P. 1
02-OSHAZAES

02-OSHAZAES

|Views: 123|Likes:
Published by Edina Páll

More info:

Published by: Edina Páll on Nov 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

A magyar szó még nem magyar érzés

ŐSHAZA
ÉS

az ember mert magyar

még nem erényes ember;

és a hazafiság köntösében járó még koránt sem hazafi

S hány ily kűlmázos dolgozik a haza meggyilkolásán

Gróf Széchenyi István

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR CÉLJA
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁN ÍRTA dr. BLASKOVICH LAJOS

De fáj, sajog éget, de éjszakáim lidércnyomása, nappalaim láza, a mostoha faj: Európa mostoha, rongyos, kilökött hamupipőkéje. Olyan sajátos szépségű arc, ős kincsű lélek, dúsan termő jóság. És minden szépsége el van rejtve a világ lelkétől. És minden kincse ügyes másoknak lakodalom s neki örök nagypéntekje van. És minden jósága ravasz másoknak jövő, neki átok és koldusbot.

Szabó Dezső

Segítség!

STÁDIUM SAJTÓVÁLLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KIADÁSA 1942

1

2

A MAGYAR MÚLT ELTITKOLT ÉVEZREDE. X. kötet

Dr: Blaskovich Lajos

Őshaza és Kőrösi Csoma Sándor célja

A sorozatot szerkeszti: Babinecz László Kiadja: Anahita-Ninti Bt. ISBN 963-212-297-6 9789632 122977

Kőrösi Csoma Sándor képe (Rusz rajza alapján)

3

4

ELŐSZÓ
Kőrösi Csoma Sándor halálának 1942. évi április hó 11.-én volt százéves évfordulója. Időszerű, hogy őt, a magyar fajnak kiválóságát, kellően értékelve ünnepeljük. Az elmúlt évszázad alatt sokan voltak, akik úgy vélték, hogy Csoma lelkiségét, cselekvéseinek indító okait felismerték, munkáját méltányolhatták, – azonban e férfiak Nyugat kultúráján nőttek fel és a XIX. század mindent tagadó szellemét szívták magukba, így tőlük messze állt Kelet gondolkozása, filozófiája. Ezek, noha Csoma csodálatos egyénségét, szentekhez hasonló lemondását, igénytelenségét, fanatizmusát, szerénységét és lelkiismeretességét, egyben nagy Tudását is elismerik és csodálják, mégis rejtély marad előttük Csoma nagy egészben vett élete. Amidőn e könyvet Kőrösi Csoma Sándor emlékezetének szentelem, úgy vélem, hogy a keleti eszmevilágán át nézve a következmények indító okait, újabbat is mondhatok Csomáról. Kőrösi Csoma Sándor, aki Julián barát és kővetőinek nyomdokán haladt, ugyanazoknak az eszméknek volt a képviselője, mint amit mi turáni gondolat vagy turániság néven vallunk. Az őshaza és a fajrokonok keresése, – azok az eszmék, amelyek Csomát lelkesítették, – a faji öntudat megerősítését, elmélyülését célozzák. Magában rejti az ősi múltban gyökeredző büszkeség tudatát, az ősök tiszteletét, a dicső fajból való származás nemesítő hatását és azon tudatot, hogy nem vagyunk rokontalanul álló faj a népek tengerében. Amit Csoma végzett, az magyar irredentizmus volt, az elnemzetlenítő bécsi áramlattal szemben. Ő, mint székely, érezte és tudta legjobban, mit vett el fajtánktól az évszázadok alatt Nyugat és kultúrájának védelme. Kelethez, ahhoz a világhoz fordult, ahhoz tartozónak érezte magát, amely a faji őserőt sugározza felénk. Csoma egy új magyar napfelkeltének örvendő világ érdekében dolgozott. Amit a németeknek, az angoloknak, a szlávoknak jelent a közös árja származás, azt akarta ő egy évszázaddal előbb bizonyítani, hogy turániak vagyunk, – így nem vagyunk egyedül. 5

Közös ősi bölcsőből származott mintegy 600 millió testvérnépünk él e földön, kik az ősi bölcsességnek voltak zászlóvivői. Számosabban vagyunk, mint az árják, vagy bármely faja a földkerekségnek. Csoma erre céloz, amikor azt mondja: "az Ázsiából kiindult nép, mely a magyarok előde, nagy nemzet valónak". Testvérnépeink mindenütt tudnak rólunk. Számontartanak Észak jeges tundráin, Ázsia steppéin, Európa finn és észt nemzetei, Ázsia törökfajú népei, India hún-türkfajú maharadzsái, Távol-Kelet mandzsu, mongol, kínai népei és a Napország, Nippon nagy nemzete, a keleti világhatalom. Csoma tudta, hogy a turáni faj Eurázia legősibb faja és kultúrnépe. Az európai nép az előítéletek rabja. Ázsiáról mi alaptalan előítéletekkel éltünk és élünk. Mi elmaradottaknak, sötétnek mondjuk Ázsiát. Letagadtuk és megtagadtuk ázsiai származásunkat és boldogan vallottuk, hogy európaiakká váltunk a nyugati kultúra átvétele és a nagy vérkeveredés folytán. Pedig nincs okunk szégyenleni ázsiai származásunkat, mint ahogy nem szégyenlette boldogult tudós gróf Teleki Pál volt miniszterelnökünk sem ázsiai származását, mondván:

"Büszkén vallom, hogy ázsiaiak vagyunk és ezt komolyan éreztem akkor is, amikor Ázsia népei közt jártam".

Nagy erő van ebben a gondolatban. Pedig a gondolat az egyetlen teremtő erő az egész mindenségben. A gondolat nagyobb erő a cselekvésnél mondja a Mahabharata. Igen, a tengernyi gondolat mindent körülvesz és népek születnek és múlnak el alatta. Gondolatóceán vesz körül mindent, amiben benne szunnyad a halhatatlanság, a változás vagy halál. Gondolaterő tehát az, amivel irányíthatjuk sorsunkat.

"A ma élő nemzedék arra van hivatva, hogy a magyar életbe új lelket, új bensőséget vigyen. Ha nem tud, elbukik – és mert ő a nemzetnek ezidő szerinti hordozója, a nemzet bukhat el hosszú időkre" –

szólt Teleki Pál gróf 1940. évi felhívása a magyar társadalomhoz. (L. Uj Magyarság 1940. VI. 16-iki számát.) 6

Kőrösi Csoma Sándort azzal. Kőrösi Csoma Sándort az ősök. ősi jogainkat és jogfolytonosságunkat. Az 1940. új vallás alapításához pedig túlságos földiek. az ősi múltból. Vannak népek. és az ősi múlt tisztelete vezette. "Turániság" a turán fajnak a mai új helyzethez szabott új életformája. akiknek nincs történelmi multjuk. Ez a jogfolytonosság az ősök tiszteletén. Az idegen irredentizmus helyett a turániság az igazi magyar "irredenta". A régit nem ismerjük. mert azok a sajátos magyar fejlődésünket sorvasztanák el. új történelmi fejlődési lehetősége. fajunk kiválóságát. mert felismerte. akkor hozzáköltenek a történelemhez. 2600 évvel ezelőtt leszállt az égből egy isten. a "gloire"ból élt a francia nemzet és a "gloire" gondolata tette őket naggyá. a magyarság szükségszerű. onnan az ágasbogas fa koronájához felviszik az életadó evőt. Idegenből nem hozhatunk nekünk megfelelő eszméket. a Kárpátok övezte magyar földhöz való jussunk 1500 éves történelmi jogfolytonossága. faji öntudatunk ébredését. az ősök tisztelete. év februárjában ünnepelték a japánok a Mikádó dinasztiájának 2600 éves jubileumát. Ezt tette a hagyományok megbecsülése. Hatalmas tartalommal kell eltelni Lelkünknek. ha másként nem megy. mert érzik. hogy ez szükséges a fajtudat fejlődéséhez és fenntartásához. Nekünk is van elhanyagolt és véreink közül oly sokak által megtagadott ősi múltunk. uralkodnak a nagy nemzeten. Mit adhat a turánizmus a magyarságnak? – Az újabb évezredünk tartalmát és célját ünnepeljük nagy hősünket. hogy Csoma önmagát adhassa és életét feláldozhassa szeretett magyar fajának és az egész emberiségnek. ősi örökségünk: a hún-magyar rokonság többévezredes. 7 8 Mit adott Kőrösi Csoma Sándornak Kelet? Adta az önmagára-találást. amelyek a nemzet törzséhez. amelyek az ősök tiszteletéből. a gondolaterő konzerváló hatalma. de keresnek. az ősi kultúra és hagyományok megbecsülésén épült. hogy tartalommal telt meg a magyar jövő célkitűzése. 80 nemzedék szállt a sírba és utódai élnek. Magyarország szent földjéhez tapadó ősi jogfolytonosságból és általában a turániság gondolataiból fakadnak. – azt. mert ma 2600 éves nemzet nincs több.E bomladozó világban az új ezeréves Magyarország alapjait elsősorban lelkünkben kell leraknunk. anyagiak vagyunk. ragyogóan fényes ősi múltja és Attila királyon "a gyökerek legfőbbjén" keresztül. Példa nélkül áll az emberiség történetében. testet öltött és népe élére állt. hogy a tradíciók megbecsülése jelenti azokat a gyökereket. Turánizmus nem lehet a régi pogány vallás felújítása. nem lehet új vallás alkotása. Azóta kb. Napoleon által teremtett dicsőségből. hogy vele együtt hirdessük a föld minden népének ősi nagy multunkat. értékeinek kifejlesztését. .

RÉSZ KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR 9 .I.

Kedélyedet zárd el a gyönyörök és a fájdalom elöl: ` (Tibeti Aranyszabályok könyve. a fellépett pestis miatt Kisázsiába vitorlázik. Eredeti terve az volt. Majd a test anatómiáját tanította – miként Csoma mondja –. Innen egyszerű ázsiai ruhába öltözködve. Kasmírba tért vissza. majd Tripolis és Latakia útjának állomásai. 1823. 11 A Balkánon gyalog kelt át. Itatása alatt keleti utazási vágya még jobban megerősödött. A körösi református falusi iskolából a nagyenyedi kollégiumba 1799."Kövesd az élet kerekét. Bagdadba gyalogol. ahol egy tudós lámával zárdába vonult. Skander bég álnév alatt. Itt egyszerre két állást is felkínáltak Csomának. Alexandriába. Ott a sors rendelése Moorkraft angol ügynökkel hozta össze. Moorkraft az Alphabetum Tibetanum kötetét kölcsönadta Csomának. határőrkatonák voltak. november végén Nagyenyedről útra kelt. Innen örménynek öltözve Khorassánba. minden pártfogás vagy pénzbeli segítség nélkül. azonban háborús villongástól forrt az egész környék. Ladak tartomány Leh városába gyalogolt. majd Bokharába érkezik. Újabb karavánnal tovább vándorolt Indiába. Onnan is. Február utolsó napjaiban érkezett Egyiptomba. közeli barátságba került Eichhorn tanárral. Ezen okból szláv nyelveket tanult Temesváron és Zágrábban. Több mint 10 évig tartó összpontosított szaktudományos előkészület után kezdte meg hosszú vándorútját. 1819. a tudós láma útmutatása alapján megtanulta a tibeti nyelvet. Ott a zárdában. mert készült a nagy útra. E könyvben Tibetről és a tibeti irodalomról sok tanulságos dolgot olvasott. azzal a céllal. Csoma Tibet nyelvének és irodalmának megismertetésére ajánlatot tett. Göttingai egyetemi tanulmányait 1818-ban elvégezte és Nagyenyedre tért vissza. de Konstantinápolyban pestis-járvány uralkodott. hogy Belső-Ázsia töröklakta területein utazik tovább. körül került. aki akkor híres orientálisfa és történész volt. Fajoddal. Másfél évet töltött mély elmélyedésben. rokonoddal. amit az indiai kormány örömmel elfogadott és anyagi megsegítésére havi 50 rupiát utalványozott. majd lóháton Kermanshah és Hamadan városokon át Teheránba. Csoma nyugat-tibeti Zanglába gyalogolt. barátoddal és ellenségeddel szemben kövesd a kötelesség kerekét. amelyet soha nem szűnő munkásság mellett csak 22 év múlva állított meg a halál. Vitte az a kiapadhatatlan lelkierő. Innen Kasmíron át. amely fajának szeretetéből táplálkozott. hogy ezen különös nyelvnek szerkezetével megismerkedem". A láma elsősorban a buddhizmusba vezette be. Pesavárban két francia utazóval találkozott és azokkal Laboréba jutott. amelyek olyan nagy hatással voltak Csomóra. Első terve az volt. Tíz évvel később. Enosban hajóra szállt. e tudományt oly behatótag ismertette. hogy Tibeten keresztül Mongóliába juthat. Ősei székely nemesek. Hazafias tanárainak hatása alatt már mint kis diák elhatározta. Azonban tervétől el kellett állnia. június 26. Konstantinápolyba szándékozott utazni. Csomát a tudós láma a perzsa nyelv segítségével tanította. hogy ott arab egykorúak írásaiból tanulmányozza a magyar őstörténetet.) Kőrösi Csoma Sándor rövid életrajza Körösi Csoma Sándor a háromszékvármegyei Kőrös (ma Csomakőrös) falucskában. hogy amint maga írja: "föltettem magamban. mert ez az út nagyon költséges és európai emberre nézve ez akkor kivihetetlen volt. március 27-én született. Kabulba jut. október 14-én. hogy egykor keletre utazik a magyarok őshazájának felkutatására. Seidon és Beirut. hogy Odesszának indul és Moszkván keresztül utazva. alig 200 váltóforinttal a zsebében. mint azt egy rendkívül értelmes orvostól 12 . amikor a göttingai egyetemen tanult. ezért az Égei tenger partján. január 6-án Afganisztán fővárosába. Utazását Kőrösi Csoma saját feljegyzéséből ismerjük. Ekkor 36 éves volt. Perzsia fővárosába érkezik 1820. egy karaván segítségével a Bamián szoroson keresztül 1822. Irkuckon át kísérli meg Kína északi részébe való bejutását. 1784. – egyiket sem fogadta el. Ciprusz szigeti Larnica.

000 tibeti szót gyűjtött össze. a tűz. "Ezek a művek – mondja a tudós Jäschke – egy eredeti kutatónak a munkái és majdnem példanélküli elhatározottságnak és béketűrésnek gyümölcsei".várhatni lehet. nagy tömeg könyv között a legjobb egészségben. Nagy örömmel tölti el. Tisza (angolosan írva Teesa) közelében. a legkisebb időt sem hagyva szórakozásra. ahol az irodalmi egyéb művek is mind feltalálhatók. őskori irodalmi töredékekre és kéziratokra találunk elszórva. Lassankint mindent megnevezett. Örömtől és megelégedettségtől áthatva mutatta fáradalmainak gyümölcsét. Gerard orvos. tetőtől-talpig gyapjú ruhába burkolva. Ott kereste fel egyik barátja. ahol Csoma több mint egy évet töltött egy lámával és egy szolgával kilenc négyszögöl lábnyi (2 m 70 cm) szobában. A hőmérő 16 fok körül állott a zéró alatt. amelyek ma már teljesen elhagyatottak. 1825 júniustól 1827-ig Csoma ismét egy tibeti zárdában tanult. Az 1830. hogy "mindenekelőtt Csoma megtanulta azt. ott még 18 húnapra volt szüksége. De a kanumi hideg tél is eltörpül a zamskari zárdában uralkodott telek mellett. hogy India eme legnagyobb Szentírásának a legtöbb része az eredeti szanszkritban elveszett. keze ölében nyugodott és ő ott olvasott reggeltől estig melegítő tűz és világító mécs nélkül. A föld szolgált nyoszolyául. E művek 1834-ben kerültek ki a nyomdából. Erről ő az Oriental Quarterly egyik számában azt állította. Nem ér13 dekeli őt a környezetéből semmi sem." Ott a "világ legzordonabb éghajlatában briósi kincseket gyűjtött össze". A szótár címlapja fele részben magyar szövegű: "Kísérlet egy tibeti és angol Szótárhoz Bande SangsRgyas Phun tsongs zamskári zárdához tartozó tudós láma segítségével elkészítette Kőrösi Csoma Sándor 14 . Ott a nyár közepén havazott és szeptember 10-től téli hótakaró fedte a tájat. Csupasz falak voltak egyedüli oltalma a zord égalj ellen. Három további évet töltött el ott a legszorgalmasabb tanulással. mely más embert bizonyára kétségbeejtett volna. aki lelkesedve beszéli róla: "Kanum faluban találtam őt. beleértve a szomszéd országok vallási rendszereit. aki nem látott semmi kivetnivalót a nagyon is egyszerű ruházatú és aszkéta életű Csomában. dr. Kalkuttába megérkezvén. hogy a tudományos világ előtt nagy kincsek roppant aknáit sikerül feltárnia. Azután rövid megszakítás után harmadik tibeti útjára indult. 40. vagyis heti 7 shillingből tartotta fenn életét. minden melegítő tűz nélkül. csak egyedül irodalmi feladatának él. amelyben a Mahabharátának egy része tibeti nyelvre volt lefordítva. Csoma ilyen helyzetben. hogyan lehat pénz nélkül megélni". amikor havi 15 rupiányi. Lelkesedve hozott elő egy költői művet. A tél itt mindig kegyetlen. év őszére Kőrösi Csoma munkáját a tibeti zárdában befejezte és Kalkuttába indult. Kanum tibeti falu lámakolostorában telepedett le. szerteszét és letéve olyan helyiségekben. az éter és az értelmi erő. Ott ült ködmönében. Hunter az a megjegyzése. érdekes kis viskójában." "A tibeti művek nagyon elterjedtek. 182? tavaszán Csomát bemutatták Lord Amherst főkormányzónak. Csoma olyan. Egyedüli tápláléka az ottani szokás szerint készített (dzsamba) vajas tea volt. ezt bizonyára a könyvnyomtatás célszerűsége magyarázza. akit az alacsonyabb lelkek hahotázva gúnyoltak. a levegő. Az utolsó télen át. és hogy az egész szentírás feltalálható a tibeti zárdákban. mint egyike az őskori bölcseknek. Csoma életére jellemző W. hogy tibeti nyelvtanát és szótárát sajtó alá rendezhette és kinyomtathatta. Nyolc évi tibeti tanulmányainak kéziratait és könyveit egész teherhordó csapat kísérte. úgymint a föld. Oda mentették azokat az őskori időkben. a víz. mielőtt a közművelődés Indiában hanyatlani kezdett. ami a tibeti fogalom szerint a hat élem körében előfordul. 3-4 hónapig behavazva. a Zamskar tartománybeli Pukdalban. ott ült Csoma az íróasztalánál és reggeltől estig dolgozott.

hogy a jugarok országát felfedezheti. amit mindig viselt. A Monarchia londoni követe. Az a hírhedt öv. a második 200 darab arany.székelymagyar Erdélyországból Kanumban. Campbell tartotta felette. – itt. még pedig Lassa. a Himaláyák hegyei között történt tartózkodása alatt. Itthon gyűjtés indul Csoma segélyezésére. azonban Csoma minden pénzt visszaküldött. melyet eddig hasztalanul keresett . a dardsilingi állomás temetőjében hantolták el. Békét küldjön néki a harmat!” (Browning) . és ott. ahol a meteorok lövelnek És a villámok cikáznak s felhők támadnak. néhány fehérnemű és egy főzőedény volt minden hagyatéka. Csónakon indult felfelé a Ganges folyón és két. Oda lent temethetnétek-e el ezt az embert ? Nem. Terraiban valószínűleg meghált. a végtisztességet dr. Csoma a hétezer láb magasan fekvő Dardsilingbe tartott és lassan. mintsem ezt folyamatosan feljegyezni tudtam volna. mint legveszélyesebb. "Ő elmondta – írja Campbell – a legelragadóbb modorban – fájdalom. Ezt az országot Lasszától és Cham tartománytól észak keletre. ott hitte feltalálni azt a néptörzset (tribe).. Campbell kormányügynök hivatalos jelentéséből értesülünk Kőrösi Csoma utolsó napjairól." Néhány nap mulya állapota fölötte veszélyessé vált és 1842. a balparton. Legforróbb óhajtásainak végcélja volt oda eljutni. a harmadik 450 arany volt. év elején 58 éves korában újból útnak indult. Átutazás ezen a vészes területen rendesen nappal és minél gyorsabban történik. A csillagok jönnek-mennek. Tibet fővárosa felé. Kína nyugati határain hitte meglelni. posványos terület. hosszú fáradalmas kutatásainak végcélja abban összpontosult. Annyit azonban kivehettem Csoma elbeszéléseiből." A könyvek megjelenése után az Asiatic Society tiszteletbeli tagjává választja Csomát. A Himalayák egyik kimagasló oldalán. a zivatar után jön az öröm.vagy háromheti utazás után. egy kék öltöny. Kőrösi Csoma az 1842. Dr. Dardsilingben szomorúfűz és rózsabokor között áll az emlékköve. ez körülbelül 25 angol mértföld a Himaláyák tövétől. "Ím itt a legmagasabb csúcs. Az első küldemény 640 darab arany. az elbeszélés összefüggése előttem sok15 16 kal komplikáltabb volt. Miután megtudták Magyarországon. pénzt és rangot visszautasított. a sokaság ott alant Él – mert ők ott tudnak élni! De ez az ember nem élni akart – hanem tudni. a láz rohamai hat nap alatt véget vetettek életének. itt az ő helye. herceg Eszterházy és Döbrentei Gábor budai kerületi királyi biztos levelükben érdeklődnek Csoma sorsa iránt és kérik részére az indiai kormány pártfogását. India és Tibet határán 1827-1830. melyet Terrai elnevezés alatt. években. szokás szerint gyalog utazott. Ezeken kívül Csoma minden más kitüntetést. A talaj már Titalja táján emelkedik a bércek felé. Különböző hazai intézmények részesülnek a pénzsegélyből. egyszerre fellángolt a legnagyobb rokonszenv és érdeklődés iránta. trópikus növényzetű. Ugyanebben a kitüntetésben részesíti a Magyar Tudós Társaság is. amit a bengáliai Ázsiai Társaság tagjai emeltek tudós társuknak. Carragolaghat mellett szállt ki. Leírja többek között a magyarok és húnok őshazájára vonatkozó fejtegetéseit. maláriával ellepett vidéket ismernek. Ennek a területnek utolsó 10 mértföldje sűrű.. április 11-én reggeli 5 órakor panaszszó és küzdelem nélkül elhúnyt. hogy minden reménye. Könyvekkel és iratokkal telt négy láda. hogy Csoma nagy tudós és műveit az indiai kormány kiadta. a lázt megkapta és Dardsilingbe érkezve. hogy az ismert úton Titalján át Dardsiling felé tartson.

Elvitathatatlan érdeme az is Csomának. melyek a jövőben hasznára lehetnek az európai tudós világnak és különös világot vethetnek bizonyos. de politikai okokból az indiai kormány részéről is. Nyomtalanul még az elszálló füst sem veszhet el. a nagy kezdeményezőnek. Az ismert eredmény az. oly éghajlatban. Általános volt már az óhaj a tudósok részéről. akár a tibeti geográfiára s régészetre tartozó kérdések kerüljenek szóba. biztosítván mindennapi kenyeremet. a Magyar Tudományos Akadémián 1900-ban elhangzott díszbeszédében. mivel azonban a kalkuttai Tudós Társaság tagjai előtt a tibeti nyelv és írás isme17 "Hozzáférhetetlen hegysorok által elszigetelt tibeti zárdák figyelmen kívül maradtak. a hazai tudományok dísze és örök büszkesége." A "bámulatosan kipallérozott és meggazdagított tibeti nyelv"-nek az európaiakkal való megismertetése azért is rendkívül fontos volt. – Alig gyanította valaki. legyen az jó. keletre jövök. amit az indiai kontinensen hiába keresnénk. martír és győző. hogy a régi szanszkrit ősforrása a buddhizmus tanainak." – Ekként jellemezte őt gróf Kuun Géza t. az ottani nép erkölcsi. Kutassuk. az asszírbabiloni és szumir hieroglifákat. hogy a megjelent fordításai és tanulmányainak ismertetése alapján (megjelentek az Asiatic Researches és a Journal Asiatic Society of Bengal-ban) a tudósok megállapították. hogy a világ azon meg nem háborított menhelyének oltalma alatt. vagy rossz irányú. – irja Csoma. elágazásaikat megmutatta. hogy az okok világábó1 a legcsekélyebb igyekezet sem tűnhet el. 55 évvel halála után (1900-ban). élete célja? Erről ő maga azt írja: "Elhatároztam. Miként európai tudósok az egyiptomi. a szellemiségnek egész új világa tárult fel. tag. ékírásokat megfejtették és azoknak az eltűnt ősi népeknek hallatlan értékű szellemi kincseit napvilágra hozták. műveltségi és vallási állapotát valaki szakértelemmel tanulmányozza. hogy elhagyom hazámat. s ahogy lehet. eredeti szanszkrit szövegben és hű fordításban. hogy mi volt Csoma magára vállalt kötelessége. még most is. akár forduljon a vizsgálat az északi buddhizmus eredetének s fejlődésének történetére. mondom. aki a tibeti tanulmányok terén a részletkérdésekhez vezető utakat járhatókká tette. Az 1830-as években Brit-India határait Ladak felé kitolta és Nepállal és Tibettel való könnyebb érintkezés folytán az Asiatic Society számos buddhista műnek birtokába jutott. tökéletes épségben feltalálhatók a buddhista hit könyvei. olyan nagy az érdeme Csomának." Koldusszegényen vándorolt és kimeríthetetlen tudásszomja vezette. irányaikat megjelölte. mint a francia vagy a mohamedánoknál az arab."Tanuld meg. egyben a diplomáciai nyelve is. most is a tibeti tanulmányok művelői 18 . hogy az addig teljesen ismeretlen tibeti nyelvet és irodalmat feltárta. mint nálunk a latin. és velük ezt megismertesse. ezekből semmit sem meríthettek. ahol a forró égövi lapályok mindent megrontó hatása nem érvényesült. Kőrösi Csoma Sándor jellemzése. mert a mongol. Tudós vagy utazó alig kereste fel valaha és a közelmult időkig. hogy a tibeti nyelvet és írást. még homályban lévő adatokra nemzetem történetében." (Tibeti Aranyszabályok Könyvéből ) retlen volt. Gróf Kuun Géza 1900-ban tartott akadémiai felolvasásában ezt mondja: "Akár legyen Tibet nyelvéről grammatikai vagy lexicográfikai tekintetben szó. hogy a nyugati fajta előtt kimeríthetetlen forráskincsek. egész életemet Oly tudományoknak szentelem. mandzsú és kínai nyelveket beszélő országokban a tudomány nyelve a tibeti. "Körösi Csoma Sándor a jelesek jelese.

amit az európai tudósok céhe és az utazók testülete sohasem gyakorolt. Csoma irataiban nem olvasunk szenvedéseiről." "A Magyar Tudományos Akadémia kötelességének ismerte gondosan összeszedni mindazokat az irományokat és tárgyakat. ment minden szenvedélytől. hogy olyan bírálók állhassanak elő. melyet Csoma úr az Asiatic Societynak ajándékozott. melyet eddig senki meg nem cáfolt. minden más jutalom nélkül. mint azt az európai népek általában teszik. hogy egy férfit egymagában és minden pénzsegély nélkül. Csoma ezzel szemben minden ajánlat. nemcsak az általa lerakott alapra s az általa gyűjtött anyaggal építenek tovább. szenvedélyeit leigázta. Azon kötetekre menő jegyzetek. mely tulajdonok okvetlenéi szükségesek arra. mely legelőször nyujtott módot. nyelvére és vallására vonatkozólag. mert gondolatait. azokat szabadon használhatja. Vajmi kis kör teheti ezt avatottan. melyek a kitűnő hazafi birtokában voltak. belevezetik a yoga szent írásaiba és a yoga gyakorlásába. hozzájut az annyira féltve őrzött összes szent irataikhoz. Bodjul és Podpálnak nevezik. elzárkózik és őket többé vagy kevésbé udvarias formában a határain túlra zavarja. A betolakodóknak tekintett európaiak előtt lelkületét elrejti. 1832 ben ekként jellemezte Csomát: "Csoma úrnak fáradhatatlan munkásságát.Kőrösi Csoma Sándorban nemcsak a kezdeményezőt tisztelik. Elméje békés volt. Ez olyan tisztult felfogás. vallásukkal. ilyent tehát ő nem állíthatott. a reánk nézve annyira idegen régi és újabb kori népelv történetére. Csoma maga írja. mint az előbb kifejtettek. mint az igazságos méltánylás és becsületes hírnév. De arra mégis mindnyájan képesek vagyunk." Ha egyéb érdeme nem lett volna Csomának. Bejut Tibet lámaköreibe. hőstetteiről. reméljük." Tibet népe féltve őrzi országa határait és szellemi kincseit. mivel nagy képzettség s beható tanulmány kell arra. hogy az évkönyvben terjedelmesen megjelenhetnek. szenvedésekről és megpróbáltatá19 sokról írnak. akkor is hallatlan büszkeség kell. Európaiakban megrontóját látja és minden utazóban kémet sejt. hogy magyar fajtánk ilyen kiváló embert adhatott az emberiségnek. hogy indiai ismerőse. hogy eltöltsön bennünket. írásukra. James Prinsep az ázsiai tudós társaság titkára. tibetieket turáni testvéreinek tekintette. mint olyanéhoz. Megtanítják nyelvükre. de az egyes kérdéseknél is mindúntalan reá hivatkoznak s a legkitűnőbb ismerői Tibet népének s nyelvéneki a vitás kérdések eldöntésénél sokszor Kőrösi Csoma Sándor nézetéhez csatlakoznak. sehol sem akadunk annak nyomára. mert Csoma a mongolokat. pénzáldozat vagy egyéb támogatás nélkül akadálytalanul utazza végig NyugatTibet tartományait. Ha Csoma értekezéseit átvizsgáljuk. hogy magát az emberiségnek szentelje. Mint a széltől védett lámpa lángja. A magára vállalt kötelességek teljesítésében. annak tudatában. 17 nyelven beszélt. nem pedig alárendelt fajú színeseknek. Gerard elragadtatásában így ír róla: "Egész boldogsága abban áll. de csak azért. szokásaikkal. hogy megélhessen. a lemondásban. Európai felfedezők Tibetről szóló útleírásaikban a legnagyobb nélkülözésekről. nyelvük a kínai nyelvesoporthoz tartozik és a Buddha vallás rituáléjának legelterjedtebb nyelve. Mindezt azért. vele együtt dolgozva megismertetik a keleti filozófiával. Csoma nagyszerű nyelvtudással rendelkezett. kik képesek megérteni ama rendkívüli kutatások természetét és fontosságát. 20 . az önzetlenségben oly tökéletes volt. A tibetiek magukat Bod. dr. vágyairól. távolerő és vadon országokba vigyen az ott dívó nyelveknek és népszokásoknak a forrás fejénél való tanulmányozása végett. hogy Tibet neve a perzsából származik. Pot. hogy a tibeti nyelvben a magyar eredetet kereste volna. nem imbolygott. lelkesedést és kitartó akaratot. hogy nagyra becsüljük azt az odaadást. hogy Tibet irodalmával megismerkedhessünk: érdeme szerint fogják méltányolni a tudomány férfiai.

hogy a világi élet és a yoga gyakorlata a testi 21 22 . Csoma életét adta az emberiség fejlődésének. Már 1832-ben Prinsep kifejtette azt az általános óhajt. a Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozta. de nagyszerű példákra is szüksége van. valóban nagy s nemes tettnek legtisztább forrása. – így írt Csomáról Barthélemy St. hogy ez eszközül fog szolgálni közvetlen tervének megvalósításában. Kőrösi szerette hazáját. az Asiatic Society. sem a magyarországi felajánlásokból el nem fogad. Keleti ember azt mondja: a gondolat az egyetlen teremtő erő a Mindenségben. tehát 19 éven át Buddha mélységes. mint kevesen. a Royal Asiatic Society 1884. Malan. de melynek irányát földi erő nem változtathatja meg. hogy azzal alaposan megismerkedjék. az istenséggel való elmerülés. évi június 16-án tartott közgyűlésén bemutatta. tudniillik a magyarok nyelve és eredete körüli kutatásaiban. Feláldozta életét az ősök tiszteletének. önzés nélkül. És vajjon nem ilyen-e Kőrösi is? Példája azon állhatatos kitartásnak. a magyar faj dicsőségének. hogy nehézség nincs. mely minden. halála óta eltelt évszázad alatt egyetlen sort sem nyomtattunk ki az életében megjelenteken kívül és egyetlen gondolatot sem tettünk azonkívül közkinccsé. körülveszik azok elválaszthatatlanul és ő eggyé válik gondolataival. annak napjai nem hasztalanul folytak el. fölfelé tekinteni. hogy a serdülő ivadék maga előtt látva a férfiút. Duka Tivadar megkeresésére dr. egyedül a Magyar Tudós Társaság díszes tagságát. példája. Szobrot még nem emeltünk emlékének. egyesülés szent tudományát gyakorolja. Nagyszabású irodalmi dolgozataiból. – és azóta ez csak fokozódhatott. koldússzegényen élve. melyet csak a halál szakaszthat félbe. – hogy Csoma tanulmányait tegyék közzé. Amint a tibeti szótárát és nyelvtanát Kalkuttában kiadja. leróhatja tartozását dicső fiainak legérdemesebbje iránt". neki áldozni tanuljon s kinél ezt tehetjük. Az előadás magyar szövegét és dr. azon törvényszerűség felismerése folytán. hogy "a tibeti nyelv tanulmányozása nem állott eleinte a tervében. Vajjon miért késik a Magyar Tudományos Akadémia a tanulmányok kiadásával? Csoma maga mondja. nemes célokért lelkesedni. példája mindenekelőtt azon lángoló honszeretetnek. Malan nagybecsű ajánlásának részleteit a "Budapesti Szemle" 1884. mintha életét adja valaki a barátaiért" – mondja Krisztus Urunk. Ezek az iskolák szabályai a tökéletes megtartóztató aszkéta életet követelik meg. Ezért amilyen gondolatokkal él az ember. Igen. tiszteletbeli tagjai sorába ik- tatja. Hilaire a Journal des Servants 1887 novemberi számában. szánta rá magát örömest. melyet erős akarat legyőzni képes ne volna. Jutalmat sem az indiai. maradék nélkül elvégezte. csak miután a gondviselés őt Tibetbe kísérte és a boldogult Moorcraft bőkezű támogatása folytán kedvező alkalom nyílt megismerni. hogy a yogát. Ezt a nagybecsű ajándékot Duka. mint talán senki e világon. – melyeknek következéseit mindenki észreveszi –. kinek követésére magát gyöngének érzi. transcendentális tanításainak hatása alatt.Ha majd egykor a hálás és Csomára büszke Magyarország hozzá méltó szobrot emel emlékének. azon reményben. hogy milyen nemű és mily eredetű a tibeti irodalom. amelyek megmérhetetlen értékkel bírhatnak az emberiség egyetemére. lángolóan. Csoma 1823 júniusától haláláig. Csoma tibeti irodalmi gyűjteményének tetemes részét dr. Báró Eötvös József Kőrösi Csoma Sándor fölött mondott emlékbeszédében azt mondja: "Az embernek nemcsak nagy tettekre. tagjainak indítványára. Ez esetben Indiában töltött egész életét a Yogacharya vagy a Madhyamika filozófiai iskola törvényei szabályozták. évi szeptemberi számában leközölte." Csoma a magára vállalt feladatát a legmostohább körülmények között." "Nincs nagyobb szeretet. tudós lámák vezetése mellett kellett.

a jelen és lesz a jövő minden társadalma. Kőrösi Csoma Sándor bronzból készült szobrát a "Japán Császári Múzeumnak" felajánlotta. Ott megtalálja előbbi testének jellegzetességét és azzal törekszik elérni a tökéletességet. Csoma érezte. sok adattal rendelkezett. sokat tudott. mint a brahmánok. (Bhagavad Gita. a sendai kolostor főapátja avatta fel. Tudta. A szellemi hierarchiára – a szentek és hősök uralmára van és volt felépítve a mult. „A legfelségesebb üdvösség azé a yogié. számtalan évekig ott marad. extázisuk a haladás útja. Előbbi vágyai ellenállhatatlanul tovább sodorják" . tudta közeli halála elkövetkezését. hogy: "Aki helyesen cselekszik. év márciusában Vályi Félix ismert publicista. Halála után ez a tisztelet a szenteket megillető tiszteletté fokozódott. – mondja Carlyle. – nyugatiak előtt – azonban Csomát Kelet filozófiája hatotta át. nyugatiaknak a boldogok és szentek élete. Csodálatos. hal meg. elmerülve gondolataiban. Dardsilingi sírját ma is a tibeti és indiai zarándokok nagy tömege keresi fel. Nyugat Boddhisattvá-jaként. A szobrot ősi buddhista rítus szerint Fukuda. bűneit elhagyta. sohasem juthat a keservek útjára. 23 Tudta. szinte érthetetlen önfegyelmezettsége. hallgatagon. kinek elméje békés. Erről írnak. Az 1933. lelkinyugalma ezekben az utolsó órákban. hogy majdan új testöltései. ha a hős a cél előtt omlik össze. Elérvén azok világát. imáikba elmerülésük. Nincs ezen csodálkozni való. mely oly sok hasonlóságot mutat a kereszténység igazi szellemével"– mondja Csoma. vagyis igen magasfokú szentjeként emlegették. Ez a magyarázata Csoma rejtélyes indiai életének. amíg 3apán hivatalos körei fel nem figyeltek... írások vannak és ezek felkutatására akart áthatolni a Himaláyák bércein és Lhasszába eljutni. kik irataik fölé hajolnak vagy szanszkrit passzusok másolgatásával foglalkoznak”. VL) Csoma példaadó aszkéta életével még életében nagy tiszteletet váltott ki. Akkor megindult a szentté avatás előkészülete. Dardsilingben berekesztette útjait. Pavie így ír róla: "Gyakran láttam őt. hogy a magyarok-húnok őstörténetére vonatkozó adatok. kik vele együtt voltak utolsó napjaiban Dardsilingben. Élete nagy céljának: a magyarok őshonának felkutatásában a halál őt megállította. kinek szenvedélytermészete megnyugodott. "Idővel többen fognak érdeklődni a buddhizmus iránt. vagyis a "Nyugati világ Boddhisattvája". 24 . a halál Tibet határán. Egyik bizalmas barátja. a "Magyar Keletázsiai Társaság" megbízásából. Keleti embernek a tökéletesség felé való útjában ez a módszere. Ezzel bevonult a buddhista szent Boddhisattvák sorába. Csoma az őshazára vonatkozólag is helyes úton haladt. Sajnos. A yogfi ki ily állandó összhangban tartja enjét. kiknek tiszták voltak tettei. Buddháját tisztelhesse és imádhassa.és lelki egyensúly felbomlásához vezetne. könnyen eléri az összeköttetést az örökkévalóva1 él. Az európaiak sorsdrámájában a nagy tragédia az. mosolyogva saját ideáinak folyamatán. élvezi annak végtelen gyönyörét” Így szól a Bhagavad Gita egyik Upanisádjában Krishna. ki bűntelen és az örökkévalóság természetével azonos. majd tiszta és boldog házban újraszületik. újraszületései alkalmával az emberiség ő benne egy új nagy megváltóját. A szobor felirata ez: "Körösi Csoma Sándor – The Boddhisattva of the Western World". Csoma Kalkuttában az Asiatic Society könyvtárnoka gyanánt működött.

a főtanítványnak! Üdvözlet a Háromságnak. 21 kötetben túlvilági. Negyedik mű: Kong-tsens = drágakő csúcsa. tele van absztrakt műszavakkal és azok értelmezésével. üdvözlet Sárika fiának. baloldalán fia. vagy tibeti nevén Szákya tanait foglalják magukban. E két nagy gyűjteményen kívül számtalan más művet is kinyomtattak. A Kah-gyur 98 kötetből áll és 1731-ben készült el az új nyomtatvány. Buddha. 30 kötetben. Ez a buddhisták "Hegyi beszéde". aki az 1729-86-os évek közt a Tibetbe származott irodalmi műveket összegyűjtötte. – írja Csoma. – A jelen század elején. mandzsura és kínai nyelvre fordították tovább. E hatalmas művek egészben véve terjedelmes értesítést adnak India őslakossága politikai állapotáról és általános szelleméről. csillagjóslatokra vonatkozó 25 26 . Londonban. legyőzte az ócsárlókat és legyőzte a sátánt minden seregével és megtalálta a tökéletesség legmagasabb fokát. összesen 76. Csomának a tibeti irodalomról közreadott tanulmányai az "Asiatic Researches" XX. 1904ben az angolok egy büntető expedíciót vezettek Tibetbe és akkor Lhasszából hozta el ezeket Junghasbend ezredes. 6 kötetben. orvosi tudományokra. Tibet nyelvét európai emberek közül elsőnek Csoma sajátította el. Ötödik mű: hido. Rendkívül elvont bölcselet. A Kah-gyur egy teljes példányának ára fejében Közép-Ázsiában hétezer ökröt adnak. 270 különálló munka. Téglaalakú. hogy tökéletesen megismerkedhessen a buddhisták irodalmával.409 lapból áll és 1724ben készült. Az említett Kah-gyur 98 kötete 7 osztályra oszlik. Ebből 20 kötet tartalmát Buddha jelentette ki 51 éves korában. csillagászatra." – És ez a hatalmas mű ezzel a fohásszal kezdődik: "Az aki ketté vágta az emberi vonzalom kötelékeit. Tartalmuk erkölcsi és metafizikai tanok. újranyomatta és nyírfatáblákba köttette". aminek következtében bámulatosan kipallérozták a tibeti nyelvet. transcendentális bölcseletről szól. szanszkritben Sutra. E műveket Buddha legkitűnőbb tanítványai: Upali. versben és prózában. fatáblába kötött. erkölcsi tanok buddhák és szentek jelleméről. jobb oldalán a főtanítványa. kötetében és a "Journal Asiatic Society of Bengal" című tudományos folyóiratokban jelentek meg. Nagy tiszteletben tartják ezeket a tanításokat. így a tibeti irodalmi könyveket Csomán kívül európai tudós nem tanulmányozta. hogy a tibetieknek segítsenek a szanszkrit művek lefordításában. Viszont tudós indiai panditok sokszor kaptak meghívást. breváriumféle gyűjtemény tartalmazza: 1. miután már 16 éve „megvilágosodott" volt. azokra új szavakat kellett gyártani. A Stan-gyur 224 kötetből. 2. Róluk Csoma azt írja: "Az őskori irodalomnak ezen érdekes tárházába könnyű és kellemes úton való bejutásáért a nemeslelkű és bőkezű Myvang lhasszai kormányzónak tartozunk hálával. A hatalmas irodalom összefoglalását 2 óriási. Az első lapon Buddha képe van. 13 kötetben a fegyelemről szól. Egy-egy kötet 3000 levélből áll. igen dekoratív tibeti betűkkel előállított nyomdaremekek ezek a könyvek. Pekingben hivatalosan megállapított ára hétszáz font sterling angol pénzben. w bu’dhizmus erkölcstana. – Őt tisztelem!" Szerző látott és forgatott ilyen tibeti nyomtatott könyveket a brit múzeumban.Kőrösi Csoma Sándor tibeti irodalmi tanulmányainak igen rövid ismertetése. piros iniciálékkal és fekete tusfestékkel nyomott. A második mű: Ser-csín. Sok tibeti tudós évtizedeket töltött Indi∗ ában. A harmadik mű: P'hal-ch'hen 6 kötet. üdvözlet Grachen dzsinnek. A fordításnál a rengeteg sok tudományos szanszkrit műszóra megfelelő tibeti szó hiányzott.∗ A tibeti könyvfordítások a Krisztus utáni hetedik században kezdődtek. Alatta ez a fölirat: "Üdvözlet a mesterek fejedelmének. minden osztály külön-külön műnek tekinthető. gyönyörű hófehér lapokon. Ananda és Kashiapa szerkesztették. Első mű: Dulva. A munkákat azután a tibeti nyelvből mongolra. legendák.

u. Ami a pszihikai erőkre és jelenségekre vonatkozik. bölcsészet. oly hatalmas. igen fejlett mágiát űznek. Vannak azután egészen ritka kínálóságok. előrelátás. mert ez ősi ázsiai eredetű shamantizmus. tibeti nevén Duskyihk'horló.értekezések. A sidhik (mágikus erők) megszerzését huta-yogával (lélegzés ellenőrzésével) készítik elő. amely mély transcendentális bölcselet. Tűzáldozatok a betegségtől való megszabadulás. akik a természet rejtett titkaiba is mélyen be tudnak hatolni. vagyis "idők köre" rendszerbe vezet be. a természet rejtett erőinek felismerésén alapszanak. Ilyen lámát egyéni kiválósága emel a többi fölé. mely minden betegséget meggyógyít és a test erejét megifjítja. alsóbb színvonalon állók. A második rész R'Gyud. stb. jövendölés. Ezekben semmi csodálatos vagy természetfölötti nincsen. Ellenségünk mozdulatlanná tétele. Kelet-Indiába Krisztus után a X. stb. Megigézések és bűbájok. Minő rendszer által érhető el olyan tökéletesség. jólét. 22 kötetben. A Khala-chahrának nevezett vallási rendszer tantrikái messze elhajlanak Buddha eredeti tanításaitól. A Mandala misztikus körben végrehajtandó szertartásokról. A Kah-nyur utolsó nagy része a Rgyud. Ilyeneket a természet törvényei ismeretének hiányá- . nyelvészet és nyelvtan. stb. a szumíroknak. és heterodox teóriák. 87 kötet. hogy ehhez hasonlót a földkerekség egyetlen irodalma sem mutathat fel. A lámák többsége fejletlen. a Mdo. Bűbájosság és ehhez tartozó titkos mesterségek tökéletes elsajátítása. a Sihon vagy Sita folyam környékéről származott. Tárgya misztikus theológia. Ilyen mágikus tudásuk volt az ősi egyiptomiaknak. Indiából mentett ősi kéziratok. Azonban a ritkaságok. Egy hadsereg legyőzése. Bélpoklosság gyógyítása. ethikai és lelki fejlődésre építő spirituális fejlődés előmozdítására a rádzsayogát használja. dialektika. Ehhez járul egy kötet ima és ének és egy kötet tartalomjegyzék. Orthodox. biztosítása végett. ezeket épp úgy kellene tanulmányozni. A szentség. erkölcsi és polgári törvények. hierarchia. szanszkritban Tantra. akiket ambíciójuk legfeljebb alsóbb pszihikai erők megszerzésére hajt. Az ellenség gondolaterővel való legyőzéséről. Leghatásosabb gyógyital. E vallási rendszer északi Ázsiából. Jégesőtől való megóvás. Ellenségeink hatalmunkba kerítéséről. orvostan. krónikák Csoma értesülése szerint Lhasszától egy napi járótávolságra fekvő Samye (B'Samye) királyi székhelyen. A Tantrák Csoma szerint ilyen tartalmúak értekezések a Kala-chakra rendszer rituáléjáról. mint amilyennel HjamDpal. Nemtelen ércek arannyá változtatása. Valamely személynek vagy dolognak a hatalmunkba keríté27 28 se. Végül a Bstan-gyur gyűjtemény utolsó része. fogadalom és kötelezettségről. versek. erkölcstan. sem a csodákat nem fogadják el. hatalom. Csoma lámája már a maias fejlettségű tudós szerzetesek közé tartozott. költészet. évkönyvek. mély bölcseséget rejtő szentírások. a mesés Shamballa országból. Szem felnyitásakor megfigyelendő szertartásról. Misztériumokról. meggazdagodás. 2640 önállú művet tartalmaz. A biztos lét miként történő eléréséről. E gyűjtemény 225 kötet. E magasfokú mágikus szertartások.. a Kr. A lámák kolostorokban laknak. jelentése lefordított utasítások. amelyek igen népesek. csillagászat. A tibeti szent könyvek második hatalmas gyűjteménye a B'Stan-Hgyur. században épült kolostorban vannak letéve. A déli eredeti tisztaságában őrizte meg Buddha tanításait. aki bizonyos istenek gyülekezete fölött elnököl. mint ahogy keleti bölcselők sem a véletlent. E két könyvgyűjteményen kívül még számtalan könyv és kézirat van minden kolostorban. a Kala-Chakra csillagászati rendszerről. synonimák gyűjteménye. stb. szanszkritban Tantra. Eszerint van északi és déli buddhizmus. Származásuk. Az északi. Két részre oszlik Gyud 87 kötet és Mdo 136 kötet. Itt a Csoma által közölt tartalom részletesebb ismertetését azért közlöm. természetrajz. Ezek nagy tömegei (főleg Nyugati Tibet vörössapkás lámái) tudatos. majdnem határnélküli terjedelemben. természettan. század körüli időkben hozták be. bőség. Elvont értelemben egy bizonyos isten nevét is jelenti. mint a tudomány bármely más ágát. a lámaizmussal kevert buddhista vallássá fejlődött. stb. Az első rész Bstod-Ts'hogs Szent énekek és dicsőítések gyűjteménye. VIII. Jóslás. a Mandala rendszer körüli szertartásokról. Megszabadulásokról. elterjedésük az emberiség ázsiai ősi bölcsője felé mutatnak. Tartalma hittan. útmutatás a fizikához és alkémia. a bölcseség istene bír. Ez a hatalmas mű a Kala-chakra. logika.

29 . akkor a tanuló feltétlenül elérí a kívánt eredményt. Ha észszerűen és tudományosan vezetik a pszihikai kiképzést.ban tételezünk mi fel.

RÉSZ: AZ ŐSHAZA 31 .II.

" Történészeink Kőrösi Csoma Sándor céljait vizsgálva megállapítják. Németh Gyula 1934. Először le kell szögeznem. büszke arra. hogy a nagy Attila népének leszármazottja. Kőrösi Csoma Sándor célja Kőrösi Csoma Sándor hosszú. (Lásd a felsorolásokat Szinnyei József: "Magyar írók" című gyűjteményben. hogy Csoma 1816-18-ig tartó németországi tanulmányai alatt Blumenbach előadásait hallgatta. az őshazát kereste. éspedig Deguignes. tartanak ma és folytatódni fognak a jövőben is. Székely volt. Bhagavad Gita L) I. ott az ujgurok egy töredékét találja. törvénytelenség száll ott a családra. E zűrzavar poklok fenekére veti a pusztítókat és az elpusztult családot egyaránt. kutassatok. hogy Csoma az ujgur-hún kérdésre vonatkozó. Másodszor Csoma nagyértékű kéziratait a Tudományos Akadémia a mai napig sem adta ki. de nem leszármazottai a húnoknak vagy a magyaroknak. mint a magyar társadalom az ős-indiai kultúra tárházában. Fischer és Pray műveit. J. hogy téves nyomokon haladt. könyvében. mert halála előtti napon Dardsilingben Campbell angol kormányügynökkel folytatott beszélgetéseiből ezt lehet feltételezni. mint azt fentemlített történészeink feltételezik. mert az egész világ egyetlen nemzete sem talál annyi kincset kultúrájának gyarapítására. Az egyes elejtett mondatokból és gyér feljegyzési adatokból csak következtethetünk ebbeli felfogására. és amelyeket Csomának ismernie kellett. tehát nem tudjuk megállapítani. március 26-án az Akadémián tartott felolvasásán Wurzbach életrajzi lexikonjára (1855) hivatkozott. 33 "Az én utazásom célja – írja Kőrösi Csoma Sándor – felkeresni a magyarok legelső lakhelyeit. ) Tény az. amely több keleti nyelv és a mi anyanyelvünk között van. nem egyeztek a tudományos körök felfogásával. az ő idejéig megjelent szakirodalmat ismerte."A nemzetségek romlásában elvész az ós családi hagyomány és ahol nincs hagyomány. Csoma pedig kutatott lankadatlan buzgalommal. Szekér Joachim. hogy mi volt Csomának tudományos felfogása a hiung-nu-húnmagyar származás és az őshaza helyének kérdésében. Hún fajú népek között élt Indiában 19 évig. amelyekben a magyarságot az újgurok és a nyugati törökök. Nyelvtudása óriási volt. illetőleg a vogulok összeolvadásából származtatták. A róla írt tanulmányok és kritikák már 1820-ban kezdődtek. Rendelkezésére állt a tibeti és az indiai ősi irodalom minden addig ismert forrása. Ezért hatalmas irodalmi vita fejlődött ki megállapításai vagy Csomának tulajdonított felfogás körül. mert ha eljuthatott volna a kínai Kan-szu tartományba. ahol arról van szó." – "Kétségtelenül kínai Tatárországnak beljebb eső részei azok a helyek. Hol törvénytelenség uralkodik. ott elfajul az asszony és az asszony fajtalanságából osztályzavar áll elő. hogy sokkal nagyobb az a szakirodalom. Áldozat híján őseik a mennyből lezuhannak: ` (Mahabharata. összegyűjteni viselt dolgaiknak történelmi emlékeit és megfigyelni azt az analógiát. – ahol a magyar nemzetnek bölcsőjét keresnünk kell. E tudós a kínai évkönyvek alapján a magyarokat az újguroktól származtatta. Németh Gyula szerint Csoma ezt a néptöredéket akarta felkeresni. hogy Csoma Julián barát nyomdokain indult. Ugyanezt állítja Ligeti Lajos: Az ismeretlen Belső-Ázsia c. E. céltudatos tudományos búvárkodás után azt izente nemzetének "Keressetek. Németh Gyula feltételezi. amely Csoma idejéig megjelent. E néptöredék törökfajú rokon nép." Csomának az őshazára vonatkozólag felvetett problémái egészen újak voltak. 34 .

még pedig valószínűleg a jogarok országában. A kínai irodalomban húpokról van ilyen mű. Legendájuk azt tartja. az ázsiai mocsárláz szörnyű mértékben meggyötörte. ahol nagy bölcsek vezetése mellett az ugor nép fejlődött az isteni bölcseség tanításaiban. és 414. vagyis Jaxartes folyam partján.∗ Kőrösi Csoma a Stan-gyur köteteinek tanulmányozása közben a könyvbe kötve 18 darab olyan kész útlevelet talált. Értesült Csoma több más tibeti könyvről is. Ő már akkor a halállal küszködött. amikor ez a beszéd elhangzott. ö. a japáni bonszi-pap. aki Csomát tanította. virágzott az ország. hogy „nagyon valószínű. A tudós láma. Gérárd orvos-ismerőse. egy fehér homokos területre. 399. hogy lázasan kutat egy földrész után. Jusztinusz bizánci császárhoz követeit. mint a Csomáé. ezt megerősíti dr. amikor Csomával történt beszélgetése alapján azt írja: "A Testei-Lapapu és Lhassza régi városok zárdáihoz tartozó régi könyvtárakban. (V. ezekben a kolostorokban tanult és Csomának ilyen ősi történetekre vonatkozó könyvekről beszélt. Az útlevél megjelölte az utat. Szerinte az ottani papok és a nép a sámánvallást követték. u. hogy a mongolok hazájába behatolhasson. hogy ott minden lehető kutatást véghez vive. Ő erősen vágyik arra. történetek után. Csoma arról értesít.: Bonchada község. Népének csak az a töredéke menekült meg. kínai krónikaíró körülbelül 1000 évvel előbb azt írta – mondja Csoma –. Olyasforma tibeti évkönyvek. az Irtisz forrásvidékén lakott és innen küldte II." Kunga-Nying-po. hogy északról a bórok (mongo- ∗ Sámánizmust Tibetben bon vallásnak nevezték és a régi bonczó ellentéte a mai hlaczd szekta. Ugyanis Campbell maga mondja: "Fájdalom. a magyar bonc-pap és a garabonc — fekete pap. hogy a buddhisták Jeruzsáleme az ősrégi időkben a Jaxartesen túl volt. valahol a Sita. Campbell utolsó óráiról készített. útleírások. amint azonban az ördögi mágia útjára lépett és egymás megrontására törtek. Amíg Istennek tetsző életet élt. hogy látott egy "Depter-r-Nyingpo". Boncza család.) Kung (Sifahián) kínai szerzetes a Kr. sok nagybecsű mű van. a mai keletturkesztáni Kulcsa vidékére jutott. Hogy ilyen törekvései voltak Csomának. mert ők a történeti eseményeket évezredek óta rendszeresen feljegyezték. amelyek oly buzgó egyének számára voltak kiállítva. mintsem azt folyamatosan feljegyezni tudtam volna". Azonkívül. évek között a Lobpor vidékéről 15 napi utazás után Ui vagy Uhu (ujgur) országba. azon ősi népek históriáját és intézményeit megismerhesse".Sámánok hona – Shambala Csoma az őshonra vonatkozó ősi feljegyzések után kutatott. akik az igazság útját el nem hagytak. A buddhistáknak Shambala mély titokkal körülvett szenthelyük. E nép kánja Diszabul. amely a jogarok országáról szólt. hogy abból Csomának a magyarok őshazájára. Azok a feljegyzések. Elmondta. Ebben az időben Turkesztán népei felett a kínaiaktól tukuenak. 35 36 . ami ellen ő semmi gyógyszert sem használt. a bizanciak által turkoknak nevezett nép uralkodott. elpusztult. amelyek Tibettől északra eső középázsiai vidékek hún vagy ugor népének történeteiről szólnak. hogy volt egy "fehér sziget". hír szerint. Shambala országról (Sámánok országa) állandóan ír értekezéseiben. Csoma megjelent tanulmányaiból azt látjuk. Kőrösi Csoma ehhez azt a magyarázatot fűzi. ami a legfontosabb. továbbá Csoma ezen beszélgetését csak "tökéletlen modorban" tudta feljegyezni. nem tarthatók teljes hitelességűeknek. hogy a lamaizmus alapját képező "KalaChakra" rendszer Shambalából származott. azaz "Régi krónikák" című könyvet és hogy az igen érdekes. mely húsz napig tart nagy sivatagon át. amelyek tartalmával a világ csak egyedül olyan géniusz közvetítésével ismerkedhetik meg. kuruzsló. az elbeszélés összefüggése előttem sokkal komplikáltabb volt. amelyeket dr. különösen Dzsingisz kán történetére vonatkozásai miatt. Tibet északi határán elterülő Turkesztánban viruló sámán (foh) vallásról az 560-as években tudósítanak a bizanci kútfők. varázsló. vagy a jogar-ujgurok magyar rokonságára vonatkozólag vallott meggyőződésére a végső következtetést levonni lehetne. hogy Csomát. Kínai bonc. pap jelentéssel egyezik. akik a legendás Shambalában fekvő Kalâpa városába szóltak.

