t t t

]

p6ntn* Év*
Tt|Mill 6YoN6YI

KI5g clí|lbilN

L,

E

I
I I l_
l

ENEK-|ÁENE
,%nr7á, ,//*rhr4z,

/

áó

2

cc"t/áQ

q

I I l_
l_ l_ l_ l_
l_
l_-

A
/

bel Kiadó

I

Fórika

Éva

Kiss

Jolán

Tomai Gyöngyi

!

l

1

ENEK_ZET{E
I-II. osztály

) ) )
-4

Kézikonyv tanítók és tanítójelöltek számára

/

kolozsvár

l

a

Minisztériuma támogatta A könyv megielenését a Magyar Köztársaság Oktatási

szerkesztette

László BakkÁron

Bodtóterv Bóné lldikó Bíralta

Dr SzenikIlona

Harmadik kiadás

az Kézirat gy aná*3 00 p él dányb an sokszorosította Er dé ly i Tank ónyv t an á c s

r r r
í

Kedves Tanítók és Diákok!
Kész ének-zene orák,,receptes könyvét" tartják kezükben. Zenei nevelésünk alaplainál tátongó űrt szeretnénk betöitenl veie. Alkaltnazása megkonnyiti a tarrító munkáját ós szinesebbé teszi az {-II clsztályos gvermekek iskolai életét.I(próbált óramodellek ezek. melyekből nemcsak tapasztalt tanítók, hanem tanítójelöltek is eredményesen dolgoztak már. A bennük foglalt anyag feld,o|gozza az érvényben levő tantervet, de lehetóség szerint körkörösen bővíti azt. Rtiteges felépítése lehetóvé teszi. hogy a mindenkori osztály képességeih ez l,gazitva alk:almazzák. A zenei nevelésnek már ma el kell foglalnia rnéltó helyét, mert a jövő iskolájában a szernélyiség formálásának egyik leghatékonyabb eszkozelesz, Mivel járulhazzá e cél eléréséhez a kézikönyv? ez - Interaktív munkára épült óramodelleket ad, melyek a gyermek érzelmi kultúráját alakítják,

t, t,

r r t r t t t L t r t L t
lj
l_
L,.

- A tantárgyak kozotti szerves kapcsolódás (irodalom, környezetismeret, rajz, mozgáskultírra) természetesen illesztik a gyermek világát megelevenítő dalok, mondókák" játékok, versek, zerreművek közé. - A zenei anyag a naptári évet hűen követi, és az ünnepekre külön is használható mílsorokatajánl (Betlehemes, Anyák napja. pünkösdölő, az ábécéürutepe, évzáro stb.). * Zenehallgatási anyaga a lehetősógek ezutáni bőwlósére is számítva * többfele módonkozelíti a gyermekeket a zenéhez, ",komoly" - A hangszerek játékos ismertetése, mozgás, pantomím. tánc alkalmazása, rajz, dramatizálás, nreditáció mind-mind eszköz minderre. KÍváryuk. hogy minden tanító és gyernrek minél több élnrénnyel gazdagodjon e rnunka által. Köszönjük, hogy felhasználjákI
A szerzők

f

antáziá1 át,

ps

zi ch o mo to riku s ké sz

s ég

e

it

fej

1

esztik.

jé. Szeptember.ben tapssal. tehát a kiolvasót. A tolvajok körüljáí. A legügyesebb kiszámolj a ajátékhoz a I t L l_ A szőlőpásztor leül és elbóbiskol. egy másik a bírót. melyet ha végrehajt.Mennyit? .ludt a r L L pa Van ke - zé - ben. Soroljatok Őszi -őrizni tón a szőlőskerteket. középerős hangerővel. A többiek lesznek a tolvajok. Gyakoroljuk: kísérjükegyenletes kopo gással. Hangla ezüstösen cseng. visszakaPj Ütóhangszerrel). kiiégzésrezümmögés (m).Mit loptál? Szőlőt.Hol van? . paj 4ás. A tanító mutasson be néPdalokat gyÜmÖlcsÖketl óvodában tanult énekek ismétlése. A Ismételjük a. gyűl-het tél-re az e-rő! a kiszámolót. L Mál-na bo-kor sze-de-rin.lőt nnII Tanuljuk meg Kiolvasóval válasszunk egy szőlőpásztort és egy bírót. ker-ge. a.pl. Sztiretig Róla szól a mai énekünk: Lopom.Nenl mondom meg. Lopam. A szőlőpásztort csősznek is hívják. melyet fempálcikával Ütrink. zsinóron fugg.lopom a szőlőt r r L L Lopon1.ba mind.tőzz ! Meg is vafl a ker-ge-tő.látékot A kiolvasót a tinító kísérjetriangulummal (vagy más játék kozben hangszert bemutatjuk: acélbó1 készült háromszog. vallatóra fogla óket: * . tij-ra meg-jött már az ősz. le-szá-ra-dott sor. éneklésközben rá.Egy kosárral" . sorra -- a a zátrogát. r Együtt énekelve soronként megtanuijuk az éneket. lopom a sző .ják. A bíró itéli meg a büntetést. gye-re. ÉnekeljunÉ őszről. Lecke belégzésorron keresztül. szövegmondássai Óra végénismételjtik az új éneket. vaí 1ap fe . Ezt többször ismételjük. Ezért zálogot kell adnia.ráÜtÖgetnek I vállára. r A tanulók páronként szembefordulva mondják a szólőpásztoft. .: DÓ jó a dió. A pásztor igyekszik elfogni egy tolvajt. egységes L L L 4 I . L- Légzőgyakorlat: Lz az Rövid beszélgetJs az őszről. Ha van már elég tettes. Mindenki kedveli a szőlót.t2. helybenj árással. érthető.

Szél. hu Tanuljuk meg együtt. egy ütést a ba|kézzel. Leülünk. . minek a hangját hallotta. csak az ujjbeggyel érintik a padot. megvan a következő hunyó. Ügyeljünk arra.do gál - ja. llllll l l *kalapácsütéssel kísériatanító amondókát l_ l_ l_ l_ megkapja a kalapácsot. Ha sikerül. Igy. és kopog|unk hozzá egyenletesen. Felnrlat: IJtoljára a tanító ismétli a mondókát és metronómütéssel kíséri.. miközben körbejárunk.zsát kis ker .gyorsan. Palt4nuláq: A múlt órán Hová? Bemutató éneklés: a szőlőhegyen voltunk. gyenletes lüktetést. Egyutt éneklünk ismét.tel iil. milyen tárgy hangát ismeritek fel? Kipp. az ügyesebb gyerekek egyedtil is éneklik a dalt. Mál-na ba-kor sze-de-rin t<opogás. a másik pedig a jobb oldalán szólal meg. hog. találd ki. Egyre többen kapcsolódnak az óneklésbe. mely kattanással jelzi az . mignem a tanító nélkül is menni fog. mozditható súly található. halkan.F I l_ I I l_ 3" Lecke Légzőgyakorlat: belégzés. és egyenletes tapsolással kísérjüka dalt. szél fuj . Valaki kiszámolja a csőszt. Számtáblája is van.kilégzés. a skálaközepén: Játék Hunyót választunk (kiszámoljuk).. ki vag. egyet a jobbal. Kipróbálhatjuk a mondókát ismételve a metronóm szerint: lassan..ne túl hangosan| -. A . l l I l t t t t t t t t t t Enekeljük a Lopom" lopom a sző|őt című éneket. jobb láb váltva. hogy egyenletesen lépkedjünk az alvő csősz körül! Figyeljétek meg. Valaki HrmnSPXrLTEN. ha az egylk ütés a test bal. A hunyó ki kell hogy találja. kopp. Jó. Néhány példa után az osztá|y utánozza az esőcseppeket: egyenletesen.tet - tem. és egyenletesen kopog vele. -re (négy számolás). Felváltva.sz. (A tanító tükörben végzi!) Dobbantással is kísérhetjük az éneket . Beállítjuk a kis számokhoz: LASSAN ver. ez elott egy kis. bal láb.ró .ok.tet zsa . Mondjuk. vállemelés nélkUl (két számolás) . miközben a fenti mondókát mondja. az asztalt.. kopogok. ma egy másik szép helyre visz minket az ének En Ba - ker . mérsékelten.Bemutatja a metronóniö! Rugós szerkezet. a nagy számok előtt: GYORSAN. egyutt a múlt órán tanult mondókát: Málnabokor szederin.. tem.hti"-nál leguggolunk. és eljátszuk a játékot. E- SO" e- §o ge - ti. majd irányt vá|taztatvajárunk tovább..

Lecke Légzőgyakorlat: belégzésorron keresztül (két számolás). a III. femkanalakat.zsa . hogy csak gondolatban (némán) énekelünk.csi in. aszélfujását. Játék Kiszámolóval hunyót t t Ki . Mondjuk együtt a múlt órán tanult mondókát. egprtthangzó szólamokat. hogy íigyelje és mondja meg.. Használhatunk pl.le- mü . majd gyorsan. bazsarózsat ijltettem.le da1 - lal.ld egy ügyesebb tanuló.bim Majd fel .a virágok között". Énekeljük arÉn kis kertet kerteltem címúéneket egyenletesen lépkedve. a II.szél fífidogálja. hú! lllll - dobbantássatr" Egyre erősebben. metronóm). Igy: t t lllllllllllllll taps" lllli{l dobbantás: l l l / ílui koppantás: Improvizálás: A szólamok bármilyen sorrendben beléphetnek. és ceruzával kopogjunkhozzáegyenletesen" Így: Kipp-kopp kopogok r t llll r választunk.Gyakorlat: Alkalmazzuk rendre mind a három kíséretmódot En kis kertet kerteltem. Rendre szólalnak meg. Folytathatjuk a gyakorlást úgy.gó . tapssal. csopotr pedig dobbant. csoport kopog (most már lehet ceruzával). ezzel megadja a tempót (ütőhangszerek. L L * tapskísérettel. Fordítsuk meg. illll llll Széí. halkulni fog. Eső. Feladat: A tanulók mondják a mondókát lassan. hangosabban hallatszott. az esőt. ma. Először irányítsa a tanító.keltahaj-nal - gó. Enekeljük ismét együtt az új éneket. kisérlük sorra halk kopogással.bin A . majd dobbantással. Feladat: Ritmuszenekarral gyakorolhatjuk a rendre belépő. A bemutató ének legyen halk. Feladata. tapsol. bó! Fü. r t t 4. és kísérjemindhárom csoport egysrerre. egyenként követik egymást. eső veregeti.ludj ró. majd fakanalakat. l i l -puhakop_ogással. EnekeljUnk csoportonként. A tanitő kísérje. egy karmester irányítása szerint v§eáfiéiik é§yszerre vagy rendre elhallgatva. t t t t t . melyik tárgy hanglával kísérjük a mondókát. Így: t t Egl kis l kertet kerteltem l l l -kopogás+taps+dobbantás. kilégzésrefujjunk (fí). mérsékelttempóban. Az X. Utánozzuk az ültetést. Daltanulás: Kedvenc babátokat vagy a macit altatjuk el a Kicsi ingó-bingó című dalocskával.

kip .kop _]_ l l l l Kopogjunkmostugyanigyaceruzáva|. egyenletes lüktetését.iad rög.TÁ . van az a . csön. Ezt hallottuk: l{ l _]_ ] Dib . Ná . és melyikhez a triangulum (vagy femkanalak). és járjunk korbe egyenletesen lépkedve ÚiaUU játék következik: Csön. kilégzésre utánozzuk a szelet. ka-to-ná-trak az va-ló. Jl_ l_ l_ ]_ ]_ l r-!_ llll Most tapsoljunk egyenletesen.. l Csön . gyirú című játékkal.Csön. Az osztó mozdulatát kísérjea tanítő. ní.csön. majd egy ügyesebb gyermek triangulummal vagy femkanalakkal (egyenletes lüktetés).kop. A hunyónak meg kell találnia. és közben mondjuk. Enekeljük a Kicsi ingó-bingó című éneket. . Itt csö - itt pö - ki! I I . nem kap ré - test es - té - re. a megfelelő kísérettel.szer - re. A gyerekek tenyeniket összetbgva korbe ülnek. Kezdjük a Csön. gyu . melyik példához illik a fakanál-kíséret (kipp-kopp). ringassuk ababát.)I Enekeljük együtt. dib .rany e . Játsszuk el! Válasszunk egy osztót és egy hunyót (kiolvasóval). -j -] -l *l . Ismételjük az altatót.TÁ .énekeljékegyénileg.dáb. Enekeljük újból. Lépegessünk A . ha közeledik a célhoz. csön. Az osztály emlékezetből ismételje.ki neln lép egy . gyűní -. A gyerekek segíthetnek.rÁ. A bemutató éneklést kísérhetitriangulum. csön. erősítik. ujjainkkal üssük a padon a szívdobogást. halkítják az éneklést ha a kereső távolodik. Az osztő valakinek a tenyerébe rejti a gyunít.-J . TÁ egyenletesen: . 5. itt add §ű gyű - rű.dáb Kip . . Az osztómozdulatok 1egyenek minél egyenletesebbek. gyűru. Figyeljük a babával egyutt a szívünk dobogását.trű. Feladnt: Válasszák ki. Lecke Légzőgyakorlat: Belégzós ofron keresztül.züst rög. Mert a ré-tes i-gen jO.

ri . Elfáradtunk" rnegéheztünk Mit fózött ma édesanya? Hallgassátok csak meg! tt- r L Bor Fap Jó1 főz . Az Egyutt énekelve tanuljuk meg ezt a dalocskát. megcsíPik csóka. Te kis legény. három. Utánozzuk a főzést. az oszíály kiseqe e5*errletes tapsolássatr. négy. PaPrtkázást" ujj ainkat is rnegnyalhatjuk" LL taPs. kavarást. sót meg-sóz-tam. Befejezésui enekeljtik el mindkét éneket. Lecke r Légzőgyakorlatok. csiP. kettő.lárással.káz .tam.áes. Így gyakoroljuk az egyenletes luktetést. Játsszuk el a Lopom. hovct mégy? Nem meglek én messzire. r t t 6. Csak a falu végirc.r/"-re egymás kézfejét. kettő. hároln.r Énekeljük most együtt helyberr. kopogás ceruzával.tcm.. lopom a szőlőt című játékot. és válasszunk csőszt és bírót egy ű mondókával: t t Egy. Enekeljék egyénileg ugynígy.és a dallam luktetésére egyénletesen mozgaíják le-fel a kezüket. t t A kiszámolás egyenletes negyed értékekben történjék. állnak. egymás felé csapkodnak t t t t .egyenletes helybenjárással. Hangkép"és:a |aza állejtós elsajátításáért énekeljük néhány hang terjedelmében a kÖvetkezó gyakorlatot: t m--------a Ismételjük a múlt órán tanult dalocskát! Aki nem lép egyszerre . Így: Egt. t1 1atet következzék: CsíP. majd üsse a szívdobogást. Többször ismételve a 1átékot megtanuljuk a kiszámolót is. csoportonként más-más kísérettel: szívdobogás. Az énekléssel egyuti a játékot is Uemutatjuk: a gyerekek egymással szemben A. sózást. négy llllstb.

A játék gyakorlásaközben . bújj. I I Csíp. világosan tagolva a mozdulatot. hangszeres előadásban (például xilofonon) a megtanult dalocskát és e5 másik játék dallamát is: Bújj. ez nem az itemezés mozdulatai Mérőütéssel enekeljuk végig az éneket.ke. ú l l í a d .ka .tom i -l / l Ttúkok ül.ja - tok rai ta Rai - ta. Nvit- va van az l l -l ra l : l_ a) a .nrám. balról ierulgetve őket. Feladat: Bemutathatjuk élő.1atek menete.pu.ranjy. egy ti értékrelefele. zöld ág. le-ve. var csó júcs . Vak üsip. búi . tiszta éneklésre és az egyenletes járásra. { iigr.lra. Akinél a végénlezárják a kaput. íaj - ta. kinyujtott ujjal ütunk a padra.J j -l -1 TÁ TÁ TÁ TÁ / .lscs - ke. szintén kaputartó lesz.re . a másrk ti értékrefelfele mozdul a kan Yigyázat.rét.l 4 két gyermek felemelt kézzel kaput áIlít. a tobbi átbújik alatta.eljünk aszép.l Enekeljűk az első négy ütemet TÁ ríttlusszóval. bújj.asz- §zony ké . nek o raj -l l l l A I .ti sze. a sza - kadt paj Ben - nra macs -. Ko. Nenr ad . ka.Ez egy kapuzó játék: =- a BúJJ. ka. zöld ag. Végezzünk a TÁ értekekre mérőütóst: merevebb aisókarral. jobbról.

szavakra énekelttink hosszú (o-da. zsupp-hoz hasonlóan. tupij FigyeltissÜÉ mbg. kicsi. balra. Minél több gyerekkel végeztessük egyénileg is a kétfele gyakorlatot. Ré-gi dun-na. Nagyobb és kisebb kenderzsuppok képéből kirakhatjuk a táblán ennek a sornak a ritmusképét §AGY NAGY. tehát úgy tapsolunk. t t t 10 t t t . r t Zsipp. ahol a különbséget észlelték(kender). F{asonlítassuk ösze. a másik osoport végezző méróütést vagy üsse az ujjaival a padon a szívdobogást. A mérőütéshez hasonlóan a TA értékre lendüljenek a karok jobbra is és balra is. ahogyan énekelünk (minden szőtagra egy utér. Az első_. egyforma volt-e a két kíséret. Az első csoport tapsolja mindig a rövidebb. pa . míg a nyolcad értékekre(ti-ti) csak jobbra.der z§upp.ta. hog' a dallam első felében hosszabb értékeket.ta. rövidebb hangokra. jobbra. a második a hosszabb hangokat. Ismételjtik a két utolsó motíwmot. tapsoljuk el egyutt íuból a dal ritmusát. Cseréljenek srerepei. Játsszuk el a Csíp. vagy csak balra: I Hin . közben énekeljünk is. kenderzsupp. ki- dob-juk! Az énektanulást kísérjemindjárt a dallam ritmusának a tapsolása is. ír ány itás n élkül. csóka című játékot. zsupp. raj-ta).to-na. a rapsojiug mp$ e d{lam ltmqqát. Tudatosan figyelve a hosszabb. illetve rovid órtékeket (nem adhatom.Kiemelve a dallam első felét: Zsipp. azvtán v é gezzék m a gu kra. Még egy dalocskánk kezdődik a Zsipp.lin . kis ka.ta + +. végezze a két csoport egyszerre is. kender zsupp *nevezzékmegazta szót. míg a tanító ritmushangszeren üsse az egyenletes ltiktetést.) €. € Gyakoroljuk csoportolóan is. Gyakoroltassuk ezt két csoportra osztva az osztáI3lt. csíp. Új dalunk a Zsipp. kicsi.míg a második felében leginkább röüdebb értékekettapsoltunk. hogy neve zzék meg. A bemutató énekléstkövesse a kenderzsupp képének bemutatása (nagy és kis levágott kenderkötegek). -^ TA értékidőtartama alatt. Énekeltessük a dalt páronként is.L 7" Lecke L r L L L L trsmételjuk a múlt órai bemelegítőt. Ezután az osztály énekelje és r t tapsolja. A tanitő elŐször vez eth eti a j átékot. és kérjük. le-fel mazgatva kezünket egy mérőütéshez hasonlóan. NAGY). Tanuljuk meg azt isl r Hin . Ha már jÓl megy. tyukok ülnek). zsupp.lin- ta. Zsupp.cqoport üsse a dallam ritmusát (tapsolja vagy koPoga ceruzávai). ken . U-gorj a Ti - szá - ba! t t L|tánozzuk ahintánatást összefogott kezekkel. Ha meg a- úk. milyen szótagokra. pa.

üssük hozzá a szívdobogást.na vol. a ti-ti értéketkét gyerek összefogózva ábrázol1a.TÁ . palinta. egy másik válaszol. Cér. Nézzünk most ki az ablakon" Képzeljük el az őszi fenyóerdőt.sam. Gyakorlat: Olvassuk le egyutt az élőképről a ritmusképletet. és tapsoljuk a ritmusát. lánc.Lánc. Lecke J J Han gképzés: A dó -re -mi -re -dó dallamfordulatot. a szél fujja. Rakjuk ki élőképben is a tanulókból. A.tart.ri - ká - nak lárr - ca l l l l l l { I tanító énekelje: egyenletes szívdobogást. For-dul-jon ki Ma. hogy a hosszabb értéket.az egyenletes szívdobogás értékét TA-val neveztük meg" A rövidebb hangokat ti-ti ritmusszavakkal nevezzük meg. esz.Enekeljük kérdés-felelet formában: osztály-tanuló. Légzőgyakorlatok. illetve egy tanulÓ kérdez.lánc.rÁ ti.ha az egyéni énekeltetésta tanulók fenyőággal kezükben. ringató mozdulatokkal végeznék. Bemutató éneklés: l l l l l l ] ] J Lánc. vagy fordítva. Tudjuk.. eszterlánc" kezdőmotívumot. szél . Befejezésképpen egy tanuló az osztállyal szembeállva üsse fakanalakkal az egyenletes lüktetést. Emeljük ki a . Tehát egy TA = ti{i.ci cer ila. eszterlánc. dallamot. Hinta. lyem vol - ka-ri-ka.fir - vás - ban meg. lengeti az ágakat.ter.ri - ka. Kérdés-feleletre tagolva tanítsuk meg a dalt az osztáiynak.Forduljon ki lvíarika" motíwmra a megnevezett gyerek kifordulva kapcsolódik vissza a körbe. Ismerős-e a kezdő ritmusképlet? Igen Nevezzétek meg: TÁ . Zsipp. Csere. Ismételjük. tapsoljuk a ritmusát is. 1l i -] J . Utánozzuk a fenyóág ringatózását a szélfi-rvásban.T'Á. az m hangzőra és az utolsó hangon (dó) nyissunk |aza állkapocsejtéssel az cí nangzóra. Kezdjük rij játékkal az őrát: I-ánc. Figyeljük meg. és üssük a padon az ujjainkkal az lrasz . . hogy egy szívdobogásra (TÁ-ra) két ti szótagot (ti-ti) mondunk.gas- §arn. Ma . esz. a TÁ éfiéket egy tanuló jelenti. a másik éneklés közben tapsolja a dal ritmusát. eszterlánc. zsupp.Ja fel a teUtaia ritmusjelekkel. lánc.ti-ti . és tapsolja a dallam ritmusát. A tanító ir. L egyenletes tépésekkel körbejárunk Enekeljük együtt.nál Hogy a to - boá rin . fokozatosan emelkedő kezdőhangokból énekeljük csukott szájjal. Szép lenne..lán . Játsszuk is el: és énekelünk. Milyen dalokban fordult mégelő? Lánc.na. Az osztály egy csoportja játsszon. Hol fordultak elő rovid hangértékek? (Eszter). az osztály énekel. Így: rÁ . lánc.ter- lánc.tl TÁ Mondjuk és tapsoljuk egyutt ezt a ritmuskópletet. Énekeljük a.8.

sőt egyéni _ggyqzet{e mindlieiiőt. A Bújj.szik? Csak egy kis - r t_ látty lri átty zik" Kör. eszterlánc. §eladat: Egylk csoport tapsolja az első képletet. A tanító úgy irányithat a kezével.lik e a veSZ - SO. L- Egy tanuló kezdje el. eszterlánc és I(ör.TÁ .ti-ti . Két motíwm van tehát. szik a ka- to na. lánc. csoportokkal.TA . kör. ját - szik? Min - den ját szik. Mindenki ellenórizheti munkáj át. A tanító tapsolja a TÁ . Foiytassuk az órát egy feladattal.ti-ti . zöld ág kapuzó űj válíozatával: kettesével egymás mögött kapukat alakitanak. sorba hívogatja társait. lánc. utánozza a Tanuljunk meg egy játékba-hívogatőt. A párok előre állnak és kaput alakítanak. Hol hallottátok a . Rakjuk ki a tapadótáblára. mi utánozható még az Őszitermészetből? (levelek hullása. kör" ját . A múlt órán utánoztuk a szelet.TÁ ritmust. hogy az összecsukott ujjait az utolsó előtti hangnáI (re) kinyitja. Leclre Légzőgyakorlatok. Sző. ritmushangszerekkel. Bemelegítés. nyissuk laza állkapocsejtéssel már az utolsó előtti hangnáI (re-dó). a másik csoport a másodikat. bújj. dó*re-mi-re-dó kéPletet énekeljük m hangzóra.TA.t9.rrai ó?ári éá a ritriiusi? Lánc. Nevezzétek meg ritmusszavakkal: TA . Zárlukjátékkal az őrát. száj mozgását. Egy tanuló kirakja a ritmusjeleket b páicikák (gyufaszálak) segítségével tapadótáblára. eső). t Mert meg - úk 1o- va 1 l Tapsoljuk az első motívumot. r r r I = t] 12 ! f . Ismételjük kopogás megszólaltatásban is. ezzel kezdhetitek ezután a körlátékokat: a r r t t- Kör. Rakturk ki ezt a ritmusképletet. az ágak hajladozását. olvassuk és tapsoljuk ki őket rendre. Tapsolják + tap§ kombinációban is. kör ki játszik?. a gyermekek isrnételjék tapssal ós ritmusszavakkal. Több hangmagasságon inditva. Íme egy ének az esőról: L- r L- r E-sikaz Haj . Játsszuk most el a múlt órán tanult játékot: Lánc. míg mindenki bekapcsolódik a korbe. A bújást a hátulsó pár indítla.

