P. 1
Dr.VghBlaJgasTudomny

Dr.VghBlaJgasTudomny

|Views: 1,335|Likes:
Published by Attila Herceg

More info:

Published by: Attila Herceg on Nov 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2015

pdf

text

original

DR. VÍGH BÉLA

GONDOLAT • BUDAPEST 1972

DR. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány

Szakmailag ellenőrizte

DR. KISZELY GYÖRGY

A rajzokat

SZECSKÓ TAMÁS

a fotókat a szerző készítette

© Dr. Vígh Béla, 1972

3

DR. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány

BEVEZETÉS
Egyáltalán nem túlzunk, ha azt állítjuk, hogy a jóga valamelyes ismerete ma már hozzátartozik általános műveltségünkhöz. Ám, aki csak hallomásból vagy a vicclapokból ismeri a jógázást, az ugyanolyan keveset tud róla, mint aki mosolyogva vagy éppen lenézően legyint, ha a jóga szóba kerül. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy nemrég még vajmi kevés lehetőség nyílt a jóga megismerésére. A több mint harminc évvel ezelőtt kiadott - és a misztikától sem teljesen mentes néhány könyv nem lehetett alapja a jóga szélesebb körű megismertetésének. Különösen a jóga kérdéseiben legilletékesebb orvosok, testnevelő tanárok és sportedzők nélkülöztek egy olyan könyvet, amely szakszerű elemzéssel tudományos értékű ismertetést adott volna számukra, hogy egyáltalán állást foglalhattak volna a jóga mellett vagy ellene. Igen kevés szakember akadt, aki a hiányos irodalom, továbbá saját kutatásai és megfigyelései alapján, minden támogatást nélkülözve - sőt olykor a rosszindulatú kritikák ellenére folytatta a jóga terjesztését. Nem használt az ügynek az sem, hogy közben önjelölt jóga-oktatók üzleti érzékük teljes buzgalmával, elképesztő eredmények ígérgetésével szédítették „kezük alá” a gyanútlan érdeklődőket. Mi sem természetesebb, hogy a szakszerűtlenvezetés és a beígért csodák elmaradása hamar lelohasztotta az érdeklődést is. Mindezek ellenére időnként mégis fellángolt a jógázó kedv, és szinte minden generáció megkísérelte elsajátítani ezt a titokzatos testedzési módot. Ennek az a magyarázata, hogy a városi életmód főként a gépesítés, az ülő foglalkozás terjedése, ill. az egyoldalú testi munka - következtében az ember egyre kevésbé használja izmait. Az általános iskolai tornát kevesen folytatják rendszeres sporttal, ill. a serdülőkor végén a fiatalok többsége a sportot is abbahagyja. Nem csoda, ha a harmincas életévekben már a legtöbb ember érzi elpuhulásának hátrányait: egy kis emelkedőtől vagy néhány emeletnyi lépcsőzéstől levegőért kapkod; erőlködnie kell, ha egy bútordarabot odább akar tolni stb. Sportolni nincs kedve, ideje sem nagyon, s érthető, ha kapva kap a „csodaszeren”, amelyet otthonában és bármikor űzhet, ha megtanulja. De mert kevés az ideje, az ígért eredmény pedig egyre késik, ezért inkább lemond arról, amiben hitét is elvesztette. A jóga azonban titok marad előtte továbbra is. Sokan mindössze néhány gyakorlatig jutnak el, s azok lényegét és hasznát sem értik. Így aztán nem meglepő, ha a jógáról szóló egy-egy ismeretterjesztő cikk megjelenése után az olvasók meghökkentő kérdésekkel fordulnak a szerzőkhöz. Sokan még ma is „csodát” várnak a jógától, elképzelhetetlenül hosszú életet, sőt a halál elkerülését, rendíthetetlen egészséget, „természetfeletti képességeket” stb. A közhit ugyanis nem tesz különbséget a jóga és a fakirizmus között. Mindezek olyan elmaradott szemléletet tükröznek, amely a XX. század második felében valóban megdöbbentő! Pedig ez a szemlélet még ma is létezik, s ez magyarázza a „gyógyító emberek”, laikus egészség-apostolok, kuruzslók jelenleg is nagy népszerűségét. A kuruzslás terjedésének igen nagy veszélye rejlik a jóga bonyolult rendszerében, és „mindenre használható” gyakorlataiban is. A jóga káros egészségügyi és világszemléleti hatásait is csak azzal tudjuk ellensúlyozni, ha a tudomány precíz, mérlegére tesszük minden tanát, minden gyakorlatát, elméleteit, egészségügyi szabályait. Vajon helytállók-e a jóga gyakorlatai, tanai a tudomány, elsősorban az orvostudomány szemszögéből nézve? Erre a kérdésre kívánunk válaszolni a tudomány, mai állása és a jóga vizsgálatának eddigi eredményei alapján. Megállják-e helyüket a jóga-tapasztalatok a modern tudomány megvilágításában? Mi a babona s mi a használható elem a jóga szerteágazó gyakorlat-erdejében? Milyen torna végezhető orvosi ellenőrzés nélkül, s mikor kell orvosi tanácsért fordulni? Milyen betegségben használható, s mikor nem? Alkalmas-e gyógytornának, munkaártalom ellen vagy kiegészítő sportnak? Mindezek a, kérdések felmerülnek a mai jóga-divat idején, s ezekre csak megalapozott tudományos szemszögből lehet megnyugtató választ adni. Sokszor azonban a jóga oktatói vagy éppen az orvosok, akikhez problémákkal fordulnak, maguk sem ismerik a jóga rendszerét vagy a vele kapcsolatos újabb kutatások eredményeit. Ez indokolja, hogy összefoglaljuk és közreadjuk a jógakutatás legújabb eredményeit egy olyan könyvben, amelyet az érdeklődőkön kívül a szakemberek is haszonnal forgathatnak. A feltett kérdések maradéktalan megválaszolása nem könnyű feladat. A jóga modern értelmezését nagyban gátolja, hogy nyelvezete régies, kifejezésmódja képletes. Az eddigi jóga-hirdetők között kevés szakember van, s nem vontak még minden jóga-gyakorlatot részletesen tudományos vizsgá-

4

DR. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány

lat alá. A jóga ismerőinek többsége nem szakember, az orvosok, sportorvosok nagy része pedig nem ismeri a jóga rendszerét, így a tudomány és a jóga összeegyeztetése beható munkát igényel. Aligha állíthatná bárki is, hogy a jóga teljes, lezárt magyarázatát adhatja. Az eddigi adatok összegyűjtése és kritikus elemzése azonban hozzájárul ahhoz, hogy a jóga rendszerének kritikáját elvégezhessük. Könyvünkben elsősorban a hatha jógát, a jóga-tornát tárgyaljuk, bár röviden megemlítjük az ún. szellemi jógát, valamint a jógával rokon ismertebb rendszereket és tudományos értékelésük rövid vázlatát is.

A JÓGA FOGALMA, CÉLJA, FELOSZTÁSA
A jóga Indiának több ezer éves hagyományokon épülő gyakorlatrendszere, amely jellegzetes tornagyakorlatokból, légzésszabályozásból, valamint a gondolatot összpontosító, a tudatot és érzelemvilágot befolyásoló szellemi gyakorlatból áll. A jóga nem egyetlen tan, hanem számos, többé-kevésbé párhuzamos rendszer együttese, amelyek azonban egységbe tartoznak, mert módszereikben és felfogásukban igen hasonlók. A különféle rendszereket két nagy csoportba oszthatjuk: Az egyik a hatha jóga, amely testgyakorlatokból, az ún. ászanákból és mudrákból, valamint légzésszabályozásból, az ún. pránájámából áll, de ezenkívül számos egyéb tornagyakorlatot és egészségügyi szabályt is tartalmaz. A másik a szellemi jóga, ez a tudatos és a tudatalatti idegműködés szabályozását célzó gyakorlatokból áll. A hatha jóga rendszere - amelyet jelen könyvünkben vizsgálunk - a szervezet vegetatív működését tornával, légzésgyakorlatokkal és egészségügyi szabályokkal igyekszik megjavítani. Célja a legtökéletesebb egészségi állapot elérése és fenntartása. A szellemi jóga pedig a legtökéletesebb életmód megteremtésére, mai nyelven szólva: a külvilág behatásaira való legmegfelelőbb reakció kialakítására nevel. A hatha jógát a különféle szellemi jóga-irányzatok alapiskolájának tekintik, de vannak olyan hatha jógik is, akik csupán az egészség maximális fokának elérését tűzik ki célul. A jóga-rendszer megértéséhez nem elég annak tanait elolvasni; mint minden jelenség, ez is legkönnyebben történelmi és földrajzi hátterében vizsgálva érthető meg igazán. Ezért először legalább vázlatosan áttekintjük a jóga keletkezését India történetének tükrében. Ne sajnáljuk az időt erre a fejezetre, és ne lapozzuk át, mert hamarosan meggyőződhetünk arról, hogy a jóga kialakulásának ismeretében számos, egyébként nehezen magyarázható részlet szinte magától értetődővé fog válni számunkra.

A JÓGA KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE
A jóga az ókori Indiában keletkezett. Ezen nemcsak a mai Indiai Unió értendő, hanem Pakisztán, a Bengál köztársaság, Nepál és Ceylon területe is. Hasonló rendszerek ismeretesek még HátsóIndiából és Indonéziából, továbbá a tibeti, sőt - mint később látni fogjuk - még az ősi kínai, japán és egyéb régi kultúrákból is. Így bár a jóga jellegzetesen indiai rendszer, kialakításában a környező államok kultúrái is szerepet játszottak. India földrajzi adottságai nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ott sajátos kultúra alakuljon ki. Egyrészt az Európáét megközelítő kiterjedése, másrészt izolált (elkülönült) volta segítette elő sajátos kultúrájának a kialakulását. Délen a tenger zárja le és teremt védelmi vonalat számára; északon a Himalája égbenyúló határhegye, többnyire keleten és nyugaton is magas hegyek zárják körül, s nagyrészt védik a környező népek háborgatása és befolyása elől. Egyedül északnyugati határán gyengébb a természetes védelmi vonal. Az itt levő Hindukus hegység (ma Nyugat-Pakisztán és a Szovjetunió határára esik) hágói aránylag könnyen járhatók, s a történelem folyamán ezek voltak az állandó kapui az idegen betörésnek is. Tulajdonképpen maga a hindu nép nagy része is ezen a kapun vándorolt mai helyére. A természetes védelmi rendszer, valamint az itt levő hatalmas folyók körüli termékeny területek - párosulva az éghajlatra jellegzetes nyári esős évszakot létrehozó monszunnal - adtak alapot, életlehetőséget az itt kialakult indiai népességnek és kultúrájának.

5

A hindu nép másik fő komponense. hogy „pecsétlőként” használták őket. 3000-ből. 3000. Sivát . Az indus-völgyi kultúra egyébként igen magas fokot ért el. 4. 6 . más része tovább vándorolt délkeletre. e. állati vagy növényi rajzok láthatók. A pandzsábi Harappa környékén . i. A rajtuk található rajzok jellegzetessége. kiásott Mohenjodaro (Mohendzsodáró) városban pl. munda népcsoport. Az indus-völgyi műveltség is kb. Kétségtelen. A bika az állatöv bika csillagképének felel meg. E fehér és negroid típus keveredéséből alakult ki a mai hindu típus. Az őslakók alacsony termetű. amelyek zsírkőből. A jóga eredetét és az indiai kultúra kezdetét régebben az indoárjákig vezették vissza. vörösesszőke hajúnak és kék szeműnek ábrázolják. művészeti. évezredben alakult ki. az ősi kínai kultúra hagyományaiban. hogy a mai kultúra megteremtői az indoárják voltak. évezred közepéig járt a bika csillagképben. E népcsoportból alakultak ki a szláv. évig. de közös nyelvű és kultúrájú ősnép. s a bika szimbólum mintegy korszakjelzője annak a kultúrának. akik magukat árjáknak nevezték. de igen sokféle keveredéstől) két fő népcsoport keveréke: az indoeurópai eredetű ún. Az indus-völgyi kultúra emellett azt bizonyítja. E leletek nagy része a mai Nyugat-Pakisztán területére eső Indus folyó mentén került elő. évezredben már itt tanyázott Eurázsiában. évezred végétől a 3. hogy a jóga-rendszert nem az árja népek vitték magukkal Indiába. amely az i. amelyek a nyomozást megkönnyítik. görög.6000 éves! A fejnek három arca van. ábra). Rajtuk emberi. ezért ezt a kultúrát indus-völgyi kultúrának is nevezik. A tavaszi napéjegyenlőségkor a nap mindig ugyanabban a csillagképben tartózkodik. A kínai kultúrával szerencsésebbek vagyunk. valószínűleg Ausztrália és Melanézia negroid népeinek vérrokonai. A szarvak feltehetően a többi pecsétlőn is gyakran megjelenő bikaábrázolás részei. A Harappa városhoz hasonló. amely kialakította.a velük közel egykorú egyiptomi és mezopotámiai kultúrákhoz hasonlóan . A tavaszpont kb. a pecsétlőkön való gyakori megjelenése is mutat. germán. amelyek a jóga-tan jelenlétére utalnak. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány A jóga jellegzetességeihez elsősorban maga a nép járult hozzá. A hindu mitológia legrégibb alakját.elég magas volt. e. 4. amit pl. amely bizonyítja. 3-4 cm nagyságú. ind stb. amely egyben a jógát is jellemzi. A kezek a térden nyugosznak. hogy már az árják megjelenése előtt is igen fejlett kultúra virágzott India területén. mint az indiaival. A mai hindu (eltekintve a kisebb mértékű. A kép minden bizonnyal egy szimbólumot. Az árja nép egy része itt maradva kialakította a perzsák őseit. Ezt az akkori csillagászati-kultikus eszmevilágban élő népek minden bizonnyal jól tudták.aki a nomád indoárják Rudra istenének továbbfejlesztett alakja .ismeretesek másutt is. a pecsétlő tetején pedig az említett írásjelek vannak bevésve. A tavaszi napéjegyenlőség a régi kultúrákban az év kezdetét jelentette (s Indiában ma is). A jóga nyomai tehát visszavezethetők az i. Hasonló emlékek . 5. Az egyik ilyen pecsétlőn jelenik meg először a jógi ábrázolása: a pecsétlő közepén emberalak látható szabályos lótuszülésben vagy padmászana testhelyzetben (2. s mintegy korszimbólumnak tartották a bikát. hanem az ott már annak előtte is megtalálható volt. amint ezt a lótuszülésre ma is előírják. Ha a pecsétlőkön található írást sikerül megfejteni. Ezek kis.elsősorban a légzésgyakorlatokról . indo-árja és az őslakosság közé sorolható dravida. noha az említett lelet 5 . amit pedig sok mai indiai település is nélkülöz (hogy mai saját csatornázásunkat ne is említsük). s nem volt ritka közöttük a szőke és kék szemű. négyszögletes táblácskák vagy tömbök. sötét bőrű embertípus. latin. az időközben folytatott régészeti ásatások azonban több leletet tártak fel. E népcsoportból váltak le később a hinduk ősei. pecsétlők.még a múlt században érdekes leletek kerültek elő: az ún. népek. E keveredés nagyrészt megmagyarázza a polarizált s gyakran szélsőséges indiai szellem kialakulását. s valószínűleg nagy jelentőséget tulajdonítottak neki. Az alak mellett egy tigris és egy elefánt. E népek csillagászati ismerete már . Az indoeurópai népcsoport (régebben a két legtávolabbi képviselőjéről indogermánnak nevezték) nem egységes. orvosi könyvek. az i. amelyet már a történelem előtti népek is ismertek. s átlépve az említett Hindukus hegység hágóit. e.DR. az i.ma is fehér bőrűnek. majd belép a következőbe. betört Indiába. ábra). fején fejdísz és két szarv is látható. amiben a jógarendszer kezdetei is felbukkantak. ebből az indus-völgyi kultúrából erednek (1. hogy a felszínbe vannak bemélyítve. cserépből vagy csontból készültek. A legelső emlékek. 2500 körül. valamilyen istenséget ábrázol. s feltehetőleg az őslakossághoz tartoznak. Ázsiában pl. valamint egy. fejlett utcai csatornahálózatot találtak i. ennek alapján feltételezik. fehér bőrűek voltak. mert ott elég régóta maradtak fenn részletes történelmi. talán részletesebb felvilágosítást is kaphatunk eredetének körülményeiről.amely az Indusnak a Ravi mellékfolyója mentén fekszik . Előbb az Iráni-fennsíkra vándoroltak (Irán neve is az „árja” szóból ered). e. a dravidák és mundák ekkor már India területén éltek. ami bizonyosan a felerősítésükre szolgált. A nap 2166 év alatt halad át egy-egy csillagképen. e. A pecsétlők hátlapján bújtató van. akik viszont magas termetűek. e. még ez ideig meg nem fejtett írás jelei. E népeket igázták le a betörő árják.

hanem Pakisztán területére esnek. a kiásott ősi városok nem a mai Indiai Unió. 2. Indus-völgyi pecsótlő . A jóga kialakulására utaló első régészeti lelet az indus-völgyi kultúrából került elő (nyíl).DR.a jógaülést ábrázoló legrégibb (kb. ábra. 7 . i. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 1. Mohenjodaró és Harappa. 3000) leletről készült rajz. ábra. e.

Nézzük azonban tovább.) szóló tan között. Egészen délre. A környezetét és elsősorban önmagát megfigyelő ember feltétlenül rá kellett hogy jöjjön pl. Ahhoz. sz. amelyeket a papok. munkamegosztásban élő. Feltételezhető az is . hogy a légzésgyakorlatokat már az i. külső támadástól védett helyen nyílt erre alkalom. században jutott el.a jógaüléstől eltekintve csak a légzésszabályozás technikája alakulhatott ki. emóció) és a hindu pránáról (lélegzet. Mezopotámiával. A benyomuló árja törzsek számos államot alapítottak. termékeny. harcias népnek módja lett volna erre. mesterséges fejlesztéssel alakították ki a „klasszikus szanszkrit” nyelvet. századi. hogyan vezet az út az indusvölgyi kultúrától a hindu jóga kialakulásáig? Az indus-völgyi kultúra virágzásának az Indiába özönlő árják vetettek véget. a jóga-tornából . amelyek ma a hinduk összlélekszámának mintegy egyötödét teszik ki. hogy csak letelepedett. században keletkezett. hogy egy jógi ülésmód képe szimbólummá váljon. A szanszkrit már kialakulásakor bizonyos mértékig különbözött a népnyelvtől. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Egy i. VI. sőt még az ősi inka kultúrákban is fellelhető jógaelemek tanúsítják. az ún. s újabb indiai kultúrát indítottak el évezredes virágzása felé. aminek továbbfejlődése a két nép keveredése és műveltségének egybeolvadása közben zajlott le. Nyilvánvaló tehát. Legvalószínűbbnek látszik. tej = dei. leigázva az ott levő lakosságot. „védai szanszkrit”. Kínába csak az i. epikus szövegek. e. magának az ülésmód kialakulásának és elterjedésének meg kellett előznie ezt az időt. és az i. a tudatállapotra gyakorolt hatásának felfedezésére azonban eléggé kitartó és elmélyült figyelem szükséges. hogy a kínai légzésgyakorlatokra erősen hatott a jóga-tan. I. a légzésszabályozásnak a lehetőségére és hatására. amelyek eredete egyaránt a történelem előtti időkbe nyúlik vissza. művészeti stb. VI. rakni = rahhná. Bár kimutatható. Többen úgy vélik. rabszolgákat is tartó államban. az ősi indiai hagyományok sokrétű hatása. bátor = bahádur. A jóga elméleti elemei az indoárják szent szövegeiben. földművelő. halk = halk.DR. energia. védákban is fellelhetők. az ún. zseb = dszeb. A „véda” szó jelentése tudás. valószínűbb ez utóbbi. Természetesen indiai hatás a buddhizmus előtt is eljuthatott Kína területére. Az indus-völgyi kultúra kiterjedt kereskedelmi kapcsolatban állott pl. ugyanis azokat csak évszázadokkal később írták le. intézkedés = intézán stb. a védák szent. Teljes párhuzam állítható a kínai csiről (lélegzet. A védák nyelve egyébként a szanszkrit nyelv első formája. tehát hétszáz évvel előbb keletkezett. gát = ghát. részben pedig ott alakították ki. mindaddig élő szövegként őrizték. hogy mind a légzésgyakorlatok. pl. hogy a kínai és az indiai légzésgyakorlatok egymástól függetlenül keletkeztek. hogy egyszerre több helyen is kialakultak a jógához hasonló rendszerek. mint ahogy azt a kínai. mind a többi testgyakorlat eredete korábbi az írásos. és előbb India északnyugati részét vették birtokukba. mint például a mai olasz a latintól. IV. költők szóról szóra betanultak. természetrajzilag kedvező. Mindamellett hasonló ismeretekre máshol is szert tehetett az ember. A buddhizmus indiai eredetű tan. A légzés precíz megfigyelésére. Nem valószínű. amelyeknek legrégibb képviselője a Rig-véda. hogy a mai hindusztáni nyelv a magyarral közös szavakat is tartalmaz. s noha a nép megértette. évezredben magas fokon végezték a kínaiak is. majd kelet és délkelet felé is kiterjesztették hatalmukat. a tulajdonképpeni Indiai-félszigetre és Ceylonba nem jutottak el.) A védákban és az eposzokban (Mahabhárata. A védák ősi szövegei valójában nem írott szövegek voltak. itt ma is elsősorban az eredeti őslakók leszármazottai. majd később legalább annyira eltávolodott attól. Ehhez nyilvánvalóan India területén volt meg leginkább a megfelelő környezet és feltétel. a jógáéval teljesen megegyező légzésgyakorlatot. amelyből később. I. hogy a kínai légzőtorna az indiai jógából származik. elemzésére. hogy a jóga elemei vajon a magukkal vitt ismeretekből vagy már az indus-völgyi kultúrából származnak-e. valószínűbb. hogy valamilyen nomád. az indiai hatás azonban elsősorban a buddhizmus elterjedésekor érvényesült. Az sem lehetetlen. és a megfelelő alkalmakkor elrecitáltak. hogy a kínai kultúrától ugyanakkor oly hermetikusan el lett volna zárva. egyiptomi. e. dravida népek élnek. Nehéz megállapítani. e.mint ahogy Pálos írja -. vándorló. Maspero olasz orientalista kutató szerint azonban a kínai. vásár = bázár. s nem valószínű. életerő stb. taoista légzéstechnika nem vezethető le az indiai jógával való kapcsolatokból. hogy a jógatanok ne kerülhettek volna Kínába. törni = torná. emlékeknél. a hatha jógából. Ezzel szemben az előbb idézett kínai légzésgyakorlat i. (Érdekes. Több hullámban keltek át a Hindukus hegységen. beszélni nem tudta. századból való kínai felirat például egészen részletesen ír le egy. 8 . e. Rámá-jána) elsősorban a szellemi jóga alkotóelemeinek jelenlétére lehet következtetni. Az isteneket dicsőítő énekeket és epikus hagyományokat tartalmazó Rig-védát az árják részben már magukkal vitték Indiába. Ebben a kultúrában alakult ki a jóga mai elméleti és gyakorlati formája is.

tehát 2600 éve számolhatjuk a szellemi jóga és a hatha jóga ülés módjainak. brahmani dialektika is jellemzi. s a mű keletkezési idejét a mitikus őskorba helyezi. számunkra viszont a történet kibogozásában nagy nehézséget okoz. gondolat-összpontosító gyakorlatok. ill. VI. de történelmileg az egyes vallásoktól függetlenül kialakult természetmegfigyelésen alapuló biotechnika. megemlítve az akkori uralkodókat is. Ez az ún. A régi indusok . A jóga testkultúrát szolgáló gyakorlatait a buddhizmussal majdnem egy időben keletkezett másik vallásban. sz. és így az egészség megőrzésére is. a dzsainizmusban. hogy a különböző világnézetek helyességét hiszékeny lelkek előtt bizonyítsák: „lámlám milyen igaz ez vagy az a vallás. így India igazi „történelmi” kora ettől az időtől kezdődik. A történelemírás kezdete és az első biztos dátumok ismerete a buddhizmusnak köszönhető. de 9 . mert máris kellemes boldogságérzés tölti el a testet!” . Isteneinek nagy része az ősi árja istenalakokból ered. a kábítószerek hatásainak elérésére is.kínai . Ezekből az időpontokból nagy biztonsággal vissza lehet következtetni egészen az i. mint a mi mai írásunk). légzésgyakorlatok. maga a közismert Buddhaszobor is jógaülésben ülő férfit ábrázol. ami a mai kutató számára nagy nehézségeket okoz.még mindig nem jelenti a pontos történelmi dátumok rögzítését. a jóga-gyakorlat következtében. e. században született és honosodott meg. Buddha. Az általa alapított buddhizmus túlnőtt India határain. és indus kereskedők juttatták Indiába. A tudományos vizsgálatok Patandzsáli szerzői személyét megerősítik. sőt bizonyos. így ez is „történelem előttinek” tekinthető. amelyek felhasználhatók a különböző világnézetek tanainak megtanulására és megértésére (nem beszélve pl. hogy az i. ezt legtalálóbban eksztázis-technikának lehet nevezni. A lótuszülés a különböző elmélkedések végzésére alkalmas testhelyzet (amely elméletek egymással ellentétesek is lehetnek). Írásos emlékek és biztos dátumok e kor nagy részéről még mindig nincsenek. e. tehát legkevesebb 1600 éves. Gautama Sziddhártha.sajnos . és apró részletességgel feljegyezték azt. Ez a nézet téves. hanem beleolvasztották azt a nagy eposzok szövegeibe. ezért a jóga-tan továbbfejlődésének időrendjét illetően csak következtetésekre vagyunk utalva. mint a mi latin írásunk. kizárólag jógával foglalkozó írásos emlék. ha valamilyen művet írtak. A jóga-gyakorlatok alkalmazása a különböző vallásokban azt a hiedelmet kelti. A Jóga szutráni vagy jóga szutrák szerzőjének a hagyomány Patandzsáli bölcset tartja. nem tüntették fel a nevüket. amely alkalmas az idegrendszer gyakorlati befolyásolására. Számukra ez biztosította a halhatatlanságot. e. bár valószínűbb. VIII-VII. mint pl.persze.az indus-völgyi kultúra még megfejtetlen írásjegyeit nem számítva . a buddhizmus megalapítója i. A bráhmi írást a hagyomány egyenesen Brahmá főistentől származtatja.elsősorban a szellemi jóga .úgy látszik . század elejéig meg kellett születnie. Kétségtelen. Nem állja meg a helyét a hindu hagyománynak az az álláspontja.DR. e. Az első indiai írás . Baktay Ervin szerint a jóga-tan . A legelső. századtól kezdődik. hanem elsősorban külföldi . s 480-ig élt. és ázsiai világvallássá lett (Indiában viszont .) Az aránylag pontos időmeghatározás tehát az i. VI.már a buddhizmus előtt megközelítőleg mai formában volt meg. jóga tankönyv a Jóga szutráni. századig. szájról szájra terjedt formája korábbi keletkezésű. Az írás meghonosodása . Amellett. fejlett filozófiai gondolkozásmód és az ún. IV. hogy a jóga vallás vagy annak része. hogy a Jóga szutráni korábbi változatai vagy leíratlan. mindamellett a jelentős vallási türelem. mint a harcos kaszt tagja. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Erre a korra esik a brahmanizmus fokozatos elterjedése. hogy a könyv keletkezését még a Mahabhárata előtti időkre teszi. Valószínűleg az i. A buddhizmus már igen kiterjedten alkalmazta a jóga módszereit. mert csak igen későn kezdték feljegyezni az eseményeket. és alkalmassá tették a szanszkrit hangok lejegyzésére. Ez rámutat a jóga tulajdonképpeni lényegére: ugyanis a különböző felfogású rendszerekben mint megközelítőleg azonos szerkezetű technika szerepel. A jóga az indiai vallások által előszeretettel felhasznált. e. de a mű keletkezési idejét nem.buddhisták voltak e történetírók. a szent könyvek több tízezer soros verseiről. Jellegzetessége a kasztrendszerrel való szoros kapcsolat.csak az i. föníciai eredetű. így a jóga kitűnően használható arra is. (A rossznyelvek szerint nem is indiai. s a buddhizmus ennek gyakorlatait használta fel.később gyakorlatilag megszűnt). Közben jelentősen átalakult s az írás iránya is megfordult (a föníciai írást jobbról balra írták. A brahmanizmus a védikus szent szövegeken alapuló. századtól. amelyből a jellegzetes indiai írásformák kialakultak.érdekes módon . és beépül a vallási keretbe. s a lélekvándorlásban való hit. légzésgyakorlatainak létezését. a székely rovásírást míg a bráhmi írás balról jobbra halad. valamint sok más szekta gyakorlatai közt is megtaláljuk. IV.nem tartották fontosnak a történelmet. bráhmi írásmód. 560-ban született az észak-indiai Nepálban. hogy nyugat-ázsiai. egyes indiológusok az indus-völgyi írásból vezetik le. Lehetséges. A buddhizmus követői behatóan érdeklődtek vallásalapítójuk élete iránt. amelyeknek kívülről való betanulása bizony nem kis feladat). Ugyanakkor a légzéstechnika is nagy szerepet kap. Itt a brahmanok átalakították. ősi indiai vallás. amelyek alkalmasak az alkohol.

hiszen az ókori Görögországban az atlétika igen fejlett volt. hanem csak egészen tömören fekteti le főbb tételeit. 7. félreértés (képzelt tudás). s Dáriusszal élükön elfoglalják. nyugtalanság. Lássunk néhány példát Patandzsáli Jóga szutráiból Baktay Ervin fordításában: Első rész: 1. és Nagy Sándor katonáival. Az i. külön ágának tekinthető. században élt. mind a Jóga bhásja annyira rövid. IV-IX. amelyeknek nincs valóságtartalmuk. A Jóga szutráni nem részletesen tárgyalja a jóga-rendszert. Nem lehetetlen. (Érdekes megemlíteni.jóga-tanuló . de a görög ókori filozófusok-. idegesség (izgatottság). amelynek orvosai boncolnak. A jóga az elme-közeg változásainak elnyomása. sűrített. sportirányzatú továbbfejlődésének. A perzsák . 6. 2. e. s másfél évezreddel Harvey előtt már ismerik a vérkeringést. amelyben a (tényleges) tárgyak a tompultság folytán (átmenetileg és látszólag) megszűnnek létezni. s a folyóról nevezték el a rajta túli területet és népet. Az első olimpiai játékokat i. 10. A hellenisztikus hatás Indiában az időszámításunk kezdete körül kétségtelen.az indo-árják közvetlen vérrokonai .és kilégzések kísérik az elmeműködés zavarait.. (Ezek): Helyes tudás. szimbolikus. mert az indiológusok szerint a Jóga bhásja az i. Állítólag magát az első Buddha ábrázolást is a görög jellegű szobrászat hozta létre. Ugyancsak e kultúra szobrain jelentek meg a különböző ászanák. sz. e. XIII. ezt bizonyítják a különböző művészeti alkotások is. hogy kialakulásában szerepe volt a hellenisztikus hatásnak is. . más része viszont számunkra is érthetőnek tűnik. a művészet és a bölcselet nagy virágzásának kora. Az Indus folyó neve eredetileg ugyanis „Szindhu” volt. Jóga bhásja. i. „guru”-tól lehet elsajátítani. az ún. VII. különösen Platón és a neoplatonista Plotinosz tanaiban fedezhetők fel indiai... következtetés és tanúságtétel. de mindenesetre leírását megelőzik az indiai perzsa hatások. mudrák. majd az őt követő északnyugat-indiai görög fejedelmekkel a sportjátékok is eljutottak Indiába. 9. és eljutnak a betegségeket okozó mikrobák fogalmáig is. vagy gátlástalanok.) A perzsa birodalomnak Arisztotelész nagy görög filozófus neveltje. Az alvás az elme olyan változása. sz. Dárius perzsa uralkodó seregét. hogy abból a jóga nem sajátítható el. Virágzik az indiai ún. és ezzel keletkezési idejét is az epikus korra teszik. aki az i. A görögök a perzsáktól vették át és alakították ki az Indosz és India neveket. ez a hagyomány sem bizonyult pontosnak. A magyarázatok szerzőjeként Vjászát. aforizmaszerű. A félreértés (képzelt tudás) szavakból ered. A hatha jóga kezdeti formái valószínűleg ennél régebbiek. 326-ban ő is átlépett a sok népet látott Indus folyón. 5. Sajnos. A Jóga szutráni keletkezését. A helyes tudás forrásai: közvetlen meglátás. testtartások. Bánkódás. hanem hogy oktatási vezérfonalként vagy tanulási útmutatóként szolgáljon a „cséla” . amelyet a perzsák „hindu”-nak ejtettek. Íme a jóga kifejtése. (rendetlen) be. amelyek közül az utóbbi később nyugaton elterjedt. 776-ban tartották. az irodalom.. században íródott. alvás és emlékezés. tehát „csak” mintegy hétszáz évvel ezelőtt. A műhöz ugyancsak meglehetősen tömör magyarázó kommentár tartozik. A szutra szó fonalat jelent. többek között jóga jellegű hatások is.. így „mindössze” 1300 éves lehet. A jóga-torna a jóga modern. tehát csak mint vezérfonal használható a jóga elsajátításához.. megverve ///. 11. A szövegek nagy része érthetetlen. stb. Mindeddig elsősorban a szellemi jóga-tanok kialakulása zajlott le. tévedés. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány jelen formájának már időszámításunk kezdete után kellett íródnia. Általánossá válik a 10-es számrendszer (a mi „arab” számaink is Indiából szár- 10 . Nem is az a célja. amelyek a későbbi hatha jógának legfőbb elemeivé váltak. századra esik a hindu reneszánsz. ájurvédikus orvostudomány. hogy az India elnevezés is a perzsáknak köszönhető. a tulajdonképpeni jóga-torna a többi jóga-elemnél későbbi időpontban alakult ki.még Buddha életében betörnek Indiába. A görög és hindu kapcsolatok Indiára is hatottak. Az elme-változások ötfélék és (vagy) gátlásosak. majd birodalmukhoz csatolják az Indus folyó nyugati partjáig terjedő területet. Nagy Sándor vetett véget. amely a közös jóga őstanból fejlődött ki. a Mahabhárata legendás szerzőjét tisztelik. sz. majd megindulva India felé.. Mind a Jóga szutráni. sőt az indiai párszik mai világnézete is innen ered. A perzsa uralommal Zarathusztra (Zoroaszter) Aveszta vallása is meghonosodik India nyugati (a mai Pakisztán) vidékein. A hatha jógát feltehetőleg Góraksanátha jógi alapította. s a keletkezésétől napjainkig eltelt évezredek folyamán mindig így terjedt mesterről tanítványra.számára.DR. A jóga-praxist ugyanis csak mestertől.

oktató-tartás). A hatha jóga-rendszer történelmileg valószínűleg fokozatosan alakul ki a történelem előtti korból ismert jógaülés. 4. dhar-macsakra mudra („a Tan kereke” tartás. Ugyancsak az ászanákra és mudrákra kapunk adatokat a IV-V. szucsi haszta vagy vitakra mudra (tű-tartás. Góraksanátha jógi gyakorlatrendszerét két könyvben. s az időszámításunk kezdete körül készült szobrokon is fellelhető testtartások. Ő alapította a Góraknáti-iskolát. mudrák ősi rendszeréből. hogy az iszlám elnyomása. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány maznak). Mindenfelé nagy bölcsek tevékenykednek. amikor a klasszikus szellemi jóga kezdett hanyatlani. Az arabok hatalmának is újabb betörés vet véget: a mongol Timur nagy hódításai. katka-haszta (virágot stb. a Hatha jógában és a Góraksa satakában örökítette meg. hogy a testtartásoknak már igen régen ismerték a jelentőségét. akik a jóga-tanokat is . jelvénytartó-kéztartás) 9. katjávalambita haszta (derékhoz tett kéz). A nagy fellendülést később hanyatlás követi. hogy a hatha jóga. ősibb eredetére utal az ezzel kapcsolatos monda is. ászanák. Silpasásztrákról (A művészet vezérfonalai) írt könyvekben. amely a gyakorlatokat mesterről tanítványra „örökítette” tovább. A brahmanizmusból kialakul az ősi szent könyveket felelevenítő. s éppen a hatha jóga megszületése szempontjából fontos (l. 1757-től az angol uralom kerül fölénybe.a XIII. 7. amelynek lényegét a testtartások adják. s az addig háttérbe került brahmanizmus ellenhatása mindinkább előtérbe kerül. az ún. hirtelen keletkezett volna a XIII. fogó-tartás). francia kereskedelmi kapcsolatok létesülnek Indiával. 11. közvetlenül pedig a mohamedánokkal folytatott harcok időszaka. mivel még 1498-ban Vasco da Gama felfedezi az India felé vezető tengeri utat. A buddhizmus kezd visszaszorulni. Góraksanátha jóginak a hatha jógában valószínűleg csak olyan szerepe van. Ebből származnak a klasszikus hatha jóga művek. Lehetséges. században keletkezett. az elefánt ormányára emlékeztet). holland majd angol. később). században való ilyen precíz leírása és beskatulyázása arra enged következtetni. A kéztartásoknak a IV. újszerű vallás: a hinduizmus. lóla haszta (lecsüngő kéz-tartás) stb. évezred második felének reneszánsza. s helyet adott a modernebb irányzatoknak. Közben megindul Európa érdeklődése is India iránt. amellyel a táncos eljátssza mondanivalóját. A következő testtartások fordultak elő leggyakrabban (3. maga a buddhizmus pedig a IX. érvelő.ill. A jóga-torna régebbi. 8. században gyakori művészeti szakirodalomban. Előbb portugál. 2. ahol minden kéztartás néma jel. amely a XI. Góraksanátha jógi hatha jóga rendszere . században. intő. század végén kezdődnek. Timur egyik utóda. 11 . sz. 12. fenyegető-tartás).elsősorban gyakorlati irányban -. Ezért sem valószínű tehát. kegy osztó-tartás). abhaja mudra (megnyugtató. században. bhúmiszparsa mudra (földet érintő-tartás). Babar 1526-ban Hindusztán és Dekkán területén megalapítja a nagymogul birodalmat. a Hatha jóga pradipika és a Geranda szamhita. századtól a XlV. amelyek a XIV. s Delhit teszi fővárossá. az ugyancsak ősrégi légzésgyakorlatok. a vele folytatott harc is előtérbe hozta a jógának a testkultúra irányában történő fejlődését. s az utolsó nagymogul is az angolok fogságában fejezi be életét. A jóga-testkultúra kialakulásának előzményei az 1. 10. varada mudra vagy varada haszta adományozó. ábra): 1. századra már majdnem teljesen eltűnik Indiából. félelmet eloszlató-tartás). andzsali haszta vagy namaszkara nudra (felajánló vagy hódoló-tartás). előkészítve az alapot az ugyancsak északnyugatról betörő mohamedán uralomnak. 3. elmélyedő-tartás).továbbfejlesztik. vagyis tanító. kéztartással ábrázolható (kéztartások = haszták.-ig tart.DR. A különböző kéztartások fontos szerepet kapnak a hindu táncban is. hogy milyen istenség milyen test. kartari mukha vagy kartari haszta (olló-tartás. Weninger szerint a hatha jóga i. dhjána mudra (elmélkedő.mint említettük . tehát már a muzulmán uralom kezdete alatt látott napvilágot. 5. mint Patandzsálinak a szellemi jógában: a legújabb és leghasználhatóbb írásos gyűjteményét adja a hagyományos testtartásoknak. mint ahogy azt később az angol uralom alól való felszabadulás mozgalmainak hatására látjuk. gadzsa haszta (elefánttartás. a II. 6. E kézikönyvek pontosan megszabják. haszta = kéz).

2. ábra. dharmacsakra mudra = oktató-. vagyis testtartást próbált ki. elmélyedő-tartás. amelyek valószínűleg szintén a mindennapos tapasztalatból. a hinduk orvostudományának kialakulásával. a dandalok és bhászkik rendszeréről. tanító-tartás. táncoló-tartás. 3. andzsali haszta vagy namaszkara mudra = hódoló-. Ez a szám inkább gyakorlat-csoportokat jelent. A Hatha jóga pradipikának ez a rendszere eltér az ismertebb ászanák és mudrák statikus gyakorlataitól. Az egészségügyi szabályok kialakulása is jól követhető történelmileg. érvelőtartás. dhjána mudra = elmélkedő-. hiszen nagy részük kapcsolatos az ájurvédikus egészségtudomány. próbálkozásokból fejlődtek ki.DR.beleértve az egyes variációkat is . 6. a hindu köszöntésmód. gadzsa-haszta = elefánt ormányára emlékeztető.20 azoknak a gyakorlatoknak a száma. mudrák és jelentésük Baktay szerint: 1. amelyek össz-száma . egyben legközelebb áll a mi nyugati tornarendszerünkhöz. Különböző kéztartások. A hindu monda szerint Siva 8 400 000 ászanát. szucsi haszta vagy vitakra mudra = intő-. amelyek közül csak 84-et talált értékesnek a gyakorlás céljából. 4. Az ájurvédikus orvostudományra mint a jógaegészségügy fontos társrendszerére még külön visszatérünk Nem szóltunk még a hatha jóga legkevésbé ismert részéről. amelyeket legáltalánosabban ismernek és gyakorolnak. A dandalok és bhászkik nyugaton csak mintegy negyedszázada váltak ismeretessé. a dinamikus jóga-gyakorlatokról. amiben fontos szerep jutott Magyarországnak is. 7. 5. Ma általában 16 . VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 3.meghaladja a százat. felajánló-tartás. fenyegető-. varada mudra = adományozó-tartás. A jóga számos egészségügyi szabályt is magába foglal. abhaja mudra = megnyugtató-tartás. minthogy részletes ismertetésük először magyar nyelven 12 .

század végére szilárdult meg. s felvirágzásuk az angol megszállás idejére tehető. Az ellenállási mozgalmak. Hazánkban először Dr.Aszen Milanov és Ivanka Boriszova bolgár szerzők Jóga c. században a világ vezető államává. Tulajdonképpen India kimeríthetetlen forrásai tették Angliát már a XIX. A jóga modern nyugati kapcsolatai kétfélék. Érdekes módon az elnyomás összekovácsolta az indiai népeket. A magyar jóga-irodalom jelentős múltra tekinthet vissza. 25 éves szünet után legújabban . s ezzel megszűnt Anglia vezető pozíciója is. művében mind a szellemi. 1947-ben ért véget.). kiterjedt ellenállási mozgalmak indultak meg.1968-ban . modern nemzetközi jógairodalom számos munkát ölel fel. hogy ha eljön az idő az idegenekkel való végleges leszámolásra. Selvaraja Yesudian Sport és jóga. serkentőleg hatottak a dandalok és bhászkik ősi. amelyek a gyakorlatok hatásának egzakt módszerekkel végzett vizsgálatáról számolnak be. másrészt a jóga hatására a tornának nyugaton is számos olyan iránya alakult ki. A főbb munkákról könyvünk végén irodalomjegyzéket közlünk. Völgyesi Ferenc ismertette a jógatant Üzenet az ideges embernek című munkájában. amit azzal a céllal végeztek India-szerte. elsőnek írva le nyugaton a dandalok és bhászkik gyakorlatrendszerét. amelyeknek egyik nagy szervezője Gandhi volt. Ugyancsak megindult a jóga-gyakorlatok orvostudományi szakvizsgálata is. elsősorban az iszlám hosszan tartó és kegyetlen elnyomása szintén serkentőleg hatott a testi erőt fejlesztő gyakorlatok kialakulására. Lehetséges. a Keleti Jóga mind a szellemi. tudományos értelmezésére és misztikus sallangoktól mentes tárgyalására. Titkos csoportok alakultak. Baktay Ervin a Diadalmas jóga című művében. műszeres ellenőrzését (ilyen a Versovai Jóga Intézet Bombayban. valamint Jóga-sport dióhéjban c.keletkeztek. Intézetek alakultak. Az angol uralom Indiában a XVIII. mind a hatha jóga ismertetését adta a negyvenes évek elején. s India sohasem volt olyan egységes. így kitűnően használhatók titokban a katonai kiképzéshez hasonló előkészítésre. s több tekintetben a környező és nyugati államokkal szemben úttörőnek tekinthető. könyve magyar fordításban. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány jelent meg (1942-ben). s ezzel megkíséreljük megteremteni „a tudományos jóga-tan” alapjait és irányzatát. A lendítő gyakorlatok az előbb említett lassított izomfejlesztő tornagyakorlatokban is szerepelnek. különösen annak vége felé. Az angol uralom alatt. E tornagyakorlatok igen alkalmasak a testi ügyesség. immár modern felfogásban.DR. Így aktuálissá vált. Indiában. elsősorban pedig az izomzat nagymérvű fejlesztésére. már a húszas években létesítettek intézetet azzal a céllal. mint éppen az angolok ellen. Lonavlában. a Harrimani Jóga Intézet New Yorkban stb. Végül a legújabb keletűek a jóga-rendszerhez csatlakozó lendítő-lazító gyakorlatok. valamint a legtöbb Indiáról szóló munkájában. ahol egy-egy vezető maga köré gyűjtötte a fiatalokat és sportoltatta őket. hanem a kutatási eredmények alapján azok tudományos kritikáját adjuk. amelyben az intézet kutatásainak eredményeit tették közzé. mind a hatha jógát népszerűsítette hazánkban. Weninger Antal könyve. A szellemi jógával részletesen foglalkozott neves indiológusunk. a savászanától eltekintve. Műve európai viszonylatban is jelentős kísérlet a jóga-tan modern. erős fiatalok vehessék kézbe a fegyvert. A mintegy fél évszázados. Dr. Dél-Indiában. hogy a sok idegen betörést megélt Indiában a korábbi megszállások. a lazító gyakorlatok azonban a nagy lazító gyakorlattól. főleg nyugati hatásra javarészt már itt Európában . hogy a jóga-tant ne csak egyszerűen modern szempontból átszövegezzük. Egyrészt maguk a jógik behatóan tanulmányozták a mai nyugati tornarendszereket. A szerző emellett közreműködött a gyakorlatok továbbfejlesztésében és kiegészítésében is. Újabban egyre nagyobb számban jelennek meg olyan tudományos cikkek. könyve mutatja be a hatha jóga rendszerét a mai generációknak. Kialakulásuk újabb keletű. kutatási eredmények. A hinduk a dandalokat és bhászkikat is ősi eredetűnek tartják. amelyek feladatul tűzték ki a jóga-gyakorlatok hatásának modern. Az intézet Jóga Dharsana címmel tudományos folyóiratot indított. titkos tanításainak elterjedésére és továbbfejlődésére. bár erős befolyása 1600-tól a kereskedelmi jellegű Kelet-indiai Társaság (East India Company) megalakulásától már érvényesült. hogy a jóga rendszerét szigorú tudományos ellenőrzésnek vessék alá. 13 . E gyakorlatok semmiféle eszközt nem igényelnek. Az angolok indiai uralma csak a második világháború után. majd 1970-ben Dely Károly ugyancsak Jóga c. amely a jóga nyugati továbbfejlődésének tekinthető.

légzéstana és a kínai légzésgyakorlatok között. e. de a figyelem magas fokú összpontosításának technikája jó szolgálatot tett az egyes természeti jelenségek megfigyelésében is. mint a jógával. teljes párhuzam vonható a jóga prána elmélete. Tekintsük át röviden a jógával rokon ismertebb tanokat. és újra fel kell fedezni a régi tudományt. vagy azzal párhuzamosan. tehát a jóga-torna tanaihoz hasonlítanak. Aki ezt követi. amelyek nehezen érthetők. attól valószínűleg függetlenül alakult ki. hogy e nyelvezettől 2500 év választ el bennünket. amely pontos ismereteiknek egyik magyarázata. akinek egyik fő feladata volt ura képességeit a lehető legfiatalabban tartani. előírták. elsősorban a légzés ritmusa alatt tapasztalható érzetváltozásokat jelentik. valamint Tibet számos jógaszerű rendszere. hanem fordítva is: az ájurvéda praxisban használták a jóga gyakorlatait. él. hogy itt a szöveg értelmébe mélyebbre hatoljunk. Ha nyugalmas lett. ájurvédikus orvostannal szoros kapcsolatban alakultak ki. Ezek elsősorban az ismeretek megtanulásában voltak nagy haszonnal. Egy i. A jóga egészségszabályai . kiterjeszkedik. Később az iszlám hódításai kapcsán (i. De nemcsak az ájurvédikus tan hatott a jógára. századi maharadzsák és főurak is tartottak az európai képzettségű háziorvosok mellett ájurvédikus orvost. meghal. sőt Csaraka pontosan leírta a magzati és anyai vérkeringés viszonyát is. Az ájur-véda szó „élettudományt” jelent szanszkrit nyelven.minden bizonnyal az ájurvédikus orvostanból erednek. Kialakulása megelőzi a perzsa-arab és görög orvostudományt. Valószínűleg a himlőoltást is alkalmazták. hogy a jógán kívül számos hasonló rendszer ismeretes. művészeknek. amelyek a hatha jóga. Ilyen orvosok ma is működnek Indiában. Ha kihajtott. s az ájurvédikus orvostudomány kizárólag családi tudomány lett. sz. megszilárdul. századból származó felirat. klinikák alakulnak. s ma némileg úgy vannak vele a hinduk. Ha öszszegyűlt. s így az első ismert. amely nagymértékben és állítólag minden káros mellékhatás nélkül fiatalítja meg az elernyedt szervezetet. Vegyük figyelembe azonban. Igen fejlett volt a vízgyógyászatuk és masszázsterápiájuk.amelyet külön fejezetben tárgyalunk .” A különböző képletes kifejezések. a mai építőipar munkaviszonyai között!) Még a modern. a régi szanszkrit szövegek egyes részeit már maguk sem értik. természetesen csak azokat. a makarad-vadzsát használták. s mint már említettük. s nagy részük mindkét rendszerben teljesen megegyezik. hogy nagy részét elfelejtették. az építészeknek. ahol az orvostudományt is oktatták. aki ellenkezőképpen cselekszik vele. hogy a fiú követi apja mesterségét. különben hozzá sem foghattak nagy pontosságot igénylő munkájukhoz. hogy az ájurvédikus orvosok boncoltak és ismerték a vérkeringést. amely vagy a jóga hatására. Fenn a fejtetőre nyomást gyakorol. Erre a célra a több ezer éves és méregdrága csodaszert. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány A JÓGÁVAL ROKON RENDSZEREK A jóga kialakulásának történetét tárgyalva már röviden említettük. Újabban ájurvédikus gyógyító intézetek. de annyi az első 14 . szobrászoknak pl. Amikor lefelé halad. XX. században) ezek a buddhista egyetemek megszűntek. tudományosan megalkotott orvostudományi rendszer. mivel a jóga egészségszabályok a hindu ún. ahol a modern nyelvre fordított szanszkrit szövegek alapján igyekeznek újra feleleveníteni a régi tudósok gyógyító tudományát. E rendszerek némelyikében több hasznos vagy tanulságos elem található. Amikor megszilárdul. Igen fejlett volt a kínai kultúra. lefelé halad. amely 12 ún. Mindenekelőtt a már említett indiai orvostudományról kell megemlékezni. Az egyetemek megszűnése óta egyébként inkább visszafelé fejlődött az ájurvédikus tudomány. jade kövön található. akik sokszor két-háromezer éves orvosgenerációk fiai. amelyek kétezer évvel ezelőtt keletkeztek. A jógához hasonló a japán bushidó. és az őskori Kína. növekedik. hogy előbb figyelem-összpontosítási gyakorlatokat végezzenek. Őstankönyvei Csaraka és Szusruta régi hindu orvosok szanszkrit nyelvű tudományos munkái. Nem cél. VI. mint előre. ismét vissza kell szorítani. Amikor megnőtt. ill. Nalandában és Takkaszilnában. eléri a fejtetőt. lenn lefelé nyom. nyugodttá válik. Már említettem. X. a következőképpen írja le a légzésgyakorlatot: „A légzésnél a következő módon kell eljárni: benntartjuk a lélegzetet és az összegyűlik. Ha kiterjedt. (Még elképzelni is furcsa lenne hasonló rendelkezéseket pl. pl. a szellemi jóga figyelem-összpontosító gyakorlatait. Az orvosok ismereteik megszerzéséhez is felhasználták pl. Kétezer éve már tudományos egyetemek is voltak Indiában. tehát apáról fiúra szállt. Minden ájurvédikus orvos a brahman kasztból való. A jóga használata egyébként nemcsak az orvosokra vonatkozott. a kasztok fontos törvénye. Ha visszaszorult.DR. csírázni kezd.

dzsudó. a Tangsani Szanatóriumban főként tüdőbetegeket kezelnek. században nyolcféle támadó és védekező mozgást dolgozott ki katonái számára. dzsiu-dzsicu.. a velük való gyógyítás kiterjedtebb és szervezettebb. Mindezekhez szükséges a bal és jobb testgyakorlat (tao-jin) háromszázhatvanszor. de azzal ellentétben elsősorban nyugati jellegű lendítőgyakorlatok (4. ábra). Az V-VI. az i. A kínai torna fölénye inkább az önvédelmi típusú testgyakorlatokban nyilvánul meg. Európában elsősorban a kínai hagyományos orvoslás akupunktúrára és moxibuszcióra épült gyógymódjait vizsgálják.kínai eredetű. s a hatha jóga testgyakorlatainak felelnek meg. sumo stb. A légzésgyakorlatoknak Kínában kétféle történelmi sorsa van: egyrészt beleolvad a különböző vallások technikájába. az Ezer aranyos recept című könyvében a következőket ajánlja: „A májbeteg végezzen »ko« légzést. Mindkettőnek az a célja.. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány pillanatra is észrevehető. Az akupunktúra a test speciális pontjainak tűszúrással való ingerlése. hogy fejlett légzéskultusszal van dolgunk. mint a jóga-gyakorlatok. A kínai légzés.” Általában kétféle gyakorlatot különböztettek meg: belső és külső gyakorlatot. míg a moxibuszció ugyancsak különböző testfelületek melegítéssel vagy égetéssel történő ingerlése. A belső gyakorlatok („nej kung”) a légzéstornának. ami indiai viszonylatban a hatha jógának és légzéseinek felel meg. elsősorban a gyomor és bélbántalmak kezelésére. meg kell állapítani. az ún. a „kínai box”. század híres orvosának. az „öklözés művészete” (csüan-su). Ez a légzésgyakorlat hasonló sorsra jut. aki 18 mozgásos gyakorlatot állított össze. kata. Hua To maga szerkesztett gyakorlatokat. ábra. században élt indiai származású buddhista szerzetesnek. a külső gyakorlatok („tao-jin”) pedig tornagyakorlatok.és tornarendszert összevetve az indiai jóga-rendszerrel. században élt Szun Sze-miao orvos pl. Tibetben és Japánban is elterjedt buddhizmusnak. amelyhez szintén társul speciális légzéstorna. Kínában ma is több modern intézetben gyógyítanak légzésterápiával.a jóga légzésgyakorlataival sok pontban megegyezik. majd a később Kínában. az aprót is harmincszor. Igen fejlett a kínai torna és légzésterápia is. sz. a Krími Gyógyintézetben. több tudományos folyóirat is 15 . A ma egész nyugaton elterjedt és versenyszerűen űzött dzsúdó is . 4. s részévé lesz a taoizmusnak. Híres pl. pszichikus légzések. Utána megjön a gyógyulás. Ha maguk az egészségügyi gyakorlatok egyszerűbbek is.) és a különböző gyógytornákba olvadt bele. Hua Tónak a művében. mint Indiában a szellemi jóga légzésgyakorlatai. A gyakorlatok kialakításában nagy szerepe volt Bodhidharmának. amelyek egyéb mozgásformákkal ötvöződve továbbfejlődtek. amely . amelyek különböző állatok mozgástípusaiból tevődtek össze. köztük ismertebbek a Sanghaji Gyógyintézet és a Tangsani Szanatórium. hogy a szervezetet áthangolja a betegségek leküzdése érdekében. a nagy »ko« légzést harmincszor. hogy az az utóbbi fejlettségét nem éri el. Jo Fej tábornok például a XII.DR. Hagyományos kínai testgyakorlatok (Pálos nyomán) Testedző gyakorlatokat már korábban is találunk Kínában a III. amely különféle légzéstípusokkal a betegségek nagy részét igyekszik gyógyítani. A légzésgyakorlatok más része pedig a Kínában. Japánban és a környező államokban kialakult jellegzetes önvédelmi és küzdő sportrendszerekbe (tai-dzsicu. Ugyancsak kezelnek a hagyományos kínai légzéses gyógymóddal a Szovjetunióban. A tűszúrásos gyógymód iránt igen nagy a modern orvostudomány érdeklődése.mint látni fogjuk .bár a japánok fejlesztették ki . A Sanghaji Gyógyintézetet 1957-ben alapították. VI.

Nemcsak Ázsiában. csakra-tannal. Tekintve. hogy a kínai hagyományos gyógyítórendszer modern vizsgálata előbbre tart.. az ún. s így gyakorlója megnövekedett hőtermelésre volt képes. Speciális gyakorlatok hosszas folytatása után a jógi igen nagy távolságokat. bejárta a világot.és még egy sereg melléknévvel megszalonnázva. testkultúra. Egykettőre apostol tűnt fel az Újvilágban. Egy másik bizarr iskola az ugrást vitte mesteri tökélyre. a lámaizmus alakult ki. Emellett számos jóga-ágazat fejlődött ki a modern Európában is.köztük Magyarországról is . miközben tumo-hőt fejlesztett. Nyilvánvalóan veszélye- 16 . mert ez a naiv közönségnek mindig szörnyen imponál!. és most »megajándékozza« Amerikát kifogyhatatlan bölcsességével. s megalapítójáról.). Ez a jól számító és kitűnő üzleti érzékű »apostol« a mazdaznan-tan megalapítója. A XVI. Tanai mintegy keveréknek tekinthetők. Hívták pediglen ez apostolt következőképpen: Dr.egyéni módon átalakítva -. sőt a három nagy ősi amerikai kultúrában. király. évezredben alakultak ki. A tibeti jóga-specialitások gyakran hajmeresztő világával Evans-Wentz és Neel ismertette meg a Nyugatot. az ún.. Az ún. Mazdaznan havi tanácsok. mégpedig hangzatos idegen néven. meglehetős sebességgel tudott futni. Nosza kész volt a tervvel. az európai születésű bölcs. Gyakorlatai igen hasonlítanak a szellemi jóga koncentráló és tudatbefolyásoló gyakorlataihoz. amely számos kongresszust tartott.DR. Tibet megismerésében egyébként nagy szerepe volt a magyarok ősrokonait kereső Körösi Csoma Sándornak is. de ugyanakkor haszontalan rendszer is alakult ki az idők folyamán. az afrikai négerek között. és Tibetre jellemző bizarr formákat öltöttek. Kialakulására a hindu védák voltak hatással. a böjtöléssel fogékonnyá »finomított« elámítottak körében. a vegetatív idegrendszert befolyásoló gyakorlatokkal az anyagcserét felfokozza. Hanischról a következőket írja: „. ami arra mutat.még vizes ruhát is lehetett szárítani. Egyik leghíresebb ilyen jóga-utánzat a mazdaznan. hogy ő. hogy a természetet és önmagát megfigyelő ember a világ bármely táján hasonló. így az előbbi kutatásának e fejlettsége több területen elősegítheti a jógakutatás előbbrevitelét. címekkel körültömjénezve! Természetesen Teheránban született. Jógaülésben. Nemzetközi Akupunktúra Kongresszust 1971-ben Bukarestben. aki az 1800-as évek elején megírta az első tudományos tibeti nyelvtant és szótárt. talán nem is embertől. és egyéb. Otoman Zár Na Nish Rab Magi . Ennek szintén volt gyakorlati jelentősége. Tibeti gyógyító tudomány már a buddhizmus előtti időkből ismeretes. hogy az akupunktúra alapját jelentő elmélet nagy hasonlóságot mutat a jóga fontos alapelméletével. a II.A nemes pártfogók védőszárnyai alatt sokat összevissza olvasgató fiatalember csakhamar vérszemet kapott. A gyülekezetekben hófehér vagy bíboros ruhákban jelent meg.. apostola lehet a könnyelműen hiszékeny és fantasztikus tanok iránt fogékony. ahol különféle gyógynövények feldolgozása és raktározása folyt. mert a magas hegyvidéken az ember legnagyobb ellensége a hideg. s 85 előadást tartottak. világkongresszust pedig 1973ban Szöulban. sőt napokig tudott ruhátlanul a hóban ülni. ázsiai kolostorokban nevelkedett. Ennek gyakorlati jelentősége a hírvivésben volt. A hőfejlesztés vagy „tumo”-tan légzéssel. mivel kifejezései. amelyből a tibeti buddhizmus jellegzetes formája. Mazdaznan énekkönyv stb. Tibetre a kínai és az indiai kultúra is hatott. A buddhizmust a 30. Tibet híres költője és jógija órákig. A jóga-torna megfelelői itt is csak a 2. azték és inka kultúrában is találunk a jógához hasonló rendszereket. A tűszúrásos és égetéses gyógymód elméletére a hindu csakra-tan elemzésekor még visszatérünk. Koreában rendezik. mint a jóga-rendszer megfelelő vizsgálata. mintegy továbbfejlesztve az Indiából eredő tanokat. mert van benne jóga-légzés . „bön” volt ismeretes. Állítólag Mila-répa. testkultuszt szolgáló gyakorlatokat alakított ki. amely tulajdonképpen maratoni futás.) Mindent egybevetve meg kell állapítani. hanem Egyiptomban. Deutsche Zeitschrift für Akupunktur stb. a maja. század elején épült. ahol 28 országból . sőt a jógik hátán – mondják . VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány indult.. Vannak intézetek a tűszúrásos gyógymód vizsgálatára. „Százezer Gyógyszer Palotája” a VII. egészségügyi szabályok és számtalan kétes értékű „orvosi” tanács. A kínain kívül speciális ázsiai. amely az ezzel kapcsolatos modern eredményeket közli (Revue Internationale d' Acupuncture. Ez 1902-ben tűnt fel. jógaszerű rendszer elsősorban Tibetben alakult ki.” A mazdaznan-tan számos könyvben jelent meg. Ilyen jellegzetes gyakorlat a „lungom-pa”. világkongresszust Párizsban 1969-ben. gyermekes amerikai népnek.-t Tokióban 1965-ben rendezték.összesen 225-en vettek részt. Szrong-Tszan-Gampo (629-650) tette hivatalos vallássá. Több hasznos. és van olyan nemzetközi orvostársaság. (Az I. Ugyancsak tibeti specialitás a hőfejlesztés. Mazdaznan egészségi intelmek. Weninger igen ostorozza a tan káros hatásait. előzetes erőgyűjtés után állítólag hihetetlen magas helybenugrásokat tudtak végezni. a III. A buddhizmus előtt elsősorban szellemi jógaszerű tan. van Mazdaznan újjászületés tan. és egyszerre úgy érezte. elméletei a véda-rendszerrel azonosak. megalapítója Hanisch Ottó.

akik elsősorban a szellemi jógához hasonló gyakorlatok segítségével „transzba” estek. részletesen azonban csak a hatha jógát elemezzük. s a komolytalan mazdaznan-nal össze nem hasonlítható rendszer a Schultz-féle autogén tréning. hogy még a gyakorlatok értékelése előtt tisztázzuk: a józan mérlegelés alapján egyáltalában milyen eredmény érhető el a jóga-gyakorlatok rendszeres végzésével. ez megóvja őket a haláltól. Vegyük talán sorba a legtöbbet hallott. hogy a múmiák sejtjei élnek. amely a kuruzslás legéletveszélyesebb formái közé tartozik. 3. mégpedig az. Talán egyetlen dolog van. olyannyira. hogy a testápolásra és az egészség megőrzésére sok időt szentel. A JÓGA ÉS A HOSSZÚ ÉLET Talán a legtöbbet szóba hozott „csodálatos” hatások egyike a hosszú élet. általánosságban mit várhatunk egyáltalán a jóga gyakorlásától. lazítási eljárásokból áll. hogy ha naponta néhány jóga-légzést elvégeznek vagy keresztbe rakott lábbal ülnek néhány percig. így készen voltak az érvvel: lám a tudomány is bizonyítja. ami nem negatív tanulságként szolgál a mazdaznanban. majd követőik bebalzsamozták és elrejtették őket . Mielőtt az egyes fejezetek részletkérdéseibe bocsátkoznánk. megállapíthatja baját és valamelyik recept segítségével gyógyulást érhet el. Annyi azonban igaz belőle. hogy ha valaki el akarná végezni mindazokat a tisztálkodási. Statikus gyakorlatok. amelyeket tudományos színezetű körítések burkolnak. akik azt is elhiszik. az egyiptomi „beavatottak” adeptusok . magatartási stb.három csoportba oszthatjuk: 1. amely szerint az egyiptomi bebalzsamozott múmiák élnek. amelyek közül legelterjedtebb. egészségügyi szabályok. vakbélgyulladás ellen petróleumos beöntés. a jógamesterek és -könyvek által legtöbbet ígért hatásokat. Egy kutató ugyanis kimutatta. Ezek között vannak olyanok is.akárcsak maga a hatha jóga . Mindenféleképpen károsak és tudatlanságot terjesztenek. hiszen lényegében leegyszerűsített légzésgyakorlatokból.DR.ma is élnek. tisztálkodási. mudrák . ászanák.kiszállva a testből . ápolási és egyéb szabályokat. A jógaszerű eljárások . nézzük meg. és örökké fognak élni. hogy századunk elején keletkeztek. tehát miért ne élhetnének maguk a bebalzsamozott emberek is? 17 . hogy többször elterjedt olyan téves hír. hogy mindenki képes öngyógyításra. A hatha jóga rendszerét . VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány sek a különböző egészségügyi tanácsok. pl. Európában egyéb jóga utánzatok is keletkeztek. A HATHA JÓGA RENDSZERE ÉS HASZNA Könyvünk egy fejezetében röviden foglalkozunk a szellemi jógák csoportjával is. Az sem nagyon menti ezeket a „gyógyeljárásokat”. amelyek étrendi. jó cselekedeteket vihet végbe. hogy a múmiákból vett szövetekből élő sejttenyészetek állíthatók elő. Ezzel persze szintén túlzásba megy. Nyíltan hirdeti a mazdaznan. akkor ezek teljesen kitöltenek az egész napot. s így bárkit könnyen félrevezethetnek. A jóga által adományozott „örök élet” hite talán onnan is ered. amelyek egyenesen megdöbbentők. hogy mindenképpen kívánatos. hogy az egészség megőrzése érdekében a ma általánosan szokásos tennivalóknál sokkal többre lenne szükség. 2. Még olyanok is akadnak.a világban szabadon járhat-kelhet.általában három gyakorlatcsoportból állnak: tornagyakorlatok. Gyakorlatait a gyógyításban több helyen alkalmazzák. légzésszabályozás és különböző egészségügyi szabályok.mint már említettük .testtartások. sőt megóvhatja a világot a katasztrófáktól. ám oly sok szó esik a jóga általános hatásairól. amelyeket felkeléstől kezdve előír. előírásokat tartalmaznak. Az élő múmiák hívei még „tudományos” alapot is találtak elképzeléseiknek. Sőt fontos funkciójuk is lenne ezeknek a több ezer éves embereknek: lelkűk . dandalok és bhászkik (itt tárgyaljuk a lazító gyakorlatokat is). hogy pl. Brunton teljes meggyőződéssel írta le könyveiben. A következőkben magát a hatha jóga rendszerét is e felosztás szerint vizsgáljuk. Dinamikus gyakorlatok. Az egyes gyakorlatok hatásait részletesen fogjuk elemezni. tornagyakorlatokból.

csak növényi táplálékon élő életmódnak tulajdonítják a hosszú életet. és ezzel az életet is meghosszabbítsák. Az élet kisebb-nagyobb meghosszabbítása persze már jobban összefér a tudományos gondolkodással. Pártatlanul meg kell állapítani.elég hosszú ideig is eltarthat. Összetettségét a különböző. amelyekhez hasonlót eddig nem végeztek. osztódnak mindaddig. Ez a sejttenyészet elvileg korlátlanul fenntartható. mint mondjuk valamilyen nyugati. Egyes sejteket kioperálhatunk az élő szervezetből. aki 100 évnél idősebb. hogy az ember fogazata.sajnos egzaktul. s csak egy technikai hiba miatt pusztult el az érdekes tenyészet. az egyén legfontosabb és egyedi szerve éppen az idegrendszer. Baktay Ervin leírása. hogy a jóga mint egészségügyi rendszer alkalmas lehet arra. ha valaki valamilyen rendszeres életmód életmeghosszabbító hatását hirdetné. Még a legelhihetőbb Dr.különösen a szervezet egyes kevésbé igényes sejtjei esetében . akkor kézenfekvő. Az összehasonlító anatómia alapján biztosan kimondhatjuk. amellett a növényi anyagokat át kell hasonítani a szervezet anyagaivá. mert nagyobb kísérleti anyagon végzett hosszas megfigyeléseket igényelne. nagyszámú és különféle tornagyakorlatok. és azt az életmódot sem követte. felmerül a kérdés. sejtjei tovább élnek még egy ideig. Az a ma is keringő híresztelés. 183. Carrel pl. Ugyancsak lehetetlen és nagy naivitásra. amelyek az illető születési dátumát bizonyítják. itt azonban a húsevésnek a szervezetre gyakorolt speciális hatását akarják elkerülni a gyakorlat könnyebb kivihetősége érdekében. A mai tudomány ezt sem erősíti meg. hogy nemcsak hosszú. hogy a jóga gyakorlása révén örök életre lehet szert tenni. de hosszú életüket a joga-gyakorlatoknak köszönhetik. Amellett. pontosan egy jóga-mutatvány miatt (erről még az utolsó fejezetben szólunk). esetleg csupán becslésre van utalva az életkor megállapítása? Amellett igen sok olyan embert ismerünk. hogy az egészség megőrzését elősegítsék.vegyes táplálkozást ír elő (l. Ha ehhez hozzávesszük azt. A meghosszabbítás mértékét . de sohasem jógázott. a tudomány mai állása szerint ez még lehetetlen. hanem rövid életű jógikkal is találkozunk a történelemben. Csak egyes szellemi jógagyakorlatokhoz írnak elő hústalan táplálkozást. míg az állati eredetű tápanyagok a hozzánk sokkal közelebb álló állati anyagokból felépülve. kevesebb energiát igénylő átalakítással is felhasználhatók. elsősorban az idegsejtek azonban csak percekig élhetik túl a vérkeringés megállását.). Ezzel szemben a múlt század híres jógija. akik ha nem is örök. meg kell állapítani. egészségügyi célokkal végzett tornarendszer? Az előbb említett Brunton. Feltételezhető. még A jóga egészségügyi szabályait. nem is ír elő vegetáriánus életmódot. Az érzékenyebb sejtek. légzésgyakorlatok és egészségügyi szabályok adják. s mint az újabb szervátültetéses kísérletek is igazolják. aki kb. hogy a halál után a szervezet egyes szövetei. Nem is lehetne különösebb kifogást emelni az ellen. egy szívizomtenyészetet több évtizedig tartott fenn. Ha a jógik példáján indulunk el. Vivekananda állítása szerint (Raja Yoga) a jógik között a 100 . nem végzett a jógáéhoz hasonló gyakorlatokat sem.DR. Összegezve tehát megállapíthatjuk. hogy jelentős életmeghosszabbító hatáshoz az életmód gyökeres változtatása szükséges. legalábbis a hatha jóga. Ezek az érvek természetesen nem zárják ki eleve a „jógázás” életmeghosszabbító hatását. A kizárólagos növényi táplálkozásra szervezetünk nincs berendezkedve. hogy a jóga a nyugati egészségmegőrző rendszerekhez viszonyítva komplexebb. vannak-e megbízható adatok. Haridász negyvenéves korában halt meg. Nem szabad végül azt sem szem elől téveszteni. valamint David-Neel szerint Tibetben több száz éves jógik is éltek. de nem örökké. merő fantasztikum. bélcsatornája. mint az állati eredetűek.150 éves kor normális. hogy a jóga mint egészségügyi rendszer mennyivel biztosít jobb feltételeket ilyen hatás eléréséhez. hogy a gyógyíthatatlan betegeket cseppfolyós levegővel mínusz 180 C°-ra le lehet hűteni. és így „tárolni” lehet mindaddig. A hatha jóga az egészség megőrzésére .természetesen rendszeresen űzve alkalmasak lehetnek arra. sok ballasztként ható rostanyagot tartalmaznak. sőt tudatlanságra vallana azt feltételezni. A növényi táplálékok általában nehezebben emészthetők. egész emésztőrendszere alapján a mindenevő élőlények közé tartozik. vagy csak emlékezetre. Ez a sejtélet . aki egy állítólag 70 éves jógival találkozott. sejtjei élnek. ha valakinek a születése igen messzire nyúlik vissza. A jóga. Sokan a vegatariánus. speciális táplálkozásnak és bizonyos tibeti füvek gyógyhatásának tulajdonították. old. amíg az illető betegség gyógyítását már megismerik. kísérletesen megállapítani nehéz. negyvenévesnek látszott. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Az természetesen tény. hogy az élet meghosszabbítását is várhatjuk tőle. ezért ez hosszabb időn át folytatva károssá válik. ezt pedig valamilyen hébehóba elvégzett gyakorlattól nem lehet elvárni. amíg gondoskodnak táplálásukról és anyagcseretermékeik kimosásáról. és ezeket megfelelő tápfolyadékban tovább tenyészthetjük mesterséges körülmények között is. hogy tornáról és egészségügyi rendszerről van szó. hogy az élet kisebb-nagyobb mértékű meghosszabbítá- 18 . hogy ezek a szinte minden szervünkre kiterjedő gyakorlatok . Sokat olvashattunk már matuzsálemi korú jógikról. A kérdés inkább az. A hosszú életet a jóga-gyakorlatoknak.akárcsak a mai tudomány .

senki sem szeretné tehetetlen öregemberként végigszenvedni. hogy az élet hosszúsága a tudomány mai állása szerint csak részben függ attól. Éppen ellenkezőleg. amelynek nyugodtan tulajdoníthatunk „fiatalság-megőrző” szerepet. az egészséget feláldozni a nemi izgalmak oltárán. s meg kell hagyni. A jóga szerint a fiatalság fontos fokmérője a gerinc hajlékonysága. mégpedig azt. A gyermeknemzés előtti szakaszban nemcsak magunkat. hogy ki hogyan vezeti életstílusát. Ma még nem tart ott a tudomány. ki hogyan tornázik vagy mivel táplálkozik. Talán nem is rémlátomás korunk néhány biológusának az a jóslata. milyen öröklött lehetőségekkel indult el az életben. és annak időtartama is sok mindentől függ. mint saját életünk eseményei. hogy valaki 100 évet is megélt. mert esetleg szülei vagy mondjuk ősei keveset ittak. a nemi képességek megőrzésének. hogy a dohányzás.DR. a fiatalos mozgás e gyakorlatokkal messzemenően megőrizhető. és nem is érdemes valami nehéz egészségügyi rendszerrel bajlódni. hanem . képességek is megszabják. hogy ezt ugyancsak nagyszámú gyakorlat segíti elő a jógában a gerinc minden irányba való csavargatásával. Más ember viszont éppen ellenkezőleg: érzékenységet örököl bizonyos károsodásokkal szemben. Mint aránylag sokoldalú gyakorlatcsoport. nem pedig fordítva. Ez szintén olyan tényező. így saját kontónkra tesszük azt. esetleg naponta jelentős mennyiségű alkoholt fogyasztott. annak pontos részleteit. lazításával. Az az egy bizonyos. a testünkben fejlődő ivarsejtek károsítása révén. a valóságban ez éppen fordítva zajlik le: sokan rendszerint már csak az öröklődésileg indifferens korban kezdenek azon gondolkozni. hanem utódainkat is károsítjuk helytelen életmódunkkal.és főleg a mozgékonyságot. A fiatalságon nemcsak a fiatalos külsőt. Meg kell azt is jegyezni.a belső-elválasztású mirigyrendszerre. Sok vitát hallhatunk arról. s ez nagyjából így is van. így magától adódik a következő. Itt csak egy fontos tényezőt tévesztenek mindig szem elől. a rendszertelen nemi élet megrövidíti-e az életet vagy sem. így az előző fejezetben elmondottak erre is vonatkoznak. Azt várnók. ha a jóga gyakorlása együtt jár az egyoldalú városi (urbanizációs) életmód alapvető megváltozásával. noha egész életében pipázott. vagy olyan tulajdonságokat örökölt. alkoholfogyasztás. mégpedig legalább olyan ha nem nagyobb mértékben. Ezért az egyik ember látszólagos nagyobb károsodás nélkül ihat többet is. hogyan is lehetne vagy kellene egészségesen élni. mintha érzékenységet örökölt volna a károsító tényezőkkel szemben. tehát senki sem tudhatja pontosan. a nagyfokú dohányzás. hiszen a fiatalságra jellemző állapot fenntartásában nagy szerepük van a hormontermelő mirigyeknek. A nemi képességet állítólag még a klimaxban levő egyénekben is vissza tudja állítani a szorgalmasan végzett gyakorlatozással. hogy az urbanizált népek általános degenerálódásától csak évtizedek választanak el. hogy pl. Szüleink életének az a periódusa számít. Ez persze nem jelenti azt. mégis tudnak felhozni olyan példákat. Jelentős hatással van emellett a gyakorlatok nagy része mint azt a későbbiekben még látni fogjuk . hogy mindenkiről pontosan meg tudjuk mondani öröklöttségének tükrét. amelyek kevésbé érzékenyek a szóban forgó károsítás iránt. hogy az élet hosszúságát a velünkszületett (öröklött) tulajdonságok. Így mindenkinek az élete társadalmi felelősség szempontjából két részre osztható: gyermekei születése előtti és azutáni szakaszra. annak természetesebb. mint mások. A fiatalság maga összetett fogalom. tehát éppen a jellegzetesen könnyelmű fiatalkorban igen nagy a társadalmi felelősségünk. csábító jóga-ígéret: a fiatalság megőrzése. jelentős életmeghosszabbító hatás azonban csak akkor várható tőle. amit teszünk. és nem utolsósorban a nemi képesség megőrzését érti a jóga-tan.legyen az bármily hosszú is . hajlékonyság. alkoholizmus nyilvánvalóan megrövidíti az életet. a szervezet igényeinek jobban megfelelő átalakításával. és sorompóba állítani az egészség megőrzése céljából. ami valószínűleg egyik alapja a jógában számtalanszor hirdetett „fiatalságnak”. hogy mindenki csinálhat azt amit akar. a testi és szellemi teherbíróképességet. A FIATALSÁG MEGŐRZÉSE A hosszú életet . hogy a mozgékonyság. mindenkinek úgy lenne helyes élnie. A szellemi jógik is azt 19 . mert úgyis hiába. mert átörökítéssel már nem tudjuk közvetlenül károsítani gyermekeinket. így életének akár csekély kilengése is végzetessé válhat számára. más hasonló gyakorlatrendszerekkel öszszehasonlítva elég kedvezőnek mondható. Ugyanez vonatkozik a dohányzásra is és minden más ártalomra. Idősebb korban a felelősség kisebb. amely a mi születésünkig telt el. A mirigyekre való hatások közé tartozik a nemi mirigyekre való hatás is. A jóga szerint azonban eltekintve néhány egyenesen szexuális jóga-iskolától a nemi energia egy részét is fel kell használni. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány sát elősegítse. Sajnos.

mégpedig szép számmal. Itt elsősorban arról essék szó. ha nem is olyan fokút. és mindenekelőtt a helyes bioritmus betartása a legfontosabb. legfontosabb. mégpedig ez a gyakorlatozások nyomán állandósuló emelkedett nyugalom. elsősorban az arcbőr fiatalon tartása. Ilyen hatása van a legtöbb fordított helyzetű testtartásnak.hirdeti magáról . A kezdetén elkapott betegség legyen az akár a legsúlyosabbak közül való leküzdhető. ám a jógának van olyan kétségtelen hatása is. rendszeres szűrővizsgálatok stb.okkal vagy ok nélkül túl sokat fél. mint azt fanatikus hívei állítják. tart valamitől. hiszen ez látszik a legalapvetőbb. ami bizony kisimítja az arcvonásokat. old. amelyet az egészségügyi jóga-szabályok fejezetében írunk le részletesen. Ismeretes. Mik a módszerei a modern megelőzésnek? Itt eltekintünk az egyes betegségek speciális megelőzésének kérdésétől. s így fiatalabbá teszi a tekintetet. fiatalság” . Talán éppen ezzel lehet összefüggésbe hozni azt. amely közvetve erősen hat a megjelenésre. hogy késlelteti az öregedést. amelyeknek célja a bőr. hogy nemcsak jógik (eredetileg jógin). sőt hosszabb ideje fenn is áll. hogy a hatha jóga kimondottan kozmetikai gyakorlatokat is ismer. kriminalisztikai esetekkel vannak tele. Ugyanakkor maga az a tény is megnyugtatólag hat . hogy ha a jóga nem is művel csodát . nézzük meg végül mi is a helyzet magával az egészség megőrzésével. ami az egyéneken múlik. Az erő és fiatalság témakörét már érintettük.DR. E rémképek szinte ellepik az urbanizált ember gondolkodását. az idő előrehaladtával mind nehezebb és nehezebb útját állni. amelynek megszervezése az egészségügyi szakemberekre és a társadalomra tartozik. harag . hogy maga az orvostudomány is mindinkább előtérbe helyezi a betegségek aktív gyógyításával szemben azok prevencióját. A mai ember mondjuk meg . elsősorban a légzésgyakorlatokkal. A BETEGSÉGEK ELKERÜLÉSE „Egészség. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány állítják. Az újságok és művészi produkciók mind izgalmakkal. A jól. és így legalább relatíve hozzájárulhat fiatalságunk megőrzéséhez. A betegség megelőzésében való sikeres felhasználhatósága megalapozottnak ígérkezik. A dolgokat mérlegelve meg kell állapítani tehát. bosszúságok. Ebben az ön-egészségvédelemben az általános higiénián kívül a helyes táplálkozás. Abhenananda írja. háborútól. Nyilvánvalóvá vált. Az egyes gyakorlatoknak közvetve gyógyító hatást is tulajdoníthatunk.). embertársaitól stb. nyerünk valamit. teszik ki. megfeszítik arcizmainak tónusát. de túlzásoktól mentes jógázás éppen itt adhat valamit a mai embernek. Az arcvonásokat a koponya alkatán kívül elsősorban a fejen levő számos mimikai izom tónusa adja meg. ám a hosszabb ideig ható. máris megéri a fáradságot.mind arckifejezésekben is megnyilvánul. félelem. szerencsétlenséggel. 20 . saját életének beállításán. mélyítik ráncait. gátat vetni neki. 233. Még könnyebben és még eredményesebben lehet megelőzni a betegségeket.a jóga. mindennapi kisebb-nagyobb keserűség. Ebben talán van némi túlzás is. de van külön jógaarcpakolás is. A nyugalom. megelőzését. hogy egészségünk érdekében valamilyen rendszeres munkát végzünk. s a természetesebb egészségesebb életmód felé fordulunk. az arcbőr finomítására. még enyhébb természetű kór is már nagyobb kárt tesz a szervezetben. az életviszonyok általános javítása. hogy legalább egy időre eltereljük figyelmünket az indokolatlan aggódásról. Kundallini-elmélet. hogy egy középkorú jógi Angliába való érkezésekor mindössze 18 éves fiú benyomását keltette. hogy általánosságban valamilyen jóga-rendszer követésétől várható-e egyáltalán egészségmegőrző hatás? Itt rögtön le kell szögeznünk. hanem női jógagyakorlók („jóginik”) is léteznek Indiában. Ha a jóga tanulmányozásával vagy gyakorlásával csak annyit érünk el.e három kinccsel ajándékoz meg bennünket . hogy ha egy betegség már kitört. rendszeresen. vagyis a beteget meggyógyítani. Az egyes gyakorlatok gyógyhatásának kritikai elemzéséről még lesz szó a megfelelő fejezetben. egészségügyi ellenőrzése.öregből semmi esetre sem csinál fiatalt -. azok életvezetésén.csupán az a tudat -. a kiegyensúlyozott gondolkodás elérése elsősorban a szellemi jóga célja. egészségügyi magatartásán. hogy csodálatos képességeik megszerzéséhez az alapenergiát a nemi erőkből veszik (l. az oltások. a többi hatást is magában foglaló tényezőnek. mert a szervezet erőnléti állapotának fokozása révén a betegségek megelőzésére alkalmasnak látszik. annyit joggal várhatunk tőle a legszigorúbb kritika mellett is. itt csak azt a kérdést kívánjuk megvizsgálni. Az élet folyamán elszenvedett izgalmak. még ha ezt a rendszert nem is értékeljük túl. s gerincét a járványos betegségek megelőzése. de ugyanezt a hatást el lehet érni a hatha jóga gyakorlatcsoportjával is. erő.

Az idegrendszer is olyan. szimpatikus). Ennek legfényesebb bizonyítéka . A városi ember szinte állandóan élvezi az energialeadás kellemességeit. Ennek oka egyrészt az.DR. Nem fér kétség ahhoz. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Az egészségtan nagy felismerése amelyhez a jóga kétségtelenül hozzásegít . abba kell hagyni a túlfeszített munkát vagy a szórakozást. hogy a szervezet ebben az önmaga diktálta alapritmusban működik a legjobban. hogy a jóga az életmód természetessé tételével. old. A kérdés most már az.. aki ezt a ritmust a saját teljesítőképességének ritmusát betartja.az. Mindjárt az elején felhívjuk a figyelmet arra. Annak van tehát nyert ügye az egészség megtartásában. MI AZ ALAPJA A JÓGA KEDVEZŐ HATÁSÁNAK? Az előzőekben már mondottuk.mondjuk a helyes gerinctartás megszerzésére -. az eredményt csak folyamatos gyakorlás hozza meg. annál egészségesebben élünk. hogy minél kevesebbet változtatunk természetes életritmusunkon. hogy a világon semmit sem végezhetünk tökéletesen előzetes begyakorlás nélkül. mert segít az egyoldalú napi mozgás következtében elváltozott légzésmód újra normálissá tételében.). és bármiféle kedvező hatás csak folyamatos jóga-tréning következményeképpen képzelhető el! Bármilyen frappáns kedvező hatás is derüljön ki egy jóga-gyakorlatról a részletes tudományos elemzés kapcsán. Arra a kérdésre tehát. a helyes bioritmus megőrzésével fejti ki kedvező hatását. Az energiatartalékolás ismeretének megszerzésével a betegségek egyéni megelőzésében is a legfontosabb kulcsot tudjuk kezünkbe ragadni. hogy milyen eszközökkel éri el ezeket a hatásokat? Az egyes gyakorlatok konkrét hatására részletesen a gyakorlatok leírása után térünk ki. néhány 21 . Általában azonban már most tisztázni kell. jó hatásának alapja. Hiába kapcsolunk nagyobb sebességre. Ennek segítségével nemcsak a mozgósító (mobilizáló. ellensúlyozni kívánja a napi munka során kialakult helytelen testtartást.amit az elektrokardiográfiás vizsgálatok is igazolnak a szívműködés lassításának képessége. hogy szinte mindenben megzavarja a fejlődéstörténet évmilliói során kialakult és így joggal természetesnek tartott életritmust. Pontosan ez az. Mit tesz azonban a mai ember? A kultúra a fejlett hírközlésnek és a szórakoztató iparnak minden izgalmát maximálisan igyekszik kihasználni. Az élet említett energetikája. mint mi. ami ezt a bioritmust megzavarja. mint betartott ritmusáig. hogy bármilyen kitűnően megszerkesztett gyakorlatról legyen is szó . hogy nappal van-e vagy éjjel. amikor váltani kell.a szívveréstől kezdve a légzésen keresztül a munka és pihenés inkább kívánatos. Arra figyelmeztet. Az jut legmesszebbre. azért a helyes ritmus betartását. El kell találni. így tudja megőrizni egészségét is. még a jóga egészségügyi szabályairól szóló fejezetet. hogy csak a rendszeres gyakorlatozás hatásos. Ha nem is célunk megtanulni ilyen mutatványokat. vagy a jóga-testtartás pl.. hogy a modern életmód jellegzetessége az életfolyamatok rafinált siettetése. hogy mi a rendszeres jóga-gyakorlatozás hatásmechanizmusa. az energiatartalékolást. hogy hasznosítható-e a betegségek megelőzésére a jóga-rendszer.mint látni fogjuk..megerősítik ezt a véleményt. Világos. Ugyanakkor minden káros. az erőgyűjtést. semmit sem használhat.. mert a szervezet betegségek elleni rezisztenciájának egyik fontos tényezője az elegendő mennyiségű erőtartalék. amit a jógik jobban ismernek. Erre tanít . s ha ezt eltanuljuk tőlük. mint a szívlassítás. hanem a regeneráló (paraszimpatikus) idegműködési tónust is uralmuk alá hajtják. amely minden tevékenységünkben megnyilvánul . 183. A jógik legfőbb ritmusfékező tudománya a légzésgyakorlatok ismeretében és megfelelő használatában rejlik. a feszültségek lazításának gyakorlatait haszonnal végezhetjük. az csak visszafelé irányít bennünket. összetettebb munka az energia megőrzése. és aszerint él. csak javunkra és egészségünkre válik. hogy a bioenergetikai egyensúly másik oldalát. meg kell érezni és meg is lehet érezni azt a pontot.igen helyesen a jóga életrendje is (l. aki megtanulja erejét felhalmozni. mivel ennek megértéséhez előbb magukat a gyakorlatokat is pontosabban meg kell ismernünk. nem gondolva arra. hogy akaratlagosan elég könnyű az energiát mobilizálni. regenerált szervezet. viszont sokkal nehezebb. vagy a dinamikus jóga-gyakorlatok a mechanizált életmód miatt kiesett természetes testmozgásokat akarják pótolni stb. s a tudományos jóga-kutatás eddigi eredményei . amire már korábban is céloztunk. másrészt itt alapjában véve egészségesebb életmód kialakításáról van szó. annak ritmusa az energia felhalmozódásának és leadásának harmonikusan váltakozó lüktetéséből áll. vagyis a kipihent. tekintet nélkül arra. mindenképpen igennel kell válaszolni. Az élet energetikájának egyik alaptörvénye a bioritmus. Például a légzésszabályozás általános szempontból azért egészséges. a helyes pihenést is kihasználja. ha azt hetenként egyszer végezzük. A városi életmód egyik káros hatása.

Bármely szerv vérellátása és működése egymással szoros összhangban változik. E rendszerek nemcsak helyileg. Az ülő foglalkozás pl. a jóga-testtartásokról általában valóban nem mondható el. Ha valamilyen testrészben fokozott működésre lenne szükség. Az a néhány másodperc vagy perc . A módszer pedig a jógában mindig egy és ugyanaz: olyan testhelyzetet kidolgozni és gyakorolni. e nélkül sokkal kisebb súly is elegendő lenne. csökken a vérellátás. és amit a gipszkötés levétele után csak hosszabb gyakorlattal. hogy egyáltalán torna segítségével javítani. ha ennek néhány részletére éppen ezen a helyen hívjuk fel a figyelmet. tehát 23 mm higanyoszlop nyomásával egyenlő. Ebből a szempontból pedig tehát a sokoldalúság oldaláról a jóga minden más torna és természetes egészségügyi rendszert felülmúl. amit senki sem hitt volna. másik ujjunk körmével vagy ceruza hegyével. s vele anyagcseréjüket is. hogy itt a főcél az egyensúlyi állapot létrehozása. Hogy mennyire éltető eleme pl. hanem pontosan ilyen következménye van az egyoldalú mozgásnak is. arra klasszikus példa az az ismert kísérlet. A mozgásnak és testtartásnak az egész szervezetre való hatása az alapja annak.tehetetlen és a hatás egyenlő a semmivel. A modern életmódra . Az egész szervezetben ugyanis sosem egyenlő a vérellátás. hogy a keringést csupán mechanikai hatás is menynyire befolyásolja. Ez a tulajdonsága szintén hasznos és szükséges a hatás elérésére. amikor teljesen egészséges. hanem jó vagy rossz irányban befolyásolja összes belső szerveink működését is. hogy az ellensúlyozhassa az általánossá vált természetellenes életformát. fekvés vagy mozgás nemcsak azáltal hat a szervezetre. A kapilláris vérnyomás általában 31 cm vízoszlop nyomású. hanem általánosan is megváltoztatják a szervezet regulációját pozitív vagy negatív irányban. Fényes bizonyíték ez arra. A gyakorlatok többsége igen nehéz és erősen próbára teszi a test hajlékonyságát. így természetes. ahol fokozódik egy szerv működése. Saját tanaik szerint is ez vezette a régi jógikat gyakorlataik megszerkesztésében. hogy kis nyomásra is érzékeny. ott nő a vérellátása is. amire sajnos a ma embere a modern életmód miatt szükségszerűen szokik rá. befolyásolni lehet az egyes szervek működését. A köröm nagy részének természetes rózsaszín színét a köröm alatt levő kapilláris hálózat vére adja meg. a mozgás maguknak a mozgásszerveknek. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány másodpercig. csak éppen „természetes testtartásnak” nem. Ezt pedig éppen a sokoldalú és a mindennapi életben nem szereplő testhelyzetek felvétele ellensúlyozza. akkor káros hatású. csavar. Az ízületek.és a régi. Ha pl. 5 gr-os súlynak a körömre heIyezése már jól látható fehéredést okoz. jeléül annak. A mindennapi mozgás és testtartás ezen felül nemcsak a mozgásszervek életét határozza meg. amit a vegetatív idegrendszer és a hormonrendszer mindig a szükségletnek megfelelően . Egyedül a mindennapi mozgás hiánya rövid időn belül a mozgásképesség olyan csökkenését idézte elő. hogy egyedül a természetes használat hiánya egy szervet működésképtelenné tehet. másokat meg húz. hogy kb. hiszen ez az egészségügyi felvilágosítás nyomán már közismert tény. a vegetatív idegrendszeren és hormonrendszeren keresztül is. Az ülés. ha olyan mértékben végezzük. mozgással lehetett újra helyreállítani. önként vállalkozó fiatalokat. ahol csökken a működés. De nemcsak a hiányos mozgás hat károsan. de a rossz testtartás miatt ott éppen csökken a vérkeringés és ez hosszabb ideig fennáll. Azt talán szükségtelen bizonyítani. az idegrendszer megfelelő része elveszti a jó mozgáskivitelező képességét.DR.a hétszer huszonnégy órával szemben . hogy az életmód és az egészség milyen sokoldalúan összefügg egymással. A szöveteket ellátó kapillárisok legkönnyebben a körmön keresztül figyelhetők meg.precízen beszabályoz. a mozgató izmok elsorvadnak. amely többé-kevésbé átlátszó. hogy mechanikailag nyom egyes szöveteket. rögtön meggyőződhet erről számszerűen is. az aránylag rövid gyakorlati időtar- 22 . Akinek van súlysorozata. a nyomás helye alatt a köröm elfehéredik. pedig itt az ereket a rajtuk levő. hanem közvetve. A jóga legfőbb titka. Mégsem árthat azonban. másrészt akadályozza a hasi szervek vérkeringését. A jóga-gyakorlatok ismeretében bárki mondhatná. egyrészt a légzést gátolja. s ellensúlyozza az egyoldalú életmódot. hogy ezek mindegyike sok mindennek mondható. hogy itt a kapillárisokban megszűnt a keringés és a vér kinyomódott. amely a természetes mozgásokat pótolja. Egyszerű kísérlettel meggyőződhetünk arról. szalagok elvesztik mozgathatóságukat. a hüvelykujjunk körmére csak elenyészően kis nyomást is gyakorolunk. elpuhult hinduk életmódjára is pontosan az egyoldalúság és a mozgásszegénység jellemző. hogy ezek természetes testhelyzetek! Ne feledjük azonban. Bár a dinamikus gyakorlatok nagy része valamilyen természetes mozgást fejleszt tovább. gipszkötésekkel mozdulatlanná merevítettek. és így megváltoztatja vérellátásukat. ellenálló köröm védi. mert így. hogy megváltoztatja és normalizálja az egészségtelen életmódot és csakis úgy hatásos.

Mindezeknek a hatásoknak a részletes megbeszélésébe itt nem bocsátkozhatunk. nevezik. mert sokkal könnyebb pl. Az sem igaz különben. Ahhoz. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány tam alatt is képes az egész napi helytelen testtartást kompenzálni. Következésképpen az izomzat megnövekedését . ill. egyes belsőelválasztású mirigyek működésének serkentésére vagy gátlására. hanem épp azért fejlődik ki. a hosszabb ideig tartó izom-. hogy miért fejlettek a jógik izmai. Éppen ez a kitartott jelleg adja a jóga-torna egyik nehézségét. ezeket ászanáknak vagy mudráknak. hanem gyakran az egész test tartása is számít. sokszor csak gépiesen ismételt izotóniás gyakorlatok. Mindegyiknek pontosan körülírt. hogy több gyakorlatnak ma még nem ismerjük pontosan a hatásmechanizmusát. Maguk az ászanák. sokkal összetettebb. majd a légzésszabályozást. az izmokat és azok vérellátását egyformán erősen terheli. mert módszerük a testhelyzet hosszabb ideig való fenntartása. akceptálni fogjuk. a szobrokon hivatalosan használható kéztartások. elavult felfogás. Ez téves. Ugyanezek szerepelnek az indiai táncokban is. ez megy legkönnyebben. enyhébb gyakorlatokkal csak hosszabb idő alatt lehetne elérni. ezt az egyes gyakorlatok. mint a történeti részben felsorolt. sőt akik eddig nem sportoltak. hogy a mozgató (motoros) idegsejtek állandó egyforma izgalomban maradjanak . hiszen az izomzat nem annak ellenére. mint pl. Az általános hatások megbeszélése után rátérhetünk a hatha jóga gyakorlatainak részletes vizsgálatára.és idegmunkát is. ízület. STATIKUS JÓGA-GYAKORLATOK A statikus jóga-gyakorlatokat különböző testtartások alkotják. A mudrák elsősorban jelkép értelműek. Ugyancsak összetettebb az egyes gyakorlatok hatása a szervek működésére is. mint a hasizmokat percekig megfeszítve tartani. s így . hogy a jóga csupán statikus gyakorlatokat tartalmaz. a mellüregben.a jóga jelképe -. amelyek leginkább alkalmasak tornagyakorlatnak. Minden tudományos fejtegetésnél meggyőzőbb azonban e tekintetben egy próba: vegyünk fel egy egyszerű excentrikus testhelyzetet. hogy az eddigi elképzeléseiket korrigálják. Befejezésül azt is meg kell említeni. Legelőször a statikus és dinamikus gyakorlatokat.akár a süketnémák jelbeszédéből . s a modern edzéstechnika is mindinkább hasonló gyakorlatokra épül. nagyobb izom.DR. a föld vonzóerejének kihasználása (az ún. A mudrákban nemcsak a kéz vagy fej mozdulata. ill. A mi tornarendszereinkre ezzel szemben legtöbbször a gyors izommozgások többszörös ismétlése jellemző.mondjuk 5 percig. ha kísérletes vizsgálatukat is elvégezték. Sokan csodálkozva nyilatkoztak arról. mert híven tükrözi az ászanák hosszabb ideig kitartott jellegét. Az 5 perc elmúltával teljesen meg fog változni felfogásunk a statikus gyakorlatok izomfejlesztő és a mozgásszerveket igénybe vevő hatásáról. A jóga természetesen nemcsak az említett gyakorlatokból áll. elhelyezkedésének és vérellátásának megjavítása céljából. azok még az egy percet sem fogják kivárni. ami az idegrendszert. mint a váltakozó. vagy vákuum létrehozása a hasüregben. hogy a szobor vagy a táncos mit akar kifejezni.hipertrófiáját okozza. Ezek közül azokat. megfeszített munka szükséges. rendszerint valamilyen fogalmat jelent. fordított testhelyzetű gyakorlatokban) a szervek felfüggesztésének. végül pedig a jóga egészségügyi szabályait tesszük nagyítónk alá. a jóga mudra . hajlítás. mert a kisülés és feltöltődés váltakozva követik egymást. amelyek jó hatása tapasztalható és objektív megítéléssel észlelhető. vagy egyes vegetatív dúcok és idegfonatok mechanikus ingerlése a vegetatív idegrendszer áthangolása céljából és így tovább.lehetőleg a legcsekélyebb elmozdulás nélkül . az emésztőmozgások támogatása érdekében. mivel a dinamikus jóga- 23 . testtartások is sokban különböznek a mi nyugati torna és testedzési rendszereinktől. s mint látni fogjuk. Az izommunka elemi funkciója az összehúzódás és ellazulás váltakozó hullámzása. amely kifejezett gerincgyakorlat. valamilyen hasizomgyakorlatot többször egymás után elvégezni. Tartsuk ezt a testhelyzetet .a felsőbb idegközpontokkal összehangolt. Az ilyen egésztest-jelképek azok. emeljük fel karjainkat és dőljünk derékban hátra. Az azonos szinten tartott (izometriás) izomfeszülés nagyobb munkát igényel. továbbá egyes érterületek leszorítása a vér elterelésére pl. Tudományos magyarázatukra azonban csak akkor kerülhet sor. A mozgató idegsejteknek is ez a legkönnyebb. Ilyen pl. mert az izometriás gyakorlatok a mozgató rendszert jobban igénybe veszik. gyakorlatcsoportok tárgyalása során fogjuk kifejteni.pontosan meg lehet érteni.és szalagfeszítés. Maga a „testtartás” szó elég jó kifejezés. egyértelmű jelentése van. pl. amit kevésbé kidolgozott. a szívburoküregben a keringés elősegítése. „holott csak” izometriás gyakorlatokat végeznek.

Bivaktapada dzsanusirászana (bivakta = villázó. amelyek ugyancsak fontos helyet kaptak a jóga testedzés-rendszerében. Ardha-padmászana (padma . felfüggesztésére és működésére hat.bátorság-póz.külön neve van. a fordított testhelyzetű gyakorlatok. itt az angol. jelen munkában is körülbelül 80 . Az összes gyakorlatot nehéz megszámlálni. 2. Akarna-dhanurászana (akarna = a fülig. hogy ezek alapján az ászanák és mudrák nagy tömegét. Ardha-szalabhászana (szalabha = sáska. amelyet a legelső magyar ismertető adott. Mindenütt elvszerűen törekedtünk arra. kivéve. 13. az erre ható erőknek a megváltoztatása. az átírás mégsem megy minden nehézség nélkül. Bakászana (baka = kócsag. Anguszthászana (angusztha=ujj) . pada = láb. Ardha-kurmászana (kurma = teknőc) . Ardha-sirsászana (sirsa = fej) . többször egymásután végzett gyakorlatban. Ardha-haszta-vriksászana (haszta = kéz. 12. 8.fél jóga-fejenállás 9. valamint a lazító gyakorlatokat is. Ardha-maciéndrászana (Bhagavána Maciéndráról elnevezett ászana). csandra = hold) . s nagy részük nem is olyan nehéz. ízületi szalagokat tartósan nyújtja. Ugyancsak a fordított testhelyzetű gyakorlatoknak a másik hatása a szervezet statikájának változó megterhelése. A tartós nyújtásnál ugyanazt kell mondanunk. inakat. Minden szanszkrit név után megtaláljuk a magyar jelentését. hogy már egyszerűen számszerűleg is hosszabb ideig vannak nyújtva pl. Ezeken a „klasszikus” gyakorlatokon kívül van még egy sereg testtartás. A statikus gyakorlatok csak részben járnak az izmok tartós feszülésével.fél szöcske-. A statikus gyakorlatok harmadik csoportja a tartós testhelyzetet a vérkeringés megváltoztatására használja fel.meghaladja a 100-at. Ardha-csandrászana (ardha = fél. a szervek felfüggesztésének. valamint a szervek megváltozott vérellátása hat a szervezet működésére. nézzük előbb magát a gyakorlat-arzenált.törpeállás.lótusz) . német vagy az eredeti szanszkrit név szolgált a magyar elnevezés alapjául. s így számuk .gólya-állás. s a magyar megfelelője a magyar gondolkodásmódhoz híven tükrözze az elnevezést. Minden ászanának . 4.terpeszes térd-homlok állás.ujjállás. ezek találhatók meg a legtöbb jógakönyvben. 11. Bivaktapada-padahasztászana (bivakta = villázó.zárt lótuszülés. más részük az izmokat.a könnyebb visszakereshetőség szempontjából . padma = lótusz) . Birvadrászana (bir = bátor. hanem elsősorban az ér tornája történik.az egyes gyakorlatok főbb variációit is beleértve . a mellüreg és a hasüreg nyomásának megváltoztatása. valamilyen jól használható rendszerbe kényszerítsük. elsősorban a mássalhangzókban lehet eltérés. Mielőtt a gyakorlatokat rendszereznénk. Bandha-szárvangászana (szarva =egész. Nézzük először a tárgyalandó gyakorlatok listáját . A magyar nevekből mindig azt használjuk. szöcske) . A felsorolt főbb jellemzők amellett alkalmat adnak arra. póz) . ászana = testtartás.zárt lótusz-gyertyaállás.terpeszes kéz = láb állás. hogy az eredeti név minél kevésbé változzék meg. dzsanu = térd) .s gyakran a variációinak is . A gyakorlatok egy része még nincs magyarul leírva. itt csak a statikus gyakorlatok általános jellemzését kívánjuk megadni. mint az izomfeszülésnél.DR. 5. A szanszkrit neveket magyar fonetikával írtuk át. ami ugyancsak az egyes szervek vérellátására. A felsorolt hatásokat még a megfelelő fejezetben részletezzük. vriksa = fa) fél kézenállás. 14.fél teknősbéka-tartás. 16. hogy rövidebb-hosszabb gyakorlás után ne lehetne őket elsajátítani.félholdállás. haszta = kéz) . gólya) . mint váltakozóan.90 gyakorlatot beszélünk meg. A már említett monda szerint 84. pada = láb. a szalagok valamilyen tartós testhelyzetben. majd a testtartás magyar nevét is. sáskaállás. Birvadra = egy név) . Bandha-padmászana (bandha = zárt.ábécé sorrendben: 1. Sok hasonlóság is van a magyar és szanszkrit hangokban. Itt nem az izomzat fejlesztése vagy az ízületi szalag feszítése. anga = test) . 24 . amelyek kevésbé általánosak. 7. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány gyakorlatok fejezetében bőven tárgyaljuk a lendítő. 6. Bandha-sirsászana (bandha = zárt) – zárt lótusz-fejenállás. A leggyakrabban használt ászanák száma csak mintegy 20. ahol csak az egyes mozdulatok pillanatnyi-végállapotában jön létre az ízület kívánt feszítése.íjfeszítőpóz. dhanur = íj. ha az kirívóan magyartalan vagy téves. 15. Bamanászana (bamana = törpe) . 10. Végül jellegzetes hatása az ászanáknak az egyes testüregek. 17.fél lótuszülés. 3. Ide tartoznak pl.

féllábas fejtérd állás. Ekapada-dandajamana-ekapada-sirászana (eka . 32.ómállás. sirsa = fejtető) . Hasztiniszidanászana . Csakrászana (csakra = kerék) . 31.hal-póz. Magászana (maga = kígyó) .pávaállás.térd-homlok ülés 28. 30. Budzsangászana (budzsanga = kobra) . mukha = arc) . Parabatászana (parabat = hegy) . Halászana (hala = eke) . Nauli . pada = láb.hattyúállás. Ekapada-sirászana (eka = egy. sira = fej) . sira = fej) fél láb-fej ülés. Jóni mudra . 45. Dhanurászana (dhanu = íj) . Csatuszkonászana (csatuszkon = négyszög) . Bjaghrászana (bjaghra = tigris) . 57.kakasülés.cápa-tartás. 37. Laukiki mudra . 46.orrgyök-nézés.állzár. dandajamana = álló. 25 . Nauli krija . Kákászana (káka = holló) – holló . Natarádzsászana . 33. Parsa-ardhacsandrászana (parsa = oldalt. tan = nyújtás) .lolaállás. Karmaszukhászana (karmaszukha = könnyű munka) . Guptászana (gupta = rejtett. paszcsima = hátsó. 70. jól védett) . Garvászana (garva = anyaméh) .a jobb és bal oldali egyenes hasizmok váltakozó ritmusú tornája.láb-kéz-tartás. 61.nyelvzár. 51.villázó.négyszögülés. Jóga nidrászana (nidra = alvás) .lábujjállás.térd-fül tartás. pada = láb.DR.békaülés. 43. 22.kígyóállás. 21. 25. 23. 69. vriksa = fa) . Ekapada-dandajamana-dzsanusirászana (ekapada dandajamana = fél lábon álló. 48. Dzsiva-bandha .hátsó nyújtópóz. Naszágra dristi . Garudászana (garuda = hindu mitológiai madárember) . 50. 36. a sankatászana másik neve.fél lábon álló fél láb-fej-póz. 58.jobb oldali hasizmok önálló tornája.az egyenes hasizmok együttes tornája.kézenállás. pávakakasállás.érzékszervek elzárása. Daksina nauli . 64. 27.derékhajlítás terpeszülésben.li-póz. Maha mudra (maha = nagy) . 47. 44. Haszta-vriksászana (haszta = kéz. haltartás.íjállás.vagy varjúállás. Kurmászana (kurma = teknőc) .egy. 63. 49.lótuszülés.haskitolás. Likarászana (li = szanszkrit betű) . sira = fej) . a budzsangászana másik neve. kar. 34. pada = láb. tan = nyújtás) . Ómkarászana (óm = egy szanszkrit betű) . Gómukhászana (go = tehén. pada = láb. Kukuttászana (kukutta = kakas) . 68. ardhacsandra = félhold) .hegyülés. haszta = kéz) . 60. ülő fej-térd tartás.teknősbéka-tartás. Dzsanusirászana (dzsanu = térd.könnyűmunkaülés. Padahasztászana (pada = láb. 55. Mandukászana (manduka = béka) . Karnapithászana (karna = fűl. Jóga mudra (inudra = jelkép) . 26.láb-fej ülés. 38. 24. sir = homlok) . Maciászana (macia = hal) . Mula-bandha . 65.tehénarcülés. pith = fültő) . 20. 67.kerékállás.orrhegy-nézés. 39.embrióülés . 56.nagy jelkép.oldal félholdállás. Makarászana (makara = cápa) . Dvipadasirászana (dvi = kettő. 53. 52.végbél-záróizom-gyakorlat 59. paszcsimatánászana (paszcsima = hátsó. Jalandhara-bandha . Hangszászana (hangsza = hattyú) . VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 18.ekeállás. 29. 66.tigris-póz. Pádánguszthászana (pádángusztha = lábujj) .művészállás. Paszcsimatána. Lolászana (lola = egy hattyúfaj) . Bivaktapada-paszcsimatánászana (bivakta .elefántülés. 19. 35.jóga alvó-póz. 42. 41.garudatartás. Majurászana (majura = pávakakas) . dzsanu = térd. Brumadhia dristi . hasizomgyakorlat-csoport.kobraállás. 40. Nauli madjáma .vízszintes haskörzés.a szamászana másik elnevezése. 62. 54. Padmászana (padma = lótusz) .a jóga jelképe.

jóga-spárga. Pávanamuktászana (pávana = levegő.biztató. Virászana . A csoportosítás alapját az illető gyakorlat legfontosabb hatása.emelt lótuszülés. pávana = levegő. Vátajánászana . Trataka krija . 89.fordított testtartás. Viparita-karani (viparita = fordított. sáska) . Szukhászana (szukha = könnyű.mérlegülés. sira = fej) .háromszögállás. szingha = oroszlán) .részarányos ülés. Vriscsikászana (vriscsik = skorpió) . fél gyertya. végezni) . 88.csavar-póz. 90. Tadászana (tada = fa) .hősi ülés. hímvessző) . 84. 92. tökéletes ülés. 97. tarkóállás. 76. sira = fej) . karani = tenni. 112. Szurja namaszkára (szúrja .beavatottak ülése. A csoportosítás lényeges.nézés a felkelő napba. Vhadrászana (vhadra = egyenlőszárú háromszög) . sajátos) . dzsanu = térd. törökülés.felemelkedés. Utthita-dvipadasirászana (utthita = emelt. sirsa = fej) .térdelőülés. mukta = kiengedés) ülő szélgörcs elleni póz. 95. hímvessző) . 100.fekvő lábemelés.szöcske. padma = lótusz) .fa-póz.skorpióállás.napüdvözlet. padma = lótusz. sáska póz. Upabiszta-pávanamuktászana (upabiszta = ülő. Utthita-padmászana (utthita = emelt. Sasangászana (sasa = nyúl. 99. anga = test) .oroszlán-tartás. 93. Urdha-padma-szárvangászana (urdha = fent. 73. Utthana-padászana (utthana pada = emelt láb) . 109. 115. ferde állás. kényelmes) .fa-póz. anga = test) . jellege 26 .kétlábas. namaszkára = üdvözlet) . 81. tan = nyújtás) .jóga-híd. pihenő-póz. Pránászana (prána = élet) . Szvasztikászana (szvasztika = biztató) . 77. Szárvangászana (szarva = egész. bivaktapada . gyertya-. Usztrászana (usztra = teve) . Vámán nauli . 101. padma = lótusz.szék-tartás. 87.a pávamuktászana kétlábas (dvipada) változatának neve. ugyanis az eddigi szerzők rendszertelen felsorolása tudományos feldolgozáshoz használhatatlan. Utkatászana (utkat = különös. Uddijána-bandha (uddijána . 75.háromszögülés. 103. kóna = sarok.szorongóállás.kényelmes ülés. 83. önlazítás.bélgörcs elleni póz. Purna-szupta vádzsrászana .emelt láb-fej tartás.fekvő medencetartás.teveállás. így nehezen áttekinthető gyakorlatokat hatásaik szerint csoportosítjuk. dvipada = két láb. mukta = kiengedés) .halott-póz vagy hulla-póz. szarva = egész. Utthita-paszcsimatánászana (utthita = emelt paszcsima = hátsó. 104.teljes maciéndra-póz. 74. 94. 113. Purna-bivaktapada-dzsanusirászana (purna = teljes. Vakrászana . Szupta vádzsrászana (szupta = alva. Purna-maciéndrászana (purna = teljes) . 108.szöcskeállás.teve-póz. Tálászana .bal oldali hasizmok tornája. Sankatászana (sankata = szorongás) . vádzsra = medence. 102. 111. Trikónászana (tri = három. Vádzsrászana (vádzsra = medence. szög) . . 98. 78. Urdha-padma-sirsászana (urdha = fent.nyúl-póz. A következőkben az egyes. Sirászana (sira = fej) . Szalabhászana (szalabha . 82. Tulalangászana (tulalanga = mérleg) . 107. 105. Savászana (sava = holttest). sikert ígérő ülés.pálmaállás. 106. Szamászana (szama = egyenlő. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 71.pránaülés. Tuladandászana (tuladanda = álló mérleg) . Szimhászana (szimha.hasbeszívás.fejenállás. anga = test) .lótusz-gyertyaállás.nap. 114. 80. 91. 72. 86. Sirsászana (sirsa = fejtető) .DR. bandha = zár) .vállállás. szimmetrikus) .emelt derékhajlítás. 110. Vriksászana (vriksa = fa) . 96. könnyű ülés. 79.fejenállás lótuszülésben. Szétu-bandhászana . Sziddhászana (sziddha = beavatott) . 85.álló mérleg-tartás.fej-térd ülés.

de a többi csoportokban is említésre kerül. Karmaszukhászana . 4. Remélhető. 7. hajlítását. 21. 9. legerősebb hatás kategóriájában történik.biztató ülés. hogy nemcsak a jógázni akaróknak.könnyűmunkaülés. más csoportba nem illő és különlegesebb gyakorlatokat.fél lótuszülés.könnyű ülés. 16. 18. Szukhászana . Mandukászana . 15. Parabatászana . Szamászana vagy guptászana .tökéletes ülés. amelyet az érdeklődők. Az élettani hatás szempontjából a gyakorlatok között három fő csoportot lehet felfedezni: az egyik csoport gerincgyakorlat. beidegzésük tökéletesebb megtanulását. Ardha-padmászana . elmélkedő ülés. hanem a hazánkban is fellendülő tudományos jógakutatásnak is segítséget nyújt majd ez az összeállítás.pránaülés.és izomfeszítők jönnek számításba az ülőhelyzetek. Pránászana . ezek az ászanák a gerinc különböző irányba való feszítését. 12. a térd. 19. 11. és a hasűri nyomás fokozását vagy csökkentését szolgálják. Garvászana . s az egyes gyakorlatokat igényeiknek és céljaiknak megfelelően gyorsan megtalálják. csoportba soroltuk a fejezet végén az egyéb. valamint a nemi szervek vegetatív beidegzésének tónusát. 13. Vhadrászana . mint ízület-.zárt lótuszülés. A hatha jóga szempontjából elsősorban az alsó végtagokon.embrióülés.békaülés. amint a fejezetet szintén külön csoporttal.faállás. a nagyközönség és a szakemberek is könnyen áttekinthetnek. 8. Külön.tehénarcülés. A JÓGAÜLÉSEK A jógaülés számos gyakorlatnak kiinduló helyzete. így olyan rendszerezést hozhatunk létre.lábujjülés. hogy a gyakorlatok alkalmazhatóságával tisztába jöjjünk. 2.négyszögülés.törpeállás. csavarását célozzák. Szvasztikászana . Csatuszkonászana . törökülés. Tadászana . s közvetve a gerincre is hat. 5.részarányos ülés. valamint a szervek felfüggesztésének a gerincoszlop megterhelésének megváltoztatásával hatnak.DR.háromszögülés. Ahhoz. Majdnem mindegyik igénybe veszi a boka-. ilyenkor tárgyalása mindig a legfontosabb. Kukuttászana . Bamanászana . a jógaülések tárgyalásával kezdjük. Ezek elsősorban a vérkeringésre.emelt lótuszülés. 6. A másik csoport hasizomgyakorlat. Sziddhászana . Megváltoztatják ezen kívül az alsó végtag és a medence vérkeringését.kakasülés.medenceülés. a vérnek a szervezetben való eloszlására gyakorolnak hatást. Lássuk tehát az egyes üléseket és azoknak a szervezetre gyakorolt hatását.és a csípőízületet. amelyek a hasizmok fejlesztését. 17. Padmászana . 3. A harmadik fő csoportba a fordított testhelyzetű gyakorlatok tartoznak. 14. szalag. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány adta. Gómukhászana . Pádánguszthászana . térdelőülés. továbbá használatos a szellemi jógában is mint koncentráló gyakorlatokra alkalmas ülőhelyzet. Az egyes gyakorlatok kivitele és sajátos élettani jellemzői a következők: 27 . A légzésgyakorlatokat is nagyrészt ebben a testtartásban végzik a jógik. 20.hegyülés. Bandha-padmászana . 10. A jógaülések csoportjában a következő testtartásokat beszéljük meg: 1. Természetesen egy gyakorlatnak több hatása is van. Vádzsrászana . Utthita-padmászana . ismerni kell pontos hatásukat.lótuszülés.

Az érleszorítás miatt a keringés a térd feletti területre terelődik. hogy egész Ázsiában. hogy a talp oldalfelé néz. Ez a hatás lehet kedvezőtlen. hogy egészséges. régi inka szobrocskákon is lehet látni. jobban hajlított végtagban kifejezett. s több-kevesebb alhasi vérbőséget okoz. nemcsak Indiában ismeretes ülésmód a szukhászana. étkeztek. Szukhászana vagy könnyű ülés A szukhászana azonos a nálunk is jól ismert és a földre üléskor gyakran látott töröküléssel. sőt régen teljesen általános ülésmód lehetett. Lehetséges. ábra. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 1. Ezzel kapcsolatban kedvezőnek lehet tekinteni a szukhászana izmokra gyakorolt hatását. esetleg kismedencei gyulladásban szenvedő végzi-e a gyakorlatot. de sokkal általánosabb ülésmód. 5. a lábfej a jobb comb alá kerül úgy. itt elsősorban a normális élettani hatásokat említjük meg. olvastak vagy írtak. Az ízületek közül elsősorban a térdízületet veszi igénybe. de nem olyan nagymértékben. a gerincet pedig ki kell egyenesíteni. Indiában is épp ilyen megszokott. a talp szintén kifelé tekint. amelyek a hát kiegyenesítését szolgálják. hanem szőnyegen ültek. V . de lehet kedvező is aszerint.törökülés élettani hatásai: S .DR. Hasonló ábrázolásokat pl. A szukhászana élettani hatásai egyrészt az ízületekre. ezért a térdtől lefelé a vérkeringés akadályozva van. Mint a „törökülés” neve is mutatja. Különösen régen nem széken. amely elsősorban a hátizmok erősítésével a törzs egyenes tartását segíti elő. valamint a vérkeringésre irányulnak (5. Ilyenkor a földre vagy szőnyegre ereszkedéskor a bal láb. hanem egyéb országokban is. A kóros szervezetre való hatást külön fejezet tárgyalja. A leszorítás alatt levő végtagrészben vénás pangás keletkezik. másrészt az izmokra. ugyancsak megfeszülnek a combfeszítők is. A szukhászana élettani hatásait összefoglalva meg kell állapítani. A szőnyegen való ülésnek valóban egyik legkényelmesebb módja a törökülés. Valószínű. hogy ebből a mindennapi ülésmódból alakult ki a többi jógaülés és vele együtt számos jóga ászana is. és az alsó végtagokra kisebb nyomás nehezedik. A térdízület hajlítva-csavarodik. a jobb láb pedig a bal comb alá fekszik. A szukhászana . Kiegyenesített háttal könnyebb ülni. A térdeket kétoldalt le lehet engedni. hogy eltekintve a térdízület szalagainak nyújtásától. Ez elsősorban a belül levő. ábra). vagy valamilyen keringési zavarban. a törzsegyenesítők vannak igénybe véve.a vérkeringés leszorítása az alsó végtagban. s ez a térdízület erősítő szalagjait nyújtja. elsősorban az alsó végtag és valószínűleg közvetve a medence vérkeringésének megváltoztatása a legjellemzőbb a gyakorlatra. Az izomzatból elsősorban a hátizmok. 28 . a kezet a térdre támasztani.ízületi szalagok nyújtása. A térdhajlatban az erős hajlítás következtében az erek öszszenyomódnak. mert így a test az alátámasztásnak megfelelően kerül egyensúlyba.

a másik pedig az. ábra. annyiban különbözik tőle. de annál valamivel fejlettebb.DR. mint neve is mutatja. Ugyanis a lábujjak ennél az ülésnél az ellenkező térdhajlatba vannak szorítva. Más szerzők szerint ezzel az ülésmóddal melegítik a szent jógik . Emellett a csípőízület is jobban megfeszül. Legegyszerűbb előbb a felső láb ujjait az ellenoldali térdhajlatba szorítani. V . Szvasztikászana . teljesen részarányos. csak az egyik lábszár a földön. A gyakorlat azért is nehezebb. mint a szukhászana volt. ahol az alsó láb feszül jobban. Az alul fekvő. mert az egyik . sikert ígérő a jógi fejlődésére nézve.részarányos ülés A szamászana. széjjelebb nyílik.alsóvégtagi vérkeringés megváltozása. hogy a nemi szerveket a két láb sarka elfedi. mint az alul levőé . Az egyik láb ujjait még be lehet szorítani az ellenkező oldali térdhajlatba. behajlított lábszáron nyugszik a felette levő.a „szádhuk” . ami a nappálya és 4 fő pontjának ősi jele. Ennek megfelelően az ízületi szalagokra gyakorolt hatása is erősebb. térdés csípőízületben. védettet jelent. mert először a bokák csak a testtől távolabb keresztezhetők. aki a gyakorlatot meg tudja csinálni.részarányos ülés élettani hatásai: S .lábuknak a nagyujja mindig kilátszott.a többi ülésmódban elgémberedett lábujjaikat. Szamászana vagy guptászana . így ott jó melegben tarthatók . A szamászana . ábra). a sarkokat azonban egészen közel kell magunkhoz húzni. szimmetrikus ülés. Tökéletesen csak bizonyos gyakorlás után sikerül. Az ülés élettani hatása nagyjából azonosnak mondható az előző gyakorlatéval. Azért részarányos az ülés. hogy pontosan a bokák kerülnek egymás fölé.a felső .biztató ülés A szvasztikászana még nehezebben kivitelezhető ülésmód. 3. mert a térdízületet csak nagyobb csavaró hatással lehet a kívánt helyzetbe hozni. mert növeli a combok keresztező képességét. a gupta rejtettet. (Egyes szerzők szerint azért „biztató”.nyugszanak. hogy azok a nemi szerv két oldalán a szeméremcsonthoz érjenek. csak annál valamivel kifejezettebb. ami a jóga szerint biztató. a szvasztika horogkeresztet is jelent.ellentétben a törökülés esetével. „Igazi” jógiktól sem láttam még tökéletes szvasztikászanát. olyannyira. Ennek állítólag két jelentése van: az egyik. a másik meg fölötte fekszik (6. mert a középvonaltól jobbra és balra ugyanolyan tartásban vannak az alsó végtagok. majd a lábszár alatt 29 . mégpedig úgy. addig a sarkak ugyancsak az ellenkező oldali lágyékhajlatban . csak a felül levő láb feszülése kissé kifejezettebb.ízületi szalagok nyújtása a boka-. Míg a lábujjak a térdhajlatban. de a kettőt egyszerre már csak nagy gyakorlattal. Igen hasonlít a törökülésre. A térdízület behajlítottsága a két végtagon majdnem egyforma az egyforma lábtartás miatt.) Ugyanakkor a bokaízület hajlítása következtében a kereszteződő lábak horogkereszthez is hasonlítanak.tehát a combtő és a hasfal határán . hogy a két comb a földön nyugodva nagyobb szöget zár be egymással. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 2. A gyakorlat másik neve guptászana. 6. „védi”.természetesen annak. hogy a gyakorlatot egyik jóga-iskola sokáig titokban tartotta.

4.tökéletes ülés. de a lábujjak nem a combhoz simulnak hosszában. Végeredményben ez az eddig tárgyalt ülések közül a legaszimmetrikusabb tartás: az alul levő lábon a keringés 30 . amelyet ezután tárgyalunk. Szvasztikászana . az érzékszervek elzárása.és csípőízületi szalag nyújtása. akkor a gyakorlat még nehezebb. Ehhez járul még. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány átnyúlva és az alsó lábat megfogva szintén a megfelelő .a vérkeringés gátlása. szemben az ún. vagy az inana-mudra. hanem lefelé fordulva a talajra támaszkodnak. ami bizonyos fokig kényelmessé teszi az ülést. Ez a helyzet a kismedencei idegfonatok tónusát fokozza. de ha alsó lábbal kezdik. A térdízület feszülése itt a hajlítás irányában nagyobb. A combfeszítőkre és az alsó hátizmokra ugyanúgy hat a gyakorlat. s ez a keringést az alsó végtagban gátolja. Mivel ez elmélkedő-póz. elmélkedő ülés A sziddhászana az egyik leggyakrabban használt ülésmód. hogy a sarok a gátra. Jellemzője az „ülő”-láb erős behajlítottsága. 7. amely viszont a hatha jóga kedvenc és alapvető ülése.csoportjában írjuk le. Fokozza ezt a hatást. hasonló mudrákat találunk még a történeti fejezetben is (l. Ugyanez a tulajdonság kihat a felül levő láb oldalán a csípőízületre is.térdhajlatba húzni. mint azt az előző üléseknél láttuk (7.láb viszont a térdízületben van erősebben igénybe véve. ha az ülést az előző gyakorlatokkal hasonlítjuk össze. hogy a fent levő láb sarka a szeméremcsonton marad. A sarokra való ráülés következtében az egész test megemelkedik. Fontos jellegzetessége: az egyik lábra rá kell ülni úgy. ábra.felül levő . Van. Lehet úgy is végezni. gyakran speciális kéztartás járul hozzá. mert a sarokra való ülés következtében a test megemelkedik és e lábnak a másik combra való ráhelyezése nagyobb csavarást igényel. V . Ezen a lábon viszont csökken a térdízület csavarása. A másik láb az ellenoldali szeméremcsonton fekszik. vagyis a külső nemi szervek és végbélnyílás közti területre kerüljön.DR. Ez is elég nehéz. holott a kettő nem azonos egymással. tehát nagyobb a feszülés. A nemi szervek a két láb között helyezkednek el. ismeret jelképe stb. 3. lótuszüléssel. Az ülés élettana általánosságban megegyezik az eddigi ülésekével. hogy a sarkak a lágyékhajlatban fekszenek és az itt áthaladó ereket is nyomják. bár elsősorban szellemi jógik használják. aki össze is téveszti a fél lótuszüléssel.biztató ülés élettani hatásai: S . a tudás. boka. A keringési hatás mellett a bokaízület szalagjainak húzódása járul az előző ülésmódok térd és csípőízületi hatásához. A másik . pl. ábra). így a felül levő láb meredekebb szögben nyúlik a talaj felé. Ezeket az utolsó . ami miatt a vérkeringést az eddig tárgyalt ülések közül leginkább befolyásolja. hogy a másik láb ujjai is a térd-hajlatba vannak szorítva.egyéb gyakorlatok . Sziddhászana . ábra). A térd alatt húzódó erekre igen nagy nyomás nehezedik. a jóni-mudra.már erősen hajlított .térd-.

a térdízületben hajlítva-csavarás történik. azonban leginkább mint a padmászana előtanulmánya szerepel. V . Ilyenkor a térd. A bokában az oldalszalagok nyújtása. ábra). ekkor a megfelelő csípőízület is megfeszül. ábra). 8. a lábfej pedig nem emelődik olyan magasra. Ardha-padmászana . előtérbe lép a boka maximális oldalfeszülése. 5.DR. ábra.és bokaízület igénybevétele körülbelül egyforma. elemelkedik a talajtól az ízületek kis hajlíthatósága miatt. Kétféleképpen is megvalósítható az ülés: könnyebb formájánál a felső láb nem a combra.elmélkedő ülés élettani hatásai: S . lévén hogy csak a láb támaszkodik meg és a boka nincs alátámasztva. Végül ugyancsak a sarokra való ülés következtében a medence helyzete megváltozik. 31 . Ugyanis az egyik lába mindenkinek valamivel könnyebben hajlítható. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány gátlása. A fent levő láb térde kezdetben feláll. mert csak az egyik alsó végtag kerül jelentősebb csavaró feszülés alá. Hatásai közül meg kell még említeni az alsó lábnak a gátra gyakorolt nyomását is. míg a másikra csak rá kell ülni. mint a szukhászanában (törökülésben). amely a belső nemi szervek működésére hat. A fél padmászana alkalmazható önállóan is. és a leghosszabb ideig lehet benne „kényelmesen” ülni.vérkeringés gátlása. Az egyik láb a földön nyugszik behajtva. s legjobban az elülsőoldalsó szalagok feszülnek meg. Ebben valószínűleg magának az aszimmetriának is szerepe van. s a gerinc egyenesen tartása könnyebb. Érdekes módon mégis leginkább ezt az ülést lehet megszokni a nehezebbek közül. a másik láb pedig e fölött erősen behajtva az ellenoldali combra kerül.fél lótuszülés A könnyebb ülésekhez tartozik. Ha a láb felkerül az ellenoldali combra.féloldali térd. így ezt használhatja a fent levő végtagnak. Ezt a térdet eleinte kézzel vagy a láb izomerejével kell lenyomni. majd közvetve a térdízület is. A gerinc kiegyenesítéséhez izomerő kell. mintha a combra lenne helyezve.kismedencei idegfonatok tónusfokozása. hanem az alul fekvő. ami a hátizmokat fejleszti. Ekkor a térd nem hajlik be annyira. KI . Az alsó végtagi és kismedencei vérkeringésre való hatása hasonló a szamászanáéhoz (9. mint a másik. mert tulajdonképpen befelé és lefelé hajlik az ízület. behajlított láb lábikrájára kerül. Ez a felső láb feszül meg.és csípőízületi szalagnyújtás. elsősorban a bokaízület. a felül levő lábon az ízületi szalagok nyújtása dominál (8. A feszülés nem teljesen oldalirányú. A sziddhászana .

ábrán). annak szintén a combrészére kell helyezni. továbbá a csípőízület is feszül. de a másik lábat sehogy sem lehet erre rátenni. ha néhány másodpercnél tovább tart a póz. vagy az ölben. szemben az eddig említett ülésmódokkal. ahol a lábak a törzs elmozdításakor szétbomlanak. hajlékonyabb lesz. és az ízület ezen keresztül is mobilisabb. Az ardhapadmászana . és az ízület tapintható szalagjait masszírozzuk. Már az egyik lábnak az ellenkező oldali combra való helyezése is nehéz. hogy a behajlított alsó végtagok. s ez az oka. mint a virág szirmai állnak ki a medencéből (padma = lótuszvirág). ábra.fél lótuszülés élettani hatásai: S csípő-. 32 . Ezen úgy segíthetünk.és bokaízület szalagjainak nyújtása. Megközelítésként egy ideig végezhető az előbb tárgyalt fél padmászana. Padmászana . Ez a stabilitás nagy használhatóságot kölcsönöz a padmászanának. A padmászanának nagy stabilitást kölcsönöz a két egymásba font láb. egyik lábat behajlítani. hogy az ízületek felett a bőrt megdörzsöljük.és bokaízületek fájnak. A fokozatos gyakorlással ezeknek az idegvégződéseknek az ingerlékenysége csökken. a talpak ferdén felfelé néznek.lótuszülés A padmászana onnan kapta nevét. szőnyegre kell ülni. hogy a talp felfelé nézzen. A lábak akkor sem bomlanak szét. Először ez is csak egy-két másodpercig tartható ki. mind a boka. A kezek vagy a térden fekszenek. hogy a lótuszülést igen gyakran használják a hatha jógában és számos egyéb jóga-gyakorlat kiindulása. A legismertebb és -használtabb póz a jógában. Az ortodox módszer szerint a bal kéz az ölben. a jobb kéz a bal tenyérben nyugszik (dhjánamudrá. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 9. Kivitele a következő: terpesztett lábakkal a földre. Az alsó végtag keringése itt is mint a többi. a 3. és a lábfejet megfogva a másik oldali combra tenni úgy. 6. alaphelyzete.DR. térd. hátrahajlunk stb.. A két comb izmai nyújtás alatt állnak. Az ülés ízületekre gyakorolt hatásaira jellemző a jobb és bal oldal hasonlósága. A fájdalmat az ízületek körül tapadó izmok fokozott tónusa is növeli. ha a talajról felemelkedünk. V alsó végtag vérkeringésének leszorítása. Ezután a másik lábat a már behajlított végtag felett áthúzva. Az ízületből és a tapadó inakból az ott levő érző végkészülékekből ingerületek haladnak a mozgató központokba és fokozódik az izmok feszülése. mind a térd. mint az alsó. bár a felül levő láb itt is erősebb ízületi feszülésnek van kitéve. l. A lábak mintegy „karba téve” helyezkednek el. a gerinc kiegyenesedik. elsősorban a hatha jógában. Kezdetben a térd. A térdek lehetőleg mindkettő a földön nyugszanak. A padmászana kezdők számára kivihetetlen. majd lassan lehet az időtartamot emelni. főleg az egyik oldalon.

amire még visszatérünk. A padmászana .térd. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány már tárgyalt ülésmód esetében . A karmaszukhászana .DR. ábra). s ezen keresztül serkentőleg hat a nemi szervek és az emésztőrendszer alsó szakaszának működésére is. az egyéb élettani hatások teljesen megegyeznek a padmászanánál tárgyaltakkal (11. 33 . 7. V . A lábujjak megfogásával a bokaízület hajlítását fokozni lehet.könnyűmunkaülés A karmaszukhászana tulajdonképpen csak a lótuszülés egyik variációja. tehát a vérkeringés befolyásolása.akadályozva van. V . mindegyik kéz az azonos oldali láb nagyujját ragadja meg. IN . 10. ábra). Az ülés az elmondottak mellett a hátizmokat a gerinc egyenes tartása közben fejleszti (10. 11.érleszorítás az alsó végtagban. elsősorban a farkcsonti és a keresztcsonti idegek tónusát fokozza akárcsak a sziddhászana. ami medencei vérbőséget hoz létre. Mivel a karok és a lábak is kereszteződnek. ábra.a comb feszítőizmainak nyújtása. hogy a padmászana hatásait még jobban fokozzuk.könnyűmunkaülés élettani hatásai: S . ábra. Nemcsak a vérkeringésre. Mindezek arra használhatók. karmaszukhászana . és ezen keresztül a láb állását is a kívánt magasságig lehet vinni. IN .lótuszülés élettani hatásai: S . Az egyes ülések nemi szervekre gyakorolt hatásának a jógik nagy jelentőséget tulajdonítanak. majd a karokat keresztezve mindkét láb hüvelykujját megfogva felfelé tartani.és bokaízületi szalag feszítése mindkét oldalon.comb-feszítő izmok nyújtása. hanem a medencei idegplexusokra is hat. Itt elsősorban a bokaízületre gyakorolt erősebb hatással kell számolni. Először a lótuszülésben kell elhelyezkedni.boka-ízületi és térdízületi szalagok nyújtása.alsó végtagi érleszorítás.

Különben lehetetlen a hát mögött keresztezett karral a megfelelő lábig elérni. Bandha-padmászana .éppen nehézsége miatt .).és csípőízületi szalagfeszítés. ábra.és combfeszítő izmokban. hogy a gyakorlat elvégezhető legyen. Egyébként is csak a lótuszülés hosszabb gyakorlása után. a mellizmok pedig megnyúlnak. hanem a mögött. Itt ugyanaz a helyzet. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 8. tehát fokozottan kell számítani az alsó testfél keringésének megváltozására. Mindezek alapján hatástanilag a bandha-padmászana messze felette áll a többi ülésnek. akkor lehet hozzákezdeni a bandha-padmászana gyakorlásához. A lábujjak megfogása előtt a padmászanában levő lábakat a combon felfelé kell húzni egészen a hasig.alsó végtagi érleszorítás. GH . Ezen kívül a comb külső felszíne erős nyújtásnak van kitéve.gerinc hátrafeszítése.a lótuszülés egyik változata. hanem a karok keresztezése is igen nehéz.csak kevesen tudják elvégezni. de a nagyobb hatás elérése céljából nem a törzs előtt.zárt lótuszülés hatásai: IN izomnyújtás a váll-. old. helyesebben továbbfejlesztése. A bandhapadmászana . ha az már tökéletesen megy. A karmaszukhászanában a lábak keresztezését kézzel fokoztuk. mell. de sajnos . amíg csak lehet. Az alsó végtagi ízületeken kívül a vállízületet is erősen igénybe veszi. A felkar erős hátrafeszítése következtében a háti véredények összenyomódnak. sőt amellett kétoldalt feljebb.zárt lótuszülés A bandha-padmászana . Az erek maximális nyomás alá kerülnek. ugyanakkor a mély hátizmok is erősen működnek. Ez az ülésváltozat tehát nem olyan egyoldalúan hat csak az alsó testfélre. 34 . hanem általánosabb hatású (12. A gerincre gyakorolt hatása alapján a gerinc-hátrahajlítók közé is be lehetne sorolni (l. Fokozódik a padmászanának az alsó testfélre gyakorolt hatása is. boka. S – térd -. az ízületek csavarodása is igen nagyfokú.: gerincgyakorlatok 54. mindamellett a gerinc homorítása is szükséges ahhoz.akárcsak a karmaszukhászana . Nemcsak a lábtartás.DR. ábra). a karokat hátul keresztezve kell a padmászanában levő lábujjakat megragadni. 12. mint az eddigi ülésmódok. V .

a térdek mögött. amíg az egész törzs feszülése tart. a hüvelykujj 35 . Egyéb hatásain kívül meg kell még említeni a vállízületek nagyobb megterhelését is.a láb vérkeringésének megváltozása. Tulajdonképpen a hasizomgyakorlatokhoz is lehetne sorolni. mégpedig kétoldalt. a hüvelykujj befelé.DR.megváltozott vérkeringés a fejben. majd a kar hátsó felszínén. Utthita-padmászana . hanem azok előtt kerül a földre. Ennek következtében az itt levő szervekre is hat a gyakorlat. először magában foglalja a padmászana hatásait (l. Az erős izomfeszülés következtében emelkedik a hasűri és a mellkasi nyomás.egyensúlygyakorlat. IE . Kukuttászana . Az egyik változatban (14.alsó végtagi ízületi szalag nyújtása. ábra.egyensúlygyakorlat. továbbá a koponyaűri nyomás is. A koordinált izommozgások segítik a gyakorlat alatt az egyensúly megtartását. A padmászanában levő lábak felemeléséhez jelentős izomerőre van szükség. Kivitele a következő: padmászanában ülve mindkét kezet a földre kell helyezni.emelt lótuszülés Padmászanából kiinduló gyakorlat az emelt lótuszülés is. valamint a hát izomzata is. A két tenyér azonban nem a térdek mögött.izomerősítés a váll-. Az egész test súlya a két tenyéren fekszik.ízületi szalagnyújtás az alsó végtagon. V . E gyakorlat hatásmechanizmusa igen összetett. S . így egyensúly-gyakorlatként is felhasználható.és hasizmokban. s hozzá még néhány percig a levegőben való tartás erősen fejleszti az izmokat. V . nyakban és karban.kakasülés könnyebb változatának hatásai: E . A tenyerek a kinyújtott ujjakkal előre nézzenek. Közben az egyensúlyra is kell ügyelni (egyensúlygyakorlat).emelt lótuszülés élettani hatásai: IE .és karizmokban.kakasülés A kukuttászana változatai hasonlítanak az emelt lótuszüléshez. később az izommunka átcsoportosulásával a légzés könnyebbé válik. A hasizmok mellett a medence izmai és a comb feszítői is igénybe vannak véve (13. ábra. különösen a kezdetben. ott). 14.izomerősítés a váll-. Fokozatos előrelendülés után kell a padmászanában tartott térdekkel lassan felfelé csúszni az alkar. 10. has. A hasizmokhoz hasonlóan erős munkát fejt ki az egész vállöv. 13. mint az utthita-padmászanában. ábra) lótuszülésből éppúgy kell felemelkedni kézenállásba. A légzés akadályozva van. Az ujjak előre nézzenek. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 9. emellett a szervezet egészét megtornáztatja. továbbá a karizmok. E . S . A kukuttászana . Az ülések közül ez hat a legjobban a hasizmokra. Az utthita-padmászana . Ezután a két kézre támaszkodva az egész alsó testfelet a padmászanában levő lábakkal együtt a levegőbe kell emelni. ábra). Elvégzésének tehát előfeltétele a tökéletes padmászana. kar.

V . síkporral kenjük be magunkat. A garva szó voltaképpen anyaméhet jelent. Az összekulcsolt végtagok feszülése következtében a vénákra gyakorolt nyomás is igen nagy. hanem tovább kell folytatni.talkumozással könnyítve . ábra) inkább a padmászana hatásait fokozza. valamint a combizmokat is. ill. hogy a hasüregi és mellkasi nyo- 36 . A gyakorlat elvégzéséhez elsősorban a hasizmok. A karok a lábikra és az ellenoldali lábhát közé vannak ékelve. ha először talkummal. majd a két kart az összekulcsolt lábak között átnyomni. hogy a jógi tartása emlékeztet az embriónak a méhen belül elfoglalt testhelyzetére. A gyakorlatot eleinte csak visszatartott lélegzettel lehet végrehajtani a hasűri és mellkasi nyomás erős emelkedése miatt. Benne lélegezni igen nehéz. továbbá a könyökízületre is jelentős nyomás hat. Kezdetben jó. A karoknak a lábak közé szorítása nagyon nehéz. amelyet ott ismertettünk. A karok átdugását . nem embriót. valamint a fej mozgatásával tartható az egyensúly. ill. de később. Ebben a tartásban elég nehéz az egyensúly megőrzése is. egészen könyökig. ülés a garvászana. hogy az áll szorosan a mellkashoz. A hasizmokon kívül fejleszti a váll. A kukuttászana másik változata (15. elsősorban mégis a lótuszülés ízületi hatásait fokozza. 11.egyensúlygyakorlat.alsó végtag ízületeiben szalaghatás.kakasülés nehezebb változatának hatásai: E . ábra. Itt is először padmászanába kell helyezkedni. hogy a fejtető két kézzel megfogható legyen. Az élettani hatás szempontjából a gyakorlat lótuszülés-része megfelel a padmászana hatásának. mint az első változatban. akkor az izomigénybevétel csökken.érleszorítás a karon és az alsó végtagon. majd a karokat . Ezután előre dőlve a két tenyérre támaszkodva fel kell emelkedni a talajról kézenállásba. a szegycsontra nyomódik. s előtérbe lépnek az egyensúly tartás finom mozdulatai. a medenceizmok fejlettsége szükséges. Ezután a lábakat a mellkashoz kell húzni. A kukuttászana . a fejet előrehajtani úgy. A jógik beolajozzák a karjukat. gyakorlása ezeket fejleszti. Az izomzatra gyakorolt egyéb hatásai a kukuttászana első változatával egyeznek meg. míg a felkart is sikerült a lábak közé tolni. ha már sikerült tökéletesíteni és a térdet felemelve a felkarra támasztani. ha a térdek a felkar felső részén támaszkodnak vagy a hónaljig emelkednek. Végzésekor először a padmászana lábtartását kell felvenni. tehát az alsó végtag keringése nagymértékben akadályozva van. továbbá a karizmokat. de a kifejezés azt akarja érzékeltetni.a kukuttászana második változatának megfelelően . Ennek oka. ezért a hasizomgyakorlatokhoz is tartozik. A fejet átfogó ujjak egy részét a stabilitás növelésére össze is lehet kulcsolni. bár az egyensúly a jó súlyelosztás miatt aránylag könynyebben fenntartható.DR. Garvászana . S . csak soványabb alkatúak képesek erre. hogy könnyebben átcsússzon a lábak között. Mindezek mellett a gyakorlat mint egyensúly érzék-fejlesztő is használható. csak felületes légzést enged meg.nemcsak könyökig. A fej annyira előrehajlik. 15. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány nagy szögben befelé nézzen.az összekulcsolt lábak között átnyomni. Akkor tökéletes az ászana. Az ülés csak több hónapos vagy éves általános jógagyakorlat után hajtható végre.embrióülés A padmászanából kiinduló legnehezebb gyakorlat. Megkönnyíti a karok átnyomását. ha a térdeket a könyökig sikerül felemelni. Az ujjak ellennyomásával. A kukuttászana második változata mint törzsizomgyakorlat és mint gerincgyakorlat is hatásos.

A jógik ezt elsősorban figyelem-összpontosító gyakorlatnak szánják.egyensúlygyakorlat. ábra).egyensúlygyakorlat. ezek a következők: jóga mudra (a jóga jelképe). éppúgy. 12. hiszen mind az alsó. A parabatászana .embrióülés élettani hatásai: E . Kivitele a következő: először a lótusz-helyzetet kell felvenni.hegyülés A parabatászana a lótuszülésből kiinduló egyensúlygyakorlat. mind pedig a felső végtagban akadályozza a keringést.a láb vérkeringésének megváltozása. V . 17. IE izomerősítés a kar-. Nem is ülés voltaképpen. mert később az egyensúly megőrzéséhez nagyobb izommunka nem szükséges. Mindaddig aránylag könnyű az egyensúlyt tartani. majd előre dőlve lassan feltérdelni (közben az alsó végtagok maradnak padmászanában). és az állnak a mellkasra nyomódása is nehezíti a légzést. Az izomzat erős igénybevétele azonban csak kezdetben valósul meg. 16. A garvászana .érleszorítás a karon és a lábon. amíg a karok mellső vízszintes tartás fölé nem emelkednek. A fejnek a mellkasra szorításával a feji vérkeringést is megváltoztatja. ha szemünkkel a padló egy pontjára nézünk. maciászana (halállás). Parabatászana . A gyakorlat élettani hatása elég nagy (16.hegyülés élettani hatásai: E . mint az izmok nagy részét. Az eddig felsorolt gyakorlatokon kívül még több ászana indul ki a lótuszülésből. maciéndrászana (maciéndra tartás).ízületi szalag feszítő hatás az alsó végtagban.DR. ábra). amellett a testüregek nyomását is fokozza. A padmászana tárgyalt hatásainak fokozásán kívül mégis elsősorban gerincgyakorlatként használható. S ízületi szalagok nyújtása az alsó végtagban. e fölött csak nagy gyakorlattal lehet térdelő helyzetben maradni. Szerintük úgy lehet legjobban az egyensúlyt megtartani.és oldalizmokban. Szinte a szervezet összes ízületeit igénybe veszi. tulalangászana (mérlegállás). A parabatászana fejleszti a vállöv. ábra. váll. urdha-padma-szárvangászana (gyertyaállás ló- 37 . V . Számos ér időszakos leszorítása miatt mint értorna is értékelhető. ábra. hanem térdelő-helyzet (17. makarászana (cápaállás). VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány más megnő a has és a mellkas összenyomása következtében. valamint az oldalizmokat. Az egyensúlygyakorlatot a két karnak magas tartásba való emelésével lehet fokozni. lolászana (lolaállás). S . amíg valaki a gyakorlatot nagy izommunkával tudja csak elvégezni.

a máj-. valószínű. 18. amelyet a jóga iránt csak kevésbé érdeklődő is önkéntelenül megjegyez. ha a bal. akkor a májra. amely megakadályozza a gyakorlat végrehajtását. illetve hat emellett a megfelelő oldalon a belekre. A másik kéz a térden nyugszik.ízületi szalag feszítés az egyik alsó végtagban. maciászanát és maciéndrászanát . S . a többi pedig a fordított testhelyzeti gyakorlatok között található meg. A gyomorra gyakorolt hatás olyan intenzív.DR.) Az ászana kiviteléhez először fél padmászanában kell a szőnyegre ülni. Az egyes gyakorlatok gyógyhatásaira egyébként még részletesen visszatérünk a jóga-terápiáról szóló fejezetben. (A prána név életet. Bokában és elsősorban térdben olyan csavaró hatás keletkezik. Ha a jobb láb áll függőlegesen.a vérkeringés gátlása mindkét alsó végtagban. A lábfejnek a felhúzott comb fölé való emelése kezdőknek teljesen lehetetlen. hanem függőleges helyzetben van. A jobb oldalit máj-. a lép-hajlatára. A másik fő hatása a bordák alsó részére és a hasfalra kifejtett nyomás. A vastagbél tovasodró mozgásait . A tulalangászana és lolászana a hasizomgyakorlatok között. amelyeket az egyéb gyakorlatok fejezetében találhat meg az olvasó. ábra). amelyet csak kevés ászanával érhetünk el. Ezek közül a jóga mudrát. ábra. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány tusz-tartásban).mivel fő élettani hatásuk a gerincre irányul . és a lábujjakat megfogva a combtőhöz húzni. Pránászana . A hasi szervek nyomása a máj és a lép vérkeringését változtatja meg. gyomorléghólyag kiürülhet. akkor a lépre hat ez a nyomás. elsősorban a vastagbél. hogy az „ászana” szó mellett a „prána” szó az. Ez jellegzetesen egyoldali. amit az odaszorított lábfej okoz.pránaülés A pránászana a fél padmászanához hasonlít azzal a különbséggel. A térd a hónaljba kerül. s ennek az ülésnek a támadáspontja is pontosan ez a két hajlat. ami figyelemre méltó. A vastagbél máj. hogy a gyakorlat végzésekor a gyomorban levő levegő egy része. ezzel a felül levő lábfejet a comb szorosan a bordák alsó széléhez szorítja. hogy inkább az eredetit használom. 38 . ott támaszkodik (18. bandha-szárvangászana (zárt gyertyaállás). A pránászana pránaülés élettani hatásai: H féloldali hasűri nyomásfokozódás. mert e szervek működésében a jellegzetes vérkeringésük döntő szerepet játszik. ez a szó azonban annyiszor előfordul még a jóga tárgyalásakor. az ún.is befolyásolhatja ez a póz.perisztaltikáját . 13. Ez az ülés szintén a nehezek közé tartozik. hogy az alul levő láb nem a földön fekszik. tehát a hasüregben és bizonyos fokig a mellüregben is egyenlőtlen nyomást kelt. lélegzetet jelent. ill. A béltartalom tovajutásának zavaraira külön gyakorlatcsoport használatos a jógában. Ez az ízületi szalag-nyújtás olyan fokú. majd az alul levő lábat felemelni.a gerincgyakorlatok között tárgyaljuk. a bal oldalit lépülésnek is lehetne nevezni. urdha-padma-sirsászana (fejenállás lótusztartásban) és bandha-sirsászana (zárt fejenállás).és léphajlata a béltartalom továbbjutásának (passzázsának) két kritikus pontja. a bal oldali változat ezenkívül a gyomorra is. V .

egyensúlygyakorlat.faállás A tadászanával nem ülésben.törpeállás A bamanászana kiinduló állása az előbb ismertetett tadászana.helyezkedik el. S . IE .érleszorítás ugyanazon az alsó végtagon.faállás élettani hatásai: E .izomerősítés az ellenkező oldali lábon és az oldalizmokban. mert a térd behajlása nem olyan fokú. hogy a térd közelítőleg függőleges állást vegyen fel. mind pedig kiinduló állása. Álló helyzetben az egyik lábat a padmászanához hasonlóan a másik combra húzzuk fel. ábra. ehhez az alsó végtagi ízületek magas fokú hajlíthatóságára van szükség. 15. hanem mint a bamanászana.ízületi szalag feszítése az egyik alsó végtagban. és csípőízületet lazítja (19.a hindu köszöntéshez hasonlóan .DR. A gyakorlatot rendszerint nem magában alkalmazzák. térd-. ábrán.le kell ereszkedni a padmászanában levő láb térdére. Hatása hasonlít a fél padmászanáéhoz. ábra. A bamanászana .) Természetesen mindkét oldalra el kell végezni a tadászanát. V . A tadászana . Kissé előre és oldalt is kell hajolni. a boka-. mint fél lótuszülés állóhelyzetben. különben nem érinthető a földhöz. ábra). A vérkeringést kevéssé változtatja meg a gyakorló végtagban. 39 . A kéz az ortodox szabály szerint a mell előtt összetéve . VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 14. l. A gyakorlat nem más.törpeállás élettani hatásai: S . még a 3. mint ülő helyzetben. Ez kezdőknek szintén lehetetlen.érleszorítás az egyik alsó végtagon. mint fél padmászanában. V . főleg ízületi torna. hanem állásban érjük el a jógaülések alsó végtagot csavaró hatását. 20. Bamanászana . 19. Tadászana .a karok mell előtt tartásával . akárcsak a többi féloldalas gyakorlatot. Ebből az álló-fél padmászanából . törpeállás első fázisát.ízületi szalag nyújtása az egyik alsó végtagban. míg a sarok a lágyékhajlatba nem ér. Mind a bamanászana. a tadászana egyensúlygyakorlat is. (A jellegzetes hindu köszöntés neve andzsali haszta. ugyanakkor a csípőízület behajlása is más irányú.

A gyakorlatnak a lágyéksérvvel kapcsolatos hatására a terápiás részben még visszatérünk. IE . ezután egyik lábunkat keresztben a másik combunk fölé húzzuk. Pádánguszthászana .egyensúlygyakorlat. Az ászana egyensúlygyakorlat jellege növelhető a karok magas tartásba való emelésével. Ilyenkor a test kontúrjának a környezethez viszonyított legkisebb elmozdulását is észrevesszük.az egyensúlyt úgy megtartani. 40 . ábra. hogy mereven egy fix pontra szegezzük tekintetünket. hogy először tadászanába állunk. A pádánguszthászana . de csak az „ülő” lábon. Ennél a változatnál a leereszkedő láb feszítőizmai is nagymértékben igénybe vannak véve. Ugyanezen az alsó végtagon a térd erős behajlítottsága a keringést is akadályozza. V . Legkönnyebb . s kisebb előképzettséggel is el lehet végezni. Ilyenkor nemcsak az egyensúlyozó szervből és a test helyzetéből kiinduló egyensúly-reflexek működnek. Az ellenkező (a másik combon nyugvó) lábon az ízületi hatások érvényesülnek .a padmászanához hasonlóan .ízületi szalag nyújtása az egyik alsó végtagban.mint már említettük . majd ezután leereszkedni a sarokra.lábujjülés élettani hatásai: E . mert csak féloldali a lábgyakorlat. A test súlyát a lábujjak viselik. ábra). A padmászanában levő lábfej szorosan rányomódik a lágyékhajlatra. Legjobb először az egyensúlyt két lábon . A féloldalas testhelyzet kiegyenlítésében és az egyensúly fenntartásában az oldalizmok gyakorlódnak. akkor a bokaízület feszülése csökken.lábujjülés A lábujjülés a könnyebb gyakorlatok közé tartozik. A legnehezebb az egyensúly megtartása. Az alsó végtag keringését a törpeállás a tadászanánál jobban befolyásolja. A keresztbe tett lábat azonban jobban át kell tolni a comb felett az ellenkező oldalra.érleszorítás ugyanott. mind a térd. 21.egyszerűen guggolásban lábujjhegyre állva . és semmi esetre sem olyan mértékben. de csak a térdelő lábban.és csípőízületben. és nyomás alatt tartja a lágyékcsatornát. Nagyban hasonlít az előző törpeüléshez.mind a boka-. mint általában a jógaülések. és csak a térdmeg a csípőízület van megcsavarva.a másik lábban és mindkét oldalizomzatban izomerősítő hatás. A kezek a térden nyugszanak. akárcsak a bamanászanában. Ha a behajlított láb egészen fel van téve a másik combra. az egyik láb felemelésekor az egyensúly azonnal megbomlik.gyakorolni. s menthetetlenül eldőlünk. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány A gyakorlat hatásmechanizmusa összetett: a térdelő lábban az ízületek maximális feszítése. Gyakorlás nélkül a korrekció gyakran késik vagy nem elég finom. Leguggolva az egyik sarkunkra ülünk. valamint a combizmok is. hanem a szem látási egyensúly-reflexei is jól használhatók. 16. már azért sem. A gyakorlat úgy is elkezdhető. míg az álló lábban a combfeszítők és a lábszárizmok munkája dominál. Az ülés fő élettani hatása az egyensúly érzék finomításán kívül elsősorban a lábboltozat megterhelésében van (21.DR. ábra). S . és rögtön korrigáljuk izmainkkal a testhelyzetet. Az egyensúly tartására az oldalizmok vannak igénybe véve (20. hogy a sarok a gáthoz kerüljön. A lábujj és a talpizmok maximálisan igénybe vannak véve.

ez csak hosszabb gyakorlat után megy. a sarkakon nyugszik. Néhány másodpercig a kezdők is meg tudják csinálni. mert egyszerűen térdelő helyzetben a sarkokra kell ülni. A térdek be vannak hajlítva.egyenlőszárú háromszögülés élettani hatásai: IN . A vádzsra többes jelentésű szó. S . Ezenkívül a lábszárakat széjjelebb téve. nyújtó-póznak is nevezik. 23.térdelő-ülés hatásai: IN . ábra).térdelőülés Jellegzetes csoportja a jógaülésnek a vádzsrászana (23. Az ellennyomás miatt a vállak magasan felhúzódnak. ábra.combfeszítő izomzat nyújtása: V . és az elülső felső szalagokat megfeszíti. Vhadrászana . A behajlított állásban való kifelé fordítás a csípőízület maximális hátrafeszítését okozza. s nyomás alá esik a nervus ischiadicus. ábra) és változatai. Ez a variáció a legnehezebb és átmenetet képvisel a vádzsrászana egyik továbbfejlesztett alakja. a mellés a hátizmok szintén megnyúlnak a vállöv magasan felnyomott állása miatt. Kezdetben a könyök kiegyenesítése lehetetlen. Variációit a lábtartások adják (24. s középen a földön nyugszik. ábra).egyenlőszárú háromszögülés A jógaülések teljesen részarányos ülése nem is a szamászana (a részarányos ülés). ami a gyakorlatnak az isiász kezelésében való felhasználásnak élettani alapja.a mellizmok és a comb közelítő izmainak nyújtása. A vádzsrászana . Medence-tartásnak. A farizmok passzívan összenyomódnak. Legkönnyebb változata az. nehézségét a térdízületben. Kivitele igen könnyű. a két láb talppal egymás felé fordul. vagy a lábfej nyújtva van. bokaízületben és a comb feszítő izomcsoportjában keletkező feszülés adja. mikor a testsúly a befelé. azok között a földre is lehet ülni. A vállöv izmai. Vádzsrászana . hanem a vhadrászana. sem az alsó végtag vérkeringésére. a nagy combideg kilépési helye is. ill. viszont ekkor lesz az ülésből tökéletes „egyenlőszárú háromszög” (22. viszont annál jobban igénybe veszi a csípőízületet. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 17. A vhadrászana formájában és hatásában egyaránt elkülönül a többi ülésmódtól. medencét és hímvesszőt stb. is jelent. A lábfejet ugyanis lehet befelé és kifelé is tartani. lehetőleg egészen a földig. s a súly a lábháton nyugszik. ábra. A vhadrászana . Ebben az ülésben kézzel a két térdet kifelé és lefelé kell nyomni.ízületi szalaghatás a csípő-és térdízületben. noha tulajdonképpen térdelőülés. Az 41 . 18. Ez a változat is kétféle lehet: vagy előre néznek a lábujjak és a test súlya rájuk nehezedik. egymás felé fordított lábakon. A gyakorlat fő hatása az alsó végtag és a kismedencei vérkeringés megváltoztatása. valamint a belőle kiinduló ászanák. sem a bokavagy térdízületre különösebb hatással nincs.DR.erős alsó végtagi érleszorítás. Ugyancsak nagy nyújtó feszítésnek vannak kitéve a comb közelítő izmai. 22. a békaállás vagy mándukászana felé.

továbbá a purnaszupta-vádzsrászana. de egyes hatásai annál még erősebben érvényesülnek. ardha-kurmászana. kismedencének az idegfonataiban keletkező tónusfokozódás is. valamint hosszanti lábboltozat tornáját jelenti. míg a szimhászana leírása . A lábak lábháttal lefelé fekszenek. és a jóga mudra vádzsrászana ülésben. A gyakorlat hatástana azonos a vádzsrászanával. Mandukászana . amennyire csak lehetséges. amikor a lábfej kifelé. hogy mind a térd-. ardha-szupta-vádzsrászana.DR. Ez az élettani hatás a vádzsrászana legfőbb jellegzetessége. ami visszafelé egészen a medencei szervekig. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány előbbi esetben a lábujjak. a bokaízületben pedig az előbbivel ellentétes lefelé hajlítás történik. az ún. és nem a sarkakra ülünk. Az utóbbi esetben a térdízület hajlítottsága megnő.az egyéb gyakorlatok között található meg.békaülés A békaülés is a vádzsrászana továbbfejlesztésének tekinthető. a talpizmok és a haránt-. a nagyujjak pedig éppen összeérnek. Az erek leszorítása éppen az alsó végtag keringési zavarainak gyógyításában használható fel. ezért részletesen a gerincgyakorlatok fejezetében foglalkozunk velük. amint ezt a jógaterápia fejezetben tárgyalni fogjuk. ábra). Ehhez a hatáshoz járul a hasüreg alsó részének. a szövegben) Az ászanának másik támadáspontja a térdízület erős behajlítása. Kiinduló helyzete a vádzsrászana vagy térdelőülés. Ezután a térdeket terpeszteni kell. hanem azok elé a földre. 19. s kivitele csak hosszabb jógatréning után lehetséges. A két kéz a térdeken nyugszik (25. Tehát minden variáció más és más hatású. 24. Az ereknek a térdhajlatban való erős behajlása a vérkeringést térdtől lefelé akadályozza. mind a bokaízület szalagjainak nagy részét nyújtják. ábra.vádzsrászanában végzett nyelvizomtorna . a lábszár kifelé való csavarodása folytán a térdízületben csavarva-hajlítás jön létre. oldalfelé fordul. ennélfogva az alsó végtag vérkeringési gátlása. Mindezek fő hatása eltér a többi ülésétől. Lábtartás-változatok vádzsrászanához (bővebben l. e felett pedig vérbőség alakul ki. Elsősorban a bokaízület elülső szalagjai feszülnek meg az erős lefelé hajlítás miatt. A vádzsrászanából kiinduló gyakorlat-kombinációk még a szupta-vádzsrászana vagy térdelőfekvés. elsősorban a nemi szervekig hat. A térdízületben is az elülső és belső szalagok feszülnek a nagyfokú behajlítottság következtében. A 42 . Ekkor csökken a combizmok feszülése. s mert elsősorban gerinchajlító. A bokaízületben maximális felfelé hajlítás játszódik le. A harmadik változat hatása is más. de közös bennük.

izomerősítés a kar-. 20. 26. 43 . Csatuszkonászana . Az egyik láb vádzsrászanában.négyszögülés élettani hatásai: IE . A mandukászana . míg a másik behajlítva.érleszorítás és izomnyújtás a térdelő lábban. Akár a vádzsrászanában.erős érleszorítás mindkét lábon.ízületi szalag feszítése a felemelt lábban. V . és kisebb feszülés a csípőízületben. A láb felemelését a térdhajlaton átfűzött azonos oldali felkarral érjük el. H . A két hatás együttesen az alsó végtag értornáját jelenti. valamint a lábszárizmok. 25. Hogy a felemelés tökéletesebb legyen. Nemcsak a térdhajlatban törnek meg a verő. vérkeringés blokkolása. S . A gyakorlat befejezése után ezen az árterületen relatív értágulat jön létre. ábra. Hasonló hatás éri még az alákulcsolt kar könyökízületét. A felemelt lábon elsősorban ízületi csavarás jön létre a térdízületben.békaülés hatásai: IN .ízületi szalagnyújtás az alsó végtagban. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány comb feszítőizmai és különösen a közelítők erős nyújtásnak vannak kitéve.húzást kell gyakorolni rá (26. a másik karral felülről . így ezen a területen is elszorulnak az erek. Az emelés miatt az egész vállöv izommunkája egyik oldalra irányul. ábra.féloldali fokozott hasűri nyomás. itt is az egyik legfontosabb élettani hatás a térdhajlítás okozta vérkeringési változás. de felemelve. valamint az egyik oldali törzsizmok működnek. vagyis térdelő-helyzetben van. hanem a combcsont és lábszárcsontok közé csípődnek a comb hajlító izmai.DR.izomnyújtás a comb feszítőiben és közelítőiben. A felemelt láb oldalán a hasprésnek ugyancsak féloldalas erősítése látható. A csatuszkonászana .négyszögülés Az itt tárgyalt utolsó vádzsrászana-változat a csatuszkonászana. váll. ábra).és oldalizmokban.az ujjak egymásba akasztásával . V és N .és visszerek. A fekvő lábon a vádzsrászanával kapcsolatosan ismertetett hatások alakulnak ki: izomnyújtás. Az ülés hatása igen összetett. S .

ábra). IN . Az ülés következtében 44 . A végtagok helyzete a következő: ülésben az egyik behajlított végtagot úgy kell a földre fektetni. A feszítő combizmok itt is nyújtás alatt állnak. ábra). A gómukhászana . váll. mind pedig a kéztartás hosszabb előgyakorlatot igényel. 28.tehénarcülés Utolsónak tárgyaljuk a gómukhászanát.ízületi szalag feszítése az alsó végtagban. mint egy nagy száj alsó és felső állkapcsa (27. hogy a térd a középvonalban. elöl. és ott az ujjak egymásba kapcsolódnak (28.tehénarcülés élettani hatásai: S . A térdek pontosan egymás felett helyezkednek el.nyújtás a combfeszítőizom-csoportban. A gómukhászana . Az ászana ülés-része elsősorban az alsó végtag ízületi tornája. IE . 27. S . Ez a jellegzetesség mintegy kiegészíti a többi ülés hatását. az ellenoldali csípőízülethez érve feküdjön. De az eddig tárgyalt ülésektől eltérően az összes ízületet. hát-és oldalizmokban. A másik lábat ezután ugyanígy. amelyek mind kifelé hajlított állásban csavarták a csípőízületet.izomerősítés a kar-. amely jellegzetes ülésmódjával teljesen elüt az eddigi típusoktól. A két kar egyik felülről. Mind a lábtartás. a közelítők pedig összehúzódnak.a hát mögé nyúlik. de ellenkező irányban helyezzük rá az alsóra. ábra. ábra. KI . A két behajlított láb egymás felett úgy fest. a két sarok pedig a két tompor közelében. ill. váll-.ízületi szalaghatás a csípőízületben.izomerősítés a kar-.tehénarcülés hátulnézetben: IE . különösen pedig a csípőízületet befelé fordítva csavarja. a végtagot.és hátizmokban. GH . a másik alulról . VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 21.DR. tehát első próbálkozásra aligha sikerül. Gómukhászana .gerinc hátrahajlítása.kismedencei idegfonatok fokozott tónusa. a sarok pedig oldalt.

D) . a háromszögállás képviseli. hogy a földön való ülésben az egyik vagy mindkét alsó végtag behajlítva. de ellentétes irányban. a mandukászana vagy békaállás képviseli. Az ülés kartartási része a vállövet.az alsó végtag ízületei kifelé és hátrafelé csavarodnak (29/D ábra). A) . A jógaülések hatásainak elemzése Ha figyelmesen tanulmányoztuk az ülések leírását. ezért az ülés gerincgyakorlatnak is számít. kombinálódik.vhadrászana-típus. A két kéz csak a gerinc kiegyenesítésekor éri el egymást a háton. és a fő támadáspont a csípőízületre esik. 2. hanem egymás felé feszülnek a combok. valamint a kar-és oldalizmokat tornáztatja. miközben a combok szétfeszülnek. ahol . valamint az ebből levezetett üléseket (29.vádzsrászana-típus. Ezek testtartásának lényege. a gómukhászana-„típus” (29/B ábra).típus. Először vegyük a lótuszülések. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány megváltozik a nemi szervek vérkeringése. Itt .gómukhászana.padmászana-típus. ábra. mint az előző típus esetében (29/C ábra). A férfiaknak vigyázniuk kell. ezek egyik szélsőséges továbbfejlesztése.ugyancsak térdhajlítás közben . Ennél a térdek ismét kifelé fordulnak. ábra). befelé és felfelé csavarodik. nehogy megnyomják nemi szerveiket. Ez a hatás fokozódik. A harmadik típust a vhadrászana. A padmászanának térdre gyakorolt csavaró hatása itt nem jelentkezik. 29. A negyedik csoportot a vádzsrászanák.DR. Hasonló ehhez a másik forma. bizonyára feltűnt. B) . helyesebben a padmászanához hasonló. variálódik más hatásokkal az összes eddig látott jógaülésben. 45 . ill. 3. Lábtartás a jógaülések négy hatástani alaptípusában. ellenben a csavaró hatás elsősorban a csípőízületet éri. és a kismedencei vegetatív idegfonatok tónusa. hogy az összes üléstípus mindössze négy különböző alaptípusból tevődik össze: 1. C) . padmászanák népes táborát.ugyancsak hajlított térd mellett . 4.nem szét.

és a csípőízület. ábra).mint már láttuk . A bokaízület felépítéséből következik.DR. mert egy ilyen tanulmány több kötetet igényelne.és bokaízület szalagjai. hogy mit jelentenek ezek a hatások a szervezet számára. Az alsó végtag fő ízületei és ezek mozgástengelye. Az egyes gyakorlatokat természetesen nem részletezhetjük. A jógaülések élettani hatásának elemzése azt mutatta. végül a negyedik hatás az idegeket érő effektus. hogy itt is háromnégy lényeges hatás együttesen érvényesül: az egyik a már említett ízületi hatás. Kétoldalt erős szalagok akadályozzák az oldal irányú elmozdulást (30. a másik az izmok igénybevételére vagy azok passzív nyújtására. 46 . a harmadik mechanikusan befolyásolja a vérkeringést. Az egyes ülések ismertetésekor mindenütt röviden megemlítettük már a legfontosabb jellemzőket. 30. a térd-. összenyomására irányul. Vizsgáljuk meg. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Tévedés lenne azt hinni. A JÓGAÜLÉSEK „ÍZÜLETI” HATÁSA A jógaülések fő támadáspontja . ábra. hogy a jógaülések csak az ízületi szalagok nyújtását okozzák. és növelik az ízület mozgathatóságát. Ezenkívül a talp kifelé fordítása („hanyintás” vagy supináció) és befelé fordítása („borintás” vagy pronáció) is lehetséges. A hajlás szöge egyénenként erősen változó.a boka. s az ülések gyakorlásakor gyorsan fokozódik. ezért itt csupán a jógaülések négy alaptípusával foglalkozunk. hogy normális körülmények között hajlító és feszítő mozgásokat enged meg. a csípő-. térd. 1-8.

gómukhászana-típus. A vhadrászana kisfokú talpi hajlítást okoz. ám az összkép ettől függetlenül azt mutatja. emellett a külső oldali ízületi szalagokat nyújtja. ez azonban nem a lábfej. A térdízületben normális körülmények között kétféle mozgás lehetséges: vízszintes tengely körüli hajlítás és hossztengelykörüli csavarás. a mandukászana helyzeteiben igen erős talpirányú hajlítás keletkezik. hanem elsősorban a lábszár helyzetének mutatója. ill. A) pádmászana típus.(2). Ez a mozgás fokozza a láb hajlíthatóságát. A lábfej mozgását azonban a gyakorlatok elsősorban arra látszanak használni. D) . VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 31.mandukászana-(vádzsrászana-) típus. míg a vádzsrászana. ábra. A padmászana típusú lábtartásban erős talp irányú hajlítás és a talp felfelé fordítása (supinációja) jön létre. és bokaízület (3) fő tengelye és helyzete a négy jógaülés-típusban.vhadrászanatípus. A gómukhászana típusú ülés esetében csak enyhe a talpirányú hajlítás. A teljes nyújtásnál 180°-os szögben van a comb a lábszár- 47 . C) . és szintén enyhe a supináció. hogy mintegy erőkar segítségével a térd. akkor a következőket láthatjuk (31.és a csípőízület erősebb elmozdulását. A csípő. Itt nem térhetünk ki az egyes variációkra.térd.(1). A bokaízület főtengelyének állása a jógaülésekben tehát az álló helyzethez viszonyítva szinte minden irányt felvesz. Ha összehasonlítjuk a bokaízület és a láb helyzetét normális állásban és a négy fő jógaülésben.DR. hogy a jógaülések döntő többsége talp irányú hajlítást és a talp felfelé fordítását hozza. B) . csavarását érjék el. ábra). létre.

15° lehet. a vádzsrászana csoportban a variációtól függően ki. a hajlítási szög határát tehát nem maga az ízület szabja meg. Ebben elsősorban azok a gyakorlatok fontosak. Itt természetesen a szög erősen függ a testalkattól is. hogy mind nagy erővel csavarja a csípőízületet. Egy negyedik is van. A vádzsrászana főleg maximális passzív hajlításával tűnik ki.a jógaülések harmadik támadáspontja . A csípőízületet három nagy. Mindezekből nyilvánvaló. hogy csak a padmászana és a vádzsrászana típusok veszik igénybe a térdízületet. távolítva és kifelé csavarva van. Most lássuk. Nyúlánk testalkatúak térdízületének hajlítása . ha az ízület már legalább 20 . A padmászanában. amelyek egy lábon állást vonnak maguk után. kivétel itt a mandukászana vagy békaülés. a vhadrászana és gómukhászana csak kismértékben. A gómukhászana esetében enyhébb passzív hajlítás és befelé csavarás. A lótuszülések hajlítják. bent az ízületben. rendkívül erősek. amelyek bizonyos határt szabnak a szabad mozgásnak. Csavarodás csak akkor lehetséges a térdben. míg a kifelé való csavarás 70° is lehet (akkor. kövérebb tornázókon alig megy 1°-kal a normális. továbbá a hosszanti és haránt lábboltozatot tartó szalagokat és izmokat is alaposan megmozgatják a tárgyalt jógaülések. Egyöntetű mindegyik ülés abban a tekintetben. Az elülső térderősítő szalag.gömbízület. A mandukászana és a vádzsrászana egyes variációit kivéve. s ezzel éppen az előbb említett legnagyobb erősítő szalagot nyújtja. A padmászana-csoport így a legkomplexebb térdízületi tornának mondható. lehet kifelé vagy befelé hajlítás (távolítás vagy közelítés). ami nem csupán magára az izomra. A gómukhászanában vagy tehénarcülésben nincs sem közelítés.jógikat vagy egyes sportolókat véve alapul. mozgása három tengely körül történhet. A csavarás szöge a behajlított lábszáron könnyen leolvasható: kifelé nagyobb. mert rövidebb csontozatú. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány ral. A befelé csavarás csak mintegy 5 -10°-ot tesz ki. a vhadrászanában enyhe passzív hajlítás csavarás nélkül. mindegyik befelé csavar. Ez az aktív mozgathatóság passzívan mindaddig fokozható. távolítás ismét nagyobb lehet: 40 . ez a combcsont ízületi fejét köti össze közvetlenül a csípőcsont ízületi árkával. a 20° alá. hanem a lábtő. Csavarni lehet a nyugalmi állapottól kifelé is meg befelé is. a mellkasba nem ütközik.vagy hátrahajlítás (a normál álló helyzetből indulunk ki). ezek a mozgások maximálisan nyújtják az összes szalagait. lábközép és a lábujjak egyéb ízületeit. A hajlítás következtében összenyomott erek idézik elő a vérkeringésre gyakorolt hatást. további passzív hajlítással mintegy 20°-ra lehet ezt a szöget csökkenteni. Még az ízület belsejében is találunk két vastag szalagot.éppen mert ülésről van szó .a csípőízület előre van hajlítva. és egyúttal csavarják a térdízületet. 40°. ligamentum iliofemorale) a test legerősebb szalagja: szakítási szilárdsága 300 kg. kifelé hajlítás járul. ill. Végül az ízületi hatások elemzésénél meg kell említeni. ugyanis ez az állás az.70°. hogyan viselkedik a csípőízület a négy fő jógaülés-típusban (31. hanem az idegrendszerre is hat. amely pontosan elöl és felül helyezkedik el. kb. 31. A csípőízület . amely az első két típushoz hasonlóan távolít. Az elmozdulás lehet előre . A csípőízület mozgási lehetőségei sokkal nagyobbak. mi a helyzet a jógaülések esetében (l. E szalagok az ízület statikájában igen fontos szerepet játszanak. a hajlítás szöge legfeljebb 10 . amelyben az ízületi tok a hozzá fekvő hatalmas ízületi szalagokkal a leginkább ellazulva áll. Az ülések közül ilyen pl. A befelé hajlítás. befelé kisebb. így ez a csoport átmeneti helyet foglal el a két másik között. Egy esetben pl.elsősorban mandukászana vagy békaülés lábtartásánál -16° alá is mehet. ezek tehát nem „térdízületes” ülésmódok.vagy befelé csavarás és maximális passzív hajlítás jön létre. A mérések szerint a térdízület hajlítottsága ebben az ászana-csoportban átlag 16°-ot érhet el .nem más. lótuszülésben és vhadrászanában. A padmászanákban az aktív hajlításon túli. Előrefelé való hajlítása nyújtott térddel egészen 80°-ig. ha közben az ízület éppen 40° hajlási szögben áll). négyfejű combizom inának folytatása. ábra). amelyek az ízületi tokon kívül összekötik a medencecsontot a combcsonttal. végül csavarás. mint azt első pillanatra gondolhatnánk. 12°-ot lehetett mérni! A térd erős hajlítása nemcsak az ízületet veszi igénybe. hogy nemcsak a boka-. különösen fiatal egyénekben. (az ún. Teljes aktív behajlításkor 50°-ra. A megmaradt padmászana és vádzsrászana sem egyforma ebből a szempontból. mint a nagy. Mindezek ismeretében lássuk. sem távolítás. az egyik szalag pl. A térdízület mozgását minden oldalról kötőszövetes szalagok erősítik és egyben korlátozzák. közelítés normálisan a 40°-ot nem haladja meg. térd és csípőízület. míg a comb a hasfalba. passzív hajlíthatóság alsó határa. legyezőszerűen elhelyezkedő ízületi szalag erősíti. 30° körül van. passzív hajlítás és kifelé csavarás idézhető elő. hajlított térddel 90° fölé is történhet. az egyenlőszárú háromszögülésben ehhez erős távolítás. amelyet a keringésnél részletezünk. Az összes ülésben . A térd hajlítása így azonos a comb feszítőizmainak nyújtásával. amely a térdkalácsot a lábszárcsonttal köti össze .30°-ot behajlott. A csípőízület kényelmes középállásában a comb mindig egy kissé előrehajlítva.DR. A kifelé hajlítás. Hátrafelé már korlátozottak a lehetőségek. 48 . ábra).

50. Mind a kettő a comb feszítő izomcsoportját. ahol az ülés valamilyen vállövi izomgyakorlattal van kombinálva. Az ízület felépítése megengedi a nagy mozgathatóságot. Alaptörvény ugyanis.). valamint az izmok inaiban levő speciális idegrendszeri érző végkészülékeket (receptorokat) ingerli. a csatuszkonászana vagy négyszögülés. hogy ezek az ászanák . különösen ha az idősebb korban jelentkező legkülönbözőbb alsó végtagi fájdalmak és mozgászavarok nagy számát figyelembe vesszük. Amikor egy gyakorlatot végzünk. Ilyen kivétel pl. valamint a csípő izmainak egy részét. hogy valamilyen kényelmetlen. mert az általános életforma ezt nem kívánja meg és nem is teszi lehetővé. s ilyen pl. A felsoroltakon kívül ott találkozunk még aktív izomtornával. ábra). amelynek élettani hatásáról a megfelelő fejezetben beszélünk (l. a gyaloglás vagy futás ennek csak kis százalékát használja ki. Ez első pillanatra valószínűtlennek tűnik. passzív nyújtásával. így alakul ki az az érdekes helyzet. A hajlítók elsősorban passzív összenyomás alatt állnak. hogy mindegyik jógaülés lényeges tulajdonsága a csípőízület szélsőséges mozgatása. Néhány ülésmódból kiinduló gyakorlat jó hasizomtorna is lehet. A fájdalom egyrészt magából az ízület- 49 . amelynek tárgyalásakor külön is kitértünk a lábujjakra és a lábboltozatokra való hatására. Az egyes izmokban számos idegvégződés . Ismeretes. másrészt az izmokban. A hajlítóizmokat az ülések kevésbé nyújtják.helyezkedik el. Az egyes ülések hatásmechanizmusának pontos ismerete alapot ad a továbbiakban a gyógytornában való szakszerű felhasználhatóságukhoz is. Kevés az a jógaülés. old. közülük az egyik éppen az izom nyújtását érzékeli. Az izom nyújtása izomösszehúzódást. de nem végeznek. hogy a csípőízület mozgékonysága megközelítőleg azonos a vállízületével. Az izomcsoportok összenyomása főként azok vérkeringését akadályozza időlegesen. amely az izomzatot erősen nyújtja.közvetlenül a gerincvelőbe . továbbá a pádánguszthászana vagy lábujjülés. A JÓGAÜLÉSEK IZOMRENDSZERRE GYAKOROLT HATÁSA A jóga-gyakorlatok általában háromféleképpen hatnak az izomzatra. Ezek az információk mindenekelőtt az izomtónus fenntartásában fontosak. hogy a normális. bár e gyakorlatoknak mégsem általános jellemzője az aktív izomrost vastagítás. Sokkal általánosabb hatás az izmok passzív nyújtása vagy összenyomása. Ez a tünet az alsó végtagműködés beszűkülésének rész jelensége. az utthita-padmászana vagy emelt lótuszülés. meg a garvászana vagy embrióülés. akkor annak működése hamar beszűkül. a vádzsrászana-csoportban. Működésük során az izom állapotáról a központi idegrendszerbe . de még az egyszerű állóhelyzet sem lenne fenntartható.a jógaülések. Az izom nyújtása összetettebb hatású: egyrészt ugyancsak a keringést akadályozza. hogy ha valamely ízületet nem használják. akkor főként ezeken az idegvégződéseken és az egész központi idegrendszeren keresztül hatunk mozgásszervünk tónusára (32. a gómukhászana vagy tehénarcülés. Aki próbálkozott már a jógaülések gyakorlásával. pedig úgy van. nem is csekély jelentőségű. az egyenlőszárú háromszögülés a comb közelítőit és a lábszár feszítőizmait nyújtja. valamint a lábszár. A vhadrászana.DR. ami szintén fontos kelléke az izomzat egészséges fejlesztésének. a bamanászana vagy törpeállás (amely nem is „tiszta” ülés). a lábujjak mozgathatóságának közismert csökkenése. A jógaülések tehát mintegy pótolják azokat a mozgásokat. s ennek megfelelően befolyásolja az izom összehúzódását. és ez igen figyelemreméltó. Ilyen működésbeszűkülés pl. ill. amely fajfejlődési jelenség. a bandha-padmászana vagy zárt lótuszülés. ezeket saját-érzékelőknek (proprioceptoroknak) nevezik. s ez áll a jógaülésekre is: az izmok működtetésével. és a hajlított állapot éppen a hajlítók nyújtására nem alkalmas. valamint összenyomásával. Itt mind a comb feszítői. Kívánatos tehát az ízületek „megdolgoztatása”.bármennyire statikusnak látszanak is a legjobb „mozgáspótlók”! Ez pedig. mind pedig a lábszár feszítői nyújtás alatt állnak. ízület csavaró és izomnyújtó-póz felvételekor fájdalom jelentkezik. A gómukhászana vagy tehénarcülés szintén a comb feszítőit. Az izmok nyújtása legkifejezettebb az ülések negyedik típusában. amely valamelyik izomcsoportot aktívan megtornáztatja. mivel legtöbbjük hajlított alsó végtaggal dolgozik.információkat küldenek.szinte mindegyik izomcsoportot erősen és izometriásan nyújtja. Az ülések jó része ezenkívül a hátizomzatot is fejleszti. amelyeket az ízületek elvégezhetnének. s erre kétségtelenül jól felhasználhatók az alsó végtag ízületeit illetőleg . Többfajta ilyen izomérző végkészülék van. mert nélkülük a járás. mint pl. az tudja. amelyre a terápiás fejezetben térünk vissza. ez magától értetődő is.és oldalizmokat fejleszti. megszokott életmódban a helyváltoztatás. míg a padmászana-csoport – a hajlítókat kivéve . tónus fokozódást vált ki. Ki kell emelni. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány pádánguszthászana vagy lábujj-tartás. Ez a tulajdonság mindenképpen a jógaülések előnyének tudható be.tulajdonképpen érzékszerv . csak az a helyzet.

A megtörést elsősorban a helyszűke okozza.mozgató idegsejt a gerincvelő szürkeállományában. inak és izmok eredeti állapotukat felveszik . b) . medence alsó részének vérkeringését is. ábra). és kialakul az alkalmazkodási fázis. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány ből ered. hogy a jóga-gyakorlatok e rendszer befolyásolására is felhasználhatók. hanem működéséhez hozzátartozik a most említett nyújtási rendszer szinkron működése is. A JÓGAÜLÉSEK VÉRKERINGÉSRE GYAKOROLT HATÁSA Igen sok jógaülésnél említettük.DR. A tónusszabályozó hatás reflexíve: a) .az idegsejt felsőbb tónusközpontokhoz haladó nyúlványa. amelyben az izmok tónusa kisebb lesz. tónusuk fokozódik. s ez az a hatás. c) . d) mozgató idegvégződés a combfeszítő izmokban. ami újabb edzési impulzust jelent. Éppen ezért fontos. s aminek ismeretében célszerű orvosi alkalmazása is lehetővé válik. Amikor a térd maximálisan behajlik. Ez egyik olyan pozitív tulajdonság. Miben is áll pontosabban ez a vérkeringési hatás? A legfontosabb a vérkeringés időleges mechanikus akadályozottsága. a nyíl a nyújtás irányát jelzi. Az erek közül is először . Ha a nyújtás nem nagy vagy a gyakorlat többször ismétlődik. akkor a feszülés rendszerint valamelyest csökken. Ugyanitt még egy izom is húzódik.egyéb negatív tulajdonságai mellett . hogy megváltoztatja az alsó végtag.vagy a gyengébben hajlító gyakor- 50 . A térdárokban szorosan egymás mellett haladnak az erek: egy verőér és két gyűjtőér (visszér) a lábszár irányába. A combcsont és a lábszárcsont mint a diótörő szárai csípik össze az ide szorult lágyrészeket és vele együtt elsősorban az ereket (33. mint az egész nyújtási reflextevékenység tornája.újabb. másrészt az izmokból. akkor az erek hajtűszerű kanyarban meghajolnak.amikor az ízületek. ami nem más. Ezzel lezajlik a nyújtás első fázisa. akkor tapasztaljuk a harmadik. ellenkező értelmű ingerhullám zajlik le. Erős nyújtáskor az izmok megfeszülnek. a hasüreg. a megszokottsági fázist. és élesen megtörnek. A statikus nyújtógyakorlatok további sajátsága.adhat. izom. 32. A térdárkon való áthaladásukkor belefekszenek a combcsont alsó végén levő oldalsó dudorok közötti árokba.vagy ínfeszítési gyakorlat egy ilyen hullámot vált ki. ábra. sőt indirekt módon a csípő.. Az izom működése nemcsak egyszerű akaratlagos összehúzódásból és elernyedésből áll. Minden egyes nyújtási. amit a nyújtást érző végkészülékek jeleznek. az idegrendszert is beleértve. hogy a gyakorlat befejezésével .érző idegsejt a csigolyaközti dúcban. e) – a nyújtást érzőizomorsó (aránytalanul kinagyítva). a nyújtáshoz alkalmazkodott rendszer visszaáll az eredeti szintre. ill. amit a statikus tornaféleség . Ha néhány másodpercig a kiváltott fájdalom ellenére is várunk.

ideg. térdkalács. Ez elsősorban a térdízületre vonatkozik. Ugyanígy csökken a gyakorlat kapcsán a passzívan összenyomott izmok vérellátása is. ami vénás pangást hoz létre. hogy a mechanikus leszorítás sokkal nagyobb mértékben érinti a nyirokereket. Lótusz-ülésben két billentyű közötti távolság sokkal gyorsabban telik meg. mint nyújtott lábon. a zsebek megtelnek vérrel. A jógaülések keringési hatásához tartozik az ízületek vérkeringésének akadályozása. mint a vérereket. amelyek megakadályozzák a vér viszszafelé való folyását. Padmászanában a vénás pangást jól mutatják a kidagadó felületes gyűjtőerek. Az erősebben hajlító ülésekben a verőerek is leszorítódnak (vádzsrászana típus). ezen túl lapos marad. A kinyomás után csak egy szakaszon telik meg újból vérrel. Ezen a ponton van egy billentyű. annak keringését időlegesen rontják. 4. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány latoknál . Ha a lábszáron visszeres tágulat van. mindenkinek van számos. akkor a zsebeket a véna falához szorítja. A felületes nyirokerek az alsó végtag területéről a comb belső-felső felszínén gyűlnek össze. ezek telési sebességéből jól érzékelhető a vénás nyomás nagysága.DR. mint nyújtott lábon. jól látható gyűjtőere. 33. Ha a vér előre áramlik. 2. az padmászanában jobban kiemelkedik. 6. combcsont. lábszárcsont. Végül a teljesség kedvéért meg kell említeni. ha az egyiket leszorítja.a vért a csukló irányába kell az érből nyomnia. újból teljesen megtelik az ér. ami az említett vénás nyomásfokozódást mutatja.a gyűjtőerek szorulnak el (padmászana típus). A megtelés sebessége egyenesen arányos a vénás nyomással. és az ágyéki nyirokcsomókba ömlenek. nyújtott térd esetében (a) és vádzsrászanában (b): 1. verőér. 3. Ez jó módszer a kapillárisok kitágítására. A billentyűk helyét könnyen meg lehet állapítani egyszerű kísérlettel: a kézháton pl. akkor az ujjak felé eső részen a leszorítást megtartva . és elzárják az ér nyílását. mert a nyomás megszűnésével reaktív értágulatot hoz létre („értorna”). gyűjtőér. hogy a vénákban bizonyos távolságra zsebszerű billentyűk vannak. de ha az áramlás visszafelé fordul. Ismeretes. Az erek helyzete a térdhajlatban. 5. ahol az ízület és a környező szövetek feszülése az ízületet ellátó erek összenyomásával.egy másik ujjal . ábra. ami ugyancsak a vénás nyomás emelkedését mutatja. Ha most felengedjük az ujjak felőli leszorítást is. Lótuszülésben a 51 . Ugyanilyen billentyűk a lábon is vannak.

Ez egybehangzik az eddig mondottakkal. s a nyugalmi érték fölé jutott. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány két lábfej pontosan azon a területen fekszik. elsősorban a lábszár hőmérséklete csökkent a gyakorlat végzése alatt. a szvasztikászana és a vádzsrászana ellentétes lefutású hőmérsékletgörbéket ad (34. Így a kísérletes vizsgálatok szerint is ezt a gyakorlatot . A comb és a lábszár hőmérséklete hasonló módon. majd a gyakorlat befejezése után hirtelen emelkedni kezdett. A comb. A lótuszülésben nem találtak nagy különbségeket a nyugalmi bőrhőmérséklethez képest. hogy ebben a hőmérsékletben mennyi szerepe van a hőleadás gátlásának és mennyi az erek tágulásának. és így idézik elő azok kitágulását. természetesen a vizsgálatból nem derül ki. 34. Hasonló hatással van maga a vérmennyiség változása is az erekre: a vércsökkenéskor összehúzódnak. csak nem olyan nagymértékben változott. erről jó tájékozódást nyújt a bőrhőmérséklet mérése. 52 . Elsősorban a vádzsrászanában (térdelőülés) mutatkozik a jellegzetes érleszorítási és a gyakorlat utáni reaktív értágulási hatás. és haladnak az ágyékhajlat felé. inkább a vádzsrászana jellegű gyakorlatokban záródhatnak el. szvasztikászanában és vádzsrászanában mérték a bőrhőmérséklet változását. a nyíl a gyakorlat végét mutatja.a gyakorlat alatt és utána. akik padmászanában. Az. a nulla vonal a bőr nyugalmi hőmérsékletét jelzi. Itt is a talp hőmérséklete változott a legjobban: a gyakorlat végéig folyamatosan csökkent. A két ülésmódot összehasonlítva. A leszorítás ideje alatt az anyagcsere-termékek felszaporodnak.és a belőle kiinduló üléseket . a lábszár és a talp bőrhőmérsékletét hasonlították össze. Érdekesek ezzel kapcsolatban Mukerji és Spiegelhoff vizsgálatai. ahol ezek a nyirokerek nagy tömegben találhatók. Ez a lelet egybevág a szvasztikászana egyik céljával is . A szvasztikászana jellemző lefutási görbét mutatott: a comb és lábszár bőrhőmérséklete a nyugalmi hőmérséklethez képest emelkedett a gyakorlat alatt. A mélyen fekvő nyirokerek. A legnagyobb emelkedést a talp hőmérséklete mutatta.2 percenként . a vérmennyiség változása kihat az ellátott terület szöveteire.DR. ahol az egész comb szövetei kiterjedten összenyomódnak. hogy a két gyakorlat külön típust jelent. a jógik elsősorban kihűlt lábaik melegítésére használták. ábra. majd viszonylag kitágulnak.mint a gyakorlat leírásakor említettük. ábra).kell tartanunk a legkifejezettebb lábér-tornáztató testtartásnak. s csak a gyakorlat bevégzése után 8 perccel tért vissza eredeti értékére. majd utána csökkent. A bőr hőmérsékletének változása a talpon szvasztikászanában (szaggatott vonal) és vádzsrászanában (folyamatos vonal). A szöveti kapillárisok tágasságával egyenes arányban nő a szövet hőmérséklete. Az ide szorított láb a keringésüket valószínűleg teljesen megakadályozza. Ezek visszahatnak az erekre. Az erek időszakos leszorítása. amelyek elsősorban az ereket kísérik. A legszembetűnőbb képet a bőrhőmérsékleti vizsgálatkor a vádzsrászana (térdelőülés) adta. A bőrhőmérsékletet Gekatest elektromos bőrhőmérséklet-mérővel mérték . amely a gyakorlat alatt 6 tized fokot emelkedett.

emellett bizonyos tónusban is tartják azt. Ezek a fonatok a nemi szervek. mivel legelső. A lótuszülés a lábak összefonása segítségével olyan stabilis ülésmódot teremt.DR. Mivel régen a szék ismeretlen volt. Így legalkalmasabb a „szellemi torna” végzéséhez az ülő testhelyzet. mivel a koncentráció első fokozatainál már elesnénk. Állva lehetetlen figyelem-összpontosítási gyakorlatokat végezni. old.néhány gyakorlattól eltekintve . ahol befolyásolja a szomszédos izmok állapotát. valamint légzésgyakorlatokkal szabályozza (akit az idegközpontok tana közelebbről érdekel. s többszörös átkapcsolódás után egészen az agykéregig jut.a feszülés szimpatikus idegrendszeri túlsúlyt teremt. mert az általános relaxáció következtében az ébrentartó idegközpontok nem kapnak elegendő ingert. A kényelmetlenséget az ízületek mozgathatóságának kialakulása után egyáltalán nem érezzük. ugyanakkor nem vonja el a figyelmet az idegtorna elől. éppígy egy része . Meg van tehát az anatómiai alapja az üléshelyzetekből kiinduló ingerek általános idegrendszeri hatásának. hogy az akkor legáltalánosabb ülésmódból. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány A JÓGAÜLÉSEK IDEGRENDSZERI HATÁSA Közvetlenül idegrendszeri hatást jelent az ülések már ismertetett izomnyújtó hatása.lefelé kanyarodva . A fekvő testhelyzet szintén alkalmatlan. szukhászana) fejlődjön ki a jógaülés. Azt is meg kell persze említeni. legfőképpen az alsó végtag vérkeringésére és az ízületekre hatnak. Az izomzat aktív fejlesztésére .). hogy biztosítják a légzés vagy a szellemi torna végzéséhez az alaphelyzetet. Erről a lehetőségről a jógának a gyógyításban való felhasználásával kapcsolatban beszélünk részletesebben. E központ és a hozzátartozó szervek működését a jóga a különböző ülésekkel.más gerincvelői szelvényekhez csatlakozik. A jógaülések nyugtató hatással vannak az idegrendszerre. A jógaülések elmondott főbb hatásait a gyógyításban is ki lehet aknázni. Elsősorban . hogy az ízületek feszítése az egész vegetatív idegrendszert befolyásolja. gyakorlat kérdése. lapozzon a csakra-tan leírásához. Az izomzatra való hatás majdnem kizárólag az alsó végtag feszítőire vonatkozik: ezeket az izomcsoportokat a jógaülések erősen nyújtják. az egyéb gyakorlatok között felsorolandó ún. céljuk a különböző idegrendszeri vagy a légzésgyakorlatok számára alkalmas nyugodt testhelyzet felvétele. ami mindenben megfelel a fent említett követelményeknek: kényelmes és stabilis ülés. hogy kialakulásuk is erre vezethető vissza. az ún. mint az életfolyamatok feszültségének legfőbb szabályozója. Röviden összefoglalva a jógaülések csoportjáról folytatott tudományos fejtegetéseinket megállapíthatjuk: az ülések azon kívül. magától értetődő. ami az ébrenlét alaptónusát segít megadni. hogy hatnak a kismedencei szervek működésére is. jellegzetes tónustornát biztosítva nekik. 53 .nem valók. Már említettük. muládhára csakra. vagy legalábbis a tudatos idegfolyamatok energiájának egy része az ébrentartásra használódik fel. ami jól körülírt gerincvelői reflex-tevékenység közbeiktatásával zajlik le. hogy a modern nyugati szellemi jógik nagy része gyakorlatait egyszerűen székben ülve végzi. Említettük. hogy főként a kismedencei idegfonatok tónusát növelik a jógaülések. Lényeges tulajdonságuk végül. Az idegrendszeri hatás szempontjából fontos. az egyszerű törökülésből (l. és lassan elalszunk. 233. Ez a vegetatív plexus kitüntetett helyet foglal el a jógában. A „kényelmes” szót sokan túlzásnak tartják majd.különösen jóga-tanuló esetén . mulabandha-gyakorlattal. és úgy szerepel. elősegítve azok tökéletesebb működését. ez azonban csak megszokás. Az izomorsókból jövő ingerület azonban csak egy oldalágon kanyarodik ki a gerincvelő azonos szintjén a mozgató idegsejtekhez: a rost maga felfelé fut. a vizeletelvezető rendszer és az emésztőrendszer alsó szakaszát látják el rostokkal.

6. Az egyes gyakorlatok kivitele. 18.álló fél láb-fej póz. Igen jól rendszerezhetők a gerinchajlítók aszerint. 23. Kurmászana . 22. Az alsó végtag természetesen nyújtva van. 3. A nyakcsigolyákra gyakorolt hatást úgy lehet még fokozni. hogy a gerinc legerősebb törési pontja a nyak szakaszára essék. jellege és főbb hatása a következő. Bivaktapada-dzsanusirászana . Így beszélhetünk gerincet előre hajlító. 2. A lábujjakat a talajon fokozatosan hátrafelé csúsztatva a gerinc fő feszülési pontja az ágyékról a háti szakaszra tevődik át (35.fej-térd ülés. 16. 20. Lehet először az ujjakat. 17.ekeállás A halászana a leginkább ismert jóga-gyakorlatok egyike. amelyik a nyaki gerincet hajlítja maximálisan előre. Jóga nidrászana . hogy a két kezünket a gyakorlat elején fejünk alá tesszük. 19. hátra és oldalt hajlító gyakorlatokról. Először csak kissé hajlított térddel lehet végrehajtani. 4. valamint olyanokról. 12. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány GERINCGYAKORLATOK A jóga-ászanák legtöbbje gerincgyakorlat. Sirászana . Karnapithászana .emelt láb-fej tartás. Maha mudra . Jóga-mudra . Ez az ászana „háti gerinc”-variációja. Sankatászana (ekapada-dandajamana-ekapa-dasirászana) . Padahasztászana . Halászana . 1. Ekapada-dandajamana-dzsanusirászana . A láb felemelésekor nyújtott karokkal a földön ellennyomást lehet gyakorolni. 54 . Ez a forma az ágyéki gerinc tornája.térd-homlok ülés. Ardha-kurmászana . Bivaktapada-paszcsimatánászana .hátsó nyújtó-póz. 21.teknősbéka-tartás. a talajra kell tenni (1. Ardha-kurmászana . Ekapada-sirászana . majd mindkét.jóga alvó-póz. amelyek a gerincet csavaró hatásnak teszik ki.fél láb-fej ülés. ábra). I.láb-kéz-tartás. Ha a láb közvetlenül a fej fölött ér földet. vagyis a gerincet különböző irányban feszíti. Végül van egy harmadik. Prunabivaktapada-dzsanusirászana . Kivitele egyszerű: hanyattfekvésben mindkét lábat felemelve a fej fölött hátra. 13.fél teknősbéka-tartás. ill. 11. Utthita-paszcsimatánászana .a jóga jelképe. hajlítja. Paszcsimatána .jógaspárga . és élettani hatásukat is ennek megfelelően fogjuk megvizsgálni.fél teknősbékaülés. egymásba fektetett tenyeret a tarkó alá helyezni. szorongóállás.térd-fül tartás. s egyben a legjobb előrehajlító gerincgyakorlat is.DR.ekeállás. 8.nagy jelkép. csavarja.emelt derék-hajlítás.nyúl-póz. Ebben a helyzetben a lábat a fej mögött teljesen hátra kell csúsztatni. A GERINCET ELŐREHAJLÍTÓ GYAKORLATOK 1. Utthita-dvipadasirászana . Dzsanusirászana .derékhajlítás terpeszülésben. hogy a gerincoszlopot milyen irányban tornáztatják. 7. ami növeli a gerinc feszülését. 14. 9.féllábas fej-térd állás. 5.terpeszes térd-homlok állás. Ómkarászana . 15. Dvipadasirászana . A továbbiakban az ide tartozó gyakorlatokat ilyen csoportosításban tárgyaljuk. akkor ez a póz megfelel a halászana első variációjának. 10.ómállás. kép). Sasangászana . sőt a láb el sem szokta érni a talajt.láb-fej ülés. Halászana .

A halászana . IE . c) . VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 35.háti.fordított testhelyzeti.izomerősítés a hasizmokban. vérkeringést változtató hatás. 55 . ábra. IN izomnyújtás az alsó végtag hajlítóiban. b) .a gerinc ágyéki.háti és nyaki szakaszának hajlítása. V .ekeállás változatai és fő hatásuk az egyes gerinc szakaszokra (nyílnál): a) .DR.

hogy csak a nyaki gerincet hajlítja. vagy a térd a fül mellett. mert a két testtartás egymást nehezíti: a lótuszülés a gerinchajlító hatást fokozza.térd-fül-tartás élettani hatásai: GE . és az egyik kézzel a másik csuklót megfogni. az előrehajlás pedig az alsó végtag feszülését. Az ászana besorolható lenne a fordított testhelyzetű gyakorlatok közé is.DR. Ezt úgy éri el. továbbfejlesztésének is tekinthető. A kéz tartása különböző: lehet a térdre. 3.térd-fül tartás A karnapithászana végeredményben. közvetlenül a fej mellé kétoldalt kerülnek.. Karnapithászana . másrészt. A térdek a fület fogják közre. még a gerincgyakorlatok hatásainak elemzését. Sajnos. kép). hogy a térd be van hajlítva. Formája megegyezik a halászana harmadik. Leginkább a comb feszítőizom-csoportja nyúlik meg. a halászana egyik variációjának. megszűnik a térdízület és az alsó végtag feszítőizmainak nyújtása. térdelőülésben végezni: térdelőülésben előrehajolva a homlokkal a térdek előtt a földet kell megérinteni (37. 36. hiszen tartalmazza azok jellegzetes tartását és hatását is. innen az eredeti név is: fül. Ezt legkönnyebb vádzsrászanában. Egyéb élettani hatásai teljesen megegyeznek a hálászanáéval. vagy a kéz van a tarkón. hasonlóan nyújtásban vannak a hátizmok is. És ugyancsak a gyakorlat hatásai közé tartozik a hasizmok megdolgoztatása is. Ez a változat a legtöbb ember számára az első próbára is sikerül. hogy a térdet teljesen a fül mellé tesszük. A gyakorlatot kövér testalkatúak a hasuk maximális összenyomódása miatt nem tudják végrehajtani vagy csak a teljes kilégzés pillanatában sikerül nekik. V .gerinc előrehajlítása. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Az áll ilyenkor teljesen a szegycsontra nyomódik. A vérkeringésre gyakorolt hatása a fordított testhelyzetből a mell és hasüreg emelkedett nyomásából ered (l.vagy fültő-tartás (karna = fül.a fordított testhelyzetből eredő vérkeringési hatás. hogy a lábak nem nyújtott. combra támaszkodni előredűlés közben vagy a kezet hátratenni. amit nyerünk azzal. Nehezebb lótuszülésben. A karnapithászana . 3. old. Jóga mudra . fő támadáspontja azonban mégis a hátgerinc. hanem behajlított állapotban. ábra). 2. IE . Azzal. A légzés megnehezül. ábra. a nyaki gerinc viszont maximálisan meghajlik.). annak ellenében elveszítjük a halászana hasonló variációjának azt az előnyét. nyaki gerincre ható változatával.izomerősítés a hasizmokban. mégpedig két okból: egyrészt mert kell tudni előbb magát a lótuszülést. Hatásai: a gerinc különböző pontjainak előrehajlításán kívül az ászana elsősorban az alsó végtag és a medence hajlító-izmait nyújtja. 95. 56 . ábra). pith = fültő). ti. A nyújtás együtt jár a térdízület feszülésével is.a jóga jelképe A jóga mudra gyakorlat-kombináció: gerinctorna jógaülésben (2. a kettő együtt nem megy (36. Hatása abban különbözik a halászanától. hogy a kezet a fej alá lehet tenni és így a gerinc hajlítását fokozni.

az alsó végtag ízületeire. hogy gerinchajlító. E gyógyhatásokra majd még külön visszatérünk. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 37.a vérkeringés megváltozása a fejben és a nyakban a fordított testhelyzet. Ez a kartartás a vállöv segítségével fokozza a gerinc előrehajlítását (38. A gyakorlat hatását fokozhatjuk. A jóga mudra amellett. ábra. A jóga mudra élettani hatásai: GE . Ardha-kurmászana . és növeli a hasűri nyomást. Az előrehajlás a mellkast is akadályozza a kiterjedésben. Itt meg kell jegyezni. A jóga mudrát szerv-visszahelyező gyakorlatnak is titulálják. s a belégzés a lassú felegyenesedés alatt történik. és az ülés a medence megemelése révén megkönnyíti az előrehajlást. A jóga mudra térdelőülésben Ez az ászana elsősorban gerinctorna. viszont hatása is elmarad a lótuszüléses változat mögött. V . 38. Az ardha-kurmászana változat 57 . ábra. mégpedig egyenletesen az egész gerincoszlopra hat.gerinc előrefeszítése. fejleszti a hasizmokat. a lábban pedig az érleszorítás miatt. hogy amennyire erősíti az előrehajlás a lótuszülés hatásait. majd 5-6 másodpercig így maradnak. izmaira hat. máj. annyira csökkenti a két hatás egymást.DR. Emellett ajánlják gerincferdülés.és emésztési zavarok. lép-megbetegedés és elsősorban hasi zsírlerakódás ellen. ábra). hogy itt tárgyaljuk a jóga mudra csoportban. ahova forma szerint tartozik. Előrehajlott állapotban a légzés szünetel. Ezért olyan könnyű a gyakorlat vádzsrászanában vagy térdelőülésben. Legtöbbször úgy végzik. ezért a légzést nehezíti. ha a gyakorlatot térdelőülésben végzik. 4. és ismét felegyenesednek.fél teknös-béka-tartás változata Az itt következő változat annyira elüt a teknősbékaüléstől és a fél teknősbéka-üléstől is. A hasűri nyomást fokozni lehet egy kéztartással: az ökölbe szorított kezet a has alsó részére kell nyomni. az ülések tárgyalásakor ismertetett módon. mégpedig a hátunk fölé.ízületi szalaghatás az alsó végtagban.az ülésmód . a lehető legmagasabbra. hogy többszöri mély belégzés után előrehajlás közben kilélegeznek. és így előrehajolni. Másodsorban . Az előrehajlás megszünteti a térdelőüléskor keletkezett feszülést. mert korrigálja a hasüregi szervek süllyedését. S . ha a hátul öszszefogott kezünkkel karunkat felemeljük.

Végül a fejben és a felső végtagban a fordított testhelyzetű ászanákhoz hasonló vérkeringésváltozást tapasztalunk (39. Kivitele egyszerű: először a földre kell ülni térdelőülésben. a fordított testhelyzetű gyakorlatok közé is besorolható. miközben a két kéz a bokát fogja. A testsúly egy része a fejen nyugszik (40. Akárcsak az előző fél teknősbékatartás variációja. ábra). A comb feszítőizmai enyhe nyújtás alatt. IE . ez is összetett ászana.izomerősítő hatás. Mivel a fej és nyak keringése is megváltozik. 40.a gerinc előre-feszítése.nyúl-póz élettani hatásai: GE . Az ardha-kurmászana . S . hogy a homlok a földet érje. 5.fél teknősbéka-tartás változatának élettani hatásai: V . Sasangászana . V . mégpedig a nyaki gerinc előrehajlítója.gerinc előre feszítése. ábra. a térdízület pedig erős hajlító hatás alatt áll. A vádzsrászanában. ábra. Emellett nemcsak előre hajlít. tehát a térdelőülésben végzett jóga mudra változatának is tekinthető. 58 .. A sasangászana . Ezután felemelkedünk (6.térdízületi szalag nyújtása.nyúl-póz A sasangászana ugyancsak hasonlít a jóga mudra-csoport ászanáihoz. 5.a vérkeringés megváltozása a fejben a fordított testhelyzet.DR. Hatása igen összetett. a vállövben pedig izomerősítő hatással kapcsolódik. kép). a hajlítás miatt a láb keringése változik. GE . a lábban az érleszorítás miatt. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány könnyű gyakorlat. A gerincben az előrehajlítás a hátizmok nyújtásával. mindenkinek ajánlható. hanem a gerincet fordított terhelésnek is kiteszi. ábra). 39. Legfőképpen gerincgyakorlat. majd mindkét kart előre kinyújtani és szintén a földre fektetni (4. s mivel kezdők is meg tudják csinálni. kép). Az alsó végtagon a vádzsrászanának megfelelő élettani hatás mutatkozik. Térdelőülésben egyszerűen előre kell hajolni.a testhelyzet miatt megváltozik a fej és a nyak vérkeringése. a fejet a térdek elé tenni.

a másik a gerinc előre-hajlítása (7. de előre is lehet nyúlni. Kezdetben nehéz homlokkal a térdet elérni. 59 . mert itt a felső test súlya és a föld ellennyomása nem segít a gerinc hajlításában. de mindegyik a feszítőizomcsoportokat nyújtotta. Hatástanilag teljesen megegyezik a paszcsimatánával. Az utthita-paszcsimatánászana .emelt derékhajlítás Az emelt derékhajlítás a paszcsimatána nehezített változata.egyensúly-gyakorlat. ábra. 42. Az eddig tárgyalt ülésmódok is hatottak az alsó végtagi izmokra. Az alsó végtagon a hajlító izomcsoportokat nyújtja.hátsó nyújtó-póz élettani hatásai: GE . A paszcsimatána . a gerincet előre hajlítja és a hasizmokat fejleszti. az ízületekkel együtt. Kézzel lehet a bokát fogni. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 6.térdizületi szalaghatás.derékhajlítás térdelőülésben.izomerősítés a hasizmokban. IE a hasizom erősítése. akik már az alapászanát jól tudják. hiszen az egész test a keresztcsont igen labilis alapján nyugszik. E . A paszcsimatána éppen ellenkezőleg: a hajlítóizom-csoportokat nyújtja. A paszcsimatánára számos variáció épül. de a teljes kilégzés segít az előrehajlásban. IN . Az alsó végtag nyújtva és összezárva fekszik a földön. Az ászana hatása az előbbiekéhez hasonlóan szintén két részből áll: az egyik az alsó végtag hajlítóizmainak és a térdízületnek a nyújtása.izomnyújtás az alsó végtag hajlító izmaiban. Csak olyanoknak való. 41. Ezután nyújtott karral fel kell nyúlni a lábhoz.gerinc előrefeszítése. IE . Speciális tulajdonsága. Ülő helyzetben az összezárt lábakat nyújtott térddel magasra kell emelni . Paszcsimatána . és a nagyujjba kapaszkodni. S . ábra. Utthita-paszcsimatánászana .izomnyújtás a combhajlító izmokban. ábra). növeli a hasprést és a mellűri nyomást is.emelt derékhajlítás élettani hatásai: IN . ezenkívül igénybe veszi az izmok nyújtását a gerinc nagyobb fokú hajlításának eléréséhez. ábra). másrészt azért is. 7.DR. amiket a következőkben mutatunk be.ízületi szalag nyújtása. kép). Az erőteljes előrehajlás aktívan veszi igénybe a hasizmokat.hátsó nyújtó-póz A paszcsimatána . mert a nehéz gyakorlat közben még az egyensúlyt is tartani kell. S . a karok a térd mellett könyökölnek. Tökéletes formájában a homloknak el kell érnie a térdet (41. s ujjal a nagyujj és a többi lábujjak közé akaszkodva a gerinchajlítást segíthetjük. hogy mindezek mellett még egyensúlygyakorlat is. A fej a térden nyugszik (42.mintegy 80°-nyira a talajtól. Azért nehezebb a paszcsimatánál.

S . A hasizmokat és a testoldali izmokat megfeszíti. Változat a kéztartásban az. Kézzel a bokát is meg lehet fogni.érinti a talajt. Bivaktapada-paszcsimatánászana . Csak akkorára kell terpeszteni.terpeszülés és derékhajlítás élettani hatásai: IN .derékhajlítás terpeszülésben A paszcsimatána-gyakorlatnak talán legnehezebb változata a bivaktapada-paszcsimatánászana. kép).nő a vérnyomás. A fej a térdeken nyugszik. ha a kéz nem elöl.a sarok mögött. a gerinc előrehajlása. A fordított felsőtest-állás miatt . Aktív hasizomösszehúzó. hasonlóan a háti és vállövi izmok nyújtása. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 8. mint a paszcsimatánánál. ábra). Hasonlít a nálunk is általánosan ismert derékhajlításhoz (8.izomnyújtás az alsó végtag hajlító izmaiban. Ez a változat hatásában a gerinchajlításon kívül a vállizmokat.a vérkeringés megváltozása a fordított testhelyzet miatt a fejben és a nyakban. Padahasztászana . Padahasztászanában a felső test súlya is segít a derékhajlításban. S .láb-kéz tartás A padahasztászana álló helyzetben végzett paszcsimatána. elöl a fej a földig hajlik. azért került a gerinc-hajlítókhoz (44. hanem a lábszárak mentén kétoldalt hátranyúlva .DR. valamint a térdízületi szalagok feszülése. s a gerincet ezzel a lehető legjobban meghajlítani. ábra. V .a gerinc előrefeszítése. V . megváltozik a keringés.a gerinc előrefeszítése. GE . Ülésben a lábakat terpeszteni kell. bivaktapada-paszcsimatánászana . 9. A fordított testhelyzetből adódó élettani hatások részletezésére a fordított testhelyzetű gyakorlatok ismertetésekor térünk ki. hogy a tenyerek a láb előtt a földre támaszkodjanak.és a csípőízületre. terpeszállásban lehet elérni. Álló helyzetben. nyújtott térdekkel a földig kell hajolni. A hasűri és mellűri nyomás növekszik. A padahasztászana a paszcsimatána hatásait kombinálja a félig fordított testhelyzettel. A legnehezebb variációt itt is.a vérkeringés megváltozása a felső test félben a fordított testhelyzet miatt. 43. minél messzebb . fő hatása azonban nem ebben. így a fejet a térd vonala mögé hátra lehet nyújtani. A padahasztászana .ízületi szalaghatás a térdízületben.térdízületi hatás. A. és húzással a derékhajlításban segédkezni. GE . A térdek természetesen nyújtott helyzetben vannak (43.izomnyújtás az alsóvégtag hajlító izmaiban. 60 . 44. Hatással van ezenkívül a térd. az alsó végtagon pedig a hajlító és a közelítő (adduktor) izomcsoportokat nyújtja. hanem a gerinc előrehajtásában rejlik. emellett növeli a hasűri és mellűri nyomást. Ennek megfelelően élettani hatása is összetett: az alsó végtagon a feszítőizom-csoportok maximális nyújtása.elsősorban a fejben . hogy a fej a két térd között elférjen. Tulajdonképpen a padahasztászana is e gyakorlatok közé tartozna. ábra.láb-kéz tartás élettani hatásai: IN . miközben a két kéz a láb ujjait fogja. ábra).

ahol inkább a gerinc hajlott meg. hanem kissé oldalt hajlik. S . A sirászana . hanem ellenkezőleg: a lábszárat megragadva a térdet kell a fejhez emelni (46. GE a gerinc előre-feszítése. ábra.izomnyújtó hatás a vállizmokban és az egyik alsó végtag hajlító izmaiban. IN . Egyrészt az egyik kinyújtott láb a kar segítségével könnyebben hajlik meg. így a hatás elsősorban a térden mint gyengébb ellenálló ponton érvényesül. A behajlított lábban enyhe keringésgátlás keletkezik.térd-homlok ülés A paszcsimatána féloldalas változatai közé tartozik a dzsanusirászana. míg a másik láb nyújtva van. a lábujjakat a másik comb alá tesszük. valamint a hasűri nyomással is: a nyújtott láb felé eső oldalon a hatás jobban érvényesül. de azzal mégsem egyezik teljesen. és a mély hátizmok közül is érezhetően az egyik oldali jobban megnyúlik.ízületi szalaghatás a térdben és a csípőben. hogy az oldalirányú elhajlás következtében nem teljesen azonos izmok nyúlnak meg a leginkább.fej-térd ülés élettani hatásai: E egyensúlygyakorlat. és a nyújtott láb ujjaiba kapaszkodnak (45. hogy a homlok a térdet érje. A másik alsó végtag nyújtva van.hasizom erősítése. ábra).a fél padmászana-helyzetben jellemző alsó lábhoz hasonlóan . 40.térd-homlok ülés élettani hatásai: IN . 61 .az ellenoldali combhoz fekszik.izomerősítés a vállövben. IE . mind pedig a térdízületben. először is gerincgyakorlat. 11. 46. A másik különbség.DR. A vállöv izmait is fejleszti. A dzsanusirászana . A karok előrenyúlnak. értorna hatással. mint a dzsanusirászana során. Az egyik láb behajlítva . ábra). de nem úgy. szemben a paszcsimatánával. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 10. mint a másik oldali. Dzsanusirászana .izomnyújtás a felemelt láb hajlító izmaiban. Hasonló a helyzet az összehúzó hasizmokkal. mint a kettő. ábra. Sirászana . Élettani hatása igen hasonlít a paszcsimatánáéhoz. A gerinc nem pontosan előre. IE . A gyakorlat hatása összetett. Most a térdet a homlokkal kell érinteni.ízületi hatás ugyanazon a lábon. előrehajlással. Ülő helyzetben az egyik lábat behajtjuk. és erre a nyújtott lábra kell ráhajolni úgy. S . A felemelt lábon a paszcsimatánához hasonló nyújtó hatást érünk el mind a hajlítóizmokban.fej-térd ülés A fej-térd ülés a dzsanusirászana magas tartásban végzett ikergyakorlata. a gerincet előrehajlítja.

ábra.térdízületi szalagfeszítés.az alsó végtag hajlítóizmainak nyújtása. kép).vagy a lábujjakba kapaszkodik.izomerősítés a hasizmokban. ábra). ahol emiatt megváltozik a vérkeringés (48.megváltozott vérkeringés a felső testfélben a fordított testhelyzet miatt.szintén súlyánál fogva . Az arc a térdre fekszik. hogy nemcsak az egyik. 47.DR. majd az egyik láb felé hajolni. mert a hajlításban a test súlya is segít. Hatásában megegyezik a dzsanusirászanával. A hasizmok féloldalasan húzódnak össze.nagy jelkép-gyakorlat élettani hatásai: IE .nagy jelkép Az előbbi dzsanusirászanához hasonlít. esetleg a lábfej mellett érintik a talajt (9. csak a nyújtott tartás miatt az ellenoldali lábon is enyhe nyújtó hatás érvényesül (47. 62 .a hasizomzat erősítése. S . 90°-os ülőterpeszben van.gerinc előrehajlítás. 13. kb.a fejbe. míg a kezek vagy a bokát. Ennek hatása is abban tér el a paszcsimatánáétól. Az álló helyzet miatt az oldalra hajlás könnyebb. attól eltekintve. tehát a gerincet nem tisztán előre. GE . IN . felváltva minkdét oldal felé el kell végezni. végtagokba áramlik. hanem előre-oldalt hajlítja. míg a comb feszítői (extenzorai) és közelítői (adduktorai) megnyúlnak.gerinc előrefeszítése. S . A fej az egyikoldali térdre hajlik. sőt meg is egyezik vele. Az utóbbi esetben a könyök a térd mellett fekszik. A maha mudra . míg a másik oldal izmai enyhén megnyúlnak. akárcsak ezt is. hogy féloldalas. A lehető legnagyobb terpeszbe kell állni.terpeszes térd-homlok állás A bivaktapada-dzsanusirászana tulajdonképpen álló helyzetben végzett maha mudra. A vér ugyanis . VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 12. IE . A gyakorló oldalon a térdízület és a csípőízület van igénybe véve. vagy a lábujjat fogják. A bivaktapada-dzsanusirászana terpeszes térd-homlok állás élettani hatásai: V . GE .az alsó végtag hajlítóizmainak nyújtása. 48. vagy a bokába. IN . hanem mindkét láb nyújtott állapotban. a vállba és felső. Természetesen az összes féloldalas gyakorlatot. Maha mudra . ábra. ugyanezért félig fordított testhelyzetű gyakorlatnak számít. Bivaktapada-dzsanusirászana . A kéz.térdízületi szalaghatás. ábra).

VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 14. A purnabivaktapada-dzsanusirászana . Purnabivaktapada-dzsanusirászana -jóga-spárga A paszcsimatána típusú gyakorlatokhoz sorolhatjuk végül a jóga-spárgát is. amíg ülésbe nem megyünk le.gerinc előrehajlító hatás. ábra. Ekapada-dandajamana-dzsanusirászana .izomnyújtás az alsó végtag hajlítóiban.és a csípőízületben. ezúttal azonban a paszcsimatána-mozdulatot .jóga-spárga élettani hatásai: GE . 15.és térdízületi szalagfeszítés.féllábas fej-térd állás élettani hatásai: E . amely kinyúlva a felemelt láb újjába kapaszkodik (49. IE hasizom-erősítés. Az ellenhatást itt is a kar adja meg. Kivitele hasonló a nálunk ismert spárgáéhoz: álló helyzetből kell kiindulni. IN . a maha mudráéval. A maha mudra hatásmechanizmusához csatlakozik az egyensúlyi tartásból eredő plusz nehézség.féllábas fej-térd állás Ez is hasonlít a paszcsimatána féloldalas változatához.ízületi szalagfeszítés a térd. IE .egyensúlygyakorlat. Az ekapada-dandajamanadzsanusirászana .állva kell elvégezni. S csípő. mivel féllábon kell a gyakorlatot végrehajtani. ábra.az alsó végtag hajlító. IN .hasizomerősítés. GE . és az egyik lábat előre kitéve addig kell gyakorolni.DR.gerinc előrehajlítása. Hatása azonos a paszcsimatána csoport már leírt több tagjáéval.a homloknak a térdre való fektetését . Ekkor a fejet az elöl levő térdre tesszük. pl. S . A kéz a paszcsimatánában ismertetett helyzetek egyikét foglalhatja el. 63 .és a comb közelítőizmainak nyújtása. 49. 50. ábra).

akkor a gerinc nyaki része nem hajlik meg. 17. Kivétel ez alól az előbbiekben tárgyalt ardha-kurmászana variáció. a nyakban és a fejben megváltozik (51. 16. a nyakba kell tenni. az erős derékhajlítás következtében elsősorban a hasi szerveket éri nagy kompresszió. GE gerinc előrehajlítása a háti és ágyéki szakaszon.fél teknősbékaülés A fél teknősbékaüléssel újabb gerinchajlító-csoport kezdődik. ezzel szemben a többi szakasz annál inkább.fél láb-fej ülés Ez az ászana szintén előgyakorlat a hasonló. Ezzel egyidejűleg a hát és a vállöv izmai nyújtásnak vannak kitéve. A nagy combideg (a nervus ischiadicus) is jelentős húzásnak van kitéve (50. hogy igen nehezek. Ha a gyakorlatot tökéletesen sikerül elvégezni. Az elöl levő lábon a hajlító izmok maximális nyújtást szenvednek. Ezután a két kart oldalt kinyújtjuk az enyhén behajlított térdek alatt. nő az előrenyújtott láb oldalán a hasűri nyomás. normális légzés. Megnő a hasi és a mellkasi nyomás. Nyújtó hatás alatt áll a hátizomzat is. ábra). hogy a lábat a gerinc jobb előrehajlítása érdekében a vállra vagy a nyakba kell helyezni. A térdek a mellkast közrefogják. Meg kell próbálni annyira előrehajolni. A vérkeringés a mellkasban. a térdhajlat a váll fölé kerül. A másik láb a törökülésnek megfelelően a földön marad.izomnyújtás a hát izmaiban.az ortodox tartás szerint . Ardha-kurmászana .a mell előtt „ima”-tartásban van (l. és lehetőleg lassú. Egyoldalon összenyomja a hasi szerveket (52. a két térd közötti távolság ne legyen több fél méternél. Kivitele a következő: enyhe terpeszülésben a földre ülünk. 51. Kiviteléhez törökülésben a földre ülve. és mindenekelőtt egészségeseknek valók. A tenyerek lefelé nézzenek. nehezebb testtartásokhoz. és a két kar a földön feküdjék. Az ászana élettani hatása elsősorban a gerinc erős előrehajlításában érvényesül.fél teknősbékaülés élettani hatásai: IN . Az ardhakurmászana egyben a kurmászana egyik előgyakorlata. amelyet hatástana alapján a jóga mudra-csoportba kell sorolni. 64 . V . Ekapada sirászana . A fél teknősbéka-tartás még egyike a könnyebbeknek. az egyik lábat a kéz segítségével a fej mögé. A féloldali hasizmok összehúzódnak. A következő lépésben előre hajolva a homlokunkkal a talajt érintjük. valamint a térdízületre hat. ábra. 3/6 ábra). Mindegyiknek jellegzetessége. Élettanilag e gyakorlat a gerinchajlításon kívül a csípőízület szalagaira. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Élettani hatása elsősorban a gerincre és a csípőízületre irányul. Az ardha-kurmászana .DR. A kéz . A testhelyzet felvétele után izomlazítás következik. ezért elsősorban előrehaladott jógázóknak. A gyakorlatok általános tulajdonsága még. hogy a mell a földet érje. ábra). ábra).megváltozott vérkeringés a fej és a nyak ereiben.

miközben a két tenyér a mell előtt öszsze van téve. Az ekapada sirászanához igen hasonló előkészítő-póz még a sankatászana. felhajlított alsó végtagban a csípő és térdízület csavarása áll előtérben.álló fél láb-fej póz A sankatászana álló helyzetben végzett ekapada sirászana. egyik lábat kézzel a fej mögé a nyakba tenni. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 52.álló fél láb-fej póz élettani hatásai: S . ábra. ez elsősorban a máj.DR. Az ellenkező oldali. E . Sankatászana . Ez a gyakorlat is egyszerre csak egyik-egyik végtagot és a gerincet tornáztatja. minthogy a gerinc feszítőerejével szemben mindig csak egy láb hat.féloldali csípő.egyensúlygyakorlat.és térdízületi szalagfeszítés. A sankatászana . hogy erős aktív megterhelés hárul az összes feszítőizom-csoportra. Ha jobb oldalon végezzük. Ezután a karok segítsége nélkül felegyenesedni. ábra). Az ekapada sirászana . 65 . IE . 53. mint a gerincé. 18. S .és csípő. A felegyenesedés az egész csípőt és az alsó végtagot is bekapcsolja a tornába.az. Ha már az ekapada sirászana jól megy.izomfejlesztés az alsó végtagban. akkor lehet csak hozzáfogni a dvipadasirászanához. A féllábas tartásokat mindkét oldal felé el kell végezni.ízületi szalagfeszítés. Itt is ekapada sirászanából kell kiindulni. kifejezettebb az alsó végtag tornája.fél láb-fej ülés hatásai: H . A gerinc előrehajlása sem passzív. hasonló módon a csípő-és farizmok nagy részére is (53.térd. tehát törökülésben ülve. ábra. Élettani hatása az álló végtagon .különösen a felálláskor . bal oldalon a lép keringését változtatja meg.féloldali hasűri nyomás fokozódása. Az izmok közül főleg a has és a mély hátizmok tréningje. mert a láb tartása következtében az összes hátizmok működnek.

Ezután a másik kar a lábfej elé a földre támaszkodik. Mindez kombinálódik a vállöv és a kar aktív izomtréningjével. Nevét onnan kapta. hogy a féllábas állóhelyzet labilis egyensúlyi helyzetet teremt.láb. amelyet alább ismertetünk. Dvipadasirászana . VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Az előrehajlás az oldal. 20. A felső test megközelítőleg vízszintes helyzetben van. ami a fej vérnyomását emeli. így az ászana egyensúly-gyakorlatnak is számít. Végül a leírt testhelyzet megtartásával . Először is a gerinc előrehajlítása. Az ászana élettani hatása igen összetett. old. V . a másik ebbe a lábba akaszkodik bele. A vérnyomás növekedéséhez hozzájárul a has és mellkas nyomásának emelkedése is. Az egyensúlyozást megnehezíti. Az egész felkar legyen a térdhajlatban. Az ómkarászana . 32.ómállás. mert 5 .lassan ülésből kézenállásba kell átmenni (54. Végeredményben tehát a gerinchajlítás mellett igen sokoldalú hatás elérésére alkalmas a sankatászana. Besorolhatnánk ezt a jógaülések közé is. A felsorolt hatásokhoz még hozzájön az is. majd az ellenoldali kart a földön fekvő. Végül az izmok nagy része az egyensúly megtartásában is közreműködik. A másodszorra felrakott lábnak tehát sokkal nagyobb kitérést kell végeznie.egyensúlygyakorlat. ujjakkal előrefelé.DR.fej ülés A dvipadasirászana is a szukhászanából vagy törökülésből indul ki. Ez csak akkor vihető keresztül. 66 . Ómkarászana . mint az első.a vérkeringés gátlása az alsó végtagban. ábra). A kezek vagy a földön nyugszanak. vagyis az egyik lábat a fej fölött. 54. s amely a legkitűnőbb gerincgyakorlatok egyike. IE izomerősítés a vállövben és a karizmokban. a nyakra kell felrakni. hátul a nyakba tenni. A test ízületeinek és izmainak tehát nagy része részt vesz az ászana végrehajtásában.és hasizmokat is igénybe veszi a törzs megfeszítése miatt. Mindkét lábat egymásba akasztva a fej mögé.ómállás Az ekapada-sirászana triász harmadik tagja az ómállás.7 centiméterrel hátrább kerül. A gyakorlatban az egyik láb nyugszik közvetlenül a nyakon. Legnagyobb jelentősége mégis az. hogy emlékeztet a szanszkrit „óm” betűre. ha már a fél lábfejülés kitűnően megy mindkét irányban. a nyakban levő láb ízületi csavarása. 19.) érvényesülnek. S ízületi szalagfeszítés az alsó végtagban. élettani hatásai: E . hiszen kézenállásról van szó. a másik lábon pedig a lótuszülésszerű hatások (lásd padmászana. hogy a törzs és a felhajlított láb merev egységet alkot. mert mintegy átmenetet képvisel az ülések és gerincgyakorlatok között. s emellett még mint egyensúlygyakorlatot is számba kell vennünk. Kivitele törökülésből indul ki: először az ekapada-sirászana-pózt kell felvenni. és nem lehet finom mozgásaival az egyensúlyt korrigálni. behajlított láb térdhajlatába csúsztatni. ábra. hogy előgyakorlat az erős hatású dvipadasirászanához.

ábra). Kurmászana .a hasés mellüreg nyomásának emelkedése. a két lábnak a nyakba tevését használják ki (kurmászana. jóga nidrászana.előrehajlítás az egész gerincoszlopon. A has. továbbfejlesztése a féllábas teknősbéka tartásnak. ábra.teknősbéka-tartás A teknősbéka-tartás voltaképpen két láb-fej tartás előredűlve.dvipadasirászana). ezután egyszerűen előre kell hajolni. amíg a homlok a földet nem érinti. utthita. ez utóbbi kéztartás megszünteti a test stabilitását. A dvipadasirászana is egy ászanacsoport legjellegzetesebb alakja. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány vagy a mell előtt andzsali haszta tartásban (l. 56. A kurmászana . valamint a megnövekedett has. A csoport többi tagjai mind ennek a testtartásnak az alapformáját.teknősbéka-tartás élettani hatásai: GE .láb-fej ülés élettani hatásai: E . Az ászana hatáskomplexumát a csípőízület erős hajlítottsága és a gerinc előrehajlítása uralja. A homorításkor működő minden egyes izomcsoport nyújtásban van. Mindkét láb a nyakban van.és mellüregben nagy nyomás uralkodik. 55. 3/6 ábra).a fordított testhelyzet.egyensúlygyakorlat. 67 . de éppen úgy folytatása. S térd.és csípőízületi szalagfeszítés. ábra). H . ahol inkább az egyik láb hajlik meg a gerinccel szemben. 21. A dvipadasirászana . V . szemben a hasonló. A karok oldalt hátrafelé nyúlnak és hátul a keresztcsont felett a kéz az ellenoldalival összefogódzik (56. a zsigerek is erősen összenyomódnak. ezért itt a gerinc kénytelen jobban kitérni. Először dvipadasirászanába kell helyezkedni. és a gyakorlat így még egyensúlyi gyakorlatnak is számít (55.és mellűri nyomás miatt megváltozott vérkeringés a fej és a nyak ereiben. Kivitele szintén törökülésből indul.DR. ábra. az ardha-kurmászanának is. de féllábas üléstípusokkal. helyesebben dűlni.

A gyakorlat kivitele láb-fejüléssel (dvipadasirászana) kezdődik (l.jóga alvópóz hatásai: S . így könnyebb a lábakat a nyakba helyezni (57. míg az előbbit ülő helyzetben. Ez nyilván csak szóbeszéd.). inkább azt kinyújtani igyekszik. A vér a nyakba és a fejbe áramlik. ez azért van. sajnálják az időt az alvásra. addig az utóbbit fekvő helyzetben végezzük ugyanúgy: mindkét lábunkat a nyakunkba tesszük. Az erős gerinchajlítás és a csípőízület csavarása mellett a vállövet is akcióba állítja: a kézenállás miatt egyensúlyozni is kell. mint a dvipadasirászana. 23. Majd a testsúlyt fokozatosan előre vive.ízületi szalagfeszítés a térdés csípőízületben. s a két kéz a keresztcsont felett összekulcsolódik. ahol a vérnyomás megnő. GE . kézenállásba kell átmenni (58.DR. Még egyszerűbb. az ujjak előre nézzenek. ott. old. mert itt a test súlya a gerinc hajlásához nem járul hozzá.előrefeszítés az egész gerincoszlopon. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány A teknősbéka-tartás ugyanazokat a hatásokat idézi elő. A jóga nidrászana . Ezekhez specialitásként járul a fordított testhelyzet vérelosztást megváltoztató hatása. A jóga nidrászana élettani hatásai teljesen azonosak a kurmászanában ismertetett hatásokkal. Ezután a két karral elöl meg kell támaszkodni. ha a gyakorlatot hanyattfekvéssel kezdjük. Az ászana hatásában a láb-fej-tartás kombinálódik egyéb hatásokkal. ábra). a láb-fej tartás a gyakorlat lényege. ábra). 22. előre dőlve.jóga alvó-póz A jóga nidrászana pontosan egyezik a dvipadasirászanával. ábra. Jóga nidrászana . 68 . De elmarad a feji és nyaki vérnyomás emelkedése. Egy szempontból könnyebb a két láb-fej ülésnél. mert az alvásnak mint tökéletes lazító és pihenő periódusnak ilyen testhelyzetben való eltöltése nemigen egyezik a jóga egyébként biológikus felfogásával. megfelel a teknősbéka-tartásnak vagy kurmászanának is. mert alvás közben is tornáztatja a szervezetet. a testhelyzet teljesen stabil. Kivitelekor szintén a szukhászanából kell indulni. akik erdőkben viszszavonultan élnek és idejük nagy részét elmélkedéssel töltik. emiatt utthita-kurmászanának is szokták nevezni (utthita = emelt). Utthita-dvipadasirászana . csak a testhelyzet más. Szerintük ez a jógaalvás-póz azért kitűnő. A karok a combot fogják körül. mert egyensúly tartás nem szükséges. 66. majd hanyatt dőlni. és közben az alvás kényelmét (!?) is biztosítja. A jógik egy része. valamint a kar izmai erősen igénybe vannak véve. ez azonban elég elenyésző különbséget ad. és előbb dvipadasirászanát végezni. 57. és a vállöv. A gerinc hajlítása is egy fokkal kisebb.emelt láb-fej tartás Mint a neve is mutatja. mert a fej a szívnél magasabban helyezkedik el.

Az egyéb gyakorlatok csoportjában tárgyalt ászanák közül a bakászanának. S . vagy gólyaállásnak.DR. Most pedig mindjárt térjünk rá a következő gerincgyakorlat-csoportra. A fordított testhelyzetű gyakorlatok közül a szárvangászana vagy gyertyaállás csoport. a negyedik pedig a pada-sirászana vagy lábfej-tartás gyakorlatai. 69 . ezek is jó szolgálatot tehetnek. Ilyenek a jógaülések között tárgyalt kukuttászana vagy kakasülés. Az első kettő csak a gerinc egyszerű akaratlagos előrehajlítását végzi. Ezek közül is a jóga mudra keresztbe tett lábbal. Ha a gerincet elorehajlítókat megfigyeljük. mind a törzs-nyak hajlítóképességét maximálisan kihasználva görbíti előre a gerincoszlopot.izomerősítés a vállöv és a kar izmaiban. E gyakorlatok fő támadáspontja nem a gerincre irányul. ábra. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 58. a gerincet-hátrahajlító ászanákra. a garvászana vagy embrióülés. végül a jalandhara-bandhának vagy állzárnak van még gerincet előrehajlító hatása. hanem az alsó testfél súlyát is igénybe veszi.emelt láb-fej tartás élettani hatásai: E . A paszcsimatána vagy hátsó nyújtó-póz-csoport már a térdízület nyújtását és a csípőízület feszülését is kiaknázza a gerinc erősebb hajlítása érdekében. Az utthita-dvipadasi-rászana . közöttük négy csoport is akad hasonló testtartással: az egyik a jóga mudra vagy jóga jelképe csoport. A gerinc hajlításakor érvényesülő élettani hatások értékelését az összes gerincgyakorlatban egyszerre a többi csoport bemutatása után beszéljük meg. de abban az esetben. ábra).egyensúlygyakorlat. ha a cél a gerinc speciális helyen való előrehajlítása. amelyek a gerincet előrehajlítják. A négy gyakorlatcsoportban a gerinc állása is jól mutatja a hajlító hatás fejlődését (59. a harmadik a halászana vagy ekeállás. tehát az alsó végtag feszülésének kihasználása nélkül hat. IE . Egyéb gerinc-előrehajlító ászanák Az eddig felsorolt ászanákon kívül is vannak testtartások. A legjobb eszközökkel kétségtelenül a padasirászana-csoport „dolgozik”. Még tökéletesebb technikát árul el a halászana. amikor a gerinc hajlításában nemcsak az akaratlagos izmokat. Itt a gerinc két tűz közé van szorítva: a nyakba akasztott láb mind az alsó végtag. a másik a paszcsimatána vagy hátsó nyújtó-póz és a hozzá hasonló gyakorlatok. és a bandhasirsászana vagy zárt fejenállás.ízületi szalaghatás.

70 . ábra. A gerinc helyzete a főbb előrehajlító ászanákban: A) .DR. C) paszcsimatána.halászana. B) . VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 59. D) – kurmászana.jóga mudra.

7. 9.teveállás. Néhány másodperc kitartása után. a homlok a földön van. a tenyerek a váll magasságában. később is segítenek a karok. leginkább azonban az ágyéki gerincszakasz szalagjait és ízületeit mozgatja meg. Szalabhászana . 6. Budzsangászana .tartás.félholdállás.művészállás. Vriscsikászana . de lehet a fejet hátrafelé.jóga-híd. amikor a törzs izomerejével nem lehet tovább emelkedni. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány II. 5. majd lassan . 11. 1. Nevezik magászanának vagy kígyóállásnak is. mert a gyakorlatot végző egyén a fejét felemelő kígyóra hasonlít.cápa-tartás. Natarádzsászana . 13. Ugyanakkor hat a keresztcsont-csípő közti félízületre is. Rövidesen érezhető az ágyéki gerinctáj kellemes feszülése. 10. Maciászana – hal .fél teveállás. Budzsangászana . Ardha-szupta vádzsrászana vagy ardha-usztrászana . valamint kétoldalt is hajlítani. Csakrászana . A köldök tája a földön marad. A GERINCET HÁTRAHAJLÍTÓ GYAKORLATOK 1. Az egyes gyakorlatok kivitele és főbb élettani hatásai a következők. Szupta vádzsrászana .a felső testtel fel kell emelkedni a talajról.kobraállás.kobraállás A budzsangászana az ismertebb „klasszikus” jógagyakorlatok közé tartozik. szintén a földön nyugszanak. az ujjak előre néznek.kerékállás. A gyakorlat az egész gerincet hátrahajlítja. 3.szöcskeállás. 2. és talán leginkább az utolsó ágyéki csigolya és a keresztcsont közötti összeköttetésre (60. A gyakorlat hason fekvésből kezdődik.mintha egy szőnyeget göngyölnének fel . 71 . Szétu-bandhászana . 4. Kezdők a kobraállás könnyített formáját is végezhetik: hason fekvésben egyszerűen fel kell könyökölni. különösen eleinte.íjállás. Az arc a felemelkedéskor rendszerint előre néz.skorpióállás.DR. Makarászana . és egy-két percig időzni. Ardha-csandrászana . Ekkor a karral ellennyomást gyakorolva még néhány centimétert lehet fel és hátra hajolni (10. ábra). ugyanolyan lassan kell visszaereszkedni.fekvő medencetartás. kép). Purna-szupta vádzsrászana vagy usztrászana . Ezután először a fejjel. 12. Kézzel lehet segíteni a felemelkedésben. 8. Az utolsó fázisban a homlok is visszafekszik a talajra. Dhanurászana .

ennek ellenére kezdőknek nem ajánlják a levegő visszatartását. Az ászana besorolása így igen nehéz. Szaladbhászana . Az ászanát egyébként gerincferdülések korrigálására is használják. 72 . ábra. A hátgerinc hátrahajlításával együtt nyújtó hatásnak vannak kitéve az összes hasizmok. Mindkét oldalra gyakorlandó. amelyet a jógik evés után is végeznek. és hátrahajláskor az elülső nyakizmok.a karfeszítők is. A felkar és vállöv mindegyik formában erős hajlító izomtornát végez (61.a hasizom nyújtása. A hasűri nyomás nő.különösen az utolsó fázisban . de mindkét lábat kell felemelni hason fekvésben. Ugyancsak működnek . inkább a nyugodt lélegzést. Hasonfekvésben az egyik lábat egyszerűen nyújtva fel kell emelni. ez az egyetlen ászana. mi is e gyakorlatok között soroljuk fel. IN . valamint derékfájások ellen és étvágygerjesztőnek. A következő fokozatban a medence és a hasfal is felemelkedik a földről. Ennél a változatnál maximális a hasprés. ezért a legerősebb hajlító hatás az ágyéki és keresztcsonti területen érvényesül. míg a másik láb a földön ellennyomást gyakorol. 2. célja. emiatt a légzés nehezített.gerinchajlítás az ágyéki szakaszon. A hajlítás erőkarja a felső végtag. Az ellennyomást itt a törzs mellé fektetett kar. de kisebb mértékben. Amellett különösen némelyik variációja . Első fokozatban az előbbi fél szöcskeálláshoz hasonlóan. és a hasűri nyomást is erősen növeli. A csoport legegyszerűbben elvégezhető tagja az ardha-szalabhászana.szöcskeállás A szalabhászana-csoport összetett gyakorlat. A hátizmok. különösen a mély hátizmok és a nyak.DR. A szalabhászanának is számos fokozata van. és ágyéki gerinchajlítás tapasztalható. a földre nyomódó ököl végzi.fordított testhelyzetű gyakorlat is. hogy mint előgyakorlat segítse a szalabhászana elvégzését. a tarkó izmai erősen összehúzódnak. A gerinc hajlása a háti szakaszon is történik.kobraállás élettani hatásai: GH . de mivel a legtöbb szerző a gerincet hátrahajlító hatását teszi legelőre. A harmadik fokozatban a térdek a fej irányába behajolnak. amely itt a legkifejezettebb. mindkét alsó végtag a gerinchajlítást segíti. A budzsangászana . a gerinchajlítás fokozódik. A szalabhászana-csoport élettani hatása az ágyéki gerincszakasz tornájában használható. alátámasztási pontja a háti és nyaki gerincszakasz határterülete. a combok munkája megszűnik. de igen jelentős a hasizom fejlesztő hatása. hatásának egy része gerinchajlításban nyilvánul meg. ill. Az ardha-szalabhászanának kevés gerinchajlító hatása van. leginkább az egyenes hasizom. a combizmok munkája csökken. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 60. ábra).

DR. 73 . VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 61. ábra. A szalabhászana .szöcskeállás változatai.

később nagyobb feszítő hatást lehet elérni. és erősen homorítani. a has.és mellizmokban. A térdet be kell hajlítani. 62. 74 . a vállöv és a far izmainak nagy része inkább nyújtó hatás alatt áll. Tulajdonképpen ez az izomcsoport az.mint a kobraállásnál . ezután mindkét karral hátranyúlva a bokát megragadni. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 3. ha a térdek összezárva. A dhanurászanát a gerinc hajlékonyságának megőrzése mellett elsősorban a hasi zsírpárna eltüntetésére ajánlják. A hasizmokban nyújtva-feszülés történik. s a jelentős erőkifejtés és törzsfeszítés miatt a hasprés is működik. A hasizmok. Az izmok közül a comb feszítőcsoportja dolgozik legjobban. amelynek az egész törzs feszítésével szemben kell erőt kifejtenie. továbbá székrekedésben és emésztési zavarokban szenvedőknek. A törzsön inkább a hátizmok dolgoznak. Ha már az íj kellő homorulatot ért el a begyakorlás folytán. Az ászanát hason fekvésből kell kezdeni. A gerinc erősen hátrahajlítódik az ágyéki szakasztól egészen a háti szakasz felső végéig. Néhány másodpercnyi kitartás után lassan vissza lehet ereszkedni. A kéztartás lehet különböző: a bokát kívülről és belülről is meg lehet fogni. A dhanurászana hatása egyesíti magában a kobraállás és a szöcskeállás hatásait. ha a két térd széttérőleg helyezkedik el. és a nyugati tornarendszerekben is gyakran alkalmazzák.felemelve. majd a felsőtestet . Ennek megfelelően maximálisan meg kell feszíteni a kellő homorítási fok eléréséhez.izomnyújtás a combfeszítőkben.DR. Eleinte könnyebb elvégezni a gyakorlatot. a mellizmok. GH gerinc hátrahajlítása az ágyéki és a háti szakaszokon. ábra).íjállás hatásai: IN . akkor a testtartás közben lassan előre és hátra is lehet billenni. s a kettő közös továbbfejlesztésének tekinthető. ill. Ezenkívül megmozgatja az utolsó ágyékcsigolyának a keresztcsonttal való ízesülését és a keresztcsont-csípőcsonti összeköttetést is. hogy az egész test íjszerűen meghajoljon. Dhanurászana . a lábujjakba is lehet kapaszkodni. és legfőképpen a nyakizmok. egymáshoz fekve feszülnek meg (62. sőt a lábhátba. A dhanurászana . ami az ászana hatását kiegészíti. A kobra-állásnál kifejezettebb hatású. ábra.íjállás Az íjállás a legerősebb gerinchajlítók egyike.

míg fejünk a földet nem éri. s a könyökön mint emelőn keresztül lehet legegyszerűbben a homorító mozdulatot elvégezni.oldalt hátranyúlva . Ezzel szemben a féllábon való állás miatt egyensúlygyakorlat is. a mell. Közben a másik kar is lekönyököl és a comb alá akaszkodik. míg a hasizmok nagy része nyújtó hatás alatt áll.a lábfejbe kapaszkodunk. hogy ebben a tartásban mozgás nélkül a víz színén lebegve tudunk maradni. kar-. A fej és a nyak területén a vérnyomás emelkedik. ábra). ábra). Ez azonban alapfeltétele a gyakorlat kivitelének. A maciászana hatása az egész gerinc hátrafeszítésében nyilvánul meg. amikor nyújtott lábbal a földön ülve csak a törzs hajlik hídszerű ívben (64.úgy. itt azonban a nyaki gerincszakasz is erősen hátrahajlik. akár . A jóga szerint a nyaki keringés megváltozása jó hatással van a fokozott működésű pajzsmirigyre. mert homorítás nélkül is el lehet érni .művészállás A natarádzsászana fél dhanurászana . akárcsak a dhanurászanában. Ezután a kart fel lehet venni. a törökülésben vagy más hasonló. Növeli a lehetőségeket a második variáció. mint a dhanurászana. Az ászana hatása hasonlít a dhanurászanáéhoz: a hát és az ágyéki gerinc hátrahajlítója.művészállás hatásai: E . mell. A legegyszerűbb. hogy azok a fej mellett a földre támaszkodnak . akár a bokába. akkor a karizmok is működnek. Natarádzsászana . 75 . akinek már elég hajlékony a gerince (63. Lótuszülésből a kezek segítségével hanyatt kell feküdni. amikor a lábak felhúzásával a bokába kapaszkodva segítjük az ív feszítését. mert a hidalás alatt már nem lehet a fejet közelebb húzni. Ez a harmadik variáció nemcsak lótuszülésben. aztán a könyöklő kézzel a comb alá nyúlva és ott megkapaszkodva lassan hátrahajolunk. hanem pl. Ezt a változatot hanyatt fekvésből lehet kezdeni.és elülső nyakizmok megnyúlnak. hogy az ív hajlása a kiemelés pillanatában dől el. egyszerűbb ülésben is elvégezhető (pl.gerinchidalásba kell átmenni. 63. hogy behajlított és hátul felemelt lábat nehéz a váll mögött hátratett kézzel elérni.álló helyzetben. A „fél” kifejezés itt megtévesztő.és oldalizmok fejlesztése. csak a háti és elsősorban az ágyéki gerincszakaszt hajlítjuk. kézzel a combok alá akaszkodva. A nehézséget az adja. szamászanában).a bokát. „tisztán” érvényesül. A natarádzsászana . Lótuszülésből közvetlenül is le lehet menni hidalásba. A hajlítással együtt a hát és a nyak hátsó részének izmai összehúzódnak. 5. akár a kezekkel .mint harmadik változatban .hal-tartás A gyakorlat onnan kapta nevét. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 4. míg a lehető legíveltebb híd ki nem alakul.a váll-. IN izomnyújtás a comb feszítőiben. A gerinc és izomhatások mellett a fej és a nyak vérellátásának megváltozása is jellemző az ászanára. és a híd feszesen tartására a lábfejbe kapaszkodni. Ha a karral húzást gyakorolunk. GH . Többfajta változata van. s még lélegzeni is lehet. A kéz-láb összefogása adja a feszítési ívet. ábra. Maciászana . s csak az tudja megcsinálni. ezután akár a könyök támogatásával. A gerinchatás itt minden fordított testhelyzetű vérnyomásváltozás nélkül. A dhanurászanában a láb megfogása könnyebb. míg a has-. belégzési állásban van. mert a gyakorlat nehezebb.DR. Izomtréning a felemelt comb feszítőjében.gerinc hátrahajlítás az ágyéki szakaszon. csak a rekeszizommal folyik a légzés. IE . A dhanurászanaszerű gyakorlatokkal pl. a vállízületben és a hátizmokban van. Fel kell hívni a figyelmet arra.egyensúlygyakorlat. A mellkas a gerinchíd következtében teljesen kifeszül. A harmadik változat esetén a hidalást a padmászanában végezzük. Ilyenkor előbb az egyik karral magunk mellé könyökölünk.

állunkat a földre fektetjük (65. Makarászana . V . A kar helyzetében több változat van: helyezhető hátracsavarva a gerinc felső részére vagy egymásra téve az áll alá. V .vérkeringés leszorítása a lábon. s ez a leghatásosabb .a fej és a nyak vérkeringésének megváltozása. GH . 76 . ábra.gerinc hátrahajlítás a nyaki és ágyéki szakaszon.hátrahajlító hatás az egész gerincoszlopon. S . A tartás az ágyéki gerincszakaszra hat. végül. A makarászana .DR.cápa-tartás A makarászana hasonlít a hal-pózhoz. 6.cápa-tartás élettani hatásai: GH . ábra. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 64. IN .kobraálláshoz hasonlóan a váll elé a törzs feltámasztására. 65.és térdízületben.és mellizmokban. mert a gyakorlat padmászana-részének a lótuszülésnél leírt hatásai is vannak. ábra). Kivitele egyszerű annak.hal-tartás változatainak hatásai. feltámasztott formában a háti és ágyéki gerincszakaszra is. aki már tudja a lótuszülést: padmászanában hasra fekszünk. csak annak hason fekvő változata.ízületi szalagfeszítés a csípő. A maciászana .nyújtó hatás a has. A jógik különben még elmélkedő póznak is használják.

mert a szív a fej fölé kerül („fordított testhelyzetű” gyakorlat). amely különösen az első változatban jelentős. 66. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 7. Más módosításban (66.izomnyújtás a hasizmokban és a combfeszítő izmokban. mert az ágyéki gerincrészt tornáztatja.DR. ábra.fekvő medence-tartás A szupta vádzsrászana szintén ágyéki gerinchajlító. ábra) a fejtetőre kell helyezkedni. V . míg fejünk és vállunk a földre nem ér. Hasonló kettős görbület érhető el. ekkor a nyaki gerincszakasz előrehajlik. Az egymásra fektetett kezünket a fejünk alá is tehetjük. és az egész gerinc S alakban görbül. Szupta vádzsrászana . A karok a fej felett a földön vannak. s a csípőt közben fel is lehet emelni. Itt már a fej és a nyak vérellátása is megváltozik. hanem a combizmok feszülése miatt. Ez a változat az egész gerincet hátrahajlítja. és azonos a vádzsrászanában megtárgyalt effektusokhoz. Kivitele nem a gerinc nagyfokú hátrahajlása miatt nehéz. A felső testre gyakorolt élettani hatásokhoz hozzájárul az alsó végtagi hatás is. s e szervek vegetatív beidegzésének egyik központja a gerincvelő ágyéki szakaszában van. a jóga-hídban (szétubandhászana). 77 . a háti és nyaki szakaszt is beleértve. ha már begyakorlódott. A leírt klasszikus változaton kívül egyéb módosításban is végezhető. Eleinte a térdek terpeszben nyílnak szét a feszülés enyhítésére. A comb feszítőizom-csoportjának nyúlása már az egyszerű térdelőülésben is elég erős.gerinc hátrahajlítás a nyaki és ágyéki szakaszon. A hátrahajlásnál féloldali lekönyököléssel lehet segíteni. GH . A szupta vádzsrászana . A vádzsrászanából vagy térdelőülésből indul ki: innen hátra hajlunk. de hátrahajláskor még fokozódik. mint pl. ám később.megváltozott vérkeringés a nyakban és a fejben. A nemi szervekre még erősebben hat.fekvő medencetartás változatainak hatásai: IN . lehetőleg összezárt térddel kell végezni.

has. A teveállás mindegyik változatához . ábra. majd tovább hajolva a fejet kell a sarokra vagy a talpra helyezni (68/B ábra). V a vérkeringés megváltozása a fordított testhelyzet miatt a fejben és a nyakban. IN . azonban nem passzívan.teveállás változatainak élettani hatásai: GH . A combfeszítők itt is erősen feszülnek. mint a szupta vádzsrászanában. A mellkas előre kifeszül.teveállás A teveállást a fél teveállásból lehet végrehajtani: a könyök behajlítása után a fejet egészen a földig kell süllyeszteni és a földre könyökölni (1. 67.a már említett élettani hatásokon kívül . 68/a ábra). Ardha-szupta vádzsrászana (ardka-usztrászana) . Könnyűségét az adja. A teljes gerincet hajlítja. a vállövet közelebb húzva az alsó végtaghoz fokozzák a gerinc hajlási szögét. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 8. A hasizmok. csak még erősebb gerinchajlítást képes létrehozni. 78 . míg a hosszú hátizmok összehúzódnak. GH . ugyanakkor a test elülső oldalán pedig az összes izmok nyújtó hatás alatt állnak. ábra. a mellizmok nagy része és az elülső nyakizmok ugyancsak nyújtva vannak. 9. hogy térdelésből könnyebb hátrahajolni és a sarkokra támaszkodva kihomorítani. s a tartás a bordaközi izmokra is nyújtó hatást gyakorol (67.és nyakizmokban.fél teveállás hatásai: IN izomnyújtás a has-. fél teveállásból. mint az előző ászanákban.DR. Legfontosabb hatása azonban kétségkívül a gerinc hátrahajlítása. ill.fél teveállás A fél teveállás az előző gyakorlat egyik variációja. A térdelő testhelyzetből hátra kell hajolni a sarkak megfogása segítségével (ardha-usztrászana). így ennek az ászanának is félig fordított testhelyzetű hatása van.gerinc hátrahajlítás az egész gerincoszlop területén. Aránylag a gerinchátrahajlító könnyű gyakorlatok egyike.hátrahajlítás az egész gerincoszlopon. és – a fejet. Végrehajtása térdelésből történik. mell. A karok a térdbe kapaszkodnak. A combfeszítők tartják a test súlyának nagy részét.és combfeszítő izmokban. Usztrászana (Purna-szupta vádzsrászana) . tehát ezek erejét fejleszti a gyakorlat. Az ív a térdtől a könyökig folyamatosan feszül. Az usztrászana (purna-szupta vádzsrászana) . a gerinc mindegyik szakasza erősen hátrahajlik. Az ardha-usztrászana (ardha-szupta vádzsrászana) .elég kifejezett keringésváltozás is tartozik.izomnyújtás a mell-. ábra). A másik változat teljesen azonos hatású a most leírttal. 68.

DR. többször kell ismételni. Végezhető úgy is. Ezt az ászanát is ajánlják székrekedés ellen. ábra. Minden olyan gyakorlatot. Akkor jó az ászana. mellés vállizmokban. hogy váll-állásból (szárvángászana. GE . ilyenkor a fal elé állva és az ujjakkal a falra támaszkodva lehet lassan hátrafelé haladni. ábra). kép). de később a gyakorlat előtt mély belégzés. és előrefelé a nyaki részen.megváltozott vérkeringés a fejben és a nyakban. A hasűri nyomást növeli. a mell.izomerősítés a comb-. amíg csak lehet. később) a két láb a földig ereszkedik. 70. de különösen a hasi zsírlerakódások eltüntetésére. miközben a karok a csípőt alátámasztják. 69. és kilégzés alatt lehet hátrahajolni. 79 . a kényszerű légzésszünet miatt. Csípőben kissé előre kell dőlni. has-. Szétu-bandhászana . ha a felső test a földdel párhuzamosan helyezkedik el. ábra). 11.félholdállás A félholdállás is .félholdállás hatásai: IE .az ágyéki gerincszakaszt tornáztatja (11. A karok a fül mellett haladnak el. Kezdetben visszatartott lélegzettel kell végezni. amelyet hosszabb ideig nem lehet kitartani pl.gerinc hátrahajlítás az ágyéki szakaszon. Ardha-csandrászana . l. Hanyatt fekvésben a csípőt felemelve először az egyik.jóga-híd A szétu-bandhászanában a hidat a vállövtől kezdve a törzs és az alsó végtag alkotja. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 10.a gerinc hátrahajlítása. Az ardha-csandrászana . majd a másik oldalon kézzel kell alátámasztani. A szétu-bandhászana . a vállöv-.megváltozott nyaki és feji vérkeringés. majd kilégzés történik.gerinc előrehajlítás a nyaki szakaszon. Kivitele egyszerű: kis terpeszállásban a karokat magas tartásba kell vinni.mint a legtöbb gerincgyakorlat . s a felegyenesedés után belélegzeni. A gerinc kétszer hajlik: hátrafelé az ágyéki részen.jóga-híd élettani hatásai: V . GH . majd lassan hátrahajolni.és hasizmokat fejleszti (70. A gerinchajlító hatáshoz a nyaki szervek és a fej vérellátásának megváltozása társul (69. Eleinte nehéz a gyakorlatot a kívánt fokon elvégezni. s nemcsak mint gerincgyakorlat. GH . A gerinc tornája mellett a kar-. ábra. V . hanem mint hasizomgyakorlat is felhasználható.

a fej is lazán lógjon (71. a felső végtagokban a vérnyomást emeli. a fejben. amelyben az egész test . mint nálunk szokás: kis terpeszállásban a karokat magas tartásba viszik.alkotja az ívet.és mellizmokat nyújtja. 71. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 12. A jógik is úgy végzik. A hasi zsírlerakódás ellen szintén ajánlják csakúgy. Az egész gerinc egyenletesen hajlik hátra. V . majd hátrahajolva leereszkednek tenyérrel a talajra. Az ujjak hegye közvetlenül a sarkak mellett van.a talptól a tenyérig . bár itt is a legerősebb hajlás az ágyéknak megfelelően van. A gerinchajlítás mellett a has. mint székrekedés ellen. 80 .kerékállás A kerékállás szintén hidalás. a lábfejek kifelé néznek. ill. A gyakorlat eléggé összetett hatású.DR. old.).megváltozott vérkeringés a nyak és a fej vérellátásában a fordított testhelyzet miatt. majd a földreérés után normálisan lehet tovább lélegezni. akkor a falra támaszkodva segíteni lehet a hidalásban. GH . 211. sőt még tüdőasztmát is kezelnek vele (l. ábra). Csakrászana . a jóga-terápia fejezetben. Az izmokat a lehetőséghez képest el kell lazítani.gerinc hátrahajlítás a nyaki és ágyéki szakaszon. ábra.kerékállás élettani hatásai: IE . a gégefőt zárni. Kezdetben ezt a gyakorlatot is jobb fal mellett végezni. és csak ha már a félholdállás megy. A csakrászana .izomerősítés a comb feszitőizmaiban. Hátrahajláskor ki kell lélegezni. a nyakban.

81 . 72. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Egyéb gerinc-hátrahajlító gyakorlatok A felsoroltakon kívül gerinc-hátrahajlító hatása van még a jógaülések közül a gómukhászanának vagy tehénarcülésnek. hogy a gerincet hátrahajlítók egyike sem hagyja ki az ágyéki gerincszakaszt (72. a fordított testhelyzetű gyakorlatok közül a bjaghrászanának. a szurja namaszkára változatainak. vagy tigrisállásnak. Az egyik szempont az. valamint a vriscsikászanának. A gerincet hátrahajlító gyakorlatok több szempontból osztályozhatók. A gerinc helyzete a főbb hátrahajlító ászanákban. a hasizom gyakorlatok közül a birvadrászanának vagy bátorság-póznak. ábra). a likarászanának vagy li-póznak.szerep jut magának a gerinc felépítésének is.DR. ábra. hogy a gerincnek melyik szakasza hajlik leginkább. vagy skorpióállásnak is. Érdekes megfigyelni. Ebben a gyakorlatok természete mellett mint látni fogjuk . az ardha-vriscsikászanának vagy fél skorpióállásnak.

mint az ülések egy részét vagy a fordított testhelyzetű gyakorlatokat. az öszszes gerinchajlítókra vonatkozólag együtt tárgyaljuk meg. A gerincet hátrahajlító gyakorlatok említett speciális tulajdonságaival jó tisztában lenni. a natarádzsászanában vagy művészállásban. A következőkben a trikónászanák. alátámasztással vagy arra való támaszkodással jön létre. mások pedig a nyaki szakaszra. hogy a gerinc hátrahajlításának pontosan milyen élettani kihatásai vannak. ezek a teljes gerinchajlítók.különösen a gerinc felső részében erősen csökken. A fej súlyának ilyen szerepéről már beszéltünk. a nyakés hátizmoknak az izomereje. III. mint pl.háromszögállás Terpeszállásban a karokat oldalt tartásba emelve addig kell oldalra hajolni. hogy milyen erő segítségével hozzák létre a gerinc ívét. a parsa-ardhacsandrászanák és néhány ászana továbbfejlesztett oldal-változatát vizsgáljuk meg. Az egyik módszer a már említett felső végtag erőkar használata. esetleges oldalferdüléseinek javítására. Gerincet oldalra hajlító hatása van ezenkívül az üléstípusok között tárgyalt pránászanának. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Minden hátrahajlító tehát egyben az ágyéki gerincszakasz tornája. Hasonló gyakorlat még a parsa-ardhacsandrászana vagy oldal félholdállás. a szalabhászana vagy szöcskeállás egyes változataiban.DR. A hajlás lehetőleg oldalirányban történjék. a maciászana vagy halállás. hanem az oldalizmok fejlesztésére is. Ezek az oldal-változatok amelyeket „parsászanáknak” neveztünk (parsa = oldal) . Végül e gyakorlatcsoport gyakran veszi igénybe a test súlyát a hajlítás elősegítésére. Ez teszi ugyanis lehetővé. a szétu-bandhászana vagy jóga-híd. Kivétel ez alól pl. és kevéssé az ardha-csandrászanában vagy félholdállásban. amelyekben a gerinchajlítás egyik erőkarja maga a fej. A háti szakasz nem hajlik pl. A nyaki szakasz gyakori kimaradásának az az oka. kép). továbbá az ardha-csandrászanában vagy félholdállásban stb. hanem bizonyos szempontból előnye is némelyik testtartásnak. a makarászanában vagy cápaállásban. A felső végtagok pedig csak a háti szakasztól lefelé tudják a gerincet hajlítani. A nyaki gerincszakaszt viszont csak azok a testtartások gyakoroltatják. legfeljebb a fej saját súlyának közreműködésével hajlanak hátra. tehát nem hátra. Több ászanát kis változtatással átalakítottunk oldalra hajlító gyakorlattá. a budzsangászana vagy kobraállás. a szétubandhászana vagy jóga-híd. A többiek a gerinc nyaki szakaszát nem érintik vagy csak magukkal a nyakizmokkal. vagyis mikor a hajlítás a felső végtaggal. Azt a kérdést. néhány ászana azonban nem vagy csak kevéssé hat a háti gerincszakaszra. Néhány másodpercig ki kell tartani. mivel a vállöv fő kapcsolata a gerinccel a háti és nyaki szakasz határára esik. hanem előre hajlik. Még jobb hajlító . ne előre. A gerincet előre hajlítók közül pedig a dzsanusirászana-csoportnak van járulékos oldalra hajlító hatása.nagy súlyánál fogva . amit ugyancsak ki lehet használni. A gerincet hátrahajlító gyakorlat-csoport tagjai abban is különböznek egymástól. az usztrászana vagy teveállás csoportban. A hajlítás másik eszköze magának a törzsnek.alkalmasak nemcsak a gerinc oldalra hajlítására. Trikónászana . 82 . pl. ahol a gerinc nyaki része ellenkezőleg van igénybe véve.az alsó testfél. mert akkor az oldalhatás . ill. Az egyes gerincrészek kihagyása nemcsak hátránya. a szalabhászana vagy szöcskeállás egyes változatai tanúsítják. annak pl. A GERINCET OLDALRA HAJLÍTÓ GYAKORLATOK A gerincet oldalra hajlító gyakorlatok száma kevés. mert mindegyik gerincrészre hatnak. mint ahogy azt pl. valamint a csatuszkonászanának vagy négyszögülésnek. Közöttük legismertebb a trikónászana vagy háromszögállás. mert ennek alapján lehet őket kiválogatni és a pillanatnyi célnak. és jól kiegészítik az eredeti jóga-gyakorlatokat. a lábba való kapaszkodásával. a szupta vádzsrászana variációk. amíg a kéz ujjai a lábujjakat el nem érik (12.a fejre támaszkodva . Ilyen tiszta izomerős gerinctorna pl. a bamanászanának vagy törpeállásnak. Gyakrabban segít a hajlításban az egész felső testfél. Ez utóbbi két-három ászanacsoportot tartjuk a legkomplexebb gerinc-hátrahajlítónak. A hajlítás lehet . a fejleszteni vagy korrigálni kívánt gerincrészletnek megfelelő ászanát kiválasztani. mint a többi gerincrész. hogy a többi területre annál nagyobb erő jusson és a hajlítás is minél tökéletesebb legyen.a fej és a medence között is. vagy teveállás típusai. hogy a gerinc hajlításához a legtöbb testtartás a karokat mint alátámasztási pontot vagy mint erőkart használja fel. 1. az usztrászana.

83 .DR. A gyakorlat alatt a lélegzés lehet normális. hanem az ellenoldali lábat fogja meg. ábra). ábra. Az ászana gerinchajlító és oldalizomerősítő hatásán kívül növeli a hasűri nyomást. hogy a lenyúló kar nem az azonos. ezentúl már csak a bordák hajlításával fokozható a hatás. később az izmok megerősödésével könnyebbé válik. ha közben kilélegzünk. elsősorban előre hajlít és amellett csavaró hatása van. Alapállásból.oldal félholdállás Ez a gerinchajlítás mellett elsősorban az oldalizmokat edzi. Csökkenti a törzs zsírlerakódását.háromszögállás főbb hatásai: GO . ábra). Végrehajtása egyszerű. Parsa-ardhacsandrászana . Úgyis végezhető a gyakorlat.gerinc oldalra hajlítás az ágyéki szakaszon. Ebben az esetben a gerinchajlítás mellett erős oldalizom gyakorlás is jelentkezik. A parsa-ardhacsandrászana . ábra. A gyakorlatot természetesen mindkét irányban el kell végezni. amíg a bordaív a csípőcsontra nem támaszkodik. a lépre és a vesékre. de hat a hajlás oldali térdízületre is (73.izomerősítés az oldalizmokban és ízületi szalagfeszítés a térdben. sőt egymás után többször is ismételhető. A trikónászana . A légzést a hasűri és mellűri nyomás emelkedése akadályozza. kép). 73.oldal félholdállás hatásai: IE – oldalizmok erősítése. 2. és csak felegyenesedéskor lélegzünk be. Az egyensúly megtartása végett. elősegíti a hajlást. 74. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány miközben az ujjakkal le lehet támaszkodni a lábra vagy hajlékonyabb gerincűeknek a földre. GO a gerinc oldalra hajlítása. Ez a változat csak kismértékben hajlít oldalra. mert a törzset izomerővel kell tartani. amíg csak lehet (74. a csípővel mindig a hajlással ellenkező oldalra kell dőlni (13. s állítólag kedvezően hat a májra. A légzés kezdetben akadályozódik. IE . Az oldalra dűlést mindaddig lehet fokozni. A hajlással ellenkező oldalon az izmok nyújtást szenvednek. zárt lábakkal. Változatként a kéz a csípőre is tehető. magas tartású karokkal oldalra kell dőlni.

kijjebb álljon. Egyéb jógaülésekben is végezhető. A vádzsrászana-csoport tagjai közül is a békaülésben vagy mandukászanában a leghatásosabb.oldalhajlás térdelőülésben Az általunk kifejlesztett „parsászana”-változatok közül a legkönnyebb az oldalra hajlást térdelőülésben vagy vádzsrászanában végezni. a földre támaszkodás után mint gerinchajlító és ellenoldali oldalizom nyújtó szerepel (75/A ábra). Kivitele úgy történik.DR. hogy a könyökben hajlított karral a kezet tarkóra helyezve térdelőülésben oldalra hajolunk. hogy az a könyök. és biztosítsa a megváltozó súlypont alátámasztását. 75. ami rendszerint kissé előre dől.). Parsászana . amerre dőlünk. Parsa-vádzsrászana . a fordított testhelyzetű gyakorlatoknál. és a támaszkodó kéz segítségével hajlanak oldalt. Könnyebb elvégezni összehúzott lábakkal (ardhasirsászana). ilyenkor a bordaív lejjebb és beljebb száll. Ezután lehet javítani a testtartást. old. majd lekönyökölnek. amely az oldalra dőléskor a megváltozott súlypont miatt szükséges. ha előbb a hajlás felőli oldalon karral letámaszkodnak. és nem ütközik annyira a csípőcsontba. így azonban a lábak súlyából eredő hajlítóerő sem olyan nagy. ábra. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 3. A fejenálláskor a karokat úgy helyezzük el. 84 . A gerinc hajlítását megkönnyíti. míg a könyök a földet nem éri. 4.oldalra hajlító gyakorlatok változatai. Parsa-sirsászana . Ezután fejenállásba kell felemelkedni (l. de legjobban a térdelőülés biztosítja azt a stabilitást. 121. Közben a csípő és a felső test ellenkező oldalra dől (75/B ábra). Kezdők könnyebben végzik a gyakorlatot. majd az összezárt lábakkal egy irányban oldalt dőlni. Az oldalra hajlás közben a gyakorlat mint oldalizomgyakorlat. a másik kezüket tarkóra teszik. ha oldalra hajláskor kilélegzünk.oldalhajlás fejenállásban Ehhez a gyakorlathoz már kell ismerni a fordított testhelyzetű gyakorlatok közül a fejenállást.

Ez azért előnyös. 76. és ez a gyakorlat hatásában is megnyilvánult. mint az előre. vagy mint az oldalrahajlás térdelőülésben. legfeljebb a hasüreg vagy a mellüreg féloldali feszítését. hogy hatásuk nagyobb mértékben korlátozódik a gerincre. Kivitele a következő: tarkóállásban (szárvangászana. Parsa-padma-szárvangászana . míg a behajlított térd a földet nem éri. l.akár a többi gerinchajlítók esetében .) a lábakat keresztezni kell . hogy a jógában aránylag kevés oldalra hajlító ászana ismeretes. A gyakorlatok egy része a felső testfél behajlítását végzi: a trikónászana vagy háromszögülés. A gerinc helyzete az oldalra hajlító ászanákban. kihasználva az alsó testfél súlyát. a parsa-ardhacsandrászana vagy oldal félholdállás.oldal tarkóállás lótuszülésben A parsászanák közül a leginkább ez hajlítja a gerincet. A nagyobb hatást a fordított testhelyzetű gyakorlatok oldalhajló változataival érhetjük el. mert a gerinc alsó végétől lefelé a test súlya nagyobb. mint felfelé. Az oldalhajlás a többi szervet kevésbé érinti. ill. A gerinc egyes szakaszait tekintve itt is . ábra.vagy hátrahajlítók esetében láttuk. a gerincet oldalra hajlító gyakorlatok mindegyike a test saját súlyát veszi igénybe a hajlítóerő létrehozására. másodsorban a háti. 119.DR. Talán ez a gerincre lokalizálódó hatás magyarázza azt. Az oldalrahajlítókról általában el kell mondani. old. ábra). 85 . összenyomását váltja ki. s így a hajlítóerő is kifejezettebb. s legkevésbé a nyaki szakaszon történik a hajlítás (76. Amint látjuk. majd a csípőt kézzel erősen alátámasztva az egyik oldalra leereszkedni. Ott a mozgást mindig a hasi vagy mellkasi szervek mozgása is követte.vagy lótuszülésből végezni a gyakorlatot -. Az alsó testfél az alátámasztott csípő segítségével mint fordított emelő hajlítja meg a gerincoszlopot (75/C ábra).az ágyéki gerincszakaszra esik leginkább a hajlás. a fordított testhelyzetű gyakorlatokat. mert a gerinc nagy oldalellenállásával szemben működő izmok nem elégségesek megfelelően erős hajlítás létrehozására. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 5.

a jógaüléseknél. hogy nehéz lenne náluk jobbat szerkeszteni. 86 . amikor a kéz a két láb között támaszkodik a földre. mivel a nyújtott lábak egyikét vagy mind a kettőt az átfordított felkarra teszi rá. Az eredeti maciéndrászana igen nehéz volt még jógiknak is. ezek azonban olyan tökéletesen csavarják meg a gerincet. megalkotója is ismeretes: Bagáván Maciéndra jógi. Ezután a felhúzott láb felé fordulva a nyújtott láb felé eső kart a felhúzott lábon át kell tenni. mégpedig az ellenkező térdre támaszkodva történik. Lássuk először ezt a legegyszerűbb gerinccsavaró gyakorlatot. 44. amelynek „felfedezője”. az egyik mint oldalizom. 77. hanem a nyújtva maradt lábon át is kell tenni. A teljes változat mai neve tehát purna-maciéndrászana. A földön fekvő láb vagy nyújtva. a lábat azonban nem elég felhúzni. és így a talajra szorítjuk. majd az egyik lábat felhúzni. A vakrászana csavarpóz változatai. A kiindulás itt az elsőnek leírt variáció. a tenyér a felhúzott láb mellé a földre kerül (77/A ábra). Minél kijjebb áll a térd. A gerinc csavarása a felkarral. 1. A legegyszerűbb a következő: először nyújtott lábbal földre kell ülni.). míg a felhúzott láb a nyújtott láb térdéig nem ér. Ezután az ellenoldali felkarral a felhúzott térdre ellennyomást gyakorolva a törzset erősen meg kell csavarni (14. vagyis fél maciéndrászana néven. Ebből az alapváltozatból két irányba lehet fejleszteni az ászanát. vagy hajlítva van. s a csavaráshoz tökéletesebb alapot biztosít. hogy a térd a másik oldalon jobban ki fog állni. annál nagyobb lesz a felkar csavaró támasztéka.és egyensúlygyakorlat is számításba jön. hogy az áttett láb fejét erősen kifelé fordítjuk. Behajlított állásban a kiinduló póz azonos a gómukhászana vagy tehénarcülés lábtartásával (l. Az új gyakorlat neve vakrászana = csavart testtartás lett. így a súlypont lejjebb kerül. Vakrászana . a másikat ezután alulról az alátámasztott lábba lehet kulcsolni. nem hogy tanítványoknak.csavart-póz A vakrászana sem egyetlen testtartás. ezért Srimat Kuvalajánanda. Még az ardha-maciéndrászana elvégzéséhez is elég sok gyakorlat szükséges. GERINCCSAVARÓ GYAKORLATOK A gerinccsavaró gyakorlatok száma sem nagy.DR. hanem több változata ismeretes. A másik továbbfejlesztési irány tökéletesebb gerinccsavarást ér el. ábra. Ez azt eredményezi. Tulajdonképpen eredetileg csak egy gyakorlat létezett. a lonavlai Jógakutató Intézet vezetője még jobban leegyszerűsítette. azaz teljes maciéndrászana. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány IV. Ezt úgy lehet elősegíteni. ezért leegyszerűsítették ardha-maciéndrászana. Ezek közül a változatok közül az a könnyebbik. akiről ezt az ászanát maciéndrászanának nevezték el. és először csak egy lábat kell a karra felvinni. majd az egész testsúllyal a karra nehezedve kézenállásba megy át (77/B ábra). old. kép).

A másik kar a törzs mögött hátranyúlik. az ott kifeszülő izmok mögé nyúlva kapaszkodik meg. A gyomor erős összenyomása miatt a gyomorban levő levegő. esetleg a behajlított térdbe kapaszkodik (78.izomerősítés a kar-. néhány jóga-légzést végezni. Ardha-maciéndrászana . a váll és a fekvő térd pedig ellenkező oldalra feszüljön.DR. a nagyujj tövének magasságában. S . ábra).hasűri nyomás fokozódás. és az ágyékhajlat szélén.fél maciéndra-póz A fél maciéndrászanát vakrászanával kezdjük. IN . A fej vagy a csavarással megegyező. Az utóbbi esetben a gerinc hármas csavarását lehet elérni: az ágyéki csigolyák előre. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 2. ábra. a comb tövében. hanem a csavaró kar az álló térd áttett lábfejét fogja. Az ardha-maciéndrászana . 87 . néhány másodpercnyi kitartás után középállásba kell visszatérni. mégpedig a láb élén.ízületi szalagfeszítés a csípőízületben. a nyaki csigolyák pedig ismét előre csavarodnak. Ez lehetővé teszi.fél maciéndra-póz élettani hatásai: IE . Ha sikerült a testtartást felvenni. majd ellenkező irányban is megismételni a gyakorlatot. A két kéz nem a földön nyugszik. GC . mégpedig a mindkét térdet hajlító változattal. gyomorléghólyag egy része kiürülhet. hogy a kar segítségével az álló térd hátra.és hátizmokban. a háti csigolyák hátra. mell. vagy ellenkező irányba tekint.gerinccsavaró hatás.izomnyújtás a combhajlítókban. Ezzel a másik kar is segít a törzs hátra csavarásában. A légzés a hasüreg nagyfokú öszszenyomása miatt nehéz. A különbség a karok elhelyezésében van. az ún. H . 78.

Kezdetben igen nehéz a normális légzés. így a gerinc csavarása mellett (80. akik már hosszabb ideje rendszeresen jógáznak. ahol ezek ízületi hatásai a padmászanáéval megegyezik. Ekkor már nem lehet teljesen a földön ülni. ábra. hogy a térdet s vele együtt a mindkét lótuszülésben levő végtagot felemelve elfordítjuk. hogy a boka is túlérjen a térden. a felkar mögé. néhány másodpercnél tovább nem is lehet tartani a testhelyzetet. hogy melyik oldalra történik az ászana végzése.és hátizmokban. különösen a felemelt comb hajlítói nyújtó hatás alatt állnak. a mellkas alsó részére nyomja. A gerinc elhelyezkedése a gerinccsavaró ászanákban. vagy a májat nyomja aszerint. S . ábra) egyéb hatása is van. A csavarási mechanizmus itt is a térd kontra kar alapján áll. A purna-maciéndrászana . A lótuszülésben az egyik lábfej az ellenoldali combra kerül. Kezdők számára teljesen kivihetetlen.teljes maciéndrapóz élettani hutásai: GC .gerinccsavaró hatás. A felül levő lábbal ellentétes oldali karral .ízületi szalaghatás a térd és a csípőízületben. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 3.teljes maciéndra . mint pl. ill. míg a vállövet ellenkező oldalra csavarja. A másik kar teljesen az ardhamaciéndrászanának megfelelő módon hátra nyúl.akárcsak az ardha-maciéndrászanában . Mellesleg ez arra mutat. és alkalmasak bizonyos gerincferdülések kezelésére. IN izomnyújtás a combhajlítókban. Emellett a vállízület is hasonló feszítésnek van kitéve. hogy valószínűleg ez a gyakorlat is a jógaülések egyik variációjaként született meg annak idején. a kéz az alsó térdbe kapaszkodik alulról. A combizmok. IE . A vállöv izmainak nagy része pedig megfeszül. A hasüregbe nyomódó sarok vagy a lépet. mégpedig úgy.DR. Mindegyik gerinccsavaró ászana összetett. csak az alsó láb csípőízülete nyugszik a földön (79.a felső térden át kell nyúlni úgy. ábra). s amíg a fél maciéndrászana és a padmászana nem megy könnyen. Ezt az ászanát is mindkét oldalra kell végezni. segítve a vállöv és vele a gerinc csavarását. vagyis a két térdbe kapaszkodó kar a csípőt egyik oldalra. A jógik szerint a gerinccsavarók elősegítik az emésztést is. hanem a térdre kerül. és ezzel növeli az egész gerinc csavart állapotát. A másik lábfej azonban nem az alul levő láb combjára. A fej rendszerint a hátranyúló kar felé néz. Persze ez is olyanokra vonatkozik. Purna-maciéndrászana . addig kár vele kísérletezni. ábra. végül segítenek a fölösleges hasi zsírszövet eltüntetésében. Ez megnyilvánul az ízületek feszítésében. 80. ill. 88 . és egymás után két-háromszor lehet megismételni. A padmászanában levő lábfejet az elforduló comb teljesen a hasfalra.izomerősítés a mell. 79. A felemelt térd a hónaljárokba kerül.póz A maciéndrászanát padmászanával vagy lótuszüléssel kell kezdeni. a teljes maciéndra-pózban.

DR. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány

A gerincgyakorlatok hatásainak elemzése
A gerincászanák - mint láttuk - elég összetett hatásúak. Ezek közül itt elsősorban azokat részletezzük, amelyek szorosan a gerinccel kapcsolatban jönnek létre vagy a gerinchatás közvetlen következményeként. Tehát a következőket vizsgáljuk meg: a gyakorlatok hatása a gerinc ízületeire, öszszeköttetéseire, szalagjaira (a); az izomrendszer viselkedése az ászanákban (b); a vérkeringés várható változása (c); az idegrendszerre való hatás (d); végül mindezek a hatások mennyiben változtathatják meg egyéb szervek működését (e). Nézzük először, hogyan viselkedik a gerinc mint a szervezet alapváza az egyes ászanákban.

A CSIGOLYÁK ÖSSZEKÖTTETÉSÉRE IRÁNYULÓ HATÁS
A gerincet alkotó 34 csigolyát számos ízület köti egymáshoz, s az ízületeket, a csigolyák testét és nyúlványait erős szalagok erősítik össze. Néhány csigolya csontosan is össze van nőve, ezek alkotják az ún. keresztcsontot; a legfontosabb csigolyaközti összeköttetést azonban az ún. csigolyaközti porckorongok létesítik (81. ábra). Míg az ízületek a csigolyák nyúlványain ülnek, addig a porckorongok a csigolyák testét kötik össze szilárdan és ugyanakkor rugalmasan is. 81. ábra. A csigolyák összeköttetése vázlatosan: EH - elülső hosszanti szalag; bal oldali T csigolyatest; P - porckorongok; A - annulus fíbrosus; N - nucleus pulposus; HH - hátsó hosszanti szalag; TS - tövisnyúlvány szalagja; jobb felső T - a csigolya tövisnyúlványa; jobb alsó T - a tövisnyúlványok közötti szalag; I - az idegrostok kilépési helye. A porckorongok szerepe a mozgásban igen fontos, az eredetileg korong alakú porclemezek a gerinc hajlásakor ék alakúra nyomódnak. A porckorongok nem egyformák: a hátcsigolyák között fél centiméter vastagok, az ágyéki gerinc alsó szakaszán az egy centimétert is meghaladják. Az egész gerinc hosszának is mintegy egynegyedét nem a csigolyák teste, hanem a porckorongok teszik ki. A porckorongok közepe puha (ún. nucleus pulposus), amely a légpárna, helyesebben a vízpárna szerepét tölti be a két csigolyatest közötti nyomáselosztásban. Hogy ez a puha állomány a nagy súly következtében két csigolya közül ki ne nyomódjék (mint pl. a porckorongsérvnél), a korong külső részét erős rostos gyűrű alkotja (annulus fibrosus). Ha két csigolya egymáshoz viszonyítva elmozdul, akkor a csigolyaíveken levő ízületek és a porckorongok egyszerre működnek, a forgástengely majdnem mindig a nucleus pulposuson, a porckorong belső puha vízpárnáján megy keresztül. A gerinc elmozdulása az egyes szakaszokon más és más, ezt elsősorban az ízületi felszínek alakja szabja meg. Az eltérő mozgathatóság magyarázza azt, hogy az egyes gyakorlatok más és más gerincszakaszt mozgatnak meg jobban. A gerinc négyféle mozgást képes végezni: előre- és hátrahajlást, oldalra hajlást, csavaró mozgást és rugózó mozgást. Az utóbbi, a rugózó mozgás - ami

89

DR. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány

a gerinc rugalmas megrövidüléséből és kiegyenesedéséből áll - a fejenállás hasonló hatásától eltekintve nem szerepel a jóga-gyakorlatokban; a másik három azonban igen, és egyben a gerincgyakorlatok három fő csoportjának lényeges mozgását is alkotja. Az egyes csigolyák csak csekély mértékben mozdulnak el egymással szemben, az egész gerincre nézve azonban ez jelentős mozgást eredményez. Az egyes gerincszakaszon a következő a mozgathatóság: előrehajláskor kb. 190 - 200°-ot képes a gerinc hajlani, ebből a nyaki rész kb. 90°, a háti rész szintén 90°, az ágyéki rész viszont csak kb. 20°-ot tesz ki. Hátrahajláskor az elérhető maximális szög szintén kb. 200°, bár az átlagérték a gyakorlatban a 150°-ot sem éri el. Ebből a nyakra, ágyékra egyaránt kb. 80°, a háti részre kb. 40° jut. Az oldalra hajlás értéke 160° körül van. Ebből 30° jut a nyakra, 90 - 100 a háti, és 30 - 35° az ágyéki szakaszra. Végül a csavarás átlagos értéke 90°. Ebből a nyaki gerincrész 45°-ot képes végezni, a mellkasi rész szintén 40°-ot, az ágyéki szakasz viszont csak mintegy 5°-ot. Ebből az értékből hiányzik magának a fejnek a gerinchez viszonyított csavarhatósága, ami még plusz kb. 30°-nyi. Az egyes gerincszakaszokon nem egyforma a csigolyák száma. A nyakon 7, a háton 12, az ágyéknak megfelelően 5. Ebből az lenne várható, hogy a mozgások összegződése miatt a háti szakasz képes a legnagyobb elmozdulásra. Ezzel szemben közismerten a nyaki gerinc a legmozgékonyabb, aminek az az oka, hogy a háti gerincen rögzülnek a bordák, s a mellkas relatív zárt váza a csigolyákat akadályozza a mozgásban. A mozgások értékelésében az elmondottakon kívül figyelembe kell venni a gerinc ún. természetes görbületeit. A gerinc ugyanis nyugalmi állapotban, középállásban sem egyenes, hanem kígyóvonalban görbült. A nyaki gerinc normális állásban hátrahajlik, a háti gerinc befelé előre, és az ágyéki ismét hátra (82. ábra). A gerinc hátrahajlásakor tehát az történik, hogy a háti görbület kiegyenesedik, a természetes hajlás megszűnik. A nyaki és ágyéki részen pedig egyszerűen fokozódik a természetesen is jelenlevő hátrahajlás. Előrehajláskor ezzel szemben először a nyaki és ágyéki hátrahajlás szűnik meg, majd ezt előrehajlás váltja fel, míg a háton a középhelyzetű előrehajlás fokozódik.

82. ábra. A gerincoszlop álló helyzetben, előre- és hátrahajláskor: N - a gerinc nyaki, H - háti, A - ágyéki szakasza, K - keresztcsonti gerincszakasz; F - farkcsont; T - sárga szalag; a fekete nyilak a mozgás szempontjából fontos szakaszhatárokat mutatják. A gerinc mozgásában az izmokon kívül (amelyeket később tárgyalunk), még egy speciális momentumot ki kell emelni: ez az ún. sárga szalagok (ligamentum flavum, interarcuatum) működése. A sárga szalagok rugalmas kötőszövetei rostokban, ún. elasztikus rostokban bővelkednek. E rostok tulajdonsága, hogy nyújtás után ismét eredeti hosszúságúkat veszik fel, mint a gumi. Ilyen sárga

90

DR. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány

szalagot találunk a gerincoszlop teljes hosszában (l. 82. ábra). A rugalmas szalag úgy helyezkedik el, hogy a mozgástengelytől hátrafelé esik. Ebből az következik, hogy a gerinc előrehajlásakor kinyúlik, kiegyenesedéskor pedig segíti a gerincet eredeti állapotába visszahúzni. Ugyanez a szalagrendszer a gerinc jobbra vagy balra csavarásakor is kinyúlik, majd eredeti állásba húzza vissza a gerincet. Mindezek ismeretében most már lássuk, hogyan hatnak a gerinc mozgására az egyes gerinchajlító ászanacsoportok? Tudjuk, hogy az összes jóga-gyakorlatok számát tekintve túlsúlyban vannak a gerincgyakorlatok, így szinte azt mondhatnánk, hogy az egész ászana-rendszerre legjellegzetesebb az, hogy a gerincet valamilyen irányban tornáztatja. A gerincgyakorlatok között is legnagyobb számban a gerincet előrehajlítók találhatók. Mi történik a gerinc előrehajlásakor? Először is a csigolya közti porckorongok első vége összenyomódik, hátsó kerülete megnyúlik, ugyanakkor megnyúlnak a csigolyák nyúlványait és a gerinccsatornát belülről borító szalagok, és rugalmasan megnyúlnak a sárga szalagok is. Az előrehajláskor az ízületekben is elmozdulás történik, de ez nem egyforma az egész gerinc mentén. Említettük, hogy a mozgás irányát az ízületi felszín szabja meg, ezek iránya pedig más és más az egyes gerincszakaszokon. A nyakcsigolyák közötti ízületi rés ferdén lefelé és hátrafelé halad. Ez elsősorban oldalra hajlítást tesz lehetővé. A háti csigolyák ízületi felszínei megközelítőleg homloksíkban állnak, ami a csavaró mozgást engedi meg. Az ágyékcsigolyák ízületi felszínei elsősorban nyílirányban, azaz előlről hátrafelé, függőlegesen állnak, ez az állás az előre-hátrahajlást engedi meg. Nyilvánvaló tehát, hogy az előrehajlító ászanákban az ágyéki gerinc ízületei mozognak leginkább, míg a háti és nyaki szakasz ízületeire húzó-nyomó hatás gyakorlódik. Az ágyéki gerinc erősebb igénybevételét jelenti az is, hogy itt középállásban hátrahajlás van, ami előrehajlításkor megszűnik. Hasonló a helyzet a nyaki szakaszon is: végeredményben tehát az előrehajlító gyakorlatok elsősorban az ágyéki szakasz ízületeit mozgatják, a porckorongok elülső részét komprimálják, a hátsó szalagokat nyújtják és a sárga szalagokat működtetik. A jógagyakorlatoknak az ágyéki gerincszakaszra gyakorolt hatását mi sem bizonyítja jobban, hogy a jógiban végzett röntgenvizsgálatok szerint az összes gerincszakaszok a normális hajlékonyságot mutatták, kivéve az ágyéki szakaszt: itt szinte „abnormis” mozgathatóságot - különösen az előrehajlásban - lehetett kimutatni. Mi a helyzet valamely hátrahajlító-gyakorlat végzésekor? Kezdjük rögtön az ízületekkel. Az előbb említettük, hogy a hátrahajlítást is az ágyéki csigolyák ízületi síkja engedi meg, ezért nem kétséges, hogy a hátrahajlító-ászana is az ágyéki gerinc ízületeit mozgatja, míg a háti és nyaki szakaszon inkább a szalagok nyúlnak. Az összenyomás és széthúzás természetesen ellenkező irányú, mint az előrehajlítókon, tehát az elülső szalagok fognak megnyúlni és a porckorongok hátsó kerülete nyomódik össze. A sárga szalagok a hátrahajláskor nem működnek. A hát természetes előre irányuló görbülete megszűnik, mint már említettük, és a gerinc teljes egészében hátrafelé ível. Ez azonban nem egészen ilyen egyszerű, mert hátrahajláskor nem egyenletes az ív. A legnagyobb hátrahajlás éppen az egyes szakaszok határán van: a nyaki és háti szakasz határán, a háti és ágyéki terület találkozásánál, valamint a gerinc ágyéki és keresztcsonti találkozásánál. A hátrahajlító-ászanáknak tehát ezek a pontok a kitüntetett támadási helyei. A „támadási pont” természetesen függ az ászana egyedi természetétől is, amit minden egyes gyakorlatnál már megemlítettünk, itt csak az általános hatásmechanizmussal tudunk foglalkozni. Itt szólni kell néhány szót a keresztcsontról is. Erről eddig csak keveset beszéltünk, holott a gerinc fontos tartozéka (l. 82. ábra). Gyermekkorban még csigolyákból áll, melyek később összecsontosodnak. Két nagy ízületi felszínnel csatlakozik a csípőcsonthoz, amivel együtt a csontos medencét, medenceövet képezi. A legalsó ágyéki csigolyához is ízülettel, valamint egy porckoronggal csatlakozik, akárcsak a csigolyák egymáshoz. Feladata, hogy a gerincre nehezedő súlyt a csípőcsontnak, az pedig a lábnak adja át, ezért a legkritikusabb helyén van a test statikájának. Minden egyes gerinchajlításkor nemcsak a gerinc maga, hanem a keresztcsont is feszítés alatt áll. A keresztcsontcsípőcsonti ízület teljesen feszes, szinte mozdulatlan, erős szalagok erősítik meg. Minden gerinchajlító gyakorlat egyben a keresztcsont említett szalagjait is feszíti, azokat nyújtja. A mozgást tekintve a legnagyobb megterhelés a keresztcsont és az utolsó ágyékcsigolya közé esik, mivel a mozgékony gerinc itt adja át a terhet a mozdulatlan keresztcsontnak, így minden egyes gerincgyakorlatra, de különösen a gerinchajlítókra elmondható, hogy a gerinc-keresztcsonti összeköttetést különösen igénybe veszi.

91

DR. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány

Specialitása végül a hátrahajlásnak, hogy maximális hátrahajlás esetén a csigolyák hátrafelé és lefelé néző nyúlványai, az ún. tövisnyúlványok összeérnek - összetorlódnak -, és egymáshoz préselődve akadályozzák a hajlítás további fokozását. Az oldalra hajlító gyakorlatok a háti és ágyéki gerinc tornáját jelentik. Az ízületek irányából ítélve a nyaki gerincet lehet legjobban oldalra hajlítani, a jóga-gyakorlatok azonban elsősorban a gerinc többi szakaszára hatnak, az ide tartozó ászana-csoport a nyakra nem hat. A középső és alsó szakasz közül is elsősorban az ágyéki működik. Oldalra hajláskor a gerinc háti szakaszát a bordák akadályozzák a nagyfokú oldalra hajlásban. A gerinc ágyéki részének is az alsó szakaszán jön létre a legnagyobb hajlító effektus - mint ahogy azt röntgenfelvételek is igazolják - mégpedig pontosan a 3., 4. és 5. ágyéki csigolyának megfelelően. Egyébként ez a három legnagyobb csigolya is; termetük is mutatja, hogy fontos szerepük van az egész törzs súlyának viselésében. Ahogy a hátrahajlást a csigolyák tövisnyúlványai, úgy az oldalra hajlást az alsó bordák akadályozzák, mert egy bizonyos gerinchajlás után már ráfekszenek a csípőlapátra. Az oldalhajlítók a sárga szalagokra csak kevéssé hatnak. Elsősorban az oldalsó nyúlványok között levő rövid összekötő szalagokat nyújtják. A csigolyák testén oldalt hosszanti szalag nincs. A gerinc statikáját oldalirányban az oldalsó nyúlványok és rövid szalagok rendszere képezi. A gerinccsavaró testtartások is elsősorban a háti és ágyéki gerincszakaszra hatnak. A hátcsigolyák csavarásra ízületeikben jól el tudnak fordulni, így minden csavaró-ászana egyben a gerinc háti szakaszának ízületeit mozgatja meg. A bordák és a mellkas tompító hatását - mint a többi gyakorlatban - itt is számításba kell venni. Ezen kívül „határ-torna” is a csavaró-gyakorlat, mert a háti és ágyéki határzónát is igénybe veszi, itt azonban elsősorban a szalagok nyújtásával hat. Ugyanígy nyújtja a szalagokat a keresztcsont-utolsó ágyékcsigolya határon. Itt a csavarható gerinc hirtelen átmenettel az alig mozdítható keresztcsontba ütközik, maximálisan igénybe véve az ízület erősítő szalagjait. A porckorongoknak a csavaró erőre való reakciója tudományosan még nincs teljesen tisztázva, a sárga szalagok azonban megnyúlnak, akárcsak a gerinc-előrehajlító gyakorlatok hatására. Az elmondottak alapján szinte célzott jóga-torna végezhető, mert majdnem csigolya pontossággal meg lehet állapítani, hogy melyik gyakorlat-csoport a gerinc milyen részére és melyik összetevőjére hat. Az egyes ászanáknál leírt tulajdonságok alapján ki-ki pontosan elemezheti a várt hatást, és a kívánalomnak megfelelően végezheti a gyakorlatot. Mindezek képezik az alapját az ászanák gyógyító céllal történő alkalmazásának is. Összefoglalva tehát, az összes gerincgyakorlatokra egyaránt jellemző, hogy leginkább az ágyéki gerinc, kisebb részben a háti gerinc és legkevésbé a nyaki gerinc tornája. A hatásmechanizmus alapján várható, hogy a gerinc inaktivitásából származó káros hatásokat kiküszöböli, mivel a gerincnek szinte minden fontos komponensét aktívan megmozgatja. Tekintve az életmódból vagy foglalkozásból eredő egyoldalú igénybevételt, és a gerincnek a test statikájában elfoglalt kulcsszerepét, e tulajdonságát fontosnak kell tartani. A gerincgyakorlatok elég változatosak, némelyik - gondolok itt pl. a padasirászana-csoportra (l. 64. old.) - már akrobatikus teljesítményt nyújt. Ha azonban meggondoljuk, hogy a gerinc nem kevesebb, mint 100 ízületet tartalmaz, s legtöbbször bonyolult mozgással működve egyszerre számtalan ízület, szalag és porckorong összerendezett munkáját igényli, egyáltalán nem felesleges a jógának az a szinte általános irányzata, ami a gerinc minden részletre kiterjedő alapos tornáztatásában nyilvánul meg. Mindezek a megállapítások csak egészséges szervezetre érvényesek. A beteg szervezetre éppen az erős hatás miatt lehet káros. Gondolok itt elsősorban a gerinc statikai és mozgási felépítőinek közvetlen megbetegedéseire. Ilyen esetben csakis szakorvosi ellenőrzés mellett lehet gerincgyakorlatokat végezni. Így viszont gyógyító célra is felhasználható, mint ahogy azt az idevágó fejezetben majd látni fogjuk.

A GERINC IZOMZATÁRA IRÁNYULÓ HATÁS
A gerinc felépítéséhez szorosan hozzátartoznak saját izmai is, amelyek nagyrészt a gerincen erednek, és ott is végződnek, tapadnak. A gerinc saját izmait a mély vagy ősi hátizmok alkotják. A felszínes hátizmok, mint a trapézizom vagy széles hátizom ugyanis a faj fejlődésben később jelentek meg, és voltaképpen végtagizmok. Halakban és gőtefélékben pl. csak mély hátizmok találhatók, s ezek úgy tekinthetők, mint a gerinccel rendelkező élőlények egyik legprimitívebb, egyben legősibb s a mozgás szempontjából legalapve-

92

DR. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány

tőbb izmai. Minél ősibb egy szervrendszer, annál alapvetőbb feladatokat lát el, és annál inkább nélkülözhetetlen az élet szempontjából. A mély hátizmok is a gerincet körülvéve szinte a mozgás „csontvázát” szolgáltatják. Egyik legfontosabb feladatuk a gerinc és a törzs egyenesen tartása, amiért is összefoglaló néven erector spinaenak, gerincfeszítőnek is nevezzük egységes, egybefonódó tömegüket. De nemcsak a törzs egyenesen tartása a működésük, hiszen nincs olyan törzsmozgás, melyben ne szerepelnének, és közvetve a végtagok mozgásához is biztosítják a szükséges fix alapot, elmozdulási támpontot. A gerinc izmait hosszú és rövid izmokra oszthatjuk fel. A rövid izmok közvetlenül a csigolyákon fekszenek és a csigolyák nyúlványait vagy testét kötik össze egymással. A legrövidebbek két szomszédos csigolyát kötnek össze, a hosszabbak több csigolyát hidalnak át (83. ábra). A leghosszabbak majdnem a gerinc teljes hosszában végigfutnak. A rengeteg kisebb-nagyobb gerincizom szorosan egymáson fekszik, s kétoldalt egységesen kitölti a csigolyák hátsó és oldalsó nyúlványa közötti teret. Az izmok a gerinctől kétoldalt kiemelkedő kötegként figyelhetők meg. Jól látható sovány egyéneken, amint a köteg végighúzódik a kereszt- és csípőcsonttól egészen a tarkóig. Elhelyezkedésben és működésben is igen egységes a mély hátizmok tömege. 83. ábra. A felületes és mély hátizmok két-két rétege, vázlatosan; a legalsó réteg: RM - rövid, mély hátizmok; mély hátizmok felső rétege: HM hosszú, mély hátizmok; felületes hátizmok alsó rétege: R - rombusz izom; F hátsó fűrészizom; legfelső réteg: T trapézizom; SZ - széles hátizom; D deltaizom. A teljesen összerendezett mozgásukat közös beidegzési módjuk is biztosítja. A gerinc izmai nemcsak a gerinc egyes részleteit kötik össze egymással vagy a gerincet a koponyával, ill. a medencével, hanem fontos szerepük van a bordák és a gerinc összeköttetésében is, ahol mint légzőizmok működnek a légzőmozgások létrehozásában. A két szomszédos csigolyát összekötő izom a csigolyák egymáshoz viszonyított mozgását hozza létre. A törzs kiegyenesítése csak akkor történhet meg, ha mindkét izomoszlop egyszerre működik; ha csak az egyik húzódik össze, akkor az a gerinc oldalra hajlítását idézi elő. Az izmok egy része ferde lefutásban köti össze a szomszédos csigolyákat, ezek egyoldali összehúzódásából a gerinc csavaró mozgása áll elő, ezért egy részüket csavaró izmoknak (musculi rotatores) is nevezik. Érdekes, hogy a mély hátizmok mind a csigolyák mozgástengelye mögött, hátul helyezkednek el, így előrehajlítani nem tudnak, de ha a gerincet előre hajlító más izmok már bizonyos hajlási szöget létrehoztak, akkor a mély hátizmok egy része olyan állásba kerül, hogy összehúzódása nem hátra, hanem előrehajlást okoz. Az előrehajlítást elsősorban a hasizmok végzik. A mély hátizmok a test egyenesen tartásakor a hasizmok ellen is működnek, s velük együtt hozzák létre a törzs különböző hajlásait, így a gerinc hajlítása mint összetett folyamat, a mély hátizmokon kívül főleg a hasizmok működését igényli.

93

amelyek a gerincet passzívan. a jóga mudrában vagy a paszcsimatánában erősen működnek a gerinc elülső felszínén. az egyenes. mint pl. Különösen azoknak van ilyen hatásuk. is hatnak. így azt lehet mondani. így alkalmasnak látszanak arra. Mivel a mély hátizmok jó működése az egyenes járás alapja. mint pl. Itt a hasizmok összehúzódnak és megnyúlnak. így a gerinc hajlítása is az izmok állapotának változását vonja maga után. mint pl. akár passzív a gerinc hátrahajlása. Akár aktív. A mély hátizmok nyújtása nemcsak közvetlenül vagy az idegrendszeren keresztül. A gerincet oldalra hajlító és csavaró-ászanák az izomhatás szempontjából hasonlóan viselkednek.mindig nyújtja. úgyszólván szinte szerves részei a gerincnek. amit majdnem mindig a hasűri nyomás emelkedése kísér. mint azt a jógaülésekkel kapcsolatosan részletesen tárgyaltuk. a padasirászana vagy lábfej tartás gyakorlat csoportjai. Ugyanez a mozgás idézi elő a hasűri nyomás csökkenését is. Végül mélyebb előrehajlásban .DR. Az előrehajlás a nyújtásukon keresztül az izmok tónusára hat. e hatás figyelemre méltó. Összefoglalva a gerincgyakorlatok ízomhatását megállapíthatjuk.a hasizmokat is. a törzscsavarás és a hátrahajlás a mély hátizmok mellett számos egyéb izomcsoportot is működtet. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Az előrehajláson kívül az oldalra hajlás. akár passzívan . Az aktív összehúzás pedig az izmok edzése által az izomrostok vastagságát fokozza. és fejleszti . Ugyanakkor különbség is van a két gyakorlat-csoport között annyiban. a hasizmokat. vagy pedig passzívan. hogy a gerinc ászanái egyben a mély hátizmok ászanái is. feszítő vagy csavaró izmok nem mindig működnek. aszerint. elsősorban az ún. akkor a mély hátizmai megfeszülnek. hanem elsősorban rögzítenek.a mély hátizmok oldalsó részén az eredési és tapadási pontok viszonyának megváltozásával e terület aktív tornájára is számíthatunk az előrehajlító gyakorlatokban. de a mély hátizmok a gerinccel való szoros kapcsolatuk miatt . Az aktív előrehajlító gyakorlatokban. különösen pedig a mély hátizmok „ellenlábasait” (antagonistáit) .akár aktívan. A mély hátizmok tónusának csökkenése egymaga is a gerinc előrehajlását eredményezi. valamint a vállöv és a felső végtag használhatóságának bázisa. a test súlya segítségével hajlítják előre. de nem az egyenes. hanem a ferde hasizmok. Ezek összehúzódása a gerinc előrehajlításával együtt növeli a hasűri nyomást. Nehéz lenne a halászanánál vagy a dvipadasirászanánál jobb hatású testhelyzetet elképzelni. Az oldalra hajlás is és a csavarás is az azonos oldali mély hátizmokat összehúzza vagy összepréseli. A tónus a testmagasságot is változtatja: ha valaki „kihúzza” magát. A gerincre ható ászanák azonban nemcsak izomerővel. Előrehajláskor a mély hátizmok passzív nyújtására létrejövő tónusváltozás természetesen az idegrendszeren keresztül zajlik le.mint említettük . a törzs egyenesen tartásában. valamint a ferde hasizmok.az egyenes hasizmokat . kisebb tónusának a következménye. az ardha-csandrászanában vagy félholdállásban. a budzsangászanában vagy kobraállásban. A passzív összenyomás a hajszálerek összenyomásával értornaként fogható fel. Hogyan hatnak az izomzatra az egyes gerinchajlító mozgáscsoportok? Az előrehajlító jóga-gyakorlatok legfontosabb általános tulajdonsága. hogy a gerincoszlop természetes helyzetének megőrzését támogassák. hogy a gerinc hajlítása aktívan történik-e. 94 .mindig érintve vannak. a testsúlyból eredő nyomóerővel stb. hogy nyújtják a mély hátizmokat. s testhossza több centiméterrel nőhet. akárcsak más izmok esetében. A mély hátizmok nemcsak mozgatnak. s csak másodsorban egyéb törzsizmokra (főleg a hasizmokra). Ennek alacsony szintre való beállása az ülő foglalkozás egyik következménye. ferde irányú izmocskákra. rotátorokra vagy csavarókra hatnak. hanem passzív húzással. E gyakorlatok igen összetettek. hogy míg az oldalhajtás az egyenes és hosszanti lefutású izmokra hat.a mély hátizmok nyújtása mellett . mint pl. de a tónus a kor előrehaladtával is csökken. Ilyenkor az összes törzshajlító. A tónust pontosan olyan reflextevékenység szabályozza. mint amilyenről a combizom nyújtásakor beszéltünk. A hátrahajlító ászanák az előrehajlítókkal ellentétben a mély hátizmokat összenyomják vagy öszszehúzódásra késztetik. a halászana vagy ekeállás. azért itt idegrendszeri hatásról is beszélhetünk. hanem a vérkeringésen keresztül is hat az izomszövet anyagcseréjére. az ágyéki szakaszon tapadó izmok. míg az ellenoldaliakat megnyújtja. addig a csavaró-gyakorlatok a rövid. s a mély hátizmok minden csoportját sokoldalúan tornáztatják. hogy ezek az ászanák elsősorban a mély hátizmokra hatnak. A mély hátizmok nyújtásában a jóga-gyakorlatok élen járnak. A görbe háttartás a mély hátizmok csökkent fejlettségének. mint pl.

amelyek a gerincet ellátják. vastagok. a budzsangászana vagy kobraállás. A csökkent nyomás az ide belépő gyűjtőerekre szívó hatást gyakorol.DR. mint a test bármely más szövete. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány A GERINC VÉRELLÁTÁSÁRA GYAKOROLT HATÁS A gerincnek jó a vérellátása. Különösen a belsők fejlettek. Verőereit a nyakon a gerinci verőér (arteria vertebralis). A fonat kipárnázza a gerinccsatorna belsejét. A gerincvelőből kijövő gyűjtőerek is ide torkollanak bele. a mély hátizmok is mint láttuk az előre-hajlítók és részben a csavarók esetében nyújtó hatás alatt állnak. A csigolyák felszínén nagy gyűjtőeres hálózatok. Érdekes. mint az agyvelő. A gerincvelő vénái a nyakon és a mellkason. Ilyen pl. A keringés zavara semmi esetre sem kívánatos a szövetek számára. A mechanikai hatásokra először a vénás nyomás változik meg. ami után reaktív értágulat lép fel. ágakat küldenek a mély hátizmokhoz is. ami a gerinc-előrehajlító ászanák nagy részében érvényesül. A verőereknél még jellegzetesebb a gerinc gyűjtőeres rendszere. A keringési viszonyok ismeretében lássuk a gerincgyakorlatok várható hatását. ezért különbségek léphetnek fel az egyes szakaszok keringésében. hogy az erekre gyakorolt hatás nemcsak a gerinc szöveteire. különösen a gerincvelőjére nem. A vénás nyomás emelkedése a gerinc gyűjtőereiből a gerincvelőre is áttevődik. hogy a gerinc alakváltozása milyen irányú. ami szintén megváltoztathatja a keringési viszonyaikat. elsősorban azzal. Igen fontos. hanem arról. A belső és külső vénás fonatok összeköttetésben állnak egymással. A vénás nyomás emelkedéséhez járul hozzá a hasűri nyomás emelkedése is. valamint az ágyéki szakaszon külön vénákon szállítódnak el. hogy a csigolyák csontos testét is vastag gyűjtőeres csatornák fúrják át és hálózzák be. A szövetek hőmérsékletének mérésével tájékozódhatunk a vér átáramlásáról. Hasonló a hatás a gerinccsavarók esetében is. Ilyen mérések történtek budzsangászanában (kobraállásban) is.tartó testhelyzetről van szó. az ágyéki szakaszon pedig a fő verőérből. A gerinc izmai.3 °C-kal emelkedik. mégis lényegesen jobban megérzi a vérellátás változását. mivel a hőmérséklet a vér átáramlással egyenes arányban nő. A hátrahajlítók közül elsősorban az aktív gerinchajlítók érdekesek. hogy a jóga-gyakorlatok hatásának egyik alapja az egyes testtartásoknak a szervek vérátáramlását megváltoztató hatása. Ezek az eredmények azonban nem valamilyen keringési gátlás utáni reaktív értágulatról tanúskodnak. ami a keringés meggyorsulását eredményezi.2-0. mégpedig attól függően. A fokozott keringéshez az is hozzájárulhat. hogy a vér odaáramlását gátolják vagy a gyűjtőerekben pangást keltve az elfolyást lassítják. hogy ugyanezek az erek belépnek a gerinccsatornába.rendszerint néhány másodpercig . és különösen a belsők a gerinc felső végén. Négy ilyen hálózat van: egyik a csigolyák külső felszínén elöl. 3 perc múlva 0. Ezzel kapcsolatban ismeretesek Mukerji és Spiegelhoff vizsgálatai. és az ott húzódó gerincvelőt is ellátják vérrel. egymással sűrűn. Azt találták (84. hogy az izmok aktivitása következtében a keringés meggyorsul. a másik hátul. Itt azonban csak rövid ideig . hogy a gyakorlatok egy része . Az oldalra hajlítóktól számottevő keringési effektust nem várhatunk. Emiatt a gerincvelő vénás nyomásának változása áttevődhet a koponyán belüli nyomásra. Bár a gerincvelő nem olyan érzékeny a vérellátásra.valószínűleg a vénás nyomás megváltoztatásával és aktív izommunka végzésével - 95 . hogy az ágyéki gerincszakasz izmai felett mért hőmérséklet a gyakorlat idejével előrehaladva nő. fonatok találhatók. Hasonló vizsgálatokról már beszéltünk a jógaülésekkel kapcsolatban. a harmadik és negyedik belül a csigolyák üregében elöl és hátul. Ez tehát valószínűleg direkt izomhatás és következményes érhatás. mind pedig a vénás keringést akadályozza. Összefoglalásul a gerinchajlítók keringésre gyakorolt hatásáról azt mondhatjuk. rácsszerűen összekapcsolódnak. Ez szintén a gerinc és a mély hátizmok szoros egységét húzza alá. amelyekben jelentős mennyiségű vénás vér foglal helyet. ábra). mert ezek az izmok működtetésével hatnak a vérkeringésre. mintegy ágyat alkotva a benne fekvő gerincvelőnek. hogy a gerincet hátrahajlító gyakorlatok a hasűri és mellüregi nyomást csökkentik. az aortából eredő ágyéki verőerek (arteriae lumbales) szolgáltatják. Ennek az a következménye. A gerinc csavarása mind az artériás. Ugyanazok az erek. A gyakorlat befejezése után 2 perc alatt tért vissza a hőmérséklet az eredeti értékre. Mindenekelőtt az előrehajlító gyakorlatok akadályozzák a belső és hátsó gyűjtőeres fonatokban a keringést. az ő véleményük is az. a háton a bordaközti verőerek (arteriae intercostales). a koponya belsejében levő gyűjtőerekhez is csatlakoznak. tehát az érleszorítás értornaként értékelhető. hanem az idegrendszerre is áttevődik. amelyek szintén összeköttetést teremtenek a gerinc belsejében és a külső felszínén fekvő gyűjtőerek között.

A hasűri nyomás emelkedése (gerincet előrehajlító gyakorlatok) a vénás nyomást emeli. összenyomódik. hanem közrejátszik az idegrendszer anyagcsere termékeinek eltávolításában is. ami kipárnázza a koponyát és a gerinccsatornát. a gerinc csavarodásakor pedig csavarodik. 84. felszívódását fokozza. a hasi nyomás csökkenése (hátrahajlító gyakorlatok) a vénákat kiüríti. ami a testtel együtt szabályos alakú gyűrűt alkot. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány fokozhatja a gerinc vérkeringését. Ezeket a réseket ívtől ívig haladó szalagrendszer teszi teljessé. A folyadék maga is állandó áramlásban van. mert ezek is kihagynak kétoldalt egy-egy lyukat. hogy a hasűri nyomás változása is közrejátszik a gerincvelő vérellátásában. azaz csak teljesebbé. mert az agy folyadékának nemcsak mechanikai védőszerepe van. A gerinc mozgásainak a liquorra gyakorolt hatása azért sem elhanyagolható. nehogy a mechanikai hatások durva sérüléseket okozzanak a gerincvelőn. A burkok között folyadék (liquor) van. A csigolyaívek nem olyan szélesek. tehát előrehajláskor) gátolja a liquor keringését és normális ütemű felszívódását. mint maga a csigolyatest. amit tovaáramlással egyenlít ki. anyagcseréjébe mind belejátszik. A keringés tárgyalásánál említettük. ábra. a gerincvelő „koponyája”. Az agyat és a gerincagyat vagy gerincvelőt is erős burkok veszik körül. Így a folyadék normális keringése nemcsak a gerincvelő. A GERINCGYAKORLATOK IDEGRENDSZERI HATÁSA Az egyes csigolyák teste mögött a nyúlványok tövében csontos ív helyezkedik el. ebben úszik a csontos burkain belül. A vénás nyomás emelkedése (a hasűri és mellűri nyomás emelkedésekor. A külső hatásokat ez a folyadék jórészt helyi nyomásnövekedéssé alakítja át. A gerinc ágyéki izomzata felett mért hőmérséklet változása kobraállásban . A gerincvelői idegek idegzik be a nyaktól lefelé az egész testet. Ezzel szemben a vénás nyomás csökkenése (hátrahajláskor) az agygerincvelői folyadék normális keringését gyorsítja. A néhány másodperces érleszorítás reaktív vérbőséget válthat ki.és nyirokkeringését meggyorsítja. Ezeken a lyukakon lépnek ki a gerincvelői idegek a gerinc egész hosszában . és az idegrendszer normális működésébe. A központi idegrendszer ebben a folyadékban van „felfüggesztve”. hajlik.Mukerji és Spiegelhoff szerint. a mechanikai behatások pedig elősegítik a helyi keringését. ezen keresztül a gerincvelő ereinek kiürülését gátolja. Ezekből a gyűrűkből tevődik össze a gerinccsatorna. hanem az idegrendszer folyadéktereinek a mozgására kifejtett hatással is. hanem az 96 . vérellátásába. A gerinchajlítók nemcsak a vérkeringésen keresztül hatnak a gerincvelőre. kinyúlik. Más részük inkább akadályozza annak keringését. és a gerincvelő vér. Az idegszövetnek ez a gerinccel való együttmozgása természetes jelenség.DR. A gerincvelő és az összes kilépő ideg a gerincoszlop mozgásakor maga is mozog.szám szerint 31 pár. csontos védőburka. ezért a gerinccsatornán hátul az ívek között rések vannak.

de az oldalra hajlás tengelye rajta megy keresztül. 97 . Minden csigolya testmagasságában egy-egy dúc fekszik. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány egész központi idegrendszer normális anyagcseréjének egyik feltétele. de csak az alsó szelvényekben. ábra. egészen a farkcsigolyákig. idegsejtcsoportjainak egy része a gerincoszlop két oldalán helyezkedik el. s húzza magával a lófarkot. 85. mozgásképtelenséget okozhatnak. Ezért úgy vehetjük. lófarok. ami a gerinc hoszszában páros dúcláncot alkot. A jóga irodalmában szó van ezen kívül a gerincgyakorlatoknak a vegetatív határkötegre gyakorolt hatásáról is. így a húzó hatás kisebb. mint a test egyéb szöveteiben a vér. Mivel ezek szintén közel vannak a gerinc előre-és hátrahajlási tengelyéhez.és hátrahajlitó-gyakorlatok az alsó testfél idegeinek tornáztatói. A gerinc mozgásai nemcsak a gerinccsatornában levő gerincvelőre. majd felegyenesedéskor eredeti helyzetébe tér vissza. amelyek a gerincvelőből eredtek ugyan. Ezek az idegek azonban nem kevésbé fontosak. A környéki vegetatív idegrendszer dúcainak. egy farkcsonti ideg. a nyíl a gerincvelő elmozdulását mutatja a gerinccsatornában: XXII . sőt még a keresztcsontig sem. I kilépő gerincvelői idegek. nem valószínű. a gerinc mintegy kihúzódik a gerinccsatornából. az ágyéki csigolyák. Az idegszövetben nyirokkeringés nincs. A csavaró-gyakorlatok szintén a felső gerincszakaszon hatnak legerősebben. ill. Maga a gerincvelő azonban nem ér le eddig.alsó bordák. mert ezek látják el az alsó testfelet és idegzik be az alsó végtagokat. A gerinc előrehajlásakor a gerinccsatorna meghosszabbodik. hanem már az első és második ágyékcsigolya között véget ér. mert a gerinccsatorna a gerinc előre-és hátrahajlási tengelye (nucleus pulposus) mögött van ugyan. Mindig a hajlással ellentétes idegek nyúlnak meg.és hátrahajlító ászanák különösebb hatást gyakorolnának rájuk.az ún. A gerinc kóros. Ezekből tevődik össze többek között a fájdalmairól híres nervus ischiadicus is.és a nyirokkeringés. hanem folytatódik a keresztcsontban is. hanem elsősorban a kilépő idegekre hatnak mechanikusan. A gerincvelő és idegeinek elhelyezkedése nyugalmi helyzetben és a gerincet előrehajlító ászanákban. főként a gerincvelő felső szakaszán. s felszaporodva súlyos fájdalmakat. míg az azonos oldaliak ellazulnak. A gerinccsatorna nem ér véget a legalsó ágyékcsigolyánál. ahol minden egyes ideg gyökét nyújtják. s a gerincvelő vége alatt a gerinccsatornában lógó idegek lófarokra emlékeztető tömege (innen a neve is: lófarok = cauda equina) ellazul. hogy az előre. Az ágyéki gerinccsatorna nagy részében tehát már nincs gerincvelő.DR. L . pontosan ott. 1-3. megnyúlnak a rostokon futó erek is. itt ezek szerepét a liquor-keringés tölti be. Fontosak a gerinchajlító mozgások a gerinc meszesedésének megakadályozásában is. a lejjebb kilépő idegek kötegét is (85. Innen lefelé csak azok a gerincvelői idegek futnak. A gerincet oldalra hajlító mozgások kevésbé hatnak így. A vérkeringés és az agygerincvelői folyadék keringése körülbelül úgy viszonylik egymáshoz az idegszövetben. ábra) Következésképpen az idegek megfeszülnek. üregük beszűkül. ahol a gerincvelői idegek kilépnek. Az ezzel kapcsolatos hatásokat a gyógyítással foglalkozó fejezetben tárgyaljuk meg. a nekik megfelelő lyukakon lépnek ki mint ágyéki vagy keresztcsonti. meszes lerakódásai a kilépő idegeket nyomják. mint a többiek. hogy a gerincet előre. Alsó vége feljebb kerül. A gerinc hátrahajlásakor a gerinccsatorna megrövidül.

többnyire fájdalmas . nagy vegetatív hasi dúcokra való hatásra lehetne gondolni. Az imént tárgyalt hatáscsoportokon kívül . Mindent összevetve azt kell mondanunk. A jóga-gyakorlatoknak az az általánosnak mondható tulajdonsága tehát. a vörösvérsejtek és a fehérvérsejtek számát. Az általános figyelem mégsem terelődik feléjük. mindenekelőtt a gerincvelőt és a környéki idegeket éri. 98 . hogy a gerinchajlító-gyakorlatok hatásmechanizmusának fontos része az. itt csak annyit jegyzünk meg. Oldalra való hajlás esetén az egyik oldali vegetatív határköteg meghúzódik. A gerinc mint a szervezet aktivitásának bázisa. a másik pedig ellazul. az elektroenkefalográfiás viszonylatokat stb. észrevétlenül dolgoznak a szervezet tengelyében.kórfolyamat elindult. A teljesség kedvéért azonban a fontosabbakat itt is megemlítjük. és valamilyen . A hátrahajlító gyakorlatok esetében a gerincoszlop előtt a középvonalban fekvő.nos a kérdés jelentőségének pontosabb ismeretében talán nem is tűnik feleslegesnek. Nem vitatható.DR. és a benne levő gerincagy mint az alapvető reflexműködések központja . ha már az egyensúly megbomlott. amely az idegrendszert. hanem az egész szervezetre. ill. Számos vizsgálatot végeztek a gerincgyakorlatok általános élettani hatásáról. az elektrokardiográfiás. mint az a változás. a hemoglobin arányát. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Más a helyzet a gerinccsavaró és különösen az oldalra hajlító mozgáselemekkel. mint pl. A gerincgyakorlatok élettani hatása arra enged következtetni. a vér hormontartalmát.számos más szervünk működését serkenti vagy gátolja. Pontosan úgy kihat. s felhasználhatók egyes elváltozások megelőzésére. minden oldalról megtornáztatják. ezért részletesen ott tárgyaljuk őket. Ugyanígy nem tűnik nagyotmondásnak a jóga azon állítása sem. ezek azonban a gerinctől távolabb helyezkednek el. a vércukorszintet. s a mozgásban kevésbé vesznek részt. mert hangtalanul. a fordított testhelyzetű gyakorlatokban vagy a hasizomgyakorlatokban gyakran sokkal kifejezettebben jelentkeznek. amit a mai életformával együtt járó egyoldalú mozgás hoz létre. A GERINCGYAKORLATOK EGYÉB HATÁSA A gerinc tornáztatása természetszerűleg nemcsak magára a gerincre hat.azokon keresztül . Ezek a hatások más gyakorlattípusokban. hogy szinte „rámennek” a gerincre. így vizsgálták a vérnyomást.legfontosabb szerveink. hogy az ászanák hozzájárulnak az idegek normális működésének fenntartásához. gyakorlataik túlnyomó többségét ennek szentelik . hogy a szervek nem használata az egész szervezet működéscsökkenését vonja maga után. s csak akkor kerülnek előtérbe. E vizsgálatokra mi is visszatérünk. a pulzusszámot. ami az általános ellenállóképességet csökkentve helyet ad a kóros folyamatoknak. hogy a „gerinc hajlékonysága a fiatalság fokmérője”. mindezek változását. hogy az adatokból nyilvánvaló: a testhelyzet változás kihat egész szervezetünkre. az oxigénfogyasztás mértékét.

bár a jóga bizonyos sérvek kezelésére ajánlja. hogy e jelek legtöbbnyire bizonyos korhoz kötődnek. 12.a koponyaűri nyomás fokozása is. Mindezeknek a hatásoknak azonban elsődleges megindítója e gyakorlatokban mindig a hasizmok működtetése. Az 99 . és ez egyik előnye is. mert bárki elvégezheti. legyen az idősebb vagy gyermek. 4. csökkentését célozzák. kb. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány HASIZOMGYAKORLATOK A jóga-gyakorlatok harmadik nagy csoportjába azok az ászanák tartoznak. pl. 1. Az egyes gyakorlatok kivitele és főbb hatásai a következők.lolaállás. Az is nyilvánvaló. akkor a számtalan ászana közül a naulit kellene számára ajánlani. 10. amelyeknek egyedülálló módszere és hatása semmilyen más tornarendszerben nem található meg. Fontos általános mellékhatása még a hasűri nyomást fokozó gyakorlatoknak pl.DR. elöljáróban meg kell említeni. A gyakorlat igen könnyű. egészséges benyomást kelt. Hangszászana . amelyek a hasűri nyomást emelik. vitalitását értik.bélgörcs elleni póz. A sarkak mintegy 30-40 centiméterre legyenek a talajtól. amelyek a mi nyugati tornarendszereinkhez hasonlóan fejlesztik a hasizmokat. de az egész jóga-rendszerben kitüntetett helyet foglal el az ún. 5.fekvő lábemelés A fekvő lábemelés nálunk is ismert gyakorlat: hanyatt fekvésben egyszerűen fel kell emelni mindkét lábat kinyújtva és összezárva. Uddijána-bandha . Tulalangászana . Laukiki mudra . már esztétikai vagy kozmetikai okokból is érdemes foglalkozni velük.hattyúállás. hogy a jóga szerint a hasizmok jó működése fontos tényezője az egészségnek. Majurászana . a zsírszövet lerakódása a hason. Szúrja namaszkára .ujj állás. sőt . Ahogy a gerincet a „fiatalság fokmérőjének” tartják. A szorosan vett hasizomgyakorlatok száma nem nagy. és hasizmait is fejlesztheti vele. ami fordítva is igaz: ha idős vagy egyébként kövér egyéneknek a hasuk nem laza vagy nem domborodik előre. Egyéb hatásuk is lehet. mégis egyesek közvetlenül a hasizmok beidegzésének gyakorlását vagy a hasűri nyomás fokozását. a gerinchajlító vagy fordított testhelyzetű hatás. és arra vallanak. a mellüregi nyomás. 2. Pávanamuktászana . Utthita-padászana . akkor alakjuk fiatalos. Birvadrászana . egy tucat.és uddiána-gyakorlatok csoportja. ami nem esik messze a fiatalság vagy a fiatalosság fogalmától. Mielőtt megvizsgálnánk az egyes hasizomgyakorlatokat. Ezen keresztül a jóga általános módszere és lényege is könnyen megismerhető.napüdvözlet. 7. Ha valaki a jógából csak egyetlenegy gyakorlatot akarna megtanulni. 6. 3. ha a hasizomgyakorlatoknak egyéb hatása nem is lenne. hogy az életfolyamatok meglassúbbodásának. Nauli-csoport. Utthita-padászana . Emellett vannak olyan gyakorlatok. A hasizomgyakorlatok között. a tenyerek pedig lefelé nézzenek. akiknek egyébként is fontos a fejlett hasizom. Különösen nők számára ajánlatos. az anyagcsere megváltozásának egyik jele a has kidomborodása.pávakakasállás. de semmi esetre se próbálkozzunk vele szakértő véleménye nélkül.vízszintes haskörzés. A karok a törzs mellett feküdjenek. ill. 9.mint látni fogjuk . Az minden élettani meggondolás nélkül is bizonyos. 8. 11.bátorság-póz. Így. Anguszthászana . A nagy has e mellett az öregség látszatát is keltheti. amelyek hatásának középpontjában a hasizmok fejlesztése áll. Lolászana . úgy a hasizmokat az „életerő forrásának”. kárt nem okoz neki.fekvő lábemelés. Egyedül sérv esetén okozhat bajt.hasbeszívás. nauli.mérlegülés. Ugyancsak jellegzetesek azok az ászanák. Életerő alatt nyilván az életfolyamatok energiáját. Ezek a következők: 1. Bár az ászanák nagy része megtornáztatja a hasizmokat. hogy az általános élettempó csökken. és a hasizmok ellazulása.

Ezután a két karral oldalt meg kell támaszkodni. bár kivitele már nehezebb az előbbinél. amelynek már több jelentősége van. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány utthita-padászanával és a többi hasizomgyakorlattal is az a helyzet . Az ujjak hegye helyett az ökölbe szorított kéz ujjainak hátára támaszkodva lehet a testet megemelni.DR. másrészt mert a kinyújtott ujjak . Kezdetben ez két okból nem megy: részben mert a hasizmok nem tudják a medencét és az előre kinyújtott lábakat tartani.ujjállás Az ujjállás jó hasizomerősítő. s így eléggé összetett hatású. Kiinduló állása a földön nyújtott lábbal való ülés. függő ülésbe kell emelkedni (86. hogy a vékony test-alkatúak. hiszen ez az ászana egyik célja is. Az előbbin a folyamatos edzéssel. a lágyéki és a medenceizmok megerősödjenek. gyenge kötőszövetűek és sérvre hajlamosak óvatosan kísérletezzenek vele. Az ászana a combfeszítőkön és a csípőizmokon kívül az ágyéki és a ferde. ábra.nem bírják el az egész test súlyát. amelyek a hasűri nyomást nagymértékben növelik -. Ugyanakkor a hasűri nyomást fokozza. H . Az ujj erősítésében az ujjállás párja a pádánguszthászana vagy lábujjállás. gyakorlással lehet segíteni. 86. különösen az eredeti formájában. Ez a módosítás ugyan kevésbé fejleszti az ujj izmait .izomerősítő hatás. mégpedig az ujjak hegyével. s a lábakat elöl vízszintesen tartva. Anguszthászana .különösen azokkal. de az általános egészség szempontjából ez kisebb jelentőségű. 2. ábra). még ha egészségesek is. valamint egyenes hasizmokat fejleszti.hasűri nyomást fokozó hatás.ami az ászana másik célja -. ujjállás élettani hatásai: IE . Az utóbbin egyszerű módosítással kell segíteni.különösen hosszú ujjú alkat esetében . Az anguszthászana. mert a lábujjakon kívül a lábboltozatot is erősíti (az alsó végtagokra gyakorolt hatásai miatt a jógaülések között tárgyaltuk). a hasizmokon. combizmokon és ujjhajlítókon kívül itt a vállöv izmai is megfeszülnek. Az anguszthászanában szintén emelkedik a hasűri nyomás. hogy a hasizmok. 100 .

kb. Ebben az állásban hátra kell hajolni (15.gerinc hátrahajlítás az ágyéki szakaszon. 87. Kiviteléhez először álló helyzetben egyik lábbal előre lépünk.).izomerősítés a comb feszítő izmaiban. ezért mint a többi aszimmetrikus gyakorlatot.bátorság-póz A birvadrászana összetett gyakorlat. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 3. A birvadrászana . 79. Az ágyéki és combizmok féloldalasan feszülnek meg. a tenyerek összeérnek. Változatként végezhető a 87/B ábrán látható térdelő formája is. és erre helyezzük a testsúlyt.bátorság-póz változatainak hatása: IN . kép.DR. IE . 101 . Ugyanakkor jól fejleszti a vállöv és a hát izmait is. de nem maradnak ki a láb izmai sem. mert a gerincen és a hasizmokon kívül számos más izomcsoportra is hat. ahol az erősebb hátrahajlás miatt inkább a gerinchatás érvényesül (l. a gerincgyakorlatokat. Előnye és specialitása. GH . 87/A ábra). ezt is mindkét oldalra. Hatásában és kivitelében hasonlít a félholdálláshoz. hogy a hasizmokat nyújtott állapotban működteti. ábra. old.izomnyújtás a hasizmokban. mindkét lábbal el kell végezni. Birvadrászana . A karok a fej felett magastartásba kerülnek. fél métert. Az előre tett lábat behajlítjuk.

erősen növeli a hasűri nyomást. Szurja namaszkára . A két könyök a has alá kerül.fokozott hasűrinyomás. A hangszászana a következő majurászanának az előgyakorlata. Szúrja namaszkára .hattyúállás: H . ábra). úgy.napüdvözlet A napüdvözlet változatai összetett gyakorlatok (88. amelyek általában az egész törzset. majd a tenyerekkel a földre támaszkodni. 89.előredőlve . ami az eredeti pózt nehezíti.a behajlított könyökre kell helyezni (89. a hasűri nyomást növeli. a köldök alatti területen.DR. igen jó hasizomgyakorlat. csípővel és térddel is. A lábak akár kinyújtva és összezárva. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 4.napüdvözlet változatai. 88. közel a test súlypontjához. Az A) változat egyszerű mellső fekvőtámasz. ábra).hattyúállás Ez az ászana az utána következőkkel együtt a hasűri nyomás növelésével hat. 5. akár szétterpesztve állhatnak. Térdelőüléssel kell kezdeni a gyakorlatot. ami a hát és hasizmokat fejleszti. könnyebb változata. ábra. Nehezebb a B) -vel jelölt változat is. Hangszászana . sőt a végtagokat is igénybe veszik. Majd az egész testsúlyt .és hátizmokat erősítik. Ahangszászana . 102 . Végezhető hajlított csípővel vagy hajlított karral. Leginkább a has.ábra. hogy az ujjak hátrafelé nézzenek.

A testhelyzet megfelel a nálunk is ismert földi mérlegnek.egyensúlygyakorlat. V . ábra).pávakakasállás A majurászanát hangszászanával kell kezdeni. Ha a könyök jó ponton nyugszik. valamint a láb hajlítóizmai és a farizmok is.lolaállás élettani hatásai: E .DR. hogy tudni kell hozzá a padmászanát vagy lótuszülést. akkor a láb és a felső test egyensúlyban van egymással. A majurászana és a hangszászana nemcsak a hasizmokat erősíti.pávakakasállás élettani hatásai: H .megváltozott keringés a nyakban és a fejben. E . s kiemelik a hasnyálmirigyre gyakorolt hatását. valamint a fej előre-hátra való billentésével. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 6. de a begyakorlás után könnyebbé válik. Éppúgy egyensúlygyakorlat. 90. A légzés kezdetben nehéz a megnövekedett hasűri nyomás miatt. mint finom korrigáló mozgással.fokozott hasűri nyomás. mint a majurászana.megváltozott vérkeringés a nyakban és a fejben. Fejleszti emellett a felső végtag izmait is. mint a majurászanában.fokozott hasűri nyomás. csak itt valamivel könnyebb az egyensúly tartása. V . ábra. s a test vízszintesen lebeg a könyök mint alátámasztási pont felett (90. Majurászana . ábra. Lolászana-lolaállás Az előbbi ászana-csoporthoz tartozik a lolászana is. Nagy nehézsége azonban. Kivitele lótuszülésből indul. A majurászana . SZ – ízületi szalagfeszítés a lótusz-tartásnak megfelelően. Hatását elsősorban az emésztésre tartják jónak. hiszen az összes törzsizmok megfeszülnek. majd a testsúlynak a két könyökre való helyezése után a nyújtott lábakat fel kell emelni. 103 . H .egyensúly-gyakorlat. magasvérnyomásos vagy különböző szívbetegségekben szenvedő egyénekre veszélyes! 7. A két könyöknek közvetlenül egymás mellett kell a hasfalra nyomódnia. majd a tenyerek földre helyezése után éppúgy rá kell dőlni a behajlított könyökre. vízszintesbe emelni a testet (91. A test vízszintesen tartását a hátrafelé hajló ujjakkal lehet szabályozni. A jobbra-balra való szétcsúszásukat a hasba való bemélyedésük és az egész test súlyának nyomása akadályozza meg. A nyomás megnő a mellkasban és a fejben is. A lolászana . 91. végül a padmászanában levő lábakat felemelve egyensúlyba hozni. ábra). így kizárólag egészségesek végezhetik.

s a gyakorlat időtartama attól függ. Így a mellkas kitágulásakor nem levegőt fog beszívni.). Mindezek után erős kilégzés következik: minden levegőt kipréselünk a tüdőből (ez a kilégzés adja meg a hasbeszívás mértékét. 8. de önállóan is használható. Ha a tüdőben sok levegő maradt. A hasűri nyomás fokozódik. ezért a könyök feletti felső test aránylag nehezebb. hanem előre néznek. A térdet kissé beroggyantva és néhány fokkal előredőlve. Ez annál is inkább fontos. A kézre való ülés legkönnyebb hanyatt fekvésben. a lábak felemelt tartása a gyűjtőerek kiürülését eredményezi. mind a padmászanában levő alsó végtagot fel kell emelni a földtől legalább 20 centiméter magasra (92. Ez szintén fontos. ill. ahol inkább előre kell hajtani. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány A különbség a kéztartásban van. Tulalangászana . majd ezután következik a „has beszívása”. mert a gyakorlat alatt lélegezni nem lehet. Mindehhez járul a lótuszülésben levő láb ízületi hatása. majd hátradőlve. A lolászana hatásai majdnem teljesen megegyeznek a majurászana hatásaival. padmászana hatásai a jógaüléseknél. hogy növelje a felső test súlyát. Az egyensúlyt mindig könnyebb tartani lolászanában. és aránylag stabilis helyzetet vesz fel.DR. s a félig behajlított könyökökre támaszkodva mind a fejet. old. 9. ábra). A hasi szervek és a hasfal behúzódása ugyanis úgy jön létre. annak sikerét).mérlegülés A lolászanához hasonló testtartás a tulalangászana. Az alsó végtagban az érelszorítás mellett (l. A hasizmok ellazítása után mély belégzést kell végezni vagy többször mély lélegzetet venni. ugyanis ezek ellennyomással kiegyenlítik a súlytöbbletet.hasbeszívás Az uddijána-bandha a nauli kiinduló gyakorlata. 92. A gyakorlatot közepes terpeszállásban lehet végezni. Az alsó végtagon a padmászanánál ismertetett élettani hatásokat idéz elő. így a törzs előrehajol. Ezért jó inkább túllélegezni („hiperventillálás”). akkor nem sikerül a hasat tökéletesen beszívni. ami igen könnyíti az ászana véghezvitelét. Az eddig felsorolt hasűri nyomásfokozó ászanák közé tartozik még a szalabhászana vagy szöcskeállás is. A fejet is jól fel kell emelni. a két kezet tenyérrel föld felé. amikor is mindkét kezünket egymás után egyik-egyik oldalon magunk alá toljuk. mert a naulival ellentétben elég egyszerű megtanulni. mert az ujjak nem hátra. Emiatt kell az ujjakat előre irányítani. a naulihoz hasonló hatású. A has előre-lefelé tekint. praktikus. SZ térdízületi szalagnyújtás. Erősíti az elülső nyakizmokat is. A mérlegülés hatása ugyancsak összetett. hogy üres tüdő mellett a mellkassal belélegző mozgást végzünk anélkül. melyet az ágyéki gerincszalagra gyakorolt hatása miatt a gerincgyakorlatok között beszéltünk meg. 45. Összetett gyakorlat ez is. az ülőgumó alá földre helyezzük. szemben a majurászanával. ebből legfontosabb a hasizmok erősítése. kissé oldalra dőlve. hogy a hangrést kinyitnánk. a tenyérrel térd felett a combon kell megtámaszkodni. mint majurászanában. A tulalangászaua mérlegülés hatásai: IE hasizomerősítő hatás. hanem a szívóhatás kö- 104 . ábra. Uddijána-bandha . Ezt is lótuszüléssel kezdjük. mikor keletkezik légszomjunk. különösen a csípő-ágyéki izmokat fejleszti. Ezután a tenyereken ülve. Az alsó testfél a behajlított lábak miatt kisebb erőkart jelent a „mérlegen”. amelyben dominál a hasűri nyomás emelkedése és a törzsizmok erős megfeszítése.

).nem túl kövér egyéneken . Ajánlatos nem megvárni a kínzó légszomjat. A „hasbeszívást” mindaddig fenn lehet tartani. a hasra figyelve ellenőrizhetjük a hasbeszívás mértékét. s székrekedés ellen is jól használható. Fizikai nyelven kifejezve: a hasat tulajdonképpen a külső légnyomás nyomja fel a mellkasba. de így a legkönnyebb. a másik az uddijána által csökkentett hasűri nyomás tovább csökkentése. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány vetkeztében a hasi szerveket szívja fel a rekeszizommal együtt a mellkas alsó részébe. ezért csak teljesen egészséges egyének gyakorolhatják. és csak ezután lélegezzünk be. amíg légszomj nem keletkezik. Legtökéletesebb az uddijána fejen állva. Daksina nauli . hogy abból jól végzett uddijána legyen. guggolva. A kéz a lábujjak mellett a földön támaszkodik.egyenes hasizom tornák. Két részből is állnak. mert ilyenkor a hasi szerveket nemcsak a légnyomás. akkor egyrészt elfoglalja a helyet.a gyomor a belek .DR. ábra. Felszívott hassal nem helyes a felső légutakat hirtelen kinyitni és belélegezni. Ehhez természetesen igen jól kell már a fejenállást tudni (l. 121. Normálisan mindenki csak egyszerre tudja megfeszíteni vagy elernyeszteni a jobb és a bal oldali egyenes hasizmát. hogy a testsúly a lábujjakon legyen. s csak azután levegőt venni. Ha a tüdőben sok levegő van. Guggolásban ugyancsak előre kell hajolni. akkor . Ekkor a mellkas izmait ellazítjuk. másrészt a „negatív nyomás” sem tud kialakulni. vagyis a szívóhatás elmarad.elölről lehet a hátgerincet tapintani a hasfalon keresztül. sőt fejenállásban (sirászana) is. hanem előbb befejezni a gyakorlatot. lehetőleg ruha nélkül. mert ott a belégző mozgás és a zárt felső légutak következtében a nyomás csökken. A nauli gyakorlásával (több hónapot vesz igénybe!) az egyenes hasizmokat olyan tudatos beidegzés alá helyezhet- 105 . Az egyszerű hasbeszívást tehát a fentiek szerint kell tökéletesíteni. majd az egyenes hasizmokat megfeszíteni. Részleges hatása azonban már az első próbálkozáskor sem fog elmaradni. Előbb meg kell szüntetni a szívóhatást. átalakítása. hanem saját súlyuk is a mellkasba húzza.felfelé szállnak és kitágulnak. Lótuszülésből kissé előre kell dőlni.a jobb oldali egyenes hasizom meghúzása. Különben ez a változat nem veszélytelen. ábra). Az uddijána a hasűri nyomást erősen csökkenti. old. Az uddijána nemcsak terpeszállásban végezhető el. A nauli-gyakorlatoknak kettős céljuk van: az egyik az egyenes hasizmok beidegzésének kifejlesztése. 93. a hasat vissza kell engedni. sőt rendszerint a ferde hasizmok is az egyenesekkel dolgoznak. A nauli valóban egyedülálló gyakorlat. mert előbb uddijánát kell végezni. miközben a hasi szervek . így a hasbeszívás jobban megfigyelhető és könnyebben begyakorolható. Meg kell mindjárt mondani. hogy erre a célra valóban kiválóan megfelel. Ha jól végezzük a gyakorlatot. 10. A bélperisztaltika megindítására és serkentésére ajánlják. s érdemes vele részletesebben is megismerkedni. és hajlított könyök mellett kézzel a térdre támaszkodni (93. Nauli-gyakorlatok . A fejet előre hajtva. Az uddijánát és a naulit is legjobb éhgyomorra végezni. a fordított testhelyzetű gyakorlatoknál. Csinálják jógaülésben.

akkor a részeredmény közben feledésbe merül. hanem a csípőre tesszük. A gyakorlat így elmondva igen egyszerűnek látszik. annak egyszer csak „beugrik” az új beidegzés: összehúzódik egy pillanatra az egyik oldali egyenes hasizom. hanem a megfelelő oldali ferde és keresztirányú hasizmok is összehúzódnak. hogy a nauli uddijána-része lesz tökéletesebb. s ha már ez megy. négy nauliféleséget lehet megkülönböztetni: daksina nauli. Ezek rendszerint később válnak le beidegzésileg. hanem a jobb és bal oldali is külön mozgatható lesz. A megtanulás ugyanis függ egyrészt a próbálkozások számától. akkor át lehet térni a bal oldalira.elöl a középvonal mellett . behúzódva marad (l. mint az ellenoldali.még a jógában is? Nos. A megtanulásnak egyébként csak egy titka van. Tanuláskor ellenkező irányba kell dőlni.). A nem tudatos izommozgást akaratlagossá tenni sok munkát igényel. az egyik oldal felé dőlünk. az öszszehúzódó izommal ellentétes oldali kezet nem a térdre. A bal egyenes hasizom elernyedt állapotban. gyorsuló ütemben válik teljesen tudatossá. hosszú hetek munkájával lehet csak begyakorolni. minthogy az normálisan csak egyszerre húzható össze. illetve váltakozva tornáztatja. a valóságban azonban a legnehezebben megtanulható ászana. s a ferde és haránt hasizmok (a has oldala) is ellazul. mégpedig úgy. mint a daksina naulinál. csak egy van: a nauli. s akkor már ez sem okoz különösebb nehézséget. majd a has felszívása után a jobb oldali egyenes hasizmot megfeszítve a hasüreget elölről is „megszívni”. ábra). uddijána) ferdén. beszívódik. de van. rendszerint az azonos oldali ferdékkel együtt (a hasizmok anatómiáját l. vámán nauli. másrészt a két próba között eltelt időtől is. old. VÁMÁN NAULI A vámán nauli a bal oldali egyenes hasizom izolált megfeszítése. A naulit emellett még szigorú kritika esetén is kedvező hatásúnak kell mondani a bélműködés fokozásában. 106 . míg a két oldal eredményessége ki nem egyenlítődik. akinek a nauli első próbára sikerül. Ezután napokon belül. hanem a hasüreg jobb és bal felében is váltakozva lehet plusz nyomáscsökkenést létrehozni. Kezdetben csak az egyik oldalival gyakoroljuk. és abbahagyja a gyakorlatot. az elemzés címszó alatt. Az ember először sokat erőlködik és összevissza húzza meg a legkülönbözőbb hasizmait. Akinek van annyi kitartása. aki hónapokig tanulja. míg az egyenes hasizom .megfeszülve marad. nauli madjáma és nauli krija. A többiek mind más természetűek. Ennek segítségével nemcsak az egész hason növelhető az uddijána által keltett vákuum. amely a hasűri nyomást részlegesen csökkenti. hogy nemcsak az egyik hasizmot lehet a többitől függetlenül mozgatni. hogy kétszer balra és egyszer jobbra végezzük el naponta a gyakorlatot. A gyakorlatot uddijánabandhával (hasbeszívás) kell kezdeni. Mint említettem. 110. s a beidegzés néhány napon belül bekapcsolódik. Megtanulása után egy ideig még roszszabbul megy. Egyeseknek néhány hét alatt sikerült megtanulni. mint említettük. ha már a jobb oldali hasizom összehúzása megy. Rögtön felmerül a kérdés. Először. S ha az egyes próbák között hosszú idő telik el. hogy van-e értelme hónapokig egy ászana megtanulásával foglalkozni. ami ezután sokkal könnyebben fog sikerülni.DR. Könnyebb a megtanulás ferde terpeszállásban: eközben (l. és céljaik is mások. hogy egy hónapig vagy néha hosszabb ideig mindennap legalább egyszer próbát tesz az egyik hasizom megfeszítésével. pl. hogy minden nap meg kell vele próbálkozni. olyan egyén azonban nincs. akkor térjünk át a másikra. míg az erős figyelemtől és a hiábavaló kísérlettől nyugtalan nem lesz. 93. uddijána-bandha után. mégpedig az. Aszerint. hogy a nauli melyik izmot működteti. amikor annyi jó és könnyebb hasizomgyakorlatot ismerünk . DAKSINA NAULI A daksina nauli a jobb oldali egyenes hasizom külön megfeszítéséből áll. vagy azokat egyszerre. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány jük. nemcsak az egyenes hasizom. olyan hasizomgyakorlat. míg sikert ér el. s a begyakorlandó izmot tekintetünkkel is követjük. Ezt úgy küszöböljük ki. Az egyenes hasizmok külön-külön való megfeszítését. mindig csak a jobb oldalival.

DR. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány

NAULI MADJÁMA
Ha az előző két gyakorlatot megtanultuk, semmi nehézséget sem fog okozni a nauli madjáma, ez ugyanis a jobb és a bal oldali egyenes hasizom egy időben való megfeszítése. Itt is uddijána-bandha vagy hasbeszívás után kell a két egyenes hasizmot megfeszíteni, amelyek húrként fognak megfeszülni a behúzott has felett, a szegycsont és a szeméremcsont között (94. ábra). Első pillanatra azt lehetne gondolni, hogy ez a naulifajta könnyebb, mint az előző kettő, de nem egészen így van. Előbb feltétlenül tudni kell az előzőket ahhoz, hogy ez is jól menjen, mert a nehézséget e két hasizom mozgásának az elkülönülése okozza.

94. ábra. Nauli madjáma mindkét egyenes hasizom meghúzása. A többi - ferde és keresztirányú - hasizomnak ilyenkor nem szabad meghúzódnia, csak a középen levő egyenes hasizmoknak! Ezt csak akkor érhetjük el tökéletesen, ha egyrészt a két hasizomfél elkülönítését megtanultuk, másrészt azt is tudjuk, hogy az oldalsó ferde és haránt hasizmokat hogyan kell ellazítva hagyni az egyenes izmok megfeszítésekor. Lehet persze ezzel is kezdeni a nauli-csoport megtanulását, akkor azonban a daksina és vámán naulit külön kell begyakorolni, így meg az előző kettő ismeretében a harmadik azonnal elvégezhető.

NAULI KRIJA
A nauli krija két egyenes hasizomnak egymás után való ritmikus megfeszítése és elernyesztése. Uddijánabandhát végzünk, majd az egyik oldali egyenes hasizmot megfeszítjük, és utána rögtön elernyesztjük, de az elernyesztés alatt már a másik oldalit feszítjük meg, és így tovább. Ez ritmusos, nem túl gyors hullámmozgást eredményez. Tulajdonképpen kétfajta nauli krija van: „jobbos” meg „balos”. Kezdhetjük ugyanis a feszítést jobbról balra vagy balról jobbra. Az előbbi inkább a jobb, a másik inkább a bal oldali hasi szerveket teszi ki erősebb szívóhatásnak, a megfelelő oldali hasizom fejlesztésétől eltekintve. Mind az uddijánának, mind pedig a nauli-csoportnak közös tulajdonsága a hasűri nyomás csökkentése. Ezt a régi jógik a vastagbelek tisztítására használták, mert a belek perisztaltikája - tovahaladó összehúzódása - a gyakorlat hatására növekszik. Emellett a szívóhatást a beöntéssel azonos művelet végzésére használták: a naulit vízben ülve végezték, miközben a végbél záróizmait ellazították (vagy a végbélbe bambuszcsövet helyeztek), és így víz áramlott a vastagbél alsó szakaszába.

107

DR. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány

11. Laukiki mudra - vízszintes haskörözés
„Negatív” haskörözésnek is nevezhetnénk ezt a gyakorlatot. Hasonlít a hula-hula tánchoz, azzal a különbséggel, hogy nem a medence mozdul el a mozdulatlan törzzsel szemben, hanem a törzs mozog a fix csípő körül. A gyakorlatot földön ülve kell végezni, leghelyesebb lótuszülésben, amely a csípő mozdulatlanságát biztosítja. Ebben az ülő helyzetben kell a mozdulatlan medence körül először előre-hátra, jobbra, balra a felső testtel kitérni, majd jobb és bal irányú törzskörözést végezni. A gyakorlat végezhető álló, sőt részlegesen fekvő helyzetben is. Hatása az összes törzsizomra és ezek között a hasizmokra is irányul. Ajánlják a derék zsírlerakódásai ellen is.

12. Pávanamuktászana (vátájanászana) - bélgörcs elleni póz.
A belek továbbító működésének zavara, székrekedés ellen ajánlják a pávanamuktászana gyakorlatait. Hatása a nauliéval ellentétes: növeli a hasűri nyomást egyrészt az egész has területén, másrészt a jobb és bal hasfélnek megfelelően. Három fajtája van, kettő fekvő helyzetben, egy ülő helyzetben.

EKAPADA - PÁVANAMUKTÁSZANA (95/A - B ábra)
Az ekapada vagy féllábas változat kivitele a következő: hanyatt fekvésben az egyik lábat felhúzzuk és karral átkulcsoljuk, a mellhez szorítjuk, majd néhány másodperc múlva visszaengedjük. Közben a légzés lehet normális vagy a láb felhúzásakor belégzés, a gyakorlat alatt légzésvisszatartás, a láb visszaengedésekor kilégzés végezhető.

95. ábra. Ekapada-pávanamuktászana - bélgörcs elleni póz jobb oldali (A) és bal oldali (B) féllábas változatai; a nyilak a vastagbél továbbítási irányát mutatják.

108

DR. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány

Igen könnyű ászana, bárki végezheti. Hatása úgy érvényesül, hogy a felemelt és a mellkashoz szorított láb oldalán a hasűri nyomás nő, de a másik oldalon nem, így a hasi szervek és a béltartalom a másik oldalra préselődik. A gyakorlatot mindkét oldalra el lehet végezni, a vastagbelek fekvéséből adódóan azonban (l. később) jobb előbb a jobb oldali gyakorlatot végezni, méghozzá nem hanyatt fekvésben, hanem jobb oldalon feküdve.

DVIPADA - PÁVANAMUKTÁSZANA (96/A ábra)
Az előbbi ászana kétlábas (dvipada) változata. Hanyatt fekve, mindkét lábat felhúzva a karokkal a mellkashoz kell szorítani. A gyakorlat alatt a lélegzetet vissza lehet tartani, majd a lábakat visszaengedni. A hasűri nyomást jobban emeli, mint az előző gyakorlatok, éspedig az egész has felett. Ez a változat is végezhető jobb oldali vagy bal oldali oldalfekvésben. 96. ábra. A pávanamuktászana - bélgörcs elleni póz kétlábas (dvipada) formájának: A) - fekvő, B) - ülő változata (upabiszta pávanamuktászana). Legeredményesebb, ha jobb oldali féllábas gyakorlattal kezdjük, majd a kétlábas hanyatt fekvésű változatot, utána rögtön a bal oldali kétlábast, majd újra az egészet elölről kezdve gyakoroljuk. Az egyes gyakorlatok 15 - 30 másodpercenként kövessék egymást folyamatosan. Ha a vastagbélben van a továbbítási zavar, pl. görcs, akkor 4-6 ilyen sorozat mindig megoldja azt.

UPABISZTA - PÁVANAMUKTÁSZANA (96/B ábra)
Az előbbi kétlábas gyakorlat ülő formája. Földön ülve mindkét lábat a mellkashoz kell húzni, majd a karokkal a törzshöz szorítani. Nem olyan hatásos, mint az előbbi változatok. Lehet végül egyszerű jobb oldalra való fekvéssel is helyettesíteni a gyakorlatokat, ami a kisebb görcsök nagy részét azonnal megszünteti. A továbbítási zavar elhárításán kívül a hasi nyomás emelkedése és változása jól hat a hasi szervek felfüggesztésének megerősödésére, a „vándor” szervek visszahelyezésére. Végül és nem utolsó sorban a hasizmokat is fejleszti. Különösen a kétlábas formában a hasűri és mellűri nyomás emelése a fekvő testhelyzet esetén fordított testhelyzetű gyakorlatként is hat.

109

DR. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány

EGYÉB HASIZOMTORNÁK
A felsorolt ászanákon kívül a jógaülések közül az utthitapadmászana vagy emelt lótuszülés, a kukuttászana vagy kakasülés, a garvászana vagy embrióülés, a parabatászana vagy hegyülés szintén hasizom-erősítőhatású. A pránászana és a csatuszkonászana (négyszögülés) a pávanamuktászanához hasonlóan féloldali hasizom összehúzódást és hasűri nyomásfokozódást idézhet elő. Az előrehajlító gyakorlatok nagy része szintén hasizomgyakorlatként is hat a gerinchajlítás mellett, és fokozza a hasűri nyomást. Ezen kívül a dzsanusirászanák, fej - térd-tartások féloldali hasizom tréninget is végeznek. Hasűri nyomásfokozó hatásúak a gerinccsavarók is. A gerinchátrahajlítók - ha a hátrahajlás alátámasztás nélküli - szintén kifejezett hasizomgyakorlatok is, és legtöbbjük fokozza a hasűri nyomást. Ha alátámasztásos a hátrahajlás, akkor a has- és mellüreg nyomása csökken. Az oldalthajlítók mint féloldali hasizomgyakorlatok alkalmazhatók. Az a kép tehát, hogy a jóga-gyakorlatok között csak mindössze egy tucat hasizomgyakorlat van, megtévesztő lehet, mert ennél sokkal több a hasi szervekre és a hasizmokra ható ászana. Az ebben a fejezetben felsoroltak inkább „csak” hastornák, míg a többinek egyéb fontos hatása is van. A kívánalomnak megfelelő tornatípus kiválasztásakor tehát nemcsak a kifejezett hasizomgyakorlatokra kell gondolni.

A hasizom - ászanák hatásainak elemzése.
A hasizomgyakorlatoknak három fő hatáscsoportjuk van: hatnak először is magukra a hasizmokra, továbbá megváltoztatják a hasűri nyomást, végül ezen keresztül számos szerv állapotára hatnak. Vegyük sorba az egyes tényezőket.

AZ ÁSZANÁK HASIZMOKRA GYAKOROLT HATÁSA
Mielőtt a hasizomzatra kifejtett hatást elemeznénk, ismernünk kell, hogy egyáltalán milyen hasizmok is vannak, és mi a rendeltetésük a szervezet működésében. Elöl a középvonalban helyezkedik el a páros egyenes hasizom. Fent a mellkason ered elég magasan, az 5-7. borda felett, és hosszan húzódik lefelé egészen a szeméremcsontig. Több szelvényből áll, mert az izomrostok nem húzódnak benne végig, hanem csak szelvénytől szelvényig. A szelvényeket inas csíkok kötik össze, amelyek izmos és sovány egyéneken jól láthatók a hasfalon, mint keresztirányú befűződések. Az egyenes hasizomtól oldalt a hasfalat három, egymás fölé rétegződött izom lemez alkotja: legkívül van a külső ferde, ez alatt a belső ferde, legbelül pedig az ún. haránt hasizom. Az egyes rétegben nem egyformán futnak le az izomrostok. A külső ferde izom rostjai a mellkas alsó szélétől lefelé és előrefelé futnak, az alatta levő izomban pontosan az ellenkező irányban, a csípőcsonttól felfelé és befelé. Így e két izom rostjai keresztezik egymást. A legbelső izom rostjai pedig harántul, keresztben futnak, vagyis álló helyzetben vízszintesen. Így minden irányú húzás esetén az erő merőleges rostokkal fejthető ki a hasizmok rostjainak valóságos rácsa révén (97. ábra). 97. ábra. A hasizmok elhelyezkedése és rostjaik lefutási iránya: KF - külső ferde hasizom felső fele; BF belső ferde hasizom alsó fele; El - egyenes hasizom; B - bordák; H - haránt (kereszt irányú) hasizom.

110

DR. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány

Hátul a hátsó hasfalon szintén találunk egy vastag izomlemezt, ez a négyszögletű ágyékizom, amelyik a gerinc két oldalán az utolsó borda és a lapátszerű csípőcsont között húzódik. A hátsó hasfalhoz felnyúlik még egy csípőizom is (a musculus psoas), amelyik működésileg szintén együtt dolgozik a hasizmokkal. A hasizmok a mellkast a medencecsontokkal összekötve erős, hengerszerű falat alakítanak ki, amelyben az egyes izmok rendszerint együttesen, egymás hatását kiegészítve vagy módosítva működnek. Legfontosabb működésük a hasfal tartása, a hasprés, és a hasűri nyomás fenntartása. Öszszehúzódásukkal a törzset előre oldalt hajlítják és csavarják, a mély hátizmok ellenizmai vagy antagonistái. Ha a mellkas rögzítve van, akkor ugyanezek a mozgások a medencét fordítják, vagy hajlítják stb. A mellkas lefelé húzásával légzési segédizmokként is működnek. A hasűri nyomás létrehozásában a hasizmok a rekeszizommal működnek együtt. A rekeszizom választja el a mellkast a hasüregtől, kupola formában helyezkedik el a mellkas alsó felében. Ha lefelé száll, akkor a hasi szervek a hasat kidüllesztik, ha a hasizmok is egyidejűleg összehúzódnak, akkor a hasűri nyomás nő. A hasprés szilárd oszloppá teszi a törzset, ami különösen nehéz tehermozgatáskor fontos, hogy alátámassza, biztos támaszpontot adjon a végtagok munkájának. Kismértékű hasprés szinte minden mozgáshoz, pl. egyszerű járáshoz is szükséges. A hasprés szükséges még alapvető biológiai funkciók, mint széklet-, vizeletürítéshez, és fontos szerepe van a szülésben is. A hasizomgyakorlatok egyrészt növelik a hasizmok tónusát, másrészt a hasizmokat fejlesztve, vastagságukat gyarapítva növelik munkavégző képességüket. A hasizmok legegyszerűbben úgy edzhetők, ha nyújtott lábbal a csípőt rögzített felsőtest mellett felfelé hajlítjuk, vagy rögzített medence mellett a törzset mozgatjuk; ilyen a legtöbb egyszerű izomerősítő gyakorlat. Ezek jó hatása - a hasizmok fontos működésének ismeretében - nem vitatható. Az ászanák nagy része hozzájárul a renyhe tónusú és az elvékonyodott hasfalak megerősödéséhez. Mivel a hasizmok a törzs egyenesen tartásához is hozzájárulnak, a hasizom erejének növekedése megváltoztatja a testtartást is. Maga a járás is egyenesebbé válik, valamint a hát tartása is, mert a hasizmok ellenlábasai - a törzsfeszítők, a mély hátizmok - a hasizmokkal együtt kénytelenek növelni tónusukat, és a hasizom fejlődésekor szükségszerűen maguk is fejlődnek. A gerinc- és hasizom-ászanák így egymás hatását erősítik. Ha összehasonlítjuk a jóga-gyakorlatok hasizomfejlesztő hatását, saját tornarendszereink hasonló hatásával, akkor azt kell mondani, hogy az egyszerű izomerősítésben a jóga nem ad többet, mint más európai - ugyancsak a hasizomra ható - tornák. Ami itt javára írható, az talán a gyakorlatok változatossága, azonban ez sem múlja felül sokban a mi ismertebb rendszereinket, azokkal legfeljebb egyenrangúaknak tekinthetők. Ami nekünk többet és újat ad, az nem az izomerősítő, hanem legfőképpen a hasűri nyomást oly sok irányban befolyásoló gyakorlatok. Gondolok itt elsősorban a hasűri nyomást csökkentő és az azt részlegesen növelő vagy csökkentő gyakorlatokra, az uddijánára, a naulira és a pávanamuktászana típusú ászanákra. Ezek hatását érdemes közelebbről is megvizsgálni, mert olyan lehetőségeket teremt a hasi szervekre gyakorolt befolyás szempontjából, amit az eddig ismert tornatípusok - beleértve a gyógytornák sokaságát is - nem tudnak nyújtani.

AZ ÁSZANÁK HATÁSA A HASŰRI NYOMÁSRA
Említettük már, hogy miként jön létre a hasizmok és a rekeszizom együttműködésével a hasprés, és megbeszéltük ennek nagy szerepét a mozgási folyamatokban. Még egy fontos hatása van a hasűri nyomásnak, éspedig az, hogy bizonyos nyomásviszonyokat teremt a hasi szervek számára. Ez a nyomás - és annak változása is - lényeges a hasi szervek normális működéséhez. Egyrészt megadja a hasi szervek normális fekvéséhez a nyomást, másrészt - minthogy a legtöbb hasi szerv üreges - az itt lefolyó élettani folyamatok is határozott nyomásviszonyokat követelnek. Végül a legtöbb hasi szerv tevékenységének speciális vérkeringés az alapja, ami ismét megfelelő vérnyomást igényel; a véreloszlás viszont megint a nyomásviszonyoktól függ. Láthatjuk tehát, hogy egyedül a nyomásviszonyok megváltozása - ezen az egyszerű fizikai hatáson keresztül - milyen messzemenően szól bele a hasi szervek tevékenységébe. A jóga-gyakorlatok hatásai között a legérdekesebb a hasűri nyomást csökkentő effektus, amit az uddijánabandha vagy hasbeszívás, valamint a nauli-csoport fejt ki. E gyakorlatokkal aránylag sokat foglalkoztak, így hatásmechanizmusukra több elmélet és vizsgálat ismeretes. Említettem, hogy az uddijánát és naulit a jógik a beöntéshez hasonló művelet végzésére is felhasználták.

111

zárt felső légutak esetében . A lonavlai Jóga Intézet vizsgálatai megcáfolták ezt az elképzelést. és uddijánában (B) Mukerji és Spiegelhoff szerint: K . a 12 . Uddijánában a felszálló rekesz a szívet teljesen harántállásba hozza (98. holott ez csak mintegy 3 centimétert tesz ki a kilégzési emelkedéssel. 98. A fenti elképzelést megerősítik a kontraszt-anyag feltöltéses röntgen-vizsgálatok. mint ahogy azt az uddijána leírásakor már említettük. és kívülről befelé halad. Tehát a kilégzési fázis tekintendő a szervemelő. Ezt az értéket a jobb oldali rekeszizomrész kupolájának tetején mérték. hanem a mellüregre is hat a rekesz felszállása. nem adnak elég határozott árnyékot. De nemcsak a hasüregre. Ez a megfigyelés bizonyos mértékig módosítja eddigi elképzeléseinket. hiszen a kitáguló mellkas . A rekeszizom (R) és a szív (sz) állása normális légzéskor (A).13 centiméterrel szemben. Érdekes ez az elképzelés. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány A víznek a bélbe való beáramlását kezdetben .a belek ellenirányú mozgásával (antiperisztaltikájával) magyarázták. amit eddig is aláhúztunk.nem a levegőt. Azt hitték. hogy a nauli végzése közben a hasűri nyomás 30 . A nyomáscsökkenés létrejötte a hasizmok és a mellkasi mozgások ismeretében minden manométeres mérés nélkül is nyilvánvaló. ábra. A belek ugyanis a bennük levő anyagokat jellegzetes. A felfedezett szívóhatást (vákumot) egy Mádhavadásza nevű jógi iránti tiszteletből „mádhavadásza vákumnak” nevezték el. A nyomáscsökkenés miatt a hasi szervek elsősorban felfelé mozdulnak el. a világos nyíl a rekeszizom elmozdulásának irányát jelzi).hasüreg (a sötét nyíl a szív tengelyét. A rekeszizom felszállása erőteljes kilégzéskor (az uddijána első fázisa) a normális. hányás esetében vagy egyes megbetegedésekben. Ezt a mozgást perisztaltikának nevezik.kulcscsont. Ez a szívóhatás az oka a víz felszívásának. Ez viszont azt bizonyítja. Antiperisztaltikus mozgásról szó sincs. tovahaladó összehúzódással hajtják tovább. hogy a mellkas széttérő. A második hasbeszívási fázisban is tovább emelkednek a szervek. egyébként a bélbe vezetett nyomásmérővel világosan ki lehetett mutatni.DR.helytelenül . Hasonló történik pl. hanem a rekeszizmot szívja fel. 8 cm-es légzési kitéréssel szemben 12 cm-nek mutatkozott. H . gyűrűsféregszerű mozgással. de ha a gyakorlat előtt kont- 112 . mind a bal oldali rekeszkupola még 3-3 centimétert tovább emelkedett. azonban inkább az történik.47 higanymillimétert csökken. Mukerji és munkatársai röntgennel vizsgálták a mellkasi és hasi szerveket uddijána és nauli végzésekor. Arra gondoltak. kb. hogy az uddijána sikere a maximális kilégzéstől függ. Eddig ugyanis arra lehetett gondolni. liftelő fázisnak. ami viszont a hasüregben okoz nyomáscsökkenést. A has beszívásakor mind a jobb. hogy a gyakorlat hatására a perisztaltika iránya megfordul. A bal oldalon ez a kitérés elérte a 13 centimétert. hogy a jógik képesek ezt a mozgást vegetatív úton visszájára fordítani. Az antiperisztaltikát vagy fordított bélmozgást a röntgenvizsgálatok is megcáfolták. alsó részében kétoldalt helyezkednek el. hogy a beszívás fázisa emeli fel a rekeszt. A hasi szervek röntgenezéskor nem látszanak jól. ábra). de nélkülözi a hasizmok és a hasüreg élettanának ismeretét.

mégpedig a nauli madjáma. a második ágyékcsigolya alsó széle magasságában fekszik.csigolyák. hogy oldalirányú átvilágításkor a gyomor-test középső szakasza előrefelé tolódik el. Az uddijána első.leszálló vastagbél. B . VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány raszt-anyagot iszik a jógi. A vékonybél felső hurkai jobb és bal oldalra rendeződnek el. Oldalirányú átvilágításkor jól látszik. akkor a szervek helyváltozása jól követhető. L .DR. ahol éppen tovahalad. V . amíg a vastagbélig jut el a kontraszt-anyag (24 óra).beszívási fázisban.gyomorléghólyag. A has beszívásakor a vakbél még magasabbra emelkedik.haránt. Orvosok számára érdekes. F . A májhajlat a rekesz felemelkedésének megfelelően szintén magasra húzódik. H . míg a haránt vastagbélszakasz kiegyenesedik. ábra. 113 .gyomor. hátcsigolya magasságában. A felső vékonybél-szakaszt a gyomor szintén jobb felé húzza. és jobbra tolódik (99/B ábra). C . erős kilégzési fázisában elsősorban a gyomor alsó pólusa emelkedik fel. a 11. Felül azért homorú. A kontraszt-anyag . R .bordák. B . Normális állásban a gyomor röntgenképe kontraszt-anyag ivása után a bőségszaruhoz hasonlítható (99/A ábra). Érdekes a röntgenlelet nauliban. CS . gyomorléghólyag. míg a vékonybél alsó szakaszai a hasüreg közepén felfelé vándorolnak. hogy a beszívási szakaszban a felszállás mellett a gyomor elfordulása és a vékonybelek oldalirányú mozgása következik be. csak meg kell várni. A gyomor és a haránt vastagbél kb. és a közép felé tolódnak el. mindig azt. mert ott levegő helyezkedik el. párhuzamosan fekszenek. így egyszerre nem lehet az egész bélcsatornát látni. A gyomor és a vékonybelek helyváltoztatásának röntgenképe Mukerji és Spiegelhoff szerint: A . Az egész gyomor emiatt elfordul és harántul fekszik. A kép azt mutatja tehát. Normálisan a vakbél kb. uddijánában (B) és nauliban (C) Mukerji és Spiegelhoff szerint. G . s a haránt vastagbélszakasz középen többé-kevésbé lelóg. Ugyancsak jól megfigyelhető a vastagbél helyzetváltoztatása a gyakorlat alatt. hogy a vakbél pontosan felfelé és hátrafelé változtat helyet. Az uddijána kilégzési stádiumában a vakbél a második ágyékcsigolya magasságáig emelkedik. ábra).akárcsak a táplálék . míg a duodenum bulbusnak nevezett része és a vékonybélkacsok nagy része hátra és felfelé húzódik. 99. 100. Normális állásban a gyomor alsó pólusa kb. ágyékcsigolya magasságában van.felszálló-. Az uddijána hasbeszívási fázisában a gyomor-test középső része is feljebb kerül. vagyis a kettős egyenes izomösszehúzás idején (100.és L . ábra. amiről már többször szó volt. és az egész vastagbél felhúzódik a has felső részébe.vékonybelek. az 5. A hasizom kiemelkedésekor a vakbél és a leszálló vastagbél még feljebb emelkednek. V – vékonybelek.rekeszizom.belégzési fázisban.egy bizonyos szakaszát tölti ki az emésztőrendszernek.gyakorlat előtt. az ún. A vastagbél röntgenképe normális állásban (A).

F . amelyek közvetlenül a gyomorhoz csatlakoznak. A szív a ferde állásából keresztirányba fordul. A leszálló vastagbél enyhe S alakú csődarabbal. természetesen még számtalan vizsgálat elvégzése szükséges. A vékonybélben még híg. és a középvonal felé tolódnak. mintha előrehaladott tüdőpangás kórképét látnák. ez pedig a pávanamuktászana vagy bélgörcs elleni póz-csoport hatása. S bárki maga érezheti a vastagbelekre gyakorolt azonnali hatását. 101. mégpedig csökkentő jógagyakorlatok . perisztaltikája. mert a vízfelszívódás és a béltartalom besűrűsödése a vastagbélben történik meg. Mint említettük. mint korábban gondoltuk. ami akár közvetlenül.DR. keresztben haladó vastagbéllel.felszálló-. a 8. hogy az említett hatásokat is pontosan elemezni tudjuk. ábra. a rekesz kb. a szigmabéllel kapcsolódik a végbélhez. ábrán normális fekvésben látjuk. hanem ellenkezőleg: annak növeléséről van szó. ezek bizonyítanák az itt csak általánosságban vázolt egyéb jelenségek hatását is. Nyilvánvaló. borda magasságában.az uddijána és nauli . ami a vastagbelek működésének fokozódására vall. A röntgen-vizsgálatok szerint tehát a hasi szervek helyváltoztatása még kifejezettebb. V . akár a vérkeringésen vagy a beidegzésen keresztül alkalmas a szervek működésének befolyásolására. folyékony massza van.ez a leszálló vastagbél. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány A középső és alsó vékonybélhurkok szintén felfelé húzódnak. az aorta. A haránt vastagbél átmegy egészen a hasüreg bal oldalára. hogy a szervek vérátáramlása is megváltozik. a hasüreg jobb oldalán először felfelé mennek. és folytatódik a vízszintes. ez a felszálló vastagbélszakasz. az ún. Ez a szakasz jobboldalt fenn. H . emésztés alatt álló. S . hogy az uddijána és a nauli gyorsan és kifejezetten hat a vastagbelek működésére. és az oldalt elhelyezkedő szerveket középre húzza. A vastagbelek. E vizsgálatokat összegezve. A hasűri szervek ilyen aktív mozgása és felfelé húzása szinte visszakényszeríti a helyükre a különböző süllyedéstől szenvedő hasi szerveket. Igen érdekes. hogy a hasűri nyomást változtató.nyelőcső. A hasi szervek elhelyezkedése a hasüregben: R .haránt-. Itt nem a hasűri nyomás csökkenéséről. pontosan a máj alatt derékszögben elfordul. amelyek ma még részletesebben ismeretlenek. a has beszívásakor pedig a 7.semmilyen más gyakorlat közben nem tapasztalható változásokat okoznak a hasi és a mellkasi szervek elhelyezkedésében. elsősorban pedig a belek mozgása. HM . L leszálló vastagbél. A bélműködésre ez az ászana-csoport is jól észlelhetően hat. rövid. Az egész vastagbél tehát körülöleli a hasüreget. lefűző perisztaltikát mutat. Ha idült székrekedés nem áll fenn.szigmabél. V A vakbél és féregnyúlványa. A hasi szervek megmozgatása együtt jár a mellkasi nyomás és szervhelyzet megváltozásával. és itt a lép alatt újból megtörik és lefelé veszi irányát . amelyek jó vérkeringése nemcsak a hasi szervek. A röntgenkép a gyakorlat alatt erős.gyomor.hasnyálmirigy. G . Leghatásosabb a jobb oldali féllábas pávanamuktászana. meg kell állapítani. Ugyanakkor még nem is beszéltünk a májra és lépre gyakorolt hatásról sem. A béltartalom továbbításának zavarai. mint azt a 101. 114 . tehát erős kilégzéskor kb. mert különlegességénél fogva megérdemli. A vastagbelek fekvésének ismeretében most már könnyű magyarázatot adni erre. Egy kérdésről kell még néhány szót szólni. Ez azért van. hanem az egész szervezet működésében igen fontos. A tapasztalat is azt mondja. haránt vastagbélbe. borda. a nauli végzése rövid idő után normális hashajtást eredményez. elsősorban a vastagbélben jelentkeznek. 15 centiméterrel feljebb helyezkedik el. s mint keret veszi körül a vékonybeleket. míg a fő verőér. NY .végbél.rekeszizom. VB . széles röntgenárnyékot mutat. amelyeket rendszerint kisebb-nagyobb görcsök vagy csak tompa nyomásérzés kísér.vékonybelek. A szívóhatás itt a hasüreg közepén érvényesül. hogy a hasbeszívás alatt a tüdőerek teltségét tapasztalták. Ahhoz.

hogy kiadós törzsfeszítés csak az összes izmok együttes megfeszítésével érhető el. a szív felé a préselés alatt is vezessék a vért. Ez a folyamat a nauli és az uddijána hasbeszívásának az ellenkezője: ott zárt légutak mellett beszívó mozdulatokat kell végezni.). mert csak manométerbe kell fújatni. majd a hangrést zárva a kilégzéssel azonos mozgást végzünk. hogy pl. A tüdő belső nyomását egyszerűbb mérni. ami a szív működéséhez szükséges vérrel való telődést többé-kevésbé biztosítja. Más a helyzet az alsó testfélből. hogy a hasüregben nagyobb a nyomás. A gyomorban uralkodó nyomás megfelel a hasüreg általános nyomásának. hogy a haránt vastagbél nem vízszintesen szokott feküdni. mert lehetővé teszi. a jobb pitvarban. jobbról balra történik. Ha belégző állásban történik az erőfeszítés . továbbá a szalabhászana vagy szöcskeállás. Ehhez hozzájön. a vizsgálatok szerint a hasüreg-mellüreg közötti nyomásviszony préselés alatt függ attól is. Ilyenkor először beszívjuk a levegőt. s így a tüdőben a nyomás emelkedik. Ezután kell végezni a baloldalas gyakorlatot. manométerrel kötik össze. sőt magasabb. Ez a vérkerigésen keresztül áttevődik a végtagokra és a fejre is.amely a tüdőből jövő oxigéndús vért fogadja . itt zárt légutak mellett kilégző mozgást. így a tüdőben a vér oxigénfelvétele is gátlást szenved. hogy a hasüreg felől a gyűjtőerek a mellkas. A levegő a zárt légutak miatt természetesen nem távozik el. Ugyanakkor a hasűri nyomást is lehet mérni. mint a mellüregben. Érdekes. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány aminek továbbítása normális körülmények között nem okoz gondot. ezért a sarkokon szinte megtörik a vastagbél üregrendszere. akkor a hasűri nyomás alig magasabb. mint pl. a közepén nem. hogy ugyanezt a körforgást végezve. minthogy a béltartalom továbbítási iránya is körszerűen. mégpedig úgy. sőt meg is állhat. Az olyan gyakorlatok. 108. a májhajlat (tehát ahol a felszálló vastagbél a harántba megy át).és hasűri nyomásfokozódás alatt Bolt. Minthogy a gyakorlat idején a légzés szünetel. mert csak a két hajlásnál van felfüggesztve. E vizsgálatokkal megállapították. a véráramlásnak is csökkennie kell. hogy a mellkas milyen állásban van. de a bal pitvarban . A nyomás nemcsak a tüdőben. mert a jobb pitvarba ömlő felső és alsó nagy gyűjtőér (vena cava superior és v. a megfeszült hasizmok és a mellkas egységes szilárd oszlopot alkotnak.mint ahogy ez a gyakoribb -. Ezen az úton nő meg a koponyán belüli nyomás is. a felső nagy véna belsejében levő nyomás. így a vérnek a bal szívfélbe való áramlása a mellkasi nyomás fokozódása alatt is lehetséges. inferior) összenyomódik. míg a kilégzés utáni megfeszítéskor a hasűri nyomás magasan a mellkasi felett van. amely most a következő sarokra. valamint Björk és munkatársai vizsgálták szívkatéteres módszerrel. mégpedig elsősorban a szív munkáját. amelyek a felső nagy vénához tartoznak.) az uddijána és nauli ellentét-pár gyakorlatának tekinthetők. ugyanígy nő a tőle csak a rekeszizommal elválasztott hasüregben is. Azért kell állandóan ismételni a gyakorlatot. ahol a kanyarodás nagyon éles. Az a tény. A bélre való hatás mellett ki kell emelni a hasűri nyomásfokozódás általános hatását is. A mellkasi nyomás emelkedése akadályozza a jobb szívfél telődését is. Ez a módszer teljesen egzakt eredményeket ad. Azokban az 115 . Ezt mutatják a nyakon kidagadó erek. mint a majurászana vagy pávakakasállás. Ha a féllábas jobboldali gyakorlatot végezzük (l. hogy a mellkasi nyomás fokozódása hasonló arányban növeli a nyomást a jobb szívkamrában. hanem az egész mellkasban egyenletesen nő. a hasüregi és mellkasi nyomást is erősen emelik. tehát segít a májhajlat továbbítási zavarait kiküszöbölni. A szívben uralkodó nyomásviszonyokat a mell. mint a tüdő hajszálereiben. Ennek oka az. c. Erős préselés esetén 80-100 higanymilliméteres nyomásfokozódás is kialakulhat. ismételten segítsük előbb a jobb. A vastagbélben is azokon a pontokon van baj. A törzs feszítésével járó gyakorlatokban a légzés rendszerint szünetel. a léphajlatra hat. A mellkasi nyomás nagyobb lesz. és az ott levő nyomás helyben mérhető. A kétlábas pávanamuktászana az egész hasűri nyomást emeli. és a léphajlat (ahol a haránt vastagbél megy át leszállóba). ill. Amíg a nyomáscsökkentő gyakorlatok főleg a szervek mozgására hatottak. mert az onnan jövő nyaki gyűjtőerekben is megemelkedik a nyomás. ez pedig a hasüreg jobb és bal felső sarkában. A nyomás a hasüregben is nő. A nyomás a bal szívfélben is emelkedik. és a tüdő verőereiben. hogy a gyomorszondát. hanem még le is lóg. old. akkor ez a felszálló vastagbél nyomását növeli.DR. majd a bal oldali sarkot a továbbításban. váltakozva a jobb és bal oldalon. Erre a két megtöretési pontra vagy „viharsarokra” hat a pávanamuktászana. szalabhászana stb.két-három higanymilliméterrel alacsonyabb a nyomás. addig a nyomásemelők leginkább a vérkeringést befolyásolják. hiszen a nyomásmérő vékony csövét a vénákon keresztül a szívbe vezetik fel. A hasűri nyomást fokozó gyakorlatok (majurászana. amelynek végén kis nyomás-érzékelő ballon van. A hasüreg nyomásemelkedése rendszerint együtt jár a mellüregi nyomás emelkedésével. a hasüregen keresztül a szívbe futó gyűjtőerekkel. s a fújási nyomás természetszerűleg azonos a tüdőben levő nyomással. mint a mellkasi. kedvező hatású.

hogy mennyivel jobb vagy rosszabb. s nem lehet eléggé hangsúlyozni. a fej és a gerinc (központi idegrendszer) vénáiban torlódást hoznak létre. Nehéz lenne hirtelen megnevezni akár csak egyetlen szervet. kiválasztó rendszer és nemi szervek területe). a pulzus tapinthatatlanná válik. hogy aki mindennap néhány egyszerűen elvégezhető hasizomgyakorlatot végez. így pl. valamint a szövetek oxigénéhsége gyorsan nő.megfelelő adagolásban .DR. amit a verőerekbe kilökjön. hogy egy gyakorlat-rendszer jó vagy rossz hatású-e vagy egyáltalán hat-e a szervezetre. Ez a mélyreható változás intelemként is kell hogy szolgáljon azok számára. hogy csak egészségesek húzhatnak belőle hasznot. az artériás vérnyomás is gyorsan zuhan. s szinte alapjaiban rengetik meg az egész keringési rendszert. hasznos. Ezt bizonyítja Bürger vizsgálata. nem működik a feltöltés. hanem a nyomásnövelés elégtelen regulációjakor is. hogy a hasizomtornák hatása igen szerteágazó. az nagyban hozzájárul egészsége fenntartásához. Látjuk tehát. Sportolókban azonban. akik a hasprést gyakran extrém mértékben működtetik (pl. presszor reflexet). Magas vérnyomásban vagy szívbetegségben szenvedők számára igen sok veszélyt rejtenek magukban ezek a gyakorlatok. így azt lehet mondani. s ha részleteiben kívánjuk megítélni. a vérnyomás csökkenésére a környéki erek reflexesen összehúzódnak. de a hasüregbe a vénás vér beáramlása már akadályokba ütközik. amihez szédülés és a préselés folytatása esetén eszméletvesztés is társul. Ez a segítség azonban nem elegendő. mert közben a pulzusszám megnő. hogy a hasűri-mellűri nyomásfokozó gyakorlatok a hasüregi vénaszakaszt kiürítik (máj. hogy az értékelésnél nemcsak azt kell megítélni. A verőerekben is változik azonban a helyzet. Szerencse. A nehézségnek pedig két oka is van. Ahhoz. hogy ezek hatásukban nemigen múlják felül saját rendszereinket. A szív bal kamrájának ún. akik a gyakorlatokat teljesen veszélytelennek tartják.ma még részben hiányzó . a szív által egy perc alatt kilökött vérmennyiség (perctérfogat) pedig 5 literről kevesebb. Az egyik ok az. ugyanis vannak olyan egyének. amely éppen a hasüregben van. és „siet” javítani a vérellátást. ha a megfeszítés 80 higanymilliméteres nyomásemelkedést hoz létre. és a rossz anyagellátás miatt nincs elég vér. hogy itt teljes egészében tisztán lássunk. Klensch vizsgálatai szerint. Csak azért nem kevesebbre. Ilyenkor a vérnyomás hirtelen zuhanni kezd. akkor olyan sok .adatot kell figyelembe venni. mint a mi ismert nyugati testedzőrendszereink? Az egyszerű hasizom-fejlesztő ászanákkal kapcsolatosan említettük. A verőtérfogat. míg az alsó és felső végtag. mint 1 literre csökken. így azt a nyomásfokozódás mindig kevésbé érinti. s hatásuk 116 . s a gyakorlatot muszáj beszüntetni. Talán a vérnyomást szabályozó rendszerek „tornáznak” legerősebben ezekben a gyakorlatokban. 80 köbcentiméterről 8 köbcentiméterre zuhanhat. birkózók vagy súlyemelők). Ugyanígy megtorlódik a gyűjtőeres áramlás a gerincből a hasüreg felé. Ha röviden össze akarjuk foglalni a jóga hasizomtornáinak az értékét. hanem nő.jó hatásúak. hanem azt is. mert a szív feltöltődése akadályozva van. de leginkább a csökkentő gyakorlatok. amely a hatás alól kimaradna. ha minden szaktanács nélkül. A másik nehezítő körülmény az. akkor a pulzusszám percenként 100-ra emelkedik. amelyek az alsó végtagokból hozzák a vért. s a vér savszintje. az ún. ahhoz a „tudományos jóga-tannak” még igen sok vizsgálattal kell gyarapodnia. így az alsó végtagban a vénás nyomás nő. ami szédülést a vérellátásra legérzékenyebb idegrendszer működési zavara miatt eszméletvesztést okozna. erősítése biztosan jól hat. éspedig az uddijána és a nauli. amivel növelik a vér szükséges nyomását. nyugalmi maradék vérmennyisége is teljesen kiürül. kiürül a mellkas felé. emésztőrendszer. Mindez azonban nem elegendő. az áramlás megtorlódik. hogy a has. Nemcsak a magas vérnyomás esetén lehet probléma. a vérnyomás a préselés alatt nem csökken. mert a hasizmok edzése. s vitathatatlan. Ezek mind az emésztő apparátusra hatnak. így a szív hiába húzódik össze. a maguk elképzelésére gyakorlatoznak. Ami nekünk új. Könnyű azért. ám a tréninget e téren is hagy óvatossággal kell adagolni.és mellüreg nyomását fokozó ászanák az egész keringési rendszert megterhelik. hogy a nyomásfokozó gyakorlatok éppen ilyen típusú egyénekben lehetnek . A verőeres nyomás sokkal magasabb mint a gyűjtőeres. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány erekben azonban. akkor részint könnyű. Ennélfogva az a gyűjtőeres vér. vagyis a szív egyszeri összehúzódásakor kilökött vérmennyiség kb. az elsősorban a hasűri nyomást részlegesen fokozó. lép. aki szerint normális egyénekben mérsékelt préselés alatt a vérnyomás enyhe csökkenése észlelhető. működésbe léptetik a reflexes nyomásszabályozó rendszereket (pl. hogy ebből egységes ítéletet alkotni meglehetősen nehéz. de ugyanezt kell mondani a hasűri nyomást fokozó gyakorlatokról is. Számos más szabályozórendszer is segíti a szívet. akiknek a préselésre nem nő reflexesen a vérnyomásuk. ma még talán korai feladat. és előbb a hasüregen kell hogy átjussanak. részint nehéz feladatra vállalkozunk. Ez nyilvánvalóan nem így van. s mondjuk meg.

De hasonló erővel hatnak a többi szervre is. mint majd látni fogjuk. 4. A fiatalításon . 3. 1. 11. dzsiva-bandha (nyelvzár) gyakorlatot is. A fordított testhelyzet mint pl. Ardha-sirsászana . talán legjobban fordított hatású helyzetnek (vagy testhelyzetnek) lehetne nevezni. Bjaghrászana . amelyet az egyéb gyakorlatok csoportjában tárgyalunk majd (l.zárt lótusz-fejenállás. bizonyos értelemben a jógik mondása is aláírható: „a hasizom az életerő forrása”. fél gyertya. old.és hasizom-gyakorlatokon kívül a fordított testhelyzetet tartja nagyon fontosnak.bár az ászanák között a legkomplikáltabbak . A jógik által legkedveltebb fordított testhelyzetű gyakorlat. Bandha-szárvangászana . Ha tehát valamit teljes nyugalommal ajánlani lehet az egészség megőrzése céljából. vegyük sorra az egyes ászanákat. hasznát veheti egész életében. utthitordava padmászana . gyertya.fél jóga-fejenállás. a fordított testhelyzetű gyakorlatok alkotják a harmadik nagy ászana-csoportot.tarkóállás vagy vállállás. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány nem kétséges. hanem „felfelé húzza”. Ebben végzik az ún.DR. 10. Ardha-vriscsikászana . És most lássuk az egyes gyakorlatok kivitelét és jellegzetesebb hatásait. Bivaktapada-padahasztászana . igen sok változást hozhat. a föld vonzóerejének a szervezetre gyakorolt hatását jelenti. Haszta-vriksászana .jóga-fejenállás.skorpióállás. így a fordított testhelyzetű gyakorlatok a véreloszlásra hatnak a leginkább. Viparita-karani . akkor ez az uddijána és a nauli. de ez sem tökéletes. 7.fél skorpióállás. A következőket sorolhatjuk a kifejezetten fordított testhelyzeti hatású gyakorlatok közé: 1.napüdvözlet változat. Vriscsikászana . 8. Szúrja namaszkára variáció .zárt lótusz-gyertyaállás. S minthogy e gyakorlatok elsősorban az energiaforrást. amellett hosszú és nem praktikus név. 13.kézenállás. A jóga a gerinc.elsősorban a gravitáció. Legjobb még az eredeti név: a viparita-karani vagy fordított hatás. a vérre hat.úgy gondolom . Urdha-padma-szárvangászana . később). 14. Urdha-jadma-sirsászana.tigris-póz. 137. mint ahogy az sem. A nehézségi erő leginkább a mozgó folyadékra. Bandha-sirsászana .) A jóga szerint egyesíti magában a sirsászana és a szárvangászana gyógyhatásait (l. s aki egyszer megtanulta. A 117 . 5.fordított testtartás. Ez az egyszerű fizikai hatás.fél gyertya Az ászana magyar neve nem tökéletes.fejenállás lótuszülésben. 6.megéri a fáradságot. hogy felette állnak a hasonló hatású nyugati tornagyakorlatoknak. a táplálékfeldolgozó és a sejtek energiáját szolgáltató emésztőrendszert tartják rendben. 2. Likarászana .itt elsősorban hormonális megfiatalodást értenek. FORDÍTOTT TESTHELYZETÜ GYAKORLATOK A jógaüléseket nem számítva.li-póz. Sirsászana . hanem a fej irányába. Ez tehát a szerveket nem lefelé. a fejenállás . és ezeknek a gyakorlatoknak tulajdonít nagy jelentőséget. 12. ami rögtön elfoglalja a test mélyebben fekvő részeit. Viparita-karani . Szárvangászana . Mielőtt azonban az általános hatásmechanizmust elemeznénk. 9. Ezek megtanulása . nem a láb.lótusz-gyertyaállás. 15.terpeszes kéz-láb állás. s mintegy hat hónap alatt „megfiatalítja” az öregedő szervezetet.

ami a vért a szív felé húzza. Általános hatása mellett megelőző hatásúnak tartják a felső légúti megbetegedések ellen. mert a szívhez közeledve egyre kisebb a nyomáskülönbség. (Csak az nem mindegy. Kiviteléhez előbb hanyatt kell feküdni a földön. valamint a fejen. úgyhogy csak a hát nyugszik a földön. akik késleltetni akarják arcbőrük ráncosodását. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány viparita-karani kifejezést úgy is értelmezik. Végül a könyököt behajlítva. s most lássuk magát a gyakorlatot. hogy csak rövid ideig (kb. ami az egyenes járás következtében hozzászokott az ideáramló vér súlyához. Ugyanez a hatás érvényesül a hasüregben is. egészen a fej magasságáig kell emelni. A viparita-karani hatása a test két végén érvényesül. a nyakon és a fejben fokozott vénás nyomás uralkodik. hogy annak súlya a kézre nehezedjék (102. ami különösen azok számára jó hatású. 102.éppúgy. Ebben a pózban néhány másodperctől 5 . A szív alatt fordított a helyzet. A láb vénái a felemelés folytán a szokásosnál gyorsabban ürülnek ki. Ez igen célszerű hiedelem. a kezet a csípőre téve a törzset alá lehet támasztani. ábra.fordított hatású helyzet változatai: az alsó testfélben csökkent-. 5 . Az összezárt és nyújtott alsó végtagokat fel és hátra. ahol a magas elhelyezkedés miatt külön biztosító berendezések szolgálnak a vérnyomás megfelelő fenntartására. Itt normális.) Ennyi lenne a gyakorlat ősi hírneve. hogy minél több időt töltsenek el ebben az ászanában. ábra). milyen életkorban kezdik a gyakorlatokat. Célszerű a hasizmokra való hatás erősítésére a lábbal magas és félmagas tartásban néhány másodpercre megállni. ami a nyelvizmok tornája.legyen lassú. a karok a test két oldalán a földre nyomódva ellennyomást gyakorolnak. a lábon. akik foglalkozásuknál fogva egész nap állni vagy ülni kénytelenek. mert arra inspirálja a jógázókat. Az időbeosztást úgy is végzik.DR. Az alsó végtag a törzzsel tompaszöget zár be.10 percig is lehet maradni. A törzs derékban megtörve szintén felemelkedik. s kétszer megismétlik. hogy a nyújtott lábakat könnyebb legyen a talajról felemelni. csak kisebb mértékben. s kiegészíti a gyakorlat nyaki szervekre gyakorolt hatását.6 lélegzetvételig) tartják ki a gyakorlatot. mint a felemelése . Emellett azoknak a hölgyeknek is ajánlják. álló hely- 118 . A viparita-karani . közben a dzsiva-bandha vagy nyelvzárgyakorlatot is el lehet végezni. A lábak visszaengedése . a vénatágulatok eltűnnek. hogy az idő múlását fordítja meg: az ászanában eltöltött idővel arányos mennyiséget levonhatunk tényleges életkorunkból.

gyertya A szárvangászana . hanem a nyak területén van. Ez a feji és nyaki vérkeringést még pluszként befolyásolja. A gyakorlat kiviteléhez először padmászanát vagy lótuszülést kell felvenni. Emellett a hasüreg különböző gyulladásainak gyógyítására is előnyös.vállállás. Hatása hasonló a viparita-karaniéhoz. a nyakon és fejen a nyomás növekszik (+). s a legnehezebb fokozata a következő bandha-szárvangászana. a hindu orvosok a pajzsmirigy csökkent működésének kezelésére használják. mert tudni kell hozzá a lótuszülést.vagy szó szerint: egésztest-póz . hanem a mellkas hátsófelső részén. A gyertyaállás első nehezített változatának tartják. a nyakon. A nyakon elsősorban a pajzsmirigyre hat. Az ászana ezért az agyra és a nyaki szervekre van a legnagyobb hatással.lótusz -gyertyaállás A szárvangászana egyik variációja a lótuszülés és a gyertyaállás kombinációja. ábra). A felemelés fázisa jó 119 . 2. amint azt a gyógyítási fejezetben látni fogjuk. a vállon és a felkar-könyök vonalon nyugszik.DR. Mindezek miatt a szárvangászanát nyaki ászanának is lehetne nevezni. de nem a csípőnél. majd hanyatt fekve a lótuszülésben font lábakat felemelni. A testsúly a tarkón. de a fordított testhelyzet itt tökéletesebb. Emellett a fej. a nyak éles szögben való megtörése is jellegzetessége az ászanának. tehát a szöglettörés nem a derékban. ábra Szárvangászana . ill. Szárvangászana . A könyök itt is behajlik. tehát magasabbra. Emiatt az ászana gerinc-nyaki szakaszának előrehajlítójaként is hatásos.legalábbis egyszerűbbekkel . A törzs és az alsó végtag függőleges egyenesbe esik. 3. és a kéz megtámasztja a törzset.pontosan úgy kezdődik. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány zetben nehezebb a vér felpumpálása. Az áll szorosan a szegycsontra nyomódik (103. 103. Urdha-padma-szárvangászana . mert a lábak a felemelkedéskor szétbomlanak. akárcsak a többi fordított testhelyzetű gyakorlat. hogy a vérnyomás leginkább a nyaki szervek területén legyen nagy. Más ülésekkel . noha újabb vizsgálatok szerint a mellékvesére is hat. fordított testhelyzetben viszont nagyobb mennyiségű vér áramlik a nyakba és a fejbe. a lábak magasabbra kerülnek.gyertyaállás: az alsó testfélen a vénás nyomás csökken (-).nem helyettesíthető a padmászana. mint az előző gyakorlatban. mint az egyszerű szárvangászanában. Igen nehéz testtartás. mint a viparita-karani. Hanyatt fekvésben a lábakat és a törzset egészen magas tartásig kell felemelni. és úgy változtatja meg.

a gyertyaállás viszont ehhez még a láb gyűjtőereit is kiüríti. mint a kinyújtott lábbal végzett változatban. Itt viszont előtérbe lép a gerincre és a hátizmokra gyakorolt hatás.ízületi szalagfeszítés a lótuszülésnek megfelelően. 105. ábra. mert nincs felette olyan magas véroszlop: mindkét láb mélyen van. S . hanem a váll fölött. csak még hozzá adódik ehhez a lótuszülés ismert ízületi és lábkeringést akadályozó hatása is.DR. Urdha-padma-szárvangászana . 104.gerinc előrefeszítés. mert az a tény. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány hasizomgyakorlat. A lótuszülés az ereket leszorítja. ábra. mint pl. fokozott vénás nyomás a fejben (+) Ezután a két kart el kell venni a mellkastól.ízületi szalag-hatás a lótuszülésnek megfelelően. míg a teljes póz itt is nyaki-gerinchajlító hatású.lótuszgyertyaállás. alig valamivel a szív felett. mert már nincs szükség a mellkas támasztására.gyertyaállás A zárt lótusz-gyertyaállás a harmadik. 4. ábra). GE .zárt lótusz . majd lótusz-gyertyaállást. A bandha-szárvangászana . míg a lábszárak a homlokra nem támaszkodnak (105. Bandha-szárvangászana . hogy a keresztben levő lábak nem kerülnek olyan magasra. a feji vérkeringést kisebb súllyal terheli. Így ez a kombináció inkább az alsó végtagra nézve tekinthető fontosnak. Először lótuszülést kell végezni. annál is inkább. hiszen a súlypont nem a váll mögött van. ábra). ezután lassan hátrahajolva a padmászanában levő lábbal mindaddig ereszkedni. 120 . legnehezebb ilyen változat. A csípő felett a mellkast kézzel meg kell támasztani (104. tehát lényegében összetett gyakorlat. Az alsó testfélen vénás nyomáscsökkenés (-). Hatása hasonlít a gyertyaálláséhoz. a kezek az ellentétes könyököt fogják. de a fej és nyak vérnyomása kevésbé emelkedik. A karok keretszerűen veszik körül a fejet. Hatása azonos a gyertyaálláséval. a fejen és nyakon nyomásnövekedés van (+).zárt lótuszgyertyaállás hatásai: S . a halászana vagy ekeállás háti gerinc változatában.

A fej és a kéz pontos elhelyezése igen fontos.fél jóga-állás fejen. s két kezünket összekulcsolva a földre tesszük.rögtön az egyik vállat kell a földre engedni. Sirsászana . csak abban különbözik az előzőtől. hanem inkább az egyensúly kihasználásával.DR. 121 . hátunkat begörbítjük. Nem helyes lendületből felemelkedni sem. akkor a visszaesés ellen egyszerűen le kell tenni a földre az egyik lábat. A fordított nehézségi erő elsősorban a fejet éri. Így a test átfordulása ismét bejáródik. A lendülettől könnyen áteshetünk a fejen! A mozdulatok lassúk és kiszámítottak legyenek. amíg a törzs és a lábak egyensúlyba nem kerülnek a fej és az alkar mint alátámasztási pont két oldalán.óvatosan átfordulva. nehogy az egyensúly felboruljon. tehát az alaposabb kimerültség nem küszöbölhető ki néhány perces agy-vérbőséggel. A következőképpen végezhető (16. és az agy jó vérellátását elmélkedésre használják fel. majd a meggörbített háton átlós irányban átgurulva az egyik behajlított alsó végtagon átbillenve mindjárt guggoló állásba lehet jutni. Bárki kipróbálhatja. a mozdulatok sem lesznek gátlásosak. Egyes jógik órák hosszat képesek a fejükön állni. Mind az ardha-sirsászana. s így nem zuhanunk végig a földön. A fej megfelelő elhelyezése után a térdet kinyújtva a lábfejjel még a földön egészen közel kell húzódni a fejhez. Ezután előre hajolva fejünket az összekulcsolt tenyerünkbe helyezzük úgy. Egy bizonyos hátradőlési szögön túl már a láb semmi terhet nem visel. akkor sincs okunk megijedni. hanem a test a vállon és a meggörbített háton egyszerűen átgurul. de kezdő. de nem kell hosszú idő a begyakorlásához. vastag szőnyeg nem alkalmas. Az egyensúlyt a láb és a törzs szögének finom változtatásával lehet tartani. esetleg segítséggel. és 6.a nyakat jól behajlítva . de túlságosan távol se legyenek az ujjak a koponya tetejétől (a kéz szerepe hasonló a parasztasszonyok kosárvivő fejkarikájához. akkor csak nagy erővel vagy egyáltalában nem emelhető fel. A sirsászana begyakorlására a túl puha. amely tulajdonképpen kissé féloldalas bukfenc: először az egyik kézhátat kell letenni a földre. és behajlítva tartani. Ha az egyensúly elvész. A teljes sirsászana (106/C ábra). mind pedig a teljes jóga fejenállás gyors hatású. Kivitele nem egyszerű. A vér súlya így leginkább a fejben. és később az egyensúlyt is könnyebb megőrizni. hanem . de jó hatása szembetűnő. hanem lábunkat gyorsan behúzzuk. a törzs is hanyatt dől. A súly elosztása közöttük arányos legyen: nem jó.mindaddig. Ardha-sirsászana . VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 5. Ez a fázis az ún. amelyen a teher biztonságosan elhelyezhető). Persze a tisztultság sem tart sokáig. az először a már elfelejtett bukfencet gyakorolja néhányszor szőnyegen . mert könnyen benyomódik. így az egyensúlyt nehezebb tartani. mint a gyertyaállásban. Aki már nem fiatal. kép): térdelő helyzetben lekönyökölünk. hogy a lábakat teljesen ki kell nyújtani és kiegyenesedni. Az egyensúlyra vigyázva a lábat fel kell emelni.jóga-fejenállás A jóga-fejenállás a legteljesebb fordított testhelyzetű ászana. valamint a fej alá szorított kéz-kar komplexummal mint emelőszerű szerkezettel. mert a test súlyának nagy része a fej búbján és az azt kosárszerűen körülvevő kézen nyugszik. azután nem a fejet. és nem a nyakat. ha a fej nagyon mélyen a tenyérben fekszik. A bukfencnél még jobb a cselgáncsban ismert guruló esés begyakorlása. A gyakorlatot nem ajánlatos 3-5 percnél tovább végezni s csak egészségesek kezdjenek hozzá. túl a fejen . Ha a láb túl meszsze van a fejtől a talajon. Ha hátrafelé dőlünk. s csak ide-oda billegünk rajta. illetve a központi idegrendszerben érezteti hatását. hogy összefont kezünk a fejtető hátsó szélét támassza alá. hogyha fáradt az idegrendszere pl. és szinte önmagától felemelkedik a talajról. tanulás közben néhány perces fejenállás teljesen kitisztítja az agyat. ardha sirsászana (106/A-B ábra). legfeljebb 5-10 percig.

DR. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 106. Az ardha-sirsászana (A . ábra.E) fázisai.C) és sirsászana (A . 122 .

lótusz fejenállás (B). mivel a test nem fekszik magasan a szív felett. Visszatérés ugyanúgy történik. Mind a hát. akkor ez a fejenállások harmadik legnehezebb formája. lassan. Amit itt a hatásban vesztünk. és szintén tudni kell a fejenállást is. mert a padmászanában levő alsó végtagot hirtelen kinyitni nem lehet. amögött rendszerint annyi gyakorlat áll. azt megnyerjük jó gerinchajlításban. különben igen nagy erő is kell a padmászanában levő lábak felemeléséhez. Emellett jó törzsizom-erősítő. akkor a talajról való emelkedés pillanatában szétbomlanak.vagy negyedmagasságig emelve tartani. de nemcsak néhány percig. Aki ezt az ászanát meg tudja csinálni. s a térdet a hónaljárokba támasztjuk. hogy a lábakat egészen a hónaljig felhúzzuk.DR. 107. hanem a padmászanában levő lábat fél. nem erőből és nem lendülettel. mind a hasizmokat fejleszti. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 7.urdhapadmasirászana vagy utthitordavapadmászana . ezért az összekulcsolt lábbal rendszerint térdre esünk. különben is itt a visszaesés a kellemetlenebb. csak nem kell kiegyenesedni. különösen a begyakorlás alatt. Hasonlóképpen erősödik a kar és vállöv izomzata a fejenállás mindegyik változatában. mint a lótusz fejenállást. A fejenállás itt lótuszüléssel van kombinálva és nehezítve. Előre hajolva és a súlyponton túl dőlve a padmászanában tartott lábat kiegyensúlyozva ki kell emelni (107/A ábra). hanem huzamosabb ideig.zárt lótusz-fejenállás A zárt lótusz-fejenállás a legnehezebb sirsászana-változat. Legelőször jól kell tudni a padmászanát. mint a hátraesés. állandó egyensúlyozás közben. hatása a fordított testhelyzeti és az ízületfeszítési hatásból áll.zárt lótuszülés (A). hogy hátraesni ilyen fokon szinte lehetetlen. Két al-változata is van: az egyikben csak a felkar magasságáig emelkedik a láb. Bandha-sirsászana . és még inkább az erős törzsizomgyakorlatban. A zárt fejenállás nem hat olyan erősen a keringésre.fejenállás lótuszülésben Ha a fél fejenállást is beszámítjuk. ábra. 123 . akár a fejenállás többi változata. mert ha a lábak nincsenek „karba fűzve”. Urdha-padma-sirsászana vagy utthitordava-padmászana . és növeli a hasűri nyomást is. . Bandha-sirsászana . Mint ahogy az ászana összetételéből is várható. De lehet úgy is végezni. Itt is fontos a megfelelő egyensúly. mint a könnyebb változatai. Ügy kell elkezdeni. A gyakorlathoz padmászanában ülve előre kell hajolni és a sirsászanához hasonlóan el kell helyezni a fejet. és természetesen egyensúlygyakorlat is. 8. és a térdek a felkaron támaszkodnak (107/B ábra). A fél padmászana vagy más könnyebb ülések nem jók.

124 . nem az erőlködés a lényeg. akkor ardha-haszta-vriksászana a testhelyzet neve (108/A ábra). Ez elsősorban váll. Kiviteléhez jó egyensúlyérzék és erős vállizmok szükségesek.DR. ábra. A két tenyeret előre hajolva földre kell tenni. és haszta-vriksászana – kézenállás. hanem a test jó súlyelosztása. mégpedig az ún. Ardha-haszta-vriksászana – fél kézenállas. akkor fel lehet emelni. s ha a lábat behajlított állapotban egyensúlyozzuk ki. 108. valamint egyensúlygyakorlat. A fordított testhelyzetben a vér nemcsak a fejbe.kézenállás A kézenállás és a „fél kézenállás” (ardha-hasztavriksászana) azonos a mi kézenállásunkkal. Ha a neve erő kézenállás is. erő kézenállással. Ha a dőlés szöge akkora. A lábakat felfelé kinyújtva lehet eljuttatni a teljes kézenállásba (108/B ábra). hanem a karba is erősebben áramlik. valamint a szív bizonyos fokú tehermentesítésében rejlik. hogy a láb nem támaszkodik a földön. majd előre dőlve a testsúlyt a tenyerekre helyezni. hatásának lényege azonban a fej és a nyak megváltozott vérellátásában. Haszta-vriksászana .és karizom-erősítő. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 9.

ábra). Likarászana . 11. a tarkóra óriási nyomás nehezedik. ha a haszta-vriksászanát vagy kézenállást már megtanultuk. a többiben a hatáshoz gerinchajlító elem keveredik. A nyak a nyomástól erősen hátrahajlik.). A bjaghrászana fordított testhelyzeti hatása a sirsászanáéhoz hasonló: a mellkas felső részének. A fejet fel kell tartani és lehetőleg előre tekinteni. E . Mindezek mellett egyensúlygyakorlat is. a nyak és a hát izmai megfeszülnek. a gerincgyakorlatoknál. és elsősorban a szöcskeállás (szalabhászana) fordított testhelyzetű változatának tekinthető. hatásai: az alsó testfélben a vénás nyomás csökkenése (-) a nyak és a fej ereiben nyomásnövekedés (+). A bjaghrászana . az alsó végtag és a hasüregi szervek vénái kiürülnek. 109. a nyaknak. A lábnak a fej fölött előre kell hajolnia. A normális légzés lehetetlen. míg a súlypont a váll fölé nem kerül. mint a szöcskeállásba. majd mindkét összezárt lábat magasra emelni. akik a szalabhászana minden változatát már ismerik (l. Akkor segítségképpen a lábat is be lehet hajlítani. old. hogy a testtartás emlékeztet az ugrásból éppen földet érő nagymacskára. csak néhány másodpercig lehet az állást kitartani. az arcnak és az agynak a vérellátása megváltozik. Térdelő helyzetben előrehajolva a két tenyeret és az alkart összetérőleg a földre kell tenni. a testsúly az állon.DR. majd a testsúlyt előrevíve a lábat lassan felemelni.egyensúlygyakorlat. Gerincet hátrahajlító hatás itt is van. 125 . a kar és a törzs izmait erősíti. Elsősorban olyanok tudják jól elvégezni. amelyre a testtartás hasonlít.lipóz A li-póz a szanszkrit li-betűről kapta nevét. a nyakon és a karokon nyugszik. csak akkor fogjunk hozzá. GH . egészen a fej fölé.li-póz. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 10.gerinc hátrahajlítás. Hason fekvésből kell kiindulni. A feji és nyaki vérnyomás erősen megnő. A bjaghrászana ezek közül a „legtisztább” fordított testhelyzetű gyakorlat. A likarászana . Bjaghrászana . 110. hasonlít az erő kézenálláshoz.tigris-póz hatásai: az alsó testfélen a vénás nyomás csökken (-). A már említett gerinchatáson kívül a vállöv. ami elsősorban a gerinc ágyéki szakaszára vonatkozik. Kivitele igen nehéz. 72. Kivitele nem könnyű. a fejben és nyakban nő (+). Az elnevezés onnan ered. ábra. s a karokat keresztbe fonni (109.tigris-póz A bjaghra tigrist jelent (Kipling híres Dzsungel könyvében a „bagira” a párduc neve). ábra). GH -a gerinc ágyéki és nyaki szakaszának hátrafeszítése. ábra. A következő skorpióállásokkal sorozatot alkot. A láb a fej fölé kerül. hogy az egyensúly megtartható legyen (110.

gerinchajlító hatás. 111. E – egyensúlygyakorlat. a hasizmok nyújtva vannak.fél skorpióállás élettani hatásai: az alsó testfélben vénás nyomáscsökkenés ( .). 80. a nyakban és a felső végtagban vérbőséget okoz. A vriscsikászana . 112. Ardha-vriscsikászana . Hatása tekintetében egyesíti a gerincgyakorlatot a fordított testhelyzettel. Előbb fél skorpióállást kell felvenni.). GH . a fej feltekint. Vriscsikászana . Egészen lassan végezzünk minden mozgást. 126 . s mindkét csoportba besorolható lenne. A gerincet mind az ágyéki. elsősorban a gerinc ágyéki szakaszának hátrahajlítója. A fejben.gerinc hátrahajlító hatás .skorpióállás Az előző gyakorlat nehezebb változata. és fordított testhelyzeti hatása is van. a nyak és a fej ereiben.fél skorpióállás A fél skorpióállás a tigris-pózból indul ki. nyomásnövekedés (+). A lábak leeresztett helyzete miatt a vér nyomása a fejben valamelyest csökken. azzal együtt a gerincre hat. akkor a karokat lassan be kell hajlítani.skorpióállás élettani hatásai: IN . mert a gyors mozdulatok az egyensúlyt felboríthatják (111. közben állandóan az egyensúlyra kell ügyelni. a fej és nyak ereiben a vénás nyomás emelkedése (+). A hátizmokat és a lábszár feszítőizmait erősíti. és a földre könyökölni . Egyéb hatásaiban is megegyezik a bjaghrászanával vagy tigrisállással. ábra). Az ardha-vriscsikászana . IE .DR.a combfeszítő izmok erősítése.hasizom nyújtás. Ezáltal a hát még inkább hátrahajlik. A fél skorpióállás igen hasonlít a szöcskeállás nehezebb változataira.a híd ívének megtartása mellett. Az alsó végtaggal a lábujjakra kell állni (112. GH . hogy a lábat be kell hajlítani és előre engedni. majd a lábakat a fej mögött teljesen leengedni a talajra. mind pedig a nyaki szakaszon erősen hajlítja. 13. old. Tekinthetjük a csakrászana vagy kerékállás továbbfejlesztésének is (l. A lábakat behajlítva addig kell leengedni. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 12. amíg azok a fejet nem érik. ábra. Kerékállásból még könnyebb elvégezni: ha sikerült a hidalást felvenni. ábra). attól csak abban különbözik. a gerinc-hátrahajlítógyakorlatokat. ábra.

hogy közben a fej a karok között hátrafelé nézzen (114. Terpeszállásban vagy nyújtott lábbal előrehajolva a földre kell támaszkodni mindkét tenyérrel. Szúrja namaszkára .DR. A karok kétoldalt vízszintesen nyúlnak ki. nem kíván hosszas előgyakorlatokat. Az izmokat lehetőség szerint el kell lazítani (113.napüdvözletváltozat: a test felső részében emelkedett vénás nyomás (+). 127 .izomnyújtás a comb közelítő izmaiban. hogy igen egyszerű. A fej és az agy vérellátásának megváltoztatásán kívül a csípőízületet feszíti. ábra. ábra). ábra.napüdvözlet változat A napüdvözlet egyik változata szintén jó fordított testhelyzetű gyakorlat. Szúrja namaszkára . A lélegzés normális. A bivaktapada-padahasztászana . ábra). a comb közelítő (adduktor) izmait nyújtja. Előnye. 114. és a bokákba kapaszkodnak.terpeszes kéz-láb állás hatásai: IN . a gyakorlat többször megismételhető. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 14. 113. A vér elsősorban a medence és a hasüreg felső részének szerveiből áramlik a fej és a karok felé. Bivaktapada-padahasztászana . A lábakat összezárva és a karokkal széjjelebb támaszkodva a fordított testhelyzetű hatást fokozni lehet. 15. fokozott vénás nyomás a fejben és a nyakban (+).terpeszes kéz-láb állás Széles terpeszállásból kell kiindulni. s előrehajolva a fejtetővel a földre támaszkodni.

amelyekben a fej és a nyak mélyen fekszik. a karnapithászana vagy térd-fül tartás. Vegyük sorba az egyes tényezőket. így a keringés szabályozásában a nyomásérzékelő szerkezetek igen fontosak. a gerincgyakorlatok közül a halászana vagy ekeállás. világos. a jóga mudra vagy jóga jelképe. a csakrászana vagy kerékállás. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány EGYÉB FORDÍTOTT TESTHELYZETI HATÁSÚ ÁSZANÁK A felsorolt ászanákon kívül még sok gyakorlatnak van fordított testhelyzeti hatása. A fordított testhelyzetű gyakorlatok hatásainak elemzése Ha egészen leegyszerűsítjük a fordított testhelyzetű gyakorlatok általános hatásmechanizmusát. akkor a szív működése reflektorikusan gyorsul. s a véreloszlás megváltozásával ismét helyreállítják. Álló helyzetben tehát az alsó végtagokban meglassult áramlás miatt egységnyi idő alatt kevesebb vér jut vissza a szívbe. A test helyzetváltoztatásakor a vér nyomása változik meg. hogy ahol a nyak és a fej a szív szintje alá kerül. az pedig gyorsítja a szívműködést és összehúzza a környéki kis verőereket. mert a Föld nehézségi ereje a megszokottal ellentétes irányban hat. Nemcsak a verőerekben. ez azután . a szétubandhászana vagy jóga-híd. a bivaktapada-dzsanusirászana vagy terpeszes térd-homlok állás. Ha a gyűjtőerek nyomása. Mik ezek a keringést biztosító rendszerek? Idegi és kémiai szabályozó rendszereket ismerünk. valamint szétszórtan az egész érrendszerben. továbbra is fenntartják a szövetek vérellátását. a paszcsimatána vagy ülő fej-térd tartás. a szuptavádzsrászana vagy térdelő fekvés és változatai. a hasizomgyakorlatok közül pedig a majurászana vagy pávakakasállás és a lolászana vagy lolaállás. a legfejlettebb érzékelő berendezés a nyaki erekben (carotis sinus) van.és érrendszer szabályozásának központja a nyúltagyban van. akkor a nyúltagy a vegetatív idegeken keresztül szűkíti az ereket és gyorsítja a szív működését. ami a vér- 128 . és természetesen a nagy verőerekben csökken a vérnyomás.súlyánál fogva . a jógaülések között felsoroltak közül a kukuttászana vagy kakasülés emelt változata. ez elsősorban (1) a vérkeringésre és rajta keresztül sok fontos szervre hat.az alsó végtagok irányába süllyed. A fő nyaki érben. de hat még (2) magára a vázrendszerre. kevesebb lesz a szív által percenként kilökött vérmennyiség. hanem a gyűjtőerekben is vannak nyomásérző idegvégződések. de található a fő verőérben vagy aortában is. Ilyen pl. amelyek közül a testhelyzet változásakor elsősorban az idegi szabályozás jöhet szóba. azok jellegükben mind fordított testhelyzetű gyakorlatok vagy egyéb hatások mellett ilyen hatásuk is van. Az erekben nyomást és a vér kémiai összetételét érzékelő készülékek vannak. amelyek a környéki erek falát kitágítják és a szív verését lassítják. akkor olyan ingerületek futnak a nyúltagyba. Mint említettük. ami újból megfelelő szintre emeli a vérnyomást.DR. A vérellátás a szív helyzetétől is függ. ezért kimondhatjuk. valamint a „parsászana” egyes variációi. a kurmászana vagy teknősbéka-tartás. és végül (3) a különböző belső szervek helyzetére. Ha pedig a nyomás csökken. az ardha-kurmászana vagy fél teknősbéka-tartás. Álló helyzetben a vér . A szív. felfüggesztésére. ill. ez zavarja a keringést. amely után a gerincvelő következik. Minthogy a fej és a nyak helyzete a legfontosabb. a carotis-ban levő nyomásérző végkészülékek a következőképpen működnek. ami a vérnyomás csökkenését eredményezi. A vérellátás állandó szintje csak úgy tartható fenn. akkor antigravitációs vagy fordított tömegvonzási viszonyú ászanáknak kell őket tartani.a jelzésekre válaszolva . ha a nyomás a nyaki erekben és az aortában nő. amelyek jelzéseket küldenek a központba. az izmok munkájára. tágításával a megfelelő módon állítja be a vérelosztást. hogyan hat a nehézségi erő a megszokott. ha különböző szabályozó rendszerek segítik a vérkeringést. A szív jobb pitvarában és az ide torkolló nagy vénákban uralkodó nyomás is hat a szív működésére. a szalabhászana vagy szöcskeállás.az egyes érszakaszok szűkítésével. a sasangászana vagy nyúl-póz. hogy mindazoknak a gyakorlatoknak megvan ez a hatása. A FORDÍTOTT TESTHELYZET HATÁSA A KERINGÉSRE Előbb talán azt vizsgáljuk meg. Ezt az erekben levő érző idegvégződések jelzik a központnak. Miután az agy a legérzékenyebb a vérellátásra. a maciászana vagy halállás. teltsége nő. az agynak abban a legalsó szakaszában. „normális” testhelyzetekben a keringésre.

DR. ami olyan ingerületeket küld a nyúltagyba. 2. Az álló testhelyzetből fekvő vagy fordított testhelyzetbe való átmenetkor fordított reguláció zajlik le: a test felemelt alsó feléből hatalmas vérmennyiség zúdul a gyűjtőereken a szív felé. mire az kitágítja a környéki ereket. ábra). 4. 115. hogy a vért „besegítse” a szívbe (116. „minden a feje tetején áll”. Ez azért van. víz-manométerekkel jelölve (Brecker szerint) Fordított testhelyzet esetén. Schellong vizsgálta a vérkeringést fekvő és álló helyzetben. gyertyaállásban. hogy a keringés számos tényezője megváltozik ahhoz. a vénás nyomás a szív felé nő. perctérfogat. szívösszehúzódási (szisztolés) vérnyomás. akkorra a nyomása rendszerint nulla. verő-térfogat. 6. a szövetek oxigén-kihasználása. Mire a vér a lábból felér a szívig és ott beleömlik. ábra). A gyöjtőerekben levő vérnyomása a szív alatt és felett. A vérnyomás mindig az érrendszer verőeres részén nagy. s normális körülmények között is szükséges a test izmainak összehúzódása. valamint a légzőmozgások szívó hatása. Az említett szabályozó berendezések működésbe lépnek. 116. ábra. mégpedig legjobban gyertyaállásban (szárvangászanában. zárt fejenállásban. 5. hogy fekvő helyzetből álló helyzetbe való átváltáskor a test szöveteinek oxigénellátása biztosítva legyen (115. hanem magas marad. ábra. 129 . hogy mind a két érték emelkedett a gyakorlat végzésekor. a keringő vérmennyiség (további magyarázat a szövegben). Mukerji és Spiegelhoff fejenállásban. a verőereket a gyűjtőerekkel összekötő kapillárisokban már kicsi. 117. gyűjtőeres nyomás. pulzusszám. ennek ellenére a vérnyomás nem tér vissza eredeti szintjére. Azt tapasztalták. és így csökkenti a vérnyomást. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány nyomás emelkedését hozza létre. A vérkeringés adatai fekvő (F) és álló (Á) testhelyzetben Schellong szerint: 1. mert álló helyzetben a szívhez érkező gyűjtőerekben alig van nyomás.3 higanymilliméter). szív-elernyedési (diasztolés) vérnyomás. Az elsődleges hatás tehát a gyűjtőerek felől éri a szívet a fordított testhelyzet esetén. s nagy erővel tölti fel a jobb pitvart. s megállapításaiból tudjuk. 8. A nyugalmi periódusban a gyakorlat után a vérnyomás enyhén süllyedt az eredeti értékhez képest. 7. s az innen összeszedődő gyűjtőerekben csak néhány vízcentiméteres nyomás tartja fenn a vér áramlását (1 vízcentiméter = 1. 3. A verőerekben megnő a vérnyomás. amelyek a központ értágító részét izgatják. a szív telődése megnő. és vele együtt nő a percenként kilökött vérmennyiség is. és fél gyertyában (viparita-karani) vizsgálta a szív összehúzódási és elernyedési (systolés és diastolés) vérnyomását. ábra).

hogy normalizálják a vérellátást. pontvonal: sirsászana). míg a láb 100-120 centiméterrel is alatta van. ami magának a szabályozó rendszernek a „tornája”. mellékpajzsmirigy. valamint ún. ábra. Mindezek a jobb vérellátás javára írhatók.kellő gyakorlattal önmagunkon végzünk megfigyelést. A vérnyomás azonban mindezek ellenére magasabb szintre áll be. és elsősorban az agykéreg jobb működéséről tanúskodnak. A fülben erős zúgást. csak a kezdeti enormis kilengés szűnik meg. ill. Mindehhez persze hozzájárul az. a szárvangászanát vagy bármilyen fordított testhelyzetű gyakorlatot végzünk. mint pl. másrészt a felső testfélben a vérellátás az eredeti fölé emelkedik. lüktetést érzünk. A zúgás és lüktetés a gravitáció folytán megnövekedett vérmennyiség. az álmosság megszűnik.állapotára is. Mindezt akkor is tapasztalhatjuk. A szellemi frisseséget létrehozó hatása . Mindennek több haszna lehet a gyógyításban is. gondolattársításai meggyorsulnak. Ez azonban megközelítőleg sem olyan nagy mértékű. A nehézségi erő hatása folytán a gyűjtőeres nyomás szintén mindvégig nagyobb a fejben és a nyakban. A zúgás is alábbhagy. hogy a vér nagy mennyiségben nyomul a felső testrészbe. és hasonló jelenség játszódik le . a hasüreg krónikus gyulladásos folyamataiban. felfrissül. sőt még az arcbőr . az alsó végtagban állás közben. a fejen és nyakon levő belsőelválasztású mirigyek (tobozmirigy. főként pedig a nyakba és a fejbe. a felső légutak. a fejen levő érzékszervekre. a belsőelválasztású mirigyekre. ugyanakkor az egész szervezet vérnyomása is megnő. majd megállapodik. Az idegrendszeri hatáson kívül a fej egyéb szerveinek működésére is hat a jobb vérellátás. és fiatalokban a csecsemőmirigy is számításba jöhet) működésére. s néhány másodperc múlva észlelni lehet. az emlékezés javul. De mindez csak néhány másodpercig tart. a szem. pl. szaggatott vonal viparita karani. E megfigyelt jelenség magyarázata az előbb elmondottak alapján egyszerű. hiszen a fej csak legfeljebb 20-30 centiméterrel kerül a szív alá. A tanulás könnyebb. Az agyra való hatásról már szóltunk a fejenállás tárgyalásakor. Ennek számos kihatása van egyrészt a központi idegrendszerre. Az egyes gyakorlatoknak a belsőelválasztású mirigyek megbetegedéseiben való felhasználhatóságára később még visszaté- 130 . A verőeres (A) és gyűjtőeres (B) vérnyomás emelkedése fordított testhelyzetű gyakorlatokban Mukerji és Spiegelhoff szerint (folyamatos vonal: szárvángászana.az egész alsó testfélben. az esetleges vénatágulatok eltűnnek a felszínről. ha . végül teljesen megszűnik. hogy az alsó végtagban a vénák teljesen kiürülnek. hiszen a felsorolt szervek között a test idegi-hormonális (neuro-endokrin) szabályozásának legfontosabb szervei szerepelnek.sokak által oly fontosnak tartott . mert rögtön működésbe lépnek a keringést szabályozó mechanizmusok. hogy lassan csökken. A fej vérkeringését ismét majdnem normálisnak érezzük.a szív felé csökkenő mértékben . a következőket fogjuk tapasztalni: azonnal lehet érezni. megfiatalító hatását is. Ha pl. mindenekelőtt a fül. Mindezek megmagyarázhatják a fordított testhelyzetű ászanák hormonális. visszértágulatokban stb. vérnyomás növekedésének a következménye. Végeredményben tehát 3 különböző dolog játszódik le a fordított testhelyzetű gyakorlatokban: először a hirtelen megváltozott keringés nagy erővel működteti a vérkeringés idegi szabályozó szerkezetét.legalábbis átmenetileg tagadhatatlan: fejenállásból felkelve bárki tapasztalhatja. pajzsmirigy. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 117.DR. Az ér-regulációs torna mellett a fej és nyak nagy vérátáramlása adja a hatás tengelyét. A lüktetés mindinkább erősödik. agyalapi mirigy. hogy feje „kitisztult”.

amelyek feljebb kerülnek (pl. hogy az arcbőrben vérbőséget. a szervezet egész keringését megváltoztató fordított testhelyzet nem közömbös a szervek tevékenységére. ami a fejenállás végzésekor pl. legerélyesebb hatásuk a fordított testhelyzetű gyakorlatoknak van. valamint a fej. A vérnyomást emelő hatású. De mint láttuk. borda „felett” (normálisan a 10. agy. Itt még csak a gyakorlatok erős hatásából eredő veszélyekre szeretném felhívni a figyelmet. A legtöbb ilyen gyakorlatban a vállöv és a kar a szokottnál jobban és különlegesen meg van terhelve. szenvedőkre nézve.DR. akik kapva a könnyű gondolattársítási lehetőségen. a rekeszizom is „felfelé” száll. A tartós hatás elérésére . A FORDÍTOTT TESTHELYZET HATÁSA A VÁZ. jobb vérellátást hozzon létre.ÉS IZOMRENDSZERRE A vázrendszer fordított megterhelése a szerteágazó hatások egyik összetevője. szalagjaira. A hasi szervek . a szalagokra hatnak. A másik . jól érezhető is. Maguk a csigolyaközti porckorongok.felfelé mozdulnak el. amely szervünk éppen teherhordó és idegrendszert burkoló szerepe miatt fontos. de a nyaki szakasznak az egész test súlyát kell viselni. izmok külön tornáját jelenti. működésük fokozódik.akárcsak az uddijánában vagy hasbeszívásban . jobb vérellátásban részesülnek. a gerincgyakorlatok ugyancsak elsősorban a gerinc ízületeire. Legfőképpen az idegrendszerre és a hormonális rendszerre hat a fordított testhelyzet. mellékvese.meg is szokták sínyleni a gyakorlat idejének túlzott emelését. tehát ezen keresztül is szinte alapjában szól bele az életfolyamatokba.és szívbetegségekben. ilyen megfigyeléseket Mukerji és Spiegelhoff végeztek fejenállásban. a keringési. A jóga a fordított testhelyzetű gyakorlatokat az arcbőr fiatalon és rugalmasan tartására is ajánlja. 131 . mint a bal. Az egyik az. Azt találták.sajnos . hogy fordított testhelyzetben a jobb oldali rekesz-kupola jóval „feljebb” kerül. a vérbőség a hajas fejbőrön is érvényesül. főleg kötőszövetes felfüggesztésére. Itt két dolgot kell megemlíteni.igen huzamos időt kellene eltölteni fordított testhelyzetekben (a hajhagymákra gyakorolt hatásáról egyébként személyes tapasztalat alapján nem sok jót tudok mondani). amennyiben a centrális tüdőerek erős teltségét mutatja. Az előbbi hatás főleg akkor kedvező. kb. A mély hátizmok . vesesüllyedés). Leginkább a gerinc nyaki szakasza terhelődik. hiszen felülre kerül. A szervek fordított helyzete elsősorban a szervek saját. s csak óvatosan emeljék az időt. Érdekes és lényeges hatás még a szervek fordított felfüggesztése. valamint a mellüregi keringés normális menetébe. A szív szélesen lóg a rekeszen. a hasizom-gyakorlatok már erősebben szóltak bele a hasüregi zsigerek működésébe és a has-.dolog talán az. a 8. és az általános egyirányú húzással szemben ellenirányú mechanikai hatásnak is ki vannak téve. S hogy a férfiak se maradjanak ki az „áldásból”. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány rünk. azok mozgásképességét fokozzák. Még a bőrről néhány szót: a kozmetikai szerek egy része minden eszközt megragad. Ez természetesen változik az egyes ászanáknak megfelelően. Orvosi felügyelet vagy tanács nélkül csak egészségesek végezhetik. A jógaülések kisebb vérkeringési hatás mellett főleg az ízületekre. az idegrendszer és a belsőelválasztású rendszer zavarainak kiküszöbölésével kapcsolatban még tárgyalni fogjuk. Azok a szervek. valamint a szervekhez menő és azokból kilépő erek helyzetére hat. Az ászanák felhasználhatóságát. hogy a gerinc megterhelése módosul. gonádok) csökkentik működésüket vagy hormonleadásukat. a belsőfül gyulladásaiban stb. addig a fordított testhelyzetben a vállöv.és fontosabb . ha a szervek helyükről elmozdulnak (gyomorsüllyedés. a gerinc ízületei és a mély hátizmok teljesen szokatlan összerendezésben dolgoznak. de itt csak az általános elvet emeljük ki. hogy míg normálisan a medenceöv viseli a test súlyát. Veszélyesek lehetnek elsősorban vérnyomás. azok is kezdetben mindössze néhány másodpercig maradjanak a fordított testhelyzetben. Jól megfigyelhető ez röntgenvizsgálattal. mert a háti és különösen az ágyéki szakasz szerepe csökken. s ezen keresztül hátráltatja a kopaszodást. melyek a szokott helyzetüktől lejjebb kerülnek (pl. borda alatt van). Az erekkel kapcsolatban mondottakat húzza alá egyébként a röntgenlelet is. és így elmélkednek.különösen a nyaki szakaszon . ami a szalagok. több óráig állnak a fejükön. A vizsgálatok szerint a fordított testhelyzetű gyakorlatok az eddig tárgyalt ászana-csoportok közül talán legmélyebben szólnak bele a szervezet életébe. A két-három perces időtartam untig elég az egészség megőrzésére és az általános megelőzés céljaira. Semmi esetre se kövessük az ortodox szellemű jógikat. a kar. pajzsmirigy). Ugyanezt érjük el (és mennyivel olcsóbban!) a fordított testhelyzettel is.

egyéb fontos hatása is van.DR. hanem minden testgyakorlat elvégzésekor rendkívül fontos. Ezek az izom. ilyenek: tuladandászana vagy álló mérleg. így pl.bár szintén fontos kérdés . A legtöbb egyensúlygyakorlatnak . pádánguszthászana vagy lábujj állás. hogy meg tudjuk őket csinálni. az izmok összehúzódottságáról. ábra). sankatászana vagy szorongóállás. valamint elmozdulását érzékeli. majurászana vagy pávakakasállás és a lolászana vagy lolaállás. vagy hasizomgyakorlat stb. s most Sydneyben van jóga-iskolája. hogy az ellentétesen ható izmok egymás mozgását ne akadályozzák. az ízületek pillanatnyi helyzetéről. Már csak a gyakorlatok jelentős száma is figyelemre méltó. az egyensúlyozás nemcsak a fülben levő egyensúlyozó szerv működésének eredménye. munkájában külön csoportba veszi az egyensúly gyakorlatokat. A mozgások kiviteléhez szükséges ezenkívül az elemi mozgásreflexek tömege is. natarádzsászana vagy művészállás. A gerincgyakorlatok között egyensúlygyakorlat az utthita-paszcsimatánászana vagy emelt derékhajlítás. a már tárgyalt feszítési reflex. kákászana vagy varjúállás (l. hanem az ízületeket. hogy az izomzatban és az inakban érző ideg-végkészülékek vannak. a kötőszövetet és a belső szerveket behálózzák a helyzetérző idegrostok. bamanászana vagy törpeállás. urdhapadmasirsászana vagy fejenállás lótuszülésben. a vakrászana. mint az eddig tárgyalt gyakorlatok. Nemcsak az izmokat és inakat. hanem besoroltuk valamelyik másik csoportba. ahonnan fontos ingerek futnak a központi idegrendszer felé. hogy a test súlypontja el ne mozdulna.az egyensúlyérzék növelése mellett . a következő fejezetben). Ilyen pl. ez pedig csak egyensúlygyakorlással megy. ami a kétlábon állásnak alapreflexe (l. Mint ismeretes. Véleményem szerint egyik általános jelentősége éppen ebben rejlik. utthita-dvipadasirászana.még sincs olyan nagy hatással a szervezetre. Ugyanis az egyensúly begyakorlása . a bőrt. hogy felsoroljuk és néhány szóval méltassuk őket. csavar-póz könyöktámaszos változatai. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány EGYENSÚLYGYAKORLATOK Nem vettük külön az egyensúlygyakorlatokat. Az izom. s ne lenne szükség az egyensúly megőrzése végett több helyesbítő mozgást végezni. Indiában és Tibetben tanult.és testérzés (kinaesthesia) is fontos szerepet játszik az egyensúly fenntartásában és minden egyes mozgás kivitelében.és testhelyzetérzékelő rendszerek szünet nélkül tájékoztatják az idegrendszert a test állapotáról. pl.és testérzés nemcsak az egyensúly gyakorlatok közben. hogy egyéb hatásaik szerint hova tartoznak. a kezünket sem tudjuk felemelni anélkül. Hasonló reflexek biztosítják. vagy gerincgyakorlat. az ausztráliai 1 Phelan és Volin a Yoga for Women (Jóga nőknek) c. bakászana vagy gólyaállás. Például egy súly felemeléseMichael Volin állítólag orosz származású. Végül az egyéb gyakorlatok csoportjában is találunk egyensúlygyakorlatokat. a bőr és a zsigeri szervek elmozdulásáról. ezért feltétlenül kívánatos. garudászana vagy garudaállás. Néhány szerző. ardhahaszta-vriksászana és haszta-vriksászana vagy kézenállás. Ha külön nem is részletezzük őket. parabatászana vagy hegyülés. emelt láb-fej tartás. ti. Már a jógaüléseknél szó volt arról. Amellett legfőképpen a szellemi jógában használatosak. 1 132 . Az egyensúlyszerven kívül az ún. Az egyensúlyozó szerv a fej helyzetét. az ekapada-dandajamana-dzsanusirászana vagy féllábas fejtérd állás. a jóga-fejenállás „parsászana” változata. Egy részüknek elég értékes egyéb hatása is van. hanem bármely összetettebb mozgás kiviteléhez. annyit megérdemelnek. kukuttászana vagy kakasülés és változatai. a bandha-sirsászana vagy zárt fejenállás. izom. Ezek nélkül lehetetlen a mozgások összerendezése. garvászana vagy embrióülés. likarászana vagy li-póz. 32. minden negyedik jógagyakorlat egyben egyensúlygyakorlat is. ekapada-sirászana vagy fél láb-fej ülés. A fordított testhelyzetű gyakorlatok között a sirsászana vaey jóga-fejenállás. de Kínában született. ardha-vriscsikászana és vriscsikászana vagy skorpióállás egyben egyensúlygyakorlat is. dvipadasirászana vagy láb-fej ülés támasztatlan változata. Ez nemcsak az egyenes álláshoz szükséges. A jógaülések között a következő egyensúlygyakorlatokat találjuk: utthita-padmászana vagy emelt lótuszülés. hogy megfelelő egyensúlyérzék nélkül a gyakorlatok nagy része el sem végezhető. ómkarászana vagy ómállás. attól függően. bjaghrászana vagy tigris-póz. pl. hiszen kb. tadászana vagy fa-póz. anguszthászana vagy ujjállás.

133 . A statikus egyensúlyérzék könnyen vizsgálható úgy. ismét mások állandó feszülésben maradva biztosítják a mozgás statikáját stb.íjfeszítő-póz.szék-tartás.idegrendszeri tornáról van szó. Az alkohol iránt igen érzékenyek ezek a kisagysejtek. s egyben közvetlen tapasztalati bepillantást nyerhetnek az idegrendszer működésébe is. az atlétáké kisebb. hogy a jóga egyensúlyi gyakorlatai az izommozgás összerendezésének gyakorlói. De e reflexek épsége is elengedhetetlen a komplikáltabb mozgások és egyensúlyozás kivitelezésében. miért szeretik ezt a gyakorlattípust a szellemi jógik. A legkisebb számot vívókban és korcsolyázókban mérték (kb. Ugyanakkor azonban az ellentétes irányban működő izmok. a négykézláb járás vihető ki. de az öszszehangolást egy nagy agykéreg alatti központtól. A jóga egyensúlyi gyakorlatai tehát nemcsak „egyszerűen” egyensúly gyakorlatok. hanem . amely az izmokból és a testből jövő jelzéseket rendezi és egyezteti össze a kéregből jövő parancsjelekkel. az egyensúly megtartása tökéletlen. hogy a legegyszerűbb mozgás is felettébb bonyolult folyamat. piramisagypályán futnak végig. kb. mert rajtuk keresztül eszközt kapnak kezükbe az idegrendszer befolyásolására. A számtalan izommunka és reflex összerendezése sem tudatos.DR.soroltuk.gólyaállás. Utkatászana . különben a mozgás egyenletes. mint pl. közismert jelenség. hogy egyben . hiszen lehetetlen lenne egyszerre ennyi műveletet irányítani. a térhez való viszonyáról. tehát nekik legjobb az egyensúlyérzékük. Ebből az is mindjárt érthető. Az izmok összrendezése ugyancsak javítható. 4. a kétfejű karizom vagy bicepsz végez. Az izmok egy része megfeszül. Jellegzetes vonásaikat. Ez azt is mutatja. testtartásokat és mudrákat . Bakászana . Ez a szám a nem sportoló egyénekre vonatkoztatva kb. hogy alkohol hatására a mozgás zavarttá válik. hogy álló helyzetben a fejre irónt rögzítenek. kefalogrammot (Ufljand). és segíti az extrapiramidális rendszer működését. Kákászana . 6. a feszítők akadályozzák a hajlítok munkáját és viszont. az alkar feszítői el kell hogy lazuljanak. irányítja.az egész mozgás-egyeztető komplexum munkáját edzi. kisagynak is. egyensúlyi kitéréseit papírra rajzolja. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány kor az alkar behajlik. Sportolóknak pl. Garudászana . finomítja. Tuladandászana . 3. a beszédmozgások is gátlást szenvednek.jelképes mozdulatokat .pálmaállás. Akarna dhanurászana . az egyes testrészek elhelyezkedéséről. A mozgás összerendezésében nagy szerepe van az ún.fa-póz.álló mérleg-tartás. tanulható. ezért csupán ennek a gépezetnek az irányát. ezt a nem tudatos irányító rendszert extrapiramidális rendszernek nevezzük. 7. de elég általánosan végzik őket a gyakorlatok között. ami mérhetővé teszi az illető egyensúlyérzékét.vagy varjúállás. Mindebből látható. célját szabja meg. mások ellazulnak. A kitérések nagyságából számítják az ún. Az agykéreg erre egymaga képtelen. hatásaikat külön-külön beszéljük meg. A mozgásoknak ezek az összerendezései nem tudatosak. A következő gyakorlatokat soroltuk ide: 1. Tálászana . s röviden extrapiramidális gyakorlatoknak lehetne őket nevezni. EGYÉB TESTTARTÁSOK Ebbe a csoportba azokat az ászanákat. 110). aszerint. érzékszerv ép és jó működése szükséges. amelyhez számos izom és reflex.garuda-tartás. Vriksászana .sőt elsősorban . 8.mint az elmondottak után nyilvánvaló . s az egész extrapiramidális rendszert edzik. ami a fej alig látható billegését. hogy milyen sportágat űznek. amelyek az eddig tárgyalt csoportokba nem illenek bele. sima kivitele lehetetlen. 5. Végül különösen az egyensúly megtartásához szükséges a szem működése is.holló . 120. Az izommozgásokhoz szükséges legkedvezőbb izomtónus kialakítására két ellentétes központcsoport működik: a középagyi és nyúltagyi tónusnövelő. súlyosabb esetben már csak primitív mozgás. valamint a kisagyi és nagyagyi tónuscsökkentő rendszer. A mozgás-komplexum megtanulását is elősegíti. 140. agytörzsi sejtcsoportokból álló rendszer végzi. Minthogy a tudatos mozgások az ún. hanem elemi gerincvelői reflexek irányítják őket. amit az alkar hajlítója. különbözőképpen fejlett az egyensúly érzékük. Az egyensúlygyakorlatok ezt a számot kisebbítik. gyakorolja. Összefoglalásul azt lehet mondani. 2. A látás ugyancsak pontos információkkal lát el bennünket a test helyzetéről.

Arról azonban.orrgyök-nézés. sőt tekintve a közlekedési eszközök szűkös belmagasságát és a ruhaszövet árát. a törzset azonban előre és a másik lábat hátra kell nyújtani úgy. 14. hogy bárki is ettől váljék magas növésűvé nem lehet beszélni komolyan. Használják emellett az egyensúlyrendszer fejlesztésére is. IE . Naszágra dristi .állzár. hogy a földdel párhuzamosan. A kar felemelését a feszítőizmok meghúzása és belégzés kísérje. Inana mudra . Trataka krija . 12. s a görnyedt tartást megszünteti. Ez az elképzelés az alacsonyabb termetű hinduk között még megérthető. valamint a comb hajlítóizmaiban. A gyakorlat szinte az összes törzsizmot és a végtagok feszítőit is fejleszti. 118. Jalandhara-bandha .egyensúlygyakorlat. mert szinte nemzeti vágy él bennük a régi árja ősök magas testalkata iránt. 16. A tuladandászana . Mindkét irányban végzendő.álló mérleg-tartás Az álló mérleg-tartás (nem tévesztendő össze a tulalangászanával) ugyancsak egyensúlygyakorlat. 13. A testsúly az egyik alsó végtagon van.DR.álló mérleg-tartás hatásai: E . Dzsiva-bandha . Szimhászana .az ismeret jelképe. Jóni mudra . Fontos. sőt a csontokra is hat. de nálunk ez sem alkatilag. 134 . 3. Vriksászana . jellegzetessége és főbb hatásai a következők: 1. amennyiben a mély hátizmok. Ezenkívül mint egyensúlygyakorlat is alkalmazható. Növeli a végtag teherbíró képességét. hogy a felfelé nyújtózás nyúlás mozdulatát utánozzuk. 11. Tuladandászana .és a törzs oldalizmai erősödnek.fa-póz Ez tulajdonképpen egyszerű féllábon való állás. A két kar a fej mellett ugyancsak vízszintesen előre van nyújtva. A csípőés hátizmokat.és hátizmokban. néha még hátrányos helyzetet is teremthet.oroszlán-tartás. az arc lefelé tekint. ízületekre. Szintén féllábon kell állni. Az egyes gyakorlatok kivitele. szalagokra. Tálászana . ábra. ami az izmokra.nyelvzár. így közvetve a nyugalmi testmagasságot is növelheti. Mula-bandha vagy asvini-mudra .nézés a felkelő napba. Brumadhia dristi . valamint a vállöv és a láb feszítőizmait fejleszti (118. a másik térd behajlik.érzékszervek elzárása. Ez bizonyos megszorítással helyes is. 2. mert az egy végtagra eső súly megkétszereződik. A kart magasba emelhetjük a test előtt. 15.pálmaállás A pálmaállásban egyszerűen álló helyzetben lábujjhegyre emelkedünk. A jógik ettől a gyakorlattól a testmagasság fokozódását várják. 17. 10.izomerősítés a váll. sem lelkileg nincs megalapozva. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 9. ábra).végbélzáróizom-gyakorlat. a has.orrhegy-nézés. A karok felemelése történhet egyszerre vagy külön is. keresztezve vagy oldalt. A „növesztő” hatáson kívül a gyakorlat jó egyensúlyi vagy ahogy az előző fejezetben láttuk: az extrapiramidális rendszer jó gyakorlata is. s karjainkat magasra felnyújtjuk. vízszintesen álljon.

ábra). Utkatászana . VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 4. ábra. A legnehezebb része az. Ezután a térdet lassan behajlítva ülő helyzetbe ereszkedünk mindaddig.izomerősítés a vállövben és a combfeszítő izmokban. Mindkét oldalra végzendő. Garudászana .szék nélkül . Az izomrendszer tagjai közül a láb feszítőit erősíti. ábra). A légzés eleinte nehéz. a nehéz légzés oka a megnövekedett has. 5.egyensúlygyakorlat.szék-tartás Mint ahogy a neve is mutatja. IN .és értónusa megváltozik. amíg a comb a talajjal párhuzamos nem lesz. hogy a comb elölről keresztezi az álló lábat. aki a fenntartó Visnu istennek kedvenc „lovagló” állata.DR. tenyerek lefelé és egymás mellé zárva álljanak.garuda-tartás élettani hatásai: E . A törzs egyenesen marad. 119.fokozott hasűri nyomás. szép testalkat kifejlődését eredményezi. Garudáról kapta nevét. Az utkatászana . A német jógairodalomban formájáról „széken ülő” tartásnak (Stuhlsitzhaltung) is nevezik. hogyha ezt fiatal kortól gyakorolják.nemi szervek vérellátásának megváltozása. A tenyerek összefekszenek.(120. az arc előre tekint. emellett a nemi szervekre gyakorolt hatást is tulajdonítanak ennek az ászanának. mint a kígyó tekeredik a másikra”. Valóban olyan. IE . oly módon. Hatása több irányú: egyensúlygyakorlat. a vállizmokat nyújtja. hogy a két comb szögbe való törése miatt a nemi szervek ideg. Kiindulásként álló helyzetben a karokat mellső középtartásba állítjuk. 120. S – ízületi szalag nyújtása a bokában. a talpak teljes szélességben a talajon fekszenek. A hindu képes beszéd szerint „az egyik láb. a comb felső izomcsoportja maximálisan igénybe van véve. teljesen szimmetrikusan: az álló láb oldalának megfelelően a kar könyökbe hajlítva felfelé fordul. 135 . a hüvelykujjak az arc felé néznek.garuda-tartás A garuda-tartás a hindu mitológia híres madáremberéről.vállizmok nyújtása. ábra. különleges tartású ászana (utkat = különleges). A bokaízület erősen előre feszül. H .és mellüregi nyomás. A garudászana . Ez valószínűleg abból adódik. ami eleinte nem sikerül. NV . Emellett a vállés a hátizomzatot is fejleszti. mintha valaki széken ülne .szék-tartás hatásai: IE . A testtartás szintén egyensúlyi és ügyességi gyakorlat. hogy a két tenyér egy magasságba kerüljön. a felső és alsó végtag ízületeit feszíti. tehát elöl a vállmagasságban kinyújtva. később könnyebbé válik. a lábszár és a lábfej pedig hátulról (119. Fél lábon állva a felemelt lábat az álló láb köré kell csavarni. A jógik hiedelme. Ugyanilyen állásban vannak a felső végtagok is. és fedje egymást.izomerősítő hatás a lábszáron. a másik kar pedig elölről és alulról körülfonja.

A hát. Ekkor előrehajolva a két kezet ujjakkal előre a földre tesszük. A gyakorlat a váll. és a hasi szervek összenyomódnak.íjfeszítő-póz Nyújtott lábakkal a földön ülve a bal kézzel meg kell fogni a jobb láb nagyujját úgy. IN . hogy a talpak belső éle összeérjen. A felkar. ábra. a behajlított lábét pedig csavarja. Akarna dhanurászana íjfeszítőpóz hatásai: S .ízületi szalag feszítése a térdben. 136 . Mindkét oldalra elvégzendő. 7. a hasüregben a nyomás megnő. a nagyujját fogó öklöt egészen a fülig kell húzni (akarna = fülig). Ez a láb azonban nem marad nyújtva. a hátizmokat és különösen a comb meg a lábszár hajlító izmait nyújtja. A bakászana . Ezután az összezárt lábfejek együtt tartásával az alsó végtagot addig kell emelni.DR. A jobb kézzel pedig a bal láb nagyujját kell megragadni. ábra) Kezdhető a gyakorlat guggoló állásban is. Akarna dhanurászana . Hasonlóképpen csavarólag hat a behajlított láb csípőízületére is. a térdek pedig széttérjenek. Egyensúlygyakorlatként is alkalmazható. amíg a lábszár a hónaljárokban nem fekszik. hogy a tenyér kifelé balra nézzen (121.és mellizmok is fejlődnek tőle.egyensúlygyakorlat. Bakászana .gólyaállás hatásai: K .és a karizmokat erősíti. az ízületek közül a kifeszített láb térdízületét nyújtja. ábra. 122. bár az egyensúly tartása a mélyen levő súlypont miatt különösebb nehézséget nem okoz. hanem a térdet behajlítva. H . A karok a lábszár fölött vannak. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 6. majd az egész testsúlyt a karra helyezve kézenállásba megyünk át (122. körülbelül a térd szélességében.izomnyújtás a láb hajlítóiban.gólyaállás Ülő helyzetben a lábakat fel kell húzni úgy. 121.és vállizmokat erősíti. IE izomerősítő hatás a vállövben és a hasizmokban. Kisebb mértékben hat a boka és a kéz ízületeire. A hasizmok is igénybe vannak véve.megnövekedett hasűri nyomás. Ízületi és izomtorna. ábra). mint a másik.

A dzsiva-bandhát rendszerint viparita-karaniban (l. a garat és a mandulák. valamint a karizmoknak megfelelően. a torok. old. azaz a nyelv csúcsát hátra kell tolni a szájban. Ezután jön a nyelvkiöltés: a fejet lehajtva az állat mellkasra nyomjuk (l.).kb. a dzsiva-bandhával együtt szokás gyakorolni. 10.DR. 117. hanem az összes nyaki szervek. Dzsiva-bandha .) végzik. A jóga a nyelv tornáját nagyon fontosnak tartja. majd a nyelvet kiöltve néhány másodpercig így tartjuk. amíg csak lehet. A nyelvgyakorlatok valóban jól hatnak nemcsak a nyelv. mint azt a gyógyítási fejezetben látni fogjuk. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 8. 10-15-ször. 124. ábra). a fejben és a nyakban megnövekedett vérnyomás.izomerősítés az oldalés hasizmokban. A kákászana . Ez a gyakorlat lassú része. ábra). ábra. ábra. Szimhászana . Ezt a gyakorlatot nemcsak azért végzik a jógik.holló vagy varjúállás Kivitele az előző bakászanánál is könnyebb: álló helyzetben előre dőlve két tenyerünkkel a földre kell támaszkodnunk. A nyelven kívül a garat izmait is tornáztatja a következő gyakorlattal. de ez nem kötelező kapcsolás. hogy a híres „élve eltemettetés” procedúrája alkalmával a 137 .nyelvzár A gyakorlat során a nyelvet egyszerűen hátra kell görbíteni a szájban. jalandhara-bandha. old. leginkább térdelő ülésben (vádzsrászanában) (124. 123. közben a szájpadra állandó nyomást kell gyakorolni vele. Szimhászana . két térdünket a könyök fölé támasztjuk és kézre állunk (123. a szimhászanával együtt. hanem azért is. hogy egyetlen izomcsoportot se hagyjanak ki véletlenül a tornáztatásból. Fokozatosan kell a szájpadon hátracsúsztatni.holló. s véleménye szerint a beszéd és a táplálkozás nem elegendő nyelvmunka. valamint a középső fül állapotára is. ezután következik a gyors rész. valamint a hasizmokat erősíthetjük vele.vagy varjúállás hatásai: IE . 120. Számos gyakorlat kiegészítéseként lehet alkalmazni.oroszlán-tartás Ez a gyakorlat tulajdonképpen maximális nyelvkiöltésből áll.oroszlán-tartás A gyakorlat először a dzsiva-bandhával kezdődik. amelyet az előző nyelvgyakorlattal. A vállizmokat és a karizmokat. amikor az előbb leírt módon. izmait ezenkívül is tornáztatni kell. Az egyensúly tartása szintén nem okoz különösebb nehézséget. 9. Kákászana . a fordított testhelyzetű gyakorlatoknál. de gyors egymásutánban kell megismételni a nyelv teljes hátrahúzását és kiöltését . Gyógyhatását Kuvalajánanda részletesen tanulmányozta.

állzár A gyakorlat abból áll. de néhány évtizeddel ezelőtt legalább ilyen megütközéssel fogadták nálunk pl. hogy a végbél-záróizmot többször egymás után össze kell húzni. 11. 12. hanem a környező egyéb izmok . 125. 138 . Ugyancsak lényeges része a már leírt nyelvgyakorlatoknak is. csak nem fordított testhelyzetben. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány felső légutak elzárására felhasználják. Ezeknek az izmoknak a biológiai alapfolyamatokban. a nemi működésekben fontos szerepük van. Leginkább sziddhászanában vagy egyéb ülésmódokban gyakorolják.végbél-záróizom-gyakorlat A jóga-rendszert valóban nem lehet azzal vádolni. A mula-bandhában nemcsak a végbél záróizma. később). Naszágra dristi . majd elernyeszteni.és vizeletürítésben. hogy az izomzatnak csak egy részét tornáztatja: a mulabandha abból áll. Ehhez azonban előbb a nyelv alsó felszínén levő frenulumot vagy nyelvféket a jobb hátraölthetőség érdekében átvágják (l. hogy a fejet maximálisan előre hajtva az állat a mellkashoz kell szorítani.DR. sőt esetleg aranyérkiújulást is előidézhet. Jalandhara-bandha . a fejenállást.a kismedence alsó izmai.orrhegy-nézés Ez a szemizom-gyakorlat valójában bandzsításból áll: a két szemet maximálisan összetérítve az orrunk hegyére kell nézni (125/A ábra). Szemgyakorlatok: A naszágra dristi (orrhegy-nézés). Egyes szexuális jóga-iskolák a nyelvet nemi perverzitásokra is használják. A feji vérkeringés azonban itt is megváltozik. Nő a kismedence alsó idegfonatainak tónusa. Ez számunkra furcsának tűnő torna.rendszerint összehúzódnak. 13. amit az általános abiologikus szemlélet mellett nem is lehet csodálni. a széklet.brumadhia dristi (orrgyök-nézés). mert székrekedést és nemi működési zavarokat is okozhat. Mula-bandha vagy asvini mudra . Éppen fontos szerepük miatt csak óvatosan gyakoroljuk. Hasonló helyzet alakul ki a gerinc nyaki szakaszának előrehajlítását tekintve. ábra. mint a szárvangászanában (gyertya). a vizeletlevezető és a nemi szervek akaratlagos izmai is . B .

DR. 16. Az inana mudrát mint gyakrabban használt kéztartást csak a teljesség kedvéért említjük meg. 17. 172. tudás. A következőkben a dinamikus. ábra. ábra). Inana mudra . 127. Mindkét gyakorlat a szemizmokon kívül erősen hat a vegetatív idegrendszer központjára is (valószínűleg a ganglion ciliare izgatásán keresztül). amely az agyalapi mirigy bizonyos működését szabályozza. Trataka krija . feszítő és lazító gyakorlatokat vizsgáljuk meg. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 14. csak nem az orrhegyre kell nézni. a mutató. Fáradtság esetén fejfájást okozhat.a brahmarai pránájáma. a középső ujjak oldalról az orrszárnyat nyomják össze. Kivitele egyszerű. tudomány. hanem felfelé a szemöldök irányába (125/B ábra). Inana mudra . hanem a köztiagynak abba a részébe futnak. Ismeretes. lendítő. mert az állatoknak az egész évi életritmusát. így a fejen levő összes érzékszerv el van „zárva” (126. Állatokban ennek sokkal nagyobb a jelentősége.az ismeret.érzékszervek elzárása A két hüvelykujjal a külső hallójáratot kell bedugni. hogy egyes idegrostok a retinából nem a látás központjába. az ún. ezek irányítják.helyesebben kéztartást . Most pedig lássuk a lazítógyakorlatokat. a légzésgyakorlatoknál. amit főleg a szellemi jógában használnak. Ez néma kézjel. old. Elsősorban a szem ideghártyájára.orrgyök-nézés Ez is hasonló az előbbi gyakorlathoz. míg a többi három ujj nyitva marad (127. zümmögő légzés gyakorlásához használják (l. Jóni mudra . ábra).az ismeret jelképe A mudrákhoz vagy jelképekhez tartozó kéztartás ez. ábra. pl. Ezt a gyakorlatot . jelentése: az ismeret. a madarak vándorlását stb. A gyakorlatot főleg a szellemi jóga céljaira használják. A felsoroltakkal nem merítettük ki a jóga-gyakorlatok arzenálját. Brumadhia dristi . 15. mint az emberben.nézés a felkelő napba A felkelő vagy lenyugvó napba való néhány másodperces nézésből áll. a szaporodást. 126. a tudás és a tudomány jelképe.). ezért óvatosan gyakorlandó. valamint a központi idegrendszerre és a belsőelválasztású mirigyekre hat. végül a negyedik és ötödik ujjal a felső és alsó ajkat kell összeszorítani. Vannak ezenkívül egészségügyi-tisztító eljárások. 139 . a mutatóujjakkal pedig a szemhéjat lefogni. így a fény a hipofízisen keresztül serkentőleg hat a belsőelválasztású mirigyekre. A jógaülések közül a sziddhászanában alkalmazzák leginkább.az érzékszervek elzárása.és hüvelykujjat össze kell érinteni. Jóni mudra . Számos hasonló mudráról volt szó a történeti részben. igazítják az évszakhoz. amelyeket a jóga egészségügyi szabályai között talál meg az olvasó. gyakorlatok is.

ha a kérdéses ízületet. végül hasonlóképpen a combizmokat is ellazítjuk. minden irányba való mozgatása. és nagyon leronthatja a testtartások hatását. ábra). A gyakorlat kezdetekor a földön hanyatt fekszünk. majd a hajlítókat. A statikus izometrikus ászanák mindegyikét ugyanis a lazítógyakorlatokkal kell befejezni és elválasztani egymástól. ábra. mert egyik-másik izomcsoport feszesen marad: észre sem lehet venni. Az izmok ellazítása. SAVÁSZANA . mint inkább a fontossága indokolja. Ezek után jön a nyak lassú. hogy szervezetünket megfelelő módon lássuk el oxigénnel. Ezért leghelyesebb. Ha a lazítást pl. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány LAZÍTÓGYAKORLATOK Külön fejezetet szentelünk a lazítógyakorlatoknak. ahol az izom működik. Végezhető mindez oldalt fekvésben is. az alsó végtagok is megfeszítés nélkül egymás mellett fekszenek. utóbbiban lefelé néz. majd törzsizmok és így tovább. hogy tökéletesen végezzük-e avagy sem. akkor a száj kinyílik (mint a halotté). ha összes izmaink elernyedtek. A lazítás úgy a legegyszerűbb. igen távol áll a jóga lényegétől. A legnehezebb a fej.DR. has. Ekkor áttérhetünk a másik lábra. Ha az állkapocs teljesen ellazult. vizsgáljuk meg tehát előbb ezt a gyakorlatot. Ezek után következhet a csípő. Ez kezdetben sohasem sikerül. ha rendszeresen sorra vesszük egyes izmainkat. ezt azonban csak hosszú gyakorlás után lehet elérni. 128. a lábon kezdjük. Az egész ellazítási művelet kezdetben 5 percet is igénybe vesz.PIHENŐ-PÓZ Egyszerűnek látszó gyakorlat. A leginkább ismert lazító. hasi savászana vagy hason fekvés. Egyetlen izomcsoportot sem szabad figyelmen kívül hagyni. ahol előbb a feszítőket. hogy nem lazultak el.a jobb lábon lazítjuk ki a lábujjakat. Savászana – pihenő-póz A gyakorlat a teljes izomzat pihentetését szolgálja. minden irányban kissé kimozdítva kilazítjuk. az arc izmait ellazítani. az előbbi esetben a tenyér felfelé. Minden egyes gyakorlat között még légzésgyakorlatokat is kell végezni. A lábakat lazán kinyújtóztatjuk. hogy jógázás címén 10-15 testtartást egymás után „ledarálnak”. Az izmokat teljesen ellazítjuk.és pihenőgyakorlat a savászana. ezután át lehet térni a bokára. ill.és hátizmok kerüljenek egyéni ellazítás alá. Ilyenkor a fej oldalra fordul. Ezzel a módszerrel az erős feszülések könnyen megszüntethetek. Az egyes ászanák közötti rövid pauza-savászana legalább annyi ideig tart- 140 . izomcsoportokat. a lábon. ami után teljesen ernyedten kell hagyni az izmokat. mondjuk . a karok a test mellett nyugodnak. ha általános pihenés céljából végezzük. és ott is sorba vesszük az egyes ízületeket. Az a gyakori szokás. A lazítás tehát néhány laza mozgásból álljon. a karok a test mellett vagy a fej felett a talajon nyugszanak. akkor először. a működési tónus csökkentése szervesen hozzá tartozik a testtartások hatásának kiaknázásához. Változata az ún. mert kezdetben nem tudjuk lemérni. A felső végtag után a mell. amely tetszőleges időtartamú lehet: általában 10 perc. a lábfejek pedig oldalra dőlnek. de ha sok gyakorlás után jól megtanuljuk. akkor már elegendő rá néhány másodperc. a lábszárra. ill. ezért akkor tökéletes. de csak azért. majd a talpizmokat. Az ellazítgatási ellenőrzés után következik a tulajdonképpeni pihenés. ellazítása. mert ezek szinte mindig észrevétlenül is feszesek maradnak. ezt nem annyira a gyakorlatok száma. hulla módjára (sava-hulla) fekszünk (128. és figyelmünkkel felfelé haladva mindegyiket sorban elernyesztjük. kezdve pl.

aktiváló retikuláris rendszere . de legalább reggel és este: elalvás előtt és felébredés után. ezért van szükség az ízületeket erősítő szalagokra. rendszeres iskolára van szükség. amikor a kificamodott végtagot kell visszahelyezni: úgy fektetik a balesetes egyént. mint hogy az egyik leghíresebb. Az izomrázás több alapmozdulatból áll: mindig megfelel az 141 . az a könnyebb napok fáradalmait rövid idő alatt kipiheni. Ez számunkra túlzásnak tűnik. dinamikus-lazító gyakorlatok. mert sietés és kapkodás a jóga által nyújtott előnyöket nagyon le tudja rombolni. hogy az az egész idegrendszert megnyugtatja. amelyeket a következőkben fogunk áttekinteni. Ezért ne sajnáljuk magunktól azt a néhány percet. azaz „kificamodik”. ne is kísérletezzünk vele. de az alvásban elérhető kikapcsolódási és pihenési mértéket nem éri el. Erre szolgál többek között ez izmok alaptónusa. tehát az agykéreg mozgató mezőin kívül a már tárgyalt extrapiramidális-rendszert. A szalagok is csak a fő megterhelés! irányban óvják az ízületeket. A savászana az izmok tónusát csökkenti. Elsődleges támadáspontja az izmok tónusa. hogy egy jógi. elsősorban és első fokon az izmok tónusára hat. Ezt akaratlagosan nem sikerül megcsinálni. a savászanával megegyező gyakorlat adja. egyes ízületekben (pl. A savászana rendkívül hasznos a nyugati életmódú ember. A mozgásos ellazítás alapgyakorlata a nálunk is ismert „izomrázás” vagy dzsoggolás. A savászanát nemcsak az ászanák között kell végezni. s e központokon keresztül az egész idegrendszerre. mert nem alvásról. s ne úgy fogjunk hozzá.is pihen. hogy miközben hatalmas súlyokat emelgetett könnyűszerrel. A mi körülményeink között azonban a negyedórás pihenés savászanában meg sem közelíti a napi 6 . mint az előtte végzett testtartási művelet. tehát a ma embere számára. mert normálisan nem vagyunk képesek tudatosan annyira lesüllyeszteni az izmok tónusát. ezen keresztül az izomzat mozgását és tónusát szabályozó idegközpontokra. a jógához hasonló modern rendszerek között (l. már csak azért sem. s amellett a gondolatok viharzó forgása is csökken. amit sportolóink széltében alkalmaznak izmaik lazítására. hogy az egész napi siető. DINAMIKUS IZOMLAZÍTÓ GYAKORLATOK A dinamikus vagy helyesebben kinetikus lazító eljárások kiegészítik a savászana hatását. modern ideggyógyászok által kiterjedten alkalmazott Schultz-féle autogén tréning egyik legfontosabb eleme. hogy nem jól csinálta. Abhenananda írja. Bizonyos fokig minden jóga-gyakorlat nélkül is ellazíthatók az ízületeket támogató izmok. Ezzel nem kisebbítjük a savászana értékét. Módszereinek gerincét a teljes ellazítás. Legjobb reggel. délben. mint az izmok tónusának nagyfokú csökkentése. s a húzó hatásra az izmok tónusa csökken. Van. hogy azok a helyükön maradjanak. miközben a csontok könnyebben visszahelyezhetők az ízületbe. Az ízületben csatlakozó csontok megfelelő állását végső fokon az ízület körüli izmok tartják fenn. Az ízületeket az ízület tokja ugyanis nem tartja annyira. mert alvásban ezeken kívül az agykéreg saját ébrentartó központja . hogy a végtag a sérült ízületben lefelé lógva enyhén húzzon.). hogy aki savászana technikáját mesteri tökélyre vitte. Mindezek azonban nem érhetik el az alvás pihenési mélységét.8 órai alvás nyújtotta regenerációt. de lehetséges. hanem önálló gyakorlatként helye van a szervezet általános pihentetésében. hosszú gyakorlás után kikapcsolhatja azt az idegi apparátust. hogy az ízület teljesen ellazuljon. A savászana hatásának értékelését abban foglalhatnánk össze. a szervezet mozgásának segéd-komputerét. hogy olyan tónusművészekké legyünk. Az izomtónus befolyásolása a jóga kedvenc területe. A Schultz-féle autogén tréningről már szóltunk. Ez a végtagkificamítás nem egyéb. amit azután egyéb gondolatösszpontosítás és képzetirányítási fogások tarkítanak. ami ha megszűnik. a végtagjait is teljesen ki tudta ficamítani. aki szerint a savászanában eltöltött negyed óra felér egy egész éjszakai pihenéssel. hanem éber pihenésről van szó. Az izmokon való gyors végigszaladáskor legalább egy negyedük többé-kevésbé feszes maradt. azzal ejtette bámulatba környezetét. a vállízületben) az ízületi fej elhagyhatja az ízületi árkot. Ahhoz. ösztökélő tempót megtartsuk. igen hosszú. biztos lehet benne. aki Angliába érkezett. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány son. Mi sem bizonyítja ezt jobban.DR. Ha az ellazítási ellenőrzéssel már kezdetben néhány másodperc alatt végez valaki. akik izmaik alaptónusát is befolyásolni tudják. amely az izommozgásokat tudatosan és tudat alatt összerendezi. Savászanában elsősorban az izomzat ernyed el. este gyakorolni. A lazítás mellett és azon keresztül a savászana célja a szervezet pihentetése. old. A sebészek is felhasználják ezt a lehetőséget. hanem csak a helyére tesszük. A jóga-irodalom igen dicséri kitűnő hatását. 17. Ilyen tónuslazító gyakorlatok a savászanán kívül az ún.

DR. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány

izom működési irányának, mégpedig úgy, hogy a lazítás iránya merőleges vagy ellentétes legyen az összehúzódás irányára. Legegyszerűbb formája a két lábon egy helyben való ugrálás, ami a vállöv és a felső végtagok izomlazítását végzi. A fél lábon végzett apró helyben ugrások egy-egy alsó végtag kilazítására szolgálnak. A nyakizmok lazítása a fej előre-hátra, oldalt való ejtegetésével érhető el. A törzs kilazítása előre-, oldalt- vagy hátra hajlással történik. A legpontosabb lazítás ízületek szerint gyakorolható be. A lazítás sorrendje mindig a végtag végéről befelé irányuljon, a felső végtagon tehát az első ujjízületek lazítása. Az ujjak lazítása úgy történik, hogy egyik kézzel a másik tenyeret megfogva az ujjakat tenyérkézhát irányba lazán ide-oda kell mozgatni. Az ujjak maguk sem mozognak, csak a másik kéz rázza őket a tenyér, a kézközép segítségével. A lazított oldalon az ujjakat teljesen el kell ernyeszteni, csak passzívan kövessék a mozgásokat. Nagyon fontos a mozgatás üteme. Ez mindig feleljen meg az ujjak saját ritmusának. A mozgatás végezhető kézél irányban is, így azonban sokkal nehezebb, mert az ujjak akadályozzák egymás mozgását. Csukló lazítás. A csuklótól kezdve lassú és gyors fázisát végezzük a lazításnak. A lassú fázisban egyik kézzel az alkart csuklóban megfogjuk, függőleges helyzetbe emeljük, ezután addig döntjük előre, amíg a csukló magától le nem billen. Ez csak úgy sikerül, ha közben tudatosan is maximálisan igyekszünk elernyeszteni az alkarizmokat. Kezünkkel az alkar élét, a csontokat fogjuk, mert az izmokra gyakorolt nyomással gátoljuk az ujjak és a csukló mozgását. A csukló és az ujjak mozgatását ugyanis elsősorban az alkar izmai végzik. Könnyen meggyőződhetünk erről egy kísérlettel: magunk előtt a tenyeret kinyújtva és felfelé fordítva az alkart - a csukló alatt egy tenyérnyi távolságban - hüvelykujjal erősen meg kell nyomni - a kinyújtott ujjak azonnal ráhajIanak a tenyérre, mert a hosszú ujjhajlító izmokat és azok inait nyomtuk, ill. húztuk meg. A csukló passzív billentését az ellenkező oldal felé is el kell végezni. Ezután következik a gyors lazítás. Ezt mindkét csuklóban egyszerre lehet gyakorolni. A kézfejeket lefelé lógatva az alkarral rázó mozgást végzünk: ilyenkor a kéz mint egy rongydarab fityeg a csuklón. Néhány másodpercnyi lazítás után érezni fogjuk, hogy az izmok tónusa jelentősen csökkent. Vigyázni kell azonban, nehogy a túl erős mozgatás miatt az inak vagy a szalagok meghúzódjanak. Könyök lazítás. Ez legkönnyebben fekvő helyzetben végezhető. Hanyatt fekvésben az egyik kart függőleges helyzetbe hozzuk, a másik kézzel a felkart a könyök felett megfogjuk, és lassan a könyökhajlat irányába húzzuk, míg az alkar könyökben magától le nem billen. A felkar izmait teljesen el kell ernyeszteni, ezért is szükséges a felkart a másik kézzel fogni, hogy ennek elernyesztése minél tökéletesebb és könnyebb legyen. A gyors fázis, álló helyzetben végezhető legcélszerűbben. Előrehajolva egyik kart függőlegesen le kell lógatni; ismét a másik kézzel megragadni, s a felkart kis rövid mozgásokkal a könyökízületben ide-oda mozgatni. Váll lazítás. Legkönnyebb a vállízület és vállizom ellazítása, mert az álló helyzetben végzett apró helyben ugrások is elsősorban a vállat lazítják ki. Végezhető előrehajlásban is, amikor a két kar teljesen „élettelenül” lóg lefelé, míg a törzzsel végzett mozgások a lazítást elősegítik. Hasonlóan tökéletesíti az ellazulást a váll ide-oda való rándítása is, ill. a karok magas tartásból való hirtelen leejtése. A felső végtaghoz hasonlóan kell végezni az alsó végtag szisztematikus ellazítását is. Boka és lábujj lazítás. Fél lábon állva, megtámaszkodva az egyik lábat fel kell emelni 10 - 20 centiméterre a talajtól, a bokát és a lábujjakat teljesen ellazítani, majd finom rázó mozdulatokkal előrehátra és jobbra-balra fokozni az ízületek lazaságát. Térd lazítás. Ugyancsak fél lábon állva és megtámaszkodva végezhető a legkönnyebben. Kissé lábujjhegyre kell állni, a másik láb mozgás nélkül lógjon lefelé. A combot egyik kézzel rögzítjük, míg törzsünkkel előre és hátra félfordulatokat végzünk, a térd lengésének ideje szerint, míg a térdízület teljesen el nem lazul. A csípő lazítása pontosan úgy történik, mint a térdlazítás, azzal a különbséggel, hogy a combot kézzel nem lehet rögzíteni, így a törzs mozgásai a csípőízület lengését fogják eredményezni. A lazítógyakorlatok hatása kettős: az egyik közvetlenül az izomzatra irányul, a másik pedig az idegrendszerre. Az idegrendszeri hatásról már beszéltünk, s megállapítottuk, hogy főként az izomtónust szabályozó idegközpontokra hat, amelyek tónusnövelő és csökkentő agy területekből állnak. Az izomtónus növelésért a középagyi és nyúltagyi ún. retikuláris, tónusfokozó rendszer felelős, mint agytörzsi irányító központ; lazításkor ennek működése csökken az ún. tónusgátló központokhoz viszonyítva. A retikuláris rendszer nevét a hálózatosan elhelyezkedő idegsejtjeiről kapta (retikulum = hálózat). Ez a hálózatos sejtállomány az idegrendszer egyik legfontosabb energia központja, tónusszabályozója. A retikuláris rendszer a gerincvelő mozgató sejtjeire hat, és csökkenti annak ingerküszöbét, ami pedig tónusnövekedést eredményez. A tónust az agykéreg is tudja növelni, és csökken-

142

DR. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány

teni is. Ugyanilyen csökkentőleg hat a kisagykéreg tevékenysége is. Összegezve a tónusszabályozást, egy kis egyszerűsítéssel kimondhatjuk, hogy a gerincvelő mozgató idegsejtjeinek tónusát (ingerküszöbét) két ellentétes idegközpont-csoport irányítja, egymás ellentéteként működve: a nagyagykéreg és a kisagy elsősorban mint gátló rendszer csökkenti, a közép- és nyúltagyi rendszer pedig növeli a tónust (129. ábra). A lazítógyakorlatok alkalmával különösen a savászanában, hullapózban az agykérgi tónuscsökkentő központot tudjuk akaratlagosan irányítani. 129. ábra. Az izomtónus szabályozásának felső idegközpontjai: NK - nagyagykéreg; K - középagyi tónusközpont; N - nyúltagyi tónusközpont; KA - kisagy; G - gerincvelő; M - gerincvelői mozgató idegsejt; I - izom (+ = tónus fokozó, - = tónuscsökkentő hatás). Az egész művelet tehát ezen keresztül hat a többi központra és magára az izomzatra. Azoknak a jógiknak, akik izomtónusukat már nagymértékben befolyásolni tudják, az agykérgük és a kéregalatti, valamint az agy törzsi központjaik között valószínűleg olyan erős reflex-kapcsolatok épültek ki, amelylyel bámulatra méltó módon tudják befolyásolni (változtatni) a tónusszabályozó rendszer működését. Az idegrendszeri retikuláris állomány más területek aktivitását is szabályozza, nemcsak az izomzatét, így a jógi eszközt kap a kezébe, amellyel befolyásolni tudja az egész idegrendszer energetikáját. A szellemi jóginak pl. nem is az izomlazítás a közvetlen céljuk, hanem az idegrendszer egyébként nem tudatos működése feletti uralom megszerzése, és számukra a lazítógyakorlat „csak” jó eszköz céljuk eléréséhez. A lazítás másik fő hatása magán az izmon érezhető. Az izomrendszer fejlesztésében igen fontos a feszülésüket követő tökéletes ellazulás. Ellazulás alatt a kitáguló kapilláris-hálózat biztosítja az izomzat regenerációját és az izomrostok vastagodását. Az izmok ugyanis nem a megfeszülés alatt erősödnek, hanem a munkájukat követő bő vérellátás és pihenés alatt. Az ellazítás különösen fontos a statikus jellegű jóga-gyakorlatok után. Bagoly és munkatársainak vizsgálataiból tudjuk, hogy míg a dinamikus jellegű testgyakorlatok csökkentik az izomtónust, addig a statikus jellegű testgyakorlatok után az izomtónus sokszor emelkedik. Nem indokolatlan tehát, hogy éppen a statikus és izometriás jellegű ászanák után - éspedig minden egyes ászana után - a jóga savászanát, izomlazítást iktat be. A jógázni tanulónak rendszeresen éppen az a legelső feladata, hogy mielőtt az ászanákat megtanulná, már ismernie kell az izomlazítás elemeit. Összefoglalva az izomlazító gyakorlatok értékelését megállapíthatjuk, hogy erőteljesen hatnak az izomzatra, ill. az idegrendszeren keresztül az egész szervezet energetikájára. Ezért a modern ember számára igen hasznos e gyakorlatok elsajátítása. Ezen keresztül a mai élet akcelerációjában eszközt kaptunk kezünkbe az életritmusok ősi ütemének megőrzésére.

DINAMIKUS JÓGA-GYAKORLATOK
A leírt ászanákon és mudrákon kívül a jóga-gyakorlatoknak egész arzenálja ismeretes, hiszen egyes nagy jógamesterek állítólag - több mint 80000-et ismernek. A gyakorlatok egy része más jellegű, mint a már ismertetett ászanák, nem statikus mozgásformákból, hanem a mi tornarendszere-

143

DR. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány

inkhez külsőleg igen hasonló mozgáselemekből, ill. komplexumokból áll. E gyakorlatok egy részét a következőkben dinamikus jóga-gyakorlatok néven foglaljuk össze. E gyakorlatok nem annyira ismertek, mert egyrészt ezeket is hosszú ideig titokban tartották művelői, s az iskolák tananyaga mesterről tanítványra öröklődött; másrészt nem annyira tűnnek fel az európai szemnek, mert nagyon hasonló mozgásokból épülnek fel, mint a legáltalánosabb talajtorna gyakorlatok. Legtöbbször természetes, a mindennapi életben is előforduló élet- és munkamozdulatokból állnak. Lényegüket tekintve azonban mégis eltérnek a mi tornarendszereink elemeitől, és mindjárt rá is térünk, hogy miért. A gyakorlatok hatása többféle, de nagyjából két csoportra oszthatók: izomfeszítő és lendítőgyakorlatokra. Az izomfeszítő gyakorlatok az izomzat erősítését szolgálják, mégpedig nem is egyes izomcsoportok feltűnő kiemelésére törekednek, hanem harmonikus, egészségesen fejlett, egységes izomrendszer kiépítését célozzák. A lendítőgyakorlatok elsősorban a civilizált és urbanizált életmódból kiesett, természetes mozgásokat igyekeznek pótolni. Ezek a nagyobb erőbedobást, lendületet igénylő mozdulatok a jóga szerint szintén elengedhetetlenek a szervezet tökéletes egyensúlyának a fenntartásához. A dinamikus jóga-gyakorlatokat először Yesudián tárgyalta részletesebben. Kiemelte, hogy a dandalok és bhászkik ősi hindu izomfejlesztő rendszere a jógának olyan ága, amely alkalmas az izomzat gyors fejlesztésére. A Hatha jóga pradipikának ez a rendszere elsősorban az izommunkára való aktív figyelem-összpontosításra helyezi a hangsúlyt, amely szerinte nagyban elősegíti az izmok regenerációs folyamatait. Tagadhatatlan előnye a jóga izomfejlesztő gyakorlatainak, hogy nem szükséges hozzá, tornaszer, így bárki könnyen otthonában is gyakorolhatja őket. Ezt az előnyét használták fel a hindu ifjúság edzésére; mellesleg a gyakorlatok titokban tartásának is az volt az egyik oka. A hindu ellenállási mozgalmak az ifjúság harckészségét akarták vele fejleszteni, hogy alkalomadtán felhasználják az angol gyarmatosítók kiűzésére. Titkos tornacsoportok létesültek, ahol a lelkes ifjúság fejlesztette izmait. Azóta India megszabadult az angoloktól (1947-ben), de az atomfegyverek korszakában az izomerő amúgy is sokat vesztett régi harcászati és politikai értékéből. Azt mondtuk, hogy nem szükséges tornaszer, egy azonban megkönnyíti a gyakorlatokhoz elengedhetetlen figyelem-összpontosítást: ez pedig a tükör, s ha lehet, álló tükör. A tükörben megfigyelhetjük, az egyébként nem látható izomcsoportok munkáját, tökéletesebbé tehetjük azok beidegzését, és javíthatjuk a gyakorlatok stílusát. Vegyük sorba az egyes izomfeszítő, majd lendítő-gyakorlatokat.

IZOMFEJLESZTŐ GYAKORLATOK
1. Felső végtagi izomgyakorlat.
A kar, csukló és az ujjak egyszerű behajlításából áll. Ezt azonban lehetőleg lassan és a kar öszszes izomcsoportjának állandó feszítése közben kell végrehajtani. Minél lassabban és minél nagyobb erőfeszítéssel végezzük az egyszerű végtaghajlítást, annál tökéletesebb a gyakorlat. Közben minden figyelmet az izommunkára kell összpontosítani. Először csak az ujjakat kell behajlítani - itt is előbb az ujjak hegyét, majd a többi ujjpercet is -, azután a kéz ökölbe szorul, behajlik a csukló, végül a könyök is. Külön a jobb és a bal végtaggal, majd mindkettővel egyszerre gyakoroljuk. Minden gyakorlat előtt és után mély légzés következik, a gyakorlat után pedig a végtag lazítása a megfelelő kinetikus lazítógyakorlattal.

2. Vállizom-gyakorlat
Kis terpeszállásban, testhez zárt karokkal indul a gyakorlat, majd a két kart - minden izmot megfeszítve - lassan oldaltartásig kell emelni. A karok olyan lassan és erővel emelkedjenek felfelé, mintha nehéz súlyt emelnének. Ha a vízszintes fölé is tovább emelkedik a kar, akkor a törzs oldalizmai is működésbe lépnek. Akárcsak az előző gyakorlatoknál, itt is a figyelem összpontosítása és ezen keresztül elért izomfeszítés nagysága a döntő. A gyakorlat után a megfelelő lazítógyakorlat és mély légzés vagy jóga légzés (l. a következő fejezetben; 156. old.) következik.

144

DR. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány

3. Mellizom-feszítés
A kezet a mellkas előtt összekulcsolva, a tenyereket nagy erővel kell összenyomni, majd lassan előrenyújtani. Ha a kart teljesen kinyújtottuk, akkor lassan jobbra, majd balra kell hajlítani, miközben a figyelem a mellizmok feszülésére irányul.

4. Hátizom-gyakorlat
Fix pontot (ajtókilincs, ágyvége) megragadva előre kell dőlni, s mintha pl. a kilincset ki kellene húzni a helyéről - karhajlítás nélkül - csupán a váll és hát, valamint az oldalizmok összehúzásával a törzset a megragadott fix ponthoz kell húzni. Ezután az izmokat elernyesztve ismét távolodni, majd újból közeledni kell.

5. Alsó végtagi izomgyakorlat
Lábujjhegyre állva, majd az összes lábizmokat megfeszítve lassan guggoló állásba kell lemenni, azután lassan visszaemelkedni. Hosszabb gyakorlás után fél lábbal is megpróbálható, ennek kiviteléhez azonban már a testsúlyhoz képest jól fejlett izomzat szükséges.

6. Törzsfeszítő gyakorlat
Terpeszállásban, a kart magasra emelve törzzsel lassú előrehajlást, hátrahajlást és oldalrahajlást végzünk, mindkét oldal felé. A mozgás közben figyelmünk a feszülő törzsizmokra összpontosuljon, mintegy aláhúzva ezek munkáját.

7. Súlyemelés
Előrehajolva egy képzeletbeli súlyt kell megragadni és azt a lehető leglassabban mellmagasságba emelni, majd újabb mély légzés után a fej fölé nyomni. Ugyanilyen lassan helyezendő a képzeletbeli súly a földre.

8. Nyilazás
A súlyemeléssel együtt ez is az összetettebb gyakorlatok közé tartozik. Terpeszállásban az egyik oldal felé kell fordulni, s a képzeletbeli íjat megragadjuk, a másik kézzel pedig a húrt lassan megfeszítjük, majd elengedjük. A gyakorlat - akár a többiek - többször egymás után is megismételhető.

9. Kötélhúzás
Nagy terpeszállásban először az egyik, majd a másik oldal felől kell lassan behúzni a képzeletbeli kötelet. Közben teljesen nekifeszülve, egészen az egyensúly határáig be lehet dőlni.

10. Vízmerítés
A kötélhúzáshoz hasonló, de nem oldalról, hanem mély kútból kell felfelé húzni csigalassúsággal a nehéz vödröt tartó képzelt kötelet.

145

DR. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány

11. Kötélmászás
Tulajdonképpen ez is kötélhúzás, de felülről. Igen lassan, képzeletbeli kötélre kell felmászni vagy csigakötelet lefelé húzni.

12. Négykézláb mászás
Fontos izomerősítő, kiegészítő gyakorlat, melyet szintén lassan kell végezni. Először nyújtott lábbal és karral, majd hajlított végtagokkal, térden, és végül indián-kúszásban gyakorolható. Nyújtott lábbal végezve ez voltaképpen fordított testhelyzetű gyakorlat, melyben a fej mélyen a szív szintje alá kerül.

13. Függeszkedés
Szintén fontos kiegészítő gyakorlat, voltaképpen az izomlazítókhoz tartozik. Az izmokat, ízületeket, szalagokat nyújtja, emellett a gerincet is széjjel húzza, így a csigolyákra kedvező hatású. Kezdetben két kézzel kell függeszkedni, majd külön jobb és bal kézzel. Először csak néhány másodpercig, később több percig is függeszkedő helyzetben maradhatunk. Olyan gyakorlat, amihez valamilyen „szer” kell, amire fel lehet függeszkedni. Télen a szobában szükségből a szekrény oldalán is lehet felhúzott térdekkel függeszkedni.

14. Nyújtózkodás
Természetes, ösztönös gyakorlat, amelyet kivétel nélkül mindenki végez egész életében. Az egész test, de elsősorban a hát- és vállizmok, valamint az ízületek tornája, amelyet tudatosan kidolgozva, lehetőleg minden izomcsoportra végezzünk el. A felsorolt izomgyakorlatok csak minták, amelyek példáján bárki kialakíthat saját magának egyéni gyakorlatot. Lehet a kedvenc sportmozgást venni, ami az úszástól, futástól kezdve a labdarúgáson át a tekézésig bármi lehet. A fontos a jóga-módszer: a lassú izomfeszítés és a figyelem összpontosítása. A leghelyesebb, ha a lassú izomfeszítést ugyanannak a mozgásnak gyors, természetes gyorsaságú formájával kezdjük, ezután következzék a lassú fázis, majd ismét gyors mozgással fejezzük be. Ne feledjük: utána mindig izomlazítás és mély légzés szükséges! Ha valaki jól megfigyeli az izomfeszítő gyakorlatokat, akkor feltűnik, hogy lényegük az ellentétes izomcsoportok együttes feszítése, valamint a lassú végrehajtás. A lassúság azonban csak úgy érhető el, ha az ellenlábas (antagonista) izmok egyszerre működnek, mind a kettő összehúzódik, s az egyik lassan utána enged a másiknak. A kar behajlításakor pl. a karhajlítók megfeszülnek, de ez csak úgy lehetséges, ha egyúttal a karfeszítők is ugyanolyan erősen összehúzódnak, különben a kar behajlana. Így végeredményben az egyik izomcsoport edzi a másikat, a tornázó mintegy „önbirkózást” végez. Volt szó az állást létrehozó ún. antigravitációs izmok reflexéről. Az izom nyújtására annak tónusa növekszik. Van egy másik alapvető reflexfolyamat is az izomrendszerben, ez pedig az ellentétes mozgású izmok ellentétes viselkedése: ha az egyik összehúzódik, a másik ellazul. Az izomfeszítő gyakorlatoknál teljesen ez ellen a reflex ellen dolgozik a mozgás, mert mindig az ellentétes működésű izmok húzódnak össze egyszerre, hogy a lassú mozgást lehetővé tegyék. Az izommunka ilyen formája közelíti meg az izom izometriás összehúzódásának formáját. Ezt régebben lebecsültük, de az újabb vizsgálatok alapján mind több helyet kapnak a modern edzési rendszerekben. Az ellentétes izmok egymással való birkózása teszi lehetővé azt, hogy ezzel az egyszerű módszerrel izometriás izomösszehuzódást és az izomrendszer aránylag gyors fejlődését elérhessük. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a jógi nem azért fejleszti egyes izomcsoportjait, hogy legközelebb (vagy akár egy év múlva) a strandon mindenki megbámulja, hanem harmonikus és általános izomtornát végez, amivel szintén az egészség magasabb színvonalát kívánja biztosítani.

146

mint az árnyéköklözésnél lendületes jobb.leginkább izotóniás izomösszehúzódást jelentő . ősi. A mozgások itt gyorsak. hanem a hirtelen erőbedobáson és a lendületen. A jógában nagyon fontos ez a hatás.és bal egyenest. természetes mozgáscsoport a témája. nem csupán az egyszerű izomerősítést vagy az ügyességi gyakorlatot.szobában is gyakorolható. 2. Itt is mindegyik gyakorlatnak valamely életből vett. repülő futáshoz: lassan kell kezdeni. hanem a kiváló eredmény és dicsőség sarkallja őket. a jobb egészség és a tökéletesebb életmód érdekében végeznek. 3. mert könnyen csúszás és baleset következhet be. Így gyakorlásuk feltétlenül egészséges. hanem a messzire szálló kő adta pszichés lendületélményt is. bár ez nem éppen veszélytelen. teljes lendülettel kell futni. Itt azonban elég néhány lépést futni. horgot. felütést.akárcsak a többit . nemcsak a lendülő kar. Dárda. de a tulajdonképpeni igazi lendület csak a rendes futással érhető el. amelyet gyermekkorában mindenki sokat gyakorolt. 1. A gyors részben nem szabad sajnálni az energiát. Futás A legősibb és legáltalánosabb ciklikus testmozgás a futás. És most lássuk a leggyakrabban használt lendítő-gyakorlatokat. s azt mélyen hátrahajolva nagy lendülettel „elhajítjuk”.vagy gerelyvetés Képzeletbeli dárdát vagy gerelyt fogunk. lengőütést adunk le. mert a gyors mozgás és lendületélmény is fontos vegetatív és pszichés hatással van a szervezetünkre. sőt ezeknél a gyakorlatoknál ezt az élményt mint gyógyhatást is ki kell használni. végül ismét lassú futásra térni át. úgy a jógik is minden gyakorlatot a nagy tét. Az ügyesség maximális kihasználásával. Ökölvívás Szabályos ökölvívó állásba helyezkedünk. Amint a sportolók izmainak fejlesztése sem öncél. 5. az erőt nem sajnálva kell ezeket gyakorolni. lendületesek.mint a helybenfutás . Mély belégzés után néhány másodpercig koncentrálunk. A gyakorlatot . Igyekezzünk átélni. majd néhány lépésre teljes erőbedobással futni. majd néhány másodperces „pontos célzás” után nagy távolságban levő célpontra dobjuk. mert nem tartós futáson van a hangsúly. 147 . Szobában kis helyen helyből lehet gyakorolni távolugrást.tornatípusokhoz. Szőnyegen különösen vigyázni kell. majd mély légzések után . Ezek legtöbbje az elvárosiasodott életformában ritkán található meg. 4. Távolugrás Az egész test lendületének legtökéletesebb formája az ugrás távolra vagy magasra. A jóga kődobásnál képzeletbeli követ ragadunk meg. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány LENDÍTŐGYAKORLATOK A lendítő jóga-gyakorlatok csoportja a legjobban hasonlít a nyugati . majd nagy lendületet véve előre ugrunk. mintha a célszalag mindig csak egy méterre lenne. Az idősebbek a szabadban enyhén lejtős terepet válasszanak.DR. így technikai segítséggel ifjabbkori lendületélményeiket élhetik át. mert elugráskor és földreéréskor is megcsúszhat.mindig jóga lazítással és mély légzéssel fejezzük be. A lendítőmozgásokból nem hiányozhat a figyelemösszpontosítás. Szükség esetén . Kődobás A kődobás ugyancsak a legősibb lendületes mozgáskomplexumok egyike. A jóga futása hasonló az ún.

Ez a szerv-élmény a jóga szerint a mozgásszervek és az idegrendszer egészségben tartásának ugyancsak fontos kelléke. Számos tudományos könyv és cikk foglalkozik a légzés mechanizmusával. összehasonlítva még el kell mondani. hogy figyelmünket a lendület élményére. helyesen járunk el.kritikát mindig szem előtt tartjuk. addig a súlylökésnél a váll és a felső test csavaró lendülete kerül előtérbe. aki cigarettafüstbe burkolódzva járja a természetet vagy csak benzingőzös kocsijából szemléli a hegyi panorámát.semmiképp sem árthatnak. amelyek szervesen egészítik ki a sokkal kifejezettebb és körülírhatóbb hatású ászanákat. s akkor a jóga-rendszer egyes elemeit is éppen oda fogjuk helyezni értékben . Bár látni még olyat is szép számmal. és gyógyítanak vele orvosok. vízparti vagy erdei . s azt hiszem.a jógikéhoz hasonlóan .ha teheti . azt hiszem. Ismerve a jóga egész rendszerét. nagy lendülettel. száraz nádat kellene levágni.de nem túlzó . jól szálló lapos kővel is lehet jóga-dobást végezni stb. s önkéntelenül is mélyet húz a tiszta hegyi. A felsorolt példákhoz hasonlóan ki-ki formálhat magának újabb lendítőgyakorlatokat. természetesen így is nagyszerű hatást lehet elérni. visszapillantva és jelentőségüket felmérve.a hét végén és más pihenőnapokon a szabadba tódul. a mozgás kiváltotta vegetatív „szervélményre” összpontosítjuk. Csak sohasem szabad elfelejteni a gyakorlat végén az izomlazítást és a mély légzést. Nem helyes a jóga-könyveknek az az ismert beállítása. alkalmazzák gyermeknevelők. Viszont az is figyelemre méltó. a lazítókat kell fontosabbnak tartanunk. mintha vastag.DR. Súlylökés A fentihez hasonló gyakorlat. ezen kívül . a városlakók nagy része . hatásos gyakorlatok (ezeket minden csoportban kiemeltük). hogy a lendület-gyakorlatok mozgásszerveinknek és idegrendszerünknek .a pszichés hatás mellett . s a helyes légzési módot oktatják sportolóknak. A lendítők is hatnak az izomzatra közvetlenül. Míg a kődobásnál a kar lendületén volt a hangsúly.PRÁNÁJÁMA A hatha jóga legsajátosabb rendszerét a testgyakorlatok mellett a légzésgyakorlatok vagy pránájáma alkotják.se feljebb. sőt a légzés ritmusával az idegrendszer ritmikus tónusváltozása is 148 . A helyes légzés nemcsak a vér és a szövetek megfelelő oxigénellátása miatt fontos. noha kétségtelenül az a legalapvetőbb szerepe. így ebből a szempontból egyoldalú. és szinte köztudomású a légzésszabályozás fontossága és gyógyhatása is. Fontosságban azonban lemaradnak a lazítógyakorlatok mögött. LÉGZÉSGYAKORLATOK . hogy ha a rossz levegő nem is okoz azonnali megbetegedést. A légzés fontosságával a modern élettan tökéletesen tisztában van. hogy a rendes kődobást mi teszi jógakődobássá? Az. A klasszikus kaszáló mozdulatot mind jobb. azért az egészség fenntartására hosszabb távon mégsem közömbös. hogy azok általában véve nem egyforma értékűek.„klorofilldús” levegőből.ahogy mondani szokás . A valóságban vannak igen értékes. pl. Most. mind bal oldalra el lehet végezni. amikor a súlylökés szabályainak megfelelően nehéz. Emellett a légzés közrejátszik a vérkeringés fenntartásában.az izmok tónus. hogy a szerzők minden gyakorlatról szuperlativuszokban beszélnek. amelyeket nyugodtan el lehet hagyni. hogy ez az egyoldalúság nagymértékben jellemzi a mi városi életmódunk mozgástípusát is. Ha valakinek módjában áll a lendítőgyakorlatot a neki megfelelő tornaszerrel vagy eszközzel végezni. képzeletbeli vasgolyót kell ellökni. Ha összehasonlítjuk a lazítók és a lendítők hatását. ez a lendületéhség a jógik részéről nagyon is megérthető. Itt rögtön világosan kitűnik. A tiszta levegő értékelésével sincs elvileg probléma. ahova azok különben is valók. A városi levegő javításával intézményesen foglalkoznak. se lejjebb -.és mozgásszabályozó rendszerére is. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 6. erre ma már senkinek sem kell külön felhívni a figyelmét. hogy végére értünk az ászanáknak és egyéb tornagyakorlatoknak. de vannak kevésbé hatásosak is. Az emberek többsége azonban messzemenően tisztában van azzal. Így valószínű. 7. megfelelő súlyú. hiszen a legtöbb gyakorlat teljesen statikus. az emésztés normális lefolyásában. Kaszálás Szintén alkalmazható „jóga-kaszálásként”. Ha ezt a helyes .

A legvalószínűbb. hogy olyan princípiumról (alapelvről) nagy jelenségről van szó.mi is a jógától tanultuk meg. hogy nem kizárólagos hindu (helyesebben indiai) ismeretről van szó. amely hasonló a kínaiak testvezetékrendszeréhez. s a szervezetünkben igen fontos szerepet betöltő valami. sok évszázaddal megelőzve bennünket? Az igaz. az akkori fogalmak szerint precíz formája található meg. E vezetékrendszerek tudományos kritikájára még röviden visszatérünk a szellemi jógáról szóló fejezetben. A légzésszabályozással is ez történhetett az idők folyamán: jórészt elfelejtették. E vezetékeknek pontos anatómiáját is megadják. A prána a szervezetben. Ma a különböző iskolák évekig sulykolják belénk a modern kultúrához szükséges ismereteket. hogy a légzésszabályozás keletkezése megelőzte a tornagyakorlatokat. Mindegyik folyamatra az őket megillető tudományos alapossággal még vissza is térünk. Az az elképzelés. hogy az i.(„lehelet”) tan is. A prána szerintük a levegőben és más helyeken is jelentős. Az életfolyamatok . A jóga szerint légzéskor is prána-áramlás folyik.akkor zajlanak le jól. amelyek között önmagunk biológiai megismerésére aránylag igen kevés hely és idő jut az egyéb technikai és kultúrismeretek között. Hasonló alapelvből indul ki az ógörög pneuma.mondják . hogy az egészség alapja a szervezetben levő princípiumok helyes áramlása. mert kiszorította a technika káprázatos fejlődéséből származó ismeretanyag. ha „rosszul áramlik” . s amelynek utórezgései nálunk még a XVII.a néhány ülésmódtól eltekintve . különböző vezetékeken keresztül áramlik. mint az oxigénszállítás ma már mindenki által eléggé ismert folyamata.éppen a légzésgyakorlatok adják. alacsonyabb szintű idegközpontok szabályozása szerint. amely maga is valószínűleg a pránatanból ered.DR. Ezek a „mellék”-hatások talán még érdekesebbek is. Ez egyébként a légzésszabályozás hindu magyarázata alapján a gyógyítás módja. ezért a légzésnek mint alapvető életfolyamatnak több időt és figyelmet szentelhetett. nemcsak a prána-tanban lelhető fel. hogy a légzésszabályozás ma széltében elterjedt ismerete a jóga nyugati elterjedésével vette kezdetét. mi lehet a prána-tan egészének tudományos-elvi értékelése? A jógával foglalkozó legtöbb modern szerzőt foglalkoztatja ez a kérdés. Nem feladatunk itt. A jóga sok nyugati tisztelője felvetette azt a gondolatot. mivel a légzés nemcsak akaratlanul történik. hiszen láttuk. vagyis akkor vagyunk egészségesek. században is ismeretesek voltak.megjavítsuk. Ez azonban nemcsak a jóga érdeme. a légzésgyakorlatok elvi alapját jelentő elmélettel. vagy pl.a többihez mérve kissé háttérbe szorultak. hogy mi a gázcsere mechanizmusát és annak részleteit biztosabban és mélyebben ismerjük. Tehát azt. Szerintük az egyes életfolyamatok mind prána-áramlással járnak. hiszen nagyszámú élettankutatónak állandó tudományos témája. A légzés fontossága vagy pontosabban: a légzés-szabályozás fontossága tehát a modern kultúra újrafelismerésének számít. elvi alapja is. addig azonban egy egészen más kérdés tolakodik elő. Nyilvánvaló. hogy a miénknél korábbi kultúrák többet is tudhatnak e kérdésről. a vele valószínűleg egyidős kínai jang-jin-elvben. szorgalmas tapasztalás és önkutatás során.e. de akaratlagosan is tudjuk a légzést változtatni bizonyos határon belül). és amelyet a mo- 149 . de az is igaz. hogy a légzést szabályozni kell és lehet . és eljut a test legkisebb zugába is. emiatt a légzés jó eszköz arra. prána-elméletből kiindulva végzik. hogy az automatikus „prána-áramlást” tudatosan befolyásoljuk. ha a prána-áramlás szervezetünkben egyenletes. VI. az óegyiptomiak megfelelő „ér”-hálózatához. A PRÁNA ELMÉLET Hogyan magyarázzák maguk a jógik a légzésgyakorlatok vagy pránájáma fontosságát? Magukat a gyakorlatokat a jógik az ún. ami arról tanúskodik. hogy a különböző prána-vezetékeket most leírjuk. amelyet a jógik találtak fel több ezer éves. A kínaiak is szinte minden jelenséget a jang-jin alapelvből vezettek le. vagyis. s a jóga első ismeretanyagát . hogy mi ismerjük a légzés jelentőségét.fontosságukhoz képest . Sőt. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány együtt jár. századból való kínai iratokban a légzésszabályozásnak igen részletes. A biológiai ismeretek tehát . mint a későbbi korokban. ritmusos és kiegyensúlyozott. Az ugyanis már természetesnek tűnik. a technika fejlettsége nem vonta el figyelmét önmagáról. s így alakulhatott ki az a helyzet. Azt azonban behatóbban meg kell vizsgálnunk. vagy pl. hogy az ókorban az ember a fejlett kultúra ellenére sem szakadt el annyira a természettől. s e téren tudásunk viszonylag csökken. ami majdnem megegyezik a jóga prána-elméletével. A történelmi részben szóltunk arról.elsősorban . hanem akaratlagosan is (általában automatikusan légzünk. mint a régi jógik. De hogyan jöttek rá erre maguk a jógik. hogy ez az ismeret az akkori egész délkeletázsiai kultúra egyik fontos tényezője volt. hiszen az elsősorban a szellemi jógában nyer nagyobb jelentőséget.

A külvilág változásait az ismert külső érzékszervek . Ingerfelvevő működése is kettős: ingereket vesz fel egyrészt a külvilágból (külső miliőből). mert egészen máshonnan indul ki! De akkor mi a prána.szem. Egyes kutatók az egész szervezeten átáramló pránát az oxigénnel azonosítják. amely az izom feszességi állapotát érzi meg és jelzi az idegközpontokba. Mielőtt továbbmennénk a fejtegetésben. hogy a nyugati fizikai-fiziológiai elképzelés szerint testünk is molekulák és atomok miriádjaiból áll. tehát az élettani. mert a jógik csak puszta érzékszerveikkel végezték szervezetük megfigyelését. így aztán nem valószínű. csak mi másképp neveztük el.s így csak saját szervezetét ismerhette meg! Annak működéséről valóban tiszteletre méltó ismereteket szerzett (ezt meg kell adni). mint ők. ha nem oxigén vagy levegő vagy hasonló princípium? Aki részletesen tanulmányozza a jóga rendszerek lényegét és valami alapfogalma van a modern élettanról és idegélettanról is. Arra is gondolhatunk. mint a jóga művelői vagy más szemszögből nézzük. évezredes megfigyelésből leszűrt tudományrendszer. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány dern tudomány nem ismer. akik szerint a jóga nem vallás. s jóllehet megfigyeléseik empirikusak. a világmindenséget is betölti (itt nem az altató éterről. ha ismeretszerzéseik módját és érdeklődési területüket komolyan mérlegeljük. de az évezredes prána-elmélet nem oxigén-elmélet.vagy inkább a jógával foglalkozó mai hinduk . A prána tudományos magyarázata A legtöbb nyugati szerző valamilyen tudományos magyarázatot ad a prána fogalmára. Lehet. amelyek tömege nélkül a szó szoros értelmében egy lépést 150 . biológiai alapismereteket. hogy a prána azonos lenne a levegőből felvett oxigénnel. hanem gyakorlati egészségtan. mindenekelőtt tisztáznunk kell a jógik ismeretkörét és főként ismeretszerzési lehetőségeit. hanem a fizikai princípiumról van szó). azt mi „nyugatiak” jobban ismerjük. hogy az egyes szerveket helyesen irányíthassa. hanem a jóga-kutatás számára is nagy idő. de a külvilágról nem. Persze joggal merülhet fel az a feltevés is. valamint az ízületekben és azok körül elhelyezkedő érző ideg-végkészülékek. Ez ellen viszont maguk a jógik is tiltakoznak. s még feltételezni is képtelenség. Ha reálisan szemléljük a jóga tárgyát és lehetőségeit. Sokkal valószínűbb például. Már azért sem valószínű. Ez azonban nem elegendő. Ez természetes is. mint ahogy sok természeti jelenség valóban ismeretlen még a tudomány előtt. szaglóhám. Régebben a fizikusok régi éter fogalmával is azonosították a pránát. Ahhoz. Ilyen belső érzékszerveket már jól ismerünk. az csak egy dologra gondolhat: a prána nem egyéb. hogy a „prána” merő elképzelés. hogy a jógának ebben az alapvető elméletében reálisan foglalhassunk állást. amely az életfolyamatok és a légzés kapcsán lezajlik. mégis csak olyan jelenségeket fedezhettek fel. hanem önmagába mélyedt . ami nemcsak a fizika. azokat analizálja és szerveink működését dirigálja. hogy a jógik még olyan fogalom megismeréséhez sem juthattak el. amint azt a jóga sok modern rajongója hiszi. amely szerintük minden teret. s többékevésbé megőrizte ókori formáját. mint az oxigén. amely a konkrét ismereteket igyekszik pótolni. és így próbálják a légzésszabályozás jó tulajdonságait magyarázni (ez eddig nem is baj). Lehet. hogy a modern jógik . amely dacolt a századok tudományos megállapításaival. hiszen a mozgás tárgyalása során bőven volt szó róluk: az izomorsóról. amely a tüdőn keresztül a vérbe lépve valóban minden sejtbe eljut az erek közvetítésével. hogy valamilyen vallásos elképzelés.veszik fel. ízlelőbimbók és bőr . hogy valami többékevésbé ismert jelenségről van szó. hiszen több mint negyed századdal ezelőtt keletkezett. hogy ebből lényeges és általános érvényű princípium kimaradt volna. egyszerű hipotézis vagy valami misztifikáció. Weninger írja a Keleti jóga c. Ezen a téren pedig a modern tudomány rendszeres és átfogó ismeretanyagot gyűjtött össze. azt kell mondani. az órákig jógaülésben ülő vagy gyakorló jógi nem a környezetét fürkészte. Az éter hipotéziséhez hasonló elmélethez vagy fogalomhoz különben sem jutottak volna el a jógik. amelyet a gyakorlati élet szempontjából építettek ki. mint a légzés (és más életfolyamatok) alatt megnyilvánuló szerv-érzések. amelyek az érzékszervek hatáskörébe tartoznak.maguk is a légzés tüdőszellőztető hatását emelik ki. másrészt magából testből (belső miliőből). művében: „ha meggondoljuk. fül. akkor a hindu világkép és az európai fiziológiai elképzelés között semmi különbség nincsen. mit nevez a modern tudomány szerv-érzeteknek? Az idegrendszernek két fő működése van: ingereket vesz fel. hogy a pránában valami új anyagot vagy jelenséget kellene keresnünk. Mindezek ellenére nem látszik valószínűnek. mert az igen összetett szervezetből is kell információkat nyerni ahhoz.DR.” Ez az analógia azonban – akár maga az éter fogalma . nézzük meg. ezeket természetesen szintén éter járja át. hitelem vegyült a jógába. ilyen az ínorsó.ma már túlhaladott tudománytörténeti érdekesség. és továbbítják az idegrendszerbe. hogy a prána a pneuma-tan „ősmaradványa”. és ez jutott kifejezésre a prána fogalmában.

s mivel vizsgálódási iránya miatt a külvilág ingerei őt kevésbé ejtették bámulatba. tudatosítása minden tudományos eszköz nélkül is elvezethet oda.majd mélyet sóhajtani! A gyorsan növekedő légszomj érzetét a beáramló levegő és a mellkas tágulásának érzete követi. Ezek a szerv-jelentések elsősorban alacsonyabb idegközpontokba jutnak el. proprioceptív = saját-érző rendszer). s erről pontos és folyamatos információkat küldenek az idegrendszerbe. a hólyag teltsége stb. de itt már baj is keletkezett. De a szervérzések huzamos tanulmányozása. Ez a félig tudatos. hogy ha egyáltalán létezik a prána.). de végül is hasonló érzetváltozásokat . hogy a pneuma ókori magyarázói (Hérofilosz. hogy itt nem valami ókori varázslat vagy önszuggesztió. Ez az érzéshullám. Hazánkban is folynak széles körű vizsgálatok. de észrevesszük a normális változásokat is. életet stb. majd a belégzés tetején a gyomorszájnál tompa nyomásszerű érzés. bélgörcs stb. hanem más biológiai funkciók megfigyelésekor is megtalálta a mindig más. hogy ez a boncoláskor előkerült erekben kering. sőt a szervérzéseknek az életjelenségekhez való pontos viszonyát is. elkezdte meghódítani az interoceptorok világát: kezdett jobban odafigyelni saját szervérzéseire. akkor ez bizony nem más. amit követői jógának neveztek el. mint a légző.odafigyelve állandóan érezhet . De vajon e szervérzések megfigyeléséből állnak a jógik nagy titkai? Ezek tanulmányozása vezette volna el őket a szervezet működésének aránylag magas színvonalú ismeretéhez? A tudomány mai álláspontja szerint ez nem lehetetlen. felkeltette figyelmét. hogy közös rendszerhez tartoznak. old. Ha az ókori görög pneuma-tan a prána-tanból ered . hanem kialakított egy tudományt. amit a jógi háromezer évvel ezelőtt is érzett. amely együtt csak a mai modern tudományban van adva. szervrendszereket is. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány sem tudnánk tenni (l. mi az a prána. természetes. a mozgáskoordináló központok működését. emésztő. de mégis jól körülírható és kis figyelem irányítással jól megfigyelhető érzéshullám lenne hát a légzési prána? Igen. Nagy részük nem jut el az agykéregig (ez felesleges is lenne). Miután nemcsak a légzéskor. Nyilván barátai is voltak. hogy szerveink működését messzemenőleg megismerjük. érzete. elnevezte pránának.akkor fel kell tételezni. mindnyájan rendelkezünk ilyen prána-ismeretekkel vagy szervérzés tapasztalatokkal. ami viszont szükséges. pl. mert nem mindenki értette meg. amelyek az újabb vizsgálatok szerint nemcsak a vegetatív működéseket. amelyek az interocepciónak a magatartásra gyakorolt befolyását kutatják (Ádám: Interocepció és magatartás). majd követőkre talált. A saját szerveinkből jövő jelentések egy része azonban mégis bejut a tudatba. és a prána-elmélet valóság. Normális körülmények között elsősorban a fájdalomérzetek jutnak az agykéregbe. különben baj lehet belőle. Ő pedig egyszerűen nem tudta megmagyarázni. különösen a légzéssel lehet jól tanulmányozni. változás történik. De nemcsak az izomés vázrendszerünket hálózzák be belső érzékszervek (ún. s nem képzelt beteg lett belőle a szervérzések megfigyelésétől. elhatározásnak és mozgásnak kell követnie. amit az olvasó is megfigyelhet önmagán. az egész jelenséget pedig szerv-érzésnek. És mert minden életfolyamatkor jelentkezik. félig tudatalatti. előbb vissza kell tartani a lélegzetet . kiválasztó. De vajon a légzéssel kapcsolatosan és egyéb vegetatív működéskor megfigyelhető szervérzések lennének azonosak a „pránával”. sőt . és a folyamat alatti szervérzés-változások a „prána-áramlásával”? Erre csak azt lehet mondani. majd később Galénosz) sem látták tisztán a kérdést.DR. gyomorfájás. Ezeket a belső szervekből jövő ingerületeknek a megélését nevezzük interoceptív érzeteknek. ez! Mi más lehetne? Vagy gondolhatja valaki. hanem a külvilág ingereire való reagálást is befolyásolják. s nem ókori tévhit maradványa.pontosan ugyanaz az érzés. ami légzést. jelent. E szervek működésváltozását a bennük levő érző idegvégződéssel érzékelik. hányinger. tehát nem érezzük őket vagy legalábbis nem tisztán és körülírtan. befolyásolni. hanem az összes többi szerveinket is. s azt hitték. Miden jógától függetlenül. mert a külvilág változásait az akarati szféra gyors változásainak. Ezzel szemben a külvilágból jövő majdnem minden érzet a tudatba jut. és jönnek rá ma is. akiknek elmesélte megfigyeléseit. 131. amilyen az éhség. bizonytalanul meghatározott. s csak kevesen jöttek rá. mint szerveink működésekor keletkező érzetek összessége! Vajon érzünk-e valamilyen változást a légzés alatt? Már hogyne éreznénk! Tessék kipróbálni! Hogy frappánsabb legyen. hogy háromezer évvel ezelőtt a jógik felfedezték a levegő oxigénjét vagy az étert? Ez a jóga lényegétől távolálló elképzelés lenne. hogy e kettős tévedés feltárásához ismerni kell a légzés élettanát és anatómiáját. hogy a belső szervek irányítását segítsék. és ráadásul. s a kilégzés alatt megkönnyebbülés jut a tudatba. hiszen ezek összessége adja magát a közérzetet amely nekünk is pontos irányadónk 151 .ami igen valószínű . A modern tudomány is mind nagyobb jelentőséget tulajdonít a szervérzéseknek. hanem egyszerű idegélettani kutatás folyik. amelyek kapcsán számos igen érdekes dolgot fedezett fel. hogy a pneuma a levegővel azonos. hiszen szerepük is az. a „jóllakottság. de aránylag biztos eszközökkel. nemi stb. a légszomj hirtelen megszűnik. és így nem jut tudatunkba. Az is igaz persze.kimondta. egyszerű.

mint ahogy azt dr. Látjuk majd a légzés élettanának áttekintésekor. A prána-áramlás a különböző szervekben azonos az onnan eredő és oda lokalizált érzetekkel. elemzése és rendszerezése. S e biztos kijelentés egyedül a szervérzetre támaszkodik! Ám a teljes rosszullét előtt is éreztünk már valamit. hogy akaratlagosan beleszóljunk közérzetünk változásába. hogy biztosan tudjuk: valamilyen szervünk . mit tud a jóga . ha a beteg közérzete („prána-áramlása”) felől érdeklődik? Természetesen. Ezért végezték a régi jógik a légzésgyakorlatokat. Az is közismert dolog. pl. valami kisebb fokú rendellenességet. hogy melyik . Végül vizsgáljuk meg. hogy a lélegzéssel párhuzamosan változik az idegrendszer állapota. mint a hinduk. Ezek a fogalmak tehát fedik egymást. A szervérzéssel éppúgy kutat saját szervezetében. tekintsük át. hanem bárki más is a prána-elmélet és szervérzés alapján ítél. hogy a prána magyarázatára csak egy tudományosan is helytálló és a jóga lényegével is összeegyeztethető megfejtés adódik. Nem így a jógi! Neki ezek az apró érzetek a legfontosabb jelek az egyes szervek állapotának megítélésében és a szervműködés megismerésében.a prána-elmélettől eltekintve . hogy ezeknek az érzeteknek a kifinomítása precíz. „kimagyarázni”. hogy létezik „nyugati” jóga is. helyesebben: miért van nagyobb közük ahhoz. és nem nyugszik.nem vagy rosszul működik. Ez is e fontos életfolyamat kulcsszerepét húzza alá. LÉGZÉSTÍPUSOK A jóga számtalan légzésgyakorlatot ismer a prána-áramlás befolyásolására.rendszerint azt is érezzük. Így nemcsak az orvos. élettanáról.elsősorban nem is az oxigén be-. csak a helyzet az. A mellkas hullámzása és az érzetek hullámzása is szinte kényszerkapcsolatban vannak egymással. S milyen fontosak ezek a betegség diagnózisában! Eszerint vajon az orvos is jógamódszereket használ. Ez a kijelentés egyértelmű azzal. vagy hirtelen ijedelemre „eláll a lélegzetünk”. pl. Ha a prána-áramlás kiegyensúlyozott. amikor könyve címének annak idején a Keleti jógát választotta. A jóga nem India privilégiuma. amikor kijelenti: „rosszul érzem magam”. a szervezet egészségi állapotának helyreállítására és megőrzésére. akár nem. mégpedig az. az egészséget jelent („jól érzem magam”). szervérzéseink összességével „vegetatív tudattal”. s mindennek évezredeken át való tudománnyá építése milyen ismeretanyagot eredményezhet! Ezen az alapon nem csoda. a szívritmust befolyásolni vagy egyéb csodásnak tűnő változásokat véghezvinni. 152 . ha megtanulta. Ezt kutatja az orvos is. mert ez a legegyszerűbb módszer arra. ami együttesen mint közérzet jut a tudatunkba. Weninger Antal is helyesen kifejezte. hogy egészségesek vagyunk-e vagy sem. a sóhajtással szabályozni. Még mielőtt az egyes légzéstornákat leírnánk. ha talán nem mindig olyan fejletteket. hogy a légzéssel . ha helytelen. túlerőltetett a légzés. ezért kénytelen a beteget erről megkérdezni. mi köze a szervérzeteknek a légzéshez. milyen eszközökkel lehet pl. pránájámát. egyet mindenképpen el kell fogadnunk: a légzésfolyamat speciális kapcsolatban van az életfenntartó (vegetatív) működésekkel.néhány perc alatt eszméletlenséget és görcsöket lehet okozni. hogy pl. Akár elfogadjuk a fenti tudományos magyarázatot a prána-elméletre. egyéb jelenségekkel való összehasonlítása. hogy ezt általában igyekszik mindenki elnyomni. leírása. Képzeljük el.DR. izgalmas esemény hatására viszszafojtjuk lélegzetünket (elsősorban a rekeszlégzés áll meg). megállapíthatjuk. hanem a széndioxid kilélegezésével . s többször kifejtette. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány és informálónk arról. vagyis mi szintén alkalmazunk jóga-eszközöket. hogy a prána azonos a vegetatív jellegű érzeteink. sőt szorongó problémák esetén nagy sóhajjal könnyítünk közérzetünkön. mint mi a pontos műszerekkel. de egyelőre képtelen a beteg saját szervérzéseit érzékelni. míg a prána-áramlás zavara betegséget jelent („rosszul vagyok”). míg annak minden összefüggését ki nem deríti. Tessék megfigyelni: a jógik „csodái” mindig valamilyen szervi működésre vonatkozó változással kapcsolatosak (a szellemi jógáról szóló fejezetben röviden felsoroljuk a legismertebb „csodákat”)! Összefoglalva a prána-elmélettel kapcsolatos fejtegetéseket.a légzés természetéről. befolyásolni lehet az érzetek minőségét vagy a jóga nyelvén kifejezve: a légzéssel befolyásolni lehet a prána áramlását. s azok befolyásolásának egyik legtermészetesebb és leggyakorlatibb módja a légzésszabályozás. összpontosított figyelemmel történő megfigyelése. A légzéssel. mint más életműködéshez? Ismert élettani tény. amikor betegét megkérdezi: „milyen a közérzete?” „mit érez?” „mije fáj?” Az orvos ugyan számtaIan tünetet lát. vagy ha el is vetjük az egész prána-tant.

Fenékkel felfelé fordított mosdótálra hasonlít. R rekeszizom. Ha a rekeszizom összehúzódik (a kupola oldala). az aortának a mellkasból valahol át kell jutni a hasüregbe. ezért sok légzőgyakorlatnak ez alkotja a fő mozgásösszetevőjét. valahol a hasüreg közepén. ami előredomborítja a hasfalat. a has előredomborodása. Ezek a lyukak hasi és mellkasi nyomásváltozások áteresztő csatornái. a rekeszlégzés akadályozva van.. közép légzés. ALACSONY LÉGZÉS Az alacsony légzés megfelel a mi hasi légzésünknek. Nem az egész áll izomból.hasüreg (a nyilak a nyomás irányát mutatják). hiszen a fő verőérnek. ha befelé nyomom. a vena cava inferior. itt egy lyukat is találunk rajta. A jóga a hasi légzést megkülönböztetett fontosságúnak tartja. Azt szokás mondani. amikor kilégzéskor a has behúzódik . így tulajdonképpen kettős kupola képződik a két tüdőszárny alatt. a közepe inas lemez. A hasizomgyakorlatokkal kapcsolatban említettük.kilégzés. amikor tehát a mellkas nem mozdul. különösen görnyedt testtartásban a hasi szervek összenyomódnak. bordaporcon. csak körben az oldala. A hasi légzés mechanizmusa: A . Az aortán kívül még két igen fontos rekesznyílás van: az egyiken a nyelőcső halad át. így a rekesz nem tud lefelé húzódni. A rekeszizom szabad széle lent-ered. tehát jegyezzük meg jól: a has kitolódása belégzéskor = a rekeszizom összehúzódása. Minden olyan szervnek. a másikon a hasüregből a szív felé haladó fő gyűjtőér. Jó tudni. kupolái ellapulnak. és teljes jóga-légzés. hogy a rekesz a hasüreget választja el a mellüregtől. Üléskor nem is a ge- 153 . ami a jóga szerint elengedhetetlen a helyes légzéshez. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány A jóga több légzésfajtát különböztet meg.tüdő. és kis részben az egyenes hasizom hüvelyével is összenőtt. Mivel a gerincoszlop előrefelé eléggé bedomborodik a has. H .a mellkas alsó széle. jelentőségükre még visszatérünk. A rekeszlégzés a légzésnek a „legegészségesebb” része. a hasüreg teteje tehát benyúlik a csontos mellkas közepéig.pontosabban a rekeszizmunkkal . a rekesz területén is elég nagy helyet foglal el. A hasüregben térszűke keletkezik. ábra). ekkor lefelé húzza a középső inas lemezt (a kupola tetejét). át kell fúródnia a rekeszizmon.és mellüregbe.a negyedik borda magasságában. B . Hátul az ágyéki csigolyákon tapad. és az izmot hátul kétfelé osztja. a szegycsont legalsó részén tapad. s a hasi szerveket lefelé nyomják. A hasi légzésnek az ülő foglalkozás az ellensége.körkörösen a mellkas alsó szélén. Ezt azért emeljük ki. a hasűri nyomás állandóan nagyobb a normálisnál. ábra. hogy mi történik ilyenkor. a 7 12. M . amely a mellkas és a hasüreg között bármelyik irányban áthalad. a végén beáramlik a levegő.a rekesz felszáll (130.légzünk. a levegő kifújódik. belülről. szám szerint általában négyet. magas légzés. mint a csontos mellkas alsó széle. Ez a belégzési haskidomborítás fontos momentuma a hasi légzésnek. 130. Amikor a rekesz összehúzódik és lefelé halad. leszállása. a has behúzódása. A rekeszizom elöl. pedig az alsó határa sem ér lejjebb.alsó bordák. akárcsak az injekciós fecskendő dugattyúja: ha kifelé húzom. Széken ülve. B belégzés. A rekesz teje elég magasan van . mert mindig sokkal lejjebb szokták elképzelni. Ezek a következők: alacsony légzés. T . hogyan is történik a hasi légzés? A légzésben szereplő legfontosabb izom a rekeszizom vagy diafragma. csak hasunkkal . hogy úgy mozog fel és le.DR. Vegyük sorra az egyes légzésfajtákat. Lássuk tehát.

3. mint pl. ábra. hogy a rekeszizom egészen magasan a nyakon kezd kialakulni. s a nők ideálja ismét az egészségtelen keskeny csípő! Ezért talán hasznos lesz. amelyet egy múlt századi francia orvos. ábra. hogy a XX.bármilyen elképesztő . Ebben annak is szerepe van. mert több levegőt lehet így beszívni. hogy a rekeszlégzés tökéletesítésével az öregedés egyik komponensét tudjuk csökkenteni. fűző-gyomor és fűző-lép képét. 1891). embrionális korban. Az ülő foglalkozás valóban igen elterjedt az urbanizált életmódban. 4. itt még csak a hasi légzéskor szerinti változására hívjuk fel a figyelmet.az igen. majd csökkenő tempóval. hogy a gyermekek az iskolában napjuk negyed részét kénytelenek ülve eltölteni. s bizonyos mértékig az öregedés folyamatának is egyik részjelensége a rekesz lejjebb kerülése és ezzel a rekeszlégzés hatékonyságának (amplitúdójának) csökkenése. a 30. de fűző . A termelés automatizálásának és a mezőgazdaság gépesítésének is az lesz a következménye. Chapotot vázolt le még 1891-ben írt disszertációjában. század második felében ismét divat a fűző. s szinte a hasi szervekre támaszkodunk. hanem inkább egyéb hatásai miatt. Fiatal lányainkon ma már szinte semmi sincs. De mit látunk ma? Azt. 2. sőt már a hosszú iskolaévek is azt eredményezik. Ez viszont azt is jelenti. de felnőtt korban is lejjebb kerül.tüdő. Ezt többek között a nők egészségét sem kímélő öltözködés divatja súlyosbítja. A rekeszizom korral változó süllyedése Mehnert szerint: 1. H – hasüreg. 154 . A hasi légzés elsősorban nem azért múlja felül fontosságban a mellkasi légzést. s hogy a hasi légzés megtanulása még idős korban is előnyös lehet.mellkas. A hasi szervek fűző okozta nagyfokú deformálódása Chapotot szerint (Thesis Lyon. Születéskor is elég magasan áll még (132. mozdulatlanságra kényszerítve a hasi szerveket. nyaki gerincvelői szelvény ideggyökeiből ered.szív. fűző-máj. Régebben elrettentő példának állítottuk nagyanyáink fűzőjét. akadályozva azok vérkeringését stb. 70 éves korban legalább egy bordányival lejjebb találjuk. amely a mellkas alsó részét és a hasüreget homokóraszerűvé fűzte. majd a fejlődés folyamán mind lejjebb és lejjebb ereszkedik. a divattervezők a biológiai felvilágosodás korára fittyet hányva újra elterjesztették ezt az inkább középkorra jellemző „ruha”-darabot.ismét aktuális (131. a 70.DR. 30 éves kor körül. hogy végül szinte minden foglalkozás ülő foglalkozássá alakul át. a rekeszizom megállása elsősorban nőkön észlelhető. hogy a bordák meredekebben állnak idősebb korban. nervus phrenicus) fent a 3-4-5. az általános keringésre és az idegrendszerre gyakorolt kifejezettebb befolyása. újszülöttkorban. A hasi légzés eltűnése. Mindezekkel találkozunk majd az általános értékelésnél. ha bemutatjuk az ún. megszüntetve a hasi légzés maradékát is. ábra). s az egyoldalú légzés előbb-utóbb általános „népbetegséggé” válik. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány rincoszlop tartja a testet. s amely ma . életévben. M . 132. A civilizáció tehát egyenes támadás a rekeszizom ellen. az alsó bordaív egészen a csípőtányérba ér. Erre mutat beidegzése is: idege (az ún. ábra). 131. legtöbbször a hátizmok teljesen elernyednek. A hasi légzés és a rekeszizom állása. életévben. SZ . T . magassága kimutathatóan változik az életkorral. Ilyen egyéb hatások a hasi szervekre. Már a méhen belüli fejlődésre is jellemző.

G . és eléggé komplikált. a hasizomgyakorlatoknál. a felemelés a belégzést példázza. Ha a bordák emelkednek.egészségügyi értéke is középen foglal helyet a magas és a hasi légzés között. A mellkasi légzés számos izom közreműködésével történik. átlós irányban. De hogyan tudják a mellkast saját bordaközi izmai emelni meg süllyeszteni? Majdnem hasonló mechanizmussal. a mellkas térfogata nő. akiknek munkája mint foglalkozási ártalom vagy élet- 155 . Mint mondtuk. B belégzés. ezért ezeket belégző izmoknak tekintjük. A légzőizmok egyik legfontosabb csoportja az ún. amely lesüllyed. A lesüllyedés a kilégzést. meg fel kell emelni. egymást keresztezve. A külső belégző izmok lefutása olyan. Mindkét réteg ferdén fut. amellett a keret egyik oldalát a gerincoszlop alkotja. hogy egy felső borda alsó szélétől . míg a belső bordaközi izmokat kilégzőknek. nyílirányú átmérője nő (133/A-B ábra).mindig előre és lefelé haladva . az tulajdonképpen kis mélységű mellkasi légzés.a mocsárból! Nézzük előbb magát a mechanizmust. A jóga szerinti közép légzés tehát a bordaközi légzés és kis mértékű rekeszlégzés .belső bordaközi izom. amely átmenet a hasi légzés és a mellkasi légzés között. összehúzódásukkor az alul fekvő bordát emelik. A bordaközi izmok egyébként azt is megakadályozzák. de egymással ellentétes. A mozgás nyitja. A bordaközi légzőizmok szerepe a mellkas alakjának légzési változtatásában: A . mechanizmusán még ma is vitatkoznak. A rostok egymással kb. és nem helyzet változtatásról. kis mértékű hasi légzéssel kombinálva. s a „kis különbségre” majd a végén térünk rá.DR. bordaemelő izmok is segítik. hogy egy felső borda alsó szélétől az alatta fekvő borda belső széléig futó kettős rostlemezt alkotnak. mint ahogy Münchausen báró emelte ki magát . míg ha süllyednek. bordaközi izmok. akárcsak a külső és belső ferde hasizmok rostjai (l. Bár amit a jógában közép-légzésnek neveznek. hogy itt egyszerű alakváltoztatásról van szó. Itt a gerinc mellett a bordák elmozdulását az ún.érik el az alul levő borda tetejét.). B . A Münchausen báró „mechanizmusától” az különbözteti meg. KB külső bordaközi izom. hogy elmozdíthassuk. ezek emelik és süllyesztik a bordákat. amely szilárd alapot ad az elmozduláshoz. főként a városi lakosság körében. Ez a légzéstípus az emberek legelterjedtebb légzésformája.saját hajánál fogva . a belégzést a külső bordaközi izomréteg végzi. 110. így összehúzódásukkor a mellkas csontos keretét süllyesztik (133/A-C ábra). VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány KÖZÉP LÉGZÉS A közép légzés tulajdonképpen a mellkasi légzés egyik fajtája. mégpedig úgy. 133. ábra. Itt is elsősorban férfiakról és olyanokról van szó. Bordai légzésen mi csak a tiszta mellkasi légzést értjük. növekedésekor pedig kidomborodjanak. derékszöget zárnak be. a mellkas térfogata csökken. hengeresebb lesz.gerincoszlop. Mivel az izmok a felső bordákon hátrább erednek. ha az nem maximális be-és kilégzés. Ezek két szomszédos borda között kifeszülve. Nyugodt belégzéskor a bordák emelését a külső bordaközi izmok végzik. A kilégzéskor a belső bordaközi izmok húzódnak össze. A mellkas legegyszerűbben egy rossz kerethez vagy kerti ajtóhoz hasonlítható. hogy a mellüreg nyomásának csökkenésekor a bordaközök behúzódjanak.kilégzés. a bordaközi izmok ferde átlós lefutásában van. A külső és belső réteg lefutási iránya azonban nem egyezik.középállás. Ezek ugyanis két (külső és belső) rétegben töltik ki a bordák közti részeket. Bordaközi légzésnek vagy bordai légzésnek is nevezik. C . s ezt a benne levő tüdő térfogata is követi. old. mindig a felsőnek egy előbbre fekvő pontját az alsó borda hátrább fekvő pontjával kötik öszsze. A bordák emelésével az egész mellkas alakja megváltozik.

mivel a jóga-légzés vagy teljes jóga-légzés nem más. s minthogy a férfi divat annyira mégsem szeszélyes. Felmerül itt a kérdés: vajon melyik légzésmód a helyesebb. mert a légzésgyakorlatokkal kapcsolatban ezt annyira hangsúlyozzák. a légszomj gyorsabb növekedésekor pedig mindig a mellkasemelő izmok aktivizálódnak először. Kisebb a tüdők légbefogadó képessége. hogy a kelleténél több oxigén felvétele pontosan olyan káros a szervezetre. Ha huzamosabb ideig vagy állandóan csak az egyik vagy másik típusú légzést folytatjuk. Szerencsére most éppen kiment a divatból. hanem kimarad pl. sőt az idegrendszer is egyoldalú hatásnak van kitéve . A tiszta mellkasi légzés a tüdő térfogatnövekedésének csak mintegy 40%-át teszi ki. a hasi szerveken a légzőmozgások hatása. mert . remélhetjük. MAGAS LÉGZÉS A felső vagy magas légzés tisztán mellkasi légzés. Ennek többek között alkati okai is vannak. Egyrészt azért nem. hogy mind az alacsony. hanem az. hogy a magas légzés helytelen. és más az élettani hatása is. így tulajdonképpen belégzőizmok. Erőltetett belégzéskor számos légzési segédizom is működésbe lép: a vállöv. tehát a csak mellkasi légzés nem helyes. Aki hasi légzést folytat. mert félreértésre ad alkalmat. Az oxigéncserét mindegyik egyoldalú légzésmód is tökéletesen ellátja.” Ez a vélemény megegyezik a jóga tapasztalataival is. nehezíti a tüdő alsó részének levegővel való megtelését. hogy leszólja a mellkasi légzést. A tüdő teljesítőké- 156 . de akadálya a légzésnek. hogy már szinte felesleges. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány módja nem szüntette meg teljesen a hasi légzést. A mellkasi légzésnél fontos. kulcscsonti.DR. ugyanúgy ellátja oxigénnel a szöveteit. ha valaki mellkasi légzést folytat. a kulcscsont felemelődik. mint a női.mint látni fogjuk a légzésszabályozásnál . a hasi vagy a mellkasi? A felelet egyszerű: mind a kettőt kell gyakorolni. ha a törzs hosszához mérjük. az egész légzőapparátus folyamatosan részt vesz. aki csak magas légzéssel lélegzik. Azt a felfogást. kulcscsonti légzésnek is nevezik. TELJES JÓGA-LÉGZÉS Láttuk. A rekeszizom nem süllyed le. legfeljebb csak oldalt. mert a mély légzésben mindkettő igen fontos szerepet játszik. a tüdőcsúcsokat foglalkoztatja. A női mellkas nemcsak méretében kisebb a férfi mellkasnál. Ilyenek a bordaemelő. de aránylag keskeny volta miatt nem akadályozza meg teljesen. nem úgy kell értelmezni.lefelé tágulni nem tud. Hiszen a magas légzés a tüdő felső részét. ezért nagyobb mellkasi légzőmozgásra van szükség. fejbiccentő.a jóga nyelvén: a „prána-áramlás” nem normális. akkor szervezetünk egyensúlya e tekintetben eltolódik.a kizárólagos mellkasi légzés . a keringés légzőmozgási összetevője. A nadrágszíj legjobban a középlégzést akadályozza. hanem viszonylagosan is. magas légzés más és más tüdőterületet vesz igénybe. a tüdő alsó része lefelé nem tud elmozdulni. nem pedig káros. hogy a mély nyakizmok (szkalenuszok) a felső bordákat emelik. mert a belégzést segítik. ami nagy légzési térfogatveszteséget jelent. hogy a tüdőlégzés ártalmas lenne az egészségre. említsük itt meg a férfiak nadrágszíját is. Ha a hasi légzésnél megemlítettük a nők fűzőjét. Szándékosan nem említettem eddig a vér oxigénfelvételét. Az sem fullad meg. Legfőképpen a nők lélegzenek így.ez fiziológiai lehetetlenség. Itt nem az a baj. A gázcsere tárgyalásakor látni fogjuk. és nem a rekeszizom. az sem használ több oxigént. ill. mert az általános hiedelemmel szemben ez a legkevésbé lényeges hatása a légzésgyakorlatoknak.a jóga szerint a legrosszabb légzéstípus. különösen megnövekedett oxigénigény kielégítésére. Nem helyes tehát sok jógakönyv szerzőjétől. hanem a tüdőcsúcsok is kitágulnak.ha nem is olyan mértékben. másrészt azért nem. és így a tüdő alapja . amelyben az összes légzőizmok. mint olyan mély légzés. Így nyilatkozik Tirala is a légzésterápiáról írt könyvében: „A mellkasi-vagy kulcscsonti légzés főképpen a tüdő felső részét és a tüdőcsúcsokat foglalkoztatja. A magas légzés . mind pedig a közép.ahol a legtömegesebb a tüdőszövet . ha nem folytat hasi légzést. mint a fűző. mint mások. Nemcsak a mellkas alsó része. mint a kelleténél kevesebb. sőt rögzített vállöv esetén a mellizmok is mint légzési segédizmok működhetnek. Ez ugyanis . márpedig a tüdőszövet felső részének aktívabb mozgatása egészségesekben igen kívánatos. Nemcsak a tüdőszövet működése lesz egyoldalú. lapockaemelő izom. A hasi légzést is nehezíti. hogy sokáig nem jön ismét használatba a nadrágszíj.

vagyis a rekesz tovább húzódik lefelé. mint általában a legtöbb légzőgyakorlat. Ilyenkor jön jól a tüdő nagyobb kapacitása. C . VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány pességének fokozása nem a normális átlag légzésben fontos. ha a szervezet átlagon felüli teljesítmény előtt áll. Az általános felfogással szemben még meg kell említeni. így a belégzés már tárgyalt fázisaitól eltekintve négy ütemét különíti el a légzésnek: 1. le kell húzni a rekeszt. A jóga a gyakorlatokat kilégzéssel kezdi.és kilégzési fázisaival foglalkoztunk. A kilégzés sorrendje nem fordított. a nyakizmok megfeszülésével egyidőben a rekesz is egy utolsót húz a tüdőn. végül teljes kilégzés következik a légzési segédizmok igénybevételével. ábra). A teljes jóga-légzés kilégzéssel kezdődik. Végül maximális mellkasi belégzés következik: a vállak és a kulcscsont felemelkednek. hogy nők számára . hanem éppen a mellkasi légzés tetőpontján. 134. Gyakorlati szempontból és különösen tanulás kezdetén persze egyszerűbb. ha a jóga-légzést a hasi. mint az alacsony. a mellkasi légzés is. a rekesz felszáll). a has elődomborodik. a szív munkáját támogatni tudja. A jóga azonban még légzési szüneteket is fontosnak tart. A jóga-légzés fázisai Eddig a nagy vagy teljes jóga-légzés be. kilégzés vagy récsaka. ami pl. a közép légzés következik. egyébként állandó életfolyamat lévén. s közben megindul a mellkas tágulása. hanem akkor. teljesen mindegy. mégpedig kétfélét: belégzési és kilégzési szünetet.akik elsősorban mellkasi légzéssel lélegeznek . hanem megegyezik a belégzési részletek sorrendjével: előbb teljes hasi kilégzést végzünk (a hasat be kell húzni. ábra. Az mindenesetre figyelemre méltó. Itt említjük meg. A teljes jóga-légzés menete: A . 4. A levegőt lehetőleg maradéktalanul ki kell fújni a tüdőből.a magas légzés alatt nem áll meg a rekesz. 157 . hogy a modern élettan rendszerint csak a belégzés és kilégzés fázisaival foglalkozik. ezért soroltuk fel a fázisokat kilégzéssel kezdve. B .közepes.magas légzés. hogy bizonyos szempontból a jógik többet foglalkoztak a légzéssel. Ezután megállás nélkül folytatva a belégzést. közép és magas légzés folyamatos kapcsolásának mondjuk.ajánlják az egyes fázisok fordított sorrendjét is a teljes jóga-légzés végzésekor. Ez pedig nem más. hol kezdjük el a leírását. 3. légzésszünet vagy sunjaka.DR. közép és magas légzés kombinációja. 134. hogy a harmadik fázis . pl. mi is a teljes jóga-légzés? A jóga szerint a tökéletes prána-áramlást csak a teljes jóga-légzés vagy szarala pránájáma biztosítja. sportoláskor vagy betegségekben stb. majd a belégzés hasi légzéssel kezdődik.alacsony. Lássuk azonban. levegő-visszatartás vagy kumbhaka. mint mi. belégzés vagy puraka. majd folyamatosan tovább kell kilélegezni a bordák leeresztésével. 2. Itt tehát a részletesebb taglalás sejtetni engedi.

Kilégzéskor sem nyomja össze a mellkas a tüdőt. Amikor a mellkas lassan összeesik. a száját pedig kifordítva az üveg szájára kell kötözni. mire a másik léggömbbe a levegő beáramlik és felfújja = belégzés. mert kilégzéskor a léggömbhöz hasonlóan gumiszerűen összehúzódik. ábra). így az a mellkasban nagyrészt szabadon csúszkálhat. Nem így van azonban a „szelepes” szabályozáskor: itt a mellkast engedjük összeesni. A kilégzésben egyébként a tüdő és a mellkas passzív öszszeesése játssza a főszerepet. mert a „szelep” 158 . akkor az üvegben nyomáscsökkenést okozunk. ahogyan a mellkas ellapulásakor a szívó hatás csökken. ezért a mellkasi kilégzést is ezek fejezik be. mégpedig a mellkasi nyomás szempontjából. ezt úgy érik el. Ez a léggömb utánozza a mellkas kitéréseit (135. a levegőnek van ideje kiáramolni.a kilégzésnek mégis egyenletesnek kell lennie: a mellkas lassú leengedésével és a rekeszizom lassú felengedésével. Csak egy nagyobb.összehúzódnak a mellkas lelapulásakor. hogy érdemes bárkinek megcsinálni. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány KILÉGZÉS-RÉCSAKA A kilégzéssel kapcsolatban szó volt már arról. sima hámmal borított mellhártya béleli. A mellkas mozgása csak közvetve mozgatja a tüdőt azáltal.belégzés. a szájon át fújják ki a levegőt. hogy a gyakorlatok egy részében a kilégzés időtartama pontosan meg van szabva. A tüdő passzív mozgását légzéskor jól szemlélteti az ún. A Douders-féle kísérlet a tüdő passzív légzőmozgásainak szemléltetésére: A . E léggömb száját is be kell kötni.üveg. A hasizmok még a bordákat is lefelé húzzák. Ugyanilyen hártya borítja a tüdőt is. Az „sz” képzése akadályt jelent a kiáramló levegő előtt. mire belül a rekesz feljebb nyomódik. Az köztudomású. hanem a tüdő szövetében levő rugalmas kötőszöveti rostok . miközben egy hangot. hogy a mellkasi légzésnél elsősorban a belső bordaközi izmok összehúzódásakor kisebbedik meg a mellkas. Ha az alsó léggömböt visszaengedjük. nagy hasznát veheti a légzésszabályozás megtanulásakor. A kilégzés mechanizmusát a jóga felhasználja a kilégzés idejének és mértékének a szabályozására. hogy a tüdő nincs hozzánőve belülről a mellkashoz. ami olyan érdekes és egyszerű. B .kilégzés. Ü . hogy nincs „szelep” a kilégzett levegő útjában . Ez a nehezebb és fejlettebb szabályozás. az izmok lassan elernyednek. A mellkas is többé-kevésbé passzívan esik össze kilégzéskor. a léggömb szája pedig a „légcső”. mintha a Donders-féle kísérletben . Ha a léggömb bekötött száját meghúzzuk.mint a léggömb gumifala . Így a kilégzés elsősorban passzív és nem aktív folyamat. s maguk a kilégzőizmok csak erős és aktív kilégzéskor működnek. Az egyik léggömböt bele kell tenni az üvegbe. A szabályozás pontos menetét az egyes gyakorlatoknál tárgyaljuk. A másik léggömböt félbevágva az üveg hiányzó feneke köré kell kötni. Donders-kísérlet. pontosan olyan mértékben. a nyomás így azonnal kiegyenlítődik a mellkas. és csak lassan engednénk ki a levegőt. hogy a mellüregben növeli vagy csökkenti a nyomást. Itt is lehet erőltetve kilélegezni. és a belső léggömb a levegőjét kifújja = kilégzés.„tüdő”-léggömb.félbevágott szívó-léggömb. akkor az üvegben (mellkas) a nyomás megnő. mondjuk „sz” hangot hallatnak. Látni fogjuk. a tüdő és külső levegő között. Mindkettőnél az időbeosztásra a kilégzés alatti számolás szolgál. hogy a két kilégzési típus között nagy különbség van. s ez az akadály mint szelep szabályozza a kilégzést. L . feneketlen üveg kell hozzá és két kisebb léggömb. F .befognánk az üveg száját. Ez pedig meghatározza az egész kilégzés szabályozásának a menetét is. A kilégzés szabályozásának másik módja. A tüdő mozgása csak a belégzéskor teljesen „passzív”. A hasi légzésnél is ez a helyzet: a rekesznek a hasfal passzív viszszatérésére történő ellazulása okozza a kilégzést. amit a hasizmok végeznek: az egyenes és ferde hasizmok megfeszülve visszanyomják a hasfalat. 135. ez lesz a „tüdő”. hogy kilégzéskor pl. itt csak annyit bocsátunk előre.miután a belső ballon teleszívódott .DR. a levegő mégsem tud kiáramlani. A mellkast belülről a hashártyához hasonló sávos. Ez azonban elsősorban csak a kilégzés végén vagy erőltetett kilégzéskor van így. mert ez csak fogóként szolgál.

A légzésszünet tehát alkalmas arra. Hasonló a helyzet a másik légzésszünetben. hogy a tüdő összeesett állapotban van. Ennek egyik komponense éppen a vér széndioxidszintjének növekedésekor előálló légszomj. de ez inkább mosolyt kelt.inkább idegrendszeri jelenség.SUNJAKA A jóga-légzéseket leginkább éppen a légzésszünetek alkalmazása jellemzi. amely legjobban éppen a két légzésszünet összehasonlításából látható. Ezeknek nagy jelentőséget tulajdonítanak a jógik. Ennek azonban nincs „gázcserét javító” hatása. s a levegő olyan gyorsan a nyitott légutakon sem tud kiáramolni. Emiatt a „szelepes” kilégzés szabályozása mindig nyomásnövekedést eredményez a tüdő állományában és a mellkasban egyaránt. állandó nyomású és nyomásemelő kilégzésnek lehetne nevezni. addig azonban felesleges. A légszomj a légzésközpont működésével kapcsolatos tudatos szervérzet. a széndioxid pedig a kapillárisokból az alveoláris levegőbe. ez pedig a szakaszos vagy hirtelen kilégzés. a továbbiakban mint eleven érzet figyelhető meg és irányítható. hogy a gázcsere ilyenkor jobb. egy háromszobás összkomfortos lakás teljes padlózatának. A kilégzésnek vagy récsakának még egy típusa fordul elő a légzésgyakorlatban. oxigén.és mellkas vérkeringésre stb. máris megvan a magyarázat. hogy a prána-áramlás azonos a különböző szervérzetek változásával. Ezen a felületen folyik a vér és a tüdő levegője közti gázcsere. ha a földön elfogyna a levegő. hogy a prána tökéletesebb kihasználását jelenti a légzésszünet.a légzésre. a tüdő. ami .mint ahogy azt már ki is próbáltuk . A két kilégzési típust. Az igaz. hogy a légzésszünetben az alveolusokban levő levegő jobban kihasználódik. Mindkettő nyomásemelő kilégzés. itt azonban néhány sunjaka-jellegzetességről kell még szólni. legfeljebb a levegővel spórolunk. prána. hogy ne keletkezzék időleges nyomásfokozódás. amelynek jellegzetességeit még külön megemlítjük. ezért az O2 (oxigén) a vér irányába megy. Benn tartott levegővel egészen másképpen keletkezik a légszomj érzése (elsősor- 159 . A légzés közbeni visszatartási szünet. A diffúzió sebességét és irányát a telítettségi különbség szabja meg. A kettő közül valószínűleg az idegrendszerre. vagyis itt inkább kifejezettebb az idegrendszeri hatás. Az oxigén az alveolusokból a körülötte levő kapillárisokba difundál.DR. mint a vénás vérben. A gázok a folyadékból a levegőbe és viszont könnyen átdiffundálnak. mégis a jógamagyarázók egy része fontosnak tartja. Sokkal inkább hat a légzésszünet éppen a rosszabb oxigenizáción keresztül . úgy lassul a gázcsere a vér irányában. semmi esetre sincs nagyobb nyomás. Ezáltal a légzésszabályozás az elvont fogalomból és tankönyvi adatból élő valósággá válik. hogy a légzésszünetekben az oxigén speciális „kihasználása” történik. hogy az egyes légzésszabályozó változásokat a légszomj növekedésén. lejjebb száll az oxigén és nő a széndioxid-tartalma. Ha ez nincs. mégpedig a légzés szabályozására. mert mindkettőnek más és más élettani hatása van a légzésre. A prána mint láttuk . A légzőhólyagok igen kicsinyek. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány visszatartja. lévén hogy ennek csak akkor lenne jelentősege. Az egyik az.80 -100 m2! Ez megfelel kb.mint említettük . s pontosan a légzésszünetek hozzák létre. A levegőben több az oxigén. amelyet a régi jógik a prána-áramlásra való hatásnak neveztek. LÉGZÉSSZÜNET . a légzőközpontokra való hatása érdekesebb. a kumbhakában is. s ebben áll jótékony hatásának lényege. különösen áll ez sunjakában. és azt mondják. A légzésszünetek „jó” hatása tehát semmiképpen nem alapulhat azon. hogy jobban kihasználjuk. A megkülönböztetés azért fontos. A légzéssel kapcsolatban . s ez két speciális következménnyel jár. a sunjaka úgy zajlik le.tehát indirekt módon . mint ahogy az a másik légzésszünetre. mert a mellkas összenyomásával.jellegzetes érzéshullám jut a tudatba. így ez a levegő irányába diffundál. Vizsgáljuk meg közelebbről ezt a magyarázatot! A légcsere a tüdőben a légzőhólyagocskák (alveolusok) és a hozzájuk fekvő kapillárisok között zajlik le. a vénás vérben viszont a CO2 (széndioxid) a több.a belégzéskor csökkenésén pontos érzetként tanulmányozzuk. tehát belégzés előtti szünetben. a hasizmok összehúzásával hirtelen emelkedik a mellkasi nyomás. amely váltakozva szerepel az egyes gyakorlatokban. nagy számuk mégis igen nagy légzőfelületet ad. a levegő visszatartására (kumbhaka) leginkább jellemző. mint a vér megnőtt széndioxid-tartalmának az egyéb szövetekre gyakorolt hatása. valamint az általános anyagcserehatás. Elsősorban a légzésszabályozás idegrendszeri központjaira hat. majd . éppen ellenkezőleg: ahogy csökken az oxigén és nő a széndioxid a tüdőhólyagocska levegőjében. Ha fenntartjuk azt a feltételezést. A nyomásbeli differencia légzésregulációs differenciát is ad. Ez már kezd közeledni ahhoz az elképzeléshez. különösen a szünet végén nyomáscsökkenés jöhet létre. sem mint pl. hogy a tüdőben.

vagyis hogy az egész belégzés alatt egyforma legyen a levegő beáramlási sebessége. akkor ez a tágulás a kilégzőizmokat reflexes összehúzásra kényszerítette. Szabályozáson azt kell érteni. de csak a belégzés tetőfokán szűnik meg. később a belégzés olyan egyenletessé válik.megfelelő gyakorlat után .akár a kilégzés .maximális belégzés esetén . hogy keletkezésük kapcsolatos a légzés nyomási viszonyának változásával. BELÉGZÉS . lassabb szívműködés esetén lassabb. akkor a nyomást a beáramló levegő nem tudja olyan sebességgel csökkenteni.PURAKA A belégzés mechanizmusáról már részletesen szóltunk a teljes jóga-légzés leírásában. egy szívdobbanás. hogy ne keletkezzék a mellkasban és a tüdőben „negatív” nyomás. Mit is érez az ember belégzés alatt a tüdejében? Egyszer már megpróbáltuk de próbáljuk ki még egyszer. ezen azonban a jógik nem akadtak meg és belégzéskor is úgy szabályozzák az áramlás sebességét. Ennek erőssége és kellemetlen színezete azonnal csökkeni kezd a belégzés megindulásakor. kellemetlenebb (más a prána kvalitása). Ebben a pillanatban . Ha a tüdőben a nyomást növelték és a tüdő tágult. így a légzésgyakorlatokat mindig a szervezet általános állapotához lehet igazítani. hogy ilyen „áramlásmérőre” nem is lesz szükség. Ha a légnyomást csökkentették a tüdőben. Mind a két mozgást a légzésközpont hozza létre egyformán a vér szénsavtartalmának emelkedésétől izgatva. hanem kilégzést okoz. saját természettudományuk legfontosabb műszere. ha percenkénti 60-as pulzust veszünk alapul.a gyomorszáj felett és a szegycsont mögött (a mediastinumban) enyhe nyomásérzés keletkezik. itt csak azt figyeljük meg. a másik azonos nyomású. azaz vákuum. Sokkal nehezebb a belégzés intenzitásának. akkor a tüdő összehúzódása reflexes belégzőmozgást okozott az izmokban. amely a belégzőizmok eler- 160 . ebben az ütemben számolni. Belégzéskor a kiindulási érzet a légszomj. hogy közben hangot adnak. A kétfajta légzésszünetben tehát nem azonos a légzésközpont viselkedése.vagy kilégző állapot is megszabja. A hosszát könnyű szabályozni. annál tudatosabb lesz. annál világosabb. hossza és egyenletessége szabályozott. így a végső mozgást a be. hogy annak pontos felépítését ismernénk. s ezzel vége is a belégzésnek. A belégzés . mert egyszerűen időre kell beállítani. mert ott valamilyen hangot adva készen volt a szabályozó szelep. így a belégzőizmok kormányzásával . mert ha a szívműködés gyorsabb. Kilégzés utáni szünetben (sunjaka) a légszomj sokkal élesebb. A hörgő hang azonban egy idő után kifinomodik és belégzésre is elég „normális” és főleg egyenletes hangot tudunk kiadni. A légzés szabályozó rendszerének megbeszélését későbbre ígértük. Az egyik sebességében különbözik a másiktól.a jóga-gyakorlatokban mindig mint szabályozott légzés jelenik meg. és egyben szabályozásával. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány ban nem olyan kellemetlen). Meg kell nézni a pulzus ritmusát és ennek betartásával. A belégzésnek a tüdőben uralkodó nyomás szempontjából is két válfaja van.DR. hogy egy folyamat alkalmával tapasztalt érzetből (a prána milyenségéből) milyen pontosan lehet következtetni pl.Brauer-reflex. A másik fajtánál a beszívás egészen lassú. Ezeknek az érzeteknek a pontos keletkezési és lokalizációs helyét majd csak a tudományos jóga-tan fogja tisztázni. ill. Beszívásra nem szoktunk hangot adni. a félig zárt hangrésen hörgésszerűnek hallani. Tehát a belégzés alatt táguló tüdő mind erősebb reflexeket indít el. Ez gyakorlatilag egy másodpercnek felel meg. megindul a kilégzés. önszabályozásáról van szó. mert a világ legegyszerűbb visszacsatolásáról. vékony csövön keresztül a tüdőben légnyomás-változásokat hoztak létre. hogy tartama. hogy jó. és a mellkas szívó hatását azonnal kiegyenlíti a beáramló levegő. és tetőfokán belégzőmozgást hoz létre. az a Hering . A jóga időegység legtöbbször egy szívösszehúzódás. Ezek tudományos magyarázatára még viszszatérünk a légzésközpontok megbeszélésekor.a belégzés is szabályossá tehető. A belégzési hang általában csak kezdetben szükséges. ha egy részét most előre elmondjuk. egy nyúltagyi légzésközpont állapotára és működésére . Ennek magassága egyenesen arányos az áramlás sebességével. de ez úgyis olyan komplikált. Hering és Brauer nyúl tüdején végeztek vizsgálatokat. Az egyik légzésszabályozó reflex. A belégzési hang nem valami kellemes. Ez az időegység azért is igen jó. Ha gyorsan légzünk be.ha ugyan emlékszünk még erre. E két belégzésfajta tehát eltérő hatású: az egyik „vákuumos”. a légzés ennek megfelelően gyorsul. s nem be-. minél többször figyeljük meg. Gyermekkorban szórakoztunk már hasonlóképpen . annyi azonban már most is valószínű. Ez a jógik szempontjából a legfontosabb rész. A kilégzésnél könnyebb volt a helyzet.anélkül. Nem kell megijedni a névtől. A nyomásváltozás és a mellkas tágulásának érzete adja egyébként a beszívási szervérzetek prána-áramlás alapját. amit a jógi valószínűleg a „prána áramlásából” észlel. erősségének egyenletessé tétele.

Nyilvánvaló. hogy a légzési szünet alatt valóban csökken a tüdőhólyagok levegőjében az oxigén és nő a széndioxid mennyisége. hogy a csökkent légcsere közvetve hat a légzésközpontra. A belégzés előtti légzésszünetnél. de hogy a gázcsere a nem légzéstől közvetlenül javulna. hanem pl. akik így információkat nyerhetnek vizsgálataikhoz. de semmi esetre sem tisztítja meg az előző légzésekkor a tüdőben megszorult levegőt. hogy minden »csepp« oxigént. Nyugodt kilégzés után kb. 2. Ez az egyszerű önirányítás hasonlít a rágás önirányításához: a fogsor összecsukása a kinyitást.. a következőket kell szem előtt tartani: a tüdőben a gázcserét három tényező szabja meg: 1. hanem éppen rontja.és nő a széndioxid-nyomása. vagyis a belégzés szabályozásával változtatható. de hogy nem a fenti okból. Érdekes megfigyelni. annyi bizonyos. 161 . ahonnan a légzéskor tapasztalt szervérzések kiindulhatnak: maguk a légzőizmok. s a könnyen érthető szövegezéssel sokszor hibák is csúszhatnak az elméletbe. A légzésvisszatartás azonban nem javítja ezt a légcserét. hogy a levegő visszatartása jó hatású a szervezetre vagy legalábbis a légzésre. Az is lehet. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány nyedését váltja ki és kilégzést indít meg. hogy a visszatartott lélegzet sok mindent csinálhat. hogy a kilégzéskor mindig marad levegő a tüdőben. s ha a visszatartott levegő csodát művel. akkor nem ez a csoda végső lépése.KUMBHAKA Ez a légzésszünetnek az a része. a vér nincs mit elvigyen a tüdőből. de a fenti állítást semmiképpen sem lehet elfogadni. Ez történik tehát a légzés visszatartásakor a tüdőben. az képtelenség. LEVEGŐ BENNTARTÁS . és ez keveredik a friss légzési levegővel. Ez az ún. és időt ad a vérnek. Ettől azonban a tüdőben levő levegő tisztább nem lesz. sőt biztosan hat és azt izgatja. és reflexesen kiváltja a belégzőizmok összehúzódását és a belégzést. Ez lenne a visszatartott levegő közvetlen jó hatása? Ez lehetetlen! Abban van igazság. széndioxid-. a felfrissítendő vérnek a tüdőben való áramlási sebessége. s ugyanakkor jobban felvehesse a kilégzendő égési termékeket és salakokat. hogy az egész vegetatív idegrendszer tónusa megváltozik. ill. A reflex-ívnek a központ felé haladó idegrostjai a bolygóidegen (nervus vagus) haladnak. hogy a szövet tágulásának a változása felelős a légzési szervérzetek egyik típusának megjelenéséért. A tüdőhólyagok levegőjének tehát folyamatosan csökken az oxigén. Elismerjük. Ez a fél liternyi mennyiség nem képes a légzőhólyagocskákban levő levegőt teljesen felfrissíteni. Az lehet. A fél liter belégzett levegőből is mintegy másfél deciliter a légcsőben és a bronchusokban (hörgőkben) marad. 3. Nyugodt légzésnél kb.vagy ventilláció mértéke. A levegő visszatartásakor a tüdő ventillációja megszűnik. másfél liter tartaléklevegő marad a tüdőben. Ha a kérdést világosan akarjuk látni. és az huzamos kisebb adagokban kedvező hatású a szervezetre vagy a légzésre. a légzés mechanizmusával foglalkozó kutatóknak. s nincs.. ami az alveoláris levegőt tovább frissítse. a sunjakánál említettük.a visszatartott lélegzet megtisztítja az előző légzésekkor a tüdőben megszorult levegőt. Kilégzéskor ennek fordítottja zajlik le: a tüdő zsugorodik. fél liter levegő cserélődik légzésenként. légzési holttér. kinyitása . szénsavtartalma pedig nő. Végül is a fél liter légzési levegőből csak 3. nem pedig felfrissülés! A gázcsere feltétlenül romlik. a tüdőszellőzés .becsukást segíti elő reflexesen. hanem ellenkezőleg: egyre szennyeződik széndioxiddal. sőt elsősorban az alveolusokban levő levegő marad ott. az oxigén.5 deciliter jut az alveolusok levegőjének felhígítására (mély légzéskor ez az érték természetesen megsokszorozódik). csak javítja azt. Ez pedig a vér széndioxid-leadása szempontjából mind kedvezőtlenebb körülményt teremt. Ha a vér átáramlása nő is. Ez várható is. s oxigén-telítettsége fokozatosan romlik. s többek között ezeket mondja: „.DR. Lehet. hiszen a hörgőkben gázcsere nincs.és széndioxidcsere diffúziós sebessége. hogy a légzőizmok egész lassú működtetésekor a légszomj az izmok működésével ellentétes irányban is változik. Hasonló megfigyelések nemcsak a jógik számára fontosak. A másik hely. hogy a tudományos szemléletet közérthetően tolmácsolni igen nehéz feladat. hiszen a légcsere megszűnt. amelyet a leginkább dicsérnek rendkívüli hatása miatt. életerőt kivonjon belőle. Yesudian a „visszatartott levegő csodálatos hatásáról” ír. ami a diffúzió sebességét csökkenti a vér és az alveoláris levegő között.” Lehet.

VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Egy gyakorlati jelentősége feltétlenül van a jóga-légzések között beiktatott levegővisszatartásnak vagy kumbhakának (hasonló hatású egyébként a másik légzésszünet. Már szó volt arról. A legtöbbször a mellkasi nyomás emelkedik. ha arra valóban szükség van! Értelmetlen és káros minden lélegzetvétel. minden izommunka nélkül végzik és mély légzésekkel -. de ugyanakkor lényeges kellékeket elhanyagolnak. akár az egyoldalú magas légzés vagy cigarettafüst. mert a belégzés végén a tüdő maximális teltsége után egyszerűen elzárják a felső légutakat. Így az egész mellkas a benne levő levegőre „támaszkodik”. mutatva.mivel nyugodt körülmények között. de felesleges. ha ennek szükségét érezzük! Addig kell tehát várnunk minden kilégzés után. A lélegzés szükségletet elégítsen ki. s ezzel maga is hozzájárul az egészség finom természetes egyensúlyának felborításához. Hogy az előbbi formánál valóban fennáll a mellüregben a nyomásfokozódás. Ha a gumit visszaengedjük. rövid idő alatt túloxigenizálják a szervezetet. Weninger emellett jó érzékkel rátapint a légzés kapcsán keletkező érzetek fontosságára. s ezzel lehetővé teszik. de az üveg száját befogjuk. Ezután jön a légzés visszatartása vagy kumbhaka. a keleti könyvek sok bölcsesség mellett sok felületességet is tanúsítanak: gyakran indokolatlanul bőbeszédűek és egyetlen dolgot tízszer is ismételnek. a mellkast nem engedik a benne levő levegőre nehezedni. mert ebben látják a légzésszabályozás lényegét. légszomjunk oltása. belégzést hozunk létre. amíg kívánjuk. amelyet puszta kényszerből. Az élettanban pedig a mellkas összeesési súlyával és a tüdő rugalmas rostjainak erejével. melyet leggyakrabban végeznek. azaz befogjuk az üveg száját. A nyomásfokozódás jól látszik ugyanis a tüdő-ballonon és a légző-gumin: ha az alsó gumit elengedjük. Sajnos. de ugyanakkor a tüdőt hagyják összeesni.. A kumbhakát kétféleképpen lehet végezni: azonos és emelkedett mellkasi nyomás mellett. fel akar használni a légzés természetes folyamatának visszaállításában. kihúzva marad. azt a kilégzés tárgyalásakor említett Donders-modelles kísérlettel tudjuk igazolni (l. hanem kifeszülve marad. ha nyomásmérő manométert kötünk az üvegbe. amikor ezeket írja: „Fontos alapszabálya ugyanis minden légzésgyakorlatnak a következő: levegőt csak akkor szabad beszívni. hanem a laikus-jóga-könyvek egyenesen a túllégzésre buzdítanak.DR. Befejezésül megemlítem a levegő visszatartásnak vagy kumbhakának egy lényeges fizikai hatását. hogy az üvegben ..a légzőizmokat nem ernyesztjük el -. Miért? Azért. És ezzel a fontos intéssel a sokat vitatott légzésszünet-kérdést is elintéztük. hogy hiányzik a legtöbb leírásból. Nyomásfokozódás nélkül csak úgy végezhető a levegővisszatartás. áhítjuk a levegőt! Különös. Ez előbbutóbb a vér kémiai összetételének megváltozását és azonnali idegrendszeri zavarokat okozhat. 135. Kilégzés után. 162 . és megnő a mellkasban a nyomás. mint az oxigén hiánya. mert erre még szükség lesz a későbbiekben.. mert a kumbhaka alatt a nyaki erek kidagadnak. a levegőt nem engedik ki. ez a nyomásemelő kumbhaka. Ha a gumit nem engedjük el . Éppen olyan káros ez. hogy a légzésszabályozás egyáltalán hosszabb ideig folytatható legyen. Ez érezhető is.emelkedett a nyomás. hogy a belső léggömb sem fog összeesni. ez pedig a következő. mintha étvágy nélkül gyűrűnk magunkba falatokat vagy szomjúság nélkül iszunk. A légzésszünet előtt ugyanis. Ez a légzési „prána”. Ha a „mellkas”-üveg fenekét helyettesítő gumit (légzőizmok) kihúzzuk. a légszomj oltása a legtermészetesebb és legfontosabb iránytű a légzésgyakorlatokban. amelyet a légzésgyakorlat felszínre akar hozni.. ami onnan látszik. ábra). „túlszellőztetett” vér összetételét. Ilyenkor az üvegben (mellkas) és a belső léggömbben (tüdő) egyaránt emelkedik a nyomás. már túlzott oxigéntelítettséget hoztak létre. akkor ez a kumbhaka azonos nyomású változata. valósággal kéjes élmény!. hogy ezt a túllégzést megakadályozzák. A légzés élvezete.vagyis a mellkasban . elferdíti. a sunjaka is). s ezután a levegő visszatartása vagy a be nem légzés a ventilláció és gázcsere csökkentésével normalizálja a megváltozott.. Az erőltetett légzés ezt az ősi filogenetikus érzetet éppúgy agyoncsapja. csak akkor lélegezzünk be. Ezt lehet mérni. A vér kémiai változataira a légzés kapcsán még visszatérünk. ami a feji és agyi keringést akadályozza. ha közben a légzőizmok állandóan enyhe belégző állásban vannak. Ez pedig a levegővisszatartás nyomásváltoztató hatása. Hasonló következtetésekre jut Weninger. A nyomás mértéke azonos a tüdő-gumi és a légzőizom-gumi rugalmassági erejével. sőt nehezedik. nem fog teljesen visszahúzódni. hogy ez a lényeges és alapvető követelmény a legtöbb jógalélegzés-leírásából hiányzik. legyen élvezet. a nyakon és fejben nő a vénás nyomás.” Szerintem az intelem nemcsak. mert a modell maga szolgál manóméterül is. erőszakosan végzünk. A jóga-légzések .. hogy a szervezet szükségen felüli oxigéntelítése pontosan olyan rossz hatású. a légzőizmok nem működnek. s amit meg akar erősíteni. A mélylégzések közé iktatott légzésszünetek leggyakorlatibb hatása éppen az. A tüdőn belül is ugyanakkora a nyomásfokozódás.

A következő gyakorlatok ismeretesek: a) Összetett gyakorlatok: 1. Sóhajtó légzés. c) Kilégzési gyakorlatok: 15. Sajátritmusú légzés. Kumbhaka-gyakorlat. Szahati . 21. Kapálabáthi . Szitali .fog-ajak belégzés. Jógéndra-légzés. Sima légzés. 23. Uddzsái . A továbbiakban sorra vesszük a különböző légzésgyakorlatokat. 12. 16. Prána-légzések vagy pszichikus légzések. Sunjaka-gyakorlat.összetett fújtató légzés-. a puraka vagy belégzés és a kumbhaka vagy levegő-benntartás. 14. Belégző-gyakorlat. Bhaszra . 18. Pránava dzsapa . illetve a leggyakrabban használtakkal. 6. Szitkari .zümmögő légzés. 7.mint látni fogjuk . A gyakorlatok célja a légzésfolyamat pontosabb megismerése.ritmikus jóga-légzés.mélylégzés-gyakorlat. A LÉGZÉSGYAKORLATOK Az összes légzésgyakorlat kiindulópontja a már leírt nagy vagy teljes jóga-légzés. 22.féloldali orrlyukas légzés. Óm-légzés.különböző érzés-hatások elérése. a sunjaka vagy légzésszünet. Hangfejlesztő légzés. 5.DR. Tüdőszellőztető légzés. 4. Bólogató légzés.ú 2. és az egyes összetevők szabályozásán keresztül ősi természetes állapotának helyreállítása. Az egyes gyakorlatféleségek mind a részek különböző arányából rakódnak össze. d) Légzésszünet-gyakorlatok: 20.ritmusnyújtó légzés. A másik cél .hasi fújtató légzés. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Összefoglalva tehát a jóga-légzés egyes fázisairól mondottakat. Há-légzés. Az egyes légzőgyakorlatok kivitele és speciális hatása a következő: 163 . e) Egyéb gyakorlatok: 24. azaz „prána-áramlás” keltése. Légzésszabályozó torna. 9. kezdve a legfontosabbakkal. 8. 13. egyegy fontos összetevője a teljes vagy nagy jóga-légzésnek. 3. Tisztító légzés. 19. Visszatartott légzéses torna. b) Belégzési gyakorlatok: 10. legelőször tehát ezt kell begyakorolni. Bhásztriká . Brahmarai pránájáma . s ezen keresztül a szervezet egyéb működésének befolyásolása. mind a récsaka vagy kilégzés. 25. 17. 11.nyelv-belégzés.

Az uddzsái ütemezése másodpercre vagy egyszerűen pulzusritmusú számolással történik. s ilyenkor újra be kell lélegezni.sunjaka = 3 másodperc. de el is hagyható.32 . mint pl. majd 16 másodperces kilégzés vagy récsaka jön.4 . Mi is sokszor visszatartjuk a levegőt. Eleinte ezt is csak 3-szor végezzük egymás után.2). közép és magas légzés folyamatos összefűzésével. és rögtön utána belégzés. Időben ez a leghosszabb szakasz. erőltetett visszatartása és kifújása minden. Már felhívtuk arra a figyelmet. Pránava dzsapa . ezek segítségével szabályozható a tüdő. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 1. Először elég háromszor. A jóga tapasztalatai szerint az optimális lehetőség akkor van adva. az egyéb testtartásoknál. egy alkalommal legfeljebb tízszer-tizenötször. old. majd naponta eggyel emelve.2 arányban is. Levegő benntartása . csak pontosan meg van szabva. miközben orrlyukait is befogja. A levegő durva beszívattyúzása. Egy számolást egy másodpercnek veszünk. ill. Az uddzsáit többször egymás után ismétlik meg. kilégzés és légzésszünet mennyi ideig tarthat. Az alapképlet minden esetben: 2 .ritmikus jóga-légzés Az uddzsái voltaképpen azonos a teljes jóga-légzéssel. 138. csak nem pránájáma. Ennek szelep. A kilégzés végén a hasizmok megfeszítésével a bordaíveket lehúzva maximálisan ki kell lélegezni. vagy f hang kiejtésének kíséretében végzik. s a végén rendszerint csökken. Aki így végzi a légzésszabályozást. hogy az általános légzésszabályozó hatása érvényesüljön.előjátéka -.2 . majd később . az talán sohasem fog rájönni annak valódi „nyitjára” és jó hatására. A kilégzést a jógik szintén hangadás. hogy a légzésszünet teljesen el is hagyható.8 . ha a légzést 8 . hogy a belégzéssel kezdődő rész üres tüdővel és kellő figyelemmel történjék. s tulajdonképpen jalandhara-bandhát vagy állzárat végez (l. Sajnos.1 .4-arányra is lehet emelni. ill. állát szorosan a mellkashoz nyomja. sz. Ezután a kumbhaka légzésvisszatartás 32 másodpercig tart.récsaka =12 másodperc. mert a felerősödő légszomj véget vet a figyelem összpontosításnak.). A levegő benntartás vagy khumbaka alatt a jógi a fejét előre hajtja. A kilégzés utáni légzésszünetben (sunjaka) a mellkasi nyomás először emelkedik. 164 . hogy a belégzés. a visszatartás ideje korlátozott. Eleinte a légzést elnyújtó számolás olyan hosszú a szervezet számára. pl. mellkasi nyomás nagysága. ha valami nagyobb precizitást igénylő műveletet végzünk. ami biztosítja. Az uddzsái ritmikája a következő: Belégzés . Kilégzés . mert már a kilégzés végén légszomjunk keletkezik. vagyis az uddzsái egyik fajtája.puraka = 6 másodperc. ami hörgéshez hasonló hangot kelt. 2. Légzésszünet . A jó kilégzés és légzésvisszatartás mintegy a belégzés prelúdiuma . hogy a légzésgyakorlat mindig kilégzéssel kezdődik. áramlásszabályozó szerepét az általános részben már megbeszéltük. Naponta három ilyen 10-15-ös sorozatnál többet ne végezzünk. Ez bőven elegendő. Végezhető a gyakorlat különösen kezdetben 4 .16-os ütemben végezzük. Kivitele a következő: maximális kilégzés után és légzésszünet (sunjaka) nélkül 8 másodperces ütemben belélegzünk.DR. A légzés minden fázisára érvényes. A légzőizmok és hasizmok a levegő benntartás alatt mérsékelt összehúzódásban is lehetnek. az ászanáknál.4 -16 . A belégzést a nagy jóga-légzésnek megfelelő módon kell végezni: az alacsony. Az uddzsáitól abban különbözik. hogy mindent a legkisebb erőlködés nélkül kell végezni.4 -1.ritmusnyújtó légzés A pránava dzsapa szintén ütemes. A légzésszünet alatt a jógi valamilyen szervérzetére koncentrál. Az ortodox uddzsáinál a belégzéskor a hangrést félig zárva kell tartani. teljes jóga-légzés. hogy a fő hangsúly a légzésszüneten van. ezt hívják tulajdonképpen pránava dzsapa lélegzőgyakorlatnak (alapképlet 1 .ha már jól megy 8 . Uddzsái .kumbhaka = 3 másodperc. Ez a már említett beszívásos hangadás a légáramlás egyenletességét van hivatva ellenőrizni. Ez a leggyakrabban használt uddzsái beosztás.

hogy előbb egy normális légzésciklust leszámolva. hogy az egyik oldali orrnyálkahártya megduzzad. három jobbos és három balos). a bhásztrikában is. Belégzéskor a jobb oldali orrlyukon kell a levegőt beszívni. a bal oldalinál az idá. Szabály az. szédülés állna be. mindig ebből a saját-ütemezésből igyekezzen azt megközelíteni. Szahati .ha nem az orrsövény ferdülése tartja fenn .a testhelyzet is befolyásolja.igen ritkán van együtt nyitva. pontban írunk le. A jógik szerint másmilyen prána-áramlást indít meg a jobb oldali orrlyukon beszívott levegő. és pontosan az orr befogására alkalmas helyzetbe kerül. Ez azért előnyös. Kéztartás tél orrlyukas légzéshez. pontban tárgyalandó légzésgyakorlat). A váltakozó légzésnél a nem használatos orrnyílást mindig be kell fogni. 136. amit legalább 8-10-szer folyamatosan ismételni tudunk anélkül. mégpedig úgy. A sajátritmus az a leghosszabb idejű beosztás.ha megfigyeljük . akkor emeljük az adagot. Az irodalomban igen különböző időbeosztásokat közölnek. majd a kifújás következik a jobb oldalin és így tovább. ha mindkét orrjárat szabad. a kumbhaka gyakorlata. amelyre jellemző.DR. A féloldalas légzés egyik formája az ún. Hosszabb gyakorlás után magától is kialakul egy „kedvelt” ritmus. A jobb oldali orrnyílást a hüvelykujjal kell befogni. és így lélegzünk. A nyitottságot . bármilyen kellemetlen érzés.4 másodperces alapidőből induljunk ki. hogy a jobb és bal oldali orrlyukat váltakozva használja a ki. amelyet minden nem speciális ritmusú légzésekre alkalmazni lehet. Fontosabb itt az. amelyeket nem kell másodpercnyi pontossággal betartani. ábra). A mutató. A testben többek között két fő prána-vezeték. 165 .mondjuk 3 . a legtöbbször váltakozva. nátha esetén viszont fekvéssel nem befolyásolható.féloldali orrlyukas légzés. rendszerint csak az egyik. és az alsó bedugul. a felső légúti gyulladás jele. Úgy kell végezni. mert ekkor a gyűrűsujj és a kisujj is félig behajlik a tenyér felé. Légzésszünet után a második belégzés viszont nem a jobb oldali orrnyíláson. A továbbiakban bármely ütemű gyakorlatot akar valaki megtanulni. a „kumbhaka gyakorlat” név alatt. Az orrszárnyakat mindig jobb kézzel kell befogni. mindig a felső oldali orrjárat nyílik ki. hogy bármely időbeosztásnál előbb alacsony. hogy ki-ki megtalálja a saját alkatának megfelelő időbeosztást. Az alap itt is a nagy jóga légzés. és mást a bal oldalin. folytonosan váltakozva. hanem ez alkalommal a bal oldalin történik. Erre külön ortodox kéztartás van (136. Az egyes légzésfázisok időbeosztása azonos lehet az uddzsáiéval. a jógában több ilyet is találunk (hasonló pl. hogy a jobb vagy a bal oldali orrlyukon lélegzik-e az ember. a 20. Ha egyik oldalon fekszünk. A kisujj a gyűrűsujjat oldalról támogatja. Ez természetes is. Az alternatív légzésnél kezdetben három váltásnál több légzést ne végezzünk (ez hat légzésnek felel meg. hogy megfelelő nyomást tudjon gyakorolni. de ez nem kötelező. majd a levegő visszatartás után a bal oldalin kifújni. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány A pránava dzsapa elsősorban a levegővisszatartó fázis. 4. Szerintük a pránaáramlásnak szabályos pályái. megerőltetés. A szahati tulajdonképpen légzéscsoport. hogy egy számunkra nem megerőltető és legkönnyebben kivihető időbeosztást válasszunk. amelyek fent a külső orrnyílásokkal nyílnak. és azt a célt szolgálja. A jobb oldali orrlyuknál a pingalá.és a harmadik ujj csukva van. A jóga szerint nem mindegy. 3. hiszen pl. hogy ujjbeggyel oldalról benyomjuk az orrszárnyat. és elzárja az egyik orrjáratot.és belégzések alatt. vezetékei vannak. Mindkét orrjárat . az egyes időket egy vagy két másodpercenként nyújtjuk. A bal oldalit a gyűrűsujjal kell oldalról befogni. az idá és pingalá halad. bár ez sem kötelező érvényű. Azt tartja egészségesnek. Sajátritmusú légzés Ez is teljes jóga-légzés. néhány másodperces . ábra. amelyet az 5. alternatív vagy váltakozó légzés. hogy túllélegzés. A pránava dzsapa helyet kap a legnehezebb jóga légzéskombinációban. s csak ha ez túl kevésnek bizonyul.

levegővisszatartás.hasi fújtató légzés A kapálabáthi a második legismertebb és legjellegzetesebb jóga-légzés. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Az orrot úgy is befoghatjuk. Kezdetben ezt csak háromszor csináljuk. normális ütemben történik. 166 . így a tíz lökésszerű szakasz 5-10 másodpercig tart. részben . hanem. 2. 7. másodpercenként egy-kettő. azt is mindjárt látni fogjuk. kilégzés mindkét orrlyukon. Ez azonban öszszetett légzés. Ezután rögtön félig kilégzünk. légzésszünet. s lassan egy-egy légzéssel emeljük. viszont nem teljesen. 4. s kezdjük újra a hasfal „lengetését”. kilégzés és légzésszünet. levegővisszatartás nincs. akár nem. ki-be áramlik. Úgy is végezhetjük.fújtató légzésből áll. de 10-nél többet egy alkalommal nem kell végezni. fekve azonban nehezen. levegő visszatartás. hogy a kis kilégzések után valamivel hosszabb belégzések következnek. ill. levegővisszatartás. az ún. A maradék levegőmennyiséget apró lökésekkel. hogy mutatóujjunkat a homlokunkra támasztva felülről fogjuk be az orrszárnyakat. amikor az orrlyukon kiáramlanak. belégzés a bal oldali orrlyukon. Minden egyes hasizom-összehúzódás után kissé a rekeszizom is összehúzódik. belégzés a bal oldali orrlyukon. 8. b) 1. miközben valamit visszaszív a levegőből.DR.a most következő kapálabáthihoz hasonló . majd kilégzés az orron keresztül. 7. kilégzés mindkét orrlyukon. belégzés a jobb oldali orrlyukon. 5. A kilégzés nem lassan. és részben egyik oldali orrnyílásos. kilégzés és légzésszünet. hogy maradjon még kb. belégzés a jobb oldali orrlyukon. 8. majd ezt levegővisszatartás után a mindkét orrjáraton való kilégzés követi. kb. 4. Ez a hasi szervek közvetítésével kis szusszanásokban nyilvánul meg. A leírt két féloldalas légzésen kívül van még egy harmadik is. kilégzés a jobb oldali orrlyukon. Elsősorban hasi légzés és rekeszizom-. bhásztriká. levegővisszatartás. 6. Légzésszünet közbeiktatása után a belégzés a bal oldali orrnyíláson következik. újra belégzünk. A hasizmok ritmikusan összehúzódnak és leginkább a rekeszizmot nyomják fel. kis adagonként kell kifújni. légzésszünet. A következőképpen kell végezni: valamilyen jógaülésben vagy széken ülve a kezeket az ölbe kell tenni (állva is végezhető. A kb. kilégzés a bal oldali orrlyukon. 8 10 lökésnyi mennyiség. Az így változó féloldalas légzés vázlata a következő: a) 1. Belégzés a teljes jóga-légzés mintájára. mert a hasfalnak minden összehúzódás után el kell ernyednie. A levegő-lökések szusszantó hangot adnak. amikor uddzsái ritmusban a jobb oldali orrlyukon keresztül történik a belégzés. A levegőt a hasizmok. ezért jobb a gyakorlatot ülve vagy állva. és hasonló hang kíséri. 3. Az egyes kilégzések sem lassúk. Hasonló egyik oldali orrnyílásos légzésvariáció az. de teljesen nem lélegzünk sem ki. 6. Csak annyira fújjuk ki folyamatosan a levegőt. s a levegő csak ide-oda. elsősorban az egyenes hasizom összehúzásával kell kilökni. 10 fújtatás befejezése után akár kiürült a tüdő teljesen. 5. A hasfal megfelelő elernyedése fekvő helyzetben nem következik be. 2. a kilégzés ismét mindkét orrnyíláson zajlik. hanem elég gyorsak. Az egyes izomösszehúzódások szaporaságát pontosan a hasfal és a hasi szervek saját „lengésideje” szabja meg. 5. 3. csak félig kell kifújni a levegőt. hogy miért). valamint hasizom-gyakorlat. sem pedig be. esetleg fordított testhelyzetű ászanákban végrehajtani. mint a nevetést. Kapálabáthi .

5. Bhásztriká . 9. belégzés mindkét orrlyukon. Kezdetben csak háromszor egymás után végezzük a gyakorlatot. 10 szakaszban. szakaszos működéséből állnak. bal oldali orrlyuk kinyitása és kilégzés uddzsái szerint. ha sorrend szerint kivetítve is látjuk: 1. hogy nem váltakozik folyton a fújtató légzés és 167 . rövid fújtató kilégzések (kb. állzár. elő-kilégzés és belégzés a teljes jóga-légzés szerint. Az utóbbi esetben a gyakorlat fújtató része azonos a kapálabáthiéval. amelyből a legegyszerűbb a következő (az egyik oldali orrnyílásos légzés itt még hiányzik belőle): Belégzés a teljes jóga-légzés szerint. hanem a fújtató rész is fél orrnyílásos. Eddig még azonos az „alap” bhásztrikával. elő-kilégzés és belégzés a teljes jóga-légzés vagy uddzsái szerint.akár fújtató. 6.összetett fújtató légzés A bhásztriká összetett légzés. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Van a kapálabáthinak fél orrlyukas változata is.csak a jobb oldalin lélegzünk be. 3. 10).és rekeszgyakorlat kombinálva van a fél orrjárat „edzésével”. 5. levegővisszatartás. belégzés teljes jóga-légzés szerint. hogy csak a mellkasi vagy csak a hasi kilégzőizmok húzódjanak össze. majd levegővisszatartás következik. mindkét orrnyílás befogása. de nem mindkét orrjáraton. A bhásztriká következő változata már fújtató légzésből és egyik oldali orrnyílásos légzésből tevődik össze: kezdetként mély belégzéssel indul a teljes jóga-légzés vagy uddzsái szerint. és a hasizmok erélyes összehúzásából. A légzésgyakorlat „kottája” a következő: 1. A hirtelen levegő-kifújások száma legyen 5-10 (maximum 30). állzár.és kis-ujjal. valamint a mellkasi kilégző izmok lökésszerű. Légzésvisszatartás után a bal orrlyukon lélegzünk ki.és kilélegezni. Ezután jön a kilégzés. Az viszont könnyítésnek számít. 6. 10-szer.a bal oldalit befogva . A következő fújtató légzéshez már mindkét orrnyíláson kell be. amelynek legegyszerűbb formája is eléggé összetett. a jobb oldali orrlyuk befogása a hüvelykujjal és belégzés uddzsái szerint a bal oldali orrjáraton. rövid fújtató kilégzések kb. és naponta is legfeljebb háromszor: reggel. levegővisszatartás. rövid fújtató kilégzések. levegővisszatartás. egyszer a jobb. Ezután ismét mély belégzés jön. majd rövid fújtató kilégzések orron vagy szájon keresztül. lökésszerű kilégzések alkotják. másszor a bal orrjáraton keresztül. hanem négy légzésből áll. és igen nehéz. Az ilyen légzést . és gerincét a kapálabáthihoz hasonló. ezért jó. 4. A neve is fújtatót jelent. mindkét orrlyuk befogása. A következő változat még nehezebb amiatt. kb. állzár. Ezután az uddzsái ismét egyik orrlyukas légzés. megerőltető. Végeredményben tehát egy fújtató légzésből és egy teljes jóga-légzésből vagy uddzsáiból van összetéve. majd fújtató kilégzések követik kb. s az utolsó fújáskor teljes kilégzés. hogy már nemcsak az uddzsái rész. s belégzés uddzsái szerint a jobb oldali orrjáraton. 10. este. uddzsái szerint. ilyenkor a fújtatást és a megelőző belégzést egyik-egyik orrlyukon végezzük. 2. kilégzés. Ez utóbbit állzárral és orr befogással lehet kombinálni. hanem bal oldali orrlyukon kell beszívni és a jobb oldalin kifújni a levegőt. akár uddzsái típusú . 4. délben.mindig a jobb oldali orrjáraton kell kezdeni. hanem . Az utolsó levegő kifújáskor teljes tüdőkiürítés és mély belégzés. de 10-nél többet egyszerre nem kell végezni. jobb oldali orrlyuk kinyitása és kilégzés uddzsái szerint. A kilégzések erősebbek a kapálabáthinál.DR. 3. 7. de most a kiegyenlítés kedvéért nem a jobb. Itt a hasizom. Később mindig eggyel növelhetjük az egyszerre végzett gyakorlatok számát. 2. 10 szakaszban. A bhásztrikának több változata van. Fújtató légzésből és fél orrlyukas légzésből áll. Ebben a gyakorlatban tehát egy ciklus nem két. Végezhető úgy is. 8. a bal oldali orrlyuk befogása a gyűrűs.

Nem beszélve arról. a) gyors belégzés a jobb oldali orrlyukon. és kissé el is tér az előzőktől abban. belégzés és fújtató kilégzés a bal oldali orrlyukon.10-szer). a pránava dzsapa leírásánál. azonnal hagyjuk abba. Ezután jön a gyakorlat uddzsái része: ennél is a jobb orrjáraton lélegzünk be és levegővisszatartás után a balon ki. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány az uddzsái. A jógik szerint is a jobb és bal oldali orrnyílásos légzés-részeknek mindig teljesen kiegyenlítetteknek kell lenniük. belégzés a bal oldali orrlyukon. Még mindig nem a most elmondott bhásztriká-változat a legnehezebb. és ezekből is csak három ilyen ciklust ajánlatos végezni egyszerre. belégzés a jobb oldali orrlyukon. jobb stb. mert elvégzéséhez legalább 2 óra szükséges. Itt is féloldalas orrlyukú légzésről van szó: a jobb oldalin keresztül gyors belégzést kell végezni. Ez utóbbiban egyszerűbb is a ritmust megjegyezni és jobban ki is van egyenlítve. belégzés és fújtató kilégzés a jobb oldali orrlyukon.). kilégzés a bal oldali orrlyukon. akárcsak egy megerőltető futás. Akiknek több hónapos vagy még inkább több éves rendszeres előgyakorlatuk van. hanem egy sorozat fújtató légzést egy sorozat uddzsái követ stb. mert arányosabban váltakozik a jobb és bal oldali orrjárat használata. olyan. hogy nagy óvatossággal kell gyakorolni.DR. hogy a fújtató részt másként kell végezni. 6. majd levegővisszatartás. végül három váltott orrnyílású pránava dzsapa. Ez a négy váltakozó sorozat alkot egy egységet. 8 . 2. 7 váltott orrnyílású uddzsái. maximálisan 10-szer). és aznap már ne is kísérletezzünk új gyakorlattal. Egyébként minden légzésgyakorlatra érvényes. hanem a bal oldali orrlyukon lélegzünk be. Ha bármilyen. egy ciklust. 5 -10 ilyen be-ki légzést kell végezni. Lássuk mindezt még egyszer táblázatban: 1. még azok is jól teszik. Sem a be-. majd ugyanolyan gyorsan kell kilélegezni a bal oldalin. ismét levegővisszatartás. 11-es egységeket. Ez nem olyan összetett. csak a legcsekélyebb rendellenes hatást is tapasztalunk. amikor is normálisan lélegeznek.16-os ütemezéssel. bal.és kilégzés következik. sem a kilégzés nem teljes. mert a nagyszámú fújtató légzés eléggé megviseli (a jóga felfogása szerint helyesbítve: edzi) a felső légutakat. Egy alkalommal 11 ciklust végeznek. és szünet nélkül követik egymást. 7 sorozat váltott orrnyílású fújtató légzés. Mivel Indiában jobban szerették a 7-es. Ez voltaképpen nem két.8 . hanem a következő. bal. ami szintén uddzsái. belégzés és fújtató kilégzés a jobb oldali orrlyukon (és így tovább. 2. Uddzsái légzés 4. ugyancsak a bal oldali orrlyukon be és a jobb oldalin kilélegezve. mert veszélyes. kilégzés a jobb oldali orrlyukon. Jógi atléták 100-nál több fújtató légzést és uddzsáit végeznek egymás után. Végül még egy variációja van a bhásztrikának. Ez nem közömbös. végül ismét féloldalas uddzsái következik. légzésszünet. hogy a fújtató légzésben is az uddzsáihoz hasonlóan cserélődjék a két orrnyílás. egyszerűen időnk sem lenne hozzá. mintha egy bogarat akarnánk kifújni az orrjáratból. 10 000 métert futni. 7. b) gyors kilégzés a bal oldali orrlyukon. Ezt is 5 -10-szer csináljuk egymás után. mintha tréning nélkül nekiállnának pl. és gyorsan a jobb oldalin ki (5 . ha a második és harmadik rész közé két-három perces szünetet iktatnak. Eleinte bőven megelégedhetünk a 3 + 3 ból álló ciklusokkal. hanem három fő részből van összekombinálva: 1. mint az előbbi.32 -16-os ütemezéssel (l. mint a 10-est (bár a tízes számrendszer pontosan Indiából ered). 168 . 164. tehát: jobb. 3. légzésszünet és így tovább (maximálisan 10-szer). a légzések számát is a következőképpen állapították meg: 7-szer féloldalas fújtató légzés + 7-szer féloldalas uddzsái = egy bhásztiká ciklus. old. Egyszerűsített táblázata a következő: Fújtató légzés 1. hogy ilyen rekordnak számunkra semmi jó hatása sincs. de most nem a jobb. 3. Természetesen annak sincs akadálya. de 6 . Majd újabb be. Ez persze csak gyakorlott jóga-tanulóknak való. Kezdők ezt semmi esetre se próbálgassák. 5.

A nyugtalanság vagy szorongás megszűnése mindig a belégzés tetőpontján következik be. s máris engedjük a tüdőt összeesni. Kumbhaka vagy levegővisszatartás tehát nincs.” Ezt nyilván a légzésgyakorlat „euforizáló”. A bhásztriká a jógik legkedveltebb légzése. a) belégzés a jobb oldali orrlyukon. b) gyors kilégzés a bal oldali orrlyukon stb. (ismét a). Sóhajtó légzés A légzéssel folytatott saját kísérletezéseim során tapasztaltam. számolás nélkül történik. b) gyors kilégzés a jobb oldali orrlyukon. de ha már magától nem esik tovább. ha a nagy jóga-légzés belégző szakaszát egy másodperc alatt végighullámoztatjuk a hason és a mellkason. a) gyors belégzés a bal oldali orrlyukon.vagy beáramlania. különben több baj származhat belőle. a legtöbb légzésgyakorlatnak az az árnyoldala. Ehhez azonban megfelelő szellemi jóga élő-iskolázottság kell. Brunton írta le egyik könyvében. Amellett a légzés egyenletessége is hat az idegrendszerre. már megnyugvást eredményez. megfelelő adagban végezve az egészség és erő megőrzését eredményezi. 5 -10-szer egymás után). még inkább szorongást feloldó hatása van a légzésgyakorlattá tökéletesített sóhajtásnak. hogy hasonló megnyugtató. 4. s valamelyest légszomjra várni. ha mi csak a megfelelő egészségmegőrző adagban végezzük. A passzívan összeeső mellkas a pihenés és a pillanatnyi gondtalanság szubjektív érzését kelti bennünk. ami miatt gépiessé válik. Itt egyetlen korlát a lassú kivitel. Elsősorban hatha jógik végzik. de használják szellemi jógik is. Gyakorlati haszna még az is. 3. (5 -10-szer). amit a szellemi jógik aknáznak ki. és légzésszünet uddzsái ütemben (ismét a). Jobb. Sajnos. 8. a vele kapcsolatos jelenségeket. a túllélegzettségnek megfelelően egykét másodperces szünetet tarthatunk. Éppen az a jó ebben a gyakorlatban. így ír Pranayama c. és Weninger nevezte el „sima” légzésnek. akkor aktívan folytatva teljesen ki kell üríteni a tüdőt. A gyakorlatnak egyébként idegnyugtató hatást tulajdonítanak. ill. 5 -10-szer egymás után). A belégzés és a kilégzés végén a légszomjnak. a számolás között a légzés. Sunjaka vagy légzésszünet viszont kell. mert önmagában azzal. A sok bába közt elvész a gyerek. ritmus nem vonja el figyelmünket magáról a légzésről. majd levegővisszatartás az uddzsái szerint. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány a) gyors belégzés a jobb oldali orrlyukon. hogy a napi nyugtalanító gondokról a légzésre tereli a figyelmet. a) belégzés a bal oldali orrlyukon. ez azonban nem olyan feladat. A Geranda szamhita szerint naponta háromszor. Ebben mind a belégzés. A gyakorlatot szintén teljes jógalégzéssel kell kezdeni. A belégzés ne legyen hosszú. b). ami legalább nem árthat. b). minden magunk diktálta komplikáltabb „kényszerzubbony” nélkül. de nem ez a lényeg. b) kilégzés a bal oldali orrlyukon. doppingoló hatására érti. könyvében: „Folytasd a bhásztrikát néhány hónapon keresztül. hogy az agykéreg a légzés lassítására áll be. mint öröm. mind a kilégzés egészen lassan. hogy a légző-mozgások mechanizmusát. 2. ami igen valószínű. változó ritmusra kell figyelni. Ez a gyakorlat tehát többek között arra jó. majd a belégzés csúcspontján rögtön kilégzéssel folytatni. mert itt a túllégzést muszáj kiegyenlíteni. hogy „az orrunk elé tartott pihe se mozduljon” tőle. A belégzés végén szinte engedni kell a mellkast összeesni. 169 . és légzésszünet uddzsái szerint (ismét a) b). Sima légzés A teljes jóga-légzés egyik változata ez is. számolás. hogy a sok számolásra. 5 -10-szer egymás után). Kuvalajananda pl. és a jógik eksztatikus örömeiben lesz részed. három másodpercnél semmi esetre se legyen több. A levegőnek olyan lassan kell ki. 7. magát a légzést tudjuk megfigyelni. ami lényegesen elvonná a figyelmet. hogy begyakoroljuk vele a levegő egyenletes beszívását és kifújását. de akkor a legjobb.DR. b) kilégzés a jobb oldali orrlyukon. általános nyugodt idegrendszeri tónust ösztönöz. és levegővisszatartás uddzsái ütemben. az a tény. hogy semmiféle időmérték.

autóbuszon vagy autón ülve. A szaggatott belégzést mindaddig kell folytatni. számolás nélkül kell kilégzést végezni. old.DR. de ilyenkor a mellkas nem levegőt szív be. ez úgy jön létre. Bhaszra . Mint az uddijána leírásakor említettük. ami e légzésnek központi része. A túllégzés ellen megfelelő idejű légzésszünetet kell beiktatni. és érdekes tapasztalatokat szerezzen a normális légzőmozgás legátlódásának folyamatáról. hogy a gyakorló elsajátítsa a hangrés pontosabb beidegzését. Tulajdonképpen önmagunkon végzett mesterséges légzésről van szó. Az előrehajlásokat olyan ütemben kell végezni. Hasonlót tapasztalhatunk pl. 105. a hasi szervek behúzódnak a rekeszizom alá. A szakaszos belégzés lassan töltse fel a tüdőt. majd a legcsekélyebb légzőmozgás végzése nélkül előre kell hajolni. mintha kis méretű kézi pumpával pumpálnánk fel a mellkast. se túl lassan. Egyenes háttal üljünk. amelynek idejét a légszomj keletkezése szabja meg. mintegy háromszor nekiszaladva. A gyakorlat célja. amit néhány másodperces légzésszünet követ. A belégzés a szokásos nagy jóga-légzés szerint történik. a hasbeszívási ászanában végzendő légzéssel (l. A levegővisszatartás alatt a hangrést lezárjuk. mert a levegőcserét úgy biztosítja. hogy zárt felső légutak mellett mellkasi légzést hajtunk végre. A mély légzéseket az elérhető maximálisra kell feszíteni. Csak ülő helyzetben gyakorolható. végül pedig befejezni a kilégzést. majd a harmadik tetőpont után hirtelen hagyni kell összeesni a tüdőt.). a hasizomgyakorlatoknál. Jógéndra-légzés A Sri Jógéndráról elnevezett légzés azonos az uddijánában. sem a rekeszizom. Belégző-gyakorlat A gyakorlat mély kilégzéssel kezdődik. Bólogató légzés Ez igen érdekes gyakorlat. amíg a mellkas teljesen meg nem telik. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Változatként a belégzés csúcspontját egy légzés alatt háromszor is megismételhetjük. Természetesen a felső légutakat elzárni nem szabad. 10. Szintén hasonló jelenséget használ fel a gyógyászat is: a légzőizmok bénulása esetén a betegek hintaszékszerű mozgatásával gyakran pótolni lehet az ilyenkor szükséges „vastüdőt”. minden levegőt ki kell üríteni a tüdőből. Ezután következik a levegő visszatartás vagy sunjaka. Ezután ismét fel kell egyenesedni és homorítani. Ekkor következik a levegővisszatartás. ha az út egyenletesen és kiadósán ráz: ilyenkor a rekeszizom a hasi szervekkel együtt fel-le rázkódik. A kilégzés legyen maximális.mélylégzés-gyakorlat A bhaszra . s a levegő egy része a nyitott légutakon kiszorul belőle. hanem a rekeszizmot szívja feljebb a mellkasba. amely egymást követő egyszerű mély légzésekből áll. s mind magasabbra és magasabbra feszítve a belégzést. A rekesz felszáll. se túl gyorsan. mire a tüdő passzívan kitágul és levegő szívódik bele . A gyakorlat alkalmas arra.minden belégzés nélkül. Kivitele a következő: mély belégzés után. 9. hogy a mély légzésnek a tüdő teljes kifeszítésével kapcsolatos légzésfunkciót és ennek hatásait tanulmányozhassa a jógi. s lengése megfelelő ritmus esetén „mesterséges légzést” idéz elő. az orrot. 11. Egy bizonyos ütemben a normális légzéssel azonos légcserét kelthetünk. A légzés hatása teljesen azonos az uddijána-bandha hatásával (l. hogy semmilyen légzőizom nem működik. 104. A belégzési csúcsok között alig észlelhető kilégzés is kell hogy legyen. de nem folyamatosan. Ekkor a tüdő magától összenyomódik. hangrést nyitva kell hagyni.). 12. A kilég- 170 . a hasat pedig „beszívjuk”. old. sem a mellkas izmai.belégző gyakorlat. amikor az egész normális légzőrendszert kikapcsoljuk és egy másikkal helyettesítjük. ahogy a levegőigény azt megkívánja. hanem rövid szakaszokban.

Fő jellegzetessége a légzés” élettanát tekintve biztosan ez. mikor megy át a hasi légzés a mellkasi légzésbe. „megóv a különböző krónikus megbetegedésektől”. De olyanokat is olvashatunk. hogy a „gyakorlat eltávolítja a vérből a toxinokat”. ilyen a szitkari vagy sitkari is.ahol más frissítő nem áll rendelkezésre vagy esetleg lázas állapotban . úgy követhető pontosan. A gyakorlat másik érdekessége és előnye. 15.legcifrább dicsérő ajánlásokat olvashatjuk. szerepátadása (a mellkasi kilégzésből a hasi kilégzésbe való átmenetnél). Először orron át kell kilélegezni. s a fogak között lassan belélegezni. afféle egyéni hűtőberendezésként használják. s a légzőmozgások igen jól figyelhetők. 13. hogy a közepe bemélyedjen. A gyakorlat szintén kellemes. A p hang képzése kevésbé jó. Akárcsak a televízióban. apró fújásokkal kell kilélegezni. hogy a belégzést kis egységekre.következik a kilégzés. Ezen a nyelv-csatornán. légzésszünetet iktathatunk közbe.igen hasznos lehet.mint kedvelt légzésgyakorlatról . A jógában általános felfogás szerint a szájon keresztül folytatott légzést egészségtelennek tartják. ha egy sportjelenetet lassítottan és szaggatottan megismételnek. majd az ajkakat előrenyújtva a nyelvet kiölteni. p vagy még inkább f hang képzése közben. Fontos. „jó a fejfájás. Éppen így észlelhető a kilégzéskor működő izmok működésváltozása. Bizonyos mértékig kiegészítője ez a tüdőszellőztető légzésnek és a kapálabáthinak. mert a lassú légáramlás kellemesen hűvös hatású. amelyekkel mint a másodpercmutató ugrásaival.fog-ajak belégzés. Csücsörített szájjal. meghűlés és influenza ellen” stb. mintha a belégzés folyamatos szívóhatása érvényesülne. jól adagolható részekre osztja. sőt egy részük bizonyíthatóan tudománytalan. Lehet. hogy mikor és milyen izomcsoportok mozdulnak meg. majd ha a gyakorlat a szükséges oxigénigénnyel nincs egyensúlyban. Ekkor néhány másodperc légzésszünet következik. E légzésgyakorlat bizonyos hatásai közé tartozik. Szitkari . A gyakorlat alkalmas a belégzés mechanizmusának pontos elsajátítására és megfigyelésére. 14. ahol a kilégzés történik hasonló lökésekkel. A belégzés a teljes jóga-légzés szerint történik. hogy általános hatásának is ez az alapja. Céljuk 171 . A nagy indiai hőségben a hinduk frissítőként.esetleg anélkül . így a szaggatás kizárólag a légzőizmok munkája lesz. valamint a nyelv körüli résen kell a levegőt lassan beszívni. amit el lehet fogadni a tapasztalat alapján.DR. Maga a szabályozás az apró léglökés adagokkal nagyon könnyen végezhető el. Az apró fújásokat a teljes kilégzésig kell folytatni. Ez elősegíti és meggyorsítja a kilégzés mechanizmusának pontos megismerését. amely így történik. igen precízen és egyenletesen irányítható a belégzés folyamata. majd az ajkakat a fogsor szétnyitása nélkül kinyitni. hogy a mellkasi és a hasűri nyomást lökésszerűen emeli. és hogyan veszi át az egyik izomcsoport a másik munkáját. az arcpofák felfújása nélkül. F hangnál a száj apró lyukacskával mindig nyitva van. Tüdőszellőztető légzés. meleg levegőben . ha nem.nyelv-belégzés Ez ugyancsak száji légzés: orron át kell kilélegezni. A nyelv két szélét felfelé kell perdíteni. Ezek között talán még a „frissítő és felhangoló” hatás az. A tüdőszellőztető vagy tisztító légzés szaggatott kilégzésekből áll. majd néhány másodpercnyi légzésszünet után . hűvös áramlatot kelt. rögtön folytatjuk a következő belégzést a teljes jóga-légzés szerint. a nyelv hegyét a fogsorhoz érinteni. Szitali . Ezek a kijelentések nehezen ellenőrizhetők. De azokkal ellentétben itt a hasüregben és a mellkasban kis lökésszerű nyomáscsökkenések jönnek létre. A szaggatott belégzések során mint lassított filmen figyelhető meg az egész folyamat. amelyeknek csúcsértéke nagyobb. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány zés a teljes jóga-légzés szerint a saját ritmusnak felel meg. mert itt a szájrés folytonos nyitása és zárása elvonja a figyelmet magáról a légzőmozgásról. ami páratelt. Emellett persze . mégis ismerünk egy-két különleges légzéstípust. egyben szabályozásának kézben tartását is. hogy minden egyes fújás lehetőleg pontosan egyforma erős legyen.

hogy alaptalanok. éles és váltakozó hangok izgatólag. a kö- 172 . VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány természetesen az. Brahmarai pránájáma . A lökésszerű nyomás változás főképpen a vérkeringésre hat.DR. csak azokat az élettani hatásokat említjük. A jógik sokat tanulmányozták a különféle hanghatások effektusát a szervezetre.ami valóban reális . A jógik a hidegérzet közömbösítésére is jónak találják. Ezért nem idézünk a többi légzésgyakorlattal kapcsolatosan leírt nagyszámú kuruzslásszerű ajánlásokból sem. a levegőt egyetlen nagy lökéssel ki kell préselni. ezért teljesen felesleges olyan dicsérő jelzőkkel ajánlani őket. Van a gyakorlatnak másik változata is. hogy mivel az egyszerű beszéd. ha történetesen kiderül. Ez a kilégzés a h hanghoz hasonlít. amelyekről hamarosan kiderül. a légzésgyakorlat jellegéből és mechanizmusából következő alapja is van. A brahmarai pránájáma vagy zümmögő légzés szintén a hangadó légzések közé tartozik. Belégzési fázisa azonos a teljes jóga légzésével. 18.zümmögő légzés. amelyet állítólag elsősorban az m hang rezgetése hoz létre. hogy a fejfájást sem mulasztja el. így a mélyen zümmögött m hangot felhasználják a nyugtató légzés keretében viharzó érzéseik lecsendesítésére.a jóga szerint . amikor a combok felhúzása segít a levegő kiszorításában.előrehajlás közben . 16. 17. Há-légzés. hogy a tájékozatlan olvasót a jóga gyakorlására buzdítsa. Így a „szent ÓM” szótagnak a légzésbe való bevonása eredetileg nem tapasztalati eredménynek. Ezt a törzs előrehajlásával segíteni lehet. hogy állítólag a gyakorlat hatására nyerik el a jógik kellemes. mantra jóga alakult. Ez a második változat csak a hasra. Itt említem meg. hogy nagy hidegben a fázási reakciókat szubjektív módon enyhíti. Megfigyeléseik szerint . Néhány másodperces légzésszünet után a szájat kinyitva.). Nevét onnan kapta. Az óm egyébként nemcsak görög. Ezt fekvő helyzetben végzik: belégzés felhúzott térdekkel. 19. Csupán a hanghatások kiaknázására külön jóga-iskola. Néhány másodperc levegővisszatartás után . a mély és egyenletes hangok pedig megnyugtatólag hatnak az idegrendszerre. A há-légzés lényege a szájon való hirtelen kilégzés. az első a mellkasra és a hasra gyakorolt nyomással segíti elő a gyors kilégzést. Kivitele a következő: lassan. majd az óm szótag képzése közben a levegő kifújni. hanem egyszerűen vallásos rárakódásnak tekinthető. és főleg az éneklés is kényszerű légzésgyakorlattal légzésszabályozással jár pránájámának számít.a magas. a mutatóújjal a szemet lefogni. Ez különben majdnem mindegyik légzőgyakorlatnak egyik mellékhatása. A gyakorlat elő-kilégzéssel és teljes jóga-belégzéssel kezdődik. Erről a mudráról már volt szó (kéztartás az érzékszervek elzárására. Brahmát.2 másodperces légzésszünetet kell tartani. 139. mély zengésű hangjukat. és az influenzavírus sem pusztul el tőle.kézzel is lehet segíteni -. A legtöbb gyakorlat elég ügyesen van megszerkesztve. Óm-légzés. amelyeknek valamilyen. Igen hasonlít a h-légzéshez. Ezután 1 . Ez a három hang a három istenséget. Hangfejlesztő légzés. Az óm szótag kiejtése közben ugyanis . Vishnut és Shivát (Maheshivar) is jelenti. old. Nyugtató légzésnek is nevezik. az ún.az egész szervezet mintegy beáll a nyugalom állapotába. A két hüvelykujjal a fület kell bedugni. számolás nélküli belégzés a teljes jóga-légzés szerint. hanem szanszkrit hang (betű) is. Mindkét gyakorlat során a kilégzés alatt a hasi és mellkasi nyomás gyors aktív és passzív emelkedése tapasztalható. Rendesen a jóni mudra kombinálásával végzik. s a hasra gyakorolt nyomás közben egyszerre kilélegezni. és kisebb-nagyobb hatása is van. mely három hangból (a u m) áll. majd a combokat a hasra kell húzni . Ez azonban éppen ellenkező hatású lehet.a levegőt a szájon át ki kell lehelni. tulajdonképpen szótag.

akár az uddzsáiban az sz hang .és kilégzések egymás után következnek. A levegővisszatartás alatt jól megfigyelhető a szív ritmusának változása a légszomj jelentkezésével párhuzamosan. A túlnyomásos forma mindig gátolja a szív vénás vérrel való telítődését. 5 másodperc alatt. a végén vákuumos hatás érvényesül a mellkasban. majd újra a belégzés jön. ilyenkor a mellkasban túlnyomás uralkodik. Sem légzésszünet (sunjaka). A kilégzés ugyancsak 5 másodpercig tart. Ezt célozza az a gyakorlat is.). a szívóhatás pedig segíti a szív telítődését. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány zépső ujjakkal az orrnyílást összenyomni. az orrot be lehet fogni vagy a hangrést. akkor a külső légnyomással azonos a mellkasi nyomás. 173 . a nyelvet pedig a fogsor elülső részéhez érintve egészen lassan zümmögő hangot hallatva kell kilélegezni. 40 másodperces szünetet kell tartanunk. minden számolás és beosztás nélkül. Az egymás után következő légzések miatt a szükségesnél több oxigént veszünk fel és több széndioxidot lehelünk ki. addig a légzésszünet meghosszabbítható. Kumbhaka-gyakorlat. ami a zajok..DR. még később a légzésgyakorlatok általános hatásainak elemzését. vagy 20. hogy ez az előbbi gyakorlat mellett egy másik módszer a légzésszünet megnövelésére. amely mély kilégzéssel kezdődik. légzés után viszont 20. Ezután kezdhetjük elölről a légzéseket. hogy minél hosszabban tudja valaki a zümmögő hangot kiadni. A széndioxidnak a vérből való eltávolítása egyébként a légzés fontos tényezője és a légzésgyakorlatok egyik támadáspontja. 22. Erre szolgál a légzés egyenletessé tételén kívül a zümmögő hang. visszatartást ilyenkor a belégző izmok állandó egyszinten tartása. ami . 20. vagyis a fejet szorosan a mellre kell hajtani.vagy a kilégző izmok működnek-e. Tisztító légzés Kivitele a következő: 10-szer vagy 20-szor (az eredeti jóga-leírás szerint 11-szer vagy 21-szer) teljes jógalégzést végzünk. A gyakorlat céljai többek között az idegrendszer csillapítása. mint a teljes kilégzés után. tehát közben kumbhaka nincs. A 10 másodperces kilégzést légzésszünet vagy sunjaka követi 6 másodpercig. ha zárt. Rögtön észre lehet venni. A légzésvisszatartás is lehetséges különböző nyomáson: ha a hangrés nyitott. eszköze. hogy amíg a normális egyensúly helyre nem áll. Ez alatt állzárat kell csinálni.biztosítja a kilégzés egyenletességét. akkor lehet túlnyomás vagy alacsonyabb nyomású (vákuumos) aszerint. majd az ajkat csücsörítve. hogy a teljes levegővisszatartás alatt a felső légutak nyitva vannak. és külső benyomások izgató hatását van hivatva kiküszöbölni. A gyakorlatban egyébként az a „jógisikk”. amelyen keresztül a gyakorlat az egész szervezetre hat. ill. A légzésszünet 15 másodperc. de gátolja a kiürülését (l. Sunjaka-gyakorlat. Rögtön ezután következik a kilégzés. ill. A hangnak teljesen egyenletesnek kell lenni. Kezdetben végezhető felezett időtartamokkal is. folyamatos belégzési tartás biztosítja. Ha a két gyakorlatot összehasonlítjuk és egymás után végezzük. Végezhető úgy is. úgyhogy az áll a szegycsonthoz szoruljon. tehát 3 -15 . A levegővisszatartás 30 másodpercig vagy 30 szívdobbanásig tart.5 . ill. 178. a hátsó orrjáratot zárni. 21. végül a negyedik és ötödik ujjal a felső és alsó ajkat öszszeszorítani. valamint azt megelőzően a mellkasi nyomásnövekedéssel kapcsolatban. Nagyon gyakori a jógában a levegővisszatartás lehető leghosszabbra való nyújtása. észre lehet venni. ami azt eredményezi. majd 6 másodperc alatt be kell lélegezni a teljes jóga-légzés szabályainak megfelelően. old. Egyébként rendesen a légzésszünet elején mindig túlnyomásos. továbbá az érzékszervek elzárása. Míg az előző gyakorlatban a levegő benntartása (kumbhaka) volt a gyakorlat központja. A 10. Ebben a formában mellkasi túlnyomás nincs.3-as beosztással. a be. de segíti a kiürülését. A teljes jóga-légzés szerinti belégzés után kerül sor az orr összenyomására. a hasüregben. addig itt a légzésszünet vagy sunjaka gyakorlása a fontos. Ez belégzéssel kezdődik a teljes jóga-légzés szerint. hogy teljes belégzés után sokkal később keletkezik a légszomj. s nem keletkezik légszomj. sem levegővisszatartás (kumbhaka) nincs. hogy a be.

mint ahogy azt a szervezet megkívánja. mert a légzésnek a szervezet igényeihez való idomítását több szabályozó rendszer is biztosítja. ha a vér minél lúgosabb kémhatású. felszaporodik a sejtek anyagcseréje következtében a szénsav és a vér savanyú vegyhatásúvá válik. hogy nem szabad semmivel sem többet lélegezni. hogy a tenyerek felfelé nézzenek. de a levegővisszatartás alatt nem karhajlítást. Ilyenkor .mint tudjuk . A törzshajlítás közben a karok mellső közép tartásban vagy magas tartásban vannak. a szív működésére hat (l. csigalassúsággal ismét kinyújtani. így a légzésnek a vérre való hatása is elsősorban az idegrendszeri hatásban nyilvánul meg. Ez . mint az. Tévednek tehát azok a jógakommentátorok. ha a karhajlítást székre vagy falhoz támaszkodva végezzük. ún.különösen.mint a legdifferenciáltabb szövetünk . majd mintha nehéz súlyt tolnánk el. hanem ha bizonyos optimális állandó arány van a savas és lúgos tulajdonság között. ha az izommunka a törzsizmokat is igénybe veszi . Előrehajláskor a mellkasi és hasűri nyomás lényegesen megemelkedik. Ezután belégzünk a teljes jóga-légzés szerint. az a jó. Az is világossá válik. amíg bele nem szédül. akik a légzésszabályozás lényegét egyedül a szervezet jobb oxigenizálásában vagy a tüdő űrtartalmának növelésében. ami a kilégzést teszi tökéletesebbé. majd gyors kilégzés következik. látják. akkor a vér vegyhatása lúgos irányba tolódik el. Visszatartott légzéses torna A légzésnek a különböző tornagyakorlatokkal való összekapcsolása a gyakorlatok külön csoportját alkotja. a fejre és 174 . Ez a légzéses torna valószínűleg annak a megfigyelésnek az eredménye. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Amikor a légzés a vérből „kiszellőzteti” a széndioxidot. bővebben a hasizomgyakorlatoknál. old.elsősorban a vérkeringésre. 99. ha a kályhában a tűz nem akar fellobbanni és addig fújja. Oldalhajlás kumbhaka alatt: hasonló az idegerősítő légzéshez.).hacsak nem megerőltetés vagy éppen légzésgyakorlat közben -. Fekvőtámasz kumbhaka alatt: a légzésvisszatartás idején 3 . vérének vegyhatása lúgos irányba tolódik el. s csak ezután kilélegezni. hanem oldalsó törzshajlítást végzünk. A kívántnál erősebb légzés pontosan olyan káros lehet. amíg a vér szénsavtartalma a megfelelő mértékre nem szaporodott. és nem fúj ki kevesebb széndioxidot. A sorozatos mély légzések keltette alkalózist a jógik arra használják fel. Állva.DR. esetleg többször megismételhető. A kilégzést szükség szerint légzésszünet (sunjaka) követi. s mindegyik gyakorlat eléggé igénybe veszi a szervezet keringési és légzési szabályozó rendszereit. Ha tovább folytatná. egyúttal megváltozik a vér vegyhatása is. A széndioxid mint szénsav van jelen a vérben. mint a túl savas. s ha kilép a levegőbe. de normális körülmények között egyik sem állhat fenn . aki hasi légzéssel lélegzik. számolás nélkül. A pránájáma tehát nem „lélegezz többet” mozgalom. és csak egészségesek végezzenek visszatartott légzéses gyakorlatokat. Mindezek alapján az adagolásban ajánlatos nagyon óvatosnak lenni. hogy miért hangsúlyoztuk többször. Könnyebb formája ennek.a mellkasi és a hasűri nyomás megnő. Legtöbbször akkor tapasztalhatja valaki. Ennek jellegzetessége.5 lassú fekvőtámaszt kell végezni. Karkörözés légzésvisszatartás alatt: a nagy jóga-légzés szerinti belégzés után gyors karkörzéseket végzünk előre és hátra. hogy a levegővisszatartás vagy kumbhaka ideje alatt izomtornát végez. amelyeket alább részletezünk. végül kilégzés következik. hogy a nagyobb megterheléssel járó izommunkát mindig visszatartott lélegzettel végzi az ember. Ide tartozik a visszatartott légzéses torna is. Ezt fokozza az előrehajláskor létrejövő. A levegővisszatartás alatt a kezet ökölbe szorítva a mellkashoz kell rántani. A mozdulat két-háromszor. Előrehajlás kumbhaka alatt: hasonló. a karokat mellső közép tartásba kell vinni úgy.a legérzékenyebb. Amint erre már céloztunk: aki egyoldalú mellkasi légzést folytat. Ilyenformán a túl lúgos éppen úgy káros. Kilégzés közben előre lehet dönteni a törzset (a há-légzés gyakorlatához hasonlóan). Ha nem lélegzünk. mint az oldalra hajlás belégzés után. Idegerősítő légzés vagy az idegerő élénkítése a neve a legismertebb ilyen gyakorlatnak. csak másképpen jut céljához. vagyis amíg enyhe légszomj nem keletkezik. mert a vér vegyhatásának megváltozására is az idegrendszer . görcs és eszméletvesztés következne. hogy ezalatt szervérzéseikre koncentrálnak. s ezeknek a légzéstől független változását figyelik meg. Ha valaki erőltetve sokat lélegzik. A vérnyomás is magasabb lesz. A szervezetnek azonban nem. 23. legfeljebb „lélegezz jobban” vagy „helyesebben”! A tisztító légzésben tehát a mély légzések közötti szünet pontosan addig tartson. mint a kelleténél kevesebb. amit azonnali szédülés jelez. alkalózis keletkezik. az sem vesz fel kevesebb oxigént.

akkor előbb lassítani. hanem már gyakorlottabb jógázók részére. az kénytelen egyben a légzésszabályozást is elsajátítani.főként a vénás nyomás . levegővisszatartás. A legegyszerűbb jóga-úszás a legtöbbek által ismert mellúszás. Karemeléses légzés. a negyedik karcsapásnál pedig ismét belélegezni és a fejet a vízbe hajtani. helybennfutással igen sokáig tartható megerőltetés nélkül. A belégzés teljes jóga-légzés szerint történik. munkavégzési és légzési összhangjának automatikus irányításában. Ez a változat már nem visszatartott légzéses torna. Ehhez először guggolásba kell lemenni. milyen mértékben kívánja meg ez a változás a légzésbeosztás változtatását. A sétaütemes uddzsáit kétféleképpen lehet gyakorolni. Még helyesebb és természetesebb.4-es uddzsái ütem pl. Ha az alapritmust sikerült megtalálni . Ne hagyjuk ki a levegővisszatartást és a légzésszünetet sem. a kilégzés alatt a karokat lassan le kell engedni.és belégzéseket az ütem megtartásával teljes jóga-légzéssé kell alakítani vagyis hasi.16 . és megfigyelni. miközben a légzés teljes jóga-légzéssel azonos. így akadályozza az úszást.és kilégző mozgásokat. ha egy igen lassú futásütemből kiindulva megfigyeljük a be.a belégzés. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány nyakra nézve fordított testhelyzet is. nem akarva légzésszünetet kell tartani. hanem hogy a légzés automatikus ritmusát a járás hasonlóan automatikus ritmusához igazítsuk. hogy a kilégzést előrehajlás. majd melIkasi belégzés. a légzés és a mozgás összekapcsolásának egyik változata. a másiknál fordítva: a lépést a légzéshez. akkor próbáljunk meg áttérni a teljes jóga-légzésre. Ugrólégzés. Levegővisszatartás után. A másik formában alacsony uddzsái ritmusból kell kiindulni. majd gyorsítani kell a járás ütemét. Légzésszabályozó torna. Ezután a harmadik tempónál a fejet kiemelve kilélegezni. Hasonlóképpen végezhető az uddzsái futás. a kilégzés és a légzésszünet szabályos betartásával. 175 .amelyben tehát a leghosszabb ideig tudunk erőltetés nélkül lélegezni -. amelyek közül néhányat felsorolunk. majd a ki. Folyamatosan egymás után 10-20-szor ismételhető meg. Ha a beés kilégzéseket számoltuk. A belégzés csak a felugrás közben történjék. közben a karokat mellső középtartáson keresztül magastartásba emeljük. A 8 . A különböző úszásfajtákban önként adódik a légzésszabályozás szükségessége. Az előző gyakorlat megoldható úgy is. Aki tehát szépen és stílusosan. Itt is alacsony ütemű uddzsáiból induljunk ki. pillangó-. Sétaütemes uddzsái. Jól gyakorolható az uddzsái futás szobában is . természetesen nem kezdő. és megfigyelni. és állítsuk be hozzá az alkalmas intenzitású futást. Ez szintén a légzésszabályozás és a mozgás szinkronizálásának gyakorlata. A fejnek a vízbe tevésekor viszont lélegezni lehetetlen.és kilégzések időbeosztását légzésegységekben. hogy csupán a légzést szabályozzuk.helybennfutással. és a sportteljesítményekben is elsőrangú fontosságú. A mozgás és légzés egyeztetése minden munkavégzés legfontosabb követelménye. Hosszabb gyakorlás után jó tapasztalatokat szerezhetünk szervezetünk mozgási. Kezdetben a saját szokásos sétaütemünk felvétele után meg kell figyelni a légzés spontán alakulását és ezt leszámolni. tehát akarva. Jóga-úszás. Utána álló helyzetben néhány teljes jóga-légzés vagy sóhajtó légzés kívánkozik az oxigénadósság kiegyenlítésére. Hasonló a helyzet a hátúszásnál is. Több ilyen „légzésszabályozó” tornagyakorlat ismeretes. A nyak és fej a szív szintje alá kerül. hogy milyen lépésszaporaság és lépéshosszúság mellett tartható hosszabb ideig. Itt nem az a cél. 24. végül teljes kilégzés a szünetek alkalmazásával.igen megemelkedik. így azonban a karok mozgása kevésbé támogatja a be. melyben a járás és a légzés teljes összhangban van egymással. ill. a visszaesés közben már kilélegezni kell. hogy egyéni testalkatunkhoz mérten olyan ritmust találjunk. A lényeg mindkét esetben az.4 . Végezhető a karemelés oldalsó tartáson keresztül is.és ki ne törekedne erre -. a fejnek a vízből való kiemelése nagy ellenállást és súlytöbbletet jelent. Az egyik fajtában a légzést igazítjuk a lépések üteméhez. Az első kartempó idején mély lélegzetet kell venni. majd a fejet a vízbe hajtva két kartempót levegővisszatartással evezni. és gyorsúszásban az orrnak vagy szájnak. A lépések ütemében az uddzsáinál leírt számolási beosztást kell végezni . majd hirtelen magasba ugorva belélegezni. amellett eredményesen akar úszni . A mell-.DR. hanem a légzés és torna. még akkor is. s közben erőteljesen kilélegezni. hiszen itt sem emelkedik ki a száj vagy az orr állandóan a vízszint fölé. ha nem célja sporteredmény elérése. a belégzést pedig felegyenesedés közben végezzük el. s az ereken belüli nyomás . ill.

Prána-légzések . A leglényegesebb a mozgási ritmusnak a lélegzéshez való igazítása. A vegetatív működések akaratlagossá tétele egyáltaIán nem „ördöngös” dolog. hogy nagyobb eredmények elérésére jól kidolgozott eszközökre . Módszerük alapja a légzés élettanának megismerése. Nézzük pl. hogy a mély légzések utáni szünetben figyelmünket lehetőleg maximálisan valamely szervünkre irányítjuk. hogy az ember ezeket a szervérzeteket jobban megfigyelje. légzésszünetek nélkül. Aki ezzel még nem foglalkozott és jól akarja érzékelni a lehetőségeket és a nehézségeket. Lássunk egy példát azért. a légzés szervezetre gyakorolt hatásának a tudatos felhasználása. hogy most válasszon el vagy most ne működjék. A figyelem összpontosításában persze nagyon zavar bármilyen külső zaj.és pszichikus légzések már nem tartoznak szorosan a hatha jógához.20 mély légzést kell végezni. vagyis maga a tisztító légzés. Hosszabb ideig végzett gyakorlatozás után elérhetjük. de ha látjuk.kis kerülővel . e szervérzetek összessége. Ez a tisztító légzés továbbfejlesztve mint prána-légzés is használatos. milyen gyorsan tudnak úszni. Az egyes légzések között levő szünetek igen alkalmasak arra. érzésekre. A jógi azt mondja. Mi sem jobb tehát erre a célra. hogy a prána-légzésekben valami merőben új dolog rejtőzik. A légzésszünetben figyeljünk tehát erősen pl. hogy a prána nem más.és amellett sok ezer munkaórára is van szükség. de nem is cél. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Fontos. hogy a szellemi jóga gyakorlatait aprólékosan leírjuk. A pillangóúszás leginkább megkívánja a légzés és az úszómozdulatok egyeztetését. a gyomorból jövő éhség vagy teltség érzete. hogy aki még sosem hallott zongoráról. Ha tehát azt akarjuk. és egyszerűségénél fogva technikája könnyen megérthető. pl. E légzések száma igen nagy.a citromevésre kell gondolni. ha azt megfelelő ütemezésű légzéssel kötjük össze. Gondoljunk csak a trombitás és a citromevő gyerek közismert történetére.jelen esetben a prána. Eddig a hatha jóga légzésszabályozása. 176 . ami csak nyugodt mozdulatok. s e könyv kereteibe nem fér bele részletes ismertetésük. majd egy hosszú légzésszünettel kell kiegyenlíteni a túllégzés miatt előállott széndioxidhiányt. rögtön meg akarják mutatni. hogy most működjék a nyálmirigy. Ezek is az eddigi légzéstechnikának a továbbfejlesztett. hogy egész vegetatív működését akaratlagossá tegye. rögtön összefut a nyál a szánkban. tökéletesített változatai. napi 8 órát gyakorló művész eljátszott. egyszerűen . figyelmes munka. A nyálelválasztás feltétlen reflex. Ezt úgy kell végezni. A mai általános sportszellem és versenyezési láz különösen a nem sportolókat késztetik arra. amit előtte egy 20 éve. A tisztító légzésben 10 . hogy ne versenyúszásra gyakoroljunk. hogy pl. A prána. ezért a jógi lehetőleg csendes helyen gyakorlatozik vagy elzárja érzékszerveit. s az most már akaratlagos parancsoknak is engedelmeskedik. és olyan dolgokat műveljen.pszichikus légzések. hogy „pránát küld” testének valamelyik részébe.DR. hogy valaki citromot eszik. 25. ha már a gyakorlat igen jól és nagy légzésszámmal is megy. mint azt a középkorban hitték vagy ahogy ma a XX. Ugyanezt teszi a jógi is. a belek működését akaratlagosan is fokozni vagy az esetleges görcsös összehúzódást ellazítani tudjuk. az gondoljon arra. a belek területén érezhető mozgásra. amelyre a gyakorlatlan ember képtelen. s máris tudjuk akaratunkkal befolyásolni a vegetatív működést. fény és egyéb inger. már nem is szükséges a citromra gondolni. vagyis ne siessünk. hanem elsősorban a különböző szellemi jógarendszerek gyakorlatai. nem pedig ideges sietés eredménye lehet. amelyek lehetővé teszik számára. néhány billentyű leütése után hiába határozza el. folytatni lehet mint pránalégzést. hogy ha vízbe mennek. században is sokan hiszik. hogy a pszichikus légzésekkel kapcsolatosan elterjedt tudománytalan balhiedelmeket is eloszlassuk. Ha a gondolattársítást sokat gyakoroljuk. mégpedig azt. a mi fogalmazásunkban: különböző szervérzések alapján feltételes reflexeket alakít ki. Mindezekhez még egyet kell tisztán látni. mint valamely szervből érkező érzet.és pszichikus légzések rendszerére . hiszen egy kidolgozott idegpálya alakul ki az agykéreg és a nyálmirigy között. Két szusszantás után senki sem lesz úrrá vegetatív idegrendszerén. a hatha jógában kiterjedten használt tisztító légzést. amivel egyszerre a „pránával” való gyógyítás lehetőségéből is kapunk ízelítőt. akaratlagosan nem tudjuk nyálmirigyünket erőltetni. A prána-elmélet tárgyalásakor már említettük. hogy eljátssza ugyanazt a virtuóz darabot. ill. mint a túllégzésekkel igen hosszúra nyújtott légzésszünet. de jógaúszás végezhető bármely úszás-típusban. csak türelem és kitartás szükséges hozzá. a nagy jógalégzés szerint. Most. De ne gondolja senki. amelyet néhány oldallal előbb írtunk le.

tehát 2000 cm3 levegőt tudunk felvenni. ami tehát kb..... Már említettük.. úszók. kiegészítő vagy komplementer levegő. hogy nyugodt légzéskor sohasem használjuk ki a tüdő egész levegőbefogadó képességét............ Néhány aktív sportolón 6 literes befogadóképességet is lehetett mérni...... maradék levegő...... VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány A légzésgyakorlatok általános hatásának elemzése..500 cm3 Tartalék levegő ... 1200 cm3..... 240-es létszámú csoport vitális kapacitását (a tüdő levegőbefogadó képességét az ún. A kapacitás néha megkétszerezheti az átlagértéknek ismert mennyiséget... hogy több oxigént veszünk fel... Rendszerint egy légvételkor csak fél liter... Kereszty szerint a sportolók között elsősorban a vízilabdázók.. Ez bizony még rendkívül aránytalan a károsító és a helyreigazító tényezők között........... A legnagyobb értéket egy több éve rendszeresen légzésgyakorlatokat végző hallgató mutatta....4000 cm3 Maradék levegő. ez nem annyit tesz. a jógaúszásnál 176... evezősök körében találni a legnagyobb vitálkapacitási értéket..... Ezen kívül . A vitális kapacitást természetesen alkati tényezők is megszabják... 2000 cm3 Légzési levegő.......... Ugyanígy a normális kilégzés után is lehet tovább kilélegezni.. Még orvostanhallgató koromban volt alkalmam összehasonlítani egy orvostanhallgatókból álló...... síelők. ez az ún. vagyis 1500 cm3 levegőt lehet kifújni.. hogy a légzés egyoldalú típusa megváltozik..... így csökkenti a maradék levegő mennyiségét..... és nem minden sportolóé mutat emelkedett mértéket....... tehát az átlagértéknek majdnem a kétszeresét.... tehát a légzési.)... aminek mennyisége kb... A Kereszty által mért legnagyobb.. A vízben ezen kívül jelentős hidrosztatikaí nyomás nehezedik a mellkasra. Megnő azonban a kiegészítő levegő mennyisége is...... hanem a mélyebb és szabadabb légzés elsősorban a légvételek szaporodását csökkenti (bradypnoe)... kiegészítő és tartalék levegőt együttesen nevezik a tüdő vitális kapacitásának.... mint mélyebb légzéskor....... hogy ne sajnáljuk a légzésgyakorlatoktól az időt........ ami arra ösztönöz...DR.. hogy a kilégzés válik tökéletesebbé...... míg a légzésszabályozás ideje csak perceket tesz ki............ Ez az ún..5200 cm3 A légzésgyakorlatok hatására a tüdő vitális légkapacitása megnő.....1200 cm3 A tüdő teljes légkapacitása átlagosan .......... Felületes légzés esetén sokkal gyorsabban kell lélegeznünk ahhoz...... ami segíti a kilégzést.. 4 és fél literes vitáikapacitású volt. Ezt nevezik légzési levegőmennyiségnek....a már említett kisebb... A tüdőben még az erőltetett kilégzéskor is marad levegő (a légjáratok és alveolusok fala élőben teljesen sosem esik össze). Ez az ún. A tartós típusváltozás azonban csak tartós gyakorlatozással érhető el................... A teljes jóga-légzés mint légzéstípus kialakulása kétségtelenül jó hatással van a szervezetre......... a hasi szervekre és az idegrendszerre való hatását beszéljük meg..... Az úszó sportolók magas értékei is az automatikus légzésszabályozás hatására engednek következtetni (l..... Ha a légzőapparátus jobban működik. speciális hatásoktól eltekintve . A csoport átlagban kb. ahol a 7 literes érték sem ritka... ezzel még másfél liter....... A tüdő teljes kapacitása tehát átlagosan kereken öt liter. A légzésszabályozás elsősorban magára a légzésre hat... ami a belégző mozgások tökéletesedésével áll elő.. vagyis a vitális kapacitás a maradék levegő kárára növekszik..... egy válogatott vízilabdázóé. hogy ugyanazt a légcserét érjük el..........1500 cm3 Vitális kapacitás.... Ezen felül mély belégzéskor még két liter.itt a vérkeringésre.. A vitálkapacitás elsősorban úgy növekszik...... 177 ... A LÉGZÉSGYAKORLATOK ÉS A LÉGZŐRENDSZER A légzésszabályozó jóga-gyakorlatok elsődleges hatása...... old......... tartalék levegő...... Ezek közül többen légzésgyakorlatokat is végeztek......... Ennek a három légmennyiségnek az összegét.. Kiegészítő levegő. de nem rendszeresen. akin 8240 cm3-es értéket lehetett ismételten mérni..... négy liter... érték 8 liter volt.. mint kellene (erről már volt szó)..... ami megmutatja a belefújt levegő mennyiségét köbcentiméterekben).. spirométerrel mérik.......... tehát 500 cm3 levegőt szívunk be és fújunk ki.............. Az ülő foglalkozás ideje sokszor eléri a napi 8 órát....

így elősegíti a telődést.és mellüregi nyomás növekedett vagy csökkent. és meggyorsítja a gyűjtőeres vérnek a szív felé való áramlását. szárítólag és lehűtőleg hat. a vérnyomás a belégzéskor (B) csökken. míg a kilégzéskor (K) nő. de új tüdőhólyagocskák megjelenésének bizonyítása a mai szövettani technikával még nem tekinthető biztonságosnak és meggyőzőnek. ha pl. Ennek előnyei főleg megterheléskor. A belélegzett levegő ingerlő hatását különösen akkor érezhetjük. Az erős ventilláció égető érzéssel jár a felső légutakban. gége és légcső nyálkahártyájára minden belégzett levegő ingerlőleg. mindenekelőtt a felső légutakra. ahova a mellkasi gyűjtőerek haladnak. ami gyulladásba is átmehet. a kilégzés pedig a szívből is vért nyom ki. 178 . Az állandó légzésszabályozás ugyancsak ingerlő hatással van a légutakra. A LÉGZÉSGYAKOKLATOK HATÁSA A VÉRKERINGÉSRE A légzés egyik hatása a vérkeringésre egyszerű mechanikus hatás. mert itt előtérbe lép a testhelyzetből adódó keringési hatás (l.DR. Kilégzéskor ennek ellenkezője zajlik le: a mellkasi gyűjtőerekben nő a nyomás. gyulladáshoz vezethet. Kétségtelenül hatnak a légzőgyakorlatok a légutakra. Bár ismeretes. Hasonló változást láttunk a hasizomgyakorlatok esetében is. nagyobb testi munka végzésekor nyilvánulnak meg. a fordított testhelyzetű gyakorlatoknál. 128. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány A vitális kapacitás növekedése természetesen nem minden.6 literesnek mérték. aki kísérleti állatokban végzett szövettani leletre is hivatkozik ezzel kapcsolatban. old. Van. ami a belélegzett és a légutakban levő kórokozók túlzott elszaporodásához. megtapadásához. hideg levegőben szokatlanul erős futás vagy más munkavégzés miatt intenzíven kell lélegezni. kevesebb vér fog eljutni. így a szív felé. A vérnyomás ingadozása a szív összehúzódási (2) és elernyedési szakaszában a légzésnek megfelelően Wagner szerint. Az orr. csökkenti annak ellenállóképességét. A légzésnek ez a vérnyomást változtató hatása elsősorban álló és ülő helyzetben nagy. Ez az összhatás extrém esetben károsíthatja a légutak nyálkahártyáját. ábra). kilégzéskor viszont a megnövő mellkasi nyomás segíti a szív összehúzódását. A légzéskor változó mellkasi nyomás nemcsak a levegőt. hogy a tüdőszövet születés után még hosszú ideig fejlődik. A légzés a vérnyomást is változtatja. Ismeretes számos kiváló sportoló. Az inger azonban itt kisebb dózisokban éri a nyálkahártyát. Edzés hatására állítólag a tüdőhólyagocskák száma is növekedhet. csak 4. kilégzéskor nő (137.). fekvő helyzetben kisebb. ábra. Belégzéskor ugyanis gátolja a szívóhatás a szív préselését. s a nagyobb. ahol a has. szokatlan behatásokra is ellenállóbb lesz. ami nem akadályozta őt meg a világcsúcs megjavításában. akinek vitális kapacitása közel áll az átlagértékhez. edzetté válik.és kiáramoltatja a mellkasból. télen. így segíti a szív saját munkáját. A belégzéskor tehát a mellkas a szívbe is szív vért. 137. ez csak egyik komponense a több részből álló hatásnak. a vérnyomás így belégzéskor csökken. garat. így bizonyos fokig hozzászokik. tehát a fertőzés elterjedéséhez. ami megakadályozza a telődésüket. Ezt az állítást azonban fenntartással kell fogadni. Zatopek vitális kapacitását pl. valamint a nyugalmi légzésszaporaság csökkenésében. Különben a nagyobb megterhelésnél sem egyedül a tüdő levegőbefogadó képessége dönt. hanem a vért is be. A levegő beszívásakor előálló nyomáscsökkenés a mellkasban haladó gyűjtőerekre szívó hatást gyakorol.

amelynek ¾ részét a többi hasi szervből jövő vér teszi ki. amely a szív alatt. A rekeszlégzéskor a máj jobb lebenye kerül a legjobb nyomás alá.szív. A máj keringésének zavara kihat az egész emésztőrendszerre. hanem előbb a májon átszűrődik. még egyszer eloszlik kapillárisokra. A jobb kupolában alulról a máj. A máj egyrészt vértároló szerv. Ebbe a lebenybe a vékonybél és a vastagbél gyűjtőereinek vére kerül be elsősorban a kapuvénán keresztül. R . ahol a szív fekszik rajta.DR. ami nemcsak a belégzés idejére korlátozódik (Grubich és munkatársai).máj. lép. bal oldalon pedig a lépet és gyomrot szorítja lefelé és befele (138.kilégzés. L .gyomor. ötperces légzésgyakorlat után egy kórosan emelkedett vérnyomású egyénen Tirala 30 . ábra). tehát a májat. Hasonló esetekben Tirala a kórosan megnagyobbodott szív megkisebbedését is észlelte. A rekesz fel. Ez leginkább a has felső részében levő szerveket. SZ . Az előbb említett hasi szervek között legfontosabb a máj keringésének befolyásolása.40 higanymilliméteres csökkenést is észlelt.és vastagbelek vérkeringése is össze van kapcsolva a máj vérkeringésével. GY . inkább a két kupolarész egyenesedik ki. a belégzés gyorsítja. 138. a 179 . A rekeszizom mozgása nem egészen dugattyúszerű. vékony. tehát a légzéskor tulajdonképpen mozdulatlanul maradó rekeszizom rész alatt fekszik. hajszálerekre a máj állományában. A LÉGZÉSGYAKORLATOK HATÁSA A HASI SZERVEKRE A hasi szerveket a hasi légzés befolyásolja leginkább. tehát végeredményben keringési effektus. hogy a légzés a máj keringést elősegíti. A légzés ezen kívül a keringésre és a szívre gyakorolt hatásával a szívritmust is befolyásolja.belégzés. amint arról már szóltunk. A rekeszizom mozgásának hatása a hasi szervekre: A) . VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Mély légzések hatására a vérnyomás jelentős csökkentése érhető el. nem mozdul el lényegesen nyugalmi pontjáról. így a gyomor. A légzésnek a hasi szervekre gyakorolt hatása elsősorban szintén azok vérkeringésének megváltoztatásával jár.rekeszizom. a kilégzés pedig lassítja a szívműködést.lép (a nyilak a rekesz-szárak kitérését jelzik). a gyomrot és a lépet érinti.3 hónap alatt a magas vérnyomás tartós csökkenése érhető el. amellett a hasi szervek nagy részének vére az ún. A májon percenként másfél liter vér áramlik keresztül.és lefelé való mozgása váltakozó nyomásingadozást hoz létre a hasüregben is. Az emésztéssel felvett tápanyag a belek vérébe jutva nem jut rögtön az általános keringésbe. A bal lebenybe. Azzal. B) . alkalmanként legalább 5 percig végezve. A rekesz lehúzódása tehát jobb oldalon a májat. A légzésgyakorlat befejezése után azonban elég rövid idő alatt tér vissza a vérnyomás az eredeti értékére. mert a rekesz közepe ott. ábra. 2 . Erre a kérdésre még a terápiás részben visszatérünk. a bal kupolában pedig a lép és a gyomor helyezkedik el. javítja a már említett többi hasi szervek működését is. A légzésgyakorlatokat naponta háromszor. M . májkapuvénában (vena portae) összegyűlve.

DR. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány

gyomor és a lép gyűjtőereinek vére jut bele (túlnyomórészt), és nem kerül nagy nyomás alá. A gyomor és lép azonban maga is közvetlenül kerül a bal rekeszkupola nyomása alá, így kilégzéskor gyűjtőerei jobban kiürülnek, mint a többi szervé. A belégzéskor a máj állományában nő a nyomás, ami a májerek kiürülését segíti elő. Ehhez járul az is, hogy belégzéskor a tüdő szívóhatást gyakorol a rekeszen átfutó erekre, s így meg is szívja a májat. Tehát belégzéskor a máj szívó-nyomó hatás alá kerül. Kilégzéskor a májra feszülő rekeszizom felszáll, a máj belső nyomása csökken, így vérrel való telődése könnyebb. A rekesz nyomásának hatására végeredményben a máj is éppúgy „lélegzik”, mint a tüdő. Kizárólag mellkasi légzéskor a májra csak a mellkasi szívóhatás érvényesül, a hasi légzéskor és minden teljes légzésen alapuló légzéskor a fokozott szívó hatás mellett a rekesz nyomása is segít a máj keringését ritmikusan változtatni. Mindezek alapján tehát igen kézenfekvő és jól magyarázható a légzésterápiának a májra gyakorolt kedvező hatása, és ezen keresztül a többi hasi szervekre is kiterjedő befolyása.

A LÉGZÉSGYAKORLATOK IDEGRENDSZERI HATÁSA
A legfontosabb momentum a légzés idegrendszeri összefüggésében az idegrendszer oxigénigényessége. Ezt az igényt azonban a légzés szabályozása messzemenően biztosítja, csak kóros körülmények között jön szóba olyan fokú légzési elégtelenség, amely a szöveteket - és elsősorban az idegszövetet - károsítaná. A gyakorlatban inkább a vér széndioxid szintjének változása jön számításba. Mint már szó volt róla, a széndioxid egyike azoknak az anyagoknak, amelyek fontos szerepet játszanak, a vér kémiai állapotának egyensúlyában. Erre az egyensúlyra az idegrendszer éppen úgy érzékeny, ha nem jobban, mint az oxigénre, sőt a légzőközpont ennek változását érzékeli és ennek alapján szabályozza a légzés ütemét. Az oxigén-telítettség csak másodlagos szerepet játszik a légzésszabályozásban. A jógik szempontjából - céljaikat figyelembe véve - legfontosabb a vegetatív idegrendszer periodikus változása a légzés alatt, ami megfelel a prána-érzet - „áramlás” fő komponensének. Más vegetatív hatása van a belégzésnek, és más a kilégzésnek. A belégzés a szimpatikus idegrendszer tónusfokozódásával jár együtt, míg a kilégzés a paraszimpatikus hatással kapcsolatos. Mielőtt a légzés hatását részletesebben megvizsgálnánk, nézzük meg, hogyan történik egyáltalán a légzés idegrendszeri regulációja? Az idegrendszeri légzőközpont az agytörzsben foglal helyet. Két egymás felett álló központ irányítja itt az automatikus légzést: a középagyi híd légzőközpontja és a nyúltagyi légzőközpont. Ezek működnek akkor, amikor a légzésre nem gondolunk, a légzés „magától” zajlik le. Ha akaratlagosan lélegzünk, akkor az agykéreg veszi át az irányítást, ami ezeknek a centrumoknak a működését elnyomja, és saját szerepét érvényesíti. Ez az elnyomás természetesen csak bizonyos határokon belül érvényesülhet, és csak akkor, ha ez nem jár a belső légzés vagyis a szöveti anyagcsere különösebb megzavarásával. Ebben az esetben az agykéreg hiába ad bármilyen utasítást, mert az alsó központ irányítása fog érvényesülni, vagyis a szervezet igényének megfelelő légzőmozgás. A nyúltagyban levő központ ugyancsak két részre oszlik, az elöl elhelyezkedő belégző és az emögött levő kilégző központra, idegsejt-csoportra. A két idegsejt-csoportból eredő idegpályák a rekeszizom és a bordaközti izmok idegeinek gerincvelői központjaihoz futnak, s ezeket aktiválva, ill. gátolva hozzák létre a be- és kilégző mozgásokat. A rekeszizom idege (a nervus phrenicus) a 3 – 5 nyaki gerincvelői, a bordaközti izmoké pedig az 1 – 12. háti gerincvelői szelvényekből erednek (139. ábra); ezek hajtják végre a megfelelő izmok mozgatásával, ill. elernyesztésével a légzőközpont utasításait. A nyúltagyi be- és kilégző központ egymással ellentétben és egyensúlyban is áll. Láttuk már a légzés „prána” vizsgálatánál a légszomj érzésének kettősségét: más volt a levegővisszatartásban (kumbhaka) és más a légzésszünetben (sunjaka). Ott megállapítottuk, hogy a légzés visszatartása a légzésszünet üres tüdővel - kellemetlenebb és más érzetet vált ki (más prána-áramlást), mint a levegő visszatartás, azaz a légzésszünet teli tüdővel. A különbség egyik oka a kétféle nyúltagyi légzőközpont izgalma. Ez nyilvánvaló is, mert ugyanaz az oxigénhiány felszaporodás kilégző állásban a belégző központ ingerületének fölülkerekedését és belégző mozgást vált ki; belégző állásban pedig a kilégző központ győz, és a légszomj kilégzést hoz létre. Ebből is látható, hogy a légzőközpont kettőssége a légzéskor lezajló szervérzések, prána-áramlás megfigyeléséből is megsejthető, minden egyéb élettani vagy anatómiai ismeret nélkül.

180

DR. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány

139. ábra. A légzés központjai és szabályozó ingerei: NK - nagyagykéreg; K - kisagy; NG - a gerincvelő nyaki, HG - háti szakasza; 1. a középagy-híd belégzést gátló központja; 2. belégzést serkentő központ; 3 - 4. nyúltagyi kilégző és belégző központ; B - belső bordaközi izmok; K - külső bordaközi izmok; R - rekeszizom (A világos nyíl a belégzés, a fekete a kilégzés ingereit jelöli). Ez is alátámasztja azt a feltevést, hogy a jógik így szerzik a szervezet működését illető ismereteiket. A nyúltagyi légzőközpont egymagában azonban csak durva légzésszabályozásra képes. Jól demonstrálható ez, ha egy kísérleti állat nyúltagya felett egy metszést ejtünk, ami a középagyi-híd légzőközpontját levágja a nyúltagy felől. Ilyenkor a légzést csak a nyúltagyi központ végzi: ám a légzés rendezetlenné válik, a be- és kilégzési ritmus szabálytalan lesz. Ahhoz tehát, hogy a légzésritmus gördülékeny legyen, szükséges a középagyi légzőközpont működése is. A középagyi központ is kettős, itt is van egy belégzést serkentő idegsejt-csoport (apneuziás központ), amely a középagy-híd részének alsó harmadában található; a belégzést gátló idegsejtek a híd felső részében helyezkednek el (pneumotaxikus központ). A két középagyi idegsejt-csoport egymással karöltve és egymást kiegészítve segíti a nyúltagyi be- és kilégző központot, s így négyesben hozzák létre a légzőizmok szép, sima működési ritmusát (l. 139. ábra). A légzőközpontok egyrészt a vérből jövő kémiai információk alapján szabályozzák a légzést, másrészt reflexesen. Mindkét szabályozásról volt már szó. Az idegi reflexes szabályozás egyik tényező-

181

DR. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány

je a Hering - Brauer- reflex, amelyet a légzés tárgyalásának elején említettünk: a tüdő tágítása reflexesen a légzőizmok elernyedését, összehúzódása a belégző izmok működését váltja ki. A belégzés így a kilégző mozgásokat, a kilégző mozgások a belégzést váltják ki, akárcsak a régi elképzelt örökmozgó (perpetuum mobile) találmányokban. A reflexek másik csoportja az erekből indul ki, mégpedig a nagy verőerekből. A nyaki fő verőér (arteria carotis) elágazásánál levő ún. carotis sinusról már volt szó a fordított testhelyzetű gyakorlatokban. Ott elmondtuk, hogyan érzékeli ez az érterület, helyesebben az itt levő idegvégződések a vér nyomásának változását, és hogyan indítja el annak szabályozását. A vér nyomásának emelkedésekor azonban nemcsak értágulat és vér-nyomáscsökkenés következik be, hanem ennek hatására a légzőmozgások is csökkennek. Ellenben ha a nagy verőerekben csökken a vérnyomás, reflexszerűen összehúzódnak az erek, hogy megnöveljék a vér nyomását, de közben a légzés intenzitása is nő. Az érfalban levő nyomás receptorok (presszoreceptorok) tehát a légzőközponthoz is küldenek jelentéseket, és ennek megfelelően módosítják azok működését. Az ereken és tüdőn kívül az izmokból is mennek jelentések a légzésközponthoz. Ezt onnan tudjuk, mert az izommozgás hatására is nő a légzőtevékenység, mégpedig olyan gyorsan, hogy ezt csak idegi reflexes rendszer végezheti, s valószínűleg az izomban levő érző végkészülékkel. A légzésközpontokat számos egyéb változás is befolyásolja, amint ezt a köhögési, tüsszentési védekező reflexek mutatják, de számos egyéb vegetatív működés - pl. csuklás, ásítás, sóhajtás, sírás, nevetés, nyögés, jajgatás mind a légzésközpontok szoros együttműködésével történik. Van ezen kívül sok nem specifikus légzési reflex is, pl. a hirtelen zajra, fájdalomra, hideg zuhanyra létrejövő reflexes belégzés és légzésszünet. Mindezek azt mutatják, hogy a légzésközpontok és maga a légzés igen sok elemi, vegetatív jellegű működéssel kapcsolatos. A légzés szabályozórendszerei nemcsak idegi (reflexes), hanem kémiai ingerekre is működnek. Ezeket is jól ismerjük már, hiszen a vér oxigénnyomásának csökkenése és széndioxidtartalmának növekedése voltaképpen kémiai ingereket jelent a légzésközpont számára. A széndioxid felszaporodása magát a nyúltagyi légzésközpontot izgatja és szabályozza, míg a vér oxigéntartalmát a nagy verőerek falában levő érző idegvégkészülékek érzik meg, éppúgy, mint a vér nyomását. Az érfaltól a központi idegrendszerbe menő rostok viszik azután a légzés centrumába a szabályozó jelentéseket. Látjuk tehát, hogy a légzés szabályozása és maguk a légzési idegközpontok a szervezet működésének számos, lényeges területével kapcsolatosak. Ez azt jelenti, hogy szabályozásuk is mindazokra a működésekre visszahat. Továbbá a légzés akaratlagos befolyásolásával mindezeket a funkciókat többé-kevésbé meg lehet változtatni. A légzéssel kapcsolatos működések között volt a szervezet összes sejtjeinek anyagcseréje, elsősorban az idegrendszer szöveti légzése, a vérkeringés szabályozása, a vérnyomás, a szívműködés befolyásolása, az emésztő apparátus működése, és számos egyéb, fontos funkció. A jógi, aki légzésszabályozást végez, egyben ezekre a működésekre is hat. Mivel a légzés központjai normálisan is befolyásolhatók akaratlagosan, kézenfekvő, hogy a légzés legyen a fő kulcs a szervezet vegetatív működéseinek tudatos irányításában. Ezért tartja a jóga olyan fontosnak a légzésszabályozást, és igyekszik mindenáron befolyásolhatóvá tenni a légzésközpontokat, mert ezen keresztül lehetőség nyílik számára szinte az egész vegetatív idegműködés és szervezeti funkciók megváltoztatására. A légzés és légzésszabályozás tudományos boncolgatását befejezve, a rendelkezésre álló adatokat mérlegelve arra a megállapításra kell jutni, hogy a légzésgyakorlatok a jóga leghatásosabb és egyben legveszélyesebb gyakorlatrendszerét alkotják. Valahogy az az ember érzése, mint a gyógyszerek esetében: amelyik gyógyszer nem hatásos, az nagyobb bajt sem okozhat, de amelyik erősen beleszól a szervezet működésébe, azzal csodákat lehet művelni, éppúgy, mint helyrehozhatatlan károkat is okozni. Így a légzésszabályozás, a pránájáma - amely a kritikus vizsgálódást is kiállja, s hatásosnak bizonyul - felhívja a figyelmet a légzésgyakorlatok óvatos használatára. Ez az egyik oka annak, hogy a légzésgyakorlatok gyógyhatását nem soroltuk fel mindjárt a gyakorlat leírásakor, csak általános élettani hatásukat emlegettük. Ez bizonyos mértékben megóv attól, hogy rögtön kedvet kapjon mindenki a vele való bizonytalan kimenetelű kísérletezésre. Természetesen ezekre a felhasználhatósági lehetőségekre is kitérünk majd a terápiás fejezetben. Annyit addig is mindenki biztosra vehet, hogy a nem mértéktelenül végzett légzésgyakorlat nem árt, hanem inkább használ szervezete általános működésének egyensúlyban tartásában, és a rendszeresen végzett légzésgyakorlat vagy a jóga-úszás bárki számára jó eszköz az életmód egészségtelen hatásainak ellensúlyozására.

182

DR. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány

A JÓGA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYAI
A hatha jóga nemcsak abból áll, hogy naponta bizonyos számú ászanát és pránájámát kell végezni; ezen kívül több egészségügyi szabálya is van, amelyet a tanítványoktól megkövetelnek, s amelyeknek betartását az egészség megőrzése szempontjából legalább olyan fontosnak tartják, mint az eddig tárgyalt tornagyakorlatokat és légzésszabályozást. E szabályok főleg a táplálkozással és a pihenéssel foglalkoznak, s számos helyes meglátást és tapasztalatot foglalnak magukba. Más részük ún. tisztító, higiénikus eljárásokból áll. Ezek egy része elfogadható, legtöbbje azonban elég durva eljárás, és igen kétséges, hogy az egészségre hasznos-e avagy inkább ártalmas ? A jóga egészségügyi szabályait a következőkben három csoportba gyűjtve vizsgáljuk meg: az elsőben a pihenéssel és az életritmussal kapcsolatos kérdéseket beszéljük meg, a másodikban a jóga-táplálkozásról, a harmadikban pedig a különböző tisztító eljárásokról lesz szó.

PIHENÉS ÉS ÉLETRITMUS
Az életritmusok - bioritmusok - megfigyelésében a jóga elég messzire jutott, mert tanai sok tekintetben közel állnak a mai modern felfogáshoz. Ennek magyarázata valószínűleg az, hogy művelőinek érdeklődése közelebb állt a természethez és távolabb esett a technikától, így jobban szembeszökött az élet sajátos ritmusa, változása, s ez számukra könnyebben felismerhető és megjegyezhető volt. Az évszakok, a nappalok és éjszakák mind ritmusos életmódváltozásokat okoznak, de maguk az életfolyamatok - külső hatások nélkül is - a szervek kölcsönhatásában ritmikusan zajlanak le. Ezt a jógik felismerték, és igyekeztek megfelelően hasznosítani. A bioritmus kihasználásában azonban a jóga, ill. napjaink gyakorlati felfogása között határozott különbség van, ami abban áll, hogy míg a természetes ritmusokat úgy igyekszünk kihasználni, hogy megváltoztatjuk őket, addig a jógik úgy használják ki, hogy alkalmazkodnak hozzá. Ez lényeges különbség. Ha pl. ma valaki a pránájámát meg akarja tanulni, akkor azzal az elképzeléssel indul neki, hogy most olyan eszközt szerez meg, amivel szervezetének automatikus irányítását maga veszi kézbe, de azzal a céllal, hogy azt majd pillanatnyi szükségleteinek, elképzeléseinek megfelelően meg fogja változtatni. A jógi is ugyanezt a tudást kívánja megszerezni, de akaratlagos beavatkozási képességét nem rendeli alá pillanatnyi elképzeléseinek, mert tudja, hogy ez mennyire kétélű fegyver. Inkább azért akar ismereteket gyűjteni szervezete pontosabb működéséről, hogy annak saját törvényeit, tehát a természetben uralkodó törvényszerűségeket jobban tudja követni, azokhoz alkalmazkodjék és aszerint éljen. Az a véleményük, hogy bármely életcél csak úgy érhető el maradéktalanul, ha arra a természeti törvények belekombinálásával törekszünk. Képzeljük csak el, hogy valaki akaratlagosan megtudná változtatni mindazokat a testi működéseket, amiket a vegetatív idegrendszer szabályoz, és azt mindig az aktuális elképzelésének megfelelően irányítaná. Nos, ez az ember egykettőre véget vetne saját életének! Az agykéreg csak arra való, hogy a szervezet összességét bizonyos határokon belül egy megszabott cél felé irányítsa, mondhatnánk terelje. A vegetatív idegrendszer jobban szervezi az egyes szervek működését, jobban összehangolja az életfolyamatok roppant komplikált szövevényét, mint az agykéreg. Látjuk a különböző gyógyszerek, fájdalomcsillapítók, narkotikumok, alkohol, hallucinogén szerek használatából, hogy csak problémát okoznak, egyéni és társadalmi problémát - mert az emberek tudatosan képtelenek szervezetük érdekeinek pontos betartására. Így egyelőre azt kell mondani: kimondottan jó, hogy az akaratlagos idegtevékenység ennyire korlátozott, s nem tudja a vegetatív működéseket mélyrehatóan befolyásolni, mert az életfolyamatok úgysem tűrik a tartós és durva beavatkozást, tehát szükségesek a szabott korlátok, különben az élet nem tartható fenn. Nem árt tehát, ha a jógának a bioritmushoz alkalmazkodó életfelfogásából merítünk, és nem a természet durva megváltoztatására, a tőle idegen ritmus rákényszerítésére törekszünk. Az egyik legfontosabb ritmus a munka és a pihenés időszakának váltakozása. Az alvás periódusaiban az ember és állat mindig olyan helyet foglal el, ami biztosítja a külső ingerektől való elzártságot, és kényelmes testhelyzetet vesz fel. Alvás alatt a különböző külső reflexek kiválthatósága csökken, az izomtónus is csökken, a vérnyomás süllyed, a testhőmérséklet alábbszállásával együtt a

183

DR. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány

szívműködés lassú, viszont az emésztőrendszer működése fokozott, s az egész vegetatív idegrendszer a szinpatikus-paraszimpatikus egyensúlyból a paraszimpatikus felé tolódik. Érdekes az emésztés és alvás közötti összefüggés. Ez az életfolyamatok ősi elrendeződésén alapszik, ami legjobban a természetben élő állatokon figyelhető meg. Jó példa erre a ragadozók élete. Az éhség erősödésével párhuzamosan fokozódik az állat szimpatikus beidegzésű aktivitása, s vele agresszivitása, ami a táplálék megszerzéséhez szükséges mozgásokat gyorsítja. A táplálék elfogyasztása után rögtön uralkodóvá válik a paraszimpatikus tónus, amikor is az állat lassúbbá válik agresszivitását elveszti (ezt a többi állat is jól látja, és ilyenkor bátran megközelíti halálos ellenségét), majd elvonul, hogy aludjon, mialatt szervezetében az emésztés folyik. Az ébrenlét és alvás idegi mechanizmusának tudományos magyarázata az utóbbi időben sok adattal bővült. A legújabb vizsgálatok tanúsága szerint az alvás és ébrenlét idegrendszeri változását külön e működés ritmusának szabályozására specializálódott idegsejtek irányítják. E sejtek az agytörzsben helyetfoglaló ún. retikuláris idegsejtek (formatio reticularis) rendszere. Ezt a hálózatosan (retikulárisan) elhelyezkedő idegsejt-állományt először magyar kutató, Lenhossék József találta meg 1855-ben, s ma egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak neki. Ez a sejtcsoport az egész agykéreg felé küld rostokat, és működésével ébren tartja a központi idegrendszert. Aktivitásának csökkenésekor az agykéreg működése is csökken. A retikuláris formáció vagy rendszer nemcsak mint alvásközpont működik, hanem egyes sejtcsoportjai a vegetatív reflexek szabályozását is végzik. A már említett légzőközpont is ide tartozik, továbbá az érszabályozó központ, a tónusszabályozás, a hőszabályozás, a nyálelválasztás, a köhögés és tüsszentés stb. Valószínű tehát, hogy a vegetatív működések reflexes összehangolásának fontos területe ez. Mindemellett még kialakítja az egyes szervek működésének ritmusát is, tehát az alvás és ébrenlét, a testhőmérséklet, a szívműködés, a légzés napi hullámzását meghatározza, így a szervezet bioritmusának is idegi központja. A retikuláris rendszer anatómiai összefüggése arra utal hogy mindezek az említett működések összefüggnek, közös területről vannak beszabályozva. Az alvásritmus tehát összefügg az összes vegetatív működés ritmusával, ami ellentmond annak, hogy az egyik működést a másik kára nélkül túlságosan fokozni lehetne. Ezzel teljesen megegyezik a jógának az a felfogása is, amely az alvás és ébrenlét ritmusának pontos betartását szorgalmazza. Talán említeni sem kell, hogy a modern városlakó szinte folyamatosan ellenszegül ennek a bioritmusnak, amikor pl. a munkaideje alatt pihenni igyekszik, míg a pihenés idején „szórakozás” ürügyén betegre hajszolja magát. A modern ember egyszerűen nem tudja, hogy mi a pihenés - mondja pl. Yesudian -, és teljesen igaza van. A pihenés fogalma elsősorban a szórakozás fogalmával keveredik össze. A szórakozás azonban élettanilag nem sokban különbözik a napi kenyérkereső foglalkozás megerőltetésétől, sőt rendszerint annál sokszorta megerőltetőbb a szervezet számára. A modern ember ezt nem tudja, s azt hiszi, hogy pihen, ha munka után elmegy moziba, színházba vagy leül a tv. elé. Ezek a szórakozások elsősorban éppen az idegrendszert terhelik meg, így a „kikapcsolódásból” a gyakorlatban nem sok jó származik. Míg a napi munkát igyekszünk racionalizálni, védekezünk a fárasztó momentumok ellen, addig a szórakozásban minden védekezés nélkül, maximálisan merítjük ki magunkat. A modern kultúrélet sokkal több izgató érdekességet produkál, mint amit energiával győzni lehetne, ezért, ha a jóga tanácsait elfogadjuk, két dolgot kell cselekedni: 1. a szórakozásainkat mérlegelés alá kell venni, s azokat izgató és fárasztó mivoltuknak megfelelően adagolni; 2. a szórakozások egy része helyett valódi pihenést kell beiktatni napi cselekvéseink közé. De mi is az a „valódi” pihenés? Nos, ez mindig a napi munkával és szórakozással szemben, azok természetének és mértékének megfelelő aktivitási szünet. Modern viszonylatban csak az alvás felel meg igazán a jóga szerinti valódi pihenésnek. Feladatunk tehát mindenekelőtt az, hogy az alvás nyugalmát, zavartalanságát és megfelelő időtartamát biztosítsuk. Be kell azonban iktatni a nap egyéb szakaszaiban is legalább néhány perces vagy fél-félórás pihenőket. Ilyenkor azt tartsuk szem előtt, hogy minden külső inger észlelése munka az idegrendszer számára. Például könyvet olvasva vagy zenét hallgatva nem lehet tökéletesen pihenni, a legkevésbé beszélgetve stb. Nem arról van szó, hogy az olvasás vagy a zenehallgatás egyáltalán nem pihentet más - pl. fizikai - munkához képest. Feltétlenül pihentet, mint ahogy a fizikai munka is jelenthet pihenést a megerőltető szellemi munka után. De ezek pihentető hatása csak viszonylagos, egymáshoz viszonyítva érvényes. A szervezet számára azonban munka, amely végső fokon tovább fáraszt. A tökéletes pihenés - az alvástól eltekintve - pl. a savászana (l. az Egyéb testtartások c. fejezetben; 140. old.). Ha csak rövid időre is van alkalmunk igazi pihenést beiktatni a munka és szórakozás

184

agytörzs.Magoun szerint: NK . A városi ember nemcsak a napi. akkor tegyük azt teljes figyelemmel. a fekete nyíl az agykérget aktiváló rostokat. akkor sokat használhatunk egészségünknek. munka közben ne akarjunk mindenáron pihenni. hogy biztosítani tudjuk a szervezet megfelelő regenerációs lehetőségeit.kisagy (a pontozott nyíl a külső ingereket. és továbbrohan. ami viszont visszaizgatja a problémával foglalkozó kéregterületet. Az agytörzs ébrentartó és aktiváló központja (vonalkázott terület) . A hajszolt életmód adósságának törlesztéséhez a szabadság nagyon kevés. ábrán a fekete nyilat). hogy így megoldotta a problémát. hanem bevesz valamilyen port. s az aktiváló retikuláris rendszerét ésszerűen kívánja befolyásolni.ahelyett. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány vég nélküli hajszájába. Rendkívül hibás az a divat. azt gondolván. mert ez nemcsak teljesen értelmetlen. az előbb említett agykéreg-aktiváló retikuláris rendszert mindenki akaratlagosan is tudja izgatni.) Legjellegzetesebb példa az imént mondottakra az a túlműködés. Sajnos. Ez a szervezet egyik legveszélyesebb reflex-köre. (Ennek a körnek élettani vizsgálatával szintén magyar szerzők: Lissák és munkatársai foglalkoztak. A fejfájások egyik fajtája is akkor tapasztalható. 185 . 140. mert pihenésünk nem valódi. tehát drága pénzen különböző szórakozás-izgalmakat vásárolunk magunknak . Zavaró időjárási változások esetén pl. mit sem törődve a bioritmus törvényével. amikor az egyik rendszer a másikat vég nélkül izgalomban tudja tartani. Ezt a jógik jól tudják . akár anélkül .akár családdal. a pihenő időt növelni kell. hogy ezen a pénzen nyugalmunkat biztosítanánk. az vegye figyelembe. Másrészt viszont ha dolgozunk.csak a munkánkhoz képest más. A társas üdüléssel tehát .ha a retikuláris rendszert magát nem is ismerik -. hanem rendszerint a normálisnál még több energiát von el a szervezettől. Ha valaki az energiájával jól akar gazdálkodni.DR. amikor már az idegrendszer tudatos és legtöbbször kávéval megtámogatott túlizgatása a vegetatívumot is kimerítette. K . Valamilyen fontos probléma vagy élmény foglalkoztatja az agykérgét.megszakítja ezt a kört. ábra.nagyagykéreg. Így alakul ki a veszélyes reflex-kör . sokszor egyáltalán nem pihentető élményeket gyűjtünk. Az idő változása is mindig a szervezet megterhelését jelenti. nem erőt. s így szinte megszakíthatatlan éberséget keltő reflex-kör alakul ki (l. ezért mindig a szervezet összerő-gazdálkodását figyelembe véve cselekszenek. hanem az évi pihenést is teljesen rosszul osztja be. mert a kimerülés csakhamar – vagy előbb-utóbb . hogy a szabadságot nem pihenéssel töltjük. s a kezdődő őszi időváltozások végképp ledöntenek a lábunkról. a vastag fekete nyíl pedig az agykéreg aktivitást befolyásoló hatását szemlélteti. Az év folyamán az ésszerű életmód mellett is eléggé felhalmozódó restanciát a szabadság van hivatva kiegyenlíteni. hanem valamilyen zajos „nyaraló” -helyet keresünk fel. A . A modern ember ekkor sem pihen. mint a pihenés alatt (valójában: helyette) végzett munka. Szerencsére azért mégsem „vég nélkül”. és egyéb érmozgató (vazomotoros) tünetek is jelentkeznek. így a nyaralásból visszatérve a munka kezdetén vagyunk a legfáradtabbak egész évben. mert a retikuláris rendszer izgalma viszszahat az agykéregre és azt aktiválja. a 140. s annak izgató hatása ébren tartja a retikuláris rendszert. hogy időváltozásra is kell tartalékolni energiát. s a ritmust ugyanúgy megbontja.circulua viciosus -. amit mindenki tapasztalt már. amikor lefekvés után-képtelen elaludni.

JÓGA-TÁPLÁLKOZÁS A helyes légzés és pihenés után a harmadik legfontosabb élet. A normális vagy megszokott „átlag”-élmények. sőt ez fontosabb az előzőnél. mint mi: napi 2 liternyit. Erre a trópusi melegben van szükség. mert izgalma kellemes vegetatív élménnyel („prána-áramlással”) jár. hogy mit és hogyan juttat az ember az emésztőcsatornájába. Ezen a felszínen folyik a tápanyagok többségének a felszívódása. amitől a bélműködés fokozódik. hogy az étel vagy az ital is pránát tartalmaz? Ha elfogadjuk a pránájáma fejezetben elmondott feltételezést. amelyek összfelülete kb. Érdekes. hogy a jógik kissé megsózva kiteszik a napra a vizet mielőtt meginnák. egyedül gyümölcsleveket isznak. hogy 186 . A szeszes ital fogyasztását már a jóga tanítványának megtiltják. A folyadékot majdnem kizárólag víz formájában fogyasztja. hogy mélyebben belemennénk a táplálék-prána tudományos kritikájába. Az emésztőrendszer belseje többé-kevésbé külvilágnak számít. könnyen becsaphat bennünket. Márpedig a kellemes élményt mindenki elfogadja életmenete irányítójának. és azt hiszi. ill. amit a magától megjelenő kellemes közérzet bizonyít a legjobban. hanem a prána jobb kivonhatóságát nevezi meg. Anélkül. és életritmusa rögtön helyrebillen. Ez az evésmód a modern orvosi felfogás szerint is nagyon helyes. A táplálkozáshoz tartozik a folyadékfelvétel is. Ezzel mindenekelőtt a víz fontos sótartalmát növelik. Például. viszont reggel felkeléskor megisznak egy pohár tiszta vizet.kíván a váratlan események felbukkanása is. Az étkezés. ha fáradt. s állítólag epehajtó hatású is. hogyan érthetjük azt az elméletet.5 m hosszú vékonybél bolyhai biztosítják. amíg ízt érez benne. Pedig ezzel a szervezet alapritmusát még jobban kibillentette helyéből. mindaddig. A jobb megrágást a jóga nem a jobb emészthetőség miatt tartja fontosnak. hogy ez az ivási módszer egyáltalán nem egészségtelen. Ha csak kicsivel több gondot fordítunk pl. Már többször próbáltuk ezt a minduntalan felbukkanó pránaelméletet megmagyarázni. ha levertnek érzi magát. A jóga elveinek értője és követője másképp cselekszik. és addig hajszolja magát. Sok ember akkor is doppingolószert vesz be. Mindezek mellett az aktiváló retukuláris rendszer csalóka is. amit a szer hatásának elmúltával jól lehet tapasztalni. hanem a táplálkozásra és a folyadékfelvételre is. amíg csak ezt az érzést ki tudja magából csikarni. vizsgáljuk meg hát itt is. Egyáltalán nem közömbös. akár rosszak. A légzőfelszín 80 . akkor azt is lassan. s a jógi feladata az.DR. a rágásra. hogy az izzadással elvesztett sómennyiséget pótolják. Evés közben vizet nem isznak. A jóga szerint nagy bánat és a nagy öröm semmiben sem különbözik abból a szempontból. hanem ahogyan esznek. Táplálékfelvétel. amivel igen szoros kapcsolatba kerülünk. Ebből kiindulva a jógi az ételt rendkívül lassan és sokáig rágja. Mindezek ellenére meg kell találni a módját az étkezés normalizálásának.és több pihenést . a bioritmus rendezésének feltételeit biztosítva kell szabályozni! A jógi tudatosan az ehhez szükséges ismereteket szerzi meg legelőször. amit esznek.100 m2-es és a bőrfelszín 2 m2 nagysága között foglal helyet az emésztőrendszer felszívó felszíne: legnagyobb részét a 4 . A prána-elmélet nemcsak a légzésre vonatkozik. hogy egyformán terheli a szervezetet. mert az életfolyamatok jó vagy rossz lefolyását legnagyobbrészt ez határozza meg. mint addig. események azok.és egészség-feltétel a helyes táplálkozás. akár jók azok számunkra. hogy csatát nyert. helyesen táplálkozzék. 10 m2. akaratlagosan. A „prána-áramlást” tehát nem „felülről”. kortyonként nyeli le. akkor pihenni tér. mint célt. mert ezt károsnak tartják. és csak örülni lehet. hiszen ezzel szolgáltatjuk az energiát adó tápanyagokat minden életfolyamatunkhoz. Folyadékfelvétel. hogy a pránát helyesen vegye fel. Az emésztőapparátus elég jelentős felszínt alkot. A jógi általában több vizet iszik. A jóga-tan szerint a táplálékkal „pránát” is veszünk fel szervezetünkbe. amelyek a legkevésbé terhelnek. meg kell jegyezni. A mai büféétkezés és más tömegétkezési formák nem kedveznek a nyugodt evési körülmények elterjedésének. Ha folyadékot vesz magához. Szinte nem is az a leglényegesebb a jógik táplálkozásában. mindjárt ezzel kezdjük megbeszélésünket. Ez az evésmód a legjellemzőbb a jógatáplálkozásra. hanem a pihenést is zavarja. s elleneznek minden rafinált szörpöt vagy italt. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Ugyancsak fokozott figyelmet . a szilárd ételek fogyasztása szintén „prána”-felvétellel jár. már sokat javíthatunk táplálkozásunkon. hanem „alulról”. ahonnan szervezetünk a tápanyagokat megszerzi. miközben a „pránát” minél nagyobb mértékben igyekszik „kiszívni” a folyadékból. hiszen az izgatószer nemcsak ébren fáraszt. ha a jóga propaganda hatására valaki legalább kicsivel is jobban törődik evésével.

akkor nyilvánvaló.” „. és nem a táplálék mennyiségére fekteti a fő hangsúlyt. akkor is nagyon keveset. rengeteg főzelék és gyümölcs. Ha nehezebb testi munkát végez. mogyoró. főzelékek. ha zárt levegőn tartózkodik sokat vagy ha szellemi munkát végez. mert hindu felfogás szerint különösen a fokhagymának van csodálatos gyógyító és egyensúlyozó hatása a szervezet anyagcseréjére.. így a pránával való azonosítása sem lehet nagy tévedés. borecettel és kevés mézzel nyersen tálalva körítésnek.. hogyan eszik a jógi. hogy a jógik a táplálkozást illető élettani ismereteiket az evés közben keletkező szervérzéseken és elsősorban az ízérzésen keresztül szerezték meg. a pránák közé sorolták. Ahogy Yesudián leírásából is látjuk.a jógi tehát a következőképpen éljen (európai fogalmak szerint): nyáron tej. bár kiérezhető a vegetarianizmus hatása a hús igen kis mennyiségű beállításán. nyers saláta. A jógaevés tehát .” Íme ez a három pont a jóga-táplálkozás egészségtana. Nem is nagyon figyelhet másra. Az ezek felvételére specializálódott agyrészlet fajfejlődésileg a legősibb központi idegszerkezethez tartozik. fekete. Az sem lehetetlen. kevesebbet és másfajta ételeket eszik. mert az étel és ital jelenlétét a szájban a száj-nyálkahártyáról elinduló különböző íz. meghatározó jellegű a táplálékra. vaj. nem csoda. többet eszik. hanem a mi életünkben is sokkal nagyobb jelentőségűek.és szagingert abszolút perdöntőnek tartjuk. alma. hogy a prána jelen esetben az étel ízével vagy még inkább az evés közben jelentkező kellemes szervérzések összhatásával azonos. hanem vallási és kasztbeli törvényekkel magyarázható.igen ésszerű. „A táplálékot lassan. Miután láttuk. főzelékeken. mint hiszszük. hüvelyesek. Ősi tibeti és indiai hit szerint a fokhagyma a rák legjobb megelőző szere. mint a belső szerveink felől érkező sok információ. Az íz.elsősorban az érzetek vegetatív színezetét . vöröskáposzta.a jógi csak akkor eszik.megindulásához szükségesek. kevés hús. Gondoljuk csak meg. amit a jóginak ennie kell.. kevés hús. mint az ízre.vagy grahamkenyér).és szaginformációk nemcsak a különböző állatok életében. hogy sem a vízben. A jól megrágott falat tökéletesen elegyedik az emésztőnedvekkel. nyers salátákon. figyelmesen.DR. Az íz. sem a táplálékban nincsen prána! A legvalószínűbb. Egy európai városlakó pedig sokszor egész életét leéli anélkül.” 2. hogy a hús ne alapja legyen mindennapi táplálkozásunknak. „Legyen a táplálék természetes. Vöröshagymát és fokhagymát legalább egy héten kétszer kellene ennie mindenkinek. Az íz tehát alapvetően fontos jelenség. vajon és mézen van. s nagyban elősegíti a tökéletes emésztést. Húst legfeljebb kétszer együnk egy héten. dió. hogy mit eszik? A jóga étrendi előírásait Yesudián a következő három pontban foglalja össze. hosszú ideig megrágni. a prána felszívása végett alaposan. A hangsúly a gyümölcsön. és hamarabb vezet jóllakottsághoz.. szalonna. ha igazán éhes. Télen: tej. mert az íz. hanem csupán fűszere. a jóga szigorúan nem szabja meg az ételek nemét. cékla.és szagingerek a legősibb információkhoz tartoznak. „A táplálék mennyiségének arányban kell állnia a szervezet szükségleteivel. A hindu vegetarianizmus egyáltalán nem szabály. jó hatású és követendő módszer. narancs. s mindaddig rág.minden prána-magyarázattól függetlenül .” 3. Egyébként bármely modern tudomány-rendszerben is szükség van közös névre a hasonló jelenségek megjelölésére. Egyébként a kizárólagos növényi koszt a különböző régi vallásrendszereknek mindig visszatérő tév- 187 . ha a jógik az ízérzetet is a pránával azonosították. koncentrálva kell fogyasztani. Mivel az ízérzet is alapjában hasonló természetű. fekete retek és zeller megreszelve. nincs az a rábeszélés ami le tudná kényszeríteni a torkunkon. Önmagától. burgonya. észrevétlenül elolvadva kell a megrágott pépnek a nyelőcsőben eltűnnie. vaj.. Ez a szaglással kombinálódó ízérzet adja a legfontosabb alapját a táplálékfelvétel mennyiségi szabályozásának.jelenti.” „. tojás. tojás. amíg ízt érez a falatban. hogy a rossz szagú fokhagymából valaha is egyetlen gerezdet evett volna. A jól megrágott étel több ízingert ad. Ez nagyon fontos a fölösleges táplálékfelvétel kiküszöbölésében. lassan. Vegyes koszt alatt azt érti a jóga. vagyis a jóllakottság érzésének a kialakulásához. hogy ha valamilyen ételt megízlelve vagy szagolva azt romlottnak ítéljük.és tapintásérzetek jelentik a központi idegrendszernek. amelyek az emésztőnedvek elválasztásához és az emésztőrendszer tevékenységének – mozgásainak . 1. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány a prána az érzetet . de ez indítja el azokat a reflex-folyamatokat is. amíg csak a legkisebb ízt is érezzük benne. hogy maximálisan megrágja azt. miközben az étel ízére összpontosítja figyelmét. a tejen. egyszerű vegyes koszt. és így a zsírlerakódás elleni harcban is. most lássuk azt is.. teljes kenyérrel (rozs-. A jógi úgy „szívja ki” az étel pránáját.

amíg ízt érez benne? Senki! S ki figyel oda az evésre ebédkor? Senki! Mindenki asztaltársával cseveg. vagy legfeljebb munkagondjaival 188 . ez azonban egyrészt már közismert dolog. a burgonya. hogy ha a túlzott húsfogyasztás nem is kívánatos. amiből tanulhatunk. Hát még. A vegetáriánusok nagyrészt abból indulnak ki.5 C°-os vizet egy fokkal felmelegít). ilyenek az állati fehérjék (hús.DR. amit a tápanyag. A szervezet a zsírokat . sőt lényegében sejtjeik felépítése sem különbözik az emberi sejttől.táplálkozás-felfogásra is hatott.korlátlanul tudja tárolni. Ez az egyoldalú . ill. Naponta . amely egy kilogramm 14. De az sem mindegy. A tudomány szerint azonban az emberi tápcsatorna a mindenevésre alakult ki a fajfejlődés folyamán. és konyhaművészetünket a természetes ételek teljes denaturálójának tartaná. amelyet felfogásuk szerint elsősorban a növények sótartalmából kell fedezni. esszenciális aminosavat tartalmaznak. ami a jóga . de anyagcseréjéhez feltétlenül szükséges. a hüvelyesek stb. Másodrendű vagy nem teljes fehérjék azok. amelyek az esszenciális aminosavaknak csak egy részét tartalmazzák. addig az állati fehérjék emészthetősége 90%. hogy a növények is élőlények. hogy abból táplálkozzék. s valljuk be.amint láttuk . Látjuk tehát. Annyi egyébként bizonyos. Fehérjét viszont a szervezetünk csak korlátozottan tud raktározni. amelyek felépítésére a szervezet egyébként képtelen.). hogy mennyi ún. Teljes fehérjéknek nevezzük azokat. víz-. hogy inkább a táplálkozás módja. nem szerint. kétszeresét kell naponta bevinni. de legalább 80 .legalább 20 g fehérjének megfelelő nitrogén ürül a szervezetből. ezért fontos a fehérjeegyensúly biztosítására a megfelelő napi fehérjeadag elfogyasztása. A jóga által ajánlott táplálkozást mérlegelve tehát azt lehet tanulságként leszűrni.amit viszont a vegetáriánusok megesznek . hogy megegyük. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány tana. hogy a többi gyakran használt fűszereinket ne is említsük. és a végzett munka szerint változik. A másik fontos tényező a tápanyagok aránya. ebben sok igazság is van. és tartalmazza a szervezet által fel nem építhető nélkülözhetetlen (ún. hogy milyen fehérjét veszünk magunkhoz. de még a sok sót is. mint az állat petesejtje. másrészt . hanem sokan mások is az emésztőrendszer nagy megpróbáltatásának mondják. tehát hogy elégetésekor mennyi hő szabadul fel belőle (egy kilogramm kalória az a hőmennyiség.100 g-ban jelölik meg azt a napi mennyiséget. a táplálék kalóriaértékének majdnem felét fedezik.és vitamintartalma. ami a fogazatra és az emésztőcsatornákra egyaránt káros. Sokan szinte egyben nyelnek le mindent.nem más. Az állati eredetű fehérjék emészthetőség szempontjából is felülmúlják a növényi eredetűeket: míg a növényi fehérje csak 75%-ban emészthető és 25% kiürül a széklettel. só. és jó érzésű embernek tilos egy állatot azért megölni vagy megöletni. A végzett munka majdnem megkétszerezheti a kalória szükségletet. Ezen az alapon tehát a növényt sem volna szabad megölni azért. hogy az össztáplálék. A felvett táplálék össz-kalóriaértékének biztosítania kell a szervezet ismert kalóriaigényét. S vajon ki rágja addig a falatot. mint a táplálék milyensége az.a jógi táplálékából sem hiányzik. mint az állatok. a gabonafélék. sőt szénhidrátfeleslegből is zsírt készít. hogy az étkezdében vagy az üzemi konyhán hogyan étkeznek asztaltársaink.még éhezéskor is . amelyek az összes szükséges esszenciális aminosavat tartalmazzák. hogy a tojás . amennyire feltétlenül szüksége van mindenkinek. Nem is beszélve arról. így váltakozó munkavégzés esetében a tápanyag-szükséglet igen változó lehet. 40%-a zsírból és 15%-a fehérjéből (húsból) adódjon. tojás stb. Nem beszéltünk eddig a vitaminszükségletről. tehát a teljes kalóriamennyiség 45%-a szénhidrátból (liszt. A normális fehérje egyensúly fenntartásához ennek kb.vagy legalábbis a hindu . A tápanyagok arányára vonatkozólag az az irányadó. általában egy felnőtt igénye 3000 .és cukorfélék). rosszul lenne ijedtében. s látni fogjuk. Ezzel tájékozódik arról az energiáról. A bors és paprika persze szóba sem jöhetne. de nem feltétlenül káros. így az ebből a szempontból kifogástalannak mondható. hogy az állatnak mint az emberhez közel álló élőlénynek védelmet kell élveznie. semmi esetre sem helyes az egyoldalú növényi táplálkozás.és tegyük hozzá: természetellenes – elképzelés azonban nem veszi figyelembe. s ennek elfogyasztása a vegetáriánusok elmélete szerint „vétek”-nek kellene hogy számítson. hogy milyen kevés időt szánnak a rágásra.5000 kg kalória között mozog. Oka nem élettani megfigyelésen. esszenciális) zsírsavakat. Ennél több fehérje szükségtelen. Ez kor. A fehérjék biológiai értéke ugyanis attól függ. A modern táplálkozástudomány a táplálék két tulajdonságát tartja fontosnak: az egyik a kalóriaértéke. legalábbis nem teljesen azon alapszik. Nézzük csak végig.sajnos . ha megkóstolná! A jógik ugyanis (bár a hinduk ételei sem fűszertelenek) maximálisan ellenzik a fűszereket. hogy ha egy igazi jógi megpillantaná a magyar rafinált konyhatechnikát. A szénhidrát a legolcsóbb tápanyagforrás. ilyenek a növényi fehérjék. A zsír elsősorban nagy kalória értéke miatt fontos része a tápláléknak. Különben ételeink fogyasztását nemcsak a jógik. tejtermékek. mint energiaforrás a szervezetnek nyújt.

mindenhova mennek. s akár egy teli tál mellett éhen hal. Megkülönbözteti az éhséget az étvágytól.tartja a jóga -. ez pedig az éhség és étvágy kérdése. Ha ilyen egyszerű rendszabály . Ennek ingerlésekor mértéktelenül fokozódik a kísérleti állat evési vágya. legtöbbjük nem is veszélytelen. még a kiéheztetett állatnak is elmegy az étvágya. hogy erre felhívjam az olvasó figyelmét.csak így érhető el a teljes egészség. az ősibb és biztosabb reflexekre támaszkodik. a következő fejezetben. Szigorú betartásuk még a jóga mai fanatikusainak se nagyon való. akkor miért nem éri meg. Ezek egy része a felső légutakat. A JÓGA TISZTÍTÓ GYAKORLATAI Az a jóga-tanuló. Az étvágy ezzel szemben tanult feltételes reflexes folyamat. A táplálékfelvételt irányító központok a vér tápanyagtartalmára. hogy bár érzik WC-re kell menniük. hogy azt jobban betartsuk? Nyilvánvalóan megéri. amelyek a mi beöntésünkhöz hasonlók (l. amíg igazán éhes lesz. megzavarva azokat . helyesebben: éhségérzete (140. hipotalamuszban folyik. amikor a jóga főleg mint titkolt tanítás szállt mesterről tanítványra. Az előbbi sejtekből: oldalt. agykamra két oldalán fekvő ún. Lássuk először magukat az eljárásokat. 192. s így működését is jobban elláthatja. senki sem fog kedvet kapni a gyakorlatok kipróbálására. reagálnak. A jógi vigyáz a bélürítés periódusaira is. ha csak annyit ért a jógatáplálkozás leírása.rendesen minden ok nélkül. hogy mindenki gyakorolja a jógából azt. a lateralis hypothalamusban van az „éhségközpont”. hogy a táplálékfelvétel idegi szabályozása a köztiagy alsó részében. elnyomva természetes reflexeiket. Éppen ezért írom le őket. mert más könyvekben esetleg dicsérik őket. Igen káros sokaknak az a szokása. ízre. Ismeretes. Körülbelül egy tucat ilyen tisztító gyakorlatot ismerünk. aki a teljes komplett jógát kívánja gyakorolni.úgymond . VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány van elfoglalva. amelyek alkalmazása a legegészségesebb gyógymód a székrekedés ellen. s ami valóban jó a betegségek megelőzésére. és azt naponta pontosan időre betartja. A jógi tehát amikor az étvággyal szemben elsődlegesnek tartja az éhséget. hogy némelyik jóga-iskola igen szigorúan veszi a jógi ősök által kigondolt gyakorlatok betartását. amint ezt a modern tudomány is teszi. ami hasznára válik. hogy eszünkbe juttatja a probléma fontosságát.segít az emésztésen. Meg kell jegyezni.mint a tökéletesebb rágás . nucleus ventromedialis idegsejtjei alkotják a „jóllakottság” agyi központját. old. s ez orvosilag is nagyon valószínű. Ezek elég nehéz gyakorlatok. Ma a helyzet teljesen megváltozott. a szervezet tápanyagraktárainak teltségi állapotára stb. szagra. csak legtöbb embernek eszébe sem jut erre gondolni. még egy foga sem hiányozhat a 32-ből! Ezek az elvek persze csak a régi hagyományokat és a régi jóga iskolai rendszert szemléltetik. Az emésztőcsatorna egészséges volta egyenesen arányos az életkorral . már nem volt haszontalan. egyszerűen nemtörődömségből. semmi testi hibája nem lehet. Ha ezeket az idegsejteket kísérleti állatban elektromosan ingereljük. A táplálék megrágása és az íz-élmények (prána) kiélése is azt eredményezi. „jóllakottnak érzi magát”. Az ittlevő két idegsejt-csoport szabályozza az éhségérzetet. mert . pedig nem kisebb jelentőségű. az ún. Ezt a problémát talán sokan fölöslegesnek vagy nevetségesnek tartják. Az ászanák között is számos hasizomgyakorlat van. Sőt eleve csak olyan egyént fogadnak el csélának (tanulónak). csak biológiai szükségletüket nem végzik el. s éppen az a cél. ábra). és mindig megvárja. A jógi rendesen háromszor eszik napjában. Remélem. hogy képes lesz a gyakorlatok rendszeres végzésére. a táplálék mennyiségére nézve pontosabb jelentéseket kap.DR. Külön gyakorlatokat dolgoztak ki. Még egy problémát érdemes megvizsgálni a jóga táplálkozási nézetek közül. A most következő „tisztító gyakorlatok” nem mindenben állják ki a modern orvostudomány kritikáját. Ezenkívül teljesen egészségesnek kell lennie a jelöltnek. mint más egészségügyi szabályok. hogy az éhségközpont hitelesebb. hanem a székletürítés rendezését is. mégis előbb mindent elintéznek. A III. elvégzi a hatha jóga tisztító gyakorlatait is.). Végül a jóga-rendszer nemcsak a helyes étkezést tartja fontosnak. többnyire meglehetősen drasztikus módszerekkel. s az agykéreg működésétől függ. 189 . akiből kinézik. s amelyekkel legalább havonta egyszer átmossa vastagbeleit. még akkor is. más része az emésztőrendszert „tisztítja”. ha nincsenek emésztési vagy székelési zavarai. amelyek figyelemmel tartása biztosabb mérce a táplálékfelvétel szabályozásában. Ezért.

Az egyik orrlyukat befogva a másik orrlyukon tenyérből vagy valamilyen edényből felszívják a vizet. mert a fogakat mechanikusan tisztítja vagy mert az ínyt edzi. hiába tartják a jógik kitűnő hatásúnak az orrüreg egészségesen tartására. Régebben hosszabb ideig végeztem. és az orron keresztül engedik ki. Ez az utóbbi forma azért is veszélyesebb. Schopenhauerről tudjuk. Egészségesek végezhetik. mert a tapasztalat szerint csak fokozza a gyulladást. 2. Kezdőknek különben is lehetetlen. Sokkal nehezebb és némi gyakorlatot igényel az orröblítés másik formája. idegen anyag a garatot érinti. hogy szerette így öblögetni a szemét.tökéletesebben működjék. Weninger szerint az orröblítés az idült fejfájásokra jó tüneti kezelés. mert ahogy az. szobahőmérsékletű tiszta vízzel. hanem maguknak a fogaknak is szükségük van a rágáskor keletkező periodikus nyomás hatására. mert azt hiszem. mechanikusan tisztítja. Szemfürdő A szem kötőhártyájának és a szaruhártyának az öblögetése állott. mert természetellenes volta mellett inkább tompításra jó. Fogtisztítás A fogtisztításra régebben speciális fából vett ágakat vagy gyökereket használtak.szinte előírásszerűén végzi. A nyálkahártya sérülésének veszélyeire talán fölösleges is felhívnom a figyelmet. A jógik jó hatásúnak tartják a kötőhártyára és a szaruhártyára. Teljesen kimerítené a felelőtlen kuruzslás fogalmát.orrtisztítás Két arasz hosszúságú. Vigyázni kell. amit senki sem fog kipróbálni. mint finomításra. A konyhatechnika a puha. hogy az orrnyálkahártya érzékenységét csökkenti. Néhány másodperctől 1-2 percig végezhető az öblögetés. Ritkán alkalmazva nem veszélyes. Nemcsak azért. hogy hatására az érzékeny szaglóhám . nehogy víz kerüljön a légcsőbe. Végzik puha zsinórral is. Neti krija . amíg a garatban meg nem jelenik. 4. A fog tisztítására a mai jógik különben szintén a fogkefét és a fogkrémet ajánlják. és valljuk be. A keményebb rostos anyagok rágása a mai orvosi szemlélet szerint nem káros. az úgyis mind a szemfürdőt. „Jó hatásai” között említik. Aki rendszeresen jár úszni. A vízbe áztatott vászoncsíkot az egyik orrnyíláson keresztül bevezetve addig tolják. A két véget megfogva tisztítják ki az orr járatot. hogy ezeket rágták. mosdótálban az arcot víz alá merítve a szemet ki kell nyitni. nem is teljesen „steril” vízzel. amely szintén igen drasztikus és nem a legveszélytelenebb eljárás. Ezt az állítást azonban nyugodtan a tudománytalan megállapítások lomtárába dobhatjuk. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 1. és az kétségtelen. mind pedig az orröblítést . gyakran pépes ételek elterjesztésével megváltoztatta ezt az ősi rágóme- 190 . A rágás a farostok hatására a fogat elég erősen. pl. sőt igen jó hatású a rágószervekre. Kizárt dolog.akarva. tiszta fehér vászoncsíkkal vagy gézzel végzik a jógik ezt a tisztító gyakorlatot. nem akarva . hogy az orrnyálkahártya gyulladását megelőzi.DR. miközben a másik vége az orrnyílásból lóg ki. és a szaglóidegekre jól hat.ahová a bevezetett szövetdarab szerencsére nem is ér el . amikor is a vizet a szájon át szívják fel. 3. tehát nem hideg. és a szájon keresztül kiköpik. Orr mosás Tiszta vagy enyhén sózott vizet kell felszívni az orrba. s ennek megbetegedése sokféle lehet. hogy a látása javult tőle. úgy. A fényáteresztésben a szem külső burkai közül a szaruhártyának van fontos szerepe. Ezután a szájon keresztül előre húzzák. hányási reflex indul meg. ez azok közé a gyakorlatok közé tartozik. bár a nátha vagy influenza kitörését nem képes megakadályozni. Ezután a másik orrlyukon megismétlik ugyanezt. mert a száj baktériumflóráját átmossa az érzékenyebb orrnyálkahártyára. s azt állította. de kötőhártyagyulladást is okozhat. Nagyobb edényben. Az öblítővizet kevés citromlével is megsavanyítják. Az orröblítés náthában mindenképpen kerülendő. ha a laikus a szembaját ilyen öblögetéssel akarná gyógyítani. ami a további manipulációt meggátolja. Ugyanakkor a rostok a fogínyt is edzik. magam rendszeresen végeztem. de különösebb hatást nem tapasztaltam.

hanem veszélyesek is! Ha a jógik különösebb kár nélkül használják. Nyelőcső tisztítás A nyelőcső tisztítása ugyancsak szerepel a jóga-gyakorlatok között. A rágásnak a fogakra gyakorolt kedvező hatását jól pótolja a rostos gyökerek. Több olyan hiteles mutatvány ismeretes. A nyelvet és a szájpadlást ujjukkal dörzsölik le. mert hosszabb szövetdarab lévén. amelyet vízbe vagy tejbe áztatva nyel le a jógi.keveredett volna. számos komplikációt. 191 . de van jógi. nemesfémből vagy műanyagból készült kaparókat is használnak. mert különben egyéb bajt okozhatnak. és a lehető legmélyebbre tolja a torkába úgy. aki időközönként ilyen módon tisztogatja a gyomrát. hogy nyeléskor tovább csússzon. akkor néhány centimétert lenyel belőle. és az a végbélen távozik. Ha a torka már nem érzékeny a szövetre. amit a jógik jónak tartanak. mert igen óvatosan és lassan gyakorolva tanulják meg a „tisztogatásban” jártas idősebb jógik ellenőrzése alatt. és csak nedvesen nyelik le.és benne a szénhidrátokat bontó enzimekkel . 6. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány chanizmust. az csak azért van. még mielőtt nyállal . ez halálos kimenetelű lehet! Még a gumicsővel is óvatosan kell bánni gyomormosás közben. hanem azért is. Szerencsére ezt sem tudja senki utánozni a hányási reflexek miatt. és kikefélik az egész szájüregüket is. A nyelőcső tisztítását a következő gyomortisztító módszer is megtisztítja. majd kihúzza.a jógik méregevési mutatványának alapeszköze. miközben az kiiktatja a gyomortartalmat. Van olyan módja is a tisztításnak. és semmilyen tapasztalat sem indokolja szükségességét. uddijánát és naulit végeznek. hogy a gyomorban az emésztőnedvekkel jobban keveredjen. A nyálkahártya ilyenfajta tisztogatása szintén nem egyezik meg a modern felfogással. amelyet alább olvashatunk. mert túlságosan durva. A hosszas rágás nemcsak azért kell. különösen a fémkaparók alkalmazását. Mindezek a tisztogatások azonban nemcsak hogy fölöslegesek. a szövet a gyomor nyálkahártyáját nyomja-dörzsöli. Emellett természetellenes is.5 cm széles szövetdarab. s csak egy arasznyi lóg ki a szájából. A fogak és a fogíny erősítésében még a rágógumi rágcsálását tartják a fogorvosok. különösen a nyelvet kezelik ezekkel az eszközökkel. hogy az ételt felaprítsuk. amelynek tisztítására nagy gondot fordítanak. lehetőleg sokak szeme láttára megfelelő jutalom ellenében. bélelzáródást okozhat! A dhauti . A méreg természetesen csodálatos képességei miatt nem árt neki. Ez különösen veszélyes. mert ilyen inger vagy hatás normálisan nem éri a száj nyálkahártyát. a nyelven képződött lepedéket kézzel kaparják le. Először kb.gyomortisztítás Ez az eljárás a jóga szerint is betegnek való. A jógik a szájnyálkahártya tisztításához rézből. a sárgarépa rágása. amit a nyelőcsőbe vezetnek.DR. Dhauti . pl. amelyben a jógi vagy helyesebben fakír. és az áztató vizet is kicsavarják belőle. elsősorban azért. Modern jógik fogkefével kefélik le nyelvüket. Ha valaki merev rúddal átszúrja nyelőcsövét. Mindennap többet és többet nyel le. Különösebb értelme azonban egyiknek sincsen. A pépes ételt pedig rögtön lenyeljük.és középső ujja közé fogja a szövet egyik végét. amikor a szövetet végképp lenyelik. A dhauti tulajdonképpen egy 7 méter hosszú és 7. A dhautit használat előtt tisztára mossák. Miközben naulit végez. 7. 5. A dhautit használat után kihúzzák. ez a képesség pedig az.a most következő gyomortisztítással együtt . szemfényvesztő – nagy mennyiségű mérget nyel le. A rágás az emésztőrendszer működéséhez is fontos reflexeket indít meg. A nyelőcsövet rendszerint valamilyen enyhén hajlított sima rúddal tisztítják. Mutató. A szájüreg tisztítása A jógik a szájüregben a fogakon és a fogínyen kívül a nyelvüket és a szájpadlásukat is tisztítják. és 10-20 percig benn hagyják a szövetdarabot. s az erősebb rágás nélkülözése nem előnyös a fogazatra. Amikor a dhauti a gyomorba ért. A jóga-tanuló a következőképpen gyakorolja be a dhauti használatát. ahol speciális gyógycélból végzik. kétheti gyakorlás után nyeli le az egész 7 métert.

Ha valaki nem szenved székrekedésben. 8.). akkor a jóga állítása érthetőnek és egészen nyilvánvalónak látszik. 11. töprengő magatartás sokszor együtt jár gyomor-bélbántalmakkal. amelyet a jógik uddijána-bandha gyakorlat közben végeznek. Ez a már fent említett méregevésnél is fontos szerepet játszik. a hasizomgyakorlatoknál. Szándékos hányás A gyomorbélhuzam tisztításának másik módja a szándékos hányás. mint arra okuk lenne. A gumicsővel való gyomormosás veszélytelenebb és kevésbé kellemetlen eljárás is. Erre többek közt a rengeteg rémtörténet. majd uddijánát végezve vákuumot hoznak létre a hasüregben (l. old. hogy a gondolatokkal a velük rögzült érzelmi emlékek is felkelnek és befolyásolják a szervek működését. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány hogy a méreg csak néhány percig van a gyomrában. Ha azt mondjuk. Hoszszabb gyakorlás után ez igen könnyen megy. de a jóga a gondolkozásra is alkalmazza a tisztálkodás általános szabályait. Vízben ülve ellazítják a végbél záróizmait. 9. rádió. újság-. amely szintén szerepel a jóga-gyakorlatok között. A vákuum hatására a víz a vastagbélbe áramlik. és ezt akkor is elvégzik időnként. Az is közismert dolog. Bhaszti . Gondolkozás-higiénia A mi fogalmaink szerint ez nem ide tartozik. Azt is nehéz elképzelni. hogy tudatosan hányingert idézzen elő vagy erősítsen önmagán. A jóga kiemeli a vastagbelek időszakos kitisztításának fontosságát. Bőrápolás A jóga a kültakaró ápolására is gondot fordít. a jógi ugyanúgy megválogatja még a gondolatait is.DR. s valóban hasznosak annak rugalmasan tartásában.és televízióhír. 104. amelyek a vérkeringés megváltoztatása révén az arcbőr táplálását elősegítik. A legjobb arcápoló szer azonban a nyugodt életmódon kívül mindegyik fordított testhelyzetű gyakorlat is. így ebben sem sokat kaphatunk a jóga testkultúrától. s a jógi bármikor ki tudja üríteni a gyomrát szándékos hányással. hogy a savanyú. Mi is tudjuk ugyanis. bűnügyi („krimi”) filmek és a töméntelen háborús színdarab viszi rá az embert amelyek a nekik megfelelő káros érzelmi hullámokat keltve megmérgezik az ember gondolatvilágát. a baljóslatú gondolatokkal való foglalkozás árt az egészségnek. semmi szükség a béltraktus természetes működésének megzavarására. A műveletet többször megismétlik. A jóga szerint meggátolja a ráncok képződését. mind pedig a szándékos hányás elmarad a mi gyomormosási technikánk mögött. majd felkenik az arcra. Elkészítése a következő: porcelán-földet (kaolint) vízzel és tojásfehérjével lágy tésztaszerűvé gyúrnak. Mind a dhauti. ennek fejlettsége azonban a modern életben is elég magas fokú. majd langyos vízzel lemosni. A hánytatás különben nálunk is mint népi gyógymód szerepel. ha teljesen szükségtelen. hogy az emberek általában sokkal többet foglalkoznak sötét gondolatokkal. hogy a szorongás. mert utána elvonulva gyomrát gondosan kitisztítja a dhautival vagy szándékos kihányással. hogy a természetes folyamatok szükségtelen megzavarása egyáltalán hogyan fér össze a jóga egyébként természettisztelő felfogásával? 10. vagy az állandó izgalom a szív és a szívkoszorúér 192 . Heveny gyomorrontáskor a garat ingerlésére kiváltott hányást széltében alkalmazzák. Az érdekesség kedvéért azonban megemlítünk egy jóga arcápoló kozmetikai szert. ahol néhány percig tartják benn. Az is igaz. a szakértő kézben gyorsabban és tökéletesebben öblíthető ki a gyomor ürege.jóga-beöntés A bhaszti megfelel a mi beöntésünknek. a nagy felelősséggel járó állás vérnyomásbetegséget idézhet elő. vagy pl. s ahogy mi nem veszünk kezünkbe piszkos holmikat. A jóga szerint a gondolkozás is prána-áramlást kelt. a félelem. Többé-kevésbé mindenkinek megvan az a képessége (bár hozzávaló bátorsága inkább csak kevésbé). Először hagyni kell megszáradni.

Van. majd a nők speciális problémáiról. Ugyanez a helyzet a jóga-beöntéssel is. A tisztító gyakorlatok állítólag meghosszabbítják az életet. hogy mit érdemes belőle követnünk és mit nem! JÓGA -TRÉNING Azt már láttuk. A legfontosabb kérdés a gyakorlatok számának és idejének a beosztása. Mindig jusson eszünkbe. amely ad időbeosztást. Külön beszéljük meg a főbb foglalkozási ágakban dol- 193 . amely szerint az érdeklődő. talán szintén jobban tennénk. hogy ha az egyes nyomasztó képzetek hatása parányi is a vegetatív idegrendszerre. hogy milyen természetű gondolatokkal foglalkozhatnak. hogy a gyakorlatozást propagálja. de az évek során felhalmozódó hatások eredményei végzetesek is lehetnek egészségünkre. hogy a jóga-tréning problémáját se kerüljük meg. az egyéni eltérések később úgyis kialakulnak. Ilyenkor tehát nem a problémával kell küszködni. hogy a hatha jóga rendszerét elemezze. ha a kezünk tisztán tartásához hasonló módon gondolkodásunkban is higiénikusabbak lennénk. az a gyakorlati útmutatás. de a szervezet kifáradása. Kezdetben mindenkinek jó. s a vele kapcsolatos problémákra tudományosan megalapozott választ adjon. A béltraktus „tisztítása” teljesen felesleges akkor. hogy a sok használhatatlan elem mellett a hatha jóga gyakorlatainak nagy része kellő válogatással .lehetőleg mindenkinek . hogy ha egy rendszer általában jónak is bizonyul. Ekkor már bátran meg is változtathatja beosztását saját tapasztalata és igényei szerint. hogy egészséges ember hetenként legalább egyszer vegyen be keserűsót! Ez is bizonyíthatóan tévtan. E fejezetben igyekszem kitérni mindazokra az ismert kérdésekre. azt tanácsolja . változtathatóságát. De hátra van még a hogyan kérdése. Pihenten és jóllakottan egészen más az ember „világnézete”. mintegy kurzus vagy edzésterv szerint elsajátíthatná a jóga gyakorlati tudományát. Először az egészséges felnőttek tréningjéről. hanem. ezért fontos. hanem rögtön megvizsgálja. Mindebből azt szűrhetjük le. ha töprengésen kapja magát rajta. hogy semmivel nem lehet jobban székrekedést előidézni. A legtöbb bajt azonban éppen a jóga helytelen gyakorlata okozhatja. mint általában szokás.„modernné” változtatva a régies módszert -. amelyek . hanem pl. Tulajdonképpen e könyvnek nem az a célja. sőt egyes gyakorlatok egyedülálló hatásúak. egyéni átalakíthatóságát is. mert közismert dolog. De ki hiszi el pl. de a jógik igen bátrak. akkor se higgyünk minden szavának. nem beteg-e. Az orrüreg kiöblítése éppen nem veszélyes.DR. amely egy-egy túlbuzgó vagy egyoldalú iskola hatására jött létre. de ma már ennél sokkal jobb módszereink vannak szükség esetére. akik ezzel kevésbé törődünk. A jógi. mint éppen a felesleges hashajtással! Akinek tehát jó a bélműködése az örüljön ennek. mert ezenkívül még a homloküregüket is ki merik öblíteni az orrtisztításnak egy változatával. egyesek pedig egyenesen károsak szervezetünkre.segítenek a jóga hasznos tapasztalatainak aprópénzre váltásában az egyéni alkalmazás közben. ha az normálisan működik. Ennek sokkal nagyobb a gyakorlati jelentősége. és milyen képzeteket kell kiűzniük agyukból. ezután a gyermekek és öregek jóga-programjáról lesz szó. hogy egy részük a jóga olyan kinövése. emellett megadja annak határait. és egyáltalán nem ad útmutató rendszert vagy táblázatot. Clemendore pl. pedig a jógik egy része rendszeresen végez beöntést. hogy a nyelőcsőnek egy pálcikával való piszkálása meghosszabbítja az életet? Lehet. aki a gyakorlatok időbeosztását ellenzi. mert enélkül a jógában járatlan kezdő el sem tud indulni.használható. Ha a tisztító gyakorlatok egészét nézzük. pihenni térni.úgy gondoljuk . mint gondolnánk. ha valamilyen pontos beosztást lát.olyan edzéstervvel lehet legjobban boldogulni. és semmi esetre sem illenek bele a jóga egyébként eléggé általános biológiai-élettani szemléletébe. amikor ki-ki rájött saját ritmusára és a gyakorlatok lényegére. Valószínű. Az orvosi felelősség és az orvosok gyakori szívinfarktus halála közötti kapcsolatot is statisztikai adatok bizonyítják. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány megbetegedését okozhatja. nem fáradt-e ki túlságosan stb. ha nem. akkor azt kell mondani. betegsége is kóros gondolatok felé tereli az embert. ha kell. ha a tévtant a jóga zászlaja alatt hirdetik. és semmi esetre se avatkozzon be normális életműködésébe. A tudatos problémakeresés kórokozó lehet. Mi. hogy a jógik is hasonló tapasztalatokra jutottak. s másként értékeli és oldja meg a nehézségeit is. Úgy látszik. hogy néhány kivételtől eltekintve feleslegesek. biztosítják a szervezet normális működését. akkor nem a probléma elvi részét kezdi tisztázni. s pontosan járjunk utána. Praktikusan . mert még azt is megszabják tanítványaiknak. hogy több száz évvel ezelőtt nagy jelentőségű volt mondjuk a gyomor kitisztítása. még akkor se. Mások viszont másodpercre beosztják a gyakorlatok idejét.

Végül a sportolóknak kiegészítő gyakorlatként szánt. kapkodva nem lehet tornázni. Többedmagunkkal csak tanulás vagy tanítás közben jógázzunk. trikót. melegítőt stb. az feltétlenül kérje ki belgyógyász vagy a betegségének megfelelő szakorvos véleményét. Inkább kevesebb gyakorlatot végezni. Végül még az alkalmas öltözetről: legoptimálisabban ruha nélkül lehet gyakorlatozni. Nem jó. kijavításában. mert minden gyakorlatra oda kell figyelni. különben a jóga egyedül végzendő. MIELŐTT JÓGÁZNI KEZDENÉNK Az első teendő mindenkinek . A gyakorlatok előtt legyen valami kis szünet. de a túl vékony se felel meg. de egy eszköz mégis szükséges: egy nagyobb szőnyeg. ami azonban nem feltétlenül szükséges: egy álló tükör. nagy előnyt jelent. hogy miként tudják ellensúlyozni foglalkozásuk egyoldalúságát jóga-gyakorlatokkal.különösen. amennyi a gyakorlatok kényelmes elvégzéséhez szükséges. ezért nagyon helyénvaló. hogy korhatár nincs. lehetőleg a jantra-jóga mértani ábráival (lásd később) stílusosan díszítve. mert ha többen egyszerre jógáznak. Még egy ajánlatos eszköz van. A jóga-gyakorlatok némelyike megterhelésben felér egy-egy sportversennyel. az ászanákhoz azonban kell valami szőnyeg. Ennyi terület pedig kis igyekezettel a legkisebb lakásban is kialakítható. akik azt állítják. hogy valami nincs rendben -: vizsgáltassa meg magát egészségileg. ha gyanú van arra. mert belesüllyedünk. átmenet a napi munka vagy egyéb elfoglaltság között. ne akadályozza a mozgást. otthon a lakásban is végezheti. pulóvert. mert csak kellemes melegérzés közben lehet gyakorlatozni. Úgyis van minden munkahelyen rendszeres orvosi ellenőrzés. Helyigénye csak annyi. és ezen végezni a gyakorlatokat. Ágyon vagy széken csak a légzésgyakorlatok egy részét lehet végezni. mert a padló keménysége sok gyakorlat közben zavar. ill. Akinek alapos gyanúja vagy már kiderített valamilyen betegsége van. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány gozók. akkor lehetőleg az elé helyezzük jóga-szőnyegünket. ami a jóga-tréning elkezdését kizárhatja. Ez már inkább hobbinak tekinthető. Időnként jó. ami zajban. sőt egyesek maguk szövik. Ha egy szobában félrehúzódhatunk. A jóga-torna gyakorlati előnyei között szokták felsorolni. hogy vizsgálatában legyen tekintettel arra is. csomózgatják házilag. és a hatásfok csökken. s kinek milyen gyakorlatokat ajánlatos végezni. ha mások is ellenőrzik a gyakorlatot. JÓGA-TRÉNING EGÉSZSÉGES FELNŐTTEK SZÁMÁRA Különböző szerzők különbözőképpen adják meg az alsó és felső korhatárt. különös tekintettel a kiemelkedően egyoldalú szervezeti megterhelést jelentő foglalkozásúak esetét. akár két négyzetméter padlófelület is elegendő. hogy a várható megterhelés nem fog-e kárt okozni. kényelmesen és figyelemmel. mielőtt bármihez is kezdene. hogy pl. Amennyiben nem lehet elég időt szakítani.DR. Ha nincs. az sem baj. ahol a jóga minden károsodás nélkül folytatható. fejenállás közben ferdén állunk vagy valamilyen testhelyzetet rosszul vettünk fel. ahol kényelmesen kinyújtózva elférünk. akkor válaszszunk kevésbé forgalmas zugot . A legjobb szőnyeg helyett egy vagy két takarót leteríteni. van-e olyan elváltozás vagy gyanú. a főbb sportágakban a sportártalmak megelőzésére speciálisan alkalmazható tréningről szólunk. Mielőtt az egyes kérdéseket részleteznénk. Vannak. elvonják egymás figyelmét a „munkáról”. és éppen a gyakorlatok széles skálája és változatossága biztosítja. és a figyelem egyes testtartásokra való összpontosításában is. Az ászanák végzésekor a hőtermelés csekély. Nagyon fontos. A mozdulatok tükör nélkül is ellenőrizhetők. hogy minden korban végezhető megfelelő számú 194 . hogy nem szükséges hozzá nagy sportfelszerelés szinte bárki kis helyen. semmi sem kell a gyakorlatokhoz. úszónadrág vagy tornanadrág. Ha hideg van. sőt ellenőrizni is kell őket. tornatrikó legyen az öltözék. ha a szőnyeg túl vastag. az időt úgy kell beosztani. A tükör sokat segít a mozdulatok ellenőrzésében. de azt jól. Azt mondtuk. vagy ami miatt mérséklés ajánlatos. tekintsük át a jóga gyakorlati elsajátításával kapcsolatos általános problémákat. csak meg kell kérni az orvost. ha előtte meggyőződünk arról. nem helyes az idő rövidítésével a napi „ászana-programot” mégis teljesíteni. hogy maradjon annyi. Ha ennek akadályai vannak. Van. kell húzni.és főleg kevésbé forgalmas időt a gyakorlatokra. aki nagy gonddal választja ki magának a jógaszőnyeget. akkor fürdőruha. Rohanva. de a legtöbb esetben a tükörben látjuk meg. hogy a ruha sehol se szorítson. de ha van. Ha már válogatni lehet a helyben. beszélgetés közben sehogy sem megy.

a pubertás utáni időre az alsó korhatárt. az esti torna. Rele például 10 és 60 év közé teszi a jógázó életkort. Sajnos. általános használatra alkalmatlanok azok a beosztások és táblázatok. még akkor is. amit a mai életkörülmények között el lehet érni: a napnak csak huszonnegyed részét tudjuk egészségünkre szánni. hogy ezt már régen nem próbáltuk: „vajon meg tudom-e még csinálni” . amelyekben napi 10 . Ebből a szempontból nem lehet egy kalap alá venni a hét minden napját. Ha már hosszabb ideje folytatja. és nem alakul ki a gyakorlatozás kényszer-vagy robot. vasárnap” mozgalmat folytat. egy gerincfeszítő-. Ebből általánosan csak mintegy 20 ászanát és 3-4 légzésgyakorlatot szokás használni.ha különben egészséges . Ez inkább a légzésgyakorlatokban nyer jelentőséget. Egy idő után mindenkinek kialakulnak a kedvelt gyakorlatai és rendszeresen azokat végzi. Mások a légzésszámok alapján dolgoznak. aki most akar hozzálátni. hogy a felső határ értéke arra értendő. amikor is egyáltalán nem végzünk gyakorlatokat. és kevésbé akad olyan kötöttség. Ezt a mi életkörülményeink között nem lehet megvalósítani. Valahogy szelektálni kell. háromszögállás. Pontosan elegendő a könnyebben elvégezhető testtartásoknál kezdetben 10 másodperccel indulni. és gyakran kimarad vagy a reggeli vagy a déli. akik 50 . hogy egymással ellentétes gyakorlatok kerüljenek össze. ha valaki kezdeni akarja a gyakorlatokat. Persze. Ez ugyanis egyszerűen lehetetlen az ászanák nagy száma miatt. azt az időtartamot. Sőt sokan ennyi időt sem tudnak szakítani. ill. csak saját egészségüket kívánják megőrizni. ha több idő adódik rá. A nyugatiak egy része „jógázzunk szombaton.jellege.20 általánosan használt „klasszikus” gyakorlatból kerülnek ki. többé-kevésbé el tudja végezni. amiben mindenki . Ezt saját tapasztalatom alapján is helyesnek tartom. és lassan. egy gerinchajlító-. de számukra a hogyant külön alfejezetben tárgyaljuk. hogy mindennap elvégezzünk minden gyakorlatot. változatosságnak stb. A helyes ritmus az egyes gyakorlatok beosztására is vonatkozik. és fölösleges is. Az tény és való.néhány másodpercnél tovább kitartani a testtartást. hogy maradjon idő az edző testkultúrára.különösen eleinte . E könyvben is 100-nál több testtartás. az 50 éven felüli egészségesek is bátran hozzákezdhetnek. Amellett nem is jó . ha nem szándékoznak jógik lenni. amit mindenki nyugodtan mer ajánlani. Indiai felfogás szerint felnőtteknek naponta legalább egy órát kellene tornázni. délben 10 perc és este 30 perc. Az időbeosztásra . Néha egyik-másik gyakorlat kimarad. Biztosan rosszak. amit ne lehetne úgy elrendezni.a másodperc számlálása mellett vagy helyett a szívlökéseket vagy pulzusegységet is alapul vehetjük. Általában nem tanácsos egyszerre 5 ászanánál többet végezni. csavar-póz stb. Egyéb ászanát csak akkor végezzünk. ami az ászanák végzé- 195 . Ajánlják emellett az időtartam ritmikus változtatását. Régi könyvekben minden egyes gyakorlatra azt ajánlják.nyugodtan hozzáláthat jógázni. úgy látszik. abban az esetben. mert így kénytelenek vagyunk figyelni a légzésre. Ezek szerint serdüléstől 50 éves korig terjedő időszak az. az ászanáknál nem annyira lényeges. naponta egy-két másodperccel emelkedve is csak néhány percig eljutni. mert a fáradás erősen fokozódik és rontja a többi gyakorlat hatását.55 éves korra teszik a felső határt. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány ászana. Talán ez a módszer is a legjobb. akkor idősebb korban sem kell abbahagynia. Vannak óvatosabbak. még sosem jógázott vagy legalább nem folyamatosan. érdekessé teszik a mindennapi programot. legalábbis nem mindennap. Egy erőt igénylő ászanát erőkifejtést nem igénylő kövesse.merül fel a gondolat. A többit érdekességként vagy speciális okokból. de ez korántsem általánosítható. A kiválasztásnak másik módja .15 ászana elvégzése szerepel. egy hasizomgyakorlat. és alkalmazkodva a hét szabadnapjaihoz. Mindenesetre jobb ha megpróbáljuk megállapítani azt az életkort. hogy reggel 20 perc. korra való tekintet nélkül. hogy pl.mint már említettem . hogy ideálisan 30 percig kell egyenként kitartani őket. Az sem lehet cél. esetleg az esti gyakorlati idő. Ez persze szintén lehetetlen. még annak sem. ekeállás. és ugyancsak számos légzésgyakorlat van. Nagyobb kedvvel is fogunk hozzá általában a szünnap után az ászanák elvégzéséhez. sokkal jobb a szervezet és az idegrendszer számára ha a jógázást is kipihenjük. úgy látszik. aki maximalista. Leghelyesebbnek tartják a gyakorlatok lehetőleg olyan párosítását. majd később eszünkbe jut.DR. mert akkor egyetlen gyakorlatból állna pl. szombaton és vasárnap több idő áll rendelkezésünkre. és 15 éves korra. lehet időnként beiktatni. a helyes ritmus fenntartása érdekében a héten egy napot ki kell hagyni. hogy az átlag és könnyebb gyakorlatokat mindenki. Az egy óra napi beosztása legtöbbször úgy oszlik meg. Ezek többnyire abból az említett 15 . és egy gerinccsavaró-gyakorlat. s a fejenállás. s mi is ezt ajánljuk. legalább valamit tesz a lehetőséghez mérten. A jógi mesterek is ajánlják. valóban ez a maximum. Legyen legalább egy fordított testhelyzetű gyakorlat. Ismétlem.és ez inkább ajánlható – az ászanák hatástani csoportosítása. s ezek az újra előkerült ászanák felfrissítik. Az ismertetett összes gyakorlatot pedig egyáltalán nem is kell megtanulni.

fel-fel lángoló. A lényeg végül is az. És még egyet! Már az elején. ahol a gyakorlat fekvésből indul ki. de sajnos. hogy először végzik az ászanákat. Már az első próbálkozás is olyan legyen. később keletkezik légszomj. könnyen elvész egy lényeges szempont: a gyakorlatok kivitelének stílusa. mert az esti program mindig bizonytalanabb. Ez azt eredményezi. hogy legalább addig tartson a pihenés. Még mielőtt rátérnénk a pontos beosztásokra. hogy most nem megy. többszöri ismétlés. hogy a sorrend attól függ. hogy azokat rögtön sikerülne jól véghezvinni. hogy minden ászana után jóga-pihenést végeznek.az ember hamar elveszti kedvét. mégpedig úgy. sosem fogja egyiket-másikat megtanulni. de még szeretnénk a gerincet jobban kilazítani. Minden egyes programban és mindennap szerepeljen savászana jóga-pihenés. Ennek előnye az. éspedig az. Ha pl. A többi után nem szükséges. hogy ha időben felkel valaki. ez elég nehéz kérdés. de majd egyszer fog menni. Ez megint egyoldalú szokás.mint pl. hogy a napi fő gyakorlatot a testtartások. mit tart fontosnak a gyakorló: a légzést vagy a tornát. Viszont némely jógi éppen fordítva szereti. világszínvonal elérésére vagy annak túlszárnyalására kell törekedni. ha azok után az ászanák után végzünk egy-két teljes jóga-légzést. A gyakorlatok többségét a legtöbb szerző ismételteti. biztosítani tudja napi tornáját. a háromszögállás . Sokkal kézenfekvőbb.nyilvánvaló. az ászanákkal folytatja és a jógapihenéssel fejezi be. minden ászana után légzésgyakorlatot végeznek. különben minden gyakorlat után újra fekvőhelyzetet kell felvenni. Leggyakrabban az 5 ászana elvégzése után szokás jógapihenést végezni. hogy nem valami versenyre. helyesebben jobbra és balra kell gyakorolni. ha ezzel egészségünket fenntartjuk. megemlítem. sok minden közbejöhet. hogy reggel dinamikus jóga-gyakorlatokat és hasizomtornát. A savászana azonban csak ott praktikus. hogy valaki folyamatosan dolgozik. aki kevesebbet tud ugyan. izgalomnak. majd a jóga-pihenést. mégis alsóbb fokon áll annál. hogy kétszer. amíg a légzés és a keringés normális lesz. Az egymás után ledarált ászanák nem sokat érnek. ez annyi. csak azok működjenek. hogy most már tökéletes és meg lehet állni. melyik a jobb módszer. Ilyen nincs! Az egész jóga-program az első mozdulattól a művészi tökélyig . ami után pedig a légzésgyakorlatok mennek könnyebben. aki valamit még tökéletesebben tud. amelyekre feltétlenül szükség van. hogy helyes-e a próbálkozás vagy sem. s vele élet- 196 . A többszöri programszerű ismétlésnek azonban sok értelme nincs.DR.kissé túloxigenizálja a szervezetet. aminek adott esetben szintén lehet értelme. az bármilyen messzire jut el egyes dolgokban. Egyes jógik. tehát legalább háromszor egymás után végezteti. Ne legyen tehát kisebbségi érzésünk azokkal szemben. Ezen kívül távol is áll az ászanák jellegétől. Sokan úgy gyakorlatoznak. hanem az egyszeri figyelmes végrehajtás és a kitartás fontos. mindig van olyan jógi. aki közben is. pihenni mindenképpen kell. másnap 4. A légzésgyakorlat ugyanis bármilyen pontosan is végezzük . mégpedig legalább 10 percig. találomra. és úgy gondolja. hogy megvizsgáljam. életstílusává teszi. lélegzetnyit. az ekeállásnál már kifulladunk.folyamatos változás. vagyis néhány másodpercet várni. erről lemérhető. mégpedig a pránájámával kezdi. hogy a legkisebb próbálkozás is kamatosán visszatérül. természetesen visszatérünk a kiinduló állásba. s a betegségeket megelőzve aktív és kellemes közérzetű életmódot biztosítunk magunknak. s nincs olyan sem. A légzés-egységnél tehát először pl. A legáltalánosabb. s az idegrendszer is megnyugszik. A féloldalas ászanáknál . akik az egyes gyakorlatokat már az átlaghoz hasonlóan végzik. Ez néhány gerincgyakorlat kivételével nem nagy jelentőségű. az percről percre jobban csinálja. Ne tornázzunk azzal a tudattal. amikor a próbálkozásokkal vagyunk elfoglalva. hogy néha .látva egyes gyakorlatok nehézségét . Mindig az lebegjen szemünk előtt. mintha egy fiatal hátrányban érezné magát az előbbre haladott korúakkal szemben. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány se közben nem lényegtelen. és végül a légzésszabályozást. hogy reggelre esik a fő gyakorlat az ászanákkal együtt. Reggel azonban nehéz az ászanákat elvégezni. mintha abból állna a gyakorlat. és rendszeresen végzi. melyek erősebb izommunkával vagy légzésgátlással járnak. Talán az a helyes álláspont. de folyamatosan végzi a gyakorlatokat. három lélegzetvételnyi ideig tartjuk ki a kérdéses gyakorlatot. a légzés és a jóga-pihenés egységeiből rakjuk össze. Az ászanák után viszont mindig van kevés oxigénadósság. Ha csak időnként. Egyes napirendek úgy vannak szerkesztve. majd újra megismételjük a gyakorlatot. Leghelyesebb. Az ászanák megpróbálása is igen jó hatású anélkül. Ha nem is választják el az egyes ászanákat jóga-pihenések. máskor meg pislákoló lelkesedéssel jógázik valaki. Az izmok legyenek maximálisan ellazítva. Itt csak egy dolog jelent fölényt. de mint általános elv nem fogadható el. Aki hozzákezdett. hogy utána az ászanák könnyebben mennek. A tökéletes kivitel úgyis csak relatív. sőt van. ahol sosem a gépies. majd 5 stb. este pedig a többi ászanát és a légzést végezzük. sietősnek vagy szorongásnak nincs helye! A légzés mindig maradjon nyugodt. mint gyakorlat. Itt mindig arra kell gondolni. Sok időt töltöttem el azzal. Semmi erőlködésnek.

5 perc sétaütemes uddzsái. fej-nyak lazítás. majd jóga-étkezés. úgyhogy végül összesen 3 percig tartson. de 1 . majd egy „maxi”-programot. hogy lerótta a legszükségesebb adóját saját egészségének. ülve 5-ször.háromszögállás: kezdők három légzésnyit tartsák ki és hetenként 3-mal emeljék . s hetenként 5-tel emelve szintén 1 . jóga minimumot.2 percig maradni. Az ászanák elvégzése hosszabb előgyakorlatot vagy különleges testi ügyességet nem igényel. u d d z s á i : fekve 5-ször. és ha hozzá is vesszük. hogy tulajdonképpen középkorúaknak van beállítva. Aki ezt a jóga minimumot rendszeresen végzi. 3 légzéssel kezdve és napi egy légzéssel emelkedve maximum 7 . kötélhúzás. fürdés. e b é d jóga evéstechnikával. a savászana és a legalapvetőbb egészségügyi szabály. az végezze az alábbi napi tervet.b a n d h a . és nem utolsó sorban lelki egyensúlyban.amint látható .elég egyszerű. fogmosás. de ha már megy is.kobraállás: eleinte kézzel kell segíteni a törzs felemelésében. . g e r i n c h á t r a h a j l í t ó k : budzsangászana. B u d z s a n g á s z a n a . Minimális napi jóga-program egészséges felnőtteknek (fél-egy óra) Reggel felébredés után. amit – a kezdők 5 légzésnyit tartsanak ki. láb. A minimális jóga-tréning . Az általános kérdések után nézzük. tökéletesítésén. Azután v i p a r i t a k a r a n i . majd fog.b a n d h á (hasbeszívás) Délben ebéd előtt kb. jóga mudra.10 légzésig.és szájöblítés. nyilazás stb. legalább 5 percig. hogy a leglényegesebbek és a leghatásosabbak legyenek képviselve. A hangsúly ugyanis az életmód megváltoztatásán. és három lélegzetvételnyit lehet így maradni. uddzsái és kapálabáthi. intenzív rágást biztosító jóga-evés. majd ezt minden héten egy sorozattal kell emelni 5 . benne van az egyik legfontosabb hasizomgyakorlat. egyáltalán nem megerőltető. csak néhány lélegzetvételnyit kell így maradni. kb. Felnőtt napi nagy jóga-program: Reggel: S a v á s z a n a . P a s z c s i m a t á n a – hátsó nyújtó-póz. életkorban. esetleg orröblítés. munkabírásban. teljes felnőtt edzéstervet. milyen program szerint lehet elindulni az ászanák és pránajáma begyakorlásában. nem kapkodó. halászana. majd gyakorlat. súlyemelés. törzs. kiegészítésén.fél-egy percig. ezenkívül fordított testhelyzetű gyakorlat. még ugyancsak fekve u d d z s á i . Este vacsora előtt . szárvangászana. Fürdés után u d d i j á n a . ülve 5-ször. Megtalálható benne a két fő légzésgyakorlat. utána n y e l v z á r é s d z s i v a . Mindkét oldalra végzendő! T r i k ó n á s z a n a .10 sorozat: f o r d í t o t t t e s t h e l y z e t ű gyakorlatok: viparita-karani.attól legalább 10 perccel elválasztva . Vegyünk előbb egy „mini”-programot. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány módját változtatja meg. állva 5-ször. t i s z t í t ó l é g z é s . Az egyes ászanák és légzésgyakorlatok viszont úgy vannak megválogatva. ezután r e g g e l i z é s jóga evéstechnikával.2 perc is elegendő. kezdőknek 10 percig. k a p á l a b á t h i : 5 . Ezután ismét s a v á s z a n a . u d d i j á n a . d i n a m i k u s j ó g a . d i n a m i k u s l a z í t ó g y a k o r l a t o k : kar. és abban is biztos lehet. 10 -15 perc. Este: U d d z s á i fekve 5-ször. majd fog. a figyelmes. sirsászana váltakozva vagy mind egymás után.b a n d h a . 1 . 5 perc. az uddijána. t ü d ő s z e l l ő z t e t ő l é g z é s . állva 5ször.jóga-lazítás a befejezés. szalabhászana.k a p á l a b á t h i kezdés 3 sorozattal. még az ágyban s a v á s z a n a (izomlazítás).és szájöblítés.DR.t o r n a . Vakrászana csavar-póz: kezdésként 5 lélegzetvételnyit kell kitartani. majd hetenként lélegzetvételnyi idővel növeljék. Ezt is mindkét oldalra kell végezni. g e r i n c e l ő r e h a j l í t o k : paszcsimatána. Délben: S é t a ü t e m e s u d d z s á i .kezdetben nem sikerül a fejet a térdig hajtani. Szerepel benne a jóga-lazítás. Aki nem éri be a jóga-minimummal. szintén váltakozva 197 . majd hetenként három lélegzésnyit növelve. n a u l i .fordított testtartás következik. hogy ez az adó hamarosan kamatozni fog közérzetében. lazítás. és négy fontos gerincgyakorlat. s ó h a j t ó l é g z é s .7 sorozatig. h a s b e s z í v á s . meg lehet győződve arról. maciászana. egészségesebbé tételén van.3 percig növelni az időt.

ill. amelyek hosszabb végtagokkal jóval könnyebben kivihetők . Alkati jegyek testmagasság testsúly mellkaskörfogat vállszélesség haskörfogat csípőkörfogat alsó végtag hossza izomzat a testsúlyhoz viszonyítva Nők 155 cm 54 kg 86 cm 37 cm 75 cm 96 cm 83 cm 33% Férfiak 165 cm 64 kg 92 cm 39 cm 80 cm 91 cm 91 cm 40% A női csontváznak a törzsi része fejlettebb a végtagokéhoz képest. ami szintén megváltoztatja a két nem mozgásszervi adottságait. Aki az elmondottaknál is többre. hosszabbak. „jógini”-k (a férfi jógik nevének eredeti alakja „jogin”. hogy Indiában sem az különbözteti meg a jógit a nem jógitól. hogy a gyakorlatok gyakorlata . Végül lefekvéskor. mint a férfiak. Ne feledjük azonban. 198 . Ne arra törekedjen a jógázó. mint a férfiak. ill.a nauli . másokat végeznek könnyebben és nehezebben. majurászana. nőknek nehezebbek. légzésgyakorlatot. ebben a könyvben bőven talál olyan ászanákat. a kapálabáthi helyett pedig bhásztrikát. és lábszárcsontok eltérő szögében. Ezért a női alsó végtag enyhe élettani „X” állásban van (142. hogy a nehéz gyakorlatokat erőltesse. az nyugodtan képzelheti magát jógatanulónak. Persze. aki minden alkalommal más jellegű tornát végez. Ezek bemelegítése után az új ászana is hamarabb sikerül. ábra). Már hangsúlyoztuk. a lótuszülést vagy a bhásztrikát. amely a kitartást és szorgalmat is tükrözi a hosszú megtanulási idejével. 142. s a v á s z a n a . fogmosáskor ismét d z s i v a . VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány vagy mind egy alkalommal. annak először a jógaüléseket kell megtanulnia. a jógaülések és a belőlük kiinduló gyakorlatok -. A nehezebb ászanák egy része ugyanis ezekből indul ki. A női (balra. Nézzük előbb a főbb alkati eltéréseket. de van. ha előtte elvégezzük az általunk ismert összes hasonló ászanát. hogy egyes gyakorlatokat. tehát maximális programra vágyik. Az esti programban leghelyesebb az egyes típusoknál felsorolt ászanák közül egyet-egyet végezni. ábra. hanem hogy egyenletesen és folyamatosan tornázzon. hanem az.a legjellegzetesebb jógagyakorlat.pl. Aki ezt már tudja. g e r i n c o l d a l r a h a j l í t ó : trikónászana jobbra és balra. esetleg egyes nehezebb ászanákat tud-e. A női csípő szélessége a láb állásának különbözőségében is megnyilvánul. míg a férfi csontvázon aránylag a végtagok nagyobbak. tulalangászana. pl.) A női alkat és szervezet biológiája azonban bizonyos szempontból eltérő adottságokat teremt. A nőknek a csípőjük. JÓGA-TRÉNING NŐKNEK A nők pontosan úgy végezhetik a jóga-gyakorlatokat. Indiában is vannak női jógik. H a s i z o m g y a k o r l a t o k : uddhitapadmászana. elalvás előtt s a v á s z a n a . g e r i n c c s a v a r ó : ardha-maciéndrászana jobbra és balra. míg a férfiaknak a vállövük nagyobb.b a n d h a . másik nap más jellegű gyakorlatokat végez. hogy végez-e rendszeres egészségkultúrát vagy sem. tehát egyik nap fordított testhelyzeteket vagy gerinchajlítókat. v a c s o r a jóga-módszerrel. hogy ha a nehezének vág neki valaki. amelyek a legügyesebbeket és a legjobb testalkatúakat is próbára teszik. Az alkati eltérések miatt az egyes ászanákat a nők másképpen végzik. Egy-egy uddzsái helyett iktasson be pránava dzsapa. ún. pontozva) és a férfi (jobbra) csontvázának aránya egymáshoz.DR. amikor is egyik típusból többet is megcsinál. annak sincs akadálya. így azok az ászanák. a comb. Új ászanát mindenesetre úgy lehet legkönnyebben megtanulni.

A női havi ciklust a testedzés szempontjából három szakaszra lehet osztani: a vérzés vagy menstruáció szakaszára.nagy jelkép. ¾-ére kell beállítani. ha először mindenki hasi légzésgyakorlatokkal kezdi a légzésszabályozást. szurja namaszkára .hátsó nyújtó-póz. mint azt már a nagy jógalégzésnél említettük.légzésgyakorlatok ugyancsak probléma nélkül végezhetők. szamászana . sőt végrehajtásuk nagyobb eredményt jelent.térdelőülés. nauli. a női havi ciklust. a G e r i n c f e s z í t ő k közül: a makarászana .fej-térd ülés. jóga mudra térdelőülésben. mint a férfiak esetében.bátorság-póz.nyúl-póz. és 4.álló mérleg-tartás.jógaspárga.csavar-póz. sasangászana . Egyensúlyi és egyéb gyakorlatok közül: tálászana . a G e r i n c e t o l d a l r a h a j l í t ó k közül: trikónászana .térd-homlok ülés. és csak ezután tér rá a teljes jóga-légzésre. a terhességet. 3.láb-kéz tartás. esetleg ardhamaciéndrászana. A női csípő és alsó végtag adottságai szintén elsősorban a jógaülések végzését nehezítik meg.könnyű ülés.hal-póz kivételével mindegyik.oldal félholdállás. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Hasonlóan szögben törik a felkar az alkarhoz képest. birvadrászana . tuladandászana . A kisebb vitálkapacitás miatt az uddzsái és egyéb légzésgyakorlatok időbeosztását a felnőttek tréningjéhez megadott időt kb. szárvangászana . ne gondolja.garudaállás. Az alkati tényezőkön kívül a nők testedzésével kapcsolatban a következőket kell még figyelembe venni (Döderlein szerint): 1. 2. és az azt 199 . ardha-padmászana .fordított testtartás. s ha nem megy.fél teknősbéka-tartás.szék-tartás. sirászana . A nemi érés és a klimaktérium jóga tornáját a gyermek.DR.háromszögállás. pávanamuktászana .terpeszes térdhomlok állás. Lássuk itt előbb a havi ciklussal kapcsolatos kérdéseket. Jó.pálmaállás. és esetleg a maciászana . padahasztászana . Itt a női tüdő vitális kapacitásának kisebb voltát és a mellkasi légzéstípust kell figyelembe venni. az öregkorról szóló alfejezetekben beszéljük meg. uddijána-bandha . a Fordított testhelyzetű gyakorlatok közül: viparita-karani . vádzsrászana . ardha-kurmászana . a G e r i n c h a j l í t ó k közül: halászana .háromszögülés. hogy senki se válasszon túl nehéz gyakorlatot. A következő ászanák leginkább ajánlatosak és megfelelnek a női alkatnak: J ó g a ü l é s e k közül: szukhászana .gyertyaállás.oroszlán-tartás. míg a férfi karcsontjain ilyen törés nincs. a klimaktériumot. hogy ez ügyetlensége miatt van. dzsanusirászana . tadászana . Ez nem jelenti azt. hogy ezek a gyakorlatok egészséges nőknek nem valók. garudászana . a H a s i z o m g y a k o r l a t o k közül utthana-padászana . parsa-ardhacsandrászana . Ebben is ajánlják a kilégzés megfordított sorrendben való végrehajtását. Itt inkább arra kell ügyelni.bélgörcs elleni póz.hasbeszívás. ill.derékhajlítás terpeszülésben. bivaktapada dzsanusirászana .békaülés. naszágra dristi .ekeállás.részarányos ülés. terpeszes kéz-láb állás.fekvő lábemelés.tehénarcülés. gómukhászana .napüdvözlet. purna-bivaktapada-dzsanusirászana . szimhászana . A pránajáma . mandukászana . bivaktapada-paszcsimatánászana .cápa-tartás. maha mudra . bivaktapada-padahasztászana. vhadrászana . paszcsimatána .fél lótuszülés.faállás. utkatászana . a G e r i n c s a v a r ó k közül: vakrászana .orrhegy-nézés ezen kívül természetesen a savászanát és a lazító gyakorlatok mindegyikét ajánlhatjuk. a nemi érés szakaszát.

valamint a hasüri nyomást csökkentő ászanák. ill. mula-bandha). de tartózkodni kell minden megerőltetéstől. sőt a szülés után is. de a nőknek több mint a fele. mert csak normális terhesség esetében lehet jógázni.jönnek szóba.a változása: ez menstruáció előtt csökken.és törzsizomgyakorlatok tehát igen ajánlatosak a terhesség középső periódusában.7. ezek hatása közé tartozik az alhasi vérbőség előidézése. amikor az izomtónus csökken .mint pl.az emésztőrendszer gátolt működése miatt . tehát a hasizomgyakorlatok. amely szakfelügyelet alatt már szülés után 24 órával elkezdhető. vagyis több mint fél C°-ot ingadozhat. de túl nagy tónusa és vastagsága akadályozhatja is a szülés normális menetét (Döderlein). A könnyű has. vagy csak csökkentette megszokott jóga tornáját. tehát pl. Indiában ilyenkor is végeznek a terhesek légzésgyakorlatot. A vérzést követő két hét alatt az izomtónus és az aktivitás emelkedik. ami a légzésgyakorlatok időbeosztására is kihat. hónap alatt feltétlenül szüneteltesse. hogy a nő mindkét hónapfélben . a jógéndra-légzés stb. A változások bár igen kis mértékűek. az uddzsáji . holdhónapot (6 .mint pl. végül a 7 . A terhesség utolsó szakaszában szintén hagyjunk fel a jóga-tornával. ami rövid ütemű uddzsái. rövid. a vérzés utáni hetekben 36.különböző intenzitással. hogy a kevésbé megerőltető légzéstorna . a vérsejtsüllyedés. Egészen a szülésig végezhetők a lazító gyakorlatok. Ugyancsak ezt befolyásolja a tüdő befogadóképességének – a vitális kapacitásnak . a lepényhormonok előtérbe kerülése speciális állapotot teremt. a vérzés előtt 36. hónapban ismét lehet tornázni.DR.2 C°. a pajzsmirigy térfogata. az a 3. Ezt nem mindenki veszi észre. holdhónapot (a terhességet 9 naptári vagy 10 holdhónapra osztják. amelyek az alsó testfél vérnyomását csökkentik. fél-fél hónap szakaszára.). A két hónapfél más és más belsőelválasztású mirigy hatása alatt áll. bár aki rendszeresen folytat pránajámát. Végül ne feledkezzünk el a jóga-étkezésről sem. Ez azonban nem jelenti azt. szemben a vérzést megelőző fél hónappal. ami a terhesség megszakadásának számtalan veszélyét rejti magában. Változik a vér alkáli tartaléka. csökkentik annak kellemetlen közérzeti velejáróját. Óvatosan kell végezni azokat az ászanákat. de folyamatosan . mint a nauli.7. saját ütemmel. Hasonló a helyzet a fordított testhelyzetű ászanákkal. amelyek a gát izmait. Valószínű. amit a terhesség második felében végig gyakorolhatnak. ezért akinek erősebb a hasizomzata. mert itt is három szakaszt kell a jóga-tréning szempontjából megkülönböztetni: az 1 . tehát nagyon is kívánatos mindezek ismeretében. Hasonló a helyzet terhesség alatt is. ilyen végig végezhető gyakorlat még a dzsiva-bandha vagy nyelvzár. A rendszeres jóga-gyakorlatok éppenséggel könnyebbé teszik a vérzési időszakot.a legtöbb nő számára végezhető vérzés idején is. A gyakorlatok közül elsősorban a könnyebb hasizomtornák . sőt ajánlatos is. A testhőmérséklet pl. Különösen kerülendők a hasűri nyomást fokozó ászanák. bizony számottevően megérzi. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány megelőző.10.9 hónap). mint gyermekágyi torna. az utthana padászana (fél-fél lábbal gyakorolva) .különösen a terhesség második. Általában tehát a vérzés előtti két hét kedvezőtlenebb feltételeket teremt a tornára. Ugyanilyen megítélés alá esnek a jógaülések. 1 holdhónap = 28 nap). felében nagy segítségre lehet. azonban előbb ki kell kérni a szülészorvos tanácsát. Éppígy változik a fehérvérsejtszám. a vérnyomás és így tovább. szalabhászana. 200 . A ciklus hónapjának két fele között a női szervezetben jelentős működéskülönbség áll fenn. A szülésben jelentős szerepe van a hasizomnak. a vér jód-tartalma. s csak magát a vérzés napjait hagyja ki. legfeljebb azt. Ez elsősorban az ászanákra és a dinamikus gyakorlatokra vonatkozik. semmi kárt sem fog ettől szenvedni. így aki az első két hónapban nem is hagyta abba. így legalkalmasabb idő az intenzív tornára pontosan a vérzés utáni fél hónap. A lazító. a pulzusszám. Kerülendők viszont a jógaülések és az erős hasűri nyomást okozó gyakorlatok (pl. a medencefenék izomzatát erősítik (pl. A gátizmok megfelelő erőssége szükséges. ami jelentős élettani eltérésekkel jár. mivel a légzés is a vér kémiai viselkedését változtatja meg. jóga mudra stb. A havi vérzés alatt a legtöbben a jóga-torna szüneteltetését javasolják. utána növekszik. az megrövidítheti a szülés idejét. hónap a legveszélyesebb. nyugodtan kihagyhatja azt a néhány napot.tornázzon. követő. uddzsái. Itt a méhlepény fejlődése. A légzésszabályozás is egyszerű légzésekkel folytatható ebben a szakaszban.8 C° lehet. a 4 . holdhónapot. majurászana.a fizikai teljesítőképességgel együtt. amely . de szabályszerűen kimutathatók. Az első szakaszban a 3. A 4 . ezeket tehát ne hagyják abba a terhesek se. hogy a nők csak a menstruáció utáni két hétben tornázzanak. hogy vegyék figyelembe teljesítőképességük mértékét és változását. ami ilyenkor nem kívánatos. Eltérők a vélemények a légzésszabályozásról. A várható szülési idő előtti hatodik héttől csak légzésgyakorlatot lehet folytatni.4.és légzésgyakorlatok a szülés alatt is nagy segítséget jelentenek.

azok is elsősorban csoportosan. Ismerjük pl. 1-5.hozzákezdhet a tornának. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány JÓGA-TRÉNING GYERMEKEKNEK Rele szerint egyes gyakorlatokat már 8 éves gyermek is végezhet. 4 éves gyermek egyes. számunkra nehéz gyakorlatot játszi könnyedséggel végez el. bár 5 éves kor alatt a jóga-gyakorlatok végzése még felesleges. akiknek a havi ciklusa a 12-16 éves kor között szabályozódik be. annál jobban kezd nyugtalankodni. az emlőmirigy fejlettségi fokai. Különösen leányokra tanácsos vigyázni. a vízszintes tengelyen az életkor adatai láthatók. és inkább játékos mozgásgyakorlatok végeztethetők.5 éves gyermek szívesen utánozza a felnőttek tornáját. és pazarolja erejét.de nem meggondolatlanul . hogy energiája csökken. hogy pl.és hasizomgyakorlatok pedig . Leginkább a légzésgyakorlatokat ajánlják leányoknak. csak az idő távolsága teszi naggyá. s ha valaki előtte végzi a gyakorlatot. éppen a fent említett keringési elváltozások miatt. és gyógyítási céllal is lehet gyakorlatozni. A belsőelválasztású mirigyekre való hatás viszont nem kedvező a gyermekkorban . helyénvaló az óvatosság. hanem elsősorban könnyebb gerincgyakorlatokat és egyszerű légzéstornát. vagyis jógaüléseket és gerincgyakorlatokat. Lehet hogy a kevés megterhelést jelentő ászanák nem ártanak ilyenkor sem. mint ahogy azt a rádió torna-műsorából szállóigévé lett mondás hirdeti. a fordított testhelyzetű gyakorlatok kerülendők. amellyel a nemi kifejlődés korában sok probléma van.a testtartást javítják. amely emlékeiben él. hogy minél öregebb valaki. 4 . hajlékonyságot igénylő ászanákat tudják jobban végezni. Csontjaik. mert bármilyen. Ebben a korban már a légzésszabályozásos tornák is végeztethetők egyszerűsített formában. hogy idősebbek „hamarabb abbahagyhatják a gyakorlatokat”. képességei. ez többé-kevésbé így is van egyes gyakorlatokkal. Az egészség ápolására fordított időnek egyenesen kell arányosnak lenni az eltelt korral. Hiszen logikus. sőt saját tapasztalatom is az. nagy pontossággal utána csinálja. A jógaüléseknek és elsősorban a fordított testhelyzetű gyakorlatoknak az idegrendszerre és az endokrin rendszerre is nagy hatásuk van. erejének annál nagyobb hányadát kell saját egyensúlyának fenntartására fordítania! Sajnos. bár ez is jelentős hatással lehet a hormonális fejődésre.vagy szívbetegség a jógatorna megkezdése ellen szól! Ha ilyen nincs. s talán valójában nem létezett. de csak orvosi felügyelettel! Azt gondolhatná bárki. hogy a pubertás előtt ne végezzen a gyermek teljes jógatréninget. Nos. Gyermekek különösen az egyes ízületet is igénybe vevő. 6 .hacsak nem gyógyászati célból alkalmazzák -. különösen a nehezekkel. annál jobban kell vigyáznia egészségére. ez valóságban nem így van. mert a tüdő befogadóképességét növeli. A légzésgyakorlatok jó hatással vannak. mint a felnőttek. A tüdő vitális kapacitása (a függőleges tengelyen) és az emlőmirigy fejlettsége közötti összefüggés fejlődő lányokon (Döderlein szerint). ábra. 143. az emlőmirigy és a tüdő vitálkapacitásának változása közötti összefüggést a fejlődés alatt (143.DR. mert megzavarja a fejlődés normális menetét. vérnyomás. Betegség esetén is lehet persze jógázni.különösen a gerincgyakorlatok . ízületeik. azonban amíg részletes és nagyobb számú adat nem áll rendelkezésünkre. JÓGA-TRÉNING IDŐSEKNEK Az ötvenéves kor feletti kezdő jógázók előbb feltétlenül vizsgáltassák ki magukat. erőnléte szerényebb lesz. ábra). Az elv tehát az. Ha valaki érzi. de az egészségápolás időtartamával nem.7 éves korban ez az önkéntelen utánzás már csökken. akkor bátran . a törzs. Különböző doppingoló szerekkel a korábbi szintet próbálja visszaállítani. az izmok tónusa kisebb. hajlékonyabbak. Ez a magatartás 201 . szalagjaik sokkal mobilisabbak. A pubertás alatt sem helyes elkezdeni teljes jóga-tréninget. elsősorban keringési.

amit valóban adhat. amelyek a jógik szerint legjobban regeneráljak az idős szervezetet. ami az erőtartalékokat még jobban kimeríti. mert a szervezet kiegyensúlyozó készsége csökken. Ez elsősorban a nőknek okoz nagyobb problémát. csak azt. A gerincgyakorlatok folyamatosságával biztosítani lehet a gerinc öregkori hajlékonyságát is. bhásztrikát. Itt helyénvaló az egyes ászanák közötti szünet. még több idő szabadul fel. majd kimaradásával jelentős hormonális és idegi átrendeződést jelent. ha a szervezetben kóros elváltozás nincs. pl. „Hoszszúra nyúlik életünk árnyéka. ha csak kevéssel is használtunk egészségünknek? Ne sajnáljuk tehát az időt a testgyakorlástól. hogy az életfolyamatok csökkenését lassítani tudjuk. felfrissítheti a szervezetet. A lazítást és teljes pihenést napközben. ez csalóka ábránd. A nyugdíjkorhatár felett. amelyek hatásosak ugyan. 40 év felett mindenkinek egészségügyi kötelességévé kellene tenni legalább a napi fél óra jóga-tróninget. mert ez segít a vegetatív panaszok csökkentésében. s a női havi ciklus megváltozásával. és az öregedés késleltetését.lazítás gyakorlása ülő helyzetben is. 50 év felett pedig legalább egy órára lenne szükség. Ezeket a testi megerőltetés is kiválthatja. A hosszabb foglalkozás nem jelenti azt. ami azzal az előnnyel jár. 202 . teljesen kikapcsolódni. mint pl. az ágyban savászana . Nem szükségesek az erős ízületi csavarással járó testtartások. Ezután jön az oldalfekvésben. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány állandó elégedetlenséget szül. elsősorban a lendítő gyakorlatok. „programon kívül” is lehet végezni.DR. A férfiak nemi funkcióinak csökkenése sokkal elhúzódóbb. De mindenképpen jó kérni a nőorvos vizsgálatát és tanácsát. sokat segítenek a hosszabb megterhelések elviselésében. ami növeli a regenerációs időt. ezért gyors átállásra nincs szükség. Aki idős korban kezd jógázni. Nem mindegy. pl.teljes lazítás. ezért néhány perces teljes kikapcsolódás is segít. amelyre ilyenkor van a legnagyobb szükség. amikor egyszerűbb gyakorlatokkal hasonló hatást lehet elérni. majd uddzsái. hogy fiatalabbak leszünk. mert már a 45 . mert a jóga egyénileg csak akkor folytatható. az persze idősebb korban is el tudja végezni az ászanákat.megfelelő óvatossággal . hogy a belőlük kiinduló egyéb testtartásokat is meg tudja csinálni. sőt káros lehet a nehéz és megerőltető típusokat választani. a megerőltetéstől lehetőleg tartózkodni kell. villamoson ülve is tudjon valaki pihenni. ezért a nehéz ászanákat ki kell hagyni. hogy az öregkort betegségekkel gyötörten vagy kellemesen töltjük-e el. a munkakötelezettség megszűntével még több lehetőség nyílik.a jóga-testedzéshez. A vegetatív zavarok amelyek többek között a hőhullámokban nyilvánulnak meg. ugyancsak fekve ötször. de az általános tréninget folytatni lehet. Jó hatással vannak egészségesekre a fordított testhelyzetű ászanák. de elég veszélyesek is. amelyek a tréningből nem hiányozhatnak. Jóga-tréning idősebb egészséges embereknek: Reggel felébredés után. mint a lassan lenyugvó napé”. A légzések közül szükségtelen. majd ülő helyzetben való gyakorlása. Ezek a néha csak néhány perces pihenések nagy hasznára vannak az idősebbeknek. végül nyújtózó gyakorlat. Helyes a savászana . a jógaülések. és a napi háromszori testedzés helyett négy-öt alkalommal is folytatható a torna. hogy szinte minden testhelyzetben. Általában a korral csökkennek a dinamikus mozgások az életmód és az aktivitás megváltozása miatt. lazítani. A fentiek figyelembevételével a következőkben lehetne megadni a „nyugdíjasok” jóga-programját. Ilyenkor savászanát lehet végezni vagy egyszerű légzésgyakorlatot. ahogy a Hatha jóga pradipika ígéri. A teljes kikapcsolódás begyakorlásával el lehet érni. pránava dzsapát vagy a visszatartott légzéses tornát. pl. funkcionális vérnyomásemelkedéseket okoznak. sőt a változás éveiben is hozzákezdhet bárki . és rosszabb egyensúlyi állapotot teremt. Ekkor az időbeosztást is meg lehet változtatni. s nem éri-e meg a fáradságot. Aki már fiatal kora óta jógázik. és így gyakorolni. Ezt a hiányt pótolják a dinamikus. hogy nehezebb gyakorlatokat is kell végezni. a sóhajtó légzés. Szükségtelen azonban a térdeket padmászanába kínozni. Ezért először is ne várjuk azt. akkor át kell térni hasonfekvésbe. Nagy szerep jut idős korban a lendítő gyakorlatoknak. a nemi funkció kiesésének korát. Külön kell megemlíteni a klimaxot. Ne várjuk a jógától se a megfiatalodást. hanem a lazítás mélysége is számít.50 év között jelentkezik. A pihenésnél nemcsak az időtartam. amiből a testkultúrára is több jut. Nők se hagyják azonban abba jóga-tréningjüket emiatt. Ha már hanyatt fekvő helyzetben megy. mint az a kortól várható lenne. a korral járó kellemetlenségek kiküszöbölését (legalább részben). az ezeket igen nehezen sajátítja el az ízületek merevsége (rigiditása) miatt. így a szervezet a Iassú változáshoz könnyebben alkalmazkodik.

dárdavetés. és 3X állva. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Felkelés után . kaszálás stb. 2.lazítással együtt -. vagy jógéndra-légzés háromszor ülve. Az ötödik hónapban pedig vegyék hozzá reggel a dinamikus jóga-gyakorlatokat . 5. Végül ne feledkezzünk meg a heti 1 nap tréningszünetről sem! A JÓGA-TRÉNING VÁLTOZÁSA A NAPI MUNKÁNAK MEGFELELŐEN A napi jóga-program mindig aszerint változzék. Délután kb. hogy mi volt a szervezet aznapi megterhelése. és minden héten egy újabbat vegyenek hozzá. Délelőtt kb. sóhajtó légzés. Lefekvés után. 3. helyben futás (10 másodperc). Este uddzsái alacsony ritmussal. amit bárki saját képességeinek és igényeinek megfelelően változtathat. 1 hónap alatt lesz teljes. savászana. felnőtt korban azonban már helyes. de ez sohasem mehet az erőszakoltságig. Akik csak idős korban kezdenek hozzá. majd savászana . Délben sétaütemes uddzsái 5 percig. sóhajtó légzés. Egyszerre elegendő három lendítő gyakorlat. 4.jóga-étkezéssel. Ugyancsak lendítő torna után könnyebb légzésgyakorlat. de mindennap váltakozva. Tehát még egyszer. pl. Kényszer hatása azonban sohase legyen. Az utolsó teljes lazítás legalább 10 percig tartson.1 hónapig. hogy ki milyen foglalkozást űz. végül a hatodik hónapban a délutáni gyakorlatot is végezzék el. Nem árt viszont.DR. kobraállás. a helyben futás (vagy egészen időseknek helyben járás) mindennap marad. 3X ülve. jóga mudra törökülésben. majd ászanák: 1. láblazítás. Ez is 5 hét. utána sóhajtó légzés és 5 perc savászana. savászana . A megadott edzésterv és napi program természetesen csak példa vagy keret. 10 órakor kapálabáthi. torna táblázatszerűen: 1. a dárdavetés után karlazítás. tehát pl. A legjobb. viparita-karani. hogy az szervezetüket megterhelné. Kis akaraterő mindig kell hozzá. s elsősorban az üzemorvos feladata. különösen idősebb korban.teljes lazítás 10 percig. Vacsora . tehát nagy jóga-légzés számolás nélkül vagy pl. sóhajtó légzés. segítséget nyújt a mindennapi élethez.teljes lazítás 10 percig. Mindegyik lendítő gyakorlat után dinamikus lazító gyakorlat. és csak pillanatnyi gyengeség vagy egyéb megterhelés esetén hagyják ki. utána uddijána-bandha egyszer. karlazítás. a másik kettő tetszés szerint váltakozhat. délben és este . mindig a lendítő gyakorlatnak megfelelően. sóhajtó légzés. ha pl. és az ő megítélése alá tartozik. Így fél év alatt felfejleszthetik a teljes jóga-programot.jóga-étkezéssel. Reggeli . 2. savászana. kaszálás (5X-5X mindkét oldalra). 3 . 3. A pontos napirend nem ártalmas. kb. Torna után fürdés. sóhajtó légzés. s csak légzésgyakorlatot végezzenek reggel.5-ször. ez a nyitó gyakorlat. Itt bizonyos mértékig a foglalkozási ártalmak csökkentéséről is szó van.könnyű öltözetben. savászana . A harmadik hónapban iktassák be a délelőtti gyakorlatot is. 4 órakor tisztító légzés 3 . ha a napi tréning igazodik az aznapi munkához. hagyják ki a délelőtti és délutáni gyakorlatokat. közben dzsiva-bandha. ami már a jógával való gyógyítás tárgyához tartozik. aki nem szenved ugyan foglalkozási betegségben. helyben futás. vakrászana. sóhajtó légzés. dárdavetés (3X). Néhány általános érvényű ismeret azonban mindenkinek hasznára lehet. savászana. probléma-kikapcsolással. ha különben egészséges. Egy hónap elteltével este egy ászanát gyakoroljanak.lendítő gyakorlatok. majd jóga-étkezés.5 sorozat.teljes lazítás 10 percig. ha a napi beosztást pontosan betartják. pizsamában . Éppígy bizonyos eltéréseket kell mutatni a jóga-programnak aszerint is. utána sóhajtó légzés és savászana. anélkül. sóhajtó légzés. Ez fiataloknál nem játszik különösebb szerepet a jelentős energiatartalékok miatt. törzslazítás. de 203 . mert mintegy támaszpontokat. elalvás előtt avászana – teljes lazítás. trikónászana.

ill. A foglalkozás mozgáshiányos. erre a rendelkezésre álló terjedelem nem lenne elegendő. ízületek. bizonyos edzési idő elteltével mutatkozik. Nem célunk itt a különböző iparágak jellegzetességét megbeszélni. 204 . hogy a falu orvosi ellátása még messze marad a városé alatt. dinamikus feszítő és lazító gyakorlatok. Az iparban dolgozók munkakörülményei rendkívül szerteágazóak. s a légzésszabályozás kialakította természetes orrlégzés a belégzett pornak több mint 50%. az időszakos porártalom ellensúlyozására. A mezőgazdaságban dolgozók általános egészségügyi helyzetét gondolnánk első pillanatra legjobbnak. hogy a mezőgazdasági munka pl. a csontváz. Nemcsak a s a v á s z a n a . mint a j ó g é n d r a .a következő gyakorlat-csoportokat kell előnyben részesíteni: a l é g z é s . hiszen ezek változtathatók és saját munkamozgás típusát mindenki maga ismeri a legjobban. Természetesen a torna hatása nem rögtön. u d d i j á n a . Ezzel szemben a megfelelően célzott egyéni torna hozzájárulhatna a falusi és városi egészségügyi viszonyok közti különbség kisebbítéséhez. A vizsgálatok szerint a különböző üzemekben. Ülve végzett munkában elsősorban a kéz dolgozik.a mindinkább térhódító gépesítés miatt . A légzéstípus tüdőlégzéssé alakul.a normális napi jóga-programban . ilyenkor a napi jóga-program könnyebben elvégezhető. ahol a munka természetessége sokoldalú fizikai foglalkoztatás. mivel a zárt térben való munka mindig nagy portelítettségű levegőn zajlik le. annak valamilyen elváltozásra való hajlamosító hatásáról. fordított testhelyzetű tornák.ülő foglalkozássá alakul át.vagy helyváltoztatásában nyilvánulhat meg. hogy a fő munkaszezonokban meg lehetne valósítani falun azt a napi jógatréninget. Nem valószínű. tehát a leglényegesebbek a lazító gyakorlatok.).át tudja kiszűrni. szilikózisban a tüdő légzésfunkciójának csökkenését légzésgyakorlatokkal lehet gyógyítani. A mezőgazdasági munka természetének megfelelően . A megfelelő fejezetben megadott példák alapján. Nagyobb dózisban végzendők a l é g z é s g y a k o r l a t o k is. Nem hiszem hogy ilyen irányú felvilágosító munka pl. hanem a d i n a m i k u s l a z í t ó g y a k o r l a t o k is. a munka termelékenysége 2 -14%-kal nőtt. amelyek kiválogatása és a helyi körülményekhez való alkalmazása természetesen az üzemi orvos feladata.t r é n i n g e t k í v á n . hogy a foglalkozási betegségekben is jól lehet alkalmazni a jóga-gyakorlatokat. j ó g a ü l é s e k é s g e r i n c g y a k o r l a t o k az egyoldalú ízületi és szalag megterhelés miatt. mivel az az egyes évszakokban igen eltérő lehet. A gerinc statikája a törzs és hasizmok tónusa stb. a lábak szerepe másodlagos. A nehéz munka elsősorban a mozgásszervek. szalagok elváltozásával járhat (izomgyulladás. ahol a testi munka nehézsége van előtérben. A megterhelés szintén az izmok. a lágy részek megterhelése sérvekben. amelyek főleg a szervek normális helyzetét segítenek visszaállítani. Mindezek figyelembevételével korántsem állíthatjuk azt. s a termelékenység a munkaidő utolsó óráiban sem mutatott csökkenést. ami elsősorban a mezőgazdaságban dolgozó nőket terheli meg. különösen aratáskor a porártalom is jelentős. A hasűri nyomást csökkentő gyakorlatok. amit pl. ahol a nehéz munka nincs még gépesítve. az ízületek és az izmok-szalagok kihasználását eredményezi. porckorongbetegség. Az a tény. Ez persze sok szálból tevődik össze. szükségtelenné tenné a napi egészségügyi tornát. n a u l i . szabad levegőn való huzamos tartózkodás jó „egészséges” munkakörülményeket teremtenek. ahol a testnevelési szüneteket bevezették. A vizsgálatok szerint azonban a városi lakosság egészségügyi statisztikája jobb mint a mezőgazdaságban dolgozóké. A munka periodikus jellegére való tekintettel elsősorban a kevesebb elfoglaltságot biztosító évszakokra kell a súlyt fektetni. A torna jól kiegészíthető a jóga-gyakorlatok változatos tárházából. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány azok megelőzéséhez maga is hozzá kíván járulni. Ez lesz a jövő fő munkatípusa.DR. Nyáron. Itt nem a szorosan vett foglalkozási betegségekről lesz tehát szó. hanem elsősorban a munka egyoldalúságáról. Az egyoldalú vagy túlzott igénybevétel következtében létrejött mozgásszervi megterhelések fennállnak mindazokon a helyeken. megváltozik a hasi szervek vérkeringése.g y a k o r l a t o k . mindenki tud a saját munkatípusának megfelelő lazító gyakorlatot kitalálni. Fontos a munka egyenlőtlen megoszlása is. Ennek megelőzésében jó eredménnyel jár a munkahelyi torna bevezetése. Az ipari munka másik része . a szervek helyzet. ahol pl. és többek közt belejátszik az is. Azokon a területeken. Az ülések gerincgyakorlatok. amit egyébként egy-egy jógáról szóló újságcikk megjelenését követő érdeklődés is mutat. hogy a mezőgazdasági munka a gépesítés ellenére nehéz testi munka. jellegzetes hátrányaival együtt. ott a fent említett szabályok érvényesek.l é g z é s . i z o m l a z í t ó g y a k o r l a t o k a mechanikus nehéztesti munka izomkárosodásainak csökkentésére. még akkor is. mint azt már több helyen kiemeltük. lapátolóbetegség stb. céltalan lenne. Ilyenkor az egyoldalú munka ellensúlyozására néhány percen át szakszerűen összeállított tornagyakorlatot végeznek a munkások. ha kifejezett porártalom nincs. Bár ismeretes. hanem fokozatosan. Az ülő foglalkozás tehát t e l j e s j ó g a . Jó példa erre a porártalom. a városi munka mellett nagyobb nehézség nélkül végre lehet hajtani.

a jellemző panaszok szellemi dolgozóknál. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány légzésszabályozás. hogy mindezeket az ártalmakat ellensúlyozni legyenek képesek. testkultúrának és vele a jóga-gyakorlatoknak is. mind szükségesek az ülőmunkamód hátrányainak ellensúlyozására. gyomor-bél rendellenességek magas rekeszizomállás. amelyben a fej a szív szintje alatt van. többszöri és huzamos gyakorlása valóban áldás a szellemi munkásnak. amit az ülő foglalkozásnál mondottunk. A szellemi munka sokak előtt úgy áll.nagyrészt laikus kommentátorai a hibásak. vagyis mindazok érvényesek rá. mert még ma is sokan „ördögűzésnek” képzelik a szellemi jógát. hogy a szellemi munkához a legadekvátabb „gyógytorna” a teljes hatha jóga. ezért ha mód van rá. mert ezt elsősorban a szellemi jóga speciális edzéseivel lehet elérni. ami termelékenységüket megsokszorozhatná. mellkasi légzés és hasi keringési zavar miatt szükséges. Az edzésrendszer javítására a jóga a jellegzetes tulajdonságai alapján használható fel. ha valakinek. Sajnos ennek szemléleti akadályai is vannak. Aki a gondolatcsillapítás olyan fokára jutott. gyakori fejfájás. hát a szellemi dolgozóknak nagyon hasznos lenne a szellemi jóga tanulmányozása. Ez elsősorban az ülő életmód következtében kialakult magas rekeszállás. ami komplex jellegénél és minimális tornaszer igényénél fogva a mai tornarendszereknél jobbnak bizonyul az ülő munka ártalmainak kivédésére. teljes lazítás továbbfejlesztése. Ehhez azonban már nem elegendők a hatha jóga gyakorlatai. az utolérhetetlen előnyökre tesz szert a szellemi munkában. E könyv a szellemi jógával nem foglalkozik. depresszió stb. A savászana. alvászavarok. A mi szokásos módszereink azonban . Ezért. fáradékonyság. A hatha jóga gyakorlatai közül a légzésszabályozás is kihagyhatatlan a szellemi dolgozók tréningjéből. úgy kellene terjednie a. A legtöbb gyakorlata izometriás összehúzódást okoz az izomzatban. 183. Összefoglalva elmondhatjuk. ami mind a foglalkozás típusára vezethető vissza. anélkül hogy tudná. A fejenállás megszünteti azonnal a szubjektív panaszokat. A nagy mozgásszegénység miatt az összes dinamikus jóga-gyakorlat szükséges. ami a munka eredményességét nagyban növeli. Az agy vérkeringésének megjavítása miatt az összes testhelyzet hasznos lehet. a gondolat áramlás lecsillapítására kitűnően használható. JÓGA-TRÉNING SPORTOLÓKNAK A jóga a sportolók számára többféleképpen hasznosítható. elsősorban a fáradtság gyors megszüntetésével. az utolsó fejezetben azonban néhány szóban megpróbáljuk összefoglalni főbb jellemzőit azzal a céllal. érelmeszesedés. Az egyoldalú idegrendszeri foglalkoztatottság miatt kiemelendők a fordított testhelyzetű gyakorlatok. az alvásra vonatkozó jóga egészségügyi szabályokat. pl.) nyugalomba tudja csak időlegesen is helyezni. magasvérnyomás. hogy kérgi tevékenységét fel tudja függeszteni. és ezek közül is a sirsászana vagy jóga-fejenállás. kínálkozó és kiaknázatlan előnyöket.messze lemaradnak a szellemi jóga valóban évezredes iskolarendszerétől és kifinomult technikájától. akkor a jóga egészségvédő szerepe nagy jövő előtt áll.DR. nemi működés csökkenése. A szellemi dolgozók részére is teljes jóga-tréning szükséges. és a felszálló aktiváló retikuláris rendszert (l. a tanulás módszereiben szellemi jóga-gyakorlatokat és technikát is használ. Aki szellemi működést fejt ki. A szellemi jóga egyéb gyakorlatai is nagyon hasznosak a szellemi dolgozóknak legfőképpen a koncentrációs gyakorlatok. a statisztikai adatok azonban mást mutatnak. vagyis nem történik elmozdulás. de ez a legegyszerűbb módja a huzamos munka miatt előállt idegi túlfeszültség leküzdésére is.mondjuk meg .sajnos . s nagy haszonnal járna a szellemi jóga gyakorlati módszereinek elsajátítása is. hogy nem jár semmi fizikai ártalommal. A szellemi munka is többnyire ülő foglalkozás. amelyek nélkül a tanulás és a reprodukció lehetetlen. hanem 205 . S ha a hivatalos-szervek is felismerik e tornarendszerben rejlő. Ahogy terjed az iparban és a mezőgazdaságban a gépesítés. a sportszerű életmód kialakításában. munka közben is be lehet iktatni. old. ezenkívül az összes sportágban nélkülözhetetlen légzésgyakorlatok miatt. Felhasználható az edzések tökéletesebbé tételére mint kiegészítő sport. kiterjesztett program szerint. A súlyt a hasi légzés megtanulására kell fektetni. hogy legalább villanásnyi tudományos fényt vetítsünk a vele kapcsolatos valótlan és zavaros ismeretekre. mind az izomfeszítő. továbbá a sportártalmak csökkenésére (vagy még inkább megelőzésére). Szív és keringési zavarok. amiben . és szintén több ízben munka közben is be kell iktatni. mind a dinamikus lazító gyakorlatok.

Ezt a jóga gerincgyakorlatai könnyűszerrel ellensúlyozzák. így közvetve előmozdítja a jobb sporteredmény elérését. A kiegészítő torna tehát a sportág által közvetlenül igénybe nem vett izmok fejlesztését is szolgálja. mint azt a legújabb vizsgálatok tanúsítják (Hettinger). Maga is mint kiegészítő sport szerepel.és hasizom-fejlesztő ászanái feleslegesek. A jóga mint kiegészítő sport szintén praktikusan alkalmazható. de tornateremre vagy sportpályára sem. mert a kiegészítő torna bevezetése anyagi feltételektől nem függ. az izmok feszülése révén növeli az erőt. hanem az is. e legegészségesebb sport művelői. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány az izomrostok feszülése nő. hogy a legváltozatosabb formában alakíthatók. Az izometriás gyakorlatok tehát nem hiányozhatnak egyetlen sportoló tornájából sem.azok egyoldalú megterhelést okozó hatása miatt .más sportágakhoz viszonyítva . Gyakran használnak könnyebb súlyzókat is erre a célra.univerzális izomfejlesztő hatásában vezető helyen áll.rendszere a „lassított torna”.előálló apróbb behatásokról. szalagokra ható testtartások. az alaptorna rendszerint élénk. A legtöbb mai tréningrendszer főleg izotóniás gyakorlatokból áll. Előnye ezenkívül. de feltétlenül igényli a teljes jóga-tréninget. az edzőmozgásoknak megfelelően változtathatók. Ismeretes. főleg a szervezet általános mozgáskészségének fejlesztésére törekszik. igen hasonlít a sétaütemes uddzsáihoz. Elvileg a futás is azonos a jóga uddzsái futásával. Ennek ellentéte az izotóniás összehúzódás. Ugyanígy hatnak a jóga dinamikus lazító gyakorlatai is. mely az illető sportágra leginkább jellemző. hogy a megterhelés és a regenerálás pontos aránya szükséges az optimális hatás elérésére.DR. tehát mozgással fejleszti az erőt. Amit a sporttornász legjobban értékesíthet. Itt nem a sportbalesetekről van szó. tehát a jógaülések és gerincgyakorlatok. melyek huzamosabb idő alatt a szervezetet károsítják vagy rossz irányba fejlesztik. és megfelelnek az aktív pihenés elvi követelményeinek is. Sőt az izomrostok növekedése éppen a megterhelések közötti szünetben folyik. amelynek javítását a légzésgyakorlatok. a savászana. amikor is az izom saját feszülése kisebb. segítve az egyes izomcsoportok merevségének. A verseny szempontjából közvetlen jelentősége a légzésgyakorlatoknak van. A cél nemcsak a sporteredmény megjavítása. A modern edzés tehát az izometriás gyakorlatokat is felhasználja. Ugyancsak lényegesek a lazító és légzésgyakorlatok is a tréning hatásainak optimális kihasználása szempontjából. A kiegészítő sport és sportártalom-ellenes hatás egymással összefonódik. A jóga a már említett sportszer-igénytelensége miatt is alkalmas ezekre a feladatokra. Kétségtelen. Technikájának legfontosabb kelléke az egyes légzésfázisok szinkronizálása megfelelő számú lépéssel. egyéb mozgástípusok egészséges egyensúlyban tartsák. Ezek segítenek a tornászokon előforduló rossz testtartások kiküszöbölésében.különösen a dandalok és bhászkik . Itt a jóga törzs. A kiegészítő sport az elmondottak mellett hivatva van a sportártalmak csökkentésére is. Rendszeres gyakorlása segíti a sportolók saját ritmusának analizálását és a mozgás-légzés kapcsolás 206 . hogy a legkevesebb kiegészítő sportot az összetett atlétikai versenyzők igénylik. valamint a dinamikus lazító gyakorlatok eredményezhetik. Ilyen kombinált edzéseket folytatnak valamennyi sportéban a világ legjobb sportolói. amelyet éppen sokoldalúsága tesz alkalmassá erre. ha az egyhangúan ciklikus dinamikus alaptorna szokásos összetevőit részben kicseréljük. Az egyszerű ciklikus mozgás egészségügyi szempontból egyoldalú és a szervezet mozgásharmóniájának biztosítására nem elegendő. „tornászhátat” hozza létre. ökölvívókon. ezért a jógával kapcsolatban is egyszerre beszélünk róluk. Ezért hasznos. hanem az egyes sporttípusok végzésekor . azok az ízületekre. és birkózókon is előfordulhat. túlzott tónusának javításában. A változatos tornaszerek a gyakorlatok nagy választékát kínálják. Az atlétika mint gyűjtőfogalom számos. Ez biztosíthatja a tréning valóban általános hatását és kiegyenlítő szerepét. ahol szinte minden főbb izomcsoportnak megvan a mozgatója. A dinamikus lazító gyakorlatok nagy előnye még. s az izometriás és izotóniás mozgások kombinációjából áll. hogy az egyoldalú gyakorlatok kiegészülve a sportoló egészségét is teljesebben támogatják. A kiegészítő testedzés legáltalánosabb formája. bármelyik sportoló számára könnyen elvégezhető. egymástól igen eltérő sportot foglal magában. amelyek kiegészítő sportigénye is más és más. lendületes. jóga-gyakorlatokkal helyettesítjük. A jóga-tréning . A vállöv izmainak aránytalan fejlettsége az ún. amely valamilyen mozgást eredményez. A sporttorna egyébként . A kiegészítő sportoknak többek között az a célja hogy a rendszerint egyoldalú mozgássorozatot. Az alaptorna feladata azonban sokoldalú. dinamikus mozgássorozatokból áll. A futás és gyaloglás elsősorban a szívet és a tüdőt veszi igénybe. sőt dinamikus gyakorlatai is kisebb jelentőségűek. Hasonló rossz tartás labdarúgókon. Ez az izometriás edzés az izotóniásnál rövidebb idő alatt és nagyobb mértékben növeli az erőt. A gyaloglás pl. ezen keresztül az egész szervezet nagy megterhelésével jár. hogy nincs szükség hozzá felszerelésre.

hogy művelőinek a teljes jóga-tréninget javasoljuk. Az ugyancsak gyakori lábboltozat süllyedése ellen a jógaüléssel és egyes speciális lábboltozat erősítő gyakorlattal (pl. különösen be. A légzés és mozgás helyes egyeztetésével elkerülhető a kiizzadás. ami kvarctartalmú is lehet. A mellkasi légzés viszont pontosan fordítva: az elrugaszkodáskor keletkező gyorsuláskor könnyebb. Az ugrás (a rúdugrás kivételével) és a dobó sportok általában nem veszik igénybe az egész szervezetet. Futás közben a hasi szervek lefelé húzódnak. Ugyancsak messzemenően lehetne gyümölcsöztetni a szellemi jóga technikáját a reflexidő csökkentésére. ami elsősorban a szív jobb felét még nagyobb erőpróbának teszi ki. és kevesebb kiegészítő sportot igényel. A dobásnál és ugrásnál az egyensúlyérzés és az izmokból. Mindkét sport. Ezek segítségével a mozgásrendszer másoldalú igénybevételét és egyben a fontos egyensúlyérzék fejlődését is el lehet érni. ezért szoktak kiegészítő sportgyakorlatokat rendszeresen beiktatni az edzéstervbe. így szilikózis veszélyét rejtheti. míg a rekesz felszállása. lábujjállás) lehet küzdeni. ami akadályozza a légzést. Ugyancsak hasznát vehetik a dinamikus lazítógyakorlatoknak. amelynek változatos mozgásai a szervezet sokirányú foglalkoztatását biztosítják. Bár az ökölvívás egészségügyi értékeit elég sokan vitatják. a hasi légzés viszont fejlettebb. Hasonlóan jó szolgálatot tesznek a légzésgyakorlatok súlyemelőknek. tehát a kilégzést segítő hatás a repülés közben érvényesül. ez csak eggyel több ok arra. de elsősorban a birkózás a tüdő fejlődésére nem hat kedvezően. Ez az ide eső hasi légzési fázisokat vagy erősíti. A téli sportok közül a sízés az egyik legösszetettebb sport. nem beszélve a tornaterem levegőjének és a szőnyegnek a magas porszennyezéséről. Ezért ajánlatosak a jóga egyensúlygyakorlatai. Mindezek megadják a „gyógylégzésszabályozás” irányelveit is. hogy a vízisportot űzők ne hasznosíthatnák éppen a lé g z é s s z a b á l y o z á s technikáját légző stílusuk javítására. ahol ajánlatos kiegészítő sportként a jógagyakorlatok beiktatása. A vízilabdázás és különösen az evezés is jól fejleszti a légzőszerv-rendszert. Ugyancsak jó hatásúak lehetnek számukra a hasűri nyomást csökkentő gyakorlatok. A súlyemelők vitális kapacitása általában alacsony a sok préselés következtében. aminek lényege szintén a légzésnek bizonyos mozgással való egyeztetése és az optimális hatásfok megkeresése.DR. mint az uddijána és a nauli. A hasi szervek lefelé húzó hatása tehát a belégzést segítő hatás leginkább az egyes lábak talajfogása és elrugaszkodása pillanatában. Hasonlóképpen kiegészítő tanulmányt jelent a légzésszabályozó torna. s a károsodás kiküszöbölésére hasznos a kiegészítő l é g z é s s z a b á l y o z á s . Ez a sport a korcsolyázásnál kedvezőbb hatású a szervezetre. mint kilégzési állapotba. A birkózás és a cselgáncs a szervezetet harmonikusan fejleszti. Az ökölvívás is sokoldalúan hat a szervezetre.és kilégző gyakorlatok ajánlhatók. Hasonló gyakorlatokat hasznosíthatnak a jégkorongozók is. és saját gyakorlatai között is szerepelteti. Nagy előnye még a vízi sportoknak. Egészségi okokból azonban a jóga szerint bőven elegendő az úszáskor végzett légzésgyakorlat. A hasonlóság köztük főként a testtartásban van (a vérkeringés nagyfokú megterhelése mellett). A belégzések és kilégzések nem egyenletesek. ami a korcsolyázók hűléses megbetegedéseinek egyik kiinduló oka. főleg a magas légzés gyakorlásából álljon az egészséges egyensúly fenntartására. mert a súlyemelés szintén kedvezőtlen hatású a tüdőre. melyek aktív pihenés jó eszközei. A mellkasi légzés elmaradása miatt kiesik a mellkas vérkeringést támogató szívó hatása. A megfelelő erősségű kilégzéshez futás közben nagyobb hasizomerő kell. a légző-apparátust is jól fejleszti. ami a mellkasi légzés. A korcsolyázók előredőlt testtartása a légzést és a vérkeringést is akadályozza. valamint az egyes egyensúlygyakorlatok. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány precizitását. A fordított testhelyzetű gyakorlatokkal együtt segítenek a súlyemelők gyakori visszértágulatának csökkentésében. ami két oldalról segítheti a sportoló teljesítményét. Úszás közben légzésszabályozást is végez a sportoló. Ez szükségessé teszi 207 . ami alacsony rekeszállásra vezet. A kormány tartása miatt csak a mellkasi légzés van akadályozva. Mindezek nem jelentik azt. és különösen az összetett ütéskombinációk begyakorlására. Különösen áll ez a cselgáncsra. A kerékpározó légzésszerveit még az országút felkavart pora is fenyegeti. ami bizonyos mértékig kompenzálja a hasi szervek hatását. Kevésbé komplex a korcsolyázás. A korcsolyázáshoz egészségügyi szempontból igen hasonló a kerékpározás. A vízi sportok közül az úszást tartja a legtöbbre a jóga. de csak kiegészítő sporttal válik teljes egészségügyi értékűvé. mert az ütő használata folytán a vállöv izmainak fejlesztésével maga a sport összetettebb hatású. Nagy segítségére lehetnek az öklözőknek a gerincgyakorlatok. inakból jövő izom. A rekeszizom tehát könnyebben kerül belégzési. A g e r i n c g y a k o r l a t o k jól ellensúlyozzák főleg a gyorskorcsolyázók gyakori derékfájásait. hogy pormentes levegőben végzik azokat. gyakori a préselés. vagy csökkenti. Mindezek miatt a jóga-légzések mindegyike. mint állás közben.és helyzetérzés játszik nagy szerepet.

de a felsőtestet és a vállövet erősítő jóga-gyakorlatok különösen fiatal játékosoknak . a motorsportok. a sportlövészet. az erőnlét fokozásának segítségével és a biologikus életmód kialakításával kívánják elérni. amely eléggé összetett sport. és a repülés. amelyek megvizsgálására nincs lehetőség. lehet velük célt érni? A nehezebb kérdések közül is könnyebb azt eldönteni. Célszerű tehát. az gyes betegségek után a lábadozási fázisban hogyan hatnak az általános jóga-gyakorlatok. milyen adagban. és a jóga ésszerű gyakorlása ilyen céllal minden bizonnyal helyes is. ha az orvos elsősorban itt próbálkozik. amik a sportolókat érhetik.. Végül néhány sportot még ki kell emelni. Nehezebb fajsúlyú kérdés több van. Hasonló terület az elhúzódó. A tenisz és az asztalitenisz viszont már a „féloldalas” sportok közé tartozik. Ilyen pl. kiegészítő sportágakat is tartalmazzon. Mielőtt bárki is 208 . ez ugyanis megint olyan terület. Végül messzemenően ajánlhatók a jóga gerincfeszítő gyakorlatai a kerékpározóknak. hogy pl. A reflex-tevékenység gyorsítására a szellemi jóga gyakorlatai jól hasznosíthatók lennének. Ennek begyakorlását a légzéses tornagyakorlatok elősegítik. A JÓGA FELHASZNÁLÁSA A GYÓGYÍTÁSBAN A jóga egyik célkitűzése a betegségek megelőzése és gyógyítása. Az egészség megőrzéséhez szükséges testkuItúra ebben a sportban is megkívánja a széles kiegészítitő sportot. A fordított testhelyzetű gyakorlat jó hatású a huzamos ülés (nyomás) okozta prosztata-gyulladások megelőzésére is. Egyedüli károsítója a poros tornatermi levegő lehet. hanem inkább a lehetőségek bemutatása volt. A cél nem is a teljes felsorolás. Ez azonban a könnyebb kérdések közé tartozik. és így kisebb mértékben igényel kiegészítő. Az állandó lábizommunka ugyanis . amit a légzésgyakorlatok ellensúlyozhatnak. Ugyanakkor azonban a károsodások elenyészők. Ezek: a vitorlázás. ritkábban említenek heveny – pl. hogy az előkészítő tréning a légzést erősen foglalkoztató.nagyon ajánlatosak. A vívás elsősorban az izomrendszer reflex-koordinációját fejleszti. Itt is ajánlhatók a gerincgyakorlatok a nem ritka keresztcsonti panaszok csökkentésére. olyannyira. s művelőinek a teljes jóga-tréningre szükségük lenne. Számos sport van ezenkívül. regenerációt elősegítő hatását kitapasztalni és kiaknázni. a kevésbé veszélyes gyakorlatok tonizáló. Emellett a fordított testhelyzetű gyakorlatok jól kiegészítik a természetjárásnak a szervezetre gyakorolt jó hatását. krónikus betegségek minden más terápiával dacoló formái.ha egészségük sportszerű megóvására törekednek . A megelőzést a szervezet általános egyensúlyának. a betegség mely fázisában stb. bár ez is előfordul. ezért teljes jóga-tréning ajánlható. Hasznosíthatók a gerinchajlító-gyakorlatok is a gerinc néha előforduló hátrahajlásának (lordózis) megakadályozására. mint a távgyaloglás. hogy vajon használhatók-e a gyakorlatok az egyes betegségek gyógyításában? Melyik gyakorlat melyik elváltozás kezelésére jó.békaülés rendszeres gyakorlása ellensúlyozza.és röplabda a labdarúgásnál sokkal összetettebb és egészségesebb. hogy szinte idegrendszeri sportnak tekinthető.nem javítja a vénás keringést. A kézilabda. mert az izmok teljes elernyedése nem történik meg az összehúzódások között.a várakozással ellentétben . akiknek ízületeik és az izmaik is károsodhatnak („teniszkönyök”. általában minden szerző valamilyen krónikus megbetegedésre ajánlja a jógát. és milyen alkalmazás szerint.kiegészítőként feltétlenül iktassák be sportjaik közé a teljes jóga-tréninget. Ezek között legelterjedtebb a labdarúgás. A láb vénás keringését a fordított testhelyzetű gyakorlatok javítják. így gyakoriak a visszértágulások. Külön helyet foglalnak el egészségi szempontból a sportjátékok. a kosár. sportkárosodás-ellenes tornát. A felsorolt példák azonban támpontot adhatnak az itt nem említett sportok kiegészítő jóga-tornájára is. A megelőzésre vonatkozó felfogás valószínűleg helytálló. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány tehát a légzésgyakorlatok folytatását. a gerincen maradandó elváltozás is létrejöhet (az alsó hátcsigolyák kipúposodása formájában). A gyakrabban előforduló „O” láb kialakulását a jógaülések közül a mandukászana . E sportágak gyakorlói . „teniszláb”).DR. fertőzéses eredetű . A kerékpár-sportra egyébként is szabály. mivel a sportban szokásos testtartás miatt. Ha a jógairodalmat olvassuk. amelyek a különböző szervrendszerekre gyakorolt csekély hatásukkal tűnnek ki. Ez a gyakorlat a mozgás ütemének a légzés ütemével való összehangolása tekintetében ugyanolyan elbírálás alá esik. ahol kevesebb bajt lehet okozni. s megválaszolásuk is körültekintést igényel. A természetjárás kitűnő alkalom a légzésgyakorlatokra a lejtős terepen néhány perces sétaütemes uddzsáit lehet beiktatni.kórképet. különösen teniszezőknek.

csak a folytatás legyen kellő intenzitású. Ebből a legtöbbször alig észrevehető változásból meg tudja állapítani az adott szerv rendellenességét.). hogy a légzésmód megváltozásának jóga-elméletét ellenőrizhessük. valóban hatásos eljárás. hogy a jógaterápia biztos indikációit felállíthassuk. hogy bemutassa. mi mindenre is ajánlják a jóga-gyakorlatait. A jóga azonban tovább megy. − nemi szervek nem fertőző megbetegedései.a tapasztalatokat kommentáló folyóiratok. nehogy e felsorolás alapján önmagukon kísérletezni kezdjenek! Ez felelőtlenség. A kérdés diagnosztikai része hasonló a régi kínai pulzus-diagnosztikához. Mindaddig amíg ezek gyér számúak. amiből csak káruk származhat! Lássuk legelőször az egyes gyakorlatok javallatait és néhány ismert ellenjavallatot: Jógaülések Padmászana . hogy érdemes-e vele foglalkozni vagy sem. éspedig elég korán. de valószínűleg csak bizonyos megbetegedésekre érvényes. A jóga azonban azt tartja. mert ha csak egyetlen új terápiás eljárást sikerül is felfedezni. hogy ne ártsunk) követése. Itt elsősorban a légzésdiagnózist emeljük ki. A gyógyításhoz leggyakrabban az ún. tapasztalat. mint mondjuk a népi gyógyászat kutatása. alsó végtagi ízületi bántalmak.radialison) vél felismerni. már megéri a fáradságot. ill. E lista célja inkább az.DR. Az már nem vitatható. le kell szögezni. Garvászana . Tudományos megállapításai korántsem vehetők hiteles alapnak.lábujj állás: 209 . Annyit érdekességénél fogva is megér a kérdés. A hatha jóga szerint a légzés olyan hű tükre a szervezet általános állapotának. Nem lenne haszontalan kivizsgálni a helyességét. hogy felvegyék a modern gyógyeljárások sorába. hogy legalább itt megemlítjük. − gerincferdülés (kifózis) − tüdőasztma. Ezek egy része az évezredes tapasztalatokra és hagyományokra hivatkozik. amikor és ahol nincs mód a laboratóriumi leletekre támaszkodni. a légzéseknél. Valahol azonban el kell kezdeni. könyvek vagy jógik ajánlásai. Bandha-padmászana . A jóga kutatása is kecsegtet annyi eredménnyel. A legfontosabb a megfelelő klinikai kipróbálás. amit majd a különböző élettani adatokkal való összevetéskor látni fogunk. Ez az elmélet logikusan hangzik. A légzésgörbék pontos analizálása módot adna arra is. A jóga-gyakorlatok között is akadhat néhány ilyen. A mai precíz műszeres betegvizsgálat mellett az egyszerű légzésmegfigyelés is jó adatot szolgáltathatna. hogy minden megbetegedésben jellegzetesen megváltozik. hogy a gyakorlatok ilyen célú felhasználásának szakszerű orvosi értékelése még gyerekcipőben jár. más része különböző jóga-kutató intézetekben és csoportokban több-kevesebb orvosi tapasztalattal is bővült. már elkezdték. milyen lehetőségeket adhat a jóga a diagnosztikában.zárt lótuszülés: − ízületi bántalmak (krónikus). A jóga-terápia közül vegyük előre a gyakorlatok eredeti indikációit. Ezt persze mi is tudjuk. Van már több élettani vizsgálat.lótuszülés: − reuma. és azt vallja. Ez a lista egyszerű áttekinthető gyűjtemény . megfigyelés. ezek azonban korántsem elegendők ahhoz. prána-légzést használják (l. ezért inkább a nem szakember olvasók figyelmét szeretném nyomatékosan felhívni. amely megérdemli. végső kifejlődésük idejekorán megakadályozható. old.embrióülés: − végtagok keringési zavarai. Pádánguszthászana . Elöljáróban még vizsgáljuk meg. A szakértők rögtön látni is fogják főbb hiányosságait. Az indiai gyógyfüvek közül már sikerült az értékes Rauvolfia serpentinát hasznosítani. hogy minden más szervi megbetegedés is először a légzésmód megváltozásában jut kifejezésre. 176. még a betegség kitörését megelőző („preklinikai”) szakaszban. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány túlzott reményeket fűzhetne a jóga gyógyászati alkalmazásához. de csak bizonyos esetekben tartjuk jellemzőnek. helyénvaló a nagyfokú óvatosság és a hippokratészi elv: „primum nil nocere” (a legfontosabb. hogy ebben a lappangó „légzésváltoztató” stádiumban a betegségek egyszerű légzésszabályozással meggyógyíthatók. kuruzslás lenne. különösen akkor és ott. néhány klinikai megfigyelés. Legtöbbjét egyszerűen a jógával párhuzamosan fejlődő ajurvédikus (hagyományos indiai) orvostudomány tapasztalatai állították be. A hagyományos kínai orvoslás csak az arteria radialison 12 különféle működést és belső szervet (6-ot a jobb és 6-ot bal a. ill.

Gerinc előrehajlító gyakorlatok Halászana . lúdtalp. Sasangászana . Paszcsimatána . − szülés megkönnyítése. Csatuszkonászana . − isiász Dzsanusirászana . − székrekedés. − krónikus mandulagyulladás.törpeállás: − lágyéksérv. − fejfájás. − pajzsmirigy megbetegedései. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány − − alsó végtagi reumatikus bántalmak. a csípőízület krónikus artritisze és artrózisa. Tadászana . Jóga mudra: − máj-. − emésztési zavarok. − hasi zsírlerakódás. Vhadrászana .háromszögülés: − havi vérzés rendellenességei. − máj és lép megnagyobbodása. lép. − cukorbaj.DR.térdelő ülés: − alsó végtagi ízületi bántalom és keringési zavar. és bamanászana .ekeállás: − gerincferdülés. aranyér.nyúl-póz: − gerincferdülés (skoliózis. − menstruáció zavarok. − emésztési zavarok. Vádzsrászana .négyszögülés: − ülőidegzsába (isiász).békaülés: − isiász.hátsó nyújtó-póz: − hasmenés. reuma.faállás. − Hasnyálmirigy megbetegedései (cukorbaj is). − izomfájdalom (mialgia).tehénarcülés: − nemi működés zavarai. Gómukhászana . 210 .térd-homlok ülés: − isiász és csípőízületi megbetegedés. kifózis) a gerincoszlop porckorong-betegségei. − nemi szervek nem fertőző megbetegedései. − krónikus lumbágó. − álmatlanság.és bélmegbetegedések − vastagbél atóniája. Mandukászana .

gerinc és bél megbetegedései.cápatartás: − nyaki. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Purna-bivaktapada-dzsanusirászana . − emésztési zavarok.szöcskeállás: − isiász. Dhanurászana . − gerincelváltozások. 211 . − zsírlerakódás a törzsön. Szupta vadzsrászana . − krónikus mandulagyulladás. − mellékvese és pajzsmirigy hiányos működése.szorongóállás: − isiász. − keresztcsonti fájások.fél láb-fej ülés: − máj és lép megbetegedései. skoliózis). − vesemegbetegedések. − pajzsmirigy túltengés − Basedow-kór. Ekapada sirászana . Szalabhászana . − emésztési zavarok. és usztrászana . Ardha-usztrászana . Maciászana . − alsó végtagi ízületi bántalmak. − nátha.íjállás: − székrekedés. − reuma. − székrekedés.haltartás: − gerincferdülés. − májmegbetegedések. − törzsi zsírlerakódás. − háti izomfájás.DR.félholdállás: − székrekedés. − vesekő. − étvágytalanság.kobraállás: − gerincferdülés (kifózis.fekvő medencetartás: − isiász. Ardha-csandrászana .teveállás: − lumbágó. Makarászana . − székrekedés.fél teveállás. − isiász Sankatászana . Gerinc hátrahajlító gyakorlatok Budzsangászana .jóga-spárga: − isiász.

oldal félholdállás. Gerinccsavaró gyakorlat Ardha-maciéndrászana – fél maciéndra-póz:.bátorság-póz: − törzsi zsírlerakódás.hasbeszívás: − emésztési zavarok. Majurászana . − bélatónia. pubertásban ellenjavallt. − törzsi zsírlerakódás.és lépmegbetegedések. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Csakrászana . Fordított testhelyzetű gyakorlatok Viparita-karani . Ellenjavallat: diszkuszhernia esetében (csigolyaközti porckorongsérv) Hasizomgyakorlatok Utthita-padmászana . − máj. szívbetegségekben.kerék állás: − gerincferdülés.bélgörcs elleni póz: − meteorizmus.DR. − máj-. Pávanamuktászana . − máj-. − gerincferdülés (skoliózis.háromszögállás: − bélatónia. − hasnyálmirigy megbetegedései.pávakakasállás: − emésztési zavarok. − székrekedés Gerincet oldalra hajlító gyakorlatok Trikónászana . − lábadozási állapot. − székrekedés.fordított testtartás: − a nemi működés zavarai. gyomor. − artrózis. lép-. és vesemegbetegedések.emelt lótuszülés: − sérv Birvadrászana . Ellenjavallat: magas vérnyomásban. Uddijána-bandha . Nauli: − mint az uddijana-bandha. kifózis) − lumbágó. − étvágytalanság. 212 . − agyi keringési zavar (magasvérnyomás esetén is). heveny hasi megbetegedésekben. − törzsi zsírlerakódás Parsa-ardhacsandrászana . − székrekedés. − tüdőasztma.és vesemegbetegedések.

− alvászavarok. − agyalapi mirigy.gyertyaállás: − csökkent pajzsmirigy. fül és gége akut gyulladásaiban.és gégegyulladás.garuda-tartás: − nemi mirigyek zavarai. − havivérzés rendellenességei. − retroflexió és retroversio uteri). − pajzsmirigy és mellékpajzsmirigy megbetegedései. − neuraszténia. − tobozmirigy megbetegedései. pajzsmirigy és mellékpajzsmirigy. orr. − neuraszténia. idős korban (65 év felett). − petefészek-megbetegedések. − visszértágulás. − impotencia. − szem. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány − − − − hallászavarok.jóga-fejenállás: − idegrendszeri kimerülés. − sérv. tobozmirigy és agyalapi mirigy megbetegedései. Dzsiva-bandha . − emésztési zavarok. − malária. − fejfájás. − fül. fülkürt. − székrekedés. − gyomorsüllyedés. Ellenjavallat: szervi magasvérnyomásban. − korai magömlés. − gégemegbetegedések. − lép. − lepra. szem. − izomhipotónia.nyelvzár: − idült mandula-.és mellékpajzsmirigy működés.és máj betegségek. 213 . Szárvangászana . − fejfájás. − kretenizmus. Sirsászana . Egyéb gyakorlatok Garudászana . − arcidegzsába. − sterilitás. − epilepszia.DR. − orr. − az ivarmirigyek megbetegedései (heresorvadás. − szédülés. krónikus torok. garat-.és mandulagyulladás. és − aranyér.

QT időt . VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Mula-bandha . A pránalégzéssel pl.helyesebben: a feltételezett gyógyhatások . amelyeket a jógairodalom is hatásosabbnak tart. − emésztési zavarok. Egészen másképpen végzi valaki a gyakorlatot tizedszer. − tüdőasztma. − magas vérnyomás. 30%-os. SZÍV ÉS KERINGÉSI MEGBETEGEDÉSEK A szívbetegségek közül a jóga egyik ajánlott alkalmazási területe. Mukerji és Spiegelhoff speciálisan ajánlja a maciászanát (hal-tartást). de hasonló hatást lehetett észlelni sasangászanában (nyúl-póz).meghosszabbítja kezdő jógázók esetében. Az egyes gyakorlatcsoportokból nem soroltuk fel mindegyiket. A pulzusszámot a hasbeszívás (ha jógi végzi a gyakorlatot) 20%-kal növeli. Ez valószínűleg kapcsolatos a kisvérköri keringés fokozottabb 214 . vajon megfelelnek-e ezek a gyógyhatások .ami a szívkamrák összehúzódását jelzi és egészségesekben főleg a szívritmustól függ . hogy a gyakorlatok némely testrészre sokszor ellentétes hatásúak. A részletes leíráskor láttuk. A jógik és a nem jógázók közti hatáskülönbség egyébként onnan ered hogy a gyakorlat megtanulásával annak hatása jelentékenyen megváltozik. Láttuk az egyes gyakorlatok morfológiai és élettani elemzésekor. Szakértő szemmel olvasva e listát több helyen meghökkentő indikációkat találunk. a fordított testhelyzetű gyakorlatokra. Ezek az adatok természetesen ellenőrizhetetlenek. a jógi az égvilágon mindent meg tud gyógyítani. Légzésgyakorlatok − A mellkas fejlődési rendellenességei.30%-os emelkedést (és nem csökkenést) okoz a szívfrekvenciában. Hogy az ászanák hatástalanok lennének a szervezetre. mert alkalmazásukkor gyakorlatilag mindig a nem jógázók jönnek számításba. sirsászanában (fejenállás) és szárvangászanában (gyertyaállás). csak azokat. − székrekedés. Az elektrokardiográfiás vizsgálatok szerint mindhárom ászana az ún. Jóginak az uddijána szintén meghoszszabbítja a QT idejét. hogy az alsó testfélen a vénás nyomás csökkentésével. A gyakorlatok nagy része a szívet különösebben nem terheli meg. ez pedig a funkcionális.végbél-záróizom-gyakorlat: − havi vérzés zavarai. Az említett néhány adat eléggé eltérő volta azt mutatja. a maciászana pedig 20 . A három említett gyakorlat élettani hatása a szívre eléggé különböző. Általánosan jellemző pl. Vannak persze olyan gyakorlatok is. hogy a három ászana speciális hatása még számos ellenőrző vizsgálatra szorul. − a szív megnagyobbodása. Ez az érték nem jógi esetében .tehát akik a gyakorlatokat csak most tanulják . ilyenek elsősorban a légzésgyakorlatok. kórélettani vagy klinikai adatoknak? A különböző gyakorlatok gyógyító célú felhasználását a hasonló javallat szerint gyűjtöttük össze. hogy egy ászanát eléggé különböző betegségek kezelésére találnak jónak. a viparita-karani 10 . Még gyakoribb. ugyanakkor általános megnyugtató hatású.20%-os. az érszűkület okozta koszorúér-elégtelenség. a felsőn éppen a növelésével hat az ott levő szervekre.egészen más: az uddijána kb. izgalom okozta koszorúérszűkület-re jó hatású. A terápiás hatás szempontjából természetesen nem a jógikkal kapott értékek. a viparita-karanit (fordított testtartás) és az uddijánát (hasbeszívást). hanem a tanulókkal vagy nem jógázókkal mért eredmények a mérvadók. ez azonban nem általánosítható.. Henrotte mind az ászanák. Ez az eltérő felhasználás azonban nem mindig alaptalan. Itt tehát a kérdés inkább az. − általában vegetatív szervi betegségek. a fordított hatású helyzet 10%-kal emeli. míg a viparita karani és maciászana jelentékenyen megrövidíti. amelyek szinte mindenre jók. azt a legrosszindulatúbb kritikával sem lehet állítani. mint ezredszer.a rendelkezésre álló élettani. s a megbetegedés típusa szerint tárgyaljuk meg.DR. hogy több-kevesebb jellegzetes kedvező hatása mindegyiknek van. mind a légzőgyakorlatok után a pulzusszám csökkenését észlelte. Az uddijána az EKG-n a pitvari hullám (P hullám) magasabbá válását eredményezte. − krónikus légúti megbetegedések. viszont a hal-tartás 5%-kal csökkenti.

5 . Ez rendkívül nagy változás. A szív visszafejlődését természetesen a magasvérnyomás megszűnése okozza.. A végtagok keringési zavarainak kezelésére szinté ajánlják a jóga-gyakorlatokat. akiket a közvetlen dekompenzáció veszélye nem fenyeget. bár ők kezdőkön átmenetileg a vérnyomás emelkedését is tapasztalták. kilégzéskor a paraszimpatikus hatás érvényesül. Az eddig ismerteket összegezve tehát csak a gyakorlatok további klinikai vizsgálata után lehet szó esetleges alkalmazásukról. és remény van arra. térdelőülés jöhet szóba. Így a jógaülések a váltakozó hideg-meleg fürdőhöz hasonló módon hatnak. ami tehát a kilégző gyakorlatokkal segíthető elő. A jógaülések élettani hatásának tárgyalásakor láttuk.de ez aztán végleg meghozza a kívánt eredményt!” Grubich és munkatársai Hipertónia és légzésgyakorlat c. és a szív kiürülése lesz könnyebb. ábra). A betegek kezeléséről szerzett tapasztalatairól Tirala így ír: „Naponta háromszor-négyszer. mindig friss levegőn.6 percig végeztetek betegeimmel légzésgyakorlatot. s egyben a szív telítődését segíti elő (így hatnak a belégző gyakorlatok). de két-három hónapos szorgalmas légzésgyakorlat után beáll a tartós süllyedés. alig mérhetően csökkent. de használható a legtöbb jógaülés is e célból. Öt perces mély légzésgyakorlat után a 200 . Pávanamuktászanában (bélgörcs elleni póz) a P hullám ellaposodását mérték. A májra gyakorolt szívó-nyomó hatással a légzésgyakorlatok nagy része is segíti a májkapui keringést. ám nagy hasznot hajthat túlzott megterheléskor.DR. s ha csak bizonyos hányada érhető el a légzésterápiával. 215 . mértékletes torna a szívizom teljesítőképességét fokozza. különösen a vadzsrászana (térdelőülés) az erek leszorításával éppenséggel gátolja a keringést az alsó végtagban.. Glucker. hogy a legtöbb üléstípus. A törzsizmokat erősítő gyakorlatok. ez viszont jóga-tanulókban arra enged következtetni. Négyhetes légzéskúra után 1 . Ennek ellenére a jógaülések hatásosak az érszűkületre.220 higanymilliméteres vérnyomás már normálisra süllyed. Tirala. A T hullám a vizsgált ászanákban gyakorlatilag nem változott. Ilyenkor a tüdő vitális kapacitásának növekedése és a fokozott ventilláció rendezheti a felborult keringést. másrészt a mellkas légzési mozgásainak közvetlen keringést segítő nyomásváltozása révén. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány megterhelésével. és így betegségben is.” „Csak hosszú kísérletek után állapítottam meg. Többször hangsúlyoztuk: a légzésszabályozásnak nem az célja. ami tehermentesíti a hasüreget. először fekvő majd ülő és álló helyzetben. Alkalmazásuk mindenesetre a rövidhullám és a gyógyszeres kezeléssel szemben élettani (fiziológiás). hogy az erek leszorítása azok tréningjét jelenti. A hatást legtöbben arra vezetik vissza. Ettől eltekintve az ászanák nem jönnek szóba. ami az ülés beszüntetése után reaktív értágulatot hoz létre (l. munkájukban szintén jó hatásról számolnak be. A visszértágulatra a jóga kétféleképpen használható: először a hasi keringésre való hatáson keresztül. s mindezek igen kedvezően hatnak a különböző visszértágulatok javítására. szerint). Ez a legnagyobb bizonyítéka a.4 cm-es kisebbedést tapasztalt. hogy súlyosabb eseteknél 2 . de annál inkább a légzésszabályozás (Hochrein. A légzés két irányból támogatja a keringést: egyrészt a tüdő vitális kapacitásának növelése. amikor a beteg aktív terápiája szükséges.1. Kohlrausch ajánlja elsők között a gimnasztikát olyan szívbetegek gyógyítására. amit a kúra előtt és után végzett röntgenvizsgálat bizonyított. megszünteti a hasüregre való „támaszkodást”. hogy az ésszerű.3 hónapos légzéskúra szükséges . amikor a keringés elégtelensége folytán a vér nem tudja elég oxigénnel ellátni a szöveteket. ami az alsó végtagok vénáinak kiürülésére kedvezően hat. Figyelemre méltók Tirala eredményei a magasvérnyomásos szívelváltozás kezelésében. Magasvérnyomásos beteg megnagyobbodott szívének kisebbedését tapasztalta mély légzésgyakorlatok hatására. hogy az ászanák végzésekor a szívizom oxigén ellátásának megváltozásával is kell számolni. Ennek egészségesek szervezetében semmi értelme nincs. A nehézségi erő megváltoztatásával hatnak a fordított testhelyzetű gyakorlatok. és vele együtt a gyógyulás. Különböző eredetű szívelégtelenség kezelésében néhány könnyebb ászana típus jöhet szóba olyan esetekben.mély lélegzés szinte csodálatos élettani hatásának! A vérnyomás természetesen csakhamar magas lesz .hiszen egy-két gyakorlattal semmiben sem lehet tartós eredményt elérni -. másrészt a vénák direkt kiürítésével. a visszértágulatok pedig visszahúzódnak. Brauchle stb. Ugyancsak kihasználható a légzésnek a vegetatív idegrendszerre gyakorolt hatása a szívműködés befolyásolására: a belégzés szimpatikus túlsúlyt okoz. ami még akkor is érdekes. hogy a kelleténél több oxigént juttasson a vérbe. Az összes ilyen gyakorlatban az alsó testfél vénái könnyebben kiürülnek. valamint az összes hasi szervek vérkeringését. ha nem általánosítható. amit elsősorban a különböző bőrhőmérséklet-vizsgálatok igazolnak. A hasi keringésre már maga a testtartás megváltozása is hat. nyitott ablak mellett vagy a szabadban. ami főleg a fordított testhelyzetű ászanákban nyilvánvaló. 34. ill. a gerincgyakorlatok így közvetve csökkentik a hasűri nyomást. Elsősorban a garvászana embrióülés és vadzsrászana.

csakrászana (kerékállás). hogy a fej hátrahajlásakor az orr nyálkahártya duzzanata csökkenhet. Krónikus gyulladás esetén akár gége-. a viparita-karaninak (fordított testtartás) van-e tartós hatásuk. hőrgtágulat és különösen tüdőtágulás (emfizéma) ellen. Akut megbetegedések közül rinitiszben vagy náthában használják a maciászanát (hal-tartást). Kezdeti és fél oldali nátha esetén az orr bedugulását oldalfekvéssel lehet váltogatni. amit 4 hónapi jógagyakorlat teljesen megszüntetett. a nyelv és garat körüli területre eső szerv megbetegedésében használható. Emellett használatos a maciászana a fentebb említett okból. bal oldalra való fekvéskor a jobb orrjárat “tisztul ki”. ajánlják a viparita-karanit (fordított testtartás). A LÉGZŐSZERVEK BETEGSÉGEI Szóba jöhet a jóga-terápia a felsőlégúti megbetegedések számos formájának. jóga mudra.az egyik jóga-könyv társszerzője . Ez a közvetlen mechanikus hatás jó következményeit tekintve azonban elég kétesnek tűnik orvosi szempontból. Inkább ajánlható a jóga tisztálkodásmódja. Leginkább hatásos a maciászana (haltartás) és a halászana (ekeállás) váltakozó gyakorlása. tehát elsősorban kilégző gyakorlatok. és a sasangászanát (nyúl-pózt). Jobb oldalra való fekvéskor a bal oldali orrjárat a vénás pangás csökkenésével kitágulhat. ha a gyulladás nagyfokú. Kuvalajánanda a lonavlai kutatóintézetében évekig vizsgálta a dzsiva-bandha hatását. A nyelvzár jó hatását nagyon dicséri a jóga irodalom. valamint a dzsivabandha (nyelvzár). és még kezdő heveny mandulagyulladás elmulasztására is jónak tartja. Az még kérdéses hogy a klasszikus jóga-könyvek ajánlása szerint végzett sokszor több óráig kitartott gyakorlatoknak pl.mind a maradék (reziduális) levegő csökkentését idézi elő. Az elzárt orr-rész többszöri váltogatása elősegíti a gyulladás csökkenését. jóga-terápiával meggyógyított asthma bronchiálés esetet ismertetnek. Nemcsak a különböző légzésgyakorlatok. kapálabáthi-. Ennek alapja az lenne. jógéndra lélegzés . Indiában a következőket javallják: budzsangászana (kobraállás). A légzésgyakorlatok közül azok jöhetnek számításba amelyek a kilégzést fokozzák.vagy orrüreg-gyulladásról van szó. bandha-padmászana (zárt lótuszülés). E gyakorlatok nagy része a tüdő passzív tágításával és összenyomásával segít a vitálkapacitás növelésében.DR. torok. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány A gyakorlat befejezése után természetesen újra kiboltosodnak. hogy fiatal korában maga is asztmában szenvedett. elsősorban krónikus alakjainak kezelésére. 216 . s így az egész test súlya ezt a területet nyomja. Vahia e munkatársai négy. a maradék (reziduális) levegő pedig növekszik. ami átmenetileg a tünetek enyhülését eredményezi. Az aranyér kezelésére a fordított testhelyzetű gyakorlatokon kívül használják a pádánguszthászanát (lábujjállást). hogy az ülésmódban a sarok a gátra és a végbélnyílás területére támaszkodik. Sajnos ilyen időtartam betartása modern körüImények között vagy betegeknek lehetetlen. maciászana (hal-tartás). Ennek hatása abban áll. szárvangászana (gyertyaállás). hanem számos ászana is jó hatású asztma kezelésére. Spiegelhoff . s ezzel a tapasztalat is megegyezik. Emfizémában a tüdő vitális kapacitása jellegzetesen megváltozik: a kiegészítő (komplementer) levegő csökken. paszcsimatána (hátsó nyújtópóz). mert a vitális kapacitást elsősorban a maradék levegő kárára növeli (144. Mindkettő elsősorban mint fordított testhelyzetű hatás . sem pedig az allergiás tünetek más típusa. Tüdőasztmára a modern orvostudomány is mindinkább használja a légzésgyakorlatokat. és később sem tért vissza sem a nehéz légzés. ami a tüdőt kifeszíti. Hasonlóan használhatók légzőgyakorlatok idült hörghurut. ábra). A bhásztriká-. kiürítve az itt levő vénákat. amely minden székelés után e terület tisztára mosását ajánlja. A jóga-légzések hatása ennek éppen a fordítottja. majd összenyomja.a keringést változtatja meg. Ez az aranyér gyulladását majdnem teljesen ki tudja küszöbölni.leírja. számos.

gyomorsüllyedés és savtúltengés eseteiben és az előbbi megbetegedésekben is használják a légzésterápiát. gerincet hátrahajlító ászanákat. a fél teknősbéka-tartás és a hasbeszívás használatos.maradék levegő A légzésszabályozásnak az emfizémában való alkalmazása tehát élettanilag indokolt. Ezzel szemben nagyobb bizalommal lehetünk a légzésszabályozás iránt. amint azt már a foglalkozási ártalmak elleni felhasználásánál említettük. A kínai típusú légzésszabályozással elért eredményekről 1958-ban a következő adatokat közölték: betegszám nyombélfekély nyombélfekély és gyomorsüllyedés gyomorsüllyedés 21 teljesen gyógyult 13 közepesen javult 7 javult 1 változatIan 0 12 8 4 5 6 2 2 1 0 0 217 . így használhatóságuk kétséges. A kezelés értéke természetesen a fekély stádiumától függ. a maciászanát (hal-tartást).nyugalmi légzés. de számos esetben felhasználható. Nyombélfekély.tartalék levegő. amely gyakorlatok lényegükben nem különböznek a jóga légzésszabályozásától. Egyes szerzők emfizémában nem ajánlják a tüdő kifeszítésével járó ászanákat.kiegészítő levegő. hogy bizonyos stádiumokban és típusokban a légzésszabályozás nem kívánatos. mint pl. AZ EMÉSZTŐRENDSZER MEGBETEGEDÉSEI A gyomor megbetegedései közül gasztritisz (gyulladás) és a hiperaciditás (savtúltengés) ellen a paszcsimatána (hátsó nyújtó-póz). VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 144 ábra. Végül a mellhártya lenövései ellen a rekeszizom nagyfokú mozgását előidéző légzésgyakorlatokat ajánlják emelkedő intenzitásban. és még csak kis számban próbálták ki őket. és alkalmazása mindenkor a szakorvos megítélése alá tartozik. amelyek a lenövéseket mobilizálhatják.DR. a Krími Gyógyintézetben. A légzésterápiának a tüdőtuberkulózisban való felhasználásáról eltérők a vélemények. T . Az ászanák hatása itt nem világos.vagy nyombélfekély esetén. vagy a dhanurászanát (íjállást) ill. Ugyancsak ebből kifolyólag hasznos a légzésterápia a tüdő porártalom okozta megbetegedései ellen. A jóga-légzésnek (JL) a tüdőtágulással (XT) ellentétes hatása a normális. különösen gyomor. átlagos (Á) tüdőkapacitásra: K . ahol az ötvenes években 500 tüdőbeteget kezeltek elsősorban a hagyományos kínai légzéses gyógymóddal. M . emellett a kobraállás. Ugyanezeket az ászanákat ajánlják gyomorfekélyes betegeknek. Hasonló tapasztalatokra jutottak a Szovjetunióban. N . Nyilvánvaló.

Ennek megfelelően számos gyakorlatot találunk az obstipáció ellen: . amelyből a betegnek biztosan nem lesz kára. Az uddijána azonban elég könynyen begyakorolható.birvadrászana (bátorság-póz) stb.közvetlenül a plexus mesentericusra hat. amelyek a hasi szerveket összenyomják. s mindegyiknek közös tulajdonsága.dhanurászana (íjállás) .DR. majurászana (pávakakasállás). ha balra fordulva végzik.csakrászana (kerékállás). míg a többi a felszálló vastagbéltől kezdve az egész vastagbélre. ha jobbra fordulva. hogy a hasüreg tágításával több helyet engednek a zsigereknek.). de talán reálisabb: betegszám nyombélfekély nyombélfekély és gyomorsüllyedés gyomorsüllyedés 15 gyógyult 2 javult 8 változatIan 5 3 6 1 2 2 3 0 1 A betegekkel elsősorban könnyű lendítő gyakorlatokat. amelyet étkezés után is végeznek a jógik. mert megtanulásához hónapok kellenek. lazításokat és hasi légzést végeztettek.halászana (ekeállás). és nem hanyatt fekvésben. a bal oldalit pedig. Emellett krónikus és minden kezeléssel dacoló bélpanaszokban a purna-bivaktapada-dzsanusirászanával (jóga-spárgával) vagy a hasonló fej-térd tartásokkal lehet próbálkozni. a trikónászanát (háromszögállást) és a pávanamuktászanát.budzsangászana (kobraállás). tás). A kobraállás egyébként az egyetlen ászana. Étvágytalanság ellen különösen jónak tartják a kobraállást és a háromszögállást. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány A fenti adatok a tünetekre vonatkoznak. amely állítólag . maciászana (hal-tartás). hogy kivitelezésük elég nehéz. ami tulajdonképpen az uddijána része. .szupta vadzsrászana (fekvő medencetar. A jobb oldali változat hatásait növeli. nyilvánvalóan meg kell próbálkozni a jóga-ászanákkal. Ez úgy hat. 104. hogy a bélmozgás a hasűri nyomás csökkenésével és a zsigerek nagyobb mozgási terével együtt növekszik. mert csak magára a rectumra hat. A kétlábas (dvipada) változat talán a legkevésbé hatásos. majd a bal oldali féllábas forma. és így könnyen alkalmazható is.ardha-csandrászana (félholdállás). amely a béltartalom továbbítás zavarai ellen felhasználható. old. sasangászana (nyúl-póz).a hasűri nyomásfokozáson kívül . Székrekedés ellen a jóga sokoldalúan küzd. dhanurászana (íj-állás). Ennek fordítottja a zsigerek összenyomása ami a motilitás csökkenését vonná maga után. amit a szervezet „önmérgezése” folytán nagyon károsnak tart. Leírásánál említettük. Hasmenés ellen a paszcsimatánát (hátsó nyújtó-pózt) és általában azokat a gyakorlatokat alkalmazzák. . hogy bizonyos sorrend szükséges a fiziológiai hatás elérésére. paszcsimatána (hátsó nyújtó-póz). Amennyiben az emésztési zavar egyéb lényeges okra nem vezethető vissza. amelyet meteorizmus elleni gyakorlatnak is hívnak. Az idült székrekedés legjobb élettani gyógymódja és a terápiába vétele mindenki számára ajánlatos. röntgennel ellenőrzött nyombélfekélyes (ulkus duodeni) esetet. Speciálisan a bélatónia (bélrenyheség) ellen használják még a jóga mudrát. Ezek legtöbbje a gerincet hátrahajlító ászana. Általánosan elismert és sokak által kipróbált hashajtó hatású az uddijána (hasbeszívás) és a nauli. A béltraktus megbetegedéseire a jóga-mudrát ajánlják. A pávanamuktászana egyébkent egyedülálló direkt gyógyeljárás. szinte első számú közellenségének tekinti. a légzésgyakorlatok közül pedig a jógéndra-légzés. . . Ezek gyakorlati hátránya az. a röntgenlelet valamivel kevésbé szép statisztikát ad. A nauli nehezen használható a gyakorlati gyógykezelésben. 218 . Vahia és munkatársai is ismertetnek jóga-terápiával meggyógyított. Hatásukat részletesen megtárgyaltuk leírásukkor (l. amely a vastagbél csavarulataihoz igazodik: előbb a jobb oldali féllábas (ekapada) formája végzendő. Nagyszámú ászanát ajánlanak „emésztési zavarok” ellen: halászana (ekeállás).

Krónikus hepatitisz (májgyulladás) ellen pedig a jóga mudra és a pránaülés. A szakember számára a „vesebeteség”. dhanurászana (íjállás). hogy e testtartások befolyásolják a hasnyálmirigy működését. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány A fordított testhelyzetű ászanákat a hasüreg gyulladásaira való kedvező hatásuk alapján még idült vakbélirritáció esetén is használják. malária ellen. nyugodtan vizsgálat alá veheti. Ugyanakkor azt is 219 . aki lát benne fantáziát. szárvangászana (gyertyaállás a nyakon). valamint a majurászanát (pávakakasállást) alkalmazzák. s nem lehetett kimutatni a vércukor változását. Valószínűleg a fordított testhelyzet hatásából következik. Emellett az ászanák nagy része is jobb oldalasan a máj. Ezen már kevéssé jutottak túl. méretének kisebbedésével járhat. ez arra vall.pavanamuktaszana (bélgörcs elleni póz). Jó eredményről számolnak be Vahia és munkatársai a colitis ulcerosa komplex jóga-terápiája kapcsán. ami a lép fokozott kiürülésével. akin ezt ki lehetne próbálni. a parsa-ardhacsandrászanát (oldal félholdállást) és az ardha-maciéndrászanát alkalmazzák a jóga-tapasztalat szerint.parsa-ardhacsandrászana (oldal félholdállás). hogy számos ászanát megvizsgáltak. Speciálisan a máj megnagyobbodása ellen a halászana (ekeállás) lenne használható. . többek között pl. mint a májéra. ez pedig gyógyító hatásként fogható fel. . Ha mégis oly sokszor szerepel.és vastagbélgyulladás ellen. bár éppen a vese esetében a vesekőre külön javallattal találkozhatunk. valamint különböző krónikus vékony. bal oldalas változatban a lép kezelésére használatos. Lehet hogy akad olyan speciális. hiszen több ászana biztosan hat egyik-másik belsőelválasztású mirigyre. ami sokkal kevésbé tűnik veszélyesnek. hogy a jógik diagnosztikus képessége csak olyan stádiumban volt. és a rekeszlégzés említett hatása élettanilag kétségtelen. Az eddigi adatok alapján nem lehet állást foglalni. ami általános nézet szerint a szárvangászana legfontosabb hatásai közé tartozik. ekapada-sirászana (fél láb-fej ülés). a lép megnagyobbodásai.jóga mudra. parsa-pávanamuktászana (bélgörcs elleni póz).speciálisan a lép megnagyobbodásra: halászana (ekeállás). A hasnyálmirigy megbetegedéseiben a halászanát (ekeállást). Így az a szakorvos. s ez a lépre nézve a szárvangászanában fennáll. hogy ugyanaz a rekeszlégzés hat a lép keringésére. mint kifejezés bizonyára nem sokat mond. még lepra ellen is végzik Indiában. . A hindu és angol indiai orvosok különösen a szárvangászanát alkalmazzák a lép különböző gyulladásos megbetegedései. külön hormon-kezelésre nem szoruló cukorbeteg. a dzsanusirászanát (térd-homlok ülés). Állítólag hasonlóképpen hat ez a testtartás a pajzsmirigyen keresztül a máj működésére is. A szárvangászana különben igen kedvelt gyógy-testtartás. Ha valamit érdemes kipróbálni. nem beszélve arról. az esetleg a fordított testhelyzetű gyakorlat a májpangás bizonyos eseteiben. . de nem valószínű. A lonavlai Jóga Kutató Intézet klinikai tapasztalatai szerint a lépre való hatásban szerepet játszik a pajzsmirigy működésének fokozódása. hogy a lép keringése megváltozik. de tegyük hozzá.szárvangászana (gyertyaállás a nyakon). az inkább a légzésgyakorlatoknak a máj keringésére való hatása. Ami ezek közül megkísérelhető. éspedig a budzsangászana (kobraállás) formájában. . a „májbetegség” és a „lépmegbetegedés” stb.DR. A LÉP MEGBETEGEDÉSEI A máj és a lép betegségeit a jóga egy kalap alá veszi aminek az az oka. amelyben egyáltalán meg tudták állapítani. VESEBETEGSÉGEK A vesebetegségek gyógyítására a szalabhászanát szöcskeállást). ezek teljes értékelése azonban szintén bizonytalan: jóga mudra. A vénás elfolyás meggyorsítása általában a gyulladások tüneteit csökkenti. hogy nagy hordereje lenne ennek a terápiának. hogy az elváltozás melyik szervben van.bal oldali ekapada-sirászana (fél láb-fej ülés). A máj megbetegedéseinek kezelésére ismét egy sereg ászanát ajánlanak. hogy ezeket az ászanákat a cukorbetegség befolyásolására is jónak tartják. A következőket ajánlják a lép terápiájára: . Ezt azonban csak igen korlátozottan lehet felhasználni. Elvileg persze nem elképzelhetetlen.

legfeljebb mint a szülést előkészítő torna. hiszen funkciója is a vér megszűrése. Ugyancsak szóba jöhet az ún. jól használható az inszemináció után a fogamzás elősegítésére. így még szakembereknek sem ajánlhatók. A hasi szervek elhelyezkedési rendellenességeire általános helyreállító hatása van még az uddijánának és a különböző hasizomgyakorlatnak is. Annyit már most is meg kell jegyezni. Talán egyedül a vesekő az. Leginkább a viparita-karanit dicsérik ebből a szempontból. A vesén keresztül áramló vérmennyiség igen tekintélyes. az ún. hanem legalább 5 -10 percre van szükség. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány megemlítik. Oka a gerinc erősebb hajlása (lordozisa). Itt a fordított testhelyzet hatása kedvezőnek látszik. Hasonlóan felhasználható mindenekelőtt a szárvangászana (gyertyaállás) az egyéb kismedencei gyulladások kezelésére.egy jóga-terápiát vizsgáló ág. Egy biztos. A vérzészavarokra kétféle ászana-csoport használatos: a különböző jóga-ülések a vérzést fokozzák. mint ahogy egyáltalán felhasználják őket. a mulabandhát (végbél-záróizomgyakorlatot). az uddijána (hasbeszívás). Az ezzel kapcsolatos ismereteink azonban még találgatásra sem jogosítanak fel. amikor a terméketlenséget a méh helyzetváltozásai idézik elő. vándorvese (nefroptózis) kezelése jóga gyakorlatokkal. hogy az ászanákban több lehetőség is rejlik. Ezek a „maratoni” jógázások azonban nem veszélytelenek. különösen ha a viparita-karanival kapcsolatos csúcseredményt. mert a gyakorlatban úgy sem jöhet szóba. akkor nagyfokú restitúcióra is képes. Mindkettőnek működést fokozó hatást tulajdonítanak. amelyre jellemző. ami a fordított testhelyzetet tekintve nyilvánvaló is. A NEMI SZERVEK MEGBETEGEDÉSEI A jóga másik kedvenc alkalmazási területe a nemi szervek különféle működészavara. fekvő helyzetben eltűnik. sőt ha a nemi szervek működése nem szűnt meg teljesen. Az eredeti leírás szerint napi fél óra is szükséges lenne egy-egy ászanából.korántsem ártalmatlan izgatószerek esetében. ezért kipróbálásukhoz maximális óvatosság szükséges. de a szakember az általános részben felsorolt és hatástanilag részletesen elemzett gyakorlatok közül könnyen választhat erre több megfelelő ászanát is. A nőgyógyászati megbetegedések közül a petefészek gyulladásaira főként fordított testhelyzetű ászanákat ajánlanak. Valószínű tehát. míg a fordított testhelyzetű gyakorlatok csökkentik azt. hogy álló testhelyzetben fennáll. Ha a nyugati orvostudományban kialakul . mint az impotencia kezelésére általában használt . hogy az ászanák ilyen és hasonló hatásának a kifejtésére igen hosszú ideig kell minden egyes alkalommal kitartani őket. hogy a gyakorlatok egy részével a vizelet-kiválasztást is fokozni lehet. A nemi képességek fokozására a különböző ászanákon kívül az időszakos megtartóztatást (brahmahariját) is ajánlja a jóga. Erről Yesudián azt írja. Olyan esetekben tehát. amely a vese keringését rontja. Nyilvánvalóan itt is elsősorban az idült megbetegedések jöhetnek szóba. Csak érdekességként szolgálhat a mandukászana (békaülés) szülést könnyítő hatása. Vérzési rendellenességekben általában a vhadrászanát (háromszögülést). s így hozzáférhetőnek látszik az életmód megváltozását eredményező jóga-tréning beiktatásával. amelyre nézve leginkább helyénvaló a kísérletezés hiszen okai között „vegetatív disztonia” is szerepel. A viszceroptózisban a hasizomgyakorlatok. valamint a jógaüléseknek is. és a vese működése a vérellátásra igen érzékeny. Ennek gyógyításában a nyugati orvostudomány is alkalmazza a tornagyakorlatokat. valamint a fordított testhelyzetű gyakorlatok hasznosíthatók. De mindjárt felhívjuk a figyelmet arra. Ismeretes pl. Az előbb említett szárvangászanát petefészek eredetű elhízás kezelésére is használják. Hatásuk első pillanatra eléggé ellentmondónak látszik.DR. Ilyenkor tehát nem elegendő a szokásos 2-3 perces egészségfenntartó adag. az egyfolytában való háromórás (!) kitartást vesszük figyelembe. hogy ”hat hónap alatt bámulatosán megfiatalítja az öregedő testi is”. A retroflexio és retroverzio uteri (a méh rendellenes állása) szárvangászanában kiegyenlítődik. s amely jóga-gyakorlatokkal könnyen kiküszöbölhető. hogy a veseműködés testtartással való befolyásolása megegyezik az orvostudomány eddigi tapasztalataival. amit a hagyományos jóga-gyógyászat elért. hogy az egyes ászanák is megváltoztathatják a vese működését. ortostatikus albuminuria vagy fehérjevizelés.amint erre komoly jelek vannak . hogy itt is sokkal fiziológiásabb gyógymódokkal van dolgunk. Hasonló hatást tulajdonítanak a legtöbb fordított testhelyzetű ászanának. Állítólag gyakorlatokkal klimax esetén is meg lehet akadályozni a nemi működés általános hanyatlását. akkor csakhamar túljutunk azon a színvonalon. Mindez persze édes-kevés még kisegítő terápia céljaira is. 220 . A nemi mirigyek általános terápiájaként alkalmazzák továbbá a gómukhászanát (tehénarcülést) és a garudászanát (garuda tartást). mert a vénák kiürítésével a gyulladás csökkenése érhető el. valamint a halászanát (ekeállást) végzik. Egyébként az az ember érzése.

míg a szárvángászana (gyertyaállás) fokozza a pajzsmirigy tevékenységét. Az előbb említett Henrotte kobraállásban és gyertyaállásban vizsgálta. amit több klinikai tapasztalat is alátámaszt. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány A BELSŐELVÁLASZTÁSÜ MIRIGYEK MEGBETEGEDÉSEI A nemi mirigyek mellett leginkább a pajzsmirigy megbetegedéseinek kezelésére használják az ászanákat. Az is lehetséges. B .olyan értelemben. A mellékvesére a budzsangászanát (kobraállás) tartják hatásosnak. hogy az idegrendszerrel együtt ezek a központi idegrendszerhez tartozó mirigyek szintén befolyásolhatók legyenek. és a kulcscsont alatti érbe (arteria subclavia) nagyobb térfogathoz jutó vér az alsó thyreoideába ürül.szárvangászana kettős alkalmazása: a maciászana (haltartás) csökkenti. Az ászana nemcsak izoláltan növeli a pajzsmirigy működését. ami arra mutat. másodsorban pedig a viparitakaranit (fordított testtartás) ajánlja. valamint az ászana élettana is. Ezeket mind mint általános „működés javító” hatású gyakorlatokat tartják számon.gyakorlat előtt. A pajzsmirigy fokozott működésének gyógyítására a maciászanát (hal-tartás) használják a jógatapasztalat alapján. míg kobraállás után jelentős növekedését tapasztalta (145.) valamint a glomus caroticumra. Főként a sasangászanát (nyúl-póz). Ez valóban ellentétes mozgásnak látszik. amely közvetlenül a felső pajzsmirigy-ér eredése felett van. A fordított testhelyzetből várható. ábra. Az agyalapi mirigy és a tobozmirigy befolyásolására a jóga főként a sirsászanát (fejenállást). Henrotte vizsgálatai szerint e két ászana csak kevéssé változtatja meg a vér jódtartalmát. hogy az ászana elvégzése után miként változik a vér mellékvesekéreghormonszintje a torna előtt mért értékhez viszonyítva. mint számos más 221 . Így tehát ezek több vérhez jutnak.” A véráramlási hatáson kívül valószínűleg a nyaki vegetatív dúcokra (ganglion nodosum. ugyancsak hat a szárvangászana. aki a szárvangászana pajzsmirigyet befolyásoló hatását egyszerű mechanikai hatásnak tartja: az ászana végzésekor a pajzsmirigy összenyomódik. Van. A mellékvesekéreg hormonszintjének változása a vérben a jóga-gyakorlatok hatására: A . mielőtt a hatás módját vagy egyáltalán biztos meglétét megnyugtatóan eldönthetnénk. A tarkó éles szöglete és a nyelvcsont következetes nyomása a két carotis véráramát gátolják olyan ponton. és a mirigy hormont ad le. hogy a nyak pontosan ellenkező irányban feszül meg.kobraállás után. Hasonló mechanizmussal magyarázható a halászana (ekeállás). A VI. hanem valószínűleg hasonlóan hat a pajzsmirigy állományában található mellékpajzsmirigyre. nyakcsigolya merőlegesen áll. míg az első öt nyakcsigolya vízszintes helyzetű. valamint érleszorítás miatt a gyakorlat befejezése után értágulat keletkezik. s mintegy a szárvangászana tükörképe . s a mellékpajzsmirigy csökkent működés esetén (hipoparatireoidizmusban) is alkalmazható. A tarkó és az egész test csaknem derékszöget zár be. és VII.gyertyaállás és C . A szárvangászanának ez lenne a fő hatása. a dzsiva-bandhát (nyelvzár) és a viparita-karanit (fordított testtartás) ajánlja a jóga. hogy a hatás további pontos ellenőrző vizsgálata szükséges. és a nyomásinger. Egyelőre azonban többet nem lehet a kérdésről mondani. és a karnapithászana (térd-fül tartás) pajzsmirigyre gyakorolt hatása is. Sokkal célzottabb terápiát enged meg azonban a maciászana . sasangászana (nyúl-póz). 145. de a kétfejű karizom (biceps) feszülése is gátolja a brachiális verőér (kar verőér) áramát. Weninger az ászana hatását a következőképpen világítja meg: „A gravitációs keringési többlet is egyik magyarázata élettani és gyógytani hatásának. hogy a mechanikus nyomás a már említett nyaki idegdúcok nyomásával a vegetatív idegrendszer vágusz-szimpatikus egyensúlyát változtatja meg. A pajzsmirigy felső és alsó verőerén (arteria thyreoidea superior és inferior) több vér ömlik keresztül. cervicale superius stb. A szárvangászana után a hormonszint csökkenését. ábra). A szárvangászanához hasonlóan használják a budzsangászanát.DR.

Legkönnyebben a különböző hibás tartások korrigálhatók az ászanákkal. A szerzők harminc betegen nyert tapasztalataikat mutatták be táblázatban. A lapos hát.még epilepszia enyhítésére is használatos. mert arra enged következtetni. hogy e mindenre jó szárvangászanát izomhipotoniában is alkalmazzák (annyiféle dologra ajánlják akár csak egy mai. Süle Ferenc referálta az Orvosi Hetilap 108.DR. a kifolordózis (vagyis az előbbi kettő kombinációja). A fejenállás leginkább kimerülés.ardha-kurmászana (fél teknősbéka-tartás).csakrászana (kerék-állás) . amikor e neuralgia gyakran jelentkezik. Vinekar és Doongai számolnak be ezzel kapcsolatban tapasztalataikról a The British Journal of Psychiatry-ban.haszta-vriksászana (kézenállás).a figyelem-összpontosítását minduntalan megszakítják a jelen és a közelmúlt problémái. Hasonlóan a nyelvzár használatos krónikus gégegyulladás ellen is. . Itt az ászanák és légzésgyakorlatok mellett elsősorban a szellemi jóga-gyakorlatai jönnek számításba leegyszerűsített formában. akkor már a fejenállással való gyógyítás gyakorlatilag kivihetetlen. mert idősebb korban. Vahia.kiválogatódnak. amely hasonlósága a betegség lényegét is segíti tisztázni. Indiában neuraszténia kezelésére is fordított testhelyzetű gyakorlatokat ajánlanak.sasangászana (nyúl-póz). nyerges hát.nadahasztászana (láb-kéz tartás). különböző alvászavarok és bizonyos fajta fejfájás ellen jó. AZ IDEGRENDSZER BETEGSÉGEI Az idegrendszer megbetegedései közül az agyi keringési zavar kezelésére ajánlják a különböző fordított testhelyzetű gyakorlatokat.és egyensúlyzavarokra a viparita-karani és a szárvangászana. és leírásuk. pszichoneurotikus reakciók és pszichoszomatikus betegségek kezelésére találták jónak. Kedvezőbben lehet megítélni a jóga-terápia használhatóságát pszichiátriai esetekben. Néhány adat ismeretes a jóga gyakorlatoknak az orr-. Itt említem meg. Tudatos feldolgozásukat elősegíti a velük való foglalkozás. amelyet a lonavlai Jóga Intézettel (Kaiwalyadhama Yogic Centre) kollaborációban végeztek. amelyek a személyiség jelentősebb tisztázatlan kérdéseit tartalmazzák. számában. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány jóga-gyógymódról: kiterjedt kórélettani és klinikai vizsgálatuk szükséges. MOZGÁSSZERVI BETEGSÉGEK A hatha jóga egyik leghálásabb felhasználási területe a különböző mozgásszervi megbetegedések gyógyítása. évfolyamának 36.) A szellemi jóga-gyakorlatokban valamilyen pozitív érzelmi kapcsolatra koncentrálnak a betegek. Így éppen ezek a kérdések .sirsászana (fejenállás). szem-. kerek hát. és legfőképpen azok. valamint a skoliózis homloksíkú ferdülés ellen a hatásos gyakorlatok tárházát 222 . Ennek persze nem nagy haszna van. sőt a szárvangászana . mint a: . új gyógyszerkészítményt!). és gége-megbetegedésekben való használatáról: hallás.s a legtöbb kezelésre kerülő beteg ilyennek számít . fül-. Itt említem meg. Az említett ászanák nagy része azonban a vérnyomást fokozhatja. Kezdő jógázóknál . De veszélyesnek tartják pszichotikus betegekre nézve. idült fülkürtgyulladásra a dzsivabandha (nyelvzár) gyógyhatása jöhet számításba. hogy e megbetegedések mechanizmusa hasonló a szellemi jóga-gyakorlatok kapcsán lejátszódó idegrendszeri folyamathoz. ezért igen veszélyes próbálkozás lenne magas vérnyomásban vagy agyi arterioszklerózisban szenvedő betegen alkalmazni őket. . Krónikus kötőhártyagyulladásra ajánlják a fordított testhelyzetű gyakorlatokat. (A munkát egyébként Dr. Szakembereknek ez az utóbbi negatív adat is értékes.viparita-karani (fordított testtartás) stb. . . álmatlanság.mintegy önmaguktól .ami ezek szerint mindenre jó . megismerésük az orvos számára könnyebbé válik. . hogy leírják a sirsászana jó hatását arcideg zsábára. mielőtt használhatóságukat eldöntenénk. ezért is hagytuk tárgyalásukat legutoljára. A jóga-kezelésmódot szorongásos állapotok.

A porckorongsérv ellen többek között a − sasangászanát (nyúl-pózt). de általában a reumatikus ízületi bántalmak ellen a jógaülések használhatók. − dzsanusirászana (térd-homlok tartás). Gerinc artrózisok kezelésére az − ardha-maciéndrászanát használják. − ekapada-sirsászana (fél láb-fej ülés). Helyet kaphatnak az egyes gyakorlatok a sebészeti és balesetes betegek gyógytornájában is. − ardha-maciéndrászana (fél maciéndra-póz). Az egyes ászanákat l. valamint az X és O láb. különösen pedig a − pádánguszthászanát (lábujjállást) lehet hasznosítani. A gerinc nyaki szakaszának kezelésére a fordított testhelyzetű gyakorlatokon kívül (amelyek a nyak hajlításával járnak) a − makarászanát (cápa-tartást) ajánlják. − mandukászana (békaülés). Az ászanák felhasználását elsősorban az szabja meg. harangmell. − purna-bivaktapada-dzsanusirászana(jóga-spárga). A különböző derékfájásokra. − ardha-usztrászana és usztrászana (teve és fél teve-póz). − szalabhászana (szöcskeállás). − mandukászana (béka-ülés) − paszcsimatána (hátsó nyújtó-póz). Isiász ellen a következőket ajánlják: − csatuszkonászana (négyszögülés). a leíró részben (17-139. Különösen az alsó végtag.DR. Éppen nehézsé- 223 . A lábboltozat süllyedésében a különböző féllábas ászanákat. − szupta vádzsrászana (fekvő medencetartás). ahol minden gyakorlat pontos leírása és élettana rendelkezésünkre áll. csak megfelelő előgyakorlat után használható. ill. Ugyancsak jól befolyásolhatok a csontfejlődési zavar miatt keletkező tyúkmell. amiről már sportártalmak megelőzésével és kiküszöbölésével kapcsolatban szóltunk. hogy kivitelük általában nehéz és hosszabb előtanulmányt igényelnek. akárcsak az idegrendszeri betegségek speciális gyakorlataiban. kívánt hatású jógagyakorlatot. Az irodalomban a következő javallatokkal találkozunk leginkább: − padmászana (lótuszülés). A mellkasi és gerincdeformációk kezelésében jól alkalmazhatók a légzésgyakorlatok is. oldalt hajlító és csavaró jóga-gyakorlatok között. Így a szakember a könyv megfelelő fejezetéből könnyen kiválaszthatja a gyógytorna gyakorlatok közé beilleszthető. − bandha-padmászana (zárt lótuszülés). old.) hatástanilag vannak csoportosítva. tölcsérmell. − sankatászana (szorongóállás). − vádzsrászana (térdelőülés). − gómukhászana (tehénarcülés). VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány találjuk a gerincet előre. tehát legtöbbjük leegyszerűsítve. − szupta vádzsrászana (fekvő medencetartás). A gerinc degeneratív elváltozásai ellen szintén jól szolgálnak a jóga-gyakorlatok a szakorvosok kezében. − dzsanusirászana (térd-homlokülés). lumbágóra a következő gyakorlatot használják Indiában: − paszcsimatána (hátsó nyújtópóz) − budzsangászana (kobraállás). − pádánguszthászana (lábujj-állás). hátra.

amelyek fontos szerepet játszanak a szellemi jógában. míg a fej területén a sirsászana a fő ható-ászana (146. hogy valamilyen szokatlan.a légzés vegetatív idegrendszeri hatását kihasználva . hogy a mi diagnosztikánk is veszít értékéből. Ezzel minden szerv gyógyítható a jóga szerint. (Az igazság kedvéért meg kell jegyezni. és ezt gyógyítja. A légzésen kívül van egy másik általános szervterápiás rendszer is a jógában. Hét ilyen területet különböztetnek meg. hasi zsírpárnák ellen a következő gyakorlatokat ajánlják: − halászana (ekeállás). mert nagyobb hatásuk folytán nagyobb effektus elérésére alkalmasak. rendellenes érzése van a bélrendszere területén. ábra). VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány gükben rejlik azonban az előnyük is. és figyelmét teljesen e szervrendszerére összpontosítja. hogy a jóga az emberi szervezetet területekre osztja. − dhanurászana (íjállás). − ardha-csandrászana (félholdállás). hogy bármely szerv felől érkező legcsekélyebb rendellenes érzetek alapján a szervet addig próbálja befolyásolni amíg a normális érzete helyre nem áll.felfogása szerint . Az érzet korrigálásához persze előzetesen reflex kialakítása is szükséges a szerv felé. és nem a mozgásszervi gyógytornára stb. hanem arra áll be. és a jógi a következőképpen gyógyítja meg magát. Az egy csoportba tartozó szervek szervérzet-megnyilvánulásai közösek.) Az előbbiekben felsorolt speciális javallatok. Nem volt eddig szó az egészségügyi-kozmetikai jellegű tornáról. Így egyáltalán nem is tud olyan sokféle megbetegedést megállapítani az egyes szervekkel kapcsolatban. − birvadrászana (bátorság-póz). a nyakon és a törzsön hosszában találhatók.és vastagbeleknek megfelelően . így a törzs legalsó részén levő szervekre (elsősorban a nemi szervekre) többféle jógaülés főleg a sziddhászana hat. területeket csakráknak nevezi a jóga. mégpedig mindig a megfelelő terület ászanájával vagy ahhoz hasonlókkal. A törzsi. csak általános „diszfunkció”-ról tud. A gyomor területére az uddijána-bandha (hasbeszívás).a vékony. Gvakorlatban az egyes említett szervterületeket egységesen kezeli. A nyak területén a szárvangászana (gyertyaállás). Ez természeten leginkább a különböző belgyógyászati jellegű megbetegedésekre vonatkozik. Az arcápolásról már beszéltünk és kiemeltük a fordított testhelyzetű gyakorlatok kiváló arckozmetikai hatását. mint az eddig általában használt gyógytorna gyakorlatok. mígnem ismét normális érzet-információk indulnak ki a szerv felől. Az egyes szervterületekre más és más ászanák vagy ászana-csoportok hatnak. Rögtön leül.a jóga mudra hat. pedig nyugodtan állíthatjuk: ezen a téren a jóga-gyakorlatok nemcsak elérik. hanem á jógával foglalkozó modern orvosok és intézetek megfigyeléseiből kerültek ki.egy rendszerhez tartoznak. jobbára már nem ősi jóga-tapasztalatból. Például felfigyel arra. hanem túl is szárnyalják a mai módszereket. akkor első helyre a betegségmegelőző hatást kellene tenni. amely területeken levő . amikor is a szervet gyógyultnak tekinti. átalakítani úgy.igyekszik a rendellenes érzetet korrigálni. Nagyon jól felhasználhatók az ászanák az aránytalan zsírlerakódások eltüntetésére. a szív tájékán a halászana (ekeállás) használható. A jóga diagnózisainak felületes volta mutatja. Ennek megértéséhez tudnunk kell. − jóga mudra stb. Mit használ a jógi az egyes szervrendszerek rendellenességeinek általános gyógyítására? Az egyik általános gyógymód a már említett prána-légzés. amelyek a fejen. − parsa-ardhacsandrászana (oldal félholdállás). ami viszont az ászanákra épül. hogy a hatha jóga nem is számol igazán valamilyen komolyabb betegséggel. mint azt a nyálmirigyek akaratlagos befolyásolásakor a citromevő gyerek és a trombitás példáján említettük. A szerv akaratlagos befolyásolását mindaddig végzi. Végül nem kevésbé jó eredmény érhető el a már említett testtartás javításában a különböző gerincgyakorlatokkal is. ha a terápiás lehetőség szerint csoportosítjuk. hogy e területek megfelelnek a vegetatív idegrendszer főbb idegdúcai és fonatai által közösen beidegzett 224 . − trikónászana (három-szögállás). A modern jógik azt állítják. A tipikus jóga-gyógymód nem ez. Az egyes testtájakat. majd a prána-légzés segítségével . hogy tudatosan ellentétes tartalmú érzetet kelt a szóban forgó szervvel kapcsolatban. hanem a különböző szervrendszerek működészavarának „preklinikai” észlelése és ebben a stádiumban való elfojtása. az e feletti szervterületen . rendszerint egy pont körül jelentkeznek.DR. Ha általánosságban kellene jellemezni a jóga nyújtotta gyógylehetőségeket. mint mi. amelyek részletesebb ismereteket feltételeznek.

pszichikus légzések szintén jelentős veszélyt rejtenek magukban. Baktay leírja.saját képességeit nem tekintve vagy rosszul felmérve . Nem lenne teljes a jóga-terápia fejezete. Bár lehet hogy csak véletlen társulásról van szó. ha valaki mértéktelenül . sőt éppen ez az oka annak. hogy a nem megfelelő jógázás nemegyszer súlyos ártalmakra vezethet. sirsászana. 6. de gyakran tapasztaltak extraszisztolét. hogy nem hatástalanok a jóga-gyakorlatok. szaglási és tapintási hallucinációk alakulhatnak. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány szerveknek. érzékcsalódások. ha a megfelelő terület ászanáját elvégezzük. sziddhászana. vérköpést eredményezhet. Vinekar szerint a pszichotikus betegek jóga-kezelése kockázatos. olyan ártalmasak is tudnak lenni. hogy gyorsan emelkedő adagú pránájáma alatt bőrkiütések megjelenését észlelte. A különböző testtájak fő gyógy-ászanája: 1.és figyelemösszpontosítási gyakorlatok során szívműködési zavarok is keletkezhetnek. jóga mudra. máris gyógykezeltük az oda tartozó szerveket. E könyv olvasása közben meggyőződhetünk arról. ugyancsak előfordulhat dobhártya-szakadás. nyugtalanság. s ilyen esetben határozottan ellenjavallják ezt a módszert. elsősorban a szív ritmus-zavarai. 225 . 145. akkor nyugodtak lehetnénk. erőltetett légzés miatt látási.végzi a pránajámát. sőt gyakran észleltek ideges légszomjat (asztma nervózum) a nem megfelelő légzésszabályozás miatt. ha nem próbálnánk összegyűjteni a jóga végzésekor keletkező ártalmak lehetőségeit. mégpedig a vegetatív beidegzésük áthangolásával. a ritmusba nem illő szívösszehúzódásokat. Ismeretes. és azonos kezelésüket is azzal indokolják. az arra hajlamosakon epilepsziás rohamot válthat ki. uddijána-bandha. a túlzott. Kezdjük mindjárt a légzéssel. Ha nem lenne semmi hatásuk. halászana. de nem ez a helyzet. A csakra-tannal kapcsolatos modern felfogást az utolsó fejezetben tárgyaljuk részletesen. hogy nem is ártanak. hogy a túlerőltetés a tüdő kapillárisainak megrepedését. A szellemi jóga gyakorlatai és az ún. 2. hogy elég. hallás. Amennyire felhasználhatók a légzésgyakorlatok több betegség kezelésében. Elsősorban idegrendszeri zavarok. 3. mégis fel kell figyelni erre a jelenségre. Leírják schizofréniás tünetek kialakulását a szellemi jóga-kezelés kapcsán. 5. Légzés. Az arra hajlamosakban szív-aritmiát válthat ki.DR. ábra. A túllégzés a mellékpajzsmirigy betegségeiben szenvedőkön görcsöket. szárvangászana. 4.

saját testünk működésének megfigyelésén alapuló egészségtan afféle „önélettan”. NÉHÁNY SZÓ A SZELLEMI JÓGÁRÓL Aki figyelmesen végigolvasta az eddigi fejezeteket az tisztában lehet azzal. hogy a kétségtelenül nem egyértelműen pozitív testgyakorlati rendszert megszabadítsuk filozófiai hátterétől. hogy helyesen alkalmazza-e a tornát vagy sem.kevés kivételtől eltekintve . az nem tudja eldönteni. Ezért hangsúlyoztuk több ízben. aminek feltárása szintén nem volt érdektelen. 226 . ne várjuk tehát tőle. Ellenben szakember kezében igen jó támogatója lehet a jóga a modern kezelésnek. fül-. hogy gyakorlati eszközöket. cikkében: „misztikus tanai és idealista világnézete miatt a felszabadulás után sokáig tabuként kezelték. gégebetegségeket ronthatja javítás helyett. megakadályozva. míg a gyakorlatok erőltetése az ízületi szalagok meghúzódásához vezethet. Természetesen ez az intelem nem vonatkozik magukra az orvosokra. Tehát semmiféle komolyabb betegségben ne kísérletezzünk a jógagyakorlatokkal meggyógyítani magunkat. ha nem szakavatott kezek végzik a gyógyítást. mert ma is mindenki azt hiszi. Kétségtelen. ami elengedhetetlen tényezője annak. hogy a szellemi jógát számos ázsiai vallás alkalmazta módszerei között.DR. Vitathatatlan. A jóga kiterjedtebb alkalmazásával valószínűleg az ártalmaikról is több ismeretünk lesz. és egyáltalán idős korban (65 év felett) nem ajánlható. és mielőbb kihámozhassuk belőle azokat a tényezőket. ez lett a tudatlanság bástyája. amelyek a hasűri nyomást emelik.” Most. hogy a hatha jóga önmagunk. Az eddigiekből is látható azonban. így magasvérnyomás betegségben károsak. hogy a rendszer használhatóságáról egzakt ismereteink alakuljanak ki. A gerincgyakorlatok heveny gerincbetegségekben szintén súlyosbíthatják a kórt. amint hogy a kismedencei gyulladásokat is súlyosbítja. s ez . A legtöbb esetben csak mint kiegészítő kezelés használható. A jóga egzakt módszerű tudományos értékelése nálunk sokáig késett. akiknek az itt felsorolt jógatapasztalatok alapján tág lehetőségük nyílik az önmagukon való kísérletezésre. hogy senki se kockáztassa egészségét. A porckorongsérvre nézve az ardha-maciéndrászana okozhat rosszabbodást. mint amennyit használ. nyugati hirdetői pedig összekeverték az. hogy a már kitört betegséget önmagában megszünteti. Nem valószínű. mert ahhoz a kór pillanatnyi állapotának beható ismerete kell. amit a hatha jógára hivatkozva laikus terjesztői hirdetnek. A jóga elsősorban a megelőzés eszköze. amelyek a modern testkultúra továbbfejlődését is elősegíthetik. hogy e könyv elolvasása után bárki is higgyen a jóga által elérhető halhatatlanságban vagy abban a számtalan alaptalan „csodás ígéretben”. A hasizmok hirtelen összehúzódása a sérvre hajlamosakra lehet káros. és nyilván a többi gerincgyakorlat is veszélyes. Éppúgy a szem heveny megbetegedéseit vagy a heveny orr-. Ez az orvos feladata. hanem forduljunk bátran orvoshoz. hogy a szakértelem nélkül végzett és túlhajtott jógázás egyáltalán nem használ a betegségek gyógyításában. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Az egyes ászanák gyakorlása sem teljesen veszélytelen A jóga-ülések a heveny ízületi gyulladásos állapotot ronthatják. annak eddigi szerepét a szellemi jóga vette át. A jógát egyébként sem ajánlatos egyedüli gyógymódként használni. alkalmazó világnézeti rendszert és az általa alkalmazott szellemi jóga technikáját! A jógik által elért „természetfeletti” képességeket pedig a filozófiai háttérrel magyarázták. hogy már sikerült a hatha jógáról. E nélkül többet árthat valaki magának. hogy a szellemi jóga vallás vagy legalábbis valamilyen világnézet. Nagyon helyesen jegyzi meg Lángfi és Mónus a Jóga és a modern ember c. amelynek célja. és józan belátásuknak megfelelően a gyakorlatok terápiában való alkalmazására. emiatt a nemi érés előtt gyakorolva ugyancsak zavarokat okozhat. Önmagán csak az orvos kísérletezhet. Akinek nincs szakképzettsége. Ezt csak a modern komplex orvosi kezelés biztosíthatja. és főleg ne végezzen öngyógyítást. de csak szakember kezében! E könyvben felsorolt gyógyhatásokat olvasva ne bízzuk magunkat saját ítélőképességünkre. Az uddijána-bandha (hasbeszívás) a legtöbb szívbetegségben zavarokat hozhat létre. éspedig mindenki által egyszerűen alkalmazható eszközöket teremtsen az egészség megőrzésére és egy természethez közel álló életmód megteremtésére. pubertás előtt pedig a nemi érzés zavarát idézi elő. Némely esetben az idült ízületi panaszokat is rontja a rendszerint az ülések nem megfelelő adagolása. a vérnyomást is fokozzák. A legtöbb fordított testhelyzetű gyakorlat a nemi szervekre hat. a jóga-tornáról a misztikus ködöt elfújni. Hasonló a helyzet a fordított testhelyzetű gyakorlatokkal is: elsősorban a magasvérnyomás betegségben. hogy ennek a rendszernek számos fogyatékossága van.minden komolyabb betegségre érvényes. A hasizomgyakorlatok közül azok. A ködösítés messzemenően sikerült.

jóga-mutatvány 15000 tanú előtt Masulipatam. hogy még most. a másik a szánkja-rendszer. s a babonás hiedelmek bizonyítására és azok terjesztésére használják fel. hogy a jóga az egyes vallások kialakulásától függetlenül keletkezett. december 15. Azzal nem megyünk előbbre. Kár lenne azonban az évezredek alatt összegyűjtött tapasztalatot csak azért veszni hagyni. mint a hatha jóga. aki mint valami éles késsel elválassza a tudomány szempontjából értékes részt az értéktelen és képzeletszülte babonás elemektől. hogy benne nem a védánta-. csak elsősorban az idegrendszer működésének megismerését. a hinduizmus stb. A jógának a vallásoktól való különállóságát is bizonyítja. A védánta alkotja a legtöbb vallás filozófiai alapját. és szerkesztője angol. beépítették vallásos elképzeléseikbe. a XX. A szellemi jóga éppolyan gyakorlatrendszer. Brunton saját szavaival: “Az első . Annyira jól beépítették. Felfogása. amilyenekre más nem képes. természettudományos jellegű. ami az idegműködés precíz megfigyelésén és az idegrendszer törvényeinek gyakorlati alkalmazásán alapszik. élve eltemettetési mutatvány. amely angol tulajdonban van. 227 . Leggyakoribb az ún. mert nem akad senki. íme a bizonyítékok. akinek egy egész életre visszanyúló alapos újságírói tapasztalatai vannak: Harminc percig elevenen eltemetve. Ősi technika ez. ha a jógik tudását csökkenteni akarnánk.DR. nézzünk néhány szemelvényt azokból a mutatványokból. Pedig éppen azzal ártunk leginkább a helyes világnézet kialakításának és az örvendetesen terjedő tudományos gondolkodásnak. De tudomány is ez. amelyeket a jógik és főleg a fakírok követőik ámulatára bemutatnak.a védánta filozófiával ellentétben . A történelmi részben is láttuk. mik is azok a híres „természetfeletti” jógi-tettek? ÉLVE ELTEMETTETÉS. valamint tudományos kísérletekkel kell meggyőződni az egyes jelenségek valós vagy hamis voltáról.hasonló a modern tudományos világnézethez. Mielőtt magyarázni próbálnánk e különös jelenségeket. hogy a hosszú együttlét a különböző vallásfilozófiákkal .. Itt csak egy módon lehet tiszta vizet önteni a pohárba: megközelíthetővé kell azt tenni a modern tudomány számára. a The Madras Mailból. Ha nem foglalkozunk a kérdéssel. s a tudományos gondolkodás mércéjével. amelynek nagy horderejét a régi vallások papjai felismerték. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Vallás a brahmanizmus. de a szellemi jóga nem. és külön e célra szerkesztett sírba temetteti magát.mármint bizonyíték . egyik a védánta-. társaságokban beszélnek róla. amelyben a hindu a maga körül látható világot rendszerezi. Ezeket ma is mindenütt híresztelik.ÉS TUDOMÁNYOS MAGYARÁZATUK A jógik és fakírok “csodás” tetteit világszerte ismerik. ha a kettőt összekeverjük. hanem a szánkjarendszer elemei találhatók meg. akkor pedig mi a tudományos magyarázatuk? Csak így küszöbölhető ki a szellemi jóga terjedésének káros hatása. ha pontosan megvizsgáljuk: igazak-e ezek a híresztelések.egy kivágás az egyik megbízható indiai újságból. Brunton a következőket írja. hogy bebizonyítsa az élve eltemettetés mutatványát. aki a vallás és a szellemi jóga különállóságát hirdeti. Rájöttek ugyanis hogy szükségük van a jógik tudományára ahhoz. Leginkább a jógik „csodás tetteivel” élnek vissza. ami valóban pozitív tudás benne. a dzsainizmus. az idegrendszer biológiájának tudománya. akkor oldjuk meg legkevésbé a problémákat. filozófiája. s ha igen. Később a brahman papok engedtek inkább.. számos könyv és útleírás foglalkozik velük. MÁS FAKÍR-MUTATVÁNYOK . Sokkal célravezetőbb a helyes világnézet kialakítása szempontjából. egészében azonban a mai modern természetrajzhoz hasonló. tehát természettudomány. mert sok részletben többet tudnak nálunk. buddhizmus. 1936. és valóban véghezvisznek olyan dolgokat. Kétségtelen. Nézzük először. A szánkja természetrendszerezése sajátos és részben nem helytálló. MÉREGEVÉS. és csak így tehető közkinccsé az. nehogy a jógik teljesen kiszakadjanak hatáskörükből. és hogy a belőle eredő lehetőségeket magukhoz ragadják. amelynek során a jógi szünetelteti életműködéseit. hogy mindenkivel el tudják hitetni elképzeléseiket. A hindu bölcseletekben egyébként két nagy irányzat ismeretes: az. közvetlenül a buddhizmus keletkezése előtt.a szellemi jógára is rányomta bélyegét. sőt egy időben éles ellentét volt a brahman papok és a jógik között. A szánkja a védántával szemben természetfilozófiai. főleg a vegetatív idegrendszer tudatossá tételét igyekszik elérni. század második felében is úttörőnek számít. világnézete pedig .

W. Miután a jelzett idő letelt.«„ “Ennek az utóbbi esetnek . hogy huszonöt órán keresztül sírban feküdt. F.a merev test hajlékonnyá válik. Raman Rao alezredes. A kísérlet nem a nyilvánosság számára való . hogy szigorú ellenőrzésre került sor. és elektrokardiogramot is csináltak róla. aki több könyvet írt az indiai. majd leeresztették egy gödörbe. K. hogy cselekedetét saját felelősségére viszi végbe. DeraDun kerületben. vagyis a gondolat tökéletes elmerülésének . A vizsgálat azt mutatta. a jógit transzállapotban találták benne. Újabb fél óra múlva visszanyerte öntudatát. kerületi egészségügyi tiszt.fűzi hozzá.a jóga nyolcadik és utolsó fokának . reggel hét és tíz óra között. továbbá különböző más orvosok jelenlétében Swami Vidyalankar jógi azzal a különös mutatvánnyal lepte meg a közönséget. Tanítványai eltemetik. hogy az akkoriban angol megszállás alatt levő Indiában az angol tiszteket. Több más csodatételt is bemutatott. A következő esetet is egy indiai újságból veszi: „Itt következik egy Észak-Indiában jól ismert újabb esetről szóló hírlapi tudósítás: Egy jógi negyven nap után felébred a samadhi. A sírba való belépés előtt a jógi. böjtölésből és a levegő . Az adeptus huszonnégy órai titkos előkészületet végez. aki mint felügyelő működött.holttestet' megvizsgálták. soha el nem felejthet. így érthető. különösen pedig az angol újságírókat tartja a szavahihetőség legbiztosabb támaszainak. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány »Említésre méltó jógateljesítményt mutatott be Sankara Narayanaswami mysorei jógi vasárnap este a sri Ramalingeswarasvami-templom előtt. emeljék ki. akik a .Om' szót.bár hosszabb időt töltött Indiában és több jógival megismerkedett .Rishikesben. Ez a jógi ezúttal már harmadszor került ilyen transzállapotba. aki hallotta. amelyet senki. és olyan sóhajt hallatnak. Miután körülbelül fél órával utóbb a ládát felhúzták.hasonló élve eltemettetést nem látott.” Brunton. aki a hadsereg tagja és egyben képesített orvos is. Ugyanakkor szívét megvizsgálták. amelynél magam is ott voltam. aki akkor már több napja böjtölt.írja tovább Brunton . és öntudatlanná válik. hogy a belépése után negyvenötödik napon.«„ 228 . a kísérlet előtt átvette a jógi levelét. katonaorvosokat.DR. hogy kimondja a szent . hogy mindkét szervét tökéletesen hatalmában tartotta.nyeléséből’ áll. A tömeg tapsolt. az adeptus visszatért az életbe. a szorosan összezárt ajkak szétválnak. az adeptus . amelyet rögtön a jógi belépte után becementeztek. mintegy 15000 emberből álló gyülekezet jelenlétében. a másikban csak tizenöt percet töltött halálos transzban. és testét olajjal dörzsöljék be. Azután összeszorítja ütőereit. rendelkezést hagyott hátra. Ő tette közzé az alábbi jelentést a londoni Sunday Expressben: »A „halálból” való feltámadás meglehetősen elterjedt gyakorlat az indiai mágiában. köztük azt. a földön guggolva hirtelen elállította szívét és érverését. Lehunyt szemmel.a bizonyító ereje különösen abban rejlik. október 10-én transzállapotba merült. A jógit egyenesen erre a célra készült ládába helyezték. a Hardwar közelében fekvő szent zarándokhelyen. miközben a jógi a bűnbánatnak ezt legmagasabb formáját végezte.oxigénkábulatban van. Yeats-Brown őrnagytól származik. Az orvosok. egyiptomi és tibeti mágusok képességeiről. ahol egy fiatal hindu jógi lesoványodott testét nézők ezreinek jelenlétében a minap emelték ki erre a célra előkészített sírjából.a beavatott . A bejáratot kő zárta el. ha hallják. Brunton . Őrséget állítottak fel megfigyelésére. Első transzállapotában kezét részben elrágták a fehér hangyák. Ahmedabad hatósági főorvosa. »Érdekes esete játszódott le a samadhinak.barátomtól. megállapították minden életmegnyilvánulás hiányát.«” Brunton a jógik „csodás” képességeinek bemutatását a következőképpen folytatja: „A harmadik bizonysága madrasi Sunday Times 1936 februári számából való. Mielőtt a transzállapot bekövetkeznék. eredetileg angol újságíró volt. Egyik alkalommal. Körülbelül fél óra hosszat elevenen volt eltemetve. Magam is kétszer láttam. amelyben kijelenti. amely tisztálkodásból. Ennélfogva bizonyos. Az egész idő alatt se nem evett. az adeptus egy óra hosszat. Az élő sírját azután fallal vették körül és a falon kívül hat héten keresztül óriási hindu tömeg várakozott ájtatosan. Így hangzik: Aki uralkodik a szívén és az érverésén »Harry ezredes.(transz-) ból. ő maga . hogy meglehetősen hosszú ideig irányította szíve és érverése tevékenységét. amelyet ezután földdel fedtek le. aki húsz esztendőn keresztül a Bengal Lacers indiai lovasezrednél szolgált. A jógi 1935. se nem ivott.« „A második bizonyíték . hogy egy képzett angol jelenlétében történt. egy alig 16 láb hosszú és körülbelül 2 vagy 5 láb magas befalazott üregben.

már tudományos magyarázatot ad az élve eltemettetésre. ez csak óvóintézkedés. Ne is próbálkozzon vele senki. aki orvos és Bruntonnál jóval reálisabban látja a kérdést.. Némelyikük szokott is fakír allűrökkel fellépni.nem egyéb. mint a vegetatív működések nagyfokú akaratlagos csökkentése. Híres példája ez utóbbi képességnek az. hogy a gége elérhető legyen. mit ír erről és egy másik mutatványról Baktay Ervin: „. A koporsót a maharadzsa pecsétjével lepecsételve zárták le.. hogy a szamádhiból visszatért Haridász egy éjjel eltűnt a mutatványáért lelkesedő és őt »szent« . Honigberger. hogy a nyelvvel elzárják a gégebemenetet. túlzott persziflázst írta le ezt a mesét. mindben meg lehetett találni azokat a közismert »misztikus« csodákat a mangófáról. belehalt. (Erről a kísérletről a brassói születésű dr. Ami pedig a feldobott kötél és a szétdarabolt gyermek históriáját illeti ennek eredetét néhány év előtt sikerült kinyomozni. hanem a »fakír« a kihajtás és sarjadzás minden egyes fázisa közt letakarja kendőjével a cserepet. hogy a saját szemükkel látták. Az igazság a dologban az .. A történelmi igazság kedvéért hozzá kell azonban fűznünk ehhez a tanúk által igazolt esethez folytatja Weninger -. Baktay ismertetése ugyanakkor rámutat. még ma is vannak komoly emberek. hogy itt az életműködésnek előttünk érthetetlen felfüggesztéséről volt szó. A lahorei maharadzsa leggondosabb ellenőrzése mellett (Randzsit Szingh volt e mahárádzsa) a múlt század elején eltemettette magát. ereit szűkíteni és tágítani tudja. Ezenkívül a tudat minden rezdülését kiiktathatja. Mindezt mint kétségtelen tényt írták le. Így is hihetetlen kézügyességre. sőt talán a tömegszuggerálás bizonyos fokára van szüksége.teljesen kikapcsolhatják életműködéseiket eltemettetik magukat olyan állapotban. ami arra int.mint a leíró saját szemével látott való tény! És azóta ez a mese könyvről könyvre és szájról szájra járt. hogy a mangófa . eltűnik odafenn. de megmagyarázhatatlan csodáról szó sem lehet. sőt állítólag a föld vonzóereje alól is kiszabadíthatja magát. amelyet a fakír a néző szeme láttára növel egy magból. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Weninger. hogy a legfantasztikusabb mutatvány egyszerű mese. A hatha jóga mesterei . a sírdombon árpát ültettek.hitelt érdemlő leírások szerint .” A leghajmeresztőbb híresztelések egyike az ún. akaratlagosan mozgatja gyomrát és beleit. hogy a légutakba szennyeződés ne kerül mialatt a légzés és szívverés nagy- 229 . A mangófa nem a néző szeme láttára növekszik. amely ki is nőtt a fallal körülvett és szigorúan őrzött helyen. mint temetéskor! Ez is azt bizonyítja. hogy a tökéletesen képzett jógi teljesen ura szervezetének. amely a tetszhalálhoz hasonló állapotot eredményez. A vegetatív működések lecsökkentésekor a jógi a légutakat. Mikor később híres eltemettetési mutatványát megismételte..DR. kötélcsoda. akik mindenféle »tudományos« magyarázatokkal kommentálják ezt a soha elő nem fordult esetet!” Láthatjuk tehát.ként tisztelő rádzsa háremének egyik tündérével. hogyan gyűjtötte és terjesztette a mai általános képet Indiáról az ott járt sok „szavahihető” utazó. Úgy huszonöt-harminc vagy még több évvel ezelőtt egy amerikai újságíró mint készakarva kieszelt. amit Szádhu Haridász produkált. és súlytalanná válhatik.folytatja Baktay -. A mi bűvészünk is (itt egy indiai szálloda bejáratos bűvészéről van szó) bemutatta a második estén. hogy nyelvét annyira hátraöltse. mire a gyermek épségben talpra ugrik.amit nem az újságírók fantáziája eszelt ki . amelyekről objektív megfigyelők leírásaiból értesülhetünk? Már említettük. intuitív távolbalátásra lehet képes és tudományos megismerések is nyílhatnak számára minden analizáló.csoda nem egyéb rendkívül ügyes szemfényvesztésnél. amely a téli álmot alvó emlősök állapotára emlékeztet. A fakírok csodái címmel a következőket írja: „Melyek a leghitelesebb »csodák«.). magával vive egy gyermeket és egy kést. amit az indiai szemfényvesztésekről híresztelnek. Radzsit Szingh udvari orvosa is beszámolt emlékirataiban mint szemtanú. Az elhantolás napján a jógit megborotválták – és 40 nap múlva az arc ugyanolyan sima volt. azzal. ugyanis a jógik ehhez előbb átvágják a nyelv alsó felszínét a szájfenékhez rögzítő nyelvféket vagy frenulumot. a garatot a nyelv erős hátraöltésével zárja el. hogy a fakír felmászik a levegőbe dobott kötélen. A tetszhalál állapota természetesen nem attól áll elő. testét minden elemmel szemben érzéktelenné teheti (a tűz és mérgek nem ártanak neki). és 40 nap múlva élve emelték ki sírjából.. majd a gyermek véres darabjai potyognak le a magasból. Régebben valahány Indiáról szóló könyv került az ember kezébe..a szemfényvesztőket az idegenek rendszerint egy kalap alá veszik a »fakírokkal«. nehogy mindent elhiggyünk. de nemsokára ismét felmerült a história valami utazónak a könyvében . vagy arról. Lássuk. Az élve eltemettetés . fáradságos metodika nélkül. Akaratlagosan képes elállítani szívverését. végül megjelenik a fakír is véres késével és megérinti a szétdarabolt koncokat.

Ilyen állapotban pl. 200. folyamatos regisztrálás második elvezetésben (a szív-görbe alatt az időjelzés 0. a vágusz ideggel gátolható. Ezt a légzésgyakorlatok segítségével érik el. ábra. Az élve eltemettetés egyik előtanulmánya a szívritmus akaratlagos befolyásolása. Jellegzetessége az EKG-nak.) 230 . annyi azonban bizonyos. Hasonló ez az állapot az ún. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány mértékben lelassul. Nem ismeretes. hogy a jógik is használnának valamilyen szert a tetszhalálszerű állapot elérésére. majd 120as (147. Vinekar és munkatársai leírják. hőmérséklete csökken. A tetszhalál úgy áll elő. az idegrendszer aktivitását nagymértékben csökkentő gyógyszert indiai népi gyógyszerből fejlesztették ki. amelyet a modern orvostudomány a vegetatív központok gyógyszeres befolyásolásával csak a legutóbbi évtizedben tudott létrehozni. A pitvarban levő ingerképző terület. hogy a ritmus lassulásával párhuzamosan a pitvar működését jelző P-hullám mind kisebb és kisebb lesz. ábra). amelyek egyébként életveszélyesek lennének. hogy az általuk légzésgyakorlatokkal kezelt betegek némelyike feltűnő képességeket mutatott a szívritmus befolyásolására. hogy a teljes ellazítással és az anyagcserének tudatosan minimumra csökkentésével a légzés és szívverés annyira lelassul. Ezután ismét 75-ös pulzus jelentkezik. A hibernált beteg anyagcseréje leszáll. a pulzus percenként kb. 146. szinusz csomó. amin jól látszik a szív ritmusának változása. a nyílnál kezdődik a gyakorlat. Az egyetlen közreadott EKG-ból nem lehet ítéletet mondani. 8 másodperc múlva 60-ra. másodperc múlva 46. amely az egész szív összehúzódását vezérli. hibernáció állapotához. A 3 másodperces szünet után mutatkozó szívösszehúzódásban a P-hullám teljesen hiányzik. olyan vezető irányítása alatt. A légzésszabályozás közbeiktatásával feltételes reflexet építenek ki az agykéreg és a szívre lassítólag ható idegközpontok között. súlyos műtétek is végezhetők. míg a pitvari ingerképzés megszűnt. hogy látszólag teljesen megszűnik (ez évtizedekig végzett speciális légzésgyakorlatok és koncentrációs tréningek segítségével érhető el.1 mp-ben van megadva. valószínű azonban. majd három másodperces szünet következik. 2. A gyakorlat megkezdése után 4 másodperccel a szám 150-esre csökken. amit már néhány hetes gyakorit után is jelentős tökélyre vitt. hogy a szívkamra automáciája lépett működésbe. Ez arra mutat. hogy a reserpint.8 mp. a leghosszabb szünet kb. A szívműködés akaratlagos lassításáról felvett elektrokardiogram ( Vahia és munkatársai szerint). hogy a gyakorlatot bemutató egyén a pitvari ingerképzést gátolta. Az EKG-felvétel kezdetén a szívösszehúzódások igen szaporák. és a lassúbb ritmus a kamrai spontán összehúzódásokból adódott. Az első P-hullám a szünet utáni harmadik szívöszszehúzódáskor jelenik meg. aki az évezredes tudomány minden fortélyát ismeri). az ún.DR. éspedig közvetlenül a T-hullám után. s esetleg a nagyobb hatás kedvéért föld alá is temetik a jógit. Az egyik ilyen páciensről elektrokardiogramot is készítettek.

old. A szívműködés gyorsítása valószínűleg fokozott szimpatikus izgalom révén érhető el. vagy pedig. Jóga-gyakorlatokkal lehetséges a szívritmus gyorsítása is. Mudra jóga A mudra jóga a hatha jógával rokon rendszer. 231 . jóga E rendszer szervérzések teljes tudatba vonását célozza. A bemutatott példákból látható. A méregevés trükkjét már ismertettem a szándékos hányás gyakorlatának leírásakor (l. a szív egy ideig nem működik. A „képzőművészet jógájának” is nevezhetnénk. precíz gyakorlatok segítségével akaratlagosan befolyásolhatóvá teszi. amelyek tökéletesítését ugyancsak komplikált gyakorlatok és előképzés rendszerén keresztül lehet elsajátítani.befolyásolását testtartások révén. milyen főbb szellemi jóga-iskolák ismeretesek egyáltalán. amelynek lényege az. Nem mindegyik szellemi jógi törekszik a szívműködés befolyásolására vagy egyéb mutatványok végzésére. nézzük meg. hogy a jógik „csodái” vagy kitalált mesék. hogy a légzéssel mesterségesen fokozott.DR.rendszerint különböző szimmetriájú . amely különböző testtartások. 4. 192. amennyiben igazak. hogy miként gyakorolják a szellemi jógik az idegrendszer feletti uralmat. A szellemi jóga-iskolának egész serege ismeretes. Jantra jóga A mértani formák gyakorlatszerű szemléletéből áll. a szívgyorsító vagy akcelerátor idegek izgalmával. mert a gyakorlatok végzéséhez számos . Laja-krija jóga Ez a szexualitás jógája: a nemi működések és a közösülés magasiskolája. A SZELLEMI JÓGA ISKOLÁI 1. s így tudatos uralmat szerez a vegetatív működések felett. mint a lassítását. sőt ezt egyszerűbb elérni. Ezek közül csak a legfontosabbakat mutatjuk be röviden.ábraanyag szükséges (148. zörejeknek és harmóniáknak a szervezetre. Mielőtt rátérnénk arra.). Az egyes irányzatok eléggé eltérők is lehetnek aszerint. ami a szív ritmusát lassítja. Nada. 5. majd a működés szabályozását átveszi a kamra automáciája. Mantra jóga Zenei jóga: a hangoknak. elsősorban az idegrendszerre gyakorolt hatását vizsgálja. hogy a mérget másodpercek alatt kihányják. hanem a gondolati tevékenység. 2. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Kézenfekvő tehát az a feltételezés. ami lassúbb pulzusszámot eredményez. és tulajdonképpen az alaknak az idegrendszerre és a vegetatív működésekre gyakorolt hatását használja ki. vágusz ideg izgalma gátolja a pitvari ingerképzést. ábra). 3. célozzák. igen könnyen megmagyarázhatók élettani ismereteinkkel. Ezek azonban nem a szervezet egészségének fenntartását. Csak jó hallásúak gyakorolhatják. hogy az iskola a szervezet működésének milyen területét igyekszik kiaknázni. Ezután megszűnik a pitvari ingerképzés. mudrák gyakorlásából áll. a normálisan tudattól függetlenül működő szerveket aprólékos.

hogy minden egyes szellemi jóga irányzatban megvan. hogy rajta keresztül a szellemi jóga praktikájába bepillantást nyerjünk. Nem célunk a számos jóga-iskola részletes leírása. A rádzsa jógának is számos alfaja ismeretes. Mindkettő valójában nem külön jóga-iskola. Míg a nada jógában a szervérzések tudatba hozása a cél. a dnyána jóga. az ún. Rádzsa jóga A rádzsa jóga tulajdonképpen jóga-akadémia. ezért inkább két példát ragadunk ki. mint pl. amelyek a szellemi jóga egészére és módszereire is fényt vetnek. E fokozat elérése az idegrendszer és az egész élettevékenység feletti teljes tudatos befolyással. Ábra a jantra jóga gyakorlásához (Weninger után) 6. a karma jóga. a bhakti jóga. így kiválóan alkalmas arra. Laja jóga Az akaraterő és a tudati tevékenység kiművelését célzó rendszer. Mintegy fő metodikai alapgyakorlat. 232 .DR. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 148. a jóga ismeretek legmagasabb iskolája. 7. uralommal azonos. A felsoroltakon kívül többek között még két jógafélét szoktak emlegetni. addig a Iája jóga az akaratlagos működéseket függetleníteni igyekszik az érző (afferens) ingerületektől. sőt éppen az jellemző rá. amely minden típusú jógában megtalálható. kundalini jógát és a szamádhi jógát. ábra.

A jóga szerint az életerő a legalsó csakrában található. végül a szahaszrára csakra a fejtetőnél található (149. A modern jóga-szerzők az egyes csakrákat a vegetatív idegrendszer dúcaival. pedig rögtön látni fogjuk. Ha mi új jelenséget fedezünk fel. aminek következtében csak szakértők számára érthető. Felette. ami csak az idegen nyelvezet miatt érthetetlen. amelyet az agykéreggel azonosítanak. A szív táján található az anahat csakra. a szusumna.van. míg el nem éri a legmagasabbat. A jóga célja az. a hatodik a ganglion ciliarénak vagy a hypothalamusnak. 149. ez kiemelkedő szerepű a központok között. Hét ilyen központ . így a fogalmak kialakulása jól rendszerezhetően történik. hanem egyszerű tapasztalati.kis módosításokkal . az ún. ábra. Az adzsna csakra a szemek között és felett. hogy a különböző gyakorlatokkal a kundalini energiát a legfelső csakráig vezesse. Sajnos. A csakrákat egymással is összekötik vezetékek. A szellemi jóga gyakorlatainak hatására ez az ún. Ez a szimbolizmus igen nagy akadálya a régi szövegeknek modern nyelvre való lefordításakor. idá és pingalá. a negyedik a szív vegetatív fonatának. ettől kétoldalt az ún. Elvi alapjuk a terápiás részben már említett csakra-tan. a legfelső csakra minden bizonnyal azonos az agykéreggel (150. A jóga-tan szerint ezekből a „prána-telepekből” az egész testbe szétáramlik a prána . a köldök magasságában van a manipura csakra. A legalsó csakra a plexus pudendus beidegzési területének felel meg. annak igyekszünk rögtön új nevet is adni. hasonló jelenségek neveit használni új értelemben. élettani rendszerrel állunk szemben.csakra . Ez a magyarázat . a második a belek (plexus mesentericus) vegetatív fonatainak. csakráról csakrára. A hét csakra elhelyezkedése az egyes tájaknak megfelelően. a nyak és a fej területén helyezkednek el. amelyek a prána-áramlás kitüntetett helyei. hanem módszerében is. hogy nem valami „földöntúli”. A legalsó az ún. az ötödik a garat és a nyak vegetatív dúcainak.valóban elfogadható. muládhára csakra. ábra). amelyet egy feltekeredett kígyó jelképez. amelynek eredeti leírás a következőképpen szól. Középen fekszik a fővezeték. ábra).DR. szimbolikus megjelölésrendszer alakult ki. a harmadik a ganglion celiacum mellékvese komplexumnak. amely a nemi szervek magasságában található. E fölött. míg a visuddha csakra a garat magasságában helyezkedik el. nádikon. A régi hinduk viszont a felfedezett új jelenségekre igyekeztek régi. idegfonataival azonosítják. Az emberi test különböző helyein jellegzetes centrumok. központok vagy csakrák találhatók. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány A KUNDALINI JÓGA A kundalini jóga a hatha jógából megismert prána gyakorlatok továbbfejlesztése. de még mindig a has alsó részében fekszik a szvadisthána csakra. amelyek megközelítőleg egybeesnek a jóga által megjelölt erőközpontok helyeivel. kundalini kígyó (innen a kundalini jóga elnevezés is) felfelé kezd kúszni. 233 . a törzs. Kivétel ez alól a legfelső csakra. amelyek egymás felett. a régi hindu és a modern tudományos nyelvezet nemcsak szavakban tér el egymástól. míg a hetedik. Ez a most ismertetett csakra-tan első pillanatra aligha tűnik tudományos módszerek számára megközelíthetőnek. kétoldalt az idá és pingalá vezetékei.kisebbnagyobb vezetékeken.

hogy a legkönnyebb a legalsó csakrának. Jól összevág ezzel az a mindennapi tapasztalat is. vagy pl. Hogyan fedezhették. még a szövegben is) A „kundalini kígyó felszállása” valószínűleg az egyes vegetatív szervcsoportok működésének tudatosítását jelenti. Többé-kevésbé a bélműködésbe is bele tudunk szólni akaratlagosan. hogy feltételezhető legyen ilyen precíz anatómiai ismeret a régi jógikról. a nemi szervek csakrájának a befolyásolása. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 150. mint pl. A szellemi jóga egyik elvi bázisát jelentő csakra-tan anatómiai magyarázatában nem is az a néhány . fel pl. a vegetatív idegrendszer részletes anatómiája. a légzést és táplálék felvételét kivéve. de azután mind feljebb és feljebb haladva. de az ilyen vizsgálatok sohasem eredményezhetnek olyan típusú megismerést. a hipotalamusz vegetatív centrumairól. hanem éppen az a tény. a szemizmok között megbújó. Hogy miért épp ez a probléma? Azért ez. ha nem is végeztek boncolásokat? Vagy vegyük a többi dúcot. hiszen a nemi szervek működtetésében nagy része van normálisan is az akaratlagos szférának. ez kétségtelen. ábra. Az egyes csakrák elhelyezkedésének vegetatív idegrendszeri magyarázata (l. a székletürítést is befolyásolni tudjuk. amelyek az egyes szervekben rejtőznek. hogy túlságosan jól megfelelnek az egyes „erőközpontok” a fent vázolt vegetatív idegrendszeri területeknek. amelyek felfedezése pontos élettani vizsgálatok ezreit és mikroszkópos megfigyeléseket igényelt. Pontos önmegfigyeléssel is fel lehet deríteni a szervezet főbb működéseit. amennyiben pl. A jógik módszerei kivétel nélkül az önmegfigyelésből és embertársaik életműködéseinek külső megfigyeléséből álltak. 234 .részlet okoz problémát. nem beszélve a gerincvelő. a szokásos állatkísérletes és boncolásos módszernek.DR. Természetesen nem akarom lebecsülni az önkísérletek létjogosultságát vagy alárendelni pl. egyre nehezebb az egyes idegfonatokhoz tartozó zsigerek akaratlagos befolyásolhatósága. milliméteres ganglion ciliárét.jelenleg nem világos . mert „túl szép” ahhoz.

amelyek szinte közmondásosan hatnak a belek tónusára. a hasüreg felső részére lokalizálódnak. hogy az egyes érzésközpontok hatással vannak egymásra. A jóga szerint minden csakrának van egy kellemetlen és egy kellemes érzéscsoportot jelentő működése. Vagy vegyük a következő csakrát. amelyek szexuális tartalmúak vagy szexuálisan motiválódnak.DR. mint a test olyan körülírt területei ahol mindig azonos természetű szervérzetek tapasztalhatók (lokalizálhatók). fajtáit megfigyeli. de előbb arra keressünk választ. a szív tájékán. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Honnan ered mégis ez a feltűnő megegyezés? Rögtön feleletet kapunk erre a kérdésre. Ezek a területek a jógi szempontjából nemcsak azért fontosak. ezek minőségét. Hasonló a helyzet a belek területén. a szemek között stb. hogy mit tehet és mit nem. hanem normális tónusukból mindig lehet következtetni a szervrendszer saját működési állapotára is. hanem az élet számos más megnyilvánulásában is. Okfejtéseinket összefoglalva meg kell állapítani. ami messzemenő ismeretanyagot eredményez a szervezet működésére vonatkozólag. Ebből áll az a tudomány. hogy szervezetében milyen szervérzésváltozást kelt. Ez persze nem jelenti azt. amelyekkel a szervek működését befolyásolhatja. több-kevesebb mértékben „prána-áramlást indítanak” a muladhára csakrában (ezt aztán a regényíróktól a filmproducerekig mindenki ki is használja. ahova valamilyen érzet lokalizálódik. tisztában van azok alapvető. hanem azt. hiszen a csakra-hálózat valójában érzetlokalizációs térkép. indítékadó hatásával. A külső ingereket aszerint osztályozza. a kínaiak vagy az ókori egyiptomiak ismert testvezeték-rendszerét mindenáron a test ereivel vagy idegeivel akarja azonosítani.hasonló ismeretei. vagy letagadhatná-e valaki. mert ez teljesen egyezik a hindu tannal és annak gondolatvilágával. hogy saját mindennapi tapasztalataink is tartalmaznak olyan ismeretanyagot. hanem egyszerűen azért. hogy ez igen valószínű. s így alakult ki az erőközpont fogalma. Ezek nemcsak magukban a nemi funkciókban jutnak a tudatba. amelyekhez nem feltétlenül szükséges a direkt bonctani kapcsolat. hanem a nemi szervek és a végbél régiójára lokalizálható szervérzések összegével. Ezeknek az érzeteknek a tudatos elemzésével méri le a jógi. hogy megjelölték mindazokat a területeket. Arra is rájöttek. Például a muládhára csakra tehát nem a plexus pudendusszsal mint anatómiai szerkezettel azonos. Ebbe a hibába esik számos régi és modern magyarázó. hogy a csakrák nem mások. hogy ezek csak működésbeli összefüggéseket jelöltek.különleges jógastúdium nélkül is . alaptónus szerepelnek. tisztában lévén ennek az erőközpontnak az alapvető fontosságával). Épp így ismeretesek azok az érzetek is. Pedig könnyű belátni. de még sokkal központibb helyet foglalnak el ezek a jógában. eléggé körülhatárolt területen jelentkeznek. hogyha a jóga pránát mond. amelyek a gyomor tájékára. Kérdés azonban. Gyakorlatait úgy szerkeszti meg. mert a külső benyomásokra speciális módon reagálva a szervek működését befolyásolják.működésének” felelnek meg. Mindazok a benyomások. ijesztő benyomások hatását. Ismét más érzetek „torkon ragadnak” bennünket. ahol minden egyes életjelenség értelmezésének ez az alapja. s vele a szellemi jóga egyik legfontosabb ismeretanyagát? Azt kell válaszolni. De nem is kell olyan messzire menni. mert manapság is mindenkinek vannak . akkor azon érzetet. amelyek az anahat csakra területének és . amely teljesen egybevág a kundalini jóga területével. Az erőközponttérképeket is nyilván úgy készítették. A csakra tehát magyarul és tudományosan a test olyan területe. ahova egy vagy rendszerint több szervérzés lokalizálódik. hogy azok 235 . amely lehetővé teszi olyan gyakorlatok kidolgozását. hogy valóban az ilyen lokalizálható érzet-csoportok jelentenék-e a csakrákat. Nemcsak ezért. mert másfajta tudásanyag szóba sem jöhet a jóga elfogulatlan megítélése esetében.. elsősorban szervérzet-féleséget kell érteni. Például mindenki jól ismeri a nemi szervek területére lokalizálódó érzeteket. aki pl. elhelyezkedő csakrák esetében is. szervei. De mi már tudjuk. A jógi ezekből az érzetekből méri le a szervek működésbeli állapotát. hogy az élet megható történései a könnyezés révén a szemekhez lokalizálható „speciális szervérzéseket” keltenek?! Láthatjuk tehát. Az ide lokalizálódó érzetek közül számtalanszor tapasztalhattuk pl. pontosan ott. s mik azok a gyakorlatok és rendszabályok. mely a belek magasságában van. hogy ezek mindig szabályosan. hogy a prána-áramlás központjai. Ezért nem egészen helyes az sem. így rájöttek. rendszerezi és kísérletesen befolyásolja. ha a csakrákat a megfelelő helyen vagy annak közelében található vegetatív dúccal vagy fonattal azonosítjuk. hogy itt anatómiai értelemben valami ideget vagy vezetéket kell keresnünk. Vagy szinte mindennap emlegetjük különböző vonatkozásban a szív tájékán érzékelt érzeteket. mit értenek a csakrán? A jóga nem azt állítja. A jóga ezeket az érzeteket jól ismeri. A különböző szervterületekre lokalizált érzeteknek a modern tudományban is általános jelentőséget tulajdonítunk. ezeket vonalakkal kötötték össze. ahol mint mellékvagy alapérzés. erősségét. hogy ezek a központok a test egyes részei. ahová a hinduk a visudha csakrát rajzolják.

Magyarul: a jógi olyan helyzetet vesz fel. gyomorrontás esetében. általános módszer. s ez alatt a jógi valamilyen csakrára vagy érzésfélére figyel. A szamádhi voltaképpen azt az állapotot jelenti. még mindig nem tudjuk. Rögtön tapasztaljuk. mert figyeléseinek tárgya a különböző interoceptív (belső ingerek okozta) érzetek. hanem a jóga minden ágazatában jelenlevő elem. Ezen kell áthaladnia a jóga tanulójának . Ez „normális'' tanuláskor. hogyan éri el mindezt a szellemi jógát gyakorló jógi? A szellemi jóga gyakorlatainak hét típusa vagy fokozata van. és fel is használják a szervek megfigyelésére. aki előzőleg a hatha jógában jártasságot szerez. hanem behunyt szemmel a gyomor tájon érvényesülő érzeteket figyeljük. Ezt a jelenséget a jógik is ismerik. 3. Ilyenkor a figyelem magától oda összpontosul. mozgás vagy egyéb inger nem zavarja. morális-szociális alapszabályokból áll. miket kell tennie (nijama) és mit nem tehet (jama) önmagával és embertársaival szemben. Megszabja a jelöltnek. 5. tehát csak más eszközt alkalmaz a koncentrálóképesség növelésére. hogy néhány másodperc után máris messze kalandozunk szervezetünkben vagy valamilyen emlékképen. Az első fok az ún. amelyek révén . amelyek hét iskolai osztálynak felelnek meg. mint első pillanatra látszik. Igen könnyű a figyelem összpontosítása azokban az esetekben. Próbáljunk csak meg . Itt azonban interoceptív érzésekkel van dolgunk. Ha elfogadjuk is a kundalini jógára vonatkozó fenti magyarázatot. valamilyen szövegnek könyvből való megtanulásakor nem is olyan nehéz.egyedül a szervérzések vizsgálatával . ha a külvilágból jövő inger nem zavarja. Ez nemcsak a hatha jógában leírt légzésszabályozásra vonatkozik. aktedront stb. s ezt csak úgy lehet megfigyelni. Ennek során megtanulja a jógi hogy figyelmét egy pontra sűrítse össze. az érzetek abszolút egyensúlyán és tudatos irányításán van a hangsúly. vesz be. amely teljesen általános. hogyan viselkedjen. E kérdésre a szamádhi jógával kapcsolatban fogunk feleletet kapni. A kérdés azonban most az. a pszichikus légzéssel nagyobb koncentráció-fokot hoznak létre. A beteg szervezet ugyanis nem alkalmas a szellemi jóga gyakorlására. ha el akar jutni a szamádhi állapotába. amely tulajdonképpen az exteroceptív (a külvilágból érkező) ingerek kizárása a tudatból.n i j a m a betartása. s az ezekre való figyelés nem is olyan egyszerű. Szinte „örülnek”. így sokkal gyorsabban és tökéletesebben lehet megismerni az „érzésközpontok” működését. Ez tulajdonképpen előgyakorlat. A negyedik fok a p r a t i a h a r a . mert így nagyobb léptekkel haladhatnak előre 236 . A légzésgyakorlatoknál már leírtuk azt az érdekes jelenséget. mint máskor. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány elősegítsék ezeknek a számára értékes információknak a mind tökéletesebb felvételét és elemzését. ahova nézünk. Az így szerzett megfigyelések azután a fájdalom elmúltával is hasznosíthatók. Ezt kihasználva. s megtanulta az egészség megőrzéséhez szükséges ismereteket. j a m a . nem is tudjuk elterelni figyelmünket a gyomorban jelentkező érzésről. szinte magától kitölti a tudatot a fájdalom. valamint befolyásolását. afféle felvételi vizsga. Hasonló módszert alkalmaz a modern tanuló is. hogy mik azok a módszerek. mint ahogy a jógában mindenütt. mivel szerintük a teljes boldogság érzetével jár. amikor fájdalmat észlelünk. de nem úgy. s azt tudása segítségével az életben elérhető legtökéletesebb állapotba hozta. E fokozatok a következők: 1. A szamádhi elérése minden jógi legfőbb célja. A második fok az á s z a n á k gyakorlása. pszichikus légzésekre. ha valamilyen szervi fájdalmuk van. amelyben zaj.a csélának -.mondjuk . Erre azért van szükség. A SZAMÁDHI JÓGA A szamádhi jóga a kundalini jógához hasonlóan nem izolált jóga-iskola. pl. Az ötödik fok a d h á r a n á gondolat-koncentrációs gyakorlatokból áll. hogy a kilégzés és az azt követő légzésszünet idején sokkal könnyebb a figyelem összpontosítása. 4.a gyomorra figyelni. aki tanulásának megkönnyítésére koffeint. hogy ránézünk. amikor a szellemi jógi hosszú gyakorlatai nyomán . pl. Ekkor könnyedén.az egész szervezet feletti uralom megszerezhető.DR. Ezek lényege az.megszerezte a teljes uralmat szervezete felett. hogy a nagyobb figyelem-összpontosítás érdekében felhasználják a légzés ritmusát. fény. nem nyomja el az amúgy is nehezen érzékelhető belső környezetből jövő érzeteket (interecepciót). 2. Mint látjuk. hanem elsősorban az ún. A harmadik fok a p r á n a j á m a ismerete. Szellemi jógi csak olyan valaki lehet.

centrenkefalonon) keresztül. Itt sem a szervezők.DR. tehát új ismereteket kívánnak feltárni. hogyan kell azokat megváltoztatni. csak ki akarják használni ezt a kellemetlen. nem mintha örülnének magának a fájdalomnak.elsősorban az extázistechnika – világszerte egyre terjed. A hatodik vagy d h j á n a fokon a figyelem összpontosítás atlétája lesz a jógi. hogy azok a fent leírt kutatás és kísérletezés. A szellemi jógatréning alsóbb fokozatai igen hasznosak lehetnek mindenki számára. az ún. de most már a cél is maga az idegrendszer működésváltozása. az általuk nyújtott érzésfélék.újabban már nem a hallucinációt keltő gyógyszereket szedi. így ennek megismerése igen célszerű lenne. Ezek között szép számban találhatók a szellemi jógában ismertetett módszerekhez hasonló gyakorlatok. Ez együtt jár azzal. 7. A szamádhi nem azonos az alvással. áthangolni. csak a legalapvetőbb vegetatív jelentőségű kéregterület. 6. a rendszerint már évek óta folytatott gyakorlatozás következtében. amelyek csak részletes magyarázat és az utasítások pontos betartása mellett . Mindezek ellenére a szellemi jóga egyes gyakorlatai . Ezek számára nem várt lehetőségeket rejt magában a szellemi jóga technikája. az alvásra vonatkozó fejezetet. Ez kétségtelenül az emberileg eszközök nélkül elérhető megfigyelés legtökéletesebb formája. Az esetleg nálunk is várható lelki járványt legjobban úgy kerülhetjük el. A fakírok a tudatos fájdalomkeltést is felhasználják ebből a célból. de ez jelenleg nem is célunk. Ezzel egyáltalán nem akarom lebecsülni a jóga valóban bámulatos. A szamádhi lényege tehát az.normálisan tudatalatti . csak hangsúlyozom. de gyorsan célravezető „tanulóeszközt”. Fel kell világosítani azokat. ha már előre immunizáljuk az embereket az említett tanok veszélyeivel szemben. Nem tárgyaltuk persze magát a szellemi jógatréninget. nincs benne semmi megmagyarázhatatlan „természet feletti” jelenség. Ekkor jelennek meg a „csodálatos” képességek. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány szerveik működésének a megfigyelésében. hanem az ún. hogy az agykéregbe befutó összes specifikus ingerület gátlást szenved.) Itt inkább az a fontos. akik effektíve kutatnak. hogy megmagyarázzuk a vele kapcsolatos jelenségeket és felhívjuk a figyelmet a gyakorlatozásokban rejlő sú- 237 . mert a tudati tevékenység éber. annak nem éri meg a ráfordított időt. Nyugaton az ifjúság széles rétege . azok összefüggései. ezt be tudja szorítani szabad idejébe. old. tehát a felszálló aktiváló rendszer működik (l. A legfelső fokozatok előtt pedig szükséges a neurológus és pszichiáter előzetes vizsgálata és ajánlása. valamint a koncentrált tanulás közvetlen eredményei. a szembe való világítás. Ez tehát egészen tömören és leegyszerűsítve a szellemi jóga egyes fázisainak a lényege. és az is. vagy akár kisebb külső fájdalomingerek sem változtatják meg az agy alfa-ritmusát. s ez magának a központi idegrendszernek a közvetlen vizsgálata és megismerése. így akinek nincs rá szüksége. Ekkorra már megtanulja. Végül a hetedik fok.szervi működését akaratlagosan meg tudja változtatni. Eddig is a központi idegrendszeren keresztül igyekezett hatni szervezetére. Az összes szervek működése már világos előtte. fekete mágia legkülönbözőbb rítusaiban leli örömét. de már a közepes fokok is eléggé veszélyesek. A gyakorlatok jó elsajátítása azonban igen fáradságos és több évet igényel. s eloszlatni a misztikus körítést azzal. mert különben csak idegrendszeri zavart okoz. hanem azok számára. Valószínűleg kialakulhatnak és megerősödnek az agykérget a vegetatív centrumokkal összekötő kapcsolatok.az agy elektromos tevékenysége még külső fájdalomingerekre sem változik. a s z a m á d h i a szellemi jóga legmagasabb foka. De egy dolgot még nem tud.mint azt az elektroenkefalográfiás vizsgálat is igazolják .végezhetők. hogy egy kellemes alapizgalmon kivül az összes egyéb inger ki van zárva a tudatból. akik még hisznek benne. Vahia és munkatársai leírják: ha a meditáció alatt elektroenkefalográfiás vizsgálatot végeznek. amelyek azonban mindig valamilyen szervi működés megváltoztatásából vagy tudatos befolyásolásából állnak.a hippi-járvány keretében . Magának a központi idegrendszer működésének közvetlen befolyásolása azonban még hátra van. valószínűleg a felszálló aktiváló rendszeren (az ún. Amint látjuk. Ezekben is a legfőbb vonzóerő éppen az a misztikus levegő. Az egyes szellemi jóga-módszerek főleg szellemi munkát végzőknek vagy a tudománnyal foglalkozóknak hasznosak. s leginkább ennek látja hasznát is. sőt tiszteletre méltó eredményeit. hogy . miként kell az egyes szervérzésekkel a tudatot maradéktalanul kitölteni. hiszen ekkorra azokat már mind maradéktalanul megtanulta.tehát rendkívül nagy önfegyelemmel . és semmiféle hasznot nem hajt. Olyannyira. azt tapasztalják. hogyan kell a legkellemesebb érzettel a tudatot kitölteni. ami a keleti tanokat körüllengi. hogy ilyenkor pl. limbikus kéreg speciális részei maradnak ébren. hogy a jógi összes . Ebben az állapotban már nem a különböző szervérzések megfigyelése a lényeg. erre törekszik minden jógi. A ma emberének elsősorban a hatha jóga való. 183.

a babona és a természeti tények kettéválasztása és a valóság bemutatása. Amit mindenki ismer. akkor megérte a megírásra fordított fáradságot. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány lyos veszélyekre. 238 . és nem használható fel a világnézet átalakítására vagy a tudatlanság terjesztésére sem. Ha ezzel a könyvvel csak részben is sikerült a jógával kapcsolatos. megszűnik a titokzatosságban rejlő nagy vonzóerő. a kedves olvasónak pedig a tanulmányozásra szánt időt.DR. eddig titokzatos jelenségek megvilágítása. az nem olyan csábító többé.

Günther 1954.: Yoga for you.: Move-ments of the thoracic and lumbal spine. Germer. Budapest. S. Troup. M. Baktay E. New York. B. 783—786. Müller 1964. Burnard. Key Co 1950 Grubich V. J. Bohm. E. Physiol.-né: Gyógytorna-elmélet és gyakorlat. J. 59-61.: Yoga für jedermann.: Yoga in ten lessons. Tabakin. 1970. 1. R. Gibson. Bíró T. thesis. 1964.: Ein Wegweiser zur Gesundheit. Budapest. Univ.. Davis. Kalkutta. K. Aurobino. B. Rózsavölgyi Campbell. Budapest. Devi. Ergonomics 7.: A practical guide to yoga.: The key to yoga.Zürich. 452. S. J. Müller 1963. E.: Some aspects of electro-encephalic studies in Yogis. 34. I. Rüschlikon-Zürich. G... Rüschlikon-Zürich.: Yoga. Budapest. J. Testneveléstudomány 2. Devi.. 93 -114. Cit. Grubich V. R. W. Anat. Dally. Gál L. P. H.: Key to the kingdom of health through Yoga. (Lond. 1965. Med. appl.Szendrőné. Stuttgart. Davis. Day.: An inquiry into the physiological mechanisms of respiration with special reference to the move-ment of the vertebral column and diaphragm. Az egészség 63. Chhina. Electroenceph. J. R. Yogi: Joga and long life. P. Singer és Wolfner. clin. A.: Gipszben az emberiség. 17. K. Budapest. G. Dely K. B.. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata 1963. 1965. Budapest Tankönyvkiadó 1965. 1954.: Teach yourself yoga. 465-474.. M. L: Durch Yoga jugendfrisch. New York. S. New York. H.: India művészete.51. Barth 1956. Hypertónia és légzésgyakorlat.: A diadalmas jóga. Leipzig. (Lond. Medicina 1970: Dely K. D. J.: Lehrbuch der Sportmedizin. Th. 15. 48 . Ph. Blair.: Izometriás edzés. The English Universities Press 1960. J.DR. P. Davis. Brunton P. C. Evans-Wentz: Yoga und Geheimlehren Tibets. J. 1962. Schwab 1962. Stuttgart 1932. Invest. Barth 1953. Bragdon. 1966... H.: Gyógytestnevelés II. J. E.. F. Budapest 1952.: Yoga leicht gemacht. Caldwell. I. M.1960. Devi. Harper & Row Publ.: Der Yoga als Heilweg. Dange.: A felsőbbrendű én. New York. Dunne. 1961. in: Weninger A.: Pressure in the trunk cavities when pulling. Funk and Wagnalls 1968. Baktay E. Eliade. A. Erlenbach. (Lond. Baktay E. J. Kézirat. Pantheon 1942. clin. D. Rascher 1960. Medicina 1970. Shingh.) 99. J. New York.: Variations of the human intra-abdominal pressure during weight-lifting in diíferent postures. Gupta. Allahabad/India. B. W. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány IRODALOM Anand. G. D. Hickam. 13. Arnold. Kitabistan 1948.Nemessuri M. H. E. Günther 1961.: Yoga für heute. B. Physiol. A. Hewitt. R. M. J. Troup. Physiol. Knopf 1959. Budapest. J. P.: The muscular control of breathing in man. Anat. Gelnhausen. Kézirat. Bose. Monatsspiegel 2. 383-389. S. The technique of heatlth and happiness.: Jóga. G. Hewitt.) 43. Paris. Alfred A. 1908. G. when lifting: a chrono-cyclo-photographic study.: Yoga und Arzt. J.. J.: Chakras. Shri: Le guide du Yoga. of London 1954. Hauer. Hettinger. Zürich. Michel 1963.. appl. Gandhi. pushing and lifting. Hanson. J.) 90. 1955. München. 239 .: Studium und Praxis der Yogaübungen. 1956. 601. 13-26. J. Dodd Mead Co 1958.: Effect of change in body position on lung volume and intra-pulmonary gas mixing in normal subjects. Anat.: India.: Effects of position on expiratory reserve volume of the lungs. The Statesman Press. W.. Budapest. Feddersen. Craig. Neurophysiol.: India ősközösségtől a rabszolgaságig.: Response of lung volumes and ventilation to posture change and upright exercise. Déchanet. D. Rotapfel-Verlag 1925. Vadayné. Stuttgart. J.: Yoga.

A. W. Baden-Baden. Phelan. Br. Plokker..: A hatha jóga. Hyde. 1).. Vishnudevananda. F.: Das Atembuch. Budapest. 1971. Sacharow. Yoga für tätige Menschen. Sacharow. K.: Die Kunst sich selbst zu verjüngen.. A.DR.: Sportanatómia. Budapest. 1959. Budapest. Rejszner.. Kerneiz. Természet Világa 10. Goldmann. Kaltreider. Nemessuri M. W. J. Thieme 1966. Freiburg i. Budapest 1955. J. Tankó K. Lindemann. Lángfy Gy.1938. Stuttgart.: A keleti országok újkori története.. A.: Die Weltanschauung der indischen Denker.: Élettan. München. púim. V. 13.: Yoga über Vierzig. M. I. Budapest. 241-250.. Bell publ. 662-689. Ch. Stuttgart.: Yoga aus dem Urquell.. Dis. Magyar P. Sivananda. Kuvalayananda. Tuberc.: Selbstentspannung (Relaxation). Mukerji. New York: Harper and Row Publ. H.: Das klassische Yoga-Lehrbuch Indiens. München. Luchs. München. Agis 1962. W. Richmond.1957.: A hagyományos kínai orvoslás. Kereszty A. Delta 9.: Sporttorna. Budapest. 1956.és Könyvkiadó 1960.: A szanszkrit irodalom története. G. Pranayama. E. I. Phelan. L. VEB Fischer 1962. Rascher 1957. Budapest 1966.: La mécanique respiratoire dans le Tai chi ch'uan.: Yoga und unsere Medizin.: Foglalkozási betegségek. Budapest. G. W. L. Spiegelhoff. Julian Press 1960. Salzburg: Humanaverlag Blume 1963. B. Medicina 1970. K. Kleinsorge. Bombay/ Indien. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Holldack. Bertelsmann. Gondolat 1963. 14 . Risch. Spiegelhoff. Jena. S. Atheneum 1924. 1970. 434-437. Paris 1950. 1962.: Technik der Relaxation. H. Volin. Mónus A. 3). 82. 51. Tankönyvkiadó 1965. 1075-1079. Yoga-Mimansa (Bd. Budapest. Volin. Rev.: Enige oefeningen gebruikelik in hét Hatha-Yogasystem en hunverband met de active relaxatie. Sport Lap. 240 . Jena.: A jóga és a modern ember. N. Schatz. van Z. Schwab 1957. 1969. Riemkasten.. Nouvelle Revue Internationale d' Acupuncture 4. Rele.. G.: Yoga gegen Rückenschmerzen. H.: Lehrbuch der Krankengymnastik. W. M. 1957. . Company Inc. Atmung und Kreislauf bei Yogaübungen. Schulze. M.: Jóga (Hatha jóga). Das autogene Training. Boriszovd. S. Tímár M. Hippokrates 1966. Taraporevala 1963. Schwab 1966. Teirich-Leube. Lonavla 1935.: Jung und gesund durch Yoga. Kleinsorge. H. G. H. Rieker. Kun'javana (Bd. Klumbies. sportélettan. F. Stuttgart. Lysebeth. Nemessuri M. Schweitzer. A.. 1970. Krankengymnastik 9. F. Gütenlok.: Yogaübungen. Soós G.: Le Hatha-Yoga. München. Schmidt J.és Könyvkiadó 1954. G. Ned.: Yogic asanas for health and vigour.16. Krankengymnastik 9. Srimat: Asanas (Bd. Zürich: Origo 4. 164. W.: The effect of age on the total pulmonary capacity and its subdivisions. Kézirat.: The complete illustrated book of Yoga. New York. Selbstentspannung. 84. B.. Barth 1938 Kersi E. Volin. Stuttgart: Günther 1957. S. Mukerji. VBB Fischer 1966. M. Budapest.: Der Hatha Yoga. Amer. Phelan. 1940. Bombay India. Rubcov.: Foglalkozási betegségek. Budapest. genest. Waldemar. Bíró A...: Yoga for women. S. 37.U.: Die Asanas oder Körperhaltungen der Hatha-Yoga. Milanov. v. J. Heipertz. Medicina 1968.: Yoga-Praxis für den Westen. J. Schultz. Thieme 1968. M. Bern. Sport Lap. VEB Fischer 1967. S.: Gyógy testnevelés.. M.: Handbuch der Berufskrankheiten. 15. Kirschner. Táncsics 1966. T. I.. Pálos I. B. 1969..: Yoga für Sie.: Stoffwechsel. Aufl. Becksche Verlagsbuchhandlung 1935. N. 1969.: A jóga élettana.. Kellner D. Stuttgart. Fray. Élet és tudomány. H. Koelsch. N.: Yoga für Menschen von heute. Goldmann. Diss. 2867. H.: Yoga für Kinder. Sport Lap-és Könyvkiadó 1967.: Was ist Yoga ? Humboldt-Taschenbücher Bd. Günther. Riemkasten.: Sportegészségügyi ismeretek. Arzt und Sport 4.: How to be healthy with yoga. N. Jena. Hollmann. Zürich. 2).

: Theorie und Praxis der Energiekunst.: Sport és jóga. E.: Jóga sport dióhéjban. Wenger. Anand. Baghi. Haich. Wenger. Stuttgart. 312. R. harmadik kiadás. 1961. Goldmanns Gelbe Taschenbücher Bd. VEB Fischer 1969. Günther. Vörösváry 1943. 1319..DR. Yesudian. Yesudian. Frankenhauser 1949. B. B. Zielke. 1966. Stádium 1942.: Experiments in India on „voluntary” control of the heart and pulse. Sci. R.: Taschenbnch der krankengymnastischen Verordnungen. Yesudian. A.: A keleti jóga.: Grundriss der Yogalehre.: Sport und Yoga. Ch.. Behav. M. Budapest. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Waldemar. Baghi. R. K..: Studies of automatic functions in practioners of Yoga in India. 241 . Jena. Stuttgart.. Thide/Ne. E. M. Stádium 1943. Budapest. A. K. Wodd. E. Weninger A. Budapest. S. Günther 1961. Yogi Vithaldas: Das Yogasystem dér Gesundheit. 6. K. S. 619. S.. Circulation 24.1961. K.

DR. a TIT Kiadója Felelős kiadó a Gondolat Kiadó igazgatója Felelős szerkesztő: Bíró Sándor Műszaki vezető: Kálmán Emil Műszaki szerkesztő: Radó Péter A borító és a kötésterv Kálmán Emil munkája Megjelent 35. melléklet terjedelemben Ez a könyv az Msz 5601-59 és 5602-55 szabványok szerint készült Készült a Zrínyi Nyomdában 710283/1 -3352-RO/66-os gépen. 30 (A/5) ív + 16 old. VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Kiadja a Gondolat.000 példányban. ofszet rotációs eljárással Felelős vezető: Bolgár Imre 242 .

..... Pránászana ......29 3.......57 5...................42 20..........................................................................46 A JÓGAÜLÉSEK IZOMRENDSZERRE GYAKOROLT HATÁSA ............................................................................................................................................19 A BETEGSÉGEK ELKERÜLÉSE ..................................54 I.....................................................56 3...............................39 16........nagy jelkép .............................fél lótuszülés ..............................................59 7..... karmaszukhászana .....................................................5 A JÓGÁVAL ROKON RENDSZEREK....................................................................törpeállás......31 6....... Karnapithászana ....59 8......................................................................................................................................................... Parabatászana ......... Pádánguszthászana ..................láb-kéz tartás ...............................50 A JÓGAÜLÉSEK IDEGRENDSZERI HATÁSA.... Utthita-padmászana .térd-homlok ülés .. Padahasztászana .......................... Szvasztikászana ........... Bandha-padmászana ............................................................................. Halászana ........................54 1.......................................29 4....................................................... Tadászana .......................részarányos ülés... Padmászana ................................................................................................33 8...................................................................................................................................................................................................30 5...........................................................................................................................................zárt lótuszülés ...............................................................................34 9..................5 A JÓGA KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE................ A GERINCET ELŐREHAJLÍTÓ GYAKORLATOK ........................39 15........................62 13.................................térd-fül tartás.....................lábujjülés.................................................hegyülés ............................................................................................fél teknös-béka-tartás változata...könnyűmunkaülés................... Szamászana vagy guptászana ...................................................................................................................................................... Vhadrászana ....................................................................20 MI AZ ALAPJA A JÓGA KEDVEZŐ HATÁSÁNAK? ........... Sasangászana .............................................................................................................................................................41 18..............27 1......... Jóga mudra ............ VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...... Bivaktapada-paszcsimatánászana .a jóga jelképe .............37 13....... Szukhászana vagy könnyű ülés.........................17 A FIATALSÁG MEGŐRZÉSE ............................. Ardha-padmászana ...............61 11.................................................................................................................................................................................................tökéletes ülés....derékhajlítás terpeszülésben ............................ Maha mudra .........................................emelt lótuszülés ................................................................................................................. Csatuszkonászana .......................................62 243 .14 A HATHA JÓGA RENDSZERE ÉS HASZNA ........................................................................................35 11............................................................................................. Gómukhászana .....hátsó nyújtó-póz .......................................................60 9..............41 19..... Paszcsimatána ................tehénarcülés ...................................................................................44 A jógaülések hatásainak elemzése ...................................... Utthita-paszcsimatánászana ........................................................... Dzsanusirászana ........................................................................ Bamanászana ........61 12................................................................................DR..............ekeállás...................28 2.................................................54 2............. Mandukászana .......56 4........egyenlőszárú háromszögülés ..........43 21. elmélkedő ülés.....................................................................................................4 A JÓGA FOGALMA...................fej-térd ülés.emelt derékhajlítás .........................................................................................................................................60 10..................térdelőülés....................lótuszülés ..............................................21 STATIKUS JÓGA-GYAKORLATOK.................. Garvászana ....................................................................................................................................................................................................... Kukuttászana ................................36 12..........32 7........................................................ Vádzsrászana ............................................kakasülés................................................................... CÉLJA..........embrióülés....................................................................................................................................................................................................................................................................................................faállás.......................49 A JÓGAÜLÉSEK VÉRKERINGÉSRE GYAKOROLT HATÁSA....................................... Ardha-kurmászana .......................................58 6.........................................40 17...................... Bivaktapada-dzsanusirászana . Sziddhászana ..................................................nyúl-póz............................................................terpeszes térd-homlok állás .................békaülés .........................................................53 GERINCGYAKORLATOK.........................................23 A JÓGAÜLÉSEK .......17 A JÓGA ÉS A HOSSZÚ ÉLET ..................................................................................................pránaülés........................biztató ülés............................................45 A JÓGAÜLÉSEK „ÍZÜLETI” HATÁSA .........35 10..38 14...............................................................................................................................................................................................négyszögülés .... FELOSZTÁSA ...................................................................................................................................................... Sirászana ................

75 5........................89 A CSIGOLYÁK ÖSSZEKÖTTETÉSÉRE IRÁNYULÓ HATÁS ............................87 3....................................................................................................................................103 8............................. Ardha-csandrászana ................................................................ VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 14.........................napüdvözlet................................................................... Purna-maciéndrászana ......................................................................71 1...............................................teveállás ..................... Nauli-gyakorlatok ..................................................................................................................................................................................................................................fekvő lábemelés ........63 15..............64 17...............77 8.....................................................71 2.............. Ardha-szupta vádzsrászana (ardka-usztrászana) ......................................................................................................................................íjállás .....100 3........................................78 10..........................egyenes hasizom tornák.........................................................................................82 2.101 4......68 23.................................102 5..............................86 2..................92 A GERINC VÉRELLÁTÁSÁRA GYAKOROLT HATÁS.................................oldalhajlás térdelőülésben..........művészállás ....szöcskeállás .............................................fél teknősbékaülés .........................................................................................................................98 HASIZOMGYAKORLATOK ...........................................oldal félholdállás....................................... Lolászana-lolaállás.................................................jóga-híd .............................. Szupta vádzsrászana ..... GERINCCSAVARÓ GYAKORLATOK ................................fél maciéndra-póz ......................................................csavart-póz .. Purnabivaktapada-dzsanusirászana -jóga-spárga ......................................76 7............ Utthita-dvipadasirászana .........................................................................................................féllábas fej-térd állás.......... Birvadrászana ..........félholdállás ............ Parsa-padma-szárvangászana ..........................83 3..........................jóga alvó-póz ........65 19..........................79 11..89 A GERINC IZOMZATÁRA IRÁNYULÓ HATÁS............................................................. Anguszthászana ...................................74 4...............................................teljes maciéndra .......... Tulalangászana ............... Laukiki mudra ...........................................................105 11................ Utthita-padászana ..............................................110 AZ ÁSZANÁK HATÁSA A HASŰRI NYOMÁSRA ............................................... Sankatászana .......... Ómkarászana ..............110 AZ ÁSZANÁK HASIZMOKRA GYAKOROLT HATÁSA................................110 A hasizom ..........................................95 A GERINCGYAKORLATOK IDEGRENDSZERI HATÁSA.................................................................................fél teveállás ................................................................................................................88 A gerincgyakorlatok hatásainak elemzése .................................................................................................................................. Szúrja namaszkára ........................ Majurászana ........................................ Ardha-kurmászana ........................................................................................................................................................cápa-tartás........................fél láb-fej ülés.......ujjállás........................................................oldal tarkóállás lótuszülésben ....................................... Pávanamuktászana (vátájanászana) .........................103 7............................................................................................. Makarászana .99 2.........................104 9...........................................................................hasbeszívás...........................................................................................................67 22...................................................................................... Natarádzsászana .......................................................... Ardha-maciéndrászana .................................. Dhanurászana ................................................................66 20....................póz .......kerékállás .............................hattyúállás ...........................................86 1............104 10.79 12.................................DR....................ómállás ........................................pávakakasállás............................................................... Hangszászana .......................... Uddijána-bandha ............................................................................ Budzsangászana ............................ A GERINCET OLDALRA HAJLÍTÓ GYAKORLATOK ............................................................................84 5............................81 III...........................................69 II........78 9.............................hal-tartás .............................. Jóga nidrászana ..................................... Szétu-bandhászana ...............108 EGYÉB HASIZOMTORNÁK..............99 1..................emelt láb-fej tartás.........................................64 18...................... Dvipadasirászana ................................ Parsa-ardhacsandrászana ...................... Szaladbhászana ..............63 16.................. Parsa-vádzsrászana ...........................................fekvő medence-tartás ..........................111 244 ......bátorság-póz......................................................................................................................................................... Csakrászana ...........................85 IV.................bélgörcs elleni póz............68 Egyéb gerinc-előrehajlító ászanák ............................... A GERINCET HÁTRAHAJLÍTÓ GYAKORLATOK....... Vakrászana .................96 A GERINCGYAKORLATOK EGYÉB HATÁSA ...102 6.....................108 12..............................................................................................66 21..........................................................................háromszögállás.......................................................................................láb.............................. Usztrászana (Purna-szupta vádzsrászana) ...........................mérlegülés.............80 Egyéb gerinc-hátrahajlító gyakorlatok .............................82 1................................72 3. Ekapada sirászana .............................................................................kobraállás ......... Ekapada-dandajamana-dzsanusirászana ..............vízszintes haskörözés ......................álló fél láb-fej póz ....................75 6........fej ülés ............................................................................................................................................. Maciászana ....................... Kurmászana ............ Trikónászana ....................................teknősbéka-tartás ............................ászanák hatásainak elemzése......................................................

...................... Utkatászana .................................................... Kákászana ........................................................................................................................................137 9...........fél jóga-állás fejen..........................................120 5...................................................126 13...................fél gyertya .............................................. Kötélmászás..................................................................skorpióállás.................................................................................................................................................................................................................................................................................................125 12................................................ Mula-bandha vagy asvini mudra .............................. Viparita-karani ................. Törzsfeszítő gyakorlat ..............................................................................................állzár ........... Jalandhara-bandha .........................................ÉS IZOMRENDSZERRE ....................146 12............................138 13...végbél-záróizom-gyakorlat .................145 5.......................................................................................................123 8..................................119 4... Brumadhia dristi ......................... Urdha-padma-szárvangászana .......... Felső végtagi izomgyakorlat............................................................................................................................................................................136 8. Alsó végtagi izomgyakorlat ................................... Függeszkedés............................................ Trataka krija .127 EGYÉB FORDÍTOTT TESTHELYZETI HATÁSÚ ÁSZANÁK ...117 2............................................................ Ardha-sirsászana ..........................126 14....................... Sirsászana ...................................................117 1..... Bjaghrászana ..................................................terpeszes kéz-láb állás.......................................................140 DINAMIKUS IZOMLAZÍTÓ GYAKORLATOK............ Likarászana .133 1..............tigris-póz .................................pálmaállás ........................................................................................................ Vállizom-gyakorlat ...... Szúrja namaszkára ..............................135 5...............................kézenállás.................................orrhegy-nézés ..144 2.........................................................fél skorpióállás ...................................................................napüdvözlet változat........... Akarna dhanurászana .................. Tuladandászana ..........137 10......137 11..................................... Bakászana .............135 6....................128 A FORDÍTOTT TESTHELYZET HATÁSA A KERINGÉSRE ........................... Vriksászana .................................................139 17...........................................érzékszervek elzárása ..134 2..............zárt lótusz ..................139 16......................... Hátizom-gyakorlat ............................................................138 12.......................................128 A FORDÍTOTT TESTHELYZET HATÁSA A VÁZ.......................................................................................................................................................139 15.......................................................................gólyaállás.................fejenállás lótuszülésben............................. Mellizom-feszítés ..............................................................................................121 7..........................................................................132 EGYÉB TESTTARTÁSOK ..................................................145 6............................................ Négykézláb mászás...... Vízmerítés..............................garuda-tartás.................íjfeszítő-póz............................................................................................................................................................................................121 6.................................................................... Kötélhúzás .........................................DR.........................144 1....................................................................................fa-póz .....................................................zárt lótusz-fejenállás ....................................................... Naszágra dristi .................... Vriscsikászana .....az ismeret jelképe ..................................... Ardha-vriscsikászana .............145 11.............................. Szárvangászana .......................................................................143 IZOMFEJLESZTŐ GYAKORLATOK............145 7.......................141 DINAMIKUS JÓGA-GYAKORLATOK...............136 7.................................................lótusz -gyertyaállás...........................................................vállállás..........................131 EGYENSÚLYGYAKORLATOK .................................................szék-tartás ........................................... Súlyemelés..... Urdha-padma-sirsászana vagy utthitordava-padmászana ................................ Inana mudra .....................128 A fordított testhelyzetű gyakorlatok hatásainak elemzése....................................... Szimhászana ........................................144 3........ és...................................................................................................................................................................................................................................... Bandha-sirsászana .........125 11........................................................ Jóni mudra ..........127 15............140 SAVÁSZANA .........................................................................................................................lipóz..........................134 3......................145 9.....oroszlán-tartás........................................................................................................138 14............................ Garudászana ........jóga-fejenállás.......................123 9................ Tálászana ............145 8...............................................................................................................145 10...... Haszta-vriksászana ...........orrgyök-nézés ......146 13............................................................................ Nyilazás ......................................................................................................álló mérleg-tartás .................................................................................holló vagy varjúállás ....................................................................................124 10.....................146 245 .................................................. Dzsiva-bandha ....................................................................................nézés a felkelő napba ....... Bivaktapada-padahasztászana ...............................................................................................139 LAZÍTÓGYAKORLATOK... Bandha-szárvangászana ..........................................................................................PIHENŐ-PÓZ ........................................................................................................ VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány FORDÍTOTT TESTHELYZETÜ GYAKORLATOK...........................................................................gyertyaállás...145 4...... gyertya ..........................nyelvzár ...........................................................134 4.............................................119 3............................

.fog-ajak belégzés..................... .......................................orrtisztítás .....................................172 20...............................................................................147 4.....................................................................................................................................................170 11..................féloldali orrlyukas légzés.........................................................................PRÁNÁJÁMA...............157 A LÉGZÉSGYAKORLATOK .................. Légzésszabályozó torna...........................................................................171 16........................ Há-légzés..............148 7.176 A légzésgyakorlatok általános hatásának elemzése..........................................................................................................................................................169 8........................................................................... Súlylökés........................................................................... Neti krija .....................164 3.......................................DR........................................................................................... ............................ Hangfejlesztő légzés.......................................................................................................................................................................... Sunjaka-gyakorlat............................................................................................................. ..........................................148 LÉGZÉSGYAKORLATOK ......... Visszatartott légzéses torna.........153 KÖZÉP LÉGZÉS................................ Kapálabáthi ........................................................ Jógéndra-légzés..................................................173 21............179 A LÉGZÉSGYAKORLATOK IDEGRENDSZERI HATÁSA................................................................................. Bólogató légzés..147 1..............172 19.............................................................................................................................................................................................................190 2................................................................................................................ ...............174 24................................. Belégző-gyakorlat ...............................................149 A prána tudományos magyarázata ..... VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 14.......összetett fújtató légzés ..... ..............171 15....................................................................................... Szitali .................................................................................................................ritmusnyújtó légzés ........................... .....................................hasi fújtató légzés ............................................................................................................. Sima légzés ..........................................................................189 1...................................................................155 MAGAS LÉGZÉS ...........................................................................147 6.................................152 ALACSONY LÉGZÉS..................................................................................................................................................................................173 23............................................... Fogtisztítás ........................................................186 A JÓGA TISZTÍTÓ GYAKORLATAI......................................... Futás................................. Kődobás .......................................................................................................................................156 A jóga-légzés fázisai .....147 2................. Brahmarai pránájáma ............................................................................172 17..................................................................... Uddzsái ... Kumbhaka-gyakorlat.......................................................................190 3............................................................147 5..............................mélylégzés-gyakorlat ............ Ökölvívás ......... Bhásztriká .............. Tüdőszellőztető légzés.................... Bhaszra ... Óm-légzés.......ritmikus jóga-légzés..........................................................................................................156 TELJES JÓGA-LÉGZÉS.....177 A LÉGZÉSGYAKOKLATOK HATÁSA A VÉRKERINGÉSRE ................164 2.........................................180 A JÓGA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYAI.........................................................................................173 22...............zümmögő légzés............................nyelv-belégzés ......................178 A LÉGZÉSGYAKORLATOK HATÁSA A HASI SZERVEKRE...................148 A PRÁNA ELMÉLET ......................................................................................................................... .............. Orr mosás ............................... Szitkari .......................................................................................................................................................................................................................... Pránava dzsapa .................................vagy gerelyvetés ................................................................................................................................................................. ........................ Tisztító légzés .....................................................................................................................................................................170 12.....................................................167 7..........................................................................................................................................................................................................................................................................146 LENDÍTŐGYAKORLATOK ..................................... Prána-légzések ........... ..............................................................190 4..................................................183 JÓGA-TÁPLÁLKOZÁS .............................................................................................................169 9..............................................................................................................147 3.......................................................................................................... Távolugrás .................................... Dárda.......................................170 13...........................................................................................................................................................171 14.......183 PIHENÉS ÉS ÉLETRITMUS.....................175 25.....170 10..................pszichikus légzések.........165 5.........................................172 18......... Kaszálás ...................................................165 4..............................................................................166 6..........................................................................................................................................................177 A LÉGZÉSGYAKORLATOK ÉS A LÉGZŐRENDSZER ..........................................................150 LÉGZÉSTÍPUSOK ...... Nyújtózkodás ............................................................................. Szahati ................................................................. Szemfürdő ...................................................................................163 1..................................................................................................................................................................................................... Sajátritmusú légzés ....................................... Sóhajtó légzés ..............................................................................................190 246 .......................................................

......191 7.......................................................................................................................................................231 3..219 A NEMI SZERVEK MEGBETEGEDÉSEI.........208 SZÍV ÉS KERINGÉSI MEGBETEGEDÉSEK ............................................................... Mudra jóga..............................................................................................221 AZ IDEGRENDSZER BETEGSÉGEI ....................................................................................................................................................................................................................................... Rádzsa jóga............................................... Nada......................201 A JÓGA-TRÉNING VÁLTOZÁSA A NAPI MUNKÁNAK MEGFELELŐEN..................................................................................................................................................................... jóga ......................................................................................................232 7...........................239 Tartalomjegyzék ..........................................................................................................................198 JÓGA-TRÉNING GYERMEKEKNEK ................................231 1..................... A szájüreg tisztítása .......................192 11................ .......................................................191 6........................................................gyomortisztítás............................................................................................................................231 4.............................................................................................................................................. Nyelőcső tisztítás ............................192 JÓGA -TRÉNING ..........................227 MÁS FAKÍR-MUTATVÁNYOK ........................................................................................................................................................................................................ Laja-krija jóga.216 AZ EMÉSZTŐRENDSZER MEGBETEGEDÉSEI ............194 JÓGA-TRÉNING NŐKNEK .................................192 10............................................................................................................................236 IRODALOM ................................................................................................................................................................203 JÓGA-TRÉNING SPORTOLÓKNAK.................................................................................. Bhaszti ...................... Laja jóga ..............ÉS TUDOMÁNYOS MAGYARÁZATUK ..................................................191 8......................................................................................................... Jantra jóga.........................................................................................................214 A LÉGZŐSZERVEK BETEGSÉGEI ..........231 5............................................................................231 6............................................. Mantra jóga.................................................................233 A SZAMÁDHI JÓGA...........DR.................................................. Bőrápolás .....................................................................205 A JÓGA FELHASZNÁLÁSA A GYÓGYÍTÁSBAN...........................219 VESEBETEGSÉGEK.............232 A KUNDALINI JÓGA.220 A BELSŐELVÁLASZTÁSÜ MIRIGYEK MEGBETEGEDÉSEI ..................................................................................................... Dhauti ............................................................................................................................................................................................................................................... MÉREGEVÉS..............................................................................................................................226 ÉLVE ELTEMETTETÉS............................................................................................................192 9................................................................................... VÍGH BÉLA: Jóga és tudomány 5...................................................................................................................................................................................................................................................................................................201 JÓGA-TRÉNING IDŐSEKNEK ........................................................................................................222 MOZGÁSSZERVI BETEGSÉGEK ...............................................................227 A SZELLEMI JÓGA ISKOLÁI.................................................................................................. Szándékos hányás ..........................................194 JÓGA-TRÉNING EGÉSZSÉGES FELNŐTTEK SZÁMÁRA ............................................................................................................... Gondolkozás-higiénia ...........................................217 A LÉP MEGBETEGEDÉSEI..........................................................................243 247 ..............................................................................222 NÉHÁNY SZÓ A SZELLEMI JÓGÁRÓL ...................jóga-beöntés.............................................................193 MIELŐTT JÓGÁZNI KEZDENÉNK........................................................................................231 2...

a talaj közelében a sűrűsödések (egyedüli nyíl utáni terület) a gerinc végső feszülését rögzítették.ekeállás krono-ciklográfiás felvétele (a kronociklogram egy mozgásról szabályos időközben felvett sorozatfelvétel. A halászana . . A képen jobbról balra haladva az első lassulási zóna (nyilak közötti terület) a csípő-gerinc hajlását. ott a mozgás lassúbb volt. s jól tanulmányozható rajta a mozgások jellege. amely egyetlen lemezre készül. ahol a felvételek sűrűbbek. ahol ritkábbak. majd a második a csípő megemelését mutatja. ott gyorsabb). kép.1.

A gerincszakaszok jelzésére legjobban beváltak a fehér rudacskák (képünkön). apró villanyégőket használnak. háti csigolya felett. a legkisebb rúd a 4. a leghosszabb rúd a 4. 1. 3. amelyek az egyes csigolyák tengelyállásának irányát is jelzik.2. A ciklográfiás mozgáselemzést megkönnyíti. Erre leggyakrabban elemmel működő. amelyeket leukoplaszttal a kívánt testrészre lehet ragasztani. 2. a hosszabb rúd a 6. ha az egyes testrészeket a szakaszos felvétel előtt megjelölik. ágyékcsigolya fölé ragasztva (l. kép. nyakcsigolya fölé ragasztva. még a következő ciklogramokon) .

Ciklogram a térdelőülésben végzett jóga-mudráról: a gerinc nyaki (1).3. a gyakorlat közbeni elmozdulását és véghelyzetét. (a nyilaknál) . kép. háti (2) és ágyéki (3) szakaszait jelző fehér rudak pontosan mutatják az egyes gerincszakaszok kiindulási állását.

. Az ardha-kurmászana . kép.fél teknősbékatartás változatának krono-ciklogramja.4.

. ami különösen az ágyéki csigolya pályáján (3) szembetűnő. Az ardha-kurmászana . kép.fél teknősbéka tartás változatának gerincjelzéses ciklogramja: a gerinc mozgása három szakaszban zajlik le.5. a jelző pálcák szögének hajlása a csigolyák testének pillanatnyi állását jelzi.

képen) .nyúl-póz gerincjelzéses ciklogramja: A gerincszakaszok pályája kettős ívet alkot. az egyes csigolyák pályái keresztezik egymást. mint a 2. kép. (a számjelzés ugyanaz. A sasangászana . s a két ív közötti határt a fehér háromszögek jelzik.6.

a háti szakaszon (2) az erősebb hajlás csak később kezdődik (a fehér háromszögnél). A paszcsimatána . . addig csak passzívan mozdul el az alsóbb gerincszakaszok görbülésével.7. kép.hátsó nyújtó-póz gerincjelzéses ciklogramja: a gerinc hajlása az ágyéki szakaszon (3) egyenletes. a gerinc nyaki szakasza (1) csak a gyakorlat harmadik harmadában kezd hajlani (a fehér háromszögnél).

kép. az ágyéki szakasz (3) előrehajláskor kezdeti hátramozdulást végez a csípő egyensúlyi hátradőlése miatt.láb-kéz tartás gerincjelzéses ciklogramja: a gerinc nyaki szakasza (1) folyamatosan előre mozog.8. A padahasztászana . . a háti szakasz (2) mozgása több ívre tagolódik.

. kép. háti (2) és ágyéki (3) szakaszát jelző pálcák szög-elfordulása és pályája jól jelzi az egyes szakaszok jellegzetes elmozdulását. A bivaktapada-dzsanusirászana .terpeszes térd-homlokállás hátulnézetben.9. gerincjelzéses krono-ciklogramon: a gerinc nyaki (1).

kép. 2. A budzsangászana . az ágyéki pálcák (3) egy részét a még hajlított könyök takarja.10. 3) elmozdulása egyenletes.kobraállás gerincjelzéses krono-ciklogramja: mindhárom gerincszakasz (1. .

11. kép.félholdállás gerincjelzéses krono-ciklogramja: a gerinc kettős ívben mozdul el. Az ardha-csandrászana . az első ív a kar felemelésének felel meg. . s csak a második mutatja a gerinc tulajdonképpeni hátrahajlását. s a két ív határát az egyes gerincszakaszokon fehér háromszögek jelzik.

amíg az alsó bordák a csípőcsontra nem támaszkodnak. ugyanis azután ferde előrehajlás következik. A trikónászana . .háromszögállás krono-ciklogramja: a karok pályája enyhe S alakban görbül.12. kép. mert „tiszta" oldalhajtás csak addig van.

oldal félholdállás gerincjelzéses krono-ciklogramja: érdekes. hogy a hajlástól eltekintve az ágyéki csigolyák (3) a fő mozgással ellentétes irányban térnek ki.13. kép. a gerinc nyaki (1) és ágyéki (3) szakasza a háti szakasz (2) mint középpont körül látszik forogni. . A parsa-ardhaesandrászana .

. kiinduláskor az egyes gerincszakaszokat jelző pálcák megközelítőleg pontszerű vetületet adnak (fehér háromszöggel jelezve. kép. amelyet oldalt a nyilak külön mutatnak.14. a nyaknál a teljesen keresztbe fordult pálca a kiindulási expozíciót takarja). a pálcák elfordulása a csavarási szögek összegét jelzi.csavar-póz gerincjelzéses ciklogramja hátul-nézetben. A vakrászana .

bátorság-póz gerincjelzéses ciklogramja: a nyaki szakasz (1) végső állását csak pontozott vonal jelzi. . kép. A birvadrászana .15. az eredeti jelzőt a fej hátrahajlítása miatt a haj eltakarja.

e) .sirsászana. c) és d) . kép. . A sirsászana .ardha-sirsászana.16.jóga-fejenállás 6 szakaszának egy képen való ábrázolása: a) és b) előkészítő póz.

You're Reading a Free Preview

Download