P. 1
Ének-Zene Tanítói kézikönyv1-2 osztály_0001

Ének-Zene Tanítói kézikönyv1-2 osztály_0001

5.0

|Views: 1,194|Likes:
Published by tuzlacska

More info:

Published by: tuzlacska on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

t t t

]

p6ntn* Év*
Tt|Mill 6YoN6YI

KI5g clí|lbilN

L,

E

I
I I l_
l

ENEK-|ÁENE
,%nr7á, ,//*rhr4z,

/

áó

2

cc"t/áQ

q

I I l_
l_ l_ l_ l_
l_
l_-

A
/

bel Kiadó

I

Fórika

Éva

Kiss

Jolán

Tomai Gyöngyi

!

l

1

ENEK_ZET{E
I-II. osztály

) ) )
-4

Kézikonyv tanítók és tanítójelöltek számára

/

kolozsvár

l

a

Minisztériuma támogatta A könyv megielenését a Magyar Köztársaság Oktatási

szerkesztette

László BakkÁron

Bodtóterv Bóné lldikó Bíralta

Dr SzenikIlona

Harmadik kiadás

az Kézirat gy aná*3 00 p él dányb an sokszorosította Er dé ly i Tank ónyv t an á c s

r r r
í

Kedves Tanítók és Diákok!
Kész ének-zene orák,,receptes könyvét" tartják kezükben. Zenei nevelésünk alaplainál tátongó űrt szeretnénk betöitenl veie. Alkaltnazása megkonnyiti a tarrító munkáját ós szinesebbé teszi az {-II clsztályos gvermekek iskolai életét.I(próbált óramodellek ezek. melyekből nemcsak tapasztalt tanítók, hanem tanítójelöltek is eredményesen dolgoztak már. A bennük foglalt anyag feld,o|gozza az érvényben levő tantervet, de lehetóség szerint körkörösen bővíti azt. Rtiteges felépítése lehetóvé teszi. hogy a mindenkori osztály képességeih ez l,gazitva alk:almazzák. A zenei nevelésnek már ma el kell foglalnia rnéltó helyét, mert a jövő iskolájában a szernélyiség formálásának egyik leghatékonyabb eszkozelesz, Mivel járulhazzá e cél eléréséhez a kézikönyv? ez - Interaktív munkára épült óramodelleket ad, melyek a gyermek érzelmi kultúráját alakítják,

t, t,

r r t r t t t L t r t L t
lj
l_
L,.

- A tantárgyak kozotti szerves kapcsolódás (irodalom, környezetismeret, rajz, mozgáskultírra) természetesen illesztik a gyermek világát megelevenítő dalok, mondókák" játékok, versek, zerreművek közé. - A zenei anyag a naptári évet hűen követi, és az ünnepekre külön is használható mílsorokatajánl (Betlehemes, Anyák napja. pünkösdölő, az ábécéürutepe, évzáro stb.). * Zenehallgatási anyaga a lehetősógek ezutáni bőwlósére is számítva * többfele módonkozelíti a gyermekeket a zenéhez, ",komoly" - A hangszerek játékos ismertetése, mozgás, pantomím. tánc alkalmazása, rajz, dramatizálás, nreditáció mind-mind eszköz minderre. KÍváryuk. hogy minden tanító és gyernrek minél több élnrénnyel gazdagodjon e rnunka által. Köszönjük, hogy felhasználjákI
A szerzők

f

antáziá1 át,

ps

zi ch o mo to riku s ké sz

s ég

e

it

fej

1

esztik.

paj 4ás. Hangla ezüstösen cseng. tehát a kiolvasót. lopom a sző .Nenl mondom meg. érthető. egységes L L L 4 I . tij-ra meg-jött már az ősz. ker-ge. zsinóron fugg. Ezt többször ismételjük. sorra -- a a zátrogát.ben tapssal. a. szövegmondássai Óra végénismételjtik az új éneket.tőzz ! Meg is vafl a ker-ge-tő. Szeptember.Mennyit? . helybenj árással. Ezért zálogot kell adnia.: DÓ jó a dió. . visszakaPj Ütóhangszerrel). ÉnekeljunÉ őszről. középerős hangerővel. Lopam. L Mál-na bo-kor sze-de-rin.Hol van? .pl. Ha van már elég tettes. Soroljatok Őszi -őrizni tón a szőlőskerteket. gye-re. A szőlőpásztort csősznek is hívják. A bíró itéli meg a büntetést.ba mind. L- Légzőgyakorlat: Lz az Rövid beszélgetJs az őszről.Mit loptál? Szőlőt. A legügyesebb kiszámolj a ajátékhoz a I t L l_ A szőlőpásztor leül és elbóbiskol. vallatóra fogla óket: * .Egy kosárral" . A tolvajok körüljáí. r Együtt énekelve soronként megtanuijuk az éneket.lőt nnII Tanuljuk meg Kiolvasóval válasszunk egy szőlőpásztort és egy bírót. Sztiretig Róla szól a mai énekünk: Lopom.ludt a r L L pa Van ke - zé - ben. A tanító mutasson be néPdalokat gyÜmÖlcsÖketl óvodában tanult énekek ismétlése. A többiek lesznek a tolvajok.látékot A kiolvasót a tinító kísérjetriangulummal (vagy más játék kozben hangszert bemutatjuk: acélbó1 készült háromszog. melyet ha végrehajt.lopom a szőlőt r r L L Lopon1. vaí 1ap fe .jé. éneklésközben rá. egy másik a bírót. A Ismételjük a.t2. kiiégzésrezümmögés (m). Lecke belégzésorron keresztül. A pásztor igyekszik elfogni egy tolvajt.ráÜtÖgetnek I vállára. Gyakoroljuk: kísérjükegyenletes kopo gással. melyet fempálcikával Ütrink.ják. le-szá-ra-dott sor. r A tanulók páronként szembefordulva mondják a szólőpásztoft. Mindenki kedveli a szőlót. gyűl-het tél-re az e-rő! a kiszámolót.

sz.. ha az egylk ütés a test bal.. találd ki. Beállítjuk a kis számokhoz: LASSAN ver. mignem a tanító nélkül is menni fog. Igy. Néhány példa után az osztá|y utánozza az esőcseppeket: egyenletesen. gyenletes lüktetést. Felváltva. Jó.Bemutatja a metronóniö! Rugós szerkezet. Mondjuk. a nagy számok előtt: GYORSAN. A hunyó ki kell hogy találja. tem. mérsékelten. kopp.F I l_ I I l_ 3" Lecke Légzőgyakorlat: belégzés. (A tanító tükörben végzi!) Dobbantással is kísérhetjük az éneket . llllll l l *kalapácsütéssel kísériatanító amondókát l_ l_ l_ l_ megkapja a kalapácsot.tet zsa . hog. Egyre többen kapcsolódnak az óneklésbe. A . l l I l t t t t t t t t t t Enekeljük a Lopom" lopom a sző|őt című éneket.ró . egyet a jobbal.ok. . Kipróbálhatjuk a mondókát ismételve a metronóm szerint: lassan. hu Tanuljuk meg együtt. jobb láb váltva. Számtáblája is van. egyutt a múlt órán tanult mondókát: Málnabokor szederin.tet - tem. Valaki kiszámolja a csőszt. mozditható súly található. csak az ujjbeggyel érintik a padot. Ügyeljünk arra. Leülünk.zsát kis ker .tel iil. szél fuj . az ügyesebb gyerekek egyedtil is éneklik a dalt. hogy egyenletesen lépkedjünk az alvő csősz körül! Figyeljétek meg. ki vag. Ha sikerül. Felnrlat: IJtoljára a tanító ismétli a mondókát és metronómütéssel kíséri.. a skálaközepén: Játék Hunyót választunk (kiszámoljuk). Szél.hti"-nál leguggolunk. majd irányt vá|taztatvajárunk tovább.. és kopog|unk hozzá egyenletesen. ma egy másik szép helyre visz minket az ének En Ba - ker . az asztalt. ez elott egy kis. és eljátszuk a játékot. kopogok. minek a hangját hallotta. bal láb. Valaki HrmnSPXrLTEN.ne túl hangosan| -. egy ütést a ba|kézzel. E- SO" e- §o ge - ti. és egyenletesen kopog vele.. milyen tárgy hangát ismeritek fel? Kipp. mely kattanással jelzi az . megvan a következő hunyó.kilégzés. a másik pedig a jobb oldalán szólal meg. miközben körbejárunk.gyorsan. és egyenletes tapsolással kísérjüka dalt.. halkan. -re (négy számolás). Egyutt éneklünk ismét. Palt4nuláq: A múlt órán Hová? Bemutató éneklés: a szőlőhegyen voltunk. miközben a fenti mondókát mondja. Mál-na ba-kor sze-de-rin t<opogás.do gál - ja. vállemelés nélkUl (két számolás) .

l i l -puhakop_ogással. majd dobbantással. bó! Fü. majd gyorsan. kilégzésrefujjunk (fí).csi in. illll llll Széí. t t t t t . a II. mérsékelttempóban. kisérlük sorra halk kopogással. csoport kopog (most már lehet ceruzával). melyik tárgy hanglával kísérjük a mondókát. hangosabban hallatszott. Az X. Használhatunk pl. eső veregeti.le da1 - lal. Eső. Mondjuk együtt a múlt órán tanult mondókát. egprtthangzó szólamokat.a virágok között". a III. A bemutató ének legyen halk.ludj ró.Gyakorlat: Alkalmazzuk rendre mind a három kíséretmódot En kis kertet kerteltem. Így: t t Egl kis l kertet kerteltem l l l -kopogás+taps+dobbantás. az esőt. Utánozzuk az ültetést. hogy csak gondolatban (némán) énekelünk. r t t 4. Daltanulás: Kedvenc babátokat vagy a macit altatjuk el a Kicsi ingó-bingó című dalocskával. L L * tapskísérettel. Igy: t t lllllllllllllll taps" lllli{l dobbantás: l l l / ílui koppantás: Improvizálás: A szólamok bármilyen sorrendben beléphetnek. Feladat: A tanulók mondják a mondókát lassan. Enekeljük ismét együtt az új éneket. metronóm). majd fakanalakat. Folytathatjuk a gyakorlást úgy. ezzel megadja a tempót (ütőhangszerek. Feladata. tapssal. EnekeljUnk csoportonként. Először irányítsa a tanító. Feladat: Ritmuszenekarral gyakorolhatjuk a rendre belépő.. és ceruzával kopogjunkhozzáegyenletesen" Így: Kipp-kopp kopogok r t llll r választunk. halkulni fog. tapsol. egy karmester irányítása szerint v§eáfiéiik é§yszerre vagy rendre elhallgatva. hú! lllll - dobbantássatr" Egyre erősebben.le- mü . A tanitő kísérje. bazsarózsat ijltettem. Lecke Légzőgyakorlat: belégzésorron keresztül (két számolás).szél fífidogálja. Játék Kiszámolóval hunyót t t Ki .bin A .keltahaj-nal - gó.bim Majd fel .zsa .gó . és kísérjemindhárom csoport egysrerre. Fordítsuk meg. Rendre szólalnak meg. aszélfujását.ld egy ügyesebb tanuló. ma. egyenként követik egymást. femkanalakat. Énekeljük arÉn kis kertet kerteltem címúéneket egyenletesen lépkedve. hogy íigyelje és mondja meg. csopotr pedig dobbant.

l Csön . gyu .trű. Jl_ l_ l_ ]_ ]_ l r-!_ llll Most tapsoljunk egyenletesen. Enekeljük újból. halkítják az éneklést ha a kereső távolodik. egyenletes lüktetését. és járjunk korbe egyenletesen lépkedve ÚiaUU játék következik: Csön. Az osztó mozdulatát kísérjea tanítő.ki neln lép egy .kop _]_ l l l l Kopogjunkmostugyanigyaceruzáva|. kilégzésre utánozzuk a szelet.züst rög. itt add §ű gyű - rű. kip . erősítik. Itt csö - itt pö - ki! I I . Figyeljük a babával egyutt a szívünk dobogását.dáb.iad rög. A bemutató éneklést kísérhetitriangulum. Lecke Légzőgyakorlat: Belégzós ofron keresztül. A hunyónak meg kell találnia. gyirú című játékkal. és melyikhez a triangulum (vagy femkanalak). Feladnt: Válasszák ki. majd egy ügyesebb gyermek triangulummal vagy femkanalakkal (egyenletes lüktetés). és közben mondjuk. a megfelelő kísérettel. csön. melyik példához illik a fakanál-kíséret (kipp-kopp). ha közeledik a célhoz. Ná . Az osztómozdulatok 1egyenek minél egyenletesebbek. Mert a ré-tes i-gen jO. .)I Enekeljük együtt.. TÁ egyenletesen: . nem kap ré - test es - té - re. A gyerekek tenyeniket összetbgva korbe ülnek. csön.kop. 5. dib .-J . Játsszuk el! Válasszunk egy osztót és egy hunyót (kiolvasóval). Kezdjük a Csön. A gyerekek segíthetnek. Lépegessünk A . Az osztály emlékezetből ismételje. gyűní -.dáb Kip . Enekeljük a Kicsi ingó-bingó című éneket.TÁ .énekeljékegyénileg. Ismételjük az altatót.TÁ .rany e . Az osztő valakinek a tenyerébe rejti a gyunít. ka-to-ná-trak az va-ló. van az a . . ringassuk ababát. gyűru. csön. Ezt hallottuk: l{ l _]_ ] Dib . ujjainkkal üssük a padon a szívdobogást.csön. ní.szer - re.rÁ.Csön. -j -] -l *l .

csiP. Te kis legény. egymás felé csapkodnak t t t t . és válasszunk csőszt és bírót egy ű mondókával: t t Egy. megcsíPik csóka. négy llllstb. Hangkép"és:a |aza állejtós elsajátításáért énekeljük néhány hang terjedelmében a kÖvetkezó gyakorlatot: t m--------a Ismételjük a múlt órán tanult dalocskát! Aki nem lép egyszerre . Lecke r Légzőgyakorlatok. lopom a szőlőt című játékot. állnak. r t t 6. kopogás ceruzával. Csak a falu végirc. három. ri . t1 1atet következzék: CsíP. csoportonként más-más kísérettel: szívdobogás.tam. Többször ismételve a 1átékot megtanuljuk a kiszámolót is. az oszíály kiseqe e5*errletes tapsolássatr. hovct mégy? Nem meglek én messzire. Az énekléssel egyuti a játékot is Uemutatjuk: a gyerekek egymással szemben A. Így gyakoroljuk az egyenletes luktetést. PaPrtkázást" ujj ainkat is rnegnyalhatjuk" LL taPs. Enekeljék egyénileg ugynígy.egyenletes helybenjárással. sót meg-sóz-tam. Elfáradtunk" rnegéheztünk Mit fózött ma édesanya? Hallgassátok csak meg! tt- r L Bor Fap Jó1 főz .és a dallam luktetésére egyénletesen mozgaíják le-fel a kezüket. kettő.káz .r Énekeljük most együtt helyberr..lárással. t t A kiszámolás egyenletes negyed értékekben történjék. kavarást. Játsszuk el a Lopom.áes. Utánozzuk a főzést. négy. Befejezésui enekeljtik el mindkét éneket. majd üsse a szívdobogást. Így: Egt. Az Egyutt énekelve tanuljuk meg ezt a dalocskát. sózást.tcm.r/"-re egymás kézfejét. kettő. hároln.

I I Csíp. egy ti értékrelefele. a tobbi átbújik alatta. Feladat: Bemutathatjuk élő. Ko. Nenr ad . balról ierulgetve őket. ez nem az itemezés mozdulatai Mérőütéssel enekeljuk végig az éneket.ke. zöld ág.rét. bújj.ja - tok rai ta Rai - ta. íaj - ta.l Enekeljűk az első négy ütemet TÁ ríttlusszóval. Akinél a végénlezárják a kaput. le-ve.pu. a másrk ti értékrefelfele mozdul a kan Yigyázat. { iigr.ti sze. ú l l í a d .J j -l -1 TÁ TÁ TÁ TÁ / . jobbról.lra.eljünk aszép.1atek menete. ka. a sza - kadt paj Ben - nra macs -.lscs - ke. nek o raj -l l l l A I .ranjy. Vak üsip. bújj.asz- §zony ké .ka . Végezzünk a TÁ értekekre mérőütóst: merevebb aisókarral. búi . ka.tom i -l / l Ttúkok ül.l 4 két gyermek felemelt kézzel kaput áIlít. A játék gyakorlásaközben . hangszeres előadásban (például xilofonon) a megtanult dalocskát és e5 másik játék dallamát is: Bújj. szintén kaputartó lesz.re .nrám. var csó júcs . Nvit- va van az l l -l ra l : l_ a) a . tiszta éneklésre és az egyenletes járásra. zöld ag. kinyujtott ujjal ütunk a padra.Ez egy kapuzó játék: =- a BúJJ. világosan tagolva a mozdulatot.

zsupp. Játsszuk el a Csíp. U-gorj a Ti - szá - ba! t t L|tánozzuk ahintánatást összefogott kezekkel.to-na. végezze a két csoport egyszerre is.) €. A tanitő elŐször vez eth eti a j átékot. Tanuljuk meg azt isl r Hin . egyforma volt-e a két kíséret. Ré-gi dun-na. azvtán v é gezzék m a gu kra.ta. csóka című játékot. a második a hosszabb hangokat.der z§upp. le-fel mazgatva kezünket egy mérőütéshez hasonlóan. a rapsojiug mp$ e d{lam ltmqqát. közben énekeljünk is. Ezután az osztály énekelje és r t tapsolja. raj-ta). szavakra énekelttink hosszú (o-da. Még egy dalocskánk kezdődik a Zsipp. kicsi. Új dalunk a Zsipp. zsupp. míg a nyolcad értékekre(ti-ti) csak jobbra. tyukok ülnek). F{asonlítassuk ösze. hogy neve zzék meg. ki- dob-juk! Az énektanulást kísérjemindjárt a dallam ritmusának a tapsolása is. ken . csíp. -^ TA értékidőtartama alatt. t t t 10 t t t . a másik osoport végezző méróütést vagy üsse az ujjaival a padon a szívdobogást.míg a második felében leginkább röüdebb értékekettapsoltunk. jobbra. balra. és kérjük. tehát úgy tapsolunk. zsupp-hoz hasonlóan. tapsoljuk el egyutt íuból a dal ritmusát. Ha már jÓl megy. kicsi.lin .Kiemelve a dallam első felét: Zsipp. Minél több gyerekkel végeztessük egyénileg is a kétfele gyakorlatot.cqoport üsse a dallam ritmusát (tapsolja vagy koPoga ceruzávai). Ismételjtik a két utolsó motíwmot.ta.lin- ta. tupij FigyeltissÜÉ mbg. ahogyan énekelünk (minden szőtagra egy utér. Zsupp. hog' a dallam első felében hosszabb értékeket.L 7" Lecke L r L L L L trsmételjuk a múlt órai bemelegítőt. ír ány itás n élkül. Az első csoport tapsolja mindig a rövidebb. Gyakoroltassuk ezt két csoportra osztva az osztáI3lt. kender zsupp *nevezzékmegazta szót. € Gyakoroljuk csoportolóan is. Énekeltessük a dalt páronként is. Nagyobb és kisebb kenderzsuppok képéből kirakhatjuk a táblán ennek a sornak a ritmusképét §AGY NAGY. ahol a különbséget észlelték(kender). míg a tanító ritmushangszeren üsse az egyenletes ltiktetést. kis ka. Tudatosan figyelve a hosszabb. Az első_. vagy csak balra: I Hin . r t Zsipp. A mérőütéshez hasonlóan a TA értékre lendüljenek a karok jobbra is és balra is. pa . rövidebb hangokra. kenderzsupp. milyen szótagokra.ta + +. NAGY). Ha meg a- úk. pa. A bemutató énekléstkövesse a kenderzsupp képének bemutatása (nagy és kis levágott kenderkötegek). Cseréljenek srerepei. illetve rovid órtékeket (nem adhatom.

Zsipp. Tudjuk. Gyakorlat: Olvassuk le egyutt az élőképről a ritmusképletet.Enekeljük kérdés-felelet formában: osztály-tanuló. Csere.ci cer ila. hogy egy szívdobogásra (TÁ-ra) két ti szótagot (ti-ti) mondunk. a másik éneklés közben tapsolja a dal ritmusát.tart. lyem vol - ka-ri-ka..Forduljon ki lvíarika" motíwmra a megnevezett gyerek kifordulva kapcsolódik vissza a körbe. A tanító ir. Befejezésképpen egy tanuló az osztállyal szembeállva üsse fakanalakkal az egyenletes lüktetést. fokozatosan emelkedő kezdőhangokból énekeljük csukott szájjal. Énekeljük a. a TÁ éfiéket egy tanuló jelenti. Lecke J J Han gképzés: A dó -re -mi -re -dó dallamfordulatot. Szép lenne. Bemutató éneklés: l l l l l l ] ] J Lánc. Kezdjük rij játékkal az őrát: I-ánc. egy másik válaszol. vagy fordítva.na vol.ti-ti . lengeti az ágakat. For-dul-jon ki Ma. Így: rÁ .rÁ ti.Ja fel a teUtaia ritmusjelekkel. Emeljük ki a .sam. Kérdés-feleletre tagolva tanítsuk meg a dalt az osztáiynak. az m hangzőra és az utolsó hangon (dó) nyissunk |aza állkapocsejtéssel az cí nangzóra. esz. Nézzünk most ki az ablakon" Képzeljük el az őszi fenyóerdőt. szél . eszterlánc. 1l i -] J .T'Á. Ismételjük. palinta.ter. lánc. eszterlánc.ha az egyéni énekeltetésta tanulók fenyőággal kezükben. Az osztály egy csoportja játsszon. tapsoljuk a ritmusát is. a ti-ti értéketkét gyerek összefogózva ábrázol1a. lánc. Rakjuk ki élőképben is a tanulókból. üssük hozzá a szívdobogást.gas- §arn.ter- lánc. eszterlánc" kezdőmotívumot.nál Hogy a to - boá rin .TÁ .na. a szél fujja.ri - ka. zsupp. lánc. ringató mozdulatokkal végeznék. és tapsoljuk a ritmusát. Milyen dalokban fordult mégelő? Lánc. az osztály énekel.az egyenletes szívdobogás értékét TA-val neveztük meg" A rövidebb hangokat ti-ti ritmusszavakkal nevezzük meg. és üssük a padon az ujjainkkal az lrasz . illetve egy tanulÓ kérdez. .lánc. Tehát egy TA = ti{i. A.8. Cér.tl TÁ Mondjuk és tapsoljuk egyutt ezt a ritmuskópletet.lán .ri - ká - nak lárr - ca l l l l l l { I tanító énekelje: egyenletes szívdobogást. Ma .Lánc.fir - vás - ban meg.. Légzőgyakorlatok. és tapsolja a dallam ritmusát. Utánozzuk a fenyóág ringatózását a szélfi-rvásban. Játsszuk is el: és énekelünk. esz. Hinta. Hol fordultak elő rovid hangértékek? (Eszter). L egyenletes tépésekkel körbejárunk Enekeljük együtt. dallamot. Ismerős-e a kezdő ritmusképlet? Igen Nevezzétek meg: TÁ . Figyeljük meg. hogy a hosszabb értéket.

ját - szik? Min - den ját szik. A múlt órán utánoztuk a szelet. Rakturk ki ezt a ritmusképletet.lik e a veSZ - SO. t Mert meg - úk 1o- va 1 l Tapsoljuk az első motívumot. Zárlukjátékkal az őrát. száj mozgását. zöld ág kapuzó űj válíozatával: kettesével egymás mögött kapukat alakitanak. r r r I = t] 12 ! f .t9. dó*re-mi-re-dó kéPletet énekeljük m hangzóra. eső).ti-ti . Egy tanuló kirakja a ritmusjeleket b páicikák (gyufaszálak) segítségével tapadótáblára. §eladat: Egylk csoport tapsolja az első képletet. az ágak hajladozását.TA . bújj. Mindenki ellenórizheti munkáj át. A párok előre állnak és kaput alakítanak. nyissuk laza állkapocsejtéssel már az utolsó előtti hangnáI (re-dó). hogy az összecsukott ujjait az utolsó előtti hangnáI (re) kinyitja. mi utánozható még az Őszitermészetből? (levelek hullása. lánc. Rakjuk ki a tapadótáblára.rrai ó?ári éá a ritriiusi? Lánc. Foiytassuk az órát egy feladattal. Játsszuk most el a múlt órán tanult játékot: Lánc. Bemelegítés. a másik csoport a másodikat. eszterlánc. L- Egy tanuló kezdje el. Két motíwm van tehát.TÁ .szik? Csak egy kis - r t_ látty lri átty zik" Kör. ezzel kezdhetitek ezután a körlátékokat: a r r t t- Kör.TA. csoportokkal. kör. Ismételjük kopogás megszólaltatásban is. Íme egy ének az esőról: L- r L- r E-sikaz Haj .ti-ti . kör ki játszik?. A bújást a hátulsó pár indítla. A Bújj. Tapsolják + tap§ kombinációban is. A tanító tapsolja a TÁ . szik a ka- to na. Több hangmagasságon inditva. lánc. míg mindenki bekapcsolódik a korbe. a gyermekek isrnételjék tapssal ós ritmusszavakkal. Sző.TÁ ritmust. utánozza a Tanuljunk meg egy játékba-hívogatőt. Hol hallottátok a . Nevezzétek meg ritmusszavakkal: TA . eszterlánc és I(ör. Leclre Légzőgyakorlatok. sőt egyéni _ggyqzet{e mindlieiiőt. sorba hívogatja társait. A tanító úgy irányithat a kezével. kör" ját . ritmushangszerekkel. olvassuk és tapsoljuk ki őket rendre.

lek. Gyakoroljuk még. a Szólaltassuk rneg triangulummal (vagy más eszközzel) ezt a képletet. egyenletes járás mellett énekeljük. és keressék meg a ritmuskártyáját.10.nan a-lá is ki tesz vesz - lek.sülmeg is mo. Felndat: Szólaljon meg éiő előadásban furulyán vagy fufuvolán a Szólj. egy gyerek a kör közepén végzi a mozdulatokat.ró viz .rék On . két a- tá.om .gorj a Du . szólj. Ismerjék fel a tanító tapsolása alapján a tanult ritmusokat. Lecke Isméteijtik a rnúlt órai bemeXegítést. lJ .lad rany-pál-cá .ti-ti TÁ ..rÁ - TA rÁ :Lánc..li . Dalcsokorral kezdjtik az őrát. Meg is fe. lek.be On. Szólj. kor : Esik az eső Fe- hér li . Lánc. és nevezzék meg a dailamot.tÁ. A tanító énekelje szöveggel az új dalt. eszterlánc.ti+i . amelyben előfordul: Rakjuk ki a ritmusképleteket a mágneses táblán. akinek a . Folytassuk gyakorlattal. Ismételje ugyanígy az osztály.TÁ . amíg megtanulja (utánzás módszerével). u. Nevezzék meg ritmusszavakkal: tr-ti-ti-ti .rul - kaz - zél Játszodjuk el körben is. kísérjehalkan ütőhangszeren az egyenletes lüktetéssel. Egyenletes lépésekkelkörbejárunk. az első tnotívum végéntaps helyett széttárjuk kezünket. F'eladat: Enekelje az osztály furulyakisérettel a dalt. Tapsoljuk most a dallam ritmusát. síp.nan is ki * vesz - tesz - lek.TA . Tanuljunk €gy új játékot: TA .maszd meg ol . Esik az eső.lánc. Kör. és tapsoljuk ki a ritmusát.szál. Szólj. Koq kör.lánc. vagy élőképben Írjuk is fbl jelekkel. szóljl For .kötényébe" törulközik. azzal cserél helyet. Rat<juk ki ezt is pálcikákból.té-nyé-bemeg is tÖ.la- ki-nek kö. Hangoztassuk rendre mindhárom képletet.ná .da .val.sa- va. Ke . Feladat: A tanító vagy egy ügyes tanuló hangoztasson egy-egy ritmusképletet. síp. és írjuk fel a táblára a többi mellé.ba. a jiték kezdőmotíwmát énekeljük gondolatban (belső hallást fejlesztve).

hang nélkül a dallamot. Szí. Enekeljük és tapsoijuk a ritmusát. \ Befejezésként gyujtsunk meg egy adventi koszorun 1-2 gyer§át és énekeljünk el egy\adventi éneket: Eg a gyertya. szájmozgással. Yan zsá.Egagyertya. Ked-ves.ve.gyo.hér Joji Bl. hogy mindegyik Enekeljük a dallamot a szöveg helyett ezekkel a ritmusszavakkal. Vezessük rá a tanulókat. mert ott csend szakitla meg ? zenét. így: TÁ .jék. hogy ottnem tapsoli. Errnek az írásjele: Enekeljük gondolatban. háp -. szólj című dallamot. egyénileg). Felmutatunk . l l l l t l l l l Kóvetkezzék egy röüd beszélgetés a télről. a a t A szöveg gyakoroltatása érdekében ismételjen minden sort egy-két tanuló egyénileg.TÁ .gy ritmuslapot a megtanult ének dallamának ritmusával. triangulum ritmuskísérettel.a - pó. Rakjuk ki a ritmust .ink- bőI a szl. Olvassák ki a jeleket ritmusszavakkal.a- pó. vagy írjuk fel atáb|ára. 2.(szun). síp.. Ismételjük a Szólj. óg. vá- runk rád. ég.va pely - hes fe . l_ l4 l tr . mert a dallamban egy koppantásnyi csend volt. ) l A bemelegítés a megszokott dallammotívummal hangutánzó gyakorlattal történj ék. Az első motívumot (Szólj.TÁ . Rakjuk ki az űj ritmusképletet élőképben is (7 gyerekkel).ves Vi-dárn é.nek hang-ia száll.) l l 11. Feladat: A ritmuskíséreteta tanuló is végezheti.lnk. mo.lud. és tartsuk a ritmusát. t f min- den jó. Jelezzük a szünetet Űgy. Szívrinkből a rosszaság is I(takarodjék. télapóról. Megbeszéljük immar. Jöij el hoz. kísérjükegyenletes koppantással.luk a kezünket. szólj) tudatosítsuk ritmusszavakkal is. ég: \ dallamsorban ugyanez a ritmus szerepelt.re- tet Ki ne a.ros al . Erről szól a mai ének: Hull a Min-den gyer-mek vár.zátlk. a l_ Fusson a sötét. - háp - háp . Lecl*e Légzőgyakorlatok.kod. Enekeljük a teljes dallamot minél többször (padsoronként.nra. ked. síp.TA. az elsö motívum végénszéttárjuk kezünket. A szünetre széttár. ö-reg Tél .ban Pi.ltrd - jék. a a l Eg a gyer-tya. El ne a. majd tapsolják is le: ti-ti-ti-ti-ti-ti . vagyrs egy TA értékűszünet. Tél. hogy az t ujjainkat a szánk elé tesszük.ró.

ot)\ Hogy Bet- le-lrerrr - be si - et. Sötét frldhöz a fenyes ég Egyre közelébb.to - rok. pász . ég. Azt lobog1ák.gyem meg me. és karácsonyi énekeket énekeltek. ka . Zenehallgatás után tanulunk rrri is egy kedves éneket: Kis ka . Ki. Hallgassunk meg mi is néhányat. i .le.rá - csorry.sá- tok. illetve csengővel: Menny- bő| az an .1 l / 4 12" Lecke Bemelegítéskéntaz ismert gyakorlatot csi.sult már. iidvözlégy! Advent avárakozás ideje. A múlt Őrán az adventi koszorun meggyujtottuk az első gyertyát.Egagyertya. 1 4. Jézus. 3. és folytassuk a további szakaszokkal.gé - be'. A szentestén könilálljátok a karácsonyflít. nag1. Az adventi négy. Gyertyagyujtás mellett énekeljük a múlt órán tanult szöveget. Karácsony Jézus szüietésének és a szeretetnek az ünnepe. le - jött lroz- zá - tok.de vé - le. Hadd e.ve nren- vén lás . a fenyesség.sült- e nlaí a ka - 1á - csorrr? Ha ki. kifejező énekléstkísérhetjrik triangulummal.ngilingilinghangutánzásra énekeljuk. lás _ sá.to - . 1 Eg Nő a gyertya. Az ünnepi hangulat fokozása érdekébena szép. ég.gyal.rá _ csony. azt hirdetik. Jézus jövetelét várjuk. pász.tok 15 .

Sz. rÁ . és tapsoljuk hozzá a ritmust. bű . Behangolt üvegpoharan (melybe vizet töltöttünk) fempálcikával üssük az egyenletes lüktetést.szál. 3. Bontsuk fel motívumokra. ami két hangmagasságnak felel meg. egyénileg.nye-rem. Rövid beszólgetés a téli szünidőről és az ünnepekről. 2. párosával.mi . 3.i Domokos al l t l - Venrresy Péter a Mag. a hangmagasságokat: bu- Za- mag stb. mag. kicsi ág kérdés-feleletformájában is. 2.za.ma. hogy két magasságot mutattunk.TÁ. és azonosítsu!a ritmust. Gyakoroltassuk minól többször. adó -re -mi -. ben te . és tegyuk a szemléltetőtáblára. Melyik ritmust raktátok ki az őra elején pálcikákból? * A másodikat. Hangoztassuk a kettót együtt. szöveg helyett ritmusszavakkal" Rakjátok ki pálcikákból ezt a ritmust: ti-ti-ti-ti-ti-ti .ti-ti .lu .mo . mag. mag. ós kérjük. csoportonként. szár.fá.za .mo -ma .szár. mezőt. 2.za. t Lassan énekeljtink. Szem. erdőt. szem. 2. Más hangszínnel (pl.szó -fá-mi -re -dó dallamra énekeljük ama-nrc -mi .we . l. 1. 1. hogy a gyerekek a mozdulatokat utánozni tudják. bűzarrtag című éneket. 3. Folytathatjuk a körulöttünk levő többi tárggyal is. Ismételjük a Hull a pelyhes fehér hó című téli éneket.lrén a hol .rÁ Alakítsunk ritmuskígyót a lapokkal: I. A gyerekek megfigyelik. Lecke l Légzőgyat<orlat. fakanállal) szólaljon m§g a dallam ritmusa. melyik szól magasabban.ár. Egészítsükki a már tanult harmadikkal is: 1. Feladat: Szólaltassuk meg újból a behangolt üvegpoharat és a fakanalakat. bú . - L L j I rr. egyének zenei párbeszédeként. 2. Enekeljük szöveggel a Mag. ág.rÁ . hogy határozzák meg. F{ó borít mindent. Tapsoljuk el az első sorát. Van tehát magasabb és mélyebb hang e dallamban. .3. ke. . a h A dal tanulása során atanitő térbe kivetítve mutassa Mag. szal.] 16 t L. ti-ti-ti-ti_ti-ti . bű . Válasszátok ki ezt a két ritmust a ritmuslapok közül. L. Tanuljunk meg egy éneket erröl" Szilág}. csoportok. Tapsolják folyamatosan olvasva ritmusszavakkal a kombinációkat. A hó alatt bűzamag alussza téli á|mift. A három szövegsor után énekeljük el ugyanezt lá-lá-va|. Bemelegítés.mag.ne a .szem.rrap lesz .mu szőtagokat. melyik mélyebben (pohár magasabb. Befejezésül ismételjunk egy szép éneket: Ag. emelkedő alaphangokról.TÁ.szik a |á új nap. 3. néma sz{Ljmozgással követve a dallamot. fakanál mélyebb).l t tr 3.TÁ J L L L __] t I N ti-ti-ti-ti _ rÁ .

Mi - éít? Fé lrink I { \ { { |' : Far. Ez egy ludasjáték Gyer-tek ha - za lu l .kas- tól. ken .TA .Ag. kenderzsupp cimű éneket. (hosszú) Feladat: Improvizáljunk kérdést-feleleteta szó-mi magasságokon.derZsupp. ennek neve: szó. Először a tanító segítségével.Miért? .me. minél többször. far. Részekre bontva (kérdés-felelet)megtanuljuk a játékdalt.lelüket is. Gyakoroltassuk az éneket térbeli ábrázolással.cuí}p Hány hangmagasságot figyeltetek meg? Kettőt. zsupp. lévéna magasabbik. Ismételjük előlről végig szöveg + kézjelek. kezjele: F\ A második hang volt a mélyebb. egyénileg is.da- im! Nem me. EnekeljUk újból. állva-ülve.majd önállóan: lJ i i . Mi-be tö. Gyakoroljuk: egy tanuló kérdez.TA (tapssal) . Ismételjük állva-ülve az első két hangot.4 J ^] ) 14. kézjele .] { \ Zsipp."kicsi ág. Zsipp.ca far . -Ll -LJ / Nevezzétek meg.kor- ban Mrt csi- nál? Mos - dik Mi. biizamag. (röúd) .kas? Bo. Az első hangot állva énekelttik. kenderzsupp. majd néwel és kézjellel. Lecke Ismételjük a múlt órai bemelegítést. ág. Hasonlítsunk össze kérkétkérdést és feleletet. Enekeljük el a Zsipp. Például.ben mos- dik? A. az osztály válaszol. egy csoport kérdez. Enekeljük úgy is.kö . A ű .Hogy hívnak? Gyurka (szó-mi). Énekeljük tovább ütemekre bontva.den- cé - be'. Neve: +)_ mi. . név * kézjel kombinációkkal Tanuljunk meg egy játékot is. IVlag. és mutassuk a térben a magasabb és mélyebb hangokat. ezért ülve énekelttik.ká - ba tanító kérdez. és tapso§uk a ritmusát.Mibe tórülkózik? . másik válaszotr.zik? Kis-ci.ti-ti . Z.rany.nil .farká}a. a mélyebbre leülünk.Féliink. mag. TA . zsupp. és mutassuk a kéz. €T Hangoztassuk ezt a két hangot a nevükkel. melyek a rövidek és melyek a hosszabbak? .rünk. az osztály válaszoi. mely énekek kezdődnek ezzel a ritmttssal. magasabbat és mélyebbet. hogy a magasabb hangra felállunk.Kiscica.

kettő.. Feladat. oooo v ^ i Énekeljük kézjelekkel az ábra dallamát.15. búzamag.mi szó (TA. mag. Feladatl Improvizálás: a ludasjáték kérdéseireés feleleteire keressünk más szöveget. Bemelegítés: a múlt órai példát brumm*brumm hangutánzó szavakkal ! L. A tanító szöveg nélkül kiemel egy dallamrészt. kézjelekkel megnevezve a hangokat. . énekeljük. Stb. az osztály ismétli szöveggel: ----. bűj.Hány óra? -r i } a 18 b .umot.ha kijöttél szép csendesen. Csoportokban..Fél tíz. F{angoztassa a tanitő (hangszeren vagy láJá-val) a következő dallammotír. Csalogassuk elő mi is egy kis dalocskával: Ha ki. majd a másodikat is. Hány hangon mozgott ez a clallamrészlet? Egy hangot ismételt. i '] ! L. Lecke Lógzőgyakorlatok. Enekeljék ezt a motívumot.ep csen-de-sen. Az elsó motívumot többször is ismételjuk. med * v0.sdik. gy€ . melyik dallamban taiálható: szó . Válasszunk mondókával (Egy.TA .ti-ti . hogy a vadász meg ne lessen". Téli álmát alussza a medve is a barlangjában. majd lassan. a gyermekek jelö§ék meg. figyelembe véve a szótagok sz6mát. három) ew gazdasszonyt.jöt-tél bújj. Hallgassuk meg Bartók Béla Medvetánc című darabját. lrogy a va_dászmeg ne les-sen.szó szó . mutatva térben a hangok magasságát.TÁ) . Ismételjük át a múlt órán tanult ludasjátékot.Mit csinál? . de a tavasz közeledtével előbújik.íe ki a gyep - re! l i L j l Cammogó helybenjárásra énekeljük az éneket. több magasságból indítunk. majd ábrázoljuk korongokkal a dallam vonalát.Mo. egyénileg gyakoroltassuk.. sz. Enekelttink az alvő búzamagról.Mug. .. Például: .

Enekeltessük kisebb csoportokkal. kísérjük egyenletes koppantással. -mú. ha a tanító furulyán ) a Süss Fé _ fel.j --I { már begyakorolt éneken ábrázoljuk mozdulatokkal a dallam mozgásirányát: fel. A tanító szólaltassa meg. bújj. -mi-. Mit észleltetek az első dallammotívum végén?* Koppantottunk. síp.Kettőn. a szünetre fujjuk el a.gyertyát" válasszuk mondókáva1. A kezdóhang a . medve című énekkel csalogattuk ki a medvét a barlangjából. Ko{átékkal fejezzük be az őrát.gyertyát". Enekeljük el még egyszer" most *á. illetve egyénileg is a dallamot..szó. jék.szóra guggoljunk. Gy'-akoroljuk a dallamot kézjelekkel. hogy közeledik a tavasz. Keft a-latt a lu- da-im mcg - fag. 3 l Sü* nap _-- . Egy gyermek a körközepére Ega Ei rre gycr- a- §la.I(ettőt.Magasabban. a magasabb hangra (/cí) álljunk Hány hangmagasságot hallottunk? l a]l. a második a hang a szóhoz rrszonyítva magasabban vagy mélyebben hangzik? . a szűnet helyére tegyuk például a radírgumit. ég cimű énekre. Ha nem tert vissza a barlangjába. aztjelzi nekünk. -mo-. e. a. Ha nincs hangsze1 mutassuk be képről a furui_vat. dallamhang nélktil. 19 . A . A ) . szólj című éneket.jék. A múlt Őrán a Bújj.. a tanulók érzékeltessék térben a rangok magasságát . a szünetnél tárill szét tenyerunket. a ritmust tapsoljuk. egy ügyes tanuló az osztály előtt példát mutat. Hívjuk eIő aíavaszi napocskát a Suss fel. Még szebb."ü 16. lanuiók isnleqék fel a dallamot. tehát egy Enekeljük egyutt az éneket. nyes nap! nap. esetleg a hangszert is.l Tá értékűszünet volt.rekelve korbejárunk. Hány hangon mozgott a dallam? . felemeit kezével az égő gyertyíú. majd a -mé-.dó hangokra először a tná szőtagot. Melyek ezek? * Szó . azÉga gyertya.v nak] .szótagokat intonáljuk.gug- go1 . A kirakón használjuk amár tanult negyedértékűszünetjelet. A- ki lán- got lát- rri a- ka1 nrind le. nap című énekkel: krsér.mi.jelzi. lud- ég. Lecke Légzőgyakorlatok.mi. Egyenletes járással. mi . Rakjuk ki pálcikákkal az első két ütem ritmusát. G-vakoroljuk mozgással azűj dallamlépést. lehetőleg furulyán vagy lálázva a Szólj. a dal végénmindenki leguggol. Bemelegítő gyakorlatokz szó .

ég. a harmadikat ismét a tanítő (nap) Hogyan hangzott az osztály által énekelt hang? . it{elyik játékban hallottuk még ezt a dallamot? .Ega gyertya. a másik része tapsolja vagy kopogla a ritmust. A . i ! Te-ke-re-dik Te-ke-re-dik a a kí-gyó. ke. egy pár a kör közepén forog. Játék előtt néhányszor egyutt énekeljük el a dallamot. az osztály tapsolja és ritmusszavakkal olvassa le őket: 1"J i TA TA JJ zn TA "n ) l TA 2. r i-- r ttL l t Kör kör - té fa.dobszerda" szőra másik párral cserélnek.a 17" Lecke I I l t . 20 a! D - t . rö - si.re- pe sl kör té r I Köny - nyű já . ré*tcs. Milyen ismert dalocskák kezdömotíwmait ismertétek fel? 1. tekeredjünk be és ki. Énekeljük váltakozva a két dallamsofi.-r A múlt órai bemelegítés ismétlése. Másodszor az osztály fele üsse az egyenletes lüktetést. ré .gyó aa- kar kar len len - nl ni l! i-- Befejezésül énekeljük a kirakótáblán lévő dallarnrészt szöveggel §iiss fel.ke. felhő jelzi a szünetet: nap tl ] rl l \]<. mint a kígyó.tes kí .Ó-Jr---7XTanuljunk egy új körjátékot.ró kis nre - nyecs . folytathatjuk egy ir3abb játékkal.. Ha már többször eljátszottuk ezt a körjátékot. ónekeljék el mindkét éneket. nap címűt.Körtéfa.: Süss fel. hogy mutatóujjukat emeljék a szájuk elé. futmuslapokat mutatunkfel. fa. Foglalkozzunk most csak az első dallamsorral: az első szőt a tanitő énekli (§iiss). Rakjuk ki eá a sort napkorongokkal. muta|ssuk a hangok irányát. dob - szet L Játék: A gyermekek kézfogással kört alakítanak. a másodikat az osztály WD. Ugyeljünk a szóp szövegmondásra. Mozgást és éneket §gyszerre tanuljuk meg.Magasabban. Ha felismerték. A szünetet úgy jelezzék. nap) és lálázva.. Zenehallgatásra ajánljuk Bartók Béla Gyermekeknek című zongoradarabjaiból a Süss fel.

a szünetre is lépünk. Süss fel. Ismerjétek fel az azonos dallamsorokat . a szövegrészekkel is.SzÓ. kács. ós a szereplők maguk helyett újat választanak. kács. soí: . Befejező mozzanatkónt énekeljúklálázva a Kis kacsa furdik első sorát.a"r 3. az osztály megfigyeli. nap. hol lép a dallam felfele (a szó-ről a lá. Eneklés közben lépegessünk egyenletesen. Míg Két a kapár csiz - csát mát el el - - szag.n szó ) I ] mi lá sző Ismételjük át az egész dallamot az oszíá|lyal és kisebb csoportokkal is. Enekeljük a motíwmot a hangok nevével (szó .szün). eá tapssal vagy koppantással jelzi.--:. majd társítsukhozzá a kézjeleket is. 21 .já .ba.. Ujjátékdalt tanulunk: Kis kacsa furdik sor: . clvassuk le a kirakótábláról a következő motívumotláIázva.szó .Kis kacsa furdik : Esik az eső..--ba.1. metaliofonon vagy lálázva.. Körtéfa.haz ké - Kis ka dik szü1 ---tó.csa fur Any . kács. Gyakoroltassuk egyénileg is. körön kívril ellenkező irán5ha lépked a pásztor. A Isméteijük a dallammotívumot magasabb hang neve: /ci.szág . tam. Játszodjuk is el: a gyerekek körbejárnak. Hangoztasson a tanító egy újabb motívumot furulyán. Másodszor emelkedő kézmozdulatot végez ugyanott (1. melyik dallam kezdősoráról van sző? .a").gat- lraj .aZ". Feladat: A tanító énekli a dalt. Az utolsó hangra mind megállnak. körön belüi van a kacsa.ra). te fe-ke Len . Soronként tanuljuk nreg.. Emlékeztek a kezdőhang nevére? .gyel -or .tot- tam. az osztály üsszhangozza a tanítót. sor: . .18. Ez a dal|amfiordulat szerepelt egy másik dallampéldánkban is.2.lá . és a tanulÓk rsmerjék fel. Lecke Bemelegítő gyakorlatok Ismételjti[-el a múlt órán tanult Körtéfa című dallamot és játékot. 2. Melyik dallamsorokat ismertétek fel? . Az első pásztort és kacsát választhatjuk például a Borsót főzíem című kiolvasó-dalocskával.Esik az eső: ) l szó .

lett ment a jár lá .] Te ) I J--J afo vagy - ) l J ka.. l gócs l Enekeljük kézjelekről a következő dallamfordulatot: j lá l a I c } szó sző t t 22 I . bú ig-li-c0. . tár.tam .lro- va be . A . t l l _----'___\ l )) Me In )J - - se. lok. min. iglice..nyos sz| lA td Vem.dár- ll ao j ka. . da l l l haj haj - - lasz. Játszodjuk is el: három gyerek leguggol.n - se. Ú1 aanat kezdjük az őríí. l a ró I J Zsa. mát l Pil J-l - ) I lan gós ma. csíp. mese. csóka dallamfordulatot. a többi kézenfogva köniljárla őket. lg Tüs mel . ig_li-c0.rok . szívem. Egy kismadfuről szől az ének. a Mese. Végril kísérjtik az éneklésta ritmus tapsolásával.den.1 19" Lecke 1 r. Bemelegítő gyakorlatként ismételjük emelkedő alaphangokról a Csíp. l trg A _ li.barrr - Raj-ta - kap. jelezzük a szünetet.le - kap l Tanuljuk meg soronként.ce.. mátka mondókávalválasszuk ki a körbejárókat.luk szét a tenyeninket. me J-l - ) I J ka.vá te l.Iglice. gó.ke érr is o- A- ho.ra. bin . gó J.

l
J J
J
Enekeljük el az lglice, szívem, iglioe című ének első sorát, a gyermekek ismerjék fel az előbbi motívumot (,,iglice"). Egy tanuló rakja ki korongokkai a dallamrajzot. Énekeljük ismét" Idézzűk fe| az óra elején elhangzott dallamrészt: Csip, csip, csóka. Mutassuk a dallamvonalat a térben, Alakítsuk át a kirakótth|án levő motíwmot úgy, hogy ezt a vonalat ábrázolja; a szünet helyébe újabb korong kerül, a szó vonalánál mélyebbre. Nevezzük meg a hangokat, az,első hármat már énekeltik,, szó - Iá - szó. Ki ismeri fel a szó-nál mélyebb hangot? * Ez a mi hang. Enekeljúk az egész motíwmot, és mutassuk a kézjeleket is: az osztállyal, kisebb csoportokkal, majd egyénileg is, Még egy játékdalunk ugyanígy kezdődik. Melyik az, emlékeztek-e?-- Csön, csön, gyűrű,
Befejezésül játszodjuk el ezt is:

l
l l l l l l l l l l l l l
] ]

]

Csön, Ná -

csön,

lad

g}u van

rú,

az

a e

rany zust

§u

ru,

g}.,ti

rő,

Itt

csö

-

rög,

itt

rÖg,

1tt

add

ld!

20. Lecke
Légzőgyakorlatok. Bemelegítésként szó - lá - szó - rul motívumot énekeljük egyre magasabb a kezdőhangról, zümmögve, a hangok megnevezésévelvagy lálázva. Ismételjük át azlglicq szívem, iglice című éneket. Találjátok ki, melyik dallamot idézem? * Szöveg nélkul, egy-egy_g!4qló mozdulatot téve (mosakodás, fesülködés) énekelje a tanító a Fehér liliomszál dallamát. Enek{ü< és játszodjuk

közösen. Emeljük ki a dallam első sorát; énekeljük lálázva, és mutassuk a dallam mozgását:

Rakjuk ki a dallamvonalat korongokkal
csoportokban és egyénileg is.

is

Enekeljrik kéz.lelekkel, szó kezdőhangról. Gyakoroljuk

l r
Tanuljunk ezze| a dallamképlettei egy új óneket: F{a én cica volnék.

l.
]

Száz

Ha

ge

c1

ca ret

voi fog

l
i

i
L

nom va - gyok,

E - ge - ret

§eln

fog - ha -

l

tok.

I

t

Két részben tanuljuk meg a dalocskát. Kísérjtikaz éneklést,,szívdobogás§al", majd a ritmus

kopogásával. Néma éneklésselkopogjuk csak a ritmust. Tudatosítsuk ritmusszavakkal az e|ső rész ritmusát (ti-ti_ti-ti - Tá - Tá), majd a második részt (ti-ti-tr-ti-ti-ti - Tá), Szólaltassuk meg a motívumokat eltéró ritmushangszereken is. Melyik ritmusképlettel kezdődött a Fehér liliomszál? * Az elsővel, Rakjuk ki ezt a ritmust élőképpel,

L-

t
il

_]

l

Enekeljünk ismét, idézzük a tavaszt: Süss fel, nap. Hallgassatok meg egy szép népdalt a báránykákról és a juhászról: Kelj fol, juhász, ne aludj (kazettáról vagy élő előadásban)" Kiegészítő feladat: A dallamkirakón levő motívumot alakítsuk: az első korongot* helyezitik rnáshova, kettőzve ezáIta| más hangokat. Enekeljük az igy létrejött motír,umokat. Például:

L'
L

szó szó o

ooo

szó

X
SZo

lL
mi
l

L

sző szó a

oo

x

o
sző

L

[!
l

a
ml

szó sző o

Á

a
sző

al

aot

m1

a

X
m1

i

r_

a

Befejezésül ismételjük az új dallamot: Ha én cica volnék.
a_

24

a

I

J
t

21. Lecke
Bemelegítő helyett köszonjrink ma énekszóval: ,,Jó napot kívánokl" 3, 1á - mi - szó,^
1,,

lá - szó - lni;2,^ szó - lá - mi;

5

na - vá -

pot
nok!

na _ vá -

pot
nok]

na vá -

pot nokl

I

tsmételjtik el a múlt órai éneket, és tanuljuk meg a jítékát is: Ha én cica volnék. Kört alakítunk. Középen á|I az egér, körön kívtil jár a cica, Az ének befejeztével a felemelt karok alatt kergetőznek. Tanuljrrnk egy újabb tavaszi dalocskát: Gyertek, Xányok, ligetre.

l

Gyer
i
t

- tek, lá - nyok, li Gyertek, lányok, ligetre, ligetre, Itt a világ kózepe, közepe, Itt árulják a rózsttt, a rózsát, Abból katnek bokrétát, boh.etát. Azt is ludom, ki köti, ki köíi, Virág Erzsi kötözi, katozi. Áz asztalra leteszi, lete szi.
Kovác,g P i st a

get

-

í9,

li-get-íe.

Szövege,

] -l _]

1

Kalapjához kötözi, kötözi,

.fe lve sz i, Jb lv

e szi,

-.]

Soronként, majd két nagyobb részre osztva tanuljuk meg. Énekeltessünk egyénileg is" ügyeljünk, hogy a szöveg ne essen szét szótagokra. Enekeljük láIázva a dallamot, mutassuk a dallam mozgását, A sor elsé f,elébqn vízszintesen, egy hangon mozog a dallam (,,Gyertek lányok"), a második felében lépeget felfele, iélyre, vissza (,,li* get-re"), Abrázoljuk korongokkal a dallam vonalát:

o

o

o

o o

o

a kézjeleket. Szöveges éneklés következzék, de az ismétlőclő szavakat másodszor halkabban, visszhangszeruen énekeljuk, Alakítsunk egy kis létszámú visszhang-csopoftot, akik az ismétlődést éneklik, majd tapsolják a ritmusát, Egy tanuló legyen a visszhang Figyeljük meg a visszhang-hatást a következő zenekarí rnű részletén.Címe: Tavasz, szeruí>le az olasz Antonio Vrvaldi (I. tétel).

h szó kezdőhangról énekeljük, szolmizálva. Énekeljük, és mutassuk

25

L L L L L
Mert
sok
fát

Kiegészítő feladat: Tanuljuk rneg az Erdő mellett nem jó lakni című népdalt:

kell

ha
t_

e.r

Ti-zen-há-rom

lel

meg

egy

fé1

le1,

t_

1

ö-

en

ki

retI

l-

a
]

L

22. Lecke
]

tl

1 , Z, 3. A tanító egyik köszöntését másik * 3 stb.). válíozattal vtszonozzák (1 - 2, 2 - I, 2 Enekeljük a múlt órán tanult Gyertek lányok ligetre cínrű dalt. kiemelve a visszhangot (osztály* tanuló vagy tanuló * osztály formákban). Gyakoroljuk a dallamot egyenletes luktetés kíséretével, majd tapsoljuk a ritmusát. Csoportokra osztva az osztály mindhármat egyszerre hangoztassa. Szolmizáljuk dallamkár§áról a múit órán kirakott dallamképletet: szó - szó - szó - szó l lit - mi -

Idézzük fel a múlt órán tanult zenés köszöntóseket:

t-

l

L
]

szo,

t-

o

o
o

o

l_

li

l

t
26

já - val.tyá . Fenyőfábol kifaragjuk. ő lesz az egytk kaputartó.".val. li - pán. Kiegészítő feladat: Ritmusvisszhang. tulipán. . kézlejekről énekelt motívumokat azonosítsuk a fenti dallamkártyákkal Például: szó -szó . Alinapaban itt mentetek. Hidam lábát ettdrtétek.szó-szó -lá. 0o0 00000 Ujabb feladat: az elhangzó.li _ pán. tu. ker - Zsa . a soí áthalad.szó-lá-szó-mi:2. Az utolsó gyereket elszakítják a sortól. Hej. lehetőleg ritmushangszeren rnegszólaltatott ritmusképletet az osztály vagy egy csoport. Tel - . az árpádházi Szent Erzsébet. szőjétek. Fordítva is játszhaquk.jes szeg - fű. A többi sort alkot. Sze - re - lenr - nek láng . kártyastb" Tanuljunk egy új éneket: Hej. Egy kapujáték része ez a népi dallarn.Sző. A tanító által. tulipán.ka - láb. * Erre a kapu felemeikedik.. szaPuljátok.jétek. A kapu előtt az első kórdez: --Kié ez a kapu? Átmegytink rajta. * Szent Erzsébeté. 27 . egy tanuló rnegismétli. szapuljátok. és dallammal a kapu felé indul. szar . miközben a kapusok mondogatják.Acsok vaglfttnk.szó -szó . Meg nem csináttila{ .szó:1.Gyakoroljuk a dallamkártyák olvasását a következő példákkal: F. Egyik szereplője történelmi személy. A játék menete: két gyermek felemelt karokkal kaput tart. Meg is aranyozzuk. Fát faragunk.kártya.

} . Minek néked az a kiskert?. }uíinek neked az a .L' 23. tuiipán. Enekeljiink ismét egyutt.. Leeke Az e|őző órán gyakclrolt köszöntéseket salát köszOntéssel is viszonozhatja egy-egy ügyesebb tanulÓ" Játsszuk el ismét a múlt órán tanult kapujátékot^ Minden játókot a tlej... te kis le r|.felelet formájában.. tulipán című dallarnmal kezdjük. . Például: tL- tonitO.. 4.n J--J ] a 1 J J i I I Losztály: Más forma: a tanító tapsol. Jó anyámnak. J "n J-l tanító: J JJ lJ orrtaty.] _] Következzék a ritmusvisszhang: a tanító tapsol. az asztály megismétli. Wrágoknak. t L .. az osztály ritmuszavakkal ismétli: J TA TA J] TA L- Ujabb felelgetős dalocska következik: Hová mész..... tanulócsoportokkal. . 5. lacs - te r- ka? tliliber. bet er r t '/ vessző?.' l 1 '_- i i-- Gyakoroljuk kérdés. . Minek neked az a viritg?. mérőütéssel jelezve az egyenletes lüktetést (lásd 6. illetve egyéni éneklésse1.. fel J nyu-lacs-ka'i lll ))o t -t t 28 l t- . Kertecskéruek" . te kis nyulacska? r L t ] Fio kis tá rrrá - vá n}u mesz. 3.. lecke): Ho - ll aa {r vá üó mész.

brummogjuk ) ) ) l emelkedő alaphangokról. Már ismertek egy éneket a medvéről. hiteles hangképet alkotva. a . Zenehallgatás: Kodáiy Zoltán Nyulacska című kórusművét hallgatjuk nreg.rop-rop-rop"*ra hármat tapsol.csiremire" szövegfe mindenki megfordul a tengelye körul. csörgő lánccal" összekötött radarabókkal.Dirmeg-dórmög a ntechle.. a Kört alkotva lépegetünk a dallamra. majd együtt is. nincs€lt néki jt5ketlve.re . csl -re_1111 rop-rop-rop. 24. Ismételjrik camtnogó helybenj árással. bújj. Végül a kérdező csoport (vagy tanuló) fblytassa a mérőütést a válasz énekléseés tapsolása alatt is A zenehallgatás előkészítéseként énekeljük a dalt dramatizálva. de a haragos medve dórmög. Mondjuk csfesfrtt. mint a zivatar. lá ttyok? Ke sz.tni . KÍsérhetjük a mondókát dobbal. Melyik állatot utánoztuk ezekkel a gyakorlatokkal? . a mozgáskészséget is fejlesztő játék: Mit játsszunk. üssük a ritmust a padon (ökölbefog ) ) J 29 . mely dorög. a medvét. rnajd a kérdésre a|kalmazzunk mérőritést.l . .szunk.A méheket." ottkézzelkoppantva).. lecke). lányok? al Mlt játsz.. medve (15. . a fbieletre tapsoljuk a ritmust. A jókedvri medve brummog.re . Leclre Légzőgyakorlatok Bemelegítés: dó .Tovább léPve kísérjük az éneket a ritmus tapsolásával.ok ryá tok.dti dallamfordulatot zümmöglük. fokozva (egyre több szólaljon meg egyszerre) a medve hanglát. IsmételjÜk a mondókát. SzÓlaljanak meg rendre. énekeljük el: Bújj. biztosan felismeritek a tanult dallamot. Kiegészítő feladat: egy vidám.

és egy kislányt. otra férrye. s még a szó is raJbrrott a tork(tra. aki bátran.len.friss c. és dobbal kíséri. talpa taruyér. r r r r r :l 6.A végénmindenki táncol. én neru banoru. 3.t.. . a bariang. csgk ct retyezáti. aki éppen leánykérőben jár. dobban.Nrl." * Gyere. 30 a I . Az ellenkezó oldalról cammogÓ. "i\"r. itt á1l a medve. édes. széPen énekel. bal lab iár. Itgum-bu1. Az első és utolsó szakaszí mindenki énekli. dibben. a2*3..let nyelt.1rgum-Burgum Benedek" című meséjéból: . Benci eg. ha akad itt egl szép eXadó hajadon.i szetencsét. Dramatizáljuk az KÖrt Válasszunk egy medvét (nyakába dobot tehetünk). 4. a a I medve. hőt akkor kerillj beljebb. bal láb kilép. rueghsrt-{Í'ncot. noszcl ha legény vagy.íiznek. olyan csuda medvelárry volt B ár s onyfü l.s. édes kis pajtásrm.. és így szólt: * Megkérem a mancsűi.sem vagyom semmi má. szemével se kancsalít. bi zotty o san s zii le tik maj d kilenc vagy tíz glerrueke. ne csak ligl az ablakon.-at a kislánY. a szöveget párbeszédes formában. Részlet Veress . jobb láb zár." _] a Tanuljunk mi is egy vidám éneket a medvéröl. Benedek" Keriilók. szépen kérem. cammogó helybenjárással vagY éneket. Barna bátya. feleséget keresek. 5. kappan.. ott eljárhatsi ntirtc1ei thtcot. Bru [O.8llm. at Brum brum. kerekJíilénpamacsok. elmegyek én. Btambrutn pajtás. az iskolabálba jajj el velem. Kip.. foga éles.fiaru..ií B or b ál a ! Szája széles. dt*wd gé sét vi sszhangozták a Kelenten-havasok.I I Za]rtán Ismerkedjünk meg egy jókedvti medvével is. L'lg. orrodba se ^f. l11o kás rnecl Van pen 2. szőre selyntes. nézd meg benn a hazban. -t lassú Gyakoroljuk az éneket. t ó l gyfalór z.-eta kázelednek a gyerekek. Bement Benci.sra. 4-5. járjad jobban. tánclápéssel: jobb láb kilép.sárditsra. - Jr. utáncó mcrzgásal rajzolunk.s a t er me te. ! t t Ll ___] '-] ! L _] körnrc hegtes.

". lecke) A Mondóka . .siszi-csuszi lrompodé ) lI -1 l -1 l -1 ) _1 A sorrend lehet a következő: B Csíp. mely eredetileg körtánc. lecke) A Mondóka .aúotapé Ábel...Az összekötő refrén szerepét egy mondókával oldjuk meg. Ezen azóran átismételjük az állatokról tanult énekes játékokat. csíp. J--l L.Ekota. . lecke) A Mondóka D Tekeredik a kígyó (17.-Tl JT! J--l J-l J--l ) Jl fi] .i#l-. ezt tanuljuk meg először. lecke} A Mondóka * gazdasszonyí. választunk vele E Gyertek haza.n J--l J-l J J J csiszi á. körjátékok fúzére. csuszi bé. ludaim (14.medvét és kislányt választunk F Brumm-brumm Brunó (24.cicát választunk A Mondóka vele C Ha én cica volnék (20.babetdominé."' 31 . lecke) l l l l l l ) Lehetígyis: A B A C A B A .í.l l l l l l l ) l l ' --T o-. A kerete a rondó.pekota. csóka (6.

jó anyámnak" szövegre valakit kiválaszt a nyuszi. és emeljük ki a fenti sorokat. Id) a refrénjét: .{L 26. kisebb csoportokkal" egyéni éneklésben. illetve . a vesszőcskét egy felemelt ujjal. és kezével mutatja a dallam vonalát. mint egy virágkelyhet.rack - fa vi ra _ l ga.Figyeltessük meg tovább.elkedő vagy ereszkedő vonal kísérje. széttárt ujjakkal. te kis nyulacska? című énektink.nyák nap - ja liaj .Ingyom-bingyom táliber. hogy en_. (Figyelem: a tanító bal kézzel mutasson tükörképet!) r - r' l t t l l L. A. A tanulók elmondhatn ak I-2 verset is. osztály énekli a kérdéseket. tutáliber máliber" * ennyit! Játszodjuk el egy nyuszi-bábu segítségévelaz egészjátékdalt: az osztály kört alkot.. a nyuszi. majd mutassa is be. Bemelegítéskénténekeljük emelkedő aiaphangokról (fá. a tanító lá|ázva énekli a motíwmokat. szöveggel ismétli meg.\ . ügyeljünk a lefele lépő tiszta kvárt hangközre: L A rnúlt órán több i l. Minden választ az osztá|y ^z mozgással jelez: az erdőt felemelt karokkal. l f l l l Or go- na a-ga..na - lá - ra il I 2 Zűga az erdő. Ujabb gyakorlat.a tanító ( a nyuszi hanglán) a válaszokat. az aszíá|y mondja meg.Anyák napja hajnalára".^. Az osztály megismétli a mozdulatot. és énekli a szóveget is. susogja a szellő. hogy a szövegben is ez a két sor a legfontosabb. Uzenik az ágak-lombok: Légy te mindig nagyon boldog..a dallamban.. és láncszenien énekeijen minden motíwmot más-más tanuló. hogy a levegőben kezünkkel ereszkedő és emelkedő vonalakat rajzoltl. Ba. bontsuk ismét motíwmaira.\ . Lecke éneket is átismételtünk az állatokról" Kimaradt a Fiová mész. a kertecskét összefogózva..bábu ( a tanító kezén) a kör közepén áll. 'r/ L l Eszrevehettótek. Motívumfelismerés következik: lá-lá-val (vagy hangszeren) hangzik egy-egy motívum.umokra bontva tanítsuk meg. A tanitő énekeljen egy-egy motívumot. igy elókészített hangulatban mutassuk be Járdányi Pál Orgona ága című anyáknapi énekét^Két üteme§ motír. melyik sort emeli ki a csúcs? .lrá- ba. Ha márbiztosan éneklik. A.égy te mindig nagyon boldog"..rnk. a virágot a széttátt tenyerekkel. hogy hol van a legmagasabb plont * csúcspont . Ó babozik a következő íbrdulóban" Rövid beszélgetéssel emlékezzünk meg az anyák napjáről. öl-töz-ze-tek l r- |- uJ ru . Nyilvánvaló.I. aki felismerte. szó. 32 t t ! |. EdesanyánkI 1* Gyakoroljuk az éneket az egész osztállyal. VÓgezetül énekeljük el szöveggel mind a két szakaszt. . a .

Lehet tapsolni. íiam.má . 27. A JJ .. Leclre t u4gygry.Tá motílummal. Következzen a szöveges éneklésselp_árhuzamosan 4 ritmus tapsol6a. ha helyben járva is el tudják énekelni.. J Rajta. röl röíl Ezek ám a legények! J ) ) ) =J Ké! 9!9nes motíwmokra bontva. hang nélkül).t megtanítjuk az éneket..illetve. WQú. dobogni. döf. tóí."L Elevenítsrlk fel.öreg".bi - tál - gat töf. h:u" bri. Az osztály énekétkísérjemost a tanító ritmushangszeren (. "Sleepy Dancers" a Budapest Ragtime tsand előadásában) a trombitán. Ezlfián sikenilni fog a . roi. kopogni. maracas) kiemelünk egy motívumot.együtt zenélés"a trombita utánzása lesz. Sokat segít nrár a táblára felírt szöveg.!1áp. Mutassuk be az osztálynak egy képet a trombitáról. {9n az öreg.diszes társaság" egyik tagjáról szól a mai énekünk" Egy kis malac rO|. Most rákérdezhet a . rö| röf. háp.. tö{ röf.. töf. Rakjtrk ki pálcikák segítségével. döf 2. töf. Három .fipÓ.qak"qcsul ismétlődött" ritmusképletre. az osztály ismételje el tapssal. . töJ szótagra.dó dallamfordulatra. Töf. rö{ Apád is így csináljal Kukoricán megélnek.det tur - ja döf. trom. majd ritmusszavakkal: ti-ti-ti-ti-ti-ti . .Tá. A nrai ónekóra egy kedves vershez kapcsolódik: Szabó Lőrinc: Fulu§l ) Á j9!S ) ) é l Egy kis ma - lac rö{ röf. dg:_!3_.élőképben" ezt aritmust.nya fol . Ritmushangszeren (dob. lalleilJtár. mindi g a tóí. háp..ragy tapssal) csak a ti-ti . két szereplőre van szükség: .kis malac" és .öss_z_ek_aBcsolt ritmustapsolás is (szájmozgással. hap.néml9q9!Jéssg1]]. Az.:_!!j_: K . Következzen egy kis lgnatlzék§.. ómélkédő alaphangokról: háp. Trom- bi - tá - ja víg or . A biztos szöveges éneklés próbája.. meglátja" Orvendezve kiáltja: 3. és soroljuk fel a versben szereplő hangutánzó szavakat" Bemelegítő énekléskéntutánozzunk mi is néhány állathangot. válasz a motíwm tapsolása és a ritmusszavak. Most már egyutt zenélnek. mináen szakaszt más-más csopotl kisér ezzel a ritmusképlettel.hú stb E. és egy vidám dallamot (p1. töl töf.tro oszduk az osztál5*..

Jisz. 2. bújj. Ki eladó volna. ezek a hangsúlyos ütések. és üssük a padon az egyenletes lüktetést: a . Aztkenilöm. csön. Ko.r. ke-ru-löd. Nincsen nékem Olyan lányom. nrit Er for zsé du bet. lá kezdőhangokon. Az. 3.szó .szó .7 az újfajta ütést. Különböztessük meg a hangsúlyos és a hangsúlytalan ütések jelzését: akéztőve| ütünk a padra a hangsúlyos egységre és az uj. gyűru. Énekeljük el ugy is.lá . Erzsébet. röf. szó . hog. érr há - zam ját? 2. esetleg játszodjuk is el őket" Az osztály éneklésétkísérlemindvégig a tanitő.zam tá ját. zöld ág.Bújj. bíjj. rult Van 1S r Szakaszonként tanuljuk meg a játékdalt. szó. Gyakoroltassuk szerepekre osztva is: kéró" anya. énekeljük a hangok nevével az egész motívumot". A dal végéna kérő valakit mi:lgával visz. A második gyakorlattótr kezdve a tanító csak a kezdőhangot énekli.jainkkal a hangsúlytalanra.t28" Lecke Bemelegítő gyakorlat: szó . a körön kívul a kérő.nrá_rom-ban Pi ros al . zóld ág ll Ismételjtik ezt a dallamot. Leányodat kérem. I(i eladó volna. csíp. Enekeljük el. Azt fordulom. Csíp.3. O. valamilyen ritmushangszeren jelezve a hangsúlyos időegységeket. Kezdjünk dallamot ezzel a fordulatlal: Csön.mát Vet . Mit Er-zsé-bet.mi. Kísérjeaz énekléstmost is a hangsúlyok jelzése.tem is be lát lő á t r r r r t t t t t t- tam le. o. Például: r L t t- Brijj. a tanító csak minden második ütést erősített meg. 34 r r r t .. Zárluk az őrát a múlt órán tanult énekkel: Egy kis malac rof.ll motíwm tni.lá . sz. lod Az én há . Tanuljunk egy új játékot: Ó.szívdobogást". az osztáIy folytatja a dallamfordulattal" Rakjrrk ki ezt a dallamképletet korongokkal" Kezdőhang a szó. Egy hangsúlyos ütést egy hangsúlytalan követ. Játszodjuk is el kört alakítva. a hangsúlyos és hangsúlytalan egység jelzésétalkalmazzuk. csóka. röf. Kérdés:ugyanazt ütötte-e a tanitő. Leányodat kérem. a kör közepén az anya. mjnt az osztály? Nem.

Ko- ru. búbárratra születtem .ok sZo szo - _ lno _ l11o rú'/ Mert rú. röf. a másik dobbantson a hangsúlyokra" Gyakoroljuk a páros ltiktetés érzékelését körbenjárással: a hangsülyos egységre előre lépünk batr lábbal. röf cimü éneket. Juliska * vidám illetve szomoru színekkel. Erzsébet című játékot. helyet cserélnek Hallgassatok meg két szép magyar népdalt. a dallam végénegy gyerek megkopogtada a guggoló hátát. alka|mazzuk az új ütést (hangsúlyos egysógre a kéztővei.szomorú 2. ko-szo-rú. koprsgok. hangsúlytalanta az ujjak hegyévetr üttink) Alakítsunk ritmuszenekart: az egyik csoport 3elezze a szivdobogást (tapssal vagy koppantással). haj.Jókedvre derített.hogy ki vaglok!" Ha kitalálja. találd k. egy virágkoszoruval fogunk beszélgetni: . . . arctí. búra. mlrrdig a kérő nevet. játékkal.. Feladat: A tanító megismétli a népdalokat. Kérdés:jókedvre derített vagy elszomorított titeket ez a dalooska? .kopp. el kell takarnia. Mért A rlÍl8Y z. Kört alakítva játsszuk el az Ó. Erzsébet helyett mondjuk (énekeljük) Enekeljük ezután azEgy kis rnalac röf. melyik volt kozüluk vidám és melyik volt szomoru? Példáui: 1. mert vidám ének" üdáman trombitáló malacokról szól.. Sej. Hopp. a hangsúlytalanra zárunk a jobb lábbai. közben végig éneke§ük az éneket. 35 . Korbejárva énekelünk. a gyerekek két koröcskét fognak kiszínezniüdám. vem ko SZo nr.Hogy szomoru. a kör közepón guggoló gyerek lesz a koszorú.ert Va- i- lyen g}. : . Az új énekUnk egy kicsit más lesz. Alakítsuk át vidámabbá az éneket. ós kérdi: . 29" Lecke trsmételjük a múlt órai bemelegítő gyakorlatot. Egy kört alakítunk.Kipp. és döntsétek el. Mit is mondott az ének a koszoruról? .

Mondom.Négyszer.hér. Koszorű. hallgassátok meg figyelmesen: . és egy csoport kopogja osztinátóban a Tá . Hányszor hangzik el a dallamban ez a ritmus? . melyik jelzi az új ének kezdó ritmusát! . tapssal. Tapsoljuk ezután a dallam mellé a ritmust is. fe ke . egy szál virágot (lehetőleg ha fehér rózsát) körbeadunk az osztályban. ha az osztály tapsolja a ritmust. Szép gyakorlat a hangsúlyos-hangsúlytalan luktetés érzékeltetésére. \ } \ L 36 L l . Mon. Két ritmuskártyát mutatunk fel. fordulj ide.. Nehezebb feladatot oldunk meg. Befejezésként táncoljunk a dallamunkra: az első felére körbe járunk (negyedekre). Enekeljünk a változatosság kedvéértegy szomorkás éneket. L \_ (. üssük a páros ltiktetést is. A táblára kifi. mindig a hangsúlyos egységekre.illatosan")..zé-be' Va va gyon.dottt.be' . Röüd ritmusdiktálás következik: a tanító hangoztatja a Tá . ZSa.§is kece lányom" L Kis Fe hér a ke- ce 1á ró 1..Tá . a tanulók leolvassák ritmusszavakkal.A 2-es.L L 30.ony.donr. a.Tá ritmusképletet. L L lz. kfun S7.ti-ti . Enekeljük el egyutt a dallam ritmusát. koszoru" Ismerjétek fel" milyen ürágról szóló éneket idéz fel tanitótok (lálázva vagy hangszeren): Orgona ága.. 2. ritmusszavakkal.szün motíwmot L.Barackfa virága": ti-tr-ti-ti -Tá-Tá ti-ti Tá . - - nyom. a tanulók megismétlik tapssal. tnon." Tá - . leckét. Lecke ídézzünk egy vidám bemelegítő gyakorlatot: lásd a 26. majd ha jól megy. t t L 2" . Tegyuk meg állandó kíséretté ezt a képletet. fbr-duli i- de. kísérjeegy ügyes tanuló acélháromszöggel (vagy két összeütött fémkanállal). majd felírjuk atáblárais.Orgona ága".. L A mai énekünkben is szerepel virág. mondom"-tól párosával foroghatunk. mátkám asszony / ismétlés \ L Enekeljük együtt.Tá .Tá. ha szép lány volna. mát mát kánt asz - L szol1y. majd azonosítják a dallam megfelelő szövegrészével: tr. gyon.Mondom. Most néma éneklós mellett mindenki kopoga a ritmust. osztinátót hozva létre. Cidrusi menta" kajtai rőzsa.. mondom. Elmennék táncba.iggesztett két ritmuskártya közül válasszátok ki. makacsul ismételve végig a dallam alatt.ti-ti .

sé- get. pé. ó. Zeneballgatás következik. Megállapítluk. cé. a mai és a következő Kezdjük egy hangulatos rnondókával : A. Iksz. Iksz ipszilon most ne sírjon. hogy most páratlan lüktetést érzékeltrnk. Mind megissza a bort. Lecke Az első osztályosok életébenfontos esemény az ABC ünnepe Ezt készítjük elő órán. bé_ C0..lünlc men . kú" a nagy torkú. hogy a hangsúlyos egységeket erősebben ütik. - zü .En.nJ J J J l jaj de szép az ábécél J - A-kmeg-sesze-re-ti Az kc. - na§ - szes. tam kez A nagy böl - cses. bó.get. Páros ltiktetést érzékelrink. ós a két hangsúlytalan egység ütése az ujjbegyekkel. Ritmushangszerekkel is kiemelhetjük a hangsúlyos egységeket. dé. ipszilon most ne sírjon! a . Tanuljunk most egy éneket is az ábécérOt: Ábécedé. . szívdobogást úgy foglák ütni. Az osztály utánzással gyakorolja a hangsúlyok jelzését. Ezt követheti ügyesebb osztályokban a hangsúly jelzése a kőztővel.sé.jen lci! Ismételgessük a mondókát helybenjárással is.lásd a kottában a hangsúly jelét: >. A. a jövő órán folytatjuk. . cé. kú. 3. ef" gé. pé. ó. a hangsúlyra rnindig bal lábbal lépjünk. En. . raj - tam kez 2. Az éneklóst kísér. daljátékából (IV felvonás).lea tanító a hangsúiyok jelzésével(útőhangszerrel vagy koppantással) A mai énekünket hallani foguk Kodály Zoltán: Háry János című -3l . hé. a nagy torkú. A mai őrán az elsó szakaszt tanuljuk meg.Az egyenletes luktetést. 3í". dé. Vígan ruga a port. Búnak utat adjon. Sőt inkább vígadjon. é.

jobb láb zár)" L Á.] . 3. gé stb.^bécédé" című ének első szakaszát. ünnepségen. és megtanuljuk a 2. bé 2. Ezt is ielhasználhatluk az dé. A páratlan lüktetést úgy érzékeltetjük.] - i i r i l l L. e. l l l i . Megállhatunk egykis pihenőre. Lecke Ismételjük az . . hogy az osztály egyik fele üti az egyenletes lüktetést.f.. ballal előre. lépünk.L] 32. b 38 ! l 'l - a .A jobb láb a bal mellé zár. elóször a mondóka szövegére. 2. 2. a többi tanuló körbejár. cé. és gyakoroljuk ezeket a lépéseket. a másik dobbantással jelzi a hangsúlyokat.allamára. közben ismételjük el a múlt órán tanult mondókát. é.Ajobb láb kilép oldalra. Egyéni és csoportos éneklést egyaránt gyakorolunk. I. Kérdés:páros vagy páratlan lüktetése van a mondóka ritmusának? . Énekeljük az énekmindhárom szakaszáí. majd ellenkező irányba a" Ábécédé d. és 3 " szakaszt. 1. Végezetül foglaljuk össze mindezt: egy-egy ütőhangszeren hangzik majd az egyenletes ltiktetés illetve a hangsúlyok (páros-páratlan). A páratlan luiktetésre is járhatunk körbe" a következőképperr: L i L . a begyakorolt járásformákkal. Jutalomként olvassuk el Móra Ferenc: Zengő ábécé című versét. Járluk ki tehát a már ismert formában (1.Páros. .A hangsúlyra bal lábbal előre 2. Mindezt ütőtrangszerek segítségévelis végezhetjuk.

. mondókávai.. Rögtönözzünk mozdulatokat a dallamhoz: a gyermekek körben állnak.n . Ha nem to .. n - . 39 .tö - röm há - dat.belégzés orron keresztül (2 időegységre) .Jó napoí kí-vá-nok|" Az osztály válaszol.told ki" szavakra ka4ukat felfele nyujt"lák. kinyujtott ujjakkal a csiga szarvát utánozzák. J-l . A .jál! huny A tanító kísérjeütóhangszeren egyenletes ütésekkel a mondókát.n - sze ve - sz-et le J--l e sett.mi da|Iamfordulatra: . Lecke Atanító köszöntse énekelve agyermekeket.kilégzésrefilfiunk (4 időegységre) ídézzüi[ fe| az L osztályban tanult játékok közül a Gyertek haza.összetöröm" szótól váltott 1ábbal egyenletesen tapodnak (negyedekre). ) szál.ludaim játékot. Gyakoroljuk egyenletes tapskísérettel is.|-l - tás. szal redj paj . az . Játszodjuk el néhányszor a Gyertek haza. Légzőgyakorlatok.A gazdasszonyt .lod. ma ) . l+ leckéjét).ludaim címűt (lásd az L osztáiy és a farkast űi mondókávai válasszuk ki: Két J-l J-.szó -mi / lá. Tanuljunk egy újabb gyermekdalt: Csigabiga: A szereplőket válasszuk mindig az új b. ösz - §ze . !á.rl kis ka - kas ösz A J-_J J l rem I J-J ) be be- Szil. J-l E - szál.Il" osztály 1. Pl.szó .

a dallamra. IsmételjUnk egy éneket.ültetúnk". és mutassák térben a dallam hallott. hány Kettőt. Játszodjunk rá a szövegre: az .hú" szónál leguggolunk.tel- tem" --_r-!- ba. osztáIy 7. Ha már biztosan énekeljük a dalt. járjunk körbe. az osztáLy figyelje meg. az . szél fujdogálja'" sornál jobbra.§zé1. a másik a ritmust tapsolja vagy kopogja. e-ső ve-re-ge-ti. harmadik énekléstőlkezdve kísérjeegyenletes taps. Ismételjékmeg a motíwmot. amit az osztá|y a dallamáról fog felismerni: Zsipp-zsupp (lásd l. metallofonon hangoáassa az első 4 ütemet.zsa-ró*zsát ül tet - tem.ültettem" szónál lehajolunk és . balra hajladozzunk..kidobjuk" szőnál utánozzuk a dobást. Az oszály éneklésközben tapsolja a ritmust is.. az osztály ritmusszavakkal ismétli: Tá Tá ti-ti Tá. az egyik az egyenletes lüktetést hangoztatja (esetleg ütőhangszeren). Rakjrrk ki pálcikákból és a kirakó táblán is ezt a képletet: l l l l a I l A tanító lálílava vagy hangmagasságot mozgását. húi |l.esö. mint a múlt órán. jelezve az egyenletes luktetóst.na dan dan. a . - l 40 l l . Többfele gyakorlat következik: csoportokat alakítunk. dan" dan da-na da. majd egy ügyes tanuló kísérjen ütőhangszefen az egyenletes lüktetés jelzésével. egyenletesen.Például a kertben. Bemelegítő gyakorlatunk előkészíti az új éneket: l l f l dan. a- A . Lecke Légzőgyakorlatokkal kezdünk. t i I Szél" szél fuj-do-gál-ja. a tanító. dan da- na da. Énekunket" játékunkat kísérleegy-egy tanuló ütőhangszerrel. t f 2. a . Szerepet cserélnek.. A kiskertről fogunk most énekelni: r Lí- L Erl kis ker .. majd egyszerre is végzik mindezt..na dan stb. Az ének tanulását második. eső veregeti" résznélujjainkat mozgatva az esőcseppeket utánozzuk. lecke).tet ker . dan..L Eső után hol szoktatok csigát keresni? . e-§ó. Minél több tanuló végezze egyénileg is a feladatot. A tanító tapssal kiemeli az első motivum ritmusát. Játszodjuk el: kettesével összefogózva jobbra-balra lóbáljuk (egyenletesen) karjainkat.

har. Ezután kísérjeaz éneklést aritmus tapsolása. manókkal. ! 3. Ismételjtik a szlovák népdalt. .sik bocs . Ilyenkor használ. De I szép hang - ja van. A mai Órán egy vidárn boszorkáról fogunk éneket tanulni. 16. nap (lásd I. J Is. A szünet jelzésérea|ka|mazzunk más mozdulatot: emeljük mutató ujjunkat a szánk elé.ma- dik itt pa - dorr du dá - ját fúj . I(ét csoportra osztva az osztály mindkét kíséretet egyszerre végzi. cCcC ()c (J o o co o A magasabb hang a szó volt. F{a már jÓl énekeljük. Lecke Légzógyakorlatok és bemeleg ités a ?.ja na . Sok mesét ismertek már. tündérekkel. má . a negyed értékűszünetektrél taps helyett széttárjuk kezeinket.kort megy. da na da dan. és megfigyeli.. kopogluk az egyenletes lüktetést. kézjele: €T . ! 4 l . majd az egész dalocskát.gyoll. 41 . n Egy bo- . puha ütésekkel vagy a dal ritmusával. egy szlovák gyermekdalt: Egy boszorka van. osztály. u Énekeljuk el kézjelekkel a fenti részt. lecke szerint. tobbször esik az eső. .lá- ba lár egy. egyenletesen körbe járhatunk a dallamra.ko. Egyre inkább mutatkoznak már az őszjelei. Akárcsak az előző dallamot. A dal első motíwmával foglalkozunk. hogy a szünetnél (ahol egyesek széttárják kezeiket) az egyenletes koppantás nem szünetel. boszorkányokkal. ezt is kísérjük egyenletes. kózjele: + A mélyebb hang a mi volt. lecke). ha anaP<it előcsáiogatjuk egy tanult énekkel: Süss fel. éneklésközben mutassuk térben a dallam nrozgását. .} I Abrázoijuk a dallamkirakón a dallam vonalát: . ami n legszebben triangulummal szól. . .

gyon-gyo-51 r r r r r l-- tánc. ke. egyenletesen lépkedünk. Egy szép játékdalt dolgozott fe1: Bartók Béla: Játék.si fa. keresztbe fogott kezekkel összefogózunk. kör - fa. A kézjele: Ífr-a -/*\ \ l Enekeljük szolmizálva. Köny- nytí já - ró kis nre.szó . majd az egész dallamot. kórusművet hallgatunk meg. Ábrázoljuk ezt is a táblán. A dallam vonalával foglalkozunk.Lá. hogy táncoljunk egy kicsit. mely egy ismert Enek órákon egyaránt szoktunk közösen. kézjelekkel énekeljük a motivumot egyutt és egyénileg is. Játszodjuk el: kort alkotunk.lá .ke.pe. ól hátrafeszülünk.r Ábrázoljuk ezt a dallamvonalat a dallamkirakón: t I nap L- 7fr§ Sriss +k/ szun L l Kezdőhangunk a szó.szó . rö- si. j a belső |ábat mindig kórusban énekelni. énekléskozben mutatjuk a lépésekkányát..Eg a gyertya. Mi lesz amagasabb hang neve? . hogy a kezdő hang háromszot ismétlődik. Dallamfelismerés következik akezdő motívumról: . 42 r r r r L t . a dal végénleguggolunk. ezért új dallamot mutatunk be: I Kör - fa. körbe forgunk. ég" (szó .szÓ). csúsztatva. korongokkal vagy éppen gyefiyákkal: L- i- t L o o o Vagy o n o fi r t- fi Szolmizálva. és egyénileg szólóban is. Ideje.re. Itt figyeljük meg. kézjelek segítségévelaz első sort.nyecs. Kettesével. Vá ro- da. da.

1ámiszó szó J mi 2J Milyen dallamok kezdő sorára ismertetek rá? 1. Zongorára irta a GYermekeknek című sorozatot.t\ ) J--l ))))))) J-l J l Módosítsanak most a tanulók. J Mondjuk csak a ritmusszavakat.ecke Légző gy akorlatunkban a kilégzésre.zany nem tek. amiből ma meg fogunk hallgatni egyet. tek. . HánY hangmagasságot hallottunk? .dig ntíg for ká Ad gyer - J--l főz - - gá. .szó . Eneketjuk a Fehér liliomszál című éneket. csön. Hangoztassuk csak a ritmust tapssal és ritmusszavakkal. .t úó om J-.n n szólámi 5..li - J Enekeljük most a dalt mérőütést alkalmazva: . mindig egy időegységnyit! Játszodjuk el a Fehér liliomszál játékát.. Bemutatjuk a zongoía képét.szó . .1ászóniszó 4. g}€ . . Fehér liliomszál 2.. nneteljrik ké4elről ezt a f.lrer li . Enekeljünk kézjelekről más ismert.szó .veszrd J--l a l kek. .Következzék a Fehér liliomszál zongorán.g. körtéfa dallamára. hogy kezünkkel mutassuk a lépések irányát. . Csön.dallamfordulatokat is: 1.Fehér triiiomszál és F{a én cica volnék. hol tortént a módosítás.tek. 4. gyűni Egy ismert gyernrekdalt hallgatunk meg Bartók Béla feldolgozásában . A kezdő hang a szó volt.. Felmutatunk két dallamkártyát. 43 .n sát .fujjukel a gyertyát".csot n€nr bi... és alkalmazzuk a mérőütést. egy mérőütésnyit. esz .mi ? .re tem.liliomszál" kivá|asztásáhaz egy új mondókát alkalmazhatunk: Gyer . _ Enekeljük most úgy a dallamot. irjuk az elsó k8plet alá a módositotilepletet. osztály.l - ) szál.. A . e . Például: ü ó ü .lá .szószószólaszómi 2.Hármat. Az osztály vegye észre. énekeljékle a rajtuk levő motíwmokat: szó szó szó lű l. Enekeljtink és forogjunk a múlt órán tanult körtéfa. rei atábléra" 6 lecke) J-l Fe..szólászómi 3. tek. és tapsoljuk a ritmusát is (lásd I.ordulatot. Í4ui. Melyik hangra lép felfele a dallam? * Alá hangra. A tanító módosítani fog a ritmusképleten. I_.lzó lá szó mi . Melyik hangra lépett aszórőllefele a dallam? _ Ami hangia. ü.tek. Dallamfelismeréssel folytaduk: milyen dallamok kezdődnek igy: szó ..

tapsoljuk a ritmusát is.L 5" Lecke L L Bernelegítő gyalrorlat: a 2. hanem egymás mögött állva. L l l l l_ l 44 l_ r . Azt is megbeszélhetjük.C 3C c a o l o c o l L o o a l_ l o C l o o l- Minden új változatot leéneklünk. fadarabokat ütöget össze. bújj. gyűni.Tá. emelkedő. mindkét karjukat egymás vállitra helyezve hullámos ívekben kerülgetik. En kis kertet kerteltem: fém vagy üveg + fem stb. csön. Mindenki a padra lrajtja a fejét (huny). de ritmuskíséretkénta zenében is alkalmazható. Társítsunk a tanult dallamokhoz illrő hangszínű kíséretet. Játék következik. Mindez a zörejek kategóriájába tartozik. tovább a tanulók módosítanak. a kaputartó gyerekeket nem láncszenien összefogózva. a a l Az első kót lehetőséget a tanító mutassa be. kárvin. born} énekeljiik. hogy a hallott hang csengő. tompa vagy éles volt. Az osztály megnevezi a hallott hangforrást. zőld ág dallamára. majd ereszkedő alaphangok sorárótr. Felmutatjuk ismét a 4. és mondjuk a ritmusszavakat: ti-ti-ti-ti-ti-ti . leckében alkalmazott gyakorlatot más szótaggai (pl. zörgő. Tapsoljuk csak a ritmust. üveget érint fempálcával . Zárjuk az őrát kapuzó játékkal: Bújj. alanitő rendre kavicsokat ráz egy dobozban. egy plusz koronggal a dallamképlet valamelyik hanglát megduplázzuk. de először kirakjuk magát a képletet korongokkal is. a gyerekek ismerjék fel a dallamotl Ez a Csön. Ujabb játék kovetkezik: tárgyakat kell felismerni hang|uk alapján.Például Egy boszorka van: kavicszörejjel. fémeket. Például: 1o o o o 2. Szolmizáljuk kézjelekkel is a motíwmot. Ismóteljük a múlt órai mondókát. leckében használt 2.

. -s. . Kétsoronként. Iárhatsz immár bátran Leánybőrcsizmihan" -. Néma éneklésmellett tapsoljuk az ének ritmusát. Mai zenehallgatásunk példájában is egy dallam és a tükörképe szólal meg Mikrokozmosz című kotetéből. 2. egyre magasabban indítva. Mai népdalunk az édesanyához szől. fes nyám.ja meg im - nrár? . osztály. mátka (lásd t. a szemben álló bal kezévei végzi ugy anazt. egyénenként.n titi ti- ti . . cSlZ - mam. mese. Az őra rövid beszélgetésselindul az édesanyák gondoskodó szeretetéről és munkájáról.n tt-tt-tt_tl jj Tá-Tá Tá - jJ Tá J. . Nem kell csizma nyáron.Lányom. Megállapítj uk. . édes lányom. Játékos formában. osoportonként. - lett c§lZ mam" Ki varr . Így: . a Tükörkóp zongoradarab Bartók Béla 45 . együtt énekelve megtanuljuk a népdalt Ezután kísérjükaz énekléstegyenletes koppantással. . bogyan dolgozik édesanya. J Tapsoljuk le a ritmusképletet és tükörképét is.l . mit dolgozott.n.ceke Légzőgyakorlatok: belégzés2 számoiásra az aírunkon. mozdulatokkal megidózzúk.. lecke). együtt. Ritmizáljuk az első sorát: ti-ti-ti-ti .Tá . Nyíljon ki most a két sor. úgy. ő mutatja a mozdulatot. -. arccal az osztály ftlé.Tá. bamm. Esy gyerek lesz az anyuka. ho gy egymásn ak tükörkép ei.egy hangmagasságon. a többinek ki kell találnia. Flat tanuló rakja ki élő képben ezt a ritmust. 19. rninta fuzetlapjaí. .hangzőn. a . bomm . kilégzés4 számolásra. Bemelegítés: a harang zűgását utánozzuk: bimm. Például ha az egyik jobb kézze| vasal. Más játékkai folytathatjuk" Két tanuló egymással szemben állva tükörben végzik az előbb felidézett munkákat. Válasszuk az anyukát egy ismert mondókával: Mese. ! .. -l .6" tr-. A második sor az eisó sor íbtrltatása lesz. Másik hat tanuló velük szemben állva kialakiqa a ritmus tükörképét. fékező vonatot utánozv a.

Újból meghallgatjuk Vivaldi Ősz című művének részletét.7. mátka mondókával válasszuk. Yégezze ugyanezt két csoport. me§e.k a szélfi-rvást. a hajladozó fakat húúú. kopaszodnak a fák.l El. Másodszori hallgatásra színekkel rögzíthetjük a szomorkás hangulatot. hangulatkeltós céljáből utánozas. Tapsolj a az osztály a fenti motívumot.szó -. ha ]o. . melyet ma fogunk megtanulni: t I I . ködös a reggel stb. hogy miért érezzik szomorúnak az őszt? . Enekeljük újból szóveggel az éneket.umot. t De ha ak . osztály.donr.. Befejezésül hallgassunk egy rövid részletet Antonio Vivaldi Ósz cimű versenyművéből. puhán pergetjük ujjainkat a padon. Kísérjükazután puha. a tanitő egyidejűleg a tükörkópét. elmennek a vándormadarak. Utánozzuk mi is az esőcseppek kopogását az ablakpárkányon. - lit ka.sza . majd az elsó két soritt. leoke). osztály. Mutassuk a kézjeleket is.kor lo Tu .Hullanak a falevelek. Énekeljük el egyenletes körbejárás mellett.Tapsoljuk a dallam ritmusát néma éneklésmellett. Ezt az érzéstsugallja a következő szép nópdalunk is. tétel a szomotkás. csepp. J vasz I I _ nem jő: pl - lás ra..Tá Tá. 18. Leclre Bemelegítés. Lecke Kivételesen zenehallgatással kezdjük az órát. r t i - r r I I ] 8.. esős őszi napokat idézi. végül egyszerre. Rakjuk ki pálcikákból és íquk fel atáblára is ezt a ritmust. Ismóteljtik csak a kezdő motíwmot ritmusszavakkai: Tá ti-ti . lecke).//\- J 46 J J . sssss hangzókkal. I I Mittd fuj - do gál ja. A tócsába hulló oseppeket hangutánzó szavakkal idézzűk: Osepp.dár - ka. Mi jellemző még a késő őszi időjárásra? * A hosszír esőzések. Milyen szöveg társul ehhez a ritmushoz? . 9. mely ugyanezzel a motíwmmal indult? Kis kacsa furdik (lásd I. a lassú II. a tanulók leszolmizálják a motívumot. csepp. Enekeljük az Esik az eső oímű énekünket (lásd n. visz. majd két tigyes tanuló külön-külön. borus. A tanító megnevezi a kezdőhangot .ment a ma .jó VasZ ra.Esik az eső". Szerkesszük meg a tükörképét: L- j Tá Tá_Tá JJ - Tá-Tá JJ r r J Tá t t Tapsoljuk és nevezzük meg ritmusszavakkal mindkét motír. fiiúúú. Emlékeztek:e más dallamra is . ábrázoljuk a dallam mozgását. A kiskacsát és a pásztort a Mese. egyenletes kopogássatr az éneklést. Korongok segítségévelábrázoljuk a dallam rajzát.Beszélgessúnkarról. egy kis fehér korongot vagy négyszöget fogunk kiszínezni.Hajlik a vessző".

Tehát az egyenes. lassan. vízszintes és ereszkedő vonalakat rajzolrrnk a ievegőbe. zöld kombinációit. bal mutatóujjunkkal a Pál szerepében.l -l kis m*dár üla frn. -u Her Ery- . vagy halvány színeket. -l szép. ..ll . szó szó szó lá szó mi" 2.n r-1 )r| J} Pá1l il gye.re visz. a barna. mert ez hangsúlyozza a szomoruságot" Enekeljük újra egyutt és egyénitreg is. .Hervad már című énekét. milyen színeket használtunk? .tef. azt. Úl latetot tanulunk: Két kis madár ü1 a fan. Tá - eső. A tanulók ismerjék fel. amit a szomorú dallamok is kifejeznek.vad het nrár a- a lomb ár nak nya. hali<an" Fróbá§uk meg kezünk mozgásával követni a dallarnot. Váltsunk most át vidám hangulatra. madárról szóló népdalt.r: Gye-re üsz-sza. kék.sza. Hess el.ti-ti . Ked - ves ga - lam dó ! . e.. . .Tá és egy dallan. -. Ismételjük át ezeket a dallamokat. Pé .sik Pá1. kifejező énekléstcsak lassú tempóban. enyhén hullámos vonalak és a fenti színek képesek képileg ábrázolnl.vagy más.n J J . . . Póte1 hess el. A . Énekeljük például az Egy kis malac című éneket (lásd L osztátry.. 1 Jobb kéz mutatóujjával ütjuk a ritmust a Péter szerepében. Pál! "n két J-l )) J. F'eladat következik: egy ritmuskáttyát: Tá .Sötét színeket. 27" lecke). . melyik nemrég tanult dallamok kezdő képletei? 1: Esik az Fehér liliomszál. egyene§.lkállyát mutatunk fel. má. halkan valósíthatjuk meg. . Végezetül ataniíő bemutathatjalárdányi Pál: Dal a kismadárról. szürke. Vezessük rá ezeket a vonatrakat a múlt órán készült színezett körökre vagy négyszögekre.gyikPáter. ) -l bonr nak Szaí - nva Á 47 ! l . Beszéljünk arról is.

Ezután a tanító minden motívumot külön bemutat ritmusjárás formájában: a negyed értékekre természetes lépés.kod - forr. Ter. először az egyenletes lüktetést jegyezzik le. Ismételjük őket mérőütéssel is.Süss fel nap! + t t f .l l i 9" Leeke t t Bemelegítő gyakorlatként zümmöglük egyutt az Elment a madárka dallamát. A szöveg ritmusa ettől abban tér el.ritmustelefon" játékkal rögzítjük. Melyik dallarn kezdete hasonlít erre a dallamkezdésre? .kijárni" a ritmust.a felhangra hosszabb megállás. új dallamot énekeljük egyenletes helybenjárással. Ismételjuk át a Két kis madár mondókát is. Eszrevétetjúk.méz. hogycsak egy szótagot énekeltünk a két időegysógre. Minden egységet Hasonlítsuk össze a két kezdómotíwmot: az egyikben szünetet találunk.ink. ! Az új dal tanulását is kísérjea tanító az egyenletes lüktetés jelzésével.néz" szót két koppantás hosszúságúraénekeltük. tor . kiénekelt. a másikban hosszabb hangot. Ó továbbadj a azt az elŐtte levőnek. mett rnéz..Később az osztály is képeslesz az óneklést egyenletes koppantásokkal kísérni. Minden padsor legrratsó tanulójának hátán kiuti valamelyik ritmusképletet a tanító. többszór is ismétel egyegy részt. Ez ki min az - ál den - - dott nap ra bor.méz. Az osztály utánzással követi. A legügyesebbek végül magukra is képesek iesznek. hogy a harmadik . kijárt ritmusképletet végül a . E vrdám játék után énekeljtik szöveggel azelőző rrépdalt" Új éneket tanulunk: Méz. Ábrázoljuk ezt atáblán. forr.hul. I i Ha jót i . szintén a bátán kopogva. Tehát ezek egybekötődtek: Te .nek ái-dott-sá-ga. A legelső tanuló lekopogla a padon. A. a nyolcadokra lábujjhegyen aprózás.mett méz. A helyes megoldások így igazolódnak. A kitapsolt. _l t le . ter mez. l ! Mőz. méz.szol be- 1ő le. 48 is ismételr.Tá helyett Táá: I I J Méz méz mé TATÁTÁÁ többször t éz -a Négy szakaszrabontva ritmizáljuk az éneket: ritmusszavakra énekeljük a dallamot...lott vi - rá ga.

Süt még nap a nyáron!" l .ti-ti-ti-ti képlettel.némaénekléssel". Egy ilyen módosítást ábrázoljunk is. 10. mozgó szünetjellel eltakarjuk a megfelelő időegységet. Az osztály ritmusszavakkal olvassa le őket.." 3. .kis nyúl" illetve az . I' Enekeljük most szöveggel.behangolt" vizespoharat" A hangszerek egyutt is 1átszhatnak. majd alkalmazzon módosítást felhasználva a szünetet. . jelzi az egyenletes lüktetést. Lecke Bemelegítő gyakorlat: énekeljük. me- be a lom! . Megisrnételjük a stafétát. Két tanulóval dramattzálhatluk az anya és a lánya párbeszédét . . ! A Méz. ritmuskíséretkónt használhatunk még csengőt vagy .. A kis nyúl didereg. édesanyám című dallam. Úi dailamot tanulunk. a közeledő Télapó köszöntésére: _t . Lálázva vagy hangszeren megsző|al az Anyárn. zuz- rát fúj do gá]' gon.. Például: _l. hol találkozunk Táá értékűhangokkal. Gyakoroljuk az éneket egyénileg is.legirrkább a triangulum talál.Nem baj. tapsoljuk a ritmusát is" Stafétaénekléssel foiytatjuk. u Tél-a-pó 2.csak tapsolással. Befejező éneklésben szerepeket is oszthatunk. Végül énekeljtink mérőütéssel kísérveaz éneket. Parányi ökörszem Kuporog az ágon. minden tanuló két üternet énekel és tapsol. Aki felismerte. Az elhangzott képletekből ritmuskártyákon felmutatunk néhányat l.. a zümm szótaggal . hogy valaki felismeri ezt az összefiiggést. méz. l I Gazdag Erzsi -L Adám Jenő t Huil - a hó. Kísérjük ritmushangszerrel az éneklést. Tá . Alkalmazzunk ostinato kíséreteta dallamhoz. ) Egy tanuló szólaltasson meg más ritmusképletet is a kártyákról. FigyeljUk meg..ökörszem" szövegét. ha hull a hó. Csak vadász ne jöjjön. egy-egy tanuló énekelje a .Tá .. énekelje szöveggel. lehet. hull hó. Ez a kezdőmotíwm tükörképe. A tanító módosítson valamelyik képleten.!- f. méz dallamot a méhecskéket utánozva. Megbújik a foldon: . egy negyed értékűszünetet alkalmazva. Dallamfelismerés kóvetkezzék. Vidáman csipogja: . 49 ..

Száncsengő: l_ i. Enekeljük szöveggel is: együtt.2. va vár. A szövegsoroknak megfelelő dallammotívumokat külön énekeljük.mek fe vár - - lrér hó. -t Soronként tanuljuk meg. és mondjuk. Mit utánoz a zene? . szán.runk rád. hogy az I. hogy kopkop-kop. B-sor (3): ereszked3\* .kod- barr rrrin - den jó. Ezen a szánon érkezik hozzánk Télapó. Ezután kr. Leopold Mozart .Csing-iing-ling . I ! Van zsá. 2. é . csengő. Pi_ al nro. Enekelve járjunk korbe erre a ritmusra. ! ! ! 50 i I .Kop.-ereszkedő\* sor (1.Lódobogás. Zenehallgatás zárja az őrát. 4): emeká ő Ezeket a vonalakat éneklésközben a levegőbe rajzolgatjuk.. Aereszkedó\ . sor dallama azonos. Csöndzsákból hangot lop. kop-kop-kop.záttk. nj-melyból fölzengő . hogy csing-lingling. kop. Ked . kop.rl l t 11" Lecke i l Bernelegítésként dúdoljuk el a Hull a hó című éneket. Egy szép Weöres Sándor verset olvasunk fel. Az első sor helyett dobogunk.osing-iing-ling Tét öblén halkan ring. Az oszlály vegye észre. A gyerekek is énekeljék jelezve (koppantással.a híres Wolfuang Amadeus Mozart édesapjának egy kis művéből: TJtazás szánon. l Va. mikor szólalt meg a jelzés. kop nyolc patkó Nyolc patkó kop.ves reg Tól pó. és közben mondjuk.veS. I 3.száncsengő Száncsengő . a második sor helyett utánozzuk a csengetést.gyo- ró. a vers egyenletes nyolcadmozgására. tr Jöjj el haz. szóló énekkel a nyuszi és az ökörszem szerepét. Egy kedves francia gyermekdallal Milyen hangutánzó szavakkal találkoztunk a versben? - t ] l ] köszöntjük: al l Huli a Min.dám ked. ! - :t Csing-lingJing. vagy másként hangzó jelt ad. ós figyeljtik meg a dallam ralzát.a- ia pó| szá||.. Földobban két nagy 1ó ! - .száncsengő Szánesengő .Csing-ling-ling . Jöjj el Vi.nek lrang - Té1. hogy minden felhang értékű(Táá) hangnál csenget. kop. csing-ling-ling. /. 4. a hangutánzó részekbe bekapcsolődlk az osztály is. Szétmálló hangerdő . Néma éneklésseltapsoljuk ki az ének ritmusát. Rrtmusjárás következik..den pely-hes gy-er.csingJing-ling Tél öblén távol ring. A tanító űjraolvassa a verset.lárjuk az ismétlődő ti-ti-ti-ti-ti-ti Tá képletet. Vegyék észre a gyerrnekek. kop-kop-kop. 2. tapssal) aTáá értékűhangokat. a téli hangulat fokozásáér1. Feladat: A tanító úgy szólaltatla meg a dalt.

CÁSPÁR: Ó. idézzünk néhány ismert karácsonyi éneket. .á flltözni! FUTÁR: Gyere be. A diótorő bábu rajzát atáblára helyezzük.t "l. A diótörő. -l _l _l I 't Rövid beszélgetés következik az Advent időszakról. még a poganyban is is vű némi emberség. hogy a balett egy olyan színpadi mű. a balett címe. Az álom egyébb csodákkal is szolgál. arab.. fogadd be mind elfaradt szolgádat. hát te benned miért nincs uradhoz való engedelmesség? HERÓDES: Ereszd be. ebben ringatóznak. 12" L. Táisaim kint vannak. melynek a cselekm ényétzenére táncolják. Mindenki ajándékot kap" A íiúkpuskát. Aranydió héjából csónak lesz. kazettáról.. Utánozzuk ezt a táncot. Megfigyelhet3tik. hogy qszakára szállást adnátok. barátom. felvonásból (3. Lefekvéskor a szobájába viszi. egy pár p. ha megengedik.Kiskarácsony. Ezt a táncot képzeljük el az első részlet hallgatása közben: Adagio a III. Az ajándékok kozott van a nem túl szép diótörő bábu is. a Stahlbaum gsalácl a csillogó karácsonyfa körul ünnepel. kardot.il 51 I. FDRODES: Itt bizony szállást nem kapsz. Ezek táncÍt képzeljUk most el a második részlet hallgatása közben. a lányók babákat. hanem a mi Urunk Jézusnak egy szép példát mutassunk. barátom. ami nem éppen díszes. spanyol babák és a kecses porcelán pásztorok és pásztorlánykák.. erőteljes állkapcsa van. te kősziklához hasonló nemzetség. Persze álmában Marika is nagy lesz. de ennek segítségével roppantja ketté. Eg a gyertya. ég. MennybŐl az angyal stb. diótörő). ólomkatonákat. utaznak Marika és a herceg a Babák-birodalmában. ha a piac közepén a jégen megfagysz. töri meg a diókat. triangulum vagy csengettyű kjserettel. könyökből le-fel mozgaíják merev karjaikat. hogy valami históriás beszédet mondjunk.eeke Énekeljük a mÚlt órán tanult Hull a oelyhes fehér hó című éneket. orosz. Ezeket meghallgathaquk hiteies előadásban is. A sok baba nagy-nagy örömmel fogadja őket. meiy karácsony-estét varázsol elénk. a dallamok a szöveg után következnek: a szöveg. kép). Az egyéni énekléstváltogassuk a közös ónekléssel" A mai Órán egy olyan zeneművel ismerkedünk. táncra perdÜlnek a kínai. igy táncol a diótorő herceggel. betlehemet hoznak. ) ) . Szerzője Csajkovszkij orosz zeneszerző. flitö. nagykarácsony. a karácsonyvárásról. Lecke Az ismert karácsonyi énekek után egy erdélyi betlehemes játékkal ismerkedjünk Áljon itt melyet Torockón gytíjtottünk. és a Csajkovszkr1 zenéjére váljunk mi is babákká! Az élményeketa gyerekek rajzban rögzíthetik (karácsonyfa. aki kegyelmet hozott az ) J A császár birodalmából jöttem tlhozzátok. Hogyan is táncolnak a babák? * Merev lábakkal lépegetnek. J ) l3. Megmagyarázzuk azt is. vagy nent? FUTÁR: Dicsértessók az Űr Jézus Krisztus a magas nlennyekben. ! BETLEHEMES lÁrnx ú1 ÜnnePekre. egy pár percre szólást kérnek. Tartsa és marassza mindannyi örömmel" Nem azért jöttünk ide. közben újrahallgatjuk az elózó részletet. amire csak Marika figyel oda részvóttel. és álmában a diótorő daliás herceggé változik. hogy nagy. Készüljünk fel mi is. ENEK CÁSPÁn: Felséges királyom. babák. Szabad-e. A diótörő röÜdített cselekményétismertetjük: Karácsony este van. nyisd meg ajtódat..

testvéq mit mond az angyal. IIERODES. }IERODE. FUTÁR: Tisztelt házigazda. hogy vagyok a királyok királya és heródesek Heródese. pásztorok. hallottam. látod. fenséges királyom. és hallván hallod. üres erszényünket kitárva terjesszük. hogy vi- lá go11 bol do - gan lres siink 52 r r r r r r r r r r r I r r r t r- . kötelességünket elvégeztük. mikor tudván tudod.. pásztorok. csak ne igen rázogasd a bundámat. Uratok.CÁSPÁR: Jó napot. néktek kis Jézusotok. IV. mert úgy is igen FIATAL PÁSZTOR: Kedves kis Jézuskám. hogy új király született. Uratok. kiknek kardcsapásfrtől az egész világ megrezzen. pász-to-rok. néktek kis Jézusotok. ál dás á tok! Az ten an _ gya le- szál-lott e_ Je. Ki az az új király? CÁSPÁn: Énekeljrink egy éneket a tiszteletére. Megszületett FIATAL PÁSZTOR: Hallod. }ilERODES: Isten hozott. hoztam neked egy kis sajtot. Nagy le - lenr mel lik nleg a sZ1 Nyá - ját rrz ven jel Zo betl. kik juhok rnellett alusztok. kedves jóbarátom. alusztok. v Éwrr VI ENEK l. igy hát kirátryl házamtól elmehetsz" I _t FUTÁR: Felséges királyom. Szcnt Snlz Má rl a. hogy új király született. GASPAR: Gyertek énekeljunk egy szép éneket! II. testvé1 hallom. hogy új kiraly születik.S: Mit beszélsz. ENEK l én l l III" ENEK ANGYAL: Keljetek fel. ENEK . Errek Ju hok. ÖREG PÁSZTOR: Hallom. Kö- nyö-rögj e- tünk. fongyo§. fogadd jószíwel. hogy kiráiyi házamnál mily sok vendég van.

le- henr - be si - et. jtirrk.unli bo- be.rok! Hogy Bet. nren- Es-stink térd-re Ő e-lőt-te.2. ban. Mária.to .rok.tok. .ja ó lés"en néktek Üdvozítőtok Valóban. Enek Menny- ből az an .gyal le - jött haz. kat1 J L L 53 t . Elrei< Va .gl. Mellette vagyon az édesany.laszvó a a dol tot tá1? Lál? Nem Ha - nem ta _ lál in .jiirrk.mok kö - lyet zött vá-ros já - szol ban. jászolban.ziirrli Úgy i-rnáújuk új U-run Ve. Istennek Fia. valóban. 3. lás . aki született Jászolban.sá- tok! 2.zá . pász. pász.de.il 4.ve men- ve lás - sá - tok.jon Fnogy is - Jó tál - zsef lót mit gon vá.gé1. 3. nren. Enek L a J Merr-jtiLrrk.to . Barmok kozt fekszik. Mária.kább - tál nyug he bar . tot a ke. Szent Fia. jászolban nyugszik Szent Fia.

tál . Forintokat ha adnak.stfurk jO mód bor - ral ra. l ! l Egy .egy po . Sni. Nosza tehát jó gazda.tett a kis Jé_. É{aelindítsz útunkra. Házadban maradjon Istennek áldása.le. Tallérokat ha adnak. tallérok úra indítanak.ló . Eirei< f Fász rok.ro. ba.rus- ka is - tál .8€s .hár jó Be . rL l _-.L l -§.szél .henr vá.le. ke1 jünk flel! Bet-le-hern-he l l - jünk ell Ron- Bet.ló - ban.ságyos is .já - ba ba Szal Szé - - ná má l l ba. 3. i-L L Forintok.] 1 l L r' L I i l t54 r t- . Hogy t ho§ lcl l U ju - lást ta jon! l-! I 2.

azt is rneg. -. I 55 J . re.zust ál - da - ni." I I lll. .dó vlr ra- dott.lé ke . Ez a regös ének. ko. .nyes lraj . ke - rék rnel .bik bé-res-nek csen - gős pen - gős sze-ke-ret. rei l sze- kér mel . .szön. Karácsony és újévtáján legények jártak házről házra. Elevenítsünk fel egy ósrégi népszokást és a -a hozzá kapcsolódó dallamokat ".ad hat - ja nagy tJr - is tetr. . mely Turmezei Erzsébet vallásos versét népi daliamra alkalmazza. J ki- seb_bik bé-res-nek a_ rany os - tor nye let.: Haj. _l Uj esz. a regölést. az Ur- is en - nek gaz - dá _ J ! két kis ök röt. Uj esztendőben köszöntőt mondani régi hagyomány. párokat összeéneklő rigmusokat énekeltek. _l a Jöt-tiink Jé.nal tá dott.gó.. . .eeke Kezdjúk az űj esztendőt egy szép énekkei.sze_ get. ú.tőt mon - da il. Refr. és bőségvarázslő.ten. két kis bé rest.gyob.I I 14" I_. _ tem.lé Vas. Tanuljunk egyet mi is: .re- ket.. Fé. na.

egy középső és egy mély hangunk.k.be men _ tek Mind le _ et . Tanuljunk egy új éneket: Eliás.ajd a hangok nevével. R. Melyik gyermekdalt idéztük? . hadd süssenek rétest szegény regölőknek. Tóbiás. Melyik korongot vesszük el? .Ldót.. ha láncos botot. got| r r r r r r r r r r r Énekelünk. tejet. Lecke Bemelegítő gyakorlat: szó . t t t 56 r t . Melyik hangot ismételgetjük? Enekeljtik EW kérj. le.Tá ritmussal kísérheta láncos bot.. Egy Et a a tlu ma tát tél dö.ték - kok.mély. és a csengó jelezheti az új szövegsorokat" Más regös rigmus példáui: Adjon az ennek száz kis egyik ólból t- Úristen agazdának malacot.lő- le. E hangnak a neve: dó. Kett .gy tál dödöle"). Egyenletesen körbejáró regölő csoportot "fáá-Tá .l. Melyik ezek közül az űj hang? Melyik hang nem fordult elő a Zsipp-zsupp-ban? .mi motívumot énekeljük egyre emelkedő kazdőhangról. kifusson. és mutatjuk a dallam mozgását.Magas ..**'"* .dó.ás.Zsipp-zsupp. kézjele. a nrásikba befusson" harmadikba is jusson. r r r Figyeljtik meg a dallam további alakulását (.r Hiteles előadásra törekedhetünk. vajat eleget. Rakjuk ki a dallamkirakón korongokkal a kezdő motíwmot: o o Van tehát egy magas. Tó - bi..döbe. Hány hangmagasságot hallottunk? * Hármat. Nakitsuk ki ezt a dallamlépésta korongjainkból.mi / szó . A fenti három koztil melyik kettőt hallottátok? _.A kozépsőt.. -#fi-- E - li- ás. hány magasságot észleltunk? Kettőt.A mély hang. Adjon az Úristen ennek agazdának két kis tehenet. kolompot és csengőt használunk a kísérethez.efrén. 15. m.efrén. Enekeljtik el szöveggel. telt{rt szó . R.szó .

elsősorbana hegedű mutat be. dobbantás. hogy ne legyen megszakítás. taps. majd láIinzuk szép. koppantás. milyen irányba indult a dallamunk? . Egy bátor kisfiút mutatunk be a zenén keresztül. ! Enekeljük most a dalocskát.. Ral<1uk ki az egész motíwmot 'l. osztály.Péterke.Ereszkedő irányba. Ez egy váItozat az Elvesztettem zsebkendőmet című ónekhez. szó (mély. (: 2 16. Enekeljük le az igy kialakult dallamképletet: szó . a ritmusát is tapsoljuk.dó. meneteljünk hozzá. Stafeta-ritmizálás következik: minden tanuló egy ütemnyit szívdobbanás) tapsol a dallam ritmusából. Milyen tulajdonságukra utal a lendületes dallam? ."Péterke és a farkas" című zenés mesójéből. kopogás. 5. kopogás. kötött énekléssel az Elvesztettem zsebkendómet kezdetű közismert gyermekdalt. Tanuljuk meg ezt is: 57 . hanem ügyesen sikenilt elfognia a kertjükbe lopózott farkast. (J occc n^ \-/ I I Végigénekeljük még egyszer az egész dallamot..dó. kopogás. minden tanuló egy-egy motívumot Ónekeljen. mi.Három. és üssük a szívdobogást. Duplázzuk meg a kezdő szó hangot egy újabb koronggal.rt L Enekeljük kézjelekről az egész motívumot. Gyakoroljuk a kézjel utáni éneklést motíwmonként: minden motívumot szöveggel. kopogás. Ügyeljrink. Prokofiev .A katonákra. Kikre emlékeztetnek titeket az a1yszerre lépő. Így: taps. majd alai<ítsuk át a korongokból a ciallam vonalát: \_-. Minden ismétlődő képletet azonos módon szólaltassunk meg.szó . magas). Ismételjük i* azBliás. mennyire lendületes. Lecke Bemelegítésnek zümmögjük. Egy tanuló rakja ki a kezdőmotíwmot a dallamkirakón. Ezt ismételjük meg egyéni éneklésekformájában is. hangszer. közepes. melyet a vonós hangszerek. Emlékezzetek csak. folyamatosanhangozzék! Végezzük ugyanezt hangszerek bevonásával: dobbantás. Enekeljük most szöveg helyett a ritmusszavakkal. Lendületes ének. Figyeljétek meg. Bemutatjuk a hegedűt (hangszeí vagy képe): vonós hangszer. lecke). emlékeztetve a benne előforduló három hang kézjelére is.A bátorságra. dobbantás. hangszer. ké4elről énekelünk. hány hangmagasságon mozgott a dallam? . Enekeljünk most egy emelkedő fordulattal kezdődő dallamot: Aki nem lép egyszeríe (lásd I. szó korongokkai: dó dó . hangsúlyozzuk az induló jellegét. Ó Péterke. taps. hogy az utolsó két motívumban egy kis váitozást észielünk. éneklő gyerekek? ./ L ooooC t t l . majd szolmizálva. aki nem félt a farkastól. hogy az őt jellemző dallam.mi . és megállapítjuk. Tóbiás című éneket.dó . Zenehallgatás: Prokofiev: Péterke és a farkas . Többszóri csoportos és egyéni ismétlésután állapítsuk meg. hangszer. Melyek voltak ezek? * Dó. Mutassuk a dallammozgást az utolsó két motíwmnak megfelelően.

előadásban^ Írt ügyes osztályokkál jut idó e dallam elsajátítására is.tö - rő. a többi az énekléstmost már tapssal kíséri. megemlékezhettink a mo§t kezdődő farsangi időszak kapcsán errŐl a népszokásról. babkávé. Mákos patkó. áll Csár- dást jár hab bo-ká mák. Vidám. értünk van a parádé. A kávészem int neki. biztosan ráismertek. Ha nem. egy gyerek a körOn belÜl já1 leejti á zsebkendőjót valaki előtt. Már hallgattunk Bartók Béla Gyermekeknek című sorozatábÓl. amikor l finom falatokkal fakozzák a jókedvet. a 3. Milyen hangszert hallottunk? . Szabad szappanozni. L t Aki nekern visszaadja. vesz ken tet . vigaloml Habos fánk jutalom. csókot adok érte.Zongorát. EgY gyermekdal-ieldolgozást fogunk hallani.met. Szabad az én galambomnak Egy pár csókot adni. áaszkos. Erre utal Kodá|y Zo|tán Gazdag Erzsi szövegére dalocskája: Itt a farsang. Heje-huja. most már az új dallammal ezt ajátékot. jelmezes (átváltozást megjelenító) mulatságok időszaka ez.Bartók Béla: Gyermekeknek Elvesztettem zsebkendőmet. míg az örlő pergeti.sang. Szi - dott a . . 2. r r r r r t t t 58 r t . Zinehallgatás kóvetkezik. akivel a 2.I I - El zseb 2. Dirreg-duríog a mozsár. Szabad péntek. Játszodjuk is el. a tanitő is bemutathatja. szabad szombat. táncosra vár a mozsát.tern dő . Kört alakítunk.nyánr ór - te. versszakalatt körbe forog. élő Kodály-Gazdag r r r r r r a far. Feűdat: Ú irt még időnk.

ugrását. Kinek van otthon cici$a? Mit figyelt meg a cica viselkedéséről.megette a kiscicája")? . osáály.). melyik dallamban fordultak elő? . nyujtózkodását. tudná a hangok neveivel leénekelni az utolsó motívumot (.mi . Elvesztettem zsebkendőmet.dó.-ban. Például: szó .te a kis cl-ca-Ja Ki l -szó/dó-dó-dó-dó.] dó dó a_ Nevezzék meg.szó . hogy a képlet két ütemet töltsön ki.Iskolába jóttem.Mit csináItál reggel? dó . maróka.dó .szó-mi-dó a I szó a- mi szó ml íl 2. hajlékony.és meglegyezzük. Enekeljük szöveggel eá a kis dalt (lásd: I. Kiemeljük az utolsó motívumot (a tanulók ismerjék fel.2.szó / szó .szó l- -szó/mi-dó.Legyen egyik kérdés(2 ). Meg-et.dó Továbbá felmutatunk két dallamk árty át: a_ I l l. Röüd beszélgetés a cicáról.ted? A pad-ká- ra.dóhangokon: Ciróka. Alakítsunk a három lefele lépő hangbólújképleteket.Óvatosan lopakodó. és próbáljunk utánzó mozdulatokkal megidézni a ctcát járását.szó . 7.zárjunkamagassal. cicáról szóló éneket ismertek? a I J l Ismételjük át szöveggel. Zárő hang: dó.dó-dó-dó-dó/dó-szó. &- l ró _ ka.szó / szó ..szó . 59 - Ha én cica volnék (lásd I.Így:szó-mi-mi-dó/szó-mi-dó-dó.szó-szó-mi-dó t szó J-] J.dó . és nevezzük meg a benne előforduló hangokat.Hinta.l.mi fordulat emelkedő kezdőhangról.szó . Enekeljük le kézjelekkel a betükottalapokat. mozgásáről? Ezek alapjan hallgassuk meg. hogy faflrvós hangszer.dó / dó . . Például: a . l . lecke). mit főz Ká sát a Ho l - vá tet . szó . a másik felelet (1. simulékony. lecke). Tehát: szó . Tanuljunk hallás után egy újabb dalocskát a szó . mindegyiket kétszer.szó . Mindezt nagyon jól érzékeltette a klarinét.ismétléstalkalmazva. Hallgassuk meg újból a részletet. Szerkesszünk együkörképet: ismételjukamélyhangot. Találjunk rá szöveget is.l L 17" Lecke I t_ l- Bemelegítő gyakorlat: szó .szó .szó . Tóbiás. osztály. milyennek mutatja be a cícát a már említett zenés mese (Prokofiev: Péterke és a farkas). A hangismétléseklehetnek hosszabbak is. Melyik dallam kezdődik ezzel a fordulattal a Zsipp-zsupp-on kívül? .szó Milyen más. palinta.Szó . Megmutatjuk a klarinét képét. 20.szó .mintal.Ismétlődő hang: szó. Eliás. együtt és egyéni éneklésben is.mi / szó .

t Róka gyujti. 60 L r L. Másik rostál.komámasszony kéreti a szekeret"). csíp.. Bolha ugrik.szó. l ismétlés 8. l ismétlés 5. eljátszodjuk. I l t I t I l.mi . nregáliapigák.Felfele.mi . kiemeive a.i szó .lá -. lecke).szó Uj dallamot tanulunk: t B latt. / ismétlés 4. Hányja a szekérre.szó . ó. Majd visszahajlik a szóra. Kezdjük egy vidám énekkel az őtát Csíp. - ka 2. Kisült-e a cipó.szó . o l Enekeljük kézjelekkel a sort és nrás eddig tanult dallamképletet: lá .lá .kéreti a szekeret" részt.szó ltll. Kemencébe ral<1a. Lecke Bemelegítésaz előző lecke szerint.. Énekeljük tehát. A tanulók először felisrnerik aláIínva elhangzó dallamképletet. és végülnevezzükmegahangokat. l ismétlés 9. dó .umokra. Tehát a dalban előfordult minden eddig tanult hang.a 1egmagasabbra. Ismételjük az éneket.mi . Harmadik követ vág lismétlés - 7. Ezután lassan énekelve mutassuk a dallam mozgását.szó-mi.dó .szó .dó. / ismétlés 5 t Jó gyakorlása az éneknek.szó / szó . Az egyéni éneklés. Tehén dagaszt. -. ha a cselekvést jelentő szavakat mozgással megelenítjük. ha lehet rajzok alapján egy-egy szakaszt.szó-mi -dó/ szó.szó*lá/ szó. r i' I . Tehén dagaszt. hogy három hangon mozog. - szá|. Bontsuk fel motír. i ismétlés Egyik szitál. Medve várja.dó i szó . Medve várja. Most énekeljük az egész sort (. 1isrnótlés 3. mutassuk ismét a dallam mozgását.mi . Szürke szamár. Bolha ugrik. Tyuk a cipót csipegeti. Figyeljük meg a dallam kezdésót! Lefele vagy felfele mozdul? .. Mén a szekér" Majd a malomba ér. Hangya morzsát szedi.1 X8.utánzás itt tág teret kaphat. Ez a dallam ugrással az á|talunk ismert legmélyebb hangról . A malomba A malomba Három tarka macska. és azonosítják a hangokat: szó . a lára ugrik. Szúnyog kévétköti. csóka (lásd I osztály.dó / dó . Róka gyujti. szó -szó . Mén a szekér. Há Var _ Ju ka - szá]. Mzet hoz má1 Tekenőbe tölti. 10.szó . Ábrázoljuk korongokkal lefele lépve. Elénekeljük.6.a dóről .szó .

Motívumonként a néma éneklésthangos éneklésselváltogassuk.ta .mi . Tanuljunk egy mondókát erre a ritmusra: jön Ka- ti a .pülj sep . vet - nek.ecke Bemelegítész dó . tehát a dó és a mi közótt foglal helyet.rö- kök. I-. A középsó az q hang. Atismételjük. Egyik motívumot énekeljtik. A legmólyebbet meghatározzák. mozgásokkai kísédük az A part aiatt című éneket.re . és mutassuk az első motíwm dallamvonalát.dó dallamfordulatra diridiridon szótagokat énekeljük. Énekeljuk. Megállapítjuk. másikat tapsoljuk. lecke).nyád a J-l re . milyen állatokkal találkoztunk benne! Milyen kedvelt állatkák maradtak ki a sorból? .lin- ka. Játsszunk ritmustelefont (lásd II. majd visszafele lépkedve.ba is ki vesz _ nek. Rakjuk ki korongokkal ezt a dallamrajzot: o oo . . osztály. 9. mind- járt a- gyon lő Kétiitemes motíwmokra bontva tanuljuk meg a dallamot. Soroljuk fel. Sós on- nan kút. Ritmuslapot mutatunk fel: trti-ti-ti titi .ól amai énekünk: I - jön-nekatö-rö-kök. I . szállj el. Enekeljük szöveggel a kirakott dallamot. Keon- nan rék a- is lá ki - tesz vesz nek. egyre magasabbról indítva. Végül hallgassuk meg mai gyermekdalunk kórusfeldolgozását.re . A legmagasabb hang most a mi.Például a katicabogár..rú J §l. majd fordítva. hogy három hangon mozog.Tá. nek. Kodály Zoltán: Katalinka = 61 . vel. - Ka . Róla sr.gá1 . Kérdés:előfordult-e a dallamban eza ritmusképlet? Nem.hol jön_ nek a tö .dó.l l 19.bo.

l oo o ) o o o re o ooo oo o o l mi mi r€ re dó mi 13 re dó o re mi mi re re dó oo dó l l l Bújj. Feltótlenül keniljön saría az utolsó motíwm. Egyik gyerek körbejár. emelkedó majd ereszkedő alaphangokról.énekest" jelölje ki a tanító egy mondókával: 62 ! _ _ I . bújj. bújj. 1. mutatjuk. Lecke Bemelegítő gyakorlnt a múlt órai szerint Elénekeljük együtt. akozépső neve: re. énekeljünk minden motívumot szöveggel. leénekelni a hangok nevével..dó. kézjelekkei is" tudatosítunk. A tobbi három hangon mozog. Foglalkozzunk egy kicsit a dallammal.szek. kergetni kezdi a társát. motíwmonként a Katalinka. egyénileg..gvek. Az őra végénismóteljük meg a iátékot" ! t 21. Kendőt visz kezében. itt megyek játékot. kézjele: \§\_ l l Rakjuk ki elénekeljük a hangok nevével. majd szöveggel. ő a tűzvivő.Imhol jonnek a törökök". Aki megérezte atizet. Kirakjuk §*j_ f A és kakukktojást kihagyjuk a sorból. Ismételjük a Bújj. majd ugyanazt a hangok nevével. az . lok." szó . mutassuk a dallamrajzot. me. Végül ismét szöveggel énekeltessünk.l I l 20. tv{elylk motívum a kakukktojás? . _ rr Körbe állunk. l l E ket - gyet tőt szó szó - lok. és a gyermekek hátratett kezébe rakja.. aki a helyébe szeretne állni. A tanító a dallamkirakón egy dallamrészt ábrázol rá kell ismerni. Minden változást J. Lecke Bemelegítő gyakorlat: adó -re -mi -re -dó dallamképletetamá -mé -mi -mó -mú szőtagokra énekeljük. a legmagasahbat és a legmélyebbet ismerjuk. tü_ la- pá vi . har-rrra-dik-ra lá_ lok. sorra a motívumok dallamrajzát: énekeijük szöveggel. majd stafetaszerűen. szállj el című éneket.

J ce. Például. Jöj J--l - - nált baz - J I za nak.. ./ o Ismételjük a ma tanult mondókát..- Ré _ í.mi hangok segítségével.dor . Lentről felfele lépegető dallam. míg össze nem áll egy közösen szerzett dallammá Enekeink mindig kapcsolódtak a naptári eseményekhez.rl Jl Vad - li - il i I ba. mint nagyszüleink mondták. ritmikus szövegmondásban. ?. I Kést" ka ... nek.zsákban hozzák a meleget". F{a esZ Tanuljuk meg ezt az új mondókát.B betűkkel.neme. az utolsó lépéskicsit nagyobb: oj*J" .mi * re . vagy mindkettőt Az egy§zelTe teszi. Ezután már képesek lesznek egy röüd részt felismerni a dallamrajzról.lren ) i Jl .4.zsef nap nap - ján já]1 meg. . j F{a .n lroz je nek Jl . soronként tanuljuk meg az éneket. a legsikerultebb sorkapcsolatokat megismételjük az osztállyal.le- dek get.re dó . hogy észleljéka lehetőségek sokfeleségét. szél Zsák hoz ban majd Be. ritmikus szövegmondást ritmusjárással kapcsoljuk össze. Nincs több fá - zás. egy másik a B sort.dó -mi -mi -re -re .sá. Hallás után. jön _ nek. Utána néma éneklésmellett mutassák kezükkel a sorok dallamrajzát. Nézzük meg egy kicsit a naptárt.sza.. sor másfóle. Így próbáljunk ki minden sort. Staféta alakul. Tanuljunk most egy Sándor-napi köszöntőt: Sán Jó . Zenésítsük meg ezt a kis nrondőkát a dó ^ re .ki él.n J-] . és járásunk hasonlítson a kacsáéhoz (széttett talpakkal. J rrek. ru_C0. .rl a lag ne hal l n a i zi - a i ba! J nak! ja .megállapitjuk" hogy fafirvós hangszer. Ezt a kis dallamképletet rakjuk is ki a dallamkirakón. billegiünk). J 1esz J I J-l nak. Ho§ é. Hallgassuk meg. mi . . tenyerekkel.dó.kad meg..|-. bol- dog a . Egy csoport énekelje az A sorokat. Tapsolva a ritmust gyakoroljuk a szöveget . ós leénekelni azt: . Jelöljük a sortípusokat A . Próbáljuk meg újból. Figyeljék íneg az azonos sorokat: T.Sándor napján".nik a a tél. .dó -re / dó -dó -r€ -re -mi -mi -re / dó . 63 . hogyan jellemzi a zene a kacsa járásítt Prokof ev: Péterke és a farkas című meséjében. József Benedek. minden motíwmot más tanuló mond vagy tapsol. Sándor. Alkalmazzuk spontán módon erre a zenére a kacsajárást. A 3. első sor modelljeit mutassa be a tanító.Ujrahallgatás előtt bemutatjuk az oboa hangszer képét. hisz mindenki a tél végétvárja. milyen névnapok közelednek most.

kizöldül a rét. ezek ritmusával tudnánk a leginkább ábtázolni. színeket! Közben a III. langyos szellők fujdogálnak. kezünk lazán a combunkon pihen.rá - gom. tarka.Milyen színeket . L Ez a _ L l! Min _ t den ma- dár tár - sat vá - lasá. tétel): furulYaszót hallunh. Töltsetek ki egy fehér körocskét ilyen töröttvonalakkal. Kart. tiindértársaival. Helyezkedjetek el kényelmesen. Il. mit csinálnak..selymét a t -L Akkor a mai Órán külonleges kirándulást teszünk a zene segítségével.. .Ezzel a kellemes hangulatíal visszatérünk az osztáIyba. vi . egyenes háttal a széken. amit a tanító a hangzó zene mellett. A megolvadt hó megduzzasztja a vizeket. Így: . Amott a domboldalon fehér bárónylrttk ugrandoaruk. Ezután.észő kecskepásztort a hű kutYája mellett. Az irányított zenehallgatás a fantázia. - !_ barka már kitakarta". A fa alatt látjuk a hevei. behunf szemmel hallgassuk végig a II. tétel elsó zenei gondolatát.Vidáman táncoltak. tételt és a III. A szöveg atáblán van. és lassan elszundítunk.üsszahozzuk" a gyerekeket az osztályba. tételt végighallgathatjuk. A tavaszrÓl énekelhink." Leállítluk a zenét. beszélgessünk most egy kicsit erről az évszakról: miért fuaszt vizet atavaszi szél? Meleg.|l 22" Lecke zeneóra minde n mozzanataban a zenehallgatási élménymegvalósítását segíti. A simogató napfeny előcsalogatja a nigyeket. használjátok fgl az említett eleven l j -. Mi is leheveredünk a J'a arnyékába. nyugodt hangon mesél (Vvaidi: Tavasz.Pergő. Üdám táncot cikkcakkos.. csendben ülve. halkan.latttink a természet zöld ruhába öltözött. tóröttvonalakkal. báránykák ugrándoznak vidáman a réten.a..y tavaszi dé]előtt sétára indulunk a kózeli domboldall. és nzegjelenik a tavasz tündére. háromszor elénekeljük. Langyos .Sétálgatni. a Innen.Csodálato. Kezdjük a mai Órát egy szép népdallal.szellő cirógat. kecskék legelésznek. Ájmainkbatt ." nap meleg sttgarai sütnek le ránk. Ezen a napsütötte domboldalon egYetlen J'a áll. Célunk az irodalmi program és a zene összefiiggéseinek tudatosítása az életkornak megfelelő módszerekkel.láttatok" a vidám tánc közben? .Mit csittáltak a tiindérek? . vir'ágkoronájával magához hívogat. Mit szeretnek csinálni ilyenkor a gyerekek? . vi _ rá - gom.j r r r r r r ] 64 l l L . Mindenki beúnyja a szemét. Ós elképzeli.Elénk.. Ezt az eleven. lábainkat ne rakjuk keresztbe. játszadozni a szabadban. * Milyen zenére táncoltak? Lassú v(lg/ g/ors volt a tánc? . . eleven. és lassan kinyitjuk szemiinket. Lássuk. a belső látás igénybevétele révénvalósítja íneg az élmények elrnélyítését. eleven.. . megolvaszqák a hótakarót. a tanító bemutató énekléseután közösen kétszer.

l ] bársonyos. Egy másik korocskét lágy vonalakkal. ] .rű csa.térr - ként - . halk. A zenehallgatás alapja a Vivaldi által használt szonett volt: A tavasz. A két köröcske olyan.lo1 la ő 65 hű dél - vös for . minél kifejezőbben. 3.u Lukitt László szövege *-a Szónyi Erzsébet . közben kézjelekkelmutassukahangokat.cso. hol Nézz föl a a fák sű ott ü1 ott iil jel kor a a csíz. es . I . Virágos réten sugdosón lehelget a ííi. Enekeljük szöveggel is. tételt. . da i _ ta . pin8. melyet gyors. végül szöveg + kézjel. A dallamkirakón ezt a képletet rakjuk kt: mi . édes suttogással. Yillám és mennykő súlyos gráciával jelenti be sötét-libériásan.{.gó reg dal . lecke). Azelsőhangotmegadjaatanító: szó lszó-szó-lá-szó. ! I 23. Kivághatjuk és fulet. Lecke Bemelegítésképpenzümmögve énekeljük a Tavaszi szél című éneket. Az utolsó motíwmot a tanító mutassa be a hangok nevével. osztály. egy régebbentanult dal felelevenítésóvel. kézjellel. ügyeljünk a szavak elvá|asztására. Esik az esó (lásd 1.. az osztály felismeri. finom. Ezután az első két motíwmot énekeljük szövegg.rás ben. az említett. s hogy elcsitul az égzengés:madárdal hallik megint. Aéilyen" sz. vidáman köszönti őt az ujjongó madárdal.Lassú.i. valamint nyerget ragasztva neki (esetleg kézimunka órán!) egy szemüveget készíthetünk a kirándulás ernlékére. amely elvezetetí a fa alá? . S firrulyaszó csendül az álmokon túl a tündöklő tavaszban táncra kelnek a pásztorok és nimfák csapatostul. 1.nyö. az osztáIy énekelje szöveggel. benne zengő varázs van 4.gel. ját gon gyö.mi.nekeí {clttőíok? alatt meghallgatjuk még egyszer a II. Madarak l Egy szép amerikai népdalt tanulunk.goll ben éj jó - pity hiv - |yog ]aa par az ávíz. ma idézzúkaz atanyat érő tavaszi esőt.re - I _ J mi-re-dó-dó-dó. Énekeljük közösen és egyénileg is. I Nézd.lal. mint két szemüveglencse. MÚlt órán napfényes réteken jártunk. A tanító dúdolja. fény - á . é. 9. s a osermelyek a szeilő sóhajában frissülve futnak. amelyen keresztül l Megérkezett az új tavasz.a lomb és mély álomba bódul a kecskepásztor" hű kutyája meilett" l l 2. . látott színekkel toltsünk ki] Ezalatt a munka I l a tavaszt láttátok. eleven tempóban kell énekelni: J=. majd a hangok nevével. Ehhez a tánchoz viszonyítva milyen volt a dallant.

és tudatosítjuk. Péterke és a farkas .T J-] J-] J-] t r r r t t t t 24. ez szintén fafirvós hangszer. és keresztbetett kéztővel a zenére a kis madár repdesését utánozzuk" Ha az időnk lehetővé teszi. Ritmuskánon következik az aszlály két csoportja között is" L t L- osztály tanító .n J-] . Lecke Bemelegítő gyakorlat egy vidám kis dallamfordulat Weöres Sándor szövegére: r r r tt- Csil.ondásjellómezzen minden egyéni és közös produkciót. léIek lép a lajtorján.szép s"Óu. o J-l j-l J-] J-l . amely a kismadaratidézte.n . a tanító mindig egy motíwm téséssel utánozza őket. majd lefele lépegetve.-] J-l. MegbeszéljÜk" hogy mit észleltek. lá-szó fá re dó-dó-tló t- Énekeljuk legalább háromszor felfele lépő alaphangokról. Hallgassunk meg most egy zenei részletet. szállj el (19. Jl j) J .. Helyes tempó. A hangszer.a Újmadár: fuvola.r] J-] J-l J-] ]-] J-] J . ElŐször az osztály elkezdi.) Soronként megtanuijuk a dalt.. csacsog.r] ]-] J-] J-] J-] jl J-l . dó-re-mi-fá szó-szó-szó.n .Csattog. a fuvola volt.g.-J . ti mondjátok meg. amely egy kismadarat mutat be. pittyeg". tiszta éneklés. Még egyszer meghallgatjuk ezt a részletet. lecke) dallam ritmuskéPleteivel. r r .ibiri bojtorján. Ismételjük át a múlt Órán tanult éneket a madarakról. ritmuskánont játszhatunk a Katalinka. Milyen hangutánzó szavakkatr jellemzi az ének a madarak at? _ L- . milyen ez a kismadárl Prokofiev.-l J-l j-] .J o.tMelYik két kismadárrÓl énekeltünk? A csizról és a pintyről (Jó lenne képen is bemutatni őket. hogy ez a szigoru ismétlés a kánon.

(Megmutatjuk a képét.csattog és hív" szövegre: ll L ll l L Z) . bújj. lá. Most az utolsóból lett első pár tart kaput. a gyerekekre jellemző a szaladgálás. a fiatalokra jellemző. l L . hogy nehezebben mozognak. hú!") . ugrándozás. a taglait jellemző járással. L_ . Helyben szaladunk. majd hozzá egy gyerekcsoport is társui.mi / szÓ. A dallamfordulaíokat lálázva ónekeljük. ő7 .mi -re (. Vermesy Péter zenéje: Kot kot kot. I ll . Lecke Bemelegítő gyakorlat: a múlt órai ismétlése.dó .szó . Péterke és a farkas a nagytata (fagott). Utánozzuk ezt is! nagytatára és nagymamára jellemző. szó (Anyák napja hajnalára). ugrándozunk.. Próbáljuk most felidézni a családot.mi / szó .szó . Aki felismeri. vagy esetleg a sétálás szabadidőben.re .. re . ) ) ) ) t-- 25. ) ) . Ezt el is játszodjuk valamilyen ismert formában. Így. néha meggörbülve vagy túlságosan is mereven járnak. majd egy új formát tanulunk ismét: láncszeníen összefogózott sor első két gyermeke kaput tart.szó . ez a legmélyebb hangú fafirvós hangszer.l. Proko§ev. hogy a következő zenemű melyik családtagot varázsolja elénk.EsŐ. zóld ág dallamból. Másik példa: szó . A továbbiakban egy-egy jellemző dallamfordulatról fel kell ismerni az énekeket.mi . I tI l Ezután egy kis dallami kíséretet alkalmazhatunk ostinato formájábana.szó . A nehézkes. Tanuljunk egy Új éneket: Nagy titok .mi .. Az utolsó apró futólépesekkel áthúzza a sort a kapun.(. eső veregeti. Harmadik példa: szó .Szilágyi Domokos verse. Ez a szaladás a gyerekekre.)i dó dó_ dó j-l iJ dó Lll l it L ] ll l I t_ l . és folytatódik a játék. )' Ll .) Végezetül a zenére alkalmazhatjuk a nagytata járását..re mi .azBn kis kertet kerteltem című dallamból. mint az előbb.lá / szó -Já . merev mozgást a fagott ábrázolta.Nyitvavanaz aranykapu") .aBújj.. el is énekli. utánozzuk ezt is! Most megfigyeljrik. Első dallamunk az Orgona ága. esetleg botra támaszkodnak.l ] EXőször atanitő kisér. - A - . A szülőkre jellemző a sietős lépés.ha munkába mennek.lá. . póldául. Enekeljük a Madarak című éneket a tanult kísérettel.

vak.Kot-kotkot. Vak. mú. egy sort tapsolunk. J - J--l ma . az osáály énekli a hangok nevével. szo-rrro- ve .svarr mit'l rnond-Tad háti es . Mutassuk a kézjeleket is. vak.mi.redj. u . L l ll . mindegyik ütemet. be. X<ár.r-J J-.szó / lá .iáll r L hrrny A szöveget tapskísérettelis rttmizá|hatjuk. Változatos gyakorlás: egy sort mondunk.re . Hány hangon mozgott az első sor? Ismételjuk el. majd szöveggel: ooo o ! o o o re o o dó dó mi re mi dó mi re t i l l :- Az ügyesebb osztályok befejező dallamsort szerkeszthetnek másfele kombinációkból a . 68 r r r t .kár- Gá.r.küdj tá| hall. ne Mú. Melyik az ahárom hang? . paj . . rnek. leltem egy kukacot" szövegre.tem egy t l l t L Kár. in aa szal - sze - Ve- il l oo r-l Ave Szett.szó. mú. kirakjuk: D o o mi o l L dó re re dó nri o o re mi dó Most a tanitó más változatot rak ki.csip. Tanuljunk egy kedves mondókát róla is: Két kis J Szál.gá- gá. A szárnyasok kozril hiányzik a tyúkudvar fonöke.iuk már| le} . mutassuk a magasságokat három hangon. tse.Ezt a formát minél többen egyénileg is megpróbálhatják.csio" HáÖ-háp_háb' Mek" mek.le| né .szó .kot.szó .)a ösz kas J szál.. rem . majd fordítva.n .l a Csiu. Rakjuk ki három korong segítségével énekeljük. E .kem csakl rúi ki ijessz meg| ku ka- Kot_ kot.l J--l J-l be bete le e - sett.száL. tel - egy ku-ka-cot! Soroljuk fel.Dó .n tás. milyen állatokat utánoztunk? Szolmizáljuk ezt a részt szó kezdőhangból: szó . be.J ka - . mutatjuk.

de.rrej. Mindegyikük egy szakaszt mond.Ókívanságokkal. kapjon ürágkoszorut.szabad" válaszraénekszó mellett bevorrultatr<" A Tanuljuk rneg ezt az éneket. kosarat is vittek az adományoknak. J dej 26.. Nincsen az az árok.szabad-e pünkösdölni?". ) ) J Kisasszony rózsája kihajtott az úíra.ros .kösd nap . . . Mi Jól vall ma? meg. .nénk asz _ szo .tilí - kösd nap - ja ját Hol Ne nap ti_ lesz. . cittkus. friss éjszaka járok. Válasszunk pünkösdi királynőt. dej de-nej-de. látjátok.Pünkösdölő". ki.setek virágot e mái szép napon. ím. minden ütemre egy Mi Ka-to - vítll ma? nám. En kicsike vagyok.. .. Haj. hol J . .rálv.doz- ten Zuk pi. J kÖr csak jobbra forog. A J l.di - nap - ró Ja. . és a tanult dallamra kört alakítva ünnepélyesen vonuljanak be.majd egyre többen bekapcsoío dnak az éneklésbe is" Minden egYes dallamismétlés kozott röÜd versike hangzik el. Lecke mai Órán egy nagyon szép" régi népszokást elevenítünk fel. Meg. Szedje fel a menyasszony.pord A má. a. zsát. pord. amit át nem ugrok. hogy . A kor táncra perdril majd a következő dallamra: a A bevonulás lassú.nap lesz ne ti . utána ének. Hint. .ját. teglte koszorúbal 2. Minden báznál megkérdezték.. .tartsd Lo Pi - vad- ros pün - nak kan . Szavaim ?wlljátok.l .hoz- ta az Is Mi is rneg-hor. 10-12 éves lánykák jártak ünnepi *irábun házről-iázra. amely a pünkösd ünnepéhez kapcsolódik. bal láb mellé zár" Ezt a léPéstgYakoroljuk a tanító énekére. Virágkoszoru jelezte a pünkösdi királynét. lépés. negyed lépésekben: jobb lábbal kilépésjobbra. amit el8re kioszthatunk egy-egy lánykának.so-dik A pün-kös. a lábaim nag1/ok. ünnepélyes lépésekkel történik. En gyange morzsácskavaglok. Ej - ne de. cinkus fehér rulipáníos. .nyát. neve . 69 J . . .. ő vezes§e a sort.pün.

rózsaján termettem. Uj játékot tanulunk: Hajlik a meggyfa t ! Haj Nagy lik az a aí - mOggy fa. sze l lő ropo gtatj a. Tehát Kodály: Pünkösdölő. Piros pünkösd napján hajnalban születtem.asodion! Zab szaporodj ort. Zab szaporrldjon. Mos §a t !! ösz mind ket tőt. Nem anyától lettem. Kodály Zoltán Pünkösdölő című kórusműve. bal láb balra. l l 27 " Lecke. és utána megbeszéljük. Gyónge vessző vaglok. Gyónge vessző vagyok. f{g do gátj a. buza boh. búza bolrrosoCj on ! i l l 1 1 Felmegyiink a szőIődombra szőlővesszőt szedni. sebesen ismételgetik: L Ad Jon Is söt. 4. t I rl _] ll I Ezt követően hátul összefogózva balra forognak. i L Bemelegítésa Weöres Sándor-versre (Csiribiri).-_r 3. Szé í fujj a. ka. így haladnak Nincs más hátra. mint megtölteni a kosarat finom falatokkal. Megismételjük a múlt órai zenehallgatást. mindenfelé hajlok. utána ismét játsszuk el. amit erről a népszokásról megjegyeztünk. mindenfelé hajlok. Ben fo rog L I nyé ! 1 l ] lr 70 rL t r . Mint az veSZ szőt. l' !l Lépés:jobbláb a bal elé lép. Az őrabefejezéseként ismét zenehallgatás.

mek..szó.lá .nyek. vidám éneket tanulunk.[€. mek. lJ 71 t_J . Lecke A Csiribiri bojtorján kezdetíígyakorlatot egyre tágabb regiszterben gyakoroljuk. 2. Mics.é . -.szó . lá .4 lrej. mek.Körbe állunk" középen forog a menyecske. mek. Ugyanígy járunk ei az első motívummal. mek. Há. mek. 28. mek. mek. mek Két kraj cárja szegénynek. Ezután minden tanuló pálcikákból onállóan kirakja az első motívumot.tá . hej.ké re! : ] -r ] Mikor Micskére értek. mek. Vegül a tanító énekli is a hangok nevét. és így mutatja be azűj lépéseket: szó .. mek.ké . a dal végénvalakit választ. AzasztáIy majd hangoztatva megismétliszöveggel: . J Kifizetni nem tudták. {Jgyanígy járunk el az utolsó motíwmmal is.szó .. javítunk. Egy kocsmába betértek. Megbeszéljük a helyes megoldást.dó. A dallamfordulatok felismerésétkérjük a tanulóktól. a némán. mek. mek. Szorult rajtuk anadrág. akivel helyet cseréi. csak kézjelekkei bemutatott részek alapján: szó . mek. Egy tetszés szerinti énekkel fejezzük be a munkát.tá. Mind a három legénynek. Ritmizálás következik: néma éneklés+ taps. mek. A szöveget segítségtilatíhlára felíryuk: A mai Órán egy I I Há - rom sza - bó dul - tak ] ]l sze - gé. É ] J ] É J 3. mek. mek. mek. mek.benne forog kis menyecske". tnek.re .] .lJtánzással társítják ahangok neveit a motíwmmal.rom ült egy kecs . -. mek. mek.dó .ttti . mek: Lemosni az útiport. mek. Megittak egy icce bort. hej.

büszkén lépett népe elé. Fűzzúk be a ttit. kancellárok. huncut fickóknak. Ott nagl valt a sürges-forgás. lopással lett gazdag. aJándékot hoztak. Igaz ami igaz. tapintasa. külső vagy belső színétcsak az látja.' A palotában mindertki megijedt. Ígl ttutatkoztak be: 'Bergengóciából jatttink ide. Hallgassuk meg a befejező részt. aki igaz uton halad. a másodikra ménink.. a kelmét. A két szabólegény munkához latott. Lássuk. finálé). s. itj királyi köntös után sóvárgott. akik szinte pórul jártak. és öltögessünk nagyokat és aprókat. Rajzoljuk ki képzeletbeli krétával a rnintát" Vágluk ki az ollóval . nevüket is megváItoztatták. E meséből Ránki Dezső magyar zeneszerző operát írt a gyerekek számára. miniszterek. beflizzük a száiak közé a fonalat. Iopással keriiltek hivatalukb a. hogyan dolgozunk velük. ruhát próbálnak stb" Milyen eszközökkel dogoznak? . hogy l l l l I l l l l jól t l t_ l l l l t 72 l ! . A miniszterek felelmükben agyba-fobe dicsértéka csodaköntöst. munkáiát tisztességesen végzi.A király üdáman. ebből hallgatni is fogunk részleteket. A régi szabók a takácsmesterséget is kitanulták. vasaló.Gondtalan. melynek íöszereplői szintén szabólegények. Egy ruha sem tetszett azokból.szemfüles szabólegény megsokallta ezt a pazarlást. vidámak a szabólegények. Közösen. gőgös Pomádé kiráIy.szolgái hoztak..Szabnak. Dolgozzunk mi is énekszóra. tri. A Három szabólegények énekkel zárjuk az őrát. hiszen csalással keriilt a trónra. szabjunk. és mérjük le az anyagot. Hozzák meq a hírt. ÁIruhába öltóztek. mert ők csalással. és sorra mutassuk be. ha ő sem látja majd a csodakóntöst. . Kuncogva ruondták eglmásnak: 'Szőjük mi is a semmit. Most egy mesével ismerkedünk meg.Olló.. kérem. centiméteres. és aki hivatását. tehát tudtak szóni is. Nem tórődött a nép gondjaival. érdekelték. Előttünk egy szövőszék. Képzeljük magunk elé ezeket az eszközöket. Címe: A király új ruhája. A nap minden ót. vidám. Mit tudtok a szabómesterségről? Mit dolgoznak a szabólegények? . de egy gyermekhang leleplezte. Milyeneknek mutatja be a szabólegényeket az ének? .arra gondolt. Dolgozzunk mi is egyutt akét szabőlegénnyel. Ekkor jelentették neki a hírmondók. Vegyuk a eentiméterest. és egy szakaszt egyénileg is énekeltetünk. vegyünk gyűszűt. vidáman. Képzeljuk magunkat a takácsok és a miniszterek helyébe. és elhatározta. ruintaja. aki nem csalással. amelyeket .a késziilődtek. Nyógdécselve panaszolta. és csodaköntóst csak mi tudunk szabni szépen.A takácsok pihenni tértek. két . A palotához özönlött a nép a csodaköntös hírére. egy beszélgetést.áty nevenapjat. szabunk. nézzékmeg ők előszór a csodakelmét.Ezután hallgassuk meg ugyanezt a jelenetet Ránki operájában (Ruhapróba duett). és a bordával lehúzzuk" Mint láttuk. és rögtönöznlnk egy jelenetet. LIg1l danött. " Haligassuk meg a mesének ezt a tész|etét(IL felvonás.' " Zenebal|gatás: I. Csak a király volt szomoru.a reszketve iértek vissza.újában más-más ruhában pompázott. részlet (Dani és Béni duettle). varrunk. a harmadikra befiizünk. Á kancellarok csak nagy nehezen akartak elmenni. hog1. próbabábu. varrnak. és nemsokát. cérna. hogy mi lesz. ugy intlultak Pomádiába szerencsét próbálni.' Boldog és elégedett volt a király: 'Végre meglesz az iirunepi köntös. ruert nincs ruhája. varrjunk. zenére: szőjünk. Az őra végénmegbeszéljük a mese tanulságát. mi történt tovább? . hogy kénytelen lesz ágybatt maradni. előrckiildi a kancellárt és a minisztereket. a kir. milyen a színe. a király álmatlanul forgolódott ágyában. hogy két takácslegény érkezett. csak a cifra kantdsak megleckézteti a kirátyt. Az előbb megtanult dallam eisó szakaszára ritmikusan szövünk.Hajdcnában Seholnincs országban uralkodott a hiu. Dani és Béni.Soronként ismételgetve tanuljuk.

Most .Mind a hat- nak a . . Játsszuk is el: körbe állunk.) Többször is eljátszodjuk a játékot.íi . 3. a kör egyik irányba elindul. . a- lá nyo a . -.niln. . Most egy vidám magyffi népdalt tanulunk. (Mondják a nevét.. jó napot! . bújj.szjk.ba. Tanuljunk egy újabb népi játékot. Szövegét felírluk atáblára. sütik már a rántott békát. tapsoljuk. .Mert igen megszerettiik a legki^sebb lányat. bum.vá|aszol Danikáné * Mit keriilik. Birő Marcsa Relién . bum. bum. . bunr. Recefice bum. .| l. .. Sü-tik nrár a rán-tott bé-kát. Ismételjük most mindhárom verss zakán.rany far - ka le - gyen. Zl _ l1re. A dal végénpárbeszéd van: kivril lévő kéró ellenkező irányba Kérő(k): . a körön lépeget. Vi-rá-gék-nál ég a vi-lág. . Puskás Gábor késón futott. . .ru - nyát ba. "D .szo . óg a világ. -l Nem Bí bor vi .. Ab- ba pe- dig hat 1ó le- gyerr. Olvassuk le őket: ritmizáljuk. Kakasbaka. Lecke Enekeljük a Három szabólegények című éneket végig a mek-mek-mek szőtaggal. . . Ezután dallamlapokról két betűkottával leírt képletet mutatunk be. zimezum. . mely a leánykéréstmutatja be: -| . majd nevezzük meg a dalt.íany hitt - tó né1 kül. Da a - -nl rany ká . A kör közepén áll Danikáné. Neki csak a fule jutott. fardulják az én házam tájékát? .. . . Vrágéknál Zimezum. Refrén odakapott.Fehér liliomszál. Békacombot ropogtatott.s.né 1á ko.Bújj. most bár - sony - vi - szik ba.Récerucafogadja . itt megyek.ce bum. Re l3 - ce . énekeljük a hangck nevével. . 2.l -| 29.

rrl. majd válaszolni is.szó . Krcsi vagyok én.szó .pot kí_ vá. liliom és rózsa. l }á szó jó-na-pot kí.na- mi d l szó pot kí. Ismételjük meg egyenként a köszöntéseket a hangok nevével is| Próbáljunk meg egyebet is kérdezni ezeken a hangokon.mi) Az f 1 A közelgó anyák napjára tanuljunk egy szép éneket: at pl- láng. melyre táncolni is lehet: -! t l I Ki cSl va - g.Pistának" (lit .szön 1. Anyácska! Ezután egy vidám népdalt tanulunk. Majd megnövök én. kettő h 74 L r . A végénkérdezzük meg. Két lépésbalra. yagy kettőre Férjhez megyek én.vá . Táncolni is fogunk: a hangsúlyra kilépünk. tulipán.n w J-] szó J rni - szó nok! J.vá- JJ lá l a I l 1 l_ nrí szó nok! asztáIy minden köszöntést ismételjen meg. Nefelejcs.1l jöt ttink. is- lán g1 ro l ] 1 l Kó .lá) . a válasz lefele zár! Például: . Esztendóre.szó .na.nokl . l Esz_ ten _ dő - l l vagy ket - tö nagy - lány szek én1 l. A kérdós felfele ível.Hogy hívnak? (mi . milyen hangokon énekeltünk? . I 2.i i 30. l- 2. is pi- láng. Lecke '[anuljunk ujabb. Mind csak azt dalolja: légy boldog. r l f I jobbra: ez a csárdás lépése. J sző .ok én. zenés köszöntőket: l.Lá .l szó lá -Ió mi. van a- nyák nap Ja. a hangsúlytalanra zárunk..r] Iá nri J 1á Jó )J .

. :utk. melyben egy refréndallam más dallamokkal váltakozik. Lecke -l .úly - fi. . I Már tap . . . 32. A refrént együtt. osztálynak Egy. . ne fér . ispiláng Virágéknál ég a vllág Tavaszi szél Madarak Három szabólegények stb. mely tulajdonképpen olyan körtánc.nré. .dolt ma - gá ba' .D Ispiláng. . .szer egy ki .be. Egyszer egy királyfi. mit gon - dolt nra ga ha - lra ha. A kÖzelgő évzárőra való tekintettel a következő víg ballada dramatizá!ását ajánljuk a II.! l t .jul bá sotr junk. aP ! Máf tap Ugy ú . . Refréndallamnak megtanuljuk a Már tapsoljunk című gyermekdait: . .kez - ke-be be. .tat gad fúj junk.sol - junk. uj úti -ra ví nó. az interludiumokat egy-egy tanuló vagy csoport énekli Ismóteljtik át ebben a formában a következő dalokat: .l Ez az 3tr. junk. . mit 75 gorr . Lecke Óra a szabadban is megtartható" Forrnája a rondó. alakítsuk ki a rondó formát. ra ví - gad juttk Ha már jól tudjuk.. - nat sze.

. hozzám jössz-e vagl sem?..En vagyok az.. ..... szegeny kocsislegén1l. Jó estét.."" Meg kérte kéretni gazdag bíró trányát. . sze gény kocsislegény. hogy én itt leüljek. l i t' . jó estét. hozzám.Nem kellesz. Hanem azért jöttem.. elmegyek. hogy én itt leüljek. hogy én itt leüljek". szegény kocsislegény. Ülion le mináIunk hófehér padkára!.I)e nem azért jöttem. .st!. Hanem azért jöttem.Jó estét.. _jó estét. gazdag bíró lánya!." . . jó estét.....Jó estét. * EIme glek. "[hn a szomszédunkban kosárkötő lánya. jó estét. Van már nékem egl más. .Nem meglek^ nem megyek. fenyes kiralyúrfi!.Jó estét.. gazdag híró lánya.". jó estét... nem kellesz.... kösárkötő lánya.... jó estét. ...... .... hozzám ^jössz-e vaqy sem?. ... F-eI kéne öhözni királyi ruhába.. fényes ktráIyurfi..De nem azért jöttem.. . I{anem azért jóttem.Jó estét.. fényes királyildi!....l t Fel kéne óltözni kacsisi ruhába. gazdag bíró lánya!. kosárkatő lánya. . .Jó estét..Elmeglek. 76 r r r r r r .. kosárkaű lánya!. hogy én itt leüljek. jó estét.... nem firegyek. Ütian le minálunk zóld selyeru diványra!.. üljön a lócáru..Jó estét. .. ." . hozzám jössz-e vdlg/ sem?. Kerüljön a házbcl.. fényes kiráIyfufi. jó estét.jössz-e vagy setn?...Jó estét. Van már nékem egl más.De nem azért jöttem. csókoljuk meg egmá. elme glek. szegény kocsislegény!... Üjan le mináhmk hólehér padkára!... ) l í{anern azért jóttem.-Nem megyek. r r r r r r r r t.. szegény kocsislegétly".De nem azért jöttem. Egyszer eg kiráffi mit gondolt magába.. nem más.. Meg kéne keresni gazdag bíró lányát...

melynek néhányszereplőjével már találkoztunk. amint meglátta a kacsát. a jelenetet. és átmászik a fára. A farkas minél inkább vergődik.L ll l lI 33. . lerepült hozzá. A helyzet a következő: egyik ágon lapul a macska.* l t l A történet egy szép reggel kezdődik. Lecke Ezen az órán végre megismerjük a Péterke és afarkas cimű mesét. Meglelenik nagyapó.Micsoda nradár vagy te. A madárka. - péter mindent lát a kerítésen át. és a farkast ünnepélyes menettel az állatkertbe viszik.. A nyitott kiskapun boldogan totyogott a tó fele a kiskacsa. haragszik. a kismadár. . A macska és a kismadár mozgását mármáskor mese folytatódik. a fuvola (kismadár) és az oboa (kacsa) előadásában. annál inkább szorul a hurok. és a madár elrepült. Hallgassuk még ezt a helyzetjelentést. sóvár szemekkel figyeli öket. hogy még úszni sern tudsz?" . a cica.. a kacsa. ismételjük most is.Yigyázz|" kiáltotta. ő pedig leengedi a hurkot az ordasra. hogy Péterke kiment a rétre. jó messze tóle a farkas kerulgeti a fát. Hallgassuk meg ezt a részletet. Kire Ómiékeztek? _.. hogy nnég repülni sern tudsz?" A kacsa azt felelte.. hogy repdessen a farkas orra könil. a macska is felmászik a fára. kötelet hoz" hurkot köt. Megkéri a kismadarat.Es betottyant a tóba. -t- l lr ' . Péterke. de nem ijed meg. amikor Péterke kisétál a rétre. A mesét Szergej Prokodev zenésítettemeg" Emlékeztek rá.. . _ a ! Végül megjelennek a vadászok. a nagyapó. * . hiszen jöhet a farkas. hogy minden szereplót egy-egy hangszer képviselt. A I l l A farkastól mindenki megijed.Micsoda rnadár vagy te. kiket ismertek ibl a díszes menetben! ! I t 7] a - . Hallgassuk meg a befejezó részt is. ti mondjátok el. Játszodjuk el három tanulóval ezt is utánoztuk. l l Péter észrevette a fiiben a macskát" ahogy a kismadár után lopakodott. a kismadár a másikon. Hallgassuk meg ezt a részt is.

..óldág Egy. gyors óneklés testzajok.ugy Egyenletcs járás. l Helyes tempó.. szederin J. Egyenlentes liiktetés. ...és fatárgyakhangjának i Cscin.-.. ! Xiiofon i mondása mérciiitésre i csóka i i i (F) Kapuzár.""".ó[."."-..j bg. i zenei elcmek I Készségfejlesztés Játék SzemléItetés i Zenehallgatás Z.!]É9. triángulumvagy i i i más ritmushangszerrcl ! i .ip. zsupp Hinta. ..."-."-. kett . osztály Sor. i i i i i s. j Egyenletes liiktetés. gyiírií i Aki nem lép egyszerre i Borsót f ztem Egyenletes lriktetés Az egyenLetes ltiktetés a szívdobogás tudatosításával Tá ritmusszóval B jj. .slgk+$_eil .kié.:. itopom.lr-l r] r] I rl r-l rl .járás..."-" ""r. ringatás i fémkanalak i Fakanalak j Rfirsnáng_ Áá""OOtak..._0l_q4 Egymás hangjának (F) Lassír. : tíszta éneklés. i Egyenletes taps..-.t eiiér.Ip.. i (F) EI zene i attato : : Ctá"ri.. kcizéper s hanger lzg_v:ggtql!4l .lg11t4l1Q 9_zavar<kgl.". . mérsékelt..T. z.ó i Kanuzáró ! tilny:u. mérsékelt tempó. i i .".i.i*. egységes : " ."-" : l Negyed.. nyolcadpár i el készítése ".-. három Zsipp. kozéper s hanger li_o_r_Ép_g1_0l b?lgeó l.""" " " " "-"-.--.. . i Fém. .egéhez i :^ . i imondása imozdulatoka iszerek i A szívdobogás. i i iátók ! : Rajz: Ken- (FiM.l_qgy_ge.. 4 i Kicsi ingó bingó i Cscin..lopomaszlt i MálnaUokor.á-eitcr.b. i Triangulum társitása a dallamokhoz (F) i . i Az ovodában tanuit dalok.. i i i Az ismert mondókák ritmikus i Csíp. i .óiásá : i Á aái"i. i R t*urr"nekar i Kalapács i EI zene: i Népdalok u.áiéffi.l""". i A dalok játéka i Metronom egyenletes járás. ". feiismerése.. +. . palinta C..járással.... i tapssal.. gyu". koppantás. zenentíívek j :|1. ..ó 6i .."-". " iiói.TANME}{ETJAVASLAT I. koppantás. (F)]afentiefkombinálása i taps i l i cscin..._o_+4_0lr4_\ *É. cscin.ép i.i.9_ .Éi... i szor.. nral-L'-. . i oszrol . jái. i Sz i l pásztor Kióp- En kis kertet kerteltem p. csíp...k.l rl r-l rl t . g. egyenietes i dalok i i ltlktetés utánzásakopogással. 1. bujj."---.?!1?.i Dalok.----"---.".---_.--l I r_l T r.

. .-. ". bí]jj.. megszólaltatása i (F) Kapuzáró " " . i A ti-ti-ti-ti Ti-Ti-Tá motír.ik.. ".tffi..-. - - .-J [..."l.. nyolcadpár tudatosítása Tá-ti-tj ritmusszarzakkal Tá-Tá-ti-ti_Tá motír.-.umok alapj án (F) Beszélgetésszó-mi hangokkal -l Biljj... rnag. : ... Eg a gyertya. : A -.arnag (ismétlés) Jtitll ltt"4qir és felelettípusok ci.. ég i A ti_ti-ti-ti Tá-Tá i motivum i A negyed óíékLísztinet i el készítése """". .ili rnagas-mély viszony tórbeli Utánz i mozdulatok " r. ég (3-a. " .. szótj (ismétlés) Gyg. lánc Ág. nragas-mél5l lrangok i A --. . Á. : A negyedszrinct .'". síp. Kifejez óneklés csopotlosan ós cgyénileg ieg : " l Es u gyer$a.." Ritmushang- HulI a pelyhes felrér hó Eg a gyertya._r4qió_) A sz|inet felismerése A szó-nál magasabb hang érzékeléseés ábrázcllása kitér i Korjáték mozdulattal ..i."óii""á"ri felismeróse felismerése szerek i Fehérliliom i száI : i i r.. kcir ki játszik (F) Biljj.?. b. .".r"-"". brizarnag Hull a pelyhes (ismétlés) 9?.q+s]4pry Adventi koszoru vagy (F) A fuiulya i vagy a síp A motíwrnok hangoztatása """.ffi. in.l Szólj. Stiss fel..-"--"".. medve Mag.-".áng"itáiaru.sszehangoiása (hosszri.gr.. .----"-. "".?.űz.*---. i i j i . A motívum tudatosítása" "" : A Tá-Tá ti-ti-Tá ismétlése. ág Kcir. trianguium) . i*upp (ir*éiió. ..- i karácsonvi ! énekek g feny ág. .i A 1á hang el készítóse _(i{plqyi. ..um megs zó laltatás a ri tmus s zav akkal l Lánc. rovid) Ludasjáték i bpl_eju i Ritmuslapok Képek Korongok (F) Bartók: Medvetárri: .. nap! Szólj.ffig.-J lLJ lJ lr**] lr* l Lánc. ég (ismétlés) Á *..". síp."s9..ll i |rr _J 1ll lr. Ág.lánc i "| .-...J. ..q. . bítjj zctld ág E. mag. . szólj (ismétlés) Eg a gyertya. ryq lÉq &Ézielp9l Dalok felismerése kezd ritmus. 911...+?. illetve dal lammotír. . " """ ". - - .". ."-..9l9F. . Mag.t!.. . csenRitmuskígyil ". ". ._F A kórdésI1angismétlés Bitjj. brijj.rrm --i.".---- Éilk. l(llejezo enel(ies (cseng . A negyed.. Pálcikák Ritmus- kártyák Adventi koszorii Ritmuslap fii.".." " ". ... szerek - Ritniushang- i i Tá-ti-ti Tá-Támotíurm _il ri!+Hhe'te.... ."""".:. .-. nagykarácsony (F) Eg a gyeríya. - .|?) érzékeltetése ".... ág (isrnétlés) i [ffi:::-usképletck Kérdés-f'elelet Fezjp_lgts i ábrázoLása i Pálcikák i Ritniuslapok j Tárgyak ll1lgulul: Zripp.: Kiskarácsony.l. medve ".

...umok gyelqll4 ? A egyenletes liiktetés és a ritmus egymáshoz . 19. anghatás kiilonboz 1 -óiir"-ók ritmusá"áÉ és .. csíp. i A szo-Iá-szo dallamforclulat i éneklésekózjeleki" 1.i. A sz -sz -lá-szó-mi Fehér liliomszái (ismétlós) i..-. Dirmeg dormog yelg yilzp. kazetta " ".. motílumok i. i Ritmusvisszi hang . .g. a i Tekeredik a dallarnok azonosítása o. K.---. es (ismétlés) t (|) _q9Ló1 _{9zl9p..--.. cscin.glgls_p} Lemez. . A motílumok gyakorlása (F) Ritmusvisszhang Az egyenletes lr. Rilffi._U_g1 Gyertek lányok ligetre Erd mellett nern jó iakni Á motívumok dallamának azonosítása Eneklés kézjeLr Visszl.-_.-.etzese I{a én cica volrrék i A ritmus felismerése ..]lq_4qr?tl! v!sq7hqg. l i Korongok -. i kis kacsa hang tudatosítása.es szerint .. I iA 1á i Kortéfa Olvasás ritmislapokró1..-.. csóka(ismétlés) Cscin. ...". biljj.-..1 /1 T1 ...Kcirtéfa Tekeredik a kigyó A negyedértékíí szi.l."--..-.-.-..". nap! (ismétlés) i gsit az. i.-..Siiss fel... i Ritmuslapok Napkorongocskák Bartók: Gyerrrrekek: nek . Visszhangjáték Dallamkirakó (F) Vivaldi: Tavasz zenekar- hegedií i Hová mégy te kis nyulacska? i Mit játsszunk lányok? A szó-szó-sz -szo sz Iá-sz motír.". i A dallammotívumok tudatosítása.""""....._..-..-.i..i e dallamlbrduiatok éneklése mi dallamfordulatok i kézjelekriil Csíp.inet A 1á hang el készitése 18.... i PiOi*oi"..--. nap! Korongok ráió"nór.--..-. """.o{qlá!_ IJíljj.___. gyur (ismétlés) i A szó-lá-sz -mi ábrázalása j a Oa]Pm $puspak_barg_9 a!ás..iktetés és a dallanr kapcsolása Daiiamkártyák Tetsz. felismerése.. .. Tánclépések (lass ) " l Hus._tmy_ . "*Á..".*..--. kiemelése i i énekiéssel .".f-1 r].-.bffi. ."". fbrulya l tgiice szívem i Ismétlés A szó-lá-szó sza-Iá-szo.ly"?...??yp_kkgl i i Medvetáncoli tatás Cvéá"i"i": dalom Veress Zoltán: Lgum-}3urgurn Nyulacska kólus_ (F) Benedek n... EI zene: Tavaszi ónekek : (F) Motívumok képzóse alá-szo*:.. j Kis kacsa flirdik i Sriss fe1..-1 rn L-L .-"--. medve (ismétlés) i Enek]és dobkísérettel i Tánclépések az énekre i A mondóka ritmizálása i ritmushangszerekkel _|.óiió._\+lgp_|.u A lá hang feiismerése az ismert dallammotí vumokban... metailofon... i lurdlK i : ábrázolása .-... ..l.aá .

..1 :. szerek Ritmushang. [. : ..I.I..----". :: i."".r"ta.. ÉiOr*"Ó'."...'.i Kodály.1.-..I.I.1. 25._"".J. Ir|rI.".-. : j szomoru és i vidárn . i 27.I. 3tlés) i lrangsrilytaianltildetós szerek Ritnrushang- .oiké#éá i.."-""_. A dallamforduiatok irányának az : anyárol i Versek :: képe : Báb (nyuszi) i ..."-""-. ala]<ítása Zeng ábécé *: i .."..I.ji. i trombita .e"éÉ"li.. ó. Háry : János ráii"rimonnotát. i Az egyóni és a csoportos éneklés váltakozása jelzése Ismétlés |. h9"1g]_?. i i Az eI ad...----.-".. i A hangaiiir.. l.-. .."..._-". L L 1..... Ir |. i i i Virágkoszodr -"..

íiásá i iii[ uáléÉ A dallamsorok ritmusának i mozdulalokkal azonosítása. " . . Mozdulat rcigttinzése a . ! e..umok éneklésekézjelr 1. A motív. zórej..g Zenehallgatás l. zoldág (ismétlés) Anyám.kié. l Palcikat Ritrnushangszerek . szó-lá-mi.í. 1á-szó- i ifi. Bartók: Gyermekcknek Fehór 1iliomszál A rnotívum kirakása...i motívum Zaj.Oi ^. i. l+p_{_o s itgle. iités. baba. ii i la-Iatl-tl-u-tt :: i ii -..t9 . . " . Játékos mozdulatok rcigtonzése a I-Iintázás ... .. _ .. . " . L..-. . utánzás i szerek A dalok játéka (ismétlés) fa. me mátka i A ti-ti ti-ti_Tá-Tá i motír." Bartók: Játék (kórusmií) Ritmushang".. Gyertek haza ludaim (ism." Kortófa Siiss fel nap! (ismétlés) Eg a gyertya.. ritmuskirakó kérjelr 1. édesanyám Tente. .) En kis kerlek kertelem Mondóka. kenderzsupp (ismétlés) 9lrr. tente . . Bá.TANMET{ETJAVASLAT II. zene tudatos megktilonbtiztetése . bítfi. lejegyzése Ti. ^..]?_ zenemíivek zenei elemek Egyenietes liiktetés. . Kavics. ." Csip. L..?9. ii i Tá-Táti-ti-Tá i4pmpg . t. .tí""* A négyértélaj sztinet i A dalla-. ..i Ritmushangtonzés. i I Tírgyi zajok felismerése. .irm ttiktjrisméttóse . t.ikorkép szerkesáése. Á. ]l L'[ L_i t_i t_| t_| t! t ! t l L t L l I l I r-l .. L- Zsipp-zsupp. gyerekek Fehér liiiom szál (ismétlés) Gyertek lányok ligetre l É".. RitmusimpravizáIás: a Tá-Tá ti-ti-Tá képlet egy A dalok játéka i Betiíkotta(ismétlés)i lapok Mozdulatrog. járás. fém.zli]}gl{g. . ""9.z-".. _ _ _ .i. a mondóka ritmizálása i Egyenletes i mozgások i i taps.q"lcgtl valamely hangjának ismétlése Mondóka: Mese._rll_eilÉilesza-iá-iió mi-szó.. gyertck.umok kiemelése isnrert i ritmusképlct ismétlésel dulokból..z. . felismerésrik dalla- mokból. cstin.1y. . csóka Cs n. . " . . csíp. ég (ismétlés) Mondóka: Gyertek.. ". megszólaltatásuk: i A szó-mi motívum i énekléskózielr l.. Két kis kakas árás.... cserép stb..iveg. írása Improvizálás: A motílum nÉl_q9t91. beftíkottáról. .io-iá:iio-..ajz ábtázolása Tá i i A kórus i Ritmizálás (a szrinct jelzése) A szó-lá-szó-mi. Ritmushang- . gyíir Bítjj.} . altatása i i Ritmushangszerek -?9j9!.tóÉ. lámi-szó motívumok A zongora Ábrázolás mozdulatokkal j ". . - l i i i j i i j ! .téáói. ..-u""qq. Mii<rokozmoSZ i Tiikorkép :*[ .e-!1 i A motír. .. egyenletes j Készségfejlesztés Játék szemlélteté. osztály SorS--Z9.

megfordítása Tá-Tá ti-ti-Tá-ra Dallamvonal ábrázolása kézj elr i Dallamkirakó Lemez Vivaldi..3"..os énekles ifuonuozmckar ifutmu hang.Tzíinato) i:tlffiffi.uum azonosítása. nui á r. Ritmizálás.: t"ápó jelleg i Két kis madár i Ritmuskár.kárryák Egyéni és csopol.ii . daI ritmusa. a szél utánzása harrggal megszólítása.vihar l i :(]smétles) i i i jáiafiri.g iiiréiF.:Adiótcir -a :utánzása iöÍ'":#__ i##. iH. szerek etókészitese ' sszebasonliLása (mer ii!éssel) | és 'LByenletesjánis ritmus kjjárásá | irirmu. t-áii.i--. i jeienetek i feny ág.'*babák iénekek i 13."Ja.yhdaéhilnó Sándor: Száncseng Vers: We<jres (ismétlés)if. i Hanglemez i Lltazás szánon i A dallam ritmusának i A vers 1tiktetésének érzókeltetése i tjtésekkel.rói . - i l i szerek i módosítása i ábrázolása iAlovasszán iVers lpmóti.i Elment a i l Áiiómoru és vidám imadarka ityat iuonaóta: Ecc.]:l"og.umok :RJEDusLeleíoD :futrnushang- i j i (mór rités.. ritmuslej egyzés.L!. ié] . kopogással" i i i csajkovsztij:Adiótorcí (ismétlósj i i I i i iimprovizáltmozgással i i : r ! r 1|.lillii."oo-ereszked iAdallamvonaltérbeii i utanzása: i Képek i (mozduiat.l íl lt l.fejlesáése i iKarácsonyi jkoszoru.i i Anyám.i''-'.nagykarácsony Mennvbijl az angyal stb i ég.i.il.'T::** i SzoÁorír-r.ii i édesanyám édesanyám (ismétlés) t 4l : . i ii.isnok i Jrjn a kocsi ijii.i. a dal iités. hikcjrkíséret Az esíJcseppek.! !mozgásának ibuvagyképe.lxl1*.lafán (népdal) Daliamképek i (nepoat) és i 1 szolgálatában i Dallamok felismerése ritmusuk i ii. rajz) i dallamvonalak kijárása i csiligeióssei. "sorry.i----l'Á iéíarlékii :.::r:i"..i ialakítása. _ i i i i "ár.: i Ritnruskisérct :rurrnuiúiércr iiEgyénió csoportos én.- I Méz. sii. l Karácsonyi énekek (ismétlésj ig u gy"rtya._"ll.i méz"méz iTicsakesa k.i. T'avasz ._:jelleg i kezd dailamfordulataik alapján ! tl 33ln:íli.*áai.' iii ulJz'u i i sztjnettel iPárbeszéd iffií:í. Kiskará. taps ai.Ti.megvalósítása rr.ii.idám "ra. osztinató) i i ntnruskísérettel ritmuskísérettel i Improvizáció: ismert ritmus. iii: i igYertYák . Esik az es Kis kacsa fiirdik (F) I lt ll ll ll ll ll ll ll l! ll Ir ll A Tá-ti-ti Tá-Tá motí.tf i i :.pecc iHutténekiésatartalom ifelismerése.'.ifufrT. Ismen l I i i Egycnlercs tijheLés dallammotíl.

^"tt*aa. i j i lff ..1 . ii "..es. bíijj.lá.. I iHinta-palinta(ismétlés)i lt..__--+^ : ' i szerek itt) . imegYek idó-r"-*i.rllil-Parlrllc.. *.. ii M::.::"n' i kószont i i ..é..___l." l "á"*.^.1l?::1az e ao-ra-irírnotílum tepe.rór_ h. kézjele i . i tísztaintonálása i i jelenetek a dal : 1 -1-. raismerése i . kiizos : i produkció).-.. Dallarnvonal i iábrázolásaháromhangmagasság_ iDallamkirakó i3:5":_ igal Ritmizálás iPóterkc i : i : l.aaohangtudatosításaa iAszó_ i *"ne*".. 3*|::5:lU. éneklései i fordulatok kiemelése." il.". dallamfordulatainak i Retmustelefon i i : ritmuslaPok.il]i i i f"1"l".áuo.. A el készítése dó-re-mi-szó i megzenósítése a mi-re:gó.ák. rajzzali ábrázolásuk a dallamkirakón.ijl". ... li Á dallamvonal térbeli áb.A imotívumokéneklésekézjelrl i i Á..SZ t lí.l iEl.i i i egYetnuam jj.!.g "io[e.kÁung*in* i* l I-tdlIP."g. itt i llallamkirakó l Á i"1rá"g t"aáffiilád..-k iNépzenei i felvétel a egyszcffe l i. ifelismerésijkadallamban ! IUll Jrravr v i harrgot<o..e es i t t"t*enítese. : - i : :bemutatása rcpUt* i ianu]t ! i dallamokban ai i i i .. ii (ismétlés)li Á áo rrárg gv"i. és ugráIás tudatosítása rogtonzése iilfi.I lI t-l rl -l .-.Óiia.... napján i lása..ffiW Reg<ilés ^'i.. A szó-dó . i :}::}:f3p..n!9T_q_qpql (ismétlés) volnék A i. ".ffi..]ii'xi B r"pur.:j.. l Á á'ó.soportban.j."".rázt:Iása.ffi.rlé. i sá"áo."fi..-*i 1 Áá"gót-uoi átto i ..s dó-mi-szó irj ónekhez "fi.. d6-1a-sza7 szó-nri-dó i i i sorárÓ1 Katalinka.il.. i re : .! klarinétképei farkas ."t .l?i9:..fi"gii.^_" i*T.^1. (improvizáció. ."oíté.k.g.aelca Klannet hangszlne (r ) oeluKoltaror._. lIdllBJ1 lr lt " i----'-o--i i (titemenként) j i peter}. . biljj. A kiarinéthangszíne(F) i bet kottálól.r"*-ái ábrázolásamozgással..Adó-re-mi-szó i : dallamvonal ábrázolása ! . iauutoténeklésekézjelr1.iiiei. itt megyek ) eirjj.' oga.enem l. i.-1_1 !-^^l-r-:^1-X1 i*^^.Jillvllvul i Ha én cica ii*"i"i"Í."_rlp.)-' -' "g...--Lj ..^^_ i:":"H:::-"?"" megelevení. i.J.."o-nrl-JÍ -.te4"m." ! iAregrllés iRegosngirjfP: . i i i6"- iiíu'ruiiá"g i_ahegedií. il9:li:_.--i cselekménY- i ..". száíIj el i..

..i Eneklés bet kottáról" : dallamfelisrrerés : : I t... --..i.._l 'lavaszi sz._. --:. A kirá-ly j rulrája (ig. Madarak ....\Á i É.. . i aaajátéka -:. .Fii..---l_.--....t"ii"* (isnrétlés) Madarak (ismótlés) Fehór 1iliomszá1 (ismétlés) i: :_.!) 1 A szó-lá-szó-nri Danikáné 1ányát / mi-re.'--..-.l Irányított zenehallgatás L._" 1 i dallami osáinátó kíséret i Szép.".L..IL téte1 színekkel..._.. (fu_oolp) .' : i Dallamkirakó.____.".. ..---- Jai....__ készstig i Utánzó i rnozgások.. dallamfbrdulatok ábrázolása a i A dalok |... ..l........["... -. Kíséret hangutánzó szavakkal...'. Improvii i zálás befejezií sorok i szerkesztése... i prinkosdi A szokás megelevenítése.._. . : A szabójeilegzetes rnozdulatai mesterség Mese: .. 21. péterke és a kismadár - a ...-. bírjj.á.-." dó motír..enére : Grafikai álrrázolás" Vivaidi: Tavasz . i i Piinkosdol : Mi van ma? i Gi) Ezt szeretcm iHajtit<ameggyfa A piinkosdolés népszokása...l. árasrt i Mérsékelten...-.______.eKa..glp_tg.. . metallofrrn.'. i -.. l szo-|á-sz6 i Két kis kakas (mondóka) i 26.. zenóben g. hangok gyakorlása A dó-re-mi-szó-lá üiá"ia... - " viaa*..... "ygryl$kt!. A dó-re-mi ! fordulatok kiemelése Képzeletbeli : kiránduiás a : z. zilld ii i A dó-re-mi i képl"tet ismétléseés i kapcsolása lag ({pcqt0 .._. kifejez éneklés. - "..farkas i Ritmuskánon . dó dallamfordulatok Virágéknál ég a világ ismétlése .|... Á daliamcímek képi ábrázoIása i ._... szállj el (ismétlés)i ismétlése.." Prokofiev: farkas _nagyapó péterke és a g._.""j..n"rmok Katalinka...A király iij ruhája RilkiGiilgy.É..lépésben i és gyorsan.. -. ..---.. i királyné i választása ..éI vizet .. i Egyéni elíjadói .. _..iáit"..ilr". i A dallam ábrázcrlása. fuvola PiÓÉog*o.. --..ii...atnerjkai népdal i Fchér litiomszal (islnétlés) A szó-lá-szó-mi / mi-re- i Szoveges énekléskézjelekkel.ijj..

: és csoportos j énekiés Egyéni i Rondó: ktjri jatet i ii i Rajzok i i Népdalok Sz<iveg-dallam-mozgás i A szerepek lehet ségeinek :: i Dramatizáiás i Jelz koszttii Utánzás: cica" i Hanglemez. A lá-szó-mi-szo l lá-mi il i Dallamkirakó iRitmushangiszerek : : Népdal 31. i i iALrangsrilyos: i i hangsulytalan lijktetés i .30. dallam-képletek. Martapsoijunk . i kismadár stb.. : idallam-képletek.nin.i Kérdés-felelet a megadott liiktetés i Ismétlés megadottliiktetés Ismétlés /mi-lá-szó iérzékeltetésehangszerekkel ..Anépdalról. i Daicsokor osszeállítása. Virágéknál ég a világ Ispilán_e. i Kópek . ispiláng Cifi-a palota szo. régi :^r. i i Ismétlés i Tudatos ::l zenehallgatás Prokofiev: farkas Féterke és a l a iatetot megelevenítése i Ismétlés |l|.I ll rlrlÉ| lIl|'?| ]llf r--l r ?-| f| r| |- .a 32. 33. A rondó i kiaiakításu írj és Egyszer egy királyfi Proko{ev: Péterke és a mondókák fotma iaatot<uót.

osáály 36 31 38 39 40 4| 43 44 45 46 46 48 49 lecke 2. lecke 16.lecke 22. trecke 5. lecke 3. lecke 26. lecke 29.1 5l 51 55 I . lecke 7. lecke II. lecke 31. lecke l9.|ecke 25. lecke 6. lecke 8. lecke 9" 12 13 l4 15 16 18 l7 I9 20 2. lecke 30. lecke 20. lecke 9. F 12. .. lecke 14. lecke 13. lecke 24. lecke 4. lecke 7. lecke 4.Iecke 3. lecke 8. lecke 6. lecke 14. lecke 17. lecke 21..lecke 28. lecke 1. lecke 15.E I" TARTALOMJEGYZEK osztály 2.1 22 23 75 26 28 29 3i JJ 32 34 35 2] . lecke 10. lecke 13. lecke + Á 5 6 8 10 11 H H H lecke 10" lecke 1 1" lecke 12. lecke 8. lecke 32. lecke 5.\ecke 23. lecke 18.

lecke 18. lecke 31. }eeke 56 57 t= 59 60 61 L- 62 {)2 L: 22" lecke 64 65 23. lecke 26. lecke 33. lecke 29.75 r r r __] 77 78 82 l LI l L I i i I L. iecke 16. lecke 66 67 27.Iecke 28. lecke 17.\ecke 25. lecke 32. t5. IL osztály 69 70 71. lecke 19" lecke 20" lecke 2 [. lecke Tanmenetj avaslat. l3 14 75 .L. I I l t . I. lecke 30. osztály Tanmenetj avaslat. lecke 24.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->