Csuszovája és Pecsora vidékén volt. ahol a napok hossza a tavaszi aeqinoctiumtól a nyár kezdetéig 12 indiai órával. északi szélességi fok alatt fekszik. Ázsia téres síkságain legyezőszerűen helyezkednek el és innen vándorolnak szét az évezredek során a népek. Az emberiség születési helyét. Csomát melegen érdekelte a "Fehér sziget". évszázadban nem váltak szét egymástól. Atlantisz pedig a földtengelyben végbement elhajlás következtében süllyedt el. a nagy Kingán hegység déli nyulványai felé a mongol. vagyis Jaxartes folyam túlsó részén. Ez fényes város volt és sok Shambali király székhelye. az emberiség anyaföldjének belsejéből várják az ősi szentírások Kalki Avatár-jának (Megváltó-jának). de az ősi időben nagyobb volt a területe. 37 38 . Ramstad finn tudós szerint e népek még a Kr. A "tűz és víz" kataklizmák okai közötti különbség. Ezt az országot Csoma a buddhisták ősi Jeruzsálemének nevezi. mely más Dwipa-k (földrészek. Ez a "Fehér lovas". hogy még két hazánkfia. akiről Szent János Jelenések könyvében is említést tesz. a "legnagyobb magyar" idősebbik fia és Lóczy Lajos világhírű geológusunk együttes keleti útjukon Kínát egész szélességében átutazták és Tibetet is megközelítették. hanem egyetlen. Északnyugatra lakó ugor népek nagy tömege leszakad. Körülbelül a 45. Tehát akkor a nyugati és keleti török is egy volt. hazájukat pedig Jugerának említik. Jogra. ahol a buddhizmus azonban csak kétezer esztendő mulva fog elterjedni. Innen. gróf Széchenyi Béla. a Sita. és 54. a Sosiosh-nak megjelenését. kontinensek) általános sorsát elkerülte és nem pusztítható el sem tűzzel. amely a felső Káma. IV-III. az óceán partjára. azaz 4 óra 48 perccel nő európai számítás szerint". Ugra nevű hazája. Baltisztán és Kis Tibet között torul el. többékevésbé egységes nyelven beszéltek. melynek fővárosa Kalâpa. Ez a föld Kailasz hegytől majdnem a Samo (Gobi) sivatagig terjed. e. koreai és kínai népek telepednek. hogy Lemuria vulkánikus tevékenység folytán jutott víz alá. a japán. Tibeti könyvek a jogarok nevét jugurnak írják. Kelet-Ázsiában. sem vízzel. Csoma tovább így ír: "Shambala mesés ország északon. bölcsőjét az ősi indiai szentírások Arghia Varsha = Áldozatok Országa néven nevezik. és Indiába vándorol. Ebben az ősi nomád hazában ott élt a hún nép is.⊗ A Stan-gyur gyűjtemény említ egy értekezést. Ezek a Kol és Munda népek. török és tunguz népek rajzanak ki. most az Aral-tó. aképen. sőt párnapi járóföld mélységbe oda be is hatoltak. akiket a kínaiak hiungnu néven neveztek. Felemlítem.lok és jogarok) országából kapták a törvénykönyveket és a kéziművészetet. Shambala. Ők is hallottak a legendáról. Keletre. hogy a boldogság szigetének neve Shambala és a távol-nyugaton fekvő fővárosáé Kalâpa. melyet a jogar nyelvből lefordítottak és röviden elbeszéli egy Buddha-szobornak az országukon keresztül való vándorlását. Ezt az értekezést Csoma lámája Lhasszában látta. ⊗ Ez az ujgurok belső ázsiai földje lehet és nem a vogulok és osztjákok Jugria. mert az az "örök föld". Tibeti hagyomány szerint a "Fehér sziget” az egyetlen hely.

hogy helyes nyomokon haladt Csoma. tehát "r"-rel mondja e szót. Ezekhez jött az Árpádok alatt a bessenyő. nyugatira és keletire. hogy legrégibb jövevényszavunk. néprajzi. – "Megtanították a turkokat a kozár nyelvre és a mai napig ezt a nyelvjárást használják.) Etnikai összetételében a törzsszövetség déli finn és ugor vagy nyugati török (szabír és kozár hún). A honfoglalók nyolc törzse közül Gyarmat. pl. amely a törökben és mongolban is megvan. Hozzájuk fűzöm a keleti filozófia nézőszögéből levonható eredményeket. mint olyan eredményeket. Zichy István gróf szerint a székely írás betűi a jeniszeji türk írásból származnak. Végeredményben Csoma halálának százéves évfordulóján. az ökör. a régészeti. * A mai magyarság fajilag és nyelvileg is kevert nép. Konstantinos Porfirogenetos: De administrando Imperio c. Azonban nyelvészeink nem vették figyelembe a legősibbnek tartott mongolt. Ez ükher és ükür-nek. Kürt középázsiai türk törzsnév. a mai nap tisztán áll előttünk és tudományosan is igazolt az eddigi nagy kérdés. Tarján. A középkori magyar krónikaírók által hirdetett hún-magyar azonosságnak hivatalos állásfoglalását és a népi öntudatban is élénken élő hiedelmét Csoma idejében a finn-ugor származást valló nyelvészeink nyomán már kikezdték. Ugornak hívják a nyugatit. Ilyen valamely türkfajú néppel függőségi vagy szövetséges viszonyokból fahaló nyelvhatás. amely a török rokonság mellett emelt szót. A hún-magyar azonosság ezeréves tudata ellen az általános roham azonban csak jóval Körösi Csoma halála után indult meg. tehát etnikai kapcsolat tehet.II. (Értelme a Kör-nyék szavunkban fennmaradt. mely a jeniszejvidéki feliraton is előfordul. Fajszármazásunk kérdése Felmerült azt a kérdés. hogy hitt a hiungnu-hún és a hún-magyar azonosságban vagy testvéri rokonságban. művében írja. A magyar nép ethnographiáját tehát e szerint kell vizsgálnunk. Elejtett szavaiból és írásaiból kitűnik. nyelvészeti és egyéb rokonágak kutatásai. bolgár. hogy a származás és az őshaza tekintetében vallott ősi felfogást legelfogadhatóbb módon igazolja. majd a mohácsi vész után az ozmán török keveredés. mily ellenvetéseket hoztak fel és mit igazolt a modern történettudomány. Szókincsünkben azonban hatalmas mennyiségű olyan szó van. továbbá keleti hún. Ezek keleti törökfajú népek. Nyék. A továbbiakban felhozom. 1939) szerint: 40 . Erre különböző teóriákat állítottal fel. Jenő és Keszi bolgártörök. a húnok "Kis-Indiáját" az ősök átmeneti szállásainak tekintette. Végső célja előtt bekövetkezett halálával pótolhatatlan veszteség érte a magyar történettudományt és így az egész nemzetet. a székelységnek Attila (Csaba) hún népétől és az Árpád dinasztiának Attilától való leszármazásában. avar. neve egyetlen finn-ugor nyelvből sem fejhető meg. Levédiát. Kürt és 39 Ibér középázsiai köztörök nevűek. kun és tatár telepítés. mert a keleti-török ezt üküz-nek mondja. pedig a mongol ugye: csak keletázsiai nép. Úgy mondják. hogy Körösi Csoma Sándor életében mi volt az általános nemzeti felfogás a magyar nép származására és őshazájára vonatkozólag. Nyelvészeink teljesen elkötelezték magukat az északi finnugor rokonság mellett és "tönkre silányítottak" minden olyan irányt. a nyolcadik törzs. ugor és székely az előbbiekkel egyfajú népek. Etelközt. Oguznak a keletit. Csoma utazásának célja az volt. A keveredés azonban rokon-fajok közt ment végbe. Így ősi török szókincsünk nyugati török szavak és ez keleti török-mongol szókinccsel gyarapodott. amelyek a keleti szemlélődő világfelfogásban élő Csomának felmerülhetett. Eltérés a végző "r" és "z" hangok között van. "Összebarátkoztak egymással és kabaroknak nevezték őket"." Tehát a kozár (kabar) hún nyelv azonos a mai magyar nép nyelvével. a csuvastörökből jött. kaukázusi Eviláth földjét és Korozmiát. de amellett bírják a turkok másik nyelvét is. Moór Elemér ("Népünk és nyelvünk". ezek között Árpád házanépe és törzse Attilaféle hún. A nyelvészek két részre bontják a törökséget. hogy a kozárok három törzse a turkokhoz (magyarokhoz) menekült. A honfoglaláskor itt talált népek: a hún. végül a "kínai Tatárország beljebb eső részein" fekvő ősi nomádhazában.

műveltségük új török elemekkel is bővült. i. e. főnökeiket csapatvezérekké tették a saját törzscsapataik felett és a határok védelmére vagy a háborúban elő. kikbe a bolgár-törökök és a magvari vagy megyeri törzsek tartoztak. Egy hatalmas tömegük még a történeti idők előtt. de ugyanakkor az uralkodó faj szelleme továbbra is hatóerőként megmaradt. Dengezik hún király fenyegetőnek tartotta ezt a szövetséget és legifjabb öccsét Irniket (Csabát) egy hún sereggel az ugorság "rendbeszedésére" küldte. ö. 177ben a középázsiai Húnbirodalom királyának meghódoltak. A legrétibb jövevény szláv szavainkhoz teljesen hasonló paraszti jellegű szókincs csak a kabarok révén honosodhatott meg nyelvünkben. hún-sereg név. (V. e. A leigázottak a törzsnevek helyett felvették a nemzetté szervezők nevét. Van t. Beolvadásuk után bolgár (= keverék) néven emlegették az ugorságot. Fehér G. A Kaukázus vidék Kuma folyó menti Madzsar város." Ma már a tudomány eldöntötte. vagyis Hún-kar. 41 42 . ezer évvel a mandzsu. 176-bon Mao-Tun nagy hún király a kínai császárhoz intézett levelében az általa leigázott 26 birodalom népéről azt írja. ogur vagy türk) és a nyugati török (ogur. mongol." Attila egy jóslat folytán családja folytatóját Irnikben látta és valóban ő lett a Gyula-nemzetség alapítója. ami tökéletesen megfelelt a hún-török népek felfogásának. e. Más részük a Volga—Ural—Kaspi-tó vidékéről dél felé vonult a Kaukázus vidékén. ö. a keleti vagy köztörök (hún. (V. előtti második évezredig. Attila halála után az onogur (tizugor törzs) törzsszövetség."a magyar nyelv ú. a kabarok t. n. hogy "mind húnokká váltak és ezek az íjjat feszítő népek már egyetlen családdá egyesültek. században a Meotisz hazában ismétlődő török hatások alatt állt. Hóman Bálint szerint a magyarság eleje finnfajú nép volt és az "előmagyarokra" egy nyugati török (ogur) nép rátelepedett.) Nézetem szerint ekkor válhatott a magyari vagy megyeri törzsek nevévé a Hungar. – elönti India középső és déli részeit." Ezért a magyar nyelv korai török jövevényszavai nem finn-ugor népnek idegen nyelvből vett kölcsönzései. "A VI-IX. Hóman Bálint szerint a mongol-őstörök népek évezredeken át nyelv. bolgár) ágak már egymástól elszakadva népesítették be a koreai félszigettől az Uralig terjedő hatalmas teret. de a leigázott népek szervezeteit meghagyták.) Már Kr. hogy a magyar nép alaprétege finn-ugor volt. Nem a nyelvi vagy népi. Ellentétes elven áll Zichy István gróf.és utóvédnek rendelték őket. Ebből származott az 525 táján élt Gurda és Magyar fejedelem. Ezeknek a finn-ugor népeknek középső törzsei. Baktria és India észak-nyugati vidékein. Madzsar helység. i. Kr. Irán északi és nyugati részein és a Kaspi-tó keleti felén Turkesztán. Mint menekülőknek. azok fölé a vezetőrendet ők adták. Hóman Bálint: Szent István. Ez az alapréteg azonban déli ugor és a hatalmas hún-mongol-török fajnak nyugati ága. a Dnyeper—Don—Kubán vidékre telepszenek. aki szerint "a magyarság fajilag török eredetű. 558-ban az avaroknak.és életközösségben éltek egészen a Kr. bolgár-török jövevényszavai három nyelvből valók. Madzsar tó nevében máig is él ott a Magyari törzs neve. Félszázad mulva a bolgár. i. Az úgy nevezett bolgár-török jelleg pedig csupán a legújabb réteg szavain ismerhető fel. Irnik húnjai az ugor szövetség nemességét adták. Kr. Ugyanis ha a lovas hún vagy török népek más népeket leigáztak. sőt nyelve szerint is az és a mai finnugor nyelét csak később tanulta meg. A finn és ugor népek ősi nomád törzsei észak felé kirajzottak a jeges tengerig. m. nemzeti egységre törekedtek. közöttük egy régebbi köztörök és egy mongol réteg. A leigázott nép így egyenjogú része lett a nagy közösségnek. Attila fia. 463-bon szövetségkötés céljából követeket küldtek Bizancba. – megelőzve az ősi árja betelepedést. hanem állami. hanem egy nyelvcserén átment bolgár-török nép ősi nyelvének és műveltségének megőrzött emlékei. Balambér hún királlyal együtt jöttek 375-ben hún vezetés alatt Európa földjére. menekültként csatlakoztak a magyarsághoz. 10 év mulva a türköknek hódoló ugorságot 630-ban a Gyula nembeli Kurt fejedelem felszabadítja. állatállományuk nem lehetett s ezért a nomád életforma szigorú törvénye értelmében szükségszerűleg a magyarság földműves szolgáivá váltak".

Mátyás királyunk korában még mind a három keresztény Magyarország fennállt. Itt 5 törzs néven besgur-nak (baskír) nevezik őket. Nincsen hazám. m. a doni bolgárok Kurt fia Isperich vezetésével a dunai bolgár fejedelemséget alapítják. magas kultúrájú népként léptek fel. A belső-ázsiai steppe-kultúra nevelte ősök a Kaspi-tó és a Kaukázusvidéken iráni kultúrhatások alatt éltek. mindent elvitt a vérözön: nincs irgalom. e. Hóman i. államalkotó képességet képviselő. katonai erényeket. húnok dúlnak minden rögön . az Uralvidékre és Permiába sodorta. I. A bizanciak történetében Konstantin császár által "Mazar"nak nevezett népünk ismert első szálláshelye a Kaspi-tótól nyugatra eső vidéken volt. Önként felmerül bennünk az a kérdés. évezredből.. Határvédő csoportjukat 870 táján a bessenyők támadása északra. században a magyar volt. A X. Ez "Magna Hungaria"-nak nevezett Keleti Magyarország. leghatalmasabb faja a XV. de 680 táján a kozár nép függőségébe kerülnek. Az onogur-magyarok Kurt fia Bég Baján uralma alatt visszamaradtak. hogy miért nem írták meg a Szabir nép történetét. uralkodó húnfajnak dicső ősi multját megírni? 43 44 "Kaszálják a vitlás füvet és a beril sáfrány sarjad. ö. A rokonfajú törzsekből álló népet eredete után a bizanciak Turk népnek nevezik. ahol Julian magyar szerzetes 1237-ben reájuk talált. most egy éve hogy a réten hős katonáink vére alvad. úgy Európa legnépesebb.) E nép Hungar vagyis Húnok hada néven nevezi magát és a Kárpátok övezte országot Attila király és a hún népének öröksége gyanánt veszi birtokába. a nemzetnek dinasztiát adó. erős államszervező képességgel bíró. vagy miért késlekednek történetíróink a magas kultúrát. Magyarország lakossága Mátyás király idejében 5 millió volt. Ford.. a Kr.magyar és szabir nép végleg szétszakad. (V." (Si-King gyüjteményéből. Bessenyő támadás folytán elhagyják a Don menti és Levediai. tehát Angliával egyenlő népességű. században már egész Európát rettegésben tartó. és ha Kummagyeria és Magna Hungaria lakosságát még hozzávesszük. nincsen házam. A volgai bolgárok az északi erdővidéken Nagy-Bolgárországot. majd az Etelközi hazájukat. csak siralom.) .: Ágner Lajos. az Attilától származó húnmagyar uralkodó ház sarja az örökös fejedelmük. Itt már álmos fia Árpád. A magyar törzsszövetség szabir törzsei a besenyő támadás következtében leszakadtak és a kaukázusi Kuma folyó melletti ősi földön Magyeri néven a harmadik Magyarországot alapítják.

mindig ezeket az északiakat értik. Deguignes írja. törvényhozóik és hódító hadvezéreik voltak és az utóbbiak jelentős forradalmakat indítottak. Legnagyobb részük északnyugat felé. de még inkább a birodalomnak Kr. etc. des Turcs. Klaproth: Tableaux historique de 1'Asie. Ők foglalták el Kínát és lassanként egész Középázsiát Kipcsákig. mely nemzet később a "török" nevet viselte.és déli Húnországra történt felosztása. des Mongols et des autres Tatars occidentaux." Az első ismert név. 1826-ban megjelent műve szerint a hiung-nuk törökök voltak. Carl Dietrich Hüllmann (Geschichte der Mongolon bis zum Jahre 1206. hogy a mongolok testi és erkölcsi felépültségük és nyelvük által is valamennyi ázsiai nép fölött mint 45 ∗ ősrégi törzsnép tűnik ki. fokozatosan nagy Tatárország egész terjedelmének uraivá lettek. az Irtis és Amur közötti Észak-Kína vidékéről eredvén. Az Amudarja vidékére vonult tele húnokat tjele. 91. A húnok. A kínaiakkal való folytonos háborúskodás. a másikban teljesen szétszórják. kiváló uralkodóik. bár különféle korokban hatalmas monarchiákat alapítottak Ázsiában. török és mongol elméletet követők között." J. A tukue állam lassan hanyatlik és 744-ben a keleti része a hoeik-ek egy ősi húnmaradék martaléka lett. pedig ezt is kellett ismernie Kőrösi Csoma Sándornak. és 93. a mai Tatárországba. Európában és Afrikában. "Egy kis részük. 48. aláásták hatalmukat. Az északiak ettől kezdve az emelkedés és süllyedés legnagyobb változásain mentek át.) a húnokról "a világ ijedelme" kifejezéssel emlékezik meg. „Másik részük délnyugat felé fordul. melyet utódaik most bírnak Mongolországban. De la Croix és Pallas. Germániát elpusztította. 46 . 545 körül a tukuek (török) győzik le őket. Frankhont. évben északi. Ezek már több mint ezer évvel Kr. Az angol Gibbon (Decline and Fall of the Roman Empire 1745. című 1756-58-ban megjelent műve óta folyik e kérdés felett a vita. I. húnok. akik uralmukat a Kaspi-tóig terjesztik ki. A mongolok és húnok ősi történetét hasonlóképen megírták D'Herbelot. efthalita – fehér húnok néven is nevezték. Hiung-nu hún azonosság és a hún magyar származás A hiung-nu hún azonosság kérdése feletti vita nem mai keletű. A menekültek három vidék felé fordulnak. Irtis és Alginszkói között a kínaiak legyőzik. Krisztus előtti 200 év óta különféle királyi családok uralkodtak egymás után a nagy kiterjedésű országokban. Északeurópa többi országaival együtt. Az elsőben északi Dzsungáriában. Hüllmann azt írja: "Bizonyos. Itáliát. akik 372-ben Balambér király vezetésével átkeltek a Volgán és Attila király alatt Európa urai lettek. évek.) híres munkájáról nem tesznek említést akadémikusaink. euthalita. a mai Orenburg tartományba vonul.∗ Hatalmukat lassan egészen Kis-Bokharáig kiterjesztik. abtelita. ha a szakirodalmat tanulmányozta. Történetük legkritikusabb szaka a Kr.III. A rómaiaknál nagyobb birodalmaik." Ezek a későbbi tukue nép. u. Ezek a nyugat. u. II. ottmaradt a hadiszínhely közelében é az Alginszkói-Sirt vagy legalább az Altai völgyeiben telepedett le. ezért a tatár elnevezést magukra sértőnek tartják." III. Deguignes: Histoire Generale des Huns. kik még Mátyás királyunk alatt is magyar nyelven beszéltek. amelyen a mai mongolok a történelemben megjelennek. születése előtt ott laktak abban az országban. A Kalifa birodalmát rombadöntötte és a Szentföldet birtokolta. Ha európai vagy nyugatázsiaí íróknál húnokról van szó. hiong-nu vagy hún. a hún. Egyik törzsük hozzájárult a Római Birodalom megdöntéséhez. A déli húnok összevegyültek más népekkel. melytől a mai mongolok származnak. Itt van "Magna Hungária" ma baskir törzsek lakóhelye. hogy "több mint 1000 éven át dicsőségben élt nemzet" története majdnem feledésbe merült. Tele néven az Oxus és Jaxartes közötti vidéken laktak és összekeveredtek a tatárofikal. Berlin 1796.

Itt Baktur (Mau-tun) és Beztur. tehát a magyarok őseivel. az övéivel Skythia Minor legszélső részeibe vonult vissza". Kétségbe vonja Csang Szing-Lang kínai egyetemi tanárnak a hiung-nu húnmagyar azonosságra vonatkozó bizonyítékainak helytállását is. aki Attila ifjabb fia volt. hún-hiungnu azonosságot pedig szerinte "a józanabbak eleve elvetették". Kingsmill megkísérelte kimutatni. az angol Parker és a német Hirth a hún azonosság hívei. W. A Szt. 209-ben elhányt Touman fejedelemtől a Kr. E város Kr. Hu-lu-ku és Kulche. híres kinológussal. különböző fajú nyelvészek más és más eredményt vontak le. Attila hu-ni király legfiatalabbik fia Kr. Némäti Kálmán a hiung-nu hún azonosság bizonyítására Szt. 454-ben győzte le. hogy "Hernak. Mivel pedig az Alánokat egyszerre két különböző nép nem hódíthatta meg. Turóczi 37 őst sorol fel. hogy Attila ereiben ily származás folytán nem tisztán török. illetőleg foglalta el országukat. Kingsmill angol kinológus tagadta a hiung-nu hún azonosságot.A déli húnok Pe tanju (fejedelem) alatt birodalmat alapítanak. hogy a hiung-nuk egyik törzsét pa-su-ki-linek hívták és ez egy a baskír néppel. e. mit vall a legújabb történettudomány e kérdésről. Fick. Hirth Frigyes tanár. Hoops a húnok germán-gót kapcsolatai alapján germánnak. Ligeti Lajos (Attila és hunjai Szerk: Németh Gyula 1940. Szuk-tak egy Alán városnak: Szogdak-nak a kínai neve és az egész Alán népre vonatkozik. Friedrich Hirth és Radloff orosz akadémikus 1899-ben öszszehasonlították a Kr. Hirth a kínai krónikák fejedelmi névsorából az oldalágak trónutódlását figyelembe véve a Kr. p. Kőrösi Csoma Sándor idejében tehát a külföldi és a hazai szakirodalom a hiung-nu hún azonosságot hirdette és ennek alapján indult el Csoma az őshon keresésére. Hülü-kuan-kü és Leuente nevek egyezései folytán a hún-hiung-nu azonosságot megállapítja. A 47 48 húnok eredetéről írván. A. Ezek Hirth szerint a kínai krónikához hasonlóan erősen megcsonkított és átalakított nevek. szogdi és indoszkíta királyleányok vére is folyt. 36-ban elhúnyt Tschi-tschi fejedelemig 8 uralkodó nevét veti egybe Turóczi közölt névsorával. Hieronymus latin és Strabo görög térképét is közölte. A Faun. Megjegyzem. Strabo földrajza (Kr. Hieronymus-féle térkép a kínai nagyfal mellett lakó népnek tünteti fel a húnokat. Kimondja.) a hiung-nu hún azonosságot a kínai Vei-su okmány alapján bebizonyítja. (Ezt az értekezést közre adta magyar nyelven: Némäti Kálmán 1913-ban). u. J. így a húnok azonosak a hiung-nukkal. Fennmaradt egyes hún személynevekből. hogy hiung-nu nép a húnoktól különböző nép volt. 212 óta a jelenlegi Krim-félszigettel együtt az Alánoké volt és Hernak. 32-45. Szu-tő szerinte Szogdak és lakói iráni nyelvű szogdok. e. 18-23) a kínaiak szomszédságában Hún helyett Faun népet ismer. e. XXX. Az említett két térképnek sem szabad nagyobb jelentőséget e kérdéssel kapcsolatban tulajdonítani. Így Müllenhof. szavakból etimologizálva a hún faj eredetét. T. Ligeti Lajos szerint Turóczi fejedelmi családfája kitalált. őket erdei embereknek "Fauni ficarios"nak nevezi. aki a "Kingsmill úr és a Hiung-nuk" című angol nyelvű értekezésében (megjelent: Journal of the American Oriental Society Vol. Venelin. Külföldiek és több magyar tudósunk is Kingsmill téves következtetéseire épít. u. Kingsmillel éles vitát folytatott dr. Most vizsgáljuk meg. Pekingtől északra elhúzódó kínai fal mentén lakó hiung-nu népnek a kínai krónikákban fennmaradt uralkodóik nevét Túróczi János 1490 körül írt Magyar Krónikájában Attila őseiként írt névsorral. Jelentése: "erdei emberek". egytől-egyig magyar történelmi személynevek. akik élénk kereskedelmet folytattak Kínával. viszont a francia Chavannes és Couvreur. akik a kínai Liang tartományba jártak a Nagy-tó mellől kereskedni. hanem kínai. Jornandes mondja ugyanis. R. Hirth kimutatja. . mert "e térképek eltorzultak". Much. A Vei-su okmány a Szuktag ország (Ancai = Alánok) kereskedőiről szól.) a Vei-su okmánynak a hiung-nu hún azonosságot Hirth szerint bizonyító értelmezését cáfolja. Mingi (Lau-schang = fenséges agg) és Mike. e. hogy Kingsmill a Vei-su okmány fordításánál alaposan téved és bizonyos részleteket nem fordított le. hogy "eltorzult" és "józanabb" szavakkal cáfolni vagy bizonyítani hitelt érdemlően nem lehet. A Faun nép nevét viszont a Gótok hagyománya (Cassiodorus és Jornandes) ismeri. E kínai tudós kimutatta.

Az ujgurok kövekre rovott írásai az Orkhon és a Jeniszei felső völgyében mai napig fennmaradtak és az türk nyelv. Modi: A húnok ősi történelme. Egyik ága pontuszi hún. az egész nemzetnek nevét juttatja. A tudomány mai állása szerint a hunok eredetének ez a magyarázata a legvalószínűbb". e. bár egy és ugyanaz. Az avarok nyelvét Bizáncban hún tolmácsok fordították le. Zabelin szlávnak. 1916. vagy chioniták hatalmát az eftaliták törték meg. nyugati és keleti török. l. Neumann. Vivien de Sain-Martin finn-ugornak. Erdélyi László: Magyar tört. bolgár. (Váczy Péter: Húnok Európában ) . Attila uralkodó nemzetségének. ezeket a mongóliai Noin-Ulai kurgánok fejedelmi sírjaiban találták. melyet mongol hordák ellen emeltek. vagyis hún nevüket. miután nagyon hatalmas lett. Amint egy folyó. tatár. századokban veszedelmes ellenségei voltalt a kínai birodalomnak. így őrizvén örök tüzével messze időkre a császárok hírnevét. * Ma a legtöbb olvasó kérdéssel tekint a hiung-nu. – ellemben a bolgárok eredeti nyelve csuvasos török volt. dolgozatában (az előbb említett dolgozat utáni lapon) viszont ezt írja: "Az európai húnok tehát Ázsiából származtak. bár külön féle tájakon élt és külön éle neveket viselt. eredetének idejétől fogva egészen máig. beszéltek. Noha ismeretessé vált e népek rokonsága. A majdnem 200 éves vita azonban nem volt meddő. "Az ázsiai húnok" c. században vagy később. az időkön át haladva és őshazájától kezdve. Egy ősi hún fajból és ősi nomádhazából rajzottak ki a felsorolt népek. hogy az Európába költözött avarokhoz a Var és Khun ujgur törzsek csatlakoztak. vagy el is vesztik a hiung-nu. Irán határán és a Kaukázusban játszott fontos szerepet és egyik ága Var nevet viselte. mely Közép-Ázsiában. (J. amiben három féle hún is beletartozhatott. és európai népnek tartja őket. (V. ugor. mint mongolról vagy mogulról beszélni. a másik ág fehér hún.Ilovajski. Agner L. törzsének a törökségében nem lehet kételkedni – vonja le a végső eredményt Ligeti.: dr. pontosabban kidarita húnok. újgurok vagy az európai avarok. 49 Anna Comnena szerint a bessenyők ugyanegy nyelvűek voltak a kunokkal. Így állnak tehát tudósaink ma e kérdésben. amint Kőrösi Csoma idejében állott a tudós világ. melyet a türkök.) A húnok nyelve az a török. szabir kazár. viszont a hiung-nu hún faji azonosságot szerinte megközelítő pontossággal sem lehet ma még megállapítani. ezen nyelvét pedig a Codex Conaaraacusból ismerjük és az kipcsaki tatár nyelv volt. úgy egy és ugyanazon nemzet a hiong-nu vagy hún.) "Ott áll a nagy fal. Azután az egész tatár nemzetről kezdtek. mongol népnevekre. században huny néven megjelenő húnok szintén fehér húnok. A fehér húnok. ) 50 . hún. a húnok kezdik elveszíteni. ahol hiung-nu néven már a Kr. mégis külön féle neveken szerepel eredetétől torkolatáig más és más országokon folyva keresztül. Bizánc adatokból tudjuk. A Krisztus utáni V. mely szerint a hún konföderáció nem volt egységes etnikai összetételű. a leszármazás fokát és egymáshoz való viszonyát a történészek már kevés helyen adják. Egyik törzsük a török. Viszont a Tortan földrajzi név és a Tatár gyűjtőnév. Indiában a VI. mivel nagy kérdéseket tisztázott. Ford. ö. tornyán fáklya ég. Ezzel pontot tehetünk a hiung-nu hún kérdés lezárásához. Ma már tárgyi bizonyítékot: is vannak a hiung-nuk ázsiai származása mellett. Ligeti Lajos a húnok fajisága kérdésében Wesendonk felfogását vallja. Vámbéri Ármin (Húnok és Avarok nemzetsége 1881) töröknek és ez alapon Kemál Atatürk és hívei vuszunhúnnak (fehérhún) tartja az ozmán török népet és végül Mészáros Gyula kaukázusi nyelvűnek. Egy részük még a történelmi kort meglőző időben. A magyarságot érdeklő húnokkal rokonfajú népek nyelvéről jegyzek fel még néhány adatot." Li Tai Po ( Dr.

Angolországok akkori néptörzseinek önálló élete. de egyben a népvándorlást indítja meg. Német. meg szoborba öntöd Attilakultuszunkkal. hogy az egész római birodalomban szétterjedt Mithraizmusra közvetve halálos csapást mért és ezzel erősen elősegítette a kereszténységet. értekezésében: ∗ ⊗ "Ezért jól teszi a hazája hírnevét féltő magyar. Mithra-vallásnak – amelyet a húnok és az ősmagyarok is ismertek – Róma késő századaiban a birodalom népei között számtalan híve volt. (Monerieff és Chaytor. Diocletian.000 mérföldnél hosszabb fal a világ legnagyobb csodái közé tartozik és hún hadifoglyok munkája volt. A 10. to 330. Ch. A nagy fal megakadályozta a Kína felé való gyakori betöréseket.és Franciaország és az egész keresztény világ. Legge: "Forerunners and Rivals of Christianty. being Studies in Religious History from 350 B. Aurelian. Róma ereje rohamosan hanyatlott a húnok elleni háborúskodásban. Francia-.⊗ Attila ősatyának mivel tartozik Anglia. Franc Cumont: "The Mysteries of Mitra". e. ezek juecsi húnokra törnek. Gróf Teleki Pál elnevezése. F. D. u. J.∗ mégis oly erősen gyökeredzik a lelkekben. amit a középkor krónikásai a húnokról és Attiláról írtak. juecsi és su népek Indiát árasztják el és Pandzsabban telepednek le. magyarokat arra. ha nyugati ember előtt nem dicsekszik Attila ősapjával és a bún-magyar atyafisággal. hogy Kína régóta a Mandsu Tatárok hercegeinek uralkodása alatt élt. Modi professzor: "A Húnok őstörténete" c. ő volt népével együtt Európa karmájának végrehajtó hatalmassága. "A sors tréfája volt. hogy semmiféle propaganda onnan ki nem irthatja. az új formák teremtése és az avult formák megsemmisítése egyformán az isteni tervbe tartozik. 51 52 ." Mi bátran dicsekedhetünk Attila ősatyával. Az ok és az okozat (Karma) nagy törvénye szerint a multban vetett okok magukban hordják a jövő aratását. hogy amennyiben Attila és húnjai Európában meg nem jelennek. a massagéta. A vonatkozó irodalmat összefoglalta dr. kik ugyanazon fajnak a sarjai voltak. Cseng kínai császár Kr. művében. mely ellen a kínai falat építették". Galerius császároly a "meg nem hódított Napistent" imádták és e vallás futótűzként terjedt el az egész birodalomban. nemzeti kialakulása megindulhatott. Spanyol-. hadseregét Angliából kivonta és Attila hódításainak nyomása kényszerítene a szászokat Britániába való betelepedésre. Attila küldetése az okok világában fogant. Leszögezhetjük. Kelet ősi filozófiája szerint az élet és halál. Attila hódításainak azonban a legfontosabb következménye az volt.) A húnok beáramlásának következménye. Elkészülte után már 50 évvel a keleti húnok az usuivi törzseket lökik ki. 275-ben a kínai határról elűzte a húnokat és azután megépítette a falat. úgy ma Anglia szigetvilágán és az egész európai kontinensen Zarathustra himnuszait zengenék. Kr. Ezek tudatában bizonyára nem írta volna Eckhard Sándor: "Attila a mondában" c.. hogy a "gyökerek legfőbbjének". A.A kínai nagyfal megépítése és következményei. 312-ben indul Európa ellen a húnok rohama. Irán népe ellenállt. hogy végleg összetörte Róma hatalmát és így Német-. Isten ostora. J. akik a Balkas-tó környéki su törzseket nyomják ki. miként Kemál Atatürk is büszkén vallotta ősatyjának. Heliogabalus. Nyugati ember előtt fekszenek: Prof. mert ha igaztalan is a torzkép. Jesse Benedict Carter: "The religious life of Ancient Rome" című forrásmunkák. mire a szkíták. tokár és daha törzsek az Oxus és Kaspi-tó vidékére vonulnak. Kultuszát is az elfogulatlan nyugati tudósoknak kellett feléleszteniök és figyelmeztetni bennünket.

" Ma már eldöntött kérdés." (16. finn. ~ 1932. Cunningham. akik északról jött ugor népekkel keveredtek. osztják. E népek az Osztyák és Vogul népekkel.) A szabar-toiaszfaloi név körül hosszú időn keresztül élénk vita folyt. szem előtt tartván nemzeti eredetüket. pont. (Lásd: Urgeschichte der Menschen. hogy déli India lakóinak hatalmas alaprétege a Monda és a Kol népekből tevődik össze. pont. 1939. mivel a szanszkrit nyelvnek alkotása. Az egyik keletnek ment lakni.) Csoma ezt már 100 évvel ezelőtt sejtette. Görögösen képzett szónak veszik ma is és erős 54 . azért céloz írásában arra. hogy a szabarok sisakjaival." * A finn-ugor népeknél egy szót találunk. a finneket kivéve. pont. Németh Gyula azt mondja.) "Ezek a nyugat felé lakó turkok mind a mai napig követeket küldenek a turkoknak imént említett keleten. ősi multtal és szellemi kultúrával. a turkok táborát megverték és két részre oszlott. "Háború támadván a turkok és az akkor kangar-nak nevezett bessenyők között. Berlin. viseletük és nyelvük érdekeit: még pedig azért. ahol most a bessenyők népe lakik. Irán és India ugor népei." (18. valamint több indiai nyelveké is. votják. a perzsa részek felé és ezeket mai napig a turkok régi nevén szabartoiaszfaloi-nak nevezik. Budenz József finn-ugor nyelvészünk és követőik a mai napig összehasonlító nyelvanyagukat északkelet-európai és legfeljebb északnyugat-ázsiai ugor nyelvekből vették. szemmel tartják őket és gyakran választ is kapnak tőlük. A magyarok dús aknát találnak tanulmányozásában. mind pedig Indiában és végül a magyaroknál egy nép megnevezésére szolgál és ez a szó: szabar. Perzsia felé lakó népéhez. akik kb. – Die Neue Propyläen-Weltgeschichte I. cseremisz nyelvekből. A) Kaukázus. mordvin. Bíborban született Konstantin (De administrando Imperio. hogy a szanszkrit tanulmányozása sokkal hasznosabb a magyarokra. 13. Buchanan és más indiai kutatók is úgy vélik. egy török nép nem is tudott volna mit kezdeni. lapp. mely különben eltér a nyugati európai nyelvektől. Lebediasz-szal az Atelkuzunak nevezett tartományba. Frühzeit der Völker. hogy "oly néppel.IV. Az osztyákok is néha szabaroknak nevezik magukat. 2250 évvel az Ural vidékéről jöttek Indiába. Reiche des Altertums. néhány százezres kipusztuló. szakásaikat. alacsony kultúrájú néptöredékeivel szemben a déli ugorság kb. amely a mai 53 vogulok és osztjákok színvonalán áll. nagyon párhuzamos a magyarokéval. írja. tehát a magyarság finn ágával rokonok. hogy több indiai nyelv párhuzamos a magyarral. mint bármely más európai nemzatre nézve. A Kaukázus. India finn-ugor népeinek szókincsét azonban a mai napig sem hasonlította egyik sem össze a magyar szókinccsel. mint a Koruknak szövetségeseit és úgy beszél róluk.) írja: "Abban az időben nem hívták őket (magyarokat) Turkoknak. Később minden ellenségről megemlékezve. Wien. zürjén. Finn-ugor nyelvészeinknek nem kell kétségbeesniök amiatt. A szanszkrit történelem is ismeri a szabar népet. amely mind az osztyákoknál és voguloknál. hogy a szabarok egykor hatalmas és a legnagyobb indiai nép volt. mint a "félelmetes" szabarokról. (Hevesy Vilmos: Finnisch-Ungarisches aus Indien. ) A magyar őstörténelem összekapcsolódott a Szabar névvel. Az északi ugorság. kopasz és szakállas fejűikkel egy harcmező telítve volt. e. hanem valami okból Szabartoiaszfaloi-nak”. Kr. hogy Csoma a tibeti szótárának előszavában azt mondja: "Saját nemzetének a szerző büszkeséggel jelentheti. A Mahabharata a Pandavák és Koruk nagy harcában leírja a szabarokat. Így a vogul. A másik rész pedig nyugat felé ment lakni vajdájával és fővezérével. 100 milliós tömege áll.

"Hogy a jós igékből a jövőbe látott. Ezek szerint a magyar nyelv déli-ugor'nyelv. században viszont a szabirokat és onogurokat a Meotis melléki népnek is írja. Procopius már arról ír. 55 56 . Kivel az legottan útjának eredett. de újból megülték lakosai és 1616-ig virágzott. így: Priscus rhetor Attila szövetségében a "saragur" (sara = fehér) és onogur népeket említi. Őneki is oszta harctudó sereget. ∗ A kazár (kabar) népről pedig Fiók Károly (Árják és ugorok érintkezése) kimutatja. u. (J. szabir. ("Oszét-föld"). helyneveink között Hercegszabar Baranya vm. Faghan hún királyra megsemmisítő csapást mért és a fehér-húnok elköltöztek a perzsa vidékről. Felosztá Feriden az egész világot . Követeket küldenek Bizancba és e követek szájáról hallják először a szabir nevet. A parthun és lassan nép történelme Irán harca Róma ellen. A szabirokat viszont az avarok kényszerítették továbbvándorlásra. mely ellen Dárius harcolt. mely ellen Cyrus. hogy szintén a déli ugor nyelvághoz tartozott. A bizánci Agathiás a VI. A legősibb dinasztiák. 87-490-es évekig következetesen osi (= oszét). amelyet Timurlenk 1396-ban feldúlt. Tehát a kubánvidéki őshazában Mogyeri fejedelem népét a bizanciak a húnnép Szaber ágának nevezik. hún törzsek. Mészáros Gyula: A "Szabir" nép és név. Ősi iráni hagyomány szerint Irán és Turán királyságok alapítói testvérek voltak. Ezek Ephtalita vagy fehér-hún néven ismertek. u.szabarnak∗ fordítják. a laka-szkíta. A szabarok építik és fejlesztik naggyá később a Kaukázus vidék Kuma-folyó menti: Magyeri városát. 453ban bekövetkezett halála után az Ural folyó síkságaira visszaözönlő hún nép egyik ága Perzsiába tört be. i. 427-ben kezdődik és tart 55657-ig. Ugor és Onogur népeket települési helyükről kilökték és ezek a Fekete-tenger vidékére költöztek. lakóföldjüket Oset-i néven említi. Másod szeren Turánt adta vala Turnak. Attilának Kr.-i község. Az örmény kutfők az itt élő népet "hon" néven nevezik. Turk nép és Csin felett öt tevé meg úrnak. 1939. vagyis az ősi hún néppel való harc.. de ugyanakkor változatos hadakozások sora a húnok vagy törökök ellen is. Firoz. u. Féltékenység és vetélykedés háborút hozott és e bajok folytatódtak. stb. Az indoszkíta korban még a magyarok és a kozárok egy és ugyanazon néptörzs kötelékében együtt éltek. hogy a Meotis melletti hazájukba költöztek. Elfoglalják a mai Afgán területet és betörnek Indiába. Theophilactus a Meotis. Igazolásul szóljon az iráni ősi éposz. ö. Még Theophanes írja. A gruzok máig így hívják őket. mint Irán és Turán. (V. A gót Jornandes a hún gur (szabir) népről azt írja. Skandagupta gupta királyt Legyőzik és megtelepednek Indiában is. A massagéta nép. Kaspi-tenger és Kaukázus közötti lapályon említi az onogur és szabir népet. akiket a szabirok szorítottak ki régi helyükről. "Népünk és nyelvünk". Modi.) A kaukázusvidéki őshazában élő hún nép szaber (sabar. E1 is foglalá a hatalmasok székit. A fehér húnoknak a perzsa sassan uralkodók alatti harca Kr. hogy 520-ban a "szaber-hún" nép nyugati törzse a Bizancban megkeresztelkedett Gordas helyett testvérét.) A szabirokra vonatkozólag több bizanci írónál találunk adatot. Itt 622 körül romokban állt a "Matzaron"-ok régi városa. m. sabir. A 461465 években a Belső-Ázsiából vándorló avarok e hún-szabir kötelékbe tartozó Serragun (Sara = fehér) . Az Achaemeni korszak történelme Irán és a görögök elleni harc.) Irán népe mindig testvérnépnek tekintette Turán ugor-húntürk népét. a Peshadai és Kajani idők története. B) Irán.. nem más. Mogyert választotta fejedelemmé. Az ott élő hún-szabír népkötelékeket a gruz-krónika Kr. Naoshirván nagyatyja ellenük harcolva esett el 484-ben. mely még az autentikus történelmi idő előtt volt. szabar. (Bendefy. hagy a Kaukázusnak a Kaspi-tenger felé eső szorosánál harcoltak a hún szabirok a perzsákkal.) ágát Mogyeri fejedelemről nevezik Magyarnak és Mogyeri fejedelem leszármazottai (amiként ezt Hóman Bálint kimutatja) az Árpádház. de ugyanakkor szakadatlan harc folyt a húnok ellen is. amikor Naoshirvan.

mint sok másról sem. őshazájára.) Erről sem beszélt Csoma. ő Zajti: "Magyar évezredek. Ugyanakkor Körösi Csoma Sándor a Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta-nak volt tagja és könyvtárnoka. (Chinese recorder. Erről Csoma. James Tod: "Annals and antiquites of Rajasthan" (Radzsasztán 57 évkönyvei és régiségei) c. személyes tapasztalatain kívül egy kiváló szakmunkából is meggyőződhetett. balladákból. Ez alatt az idő alatt fáradhatatlan szorgalommal gyűjtötte az adatokat történelmi és anthológiai nagy művéhez.") C) Az indoszkíta-hún népek története. XVI. háromkötetes mű volt és Londonban 1829-32ben jelent meg. Radzsputanában 17 évet töltött és 1823-bon Londonba visszatérvén. (Uj kiadás: Oxford. Szent Turán sahjának köszöntik mindenek. (Kr. Tod könyve a legrövidebb időn belül ott volt a kalkuttai könyvtárban és azt Csomának hivatalból kellett tanulmányoznia. turkesztáni és baktriai területre. 1000) szereplő turáni "hunu" nép azonos a vuszun húnokkal. Kingsmill angol kinológus szerint Zarathustra idejében (Kr.és a középkorban telepedtek le Indiában. 1. 56-ig. Abulfazl és Abulghazi történelmi munkáiból vette. Előszavában mondja: "Voltam olyan merész. századbeli költő és bárd époszaiból. hogy Radzsasztán harcias törzsének és Európa ősi népeinek közös szkíta eredetét állítsam és bizonyítani igyekezzem”. az istenek és hősök legendáin. kívül földrajzi és es történelmi adatokat is tárgyalnak. hogy mi lehetett Csomának India indoszkíta-hún és finnugor népeinek származására. mert "jellemek legbámulatosabb vonása a rendkívüli bizalmatlanság volt oly tárgyakra nézve. Milyen adatokat találhatott a fentiek vagy a török és mongol népek őstörténetére? Hogy hová lettek ezeknek a népeknek hullámai és merre laknak leszármazottjaik? A hiung-nu birodalom hún. mégsem bizonyít a szkítaság árja eredete mellett. e. Elébe a nagyok gyöngyöket hintenek. Ugyanúgy. J. J. a legszorosabb kapcsolatot tartotta fenn a Royal Asiatic Society-vel. mint Romulust-Remust farkas. Ford. (V.)∗ ♣ helyesen: geneológiája – Szerkesztő. Illés prófétát pedig egy holló táplálta. A másik legenda szerint az elhúnyt hún király csecsemőjét a pusztába kivitték. történetére és nyelvére vonatkozó véleménye.) Az iráni avesztai nyelv. továbbá Chand XII. Tod. Egy részük a történelmi kor kezdetén.) Származás legemdjuk szerint a hiung-nu fejedelem leányának egy farkas képében megjelenő szellemtől gyermeke született. mert azok között élt. 1885. mégha azt használták is a kaukázus-vidéki szkíta mágusok. vándorlására. bár a szanszkritnak testvérnyelve és így ősi árjának tartják. Amit Csoma Kalkuttában tanulmányozott: Lieut. mint kiváló nyelvész. 58 . stb. helyi hagyományokból. Eddig még nem vizsgálták tudósaink. e. James Tod 1786-1835-ig élt. I920. mint az indiai hadseregben szolgálatot teljesítő kapitány. amelynek londoni könyvtárát vezette.: Radó A. türk. 17 éven át állomásozott Radzsputanában. egész Vikramaditya utáni időig. mongol népeinek leszármazottjait nem kellett Csomának keresnie. Parker szerint a vuszunok pedig azonosak a magyarokkal. Col.' A Bhagavat és az Agni Purarákban felsorolt Surya (nap) és Chandra vagy Indu (hold) nemzetségek geologógiája♣ hat évszázadig terjed. Eredeti adatait elsősorban az Udaipuri Rana által rendelkezésére bocsátott Puranák-ból. másrészük később az ó. ahol egy nőstényfarkas és egy holló táplálták. Ugyanis az papi nyelv volt és azok útján jutott a transkaspi. "A Puranák a világ teremtésén.Felkötötte övét s osztó ajándékit. amelyekben mestere lehetett volna a két világ tudósainak". aki a vuszun húnok ősatyja lett." (Firduszi: Sahnámé.

melyet róluk Sakasená-nak neveztek. b) Tadzsikok nagy Kígyótörzsek. az első. városaik. egyidőben keletkezett Kanaudz-dinasztiával. lakosai magukat Hungias-nak nevezik. a Kushiták. Rámától származnak a Suryavansa (Napcsalád) törzsei. Bikaner pásztor községeiben és az indiai sivatagban és másutt is megtartották régi szokásaikat. Kitűnő lovasok maradtak. pasiani. "Vessük el azt a gondolatot. Manu fia. Az indó-szkíta Géták. másnéven Nag. Tomyris fejedelmük harcolt Cyrus ellen. 1500 körül. India mint személynév is szerepel őseinknél: lásd: Váradi Regestrum 51. Takshak és Ásik törzsek Sheshnay (takshak) uralkodónak Kr. Nem sokkal azután az Ási és Tokar törzsek megdöntik Baktria görög királyságát és a rómaiak is érezték az Asi. ⊗ Budha nem tévesztendő össze Buddhával. Buddha és Budha név jelentése: megvilágosodott. Ez az ország határos Tibettel. az Indiába beözönlő Tokari. Takshak. a Szákja nemzetségből származó királyfival. vagy a turkesztáni Tadzsik-ok ugyanaz a törzs. sacarauli törzsek. a régi íróknál Transoxonia és Chorosmia ősi fészkeiben voltak. Turushka népek hazája. Az indó-szkíta Béták soká megtartották függetlenségüket. Tak vagy Takshak országa. a kínai írók hiung-nu-i. ahogy a Puranákban nevezik. A Dzsajati törzsének egy kevéssé említett nagy ága volt az Uru (Urvasu-Turvasu). Mind nomádak. pénzük még ma is fellelhetők. "Uru második fia Bhabru. hogy Ramayana és a Mahabharata. Véleményem szerint Strabo ősi szkíta telepe. 600 évvel Sheshnagdesből történt első indiai bevándorlását a Puranák említik. Egy új hódító faj lép be Hindosztánban." A Surya és Indu fajok leszármazását. mint a Puranabeli Turushka. Dzsaipur Marwar. A kínai írók szerint Tak-i. a) Húnok a Buda vagy Hold faj leszármazottjai. azaz Budha faj leszármazottai" Amerre csak a Kuru. ∗ Magyarországon több India nevű helység van. Kusa nevű fiától pedig Kachhawaha-k. Strabo írja: A Kaspi-tótól keletre szkíta törzsek laknak. bár régi történelmüket el59 60 . Kr. Bikaner fejedelmei és törzsei. a hódító Shesnay vezetése alatt Sheshnagdesa-ból és 10 király alatt bitorolja a Pandu trónt. a Nap nemzetséget Ráma fiai folytatják. aki a Hold nemzetséget megalapította⊗ kb. 2250 évvel Kr. Chatti. Dzsaisahner és Cutch törzsek. A Hold nemzetséget Krishna és Ardzsuna. akik közül a legismertebbek az ási. bőséges nyomokat hagytak régi történéseikről. a Mewar. Turkistán. Uru. Ikshwaku. Szkítiában. Minden törzsnek külön neve van. A perzsáknál Mawaru-n-nahr. állítja fel Angadesa királyságot. Tokaristan. e. mely az Araxesnél (Avarura) élt Sakadvipában. Ezek a Hold. e. Marwar és Amber urai. Ráma idősebb fiától Laratól vezetik le családjukat a Mewari Ranák. a következő háborúkban a Sutlej folyón átkergették őket. A Saka-k a Cimberekhez hasonlóan betörtek Ázsiába. Ugyanebben a korszakban ezek a törzsek nagy betöréseikkel elfoglalják Kis-Ázsiát. Dahak a tó mellett. A takshak törzsek valószínű telepei Tadzsik. az Európában és Indiában szereplő hún-ok. így Kapuvár bessenyő-szkíta telepén és a szerémségi India. aki Keletre vándorolt és Ayodhya-t alapította. azoknak Saka Dwipából (Szkítia) való bevándorlásuktól fogva felsorolja az író. így foglalták el Baktriának és Armeniának legjobb vidékeit. Krishnától az Indu (Hold) fajú. perirat. mely több birodalmat alapított. akik a görögöktől Baktáriát elvették. tochari. előtt. a Massageták (nagy Géták) és a Saka-k keletebbre. Cimber népek hatalmát a Balti partok felől.Manu alapította a Nap dinasztiát. az ő leszármazottaik. kinek 34-ik utóda Anga. Dzsadu nemzetségek jártak. Nevük kiejtése: Buda. a bennszülött geográfiában Turán. c) A Nagygéták. Budha volt az. Lahoréban. Hazájuk a "kígyófej ország". melynek fővárosa Champapuri. A Nap és Hold nemzetségek által alapított terjedelmes városok nagy része ma már romokban hever. Krishna és az öt Pandu fivér története csak allegória.

végül leszármazásukat. a kínai Yu és a hún Budha mindnyájan a Holdtól. melyet a téli napfordulóval ünnepeltek. 36 indiai királyi családban is helyet foglalnak. A többi mindezeknek alosztályai. Chawara Tak (Taksak). azaz a 36 királyi fajt Tod az indiai bárdok adatai alapján felsorolja. Van közöttük világoshajú. mely az Indus két partján terjedt el. Taskent. Fia Aghuz. Kachwaha. Utódai közül Il khán fia volt Kian. Ai (a hold) és a többi négy elemnek neve. akik szintén takshak fajúak. E folyó mellett volt a főváros: Kokhand. Tuar (Tonwar). kinézésük határozottan szkíta. Cap. Hún. Gohil. Agnikula 4 törzsét. Kathi és egyéb törzsek és uralkodói történetét. Kichi. Tévesen azt hiszik. azaz Sakatai. Gaharwar. mint a Haihaja vagy Aswa a Takshak és a Jat vagy Getae népek. a Puranák Sakadwipá-ja. A Géták. akik a tűz. 1330-ban Timur khán alatt a Chagatai királyságnak utolsó Béta-fajú fejedelme Tughlak. nyelv. már eléggé tanuskodhatik a géta sakák és szkíták közös eredetéről. a Vulkán fiai és a Takshak népe volt. csak lóháton boldog. bár a szurja faj egyik ága is viseli ezt a nevet. Silar. harci és költői szokások. Kun (a nap). országának nyugati határa a Dasht-i Kipchak.felejtették. Ebből következik a radzsputok és a korai európai fajok közös eredete. Pinkerton szerint: "Egy nagy szkíta nemzet élt a Kaspi-tótól a Gangesig. hogy a görögök Prometheus feleségéről. mikor a Su népek elözönlötték a Jatok országát. Az alábbi két törzset érdekességüknél fogva külön kiemelem. Bőven tárgyalja a Grahilot. A legrégibb időkben csak a Szurja és Chandra: (Nap és Hold) fajok voltak. Termete sokszor 6 lábnál is magasabb. Ezekhez járult a 4 Agnikula faj. Vallásuk. Macmurdó így jellemezi őket: A kathi különbözik a radzsputtól. Ásiáról nevezték el a földrészt. Jut vagy Jat és Takshak fajok. Az a nagy szertartás. Utrar. Jelentése kitűnő lovas. déri határa a Jehun volt." Az északi 30-50 fok és a keleti 75-95 hoszszúsági fokok által határolt középázsiai felföldről vándoroltak a fajok Európába és az Indus völgyébe. Sarwaiya. Aswa-ról vezetik le. Chalukya. Aghuznak hat fia volt: 1. stb. 61 62 Tod az európai invázió tényét megállapítja és azt mondja. összesen hat. Jareja. akik a. míg mások Manu unokájáról. görögök által Szkitá-ra ferdített vidékekről valók. aminek bizonyítéka a hasonló mitológia. megveti a békés foglalkozásokat. Gaur. neveik. modoruk. melyek most a 36 radzsput királyi családba számítanak. Krishnától kezdődő időszaktól Indiába bevándorolt törzsek. Batthi. Ők tartották meg a legtöbb eredetiséget az összes lakosok közül. Az indó-szkíta eredetű sakhak-nak nem volt nehéz befurakodni a királyi fajok közé. A tatár Ai. A Kathi most is napimádó. Az aswak nagyrészt Indu fajúak voltak. (ezek monotheisták voltak). Az Aswa nevű Indu fajnak. melynek lovat áldoztak. Herodotos azt állítja. Indutól származnak. lándzsával kezében. Jat. Makwana. hogy ezek a népek csak pásztorok voltak. Ai fia Julduz (csillag). Dabhi. u. Yadu. Rathor. 2. a Mogul dinasztia történetírója szerint: Mongol volt egy tatár patriarchának neve. köszönhetjük az "Ázsia" elnevezést. aki ősapja az összes északvidéki tatár és mongol fajoknak. Cyropolis és az északi Alexandria városaik voltak. ősi hagyományaik és más adataik hasonlósága folytán a kínai. tatár-mongol és szkíta fajokkal közös származásra mutat. d) A Cshattis Radzskulát. Kr. Baghel. de felette áll bátorságban és erélyességben. Bala Ihaia. Pratihara. mint Chagatai. Chahuman radzsputok 24 törzsét (Hara. Jethwa-Kamari. Hyustól kapta Kína királyi családját.). ezek a 6 tatár törzs nevét adják. akitől Dzsingisz khán. Abulghazi. második fiától Magastól erednek a Takshak vagyis a kígyó-törzsek. A pásztorkodásról a földművelésre való áttérésük rövid és ma a volt nomád Béták India legjobb földművelői. Tisztelték a napot. A Kathi törzs fővárosa Kathi-avar. Dor. kinek fiától. Deguignes tudósítása szerint. több mint 100 indiai árucikkel teli várost találtak ott és a fejedelmeik képmásaival vert pénzeket. kegyetlenebb. és kék- . hogy ugyanegy időben történt azon csoportok európai bevándorlása. a zene és az építészeti díszítések is.

első századára esik.) Meglepő körülmény. az is egyike azon szkíta törzseknek. 126 előtti időre esik. hogy Angat volt a neve egy hatalmas hún vagy mongol csapatnak és Abulghazi azt mondja. században. Bonn. ahol lefokozva ugyan. Kabul und Indien. A juecsik országukat törzseik szerint 5 részre osztották. Lassen szerint a juecsik (fehér-húnok) először a Hoanghó körül (Sárga-folyó) jelennek meg.szemű is. Ezt a művet feltételezhetjük. amikor a mohamedánok első ízben Chitort megtámadták. 30-bar Indiát is elfoglalják és a kínaiak ellen viselnek háborút. Kétségkívül több hasonló törzs. hogy egy csoportjuk Saurastrá-ba és Mewar-ba is eljutott. 1838. A húnok történetírója terjerelmesen tárgyalja a hiung-nu vagy ou-huon. 63 körül. Ez kb. e. mely vidék az Irtis partjától a Sárga-tengerig terjed. tekintettel a Gudzsár hercegek krónikájában elfoglalt helyükre. hogy a kínai falat őrző törzsnek Angatti volt a neve. mint a Kathi. században hatalmuk elenyészik. Makwana. kb. hogy az Indiai Tudós Társaság bombayi könyvtára részére rövidesen beszerezte és Kőrösi Csorna Sándor még életében tanulmányozhatta.e. Csontos. a nagy juecsik a Jaxartesen túli országokba. Kipin. I. Wilson könyve az Asiatic Society könyvtárában meg volt és Csoma ezt is olvashatta. Indoszkitákról írt még Kőrösi Csoma Sándor idejében Christian Lassen: Zur Gesehichte der griechischen und indoskythisen Könige in Baktrien. a juecsik Tahia országot foglalják el. az időszámításunk kezdetén már letelepedtek. u. Hún. Mikor vándorolt be ez az európai foglalásairól híres törzs Indiába. a Chambal keleti partján volt a húnok székhelye és egy ottani híres templom. Moghdzsi. Kábul és India nagy részét magában 63 64 . Deguignes írja. akik továbbűzik a juecsiket. a turk és mogul törzseket. Strabo és Ptolemeus is megerősítik. sőt olvasnia kellett. A faj nem halt ki. A tradíció szerint a régi Barolliban. a Kichi regős mondja. Kr. Legnagyobb hatalmuk a Kr. A szu. a Singar Chuori. Vishnu-Puranákat H. Wilson 1840-ben lefordította. Baroda mellett. hogy hinduk gyanánt tekintik őket. az Indus-folyó mentén. valószínűleg a pártusok laktak. Az ansziek sok várossal bíró hatalmas nép volt. (Ugyanaz három-négy hún házat mutatott Trisawiban. Ezt Arrianus. hogy a fehér húnok vagy indo-szkíták Pandzsabban. egy hindu bárd mutatott hún falukat a Mahi-folyam vidékén. szel vagy sze népet az Ili-folyó vidékéről kilökték és mint szák nép a baktriai birodalom bukásakor Szogdiána egy részét kerítik hatalmukba Kr. A juecsi nép Baktriában a pártusokkal hadakozik és a Kr. e. a többi osztályokkal keveredve élnek. nem tudjuk. Nyugatra tőlük az ási vagy ansik. A bihari hercegek egyik felirata említi ezt a törzset. mivel Csomát megelőzőleg Wilson a tudományos társaság könyvtárnoka volt! * 3. stb. Tatan után. H. hogy tradíciójuk sok hatalmas indiai hún fejedelemről tud. a hún hercegek esküvői csarnoka volt. Kr. u. * 2. Az elvonulásnak Csamkiao kínai tábornok tanúja volt. Ennek alapján Róma hanyatlásának történetírója elbeszéli Európában történt betörésüket. század vége felé Kipint és Kaofut. Wilson művében Toddal együtt azt bizonyítja. Szogdiana. A szákok Kipint. akik a 36 királyi családban helyet szereztek. Az V. vízszintes vonalú írással bőrökre írtak és elénk kereskedést folytattak. akinek egy nagy fizetésű és tekintélyű külön hercegük volt. atlétaszerű testalkatuk kitűnően megfelel életmódjuknak. társaságában telepedtek meg Saurashtrában. A húnoknak nagy hatalma lehetett a XII. II. melyeket ők tatároknak hívnak. Tehát a nagy juecsik vagy tochárok országa Baktria. e. amikor "a többi hódításai közt megalázta a húnok gőgjét is". A hiung-nuk elől a Kr. kis juecsik délfelé Tibetbe. Bala. A hiung-nuk kilökik az uzun-okat is. Kandahár. Hatalmuk a folyón túl is kiterjedt. Mewar legrégibb évkönyvei szerint a radzsputok főnökeit segítő hercegek katalógusában volt Angatsi hún vezér is seregével együtt. D`Auville szerint a fehérhúnok India északi részét foglalták el és valószínű. század első felének végén két részre szakadva menekült ez a nép.

) említi. Skandaguptát legyőzték a húnok. Modi bombayi egyetemi professzor: Húnokról. Wien. ami nagyot és maradandót építettek Indiában. indiai forrás alapján. (V. u. "Ezek a turáni hinduk lettek India nagy templomépítői. Korai Turánok. Dr. A Rigvédákban. érmeket veretett önmagáról és három feliratot is ismerünk. A Kr. Utána következett az uralkodásban fia.foglalta. Az ugor faj Kabul vidékén és Pandzsab folyóközein telepedett le. Skandagupta hősiesen és győzelmesen tartóztatta fel egy ideig a húnokat. E népek a mai napig a Jät (Yaht) nevet viselik. Tod (idézett munkájában) a mai napig megtartott szkíta eredetű szokásaikat ismerteti. Brodeur és Dunbar a Radzsputok előkelő nemzetségeit a gudzsár és fehér húnok leszármazottainak tartják.) Az első adatok tehát időszámításunk kezdetén az őstelepülésre. A Szasszanidák uralmával (Kr. Kr. megemlékszik a húnok második inváziójáról. A kis juecsik országa Gandarából Indiába is kiterjedt az V.) 6. u. több mint 2000 évvel Kr. Bharata Varsa (India) leírása közben." és az angol nyelvű "Munda-Magyar-Maori" című műveiben. az Industól keletre pedig az ősi árják. Királyuk. de végre legyőzték. avagy Sing-Yung. hogy "mindazt. amely az ugorok prákritos alakja. akit Laelih fiának tartanak. 500 év körül Toramana. 1926bar megjelent művet hozok fel egy indiai perezi tudóstól. Kalidása a húnokat az ő Raghu-Vancájában (IV. Eme népek között szerepelnek a húnok is. amely megállapításához az Avesta nyujtja a legbiztosabb adatokat. Igazolásukra egy teljesen modern. Sung-Yung. J. 1932. * 4.) A Vishnu-Purana két helyén – írja Modi –. aki Cunningham szerint Toramana atyja volt. 3. és kiadta: Zajti Ferenc. Késő Turánok vagy Indószkíták. Laelih. W. a turániak építették.és Dél-India népeit. aki Indiában Kr. az északnyugati hegyszorosokon keresztül. Már a legősibb időktől kezdve turáni eredetű néphullámok keltek át a Himalaya hegyóriásain. Az indoszkíta húnok történetét száz évvel előbb írta Tod. ének 68. személyesen is megtelepedett Malvában. 2. században. az árják legősibb szentírásában. Szkíta szokások az indiai radzsputoknál. Ford. ` 65 5. melyben az úgynevezett kegyetlen és civilizálatlan fajok között a "Húnok és Parsikák" szerepelnek. születése körüli századokban az indószkíta Jät nép vonul Pandzsabba (a Védákban Yâtu. Ezek Chandravansa és Agnikula fajúak – Naptól és Holdtól származtatják magukat. Sinclair még azt is megállapítja. India ugor népei etimológiájával foglalkozik Hevesy Vilmos a "Finnisch Ungarisches aus Indien. ö. amelyeken neve előfordul. A húnok Közép-Ázsia pusztaságairól jöttek. Yadu). India ugor népeinek telepedésével és történetével bő szakirodalom foglalkozik. vagy azok szorosain és aláereszkedtek India síkjaira – írja W. Fiók Károly szanszkrit tudósunk szerint 20 ugor népnév és igen sok ugor kifejezés található. akik meghódították Indiát. akik az árják előtti faja volt Indiának. 66 . 226." A legújabb angol irodalom G. India népeit az angol Alex Cunningham ekként osztályozza: 1. aki az indiai húnokról írt. (Mithragyula = Napkirály. Árják és Brahmáni Hinduk. A Jaxartes-folyó két partján volt az ugor és az árja faj hazája. az utóbbiak Attila király és fiainak korára esik. A másik vonatkozás abban a listában található. Hunter (Az indiai birodalom). Fergussan és Sinclair szkíta és mongol eredetű turáni népeknek tartják Észak. J. 500-ban utazott. Zajti Ferenc: "Magyar évezredek". Megerősítik ezt bizonyos újabban felfedezett érmék. de azok ma is helytállók.) a birodalmuk lehanyatlik. bizonyos vezérszerepet játszó éspedig "a legszélső nyugaton" lakó népekről szól az írás. u. J. Uralmát megerősítette Indiában. Egy kínai utazó. Mirkula. A húnok indiai hódításaira vonatkozólag első autentikus hivatkozás az. előtti időből. Az indiai radzsputok szkíta származásának bizonyítékául J. amely a Skandagupták uralkodása idejére utal. Syad Mahammad Latif (History of the Panjab) szerint az árják bejövetele előtt az országon egy goal (pásztor) dinasztia uralkodott.

6." Ezek a szokások Herodotos szerint Sakadwipából (Saka Szkítia) származtak. majd "Attila király palotájában sorjában ülve a kobzosok és síposok minden zengései és édes hangjai. és Magyarország minden vitézei a vezér színe előtt paripáikra ülve.-hez. ahol a Nadányiak őse. Jegyzet: 1-hez.) "Rajta.-hoz. Vagy ugyanott a 142-ik oklevél. Attila kardja az Árpádoknál. Vallásuk hűvösebb klíma vallása volt és magukkal hozták előző telepeikről. Hadistenének vért és bort áldoz. a nagy áldomáson. (Kócs község Komárom vm. A radzsput Bardai ugyanazok. kun süveggel és a férfi és női szobrokat is kehellyel ábrázolták. 559-474. a Mahabharata hőseitől kezdve a Mohamedán hódításig. ö. hanem inkább a skandinávok véres alakjainak tisztelete. avar és honfoglaló magyar sírok leletei.. vaddisznót. A magyar ko-csi. hasonlóképpen Szkítiából került az Indus síkságára.: Hadisten kardja Attilánál. A szkíta géta lovát feláldozták a halott égetésénél." (Aeschylos: Prometheus. Békében a bor és a nők istene.. mint a kelták bárdjai. Jellemző a gyengédségük a nőkkel szemben. akik magasan fönt tetők alatt szépkerekű kocsikon laknak. 5. Az ősmagyar fele-ség fogalmát. akik pásztoristeneket. az ú.) Szkíta származású a pannoniai kocsi is. Még ma is áldoznak a gazdagság és szerencse istennőjének: Laksninak. vagyis fehérló-áldozat. a napot és jobban élvezi a regősök harci dalait a Brahmánok litániáinál. Hanem nejével egyűtt élve. A halottak eltakarításánál Budha az elégetést vezette be és a hamu fölé földet hányatott. ö.. 7. "Jönni fogsz a nomád szkítákhoz. mindenütt találtak a sírok felett sírszobrokat. amelyet Vaivaswata Manu leszármazottjai (a Nap fiai) gyakoroltak. Amerre a hún fajú népek vándorlási vonala tart. így a Fekete-tenger feletti síkságon." Honfoglaló őseink a kancatejből készült népies kumisz italon kívül bort és sört is ittak. Anonymus írja a honfoglaló ősökről: A halhatatlan isteneknek nagy áldozatot tettek és 4 nap lakmároztak. mint a nap szimboluma. 68 . a kínaiban kao-cse. ide! Ne űzzük többé így zajjal és lármával bor mellett a szkíta ivást. n. – amin Árpád vezér igen örvendezik. V. a Jehun és a Jaxartes forrásvidékeiről. majd minden nap bajt vívnak s más ifjak pogány szokás szerint íjakkal és nyilakkal játszanak vala. vizet isznak. lövi a kacsát és vadmadarakat. rabszolgákat szabadit fel és torozó intézményt alapit az Ugrai monostor részére. egyúttal az özvegy is máglyára lépett elhányt urával. A radzsput vadássza és megeszi a bivalyt. (Lásd: Krohn Gyula: "Finnugor népek pogány istentisztelete. Szőlők vétele-eladása általános. a dalosok mindenféle énekeivel zengnek vala elöttök .-ben. A magyar nőknek a férfiakkal való egyenjogúságát bizonyítja az 1210-30 körül irt Váradi Regestrum 301. hogy a nap déli útjáról való visszatértét imádattal üdvözöljék. A radzsputok ősidők óta. Anonymus: "Thonuzoba hitben gyenge lévén Nem akara lenni kereszténnyé. Észak-Eurázsia finn-ugor és törökfajú népei még ma is áldoznak a síroknál lovakat. A harcias radzsputoknál Hara hadisten szertartásai is kevésbé hasonlítanak a szelíd hinduékhoz. e. 67 8. Ez nem India forró síkjain szerzett hinduizmus. hogy az emlék nagyobbszerű az előzőnél.") 2. melyből az ellenség vérét issza. A temetésnél a halottnak lóva1 együtt való temetését igazolják a hún. Harát háborúban koponyával ábrázolják. mely a fiúnak kötelessége és uralmának hatalma abból látszik." 3.. A tatárjárás előtt általánosan elterjedt nálunk a sörfőzés és a szőlő kultúra igen magas fokú. amikor a használata megszűnt. A radzsput szereti a vért. a németben kutsche. Váradi Regestrum. Túlmeleg az ahhoz."A radzsput törzsek a még ma is megtartott szkíta szokásaikat alig nyerhették az Indus perzselő síkján. előszeretettel viseltettek a szerencsejátékok iránt is. Ez a hindu népeknél tilos. A részegítő italok szeretete tekintetében se marad el a radzsput nyugati testvéreitől. A harci szekér is jellemző az indo-szkíta népekre. akit kellő bizonyíték híján tüzesvas próbára ítél. Temettetett az abádi révbe . a Borsa nemzetségből származó Benedikta nagyasszony földi javairól végrendelkezik. 4. ) 4. 7: hez. A kehely emberi koponyából készült. az angolban coach.i. A nagy napfordulási (solsticium) ünnepe: az Aswamedha. 8. ö. teheneket tisztelnek.) Anakreon (Kr.. V. Számos példány van ezekből a délorosz múzeumokban. lovát. mint a szkíták. Anonymus írja: "nagy örömükben megittasodnak vala" t. füvet esznek. Imádja kardját. paizzsal." 1.. ahol: Eufemia nagyasszony bíráskodik egy Ur-Kund nevű tolvaj felett. A férfi szobrokat fegyverrel. 3-hoz. perirata. Kamennija babákat. akik gyümölcsöket. (V. szarvast. Az áldozati helyen való emlékszobor állítása ritkább szokás.

a víg. (Tóth Jenő: Turán f. erre mutat Kézai Simon mester azon kitétele: "Keve kapitányt szkíta módon ünnepélyesen eltemették az országút mellett. "dicső hún kapitányokat". 10. 11. ilyenkor sezámmagos süteménnyel teli apró erszényeket osztott ki a fejedelem híveinek. A Modern Panarion. A bőség szarujának emblémáját kalácsból elkészítik és ezt különböző ceremóniák között a család tagjai közt felosztják. 1913. Menetközben így énekelnek: "Szourva. Az ősi misztériumok nagy beavatási napja ez volt. minden ősi nép megünnepelte. A téli napfordulót. sivár. Amíg a jupá-kat előkészítették. nyolcszögletű faoszlopot. Blavatsky: Cross and Fire. A mai napig "Sourvjaki" ünnepe néven ülik meg újév napját. Nálunk is voltak ilyen szobrok. ahol azok egész éjszaka a madarak repülését figyelték. V. december 23-át. úgyhogy a mai hercegek már nem rendezik. mint Siva romboló ereje a sivatag. P. majd Attila királyt is. Az új párok neve szouriakari. keleten az aswattha (ficus religiosa). amelyeket ma a népünk korhányhalmoknak nevez. szerencse érje házunk.-hez. pattogó tűz boldogságot hoz és gyors házasságot. sz. a melegnek. i. melynek feje egy-egy ember.A hún eredetű bolgároknál is voltak ilyen sírszobrok. A 18 áldozati gödröt három sorban. E napot megelőzőleg a bolgárok nem dolgoznak. ö. A szertartás a papok és augurok részére földbirtok kiosztásával végződött. továbbá a hegyes süvegű. de a szent emberek inkább aranyat kértek és így 10 millió jambunada (indiai) aranyat kaptak. Szuria indiai napisten kultuszát . akinek lovat áldoztak. Szourvja isten azonos az indiai Szuria napistennel. akkor már is túl sokat mondtam. Adj bő. szóban és Sivó-család névben. Márk krónikája "díszes kőbálvány"-nak említi ezt a sírszobrot. míg a király a szintén tűzbevetett állatok szívének füstjét szagolta. vagy elefánt alakúra volt kifaragva. akkor más kutatónak útmutatásul szolgálhatok" – így vonja le a végső következtetést Tod. Ramajanában leírtak egy ilyen szertartást. bika. ) A magyar népi szokásból is sok részletét kiolvashatjuk az ősi ünnepélynek. a téli napfordulókor szintén lóáldozattal járt. az halált. E tuskó Szourvja tiszteletére ég reggelig. melynek csonkítását. A ló visszatérése egybeesik a nap déli útjáról való visszatéréssel. Égő gyertya és füstölő. Az oszlopot aranylemezekkel. sas alakjában rendezték el. egyenes kardú szoknya-gatyás és csizmás férfiak szobrai. A királyt és királynét a főpap a ló mellé ültette.-hez. A tűz mellett éjfél után kezdődik a jövendőmondás.) 12. Réva és Kadocsa. az oroszországi és magyarországú kurgánokkal. éjfél után a jegyesek elhagyják a szülői házat és rokonokat mennek látogatni. Nyugaton a napisten szentelt fája a kőrisfa. Áldás. Ide helyezték az áldozati állatokat. kivágását halállal büntették. ékes szövetekkel és virágokkal borították.turáni népek hozták be.-hez. ezt igazolják túl cifra. melyen a hőst hű feleségével együtt domborműben kivésbe ábrázolták. Háromszor vezették körül a lovat a szent tűz körül és a papok intésére örömkiáltások közt leölték. A közeli rokon keresztény bolgár nép megőrizte a napimádást. A mongoloknál Onghon és Onghó volt annak az istenségnek neve. Ráma atyja idejéből: "Hozzátok elő a lovat a Sarju folyó északi partjáról és készítsétek elő az áldozatot!" Erre a célra egy fehér lovat választottak. Jegyzet: 10. m. ami a szkítáknál örömnap volt. ha nem. Az ősmagyarok Ukkon és ukkonpohár és a finn Ukkó. Ayodhya ura. 1926-ban Pliszka és Mádara között Endzse falu mellett került elő egy férfit és egy nőt ábrázoló szobor. A szurja név talán a napszúrás fogalomban fennmaradt. 9. új esztendőt nekünk! Egészség. böjtölnek. a lovat. madarakat és víziállatokat. ú. Ha. 69 70 . tehát a tűz jelenléte is fontos. Egész Radzsadasthánban a radzsput hősök sírja fölé emelt tumulusokat találunk. elalszik. A fehérlóáldozat (aswamedha) szertartás igen költséges és veszélyes. hosszú csizmákkal ábrázolt szobrai és körülöttük álló nyilas amazonok. melyet egy évig szabadon engedtek. 2. Ugyanakkor nagy tuskót gyújtanak és azt égő oltárként helyezik a tűzhelyre. termékenységnek és bőségnek urával. az adwarju papok az áldozatvezető hotri papok utasításai szerint hangos varázsmondatokat recitáltak. A Sankrant vagy Sivaratri (Siva éjszakája) ünnep. amikor Szurjához fohászt küldenek. Te évad ura. Szourva. évf. "Ha ezek a hasonlóságok csak véletlenek. 11. Dasarastha. Meghívások mentek a szomszédos fejedelmekhez és felállították a 21 jupát. boldogság a jövő évig!" H. a mongollal azonos fogalom és lóáldozással egybekötött volt a kultusza. hol kőbálvány van felállítva." Ide „az említett bálványkőhöz" temették Béla. A 16 áldozati pap feldarabolta a lovat és egyes részeit előírás szerint a tűzre helyezték. 9. és sívóhomok stb.

Mogyer. az ősi hiper-kultúrát. hogy az isteni dinasztiát megalapítsa. a világtörténelem legnagyobb katonai és uralkodói zsenije.-höz. kormány. egyenes leszármazottjai Árpád és az 1301-ig uralkodó családja. a Dsulo vagy Dsula. dsola: mongol szó – fék. Bég Baján és Álmos gyulákon vagy fejedelmeken keresztül az 1301-ig uralkodó árpád dinasztia sarjadt. Irnik. kőrösfa. földre szállt. hogy ezt a leszármazást ma a hivatatás történettudomány vallja. amelyen a mai nyugati kultúra is felépült. 1200 évvel visszaviszik Jafethez. Bizonyítható-e. Eneh és Emese álmával. hanem a kőrisfáról is. Nagykőrös neve. (V. török szó. hogy a hún-magyar legendák ősi történetünk és ősi emlékezésünk tárháza? A) 1. akit Astur madárnak és Songarnak (Songar vagy Sonkar = sólyom.) Ennek az isteni dinasztiának. mely keverékből aztán a magyar nép alakult ki. Hóman Bálint történettudósunk halhatatlan érdeme. E törzs győzte le vagy telepedett rá a finn-ugor törzsekre. Astur = vadászsólyom) is neveztek. Volt egy török-hún fajú törzs. V. mint pl. a koronát viselő égi Turulhoz. az Árpád dinasztia előkelő származását. ott is az Isten Hoo madár képében száll le. Attila halála után legkisebbik fia. Származása hasonló a Mikádó égi származásához. gyeplő. tehát kb. Az ősi legendákból idéző krónikaírók a húnok hatalmas nemzetén uralkodó őseinek sorozatát 35 ízig. a számtalan és messze kiterjedő rokonságot. 71 72 . melynek bölcsője a Kínával határos Altáj-hegység vidékén ringott. ezt bizonyítja ősi legendája és a város címerébe is felvett kőrisfa. ö. ∗ dzaila. A magyarországi Kőrös nevek nem minden esetben a kerek földből készült várak neve után lett. magyar Gyula∗ dinasztia ősapja lett és e nemzedékből Kurt. Jelenti a világirodalmat alkotott ősök dicső multját. Attila. vagy Irnák húnjaival az ugor szövetség élére állt. Itt Turul madár képében Isten testet öltött. Származása rendkívül előkelő. Mit jelent nekünk Attila és hún népe? Jelenti az 1500 éves jogfolytonosságot a Kárpátok övezte magyar hazában. A mítosz pedig leszármazását még ezen túl is tovább vitte a szárnyas teremtmények királyához. a fajok közötti kiválóságot.12.

hogy a történeti steppe-kultúra az emberiség egyetemes kultúrájának külön féle megnyilvánulásai között éppen olyan magasrendű helyet foglal el. Hóman Bálint az Árpádoknak Attiláról való leszármazását tudományos alapon igazolja és az ősi mondakörnek a származásra vonatkozó részét eredeti ősi hagyománynak elfogadja. hanem német eredetű német nyelvtanárok. (A magyar hún hagyomány és a hún-monda. fajszármazásukat és a dinasztikus érdekek annak szükségszerű megőrzését feltételezik. A német Thunman. A felsoroltak és az utóbbi három egyetemi tanár nem volt magyar fajú. A honfoglaló őseinknek a Kárpát-hazába hozott kultúrája a steppe népek kultúrája volt.) egyetemi előadásaiban kimondta: "Abba nem tudunk belenyugodni. ami a köztudatba még nem ment át. az első fennmaradt krónikáig 700 év telt e1. a magyarságnak. Idegen. hogy a hún história végig költött adatokat foglal magában. Tehát hún-türk nyelven. hogy t. Sajnos. így feljegyezhették történelmüket.) Dr. Erről a kultúráról dr. Attila lángész volt és Rómában tanult. a durvahangú német Roessler." "A végső eredmény abban a kérdésben. az. Elfogult történetírás lenne pl. 1921-ben megjelent munkájában feléleszti. amely ilyen ősi fajszármazási és történeti kérdéseket idegen gondolatvilágukon keresztül helyesen szűrhette volna át. a német forrásokat félretéve. A magyar fajú Gombócz Zoltán: "A bolgár kérdés és a magyar-hún monda" c. egyik rá volt utalva a másikra. A mai kor embere ilyen nagy időkre visszanyúló események fennmaradását csak írott emlékek útján tudja elképzelni." Attilának 453-ban bekövetkezett halálától a honfoglalásig kereken 440 év. a tót Szklemár. A húnoknak volt írásuk. sőt az emlékezések világában is. elfogultak voltak. hogy ezek az egymással annyira ellentétes kultúrák szükségszerűen kiegészítették egymást. elfogadnák. Az ősi hagyományokat. amely a húr mondákhoz vezetett bennünket. végül Bleyer Jakabnak 1908-bar "A magyar húr monda germán elemei" c. a hún-magyar rokonságot. Módjában állt akár latin." . nevelkedett. és tudományos alapra fekteti a régi hitet a magyar és hón néprokonságról. a szász Sehlözer és Eder. dolgozataikat. Császár Elemér: A 73 74 középkori magyar költészet problémái (1925-1926. akik idegen gondolatkörben élve. saját írásukkal készült krónikák lehettek. volt-e a honfoglalás előtt költészetünk. a következő: a magyarságnak voltak a honfoglalás előtt keletről magával hozott hún mondái. 1925. valamint a székelységnek hún eredete mellett egy évezreden át tanuságot tett az egész magyar nép krónikásaink Anonymustól kezdve és történetíróink a XIX. Attila dicső örökségét fenntartó ősi mondakör eredetiségét csak a mult században vették tagadásba. ha a jelenkor nagy háborúját néhány száz év mulya egy angol történész egyedül csak angol források alapján írná meg és azt a német tudományos körök. Sőt ma már esz is látható. i. így járnak el nálunk az ősi hagyományokat tagadó filológusok és történészek. Bizony ez hatalmas idő a népek történetében. Petz Gedeonnak 1885-ben a "Magyar húr monda". sokszor ellenséges régi forrásanyag felhasználásánál az elfogulatlanságra törekvő történésznek kritikai érzékkel kell eljárni. akár görög nyelven a hún nép történelmét – ha ilyen nem lett volna – megíratni. itthon a német eredetű Hunfalvy (Hunnensdorf) Pál és Riedl Frigyes az idegenből átvett mesék világába utalták az egész mondaanyagot. mint az előttünk jobban ismert városlakók kultúrája. századig Hunnia történetének folytatását Hungária történetéhez kapcsolták. az orosz Karanzsin. A legelnézőbb megítélés szerint sem helyezkedhettek ők abba a szemlélődő állapotba. Fettich Nándor régészünk azt mondja: "A tudomány az utóbbi idők nagy ásatásai eredményei alapján mindinkább látja azt.Árpád dinasztiájának. Ilyen előzmények után csalhatatlan írásoknak ismerték el Heinrich Gusztávnak 1871-ben "Etzelburg és a magyarhún monda".

amint láttuk. hogy eredeti ősi hagyomány volt-e a hún származás tudata és az e köré csoportosult monda anyaga. Az árpádok dinasztikus érdekei az ősi hún származási és genealógiai legendák intézményes fenntartását igazolják. 1939. Anonymus azt írja. illetőleg a királyi regősök énekeinek feljegyzése. A magába elmélyedő. 75 76 . és XVI. Melich János szerint török-bolgár nyelvet beszéltek. * ∗ 2. akkor csakis az uralkodócsalád intézményesen fenntartott családi hagyományaival állunk szemben. Németh Gyula kettős szóhasonlítással bizonyítja. szemlélődő keleti ember gazdag gondolatvilágából született fajszármazási. (Jász-kun kongresszus." "A hún-székely azonosság gondolat. amit a városlakó nyugati népeknek adtunk. vagy még a pogány fejedelemség vége felé népünk kettős nyelvűsége megszűnt∗ és így szükségessé vált az ősi Mazda hit zend nyelvén és a rovással jegyzett türk nyelvű feljegyzések átírása. Annak a fontos kérdésnek eldöntésénél. a székely népnek a magyar-hún hagyománytól független s attól a krónikákban is következetesen elkülönített történeti tudaton alapuló hagyománya. ) Ilyen ősi kultúranyagunk volt Attila nagy fejedelmünk körül csoportosított mondáink anyaga. mert nem ismertek oly forrást. Ez a bizonyítási eljárás azonban." 3. történeti tudaton alapuló ősi hagyománya. Mondák élettartama és a regősök. században is élt a népek között ez a hagyomány. akár ide a magyarokkal együtt jövő népről van szó. Ilyen lehetett a Szent László korában a papok latin nyelvére átírt Gesta Hungarorum is. Ha pedig nem onnan veszi. Krónikaíró szerzeteseink azonban csak a keresztény nyugati középkori felfogással öszszeegyeztethető töredékeket mentették át. mint fennmaradt hagyományok évszázadokon keresztül a történelmi eseményekhez híven hagyattak az utókorra. ezért néhány újabb bizonyítási eszközhöz folyamodom. sem a német (germán) mondából. hogy Árpád Attila nemzetségéből származott. Sajnos mindkettő Kun László idejében leégett. "A hún-magyar azonosság gondolatát a magyarok nem kölcsönözhették sem a külföldi irodalomból. hogy Árpád és családjában magyarul és törökül is beszéltek."Az ősi kultúrával való érintkezés során ezek a pusztai népek adtak lelket. akár az új haza területén lakó. Thuróczy és Oláh szerint még a XV. hanem a honfoglaló magyar nép finnugor elemeivel a honfoglaláskor már teljes etnikai és nyelvi egységben összeforrt bolgár nemzetségeknek. történeti. – az eddigi bizonyítás nyelvészeti és történeti eszközökkel folyt. hogy nem a nép énekeiből veszi forrását. A keresztény királyság korai évtizedeiben. elsősorban az Árpád nemzetségnek keletről magával hozott. pompás meseszövésű legendakörünk elveszett. Ugyanakkor határozottan kimondja. nem vezetett célra.. Filológusaink szerint lehetetlen. amelyben azt megtalálhatták volna. hogy azok. vagy idegenből átvett kölcsönzött fikciók. politikai készséget az első városkultúrának is. genealógiai és hitéleti nagyon gazdag. Hol lehetett az Árpád-ház okmánytára? Valószínűleg az uralkodó Árpád-nemzetség ősi szállásán lévő székesfehérvári káptalan vagy a veszprémi egyetem hatalmas könyvtárában. tehát a mondaanyag legfontosabb részének eredetiségét. A származás kérdését. Mi is ilyen gondolatvilágot hoztunk magunkkal és é1 bennünk és szunnyad lelkünk mélyén" – mondta Teleki Pál gróf." "A hún-magyar azonosság gondolata nem a mai haza területén kialakult fiktív hagyomány. A hún-magyar mondakört krónikásaink úgy állítják elénk. már eldöntötte Hónian Bálint (A magyar-hún hagyomány és húnmonda).

noha egyébként igen elfogult a hún és a X.) szerint a Nibelungének tárgyát először Pilgrin (971-991) dolgozta fel Konrád nevű íródeákjával. m. ahol írva van. Ebből az anyagból készült. természetesen német szájíz szerinti átdolgozással. Priscus rhetor feljegyzéséből tudjuk. e. későbbi passaui püspök. A népköltészet családi emlékezete csupán néhány nemzedéket ölelhet fel s ilyen ezer évre terjedő emlékezet fenntartása lehetetlen (1. mert nagyon helytelen volna ám. de emlékük megmaradt a Nibelungenliedhez függesztett Klage-ban. Ők a fajtudat intézményes őrei voltak. ha ez nem lennie megőrizve. "dar umbe sende ich nu zehant mine boten in Hiunen Lant: da. 200 év mulva.) . hogy Attilának udvari regősei voltak. legyőzvén a középkor legnagyobb német költőjét: Wolfram von Eschenbach-ot. ahol egy magyar regős : Klingsor von Ungerlant lett a győztes. 80-ban egybehívott nagy buddhista zsinaton a végleges szöveget le nem írták. (L. századbeli és a Mátyás király alakja körül csoportosult mondák hosszú élettartama. kik az ősök emlékét intézményesen megörökítették. wand iz vil übel waere. 1904. századbeli magyarság irányában. Sebestyén Gyula (A magyar honfoglalás mondái.hogy négy-ötszáz éven keresztül népies hagyomány fennmaradhasson. hogy azokat leiratta. hogy az oroszországi nomád török népeknél a műveltség kellékéhez tartozik. Ez a magyar regős a titkos tudományokban oly jártas. ob ex behalten würde niht. évf. népi regölés formájában történt megőrzése. hogy a német monda a legnagyobb bűvészmesternek említi. a régiek elhalványodnak s a feledés óceánjába merülnek. Ezt Aloyz Schröfl müncheni egyetemi tanár "Der Urdichter des Liedes von der Nibelungen-Not und die Lösung der Nibelungen-Frage" – kétkötetes hatalmas művében kénytelen beismerni. Dr. Eddig figyelembe nem vett bizonyíték a mnemotechnikai úton őrzött hagyomány. Sebestyén i. Vagy a székely népballadák XVI. hogyan küldte a püspök embereit Magyarországba azzal a megbízással. A másik csodálatos példa a finn nép Kalevala pogánykori nagy époszának a nép száján. Hivatott volt fenntartani az ősök dicsőségét. India türk-hún fajú fejedelmeinél a mai napig fennmaradt ez az intézmény és az énekmondók adatait az angol történetírók forrásul használják fel. melynek csodálatos példáját a keleti népeknél találjuk. Így Indiában Buddha tanításait évszázadokon át szájhagyomány őrizte. vinde ich wol diu maere. Ez a regős intézmény tovább élt a vezérek és a királyok korában is. A népek meseképző ereje újabb és újabb hősöket keres. A latin nyelven feljegyzett mondák elvesztek. 500 évvel ezelőtt történt história. Király György) Azonban Tagányi Károly: A hazai élő jogszokások gyűjtéséről irt (Ethnographia. Filológusaink fenti nézetét erősen cáfolja néhány mai korabeli példa: Szilágyi és Hajmássy XV. 1207-ben Wartburgban dalnokverseny volt. A regősök az énekkel és zenével kísért történeti anyagukat folytonos ismételgetéssel őrizték meg. 221 lap) dolgozatában felhozza. a pozsonyi vár énekmondója volt. Felhozhatok a nyugati népeknél is hasonló példákat ősi származású népek így őrizték meg könyvek hiányában a hagyományt. hogy mindenki elő tudja sorolni az őseit és ez 5-6 ízig is terjed. Ez a legnagyobb esemény. szinte változatlanul. A hivatalos regős intézmény nagyban virult a fejedelmek korában és Geyza fejedelem esztergomi udvarában az Attila hún ki77 78 rály személye köré csoportosult hősi énekeket a fejedelmi udvarban élt Pilgrin ("Von Passau der Bischof Pilgerein.) Nagy hírük volt a magyar regősöknek még a későbbi korban is. nemzedékről-nemzedékre.. a Nibelungenlied. aki ámulatba ejt mindenkit misztikus tudományával. 1911. hogy ott írják le az élő hagyományokat. – Sebestyén szerint ez a magyar regős: Farkas. es ist diu groezeste geschicht diu zer werlde ie geschacht.") hittérítő szerzetes." (E végből most mindjárt útnak indítom követeimet Húnországba: ott bizton rátalálok az emlékekre. századbeli eseményének regéje a török szultán leányával. ami ezen a világon valaha történt. oly nagyszerűnek találta. amíg a Kr. Tehát nem népi primitív mesemondással tartották fenn az ősi emlékeket.

Mintegy 30 óriás vár. hogy a bolgár népzene hasonló a magyar népzenéhez. Az óriásokról különösen Erdély őrzött meg sok emléket. Érdekes ősi emlékeket őrzött meg egy szegedvidéki és bihari népmonda. a) A szokás mentette át napjainkig a pogánykori ősi időkből azokat az emlékeket. "Ötfokúság és pentatizáló hajlam néphagyományunk alapvető sajátsága. gigászok. a család. különös szikla erősítette képzetüket. hogy a kipusztult emberfaj a föld nagy kataklizmáinak lett áldozata (vízözön). ciklopszok. Ez a Mithras misztérium téli napfordulójának ünnepéből maradt fenn. Egyiptomban az óriás héroszok. hagyományaihoz. Még a nyelvet is túlélő. Európai szomszédoktól nem vehettük át. Bartalus 1883-ban közölt egy népdalt. ) A fent előadott ősi szokásokat megőrizte a magyarság népművészetében. 79 zenét kimutatni. a jog és egyéb szellemi téren is. páratlan emlékezet. mint nyelvünk. e szerint a vízözönben multak ki az óriások és a tündérek is. ahol az új isten. Közvetett bizonyítékok az ősi emlékezet fenntartása mellett. Az emberiség ősi visszaemlékezésén alapulnak ezek a legendák. Így regölnek ma is a Dunántúlon a sebes folyóvízben gázoló Csodafiú-szarvairól. a regölés tartja fenn a mai napig ősi vallásunk töredékeit. Amelyik nép ennyire tudott ragaszkodni ősi szokásaihoz. – egyiknél sincs meg. ellen támadó titánok hegyeket dobálnak az Olymposra. "A finnugor nyelvet eltanult. besenyő. Rakshasák. az atlantiszi óriás faj élt a földön. Eredetiségéből ezerévnyi érintkezés. e dallamok a középázsiai kínai ötfokos hangrendszerben szólnak. hogy a mohamedán török népek zenéje nem arab. c) A népzene pedig a legősibb emlékeket is megőrzi." (Szabolcsi Bence: A zenei földrajz alapvonalai. mert Isten parancsolatját nem akarták megtartani. az fajszármazási tudatát kellett. Indiában a Danavák. – Szent Jánosnál: "Erre kitört az égi háború. b) Az énekes forma. Zeus. amikor még a különös emberfaj. talpa és sarka nyoma. Ezeréves népi énekeket ma is gyűjtenek a magyar nép szájáról. mindig mulattak és fajtalan életet éltek. őrzi emléküket. 1938." "Zenénk törzse éppoly rokontalan Európában. a finneknél a Kalevafiak.4. szívós. stb. Mihály és angyaltársai viaskodtak a sárkánnyal s a sárkány és angyaltársai szintén 80 . sziklapadja. Már ebből valószínű. a zene és a szokás.'` Magyarság a zenében: Kodály Zoltán. A keleti ősi írások azt mondják." "A zenei néphagyomány nagy lelki egységről beszél. asztala stb. – Az éposz különösen érdekes része. mert az óriáskő szent és sérthetetlen. Ipolyi Arnold. hanem kelta. hogy a francia népzene nem latin. ahol az óriásoknak meg kell egymással mérkőzniök és a legyőzött még kővé válhat és abban élhet. amelyeket Kállay Ferenc. Ősturáni legendák emlékét őrzi a finn Kalevala éposz. palóc. akiben az ősök tisztelete ennyire magasan lobogott. hogy a honfoglalók kultúrájának tartozéka volt. Azonos gondolat húzódik át a görög mítoszon. Kaldeában Isdubárok. Szekfü stb. Ezzel ellenkezőt csak a tudatlanság vagy a rosszakarat állíthat. (Megjelent: Mi a Magyar? Szekfü Gyula szerk. heggyel akarja az új vallás egyházát eltörölni. hogy megőrizze. Ethnographia-Népélet. ahol Kalevafi sziklákkal. óriások útja. legrégibb énekeiben. Kandra Kabos és követőik Mythologiájuk vaskos köteteikben és egyéb néprajzi dolgozataikban feljegyeztek. legősibb tradícióiban vagy szent-írásaiban feltalálhatjuk. mivel a faji jellegzetességekhez tapad. európaivá és kereszténnyé lett türk magyarság régi zenéje máig pontosan tükrözi a sámánhitű mongol-török Közép-Azsiát.) Ez az egyedüli magyarázata annak. Eddig nem tudunk külön kun. Lásd Bartók és Kodály világhírű gyűjtéseit. idegen hatás sem tudta kiforgatni. B) Óriás ősök. így a görögöknél titánok. Az emlékezést nagy mértékben elősegíti az énekes forma. hogy az eltörökösödött népek zenéje sem török. Az óriásokról szóló legendát minden nép regéiben. talán a sok hegyóriás.

Góg és Mágóg királyok. Mitzráim." Legyőzetésük után Zeus hegyek alá temeti őket. Khusnak pedig fiai: Séba. a világcsábító letaszíttatott a földre s vele együtt letaszíttattak angyaltársai is. hogy fajszármazás emlékét őrzi a skandináv Eddában említett hún vagy hüne óriás nép és fejedelme Attli. Khus. stb. A semita törzs egyik kicsi ága a zsidóság. * A Genesis (X. vagy Baktriára. holott terem arany" . Thubál. 81 Nyelve és írása sem eredeti. Prometheust is a Kaukázusba zárja. Ősi fajszármazási óriás-emlékezések az Attila— Árpád családfán szereplő ősök : Noé. szimbológiáját a környező népektől vette át. Jafet. Thana. néprajzi határait. Eljutott a régi görögökhöz a szkítáknak nevezett északi népek sámán mágusainak nagy híre. ma is Khusistan nevet viseli. úgyhogy négy folyóvíznek lenne fejévé. Ezekkel a nevekkel a Genesis más helyén is találkozunk. Jafetre vonatkozó titáni hagyományokat a babiloni fogság alatt. E szerint tehát Nimród és Havilah testvérek. – megszületett a ciklopszok egyszemű (homlok közepén lévő) óriás népe. Megfejtésük a szellemnek az anyagba szállása. része) az emberiség családfáját következően adja: Noé fiai: Sem. Ezek is óriásokká válnak. Jáfet.." Khus földje lehet: Susiana vidéke. Mésekh és Thirás. mely vidék régebben csakugyan Perzsiához tartozott. Eviláth földje vagy a Kaukázus vidéki Araxes folyó földje. hanem a hún népre és Attilára vonatkoznak. csodálatos hírüket. Khám. Ezzel az ősi emlékezettel kapcsolódott az újabb legendaképző erő félelmes.. 10-13. Jáfet fiai: Gómer. a zsidók atyjaiként nevezett ősök egyedül az ő Géniuszuk alkotása. századokban Szkíthiának hívtak. Félelmes lovas-nép kiváló fejedelmei voltak és hírük messze túlszárnyalta az ősök akkori lakóhelyét. kiket a hinduk csandalásoknak – kiközösítetteknek neveztek. Meg kell már egyszer erélyesen cáfolnunk történészeink azon előítéletekkel telt tekintélysarktételét. átvette az egyiptomiaktól. A kaukázusi népekre vonatkozó adatokat átvették a perzsa fogság alatt. harcias népekről és fejedelmeikről. Eljutott hírük a zsidókhoz is és ők e hatalmas. mely képzet a honfoglaló magyarok franciaországi kalandozásainak emlékeiből keletkezett. hogy a zsidók biblikus történeti adatai. – már amennyire arra képes volt. Nem a sovinizmus fűtötte Ipolyi Arnoldot (Magyar Mythologia) azon megállapításainál. Put és Kánaán. Havilah. A zsidóság egész kultúráját. 1-9. éppen így a szlávok Obor óriás népe az Avar népre. (II. és onnét oszol vala el. akinek neve Ördög és Sátán. A Genezis (származási) történeti könyvét hosszú időn át szerkesztették. Kosmas 82 . Korozmiára vonatkozik. a hixoszoktól és a kánaánítáktól. Jászai Eviláth földjét a török birodalom diabekri helytartósága északkeleti részén a Van-tó közelébe eső Achlat város vidékével egynek veszi. akik nem a germán népre. teológiáját. többszöri átíráson ment keresztül és abba más népek történeti töredékei is belekerültek. Kelet áruit szállító kalmárok vitték tova legendás. Nagy fejedelmei voltak ők a Kaukázus vidékén lakó szkíta-szabir-hún törzsnek. Viszont a kaukázusi szkíták régi országának egyik folyója szintén az Araxes. a franciák Ogr óriás népe pedig az Ugorra. Révülésükben elért látási képességük tudata kapcsolódott az óriások hagyományával. óriásokat Mózes Genezisébe beillesztették.viaskodtak. e.) "Folyóvíz jő vala pedig ki édenből e kertnek megnedvesítésére. A nagy Sárkány. vagy még keletebbre fekvő ősi hazában kell keresnünk első emléküket. de a mennyben már nem volt hely számukra. az őskígyó. "Annakfelette Khus nemzé Nimródot". ahol az Araxes folyó halad át. kiváló fejedelmeket. Khámnak fiai: Khus. Nemprót (Nimród). "A második folyóvíznek pedig neve Gikhon: ez a mely megkerüli az egész Khus földjét. Madai. Jáván. a Noéra. vagyis Magyarra vonatkozik. a hunok "Kis-Indiájára"." "Az első neve Pishon: ez a mely megkerüli a Havilahnak egész földjét. Mágóg. Az özönvízre. amelyet a Kr.

dubnicí krónikák és Thuróczi: Nemroth. totemállatképek még ma is kimutathatók a családi címerekből. fej. amint azt Samothracéban tanították. Fejérvár közelében és az a hely az első. Nemproth. mitológusaink elsiklottak ezen igen fontos adat felett. ez Csanádnak. Ugyanezt mondhatjuk a családnevekről.Indikopleustes (Kr. Vaivasvata Manu az egyetlen emberi lény – más beállítás szerint kívüle még a 7 Rishi –. hajóban menekült meg az özönvíztől. Feltalálható a legenda lényege India ősi szentirásaiban is. ) Menroth. ez Miskének. Abáknál a gyűrűs fekete sas. hogy a földrajzi nevek. Álmos azután nemzette Árpádot. Noé kabir volt. ez Erinek. ez Nempróthnak. Hegyeink. ez Daniénak. pozsonyi. stb. akik a bibliai Nimród óriás származását az ősmagyar hagyo83 mány valamelyik ma már ismeretlen. ez Kadicsának. a közelben alapította". ez Beszturnak. akik a Matsya Avatar alegoria szerint. század közepén élt Justinus (I. ez Csabának. Reáfogták Anonymusra és Kézai mesterre. Csákoknál az oroszlán. ez Bökénynek. ez Ethelének. melyet Árpád magának Pannoniában kiválasztott. Nembrothus változásokkal írják. hadijelvények. Noé neve mint ősi hagyomány elővillan Márk krónikájában. Nimród és Havilah egyébként elsemitizált alakja Nemrothnak és Evilathnak. mint a hegyek. e nevet a budai. (Tanhu a húnok főkirályának címe. Ez a legenda leegyszerűsített alakban sok helyen szószerinti átvétel a turáni szumirok Gilgames époszából. ez Leventének. az Kulchenek. mert a II. ez Thanának. (Ilyen a honfoglaló Borsóknál az ezüst hal. Hagyománya kabiri vagy titáni hagyományon épült fel. A bibliai özönvíz legendában Noé az Ararát hegyén köt ki. Attila-Árpád fejedelmi nemzedékrendjén éppen úgy az ősatya Noé és fia Jafet. ez Apusnak. ez Betérnek. ez Létnek. Zsolt nemzette Taksot. * Noé özönvíz hagyománya és neve nem a sémita szellem emléke. Éppen ezért nagyobb figyelemre nem is méltatták e legendát.) Aszszíria első királyánál. István. 510) Evíláthot Indiába. A családokhoz. ez Bondorfárdnak. ez Baloghnak. ki is fia vala Elődnek. ez Bendeguznak. Család. ez Szervénynek. ez Noénak. ez Ompodnak. akárcsak Noé a bárkájában. Epiphanius Nebróth gigas-nak nevezi. ez Hunornak. Ősi hagyomány alapján Márk Krónikája (1330) elsőnek sorolja fel az Árpádház nemzedékrendjét. ez Bornak. nemzetségekhez fűződött jelek. ez Keárnak. ez Bulcsunak. hogy elfogult papok voltak.) * Titáni hagyományon épült a görögök Japhetosz titánja és ez a hagyomány azonos a hún-türk népek Jafet óriásatyjával. ez Zambornak. ez Kevének." Nemzeti hagyományunk Nemróth atyjául Thanát említi. E nevet nem a hagyomány költötte. ez Kelednek. Ninusnál is régebben éltnek írja Sesostris egyiptomi és Tanaus királyt. u. ez Mikének. az Ögyeknek.és keresztneveink nagy száma is még az ázsiai hazában született. ez Zsoltának. 84 . I. Ismert dolgok. ez Jáfetnek. Árpád nemzette Zsoltot. ki tőle származott. ez Kádárnak. aki Tarah ivadékából származó aethiops Chus fia volt. helységeink neve legnagyobbrészt ezer éves. ez Ethelnek. Történészeink. de valószínűleg Nimród nevéhez hasonló őséhez kapcsolták és így biblikus színt adtak fajszármazásunknak. ez Zámornak. ("Boldog Arábiát" Epiphanius idejében Aethiopiának hívták. ez Othmárnak. Ez így hangzik "Álmos. folyóink. ezekben a sorokban: Árpád "tábort ütött a Noé hegyén. az Indus forrásvidéki Húnniába helyezi. folyók. kiről Mózesnél említést nem találunk. vagy még azt megelőző időkből való. ez Berendnek. helységek nevei felismerhető állapotban nagy időkön át fennmaradnak. ez Farkasnak. ez Budlinak. Ezért Fejérvárat a szent király. mint a mongol és tatár uralkodók családfáján. ez Tordának. könyv. "Noé hegye" nevet nem Márk krónikás vagy tudós papok és az egyház doktorai találták ki.

Abulghazi a mongolok és tatárok leszármazását a következően adja: Noah fia Japfet, ki az Etel (Volga) és Jaik folyók vidékén telepedett le. Nyolc fia közül Turk volt az utóda. Tehát megegyezik Anonymussal Abulghazi a közös ősatya, Jáfet személyében. Ez közös ősforrásra mutat és nem semita eredetre. Japhettől származó nyolc ős neve: Turk, Csin, Kazár, Szaklat, Rusz, Ming, Gumár és Kaladzs. (Gumár neve Mózesnél Gómer.) A Biblia szerint Nimród Khusnak volt a fia. Epiphánius egyházatya (Kr. u. 400 körül) szerint: "Ez a Nimród a fekete Khusnak volt a fia, akit Zoroaszternek hívtak a görögök, és aki keletre költözvén, egykor a baktriai Hunniában uralkodott, alapítván itt a baktrok városát, ahonnan elterjedtek a csillagászatnak és mágiának ama tanai, amit Nimród fedezett fel és amit némelyek Zoroaszterről mondanak, hogy felfedezte." "Khus" szó is ősi hún név, Perzsia határán a Kr. u. V. században lakó húnok fejedelmét Khusnaváz-nak és Indiában Toramána néven nevezték. Ez Attila uralkodó családjából származó fejedelem, kinek fia: Mihiragula (Mihir = Nap: Gula vagy Gyula = fejedelem) India Attilája volt. Származásra a juecsi-fehérhún Kusán uralkodóház ból. (L. Modi. i. m.) Lukácsi Kristóf (A magyarok őselei) írja az örmény források alapján: A hún-magyar-szkíták, kiket az örmény Chus név egyesít, – hajdan Zoroaszter vallását követték. Josua Stylites (ford.: W. Wright. 1882.) írja: "A kusánok vagy húnok". Az Agni Purana szerint a Nap-dinasztiából származó Ráma egyik fia, Kusa, kitől a kushiták (Kachhwahak, Maravar és Amber urai) származtak. Az Elő-Ázsiát és Indiát benépesítő khusita népfajt északról bevándorolt ősi ugor népeknek tartják. Maradványuk ma is él Indiában. Khusok voltak a Tigris és Eufrates folyam közének legősibb lakói és ők rakták ott le az emberi civilizáció alapjait. 85

Hatalmas városokat építettek (Ninive, Kaleh); az ékírást feltalálták; mágiát űző tűzimádó vallásuk volt és az ázsiai legősibb nagy birodalmat ők alapítják. Az északról utánuk jött turáni népekkel összekeveredtek és megalapítják Elámot (Khusistant), Szumiriát és Akkádot. A legenda Akkád országnak és Babilonnak alapítását Khus fia, Nimród nevéhez fűzi. Nimród felesége Semiramis, Derketo isten leánya volt. A legenda szerint később Nimród északabbra vándorolt és Ninive várost alapította. Botbort: Geographia Sacra c. könyvében írja:

"Chavila fölött van Babilonia, ahol Chus fia, Nimród uralkodott. Nimród, azaz Bar-chus, a régi Bacchus volt. Tőle számítják a harmadik kort, amelyet a költők vaskornak neveznek. Nimród tetteit a pogány írók tévesen fiára, Ninusra és feleségére, Seramisra vitték át" . . .

A juecsi törzseket Kína határáról a húnok szorítják ki és Turkesztán déli részén telepednek le. Már Kr. e. 130-ban elözönlötték Baktriát. Itt öt törzsre oszlottak és a legtekintélyesebb törzsük a Kusán nevet viselte. (kínai neve: Guei-shuang). A Kr. u. első században a juecsi név feledésbe merült és általánosan kusánoknak nevezték őket. A Kusánbirodalom befolyása virágkorában egész KözépÁzsiára és a Kaspi-tó vidékére kiterjedt. Uralmuk alatt volt Afganisztán és India északnyugati része. Kaniska uralkodójuk pedig az egész Ganges folyó völgyét elfoglalta. Ő az indiai történelem egyik legnagyobb uralkodója és legnagyobb buddhista apostola. Régészeti felfedezések szerint a kusánok sok közös jellemvonást mutatnak faj, nyelv és ruházat tekintetében Irán északi részébe bevándorolt nomád népekkel. A korai kusán uralkodókat érmeiken csúcsos fejjel, széles, előreugró orral és nagy szakállal ábrázolták. Az ősi szkítákra hasonlítanak. Ruháik: hosszú köntös, ami Irán nomád pásztorainak ruháival azonos, alatta nadrág és nemezcsizma. A fejen csúcsos süveg. (V. ő.: McGovern i. m.). A magyar őshagyomány Nímród országát, az első őshazát és fajunk bölcsőjét a hegyes Transkaukázus vidékére, az Araxes folyó völgyébe, Armenia északi részébe helyezi. Evilath földje volt ott, amelyet Mózes (I. k. II. fej.) a Pilon folyó melléki Haviláh 86

földjének nevez. Elizeus örmény történetíró a húnokat khusitáknak nevezi, akik úgy öszszekeveredtek a turáni ősnépekkel, hogy egymástól e1 sem választhatók. Az örmény írók az Araxes folyó vidékét Khusdiá-nak hívták, az ott lakó khusitákról, vagyis húnokról. Volt ott egy Hunoracerta nevű város, amit örményből lefordítva Hunor-városnak neveztek. Hunor és Magor előtt itt, a Kaukázus hegyes vidékén bukkant fel a csodaszarvas és vezette el őket a hegyekentúli vidékre, a Meotisz-tenger (Azóvitenger) partjára. * Az első ősatyát, kitől a hősmonda a fajt levezeti, az indusok Manusnak hivták. Manu a szanszkritban urat, férfit, parancsolót jelent, de jelenti az Istentől ihletett törvényadót is. E fogalom minden ősinépnél feltalálható. Egyiptomban és Lídiában Menes, Phrigiában és Rómában Manes, Krétában Minos, szumiroknál Marduk, Iránban Marsi, az ősmagyaroknál Manó a neve. A mongolban Mani, vagy Mani khán = óriás férfi, aki a vadászok védszelleme. Tehát Nimród óriás, a "hatalmas vadász az Úr előtt" fogalmat teljesen fedi. Nimród óriás, az isteni vadász legendájához tartozik, hogy ő volt Babilonia és Asszíria megalapítója és első királya. A következő fejezetben bőven tárgyalom nevének késői utódát, ami némi fényt vethet az ősi Nimród-legendára. A nemzeti hagyomány a fajszármazási, őshazaszerzési és a dinasztiaalapítás történetét így őrizte meg "Menroth óriás, ki a nyelvek magkezdődött ösz szezavarodása után Eviláth földjére méne, melyet ez időben Perzsia tartományának neveztek és ott nejétö1, Eneth-től két fiat nemzett, Hunort t. i. és Magort, kiktől a húnok vagy hungárok származtak." "Hunor és Magor elsőszülöttek valónak, atyjuktól megválva, külön sátrakba szállnak vala. Történt pedig, hogy amint egyszer vadászni kimentek, a pusztán egy szarvasünőre bukkanónak, mellyet, amint előttük futott, a Meotis ingoványaiba kergetések. S midőn az ott szemők elől tö87

kéletesen eltűnt, sokáig keresték, de semmi módon nem találhatták. Végre is az említett ingoványokat bejárván, azon földet baromtartásra alkalmasnak találtá:k." (Kézai Simon mester.)

Feltaláljuk e mondát már a VI. századi Jornandesnél is, ki szerint a Meotis partján tanyázó hunokat egy szarvas-ünő vezeti az ingoványok közé. (24. fej.) A Bibliában a Genesis VI. fejezete Nimródra vonatkoztatva ősi turáni legendát tárgyal:

"óriások valának abban az időben a földön, sőt még azután is, mikor az Isten fiai (b'ne-aleim) bemenének az emberek leányaihoz és azok gyermekeket szülének nekik. Ezek ama hatalmasok, akik eleitől fogva híres-neves emberek voltak".

– Vagyis óriások voltak. – A Genesis hosszabb megszakítás után úgy folytatja, hogy a híres-neves emberek közt van Nimród, a "hatalmas vadász az Úr előtt". Peronne páter így ír róla:

"Nimród nem tartozott azon gonoszok közé, akiknek gonoszsága miatt támasztotta az özönvizet az Úr, vagy akik a bábeli torony építői lettek volna, mert vagy b'ne-eleimek, vagyis jó angyalok voltak s ebben az esetben bűnbe nem eshettek, vagyis nem voltak bukott angyalok azzal, hogy a föld leányait vették feleségül, vagy rossz angyalok voltak s ebben az esetben nem hívhatták őket b'neeleim-nak, azaz ,Isten fiainak’ vagy ,hatalmas vadásznak az. Úr előtt’".

Nimród (Menróth) tehát nem bukott angyal, hanem az "Isten fia", vagy az "Ég fia", aki Enethtel, az emberek leányával egybekelt. "Isten fia", "Ég vagy Menny fia" a hún-türk fejedelmek ősi címei közé tartozott. Többen az Attila fiától, Irniktől Ieszármazó, 525 táján élt Gurda és Magyer fejedelmek közül Gurdát tartja Hunornak. Szerintem ez a legenda ősi allegória, amely az uralkodó hún törzsnek

88

és a finnugor magyar törzsnek egybeolvadását, rokonfajú testvériségének tudatát őrzi. Eneth név a későbbi krónikásainknál Enech, Enach, Onech és Oneth változatokkal jön elő. Enach fiairól, mint óriás fajról emlékezik Mózes IV. könyv, 13, fej. 23=24. sora. Hunor és Magor, Nimród e két fiának nevét Mózes könyveiben hasztalan keressük. Nemróth felesége Enech ősanya török szóból megfejtve inő, vagy ünő, szarvastehén szóval azonos. A későbbi Emese ősanya, Álmos anyja jelentésének is megfelelő, mindkettő női (feminin) lényt jelent. Enee vagy ünő allegorikusan azonos a hold istennővel, vagy Isissel, – a "tehénszarvúval". A tehén minden ősnépnél a természet passzív női (nemző) erőnek a jelképe volt. Isis Egyiptomban, Ió Görögországban, Vách, "a hangzatos tehén" Indiában, akitől a Baghavad Purána. szerint az emberiség jött létre. Az ősmagyar szarvasünő üldözése azonos a Prometheus mitológiában Jupiter által űzött sóval, aki "szarvakat" kap, vagy Bráhma tiltott szenvedélyétől űzött Vách-hal, aki őzzé változott. Itt is üldözi Hunor és Magor, az égi származású két ifjú, a szarvast. A csodaszarvas eltűnik, de ők a Belári (bulári, bulgári) asszonyokra akadnak és közülük Dula király (ó-bulgár Duló dinasztia) leányait veszik feleségül. Ez is azonos fajszármazási ősi mítosz. A rokon finn népnek is van csodaszarvasa: "Maga léha. Lemminkäjnen Űzi csoda szarvast szörnyen, Űzi lápon, űzi síkon, Űzi puszta parlagokon" ... "Siettetik, főlkergetik Híz szarvasát rejtekéből, Tápió∗· hegye mögéből, Hixé⊗·· vára közeléből" . . . Kalevala. (Ford.: Vikár Béla)
∗ Tápió az erdők szelleme. A Pest vármegyei Tápió folyó és ily nevű falvak, ősi pogánykori nevek. Hizé, a magyar Izé – ördög. ⊗

Azonos a japánok csodaszarvaslegendája a mienkével. Ott Natsu hercegnek két fia volt: Abo és Oy. Vadászaton fehér szarvast riasztottak fel és azt űzték hosszú éveken át. Oy herceg keletre került a szarvas üldözésében és a japán nép őse Abo herceg nyugatra került és a "hungarik" magyarok őse lett. (Japán hadifogságban élt Ráthonyi János .özlése. Esti Ujság, 1941. XII. 19.) Az égi származású Nimród (Ménroth) felesége, a föld szépséges leánya Eneth, kitől a szarvesűző Hunor és Magor származik. Ez a két fiú a Nap fiai, a Mithras misztériumok bikaölő napfiai. (Anahita = Eneth = Boldogasszony. ) Forbáth László (A megujhodott Mongólia) írja, hogy Urga környékén hún vagy ujgur eredetű fejedelmi sírban szőnyeget találtak, amelyen két lovas a csodaszarvast kergeti. Regős énekeink csodafiúszarvasát a Tápiószentmártonban és Zöldhalompusztán talált szkíta aranyszarvasleletektől a kínai határig és onnan át Japán szigetvilágára követhetjük. A csodaszarvas legutoljára a keresztény lovagkorban, Szent László király körül csoportosított mondakörben jelenik meg.

C) Hungar név ősi hagyomány.

Az ősi népek nevüket alapítójuk nevéből származtatják. Ezek az alapítók távoli ősidők homályába vesznek el: A mítoszok isteni származást tulajdonítanak nekik és ők rendszerint az Olymposra kerülnek. Ilyen Hunor és Magor mítosza. Az ősi alapítók neve és vele az ősi népek neve is szimbolikus jelentőségű és mindig valami kiváló eszmével kapcsolódott. Népünk a honfoglaláskor két névvel tűnik feL A nyugati népek előtt az "ungar", "ongar", "hungar" névvel; önmagunk között pedig a "magyar" névvel. Ez a "magyar" név Árpád törzsének neve. A másik, a hungar, ungar vagy ongar a hadiszervezetet, a katonai állapotot, a katonai célból alakult törzsszövetség meg jelölését szolgálta. E szavakból hun-gar, "gar" a mongol szóból megfejtve, annyi mint kar. Ma is használatos: nagy garral jön, jelentése nagy sereggel, nagy haddal jön. A nemzetségeket had-nak nevezték. A régi magyar országgyűlés tagjait pedig "Karok és Rendek" néven hívták. Dsongar királyság annyi, mint "balkar", vagyis a mongol sereg balszárnyán lakó hadiszervezetben élő nép. Ilyen: Khasgar, Basgar (Baskír = 5 kar), stb. (L. Enciclopedia 89 90

boldogulásának . miket a Tanais áradásai alkottak". Felemlíti azonban. a harci erényükért. (A Húnok ősi története c. aki indus hit szerint a Karma végrehajtó nagy szelleme. ) Ez a Kaukázusvidéki. odahagyta Scythia tájékát. Vannak. hogy a mongol. ama roppant kiterjedésű tavakat. "A Hungária névben annak régi kínai nevét látjuk. u. akik a finnből "föld emberének” Vámbéri a török „bajar” szóból „úrnak. Ősi időben az uralkodó és a főpap egy személy volt. a nemzetek fejlődésének. Mágóg szó mágust jelent. Zilgbi és Ziagbir néven írja Deguignes. E szó megfejtése: Kán = fejedelem és gar = (kar) sereg.) Krónikásaink Attila örökségéről.) Géza fejedelem idejében még Húnországnak hívták országunkat a németek. ez a török "eri". Török népnevek ugyanis kevésbé a nyelvi vagy faji. tehát a Megyer név "összetett alakjában bolgár-török eredetű". műben. A magyar név tehát az egymás közt használt neve volt a népnek és minden esetre a hún-turk "magyar vagy megyer" törzs ősi nevéből vált az egész nép nevévé. mint inkább a politikai egységet jelölték.000 lovassal csatlakozott. Kronika Wegierska: "Magerones hoc est Hungari". hogy ez a szó is öszszetett és gar szóval szövetséget jelent. Attila fiának uralma alatt állanak. mogy-eri) .Britanica. "íri" szó –. Hungaria királyai a magyar királyok. tehát az ősök mágus királyok voltak. Megy. Szent Istvántól kezdve a mai napig a latin nyelvű okmányokon. pénzeinken Hungaria Magyarország neve. (E bárom törzs neve: Jabdierti. éspédig Heungnoo vagy Hiungnu". (Modi fenti műve. Róma arannyal fizetett a hún segítségért. u. Zeliobes. 900-ban latinul írja: "Kr. ugyanakkor Kobaddal is szövetségre léptek. viszont a név másik fele eredetileg – eri-nek hangzott (magy-eri. Kuartzi-tzur és Khabukszi-gyla. és így tíz törzs szövetsége. Szent Izidoros: Ugrios antea hunos vocatos. mert a fővárosát Derbend felől északra említik. hogy három törzsüket nemességükért és vitézségükért Kangar-nak hívják. kiknek azelőtt sohasem lehetett hírét hallani. Az árulásról csak ezután értesült Kobád és az árulás feleti felháborodásában megölte a hún királyt. hogy ma is Tibetben "Pesh Hun"-nak hívják Narádát. A Hungar nevet hazai és külföldi írások az alábbiak szerint őrizték meg: Anonymus: "idegen nemzetségek nyelvén Hungarnak. – mondja Modi. hogy a Hungaria elnevezést a nyugatiak találták ki. Piligrin vagy Pilgerin hittérítő.) – Hungar tehát a húnok hadiszervezetében élő nép. Lehet. parancsolónak". Kr. saját nyelvén Mogyernek hívják". lehet a mongol bultari = bujdosó szavakból is megfejteni. Kubán-folyó melléki őshaza szabirhún-magyar népe történetének egy részlete. évben az Ungar nemzet. A hún király nevét Zilidges. Hungar-nak és Ungar-nak hívja ma is az egész világ nemzetünket. Húnországnak írja Magyarországot. Módi parszi professzor a pahlavi zend nyelvből "maga (mágus). országukat Hungria néven nevezik. Hungar népnév és országnév. A bessenyőket saját nevükön Pacinak-nak nevezi a bíborban született Konstantin császár. Ezeket a húnokat Hongre. Kobad perzsa király és Justinius római császár között folyt háborúban Róma a hún király segítségét kérte. Un vagy on = tíz. hún-magyar testvériségről írtak. de lehet. yara (barát) öszszevonásából magfar = mágusbarát"-nak fejti meg. 525 körül. latinul azonban Ungarok". mert mi is így hívtuk. Nagy tévedése történetíróinknak. az mutatja.és országneve. tehát Irnik és bánjai által újjászervezett onogur szövetség nép. Béla király Névtelen jegyzője mindenesetre a hagyományok alapján első királyunknak Mágógot írja. 889. hogy Attila másik fia a Bolgár nép élére állt és bolgár jelentése = keverék-nép. Márk krónikája 1350-ből: "Közönségesen Magyarok vagy Húnok. 91 92 bulgar vagy bulakar = folyó. Árpád kortársa Regino apát Kr. kb. – tehát a fejedelem előhada. Mogy néven a vogulok és osztyákok önmagukat nevezik. testőrsége. – Ugyanerre az időre esik Gorda fejedelem mégöletése és Magyer fejedelemmé választása. – A magyar nevet sokan akarták megfejteni. Zichy a megyer név eredetét egyelőre megoldatlannak tartja. A szanszkritban a hún népet "huna"-nak nevezik és hogy milyen kiváló név a hún. Hóman Bálint írja. Kobad seregéhez a hún király 80. akik Irnik. vagy víziember. a passaui püspök "Hiunen lant"-nak. Valószinűleg a Szabir királyról írnak. u.

a rang s a szörnyű kincs miatt egymással harcba szállt és dúl a harc. Szent Genovévával. Szt. izlandi. Athil. Amikor a népvándorlás hullámai már elültek. Attilát egybekapesolták oly nyugati keresztény kortársakkal. romhalmazt hagynak maguk után. D) Attila = Atyuska. E) Attila kincse. amelyet az Árpádok királyi családjánál hagyományként élt ősi családi kincsekhez kapcsoltak. Róma városán és üszköt. a háború és béke intézője. s a sok utód. ott állt drágakövekkel díszített széke. Az elesettek között volt Ellák is. Istvánt "Stephan Král"-nak hívták. A középkor e népei keletről jött fajrokon törzsekkel összevegyülve. Attila legidősebb fia. miként az orosz nép hivja cárját. A szörnyű nagy kincs tudatát erősítette az a tény. ) ⊗ 94 . szerk. Ebből azonban jelentős következtetést ne vonjunk le. Attila-Etele német neve Etzel.irányítója. akiknek könyörgésére visszafordította hadait és így Róma és Páris az elpusztulástó1 megmenekült. az antik kultúra fellegvárát megkímélte. Kézai mester Attila híres sátráról írt. Nálunk. római. vagy szörnyeteg. Ezek egész szabályos hangtani megegyezések. 705-762 ) költő. amit Attiláról és a húnokról alkottak. Dr. velencei. se szláv. ∗ Li-Tai-Po (Kr. Ez arra mutat. Pannoniában az ismeretlen Netadfolyó közelében vívott véres csatában 30. akiket éppen Attilával való szereplésük miatt avatott szentté az Egyház: mint Leo pápával. Ágner L. "Atyuska" a jelentése. a Gepidák királya a húnok ellen hadba gyűjtötte. ellenben 93 Attila halála után tíz évvel a vandálok törzsei átvonulnak Itálián. és Eckhardt Sándor: Attila a mondában. Dúlt a harc és a leigázott népeket Ardarik. Attila igen magas kultúrfokon álló műveltsége. a görög-római városlakó kultúrától távoleső. Szabó Károly 1864. Ilyen szentek még Szervác. ezért torz a képzet. a világ nagy államférfiainak inspirálója. "Meghalt a hún király. Krimhildből Kremhelt vagy Krömhelt. Hún neve Etele vagy Etil (Nagy folyó) volt. mégse volt se német. A romboló és építő Attila körül hatalmas mondakörök alakultak ki. "Isten ostorá"-nak világbirodalma összeomlott. Attila legendás alakja Európa. Attila nevét egyébként feltaláljuk a középkori gyakran használt magyar nevek sorában. germán. hogy ősi hún törzsnév a „Magyar”. amint már kifejtettem. Attila Rómában nevelkedett és azt értékelve. edényei és színarany ágya. a királyi ház intézményei fenntartott történeti anyagán kívül a nép meseképző ereje is nagyon termékeny volt. Arany koporsóját és abban eltemetett rengeteg kincsét egész Európában keresi a nép.⊗ A népek romantikus meseképző erejét Attila csodás kincsei felfokozták. Aldarich neve Aladár lett. amint Dietrichből Detre. frank és délszláv hősköltemények istenített. Ford. legfeljebb azt külsőségeiben követő életet éltek. Attila-anondák. u. (Attila és hunjai. kiknek élete egybefűződött Attila legendájával. A magyar nevet messze keleten megtaláljuk. Már Mátyás király kora előtt nagy legendakör alakult ki és a mesék remek sorozata még a mai napság is szövödik. minden nemzetének fantáziájára termékenyítőleg hatott. ahol az oszlopok aranyveretekkel voltak egybekapcsolva. Bizánci. Attila nevét a filológusok gót szónak tartják. megítélésénél Priscos rhetor kortársi feljegyzéseire utalhatunk. Németh Gy. a "kiniai Petőfi" idejében már mongol vagy ujgur fejedelemről szólhatott a lenti vers. Lásd: Thierry Amadé. – angolszászoknál Atla és a skandinávoknál Atli. asztala. Farkas és Orsolya.000 hún vitézt öltek meg szövetségeseikkel együtt. Az Altájhegység egyik nyulványát Mazar-Dag-nak. mert a gótok Attila hadiszervezetébe tartozó népek voltak és így nevezhették Attilát = Atyuskának. Athel. Ford. hogy vége nincs”∗ (Li Tai-Po. tehát Magyar-hegynek hívják s ott van a Mazar-folyó is. rettegett alakjává vált.~ A "rang" és a "szörnyű kincs" volt Attila fiainak végzete. Európa népe a világhódító Attila körüli legendákat tovább szövögette és a valóságot a helyi hagyományokkal is összekeverte. dániai. azonban tökéletesen ráillik Attila hunjaira is.

Béla király leánya. mert a bizánci források a VIII. Béla király névtelen jegyzője Ménrót fejedelmüket. hogy Biharban. királyi jogart. l. István király Ottokár cseh királytól eredménytelenül követelte a kincsek visszaadását. (V. katlan őserdőkkel borított gyepűrendszer volt. KékKálló. 705. folyók és egyéb patakok által alkotott mocsárvilág védelme alatt lakott. A keleti részek bolgár fejedelme Ménrót. A Bécsben őrzött Nagyszentmiklóson talált fejedelmi arany kíncsleletet a népi hiedelem. ) A volgai bolgárokkal még a honfoglalás után is az érintkezés hosszú időn át fennállt. ilyen volt a Korógyon átvezető híd Berettyóujfalutól délkeletre. i: m. maradék hún népét Keletre vezette. Taksony vezér korában Buláiból izmaeliták vándoroltak be Magyarországba. A mai Magyarország tekintélyes része akkor már bolgár uralom alatt állt és a magyarok új szövetségének célja a bolgár hatalom megtörése és a honfoglalás előkészítése volt. 707. Az ősi hagyományok szerint Attila harmadik fia Csaba. A hivatalos történettudomány azt mondja. amik Attila magyar király idejétől és az ő más utódaitól mostanáig Magyarországon őriztettek. Ellenük viselt harcokat Anonymus híven feljegyezte. leszármazottjaik pedig a székelyek.IV. Népe a Berettyó. Bulái akkor a volgai bolgárföldet jelentette. hogy a Berettyót szabályozták és mocsárvilága megszűnt. tehát hún fajúnak.: Hóman B. Bakonszeg község határában. az ősi szokások és hagyományok élénken éltek és a Balkánon az elszlávosodás csak a X. amelyeket valamikor magának László királynak nénje. Testvére. (Zichy I. mert a jelenlegi Székelyföld a honfoglalás után még évszázadokig la∗ Ismeretlen hely. F) "Bihar király" elveszett hún (bolgár-török) hagyomány. "Megigézvén Csehország királya az említett magyar királynak (Kun Lászlónak) . izmaelita pedig mohamedánt. Csak néhány évtizede. míg a magyar seregnek Bihar vár ellen rendszeres és kemény harcot kellett megvívnia. Itt a biharmegyei Sárrét járási Korógy pusztán 95 96 . Kőrösök. Anna mácsói királynő oda vitt és neki átadott." (Annalium Austria Contin. A mocsárvilágon átvezető járható hátas földeket hídnak nevezték. de rnár 894-ben a magyarok Bizánccal léptek szövetségre a bolgárok ellen. akit sok felesége miatt Mén-Marótnak is hívtak. a mai székelyhídi járásban és a Szilágyságban. Pertznél IK. de az egyik hún töredék visszamaradt. Bihar földvárában székelt. hogy a székelyeket jelenlegi lakóhelyükre árpádházi királyaink telepítették.) szerint a kincsek közé tartozott a máig Prágában őrzött Szent István-féle kard. hogy az összes kincseket viszszaadja. ő hol bolgárnak. században következett be.) Pauler Ákon (Árpádkor II. században még "bolgárokat" és "szlávokat" említenek. ö. E kincsek sohasem kerültek többé vissza. amelynek rajzát Ipolyi közölte. Hogy milyen viszony volt a székelyek és a gyarmatosító bolgárok között. hasonló név Csiglen kisközség neve a Szilágy vármegyei zsibbi járásban. Az ősi hagyomány szerint a székeIyek a testvérnépi tudat alapján önként csatlakoztak a magyar törzsszövetséghez. V. Fehér Géza szerint bolgár-török ötvösök műremeke. csodálatos szépségű és nagyértékű arany amforát. míg azután Kun László király. A dunai bolgárokkal a rokoni szövetségi viszony 839 ben fennállt és 892-ben Arnulf frank király szövetségese mindkét nép. A honfoglaláskor Magyarországon talált bolgárság ellenséges magatartását Árpád vezérnek a balkáni bolgárok ellen viselt háborújá indokolja. amely köröskörül drágakövekkel van díszítve és többféle mé. mint Rudolf német esászár szövetségese. Csigla mezejére∗ vonult és ott várta be Árpád magyarjait. mácsói Anna nagyértékű családi kincseket vitt magával Csehországba és azok ottmaradtak. tudniillik két arany koronát. I. sőt a tudományos felfogás is hosszú időn keresztül Attila kincseinek tartotta. Akkor még náluk a bolgár-török nyelv. és IX.) A honfoglaláskor itt talált bolgár nép kétfajú és kétnyelvű. hol kozárnak nevezi. Ma már tudjuk. nem ismerjük. hogy e kincsek a Tisza-Marosközbe telepedett bolgár fejedelemnek kincsei voltak. Ezen a vidéken a dunai bolgártörökök is gyarmatosítottak és a bihari földvár egyik erős központjuk volt. Ér. Hol lakhatott Csaba hun-töredéknépe? – Feltehető. Vindob.s aranykincseket. Rudolf és Ottokár között létrejött 1276-iki békeszerződés pontjaiba belevétette a kincsek viszszaadását.

(Vár. 618-ban keresztény lett. valamelyik hún fejedelem leszármazottja volt.. Reg. akit több neje miatt Mén-Marótnak is hívtak. mert ahová a hunok eljutottak és vallási kultuszuk ismeretessé vált. az uralkodásra kiszemelt Zoltánt (Szultán) Marót fejedelem leányával házasítja össze. A hún törzsek kelet felé özönlenek vissza és a Kaspi-tó felső vidékein tartják fenn hatalmukat. Bihar-nak őrizte névét. Bihar tartománytól keletre eső Nyugat-Tibet a Brukpa vagy Dugpa vörössapkás. Nemprót (Nimród). Egyik kirajzásuk Attila családjából való királlyal Indiába tör be és ott hatalmas birodalmat alapít. per. Földvára. Gyála nagyközség Torontál vm. Nemrót. A történetemmel Anonymus adatait miként kapecsohatjuk össze? Attila 454-ben bekövetkezett halála után fiai: Ellák. ahol fejedelmi udvara állt.. még a késői korban is. a királya. mint Tumen köktürk kagán neve. A felbomlott nyugati hún birodalom visszavonuló hún töredékeit ez a bolgárság felveszi és magábaolvasztja. 270. Ez tehát 25 évvel Árpád honfoglalása előtt történt. vallásos kegyszereinek. Attila halálakor Erdélybe gepida törzsek vonulnak. u. (l. Ennek a biharmegyei Korógypusztának volt az ura Vatha. de fennmaradtak.. Denghisik. Irnik (Csaba) és két más rokonuk Ennedzár és Uzindár között osztották fel Attila birodalmát. az utolsó pogány magyar úr. A honfoglalás idejében tehát Bihar vármegye területén a bolgár-török nép bizonyos politikai közösségben élt.és Korógy éren. 97 98 . ö. Szent király lehetett. régi ősének. és Gyalu-puszta Szolnok vm-ben. 468óan megszűnt. Kisgyalán kisközség Somogy vm. ott feltaláljuk Bihar nevét. mint tévesen állítják történészeink. Gyalóka kisközség Sopron vm. E tartomány buddhista kolostorait is Biharnak hívják. Így indiai Bengália felső részében Bihar tartomány nevében..) Tibet népe buddhista hitet követi és nagyobbrészt két nagy szektához tartozik.: Encyclopedia Britanica) .. Egyes hún maradványok és a húnokhoz húzódó gót csoportok az aldunai határon a bizánci birodalom határőrei lettek és egészen Zabergam (Szabirkán?) fejedelmük idejéig független életet élnek. Legalább is lényeges változást nem szenvednek. szertartásainak legfőbb patronusa az előbb említet "Bihar gyalpó" ősrégi hún király. Zabergammal az előtörő avarok kötnek szövetséget és megsemmisítvén a gepidák és longobárdok uralmát. sőt évezredeken át alig változnak. gyálpó = a király. (Néha vihar és vihara néven is. Tibeti nyelven gyál = király. Bihar (Bihor) indiai tartományt a fehér húnok alapították. ahonnan perbeidéztek egy Tumen nevű szabadembert. megritkultak. továbbá a Jóúszó éren keltek át a honfoglaló ősök Biharvára meghódítására és nem a békésvármegyei Korógy-éren. kik fölött igen előkelő származású fejedelem uralkodott. Ettől kezdve ezek a húnok az avarokkal olvadtak össze. Kétszáz év mulva Nagy Károly hadjáratai után hatalmuk összeomlott. A nyugati végeken Pannoniában függőségi viszonyba kerültek és még 871-ben adót fizettek a német császárnak. elszegényedtek. Tumen török név. Nemprót-Marót fejedelem igen előkelő származású. Neve ősi hún királynév. A népek története azt bizonyítja. Bihar várától néhány kilométerre nyugatra feküdt a tatárjárás előtt Gazsár falu (Guizar). A vörössapkás shámán mágiát is űző dugpák kolostorainak. u. Gazsár hún törzsnév Indiában és Buddha is gazsár hún volt. egyik hún királynak. mert Árpád fejedelem egyetlen élő fiát. Ezeket a hercegeket a rómaiak legyőzték és a húnok nyugateurópai hatalma Kr. világi feje a Sigace-óan székelő Tassi láma. Összefoglalva ∗ Gyál nevű helyneveink: Gyál-puszta Pest vm. Gyakori szokás volt a nagynevű ősök nevének felvétele. Zabergam Kr. hogy a családi és helységnevek állandóak és évszázadokon. Gyalu nagyközség Kolozs vm. tehát Bihar gyálpó — Bihar. Attiláéhoz hasonló hatalmas birodalmat alapítanak. A Don és Dnyeper folyók közét lakó bolgártörök népre Attila húnjai rátelepedtek és nemességét és uralkodó családját is ők adták.∗ Tibet egyházi főnöke a Lhasszában székelő Dalai láma: Gyalpó.) V. közép és kelet Tibet a Gelupka sárgasapkás szerzethez tartozik.

vagyis kabaroknak (= lázadók) nevezi. Anonymus ezt a csatlakozást Kiow városának a honfoglalók által 894-ben történt ostroma idejére teszi. Bizonyára a lázadó kabar törzsekkel. a legvalószínűbb azonban. Népe felett Ed és Edömén fiai uralkodtak. Kézai. (Kézay. század elején a Balkánra primitív kultúrájú szláv népek vonultak le. de már a VII. megtelepedtek Indiában. azt írja. Ménrót-Nimród származásra lehetett a visszamaradt székelyek felett uralkodó Attilától származó törzsfő. Edöméntől származott az Aba nemzetség. Meghódítják Kelet-Magyarországot és a marosi sóbányászatot a rómaiak után újra felveszik. – írja Kézai. és VII. Ezeknek a húnoknak mai leszármazottai között virágzó az Ed törzs. valahol keleten. A frankok által összetört avar birodalom keleti részét a bolgár-törökök szállják meg. ugyanaz. hogy bolgár-hún törzsfő volt Krum kán családjából. A húnoknak nagyhírű mágus-papjaik. Anonymus szerint Ménrót-Nimród férfiága kihalt. hogy névelferdítéssel állunk szemben és ugyanarról a hún töredékről írt. így ismét Attila családjából származó fejedelem. akik a Kárpátok övezte hazában. akiket a honfoglalók Kiow ostromakor felvettek a törzsi kötelékbe. továbbá Attila visszamaradt töredéknépét. Kézai először is háromezer harcosból. kiknek hét törzse felett Ed és Edöménen. Szt. Szkítiába. Anonymus. Boksza és Ketel családjai uralkodtak. Géza fejedelemnek veje. Legendáink és a külföldi feljegyzések is fenntartották Attila jós papjainak hírét. kikbe babonás hite szerint igen nagy bizodalmát helyezte". Szerinte Zuard vezér vitte ki Görögországba őket. Ezek a húnok. a későbbi magyar király. Anonymus fejedelmi személyeknek nevezi őket. Anonymus és Kézai háromféle hún töredékről írnak és ez tévedésbe ejtette történészeinket. sőt csatatéren elesett vitézeit egy gyógyfűvel életrekelti. hogy Csaba fia. vagy vezér neve nagyon hasonlók. Csaba írének (gyógyfüvének) székely földi néphagyománya ősi ázsiai emlék. Kézai írja. aki a húnok nagy csatájában halálos sebet kapott. Történettudósaink szerint ezek a kabarok a Felső-Tisza vidékének határőrei lettek és az Aba nemzetség tőlük származik. Toramána királyuk vezetése alatt. Örösur. a mai Erzsébet híd lábánál állott római vár helyén. E legendában Csaba királyfi csodaorvos és nagy varázsló. Elfoglalják a Szerémséget is és kolonizáló csoportjaik egészen Pestig jutnak. kívül Borsa. u. magukat székelyeknek hívták és Árpád elé jöttek a "ruthén" határszélig. résztvett a honfoglalásban. Konstantin császár a honfoglaló magyarokhoz csatlakozó törzset a Kazár király uralma ellen fellázadt népnek. Pestet. az ismeretlen Csiglamezőn visszamaradtak "árpád idejéig". Korozmiába. vagy bolgár hunokat elég tekintélyes számban találhatott. akik gyakran közölték vele az istenek szándékát. meggyógyítja. 500-ban Indiába betörtek és Skandagupta indiai fejedelmet legyőzve. "Ezek a székelyek a húnok maradványai". amely az alsódunai görög határvidéken élt. század közepén bolgártörökök áramlanak utánuk.) 99 100 . – lehet Zaber kán utóda. A honfoglaló magyarság tehát avarokat. Ed visszamaradt korozmiai rokonainál. mint Attiláé. Álmos fejedelem is "de genere Turul". Kunoknak nevezi a csatlakozókat. A húnok zöme azonban Csaba királyfival visszaözönlött keletre. jósaik voltak. A harmadik hún töredéket.A VI. elvérző.∗ G) Adat a Csaba mondakör eredetéhez. családjaikból és szolgáikból álló húr töredéktői ír. Oleg 882-ben foglalja el és kiterjeszti uralmát az összes dnyepervidéki szláv törzsekre. akik közül Edömén népével a magyarokhoz csatlakozva. rokonsága azonban tovább élhetett. ami az Attila-Arpád fejedelmi családdal való rokonságra mutat. István sógora. Kr. bolgárok alapítják és Pest neve bolgár-szláv név. és erős állammá szervezik őket. Kiow városát a normann Rurik rokona. Edömén nemzetségéből leszármazó Aba Sámuel. Zabergam húnjait. bár időbeli tévedéssel. A nemzetség címere a fekete sas. Etel. aki szintén Attila családjából származott. lehet. Anonymus Csaba magyara (sobamogera) néven nevezi. Zabergán vagy Zaber kán és Zuard kán. Oleg ilyen fényes haditettet a hún kozárok ellen csak hún-török ∗ rokonnépek segítségével vívhatott meg. mert Bihar vármegyében a középkoron át de genere Turul-ok éltek. hogy Ethele király Aquileja városát "sok varázsló kíséretében körüljárta.

" "Álmos vezér mondá seregének : Szkíták.) "Jó emlékezetű Álmos vezér. Kinek is nemzetségéből származott azon nagyhíres és igen hatalmas Attila király. Vuszun. Krónikásaink a nagy szkítaságba való tartozandóságunk tudatát átmentették. u. akik a támadó zsuzsánokra (avarok) felhőszakadást. Mágóg király nemzetségéből feleségével és fiával. a mondák élettartamának határtalan időkig való megőrzését ez is igazolja. Szkítaság alatt a rokonfajú népeket értették. mint hogy az ő vérsége a többi szkitiai törzsek fölött azon kiváló méltósággal van felruházva. servita név gyűjtőforgalma. bajtársaim !" "Árpád tört át hadaival elsőnek a ruthének havasain s ő ütötte föl legellőbben táborát az Ung vize mellett. kiktől Hungaria királyai és vezérei eredtek.) Ez a fű a kínai birodalom legtöbb helyén megtermett. hogy megrágja és lenyelje azt. vagy széjjelverték a fejét és nagymennyiségű vért vesztett." – "Ezután sok időre származott ezen Mágóg király nemzetségéből Ugek. Rodusi Apullonius (Kr. "Ha valakinek elvágták a nyakát. Magyar népünk mai nap is használ ilyen vérelállító háziszert. Az új magyar történetírás szkíták történetével nem foglalkozik. a magyarok bejövetelét a hún nép visszajöveteleként írja meg és mindketten a nagy szkítaságba való beletartozandóságunk tudatát mentik át. vagy megfulladt.∗ Tehát a nép emlékezésének. László füvéhez. Leírja. kiket Nagy Sándor berekesztett. Ez a csodaorvas a hún mágusok nagy tudományáról elbeszélte. hogy "az ő országukban olyan varázslók élnek. A zsuzsánok kéttized. Deguignes szerint ez az ország Baskíria." Ennek a táltos orvostudománynak emlékét kapcsolták a legendás Csaba királyfihoz." (Kézai. sőt vízáradást is elő tudtak idézni. – "A szkíták ugyanis régiféle népek. Kangkü és Alan voltak. sőt egy hónap mulya még a forradások sem lettek láthatók.) ∗ Anonymus nem ír a hún történetről." – "Szkítiának első királya volt Mágóg. Árpáddal . Abban az időben azt varázslatnak tartották és halálra ítélt bűnösökön kísérletet tettek. szétszakították az erét. Anonymus így ír: "Szkítiának kelet felől való határánál a Góg és Mágóg nemzetek laktak. heves vihart.A kínai krónika egy hún varázsló csodaorvos gyógyfüvéről ír. Ugek fia. pl. Álmos vezér apja. sűrű havazást. árja. visszavonuláskor mögötte jár. Jakint orosz tudós szerint Tarbagataj volt. Jafet fia s azon nemzetséget Mágóg királyról nevezték Mogernak. A vérfolyás néhány pillanat alatt elállt s behegedtek a sebek. A szkíta név a régi görögök előtt népi gyűjtőnév és földrajzi fogalom volt. Kézai ellenben Krónikája első részét a húnok történetének szenteli és a második részét.. Szomszédjaik Zsuzsan. illetőleg azt a mai napig sem dolgozta fel tudományosan. e. a sáfrány szárított virágszirmát. hogy a seregeknek menetközben előtte. sőt háremtizedrésze vagy megfagyott. A jüebani hún fejedelem szövetségkötés végett az északkínai udvarba 449-ben követeket küldött ajándékokkal és azonkívül küldött egy varázsló csodaorvost. hogy az északi hiung-nu (hún) senyü népének egyrésze Kr. – a mondottak mind valónak bizonyultak. 91-ben Kína szomszédságából eltűnt és a Jüebannak nevezett országot alapították. mint ma a turáni. " (Anonymus. 230) írja: "A szkítáknak Később Szt.. A szkíta olyan fajnév volt őseinknél. 101 102 . H) Szkíta származástudat. akkor ez az orvos gyógyfüvet rakott a beteg szájába." (Parker fordítása. vagy Magna Hungaria.

a legifjabbtól. Valamennyiüknek a közös nevük a király neve után a skolotusok. Neumann (Die Hellenen im Skytenlande) a felsorolt szkíták nép. 4. A vandal és burgundi nép is hozzájuk tartozott. ahonnan a szarmatákat szorították ki. Herkules szkíta íjját felajozni tudó Szkítes azonban visszamaradt. akik lassan az Ura1 hegységig. könyvében. u. ezért azután oroszlánbőrt húzott magára s elaludt. az Ural-vidék déli részét. végül Indiába is kirajzottak. gepida és a gót anyatörzs csak a Kr. már kialudt s az azután hazavitte. Hestiát ismerem el csupán". herul. A germán népfaj nagy keleti ága. mint Herodotos (VII. Ellenállás nélkül elmenekültek. Nyugati filológusok – így Zeuss – szeretnék azt bizonyítani." Ennél a csodás lénynél voltak az eltűnt lovak. Arpoxais és a legfiatalabb Kolaxais. Észak-Germánia hideg vidékeit is kiürítették a germán törzsek és oda később észak-keletről szlávok költöztek be. Három fiúk született: Lipoxais. a Fehér. Rawlinson és Niebuhr is. hogy Zeus és Borysthenes folyamnak a leánya voltak. járom. 484-ben) történeti könyveiben leírt szkíták árjafajúak voltak. akiknek paralaták a nevük. A második legendában: a szkíták Herodotosnak elmondták. ahol vihar és fagy lepte meg.és az Azóvi-tenger partjait. "Lipoxaistól származnak a hagyomány szerint azok a szkíták. asszonykígyót talált. Targitaosnak hívták". . Targitaosnak a szüleiről pedig azt mondták. k. a görögök azonban szkítáknak hívják.és Északi Jeges-tengerekig. Herodotos történeti műveinek kommentatora. Ez az álláspont elfogultságból eredő túlzás. Itália és Gallia felé. a keleti góthok (ostrogothok) és a nyugati góthok (visigóthok) a Dnyeper partjain a Kr. a Botteni-öbölig terjeszkedtek." Ugyanígy volt a perzsáknál is. Herodotos által közreadott szkíta fajszármazási legendák szerint a szkíták királyai az "Ég fiai". bárd és csésze. 64. talán Kr. a Kaukázus és Turkesztán földjét lakták. Skandináviát és az Ural hegységig terjedő földet benépesítették. Kr. fej. Fölnevekedtek a fiúk s kettő az országot elhagyta. vagy legalább Herodotos (szül. Az ókori görögök szkíták alatt azokat az északi népeket értették. miként a keleti hún-türk uralkodók. Dánia és Déli-Svédország területéről indul meg. 3000 körül. keresésükre indult. e. Uralkodásuk alatt a monda szerint égő arany-eszközök hulltak le az égből. A két idősebb fiú közeledtére az arany meggyulladt. u. e. csak Galícia területéig jutottak.) írja: "a perzsák minden szkítát sák-nak neveznek”. Mikor Herkules felébredt. mire azonban a harmadik odaért. Zeust és a szkíták királynéját. Szkítiának görögök által az ókorban ismert területén turáni népek laktak. Így a szkíták királya Dáriushoz azt izmi: "uraimul ősömet. a germán törzseket. s ekkor isteni végzet szerint eltűntek. amely a Baltitengertől a Fekete-tengerig terjedt. még mielőtt az ősi árják India északi részén megtelepedtek volna: A germánság népvándorlása a mai Észak-Németország. század körül éri el a Fekete. Herodotos idejében a legdélebbre került törzseik. a lovai pedig a kocsiból kifogva legelésztek. Gelonos és Szkítes. eke.50 népét sorolja fel Simonax a szkítákról írt munkája 1. hogy a szkíták népe árja törzsek voltak. Ezen az állásponton van H. A húnok inváziója elsöpörte és széjjelszórta ezeket . így az égő aranyat eldobták. hogy ők az első embert. Pomeriát. ázsiai őshazából jövet a KözépVolga tájára ős-finn nép települt. „aki az akkor puszta vidékén élt. itt azután egy barlangban különös alakot. Az öregebb testvérek erre a királyságot néki adták át. akik az Ister—Duna és a Feketetenger feletti síkságot." A Pontus (Fekete-tenger vidék) mellett lakó görögök a következő származási legendát beszélték el Herodotosnak: "Herkules a szkíták földjére jutott. században nagy királyságot alapítottak. E lénnyel Herkules egybekelt és három fia született: Agathyrsos. Herodotos által felsorolt szkíta szokások is egyeznek Ázsia törökfajú népeinek szokásaival. akiket auchata törzsnek hívnak. a bastarnok és skirek. a királytól pedig azok. a középső Argoxaistól az úgynevezett katiarusok. 2. A vandál. 103 104 I) Szkíta királyoly isteni származása. az egész vidéket bejárta s végre az úgynevezett Hylaia földjére jutott. Az ősi időben. isten és egyéb neveit a mongol szókincsből fejti meg. Porussiát és Molenburgot vették birtokukba.

xaix. égből hullott eszközök. (Lamberti Schafnaburgensis Chron. . mégis mindketten némi módosítással ugyanannak a türkfajú népnek fajszármazási legendáját adják elő. mint a régi Buda (Budha) feliratok. ami legjobban illik egy néptörzs atyjára. A három gyermektől leszármazott nemzetségnél az első fiútól származó Auchatok nemzetsége névszerint is egyezik a mongolok ma is létező Aoghán nevű törzsével és "aoghat" a mongol nyelvben a legrégebbieket jelenti. lap. Herkules fiától származtak a szkíták összes királyai". nemzeti hősök és az Olympusra térnek. J) Hadisten kardja. akiket a görögök szkítáknak neveztek el. hogy Attila miként lelte fel a hadisten kardját. A katiárok neve a mongolban: "clzoiau" vagy "khoitu" annyi mint: "mögötti. mint az isteni vadász Nimród vagy a szumir Gilgames. (Herkules is Zeusz és Ió fia. hogy a hadistennek szentelt kardot hegyével felfelé földbe ásták. A második legendában szereplő Herkules oroszlánölő ugyanaz. akik a három szkíta testvér legidősebbjétől származnak. És Khulghatsi vagy Khulatsi = rabló.) Ilyen isteni elhivatás égi jeladása a hadisten szent kardjának feltalálása. 40) a fenti legendának egyik változatát adja. Figyelemreméltó az Attila-legendák magyar hagyományai közt az égből leesett Isten kardja históriájával való egyezés. A szkíták hatalmát kiterjesztették Thráciáig. Mindketten görög telepesek által közvetített eredeti szkíta forrásokat dolgoztak fel. Targitaost a mongolból megfejtve tarkhakhu-nak veszi Neumann. sok hasonló betűje van a kopt-tól. Bölcsőjétől kezdve természetfölötti események kísérik. utána következő”. Szerinte a szkíták első telepedési helye az Araxes folyó vidéke volt és onnan terjesztették ki hatalmukat a Kaukázusig. e. a Kaspi-tengerig és a Meotisz tóig. Neumann összehasonlítja Borolot. 484-ben. a Metois és Fekete-tenger vidékeire. Tőle származott két fiú: Palas és Napos (azaz Nagas. Egyiptomban a Nílusig. elszaporítani”. és alól kígyóalakú volt – és Zeustól származtatták. megdöntve birodalmukat. Turáni lovas pásztornépek származási legendái a mítosz ködéből tűnnek fel. e. Elfoglalták Asszíriát és Médiát. ki az istenséget képviseli a földön és meghagyásából uralkodik. áttelepítették lakosaikat az Araxes mellé Sauromatian néven (Szarmata). Félistenek. Mindegyik Isten előtt nagy vadász. Páli írás ugyanaz. Siciliai Diodoros (Kr. Siciliai Diodoros Kr. tehát Kolaxaia elgörgősített név. . e."ezen Szkítestől. Ezek dicső tettek által híresekké váltak és felosztották országukat. Népeiket ő utánuk palian-oknak és napian-oknak hívták. Feleségeik pedig ősanyáik egy-egy népnek. Ez a kard isteni küldetést jelentett és Eckhardt Sándor (Attila a mondában) véleménye szerint Attila is végzetszerűen hitt benne. Herodotos Kr. A harmadik fivértől származó paralatok. Arpoxais és Kolaxais neveknél a "xai.) Neumann (180-186. – ki övig női alak. vagy xais" végződést egynek tartja a mongol "ktsi" névraggal. vagy Berias mongol törzsnévvel. mű) Egyiptom pásztor hódítóit a szkíta Páli néppel egynek tartja.) Lipoxais. (Vuszun húnok ősét holló és farkas táplálja. Az isteni házasságból született Szkítes minden "előtte élőknél sokkal jelesebb volt". Tod (i. Magukat a "földszülte szűz"-től. J.) Keleti eredetű szokás volt. melynek nyomait Herodotos szkítáitól kezdve a háromszéki székelyekig lehet követni és a magyar népmesékben is fellelhetjük. Természetfeletti képességekkei felruházott hős. a Don folyóig. 105 106 Massagetae (Getae vagy Jat). szétverő nevet adja. az "Ég fia" és mindegyik népek ősatyja. Kardjához ellenálhatatlan hatalom és a világ feletti uralkodás eszméje volt kapcsolva.a Keleti óceánig (India). A dinasztia-alapító fejedelem égi származású és egybeesik a világ teremtésével. Priscos rhetor és Jornandes is megírták. jelentése: "magát kiterjeszteni. stb. 40-ben élt és kettőjük között 440 év különbség volt. ami meg is felel a herodotosi Auchatoknak. a tatár geneológia kígyófaja). a második fivértől származó. Targit avar követ (görögösen: Targitios) neve viszont a törökből megfejtve: elszélesztő. Nagyon megnövekedett ez a nép és neves királyaitól a Sacan (Soka). A csésze pedig megegyezik a húnfajú népek sírszobraikon ábrázolt ivópohárral vagy csészével. az Ari-alpian (Arya Aswa) és sok más nép származott.

a föld szépséges leányával. tehát a fejedelem és népe egy nagy család. Németországba menekülve. ki nejéül vevé Dentumogerben Eunedubeli vezér leányát. Az istenség megjelenési formáját minden ősi vallás szárnyas lényként képzeli el. nemzetségek erednek.. a halhatatlan madár.) az ősi hagyomány vagy források alapján az Árpád dinasztia származását már a középkori kolostori felfogás szerint átdolgozva. Hunor és Magyar ősatyák népe. A japán és a kínai császárok is az "Ég fiai" és népük egységes eredetű nagy család. kitől egész népe származik. Hamsa vagy Hansa (hattyú) már a megnyilvánult Brahm (Isten). mert Gizella királyné passaui sírkövén is glóriás sas van. A Napisten koronás saskeselyű képében testet öltve. de nem a maguk földjén. Emesu nevezetűt. így adja: "Ugek . Herodotos az ősi szkíta kardkultuszról írva ezt mondja: "Mindegyik kerület egy régi vaskardot állít föl és ez a képe. Valószínűleg átszármazott hún hagyomány. de nem a maguk földén sokasodónak meg. valószínűleg Álmos és Árpád viselte és használta (Fettich Nándor véleménye)."∗ Ezt a címert később is használták. japánban turu = daru. Erre az isteni (vehiculumra) megjelenési formára Kézai azt mondja: "Ethele király címerén is. a német császárok koronázási kincsei közé került és ma Bécsben őrzik Nagy Károly kardjaként.) Toghrul (szétmarcangoló ) = Turullal egyező szó 108 . a Parabrahm. amelyet az ősmagyar legenda Attila kardjának tartott. Mert ezt a címert hordták volt magukkal a húnok mindig a hadban Gyeics vezér idejéig . E kardnak évenként áldozatot hoznak marhákban és lovakban". E kardot Salamon király édesanyja. az "Ég fia" volt. a King-li. koronásfejű madár vala ábrázolva. Isteni jelenetről nevezték pedig Álmosnak. mely a világot sujtja. Istentől és a föld szépséges leányától származó első fejedelem azonban népének atyja is. A kard csodálatosan szép ötvösmunkája azonban arra mutat. én vagyok a pöröly. s úgy tetszék előtte. Toghrul bég hún-fajú szeldsuk török "a húnok királyi törzséből". ki a mitikus fáról a minden hasznos dolgok magvát tartalmazó gyümölcsöt rázza le. . Anonymus (III. Leszármazottai az Ozmán törökök. Ilyen az ősi szanszkrit Kalahansa. koca) egybekel.. elajándékozta. a föld reng. A törők-fajú népek turulja sast jelent." (Turóczi. Attila) nagy királyok. Méhéből eredő nagy folyóból (Etil vagy Atil. . fej. melyet magyarul turulnak hívnak. mely mintha alászállva teherbe ejtette volna őt 107 A legenda alapja visszaemlékezés arra az ősi időre. a nagy idővel előbbi Mágóg király nemzetségéből. (Kingsmill. Az ősperzsa Amru vagy Sinamru. a tér és időből származó madár. Ebből a legendából tehát megfejthető a következő ősi hagyomány. hogy közvetlenül a honfoglalás előtt Kiov (Kiev) városában megrendelésre készítették és valamelyik vezérünk. A kínaiaknak is volt ilyen szent kardjuk. vala Szkítiának valami igen nemes vezére. Emesével (feminim állatnév: szarvas. melyet tulajdon pajzsán szokott volt hordani.A vezérek kincstárában őrizték a Hadisten aranyból készült kardját. mivel terhes anyjának álmában isteni látomány tűnék föl saskeselyű képében. amikor a hún fejedelem. őz. hogy méhéből folyam eredne és ágyékából dicső királyok származnának." * "Csillag hull. Azonos ez a japán hagyománnyal. a senyü (san-jü) címe. Ilyen a griff ma∗ Turul szó a mongolban turlak = holló. kitől nemze fiat. kit Álmosnak neveztek.) K) Az égi szármarás legendája. tehát népvándorlásra céloz.

amelyben "a dicsőséges. Zeusnak hatalmát az égi sasmadár személyesíti meg. Attila családjából származó Toramána-nak. Attila testvérét. az arab anka madár. hogy az istenek atyjának. aki az európai hún birodalom összeomlása után keletre költöző húnok egyik ágával Indiát elfoglalta. Bleda névnél török nyelvtől elfogadható megfejtést adni nem tudnak.) A dunai bolgárok fejedelme is az "Istentől beiktatott khán". i. "Isten Ostora". "Két mássalhangzóból álló kezdődő hang kezdetleges szóban nem alakulhat. Minden ősi dinasztia. az első király is isteni származású volt. rokonsága és a hún nép fő-emberei mind török nevet viselnek. a fekete (déli) hún. Attila is az "Ég fia". mégis Buda neve maradt fenn. hogy a türk nép ne menjen tönkre és hogy ismét néppé legyen. Attila a székvárosát azontúl Ethele városának hivatta. Majd az Orkhoni feliraton ezt olvassuk: "Én az Istenhez hasonlatos égi szülött türk Bilge kagán . J. Erdély címerében a kék égen ragyogó nap és növő hold között fekete sasmadár száll le a földre. – Felfogásuk téves! Bleda vagy elírás.) Mao-tun hiung-nu fejedelem címe: "a nagy senyü.dár. kinek az Ég és Föld adott életet és akit a Nap és Hold helyezett méltóságába". 109 naphoz hasonló jelvényt vittek előtte és népe csak arra tekinthetett. az "Ég fia". emiatt testvérharc tört ki és Attila Budát megölte. Ősi Iránban is a ragyogó nap és hold között lebeg a fekete sas. – mondja Vámbéry (Húnok és Avarok nemzetisége). Ezért a császárok temetésénél az istennéválás apoteózisának kifejezésére sas repült fel a meggyujtott máglyáról. "Világ félelme". finneknél a búvárkacsa. Szt. Az ugor nyelvből alakult magyar nyelv sem tűri az ilyen mássalhangzó torlódást. A kazárok kagánjára pedig isteni származása miatt halandó ember rá sem pillanthatott. Az ősi hagyomány szerint Buda Sicambriát a maga nevéről nevezte. (V. Ez a nap dicsőítésével kezdődik és ott Mihirkula "a földnek páratlan becsülettel bíró ura". Buda név a magyarságnál általánosan használt név. kiket az Ég ormairól támogattak". Ha nagyritkán testőrei között kilovagolt. ha Ázsiában. S a húnok. humyn kagán és Istemi kagán". Mihirkula hún. Fiának. Ezt a címert a székely hagyomány Attila címerének tartja és ezt Kézai fent idézett szövege is erősíti. médek és dákok királya. Romulus. Másik helyen ezt olvassuk: "Odafent a türk ég és a türk szentek így határoztak. a nagyhírű és nagy fényességű Toramána" néven. mivel ezek kiejtése török-tatárnak merő lehetetlenség". Elteris kagánt és Elbilge katunt. Ott találjuk e nevet az erdőelvi Gyulák fejedelmi családfáján. noha Attila egész családja. anyámat. lent a fekete föld megteremtetett. (Megfejtésük: a testet öltött Isten a Nap és Hold dinasztiák alapítója. királynak Közép-Indiában Gwalior várában. Nézetem szerint a napba néző sas. Európában vagy az afrikai kontinensen uralkodott is. a "Világ pörölye". kit az Ég emelt a trónra". aki a Hadisten kardját kezében tartja és ezért a Világ nyolc tájának ura. Ist110 . a kettő közé pedig az emberek megszülettek. Fiának címe pedig: "A hiung-nu nép nagy senyüje. . Kézai az ősi hún hagyomány alapján Attila testvérét Buda néven nevezi. a naptemplom előcsarnokában van a felirata. keresztényeknél a galamb. Történészeink alap nélküli mesének tartják az egész legendát Buda nevével együtt. majd "a királyok királya Toramáni Sahi Jau nagy király"-nak nevezik. vagy a Buda név elferdítése az Attila katonaságához tartozó idegen germán és más nyelvű népek nevén. (Deér J. Mundzuk (Bendeguz) fiát. az emberek felett úrrá lettek ősapáim. ö. m. 485 körüli időből két kőbe vésett felirata maradt. felmagasztalták atyámat. A császári Rómában megcáfolhatatlan hittétel volt. Történészeink görcsösen ragaszkodnak e névhez." "Amidőn fent a kék ég.) L) Buda név ősi hún hagyomány. ki az uralkodásban osztályostársa Attilának. őseit az istenségtől vezette le és még ma is "Isten kegyelméből" veszik hatalmukat a királyok. Priscos rhetor Bieda (Blédas) néven említi. . Modi: A húnok ősi történelme. Nap és Hold istenek leszármazottja.

per. A fekete Khus.. Kr. 111 112 . terjedhetett el főleg a turániak között. kinek fiaitól: Lara-tól a Laríták (Newári Ranák). Beszterce-Naszód vm. India hún telepedési helyein is gyakori a Buda név. Kusa-tól a Kushiták (hachhwahak. Veszprém vm. a Sakya törzs ura. – Budafok. – Budatelke. turáni eredetének tudható be. ahol fájdalom nincs. – Budai-út. akik a Kelet-Turkesztánból előkerült száka nyelvemlékekre ráfogták. Buda 58-ik leszármazottjában.) stb. Kőrösi Csoma Sándor a Kah-Gyur tibeti könyvgyűjtemény II. Melich János kutatásai pedig bebizonyították. e. a szókezdő "Gy" betűben. Csak egynéhány bizonyítékot hozok fel az alábbiakban. mi módon lehet felszabadulni E földi testben lévő életünkből" Shakya tibeti neve Budának és az óperzsa Sáka szóból ered. A buddhizmus e faji rokonszellemet követve. Így a Hunza vidék nevei közt van Budalesy falu. Marwár és Amber urai) származtak. Arra tanitom őket. így: Farkas Fia Buda (126. – Budakalász. lakosai magukat Hungiák-nak nevezik ezek a kínai írók hiung-nu-i. a Hunszer (Hun föld) tartományban. Buddha and Christ c. Budakeszi. hogy fel tudott szabadulni a kasztrendszer előítéleteinek hatása alól. Ilát vette feleségül. az Európában és Indiában szereplő húnok. 1. 2250 évvel alapították. azaz Chagataj. Fővárosa Ayodhya. (Tod id. e. Sahadwipa-ból (Sakataj.) Itt. kinek fia Nimród.). mínt a Bhagavat és Agni Puranak szerint Manu fia Ikshwapu. per. – Budaháza. – Budatava. Buda másik leszármazottja Uru és ennek fia Babru. kinek 34ik utóda Anga. a hegyek között élt és tanult Kőrösi Csorna Sándor. Az emberi lényeget oly hitben oktatom. per. Zala vm. Unokatestvére Ardzsurla. v. Buda a tatárjárás előtt szerkesztett Váradi Regestrumban is gyakran előforduló név.. – Budaörs Pest vármegye helységnevei.ván unokatestvére. m. Buda Ikshwaku nővérét. – Budajenő.. E rendszer ugyanis a hindu szellemet teljesen megkötötte. Mely elvezeti őket oly hazába. 57-ik leszármazottja Ráma. Gyula fejedelem fia Bwda. Ezek a Buda vagy Hold-faj leszármazottai. Ar-budát (Mont Abu) márványból készült híres ősi hún templomáról ismerjük. Ez az ország határos Tibettel. ö. Igy: Budafa. Bolgár török bélyeg van magán a Gyula néven is. Ung vm. E két nagy dinasztiát kb. nem árja. Dods továbbiakban kifejti. Ma 500 millió ember vallja az ősi igéket és imádja Budát. Buda szent tanításai. Gótama Buda királyfi a turáni fajnak legnagyobb értéke. művében állítja.) Buda küküllővidéki lakos (325. – Buda helységnév volt Moldovában is. kinek Tétény honfoglaló vezér szépatyja volt. isteni filozófiája már 2500 évvel ezelőtt hangzott el és azóta az emberiség nagy tömegei éltek azzal. hogy azok "észak-árja" nyelvcsoportba tartoznak és Buddha és családja is árja. Az ősi indiai szentírások. az Úr Krishnában Vishnu isten testet öltött és ő lett az indus nép Megváltója. szittya nemzetből való vagyok. Újabban voltak olyan nyugateurópai csodabogarak. jelentése: szkíta. görögösen: Szkítia) Indiába vándorolt és a Nap-dinasztiát alapította. Buda szolnoki várjobbágy (253. az Angadesa királyság alapítója. kötetéből Gótaura Buda (angol helyesírással Buddha) származására vonatkozólag egy verset közöl. hogy Gautama Buddha Shuddhodana fia (ejtsd: Gótaura Buda Sudódana fia). ∗ M) Buda (Buddha) szkíta-hún eredete. ítéljen az olvasó.. Kr. hogy az erdélyi Gyulák udvarában a bolgár-török nyelvet ismerték. hogy Buddha azon képessége. "Én Shakya. Marcus Dods: Mohammed. Szeplőtlen családból születtem. hanem turáni fajú volt. stb. – Budapest. ő az emberiség csodálatos virága. 1500 körül. Buda általános helynév az országban. per.) Buda szabados (266.∗ Az ugyancsak Sakadvipából bevándorolt Buda (Budha) a Hold dinasztiát alapította.

aki a párizsi Sorbonnen tanult és a bruxellesi Universite Nouvelles tanára. Nem lévén képesek megegyezni maguk között. de mindegyikre nézve valami kifogás történt. A szóbahozott népek és uralkodók a következők voltak Ujja-Yani. 5. rész 285. hogy hol testesüljön meg. "A Tushitában Lakó Istenek miután beleegyeztek abba. hogy Közép-Indiában a Ganges partján történjék. 3. mások más uralkodó családot javasoltak. mi ugyanahhoz a fajhoz tartozunk." "Amint a gyermek (Shakya) tanítója elé került. hosszú ideig élt Tibetben. Ugyanahhoz a fajhoz tartozott. ∗ A Budának = Megvilágosodott-nak nevezett Gótarca királyfi (a Shakya = szkíta) Litsabi hún nemzetségből származott. körülbelül 250 évvel. a Saka-törzs leghatalmasabb nemzetsége után elnevezett kerület". hogy a Boddhisatva (Shakya) a földre szálljon. Shravasti Kosalában és Badsa Radzsa-család. hogy legkisebb oktatás nélkül máris tudta mindazon betűket. Kr. Frühzeit der Völker. vagyis fehér hún volt. hogy a szkíta törzsek egyik csoportja. az utóbbi úgy találta. A Shakya nevet három különböző nemzetégre alkalmazták: Shakya Chhempo. a másik törzs a Vaisaliak törzse.2. Vaishali vagy Prayaga a lichabi nemzetség Kushambhiban. aki a Shakya nemzetségből való s székhelye Kapilavastu. lapján. Önként előszámlált hatvannégy különböző betűrendet. Beal püspök (Hium-Tsiang) szerint Buda korában Indiában nagy szerepet játszó nyolc rokontörzsből való államszövetség egyike Buda törzse volt. 4. Litsabi egy nemzetség neve. Dunbar (India története. hogy mi az ő akarata? Erre ő azt válaszolta. Itt külön hún nyelvről beszél az indiai forrásból fordító tibeti munka. Radzsagriha országban. "With Mystics and Niagicians in Tibet" c. akik között Buda (Buddha) született". művében írja: "A nepáli Newarok közül egyesek azt állítják. Egy része ezt. Alexandra David-Neel egy párizsi francia nő. W. Hunter: Az Indiai birodalom c. ami pedig bennünket illet.. A tibeti írók azt állítják. melyeket a mester neki mutatott. 6. Az alábbiakat Csoma közreadta az Asiatic Researches XX. ez juecsi. 113 114 . mely jelenleg Rádzsputana és Gudzsarát. művében azt írja. 1936) szerint: "A fehér húnok világos bőrszínű faj volt". melyet leigáztak és letelepedtek az igazi Kshatriyák közt azon a területen. mivel a család nagyhírű s tiszta erkölcsű és ivadéka az ősrégi uralkodóknak . Tehát Buda beszélt és írt őseinek hún nyelvén. e. mint mi. "a feltevések szerint északkelet felé vette útját a Ganges völgyében és ennek elágazása Kapilavastu sakyái. mely nemzetnél és családban ? Arra szavaztak. Reiche des Altertums" szerint Buda népe és törzse szkíta volt. hogy dúsgazdagok voltak s pompás lovasszerszámaikkal és bútoraikkal tűntek föl. Mathura.. mely országban. Berlinben 1939-ben kiadott "Urgeschichte der Menschen. még pedig azért. de a néposztályt és családot illetőleg a vélemények különböztek. hogy Shuddhodana királyi családjában akar testet ölteni. vagyis a mai Allahabád volt. közöttük említette a yavana és a hún∗ nyelvekét is és előmutatta a betűk alakját". megkérdezték Shakyát. Sokszor említi a Kah-gyur és a Stan-gyur és azt mondják felőlük. hogy első királyuk Nya-Khritsan-po litsabiak nemzetségéből származott. Shakya Litsabi és Shakya Rikhrot-pa hegyi törzsre. Indián belől "felszívódtak abban az országban. azon tanakodtak. Buda szkíta-hún származásáról és életéről beszéljen azonban az alábbi szanszkritból fordított tibeti munka. kötet 2. Tibeti nyelven két fontos munka szól Shakya életéről. Hastinapurában a pandava nemzetség. hogy Buddha szülőföldje Nepál. mint a kínaiak". 7. W. amelynek fővárosa Vaisháli Prayága. a Kahgyur gyűjtemény Mdo osztályának második és 26-ik kötetében.

Jeremiás és Szt. Bendefy László: Szallam tolmács küldetése Nagy Sándor falához c. saját nevük után nevezik a népeket. Mágóg pedig a tőle elnevezett Mágógokat alapítá. a kozárok és a többi hún-törökfajú népek. Gómár alapító. melynek nyelvét nem tudod és nem érted mit beszél? Tegze olyan. N) Nagy Sándor falat emel Góg és Mágóg fiai ellen. hogy Szallam tolmács néhány évvel a lebediai magyarságot ért bessenyő támadás előtt a Don. Noé fiának. mint felhő. akik már a Kr. Körülbelül ugyanígy ír a szír Efraimnak tulajdonított "Sermo de fine extremo" is. a napok végén. Jafet fiainak királyai". Elfoglalván a földet. Kubán és a Kuma vidékén élt magyarság között járt. ahol az ősi derbendi fal húzódik. mindnyájan vitézek". A népvándorlás előretörő hullámai azt a hiedelmet keltették Nyugat-Ázsia déli népeinél. Gómárokot. 840-842-ig tartott. Buda. Jelentése: Megvilágosodott (öreg. kik magukat szkítáknak hívják". 1931. Al Yathik-bilkih szamarai kalifa álmában nyitva látta ezt a kaput és a valóság megismerésére egy tudományos expedíciót szervezett. kiket a görögök galatáknak neveznek. A 30 nyelven beszélő Szallam tolmács volt az expedíció vezetője. század elején ott éltek a Kaukázus lábánál.). 4." A szír monda írja: „hogy mögötte a hunok tanyáznak s királyaik Góg. Közöttük elevenen élt a kínai 116 . Góg és Mágóg fiai lovasseregeinek félelmes híre rettegésben tartotta a klasszikus ókor és a keresztény korai középkor népeit. Szent János (Jelenések k.) "kemény nemzet. A Genezis (X. 8. V. Nagy Sándor védőfalát és érckapuját Abu-1'Faradzs (szül. ezért a kínai Nagy fal irányába utasították az ősmagyarok. Áthaladt rajta és mivel egy mesés nép ellen emelt nagy falat keresett. nemzet. Ázsiában Tamais folyójáig. mint a nyitott sír. Jeromos és Szevillai Izidor írnak a húnok előretöréséről. u. legmagasabb fogalom.) róluk ezt írja: "Jafetnek. XX. A gógokat. hogy egybegyűjtse azokat viadalra. 37. Kik voltak Góg és Mágóg ivadékai? Flavius Josephus (Kr. elkerülte a kaukázusi Dariel-szorosban épült Bab Allan (Alán-kapui nevű ősi várat és a Kaukázus hegységnek a Kaspi-tenger partján fekvő derbendi szorosán kelt át. Szallam beszámolója alapján Ibn Kordahbeh és Edriszi arab történészek feljegyezték a híres útat. bölcs). Az ő előtörésüktől a világ végét prófétálta Ezekiel. Szallam tolmács Szamarából észak felé utazva. Mágóg és Naval. górarenusokat Georgia őslakóinak tartja Németh Andor (Pesti Hírlap. Gógot és Mágógot.) szerint "elcsalja a sátán a föld négy szegletén lakó népeket. X. aki hosszú és nehéz yóga-gyakorlatok után felismerte a szenvedésektől való megváltás útját és igy Budá-vá lett. 2. A felfedezőút Kr. Amint Anonymus mondja: "Kiket Nagy Sándor bérekesztett. A nagy nép és temérdek sereg. beborítja a földet.* Az indiai titsabi hún törzsből származó Surlódana király fia volt tehát Gótaura. ősidőből való nemzet. melyet azelőtt senki sem lakott. Bő ismertetőt és feldolgozást adott dr. művében. mint a tenger fövénye". u. 115 Abulgázi Gumár-nak írja Jafet fiát. Bendefy kifejti. Keleti források alapján Szt. kiknek száma olyan. – szól Ezekiel látomása. Jafet fiai az előbb kifejtettek szerint szkíta-húnfajú népek. Góg népe Jeremiás szerint (V. hét fia volt. János apostol. 1226) a Kaukázus (Kafsak) vidékének völgyében épült Kapukkapujának (Bal-ul-Abwab) nevezi. Európában pedig Gadesig (Cadix) laktak. ez az ősi hún név ma 500 millió ember előtt a szellemi hierarhiában elérhetett legszentebb. hogy Nagy Sándor híres kapuja nyitva van és azon át törnek előre Góg és Mágog félelmetes lovashadai. u. Ezek a Taurus és Arán hegyétől kezdve. Góg és Mágóg ivadékait "Nagy Sándor szír-keresztény mondája" szerint a Dariel-szorosban kovácsolt vaskapuval Nagy Sándor elzárt a dél felé való betöréstől.) Jafet fiainak mondja Gómert és Mágógot.

hanem nyugatibb vidéken. szemük láttára!" "Nagy Sándor szír-keresztény mondája" is azt tartja. 117 118 . ahol a Jordán nevű folyó beleömölvén. Itt Stein Aurél egy régi erődöt fedezett fel. hogy minden népek megismerjenek engem. valamennyien lovon vágtatók. Góg. néhol alig öt láb széles. E kulát senki sem hívhatta kapunak. Te eljössz helyedről. elején Nekhó egyiptomi fáraó ellen indult egy szkíta csoport.) látomása így szól: "Azért prófétálj. A tibetieket senki sohasem nevezte Góg—Mágóg szkíta népének. (Gelil haggoym = pogányok köre. Egyrészűk Palesztinában viszszamaradt és Galileában Scythopol nevű várost alapították. VII. hogy Góg nemzetségéből "egy hún király jön el a Dariel-szorosból. Renan Ernő: Jézus élete c. majd visszafordul. 327 körül megépített kapujának tart. ember fia és mondd Gógnak: Így szól az Úristen: bizony. e. A szoros keskeny. aki Isten parancsára uralkodni fog a földön". Az ilyen vegyes népességű vidéken egyáltalán nem volt ritka a zsidósághoz való megtérés". amikor ráhozlak az én földemre.) Jézus korában sok nemzsidó lakott itt. Pontos ismereteik voltak annak nagyságáról. nagy nép és temérdek sereg. mint felhő.. A zsidók BethSanja Saul idejében még a szkíta kanaaniták városa volt. midőn szentnek bizonyulok általad. Ezekiel próféta (XXXVIII. amit Bendefy Nagy Sándor Kr. A rómaiak idejében gazdag volt e vidék. e. egyezően és kifejezetten egy szakadékot kitöltő érckapuról és falról beszélt. mert az örmény írók húnbástyának és Hunivárnak nevezik ezt a kaput. Tibetiekről végül nem irhatolt Mózes és nem prófétálhatott Jeremiás. hanem csakis toronynak. tudd meg. se falat. ismét kiömlik a rónaságra. Bendefy feltételezi. még kevésbé falnak.aládja és az Úr Jézus. a Táborhegy alján. behatol Indiába és az Indus folyóhoz közel Unraszárnál eléri végcélját. nem tudjuk. az úgynevezett szkíták városa körül". Izrael ellen. hogy a felfedező út iránya a következő volt: Szallam a Volgán és Belső-Ázsián áthalad és An-hszi-nál eléri a kínai Nagyfalat. beborítva a föLdet. amint ezt Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus c. "a. Herodotos szerint Kr. művében kif ejtette. És felvonulsz népem. hanem amit Stein Aurél e helyen felfedezett. akiknek birtokában volt a derbendi vaskapu. Kaukázustól Belső-Ázsiáig oly jól ismert. Az itt épült erődítményeket ki építette.Nagyfal tudata. hollétéről és Szallamnak erre vonatkozó útbaigazításokat adtak. hutalmas méretű kula”. 14-17. az odavezető útról. Szallam tolmács a "Nagy Sándor szír keresztény mondó"-jának megfelelően. A zsidó próféták az eljövendő Isten fiát. Ő ugyanis országhatárainak a húnok által veszélyeztetett részein hatalmas erődítményekkel elláttott falakat épített. Ez még az ősi próféciák ismétlése. 531-579) . Azonban az unraszári Bárhegyen Nagy Sándor nem épített se kaput. János. midőn az én népem elbizakodottságban lakozik. A napok végén lesz az. óh. mint ahogy a tartomány neve is mutatja. ami lehetséges. a megváltót Góg és Mágóg szkíta népéből várták. azon napon. u. hegyen épült toronyerődben kell keresnünk. te és sok nép veled. Ezekiel és Szt. ellenben megújította Naoshisvan perzsa király (Kr. neve Buzghal Khana = kecskeház. jelentése: korlát) és a vaskapu. Góg szkíta nemzetségéből született a Megváltó. Az ő idejében már a kaukázusi Kuma folyó vidékén ott éltek a magyarok ősei. sz. a Taklamakán déli részén áthaladva. e. hogy Nagy Sándor birodalmának északi határán húzódó erődrendszerébe tartozott. Derbend város és Khuzun között van a hites Kohlugu-szoros (ez mongol szó. művében ezt mondja: "A galileai lakosság nagyon kevert volt. az egyetlen ősi erődítmény. E vidéken megtetepült szkíta népből származott József és es. észak legvégéről. Így tehát Nagy Sándor híres kapuját nem a tibetiek ellen. 240 körül ezt írja: "Philoteria ama tó mellett fekszik (Szíriában). Polybius Kr.

I. Kartal. A SzenteMágócsok között több a Gug-nevű és a békési ősi birtokukon. E nemzetségnek a Kaukázus vidéki ősi hazából való származását elfogadhatjuk.) említi. Ettől a Mágógtól származik szerinte Móger nemzet és Attila.∗ (Csánky: M. A Szente-Mágócs nemzetségnek családi vonatkozásai voltak az uralkodó Árpád dinasztiával és az még keleten szövődött. és Etrekarcsa Komárom vm. t. Etele név az eredetre mutató. A Szente-Mágócs ősi nemzetségünk őrzi ezeket az ősi neveket. Zeente-Magoc nemzetség nevet már egy 1145-ik oklevél (Fejér: C. Jafet fiát mondja. visszatérő név. A Kende családnév pedig a Kazároknál és az ősmagyaroknál méltóságnév. vagyis Etele hún királynak. Kartal vagy Turul az Árpádok címere Szent Istvánig. f. Karcsa Zemplén vm. ⊗ Kurzán neve lehet Korhány vagy Karsa. Kund. Göncölkarcsa. Endre poroszlója. Kurtán vagy Kurgán (Korczán)⊗ Hóman Bálint szerint Árpád fejedelem fia (Turul. Magóc nemzetségnévvel együtt jár azonban a Gug (Góg) név is. mint Amadé-Karcsa (szlávosan: Amadeovske Korcany) Komárom vm. mint családnév vagy mint a nemzetség által lakott helység neve. E nemzetségből fakadó Kölcsey-Kende-családok őse: Kölcse vagy Kulche neve pedig rajta van a fejedelmi nemzedékrenden is.P) Góg és Mágóg magyar nemzetségei. A győri ágnak tagja volt Gugi Benka 1216-ban. poroszló a Templomos lovagok perében. szent állatja. ∗ Ma Szentsó határrész. II. jelvénye Attilának. ö.. Márknál és Turóczynál Jafettől Thana. Attila király várát kapja és szállásbirtoka Árpád törzsének szállásbirtokát északról mintegy védőn körülveszi. Gugi Márk 1233-óan II. Csongrád és Gyula környékén az elterjedt magyar családnevek közé tartozik. Kurzán-Kurgán vezér neve Halom szóval egyező és Attila király városától (Buda) – Százhalom-ig kap szállásföldet.) (V. Anonymus Góg és Mágóg nemzetről írt és Szkítia első királyának Mágógot. 15. Mégis az ősi hagyományon alapul Góg és Mágóg neve. Szente) néven ismeretes. rajta egy régi erődöt. A későbbi krónikaírók fejedelmi nemzedékrendjén Góg és Mágóg neveit nem találjuk. Zente. XXX. Tehát Attila-Etele királytól származó család. mert a nemzetség egyik ősi birtoka Pomáz és Kaláz között Szempte (Zempche. származnak le. az 1229. Nempróth. mert Karácsonyi János (A Magyar Nemzetségek a XIV. 1930. Kurzán fia Kartal (= Sas). 1. Kurzán várának neveztek. D. ) Ez a vidék pedig Kurzán vezér szállásbirtoka. Sas. 119 120 . várat. Karcsava pedig Ung vármegye kisközségei.) szállásbirtokába esett és az ő őrzésére volt bízva a Pomáz határában Kartal dűlőben lévő kultuszhely őrzése. községek neveiből is következtetni lehet az ősi név kiejtésére. úgy ősi pogányeredetű szavak és a Mazda hittel kapcsolhatók egybe.) Góg név Bihar. század közepéig) szerint – Anonymusra támaszkodva – e nemzetség Ond vezértől származik. Szent István még az esztergomi templomának Porta Speciosa kapujára a Turult kifaragtatta. Hunor stb. Szempte (cempte) zend nyelvből származik. Zala vármegyében Gógánfa. k. A szent és mágus szavak. a fejedelem címe. orsz. Kurzán. 93. amint ezt a korai középkori magyar törzsökös családoknál gyakran tapasztalhatjuk. mellette van Zenthe puszta. mert némelyek szerint Szente-Mágócs a Szent-Mágus jelentésse1 egyező. amennyiben a Szente-Mágócs névből származtathatók. Nagykőrös tanyavilágában is feltűnik ez a név Gógány helynévben.-ben. Etele hún-turki nevek. Lehet. Az ősi mítosz szerint a dinasztiát alapító Isten megjelenési formája. Gádoroson ma is több Gug-nevű család él. évi egyik okiratban említett ordasi erdő. jelentése szent. Az Árpádház Soltszéki birtokán is van nemzetségnek birtoka. Királyfikarcsa. Anonymus szerint Kurzán atyja Kund-Kündü = fejedelem. Kartal = Sas. Kulchey de Gug fia Konrád 1267-ben a pannonhalmi apátságnak ingatlanokat hagyományoz (Oklevél az apátságnál. hogy főpapi család. kitől a kartali és sülyi Etele család származott. amelyet. 122. Pannonhalma alatti Gug-puszta 1231-ben Gug község volt. Sopron vármegyében Kisgógánfa községek nevében. Kölcsey Dezső: A Kölcsey máskép Szente-Mágócs nemzetség.

fekete. a többi szín a közbeeső égtájat jelenti. melyben benne ragyogott Tengri kán (Isten) mosolygó kék arca. amikor a nemzetségfő. A napfénytől barnított. Onnan jött el az idők kezdetén a "bíbor madár". ha arcát megmutartja. Nyugaton lenyugvó Napisten. Türk népek színnel jelzése itt-ott előtűnik. hogy mind a nyolc név színt jelent. a szétmarcangoló "fehér tigrist". A színek: fehér. Ilyen a kínaiaknál: a "fehér tigris. galambszínű. Konstantin császár feljegyezte a bessenyők nyolc törzsének nevét és annak legelfogadhatóbb megfejtését Győrffy György (Bessenyők és magyarok 1940. Kilenc lófarkas zászló a teljes nép jelképe. Ak-Ordu = Fehér horda és Kök-Ordu = Kék horda. karakirgiz. bűvöléssel. a szent Turul.Égtájak. A jeges. Ezek az égtáj színek törzsi jelzések voltak és a törzs elhelyezkedése szerint lófarkas zászlóikon. hőségtől és tűztől feketére kormozott. tehát fehér (északi) ogur. nálunk kis és nagy zászlós urak. Észak: fehér. Ezek: fényes (fehér). kék. ahol Csin császár Nagy Fal-a kezdődött. veres. a "fekete harcos"-sal. Az égtáj szerinti földrajzi elnevezésben fehér (északi) és fekete (déli) tenger ősi keleti emlékek. Ez a tenger telve volt veszéllyel. mint hún-turk törzsek nevei. Ime ilyen lehetett Ázsia ősi lovas pásztornépeinek képzelete. A világtájak őrzőinek ősi hagyománya kicseng Kézainak ama sorából. tehát keleti (kék) török. Attila kardja) történt. sötét "napfajú népei". tarka. a saragur. Hajdan ez a Hadistennek szentelt karddal (v. megpillantotta a határtalan tengert. tarajos hullámaiban ott csapkodott az "azurkék sárkány" óriás alakja. nyugat: veres. Végül felhozza Győrffy. 121 122 . Az ősi telepedési formából fejlődött az égtáj szerinti megjelölés. nyolc zászlóal jból állott. kiből az ő népe származott.) adta akként. A bessenyőknek Gardezi szerint zászlóik vannak és ezt a csatában magasra emelik. stb. sötétszürke. Tél és nyár életmegnyilvánulásai. dél: fekete. fehér tengerével élt a nomád lovasok képzeletében. veres tűzfényével vonja be az Ég tengerét és a benne úszó felhőket. fehér hólepellel borított észak. Félték a jeges fehér halált. kék és vörös és ugyanezek más-más színű szegélyekkel. Ezek a színek a szemlélődő nomád pásztor képzeletvilágában az égtájak sajátosságaiból nőttek ki. amiért Dzsingisz khán és a török szultánok 9 yakvagy lófarkas zászlót teljes méltóságuk jelképének tekintették. legnagyobb jelentőségű égtájhoz kötődtek. – "Sárkány és kígyó" az északi égbolt elsőrendű csillagképei és az ősi hindu hit "bölcseség négy rejtett Sárkánya" és az "égi Nagák" ugyanazt a fogalmat fedik. hogy Belső Mongóliában a Csahar és Barga törzs szintén 8-8 törzsre oszlik és zászlójuk színéről kapták nevüket. arra leselkedvén. zuzmarás. díszitéseiben is kifejezésre jutott. ősatya sátrát köralakban vették körül népének sátrai. A világtájakat az ősi vallás égi hatalmasságok (szellemek) felügyelete alá rendelte. A világtáj négy nagy angyalát (szellemét) köszönti az ősi hagyomány alapján a koronázási szertartásnál a felkent király kardvágása. fekete (déli) kirgiz. "holdfajú" fehér népeivel. Így fejlődött ki a zászlósúri méltóság. hogy lefalja az égről az ezüstfehér holdat. öltözeteik színében. nevekben. Ibn Fadhlon szerint a Khazar nép neve is egy égalj neve. tehát teljes nép volt és Árpád vezér joggal hordhatta a kilenc lófarkas jelvényt. fekete. mint az orkhoni feliratokat rovó "kök" török. a testetöltött Isten. E színek megfejtése a négy fő és négy közbeeső világtájat adja és ily színnel jelölték a törzseiket is. fekete tengerével adták a déli égtáj színmegjelölését. bíbor madár és azurkék sárkány". szürke. amihez 9-iknek a khán külön zászlója járult. hogy az álmok időszakában a föld szépséges leányával egybekeljen és az isteni dinasztiát megalapítsa. hogy Attila "őrszemeit a világ négy része felé szétosztotta". a nap északi és déli útja a két legfőbb. Egy fel nem bomlott török nép törzsi szövetsége égtáj szerint nyolc törzsből. a töröknél szandzsákbeység (szandzsák = zászló). mint akiket Szent János apostol a világtáj négy angyalának nevez. a Hoo madár. kelet: kék. A honfoglaló magyarság a kabarokkal szintén nyolc törzsre egészült ki. fekete harcos. A zsákmány után járó lovas harcos Ázsia keleti végén. szenesedett dél. ö.

Ezt a hadviselés elemi szabályai megköve123 124 telték... négyszögletes gallér lóg.és Fekete-Magyarország. állandóan hadban járó népnek öltözékében is kifejezésre kellett juttatnia törzsi és nemzetségi hovatartozandóságát. Zemplén-. akik fekete (szürke) szűrt viseltek. Fischer Károly Antal 1888-ban (A Húnok és Magyarok) a szűrök színezésére vonatkozólag országos adatgyűjtést kísérelt meg... magyarlakta vidékei (kabarok). körül. Szent István idejében Magyarországot Fehér-Magyarországnak. zalamegyei és csallóközi bessenyő határőrök.) azt hallotta. Bölcs Leó bizanci császár írja őseink hadviseléséről: "sáncokba nem szállanak. továbbá Abauj-. ez alatt Erdélyt értette ("Stephanus etiam rex Ungriae hello appetens Ungriam nigram" . A szűr és suba (zeke. u. Ruháikon. társadalmi szereplése alkalmával használta és nélküle házát el nem hagyta. nemzetségi színkülönbözőségekre utalnak. Erdélyben a kivétel a két Fehér vármegye volt. törzsi elhelyezkedésére. a törzsnek megfelelő 8 féle színű díszítéssel. Északi és déli magyart jelentette és ebben az időben már nem vonatkozhatott a faji tulajdonságból is kifejezésre jutó világosabb vagy sötétebb arc-. zöld és sötétzöld színezéseket használták. szokmány) ősi. A Fekete-Magyarország: Erdély viselete fekete (szürke) szűr volt. továbbá Arad megye . ne vegye magára". hanem a csata napjáig törzsek és nemzetségek szerint vannak elszéledve". "hasonszőrű emberek". A szűrt népünk minden közéleti.. sopron-. quae dicitur Alba Ungaria.) Említést tesz a fehér. Árpád magyarjai fehér-. hogy a mult század közepén a még általános népviseletre vonatkozó részletes feljegyzés nem készült el. továbbá a piros.. hátul hosszú. úgyhogy tarisznyának használható. Itt is a törzseknek megfelelő 8 féle színtarkázással díszítve. mint "kinek nem szűre. Az u. Helyrehozhatatlan veszteségünk. ad differentiam alteri Nigrae Ungariae.. n. vas-. A kék és veres szín. 31. Stein Aurél Akadémiánkon tartott székfoglalójában a jüecsi húnokat a fehér húnok egyik fajának említette. quod populus eius est colore fusco velut Etiopes"). csuha. c. szemés hajszínezésére. Fehér és fekete magyar megjelölés a származásra és így a törzsi. Ebből azt látjuk. Jornandes a hunok keleti vagy Kaspi ágáról. Procopius így ír: "az Epthalita Húnok. Ugocsa.. Magyarország és Erdély népe eredetileg 8-8 törzsre és ezek nemzetségekre oszlottak. "megfordította a suba gallérját" (vagyis hűtlen lett fajához. ). a Gyulák népe pedig a fekete magyar törzsek voltak. a korai telepedéseknek sok homályos kérdésére tudnánk ma választ adni. – Erdélyt pedig Fekete-Magyarorszúgnak nevezték. Kivételt képeztek a pozsony-. mint a rómaiak. testszélességű. A honfoglaló magyarokról Nestor krónikája azt mondja: "azután (a bolgárok balkáni beköltözése után) jöttek a fehér ugorok és elfoglalták a szláv földet". Ung-. Szent István udvarában 1006-1007-ben járt Querfurti Szent Brunóról Ademar (Historiarum Lib. Fehér és fekete húnokról írt Procopius bizánci író (szül. mint keleti és nyugati magyar törzsi megjelölés nem maradt fenn. hogy Fekete-Magyarországba akart hittérítés végett utazni ("audiví enim de Nigris Ungris" . kiket fehéreknek neveznek" ("Post haec rex Persarum Peroses cum Ephthalitis Hunnis. vílágoskék. hímzéssel vagy reávarrott színes posztódísszel.R) Fehér. Egy évezreden át hű őrzője volt a magyar parasztság. De Bello Persico) . hogy Fehér-Magyarországban fehér szűrt viseltek. talán mert a törzsek korán összekeveredtek. 536ban) és a góth Jornandes (Kr. a szűrön vagy subán gazdagon hímzett. Munkája hiányai ellenére is nagymértékű. kék. mert ebből a magyar nép faji. quos Albos vocant. Nyírség. veres. III. Bereg-.és feketemagyarországi színkülönbségről is (írván: "in Provinciam Ungriam. amely az oda telepedett fehér magyarokról kapta nevét és fehér és fekete szűrt vegyesen viselte. máshoz állt) stb. mint fekete hún ágról irt. Ősi közmondásaink erre a törzsi.és Máramaros vármegyék déli. mint a fehér hún ágról és a nyugati vagy urali ágról. amit gazdagon díszítettek. faji hovatartozóságra vonatkozott. A szűr ujja a végén kerekdeden varrott. fekete. pro eo. vagy posztóból kivágott és reávarrott díszek a fenti színekben készültek és a törzsek megkülönböztetési jelei voltak. Ázsiából hozott díszruhaviseletünk. . A törzsek megkülönböztető színjelzésére a fehér. subája. még a legnagyobb hőségben sem. mosony. 551. A fehér és fekete szín azonban a két Magyarország külső megjelenésében: népi ruházatában fennmaradt.

Boldogasszonykáta. Mert ruháik csak térdig érnek és ingujjuk is rövidre van 125 vágva. azaz Árpád magyarjai közt egyéb különbség nem volt. Melyik európai szűcsmester ne tudná. kik voltak és hogy népüktől elszakadtak. Így a Kapuvári. akik a Bessenyő hazában a Dnyeper folyó menti erődítéseket őrizték. a zalamegyei Turnicsa középkori templomában.) T) Hogyan keletkezett nálunk a keresztény lovagkorban egy legenda? A mondaképződésnek egyik tanulságos példája Szent László király legendája a kun vitézzel. egyik ága azonban Szatmárba szakad. Ilyen ősi viselete Európa egyetlen népének sincsen. században ezek: Nagykáta. Ezt a szokást foglyulejtett és telepített bessenyőink is követték és ma is étnek vele. ha erdélyi birkabőrről van szó. A nemzetség hadi és nemzetiségi jelvénye a hatküllős aranykerék. 126 . Káta nemzetség innen indul el. akár ezrekből álló birkanyájat s ritkán fog abban egy-két darab feketét. Karácsonyi János és Csoma József. Szentmártonkáta. hogy ez alatt fekete gyapjast kell érteni? S viszont nézze meg valaki egy magyarországi. Pest megye északkeleti részében 7 községet ülnek meg. Ezeket a határőr bessenyőket az Árpádok telepítési politikája szétszórva juttatja földhöz. a Káta uidéki bessenyők ma is térdig érő gatyát viselnek. azaz Attila népe s a fehér húnok. mint egy kis különbség a szókiejtésben s a ruházat színében. S) Fogoly bessenyők ezer éve gyászban járnak. mint a nyugati végeken a horvátok és németek. sz ötődik Szakakátai (Szaka = szkíta). "A fekete húnok. emezt pedig nyájaik gyapjának színe hozta magával. zsinóros ruhákban jártak. Bíborban született Konstantin császár írja a következőket: "Abban az időben. mert ezer évvel ezelőtt Európa viselete csattokkal összefogott iepedőkből állt. midőn a bessenyőket földjükről elűzték. közép és nyugati része. bunyevácok. A második képen árnyas fa alatt megpihennek és a kun vitéz a földön elnyalva. a harmadik Kraknakátai. A harmadon Szent László a sereggel megérkezik és a kun vitéz a háta mögé ültetett leánnyal menekül. de védekezésül hátrafelé nyilaz. a negyedik Szalmakátai. A betelepedett nemzetiségek. Csekekáta. a második Tankátai. (V. stb. hogy ily módon is mutassák atyafiaiktól való elszakadásukat”. Az első képjeleneten a kunok betörnek a magyarok várába és az egyik kun vitéz a nyergébe emelt magyar lánnyal menekül. Erre vonatkozólag egy eddig figyelemre nem méltatott adattal szolgálhatok. századbeli magyar festőművész falfestménynek három képe őrzi. Megvannak a jeleik. a hatodik Giaiukátai nevet viseli. Nem változott a betelepített rokon fajok viselete sem. arra mutat. amelyekről rájuk lehet ismerni és meg lehet tudni azt is. Egreskáta. Szentlőrinckáta. Még a fehér vagy fekete főszínt és a magyar törzseket jelző színtarkázásokat is átvették. vagy tarkát látni" – írja Fischer Károly. mondván.délnyugati és Torontál vármegye északkeleti. fejét a leány ölébe hajtja. némelyek közölök saját szántukból ottmaradtak. Az ősi szokásokhoz való hű ragaszkodás következménye a több mint ezeréves népviseletünk fennmaradása. A XII. E legenda elbeszélő és hű ábrázolását. Csekély módosítással ők is szűrben. együtt laktak az úzokkal és most is ott vannak. Ezeknek az erődöknek nevét Konstantin császár feljegyezte. hogy a kelet felől jött bessenyőknek (patinák) a Dnyeper folyó menti határukon 6 váruk van. Az első fehér kőből épült. Szenttamáskáta. hogy levágták. A hagyományok ilyen csodálatos megőrzése mellett feltételezhetjük a következőket: a pestmegyei kátavidékiek határőrbessenyők voltak. ingujjuk sem lobogószájú. amazt. Temes megye déli harmada és a volt Szörény vármegyei rész fekete szűrt viselt. a felvidéki tótok. ö. ruthének és a délvidéki szerbek. mint más népeknél is a távolság szülte. erdélyi részeken a románok és szászok. felvették az őslakó magyarság nemzeti viseletét. Aquila János XIV.

kun fejedelmi ruhadíszt." Ősi ázsiai monda átültetésének és a mondák évezredes fennmaradási lehetőségének bizonyítékát láthatjuk e példából. amelynek magas színvonalú ötvösmunkája képbelileg tökéletesen egyezik a fenti képsorozat második jelenetével. a mítosz. Történetében a megváltás isteni gondolatának legelső kinyilvánítását találjuk. hanem régibb. VI. hősöknek. Ezen isteni színjátékot Aeschylos valószínűleg Kr. 16. heroarchia vagy hierarchia. 1939. Szibériában ősi Pogány monda kifejezője volt. mini a hellének. A megkínzott titán az emberiség első isteni tanítója. akik az emberiség kiválói. akik az ősi népek mitológiáiban szerepelnek. A mítosz szülői vagy őrzői turáni népek voltak. "Középkori legendaábrázolásunk tehát a kunokkal kapcsolatban egy olyan képtípust őrzött meg. Megfejtését dr. mint Carlyle mondja: "Hőstisztelet. erdei idilljéről nem szól legenda. Euphorion fia. heroszoknak. hogy az emberiség öntudata ébredésének hajnalhasadásán született. legendának valódi történeti alapja is van. Kik voltak a Prometheus-drámában rejlő megváltás gondolatának megteremtői? Honnan kerültek ebbe az isteni színjátékba azok a mély.) Nagy Péter cár korában csodás aranykincset találtak Szibériában. Turáni népek az emberiség tanítói Fajszármazási ősi turáni legendát dolgozott fel Aeschylos a "Leláncolt Prometheus"-ban. Ők a Seregek és Bölcseség Urainak megszemélyesítői az emberiségben. e. VILI. Mennyei emberek. 460 körül írta és Athén színházaiban 2400 évvel ezelőtt játszották. Az isteni színjáték ősi fajszármazási. (Jász-Kun kongresszus. Azonban mindenkor képletek mögé rejtették a történeteket és ősi tanításokat. születése körüli évszázadokból származtatja. kiknek kultuszára volt és van felépítve a letűnt és jelenleg élő emberek társadalma. Minden ilyen mítosznak. népvándorlási történetet őriz. vagyis azoké. és akiknek története maga az emberiség története" Téves volna azt hinnünk. 127 128 . A titán egyike azon óriásoknak." "E szibériai aranyakat a tudomány a Kr. Fettich Nándor régészünk adta. hogy e nagy szellemek mitológiai történeteit. század minden konkrét tárgykörön kívül eső gondolatot tagadó szelleme állította. azoktól vették át az ókori görögök.A falfestmény második. isteni tanítások? Feltételezhetjük. vagyis szentek uralma ez. a nemzeteknek róluk szóló legendáit. nem Aeschylostbl ered. Mert. Valószínűleg a kunok fejedelmi családjának egyik őséhez kapcsolódó történet lehetett a monda alapja. A dráma tárgya. amely a kunok őshazájában. fejlődésük előmozdítói voltak. Aeschylos. a róluk szóló népregéket tisztán csak a képzelet szülte. a legnagyobb görög drámaíró művészetének legérettebb alkotása a "Leláncolt Prometheus". Ezt róluk csak a XIX.

A leláncolt Prometheus dráma tárgya egyik titkos misztérium részét képezte. a "tüzethozó" tehát a megszemélyesített Pramatha. aki nem óhajtja azt. A kínaiak holdfajúaknak nevezték (juehti vagy juecsi) azokat a húnokat. ki földi pályafutása után . hogy az egyik drámájában misztériumok szent titkait elárulta. A nagy tanítónak "az emberek minden tudást csupán neki köszönhetnek". hol szent Nílusnak édes hullámai sásos oldalon lezúgnak. a Hold fajnak. akik Kína határvidékéről Perzsia határvidékére költöztek. A görög Io (hold) és a kínai jueh (hold) egy jelentésű. A mai napig az Indust a Kala-Bagh vidékein Nil (kék) és Nilah = kékfolyónak nevezik. mely messze tájat a sors parancsa már lakul hagyó neked s utódaidnak". Eredetük az ismeretlenség homályába vész el. akit az összes szkíta törzsek tiszteltek. Felmerül az a kérdés. életkereszt) a szent jel és szerszám a szent tűz gerjesztésére. Blavatsky: Secret Doctrine. mint "egy közülünk való". aki a sabásiai misztériumokban a bölcseség kígyójának alakját vette fel. – s a Nílus-mező háromszögébe jöttél . Promathi pedig Fohát. a Napot néhány ősi emléken Sabasius-nak hívták és a mísztalógusok Zeussal és Bacchussa (Bacchus és az orpheusi misztériumok is turáni eredetűek és Bacchus ősi szenthelye Scythogol volt) hozzák összeköttetésbe. Io tehát a hold istennője és az indó-szkíta-hún fajnak Évája. Neve: "akinek jönnie kell" a "sötét Epaphos"Dionysos-Sabasius volt. Nílus vagy Neilos néven nevezi az Indust Nagy Sándor és Virgilius is. "a tehénszarvú leányzó" fiat fog szülni.) A dráma tárgya: a félisten lehozta az Olympusról a nagy titkot. a "sötét Epaphos"-t és ez a "fiú" fel fogja szabadítani Prometheust. ö. Szanszkritban promatha = tüzetgerjesztő szerszám. Arra vonatkozólag. hanem csak drámai alakban öntötte azt. a Véda tűzistenével rokon személyiség. – sok néven egy alak". (horogkereszt. az Ural folyó körül déli irányt vesz és elérí "a vízesést. továbbá Herkulesnek megszületését megjövendöli. Eustahius kimutatja.) és alexandriai Kelemen azt is tudják. hogy az Arg-ionok tájszólásában Ió holdat jelentette. Aeschylos azonban Siciliába menekült. E szentségtelenítésekért Kronosz lesujtja és átadja Zeusznak. hogy e drámája miatt szentségtöréssel vádolták meg a költőt az athéniek és halálra-kövezésre ítélték. amelyben azzal vádolták. saját végzetes adománya alól. vagyis a svastika. Az allegorikus titkos és szent misztériumtanítást tehát nem Aeschylos találta ki. Herodotos görög történetíró bizonyítja. Eustratios. a szenvedő emberiséget. ahol az egyes fajok fejlődését adták elő. Mithrást. Cicero (tuscul. Sam a misztérium. Themis-Gea = a föld szülötte. bilincsekbe verve. görög forrásokra hivatkozom. majd Zeus villámától sujtva a Tartarusba zuhan. a tűzisten fia. hogy itt ősi és eredeti turáni. Aristatetes említi Ethikájában Aeschylosnak az Areiopagos törvényszéke előtt folyt bűnvádi pörét. hogy a szkítáknak Herkulesük volt. A latinban Lucifer = tüzethozó. Prometheus Ió (Ea vagy Anahita)-nak. hogy az illető dráma előadásakor a botránkozó közönség halálra kereste Aeschylost és csak Dionysos oltára mentette meg. A sabásiai ünnepély a Mithrás misztérium egyik változata volt. P. Prometheus. hogy az emberiség lelki fejlettsége olyan fokra. Mati a szanszkritban annyi mint megértés.: H. elő129 130 retudó. Ió a holdistennő és az eljövendő új fajnak évája. tehát az "angyalok bukása". emelkedhessen. Prometheust a Kaukázus hegységhez láncolják. A vándorlás a Kaukázus felett a Volga és Kaspitenger mellett az Arimaspok országán át halad. származását és vándorlását. Ott szenved ezer évig. a teremtő tűz rejtélyét. amit a papok a sabásiai misztériumokban felfedtek. Herkules görög nemzeti hős szintén óriás volt. E helyre már a történelmi időt megelőzőleg finn-ugor népek költöztek. Azonban a legrégibb görögök az Indust is Nílusnak nevezték. máját Zeus sasmadara tépi. hogy Prometheusból miért sugárzik a halhatatlan szeretet oly mérhetetlen mértékben a halandó emberek felé? A választ a tragédia adja: "Anyám pedig Themis Gea. Quaest. sem a drámában feldolgozott titkos anyag nem volt a görögök sajátja. (V. ősanyja. Ezért a jövendölésért a titán neva Prométheus = előrelátó. vagyis testet öltésének legendája magyarázza a nagy emberszeretetet. Aristoteles egyik görög kommentátora pedig azt írja. Ez a mai földrajzi fogalmainkhoz képest különösen hangzik. szkíta legendával állunk szemben. Ő az. A Kaukázus szikláihoz leláncolt titán jövendőt mond: A Héra által üldözött Io.

Hozzáfűződött olyan titkos tanítás. szintén énekelt a szkíta herosról ekként: "Achiles. – Allegorikusan: Szt. Zeus.): "A győztesnek megengedem. hogy "Prometheus az emberek faját ne védje többé". aki fiával. – Az élet almafája a görög mitológiában is feltalálható. mielőtt a tudás fájáról nem evett. hogy nem görög. Vagy ott van a bibliai Noé. akiknek révüléses látóképességükből és ily állapotban való emberefeletti megnyilatkozásaikból. Ezt a vidéket Zajti (Magyar évezredek) a Kaukázus vidéki Kur és Araxes vidékére teszi és őket szkíta királyoknak veszi. megszülettek az egyszemű ciklopsok.. amely az Isten paradicsomában van". Vagy a magyar Tündér Ilonamesékben. "aki egyedül merte megmenteni ezt a halandó fajt". Firduszi a Sáh-Náme époszában. bilincsbe verték a szkíták. 132 . Itt is értelem és érzék nélküli az ember.. V. Elohim: "Eltörlöm az embert. akit teremtettem. Ezek az uralkodók a hegyek között laktak. Az isteni megváltásnak az eszméjét fejtette kí a Prometheus-legenda. úgy az „égszülte kígyónak". hogy Herkules megölte a sast. Sziamek-kel elvész az Ármány küldte didet (gonosz) elleni harcban. Az egyiptomiak "Halottak könyvében" egy halott kérdésére azt feleli Tum: "El fogom pusztítani. Vízözön által vízzé lesz ez a föld. mint ahogy kezdetben volt és én egyedül maradok Osirissal". a bölcseség kígyója. amelyre határozottan azt mondhatom. Meglepő. hogy egyék az élet almafájáról. Ezekkel az istenekkel szemben ott van Promptheus. töredék). mert halandóvá válik. szántani tanítja az embereket. "jövendőt mondó" – Prometheusnak neveztek el. – Ádám és Éva neve is átvett. aki így szólt a többi istenekhez: "Ne legyetek irgalommal irántuk! Zajongásuk megszomorított engem" . akit a misztalógusok "előrelátó". ekként ír: "Herkules szkíta íjjakkal élt. – közelebbi hely: a Kaukázus vidé131 kére helyezi. ö. hanem szkíta eredetű legendával állunk szemben. aki az egész emberi fajt "hőn kívánta kioltani". mint pl. taníttatván bizonyos Teutar nevű szkítától" . A tragédiának ezek a mondatai feltűnően hasonlók a bibliai édenkert tragédiájához. a büntetéssel megelőzni kívánta. ahol egyszemű óriások őrzik az arany almafát. Aeschylos maga is a Prometheus leláncoltatását és az egész dráma cselekményét Szkítia. A törökben adom = ember. Alcaeus költő.félistenként az Olympusra került. ősi pélvi nyelvű szentírások és legendák alapján. mint az első emberpárnak bünhödése bekövetkezett.. – mennyire egyezik a héberrel.. hogy turáni eredetű. ahol a népek származását legelvontabb módon tanították. hogy a nagy tragédiának eme gondolatai: "Zeus hőn kívánta kioltani" az egész emberi fajt. A Fekete-tenger vidéki görög telepesek szkíta forrásokból hallottak bizonyos shámán északi népről. 515 körül élt. Tudjuk. a Hesperidák arany almafája és Herkules történetét. e.. Vasat kovácsolni. 7. Ott a szumír Isten paradicsomában lévő életalmafa alatt ülő Adapá-t figyelmeztetik. aki Kr. de unokája: Huseng felfedezi a tüzet és tűzoltáron szent tüzet gyujt. a Sabausiai misztériumban. amit teremtettem. ki a szkíta földön uralkodol" (49-ik töredék). vagy a szumír Utnapistim. az a misztériumokban mély erkölcsi tartalmat nyert. e. mivel a Sas nevezetű folyó elárasztotta a lapályokat. oktatását elnyerték és jelképesen éltek a tudás fájának gyümölcsével. "Prometheus volt a szkíták királya s nem bírván alattvalóinak élelmet adni. Amit azután a görög nép képzete átvett.. Ott is. innen keletkezett a mese. ezzel is jelezvén. de a megjelenő Herkules a folyót a tengerbe terelte. hogy ne egyen az életnek almafájáról. 600 körül élt. a földnek színéről" . A babyloni Enlil isten. hogy Adám és Éva bibliai bűnbeesésének históriája szumír eredetű és a zsidók babilóniai fogságuk után hozták magukkal. mikor az első emberpár a bukott angyal. Jánosnál (Jelenések II. Indiában Adima és Héva. ki Kr. Ilyen óriás volt ama szkíta király is. a föld első uralkodóját Kajurnorsz-nak nevezi. – akik mind turánok. A misztalógusok ugyanis a homlok közepén álló szemet a szellemi látásra való képességnek vették. – Herakleai Herodor. Prometheust pedig feloldotta bilincseiből" (23.

– akik a magyarság egyik alkotóeleme. Hara-hunák a kutai és bundii indiai hún fejedelmek. Kusán-húnok több indiai érme maradt fenn. halász leánya lévén. hogy a fentihez hasonló mondaanyagunk volt. A kaukázusi Kur és Araxes folyók és a Meotisz vidékén az u. egy. mint a nemzetség feje Harikul-es nevet viselte. Ezek után nem lesz olyan délibábot kergető romantikus állítás az. A Herkules legenda indo-szkítha-hún eredetű. az istenségtől származó törzs feje Vyaso. e. 133 134 . E szerint Vyasa indo-szkíta hún Hari nemzetségből való Santanu-nak.Az égi tűz lehozatala kaukázusi eredetű legenda és ott született. a Mahabharata nem árja eredetű. Az uralkodó családban ő lévén az egyetlen férfiutód. e. az Úr Krishna fiaitól származtatják magukat. kiknek melléknevük bahadun = bátor. 610-ig uralkodtak Pandavában (Delhi). így a származása törvénytelen volt. Ezek közül az egyiket. m. Hodgson Brian Houghton (Mongolian affinities of the Caucasians) megállapítja. Ősi települési helye ez a szabír (hún) – déli ugor népnek. 1300-600 években."Ég fia". Nagy Sándor történetírója szerint Herkules. Zarathustra atyja. Anyja Yojánagandha. munkájában bebizonyítja. aki Harikules. teremtését. – Vyasa a családfáját is levezeti a Mahabharátában. mint a hún-török népeknél. vagyis a lovas Pórus volt a királyuk. A Radzsput népek hadistene: Hara és a Mahábharata jelentése – a nagy Hara. Nagy Sándor is harcolt egy Flarikula fejedetem: Sambos ellen. Santanu törvényes fiának. kik vándorlásukban az Indus völgyében megtelepedtek. a tűztisztelő Zarathustra népének tűztemplomait találjuk. így az unokahúgától született fia: Panda lett Indranastha ura. a Harikula tőrzssel együtt. Yadu (Yadava) a Buda (Budha) által alapított Hold (Inda) nemzetségnek leghíresebb ősi törzse. Utódjai egyenes vonalban 31 emberöltőn át Kr. ősi emlékezéseket. hogy a Kaukázus népei turániak és a Cserkeszek és Georgiaiak ugor vérrel kevert népek. hogy a világ legnagyobb hőskölteménye és szentírása.). VII. Vichitravirjának csak leányai születtek és ezeknek szellemi apja és tanítója lett Vyasa. vagy Hari törzs története. Diodoros említi. királyi szkíták települtek már a Kr. Elveszett legendaanyagunk bizonyára felölelte a világ és az első emberpár. Zeus fia Indiában járt. az . ahol a Bakui folyton égő naphtaforrásokat. míg egy vérbeli herceg meg nem fosztotta az utolsó Panda királyt trónjától és életétől. n. Arrianos. Kr. Delhi uralkodójának volt a fia. Pandafát feleségül vette. hogy Herkules az Indusok közt született. amelyeken Herkulest ábrázolták. E törzs legfiatalabb ága a Jareja nép. 1000 körül Pourusaspa. az özönvíz és egyéb vallási körbe is vonható történéseket. James Tod: Annals and antiquites of Rajasthan c. (Tod id. a Buda (Budha) által alapított Holdfajból. Itt is. e. mert szerzője Vyasa indoszkíta-hún. A Mari nemzetségből származó Vyasa.

hol tüzet okádva. tehát átvett fogalom. amely egyúttal a zsidóban rezet is jelent. ebből megfejthető a zsidók rézkígyójának alacsony értelme. amely tüzesszárnyú kígyót jelent. A kínai mítosz szerint sárkány falja le az égről a holdat. az ősidők nagy beavatott mágusainak "kígyó" és "sárkány" nevet adtak. amely képzet összefügg az "örökké valóság kígyójának". Kézai krónikájában kikel Orosius véleménye ellen. a halhatatlanságnak és időnek volt a jelképe. ezoterikus képeket találunk. A sárkány feje és farka a hold fel. Mindegyik ősi mitológiában szereplő kígyó és sárkány hétfejű. Végül a tüzetokádó sárkány a kozmikus tüzet jelentette. "Tlen" jelentése ma fosztó képzetet jelent. A Szűz vagy Madonna a mitikus sárkányon áll.) A kígyótisztelet nyomát az ősmagyar települések helyi neveiben feltalálhatjuk: Teté-tlen községek és puszták neveiben. A "kígyó" jelképének magyarázata sokféle. "Nakosh". "Kígyók" a mágus papok címe. sorozatos megújhodásnak. A hinduk Fohátot kígyóval ábrázolták. Minden nép ősi mítoszában felleljük a "kígyót".∗ A "kígyó" tisztelete valamikor az egész földön el volt terjedve. (A tűz ez esetben kozmikus jelentésű. amely szó az ősgermán "allrunn = mindentudó" nevet jelenti. Az elfogult Orosius elferdítve adta vissza a gót Jornandes "alliorume" szavát. aki a húnok származásáról előadja. a Genesisben a fával együtt ábrázolva. A "bölcseknek". tehát beavatott emberfölötti lénynek. Összefügg a sárkány minden pogány teológiában a holdnak tiszteletével. A "kígyó" az életfájának gyümölcsét nyujtja. A hindu "Naga" kígyóisten a héberben. mely eltaposva lába alatt fekszik. ami e legendában határozottan arra mutat. Tehát még ebből a gyűlöletsugallta írásból is felragyog a mindentudó. A farkába harapó kígyó az örök körforgás jelképe. mint a galambok!" Ebben az értelemben veendő Pallas Athene kígyója. hún hagyomány alapján. Az Osiris homlokán levő Ureus kígyó. Népmeséink sárkánya a garabonccal (gara = fekete. Egyik legelvontabb jelentésében a folytatólagos.kígyónak" nevezték magukat. Ebből kimutatja. az Ökkévalóság jelképe. hol anélkül jelentkezik. amelyre a garabonc ül fel. az Istennek eszméjével. valószínűleg Tibetből vagy még északibb vidékről származott Indiába és ott elfajult. hogy őseink a boszorkány allrunoknak. E név shámán szertartással kapcsolatban ma is él. Hasonló a héber szeráfok jelentése. de mindig rejtett. mágus képességet példázza. hogy a magyarok ősei lator ördögök voltak. A kígyó az észbeli fejlettséget. mint a kígyók és szelídek. mint hazá-tlan. A réz jelentése a női princípium. ami a szumír Adapa mítoszból jött. földetlen szavakban: valamikor sárkányt jelentett. Krisztus azért mondja tanítványainak: "Legyeték okosak. A hermetikus bölcseletben pedig az ősanyagba ömlött életet jelenti.. én druida vagyok!" – kiáltották. piramisok beavató helyek voltak. tehát egy emberfölötti lényről.VIII. aki "kígyó" – ősi legendája. mert kígyótestű nőről van szó. a hétfejű akkádiai kígyón keresztül. a magyar néprege hétfejű sárkányáig. Attila a kígyóévben hal meg! 135 136 .és leszálló csomópontját jelentik a keleti csillagászatban. az "örökkévalóság kígyójától" Anantától. minden faj számára egy ∗ fej. Jornandes írt erről száz évvel Attila halála után. Ez a gonosz beállítás téves átvételből keletkezett. "Naga" = "kígyók" voltak és a kelta druidák szintén . Tetétlenek szent berkek lehettek. A barlangok. a Brahma. Ha keressük a "sárkány és kígyó" tisztelet ősmagyar nyomait. Herodotos második mondájában szimbólikus. Ők tanították az embereket a misztériumokra. Az emberben lappangó emberfeletti erők Kundalini kígyója a "tüzes erű". a szkítai pusztában kóborgó tisztátalan szellemekkel való öleléséből származnak. Nálunk a sárkány-rend jelvénye a farkába harapó sárkány volt. A hindu és tibeti papi beavatattak. bonc = pap) . "Én kígyó vagyok. Erre vonatkozólag bővebben magyarázok az alábbiakban. Barlangban kél egybe a félisten Herkules az aszszonykígyóval. az ősmagyar sírleletekben sárkányábrázolást találunk. Visnu és Siva fején levő Naga kígyóisten is.

) Népies regéinkben a sárkány lefalja az égről a napot és a holdat. Sárkány etimologiailag Char vagy charrukhán = fejedelem címe volt (kharkas). tehát a legelvontabb ősi kinyilatkoztatás hagyománya. Az előző fejezetben kifejtettem. A nagy Kazárbirodalom akasztotta meg a mohamanedánizmusnak Európára ualó átterjedését: Ugyanis 637 körül az arabok a perzsa birodalmat megsemmisítették és hódításukat észak felé. Róma. A nyugati keresztény kultúra a húnok. és Bizánc keresztény kultúrájának zászlóvivői és pajzsai lettek a magyar és bolgár ősök. majd amint a sárkányt nyergelve a felhőbe repül. Ősi nemzetségeink jelvényeiben is szerepei a sárkány. Népregéinkben. mert a nap erőt ad neki. Sajátos keleti hadművészetünk nélkül a népvándorlás fergetegszerű rohamai.és kézkörmöket. a hétfejű sárkány tüzet okád és a hetedik fejében van ördöngössége. Egyiptomban Therumtisnak. Ősi emlékezés felújítása Róbert Károly sárkányölő Szt. amelyet az indiai Cherra-poonjee-ban a Khasi hegyekben űznek. egy thlen-né nőtt és azóta is megszállt egyes brahmin családokat. a rokon bolgár nép a Balkánon. keresztény kultúrája. kazárok. Hogy ennek a thlennek kegyét megnyerjék és életüket megmentsék. sárkányoly laktak a barlangokban és embereket. azt megőrizték és ebből házi istent készítettek és utódai lettek a ri-őrzők.) (Khasi = kas. sőt a nyugati népek világuralma is másként alakult volna. a Kaspi-tó keleti partján lakó törökfajú népeke kiterjesztették. A nyomon követő rokonfajú lovasnépek rohamait mi fogtuk fel és sorstársunk. r 3. lap. vagy az ozmán törökséggel együtt menetelt volna a magyar? Európa védelmében szörnyen kivéreztünk. (Herkules is a hétfejű Hydrát győzte le. Ez a kozmikus erő beavatkozását jelenti.) A hét fejű sárkány ősi mítoszunk maradványa. Pl. a holdkirálynőt. a Kaspi-tó nyugati felén azonban a kazárok a hódítókat megakasztották. Babilonban Bál. Athénben Athene Pallas tiszteletére kígyókat tartottak és jóslásra használták. átcsaptak volna rajtunk és egész Európa néprajza. A sámán pap révülését tartják fenn ezek a mondák. Ezt a rettenetes sárkányt (thlen) a helyi Szent György darabokra vágta és minden darabot más-más vidéken elégettek. Egy darabot. György lovagrendjének és Zsigmond sárkányrendjének jelvénye. Mi lett volna. Lehet a sárkány asztrális-jelképes jelentésű. állatokat felfaltak. Más variációban királyi szüzet rabol el. ezek az őrök gyakran asszonyokat és .Ri-thlen rettenetes fajtája a fekete mágiának. A sárkánnyal hajnal előtt kell küzdeni. vagy Bel isten tidszteletére. hogy Attila húnjai törték össze a római légiók által behozott és nagy erőre kapott Mazda vallásból származott mithraizmust és ezzel a kereszténység gyors elterjedését mozdították elő. vagy ha a rokonfajú népekkel. a Báthoriaknál a címer 3 sárkányfoga. amit a Khasi-k kaptak. majd amint ráolvas és bűvös erejét kitöltvén rajta. amit megőriztek. Az a darab. A testről levágják a láb. ezt hozzák a thlennek és így igen sok fekete mágikus varázslást űznek. eszközévé teszi. 2. Kígyó és sárkány csak a középkorban lett a gonosz ábrázolója. IX. Amint a legenda mondja. Békés élet mellett a mai 12 millió helyett legkevesebb 30 millió színmagyarnak kellene e földön élnie 137 138 . kosár. A sárkány különösen a garabonccal függ össze. ha félreáll. korszakokkal előbb thlen-kígyók. magyarok és bolgárok nélkül ki nem fejlődhetett volna 1. (Blavatsky: Glossary 259.gyermekeket ölnek meg. A magyar államalapátás pedig a legnagyobb hatással volt a keresztény európai kultúra kialakulásában. a mongol sereggel.

politikai. ami. század kritikusainak nagy hibája volt. stb. A nép ma is mesél. Filológusok nyúltak e kérdéshez és nem vallásfilozófusok. telve szangvinikus életörömökkel. Sőt a titkosságra is figyelmeztet: "Ne vessétek az igazgyöngyöt a disznók elé". Költő fantáziájában született. Következtethetünk a honfoglaló magyarság etikai. de azokat kellő mértékben nem értékelték. A XIX. Megzavarta őket. van és lesz. fellobbant és ismét eltűnt az általános sötétségben. asszír. amelyek a magasműveltségű népeknél primitív erkölcsi felfogás központjába helyezik az istenségeket. 139 E legendák azonban a vallás lényegét nem fedték. vagy tagadásba vesznek. az ezoterikus tanítás kevés választott részére misztériumokban folyt le. hogy nem tudunk 140 . oda jutnának. oly becsesek. a lelkileg fejlett keveseknek szólt a tanítás ezoterikus része. mely nyomok azonban mint drágakövek. amelyeket konkrét bizonyítékokkal alátámasztva nem láttak. az sem nyújthatná azonban a vallása. Még ha egy római pap lépne elénk az ókor ködéből. kultúrális. népmesékben. Erre teóriát állítottak fel. s a népvándorlás korában rendkívül nagy erkölcsi és kulturális primitívséggel jelent meg. Filológusaink minden adatot. vagy egyiptomi mitológia alatt mit írtak meg? Oly mitológiai meséket. amely szerint ezek a kiváltságos népek. Mondják. hogy mindent tagadásba vettek. etikáját egyedül a fennmaradó népmesékből akarnál megismerni. Ahol Zeus joviális törzsfő. csak nyomokat találunk. lényegét. Ha ma megsemmisülne a keresztény vallás etikája és több évezred mulva hasonló kritikusok a kereszténység lényegét. mint a vallásújítás korában Angliában felmerült puritánok túlhajtott típusait. görög. miként a sötétben egy Láng. amikor a történelmi kor hajnalán megjelent emberiséget már igen magas kultúrális és főleg etikai fejlettségűnek találták. Filológusok általában véve mit értenek mitológia alatt? Görög vagy római. Maga Krisztus is többször mondja. A vallások igazi lényege tehát titkos volt minden időben.. A mindent tagadás logikátlan kritika és romboló. összegyűjtött népies regék. ezért következtetés alapján keresték nyomait a mai magyar nyelvben. vagy "akinek füle van a hallásra. Kandra Kabos. amit Ipolyi Arnold.. mert következtetéseket vonhatunk le az exoterikus és ezoterikus vallási felfogásra egyaránt. Egyiptomban.. Csodálatos rövidlátással ezek az emberiség gyermekkorát lehetetlen rövidre fogták s így rejtéllyel álltak szemben. ami nem az ő rendszerük alapján épült fel és nem fogadtak el adatokat. – amik ma is születnek. Szerintük a többi népfaj egyforma sötétségben élt Euráziában. Hasonló mitológiai népi mesék ma is keletkeznek. népies szokásokban. nagyon gyors mértékben. ha kutatjuk. szumír. A művelt. Csengery Antal vagy Kállay magyar mithológiánkban felhoznak. – voltak ezek a mítoszi történetek. hogy az átlag nép részére a vallás tanítása exoterikus. ami a megírt és fennmaradt mitológiai emlékek mögött a dolgok igazi lényegét. Tehát ismerjék el. ahová a jelenlegi kritikosok jutottak a görög-római mitológiával. vagy primitív értékre szállítanak le. Rómában. jogi és etnográfiai fejlettségéből. Utalást találunk ugyan az ősvallásra az egykori kútfőknél. mert mindenkor úgy volt.X. az hallja . Az ősmagyar vallást.". Amikor azt mondja: "nem bírtok el többet" . Babylonban stb. Ezek a tudósok az eszmék lényegébe nem ha toltak be. hogy az egyiptomi első fáraók és a szumírok magas kultúrája mellett ott találták egyidőben a kőkorszakbeli népek kultúráját is. Görögországban. s hasonlóképen az egész Olympus pajkos. Utalok arra. hagy nincs adat. Ezt az embertípust úgy lehetne jellemezni. hogy a kereszténység korai századaiban szintén volt misztériumi tanítás. Az ősmagyar vallásról Az ősmagyar vallásról írott emlék nincs. Ez a tulajdonképem lényeg. "házban" beszél.. ismert hazájukban kifejleszthettek egy helyi igen magas kultúrát. Mivel ezek a tanítások titkosak voltak. az ősi bölcseség egy részét adhatta. sok esetben a családi élet tisztaságát megcsúfoló istenségek és heroszok gyülekezete. Sőt még az ilyen adatokat is átszűrték az ő sajátos szemszögükből kiindult beállítottsággal.. egyiptomi. mint az ókori római. és akkor ne vonjanak le következtetést az etikai fejlettség primitív voltára. ezért csak kevés nyom maradt fenn. népek.

Anahitát imádják és a Szent tüzet tisztelik. Ázsia közepéből előretört hún véreink shámán hitvilága a természet rejtett titkainak bőséges ismeretén alapult. így honfoglaló őseinket is. Olyan fehér-húr centrumokban. amit: "Pártus ős elvek"-nek neveztek. azt a primitívséget csak az afrikai vagy az ausztráliai szigettenger vad népeinél tételezhetjük fel. A magyarak a tűzimádó perzsa. az indoszkíták. tűztemplomokba jártak és Baz és Barsammal imádkoztak. vagyis "Kala Chakra" néven tanulmányozott. mint Chagan. A kereszténység is ismert volt közöttük: Tudjuk. Róma késő századaiban a császári udvarokban ott találjuk a mágus papokat. Onogur őseink vallása és a később rátelepedett hónok vallása tehát hasonló volt: mágizmussal kevert Mazda-hit. vallást követik. A húnok vallása a mazdahit volt és ha nem is volt a tiszta zoroaszteri vallás.) 141 142 A finn-ugor népek délkeleti ágából származó Onogur őseink vallásos fejlődésére gedíg közvetlen szomszédaik.és tűztiszteletük közismert: Az első idegen feljegyzést a német Inohoffer 1026-iki jegyzetében találjuk. mely az Avesztavallás ősi formájává lett. mely szerint a tűz körül nagy táncvigalmakat tartottak. ezt logikátlan feltételezni. Amint a Shambala fejezetben elmondottam. mint nélkülözhetetlen esillagászakat és jósokat. Oly magas kultúránál. Legalább is igen sok mazdahitű élt országukban. Az ősmagyarok magas fejlettsége mellett nem lehet azt feltételezni. (Modi: A húnok ősi történelme. amit Kőrösi Csoma Sándor a tibeti buddhista kolostorokban "Idők köre". A szumírok ősi mágus vallása mindezen népek vallására kihatással volt. ez a vallási rendszer az ősi hún vallási központokból indult el és mint Adi-Buddha-rendszer hódította meg Észak-India és Tibet buddhistáit. Ez utóbbiakat böszörményeknek nevezték. hogy az ősi magyar vallás uralkodó és domináló vallás volt. m. Irán és Turán közötti ezt a vallásháborút írja le Firduzi a Sahname c. Nap. hogy csak primitívségeket találunk. hogy voltak kötettük buddhisták és mohamedánok is. melyek legfeljebb csak démonhitre vonatkoztak és valláauk csak a köveinél. ö. templomi szolgálatra. hanem mitikus meséik. Bokhara és Gurzastan. Abulféda így ír: "A magyarok török nemzet. sőt az utód Asszír és Babilon birodalmakat ís. Ahura-Mazdá-hoz és Ardvisura-Anahitá-hoz (Boldogaszszony) fohászkodó mazdayaznán hitük mellett bizonyítanak a következők: 1. századbeli ősmagyaroknál ilyen nagy vallási türelem volt. mert az ő szűrőjükön keresztül csak azt vélték látni. Az. században őseinknél megfordult Ibn Rusztah arab kereskedő. patinák) és székely tartomány közöttinek mondják. hősi époszában. 2. Az ősmagyarok egyik nagy tűzünnepe a keresztelő Szent János napjára esett. földjüket a bessenyő (bedzsnák. perzsák. Amit ők állítanak. kazár-húnok és pártusok voltak hatással. s ne mondják. Törökfajú népeket.semmit az ősvallásról. (V. Ugyanígy nyilatkozik Dsajháni. . mint foglyot. – írja a IX. Az ősi vallási központokból elindult mágus papok terjesztették el Médiában és Perzsiában a húnok vallását. Behram sassan király 427 körül elfogta a hún Khákán feleségét. nem zárja ki. Mobad-ok éltek. mint a görögöknek vagy a germánoknak. A húnok később már Zarathustra vallási reformját nem voltak hajlandók elfogadni. Uralkodójuk a sah címet veszi fel. Khatal.) Baktriában lakó Kusánok (Juecsi húnok) iráni kultúrhatásra Mithrát. hogy a IX-X. Az uralkodó vallás mellett a honfoglaló magyarságnál nyomoly vannak arra is. Balokk. népdalokat énekeltek és a tüzet átugrálták. hogy a hún király és felesége mazda-hitű volt. McGovern i. Harlez professzor szerint (Introduction to the Avesta) az avesztai Mazda vallás sohasem volt igazában a perzsa nép vallása. mítoszaik. Ez a tény arra mutat. hagy nem volt olyan értelemben vett magasfokú istenhitük. hogy a kubáni őshazában az első keresztény magyar vértanu Gorda volt. A mágus vallás ugyanis túlélte a szumírokat. amelyben éltek. mégis rokona volt. fáknál tartott kezdetleges természetimádat lehetett. a tüzet imádják". nagyfokú türelem jellemezte a mások vallása irányában. a nagy Khatunt és egyily tűztemplomába vitte.

Iráni keltúrhatás alatt álló vidéken éltünk. Ármány. ördög. Amiként két ősi elv van Ahura-Mazda alatt. az ember feltámad halottaiból és örökköntartó boldogság fog e világon uralkodni. 6. ocsmány. Ahura és Ahura-Mazda nevek alatt ismer.Ló. a gonosz elv és a pokol elpusztul. . az már törvényszerűen következik. 9. jóság és tudás. akik jámborak gondolataikban. mindkettő nélkülözhetetlen a teremtett világ fenntartásához. fáknál. I. gonoszság és tudatlanság.) 7. amelyek őt arra bátorítják. mert Arimán a zarathustraizmus felfogása szerint hasonló a keresztények ördög fogalmával. András korabeli oklevelet. jámborság. műveltségi szót vett át. 163. hogy egy nép egy más nép nyelvéből számos. hogy jót. 3. és Magyar Akad. 1. Ő uralkodik az anyagi és anyagtalan." Fenti szavak pedig mind a vallási kultuszra vonatkoznak. a láthatö és láthatatlan világon. (Jerney János utazása a II. "Abból a tényből – írja Zichy István –. 4. ezüstből vert szakállas férfifej került elő. a vétek a maga büntetését. Ezek a bolgár-török érintkezés ideje előtt felvett iráni jövevénysxavaink. tökéletesség és halhatatlanság. Ahura-Mazda vagy Isten. Az ember tevékeny részt vesz e küzdelemben.) Amennyiben ez az oklevél a kritikát kiállja. Szerinte a zarathustriánizmus vagy parszüzmus monotheisztikus vallási forma. bálvány. behemót. ú. patvar. II. Ötvösművészetünk szaszanida hatást mutat.és állatáldozataikat forrásoknál. 23. Minden fény: igazság. börzsöny (harson) stb. az okok Okozója így Teremtő és Romboló. sőt az egész műveltséget átvette. igazságosság. Mithras napistent Sabasiusnak is hívták és az ősi misztériumokban Zeussal és BacchusDionysos-sal hozták összeköttetésbe. A vízkereszti naptiszteletet pedig a folyóvízbe gázoló csodafia szarvas regölése tartotta fenn. – E kultuszra vonatkozó fennmaradt zendből eredő szókincsünk: Isten. és nem szabad összetéveszteni a mai modern Hanisch-féle ál-mazdaizmussal. hogy az átvevő nép a szavakban jelölt fogalmakat. köveknél való istentiszteletüket királyaink törvényei tiltották. Jivanji Jamshedji Modi parszi professzor foglalta össze. pártus (parszi?). Ő a Mindenttudó Úr s mint ilyen. A honfoglaló vezérek között Tuhutum a Sahname egyik hősének nevét viseli. mint a nappal és az éjtszaka és bár egymással szembenállnak. üdvös ellenőrzés. úgy alapos igazolás a mazda vallásunk mellett. melyből kisebb méretű. pap. A két elv oly elválaszthatatlan. melyek létrehozzák a mi anyagi világunkat. 50. akit Mazda. A honfoglalók pénzei is. Valószínűnek látszik. A téli napforduló Mithrás tiszteletéből máig is fennmaradt a dunántúli regölés. Két olyan honfoglaló előkelő sírt ismertünk (Zemplén és Galícia). Ahura a határtalan fényességben lakozik. boszorkány.) 143 144 A mazda vallás igen magas erkölcsi fokon álló egy Istent hivő vallás volt. A nagy és végtelen világegyetem az Ő kezének munkája. Ha elérkezik azonban a megjelölt idő. 1. sz. Bacchus kultusza a szíriai Scythopol-ból (szkíták városa) származott. A zend-aveszta vallási rendszerét a leghozzáértőbb módon Shams-ul-alma dr. Ezért az erkölcsi világban az erény elnyeri a maga jutalmát. Ahura-Mazda (összevonva Ormuzd) meghallgatja azok könyörgéseit. mely mindkettő egy Isten alatt szolgál. sz. Ellenőrző atyai kezével összhangot és rendet tart fenn. Jerney közölt egy I. Egy Isten létében hisz. varázs. melynek köréből a szavak származnak. (A szaszanida ornamentika azonban középázsiai halásra fejlődött ki. A világ története a két elvnek küzdelme. hogy a Pomáz határában legutóbb feltárt kultuszhelyen kőbevésett fejek is e kultusszal kapcsolatosak. a testi és lelki. Ő a Teremtő és Fenntartó. Ezek a veretek dr. Ertesitő 1850. Azért alaptalan a dualizmus vádja. amelyen az olvasható: "Ne wemoaggouc Bardous es eulwec ereus zen Meseit". Fettich Nándor meghatározása szerint a Bacchus kultusszal kapcsolatosak. jámborak szavaikban és jámborak tetteikben. Gyarapító és Sorvasztó. – Kiemelt jó tulajdonságai a jóakarat. 8. (Ne imádjuk Pártus ős elvek erős szent jeleseit. 5. a jó elvnek és a gonosz elvnek a műve. Összeházasodás folytán keveredés is volt a perzsákkal. Zarathustra bölcselete szerint a mi világunk két egymással ellenséges elvnek. sátán. a Gonosz (Angra-mainyus) a végtelen éjtszakában. minden sötétség: hamisság. n. azonképen két elv van az emberi természetbe is begyökerezve. A Bundahis szent könyve szerint gonosz szellem nem mindentudó és nem mindhenható.

Ha jó tettei. a maga egész nagyszerűségében. gondolatok. csak az igazságra. * Shamánok természet-törvényeken alapuló mágikus vallása korcs formában. ragyogás. a nyelvet használták. Amikor a parszi hívő a szent tűz elé járul. S Ármánytól jött bűnök bennem mind kiégtek. melyet itt kerubok. Ime hű harcosod szent Tüzedbe lépett.) Hisznek a Mennyben és Pokolban. Menny a sugárzás. démontisztelet stb. 145 146 . E nyelven írták meg az Avesta szent könyvét. ha nem gondolsz semmi másra. sammun = semmi. Már a Kr. az arab sirat-borotva-híd. ha egyenlő súlyú a jó és rossz tettei. A templomba szánt tüzet kilencszeres megtisztítási szertartásnak vetik alá. jelezvén ezzel is az emberek egyenlőségét. A lélek halhatatlan – tanítja ez a vallás és a lélek halhatatlanságának jelképe a fehér Homanövény. "Jámborság a jó. A tűztemplomok tüzét éjjel nappal táplálják. azaz őrszellem őriz. mint tűztemplomok ismeretesek. Felajánltam magam Jelképed őrének.vagy arra csábítják. Égi sors jelképe. legszentebb Isten. a kínai Woghó-híd azonos fogalmak. vagyis olyan bölcset jelent. az Edda Bifrost-alvilági-híd. jó szavak és jótettek megőrzésében áll. hogy tiszta maradjon születésétől fogva". A parszi tüztemplom szentélyében égő láng az Isten jelenlétét jelzi. "A legfőbb jó az ember számára. vagy rossz tettei lenyomják a mérleget. bűnök bocsánatja. A kínai chamon. S`ramán szanszkrit szó és aszkétát. főleg mint révüléses (önkívületi) állapotban elért jövendölések. mely egyezik a hinduk Soma növényével. Jelképed szent titkát adtad minékünk. a tisztében ∗ eljáró pap a szent tűz hamvát e szavakkal nyujtja át: "Por a porhoz" A tűztemplomon kívül a parszi Isten imádatának templomául tekinti a természetet is. rossznak tisztítója. A bíró leméri az ember tetteit egy mérlegen. miként a pénztőke. A kettőt a "Csinvat" híd köti össze. amott számtalan Fravasi. azonban ez a nyelv régen kihalt nyelv volt és maguk a perzsák sem értették. a vogul és több északi szibériai népnél fennmaradt. akként kamatoznak az életben és a halál után is. és mint Isten legtökéletesebb szimbólumát tisztelik." A menny kikötőjébe a te biztos révkalauzod. A tüzet sok helyről. gondolat és tettek. 1000 évvel élt Zarathustra vallásos fohászait a mervi vagy keleti atropatánei nyelvjárásban írták meg. Beheman. Az ember jó és gonosz tettei. Napod virradtáig – ameddig eljövend Lankadatlan küzdök Valóság Teérted! * Az ősi zend nyelv volt a Mazda-hit vallási nyelve és a mágus papok is ezt. Szívünkben gyujtván magasztos égi Tüzed. ráolvasások. Fegyverem: jó szavak. vagy a pokolba taszíttatik.∗ ahová az elhalt lelkét Srosh angyal harmadnapra a halál után elvezeti Meher Dáver. ha nem beszélsz mást. Vértem: a tisztaság. csupán azt a ragyogás. Ez az édenkert "Élet fájá"-nak felel meg. Tomboló viharban rejtőző Csendesség. A csinvathíd. dicsőség helye. Zarathustra így énekelne: * Ahura Mazda bölcs Úr. szavaira és tetteire. de ez nem imádat. szentélyem: a Tüzed. Meher Dáver angyal éa az egyiptomi Thot alvilági bíró is egy. dicsőség és fényesség jelképének tekintik. csak az igazságot és nem teszel mást. vagyis Jóakarat (a magyar behemót ember) és Akamana. – ez a Zarathustra vallás mottója. hogy gonoszat tegyen. különböző társadalmi rangú emberek házától szerzik be. Pokol a homály. azaz Meher bíró elé. a semmiség állapotának adta át magát. vagyis Rosszakarat befolyást gyakorol az ember gondolataira. sötétség és bűz otthona. (Szumírból származott ősi tanítás. csak tisztességest. aki mindenről lemondott. a mennybe jut. A párszi istentiszteleti helyek. A parszi bár tiszteletet tanusit a tűz iránt. Szent Tüzed: út Hozzád. e. Istenként nem imádják a tüzet. úgy a "Hamastgehan" (a keresztény purgatórium) helyére jut.

előírt életmód és született készség a haladás főfeltétele. Már születésekor és kora ifjúságában megnyilvánult jelek és képességek kiválasztottá avatták. halottlátók és bábáik. Mesterségüket tanulás útján sajátították el. ahogy jövendőt tudnak mondani. Vatha fia. mely név a perzsa büzürk. Cél az emberben rejlő természetfeletti erőit tudatos kifejlesztése. a káld mágusok nagy titka. Oltáraikon lobogó kilencszeresen megtisztított szent tűz a Napisten jelképe.A szibériai shamán előkészület után önkívületi állapotba. Álmokat fejt meg. Az élő Isten jelenlétének jelképe a tűz. Bélus papja Kr. feljegyezvén. Káldea volt azonban a nagy keresztút.) Thuróczy "bűbájos nő"-nek nevezi a "boszorkányokat". bűbájos nőt és látót gyűjtöttek maguk kőré. Az ősi bonc az orvos pap volt. tudós. E varázsló papok beavatkozásának tudták be az egyik csatavesztést. hogy "sok mágust. ∗ Istár csillagisten neve a biharmegyei Isztár falu nevével egyező. Ezekkel szemben a mágiának magasfokú képviselői a káldeai máguspapok éppen úgy. A legszigorúbb önmegtartóztató élet. hogy kozmikus és sziderikus volt. betegségek okozóit stb. India és Egyiptom valamennyi teológiája találkozott. ahol a tanító (guru) utasítását betartva gondolatkoncentrálással. Vallásukra vonatkozólag annyit tudunk. A napkultusz a legősibb a világon.∗ istenek háromságával a nap vagy a tűz-. – sziderikusnál a nap (Utu). akit korai gyermekkorától kezdve nevel ily célra a papi rend. béljósok voltak. János 1061-ben visszatért az ősi magyar hitre és Thuróczi azt írja róla." (Lönnrot.) Látja a multat. ma Esztár a falu neve. kik között az "oltáron nézők" állatorvosok. ahol Perzsia. Az ősmagyar napkultusz legkifejezőbb szertartása a fehérlóáldozat volt. bölcs szóból fejti meg. A feketemágus neve garabonc (gara. Kozmikusnál az Ég (Anu). Elveszett kozmogoniájával a káld asztronómia és asztrológia. a római-görög népeknél. egészséges szervezet. A szkítáknál. büzürgan nagytudományú. amelyekre a bűvös éneklés közben elméjét irányította. kara = fekete). Alap az ős szumír vallás volt. azonban műve elveszett és csak töredékek maradtak fenn latin és görög írók idézeteiben. Ősmagyar vallásban mindezed a kultuszok megvoltak. mint indiai és tibeti kollégái (yogi. 280 táján görög nyelven hazája történetét és vallását megírta. föld.és csillagkultusz kapcsolódott. de a keleti mágusok természet147 148 . a légzést szabályozó gyakorlatokkal rendkívüli fizikai és pszichikai képességeket fejlesztettek ki. misztikus elmerüléssel. ami nagy fejlődésen ment át. a harc folyamán megbűvölték és látományaikkal megrémítették az ellenséget. Venus-Astarte-Istár a szerelem istennője. aki a jövendőt előre látja: (Vámbéry. Az avaroly papja "Taradun" volt. mint a világ. Berozosz káld csillagász. a hinduknál és más ősnépeknél is megtalálható az ősi napkultusz nyoma. akiknek igézései igen kedvesek voltak az urak előtt". aki tud. a jövőt. láma) hosszú.és vízkultusz. Az "éj királynéjá"-nak korrelatív erői a modern tudomány számára szunnyadnak. a hold. minden életmegnyilvánulásukat lekötő gyakorlaton estek át. * A parszik tűztisztelete a Napkultuszból fakadt. ma a szentélyekben a mécses és gyertyák tüzében jut kifejezésre. Az ősmagyar papi rend táltosa a mágus pap. misztikus teológiájuk átélése: A mágusok hazájának Káldeát (Babilonia és Asszíria) és Perzsiát tekintették. Más feltalált ékiratos táblákból csak a történelemre vonatkozólag tudunk megfejtést találni. Számos bizonyítékukat a ma is élő népszokásaink nyomán mitológusaink bőven feltárták. Táltos nevet Csengery a finn táto. e. amely a hold jelenségeinek titkához fűződött. Már a bizanci Theophylaktos feljegyezte a magyarok (turkak) papjairól. a föld (Inlil) és a tenger vagy őskaosz (Inki) istenek háromságával a lég-. révülésbe jut és "lelke a testét elhagyva. hold (Enzu) és a csillag (Istár). ill. Mai utódaik a javasasszonyok. tatos = tudós. A bolgár-törökök mágus papjairól irt a bizánci Zonarosz. eljut azokra a helyekre. Ez a kultusz oly ősí. Egyiptomba Ankhenaton fáraó hozta be az Aton = napkultuszát. hogy a hadsereg egyik zugában meghúzódva. bűvös jelentésű és csak a keresztény korban lett gonosz jelenaésű. a halottakat és a távoli tájakat. Az említett napkultusszal egyformán ősi a hold-kultusza.

lidércek.szemlélete bőven behatolt titkaiba.∗ A pogány finnek főistene Ukko volt. Istenképeket. hanggal véghezvihető. a vasorrú bábák stb. Minden ősi nép tudta. A csillagok körforgása a világtájakat adták. Tápió és egyéb természeti szellemek befolyásolják az életet. senyűje minden reggel szertartás szerint üdvözölte a napot. Mani Padme Hum!" igéje ilyen. bájoló imák segítenek. Indiába átszármazott hún népek hadistene Hara. aki az eget és földet alkotta". Nálunk Bornemissza Péter 1578-ban megjelent: "Ördögi kísírtetekről. A buddhisták "Ohm. fenntartója és megölője az életnek. Kisasszonyok. amint az előzőkben tárgyaltam. és tetővel fedik." Az ősmagyarok természet-kultusza duális. és ennek lovat áldoznak. a napfordulókor." néven említik a "törökök istenét. Fene. mégpedig fizikai és pszihikai értelemben is. hogy az istenek közül csak a Napot imádják. A húnok. amit a sírszobrok alakjai kezükben tartanak. különöaen lovakat". Minden kerület agy régi kardot állft az oltárra és "ez aztán Ares istenképe". Mongoloknál Onghan és Ongho az az istenség. 244. a mennynek. Az ősi húnok pl. sellők. kivéve a Hadistennek. A pusztaságokon vándorló lovas. A holdhónapban minden holdhétnek meghatározott teológiai és fiziológiai jelentése volt és így a 28 napnak sajátságait jó vagy rossz befolyással ismerték. mező. aki megszerezte a Hét-Csillagistennő időszakairól szóló ismeretet vagy tudományt. Ez az élet kelyhe. nommádok közös tulajdonsága volt e kultusz. óriások. melyet a hún-török-kínai népek hétfejű sárkánnyal. A 4-szer 7-es beosztás a holdhónap 28 napját adták. Ázsiai török népek az égtájakat és az ott lakó törzseiket színekkel jelölték. Minden év első hónapjában. tisztelik még és énekkel dicsérik a földet. akinek pohárral áldoztak. Az ötödik hónapban az ősöknek. amint a csillagok mutatták. akinek lovat áldoztak. – mondja Hunfalvy (Magyarország Ethnogr. Megtelt jó és gonosz szellemekkel az erdő. Ennek hoznak véres áldozatot: "Áldoznak barmokat. a folyók. mert ebben rejlett a világ bölcsesége. Orkán. törpék. Ellenük ősi bűvös igék (mantram). Ormutag bolgár khán palotájának romjai közt a feliratok "Tangra" – Isten (Tenger) nevét említik. A kilencedik hónapban általános ünnep volt. a levegőt és a vizet. az indusok "égi Nagák"-kal (kígyók) személyesítették meg. A húnok császárja. A már említett nap. az ördög. a levegő. "Régi törvény és élő szokás". amely a természetnek nagyon részletes és alapos ismeretén épült fel. a törzsfőkkel együtt ünnepélyes áldozatot mutatott be. 149 150 . Ősrégi hit ez és minden ősi nép mitológiájában megtaláljuk. Háromszék vármegyei és Harastyán. hanem fiziológiai is. varázsmondatot. csak újholdtól-holdtöltéig kezdtek hadi vállalkozásokba. amikor számbavették. stb. Ukko-pohár felmutatás és abból való áldomásivás az adásvételi szerződések megerősítésére szolgált nálunk a Hegyalján még 1660-ban is. hegyek. Eskütételkor fehér lovat áldoztak. Az ősmagyar holdkultusz nyoma még ma is élénken él népünk szokásaiban. Minden Ázsiát járt vagy ott lakó nép használt és használ ma is ilyen varázsigét. más állatokat. Csillagkultusz vezette az ősőket az idő szent hetes számához.. A VIII. Szertartásai nem voltak egyedül mágikus szertartások. Már Herodotos azt írja a szkítákról. ráolvasások. Az idő kezdete a hetes számon és néven alapult. A göncölszekér hét csillagistenét a holdhét hét napjával kapcsolták össze. összeírták a törzsek tagjait és állatállományát. oltárokat és templomokat nem emelnek. Guta. csillagisteneit.). Tündér Ilona jó szellemeinek ellenkezője a Cifra-asszony. A fehér és fekete mágia (isteni és ördögi) következik az előbbiekből. mongolok és ősmagyarok kardkultuszáról már írtam. földnek és az istenségnek áldoztak. a négy világtáj őrzőit. századbeli orkhoni sziklafeliratok pedig "türk tengriszz. de egyedül imádják és Istennek nevezik azt. este a holdat. Az alexandriai neoplatonisták szerint csak az lehetett az igazi mágus vagy kaldeus. manók. Zala vármegyei községnevek. tettet. hogy a hold delejessége szülője. avagy rettenetes ∗ Azonosítható helynevek: Haraly. A fekete mágia rontása gondolattal. Boldogasszony (Anahyta). A Hadisten oltárát rőzsekőtegekből magasra emelik.vagy tűzkultuszon kívül egyéb kultuszaikról a görág Theophylaktos így ír: "A turkok (magyarok) tisztelik a tüzet.

szolgáld uradat a másvilágon!". természeti szépséggel áldott helyen. az a pokolban kárhozatot arat". amit Marco Polo feljegyzett a tatár kánok temetéséről. Ezek nem másolások. A sírleletekből sokat következtethetünk ebbeli hiedelmükre. edények és használati tárgyak minden ősi sírban feltalálhatók. csillag-. hogy fejedelmük minden évben egy szent barlangba szállt le. ezért a megfelelő erők felébresztése végett tanította a mágus pap a varázsszavak. vagy elferdült. A gondolatnak és a kimondott szónak ereje van.tés egyéb kultuszából rengeteg szertatás és jelkép származot: át a későbbi népekhez. Bordj -tűzhányó. vagy hamisítások gyanánt jöttek át. mint ragyogó fénysugár tört elő. Pénz. hogy e hely "az ősök barlangja". hold-. Erdőkkoszorúzta magas hegyek csodálatos szépségű völgyében. A további ásatások dönthetik el. víz. mely eredetileg római kőfejtő volt. Herodotos a szkíták királyának temetésénél leírja. bár régi jelentésük feledésbe merült. betoldások. Mithras szentélyei természetes barlangok vagy kivésett hosszúkás üregek voltak és ennek végén állt Mithras domborművel ékesített szentekszentje. Attila haláláról feljegyezték. megölték azzal. "Te előttem mégy el. a lóval temetés és a sírgárda csak turáni lovasnépek szokása volt." Ősi népek nap-. a Holdvilágpatak forrásának fejénél hosszúkás kőbevájt barlang volt a szenthely. A Lehel vezér mondája is a túlvilági hiedelemmel van egybekapcsolva. A pomázi kultuszhely közelében népvándorláskori temető. római hadiút. a mohammedánok kiszmetje. Cselekedeteik elkísérik őket. már római és bizánci kultuszhely volt. Ez a nagy gondolat hozta létre az ok és okozat törvényét. Anyja és felesége Mithra a tűz istennője. hogy e két fogalomra csak egy szavuk volt őseinknek. hanem mint ősi szokást tovább használták a mazda hittel. fogatfogért elve. Az ősi törvény Szent Jánosnál így hangzik "A lélek mondja. A testvér bolgár-török népnek is volt ilyen kultuszhelye Mádara-ban. hogy a törzsfők önmagukon ejtett sebekkel (véres verejtékkel) gyászolnak és ír a sírgárdáról is. oly természetei függvényként. Az elhunyt uralkodó arcán és testén mély sebeket ejtettek. 152 . korai középkori templom és várszerű királyi kastély alapjaira bukkantak. hogy: "eredj. Kultuszuk a római légiók révén világvallás lett. Mithras a szikla szülte isten a világ-tűznek és ősfénynek jelképe volt.utálatosságáröl e megfertezett világnak". mintha véres csatákból érkezett volna. miként a piramisok is misztériumi beavatóhelyek voltak. A barlang víz mellett. A perzsák e tanítása: "aki bűnt vet. Ősi lovas-nomád pásztor élet a természet mostohasága és a zsákmányoló vadállatok vagy szomszédok elleni folytonos küzdelem a hősök és ősök tiszteletét. A hinduk Karma törvénye az ok és okozat legmodernebb formáját is magában foglalja. Egész életünk minden gondolata és cselekedete fehér (isteni) és fekete (ördögi) mágiából tevődik össze. hogy az országnagyok a gyász jeléül önmagukat megsebesítették. imák kiejtését és eléneklését. Szent helyükön kultuszfürdő. századbeli ördögűző könyvecske – ilyen mágikus védelemmel is foglalkozik. A barlangban a pomázi barlanghoz hasonlóan rovások vannak. Az Altáj hegységbe vitték az elhalt kánokat és útközben akivel találkoztak. vagy a kereszténység felvétele után is. Ókori népeknél egyébként a barlangok és kripták.: XVII. Bűnt a büntetés követi. Ugyanúgy a szumíroknak is egy szavuk volt. Egymástól vették át a népek a kultuszközpontot. hogy munka után édes lesz a nyugalom. szentkő és szentbarlang van. melyet az "ősök barlangjá"-nak neveztek és itt áldozatot mutatott be ősei szellemének. Commodus császár óta a római birodalom védőistene lett a "legyőzhetetlen Napisten". Az ősök tiszteletéből fakadt a holtak kultusza. – továbbá Katona L. vagy "Mithras kultuszhelye" volt-e? A tukiu-nak nevezett türk népről tudjuk. egyesülésükből fiúk. római táborhely. Kalvin praedestinációja egy tőről fakadta. – az ótestamentum szemet-szemért. egyben a hierarchia erős kötelékeit fejlesztették ki. de a hang és ritmus szorosan összefüggnek. * Ösmagyar kultuszhelyre bukkantak 1941 őszén a pomázi Kartal dűlőben. és engem szolgálsz majd a más151 világon!" – ugyanaz.

Az elmult évszázad magyar történetírását nem érdekelték ezek a problémák. 2. Köny153 154 . 2. akik vad zsákmányoló harcosok.* A bolgár Napisten neve Szourva. Kozmikus Istenségek hármassága: 1. mégis olyan pásztor nomád-népnek írja őseinket. de ne is mentegessük magunkat. Ezt az állitásomat alátámasztja a "napszurás" szavunk. Ezért az akkor írt történelmi könyveink őseink kultúráját néhány hangzatos mondattal intézik el. Ebből kiindulva azt állítják. tőkeérdekeltségnek és irányított közhangulatnak. amelyek a honfoglaló magyarokról. azt is a szláv rabszolgák hozták magukkal. Ilyen kultúrtörténetírásunk mellett a nyugati írók torz. amely név az indiai Szuria nevéből származott. lesajnáló vagy megvető írásain nem csodálkozhatunk. Tenger. A magyar kacagányt öltött zsidó. hanem a modern fiatal tudós gárdánk írja meg az ősmagyar műveltség összefoglaló tudományos művét. és igen kezdetleges sátorlakó kultúrával bírnak. Továbbá az egy apától. nyershússal táplálkozó szörnyekről írnak. Könyvemben nem volt célom az őskultúrával foglalkozni. Ma már ne sopánkodjunk ezen. meg a Béccsel egyezkedő politikai áramlatoknak nem kedvezett az ősök magasrendűsége. Mi következtethető e névből? Az. 3. Ennek a lesújtó hiedelemnek mi saját magunk vagyunk az oka. noha tompított a régi rágalom nyelvén. = Irnik húnjaitól vett közös eredet alapján állíthatom. vérivó. Nap és tűz: (Nap ) Szurja. azonban a történelem nem tárgyalható a kultúra nélkül. Hold: Hold (a holdol és hódol szavunk erre mutat) 3. A honfoglaló magyarság műveltsége. Általában ami kultúránk van. Szourva. sajtónak. mint emberevő. amit magukkal vittek Indiába. Ég: Ukkon. Tudósaink szörnyűködnek ezeken az írásokon. veszélyes reakció felé való elhajlást láttak ebben. szabadkőműves és megmagyarosodott idegen íróknak. II. kereskedelemre ők tanították. Onghon. vagy legfeljebb annak nagyon közeli kiejtésbeli változata. Honfoglaló őseinket a gyűlölettel telt nyugati középkori krónikások a legképtelenebb megvilágításban mutatják be. amiről a radzsputok szkíta szokásai fejezetben már értekeztem. A népek kultúrcsatájában ezzel győzelmet aratunk. hogy a keresztény latin és germán népek szervezték meg a pogány magyarság állami és társadalmi életét. Az újabbkori külföldi irodalom. az Nyugat ajándéka és mi ezer éven át csak kopíroztunk. Ha volt valami. ami sajátosnak látszott. bányászatra. Fajvédelmet. amelyből a nap megszemélyesített romboló hatalma kicseng. Őskaosz-tenger: Tangra. Perzsiába és Európába. (ük-khán). Csillag: Göncöl. a bálványimádás fertőjéből ők mentették ki és a földmívelésre. Sziderikus istenségek háranassága: 1. hanem a "szurja" szó. iparra. Legyen ez a könyv félhasábosan több nyelven kinyomtatva és tegyük le azt a nyugati nemzetek tudományos Akadémiáinak asztalára és helyezzük el könyvtáraikban. Ugyanúgy áll ez a következtetés a bolgártörökök "Tangra" (Tenger) istennevével is. Föld: Boldogasszony (Anahyta) . hogy az ősi napisten neve az ősmagyaroknál nem Mithras volt. XI. Pogánykori kultuszát a keresztény bolgárok még ma is megülik. hogy a bolgár-húnok ősi napistenének neve és kultusza középázsiai ősi hún kultúrához tartozik. Ilyenformán az ősmagyar Olimposzt így állíthatom össze: I.

Egyetlen szláv sírból sem került elő olyan anyag. Etelközből elköltözködni készülő magyarság kémlelő lovasrajokat küldött nyugat felé. Ősi műveltségünk megismerésénél a kevés írott és a sírleletekből előkerülő tárgyi bizonyítékokon felül erős támpontunk azoknak a rokon népeknek ősi kultúrája. Benedek pápához 974-ben. hogy az minden fogalmat. ámbár még egy részük a pogányság bilincsében van. Írásuk a nyelvet tökéletesen kifejező betűírás volt. művészetre. amely szláv kultúráról beszélne. amikor a szlávok a VII. hogy a Kárpátok között lakó népeket. amely a türk betűsorral egyezett. az oroszlán szénát eszik’". életmódra és foglalkozásra. Szerintük volt idő. a felvonulási és települési viszonyokat megismerjék. hogy az árja és sémita civilizáció kifejtődött volna.vemben azt a hívő világnézetet kerestem. de ezeknél a rokon bolgár-török nép velünk azonos kultúrája állt fenn. szentjeit adták. e. sem a papokat nem gátolják. Ismeretes a kozárok kagánjának. művészeti. amelyekből kiszakadtunk. század végén a bolgár-török hatáson átestek. írásra. Az emberiség történelmének hajnalhasadásán tehát őseleink a civilizáció terjesztői fajához tartoztak. történelemre. A támadó bessenyők elől kitért magyarság etelközi szállásait csak átmeneti otthonnak tekintette. Felmorzsolódtak az észak és kelet felől jövő állandó nyomás alatt. tanítóit. hogy ők teremtették meg az első igazi magaskultúrát. Kerestem és bennem él a csodás ősi múlt tisztelete. politikai és katonai szervezetet hívtak életre. senkinek alattvalóik közül nem tiltják a megkeresztelkedést. Priszkosz már a húnok írástudása mellett tanuskodik. A honfoglaló magyarak műveltségének megítélésénél a faj egész életmegnyilvánulására kiterjedő vizsgálatnak kell lefolyni. Az ősvallásról előző fejezetben írtam. A turáni lovas-pásztor népekről tudjuk. kazár és a bolgár vitt nagy szerepet a szláv kultúra kialakításában. érzést. A hún származású Ming-ti császár meghívására Kashyapa Kr. Így pusztult itt el később a bessenyők. amikor az ural-altáji népfaj egész Ázsia nyugati részét lakta és magas műveltségi fokon állt már azelőtt. A portyázó lovascsapattal . csak abból a korból. könyvemben bőven értekeztem. hogy az "Ég fiát" a buddhizmus tanaival megismertesse. szükségesnek tartom azonban az egész nagy turáni fajt jellemző vallási türelem és 155 156 új eszmék iránti fogékonyság megvilágítására néhány példát felhozni. Azon kérdéssel szemben. a magyar. az úzok és a kunok birodalma. 3. Rátelepedtek a déli paraszt népekre és városállamokat alapítottak. hogy beteljesedni látszik Ezsaiás jövendölése: ‘a farkas és bárány együtt legel. Mítosz töredékekre hivatkoztam a hún-magyar mondakör tárgyalásánál és a világirodalom által megőrzött ilyfajta hatásoknál. 4. Ilyen bolgárszlávokat a honfoglalók találtak Erdélyben és a déli részeken. Hanem oly egyetértők a pogányok a keresztényekkel és oly barátságosan vannak egymással. az állami és társadalmi szervezetre. az uralmi helyzetet. a mindenható Isten kegyelmének munkája által. amelyben Kőrösi Csorna Sándor élt. A honfoglalók nyelvéről írott emlék nem maradt. irodalmi kultúrát. 1. de biztosan következtethetünk arra. nyelvre. a kínai és iráni magasműveltség nélkülük sohasem érte volna el az ismert fokot. Pilgrin Püspök a magyarok megtéréséről írt levelet VII. gondolatot tökéletesen kifejezett. 61-ben az indiai Kashmirból a Himaláján át elindult. hogy volt-e a magyarságnak mítosza. akik a világ művelődésének alapjait rakják le. Ebben azt írja: "Mert magok a magyarok. Nem mi vettünk át kultúrát a szlávoktól. Dzsingisz khánnak és az ozmán törököknek nagy vallási türelme. hogy bárhova menjenek. ősi turáni fajtám szeretete. 2. Egykorú írók szerint a Balkán vidékére költözött szláv törzsecskék anarchiában és igen alacsony kultúrfokon éltek. hanem a közép-volgai törökség. magasrendű vallási. Állami és társadalmi szervezet és a történelem. A szumir-akkád és hettiták birodalmai. Ezt a nézetet vallja Rawlinson Henrik és György (The History of Herodotos). hadvezéreik pedig világbirodalmakat hívtak létre. Ki kelt terjeszkednünk a vallásra. a világ legnagyobb vallásalapítóit. Nagy temetője volt ez a hely a nyugat felé tartó népeknek.

a szállásbirtokok megülése. fejezetében. világlátott papja volt. cselek. vagy a Horka. 157 Ismert dolgok a bolgár hadjárat alatt a bessenyők rohama. Újraszervezés és a kunoknak nevezett lázadó kazár törzseknek a törzsszövetségbe bevonása után kezdetét vette a honfoglalás. a morva szlávok és a pannoniai rész bajor befolyás alatt állt. pedig a legnagyobb bizonyíték hiperkulturánk mellett. Az olaszokkal. Taktikájuk és stratégiájuk felülmulta minden másfajú nép hadászatát. szászokkal. a) Anonymus említi. Ez a művelt papnak őszinte vallomása a művelt nagyúrról. 45. mondván neki: tísztelendő atya emlékezz meg rólam mindig szent imáidban". az örökletes fejedelemség. mely a magyar törzseket kétfelé szakította. hogy diplomáciai kérdések megtárgyalását célozták. Tartalékok. erődítések. I. a honvédelem kívánta gyepűrendszer. A Kárpátok. Erdélyi László: Magyar történelem. A további történet. akarta őt (Methodot) látni. mégis elment ahhoz. Bizáncban. hogy a vezéreket nenz vezette-e az az ősi politikai hagyomány. b) A honfoglalást már egy évtizeddel megelőzve. bámulatos begyakoroltság és félelmetes nyilazóképesség. résztvettek a honfoglalásban. Hadi művészetüket irodalmunk bőven tárgyalta. a törvényhozó országgyűlések intézménye. Method korának egyik legműveltebb. mind olyan hatalmas anyagot felölelő kérdések.együtt ment a fejedelem megbízottja. várak létesítése. Kitűnő fegyvereik voltak. övezte földön három hatalom gyarmatosítási érdekkörébe vont területet kellett felszabadítani a reá nehezedő hatalmi nyomástól. a közigazgatás megszervezése. és ámbár némelyek azt mondogatták és úgy vélekedtek. hogy Method nem fog minden baj nélkül tőle szabadulni. bajorokkal. lap. aki az itt lakó néptöredékekkel diplomáciai tárgyalást folytatott és ha lehetett. A fent tárgyalt történelem a magyar nép kulturális állapotának nézőpontjából ma sincs feldolgozva. (Lásd: dr. a várispánságok felálítása. hogy az a legkisebb áldozattal. az északnyugati. mint a turkesztáni reflex-ijj. Oka az volt. a másodfejedelem és udvarába kérte Method érseket. A Duna mellékére. a morvák és csehek nagy szentjét. királyokkal. Ezek: az erdélyi és déli részek a bolgár. amelyeket eddig kellő mértékben nem értékelték. szövetséget kötött. mint az új haza felállítása. gyors sikerrel megoldható legyed. majd a bólgárokkal. talán Árpád vezér vagy a Gyula. aki beutazta a görög és kazár birodalmat. mint úrhoz illik. Ennek kettős bizonyítéka van. a német császárral. Method görög nyelven irt életrajzának XVI. többszörös arcvonalak alkalmazása mellett a rendkívüli lovasteljesítmények.∗ továbbá az új birodalom megalapítása után a külhatalmakkal e tény elismertetése. hogy a székelyek a honfoglaló Árpád elé vonultak és mint a magyarság kilencedik törzse. Rómában tanult. amelyet háromszorta ke∗ A várispánság intézménye már Szent István előtt fennállott. Baján avar kagánhoz és Árpádhoz hasonló nagy vezető egyéniségünk akkor nem volt. továbbá a nyugati népek megváltozott életformája. 884-ben nagyobb sereggel a Duna vidékén járt a magyarok egyik fő személye. A honfoglalást elő kellett készíteni. – Még eddig nem vizsgálták azt a nézőpontot. E nemzeti katasztrófából csodálatos szellemi fölénnyel mentik meg a nemzetet vezérei. a Pannonica Legenda elmondja a találkozást: "Midőn a magyarok királya a dunai részekre jött. tisztelettel. hogy Attilához. a magyar vezérhez vezető útja nyilvánvaló. a vasfegyelem és végül az igénytelenség és az időjárással szemben való ellenállóerő adta mindenekfelett álló fölényüket. 898-tól 970-ig tartó külföldi hadjáratok mélyebb politikai célja? Vizsgálta ezt valaki? – Rablás és kalandvágy nyugati felfogás. 158 . A király pedig. Ezek hatalmát kellett megtörni és ezt célozták Arnulf császárral 892ben a morva szlávok ellen. a pápával összeköttetésben volt. beszélt vele és őt megszeretvén megcsókolta és becses ajándékokkal bocsájtá el őt. a bessenyőkkel és oroszokkal kötött szövetségek mit jelentettek? A nagy birodalom vágya nem sikerült. ünnepélyesen és örömmel fogadta őt és miként ily férfiúval beszélni illik. ébredő fajtudata nem kedvezett már az ősi tervnek. mely a népszövetségekből összehozott nagy birodalom alakítását célozta. lesek. Mi volt a kalandozásoknak nevezett. elképzelhetetlen gyors mozgás. a másik vonalon a bolgárok ellen Bizánccal kötött szerződések.

hímző-technikája. óriási és terhes hadizsákmánnyal. – mely a mohácsi vész előtti Magyarország élő jogszokásainak gyűjteménye és magánjogunknak ma ís az alapja. Az ősi indiai irodalom a pávatolldíszt mint szabír nemzeti jelleget említi. . a szövő-. továbbá a szablyájuk. 935-ben ugyanezt az utat járják. Ez ősi örökségünk volt. A kapudíszek és a hímzések ismert motívumai mellett a páva és a pávatoll jellegzetes magyar ábrázolására hivatkozom. mely még a török népek által használt szablyánál is fejlettebb. oda és vissza. amelyet a nyugati nemzetek női még mn sem érhettek el. bazilikák. Az ősmagyar szobrászatra és építészetre vonatkozó következtetéseket Bendefy László: A magyarság kaukázusi őshazája c. Ezekről a hatalmas haditényekről mit sem hall a magyar közönség. Csapataik közelharcban kürtjelre. Endzsében. varró-technikánk díszítéseiben sok ősi. célzása és átütő ereje mégis felülmult minden más nép által használt ifjat. az Északi-. Fekete-tengerek partjáig. Égei-. Brementől a Márvány-tengerig minden földön. műve alapján kialakíthatjuk ha egybevetjük Géza fejedelem és Szent István által épített esztergomi királyi palota. hadi gépekkel. nőkből. Kiváló lóállományuk és kengyelük hallatlan lovasteljesítmények végzésére képesíti őket. m. vagy továbbfejlesztett szabályok. Kiváló hadellátásuk megkönnyítette mozgásukat. csészét. A honfoglaló magyarok seregei hétszer keltek át az Alpokon. iráni és indiai bún kultúrát őrzünk. amely Huszka szerint csak nálunk és az indiai művészetben honos. Jogtörténészeink mégis keveset mondanak arról. a Földközi-. A történelem fejezeteket szentel a csodálatos haditénynek. Végül Bulcsú vezér 954-ben hatalmas sereggel végigsarcolja a mai Hollandiát. Werbőczy Tripartituma. hogy az indiai húnok szövő-. Egyik híres sírszoborról már Kézai is megemlékezik. az eredeti és melyek az átvett. Belgiumot és Franciaországot és április végén átkel az Alpokon Felső-Olaszországba. a nagy-szentbernárdhegyi hágón át. hegyen végigszáguldanak. Bulgáriában. Felső-Olaszországba történt átkelésük volt. A Váradi Regestrum – mely a tatárjárás előtti Magyarország társadalmának hű tükrét mutatja. Szalárd vagy Szoárd vezér 924-ben Olaszországból a nagyszentbernárdhegyi hágón át Felső-Burgundiába csapott és óriási zsákmányával ugyanazon az úton tért vissza. ázsiai. beteg és sebesült katonákkal. Méltán sorakoznak Hannibál és Nagy Napóleon legnagyobb haditetteihez. stb. vázak. azonkívül tarisznyáikban szárított. valamint a batikolt munkák rajzai és motívumai Európában csak nálunk mutat csodálatos egyezést. Nyugati népek csak akkor tudnak eredményesen ellenállni.) India húnfajú képei által lakott vidékről Zajti Ferenc gyönyörű régi szőttes és női kézimunka-gyűjteményt hozott haza. férfiakból és gyermekekből álló hadifoglyokkal hajtották végre. az élet kelyhét tartó férfi. amikor magyar harcmodor szerint szervezik át seregüket.vesebb erővel lehetett kihúzni. Mének és kancák hússal és tejjel látták el őket. füstölt húst és tésztát (kolbász és konzerv) vittek magukkal. – szintén nincs még számbavéve atekintetben. Csapataik eljutank az Atlantióceánig. Az ókor és a legújabb kor legnagyobb haditeljesítménye Hannibálnak és Napoleonnak az Alpok égbenyúló hegyóriásain. Pedig ezeket a bravúros teljesítményeket nagy seregek hatalmas lóállománnyal. Magyar neve kép (képmás) ősbolgár neve käp volt. hogy mely szabályokat tekinthetjük ősi örökségnek. 5. Hadisebészetük magas fokát a honfoglaló sírokból előkerült trepanált koponyák és a sérült koponyán az agy védelmére készített ezüstlemezek igazolják. Az építészeti ornamentikában. Velencét lóhátról ostromolják. hogy a törvényeink és jogszokásaink közül mi volt az ősi örökség. Hóman Bálint kultuszminiszterünk nagy érdemének tudható be. Őseink űzték a szobrászatot is. Mádara mellett találtak hasonló férfit és nőt ábrázoló sírszobrot. A magyar nép művészete még ma is sok ősi. keletről hozott emlékkel él. – a magyar nő olyan magas jogállásáról ad számot. szekerekkel. 951-ben az Alpokon átkelve Aquitániába csapnak és ugyanazon az úton térnek vissza. hogy e gyűjtemény a KeletÁzsiai Múzeumba került és ott őrzött bizonysága annak a valóságnak. (Hevesy id. a pannonhalmi. nagy távolságokra pedig fényjeladásra mozogtak. hímző-. Ezek kelet felé néző. 159 160 * Az ókori görögök a szkíták jó törvényeit magasztalják. pécsi. Spanyolország északkeleti részétől az olasz félsziget legdélibb részéig.vagy nő-szobrok nagy tömegben kerültek elő déli Oroszországban.

és kőből épült a fürdőháza. díszöltözeteikben érvényesült. Fettich Nándor: (A honfoglaló magyarság fémművessége) szerint "a magyarok gazdag fölszereléseiben és díszítményeiben uralkodó az ezüst. Ezek az ősi formák átszármaztak a nyugati népekhez és így Európa ruházkodási kultúráját mi adtuk. Az ősi város helyét eddig az óbudai részeken keresték. ahol főhadiszállását is tartotta. amint azt a történészek helytelenül vagy meggondolatlanul állítják. Az ősmagyar hagyomány Buda társkirály által épített várost (Sycambria) tartja Attila fővárosának.templomok építkezéseinél a nyugati formák mellett érvényesült ősi pogány hatásokat. Attila palotája sáncokkal védett. ú. bő gatya. hogy egyetlen történeti nép sincs. Attila hún népe nem volt nomád lovas pásztornép. amelyeket fegyvereiken. Az ősmagyar fémművességére az ezüst alkalmazása nyomta rá a maga bélyegét. subát öltöttek. A nők ruhája bokáig. Lovasköpeny a mente. Életmódról és foglalkozásról a bizánci írók alapján megállapíthatjuk. Karimátlan. amelynek anyagi kultúrája annyira jellemző volna az ezüst. mert Attilánnak Priscos rhetor szerint állandó fővárosa volt. Ruházatuk térdig érő ujjas fehér vászoning. Az ezüst-nyersanyagnak beszerzése az akkori világ nagy ezüsttermelő országaival. sarok nélküli és ez bizánci divattá vált. Újabban bővebben írnak magasfokú fürdőkultúránkról. A honfoglaló ősök pompaszeretetérőd írt az arab Gurdézi. továbbá vámjövedelmeinek tizedét. sőt azt mondhajuk. E nyersanyagnak ilyen nagy tömegben való föllépése a magyaroknál az intenzív kereskedelmi forgalomban leli magyarázatát". Rossz időben szürt. Galleni kalandozás alkalmával daloltak és táncottak.és fegyveriparunk – mely magán viseli az ősi ázsiai török. jó kinézésűek és tekintélyesek. Csizmájuk fölhajló hegyes orrú. díszesen faragott tornyos épületből vagy épületcsoportokból állt. Ötvös. Voltak hivatalos. sípos és dobos hangszerekből állt. szerszámaikon. szkítaszarmata hatásokat. vagy szűk nadrág. amit a bizánci udvarbeliek is átvettek. lószerszámaik formája és díszítése is magasfokú ízlésükről tanuskodik. az újabb iráni. E viseletek egy évezred óta lényegileg nem változtak. hogy az állattenyésztésen. bekerített. hogy az ősi hún város a szentendrei Danakönyök és a Pilis-hegység által védett helyen (Pomáz község határában) húzódó római limes kiépített katonai táborhelyére épült. amely a rituális fürdés céljait szolgálta. a regősök.és gabonatermésének. – korának legfejlettebb ipara és művészete. Az ősmagyaroknak cserzett bőr tábori fürdőkádjaik voltaik. mert a pogány bolgár-török Madarai központban találtak egy kőbevésett fürdőmedencét. n. "Királynői vár" valószinűsíti azt a feltevést. de fegyverzetük. Pomázon. a klisszai dombon 1940ben feltárt. ujjatlan térdnél csipkézett színes mellény és combig érő ujjas felöltő "kabad" volt. a "mandyae". St. fényt kedvelők". 162 . A Duna-Tisza közére teszik a fatönkökből épült. mondván: "A magyarok bátrak. mint főfoglalkozáson kívül a földet szolgáikkal műveltették és méhészetet űztek. vagy térdig ért és hidegben mentét vettek fel. Zenekultúránk ősi ázsiai török zene volt. hegyes nemez. Ősmagyar ornamentika van a pécsi bazilika domborművein és oszlopfőjén. amint ezt népi zenénk ma is bizonyítja. A hiteles pannonhalmi alapító oklevél a pannonhegyi Szent Márton monostor apátja részére rendelte a somogyi ispánság minden birtoknak. Ruházatjuk színes selyemszövetből készült. Díszítő művészetük az állati alakokat. mint a magyaréra. A pompaszeretét legkifejezőbben ruházatukban. intézményesen szervezett énekmondóink. Ez az ősi vízkultusszal volt egybekötve. növényi és mértani alakokká stilizálta. az arab birodalom területével van összefüggésben. Zenekarunk kobzos. szőlő. kislábfejű. 6. a mai divatos blokkházakhoz hasonlóan épült fővárost. akik mnemotechnikai (ismétlő) módszerrel őrizték meg a hősi énekek szövegét. indiai. csatos övük a szabadembert jelentette. Élénk hatással járult hozzá az északi és nyugati germán népek ötvös iparának és művészetének kifejlesztéséhez. Tehát szőlőművelés is volt nálunk. vagy prémes 161 bőrsüveget viseltek. Pitykés. fegyverzetük ezüsttel bevont. ruhadíszeiken és faragásaikon kifejezésre juttattak.

sőt azt a legnagyobb mértékben elhanyagoltuk. amit elkövettünk saját fajunkkal szemben. az is élénk bizonyítéka annak. Utószó Leszögezem. amikor történelmileg faji multunknak nagy örökségeit nem mutattuk ki. ősi kéziratot tártak fel az expedíciók és az anyagot részben feldolgozták. Adtunk kultúrkineseinkből nyugatnak és amit viszonzásul kaptunk. ha rendszerbe foglalva történettudósaink megírnák ezekből rokonnépeink történetét. az arab birodalommal összekapcsolta. azért a nyugati kultúra védelmében vérrel fizettünk egy évezreden át. e népnek őshazájába. de amit itt rövid kis összefoglalásban adtam. Miként Fettich bizonyítja. a kunoknak. E feljegyzéseket kiváló kinológusok lefordították. a finnek. még a kaukázusvidéki őshazában a magyarság belekapcsolódott abba a kereskedelmi forgalomba. a szeldzsuk és ozmán törökök történeteinek megírását. indószkíta. és amely Oroszország területét behálózva. amely a Fekete-tenger partvidékeit. Még az ősi kaukázusi őshazában gazdasági kérdéseink között a legelső helyen a különféle bőrökkel és nemes prémekkel való kereskedés állt. hún-török vagy indiai finn-ugor fajú népek történeteinek megírása. Európát a közeljövőben rendezni fogják a tengely győztes hatalmai. Hiszen Attiláról és húnjairól legutóbb Bél Mátyás és Pray György írt latin nyelven 200 évvel ezelőtt történelmet. azt főleg Kőrösi Csoma Sándor feltételezhető céljainak megvilágítása érdekében tettem. a mongol és tatár. a magyarsággal együtt más oroszföldi népek gazdasági és kulturális életét is nagy mértékben föllendítette. Sajnos a hivatalos történettudományunk elhanyagolta a szkítáknak Attila és hún népének. Nagyon fejlett volt a kereskedelmünk. Tehát fejlett volt a szűcs. Kiegészítése lenne az a magyar őstörténelemnek is. Mennyivel több fegyver lenne a kezükben. Az ősi történelemnek új fejezetei tárulnak ezekből elénk. a kozár-húnoknak. ha a fentiek szerint a hivatásos történetírás felkészült volna egy új 163 164 . a jászoknak. szabó és sok más ősi rokonszavunk bizonyít. a rokonsági erőértékek is lenyomhatják a serpenyő egyik szárát és itt mily hatalmas erőt jelent nekünk a bolgárok. mongolok és rokonfajú népeink történetét a kínaiak sok évszázadon át feljegyezték. többé-kevésbbé elkerülve az északeurópai országokat. Kívánatos volna. Az utóbbi évtizedekben pedig kiváló szaktudósok nagy feltáró expedíciókat vezettek Belső-Ázsiába. az avaroknak. Rengeteg kultúr-anyagot. sem Belső-Ázsia turk. amit a takács.Fejlett kisipara volt a textíliáknak.és bőrkisiparunk is. a japánok már tudatos faji rokonsága és a felbomló szovjet orosz birodalom turáni népei. Hogyan ülünk ott le a tárgyaló asztalokhoz. hogy e könyvem keretében nem volt szándékom sem a húnok őstörténetének. részben feldolgozás alatt állnak. Amennyiben e népek fajszármazási és egyéb szempontokból vett történeteiket tárgyaltam. a törökök. Nagy a mulasztás. a bessenyőknek. hogy magas kultúrával érkeztünk. Nem célom az ősmagyar kultúrtörténet megírása. Európa újjárendezésének mérlegelésénél a történeti jogfolytonosságon és az igazságosság elvein kívül a faji. A Kína határán élő húnok.

hogy a turániság nagy eszményével forrt egybe a keleti világhatalom. Mongoliát szervezte meg. ugyanakkor azonos elvek alapján Japán egy új turáni államot állított talpra.szellemi turáni rohamra és a magyarból japán. amit néhai Gömbös Gyula miniszterelnökünk a magyar öncéluság fogalmával hivatalosan hirdetett. ha úgy tetszik. India forrongó és Dél tüzes kontinensén is a turáni népek új birodalmai. baskír és egyéb nyelvekre fordíthatná turáni fajunk közös örökségét. 29. Ennek a nagy koreszménynek nagy álmodója volt Kőrösi. X. Mandzsukót. A magyarság nagy világhivatást tölthet be ezzel az eszmével. dolgozott és hagyatékát nemzetének ∗ ⊗ ekként ajánlotta: "Anyagot adtam. Céltudatos útjának az azonban csak első állomása volt. Az új koreszmét a mi turánizmusunk képviseli. előttetek a dicsőség útja". Értünk élt. Japán felkelő napjának jegyében. 31. amiként látjuk. majdnem kizárólag turáni fajú népek menetelnek. Lásd: Nemzeti Ujság 1937. Amikor 1934-ben a fajiság új eszményével Hitler vezér uralomra jutott Németországban. sz. mert 1937-ben ismét egy ősi turáni államot. dicső multunkat. Japán politikája. a turáni mozgalom útján érte el. Azonban a ma koreszméje a faji öntudat előretörésének jegyében áll. olasz.⊗ Azóta vérben és tűzben fellángolt az egész földkerekségen az új koreszme döntő küzdelme. Hasonló állapotban vannak az orosz bolsevizmus és Kína fennhatósága alatt élő turáni fajú népek. Csoma Sándor. bolgár.∗ Az új Mongolia Nemzetgyűlésének első ülésén teljes nyíltsággal hivatalosan kijelentették: életre keltik Dzsingisz Kán birodalmát. X. A tengelyhatalmak árja-turáni (német. Mécs Alajos cikke. És megszületnek a bolsevizmus poklából. lángok között született meg a harmadik hatalmas turáni állam észak-Kína. szemben a liberális és kommunista felfogással. 165 166 . sz. kirgiz. egy percnyi némasággal idézte a világ legnagyobb turán hódítójának ma mindennél korszerűbb szellemét. módszerrel rendelkeztek. Japán ezt kimondottan a turáni eszme. azzal a legfőbb eszménnyel. japán) népeivel együtt. török. A Nemzetgyűlés sokat jelentően. Ma India turáni fajú népeiben még a fajtudat szunnyad. Lásd: Uj Magyarság 1937.

Paris. P. Blavatsky H. Dods Morcos: Mohammed. Alexandrien: Ausgew.: The Secret Doctrine. Deguignes H. Blavatsky 13. 1828. Schriften.: Szailam olmács küldetése Nagy Sándor falához. (1902. David-Nee1 Alexandra: With Mystics and Magicians in Tibet. Dr. Bochart: Geographia Sacra. 1873is8l. Bálínt G.. Beat püspök: Hiuen-Tsiang. München. Deér József. G. 1908. 1941. Bastian Adolf dr. 1868. Bleyer Jakab: A magyar-hun monda germán elemei. des Turcs. 5. 1857. P. 1871.: The Mysteries of Mithra. Arrian: De Expeditione Alexandri.: Cross and Fire. New-York.– Dindorf.. keresztény magyarság.: Salgó Ernö. 1831. Armin Hans: Das Ethische in Aristoteles. Bpest. Buddha and Chrlst. Bunsen C. 1726. Extra No. Memoires de 1'Academie des Inscriptions. Császár Elemér dr. Breit József: A magyar nemzet hadtörténelme. Fordította: Csengery János. Cunnigham Alex: Ancient Geography of India. Szentkatolnai: Párhuzam a magyar és mongol nyelv terén. A. 1936. Pogány magyarság. Brodeur G. Császár Elemér dr. 1768. XI. 1937. Leipzig. 1942. Wien. des Mongols et des autres Tatars occidentaux. 537. Geier.: Die Geschichte der Izulochinesen. p. Journal and proceedlngs of the Asiatic Society of Bengal. i92T.: Histoire Generale des Huns. 1851. 1911. Leipzig. Carter Jesse Benedict: The religious life of Ancient Rome.Irodalom Abulgazi: Histoire genealogique des Tatara. ètc. Edited by: E. Maróthy Margit. Blavatsky H. T. Cleme-ns v.: Giossary Th. Bhagavad Gita.. London. M. Diodorus Siculus: Biblioteca Historia. I. A modern Panarion. 167 168 Budenz József: Magyar-ugor összehasonlító szótár. Leipzig. Bendefy Lószló dr. Chavannes E. köt. VII. P. 1-3. Bornemissza Péter: Ördögi kísirtetekről avagy rettenetes utálatosságáról a megfertezett világnak. Brion. Deka Tivadar dr. London. Deznisaa Ross.) Cholnoky Jenő: Körösi Csoma Sándor. 1877. 1885. Marcel: Attila élete. Ágner Lajos: Száz kínai vers. Bendefy László: A magyarság kaukazusi őshazája. Calcutta.: Körösi Csoma Sándor dolgozatai. 224 Csoma Alexander de Kőrös Memorial Volume. . Csuday Jenő: A honfoglalás kezdete és befejezése. 1879. .: The pageant of civilisation. A magyar-hún mondák történetének mai állása. Csoma József: Magyar nemzetiségi címerek. Cumont Franc prof.: Dix Inscriptions Chinoise de 1'Asie Centrale.: Gott in der Geschichte. A középkori magyar költészet problémái. Aeschylos tragédiái. Ford. Lelpzig. Vol. 1924. J.

1925. London. Mongolian affinities of the Hunjalvy Pál: Magyarország. Jerney János utazásai és Magyar Akadémiai Értesítő.: Körösi Csoma Sándor.: A History of India. k. Köln. Eckhard Sándor dr. opera. Kingsmill and the Hiung-nu. Fischer Károly Antal: A Hunok és Magyarok. Hirth Friedrích: Hunnenforschungen. Ford. (Journal of the American Uriental Society. Dunbar G. I. Leipzig. 1850. Feriden és fiai. Sancti Epiphanii . (1909. szerk. W. 1936. okt.Hilaire cikkét a Journal des Servants. R. 1892. Hevesy Vilmos: Finnisch Ungarisches aus Indien.: Geschichte der Arier in der Alten Zeit. Hunter W. Fiók Károly: Árják és ugorok érintkezése. 1931-35.: A magyarok őshona. 1908. Budapest. 1629... Germanus Gyula: Turán. Wien. Hóman. Berlin..: Geréb József. 1867.: Németh Gy. 1921. Harlez C. 1910. 82. Epiphanius. Hedin Sven: Transz-Himalája. Heinrich Gusztáv: Etrelburg és a magyar-hun monda..) 32. Fehér Géza: A bolgár-törökök szerepe és műveltsége. 1796. 1617. 1939.: The Indian Empire. Grousset. New-York. 169 Gombóc—Melich: Magyar etymológiai szótár. 1910.: Magyar történelem. I. Hodgson Brian Caucasians. Györffy György: Bessenyők és magyarok. Forbáth László: A megújhodott Mongólia. 1882. 1. Houghton: Hóman—Szekfü: Magyar történet. Ethnographia.: The Civilisations of the East. Keleti Szemle. Ford. Fáy Elek dr. Erdélyi László dr.1. Árpádkor. Erdélyi László dr. Eustratiades. számból. Keleti Szemle.: Introduction to the Avesta.: Kondor A. 1925. 170 . Gombócz Zoltán: A bolgár kérdés és a magyar-hún monda. Adversus Originem.) Eötvös József báró: Kőrösi Csoma Sándor felett mondott emlékbeszéde. 1888. 1901. Gibbon E. S. XXX. 1940. 1871. Hűllmann Carl Dietrich: Geschichte der Mongolen bis zum Jahre 1206. Eustachios. 6. Ipolyi Arnold: Magyar Mythológia.. 1938. Jász-kun kongresszus jegyzőkönyve. Közli: Sir William Hunter: Zarándok tudós cikkét a Pioneer Allahabad 1885. Chicago. Ford. J. Hóman Bálírtt: A magyar-hún hagyomány és a hún monda.: Atüla a mondában. I. számból Barthélemy St. Budapesti Szemle. 1898. 1940. II. Hóman Bálint: Szent István. Fergusson I. 244.Deka Tivadar dr. Cambridge.: Radó A. Hirth Friedrich: Mr. 1916. 1940. 1887. Fettich Nándor: A honfoglaló magyarság fémmüvessége. Bálint: Történetírás és forráskritika.: Decline and Fall of the Roman Empire. 1932. non. Sophronius: Athos Library of the Laura (Mount Athos). Fírduszi: Sahname. (Attila és hónfai. Herodotos történeti könyvei. London.: Outlines of Chinese Art. Hirth Friedrich: Attila családfája. Duncker M. London.

b?o6r Elemér: Népünk és Ir'yelvünk. 1838. 172 . 1906.: Zajti Ferenc.: dr.: Szabó Károly. 1939. Kabul und Indien. Katona L. D. Modi Dr.: Vikár Béla. 1909. 1939. Legge F. 1826. 1867.és személynevek. Budapest. Vienna.: A húnok őstörténete.: Kelet titkai. 1939. Fordította: Zajti Ferenc. 1930. Lukácsi Kristóf: A magyarok öselei. Mészáros Gyula: Ál-török nép. Ford. Nagy Géza dr. Izidoros.: A magyarok útja Indiától Pannóniáig. Memeskovszkij D. 1900. Ch. Kalevala. Bpest. Budapest. 1870. J. I. Haller János földolgozásában. Magyar honfoglalás kútfői. századbeli ördögüző könyvecske. Kállay Ferenc. Klaproth J. Király György: A magyar ősköltészet. J. Tauchnitz. Mahler Ede: Babylonia és Assyria. 1939. Ford. Krohn Gyula: Finn-ugor népek pogány istentisztelete. 1861. F3onn. III. Nagy Sándor szír-keresztény mondája. Lemminkäjnen-runók. Népünk és Nyelvünk. Népünk és Nyelvünk. J. Bokor János. 171 Ligeti Lnjos: Az ismeretlen Belső-Ázsia.: A skythá. 1939. 1925. Lasson Christian: Zur Geschichte der griechischen und indoskythischen Könige in Baktrien. Josephus Flavius: Opera. hajdankori nevei és lakhelyei. A pogány magyarok vallása. Kölcsey Dezső: A Kölcsey. 1850. 1911. Ford. Marci Chronica: Emich kiadás. Kászonyi F. Németi Kálmán: Nagy-Magyarország ismeretlen történeti okmánya. J.: Forerunners and Rivals of Christianity. Ford.: Dr. Kézai Simon mester: Magyar Krónikája. 1908. 1904. being Studies in Religious History from 330. 1926. Kuun Géza gróf: Körösi Csoma Sándorról tartott akadémiai felolvasása 1900-ban. akik meghódították Indiát. Pest város eredete. Karácsonyi János: A Magyar Nemzetségek a XIV.: Tableaux historiques de 1'Asie. Németi Kálmán: A Hiung-nu-hún azonosság földrajzi bizonyítékai. Németi Kálmán: Árpád népének hét törzse hún volt. Mészáros Gyula: A szabir nép és név. 15 Kodály Zoltán: Magyarság a zenében.: Rassenverwandtschaft der Donauvölker. Leipzig. Kandra Kabos: Magyar mithológia.Jonandes: A gótok eredete és tettei. II. Haitsch Gyula. vallási rendszere. Toldy Ferenc. Ford. Kézdy Vásárhelyi Zoltán dr. The University of North Carolina Press. McCovern William Montgomery: The Early Empires of Central Asia.: XVIII. Nagy Lajos. Szeged. 1908. Németi Kálmán: Hun történelmi örökségünk. 1897. to 330. J. Modi Dr.: A húnokról. Paris. J. máskép Szente-Mágócs nemzetség.: A zend-aveszta. A. (Budapest multjából. B. Modi Dr. Lénárd Jenő: Dhammo. Metich János: A honfoglaláskori Magyarország. 1862. – Szekfű Gyula: Mi a magyar? gyűjteményben. 1931. ) 1934. század közepéig.k.

Schröfl Aloyz: Der Urdichter des Liedes von der Nibelungen Not und die Lösung der Nibetungen Frage.: A magyarság keletkezése és őshazája. Ribáry Ferenc dr. 174 . Pallas P. I-II. tana. Budapest.: Aus Sibirien. 1884. Rowlinson H. Schmidt József: Buddha élete. Szász Károly: A világirodalom nagy époszai.: Halász Gyzla. 1885. Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. 1911. Stein Aurél: Homokba temetett városok.) Németh Gyula: A honfoglaló magyarság kialakulása. 1776. Széchenyi Béla gróf keleti utazása. Csoma Sándorról Neumanni. Strabo: Geographica. 1913. 1873. Szabó Károly: Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről. Budapest. Regino Kronica. 1509. Ford. Sebestyén Károly: A magyarok íjja és nyila. Vot. 1-3. Leipzig. K. Hannover. Kurze. Németi Kálmán: Parker E. H. egyháza.: A magyar nyelv rokonai. Stein Aurél: Nagy Sándor nyomában. Szabó Károly: Kézai Simon mester magyar krónikája. Sebestyén Gyula dr. Cs. 1890. S. Petz Gedeon: Magyar-hún monda. 1828. Strzygowski Josef: Asiens Bildende Kunst. 1904. 1807-1925. Szinnyei J. 1. Németh Gyula: 1934. Stefin Aurélnak a Magyar Tudományos Akadémián tartott székfoglalója. Pongrácz Sándor dr. századából. IV. 1908. 1933. Radloff W. márc. 1883.: A magyar honfoglalás mondái. 1882. Vienna.: Bammlung Historischer Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften. 26-iki akadémiai felolvasása Kőrösi. Orosius: Historiae adversum Paganos. Niebuhr B.: Die Hellenen im Skythenlande. Ford. etc. Leipzig. Augsburg. Szabolcsi Bence: A zenei földrajz alapvonalai.: Ancient China Simplified. H. 1938. 1854 173 M. 1930. Parker E. Smith V. sz. dr. írta: Kreitner Gusztáv. Renan Ernő: Jézus élete. Zangemeister. 1897. Oxford. I. Szabó Károly: Kun László. Szeged. Tagányi Károly: A hazai élő jogszokások gyűjtése: Ethnographia.Németi Kálmán: Dr. the Story of a Forgotten Empire. Közép-Ázsia (Asiatic Quarterly Review. Procopius de bello Persico. Bonn. G. G. Pauler Gyula: A magyar nemzet története Szent Istvánig. Priscus: Fragmenta Historicorum Graecorum. Rodusi Apollonius. Ethnographia. 1882. 1855. Vivien de Saint-Martin: Histoire de la Geographie. Paris.: The Early History of India. Hdrth Frigyes tanítása a Hiung-nukról.: Bactria. Ford. 1917. Szabó Károly: Emlékiratok a magyar kereszténység I.: Halász Gyula. London.: Az ókor története. 1877. 1930. I. Berlin. 1908.: Salgó E. Leipzig.: Untersuchungen über die Geschichte der Skythen.

.. (Attila és húnjai. 58 Agnikula. 61 Agner............. 72............................... 135 Adi-Buddha .............................. 44... Kincsestár. Frühzeit der Völker......................................: Szabó K.: H... 46 Altáj. 141 Agathiás............ 102...........................: Zajti F................................... London....... 113 Alexandria............................. 47..... Vámbéri Ármin: A magyarság bölecsőjénél........ 1864... 109.... 83 aethiops .... 26 Ancai ...... 45 afrikai ........... 132 adom............. 93........................ James: Annals and antiquites of Rajastan.. 129. H.................................................... 78 Alpok............................ 85 Achaemeni......... London..... I...... Ed.... Váczy Péter: A húnok Európában..... 90 abtelita ...... 56 Achiles .............. 55 Agathyrsos... Szerk...... 93 Alan............... 132 Adapa .......... Ford.......................... 130............. Uj kiadás: Oxford........... Die Neue Propyläen-Weltgeschichte................... 83 Afganisztán .. Bp.......................... 1863..................................... Thierry A....... A Név-................ 46 Amur ........... 12........ 111 Agni Purarák ... 47 Alcaeus..................... 63...... Urgeschichte der Menschen................................... Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus? Zichy István gróf: Magyar őstörténet..... Berlin........ 128.... 131 Aldarich........................... 59.............................. 144 Ai61 Akkád ............. 1940.............. 3...................................... 167 Agni Purana..................... 114 allrunok .................. 58............. 100 Altai.......................... 99 Abák ........... 159 alsódunai ........................ London................ 135 Álmos72........... 62.... Vishnu—Puranas........ Udny E... ) Vámbéri Ármin: A magyarok eredete................. Mord.......... P........ 50 Ágner.. 89..... 66 Ahura-Mazda . 116 Aladár......... A.... 131............. 1928..............: Németh Gy. 58 Abulféda............. 167 Ágner Lajos.: Blavatsky H........ 116 Abulghazi .... 44............... 86 Afrika ............ 83......... Ford....................... 124 Abo. 142 Abulgázi ...... 61 Alginszkói .......... 1881........ 132 Aeschylos68.. 108 Amudarja... 63 175 176 ........... 111 Angat........... 98 Alexandra David-Neel ............ hely.................................................. 85 Agni Puranak...... 111 Angadesa............... 84 Abauj ......... 104 Aghuz ......... 1939... 101 Alán........................ Thierry A......................................... 46 Allahabád ......... 1855...... Zajti Ferenc: A hún magyar őstörténelem........ Aveszta könyvtár......... 82 Adám................... 150................... 61...................: Szabó Károly.. 132... Tibeti aranyszabályok könyve a Kiu-Te gyüjteményböi. 131 Achlat ... 141 Adima....... 59.........................: Attila-mondák........... 142. 99 Aba Sámuel . 111 Amru ....és tárgyjegyzék Aba ............................................. Reiche des Aitertums.... 100................... 67 Ananda ... 1928......... 1939........ 120 Amber......... 107 Aloyz Schröfl ...... Ford................................. Francis: Das Urchristentum....... 93 aldunai........................... 45 Anahita . 116 Alánok..... Görög források..............................Télfy János: Magyarok őstörténete.......: Attila.................. 153 Anakreon. (Hevesy) : Munda— Magyar— Maori.................................... 90..... Zajti Ferenc: Magyar évezredek..... 18292. Wilson............... 46 Abulfazl... 12... Ford.. 59. 47 Anga .............................. Vámbéri Ármin: Hunok és Avarok nemzetsége............ 86 Al Yathik-bilkih .. Uxbond F............ 1920.... 141 Anahyta .... 85........ 94........... Váradi Regestrum értelmezte: Kandra Kabos............... Tod Lieut-Col.............. 167 Aethiopia .... 1840....... 152 Amadé-Karcsa......

..... 158 bajor ................. 109........... 128.......... 84... 17.............. 65. 94.... 98................ 87............. 67.............. 112... 105..... 120.. 66......... 83. 86...................................... 92......... 137 Athene Pallas..................... 146 Attila7............ 107.....111 Ardarik . 137............................. 61. 161.. 73.. 92. 88................. 112 történetírók............ 55.......... 120............... 81 auchata .... 55 Bar-chus ....126 Aquileja ............. 96............. 60 Ásia ........ 160................. 85.............. 162 belső... 100............................ 94... 59.... 158 Avar..... 96................. 66.... 79............. 96.. 83 Balokk .... 147 Babru.................. 141 baktriai . 18..59 Ardzsurla ..... 103........... 43.............................. 125............... 75... 45...... 86............... 90............ 119........ 35...... 86.................... 86 Bardai ................ 141 avar........... 157 ansik .............................. 82......115 Ararát............ 72. 159 Atlantisz ...... 103................ 105.. 119 Árpádház .............. 111 Babylon ... 57.... 33..77 Angolország ........................ 167 árja5............. 134 Baján ................ 67 bárdok .. 105 Arrianos. 49.............. 138........................ 86... 51 ausztráliai ............ 142...83 Aquila János .......... 106............ 84 származás .. 64........ 45.. 66.......129 Arghia Varsha ......... 68...................... 49........... 67............ 57................... 60 Baltisztán. 62 aswak...... 72..... 109.... 142 asszírbabiloni...... 76....38 Arán.... 69....... 52................ 61.. 60............... 120.... 20.......... 67.................. 108 Atla................. 109..........106 Arimaspok ......... 89 Baghel ............. 46........ 45.... 40............. 20........... 39. 147 Astur........ 67 Atelkuzunak ............................111 Areiopagos .......... 37 atlantiszi .........100 arab12.124 Aral-tó ................... 62 Balambér ...... 116.............. 102............. 106 Asi .. 82.. 49.......... 99... 91......................... 75... 93......... 87............................... 111 Azóvi-tenger.... 146.......... 51............ 100 haza ....................................................... 51.......................... 74.......... 170............ 107...................... 69.. 137 Athil. 40 Attli .... 98...................................................64 ansziek................. 119............... 139 angol12......94 Ardvisura-Anahita ...................................129 Aristoteles............. 25................ 103 Ázsia6..... 25.......... 73....... 93 Athén ... 27...... 48.... 77............................ 164.... 157........ 133 Ar-buda.......... 63 Bala Ihaia .............. 80 Atli . 141 Aveszta-vallás ......... 105 Aurelian...... 85 Baktur............ 98....... 103 Árják............................... 75 Árpádok40..... 125................. 141 Balti...... 155 balkáni.............. 123 Balkas-tó .... 141................................................ 72 Aswa.. 140 babyloni.. 98................... 116..... 60 asszír......... 104 Auchatok ........ 102.......................................... 37 emlék. 56........Anglia . 211 dinasztia ... 61 aswamedha .............. 83........ 129........................ 38.............. 170 avesztai.. 14.............................. 81.............. 96... 66.................... 134..... 83............. 62........ 127..... 6 ugor ............ 167.......... 116 Bamián szoros .................. 60 ási .. 60 Baktria... 135........... 15... 148 atropatánei .......................................... 163 Arad......... 60................................ 12 Baranya ................. 126 Arpoxais .........105 Apus .......... 75..... 84................ 122.. 103 Bal-ul-Abwab....... 18...... 141........ 173 ázsiai12....... 81 avarok....93 Angra-mainyus ..................... 137.... 138.... 69 Aswamedha . 55..............142 Ardzsuna..............................38 Arg-ionok ............... 147 Astarte .................................... 143 Badsa Radzsa .. 131. 93 Aton.... 51 Balogh ........ 107............... 61 Asiatic Society15........... 102....... 12........... 87.............. 129..... 86............ 145.......... 6 B Babilon ....................... 64...................... 73...... 122......... 107.... 141 Ayodhya .... 47................... 42......... 121.......... 101 Avesta..51 angolszászok......147 Aoghán ......... 68.... 43.... 42........................................... 6....................... 86 Árpád39.............. 47............... 151.......... 105. 55.. 168 Ásik .............84 Araxes60......... 73... 49............ 67 Barga ............. 57... 81........ 34................ 25............................. 155.......... 97............. 64 Arya Aswa....... 164............... 142 Babilonia . 86........ 108.......... 113 Bagdad ... 93 Atil . 12 Baghavad Purána... 99. 99...................... 57...... 134 Arrianus.... 23.......................................................... 64......... 17 Asszíria............. 124............................. 95.......... 115.... 95. 54 Athel.............64 Anu.............. 103............... 43.. 121 177 178 .. 16 ázsiaiak.. 62 bahadun .... 161..... 42......................................... 99.. 73... 123......................... 143 Bacchus-Dionysos................50 Anonymus67.... 132 Bacchus ............... 48 Bál ....... 172.. 102..... 172.. 53 Ázsiai Társaság ........ 99............ 46 Balkán ..... 72.......... 106............... 100. 40....... 155.. 93 Atlanti-óceán ................ 56................... 110............. 64 Ási ......130 Ari-alpian ........ 175 Attilaféle........................... 120................... 60.... 41.... 104............ 211 Bala ............................... 157 Baktária .....................................144 An-hszi .........117 Ankhenaton ...130 Aristatetes............... 27..... 52......................... 60... 162....... 165 faj66 árják.............. 120 Árpád-ház ....... 139 Asszír......148 Anna Comnena .... 43. 38 Balti-tenger. 169 Armenia... 169.................. 21....

42............ 107............... 111 Budalesy.... 80... 148............... 153 Boldogasszonykáta.. 97.....97 bengáliai .............................................................................. 111 Bharata Varsa . 55 Blavatsky70. 104 Botbort ...46 baskír ... 148 bizánci36.. 73...... 83 Bornemissza Péter ............ 148 bolsevizmus.............89 Belgium ...... 68............ 168 Bengália.................... 58......... 34.......... 113.................12 Bel ............. 111........ 167 Browning... 132 bíborban született ............................................................................ 65 Biblia ...... 91 Bíborban született.............................16 Bereg .................................. 96..... 98........................ 96... 33............... 160... 28 B'Stan-Hgyur......................... 111 Budakeszi ........................................ 152............................................ 138 népzene ................. 110 Bleyer Jakab ........ 58.......... 152.......... 43....... 36 Borolot .......................... 23..... 170...... 91.... 27 Buchanan..... 157.. 55............. 126 bolgár40................................ 83...............90 baskir ... 165 Baskír ...........141 Beal püspök ...... 123..... 124........... 165...........103 Báthoriak ........ 98....................... 48 Bhabru ....... 111 budai............. 43............................ 97 Bihor................ 124.. 120. 89 Brahmáni................................... 109 Bizanc.................................. 96.... 174 buddhista17............. 141 179 180 ..... 79 Bolgár..... 169.. 83 Béta-fajú............ 157............................ 83 Beth-San...... 99...................... 98 bolgár-török41....... 116.. 100........................................................ 59.......... 24 Boddhisatva...... 84................90 bastarnok ..... 86 Botteni-öböl ....... 162 Budafa ....... 99 Borsók . 175 Blédas.. 83 Bokhara ................................. 164 bolgártörök ..... 95....... 165 bombayi................ 110 Benedikta............. 99 Bölcs Leó ..... 97 Biharvára ... 113...........................................145 Behram .. 85 bibliai........137 Béla ... 59 Beszterce-Naszód ........137 Batthi ......... 91.. 60 Bilge ...... 54.. 12......................................................................................... 59 Bhagavad Gita .... 167..... 125 Bieda ................................ 111 bolgár-hún .................................... 167 Bendefy László............................... 170 nemzetségek......... 125...68 Bengal ...................... 48.......... 168.................................................................. 97 Bikaner ............. 113 Bodjul.................................................................. 95. 171..... 164 bessenyő-szkíta............................. 70...... 28.............. 161.......147 Bendefy 55........ 19 Bökény ... 72 Beheman............. 111 Budaörs ....... 113................. 65 Bonchada............................... 39...... 106..........................105 Berlin45.. 136 Bráhma .......... 121....... 55 Bélus... 77.. 42...79 Basgar..... 24........... 111..................................... 154 bedzsnák .......... 59.............................................. 92..... 34 b'ne-aleim ........................ 174 Budatava.......... 28............. 97...... 86.79 Barthélemy St...... 143.......................... 66........................ 118 Beztur ........................................ 142.................. 113 B'Samye ... 61 Béták .... 55 Bizánc. 111 Buddha19................. 50........ 111 Budaháza............... 155 bolgár-törökök.... 84 Borysthenes... 97 bihari ......... 24..... 142 bessenyők43.................................. 83 bonszi-pap .... 98..... 111 Budakalász .............................................................. 42... 77.. 37. 170............ 83 Budajenő ................ 26. 63. 36 bonczó .. 55. 153... 27 Bstod-Ts'hogs............................. 69............... 43....................... 43. 36 Bor........... 41... 174 Belári ............. 110 Bihar........116 Bendeguz....... 66 Brit ................... 92.......... 141 Boksza ................. 22................................. 138.... 117...... 18....... 16 Brukpa. 124 Boldogasszony90.......... 25............................ 150....... 51 Brit-India..... 114... 167 bórok .............. 88 Bod ................. 100 bolgárok43........ 73 Blumenbach........114 Bécs ..... 111 Besztur... Hilaire ............. 123.......... 138 bizanci ............. 53................... 126........................... 83.......... 49........ 96..................96 Berias........ 158...... 167 Bhagavat....................... 19 Boddhisattva...........................................141 Bartalus.......... 25 Británia....... 54 Buda59....124 Berend .................................................................... 50.. 15..63 Barsam........... 126.. 173.. 36 Boncza............................................................. 111 Budafok..................159 Belső Mongólia ......... 111 Budatelke ... 129............... 115........ 156.............. 112... 99............... 147 besenyő.21 Bartók ......... 17 brit múzeum ............. 70... 75.......... 153................................................. 96 Biharn................. 116....................................... 114................. 54................. 79 besgur ................ 64......... 43........ 103 Brahm....... 97 bruxellesi............ 110....... 17 Brodeur................ 137.............. 12.......................... 172...... 97........................ 18... 96..... 150. 134...63 Barolli..................... 36......... 95............................ 109............................................. 108 Brahma .............. 96............. 36....... 150...141 Beirut............................................ 162 bizanciak ..................... 76 nép.... 28 Bstan-gyur...............83 Berettyó .................. 111 Budapest...................... 105 Borsa ... 43 bessenyő40....... 36 Bondorfárd ........ 162.... 49....................... 91... 175 Berozosz....................142 Bég Baján ...121 Belső-Ázsia ...... 111... 158............... 60 Betér . 112...... 36 bonc-pap.............Baroda .............. 119 Bihar gyalpó ..........62 Baz............

............................. 91........................ 150 ciklopszok ........... 68 délszláv....... 34.. 152 Csaba39..115 Campbell ........................................................... 72 dubnicí................................. 167 Csengery Antal.... 85.......................................... 98 Dentumoger..................... 63.. 83 Dugpa ........... 145 csodaszarvas............................... 93 Diocletian .24 buddhisták 26........................... 56............. 83 csandalások .................... 103 délorosz ... 58............... 103 dániai.. 126 Cseng..... 21 Dula............................................................................ 36..................... 66........... 53.......92 bulgári . 93 Dengezik ................ 49 csuvas-török ....................... 142 dsola .............................. 66 charrukhán.. 90 Dsula .................... 111............ 42 Denghisik ........... 101.... 95 csehek...................... 42.........83 Bulái ................................. 72 Dzsadu............................. 42.......................... 122 Csinvat .... 99 Döbrentei Gábor... 62 Chaytor....... 83........... 114............... 114 chioniták....... 169 Duskyi-hk'horló......... 135 Dsajháni ............. 45........ 60 Chavila .......................... 126....... 162 dunai............. 60 Ciprusz ....................63 Champapuri ....... 51 Csengery............... 81 Cimber.. 105.............. 145 csinvathíd ..................................................... 137 Chhempo .............. 64 Chus .......... 87... 91.................. 99...................................16 Chambal ............ 45 diabekri............... 95.........................................111 Chahuman.......... 107 Depter-r-Nyingpo...... 168 Deguignes34....... 62 Chandravansa ...141 Chagatai.......................................... 43. 86 Cicero ................. 83 Dardsiling.............. 96..... 116 doni .... 82 Dietrich..... 80 Dánia ........... 72 Dsulo ..... 134 Dél-India .............. 62 druidák ............................................... 36 Dnyeper............................................................................. 101 Csahar. 99 Csin .................. 98........... 85.............. 148....... 59 Dzsaipur Marwar......... 83.................... 37 csuvasos ..................................................... 48 Csánky...................................................... 23................. 43............................. 60 D`Auville...............159 Buzghal Khana .............................. 98........................................... 95 Csiglamező ......... 80...................... 140.............................................................. 95 Csekekáta .................. 72 Dsongar .................... 61.....................................148 Bwda ................................. 56............ 89........................... 112.............134 bunyevácok....... 68............... 56............................................ 69 Dasht-i Kipchak ... 15 Don...............117 büzürgan ... 35 Carlyle ....................47 Chagan.............. 104 Dasarastha ........ 157 Dunántúl....................................................... 51 Diodoros..... 59 181 182 ... 51 Dahak ......................... 51 Cherra-poonjee ........62 Cham .......................................................... 63 Dabhi............. 140 cseremisz .... 12 Commodus ...... 168 Budha 59............ 100...................... 15... 89 Dulva................................................................................ 11 Csuszovája................................. 106................................................ 60 dákok ................... 59 Dzsajati.....................................62 Chalukya............................................. 129 Diszabul . 62 daha ..................... 59 Cyropolis ...........................................61 Chagatai királyság . 35 Derbend...144 bundii.............................. 97 dugpák..... 157... 116.................................................... 53 Cserkeszek...58 Chandra .........96 bulakar.....................................83 Bulcsú................................................. 43 Dor ....... 65..................................... 54... 168 Delhi.......... 61 Deér..... 96..... 60 Cimberek ...............................159 bulgar... 79 Dunbar...... 15............ 129 Cifra-asszony............................................61 Chagataj................. 37 dzaila ...................................................15 Cassiodorus .....................92 Bundahis...... 34 Dariel-szoros ............... 117 Detre.......... 49 Chitor...148 büzürk....... 59 Dzsaisahner ...................89 bultari ........................... 142...................................... 156 Budenz József................. 62 Csigla... 61 Cyrus ................. 63 Chorosmia ............ 109....... 66 Déli-Svédország .. 128 Carragolaghat ............................. 89 Duló. 93 Danié ......................................... 97 Duka Tivadar...... 162 Danavák........... 28................ 37.............................125 Burgundia ................ 120 cseh............ 118 Dárius ........................................ 24................. 40 Cunningham ...... 109.... 27 Dwipa ...111 D C Cadix ..... 84 Csamkiao................ 66 Cutch .................. 60 Christian Lassen .............................. 137 Chatti .................... 97 Danakönyök ......... 90 Csoma József............................ 133 Cshattis Radzskula .................. 126 dnyepervidéki........................................... 37............................................................... 61......................... 103.............. 18.................92 bulári . 93 D'Herbelot ......................89 Bulcsu................................................................................... 42..... 121 Csákok.................... 16............ 168 Csomakőrös....59 Chand .rítus ...................................................................................................................... 134 Dionysos-Sabasius ......... 103.................................... 134 Budli............................. 81 Csang Szing-Lang ......................................................................... 16......... 157 Csehország ......................................... 86 Chawara.... 150 buddhizmus12................... 26 Duna ................... 110 Dalai láma .... 64 Csanád ............. 23...................................... 98...............................................................

.................. 38 fehér sziget ............... 175 Edda......... 123.................... 123 Fehér............... 12....... 162......... 99................................................................. 118 Faghan ..147 Ég fia88...... 108 Emesu .. 169 Fischer Károly. 124 Fehér-tenger ..... 175 európai6............69 Enech......... 83.................................. 164 Fiók Károly ............ 111............. 109...... 63 fehér-húnok .. 41.... 45 frankok ..... 93...................35 Dzsingisz Kán .... 80...................... 41 finnugor................116 Efraim............................... 101 Észak-Németország ... 99 Fergussan .... 83.. 159 frank .. 66 Észak-Kína . 103 Észak-India................... 123............... 125 Fischer Károly Antal ................. 164 finnfajú ....................... 111.... 113 Franciaország ....107 Enach...................... 56.83 Elohim ..... 117.. 72 Eneth .................... 52 francia..... 80......... 56 Fischer. 87..... 83 Ethele........................ 93.... 115............... 6 Esztár.... 104..... 159............... 6. 46....... 85 Eunedubeli..................... 98... 40... 72........ 36 Fehér sziget ....................................................85 Előd ..... 106 Ed .........................165 Dzsingisz khán ....................... 148 egyiptomi 17............................................. 169 Fettich Nándor74...... 107 F Euphorion....... 83 Eviláth ..................................... 165 Farkas ................... 109........ 160........... 100.................. 157 Erdélyi László ..... 125............. 169 Epiphánius.................... 164........ 105.................... 49.............. 62 galaták .. 51......... 95 fehér húnok.......89 Endzse ...... 76.49 efthalita...... 80.. 42................................................... 137. 66........................ 64 fehérlóáldozat. 58...... 54.... 49.................. 132 Ennedzár....... 77......... 120 Etzel.... 130 euthalita ......................................... 121............. 142.. 46 Éva ........... 108........... 15 Eri........ 124 Feketetenger ........109 Emese .................... 69 fehérló-áldozat........ 147 Eötvös József.................. 90 Enlil ......... 163 Felső-Tisza .............. 52.......... 46...................................... 111 Faun.... 53 Eustahius .................. 68... 68 Eufrates ......... 130......... 42...... 99 Etele. 160 Eszterházy .......................... 17....... 79. 156 Dzsungária.................. 131 Firduzi .............. 53... 73 Eufemia ................... 56... 110 Etil .......... 7............... 37 fehérhún...... 124 Flarikula ............... 105.......... 139.............. 93... 7.................... 94... 36 Fohát .......................... 56 fajtudat ..... 85 Ér 96 Erdély ............................... 89 finn-ugor39.................... 37........... 43 Ethel ... 96 Frankhon .. 47.......... 79.. 39 Etelközi ... 138 foglalás.. 68 Északeurópa ............. 119 Gaharwar...... 89..... 61...... 40... 66 Feriden .. 53............................................................. 106............... 20............................ 103 Fekete-tenger55................................... 25............................................109 Elizeus ... 120............ 103.................................. 109........... 145 Fukuda...... 103 észt........................ 103 Északi Jeges-tenger ............... 86 Ezekiel......12 Egreskáta .......... 106....... 93 Etzelburg ...................... 52..... 127................132 elszlávosodás ......... 115 Gádoros ..........................................................86 Elbilge .. 97............. 139 Európa2............................. 104. 103 Fejérvár ..... 169 Firduszi... 43....... 85 fehérhúnok.................. 148 finnek . 67. 169 Erdélyország........................................ 84 Fekete-Magyarország ..... 12. 98 Elő-Ázsia......... 49................ 70................. 77.................. 49..................... 125.... 109.........89 Eneh...............46 Ég . 63..... 46................... 124 erdélyi...........................................145 Eder ..... 90.............81 Edda Bifrost................................. 12 Enzu... 143...... 134 Flavius Josephus................. 93.. 123..... 53............. 47.......... 82............. 161. 141 Firoz .................................. 115 183 184 ........... 94........ 118... 51....... 22............ 56 Epiphanius................ 62....... 89.........Dzsingisz kán ..................... 100.........87 Ellák .............. 24 G Gades.................... 169 Fick ..... 41........... 158............. 128 Eurázia ............... 140.................. 169 Franc Cumont............ 107..... 132 Evilath ........... 39.......... 136 Forbáth László.... 48 finn6......... 49.............................................126 Egyiptom12.......................... 56................ 110........ 45 Észak-Germánia ..............46 E Eckhard Sándor . 108 Etrekarcsa ..........96 Elteris ......... 57.....99 Edriszi .. 148 Fehér-Magyarország.... 87...... 150..........116 eftaliták........................ 93............. 15 Etel ..... 131....... 121........... 130........ 147.......... 48 fehér . 108 Égei tenger.................. 68........... 38....................................................... 78......................... 110........ 138.. 99 Fravasi......... 57... 115 foh ......... 79............. 115... 120 Etelköz........................ 94........................ 89..... 42.. 83 Észak-Eurázsia ..... 108..................... 37............... 89.... 59.........73 Edömén.......... 85. 145 egyiptomiak ... 169 Eckhardt Sándor ................... 63 nyelvek............................................ 45 északkínai..... 18.. 125............. 72....................................................... 83..... 87 Evilath földje................................................................132 Elám . 49.............................. 38.................... 80............................. 34.............. 147 esztergomi .... 169 Ephtalita ...... 51........ 45. 83....... 51..... 98 Enos........ 125 Fehér lovas . 169 Fehér Géza ....... 134 Ég fiai ............... 77............. 123.........

................ 150 Harastyán............ 97 Gyalu .... 119. 91 Héva ....65 Ganges. 97 Gyála ...................... 51 hellének ... 116 gupta........ 106 Géták ..51 Galícia .. 103......104 Gelupka .............. 150 Haraly................................... 62 Hajmássy ...................97 Gelonos....... 12 Hamsa. 106...................... 134.... 131...................... 85. 88 Havilah ............. 60 hindu .... 50 Hirth .... 98....38 Góg81.. 160 Görögország .................... 137 Hernak.................... 148 Gardezi .......... 57.......... 47............. 169 Gikhon..... 48.......... 85.... 130....... 93........... 80............................. 84........... 135 Gótama Buda.............. 97 gyálpó. 68............. 150....................... 63 hit122 Hinduk.................................. 150 Heinrich Gusztáv............................... 160.................................................... 113 hatalmas vadász az Úr előtt87............................................ 115... 117........... 169. 38.. 105....... 103................. 15.........................................77 Géza........... 103. 136 bárd ................................. 81. 174......................... 97 Gyarmat... 82.............. 89....................103 Gandara .. 97 Gula ................ 118.. 104....................................82 Gilgames............ 115 gótok.........133 gepida ............ 115........................... 141 Gwalior.............................................. 129 Herakleai Herodor........................ 132 Hestia ............. 85 Gumár.. 171......... 62............. 159 Hansa. 50................................ 55 Gudzsár .. 114 Gótaura...... 103............... 60................ 93 gót... 39 185 186 ..... 88 Gurdézi....... 86 Gugi Benka. 42....................................... 84....... 109.................. 113......................................................................................118 Gallia ............ 11 Grachen .................62 Gazsár...... 152. 119 Gugi Márk .... 55 gruzok. 63........... 64.................. 47.. 81... 97 Gyalu-puszta ...... 140............... 16 Himaláyák ..............116 Georgiaiak .....126 Gibbon.............................................. 130...................... 132................. 26 Hastinapura ............................ 77 Halom....................................... 23 Hindosztán ..... 110 Gyál......................... 114 Guei-shuang ... 55 görög47.......... 106. 165 Gómer................... 85............... 128. 148........ 56 Gurda................. 19 Gérárd............ 102......... 211 birodalom ...................................................... 134 Harikules ....... 62 gruz-krónika ...... 173......... 170 Hitler ....... 66 hiong-nu ................................ 135........... 132 Hegyalja ................................... 26 Grahilot ...... 118..............121 Gaur........... 93........ 39 Gyeics........... 147... 170 Gömbös Gyula. 142 Gordas ..... 130. 63 Gudzsarát.....119 Gógány ......... 161 guru ... 85................ 134....... 83 héber... 82........................................66 Gobi.........................119 gógok............ 129........................................ 106.............................. 45.. 48.......................... 134 Harlez ....... 73 Heliogabalus..........35 germán48......... 97 Gyalóka ............... 131 Hercegszabar ..... 157.............................. 101...................... 110...................................... 39 hiung-nu34.. 36............... 110.................................... 128 Héra.................. 99...... 111 Hadisten67........ 91..... 62................. 165 Hium-Tsiang .. 47 Herodotos61................................................45 germánság.... 42... 61 Geyza.. 162.......................... 55 Herkules104........................................... 73..... 100......... 167 Germánia ... 119 Gógánfa ......................75 Getae ............. 67............ 144 Hannibál ............ 114 garabonc ...... 46...................... 116.. 211 hachhwahak.......................... 108 Hara.................... 98................94 Gerard..................... 61......... 131..................................... 73............... 170 hido . 157. 47 Göttinga.... 141........... 103................. 157 görögök56.................................................. 155.. 80.............. 103 Hesperidák ..... 147 Gurzastan................ 116 Göncölkarcsa. 112........... 122.......... 120 górarenusok .............. 120 Hamadan ................. 60...... 49........................ 111 Hiungnu. 91 hiungnu-hún ... 132 Hevesy Vilmos ... 103 Gepidák ........Galerius ..... 45................ 55.. 27 Gyula34.. 112 Gótarca .. 150 Hari. 115 Gombócz Zoltán.............................. 107.. 134 Harikul-es............. 72......................................................... 150 Haihaja .......116 H Gohil.................... 169..................................... 107.................... 97 Gyalpó .................................. 132............... 112. 114 hiungnu.... 171 Gótok........................... 137.. 13.. 108 Győrffy György................................................ 130.. 48................................................ 154....................................................................... 102.... 139........... 106......... 74. 26 Himalaya ........... 170 herul ......103 Gesta Hungarorum . 119 Guizar................................................................................................... 111..... 135.... 128......... 136........... 91.......................... 135............ 59................. 104 Heungnoo ......... 140 görög-római...................118 galileai . 86... 143 Galilea .............................................................................. 61.......97 Genezis ............... 106 Gizella ................ 93......................... 76. 68.............. 172................. 170 Háromság ... 54.... 129..................... 116 Georgia .... 66. 15..................................... 119 Gug-puszta . 108 Hanisch.. 121 Gyud....... 172 Giaiukátai ... 97 Gyál-puszta ................. 104............................... 66 Himalayák ....108 goal........................... 62 Gómár................ 116 Gorda...............

hiung-nu-hún ...... 34, 47, 48, 49 hiung-nuk .............................47 Hjam-Dpal............................28 Hoanghó ...............................64 Hodgson Brian Houghton133, 170 Hold59, 61, 62, 66, 109, 110, 134, 153 dinasztia .........................111 faj111, 130 Hold nemzetség ....................59 Holdfaj................................134 holdkultusz .........................149 Holdvilágpatak ...................152 Hollandia ............................159 Hóman41, 42, 43, 55, 72, 73, 91, 96, 120, 160, 170 Hóman Bálint41, 42, 55, 72, 73, 91, 120, 160, 170 Hongre..................................91 Hoo............................... 72, 122 Hoops ...................................48 Horka..................................157 Hüllmann..............................45 Hu-lu-ku ...............................48 Hülü-kuan-kü .......................48 hún6, 7, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 69, 72, 77, 81, 84, 85, 88, 95, 99, 101, 108, 110, 112, 113, 114, 116, 120, 121, 123, 133, 134, 141, 150, 162, 164, 168, 170, 172, 173, 175 bástya .............................117 birodalom ................. 98, 110 eredet................................73 Éva .................................130 faj48 fajú ............................. 72, 96 fehér ...............................114

fejedelem.................. 97, 108 fejedelmek...................... 134 fekete.............................. 109 hadifoglyok ...................... 51 hagyomány. 73, 76, 107, 135 kapitányok........................ 69 király ............ 42, 91, 94, 118 királynév .......................... 98 kultúra ............................ 153 maradványok.................... 98 monda............................... 73 mondák............................. 74 nemzetség....................... 114 nép...................... 74, 92, 110 népek.................. 57, 68, 149 név.................................. 115 nyelv .............................. 114 sír 90 sírok ................................. 68 származás ........... 75, 76, 156 telepedés......................... 111 töredék ..................... 95, 100 történet ........................... 102 törzs.......................... 88, 115 törzsek.............................. 98 törzsfő ............................ 100 törzsnév...................... 93, 97 véreink ........................... 141 vitézek.............................. 94 Hún......... 33, 42, 47, 62, 63, 93 Húnbirodalom....................... 42 hüne ...................................... 81 Hunfalvy....................... 73, 150 hún-finnugor......................... 57 Hungar.......... 42, 43, 90, 91, 92 hungár................................... 87 Hungaria................. 91, 92, 102 Hungária......................... 73, 91 Hungiák .............................. 111 Hungias ................................ 59 Hungria................................. 91

hún-hiungnu ......................... 48 hún-hiung-nu ...... 45, 47, 48, 49 Hunivár............................... 117 hún-magyar34, 39, 43, 48, 72, 76, 85, 91, 156 azonoság .......................... 39 rokonság............................. 7 húnmonda............................. 76 Hunnensdorf......................... 73 Hunnia ............................ 73, 85 Húnnia .................................. 83 húnok15, 34, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 63, 65, 66, 72, 74, 83, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 98, 99, 100, 102, 103, 106, 108, 110, 111, 116, 117, 123, 125, 134, 135, 138, 141, 149, 150, 153, 156, 160, 164, 172, 175 fehér ................... 56, 64, 114 Hunor83, 87, 88, 89, 90, 108, 119 Hunoracerta .......................... 87 Húnország ................ 46, 78, 91 hún-szabír............................. 55 hún-székely .......................... 76 Hunszer .............................. 111 Hunter..... 14, 66, 114, 169, 170 hún-török ...................... 99, 134 hún-turk ................................ 92 hún-türk ........................ 74, 104 hún-türkfajú............................ 6 huny...................................... 49 Hunza ................................. 111 Huseng ............................... 131 Hydra.................................. 137 Hylaia ................................. 104 Hyus ..................................... 61

I

I. András............................. 143 Ibér ....................................... 40 Ibn Fadhlon ........................ 121 Ibn Kordahbeh.................... 116 Ibn Rusztah ........................ 142 Idők köre ............................ 141 II. Endre ............................. 119 II. Jusztinusz......................... 36 Ikshwaku ...................... 59, 111 Il 61 Ila111 Ili-folyó ................................ 64 Ilovajski................................ 49 Inda .................................... 134 India6, 12, 14, 15, 22, 26, 27, 28, 33, 38, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 77, 80, 83, 84, 85, 86, 89, 97, 98, 100, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 132, 134, 136, 141, 147, 150, 153, 160, 165, 168, 169, 172, 174 indiai15, 19, 37, 61, 66, 69, 70, 97, 111, 114, 115, 134, 137, 153, 156, 160, 164 bárdok .............................. 62 bevándorlás ...................... 60 élet ................................... 23 fejedelem.................. 63, 100 felajánlások ...................... 22 hadsereg ........................... 58 hatások ........................... 162 hódítás.............................. 65 irodalom........................... 33 kontinens.......................... 18 kormány ............... 12, 15, 18 kultúra .............................. 33 kutatók ............................. 54 lámák ............................. 147

187

188

nyelv.................................53 nyelvek.............................53 panditok ...........................26 sivatag ..............................60 szentírások........................38 történelem ........................86 tudós.................................65 zarándokok.......................24 Indiai Tudós Társaság ..........64 indoszkíta ............... 48, 56, 134 húnok ...............................65 indo-szkíta ..........................134 indószkíta ..................... 66, 164 indó-szkíta ............................60 indoszkíta-hún ......................57 Indószkíták ...........................66 Indranastha .........................134 Indu .......................... 58, 59, 61 indus ............................. 92, 111 Indus61, 64, 66, 67, 83, 117, 130, 134 Indusok ...............................134 Inki .....................................147 Inlil .....................................147 Inohoffer.............................142 Io 129, 130 Ió 89, 105, 129, 130 Ipolyi ................ 79, 81, 95, 170 Ipolyi Arnold .. 79, 81, 140, 170 Irán41, 49, 51, 53, 56, 86, 87, 109, 141 iráni43, 48, 56, 57, 143, 155, 160, 162 kultúrhatás......................141 Irkuck ...................................11 Irnák .....................................72 Irnik ...... 42, 72, 88, 91, 98, 153 Irtis ........................... 45, 46, 63 Irtisz......................................36 Isdubárok..............................80 Isis ........................................89 J Jabdierti ................................ 91 Jafet ........ 81, 84, 102, 116, 119 Jáfet .......................... 82, 83, 85 Jaik ....................................... 85 Jakint .................................. 101 James Prinsep ....................... 20 James Tod............... 57, 58, 134 japán ............... 38, 90, 108, 165 Japán....................... 24, 90, 165 japánok ..................... 7, 90, 164 Japhetosz .............................. 84 Jareja ............................ 62, 134 Jászai .................................... 82 Jat ........................... 61, 62, 106 Jät ......................................... 66 Jatok ..................................... 61 Jáván..................................... 82 Jaxartes... 36, 37, 46, 64, 66, 67 Jehun .............................. 61, 67 Jeniszei ................................. 49 jeniszejvidéki........................ 40 Jenő ...................... 39, 168, 171 Jeremiás...................... 115, 117 Jerney ......................... 143, 170 Jeruzsálem ...................... 36, 37 Jesse Benedict Carter ........... 52 Jethwa-Kamari ..................... 62 K

Isperich................................. 43 Istár..................................... 147 Isten kardja ......................... 105 Isten ostora ..................... 52, 94 Isten Ostora ........................ 110 Ister..................................... 103 István ................ 2, 84, 123, 211 Isztár................................... 147 Itália................................ 45, 94 IV. Béla ................................ 95 izlandi................................... 93 izmaelita ............................... 96

jogar ............................... 35, 37 jogarok ..................... 35, 36, 37 jogar-ujgurok........................ 35 Jogra ..................................... 37 Jordán ................................. 118 Jornandes47, 55, 88, 106, 123, 135 Josua Stylites ........................ 85 Jóúszó................................... 97 Jüeban................................. 101 jüebani ................................ 101 juecsi .. 51, 64, 85, 86, 114, 130 jüecsi .................................. 123 juecsik ............................ 64, 65 jueh..................................... 130 juehti................................... 130 jugarok ................................. 16 Jugera ................................... 37 Jugria .................................... 37 jugur ..................................... 37 Julduz ................................... 61 Julian .................................... 43 Julián barát ....................... 5, 33 Jupiter................................... 89 Justinius................................ 91 Justinus................................. 83 Jut ......................................... 61 kabar....................... 40, 56, 100 kabarok........... 41, 99, 121, 124 kabir ..................................... 83 kabiri .................................... 83 Kabul................ 12, 64, 66, 171 Kábul.................................... 64 Kachhawaha ......................... 59 Kachhwahak......................... 85 Kachwaha............................. 62 Kádár .................................... 83 Kadicsa................................. 83 Kadocsa ................................ 69

Kafsak ................................ 116 Kah-gyur ........ 25, 26, 113, 114 Kah-Gyur ........................... 112 Kah-nyur .............................. 27 Kajani ................................... 56 Kajurnorsz.......................... 131 Kala Chakra........................ 141 Kala-Bagh .......................... 130 Kala-chakra .......................... 27 Kala-Chakra ................... 27, 36 Kaladzs................................. 85 Kalahansa ........................... 108 Kalâpa ............................ 36, 37 Kaláz .................................. 119 Kaldea .................................. 80 Káldea ................................ 147 Kaleh .................................... 86 Kalevafi................................ 80 Kalevafiak ............................ 80 Kalevala ........... 77, 80, 89, 171 Kalidása................................ 65 Kalifa.................................... 45 Kalki Avatár ......................... 38 Kalkutta.............. 14, 21, 23, 57 kalkuttai.......................... 17, 58 Kállay ................... 79, 140, 171 Kállay Ferenc ............... 79, 171 Kalvin................................. 151 Káma .................................... 37 Kamennija babák.................. 68 Kánaán ................................. 82 Kanaudz ............................... 59 Kandahár .............................. 64 Kandra Kabos79, 140, 171, 175 kangar................................... 54 Kangar.................................. 91 Kangkü ............................... 101 Kaniska................................. 86 Kan-szu ................................ 34 Kanum.................................. 13 Kaofu.................................... 64

189

190

Kapilavastu................. 113, 114 Kapuvár ................................59 Kapuvári .............................126 Karácsonyi János 119, 126, 171 Karanzsin..............................73 Karcsa.................................120 Karma ..................... 52, 92, 151 Kárpát-haza ..........................74 Kárpátok7, 43, 72, 99, 156, 157 Karsa ..................................120 Kartal dűlő.................. 120, 152 Kashiapa ...............................26 Kashyapa ............................156 Kasmír ..................................12 Kaspi-tenger . 55, 105, 116, 130 Kaspi-tó41, 43, 46, 51, 60, 61, 86, 98, 138 Káta ....................................126 Kathi............................... 62, 63 Kathi-avar.............................62 katiárok...............................105 katiarusok ...........................104 Katona ........................ 151, 171 Kaukázus41, 42, 49, 53, 55, 81, 82, 87, 103, 105, 116, 119, 129, 130, 131, 133 kaukázusi39, 43, 49, 82, 116, 117, 133, 160, 163 Kaukázusvidék .....................43 kaukázusvidéki ............. 55, 163 kazár ............... 50, 56, 142, 155 birodalom .......................157 törzsek ............................158 Kazár .............................. 85, 99 Kazárbirodalom ..................138 kazárok ....................... 109, 138 Kazárok ..............................120 Keár ......................................83 Kék-Kálló .............................96 Keled ....................................83 Kelet-Ázsia...........................38

keletázsiai ............................. 40 Keleti Magyarország ............ 43 Keleti óceán........................ 105 Kelet-Magyarország ............. 99 Kelet-Turkesztán ................ 112 keletturkesztáni..................... 36 kelta .............................. 79, 135 Kemál Atatürk ................ 49, 52 Kende ......................... 119, 120 Kermanshah.......................... 12 Keszi..................................... 39 Ketel ..................................... 99 Keve ............................... 69, 83 Kézai69, 83, 88, 94, 99, 100, 102, 108, 109, 110, 135, 160, 171, 174 Kézai Simon ... 69, 88, 171, 174 Khabukszi-gyla..................... 91 Khákán ............................... 141 Khala-chahra ........................ 28 Khám .................................... 82 kharkas ............................... 137 Khasgar ................................ 90 Khasi .................................. 137 Khatal ................................. 141 Khatun ................................ 141 Khazar ................................ 121 khoitu.................................. 105 Khorassán............................. 12 Khulatsi .............................. 105 Khulghatsi .......................... 105 Khun..................................... 49 Khus ........... 81, 82, 85, 86, 111 Khusdia ................................ 87 Khusistan........................ 82, 86 khusita .................................. 85 khusiták ................................ 87 Khusnaváz ............................ 85 Khuzun ............................... 117 Kian ...................................... 61 Kichi............................... 62, 63

Kiev.................................... 107 kígyó............. 61, 122, 135, 136 kígyók......... 135, 136, 137, 149 kígyó-törzsek........................ 61 Kígyótörzsek ........................ 60 Kína11, 16, 37, 46, 48, 51, 61, 72, 86, 101, 130, 164, 165 kínai6, 18, 19, 26, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 47, 48, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 79, 86, 91, 101, 108, 111, 116, 117, 130, 145, 146, 149, 155, 167 birodalom ................. 49, 101 fal48 határ ................................. 90 mítosz............................. 136 nagyfal ....................... 47, 51 tábornok ........................... 64 kínaiak36, 38, 46, 47, 64, 107, 113, 130, 164 Kingán .................................. 38 King-li ................................ 107 Kingsmill........ 47, 57, 108, 170 Kiov.................................... 107 Kiow..................................... 99 Kipcsák................................. 46 Kipin..................................... 64 Király György .............. 77, 171 Királyfikarcsa ..................... 120 kirgiz .......................... 121, 165 Kis Tibet............................... 38 Kis-Ázsia.............................. 60 Kis-Bokhara ......................... 46 Kisgógánfa ......................... 119 Kisgyalán.............................. 97 Kis-India............................... 39 Klaproth........................ 45, 171 Klingsor von Ungerlant........ 78 Kobad ................................... 91 Kodály .................... 79, 80, 171 Kohlugu-szoros .................. 117

Kokhand ............................... 61 Kol.................................. 38, 53 Kolaxais ..................... 104, 105 Kölcsey....................... 119, 171 Kolozs .................................. 97 Komárom ..................... 68, 120 kommunista ........................ 165 Kong-tsens ........................... 26 Konrád.......................... 78, 119 Konstantin43, 54, 91, 99, 121, 125, 126 Konstantinápoly ................... 12 Konstantinos Porfirogenetos 40 koreai.............................. 38, 41 Korhány.............................. 120 korhányhalmok..................... 69 Korógy ................................. 96 Korógypuszta ....................... 97 Kőrös...................... 11, 71, 168 Kőrösök................................ 96 Korozmia........................ 39, 99 korozmiai ........................... 100 Koruk ................................... 54 Kosala ................................ 113 kozár................. 40, 43, 96, 164 kozárok..... 40, 56, 99, 116, 156 Közép-Azsia......................... 79 Középázsia ........................... 46 Közép-Ázsia............. 49, 65, 86 középázsiai35, 40, 42, 61, 79, 143, 153 Közép-India........................ 110 KözépVolga ....................... 103 köztörök ......................... 40, 41 Kraknakátai ........................ 126 Kremhelt............................... 93 Kréta..................................... 87 Krim-félsziget ...................... 47 Krimhild ............................... 93 Krishna ............. 23, 59, 62, 111

191

192

...... 174. 28 lapp.................................... 78...............39 Kurzán ...... 111 kutai....................... 37 London .................. 61......... 136....... 154 törzs .... 113 Ligeti Lajos ....119 Kulcsa................ 118... 162 Madhyamika.......... 17 Laelih.............. 127...86 Kusán.......... 48. 117 Kummagyeria .................................................... 36... 34 nemzetségek..... 79 név ......................... 101............................... 152.................. 41...... 79...... 15............................ 54 Leh ... 21 társadalom.... 79.............. 15 Lassza.......... 43.............. 94 Litsabi.... 147 lámák ......... 42................................................. 142 vezér.......................... 119 Magor .................... 101 Magna Hungária................ 130 Lukácsi Kristóf.. 83 Lhassza... 118........ 154............. 45.......................100 Kuartzi-tzur ...... 107...... 75.... 160. 105 Li-Tai-Po ......... 47.. 82........... 92..................... 12 regősök..................... 78 sírok ...............................120 Kusa............................ 53 szöveg .... 43 Levente... 105 harcmodor ............ 12............................. 127.... 75....... 99 királyok ... 23................................... 89...... 89 törzsek........ 73........................ 22 Madonna..... 123.............. 68..................... 120 eredet.................................. 116 kubánvidéki ............................. 172 Macmurdó .. 33 történetírás .... 119 nép39........... 59.................. 86 Kusánok.... 35...... 57.........113 Kushiták ......... 145. 48.............. 74. 89.................. 69............ 12 Ladak..... 12 Lehel...... 19 fajú ....... 119 Kulchey de Gug. 72............... 37 Leo pápa ........ 96.......................... 43 tudós. 82 Mádara ............. 12 Lassa....................86 Kusán-húnok .......................... 34........ 87.. 93 nők ..... 155............. 7 hagyomány.......................................... 58 Lord Amherst .................................... 49 Lipoxais.................. 123...... 85............ 142 mágusok ............... 14.......... 85............................................ 93 nevek.......... 92 kocsi... 25.......................... 123 festőművész ............... 92. 12..... 133 kurgánok........ 106 néprege............. 168............................... 85............ 159 haza .......................................136 Kündü .... 48 Levédia................... 42 Magas ........... 42....... 46 Mágóg81........................................... 115................................. 102... 165 őstörténelem.............. 91...................93 Kronosz ............. 170................... 83...................68 Krömhelt................. 147...... 18.................... 97 Li Tai Po............................ 158 törzsszövetség ...................................... 93 Lét .........134 Kuun Géza................................. 42...................................... 160 Madarai ....... 151 Lemminkäjnen................... 54 őstörténet..... 60 laka-szkíta ..................... 157 193 194 ...........36 Kur.... 117...................................... 68 közönség ...... 58 M londoni ............... 171........................... 174 Kun László ...................... 69 Kurt ....... 164............................. 48 Lebediasz...... 111 Larnica........ 78... 41... 89....................... 17....... 175 államalapítás ........... 124... 126............................. 114 Lobpor ............... 73 fehér ............. 5............. 111 kusán ............. 116........................................................... 101............ 40..... 19 faj8...... 147.... 92.......... 68..... 110.. 46...... 142 vértanú ....................... 170 Kun......................................... 159 krónikaírók...................... 70 szókincs .. 61 Magna Hungaria.................. 175 Krisztus Urunk . 131... 111 Laríták ..... 37. 56.......... 22 fajta ......................................... 139 öncélúság ........ 43. 6............................... 12 latin18... 50............ 45...... 36 Lóczy Lajos . 95 Kund .36 Kunga-Nying-po......................... 95 Madai ............91 Kubán . 136 Madzsar ........... 47 lichabi...55 Kulche ....................................... 55..............Krisztus22.................................................141 Kushambhi .... 65 Lahore ........ 138 családok ............................... 167.... 140 nemzet......... 49...................... 47.... 68 nyelv ................ 56 láma ..............43 kun40................ 148....................36 Kuma ............... 39 Levediai.......... 68 személynevek.............. 14...................................... 85.. 25....120 Kung ....................................... 75.................. 27...... 39 mesék ..129 Krum kán.......... 120 Kundalini...... 59....................................134 kusánok.......................... 48 szokás..... 90 mágus pap........ 119............ 43................... 72 hit148 jövő .. 86 Kusánbirodalom .. 22....................... 140.. 73... 53 Lara ................................ 41............. 47 ujgur...... 94 Liang ................... 164 Lau-schang ................................................................... 95... 16 Latakia... 148 magyar2.............................. 86............ 13 Lucifer .... 126 föld...... 8 király..... 7....22 Krohn Gyula..................... 125. 35 úr 97 vallás . 62 mácsói Anna..................................... 76................................ 171 Lemuria .............. 104...... 35.................................... 136 népzene ....... 173........... 50 Li Tai-Po .................. 102.... 151 mágus vallás ....... 39...................................... 37.......................................... 59...... 79........................ 132 mythológia ........................................................................ 116.......... 72 Kürt ....... 171 L Labore .. 158 népmesék ................................. 52..... 83 Leuente.... 90................... 28............

110............................ 141................ 75.................. 83 Marosköz...................... 123........ 24... 168 Moldova . 41. 65 Miske.............................. 48........ 55 Mahabharata6........ 7.. 76 magyari........ 49.. 174... 87 Marwar ............................ 175.............. 170.. 153 Mithrás . 41................ 87 Mao-tun .... 63 Malan........ 133. 134 Mahabharáta .................... 68 mohamedánok ........ 164 mongoloknál. 55 Mau-tun .......21 Malva... 146 vallás .............. 85 Mihiragula ................................. 40..... 95... 57............................. 124 Moszkva ....................... 33...... 125.................... 62... 168 Mithra-gyula......................................... 121.......... 73... 113 Matsya Avatar ..........23 Magyarország7.............................................. 108........... 91....... 103.. 6............. 87...... 55 Method ...........................63 Makwana .... 60 Mazar. 108................................................................. 39............................... 89.. 111 massagéta ............. 85....... 88.... 38........................ 40.......... 143 Mitzráim..... 119.................................42 magyarok................................. 86...87 Manó ...... 87......................... 42 Máramaros...... 144.. 116............ 139......... 43.............. 157 Metois....... 83 Ming ............... 85.. 131...... 17.. 119 Moghdzsi.. 83 Mithra...... 49..... 163......... 38.......... 150........ 35..... 73.........................27 Mandsu ......... 79.... 112 Marduk .... 27.... 18.......... 138............................. 60 Mathura .......... 67. 45........ 143... 169 mongolok20.... 37.............. 65.. 80 Mihir.... 69 Mongolország. 102 Móger ........... 83.......... 211 magyarság7........ 117............ 66........................ 110 Mikádó ................. 154. 80........ 141...... 87...................... 81....... 84..... 141 Megy ...... 51.................................................. 94............. 56. 41..... 119 Márk Krónikája ....... 85 Mihirkula.. 105. 59 Mihály .. 146 hit142................ 88 Ménroth .. 103 Monarchia ......... 156........ 63....................................................... 175 Mundzuk . 55 mohácsi vész ....... 46 Mont Abu ....... 61....................... 21 Magyar Tudós Társaság .......... 74.. 18...... 96.......... 48 Müllenhof... 43 Mazar-Dag.... 150.........51 mandzsu............... 59............... 61.. 79... 87............... 134 Mahábharata ..... 72..... 94... 99 magyarok-húnok....... 157............................ 110 Média................ 92 Megyer ..... 66.............................. 82 Mészáros Gyula.. 152........................................ 160...... 92 Mogyer ........ 86........... 34. 43............................. 93 Mazda....... 93 Mazar-folyó................... 48.............. 21....... 111 Mén-Marót .......... 42.................................................................. 72......................................................... 69.. 77............ 141 mazdayaznán ...... 82 Mobad ............................. 156 Mingi................ 63 Mewari Ranák ......... 160........... 59.. 73........ 45........ 133 mervi ........... 173.................... 157 mosony ........ 111 Molenburg.. 40............................... 84................................. 119... 42 Meher Dáver....... 165 Mongólia .............................................. 87 Menróth . 91 Magyeri . 152.. 66................... 124....... 97 Marsi ................. 90.............................................. 50.......... 61 Mongolia .. 92 Mogyeri.... 63 mogul ...... 92 megyeri.......... 63..... 87 Mari . 87 Manu ................................ 20........... 111 Moór Elemér ............ 59... 63 Mogul .............................................. 83. 59...... 15 Monda ................... 87.. 46............... 113 médek ........ 61 Mogy .................... 33... 51 mongol6.... 85 Marcus Dods .............................. 90.. 92.. 117 Much ............... 92................... 110 195 196 .............. 105......... 99...... 160 mohamedán ............. 48 Minos ..... 160........ 80... 75....... 169. 72 Mike ..................... 168. 168............... 22 magyar-hún.......... 165............ 20....... 52... 105................. 78. 109 Mao-Tun.......................................................... 96 Mohamedán.42 Magyari ...... 175 mítosza .......... 90 Meotis...... 28..... 171...... 43.... 96............... 144.... 56 Massagetae .. 46. 57......................................... 88...... 141 Mdo ......... 12 mordvin ........... 150 Mani khán.... 111 Manus.............................. 164................ 172. 87 Mirkula............... 211 Magyar Keletázsiai Társaság 24 Magyar Tudományos Akadémia .............. 84 Mátyás ... 146 Mésekh .. 51 Mithras ............ 40 Moorcraft ......................... 48 Munda ................................ 172 Módi ................ 21 Moorkraft ....... 167 Mongol ............ 53 Monerieff .............. 88 Meotisz......... 53 morvák ................... 143.... 124 Maravar .................................... 129............... 169.............. 79.................. 51... 100 Menroth .. 53.134 Mahi . 91...... 85.. 173....... 142 McGovern ..... 93....... 92 Moger ... 167..... 21............156 Magyer ......................................... 170....................... 158............... 41 mandzsú.18 Manes .... 55................... 145 Ménrót ...... 15..... 83.............................................. 164 Matzaron .65 Mandala...................... 8........... 62............................... 81... 98 Menny .................. 22........ 161.................... 55. 96.......... 67. 68........... 105 Mewar ........ 106 Massageták ...... 79..... 172... 141 mocsárláz.. 15..................87 Mani .................... 138..... 95 Marót . 65 Mithraizmus ............... 50......... 11 Mózes ..........Magyar15........... 14................ 54.... 142 Mohammed ............ 35 Modi50....... 59 Marwár .............................. 48 Mawaru-n-nahr............... 112... 145 Melich János.................................... 90.............. 106. 85....... 134 Márk ..

67.....................6 Napos.. 164.............. 111 Nap dinasztia ................................ 46 nyugateurópai .56 Naoshisvan ...... 130 Nimród81.. 103.. 77 orpheusi ...................... 97 nyugat-tibeti ....................... 95 ou-huon .............. 132 Noin-Ulai.... 85....................7 Napóleon ....117 Nagykáta....... 78 Niebuhr.......... 59........... 123 Netad ..... 103 ősturáni............................... 144 Orosius .....59 Nap nemzetség ............... 120............ 130 Nílus .......................................... 89.................... 6 Noé ........................................ 78 Németh Andor .... 161........... 153 ősperzsa................... 51 Oy.... 63 Oxus ............................... 140 ősmagyarok51.159 Napország...... 85............. 174 Nagy-Bolgárország... 98................... 119 pannonhalmi.. 98.. 165 oroszországi............. 83........................................ 111 Nibelungenlied ............. 76 nép...... 40 özönvíz ...... 164 ozmán török................... 136 palóc .................. 73 költő ... 107...... 98 Nemproth...92 Natsu ......... 17.. 114 Nyírség ............. 93............................................. 163 vallás ........... 48..................83 O német . 81 ó-bulgár ... 80..................... 150 Orkhoni ........................................... 108 ostrogothok............................. 116........ 49...... 129..................... 119 Nemrót............................ 162.. 55.. 173 Örösur...................................... 136 ősmagyar68.... 107 eredetű.......... 99 orosz . 46 Orkhon . 157 császárok...... 91 pahlavi.............. 90........43 Nagyenyed................... 159............. 109 örmény................................... 55......... 109...........................83 Neilos .................. 118 Páli .................... 49 orkhoni ..127 Nagy Sándor102............... 129 Orsolya ................ 41.............. 81..56 Naoshirván ........47 Naoshirvan .....................59 Napisten108............................................... 148................126 Nagykőrös .... 116 nyugatázsiaí...................... 79 Panda............................... 83 Nepál . 89 Onghó......................... 46... 122.... 117 Ormuzd...................105 Nagy Károly . 86 Ninus .............................. 55 ős-finn .......................... 82.. 12.................. 53............. 121 Oguz ................................................................ 153 Napkirály................................ 83. 37... 66 Pannonhalma .. 78 monda. 141..................................... 49 normann................ 81................ 148.......... 107 Nemprót........... 118. 159 Oleg................ 105 Newári Ranák........... 142 császár......... 89 Oneth .................... 132.. 11 Ogr .......................... 75. 106..... 83............. 136 Nagas. 84................... 51........................ 136.. 106 Pallas Athene... 55 Osiris ..........59 Napcsalád ............... 97................ 54.................... 71................................65 Napoleon ...........11 nagyenyedi ....... 153.............. 98......................... 84................ 20..................................................118 Némäti Kálmán.....130 Nekhó .. 116 Németh Gyula34...... 98 Nemroth.................................. 115...... 139...................N Nag .............................. 130 Nilah................. 103.............................. 101...... 69........................................ 173 Nil.. 88........................................... 105......... 167.... 119.....47 Nembrothus . 107 Nagy Péter .............................. 95........... 49...... 90 Olympus ..... 47...... 40 Ögyek ........................... 87.................................. 86.................................... 83.......... 160............. 83 Onech .................. 93.......................................................... 112 Orenburg .......................... 103 őshaza...60 Naga .. 134 Pandavák .. 43. 83 Ottokár ........ 80 oszét ............... 51......... 121...... 99 Olympos . 105 Palesztina ................... 87...... 53 osztyákok ..... 142 óperzsa ... 54 Osztyák................. 73.................105 Naráda ................... 112 Nyugat-Tibet ................. 142.................................................................. 156.......... 86 Nippon...... 135.......................... 152........................................................ 83.. 117..... 26 Pandu..... 91 Onogur .. 66...... 134...... 73............... 89 Odessza ............................................. 52.................. 100.. 54 panditok.... 153 dinasztia .............. 81 ogur ........... 139....... 111 Ninive..........90 Naval ......... 119 Nagyszentmiklós .............. 55 Oszét-föld..... 60 Pandzsab... 165 szájíz ................................... 69................ 92 Palas .................... 131.......... 113 Nestor .................................. 124 Nyugat-Ázsia....... 82................................................... 83.......................... 55.............................................. 94 Neumann . 33 osi ................................. 106.......117 Nap59........ 12 Obor ......... 172....................................... 85.......................... 113 nepáli . 76 olasz ................... 149.. 69 Onghon........... 85...... 55 osztják ...... 134 Pandafa................................. 70.......... 139 Ompod.. 115................... 130........... 135............. 133 P Pacinak ...... 83 Nempróth...................... 173 Németország................. 110................... 90 ozmán .................................................... 99 Nya-Khritsan-po...................................95 Nagy-tó............................................ 83 Oláh............... 154................................ 162 197 198 ... 42.................... 116.. 87.............................11 Nagyfal .. 98.......... 89........... 92 Othmár ............... 93 Os-et-i.................... 62................................ 165 Olaszország .......... 153 onogur ....... 64................... 90...................... 48.. 160.......... 142............... 53 osztjákok ............................. 23.................................................. 40......116 Nebróth..... 138..... 150.....

. 55................ 49 Porta Speciosa ........ 162 Priscus rhetor.......... 147. 61 Sakataj.................117 nép.. 120 Pórus......................... 58 radzsput .............. 138.......... 66.................. 103 Pot ...................... 142 pasiani .................................... 103..... 56.......... 68........................................... 51 Római Birodalom ............................................................ 81.............................. 173 Réva ........................................ 78............. 68........................... 58 Rudolf ................... 85 ruthének...................................... 131 sabir.............................. 64........................ 82 Pliszka ........ 123 R’Gyud......................162 Pilon .......... 102................. 64 Pukdal....... 55............91 Pilis-hegység ...................................................................... 124 pozsonyi ...................... 80 Ráma ............ 138............... 95 prákritos.. 78... 85............ 48 perezi . 152 vár .... 148....................................... 81. 87........ 58 Rádzsputana ............. 56..............................118 Phrigia .... 137 sámánizmus .......................... 123.... 65 Rakshasák....................Pannonia .............................. 21 Priscos rhetor 93........ 146...... 83 199 200 . 48....... 129.........56 Pest .............. 143............. 61 Pishon..87 Pilgerin ....... 7 Pokol .......... 112 Saka Dwipa .................. 156 Procopius................................ 155 Regino apát............ 77 Priszkosz . 91........ 19. 172 Petz Gedeon...... 126............ 130................... 134 Samo. 99 római birodalom ........................91 Pilgrin ..................... 60.......................... 143............... 152 légiók ..60 passaui ........... 60................ 103. 66 Rishi . 103 Pontus.................144 pártusok ....... 85..... 62. 61........................................... 98 Parabrahm.. 173 Promatha .................... 78................. 136.......95 Pavie . 118.. 129..93 Parker .......... 63.73 P'hal-ch'hen .............. 145 Polybius...... 108 pa-su-ki-li ........... 129 Sabasius..................................................... 36 sámánvallás ...................108 paralaták ..... 87.......... 99 Rusz...... 45 románok .............. 148 király ....... 35... 69 Radzsput. 75.... 106... 97... 131... 111 Sakadwipa ............................... 132 Ptolemeus . 54.......................... 153 Radzsputok.......................... 59 Sakadvipa .......................................................................................... 140. 97..................................................................................... 73 Rigvédák ................... 27 Radloff ................. 83 Prága.. 153 Pesavár .. 86..... 143 Sabausiai ................. 60......................... 13 Puranabeli...........141 perzsák55............................ 59....................... 162 pap .. 74...12 Peshadai.. 47.................. 141.... 34 Pray György ............23 Pe tanju. 36............. 95 Rurik .............. 111 sakhak ..........................43 Peronne páter............................ 143. 125 S sabar ................................... 142.............. 134 Radzsputana ... 152 Pomeria ............. 68........48 patinák .......... 112 Salamon.................. 150....... 62 Rawlinson.................. 82 Querfurti Szent Brunó ................. 19 pogány67.......... 142 Pauler Ákon............................. 94............... 118 Pomáz...................................................88 perzsa12........... 60 Sakatai... 82......................................................................................... 105 sacarauli .......... 82...................................47 Pecsora .... 61 puritánok .. 68. 111 Ramajana........ 137 Róbert Károly................... 109..................................... 144............................... 140 táborhely .. 99...... 89........................ 119.............................................................. 69.................. 21.............................................................. 56.......... 169 Sahnámé .. 162 pomázi ....... 139 Put .................... 84.................................... 68 Sakasena.......... 171 vallás ............................... 137 Rodusi Apullonius...................................... 111.................... 114 radzsputok ........................ 57............ 60 Puranák.... 92 Renan Ernő.............................. 63.............. 126..........148 parszüzmus ....... 110. 102 Roessler ............ 140................................................................................. 131 Saka.................................... 66 Raghu-Vanca...........65 Permia.... 152 kőfejtő .......................... 62 Pray . 145........ 69 Radzsagriha ...................86 Q R Pinkerton ................................... 151 Perzsia12......... 55 sabásiai ..... 142................... 133 pozsony ....... 67.................... 104 pontuszi ........................26 Philoteria ..................................................... 130 Prometheus61......... 142...... 92................... 154...............104 Páris....... 91. 27 Riedl Frigyes .... 143....... 156 Piligrin........ 19 Pourusaspa......................... 173 Radzsadasthán ........... 125 Royal Asiatic Society .............. 55 Sacan ..... 89. 114 Sáka...... 38 Ráthonyi János .... 36 Sambos ............................................. 141.......... 107 sámán ......................... 69 Rgyud ......... 57 Sáh-Náme.. 59....... 130.. 157 római51. 62 Sakya.............. 93....... 25.................. 73 Róma51........................................ 58............. 90 Rathor..................... 38 Samothrace................................ 146 parszik ............. 164 Prayaga........... 69 Podpál.................................. 36 sámánok ......................... 62. 91....................... 161.................. 113 Prinsep. 57................... 162......... 60 Sahname ............................ 139......... 91...... 93............. 128.. 69 Ramstad.... 84 Ri-thlen............ 173 parszi .... 66 Pratihara .... 138 limes......... 133 Porussia . 4................................................................ 54.......... 113 Radzsasztán ...........37 Peking........... 101............ 68...

......... 100 Soka............................................................ 101..................................................... 119........... 97............ 38 Sourvjaki ... 54 szabartoiaszfaloi ........................................... 54 szaber ........................................ 54.................. 113..... 23....................62 Saul..... 91 szabír ....................63 Sárika.............. 117.. 70 Skandagupta ........................... 51 Su61 Sung-Yung ............. 106 szarmaták ................. 70 Sivaratri . 108.................. 136............................................. 44 Silar .................... 55 Szabirkán................ 170................................. 12 Skandinávia ...... 104 Skythia Minor............................................. 33............. 72 sopron.......................................... 26 Szarmata.. 27 Si-King ..................... 126 Szamara........ 174 su 47.... 59 Suryavansa ...................................... 72 Sonkar .................................. Gallen............................................ 103 skolotusok ............................ 133................. 55....... 174 székely5.................................... 130.... 77 székelyek..... 111. 143 Séba .............. 112 Szakakátai ..... 37 Siva............... 162 szabar .....................................................................70 Santanu ... 164 Szempte........ 35..................................... 95........ 85 Szákya ........... 11............... 135.................................. 137 Szent István42.. 123........ 159 St.Samye ...............................55 Sesostris.......... 160 szabir-hún...................................24 senyü ....... 93 skirek ........................................ 114 Shakya Rikhrot-pa........... 46 Sita.... 97 Songar ................... 131............................................... 143 szászok .... 37.....................134 saragur .............. 122......... 36..... 60 Shravasti.. 59 Susiana . 115....136 Sárkány...... 25. 142 népballadák . 81...................... 123.... 34 szel ................. 66................. 106 sidhik ...... 141 Shambali.......... 172 Szabir .......86 Ser-csín....................... 78.........64 Sárga-tenger ...... 120........ 55 szabarok. 98 szabirok ............................... 80......82 Sebestyén................................. 82 Sutlej . 115 Surya ................... 48................. 132................... 36. 174 Strabo ... 27.. 100 Skandagupták ... 65 Sirt ...................... 116 szanszkrit14....... 37........... 124 Sopron ............. 36...................................................................... 103 Szasszanidák .......................... 160....114 shamán....... 85 sémita ................... 211 szák...... 114 Stein Aurél ......28 san-jü ............. 117 Szalmakátai ............. 120 Szent Genovéva....... 47...............78 Sehlözer...................................................... 65 Skander bég ............. 73 szaszanida..................... 55.......... 120 sólyom ...... 58..................... 112. 109....................... 171. 122................................................................................... 100........... 51........................ 100....... 117.................. 174 Sebestyén Gyula .......... 60 Sheshnay ... 18.......82 Semiramis................... 99................... 175...... 126 Százhalom ............................ 59 Szaklat....... 65 szász ... 64 Széchenyi Béla .................73 Seidon. 96......................... 28 Sifahián ........ 157 székely-hún ............................ 60 Sutra .......... 108......................... 116 201 202 .............. 116............................................. 81..... 2 Szabó Károly94................. 146 művek ..................27 Shambala ... 121 Sárga-folyó ...................147 shámán....................... 141 shamantizmus ............. 113 Sicambria....... 103 Sinamru . 116 szamarai .................... 43................................................................. 55 szaber-hún ........................................108 Sankrant.12 Sem................... 92..................................................... 43............. 120 sze ............... 60................................ 105.............. 95............................................. 60 Sheshnagdesa ........ 142................ 119 Sorbonn ..................................... 129 Siciliai Diodoros........ 113 Shuddhodana ............... 36 Sigace-ó.......... 26 Szalárd....................... 62 Simonax.................... 93 Szent György......................... 64 száka.... 137 rend ....................................... 53......96 Sarwaiya ................ 91 szabír-hún........26 Serragun ..................................86 semita ............................................ 144 Sheshnagdes .............................................. 64 szeldsuk................. 108 szeldzsuk ....92 Scythogol....... 55 Szabó Dezső . 108 Sinclair ........ 145 Somogy . 97 Sihon ............................ 118.. 83................... 126 Szákja . 65 Surlódana.............................................. 63 Sing-Yung ..... 54......... 155 sendai......................................... 81................................................................................................................................... 99...... 161 Stan-gyur .. 55 Szaber....................................... 37............... 80.......... 112......118 Saurastra .. 109 Seramis ......... 122.......... 50.... 92........................... 40. 60 Shesnay ............................................... 51... 173 Szent Izidoros..... 65....... 97...............83 Shakya ...69 sárkány ......................... 151 Szent Jeromos .. 87..... 66 Singar Chuori .................. 64.......................... 174... 125 Szatmár...............................129 Scythopol..... 136..........106 Scythia......... 27 Shams-ul-alma................ 158. 92 Szent János38..... 55 szabir ......... 27............. 70...... 70 Spanyolország ............................. 15 Szekér Joachim......... 47 sobamogera .................63 Sauromatian............ 56... 55....................... 159 Szallam........................................................... 136 Siva éjszakája ..... 72 Soma... 110 Sicilia........... 37 Shamballa ................. 40... 105 Soltszéki ........... 76 székelymagyar.................................... 26 Sycambria.......................................................... 113 Sosiosh ........................26 Sarju ................. 103 skandinávok........ 137 Sárrét ............

67... 126 Szent Márton .................... 47 Szt........ 130 csoport....... 146........ 48 szogdi ............................................. 81.......... 164 Tatár ................................................... 137 Thot ... 6......... 62 Taksony .....77 Szinnyei József .........162 Szent tűz ......................... 18...... 62 Taklamakán .................. 97 Szörény............................ 13 Teherán......................................................... 102...... 62.... 39........ 141...... 135..... 133.. 69........................ 115 Tanaus ........ 130 szkíta-hún ................ 37............. 82 Thunman .........141 Szente ......... 111.........126 Szent-Mágus..............127 szibériai .125 Szerémség............. 46 Taurus ....................... 113............................................. 171 Szente-Mágócs ............. 61............ 83 Tarbagataj.................... 113........ 139.. 168 tibeti 203 204 . 76.... 60........... 111........ 150................ 104..... 123 népek......131 Szibéria...... 62.................................. 113 szkíták51...... 55 Theophilactus ................... 87 szumírok.................. 61............................ 47.............. 51 Tatárország........ 145 Thráciá .. 153 telep................................. 155 szlávok................................................ 127............. 92........... 6 Teesa .....131 íj 131 kardkultusz...... 211 Thirás ...... 148 Thuróczy ........... 27 Tápió . 149 Therumtis ....... 119... 171 Szentföld................................................................... 50...........45 Szentlőrinckáta ...... 143........ 84...........................131 legendák ......99 Szervác ............................ 105 Thubál ................................. 118...... 162 Szkítes ....... 131 szkitiai ............... 151 Szuria ........... 23.. 107.......... 85.... 150.........120 Szenttamáskáta ............................ 120............ 105... 104 királya ...... 60. 102.. 105............ 150...... 137 Thierry Amadé .. 153 Szurja ........ 114.. 83 Tankátai............ Hieronymus ......... 70.................................. 64 Szuktag.................... 103..... 126.............. 101 Tamais ... 112. 73 szláv.......................... 155 szumír............................. 66................. 63 tatár40....................... 94... 115 Távol-Kelet .......... 154 szavak............... 49........ 97.... 148 Tibet12..... 103........................................................................... 35.. István............. 46.. 102.........................118 eredet................ 105 Szkíthia.............59 T törzs. 64 szogdok .......................................... 61.................. 77................... 106....................... 39 tarkhakhu.............. 63 törzsek....................... 83 Tangra ............................ 103..... 153 Szt.................. 120...... 81...... 172 szittya .......... 34...102 szokások.................... 82 thlen. 118............. 27............................................ 86 szumirok....................... 64 Szogdiána .. 58........................ 147 Szilágyi..... 64... 47 Szuk-tak. 136 Thana............ 93 Szt............... 57 szkítaszarmata .. 82 Szkítia59..... 45............................... 20................ 36................... 116.. 99 név................. 67......................... 105.................. 174 Tahia.......................................... 41 törzs.....33 szír ................................. 28......................132 eredetű..... 73 Thuróczi ............ 90..................................... 152........ 67.... 139.. 55 Theophylaktos ..... 17.........................118 népek... 11 Tenger ...........62 forrás .......106 források .................. 130 Theophanes ......... 104..........................93 Szervény ....................................... 75....... 35 Tétény............................... 62 Takshak ........................... 97 Tatan .......... 102 Szklemár..... 125 Szourva....... 46 Teleki Pál ........... 15 Testei-Lapapu.. 103................ 52...... 160 földje ........................................... 63 Tatárok ................... 153 szurja ..............120 Szentmártonkáta .... 132.................... 60....... 83 takshak ......... 90........................ 131 városa .......................126 szerbek............................................................... 60 Tagányi Károly. 150 Tápiószentmárton ................. 59....... 64.107 királyok . 62.................. 48 Szogdiana ........ 119............................................... 61... 11.........................116 Sziamek .. 101 szu ........ 116..............Szent László .... 117 Taks............................... 70...... 118 Tadzsik ............. 21...... 160 tatárok ...... 83. 117................................ 25..............................68 név..... 60................................. 157 Szoárd........ 50 tatárjárás ................. 126 Tantra .. 118 szkítaság .. 148.................. László ...... 89...... 104. 155....... 153 Szűz... 99......................................................................... 111 Teté-tlen .......... 152.. 61. 119...... 61 Tassi láma........... 104 Tarján . 68................................ 136 Táborhegy ................................................... 99 törzsecskék.......... 125 Temesvár................................... 97 szumir............... 136............ 153 Tanhu ........ 83............... 101 Targit..........126 Szentsó ..................... 67............................ 47 Szultán...................................................... 105 Targitaos..... 12 Tele ... 64 Tak .................. 142... 93 föld .. 153 Terrai...............112 szkíta57......................... 15....................... 68............................... 81.......... 60..................104 mép.. 119 Themis Gea ................................................................83 Szevillai Izidor ................ 105 Tartarus ... 90 Tarah ............ 60....... 129 Taskent ........ 106............... 48 Szolnok................................. 114.............................................. 147 Szumiria ........... 96 táltos ............................. 99 rabszolgák .. 60 Tadzsikok ........ 117..... 17. 97...... 68......... 19................ 84........... 111.......... 75 Temes .............................. 70........ 82. 159 Szogdak ..............................

. 102... 133 turánizmus ... 41....................... 38.. 112..... 84.......... 20........ 149. 8 turánok .................. 12......85 Timur............................................................ 57........ 92.................... 40 rokonság..................... 49....... 20.................. 164... 5................................... 60.. 42 déli . 19.. 108 Turnicsa....... 142 tűztemplomok.....35 könyvek... 133 faj66 indiai ........................................... 49.. 113 nyelvtan........... 64 Tod58...................... 40..................................... 120..... 25... 46 tochari................................... 21...... 58 Ugek . 72......................................................... 86.................... 56. 103 turkesztáni . 42 Ugor .....21 hagyomány.......... 150........ 40 törökfajú6.. 132 Turánok ...... 19...... 46 Tum ................. 48 Tuar ... 14...............112 lámák.. 122 Turushka................. 45..... 85 türk40...... 12 Trisawi . 169 török-tatár ... 51 Tokaristan...... 60 Turvasu........................... 130.........25 könyvgyűjtemény............. 152 nyelv ..... 49.....................................11 Tibeti Aranyszabályok Könyve .14 név.. 45.... 84.. 66......... 121... 41 jövevényszavak .. 54 Tokar ........................................ 75.. 168...........................61 Timurlenk ......... 95................... 165 turániak... 65 Toramána........................... 155 hatások ............ 83 török38.... 102.... 132 Tumen .147 munka...................... 33 írók .............. 66................................ 60 Tripolis . 96 rokonság. 107 Túróczi János . 113 tűzimádó...27 szó ........ 103............. 57.............................................. 26.............. 132...... 36 Ui36 ujgur ........................ 37 könyvfordítások ............... 133..... 100.. 48 Turóczy ................ 59 Tushita................................................ 82....35 falu .......... 85 nyelv ....................... 50...........55 Tisza .135 évkönyvek . 40........ 109...... 56....... 68 Uhu....................................................... 53 északi .. 110 Torontál .... 62 Toramana... 171 déli .............. 34........ 126 Turóczi .. 18.......................... 65.................... 104 Turkesztán...... 66................. 40 származás.......................... 79.... 60.................. 57... 6... 56............................... 53 Ugra.................. 37 Ugrai monostor .... 165.......... 86 Transoxonia.. 94 205 206 ...... 79 nép................... 150 tunguz.......... 75 magyarság ..................... 63............... 72 töröklakta. 113......... 18 Tibeti .............................. 41................. 56.......... 112 nyelv12..... 13................................ 12 törökök34. 141 U Udaipuri Rana ................................................ 34............. 63 Tschi-tschi .................... 106. 38 turán faj7 hódítója ... 164.. 125 transkaspi...........13 geográfia ....................... 117 Tigris ........ 66........13 szótár...... 175 Toghrul. 56.........18 gyűjtemény.......................... 85...... 57.... 53 tanulmányok.............. 128............ 74 uralkodók ..... 152 tukue.............. 103..................... 50 tót73 Tóth Jenő....... 54.............................. 100....... 13................. 89............. 41 mép ........ 14 zárdák....... 60 tochárok............... 156 feljegyzések ................... 53............................................. 21........ 172 hatás ...................................... 151. 17...................................................175 Tibeti Aranyszabályok könyve ...141 könyv . 86............. 7............... 142....................... 97 Tündér Ilona ............... 25...................................... 110.................................. 90. 48............................ 70 tótok ................... 82.. 87.............................. 165 népek.................................................. 40......... 40...... 149... 141....... 60 turkok ....... 36.......... 124 ugor35............... 97........ 138 török-hún .... 70......... 99..... 46 tukuek.. 36.............. 88.............. 162 Titalja ..... 159 nyelv .angol.................... 164 Turk... 112.. 116.............. 121.. 111......... 55 ugorság ..... 27... 84.............................. 40........ 88..... 36. 97.... 42.............24 zárda. 95............................................ 114 művek............ 36........ 60 Tomyris ........................ 110....... 108........................ 165 Turán .......................... 111..... 68..... 54....... 158 turk-hún.............................. 97.......... 134......... 18.......................................... 152 nép...................................................... 60 tokár.........114 kolostorok .... 46.................14 beavatottak ............. 164. 66 turk ............ 119 Turul............................................... 41............. 143.................. 83 titsabi ........ 108 toiaszfaloi ....... 42..................... 39 szövetség....... 150.............. 14. 110 Torda ... 108................ 162....17 tibetiek........13 fogalom ...14 szent könyvek........................................37 irodalom .. 62....................................... 161. 115 tjele......... 149 turlak .......... 17 Tughlak .. 50................................... 165 állam ................. 77....... 77. 131.. 70... 61 tukiu ....... 92 Turkistán . 98 népek........ 34 Tudós Társaság................................. 62 Tudományos Akadémia........... 72............ 48..... 66............... 129 titáni......................... 43.................. 60 Ton-war ....... 66 népek................... 57 Transkaukázus................................................ 155..... 26..... 86....... 148........ 42.. 134.............................................. 57...... 107 Ugocsa................ 169 turáni5...................... 125 Tortan ....... 56...... 129............. 36..... 128.15 titán.................... 25 út 13 zarándokok......

............................................. 134 Yu..... 103 vandálok . 104...... 49...... 175 Vaishali.... 96...... 92 Volga ........ 67................... 49..................................................150 Ung.... 119 Zeliobes............................. 53 207 208 ......... 130 ural-altáji .......... 66.... 41.... 148 Zoroaszter..........................89 Váczy Péter ......................92 Unraszár ..... 65 Vishnu-Puranák............................... István .......................... 98......... 53...... 111............... 40............................... 150 Zambor .. 155 votják.............. 91 Zöldhalompuszta .................................................... 119 Zeus80........ 49 vízözön .... 83 Zámor .ujgur-hún .. 92................ 13 Zangla.. 172..................................................90 Uru........ 110.......... 153 ukkonpohár.................... 134.......114 Vaivasvata Manu....... 49 vuszunok .......95 Vách ...............70 Ukko-pohár.........................................24 Vámbéri.......... 145 Wolfram von Eschenbach .................. 117..... 66 Yâtu.....43 Ureus .......................... 49....................... 97 Zonarosz................ 99 Zabergán........ 136 zsidóság................... 133....................... 97. 64.. 147 Yojánagandha............................ 175 Zilgbi............................ 115 Yogacharya ........ 78 Wurzbach ......................................... 101 zsuzsánok ............. 100 Zuard kán ......... 103 Zeusz ........... 134 Wartburg ..... 136 Vivien de Sain-Martin ......... 111.............. Benedek .... 134 VII.. 118..... 103................... 129.....................................................................103 Ural............ 141............ 144.. 147 Veszprém............ 64.. 106 vuszun-hún .............................. 143 Zeuss ..26 Upanisádja....... 53 vogulok...........117 Upali.......... 43...... 81............. 41.......................................... 96.. 111.... 58 Virgilius......................... 89 Vikramaditya..................... 146 Vogul..150 Ukkó ................. 65............ 46.............................................................. 143.... 82. 34........... 93 Venelin ..... 148 Véda ............................................... 66 yoga...... 124 Vatha ......... 175 Zala.. 160..... 41.............................59 usuivi .. 91 Zichy ................................. 22 yóga........ 57 Vyasa............. 54................................... 120.................. 48 Venus.............................. 70.......................................................... 137 Zsolt ....................... 48 velencei .......... 119.... 105 Ziagbir.............. 61 Zabelin ....... 132.... 53.. 94 Van-tó....................................................... 49 újgurok ................................ 78 Wesendonk.............................................. 124................ 130 volgai............................ 49 Zaber kán....................................... 143.......... 81 Zsigmond .. 37................................ 148 vandál .................... 83 Zamskar.... 23............................... 132 vogul.. 92.. 100 Zabergam................... 49... 139. 131......... 146........................... 53 Vulkán ........ 12 Zarathustra51................. 56.. 160.....34 ujgurok ................................. 144.......................... 66... 37............................................... 156 Vikár Béla ......... 134 Yaht..... 68..... 91 Zilidges.....64 W Y Z V V............................... 101................... 66 Vei-su .......................... 143 zend 75......................................117 unraszári .132 Utrar ........................................................... 118...... 144 Zeente-Magoc ..................... 85 zsidók .......... 49 Ujja-Yani.......... 59. 100 Zágráb ... 47........................ 49 Váradi Regestrum59........ 132. 120 Zemplén ...................113 Ukko ....................................................23 Úr Krishna .......136 Urga.... 175 Vishnu-Purana.......... 65........... 83 Zsolta................................................ 109................................................. 111 Urvasu ..... 120 Zenthe puszta ......... 91 Zempche... 111............................ 175 vas ......... 175 Vámbéry..... 100 zürjén........... 34............................ 34................... 134 Yadu ....134 Ura1.......113 Vaisháli Prayága................... 41........... 175 Zichy István................ 64 visigóthok........ 175 Woghó-híd.............. 22 yogi....................... 103 Visnu . 82 Var...... 34 Yadava ................................ 111 Vichitravirja .................................................................... 80..........................98 uzun ............ 175 Vámbéri Ármin... 130 Védák ........ 124 Ungar....................61 Utu.................... 11 Zajti57. 62 vuszun ..........155 Uralvidék..... 120.................... 13 zamskari ....................... 90 Zoltán ................51 Utnapistim ... 145.....................................................................84 Vályi Félix.......... 83 Zsuzsan..... 102......................................................................... 62. 146 zarathustriánizmus............................. 120........... 40.......... 81....................................................................... 57.... 92.......147 Uzindár ............................................................... 105.. 49 Wilson ................. 172 Zente ............................................................................. 85................... 57 Vuszun.................. 101 Zuard .................................................... 130 Vishnu ......70 Ukkon ...........

...............53 A) Kaukázus..........................................................138 X.......................93 E) Attila kincse. .............................................. .... MAGYAROK ÉS BOLGÁROK NÉLKÜL KI NEM FEJLŐDHETETT VOLNA..................................... RÉSZ.....126 VI.2 ELŐSZÓ ..TARTALOM........... ..........................................................9 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR RÖVID ÉLETRAJZA ................ Sziderikus istenségek háranassága:..............................ÉS TÁRGYJEGYZÉK ...................................... HIUNG-NU HÚN AZONOSSÁG ÉS A HÚN MAGYAR SZÁRMAZÁS ....... AZ ŐSMAGYAR VALLÁSRÓL ................. A HERKULES LEGENDA INDO-SZKÍTHA-HÚN EREDETŰ...................167 NÉV-.........................................98 G) Adat a Csaba mondakör eredetéhez...............209 209 210 ..................115 P) Góg és Mágóg magyar nemzetségei......... ...........................................................128 Fajszármazási ősi turáni legendát dolgozott fel Aeschylos a "Leláncolt Prometheus"-ban......... .................................110 M) Buda (Buddha) szkíta-hún eredete.............................. "KÍGYÓK" A MÁGUS PAPOK CÍME..............................................80 C) Hungar név ősi hagyomány.......106 K) Az égi szármarás legendája..........154 UTÓSZÓ ... Kozmikus Istenségek hármassága:.......... ................................... BIZONYÍTHATÓ-E..............................39 III........... HELY........................ IRÁN ÉS INDIA UGOR NÉPEI.........94 F) "Bihar király" elveszett hún (bolgár-török) hagyomány.... FAJSZÁRMAZÁSUNK KÉRDÉSE ................... A KAUKÁZUS.............................................134 VIII............................... ................ ................. ................................................................................51 IV..........................................11 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR JELLEMZÉSE... ...................................45 A kínai nagyfal megépítése és következményei.................... .................................................................33 Sámánok hona – Shambala..............................................104 J) Hadisten kardja................................................................................................................107 L) Buda név ősi hún hagyomány................................57 V...............31 I..... ....................................... A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG MŰVELTSÉGE.......................... ............................................. ............. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR CÉLJA ........ A NYUGATI KERESZTÉNY KULTÚRA A HÚNOK..........................164 IRODALOM................95 ÖSSZEFOGLALVA ....139 I................153 II.................................................................5 I.......................25 II. ...................................................................................................35 II................................................................... HOGY A HÚN-MAGYAR LEGENDÁK ŐSI TÖRTÉNETÜNK ÉS ŐSI EMLÉKEZÉSÜNK TÁRHÁZA? ...56 C) Az indoszkíta-hún népek története..................................................... GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN........................... KAZÁROK.........128 VII............. RÉSZ: AZ ŐSHAZA....................................... .......................................................................119 R) Fehér................................ ............112 N) Nagy Sándor falat emel Góg és Mágóg fiai ellen....................135 IX.......................................... ........................17 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR TIBETI IRODALMI TANULMÁNYAINAK IGEN RÖVID ISMERTETÉSE.... ...................176 TARTALOM..............53 B) Irán................................ TURÁNI NÉPEK AZ EMBERISÉG TANÍTÓI .100 H) Szkíta származástudat...................................125 T) Hogyan keletkezett nálunk a keresztény lovagkorban egy legenda? ................................................................................................9 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ....................................102 I) Szkíta királyoly isteni származása...................................................72 B) Óriás ősök..................és Fekete-Magyarország............................... Mit jelent nekünk Attila és hún népe? . .........72 A) 1.................................. .................153 XI....................................................................................................123 S) Fogoly bessenyők ezer éve gyászban járnak..........90 D) Attila = Atyuska..................................

Horvát István: Rajzolatok a Magyar Nemzet legrégiebb történeteiből IV. Dr: Blaskovich Lajos: ŐSHAZA és Kőrösi Csoma Sándor célja ~I A könyvek megrendelhetők postai utánvéttel a 06-30-258-6261 számú telefonon. V. Dr: Kézdy Vásárhelyi Zoltán: A magyarok útja Indiától Pannóniáig IX.i Szfinx történelmi kutatásaim. . (1936) VI. Árpád népének hét törzse HUN volt. A PÁRTUSOK Beleházi. 211 212 . Bartal György: A Pártus és Hunmagyar Szkítákról (1860-1862) Bihari János: A pártusokra vonatkozó ethnográfiai adatok antik források után. ETRUSZKOK Zászlós Zsóka György: Toszkánai Harangok Az Etruszk nép őszinte története VII. Németi Kálmán: Nagy-Magyarország ismeretlen történelmi okmánya. Thierry Amadé — SzAbó Károly: ATTILA VIII. Thierry Amadé — Szabó Károly: ATTILA-MONDÁK X. Hungár sarktantétel.A MAGYAR MÚLT ELTITKOLT ÉVEZREDEI eddig megjelent kötetei I. Télfy János: Magyarok őstörténete (görög források a scythák történetéhez) III. Röck Gyula: Zsidó volt-e Jézus II. Bál Czefon a kairói óriás szfinx.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->