val. lJ . Egyenletes lépésekkelkörbejárunk.ti-ti TÁ .nan is ki * vesz - tesz - lek. Rat<juk ki ezt is pálcikákból. A tanító énekelje szöveggel az új dalt.ná .maszd meg ol . amelyben előfordul: Rakjuk ki a ritmusképleteket a mágneses táblán. kor : Esik az eső Fe- hér li . Ismerjék fel a tanító tapsolása alapján a tanult ritmusokat. Tanuljunk €gy új játékot: TA . a Szólaltassuk rneg triangulummal (vagy más eszközzel) ezt a képletet.rul - kaz - zél Játszodjuk el körben is. Ke .té-nyé-bemeg is tÖ. szólj.sülmeg is mo. egyenletes járás mellett énekeljük.sa- va. egy gyerek a kör közepén végzi a mozdulatokat. u. és nevezzék meg a dailamot.li . Gyakoroljuk még.gorj a Du . F'eladat: Enekelje az osztály furulyakisérettel a dalt. és tapsoljuk ki a ritmusát. lek. Hangoztassuk rendre mindhárom képletet. Szólj.nan a-lá is ki tesz vesz - lek. kísérjehalkan ütőhangszeren az egyenletes lüktetéssel. Tapsoljuk most a dallam ritmusát.rÁ - TA rÁ :Lánc. Meg is fe.om . és keressék meg a ritmuskártyáját. Folytassuk gyakorlattal.szál. Kör. Dalcsokorral kezdjtik az őrát. és írjuk fel a táblára a többi mellé.ti+i . a jiték kezdőmotíwmát énekeljük gondolatban (belső hallást fejlesztve). szóljl For . síp.TA .ba. akinek a .10.lad rany-pál-cá . Lecke Isméteijtik a rnúlt órai bemeXegítést.tÁ. eszterlánc. síp.TÁ . Koq kör. vagy élőképben Írjuk is fbl jelekkel. Szólj. Esik az eső.be On. Felndat: Szólaljon meg éiő előadásban furulyán vagy fufuvolán a Szólj. lek.lánc. két a- tá..lánc. Ismételje ugyanígy az osztály. azzal cserél helyet. amíg megtanulja (utánzás módszerével).la- ki-nek kö. Lánc. az első tnotívum végéntaps helyett széttárjuk kezünket.kötényébe" törulközik.da . Feladat: A tanító vagy egy ügyes tanuló hangoztasson egy-egy ritmusképletet.ró viz . Nevezzék meg ritmusszavakkal: tr-ti-ti-ti .rék On ..

ros al . síp.Egagyertya. Enekeljük és tapsoijuk a ritmusát. ö-reg Tél . Megbeszéljük immar. ) l A bemelegítés a megszokott dallammotívummal hangutánzó gyakorlattal történj ék.re- tet Ki ne a. Errnek az írásjele: Enekeljük gondolatban.a - pó.. Ismételjük a Szólj. vagyrs egy TA értékűszünet. Tél.ban Pi.gyo. Feladat: A ritmuskíséreteta tanuló is végezheti. ked. A szünetre széttár.ink- bőI a szl. hogy az t ujjainkat a szánk elé tesszük.ró.TÁ . hang nélkül a dallamot.lnk. \ Befejezésként gyujtsunk meg egy adventi koszorun 1-2 gyer§át és énekeljünk el egy\adventi éneket: Eg a gyertya. szólj) tudatosítsuk ritmusszavakkal is.) l l 11.nra. síp.TÁ . Jöij el hoz.hér Joji Bl. hogy mindegyik Enekeljük a dallamot a szöveg helyett ezekkel a ritmusszavakkal.luk a kezünket. háp -. t f min- den jó.nek hang-ia száll. triangulum ritmuskísérettel. Olvassák ki a jeleket ritmusszavakkal. - háp - háp .kod. ég: \ dallamsorban ugyanez a ritmus szerepelt.va pely - hes fe . télapóról. mo. szájmozgással. Yan zsá. mert a dallamban egy koppantásnyi csend volt. a l_ Fusson a sötét. Vezessük rá a tanulókat.(szun).gy ritmuslapot a megtanult ének dallamának ritmusával. kísérjükegyenletes koppantással. Ked-ves. az elsö motívum végénszéttárjuk kezünket. hogy ottnem tapsoli. és tartsuk a ritmusát. ég. l_ l4 l tr . így: TÁ .ve. Rakjuk ki a ritmust .lud. Lecl*e Légzőgyakorlatok. Jelezzük a szünetet Űgy. Felmutatunk .jék. egyénileg). Az első motívumot (Szólj. Erről szól a mai ének: Hull a Min-den gyer-mek vár.ltrd - jék.zátlk. majd tapsolják is le: ti-ti-ti-ti-ti-ti . szólj című dallamot. mert ott csend szakitla meg ? zenét.a- pó. Rakjuk ki az űj ritmusképletet élőképben is (7 gyerekkel). a a t A szöveg gyakoroltatása érdekében ismételjen minden sort egy-két tanuló egyénileg.TA. vá- runk rád. 2. Szí. l l l l t l l l l Kóvetkezzék egy röüd beszélgetés a télről. óg. vagy írjuk fel atáb|ára. Szívrinkből a rosszaság is I(takarodjék. Enekeljük a teljes dallamot minél többször (padsoronként.ves Vi-dárn é. a a l Eg a gyer-tya. El ne a.

Sötét frldhöz a fenyes ég Egyre közelébb.ngilingilinghangutánzásra énekeljuk. ég. Az ünnepi hangulat fokozása érdekébena szép. 1 4.to - rok.de vé - le. a fenyesség.sult már. 1 Eg Nő a gyertya. nag1. 3.sá- tok.sült- e nlaí a ka - 1á - csorrr? Ha ki. Azt lobog1ák. ka .gé - be'. lás _ sá.ve nren- vén lás . A szentestén könilálljátok a karácsonyflít. Hallgassunk meg mi is néhányat.gyem meg me. Hadd e. Zenehallgatás után tanulunk rrri is egy kedves éneket: Kis ka .tok 15 . ég. illetve csengővel: Menny- bő| az an .gyal. Ki. pász . és folytassuk a további szakaszokkal.ot)\ Hogy Bet- le-lrerrr - be si - et. Jézus. azt hirdetik. le - jött lroz- zá - tok. pász. Az adventi négy. iidvözlégy! Advent avárakozás ideje.to - . és karácsonyi énekeket énekeltek. i . Gyertyagyujtás mellett énekeljük a múlt órán tanult szöveget.Egagyertya.rá _ csony. kifejező énekléstkísérhetjrik triangulummal.1 l / 4 12" Lecke Bemelegítéskéntaz ismert gyakorlatot csi. Jézus jövetelét várjuk. A múlt Őrán az adventi koszorun meggyujtottuk az első gyertyát.rá - csorry.le. Karácsony Jézus szüietésének és a szeretetnek az ünnepe.

3.mag. - L L j I rr. Bontsuk fel motívumokra. mag. 1.szál. egyének zenei párbeszédeként. Melyik ritmust raktátok ki az őra elején pálcikákból? * A másodikat. egyénileg. ti-ti-ti-ti_ti-ti . szal. Más hangszínnel (pl. fakanál mélyebb). Lecke l Légzőgyat<orlat. melyik szól magasabban. 1.mi .l t tr 3. szöveg helyett ritmusszavakkal" Rakjátok ki pálcikákból ezt a ritmust: ti-ti-ti-ti-ti-ti . kicsi ág kérdés-feleletformájában is. 2.za .i Domokos al l t l - Venrresy Péter a Mag.we . melyik mélyebben (pohár magasabb. 3. Ismételjük a Hull a pelyhes fehér hó című téli éneket.lu . szár.3. 2. és tegyuk a szemléltetőtáblára.za. Van tehát magasabb és mélyebb hang e dallamban. Tanuljunk meg egy éneket erröl" Szilág}. bű . Szem. 3. szem.TÁ J L L L __] t I N ti-ti-ti-ti _ rÁ . néma sz{Ljmozgással követve a dallamot. Válasszátok ki ezt a két ritmust a ritmuslapok közül. Folytathatjuk a körulöttünk levő többi tárggyal is. mag. Behangolt üvegpoharan (melybe vizet töltöttünk) fempálcikával üssük az egyenletes lüktetést.za. bűzarrtag című éneket. 2. Rövid beszólgetés a téli szünidőről és az ünnepekről. adó -re -mi -. erdőt.ne a .TÁ.mo -ma .ár. és tapsoljuk hozzá a ritmust. bű .mu szőtagokat. Befejezésül ismételjunk egy szép éneket: Ag.TÁ. hogy a gyerekek a mozdulatokat utánozni tudják. csoportok.mo .] 16 t L. ami két hangmagasságnak felel meg. és azonosítsu!a ritmust. ág. A három szövegsor után énekeljük el ugyanezt lá-lá-va|. ben te .szár. 3. Feladat: Szólaltassuk meg újból a behangolt üvegpoharat és a fakanalakat. A hó alatt bűzamag alussza téli á|mift. hogy két magasságot mutattunk. rÁ . párosával. emelkedő alaphangokról.fá. mezőt. bú . . 2. ke. L.lrén a hol .szó -fá-mi -re -dó dallamra énekeljük ama-nrc -mi .szem. Tapsolják folyamatosan olvasva ritmusszavakkal a kombinációkat.rÁ Alakítsunk ritmuskígyót a lapokkal: I. t Lassan énekeljtink.ma.nye-rem. mag. a hangmagasságokat: bu- Za- mag stb.rrap lesz . Egészítsükki a már tanult harmadikkal is: 1. Bemelegítés. ós kérjük. hogy határozzák meg. csoportonként. fakanállal) szólaljon m§g a dallam ritmusa. Hangoztassuk a kettót együtt. Tapsoljuk el az első sorát. 2.rÁ . A gyerekek megfigyelik. Gyakoroltassuk minól többször. Enekeljük szöveggel a Mag. . F{ó borít mindent. a h A dal tanulása során atanitő térbe kivetítve mutassa Mag.ti-ti . Sz.szik a |á új nap. l.

derZsupp. ken . far.Mibe tórülkózik? . zsupp. Először a tanító segítségével. minél többször.Miért? .Hogy hívnak? Gyurka (szó-mi). (röúd) .farká}a.TA (tapssal) .kö .Kiscica. Ez egy ludasjáték Gyer-tek ha - za lu l . IVlag. EnekeljUk újból.ti-ti . Zsipp. mely énekek kezdődnek ezzel a ritmttssal. ennek neve: szó.ben mos- dik? A.4 J ^] ) 14. Ismételjük előlről végig szöveg + kézjelek.kor- ban Mrt csi- nál? Mos - dik Mi.nil . . melyek a rövidek és melyek a hosszabbak? . a mélyebbre leülünk. Hasonlítsunk össze kérkétkérdést és feleletet.da- im! Nem me. Enekeljük el a Zsipp. magasabbat és mélyebbet. az osztály válaszoi. Enekeljük úgy is. TA . ág. Az első hangot állva énekelttik.rany. Mi-be tö. €T Hangoztassuk ezt a két hangot a nevükkel. és tapso§uk a ritmusát. Lecke Ismételjük a múlt órai bemelegítést.kas? Bo. kenderzsupp cimű éneket. és mutassuk a kéz. -Ll -LJ / Nevezzétek meg.me.den- cé - be'.TA . biizamag. ezért ülve énekelttik. az osztály válaszol. Részekre bontva (kérdés-felelet)megtanuljuk a játékdalt. állva-ülve. Z. A ű . mag. majd néwel és kézjellel.Féliink. Gyakoroljuk: egy tanuló kérdez. hogy a magasabb hangra felállunk. egy csoport kérdez. Ismételjük állva-ülve az első két hangot.ká - ba tanító kérdez.rünk.lelüket is. kézjele .Ag.ca far . másik válaszotr. zsupp.majd önállóan: lJ i i .zik? Kis-ci. és mutassuk a térben a magasabb és mélyebb hangokat."kicsi ág.cuí}p Hány hangmagasságot figyeltetek meg? Kettőt. név * kézjel kombinációkkal Tanuljunk meg egy játékot is. Gyakoroltassuk az éneket térbeli ábrázolással. kenderzsupp. lévéna magasabbik. egyénileg is.] { \ Zsipp. kezjele: F\ A második hang volt a mélyebb. Például.kas- tól. Neve: +)_ mi. (hosszú) Feladat: Improvizáljunk kérdést-feleleteta szó-mi magasságokon. Énekeljük tovább ütemekre bontva. Mi - éít? Fé lrink I { \ { { |' : Far.

Lecke Lógzőgyakorlatok.mi szó (TA. med * v0. Ismételjük át a múlt órán tanult ludasjátékot.Fél tíz. kézjelekkel megnevezve a hangokat.ti-ti .umot. Válasszunk mondókával (Egy. oooo v ^ i Énekeljük kézjelekkel az ábra dallamát. F{angoztassa a tanitő (hangszeren vagy láJá-val) a következő dallammotír. de a tavasz közeledtével előbújik. egyénileg gyakoroltassuk. Bemelegítés: a múlt órai példát brumm*brumm hangutánzó szavakkal ! L.. Csalogassuk elő mi is egy kis dalocskával: Ha ki.Mo. Hány hangon mozgott ez a clallamrészlet? Egy hangot ismételt. három) ew gazdasszonyt.Mit csinál? . .TA . . Stb. kettő. mutatva térben a hangok magasságát. hogy a vadász meg ne lessen".ha kijöttél szép csendesen.15. búzamag.. gy€ . mag. a gyermekek jelö§ék meg.Hány óra? -r i } a 18 b . sz.szó szó . Téli álmát alussza a medve is a barlangjában. majd a másodikat is. több magasságból indítunk. majd lassan. Enekeljék ezt a motívumot. majd ábrázoljuk korongokkal a dallam vonalát. figyelembe véve a szótagok sz6mát. A tanító szöveg nélkül kiemel egy dallamrészt.TÁ) .íe ki a gyep - re! l i L j l Cammogó helybenjárásra énekeljük az éneket. Hallgassuk meg Bartók Béla Medvetánc című darabját. Például: . Az elsó motívumot többször is ismételjuk. Feladat.ep csen-de-sen. Csoportokban. melyik dallamban taiálható: szó .sdik. énekeljük. Feladatl Improvizálás: a ludasjáték kérdéseireés feleleteire keressünk más szöveget... az osztály ismétli szöveggel: ----. bűj. i '] ! L.Mug. lrogy a va_dászmeg ne les-sen.jöt-tél bújj. Enekelttink az alvő búzamagról.

I(ettőt. mi . lud- ég.jék."ü 16. Enekeltessük kisebb csoportokkal.jelzi. a második a hang a szóhoz rrszonyítva magasabban vagy mélyebben hangzik? . lanuiók isnleqék fel a dallamot. A . a magasabb hangra (/cí) álljunk Hány hangmagasságot hallottunk? l a]l. nap című énekkel: krsér.rekelve korbejárunk. A tanító szólaltassa meg. Még szebb. Ko{átékkal fejezzük be az őrát. Hány hangon mozgott a dallam? .j --I { már begyakorolt éneken ábrázoljuk mozdulatokkal a dallam mozgásirányát: fel. -mo-.mi.Kettőn. 3 l Sü* nap _-- .szóra guggoljunk. Bemelegítő gyakorlatokz szó . A múlt Őrán a Bújj. -mi-.l Tá értékűszünet volt.szó. felemeit kezével az égő gyertyíú. 19 . A- ki lán- got lát- rri a- ka1 nrind le. tehát egy Enekeljük egyutt az éneket.szótagokat intonáljuk. A kirakón használjuk amár tanult negyedértékűszünetjelet. Egy gyermek a körközepére Ega Ei rre gycr- a- §la. -mú. jék. bújj. nyes nap! nap. a. Ha nincs hangsze1 mutassuk be képről a furui_vat. a ritmust tapsoljuk. A kezdóhang a . Egyenletes járással. dallamhang nélktil. kísérjük egyenletes koppantással.gug- go1 . e. egy ügyes tanuló az osztály előtt példát mutat.gyertyát" válasszuk mondókáva1..v nak] .. esetleg a hangszert is. ha a tanító furulyán ) a Süss Fé _ fel. Mit észleltetek az első dallammotívum végén?* Koppantottunk.Magasabban. szólj című éneket. Hívjuk eIő aíavaszi napocskát a Suss fel. Lecke Légzőgyakorlatok. majd a -mé-.gyertyát".mi. Melyek ezek? * Szó . hogy közeledik a tavasz. medve című énekkel csalogattuk ki a medvét a barlangjából. azÉga gyertya. Enekeljük el még egyszer" most *á. G-vakoroljuk mozgással azűj dallamlépést. aztjelzi nekünk. Rakjuk ki pálcikákkal az első két ütem ritmusát.dó hangokra először a tná szőtagot. síp. Ha nem tert vissza a barlangjába. a szünetnél tárill szét tenyerunket. a dal végénmindenki leguggol. illetve egyénileg is a dallamot. a szűnet helyére tegyuk például a radírgumit. a tanulók érzékeltessék térben a rangok magasságát . ég cimű énekre. Keft a-latt a lu- da-im mcg - fag. a szünetre fujjuk el a. Gy'-akoroljuk a dallamot kézjelekkel. lehetőleg furulyán vagy lálázva a Szólj. A ) .

a 17" Lecke I I l t . r i-- r ttL l t Kör kör - té fa.ke. Játék előtt néhányszor egyutt énekeljük el a dallamot. futmuslapokat mutatunkfel. ré*tcs.gyó aa- kar kar len len - nl ni l! i-- Befejezésül énekeljük a kirakótáblán lévő dallarnrészt szöveggel §iiss fel. Rakjuk ki eá a sort napkorongokkal.re- pe sl kör té r I Köny - nyű já . ég. Ugyeljünk a szóp szövegmondásra. folytathatjuk egy ir3abb játékkal. a másodikat az osztály WD. a másik része tapsolja vagy kopogla a ritmust. rö - si. Énekeljük váltakozva a két dallamsofi. A szünetet úgy jelezzék. a harmadikat ismét a tanítő (nap) Hogyan hangzott az osztály által énekelt hang? .Ó-Jr---7XTanuljunk egy új körjátékot. tekeredjünk be és ki. ré . az osztály tapsolja és ritmusszavakkal olvassa le őket: 1"J i TA TA JJ zn TA "n ) l TA 2.dobszerda" szőra másik párral cserélnek. nap címűt.Magasabban. Mozgást és éneket §gyszerre tanuljuk meg.-r A múlt órai bemelegítés ismétlése.: Süss fel. mint a kígyó..Ega gyertya. Foglalkozzunk most csak az első dallamsorral: az első szőt a tanitő énekli (§iiss). ónekeljék el mindkét éneket.ró kis nre - nyecs .tes kí . 20 a! D - t . fa. i ! Te-ke-re-dik Te-ke-re-dik a a kí-gyó. Ha felismerték. hogy mutatóujjukat emeljék a szájuk elé. nap) és lálázva. dob - szet L Játék: A gyermekek kézfogással kört alakítanak. muta|ssuk a hangok irányát. Zenehallgatásra ajánljuk Bartók Béla Gyermekeknek című zongoradarabjaiból a Süss fel. Milyen ismert dalocskák kezdömotíwmait ismertétek fel? 1. Ha már többször eljátszottuk ezt a körjátékot. ke.. it{elyik játékban hallottuk még ezt a dallamot? . Másodszor az osztály fele üsse az egyenletes lüktetést.Körtéfa. A . felhő jelzi a szünetet: nap tl ] rl l \]<. egy pár a kör közepén forog.

Enekeljük a motíwmot a hangok nevével (szó .. melyik dallam kezdősoráról van sző? . tam. soí: . Eneklés közben lépegessünk egyenletesen. körön belüi van a kacsa. Míg Két a kapár csiz - csát mát el el - - szag. Süss fel. majd társítsukhozzá a kézjeleket is. és a tanulÓk rsmerjék fel. Körtéfa. Feladat: A tanító énekli a dalt.1.gat- lraj .Esik az eső: ) l szó . kács. az osztály üsszhangozza a tanítót. eá tapssal vagy koppantással jelzi.lá .gyel -or .csa fur Any .szó . 2. kács. .szág . te fe-ke Len . Emlékeztek a kezdőhang nevére? .haz ké - Kis ka dik szü1 ---tó. Soronként tanuljuk nreg.--:.--ba. Befejező mozzanatkónt énekeljúklálázva a Kis kacsa furdik első sorát. Az utolsó hangra mind megállnak.. metaliofonon vagy lálázva. Ujjátékdalt tanulunk: Kis kacsa furdik sor: . Melyik dallamsorokat ismertétek fel? . körön kívril ellenkező irán5ha lépked a pásztor. clvassuk le a kirakótábláról a következő motívumotláIázva.szün).tot- tam. Ez a dal|amfiordulat szerepelt egy másik dallampéldánkban is. Játszodjuk is el: a gyerekek körbejárnak.2.. Az első pásztort és kacsát választhatjuk például a Borsót főzíem című kiolvasó-dalocskával.18. Ismerjétek fel az azonos dallamsorokat . a szövegrészekkel is.a"). a szünetre is lépünk. Gyakoroltassuk egyénileg is.aZ".ba. Másodszor emelkedő kézmozdulatot végez ugyanott (1.ra). Lecke Bemelegítő gyakorlatok Ismételjti[-el a múlt órán tanult Körtéfa című dallamot és játékot.. az osztály megfigyeli. sor: .já . nap. A Isméteijük a dallammotívumot magasabb hang neve: /ci. hol lép a dallam felfele (a szó-ről a lá. 21 .n szó ) I ] mi lá sző Ismételjük át az egész dallamot az oszíá|lyal és kisebb csoportokkal is. kács. ós a szereplők maguk helyett újat választanak.Kis kacsa furdik : Esik az eső. Hangoztasson a tanító egy újabb motívumot furulyán.a"r 3.SzÓ.

tam . a Mese.vá te l. iglice. ig_li-c0..den. Végril kísérjtik az éneklésta ritmus tapsolásával. min.Iglice. A . lg Tüs mel . szívem. bin . l gócs l Enekeljük kézjelekről a következő dallamfordulatot: j lá l a I c } szó sző t t 22 I . . bú ig-li-c0.lett ment a jár lá . me J-l - ) I J ka. jelezzük a szünetet. Egy kismadfuről szől az ének.barrr - Raj-ta - kap. mátka mondókávalválasszuk ki a körbejárókat. tár. csíp. lok.ra.rok .lro- va be .n - se. mese. l a ró I J Zsa. l trg A _ li.. .le - kap l Tanuljuk meg soronként.luk szét a tenyeninket. Bemelegítő gyakorlatként ismételjük emelkedő alaphangokról a Csíp. csóka dallamfordulatot. Ú1 aanat kezdjük az őríí. gó J.. t l l _----'___\ l )) Me In )J - - se. a többi kézenfogva köniljárla őket. da l l l haj haj - - lasz. gó.ce. Játszodjuk is el: három gyerek leguggol.nyos sz| lA td Vem.ke érr is o- A- ho.1 19" Lecke 1 r. mát l Pil J-l - ) I lan gós ma.dár- ll ao j ka.] Te ) I J--J afo vagy - ) l J ka.

l
J J
J
Enekeljük el az lglice, szívem, iglioe című ének első sorát, a gyermekek ismerjék fel az előbbi motívumot (,,iglice"). Egy tanuló rakja ki korongokkai a dallamrajzot. Énekeljük ismét" Idézzűk fe| az óra elején elhangzott dallamrészt: Csip, csip, csóka. Mutassuk a dallamvonalat a térben, Alakítsuk át a kirakótth|án levő motíwmot úgy, hogy ezt a vonalat ábrázolja; a szünet helyébe újabb korong kerül, a szó vonalánál mélyebbre. Nevezzük meg a hangokat, az,első hármat már énekeltik,, szó - Iá - szó. Ki ismeri fel a szó-nál mélyebb hangot? * Ez a mi hang. Enekeljúk az egész motíwmot, és mutassuk a kézjeleket is: az osztállyal, kisebb csoportokkal, majd egyénileg is, Még egy játékdalunk ugyanígy kezdődik. Melyik az, emlékeztek-e?-- Csön, csön, gyűrű,
Befejezésül játszodjuk el ezt is:

l
l l l l l l l l l l l l l
] ]

]

Csön, Ná -

csön,

lad

g}u van

rú,

az

a e

rany zust

§u

ru,

g}.,ti

rő,

Itt

csö

-

rög,

itt

rÖg,

1tt

add

ld!

20. Lecke
Légzőgyakorlatok. Bemelegítésként szó - lá - szó - rul motívumot énekeljük egyre magasabb a kezdőhangról, zümmögve, a hangok megnevezésévelvagy lálázva. Ismételjük át azlglicq szívem, iglice című éneket. Találjátok ki, melyik dallamot idézem? * Szöveg nélkul, egy-egy_g!4qló mozdulatot téve (mosakodás, fesülködés) énekelje a tanító a Fehér liliomszál dallamát. Enek{ü< és játszodjuk

közösen. Emeljük ki a dallam első sorát; énekeljük lálázva, és mutassuk a dallam mozgását:

Rakjuk ki a dallamvonalat korongokkal
csoportokban és egyénileg is.

is

Enekeljrik kéz.lelekkel, szó kezdőhangról. Gyakoroljuk

l r
Tanuljunk ezze| a dallamképlettei egy új óneket: F{a én cica volnék.

l.
]

Száz

Ha

ge

c1

ca ret

voi fog

l
i

i
L

nom va - gyok,

E - ge - ret

§eln

fog - ha -

l

tok.

I

t

Két részben tanuljuk meg a dalocskát. Kísérjtikaz éneklést,,szívdobogás§al", majd a ritmus

kopogásával. Néma éneklésselkopogjuk csak a ritmust. Tudatosítsuk ritmusszavakkal az e|ső rész ritmusát (ti-ti_ti-ti - Tá - Tá), majd a második részt (ti-ti-tr-ti-ti-ti - Tá), Szólaltassuk meg a motívumokat eltéró ritmushangszereken is. Melyik ritmusképlettel kezdődött a Fehér liliomszál? * Az elsővel, Rakjuk ki ezt a ritmust élőképpel,

L-

t
il

_]

l

Enekeljünk ismét, idézzük a tavaszt: Süss fel, nap. Hallgassatok meg egy szép népdalt a báránykákról és a juhászról: Kelj fol, juhász, ne aludj (kazettáról vagy élő előadásban)" Kiegészítő feladat: A dallamkirakón levő motívumot alakítsuk: az első korongot* helyezitik rnáshova, kettőzve ezáIta| más hangokat. Enekeljük az igy létrejött motír,umokat. Például:

L'
L

szó szó o

ooo

szó

X
SZo

lL
mi
l

L

sző szó a

oo

x

o
sző

L

[!
l

a
ml

szó sző o

Á

a
sző

al

aot

m1

a

X
m1

i

r_

a

Befejezésül ismételjük az új dallamot: Ha én cica volnék.
a_

24

a

I

J
t

21. Lecke
Bemelegítő helyett köszonjrink ma énekszóval: ,,Jó napot kívánokl" 3, 1á - mi - szó,^
1,,

lá - szó - lni;2,^ szó - lá - mi;

5

na - vá -

pot
nok!

na _ vá -

pot
nok]

na vá -

pot nokl

I

tsmételjtik el a múlt órai éneket, és tanuljuk meg a jítékát is: Ha én cica volnék. Kört alakítunk. Középen á|I az egér, körön kívtil jár a cica, Az ének befejeztével a felemelt karok alatt kergetőznek. Tanuljrrnk egy újabb tavaszi dalocskát: Gyertek, Xányok, ligetre.

l

Gyer
i
t

- tek, lá - nyok, li Gyertek, lányok, ligetre, ligetre, Itt a világ kózepe, közepe, Itt árulják a rózsttt, a rózsát, Abból katnek bokrétát, boh.etát. Azt is ludom, ki köti, ki köíi, Virág Erzsi kötözi, katozi. Áz asztalra leteszi, lete szi.
Kovác,g P i st a

get

-

í9,

li-get-íe.

Szövege,

] -l _]

1

Kalapjához kötözi, kötözi,

.fe lve sz i, Jb lv

e szi,

-.]

Soronként, majd két nagyobb részre osztva tanuljuk meg. Énekeltessünk egyénileg is" ügyeljünk, hogy a szöveg ne essen szét szótagokra. Enekeljük láIázva a dallamot, mutassuk a dallam mozgását, A sor elsé f,elébqn vízszintesen, egy hangon mozog a dallam (,,Gyertek lányok"), a második felében lépeget felfele, iélyre, vissza (,,li* get-re"), Abrázoljuk korongokkal a dallam vonalát:

o

o

o

o o

o

a kézjeleket. Szöveges éneklés következzék, de az ismétlőclő szavakat másodszor halkabban, visszhangszeruen énekeljuk, Alakítsunk egy kis létszámú visszhang-csopoftot, akik az ismétlődést éneklik, majd tapsolják a ritmusát, Egy tanuló legyen a visszhang Figyeljük meg a visszhang-hatást a következő zenekarí rnű részletén.Címe: Tavasz, szeruí>le az olasz Antonio Vrvaldi (I. tétel).

h szó kezdőhangról énekeljük, szolmizálva. Énekeljük, és mutassuk

25

L L L L L
Mert
sok
fát

Kiegészítő feladat: Tanuljuk rneg az Erdő mellett nem jó lakni című népdalt:

kell

ha
t_

e.r

Ti-zen-há-rom

lel

meg

egy

fé1

le1,

t_

1

ö-

en

ki

retI

l-

a
]

L

22. Lecke
]

tl

1 , Z, 3. A tanító egyik köszöntését másik * 3 stb.). válíozattal vtszonozzák (1 - 2, 2 - I, 2 Enekeljük a múlt órán tanult Gyertek lányok ligetre cínrű dalt. kiemelve a visszhangot (osztály* tanuló vagy tanuló * osztály formákban). Gyakoroljuk a dallamot egyenletes luktetés kíséretével, majd tapsoljuk a ritmusát. Csoportokra osztva az osztály mindhármat egyszerre hangoztassa. Szolmizáljuk dallamkár§áról a múit órán kirakott dallamképletet: szó - szó - szó - szó l lit - mi -

Idézzük fel a múlt órán tanult zenés köszöntóseket:

t-

l

L
]

szo,

t-

o

o
o

o

l_

li

l

t
26

tu. Egyik szereplője történelmi személy. szapuljátok. szőjétek. Fenyőfábol kifaragjuk. A többi sort alkot. lehetőleg ritmushangszeren rnegszólaltatott ritmusképletet az osztály vagy egy csoport. tulipán.. Tel - .Acsok vaglfttnk. kézlejekről énekelt motívumokat azonosítsuk a fenti dallamkártyákkal Például: szó -szó . Fordítva is játszhaquk.jétek. és dallammal a kapu felé indul.tyá .Gyakoroljuk a dallamkártyák olvasását a következő példákkal: F. li - pán. Sze - re - lenr - nek láng . Hidam lábát ettdrtétek. Kiegészítő feladat: Ritmusvisszhang. A kapu előtt az első kórdez: --Kié ez a kapu? Átmegytink rajta. a soí áthalad.já - val. .Sző. Fát faragunk. szaPuljátok. miközben a kapusok mondogatják.val.szó:1.ka - láb. A játék menete: két gyermek felemelt karokkal kaput tart. szar . Egy kapujáték része ez a népi dallarn. Meg is aranyozzuk. Meg nem csináttila{ . egy tanuló rnegismétli. Az utolsó gyereket elszakítják a sortól. tulipán.szó -szó . 0o0 00000 Ujabb feladat: az elhangzó.". ker - Zsa . Alinapaban itt mentetek.szó-szó -lá. az árpádházi Szent Erzsébet. * Erre a kapu felemeikedik. 27 . A tanító által.kártya.li _ pán.jes szeg - fű. Hej. kártyastb" Tanuljunk egy új éneket: Hej.szó-lá-szó-mi:2. ő lesz az egytk kaputartó. * Szent Erzsébeté.

Leeke Az e|őző órán gyakclrolt köszöntéseket salát köszOntéssel is viszonozhatja egy-egy ügyesebb tanulÓ" Játsszuk el ismét a múlt órán tanult kapujátékot^ Minden játókot a tlej... Kertecskéruek" . .. }uíinek neked az a ..L' 23. tulipán című dallarnmal kezdjük.. fel J nyu-lacs-ka'i lll ))o t -t t 28 l t- ... t L . bet er r t '/ vessző?.felelet formájában. Enekeljiink ismét egyutt.] _] Következzék a ritmusvisszhang: a tanító tapsol.' l 1 '_- i i-- Gyakoroljuk kérdés. . az osztály ritmuszavakkal ismétli: J TA TA J] TA L- Ujabb felelgetős dalocska következik: Hová mész. Minek néked az a kiskert?. Minek neked az a viritg?. Jó anyámnak. Például: tL- tonitO.. lacs - te r- ka? tliliber. mérőütéssel jelezve az egyenletes lüktetést (lásd 6. te kis le r|.. te kis nyulacska? r L t ] Fio kis tá rrrá - vá n}u mesz. lecke): Ho - ll aa {r vá üó mész. illetve egyéni éneklésse1.. tanulócsoportokkal. az asztály megismétli.n J--J ] a 1 J J i I I Losztály: Más forma: a tanító tapsol. 4. ..} . Wrágoknak.. J "n J-l tanító: J JJ lJ orrtaty. 5. 3. tuiipán.

A méheket. KÍsérhetjük a mondókát dobbal. üssük a ritmust a padon (ökölbefog ) ) J 29 . fokozva (egyre több szólaljon meg egyszerre) a medve hanglát. IsmételjÜk a mondókát. ..l .csiremire" szövegfe mindenki megfordul a tengelye körul. csl -re_1111 rop-rop-rop.ok ryá tok. biztosan felismeritek a tanult dallamot. SzÓlaljanak meg rendre. Melyik állatot utánoztuk ezekkel a gyakorlatokkal? .dti dallamfordulatot zümmöglük. mint a zivatar.re . énekeljük el: Bújj. lá ttyok? Ke sz.. mely dorög. a fbieletre tapsoljuk a ritmust. Ismételjrik camtnogó helybenj árással. a medvét.re .. Leclre Légzőgyakorlatok Bemelegítés: dó .tni ." ottkézzelkoppantva). majd együtt is.rop-rop-rop"*ra hármat tapsol. hiteles hangképet alkotva. medve (15.Dirmeg-dórmög a ntechle. Mondjuk csfesfrtt. a mozgáskészséget is fejlesztő játék: Mit játsszunk. 24. rnajd a kérdésre a|kalmazzunk mérőritést. . lecke). Végül a kérdező csoport (vagy tanuló) fblytassa a mérőütést a válasz énekléseés tapsolása alatt is A zenehallgatás előkészítéseként énekeljük a dalt dramatizálva. nincs€lt néki jt5ketlve. de a haragos medve dórmög. a . Már ismertek egy éneket a medvéről. csörgő lánccal" összekötött radarabókkal. lányok? al Mlt játsz.Tovább léPve kísérjük az éneket a ritmus tapsolásával.szunk. a Kört alkotva lépegetünk a dallamra. brummogjuk ) ) ) l emelkedő alaphangokról. A jókedvri medve brummog. Kiegészítő feladat: egy vidám. bújj. Zenehallgatás: Kodáiy Zoltán Nyulacska című kórusművét hallgatjuk nreg.

hőt akkor kerillj beljebb. Részlet Veress . ha akad itt egl szép eXadó hajadon.Nrl. csgk ct retyezáti. járjad jobban. és dobbal kíséri.friss c. s még a szó is raJbrrott a tork(tra. - Jr. foga éles. kerekJíilénpamacsok. széPen énekel.sem vagyom semmi má. az iskolabálba jajj el velem.-eta kázelednek a gyerekek. édes. szőre selyntes.let nyelt.s a t er me te. aki bátran. a szöveget párbeszédes formában. bal lab iár.8llm.i szetencsét. t ó l gyfalór z. kappan. 4-5. a bariang. otra férrye..sárditsra. édes kis pajtásrm. szépen kérem. Itgum-bu1. feleséget keresek. szemével se kancsalít. a2*3. Btambrutn pajtás. dt*wd gé sét vi sszhangozták a Kelenten-havasok. ott eljárhatsi ntirtc1ei thtcot. elmegyek én.1rgum-Burgum Benedek" című meséjéból: .. ! t t Ll ___] '-] ! L _] körnrc hegtes." _] a Tanuljunk mi is egy vidám éneket a medvéröl. olyan csuda medvelárry volt B ár s onyfü l. Bru [O. Az első és utolsó szakaszí mindenki énekli.s. ne csak ligl az ablakon. nézd meg benn a hazban. Benedek" Keriilók. Barna bátya. noszcl ha legény vagy. Benci eg. at Brum brum. "i\"r. cammogó helybenjárással vagY éneket.íiznek. L'lg. -t lassú Gyakoroljuk az éneket. itt á1l a medve.A végénmindenki táncol.len. tánclápéssel: jobb láb kilép. talpa taruyér. Dramatizáljuk az KÖrt Válasszunk egy medvét (nyakába dobot tehetünk). orrodba se ^f. Kip. aki éppen leánykérőben jár.I I Za]rtán Ismerkedjünk meg egy jókedvti medvével is. rueghsrt-{Í'ncot. jobb láb zár. 5. Bement Benci. 30 a I . bal láb kilép.-at a kislánY. én neru banoru.. 4. és egy kislányt. dibben. utáncó mcrzgásal rajzolunk. Az ellenkezó oldalról cammogÓ. l11o kás rnecl Van pen 2.ií B or b ál a ! Szája széles. . bi zotty o san s zii le tik maj d kilenc vagy tíz glerrueke.fiaru.sra. r r r r r :l 6. dobban.... és így szólt: * Megkérem a mancsűi.t. 3." * Gyere. a a I medve.

í.-Tl JT! J--l J-l J--l ) Jl fi] . .Az összekötő refrén szerepét egy mondókával oldjuk meg. A kerete a rondó.i#l-.Ekota.cicát választunk A Mondóka vele C Ha én cica volnék (20.". lecke) A Mondóka . lecke) A Mondóka . ezt tanuljuk meg először. csíp. csóka (6. J--l L. lecke) l l l l l l ) Lehetígyis: A B A C A B A . ludaim (14.aúotapé Ábel.medvét és kislányt választunk F Brumm-brumm Brunó (24..babetdominé. körjátékok fúzére.n J--l J-l J J J csiszi á. lecke) A Mondóka D Tekeredik a kígyó (17..pekota. Ezen azóran átismételjük az állatokról tanult énekes játékokat. csuszi bé. mely eredetileg körtánc. választunk vele E Gyertek haza.siszi-csuszi lrompodé ) lI -1 l -1 l -1 ) _1 A sorrend lehet a következő: B Csíp. ."' 31 . lecke} A Mondóka * gazdasszonyí.l l l l l l l ) l l ' --T o-.

A tanitő énekeljen egy-egy motívumot. susogja a szellő..lrá- ba. hogy en_.na - lá - ra il I 2 Zűga az erdő. majd mutassa is be. Ba. Ó babozik a következő íbrdulóban" Rövid beszélgetéssel emlékezzünk meg az anyák napjáről. ügyeljünk a lefele lépő tiszta kvárt hangközre: L A rnúlt órán több i l. Az osztály megismétli a mozdulatot. a . A.I.\ .nyák nap - ja liaj .rack - fa vi ra _ l ga. melyik sort emeli ki a csúcs? ..umokra bontva tanítsuk meg. és láncszenien énekeijen minden motíwmot más-más tanuló. és énekli a szóveget is. Ha márbiztosan éneklik. te kis nyulacska? című énektink.a dallamban.\ .elkedő vagy ereszkedő vonal kísérje. osztály énekli a kérdéseket.jó anyámnak" szövegre valakit kiválaszt a nyuszi. és emeljük ki a fenti sorokat. EdesanyánkI 1* Gyakoroljuk az éneket az egész osztállyal.Anyák napja hajnalára". és kezével mutatja a dallam vonalát. Motívumfelismerés következik: lá-lá-val (vagy hangszeren) hangzik egy-egy motívum.. VÓgezetül énekeljük el szöveggel mind a két szakaszt. a tanító lá|ázva énekli a motíwmokat. Uzenik az ágak-lombok: Légy te mindig nagyon boldog. Ujabb gyakorlat. szó..Ingyom-bingyom táliber. a kertecskét összefogózva. Nyilvánvaló. széttárt ujjakkal.a tanító ( a nyuszi hanglán) a válaszokat.égy te mindig nagyon boldog". mint egy virágkelyhet. a nyuszi.Figyeltessük meg tovább. szöveggel ismétli meg. Bemelegítéskénténekeljük emelkedő aiaphangokról (fá. tutáliber máliber" * ennyit! Játszodjuk el egy nyuszi-bábu segítségévelaz egészjátékdalt: az osztály kört alkot. Id) a refrénjét: . hogy a szövegben is ez a két sor a legfontosabb. az aszíá|y mondja meg. . 'r/ L l Eszrevehettótek. A. hogy a levegőben kezünkkel ereszkedő és emelkedő vonalakat rajzoltl. A tanulók elmondhatn ak I-2 verset is. bontsuk ismét motíwmaira.rnk. l f l l l Or go- na a-ga. Lecke éneket is átismételtünk az állatokról" Kimaradt a Fiová mész. öl-töz-ze-tek l r- |- uJ ru . Minden választ az osztá|y ^z mozgással jelez: az erdőt felemelt karokkal. kisebb csoportokkal" egyéni éneklésben. 32 t t ! |. a vesszőcskét egy felemelt ujjal..{L 26.bábu ( a tanító kezén) a kör közepén áll.^. igy elókészített hangulatban mutassuk be Járdányi Pál Orgona ága című anyáknapi énekét^Két üteme§ motír. hogy hol van a legmagasabb plont * csúcspont . illetve . a virágot a széttátt tenyerekkel.. (Figyelem: a tanító bal kézzel mutasson tükörképet!) r - r' l t t l l L. aki felismerte.

íiam. roi. Leclre t u4gygry. töl töf. töJ szótagra.diszes társaság" egyik tagjáról szól a mai énekünk" Egy kis malac rO|. Az osztály énekétkísérjemost a tanító ritmushangszeren (.. majd ritmusszavakkal: ti-ti-ti-ti-ti-ti .má . rö| röf.Tá. meglátja" Orvendezve kiáltja: 3. válasz a motíwm tapsolása és a ritmusszavak. trom. Az.kis malac" és . Most már egyutt zenélnek. dg:_!3_. J Rajta. töf. Következzen a szöveges éneklésselp_árhuzamosan 4 ritmus tapsol6a. tö{ röf.öss_z_ek_aBcsolt ritmustapsolás is (szájmozgással.. Most rákérdezhet a .illetve.Tá motílummal.:_!!j_: K ..det tur - ja döf.néml9q9!Jéssg1]]. Ezlfián sikenilni fog a . dobogni. rö{ Apád is így csináljal Kukoricán megélnek. kopogni. . röl röíl Ezek ám a legények! J ) ) ) =J Ké! 9!9nes motíwmokra bontva. Három .. lalleilJtár.. "Sleepy Dancers" a Budapest Ragtime tsand előadásában) a trombitán. és egy vidám dallamot (p1. háp.fipÓ. háp.. A nrai ónekóra egy kedves vershez kapcsolódik: Szabó Lőrinc: Fulu§l ) Á j9!S ) ) é l Egy kis ma - lac rö{ röf. Ritmushangszeren (dob. és soroljuk fel a versben szereplő hangutánzó szavakat" Bemelegítő énekléskéntutánozzunk mi is néhány állathangot. Rakjtrk ki pálcikák segítségével. tóí.hú stb E. Lehet tapsolni.. döf.t megtanítjuk az éneket.dó dallamfordulatra.ragy tapssal) csak a ti-ti . h:u" bri.bi - tál - gat töf.. hap.együtt zenélés"a trombita utánzása lesz.!1áp. mindi g a tóí. A JJ . 27. ómélkédő alaphangokról: háp.élőképben" ezt aritmust. A biztos szöveges éneklés próbája.. az osztály ismételje el tapssal. {9n az öreg. Mutassuk be az osztálynak egy képet a trombitáról. . hang nélkül).qak"qcsul ismétlődött" ritmusképletre. két szereplőre van szükség: . WQú. maracas) kiemelünk egy motívumot. mináen szakaszt más-más csopotl kisér ezzel a ritmusképlettel. Következzen egy kis lgnatlzék§. ha helyben járva is el tudják énekelni. Trom- bi - tá - ja víg or ."L Elevenítsrlk fel.öreg". Sokat segít nrár a táblára felírt szöveg.tro oszduk az osztál5*. töf. Töf.nya fol . döf 2.

szívdobogást". lod Az én há . Egy hangsúlyos ütést egy hangsúlytalan követ. ke-ru-löd. Ko. bújj.zam tá ját. Enekeljük el. Leányodat kérem. röf. Kísérjeaz énekléstmost is a hangsúlyok jelzése.r. Játszodjuk is el kört alakítva. Erzsébet. nrit Er for zsé du bet. a hangsúlyos és hangsúlytalan egység jelzésétalkalmazzuk. A második gyakorlattótr kezdve a tanító csak a kezdőhangot énekli. az osztáIy folytatja a dallamfordulattal" Rakjrrk ki ezt a dallamképletet korongokkal" Kezdőhang a szó. esetleg játszodjuk is el őket" Az osztály éneklésétkísérlemindvégig a tanitő. lá kezdőhangokon. Aztkenilöm. Énekeljük el ugy is. Tanuljunk egy új játékot: Ó. rult Van 1S r Szakaszonként tanuljuk meg a játékdalt. zöld ág.mi. csíp. Azt fordulom. hog.lá . érr há - zam ját? 2. szó. és üssük a padon az egyenletes lüktetést: a .lá . 3. a tanító csak minden második ütést erősített meg.Bújj.szó . Mit Er-zsé-bet.szó . sz. Az. O. röf. csön.jainkkal a hangsúlytalanra. valamilyen ritmushangszeren jelezve a hangsúlyos időegységeket.tem is be lát lő á t r r r r t t t t t t- tam le. Ki eladó volna. Kezdjünk dallamot ezzel a fordulatlal: Csön. I(i eladó volna. Csíp. gyűru. Zárluk az őrát a múlt órán tanult énekkel: Egy kis malac rof. ezek a hangsúlyos ütések.ll motíwm tni.mát Vet . Gyakoroltassuk szerepekre osztva is: kéró" anya. Nincsen nékem Olyan lányom. a kör közepén az anya. szó . bíjj. A dal végéna kérő valakit mi:lgával visz. Leányodat kérem. a körön kívul a kérő.. énekeljük a hangok nevével az egész motívumot". Jisz.t28" Lecke Bemelegítő gyakorlat: szó .nrá_rom-ban Pi ros al . 34 r r r t . Például: r L t t- Brijj. mjnt az osztály? Nem. Különböztessük meg a hangsúlyos és a hangsúlytalan ütések jelzését: akéztőve| ütünk a padra a hangsúlyos egységre és az uj. 2. Kérdés:ugyanazt ütötte-e a tanitő. zóld ág ll Ismételjtik ezt a dallamot. o.3. csóka.7 az újfajta ütést.

egy virágkoszoruval fogunk beszélgetni: . arctí. Hopp. röf cimü éneket. Alakítsuk át vidámabbá az éneket. koprsgok.ert Va- i- lyen g}. Erzsébet helyett mondjuk (énekeljük) Enekeljük ezután azEgy kis rnalac röf.szomorú 2. búbárratra születtem .hogy ki vaglok!" Ha kitalálja.Jókedvre derített. Juliska * vidám illetve szomoru színekkel. mert vidám ének" üdáman trombitáló malacokról szól. a hangsúlytalanra zárunk a jobb lábbai. helyet cserélnek Hallgassatok meg két szép magyar népdalt. Sej.Hogy szomoru. búra. Feladat: A tanító megismétli a népdalokat. melyik volt kozüluk vidám és melyik volt szomoru? Példáui: 1. találd k. Kört alakítva játsszuk el az Ó. ós kérdi: .. röf. Az új énekUnk egy kicsit más lesz. játékkal. el kell takarnia. Mért A rlÍl8Y z. és döntsétek el. vem ko SZo nr. Mit is mondott az ének a koszoruról? . hangsúlytalanta az ujjak hegyévetr üttink) Alakítsunk ritmuszenekart: az egyik csoport 3elezze a szivdobogást (tapssal vagy koppantással). Ko- ru. Erzsébet című játékot. .ok sZo szo - _ lno _ l11o rú'/ Mert rú.kopp. ko-szo-rú.. a gyerekek két koröcskét fognak kiszínezniüdám. a dallam végénegy gyerek megkopogtada a guggoló hátát. alka|mazzuk az új ütést (hangsúlyos egysógre a kéztővei. Egy kört alakítunk. : . haj. 29" Lecke trsmételjük a múlt órai bemelegítő gyakorlatot. a kör közepón guggoló gyerek lesz a koszorú. a másik dobbantson a hangsúlyokra" Gyakoroljuk a páros ltiktetés érzékelését körbenjárással: a hangsülyos egységre előre lépünk batr lábbal. mlrrdig a kérő nevet. Kérdés:jókedvre derített vagy elszomorított titeket ez a dalooska? . közben végig éneke§ük az éneket.Kipp. 35 . . Korbejárva énekelünk.

fe ke . mondom"-tól párosával foroghatunk. Röüd ritmusdiktálás következik: a tanító hangoztatja a Tá .L L 30. majd azonosítják a dallam megfelelő szövegrészével: tr.Orgona ága". Hányszor hangzik el a dallamban ez a ritmus? . \ } \ L 36 L l . Mon. Két ritmuskártyát mutatunk fel. mondom. mindig a hangsúlyos egységekre. majd ha jól megy. a. tnon. L A mai énekünkben is szerepel virág.Barackfa virága": ti-tr-ti-ti -Tá-Tá ti-ti Tá ." Tá - . 2. Tegyuk meg állandó kíséretté ezt a képletet. hallgassátok meg figyelmesen: . gyon.A 2-es.Mondom. mátkám asszony / ismétlés \ L Enekeljük együtt. majd felírjuk atáblárais.. és egy csoport kopogja osztinátóban a Tá .be' . Cidrusi menta" kajtai rőzsa.hér. Enekeljük el egyutt a dallam ritmusát. ritmusszavakkal.Tá ritmusképletet. ha szép lány volna.dottt.zé-be' Va va gyon.ti-ti .donr. Szép gyakorlat a hangsúlyos-hangsúlytalan luktetés érzékeltetésére.szün motíwmot L. L L lz.illatosan"). tapssal. ha az osztály tapsolja a ritmust. kísérjeegy ügyes tanuló acélháromszöggel (vagy két összeütött fémkanállal). - - nyom. a tanulók leolvassák ritmusszavakkal. Elmennék táncba. A táblára kifi. Koszorű.ti-ti . makacsul ismételve végig a dallam alatt. Nehezebb feladatot oldunk meg. Befejezésként táncoljunk a dallamunkra: az első felére körbe járunk (negyedekre).Tá . a tanulók megismétlik tapssal. fordulj ide. Lecke ídézzünk egy vidám bemelegítő gyakorlatot: lásd a 26. melyik jelzi az új ének kezdó ritmusát! . leckét.. t t L 2" . osztinátót hozva létre.Tá . koszoru" Ismerjétek fel" milyen ürágról szóló éneket idéz fel tanitótok (lálázva vagy hangszeren): Orgona ága.§is kece lányom" L Kis Fe hér a ke- ce 1á ró 1. üssük a páros ltiktetést is. Tapsoljuk ezután a dallam mellé a ritmust is. egy szál virágot (lehetőleg ha fehér rózsát) körbeadunk az osztályban.Tá... L \_ (. fbr-duli i- de. Most néma éneklós mellett mindenki kopoga a ritmust.. ZSa.. kfun S7. Mondom.Négyszer.iggesztett két ritmuskártya közül válasszátok ki. mát mát kánt asz - L szol1y.ony. Enekeljünk a változatosság kedvéértegy szomorkás éneket.

pé.sé. Iksz. En.lünlc men . daljátékából (IV felvonás).sé- get. Sőt inkább vígadjon. pé. Megállapítluk. kú" a nagy torkú.En. Vígan ruga a port.lásd a kottában a hangsúly jelét: >. - zü . cé. a hangsúlyra rnindig bal lábbal lépjünk. cé. ós a két hangsúlytalan egység ütése az ujjbegyekkel. Tanuljunk most egy éneket is az ábécérOt: Ábécedé. Búnak utat adjon. 3í". . a jövő órán folytatjuk. Mind megissza a bort. Az osztály utánzással gyakorolja a hangsúlyok jelzését. Páros ltiktetést érzékelrink. hogy a hangsúlyos egységeket erősebben ütik. hé. ef" gé.. ó.get. . bé_ C0. A mai őrán az elsó szakaszt tanuljuk meg.nJ J J J l jaj de szép az ábécél J - A-kmeg-sesze-re-ti Az kc. Zeneballgatás következik. Iksz ipszilon most ne sírjon. . a mai és a következő Kezdjük egy hangulatos rnondókával : A. - na§ - szes. raj - tam kez 2. dé. dé. szívdobogást úgy foglák ütni. tam kez A nagy böl - cses. kú.lea tanító a hangsúiyok jelzésével(útőhangszerrel vagy koppantással) A mai énekünket hallani foguk Kodály Zoltán: Háry János című -3l . A. é. bó.jen lci! Ismételgessük a mondókát helybenjárással is. Lecke Az első osztályosok életébenfontos esemény az ABC ünnepe Ezt készítjük elő órán. ó. hogy most páratlan lüktetést érzékeltrnk. Ritmushangszerekkel is kiemelhetjük a hangsúlyos egységeket. Az éneklóst kísér.Az egyenletes luktetést. a nagy torkú. ipszilon most ne sírjon! a . 3. Ezt követheti ügyesebb osztályokban a hangsúly jelzése a kőztővel.

a begyakorolt járásformákkal. gé stb.f.Páros.L] 32. e. Jutalomként olvassuk el Móra Ferenc: Zengő ábécé című versét. Megállhatunk egykis pihenőre. bé 2. a másik dobbantással jelzi a hangsúlyokat. elóször a mondóka szövegére. . és 3 " szakaszt. Kérdés:páros vagy páratlan lüktetése van a mondóka ritmusának? . a többi tanuló körbejár.A hangsúlyra bal lábbal előre 2.^bécédé" című ének első szakaszát. közben ismételjük el a múlt órán tanult mondókát. 3. . 2. majd ellenkező irányba a" Ábécédé d. és megtanuljuk a 2. b 38 ! l 'l - a . ballal előre. Lecke Ismételjük az . Járluk ki tehát a már ismert formában (1. Énekeljük az énekmindhárom szakaszáí. 2. l l l i . hogy az osztály egyik fele üti az egyenletes lüktetést. lépünk. A páratlan luiktetésre is járhatunk körbe" a következőképperr: L i L . cé. Ezt is ielhasználhatluk az dé. jobb láb zár)" L Á. ünnepségen. A páratlan lüktetést úgy érzékeltetjük. és gyakoroljuk ezeket a lépéseket.. I.] .] - i i r i l l L. Mindezt ütőtrangszerek segítségévelis végezhetjuk.allamára. 1.Ajobb láb kilép oldalra.A jobb láb a bal mellé zár. é. Egyéni és csoportos éneklést egyaránt gyakorolunk. Végezetül foglaljuk össze mindezt: egy-egy ütőhangszeren hangzik majd az egyenletes ltiktetés illetve a hangsúlyok (páros-páratlan).

lod.told ki" szavakra ka4ukat felfele nyujt"lák. Lecke Atanító köszöntse énekelve agyermekeket...összetöröm" szótól váltott 1ábbal egyenletesen tapodnak (negyedekre). J-l E - szál. Játszodjuk el néhányszor a Gyertek haza. !á.n .n - sze ve - sz-et le J--l e sett.Il" osztály 1.belégzés orron keresztül (2 időegységre) . ) szál.Jó napoí kí-vá-nok|" Az osztály válaszol. ösz - §ze .mi da|Iamfordulatra: . 39 . A . l+ leckéjét). Ha nem to . Tanuljunk egy újabb gyermekdalt: Csigabiga: A szereplőket válasszuk mindig az új b. Gyakoroljuk egyenletes tapskísérettel is.ludaim játékot. Légzőgyakorlatok.szó . az .jál! huny A tanító kísérjeütóhangszeren egyenletes ütésekkel a mondókát. J-l . n - .ludaim címűt (lásd az L osztáiy és a farkast űi mondókávai válasszuk ki: Két J-l J-.rl kis ka - kas ösz A J-_J J l rem I J-J ) be be- Szil.A gazdasszonyt . kinyujtott ujjakkal a csiga szarvát utánozzák. ma ) .. mondókávai.szó -mi / lá. Rögtönözzünk mozdulatokat a dallamhoz: a gyermekek körben állnak.kilégzésrefilfiunk (4 időegységre) ídézzüi[ fe| az L osztályban tanult játékok közül a Gyertek haza.|-l - tás.tö - röm há - dat. Pl. szal redj paj .

balra hajladozzunk. szél fujdogálja'" sornál jobbra. e-ső ve-re-ge-ti. dan..L Eső után hol szoktatok csigát keresni? .ültetúnk". hány Kettőt. A kiskertről fogunk most énekelni: r Lí- L Erl kis ker . Többfele gyakorlat következik: csoportokat alakítunk. Szerepet cserélnek. egyenletesen. az osztály ritmusszavakkal ismétli: Tá Tá ti-ti Tá.ültettem" szónál lehajolunk és . a- A . mint a múlt órán. majd egy ügyes tanuló kísérjen ütőhangszefen az egyenletes lüktetés jelzésével.. a . Bemelegítő gyakorlatunk előkészíti az új éneket: l l f l dan. - l 40 l l . húi |l.esö. amit az osztá|y a dallamáról fog felismerni: Zsipp-zsupp (lásd l. Rakjrrk ki pálcikákból és a kirakó táblán is ezt a képletet: l l l l a I l A tanító lálílava vagy hangmagasságot mozgását.§zé1. dan" dan da-na da. lecke). dan da- na da.zsa-ró*zsát ül tet - tem. Minél több tanuló végezze egyénileg is a feladatot. a dallamra.Például a kertben..na dan stb.. e-§ó. Ha már biztosan énekeljük a dalt. A tanító tapssal kiemeli az első motivum ritmusát. harmadik énekléstőlkezdve kísérjeegyenletes taps.. metallofonon hangoáassa az első 4 ütemet. Énekunket" játékunkat kísérleegy-egy tanuló ütőhangszerrel. t i I Szél" szél fuj-do-gál-ja. eső veregeti" résznélujjainkat mozgatva az esőcseppeket utánozzuk. az egyik az egyenletes lüktetést hangoztatja (esetleg ütőhangszeren).tet ker . járjunk körbe. a . a tanító. az .kidobjuk" szőnál utánozzuk a dobást. az osztáLy figyelje meg.tel- tem" --_r-!- ba. Az oszály éneklésközben tapsolja a ritmust is.na dan dan.. majd egyszerre is végzik mindezt. Lecke Légzőgyakorlatokkal kezdünk. Ismételjékmeg a motíwmot. Játszodjunk rá a szövegre: az . IsmételjUnk egy éneket. jelezve az egyenletes luktetóst. Játszodjuk el: kettesével összefogózva jobbra-balra lóbáljuk (egyenletesen) karjainkat. Az ének tanulását második. t f 2. osztáIy 7. és mutassák térben a dallam hallott. a másik a ritmust tapsolja vagy kopogja.hú" szónál leguggolunk.

u Énekeljuk el kézjelekkel a fenti részt. J Is.} I Abrázoijuk a dallamkirakón a dallam vonalát: . a negyed értékűszünetektrél taps helyett széttárjuk kezeinket. cCcC ()c (J o o co o A magasabb hang a szó volt. Ilyenkor használ. . majd az egész dalocskát. . . egyenletesen körbe járhatunk a dallamra. osztály.ma- dik itt pa - dorr du dá - ját fúj .lá- ba lár egy. Egyre inkább mutatkoznak már az őszjelei. ami n legszebben triangulummal szól. n Egy bo- . A dal első motíwmával foglalkozunk. da na da dan. lecke szerint. ezt is kísérjük egyenletes.ja na .. Lecke Légzógyakorlatok és bemeleg ités a ?. I(ét csoportra osztva az osztály mindkét kíséretet egyszerre végzi. 16. Ismételjtik a szlovák népdalt. kopogluk az egyenletes lüktetést. har. nap (lásd I. tobbször esik az eső. tündérekkel. kózjele: + A mélyebb hang a mi volt.sik bocs . ! 3. és megfigyeli.ko. Sok mesét ismertek már. Ezután kísérjeaz éneklést aritmus tapsolása.gyoll.kort megy. . éneklésközben mutassuk térben a dallam nrozgását. . manókkal. egy szlovák gyermekdalt: Egy boszorka van. puha ütésekkel vagy a dal ritmusával. A mai Órán egy vidárn boszorkáról fogunk éneket tanulni. A szünet jelzésérea|ka|mazzunk más mozdulatot: emeljük mutató ujjunkat a szánk elé. ha anaP<it előcsáiogatjuk egy tanult énekkel: Süss fel. boszorkányokkal. ! 4 l . F{a már jÓl énekeljük. má . lecke). De I szép hang - ja van. 41 . Akárcsak az előző dallamot. kézjele: €T . hogy a szünetnél (ahol egyesek széttárják kezeiket) az egyenletes koppantás nem szünetel.

majd az egész dallamot. a dal végénleguggolunk. A dallam vonalával foglalkozunk. mely egy ismert Enek órákon egyaránt szoktunk közösen.lá . Vá ro- da. kórusművet hallgatunk meg. da.Eg a gyertya. 42 r r r r L t . rö- si. hogy táncoljunk egy kicsit.szó . j a belső |ábat mindig kórusban énekelni. kézjelekkel énekeljük a motivumot egyutt és egyénileg is.ke. Ideje. korongokkal vagy éppen gyefiyákkal: L- i- t L o o o Vagy o n o fi r t- fi Szolmizálva. ég" (szó .nyecs. és egyénileg szólóban is. Ábrázoljuk ezt is a táblán. Köny- nytí já - ró kis nre. Játszodjuk el: kort alkotunk. csúsztatva.si fa. kör - fa.Lá.pe. Mi lesz amagasabb hang neve? . keresztbe fogott kezekkel összefogózunk. kézjelek segítségévelaz első sort.szÓ). hogy a kezdő hang háromszot ismétlődik. Dallamfelismerés következik akezdő motívumról: . gyon-gyo-51 r r r r r l-- tánc. egyenletesen lépkedünk. A kézjele: Ífr-a -/*\ \ l Enekeljük szolmizálva. Kettesével. énekléskozben mutatjuk a lépésekkányát. Egy szép játékdalt dolgozott fe1: Bartók Béla: Játék. ezért új dallamot mutatunk be: I Kör - fa.szó .re. ke. Itt figyeljük meg.r Ábrázoljuk ezt a dallamvonalat a dallamkirakón: t I nap L- 7fr§ Sriss +k/ szun L l Kezdőhangunk a szó.. ól hátrafeszülünk. körbe forgunk.

Fehér liliomszál 2.liliomszál" kivá|asztásáhaz egy új mondókát alkalmazhatunk: Gyer . csön. . Csön. J Mondjuk csak a ritmusszavakat.szólászómi 3. Melyik hangra lép felfele a dallam? * Alá hangra.re tem. .. Az osztály vegye észre. Bemutatjuk a zongoía képét.lzó lá szó mi .1ámiszó szó J mi 2J Milyen dallamok kezdő sorára ismertetek rá? 1. Dallamfelismeréssel folytaduk: milyen dallamok kezdődnek igy: szó . Felmutatunk két dallamkártyát. .t úó om J-. Í4ui. irjuk az elsó k8plet alá a módositotilepletet. _ Enekeljük most úgy a dallamot. hogy kezünkkel mutassuk a lépések irányát.mi ? . A . körtéfa dallamára.n sát . 4. Például: ü ó ü . és alkalmazzuk a mérőütést.Fehér triiiomszál és F{a én cica volnék. Melyik hangra lépett aszórőllefele a dallam? _ Ami hangia. amiből ma meg fogunk hallgatni egyet. tek.t\ ) J--l ))))))) J-l J l Módosítsanak most a tanulók. Zongorára irta a GYermekeknek című sorozatot.li - J Enekeljük most a dalt mérőütést alkalmazva: . rei atábléra" 6 lecke) J-l Fe.tek. mindig egy időegységnyit! Játszodjuk el a Fehér liliomszál játékát.szó . ü. osztály. A kezdő hang a szó volt.szószószólaszómi 2. Eneketjuk a Fehér liliomszál című éneket.lrer li . A tanító módosítani fog a ritmusképleten.lá ....veszrd J--l a l kek.. 43 .. tek. .. e .csot n€nr bi.. I_.zany nem tek.szó . és tapsoljuk a ritmusát is (lásd I.. . egy mérőütésnyit. .1ászóniszó 4.Hármat. .szó . hol tortént a módosítás.fujjukel a gyertyát". énekeljékle a rajtuk levő motíwmokat: szó szó szó lű l.dig ntíg for ká Ad gyer - J--l főz - - gá. Hangoztassuk csak a ritmust tapssal és ritmusszavakkal.n n szólámi 5. gyűni Egy ismert gyernrekdalt hallgatunk meg Bartók Béla feldolgozásában . Enekeljtink és forogjunk a múlt órán tanult körtéfa. HánY hangmagasságot hallottunk? . esz .tek.l - ) szál. Enekeljünk kézjelekről más ismert.ecke Légző gy akorlatunkban a kilégzésre.ordulatot. g}€ . nneteljrik ké4elről ezt a f.Következzék a Fehér liliomszál zongorán.g.dallamfordulatokat is: 1.

hogy a hallott hang csengő. Ismóteljük a múlt órai mondókát. Azt is megbeszélhetjük. Az osztály megnevezi a hallott hangforrást. csön. alanitő rendre kavicsokat ráz egy dobozban. de először kirakjuk magát a képletet korongokkal is. En kis kertet kerteltem: fém vagy üveg + fem stb. zörgő. Például: 1o o o o 2. L l l l l_ l 44 l_ r . a a l Az első kót lehetőséget a tanító mutassa be. zőld ág dallamára. üveget érint fempálcával . mindkét karjukat egymás vállitra helyezve hullámos ívekben kerülgetik.L 5" Lecke L L Bernelegítő gyalrorlat: a 2. majd ereszkedő alaphangok sorárótr. tapsoljuk a ritmusát is. Szolmizáljuk kézjelekkel is a motíwmot. Ujabb játék kovetkezik: tárgyakat kell felismerni hang|uk alapján. hanem egymás mögött állva. Társítsunk a tanult dallamokhoz illrő hangszínű kíséretet. Játék következik. born} énekeljiik. egy plusz koronggal a dallamképlet valamelyik hanglát megduplázzuk. gyűni. leckében alkalmazott gyakorlatot más szótaggai (pl. Mindenki a padra lrajtja a fejét (huny). Felmutatjuk ismét a 4. leckében használt 2. tompa vagy éles volt. és mondjuk a ritmusszavakat: ti-ti-ti-ti-ti-ti . a kaputartó gyerekeket nem láncszenien összefogózva. fadarabokat ütöget össze. de ritmuskíséretkénta zenében is alkalmazható. kárvin. emelkedő. tovább a tanulók módosítanak. a gyerekek ismerjék fel a dallamotl Ez a Csön. Mindez a zörejek kategóriájába tartozik.Tá.C 3C c a o l o c o l L o o a l_ l o C l o o l- Minden új változatot leéneklünk. fémeket. Zárjuk az őrát kapuzó játékkal: Bújj. Tapsoljuk csak a ritmust. bújj.Például Egy boszorka van: kavicszörejjel.

- lett c§lZ mam" Ki varr .n. osztály. Esy gyerek lesz az anyuka. a többinek ki kell találnia. mozdulatokkal megidózzúk. bomm . J Tapsoljuk le a ritmusképletet és tükörképét is. 2. Bemelegítés: a harang zűgását utánozzuk: bimm. . ho gy egymásn ak tükörkép ei. Válasszuk az anyukát egy ismert mondókával: Mese.l . mese. Flat tanuló rakja ki élő képben ezt a ritmust. Mai népdalunk az édesanyához szől. Más játékkai folytathatjuk" Két tanuló egymással szemben állva tükörben végzik az előbb felidézett munkákat. Megállapítj uk. úgy. a .ceke Légzőgyakorlatok: belégzés2 számoiásra az aírunkon.6" tr-. cSlZ - mam. Néma éneklésmellett tapsoljuk az ének ritmusát. A második sor az eisó sor íbtrltatása lesz. 19.ja meg im - nrár? . egyénenként.hangzőn. Mai zenehallgatásunk példájában is egy dallam és a tükörképe szólal meg Mikrokozmosz című kotetéből. . Játékos formában. Ritmizáljuk az első sorát: ti-ti-ti-ti . Így: .egy hangmagasságon. osoportonként.n titi ti- ti .. kilégzés4 számolásra.. együtt énekelve megtanuljuk a népdalt Ezután kísérjükaz énekléstegyenletes koppantással. ! . mit dolgozott. Iárhatsz immár bátran Leánybőrcsizmihan" -.. egyre magasabban indítva. -l . bamm. -. Másik hat tanuló velük szemben állva kialakiqa a ritmus tükörképét. rninta fuzetlapjaí. arccal az osztály ftlé.Tá. fékező vonatot utánozv a. mátka (lásd t.n tt-tt-tt_tl jj Tá-Tá Tá - jJ Tá J.Tá . együtt. Például ha az egyik jobb kézze| vasal. lecke). a Tükörkóp zongoradarab Bartók Béla 45 . Az őra rövid beszélgetésselindul az édesanyák gondoskodó szeretetéről és munkájáról. Kétsoronként.Lányom. . bogyan dolgozik édesanya. . édes lányom. Nem kell csizma nyáron. . -s. fes nyám. Nyíljon ki most a két sor. ő mutatja a mozdulatot. . a szemben álló bal kezévei végzi ugy anazt.

//\- J 46 J J .k a szélfi-rvást.. A kiskacsát és a pásztort a Mese.donr.Hajlik a vessző".Esik az eső". r t i - r r I I ] 8.. leoke).umot. fiiúúú. a hajladozó fakat húúú. Mi jellemző még a késő őszi időjárásra? * A hosszír esőzések. egyenletes kopogássatr az éneklést. A tanító megnevezi a kezdőhangot . Rakjuk ki pálcikákból és íquk fel atáblára is ezt a ritmust. egy kis fehér korongot vagy négyszöget fogunk kiszínezni. majd két tigyes tanuló külön-külön. Emlékeztek:e más dallamra is . melyet ma fogunk megtanulni: t I I . Befejezésül hallgassunk egy rövid részletet Antonio Vivaldi Ósz cimű versenyművéből. sssss hangzókkal. J vasz I I _ nem jő: pl - lás ra. Szerkesszük meg a tükörképét: L- j Tá Tá_Tá JJ - Tá-Tá JJ r r J Tá t t Tapsoljuk és nevezzük meg ritmusszavakkal mindkét motír. 18. 9. a tanulók leszolmizálják a motívumot. - lit ka. Énekeljük el egyenletes körbejárás mellett. majd az elsó két soritt. Tapsolj a az osztály a fenti motívumot. Újból meghallgatjuk Vivaldi Ősz című művének részletét. Másodszori hallgatásra színekkel rögzíthetjük a szomorkás hangulatot. Lecke Kivételesen zenehallgatással kezdjük az órát.sza . Kísérjükazután puha. végül egyszerre. osztály.kor lo Tu .Hullanak a falevelek. tétel a szomotkás.szó -. Utánozzuk mi is az esőcseppek kopogását az ablakpárkányon. csepp. csepp. visz. kopaszodnak a fák.Tapsoljuk a dallam ritmusát néma éneklésmellett. hangulatkeltós céljáből utánozas. t De ha ak . mely ugyanezzel a motíwmmal indult? Kis kacsa furdik (lásd I. ködös a reggel stb. Mutassuk a kézjeleket is. A tócsába hulló oseppeket hangutánzó szavakkal idézzűk: Osepp. Ismóteljtik csak a kezdő motíwmot ritmusszavakkai: Tá ti-ti . a lassú II. Leclre Bemelegítés. Ezt az érzéstsugallja a következő szép nópdalunk is. osztály. hogy miért érezzik szomorúnak az őszt? . ábrázoljuk a dallam mozgását. Korongok segítségévelábrázoljuk a dallam rajzát. me§e. puhán pergetjük ujjainkat a padon. esős őszi napokat idézi. ha ]o.jó VasZ ra.l El. Yégezze ugyanezt két csoport.dár - ka. a tanitő egyidejűleg a tükörkópét.Tá Tá. elmennek a vándormadarak. mátka mondókával válasszuk.ment a ma .. . Milyen szöveg társul ehhez a ritmushoz? .7. borus. lecke). I I Mittd fuj - do gál ja. Enekeljük az Esik az eső oímű énekünket (lásd n.Beszélgessúnkarról. Enekeljük újból szóveggel az éneket.

vad het nrár a- a lomb ár nak nya. . . Ismételjük át ezeket a dallamokat.. Hess el. má. Tá - eső. szürke.Tá és egy dallan. azt. enyhén hullámos vonalak és a fenti színek képesek képileg ábrázolnl.lkállyát mutatunk fel. F'eladat következik: egy ritmuskáttyát: Tá . -.ll .vagy más. kék. madárról szóló népdalt. mert ez hangsúlyozza a szomoruságot" Enekeljük újra egyutt és egyénitreg is. kifejező énekléstcsak lassú tempóban. milyen színeket használtunk? . . 1 Jobb kéz mutatóujjával ütjuk a ritmust a Péter szerepében.re visz. Tehát az egyenes.Sötét színeket.ti-ti . amit a szomorú dallamok is kifejeznek. . . halkan valósíthatjuk meg. zöld kombinációit. Vezessük rá ezeket a vonatrakat a múlt órán készült színezett körökre vagy négyszögekre.sik Pá1. -l szép.l -l kis m*dár üla frn. melyik nemrég tanult dallamok kezdő képletei? 1: Esik az Fehér liliomszál. Váltsunk most át vidám hangulatra. ..Hervad már című énekét. Pál! "n két J-l )) J.n r-1 )r| J} Pá1l il gye. Úl latetot tanulunk: Két kis madár ü1 a fan. bal mutatóujjunkkal a Pál szerepében. szó szó szó lá szó mi" 2.gyikPáter. .tef. Ked - ves ga - lam dó ! .r: Gye-re üsz-sza. -u Her Ery- . vagy halvány színeket. A tanulók ismerjék fel. Pé . Végezetül ataniíő bemutathatjalárdányi Pál: Dal a kismadárról. Beszéljünk arról is. 27" lecke). e. . hali<an" Fróbá§uk meg kezünk mozgásával követni a dallarnot.sza.. egyene§. ) -l bonr nak Szaí - nva Á 47 ! l . lassan. a barna.n J J . A . Póte1 hess el. Énekeljük például az Egy kis malac című éneket (lásd L osztátry. vízszintes és ereszkedő vonalakat rajzolrrnk a ievegőbe.

Tá helyett Táá: I I J Méz méz mé TATÁTÁÁ többször t éz -a Négy szakaszrabontva ritmizáljuk az éneket: ritmusszavakra énekeljük a dallamot.kijárni" a ritmust. A legelső tanuló lekopogla a padon. A legügyesebbek végül magukra is képesek iesznek. A helyes megoldások így igazolódnak.Később az osztály is képeslesz az óneklést egyenletes koppantásokkal kísérni.lott vi - rá ga.Süss fel nap! + t t f .ritmustelefon" játékkal rögzítjük. tor ..méz.méz. E vrdám játék után énekeljtik szöveggel azelőző rrépdalt" Új éneket tanulunk: Méz. a nyolcadokra lábujjhegyen aprózás. hogycsak egy szótagot énekeltünk a két időegysógre. _l t le . szintén a bátán kopogva. Minden padsor legrratsó tanulójának hátán kiuti valamelyik ritmusképletet a tanító. Ez ki min az - ál den - - dott nap ra bor. I i Ha jót i . Ter. mett rnéz. ! Az új dal tanulását is kísérjea tanító az egyenletes lüktetés jelzésével. Ábrázoljuk ezt atáblán. ter mez.ink... Az osztály utánzással követi.nek ái-dott-sá-ga.l l i 9" Leeke t t Bemelegítő gyakorlatként zümmöglük egyutt az Elment a madárka dallamát. többszór is ismétel egyegy részt. A. Ezután a tanító minden motívumot külön bemutat ritmusjárás formájában: a negyed értékekre természetes lépés. 48 is ismételr.kod - forr. Melyik dallarn kezdete hasonlít erre a dallamkezdésre? . hogy a harmadik . Eszrevétetjúk.néz" szót két koppantás hosszúságúraénekeltük. A szöveg ritmusa ettől abban tér el. új dallamot énekeljük egyenletes helybenjárással. a másikban hosszabb hangot. A kitapsolt. kijárt ritmusképletet végül a .mett méz.szol be- 1ő le. kiénekelt. méz.a felhangra hosszabb megállás.hul. Ismételjük őket mérőütéssel is. először az egyenletes lüktetést jegyezzik le. l ! Mőz. Ó továbbadj a azt az elŐtte levőnek. forr. Minden egységet Hasonlítsuk össze a két kezdómotíwmot: az egyikben szünetet találunk. Tehát ezek egybekötődtek: Te . Ismételjuk át a Két kis madár mondókát is.

Aki felismerte.. Vidáman csipogja: . mozgó szünetjellel eltakarjuk a megfelelő időegységet. l I Gazdag Erzsi -L Adám Jenő t Huil - a hó. ha hull a hó. Úi dailamot tanulunk.. Tá . u Tél-a-pó 2.ökörszem" szövegét.. lehet. énekelje szöveggel. Lecke Bemelegítő gyakorlat: énekeljük.!- f. Befejező éneklésben szerepeket is oszthatunk. A kis nyúl didereg. Gyakoroljuk az éneket egyénileg is. a közeledő Télapó köszöntésére: _t .Nem baj.behangolt" vizespoharat" A hangszerek egyutt is 1átszhatnak. tapsoljuk a ritmusát is" Stafétaénekléssel foiytatjuk.ti-ti-ti-ti képlettel. jelzi az egyenletes lüktetést. A tanító módosítson valamelyik képleten. me- be a lom! .csak tapsolással. méz. Ez a kezdőmotíwm tükörképe. 10. Alkalmazzunk ostinato kíséreteta dallamhoz. Csak vadász ne jöjjön. Két tanulóval dramattzálhatluk az anya és a lánya párbeszédét . minden tanuló két üternet énekel és tapsol.Süt még nap a nyáron!" l . Megisrnételjük a stafétát. Parányi ökörszem Kuporog az ágon.Tá . Dallamfelismerés kóvetkezzék. . Az osztály ritmusszavakkal olvassa le őket.. I' Enekeljük most szöveggel... egy-egy tanuló énekelje a . Például: _l. egy negyed értékűszünetet alkalmazva. majd alkalmazzon módosítást felhasználva a szünetet. méz dallamot a méhecskéket utánozva. édesanyám című dallam. a zümm szótaggal . Egy ilyen módosítást ábrázoljunk is. ) Egy tanuló szólaltasson meg más ritmusképletet is a kártyákról. . .kis nyúl" illetve az . ritmuskíséretkónt használhatunk még csengőt vagy . Az elhangzott képletekből ritmuskártyákon felmutatunk néhányat l.legirrkább a triangulum talál. hogy valaki felismeri ezt az összefiiggést." 3.némaénekléssel". Kísérjük ritmushangszerrel az éneklést. 49 . zuz- rát fúj do gá]' gon. Lálázva vagy hangszeren megsző|al az Anyárn. FigyeljUk meg. hull hó.. Megbújik a foldon: . ! A Méz. hol találkozunk Táá értékűhangokkal. Végül énekeljtink mérőütéssel kísérveaz éneket.

Kop. B-sor (3): ereszked3\* .a- ia pó| szá||.ves reg Tól pó. -t Soronként tanuljuk meg.veS.a híres Wolfuang Amadeus Mozart édesapjának egy kis művéből: TJtazás szánon. I 3. l Va.den pely-hes gy-er. Enekelve járjunk korbe erre a ritmusra. kop nyolc patkó Nyolc patkó kop. Pi_ al nro. hogy az I. Mit utánoz a zene? . csengő. Zenehallgatás zárja az őrát. tr Jöjj el haz. szán. Feladat: A tanító úgy szólaltatla meg a dalt. vagy másként hangzó jelt ad.nek lrang - Té1. Enekeljük szöveggel is: együtt. 4): emeká ő Ezeket a vonalakat éneklésközben a levegőbe rajzolgatjuk. Vegyék észre a gyerrnekek. a hangutánzó részekbe bekapcsolődlk az osztály is.Csing-iing-ling . kop-kop-kop. Egy kedves francia gyermekdallal Milyen hangutánzó szavakkal találkoztunk a versben? - t ] l ] köszöntjük: al l Huli a Min.gyo- ró.száncsengő Száncsengő .Lódobogás. Néma éneklésseltapsoljuk ki az ének ritmusát. Ezután kr. ! - :t Csing-lingJing. a téli hangulat fokozásáér1.lárjuk az ismétlődő ti-ti-ti-ti-ti-ti Tá képletet. kop. Az oszlály vegye észre. szóló énekkel a nyuszi és az ökörszem szerepét. kop-kop-kop. 2. és közben mondjuk.mek fe vár - - lrér hó. 2.. hogy csing-lingling. és mondjuk.2. a vers egyenletes nyolcadmozgására. va vár. ! ! ! 50 i I . Száncsengő: l_ i.osing-iing-ling Tét öblén halkan ring. Ked . /. 4.. A gyerekek is énekeljék jelezve (koppantással. Jöjj el Vi..dám ked.száncsengő Szánesengő . mikor szólalt meg a jelzés. Leopold Mozart . é . hogy minden felhang értékű(Táá) hangnál csenget. A szövegsoroknak megfelelő dallammotívumokat külön énekeljük.rl l t 11" Lecke i l Bernelegítésként dúdoljuk el a Hull a hó című éneket.záttk. Ezen a szánon érkezik hozzánk Télapó. nj-melyból fölzengő . Egy szép Weöres Sándor verset olvasunk fel. csing-ling-ling.kod- barr rrrin - den jó. sor dallama azonos. ós figyeljtik meg a dallam ralzát.runk rád. A tanító űjraolvassa a verset.csingJing-ling Tél öblén távol ring. Az első sor helyett dobogunk. Földobban két nagy 1ó ! - . hogy kopkop-kop.Csing-ling-ling . Aereszkedó\ . a második sor helyett utánozzuk a csengetést. kop.-ereszkedő\* sor (1. Csöndzsákból hangot lop. Szétmálló hangerdő . tapssal) aTáá értékűhangokat. kop. I ! Van zsá. Rrtmusjárás következik.

melynek a cselekm ényétzenére táncolják.il 51 I. ! BETLEHEMES lÁrnx ú1 ÜnnePekre. A diótörő. nagykarácsony. Persze álmában Marika is nagy lesz. vagy nent? FUTÁR: Dicsértessók az Űr Jézus Krisztus a magas nlennyekben. Megmagyarázzuk azt is. Az ajándékok kozott van a nem túl szép diótörő bábu is. diótörő). Tartsa és marassza mindannyi örömmel" Nem azért jöttünk ide. Eg a gyertya. ) ) . Ezek táncÍt képzeljUk most el a második részlet hallgatása közben. spanyol babák és a kecses porcelán pásztorok és pásztorlánykák. MennybŐl az angyal stb. barátom. és álmában a diótorő daliás herceggé változik. A diótorő bábu rajzát atáblára helyezzük. flitö. nyisd meg ajtódat. idézzünk néhány ismert karácsonyi éneket. Aranydió héjából csónak lesz. Megfigyelhet3tik.. Táisaim kint vannak. arab. te kősziklához hasonló nemzetség. hát te benned miért nincs uradhoz való engedelmesség? HERÓDES: Ereszd be. orosz. Ezt a táncot képzeljük el az első részlet hallgatása közben: Adagio a III. hogy qszakára szállást adnátok. aki kegyelmet hozott az ) J A császár birodalmából jöttem tlhozzátok.á flltözni! FUTÁR: Gyere be. ami nem éppen díszes. Készüljünk fel mi is. kardot. Lefekvéskor a szobájába viszi. hanem a mi Urunk Jézusnak egy szép példát mutassunk. fogadd be mind elfaradt szolgádat. Lecke Az ismert karácsonyi énekek után egy erdélyi betlehemes játékkal ismerkedjünk Áljon itt melyet Torockón gytíjtottünk. CÁSPÁR: Ó. egy pár percre szólást kérnek. babák. és a Csajkovszkr1 zenéjére váljunk mi is babákká! Az élményeketa gyerekek rajzban rögzíthetik (karácsonyfa. hogy valami históriás beszédet mondjunk. kép). felvonásból (3. a karácsonyvárásról. . erőteljes állkapcsa van. -l _l _l I 't Rövid beszélgetés következik az Advent időszakról. hogy a balett egy olyan színpadi mű. A diótörő röÜdített cselekményétismertetjük: Karácsony este van. egy pár p. ha a piac közepén a jégen megfagysz. de ennek segítségével roppantja ketté. triangulum vagy csengettyű kjserettel.... amire csak Marika figyel oda részvóttel. táncra perdÜlnek a kínai. A sok baba nagy-nagy örömmel fogadja őket. hogy nagy. barátom. ENEK CÁSPÁn: Felséges királyom. Szerzője Csajkovszkij orosz zeneszerző. ha megengedik. utaznak Marika és a herceg a Babák-birodalmában. a balett címe. 12" L. könyökből le-fel mozgaíják merev karjaikat. Hogyan is táncolnak a babák? * Merev lábakkal lépegetnek. Szabad-e. közben újrahallgatjuk az elózó részletet. ebben ringatóznak. töri meg a diókat. kazettáról. Utánozzuk ezt a táncot. Az álom egyébb csodákkal is szolgál. igy táncol a diótorő herceggel. betlehemet hoznak. a Stahlbaum gsalácl a csillogó karácsonyfa körul ünnepel. J ) l3.eeke Énekeljük a mÚlt órán tanult Hull a oelyhes fehér hó című éneket. Mindenki ajándékot kap" A íiúkpuskát. a lányók babákat. ég. Az egyéni énekléstváltogassuk a közös ónekléssel" A mai Órán egy olyan zeneművel ismerkedünk. ólomkatonákat. meiy karácsony-estét varázsol elénk. FDRODES: Itt bizony szállást nem kapsz.Kiskarácsony.t "l. Ezeket meghallgathaquk hiteies előadásban is. még a poganyban is is vű némi emberség. a dallamok a szöveg után következnek: a szöveg.

. mert úgy is igen FIATAL PÁSZTOR: Kedves kis Jézuskám. ENEK l én l l III" ENEK ANGYAL: Keljetek fel. kik juhok rnellett alusztok. néktek kis Jézusotok. fenséges királyom.CÁSPÁR: Jó napot. hoztam neked egy kis sajtot. fogadd jószíwel. testvéq mit mond az angyal. hogy új kiraly születik. GASPAR: Gyertek énekeljunk egy szép éneket! II. csak ne igen rázogasd a bundámat. kiknek kardcsapásfrtől az egész világ megrezzen. pász-to-rok. testvé1 hallom. ENEK . üres erszényünket kitárva terjesszük. Uratok. látod. hogy kiráiyi házamnál mily sok vendég van. FUTÁR: Tisztelt házigazda.S: Mit beszélsz. hogy vi- lá go11 bol do - gan lres siink 52 r r r r r r r r r r r I r r r t r- . ÖREG PÁSZTOR: Hallom. pásztorok. hogy új király született. Nagy le - lenr mel lik nleg a sZ1 Nyá - ját rrz ven jel Zo betl. néktek kis Jézusotok. kötelességünket elvégeztük. fongyo§. Szcnt Snlz Má rl a. ál dás á tok! Az ten an _ gya le- szál-lott e_ Je. Ki az az új király? CÁSPÁn: Énekeljrink egy éneket a tiszteletére. igy hát kirátryl házamtól elmehetsz" I _t FUTÁR: Felséges királyom. hogy új király született. Errek Ju hok. hallottam. alusztok. Uratok. és hallván hallod. mikor tudván tudod. }IERODE. hogy vagyok a királyok királya és heródesek Heródese. pásztorok. IIERODES. IV. Megszületett FIATAL PÁSZTOR: Hallod. v Éwrr VI ENEK l. kedves jóbarátom. }ilERODES: Isten hozott. Kö- nyö-rögj e- tünk.

sá- tok! 2. jtirrk. Szent Fia.zá .rok.to .de. aki született Jászolban. tot a ke. Enek L a J Merr-jtiLrrk.jiirrk.to . Mária. Mellette vagyon az édesany. nren.mok kö - lyet zött vá-ros já - szol ban. 3. kat1 J L L 53 t . ban.laszvó a a dol tot tá1? Lál? Nem Ha - nem ta _ lál in . Mária.gé1. .ja ó lés"en néktek Üdvozítőtok Valóban.rok! Hogy Bet.gyal le - jött haz. valóban.unli bo- be. Elrei< Va . lás .gl.ziirrli Úgy i-rnáújuk új U-run Ve. pász.jon Fnogy is - Jó tál - zsef lót mit gon vá.tok. jászolban.ve men- ve lás - sá - tok. 3.il 4.2.le- henr - be si - et. jászolban nyugszik Szent Fia. Barmok kozt fekszik. pász. Istennek Fia.kább - tál nyug he bar . Enek Menny- ből az an . nren- Es-stink térd-re Ő e-lőt-te.

ke1 jünk flel! Bet-le-hern-he l l - jünk ell Ron- Bet.ló - ban. ba. i-L L Forintok.stfurk jO mód bor - ral ra.szél .L l -§.ló .egy po .já - ba ba Szal Szé - - ná má l l ba. Forintokat ha adnak. Tallérokat ha adnak. l ! l Egy . tallérok úra indítanak.hár jó Be .henr vá. Házadban maradjon Istennek áldása. Nosza tehát jó gazda. rL l _-. Hogy t ho§ lcl l U ju - lást ta jon! l-! I 2.8€s . 3.le.rus- ka is - tál .tett a kis Jé_. É{aelindítsz útunkra.le.ro.tál .] 1 l L r' L I i l t54 r t- . Sni. Eirei< f Fász rok.ságyos is .

. J ki- seb_bik bé-res-nek a_ rany os - tor nye let. a regölést.szön.nal tá dott. Fé.zust ál - da - ni. Refr. .dó vlr ra- dott.I I 14" I_.: Haj. I 55 J .ad hat - ja nagy tJr - is tetr.sze_ get.lé Vas. . _ tem. Tanuljunk egyet mi is: . mely Turmezei Erzsébet vallásos versét népi daliamra alkalmazza. ." I I lll.re- ket. és bőségvarázslő. -. Uj esztendőben köszöntőt mondani régi hagyomány.nyes lraj . ko. ú.lé ke . azt is rneg.gó. Ez a regös ének.tőt mon - da il.ten. Elevenítsünk fel egy ósrégi népszokást és a -a hozzá kapcsolódó dallamokat ". két kis bé rest. re. _l Uj esz. . _l a Jöt-tiink Jé.gyob. na. az Ur- is en - nek gaz - dá _ J ! két kis ök röt. ke - rék rnel . .bik bé-res-nek csen - gős pen - gős sze-ke-ret. párokat összeéneklő rigmusokat énekeltek.. . Karácsony és újévtáján legények jártak házről házra. rei l sze- kér mel .eeke Kezdjúk az űj esztendőt egy szép énekkei.

t t t 56 r t . r r r Figyeljtik meg a dallam további alakulását (..Zsipp-zsupp. Adjon az Úristen ennek agazdának két kis tehenet. le. Rakjuk ki a dallamkirakón korongokkal a kezdő motíwmot: o o Van tehát egy magas. A fenti három koztil melyik kettőt hallottátok? _. 15. Egy Et a a tlu ma tát tél dö.l.dó. kolompot és csengőt használunk a kísérethez. Tóbiás. hány magasságot észleltunk? Kettőt.. tejet..**'"* . hadd süssenek rétest szegény regölőknek.gy tál dödöle"). Tó - bi.be men _ tek Mind le _ et . a nrásikba befusson" harmadikba is jusson. E hangnak a neve: dó.. Enekeljtik el szöveggel. Melyik korongot vesszük el? .mi motívumot énekeljük egyre emelkedő kazdőhangról. Kett . kézjele. telt{rt szó .mély. -#fi-- E - li- ás.k. kifusson. Lecke Bemelegítő gyakorlat: szó . got| r r r r r r r r r r r Énekelünk.Magas .A kozépsőt.efrén.A mély hang. Egyenletesen körbejáró regölő csoportot "fáá-Tá . és a csengó jelezheti az új szövegsorokat" Más regös rigmus példáui: Adjon az ennek száz kis egyik ólból t- Úristen agazdának malacot.szó .Ldót.. m. egy középső és egy mély hangunk.ajd a hangok nevével.ték - kok. R. Tanuljunk egy új éneket: Eliás. és mutatjuk a dallam mozgását. Melyik gyermekdalt idéztük? .r Hiteles előadásra törekedhetünk.döbe.mi / szó .efrén. Melyik ezek közül az űj hang? Melyik hang nem fordult elő a Zsipp-zsupp-ban? . ha láncos botot.ás. Nakitsuk ki ezt a dallamlépésta korongjainkból. Hány hangmagasságot hallottunk? * Hármat. vajat eleget.Tá ritmussal kísérheta láncos bot. R.lő- le. Melyik hangot ismételgetjük? Enekeljtik EW kérj.

dó. Kikre emlékeztetnek titeket az a1yszerre lépő. szó (mély. Lecke Bemelegítésnek zümmögjük. Emlékezzetek csak. Melyek voltak ezek? * Dó. Gyakoroljuk a kézjel utáni éneklést motíwmonként: minden motívumot szöveggel. ! Enekeljük most a dalocskát.rt L Enekeljük kézjelekről az egész motívumot. hanem ügyesen sikenilt elfognia a kertjükbe lopózott farkast. elsősorbana hegedű mutat be. minden tanuló egy-egy motívumot Ónekeljen. dobbantás. Többszóri csoportos és egyéni ismétlésután állapítsuk meg. Így: taps. kopogás. Enekeljük most szöveg helyett a ritmusszavakkal.Három. hangsúlyozzuk az induló jellegét. hogy az őt jellemző dallam. közepes."Péterke és a farkas" című zenés mesójéből. dobbantás. majd alai<ítsuk át a korongokból a ciallam vonalát: \_-. milyen irányba indult a dallamunk? . majd szolmizálva. taps.. lecke).A bátorságra. 5.szó . ké4elről énekelünk./ L ooooC t t l . Prokofiev . Egy tanuló rakja ki a kezdőmotíwmot a dallamkirakón. Enekeljük le az igy kialakult dallamképletet: szó . éneklő gyerekek? . mennyire lendületes. (J occc n^ \-/ I I Végigénekeljük még egyszer az egész dallamot. taps. hogy ne legyen megszakítás. hány hangmagasságon mozgott a dallam? . aki nem félt a farkastól. folyamatosanhangozzék! Végezzük ugyanezt hangszerek bevonásával: dobbantás. Bemutatjuk a hegedűt (hangszeí vagy képe): vonós hangszer. Ó Péterke. Milyen tulajdonságukra utal a lendületes dallam? . kötött énekléssel az Elvesztettem zsebkendómet kezdetű közismert gyermekdalt. hangszer. Tanuljuk meg ezt is: 57 . Mutassuk a dallammozgást az utolsó két motíwmnak megfelelően.mi . a ritmusát is tapsoljuk. hangszer. melyet a vonós hangszerek.dó. kopogás. Duplázzuk meg a kezdő szó hangot egy újabb koronggal.Péterke.Ereszkedő irányba. Egy bátor kisfiút mutatunk be a zenén keresztül. mi. Ezt ismételjük meg egyéni éneklésekformájában is..A katonákra. hogy az utolsó két motívumban egy kis váitozást észielünk. Ez egy váItozat az Elvesztettem zsebkendőmet című ónekhez. emlékeztetve a benne előforduló három hang kézjelére is. Zenehallgatás: Prokofiev: Péterke és a farkas . meneteljünk hozzá. hangszer. majd láIinzuk szép. Ügyeljrink. Lendületes ének. Stafeta-ritmizálás következik: minden tanuló egy ütemnyit szívdobbanás) tapsol a dallam ritmusából. szó korongokkai: dó dó .dó . osztály. Tóbiás című éneket. Enekeljünk most egy emelkedő fordulattal kezdődő dallamot: Aki nem lép egyszeríe (lásd I. koppantás. Figyeljétek meg. magas). Minden ismétlődő képletet azonos módon szólaltassunk meg. kopogás. Ismételjük i* azBliás. és megállapítjuk. és üssük a szívdobogást. kopogás. Ral<1uk ki az egész motíwmot 'l. (: 2 16.

Bartók Béla: Gyermekeknek Elvesztettem zsebkendőmet. vesz ken tet . Már hallgattunk Bartók Béla Gyermekeknek című sorozatábÓl. szabad szombat. előadásban^ Írt ügyes osztályokkál jut idó e dallam elsajátítására is. A kávészem int neki. míg az örlő pergeti. L t Aki nekern visszaadja. a 3. Szabad az én galambomnak Egy pár csókot adni. Milyen hangszert hallottunk? .tö - rő. megemlékezhettink a mo§t kezdődő farsangi időszak kapcsán errŐl a népszokásról. r r r r r t t t 58 r t . Zinehallgatás kóvetkezik.nyánr ór - te.tern dő . élő Kodály-Gazdag r r r r r r a far. 2. akivel a 2. . Szabad péntek. áaszkos. a tanitő is bemutathatja. Dirreg-duríog a mozsár. táncosra vár a mozsát. a többi az énekléstmost már tapssal kíséri. EgY gyermekdal-ieldolgozást fogunk hallani. egy gyerek a körOn belÜl já1 leejti á zsebkendőjót valaki előtt. amikor l finom falatokkal fakozzák a jókedvet. Mákos patkó. babkávé.Zongorát. Ha nem. versszakalatt körbe forog.I I - El zseb 2. vigaloml Habos fánk jutalom. most már az új dallammal ezt ajátékot. Kört alakítunk. biztosan ráismertek. áll Csár- dást jár hab bo-ká mák.sang. Játszodjuk is el. Feűdat: Ú irt még időnk.met. értünk van a parádé. Erre utal Kodá|y Zo|tán Gazdag Erzsi szövegére dalocskája: Itt a farsang. Heje-huja. jelmezes (átváltozást megjelenító) mulatságok időszaka ez. csókot adok érte. Szabad szappanozni. Szi - dott a . Vidám.

7.szó-szó-mi-dó t szó J-] J.szó .ismétléstalkalmazva.szó . Találjunk rá szöveget is. 59 - Ha én cica volnék (lásd I.). hogy a képlet két ütemet töltsön ki.mi fordulat emelkedő kezdőhangról. &- l ró _ ka. Alakítsunk a három lefele lépő hangbólújképleteket.dó. hajlékony. lecke).szó l- -szó/mi-dó.mintal. cicáról szóló éneket ismertek? a I J l Ismételjük át szöveggel.zárjunkamagassal. Tanuljunk hallás után egy újabb dalocskát a szó . mozgásáről? Ezek alapjan hallgassuk meg.-ban. maróka.Ismétlődő hang: szó. Eliás.szó . Például: szó . Kinek van otthon cici$a? Mit figyelt meg a cica viselkedéséről.l L 17" Lecke I t_ l- Bemelegítő gyakorlat: szó .Iskolába jóttem.dóhangokon: Ciróka.szó . Tóbiás. a másik felelet (1.dó Továbbá felmutatunk két dallamk árty át: a_ I l l.2. l .szó . milyennek mutatja be a cícát a már említett zenés mese (Prokofiev: Péterke és a farkas). és próbáljunk utánzó mozdulatokkal megidézni a ctcát járását.te a kis cl-ca-Ja Ki l -szó/dó-dó-dó-dó.és meglegyezzük.dó .szó / szó . . Elvesztettem zsebkendőmet.szó .Hinta. osztály. Enekeljük szöveggel eá a kis dalt (lásd: I.megette a kiscicája")? . szó ..Óvatosan lopakodó. Kiemeljük az utolsó motívumot (a tanulók ismerjék fel.Szó .dó-dó-dó-dó/dó-szó. együtt és egyéni éneklésben is. Röüd beszélgetés a cicáról. mit főz Ká sát a Ho l - vá tet . palinta.mi / szó . és nevezzük meg a benne előforduló hangokat. Tehát: szó . osáály. ugrását. A hangismétléseklehetnek hosszabbak is. hogy faflrvós hangszer. Hallgassuk meg újból a részletet. mindegyiket kétszer.Mit csináItál reggel? dó .szó Milyen más. lecke).szó .mi .szó / szó . Melyik dallam kezdődik ezzel a fordulattal a Zsipp-zsupp-on kívül? .szó-mi-dó a I szó a- mi szó ml íl 2. tudná a hangok neveivel leénekelni az utolsó motívumot (. 20.l. Enekeljük le kézjelekkel a betükottalapokat.Így:szó-mi-mi-dó/szó-mi-dó-dó. Mindezt nagyon jól érzékeltette a klarinét. nyujtózkodását. Megmutatjuk a klarinét képét.Legyen egyik kérdés(2 ).ted? A pad-ká- ra.szó . Meg-et.dó / dó . melyik dallamban fordultak elő? . Szerkesszünk együkörképet: ismételjukamélyhangot. Zárő hang: dó.] dó dó a_ Nevezzék meg.dó . Például: a . simulékony.

Mzet hoz má1 Tekenőbe tölti. és végülnevezzükmegahangokat.szó . szó -szó . Énekeljük tehát. Másik rostál.dó .a dóről . Kemencébe ral<1a. Ismételjük az éneket. Róka gyujti. Elénekeljük. Majd visszahajlik a szóra. l ismétlés 5. ha a cselekvést jelentő szavakat mozgással megelenítjük. Tehén dagaszt.mi . - szá|. Medve várja. 60 L r L. -.dó. lecke). Kezdjük egy vidám énekkel az őtát Csíp.szó . Tehén dagaszt.szó / szó .mi . dó .szó Uj dallamot tanulunk: t B latt.1 X8. Ábrázoljuk korongokkal lefele lépve. - ka 2. 10. csóka (lásd I osztály.. Mén a szekér. Hangya morzsát szedi. o l Enekeljük kézjelekkel a sort és nrás eddig tanult dallamképletet: lá . Harmadik követ vág lismétlés - 7.lá . ha lehet rajzok alapján egy-egy szakaszt.komámasszony kéreti a szekeret"). Szürke szamár.dó i szó . Bontsuk fel motír. Bolha ugrik. l ismétlés 8. Most énekeljük az egész sort (. Az egyéni éneklés.utánzás itt tág teret kaphat.i szó . Ezután lassan énekelve mutassuk a dallam mozgását.szó . l ismétlés 9. Medve várja. Figyeljük meg a dallam kezdésót! Lefele vagy felfele mozdul? . r i' I . 1isrnótlés 3. Kisült-e a cipó. eljátszodjuk.mi .szó .6. i ismétlés Egyik szitál. / ismétlés 5 t Jó gyakorlása az éneknek.szó ltll. Bolha ugrik.szó .szó. és azonosítják a hangokat: szó . Há Var _ Ju ka - szá].a 1egmagasabbra. Hányja a szekérre.kéreti a szekeret" részt.mi . / ismétlés 4. Tyuk a cipót csipegeti. t Róka gyujti. Ez a dallam ugrással az á|talunk ismert legmélyebb hangról . A malomba A malomba Három tarka macska..szó*lá/ szó. hogy három hangon mozog. a lára ugrik. Szúnyog kévétköti. A tanulók először felisrnerik aláIínva elhangzó dallamképletet. kiemeive a. csíp.dó / dó . nregáliapigák. Lecke Bemelegítésaz előző lecke szerint. ó.lá -.umokra.szó-mi -dó/ szó. Tehát a dalban előfordult minden eddig tanult hang.Felfele. I l t I t I l. Mén a szekér" Majd a malomba ér.szó-mi. mutassuk ismét a dallam mozgását..

Róla sr. A középsó az q hang.re . Enekeljük szöveggel a kirakott dallamot. Játsszunk ritmustelefont (lásd II. mind- járt a- gyon lő Kétiitemes motíwmokra bontva tanuljuk meg a dallamot. Atismételjük. osztály. Kodály Zoltán: Katalinka = 61 . Rakjuk ki korongokkal ezt a dallamrajzot: o oo .bo.rö- kök. Megállapítjuk. A legmagasabb hang most a mi.ecke Bemelegítész dó .ól amai énekünk: I - jön-nekatö-rö-kök. 9. hogy három hangon mozog. Énekeljuk. tehát a dó és a mi közótt foglal helyet.pülj sep . Kérdés:előfordult-e a dallamban eza ritmusképlet? Nem.gá1 .hol jön_ nek a tö . és mutassuk az első motíwm dallamvonalát.nyád a J-l re .Tá..ta . Motívumonként a néma éneklésthangos éneklésselváltogassuk.dó.lin- ka. Egyik motívumot énekeljtik. vet - nek.dó dallamfordulatra diridiridon szótagokat énekeljük. lecke).re . mozgásokkai kísédük az A part aiatt című éneket. milyen állatokkal találkoztunk benne! Milyen kedvelt állatkák maradtak ki a sorból? . másikat tapsoljuk. - Ka . Soroljuk fel. egyre magasabbról indítva. A legmólyebbet meghatározzák.rú J §l.ba is ki vesz _ nek. . majd fordítva.l l 19. Ritmuslapot mutatunk fel: trti-ti-ti titi . Végül hallgassuk meg mai gyermekdalunk kórusfeldolgozását. Sós on- nan kút. I-.Például a katicabogár.mi . szállj el. nek. Tanuljunk egy mondókát erre a ritmusra: jön Ka- ti a . vel. Keon- nan rék a- is lá ki - tesz vesz nek. majd visszafele lépkedve. I .

Végül ismét szöveggel énekeltessünk. Aki megérezte atizet. tv{elylk motívum a kakukktojás? . az . A tobbi három hangon mozog. kergetni kezdi a társát. Kirakjuk §*j_ f A és kakukktojást kihagyjuk a sorból. akozépső neve: re. Lecke Bemelegítő gyakorlat: adó -re -mi -re -dó dallamképletetamá -mé -mi -mó -mú szőtagokra énekeljük. egyénileg.l I l 20. és a gyermekek hátratett kezébe rakja. kézjele: \§\_ l l Rakjuk ki elénekeljük a hangok nevével.énekest" jelölje ki a tanító egy mondókával: 62 ! _ _ I .. énekeljünk minden motívumot szöveggel.. A tanító a dallamkirakón egy dallamrészt ábrázol rá kell ismerni. bújj." szó . me. Foglalkozzunk egy kicsit a dallammal.gvek. leénekelni a hangok nevével. Kendőt visz kezében. motíwmonként a Katalinka. sorra a motívumok dallamrajzát: énekeijük szöveggel. majd stafetaszerűen. Lecke Bemelegítő gyakorlnt a múlt órai szerint Elénekeljük együtt. mutassuk a dallamrajzot.szek. ő a tűzvivő. emelkedó majd ereszkedő alaphangokról. 1. _ rr Körbe állunk. kézjelekkei is" tudatosítunk. szállj el című éneket. Ismételjük a Bújj. Minden változást J. l oo o ) o o o re o ooo oo o o l mi mi r€ re dó mi 13 re dó o re mi mi re re dó oo dó l l l Bújj. har-rrra-dik-ra lá_ lok.Imhol jonnek a törökök".dó.. aki a helyébe szeretne állni. bújj. majd ugyanazt a hangok nevével. itt megyek játékot. Feltótlenül keniljön saría az utolsó motíwm. l l E ket - gyet tőt szó szó - lok. mutatjuk. tü_ la- pá vi . Egyik gyerek körbejár. a legmagasahbat és a legmélyebbet ismerjuk. Az őra végénismóteljük meg a iátékot" ! t 21. lok. majd szöveggel.

. a legsikerultebb sorkapcsolatokat megismételjük az osztállyal.dor . hisz mindenki a tél végétvárja. Utána néma éneklésmellett mutassák kezükkel a sorok dallamrajzát. Egy csoport énekelje az A sorokat. egy másik a B sort.. első sor modelljeit mutassa be a tanító. az utolsó lépéskicsit nagyobb: oj*J" .nik a a tél. Alkalmazzuk spontán módon erre a zenére a kacsajárást. hogy észleljéka lehetőségek sokfeleségét. míg össze nem áll egy közösen szerzett dallammá Enekeink mindig kapcsolódtak a naptári eseményekhez. hogyan jellemzi a zene a kacsa járásítt Prokof ev: Péterke és a farkas című meséjében. Ezt a kis dallamképletet rakjuk is ki a dallamkirakón. ós leénekelni azt: .- Ré _ í. Jöj J--l - - nált baz - J I za nak. sor másfóle. .zsákban hozzák a meleget". Hallgassuk meg. jön _ nek. milyen névnapok közelednek most. I Kést" ka ./ o Ismételjük a ma tanult mondókát.re dó . szél Zsák hoz ban majd Be.Ujrahallgatás előtt bemutatjuk az oboa hangszer képét.n J-] . Jelöljük a sortípusokat A . Zenésítsük meg ezt a kis nrondőkát a dó ^ re . tenyerekkel. Próbáljuk meg újból. Tanuljunk most egy Sándor-napi köszöntőt: Sán Jó .zsef nap nap - ján já]1 meg. . F{a esZ Tanuljuk meg ezt az új mondókát. vagy mindkettőt Az egy§zelTe teszi. Ezután már képesek lesznek egy röüd részt felismerni a dallamrajzról.rl a lag ne hal l n a i zi - a i ba! J nak! ja . ?. mint nagyszüleink mondták. Nézzük meg egy kicsit a naptárt. Lentről felfele lépegető dallam.Sándor napján".dó -re / dó -dó -r€ -re -mi -mi -re / dó . Tapsolva a ritmust gyakoroljuk a szöveget .4.. Ho§ é.mi hangok segítségével. A 3. Sándor. József Benedek. Figyeljék íneg az azonos sorokat: T.n lroz je nek Jl . 63 . ritmikus szövegmondást ritmusjárással kapcsoljuk össze..sza.dó -mi -mi -re -re .. . Nincs több fá - zás. Így próbáljunk ki minden sort.sá.rl Jl Vad - li - il i I ba.|-. j F{a . bol- dog a . J 1esz J I J-l nak. mi ..ki él.B betűkkel. nek. Például. J rrek. ru_C0.le- dek get. . Hallás után.megállapitjuk" hogy fafirvós hangszer.kad meg. minden motíwmot más tanuló mond vagy tapsol.neme. J ce. Staféta alakul. . ritmikus szövegmondásban.lren ) i Jl .dó. soronként tanuljuk meg az éneket. billegiünk).mi * re . és járásunk hasonlítson a kacsáéhoz (széttett talpakkal.

és lassan kinyitjuk szemiinket. A simogató napfeny előcsalogatja a nigyeket. kezünk lazán a combunkon pihen.. tételt és a III.Mit csittáltak a tiindérek? . tételt végighallgathatjuk. ezek ritmusával tudnánk a leginkább ábtázolni. a tanító bemutató énekléseután közösen kétszer. beszélgessünk most egy kicsit erről az évszakról: miért fuaszt vizet atavaszi szél? Meleg.Pergő. kizöldül a rét. Ós elképzeli. Ezen a napsütötte domboldalon egYetlen J'a áll. kecskék legelésznek. Amott a domboldalon fehér bárónylrttk ugrandoaruk. Az irányított zenehallgatás a fantázia. lábainkat ne rakjuk keresztbe.Sétálgatni. Üdám táncot cikkcakkos.|l 22" Lecke zeneóra minde n mozzanataban a zenehallgatási élménymegvalósítását segíti. Il. amit a tanító a hangzó zene mellett..üsszahozzuk" a gyerekeket az osztályba. használjátok fgl az említett eleven l j -. tétel): furulYaszót hallunh. vir'ágkoronájával magához hívogat. Ájmainkbatt . Célunk az irodalmi program és a zene összefiiggéseinek tudatosítása az életkornak megfelelő módszerekkel. eleven." Leállítluk a zenét. A fa alatt látjuk a hevei. Mi is leheveredünk a J'a arnyékába. behunf szemmel hallgassuk végig a II. Mit szeretnek csinálni ilyenkor a gyerekek? . . nyugodt hangon mesél (Vvaidi: Tavasz. - !_ barka már kitakarta". Kezdjük a mai Órát egy szép népdallal. A tavaszrÓl énekelhink. játszadozni a szabadban.Vidáman táncoltak. Kart.. vi _ rá - gom. langyos szellők fujdogálnak. és nzegjelenik a tavasz tündére.észő kecskepásztort a hű kutYája mellett. Mindenki beúnyja a szemét.selymét a t -L Akkor a mai Órán külonleges kirándulást teszünk a zene segítségével.rá - gom.Ezzel a kellemes hangulatíal visszatérünk az osztáIyba.. Langyos . Töltsetek ki egy fehér körocskét ilyen töröttvonalakkal. mit csinálnak." nap meleg sttgarai sütnek le ránk. Helyezkedjetek el kényelmesen. vi . a Innen.y tavaszi dé]előtt sétára indulunk a kózeli domboldall. . a belső látás igénybevétele révénvalósítja íneg az élmények elrnélyítését.szellő cirógat. és lassan elszundítunk. L Ez a _ L l! Min _ t den ma- dár tár - sat vá - lasá.latttink a természet zöld ruhába öltözött. Lássuk.Csodálato.. megolvaszqák a hótakarót. .a. A megolvadt hó megduzzasztja a vizeket.j r r r r r r ] 64 l l L . tétel elsó zenei gondolatát. csendben ülve. * Milyen zenére táncoltak? Lassú v(lg/ g/ors volt a tánc? .Elénk. tiindértársaival. Ezután. háromszor elénekeljük..Milyen színeket . egyenes háttal a széken. halkan. tóröttvonalakkal.láttatok" a vidám tánc közben? . színeket! Közben a III. A szöveg atáblán van. báránykák ugrándoznak vidáman a réten. eleven. Így: . Ezt az eleven. tarka.

. Enekeljük szöveggel is. majd a hangok nevével.u Lukitt László szövege *-a Szónyi Erzsébet . 9. Ehhez a tánchoz viszonyítva milyen volt a dallant. kézjellel. vidáman köszönti őt az ujjongó madárdal. fény - á . MÚlt órán napfényes réteken jártunk. finom. ját gon gyö.cso. .lal. ügyeljünk a szavak elvá|asztására. I Nézd. az osztáIy énekelje szöveggel. hol Nézz föl a a fák sű ott ü1 ott iil jel kor a a csíz. Aéilyen" sz. s hogy elcsitul az égzengés:madárdal hallik megint. minél kifejezőbben.mi. amely elvezetetí a fa alá? . egy régebbentanult dal felelevenítésóvel.a lomb és mély álomba bódul a kecskepásztor" hű kutyája meilett" l l 2.rű csa. édes suttogással. A két köröcske olyan. látott színekkel toltsünk ki] Ezalatt a munka I l a tavaszt láttátok. é. Madarak l Egy szép amerikai népdalt tanulunk. közben kézjelekkelmutassukahangokat. Kivághatjuk és fulet. s a osermelyek a szeilő sóhajában frissülve futnak. A tanító dúdolja.goll ben éj jó - pity hiv - |yog ]aa par az ávíz. A dallamkirakón ezt a képletet rakjuk kt: mi .gel. 1. Virágos réten sugdosón lehelget a ííi. ! I 23. S firrulyaszó csendül az álmokon túl a tündöklő tavaszban táncra kelnek a pásztorok és nimfák csapatostul. es .re - I _ J mi-re-dó-dó-dó. Yillám és mennykő súlyos gráciával jelenti be sötét-libériásan. amelyen keresztül l Megérkezett az új tavasz.{.l ] bársonyos. benne zengő varázs van 4. lecke). Azelsőhangotmegadjaatanító: szó lszó-szó-lá-szó. 3. da i _ ta . osztály.i.gó reg dal . Ezután az első két motíwmot énekeljük szövegg.Lassú. Énekeljük közösen és egyénileg is. mint két szemüveglencse. pin8.térr - ként - .nyö. az osztály felismeri. ] . az említett.nekeí {clttőíok? alatt meghallgatjuk még egyszer a II. Lecke Bemelegítésképpenzümmögve énekeljük a Tavaszi szél című éneket. végül szöveg + kézjel. melyet gyors. Az utolsó motíwmot a tanító mutassa be a hangok nevével. Esik az esó (lásd 1. ma idézzúkaz atanyat érő tavaszi esőt. Egy másik korocskét lágy vonalakkal. halk. tételt. A zenehallgatás alapja a Vivaldi által használt szonett volt: A tavasz.rás ben.. eleven tempóban kell énekelni: J=.lo1 la ő 65 hű dél - vös for . valamint nyerget ragasztva neki (esetleg kézimunka órán!) egy szemüveget készíthetünk a kirándulás ernlékére. I .

J o. ti mondjátok meg.ibiri bojtorján. amely a kismadaratidézte.-l J-l j-] . tiszta éneklés.n . Hallgassunk meg most egy zenei részletet.szép s"Óu. lá-szó fá re dó-dó-tló t- Énekeljuk legalább háromszor felfele lépő alaphangokról.ondásjellómezzen minden egyéni és közös produkciót. ElŐször az osztály elkezdi. csacsog. ez szintén fafirvós hangszer.-J . milyen ez a kismadárl Prokofiev.r] J-] J-l J-] ]-] J-] J . a fuvola volt. pittyeg".r] ]-] J-] J-] J-] jl J-l . Ismételjük át a múlt Órán tanult éneket a madarakról. szállj el (19.n .T J-] J-] J-] t r r r t t t t 24. Ritmuskánon következik az aszlály két csoportja között is" L t L- osztály tanító . MegbeszéljÜk" hogy mit észleltek. r r . Még egyszer meghallgatjuk ezt a részletet. és keresztbetett kéztővel a zenére a kis madár repdesését utánozzuk" Ha az időnk lehetővé teszi. Helyes tempó. ritmuskánont játszhatunk a Katalinka.n J-] . hogy ez a szigoru ismétlés a kánon.. majd lefele lépegetve.tMelYik két kismadárrÓl énekeltünk? A csizról és a pintyről (Jó lenne képen is bemutatni őket.) Soronként megtanuijuk a dalt.a Újmadár: fuvola.. Milyen hangutánzó szavakkatr jellemzi az ének a madarak at? _ L- . lecke) dallam ritmuskéPleteivel. a tanító mindig egy motíwm téséssel utánozza őket. Lecke Bemelegítő gyakorlat egy vidám kis dallamfordulat Weöres Sándor szövegére: r r r tt- Csil.Csattog. dó-re-mi-fá szó-szó-szó.-] J-l. léIek lép a lajtorján. Péterke és a farkas . A hangszer.g. amely egy kismadarat mutat be. és tudatosítjuk. Jl j) J . o J-l j-l J-] J-l .

mi / szÓ.szó . a taglait jellemző járással. majd egy új formát tanulunk ismét: láncszeníen összefogózott sor első két gyermeke kaput tart. vagy esetleg a sétálás szabadidőben. Most az utolsóból lett első pár tart kaput. el is énekli. mint az előbb. I ll . Első dallamunk az Orgona ága. hogy nehezebben mozognak. Így. bújj. zóld ág dallamból. esetleg botra támaszkodnak.szó .Nyitvavanaz aranykapu") . Péterke és a farkas a nagytata (fagott). Harmadik példa: szó .. - A - .l. és folytatódik a játék.azBn kis kertet kerteltem című dallamból. Próbáljuk most felidézni a családot.szó .mi . . ) ) . Proko§ev.re mi .csattog és hív" szövegre: ll L ll l L Z) . A dallamfordulaíokat lálázva ónekeljük. eső veregeti.aBújj. Tanuljunk egy Új éneket: Nagy titok . ez a legmélyebb hangú fafirvós hangszer. A nehézkes.EsŐ. ) ) ) ) t-- 25. re .szó .mi .Szilágyi Domokos verse.. Vermesy Péter zenéje: Kot kot kot.ha munkába mennek. Utánozzuk ezt is! nagytatára és nagymamára jellemző. hogy a következő zenemű melyik családtagot varázsolja elénk. a fiatalokra jellemző. A szülőkre jellemző a sietős lépés. A továbbiakban egy-egy jellemző dallamfordulatról fel kell ismerni az énekeket.mi / szó .lá. Aki felismeri. ugrándozunk. )' Ll . I tI l Ezután egy kis dallami kíséretet alkalmazhatunk ostinato formájábana.re . hú!") . Másik példa: szó .mi -re (. merev mozgást a fagott ábrázolta. szó (Anyák napja hajnalára).. Helyben szaladunk. Ez a szaladás a gyerekekre. póldául. Ezt el is játszodjuk valamilyen ismert formában. Lecke Bemelegítő gyakorlat: a múlt órai ismétlése. lá.(.) Végezetül a zenére alkalmazhatjuk a nagytata járását. néha meggörbülve vagy túlságosan is mereven járnak. majd hozzá egy gyerekcsoport is társui.)i dó dó_ dó j-l iJ dó Lll l it L ] ll l I t_ l . Enekeljük a Madarak című éneket a tanult kísérettel. L_ . a gyerekekre jellemző a szaladgálás.dó .lá / szó -Já .. ő7 ..l ] EXőször atanitő kisér. ugrándozás. (Megmutatjuk a képét. Az utolsó apró futólépesekkel áthúzza a sort a kapun. l L . utánozzuk ezt is! Most megfigyeljrik.

J ka - .száL.iuk már| le} .l J--l J-l be bete le e - sett.küdj tá| hall.tem egy t l l t L Kár. tse. majd fordítva. mú.szó. J - J--l ma . in aa szal - sze - Ve- il l oo r-l Ave Szett. mutassuk a magasságokat három hangon. be.n . u .kot. Melyik az ahárom hang? . Tanuljunk egy kedves mondókát róla is: Két kis J Szál.szó .redj. majd szöveggel: ooo o ! o o o re o o dó dó mi re mi dó mi re t i l l :- Az ügyesebb osztályok befejező dallamsort szerkeszthetnek másfele kombinációkból a .iáll r L hrrny A szöveget tapskísérettelis rttmizá|hatjuk. mutatjuk. A szárnyasok kozril hiányzik a tyúkudvar fonöke.csio" HáÖ-háp_háb' Mek" mek. ne Mú. Változatos gyakorlás: egy sort mondunk. kirakjuk: D o o mi o l L dó re re dó nri o o re mi dó Most a tanitó más változatot rak ki.r. mú. Hány hangon mozgott az első sor? Ismételjuk el. .l a Csiu. vak. Rakjuk ki három korong segítségével énekeljük. tel - egy ku-ka-cot! Soroljuk fel.kem csakl rúi ki ijessz meg| ku ka- Kot_ kot. milyen állatokat utánoztunk? Szolmizáljuk ezt a részt szó kezdőhangból: szó .Ezt a formát minél többen egyénileg is megpróbálhatják.Kot-kotkot.kár- Gá. vak. rem .re .gá- gá.n tás. E . X<ár.)a ösz kas J szál. L l ll .svarr mit'l rnond-Tad háti es . Vak..szó / lá .Dó . az osáály énekli a hangok nevével. rnek. be.le| né . egy sort tapsolunk.r-J J-.mi.szó . leltem egy kukacot" szövegre. Mutassuk a kézjeleket is.csip. 68 r r r t . szo-rrro- ve . mindegyik ütemet. paj .

a. utána ének. . zsát. amit el8re kioszthatunk egy-egy lánykának.nénk asz _ szo .di - nap - ró Ja. Válasszunk pünkösdi királynőt.rrej. hogy . Szavaim ?wlljátok.de. . friss éjszaka járok. ki. A J l. lépés.hoz- ta az Is Mi is rneg-hor. pord. neve .tilí - kösd nap - ja ját Hol Ne nap ti_ lesz.majd egyre többen bekapcsoío dnak az éneklésbe is" Minden egYes dallamismétlés kozott röÜd versike hangzik el.Pünkösdölő". Lecke mai Órán egy nagyon szép" régi népszokást elevenítünk fel. Meg.Ókívanságokkal.ros . 10-12 éves lánykák jártak ünnepi *irábun házről-iázra. J dej 26. Virágkoszoru jelezte a pünkösdi királynét.so-dik A pün-kös.rálv. Hint. 69 J . kosarat is vittek az adományoknak. .nap lesz ne ti . Nincsen az az árok. . .l . hol J . a lábaim nag1/ok. ) ) J Kisasszony rózsája kihajtott az úíra. En kicsike vagyok. .doz- ten Zuk pi. Mi Jól vall ma? meg.. teglte koszorúbal 2. . Minden báznál megkérdezték. En gyange morzsácskavaglok. Mindegyikük egy szakaszt mond.tartsd Lo Pi - vad- ros pün - nak kan ... látjátok. . .kösd nap . Ej - ne de. Szedje fel a menyasszony. ím.szabad" válaszraénekszó mellett bevorrultatr<" A Tanuljuk rneg ezt az éneket.ját.nyát.setek virágot e mái szép napon. ünnepélyes lépésekkel történik. . kapjon ürágkoszorut. és a tanult dallamra kört alakítva ünnepélyesen vonuljanak be. dej de-nej-de.pord A má. minden ütemre egy Mi Ka-to - vítll ma? nám. amely a pünkösd ünnepéhez kapcsolódik.. . ő vezes§e a sort. . cittkus. amit át nem ugrok.pün..szabad-e pünkösdölni?". Haj. A kor táncra perdril majd a következő dallamra: a A bevonulás lassú. cinkus fehér rulipáníos. bal láb mellé zár" Ezt a léPéstgYakoroljuk a tanító énekére. J kÖr csak jobbra forog. negyed lépésekben: jobb lábbal kilépésjobbra.

4.asodion! Zab szaporodj ort. mindenfelé hajlok. és utána megbeszéljük.-_r 3. Nem anyától lettem. Ben fo rog L I nyé ! 1 l ] lr 70 rL t r . Zab szaporrldjon. mindenfelé hajlok. f{g do gátj a. t I rl _] ll I Ezt követően hátul összefogózva balra forognak. buza boh. Gyónge vessző vagyok. így haladnak Nincs más hátra. Uj játékot tanulunk: Hajlik a meggyfa t ! Haj Nagy lik az a aí - mOggy fa. utána ismét játsszuk el. ka. Kodály Zoltán Pünkösdölő című kórusműve. Gyónge vessző vaglok. sebesen ismételgetik: L Ad Jon Is söt. Szé í fujj a. Mint az veSZ szőt. búza bolrrosoCj on ! i l l 1 1 Felmegyiink a szőIődombra szőlővesszőt szedni. mint megtölteni a kosarat finom falatokkal. bal láb balra. Piros pünkösd napján hajnalban születtem. Tehát Kodály: Pünkösdölő. l' !l Lépés:jobbláb a bal elé lép. l l 27 " Lecke. Az őrabefejezéseként ismét zenehallgatás. amit erről a népszokásról megjegyeztünk. sze l lő ropo gtatj a. Megismételjük a múlt órai zenehallgatást. rózsaján termettem. Mos §a t !! ösz mind ket tőt. i L Bemelegítésa Weöres Sándor-versre (Csiribiri).

Vegül a tanító énekli is a hangok nevét. mek. mek. 2.. mek. lJ 71 t_J . mek.é . Mind a három legénynek.tá. Megittak egy icce bort. Lecke A Csiribiri bojtorján kezdetíígyakorlatot egyre tágabb regiszterben gyakoroljuk. Szorult rajtuk anadrág. 28.nyek.szó. hej. mek. Há. mek. lá .4 lrej. mek Két kraj cárja szegénynek. Ritmizálás következik: néma éneklés+ taps.dó.ké .tá . mek.szó . vidám éneket tanulunk. mek. {Jgyanígy járunk el az utolsó motíwmmal is. mek. mek. Ugyanígy járunk ei az első motívummal. mek.re . mek.. mek. -.. és így mutatja be azűj lépéseket: szó . a dal végénvalakit választ.lJtánzással társítják ahangok neveit a motíwmmal. -.szó . mek. A szöveget segítségtilatíhlára felíryuk: A mai Órán egy I I Há - rom sza - bó dul - tak ] ]l sze - gé.ttti . a némán. javítunk. Megbeszéljük a helyes megoldást. mek. É ] J ] É J 3. akivel helyet cseréi. AzasztáIy majd hangoztatva megismétliszöveggel: .benne forog kis menyecske".] . csak kézjelekkei bemutatott részek alapján: szó . J Kifizetni nem tudták. Mics. mek: Lemosni az útiport. Ezután minden tanuló pálcikákból onállóan kirakja az első motívumot.dó . mek.Körbe állunk" középen forog a menyecske.rom ült egy kecs . mek. mek. mek. mek.[€. Egy kocsmába betértek. hej.lá . A dallamfordulatok felismerésétkérjük a tanulóktól. tnek. mek.ké re! : ] -r ] Mikor Micskére értek. Egy tetszés szerinti énekkel fejezzük be a munkát.

varrunk. és sorra mutassuk be. Ekkor jelentették neki a hírmondók. vegyünk gyűszűt. ha ő sem látja majd a csodakóntöst. A palotához özönlött a nép a csodaköntös hírére. a király álmatlanul forgolódott ágyában. hogyan dolgozunk velük. előrckiildi a kancellárt és a minisztereket. mi történt tovább? . munkáiát tisztességesen végzi. Nem tórődött a nép gondjaival.. huncut fickóknak. Most egy mesével ismerkedünk meg. aki nem csalással. mert ők csalással. Az őra végénmegbeszéljük a mese tanulságát. lopással lett gazdag. és egy szakaszt egyénileg is énekeltetünk. ugy intlultak Pomádiába szerencsét próbálni. Nyógdécselve panaszolta. Az előbb megtanult dallam eisó szakaszára ritmikusan szövünk.áty nevenapjat. és nemsokát. két . a kir. itj királyi köntös után sóvárgott. Képzeljuk magunkat a takácsok és a miniszterek helyébe. hogy kénytelen lesz ágybatt maradni.arra gondolt. és csodaköntóst csak mi tudunk szabni szépen. miniszterek.Szabnak. finálé).Ezután hallgassuk meg ugyanezt a jelenetet Ránki operájában (Ruhapróba duett). Rajzoljuk ki képzeletbeli krétával a rnintát" Vágluk ki az ollóval . hiszen csalással keriilt a trónra. Hozzák meq a hírt. beflizzük a száiak közé a fonalat. büszkén lépett népe elé. zenére: szőjünk. kancellárok. nevüket is megváItoztatták.A takácsok pihenni tértek. egy beszélgetést.a reszketve iértek vissza. és mérjük le az anyagot. Á kancellarok csak nagy nehezen akartak elmenni. csak a cifra kantdsak megleckézteti a kirátyt. Fűzzúk be a ttit.Soronként ismételgetve tanuljuk. LIg1l danött. Képzeljük magunk elé ezeket az eszközöket. ebből hallgatni is fogunk részleteket.' " Zenebal|gatás: I. és rögtönöznlnk egy jelenetet. Vegyuk a eentiméterest..Olló. Közösen. de egy gyermekhang leleplezte. Mit tudtok a szabómesterségről? Mit dolgoznak a szabólegények? . Csak a király volt szomoru. hogy két takácslegény érkezett. Ígl ttutatkoztak be: 'Bergengóciából jatttink ide. Ott nagl valt a sürges-forgás.Hajdcnában Seholnincs országban uralkodott a hiu. a kelmét. érdekelték. E meséből Ránki Dezső magyar zeneszerző operát írt a gyerekek számára. Lássuk. tehát tudtak szóni is. Dani és Béni. A két szabólegény munkához latott. szabunk. A Három szabólegények énekkel zárjuk az őrát.' Boldog és elégedett volt a király: 'Végre meglesz az iirunepi köntös. cérna. tapintasa. és a bordával lehúzzuk" Mint láttuk. külső vagy belső színétcsak az látja.A király üdáman. melynek íöszereplői szintén szabólegények. vasaló.szemfüles szabólegény megsokallta ezt a pazarlást. s. hog1. nézzékmeg ők előszór a csodakelmét. aJándékot hoztak. kérem. milyen a színe. próbabábu. A régi szabók a takácsmesterséget is kitanulták. amelyeket . Dolgozzunk mi is énekszóra. szabjunk. A nap minden ót.Gondtalan. a másodikra ménink. Milyeneknek mutatja be a szabólegényeket az ének? .újában más-más ruhában pompázott. A miniszterek felelmükben agyba-fobe dicsértéka csodaköntöst. varrjunk. Kuncogva ruondták eglmásnak: 'Szőjük mi is a semmit. hogy mi lesz. ruintaja. ruhát próbálnak stb" Milyen eszközökkel dogoznak? . centiméteres. ÁIruhába öltóztek.. és aki hivatását. vidámak a szabólegények. Dolgozzunk mi is egyutt akét szabőlegénnyel. Igaz ami igaz. vidáman. Címe: A király új ruhája. varrnak. ruert nincs ruhája. akik szinte pórul jártak. és elhatározta. és öltögessünk nagyokat és aprókat. gőgös Pomádé kiráIy.a késziilődtek. a harmadikra befiizünk. aki igaz uton halad. tri. vidám. Hallgassuk meg a befejező részt. Iopással keriiltek hivatalukb a. részlet (Dani és Béni duettle). . Egy ruha sem tetszett azokból. " Haligassuk meg a mesének ezt a tész|etét(IL felvonás.szolgái hoztak. Előttünk egy szövőszék.' A palotában mindertki megijedt. hogy l l l l I l l l l jól t l t_ l l l l t 72 l ! .

itt megyek.niln.íi .. .Mert igen megszerettiik a legki^sebb lányat.né 1á ko.. . Neki csak a fule jutott. Tanuljunk egy újabb népi játékot.| l. .Bújj. Vrágéknál Zimezum. Most egy vidám magyffi népdalt tanulunk. Refrén odakapott. óg a világ.) Többször is eljátszodjuk a játékot. bum. Puskás Gábor késón futott. -l Nem Bí bor vi . Da a - -nl rany ká . (Mondják a nevét.szjk. Birő Marcsa Relién . majd nevezzük meg a dalt. Lecke Enekeljük a Három szabólegények című éneket végig a mek-mek-mek szőtaggal. Békacombot ropogtatott. 2. Kakasbaka.ru - nyát ba. A kör közepén áll Danikáné.ce bum. Ab- ba pe- dig hat 1ó le- gyerr. . . Ismételjük most mindhárom verss zakán. Zl _ l1re. -. most bár - sony - vi - szik ba. . zimezum. a- lá nyo a . . Recefice bum. . Szövegét felírluk atáblára. tapsoljuk.l -| 29.ba.szo . . . . 3.Mind a hat- nak a .. jó napot! . "D . Re l3 - ce .Récerucafogadja . fardulják az én házam tájékát? . bújj.Fehér liliomszál. A dal végénpárbeszéd van: kivril lévő kéró ellenkező irányba Kérő(k): . Most .vá|aszol Danikáné * Mit keriilik.. Játsszuk is el: körbe állunk. .íany hitt - tó né1 kül. sütik már a rántott békát. Vi-rá-gék-nál ég a vi-lág. . mely a leánykéréstmutatja be: -| . Ezután dallamlapokról két betűkottával leírt képletet mutatunk be.s. Olvassuk le őket: ritmizáljuk. a körön lépeget. . énekeljük a hangck nevével. a kör egyik irányba elindul. bunr. . bum. Sü-tik nrár a rán-tott bé-kát.rany far - ka le - gyen. bum. .

J sző . Nefelejcs. is pi- láng. Ismételjük meg egyenként a köszöntéseket a hangok nevével is| Próbáljunk meg egyebet is kérdezni ezeken a hangokon. l Esz_ ten _ dő - l l vagy ket - tö nagy - lány szek én1 l.mi) Az f 1 A közelgó anyák napjára tanuljunk egy szép éneket: at pl- láng.rrl. Két lépésbalra. a hangsúlytalanra zárunk. Táncolni is fogunk: a hangsúlyra kilépünk.Lá . a válasz lefele zár! Például: .vá- JJ lá l a I l 1 l_ nrí szó nok! asztáIy minden köszöntést ismételjen meg.ok én.nokl . zenés köszöntőket: l.vá . Krcsi vagyok én.Hogy hívnak? (mi .pot kí_ vá.n w J-] szó J rni - szó nok! J. van a- nyák nap Ja. kettő h 74 L r . l }á szó jó-na-pot kí.na- mi d l szó pot kí. liliom és rózsa. yagy kettőre Férjhez megyek én. tulipán. Majd megnövök én. A végénkérdezzük meg.i i 30. melyre táncolni is lehet: -! t l I Ki cSl va - g. Mind csak azt dalolja: légy boldog.r] Iá nri J 1á Jó )J .na. I 2. l- 2.l szó lá -Ió mi. Lecke '[anuljunk ujabb.. is- lán g1 ro l ] 1 l Kó .szön 1.szó . Esztendóre. r l f I jobbra: ez a csárdás lépése. milyen hangokon énekeltünk? .szó . Anyácska! Ezután egy vidám népdalt tanulunk.lá) .szó . A kérdós felfele ível. majd válaszolni is.Pistának" (lit .1l jöt ttink.

úly - fi. mit gon - dolt nra ga ha - lra ha. A kÖzelgő évzárőra való tekintettel a következő víg ballada dramatizá!ását ajánljuk a II. .D Ispiláng. . .be. ra ví - gad juttk Ha már jól tudjuk. alakítsuk ki a rondó formát. melyben egy refréndallam más dallamokkal váltakozik..tat gad fúj junk. Refréndallamnak megtanuljuk a Már tapsoljunk című gyermekdait: . osztálynak Egy. uj úti -ra ví nó. .kez - ke-be be. A refrént együtt. az interludiumokat egy-egy tanuló vagy csoport énekli Ismóteljtik át ebben a formában a következő dalokat: . . .! l t .szer egy ki . I Már tap . Lecke -l . ne fér .sol - junk. . . aP ! Máf tap Ugy ú . Lecke Óra a szabadban is megtartható" Forrnája a rondó. .l Ez az 3tr.jul bá sotr junk. . mely tulajdonképpen olyan körtánc. . . Egyszer egy királyfi. mit 75 gorr .dolt ma - gá ba' . 32. ispiláng Virágéknál ég a vllág Tavaszi szél Madarak Három szabólegények stb. - nat sze. :utk.nré. junk.

Jó estét. jó estét. sze gény kocsislegény. Meg kéne keresni gazdag bíró lányát. Egyszer eg kiráffi mit gondolt magába. . .De nem azért jöttem. F-eI kéne öhözni királyi ruhába.. hozzám jössz-e vdlg/ sem?. jó estét. Kerüljön a házbcl..Jó estét.. _jó estét. gazdag bíró lánya!. r r r r r r r r t. ..Jó estét...Jó estét. kösárkötő lánya. fényes kiráIyfufi. nem más... .st!.. Jó estét... Hanem azért jöttem. Üjan le mináhmk hólehér padkára!.". elmegyek.De nem azért jöttem.. * EIme glek.. szegény kocsislegény. hozzám jössz-e vagl sem?. jó estét."" Meg kérte kéretni gazdag bíró trányát. jó estét. . nem kellesz... hogy én itt leüljek". hozzám ^jössz-e vaqy sem?.De nem azért jöttem.. gazdag híró lánya.... hogy én itt leüljek.... .l t Fel kéne óltözni kacsisi ruhába.Jó estét.Elmeglek.. hogy én itt leüljek.. elme glek. I{anem azért jóttem.Nem meglek^ nem megyek. .. gazdag bíró lánya!. . fenyes kiralyúrfi!. fényes ktráIyurfi. l i t' . Ülion le mináIunk hófehér padkára!.. csókoljuk meg egmá... 76 r r r r r r . Van már nékem egl más...Nem kellesz... .. hogy én itt leüljek.... üljön a lócáru... nem firegyek... Hanem azért jöttem. szegény kocsislegény!. Van már nékem egl más....Jó estét...En vagyok az..jössz-e vagy setn?. kosárkatő lánya.-Nem megyek." . . kosárkaű lánya!.. jó estét.Jó estét.... jó estét.. fényes királyildi!. Ütian le minálunk zóld selyeru diványra!.. .." .. . ..I)e nem azért jöttem.. szegeny kocsislegén1l. jó estét. ) l í{anern azért jóttem. hozzám. "[hn a szomszédunkban kosárkötő lánya.. szegény kocsislegétly"....

Lecke Ezen az órán végre megismerjük a Péterke és afarkas cimű mesét. A I l l A farkastól mindenki megijed. Péterke. kötelet hoz" hurkot köt. hiszen jöhet a farkas. amint meglátta a kacsát. kiket ismertek ibl a díszes menetben! ! I t 7] a - . Meglelenik nagyapó. a nagyapó. haragszik. hogy Péterke kiment a rétre. a macska is felmászik a fára. Hallgassuk meg ezt a részletet. A mesét Szergej Prokodev zenésítettemeg" Emlékeztek rá. a kismadár. lerepült hozzá. . Hallgassuk meg a befejezó részt is. sóvár szemekkel figyeli öket. de nem ijed meg. Hallgassuk még ezt a helyzetjelentést. és a farkast ünnepélyes menettel az állatkertbe viszik.. melynek néhányszereplőjével már találkoztunk. Játszodjuk el három tanulóval ezt is utánoztuk. A farkas minél inkább vergődik. hogy még úszni sern tudsz?" . * .Micsoda rnadár vagy te. Kire Ómiékeztek? _. A madárka. _ a ! Végül megjelennek a vadászok. amikor Péterke kisétál a rétre. l l Péter észrevette a fiiben a macskát" ahogy a kismadár után lopakodott.Micsoda nradár vagy te. a jelenetet. hogy nnég repülni sern tudsz?" A kacsa azt felelte. -t- l lr ' . .Yigyázz|" kiáltotta. A helyzet a következő: egyik ágon lapul a macska. A macska és a kismadár mozgását mármáskor mese folytatódik. Megkéri a kismadarat. - péter mindent lát a kerítésen át..L ll l lI 33. jó messze tóle a farkas kerulgeti a fát. hogy minden szereplót egy-egy hangszer képviselt. a cica. a kismadár a másikon. ő pedig leengedi a hurkot az ordasra. A nyitott kiskapun boldogan totyogott a tó fele a kiskacsa. Hallgassuk meg ezt a részt is. ismételjük most is.* l t l A történet egy szép reggel kezdődik... ti mondjátok el. a fuvola (kismadár) és az oboa (kacsa) előadásában. és átmászik a fára. és a madár elrepült. .Es betottyant a tóba. annál inkább szorul a hurok. hogy repdessen a farkas orra könil. a kacsa..

.k. i R t*urr"nekar i Kalapács i EI zene: i Népdalok u.-. i szor.járás.lr-l r] r] I rl r-l rl . itopom.". .Ip. nral-L'-. i A dalok játéka i Metronom egyenletes járás... i Egyenletes taps."-.l"""... i i . gyu".l rl r-l rl t ... i i i i i s. bujj...Éi. i i iátók ! : Rajz: Ken- (FiM. koppantás.-."-". kozéper s hanger li_o_r_Ép_g1_0l b?lgeó l. jái.i*. cscin. l Helyes tempó....ó[.."..--l I r_l T r.TANME}{ETJAVASLAT I.ép i. palinta C..t eiiér. . i Triangulum társitása a dallamokhoz (F) i . i (F) EI zene i attato : : Ctá"ri. i i i Az ismert mondókák ritmikus i Csíp. g.egéhez i :^ ."-" : l Negyed.T.kié.á-eitcr. .. : tíszta éneklés. kcizéper s hanger lzg_v:ggtql!4l . osztály Sor.óldág Egy.áiéffi.. i imondása imozdulatoka iszerek i A szívdobogás. ! Xiiofon i mondása mérciiitésre i csóka i i i (F) Kapuzár.lopomaszlt i MálnaUokor."""... (F)]afentiefkombinálása i taps i l i cscin.... i Sz i l pásztor Kióp- En kis kertet kerteltem p.-.. ._o_+4_0lr4_\ *É. gyiírií i Aki nem lép egyszerre i Borsót f ztem Egyenletes lriktetés Az egyenLetes ltiktetés a szívdobogás tudatosításával Tá ritmusszóval B jj.járással.?!1?. ringatás i fémkanalak i Fakanalak j Rfirsnáng_ Áá""OOtak..l_qgy_ge. 4 i Kicsi ingó bingó i Cscin. j Egyenletes liiktetés.lg11t4l1Q 9_zavar<kgl.. triángulumvagy i i i más ritmushangszerrcl ! i .i. zsupp Hinta... i tapssal. egyenietes i dalok i i ltlktetés utánzásakopogással. három Zsipp. mérsékelt. koppantás."-. ."-" ""r.9_ . " iiói.slgk+$_eil . .. nyolcadpár i el készítése "._0l_q4 Egymás hangjának (F) Lassír. +... 1.". kett .. szederin J. Egyenlentes liiktetés.--.:.!]É9.b. z.óiásá : i Á aái"i.". i Fém. i zenei elcmek I Készségfejlesztés Játék SzemléItetés i Zenehallgatás Z. i . . feiismerése.."-. egységes : " .i.. zenentíívek j :|1.---_. .i Dalok.. "..----"---.ip. csíp. mérsékelt tempó.ugy Egyenletcs járás.ó 6i . i oszrol .és fatárgyakhangjának i Cscin. gyors óneklés testzajok.ó i Kanuzáró ! tilny:u.. i Az ovodában tanuit dalok.j bg."---. ..""" " " " "-"-.

: Kiskarácsony. . . brijj."""". .i A 1á hang el készítóse _(i{plqyi. nap! Szólj.. ..ll i |rr _J 1ll lr.-"--"". Eg a gyertya.. b. .. medve ". rovid) Ludasjáték i bpl_eju i Ritmuslapok Képek Korongok (F) Bartók: Medvetárri: . szótj (ismétlés) Gyg.. nragas-mél5l lrangok i A --. - - .?."-._r4qió_) A sz|inet felismerése A szó-nál magasabb hang érzékeléseés ábrázcllása kitér i Korjáték mozdulattal . .i. szerek - Ritniushang- i i Tá-ti-ti Tá-Támotíurm _il ri!+Hhe'te.-".. bítjj zctld ág E. Mag. ".-. medve Mag.-. : .-..űz. megszólaltatása i (F) Kapuzáró " " .. ág (isrnétlés) i [ffi:::-usképletck Kérdés-f'elelet Fezjp_lgts i ábrázoLása i Pálcikák i Ritniuslapok j Tárgyak ll1lgulul: Zripp. . brizarnag Hull a pelyhes (ismétlés) 9?. . trianguium) . . . .9l9F. 911..J. A negyed.. "". Ág..t!. kcir ki játszik (F) Biljj. - - . .l Szólj.rrm --i. l(llejezo enel(ies (cseng .---- Éilk. : A -. Stiss fel. " """ ". bí]jj..q+s]4pry Adventi koszoru vagy (F) A fuiulya i vagy a síp A motíwrnok hangoztatása """. ". . : A negyedszrinct ..l. A motívum tudatosítása" "" : A Tá-Tá ti-ti-Tá ismétlése. ryq lÉq &Ézielp9l Dalok felismerése kezd ritmus. ..." Ritmushang- HulI a pelyhes felrér hó Eg a gyertya. in. . - . "._F A kórdésI1angismétlés Bitjj. mag... Á. nyolcadpár tudatosítása Tá-ti-tj ritmusszarzakkal Tá-Tá-ti-ti_Tá motír.". Kifejez óneklés csopotlosan ós cgyénileg ieg : " l Es u gyer$a..?. ég (ismétlés) Á *. illetve dal lammotír. ....:.gr."l.r"-""."..".lánc i "| .-J [..sszehangoiása (hosszri..-. ég i A ti_ti-ti-ti Tá-Tá i motivum i A negyed óíékLísztinet i el készítése """". " .. síp..'".tffi.."." " "...|?) érzékeltetése ".q.. .. rnag. ág Kcir.. i A ti-ti-ti-ti Ti-Ti-Tá motír.".ik. i*upp (ir*éiió.*---.."s9..ffig. i i j i ...ffi."óii""á"ri felismeróse felismerése szerek i Fehérliliom i száI : i i r.-J lLJ lJ lr**] lr* l Lánc. ég (3-a...arnag (ismétlés) Jtitll ltt"4qir és felelettípusok ci. lánc Ág.. . nagykarácsony (F) Eg a gyeríya..----"-.ili rnagas-mély viszony tórbeli Utánz i mozdulatok " r.-. csenRitmuskígyil ".umok alapj án (F) Beszélgetésszó-mi hangokkal -l Biljj. Pálcikák Ritmus- kártyák Adventi koszorii Ritmuslap fii.+?.. szólj (ismétlés) Eg a gyertya.um megs zó laltatás a ri tmus s zav akkal l Lánc. .áng"itáiaru. síp.- i karácsonvi ! énekek g feny ág.

i A szo-Iá-szo dallamforclulat i éneklésekózjeleki" 1.-. nap! (ismétlés) i gsit az..iktetés és a dallanr kapcsolása Daiiamkártyák Tetsz. motílumok i.-.-.--..l.-. I iA 1á i Kortéfa Olvasás ritmislapokró1.l.... .etzese I{a én cica volrrék i A ritmus felismerése .. anghatás kiilonboz 1 -óiir"-ók ritmusá"áÉ és . i kis kacsa hang tudatosítása. i lurdlK i : ábrázolása .. es (ismétlés) t (|) _q9Ló1 _{9zl9p. ..""..umok gyelqll4 ? A egyenletes liiktetés és a ritmus egymáshoz .Kcirtéfa Tekeredik a kigyó A negyedértékíí szi.. felismerése..-..i. i.ly"?... EI zene: Tavaszi ónekek : (F) Motívumok képzóse alá-szo*:. l i Korongok -._\+lgp_|.--.g. ..-"--. ..... K. A motílumok gyakorlása (F) Ritmusvisszhang Az egyenletes lr..u A lá hang feiismerése az ismert dallammotí vumokban."...i e dallamlbrduiatok éneklése mi dallamfordulatok i kézjelekriil Csíp. j Kis kacsa flirdik i Sriss fe1..-1 rn L-L .. ._.. csíp."..Siiss fel.-. i PiOi*oi"._U_g1 Gyertek lányok ligetre Erd mellett nern jó iakni Á motívumok dallamának azonosítása Eneklés kézjeLr Visszl.."--..aá .. 19.. i Ritmuslapok Napkorongocskák Bartók: Gyerrrrekek: nek .1 /1 T1 ..o{qlá!_ IJíljj.". Visszhangjáték Dallamkirakó (F) Vivaldi: Tavasz zenekar- hegedií i Hová mégy te kis nyulacska? i Mit játsszunk lányok? A szó-szó-sz -szo sz Iá-sz motír. i A dallammotívumok tudatosítása. Rilffi.--. . cscin.. biljj.". kazetta " "...es szerint . kiemelése i i énekiéssel ......]lq_4qr?tl! v!sq7hqg.inet A 1á hang el készitése 18.--.-.-. """.*. nap! Korongok ráió"nór.. csóka(ismétlés) Cscin...bffi. Tánclépések (lass ) " l Hus.glgls_p} Lemez. i Ritmusvisszi hang ......óiió.---.. fbrulya l tgiice szívem i Ismétlés A szó-lá-szó sza-Iá-szo. gyur (ismétlés) i A szó-lá-sz -mi ábrázalása j a Oa]Pm $puspak_barg_9 a!ás.-.??yp_kkgl i i Medvetáncoli tatás Cvéá"i"i": dalom Veress Zoltán: Lgum-}3urgurn Nyulacska kólus_ (F) Benedek n.-.___.. metailofon.-._tmy_ . medve (ismétlés) i Enek]és dobkísérettel i Tánclépések az énekre i A mondóka ritmizálása i ritmushangszerekkel _|...f-1 r]. A sz -sz -lá-szó-mi Fehér liliomszái (ismétlós) i. Dirmeg dormog yelg yilzp.-..".-_.-."""". a i Tekeredik a dallarnok azonosítása o. "*Á.i.

"..ji..I.-".I. .I._"". 3tlés) i lrangsrilytaianltildetós szerek Ritnrushang- . [.. Ir |.----".-.-. : .i Kodály..".oiké#éá i. : j szomoru és i vidárn .I. L L 1.. ala]<ítása Zeng ábécé *: i . l."...1.-.e"éÉ"li.."".. :: i._-". i A hangaiiir.. i 27."-""-. i i Az eI ad... 25.'. ÉiOr*"Ó'...I.. A dallamforduiatok irányának az : anyárol i Versek :: képe : Báb (nyuszi) i . i Az egyóni és a csoportos éneklés váltakozása jelzése Ismétlés |. szerek Ritmushang..----.. h9"1g]_?..1 :..r"ta."-""_. Háry : János ráii"rimonnotát...". ó..I...J. i trombita ..1. Ir|rI.. i i i Virágkoszodr -".

iités. lejegyzése Ti.téáói. ritmuskirakó kérjelr 1. . L." Csip.. .) En kis kerlek kertelem Mondóka._rll_eilÉilesza-iá-iió mi-szó. Két kis kakas árás. szó-lá-mi. egyenletes j Készségfejlesztés Játék szemlélteté. i.irm ttiktjrisméttóse . zórej. . .-u""qq. felismerésrik dalla- mokból.. altatása i i Ritmushangszerek -?9j9!.ikorkép szerkesáése. csíp. . cstin. .} .-. Mii<rokozmoSZ i Tiikorkép :*[ . t.. " . " ..z. íiásá i iii[ uáléÉ A dallamsorok ritmusának i mozdulalokkal azonosítása.. fém. L- Zsipp-zsupp.Oi ^. l+p_{_o s itgle." Kortófa Siiss fel nap! (ismétlés) Eg a gyertya.. utánzás i szerek A dalok játéka (ismétlés) fa..?9. a mondóka ritmizálása i Egyenletes i mozgások i i taps.e-!1 i A motír. ..t9 .. Á.zli]}gl{g. " . l Palcikat Ritrnushangszerek ... gyerekek Fehér liiiom szál (ismétlés) Gyertek lányok ligetre l É".i Ritmushangtonzés.umok éneklésekézjelr 1. kenderzsupp (ismétlés) 9lrr. bítfi.. Játékos mozdulatok rcigtonzése a I-Iintázás .kié. ". Gyertek haza ludaim (ism.tí""* A négyértélaj sztinet i A dalla-.. . írása Improvizálás: A motílum nÉl_q9t91. osztály SorS--Z9.g Zenehallgatás l..í. beftíkottáról.io-iá:iio-.. . t.. Bartók: Gyermekcknek Fehór 1iliomszál A rnotívum kirakása. A motív. ""9. járás. édesanyám Tente. _ .. gyíir Bítjj. Ritmushang- ... ii i la-Iatl-tl-u-tt :: i ii -.. i I Tírgyi zajok felismerése.q"lcgtl valamely hangjának ismétlése Mondóka: Mese.. " . baba.TANMET{ETJAVASLAT II. lámi-szó motívumok A zongora Ábrázolás mozdulatokkal j ". .1y.]?_ zenemíivek zenei elemek Egyenietes liiktetés. . RitmusimpravizáIás: a Tá-Tá ti-ti-Tá képlet egy A dalok játéka i Betiíkotta(ismétlés)i lapok Mozdulatrog.. csóka Cs n. ^.umok kiemelése isnrert i ritmusképlct ismétlésel dulokból. .. . Mozdulat rcigttinzése a . 1á-szó- i ifi. ii i Tá-Táti-ti-Tá i4pmpg . . . zoldág (ismétlés) Anyám. . ! e. megszólaltatásuk: i A szó-mi motívum i énekléskózielr l.. .iveg.. tente .ajz ábtázolása Tá i i A kórus i Ritmizálás (a szrinct jelzése) A szó-lá-szó-mi. L. - l i i i j i i j ! . . cserép stb. gyertck..i. ég (ismétlés) Mondóka: Gyertek." Bartók: Játék (kórusmií) Ritmushang". .i motívum Zaj. _ _ _ .z-".. Bá.. .tóÉ. Kavics. ]l L'[ L_i t_i t_| t_| t! t ! t l L t L l I l I r-l .. me mátka i A ti-ti ti-ti_Tá-Tá i motír. . zene tudatos megktilonbtiztetése .

ifufrT. rajz) i dallamvonalak kijárása i csiligeióssei.:Adiótcir -a :utánzása iöÍ'":#__ i##. "sorry.i i Anyám.lillii.]:l"og. a szél utánzása harrggal megszólítása.' iii ulJz'u i i sztjnettel iPárbeszéd iffií:í.umok :RJEDusLeleíoD :futrnushang- i j i (mór rités._:jelleg i kezd dailamfordulataik alapján ! tl 33ln:íli. szerek etókészitese ' sszebasonliLása (mer ii!éssel) | és 'LByenletesjánis ritmus kjjárásá | irirmu.i----l'Á iéíarlékii :. iii: i igYertYák . osztinató) i i ntnruskísérettel ritmuskísérettel i Improvizáció: ismert ritmus.i méz"méz iTicsakesa k.L!.idám "ra.lafán (népdal) Daliamképek i (nepoat) és i 1 szolgálatában i Dallamok felismerése ritmusuk i ii. Ritmizálás.- I Méz..'*babák iénekek i 13. i ii. megfordítása Tá-Tá ti-ti-Tá-ra Dallamvonal ábrázolása kézj elr i Dallamkirakó Lemez Vivaldi._"ll.rói . i jeienetek i feny ág.*áai. ié] ."Ja. a dal iités.i Elment a i l Áiiómoru és vidám imadarka ityat iuonaóta: Ecc.os énekles ifuonuozmckar ifutmu hang.isnok i Jrjn a kocsi ijii. _ i i i i "ár.'T::** i SzoÁorír-r.nagykarácsony Mennvbijl az angyal stb i ég.pecc iHutténekiésatartalom ifelismerése.kárryák Egyéni és csopol.3".i''-'.. daI ritmusa.i--. Esik az es Kis kacsa fiirdik (F) I lt ll ll ll ll ll ll ll l! ll Ir ll A Tá-ti-ti Tá-Tá motí.megvalósítása rr.il. i Hanglemez i Lltazás szánon i A dallam ritmusának i A vers 1tiktetésének érzókeltetése i tjtésekkel. Ismen l I i i Egycnlercs tijheLés dallammotíl. kopogással" i i i csajkovsztij:Adiótorcí (ismétlósj i i I i i iimprovizáltmozgással i i : r ! r 1|. - i l i szerek i módosítása i ábrázolása iAlovasszán iVers lpmóti.fejlesáése i iKarácsonyi jkoszoru.i.: t"ápó jelleg i Két kis madár i Ritmuskár.vihar l i :(]smétles) i i i jáiafiri. sii..i.g iiiréiF. l Karácsonyi énekek (ismétlésj ig u gy"rtya.ii.ii i édesanyám édesanyám (ismétlés) t 4l : .lxl1*.tf i i :. nui á r. t-áii.ii .i ialakítása.'.Ti. Kiskará.i.l íl lt l."oo-ereszked iAdallamvonaltérbeii i utanzása: i Képek i (mozduiat.: i Ritnruskisérct :rurrnuiúiércr iiEgyénió csoportos én. iH. taps ai.yhdaéhilnó Sándor: Száncseng Vers: We<jres (ismétlés)if.uum azonosítása. T'avasz . hikcjrkíséret Az esíJcseppek.! !mozgásának ibuvagyképe.Tzíinato) i:tlffiffi.::r:i".. ritmuslej egyzés.

" il.1l?::1az e ao-ra-irírnotílum tepe..Adó-re-mi-szó i : dallamvonal ábrázolása ! . i i i6"- iiíu'ruiiá"g i_ahegedií." ! iAregrllés iRegosngirjfP: .l iEl. i sá"áo.rór_ h."t . kiizos : i produkció).n!9T_q_qpql (ismétlés) volnék A i.' oga.".I lI t-l rl -l ..--i cselekménY- i .soportban. 3*|::5:lU.. ii "... l Á á'ó..:j. i :}::}:f3p.A imotívumokéneklésekézjelrl i i Á.-.-1_1 !-^^l-r-:^1-X1 i*^^. i. dallamfordulatainak i Retmustelefon i i : ritmuslaPok.Jillvllvul i Ha én cica ii*"i"i"Í.--Lj . *...! klarinétképei farkas . itt megyek ) eirjj.fi"gii.^_" i*T...g "io[e."fi.. imegYek idó-r"-*i.-*i 1 Áá"gót-uoi átto i .ffiW Reg<ilés ^'i. ii M::.Óiia.SZ t lí..ffi.te4"m..^1.e es i t t"t*enítese. ii (ismétlés)li Á áo rrárg gv"i.s dó-mi-szó irj ónekhez "fi. A el készítése dó-re-mi-szó i megzenósítése a mi-re:gó. il9:li:_. raismerése i .iiiei...áuo. bíijj..r"*-ái ábrázolásamozgással. lIdllBJ1 lr lt " i----'-o--i i (titemenként) j i peter}._.. éneklései i fordulatok kiemelése. A kiarinéthangszíne(F) i bet kottálól.. (improvizáció.kÁung*in* i* l I-tdlIP. : - i : :bemutatása rcpUt* i ianu]t ! i dallamokban ai i i i . napján i lása.es. i.. Dallarnvonal i iábrázolásaháromhangmagasság_ iDallamkirakó i3:5":_ igal Ritmizálás iPóterkc i : i : l.::"n' i kószont i i ...il]i i i f"1"l". ^"tt*aa.l?i9:. itt i llallamkirakó l Á i"1rá"g t"aáffiilád. ifelismerésijkadallamban ! IUll Jrravr v i harrgot<o. i j i lff ...^. száíIj el i.é...__--+^ : ' i szerek itt) ."o-nrl-JÍ -. . biljj.)-' -' "g.enem l. kézjele i .". A szó-dó .aelca Klannet hangszlne (r ) oeluKoltaror.J.lá. i re : ."". és ugráIás tudatosítása rogtonzése iilfi.1 ..___l. ". rajzzali ábrázolásuk a dallamkirakón. . d6-1a-sza7 szó-nri-dó i i i sorárÓ1 Katalinka.. li Á dallamvonal térbeli áb."_rlp.ák.]ii'xi B r"pur.ijl".rllil-Parlrllc..-.. .."oíté.i i i egYetnuam jj."g. I iHinta-palinta(ismétlés)i lt..g..il. iauutoténeklésekézjelr1.j....ffi." l "á"*.aaohangtudatosításaa iAszó_ i *"ne*".^^_ i:":"H:::-"?"" megelevení. i tísztaintonálása i i jelenetek a dal : 1 -1-.-k iNépzenei i felvétel a egyszcffe l i...rázt:Iása.rlé.k.!.

á. "ygryl$kt!. -... -..__ készstig i Utánzó i rnozgások.éI vizet ." dó motír.'--... Madarak . Improvii i zálás befejezií sorok i szerkesztése..-." Prokofiev: farkas _nagyapó péterke és a g....glp_tg..É. zenóben g.. szállj el (ismétlés)i ismétlése._" 1 i dallami osáinátó kíséret i Szép._l 'lavaszi sz. i A dallam ábrázcrlása.enére : Grafikai álrrázolás" Vivaidi: Tavasz . dallamfbrdulatok ábrázolása a i A dalok |.l..'.ii. l szo-|á-sz6 i Két kis kakas (mondóka) i 26......---l_.Fii.!) 1 A szó-lá-szó-nri Danikáné 1ányát / mi-re. (fu_oolp) . _.".lépésben i és gyorsan......' : i Dallamkirakó.. bírjj... i aaajátéka -:..____..ijj. Á daliamcímek képi ábrázoIása i ..farkas i Ritmuskánon .i. --:...._.. .n"rmok Katalinka. ...".t"ii"* (isnrétlés) Madarak (ismótlés) Fehór 1iliomszá1 (ismétlés) i: :_.. i prinkosdi A szokás megelevenítése._.______..--.. A dó-re-mi ! fordulatok kiemelése Képzeletbeli : kiránduiás a : z.... A kirá-ly j rulrája (ig..-. --. - "._..---.-.i Eneklés bet kottáról" : dallamfelisrrerés : : I t. ...-. péterke és a kismadár - a ...---- Jai.... . i i Piinkosdol : Mi van ma? i Gi) Ezt szeretcm iHajtit<ameggyfa A piinkosdolés népszokása. .. kifejez éneklés.l Irányított zenehallgatás L.[".L. 21........ - " viaa*.ilr"... hangok gyakorlása A dó-re-mi-szó-lá üiá"ia..A király iij ruhája RilkiGiilgy..l. --.. i -........\Á i É. metallofrrn..|. : A szabójeilegzetes rnozdulatai mesterség Mese: .eKa. zilld ii i A dó-re-mi i képl"tet ismétléseés i kapcsolása lag ({pcqt0 ... ._..iáit"..""j. Kíséret hangutánzó szavakkal. fuvola PiÓÉog*o.'._.atnerjkai népdal i Fchér litiomszal (islnétlés) A szó-lá-szó-mi / mi-re- i Szoveges énekléskézjelekkel. árasrt i Mérsékelten._.. i Egyéni elíjadói .... dó dallamfordulatok Virágéknál ég a világ ismétlése . i királyné i választása .....IL téte1 színekkel. ...

I ll rlrlÉ| lIl|'?| ]llf r--l r ?-| f| r| |- . ispiláng Cifi-a palota szo. régi :^r. 33. dallam-képletek. Martapsoijunk .30..i Kérdés-felelet a megadott liiktetés i Ismétlés megadottliiktetés Ismétlés /mi-lá-szó iérzékeltetésehangszerekkel . Virágéknál ég a világ Ispilán_e. i Kópek .nin. : idallam-képletek. i i Ismétlés i Tudatos ::l zenehallgatás Prokofiev: farkas Féterke és a l a iatetot megelevenítése i Ismétlés |l|.a 32.Anépdalról. i kismadár stb. : és csoportos j énekiés Egyéni i Rondó: ktjri jatet i ii i Rajzok i i Népdalok Sz<iveg-dallam-mozgás i A szerepek lehet ségeinek :: i Dramatizáiás i Jelz koszttii Utánzás: cica" i Hanglemez. A rondó i kiaiakításu írj és Egyszer egy királyfi Proko{ev: Péterke és a mondókák fotma iaatot<uót.. i Daicsokor osszeállítása. A lá-szó-mi-szo l lá-mi il i Dallamkirakó iRitmushangiszerek : : Népdal 31. i i iALrangsrilyos: i i hangsulytalan lijktetés i .

F 12.lecke 22.1 5l 51 55 I . osáály 36 31 38 39 40 4| 43 44 45 46 46 48 49 lecke 2..\ecke 23. lecke 7.E I" TARTALOMJEGYZEK osztály 2. lecke 14. lecke 9" 12 13 l4 15 16 18 l7 I9 20 2. lecke 18. . lecke 31. lecke 29. lecke + Á 5 6 8 10 11 H H H lecke 10" lecke 1 1" lecke 12. lecke 4. lecke 6. lecke 3. lecke 13. lecke 17. lecke 6.Iecke 3. lecke II. lecke 1. lecke 26. lecke 21. lecke 24. lecke 16. lecke 10.1 22 23 75 26 28 29 3i JJ 32 34 35 2] . lecke 15. lecke 8. lecke 9. lecke 32.. lecke 7. lecke 13. trecke 5. lecke l9. lecke 8. lecke 8. lecke 5. lecke 30. lecke 14. lecke 4. lecke 20.lecke 28.|ecke 25.

iecke 16. lecke 18.L. lecke 32. I. t5. }eeke 56 57 t= 59 60 61 L- 62 {)2 L: 22" lecke 64 65 23. lecke Tanmenetj avaslat.Iecke 28. lecke 17. lecke 33. osztály Tanmenetj avaslat.75 r r r __] 77 78 82 l LI l L I i i I L. lecke 31. I I l t . l3 14 75 . lecke 24. lecke 66 67 27. IL osztály 69 70 71. lecke 29. lecke 30. lecke 26. lecke 19" lecke 20" lecke 2 [.\ecke 25.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful