak Galícia területéig jutottak. a keleti góthok (ostrogothok) és a nyugati góthok (visigóthok) a Dnyeper partjain a Kr. a királytól pedig azok. „aki az akkor puszta vidékén élt. ahonnan a szarmatákat szorították ki.50 népét sorolja fel Simonax a szkítákról írt munkája 1. Nyugati filológusok – így Zeuss – szeretnék azt bizonyítani. 484-ben) történeti könyveiben leírt szkíták árjafajúak voltak. keresésükre indult. az Ural-vidék déli részét. Pomeriát. Az ókori görögök szkíták alatt azokat az északi népeket értették. Kr. e. Hestiát ismerem el csupán". A húnok inváziója elsöpörte és széjjelszórta ezeket . mint Herodotos (VII. a bastarnok és skirek. E lénnyel Herkules egybekelt és három fia született: Agathyrsos. vagy legalább Herodotos (szül. Valamennyiüknek a közös nevük a király neve után a skolotusok. akik az Ister—Duna és a Feketetenger feletti síkságot. Itália és Gallia felé. A vandál. a legifjabbtól. u. Zeust és a szkíták királynéját. eke. még mielőtt az ősi árják India északi részén megtelepedtek volna: A germánság népvándorlása a mai Észak-Németország. ezért azután oroszlánbőrt húzott magára s elaludt. 103 104 I) Szkíta királyoly isteni származása. e. Herodotos történeti műveinek kommentatora. Targitaosnak hívták". 2. a középső Argoxaistól az úgynevezett katiarusok. Mikor Herkules felébredt. a Botteni-öbölig terjeszkedtek. k. Ez az álláspont elfogultságból eredő túlzás. 3000 körül. herul. végül Indiába is kirajzottak. mire azonban a harmadik odaért. A két idősebb fiú közeledtére az arany meggyulladt. Uralkodásuk alatt a monda szerint égő arany-eszközök hulltak le az égből." Ennél a csodás lénynél voltak az eltűnt lovak. Dánia és Déli-Svédország területéről indul meg. akiket auchata törzsnek hívnak. Skandináviát és az Ural hegységig terjedő földet benépesítették. isten és egyéb neveit a mongol szókincsből fejti meg. . 4. Herodotos által felsorolt szkíta szokások is egyeznek Ázsia törökfajú népeinek szokásaival. Neumann (Die Hellenen im Skytenlande) a felsorolt szkíták nép. hogy Zeus és Borysthenes folyamnak a leánya voltak. Herodotos idejében a legdélebbre került törzseik. talán Kr. Észak-Germánia hideg vidékeit is kiürítették a germán törzsek és oda később észak-keletről szlávok költöztek be.és az Azóvi-tenger partjait. hogy a szkíták népe árja törzsek voltak. Rawlinson és Niebuhr is. Ezen az állásponton van H. amely a Baltitengertől a Fekete-tengerig terjedt. a Fehér. Ellenállás nélkül elmenekültek. században nagy királyságot alapítottak. "Lipoxaistól származnak a hagyomány szerint azok a szkíták. Gelonos és Szkítes. a görögök azonban szkítáknak hívják. asszonykígyót talált.

tehát Kolaxaia elgörgősített név. Figyelemreméltó az Attila-legendák magyar hagyományai közt az égből leesett Isten kardja históriájával való egyezés. égből hullott eszközök."ezen Szkítestől. A harmadik fivértől származó paralatok. áttelepítették lakosaikat az Araxes mellé Sauromatian néven (Szarmata). a Metois és Fekete-tenger vidékeire. megdöntve birodalmukat. szétverő nevet adja. Kardjához ellenálhatatlan hatalom és a világ feletti uralkodás eszméje volt kapcsolva. 105 106 Massagetae (Getae vagy Jat). a második fivértől származó. Magukat a "földszülte szűz"-től. Neumann összehasonlítja Borolot. Arpoxais és Kolaxais neveknél a "xai. a Don folyóig. mint az isteni vadász Nimród vagy a szumir Gilgames. a tatár geneológia kígyófaja). .) Neumann (180-186. Páli írás ugyanaz. e. mégis mindketten némi módosítással ugyanannak a türkfajú népnek fajszármazási legendáját adják elő. A dinasztia-alapító fejedelem égi származású és egybeesik a világ teremtésével. Nagyon megnövekedett ez a nép és neves királyaitól a Sacan (Soka). Bölcsőjétől kezdve természetfölötti események kísérik. sok hasonló betűje van a kopt-tól. és alól kígyóalakú volt – és Zeustól származtatták. J. 40) a fenti legendának egyik változatát adja. mint a régi Buda (Budha) feliratok. Herodotos Kr. A szkíták hatalmát kiterjesztették Thráciáig. ami legjobban illik egy néptörzs atyjára. vagy xais" végződést egynek tartja a mongol "ktsi" névraggal. Feleségeik pedig ősanyáik egy-egy népnek. hogy a hadistennek szentelt kardot hegyével felfelé földbe ásták. akik a három szkíta testvér legidősebbjétől származnak. Siciliai Diodoros Kr. akiket a görögök szkítáknak neveztek el. A csésze pedig megegyezik a húnfajú népek sírszobraikon ábrázolt ivópohárral vagy csészével. Félistenek.) Ilyen isteni elhivatás égi jeladása a hadisten szent kardjának feltalálása. stb. melynek nyomait Herodotos szkítáitól kezdve a háromszéki székelyekig lehet követni és a magyar népmesékben is fellelhetjük.) Keleti eredetű szokás volt. Szerinte a szkíták első telepedési helye az Araxes folyó vidéke volt és onnan terjesztették ki hatalmukat a Kaukázusig. Tod (i. A katiárok neve a mongolban: "clzoiau" vagy "khoitu" annyi mint: "mögötti. (Vuszun húnok ősét holló és farkas táplálja. És Khulghatsi vagy Khulatsi = rabló.a Keleti óceánig (India). Mindegyik Isten előtt nagy vadász. Priscos rhetor és Jornandes is megírták. A három gyermektől leszármazott nemzetségnél az első fiútól származó Auchatok nemzetsége névszerint is egyezik a mongolok ma is létező Aoghán nevű törzsével és "aoghat" a mongol nyelvben a legrégebbieket jelenti. mű) Egyiptom pásztor hódítóit a szkíta Páli néppel egynek tartja. xaix. (Lamberti Schafnaburgensis Chron. utána következő”.) Lipoxais. – ki övig női alak. 40-ben élt és kettőjük között 440 év különbség volt. Turáni lovas pásztornépek származási legendái a mítosz ködéből tűnnek fel. e. 484-ben. lap. hogy Attila miként lelte fel a hadisten kardját. Ez a kard isteni küldetést jelentett és Eckhardt Sándor (Attila a mondában) véleménye szerint Attila is végzetszerűen hitt benne. a Kaspi-tengerig és a Meotisz tóig. Herkules fiától származtak a szkíták összes királyai". ki az istenséget képviseli a földön és meghagyásából uralkodik. Ezek dicső tettek által híresekké váltak és felosztották országukat. elszaporítani”. ami meg is felel a herodotosi Auchatoknak. e. Mindketten görög telepesek által közvetített eredeti szkíta forrásokat dolgoztak fel. Elfoglalták Asszíriát és Médiát. (Herkules is Zeusz és Ió fia. Népeiket ő utánuk palian-oknak és napian-oknak hívták. nemzeti hősök és az Olympusra térnek. Targitaost a mongolból megfejtve tarkhakhu-nak veszi Neumann. az "Ég fia" és mindegyik népek ősatyja. J) Hadisten kardja. Egyiptomban a Nílusig. vagy Berias mongol törzsnévvel. jelentése: "magát kiterjeszteni. Természetfeletti képességekkei felruházott hős. Targit avar követ (görögösen: Targitios) neve viszont a törökből megfejtve: elszélesztő. az Ari-alpian (Arya Aswa) és sok más nép származott. . A második legendában szereplő Herkules oroszlánölő ugyanaz. Tőle származott két fiú: Palas és Napos (azaz Nagas. Az isteni házasságból született Szkítes minden "előtte élőknél sokkal jelesebb volt". Siciliai Diodoros (Kr.

mely mintha alászállva teherbe ejtette volna őt 107 A legenda alapja visszaemlékezés arra az ősi időre. de nem a maguk földjén. E kardnak évenként áldozatot hoznak marhákban és lovakban". koca) egybekel. (Kingsmill. a King-li. nemzetségek erednek. de nem a maguk földén sokasodónak meg. a tér és időből származó madár. A Napisten koronás saskeselyű képében testet öltve. vala Szkítiának valami igen nemes vezére. ki nejéül vevé Dentumogerben Eunedubeli vezér leányát. Emesu nevezetűt. hogy közvetlenül a honfoglalás előtt Kiov (Kiev) városában megrendelésre készítették és valamelyik vezérünk. Herodotos az ősi szkíta kardkultuszról írva ezt mondja: "Mindegyik kerület egy régi vaskardot állít föl és ez a képe. Ebből a legendából tehát megfejthető a következő ősi hagyomány. Attila) nagy királyok. a föld szépséges leányával. kit Álmosnak neveztek. Erre az isteni (vehiculumra) megjelenési formára Kézai azt mondja: "Ethele király címerén is. Azonos ez a japán hagyománnyal. Hamsa vagy Hansa (hattyú) már a megnyilvánult Brahm (Isten). mivel terhes anyjának álmában isteni látomány tűnék föl saskeselyű képében. a senyü (san-jü) címe. tehát a fejedelem és népe egy nagy család. Az istenség megjelenési formáját minden ősi vallás szárnyas lényként képzeli el.) az ősi hagyomány vagy források alapján az Árpád dinasztia származását már a középkori kolostori felfogás szerint átdolgozva. a nagy idővel előbbi Mágóg király nemzetségéből. koronásfejű madár vala ábrázolva. A kard csodálatosan szép ötvösmunkája azonban arra mutat. Németországba menekülve. mely a világot sujtja. én vagyok a pöröly. . A törők-fajú népek turulja sast jelent. melyet tulajdon pajzsán szokott volt hordani.A vezérek kincstárában őrizték a Hadisten aranyból készült kardját. Ilyen a griff ma∗ Turul szó a mongolban turlak = holló. amikor a hún fejedelem. így adja: "Ugek . Ilyen az ősi szanszkrit Kalahansa. elajándékozta. Valószínűleg átszármazott hún hagyomány. s úgy tetszék előtte. amelyet az ősmagyar legenda Attila kardjának tartott. Mert ezt a címert hordták volt magukkal a húnok mindig a hadban Gyeics vezér idejéig . mert Gizella királyné passaui sírkövén is glóriás sas van. a Parabrahm. Leszármazottai az Ozmán törökök. Anonymus (III. Istentől és a föld szépséges leányától származó első fejedelem azonban népének atyja is. kitől egész népe származik. melyet magyarul turulnak hívnak. Emesével (feminim állatnév: szarvas. japánban turu = daru.) Toghrul (szétmarcangoló ) = Turullal egyező szó 108 .) K) Az égi szármarás legendája. A kínaiaknak is volt ilyen szent kardjuk. a halhatatlan madár. a német császárok koronázási kincsei közé került és ma Bécsben őrzik Nagy Károly kardjaként." * "Csillag hull. Méhéből eredő nagy folyóból (Etil vagy Atil. Az ősperzsa Amru vagy Sinamru. valószínűleg Álmos és Árpád viselte és használta (Fettich Nándor véleménye). fej..."∗ Ezt a címert később is használták. Isteni jelenetről nevezték pedig Álmosnak. kitől nemze fiat. Hunor és Magyar ősatyák népe. az "Ég fia" volt. A japán és a kínai császárok is az "Ég fiai" és népük egységes eredetű nagy család. Toghrul bég hún-fajú szeldsuk török "a húnok királyi törzséből". tehát népvándorlásra céloz. ki a mitikus fáról a minden hasznos dolgok magvát tartalmazó gyümölcsöt rázza le. . E kardot Salamon király édesanyja. őz. a föld reng." (Turóczi. hogy méhéből folyam eredne és ágyékából dicső királyok származnának.

Buda név a magyarságnál általánosan használt név. amelyben "a dicsőséges. Attila a székvárosát azontúl Ethele városának hivatta. Bleda névnél török nyelvtől elfogadható megfejtést adni nem tudnak. aki az európai hún birodalom összeomlása után keletre költöző húnok egyik ágával Indiát elfoglalta.dár. . őseit az istenségtől vezette le és még ma is "Isten kegyelméből" veszik hatalmukat a királyok. királynak Közép-Indiában Gwalior várában. Elteris kagánt és Elbilge katunt. – Felfogásuk téves! Bleda vagy elírás. Történészeink alap nélküli mesének tartják az egész legendát Buda nevével együtt. Ősi Iránban is a ragyogó nap és hold között lebeg a fekete sas. (Megfejtésük: a testet öltött Isten a Nap és Hold dinasztiák alapítója. felmagasztalták atyámat. ha Ázsiában. Romulus. Fiának címe pedig: "A hiung-nu nép nagy senyüje. Ezért a császárok temetésénél az istennéválás apoteózisának kifejezésére sas repült fel a meggyujtott máglyáról. Az ugor nyelvből alakult magyar nyelv sem tűri az ilyen mássalhangzó torlódást. A kazárok kagánjára pedig isteni származása miatt halandó ember rá sem pillanthatott. 109 naphoz hasonló jelvényt vittek előtte és népe csak arra tekinthetett. Ist110 . humyn kagán és Istemi kagán". Ott találjuk e nevet az erdőelvi Gyulák fejedelmi családfáján. Zeusnak hatalmát az égi sasmadár személyesíti meg. (V. Mihirkula hún. az "Ég fia". az első király is isteni származású volt. Fiának. "Világ félelme".) L) Buda név ősi hún hagyomány. S a húnok. rokonsága és a hún nép fő-emberei mind török nevet viselnek. keresztényeknél a galamb. Minden ősi dinasztia. "Két mássalhangzóból álló kezdődő hang kezdetleges szóban nem alakulhat. kit az Ég emelt a trónra". Majd az Orkhoni feliraton ezt olvassuk: "Én az Istenhez hasonlatos égi szülött türk Bilge kagán . ö. J. – mondja Vámbéry (Húnok és Avarok nemzetisége). a nagyhírű és nagy fényességű Toramána" néven. Másik helyen ezt olvassuk: "Odafent a türk ég és a türk szentek így határoztak. Nap és Hold istenek leszármazottja. noha Attila egész családja. hogy a türk nép ne menjen tönkre és hogy ismét néppé legyen. az arab anka madár. az emberek felett úrrá lettek ősapáim. kinek az Ég és Föld adott életet és akit a Nap és Hold helyezett méltóságába". finneknél a búvárkacsa.) Mao-tun hiung-nu fejedelem címe: "a nagy senyü. Modi: A húnok ősi történelme. Mundzuk (Bendeguz) fiát. Attila is az "Ég fia". Ha nagyritkán testőrei között kilovagolt.) A dunai bolgárok fejedelme is az "Istentől beiktatott khán". Erdély címerében a kék égen ragyogó nap és növő hold között fekete sasmadár száll le a földre. A császári Rómában megcáfolhatatlan hittétel volt. Kézai az ősi hún hagyomány alapján Attila testvérét Buda néven nevezi. a fekete (déli) hún. Ez a nap dicsőítésével kezdődik és ott Mihirkula "a földnek páratlan becsülettel bíró ura". (Deér J. i. a naptemplom előcsarnokában van a felirata. kiket az Ég ormairól támogattak". Attila testvérét. lent a fekete föld megteremtetett. Szt. m. Történészeink görcsösen ragaszkodnak e névhez. vagy a Buda név elferdítése az Attila katonaságához tartozó idegen germán és más nyelvű népek nevén. hogy az istenek atyjának. Az ősi hagyomány szerint Buda Sicambriát a maga nevéről nevezte. a "Világ pörölye". Ezt a címert a székely hagyomány Attila címerének tartja és ezt Kézai fent idézett szövege is erősíti. aki a Hadisten kardját kezében tartja és ezért a Világ nyolc tájának ura. . emiatt testvérharc tört ki és Attila Budát megölte." "Amidőn fent a kék ég. mivel ezek kiejtése török-tatárnak merő lehetetlenség". ki az uralkodásban osztályostársa Attilának. Priscos rhetor Bieda (Blédas) néven említi. Európában vagy az afrikai kontinensen uralkodott is. Attila családjából származó Toramána-nak. 485 körüli időből két kőbe vésett felirata maradt. médek és dákok királya. "Isten Ostora". a kettő közé pedig az emberek megszülettek. Nézetem szerint a napba néző sas. anyámat. majd "a királyok királya Toramáni Sahi Jau nagy király"-nak nevezik. mégis Buda neve maradt fenn.

per. hogy Buddha azon képessége. azaz Chagataj. a hegyek között élt és tanult Kőrösi Csorna Sándor.. – Buda helységnév volt Moldovában is. lakosai magukat Hungiák-nak nevezik ezek a kínai írók hiung-nu-i. A fekete Khus. e. 111 112 . hogy az erdélyi Gyulák udvarában a bolgár-török nyelvet ismerték. hogy fel tudott szabadulni a kasztrendszer előítéleteinek hatása alól. Gyula fejedelem fia Bwda. Buddha and Christ c. E két nagy dinasztiát kb. – Budafok. terjedhetett el főleg a turániak között. – Budakalász. Zala vm. a Sakya törzs ura. Szeplőtlen családból születtem. Buda szent tanításai. – Budaháza. Gótama Buda királyfi a turáni fajnak legnagyobb értéke. ahol fájdalom nincs. görögösen: Szkítia) Indiába vándorolt és a Nap-dinasztiát alapította. Beszterce-Naszód vm. E rendszer ugyanis a hindu szellemet teljesen megkötötte. 1500 körül. 57-ik leszármazottja Ráma. hanem turáni fajú volt. – Budapest. kinek fia Nimród. Csak egynéhány bizonyítékot hozok fel az alábbiakban.) Itt. az Angadesa királyság alapítója. 1. Kr. Arra tanitom őket. Dods továbbiakban kifejti. ö. stb. Marwár és Amber urai) származtak. művében állítja.. Ar-budát (Mont Abu) márványból készült híres ősi hún templomáról ismerjük. Az ősi indiai szentírások. Ung vm. Buda másik leszármazottja Uru és ennek fia Babru. hogy azok "észak-árja" nyelvcsoportba tartoznak és Buddha és családja is árja. akik a Kelet-Turkesztánból előkerült száka nyelvemlékekre ráfogták.. a szókezdő "Gy" betűben.. m. – Budajenő. 2250 évvel alapították. "Én Shakya. Buda szolnoki várjobbágy (253. Sahadwipa-ból (Sakataj. így: Farkas Fia Buda (126. Kr. Igy: Budafa. Az emberi lényeget oly hitben oktatom. Ez az ország határos Tibettel.) Buda küküllővidéki lakos (325. Ezek a Buda vagy Hold-faj leszármazottai. Marcus Dods: Mohammed. – Budaörs Pest vármegye helységnevei. nem árja.) stb. – Budai-út. ∗ M) Buda (Buddha) szkíta-hún eredete. Budakeszi. per. Veszprém vm. Kusa-tól a Kushiták (hachhwahak. mínt a Bhagavat és Agni Puranak szerint Manu fia Ikshwapu. Így a Hunza vidék nevei közt van Budalesy falu. Buda általános helynév az országban. Melich János kutatásai pedig bebizonyították. isteni filozófiája már 2500 évvel ezelőtt hangzott el és azóta az emberiség nagy tömegei éltek azzal. az Európában és Indiában szereplő húnok.). jelentése: szkíta. kinek 34ik utóda Anga. a Hunszer (Hun föld) tartományban. per. kinek Tétény honfoglaló vezér szépatyja volt. Ma 500 millió ember vallja az ősi igéket és imádja Budát. mi módon lehet felszabadulni E földi testben lévő életünkből" Shakya tibeti neve Budának és az óperzsa Sáka szóból ered. Buda Ikshwaku nővérét. India hún telepedési helyein is gyakori a Buda név. Ilát vette feleségül. Újabban voltak olyan nyugateurópai csodabogarak. per. Kőrösi Csoma Sándor a Kah-Gyur tibeti könyvgyűjtemény II. e. Bolgár török bélyeg van magán a Gyula néven is. v. ő az emberiség csodálatos virága. Fővárosa Ayodhya.) Buda szabados (266. szittya nemzetből való vagyok. turáni eredetének tudható be. A buddhizmus e faji rokonszellemet követve. – Budatava. (Tod id. – Budatelke. Mely elvezeti őket oly hazába. Buda a tatárjárás előtt szerkesztett Váradi Regestrumban is gyakran előforduló név. Buda 58-ik leszármazottjában. kinek fiaitól: Lara-tól a Laríták (Newári Ranák).∗ Az ugyancsak Sakadvipából bevándorolt Buda (Budha) a Hold dinasztiát alapította. kötetéből Gótaura Buda (angol helyesírással Buddha) származására vonatkozólag egy verset közöl. az Úr Krishnában Vishnu isten testet öltött és ő lett az indus nép Megváltója. Unokatestvére Ardzsurla. ítéljen az olvasó. hogy Gautama Buddha Shuddhodana fia (ejtsd: Gótaura Buda Sudódana fia).ván unokatestvére.

113 114 . 7. még pedig azért. ez juecsi. Frühzeit der Völker. amelynek fővárosa Vaisháli Prayága.2. Tibeti nyelven két fontos munka szól Shakya életéről. vagyis a mai Allahabád volt. Hastinapurában a pandava nemzetség. de mindegyikre nézve valami kifogás történt. "With Mystics and Niagicians in Tibet" c. Egy része ezt. Shravasti Kosalában és Badsa Radzsa-család. "A Tushitában Lakó Istenek miután beleegyeztek abba. mint mi. a másik törzs a Vaisaliak törzse. mely nemzetnél és családban ? Arra szavaztak. mely országban. Litsabi egy nemzetség neve. a Kahgyur gyűjtemény Mdo osztályának második és 26-ik kötetében. kötet 2. körülbelül 250 évvel. 5. hogy első királyuk Nya-Khritsan-po litsabiak nemzetségéből származott. művében írja: "A nepáli Newarok közül egyesek azt állítják.. hogy Shuddhodana királyi családjában akar testet ölteni. Önként előszámlált hatvannégy különböző betűrendet. Ugyanahhoz a fajhoz tartozott. Sokszor említi a Kah-gyur és a Stan-gyur és azt mondják felőlük. Nem lévén képesek megegyezni maguk között. mivel a család nagyhírű s tiszta erkölcsű és ivadéka az ősrégi uralkodóknak . Az alábbiakat Csoma közreadta az Asiatic Researches XX. Tehát Buda beszélt és írt őseinek hún nyelvén. megkérdezték Shakyát. Mathura. Vaishali vagy Prayaga a lichabi nemzetség Kushambhiban. Alexandra David-Neel egy párizsi francia nő. Itt külön hún nyelvről beszél az indiai forrásból fordító tibeti munka. "a feltevések szerint északkelet felé vette útját a Ganges völgyében és ennek elágazása Kapilavastu sakyái. Buda szkíta-hún származásáról és életéről beszéljen azonban az alábbi szanszkritból fordított tibeti munka. hogy Közép-Indiában a Ganges partján történjék. művében azt írja. Kr. Reiche des Altertums" szerint Buda népe és törzse szkíta volt. hogy a Boddhisatva (Shakya) a földre szálljon. akik között Buda (Buddha) született". rész 285. 1936) szerint: "A fehér húnok világos bőrszínű faj volt". melyet leigáztak és letelepedtek az igazi Kshatriyák közt azon a területen. Indián belől "felszívódtak abban az országban. hogy a szkíta törzsek egyik csoportja. Beal püspök (Hium-Tsiang) szerint Buda korában Indiában nagy szerepet játszó nyolc rokontörzsből való államszövetség egyike Buda törzse volt. közöttük említette a yavana és a hún∗ nyelvekét is és előmutatta a betűk alakját". e. A szóbahozott népek és uralkodók a következők voltak Ujja-Yani. hogy dúsgazdagok voltak s pompás lovasszerszámaikkal és bútoraikkal tűntek föl. W. mely jelenleg Rádzsputana és Gudzsarát. 4. melyeket a mester neki mutatott. hogy Buddha szülőföldje Nepál. ami pedig bennünket illet. aki a Shakya nemzetségből való s székhelye Kapilavastu. Dunbar (India története. azon tanakodtak. 6. Shakya Litsabi és Shakya Rikhrot-pa hegyi törzsre. mások más uralkodó családot javasoltak. hosszú ideig élt Tibetben. de a néposztályt és családot illetőleg a vélemények különböztek.. W. Radzsagriha országban. ∗ A Budának = Megvilágosodott-nak nevezett Gótarca királyfi (a Shakya = szkíta) Litsabi hún nemzetségből származott. mi ugyanahhoz a fajhoz tartozunk. az utóbbi úgy találta. hogy legkisebb oktatás nélkül máris tudta mindazon betűket." "Amint a gyermek (Shakya) tanítója elé került. A Shakya nevet három különböző nemzetégre alkalmazták: Shakya Chhempo. hogy mi az ő akarata? Erre ő azt válaszolta. Berlinben 1939-ben kiadott "Urgeschichte der Menschen. mint a kínaiak". hogy hol testesüljön meg. Hunter: Az Indiai birodalom c. 3. lapján. a Saka-törzs leghatalmasabb nemzetsége után elnevezett kerület". A tibeti írók azt állítják. vagyis fehér hún volt. aki a párizsi Sorbonnen tanult és a bruxellesi Universite Nouvelles tanára.

mint felhő. kiknek száma olyan.) róluk ezt írja: "Jafetnek. ez az ősi hún név ma 500 millió ember előtt a szellemi hierarhiában elérhetett legszentebb. Szallam beszámolója alapján Ibn Kordahbeh és Edriszi arab történészek feljegyezték a híres útat.* Az indiai titsabi hún törzsből származó Surlódana király fia volt tehát Gótaura. Szallam tolmács Szamarából észak felé utazva. Góg népe Jeremiás szerint (V. mint a tenger fövénye". Bő ismertetőt és feldolgozást adott dr. saját nevük után nevezik a népeket." A szír monda írja: „hogy mögötte a hunok tanyáznak s királyaik Góg. melynek nyelvét nem tudod és nem érted mit beszél? Tegze olyan. 115 Abulgázi Gumár-nak írja Jafet fiát. Amint Anonymus mondja: "Kiket Nagy Sándor bérekesztett. 37. Keleti források alapján Szt. ősidőből való nemzet. Góg és Mágóg fiai lovasseregeinek félelmes híre rettegésben tartotta a klasszikus ókor és a keresztény korai középkor népeit. elkerülte a kaukázusi Dariel-szorosban épült Bab Allan (Alán-kapui nevű ősi várat és a Kaukázus hegységnek a Kaspi-tenger partján fekvő derbendi szorosán kelt át. Szent János (Jelenések k. 8. V.) "kemény nemzet.) Jafet fiainak mondja Gómert és Mágógot. A felfedezőút Kr. Bendefy László: Szallam tolmács küldetése Nagy Sándor falához c. A népvándorlás előretörő hullámai azt a hiedelmet keltették Nyugat-Ázsia déli népeinél.) szerint "elcsalja a sátán a föld négy szegletén lakó népeket. Jelentése: Megvilágosodott (öreg. u. A Genezis (X. Az ő előtörésüktől a világ végét prófétálta Ezekiel. művében. Ezek a Taurus és Arán hegyétől kezdve. hogy egybegyűjtse azokat viadalra. 1226) a Kaukázus (Kafsak) vidékének völgyében épült Kapukkapujának (Bal-ul-Abwab) nevezi. Gómárokot. A 30 nyelven beszélő Szallam tolmács volt az expedíció vezetője. Kubán és a Kuma vidékén élt magyarság között járt. Gógot és Mágógot. melyet azelőtt senki sem lakott. Mágóg és Naval. ahol az ősi derbendi fal húzódik. mindnyájan vitézek". XX. – szól Ezekiel látomása. Buda. Európában pedig Gadesig (Cadix) laktak. mint a nyitott sír. u. Közöttük elevenen élt a kínai 116 . a napok végén. Al Yathik-bilkih szamarai kalifa álmában nyitva látta ezt a kaput és a valóság megismerésére egy tudományos expedíciót szervezett. nemzet. u. Körülbelül ugyanígy ír a szír Efraimnak tulajdonított "Sermo de fine extremo" is. 840-842-ig tartott. legmagasabb fogalom. beborítja a földet. Kik voltak Góg és Mágóg ivadékai? Flavius Josephus (Kr. ezért a kínai Nagy fal irányába utasították az ősmagyarok. a kozárok és a többi hún-törökfajú népek. hét fia volt. Noé fiának. Bendefy kifejti. hogy Nagy Sándor híres kapuja nyitva van és azon át törnek előre Góg és Mágog félelmetes lovashadai. János apostol. aki hosszú és nehéz yóga-gyakorlatok után felismerte a szenvedésektől való megváltás útját és igy Budá-vá lett. X. bölcs). 4. Nagy Sándor védőfalát és érckapuját Abu-1'Faradzs (szül. A nagy nép és temérdek sereg. hogy Szallam tolmács néhány évvel a lebediai magyarságot ért bessenyő támadás előtt a Don.). kik magukat szkítáknak hívják". Gómár alapító. Jeremiás és Szt. század elején ott éltek a Kaukázus lábánál. 2. Jafet fiai az előbb kifejtettek szerint szkíta-húnfajú népek. kiket a görögök galatáknak neveznek. Mágóg pedig a tőle elnevezett Mágógokat alapítá. Góg és Mágóg ivadékait "Nagy Sándor szír-keresztény mondája" szerint a Dariel-szorosban kovácsolt vaskapuval Nagy Sándor elzárt a dél felé való betöréstől. Áthaladt rajta és mivel egy mesés nép ellen emelt nagy falat keresett. górarenusokat Georgia őslakóinak tartja Németh Andor (Pesti Hírlap. Elfoglalván a földet. 1931. akik már a Kr. Jeromos és Szevillai Izidor írnak a húnok előretöréséről. Jafet fiainak királyai". A gógokat. Ázsiában Tamais folyójáig. N) Nagy Sándor falat emel Góg és Mágóg fiai ellen.

hogy Góg nemzetségéből "egy hún király jön el a Dariel-szorosból. Az itt épült erődítményeket ki építette. Renan Ernő: Jézus élete c. ahol a Jordán nevű folyó beleömölvén. majd visszafordul. Tibetiekről végül nem irhatolt Mózes és nem prófétálhatott Jeremiás. a Táborhegy alján. Izrael ellen. egyezően és kifejezetten egy szakadékot kitöltő érckapuról és falról beszélt. A rómaiak idejében gazdag volt e vidék. az úgynevezett szkíták városa körül".aládja és az Úr Jézus. A zsidó próféták az eljövendő Isten fiát. óh. 117 118 . valamennyien lovon vágtatók. Ezekiel próféta (XXXVIII. hanem nyugatibb vidéken. hollétéről és Szallamnak erre vonatkozó útbaigazításokat adtak. neve Buzghal Khana = kecskeház. midőn szentnek bizonyulok általad. A napok végén lesz az. hegyen épült toronyerődben kell keresnünk. Az ő idejében már a kaukázusi Kuma folyó vidékén ott éltek a magyarok ősei. Így tehát Nagy Sándor híres kapuját nem a tibetiek ellen. ember fia és mondd Gógnak: Így szól az Úristen: bizony. János. 327 körül megépített kapujának tart. 531-579) . És felvonulsz népem. E kulát senki sem hívhatta kapunak. aki Isten parancsára uralkodni fog a földön". Egyrészűk Palesztinában viszszamaradt és Galileában Scythopol nevű várost alapították.) Jézus korában sok nemzsidó lakott itt. VII. az odavezető útról. művében kif ejtette. Azonban az unraszári Bárhegyen Nagy Sándor nem épített se kaput. e. a Taklamakán déli részén áthaladva.) látomása így szól: "Azért prófétálj. Ezekiel és Szt. Herodotos szerint Kr. (Gelil haggoym = pogányok köre. 240 körül ezt írja: "Philoteria ama tó mellett fekszik (Szíriában).Nagyfal tudata. amit Bendefy Nagy Sándor Kr. e. hanem csakis toronynak. Te eljössz helyedről. hutalmas méretű kula”. A zsidók BethSanja Saul idejében még a szkíta kanaaniták városa volt. Derbend város és Khuzun között van a hites Kohlugu-szoros (ez mongol szó. Pontos ismereteik voltak annak nagyságáról. jelentése: korlát) és a vaskapu. azon napon. ellenben megújította Naoshisvan perzsa király (Kr. beborítva a föLdet. elején Nekhó egyiptomi fáraó ellen indult egy szkíta csoport. ismét kiömlik a rónaságra. u. tudd meg. mert az örmény írók húnbástyának és Hunivárnak nevezik ezt a kaput. akiknek birtokában volt a derbendi vaskapu. Góg szkíta nemzetségéből született a Megváltó.. "a. Góg. sz. Kaukázustól Belső-Ázsiáig oly jól ismert. nagy nép és temérdek sereg. Ez még az ősi próféciák ismétlése. az egyetlen ősi erődítmény. Szallam tolmács a "Nagy Sándor szír keresztény mondó"-jának megfelelően. hanem amit Stein Aurél e helyen felfedezett. a megváltót Góg és Mágóg szkíta népéből várták. mint ahogy a tartomány neve is mutatja. Az ilyen vegyes népességű vidéken egyáltalán nem volt ritka a zsidósághoz való megtérés". észak legvégéről. Bendefy feltételezi. amint ezt Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus c. se falat. szemük láttára!" "Nagy Sándor szír-keresztény mondája" is azt tartja. mint felhő. néhol alig öt láb széles. Ő ugyanis országhatárainak a húnok által veszélyeztetett részein hatalmas erődítményekkel elláttott falakat épített. Polybius Kr. Itt Stein Aurél egy régi erődöt fedezett fel. hogy minden népek megismerjenek engem. művében ezt mondja: "A galileai lakosság nagyon kevert volt. te és sok nép veled. amikor ráhozlak az én földemre. A tibetieket senki sohasem nevezte Góg—Mágóg szkíta népének. 14-17. E vidéken megtetepült szkíta népből származott József és es. hogy a felfedező út iránya a következő volt: Szallam a Volgán és Belső-Ázsián áthalad és An-hszi-nál eléri a kínai Nagyfalat. midőn az én népem elbizakodottságban lakozik. e. hogy Nagy Sándor birodalmának északi határán húzódó erődrendszerébe tartozott. ami lehetséges. még kevésbé falnak. nem tudjuk. A szoros keskeny. behatol Indiába és az Indus folyóhoz közel Unraszárnál eléri végcélját.

Sas. Nagykőrös tanyavilágában is feltűnik ez a név Gógány helynévben. Kurzán. A Kende családnév pedig a Kazároknál és az ősmagyaroknál méltóságnév. ∗ Ma Szentsó határrész.) (V. Pannonhalma alatti Gug-puszta 1231-ben Gug község volt. Göncölkarcsa. jelvénye Attilának. mint családnév vagy mint a nemzetség által lakott helység neve. Gugi Márk 1233-óan II. Az Árpádház Soltszéki birtokán is van nemzetségnek birtoka. 15.) említi. Csongrád és Gyula környékén az elterjedt magyar családnevek közé tartozik. A későbbi krónikaírók fejedelmi nemzedékrendjén Góg és Mágóg neveit nem találjuk. A győri ágnak tagja volt Gugi Benka 1216-ban. t. E nemzetségnek a Kaukázus vidéki ősi hazából való származását elfogadhatjuk. Kartal vagy Turul az Árpádok címere Szent Istvánig. Zala vármegyében Gógánfa. Az ősi mítosz szerint a dinasztiát alapító Isten megjelenési formája. mert a nemzetség egyik ősi birtoka Pomáz és Kaláz között Szempte (Zempche. 119 120 . A szent és mágus szavak. az 1229. községek neveiből is következtetni lehet az ősi név kiejtésére. Zeente-Magoc nemzetség nevet már egy 1145-ik oklevél (Fejér: C. Mégis az ősi hagyományon alapul Góg és Mágóg neve. 122. kitől a kartali és sülyi Etele család származott. mellette van Zenthe puszta. f. Kurzán várának neveztek. E nemzetségből fakadó Kölcsey-Kende-családok őse: Kölcse vagy Kulche neve pedig rajta van a fejedelmi nemzedékrenden is. várat. orsz.P) Góg és Mágóg magyar nemzetségei. származnak le. Anonymus szerint Kurzán atyja Kund-Kündü = fejedelem. évi egyik okiratban említett ordasi erdő. Kartal = Sas. Jafet fiát mondja. ) Ez a vidék pedig Kurzán vezér szállásbirtoka. mert Karácsonyi János (A Magyar Nemzetségek a XIV. ⊗ Kurzán neve lehet Korhány vagy Karsa. Királyfikarcsa. Karcsava pedig Ung vármegye kisközségei. poroszló a Templomos lovagok perében. Kurzán-Kurgán vezér neve Halom szóval egyező és Attila király városától (Buda) – Százhalom-ig kap szállásföldet. I. A SzenteMágócsok között több a Gug-nevű és a békési ősi birtokukon. amelyet. Kund. Szempte (cempte) zend nyelvből származik. Etele név az eredetre mutató. és Etrekarcsa Komárom vm. Etele hún-turki nevek. amint ezt a korai középkori magyar törzsökös családoknál gyakran tapasztalhatjuk..) szállásbirtokába esett és az ő őrzésére volt bízva a Pomáz határában Kartal dűlőben lévő kultuszhely őrzése. amennyiben a Szente-Mágócs névből származtathatók. úgy ősi pogányeredetű szavak és a Mazda hittel kapcsolhatók egybe. Márknál és Turóczynál Jafettől Thana. Kulchey de Gug fia Konrád 1267-ben a pannonhalmi apátságnak ingatlanokat hagyományoz (Oklevél az apátságnál. visszatérő név. Nempróth. mert némelyek szerint Szente-Mágócs a Szent-Mágus jelentésse1 egyező. mint Amadé-Karcsa (szlávosan: Amadeovske Korcany) Komárom vm.) Góg név Bihar. Magóc nemzetségnévvel együtt jár azonban a Gug (Góg) név is. k. Gádoroson ma is több Gug-nevű család él. 1930. hogy főpapi család. Attila király várát kapja és szállásbirtoka Árpád törzsének szállásbirtokát északról mintegy védőn körülveszi. Ettől a Mágógtól származik szerinte Móger nemzet és Attila. Endre poroszlója. Kartal. 1. rajta egy régi erődöt. ö. Anonymus Góg és Mágóg nemzetről írt és Szkítia első királyának Mágógot. század közepéig) szerint – Anonymusra támaszkodva – e nemzetség Ond vezértől származik. Szente) néven ismeretes. vagyis Etele hún királynak. Zente. jelentése szent. Sopron vármegyében Kisgógánfa községek nevében. Karcsa Zemplén vm. Szent István még az esztergomi templomának Porta Speciosa kapujára a Turult kifaragtatta. a fejedelem címe. XXX. Tehát Attila-Etele királytól származó család. Kurzán fia Kartal (= Sas). Hunor stb. II.∗ (Csánky: M. 93.-ben. A Szente-Mágócs ősi nemzetségünk őrzi ezeket az ősi neveket. Kurtán vagy Kurgán (Korczán)⊗ Hóman Bálint szerint Árpád fejedelem fia (Turul. Lehet. D. szent állatja. Kölcsey Dezső: A Kölcsey máskép Szente-Mágócs nemzetség. A Szente-Mágócs nemzetségnek családi vonatkozásai voltak az uralkodó Árpád dinasztiával és az még keleten szövődött.

"holdfajú" fehér népeivel. fekete harcos. E színek megfejtése a négy fő és négy közbeeső világtájat adja és ily színnel jelölték a törzseiket is. hőségtől és tűztől feketére kormozott. Ime ilyen lehetett Ázsia ősi lovas pásztornépeinek képzelete. szenesedett dél. A világtájak őrzőinek ősi hagyománya kicseng Kézainak ama sorából. Tél és nyár életmegnyilvánulásai. Észak: fehér. szürke. amiért Dzsingisz khán és a török szultánok 9 yakvagy lófarkas zászlót teljes méltóságuk jelképének tekintették. zuzmarás. fekete (déli) kirgiz. hogy Attila "őrszemeit a világ négy része felé szétosztotta". ö. bűvöléssel. kelet: kék. megpillantotta a határtalan tengert. öltözeteik színében.Égtájak. fekete tengerével adták a déli égtáj színmegjelölését. Ezek az égtáj színek törzsi jelzések voltak és a törzs elhelyezkedése szerint lófarkas zászlóikon. hogy mind a nyolc név színt jelent. kék és vörös és ugyanezek más-más színű szegélyekkel. Az égtáj szerinti földrajzi elnevezésben fehér (északi) és fekete (déli) tenger ősi keleti emlékek. Konstantin császár feljegyezte a bessenyők nyolc törzsének nevét és annak legelfogadhatóbb megfejtését Győrffy György (Bessenyők és magyarok 1940. Így fejlődött ki a zászlósúri méltóság. a többi szín a közbeeső égtájat jelenti. a testetöltött Isten. veres tűzfényével vonja be az Ég tengerét és a benne úszó felhőket. hogy Belső Mongóliában a Csahar és Barga törzs szintén 8-8 törzsre oszlik és zászlójuk színéről kapták nevüket. Félték a jeges fehér halált. Nyugaton lenyugvó Napisten. A bessenyőknek Gardezi szerint zászlóik vannak és ezt a csatában magasra emelik. bíbor madár és azurkék sárkány". sötét "napfajú népei". Ezek: fényes (fehér). veres. a Hoo madár. Ak-Ordu = Fehér horda és Kök-Ordu = Kék horda. hogy az álmok időszakában a föld szépséges leányával egybekeljen és az isteni dinasztiát megalapítsa. – "Sárkány és kígyó" az északi égbolt elsőrendű csillagképei és az ősi hindu hit "bölcseség négy rejtett Sárkánya" és az "égi Nagák" ugyanazt a fogalmat fedik. Kilenc lófarkas zászló a teljes nép jelképe. Attila kardja) történt. Ezek a színek a szemlélődő nomád pásztor képzeletvilágában az égtájak sajátosságaiból nőttek ki. Ez a tenger telve volt veszéllyel. 121 122 . a töröknél szandzsákbeység (szandzsák = zászló). Hajdan ez a Hadistennek szentelt karddal (v. fehér hólepellel borított észak. ahol Csin császár Nagy Fal-a kezdődött. A színek: fehér. a nap északi és déli útja a két legfőbb. A jeges. ha arcát megmutartja. kiből az ő népe származott. Ilyen a kínaiaknál: a "fehér tigris. a szent Turul. nyolc zászlóal jból állott. nyugat: veres. tehát teljes nép volt és Árpád vezér joggal hordhatta a kilenc lófarkas jelvényt. fekete. dél: fekete. stb. amihez 9-iknek a khán külön zászlója járult. arra leselkedvén. galambszínű. fekete. A zsákmány után járó lovas harcos Ázsia keleti végén. tarka. mint akiket Szent János apostol a világtáj négy angyalának nevez. tehát fehér (északi) ogur. a "fekete harcos"-sal. Türk népek színnel jelzése itt-ott előtűnik. A napfénytől barnított. a saragur. díszitéseiben is kifejezésre jutott. nevekben. amikor a nemzetségfő. Az ősi telepedési formából fejlődött az égtáj szerinti megjelölés. A világtájakat az ősi vallás égi hatalmasságok (szellemek) felügyelete alá rendelte. fehér tengerével élt a nomád lovasok képzeletében. mint az orkhoni feliratokat rovó "kök" török. mint hún-turk törzsek nevei. Végül felhozza Győrffy. sötétszürke. Ibn Fadhlon szerint a Khazar nép neve is egy égalj neve. nálunk kis és nagy zászlós urak. ősatya sátrát köralakban vették körül népének sátrai. karakirgiz. Egy fel nem bomlott török nép törzsi szövetsége égtáj szerint nyolc törzsből.) adta akként. melyben benne ragyogott Tengri kán (Isten) mosolygó kék arca. kék. tarajos hullámaiban ott csapkodott az "azurkék sárkány" óriás alakja. hogy lefalja az égről az ezüstfehér holdat. A honfoglaló magyarság a kabarokkal szintén nyolc törzsre egészült ki. a szétmarcangoló "fehér tigrist". tehát keleti (kék) török. A világtáj négy nagy angyalát (szellemét) köszönti az ősi hagyomány alapján a koronázási szertartásnál a felkent király kardvágása. Onnan jött el az idők kezdetén a "bíbor madár". legnagyobb jelentőségű égtájhoz kötődtek.

Procopius így ír: "az Epthalita Húnok. kék. állandóan hadban járó népnek öltözékében is kifejezésre kellett juttatnia törzsi és nemzetségi hovatartozandóságát.és feketemagyarországi színkülönbségről is (írván: "in Provinciam Ungriam. Munkája hiányai ellenére is nagymértékű. továbbá Abauj-.. u. Zemplén-. Ezt a hadviselés elemi szabályai megköve123 124 telték. . mint "kinek nem szűre. mint keleti és nyugati magyar törzsi megjelölés nem maradt fenn. 551. társadalmi szereplése alkalmával használta és nélküle házát el nem hagyta. hogy Fekete-Magyarországba akart hittérítés végett utazni ("audiví enim de Nigris Ungris" . zalamegyei és csallóközi bessenyő határőrök. mint a rómaiak.) azt hallotta. A fehér és fekete szín azonban a két Magyarország külső megjelenésében: népi ruházatában fennmaradt. A szűrt népünk minden közéleti. kiket fehéreknek neveznek" ("Post haec rex Persarum Peroses cum Ephthalitis Hunnis. továbbá Arad megye . A szűr ujja a végén kerekdeden varrott. quod populus eius est colore fusco velut Etiopes"). mert ebből a magyar nép faji. De Bello Persico) . A törzsek megkülönböztető színjelzésére a fehér. pro eo. zöld és sötétzöld színezéseket használták. négyszögletes gallér lóg. Bereg-. 536ban) és a góth Jornandes (Kr. Egy évezreden át hű őrzője volt a magyar parasztság. Északi és déli magyart jelentette és ebben az időben már nem vonatkozhatott a faji tulajdonságból is kifejezésre jutó világosabb vagy sötétebb arc-. A kék és veres szín. A Fekete-Magyarország: Erdély viselete fekete (szürke) szűr volt. ne vegye magára".és Fekete-Magyarország. Magyarország és Erdély népe eredetileg 8-8 törzsre és ezek nemzetségekre oszlottak.) Említést tesz a fehér.. csuha. III. máshoz állt) stb. veres.. Árpád magyarjai fehér-. hogy Fehér-Magyarországban fehér szűrt viseltek. 31. n. sopron-. quos Albos vocant. A szűr és suba (zeke. mint fekete hún ágról irt.. a korai telepedéseknek sok homályos kérdésére tudnánk ma választ adni. mint a fehér hún ágról és a nyugati vagy urali ágról. a törzsnek megfelelő 8 féle színű díszítéssel. törzsi elhelyezkedésére.R) Fehér. vagy posztóból kivágott és reávarrott díszek a fenti színekben készültek és a törzsek megkülönböztetési jelei voltak. – Erdélyt pedig Fekete-Magyarorszúgnak nevezték. c. "megfordította a suba gallérját" (vagyis hűtlen lett fajához. a szűrön vagy subán gazdagon hímzett. Ruháikon.. testszélességű. magyarlakta vidékei (kabarok). Itt is a törzseknek megfelelő 8 féle színtarkázással díszítve. amely az oda telepedett fehér magyarokról kapta nevét és fehér és fekete szűrt vegyesen viselte. "hasonszőrű emberek". mosony. A honfoglaló magyarokról Nestor krónikája azt mondja: "azután (a bolgárok balkáni beköltözése után) jöttek a fehér ugorok és elfoglalták a szláv földet". Nyírség. még a legnagyobb hőségben sem. Fehér és fekete húnokról írt Procopius bizánci író (szül.. Jornandes a hunok keleti vagy Kaspi ágáról. faji hovatartozóságra vonatkozott. szokmány) ősi. nemzetségi színkülönbözőségekre utalnak. Helyrehozhatatlan veszteségünk. Fischer Károly Antal 1888-ban (A Húnok és Magyarok) a szűrök színezésére vonatkozólag országos adatgyűjtést kísérelt meg. ez alatt Erdélyt értette ("Stephanus etiam rex Ungriae hello appetens Ungriam nigram" . Az u. hátul hosszú. hogy a mult század közepén a még általános népviseletre vonatkozó részletes feljegyzés nem készült el. továbbá a piros. subája.. fekete.és Máramaros vármegyék déli. Ebből azt látjuk. Szent István udvarában 1006-1007-ben járt Querfurti Szent Brunóról Ademar (Historiarum Lib. szemés hajszínezésére. körül. Kivételt képeztek a pozsony-. ).. Ung-. Bölcs Leó bizanci császár írja őseink hadviseléséről: "sáncokba nem szállanak. Ősi közmondásaink erre a törzsi. akik fekete (szürke) szűrt viseltek. hanem a csata napjáig törzsek és nemzetségek szerint vannak elszéledve". ad differentiam alteri Nigrae Ungariae. vílágoskék. Stein Aurél Akadémiánkon tartott székfoglalójában a jüecsi húnokat a fehér húnok egyik fajának említette. Erdélyben a kivétel a két Fehér vármegye volt. Ázsiából hozott díszruhaviseletünk. talán mert a törzsek korán összekeveredtek. Szent István idejében Magyarországot Fehér-Magyarországnak. a Gyulák népe pedig a fekete magyar törzsek voltak. vas-. Ugocsa. úgyhogy tarisznyának használható. quae dicitur Alba Ungaria. hímzéssel vagy reávarrott színes posztódísszel. amit gazdagon díszítettek. Fehér és fekete magyar megjelölés a származásra és így a törzsi.

(V. Ezeknek az erődöknek nevét Konstantin császár feljegyezte. mint egy kis különbség a szókiejtésben s a ruházat színében. de védekezésül hátrafelé nyilaz. ingujjuk sem lobogószájú. Nem változott a betelepített rokon fajok viselete sem. Csekekáta. Szentmártonkáta. A betelepedett nemzetiségek. ruthének és a délvidéki szerbek. Szentlőrinckáta. Ilyen ősi viselete Európa egyetlen népének sincsen. Megvannak a jeleik. a második Tankátai. S) Fogoly bessenyők ezer éve gyászban járnak. Még a fehér vagy fekete főszínt és a magyar törzseket jelző színtarkázásokat is átvették. amelyekről rájuk lehet ismerni és meg lehet tudni azt is. fejét a leány ölébe hajtja.) T) Hogyan keletkezett nálunk a keresztény lovagkorban egy legenda? A mondaképződésnek egyik tanulságos példája Szent László király legendája a kun vitézzel. stb. Karácsonyi János és Csoma József. mondván. egyik ága azonban Szatmárba szakad. hogy ily módon is mutassák atyafiaiktól való elszakadásukat”. arra mutat. vagy tarkát látni" – írja Fischer Károly. mint a nyugati végeken a horvátok és németek. erdélyi részeken a románok és szászok. sz ötődik Szakakátai (Szaka = szkíta). azaz Attila népe s a fehér húnok. közép és nyugati része. A harmadon Szent László a sereggel megérkezik és a kun vitéz a háta mögé ültetett leánnyal menekül. Káta nemzetség innen indul el. Szenttamáskáta. felvették az őslakó magyarság nemzeti viseletét. századbeli magyar festőművész falfestménynek három képe őrzi. a hatodik Giaiukátai nevet viseli. ha erdélyi birkabőrről van szó. zsinóros ruhákban jártak. Az ősi szokásokhoz való hű ragaszkodás következménye a több mint ezeréves népviseletünk fennmaradása. 126 . Melyik európai szűcsmester ne tudná. A nemzetség hadi és nemzetiségi jelvénye a hatküllős aranykerék. Mert ruháik csak térdig érnek és ingujjuk is rövidre van 125 vágva. Egreskáta. a felvidéki tótok. a negyedik Szalmakátai. midőn a bessenyőket földjükről elűzték. együtt laktak az úzokkal és most is ott vannak. némelyek közölök saját szántukból ottmaradtak. a zalamegyei Turnicsa középkori templomában. kik voltak és hogy népüktől elszakadtak. Az első képjeleneten a kunok betörnek a magyarok várába és az egyik kun vitéz a nyergébe emelt magyar lánnyal menekül. hogy levágták. Így a Kapuvári. Bíborban született Konstantin császár írja a következőket: "Abban az időben. bunyevácok.délnyugati és Torontál vármegye északkeleti. "A fekete húnok. A második képen árnyas fa alatt megpihennek és a kun vitéz a földön elnyalva. században ezek: Nagykáta. hogy ez alatt fekete gyapjast kell érteni? S viszont nézze meg valaki egy magyarországi. mint más népeknél is a távolság szülte. Temes megye déli harmada és a volt Szörény vármegyei rész fekete szűrt viselt. A hagyományok ilyen csodálatos megőrzése mellett feltételezhetjük a következőket: a pestmegyei kátavidékiek határőrbessenyők voltak. mert ezer évvel ezelőtt Európa viselete csattokkal összefogott iepedőkből állt. a Káta uidéki bessenyők ma is térdig érő gatyát viselnek. Az első fehér kőből épült. A XII. Ezt a szokást foglyulejtett és telepített bessenyőink is követték és ma is étnek vele. Aquila János XIV. akár ezrekből álló birkanyájat s ritkán fog abban egy-két darab feketét. akik a Bessenyő hazában a Dnyeper folyó menti erődítéseket őrizték. Erre vonatkozólag egy eddig figyelemre nem méltatott adattal szolgálhatok. amazt. a harmadik Kraknakátai. Csekély módosítással ők is szűrben. azaz Árpád magyarjai közt egyéb különbség nem volt. Pest megye északkeleti részében 7 községet ülnek meg. Boldogasszonykáta. hogy a kelet felől jött bessenyőknek (patinák) a Dnyeper folyó menti határukon 6 váruk van. Ezeket a határőr bessenyőket az Árpádok telepítési politikája szétszórva juttatja földhöz. E legenda elbeszélő és hű ábrázolását. ö. emezt pedig nyájaik gyapjának színe hozta magával.

VI." "E szibériai aranyakat a tudomány a Kr. erdei idilljéről nem szól legenda. a nemzeteknek róluk szóló legendáit. vagyis szentek uralma ez. (Jász-Kun kongresszus. VILI. Minden ilyen mítosznak. Turáni népek az emberiség tanítói Fajszármazási ősi turáni legendát dolgozott fel Aeschylos a "Leláncolt Prometheus"-ban. heroarchia vagy hierarchia. hanem régibb. A megkínzott titán az emberiség első isteni tanítója. heroszoknak. Ők a Seregek és Bölcseség Urainak megszemélyesítői az emberiségben. Mennyei emberek. Euphorion fia. a mítosz. születése körüli évszázadokból származtatja. hogy e nagy szellemek mitológiai történeteit. népvándorlási történetet őriz. Történetében a megváltás isteni gondolatának legelső kinyilvánítását találjuk. Fettich Nándor régészünk adta. hősöknek. kun fejedelmi ruhadíszt. fejlődésük előmozdítói voltak.A falfestmény második. amelynek magas színvonalú ötvösmunkája képbelileg tökéletesen egyezik a fenti képsorozat második jelenetével. akik az ősi népek mitológiáiban szerepelnek. 127 128 . "Középkori legendaábrázolásunk tehát a kunokkal kapcsolatban egy olyan képtípust őrzött meg. Szibériában ősi Pogány monda kifejezője volt. Az isteni színjáték ősi fajszármazási. és akiknek története maga az emberiség története" Téves volna azt hinnünk. hogy az emberiség öntudata ébredésének hajnalhasadásán született. Valószínűleg a kunok fejedelmi családjának egyik őséhez kapcsolódó történet lehetett a monda alapja. azoktól vették át az ókori görögök. nem Aeschylostbl ered. Ezt róluk csak a XIX. A dráma tárgya. kiknek kultuszára volt és van felépítve a letűnt és jelenleg élő emberek társadalma. Azonban mindenkor képletek mögé rejtették a történeteket és ősi tanításokat. Kik voltak a Prometheus-drámában rejlő megváltás gondolatának megteremtői? Honnan kerültek ebbe az isteni színjátékba azok a mély. mini a hellének. a róluk szóló népregéket tisztán csak a képzelet szülte. Ezen isteni színjátékot Aeschylos valószínűleg Kr. A mítosz szülői vagy őrzői turáni népek voltak. század minden konkrét tárgykörön kívül eső gondolatot tagadó szelleme állította. Megfejtését dr.) Nagy Péter cár korában csodás aranykincset találtak Szibériában. isteni tanítások? Feltételezhetjük. a legnagyobb görög drámaíró művészetének legérettebb alkotása a "Leláncolt Prometheus". A titán egyike azon óriásoknak. vagyis azoké. 16." Ősi ázsiai monda átültetésének és a mondák évezredes fennmaradási lehetőségének bizonyítékát láthatjuk e példából. Aeschylos. akik az emberiség kiválói. 460 körül írta és Athén színházaiban 2400 évvel ezelőtt játszották. Mert. 1939. mint Carlyle mondja: "Hőstisztelet. amely a kunok őshazájában. legendának valódi történeti alapja is van. e.

a Hold fajnak. hogy Prometheusból miért sugárzik a halhatatlan szeretet oly mérhetetlen mértékben a halandó emberek felé? A választ a tragédia adja: "Anyám pedig Themis Gea. Eredetük az ismeretlenség homályába vész el. a Véda tűzistenével rokon személyiség. Themis-Gea = a föld szülötte. majd Zeus villámától sujtva a Tartarusba zuhan. amelyben azzal vádolták. saját végzetes adománya alól. A kínaiak holdfajúaknak nevezték (juehti vagy juecsi) azokat a húnokat. Prometheus Ió (Ea vagy Anahita)-nak. akit az összes szkíta törzsek tiszteltek. elő129 130 retudó. A nagy tanítónak "az emberek minden tudást csupán neki köszönhetnek".) A dráma tárgya: a félisten lehozta az Olympusról a nagy titkot. Arra vonatkozólag. Cicero (tuscul. származását és vándorlását. ősanyja. A vándorlás a Kaukázus felett a Volga és Kaspitenger mellett az Arimaspok országán át halad. hogy itt ősi és eredeti turáni. a teremtő tűz rejtélyét. hogy az egyik drámájában misztériumok szent titkait elárulta. hogy a szkítáknak Herkulesük volt. – s a Nílus-mező háromszögébe jöttél . a szenvedő emberiséget. amit a papok a sabásiai misztériumokban felfedtek. hogy e drámája miatt szentségtöréssel vádolták meg a költőt az athéniek és halálra-kövezésre ítélték. A görög Io (hold) és a kínai jueh (hold) egy jelentésű. életkereszt) a szent jel és szerszám a szent tűz gerjesztésére. tehát az "angyalok bukása". Ez a mai földrajzi fogalmainkhoz képest különösen hangzik. Eustratios. Herkules görög nemzeti hős szintén óriás volt. Mati a szanszkritban annyi mint megértés. aki nem óhajtja azt. a Napot néhány ősi emléken Sabasius-nak hívták és a mísztalógusok Zeussal és Bacchussa (Bacchus és az orpheusi misztériumok is turáni eredetűek és Bacchus ősi szenthelye Scythogol volt) hozzák összeköttetésbe. Prometheus. bilincsekbe verve. a "tüzethozó" tehát a megszemélyesített Pramatha. emelkedhessen. aki a sabásiai misztériumokban a bölcseség kígyójának alakját vette fel. hogy az illető dráma előadásakor a botránkozó közönség halálra kereste Aeschylost és csak Dionysos oltára mentette meg. Ezért a jövendölésért a titán neva Prométheus = előrelátó. továbbá Herkulesnek megszületését megjövendöli. máját Zeus sasmadara tépi. Aristoteles egyik görög kommentátora pedig azt írja.) és alexandriai Kelemen azt is tudják. P. Neve: "akinek jönnie kell" a "sötét Epaphos"Dionysos-Sabasius volt. Szanszkritban promatha = tüzetgerjesztő szerszám. Promathi pedig Fohát. Ott szenved ezer évig. – sok néven egy alak". (horogkereszt. A latinban Lucifer = tüzethozó. hogy az Arg-ionok tájszólásában Ió holdat jelentette. E helyre már a történelmi időt megelőzőleg finn-ugor népek költöztek. hogy az emberiség lelki fejlettsége olyan fokra. a "sötét Epaphos"-t és ez a "fiú" fel fogja szabadítani Prometheust. E szentségtelenítésekért Kronosz lesujtja és átadja Zeusznak. Ió a holdistennő és az eljövendő új fajnak évája. Az allegorikus titkos és szent misztériumtanítást tehát nem Aeschylos találta ki. Herodotos görög történetíró bizonyítja. vagyis a svastika. mely messze tájat a sors parancsa már lakul hagyó neked s utódaidnak".A leláncolt Prometheus dráma tárgya egyik titkos misztérium részét képezte. Ő az. ahol az egyes fajok fejlődését adták elő. hol szent Nílusnak édes hullámai sásos oldalon lezúgnak. mint "egy közülünk való". ki földi pályafutása után . "a tehénszarvú leányzó" fiat fog szülni. Azonban a legrégibb görögök az Indust is Nílusnak nevezték. Sam a misztérium. ö. görög forrásokra hivatkozom. A sabásiai ünnepély a Mithrás misztérium egyik változata volt. Prometheust a Kaukázus hegységhez láncolják. az Ural folyó körül déli irányt vesz és elérí "a vízesést. vagyis testet öltésének legendája magyarázza a nagy emberszeretetet. Quaest. (V. Io tehát a hold istennője és az indó-szkíta-hún fajnak Évája. sem a drámában feldolgozott titkos anyag nem volt a görögök sajátja. Aeschylos azonban Siciliába menekült. Felmerül az a kérdés. Aristatetes említi Ethikájában Aeschylosnak az Areiopagos törvényszéke előtt folyt bűnvádi pörét. A mai napig az Indust a Kala-Bagh vidékein Nil (kék) és Nilah = kékfolyónak nevezik. Blavatsky: Secret Doctrine. A Kaukázus szikláihoz leláncolt titán jövendőt mond: A Héra által üldözött Io. hanem csak drámai alakban öntötte azt. a tűzisten fia. akik Kína határvidékéről Perzsia határvidékére költöztek.: H. Nílus vagy Neilos néven nevezi az Indust Nagy Sándor és Virgilius is. Mithrást. szkíta legendával állunk szemben. Eustahius kimutatja.

Az egyiptomiak "Halottak könyvében" egy halott kérdésére azt feleli Tum: "El fogom pusztítani. Vízözön által vízzé lesz ez a föld. 132 . e. a büntetéssel megelőzni kívánta. amit teremtettem. V. Zeus. ahol egyszemű óriások őrzik az arany almafát. akit teremtettem. – közelebbi hely: a Kaukázus vidé131 kére helyezi. A babyloni Enlil isten. ősi pélvi nyelvű szentírások és legendák alapján. úgy az „égszülte kígyónak". aki fiával. mielőtt a tudás fájáról nem evett. a Sabausiai misztériumban. Elohim: "Eltörlöm az embert. hogy nem görög. ö. Ezekkel az istenekkel szemben ott van Promptheus. Meglepő. amelyre határozottan azt mondhatom. vagy a szumír Utnapistim.): "A győztesnek megengedem. A törökben adom = ember. hanem szkíta eredetű legendával állunk szemben. "Prometheus volt a szkíták királya s nem bírván alattvalóinak élelmet adni. Amit azután a görög nép képzete átvett.. aki az egész emberi fajt "hőn kívánta kioltani". a földnek színéről" . ki a szkíta földön uralkodol" (49-ik töredék). Alcaeus költő. Aeschylos maga is a Prometheus leláncoltatását és az egész dráma cselekményét Szkítia. 515 körül élt.. Ezek az uralkodók a hegyek között laktak. A misztalógusok ugyanis a homlok közepén álló szemet a szellemi látásra való képességnek vették. e. Hozzáfűződött olyan titkos tanítás. Ezt a vidéket Zajti (Magyar évezredek) a Kaukázus vidéki Kur és Araxes vidékére teszi és őket szkíta királyoknak veszi. – Ádám és Éva neve is átvett. Jánosnál (Jelenések II. Ilyen óriás volt ama szkíta király is. A Fekete-tenger vidéki görög telepesek szkíta forrásokból hallottak bizonyos shámán északi népről.félistenként az Olympusra került. mint az első emberpárnak bünhödése bekövetkezett. aki így szólt a többi istenekhez: "Ne legyetek irgalommal irántuk! Zajongásuk megszomorított engem" . a föld első uralkodóját Kajurnorsz-nak nevezi. akit a misztalógusok "előrelátó". a Hesperidák arany almafája és Herkules történetét.. 600 körül élt. – Herakleai Herodor. szántani tanítja az embereket. innen keletkezett a mese. Sziamek-kel elvész az Ármány küldte didet (gonosz) elleni harcban. de unokája: Huseng felfedezi a tüzet és tűzoltáron szent tüzet gyujt. A tragédiának ezek a mondatai feltűnően hasonlók a bibliai édenkert tragédiájához. – Az élet almafája a görög mitológiában is feltalálható. Tudjuk.. hogy egyék az élet almafájáról.. Firduszi a Sáh-Náme époszában. ki Kr. Itt is értelem és érzék nélküli az ember. de a megjelenő Herkules a folyót a tengerbe terelte. hogy turáni eredetű. hogy Herkules megölte a sast. hogy "Prometheus az emberek faját ne védje többé". Ott is. "aki egyedül merte megmenteni ezt a halandó fajt". Vagy ott van a bibliai Noé. szintén énekelt a szkíta herosról ekként: "Achiles. aki Kr. bilincsbe verték a szkíták. mint ahogy kezdetben volt és én egyedül maradok Osirissal". amely az Isten paradicsomában van". ahol a népek származását legelvontabb módon tanították. megszülettek az egyszemű ciklopsok. hogy Adám és Éva bibliai bűnbeesésének históriája szumír eredetű és a zsidók babilóniai fogságuk után hozták magukkal. akiknek révüléses látóképességükből és ily állapotban való emberefeletti megnyilatkozásaikból. "jövendőt mondó" – Prometheusnak neveztek el. 7. ezzel is jelezvén. – mennyire egyezik a héberrel. mivel a Sas nevezetű folyó elárasztotta a lapályokat. – Allegorikusan: Szt. az a misztériumokban mély erkölcsi tartalmat nyert. Vagy a magyar Tündér Ilonamesékben. hogy ne egyen az életnek almafájáról. hogy a nagy tragédiának eme gondolatai: "Zeus hőn kívánta kioltani" az egész emberi fajt. mikor az első emberpár a bukott angyal. – akik mind turánok. Prometheust pedig feloldotta bilincseiből" (23. mint pl. mert halandóvá válik. Indiában Adima és Héva. ekként ír: "Herkules szkíta íjjakkal élt. Az isteni megváltásnak az eszméjét fejtette kí a Prometheus-legenda. töredék). Ott a szumír Isten paradicsomában lévő életalmafa alatt ülő Adapá-t figyelmeztetik. Vasat kovácsolni. oktatását elnyerték és jelképesen éltek a tudás fájának gyümölcsével.. a bölcseség kígyója. taníttatván bizonyos Teutar nevű szkítától" .

mint a hún-török népeknél. ahol a Bakui folyton égő naphtaforrásokat. Vichitravirjának csak leányai születtek és ezeknek szellemi apja és tanítója lett Vyasa.Az égi tűz lehozatala kaukázusi eredetű legenda és ott született. A Herkules legenda indo-szkítha-hún eredetű. Nagy Sándor történetírója szerint Herkules. Itt is. mint a nemzetség feje Harikul-es nevet viselte. kiknek melléknevük bahadun = bátor. hogy a fentihez hasonló mondaanyagunk volt. halász leánya lévén. kik vándorlásukban az Indus völgyében megtelepedtek. Arrianos. hogy a világ legnagyobb hőskölteménye és szentírása. hogy a Kaukázus népei turániak és a Cserkeszek és Georgiaiak ugor vérrel kevert népek. Yadu (Yadava) a Buda (Budha) által alapított Hold (Inda) nemzetségnek leghíresebb ősi törzse. e. Kr. hogy Herkules az Indusok közt született. Nagy Sándor is harcolt egy Flarikula fejedetem: Sambos ellen. Kusán-húnok több indiai érme maradt fenn. VII. az . e. a Harikula tőrzssel együtt. 133 134 . Santanu törvényes fiának. így az unokahúgától született fia: Panda lett Indranastha ura. Diodoros említi. Utódjai egyenes vonalban 31 emberöltőn át Kr. A Mari nemzetségből származó Vyasa. vagy Hari törzs története. E szerint Vyasa indo-szkíta hún Hari nemzetségből való Santanu-nak. a tűztisztelő Zarathustra népének tűztemplomait találjuk. Ősi települési helye ez a szabír (hún) – déli ugor népnek. ősi emlékezéseket. 610-ig uralkodtak Pandavában (Delhi). munkájában bebizonyítja. 1300-600 években. – Vyasa a családfáját is levezeti a Mahabharátában.). e. Hara-hunák a kutai és bundii indiai hún fejedelmek. mert szerzője Vyasa indoszkíta-hún. királyi szkíták települtek már a Kr. így a származása törvénytelen volt. Az uralkodó családban ő lévén az egyetlen férfiutód. Anyja Yojánagandha. Zeus fia Indiában járt. Delhi uralkodójának volt a fia. Hodgson Brian Houghton (Mongolian affinities of the Caucasians) megállapítja. az Úr Krishna fiaitól származtatják magukat. míg egy vérbeli herceg meg nem fosztotta az utolsó Panda királyt trónjától és életétől. Elveszett legendaanyagunk bizonyára felölelte a világ és az első emberpár. a Buda (Budha) által alapított Holdfajból. m. James Tod: Annals and antiquites of Rajasthan c. Pandafát feleségül vette. (Tod id. amelyeken Herkulest ábrázolták. A Radzsput népek hadistene: Hara és a Mahábharata jelentése – a nagy Hara. Ezek közül az egyiket. – akik a magyarság egyik alkotóeleme. E törzs legfiatalabb ága a Jareja nép. az özönvíz és egyéb vallási körbe is vonható történéseket. A kaukázusi Kur és Araxes folyók és a Meotisz vidékén az u. aki Harikules. vagyis a lovas Pórus volt a királyuk. a Mahabharata nem árja eredetű. 1000 körül Pourusaspa. Ezek után nem lesz olyan délibábot kergető romantikus állítás az. Zarathustra atyja."Ég fia". egy. n. az istenségtől származó törzs feje Vyaso. teremtését.

amely képzet összefügg az "örökké valóság kígyójának". de mindig rejtett. Népmeséink sárkánya a garabonccal (gara = fekete. mely eltaposva lába alatt fekszik. Mindegyik ősi mitológiában szereplő kígyó és sárkány hétfejű. a magyar néprege hétfejű sárkányáig. az ősidők nagy beavatott mágusainak "kígyó" és "sárkány" nevet adtak. Tetétlenek szent berkek lehettek. a halhatatlanságnak és időnek volt a jelképe. az Ökkévalóság jelképe. A hindu "Naga" kígyóisten a héberben. piramisok beavató helyek voltak. amely szó az ősgermán "allrunn = mindentudó" nevet jelenti. A kígyó az észbeli fejlettséget. Barlangban kél egybe a félisten Herkules az aszszonykígyóval. Az elfogult Orosius elferdítve adta vissza a gót Jornandes "alliorume" szavát. A "kígyó" az életfájának gyümölcsét nyujtja. A hermetikus bölcseletben pedig az ősanyagba ömlött életet jelenti. Erre vonatkozólag bővebben magyarázok az alábbiakban. "Nakosh". hogy a magyarok ősei lator ördögök voltak. a szkítai pusztában kóborgó tisztátalan szellemekkel való öleléséből származnak. az ősmagyar sírleletekben sárkányábrázolást találunk. mint hazá-tlan. a hétfejű akkádiai kígyón keresztül. ami a szumír Adapa mítoszból jött. "Én kígyó vagyok. Ebből kimutatja. az "örökkévalóság kígyójától" Anantától. aki "kígyó" – ősi legendája. Minden nép ősi mítoszában felleljük a "kígyót". Herodotos második mondájában szimbólikus. ezoterikus képeket találunk. Hasonló a héber szeráfok jelentése. Ha keressük a "sárkány és kígyó" tisztelet ősmagyar nyomait. hún hagyomány alapján. Ők tanították az embereket a misztériumokra. hol tüzet okádva. A kínai mítosz szerint sárkány falja le az égről a holdat. bonc = pap) .VIII. valószínűleg Tibetből vagy még északibb vidékről származott Indiába és ott elfajult. a Brahma. A sárkány feje és farka a hold fel. hol anélkül jelentkezik. ami e legendában határozottan arra mutat. A "kígyó" jelképének magyarázata sokféle. Ez a gonosz beállítás téves átvételből keletkezett. E név shámán szertartással kapcsolatban ma is él. Összefügg a sárkány minden pogány teológiában a holdnak tiszteletével.) A kígyótisztelet nyomát az ősmagyar települések helyi neveiben feltalálhatjuk: Teté-tlen községek és puszták neveiben. A Szűz vagy Madonna a mitikus sárkányon áll. "Naga" = "kígyók" voltak és a kelta druidák szintén . tehát beavatott emberfölötti lénynek.. Végül a tüzetokádó sárkány a kozmikus tüzet jelentette. én druida vagyok!" – kiáltották. tehát egy emberfölötti lényről.kígyónak" nevezték magukat. hogy őseink a boszorkány allrunoknak. aki a húnok származásáról előadja. ebből megfejthető a zsidók rézkígyójának alacsony értelme. tehát átvett fogalom. Krisztus azért mondja tanítványainak: "Legyeték okosak. amely egyúttal a zsidóban rezet is jelent. mint a kígyók és szelídek. (A tűz ez esetben kozmikus jelentésű. A barlangok. "Kígyók" a mágus papok címe. Attila a kígyóévben hal meg! 135 136 . mert kígyótestű nőről van szó. a Genesisben a fával együtt ábrázolva. minden faj számára egy ∗ fej. A "bölcseknek". A hinduk Fohátot kígyóval ábrázolták. Nálunk a sárkány-rend jelvénye a farkába harapó sárkány volt. az Istennek eszméjével. amely tüzesszárnyú kígyót jelent. Visnu és Siva fején levő Naga kígyóisten is. Kézai krónikájában kikel Orosius véleménye ellen. A hindu és tibeti papi beavatattak. Jornandes írt erről száz évvel Attila halála után. földetlen szavakban: valamikor sárkányt jelentett. Az emberben lappangó emberfeletti erők Kundalini kígyója a "tüzes erű". Tehát még ebből a gyűlöletsugallta írásból is felragyog a mindentudó. mágus képességet példázza. "Tlen" jelentése ma fosztó képzetet jelent.∗ A "kígyó" tisztelete valamikor az egész földön el volt terjedve. A réz jelentése a női princípium. amelyre a garabonc ül fel. Egyik legelvontabb jelentésében a folytatólagos. Az Osiris homlokán levő Ureus kígyó. sorozatos megújhodásnak. A farkába harapó kígyó az örök körforgás jelképe.és leszálló csomópontját jelentik a keleti csillagászatban. mint a galambok!" Ebben az értelemben veendő Pallas Athene kígyója.

a hétfejű sárkány tüzet okád és a hetedik fejében van ördöngössége. Más variációban királyi szüzet rabol el. (Blavatsky: Glossary 259. Népregéinkben. egy thlen-né nőtt és azóta is megszállt egyes brahmin családokat. Babilonban Bál. 2. Ez a kozmikus erő beavatkozását jelenti. amit a Khasi-k kaptak. átcsaptak volna rajtunk és egész Európa néprajza. a mongol sereggel.Ri-thlen rettenetes fajtája a fekete mágiának.gyermekeket ölnek meg. Sárkány etimologiailag Char vagy charrukhán = fejedelem címe volt (kharkas). lap. A sámán pap révülését tartják fenn ezek a mondák. Békés élet mellett a mai 12 millió helyett legkevesebb 30 millió színmagyarnak kellene e földön élnie 137 138 . majd amint a sárkányt nyergelve a felhőbe repül. Ezt a rettenetes sárkányt (thlen) a helyi Szent György darabokra vágta és minden darabot más-más vidéken elégettek. azt megőrizték és ebből házi istent készítettek és utódai lettek a ri-őrzők. Lehet a sárkány asztrális-jelképes jelentésű.) (Khasi = kas. magyarok és bolgárok nélkül ki nem fejlődhetett volna 1.) Népies regéinkben a sárkány lefalja az égről a napot és a holdat. sőt a nyugati népek világuralma is másként alakult volna. korszakokkal előbb thlen-kígyók. állatokat felfaltak. Amint a legenda mondja. Ősi nemzetségeink jelvényeiben is szerepei a sárkány. sárkányoly laktak a barlangokban és embereket. eszközévé teszi. a rokon bolgár nép a Balkánon. ezek az őrök gyakran asszonyokat és . A magyar államalapátás pedig a legnagyobb hatással volt a keresztény európai kultúra kialakulásában. A nyomon követő rokonfajú lovasnépek rohamait mi fogtuk fel és sorstársunk. amit megőriztek. vagy az ozmán törökséggel együtt menetelt volna a magyar? Európa védelmében szörnyen kivéreztünk. amelyet az indiai Cherra-poonjee-ban a Khasi hegyekben űznek. keresztény kultúrája. a Báthoriaknál a címer 3 sárkányfoga. majd amint ráolvas és bűvös erejét kitöltvén rajta. IX. a Kaspi-tó keleti partján lakó törökfajú népeke kiterjesztették. ha félreáll. Hogy ennek a thlennek kegyét megnyerjék és életüket megmentsék. a Kaspi-tó nyugati felén azonban a kazárok a hódítókat megakasztották. ezt hozzák a thlennek és így igen sok fekete mágikus varázslást űznek. a holdkirálynőt. vagy Bel isten tidszteletére.és kézkörmöket.) A hét fejű sárkány ősi mítoszunk maradványa. Pl. Az előző fejezetben kifejtettem. Róma. A testről levágják a láb. tehát a legelvontabb ősi kinyilatkoztatás hagyománya. A sárkány különösen a garabonccal függ össze. hogy Attila húnjai törték össze a római légiók által behozott és nagy erőre kapott Mazda vallásból származott mithraizmust és ezzel a kereszténység gyors elterjedését mozdították elő. mert a nap erőt ad neki. Kígyó és sárkány csak a középkorban lett a gonosz ábrázolója. r 3. A sárkánnyal hajnal előtt kell küzdeni. György lovagrendjének és Zsigmond sárkányrendjének jelvénye. Ősi emlékezés felújítása Róbert Károly sárkányölő Szt. A nyugati keresztény kultúra a húnok. Athénben Athene Pallas tiszteletére kígyókat tartottak és jóslásra használták. Az a darab. Sajátos keleti hadművészetünk nélkül a népvándorlás fergetegszerű rohamai. Egyiptomban Therumtisnak. (Herkules is a hétfejű Hydrát győzte le. A nagy Kazárbirodalom akasztotta meg a mohamanedánizmusnak Európára ualó átterjedését: Ugyanis 637 körül az arabok a perzsa birodalmat megsemmisítették és hódításukat észak felé. és Bizánc keresztény kultúrájának zászlóvivői és pajzsai lettek a magyar és bolgár ősök. kazárok. Mi lett volna. kosár. Egy darabot. vagy ha a rokonfajú népekkel.

politikai. stb. vagy "akinek füle van a hallásra. nagyon gyors mértékben. csak nyomokat találunk. lényegét. A vallások igazi lényege tehát titkos volt minden időben. etikáját egyedül a fennmaradó népmesékből akarnál megismerni. Utalok arra. Rómában. Ezek a tudósok az eszmék lényegébe nem ha toltak be.. az sem nyújthatná azonban a vallása. Mivel ezek a tanítások titkosak voltak. és akkor ne vonjanak le következtetést az etikai fejlettség primitív voltára. Tehát ismerjék el. jogi és etnográfiai fejlettségéből. "házban" beszél. s hasonlóképen az egész Olympus pajkos. mert mindenkor úgy volt. Ez a tulajdonképem lényeg. amelyeket konkrét bizonyítékokkal alátámasztva nem láttak. 139 E legendák azonban a vallás lényegét nem fedték. ami a megírt és fennmaradt mitológiai emlékek mögött a dolgok igazi lényegét. mint az ókori római. ezért csak kevés nyom maradt fenn. hogy a kereszténység korai századaiban szintén volt misztériumi tanítás. ha kutatjuk. A nép ma is mesél. népek. A XIX. Csodálatos rövidlátással ezek az emberiség gyermekkorát lehetetlen rövidre fogták s így rejtéllyel álltak szemben. Amikor azt mondja: "nem bírtok el többet" . mert következtetéseket vonhatunk le az exoterikus és ezoterikus vallási felfogásra egyaránt. asszír. szumír. amelyek a magasműveltségű népeknél primitív erkölcsi felfogás központjába helyezik az istenségeket. vagy primitív értékre szállítanak le. – voltak ezek a mítoszi történetek. Erre teóriát állítottak fel. Következtethetünk a honfoglaló magyarság etikai. sok esetben a családi élet tisztaságát megcsúfoló istenségek és heroszok gyülekezete. az ezoterikus tanítás kevés választott részére misztériumokban folyt le. Sőt még az ilyen adatokat is átszűrték az ő sajátos szemszögükből kiindult beállítottsággal. kultúrális. Az ősmagyar vallásról Az ősmagyar vallásról írott emlék nincs. Kandra Kabos. Ahol Zeus joviális törzsfő. Maga Krisztus is többször mondja. népies szokásokban. század kritikusainak nagy hibája volt. ismert hazájukban kifejleszthettek egy helyi igen magas kultúrát. összegyűjtött népies regék. Az ősmagyar vallást. Még ha egy római pap lépne elénk az ókor ködéből. Mondják. ami nem az ő rendszerük alapján épült fel és nem fogadtak el adatokat. miként a sötétben egy Láng. Filológusok általában véve mit értenek mitológia alatt? Görög vagy római. van és lesz.. az hallja . ami. Ha ma megsemmisülne a keresztény vallás etikája és több évezred mulva hasonló kritikusok a kereszténység lényegét. Hasonló mitológiai népi mesék ma is keletkeznek. vagy egyiptomi mitológia alatt mit írtak meg? Oly mitológiai meséket. Megzavarta őket. Egyiptomban. az ősi bölcseség egy részét adhatta. vagy tagadásba vesznek. telve szangvinikus életörömökkel. amit Ipolyi Arnold. oda jutnának. amely szerint ezek a kiváltságos népek. Ezt az embertípust úgy lehetne jellemezni. ahová a jelenlegi kritikosok jutottak a görög-római mitológiával. s a népvándorlás korában rendkívül nagy erkölcsi és kulturális primitívséggel jelent meg. hogy nem tudunk 140 . mint a vallásújítás korában Angliában felmerült puritánok túlhajtott típusait. népmesékben. a lelkileg fejlett keveseknek szólt a tanítás ezoterikus része. Szerintük a többi népfaj egyforma sötétségben élt Euráziában. A mindent tagadás logikátlan kritika és romboló. Utalást találunk ugyan az ősvallásra az egykori kútfőknél. – amik ma is születnek. Költő fantáziájában született. görög. hogy mindent tagadásba vettek. amikor a történelmi kor hajnalán megjelent emberiséget már igen magas kultúrális és főleg etikai fejlettségűnek találták. Filológusaink minden adatot... hagy nincs adat. oly becsesek. A művelt. ezért következtetés alapján keresték nyomait a mai magyar nyelvben. Filológusok nyúltak e kérdéshez és nem vallásfilozófusok. Görögországban.. mely nyomok azonban mint drágakövek. egyiptomi. hogy az egyiptomi első fáraók és a szumírok magas kultúrája mellett ott találták egyidőben a kőkorszakbeli népek kultúráját is. fellobbant és ismét eltűnt az általános sötétségben. de azokat kellő mértékben nem értékelték. Csengery Antal vagy Kállay magyar mithológiánkban felhoznak.". hogy az átlag nép részére a vallás tanítása exoterikus. Babylonban stb.X. Sőt a titkosságra is figyelmeztet: "Ne vessétek az igazgyöngyöt a disznók elé".

fáknál tartott kezdetleges természetimádat lehetett. Az ősi vallási központokból elindult mágus papok terjesztették el Médiában és Perzsiában a húnok vallását. melyek legfeljebb csak démonhitre vonatkoztak és valláauk csak a köveinél. Oly magas kultúránál. amit: "Pártus ős elvek"-nek neveztek. Behram sassan király 427 körül elfogta a hún Khákán feleségét. Az. mert az ő szűrőjükön keresztül csak azt vélték látni. Amit ők állítanak. m. Ugyanígy nyilatkozik Dsajháni. a nagy Khatunt és egyily tűztemplomába vitte. A mágus vallás ugyanis túlélte a szumírokat. sőt az utód Asszír és Babilon birodalmakat ís. nagyfokú türelem jellemezte a mások vallása irányában. Olyan fehér-húr centrumokban. s ne mondják. Abulféda így ír: "A magyarok török nemzet. 2. mint Chagan.és tűztiszteletük közismert: Az első idegen feljegyzést a német Inohoffer 1026-iki jegyzetében találjuk. A húnok vallása a mazdahit volt és ha nem is volt a tiszta zoroaszteri vallás. Ez utóbbiakat böszörményeknek nevezték. Amint a Shambala fejezetben elmondottam.) 141 142 A finn-ugor népek délkeleti ágából származó Onogur őseink vallásos fejlődésére gedíg közvetlen szomszédaik. hagy nem volt olyan értelemben vett magasfokú istenhitük. Az uralkodó vallás mellett a honfoglaló magyarságnál nyomoly vannak arra is. századbeli ősmagyaroknál ilyen nagy vallási türelem volt. patinák) és székely tartomány közöttinek mondják. Törökfajú népeket. mégis rokona volt. (Modi: A húnok ősi történelme. mely az Avesztavallás ősi formájává lett. Róma késő századaiban a császári udvarokban ott találjuk a mágus papokat. Onogur őseink vallása és a később rátelepedett hónok vallása tehát hasonló volt: mágizmussal kevert Mazda-hit. hogy a kubáni őshazában az első keresztény magyar vértanu Gorda volt. hogy csak primitívségeket találunk. kazár-húnok és pártusok voltak hatással. hogy a hún király és felesége mazda-hitű volt. ez a vallási rendszer az ősi hún vallási központokból indult el és mint Adi-Buddha-rendszer hódította meg Észak-India és Tibet buddhistáit. hogy az ősi magyar vallás uralkodó és domináló vallás volt.semmit az ősvallásról. az indoszkíták. Balokk. A húnok később már Zarathustra vallási reformját nem voltak hajlandók elfogadni. Khatal. hanem mitikus meséik. . Az ősmagyarok magas fejlettsége mellett nem lehet azt feltételezni. (V. hősi époszában. mítoszaik. Legalább is igen sok mazdahitű élt országukban. – írja a IX. Mobad-ok éltek. Nap. amelyben éltek. vagyis "Kala Chakra" néven tanulmányozott. McGovern i. A magyarak a tűzimádó perzsa. perzsák. ö. században őseinknél megfordult Ibn Rusztah arab kereskedő. földjüket a bessenyő (bedzsnák. Harlez professzor szerint (Introduction to the Avesta) az avesztai Mazda vallás sohasem volt igazában a perzsa nép vallása. Az ősmagyarok egyik nagy tűzünnepe a keresztelő Szent János napjára esett. ezt logikátlan feltételezni. A kereszténység is ismert volt közöttük: Tudjuk. népdalokat énekeltek és a tüzet átugrálták. a tüzet imádják". Anahitát imádják és a Szent tüzet tisztelik. amit Kőrösi Csoma Sándor a tibeti buddhista kolostorokban "Idők köre". hogy a IX-X. Ez a tény arra mutat. így honfoglaló őseinket is. Irán és Turán közötti ezt a vallásháborút írja le Firduzi a Sahname c. Ázsia közepéből előretört hún véreink shámán hitvilága a természet rejtett titkainak bőséges ismeretén alapult. tűztemplomokba jártak és Baz és Barsammal imádkoztak. azt a primitívséget csak az afrikai vagy az ausztráliai szigettenger vad népeinél tételezhetjük fel. nem zárja ki. mint foglyot. A szumírok ősi mágus vallása mindezen népek vallására kihatással volt. Uralkodójuk a sah címet veszi fel. mely szerint a tűz körül nagy táncvigalmakat tartottak. Ahura-Mazdá-hoz és Ardvisura-Anahitá-hoz (Boldogaszszony) fohászkodó mazdayaznán hitük mellett bizonyítanak a következők: 1. hogy voltak kötettük buddhisták és mohamedánok is. Bokhara és Gurzastan. mint a görögöknek vagy a germánoknak. templomi szolgálatra.) Baktriában lakó Kusánok (Juecsi húnok) iráni kultúrhatásra Mithrát. vallást követik. mint nélkülözhetetlen esillagászakat és jósokat.

és Magyar Akad. hogy a Pomáz határában legutóbb feltárt kultuszhelyen kőbevésett fejek is e kultusszal kapcsolatosak. műveltségi szót vett át. gonoszság és tudatlanság. Zarathustra bölcselete szerint a mi világunk két egymással ellenséges elvnek. ocsmány. 6. Jerney közölt egy I." Fenti szavak pedig mind a vallási kultuszra vonatkoznak. – Kiemelt jó tulajdonságai a jóakarat. 23. I. n. 8. 4. Ezek a bolgár-török érintkezés ideje előtt felvett iráni jövevénysxavaink. a láthatö és láthatatlan világon. börzsöny (harson) stb. Egy Isten létében hisz. Két olyan honfoglaló előkelő sírt ismertünk (Zemplén és Galícia). jámborság. A Bundahis szent könyve szerint gonosz szellem nem mindentudó és nem mindhenható. Az ember tevékeny részt vesz e küzdelemben. akit Mazda. (Jerney János utazása a II. Ezért az erkölcsi világban az erény elnyeri a maga jutalmát. az okok Okozója így Teremtő és Romboló. patvar. hogy jót. 50. mindkettő nélkülözhetetlen a teremtett világ fenntartásához. Gyarapító és Sorvasztó. Ellenőrző atyai kezével összhangot és rendet tart fenn. "Abból a tényből – írja Zichy István –. (Ne imádjuk Pártus ős elvek erős szent jeleseit. jámborak szavaikban és jámborak tetteikben. Amiként két ősi elv van Ahura-Mazda alatt.és állatáldozataikat forrásoknál. A két elv oly elválaszthatatlan.) 7. ezüstből vert szakállas férfifej került elő. Ezek a veretek dr. köveknél való istentiszteletüket királyaink törvényei tiltották. Minden fény: igazság. amelyen az olvasható: "Ne wemoaggouc Bardous es eulwec ereus zen Meseit". Ertesitő 1850. Ő a Mindenttudó Úr s mint ilyen. az már törvényszerűen következik. minden sötétség: hamisság. tökéletesség és halhatatlanság. 9. sőt az egész műveltséget átvette. az ember feltámad halottaiból és örökköntartó boldogság fog e világon uralkodni. A világ története a két elvnek küzdelme. András korabeli oklevelet. és nem szabad összetéveszteni a mai modern Hanisch-féle ál-mazdaizmussal. pártus (parszi?). hogy egy nép egy más nép nyelvéből számos. A honfoglaló vezérek között Tuhutum a Sahname egyik hősének nevét viseli. A nagy és végtelen világegyetem az Ő kezének munkája. Ő a Teremtő és Fenntartó. Azért alaptalan a dualizmus vádja. igazságosság. varázs. behemót. a Gonosz (Angra-mainyus) a végtelen éjtszakában. Ha elérkezik azonban a megjelölt idő. Valószínűnek látszik. amelyek őt arra bátorítják. hogy az átvevő nép a szavakban jelölt fogalmakat. Ahura-Mazda vagy Isten. mint a nappal és az éjtszaka és bár egymással szembenállnak. jóság és tudás. mert Arimán a zarathustraizmus felfogása szerint hasonló a keresztények ördög fogalmával. Iráni keltúrhatás alatt álló vidéken éltünk. a vétek a maga büntetését. ú. a testi és lelki. Mithras napistent Sabasiusnak is hívták és az ősi misztériumokban Zeussal és BacchusDionysos-sal hozták összeköttetésbe. – E kultuszra vonatkozó fennmaradt zendből eredő szókincsünk: Isten. Ahura a határtalan fényességben lakozik. A zend-aveszta vallási rendszerét a leghozzáértőbb módon Shams-ul-alma dr. azonképen két elv van az emberi természetbe is begyökerezve. Bacchus kultusza a szíriai Scythopol-ból (szkíták városa) származott. Ármány. 1. 1. Ahura-Mazda (összevonva Ormuzd) meghallgatja azok könyörgéseit. Jivanji Jamshedji Modi parszi professzor foglalta össze. a jó elvnek és a gonosz elvnek a műve. A honfoglalók pénzei is. ördög. Ötvösművészetünk szaszanida hatást mutat. Ő uralkodik az anyagi és anyagtalan. Fettich Nándor meghatározása szerint a Bacchus kultusszal kapcsolatosak. bálvány. melynek köréből a szavak származnak. sátán.) 143 144 A mazda vallás igen magas erkölcsi fokon álló egy Istent hivő vallás volt.) Amennyiben ez az oklevél a kritikát kiállja. sz. a gonosz elv és a pokol elpusztul. boszorkány. üdvös ellenőrzés. pap.Ló. II. Szerinte a zarathustriánizmus vagy parszüzmus monotheisztikus vallási forma. 3. sz. A téli napforduló Mithrás tiszteletéből máig is fennmaradt a dunántúli regölés. mely mindkettő egy Isten alatt szolgál. 163. Ahura és Ahura-Mazda nevek alatt ismer. fáknál. melyből kisebb méretű. akik jámborak gondolataikban. melyek létrehozzák a mi anyagi világunkat. úgy alapos igazolás a mazda vallásunk mellett. . 5. (A szaszanida ornamentika azonban középázsiai halásra fejlődött ki. Összeházasodás folytán keveredés is volt a perzsákkal. A vízkereszti naptiszteletet pedig a folyóvízbe gázoló csodafia szarvas regölése tartotta fenn.

azaz őrszellem őriz. Napod virradtáig – ameddig eljövend Lankadatlan küzdök Valóság Teérted! * Az ősi zend nyelv volt a Mazda-hit vallási nyelve és a mágus papok is ezt. azaz Meher bíró elé. melyet itt kerubok. aki mindenről lemondott. Jelképed szent titkát adtad minékünk. a maga egész nagyszerűségében. Amikor a parszi hívő a szent tűz elé járul. Felajánltam magam Jelképed őrének. ha egyenlő súlyú a jó és rossz tettei. vagy a pokolba taszíttatik. Már a Kr. gondolat és tettek. * Shamánok természet-törvényeken alapuló mágikus vallása korcs formában. vagy rossz tettei lenyomják a mérleget. szavaira és tetteire. az Edda Bifrost-alvilági-híd. a mennybe jut. dicsőség és fényesség jelképének tekintik. Zarathustra így énekelne: * Ahura Mazda bölcs Úr. a semmiség állapotának adta át magát. főleg mint révüléses (önkívületi) állapotban elért jövendölések. a nyelvet használták. Ha jó tettei. hogy gonoszat tegyen. E nyelven írták meg az Avesta szent könyvét. gondolatok. vagyis Jóakarat (a magyar behemót ember) és Akamana. csak az igazságot és nem teszel mást. A templomba szánt tüzet kilencszeres megtisztítási szertartásnak vetik alá. "Jámborság a jó. S`ramán szanszkrit szó és aszkétát. Istenként nem imádják a tüzet. Ez az édenkert "Élet fájá"-nak felel meg. amott számtalan Fravasi. vagyis olyan bölcset jelent. jelezvén ezzel is az emberek egyenlőségét. a vogul és több északi szibériai népnél fennmaradt. A kettőt a "Csinvat" híd köti össze. A csinvathíd. A parszi tüztemplom szentélyében égő láng az Isten jelenlétét jelzi. S Ármánytól jött bűnök bennem mind kiégtek. A kínai chamon. bűnök bocsánatja. A bíró leméri az ember tetteit egy mérlegen. csak tisztességest. A párszi istentiszteleti helyek. csupán azt a ragyogás. "A legfőbb jó az ember számára.vagy arra csábítják. ráolvasások. azonban ez a nyelv régen kihalt nyelv volt és maguk a perzsák sem értették. Ime hű harcosod szent Tüzedbe lépett.∗ ahová az elhalt lelkét Srosh angyal harmadnapra a halál után elvezeti Meher Dáver. mely egyezik a hinduk Soma növényével. úgy a "Hamastgehan" (a keresztény purgatórium) helyére jut. dicsőség helye. mint tűztemplomok ismeretesek. Pokol a homály. A tűztemplomok tüzét éjjel nappal táplálják. Szívünkben gyujtván magasztos égi Tüzed. és mint Isten legtökéletesebb szimbólumát tisztelik. (Szumírból származott ősi tanítás. A tüzet sok helyről. Meher Dáver angyal éa az egyiptomi Thot alvilági bíró is egy. Fegyverem: jó szavak. a tisztében ∗ eljáró pap a szent tűz hamvát e szavakkal nyujtja át: "Por a porhoz" A tűztemplomon kívül a parszi Isten imádatának templomául tekinti a természetet is. az arab sirat-borotva-híd. Az ember jó és gonosz tettei." A menny kikötőjébe a te biztos révkalauzod. rossznak tisztítója. jó szavak és jótettek megőrzésében áll. démontisztelet stb. miként a pénztőke. Menny a sugárzás.) Hisznek a Mennyben és Pokolban. e. szentélyem: a Tüzed. ha nem beszélsz mást. legszentebb Isten. akként kamatoznak az életben és a halál után is. ragyogás. A parszi bár tiszteletet tanusit a tűz iránt. hogy tiszta maradjon születésétől fogva". sötétség és bűz otthona. Tomboló viharban rejtőző Csendesség. vagyis Rosszakarat befolyást gyakorol az ember gondolataira. sammun = semmi. 1000 évvel élt Zarathustra vallásos fohászait a mervi vagy keleti atropatánei nyelvjárásban írták meg. Szent Tüzed: út Hozzád. Beheman. 145 146 . A lélek halhatatlan – tanítja ez a vallás és a lélek halhatatlanságának jelképe a fehér Homanövény. Vértem: a tisztaság. csak az igazságra. Égi sors jelképe. a kínai Woghó-híd azonos fogalmak. de ez nem imádat. – ez a Zarathustra vallás mottója. különböző társadalmi rangú emberek házától szerzik be. ha nem gondolsz semmi másra.

India és Egyiptom valamennyi teológiája találkozott. János 1061-ben visszatért az ősi magyar hitre és Thuróczi azt írja róla. a hinduknál és más ősnépeknél is megtalálható az ősi napkultusz nyoma.∗ istenek háromságával a nap vagy a tűz-. a halottakat és a távoli tájakat. amelyekre a bűvös éneklés közben elméjét irányította. előírt életmód és született készség a haladás főfeltétele. egészséges szervezet. Mesterségüket tanulás útján sajátították el. ma a szentélyekben a mécses és gyertyák tüzében jut kifejezésre. kik között az "oltáron nézők" állatorvosok. e. misztikus teológiájuk átélése: A mágusok hazájának Káldeát (Babilonia és Asszíria) és Perzsiát tekintették." (Lönnrot. Káldea volt azonban a nagy keresztút. * A parszik tűztisztelete a Napkultuszból fakadt. Elveszett kozmogoniájával a káld asztronómia és asztrológia. A napkultusz a legősibb a világon. bűvös jelentésű és csak a keresztény korban lett gonosz jelenaésű. Az avaroly papja "Taradun" volt. Az említett napkultusszal egyformán ősi a hold-kultusza. büzürgan nagytudományú. Már a bizanci Theophylaktos feljegyezte a magyarok (turkak) papjairól. Vatha fia. Az ősi bonc az orvos pap volt. a föld (Inlil) és a tenger vagy őskaosz (Inki) istenek háromságával a lég-. minden életmegnyilvánulásukat lekötő gyakorlaton estek át. ahogy jövendőt tudnak mondani. béljósok voltak. mely név a perzsa büzürk. Más feltalált ékiratos táblákból csak a történelemre vonatkozólag tudunk megfejtést találni. föld. mint indiai és tibeti kollégái (yogi. A feketemágus neve garabonc (gara. A legszigorúbb önmegtartóztató élet. azonban műve elveszett és csak töredékek maradtak fenn latin és görög írók idézeteiben. Az ősmagyar napkultusz legkifejezőbb szertartása a fehérlóáldozat volt. bölcs szóból fejti meg. Ez a kultusz oly ősí. – sziderikusnál a nap (Utu). feljegyezvén. a káld mágusok nagy titka. Vallásukra vonatkozólag annyit tudunk. Venus-Astarte-Istár a szerelem istennője. révülésbe jut és "lelke a testét elhagyva. a légzést szabályozó gyakorlatokkal rendkívüli fizikai és pszichikai képességeket fejlesztettek ki.A szibériai shamán előkészület után önkívületi állapotba. Berozosz káld csillagász. akit korai gyermekkorától kezdve nevel ily célra a papi rend. 280 táján görög nyelven hazája történetét és vallását megírta. Alap az ős szumír vallás volt. ami nagy fejlődésen ment át. a harc folyamán megbűvölték és látományaikkal megrémítették az ellenséget. Oltáraikon lobogó kilencszeresen megtisztított szent tűz a Napisten jelképe.és csillagkultusz kapcsolódott. Az "éj királynéjá"-nak korrelatív erői a modern tudomány számára szunnyadnak. Táltos nevet Csengery a finn táto.) Látja a multat. láma) hosszú. Az ősmagyar papi rend táltosa a mágus pap. a hold. amely a hold jelenségeinek titkához fűződött. aki a jövendőt előre látja: (Vámbéry. hold (Enzu) és a csillag (Istár). Álmokat fejt meg. Ezekkel szemben a mágiának magasfokú képviselői a káldeai máguspapok éppen úgy. kara = fekete). a jövőt.és vízkultusz. eljut azokra a helyekre. Mai utódaik a javasasszonyok. mint a világ. Már születésekor és kora ifjúságában megnyilvánult jelek és képességek kiválasztottá avatták. ∗ Istár csillagisten neve a biharmegyei Isztár falu nevével egyező. Bélus papja Kr. betegségek okozóit stb. a római-görög népeknél. tudós. A szkítáknál. de a keleti mágusok természet147 148 . Cél az emberben rejlő természetfeletti erőit tudatos kifejlesztése. tatos = tudós.) Thuróczy "bűbájos nő"-nek nevezi a "boszorkányokat". aki tud. Ősmagyar vallásban mindezed a kultuszok megvoltak. Az élő Isten jelenlétének jelképe a tűz. akiknek igézései igen kedvesek voltak az urak előtt". E varázsló papok beavatkozásának tudták be az egyik csatavesztést. A bolgár-törökök mágus papjairól irt a bizánci Zonarosz. Kozmikusnál az Ég (Anu). hogy kozmikus és sziderikus volt. Számos bizonyítékukat a ma is élő népszokásaink nyomán mitológusaink bőven feltárták. hogy "sok mágust. misztikus elmerüléssel. ill. halottlátók és bábáik. ahol Perzsia. bűbájos nőt és látót gyűjtöttek maguk kőré. ahol a tanító (guru) utasítását betartva gondolatkoncentrálással. ma Esztár a falu neve. Egyiptomba Ankhenaton fáraó hozta be az Aton = napkultuszát. hogy a hadsereg egyik zugában meghúzódva.

a levegőt és a vizet. Az ötödik hónapban az ősöknek. A kilencedik hónapban általános ünnep volt. Ormutag bolgár khán palotájának romjai közt a feliratok "Tangra" – Isten (Tenger) nevét említik.vagy tűzkultuszon kívül egyéb kultuszaikról a görág Theophylaktos így ír: "A turkok (magyarok) tisztelik a tüzet. kivéve a Hadistennek. A húnok. Az ősi húnok pl. – mondja Hunfalvy (Magyarország Ethnogr. összeírták a törzsek tagjait és állatállományát. Ez az élet kelyhe. Az alexandriai neoplatonisták szerint csak az lehetett az igazi mágus vagy kaldeus. hanem fiziológiai is. A már említett nap. a levegő.∗ A pogány finnek főistene Ukko volt.. fenntartója és megölője az életnek. manók. századbeli orkhoni sziklafeliratok pedig "türk tengriszz. Csillagkultusz vezette az ősőket az idő szent hetes számához. Megtelt jó és gonosz szellemekkel az erdő. amely a természetnek nagyon részletes és alapos ismeretén épült fel. Mani Padme Hum!" igéje ilyen. Nálunk Bornemissza Péter 1578-ban megjelent: "Ördögi kísírtetekről. az ördög. avagy rettenetes ∗ Azonosítható helynevek: Haraly. mégpedig fizikai és pszihikai értelemben is. Eskütételkor fehér lovat áldoztak. hanggal véghezvihető. Indiába átszármazott hún népek hadistene Hara. hegyek. földnek és az istenségnek áldoztak. mező. Minden kerület agy régi kardot állft az oltárra és "ez aztán Ares istenképe". Tündér Ilona jó szellemeinek ellenkezője a Cifra-asszony. hogy az istenek közül csak a Napot imádják. A fehér és fekete mágia (isteni és ördögi) következik az előbbiekből. senyűje minden reggel szertartás szerint üdvözölte a napot. ráolvasások. melyet a hún-török-kínai népek hétfejű sárkánnyal. A göncölszekér hét csillagistenét a holdhét hét napjával kapcsolták össze. Szertartásai nem voltak egyedül mágikus szertartások. mongolok és ősmagyarok kardkultuszáról már írtam. Guta. Már Herodotos azt írja a szkítákról. a törzsfőkkel együtt ünnepélyes áldozatot mutatott be. oltárokat és templomokat nem emelnek. este a holdat. bájoló imák segítenek. a napfordulókor." Az ősmagyarok természet-kultusza duális. A buddhisták "Ohm. A holdhónapban minden holdhétnek meghatározott teológiai és fiziológiai jelentése volt és így a 28 napnak sajátságait jó vagy rossz befolyással ismerték. különöaen lovakat". Kisasszonyok. csillagisteneit. A 4-szer 7-es beosztás a holdhónap 28 napját adták. Ősrégi hit ez és minden ősi nép mitológiájában megtaláljuk. sellők. A pusztaságokon vándorló lovas. a mennynek. törpék. a négy világtáj őrzőit. lidércek. A Hadisten oltárát rőzsekőtegekből magasra emelik. óriások. 149 150 . Minden év első hónapjában. A VIII. A csillagok körforgása a világtájakat adták. Tápió és egyéb természeti szellemek befolyásolják az életet. Ellenük ősi bűvös igék (mantram). az indusok "égi Nagák"-kal (kígyók) személyesítették meg. Mongoloknál Onghan és Ongho az az istenség. amint a csillagok mutatták. hogy a hold delejessége szülője." néven említik a "törökök istenét. Fene. de egyedül imádják és Istennek nevezik azt.szemlélete bőven behatolt titkaiba. aki megszerezte a Hét-Csillagistennő időszakairól szóló ismeretet vagy tudományt. A húnok császárja. nommádok közös tulajdonsága volt e kultusz. Ennek hoznak véres áldozatot: "Áldoznak barmokat. mert ebben rejlett a világ bölcsesége. Istenképeket. varázsmondatot. Boldogasszony (Anahyta). Ázsiai török népek az égtájakat és az ott lakó törzseiket színekkel jelölték. Minden ősi nép tudta. "Régi törvény és élő szokás". stb. akinek pohárral áldoztak. akinek lovat áldoztak. tettet. más állatokat. Orkán. 244. A fekete mágia rontása gondolattal. a folyók. Minden Ázsiát járt vagy ott lakó nép használt és használ ma is ilyen varázsigét. Zala vármegyei községnevek. és ennek lovat áldoznak. amikor számbavették. és tetővel fedik. a vasorrú bábák stb. aki az eget és földet alkotta". amint az előzőkben tárgyaltam. Háromszék vármegyei és Harastyán. Az ősmagyar holdkultusz nyoma még ma is élénken él népünk szokásaiban.). Az idő kezdete a hetes számon és néven alapult. amit a sírszobrok alakjai kezükben tartanak. csak újholdtól-holdtöltéig kezdtek hadi vállalkozásokba. Ukko-pohár felmutatás és abból való áldomásivás az adásvételi szerződések megerősítésére szolgált nálunk a Hegyalján még 1660-ban is. tisztelik még és énekkel dicsérik a földet.

Ókori népeknél egyébként a barlangok és kripták.utálatosságáröl e megfertezett világnak".tés egyéb kultuszából rengeteg szertatás és jelkép származot: át a későbbi népekhez. fogatfogért elve. szolgáld uradat a másvilágon!". Az Altáj hegységbe vitték az elhalt kánokat és útközben akivel találkoztak. A sírleletekből sokat következtethetünk ebbeli hiedelmükre. hogy fejedelmük minden évben egy szent barlangba szállt le. és engem szolgálsz majd a más151 világon!" – ugyanaz. betoldások. a mohammedánok kiszmetje. Bűnt a büntetés követi. Commodus császár óta a római birodalom védőistene lett a "legyőzhetetlen Napisten". – továbbá Katona L. korai középkori templom és várszerű királyi kastély alapjaira bukkantak. hogy a törzsfők önmagukon ejtett sebekkel (véres verejtékkel) gyászolnak és ír a sírgárdáról is. A Lehel vezér mondája is a túlvilági hiedelemmel van egybekapcsolva. Ezek nem másolások. hogy az országnagyok a gyász jeléül önmagukat megsebesítették. vagy hamisítások gyanánt jöttek át. mely eredetileg római kőfejtő volt. Herodotos a szkíták királyának temetésénél leírja. egyben a hierarchia erős kötelékeit fejlesztették ki. "Te előttem mégy el. ezért a megfelelő erők felébresztése végett tanította a mágus pap a varázsszavak. megölték azzal. egyesülésükből fiúk. hogy e hely "az ősök barlangja". oly természetei függvényként. Egész életünk minden gondolata és cselekedete fehér (isteni) és fekete (ördögi) mágiából tevődik össze. A perzsák e tanítása: "aki bűnt vet.: XVII. de a hang és ritmus szorosan összefüggnek. Szent helyükön kultuszfürdő. Mithras a szikla szülte isten a világ-tűznek és ősfénynek jelképe volt. vagy "Mithras kultuszhelye" volt-e? A tukiu-nak nevezett türk népről tudjuk. mint ragyogó fénysugár tört elő. Kultuszuk a római légiók révén világvallás lett. A barlangban a pomázi barlanghoz hasonlóan rovások vannak. A gondolatnak és a kimondott szónak ereje van. – az ótestamentum szemet-szemért. imák kiejtését és eléneklését." Ősi népek nap-. hogy munka után édes lesz a nyugalom. melyet az "ősök barlangjá"-nak neveztek és itt áldozatot mutatott be ősei szellemének. a lóval temetés és a sírgárda csak turáni lovasnépek szokása volt. Erdőkkoszorúzta magas hegyek csodálatos szépségű völgyében. Kalvin praedestinációja egy tőről fakadta. római hadiút. római táborhely. hogy: "eredj. A pomázi kultuszhely közelében népvándorláskori temető. 152 . szentkő és szentbarlang van. amit Marco Polo feljegyzett a tatár kánok temetéséről. vagy elferdült. Mithras szentélyei természetes barlangok vagy kivésett hosszúkás üregek voltak és ennek végén állt Mithras domborművel ékesített szentekszentje. már római és bizánci kultuszhely volt. természeti szépséggel áldott helyen. bár régi jelentésük feledésbe merült. hogy e két fogalomra csak egy szavuk volt őseinknek. Bordj -tűzhányó. A barlang víz mellett. Az ősi törvény Szent Jánosnál így hangzik "A lélek mondja. A hinduk Karma törvénye az ok és okozat legmodernebb formáját is magában foglalja. Az elhunyt uralkodó arcán és testén mély sebeket ejtettek. hold-. * Ösmagyar kultuszhelyre bukkantak 1941 őszén a pomázi Kartal dűlőben. víz. az a pokolban kárhozatot arat". vagy a kereszténység felvétele után is. Cselekedeteik elkísérik őket. edények és használati tárgyak minden ősi sírban feltalálhatók. A testvér bolgár-török népnek is volt ilyen kultuszhelye Mádara-ban. századbeli ördögűző könyvecske – ilyen mágikus védelemmel is foglalkozik. mintha véres csatákból érkezett volna. Ősi lovas-nomád pásztor élet a természet mostohasága és a zsákmányoló vadállatok vagy szomszédok elleni folytonos küzdelem a hősök és ősök tiszteletét. Egymástól vették át a népek a kultuszközpontot. Ugyanúgy a szumíroknak is egy szavuk volt. Anyja és felesége Mithra a tűz istennője. hanem mint ősi szokást tovább használták a mazda hittel. Ez a nagy gondolat hozta létre az ok és okozat törvényét. Attila haláláról feljegyezték. csillag-. Pénz. A további ásatások dönthetik el. a Holdvilágpatak forrásának fejénél hosszúkás kőbevájt barlang volt a szenthely. Az ősök tiszteletéből fakadt a holtak kultusza. miként a piramisok is misztériumi beavatóhelyek voltak.

azt is a szláv rabszolgák hozták magukkal. Köny153 154 . Ezért az akkor írt történelmi könyveink őseink kultúráját néhány hangzatos mondattal intézik el. Ha volt valami. mint emberevő. azonban a történelem nem tárgyalható a kultúra nélkül. amelyből a nap megszemélyesített romboló hatalma kicseng. Őskaosz-tenger: Tangra.* A bolgár Napisten neve Szourva. Az újabbkori külföldi irodalom. Az elmult évszázad magyar történetírását nem érdekelték ezek a problémák. sajtónak. Továbbá az egy apától. kereskedelemre ők tanították. iparra. Fajvédelmet. vérivó. hogy a keresztény latin és germán népek szervezték meg a pogány magyarság állami és társadalmi életét. Ugyanúgy áll ez a következtetés a bolgártörökök "Tangra" (Tenger) istennevével is. Onghon. Szourva. Ilyen kultúrtörténetírásunk mellett a nyugati írók torz. amelyek a honfoglaló magyarokról. hogy az ősi napisten neve az ősmagyaroknál nem Mithras volt. amiről a radzsputok szkíta szokásai fejezetben már értekeztem. Csillag: Göncöl. az Nyugat ajándéka és mi ezer éven át csak kopíroztunk. veszélyes reakció felé való elhajlást láttak ebben. A népek kultúrcsatájában ezzel győzelmet aratunk. noha tompított a régi rágalom nyelvén. hanem a "szurja" szó. hogy a bolgár-húnok ősi napistenének neve és kultusza középázsiai ősi hún kultúrához tartozik. 2. = Irnik húnjaitól vett közös eredet alapján állíthatom. szabadkőműves és megmagyarosodott idegen íróknak. Perzsiába és Európába. Könyvemben nem volt célom az őskultúrával foglalkozni. a bálványimádás fertőjéből ők mentették ki és a földmívelésre. de ne is mentegessük magunkat. mégis olyan pásztor nomád-népnek írja őseinket. II. Föld: Boldogasszony (Anahyta) . Mi következtethető e névből? Az. Legyen ez a könyv félhasábosan több nyelven kinyomtatva és tegyük le azt a nyugati nemzetek tudományos Akadémiáinak asztalára és helyezzük el könyvtáraikban. vagy legfeljebb annak nagyon közeli kiejtésbeli változata. Ezt az állitásomat alátámasztja a "napszurás" szavunk. 3. Ilyenformán az ősmagyar Olimposzt így állíthatom össze: I. Pogánykori kultuszát a keresztény bolgárok még ma is megülik. 2. Tenger. Nap és tűz: (Nap ) Szurja. Ebből kiindulva azt állítják. XI. Ég: Ukkon. (ük-khán). Tudósaink szörnyűködnek ezeken az írásokon. bányászatra. Általában ami kultúránk van. Kozmikus Istenségek hármassága: 1. akik vad zsákmányoló harcosok. tőkeérdekeltségnek és irányított közhangulatnak. A honfoglaló magyarság műveltsége. Ma már ne sopánkodjunk ezen. amely név az indiai Szuria nevéből származott. és igen kezdetleges sátorlakó kultúrával bírnak. Sziderikus istenségek háranassága: 1. hanem a modern fiatal tudós gárdánk írja meg az ősmagyar műveltség összefoglaló tudományos művét. amit magukkal vittek Indiába. nyershússal táplálkozó szörnyekről írnak. Honfoglaló őseinket a gyűlölettel telt nyugati középkori krónikások a legképtelenebb megvilágításban mutatják be. ami sajátosnak látszott. meg a Béccsel egyezkedő politikai áramlatoknak nem kedvezett az ősök magasrendűsége. Hold: Hold (a holdol és hódol szavunk erre mutat) 3. A magyar kacagányt öltött zsidó. Ennek a lesújtó hiedelemnek mi saját magunk vagyunk az oka. lesajnáló vagy megvető írásain nem csodálkozhatunk.

A honfoglaló magyarak műveltségének megítélésénél a faj egész életmegnyilvánulására kiterjedő vizsgálatnak kell lefolyni. Egykorú írók szerint a Balkán vidékére költözött szláv törzsecskék anarchiában és igen alacsony kultúrfokon éltek. a világ legnagyobb vallásalapítóit. Benedek pápához 974-ben. ámbár még egy részük a pogányság bilincsében van. század végén a bolgár-török hatáson átestek. az uralmi helyzetet. amelyben Kőrösi Csorna Sándor élt. Az ősvallásról előző fejezetben írtam. irodalmi kultúrát. hogy az árja és sémita civilizáció kifejtődött volna. Felmorzsolódtak az észak és kelet felől jövő állandó nyomás alatt. hadvezéreik pedig világbirodalmakat hívtak létre. e. Priszkosz már a húnok írástudása mellett tanuskodik. szükségesnek tartom azonban az egész nagy turáni fajt jellemző vallási türelem és 155 156 új eszmék iránti fogékonyság megvilágítására néhány példát felhozni. Ismeretes a kozárok kagánjának. 2. A honfoglalók nyelvéről írott emlék nem maradt. a kínai és iráni magasműveltség nélkülük sohasem érte volna el az ismert fokot. Kerestem és bennem él a csodás ősi múlt tisztelete. Ezt a nézetet vallja Rawlinson Henrik és György (The History of Herodotos). kazár és a bolgár vitt nagy szerepet a szláv kultúra kialakításában. a felvonulási és települési viszonyokat megismerjék. Az emberiség történelmének hajnalhasadásán tehát őseleink a civilizáció terjesztői fajához tartoztak. írásra. a mindenható Isten kegyelmének munkája által. csak abból a korból. hanem a közép-volgai törökség. Pilgrin Püspök a magyarok megtéréséről írt levelet VII. szentjeit adták. de biztosan következtethetünk arra. Ebben azt írja: "Mert magok a magyarok. életmódra és foglalkozásra. Azon kérdéssel szemben. hogy a Kárpátok között lakó népeket. Nagy temetője volt ez a hely a nyugat felé tartó népeknek. Nem mi vettünk át kultúrát a szlávoktól. Ki kelt terjeszkednünk a vallásra. amely a türk betűsorral egyezett. 4. Így pusztult itt el később a bessenyők. hogy volt-e a magyarságnak mítosza. Ősi műveltségünk megismerésénél a kevés írott és a sírleletekből előkerülő tárgyi bizonyítékokon felül erős támpontunk azoknak a rokon népeknek ősi kultúrája. Egyetlen szláv sírból sem került elő olyan anyag. ősi turáni fajtám szeretete. hogy az "Ég fiát" a buddhizmus tanaival megismertesse. amikor a szlávok a VII. az úzok és a kunok birodalma. gondolatot tökéletesen kifejezett. Írásuk a nyelvet tökéletesen kifejező betűírás volt. hogy beteljesedni látszik Ezsaiás jövendölése: ‘a farkas és bárány együtt legel. hogy ők teremtették meg az első igazi magaskultúrát. akik a világ művelődésének alapjait rakják le. A hún származású Ming-ti császár meghívására Kashyapa Kr.vemben azt a hívő világnézetet kerestem. a magyar. Mítosz töredékekre hivatkoztam a hún-magyar mondakör tárgyalásánál és a világirodalom által megőrzött ilyfajta hatásoknál. sem a papokat nem gátolják. Állami és társadalmi szervezet és a történelem. művészeti. magasrendű vallási. hogy bárhova menjenek. amelyekből kiszakadtunk. Ilyen bolgárszlávokat a honfoglalók találtak Erdélyben és a déli részeken. amely szláv kultúráról beszélne. történelemre. tanítóit. az oroszlán szénát eszik’". az állami és társadalmi szervezetre. A turáni lovas-pásztor népekről tudjuk. nyelvre. Etelközből elköltözködni készülő magyarság kémlelő lovasrajokat küldött nyugat felé. amikor az ural-altáji népfaj egész Ázsia nyugati részét lakta és magas műveltségi fokon állt már azelőtt. 1. könyvemben bőven értekeztem. művészetre. de ezeknél a rokon bolgár-török nép velünk azonos kultúrája állt fenn. A szumir-akkád és hettiták birodalmai. 61-ben az indiai Kashmirból a Himaláján át elindult. Dzsingisz khánnak és az ozmán törököknek nagy vallási türelme. Szerintük volt idő. senkinek alattvalóik közül nem tiltják a megkeresztelkedést. érzést. A portyázó lovascsapattal . Rátelepedtek a déli paraszt népekre és városállamokat alapítottak. hogy az minden fogalmat. Hanem oly egyetértők a pogányok a keresztényekkel és oly barátságosan vannak egymással. politikai és katonai szervezetet hívtak életre. 3. A támadó bessenyők elől kitért magyarság etelközi szállásait csak átmeneti otthonnak tekintette.

– Még eddig nem vizsgálták azt a nézőpontot. fejezetében. Ennek kettős bizonyítéka van. A fent tárgyalt történelem a magyar nép kulturális állapotának nézőpontjából ma sincs feldolgozva. a másik vonalon a bolgárok ellen Bizánccal kötött szerződések. Újraszervezés és a kunoknak nevezett lázadó kazár törzseknek a törzsszövetségbe bevonása után kezdetét vette a honfoglalás. mely a népszövetségekből összehozott nagy birodalom alakítását célozta. beszélt vele és őt megszeretvén megcsókolta és becses ajándékokkal bocsájtá el őt. szövetséget kötött. vagy a Horka. Ez a művelt papnak őszinte vallomása a művelt nagyúrról. A további történet. hogy Method nem fog minden baj nélkül tőle szabadulni. erődítések. lap. övezte földön három hatalom gyarmatosítási érdekkörébe vont területet kellett felszabadítani a reá nehezedő hatalmi nyomástól. várak létesítése. (Lásd: dr. A Kárpátok. gyors sikerrel megoldható legyed. hogy diplomáciai kérdések megtárgyalását célozták. résztvettek a honfoglalásban. Ezek: az erdélyi és déli részek a bolgár. mely a magyar törzseket kétfelé szakította. tisztelettel. az északnyugati. a másodfejedelem és udvarába kérte Method érseket. hogy a székelyek a honfoglaló Árpád elé vonultak és mint a magyarság kilencedik törzse. Method korának egyik legműveltebb. A honfoglalást elő kellett készíteni.∗ továbbá az új birodalom megalapítása után a külhatalmakkal e tény elismertetése. Rómában tanult. I. Erdélyi László: Magyar történelem. Tartalékok. a vasfegyelem és végül az igénytelenség és az időjárással szemben való ellenállóerő adta mindenekfelett álló fölényüket. mint a turkesztáni reflex-ijj. továbbá a nyugati népek megváltozott életformája. a törvényhozó országgyűlések intézménye. mint az új haza felállítása. a várispánságok felálítása. Bizáncban. Mi volt a kalandozásoknak nevezett. az örökletes fejedelemség. talán Árpád vezér vagy a Gyula. többszörös arcvonalak alkalmazása mellett a rendkívüli lovasteljesítmények. 898-tól 970-ig tartó külföldi hadjáratok mélyebb politikai célja? Vizsgálta ezt valaki? – Rablás és kalandvágy nyugati felfogás. b) A honfoglalást már egy évtizeddel megelőzve. Baján avar kagánhoz és Árpádhoz hasonló nagy vezető egyéniségünk akkor nem volt. Kitűnő fegyvereik voltak. Ezek hatalmát kellett megtörni és ezt célozták Arnulf császárral 892ben a morva szlávok ellen. Taktikájuk és stratégiájuk felülmulta minden másfajú nép hadászatát. a morva szlávok és a pannoniai rész bajor befolyás alatt állt. elképzelhetetlen gyors mozgás. E nemzeti katasztrófából csodálatos szellemi fölénnyel mentik meg a nemzetet vezérei. 884-ben nagyobb sereggel a Duna vidékén járt a magyarok egyik fő személye. Method görög nyelven irt életrajzának XVI. a pápával összeköttetésben volt. ébredő fajtudata nem kedvezett már az ősi tervnek. mint úrhoz illik. a bessenyőkkel és oroszokkal kötött szövetségek mit jelentettek? A nagy birodalom vágya nem sikerült. cselek. szászokkal. aki az itt lakó néptöredékekkel diplomáciai tárgyalást folytatott és ha lehetett. Az olaszokkal. mind olyan hatalmas anyagot felölelő kérdések. pedig a legnagyobb bizonyíték hiperkulturánk mellett. a morvák és csehek nagy szentjét. a közigazgatás megszervezése. A Duna mellékére. majd a bólgárokkal. 45. aki beutazta a görög és kazár birodalmat. amelyet háromszorta ke∗ A várispánság intézménye már Szent István előtt fennállott. a) Anonymus említi. a Pannonica Legenda elmondja a találkozást: "Midőn a magyarok királya a dunai részekre jött. bámulatos begyakoroltság és félelmetes nyilazóképesség. hogy Attilához. mondván neki: tísztelendő atya emlékezz meg rólam mindig szent imáidban". akarta őt (Methodot) látni. 157 Ismert dolgok a bolgár hadjárat alatt a bessenyők rohama. királyokkal. hogy az a legkisebb áldozattal. bajorokkal.együtt ment a fejedelem megbízottja. ünnepélyesen és örömmel fogadta őt és miként ily férfiúval beszélni illik. a honvédelem kívánta gyepűrendszer. és ámbár némelyek azt mondogatták és úgy vélekedtek. világlátott papja volt. Hadi művészetüket irodalmunk bőven tárgyalta. a szállásbirtokok megülése. amelyeket eddig kellő mértékben nem értékelték. 158 . hogy a vezéreket nenz vezette-e az az ősi politikai hagyomány. Oka az volt. a német császárral. a magyar vezérhez vezető útja nyilvánvaló. mégis elment ahhoz. A király pedig. lesek.

(Hevesy id. hogy mely szabályokat tekinthetjük ősi örökségnek. vagy továbbfejlesztett szabályok. vázak. nőkből. Hadisebészetük magas fokát a honfoglaló sírokból előkerült trepanált koponyák és a sérült koponyán az agy védelmére készített ezüstlemezek igazolják. hegyen végigszáguldanak. A kapudíszek és a hímzések ismert motívumai mellett a páva és a pávatoll jellegzetes magyar ábrázolására hivatkozom. Ezek kelet felé néző. beteg és sebesült katonákkal. férfiakból és gyermekekből álló hadifoglyokkal hajtották végre. Nyugati népek csak akkor tudnak eredményesen ellenállni. Velencét lóhátról ostromolják. az Északi-. Ezekről a hatalmas haditényekről mit sem hall a magyar közönség. A Váradi Regestrum – mely a tatárjárás előtti Magyarország társadalmának hű tükrét mutatja. Égei-. keletről hozott emlékkel él. Pedig ezeket a bravúros teljesítményeket nagy seregek hatalmas lóállománnyal. – szintén nincs még számbavéve atekintetben. az élet kelyhét tartó férfi. Szalárd vagy Szoárd vezér 924-ben Olaszországból a nagyszentbernárdhegyi hágón át Felső-Burgundiába csapott és óriási zsákmányával ugyanazon az úton tért vissza. hogy e gyűjtemény a KeletÁzsiai Múzeumba került és ott őrzött bizonysága annak a valóságnak. Az ősmagyar szobrászatra és építészetre vonatkozó következtetéseket Bendefy László: A magyarság kaukázusi őshazája c. továbbá a szablyájuk. Csapataik eljutank az Atlantióceánig. stb. csészét. hímző-. a nagy-szentbernárdhegyi hágón át. a Földközi-.) India húnfajú képei által lakott vidékről Zajti Ferenc gyönyörű régi szőttes és női kézimunka-gyűjteményt hozott haza. A történelem fejezeteket szentel a csodálatos haditénynek. nagy távolságokra pedig fényjeladásra mozogtak. Fekete-tengerek partjáig. azonkívül tarisznyáikban szárított. Werbőczy Tripartituma. hadi gépekkel. Felső-Olaszországba történt átkelésük volt.vagy nő-szobrok nagy tömegben kerültek elő déli Oroszországban. Egyik híres sírszoborról már Kézai is megemlékezik. 951-ben az Alpokon átkelve Aquitániába csapnak és ugyanazon az úton térnek vissza. Végül Bulcsú vezér 954-ben hatalmas sereggel végigsarcolja a mai Hollandiát. bazilikák. hogy a törvényeink és jogszokásaink közül mi volt az ősi örökség. mely még a török népek által használt szablyánál is fejlettebb. Csapataik közelharcban kürtjelre. Bulgáriában. az eredeti és melyek az átvett. füstölt húst és tésztát (kolbász és konzerv) vittek magukkal. amely Huszka szerint csak nálunk és az indiai művészetben honos. valamint a batikolt munkák rajzai és motívumai Európában csak nálunk mutat csodálatos egyezést. a szövő-. műve alapján kialakíthatjuk ha egybevetjük Géza fejedelem és Szent István által épített esztergomi királyi palota. A magyar nép művészete még ma is sok ősi. hogy az indiai húnok szövő-. Az ókor és a legújabb kor legnagyobb haditeljesítménye Hannibálnak és Napoleonnak az Alpok égbenyúló hegyóriásain. – mely a mohácsi vész előtti Magyarország élő jogszokásainak gyűjteménye és magánjogunknak ma ís az alapja. amikor magyar harcmodor szerint szervezik át seregüket. a pannonhalmi. Mének és kancák hússal és tejjel látták el őket. célzása és átütő ereje mégis felülmult minden más nép által használt ifjat. m. Spanyolország északkeleti részétől az olasz félsziget legdélibb részéig. Az építészeti ornamentikában. ázsiai. Magyar neve kép (képmás) ősbolgár neve käp volt. Endzsében. Az ősi indiai irodalom a pávatolldíszt mint szabír nemzeti jelleget említi. pécsi. . Kiváló hadellátásuk megkönnyítette mozgásukat. Jogtörténészeink mégis keveset mondanak arról. Kiváló lóállományuk és kengyelük hallatlan lovasteljesítmények végzésére képesíti őket. amelyet a nyugati nemzetek női még mn sem érhettek el. Brementől a Márvány-tengerig minden földön. – a magyar nő olyan magas jogállásáról ad számot. Őseink űzték a szobrászatot is. A honfoglaló magyarok seregei hétszer keltek át az Alpokon. Mádara mellett találtak hasonló férfit és nőt ábrázoló sírszobrot. varró-technikánk díszítéseiben sok ősi. 159 160 * Az ókori görögök a szkíták jó törvényeit magasztalják. Hóman Bálint kultuszminiszterünk nagy érdemének tudható be. 5. oda és vissza. óriási és terhes hadizsákmánnyal. hímző-technikája. iráni és indiai bún kultúrát őrzünk.vesebb erővel lehetett kihúzni. 935-ben ugyanezt az utat járják. Méltán sorakoznak Hannibál és Nagy Napóleon legnagyobb haditetteihez. Ez ősi örökségünk volt. Belgiumot és Franciaországot és április végén átkel az Alpokon Felső-Olaszországba. szekerekkel.

bekerített. sőt azt mondhajuk. sípos és dobos hangszerekből állt. de fegyverzetük. A honfoglaló ősök pompaszeretetérőd írt az arab Gurdézi. hogy egyetlen történeti nép sincs. E nyersanyagnak ilyen nagy tömegben való föllépése a magyaroknál az intenzív kereskedelmi forgalomban leli magyarázatát". 6. szerszámaikon. Ruházatjuk színes selyemszövetből készült. amint ezt népi zenénk ma is bizonyítja. csatos övük a szabadembert jelentette.és fegyveriparunk – mely magán viseli az ősi ázsiai török. mint a magyaréra. a regősök. sarok nélküli és ez bizánci divattá vált. lószerszámaik formája és díszítése is magasfokú ízlésükről tanuskodik. Ezek az ősi formák átszármaztak a nyugati népekhez és így Európa ruházkodási kultúráját mi adtuk. Újabban bővebben írnak magasfokú fürdőkultúránkról. Az ősmagyaroknak cserzett bőr tábori fürdőkádjaik voltaik. és kőből épült a fürdőháza. A Duna-Tisza közére teszik a fatönkökből épült. ruhadíszeiken és faragásaikon kifejezésre juttattak. kislábfejű. A pompaszeretét legkifejezőbben ruházatukban. a "mandyae". fényt kedvelők". hogy az ősi hún város a szentendrei Danakönyök és a Pilis-hegység által védett helyen (Pomáz község határában) húzódó római limes kiépített katonai táborhelyére épült. vagy prémes 161 bőrsüveget viseltek. Attila palotája sáncokkal védett. díszöltözeteikben érvényesült. Karimátlan. mondván: "A magyarok bátrak. ú. szőlő. vagy szűk nadrág. Lovasköpeny a mente. – korának legfejlettebb ipara és művészete. Az ősmagyar hagyomány Buda társkirály által épített várost (Sycambria) tartja Attila fővárosának. az újabb iráni. Galleni kalandozás alkalmával daloltak és táncottak. akik mnemotechnikai (ismétlő) módszerrel őrizték meg a hősi énekek szövegét. Pomázon. ahol főhadiszállását is tartotta. növényi és mértani alakokká stilizálta. jó kinézésűek és tekintélyesek. Voltak hivatalos. Ősmagyar ornamentika van a pécsi bazilika domborművein és oszlopfőjén. amelyeket fegyvereiken. a klisszai dombon 1940ben feltárt. subát öltöttek. intézményesen szervezett énekmondóink. mert Attilánnak Priscos rhetor szerint állandó fővárosa volt. n. Az ezüst-nyersanyagnak beszerzése az akkori világ nagy ezüsttermelő országaival. E viseletek egy évezred óta lényegileg nem változtak. Attila hún népe nem volt nomád lovas pásztornép. amelynek anyagi kultúrája annyira jellemző volna az ezüst. "Királynői vár" valószinűsíti azt a feltevést. Ötvös. vagy térdig ért és hidegben mentét vettek fel. mint főfoglalkozáson kívül a földet szolgáikkal műveltették és méhészetet űztek.és gabonatermésének. bő gatya. Fettich Nándor: (A honfoglaló magyarság fémművessége) szerint "a magyarok gazdag fölszereléseiben és díszítményeiben uralkodó az ezüst. Az ősmagyar fémművességére az ezüst alkalmazása nyomta rá a maga bélyegét. hogy az állattenyésztésen. A nők ruhája bokáig. amint azt a történészek helytelenül vagy meggondolatlanul állítják. mert a pogány bolgár-török Madarai központban találtak egy kőbevésett fürdőmedencét. a mai divatos blokkházakhoz hasonlóan épült fővárost.templomok építkezéseinél a nyugati formák mellett érvényesült ősi pogány hatásokat. amely a rituális fürdés céljait szolgálta. Az ősi város helyét eddig az óbudai részeken keresték. továbbá vámjövedelmeinek tizedét. indiai. Pitykés. ujjatlan térdnél csipkézett színes mellény és combig érő ujjas felöltő "kabad" volt. St. Ruházatuk térdig érő ujjas fehér vászoning. amit a bizánci udvarbeliek is átvettek. Zenekarunk kobzos. fegyverzetük ezüsttel bevont. A hiteles pannonhalmi alapító oklevél a pannonhegyi Szent Márton monostor apátja részére rendelte a somogyi ispánság minden birtoknak. Rossz időben szürt. az arab birodalom területével van összefüggésben. Zenekultúránk ősi ázsiai török zene volt. 162 . díszesen faragott tornyos épületből vagy épületcsoportokból állt. hegyes nemez. Csizmájuk fölhajló hegyes orrú. Díszítő művészetük az állati alakokat. Élénk hatással járult hozzá az északi és nyugati germán népek ötvös iparának és művészetének kifejlesztéséhez. Tehát szőlőművelés is volt nálunk. Életmódról és foglalkozásról a bizánci írók alapján megállapíthatjuk. szkítaszarmata hatásokat. Ez az ősi vízkultusszal volt egybekötve.

az is élénk bizonyítéka annak. sőt azt a legnagyobb mértékben elhanyagoltuk. Mennyivel több fegyver lenne a kezükben. e népnek őshazájába. amit elkövettünk saját fajunkkal szemben. Sajnos a hivatalos történettudományunk elhanyagolta a szkítáknak Attila és hún népének.és bőrkisiparunk is. a kozár-húnoknak. sem Belső-Ázsia turk. és amely Oroszország területét behálózva. Kívánatos volna. Az utóbbi évtizedekben pedig kiváló szaktudósok nagy feltáró expedíciókat vezettek Belső-Ázsiába. még a kaukázusvidéki őshazában a magyarság belekapcsolódott abba a kereskedelmi forgalomba. Az ősi történelemnek új fejezetei tárulnak ezekből elénk.Fejlett kisipara volt a textíliáknak. Még az ősi kaukázusi őshazában gazdasági kérdéseink között a legelső helyen a különféle bőrökkel és nemes prémekkel való kereskedés állt. amit a takács. azért a nyugati kultúra védelmében vérrel fizettünk egy évezreden át. hogy e könyvem keretében nem volt szándékom sem a húnok őstörténetének. Nagyon fejlett volt a kereskedelmünk. Adtunk kultúrkineseinkből nyugatnak és amit viszonzásul kaptunk. Kiegészítése lenne az a magyar őstörténelemnek is. de amit itt rövid kis összefoglalásban adtam. mongolok és rokonfajú népeink történetét a kínaiak sok évszázadon át feljegyezték. amikor történelmileg faji multunknak nagy örökségeit nem mutattuk ki. hogy magas kultúrával érkeztünk. Hogyan ülünk ott le a tárgyaló asztalokhoz. a mongol és tatár. ősi kéziratot tártak fel az expedíciók és az anyagot részben feldolgozták. az arab birodalommal összekapcsolta. amely a Fekete-tenger partvidékeit. a rokonsági erőértékek is lenyomhatják a serpenyő egyik szárát és itt mily hatalmas erőt jelent nekünk a bolgárok. ha rendszerbe foglalva történettudósaink megírnák ezekből rokonnépeink történetét. a japánok már tudatos faji rokonsága és a felbomló szovjet orosz birodalom turáni népei. a törökök. Nem célom az ősmagyar kultúrtörténet megírása. a jászoknak. Rengeteg kultúr-anyagot. indószkíta. Európa újjárendezésének mérlegelésénél a történeti jogfolytonosságon és az igazságosság elvein kívül a faji. a finnek. Miként Fettich bizonyítja. a kunoknak. Hiszen Attiláról és húnjairól legutóbb Bél Mátyás és Pray György írt latin nyelven 200 évvel ezelőtt történelmet. a bessenyőknek. a magyarsággal együtt más oroszföldi népek gazdasági és kulturális életét is nagy mértékben föllendítette. E feljegyzéseket kiváló kinológusok lefordították. Tehát fejlett volt a szűcs. Európát a közeljövőben rendezni fogják a tengely győztes hatalmai. többé-kevésbbé elkerülve az északeurópai országokat. A Kína határán élő húnok. az avaroknak. a szeldzsuk és ozmán törökök történeteinek megírását. Amennyiben e népek fajszármazási és egyéb szempontokból vett történeteiket tárgyaltam. azt főleg Kőrösi Csoma Sándor feltételezhető céljainak megvilágítása érdekében tettem. szabó és sok más ősi rokonszavunk bizonyít. hún-török vagy indiai finn-ugor fajú népek történeteinek megírása. Nagy a mulasztás. részben feldolgozás alatt állnak. ha a fentiek szerint a hivatásos történetírás felkészült volna egy új 163 164 . Utószó Leszögezem.

X. sz. japán) népeivel együtt. Lásd: Uj Magyarság 1937. török.∗ Az új Mongolia Nemzetgyűlésének első ülésén teljes nyíltsággal hivatalosan kijelentették: életre keltik Dzsingisz Kán birodalmát. India forrongó és Dél tüzes kontinensén is a turáni népek új birodalmai. És megszületnek a bolsevizmus poklából. bolgár. egy percnyi némasággal idézte a világ legnagyobb turán hódítójának ma mindennél korszerűbb szellemét. Lásd: Nemzeti Ujság 1937. 165 166 . dolgozott és hagyatékát nemzetének ∗ ⊗ ekként ajánlotta: "Anyagot adtam. amiként látjuk. ha úgy tetszik.⊗ Azóta vérben és tűzben fellángolt az egész földkerekségen az új koreszme döntő küzdelme. Hasonló állapotban vannak az orosz bolsevizmus és Kína fennhatósága alatt élő turáni fajú népek. Céltudatos útjának az azonban csak első állomása volt. dicső multunkat. hogy a turániság nagy eszményével forrt egybe a keleti világhatalom. szemben a liberális és kommunista felfogással. Mandzsukót. Ennek a nagy koreszménynek nagy álmodója volt Kőrösi. előttetek a dicsőség útja". Az új koreszmét a mi turánizmusunk képviseli. A magyarság nagy világhivatást tölthet be ezzel az eszmével. X. Azonban a ma koreszméje a faji öntudat előretörésének jegyében áll. Japán politikája. sz. azzal a legfőbb eszménnyel. Értünk élt. A tengelyhatalmak árja-turáni (német. lángok között született meg a harmadik hatalmas turáni állam észak-Kína. Mongoliát szervezte meg. A Nemzetgyűlés sokat jelentően. mert 1937-ben ismét egy ősi turáni államot. baskír és egyéb nyelvekre fordíthatná turáni fajunk közös örökségét. a turáni mozgalom útján érte el. olasz. módszerrel rendelkeztek. Ma India turáni fajú népeiben még a fajtudat szunnyad. kirgiz. ugyanakkor azonos elvek alapján Japán egy új turáni államot állított talpra. Amikor 1934-ben a fajiság új eszményével Hitler vezér uralomra jutott Németországban. amit néhai Gömbös Gyula miniszterelnökünk a magyar öncéluság fogalmával hivatalosan hirdetett. majdnem kizárólag turáni fajú népek menetelnek. Mécs Alajos cikke. 29. Japán felkelő napjának jegyében. Japán ezt kimondottan a turáni eszme. Csoma Sándor. 31.szellemi turáni rohamra és a magyarból japán.

. Bendefy Lószló dr. Csuday Jenő: A honfoglalás kezdete és befejezése. Csoma József: Magyar nemzetiségi címerek. Pogány magyarság. London.: Die Geschichte der Izulochinesen. 1868. 1851. Deér József. Bunsen C. Fordította: Csengery János. Edited by: E. köt. Ford. 1911. Bleyer Jakab: A magyar-hun monda germán elemei. Császár Elemér dr. i92T. P. Marcel: Attila élete. P. Vol. M. Leipzig. David-Nee1 Alexandra: With Mystics and Magicians in Tibet.: Salgó Ernö. Extra No. Alexandrien: Ausgew. Ágner Lajos: Száz kínai vers. 1871.: The Mysteries of Mithra.: Dix Inscriptions Chinoise de 1'Asie Centrale. ètc. 1857.: Körösi Csoma Sándor dolgozatai. 1942. Beat püspök: Hiuen-Tsiang. Dods Morcos: Mohammed. Leipzig. keresztény magyarság. Wien. Brion. Cunnigham Alex: Ancient Geography of India.: Histoire Generale des Huns. A magyar-hún mondák történetének mai állása. Cleme-ns v. Blavatsky H. p. 1924. Blavatsky 13.. Buddha and Chrlst. 1828. Császár Elemér dr. 167 168 Budenz József: Magyar-ugor összehasonlító szótár. . 1726. des Mongols et des autres Tatars occidentaux. Lelpzig. Arrian: De Expeditione Alexandri. Diodorus Siculus: Biblioteca Historia. Bhagavad Gita. G. Aeschylos tragédiái. Dr. I.: The pageant of civilisation. Bálínt G. A. XI.: Gott in der Geschichte. Blavatsky H. 5. Bornemissza Péter: Ördögi kísirtetekről avagy rettenetes utálatosságáról a megfertezett világnak. Bendefy László: A magyarság kaukazusi őshazája. des Turcs. Bochart: Geographia Sacra. A középkori magyar költészet problémái. 1873is8l. J. Paris.. Armin Hans: Das Ethische in Aristoteles. 1937.: The Secret Doctrine.: Szailam olmács küldetése Nagy Sándor falához. 1768. P. Brodeur G. VII. Szentkatolnai: Párhuzam a magyar és mongol nyelv terén. Chavannes E. Deznisaa Ross. Maróthy Margit. Schriften. Deka Tivadar dr. New-York. 1936. London. Carter Jesse Benedict: The religious life of Ancient Rome. Geier. 1831. Memoires de 1'Academie des Inscriptions.– Dindorf. Deguignes H. Cumont Franc prof. 224 Csoma Alexander de Kőrös Memorial Volume. 1-3.Irodalom Abulgazi: Histoire genealogique des Tatara. A modern Panarion. 537.: Giossary Th. T. (1902. 1908.) Cholnoky Jenő: Körösi Csoma Sándor. Bpest. 1941. 1885. Journal and proceedlngs of the Asiatic Society of Bengal. 1877. München. .: Cross and Fire. Leipzig. 1879. Bastian Adolf dr. Breit József: A magyar nemzet hadtörténelme. Calcutta.

London. Fáy Elek dr.: Németh Gy. k. (Attila és hónfai.) 32. Hirth Friedrích: Hunnenforschungen. Wien.: The Civilisations of the East. Adversus Originem. Hevesy Vilmos: Finnisch Ungarisches aus Indien. Keleti Szemle. Ford. I. Hirth Friedrich: Attila családfája. számból. I.Deka Tivadar dr. 169 Gombóc—Melich: Magyar etymológiai szótár. Ethnographia. 82. Budapesti Szemle. 1882. Fiók Károly: Árják és ugorok érintkezése. Chicago. okt. 1867. 1925. Epiphanius. Hodgson Brian Caucasians. 1898. Györffy György: Bessenyők és magyarok. Bálint: Történetírás és forráskritika. Heinrich Gusztáv: Etrelburg és a magyar-hun monda. 1617. Gibbon E. Jász-kun kongresszus jegyzőkönyve. Fettich Nándor: A honfoglaló magyarság fémmüvessége.. 1938. 1931-35. 1936.. Hűllmann Carl Dietrich: Geschichte der Mongolen bis zum Jahre 1206.: Geréb József. Grousset. New-York. Harlez C. 1932.Hilaire cikkét a Journal des Servants. 1940. Eustratiades. Erdélyi László dr. Fehér Géza: A bolgár-törökök szerepe és műveltsége. Berlin. Gombócz Zoltán: A bolgár kérdés és a magyar-hún monda. Fírduszi: Sahname. London. Ford. 1910. (Journal of the American Uriental Society. Sancti Epiphanii . 1. 1892. II. 1916. 1908. 1901. (1909.: A magyarok őshona. Sophronius: Athos Library of the Laura (Mount Athos). Budapest.: Körösi Csoma Sándor. Cambridge. 170 . Hóman Bálint: Szent István. Eckhard Sándor dr.. Feriden és fiai. opera. Houghton: Hóman—Szekfü: Magyar történet. Közli: Sir William Hunter: Zarándok tudós cikkét a Pioneer Allahabad 1885. Dunbar G. Mongolian affinities of the Hunjalvy Pál: Magyarország.: Atüla a mondában.: Magyar történelem. 1925. 1940. Hóman. Hunter W.: Introduction to the Avesta.: Kondor A.: Geschichte der Arier in der Alten Zeit. Keleti Szemle. 244..) Eötvös József báró: Kőrösi Csoma Sándor felett mondott emlékbeszéde. Köln. 1940. Herodotos történeti könyvei. Árpádkor. 1850. Duncker M. Erdélyi László dr. 1910.. Hirth Friedrich: Mr. 1921.: Outlines of Chinese Art. 1887. R.1.: Radó A. London. számból Barthélemy St. Ipolyi Arnold: Magyar Mythológia. W. Forbáth László: A megújhodott Mongólia. 1871. Hedin Sven: Transz-Himalája. Eustachios. non. Fergusson I. J. Ford. Fischer Károly Antal: A Hunok és Magyarok. Hóman Bálírtt: A magyar-hún hagyomány és a hún monda. Jerney János utazásai és Magyar Akadémiai Értesítő.: Decline and Fall of the Roman Empire.: A History of India. Kingsmill and the Hiung-nu. XXX. 1629. Leipzig.: The Indian Empire. 1888. I. S. Germanus Gyula: Turán. 1796. szerk. 6. 1939.

század közepéig. Budapest. (Budapest multjából. 1930. B. Karácsonyi János: A Magyar Nemzetségek a XIV. Izidoros. Kézai Simon mester: Magyar Krónikája. 1867. Pest város eredete.: A skythá. F3onn. 1939. 1838. Szeged. Ford. Krohn Gyula: Finn-ugor népek pogány istentisztelete. Magyar honfoglalás kútfői.: Vikár Béla. J. Klaproth J. III. 1906. A pogány magyarok vallása. Ch. Josephus Flavius: Opera. Memeskovszkij D. Ford. being Studies in Religious History from 330. hajdankori nevei és lakhelyei.: Forerunners and Rivals of Christianity. J. Modi Dr. Nagy Lajos. 1939. 1909. Kuun Géza gróf: Körösi Csoma Sándorról tartott akadémiai felolvasása 1900-ban. Kandra Kabos: Magyar mithológia.: A zend-aveszta.k. 1897. to 330. Ford. ) 1934. I. Katona L. Toldy Ferenc. 1939. Nagy Sándor szír-keresztény mondája. II.: dr. Lénárd Jenő: Dhammo. Modi Dr. Leipzig. Mészáros Gyula: A szabir nép és név. 1939.: Dr. Ford. 1908. Németi Kálmán: Nagy-Magyarország ismeretlen történeti okmánya. The University of North Carolina Press. akik meghódították Indiát. Népünk és Nyelvünk. Nagy Géza dr. Paris. Budapest. 1939. Marci Chronica: Emich kiadás. J. 1931. Bokor János.és személynevek. Haller János földolgozásában.: A magyarok útja Indiától Pannóniáig. Kászonyi F. Németi Kálmán: Árpád népének hét törzse hún volt. Kalevala.: A húnok őstörténete. 1904. Fordította: Zajti Ferenc. 171 Ligeti Lnjos: Az ismeretlen Belső-Ázsia. 15 Kodály Zoltán: Magyarság a zenében.: Kelet titkai. 1925.Jonandes: A gótok eredete és tettei. Modi Dr. 1911. Metich János: A honfoglaláskori Magyarország. Népünk és Nyelvünk. A. Bpest. Ford. Kabul und Indien. Németi Kálmán: A Hiung-nu-hún azonosság földrajzi bizonyítékai. J. 172 . Lukácsi Kristóf: A magyarok öselei. Vienna. 1862. Kállay Ferenc.: Rassenverwandtschaft der Donauvölker. Legge F. vallási rendszere. Mahler Ede: Babylonia és Assyria. Lemminkäjnen-runók. Németi Kálmán: Hun történelmi örökségünk. Lasson Christian: Zur Geschichte der griechischen und indoskythischen Könige in Baktrien. 1870. Mészáros Gyula: Ál-török nép. J. századbeli ördögüző könyvecske.: Tableaux historiques de 1'Asie.: XVIII.: Zajti Ferenc. Király György: A magyar ősköltészet. 1850. Kézdy Vásárhelyi Zoltán dr. máskép Szente-Mágócs nemzetség. – Szekfű Gyula: Mi a magyar? gyűjteményben. J. Kölcsey Dezső: A Kölcsey. 1926. 1908. 1826. 1861. D. b?o6r Elemér: Népünk és Ir'yelvünk.: Szabó Károly.: A húnokról. McCovern William Montgomery: The Early Empires of Central Asia. Tauchnitz. Haitsch Gyula. 1900.

Ford. H. Schmidt József: Buddha élete. Szabó Károly: Kun László.: Az ókor története. Pallas P. Ford. I. 26-iki akadémiai felolvasása Kőrösi. dr. 1933. 1855. Priscus: Fragmenta Historicorum Graecorum. 1911.: Halász Gyzla. Smith V. Szinnyei J. Berlin. századából. IV. Ribáry Ferenc dr.: Salgó E. 1897. Ford.: Bammlung Historischer Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften. 1. Niebuhr B. London. Szeged. Kurze. Vivien de Saint-Martin: Histoire de la Geographie. Rodusi Apollonius. Stein Aurél: Homokba temetett városok.: Untersuchungen über die Geschichte der Skythen. 1828. 1908.: A magyar honfoglalás mondái. márc. 1885. Schröfl Aloyz: Der Urdichter des Liedes von der Nibelungen Not und die Lösung der Nibetungen Frage. the Story of a Forgotten Empire. Szabó Károly: Emlékiratok a magyar kereszténység I. H.) Németh Gyula: A honfoglaló magyarság kialakulása. Rowlinson H. Közép-Ázsia (Asiatic Quarterly Review. Csoma Sándorról Neumanni. 1884. Ethnographia.: Die Hellenen im Skythenlande. 1-3. Hannover. egyháza. 1807-1925. 1854 173 M. Pongrácz Sándor dr. Leipzig. Szabó Károly: Kézai Simon mester magyar krónikája. Leipzig. 1917. Oxford. etc. 1873. 1882. Radloff W.: Ancient China Simplified. I-II. Szabolcsi Bence: A zenei földrajz alapvonalai. Sebestyén Gyula dr. 174 . Orosius: Historiae adversum Paganos. Bonn. 1776. 1938. G. Sebestyén Károly: A magyarok íjja és nyila. Zangemeister. G. Széchenyi Béla gróf keleti utazása. tana. K.: Halász Gyula. Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt.: A magyar nyelv rokonai. Cs.: The Early History of India. 1908. Strabo: Geographica. 1930. 1930. I.: Bactria. Szász Károly: A világirodalom nagy époszai. Vienna. Stein Aurél: Nagy Sándor nyomában. Pauler Gyula: A magyar nemzet története Szent Istvánig. 1913. Procopius de bello Persico. Tagányi Károly: A hazai élő jogszokások gyűjtése: Ethnographia. Petz Gedeon: Magyar-hún monda. 1877. írta: Kreitner Gusztáv.: A magyarság keletkezése és őshazája. 1509. Németh Gyula: 1934. S. Leipzig. Hdrth Frigyes tanítása a Hiung-nukról. sz. Vot. 1890. Renan Ernő: Jézus élete.Németi Kálmán: Dr. Parker E. 1883. Szabó Károly: Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről. Paris. Budapest. Augsburg. Strzygowski Josef: Asiens Bildende Kunst. Stefin Aurélnak a Magyar Tudományos Akadémián tartott székfoglalója. Budapest. 1882. 1904. Regino Kronica. Németi Kálmán: Parker E.: Aus Sibirien.

.............. 61 Agner............ 135 Álmos72....... 58............................. Tod Lieut-Col.... 47 Alcaeus......... 99 Abák ..... 1928.............. 132 adom.. Váradi Regestrum értelmezte: Kandra Kabos.....................: Szabó K...... Vishnu—Puranas............................ 111 Angadesa. 111 Angat..... 129.... James: Annals and antiquites of Rajastan........: Zajti F............és tárgyjegyzék Aba ...... 102.................... 61................... 86 Afrika .................... 59... 153 Anakreon.................................................................... 111 Agni Purarák ............... 47...... 130.. A Név-............. Bp.... 46 Abulfazl... 90.................... 1840............. 1863.. Ford.............................. 58 Abulféda...... London... H........ Tibeti aranyszabályok könyve a Kiu-Te gyüjteményböi......................... London................... 1940. 128...................................... 82 Adám............... 101 Alán.. 104 Aghuz . 63 175 176 ...... 111 Amru . 56 Achiles .......................................... Vámbéri Ármin: Hunok és Avarok nemzetsége... Wilson.. 86 Al Yathik-bilkih ............. 132 Aeschylos68................... (Hevesy) : Munda— Magyar— Maori................ 61 Alginszkói ............. 46 Allahabád ... 1928.......... Reiche des Aitertums..............................................: Blavatsky H. hely...................... 167 Agni Purana....... Urgeschichte der Menschen........ 167 Aethiopia ....... 46 Amur ......... 45 afrikai ............... 100.......... Frühzeit der Völker...... Mord.... ) Vámbéri Ármin: A magyarok eredete.. 108 Amudarja......Télfy János: Magyarok őstörténete.............. 84 Abauj ............... 55 Agathyrsos...... Szerk........ Die Neue Propyläen-Weltgeschichte........................ Ford.... Görög források....... 46 Altáj.: Szabó Károly............................... I..... Thierry A........ 132......... Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus? Zichy István gróf: Magyar őstörténet........................... Vámbéri Ármin: A magyarság bölecsőjénél... Ford............. 135 Adi-Buddha .... 47 Anga ....................................... Váczy Péter: A húnok Európában.................... 50 Ágner. Ford..... 152 Amadé-Karcsa.......... 114 allrunok ... 141 Adima.. 67 Ananda .... P.... 83 Afganisztán .. 12..... 85 Achaemeni...................... 116 Aladár.. 116 Abulghazi ... Kincsestár.. 72............. 131 Achlat ............ Francis: Das Urchristentum... 90 abtelita ............. 85....... 1939............. 78 Alpok..... 141 Agathiás........................ 120 Amber.............................. 94... 59.......... 141 Anahyta ......... 1855.... 1881.......... 1864............................................. 124 Abo............ Thierry A........................ 83.. 107 Aloyz Schröfl .......................... 89...... 159 alsódunai . 66 Ahura-Mazda ...... Zajti Ferenc: A hún magyar őstörténelem................ 131 Aldarich... 98 Alexandra David-Neel .. (Attila és húnjai..................................................... 100 Altai...............: Németh Gy............... 150. 93.......... 93 aldunai....... 93 Alan.................................... 58 Agnikula......: Attila........................ 83 aethiops ..... 45 Anahita .............. Zajti Ferenc: Magyar évezredek. 131.........................: Attila-mondák................. 1939........... Aveszta könyvtár............ Uj kiadás: Oxford.......: H.......... A..... 62........... 1920....................................................... 18292. 132 Adapa .. 113 Alexandria............... 85 Agni Puranak..... 109........ 142 Abulgázi ..... 144 Ai61 Akkád ..... 3. 142.............. Uxbond F............. Berlin........................ London........ 12..... 167 Ágner Lajos......... 44..... 44............................ 99 Aba Sámuel ..... Udny E...................... 26 Ancai ............... 59...... 116 Alánok....... 63................ Ed........

86............ 72...... 72.. 96................ 137........ 93 Athén ............ 45..... 131............ 103 Bal-ul-Abwab.. 165 faj66 árják.... 111 Azóvi-tenger........... 113 Bagdad ........... 143 Bacchus-Dionysos. 62 bahadun . 61 Asiatic Society15...... 40 Attli ..... 56............. 141 baktriai ..... 102.. 127.... 72............. 134 Baján .. 93. 67........... 105 Aurelian................................. 76................... 105 Arrianos.................... 67..... 145.... 119. 175 Attilaféle... 106............................ 120..........106 Arimaspok ................126 Aquileja ... 137. 48.. 139 angol12....... 6 B Babilon ..................... 102.................... 12 Baranya ..................... 108 Atla... 103 Árják....50 Anonymus67.. 147 Astarte .......130 Ari-alpian . 81.. 104 Auchatok ... 45...... 138.... 73.................................................... 27.......115 Ararát.. 92...........148 Anna Comnena ..................... 80 Atli . 137 Athil.. 57................. 96........ 57................. 161............. 94... 57... 43................................... 99.. 89 Baghel ..84 Araxes60....... 211 dinasztia ........................................ 120 Árpád-ház ................. 155.......................... 15.... 57........ 141..111 Ardarik .............. 67 Atelkuzunak ...................... 40......... 93 Atil ....... 48 Bál ........ 95....... 87....... 62 Balambér ...... 122....................... 72 Aswa......... 82........ 66................. 122.............. 99........ 119........... 112....................................... 25...........100 arab12. 35. 120....... 55.... 172.... 155 balkáni... 170......... 83..... 81 avarok................................ 141............38 Arg-ionok ..... 84.. 96........... 98......................... 164...129 Arghia Varsha . 100 haza . 148 atropatánei . 128. 6......... 120.............. 16 ázsiaiak...... 77...................................................... 52.. 67 bárdok ....... 103... 81...... 121 177 178 ................. 60 Ásia ............... 82................... 42.... 86 Árpád39.. 69 Aswamedha ..... 123 Balkas-tó .... 168 Ásik .............. 83 Balokk ........................................................... 103 Ázsia6............. 43...... 91.......... 102. 12. 12 Baghavad Purána...... 37 atlantiszi .............................. 112 történetírók. 87.......... 41..... 141 avar............... 125......... 56............. 51.. 169.............. 107..... 17 Asszíria...... 162... 75.............. 93 Aton... 49............ 66.. 100....................................59 Ardzsurla ........ 134.............................................. 86.............. 55......... 125............................ 18............ 172................ 68... 124...38 Arán............ 86 Bardai ................ 42.......... 109.......... 65. 86.............. 55 Bar-chus ....... 109....... 142 Babilonia .................. 158 Avar... 86............... 55....... 45............... 99..... 62.... 146.. 90............................................. 18.............. 21.............. 157 ansik ................................... 64......... 85 Baktur...........111 Areiopagos ..... 129........ 126 Arpoxais ............. 85............... 33.... 167........... 108..... 49.. 83... 75... 157 Baktária .......................................................... 66......................... 38.................64 ansziek. 155...... 141 Aveszta-vallás ........... 64.............................. 64............. 110................... 138.. 133 Ar-buda.. 53 Ázsiai Társaság ......... 103... 37 emlék. 137 Athene Pallas.............. 67 Barga ....................................... 43...... 97............. 62 aswak..................... 73.. 67... 159 Atlantisz ..... 107.83 Aquila János ....129 Aristoteles.......... 60 Baltisztán..... 141 Balti................ 34... 51. 20............................... 116..... 61..... 142...144 An-hszi ............................. 96.................... 147 Babru..........51 angolszászok....... 211 Bala ................. 115.................. 61.......... 87....... 52... 73.... 88...................... 101 Avesta.....130 Aristatetes.. 60.............. 99............ 17.... 73.. 132 Bacchus ................. 167 árja5...... 95............ 111 Babylon . 100... 84 származás ....... 25................. 147 Astur.................................... 161.............. 170 avesztai........ 81 auchata ................ 106 Asi .. 106......................... 120........................ 20.................................................................... 123....... 163 Arad.............. 74............. 160........................... 40.... 60..... 98. 105.....64 Anu... 64 Ási . 69... 69............. 93 Atlanti-óceán ..................... 47.......... 49.. 109........... 38 Balti-tenger................ 73.......................... 169 Armenia...... 119 Árpádház ........... 141 Ayodhya ................. 43........................ 105... 104.....105 Apus ..................... 86............ 107. 14.......... 86... 75................ 61 aswamedha ........ 173 ázsiai12...... 157... 75 Árpádok40.. 66..................................... 60 asszír............... 60............. 59............................... 39............................ 121................. 94.... 146 Attila7....................... 46.............. 139 Asszír................ 51 ausztráliai ............................................................... 164............. 142 asszírbabiloni........ 143 Badsa Radzsa .................. 68...117 Ankhenaton ...... 102..........147 Aoghán ......................... 98...... 54 Athel...94 Ardvisura-Anahita . 84. 162 belső........ 79............. 47.... 129............. 135.. 140 babyloni............ 27... 63 Bala Ihaia ... 99.... 25... 116.. 116 Bamián szoros .............. 134 Arrianus.............. 51 Balogh .. 92....... 60 Baktria..Anglia .93 Angra-mainyus ..142 Ardzsuna........ 158 bajor ...................... 103.. 105......... 64 Arya Aswa...... 151.. 107. 98.............124 Aral-tó .......... 46 Balkán . 49..............77 Angolország ...... 60 ási ..... 60................. 42........ 83....... 23........... 6 ugor ..

.. 42..... 111..............141 Bartalus...... 157................... 97 Bihor.... 143. 153. 165 Baskír ..... 55.......................90 bastarnok ........................... 168 Bengália................................. 138 bizanci .......... 24 Boddhisatva.. 98 bolgár-török41................................................ 119 Bihar gyalpó ..... 150............ 125..... 115........ 103 Brahm..96 Berias... 105 Borsa ......... 92....... 169...........137 Batthi .................... 83 bonszi-pap .. 111 bolgár-hún ... 150.......... 63................ 96... 167 Bhagavat...................................... 25 Británia........ 160........ 113 B'Samye ...... 112........ 18... 113.....83 Berettyó ................ 111 budai........... 24.... 68.. 147 besenyő.............159 Belső Mongólia .. 107..... 100......... 83 Budajenő ......... 36 bonczó .... 175 Blédas......141 Beirut.... 123....121 Belső-Ázsia .... 111 Buddha19..... 48............. 97.............................. 89 Brahmáni................... 36........ 77....... 64............... 138............. 43........... 97 bihari ..... 28.......... 111 Budakalász ........................... 28........ 167 bórok .. 55 Blavatsky70..... 153.............. 174 Belári ....... 23.............. 170............. 69........ 116................ 110 Benedikta.....79 Barthélemy St................................................Baroda ....... 111 Budaörs ........................... 22......... 39................................. 96................................ 137................. 111 Budatelke .. 111 Budalesy................. 51 Brit-India......... 148 bizánci36. 97 Bikaner ................ 65 Biblia ...... 100 bolgárok43.......... 34....63 Barsam.......... 99. 170 nemzetségek...................... 113....................................... 16 Brukpa............ 109 Bizanc.63 Barolli.......... 66..... 36 Borolot .. 91 Bíborban született... 110 Bleyer Jakab .. 162 Budafa ...... 43.. 174 buddhista17....... 60 Betér .. 19 Boddhisattva.90 baskir ....... 25....................... 84 Borysthenes........... 33........ 49............ 126........................21 Bartók ... 76 nép............................................................ 50.. 129............ 65 Bonchada...... 83...... 111 Besztur............................ 172........... 167............ 84.............. 59 Beszterce-Naszód ............. 36 bonc-pap................... 152.......... 114........................................ 27 Buchanan................. 109.... 75..... 70................. 36 Boncza............................ 99 Bölcs Leó ......79 Basgar.............................................46 baskír .. 36 Bondorfárd .... 70............................................................. 161.. 83 Béta-fajú..... 157.................................. 55 Bélus........................................... 174 Budatava...... 110 Bihar................................. 154 bedzsnák .................... 168............142 Bég Baján ........ 124..................... 162 bizanciak ... 173.... 83..... 118 Beztur ..137 Béla ..................... 86 Botteni-öböl ............. 36 Bor........ 96.................... 17 brit múzeum .... 36..... 59 Bhagavad Gita ............................... 98...........................97 bengáliai . 106.............. 96.................... 141 179 180 ..... 80................ 111 Bharata Varsa .. 54 Buda59.....................89 Belgium ...... 153 Boldogasszonykáta....... 158.......... 104 Botbort ....... 95.... 113.. 79 besgur ............ 55 Bizánc.........12 Bel .......... 171............. 148 bolsevizmus..... 92........ 79 Bolgár..... 42............ 41. 114............................... 162.. 123........ 85 bibliai................ 83 Beth-San..................145 Behram ................ 111 Budakeszi ................... 58....... 97 bruxellesi............................ 49.................... 73... 124..... 108 Brahma .. 126 bolgár40.. 134................. 136 Bráhma .. 97...124 Berend ......................................... 12......................................... 26............... 158................................ 111 Budafok... 97...... 152.... 43 bessenyő40....................147 Bendefy 55............. 66 Brit ....... 48 Bhabru .... 86......................... 24....... 150........ 28 B'Stan-Hgyur........ 50... 91.... 27 Bstod-Ts'hogs.................... 99.... 77.. 121...... 148........................................................... 164 bolgártörök ......................... 111................... 43. 141 Boksza ............................16 Bereg .. 167 Bendefy László..................... 99 Borsók ............ 53.. 167 Browning......... 170.......................... 125 Bieda .. 111 Budapest............. 43. 117........................................ 98....................... 88 Bod ...... 142 bessenyők43.................... 97 Biharvára .....114 Bécs ....... 142................... 155 bolgár-törökök. 111 Budaháza..... 15..... 98...............68 Bengal ................... 124 Boldogasszony90.105 Berlin45......... 164 bessenyő-szkíta.. 120.....116 Bendeguz........................ 156................................. 72 Beheman... 126....... 111.......... 91....62 Baz............ 175 Berozosz..................... 54................ 60 Bilge ....... 96.. 73 Blumenbach...................................................... 61 Béták ................... 91.......... 58....... 19 Bökény ........................................................................................ 59...... 59.......................................141 Beal püspök ..................................................... 95. 54............................. 12......................... 165 bombayi.... 110........... 18...................... Hilaire ............................................................ 113 Bodjul..... 37.................. 42.......... 43............... 165................................. 55.................................... 28 Bstan-gyur.................................................................. 138 népzene ...................................... 95..... 17 Brodeur..............103 Báthoriak ... 132 bíborban született ..................... 96 Biharn.......................... 83 Bokhara .. 112.................... 34 b'ne-aleim ........ 83 Bornemissza Péter .......... 96.......................... 116...

.....125 Burgundia ........................ 168 Csomakőrös.......... 129 Cifra-asszony......159 Buzghal Khana ..................................15 Cassiodorus ...................................... 95 csehek............................................... 23............... 91...........59 Chand ......rítus . 66 Cutch . 111................ 61....... 168 Delhi....................... 45 diabekri......................................... 61 Deér..........111 D C Cadix ....................................................................... 21 Dula......... 66 charrukhán............................ 101 Csahar. 116 doni .144 bundii... 68 délszláv...................................83 Bulcsú...........................47 Chagan. 66 Déli-Svédország ............................ 96.................................................. 105................................. 86 Cicero .......... 90 Dsula ......................................83 Bulái ............................. 37................ 51 Cherra-poonjee ...................61 Chagataj....... 60 Chavila ..................... 167 Csengery Antal.. 84 Csamkiao.. 42....................89 Bulcsu..................................... 89...................... 142.................. 26 Duna ....... 56........... 80 Dánia ...................... 34 Dariel-szoros .............. 83................92 bulgári ........................... 103 dániai. 43 Dor . 120 cseh.. 95 Csekekáta .................................................................. 169 Duskyi-hk'horló................ 60 dákok ................................................. 107 Depter-r-Nyingpo.... 51 Csengery....... 72 Dzsadu........... 116............ 64 Chus ........................................................... 24...................... 85... 34......... 43..........96 bulakar............ 83 Dardsiling................... 53 Cserkeszek.............................................. 61 Cyrus .............. 54............... 157....... 62 Chandravansa ................... 135 Dsajháni ... 53..... 43......................... 80............................... 16.. 114... 145 csodaszarvas..159 bulgar..117 büzürgan ....................... 157 Csehország .. 142 dsola ..............................58 Chandra ......... 86 Chawara............ 89 Dulva.......................................... 121 Csákok........ 83............................... 100................ 51 Diodoros................ 72 dubnicí.................................... 99..................................... 49 csuvas-török ... 89 Duló........... 12 Commodus .. 98........ 69 Dasht-i Kipchak ............ 104 Dasarastha . 60 Cimberek ................................ 48 Csánky. 150 ciklopszok ........................ 58....... 114 chioniták...................................... 140...................... 103............. 49 Chitor................... 112........................................................................... 35 Carlyle ...........63 Champapuri ....................... 62 druidák .............. 37.. 62 daha .............. 152 Csaba39....... 15 Don.......148 Bwda ........ 162 dunai....................... 56............. 168 Deguignes34............................... 40 Cunningham ..... 64 Csanád . 93 Dengezik ................................................................148 büzürk......... 59 Dzsajati. 59 Dzsaisahner ........................................ 35 Derbend.................... 63............ 60 Ciprusz ................. 168 Budha 59............................... 99 Döbrentei Gábor................................ 157 Dunántúl..... 109.................................... 42................. 93 Danié .........62 Cham ...... 95 Csiglamező .... 122 Csinvat ............................................ 28.................... 156 Budenz József........................ 98.. 72 Dsulo ........................................... 65.................... 134 Dél-India ...................................... 97 dugpák.... 23.......................... 110 Dalai láma ............................................. 60 D`Auville..................................... 145 csinvathíd ........... 93 D'Herbelot ................................ 137 Chhempo . 36 Dnyeper........ 45....... 97 Duka Tivadar.........................................................................92 Bundahis.............. 162 Danavák.......................62 Chalukya........ 63 Dabhi................. 42 Denghisik .... 148. 90 Csoma József..............................................134 bunyevácok... 81 Csang Szing-Lang .................................................................................................. 61................................ 96.. 62 Csigla............. 93 Diocletian ....................................... 36................. 37 csuvasos ... 126 dnyepervidéki................................ 134 Dionysos-Sabasius ....111 Chahuman.92 bulári .......... 60 Christian Lassen ................................ 98 Dentumoger......................... 15.. 126 Cseng.............. 101.................. 81 Cimber............................................................................ 103 délorosz .... 126.115 Campbell .... 85.. 56...................16 Chambal ......... 129 Diszabul ......... 11 Csuszovája.......................................................................................... 128 Carragolaghat ................................................ 97 Danakönyök ................................................................... 99 Csin ............... 62 Chaytor................... 83 csandalások ... 106.. 109............................... 51 Dahak ....... 15................. 27 Dwipa ........................... 83 Dugpa ..................................... 117 Detre.................. 91..................................................................61 Chagatai királyság .................. 59 181 182 . 59 Dzsaipur Marwar......... 66....................................................... 37 dzaila ..................................................................... 140 cseremisz ............ 133 Cshattis Radzskula ................ 103................. 150 buddhizmus12. 95........... 118 Dárius ..................... 63 Chorosmia ....... 16............................ 59 Cyropolis ................................................... 18.. 134 Budli....... 42.......24 buddhisták 26..... 82 Dietrich.........141 Chagatai................... 79 Dunbar.... 68............................................. 72 Dsongar ........................................................................ 137 Chatti ... 98... 87........................89 bultari .............................

.............................. 15 Etel ...... 169 Fick .............................. 56 Epiphanius......... 57....... 110 Etil ......................... 49...... 111.......145 Eder ................. 59............... 169 Epiphánius.... 99 Fravasi...... 160 Eszterházy ........69 Enech. 76.......... 89....... 159 frank ............. 109......... 123 Fehér..89 Eneh......... 66 Feriden ............................. 52 francia.................. 79................ 99 Etele.......... 150...99 Edriszi .......73 Edömén.. 87............................... 63 fehér-húnok . 83...............89 Endzse ................ 51............. 103 Fejérvár ...... 89........ 68.....109 Emese ............... 46............... 115 183 184 ............ 40... 93.................... 68 Eufrates ............. 145 egyiptomiak ................. 62.... 93.. 56.............. 77............. 6 Esztár............... 108 Égei tenger..... 37. 131 Firduzi . 68 Északeurópa ..... 46 Éva ............. 100. 123....132 Elám ..... 125..................................... 61. 83...... 165 Farkas ...................... 139...... 90 Enlil ............. 93... 103........ 156 Dzsungária........... 15 Eri.................. 38 fehér sziget ...... 169 Fettich Nándor74...................109 Elizeus . 39.......... 124 Fehér-tenger .................................... 95 fehér húnok. 125 Fischer Károly Antal . 49.. 41.81 Edda Bifrost...... 130.... 38........ 7. 53... 45 frankok ... 98 Elő-Ázsia. 52......... 72 Eneth . 22.................................... 79......................... 107 F Euphorion........... 80.. 48 finn6. 120 Etelköz........... 66..... 119 Gaharwar..... 130 euthalita ................................................. 84 Fekete-Magyarország ....................... 118 Faghan ..........................165 Dzsingisz khán ................. 124 erdélyi...........116 Efraim... 109.................. 113 Franciaország .. 169 Firduszi.............. 38...... 53 Eustahius ................................ 45 északkínai............................................................. 89 finn-ugor39..... 137....... 47............ 72......... 49............. 164 finnfajú ........... 148 egyiptomi 17... 83 Ethele. 41 finnugor.. 120 Etzel............ 20.....107 Enach................... 125 Fehér lovas ... 17........................................................... 103 Északi Jeges-tenger .. 40....... 131................ 45.. 142....... 80....126 Egyiptom12. 110.... 57. 121... 134 Flavius Josephus........... 121................. 87 Evilath földje.................................................... 111 Faun.. 138 foglalás.. 159................... 109... 100...................... 7......... 123...... 49.......... 12............ 43 Ethel .................................. 83........... 24 G Gades.............. 42..... 169 Franc Cumont...................... 130................... 85 fehérhúnok...... 139 Európa2... 34.......................... 83.......... 52................. 53.. 45 Észak-Germánia ......... 175 európai6............. 48 fehér ... 82........................... 103 észt............................ 94. 56 Fischer............ 157 Erdélyi László ...................... 51................ 42............................... 136 Forbáth László................. 162................ 101 Észak-Németország .... 69 fehérló-áldozat.............. 80.... 103 Fekete-tenger55...................... 58........................... 37 fehérhún................ 93.........86 Elbilge ... 141 Firoz .................. 18................................ 105.. 123................. 132 Ennedzár......... 67............. 63........ 120............... 94................... 89............. 64 fehérlóáldozat............ 169 Fehér Géza ............. 134 Ég fiai .................................... 148 finnek ...... 43........ 89..................... 104.............................................. 127.. 94.......................... 107.........46 Ég .... 104.................... 103 Észak-India................ 124 Flarikula ....85 Előd . 63 nyelvek..... 160.......147 Ég fia88. 36 Fohát ................ 36 Fehér sziget .... 106 Ed ..12 Egreskáta ... 83 Eviláth ........................ 161.............................. 70....................................... 25....... 145 Fukuda........... 83 Észak-Eurázsia ... 175 Edda.......... 163 Felső-Tisza .......... 98.... 99 Fergussan .......................................... 85 Ér 96 Erdély .. 98 Enos........... 86 Ezekiel... 169 Eckhardt Sándor .................. 90... 123............. 108... 106........ 169 Ephtalita ......................... 143........96 Elteris .....................46 E Eckhard Sándor . 97............... 93 Etzelburg ..................................................... 66 Észak-Kína ...... 72....... 39 Etelközi ............................................... 124 Feketetenger ............ 80.......................................... 93.................................... 115 Gádoros ....... 85 Eunedubeli.......... 128 Eurázia .. 138....... 147 esztergomi ...................................... 77....................116 eftaliták........................... 109. 108........... 169 Erdélyország................ 125..132 elszlávosodás . 117...... 46...................................... 54............ 41.............. 46.................... 105... 118. 56 fajtudat ..............83 Elohim ............... 37............................................... 111......................... 49....... 132 Evilath ........................... 115 foh .................49 efthalita....... 51..................... 77.... 87..... 53.......................... 96 Frankhon .... 125.. 147 Eötvös József.......... 110....... 115.................. 49...................... 148 Fehér-Magyarország....... 108 Etrekarcsa ........... 99.. 158. 115........ 68............................ 42............................ 47... 56.. 73 Eufemia .. 62 galaták ....... 12 Enzu. 108 Emesu ....................................... 164 Fiók Károly .. 147......................................... 79............................87 Ellák ............. 164................... 85..... 169 Fischer Károly......35 Dzsingisz Kán ..... 78. 12................. 140.......... 6...... 51... 56. 106.Dzsingisz kán .............

................ 66 Himalayák ....... 139.......... 154........................................................ 132.......... 116 Georgia .......................... 113... 152............ 48............ 48............................................................................... 57... 91 Héva .. 162............. 161 guru ...........................118 Gallia .......... 26 Hastinapura ...................................... 150 Haraly....................................................................... 119 Guizar........ 39 hiung-nu34. 97 Gula ......... 97 Gyalu .... 106. 12 Hamsa......................62 Gazsár........ 155.. 68...116 H Gohil.............................. 100... 83 héber........... 114 Guei-shuang .................................. 136 bárd ........................................ 39 Gyeics...... 167 Germánia ............ 85......... 130...................... 128.......... 55 gruzok.. 148 Gardezi ................ 51 hellének ....... 61..................... 150 Hari............. 42............... 46........... 60 hindu ...... 157 görögök56........ 47 Göttinga........................................... 150 Harastyán........... 170 Háromság ....................................................Galerius .... 84.... 130................. 80............................. 172 Giaiukátai .............................. 26 Himalaya ........ 55 Gudzsár .......... 128 Héra......... 60.38 Góg81........ 107.. 129..97 Gelonos...... 144 Hannibál ......................... 15... 99............. 66 hiong-nu ................. 108 Hara..................... 115 Gombócz Zoltán............ 132....... 62... 61................. 47 Herodotos61.................. 172......... 19 Gérárd...................... 39 185 186 ........ 73 Heliogabalus.... 130.... 147........ 11 Grachen . 97 Gyál-puszta ........... 93........ 118.......... 62 gruz-krónika ...... 150 Heinrich Gusztáv................................................ 67... 108 Győrffy György.................................103 Gandara ............. 86 Gugi Benka............................................................. 104 Heungnoo .............. 160.................. 117........ 49............................. 137................................... 82..66 Gobi.... 27 Gyula34........ 142 Gordas ............................ 130............... 103 Hesperidák ...................... 62..... 55 Herkules104.45 germánság.............. 109........ 141 Gwalior........ 173.... 74.............118 galileai ............................... 106 Géták . 169......... 63........ 73............82 Gilgames... 132 Hegyalja .................................. 91......................................... 105... 112................................... 169... 88 Gurdézi................ 150............ 103 Gepidák ........ 106........................ 104.............. 82................ 89.... 120 górarenusok ..... 103..............116 Georgiaiak ........... 80. 91................................ 116 gupta... 115 gótok. 159 Hansa. 91 hiungnu-hún .................................... 143 Galilea ......... 211 hachhwahak................. 119 Gug-puszta .............. 62 Hajmássy ..... 47.. 102.......... 106...................... 114 hiungnu. 211 birodalom ............................................................ 116 Göncölkarcsa................. 134 Harikules ............. 23 Hindosztán ................. 116 Gorda.................... 62 Gómár........................................... 93........... 68.................................. 113 hatalmas vadász az Úr előtt87.... 26 Grahilot .... 140.......... 160 Görögország ........ 110 Gyál....... 97 Gyalóka .... 60........ 63 hit122 Hinduk............... 97 Gyarmat..........................119 gógok............... 135................. 134 Harikul-es...103 Gesta Hungarorum .108 goal. 122... 114 garabonc ....................... 134............................. 54. 88 Havilah ...................................... 85..... 101....133 gepida ................. 36........................... 59.......................... 45........ 103............................ 170 herul .. 116........... 135 Gótama Buda....................... 103. 104..... 106 Gizella ....... 38. 93 gót...... 121 Gyud...119 Gógány .................. 63 Gudzsarát...... 86....................................35 germán48..... 45..... 132 Hevesy Vilmos ....................... 132 Hestia . 165 Hium-Tsiang ...... 108 Hanisch.. 56 Gurda..... 165 Gómer... 147 Gurzastan........................... 114 Gótaura.......... 97 Gyála .. 76.. 111 Hiungnu....... 174.... 131...............104 Gelupka .....................126 Gibbon................121 Gaur....................... 134.. 50 Hirth ........... 128.........65 Ganges.... 106................................ 72................ 131 Hercegszabar ................94 Gerard..... 107.. 141...... 97 gyálpó. 119 Gógánfa ............. 115................ 171........ 50.................. 98.... 169 Gikhon........................................ 73....... 170 Hitler ......77 Géza............. 134 Harlez ....... 16 Himaláyák ....... 135.........97 Genezis . 85.......................................... 84.. 55....................................... 115. 61 Geyza...... 129............ 148........................... 157............... 170 Gömbös Gyula.......................75 Getae ................................................ 15..................... 66.............. 55 görög47..... 48....... 170 hido ............ 110..... 42........... 111 Hadisten67... 97 Gyalu-puszta .................... 112 Gótarca ..... 150 Haihaja ...................................... 111.................. 135... 103......... 119........ 85............. 129 Herakleai Herodor.. 64...................................... 102........................... 136.... 120 Hamadan ............. 47....... 137 Hernak........................... 112................... 171 Gótok.................... 81...................................... 85 Gumár............... 97 Gyalpó .............................. 81.......... 77 Halom............. 118............ 131...... 98...... 140 görög-római...................................... 93....................... 119 Gugi Márk .......... 110.........51 Galícia ........................................... 103.......................... 157...... 13....................

hiung-nu-hún ...... 34, 47, 48, 49 hiung-nuk .............................47 Hjam-Dpal............................28 Hoanghó ...............................64 Hodgson Brian Houghton133, 170 Hold59, 61, 62, 66, 109, 110, 134, 153 dinasztia .........................111 faj111, 130 Hold nemzetség ....................59 Holdfaj................................134 holdkultusz .........................149 Holdvilágpatak ...................152 Hollandia ............................159 Hóman41, 42, 43, 55, 72, 73, 91, 96, 120, 160, 170 Hóman Bálint41, 42, 55, 72, 73, 91, 120, 160, 170 Hongre..................................91 Hoo............................... 72, 122 Hoops ...................................48 Horka..................................157 Hüllmann..............................45 Hu-lu-ku ...............................48 Hülü-kuan-kü .......................48 hún6, 7, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 69, 72, 77, 81, 84, 85, 88, 95, 99, 101, 108, 110, 112, 113, 114, 116, 120, 121, 123, 133, 134, 141, 150, 162, 164, 168, 170, 172, 173, 175 bástya .............................117 birodalom ................. 98, 110 eredet................................73 Éva .................................130 faj48 fajú ............................. 72, 96 fehér ...............................114

fejedelem.................. 97, 108 fejedelmek...................... 134 fekete.............................. 109 hadifoglyok ...................... 51 hagyomány. 73, 76, 107, 135 kapitányok........................ 69 király ............ 42, 91, 94, 118 királynév .......................... 98 kultúra ............................ 153 maradványok.................... 98 monda............................... 73 mondák............................. 74 nemzetség....................... 114 nép...................... 74, 92, 110 népek.................. 57, 68, 149 név.................................. 115 nyelv .............................. 114 sír 90 sírok ................................. 68 származás ........... 75, 76, 156 telepedés......................... 111 töredék ..................... 95, 100 történet ........................... 102 törzs.......................... 88, 115 törzsek.............................. 98 törzsfő ............................ 100 törzsnév...................... 93, 97 véreink ........................... 141 vitézek.............................. 94 Hún......... 33, 42, 47, 62, 63, 93 Húnbirodalom....................... 42 hüne ...................................... 81 Hunfalvy....................... 73, 150 hún-finnugor......................... 57 Hungar.......... 42, 43, 90, 91, 92 hungár................................... 87 Hungaria................. 91, 92, 102 Hungária......................... 73, 91 Hungiák .............................. 111 Hungias ................................ 59 Hungria................................. 91

hún-hiungnu ......................... 48 hún-hiung-nu ...... 45, 47, 48, 49 Hunivár............................... 117 hún-magyar34, 39, 43, 48, 72, 76, 85, 91, 156 azonoság .......................... 39 rokonság............................. 7 húnmonda............................. 76 Hunnensdorf......................... 73 Hunnia ............................ 73, 85 Húnnia .................................. 83 húnok15, 34, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 63, 65, 66, 72, 74, 83, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 98, 99, 100, 102, 103, 106, 108, 110, 111, 116, 117, 123, 125, 134, 135, 138, 141, 149, 150, 153, 156, 160, 164, 172, 175 fehér ................... 56, 64, 114 Hunor83, 87, 88, 89, 90, 108, 119 Hunoracerta .......................... 87 Húnország ................ 46, 78, 91 hún-szabír............................. 55 hún-székely .......................... 76 Hunszer .............................. 111 Hunter..... 14, 66, 114, 169, 170 hún-török ...................... 99, 134 hún-turk ................................ 92 hún-türk ........................ 74, 104 hún-türkfajú............................ 6 huny...................................... 49 Hunza ................................. 111 Huseng ............................... 131 Hydra.................................. 137 Hylaia ................................. 104 Hyus ..................................... 61

I

I. András............................. 143 Ibér ....................................... 40 Ibn Fadhlon ........................ 121 Ibn Kordahbeh.................... 116 Ibn Rusztah ........................ 142 Idők köre ............................ 141 II. Endre ............................. 119 II. Jusztinusz......................... 36 Ikshwaku ...................... 59, 111 Il 61 Ila111 Ili-folyó ................................ 64 Ilovajski................................ 49 Inda .................................... 134 India6, 12, 14, 15, 22, 26, 27, 28, 33, 38, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 77, 80, 83, 84, 85, 86, 89, 97, 98, 100, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 132, 134, 136, 141, 147, 150, 153, 160, 165, 168, 169, 172, 174 indiai15, 19, 37, 61, 66, 69, 70, 97, 111, 114, 115, 134, 137, 153, 156, 160, 164 bárdok .............................. 62 bevándorlás ...................... 60 élet ................................... 23 fejedelem.................. 63, 100 felajánlások ...................... 22 hadsereg ........................... 58 hatások ........................... 162 hódítás.............................. 65 irodalom........................... 33 kontinens.......................... 18 kormány ............... 12, 15, 18 kultúra .............................. 33 kutatók ............................. 54 lámák ............................. 147

187

188

nyelv.................................53 nyelvek.............................53 panditok ...........................26 sivatag ..............................60 szentírások........................38 történelem ........................86 tudós.................................65 zarándokok.......................24 Indiai Tudós Társaság ..........64 indoszkíta ............... 48, 56, 134 húnok ...............................65 indo-szkíta ..........................134 indószkíta ..................... 66, 164 indó-szkíta ............................60 indoszkíta-hún ......................57 Indószkíták ...........................66 Indranastha .........................134 Indu .......................... 58, 59, 61 indus ............................. 92, 111 Indus61, 64, 66, 67, 83, 117, 130, 134 Indusok ...............................134 Inki .....................................147 Inlil .....................................147 Inohoffer.............................142 Io 129, 130 Ió 89, 105, 129, 130 Ipolyi ................ 79, 81, 95, 170 Ipolyi Arnold .. 79, 81, 140, 170 Irán41, 49, 51, 53, 56, 86, 87, 109, 141 iráni43, 48, 56, 57, 143, 155, 160, 162 kultúrhatás......................141 Irkuck ...................................11 Irnák .....................................72 Irnik ...... 42, 72, 88, 91, 98, 153 Irtis ........................... 45, 46, 63 Irtisz......................................36 Isdubárok..............................80 Isis ........................................89 J Jabdierti ................................ 91 Jafet ........ 81, 84, 102, 116, 119 Jáfet .......................... 82, 83, 85 Jaik ....................................... 85 Jakint .................................. 101 James Prinsep ....................... 20 James Tod............... 57, 58, 134 japán ............... 38, 90, 108, 165 Japán....................... 24, 90, 165 japánok ..................... 7, 90, 164 Japhetosz .............................. 84 Jareja ............................ 62, 134 Jászai .................................... 82 Jat ........................... 61, 62, 106 Jät ......................................... 66 Jatok ..................................... 61 Jáván..................................... 82 Jaxartes... 36, 37, 46, 64, 66, 67 Jehun .............................. 61, 67 Jeniszei ................................. 49 jeniszejvidéki........................ 40 Jenő ...................... 39, 168, 171 Jeremiás...................... 115, 117 Jerney ......................... 143, 170 Jeruzsálem ...................... 36, 37 Jesse Benedict Carter ........... 52 Jethwa-Kamari ..................... 62 K

Isperich................................. 43 Istár..................................... 147 Isten kardja ......................... 105 Isten ostora ..................... 52, 94 Isten Ostora ........................ 110 Ister..................................... 103 István ................ 2, 84, 123, 211 Isztár................................... 147 Itália................................ 45, 94 IV. Béla ................................ 95 izlandi................................... 93 izmaelita ............................... 96

jogar ............................... 35, 37 jogarok ..................... 35, 36, 37 jogar-ujgurok........................ 35 Jogra ..................................... 37 Jordán ................................. 118 Jornandes47, 55, 88, 106, 123, 135 Josua Stylites ........................ 85 Jóúszó................................... 97 Jüeban................................. 101 jüebani ................................ 101 juecsi .. 51, 64, 85, 86, 114, 130 jüecsi .................................. 123 juecsik ............................ 64, 65 jueh..................................... 130 juehti................................... 130 jugarok ................................. 16 Jugera ................................... 37 Jugria .................................... 37 jugur ..................................... 37 Julduz ................................... 61 Julian .................................... 43 Julián barát ....................... 5, 33 Jupiter................................... 89 Justinius................................ 91 Justinus................................. 83 Jut ......................................... 61 kabar....................... 40, 56, 100 kabarok........... 41, 99, 121, 124 kabir ..................................... 83 kabiri .................................... 83 Kabul................ 12, 64, 66, 171 Kábul.................................... 64 Kachhawaha ......................... 59 Kachhwahak......................... 85 Kachwaha............................. 62 Kádár .................................... 83 Kadicsa................................. 83 Kadocsa ................................ 69

Kafsak ................................ 116 Kah-gyur ........ 25, 26, 113, 114 Kah-Gyur ........................... 112 Kah-nyur .............................. 27 Kajani ................................... 56 Kajurnorsz.......................... 131 Kala Chakra........................ 141 Kala-Bagh .......................... 130 Kala-chakra .......................... 27 Kala-Chakra ................... 27, 36 Kaladzs................................. 85 Kalahansa ........................... 108 Kalâpa ............................ 36, 37 Kaláz .................................. 119 Kaldea .................................. 80 Káldea ................................ 147 Kaleh .................................... 86 Kalevafi................................ 80 Kalevafiak ............................ 80 Kalevala ........... 77, 80, 89, 171 Kalidása................................ 65 Kalifa.................................... 45 Kalki Avatár ......................... 38 Kalkutta.............. 14, 21, 23, 57 kalkuttai.......................... 17, 58 Kállay ................... 79, 140, 171 Kállay Ferenc ............... 79, 171 Kalvin................................. 151 Káma .................................... 37 Kamennija babák.................. 68 Kánaán ................................. 82 Kanaudz ............................... 59 Kandahár .............................. 64 Kandra Kabos79, 140, 171, 175 kangar................................... 54 Kangar.................................. 91 Kangkü ............................... 101 Kaniska................................. 86 Kan-szu ................................ 34 Kanum.................................. 13 Kaofu.................................... 64

189

190

Kapilavastu................. 113, 114 Kapuvár ................................59 Kapuvári .............................126 Karácsonyi János 119, 126, 171 Karanzsin..............................73 Karcsa.................................120 Karma ..................... 52, 92, 151 Kárpát-haza ..........................74 Kárpátok7, 43, 72, 99, 156, 157 Karsa ..................................120 Kartal dűlő.................. 120, 152 Kashiapa ...............................26 Kashyapa ............................156 Kasmír ..................................12 Kaspi-tenger . 55, 105, 116, 130 Kaspi-tó41, 43, 46, 51, 60, 61, 86, 98, 138 Káta ....................................126 Kathi............................... 62, 63 Kathi-avar.............................62 katiárok...............................105 katiarusok ...........................104 Katona ........................ 151, 171 Kaukázus41, 42, 49, 53, 55, 81, 82, 87, 103, 105, 116, 119, 129, 130, 131, 133 kaukázusi39, 43, 49, 82, 116, 117, 133, 160, 163 Kaukázusvidék .....................43 kaukázusvidéki ............. 55, 163 kazár ............... 50, 56, 142, 155 birodalom .......................157 törzsek ............................158 Kazár .............................. 85, 99 Kazárbirodalom ..................138 kazárok ....................... 109, 138 Kazárok ..............................120 Keár ......................................83 Kék-Kálló .............................96 Keled ....................................83 Kelet-Ázsia...........................38

keletázsiai ............................. 40 Keleti Magyarország ............ 43 Keleti óceán........................ 105 Kelet-Magyarország ............. 99 Kelet-Turkesztán ................ 112 keletturkesztáni..................... 36 kelta .............................. 79, 135 Kemál Atatürk ................ 49, 52 Kende ......................... 119, 120 Kermanshah.......................... 12 Keszi..................................... 39 Ketel ..................................... 99 Keve ............................... 69, 83 Kézai69, 83, 88, 94, 99, 100, 102, 108, 109, 110, 135, 160, 171, 174 Kézai Simon ... 69, 88, 171, 174 Khabukszi-gyla..................... 91 Khákán ............................... 141 Khala-chahra ........................ 28 Khám .................................... 82 kharkas ............................... 137 Khasgar ................................ 90 Khasi .................................. 137 Khatal ................................. 141 Khatun ................................ 141 Khazar ................................ 121 khoitu.................................. 105 Khorassán............................. 12 Khulatsi .............................. 105 Khulghatsi .......................... 105 Khun..................................... 49 Khus ........... 81, 82, 85, 86, 111 Khusdia ................................ 87 Khusistan........................ 82, 86 khusita .................................. 85 khusiták ................................ 87 Khusnaváz ............................ 85 Khuzun ............................... 117 Kian ...................................... 61 Kichi............................... 62, 63

Kiev.................................... 107 kígyó............. 61, 122, 135, 136 kígyók......... 135, 136, 137, 149 kígyó-törzsek........................ 61 Kígyótörzsek ........................ 60 Kína11, 16, 37, 46, 48, 51, 61, 72, 86, 101, 130, 164, 165 kínai6, 18, 19, 26, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 47, 48, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 79, 86, 91, 101, 108, 111, 116, 117, 130, 145, 146, 149, 155, 167 birodalom ................. 49, 101 fal48 határ ................................. 90 mítosz............................. 136 nagyfal ....................... 47, 51 tábornok ........................... 64 kínaiak36, 38, 46, 47, 64, 107, 113, 130, 164 Kingán .................................. 38 King-li ................................ 107 Kingsmill........ 47, 57, 108, 170 Kiov.................................... 107 Kiow..................................... 99 Kipcsák................................. 46 Kipin..................................... 64 Király György .............. 77, 171 Királyfikarcsa ..................... 120 kirgiz .......................... 121, 165 Kis Tibet............................... 38 Kis-Ázsia.............................. 60 Kis-Bokhara ......................... 46 Kisgógánfa ......................... 119 Kisgyalán.............................. 97 Kis-India............................... 39 Klaproth........................ 45, 171 Klingsor von Ungerlant........ 78 Kobad ................................... 91 Kodály .................... 79, 80, 171 Kohlugu-szoros .................. 117

Kokhand ............................... 61 Kol.................................. 38, 53 Kolaxais ..................... 104, 105 Kölcsey....................... 119, 171 Kolozs .................................. 97 Komárom ..................... 68, 120 kommunista ........................ 165 Kong-tsens ........................... 26 Konrád.......................... 78, 119 Konstantin43, 54, 91, 99, 121, 125, 126 Konstantinápoly ................... 12 Konstantinos Porfirogenetos 40 koreai.............................. 38, 41 Korhány.............................. 120 korhányhalmok..................... 69 Korógy ................................. 96 Korógypuszta ....................... 97 Kőrös...................... 11, 71, 168 Kőrösök................................ 96 Korozmia........................ 39, 99 korozmiai ........................... 100 Koruk ................................... 54 Kosala ................................ 113 kozár................. 40, 43, 96, 164 kozárok..... 40, 56, 99, 116, 156 Közép-Azsia......................... 79 Középázsia ........................... 46 Közép-Ázsia............. 49, 65, 86 középázsiai35, 40, 42, 61, 79, 143, 153 Közép-India........................ 110 KözépVolga ....................... 103 köztörök ......................... 40, 41 Kraknakátai ........................ 126 Kremhelt............................... 93 Kréta..................................... 87 Krim-félsziget ...................... 47 Krimhild ............................... 93 Krishna ............. 23, 59, 62, 111

191

192

.......................... 120 eredet..... 27.............. 19 fajú .................................... 47..............................36 Kunga-Nying-po.............. 53 Lara .................... 59...... 95 Kund ..... 91.......... 28........ 54 Leh .. 50 Li Tai-Po ........................................... 131....................................................... 142 mágusok .. 69 Kurt ...... 120 Kundalini................ 46..43 kun40...... 59............... 86 Kusánbirodalom ...93 Kronosz ........................ 47 ujgur............................ 21 társadalom............ 43 Levente............................................... 7............... 126 föld............ 111 Larnica.. 85..... 93 Lét ............... 39 Levediai.. 157 193 194 .................. 79....... 94 Litsabi........ 167................... 171 L Labore . 92............................ 55........ 118.................. 159 haza ....... 56 láma .................. 101............... 165 őstörténelem..... 136 népzene ......................................... 94 Liang ............................ 82................. 117 Kummagyeria ..............119 Kulcsa. 83 Lhassza.......113 Kushiták ...................... 14........ 35 úr 97 vallás ................................... 171..... 155.... 53 szöveg ..................................... 33 történetírás .............. 162 Madhyamika.... 154......... 25........................................... 73.......... 52.. 12 Ladak........ 151 Lemminkäjnen.......... 133 kurgánok.....120 Kung ........................134 Kuun Géza.... 159 krónikaírók.................. 116 kubánvidéki ........................ 23......... 82 Mádara ............... 132 mythológia ..................... 12 Lassa.......................................... 116. 85........................... 13 Lucifer .. 61. 172 Macmurdó ... 92 kocsi................. 136........................ 164 Lau-schang ........................ 7 hagyomány. 111 Laríták .......... 39 mesék . 17.......... 68 személynevek........ 15...... 16 Latakia....... 97 Li Tai Po...... 102............ 45........................ 93 nők ... 152......... 22 fajta ........... 76........... 86 Kusánok....................39 Kurzán ..................................... 174...........86 Kusán-húnok ................... 58 M londoni ........ 89 törzsek... 37....................... 41........... 158 törzsszövetség ... 12 regősök....... 89......... 119 Magor ...... 102..... 119 nép39........ 35.................................. 48......... 46 Mágóg81........................... 43................. 48 szokás.......... 5............... 72 Kürt ..... 130 Lukácsi Kristóf.......68 Krömhelt.....36 Kuma ........... 35.... 127.. 115............... 57....... 47............ 101....... 41...... 168............................. 36...... 73 fehér ... 69.......................................... 118........... 164. 110...................................... 160......................91 Kubán ........ 154 törzs .. 36 Lóczy Lajos ....... 62 mácsói Anna...... 70 szókincs ............................. 25......... 75............................ 175 államalapítás ...... 45.......... 42.................... 160 Madarai ..... 43......... 73........ 147....................... 49.............. 111 kutai.......... 59.. 96.............................. 123......... 79....... 47 lichabi.................... 48 Levédia................... 173............. 22 Madonna......................... 39... 111 kusán ...... 99 királyok ....... 15 Lassza.................... 142 vértanú ....... 138 családok ............. 140........................... 56.. 117............... 124................. 72 hit148 jövő ................... 78........ 87................................................ 78 sírok .................. 41..... 42 Magas .................................... 83............ 75...................... 68.....................................86 Kusán..................... 43 tudós............ 8 király........ 114 Lobpor .....Krisztus22..................100 Kuartzi-tzur .................. 37..... 37 London ....... 123.......... 48........................................... 72..... 101 Magna Hungária........ 68 nyelv ...................... 136 Madzsar . 125........................................... 92.............. 40............................ 49 Lipoxais........ 90. 34 nemzetségek. 78. 142 vezér. 171 Lemuria .......134 kusánok................ 170........... 19 faj8..... 151 mágus vallás ..................................... 127... 6......22 Krohn Gyula.................... 89....... 79 név ... 105 Li-Tai-Po ................................................................55 Kulche .. 50................................... 79......... 68 közönség .................... 140 nemzet.................. 89........ 58 Lord Amherst .. 12 latin18........................................... 145... 34.............................. 42........ 18..... 90 mágus pap........ 147....... 12 Lehel................... 61 Magna Hungaria.......................... 85..... 37 Leo pápa ....................................... 139 öncélúság ....................................... 75.......... 147 lámák ................. 83 Leuente................................... 48 Lebediasz................................................ 22........................... 28 lapp..............129 Krum kán.... 170 Kun...... 95...... 148 magyar2....... 93 nevek................ 43............36 Kur.... 123 festőművész ....................... 85..... 119 Kulchey de Gug..................... 116.141 Kushambhi .................... 12.. 158 népmesék ........ 95 Madai .................. 54 őstörténet. 119.......................... 14....... 92........... 107............................................................... 68. 65 Lahore .. 113 Ligeti Lajos ................. 60 laka-szkíta ... 17 Laelih............ 105 harcmodor ................. 74........................ 104.......... 174 Kun László .... 126....... 86... 148............. 42............................120 Kusa.............. 175 Krisztus Urunk .........................................136 Kündü ................................. 106 néprege. 12..............

.................. 99. 40............ 94. 79................ 35 Modi50..........23 Magyarország7... 113 Matsya Avatar ......... 106 Massageták .... 82 Mészáros Gyula...... 83 Mithra... 93...... 66.......... 90...........27 Mandsu ............... 103.................. 79...... 87 Mirkula. 143. 157 mosony ... 167........ 51 mongol6......................... 153 Mithrás . 61 Mogy ........... 119.... 43 Mazar-Dag........ 59...... 131......... 141 Megy ................................... 50... 112.. 33............ 97 Marsi .... 152............. 169..... 21............... 93 Mazda........ 174.................. 124 Moszkva ........... 92 Moger ................... 57........... 55 Mahabharata6. 51.............................. 160 mohamedán ............. 90.............. 113 médek ..... 73.... 39.... 38............ 169 mongolok20.......................... 66...... 87... 95 Marót ................. 84......................... 117 Much ...... 110. 116.................... 73......................... 111 Moór Elemér ............ 156 Mingi........... 22............ 83..................... 43................................... 143 Mitzráim............ 86... 141................. 134 Márk ...... 119 Márk Krónikája ................ 88 Ménroth .. 158............. 211 magyarság7. 165............ 61............................. 89...... 55.......... 53 Monerieff ......... 63 mogul .... 111 Manus..... 8................... 65 Mithraizmus .......... 173............ 46........... 168...... 88......... 91..21 Malva. 85 Mihirkula............................ 92 Mogyeri.. 106.. 48..... 139. 34......... 102 Móger . 154................ 165 Mongólia .................. 152.... 48 Munda ........... 92.......... 124 Maravar .. 85.... 41 mandzsú... 22 magyar-hún............................ 11 Mózes ... 54.... 121........ 87 Marwar .. 144......................... 211 Magyar Keletázsiai Társaság 24 Magyar Tudományos Akadémia .................................... 150................................ 14........... 125................. 41............... 142 McGovern .... 150......... 87...... 103 Monarchia ..42 Magyari ........ 78........... 48 Müllenhof.................... 108................ 134 Mahabharáta ........ 20.. 160.......................... 81................................................ 111 Molenburg..........Magyar15..................................... 150 Mani khán..................... 80.............. 175 mítosza ......................... 123. 41..... 109 Mao-Tun... 56 Massagetae ... 87.... 94............. 145 Ménrót ........... 85........... 85 Marcus Dods . 160.......... 167 Mongol ................ 53 morvák ...... 50.. 56. 169. 62..... 40................. 46.......................... 141 mazdayaznán ..... 18... 24..... 79............. 63 Malan.... 75............... 45... 156. 87 Menróth ....... 119...... 40.. 74.......... 43.... 161. 84......... 175 Mundzuk .. 63 Mogul . 20.......... 41............... 168 Moldova ...........................87 Manó . 144............ 164 Matzaron ....... 40 Moorcraft .. 63...... 141...... 17......... 95.... 68 mohamedánok ...................... 175..................... 108.............. 146 Mésekh ...42 magyarok... 96.. 88 Meotisz....................................... 93 Mazar-folyó....................... 42..................................................... 59 Mihály .... 55 Method ........................ 91 Magyeri ............. 163........... 81..... 59......... 124.. 110 Média..... 63.. 38.............. 98 Menny .................. 168..... 171.................. 69 Mongolország... 61 Mongolia .... 49.........156 Magyer .... 173...... 87...................................... 172 Módi ................. 42 Meher Dáver..................... 28..... 141 mocsárláz............. 146 hit142.... 85... 134 Mahábharata .............. 12 mordvin ....... 59..... 160................................................ 141 Mdo ............... 142 Mohammed ......... 129.. 86............... 59............ 96 Mohamedán..................... 82 Mobad .. 6................................ 51............134 Mahi .......... 18.. 168 Mithra-gyula... 170......................... 42 Máramaros................. 90 Meotis........................... 59 Marwár ....................51 mandzsu.. 87 Manu ......... 33.. 73. 15........................ 172......................... 105................................ 91.... 80.............87 Mani ............ 157..... 48 Mawaru-n-nahr.......65 Mandala................. 21 Moorkraft ................................. 138................ 77........... 138............................63 Makwana ........ 65 Miske....... 83. 53.......... 21...... 55 mohácsi vész .. 111 massagéta ....................... 72..................... 51 Mithras ..... 55 Mau-tun ............... 69........................ 83 Marosköz........... 105................................... 55........ 67.. 119 Moghdzsi........ 172...... 37................................ 96.... 110 Mikádó ........................................................................................ 63 Mewari Ranák ... 48 Minos . 72 Mike ....... 90...... 100 Menroth ........ 52........ 87.................18 Manes .. 67.. 21 Magyar Tudós Társaság ......................... 87 Mari .. 83 Ming .... 112 Marduk ....... 105.............. 99 magyarok-húnok....................... 85 Mihiragula ... 88..................... 146 vallás ........ 35............ 164.. 75.. 48......... 110 195 196 .... 60 Mazar...... 92 Mogyer ..... 27.... 80 Mihir............ 68.. 83.................... 87 Mao-tun ................ 7..... 145 Melich János.................................... 164 mongoloknál..... 84 Mátyás ....... 92................... 105 Mewar ..... 133..... 15.. 46 Mont Abu ...................................... 60 Mathura ............... 85. 92 megyeri..... 65.............. 57........ 43................... 61.. 15 Monda ... 66...... 62............... 72... 79........ 157 Metois................................. 117... 143............... 76 magyari................................ 92 Megyer ........ 111 Mén-Marót ............................................................ 133 mervi ................ 49............................... 170............. 45......... 96...................................................

........................................................... 172.............. 165 szájíz ............ 112 Nyugat-Tibet .............. 81....... 12 Obor ............................. 150 Orkhoni ................... 93...... 75........ 83 Onech .............. 42..... 111 Nibelungenlied ........ 110................... 84................... 144 Orosius ................. 54 panditok.....105 Naráda .................. 130 Nilah........ 107........................................ 107 eredetű... 89 Oneth ....... 98 Nemproth...................... 117......................................... 51 Oy.................. 17........... 6 Noé ............. 98.... 136............................ 115................. 89... 66.................... 154.............. 73 költő .........118 Némäti Kálmán.127 Nagy Sándor102.. 51....... 115... 152................ 161..............56 Naoshirván ......................11 nagyenyedi ........ 80 oszét ........................83 O német .90 Naval ........... 90......... 109 örmény......... 156.....................................................95 Nagy-tó... 83.......................................................... 94 Neumann ........ 119 pannonhalmi.......... 150......... 164.........................................................43 Nagyenyed................ 59................ 119 Nemrót................7 Napóleon ..................................................................... 62............. 105 Palesztina ............ 153 ősperzsa....... 55........................................ 86 Nippon............................. 88............ 12.. 97 nyugat-tibeti ... 116 nyugatázsiaí................. 63 Oxus .................... 108 ostrogothok........... 160.............................................. 76 nép.... 136 palóc ................................. 89 Odessza ..6 Napos. 51............ 165 oroszországi...................... 163 vallás ............................................................................... 60 Pandzsab........................ 93 Os-et-i....... 142................................ 64.................... 121 Oguz ............ 33 osi .. 86........................................... 97............... 41...... 90 Olympus ........ 40.. 46 Orkhon ....................... 98..... 83 Ottokár ... 83..... 99 Olympos .............................................65 Napoleon .................. 130 Nimród81....................... 49................................N Nag ...............116 Nebróth.... 173 Nil............ 55 osztják .....................47 Nembrothus ....... 138................... 85..... 116 Németh Gyula34........................................ 148. 40 Ögyek ........ 130 Nílus ........... 78 Niebuhr................... 69.................. 130................................ 73.... 174 Nagy-Bolgárország.......................................47 Naoshirvan .. 87........ 67............ 106................... 153.. 47..................................... 100... 79 Panda... 98..... 81 ó-bulgár ........... 105......... 129 Orsolya .......... 90.................... 139........ 165 Olaszország ........ 20.. 153 dinasztia ................... 153 Napkirály...83 Neilos .................... 83 Nempróth................... 83 Oláh. 103 ősturáni...56 Naoshisvan ............ 122... 92 Othmár ......................... 157 császárok............................... 54 Osztyák..................... 111 Ninive... 55 ős-finn ........... 23.................. 83 Nepál ...................................... 129....................60 Naga .... 98. 107 Nemprót.... 53.. 119.................. 85......................... 173 Örösur............130 Nekhó ... 173 Németország............ 131................ 124 Nyugat-Ázsia..... 119 Nagyszentmiklós ............... 92 Palas ........................................ 111 Nap dinasztia .................... 140 ősmagyarok51.... 106 Pallas Athene.. 159............................................ 84................ 87..................................... 54........ 66 Pannonhalma ............................ 142 császár.... 116............................. 105 Newári Ranák............... 73. 78 monda................... 117 Ormuzd.. 113 nepáli ........... 87.. 83.... 70... 103.... 95 ou-huon .. 55........ 98 Nemroth............................. 139 Ompod..................... 81...................59 Napisten108............. 85.................. 139... 46 nyugateurópai ... 142 óperzsa .......... 134 Pandafa..... 103 őshaza........ 135........... 55 Osiris .................................. 90 ozmán ................ 52......... 142..... 53 osztjákok .............. 160.. 83..... 113 Nestor ..................... 76 olasz ................59 Nap nemzetség ........................... 53 osztyákok . 43........................................................................ 106..... 89 Onghó...................... 95.. 26 Pandu........ 109.........................................................................59 Napcsalád ... 123 Netad ..... 11 Ogr ......92 Natsu .............. 78 Németh Andor ............. 55 Oszét-föld...... 93............................. 162 197 198 . 83.................... 159 Oleg.... 101.... 48.......................... 134 Pandavák ........ 99 Nya-Khritsan-po................... 136 Nagas... 133 P Pacinak . 114 Nyírség ..................... 107 Nagy Péter ....... 83............................. 99 orosz .. 49 normann.............. 132............ 49 orkhoni .................................... 89..... 55..... 149................................ 112 Orenburg .......... 162................. 121......... 46.......... 69............................ 118................ 40 özönvíz ......159 Napország.....................105 Nagy Károly .. 164 ozmán török....................................... 135................ 167.............. 136 ősmagyar68.. 81 ogur ................ 86 Ninus . 48........................ 37.............. 153 onogur .......................... 80.....................11 Nagyfal ...... 118 Páli .............117 Nap59........................ 141..... 82............. 116................... 120................117 Nagykáta................126 Nagykőrös ... 71..... 82... 134. 85................. 132 Noin-Ulai..... 69 Onghon... 91 Onogur ................................... 103.. 77 orpheusi ................................. 49.................... 91 pahlavi............... 148...............

.... 157 római51.............................. 56........ 136.................................... 173 Promatha .......... 47....... 118 Pomáz........... 62......56 Pest .......... 114 Sáka.............. 148........................ 162 pap ......... 102 Roessler ......... 142................ 78...Pannonia .................. 130 Prometheus61.................................. 134 Samo...................... 142 pasiani ...........................118 Phrigia ................ 98 Parabrahm........................... 130.... 82...................................... 103 Pot ........... 61 puritánok ............ 137 Róbert Károly...... 156 Piligrin........... 124 pozsonyi ........... 104 pontuszi .........141 perzsák55............................................ 56.... 97.. 91...................................93 Parker .......... 99 római birodalom . 58 Rádzsputana ................. 58................................ 173 parszi ... 145 Polybius. 68..............................................................108 paralaták ....... 68......... 66 Raghu-Vanca..... 162. 161............... 69 Rgyud ........... 74....... 19................................. 103... 113 Radzsasztán ................... 153 Radzsputok...................... 21....................... 69 Podpál....................................................................................... 61 Sakataj..... 152 légiók ................. 130............. 89.........148 parszüzmus ............................. 7 Pokol ..........................................144 pártusok ..12 Peshadai................... 90 Rathor.......... 139 Put ............ 57 Sáh-Náme.. 82................................. 109................. 60............ 123........ 95 Rurik ...................... 13 Puranabeli........... 77 Priszkosz ........................................... 137 sámánizmus .....95 Pavie .... 51 Római Birodalom ............................... 62 Rawlinson...................................................... 58 radzsput ........................ 99 Rusz........................................................... 73 Rigvédák ................................................ 131...................91 Pilgrin ........... 61 Pishon.............................. 93......................... 155 Regino apát........ 81.. 68............. 21 Priscos rhetor 93................ 25................ 60 Sahname ................................. 68............ 111 Ramajana............................. 134 Radzsputana ..... 56.............................................................. 148 király ...... 19 Pourusaspa... 75.......... 4.............. 59 Sakadvipa ............ 146.......... 66 Pratihara .............. 36......... 144..117 nép....... 36 sámánok ..... 94.. 138 limes.................................................. 123 R’Gyud........... 60 Puranák....... 140 táborhely ...... 85 ruthének... 143 Sabausiai ............................. 143..................... 68 Sakasena..........................60 passaui ..................... 119. 142........... 59............. 154............................87 Pilgerin ............................................... 92....................... 142....................................... 103 Pontus...... 125 Royal Asiatic Society ........... 38 Ráthonyi János ................ 113 Prinsep................. 101.......... 156 Procopius. 151 Perzsia12..................................... 59.... 35.. 99......................................... 86........ 129.....................88 perzsa12............... 173 Réva .................. 150............ 152 Pomeria ...................... 93........ 58 Rudolf .......... 153 Pesavár ........... 139....................91 Pilis-hegység ...... 169 Sahnámé ........................................................ 85.................................. 63.......... 27 Riedl Frigyes ...... 82 Querfurti Szent Brunó . 89. 65 Rakshasák................ 138......... 146 parszik .... 126........... 84 Ri-thlen.. 66 Rishi ............................. 131 sabir..... 67.... 102....................................... 48 perezi ................. 80 Ráma ........... 55 sabásiai .... 73 Róma51............... 60... 84........................................ 60.. 103...................... 57.......... 110....... 140.............. 61......................162 Pilon ..... 141............ 36 sámánvallás .............................. 69.............. 111 Sakadwipa ........... 91.......... 120 Pórus.... 69 Radzsput... 172 Petz Gedeon......................... 162 Priscus rhetor.................... 128............ 131 Saka.............65 Permia......................................73 P'hal-ch'hen ............. 164 Prayaga........ 19 pogány67.. 87.. 129 Sabasius........ 48............. 36 Sambos ....... 111......... 129................... 54.................................................... 162 pomázi .... 55.......................................................... 147. 57.......... 126..................... 69 Ramstad........... 83 Prága.................... 138......... 152 vár ........ 140.......................... 62......47 Pecsora .................48 patinák ... 91...... 171 vallás ............................. 87... 60 Sakatai............. 112 Saka Dwipa ...... 78............................ 27 Radloff ........... 107 sámán ................... 64..............43 Peronne páter........................... 137 Rodusi Apullonius............ 55.......... 145.....................................104 Páris...... 55 Sacan ...................... 118.................. 114 radzsputok ................................ 49 Porta Speciosa ...................... 141............26 Philoteria .... 82 Pliszka ....... 105 sacarauli ......... 38 Samothrace........... 111 sakhak ..... 91......... 143.... 112 Salamon............... 68...........86 Q R Pinkerton .................... 132 Ptolemeus .......... 85............. 78........... 66............. 45 románok ........... 34 Pray György .23 Pe tanju.... 81.................. 143...................................... 143................................ 133 Porussia ....... 133 pozsony .......................... 54....... 152 kőfejtő ............. 106..... 95 prákritos............. 125 S sabar .......... 63............. 83 199 200 ..... 173 Radzsadasthán .37 Peking. 92 Renan Ernő..... 62 Sakya....................... 108 pa-su-ki-li ..... 97.. 62 Pray .................... 64 Pukdal.......... 69 Radzsagriha .............. 142 Pauler Ákon...

.......... 137 rend ........ 133.................... 27 Si-King .............................. 99.................................... 64 száka................... 70 Skandagupta ......... 95................ 70 Sivaratri .......... 161 Stan-gyur .............. 117.. 120................................ 60 Sheshnagdesa .............. 60 Shesnay ....... 40....... 99........................... 100.........73 Seidon............................................ 101....... 159 Szallam.... 66........... 95..... 37 Shamballa ........................ 64 szeldsuk............................. 82 Sutlej ................ 43............ 15 Szekér Joachim.. 64.. 2 Szabó Károly94......Samye ........... 121 Sárga-folyó ......... 158.............................................. 126 Százhalom ................ 72 sopron........... 26 Szarmata.................................... Gallen......... 115 Surya . 62 Simonax..... 97 Songar .......................... 111..............28 san-jü ..................... 92. 159 St....55 Sesostris........ 174 Strabo ... 112................................................ 34 szel ........... 72 Sonkar ...... 93 skirek ..147 shámán................. 136........ 164 Szempte............................................................... 37............ 76 székelymagyar........ 23....26 Serragun ..... 51. 59 Suryavansa .. 73 szaszanida...... 48. 28 Sifahián ... 116 201 202 ..................... 70 Spanyolország ...................... 65 Skander bég .... 103 skandinávok. 55 Szabó Dezső ... 143 szászok ................ 27.......................... 104 Skythia Minor...................................................... 51 Su61 Sung-Yung ....... 126 Szamara........... 170.......... 27........... 43...... 65 Sirt .......... 85 sémita ........ 53............. 108 Sinclair ... 130.................. 46 Sita....... 44 Silar ......... 100 Soka......... 60 Sheshnay ........................ 122....... 116 szanszkrit14............. 80................... 72 Soma................ 26 Szalárd... 172 Szabir ........... 112 Szakakátai .......... 126 Szákja ......................................... 58.................... 136 Siva éjszakája .. 11...................136 Sárkány.. 55 szaber-hún ................................. 146 művek .. 37.... 12 Skandinávia .......................................................... 35...................... 112.............. 38 Sourvjaki ......... 116 szamarai ............... 173 Szent Izidoros...... 174...........129 Scythopol............................... 174 su 47.............................................................................................................. 109.....27 Shambala ..........96 Sarwaiya .................. 162 szabar ................. 110 Sicilia................ 141 Shambali....................... 97..... 59 Susiana ......... 144 Sheshnagdes ..................... 66 Singar Chuori ............... 96... 55. 109 Seramis ........ 55 Szaber................86 Ser-csín.....82 Semiramis....... 108.....106 Scythia...... 91 szabír-hún......... 142 népballadák . 40.............................................................................26 Sarju ........ 91 szabír ...... 33............ 55 Szabirkán......................... 113 Sicambria...... 145 Somogy ...... 125 Szatmár..........................64 Sárga-tenger ......... 103 Szasszanidák .... 122.. 155 sendai...........................12 Sem........................................................ 105........... 92...................................................................... 54.................................................................... 113.............................................83 Shakya .. 120 sze ............ 160....................................................................................... 92 Szent János38................................................. 123............................... 51........108 Sankrant. 54..................................... 135.... 114 Stein Aurél ............. 151 Szent Jeromos ................................................................. 143 Séba ................. 60 Sutra ....... 25...................... 137 Sárrét ... 171....92 Scythogol. 54 szabartoiaszfaloi .................. 36.......... 117.............................................. 113 Sosiosh ....... 211 szák...........69 sárkány .........63 Sárika............................63 Sauromatian....... 114 Shakya Rikhrot-pa........... 93 Szent György.. 77 székelyek... 70... 124 Sopron .......... 54 szaber ... 136.................. 80...........82 Sebestyén................................ 37.. 87............................ 142...... 117 Szalmakátai ............. 60 Shravasti....................... 141 shamantizmus ............................................ 47 sobamogera ................... 100 Skandagupták ........................................ 36. 103 Sinamru ..................................................................62 Saul................. 85 Szákya ..... 26 Sycambria........................................... 106 szarmaták ............. 37 Siva.... 65........... 55 szabir ...... 36............................................................................................................ 131...... 118...................................................................... 81................................. 116.... 122............. 83......................134 saragur ............................. 27 Shams-ul-alma................. 132........ 100............... 18....................................... 59 Szaklat................ 105 Soltszéki ...........24 senyü ......................... 64 Széchenyi Béla ........................................................... 174 Sebestyén Gyula ... 78..... 55................... 113 Shuddhodana .......118 Saurastra ...86 semita . 120 Szent Genovéva.................. 65 szász ..................70 Santanu ........... 65 Surlódana..... 123........... 47. 137 Szent István42.............................. 129 Siciliai Diodoros.......... 108..... 174 székely5................... 63 Sing-Yung ............ 160 szabir-hún.................. 56....................... 120 sólyom .... 55...... 36 Sigace-ó. 103 skolotusok ................ 97....... 98 szabirok .............................. 119........................................ 97 Sihon ....... 55 szabarok..... 157 székely-hún ...................78 Sehlözer.................................... 119 Sorbonn ........ 60.... 108 szeldzsuk ....................................... 81...................... 106 sidhik . 115................................. 175.................... 81............................................114 shamán....................... 50.................

............... 73 szláv..... 6 Teesa ...... 19............141 Szente ...... 102............................... 99 rabszolgák ........ 114.......................................... 27 Tápió ................. 103.......................................... 150..................... 83 Tangra ................................. 39 tarkhakhu. 154 szavak.. 111......................... 70.......... 160 tatárok ..................... 97..................Szent László ...... 142............. 48 szogdi ............. 127............. 125 Temesvár... 126....................................... 75 Temes ....... 102........... 64 Szogdiána ........... 131 városa ..................................... 117............ 150 Tápiószentmárton ...................................... 37. 172 szittya . 60......... 46 Taurus ..........120 Szentmártonkáta .. 77.......59 T törzs. 57 szkítaszarmata .....................107 királyok ...... 27.............................................. 70.................................. 106................. 68.. 160 földje ...........45 Szentlőrinckáta ...................... 63 tatár40............................ 67..... 47 Szt.................. 152. 143.... 64 Szuktag..................... 102.......... 21............................... 131 szkitiai ............. 60................. 104......... 82 Szkítia59............. 49.......... Hieronymus . 171 Szente-Mágócs ........................................ 116.. 153 Szurja .............. 84............................162 Szent tűz ........................................... 114. 6............. 133............. 46 Teleki Pál ............. 94... 146.............. 113................. 97 Tatan ......... 149 Therumtis .......................... 105 Szkíthia.......................................................... 99................ 162 Szkítes .... 83 takshak ............... 48 Szolnok..... 155.... 59............ 50 tatárjárás .......................................... 20... 103................. 117 Taks... 104...132 eredetű........ 153 Szűz................... 119. 45. 136 Táborhegy ...... 104 királya . 13 Teherán.......106 források ................ 101 Tamais . 61... 64............................................... 61 Tassi láma........ 129 Taskent .......... 55 Theophylaktos ........................................................................ 97 szumir.............. 130 Theophanes ...................... 87 szumírok..................... László ... 130 szkíta-hún ............................. István.. 64 Tak . 119.... 55 Theophilactus .................. 67................ 61.......................... 117.......... 137 Thierry Amadé ...... 58... 63 törzsek................ 103.. 155 szlávok... 105 Thubál ............................................ 60 Tadzsikok .......................... 73 Thuróczi .... 139........... 93 Szt............ 89........... 83......... 137 Thot ...................... 119................ 132...................................126 szerbek....... 84..... 113.....131 Szibéria...... 11 Tenger .............................. 113 szkíták51..... 11.......................... 120..............................125 Szerémség............ 99 név...................................................................... 62 Taklamakán ......126 Szentsó .........118 népek................. 151 Szuria .. 52... 50....................................... 15.......... 60................... 116............. 69..... 164 Tatár .... 153 Tanhu ............... 41 törzs.................. 60.................................68 név.... 39. 48 Szogdiana ........... 62 Takshak ......... 83 Tankátai.. 93 föld .... 90.................... 67................. 60 Tagányi Károly................... 153 Terrai................ 82 thlen.............. 62 Taksony ............. 47 Szuk-tak............................ 62........... 96 táltos ...................... 136 Thana...........................116 Sziamek ............. 61........ 34..... 148.... 12 Tele .. 119 Themis Gea .. 111.118 eredet.... 51 Tatárország..104 mép................................................................................. 157 Szoárd.......... 120................... 112........... 126 Szent Márton ................................................................................. 123 népek.................................. 81. 63 Tatárok ..................................... 153 szurja ...................... 148 Tibet12....77 Szinnyei József ........ 118 szkítaság ..102 szokások..... 70........................ 61...................... 97 Szörény.............. 159 Szogdak ..................... 118 Tadzsik . 83 Tarbagataj...................131 íj 131 kardkultusz..................... 47 Szultán........ 141................. 105 Targitaos............... 23........... 86 szumirok................................ 17...... 60. 130 csoport. 15 Testei-Lapapu. 139.... 68....... 107.......................... 101 szu ............. 18...... 60....... 111........... 102 Szklemár........ 115 Tanaus .................... 105................................112 szkíta57...................... 82..... 103.................... 25................................... 171 Szentföld................... 81............................ 147 Szumiria ................. 64 szogdok ............ 17..... 90........99 Szervác .........127 szibériai ....................... 90 Tarah .........120 Szenttamáskáta ............ 75................. 61.................................. 62...................................... 46...................... 99 törzsecskék......131 legendák ........................ 104................ 111 Teté-tlen ..... 211 Thirás .. 145 Thráciá ...............33 szír ........... 66.............. 83. 36. 153 Szt................ 47...................... 85...62 forrás .... 155 szumír..... 152.....83 Szevillai Izidor .............................................................. 118.............. 97. 35 Tétény.... 92....... 64..93 Szervény . 168 tibeti 203 204 ........... 126 Tantra . 150.... 81....... 136.. 101 Targit............ 118........... 62............. 104 Tarján .......................... 76............ 135... 153 telep........................................... 105.. 150........... 105.................................................... 67.......................... 105 Tartarus .......... 115 Távol-Kelet ..................................126 Szent-Mágus..... 147 Szilágyi..... 68....... 35... 82 Thunman ...... 106............ 28......... 148 Thuróczy . 174 Tahia........... 125 Szourva....

............... 128...... 34.................... 60 Tomyris ....................... 62 Tudományos Akadémia................................. 26..................... 66 népek... 42................13 geográfia ........ 60 Turvasu........ 57 Transkaukázus..................... 56...... 41................... 97........................................ 64 Tod58.................. 40........85 Timur..............114 kolostorok ...11 Tibeti Aranyszabályok Könyve .............. 63 Tschi-tschi .............. 53 Ugra...... 42....................... 165 népek.....17 tibetiek. 126 Turóczi ................ 68 Uhu....... 36.............. 45.................... 40.................. 149....... 27................ 77.... 66..... 74 uralkodók ........ 155 hatások ...........14 szent könyvek.......... 152 nép.... 14 zárdák............. 5............ 19..... 164 Turk........35 falu . 165.............. 102... 107 Túróczi János ........... 175 Toghrul..... 68.... 164.. 142 tűztemplomok..................... 138 török-hún ..27 szó ................................112 lámák..... 113...... 36 Ui36 ujgur .... 60 tokár............. 134............... 110 Torda .. 98 népek........................ 148.. 165 turániak. 12 törökök34... 164..... 103.......... 54.......... 88............... 56...... 168......................... 171 déli . 169 turáni5. 129.. 79 nép......... 50...... 155.... 49.. 110................ 65........................................... 53 északi .. 19.. 26.. 108 Turnicsa...... 41...... 59 Tushita............135 évkönyvek ............................ 132 Turánok ...... 14............... 18... 34... 6....................... 66.....147 munka...................................... 162.................. 110. 57...................... 66... 132 Tumen ............ 61 tukiu ............................ 164... 133.. 72..... 100........................... 25..................... 100..................14 beavatottak . 38........................................ 131.................... 41 jövevényszavak ....... 84..... 37 könyvfordítások ....................... 36................... 8 turánok ..... 117 Tigris .................. 60... 25... 97. 62.......... 116......... 134........... 159 nyelv . 125 Tortan .............. 96 rokonság........... 113 tűzimádó................ 152 tukue......... 46 tukuek........................14 név............................... 152 nyelv ..................................55 Tisza ............ 20... 12 Trisawi ....................................................... 66 turk .21 hagyomány...... 66..... 122 Turushka............ 103 turkesztáni ........... 83 titsabi ......... 111.. 151.. 92 Turkistán ........................................ 95...... 48 Turóczy ................ 87.. 54....... 56.............. 149.............................. 97 Tündér Ilona ................... 150 tunguz................................ 42 déli . 50.................... 121.............. 40 származás... 86.. 86........................ 165 Turán ................ 97......................................... 161....13 fogalom ................... 7.............................. 77.141 könyv . 38 turán faj7 hódítója ..... 49.... 48 Tuar ... 56..................... 58 Ugek .......... 88. 60 Ton-war ............................ 54 Tokar ....................................................... 21........... 162 Titalja ............................................... 108 toiaszfaloi ............ 12.............. 36.25 könyvgyűjtemény................ 165 állam .......... 55 ugorság ........... 103.............................. 113 nyelvtan........... 40 rokonság.......... 112 nyelv12.........15 titán............. 18....... 79. 128..................... 84..................... 17... 45....................................................................... 115 tjele....... 75 magyarság ........ 40... 40. 70 tótok ............................... 107 Ugocsa................. 48......... 20........ 60..............35 könyvek......... 42 Ugor .. 95............................ 132......... 18 Tibeti ............. 60 turkok .... 92............. 66................ 39 szövetség........................... 129 titáni........ 70. 108............ 82...........angol.... 13......................37 irodalom ..... 72.. 111............. 36.......... 141 U Udaipuri Rana .. 114 művek.................... 90.................. 63... 46 Tum .................... 60 Tripolis ................... 50 tót73 Tóth Jenő....... 48...... 33 írók .... 41 mép ....... 53... 40. 125 transkaspi........................... 57............................ 72 töröklakta....... 120............... 49................ 108.. 83 török38.. 112.... 84... 34 Tudós Társaság....... 150........ 119 Turul........... 149 turlak .............. 46 tochari........................... 25 út 13 zarándokok........ 21................... 41.... 86 Transoxonia....... 124 ugor35.. 169 török-tatár . 104 Turkesztán... 85 nyelv ............................................ 106.......................... 62 Toramana... 85......61 Timurlenk ............. 142...................... 112........175 Tibeti Aranyszabályok könyve .................... 109.. 156 feljegyzések .............. 85 türk40................. 89.... 36........ 17 Tughlak .... 56....... 37 Ugrai monostor ......... 172 hatás .......................... 43. 102............. 121....... 70....................................................................................................................24 zárda...................... 65 Toramána............. 13............................................... 94 205 206 ............ 130......... 99...... 57............................................ 82.................................... 60 tochárok......... 141......... 56......................... 110 Torontál .......... 75.... 51 Tokaristan. 14................... 46.................. 143........ 42. 158 turk-hún.................................... 150....13 szótár.... 57...... 86. 133 faj66 indiai .......... 133 turánizmus ............. 53 tanulmányok.... 57................. 40 törökfajú6...............18 gyűjtemény................

...................................... 146 Vogul.................... 101 Zuard ............... 141.150 Ung................................................ 172....34 ujgurok ....................... 130 volgai..................... 120 Zenthe puszta ... 120.. 89 Vikramaditya.............................................................. 49 Váradi Regestrum59................ 81 Zsigmond ............... 100 zürjén..........................59 usuivi .... 37......... 92. 22 yogi.............................................. 91 Zempche.................... 62 vuszun .........................................51 Utnapistim .....................23 Úr Krishna ..................................................................................... 49 Wilson .. 172 Zente ......................... 65................................................ 47...................................................... 53 Vulkán ....... 66 Yâtu. 22 yóga............ 132 vogul....... 111.... 147 Veszprém................. 81......... 62.. 144. 105 Ziagbir..... 98....... 153 ukkonpohár.............. 34 Yadava ...... 103......... 147 Yojánagandha......................... 85............................89 Váczy Péter ................... 57 Vyasa...... 155 votják....... 49 vízözön .................. 130 Védák ..... 97.................................................. 136 zsidóság...................... 100 Zabergam......................... 134 Wartburg .............................. 111................... 53.... 85 zsidók ...... 120 Zemplén ....................... 90 Zoltán ....... 66 yoga. 150 Zambor .......................... 54........................... 48 velencei ............ 40.................................. 78 Wurzbach .................................26 Upanisádja.............. 41........................................................ 144............ 94 Van-tó.. 103 Visnu ............ 118..... 145... 83 Zsolta..................................................................................... 61 Zabelin .......... 34........ 143........ 175 Vishnu-Purana................................ 53................... 46......... 78 Wesendonk..............92 Unraszár ........................ 49 újgurok ... 70.......... 43......................... 175 Zichy István...... Benedek ....117 Upali.................24 Vámbéri.......70 Ukko-pohár............... 57 Vuszun.................. 91 Zilidges.... 109............. 96........... 91 Zöldhalompuszta . 148 Zoroaszter........... 111 Urvasu ........... 143 Zeuss ... 103 vandálok ................. 175 Zala........ 124........................ 13 zamskari ................................. 81....................... 91 Zichy ............. 146 zarathustriánizmus............................ 65 Vishnu-Puranák...................... 175 Vámbéri Ármin.................. 134 Yu.... 119 Zeliobes................................................. 66 Vei-su ............. 49.113 Vaisháli Prayága..... 129.. 83 Zámor ............... 130 ural-altáji . 134...... 92..................132 Utrar .............. 101............70 Ukkon ..................................... 110............................................................. 48 Venus............ 111.......................103 Ural.... 80..... 101 zsuzsánok ..........................113 Ukko .................ujgur-hún ........... 130 Vishnu ..... 175 Vámbéry..... 120.................. 175 Vaishali.... 13 Zangla......................... 145 Wolfram von Eschenbach ............. 58 Virgilius. 134 VII.. 115 Yogacharya .......... 41.............................................. 34................. 56..................... 131............ 99 Zabergán................................ 82.....................................98 uzun ................................. 143 zend 75.... 49 vuszunok ..... 104........134 Ura1.................................................................. 146................................. 124 Vatha .... 105..................... 12 Zarathustra51.. 49......................................................... 124 Ungar.......................95 Vách ..... 64..................................... István . 136 Vivien de Sain-Martin . 133........................................... 103 Zeusz .... 160......................... 160....................................................... 156 Vikár Béla ................ 119.... 49 Zaber kán....... 37.....90 Uru......... 23............ 106 vuszun-hún ....... 134 Yaht......... 64.... 134 Yadu ................................155 Uralvidék.................................. 49........... 102..... 83 Zamskar............136 Urga................................................. 40............. 92... 100 Zuard kán ........................................ 119 Zeus80........ 68.................................. 97 Zonarosz... 41.................................. 148 vandál .....84 Vályi Félix........... 65................150 Ukkó ................................................................ 57....... 67.................. 11 Zajti57............ 66.. 34........... 137 Zsolt .. 100 Zágráb ................147 Uzindár ........ 132........................61 Utu.............. 53 207 208 ............. 175 Woghó-híd.. 64 visigóthok... 83 Zsuzsan.... 66........ 117... 82 Var....... 148 Véda ................ 41...... 49....... 53 vogulok............. 175 vas .................... 143....... 59......... 92 Volga ............................... 175 Zilgbi............... 139.... 93 Venelin ................ 132..................................................................... 49 Ujja-Yani..... 111 Vichitravirja ..... 96...................64 W Y Z V V....... 144 Zeente-Magoc ..........................117 unraszári ..... 120........43 Ureus ........................................ 118.. 111......114 Vaivasvata Manu...................

......................................134 VIII... HOGY A HÚN-MAGYAR LEGENDÁK ŐSI TÖRTÉNETÜNK ÉS ŐSI EMLÉKEZÉSÜNK TÁRHÁZA? ......9 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR RÖVID ÉLETRAJZA ... ..............39 III.....................104 J) Hadisten kardja. ............106 K) Az égi szármarás legendája................138 X.............................................................................................................139 I..... TURÁNI NÉPEK AZ EMBERISÉG TANÍTÓI .123 S) Fogoly bessenyők ezer éve gyászban járnak................................................154 UTÓSZÓ .............. .................119 R) Fehér.............................. A KAUKÁZUS.................5 I....................................... .................................................................167 NÉV-..........................................................................31 I.......................................51 IV....................................................................9 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ............... .............. ..... .......... ........................................................ HELY............. RÉSZ: AZ ŐSHAZA............... GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN...............176 TARTALOM........ KAZÁROK.......és Fekete-Magyarország............................128 VII...45 A kínai nagyfal megépítése és következményei..................... ....209 209 210 ........ A NYUGATI KERESZTÉNY KULTÚRA A HÚNOK.... A HERKULES LEGENDA INDO-SZKÍTHA-HÚN EREDETŰ................95 ÖSSZEFOGLALVA ........ Mit jelent nekünk Attila és hún népe? ............................................... ..................................... A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG MŰVELTSÉGE........................................................................94 F) "Bihar király" elveszett hún (bolgár-török) hagyomány..... MAGYAROK ÉS BOLGÁROK NÉLKÜL KI NEM FEJLŐDHETETT VOLNA...............ÉS TÁRGYJEGYZÉK ....98 G) Adat a Csaba mondakör eredetéhez.........153 II..............................2 ELŐSZÓ .................................................... "KÍGYÓK" A MÁGUS PAPOK CÍME..72 A) 1......153 XI....................102 I) Szkíta királyoly isteni származása...................................... ............. Sziderikus istenségek háranassága:....................................................................................................... BIZONYÍTHATÓ-E.............................................................................................................................................................56 C) Az indoszkíta-hún népek története........ AZ ŐSMAGYAR VALLÁSRÓL ............. ..................................... .................35 II........11 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR JELLEMZÉSE..... ................................... ....100 H) Szkíta származástudat.......................... .................................... HIUNG-NU HÚN AZONOSSÁG ÉS A HÚN MAGYAR SZÁRMAZÁS ........164 IRODALOM........................... ..................................135 IX................ Kozmikus Istenségek hármassága:...............72 B) Óriás ősök......53 A) Kaukázus.............TARTALOM..25 II............................................................................. IRÁN ÉS INDIA UGOR NÉPEI............................110 M) Buda (Buddha) szkíta-hún eredete..........................80 C) Hungar név ősi hagyomány........................................ ............128 Fajszármazási ősi turáni legendát dolgozott fel Aeschylos a "Leláncolt Prometheus"-ban.126 VI................................................................... FAJSZÁRMAZÁSUNK KÉRDÉSE ................................................115 P) Góg és Mágóg magyar nemzetségei.................................... KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR CÉLJA .......125 T) Hogyan keletkezett nálunk a keresztény lovagkorban egy legenda? ............................................................................. ......................................................................................................................33 Sámánok hona – Shambala............................................................107 L) Buda név ősi hún hagyomány.......... .......90 D) Attila = Atyuska...................................................17 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR TIBETI IRODALMI TANULMÁNYAINAK IGEN RÖVID ISMERTETÉSE............ RÉSZ..............................112 N) Nagy Sándor falat emel Góg és Mágóg fiai ellen................................................................... ...53 B) Irán................................................................................................93 E) Attila kincse.......57 V...................

Télfy János: Magyarok őstörténete (görög források a scythák történetéhez) III. A PÁRTUSOK Beleházi. (1936) VI. Horvát István: Rajzolatok a Magyar Nemzet legrégiebb történeteiből IV. Bál Czefon a kairói óriás szfinx. Thierry Amadé — SzAbó Károly: ATTILA VIII. Dr: Blaskovich Lajos: ŐSHAZA és Kőrösi Csoma Sándor célja ~I A könyvek megrendelhetők postai utánvéttel a 06-30-258-6261 számú telefonon.A MAGYAR MÚLT ELTITKOLT ÉVEZREDEI eddig megjelent kötetei I. Bartal György: A Pártus és Hunmagyar Szkítákról (1860-1862) Bihari János: A pártusokra vonatkozó ethnográfiai adatok antik források után. ETRUSZKOK Zászlós Zsóka György: Toszkánai Harangok Az Etruszk nép őszinte története VII. Röck Gyula: Zsidó volt-e Jézus II. Árpád népének hét törzse HUN volt. Hungár sarktantétel. Németi Kálmán: Nagy-Magyarország ismeretlen történelmi okmánya. V. . Thierry Amadé — Szabó Károly: ATTILA-MONDÁK X. 211 212 . Dr: Kézdy Vásárhelyi Zoltán: A magyarok útja Indiától Pannóniáig IX.i Szfinx történelmi kutatásaim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful