t t t

]

p6ntn* Év*
Tt|Mill 6YoN6YI

KI5g clí|lbilN

L,

E

I
I I l_
l

ENEK-|ÁENE
,%nr7á, ,//*rhr4z,

/

áó

2

cc"t/áQ

q

I I l_
l_ l_ l_ l_
l_
l_-

A
/

bel Kiadó

I

Fórika

Éva

Kiss

Jolán

Tomai Gyöngyi

!

l

1

ENEK_ZET{E
I-II. osztály

) ) )
-4

Kézikonyv tanítók és tanítójelöltek számára

/

kolozsvár

l

a

Minisztériuma támogatta A könyv megielenését a Magyar Köztársaság Oktatási

szerkesztette

László BakkÁron

Bodtóterv Bóné lldikó Bíralta

Dr SzenikIlona

Harmadik kiadás

az Kézirat gy aná*3 00 p él dányb an sokszorosította Er dé ly i Tank ónyv t an á c s

r r r
í

Kedves Tanítók és Diákok!
Kész ének-zene orák,,receptes könyvét" tartják kezükben. Zenei nevelésünk alaplainál tátongó űrt szeretnénk betöitenl veie. Alkaltnazása megkonnyiti a tarrító munkáját ós szinesebbé teszi az {-II clsztályos gvermekek iskolai életét.I(próbált óramodellek ezek. melyekből nemcsak tapasztalt tanítók, hanem tanítójelöltek is eredményesen dolgoztak már. A bennük foglalt anyag feld,o|gozza az érvényben levő tantervet, de lehetóség szerint körkörösen bővíti azt. Rtiteges felépítése lehetóvé teszi. hogy a mindenkori osztály képességeih ez l,gazitva alk:almazzák. A zenei nevelésnek már ma el kell foglalnia rnéltó helyét, mert a jövő iskolájában a szernélyiség formálásának egyik leghatékonyabb eszkozelesz, Mivel járulhazzá e cél eléréséhez a kézikönyv? ez - Interaktív munkára épült óramodelleket ad, melyek a gyermek érzelmi kultúráját alakítják,

t, t,

r r t r t t t L t r t L t
lj
l_
L,.

- A tantárgyak kozotti szerves kapcsolódás (irodalom, környezetismeret, rajz, mozgáskultírra) természetesen illesztik a gyermek világát megelevenítő dalok, mondókák" játékok, versek, zerreművek közé. - A zenei anyag a naptári évet hűen követi, és az ünnepekre külön is használható mílsorokatajánl (Betlehemes, Anyák napja. pünkösdölő, az ábécéürutepe, évzáro stb.). * Zenehallgatási anyaga a lehetősógek ezutáni bőwlósére is számítva * többfele módonkozelíti a gyermekeket a zenéhez, ",komoly" - A hangszerek játékos ismertetése, mozgás, pantomím. tánc alkalmazása, rajz, dramatizálás, nreditáció mind-mind eszköz minderre. KÍváryuk. hogy minden tanító és gyernrek minél több élnrénnyel gazdagodjon e rnunka által. Köszönjük, hogy felhasználjákI
A szerzők

f

antáziá1 át,

ps

zi ch o mo to riku s ké sz

s ég

e

it

fej

1

esztik.

melyet fempálcikával Ütrink. melyet ha végrehajt. Lecke belégzésorron keresztül.: DÓ jó a dió. A Ismételjük a. Mindenki kedveli a szőlót.pl. gye-re. A legügyesebb kiszámolj a ajátékhoz a I t L l_ A szőlőpásztor leül és elbóbiskol.ják. sorra -- a a zátrogát. a.t2. Lopam. tij-ra meg-jött már az ősz. A pásztor igyekszik elfogni egy tolvajt.ba mind. Hangla ezüstösen cseng.ben tapssal. szövegmondássai Óra végénismételjtik az új éneket.ludt a r L L pa Van ke - zé - ben. egy másik a bírót. Ha van már elég tettes. A szőlőpásztort csősznek is hívják. egységes L L L 4 I . vaí 1ap fe .Hol van? .ráÜtÖgetnek I vállára.Mennyit? .tőzz ! Meg is vafl a ker-ge-tő. A többiek lesznek a tolvajok. le-szá-ra-dott sor. L Mál-na bo-kor sze-de-rin.lopom a szőlőt r r L L Lopon1.Egy kosárral" . Sztiretig Róla szól a mai énekünk: Lopom. . ÉnekeljunÉ őszről. r Együtt énekelve soronként megtanuijuk az éneket. lopom a sző .látékot A kiolvasót a tinító kísérjetriangulummal (vagy más játék kozben hangszert bemutatjuk: acélbó1 készült háromszog. kiiégzésrezümmögés (m).Nenl mondom meg. A tanító mutasson be néPdalokat gyÜmÖlcsÖketl óvodában tanult énekek ismétlése. érthető.Mit loptál? Szőlőt. zsinóron fugg. visszakaPj Ütóhangszerrel). gyűl-het tél-re az e-rő! a kiszámolót. Ezt többször ismételjük. Soroljatok Őszi -őrizni tón a szőlőskerteket. Gyakoroljuk: kísérjükegyenletes kopo gással. helybenj árással. A tolvajok körüljáí.jé. L- Légzőgyakorlat: Lz az Rövid beszélgetJs az őszről. paj 4ás. tehát a kiolvasót. r A tanulók páronként szembefordulva mondják a szólőpásztoft. vallatóra fogla óket: * . Ezért zálogot kell adnia. Szeptember. éneklésközben rá.lőt nnII Tanuljuk meg Kiolvasóval válasszunk egy szőlőpásztort és egy bírót. A bíró itéli meg a büntetést. középerős hangerővel. ker-ge.

Felnrlat: IJtoljára a tanító ismétli a mondókát és metronómütéssel kíséri. megvan a következő hunyó. E- SO" e- §o ge - ti. tem. és egyenletesen kopog vele.sz. és kopog|unk hozzá egyenletesen. Ha sikerül. Mál-na ba-kor sze-de-rin t<opogás. hu Tanuljuk meg együtt. (A tanító tükörben végzi!) Dobbantással is kísérhetjük az éneket . miközben a fenti mondókát mondja.ne túl hangosan| -. halkan. Néhány példa után az osztá|y utánozza az esőcseppeket: egyenletesen. mérsékelten. -re (négy számolás). kopogok. ha az egylk ütés a test bal.kilégzés..tel iil. Szél. Palt4nuláq: A múlt órán Hová? Bemutató éneklés: a szőlőhegyen voltunk. az ügyesebb gyerekek egyedtil is éneklik a dalt. Valaki kiszámolja a csőszt. Felváltva. hog. egy ütést a ba|kézzel. gyenletes lüktetést.gyorsan. .ró .F I l_ I I l_ 3" Lecke Légzőgyakorlat: belégzés. Egyre többen kapcsolódnak az óneklésbe. l l I l t t t t t t t t t t Enekeljük a Lopom" lopom a sző|őt című éneket. Valaki HrmnSPXrLTEN. jobb láb váltva. találd ki. egyutt a múlt órán tanult mondókát: Málnabokor szederin. Ügyeljünk arra.. szél fuj . a nagy számok előtt: GYORSAN. miközben körbejárunk. hogy egyenletesen lépkedjünk az alvő csősz körül! Figyeljétek meg.tet - tem. bal láb. Mondjuk. Kipróbálhatjuk a mondókát ismételve a metronóm szerint: lassan.hti"-nál leguggolunk.. ma egy másik szép helyre visz minket az ének En Ba - ker . csak az ujjbeggyel érintik a padot. az asztalt.Bemutatja a metronóniö! Rugós szerkezet. Számtáblája is van. A .ok. mozditható súly található. ki vag.. llllll l l *kalapácsütéssel kísériatanító amondókát l_ l_ l_ l_ megkapja a kalapácsot.do gál - ja.. Egyutt éneklünk ismét.. minek a hangját hallotta. Leülünk. mignem a tanító nélkül is menni fog. milyen tárgy hangát ismeritek fel? Kipp. és egyenletes tapsolással kísérjüka dalt. Igy.tet zsa . egyet a jobbal. a másik pedig a jobb oldalán szólal meg. Beállítjuk a kis számokhoz: LASSAN ver. vállemelés nélkUl (két számolás) . majd irányt vá|taztatvajárunk tovább. a skálaközepén: Játék Hunyót választunk (kiszámoljuk). Jó.zsát kis ker . kopp. és eljátszuk a játékot. mely kattanással jelzi az . ez elott egy kis. A hunyó ki kell hogy találja.

a III. Az X. Utánozzuk az ültetést. hogy íigyelje és mondja meg.zsa . metronóm).bim Majd fel .a virágok között".ludj ró. és ceruzával kopogjunkhozzáegyenletesen" Így: Kipp-kopp kopogok r t llll r választunk. eső veregeti. Használhatunk pl. Igy: t t lllllllllllllll taps" lllli{l dobbantás: l l l / ílui koppantás: Improvizálás: A szólamok bármilyen sorrendben beléphetnek.le da1 - lal. bazsarózsat ijltettem. l i l -puhakop_ogással. Feladat: Ritmuszenekarral gyakorolhatjuk a rendre belépő. Feladata. egy karmester irányítása szerint v§eáfiéiik é§yszerre vagy rendre elhallgatva. Folytathatjuk a gyakorlást úgy.Gyakorlat: Alkalmazzuk rendre mind a három kíséretmódot En kis kertet kerteltem. az esőt. Játék Kiszámolóval hunyót t t Ki . tapssal. csopotr pedig dobbant. Enekeljük ismét együtt az új éneket. Így: t t Egl kis l kertet kerteltem l l l -kopogás+taps+dobbantás. ma. egyenként követik egymást. Feladat: A tanulók mondják a mondókát lassan. a II. hangosabban hallatszott.csi in. L L * tapskísérettel. hú! lllll - dobbantássatr" Egyre erősebben.le- mü . majd fakanalakat.gó . hogy csak gondolatban (némán) énekelünk. Énekeljük arÉn kis kertet kerteltem címúéneket egyenletesen lépkedve. csoport kopog (most már lehet ceruzával). melyik tárgy hanglával kísérjük a mondókát. t t t t t . Eső. ezzel megadja a tempót (ütőhangszerek. kilégzésrefujjunk (fí).keltahaj-nal - gó.szél fífidogálja. r t t 4. kisérlük sorra halk kopogással. bó! Fü. aszélfujását. majd dobbantással. A bemutató ének legyen halk. EnekeljUnk csoportonként. és kísérjemindhárom csoport egysrerre.ld egy ügyesebb tanuló. femkanalakat. illll llll Széí. Lecke Légzőgyakorlat: belégzésorron keresztül (két számolás). majd gyorsan. mérsékelttempóban. Először irányítsa a tanító. tapsol. Mondjuk együtt a múlt órán tanult mondókát. A tanitő kísérje.. Rendre szólalnak meg. halkulni fog. Daltanulás: Kedvenc babátokat vagy a macit altatjuk el a Kicsi ingó-bingó című dalocskával. egprtthangzó szólamokat.bin A . Fordítsuk meg.

Játsszuk el! Válasszunk egy osztót és egy hunyót (kiolvasóval). Az osztő valakinek a tenyerébe rejti a gyunít. A bemutató éneklést kísérhetitriangulum. Figyeljük a babával egyutt a szívünk dobogását. Itt csö - itt pö - ki! I I . csön. kip . és melyikhez a triangulum (vagy femkanalak). egyenletes lüktetését. halkítják az éneklést ha a kereső távolodik.rany e . 5.Csön.trű. van az a . Az osztó mozdulatát kísérjea tanítő. .kop _]_ l l l l Kopogjunkmostugyanigyaceruzáva|. itt add §ű gyű - rű. majd egy ügyesebb gyermek triangulummal vagy femkanalakkal (egyenletes lüktetés).züst rög. dib . csön. ringassuk ababát. Ezt hallottuk: l{ l _]_ ] Dib . gyu .. gyirú című játékkal.iad rög.rÁ. gyűní -. melyik példához illik a fakanál-kíséret (kipp-kopp). erősítik. Enekeljük újból.kop.-J .TÁ . ka-to-ná-trak az va-ló.dáb Kip . kilégzésre utánozzuk a szelet. A gyerekek tenyeniket összetbgva korbe ülnek. Lépegessünk A . Enekeljük a Kicsi ingó-bingó című éneket. TÁ egyenletesen: . A hunyónak meg kell találnia. Lecke Légzőgyakorlat: Belégzós ofron keresztül. Feladnt: Válasszák ki.)I Enekeljük együtt. gyűru.TÁ . ní. nem kap ré - test es - té - re. Ná .ki neln lép egy . Kezdjük a Csön.csön. . ujjainkkal üssük a padon a szívdobogást.dáb. l Csön . és járjunk korbe egyenletesen lépkedve ÚiaUU játék következik: Csön. Mert a ré-tes i-gen jO. a megfelelő kísérettel. Az osztómozdulatok 1egyenek minél egyenletesebbek. Az osztály emlékezetből ismételje.szer - re. ha közeledik a célhoz. A gyerekek segíthetnek. -j -] -l *l . Ismételjük az altatót. csön.énekeljékegyénileg. Jl_ l_ l_ ]_ ]_ l r-!_ llll Most tapsoljunk egyenletesen. és közben mondjuk.

Játsszuk el a Lopom. PaPrtkázást" ujj ainkat is rnegnyalhatjuk" LL taPs. Befejezésui enekeljtik el mindkét éneket. lopom a szőlőt című játékot. t t A kiszámolás egyenletes negyed értékekben történjék.egyenletes helybenjárással. csiP. egymás felé csapkodnak t t t t . Az énekléssel egyuti a játékot is Uemutatjuk: a gyerekek egymással szemben A. sózást. Elfáradtunk" rnegéheztünk Mit fózött ma édesanya? Hallgassátok csak meg! tt- r L Bor Fap Jó1 főz . t1 1atet következzék: CsíP.r/"-re egymás kézfejét. r t t 6. Így gyakoroljuk az egyenletes luktetést. megcsíPik csóka. négy. négy llllstb. kopogás ceruzával.tam. csoportonként más-más kísérettel: szívdobogás. hovct mégy? Nem meglek én messzire. Az Egyutt énekelve tanuljuk meg ezt a dalocskát. Többször ismételve a 1átékot megtanuljuk a kiszámolót is. Utánozzuk a főzést. majd üsse a szívdobogást. állnak. kettő.lárással.tcm. Csak a falu végirc. kettő.r Énekeljük most együtt helyberr. Te kis legény.áes. Enekeljék egyénileg ugynígy. Lecke r Légzőgyakorlatok. Így: Egt.és a dallam luktetésére egyénletesen mozgaíják le-fel a kezüket. és válasszunk csőszt és bírót egy ű mondókával: t t Egy. Hangkép"és:a |aza állejtós elsajátításáért énekeljük néhány hang terjedelmében a kÖvetkezó gyakorlatot: t m--------a Ismételjük a múlt órán tanult dalocskát! Aki nem lép egyszerre .káz . ri . sót meg-sóz-tam. kavarást. hároln. az oszíály kiseqe e5*errletes tapsolássatr. három..

le-ve. Ko.l Enekeljűk az első négy ütemet TÁ ríttlusszóval. Akinél a végénlezárják a kaput. a másrk ti értékrefelfele mozdul a kan Yigyázat. a tobbi átbújik alatta. bújj. szintén kaputartó lesz. Nenr ad .eljünk aszép. { iigr.Ez egy kapuzó játék: =- a BúJJ.1atek menete.l 4 két gyermek felemelt kézzel kaput áIlít.ka . Nvit- va van az l l -l ra l : l_ a) a . balról ierulgetve őket.J j -l -1 TÁ TÁ TÁ TÁ / . Vak üsip. ka. világosan tagolva a mozdulatot. ka. búi . I I Csíp. ez nem az itemezés mozdulatai Mérőütéssel enekeljuk végig az éneket. íaj - ta.ranjy. bújj. zöld ág.nrám.tom i -l / l Ttúkok ül.asz- §zony ké .ke. zöld ag.lscs - ke.pu.lra. a sza - kadt paj Ben - nra macs -. var csó júcs . jobbról. nek o raj -l l l l A I .ja - tok rai ta Rai - ta.rét.ti sze. A játék gyakorlásaközben . Végezzünk a TÁ értekekre mérőütóst: merevebb aisókarral. Feladat: Bemutathatjuk élő. egy ti értékrelefele. ú l l í a d . hangszeres előadásban (például xilofonon) a megtanult dalocskát és e5 másik játék dallamát is: Bújj. kinyujtott ujjal ütunk a padra.re . tiszta éneklésre és az egyenletes járásra.

r t Zsipp. raj-ta).ta + +. tehát úgy tapsolunk. Nagyobb és kisebb kenderzsuppok képéből kirakhatjuk a táblán ennek a sornak a ritmusképét §AGY NAGY.ta. kender zsupp *nevezzékmegazta szót. Új dalunk a Zsipp. Énekeltessük a dalt páronként is.lin- ta. közben énekeljünk is. Ha már jÓl megy. hog' a dallam első felében hosszabb értékeket. ahol a különbséget észlelték(kender). ír ány itás n élkül. csóka című játékot. azvtán v é gezzék m a gu kra. Ismételjtik a két utolsó motíwmot. Ezután az osztály énekelje és r t tapsolja. végezze a két csoport egyszerre is. le-fel mazgatva kezünket egy mérőütéshez hasonlóan. Zsupp. a rapsojiug mp$ e d{lam ltmqqát. és kérjük. Tanuljuk meg azt isl r Hin . ahogyan énekelünk (minden szőtagra egy utér. ken . illetve rovid órtékeket (nem adhatom. Gyakoroltassuk ezt két csoportra osztva az osztáI3lt.cqoport üsse a dallam ritmusát (tapsolja vagy koPoga ceruzávai).L 7" Lecke L r L L L L trsmételjuk a múlt órai bemelegítőt. kenderzsupp. hogy neve zzék meg. míg a tanító ritmushangszeren üsse az egyenletes ltiktetést. szavakra énekelttink hosszú (o-da.Kiemelve a dallam első felét: Zsipp. tyukok ülnek). U-gorj a Ti - szá - ba! t t L|tánozzuk ahintánatást összefogott kezekkel. Ha meg a- úk. zsupp.der z§upp. Az első csoport tapsolja mindig a rövidebb. A bemutató énekléstkövesse a kenderzsupp képének bemutatása (nagy és kis levágott kenderkötegek). egyforma volt-e a két kíséret. Még egy dalocskánk kezdődik a Zsipp. A tanitő elŐször vez eth eti a j átékot. balra. csíp. jobbra. pa . -^ TA értékidőtartama alatt. A mérőütéshez hasonlóan a TA értékre lendüljenek a karok jobbra is és balra is. kicsi. milyen szótagokra. t t t 10 t t t . Cseréljenek srerepei. kis ka. tupij FigyeltissÜÉ mbg.) €.ta. Ré-gi dun-na. kicsi. Játsszuk el a Csíp. F{asonlítassuk ösze. míg a nyolcad értékekre(ti-ti) csak jobbra. a második a hosszabb hangokat. zsupp. NAGY). € Gyakoroljuk csoportolóan is.lin . ki- dob-juk! Az énektanulást kísérjemindjárt a dallam ritmusának a tapsolása is. Minél több gyerekkel végeztessük egyénileg is a kétfele gyakorlatot. Az első_. rövidebb hangokra. a másik osoport végezző méróütést vagy üsse az ujjaival a padon a szívdobogást. Tudatosan figyelve a hosszabb. pa. zsupp-hoz hasonlóan.míg a második felében leginkább röüdebb értékekettapsoltunk.to-na. vagy csak balra: I Hin . tapsoljuk el egyutt íuból a dal ritmusát.

ter- lánc.tart. Szép lenne.ha az egyéni énekeltetésta tanulók fenyőággal kezükben. For-dul-jon ki Ma. tapsoljuk a ritmusát is. Nézzünk most ki az ablakon" Képzeljük el az őszi fenyóerdőt. üssük hozzá a szívdobogást. Így: rÁ .ri - ká - nak lárr - ca l l l l l l { I tanító énekelje: egyenletes szívdobogást. eszterlánc" kezdőmotívumot. Rakjuk ki élőképben is a tanulókból. Légzőgyakorlatok. palinta.Lánc.tl TÁ Mondjuk és tapsoljuk egyutt ezt a ritmuskópletet. és tapsolja a dallam ritmusát.lánc. Emeljük ki a .8. a másik éneklés közben tapsolja a dal ritmusát. esz.na. Ma . dallamot.ter. fokozatosan emelkedő kezdőhangokból énekeljük csukott szájjal. Milyen dalokban fordult mégelő? Lánc. Kezdjük rij játékkal az őrát: I-ánc. A. Tudjuk. ringató mozdulatokkal végeznék. lánc. lánc. Kérdés-feleletre tagolva tanítsuk meg a dalt az osztáiynak.. A tanító ir. esz. Gyakorlat: Olvassuk le egyutt az élőképről a ritmusképletet.ri - ka. .az egyenletes szívdobogás értékét TA-val neveztük meg" A rövidebb hangokat ti-ti ritmusszavakkal nevezzük meg. Figyeljük meg.sam. lyem vol - ka-ri-ka. Játsszuk is el: és énekelünk.ci cer ila. Hol fordultak elő rovid hangértékek? (Eszter).lán . és üssük a padon az ujjainkkal az lrasz .Forduljon ki lvíarika" motíwmra a megnevezett gyerek kifordulva kapcsolódik vissza a körbe.nál Hogy a to - boá rin . lengeti az ágakat. a szél fujja. illetve egy tanulÓ kérdez. L egyenletes tépésekkel körbejárunk Enekeljük együtt. Befejezésképpen egy tanuló az osztállyal szembeállva üsse fakanalakkal az egyenletes lüktetést.gas- §arn. zsupp.ti-ti . Énekeljük a. szél .na vol. 1l i -] J . egy másik válaszol.Enekeljük kérdés-felelet formában: osztály-tanuló.. az m hangzőra és az utolsó hangon (dó) nyissunk |aza állkapocsejtéssel az cí nangzóra. eszterlánc. és tapsoljuk a ritmusát.T'Á. az osztály énekel. Tehát egy TA = ti{i. hogy egy szívdobogásra (TÁ-ra) két ti szótagot (ti-ti) mondunk. Lecke J J Han gképzés: A dó -re -mi -re -dó dallamfordulatot.fir - vás - ban meg. Bemutató éneklés: l l l l l l ] ] J Lánc. hogy a hosszabb értéket. Ismerős-e a kezdő ritmusképlet? Igen Nevezzétek meg: TÁ . Csere.TÁ .Ja fel a teUtaia ritmusjelekkel. lánc. Utánozzuk a fenyóág ringatózását a szélfi-rvásban. eszterlánc. Hinta. Cér. Zsipp.rÁ ti. a TÁ éfiéket egy tanuló jelenti. a ti-ti értéketkét gyerek összefogózva ábrázol1a. Az osztály egy csoportja játsszon. vagy fordítva. Ismételjük.

Játsszuk most el a múlt órán tanult játékot: Lánc. eső). Leclre Légzőgyakorlatok. §eladat: Egylk csoport tapsolja az első képletet. A párok előre állnak és kaput alakítanak. Hol hallottátok a . sőt egyéni _ggyqzet{e mindlieiiőt. A bújást a hátulsó pár indítla.TA . a gyermekek isrnételjék tapssal ós ritmusszavakkal. t Mert meg - úk 1o- va 1 l Tapsoljuk az első motívumot. sorba hívogatja társait. az ágak hajladozását. lánc. csoportokkal. száj mozgását. ezzel kezdhetitek ezután a körlátékokat: a r r t t- Kör. Tapsolják + tap§ kombinációban is. Rakjuk ki a tapadótáblára.ti-ti .TÁ . Egy tanuló kirakja a ritmusjeleket b páicikák (gyufaszálak) segítségével tapadótáblára.szik? Csak egy kis - r t_ látty lri átty zik" Kör. kör. Bemelegítés. Nevezzétek meg ritmusszavakkal: TA . A tanító tapsolja a TÁ . míg mindenki bekapcsolódik a korbe. bújj. L- Egy tanuló kezdje el. hogy az összecsukott ujjait az utolsó előtti hangnáI (re) kinyitja. olvassuk és tapsoljuk ki őket rendre.TÁ ritmust. Több hangmagasságon inditva.t9.rrai ó?ári éá a ritriiusi? Lánc. kör" ját .lik e a veSZ - SO. Íme egy ének az esőról: L- r L- r E-sikaz Haj . Ismételjük kopogás megszólaltatásban is. kör ki játszik?. A tanító úgy irányithat a kezével. r r r I = t] 12 ! f . eszterlánc és I(ör. szik a ka- to na. A múlt órán utánoztuk a szelet. Foiytassuk az órát egy feladattal. eszterlánc. lánc. zöld ág kapuzó űj válíozatával: kettesével egymás mögött kapukat alakitanak. dó*re-mi-re-dó kéPletet énekeljük m hangzóra. Zárlukjátékkal az őrát. nyissuk laza állkapocsejtéssel már az utolsó előtti hangnáI (re-dó). a másik csoport a másodikat. ritmushangszerekkel.TA. mi utánozható még az Őszitermészetből? (levelek hullása. Rakturk ki ezt a ritmusképletet.ti-ti . utánozza a Tanuljunk meg egy játékba-hívogatőt. Sző. Két motíwm van tehát. Mindenki ellenórizheti munkáj át. A Bújj. ját - szik? Min - den ját szik.

om . vagy élőképben Írjuk is fbl jelekkel.val. és írjuk fel a táblára a többi mellé. az első tnotívum végéntaps helyett széttárjuk kezünket.ró viz .szál.TÁ . amíg megtanulja (utánzás módszerével).TA . Nevezzék meg ritmusszavakkal: tr-ti-ti-ti . Folytassuk gyakorlattal. síp. síp.nan a-lá is ki tesz vesz - lek. Szólj. Ismételje ugyanígy az osztály. Hangoztassuk rendre mindhárom képletet. Egyenletes lépésekkelkörbejárunk. Dalcsokorral kezdjtik az őrát.ti-ti TÁ .maszd meg ol .tÁ. kor : Esik az eső Fe- hér li .kötényébe" törulközik.té-nyé-bemeg is tÖ. Tapsoljuk most a dallam ritmusát. A tanító énekelje szöveggel az új dalt.ná .ti+i .da . Feladat: A tanító vagy egy ügyes tanuló hangoztasson egy-egy ritmusképletet. Tanuljunk €gy új játékot: TA . u. lJ .be On.rék On .sa- va. lek. egy gyerek a kör közepén végzi a mozdulatokat. amelyben előfordul: Rakjuk ki a ritmusképleteket a mágneses táblán.rul - kaz - zél Játszodjuk el körben is. két a- tá. Lánc. lek.sülmeg is mo..lánc.lad rany-pál-cá .rÁ - TA rÁ :Lánc.10. Kör. a jiték kezdőmotíwmát énekeljük gondolatban (belső hallást fejlesztve). Lecke Isméteijtik a rnúlt órai bemeXegítést. Meg is fe. Felndat: Szólaljon meg éiő előadásban furulyán vagy fufuvolán a Szólj. Ke . kísérjehalkan ütőhangszeren az egyenletes lüktetéssel. szóljl For ..la- ki-nek kö. F'eladat: Enekelje az osztály furulyakisérettel a dalt. és keressék meg a ritmuskártyáját. Szólj. eszterlánc.lánc. és tapsoljuk ki a ritmusát.ba. akinek a . Koq kör. a Szólaltassuk rneg triangulummal (vagy más eszközzel) ezt a képletet. egyenletes járás mellett énekeljük. Ismerjék fel a tanító tapsolása alapján a tanult ritmusokat.gorj a Du .li . Esik az eső. és nevezzék meg a dailamot.nan is ki * vesz - tesz - lek. Rat<juk ki ezt is pálcikákból. azzal cserél helyet. szólj. Gyakoroljuk még.

Az első motívumot (Szólj. vagyrs egy TA értékűszünet. - háp - háp .ró. Tél.luk a kezünket. ég.nra.ltrd - jék. Yan zsá.lnk. Felmutatunk . a a l Eg a gyer-tya. Rakjuk ki a ritmust . így: TÁ . síp.jék. szólj című dallamot. hang nélkül a dallamot.a- pó. szájmozgással.gy ritmuslapot a megtanult ének dallamának ritmusával. Olvassák ki a jeleket ritmusszavakkal.ve. mert a dallamban egy koppantásnyi csend volt. mert ott csend szakitla meg ? zenét.a - pó. Ismételjük a Szólj.Egagyertya. télapóról. ö-reg Tél . a l_ Fusson a sötét. t f min- den jó.TA. síp. Szívrinkből a rosszaság is I(takarodjék. Vezessük rá a tanulókat. majd tapsolják is le: ti-ti-ti-ti-ti-ti . Jöij el hoz. El ne a. egyénileg). az elsö motívum végénszéttárjuk kezünket. vá- runk rád. hogy az t ujjainkat a szánk elé tesszük. \ Befejezésként gyujtsunk meg egy adventi koszorun 1-2 gyer§át és énekeljünk el egy\adventi éneket: Eg a gyertya.) l l 11. Feladat: A ritmuskíséreteta tanuló is végezheti..nek hang-ia száll. vagy írjuk fel atáb|ára.kod. Enekeljük a teljes dallamot minél többször (padsoronként.gyo. és tartsuk a ritmusát. ég: \ dallamsorban ugyanez a ritmus szerepelt. hogy ottnem tapsoli. a a t A szöveg gyakoroltatása érdekében ismételjen minden sort egy-két tanuló egyénileg.zátlk.TÁ .va pely - hes fe . háp -.re- tet Ki ne a.ves Vi-dárn é.TÁ . l_ l4 l tr . Megbeszéljük immar.ink- bőI a szl.lud. Rakjuk ki az űj ritmusképletet élőképben is (7 gyerekkel). Ked-ves. Errnek az írásjele: Enekeljük gondolatban. Enekeljük és tapsoijuk a ritmusát.ros al . l l l l t l l l l Kóvetkezzék egy röüd beszélgetés a télről. hogy mindegyik Enekeljük a dallamot a szöveg helyett ezekkel a ritmusszavakkal. szólj) tudatosítsuk ritmusszavakkal is. Szí. óg. ked. 2. ) l A bemelegítés a megszokott dallammotívummal hangutánzó gyakorlattal történj ék. A szünetre széttár. Lecl*e Légzőgyakorlatok. Jelezzük a szünetet Űgy. triangulum ritmuskísérettel.hér Joji Bl. mo. kísérjükegyenletes koppantással. Erről szól a mai ének: Hull a Min-den gyer-mek vár.ban Pi.(szun).

és karácsonyi énekeket énekeltek. ég. Karácsony Jézus szüietésének és a szeretetnek az ünnepe.ngilingilinghangutánzásra énekeljuk. Sötét frldhöz a fenyes ég Egyre közelébb.1 l / 4 12" Lecke Bemelegítéskéntaz ismert gyakorlatot csi. Azt lobog1ák. Ki.tok 15 . ég. iidvözlégy! Advent avárakozás ideje. lás _ sá.ot)\ Hogy Bet- le-lrerrr - be si - et. 1 4. ka . i . kifejező énekléstkísérhetjrik triangulummal. le - jött lroz- zá - tok.sült- e nlaí a ka - 1á - csorrr? Ha ki. és folytassuk a további szakaszokkal. Jézus.sult már. Az ünnepi hangulat fokozása érdekébena szép.rá _ csony.gé - be'. Az adventi négy. Zenehallgatás után tanulunk rrri is egy kedves éneket: Kis ka . Hadd e.sá- tok. 3. A múlt Őrán az adventi koszorun meggyujtottuk az első gyertyát. illetve csengővel: Menny- bő| az an .rá - csorry. Gyertyagyujtás mellett énekeljük a múlt órán tanult szöveget. 1 Eg Nő a gyertya. pász.to - rok. A szentestén könilálljátok a karácsonyflít.to - . Hallgassunk meg mi is néhányat.ve nren- vén lás . nag1.Egagyertya. pász .le.gyal. Jézus jövetelét várjuk.de vé - le. azt hirdetik.gyem meg me. a fenyesség.

rÁ Alakítsunk ritmuskígyót a lapokkal: I.mi .] 16 t L. mag. 2. egyénileg.szó -fá-mi -re -dó dallamra énekeljük ama-nrc -mi . egyének zenei párbeszédeként.mo -ma . és tapsoljuk hozzá a ritmust. t Lassan énekeljtink. melyik mélyebben (pohár magasabb. ke. Ismételjük a Hull a pelyhes fehér hó című téli éneket.lu .i Domokos al l t l - Venrresy Péter a Mag. F{ó borít mindent. néma sz{Ljmozgással követve a dallamot.za. melyik szól magasabban. mag.TÁ J L L L __] t I N ti-ti-ti-ti _ rÁ . L. Egészítsükki a már tanult harmadikkal is: 1.szál. Más hangszínnel (pl.3. Sz. ág. A hó alatt bűzamag alussza téli á|mift.szik a |á új nap. Melyik ritmust raktátok ki az őra elején pálcikákból? * A másodikat.ma.we .rÁ . szal. csoportonként. ben te . szár. Hangoztassuk a kettót együtt. Szem. . bú . Feladat: Szólaltassuk meg újból a behangolt üvegpoharat és a fakanalakat.ne a .rrap lesz . 3. és tegyuk a szemléltetőtáblára. Bontsuk fel motívumokra. Válasszátok ki ezt a két ritmust a ritmuslapok közül. Van tehát magasabb és mélyebb hang e dallamban. 2.mu szőtagokat. Tapsoljuk el az első sorát.szem. ós kérjük.za. 3. l. Behangolt üvegpoharan (melybe vizet töltöttünk) fempálcikával üssük az egyenletes lüktetést. 3. . adó -re -mi -. hogy két magasságot mutattunk.l t tr 3. a hangmagasságokat: bu- Za- mag stb. szem. 2. és azonosítsu!a ritmust. 1. szöveg helyett ritmusszavakkal" Rakjátok ki pálcikákból ezt a ritmust: ti-ti-ti-ti-ti-ti . bűzarrtag című éneket. hogy a gyerekek a mozdulatokat utánozni tudják. - L L j I rr. Enekeljük szöveggel a Mag. fakanállal) szólaljon m§g a dallam ritmusa. Bemelegítés.mag. kicsi ág kérdés-feleletformájában is.mo . a h A dal tanulása során atanitő térbe kivetítve mutassa Mag.ti-ti . emelkedő alaphangokról. Lecke l Légzőgyat<orlat.fá.nye-rem. Befejezésül ismételjunk egy szép éneket: Ag. rÁ . A három szövegsor után énekeljük el ugyanezt lá-lá-va|.za . 1. 3.ár. Gyakoroltassuk minól többször. 2. bű . bű . mezőt. A gyerekek megfigyelik. erdőt. párosával.TÁ. Rövid beszólgetés a téli szünidőről és az ünnepekről. fakanál mélyebb). mag.szár. csoportok. Folytathatjuk a körulöttünk levő többi tárggyal is. 2. Tapsolják folyamatosan olvasva ritmusszavakkal a kombinációkat. ami két hangmagasságnak felel meg. hogy határozzák meg.TÁ.lrén a hol . Tanuljunk meg egy éneket erröl" Szilág}. ti-ti-ti-ti_ti-ti .

név * kézjel kombinációkkal Tanuljunk meg egy játékot is. Mi - éít? Fé lrink I { \ { { |' : Far. zsupp.Féliink.ca far . (röúd) . Enekeljük úgy is.den- cé - be'.4 J ^] ) 14. melyek a rövidek és melyek a hosszabbak? . Hasonlítsunk össze kérkétkérdést és feleletet. Gyakoroljuk: egy tanuló kérdez. minél többször. EnekeljUk újból. Részekre bontva (kérdés-felelet)megtanuljuk a játékdalt.ti-ti . Ismételjük állva-ülve az első két hangot. Énekeljük tovább ütemekre bontva.farká}a. majd néwel és kézjellel.zik? Kis-ci. egy csoport kérdez.kö . ennek neve: szó.] { \ Zsipp.kas? Bo.kor- ban Mrt csi- nál? Mos - dik Mi.kas- tól. -Ll -LJ / Nevezzétek meg.lelüket is.Ag.majd önállóan: lJ i i . mag. ezért ülve énekelttik. és tapso§uk a ritmusát. az osztály válaszol. állva-ülve. kézjele . ág. . Enekeljük el a Zsipp. Először a tanító segítségével. az osztály válaszoi.derZsupp.ben mos- dik? A. a mélyebbre leülünk. Gyakoroltassuk az éneket térbeli ábrázolással.Miért? . Lecke Ismételjük a múlt órai bemelegítést. Mi-be tö. A ű . (hosszú) Feladat: Improvizáljunk kérdést-feleleteta szó-mi magasságokon. lévéna magasabbik.me."kicsi ág.Kiscica. és mutassuk a kéz. Az első hangot állva énekelttik. másik válaszotr. Zsipp.rünk.TA (tapssal) . far.ká - ba tanító kérdez. mely énekek kezdődnek ezzel a ritmttssal. IVlag. Ez egy ludasjáték Gyer-tek ha - za lu l . kezjele: F\ A második hang volt a mélyebb. hogy a magasabb hangra felállunk. egyénileg is. TA . €T Hangoztassuk ezt a két hangot a nevükkel. zsupp. Z. kenderzsupp cimű éneket. Például. Neve: +)_ mi.Mibe tórülkózik? .da- im! Nem me. és mutassuk a térben a magasabb és mélyebb hangokat.TA . ken . kenderzsupp.rany. biizamag. Ismételjük előlről végig szöveg + kézjelek.Hogy hívnak? Gyurka (szó-mi).cuí}p Hány hangmagasságot figyeltetek meg? Kettőt. magasabbat és mélyebbet.nil .

figyelembe véve a szótagok sz6mát. a gyermekek jelö§ék meg.. . Ismételjük át a múlt órán tanult ludasjátékot. mag.Mo. Például: . mutatva térben a hangok magasságát.Mug. i '] ! L.. med * v0. hogy a vadász meg ne lessen". Feladatl Improvizálás: a ludasjáték kérdéseireés feleleteire keressünk más szöveget.mi szó (TA.jöt-tél bújj. majd lassan. Hány hangon mozgott ez a clallamrészlet? Egy hangot ismételt. de a tavasz közeledtével előbújik. .íe ki a gyep - re! l i L j l Cammogó helybenjárásra énekeljük az éneket. melyik dallamban taiálható: szó .umot. három) ew gazdasszonyt. majd ábrázoljuk korongokkal a dallam vonalát. énekeljük. Csoportokban.ha kijöttél szép csendesen.sdik.ti-ti . bűj. Bemelegítés: a múlt órai példát brumm*brumm hangutánzó szavakkal ! L. Az elsó motívumot többször is ismételjuk. kézjelekkel megnevezve a hangokat.. több magasságból indítunk. Csalogassuk elő mi is egy kis dalocskával: Ha ki. Válasszunk mondókával (Egy. Lecke Lógzőgyakorlatok.TA .szó szó . sz. Enekeljék ezt a motívumot.Hány óra? -r i } a 18 b . A tanító szöveg nélkül kiemel egy dallamrészt. egyénileg gyakoroltassuk. F{angoztassa a tanitő (hangszeren vagy láJá-val) a következő dallammotír. lrogy a va_dászmeg ne les-sen. az osztály ismétli szöveggel: ----. oooo v ^ i Énekeljük kézjelekkel az ábra dallamát.Mit csinál? . búzamag. majd a másodikat is. kettő.15. Téli álmát alussza a medve is a barlangjában.ep csen-de-sen. gy€ . Feladat. Enekelttink az alvő búzamagról.Fél tíz. Hallgassuk meg Bartók Béla Medvetánc című darabját.TÁ) .. Stb.

azÉga gyertya.Magasabban.gyertyát" válasszuk mondókáva1. Ha nincs hangsze1 mutassuk be képről a furui_vat. -mo-.szótagokat intonáljuk. kísérjük egyenletes koppantással. a dal végénmindenki leguggol. dallamhang nélktil.j --I { már begyakorolt éneken ábrázoljuk mozdulatokkal a dallam mozgásirányát: fel. lud- ég.v nak] . Keft a-latt a lu- da-im mcg - fag. A tanító szólaltassa meg. Melyek ezek? * Szó . jék. -mú. medve című énekkel csalogattuk ki a medvét a barlangjából. Bemelegítő gyakorlatokz szó . Még szebb. Ko{átékkal fejezzük be az őrát. lanuiók isnleqék fel a dallamot. nyes nap! nap. A kirakón használjuk amár tanult negyedértékűszünetjelet. Lecke Légzőgyakorlatok.. ég cimű énekre.gyertyát". lehetőleg furulyán vagy lálázva a Szólj.jék. Gy'-akoroljuk a dallamot kézjelekkel. a szűnet helyére tegyuk például a radírgumit. Egyenletes járással. illetve egyénileg is a dallamot. 19 .szóra guggoljunk.szó. Hívjuk eIő aíavaszi napocskát a Suss fel. Egy gyermek a körközepére Ega Ei rre gycr- a- §la. síp. a tanulók érzékeltessék térben a rangok magasságát . esetleg a hangszert is.. egy ügyes tanuló az osztály előtt példát mutat."ü 16. bújj.mi. Enekeljük el még egyszer" most *á. szólj című éneket. aztjelzi nekünk.dó hangokra először a tná szőtagot. a ritmust tapsoljuk. nap című énekkel: krsér. Ha nem tert vissza a barlangjába. hogy közeledik a tavasz. A ) .Kettőn. ha a tanító furulyán ) a Süss Fé _ fel.gug- go1 . Rakjuk ki pálcikákkal az első két ütem ritmusát. felemeit kezével az égő gyertyíú.I(ettőt. Enekeltessük kisebb csoportokkal. A kezdóhang a . A . 3 l Sü* nap _-- . mi . a szünetre fujjuk el a. -mi-. a magasabb hangra (/cí) álljunk Hány hangmagasságot hallottunk? l a]l. tehát egy Enekeljük egyutt az éneket. A- ki lán- got lát- rri a- ka1 nrind le. a második a hang a szóhoz rrszonyítva magasabban vagy mélyebben hangzik? . a szünetnél tárill szét tenyerunket. a. Hány hangon mozgott a dallam? . G-vakoroljuk mozgással azűj dallamlépést. A múlt Őrán a Bújj.l Tá értékűszünet volt. Mit észleltetek az első dallammotívum végén?* Koppantottunk. e. majd a -mé-.rekelve korbejárunk.mi.jelzi.

ke. Milyen ismert dalocskák kezdömotíwmait ismertétek fel? 1.Magasabban. Mozgást és éneket §gyszerre tanuljuk meg. a másik része tapsolja vagy kopogla a ritmust. tekeredjünk be és ki. futmuslapokat mutatunkfel. felhő jelzi a szünetet: nap tl ] rl l \]<. nap címűt. Rakjuk ki eá a sort napkorongokkal. A szünetet úgy jelezzék. ré .dobszerda" szőra másik párral cserélnek. Foglalkozzunk most csak az első dallamsorral: az első szőt a tanitő énekli (§iiss). a másodikat az osztály WD.-r A múlt órai bemelegítés ismétlése. A .a 17" Lecke I I l t . Ha felismerték. Ugyeljünk a szóp szövegmondásra. 20 a! D - t . Zenehallgatásra ajánljuk Bartók Béla Gyermekeknek című zongoradarabjaiból a Süss fel.ke. mint a kígyó. az osztály tapsolja és ritmusszavakkal olvassa le őket: 1"J i TA TA JJ zn TA "n ) l TA 2. dob - szet L Játék: A gyermekek kézfogással kört alakítanak.Ó-Jr---7XTanuljunk egy új körjátékot.Ega gyertya.ró kis nre - nyecs . Énekeljük váltakozva a két dallamsofi. ég. ónekeljék el mindkét éneket. Játék előtt néhányszor egyutt énekeljük el a dallamot. a harmadikat ismét a tanítő (nap) Hogyan hangzott az osztály által énekelt hang? . nap) és lálázva. it{elyik játékban hallottuk még ezt a dallamot? . folytathatjuk egy ir3abb játékkal. Másodszor az osztály fele üsse az egyenletes lüktetést. Ha már többször eljátszottuk ezt a körjátékot. fa. muta|ssuk a hangok irányát. ré*tcs.: Süss fel.gyó aa- kar kar len len - nl ni l! i-- Befejezésül énekeljük a kirakótáblán lévő dallarnrészt szöveggel §iiss fel. rö - si. egy pár a kör közepén forog.Körtéfa. r i-- r ttL l t Kör kör - té fa.re- pe sl kör té r I Köny - nyű já .tes kí . hogy mutatóujjukat emeljék a szájuk elé. i ! Te-ke-re-dik Te-ke-re-dik a a kí-gyó...

Az első pásztort és kacsát választhatjuk például a Borsót főzíem című kiolvasó-dalocskával. majd társítsukhozzá a kézjeleket is.haz ké - Kis ka dik szü1 ---tó. metaliofonon vagy lálázva.. Enekeljük a motíwmot a hangok nevével (szó . Feladat: A tanító énekli a dalt. Emlékeztek a kezdőhang nevére? . az osztály üsszhangozza a tanítót. Míg Két a kapár csiz - csát mát el el - - szag.. sor: .ba. nap. clvassuk le a kirakótábláról a következő motívumotláIázva. Játszodjuk is el: a gyerekek körbejárnak. hol lép a dallam felfele (a szó-ről a lá.aZ". Lecke Bemelegítő gyakorlatok Ismételjti[-el a múlt órán tanult Körtéfa című dallamot és játékot.. kács. soí: . Ez a dal|amfiordulat szerepelt egy másik dallampéldánkban is.já . 21 . A Isméteijük a dallammotívumot magasabb hang neve: /ci.a"r 3.tot- tam.SzÓ. az osztály megfigyeli. körön kívril ellenkező irán5ha lépked a pásztor. Másodszor emelkedő kézmozdulatot végez ugyanott (1. a szövegrészekkel is. Soronként tanuljuk nreg. Hangoztasson a tanító egy újabb motívumot furulyán. körön belüi van a kacsa.2.Esik az eső: ) l szó .a").--:. Ismerjétek fel az azonos dallamsorokat . melyik dallam kezdősoráról van sző? . kács. Ujjátékdalt tanulunk: Kis kacsa furdik sor: . te fe-ke Len . és a tanulÓk rsmerjék fel. eá tapssal vagy koppantással jelzi.--ba. Eneklés közben lépegessünk egyenletesen. . Körtéfa.lá . Süss fel.szág . kács.Kis kacsa furdik : Esik az eső. Melyik dallamsorokat ismertétek fel? . Az utolsó hangra mind megállnak.szó . tam. ós a szereplők maguk helyett újat választanak. Gyakoroltassuk egyénileg is.gyel -or .ra).18.csa fur Any .gat- lraj . Befejező mozzanatkónt énekeljúklálázva a Kis kacsa furdik első sorát.szün)..1. 2.n szó ) I ] mi lá sző Ismételjük át az egész dallamot az oszíá|lyal és kisebb csoportokkal is. a szünetre is lépünk.

iglice.1 19" Lecke 1 r.ra. jelezzük a szünetet. A . a Mese.barrr - Raj-ta - kap. mátka mondókávalválasszuk ki a körbejárókat. l gócs l Enekeljük kézjelekről a következő dallamfordulatot: j lá l a I c } szó sző t t 22 I . csóka dallamfordulatot.lett ment a jár lá . gó. t l l _----'___\ l )) Me In )J - - se.le - kap l Tanuljuk meg soronként. Játszodjuk is el: három gyerek leguggol. bin . Egy kismadfuről szől az ének.dár- ll ao j ka.tam .ce.rok . gó J. szívem. ig_li-c0. l a ró I J Zsa.. lg Tüs mel . . Bemelegítő gyakorlatként ismételjük emelkedő alaphangokról a Csíp. Ú1 aanat kezdjük az őríí. tár.luk szét a tenyeninket. bú ig-li-c0. l trg A _ li. csíp.vá te l.Iglice.den. a többi kézenfogva köniljárla őket.nyos sz| lA td Vem.lro- va be .. me J-l - ) I J ka.n - se. min.ke érr is o- A- ho. mese. mát l Pil J-l - ) I lan gós ma. . da l l l haj haj - - lasz..] Te ) I J--J afo vagy - ) l J ka. lok. Végril kísérjtik az éneklésta ritmus tapsolásával.

l
J J
J
Enekeljük el az lglice, szívem, iglioe című ének első sorát, a gyermekek ismerjék fel az előbbi motívumot (,,iglice"). Egy tanuló rakja ki korongokkai a dallamrajzot. Énekeljük ismét" Idézzűk fe| az óra elején elhangzott dallamrészt: Csip, csip, csóka. Mutassuk a dallamvonalat a térben, Alakítsuk át a kirakótth|án levő motíwmot úgy, hogy ezt a vonalat ábrázolja; a szünet helyébe újabb korong kerül, a szó vonalánál mélyebbre. Nevezzük meg a hangokat, az,első hármat már énekeltik,, szó - Iá - szó. Ki ismeri fel a szó-nál mélyebb hangot? * Ez a mi hang. Enekeljúk az egész motíwmot, és mutassuk a kézjeleket is: az osztállyal, kisebb csoportokkal, majd egyénileg is, Még egy játékdalunk ugyanígy kezdődik. Melyik az, emlékeztek-e?-- Csön, csön, gyűrű,
Befejezésül játszodjuk el ezt is:

l
l l l l l l l l l l l l l
] ]

]

Csön, Ná -

csön,

lad

g}u van

rú,

az

a e

rany zust

§u

ru,

g}.,ti

rő,

Itt

csö

-

rög,

itt

rÖg,

1tt

add

ld!

20. Lecke
Légzőgyakorlatok. Bemelegítésként szó - lá - szó - rul motívumot énekeljük egyre magasabb a kezdőhangról, zümmögve, a hangok megnevezésévelvagy lálázva. Ismételjük át azlglicq szívem, iglice című éneket. Találjátok ki, melyik dallamot idézem? * Szöveg nélkul, egy-egy_g!4qló mozdulatot téve (mosakodás, fesülködés) énekelje a tanító a Fehér liliomszál dallamát. Enek{ü< és játszodjuk

közösen. Emeljük ki a dallam első sorát; énekeljük lálázva, és mutassuk a dallam mozgását:

Rakjuk ki a dallamvonalat korongokkal
csoportokban és egyénileg is.

is

Enekeljrik kéz.lelekkel, szó kezdőhangról. Gyakoroljuk

l r
Tanuljunk ezze| a dallamképlettei egy új óneket: F{a én cica volnék.

l.
]

Száz

Ha

ge

c1

ca ret

voi fog

l
i

i
L

nom va - gyok,

E - ge - ret

§eln

fog - ha -

l

tok.

I

t

Két részben tanuljuk meg a dalocskát. Kísérjtikaz éneklést,,szívdobogás§al", majd a ritmus

kopogásával. Néma éneklésselkopogjuk csak a ritmust. Tudatosítsuk ritmusszavakkal az e|ső rész ritmusát (ti-ti_ti-ti - Tá - Tá), majd a második részt (ti-ti-tr-ti-ti-ti - Tá), Szólaltassuk meg a motívumokat eltéró ritmushangszereken is. Melyik ritmusképlettel kezdődött a Fehér liliomszál? * Az elsővel, Rakjuk ki ezt a ritmust élőképpel,

L-

t
il

_]

l

Enekeljünk ismét, idézzük a tavaszt: Süss fel, nap. Hallgassatok meg egy szép népdalt a báránykákról és a juhászról: Kelj fol, juhász, ne aludj (kazettáról vagy élő előadásban)" Kiegészítő feladat: A dallamkirakón levő motívumot alakítsuk: az első korongot* helyezitik rnáshova, kettőzve ezáIta| más hangokat. Enekeljük az igy létrejött motír,umokat. Például:

L'
L

szó szó o

ooo

szó

X
SZo

lL
mi
l

L

sző szó a

oo

x

o
sző

L

[!
l

a
ml

szó sző o

Á

a
sző

al

aot

m1

a

X
m1

i

r_

a

Befejezésül ismételjük az új dallamot: Ha én cica volnék.
a_

24

a

I

J
t

21. Lecke
Bemelegítő helyett köszonjrink ma énekszóval: ,,Jó napot kívánokl" 3, 1á - mi - szó,^
1,,

lá - szó - lni;2,^ szó - lá - mi;

5

na - vá -

pot
nok!

na _ vá -

pot
nok]

na vá -

pot nokl

I

tsmételjtik el a múlt órai éneket, és tanuljuk meg a jítékát is: Ha én cica volnék. Kört alakítunk. Középen á|I az egér, körön kívtil jár a cica, Az ének befejeztével a felemelt karok alatt kergetőznek. Tanuljrrnk egy újabb tavaszi dalocskát: Gyertek, Xányok, ligetre.

l

Gyer
i
t

- tek, lá - nyok, li Gyertek, lányok, ligetre, ligetre, Itt a világ kózepe, közepe, Itt árulják a rózsttt, a rózsát, Abból katnek bokrétát, boh.etát. Azt is ludom, ki köti, ki köíi, Virág Erzsi kötözi, katozi. Áz asztalra leteszi, lete szi.
Kovác,g P i st a

get

-

í9,

li-get-íe.

Szövege,

] -l _]

1

Kalapjához kötözi, kötözi,

.fe lve sz i, Jb lv

e szi,

-.]

Soronként, majd két nagyobb részre osztva tanuljuk meg. Énekeltessünk egyénileg is" ügyeljünk, hogy a szöveg ne essen szét szótagokra. Enekeljük láIázva a dallamot, mutassuk a dallam mozgását, A sor elsé f,elébqn vízszintesen, egy hangon mozog a dallam (,,Gyertek lányok"), a második felében lépeget felfele, iélyre, vissza (,,li* get-re"), Abrázoljuk korongokkal a dallam vonalát:

o

o

o

o o

o

a kézjeleket. Szöveges éneklés következzék, de az ismétlőclő szavakat másodszor halkabban, visszhangszeruen énekeljuk, Alakítsunk egy kis létszámú visszhang-csopoftot, akik az ismétlődést éneklik, majd tapsolják a ritmusát, Egy tanuló legyen a visszhang Figyeljük meg a visszhang-hatást a következő zenekarí rnű részletén.Címe: Tavasz, szeruí>le az olasz Antonio Vrvaldi (I. tétel).

h szó kezdőhangról énekeljük, szolmizálva. Énekeljük, és mutassuk

25

L L L L L
Mert
sok
fát

Kiegészítő feladat: Tanuljuk rneg az Erdő mellett nem jó lakni című népdalt:

kell

ha
t_

e.r

Ti-zen-há-rom

lel

meg

egy

fé1

le1,

t_

1

ö-

en

ki

retI

l-

a
]

L

22. Lecke
]

tl

1 , Z, 3. A tanító egyik köszöntését másik * 3 stb.). válíozattal vtszonozzák (1 - 2, 2 - I, 2 Enekeljük a múlt órán tanult Gyertek lányok ligetre cínrű dalt. kiemelve a visszhangot (osztály* tanuló vagy tanuló * osztály formákban). Gyakoroljuk a dallamot egyenletes luktetés kíséretével, majd tapsoljuk a ritmusát. Csoportokra osztva az osztály mindhármat egyszerre hangoztassa. Szolmizáljuk dallamkár§áról a múit órán kirakott dallamképletet: szó - szó - szó - szó l lit - mi -

Idézzük fel a múlt órán tanult zenés köszöntóseket:

t-

l

L
]

szo,

t-

o

o
o

o

l_

li

l

t
26

Tel - .". A tanító által.Gyakoroljuk a dallamkártyák olvasását a következő példákkal: F. szaPuljátok. lehetőleg ritmushangszeren rnegszólaltatott ritmusképletet az osztály vagy egy csoport. Sze - re - lenr - nek láng .li _ pán. Egyik szereplője történelmi személy. li - pán.szó-szó -lá. kézlejekről énekelt motívumokat azonosítsuk a fenti dallamkártyákkal Például: szó -szó . Egy kapujáték része ez a népi dallarn. kártyastb" Tanuljunk egy új éneket: Hej.Sző. szapuljátok. Fát faragunk. Hej..Acsok vaglfttnk. A kapu előtt az első kórdez: --Kié ez a kapu? Átmegytink rajta.jes szeg - fű. Meg nem csináttila{ . Meg is aranyozzuk. 27 . szar . 0o0 00000 Ujabb feladat: az elhangzó.kártya. tulipán. * Szent Erzsébeté. Fordítva is játszhaquk. Hidam lábát ettdrtétek. Kiegészítő feladat: Ritmusvisszhang. A játék menete: két gyermek felemelt karokkal kaput tart. egy tanuló rnegismétli.já - val. miközben a kapusok mondogatják. Az utolsó gyereket elszakítják a sortól.szó:1. A többi sort alkot. ker - Zsa . tu. Fenyőfábol kifaragjuk.ka - láb. ő lesz az egytk kaputartó. szőjétek.val.jétek. * Erre a kapu felemeikedik. tulipán. a soí áthalad.tyá . Alinapaban itt mentetek. és dallammal a kapu felé indul. az árpádházi Szent Erzsébet. .szó-lá-szó-mi:2.szó -szó .

Például: tL- tonitO. az osztály ritmuszavakkal ismétli: J TA TA J] TA L- Ujabb felelgetős dalocska következik: Hová mész. Kertecskéruek" .. tuiipán. Minek néked az a kiskert?. 4. illetve egyéni éneklésse1. . .L' 23.. lecke): Ho - ll aa {r vá üó mész.n J--J ] a 1 J J i I I Losztály: Más forma: a tanító tapsol.] _] Következzék a ritmusvisszhang: a tanító tapsol. tulipán című dallarnmal kezdjük. }uíinek neked az a . t L . te kis nyulacska? r L t ] Fio kis tá rrrá - vá n}u mesz...} .. lacs - te r- ka? tliliber. fel J nyu-lacs-ka'i lll ))o t -t t 28 l t- . Wrágoknak. mérőütéssel jelezve az egyenletes lüktetést (lásd 6. J "n J-l tanító: J JJ lJ orrtaty.. az asztály megismétli. .. Leeke Az e|őző órán gyakclrolt köszöntéseket salát köszOntéssel is viszonozhatja egy-egy ügyesebb tanulÓ" Játsszuk el ismét a múlt órán tanult kapujátékot^ Minden játókot a tlej. tanulócsoportokkal. te kis le r|.. 3.' l 1 '_- i i-- Gyakoroljuk kérdés. Jó anyámnak. 5.. Enekeljiink ismét egyutt. bet er r t '/ vessző?..felelet formájában... Minek neked az a viritg?.

medve (15. hiteles hangképet alkotva. Melyik állatot utánoztuk ezekkel a gyakorlatokkal? . rnajd a kérdésre a|kalmazzunk mérőritést. a Kört alkotva lépegetünk a dallamra. a mozgáskészséget is fejlesztő játék: Mit játsszunk.rop-rop-rop"*ra hármat tapsol. brummogjuk ) ) ) l emelkedő alaphangokról.. 24. csl -re_1111 rop-rop-rop.dti dallamfordulatot zümmöglük.re .A méheket..szunk. Kiegészítő feladat: egy vidám. .tni . biztosan felismeritek a tanult dallamot. Mondjuk csfesfrtt.Dirmeg-dórmög a ntechle. IsmételjÜk a mondókát. lá ttyok? Ke sz. .ok ryá tok. Zenehallgatás: Kodáiy Zoltán Nyulacska című kórusművét hallgatjuk nreg. a fbieletre tapsoljuk a ritmust. énekeljük el: Bújj. lecke).csiremire" szövegfe mindenki megfordul a tengelye körul. üssük a ritmust a padon (ökölbefog ) ) J 29 . a . A jókedvri medve brummog. de a haragos medve dórmög. majd együtt is. Ismételjrik camtnogó helybenj árással. bújj. Leclre Légzőgyakorlatok Bemelegítés: dó .. Már ismertek egy éneket a medvéről. fokozva (egyre több szólaljon meg egyszerre) a medve hanglát. SzÓlaljanak meg rendre. a medvét. mely dorög. mint a zivatar.l . lányok? al Mlt játsz.Tovább léPve kísérjük az éneket a ritmus tapsolásával. csörgő lánccal" összekötött radarabókkal.re . Végül a kérdező csoport (vagy tanuló) fblytassa a mérőütést a válasz énekléseés tapsolása alatt is A zenehallgatás előkészítéseként énekeljük a dalt dramatizálva." ottkézzelkoppantva). KÍsérhetjük a mondókát dobbal. nincs€lt néki jt5ketlve.

sem vagyom semmi má. a szöveget párbeszédes formában.fiaru. l11o kás rnecl Van pen 2. 4-5.. bi zotty o san s zii le tik maj d kilenc vagy tíz glerrueke. csgk ct retyezáti. Barna bátya. Kip. utáncó mcrzgásal rajzolunk. szépen kérem. Benedek" Keriilók. én neru banoru. elmegyek én. 4.i szetencsét. aki éppen leánykérőben jár. talpa taruyér.friss c. Részlet Veress . bal láb kilép." * Gyere. ne csak ligl az ablakon. at Brum brum. . s még a szó is raJbrrott a tork(tra. otra férrye.Nrl.sárditsra. bal lab iár.8llm.-eta kázelednek a gyerekek. járjad jobban.t. ha akad itt egl szép eXadó hajadon.ií B or b ál a ! Szája széles. tánclápéssel: jobb láb kilép.s a t er me te. olyan csuda medvelárry volt B ár s onyfü l. foga éles. jobb láb zár. aki bátran. Btambrutn pajtás. ! t t Ll ___] '-] ! L _] körnrc hegtes. a bariang. széPen énekel. Az ellenkezó oldalról cammogÓ. a2*3. noszcl ha legény vagy.s. és egy kislányt. dobban. "i\"r. itt á1l a medve. Az első és utolsó szakaszí mindenki énekli. t ó l gyfalór z." _] a Tanuljunk mi is egy vidám éneket a medvéröl. édes. Dramatizáljuk az KÖrt Válasszunk egy medvét (nyakába dobot tehetünk).. kerekJíilénpamacsok. szőre selyntes. édes kis pajtásrm.. nézd meg benn a hazban. hőt akkor kerillj beljebb.. az iskolabálba jajj el velem. orrodba se ^f.I I Za]rtán Ismerkedjünk meg egy jókedvti medvével is. 5. szemével se kancsalít. Benci eg.len.sra. és dobbal kíséri. L'lg.let nyelt. Bement Benci. - Jr.-at a kislánY.. a a I medve. -t lassú Gyakoroljuk az éneket. ott eljárhatsi ntirtc1ei thtcot. Itgum-bu1. feleséget keresek. r r r r r :l 6.1rgum-Burgum Benedek" című meséjéból: . cammogó helybenjárással vagY éneket. 30 a I .. dibben.íiznek. dt*wd gé sét vi sszhangozták a Kelenten-havasok. 3.A végénmindenki táncol. Bru [O. kappan. és így szólt: * Megkérem a mancsűi. rueghsrt-{Í'ncot.

csíp. ezt tanuljuk meg először. .babetdominé. .cicát választunk A Mondóka vele C Ha én cica volnék (20. ludaim (14."' 31 . lecke) A Mondóka D Tekeredik a kígyó (17.". lecke) A Mondóka . csuszi bé.aúotapé Ábel.i#l-.medvét és kislányt választunk F Brumm-brumm Brunó (24. J--l L.siszi-csuszi lrompodé ) lI -1 l -1 l -1 ) _1 A sorrend lehet a következő: B Csíp. lecke) A Mondóka . választunk vele E Gyertek haza. lecke} A Mondóka * gazdasszonyí.-Tl JT! J--l J-l J--l ) Jl fi] . Ezen azóran átismételjük az állatokról tanult énekes játékokat. csóka (6.. A kerete a rondó. körjátékok fúzére.Az összekötő refrén szerepét egy mondókával oldjuk meg.í.n J--l J-l J J J csiszi á. lecke) l l l l l l ) Lehetígyis: A B A C A B A .Ekota..pekota.l l l l l l l ) l l ' --T o-. mely eredetileg körtánc.

Nyilvánvaló.I.. a virágot a széttátt tenyerekkel. illetve . és énekli a szóveget is.umokra bontva tanítsuk meg.nyák nap - ja liaj . (Figyelem: a tanító bal kézzel mutasson tükörképet!) r - r' l t t l l L. Az osztály megismétli a mozdulatot. A tanulók elmondhatn ak I-2 verset is. hogy hol van a legmagasabb plont * csúcspont . Minden választ az osztá|y ^z mozgással jelez: az erdőt felemelt karokkal.. Ba. majd mutassa is be.. aki felismerte. a nyuszi. l f l l l Or go- na a-ga. EdesanyánkI 1* Gyakoroljuk az éneket az egész osztállyal. Lecke éneket is átismételtünk az állatokról" Kimaradt a Fiová mész. susogja a szellő.elkedő vagy ereszkedő vonal kísérje. az aszíá|y mondja meg. A. a . ügyeljünk a lefele lépő tiszta kvárt hangközre: L A rnúlt órán több i l. Bemelegítéskénténekeljük emelkedő aiaphangokról (fá. hogy en_. hogy a levegőben kezünkkel ereszkedő és emelkedő vonalakat rajzoltl. 'r/ L l Eszrevehettótek. A tanitő énekeljen egy-egy motívumot. és láncszenien énekeijen minden motíwmot más-más tanuló.Figyeltessük meg tovább.^. Ó babozik a következő íbrdulóban" Rövid beszélgetéssel emlékezzünk meg az anyák napjáről. tutáliber máliber" * ennyit! Játszodjuk el egy nyuszi-bábu segítségévelaz egészjátékdalt: az osztály kört alkot. a tanító lá|ázva énekli a motíwmokat.Ingyom-bingyom táliber.lrá- ba. bontsuk ismét motíwmaira. Ha márbiztosan éneklik. igy elókészített hangulatban mutassuk be Járdányi Pál Orgona ága című anyáknapi énekét^Két üteme§ motír. hogy a szövegben is ez a két sor a legfontosabb.Anyák napja hajnalára". VÓgezetül énekeljük el szöveggel mind a két szakaszt. A. széttárt ujjakkal. és kezével mutatja a dallam vonalát..égy te mindig nagyon boldog". .a dallamban.na - lá - ra il I 2 Zűga az erdő. te kis nyulacska? című énektink. a kertecskét összefogózva.a tanító ( a nyuszi hanglán) a válaszokat. a vesszőcskét egy felemelt ujjal.. Motívumfelismerés következik: lá-lá-val (vagy hangszeren) hangzik egy-egy motívum. és emeljük ki a fenti sorokat. melyik sort emeli ki a csúcs? .{L 26.bábu ( a tanító kezén) a kör közepén áll.rack - fa vi ra _ l ga. 32 t t ! |. Uzenik az ágak-lombok: Légy te mindig nagyon boldog.\ .jó anyámnak" szövegre valakit kiválaszt a nyuszi. Ujabb gyakorlat. szó.rnk. öl-töz-ze-tek l r- |- uJ ru . mint egy virágkelyhet.\ .. Id) a refrénjét: . osztály énekli a kérdéseket. szöveggel ismétli meg. kisebb csoportokkal" egyéni éneklésben.

majd ritmusszavakkal: ti-ti-ti-ti-ti-ti .Tá motílummal.. Leclre t u4gygry. rö| röf. válasz a motíwm tapsolása és a ritmusszavak. Ritmushangszeren (dob. dg:_!3_. és egy vidám dallamot (p1. ómélkédő alaphangokról: háp. J Rajta..qak"qcsul ismétlődött" ritmusképletre.fipÓ.kis malac" és . döf 2.ragy tapssal) csak a ti-ti . íiam. . maracas) kiemelünk egy motívumot.öss_z_ek_aBcsolt ritmustapsolás is (szájmozgással. A nrai ónekóra egy kedves vershez kapcsolódik: Szabó Lőrinc: Fulu§l ) Á j9!S ) ) é l Egy kis ma - lac rö{ röf. Három . kopogni. tö{ röf. töl töf. WQú.Tá.diszes társaság" egyik tagjáról szól a mai énekünk" Egy kis malac rO|.öreg". Sokat segít nrár a táblára felírt szöveg.:_!!j_: K .illetve. háp... töJ szótagra.néml9q9!Jéssg1]]. dobogni. Trom- bi - tá - ja víg or .hú stb E. töf.élőképben" ezt aritmust.!1áp. hang nélkül).. az osztály ismételje el tapssal. Most rákérdezhet a . Most már egyutt zenélnek. Az. Lehet tapsolni.. háp. meglátja" Orvendezve kiáltja: 3.. töf.dó dallamfordulatra.. tóí. rö{ Apád is így csináljal Kukoricán megélnek.det tur - ja döf. mindi g a tóí. "Sleepy Dancers" a Budapest Ragtime tsand előadásában) a trombitán. A JJ .tro oszduk az osztál5*.má . Következzen a szöveges éneklésselp_árhuzamosan 4 ritmus tapsol6a.bi - tál - gat töf. és soroljuk fel a versben szereplő hangutánzó szavakat" Bemelegítő énekléskéntutánozzunk mi is néhány állathangot. Töf. mináen szakaszt más-más csopotl kisér ezzel a ritmusképlettel. 27. Rakjtrk ki pálcikák segítségével. {9n az öreg. Ezlfián sikenilni fog a . döf. h:u" bri. Következzen egy kis lgnatlzék§. hap. . röl röíl Ezek ám a legények! J ) ) ) =J Ké! 9!9nes motíwmokra bontva. roi. Mutassuk be az osztálynak egy képet a trombitáról. ha helyben járva is el tudják énekelni."L Elevenítsrlk fel.nya fol . két szereplőre van szükség: . A biztos szöveges éneklés próbája.együtt zenélés"a trombita utánzása lesz. trom.t megtanítjuk az éneket. Az osztály énekétkísérjemost a tanító ritmushangszeren (.. lalleilJtár.

bújj. esetleg játszodjuk is el őket" Az osztály éneklésétkísérlemindvégig a tanitő. a kör közepén az anya. a hangsúlyos és hangsúlytalan egység jelzésétalkalmazzuk. a tanító csak minden második ütést erősített meg. énekeljük a hangok nevével az egész motívumot". ezek a hangsúlyos ütések.nrá_rom-ban Pi ros al . 34 r r r t . Az.szó . valamilyen ritmushangszeren jelezve a hangsúlyos időegységeket. csíp. Azt fordulom. sz. Mit Er-zsé-bet. Énekeljük el ugy is. Például: r L t t- Brijj. A dal végéna kérő valakit mi:lgával visz. Tanuljunk egy új játékot: Ó. I(i eladó volna. és üssük a padon az egyenletes lüktetést: a . Nincsen nékem Olyan lányom. gyűru. Gyakoroltassuk szerepekre osztva is: kéró" anya. Játszodjuk is el kört alakítva.7 az újfajta ütést.mát Vet .zam tá ját.szívdobogást".lá . O.3.. Zárluk az őrát a múlt órán tanult énekkel: Egy kis malac rof. Enekeljük el. szó . A második gyakorlattótr kezdve a tanító csak a kezdőhangot énekli.t28" Lecke Bemelegítő gyakorlat: szó .szó . zóld ág ll Ismételjtik ezt a dallamot. Csíp.tem is be lát lő á t r r r r t t t t t t- tam le. Kezdjünk dallamot ezzel a fordulatlal: Csön. lod Az én há . a körön kívul a kérő. az osztáIy folytatja a dallamfordulattal" Rakjrrk ki ezt a dallamképletet korongokkal" Kezdőhang a szó. 3.Bújj.mi. szó. rult Van 1S r Szakaszonként tanuljuk meg a játékdalt. Leányodat kérem.lá . csóka. csön.r. Ko. Kérdés:ugyanazt ütötte-e a tanitő.jainkkal a hangsúlytalanra. zöld ág. nrit Er for zsé du bet. röf. Kísérjeaz énekléstmost is a hangsúlyok jelzése. bíjj. Ki eladó volna. Különböztessük meg a hangsúlyos és a hangsúlytalan ütések jelzését: akéztőve| ütünk a padra a hangsúlyos egységre és az uj. mjnt az osztály? Nem. Leányodat kérem. o. lá kezdőhangokon. Erzsébet. érr há - zam ját? 2. Egy hangsúlyos ütést egy hangsúlytalan követ.ll motíwm tni. ke-ru-löd. Aztkenilöm. hog. röf. Jisz. 2.

Kipp.Hogy szomoru. el kell takarnia. mlrrdig a kérő nevet. Korbejárva énekelünk. ko-szo-rú. búra. a hangsúlytalanra zárunk a jobb lábbai. Kérdés:jókedvre derített vagy elszomorított titeket ez a dalooska? . egy virágkoszoruval fogunk beszélgetni: . röf cimü éneket. arctí. mert vidám ének" üdáman trombitáló malacokról szól. Erzsébet helyett mondjuk (énekeljük) Enekeljük ezután azEgy kis rnalac röf. közben végig éneke§ük az éneket. Sej. 29" Lecke trsmételjük a múlt órai bemelegítő gyakorlatot. helyet cserélnek Hallgassatok meg két szép magyar népdalt. a kör közepón guggoló gyerek lesz a koszorú.szomorú 2. melyik volt kozüluk vidám és melyik volt szomoru? Példáui: 1. Kört alakítva játsszuk el az Ó. Mit is mondott az ének a koszoruról? . Egy kört alakítunk.. Hopp.. a dallam végénegy gyerek megkopogtada a guggoló hátát.ert Va- i- lyen g}. búbárratra születtem . Mért A rlÍl8Y z. vem ko SZo nr. koprsgok. játékkal. Alakítsuk át vidámabbá az éneket. a másik dobbantson a hangsúlyokra" Gyakoroljuk a páros ltiktetés érzékelését körbenjárással: a hangsülyos egységre előre lépünk batr lábbal. és döntsétek el. Ko- ru. Erzsébet című játékot. találd k. Az új énekUnk egy kicsit más lesz.Jókedvre derített.ok sZo szo - _ lno _ l11o rú'/ Mert rú. ós kérdi: . a gyerekek két koröcskét fognak kiszínezniüdám. . 35 . haj. röf.kopp. hangsúlytalanta az ujjak hegyévetr üttink) Alakítsunk ritmuszenekart: az egyik csoport 3elezze a szivdobogást (tapssal vagy koppantással). Juliska * vidám illetve szomoru színekkel.hogy ki vaglok!" Ha kitalálja. . Feladat: A tanító megismétli a népdalokat. : . alka|mazzuk az új ütést (hangsúlyos egysógre a kéztővei.

melyik jelzi az új ének kezdó ritmusát! . mindig a hangsúlyos egységekre. a tanulók leolvassák ritmusszavakkal..hér. kísérjeegy ügyes tanuló acélháromszöggel (vagy két összeütött fémkanállal). hallgassátok meg figyelmesen: ... Szép gyakorlat a hangsúlyos-hangsúlytalan luktetés érzékeltetésére. Most néma éneklós mellett mindenki kopoga a ritmust. egy szál virágot (lehetőleg ha fehér rózsát) körbeadunk az osztályban.Barackfa virága": ti-tr-ti-ti -Tá-Tá ti-ti Tá . a tanulók megismétlik tapssal. L A mai énekünkben is szerepel virág. üssük a páros ltiktetést is.. a. Tegyuk meg állandó kíséretté ezt a képletet. \ } \ L 36 L l . Mondom. fbr-duli i- de. Enekeljünk a változatosság kedvéértegy szomorkás éneket. Mon. Hányszor hangzik el a dallamban ez a ritmus? .be' . L L lz. Tapsoljuk ezután a dallam mellé a ritmust is. gyon.§is kece lányom" L Kis Fe hér a ke- ce 1á ró 1.dottt.donr. majd azonosítják a dallam megfelelő szövegrészével: tr.Orgona ága".Tá ritmusképletet.szün motíwmot L. ritmusszavakkal. Nehezebb feladatot oldunk meg. Röüd ritmusdiktálás következik: a tanító hangoztatja a Tá .A 2-es. mondom.Mondom.ti-ti . t t L 2" . mát mát kánt asz - L szol1y. tapssal. ha az osztály tapsolja a ritmust. makacsul ismételve végig a dallam alatt. mondom"-tól párosával foroghatunk.zé-be' Va va gyon. Cidrusi menta" kajtai rőzsa.Tá. L \_ (. A táblára kifi.Tá . mátkám asszony / ismétlés \ L Enekeljük együtt.iggesztett két ritmuskártya közül válasszátok ki. osztinátót hozva létre. Lecke ídézzünk egy vidám bemelegítő gyakorlatot: lásd a 26. koszoru" Ismerjétek fel" milyen ürágról szóló éneket idéz fel tanitótok (lálázva vagy hangszeren): Orgona ága.L L 30. leckét. majd ha jól megy.ti-ti . ZSa. és egy csoport kopogja osztinátóban a Tá . - - nyom..Négyszer. Befejezésként táncoljunk a dallamunkra: az első felére körbe járunk (negyedekre)." Tá - . 2. fordulj ide. Koszorű. tnon.Tá . Elmennék táncba. fe ke .illatosan").. majd felírjuk atáblárais. Enekeljük el egyutt a dallam ritmusát. ha szép lány volna. Két ritmuskártyát mutatunk fel.ony. kfun S7.

pé. ós a két hangsúlytalan egység ütése az ujjbegyekkel. A mai őrán az elsó szakaszt tanuljuk meg. hogy most páratlan lüktetést érzékeltrnk. ef" gé. a mai és a következő Kezdjük egy hangulatos rnondókával : A. ó. szívdobogást úgy foglák ütni. kú" a nagy torkú. ipszilon most ne sírjon! a . dé. Ezt követheti ügyesebb osztályokban a hangsúly jelzése a kőztővel.lásd a kottában a hangsúly jelét: >. Ritmushangszerekkel is kiemelhetjük a hangsúlyos egységeket. hogy a hangsúlyos egységeket erősebben ütik. Búnak utat adjon. a hangsúlyra rnindig bal lábbal lépjünk.nJ J J J l jaj de szép az ábécél J - A-kmeg-sesze-re-ti Az kc. ó. Az éneklóst kísér. 3. Mind megissza a bort.jen lci! Ismételgessük a mondókát helybenjárással is. Megállapítluk. kú. cé.. Zeneballgatás következik. bé_ C0. a nagy torkú.lünlc men . a jövő órán folytatjuk. . Tanuljunk most egy éneket is az ábécérOt: Ábécedé. 3í". Vígan ruga a port. é.sé. . Az osztály utánzással gyakorolja a hangsúlyok jelzését.lea tanító a hangsúiyok jelzésével(útőhangszerrel vagy koppantással) A mai énekünket hallani foguk Kodály Zoltán: Háry János című -3l . hé.Az egyenletes luktetést. bó. pé. A. Lecke Az első osztályosok életébenfontos esemény az ABC ünnepe Ezt készítjük elő órán. En.sé- get.En. Páros ltiktetést érzékelrink. Iksz. - zü . dé. - na§ - szes. tam kez A nagy böl - cses. Iksz ipszilon most ne sírjon. . Sőt inkább vígadjon. cé. daljátékából (IV felvonás). raj - tam kez 2.get.

. e.. Jutalomként olvassuk el Móra Ferenc: Zengő ábécé című versét. majd ellenkező irányba a" Ábécédé d. A páratlan luiktetésre is járhatunk körbe" a következőképperr: L i L .] . ünnepségen. 3. 1.Páros. A páratlan lüktetést úgy érzékeltetjük.Ajobb láb kilép oldalra.L] 32. 2. lépünk. és gyakoroljuk ezeket a lépéseket. és 3 " szakaszt. bé 2. 2. Végezetül foglaljuk össze mindezt: egy-egy ütőhangszeren hangzik majd az egyenletes ltiktetés illetve a hangsúlyok (páros-páratlan).allamára. a másik dobbantással jelzi a hangsúlyokat. közben ismételjük el a múlt órán tanult mondókát. .A hangsúlyra bal lábbal előre 2.f. Megállhatunk egykis pihenőre. Egyéni és csoportos éneklést egyaránt gyakorolunk. é. elóször a mondóka szövegére. Ezt is ielhasználhatluk az dé. a begyakorolt járásformákkal. I. Járluk ki tehát a már ismert formában (1. Énekeljük az énekmindhárom szakaszáí. hogy az osztály egyik fele üti az egyenletes lüktetést. és megtanuljuk a 2. l l l i .] - i i r i l l L. Kérdés:páros vagy páratlan lüktetése van a mondóka ritmusának? . a többi tanuló körbejár. Lecke Ismételjük az . b 38 ! l 'l - a . gé stb. jobb láb zár)" L Á.A jobb láb a bal mellé zár.^bécédé" című ének első szakaszát. Mindezt ütőtrangszerek segítségévelis végezhetjuk. ballal előre. cé.

lod. A .Il" osztály 1.szó -mi / lá. kinyujtott ujjakkal a csiga szarvát utánozzák.Jó napoí kí-vá-nok|" Az osztály válaszol. Gyakoroljuk egyenletes tapskísérettel is.mi da|Iamfordulatra: .belégzés orron keresztül (2 időegységre) .összetöröm" szótól váltott 1ábbal egyenletesen tapodnak (negyedekre).. az . Légzőgyakorlatok. ) szál. Rögtönözzünk mozdulatokat a dallamhoz: a gyermekek körben állnak. !á.|-l - tás.n - sze ve - sz-et le J--l e sett..n .jál! huny A tanító kísérjeütóhangszeren egyenletes ütésekkel a mondókát. ma ) . szal redj paj . l+ leckéjét). Pl. Játszodjuk el néhányszor a Gyertek haza. n - . Lecke Atanító köszöntse énekelve agyermekeket..ludaim játékot.ludaim címűt (lásd az L osztáiy és a farkast űi mondókávai válasszuk ki: Két J-l J-.tö - röm há - dat. J-l E - szál. 39 . Tanuljunk egy újabb gyermekdalt: Csigabiga: A szereplőket válasszuk mindig az új b. ösz - §ze .kilégzésrefilfiunk (4 időegységre) ídézzüi[ fe| az L osztályban tanult játékok közül a Gyertek haza.A gazdasszonyt .szó . J-l .told ki" szavakra ka4ukat felfele nyujt"lák. mondókávai. Ha nem to .rl kis ka - kas ösz A J-_J J l rem I J-J ) be be- Szil.

e-§ó. az osztáLy figyelje meg. Az oszály éneklésközben tapsolja a ritmust is.Például a kertben. Ha már biztosan énekeljük a dalt. az egyik az egyenletes lüktetést hangoztatja (esetleg ütőhangszeren). az osztály ritmusszavakkal ismétli: Tá Tá ti-ti Tá. járjunk körbe.hú" szónál leguggolunk.. Lecke Légzőgyakorlatokkal kezdünk. és mutassák térben a dallam hallott. Bemelegítő gyakorlatunk előkészíti az új éneket: l l f l dan. Az ének tanulását második.. hány Kettőt. harmadik énekléstőlkezdve kísérjeegyenletes taps. Szerepet cserélnek.§zé1. majd egyszerre is végzik mindezt.. mint a múlt órán. az . Énekunket" játékunkat kísérleegy-egy tanuló ütőhangszerrel. eső veregeti" résznélujjainkat mozgatva az esőcseppeket utánozzuk. a másik a ritmust tapsolja vagy kopogja. A tanító tapssal kiemeli az első motivum ritmusát.L Eső után hol szoktatok csigát keresni? . IsmételjUnk egy éneket.tet ker . osztáIy 7. dan. e-ső ve-re-ge-ti. balra hajladozzunk.. Játszodjunk rá a szövegre: az .. a dallamra. dan" dan da-na da.esö. a- A . szél fujdogálja'" sornál jobbra. egyenletesen. jelezve az egyenletes luktetóst. t i I Szél" szél fuj-do-gál-ja.. húi |l. metallofonon hangoáassa az első 4 ütemet. A kiskertről fogunk most énekelni: r Lí- L Erl kis ker . a tanító. Többfele gyakorlat következik: csoportokat alakítunk.ültettem" szónál lehajolunk és . lecke). dan da- na da.zsa-ró*zsát ül tet - tem.tel- tem" --_r-!- ba. amit az osztá|y a dallamáról fog felismerni: Zsipp-zsupp (lásd l. Rakjrrk ki pálcikákból és a kirakó táblán is ezt a képletet: l l l l a I l A tanító lálílava vagy hangmagasságot mozgását. t f 2.ültetúnk". Ismételjékmeg a motíwmot.na dan dan.kidobjuk" szőnál utánozzuk a dobást. Játszodjuk el: kettesével összefogózva jobbra-balra lóbáljuk (egyenletesen) karjainkat. majd egy ügyes tanuló kísérjen ütőhangszefen az egyenletes lüktetés jelzésével. a . a .na dan stb. - l 40 l l . Minél több tanuló végezze egyénileg is a feladatot.

} I Abrázoijuk a dallamkirakón a dallam vonalát: . J Is. ! 4 l . Egyre inkább mutatkoznak már az őszjelei. kopogluk az egyenletes lüktetést. Sok mesét ismertek már. má . Ezután kísérjeaz éneklést aritmus tapsolása. A mai Órán egy vidárn boszorkáról fogunk éneket tanulni. lecke). Lecke Légzógyakorlatok és bemeleg ités a ?. 41 . hogy a szünetnél (ahol egyesek széttárják kezeiket) az egyenletes koppantás nem szünetel. kózjele: + A mélyebb hang a mi volt. 16.ma- dik itt pa - dorr du dá - ját fúj .kort megy. majd az egész dalocskát. ezt is kísérjük egyenletes. manókkal. tobbször esik az eső. har. u Énekeljuk el kézjelekkel a fenti részt. puha ütésekkel vagy a dal ritmusával.sik bocs . De I szép hang - ja van. cCcC ()c (J o o co o A magasabb hang a szó volt. A szünet jelzésérea|ka|mazzunk más mozdulatot: emeljük mutató ujjunkat a szánk elé.lá- ba lár egy. . boszorkányokkal. F{a már jÓl énekeljük. ha anaP<it előcsáiogatjuk egy tanult énekkel: Süss fel. I(ét csoportra osztva az osztály mindkét kíséretet egyszerre végzi.gyoll. egyenletesen körbe járhatunk a dallamra.ja na . . Akárcsak az előző dallamot. . Ilyenkor használ. da na da dan. egy szlovák gyermekdalt: Egy boszorka van. és megfigyeli. tündérekkel.ko.. A dal első motíwmával foglalkozunk. ! 3. a negyed értékűszünetektrél taps helyett széttárjuk kezeinket. éneklésközben mutassuk térben a dallam nrozgását. osztály. n Egy bo- . kézjele: €T . nap (lásd I. . . ami n legszebben triangulummal szól. lecke szerint. Ismételjtik a szlovák népdalt.

majd az egész dallamot. kézjelek segítségévelaz első sort.szó .re. A kézjele: Ífr-a -/*\ \ l Enekeljük szolmizálva. ezért új dallamot mutatunk be: I Kör - fa.Eg a gyertya.. Ábrázoljuk ezt is a táblán.nyecs. da. csúsztatva. a dal végénleguggolunk.ke. Ideje.lá . Köny- nytí já - ró kis nre. j a belső |ábat mindig kórusban énekelni. ke.Lá. Vá ro- da. Játszodjuk el: kort alkotunk.r Ábrázoljuk ezt a dallamvonalat a dallamkirakón: t I nap L- 7fr§ Sriss +k/ szun L l Kezdőhangunk a szó. gyon-gyo-51 r r r r r l-- tánc. korongokkal vagy éppen gyefiyákkal: L- i- t L o o o Vagy o n o fi r t- fi Szolmizálva.szó . hogy táncoljunk egy kicsit. A dallam vonalával foglalkozunk. ól hátrafeszülünk. kör - fa. énekléskozben mutatjuk a lépésekkányát. hogy a kezdő hang háromszot ismétlődik. rö- si. Mi lesz amagasabb hang neve? . körbe forgunk. kézjelekkel énekeljük a motivumot egyutt és egyénileg is.szÓ). és egyénileg szólóban is. egyenletesen lépkedünk. Egy szép játékdalt dolgozott fe1: Bartók Béla: Játék. ég" (szó . keresztbe fogott kezekkel összefogózunk. mely egy ismert Enek órákon egyaránt szoktunk közösen.si fa. 42 r r r r L t .pe. Itt figyeljük meg. kórusművet hallgatunk meg. Kettesével. Dallamfelismerés következik akezdő motívumról: .

Eneketjuk a Fehér liliomszál című éneket. A tanító módosítani fog a ritmusképleten.szólászómi 3. J Mondjuk csak a ritmusszavakat. énekeljékle a rajtuk levő motíwmokat: szó szó szó lű l.l - ) szál..t\ ) J--l ))))))) J-l J l Módosítsanak most a tanulók.Hármat.dig ntíg for ká Ad gyer - J--l főz - - gá. tek. . Í4ui.li - J Enekeljük most a dalt mérőütést alkalmazva: . A .. ..t úó om J-.ecke Légző gy akorlatunkban a kilégzésre. Dallamfelismeréssel folytaduk: milyen dallamok kezdődnek igy: szó . Csön. A kezdő hang a szó volt..ordulatot. Zongorára irta a GYermekeknek című sorozatot.lzó lá szó mi . mindig egy időegységnyit! Játszodjuk el a Fehér liliomszál játékát. esz . gyűni Egy ismert gyernrekdalt hallgatunk meg Bartók Béla feldolgozásában . g}€ .dallamfordulatokat is: 1.1ámiszó szó J mi 2J Milyen dallamok kezdő sorára ismertetek rá? 1. Fehér liliomszál 2. Hangoztassuk csak a ritmust tapssal és ritmusszavakkal..szószószólaszómi 2.mi ? . Melyik hangra lépett aszórőllefele a dallam? _ Ami hangia. I_. e . . és alkalmazzuk a mérőütést.n n szólámi 5.tek. HánY hangmagasságot hallottunk? .fujjukel a gyertyát".Fehér triiiomszál és F{a én cica volnék. Felmutatunk két dallamkártyát. amiből ma meg fogunk hallgatni egyet..szó . rei atábléra" 6 lecke) J-l Fe. egy mérőütésnyit.1ászóniszó 4. _ Enekeljük most úgy a dallamot. . irjuk az elsó k8plet alá a módositotilepletet.csot n€nr bi. és tapsoljuk a ritmusát is (lásd I.zany nem tek. tek.tek. Melyik hangra lép felfele a dallam? * Alá hangra.re tem. osztály.lá .veszrd J--l a l kek. Például: ü ó ü . csön. 4.liliomszál" kivá|asztásáhaz egy új mondókát alkalmazhatunk: Gyer .n sát .g.lrer li .szó . körtéfa dallamára. Az osztály vegye észre.Következzék a Fehér liliomszál zongorán. . 43 . Enekeljtink és forogjunk a múlt órán tanult körtéfa... . ü.szó . . hogy kezünkkel mutassuk a lépések irányát. Bemutatjuk a zongoía képét.. nneteljrik ké4elről ezt a f. Enekeljünk kézjelekről más ismert. hol tortént a módosítás.

üveget érint fempálcával . fadarabokat ütöget össze. leckében alkalmazott gyakorlatot más szótaggai (pl. emelkedő. gyűni. leckében használt 2.L 5" Lecke L L Bernelegítő gyalrorlat: a 2. tompa vagy éles volt. Azt is megbeszélhetjük. zőld ág dallamára. Ujabb játék kovetkezik: tárgyakat kell felismerni hang|uk alapján. de ritmuskíséretkénta zenében is alkalmazható.Tá. hanem egymás mögött állva. a a l Az első kót lehetőséget a tanító mutassa be. Például: 1o o o o 2. tovább a tanulók módosítanak. majd ereszkedő alaphangok sorárótr.Például Egy boszorka van: kavicszörejjel. csön.C 3C c a o l o c o l L o o a l_ l o C l o o l- Minden új változatot leéneklünk. a gyerekek ismerjék fel a dallamotl Ez a Csön. alanitő rendre kavicsokat ráz egy dobozban. bújj. Tapsoljuk csak a ritmust. kárvin. Zárjuk az őrát kapuzó játékkal: Bújj. born} énekeljiik. Mindez a zörejek kategóriájába tartozik. de először kirakjuk magát a képletet korongokkal is. zörgő. En kis kertet kerteltem: fém vagy üveg + fem stb. Társítsunk a tanult dallamokhoz illrő hangszínű kíséretet. Ismóteljük a múlt órai mondókát. Felmutatjuk ismét a 4. Játék következik. a kaputartó gyerekeket nem láncszenien összefogózva. hogy a hallott hang csengő. Az osztály megnevezi a hallott hangforrást. Szolmizáljuk kézjelekkel is a motíwmot. tapsoljuk a ritmusát is. mindkét karjukat egymás vállitra helyezve hullámos ívekben kerülgetik. fémeket. Mindenki a padra lrajtja a fejét (huny). egy plusz koronggal a dallamképlet valamelyik hanglát megduplázzuk. L l l l l_ l 44 l_ r . és mondjuk a ritmusszavakat: ti-ti-ti-ti-ti-ti .

. bomm .. mozdulatokkal megidózzúk. osztály.ceke Légzőgyakorlatok: belégzés2 számoiásra az aírunkon. Más játékkai folytathatjuk" Két tanuló egymással szemben állva tükörben végzik az előbb felidézett munkákat. 2. Néma éneklésmellett tapsoljuk az ének ritmusát. Iárhatsz immár bátran Leánybőrcsizmihan" -. J Tapsoljuk le a ritmusképletet és tükörképét is. A második sor az eisó sor íbtrltatása lesz. fékező vonatot utánozv a. a szemben álló bal kezévei végzi ugy anazt. Ritmizáljuk az első sorát: ti-ti-ti-ti . cSlZ - mam.hangzőn. . rninta fuzetlapjaí.Lányom.n tt-tt-tt_tl jj Tá-Tá Tá - jJ Tá J.ja meg im - nrár? .Tá. osoportonként.egy hangmagasságon.n titi ti- ti . egyre magasabban indítva. Másik hat tanuló velük szemben állva kialakiqa a ritmus tükörképét. Megállapítj uk. mátka (lásd t.l . együtt. Az őra rövid beszélgetésselindul az édesanyák gondoskodó szeretetéről és munkájáról. Mai népdalunk az édesanyához szől. Játékos formában. Kétsoronként. kilégzés4 számolásra. - lett c§lZ mam" Ki varr . együtt énekelve megtanuljuk a népdalt Ezután kísérjükaz énekléstegyenletes koppantással. Flat tanuló rakja ki élő képben ezt a ritmust. Például ha az egyik jobb kézze| vasal. mese. lecke). ho gy egymásn ak tükörkép ei. Nyíljon ki most a két sor. arccal az osztály ftlé. egyénenként. 19. ! . bamm. a többinek ki kell találnia. . Válasszuk az anyukát egy ismert mondókával: Mese. . -s. Így: . Esy gyerek lesz az anyuka.Tá . ő mutatja a mozdulatot. mit dolgozott. bogyan dolgozik édesanya. Nem kell csizma nyáron. édes lányom.6" tr-.n. úgy. a . a Tükörkóp zongoradarab Bartók Béla 45 . fes nyám... Mai zenehallgatásunk példájában is egy dallam és a tükörképe szólal meg Mikrokozmosz című kotetéből. . -. -l . . Bemelegítés: a harang zűgását utánozzuk: bimm.

szó -. borus. Milyen szöveg társul ehhez a ritmushoz? . r t i - r r I I ] 8. Ismóteljtik csak a kezdő motíwmot ritmusszavakkai: Tá ti-ti . Énekeljük el egyenletes körbejárás mellett.. a hajladozó fakat húúú. Befejezésül hallgassunk egy rövid részletet Antonio Vivaldi Ósz cimű versenyművéből. Korongok segítségévelábrázoljuk a dallam rajzát. Mi jellemző még a késő őszi időjárásra? * A hosszír esőzések. Újból meghallgatjuk Vivaldi Ősz című művének részletét. majd az elsó két soritt. leoke). t De ha ak . 9. Rakjuk ki pálcikákból és íquk fel atáblára is ezt a ritmust. Másodszori hallgatásra színekkel rögzíthetjük a szomorkás hangulatot. végül egyszerre. a tanitő egyidejűleg a tükörkópét. - lit ka. A tócsába hulló oseppeket hangutánzó szavakkal idézzűk: Osepp. Kísérjükazután puha. Utánozzuk mi is az esőcseppek kopogását az ablakpárkányon. ábrázoljuk a dallam mozgását.l El. tétel a szomotkás. csepp. J vasz I I _ nem jő: pl - lás ra. . lecke). hogy miért érezzik szomorúnak az őszt? . ködös a reggel stb. majd két tigyes tanuló külön-külön. sssss hangzókkal. 18. elmennek a vándormadarak. csepp. mely ugyanezzel a motíwmmal indult? Kis kacsa furdik (lásd I.donr. a tanulók leszolmizálják a motívumot. melyet ma fogunk megtanulni: t I I .dár - ka. visz. I I Mittd fuj - do gál ja. kopaszodnak a fák. a lassú II. Enekeljük az Esik az eső oímű énekünket (lásd n.ment a ma .sza . Yégezze ugyanezt két csoport. ha ]o. hangulatkeltós céljáből utánozas. egy kis fehér korongot vagy négyszöget fogunk kiszínezni. Leclre Bemelegítés. Enekeljük újból szóveggel az éneket. Tapsolj a az osztály a fenti motívumot. A tanító megnevezi a kezdőhangot . Szerkesszük meg a tükörképét: L- j Tá Tá_Tá JJ - Tá-Tá JJ r r J Tá t t Tapsoljuk és nevezzük meg ritmusszavakkal mindkét motír. mátka mondókával válasszuk. A kiskacsát és a pásztort a Mese.//\- J 46 J J . egyenletes kopogássatr az éneklést.. fiiúúú.Hajlik a vessző". osztály.Beszélgessúnkarról.Tá Tá. me§e. Emlékeztek:e más dallamra is . esős őszi napokat idézi.Hullanak a falevelek.kor lo Tu .k a szélfi-rvást. Ezt az érzéstsugallja a következő szép nópdalunk is.jó VasZ ra. puhán pergetjük ujjainkat a padon.Esik az eső".7. Lecke Kivételesen zenehallgatással kezdjük az órát. osztály.Tapsoljuk a dallam ritmusát néma éneklésmellett..umot. Mutassuk a kézjeleket is.

melyik nemrég tanult dallamok kezdő képletei? 1: Esik az Fehér liliomszál.l -l kis m*dár üla frn. -u Her Ery- . ) -l bonr nak Szaí - nva Á 47 ! l . má. Ismételjük át ezeket a dallamokat. .r: Gye-re üsz-sza.. amit a szomorú dallamok is kifejeznek.vad het nrár a- a lomb ár nak nya. A . zöld kombinációit.ll . Hess el.. kék. Váltsunk most át vidám hangulatra. . vagy halvány színeket.Sötét színeket. szó szó szó lá szó mi" 2. szürke.n J J . lassan. bal mutatóujjunkkal a Pál szerepében. kifejező énekléstcsak lassú tempóban.lkállyát mutatunk fel.sik Pá1. Pé . madárról szóló népdalt. vízszintes és ereszkedő vonalakat rajzolrrnk a ievegőbe.re visz. Póte1 hess el. 1 Jobb kéz mutatóujjával ütjuk a ritmust a Péter szerepében.Tá és egy dallan. Tá - eső. . azt. Úl latetot tanulunk: Két kis madár ü1 a fan. Pál! "n két J-l )) J. Tehát az egyenes. . mert ez hangsúlyozza a szomoruságot" Enekeljük újra egyutt és egyénitreg is. a barna. 27" lecke). -. . . .n r-1 )r| J} Pá1l il gye.sza. F'eladat következik: egy ritmuskáttyát: Tá .gyikPáter.vagy más. Ked - ves ga - lam dó ! .ti-ti . hali<an" Fróbá§uk meg kezünk mozgásával követni a dallarnot. -l szép. Beszéljünk arról is. A tanulók ismerjék fel. milyen színeket használtunk? .Hervad már című énekét. egyene§.. halkan valósíthatjuk meg. Végezetül ataniíő bemutathatjalárdányi Pál: Dal a kismadárról. . Vezessük rá ezeket a vonatrakat a múlt órán készült színezett körökre vagy négyszögekre.tef. e. Énekeljük például az Egy kis malac című éneket (lásd L osztátry. enyhén hullámos vonalak és a fenti színek képesek képileg ábrázolnl.

I i Ha jót i . Tehát ezek egybekötődtek: Te .. méz.ritmustelefon" játékkal rögzítjük.kod - forr.l l i 9" Leeke t t Bemelegítő gyakorlatként zümmöglük egyutt az Elment a madárka dallamát. forr. a nyolcadokra lábujjhegyen aprózás. a másikban hosszabb hangot. Minden egységet Hasonlítsuk össze a két kezdómotíwmot: az egyikben szünetet találunk. többszór is ismétel egyegy részt. új dallamot énekeljük egyenletes helybenjárással. Melyik dallarn kezdete hasonlít erre a dallamkezdésre? . A legügyesebbek végül magukra is képesek iesznek. ter mez.szol be- 1ő le.Később az osztály is képeslesz az óneklést egyenletes koppantásokkal kísérni.nek ái-dott-sá-ga. Ismételjuk át a Két kis madár mondókát is. tor . Ez ki min az - ál den - - dott nap ra bor. Az osztály utánzással követi. Ismételjük őket mérőütéssel is.Süss fel nap! + t t f . A szöveg ritmusa ettől abban tér el.mett méz. E vrdám játék után énekeljtik szöveggel azelőző rrépdalt" Új éneket tanulunk: Méz. A kitapsolt. először az egyenletes lüktetést jegyezzik le. 48 is ismételr.ink. Minden padsor legrratsó tanulójának hátán kiuti valamelyik ritmusképletet a tanító. Ter. kiénekelt. A. hogycsak egy szótagot énekeltünk a két időegysógre.Tá helyett Táá: I I J Méz méz mé TATÁTÁÁ többször t éz -a Négy szakaszrabontva ritmizáljuk az éneket: ritmusszavakra énekeljük a dallamot.néz" szót két koppantás hosszúságúraénekeltük. hogy a harmadik .kijárni" a ritmust.hul. Ó továbbadj a azt az elŐtte levőnek.a felhangra hosszabb megállás. _l t le . A legelső tanuló lekopogla a padon. ! Az új dal tanulását is kísérjea tanító az egyenletes lüktetés jelzésével.méz. Ábrázoljuk ezt atáblán. Ezután a tanító minden motívumot külön bemutat ritmusjárás formájában: a negyed értékekre természetes lépés.méz. mett rnéz. l ! Mőz. Eszrevétetjúk.lott vi - rá ga.. kijárt ritmusképletet végül a . A helyes megoldások így igazolódnak. szintén a bátán kopogva..

Végül énekeljtink mérőütéssel kísérveaz éneket. jelzi az egyenletes lüktetést. egy-egy tanuló énekelje a .némaénekléssel". méz dallamot a méhecskéket utánozva.ti-ti-ti-ti képlettel. Megisrnételjük a stafétát. FigyeljUk meg. Ez a kezdőmotíwm tükörképe. majd alkalmazzon módosítást felhasználva a szünetet. Befejező éneklésben szerepeket is oszthatunk. Az elhangzott képletekből ritmuskártyákon felmutatunk néhányat l... ritmuskíséretkónt használhatunk még csengőt vagy . . hull hó. énekelje szöveggel. . egy negyed értékűszünetet alkalmazva. a zümm szótaggal .. zuz- rát fúj do gá]' gon... mozgó szünetjellel eltakarjuk a megfelelő időegységet. .Nem baj.legirrkább a triangulum talál. Egy ilyen módosítást ábrázoljunk is. ) Egy tanuló szólaltasson meg más ritmusképletet is a kártyákról.Tá . Úi dailamot tanulunk.. Dallamfelismerés kóvetkezzék. Csak vadász ne jöjjön. Kísérjük ritmushangszerrel az éneklést.. Megbújik a foldon: . lehet. me- be a lom! . Két tanulóval dramattzálhatluk az anya és a lánya párbeszédét . minden tanuló két üternet énekel és tapsol. ! A Méz. méz. tapsoljuk a ritmusát is" Stafétaénekléssel foiytatjuk.ökörszem" szövegét. 10. Tá .Süt még nap a nyáron!" l . 49 . l I Gazdag Erzsi -L Adám Jenő t Huil - a hó. hogy valaki felismeri ezt az összefiiggést. édesanyám című dallam. Az osztály ritmusszavakkal olvassa le őket.csak tapsolással. Gyakoroljuk az éneket egyénileg is. Aki felismerte." 3. Vidáman csipogja: . Lálázva vagy hangszeren megsző|al az Anyárn. Alkalmazzunk ostinato kíséreteta dallamhoz. A kis nyúl didereg. Például: _l. a közeledő Télapó köszöntésére: _t .behangolt" vizespoharat" A hangszerek egyutt is 1átszhatnak.!- f. I' Enekeljük most szöveggel. u Tél-a-pó 2.kis nyúl" illetve az . Parányi ökörszem Kuporog az ágon. Lecke Bemelegítő gyakorlat: énekeljük. ha hull a hó. hol találkozunk Táá értékűhangokkal. A tanító módosítson valamelyik képleten.

kod- barr rrrin - den jó.Csing-iing-ling .Kop. Pi_ al nro.Lódobogás.záttk.osing-iing-ling Tét öblén halkan ring. kop. a második sor helyett utánozzuk a csengetést. Földobban két nagy 1ó ! - .. I 3. és közben mondjuk.lárjuk az ismétlődő ti-ti-ti-ti-ti-ti Tá képletet. Néma éneklésseltapsoljuk ki az ének ritmusát. I ! Van zsá. Az oszlály vegye észre. Ezen a szánon érkezik hozzánk Télapó. hogy az I. kop nyolc patkó Nyolc patkó kop. ós figyeljtik meg a dallam ralzát.száncsengő Száncsengő . 4.száncsengő Szánesengő . szóló énekkel a nyuszi és az ökörszem szerepét.rl l t 11" Lecke i l Bernelegítésként dúdoljuk el a Hull a hó című éneket. Rrtmusjárás következik.-ereszkedő\* sor (1. 2. Egy szép Weöres Sándor verset olvasunk fel. a hangutánzó részekbe bekapcsolődlk az osztály is. csengő. hogy minden felhang értékű(Táá) hangnál csenget. Aereszkedó\ . vagy másként hangzó jelt ad. 4): emeká ő Ezeket a vonalakat éneklésközben a levegőbe rajzolgatjuk. Csöndzsákból hangot lop. Jöjj el Vi. Mit utánoz a zene? .runk rád.den pely-hes gy-er. Az első sor helyett dobogunk.gyo- ró. B-sor (3): ereszked3\* . hogy csing-lingling. Enekelve járjunk korbe erre a ritmusra.2.csingJing-ling Tél öblén távol ring. a téli hangulat fokozásáér1. kop. tapssal) aTáá értékűhangokat. Vegyék észre a gyerrnekek. va vár. csing-ling-ling.a híres Wolfuang Amadeus Mozart édesapjának egy kis művéből: TJtazás szánon. 2. Leopold Mozart . kop-kop-kop. Enekeljük szöveggel is: együtt. kop. hogy kopkop-kop. ! ! ! 50 i I . -t Soronként tanuljuk meg. ! - :t Csing-lingJing. Zenehallgatás zárja az őrát. kop-kop-kop. Száncsengő: l_ i. A tanító űjraolvassa a verset.a- ia pó| szá||. A gyerekek is énekeljék jelezve (koppantással. A szövegsoroknak megfelelő dallammotívumokat külön énekeljük. mikor szólalt meg a jelzés. szán.ves reg Tól pó.mek fe vár - - lrér hó. nj-melyból fölzengő . /.. és mondjuk. tr Jöjj el haz. Feladat: A tanító úgy szólaltatla meg a dalt. Szétmálló hangerdő .veS. a vers egyenletes nyolcadmozgására. Ked .dám ked. Ezután kr.Csing-ling-ling . l Va. sor dallama azonos..nek lrang - Té1. Egy kedves francia gyermekdallal Milyen hangutánzó szavakkal találkoztunk a versben? - t ] l ] köszöntjük: al l Huli a Min. é .

12" L. de ennek segítségével roppantja ketté. babák. flitö. FDRODES: Itt bizony szállást nem kapsz. Szabad-e. egy pár p.. Megmagyarázzuk azt is. ami nem éppen díszes. és a Csajkovszkr1 zenéjére váljunk mi is babákká! Az élményeketa gyerekek rajzban rögzíthetik (karácsonyfa. táncra perdÜlnek a kínai. erőteljes állkapcsa van. hát te benned miért nincs uradhoz való engedelmesség? HERÓDES: Ereszd be. könyökből le-fel mozgaíják merev karjaikat. még a poganyban is is vű némi emberség. A sok baba nagy-nagy örömmel fogadja őket. A diótorő bábu rajzát atáblára helyezzük.il 51 I. Táisaim kint vannak. barátom. Mindenki ajándékot kap" A íiúkpuskát.Kiskarácsony. ha a piac közepén a jégen megfagysz. vagy nent? FUTÁR: Dicsértessók az Űr Jézus Krisztus a magas nlennyekben.t "l. nyisd meg ajtódat. betlehemet hoznak. hogy qszakára szállást adnátok. ég. igy táncol a diótorő herceggel. felvonásból (3. Szerzője Csajkovszkij orosz zeneszerző. Aranydió héjából csónak lesz. Megfigyelhet3tik. a balett címe. J ) l3. MennybŐl az angyal stb. Ezek táncÍt képzeljUk most el a második részlet hallgatása közben. Ezeket meghallgathaquk hiteies előadásban is. -l _l _l I 't Rövid beszélgetés következik az Advent időszakról. közben újrahallgatjuk az elózó részletet. a karácsonyvárásról. hogy nagy. triangulum vagy csengettyű kjserettel. te kősziklához hasonló nemzetség. diótörő). a Stahlbaum gsalácl a csillogó karácsonyfa körul ünnepel. Eg a gyertya.. töri meg a diókat. idézzünk néhány ismert karácsonyi éneket. aki kegyelmet hozott az ) J A császár birodalmából jöttem tlhozzátok. és álmában a diótorő daliás herceggé változik. ! BETLEHEMES lÁrnx ú1 ÜnnePekre. arab. ha megengedik. hanem a mi Urunk Jézusnak egy szép példát mutassunk. . ólomkatonákat.. Persze álmában Marika is nagy lesz. ebben ringatóznak. Az egyéni énekléstváltogassuk a közös ónekléssel" A mai Órán egy olyan zeneművel ismerkedünk. a dallamok a szöveg után következnek: a szöveg. A diótörő röÜdített cselekményétismertetjük: Karácsony este van.á flltözni! FUTÁR: Gyere be. egy pár percre szólást kérnek. barátom. Tartsa és marassza mindannyi örömmel" Nem azért jöttünk ide. utaznak Marika és a herceg a Babák-birodalmában. kazettáról. kép). spanyol babák és a kecses porcelán pásztorok és pásztorlánykák. orosz.eeke Énekeljük a mÚlt órán tanult Hull a oelyhes fehér hó című éneket. nagykarácsony. meiy karácsony-estét varázsol elénk. ENEK CÁSPÁn: Felséges királyom. hogy a balett egy olyan színpadi mű. kardot. hogy valami históriás beszédet mondjunk. Lefekvéskor a szobájába viszi.. melynek a cselekm ényétzenére táncolják. ) ) . fogadd be mind elfaradt szolgádat. Az ajándékok kozott van a nem túl szép diótörő bábu is. a lányók babákat. Készüljünk fel mi is. amire csak Marika figyel oda részvóttel. A diótörő. Ezt a táncot képzeljük el az első részlet hallgatása közben: Adagio a III. CÁSPÁR: Ó. Lecke Az ismert karácsonyi énekek után egy erdélyi betlehemes játékkal ismerkedjünk Áljon itt melyet Torockón gytíjtottünk. Hogyan is táncolnak a babák? * Merev lábakkal lépegetnek. Utánozzuk ezt a táncot. Az álom egyébb csodákkal is szolgál.

hogy vi- lá go11 bol do - gan lres siink 52 r r r r r r r r r r r I r r r t r- . Errek Ju hok. hogy kiráiyi házamnál mily sok vendég van. hogy új király született. néktek kis Jézusotok. látod..CÁSPÁR: Jó napot. }ilERODES: Isten hozott. Szcnt Snlz Má rl a. üres erszényünket kitárva terjesszük. hogy új király született. fogadd jószíwel. FUTÁR: Tisztelt házigazda. testvéq mit mond az angyal. hallottam. igy hát kirátryl házamtól elmehetsz" I _t FUTÁR: Felséges királyom. hogy vagyok a királyok királya és heródesek Heródese. Ki az az új király? CÁSPÁn: Énekeljrink egy éneket a tiszteletére. mikor tudván tudod. Kö- nyö-rögj e- tünk. Uratok. pásztorok. hoztam neked egy kis sajtot. Uratok. v Éwrr VI ENEK l. kötelességünket elvégeztük. hogy új kiraly születik. fenséges királyom. kiknek kardcsapásfrtől az egész világ megrezzen. ál dás á tok! Az ten an _ gya le- szál-lott e_ Je. néktek kis Jézusotok. IV. mert úgy is igen FIATAL PÁSZTOR: Kedves kis Jézuskám. Nagy le - lenr mel lik nleg a sZ1 Nyá - ját rrz ven jel Zo betl. ÖREG PÁSZTOR: Hallom. csak ne igen rázogasd a bundámat. kik juhok rnellett alusztok. pásztorok. alusztok. testvé1 hallom. Megszületett FIATAL PÁSZTOR: Hallod. GASPAR: Gyertek énekeljunk egy szép éneket! II. IIERODES. és hallván hallod. kedves jóbarátom. ENEK . }IERODE. ENEK l én l l III" ENEK ANGYAL: Keljetek fel.S: Mit beszélsz. fongyo§. pász-to-rok.

gl.unli bo- be.laszvó a a dol tot tá1? Lál? Nem Ha - nem ta _ lál in . kat1 J L L 53 t .zá .to . nren- Es-stink térd-re Ő e-lőt-te.sá- tok! 2.gyal le - jött haz. pász. jászolban nyugszik Szent Fia. Enek L a J Merr-jtiLrrk. Szent Fia.to . jtirrk.il 4. Istennek Fia. Mária. valóban. Barmok kozt fekszik.rok! Hogy Bet. ban. 3.ziirrli Úgy i-rnáújuk új U-run Ve. Mária. 3.le- henr - be si - et.rok.jon Fnogy is - Jó tál - zsef lót mit gon vá.gé1.ve men- ve lás - sá - tok. Enek Menny- ből az an . tot a ke.2.de. lás .mok kö - lyet zött vá-ros já - szol ban. jászolban.ja ó lés"en néktek Üdvozítőtok Valóban.jiirrk. pász. Mellette vagyon az édesany. Elrei< Va . aki született Jászolban. nren. .kább - tál nyug he bar .tok.

rus- ka is - tál .szél .le.8€s . tallérok úra indítanak.ló . ba.le.henr vá.hár jó Be . ke1 jünk flel! Bet-le-hern-he l l - jünk ell Ron- Bet. Nosza tehát jó gazda. l ! l Egy .egy po .] 1 l L r' L I i l t54 r t- .L l -§. Hogy t ho§ lcl l U ju - lást ta jon! l-! I 2.tál .ságyos is .ló - ban.tett a kis Jé_. Forintokat ha adnak. i-L L Forintok.já - ba ba Szal Szé - - ná má l l ba. Eirei< f Fász rok. rL l _-. É{aelindítsz útunkra.ro.stfurk jO mód bor - ral ra. Házadban maradjon Istennek áldása. Sni. Tallérokat ha adnak. 3.

lé ke .gyob. az Ur- is en - nek gaz - dá _ J ! két kis ök röt. ú. -. ko. .nyes lraj .nal tá dott. . azt is rneg. Refr. .ten.sze_ get.: Haj.I I 14" I_." I I lll. Fé. mely Turmezei Erzsébet vallásos versét népi daliamra alkalmazza. na. Uj esztendőben köszöntőt mondani régi hagyomány. a regölést. és bőségvarázslő.zust ál - da - ni. ke - rék rnel . két kis bé rest. Karácsony és újévtáján legények jártak házről házra. Tanuljunk egyet mi is: .lé Vas. _ tem. párokat összeéneklő rigmusokat énekeltek.szön. . rei l sze- kér mel .gó. Ez a regös ének.ad hat - ja nagy tJr - is tetr. _l Uj esz.tőt mon - da il. ..re- ket. _l a Jöt-tiink Jé.dó vlr ra- dott. . I 55 J .eeke Kezdjúk az űj esztendőt egy szép énekkei. re.. J ki- seb_bik bé-res-nek a_ rany os - tor nye let. Elevenítsünk fel egy ósrégi népszokást és a -a hozzá kapcsolódó dallamokat ".bik bé-res-nek csen - gős pen - gős sze-ke-ret.

got| r r r r r r r r r r r Énekelünk.mi motívumot énekeljük egyre emelkedő kazdőhangról.. Melyik korongot vesszük el? ..ték - kok.Zsipp-zsupp.A mély hang. Egyenletesen körbejáró regölő csoportot "fáá-Tá . r r r Figyeljtik meg a dallam további alakulását (. Kett . a nrásikba befusson" harmadikba is jusson. hány magasságot észleltunk? Kettőt.döbe. és mutatjuk a dallam mozgását. Nakitsuk ki ezt a dallamlépésta korongjainkból. R.**'"* . Melyik hangot ismételgetjük? Enekeljtik EW kérj. egy középső és egy mély hangunk. Melyik gyermekdalt idéztük? .l. Egy Et a a tlu ma tát tél dö. Hány hangmagasságot hallottunk? * Hármat. kézjele. m.ás. -#fi-- E - li- ás.szó .Tá ritmussal kísérheta láncos bot. Lecke Bemelegítő gyakorlat: szó .efrén. kolompot és csengőt használunk a kísérethez. Melyik ezek közül az űj hang? Melyik hang nem fordult elő a Zsipp-zsupp-ban? . A fenti három koztil melyik kettőt hallottátok? _.efrén.gy tál dödöle").k..mi / szó . E hangnak a neve: dó. vajat eleget.mély. és a csengó jelezheti az új szövegsorokat" Más regös rigmus példáui: Adjon az ennek száz kis egyik ólból t- Úristen agazdának malacot. hadd süssenek rétest szegény regölőknek. tejet. Tóbiás. t t t 56 r t . 15. kifusson. Adjon az Úristen ennek agazdának két kis tehenet.A kozépsőt. le. Tó - bi.be men _ tek Mind le _ et .Magas .r Hiteles előadásra törekedhetünk.. R.Ldót. Rakjuk ki a dallamkirakón korongokkal a kezdő motíwmot: o o Van tehát egy magas.lő- le.ajd a hangok nevével.. ha láncos botot. Enekeljtik el szöveggel.dó. Tanuljunk egy új éneket: Eliás. telt{rt szó .

Ereszkedő irányba. Kikre emlékeztetnek titeket az a1yszerre lépő. Egy tanuló rakja ki a kezdőmotíwmot a dallamkirakón.dó. kopogás. melyet a vonós hangszerek.szó . Ral<1uk ki az egész motíwmot 'l. Ez egy váItozat az Elvesztettem zsebkendőmet című ónekhez. Enekeljünk most egy emelkedő fordulattal kezdődő dallamot: Aki nem lép egyszeríe (lásd I.. Enekeljük le az igy kialakult dallamképletet: szó . hogy az őt jellemző dallam. Ó Péterke. dobbantás. a ritmusát is tapsoljuk. kopogás. folyamatosanhangozzék! Végezzük ugyanezt hangszerek bevonásával: dobbantás. Zenehallgatás: Prokofiev: Péterke és a farkas . kötött énekléssel az Elvesztettem zsebkendómet kezdetű közismert gyermekdalt. emlékeztetve a benne előforduló három hang kézjelére is. ké4elről énekelünk. Többszóri csoportos és egyéni ismétlésután állapítsuk meg. hangsúlyozzuk az induló jellegét. Bemutatjuk a hegedűt (hangszeí vagy képe): vonós hangszer. Enekeljük most szöveg helyett a ritmusszavakkal. Lecke Bemelegítésnek zümmögjük.A katonákra. Emlékezzetek csak. Tóbiás című éneket.. Ismételjük i* azBliás. közepes. koppantás. magas). Minden ismétlődő képletet azonos módon szólaltassunk meg. Így: taps. kopogás. kopogás. taps.dó .A bátorságra. szó korongokkai: dó dó . (J occc n^ \-/ I I Végigénekeljük még egyszer az egész dallamot. milyen irányba indult a dallamunk? . lecke). Lendületes ének. (: 2 16. hány hangmagasságon mozgott a dallam? . mi. hogy ne legyen megszakítás. Tanuljuk meg ezt is: 57 . majd láIinzuk szép. mennyire lendületes. ! Enekeljük most a dalocskát. majd szolmizálva. Ezt ismételjük meg egyéni éneklésekformájában is. hogy az utolsó két motívumban egy kis váitozást észielünk. hangszer. Mutassuk a dallammozgást az utolsó két motíwmnak megfelelően. Ügyeljrink.rt L Enekeljük kézjelekről az egész motívumot. osztály. Milyen tulajdonságukra utal a lendületes dallam? . 5. Duplázzuk meg a kezdő szó hangot egy újabb koronggal. és üssük a szívdobogást.Péterke. hangszer. Stafeta-ritmizálás következik: minden tanuló egy ütemnyit szívdobbanás) tapsol a dallam ritmusából. meneteljünk hozzá. éneklő gyerekek? . Egy bátor kisfiút mutatunk be a zenén keresztül. elsősorbana hegedű mutat be. aki nem félt a farkastól. Gyakoroljuk a kézjel utáni éneklést motíwmonként: minden motívumot szöveggel.mi . minden tanuló egy-egy motívumot Ónekeljen. szó (mély. Melyek voltak ezek? * Dó. taps. Prokofiev .dó. dobbantás. majd alai<ítsuk át a korongokból a ciallam vonalát: \_-. Figyeljétek meg. hanem ügyesen sikenilt elfognia a kertjükbe lopózott farkast.Három. hangszer./ L ooooC t t l ."Péterke és a farkas" című zenés mesójéből. és megállapítjuk.

míg az örlő pergeti. versszakalatt körbe forog. értünk van a parádé. EgY gyermekdal-ieldolgozást fogunk hallani. Dirreg-duríog a mozsár.Zongorát. Szabad az én galambomnak Egy pár csókot adni. élő Kodály-Gazdag r r r r r r a far. vigaloml Habos fánk jutalom. biztosan ráismertek. amikor l finom falatokkal fakozzák a jókedvet. a tanitő is bemutathatja.met. Szi - dott a . r r r r r t t t 58 r t .sang.tern dő . vesz ken tet . Erre utal Kodá|y Zo|tán Gazdag Erzsi szövegére dalocskája: Itt a farsang.tö - rő. áll Csár- dást jár hab bo-ká mák. csókot adok érte. megemlékezhettink a mo§t kezdődő farsangi időszak kapcsán errŐl a népszokásról. Feűdat: Ú irt még időnk. Szabad szappanozni. jelmezes (átváltozást megjelenító) mulatságok időszaka ez.nyánr ór - te. . most már az új dallammal ezt ajátékot. Ha nem. Játszodjuk is el. Heje-huja. Már hallgattunk Bartók Béla Gyermekeknek című sorozatábÓl. Szabad péntek.Bartók Béla: Gyermekeknek Elvesztettem zsebkendőmet. a többi az énekléstmost már tapssal kíséri. a 3.I I - El zseb 2. egy gyerek a körOn belÜl já1 leejti á zsebkendőjót valaki előtt. táncosra vár a mozsát. akivel a 2. Mákos patkó. Kört alakítunk. Zinehallgatás kóvetkezik. Milyen hangszert hallottunk? . áaszkos. 2. szabad szombat. A kávészem int neki. előadásban^ Írt ügyes osztályokkál jut idó e dallam elsajátítására is. Vidám. babkávé. L t Aki nekern visszaadja.

szó-mi-dó a I szó a- mi szó ml íl 2. Találjunk rá szöveget is. és próbáljunk utánzó mozdulatokkal megidézni a ctcát járását. Zárő hang: dó.Hinta.szó . A hangismétléseklehetnek hosszabbak is.mi / szó . lecke). Kiemeljük az utolsó motívumot (a tanulók ismerjék fel.dóhangokon: Ciróka. tudná a hangok neveivel leénekelni az utolsó motívumot (.Iskolába jóttem.2.te a kis cl-ca-Ja Ki l -szó/dó-dó-dó-dó. szó . l .szó . maróka. Tehát: szó . mit főz Ká sát a Ho l - vá tet . Megmutatjuk a klarinét képét.megette a kiscicája")? . és nevezzük meg a benne előforduló hangokat. mozgásáről? Ezek alapjan hallgassuk meg.Ismétlődő hang: szó.szó . hogy faflrvós hangszer. hajlékony.dó .Legyen egyik kérdés(2 ).szó . hogy a képlet két ütemet töltsön ki. ugrását. lecke).szó .és meglegyezzük. Tanuljunk hallás után egy újabb dalocskát a szó . Például: a . Hallgassuk meg újból a részletet. cicáról szóló éneket ismertek? a I J l Ismételjük át szöveggel.szó / szó .szó-szó-mi-dó t szó J-] J. &- l ró _ ka. Alakítsunk a három lefele lépő hangbólújképleteket.szó .szó Milyen más. 7. osáály.szó l- -szó/mi-dó. Eliás.mi .). Enekeljük le kézjelekkel a betükottalapokat. mindegyiket kétszer. Tóbiás.l.szó .mi fordulat emelkedő kezdőhangról.szó / szó . 20. Szerkesszünk együkörképet: ismételjukamélyhangot. . a másik felelet (1. Kinek van otthon cici$a? Mit figyelt meg a cica viselkedéséről. nyujtózkodását.Mit csináItál reggel? dó .. 59 - Ha én cica volnék (lásd I. Például: szó .dó Továbbá felmutatunk két dallamk árty át: a_ I l l.mintal. milyennek mutatja be a cícát a már említett zenés mese (Prokofiev: Péterke és a farkas). Melyik dallam kezdődik ezzel a fordulattal a Zsipp-zsupp-on kívül? .Óvatosan lopakodó. Enekeljük szöveggel eá a kis dalt (lásd: I.Szó . palinta.zárjunkamagassal. Mindezt nagyon jól érzékeltette a klarinét. melyik dallamban fordultak elő? . Röüd beszélgetés a cicáról. simulékony.ted? A pad-ká- ra. Elvesztettem zsebkendőmet.ismétléstalkalmazva.-ban.dó-dó-dó-dó/dó-szó.dó. osztály.Így:szó-mi-mi-dó/szó-mi-dó-dó.szó . együtt és egyéni éneklésben is.dó . Meg-et.l L 17" Lecke I t_ l- Bemelegítő gyakorlat: szó .] dó dó a_ Nevezzék meg.dó / dó .

10. Mzet hoz má1 Tekenőbe tölti. Majd visszahajlik a szóra.szó . i ismétlés Egyik szitál.1 X8..lá . Énekeljük tehát. Tehén dagaszt. Másik rostál. eljátszodjuk.szó .Felfele. Medve várja.6.szó / szó . dó . csíp.a 1egmagasabbra. Lecke Bemelegítésaz előző lecke szerint. Kemencébe ral<1a.szó*lá/ szó. o l Enekeljük kézjelekkel a sort és nrás eddig tanult dallamképletet: lá . Hányja a szekérre. Az egyéni éneklés.lá -. / ismétlés 4.kéreti a szekeret" részt. Tehén dagaszt. Mén a szekér.. ha lehet rajzok alapján egy-egy szakaszt. 60 L r L. Kezdjük egy vidám énekkel az őtát Csíp. r i' I . Most énekeljük az egész sort (.szó Uj dallamot tanulunk: t B latt. csóka (lásd I osztály. Hangya morzsát szedi. l ismétlés 8. és azonosítják a hangokat: szó . Róka gyujti.szó . l ismétlés 5. I l t I t I l.szó .szó-mi.a dóről .. Tehát a dalban előfordult minden eddig tanult hang.i szó . Kisült-e a cipó.dó.mi . Szúnyog kévétköti.szó ltll. Bolha ugrik. A tanulók először felisrnerik aláIínva elhangzó dallamképletet. Ezután lassan énekelve mutassuk a dallam mozgását. Mén a szekér" Majd a malomba ér. Bolha ugrik. mutassuk ismét a dallam mozgását. Medve várja. - szá|. l ismétlés 9. - ka 2.dó i szó . a lára ugrik.mi . A malomba A malomba Három tarka macska.szó-mi -dó/ szó. 1isrnótlés 3. Ez a dallam ugrással az á|talunk ismert legmélyebb hangról .komámasszony kéreti a szekeret"). Há Var _ Ju ka - szá]. Bontsuk fel motír. Figyeljük meg a dallam kezdésót! Lefele vagy felfele mozdul? . hogy három hangon mozog.mi . Ábrázoljuk korongokkal lefele lépve. lecke).utánzás itt tág teret kaphat. Szürke szamár. Tyuk a cipót csipegeti.szó. -. kiemeive a. t Róka gyujti.umokra. / ismétlés 5 t Jó gyakorlása az éneknek. Ismételjük az éneket. ó. ha a cselekvést jelentő szavakat mozgással megelenítjük. Harmadik követ vág lismétlés - 7.dó . szó -szó .dó / dó . Elénekeljük. és végülnevezzükmegahangokat.szó .mi . nregáliapigák.

dó dallamfordulatra diridiridon szótagokat énekeljük. Játsszunk ritmustelefont (lásd II. Egyik motívumot énekeljtik. szállj el. Keon- nan rék a- is lá ki - tesz vesz nek. lecke).pülj sep .bo. mind- járt a- gyon lő Kétiitemes motíwmokra bontva tanuljuk meg a dallamot. A legmagasabb hang most a mi. egyre magasabbról indítva. majd visszafele lépkedve. A legmólyebbet meghatározzák. Soroljuk fel.nyád a J-l re . milyen állatokkal találkoztunk benne! Milyen kedvelt állatkák maradtak ki a sorból? . Megállapítjuk. Kérdés:előfordult-e a dallamban eza ritmusképlet? Nem. és mutassuk az első motíwm dallamvonalát. Ritmuslapot mutatunk fel: trti-ti-ti titi .Például a katicabogár.ba is ki vesz _ nek.re . hogy három hangon mozog. vel. Végül hallgassuk meg mai gyermekdalunk kórusfeldolgozását. osztály.hol jön_ nek a tö .. I-.mi .rö- kök.ecke Bemelegítész dó . mozgásokkai kísédük az A part aiatt című éneket. Énekeljuk. A középsó az q hang.dó. Kodály Zoltán: Katalinka = 61 .lin- ka. . Motívumonként a néma éneklésthangos éneklésselváltogassuk.l l 19. Tanuljunk egy mondókát erre a ritmusra: jön Ka- ti a .ól amai énekünk: I - jön-nekatö-rö-kök.Tá. majd fordítva. másikat tapsoljuk. tehát a dó és a mi közótt foglal helyet.re . Rakjuk ki korongokkal ezt a dallamrajzot: o oo . Enekeljük szöveggel a kirakott dallamot.gá1 . Sós on- nan kút. Róla sr. nek. I . - Ka .ta . 9. vet - nek. Atismételjük.rú J §l.

.énekest" jelölje ki a tanító egy mondókával: 62 ! _ _ I . tv{elylk motívum a kakukktojás? . tü_ la- pá vi . akozépső neve: re. Kendőt visz kezében. kézjelekkei is" tudatosítunk. lok. l l E ket - gyet tőt szó szó - lok. Aki megérezte atizet. _ rr Körbe állunk.dó. majd stafetaszerűen. mutassuk a dallamrajzot. mutatjuk. kézjele: \§\_ l l Rakjuk ki elénekeljük a hangok nevével. A tobbi három hangon mozog..szek.gvek. Egyik gyerek körbejár. har-rrra-dik-ra lá_ lok. majd szöveggel. majd ugyanazt a hangok nevével. az . Végül ismét szöveggel énekeltessünk. sorra a motívumok dallamrajzát: énekeijük szöveggel.Imhol jonnek a törökök". ő a tűzvivő. Feltótlenül keniljön saría az utolsó motíwm. énekeljünk minden motívumot szöveggel. 1. leénekelni a hangok nevével. l oo o ) o o o re o ooo oo o o l mi mi r€ re dó mi 13 re dó o re mi mi re re dó oo dó l l l Bújj. bújj. Kirakjuk §*j_ f A és kakukktojást kihagyjuk a sorból. Ismételjük a Bújj. emelkedó majd ereszkedő alaphangokról. Lecke Bemelegítő gyakorlat: adó -re -mi -re -dó dallamképletetamá -mé -mi -mó -mú szőtagokra énekeljük. Lecke Bemelegítő gyakorlnt a múlt órai szerint Elénekeljük együtt. me. kergetni kezdi a társát. aki a helyébe szeretne állni.. Foglalkozzunk egy kicsit a dallammal. Minden változást J.l I l 20. szállj el című éneket. bújj. Az őra végénismóteljük meg a iátékot" ! t 21. itt megyek játékot. egyénileg. a legmagasahbat és a legmélyebbet ismerjuk." szó . és a gyermekek hátratett kezébe rakja. motíwmonként a Katalinka. A tanító a dallamkirakón egy dallamrészt ábrázol rá kell ismerni.

n lroz je nek Jl . Staféta alakul.B betűkkel.zsákban hozzák a meleget". Tapsolva a ritmust gyakoroljuk a szöveget . hogyan jellemzi a zene a kacsa járásítt Prokof ev: Péterke és a farkas című meséjében. hogy észleljéka lehetőségek sokfeleségét. ru_C0. Sándor.re dó . . . mi . Lentről felfele lépegető dallam.sza. milyen névnapok közelednek most. .dó -re / dó -dó -r€ -re -mi -mi -re / dó .megállapitjuk" hogy fafirvós hangszer. J 1esz J I J-l nak.le- dek get.|-.rl a lag ne hal l n a i zi - a i ba! J nak! ja .. Hallgassuk meg. míg össze nem áll egy közösen szerzett dallammá Enekeink mindig kapcsolódtak a naptári eseményekhez. . j F{a . egy másik a B sort. Így próbáljunk ki minden sort. I Kést" ka . mint nagyszüleink mondták. és járásunk hasonlítson a kacsáéhoz (széttett talpakkal.neme. Egy csoport énekelje az A sorokat. Nézzük meg egy kicsit a naptárt. Jelöljük a sortípusokat A . Alkalmazzuk spontán módon erre a zenére a kacsajárást. ritmikus szövegmondásban. Ho§ é. J rrek./ o Ismételjük a ma tanult mondókát. Próbáljuk meg újból. József Benedek.lren ) i Jl .n J-] ..dó -mi -mi -re -re . minden motíwmot más tanuló mond vagy tapsol. J ce. ós leénekelni azt: . a legsikerultebb sorkapcsolatokat megismételjük az osztállyal.dó. szél Zsák hoz ban majd Be.zsef nap nap - ján já]1 meg. Hallás után.mi hangok segítségével.nik a a tél. bol- dog a . A 3. Utána néma éneklésmellett mutassák kezükkel a sorok dallamrajzát. Figyeljék íneg az azonos sorokat: T. ?.dor . első sor modelljeit mutassa be a tanító.Sándor napján". nek. soronként tanuljuk meg az éneket. billegiünk). Például. . Zenésítsük meg ezt a kis nrondőkát a dó ^ re .rl Jl Vad - li - il i I ba. sor másfóle.mi * re . Nincs több fá - zás. Tanuljunk most egy Sándor-napi köszöntőt: Sán Jó . az utolsó lépéskicsit nagyobb: oj*J" .sá. 63 .. Ezután már képesek lesznek egy röüd részt felismerni a dallamrajzról. hisz mindenki a tél végétvárja. ritmikus szövegmondást ritmusjárással kapcsoljuk össze. tenyerekkel. Ezt a kis dallamképletet rakjuk is ki a dallamkirakón..kad meg.Ujrahallgatás előtt bemutatjuk az oboa hangszer képét..4. Jöj J--l - - nált baz - J I za nak. jön _ nek..- Ré _ í. vagy mindkettőt Az egy§zelTe teszi. F{a esZ Tanuljuk meg ezt az új mondókát.ki él.

tétel elsó zenei gondolatát. vi _ rá - gom. Langyos . a Innen. A tavaszrÓl énekelhink.szellő cirógat.selymét a t -L Akkor a mai Órán külonleges kirándulást teszünk a zene segítségével. - !_ barka már kitakarta". Ezt az eleven. L Ez a _ L l! Min _ t den ma- dár tár - sat vá - lasá. Ezután. és lassan kinyitjuk szemiinket. halkan. . eleven. Il.Milyen színeket . megolvaszqák a hótakarót.Vidáman táncoltak. Amott a domboldalon fehér bárónylrttk ugrandoaruk. kecskék legelésznek. a tanító bemutató énekléseután közösen kétszer. Mi is leheveredünk a J'a arnyékába. tételt és a III. Mindenki beúnyja a szemét. Az irányított zenehallgatás a fantázia. Helyezkedjetek el kényelmesen. tételt végighallgathatjuk. tarka.észő kecskepásztort a hű kutYája mellett. beszélgessünk most egy kicsit erről az évszakról: miért fuaszt vizet atavaszi szél? Meleg.. háromszor elénekeljük. ezek ritmusával tudnánk a leginkább ábtázolni. Ós elképzeli.|l 22" Lecke zeneóra minde n mozzanataban a zenehallgatási élménymegvalósítását segíti. mit csinálnak. A szöveg atáblán van.j r r r r r r ] 64 l l L ..láttatok" a vidám tánc közben? ." Leállítluk a zenét. Célunk az irodalmi program és a zene összefiiggéseinek tudatosítása az életkornak megfelelő módszerekkel. Üdám táncot cikkcakkos.. lábainkat ne rakjuk keresztbe. Töltsetek ki egy fehér körocskét ilyen töröttvonalakkal.Ezzel a kellemes hangulatíal visszatérünk az osztáIyba. kezünk lazán a combunkon pihen.Pergő.rá - gom. Mit szeretnek csinálni ilyenkor a gyerekek? . Ezen a napsütötte domboldalon egYetlen J'a áll. játszadozni a szabadban. nyugodt hangon mesél (Vvaidi: Tavasz. A simogató napfeny előcsalogatja a nigyeket. * Milyen zenére táncoltak? Lassú v(lg/ g/ors volt a tánc? . eleven.Mit csittáltak a tiindérek? . . behunf szemmel hallgassuk végig a II.latttink a természet zöld ruhába öltözött.Sétálgatni. báránykák ugrándoznak vidáman a réten. langyos szellők fujdogálnak.. amit a tanító a hangzó zene mellett. a belső látás igénybevétele révénvalósítja íneg az élmények elrnélyítését. A megolvadt hó megduzzasztja a vizeket.Elénk. Kezdjük a mai Órát egy szép népdallal. csendben ülve. kizöldül a rét. . Így: .üsszahozzuk" a gyerekeket az osztályba. tiindértársaival. egyenes háttal a széken.. Ájmainkbatt ." nap meleg sttgarai sütnek le ránk..a. tétel): furulYaszót hallunh. használjátok fgl az említett eleven l j -. vir'ágkoronájával magához hívogat. színeket! Közben a III. Kart.Csodálato. és lassan elszundítunk. tóröttvonalakkal. A fa alatt látjuk a hevei. vi .y tavaszi dé]előtt sétára indulunk a kózeli domboldall. Lássuk. és nzegjelenik a tavasz tündére.

goll ben éj jó - pity hiv - |yog ]aa par az ávíz. lecke). Madarak l Egy szép amerikai népdalt tanulunk.u Lukitt László szövege *-a Szónyi Erzsébet . Egy másik korocskét lágy vonalakkal. finom. melyet gyors. da i _ ta . Az utolsó motíwmot a tanító mutassa be a hangok nevével.l ] bársonyos. Kivághatjuk és fulet. . Azelsőhangotmegadjaatanító: szó lszó-szó-lá-szó. valamint nyerget ragasztva neki (esetleg kézimunka órán!) egy szemüveget készíthetünk a kirándulás ernlékére. vidáman köszönti őt az ujjongó madárdal. édes suttogással. I . osztály. s hogy elcsitul az égzengés:madárdal hallik megint. ] .cso. Lecke Bemelegítésképpenzümmögve énekeljük a Tavaszi szél című éneket. A zenehallgatás alapja a Vivaldi által használt szonett volt: A tavasz. amely elvezetetí a fa alá? . eleven tempóban kell énekelni: J=. Aéilyen" sz. ma idézzúkaz atanyat érő tavaszi esőt. A dallamkirakón ezt a képletet rakjuk kt: mi .rű csa. látott színekkel toltsünk ki] Ezalatt a munka I l a tavaszt láttátok. MÚlt órán napfényes réteken jártunk. Virágos réten sugdosón lehelget a ííi. amelyen keresztül l Megérkezett az új tavasz.nyö. pin8.lal. mint két szemüveglencse. halk.. majd a hangok nevével. 1. ügyeljünk a szavak elvá|asztására. Esik az esó (lásd 1.gel. ját gon gyö. 3. S firrulyaszó csendül az álmokon túl a tündöklő tavaszban táncra kelnek a pásztorok és nimfák csapatostul. fény - á . ! I 23. Enekeljük szöveggel is.Lassú.rás ben.nekeí {clttőíok? alatt meghallgatjuk még egyszer a II. az említett.{.gó reg dal . A tanító dúdolja. es . az osztáIy énekelje szöveggel.lo1 la ő 65 hű dél - vös for . végül szöveg + kézjel.i. egy régebbentanult dal felelevenítésóvel. . tételt.mi. Yillám és mennykő súlyos gráciával jelenti be sötét-libériásan. Énekeljük közösen és egyénileg is. benne zengő varázs van 4. az osztály felismeri. A két köröcske olyan. é. Ehhez a tánchoz viszonyítva milyen volt a dallant. Ezután az első két motíwmot énekeljük szövegg. hol Nézz föl a a fák sű ott ü1 ott iil jel kor a a csíz. közben kézjelekkelmutassukahangokat. kézjellel.re - I _ J mi-re-dó-dó-dó.a lomb és mély álomba bódul a kecskepásztor" hű kutyája meilett" l l 2.térr - ként - . I Nézd. 9. minél kifejezőbben. s a osermelyek a szeilő sóhajában frissülve futnak.

ez szintén fafirvós hangszer. Jl j) J .r] ]-] J-] J-] J-] jl J-l . és keresztbetett kéztővel a zenére a kis madár repdesését utánozzuk" Ha az időnk lehetővé teszi.-] J-l.n .-J .r] J-] J-l J-] ]-] J-] J . ElŐször az osztály elkezdi.Csattog.g... milyen ez a kismadárl Prokofiev.J o. csacsog. hogy ez a szigoru ismétlés a kánon.-l J-l j-] .) Soronként megtanuijuk a dalt. ti mondjátok meg. a fuvola volt. Hallgassunk meg most egy zenei részletet. pittyeg". Lecke Bemelegítő gyakorlat egy vidám kis dallamfordulat Weöres Sándor szövegére: r r r tt- Csil. a tanító mindig egy motíwm téséssel utánozza őket.szép s"Óu.T J-] J-] J-] t r r r t t t t 24.n .ondásjellómezzen minden egyéni és közös produkciót. tiszta éneklés. amely egy kismadarat mutat be. léIek lép a lajtorján.n J-] . ritmuskánont játszhatunk a Katalinka. o J-l j-l J-] J-l . és tudatosítjuk. A hangszer. amely a kismadaratidézte. szállj el (19.a Újmadár: fuvola. lá-szó fá re dó-dó-tló t- Énekeljuk legalább háromszor felfele lépő alaphangokról. Péterke és a farkas .tMelYik két kismadárrÓl énekeltünk? A csizról és a pintyről (Jó lenne képen is bemutatni őket. Helyes tempó. Ritmuskánon következik az aszlály két csoportja között is" L t L- osztály tanító . dó-re-mi-fá szó-szó-szó. Milyen hangutánzó szavakkatr jellemzi az ének a madarak at? _ L- . Még egyszer meghallgatjuk ezt a részletet. Ismételjük át a múlt Órán tanult éneket a madarakról. lecke) dallam ritmuskéPleteivel.ibiri bojtorján. MegbeszéljÜk" hogy mit észleltek. majd lefele lépegetve. r r .

mi . mint az előbb.lá. Helyben szaladunk. és folytatódik a játék. Próbáljuk most felidézni a családot. majd egy új formát tanulunk ismét: láncszeníen összefogózott sor első két gyermeke kaput tart.csattog és hív" szövegre: ll L ll l L Z) .. . hogy a következő zenemű melyik családtagot varázsolja elénk. a gyerekekre jellemző a szaladgálás. A nehézkes. a fiatalokra jellemző.l. Aki felismeri. majd hozzá egy gyerekcsoport is társui. zóld ág dallamból.re mi . I tI l Ezután egy kis dallami kíséretet alkalmazhatunk ostinato formájábana. Tanuljunk egy Új éneket: Nagy titok . eső veregeti. Vermesy Péter zenéje: Kot kot kot.aBújj. A továbbiakban egy-egy jellemző dallamfordulatról fel kell ismerni az énekeket. I ll ..EsŐ. ugrándozunk. Harmadik példa: szó . Péterke és a farkas a nagytata (fagott).azBn kis kertet kerteltem című dallamból. Enekeljük a Madarak című éneket a tanult kísérettel.Szilágyi Domokos verse. póldául. Proko§ev.. Az utolsó apró futólépesekkel áthúzza a sort a kapun. re .mi / szÓ. ez a legmélyebb hangú fafirvós hangszer.re . a taglait jellemző járással. l L . Ez a szaladás a gyerekekre. Ezt el is játszodjuk valamilyen ismert formában.l ] EXőször atanitő kisér.mi / szó . Most az utolsóból lett első pár tart kaput. hú!") . merev mozgást a fagott ábrázolta.szó . hogy nehezebben mozognak. - A - .)i dó dó_ dó j-l iJ dó Lll l it L ] ll l I t_ l . )' Ll .dó . Így. bújj. L_ .ha munkába mennek.szó . vagy esetleg a sétálás szabadidőben. ) ) ) ) t-- 25.(.mi . szó (Anyák napja hajnalára).mi -re (. Utánozzuk ezt is! nagytatára és nagymamára jellemző. utánozzuk ezt is! Most megfigyeljrik. Másik példa: szó .Nyitvavanaz aranykapu") . lá. el is énekli. Első dallamunk az Orgona ága. (Megmutatjuk a képét.szó . ő7 . Lecke Bemelegítő gyakorlat: a múlt órai ismétlése. néha meggörbülve vagy túlságosan is mereven járnak.szó . esetleg botra támaszkodnak. A szülőkre jellemző a sietős lépés.lá / szó -Já ... ugrándozás.) Végezetül a zenére alkalmazhatjuk a nagytata járását. ) ) . A dallamfordulaíokat lálázva ónekeljük.

J - J--l ma .csio" HáÖ-háp_háb' Mek" mek. Változatos gyakorlás: egy sort mondunk.n . Mutassuk a kézjeleket is.iáll r L hrrny A szöveget tapskísérettelis rttmizá|hatjuk. leltem egy kukacot" szövegre.tem egy t l l t L Kár. be. Melyik az ahárom hang? . tel - egy ku-ka-cot! Soroljuk fel.száL.Kot-kotkot.gá- gá.kot. mú.)a ösz kas J szál. milyen állatokat utánoztunk? Szolmizáljuk ezt a részt szó kezdőhangból: szó .r-J J-. vak.iuk már| le} . tse.r.l J--l J-l be bete le e - sett.Ezt a formát minél többen egyénileg is megpróbálhatják.. E . Rakjuk ki három korong segítségével énekeljük.Dó . Vak. 68 r r r t . u .n tás.kár- Gá. Hány hangon mozgott az első sor? Ismételjuk el.kem csakl rúi ki ijessz meg| ku ka- Kot_ kot. rnek. A szárnyasok kozril hiányzik a tyúkudvar fonöke.le| né . mutatjuk.szó .svarr mit'l rnond-Tad háti es .mi. majd szöveggel: ooo o ! o o o re o o dó dó mi re mi dó mi re t i l l :- Az ügyesebb osztályok befejező dallamsort szerkeszthetnek másfele kombinációkból a . az osáály énekli a hangok nevével. L l ll . majd fordítva. be.redj.küdj tá| hall.re . szo-rrro- ve . vak.l a Csiu. egy sort tapsolunk. mú. rem .szó / lá . kirakjuk: D o o mi o l L dó re re dó nri o o re mi dó Most a tanitó más változatot rak ki. ne Mú. X<ár.szó . mindegyik ütemet. paj . Tanuljunk egy kedves mondókát róla is: Két kis J Szál. mutassuk a magasságokat három hangon.szó. in aa szal - sze - Ve- il l oo r-l Ave Szett. .J ka - .csip.

l . kosarat is vittek az adományoknak. ünnepélyes lépésekkel történik. Szavaim ?wlljátok. A J l. J kÖr csak jobbra forog. a lábaim nag1/ok. amely a pünkösd ünnepéhez kapcsolódik.. friss éjszaka járok. . 10-12 éves lánykák jártak ünnepi *irábun házről-iázra. Mindegyikük egy szakaszt mond.szabad" válaszraénekszó mellett bevorrultatr<" A Tanuljuk rneg ezt az éneket. ő vezes§e a sort. hogy . .majd egyre többen bekapcsoío dnak az éneklésbe is" Minden egYes dallamismétlés kozott röÜd versike hangzik el. negyed lépésekben: jobb lábbal kilépésjobbra.. . pord. minden ütemre egy Mi Ka-to - vítll ma? nám. cittkus. Mi Jól vall ma? meg. bal láb mellé zár" Ezt a léPéstgYakoroljuk a tanító énekére. En gyange morzsácskavaglok.ját. és a tanult dallamra kört alakítva ünnepélyesen vonuljanak be. teglte koszorúbal 2. .nap lesz ne ti . amit el8re kioszthatunk egy-egy lánykának. . ki. 69 J .tilí - kösd nap - ja ját Hol Ne nap ti_ lesz. amit át nem ugrok.di - nap - ró Ja. Válasszunk pünkösdi királynőt.setek virágot e mái szép napon. ím. Szedje fel a menyasszony. . lépés..Pünkösdölő".Ókívanságokkal. látjátok.ros .so-dik A pün-kös.pord A má. En kicsike vagyok. . utána ének. A kor táncra perdril majd a következő dallamra: a A bevonulás lassú. Hint. neve . kapjon ürágkoszorut. a. .rrej.rálv. cinkus fehér rulipáníos.. dej de-nej-de. Haj. .pün. .hoz- ta az Is Mi is rneg-hor. Meg. . Ej - ne de. Minden báznál megkérdezték.doz- ten Zuk pi. Virágkoszoru jelezte a pünkösdi királynét.kösd nap .de.. J dej 26. hol J . Nincsen az az árok. . zsát.nyát. Lecke mai Órán egy nagyon szép" régi népszokást elevenítünk fel.nénk asz _ szo . ) ) J Kisasszony rózsája kihajtott az úíra.szabad-e pünkösdölni?".tartsd Lo Pi - vad- ros pün - nak kan .

buza boh. Gyónge vessző vaglok. Gyónge vessző vagyok. így haladnak Nincs más hátra. amit erről a népszokásról megjegyeztünk. Kodály Zoltán Pünkösdölő című kórusműve. utána ismét játsszuk el. t I rl _] ll I Ezt követően hátul összefogózva balra forognak. sze l lő ropo gtatj a. Az őrabefejezéseként ismét zenehallgatás. Megismételjük a múlt órai zenehallgatást. Mint az veSZ szőt.asodion! Zab szaporodj ort.-_r 3. sebesen ismételgetik: L Ad Jon Is söt. és utána megbeszéljük. Mos §a t !! ösz mind ket tőt. f{g do gátj a. búza bolrrosoCj on ! i l l 1 1 Felmegyiink a szőIődombra szőlővesszőt szedni. Nem anyától lettem. l' !l Lépés:jobbláb a bal elé lép. l l 27 " Lecke. Szé í fujj a. Tehát Kodály: Pünkösdölő. mindenfelé hajlok. mint megtölteni a kosarat finom falatokkal. Piros pünkösd napján hajnalban születtem. ka. Uj játékot tanulunk: Hajlik a meggyfa t ! Haj Nagy lik az a aí - mOggy fa. 4. Zab szaporrldjon. mindenfelé hajlok. Ben fo rog L I nyé ! 1 l ] lr 70 rL t r . i L Bemelegítésa Weöres Sándor-versre (Csiribiri). rózsaján termettem. bal láb balra.

Egy tetszés szerinti énekkel fejezzük be a munkát. mek. É ] J ] É J 3.re .[€. akivel helyet cseréi.dó . mek. hej.4 lrej. a némán. mek. 28.ké re! : ] -r ] Mikor Micskére értek.szó . AzasztáIy majd hangoztatva megismétliszöveggel: .é . Megbeszéljük a helyes megoldást. Mind a három legénynek.nyek. vidám éneket tanulunk.. mek. mek. mek. mek. {Jgyanígy járunk el az utolsó motíwmmal is. Há. mek. a dal végénvalakit választ. Ugyanígy járunk ei az első motívummal. mek. A dallamfordulatok felismerésétkérjük a tanulóktól. Egy kocsmába betértek. J Kifizetni nem tudták. mek.szó.dó. mek. mek. csak kézjelekkei bemutatott részek alapján: szó . Vegül a tanító énekli is a hangok nevét. lJ 71 t_J .rom ült egy kecs . Szorult rajtuk anadrág. javítunk.Körbe állunk" középen forog a menyecske.] . és így mutatja be azűj lépéseket: szó . mek... -. mek. mek. A szöveget segítségtilatíhlára felíryuk: A mai Órán egy I I Há - rom sza - bó dul - tak ] ]l sze - gé.ttti . mek. mek. lá . mek. Megittak egy icce bort.lá .benne forog kis menyecske". Lecke A Csiribiri bojtorján kezdetíígyakorlatot egyre tágabb regiszterben gyakoroljuk. tnek.tá . Ritmizálás következik: néma éneklés+ taps. mek.szó . mek. mek: Lemosni az útiport. mek Két kraj cárja szegénynek. hej. Ezután minden tanuló pálcikákból onállóan kirakja az első motívumot.lJtánzással társítják ahangok neveit a motíwmmal. 2. Mics. -.tá. mek.ké .

Nem tórődött a nép gondjaival. Rajzoljuk ki képzeletbeli krétával a rnintát" Vágluk ki az ollóval . hiszen csalással keriilt a trónra. Mit tudtok a szabómesterségről? Mit dolgoznak a szabólegények? .Olló. a kelmét. szabjunk. Iopással keriiltek hivatalukb a. lopással lett gazdag. E meséből Ránki Dezső magyar zeneszerző operát írt a gyerekek számára. aki igaz uton halad. büszkén lépett népe elé. hogy két takácslegény érkezett. kancellárok. hogy mi lesz.Soronként ismételgetve tanuljuk. beflizzük a száiak közé a fonalat. ruert nincs ruhája. próbabábu. varrunk. finálé). és nemsokát. Hozzák meq a hírt. és csodaköntóst csak mi tudunk szabni szépen. ÁIruhába öltóztek. és mérjük le az anyagot. Igaz ami igaz. " Haligassuk meg a mesének ezt a tész|etét(IL felvonás. két . Kuncogva ruondták eglmásnak: 'Szőjük mi is a semmit. Képzeljük magunk elé ezeket az eszközöket. és elhatározta. Előttünk egy szövőszék. Ígl ttutatkoztak be: 'Bergengóciából jatttink ide. csak a cifra kantdsak megleckézteti a kirátyt. Csak a király volt szomoru. mi történt tovább? . nézzékmeg ők előszór a csodakelmét. mert ők csalással. a kir.' A palotában mindertki megijedt. Nyógdécselve panaszolta. és öltögessünk nagyokat és aprókat. Most egy mesével ismerkedünk meg. Dani és Béni. amelyeket . cérna.a késziilődtek. Dolgozzunk mi is énekszóra. akik szinte pórul jártak. és egy szakaszt egyénileg is énekeltetünk. varrnak. Vegyuk a eentiméterest. Közösen. A Három szabólegények énekkel zárjuk az őrát. a harmadikra befiizünk. varrjunk.áty nevenapjat. vidámak a szabólegények.A király üdáman. hog1. vidám. A két szabólegény munkához latott. tehát tudtak szóni is.. Á kancellarok csak nagy nehezen akartak elmenni. aki nem csalással. Az őra végénmegbeszéljük a mese tanulságát.. ugy intlultak Pomádiába szerencsét próbálni. tapintasa. zenére: szőjünk. tri. LIg1l danött. egy beszélgetést. gőgös Pomádé kiráIy. Hallgassuk meg a befejező részt. itj királyi köntös után sóvárgott. ha ő sem látja majd a csodakóntöst. Dolgozzunk mi is egyutt akét szabőlegénnyel. érdekelték. Az előbb megtanult dallam eisó szakaszára ritmikusan szövünk. munkáiát tisztességesen végzi.A takácsok pihenni tértek. a másodikra ménink. s. vidáman. . A nap minden ót.szemfüles szabólegény megsokallta ezt a pazarlást. A régi szabók a takácsmesterséget is kitanulták. hogyan dolgozunk velük. Egy ruha sem tetszett azokból. vegyünk gyűszűt. melynek íöszereplői szintén szabólegények. részlet (Dani és Béni duettle). ebből hallgatni is fogunk részleteket. miniszterek. A miniszterek felelmükben agyba-fobe dicsértéka csodaköntöst. huncut fickóknak. és a bordával lehúzzuk" Mint láttuk.' Boldog és elégedett volt a király: 'Végre meglesz az iirunepi köntös. hogy l l l l I l l l l jól t l t_ l l l l t 72 l ! . ruhát próbálnak stb" Milyen eszközökkel dogoznak? . külső vagy belső színétcsak az látja.Hajdcnában Seholnincs országban uralkodott a hiu. Lássuk. centiméteres. Milyeneknek mutatja be a szabólegényeket az ének? . hogy kénytelen lesz ágybatt maradni. ruintaja. A palotához özönlött a nép a csodaköntös hírére.a reszketve iértek vissza.szolgái hoztak. Ott nagl valt a sürges-forgás. és rögtönöznlnk egy jelenetet. aJándékot hoztak.arra gondolt. és sorra mutassuk be. Címe: A király új ruhája.Szabnak. és aki hivatását. de egy gyermekhang leleplezte.. Ekkor jelentették neki a hírmondók. a király álmatlanul forgolódott ágyában. nevüket is megváItoztatták. előrckiildi a kancellárt és a minisztereket. Képzeljuk magunkat a takácsok és a miniszterek helyébe.' " Zenebal|gatás: I.Gondtalan. Fűzzúk be a ttit. szabunk. kérem.Ezután hallgassuk meg ugyanezt a jelenetet Ránki operájában (Ruhapróba duett). milyen a színe. vasaló.újában más-más ruhában pompázott.

bújj. . Olvassuk le őket: ritmizáljuk. itt megyek. "D . Re l3 - ce . Puskás Gábor késón futott. Zl _ l1re. . bum. . zimezum. Ismételjük most mindhárom verss zakán. Játsszuk is el: körbe állunk.) Többször is eljátszodjuk a játékot. . .niln. a- lá nyo a . 2. . Kakasbaka. .vá|aszol Danikáné * Mit keriilik. fardulják az én házam tájékát? . Birő Marcsa Relién . -. jó napot! ..ce bum.rany far - ka le - gyen.Récerucafogadja . bum. Ab- ba pe- dig hat 1ó le- gyerr. Recefice bum. óg a világ. Békacombot ropogtatott.ru - nyát ba.. -l Nem Bí bor vi . Vi-rá-gék-nál ég a vi-lág. 3. . .s. most bár - sony - vi - szik ba..Fehér liliomszál. a körön lépeget. Most . . Neki csak a fule jutott. tapsoljuk. sütik már a rántott békát. Tanuljunk egy újabb népi játékot.| l. bunr.íany hitt - tó né1 kül.Mert igen megszerettiik a legki^sebb lányat. .íi .. A kör közepén áll Danikáné. majd nevezzük meg a dalt. . (Mondják a nevét. Most egy vidám magyffi népdalt tanulunk. .ba. Ezután dallamlapokról két betűkottával leírt képletet mutatunk be. . mely a leánykéréstmutatja be: -| .l -| 29. bum. Da a - -nl rany ká . Sü-tik nrár a rán-tott bé-kát. A dal végénpárbeszéd van: kivril lévő kéró ellenkező irányba Kérő(k): .szo .né 1á ko.szjk. Lecke Enekeljük a Három szabólegények című éneket végig a mek-mek-mek szőtaggal.Bújj. Vrágéknál Zimezum. a kör egyik irányba elindul. . . Szövegét felírluk atáblára. énekeljük a hangck nevével. Refrén odakapott.Mind a hat- nak a .

.szó .pot kí_ vá. Táncolni is fogunk: a hangsúlyra kilépünk. melyre táncolni is lehet: -! t l I Ki cSl va - g. is- lán g1 ro l ] 1 l Kó .szön 1. Nefelejcs. J sző . Két lépésbalra.szó . Krcsi vagyok én.ok én.l szó lá -Ió mi. r l f I jobbra: ez a csárdás lépése. a válasz lefele zár! Például: .na. tulipán. A kérdós felfele ível.r] Iá nri J 1á Jó )J .nokl .rrl.i i 30. milyen hangokon énekeltünk? . zenés köszöntőket: l. liliom és rózsa. Mind csak azt dalolja: légy boldog. Esztendóre. Lecke '[anuljunk ujabb. A végénkérdezzük meg. majd válaszolni is.Pistának" (lit . is pi- láng. kettő h 74 L r . l- 2.na- mi d l szó pot kí. l }á szó jó-na-pot kí. l Esz_ ten _ dő - l l vagy ket - tö nagy - lány szek én1 l. Ismételjük meg egyenként a köszöntéseket a hangok nevével is| Próbáljunk meg egyebet is kérdezni ezeken a hangokon.1l jöt ttink.Hogy hívnak? (mi . van a- nyák nap Ja.lá) .szó . yagy kettőre Férjhez megyek én. a hangsúlytalanra zárunk. Anyácska! Ezután egy vidám népdalt tanulunk.mi) Az f 1 A közelgó anyák napjára tanuljunk egy szép éneket: at pl- láng.Lá . I 2. Majd megnövök én.vá- JJ lá l a I l 1 l_ nrí szó nok! asztáIy minden köszöntést ismételjen meg.vá .n w J-] szó J rni - szó nok! J.

az interludiumokat egy-egy tanuló vagy csoport énekli Ismóteljtik át ebben a formában a következő dalokat: . . . . melyben egy refréndallam más dallamokkal váltakozik.be.! l t . :utk. 32. - nat sze.tat gad fúj junk. ra ví - gad juttk Ha már jól tudjuk. mely tulajdonképpen olyan körtánc. . . aP ! Máf tap Ugy ú . Lecke Óra a szabadban is megtartható" Forrnája a rondó.l Ez az 3tr. . osztálynak Egy. alakítsuk ki a rondó formát. . junk. A refrént együtt. mit 75 gorr . . Lecke -l .kez - ke-be be.nré.. ispiláng Virágéknál ég a vllág Tavaszi szél Madarak Három szabólegények stb.szer egy ki . mit gon - dolt nra ga ha - lra ha.sol - junk. . . I Már tap . . A kÖzelgő évzárőra való tekintettel a következő víg ballada dramatizá!ását ajánljuk a II.D Ispiláng. uj úti -ra ví nó. Refréndallamnak megtanuljuk a Már tapsoljunk című gyermekdait: .dolt ma - gá ba' . Egyszer egy királyfi.jul bá sotr junk. .úly - fi. ne fér .

Jó estét.. jó estét. jó estét.."" Meg kérte kéretni gazdag bíró trányát.Jó estét. hozzám jössz-e vagl sem?. elme glek.. 76 r r r r r r . jó estét. I{anem azért jóttem.Nem kellesz.Jó estét.. "[hn a szomszédunkban kosárkötő lánya.... . hozzám..En vagyok az. Van már nékem egl más.. kösárkötő lánya. r r r r r r r r t.. fenyes kiralyúrfi!.. ) l í{anern azért jóttem. _jó estét. Ülion le mináIunk hófehér padkára!. hozzám ^jössz-e vaqy sem?.. ... Üjan le mináhmk hólehér padkára!..... hogy én itt leüljek". fényes királyildi!... fényes kiráIyfufi. .. kosárkaű lánya!. . hogy én itt leüljek.. l i t' ...st!. fényes ktráIyurfi..... szegény kocsislegétly".De nem azért jöttem. jó estét.. gazdag bíró lánya!. Van már nékem egl más.De nem azért jöttem." . . nem kellesz. hogy én itt leüljek..-Nem megyek. Ütian le minálunk zóld selyeru diványra!. gazdag híró lánya. Hanem azért jöttem.. Jó estét...Jó estét. nem firegyek. .. hogy én itt leüljek. Egyszer eg kiráffi mit gondolt magába...I)e nem azért jöttem..l t Fel kéne óltözni kacsisi ruhába..Elmeglek. jó estét. sze gény kocsislegény.Jó estét. kosárkatő lánya.. F-eI kéne öhözni királyi ruhába. . jó estét..jössz-e vagy setn?... üljön a lócáru..De nem azért jöttem.Nem meglek^ nem megyek.Jó estét. jó estét. szegeny kocsislegén1l.... .. szegény kocsislegény!. Meg kéne keresni gazdag bíró lányát. . . szegény kocsislegény. Hanem azért jöttem. csókoljuk meg egmá... * EIme glek.". hozzám jössz-e vdlg/ sem?... . elmegyek.." . Kerüljön a házbcl. ..Jó estét. gazdag bíró lánya!...... .. nem más..

ő pedig leengedi a hurkot az ordasra. annál inkább szorul a hurok. és átmászik a fára. és a farkast ünnepélyes menettel az állatkertbe viszik. Hallgassuk még ezt a helyzetjelentést.* l t l A történet egy szép reggel kezdődik. haragszik. - péter mindent lát a kerítésen át.Micsoda nradár vagy te. melynek néhányszereplőjével már találkoztunk. A helyzet a következő: egyik ágon lapul a macska. A macska és a kismadár mozgását mármáskor mese folytatódik. a jelenetet. a kacsa. ismételjük most is. A nyitott kiskapun boldogan totyogott a tó fele a kiskacsa. de nem ijed meg. a nagyapó. ti mondjátok el. Meglelenik nagyapó. . amikor Péterke kisétál a rétre. hogy Péterke kiment a rétre. Hallgassuk meg ezt a részletet. Hallgassuk meg ezt a részt is..Yigyázz|" kiáltotta. a macska is felmászik a fára. lerepült hozzá. . kötelet hoz" hurkot köt. Megkéri a kismadarat. Játszodjuk el három tanulóval ezt is utánoztuk. .. a kismadár a másikon. Hallgassuk meg a befejezó részt is.Es betottyant a tóba. hogy nnég repülni sern tudsz?" A kacsa azt felelte. és a madár elrepült. hogy még úszni sern tudsz?" . _ a ! Végül megjelennek a vadászok.. A mesét Szergej Prokodev zenésítettemeg" Emlékeztek rá. A farkas minél inkább vergődik. a cica.L ll l lI 33. * . kiket ismertek ibl a díszes menetben! ! I t 7] a - . A I l l A farkastól mindenki megijed. Kire Ómiékeztek? _.Micsoda rnadár vagy te. Lecke Ezen az órán végre megismerjük a Péterke és afarkas cimű mesét. amint meglátta a kacsát. l l Péter észrevette a fiiben a macskát" ahogy a kismadár után lopakodott.. hiszen jöhet a farkas. hogy repdessen a farkas orra könil. hogy minden szereplót egy-egy hangszer képviselt. jó messze tóle a farkas kerulgeti a fát.. Péterke. -t- l lr ' . a kismadár. sóvár szemekkel figyeli öket. a fuvola (kismadár) és az oboa (kacsa) előadásában. A madárka.

--l I r_l T r.-. ! Xiiofon i mondása mérciiitésre i csóka i i i (F) Kapuzár.ip..-.. feiismerése.----"---. .j bg. . mérsékelt tempó.áiéffi. i i iátók ! : Rajz: Ken- (FiM. i i i Az ismert mondókák ritmikus i Csíp.kié.". kozéper s hanger li_o_r_Ép_g1_0l b?lgeó l. "."-" ""r. i szor. egyenietes i dalok i i ltlktetés utánzásakopogással. szederin J.. +..ó 6i . cscin.. zenentíívek j :|1. i A dalok játéka i Metronom egyenletes járás. 1. i oszrol .b. bujj. egységes : " ..-..."-.. i i i i i s. .?!1?.. i imondása imozdulatoka iszerek i A szívdobogás. gyiírií i Aki nem lép egyszerre i Borsót f ztem Egyenletes lriktetés Az egyenLetes ltiktetés a szívdobogás tudatosításával Tá ritmusszóval B jj.. i Fém..óldág Egy.t eiiér. három Zsipp.". i i . kett . " iiói...á-eitcr.i Dalok. osztály Sor. j Egyenletes liiktetés. mérsékelt.i. g.9_ .óiásá : i Á aái"i. ."-..l_qgy_ge. i zenei elcmek I Készségfejlesztés Játék SzemléItetés i Zenehallgatás Z._0l_q4 Egymás hangjának (F) Lassír. . nyolcadpár i el készítése "..i."-. z.ép i.""" " " " "-"-.T. zsupp Hinta.. nral-L'-.. i Sz i l pásztor Kióp- En kis kertet kerteltem p...lg11t4l1Q 9_zavar<kgl.lopomaszlt i MálnaUokor. .Ip..l""".. i R t*urr"nekar i Kalapács i EI zene: i Népdalok u.. ringatás i fémkanalak i Fakanalak j Rfirsnáng_ Áá""OOtak..és fatárgyakhangjának i Cscin. i ..ó i Kanuzáró ! tilny:u.járás.. : tíszta éneklés.ugy Egyenletcs járás.járással. palinta C."-"..... 4 i Kicsi ingó bingó i Cscin.egéhez i :^ ..""". . itopom. i (F) EI zene i attato : : Ctá"ri. i Triangulum társitása a dallamokhoz (F) i .Éi.slgk+$_eil .. i Az ovodában tanuit dalok. koppantás. Egyenlentes liiktetés. triángulumvagy i i i más ritmushangszerrcl ! i . .". .. koppantás. kcizéper s hanger lzg_v:ggtql!4l .i*.TANME}{ETJAVASLAT I.l rl r-l rl t .". i Egyenletes taps.k. ..---_. i tapssal."---.lr-l r] r] I rl r-l rl .ó[. gyors óneklés testzajok._o_+4_0lr4_\ *É.!]É9. l Helyes tempó. gyu"."-" : l Negyed... jái.:. csíp. (F)]afentiefkombinálása i taps i l i cscin.--.

lánc Ág.: Kiskarácsony. Kifejez óneklés csopotlosan ós cgyénileg ieg : " l Es u gyer$a. ".J. " """ "."."""". nap! Szólj.. csenRitmuskígyil ". illetve dal lammotír.:. trianguium) . l(llejezo enel(ies (cseng ..".umok alapj án (F) Beszélgetésszó-mi hangokkal -l Biljj.-".-..... Eg a gyertya.. . rovid) Ludasjáték i bpl_eju i Ritmuslapok Képek Korongok (F) Bartók: Medvetárri: .l. megszólaltatása i (F) Kapuzáró " " . in.?.. bítjj zctld ág E. mag. Á.q.. .. .-.. - ..|?) érzékeltetése "..l Szólj. .tffi......----"-.9l9F..um megs zó laltatás a ri tmus s zav akkal l Lánc.ili rnagas-mély viszony tórbeli Utánz i mozdulatok " r. brijj.sszehangoiása (hosszri." " ".-J lLJ lJ lr**] lr* l Lánc. ág (isrnétlés) i [ffi:::-usképletck Kérdés-f'elelet Fezjp_lgts i ábrázoLása i Pálcikák i Ritniuslapok j Tárgyak ll1lgulul: Zripp.-"--"". . kcir ki játszik (F) Biljj. . ""._F A kórdésI1angismétlés Bitjj... i A ti-ti-ti-ti Ti-Ti-Tá motír. Stiss fel.r"-"". A motívum tudatosítása" "" : A Tá-Tá ti-ti-Tá ismétlése. A negyed.. . - - . - - .áng"itáiaru. bí]jj. "._r4qió_) A sz|inet felismerése A szó-nál magasabb hang érzékeléseés ábrázcllása kitér i Korjáték mozdulattal . Pálcikák Ritmus- kártyák Adventi koszorii Ritmuslap fii.". nagykarácsony (F) Eg a gyeríya. : . szólj (ismétlés) Eg a gyertya.'". medve Mag.i... . .ll i |rr _J 1ll lr.gr. síp."l. ág Kcir.lánc i "| ."."óii""á"ri felismeróse felismerése szerek i Fehérliliom i száI : i i r. ég (ismétlés) Á *. síp.. . medve ". . Mag. . " . .arnag (ismétlés) Jtitll ltt"4qir és felelettípusok ci. i i j i . 911. ég (3-a. Ág... .. i*upp (ir*éiió.. szótj (ismétlés) Gyg. ég i A ti_ti-ti-ti Tá-Tá i motivum i A negyed óíékLísztinet i el készítése """". szerek - Ritniushang- i i Tá-ti-ti Tá-Támotíurm _il ri!+Hhe'te.rrm --i. ryq lÉq &Ézielp9l Dalok felismerése kezd ritmus.űz... nragas-mél5l lrangok i A --.-J [.i A 1á hang el készítóse _(i{plqyi. . nyolcadpár tudatosítása Tá-ti-tj ritmusszarzakkal Tá-Tá-ti-ti_Tá motír.-.ffi... .- i karácsonvi ! énekek g feny ág. rnag.". : A negyedszrinct .." Ritmushang- HulI a pelyhes felrér hó Eg a gyertya.ffig. .. .q+s]4pry Adventi koszoru vagy (F) A fuiulya i vagy a síp A motíwrnok hangoztatása """."s9.. .t!.+?.. b.-.?.ik.---- Éilk.*---.. : A -."-...-. ".. brizarnag Hull a pelyhes (ismétlés) 9?.

-1 rn L-L .ly"?. i kis kacsa hang tudatosítása. kiemelése i i énekiéssel .-..--.bffi...-. EI zene: Tavaszi ónekek : (F) Motívumok képzóse alá-szo*:. kazetta " ". A sz -sz -lá-szó-mi Fehér liliomszái (ismétlós) i..._U_g1 Gyertek lányok ligetre Erd mellett nern jó iakni Á motívumok dallamának azonosítása Eneklés kézjeLr Visszl... cscin....---.-. biljj.es szerint ..--. nap! (ismétlés) i gsit az.-. i lurdlK i : ábrázolása ...etzese I{a én cica volrrék i A ritmus felismerése .aá . gyur (ismétlés) i A szó-lá-sz -mi ábrázalása j a Oa]Pm $puspak_barg_9 a!ás. Tánclépések (lass ) " l Hus.??yp_kkgl i i Medvetáncoli tatás Cvéá"i"i": dalom Veress Zoltán: Lgum-}3urgurn Nyulacska kólus_ (F) Benedek n. """. es (ismétlés) t (|) _q9Ló1 _{9zl9p.u A lá hang feiismerése az ismert dallammotí vumokban.-"--.. .i."""". anghatás kiilonboz 1 -óiir"-ók ritmusá"áÉ és .inet A 1á hang el készitése 18....1 /1 T1 ..l.... nap! Korongok ráió"nór."..i e dallamlbrduiatok éneklése mi dallamfordulatok i kézjelekriil Csíp. l i Korongok -. felismerése. fbrulya l tgiice szívem i Ismétlés A szó-lá-szó sza-Iá-szo.. I iA 1á i Kortéfa Olvasás ritmislapokró1.glgls_p} Lemez... . .. csóka(ismétlés) Cscin. i A szo-Iá-szo dallamforclulat i éneklésekózjeleki" 1.. i Ritmuslapok Napkorongocskák Bartók: Gyerrrrekek: nek ... csíp... Dirmeg dormog yelg yilzp. 19...._tmy_ .. "*Á.-_.-..--.-... ._.*. K.l.f-1 r]..i...iktetés és a dallanr kapcsolása Daiiamkártyák Tetsz. .Siiss fel. i. i A dallammotívumok tudatosítása.-.-.". a i Tekeredik a dallarnok azonosítása o.-.óiió. motílumok i. ._\+lgp_|..o{qlá!_ IJíljj.."".-.-. i Ritmusvisszi hang .___.. Rilffi.-.g. metailofon. A motílumok gyakorlása (F) Ritmusvisszhang Az egyenletes lr.umok gyelqll4 ? A egyenletes liiktetés és a ritmus egymáshoz . j Kis kacsa flirdik i Sriss fe1.--."."--..Kcirtéfa Tekeredik a kigyó A negyedértékíí szi.. i PiOi*oi"..]lq_4qr?tl! v!sq7hqg.. Visszhangjáték Dallamkirakó (F) Vivaldi: Tavasz zenekar- hegedií i Hová mégy te kis nyulacska? i Mit játsszunk lányok? A szó-szó-sz -szo sz Iá-sz motír.. medve (ismétlés) i Enek]és dobkísérettel i Tánclépések az énekre i A mondóka ritmizálása i ritmushangszerekkel _|.."...-.".

3tlés) i lrangsrilytaianltildetós szerek Ritnrushang- . A dallamforduiatok irányának az : anyárol i Versek :: képe : Báb (nyuszi) i ._-".I.I.. ó. [.".".i Kodály.. i i i Virágkoszodr -".1 :. Ir|rI. h9"1g]_?.".ji.. l..1.... ala]<ítása Zeng ábécé *: i .J..e"éÉ"li...". : ._"".-.."-""_. i trombita ."".-.. i 27...oiké#éá i. 25.I... .. i Az egyóni és a csoportos éneklés váltakozása jelzése Ismétlés |.-".'.. : j szomoru és i vidárn .----... Ir |.I.I.. Háry : János ráii"rimonnotát. :: i... L L 1. ÉiOr*"Ó'. i A hangaiiir.-.I. szerek Ritmushang..----".1. i i Az eI ad...r"ta."-""-.

]?_ zenemíivek zenei elemek Egyenietes liiktetés.TANMET{ETJAVASLAT II. ritmuskirakó kérjelr 1. t.g Zenehallgatás l. 1á-szó- i ifi... me mátka i A ti-ti ti-ti_Tá-Tá i motír. Mii<rokozmoSZ i Tiikorkép :*[ .i Ritmushangtonzés.. - l i i i j i i j ! . " . l+p_{_o s itgle. . cserép stb. beftíkottáról. L. . . _ . utánzás i szerek A dalok játéka (ismétlés) fa.. Játékos mozdulatok rcigtonzése a I-Iintázás . szó-lá-mi. t.z.q"lcgtl valamely hangjának ismétlése Mondóka: Mese.. ég (ismétlés) Mondóka: Gyertek. Á. iités.. gyerekek Fehér liiiom szál (ismétlés) Gyertek lányok ligetre l É". altatása i i Ritmushangszerek -?9j9!.tóÉ.) En kis kerlek kertelem Mondóka._rll_eilÉilesza-iá-iió mi-szó. cstin. .. kenderzsupp (ismétlés) 9lrr. . a mondóka ritmizálása i Egyenletes i mozgások i i taps. gyertck. osztály SorS--Z9. RitmusimpravizáIás: a Tá-Tá ti-ti-Tá képlet egy A dalok játéka i Betiíkotta(ismétlés)i lapok Mozdulatrog. lámi-szó motívumok A zongora Ábrázolás mozdulatokkal j ". fém. járás." Kortófa Siiss fel nap! (ismétlés) Eg a gyertya. Ritmushang- .. baba.kié.. ii i la-Iatl-tl-u-tt :: i ii -.} . Gyertek haza ludaim (ism..umok éneklésekézjelr 1.. felismerésrik dalla- mokból. i I Tírgyi zajok felismerése.Oi ^. ^.téáói. . l Palcikat Ritrnushangszerek ..ikorkép szerkesáése. . megszólaltatásuk: i A szó-mi motívum i énekléskózielr l.. zórej...z-". ""9.io-iá:iio-. ..ajz ábtázolása Tá i i A kórus i Ritmizálás (a szrinct jelzése) A szó-lá-szó-mi.?9. .. .." Csip. L...t9 . Két kis kakas árás... zene tudatos megktilonbtiztetése .. édesanyám Tente. ! e. Bartók: Gyermekcknek Fehór 1iliomszál A rnotívum kirakása. ii i Tá-Táti-ti-Tá i4pmpg . .. csóka Cs n. ]l L'[ L_i t_i t_| t_| t! t ! t l L t L l I l I r-l .i motívum Zaj. . zoldág (ismétlés) Anyám.-u""qq.e-!1 i A motír. " . " . Mozdulat rcigttinzése a . tente . bítfi.zli]}gl{g. A motív. .iveg. . i.í. csíp. írása Improvizálás: A motílum nÉl_q9t91. ".. Bá. Kavics.umok kiemelése isnrert i ritmusképlct ismétlésel dulokból.1y. egyenletes j Készségfejlesztés Játék szemlélteté.tí""* A négyértélaj sztinet i A dalla-. . L- Zsipp-zsupp." Bartók: Játék (kórusmií) Ritmushang".irm ttiktjrisméttóse . .-. .. .. gyíir Bítjj. . lejegyzése Ti. " . _ _ _ ..i. . íiásá i iii[ uáléÉ A dallamsorok ritmusának i mozdulalokkal azonosítása.. .

. a szél utánzása harrggal megszólítása.lillii.. sii. T'avasz .: i Ritnruskisérct :rurrnuiúiércr iiEgyénió csoportos én."oo-ereszked iAdallamvonaltérbeii i utanzása: i Képek i (mozduiat..- I Méz.Ti. Esik az es Kis kacsa fiirdik (F) I lt ll ll ll ll ll ll ll l! ll Ir ll A Tá-ti-ti Tá-Tá motí.kárryák Egyéni és csopol. ié] . a dal iités.g iiiréiF.i----l'Á iéíarlékii :."Ja.yhdaéhilnó Sándor: Száncseng Vers: We<jres (ismétlés)if. ritmuslej egyzés.i. iH. "sorry. daI ritmusa. - i l i szerek i módosítása i ábrázolása iAlovasszán iVers lpmóti.i. szerek etókészitese ' sszebasonliLása (mer ii!éssel) | és 'LByenletesjánis ritmus kjjárásá | irirmu._:jelleg i kezd dailamfordulataik alapján ! tl 33ln:íli.! !mozgásának ibuvagyképe.vihar l i :(]smétles) i i i jáiafiri. osztinató) i i ntnruskísérettel ritmuskísérettel i Improvizáció: ismert ritmus.ii .'T::** i SzoÁorír-r.3".: t"ápó jelleg i Két kis madár i Ritmuskár. iii: i igYertYák . Ritmizálás.i i Anyám.ii. l Karácsonyi énekek (ismétlésj ig u gy"rtya.*áai. i jeienetek i feny ág.i''-'.::r:i".. hikcjrkíséret Az esíJcseppek.i Elment a i l Áiiómoru és vidám imadarka ityat iuonaóta: Ecc. t-áii.ii i édesanyám édesanyám (ismétlés) t 4l : .'. megfordítása Tá-Tá ti-ti-Tá-ra Dallamvonal ábrázolása kézj elr i Dallamkirakó Lemez Vivaldi.i.Tzíinato) i:tlffiffi.i--.idám "ra.]:l"og.rói .:Adiótcir -a :utánzása iöÍ'":#__ i##.megvalósítása rr.fejlesáése i iKarácsonyi jkoszoru. taps ai. _ i i i i "ár.nagykarácsony Mennvbijl az angyal stb i ég. i ii. kopogással" i i i csajkovsztij:Adiótorcí (ismétlósj i i I i i iimprovizáltmozgással i i : r ! r 1|.i méz"méz iTicsakesa k. rajz) i dallamvonalak kijárása i csiligeióssei.tf i i :. Ismen l I i i Egycnlercs tijheLés dallammotíl. Kiskará.l íl lt l.'*babák iénekek i 13.lafán (népdal) Daliamképek i (nepoat) és i 1 szolgálatában i Dallamok felismerése ritmusuk i ii.i ialakítása.L!.uum azonosítása. nui á r.lxl1*.umok :RJEDusLeleíoD :futrnushang- i j i (mór rités.ifufrT.il.os énekles ifuonuozmckar ifutmu hang.' iii ulJz'u i i sztjnettel iPárbeszéd iffií:í. i Hanglemez i Lltazás szánon i A dallam ritmusának i A vers 1tiktetésének érzókeltetése i tjtésekkel._"ll.isnok i Jrjn a kocsi ijii.pecc iHutténekiésatartalom ifelismerése.

--i cselekménY- i . Dallarnvonal i iábrázolásaháromhangmagasság_ iDallamkirakó i3:5":_ igal Ritmizálás iPóterkc i : i : l. i i i6"- iiíu'ruiiá"g i_ahegedií. l Á á'ó.-1_1 !-^^l-r-:^1-X1 i*^^.k. (improvizáció.]ii'xi B r"pur. i :}::}:f3p.ffi.. raismerése i ."_rlp."".rllil-Parlrllc.SZ t lí.:j.ffiW Reg<ilés ^'i.". i.rlé.....)-' -' "g. .aaohangtudatosításaa iAszó_ i *"ne*". és ugráIás tudatosítása rogtonzése iilfi. il9:li:_.r"*-ái ábrázolásamozgással. ii M::.e es i t t"t*enítese.._.. A el készítése dó-re-mi-szó i megzenósítése a mi-re:gó.fi"gii.l iEl.. ii "."t .. .^_" i*T.il..Óiia.te4"m.--Lj .rázt:Iása.s dó-mi-szó irj ónekhez "fi...__--+^ : ' i szerek itt) ."...Jillvllvul i Ha én cica ii*"i"i"Í. ifelismerésijkadallamban ! IUll Jrravr v i harrgot<o. A kiarinéthangszíne(F) i bet kottálól. i j i lff .g "io[e.. i tísztaintonálása i i jelenetek a dal : 1 -1-...ijl".-. ".___l.ffi. éneklései i fordulatok kiemelése. napján i lása. imegYek idó-r"-*i. iauutoténeklésekézjelr1. : - i : :bemutatása rcpUt* i ianu]t ! i dallamokban ai i i i . kézjele i .enem l. rajzzali ábrázolásuk a dallamkirakón.ák. i re : .il]i i i f"1"l"..^." il. száíIj el i.. *.. itt megyek ) eirjj.n!9T_q_qpql (ismétlés) volnék A i.lá.-... I iHinta-palinta(ismétlés)i lt.es.i i i egYetnuam jj.áuo.. d6-1a-sza7 szó-nri-dó i i i sorárÓ1 Katalinka.' oga.." l "á"*.I lI t-l rl -l .^1...::"n' i kószont i i .. lIdllBJ1 lr lt " i----'-o--i i (titemenként) j i peter}. ii (ismétlés)li Á áo rrárg gv"i. kiizos : i produkció).g..."g. ^"tt*aa. i sá"áo..^^_ i:":"H:::-"?"" megelevení..-*i 1 Áá"gót-uoi átto i .l?i9:..J..! klarinétképei farkas .1l?::1az e ao-ra-irírnotílum tepe."fi. itt i llallamkirakó l Á i"1rá"g t"aáffiilád.soportban.A imotívumokéneklésekézjelrl i i Á.rór_ h.j.Adó-re-mi-szó i : dallamvonal ábrázolása ! .é. i." ! iAregrllés iRegosngirjfP: ..!. biljj..kÁung*in* i* l I-tdlIP. A szó-dó .-k iNépzenei i felvétel a egyszcffe l i. dallamfordulatainak i Retmustelefon i i : ritmuslaPok. 3*|::5:lU.aelca Klannet hangszlne (r ) oeluKoltaror."o-nrl-JÍ -.1 .. li Á dallamvonal térbeli áb.iiiei.. . bíijj."oíté.

. szállj el (ismétlés)i ismétlése.A király iij ruhája RilkiGiilgy... zenóben g. fuvola PiÓÉog*o. metallofrrn. i i Piinkosdol : Mi van ma? i Gi) Ezt szeretcm iHajtit<ameggyfa A piinkosdolés népszokása.. Improvii i zálás befejezií sorok i szerkesztése.." Prokofiev: farkas _nagyapó péterke és a g. péterke és a kismadár - a .glp_tg...--. 21.[".__ készstig i Utánzó i rnozgások.. dallamfbrdulatok ábrázolása a i A dalok |.. Kíséret hangutánzó szavakkal..\Á i É.' : i Dallamkirakó.... i királyné i választása ....IL téte1 színekkel.".---. : A szabójeilegzetes rnozdulatai mesterség Mese: . bírjj.... -._.______.l. --..É.____.....L.".Fii. - " viaa*... A kirá-ly j rulrája (ig. ..... zilld ii i A dó-re-mi i képl"tet ismétléseés i kapcsolása lag ({pcqt0 ._.i Eneklés bet kottáról" : dallamfelisrrerés : : I t.enére : Grafikai álrrázolás" Vivaidi: Tavasz ......_l 'lavaszi sz.l Irányított zenehallgatás L.atnerjkai népdal i Fchér litiomszal (islnétlés) A szó-lá-szó-mi / mi-re- i Szoveges énekléskézjelekkel.t"ii"* (isnrétlés) Madarak (ismótlés) Fehór 1iliomszá1 (ismétlés) i: :_.'..lépésben i és gyorsan.'--...á.'..éI vizet .._. Madarak ..... i aaajátéka -:._" 1 i dallami osáinátó kíséret i Szép..eKa.ii. i Egyéni elíjadói ... i -.!) 1 A szó-lá-szó-nri Danikáné 1ányát / mi-re. ....... i A dallam ábrázcrlása.l.iáit". dó dallamfordulatok Virágéknál ég a világ ismétlése ...|.. (fu_oolp) .. ." dó motír.-..ilr".i.. Á daliamcímek képi ábrázoIása i ._.---l_. --.._.... ....ijj..farkas i Ritmuskánon .---- Jai..... hangok gyakorlása A dó-re-mi-szó-lá üiá"ia. "ygryl$kt!..n"rmok Katalinka.... - ".... l szo-|á-sz6 i Két kis kakas (mondóka) i 26... i prinkosdi A szokás megelevenítése. -. .-. --:.-.... A dó-re-mi ! fordulatok kiemelése Képzeletbeli : kiránduiás a : z.-. . kifejez éneklés.""j.. árasrt i Mérsékelten. . _._.

a 32. i Kópek . Martapsoijunk . régi :^r. i Daicsokor osszeállítása. i i iALrangsrilyos: i i hangsulytalan lijktetés i . A rondó i kiaiakításu írj és Egyszer egy királyfi Proko{ev: Péterke és a mondókák fotma iaatot<uót. dallam-képletek.I ll rlrlÉ| lIl|'?| ]llf r--l r ?-| f| r| |- . Virágéknál ég a világ Ispilán_e. i kismadár stb.Anépdalról. A lá-szó-mi-szo l lá-mi il i Dallamkirakó iRitmushangiszerek : : Népdal 31. 33. : idallam-képletek.30.i Kérdés-felelet a megadott liiktetés i Ismétlés megadottliiktetés Ismétlés /mi-lá-szó iérzékeltetésehangszerekkel . ispiláng Cifi-a palota szo. : és csoportos j énekiés Egyéni i Rondó: ktjri jatet i ii i Rajzok i i Népdalok Sz<iveg-dallam-mozgás i A szerepek lehet ségeinek :: i Dramatizáiás i Jelz koszttii Utánzás: cica" i Hanglemez..nin.. i i Ismétlés i Tudatos ::l zenehallgatás Prokofiev: farkas Féterke és a l a iatetot megelevenítése i Ismétlés |l|.

lecke 16. lecke 4. lecke 7. lecke 20.Iecke 3. lecke 1. lecke 4.E I" TARTALOMJEGYZEK osztály 2. lecke 21.|ecke 25.. lecke 13. lecke 24.\ecke 23. lecke 13. lecke l9.. lecke 17.lecke 22. lecke 7.1 22 23 75 26 28 29 3i JJ 32 34 35 2] . lecke + Á 5 6 8 10 11 H H H lecke 10" lecke 1 1" lecke 12. lecke 14. F 12. lecke 8. lecke 14. lecke 26. lecke II. lecke 29. lecke 9. lecke 6. trecke 5. lecke 8. lecke 15. lecke 5. osáály 36 31 38 39 40 4| 43 44 45 46 46 48 49 lecke 2. .lecke 28. lecke 32. lecke 8. lecke 30. lecke 10.1 5l 51 55 I . lecke 6. lecke 18. lecke 31. lecke 3. lecke 9" 12 13 l4 15 16 18 l7 I9 20 2.

lecke 33. lecke Tanmenetj avaslat. lecke 17. IL osztály 69 70 71. lecke 18. lecke 26. I I l t . osztály Tanmenetj avaslat. lecke 29. lecke 32. lecke 66 67 27.Iecke 28. }eeke 56 57 t= 59 60 61 L- 62 {)2 L: 22" lecke 64 65 23.L. I. l3 14 75 . iecke 16. lecke 30. lecke 31. lecke 19" lecke 20" lecke 2 [. t5.\ecke 25.75 r r r __] 77 78 82 l LI l L I i i I L. lecke 24.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful