t t t

]

p6ntn* Év*
Tt|Mill 6YoN6YI

KI5g clí|lbilN

L,

E

I
I I l_
l

ENEK-|ÁENE
,%nr7á, ,//*rhr4z,

/

áó

2

cc"t/áQ

q

I I l_
l_ l_ l_ l_
l_
l_-

A
/

bel Kiadó

I

Fórika

Éva

Kiss

Jolán

Tomai Gyöngyi

!

l

1

ENEK_ZET{E
I-II. osztály

) ) )
-4

Kézikonyv tanítók és tanítójelöltek számára

/

kolozsvár

l

a

Minisztériuma támogatta A könyv megielenését a Magyar Köztársaság Oktatási

szerkesztette

László BakkÁron

Bodtóterv Bóné lldikó Bíralta

Dr SzenikIlona

Harmadik kiadás

az Kézirat gy aná*3 00 p él dányb an sokszorosította Er dé ly i Tank ónyv t an á c s

r r r
í

Kedves Tanítók és Diákok!
Kész ének-zene orák,,receptes könyvét" tartják kezükben. Zenei nevelésünk alaplainál tátongó űrt szeretnénk betöitenl veie. Alkaltnazása megkonnyiti a tarrító munkáját ós szinesebbé teszi az {-II clsztályos gvermekek iskolai életét.I(próbált óramodellek ezek. melyekből nemcsak tapasztalt tanítók, hanem tanítójelöltek is eredményesen dolgoztak már. A bennük foglalt anyag feld,o|gozza az érvényben levő tantervet, de lehetóség szerint körkörösen bővíti azt. Rtiteges felépítése lehetóvé teszi. hogy a mindenkori osztály képességeih ez l,gazitva alk:almazzák. A zenei nevelésnek már ma el kell foglalnia rnéltó helyét, mert a jövő iskolájában a szernélyiség formálásának egyik leghatékonyabb eszkozelesz, Mivel járulhazzá e cél eléréséhez a kézikönyv? ez - Interaktív munkára épült óramodelleket ad, melyek a gyermek érzelmi kultúráját alakítják,

t, t,

r r t r t t t L t r t L t
lj
l_
L,.

- A tantárgyak kozotti szerves kapcsolódás (irodalom, környezetismeret, rajz, mozgáskultírra) természetesen illesztik a gyermek világát megelevenítő dalok, mondókák" játékok, versek, zerreművek közé. - A zenei anyag a naptári évet hűen követi, és az ünnepekre külön is használható mílsorokatajánl (Betlehemes, Anyák napja. pünkösdölő, az ábécéürutepe, évzáro stb.). * Zenehallgatási anyaga a lehetősógek ezutáni bőwlósére is számítva * többfele módonkozelíti a gyermekeket a zenéhez, ",komoly" - A hangszerek játékos ismertetése, mozgás, pantomím. tánc alkalmazása, rajz, dramatizálás, nreditáció mind-mind eszköz minderre. KÍváryuk. hogy minden tanító és gyernrek minél több élnrénnyel gazdagodjon e rnunka által. Köszönjük, hogy felhasználjákI
A szerzők

f

antáziá1 át,

ps

zi ch o mo to riku s ké sz

s ég

e

it

fej

1

esztik.

jé. vallatóra fogla óket: * . L- Légzőgyakorlat: Lz az Rövid beszélgetJs az őszről. zsinóron fugg.tőzz ! Meg is vafl a ker-ge-tő. Ha van már elég tettes.látékot A kiolvasót a tinító kísérjetriangulummal (vagy más játék kozben hangszert bemutatjuk: acélbó1 készült háromszog. paj 4ás. A többiek lesznek a tolvajok.ba mind. visszakaPj Ütóhangszerrel).Mit loptál? Szőlőt. Soroljatok Őszi -őrizni tón a szőlőskerteket. Lecke belégzésorron keresztül. Ezért zálogot kell adnia. melyet ha végrehajt.ludt a r L L pa Van ke - zé - ben. r Együtt énekelve soronként megtanuijuk az éneket. éneklésközben rá. tehát a kiolvasót. középerős hangerővel. Mindenki kedveli a szőlót. Szeptember.lőt nnII Tanuljuk meg Kiolvasóval válasszunk egy szőlőpásztort és egy bírót. Hangla ezüstösen cseng. vaí 1ap fe . A tolvajok körüljáí.ják.lopom a szőlőt r r L L Lopon1. ÉnekeljunÉ őszről. .Egy kosárral" .ráÜtÖgetnek I vállára. helybenj árással.t2. sorra -- a a zátrogát. A tanító mutasson be néPdalokat gyÜmÖlcsÖketl óvodában tanult énekek ismétlése. A pásztor igyekszik elfogni egy tolvajt.ben tapssal.Mennyit? . Ezt többször ismételjük. le-szá-ra-dott sor. L Mál-na bo-kor sze-de-rin.Nenl mondom meg. a. r A tanulók páronként szembefordulva mondják a szólőpásztoft. szövegmondássai Óra végénismételjtik az új éneket. A Ismételjük a. A szőlőpásztort csősznek is hívják. A bíró itéli meg a büntetést.pl. gyűl-het tél-re az e-rő! a kiszámolót. melyet fempálcikával Ütrink. lopom a sző . érthető. tij-ra meg-jött már az ősz. egy másik a bírót. A legügyesebb kiszámolj a ajátékhoz a I t L l_ A szőlőpásztor leül és elbóbiskol. Lopam.: DÓ jó a dió. Sztiretig Róla szól a mai énekünk: Lopom. ker-ge. kiiégzésrezümmögés (m). Gyakoroljuk: kísérjükegyenletes kopo gással. gye-re.Hol van? . egységes L L L 4 I .

Egyutt éneklünk ismét. megvan a következő hunyó.ró .tet zsa .hti"-nál leguggolunk. bal láb. miközben a fenti mondókát mondja. tem. milyen tárgy hangát ismeritek fel? Kipp. Számtáblája is van. és kopog|unk hozzá egyenletesen. ha az egylk ütés a test bal. Mál-na ba-kor sze-de-rin t<opogás. kopogok. Felnrlat: IJtoljára a tanító ismétli a mondókát és metronómütéssel kíséri.ok. Beállítjuk a kis számokhoz: LASSAN ver. A . Mondjuk.. (A tanító tükörben végzi!) Dobbantással is kísérhetjük az éneket . a nagy számok előtt: GYORSAN. Valaki kiszámolja a csőszt. Jó.do gál - ja. csak az ujjbeggyel érintik a padot. -re (négy számolás).. hogy egyenletesen lépkedjünk az alvő csősz körül! Figyeljétek meg. ki vag.ne túl hangosan| -. Leülünk. llllll l l *kalapácsütéssel kísériatanító amondókát l_ l_ l_ l_ megkapja a kalapácsot. Ügyeljünk arra. a skálaközepén: Játék Hunyót választunk (kiszámoljuk). A hunyó ki kell hogy találja. Palt4nuláq: A múlt órán Hová? Bemutató éneklés: a szőlőhegyen voltunk. Ha sikerül. jobb láb váltva. találd ki. hu Tanuljuk meg együtt. és egyenletes tapsolással kísérjüka dalt. mérsékelten. egyutt a múlt órán tanult mondókát: Málnabokor szederin.. Igy. a másik pedig a jobb oldalán szólal meg.tel iil. hog. miközben körbejárunk. gyenletes lüktetést. kopp. mignem a tanító nélkül is menni fog. mely kattanással jelzi az . és eljátszuk a játékot.F I l_ I I l_ 3" Lecke Légzőgyakorlat: belégzés.gyorsan. . Kipróbálhatjuk a mondókát ismételve a metronóm szerint: lassan. halkan. l l I l t t t t t t t t t t Enekeljük a Lopom" lopom a sző|őt című éneket. szél fuj . Egyre többen kapcsolódnak az óneklésbe.kilégzés.zsát kis ker . ma egy másik szép helyre visz minket az ének En Ba - ker . Szél.. egyet a jobbal. ez elott egy kis. minek a hangját hallotta. az ügyesebb gyerekek egyedtil is éneklik a dalt. és egyenletesen kopog vele.sz... Felváltva. Valaki HrmnSPXrLTEN. vállemelés nélkUl (két számolás) . E- SO" e- §o ge - ti. Néhány példa után az osztá|y utánozza az esőcseppeket: egyenletesen.Bemutatja a metronóniö! Rugós szerkezet. mozditható súly található. majd irányt vá|taztatvajárunk tovább.tet - tem. egy ütést a ba|kézzel. az asztalt.

majd gyorsan. hú! lllll - dobbantássatr" Egyre erősebben. tapssal. Lecke Légzőgyakorlat: belégzésorron keresztül (két számolás). hangosabban hallatszott. metronóm). Utánozzuk az ültetést. a III. az esőt.keltahaj-nal - gó. A tanitő kísérje.csi in. Daltanulás: Kedvenc babátokat vagy a macit altatjuk el a Kicsi ingó-bingó című dalocskával. egy karmester irányítása szerint v§eáfiéiik é§yszerre vagy rendre elhallgatva. Használhatunk pl. bó! Fü. csoport kopog (most már lehet ceruzával). Feladat: A tanulók mondják a mondókát lassan. Az X. majd fakanalakat. illll llll Széí. eső veregeti. Játék Kiszámolóval hunyót t t Ki . r t t 4.. A bemutató ének legyen halk. Feladata. és ceruzával kopogjunkhozzáegyenletesen" Így: Kipp-kopp kopogok r t llll r választunk. femkanalakat. Így: t t Egl kis l kertet kerteltem l l l -kopogás+taps+dobbantás. bazsarózsat ijltettem. aszélfujását. Fordítsuk meg. l i l -puhakop_ogással.szél fífidogálja. hogy íigyelje és mondja meg. melyik tárgy hanglával kísérjük a mondókát. Először irányítsa a tanító.bim Majd fel . Igy: t t lllllllllllllll taps" lllli{l dobbantás: l l l / ílui koppantás: Improvizálás: A szólamok bármilyen sorrendben beléphetnek.ludj ró. és kísérjemindhárom csoport egysrerre. Folytathatjuk a gyakorlást úgy.le- mü .ld egy ügyesebb tanuló. csopotr pedig dobbant. L L * tapskísérettel. Enekeljük ismét együtt az új éneket. a II.a virágok között". halkulni fog. Rendre szólalnak meg. Mondjuk együtt a múlt órán tanult mondókát.bin A . Feladat: Ritmuszenekarral gyakorolhatjuk a rendre belépő. hogy csak gondolatban (némán) énekelünk. ma. mérsékelttempóban.le da1 - lal. kilégzésrefujjunk (fí). Eső. EnekeljUnk csoportonként.zsa . t t t t t . ezzel megadja a tempót (ütőhangszerek.gó . kisérlük sorra halk kopogással. egprtthangzó szólamokat. egyenként követik egymást.Gyakorlat: Alkalmazzuk rendre mind a három kíséretmódot En kis kertet kerteltem. Énekeljük arÉn kis kertet kerteltem címúéneket egyenletesen lépkedve. tapsol. majd dobbantással.

Lecke Légzőgyakorlat: Belégzós ofron keresztül. Ezt hallottuk: l{ l _]_ ] Dib .Csön. Figyeljük a babával egyutt a szívünk dobogását. kilégzésre utánozzuk a szelet. Enekeljük újból.iad rög. Jl_ l_ l_ ]_ ]_ l r-!_ llll Most tapsoljunk egyenletesen. ujjainkkal üssük a padon a szívdobogást. ha közeledik a célhoz.dáb. Enekeljük a Kicsi ingó-bingó című éneket. melyik példához illik a fakanál-kíséret (kipp-kopp).kop _]_ l l l l Kopogjunkmostugyanigyaceruzáva|. Az osztómozdulatok 1egyenek minél egyenletesebbek. gyűní -. csön. Az osztő valakinek a tenyerébe rejti a gyunít. halkítják az éneklést ha a kereső távolodik. l Csön . csön. csön. A gyerekek segíthetnek.TÁ . erősítik. gyirú című játékkal. -j -] -l *l . Az osztály emlékezetből ismételje.szer - re. .)I Enekeljük együtt. a megfelelő kísérettel. TÁ egyenletesen: . A bemutató éneklést kísérhetitriangulum. gyu . ringassuk ababát. Itt csö - itt pö - ki! I I . Mert a ré-tes i-gen jO.TÁ . Ná . Ismételjük az altatót.kop.rÁ. ní. dib . A gyerekek tenyeniket összetbgva korbe ülnek.-J .. A hunyónak meg kell találnia.dáb Kip . egyenletes lüktetését.ki neln lép egy . kip . és járjunk korbe egyenletesen lépkedve ÚiaUU játék következik: Csön. Kezdjük a Csön.rany e . Játsszuk el! Válasszunk egy osztót és egy hunyót (kiolvasóval). Az osztó mozdulatát kísérjea tanítő.züst rög. Feladnt: Válasszák ki. és melyikhez a triangulum (vagy femkanalak). nem kap ré - test es - té - re. és közben mondjuk. ka-to-ná-trak az va-ló. van az a . Lépegessünk A .énekeljékegyénileg. itt add §ű gyű - rű.trű. gyűru. .csön. majd egy ügyesebb gyermek triangulummal vagy femkanalakkal (egyenletes lüktetés). 5.

t t A kiszámolás egyenletes negyed értékekben történjék. Lecke r Légzőgyakorlatok.káz . csoportonként más-más kísérettel: szívdobogás. Csak a falu végirc. kettő. egymás felé csapkodnak t t t t . csiP.és a dallam luktetésére egyénletesen mozgaíják le-fel a kezüket. négy llllstb. három. Hangkép"és:a |aza állejtós elsajátításáért énekeljük néhány hang terjedelmében a kÖvetkezó gyakorlatot: t m--------a Ismételjük a múlt órán tanult dalocskát! Aki nem lép egyszerre . Utánozzuk a főzést.r/"-re egymás kézfejét. Enekeljék egyénileg ugynígy. Befejezésui enekeljtik el mindkét éneket. Így: Egt. Többször ismételve a 1átékot megtanuljuk a kiszámolót is. megcsíPik csóka. PaPrtkázást" ujj ainkat is rnegnyalhatjuk" LL taPs. majd üsse a szívdobogást. kopogás ceruzával. sót meg-sóz-tam.egyenletes helybenjárással. r t t 6. t1 1atet következzék: CsíP. ri . Így gyakoroljuk az egyenletes luktetést.áes. az oszíály kiseqe e5*errletes tapsolássatr. hároln.. kavarást. Játsszuk el a Lopom. Te kis legény. állnak.tcm.r Énekeljük most együtt helyberr. és válasszunk csőszt és bírót egy ű mondókával: t t Egy. négy. Az Egyutt énekelve tanuljuk meg ezt a dalocskát. Az énekléssel egyuti a játékot is Uemutatjuk: a gyerekek egymással szemben A. hovct mégy? Nem meglek én messzire. Elfáradtunk" rnegéheztünk Mit fózött ma édesanya? Hallgassátok csak meg! tt- r L Bor Fap Jó1 főz . kettő.tam. lopom a szőlőt című játékot.lárással. sózást.

Akinél a végénlezárják a kaput.lscs - ke. balról ierulgetve őket. Nvit- va van az l l -l ra l : l_ a) a . szintén kaputartó lesz. íaj - ta. A játék gyakorlásaközben .tom i -l / l Ttúkok ül.ke.1atek menete. Ko. ú l l í a d . { iigr.lra. hangszeres előadásban (például xilofonon) a megtanult dalocskát és e5 másik játék dallamát is: Bújj.Ez egy kapuzó játék: =- a BúJJ. bújj.ti sze. a tobbi átbújik alatta.re . jobbról.nrám. bújj. le-ve. zöld ág. Feladat: Bemutathatjuk élő. ez nem az itemezés mozdulatai Mérőütéssel enekeljuk végig az éneket.ka . Vak üsip. tiszta éneklésre és az egyenletes járásra. Nenr ad . Végezzünk a TÁ értekekre mérőütóst: merevebb aisókarral.l 4 két gyermek felemelt kézzel kaput áIlít. kinyujtott ujjal ütunk a padra. I I Csíp.J j -l -1 TÁ TÁ TÁ TÁ / .pu. búi .asz- §zony ké .l Enekeljűk az első négy ütemet TÁ ríttlusszóval. a másrk ti értékrefelfele mozdul a kan Yigyázat. világosan tagolva a mozdulatot.rét.ranjy. a sza - kadt paj Ben - nra macs -. zöld ag. var csó júcs .ja - tok rai ta Rai - ta.eljünk aszép. egy ti értékrelefele. nek o raj -l l l l A I . ka. ka.

U-gorj a Ti - szá - ba! t t L|tánozzuk ahintánatást összefogott kezekkel. kender zsupp *nevezzékmegazta szót. kicsi. raj-ta). a másik osoport végezző méróütést vagy üsse az ujjaival a padon a szívdobogást. balra. hog' a dallam első felében hosszabb értékeket. tyukok ülnek). szavakra énekelttink hosszú (o-da. pa. F{asonlítassuk ösze. Cseréljenek srerepei. zsupp-hoz hasonlóan. Ismételjtik a két utolsó motíwmot. és kérjük. jobbra. Az első_. le-fel mazgatva kezünket egy mérőütéshez hasonlóan.ta.lin . zsupp. míg a tanító ritmushangszeren üsse az egyenletes ltiktetést. r t Zsipp. Ha meg a- úk. Zsupp. A tanitő elŐször vez eth eti a j átékot. Énekeltessük a dalt páronként is.) €. hogy neve zzék meg.Kiemelve a dallam első felét: Zsipp. Tudatosan figyelve a hosszabb. egyforma volt-e a két kíséret. Még egy dalocskánk kezdődik a Zsipp. Tanuljuk meg azt isl r Hin . ahol a különbséget észlelték(kender).míg a második felében leginkább röüdebb értékekettapsoltunk. Gyakoroltassuk ezt két csoportra osztva az osztáI3lt. Minél több gyerekkel végeztessük egyénileg is a kétfele gyakorlatot. a második a hosszabb hangokat. végezze a két csoport egyszerre is.der z§upp. vagy csak balra: I Hin . t t t 10 t t t . A mérőütéshez hasonlóan a TA értékre lendüljenek a karok jobbra is és balra is. rövidebb hangokra. míg a nyolcad értékekre(ti-ti) csak jobbra. pa . kis ka. Ha már jÓl megy. Ezután az osztály énekelje és r t tapsolja. Az első csoport tapsolja mindig a rövidebb. csóka című játékot. zsupp. Játsszuk el a Csíp. közben énekeljünk is. tapsoljuk el egyutt íuból a dal ritmusát. ahogyan énekelünk (minden szőtagra egy utér. azvtán v é gezzék m a gu kra. € Gyakoroljuk csoportolóan is. tupij FigyeltissÜÉ mbg. milyen szótagokra. Nagyobb és kisebb kenderzsuppok képéből kirakhatjuk a táblán ennek a sornak a ritmusképét §AGY NAGY.cqoport üsse a dallam ritmusát (tapsolja vagy koPoga ceruzávai). illetve rovid órtékeket (nem adhatom.ta + +. A bemutató énekléstkövesse a kenderzsupp képének bemutatása (nagy és kis levágott kenderkötegek). a rapsojiug mp$ e d{lam ltmqqát. tehát úgy tapsolunk. Ré-gi dun-na. ken . csíp.ta. -^ TA értékidőtartama alatt.lin- ta. Új dalunk a Zsipp. kenderzsupp. NAGY). ír ány itás n élkül. kicsi. ki- dob-juk! Az énektanulást kísérjemindjárt a dallam ritmusának a tapsolása is.L 7" Lecke L r L L L L trsmételjuk a múlt órai bemelegítőt.to-na.

Figyeljük meg. Hinta.na. Tudjuk. egy másik válaszol.ri - ká - nak lárr - ca l l l l l l { I tanító énekelje: egyenletes szívdobogást. Milyen dalokban fordult mégelő? Lánc. vagy fordítva. Tehát egy TA = ti{i.ci cer ila. dallamot.ter- lánc. A tanító ir.sam. Csere.lánc. a szél fujja.nál Hogy a to - boá rin .rÁ ti.. eszterlánc" kezdőmotívumot.ti-ti . a ti-ti értéketkét gyerek összefogózva ábrázol1a. Énekeljük a. For-dul-jon ki Ma. zsupp. hogy egy szívdobogásra (TÁ-ra) két ti szótagot (ti-ti) mondunk.Lánc. a TÁ éfiéket egy tanuló jelenti. Cér. Játsszuk is el: és énekelünk.ha az egyéni énekeltetésta tanulók fenyőággal kezükben. ringató mozdulatokkal végeznék. Az osztály egy csoportja játsszon. eszterlánc. illetve egy tanulÓ kérdez. az m hangzőra és az utolsó hangon (dó) nyissunk |aza állkapocsejtéssel az cí nangzóra. és üssük a padon az ujjainkkal az lrasz . lánc. Utánozzuk a fenyóág ringatózását a szélfi-rvásban. palinta.T'Á.az egyenletes szívdobogás értékét TA-val neveztük meg" A rövidebb hangokat ti-ti ritmusszavakkal nevezzük meg.Enekeljük kérdés-felelet formában: osztály-tanuló.na vol. 1l i -] J . Ismételjük. Nézzünk most ki az ablakon" Képzeljük el az őszi fenyóerdőt.ter. Kérdés-feleletre tagolva tanítsuk meg a dalt az osztáiynak.lán .gas- §arn. az osztály énekel. Lecke J J Han gképzés: A dó -re -mi -re -dó dallamfordulatot. fokozatosan emelkedő kezdőhangokból énekeljük csukott szájjal. Zsipp. Szép lenne. A.8. L egyenletes tépésekkel körbejárunk Enekeljük együtt. esz. lengeti az ágakat. Ma . a másik éneklés közben tapsolja a dal ritmusát. Bemutató éneklés: l l l l l l ] ] J Lánc. eszterlánc.tart.fir - vás - ban meg.ri - ka. és tapsolja a dallam ritmusát. lyem vol - ka-ri-ka. . üssük hozzá a szívdobogást. Légzőgyakorlatok. Hol fordultak elő rovid hangértékek? (Eszter). Így: rÁ . tapsoljuk a ritmusát is.tl TÁ Mondjuk és tapsoljuk egyutt ezt a ritmuskópletet. lánc. lánc. Ismerős-e a kezdő ritmusképlet? Igen Nevezzétek meg: TÁ . Rakjuk ki élőképben is a tanulókból. Kezdjük rij játékkal az őrát: I-ánc. Emeljük ki a . esz. hogy a hosszabb értéket. Befejezésképpen egy tanuló az osztállyal szembeállva üsse fakanalakkal az egyenletes lüktetést. Gyakorlat: Olvassuk le egyutt az élőképről a ritmusképletet.Ja fel a teUtaia ritmusjelekkel.Forduljon ki lvíarika" motíwmra a megnevezett gyerek kifordulva kapcsolódik vissza a körbe. szél . és tapsoljuk a ritmusát.TÁ ..

sorba hívogatja társait. dó*re-mi-re-dó kéPletet énekeljük m hangzóra.TÁ ritmust. csoportokkal. A párok előre állnak és kaput alakítanak. A múlt órán utánoztuk a szelet. eső). zöld ág kapuzó űj válíozatával: kettesével egymás mögött kapukat alakitanak. §eladat: Egylk csoport tapsolja az első képletet. r r r I = t] 12 ! f . Foiytassuk az órát egy feladattal. Két motíwm van tehát. nyissuk laza állkapocsejtéssel már az utolsó előtti hangnáI (re-dó). kör. hogy az összecsukott ujjait az utolsó előtti hangnáI (re) kinyitja.TA . sőt egyéni _ggyqzet{e mindlieiiőt. Játsszuk most el a múlt órán tanult játékot: Lánc.t9. eszterlánc és I(ör. A tanító tapsolja a TÁ . lánc. Bemelegítés. A tanító úgy irányithat a kezével. A bújást a hátulsó pár indítla. ját - szik? Min - den ját szik. Nevezzétek meg ritmusszavakkal: TA . míg mindenki bekapcsolódik a korbe. Íme egy ének az esőról: L- r L- r E-sikaz Haj . L- Egy tanuló kezdje el. Zárlukjátékkal az őrát.TA.lik e a veSZ - SO. kör" ját . olvassuk és tapsoljuk ki őket rendre. Tapsolják + tap§ kombinációban is. Hol hallottátok a .TÁ . Rakjuk ki a tapadótáblára. Leclre Légzőgyakorlatok. Egy tanuló kirakja a ritmusjeleket b páicikák (gyufaszálak) segítségével tapadótáblára. Több hangmagasságon inditva.rrai ó?ári éá a ritriiusi? Lánc. t Mert meg - úk 1o- va 1 l Tapsoljuk az első motívumot. utánozza a Tanuljunk meg egy játékba-hívogatőt. Rakturk ki ezt a ritmusképletet. Sző.ti-ti . az ágak hajladozását. kör ki játszik?. ezzel kezdhetitek ezután a körlátékokat: a r r t t- Kör.ti-ti . eszterlánc.szik? Csak egy kis - r t_ látty lri átty zik" Kör. szik a ka- to na. bújj. Ismételjük kopogás megszólaltatásban is. a másik csoport a másodikat. lánc. A Bújj. ritmushangszerekkel. Mindenki ellenórizheti munkáj át. a gyermekek isrnételjék tapssal ós ritmusszavakkal. mi utánozható még az Őszitermészetből? (levelek hullása. száj mozgását.

a jiték kezdőmotíwmát énekeljük gondolatban (belső hallást fejlesztve).ti+i . Lecke Isméteijtik a rnúlt órai bemeXegítést. eszterlánc.sülmeg is mo. Ismételje ugyanígy az osztály.om . akinek a .TA .maszd meg ol . kísérjehalkan ütőhangszeren az egyenletes lüktetéssel. F'eladat: Enekelje az osztály furulyakisérettel a dalt. Feladat: A tanító vagy egy ügyes tanuló hangoztasson egy-egy ritmusképletet. síp. szólj. Tapsoljuk most a dallam ritmusát. Nevezzék meg ritmusszavakkal: tr-ti-ti-ti . Meg is fe. két a- tá.kötényébe" törulközik. Szólj. Gyakoroljuk még. a Szólaltassuk rneg triangulummal (vagy más eszközzel) ezt a képletet.ti-ti TÁ . azzal cserél helyet. lJ .val. Koq kör. egy gyerek a kör közepén végzi a mozdulatokat.TÁ .be On. Ke . az első tnotívum végéntaps helyett széttárjuk kezünket. Szólj. Ismerjék fel a tanító tapsolása alapján a tanult ritmusokat.té-nyé-bemeg is tÖ.. A tanító énekelje szöveggel az új dalt. szóljl For . Dalcsokorral kezdjtik az őrát. Felndat: Szólaljon meg éiő előadásban furulyán vagy fufuvolán a Szólj. és keressék meg a ritmuskártyáját. kor : Esik az eső Fe- hér li .sa- va.10.ná . amíg megtanulja (utánzás módszerével). Hangoztassuk rendre mindhárom képletet. Folytassuk gyakorlattal.tÁ.li .ba. Kör. Tanuljunk €gy új játékot: TA .nan is ki * vesz - tesz - lek.la- ki-nek kö. vagy élőképben Írjuk is fbl jelekkel. Egyenletes lépésekkelkörbejárunk.lánc. u. lek. Rat<juk ki ezt is pálcikákból. és írjuk fel a táblára a többi mellé.gorj a Du .lánc.. egyenletes járás mellett énekeljük. lek.rÁ - TA rÁ :Lánc.ró viz . Lánc. amelyben előfordul: Rakjuk ki a ritmusképleteket a mágneses táblán.szál. és nevezzék meg a dailamot. és tapsoljuk ki a ritmusát.rék On .da .lad rany-pál-cá .nan a-lá is ki tesz vesz - lek. Esik az eső. síp.rul - kaz - zél Játszodjuk el körben is.

- háp - háp . kísérjükegyenletes koppantással. Jöij el hoz. egyénileg). ég: \ dallamsorban ugyanez a ritmus szerepelt. ég.ltrd - jék. mo. szólj című dallamot. Ked-ves. Vezessük rá a tanulókat.lud. Enekeljük a teljes dallamot minél többször (padsoronként.jék. A szünetre széttár.TA. Az első motívumot (Szólj.Egagyertya. télapóról. a a l Eg a gyer-tya.(szun). így: TÁ . hogy ottnem tapsoli. és tartsuk a ritmusát.ink- bőI a szl.zátlk. a a t A szöveg gyakoroltatása érdekében ismételjen minden sort egy-két tanuló egyénileg. háp -. vá- runk rád. ) l A bemelegítés a megszokott dallammotívummal hangutánzó gyakorlattal történj ék. mert a dallamban egy koppantásnyi csend volt.ve. síp.re- tet Ki ne a.ves Vi-dárn é. Rakjuk ki az űj ritmusképletet élőképben is (7 gyerekkel). hogy az t ujjainkat a szánk elé tesszük.) l l 11. Ismételjük a Szólj. hang nélkül a dallamot. 2. Feladat: A ritmuskíséreteta tanuló is végezheti. \ Befejezésként gyujtsunk meg egy adventi koszorun 1-2 gyer§át és énekeljünk el egy\adventi éneket: Eg a gyertya. ked. Erről szól a mai ének: Hull a Min-den gyer-mek vár. ö-reg Tél .ros al . óg.kod. triangulum ritmuskísérettel. Enekeljük és tapsoijuk a ritmusát. Szívrinkből a rosszaság is I(takarodjék. El ne a. hogy mindegyik Enekeljük a dallamot a szöveg helyett ezekkel a ritmusszavakkal. az elsö motívum végénszéttárjuk kezünket. l l l l t l l l l Kóvetkezzék egy röüd beszélgetés a télről. Lecl*e Légzőgyakorlatok. Felmutatunk . Megbeszéljük immar.gyo. t f min- den jó. vagyrs egy TA értékűszünet. Olvassák ki a jeleket ritmusszavakkal. a l_ Fusson a sötét. Tél. Errnek az írásjele: Enekeljük gondolatban. szólj) tudatosítsuk ritmusszavakkal is.nek hang-ia száll.hér Joji Bl.a - pó.lnk.luk a kezünket.gy ritmuslapot a megtanult ének dallamának ritmusával.ró.TÁ . l_ l4 l tr . mert ott csend szakitla meg ? zenét. vagy írjuk fel atáb|ára. Rakjuk ki a ritmust .ban Pi.TÁ . síp.va pely - hes fe .nra. majd tapsolják is le: ti-ti-ti-ti-ti-ti . Yan zsá. Szí. szájmozgással. Jelezzük a szünetet Űgy.a- pó..

Azt lobog1ák.de vé - le.rá - csorry. és folytassuk a további szakaszokkal. Gyertyagyujtás mellett énekeljük a múlt órán tanult szöveget.sult már. Jézus.gyal.to - . 3.ngilingilinghangutánzásra énekeljuk. ka . ég.ot)\ Hogy Bet- le-lrerrr - be si - et. le - jött lroz- zá - tok. pász . pász.ve nren- vén lás . iidvözlégy! Advent avárakozás ideje.rá _ csony. Sötét frldhöz a fenyes ég Egyre közelébb. 1 Eg Nő a gyertya. Zenehallgatás után tanulunk rrri is egy kedves éneket: Kis ka . Ki. 1 4. Hallgassunk meg mi is néhányat. ég.sá- tok. kifejező énekléstkísérhetjrik triangulummal.1 l / 4 12" Lecke Bemelegítéskéntaz ismert gyakorlatot csi. lás _ sá.gé - be'.Egagyertya.tok 15 . Az adventi négy. Az ünnepi hangulat fokozása érdekébena szép.to - rok. Hadd e. A múlt Őrán az adventi koszorun meggyujtottuk az első gyertyát. azt hirdetik.gyem meg me. a fenyesség. Karácsony Jézus szüietésének és a szeretetnek az ünnepe. Jézus jövetelét várjuk. illetve csengővel: Menny- bő| az an . nag1.le. és karácsonyi énekeket énekeltek. i . A szentestén könilálljátok a karácsonyflít.sült- e nlaí a ka - 1á - csorrr? Ha ki.

A gyerekek megfigyelik. Befejezésül ismételjunk egy szép éneket: Ag.3.fá.mo . melyik szól magasabban. L. Egészítsükki a már tanult harmadikkal is: 1. emelkedő alaphangokról. mag. a hangmagasságokat: bu- Za- mag stb. bű . Tapsoljuk el az első sorát.za. A hó alatt bűzamag alussza téli á|mift. 2. A három szövegsor után énekeljük el ugyanezt lá-lá-va|. - L L j I rr. 3. párosával.rrap lesz . 2. ke. hogy két magasságot mutattunk.lrén a hol . ós kérjük. rÁ .szem.TÁ J L L L __] t I N ti-ti-ti-ti _ rÁ . 1. csoportonként. fakanál mélyebb). ti-ti-ti-ti_ti-ti . 3.szál.mi . mag. melyik mélyebben (pohár magasabb. szem.TÁ. mag. Bontsuk fel motívumokra.ne a . szöveg helyett ritmusszavakkal" Rakjátok ki pálcikákból ezt a ritmust: ti-ti-ti-ti-ti-ti . Gyakoroltassuk minól többször.nye-rem.szár. bű .TÁ.ár. mezőt. egyénileg.ma. .za. 3.we . szal. Hangoztassuk a kettót együtt. fakanállal) szólaljon m§g a dallam ritmusa. ág.mo -ma . hogy a gyerekek a mozdulatokat utánozni tudják. Bemelegítés. 3. bú . 1. és tegyuk a szemléltetőtáblára. .ti-ti . néma sz{Ljmozgással követve a dallamot. szár. Behangolt üvegpoharan (melybe vizet töltöttünk) fempálcikával üssük az egyenletes lüktetést. 2. hogy határozzák meg. Sz. l. Tapsolják folyamatosan olvasva ritmusszavakkal a kombinációkat. erdőt. ben te . Tanuljunk meg egy éneket erröl" Szilág}.rÁ . Folytathatjuk a körulöttünk levő többi tárggyal is.] 16 t L. Rövid beszólgetés a téli szünidőről és az ünnepekről. Ismételjük a Hull a pelyhes fehér hó című téli éneket. és tapsoljuk hozzá a ritmust. Szem. ami két hangmagasságnak felel meg. 2. Enekeljük szöveggel a Mag.rÁ Alakítsunk ritmuskígyót a lapokkal: I.l t tr 3. Válasszátok ki ezt a két ritmust a ritmuslapok közül. egyének zenei párbeszédeként.mu szőtagokat.szik a |á új nap. t Lassan énekeljtink. Lecke l Légzőgyat<orlat. adó -re -mi -.mag.szó -fá-mi -re -dó dallamra énekeljük ama-nrc -mi . F{ó borít mindent. Van tehát magasabb és mélyebb hang e dallamban.za . és azonosítsu!a ritmust. csoportok. 2.lu . a h A dal tanulása során atanitő térbe kivetítve mutassa Mag. bűzarrtag című éneket. Feladat: Szólaltassuk meg újból a behangolt üvegpoharat és a fakanalakat. Melyik ritmust raktátok ki az őra elején pálcikákból? * A másodikat. Más hangszínnel (pl. kicsi ág kérdés-feleletformájában is.i Domokos al l t l - Venrresy Péter a Mag.

kenderzsupp. Lecke Ismételjük a múlt órai bemelegítést. kézjele .cuí}p Hány hangmagasságot figyeltetek meg? Kettőt.me. Először a tanító segítségével. Ismételjük állva-ülve az első két hangot.den- cé - be'.4 J ^] ) 14. Zsipp.zik? Kis-ci. kezjele: F\ A második hang volt a mélyebb. (hosszú) Feladat: Improvizáljunk kérdést-feleleteta szó-mi magasságokon. Például. IVlag. másik válaszotr. minél többször. ennek neve: szó. Mi - éít? Fé lrink I { \ { { |' : Far. A ű . és mutassuk a kéz.majd önállóan: lJ i i .kö . -Ll -LJ / Nevezzétek meg. a mélyebbre leülünk. mely énekek kezdődnek ezzel a ritmttssal.da- im! Nem me. az osztály válaszol. hogy a magasabb hangra felállunk.ca far .nil .Miért? . mag. far. és mutassuk a térben a magasabb és mélyebb hangokat. . (röúd) .TA (tapssal) .rany. TA .kas? Bo.ti-ti .ká - ba tanító kérdez. zsupp. Énekeljük tovább ütemekre bontva. Enekeljük el a Zsipp. EnekeljUk újból.Mibe tórülkózik? .farká}a. biizamag. Gyakoroljuk: egy tanuló kérdez. név * kézjel kombinációkkal Tanuljunk meg egy játékot is. egyénileg is. ken . Részekre bontva (kérdés-felelet)megtanuljuk a játékdalt. Mi-be tö.Hogy hívnak? Gyurka (szó-mi).derZsupp. állva-ülve.kas- tól.] { \ Zsipp. ág. Ismételjük előlről végig szöveg + kézjelek.lelüket is. Z. lévéna magasabbik. zsupp.Ag. magasabbat és mélyebbet. melyek a rövidek és melyek a hosszabbak? . Gyakoroltassuk az éneket térbeli ábrázolással. Ez egy ludasjáték Gyer-tek ha - za lu l . az osztály válaszoi. Hasonlítsunk össze kérkétkérdést és feleletet. Enekeljük úgy is. egy csoport kérdez. ezért ülve énekelttik.kor- ban Mrt csi- nál? Mos - dik Mi.Kiscica. és tapso§uk a ritmusát. €T Hangoztassuk ezt a két hangot a nevükkel.rünk. Neve: +)_ mi. Az első hangot állva énekelttik. kenderzsupp cimű éneket.Féliink. majd néwel és kézjellel."kicsi ág.TA .ben mos- dik? A.

Mug. Feladatl Improvizálás: a ludasjáték kérdéseireés feleleteire keressünk más szöveget. hogy a vadász meg ne lessen". Csoportokban.jöt-tél bújj..TA . majd lassan. figyelembe véve a szótagok sz6mát. A tanító szöveg nélkül kiemel egy dallamrészt. búzamag. Válasszunk mondókával (Egy. Enekelttink az alvő búzamagról. egyénileg gyakoroltassuk.ep csen-de-sen. majd ábrázoljuk korongokkal a dallam vonalát.szó szó . Stb. bűj. a gyermekek jelö§ék meg.Hány óra? -r i } a 18 b . i '] ! L.mi szó (TA. Lecke Lógzőgyakorlatok.Mo. med * v0.Fél tíz.. lrogy a va_dászmeg ne les-sen. az osztály ismétli szöveggel: ----.15. több magasságból indítunk. Enekeljék ezt a motívumot. énekeljük. de a tavasz közeledtével előbújik. . Csalogassuk elő mi is egy kis dalocskával: Ha ki. mag.ti-ti . gy€ . oooo v ^ i Énekeljük kézjelekkel az ábra dallamát. F{angoztassa a tanitő (hangszeren vagy láJá-val) a következő dallammotír. kézjelekkel megnevezve a hangokat.umot. Hallgassuk meg Bartók Béla Medvetánc című darabját. majd a másodikat is. .. Az elsó motívumot többször is ismételjuk. kettő. Bemelegítés: a múlt órai példát brumm*brumm hangutánzó szavakkal ! L. Például: . melyik dallamban taiálható: szó . három) ew gazdasszonyt. mutatva térben a hangok magasságát. Ismételjük át a múlt órán tanult ludasjátékot.. Téli álmát alussza a medve is a barlangjában.Mit csinál? . sz.ha kijöttél szép csendesen.TÁ) . Hány hangon mozgott ez a clallamrészlet? Egy hangot ismételt.íe ki a gyep - re! l i L j l Cammogó helybenjárásra énekeljük az éneket. Feladat.sdik.

jék. Keft a-latt a lu- da-im mcg - fag. síp.mi. A kirakón használjuk amár tanult negyedértékűszünetjelet. ég cimű énekre. Mit észleltetek az első dallammotívum végén?* Koppantottunk. majd a -mé-. Ha nem tert vissza a barlangjába. felemeit kezével az égő gyertyíú. Lecke Légzőgyakorlatok.gug- go1 . a tanulók érzékeltessék térben a rangok magasságát ."ü 16. a szünetnél tárill szét tenyerunket.v nak] .. A tanító szólaltassa meg. Enekeltessük kisebb csoportokkal. Ko{átékkal fejezzük be az őrát. a magasabb hangra (/cí) álljunk Hány hangmagasságot hallottunk? l a]l. medve című énekkel csalogattuk ki a medvét a barlangjából.szótagokat intonáljuk. a dal végénmindenki leguggol. tehát egy Enekeljük egyutt az éneket. lanuiók isnleqék fel a dallamot.jelzi.szóra guggoljunk.j --I { már begyakorolt éneken ábrázoljuk mozdulatokkal a dallam mozgásirányát: fel. e. lehetőleg furulyán vagy lálázva a Szólj. A múlt Őrán a Bújj. Ha nincs hangsze1 mutassuk be képről a furui_vat.gyertyát".szó. hogy közeledik a tavasz. egy ügyes tanuló az osztály előtt példát mutat. A ) . szólj című éneket.mi. Hívjuk eIő aíavaszi napocskát a Suss fel. -mi-.dó hangokra először a tná szőtagot.gyertyát" válasszuk mondókáva1. esetleg a hangszert is. illetve egyénileg is a dallamot. Egyenletes járással. Melyek ezek? * Szó . nap című énekkel: krsér. dallamhang nélktil. azÉga gyertya. nyes nap! nap. a szünetre fujjuk el a.I(ettőt. G-vakoroljuk mozgással azűj dallamlépést. Gy'-akoroljuk a dallamot kézjelekkel.rekelve korbejárunk. -mú. Enekeljük el még egyszer" most *á. A- ki lán- got lát- rri a- ka1 nrind le. a szűnet helyére tegyuk például a radírgumit. a ritmust tapsoljuk. kísérjük egyenletes koppantással. bújj. Még szebb. Hány hangon mozgott a dallam? .Magasabban. Rakjuk ki pálcikákkal az első két ütem ritmusát. A . Bemelegítő gyakorlatokz szó .. -mo-. ha a tanító furulyán ) a Süss Fé _ fel. Egy gyermek a körközepére Ega Ei rre gycr- a- §la. A kezdóhang a . mi . lud- ég. aztjelzi nekünk. 19 . jék. 3 l Sü* nap _-- . a második a hang a szóhoz rrszonyítva magasabban vagy mélyebben hangzik? .Kettőn.l Tá értékűszünet volt. a.

-r A múlt órai bemelegítés ismétlése. felhő jelzi a szünetet: nap tl ] rl l \]<.Ó-Jr---7XTanuljunk egy új körjátékot.. az osztály tapsolja és ritmusszavakkal olvassa le őket: 1"J i TA TA JJ zn TA "n ) l TA 2. Játék előtt néhányszor egyutt énekeljük el a dallamot. ré*tcs. nap) és lálázva. Milyen ismert dalocskák kezdömotíwmait ismertétek fel? 1. Ha felismerték. Énekeljük váltakozva a két dallamsofi. mint a kígyó.ke. Mozgást és éneket §gyszerre tanuljuk meg. muta|ssuk a hangok irányát. dob - szet L Játék: A gyermekek kézfogással kört alakítanak. r i-- r ttL l t Kör kör - té fa. Rakjuk ki eá a sort napkorongokkal. 20 a! D - t . Foglalkozzunk most csak az első dallamsorral: az első szőt a tanitő énekli (§iiss). A .Ega gyertya. nap címűt.gyó aa- kar kar len len - nl ni l! i-- Befejezésül énekeljük a kirakótáblán lévő dallarnrészt szöveggel §iiss fel. ég. fa. Másodszor az osztály fele üsse az egyenletes lüktetést. Zenehallgatásra ajánljuk Bartók Béla Gyermekeknek című zongoradarabjaiból a Süss fel.tes kí .dobszerda" szőra másik párral cserélnek.a 17" Lecke I I l t .ró kis nre - nyecs .re- pe sl kör té r I Köny - nyű já .Körtéfa. Ugyeljünk a szóp szövegmondásra. ónekeljék el mindkét éneket. ke. egy pár a kör közepén forog. a harmadikat ismét a tanítő (nap) Hogyan hangzott az osztály által énekelt hang? . ré .Magasabban. folytathatjuk egy ir3abb játékkal. Ha már többször eljátszottuk ezt a körjátékot. tekeredjünk be és ki. i ! Te-ke-re-dik Te-ke-re-dik a a kí-gyó. A szünetet úgy jelezzék.: Süss fel. rö - si. futmuslapokat mutatunkfel. a másik része tapsolja vagy kopogla a ritmust. a másodikat az osztály WD. hogy mutatóujjukat emeljék a szájuk elé. it{elyik játékban hallottuk még ezt a dallamot? ..

já .Kis kacsa furdik : Esik az eső.haz ké - Kis ka dik szü1 ---tó. Körtéfa. clvassuk le a kirakótábláról a következő motívumotláIázva.--ba. Ismerjétek fel az azonos dallamsorokat .n szó ) I ] mi lá sző Ismételjük át az egész dallamot az oszíá|lyal és kisebb csoportokkal is. körön belüi van a kacsa.ba. Másodszor emelkedő kézmozdulatot végez ugyanott (1.a"). ós a szereplők maguk helyett újat választanak. Ez a dal|amfiordulat szerepelt egy másik dallampéldánkban is. nap.szün).aZ". Az első pásztort és kacsát választhatjuk például a Borsót főzíem című kiolvasó-dalocskával. körön kívril ellenkező irán5ha lépked a pásztor. a szünetre is lépünk. eá tapssal vagy koppantással jelzi. Hangoztasson a tanító egy újabb motívumot furulyán. Enekeljük a motíwmot a hangok nevével (szó . kács. Melyik dallamsorokat ismertétek fel? . 21 .a"r 3. Eneklés közben lépegessünk egyenletesen.SzÓ. Süss fel.1. soí: . kács.tot- tam. tam.--:..lá . Játszodjuk is el: a gyerekek körbejárnak.csa fur Any .szág . Az utolsó hangra mind megállnak.. Lecke Bemelegítő gyakorlatok Ismételjti[-el a múlt órán tanult Körtéfa című dallamot és játékot.ra). hol lép a dallam felfele (a szó-ről a lá.18. .2. Befejező mozzanatkónt énekeljúklálázva a Kis kacsa furdik első sorát. az osztály üsszhangozza a tanítót. majd társítsukhozzá a kézjeleket is. metaliofonon vagy lálázva. A Isméteijük a dallammotívumot magasabb hang neve: /ci. Gyakoroltassuk egyénileg is.. az osztály megfigyeli. te fe-ke Len . Míg Két a kapár csiz - csát mát el el - - szag.Esik az eső: ) l szó . kács.. Ujjátékdalt tanulunk: Kis kacsa furdik sor: .gyel -or . a szövegrészekkel is. melyik dallam kezdősoráról van sző? . és a tanulÓk rsmerjék fel. Feladat: A tanító énekli a dalt. Emlékeztek a kezdőhang nevére? .szó . sor: .gat- lraj . Soronként tanuljuk nreg. 2.

barrr - Raj-ta - kap.nyos sz| lA td Vem. Végril kísérjtik az éneklésta ritmus tapsolásával.Iglice.1 19" Lecke 1 r. iglice. bú ig-li-c0.lro- va be .ra. lok. l trg A _ li. . csíp. csóka dallamfordulatot. . t l l _----'___\ l )) Me In )J - - se.ce. mát l Pil J-l - ) I lan gós ma. Játszodjuk is el: három gyerek leguggol.tam . a Mese. Egy kismadfuről szől az ének. lg Tüs mel . mátka mondókávalválasszuk ki a körbejárókat. ig_li-c0. da l l l haj haj - - lasz. min.. bin . gó. a többi kézenfogva köniljárla őket.lett ment a jár lá . l a ró I J Zsa. szívem. mese. l gócs l Enekeljük kézjelekről a következő dallamfordulatot: j lá l a I c } szó sző t t 22 I . A .den. gó J. Bemelegítő gyakorlatként ismételjük emelkedő alaphangokról a Csíp. Ú1 aanat kezdjük az őríí.vá te l. jelezzük a szünetet..ke érr is o- A- ho.dár- ll ao j ka. tár.rok .luk szét a tenyeninket.le - kap l Tanuljuk meg soronként.] Te ) I J--J afo vagy - ) l J ka.. me J-l - ) I J ka.n - se.

l
J J
J
Enekeljük el az lglice, szívem, iglioe című ének első sorát, a gyermekek ismerjék fel az előbbi motívumot (,,iglice"). Egy tanuló rakja ki korongokkai a dallamrajzot. Énekeljük ismét" Idézzűk fe| az óra elején elhangzott dallamrészt: Csip, csip, csóka. Mutassuk a dallamvonalat a térben, Alakítsuk át a kirakótth|án levő motíwmot úgy, hogy ezt a vonalat ábrázolja; a szünet helyébe újabb korong kerül, a szó vonalánál mélyebbre. Nevezzük meg a hangokat, az,első hármat már énekeltik,, szó - Iá - szó. Ki ismeri fel a szó-nál mélyebb hangot? * Ez a mi hang. Enekeljúk az egész motíwmot, és mutassuk a kézjeleket is: az osztállyal, kisebb csoportokkal, majd egyénileg is, Még egy játékdalunk ugyanígy kezdődik. Melyik az, emlékeztek-e?-- Csön, csön, gyűrű,
Befejezésül játszodjuk el ezt is:

l
l l l l l l l l l l l l l
] ]

]

Csön, Ná -

csön,

lad

g}u van

rú,

az

a e

rany zust

§u

ru,

g}.,ti

rő,

Itt

csö

-

rög,

itt

rÖg,

1tt

add

ld!

20. Lecke
Légzőgyakorlatok. Bemelegítésként szó - lá - szó - rul motívumot énekeljük egyre magasabb a kezdőhangról, zümmögve, a hangok megnevezésévelvagy lálázva. Ismételjük át azlglicq szívem, iglice című éneket. Találjátok ki, melyik dallamot idézem? * Szöveg nélkul, egy-egy_g!4qló mozdulatot téve (mosakodás, fesülködés) énekelje a tanító a Fehér liliomszál dallamát. Enek{ü< és játszodjuk

közösen. Emeljük ki a dallam első sorát; énekeljük lálázva, és mutassuk a dallam mozgását:

Rakjuk ki a dallamvonalat korongokkal
csoportokban és egyénileg is.

is

Enekeljrik kéz.lelekkel, szó kezdőhangról. Gyakoroljuk

l r
Tanuljunk ezze| a dallamképlettei egy új óneket: F{a én cica volnék.

l.
]

Száz

Ha

ge

c1

ca ret

voi fog

l
i

i
L

nom va - gyok,

E - ge - ret

§eln

fog - ha -

l

tok.

I

t

Két részben tanuljuk meg a dalocskát. Kísérjtikaz éneklést,,szívdobogás§al", majd a ritmus

kopogásával. Néma éneklésselkopogjuk csak a ritmust. Tudatosítsuk ritmusszavakkal az e|ső rész ritmusát (ti-ti_ti-ti - Tá - Tá), majd a második részt (ti-ti-tr-ti-ti-ti - Tá), Szólaltassuk meg a motívumokat eltéró ritmushangszereken is. Melyik ritmusképlettel kezdődött a Fehér liliomszál? * Az elsővel, Rakjuk ki ezt a ritmust élőképpel,

L-

t
il

_]

l

Enekeljünk ismét, idézzük a tavaszt: Süss fel, nap. Hallgassatok meg egy szép népdalt a báránykákról és a juhászról: Kelj fol, juhász, ne aludj (kazettáról vagy élő előadásban)" Kiegészítő feladat: A dallamkirakón levő motívumot alakítsuk: az első korongot* helyezitik rnáshova, kettőzve ezáIta| más hangokat. Enekeljük az igy létrejött motír,umokat. Például:

L'
L

szó szó o

ooo

szó

X
SZo

lL
mi
l

L

sző szó a

oo

x

o
sző

L

[!
l

a
ml

szó sző o

Á

a
sző

al

aot

m1

a

X
m1

i

r_

a

Befejezésül ismételjük az új dallamot: Ha én cica volnék.
a_

24

a

I

J
t

21. Lecke
Bemelegítő helyett köszonjrink ma énekszóval: ,,Jó napot kívánokl" 3, 1á - mi - szó,^
1,,

lá - szó - lni;2,^ szó - lá - mi;

5

na - vá -

pot
nok!

na _ vá -

pot
nok]

na vá -

pot nokl

I

tsmételjtik el a múlt órai éneket, és tanuljuk meg a jítékát is: Ha én cica volnék. Kört alakítunk. Középen á|I az egér, körön kívtil jár a cica, Az ének befejeztével a felemelt karok alatt kergetőznek. Tanuljrrnk egy újabb tavaszi dalocskát: Gyertek, Xányok, ligetre.

l

Gyer
i
t

- tek, lá - nyok, li Gyertek, lányok, ligetre, ligetre, Itt a világ kózepe, közepe, Itt árulják a rózsttt, a rózsát, Abból katnek bokrétát, boh.etát. Azt is ludom, ki köti, ki köíi, Virág Erzsi kötözi, katozi. Áz asztalra leteszi, lete szi.
Kovác,g P i st a

get

-

í9,

li-get-íe.

Szövege,

] -l _]

1

Kalapjához kötözi, kötözi,

.fe lve sz i, Jb lv

e szi,

-.]

Soronként, majd két nagyobb részre osztva tanuljuk meg. Énekeltessünk egyénileg is" ügyeljünk, hogy a szöveg ne essen szét szótagokra. Enekeljük láIázva a dallamot, mutassuk a dallam mozgását, A sor elsé f,elébqn vízszintesen, egy hangon mozog a dallam (,,Gyertek lányok"), a második felében lépeget felfele, iélyre, vissza (,,li* get-re"), Abrázoljuk korongokkal a dallam vonalát:

o

o

o

o o

o

a kézjeleket. Szöveges éneklés következzék, de az ismétlőclő szavakat másodszor halkabban, visszhangszeruen énekeljuk, Alakítsunk egy kis létszámú visszhang-csopoftot, akik az ismétlődést éneklik, majd tapsolják a ritmusát, Egy tanuló legyen a visszhang Figyeljük meg a visszhang-hatást a következő zenekarí rnű részletén.Címe: Tavasz, szeruí>le az olasz Antonio Vrvaldi (I. tétel).

h szó kezdőhangról énekeljük, szolmizálva. Énekeljük, és mutassuk

25

L L L L L
Mert
sok
fát

Kiegészítő feladat: Tanuljuk rneg az Erdő mellett nem jó lakni című népdalt:

kell

ha
t_

e.r

Ti-zen-há-rom

lel

meg

egy

fé1

le1,

t_

1

ö-

en

ki

retI

l-

a
]

L

22. Lecke
]

tl

1 , Z, 3. A tanító egyik köszöntését másik * 3 stb.). válíozattal vtszonozzák (1 - 2, 2 - I, 2 Enekeljük a múlt órán tanult Gyertek lányok ligetre cínrű dalt. kiemelve a visszhangot (osztály* tanuló vagy tanuló * osztály formákban). Gyakoroljuk a dallamot egyenletes luktetés kíséretével, majd tapsoljuk a ritmusát. Csoportokra osztva az osztály mindhármat egyszerre hangoztassa. Szolmizáljuk dallamkár§áról a múit órán kirakott dallamképletet: szó - szó - szó - szó l lit - mi -

Idézzük fel a múlt órán tanult zenés köszöntóseket:

t-

l

L
]

szo,

t-

o

o
o

o

l_

li

l

t
26

szapuljátok.val. ker - Zsa .tyá .". tu.szó -szó . Kiegészítő feladat: Ritmusvisszhang. 27 .Sző. * Szent Erzsébeté.jes szeg - fű.szó-lá-szó-mi:2.Gyakoroljuk a dallamkártyák olvasását a következő példákkal: F. Az utolsó gyereket elszakítják a sortól. li - pán. Egy kapujáték része ez a népi dallarn. Hej. tulipán. 0o0 00000 Ujabb feladat: az elhangzó.jétek. Tel - . Sze - re - lenr - nek láng . .Acsok vaglfttnk.ka - láb.kártya. az árpádházi Szent Erzsébet. A játék menete: két gyermek felemelt karokkal kaput tart. A tanító által. Meg is aranyozzuk. miközben a kapusok mondogatják. és dallammal a kapu felé indul. A kapu előtt az első kórdez: --Kié ez a kapu? Átmegytink rajta. kártyastb" Tanuljunk egy új éneket: Hej. Fenyőfábol kifaragjuk. ő lesz az egytk kaputartó.. egy tanuló rnegismétli. a soí áthalad. A többi sort alkot.szó-szó -lá. szőjétek. kézlejekről énekelt motívumokat azonosítsuk a fenti dallamkártyákkal Például: szó -szó . Alinapaban itt mentetek. lehetőleg ritmushangszeren rnegszólaltatott ritmusképletet az osztály vagy egy csoport. Hidam lábát ettdrtétek. tulipán.já - val. Fordítva is játszhaquk. Egyik szereplője történelmi személy. Fát faragunk. szaPuljátok.szó:1. szar .li _ pán. Meg nem csináttila{ . * Erre a kapu felemeikedik.

... az osztály ritmuszavakkal ismétli: J TA TA J] TA L- Ujabb felelgetős dalocska következik: Hová mész.felelet formájában. tanulócsoportokkal. Jó anyámnak. . mérőütéssel jelezve az egyenletes lüktetést (lásd 6. Leeke Az e|őző órán gyakclrolt köszöntéseket salát köszOntéssel is viszonozhatja egy-egy ügyesebb tanulÓ" Játsszuk el ismét a múlt órán tanult kapujátékot^ Minden játókot a tlej.. 5. }uíinek neked az a . Minek neked az a viritg?. bet er r t '/ vessző?.... t L . Enekeljiink ismét egyutt. tulipán című dallarnmal kezdjük. az asztály megismétli. 4. Minek néked az a kiskert?. lecke): Ho - ll aa {r vá üó mész. tuiipán. .' l 1 '_- i i-- Gyakoroljuk kérdés. 3. .L' 23.... Kertecskéruek" . fel J nyu-lacs-ka'i lll ))o t -t t 28 l t- . lacs - te r- ka? tliliber. Például: tL- tonitO. J "n J-l tanító: J JJ lJ orrtaty.n J--J ] a 1 J J i I I Losztály: Más forma: a tanító tapsol. Wrágoknak. te kis le r|. te kis nyulacska? r L t ] Fio kis tá rrrá - vá n}u mesz..] _] Következzék a ritmusvisszhang: a tanító tapsol.} .. illetve egyéni éneklésse1.

de a haragos medve dórmög. mely dorög.re . Zenehallgatás: Kodáiy Zoltán Nyulacska című kórusművét hallgatjuk nreg.A méheket. Kiegészítő feladat: egy vidám. hiteles hangképet alkotva. 24. a Kört alkotva lépegetünk a dallamra..Tovább léPve kísérjük az éneket a ritmus tapsolásával.rop-rop-rop"*ra hármat tapsol.ok ryá tok. lányok? al Mlt játsz. Leclre Légzőgyakorlatok Bemelegítés: dó . rnajd a kérdésre a|kalmazzunk mérőritést. csörgő lánccal" összekötött radarabókkal. Már ismertek egy éneket a medvéről..szunk. Végül a kérdező csoport (vagy tanuló) fblytassa a mérőütést a válasz énekléseés tapsolása alatt is A zenehallgatás előkészítéseként énekeljük a dalt dramatizálva. mint a zivatar. a . fokozva (egyre több szólaljon meg egyszerre) a medve hanglát. nincs€lt néki jt5ketlve. a mozgáskészséget is fejlesztő játék: Mit játsszunk.tni ." ottkézzelkoppantva). brummogjuk ) ) ) l emelkedő alaphangokról. medve (15.l .Dirmeg-dórmög a ntechle. bújj. üssük a ritmust a padon (ökölbefog ) ) J 29 . lecke). a fbieletre tapsoljuk a ritmust. KÍsérhetjük a mondókát dobbal.. a medvét. SzÓlaljanak meg rendre.csiremire" szövegfe mindenki megfordul a tengelye körul. csl -re_1111 rop-rop-rop. biztosan felismeritek a tanult dallamot.dti dallamfordulatot zümmöglük. Mondjuk csfesfrtt. Melyik állatot utánoztuk ezekkel a gyakorlatokkal? . IsmételjÜk a mondókát. majd együtt is. A jókedvri medve brummog.re . Ismételjrik camtnogó helybenj árással. lá ttyok? Ke sz. . . énekeljük el: Bújj.

és dobbal kíséri.t.let nyelt. a bariang. t ó l gyfalór z.ií B or b ál a ! Szája széles. bal láb kilép. noszcl ha legény vagy. l11o kás rnecl Van pen 2. bi zotty o san s zii le tik maj d kilenc vagy tíz glerrueke. Barna bátya. Bru [O. utáncó mcrzgásal rajzolunk.Nrl. ott eljárhatsi ntirtc1ei thtcot. foga éles. 4-5. járjad jobban. édes.sem vagyom semmi má. otra férrye. dt*wd gé sét vi sszhangozták a Kelenten-havasok. olyan csuda medvelárry volt B ár s onyfü l. rueghsrt-{Í'ncot. dibben. - Jr.8llm. szépen kérem. feleséget keresek. at Brum brum. cammogó helybenjárással vagY éneket. 30 a I ..íiznek. és egy kislányt.len. ne csak ligl az ablakon. ha akad itt egl szép eXadó hajadon. s még a szó is raJbrrott a tork(tra.. aki éppen leánykérőben jár. én neru banoru. r r r r r :l 6. elmegyek én. L'lg. itt á1l a medve.I I Za]rtán Ismerkedjünk meg egy jókedvti medvével is.friss c. csgk ct retyezáti. bal lab iár.A végénmindenki táncol. 5. dobban. az iskolabálba jajj el velem. jobb láb zár.. kerekJíilénpamacsok. nézd meg benn a hazban. Az ellenkezó oldalról cammogÓ.1rgum-Burgum Benedek" című meséjéból: .sra. 3.i szetencsét. Btambrutn pajtás. szemével se kancsalít. "i\"r.. Benedek" Keriilók. a2*3. széPen énekel. 4. ! t t Ll ___] '-] ! L _] körnrc hegtes. Részlet Veress .. Bement Benci. orrodba se ^f.. a a I medve. édes kis pajtásrm. kappan. Dramatizáljuk az KÖrt Válasszunk egy medvét (nyakába dobot tehetünk). Az első és utolsó szakaszí mindenki énekli." * Gyere.-eta kázelednek a gyerekek. Benci eg. szőre selyntes. -t lassú Gyakoroljuk az éneket.s a t er me te." _] a Tanuljunk mi is egy vidám éneket a medvéröl. hőt akkor kerillj beljebb. és így szólt: * Megkérem a mancsűi.s. Itgum-bu1. a szöveget párbeszédes formában. tánclápéssel: jobb láb kilép. .fiaru.sárditsra.-at a kislánY. talpa taruyér. aki bátran. Kip.

medvét és kislányt választunk F Brumm-brumm Brunó (24. lecke) A Mondóka D Tekeredik a kígyó (17.siszi-csuszi lrompodé ) lI -1 l -1 l -1 ) _1 A sorrend lehet a következő: B Csíp. . ezt tanuljuk meg először.". mely eredetileg körtánc. Ezen azóran átismételjük az állatokról tanult énekes játékokat.í.l l l l l l l ) l l ' --T o-. lecke) A Mondóka .babetdominé.-Tl JT! J--l J-l J--l ) Jl fi] . J--l L. . A kerete a rondó."' 31 .aúotapé Ábel.Ekota.. csuszi bé. körjátékok fúzére..n J--l J-l J J J csiszi á. csíp. ludaim (14.i#l-.pekota. lecke} A Mondóka * gazdasszonyí. csóka (6.cicát választunk A Mondóka vele C Ha én cica volnék (20. választunk vele E Gyertek haza. lecke) l l l l l l ) Lehetígyis: A B A C A B A .Az összekötő refrén szerepét egy mondókával oldjuk meg. lecke) A Mondóka .

. Motívumfelismerés következik: lá-lá-val (vagy hangszeren) hangzik egy-egy motívum. az aszíá|y mondja meg.. Minden választ az osztá|y ^z mozgással jelez: az erdőt felemelt karokkal. mint egy virágkelyhet. Id) a refrénjét: . hogy a szövegben is ez a két sor a legfontosabb.Ingyom-bingyom táliber. A tanulók elmondhatn ak I-2 verset is. Lecke éneket is átismételtünk az állatokról" Kimaradt a Fiová mész. Ó babozik a következő íbrdulóban" Rövid beszélgetéssel emlékezzünk meg az anyák napjáről. melyik sort emeli ki a csúcs? . és emeljük ki a fenti sorokat. (Figyelem: a tanító bal kézzel mutasson tükörképet!) r - r' l t t l l L. l f l l l Or go- na a-ga. Az osztály megismétli a mozdulatot. A.umokra bontva tanítsuk meg. a vesszőcskét egy felemelt ujjal.I. ügyeljünk a lefele lépő tiszta kvárt hangközre: L A rnúlt órán több i l. a . Ba. Ha márbiztosan éneklik.^. öl-töz-ze-tek l r- |- uJ ru . hogy hol van a legmagasabb plont * csúcspont .. majd mutassa is be. a virágot a széttátt tenyerekkel. VÓgezetül énekeljük el szöveggel mind a két szakaszt. 32 t t ! |. hogy a levegőben kezünkkel ereszkedő és emelkedő vonalakat rajzoltl. a tanító lá|ázva énekli a motíwmokat..a tanító ( a nyuszi hanglán) a válaszokat. Nyilvánvaló. kisebb csoportokkal" egyéni éneklésben.a dallamban.elkedő vagy ereszkedő vonal kísérje.Figyeltessük meg tovább. te kis nyulacska? című énektink. Bemelegítéskénténekeljük emelkedő aiaphangokról (fá.égy te mindig nagyon boldog". a nyuszi. aki felismerte. tutáliber máliber" * ennyit! Játszodjuk el egy nyuszi-bábu segítségévelaz egészjátékdalt: az osztály kört alkot. susogja a szellő..{L 26. és kezével mutatja a dallam vonalát. EdesanyánkI 1* Gyakoroljuk az éneket az egész osztállyal.Anyák napja hajnalára". széttárt ujjakkal. illetve . a kertecskét összefogózva.lrá- ba. Ujabb gyakorlat. szó. 'r/ L l Eszrevehettótek. és énekli a szóveget is. . és láncszenien énekeijen minden motíwmot más-más tanuló. hogy en_. A tanitő énekeljen egy-egy motívumot.jó anyámnak" szövegre valakit kiválaszt a nyuszi.. igy elókészített hangulatban mutassuk be Járdányi Pál Orgona ága című anyáknapi énekét^Két üteme§ motír. bontsuk ismét motíwmaira.na - lá - ra il I 2 Zűga az erdő. Uzenik az ágak-lombok: Légy te mindig nagyon boldog.rnk. osztály énekli a kérdéseket.nyák nap - ja liaj .\ .rack - fa vi ra _ l ga. szöveggel ismétli meg.bábu ( a tanító kezén) a kör közepén áll. A.\ .

. Most már egyutt zenélnek. h:u" bri. majd ritmusszavakkal: ti-ti-ti-ti-ti-ti .nya fol . A nrai ónekóra egy kedves vershez kapcsolódik: Szabó Lőrinc: Fulu§l ) Á j9!S ) ) é l Egy kis ma - lac rö{ röf.. ómélkédő alaphangokról: háp. töf. hang nélkül).bi - tál - gat töf. A biztos szöveges éneklés próbája.öreg".. rö| röf. és egy vidám dallamot (p1.dó dallamfordulatra. "Sleepy Dancers" a Budapest Ragtime tsand előadásában) a trombitán. töl töf.t megtanítjuk az éneket. Sokat segít nrár a táblára felírt szöveg. meglátja" Orvendezve kiáltja: 3. kopogni. Trom- bi - tá - ja víg or .má . Az. az osztály ismételje el tapssal. Az osztály énekétkísérjemost a tanító ritmushangszeren (. hap. A JJ . töJ szótagra. dg:_!3_.Tá. válasz a motíwm tapsolása és a ritmusszavak.kis malac" és . dobogni.qak"qcsul ismétlődött" ritmusképletre. töf. mindi g a tóí. tö{ röf. Következzen egy kis lgnatlzék§.öss_z_ek_aBcsolt ritmustapsolás is (szájmozgással... 27.fipÓ. . trom. röl röíl Ezek ám a legények! J ) ) ) =J Ké! 9!9nes motíwmokra bontva. és soroljuk fel a versben szereplő hangutánzó szavakat" Bemelegítő énekléskéntutánozzunk mi is néhány állathangot. íiam.tro oszduk az osztál5*. tóí. Lehet tapsolni. lalleilJtár.:_!!j_: K . rö{ Apád is így csináljal Kukoricán megélnek. Leclre t u4gygry."L Elevenítsrlk fel. két szereplőre van szükség: . Rakjtrk ki pálcikák segítségével.illetve.. maracas) kiemelünk egy motívumot.diszes társaság" egyik tagjáról szól a mai énekünk" Egy kis malac rO|. döf 2.együtt zenélés"a trombita utánzása lesz. döf..!1áp.élőképben" ezt aritmust.hú stb E. . ha helyben járva is el tudják énekelni. {9n az öreg. Ritmushangszeren (dob. mináen szakaszt más-más csopotl kisér ezzel a ritmusképlettel. WQú. Következzen a szöveges éneklésselp_árhuzamosan 4 ritmus tapsol6a. Három . Töf.. roi. J Rajta.Tá motílummal.néml9q9!Jéssg1]].det tur - ja döf. Most rákérdezhet a . Mutassuk be az osztálynak egy képet a trombitáról. háp.. Ezlfián sikenilni fog a .ragy tapssal) csak a ti-ti . háp.

2. a kör közepén az anya.tem is be lát lő á t r r r r t t t t t t- tam le. Kísérjeaz énekléstmost is a hangsúlyok jelzése.zam tá ját. röf. Az.ll motíwm tni. Nincsen nékem Olyan lányom. Leányodat kérem. esetleg játszodjuk is el őket" Az osztály éneklésétkísérlemindvégig a tanitő. nrit Er for zsé du bet.t28" Lecke Bemelegítő gyakorlat: szó .mát Vet .jainkkal a hangsúlytalanra. zöld ág. Aztkenilöm. az osztáIy folytatja a dallamfordulattal" Rakjrrk ki ezt a dallamképletet korongokkal" Kezdőhang a szó. o. Ko. a hangsúlyos és hangsúlytalan egység jelzésétalkalmazzuk.nrá_rom-ban Pi ros al .3.szó . Mit Er-zsé-bet. bíjj. Zárluk az őrát a múlt órán tanult énekkel: Egy kis malac rof. O. szó . Enekeljük el.lá . csíp. lod Az én há .. I(i eladó volna. csön.r. bújj. énekeljük a hangok nevével az egész motívumot". 34 r r r t .szó . Jisz. Kezdjünk dallamot ezzel a fordulatlal: Csön. ezek a hangsúlyos ütések. lá kezdőhangokon. A dal végéna kérő valakit mi:lgával visz. a tanító csak minden második ütést erősített meg. csóka. Azt fordulom. ke-ru-löd. mjnt az osztály? Nem. Tanuljunk egy új játékot: Ó. A második gyakorlattótr kezdve a tanító csak a kezdőhangot énekli. Gyakoroltassuk szerepekre osztva is: kéró" anya. valamilyen ritmushangszeren jelezve a hangsúlyos időegységeket. Erzsébet. sz. érr há - zam ját? 2.mi.Bújj. Például: r L t t- Brijj. rult Van 1S r Szakaszonként tanuljuk meg a játékdalt. és üssük a padon az egyenletes lüktetést: a .lá . Különböztessük meg a hangsúlyos és a hangsúlytalan ütések jelzését: akéztőve| ütünk a padra a hangsúlyos egységre és az uj. gyűru.szívdobogást". röf. Kérdés:ugyanazt ütötte-e a tanitő. Csíp. 3.7 az újfajta ütést. Egy hangsúlyos ütést egy hangsúlytalan követ. Leányodat kérem. hog. Ki eladó volna. a körön kívul a kérő. Játszodjuk is el kört alakítva. Énekeljük el ugy is. zóld ág ll Ismételjtik ezt a dallamot. szó.

búbárratra születtem .szomorú 2.Kipp. Ko- ru. Mit is mondott az ének a koszoruról? . röf. koprsgok. mlrrdig a kérő nevet.Jókedvre derített. haj.kopp.hogy ki vaglok!" Ha kitalálja. búra. . Egy kört alakítunk. Mért A rlÍl8Y z. játékkal. egy virágkoszoruval fogunk beszélgetni: .Hogy szomoru. a gyerekek két koröcskét fognak kiszínezniüdám. és döntsétek el. Kérdés:jókedvre derített vagy elszomorított titeket ez a dalooska? .ok sZo szo - _ lno _ l11o rú'/ Mert rú. arctí. : . Sej. a dallam végénegy gyerek megkopogtada a guggoló hátát. vem ko SZo nr. hangsúlytalanta az ujjak hegyévetr üttink) Alakítsunk ritmuszenekart: az egyik csoport 3elezze a szivdobogást (tapssal vagy koppantással). el kell takarnia. Kört alakítva játsszuk el az Ó. alka|mazzuk az új ütést (hangsúlyos egysógre a kéztővei. helyet cserélnek Hallgassatok meg két szép magyar népdalt. találd k. . röf cimü éneket. Erzsébet című játékot. 35 . Erzsébet helyett mondjuk (énekeljük) Enekeljük ezután azEgy kis rnalac röf. Juliska * vidám illetve szomoru színekkel.. mert vidám ének" üdáman trombitáló malacokról szól. közben végig éneke§ük az éneket. melyik volt kozüluk vidám és melyik volt szomoru? Példáui: 1. a kör közepón guggoló gyerek lesz a koszorú. Feladat: A tanító megismétli a népdalokat. Korbejárva énekelünk. a hangsúlytalanra zárunk a jobb lábbai. ós kérdi: . ko-szo-rú. a másik dobbantson a hangsúlyokra" Gyakoroljuk a páros ltiktetés érzékelését körbenjárással: a hangsülyos egységre előre lépünk batr lábbal. Hopp.. 29" Lecke trsmételjük a múlt órai bemelegítő gyakorlatot. Az új énekUnk egy kicsit más lesz.ert Va- i- lyen g}. Alakítsuk át vidámabbá az éneket.

szün motíwmot L. mindig a hangsúlyos egységekre. Koszorű. A táblára kifi..ti-ti . gyon. majd felírjuk atáblárais. L \_ (. majd ha jól megy. - - nyom.illatosan").dottt. Hányszor hangzik el a dallamban ez a ritmus? . Most néma éneklós mellett mindenki kopoga a ritmust. osztinátót hozva létre. Lecke ídézzünk egy vidám bemelegítő gyakorlatot: lásd a 26.Mondom. a tanulók leolvassák ritmusszavakkal. mondom"-tól párosával foroghatunk. majd azonosítják a dallam megfelelő szövegrészével: tr. Elmennék táncba.hér. kísérjeegy ügyes tanuló acélháromszöggel (vagy két összeütött fémkanállal).Tá. melyik jelzi az új ének kezdó ritmusát! .§is kece lányom" L Kis Fe hér a ke- ce 1á ró 1. Befejezésként táncoljunk a dallamunkra: az első felére körbe járunk (negyedekre). L A mai énekünkben is szerepel virág. Cidrusi menta" kajtai rőzsa.A 2-es. fe ke . 2.Tá ritmusképletet. Mon.zé-be' Va va gyon. kfun S7.Tá . hallgassátok meg figyelmesen: . tnon.Tá . Röüd ritmusdiktálás következik: a tanító hangoztatja a Tá . Két ritmuskártyát mutatunk fel. ZSa. Tegyuk meg állandó kíséretté ezt a képletet. Nehezebb feladatot oldunk meg.donr.Barackfa virága": ti-tr-ti-ti -Tá-Tá ti-ti Tá .Orgona ága". a tanulók megismétlik tapssal. leckét.iggesztett két ritmuskártya közül válasszátok ki. ha az osztály tapsolja a ritmust. tapssal. mátkám asszony / ismétlés \ L Enekeljük együtt. mát mát kánt asz - L szol1y. Enekeljünk a változatosság kedvéértegy szomorkás éneket.. makacsul ismételve végig a dallam alatt. Mondom. és egy csoport kopogja osztinátóban a Tá . ha szép lány volna.. fordulj ide.L L 30.ony. koszoru" Ismerjétek fel" milyen ürágról szóló éneket idéz fel tanitótok (lálázva vagy hangszeren): Orgona ága..Négyszer. a. fbr-duli i- de.. ritmusszavakkal. Enekeljük el egyutt a dallam ritmusát. Tapsoljuk ezután a dallam mellé a ritmust is.. L L lz. Szép gyakorlat a hangsúlyos-hangsúlytalan luktetés érzékeltetésére. üssük a páros ltiktetést is." Tá - . egy szál virágot (lehetőleg ha fehér rózsát) körbeadunk az osztályban. t t L 2" . mondom.ti-ti . \ } \ L 36 L l .be' .

sé. Az éneklóst kísér. Ritmushangszerekkel is kiemelhetjük a hangsúlyos egységeket.get. bó. 3. hé. hogy most páratlan lüktetést érzékeltrnk. . szívdobogást úgy foglák ütni.sé- get. cé. dé. Megállapítluk. pé. ós a két hangsúlytalan egység ütése az ujjbegyekkel. Lecke Az első osztályosok életébenfontos esemény az ABC ünnepe Ezt készítjük elő órán.nJ J J J l jaj de szép az ábécél J - A-kmeg-sesze-re-ti Az kc. . a jövő órán folytatjuk. hogy a hangsúlyos egységeket erősebben ütik. Az osztály utánzással gyakorolja a hangsúlyok jelzését.jen lci! Ismételgessük a mondókát helybenjárással is. bé_ C0. 3í". Iksz ipszilon most ne sírjon. ipszilon most ne sírjon! a ..Az egyenletes luktetést. A.lea tanító a hangsúiyok jelzésével(útőhangszerrel vagy koppantással) A mai énekünket hallani foguk Kodály Zoltán: Háry János című -3l . . a nagy torkú. a mai és a következő Kezdjük egy hangulatos rnondókával : A. é. Búnak utat adjon. dé. tam kez A nagy böl - cses. Ezt követheti ügyesebb osztályokban a hangsúly jelzése a kőztővel. ef" gé. kú.lásd a kottában a hangsúly jelét: >. A mai őrán az elsó szakaszt tanuljuk meg. - na§ - szes. a hangsúlyra rnindig bal lábbal lépjünk. - zü . Zeneballgatás következik. Mind megissza a bort. pé. ó. Páros ltiktetést érzékelrink. daljátékából (IV felvonás). Vígan ruga a port.En.lünlc men . ó. cé. Sőt inkább vígadjon. raj - tam kez 2. kú" a nagy torkú. En. Tanuljunk most egy éneket is az ábécérOt: Ábécedé. Iksz.

L] 32. hogy az osztály egyik fele üti az egyenletes lüktetést. Mindezt ütőtrangszerek segítségévelis végezhetjuk. . Végezetül foglaljuk össze mindezt: egy-egy ütőhangszeren hangzik majd az egyenletes ltiktetés illetve a hangsúlyok (páros-páratlan). 3. 2.^bécédé" című ének első szakaszát.Ajobb láb kilép oldalra. közben ismételjük el a múlt órán tanult mondókát. lépünk.f.A jobb láb a bal mellé zár. Járluk ki tehát a már ismert formában (1. A páratlan luiktetésre is járhatunk körbe" a következőképperr: L i L . b 38 ! l 'l - a . és megtanuljuk a 2. gé stb. Lecke Ismételjük az . ballal előre..Páros. I. elóször a mondóka szövegére.] - i i r i l l L. ünnepségen. Ezt is ielhasználhatluk az dé. Kérdés:páros vagy páratlan lüktetése van a mondóka ritmusának? . l l l i .allamára. majd ellenkező irányba a" Ábécédé d. jobb láb zár)" L Á. Énekeljük az énekmindhárom szakaszáí.A hangsúlyra bal lábbal előre 2. Egyéni és csoportos éneklést egyaránt gyakorolunk. . a többi tanuló körbejár. cé. 2. és 3 " szakaszt. bé 2. Jutalomként olvassuk el Móra Ferenc: Zengő ábécé című versét. é. e. A páratlan lüktetést úgy érzékeltetjük. a begyakorolt járásformákkal. Megállhatunk egykis pihenőre. a másik dobbantással jelzi a hangsúlyokat.] . 1. és gyakoroljuk ezeket a lépéseket.

szal redj paj .tö - röm há - dat. A .. J-l . 39 . Rögtönözzünk mozdulatokat a dallamhoz: a gyermekek körben állnak. Lecke Atanító köszöntse énekelve agyermekeket. kinyujtott ujjakkal a csiga szarvát utánozzák. Gyakoroljuk egyenletes tapskísérettel is. ösz - §ze .. mondókávai. az . Ha nem to . Légzőgyakorlatok.ludaim játékot. Tanuljunk egy újabb gyermekdalt: Csigabiga: A szereplőket válasszuk mindig az új b. Játszodjuk el néhányszor a Gyertek haza.mi da|Iamfordulatra: .n .jál! huny A tanító kísérjeütóhangszeren egyenletes ütésekkel a mondókát.kilégzésrefilfiunk (4 időegységre) ídézzüi[ fe| az L osztályban tanult játékok közül a Gyertek haza. J-l E - szál.szó .told ki" szavakra ka4ukat felfele nyujt"lák.ludaim címűt (lásd az L osztáiy és a farkast űi mondókávai válasszuk ki: Két J-l J-. l+ leckéjét). ) szál.A gazdasszonyt . !á. n - .n - sze ve - sz-et le J--l e sett.Il" osztály 1..lod. ma ) .belégzés orron keresztül (2 időegységre) .rl kis ka - kas ösz A J-_J J l rem I J-J ) be be- Szil.összetöröm" szótól váltott 1ábbal egyenletesen tapodnak (negyedekre).Jó napoí kí-vá-nok|" Az osztály válaszol. Pl.szó -mi / lá.|-l - tás.

járjunk körbe.. Rakjrrk ki pálcikákból és a kirakó táblán is ezt a képletet: l l l l a I l A tanító lálílava vagy hangmagasságot mozgását. az osztáLy figyelje meg. lecke). dan da- na da.§zé1. húi |l. szél fujdogálja'" sornál jobbra. Lecke Légzőgyakorlatokkal kezdünk. IsmételjUnk egy éneket.zsa-ró*zsát ül tet - tem. mint a múlt órán. egyenletesen. a dallamra. Szerepet cserélnek. eső veregeti" résznélujjainkat mozgatva az esőcseppeket utánozzuk. Többfele gyakorlat következik: csoportokat alakítunk. Játszodjunk rá a szövegre: az .esö. harmadik énekléstőlkezdve kísérjeegyenletes taps. Minél több tanuló végezze egyénileg is a feladatot. hány Kettőt. Énekunket" játékunkat kísérleegy-egy tanuló ütőhangszerrel.hú" szónál leguggolunk. Ha már biztosan énekeljük a dalt.Például a kertben. balra hajladozzunk. az egyik az egyenletes lüktetést hangoztatja (esetleg ütőhangszeren).. Az oszály éneklésközben tapsolja a ritmust is. - l 40 l l . majd egyszerre is végzik mindezt.tet ker .. az . a tanító.ültetúnk". majd egy ügyes tanuló kísérjen ütőhangszefen az egyenletes lüktetés jelzésével. dan" dan da-na da. a másik a ritmust tapsolja vagy kopogja.na dan stb. e-§ó. a . osztáIy 7.ültettem" szónál lehajolunk és . Játszodjuk el: kettesével összefogózva jobbra-balra lóbáljuk (egyenletesen) karjainkat. metallofonon hangoáassa az első 4 ütemet. t i I Szél" szél fuj-do-gál-ja. A tanító tapssal kiemeli az első motivum ritmusát.L Eső után hol szoktatok csigát keresni? ..tel- tem" --_r-!- ba.. t f 2.. amit az osztá|y a dallamáról fog felismerni: Zsipp-zsupp (lásd l.na dan dan. Az ének tanulását második. a . az osztály ritmusszavakkal ismétli: Tá Tá ti-ti Tá. és mutassák térben a dallam hallott. Ismételjékmeg a motíwmot. e-ső ve-re-ge-ti. a- A . Bemelegítő gyakorlatunk előkészíti az új éneket: l l f l dan. A kiskertről fogunk most énekelni: r Lí- L Erl kis ker .kidobjuk" szőnál utánozzuk a dobást. dan. jelezve az egyenletes luktetóst.

ko. ezt is kísérjük egyenletes. Ezután kísérjeaz éneklést aritmus tapsolása. A dal első motíwmával foglalkozunk. éneklésközben mutassuk térben a dallam nrozgását. lecke). tündérekkel. egyenletesen körbe járhatunk a dallamra. u Énekeljuk el kézjelekkel a fenti részt. 41 . majd az egész dalocskát. cCcC ()c (J o o co o A magasabb hang a szó volt. Lecke Légzógyakorlatok és bemeleg ités a ?. Ismételjtik a szlovák népdalt. a negyed értékűszünetektrél taps helyett széttárjuk kezeinket. má . lecke szerint.. De I szép hang - ja van. boszorkányokkal. ! 3. kopogluk az egyenletes lüktetést.ja na . Egyre inkább mutatkoznak már az őszjelei.gyoll. A mai Órán egy vidárn boszorkáról fogunk éneket tanulni. . . kózjele: + A mélyebb hang a mi volt. F{a már jÓl énekeljük. puha ütésekkel vagy a dal ritmusával. Sok mesét ismertek már. har. da na da dan. manókkal. nap (lásd I. J Is.sik bocs . I(ét csoportra osztva az osztály mindkét kíséretet egyszerre végzi.} I Abrázoijuk a dallamkirakón a dallam vonalát: . . tobbször esik az eső.ma- dik itt pa - dorr du dá - ját fúj .lá- ba lár egy. osztály. ! 4 l . ha anaP<it előcsáiogatjuk egy tanult énekkel: Süss fel. egy szlovák gyermekdalt: Egy boszorka van. 16. n Egy bo- . kézjele: €T .kort megy. . és megfigyeli. A szünet jelzésérea|ka|mazzunk más mozdulatot: emeljük mutató ujjunkat a szánk elé. . hogy a szünetnél (ahol egyesek széttárják kezeiket) az egyenletes koppantás nem szünetel. Akárcsak az előző dallamot. ami n legszebben triangulummal szól. Ilyenkor használ.

r Ábrázoljuk ezt a dallamvonalat a dallamkirakón: t I nap L- 7fr§ Sriss +k/ szun L l Kezdőhangunk a szó. Kettesével. Köny- nytí já - ró kis nre. kórusművet hallgatunk meg.pe.ke. Dallamfelismerés következik akezdő motívumról: .si fa. ezért új dallamot mutatunk be: I Kör - fa. kézjelekkel énekeljük a motivumot egyutt és egyénileg is. csúsztatva.Lá.szÓ).szó . hogy a kezdő hang háromszot ismétlődik. Mi lesz amagasabb hang neve? . és egyénileg szólóban is. ke. kézjelek segítségévelaz első sort. majd az egész dallamot.Eg a gyertya. Vá ro- da. hogy táncoljunk egy kicsit.. Itt figyeljük meg. gyon-gyo-51 r r r r r l-- tánc.nyecs. da. Egy szép játékdalt dolgozott fe1: Bartók Béla: Játék.szó . kör - fa. Ideje. ég" (szó . körbe forgunk. A kézjele: Ífr-a -/*\ \ l Enekeljük szolmizálva. egyenletesen lépkedünk. a dal végénleguggolunk.lá . korongokkal vagy éppen gyefiyákkal: L- i- t L o o o Vagy o n o fi r t- fi Szolmizálva. énekléskozben mutatjuk a lépésekkányát. 42 r r r r L t . ól hátrafeszülünk. A dallam vonalával foglalkozunk. Ábrázoljuk ezt is a táblán. keresztbe fogott kezekkel összefogózunk.re. rö- si. Játszodjuk el: kort alkotunk. mely egy ismert Enek órákon egyaránt szoktunk közösen. j a belső |ábat mindig kórusban énekelni.

Enekeljünk kézjelekről más ismert. Például: ü ó ü .csot n€nr bi. mindig egy időegységnyit! Játszodjuk el a Fehér liliomszál játékát.szólászómi 3.szó ..dig ntíg for ká Ad gyer - J--l főz - - gá. ü.g. irjuk az elsó k8plet alá a módositotilepletet.ecke Légző gy akorlatunkban a kilégzésre. esz . tek. Dallamfelismeréssel folytaduk: milyen dallamok kezdődnek igy: szó ..Következzék a Fehér liliomszál zongorán. énekeljékle a rajtuk levő motíwmokat: szó szó szó lű l.veszrd J--l a l kek. Melyik hangra lépett aszórőllefele a dallam? _ Ami hangia.. Enekeljtink és forogjunk a múlt órán tanult körtéfa. hogy kezünkkel mutassuk a lépések irányát. J Mondjuk csak a ritmusszavakat. Felmutatunk két dallamkártyát. I_.li - J Enekeljük most a dalt mérőütést alkalmazva: . Zongorára irta a GYermekeknek című sorozatot.ordulatot.lrer li . _ Enekeljük most úgy a dallamot. körtéfa dallamára.Fehér triiiomszál és F{a én cica volnék.tek. A tanító módosítani fog a ritmusképleten.. nneteljrik ké4elről ezt a f. rei atábléra" 6 lecke) J-l Fe. A . e . Bemutatjuk a zongoía képét.tek..zany nem tek.szó .lzó lá szó mi .szószószólaszómi 2. Csön.liliomszál" kivá|asztásáhaz egy új mondókát alkalmazhatunk: Gyer . Hangoztassuk csak a ritmust tapssal és ritmusszavakkal. . Melyik hangra lép felfele a dallam? * Alá hangra. A kezdő hang a szó volt.t\ ) J--l ))))))) J-l J l Módosítsanak most a tanulók.mi ? .t úó om J-. .1ámiszó szó J mi 2J Milyen dallamok kezdő sorára ismertetek rá? 1. tek. és alkalmazzuk a mérőütést. . Az osztály vegye észre.re tem.. g}€ .szó .n sát . 43 .fujjukel a gyertyát". Eneketjuk a Fehér liliomszál című éneket.Hármat. 4. gyűni Egy ismert gyernrekdalt hallgatunk meg Bartók Béla feldolgozásában . . .1ászóniszó 4. és tapsoljuk a ritmusát is (lásd I.n n szólámi 5.l - ) szál. . amiből ma meg fogunk hallgatni egyet. osztály. HánY hangmagasságot hallottunk? .. . Í4ui.lá .. csön.dallamfordulatokat is: 1. egy mérőütésnyit. hol tortént a módosítás. Fehér liliomszál 2..

a kaputartó gyerekeket nem láncszenien összefogózva. Szolmizáljuk kézjelekkel is a motíwmot. Társítsunk a tanult dallamokhoz illrő hangszínű kíséretet. Mindenki a padra lrajtja a fejét (huny). leckében használt 2. üveget érint fempálcával . fémeket. majd ereszkedő alaphangok sorárótr. Felmutatjuk ismét a 4. a gyerekek ismerjék fel a dallamotl Ez a Csön.C 3C c a o l o c o l L o o a l_ l o C l o o l- Minden új változatot leéneklünk. egy plusz koronggal a dallamképlet valamelyik hanglát megduplázzuk. de ritmuskíséretkénta zenében is alkalmazható. csön. fadarabokat ütöget össze. L l l l l_ l 44 l_ r . Tapsoljuk csak a ritmust. Például: 1o o o o 2. mindkét karjukat egymás vállitra helyezve hullámos ívekben kerülgetik. born} énekeljiik. hanem egymás mögött állva. En kis kertet kerteltem: fém vagy üveg + fem stb. bújj. Azt is megbeszélhetjük. emelkedő. leckében alkalmazott gyakorlatot más szótaggai (pl.Például Egy boszorka van: kavicszörejjel. kárvin. tovább a tanulók módosítanak. zörgő. alanitő rendre kavicsokat ráz egy dobozban. hogy a hallott hang csengő. Ismóteljük a múlt órai mondókát. tompa vagy éles volt. Mindez a zörejek kategóriájába tartozik. a a l Az első kót lehetőséget a tanító mutassa be. Az osztály megnevezi a hallott hangforrást. Ujabb játék kovetkezik: tárgyakat kell felismerni hang|uk alapján.L 5" Lecke L L Bernelegítő gyalrorlat: a 2. zőld ág dallamára. de először kirakjuk magát a képletet korongokkal is. és mondjuk a ritmusszavakat: ti-ti-ti-ti-ti-ti . gyűni. tapsoljuk a ritmusát is.Tá. Játék következik. Zárjuk az őrát kapuzó játékkal: Bújj.

fékező vonatot utánozv a. Az őra rövid beszélgetésselindul az édesanyák gondoskodó szeretetéről és munkájáról. -. Mai zenehallgatásunk példájában is egy dallam és a tükörképe szólal meg Mikrokozmosz című kotetéből. mátka (lásd t. mit dolgozott. a szemben álló bal kezévei végzi ugy anazt. a . Ritmizáljuk az első sorát: ti-ti-ti-ti .. ho gy egymásn ak tükörkép ei. . 2. a többinek ki kell találnia. lecke)..Tá . mese. Így: . együtt. bamm. fes nyám. Megállapítj uk. úgy. Válasszuk az anyukát egy ismert mondókával: Mese.ja meg im - nrár? . bogyan dolgozik édesanya. együtt énekelve megtanuljuk a népdalt Ezután kísérjükaz énekléstegyenletes koppantással. Például ha az egyik jobb kézze| vasal. Mai népdalunk az édesanyához szől. ő mutatja a mozdulatot. .6" tr-. Flat tanuló rakja ki élő képben ezt a ritmust. osoportonként. édes lányom.Tá. rninta fuzetlapjaí.l . kilégzés4 számolásra. egyénenként. mozdulatokkal megidózzúk.n. Játékos formában. J Tapsoljuk le a ritmusképletet és tükörképét is. Nem kell csizma nyáron. . a Tükörkóp zongoradarab Bartók Béla 45 . .. Más játékkai folytathatjuk" Két tanuló egymással szemben állva tükörben végzik az előbb felidézett munkákat. Nyíljon ki most a két sor. ! . -l . - lett c§lZ mam" Ki varr . Másik hat tanuló velük szemben állva kialakiqa a ritmus tükörképét. Kétsoronként.Lányom. arccal az osztály ftlé. . Bemelegítés: a harang zűgását utánozzuk: bimm. Néma éneklésmellett tapsoljuk az ének ritmusát. osztály.n titi ti- ti . . 19. Iárhatsz immár bátran Leánybőrcsizmihan" -. -s.ceke Légzőgyakorlatok: belégzés2 számoiásra az aírunkon. egyre magasabban indítva.n tt-tt-tt_tl jj Tá-Tá Tá - jJ Tá J.egy hangmagasságon. A második sor az eisó sor íbtrltatása lesz. bomm . Esy gyerek lesz az anyuka.hangzőn. cSlZ - mam.

Enekeljük újból szóveggel az éneket. visz. Mutassuk a kézjeleket is. Yégezze ugyanezt két csoport.k a szélfi-rvást. ha ]o. A tanító megnevezi a kezdőhangot . lecke). a lassú II. r t i - r r I I ] 8. a hajladozó fakat húúú. I I Mittd fuj - do gál ja. a tanitő egyidejűleg a tükörkópét. ködös a reggel stb.ment a ma . Lecke Kivételesen zenehallgatással kezdjük az órát. Ezt az érzéstsugallja a következő szép nópdalunk is. hangulatkeltós céljáből utánozas.dár - ka. Enekeljük az Esik az eső oímű énekünket (lásd n.Hullanak a falevelek. osztály. fiiúúú. 9. leoke). borus. hogy miért érezzik szomorúnak az őszt? . Újból meghallgatjuk Vivaldi Ősz című művének részletét. Korongok segítségévelábrázoljuk a dallam rajzát..jó VasZ ra. a tanulók leszolmizálják a motívumot. Rakjuk ki pálcikákból és íquk fel atáblára is ezt a ritmust. osztály.sza .umot. me§e. Utánozzuk mi is az esőcseppek kopogását az ablakpárkányon.//\- J 46 J J . kopaszodnak a fák.Esik az eső". mátka mondókával válasszuk. . végül egyszerre. tétel a szomotkás.7.donr. Mi jellemző még a késő őszi időjárásra? * A hosszír esőzések. A kiskacsát és a pásztort a Mese. majd az elsó két soritt. Kísérjükazután puha. majd két tigyes tanuló külön-külön. Milyen szöveg társul ehhez a ritmushoz? . ábrázoljuk a dallam mozgását.. egy kis fehér korongot vagy négyszöget fogunk kiszínezni.l El. Szerkesszük meg a tükörképét: L- j Tá Tá_Tá JJ - Tá-Tá JJ r r J Tá t t Tapsoljuk és nevezzük meg ritmusszavakkal mindkét motír. egyenletes kopogássatr az éneklést. Leclre Bemelegítés. Emlékeztek:e más dallamra is . t De ha ak .kor lo Tu . Énekeljük el egyenletes körbejárás mellett. Másodszori hallgatásra színekkel rögzíthetjük a szomorkás hangulatot. Befejezésül hallgassunk egy rövid részletet Antonio Vivaldi Ósz cimű versenyművéből. melyet ma fogunk megtanulni: t I I . 18. csepp. Tapsolj a az osztály a fenti motívumot. - lit ka.Tapsoljuk a dallam ritmusát néma éneklésmellett. sssss hangzókkal. csepp.szó -. esős őszi napokat idézi.. puhán pergetjük ujjainkat a padon.Hajlik a vessző". elmennek a vándormadarak.Tá Tá. Ismóteljtik csak a kezdő motíwmot ritmusszavakkai: Tá ti-ti . A tócsába hulló oseppeket hangutánzó szavakkal idézzűk: Osepp. mely ugyanezzel a motíwmmal indult? Kis kacsa furdik (lásd I.Beszélgessúnkarról. J vasz I I _ nem jő: pl - lás ra.

A . Vezessük rá ezeket a vonatrakat a múlt órán készült színezett körökre vagy négyszögekre. madárról szóló népdalt.sik Pá1. .re visz. . zöld kombinációit.. milyen színeket használtunk? . mert ez hangsúlyozza a szomoruságot" Enekeljük újra egyutt és egyénitreg is. Pé . szürke.Hervad már című énekét. vagy halvány színeket. Ismételjük át ezeket a dallamokat.Sötét színeket. Hess el. má. a barna. Ked - ves ga - lam dó ! . melyik nemrég tanult dallamok kezdő képletei? 1: Esik az Fehér liliomszál. szó szó szó lá szó mi" 2.. hali<an" Fróbá§uk meg kezünk mozgásával követni a dallarnot. azt.l -l kis m*dár üla frn. vízszintes és ereszkedő vonalakat rajzolrrnk a ievegőbe.vad het nrár a- a lomb ár nak nya.n J J .lkállyát mutatunk fel. Beszéljünk arról is. Pál! "n két J-l )) J. ) -l bonr nak Szaí - nva Á 47 ! l . -u Her Ery- . bal mutatóujjunkkal a Pál szerepében.n r-1 )r| J} Pá1l il gye. kifejező énekléstcsak lassú tempóban.. Énekeljük például az Egy kis malac című éneket (lásd L osztátry. . kék. Végezetül ataniíő bemutathatjalárdányi Pál: Dal a kismadárról.ti-ti . e.sza. 1 Jobb kéz mutatóujjával ütjuk a ritmust a Péter szerepében.ll . Váltsunk most át vidám hangulatra. Tá - eső. amit a szomorú dallamok is kifejeznek. 27" lecke). . Úl latetot tanulunk: Két kis madár ü1 a fan. A tanulók ismerjék fel. . . -.vagy más. enyhén hullámos vonalak és a fenti színek képesek képileg ábrázolnl. halkan valósíthatjuk meg.tef.r: Gye-re üsz-sza.Tá és egy dallan. Póte1 hess el.gyikPáter. -l szép. F'eladat következik: egy ritmuskáttyát: Tá . lassan. . . Tehát az egyenes. egyene§.

forr. kijárt ritmusképletet végül a . Eszrevétetjúk. Melyik dallarn kezdete hasonlít erre a dallamkezdésre? . ! Az új dal tanulását is kísérjea tanító az egyenletes lüktetés jelzésével. kiénekelt. A legelső tanuló lekopogla a padon. először az egyenletes lüktetést jegyezzik le.néz" szót két koppantás hosszúságúraénekeltük. l ! Mőz.kod - forr. A legügyesebbek végül magukra is képesek iesznek. új dallamot énekeljük egyenletes helybenjárással. tor .Tá helyett Táá: I I J Méz méz mé TATÁTÁÁ többször t éz -a Négy szakaszrabontva ritmizáljuk az éneket: ritmusszavakra énekeljük a dallamot. A.. a másikban hosszabb hangot. Az osztály utánzással követi. hogy a harmadik . A helyes megoldások így igazolódnak. E vrdám játék után énekeljtik szöveggel azelőző rrépdalt" Új éneket tanulunk: Méz.ritmustelefon" játékkal rögzítjük. a nyolcadokra lábujjhegyen aprózás. hogycsak egy szótagot énekeltünk a két időegysógre.nek ái-dott-sá-ga.. többszór is ismétel egyegy részt. Ábrázoljuk ezt atáblán..méz.hul.Később az osztály is képeslesz az óneklést egyenletes koppantásokkal kísérni.a felhangra hosszabb megállás. Ismételjük őket mérőütéssel is.kijárni" a ritmust.méz. 48 is ismételr. _l t le . mett rnéz. Ter.ink.Süss fel nap! + t t f .l l i 9" Leeke t t Bemelegítő gyakorlatként zümmöglük egyutt az Elment a madárka dallamát.lott vi - rá ga.mett méz. Ismételjuk át a Két kis madár mondókát is. szintén a bátán kopogva. ter mez. A kitapsolt. Minden egységet Hasonlítsuk össze a két kezdómotíwmot: az egyikben szünetet találunk. méz. A szöveg ritmusa ettől abban tér el.szol be- 1ő le. Tehát ezek egybekötődtek: Te . Ezután a tanító minden motívumot külön bemutat ritmusjárás formájában: a negyed értékekre természetes lépés. Minden padsor legrratsó tanulójának hátán kiuti valamelyik ritmusképletet a tanító. Ez ki min az - ál den - - dott nap ra bor. Ó továbbadj a azt az elŐtte levőnek. I i Ha jót i .

a közeledő Télapó köszöntésére: _t . Lálázva vagy hangszeren megsző|al az Anyárn. jelzi az egyenletes lüktetést.Tá . Dallamfelismerés kóvetkezzék. 10. me- be a lom! . Az elhangzott képletekből ritmuskártyákon felmutatunk néhányat l.. énekelje szöveggel. Két tanulóval dramattzálhatluk az anya és a lánya párbeszédét .Süt még nap a nyáron!" l . Tá . ! A Méz. 49 . zuz- rát fúj do gá]' gon. hol találkozunk Táá értékűhangokkal. Befejező éneklésben szerepeket is oszthatunk. l I Gazdag Erzsi -L Adám Jenő t Huil - a hó. édesanyám című dallam.!- f. mozgó szünetjellel eltakarjuk a megfelelő időegységet... . egy negyed értékűszünetet alkalmazva.csak tapsolással. hull hó.némaénekléssel". tapsoljuk a ritmusát is" Stafétaénekléssel foiytatjuk. Parányi ökörszem Kuporog az ágon. Lecke Bemelegítő gyakorlat: énekeljük. minden tanuló két üternet énekel és tapsol. FigyeljUk meg. ritmuskíséretkónt használhatunk még csengőt vagy ..ti-ti-ti-ti képlettel. Vidáman csipogja: .ökörszem" szövegét. méz dallamot a méhecskéket utánozva. Kísérjük ritmushangszerrel az éneklést. . . hogy valaki felismeri ezt az összefiiggést. A kis nyúl didereg. Megisrnételjük a stafétát." 3. Alkalmazzunk ostinato kíséreteta dallamhoz. Gyakoroljuk az éneket egyénileg is. majd alkalmazzon módosítást felhasználva a szünetet.kis nyúl" illetve az .. lehet.. Végül énekeljtink mérőütéssel kísérveaz éneket. Például: _l. I' Enekeljük most szöveggel.. A tanító módosítson valamelyik képleten.behangolt" vizespoharat" A hangszerek egyutt is 1átszhatnak. u Tél-a-pó 2. méz. ) Egy tanuló szólaltasson meg más ritmusképletet is a kártyákról. a zümm szótaggal .legirrkább a triangulum talál. ha hull a hó. Egy ilyen módosítást ábrázoljunk is. egy-egy tanuló énekelje a . Ez a kezdőmotíwm tükörképe. Az osztály ritmusszavakkal olvassa le őket. Úi dailamot tanulunk. Megbújik a foldon: . Csak vadász ne jöjjön. Aki felismerte.Nem baj.

ves reg Tól pó.záttk. Vegyék észre a gyerrnekek.-ereszkedő\* sor (1. Leopold Mozart . tapssal) aTáá értékűhangokat.2. A tanító űjraolvassa a verset. A szövegsoroknak megfelelő dallammotívumokat külön énekeljük. 4. 4): emeká ő Ezeket a vonalakat éneklésközben a levegőbe rajzolgatjuk. B-sor (3): ereszked3\* . a téli hangulat fokozásáér1. Enekeljük szöveggel is: együtt. I ! Van zsá. tr Jöjj el haz. Csöndzsákból hangot lop.veS. I 3. csengő. a vers egyenletes nyolcadmozgására. Ezután kr.a híres Wolfuang Amadeus Mozart édesapjának egy kis művéből: TJtazás szánon. 2. hogy csing-lingling.Csing-ling-ling . A gyerekek is énekeljék jelezve (koppantással. Egy szép Weöres Sándor verset olvasunk fel.Csing-iing-ling . kop-kop-kop. Néma éneklésseltapsoljuk ki az ének ritmusát. l Va.. Egy kedves francia gyermekdallal Milyen hangutánzó szavakkal találkoztunk a versben? - t ] l ] köszöntjük: al l Huli a Min. és mondjuk. hogy az I. Szétmálló hangerdő . vagy másként hangzó jelt ad. ós figyeljtik meg a dallam ralzát. /. szóló énekkel a nyuszi és az ökörszem szerepét. Zenehallgatás zárja az őrát. Jöjj el Vi. kop nyolc patkó Nyolc patkó kop. mikor szólalt meg a jelzés.runk rád. a hangutánzó részekbe bekapcsolődlk az osztály is. Mit utánoz a zene? .száncsengő Száncsengő . sor dallama azonos. és közben mondjuk. -t Soronként tanuljuk meg.a- ia pó| szá||. hogy kopkop-kop.mek fe vár - - lrér hó. kop.gyo- ró.. Ezen a szánon érkezik hozzánk Télapó. Feladat: A tanító úgy szólaltatla meg a dalt.rl l t 11" Lecke i l Bernelegítésként dúdoljuk el a Hull a hó című éneket. Földobban két nagy 1ó ! - .osing-iing-ling Tét öblén halkan ring. Pi_ al nro. szán.lárjuk az ismétlődő ti-ti-ti-ti-ti-ti Tá képletet.dám ked. kop-kop-kop. ! ! ! 50 i I . kop. Rrtmusjárás következik. kop..Kop. Az első sor helyett dobogunk. nj-melyból fölzengő . a második sor helyett utánozzuk a csengetést. va vár. hogy minden felhang értékű(Táá) hangnál csenget.Lódobogás.nek lrang - Té1. Száncsengő: l_ i.kod- barr rrrin - den jó. Ked . Aereszkedó\ . 2. Az oszlály vegye észre.den pely-hes gy-er. Enekelve járjunk korbe erre a ritmusra.csingJing-ling Tél öblén távol ring.száncsengő Szánesengő . csing-ling-ling. é . ! - :t Csing-lingJing.

kép). kazettáról. Szabad-e. triangulum vagy csengettyű kjserettel. hanem a mi Urunk Jézusnak egy szép példát mutassunk. Lefekvéskor a szobájába viszi. a dallamok a szöveg után következnek: a szöveg. CÁSPÁR: Ó. ólomkatonákat. ég.il 51 I. orosz. Táisaim kint vannak.. Az egyéni énekléstváltogassuk a közös ónekléssel" A mai Órán egy olyan zeneművel ismerkedünk.. táncra perdÜlnek a kínai. diótörő).á flltözni! FUTÁR: Gyere be. aki kegyelmet hozott az ) J A császár birodalmából jöttem tlhozzátok. egy pár p. Szerzője Csajkovszkij orosz zeneszerző. ami nem éppen díszes. Ezek táncÍt képzeljUk most el a második részlet hallgatása közben. barátom. amire csak Marika figyel oda részvóttel. . Lecke Az ismert karácsonyi énekek után egy erdélyi betlehemes játékkal ismerkedjünk Áljon itt melyet Torockón gytíjtottünk. FDRODES: Itt bizony szállást nem kapsz. Megmagyarázzuk azt is. Persze álmában Marika is nagy lesz. arab. spanyol babák és a kecses porcelán pásztorok és pásztorlánykák. meiy karácsony-estét varázsol elénk.. és a Csajkovszkr1 zenéjére váljunk mi is babákká! Az élményeketa gyerekek rajzban rögzíthetik (karácsonyfa. Eg a gyertya. igy táncol a diótorő herceggel. ebben ringatóznak. fogadd be mind elfaradt szolgádat. a balett címe. A sok baba nagy-nagy örömmel fogadja őket. a lányók babákat. felvonásból (3. idézzünk néhány ismert karácsonyi éneket. hogy nagy.Kiskarácsony. Hogyan is táncolnak a babák? * Merev lábakkal lépegetnek. MennybŐl az angyal stb. A diótorő bábu rajzát atáblára helyezzük. Az álom egyébb csodákkal is szolgál. -l _l _l I 't Rövid beszélgetés következik az Advent időszakról. ha a piac közepén a jégen megfagysz. nyisd meg ajtódat. még a poganyban is is vű némi emberség. a karácsonyvárásról. barátom. a Stahlbaum gsalácl a csillogó karácsonyfa körul ünnepel. Ezt a táncot képzeljük el az első részlet hallgatása közben: Adagio a III. de ennek segítségével roppantja ketté. te kősziklához hasonló nemzetség.. közben újrahallgatjuk az elózó részletet. hogy qszakára szállást adnátok. és álmában a diótorő daliás herceggé változik. ha megengedik. hogy a balett egy olyan színpadi mű. hát te benned miért nincs uradhoz való engedelmesség? HERÓDES: Ereszd be. J ) l3. Ezeket meghallgathaquk hiteies előadásban is. nagykarácsony. erőteljes állkapcsa van. ) ) . A diótörő. flitö. Tartsa és marassza mindannyi örömmel" Nem azért jöttünk ide. kardot. Az ajándékok kozott van a nem túl szép diótörő bábu is. Készüljünk fel mi is.t "l.eeke Énekeljük a mÚlt órán tanult Hull a oelyhes fehér hó című éneket. ENEK CÁSPÁn: Felséges királyom. vagy nent? FUTÁR: Dicsértessók az Űr Jézus Krisztus a magas nlennyekben. töri meg a diókat. babák. Mindenki ajándékot kap" A íiúkpuskát. Megfigyelhet3tik. ! BETLEHEMES lÁrnx ú1 ÜnnePekre. A diótörő röÜdített cselekményétismertetjük: Karácsony este van. egy pár percre szólást kérnek. Aranydió héjából csónak lesz. betlehemet hoznak. hogy valami históriás beszédet mondjunk. 12" L. utaznak Marika és a herceg a Babák-birodalmában. melynek a cselekm ényétzenére táncolják. könyökből le-fel mozgaíják merev karjaikat. Utánozzuk ezt a táncot.

testvé1 hallom. fenséges királyom. üres erszényünket kitárva terjesszük. IV. pásztorok. Ki az az új király? CÁSPÁn: Énekeljrink egy éneket a tiszteletére. FUTÁR: Tisztelt házigazda. testvéq mit mond az angyal.CÁSPÁR: Jó napot. csak ne igen rázogasd a bundámat. igy hát kirátryl házamtól elmehetsz" I _t FUTÁR: Felséges királyom. mikor tudván tudod. hogy vagyok a királyok királya és heródesek Heródese. Uratok. hallottam. Megszületett FIATAL PÁSZTOR: Hallod. és hallván hallod. pásztorok. }IERODE.S: Mit beszélsz.. }ilERODES: Isten hozott. hoztam neked egy kis sajtot. hogy új király született. pász-to-rok. Nagy le - lenr mel lik nleg a sZ1 Nyá - ját rrz ven jel Zo betl. kötelességünket elvégeztük. hogy kiráiyi házamnál mily sok vendég van. Kö- nyö-rögj e- tünk. fongyo§. fogadd jószíwel. kedves jóbarátom. IIERODES. hogy vi- lá go11 bol do - gan lres siink 52 r r r r r r r r r r r I r r r t r- . néktek kis Jézusotok. alusztok. ÖREG PÁSZTOR: Hallom. Uratok. Szcnt Snlz Má rl a. hogy új király született. ál dás á tok! Az ten an _ gya le- szál-lott e_ Je. kiknek kardcsapásfrtől az egész világ megrezzen. mert úgy is igen FIATAL PÁSZTOR: Kedves kis Jézuskám. néktek kis Jézusotok. ENEK . Errek Ju hok. hogy új kiraly születik. GASPAR: Gyertek énekeljunk egy szép éneket! II. kik juhok rnellett alusztok. ENEK l én l l III" ENEK ANGYAL: Keljetek fel. látod. v Éwrr VI ENEK l.

jászolban.gyal le - jött haz. pász. Elrei< Va . 3. Istennek Fia. nren.rok.le- henr - be si - et.il 4.jiirrk. . jtirrk.rok! Hogy Bet.zá . Mellette vagyon az édesany. Mária.gé1.gl.de.sá- tok! 2.to . kat1 J L L 53 t .jon Fnogy is - Jó tál - zsef lót mit gon vá. Szent Fia.ja ó lés"en néktek Üdvozítőtok Valóban.kább - tál nyug he bar . Barmok kozt fekszik. Mária.tok.ziirrli Úgy i-rnáújuk új U-run Ve.mok kö - lyet zött vá-ros já - szol ban. Enek Menny- ből az an .ve men- ve lás - sá - tok. aki született Jászolban. ban. 3. nren- Es-stink térd-re Ő e-lőt-te.to . lás . valóban. pász. Enek L a J Merr-jtiLrrk. jászolban nyugszik Szent Fia.laszvó a a dol tot tá1? Lál? Nem Ha - nem ta _ lál in . tot a ke.unli bo- be.2.

ló - ban. ke1 jünk flel! Bet-le-hern-he l l - jünk ell Ron- Bet.ro. rL l _-.ságyos is . Tallérokat ha adnak. i-L L Forintok.já - ba ba Szal Szé - - ná má l l ba. Eirei< f Fász rok.tett a kis Jé_. tallérok úra indítanak. Sni.le. Forintokat ha adnak.szél .stfurk jO mód bor - ral ra.rus- ka is - tál . Hogy t ho§ lcl l U ju - lást ta jon! l-! I 2. ba. Nosza tehát jó gazda.8€s . Házadban maradjon Istennek áldása. É{aelindítsz útunkra.hár jó Be .] 1 l L r' L I i l t54 r t- .egy po . l ! l Egy .le.tál . 3.L l -§.henr vá.ló .

re.gó.. párokat összeéneklő rigmusokat énekeltek.dó vlr ra- dott. Refr. Karácsony és újévtáján legények jártak házről házra. -. az Ur- is en - nek gaz - dá _ J ! két kis ök röt. .ten..tőt mon - da il. .: Haj. .eeke Kezdjúk az űj esztendőt egy szép énekkei. két kis bé rest.zust ál - da - ni. J ki- seb_bik bé-res-nek a_ rany os - tor nye let. Uj esztendőben köszöntőt mondani régi hagyomány.szön. mely Turmezei Erzsébet vallásos versét népi daliamra alkalmazza. ko. Tanuljunk egyet mi is: . . ke - rék rnel . rei l sze- kér mel . és bőségvarázslő. a regölést." I I lll.sze_ get.bik bé-res-nek csen - gős pen - gős sze-ke-ret. Elevenítsünk fel egy ósrégi népszokást és a -a hozzá kapcsolódó dallamokat ". .ad hat - ja nagy tJr - is tetr.nal tá dott.nyes lraj .lé Vas.I I 14" I_. Ez a regös ének. . ú. I 55 J . _l a Jöt-tiink Jé.lé ke .re- ket. _l Uj esz. _ tem. Fé.gyob. azt is rneg. na.

kolompot és csengőt használunk a kísérethez. Tó - bi.dó. hány magasságot észleltunk? Kettőt. A fenti három koztil melyik kettőt hallottátok? _. E hangnak a neve: dó.**'"* .k.be men _ tek Mind le _ et . vajat eleget.A kozépsőt.ték - kok. Melyik hangot ismételgetjük? Enekeljtik EW kérj.efrén.. t t t 56 r t .ajd a hangok nevével. és mutatjuk a dallam mozgását. kézjele.A mély hang. hadd süssenek rétest szegény regölőknek.efrén. Nakitsuk ki ezt a dallamlépésta korongjainkból. Hány hangmagasságot hallottunk? * Hármat. és a csengó jelezheti az új szövegsorokat" Más regös rigmus példáui: Adjon az ennek száz kis egyik ólból t- Úristen agazdának malacot..lő- le. 15. kifusson. telt{rt szó .döbe.mi / szó . Rakjuk ki a dallamkirakón korongokkal a kezdő motíwmot: o o Van tehát egy magas. ha láncos botot.l.mi motívumot énekeljük egyre emelkedő kazdőhangról.mély. le. Melyik gyermekdalt idéztük? .ás. a nrásikba befusson" harmadikba is jusson.Ldót. Tóbiás. egy középső és egy mély hangunk. Enekeljtik el szöveggel. Adjon az Úristen ennek agazdának két kis tehenet.Tá ritmussal kísérheta láncos bot. r r r Figyeljtik meg a dallam további alakulását (.szó ... Melyik korongot vesszük el? .gy tál dödöle"). R. got| r r r r r r r r r r r Énekelünk.Magas . -#fi-- E - li- ás. m. tejet. Kett . R.r Hiteles előadásra törekedhetünk. Tanuljunk egy új éneket: Eliás. Egy Et a a tlu ma tát tél dö.. Melyik ezek közül az űj hang? Melyik hang nem fordult elő a Zsipp-zsupp-ban? .Zsipp-zsupp. Lecke Bemelegítő gyakorlat: szó . Egyenletesen körbejáró regölő csoportot "fáá-Tá .

magas). Enekeljük le az igy kialakult dallamképletet: szó . Tóbiás című éneket. Melyek voltak ezek? * Dó. Ez egy váItozat az Elvesztettem zsebkendőmet című ónekhez. melyet a vonós hangszerek. emlékeztetve a benne előforduló három hang kézjelére is. Ismételjük i* azBliás. a ritmusát is tapsoljuk. Tanuljuk meg ezt is: 57 . Lecke Bemelegítésnek zümmögjük. Stafeta-ritmizálás következik: minden tanuló egy ütemnyit szívdobbanás) tapsol a dallam ritmusából. és üssük a szívdobogást. ! Enekeljük most a dalocskát. Mutassuk a dallammozgást az utolsó két motíwmnak megfelelően. és megállapítjuk. hangszer.Péterke. Egy bátor kisfiút mutatunk be a zenén keresztül. minden tanuló egy-egy motívumot Ónekeljen. Milyen tulajdonságukra utal a lendületes dallam? . Enekeljük most szöveg helyett a ritmusszavakkal.Ereszkedő irányba. Figyeljétek meg. Enekeljünk most egy emelkedő fordulattal kezdődő dallamot: Aki nem lép egyszeríe (lásd I. kopogás. osztály. kötött énekléssel az Elvesztettem zsebkendómet kezdetű közismert gyermekdalt. szó korongokkai: dó dó . Prokofiev . dobbantás. kopogás. ké4elről énekelünk.mi . hangszer. koppantás. taps. hangsúlyozzuk az induló jellegét. majd szolmizálva.dó. mennyire lendületes. hangszer. aki nem félt a farkastól. kopogás. hogy ne legyen megszakítás. Ügyeljrink. meneteljünk hozzá. hány hangmagasságon mozgott a dallam? . 5.. folyamatosanhangozzék! Végezzük ugyanezt hangszerek bevonásával: dobbantás. (J occc n^ \-/ I I Végigénekeljük még egyszer az egész dallamot. Így: taps. kopogás. Bemutatjuk a hegedűt (hangszeí vagy képe): vonós hangszer.. Egy tanuló rakja ki a kezdőmotíwmot a dallamkirakón. Emlékezzetek csak. hanem ügyesen sikenilt elfognia a kertjükbe lopózott farkast. majd alai<ítsuk át a korongokból a ciallam vonalát: \_-. közepes. éneklő gyerekek? . lecke). hogy az utolsó két motívumban egy kis váitozást észielünk. Minden ismétlődő képletet azonos módon szólaltassunk meg. Lendületes ének. elsősorbana hegedű mutat be. hogy az őt jellemző dallam. milyen irányba indult a dallamunk? .A bátorságra. Kikre emlékeztetnek titeket az a1yszerre lépő.szó .Három. Gyakoroljuk a kézjel utáni éneklést motíwmonként: minden motívumot szöveggel. Duplázzuk meg a kezdő szó hangot egy újabb koronggal. Ó Péterke."Péterke és a farkas" című zenés mesójéből. Többszóri csoportos és egyéni ismétlésután állapítsuk meg. Zenehallgatás: Prokofiev: Péterke és a farkas . Ezt ismételjük meg egyéni éneklésekformájában is.rt L Enekeljük kézjelekről az egész motívumot. szó (mély.dó.A katonákra. mi./ L ooooC t t l . taps. dobbantás. majd láIinzuk szép. (: 2 16. Ral<1uk ki az egész motíwmot 'l.dó .

A kávészem int neki. amikor l finom falatokkal fakozzák a jókedvet. szabad szombat. biztosan ráismertek.tern dő .sang. jelmezes (átváltozást megjelenító) mulatságok időszaka ez. csókot adok érte. Játszodjuk is el.Zongorát. .nyánr ór - te. 2. Zinehallgatás kóvetkezik. Szabad szappanozni. Milyen hangszert hallottunk? . r r r r r t t t 58 r t . Szabad péntek. akivel a 2. Feűdat: Ú irt még időnk. vigaloml Habos fánk jutalom. a tanitő is bemutathatja. előadásban^ Írt ügyes osztályokkál jut idó e dallam elsajátítására is. a 3. áaszkos. míg az örlő pergeti.Bartók Béla: Gyermekeknek Elvesztettem zsebkendőmet. Dirreg-duríog a mozsár. Kört alakítunk. L t Aki nekern visszaadja. versszakalatt körbe forog. Vidám. Mákos patkó.tö - rő. Szabad az én galambomnak Egy pár csókot adni. Már hallgattunk Bartók Béla Gyermekeknek című sorozatábÓl.met. egy gyerek a körOn belÜl já1 leejti á zsebkendőjót valaki előtt. Erre utal Kodá|y Zo|tán Gazdag Erzsi szövegére dalocskája: Itt a farsang. élő Kodály-Gazdag r r r r r r a far. vesz ken tet . Szi - dott a . Ha nem. a többi az énekléstmost már tapssal kíséri. EgY gyermekdal-ieldolgozást fogunk hallani. áll Csár- dást jár hab bo-ká mák. Heje-huja.I I - El zseb 2. babkávé. megemlékezhettink a mo§t kezdődő farsangi időszak kapcsán errŐl a népszokásról. most már az új dallammal ezt ajátékot. értünk van a parádé. táncosra vár a mozsát.

l.] dó dó a_ Nevezzék meg.szó-szó-mi-dó t szó J-] J.szó l- -szó/mi-dó.Mit csináItál reggel? dó .szó . Találjunk rá szöveget is.-ban.Óvatosan lopakodó.szó / szó . Eliás.mi . szó . cicáról szóló éneket ismertek? a I J l Ismételjük át szöveggel. mozgásáről? Ezek alapjan hallgassuk meg.szó / szó .megette a kiscicája")? . .dóhangokon: Ciróka. együtt és egyéni éneklésben is.szó-mi-dó a I szó a- mi szó ml íl 2. palinta.szó . l .dó .szó Milyen más. lecke). lecke).mintal.ted? A pad-ká- ra. milyennek mutatja be a cícát a már említett zenés mese (Prokofiev: Péterke és a farkas).Ismétlődő hang: szó. osztály. 20.dó Továbbá felmutatunk két dallamk árty át: a_ I l l. Például: a .szó . Megmutatjuk a klarinét képét.Így:szó-mi-mi-dó/szó-mi-dó-dó. ugrását. a másik felelet (1. Röüd beszélgetés a cicáról. Tóbiás. Például: szó . &- l ró _ ka. tudná a hangok neveivel leénekelni az utolsó motívumot (.szó .szó . hogy a képlet két ütemet töltsön ki.2. és próbáljunk utánzó mozdulatokkal megidézni a ctcát járását. mindegyiket kétszer.dó.mi fordulat emelkedő kezdőhangról. és nevezzük meg a benne előforduló hangokat. Kinek van otthon cici$a? Mit figyelt meg a cica viselkedéséről.mi / szó . simulékony.ismétléstalkalmazva.zárjunkamagassal. Tehát: szó . Szerkesszünk együkörképet: ismételjukamélyhangot. maróka. Elvesztettem zsebkendőmet. 7. Alakítsunk a három lefele lépő hangbólújképleteket. hajlékony. Melyik dallam kezdődik ezzel a fordulattal a Zsipp-zsupp-on kívül? .).l L 17" Lecke I t_ l- Bemelegítő gyakorlat: szó . A hangismétléseklehetnek hosszabbak is.szó . nyujtózkodását. hogy faflrvós hangszer. Tanuljunk hallás után egy újabb dalocskát a szó .te a kis cl-ca-Ja Ki l -szó/dó-dó-dó-dó.Hinta.Szó .Iskolába jóttem. osáály. Meg-et.dó . Mindezt nagyon jól érzékeltette a klarinét. melyik dallamban fordultak elő? .szó .szó .. Zárő hang: dó.és meglegyezzük.dó-dó-dó-dó/dó-szó.dó / dó . Enekeljük le kézjelekkel a betükottalapokat.Legyen egyik kérdés(2 ). 59 - Ha én cica volnék (lásd I. mit főz Ká sát a Ho l - vá tet . Enekeljük szöveggel eá a kis dalt (lásd: I. Kiemeljük az utolsó motívumot (a tanulók ismerjék fel. Hallgassuk meg újból a részletet.

szó. ha a cselekvést jelentő szavakat mozgással megelenítjük. Bolha ugrik. l ismétlés 5. mutassuk ismét a dallam mozgását. Tyuk a cipót csipegeti. Róka gyujti. Bontsuk fel motír. / ismétlés 4. -.szó-mi. és végülnevezzükmegahangokat. ó. Tehát a dalban előfordult minden eddig tanult hang. a lára ugrik. Hangya morzsát szedi.mi . Tehén dagaszt.dó / dó . eljátszodjuk.dó .lá -.szó . Hányja a szekérre.szó*lá/ szó. Kezdjük egy vidám énekkel az őtát Csíp. l ismétlés 8.szó-mi -dó/ szó.szó . Mzet hoz má1 Tekenőbe tölti.6. Kisült-e a cipó. nregáliapigák.szó ltll. / ismétlés 5 t Jó gyakorlása az éneknek. Medve várja. Medve várja.mi . lecke). I l t I t I l.szó .. - szá|. - ka 2. Mén a szekér" Majd a malomba ér. t Róka gyujti. Énekeljük tehát. Szúnyog kévétköti. Mén a szekér. A malomba A malomba Három tarka macska. dó . Majd visszahajlik a szóra.lá . Há Var _ Ju ka - szá].1 X8. Most énekeljük az egész sort (. Bolha ugrik. kiemeive a. r i' I . 1isrnótlés 3.i szó . Kemencébe ral<1a. Szürke szamár.. Ez a dallam ugrással az á|talunk ismert legmélyebb hangról . és azonosítják a hangokat: szó .szó . Lecke Bemelegítésaz előző lecke szerint.mi . Ismételjük az éneket.szó .kéreti a szekeret" részt.szó / szó . Az egyéni éneklés. Ábrázoljuk korongokkal lefele lépve. hogy három hangon mozog. Elénekeljük. Figyeljük meg a dallam kezdésót! Lefele vagy felfele mozdul? . csíp.a 1egmagasabbra.komámasszony kéreti a szekeret"). l ismétlés 9.utánzás itt tág teret kaphat. i ismétlés Egyik szitál. 60 L r L.szó Uj dallamot tanulunk: t B latt. Másik rostál.Felfele. szó -szó . Ezután lassan énekelve mutassuk a dallam mozgását.mi .dó i szó . Harmadik követ vág lismétlés - 7. 10..a dóről . ha lehet rajzok alapján egy-egy szakaszt. Tehén dagaszt. A tanulók először felisrnerik aláIínva elhangzó dallamképletet. o l Enekeljük kézjelekkel a sort és nrás eddig tanult dallamképletet: lá . csóka (lásd I osztály.umokra.dó.

hogy három hangon mozog. 9. A legmólyebbet meghatározzák. Enekeljük szöveggel a kirakott dallamot. vet - nek. Végül hallgassuk meg mai gyermekdalunk kórusfeldolgozását. Ritmuslapot mutatunk fel: trti-ti-ti titi . vel. egyre magasabbról indítva.gá1 .ecke Bemelegítész dó . lecke).mi . osztály. . Kérdés:előfordult-e a dallamban eza ritmusképlet? Nem. és mutassuk az első motíwm dallamvonalát.rö- kök. Atismételjük. A középsó az q hang.bo.re . majd visszafele lépkedve. szállj el.dó.ba is ki vesz _ nek.pülj sep . nek. Tanuljunk egy mondókát erre a ritmusra: jön Ka- ti a . mozgásokkai kísédük az A part aiatt című éneket. Egyik motívumot énekeljtik. - Ka . Rakjuk ki korongokkal ezt a dallamrajzot: o oo . I-.Például a katicabogár.lin- ka.hol jön_ nek a tö . Énekeljuk.re .. Kodály Zoltán: Katalinka = 61 .dó dallamfordulatra diridiridon szótagokat énekeljük.ta . Játsszunk ritmustelefont (lásd II.l l 19. A legmagasabb hang most a mi. tehát a dó és a mi közótt foglal helyet. Soroljuk fel.ól amai énekünk: I - jön-nekatö-rö-kök. másikat tapsoljuk. Sós on- nan kút. Megállapítjuk. milyen állatokkal találkoztunk benne! Milyen kedvelt állatkák maradtak ki a sorból? . majd fordítva.rú J §l. mind- járt a- gyon lő Kétiitemes motíwmokra bontva tanuljuk meg a dallamot. I . Motívumonként a néma éneklésthangos éneklésselváltogassuk.Tá.nyád a J-l re . Keon- nan rék a- is lá ki - tesz vesz nek. Róla sr.

Kirakjuk §*j_ f A és kakukktojást kihagyjuk a sorból. Egyik gyerek körbejár. Az őra végénismóteljük meg a iátékot" ! t 21.. egyénileg. szállj el című éneket. A tanító a dallamkirakón egy dallamrészt ábrázol rá kell ismerni.énekest" jelölje ki a tanító egy mondókával: 62 ! _ _ I .dó. Minden változást J. bújj. Aki megérezte atizet." szó . _ rr Körbe állunk.szek. har-rrra-dik-ra lá_ lok. itt megyek játékot. mutassuk a dallamrajzot. A tobbi három hangon mozog. sorra a motívumok dallamrajzát: énekeijük szöveggel. bújj. majd ugyanazt a hangok nevével. Foglalkozzunk egy kicsit a dallammal. lok. mutatjuk. tv{elylk motívum a kakukktojás? . Ismételjük a Bújj. ő a tűzvivő.l I l 20. tü_ la- pá vi . majd stafetaszerűen. énekeljünk minden motívumot szöveggel. motíwmonként a Katalinka.Imhol jonnek a törökök". kézjele: \§\_ l l Rakjuk ki elénekeljük a hangok nevével. Lecke Bemelegítő gyakorlat: adó -re -mi -re -dó dallamképletetamá -mé -mi -mó -mú szőtagokra énekeljük. me. l oo o ) o o o re o ooo oo o o l mi mi r€ re dó mi 13 re dó o re mi mi re re dó oo dó l l l Bújj. az . majd szöveggel.gvek.. a legmagasahbat és a legmélyebbet ismerjuk. kézjelekkei is" tudatosítunk. Lecke Bemelegítő gyakorlnt a múlt órai szerint Elénekeljük együtt. emelkedó majd ereszkedő alaphangokról. Feltótlenül keniljön saría az utolsó motíwm. l l E ket - gyet tőt szó szó - lok. aki a helyébe szeretne állni. leénekelni a hangok nevével. akozépső neve: re. Végül ismét szöveggel énekeltessünk. 1.. és a gyermekek hátratett kezébe rakja. kergetni kezdi a társát. Kendőt visz kezében.

re dó . J ce. és járásunk hasonlítson a kacsáéhoz (széttett talpakkal..dó -mi -mi -re -re . szél Zsák hoz ban majd Be. hogy észleljéka lehetőségek sokfeleségét. bol- dog a .dó -re / dó -dó -r€ -re -mi -mi -re / dó . ru_C0. . Utána néma éneklésmellett mutassák kezükkel a sorok dallamrajzát.kad meg.mi hangok segítségével. mint nagyszüleink mondták. Alkalmazzuk spontán módon erre a zenére a kacsajárást.Ujrahallgatás előtt bemutatjuk az oboa hangszer képét. j F{a .4. ós leénekelni azt: . .Sándor napján".. Próbáljuk meg újból. József Benedek. J 1esz J I J-l nak. Hallgassuk meg. ritmikus szövegmondásban. hisz mindenki a tél végétvárja. Tapsolva a ritmust gyakoroljuk a szöveget . Ho§ é. Figyeljék íneg az azonos sorokat: T.le- dek get.. Így próbáljunk ki minden sort.|-.zsef nap nap - ján já]1 meg. J rrek. minden motíwmot más tanuló mond vagy tapsol. Nézzük meg egy kicsit a naptárt. mi . hogyan jellemzi a zene a kacsa járásítt Prokof ev: Péterke és a farkas című meséjében.n J-] . a legsikerultebb sorkapcsolatokat megismételjük az osztállyal.rl a lag ne hal l n a i zi - a i ba! J nak! ja . míg össze nem áll egy közösen szerzett dallammá Enekeink mindig kapcsolódtak a naptári eseményekhez. Ezt a kis dallamképletet rakjuk is ki a dallamkirakón.dor .. . egy másik a B sort.dó.. Nincs több fá - zás. Staféta alakul. Lentről felfele lépegető dallam.B betűkkel. soronként tanuljuk meg az éneket.sá. 63 . Zenésítsük meg ezt a kis nrondőkát a dó ^ re . sor másfóle. . F{a esZ Tanuljuk meg ezt az új mondókát.ki él.neme. Jöj J--l - - nált baz - J I za nak.megállapitjuk" hogy fafirvós hangszer. . ?.zsákban hozzák a meleget". Tanuljunk most egy Sándor-napi köszöntőt: Sán Jó . Sándor.mi * re . Jelöljük a sortípusokat A .. ritmikus szövegmondást ritmusjárással kapcsoljuk össze. A 3./ o Ismételjük a ma tanult mondókát.rl Jl Vad - li - il i I ba.n lroz je nek Jl . Egy csoport énekelje az A sorokat. billegiünk). Ezután már képesek lesznek egy röüd részt felismerni a dallamrajzról.- Ré _ í. nek. Például. tenyerekkel. első sor modelljeit mutassa be a tanító. vagy mindkettőt Az egy§zelTe teszi. milyen névnapok közelednek most. Hallás után.lren ) i Jl . I Kést" ka .sza.nik a a tél. az utolsó lépéskicsit nagyobb: oj*J" . jön _ nek.

. Kart.j r r r r r r ] 64 l l L . . kezünk lazán a combunkon pihen. L Ez a _ L l! Min _ t den ma- dár tár - sat vá - lasá. tétel): furulYaszót hallunh.Pergő. és lassan kinyitjuk szemiinket. Így: . nyugodt hangon mesél (Vvaidi: Tavasz..a.Mit csittáltak a tiindérek? . tarka. Lássuk. tétel elsó zenei gondolatát. Mi is leheveredünk a J'a arnyékába. tételt és a III.Sétálgatni. Ós elképzeli. eleven.Vidáman táncoltak.Csodálato. A simogató napfeny előcsalogatja a nigyeket. Amott a domboldalon fehér bárónylrttk ugrandoaruk. a tanító bemutató énekléseután közösen kétszer. Il. a belső látás igénybevétele révénvalósítja íneg az élmények elrnélyítését." Leállítluk a zenét. Ájmainkbatt . Helyezkedjetek el kényelmesen. báránykák ugrándoznak vidáman a réten.üsszahozzuk" a gyerekeket az osztályba. A tavaszrÓl énekelhink. . Az irányított zenehallgatás a fantázia. a Innen. csendben ülve.latttink a természet zöld ruhába öltözött.Elénk. tóröttvonalakkal. Ezután... kizöldül a rét. Üdám táncot cikkcakkos. vi . kecskék legelésznek. vir'ágkoronájával magához hívogat..észő kecskepásztort a hű kutYája mellett. és nzegjelenik a tavasz tündére. Mindenki beúnyja a szemét. halkan. Kezdjük a mai Órát egy szép népdallal. Mit szeretnek csinálni ilyenkor a gyerekek? .|l 22" Lecke zeneóra minde n mozzanataban a zenehallgatási élménymegvalósítását segíti. Langyos . Célunk az irodalmi program és a zene összefiiggéseinek tudatosítása az életkornak megfelelő módszerekkel. mit csinálnak. vi _ rá - gom.y tavaszi dé]előtt sétára indulunk a kózeli domboldall. Ezen a napsütötte domboldalon egYetlen J'a áll.szellő cirógat. tételt végighallgathatjuk. eleven.rá - gom. megolvaszqák a hótakarót. játszadozni a szabadban.Ezzel a kellemes hangulatíal visszatérünk az osztáIyba.Milyen színeket . behunf szemmel hallgassuk végig a II. A megolvadt hó megduzzasztja a vizeket. beszélgessünk most egy kicsit erről az évszakról: miért fuaszt vizet atavaszi szél? Meleg. A fa alatt látjuk a hevei. háromszor elénekeljük. és lassan elszundítunk. tiindértársaival. amit a tanító a hangzó zene mellett. ezek ritmusával tudnánk a leginkább ábtázolni." nap meleg sttgarai sütnek le ránk. Ezt az eleven. használjátok fgl az említett eleven l j -.. * Milyen zenére táncoltak? Lassú v(lg/ g/ors volt a tánc? . egyenes háttal a széken.selymét a t -L Akkor a mai Órán külonleges kirándulást teszünk a zene segítségével. színeket! Közben a III. - !_ barka már kitakarta".láttatok" a vidám tánc közben? .. lábainkat ne rakjuk keresztbe. A szöveg atáblán van. Töltsetek ki egy fehér körocskét ilyen töröttvonalakkal. langyos szellők fujdogálnak.

. édes suttogással. Yillám és mennykő súlyos gráciával jelenti be sötét-libériásan.gel. pin8. amelyen keresztül l Megérkezett az új tavasz. amely elvezetetí a fa alá? . Lecke Bemelegítésképpenzümmögve énekeljük a Tavaszi szél című éneket. ügyeljünk a szavak elvá|asztására. Kivághatjuk és fulet. MÚlt órán napfényes réteken jártunk. végül szöveg + kézjel. Madarak l Egy szép amerikai népdalt tanulunk. Virágos réten sugdosón lehelget a ííi. 9. ] . fény - á . mint két szemüveglencse. es . I . lecke). A zenehallgatás alapja a Vivaldi által használt szonett volt: A tavasz. vidáman köszönti őt az ujjongó madárdal.nyö.i. hol Nézz föl a a fák sű ott ü1 ott iil jel kor a a csíz. A tanító dúdolja. halk.lal. egy régebbentanult dal felelevenítésóvel. benne zengő varázs van 4.re - I _ J mi-re-dó-dó-dó.u Lukitt László szövege *-a Szónyi Erzsébet . Azelsőhangotmegadjaatanító: szó lszó-szó-lá-szó. ! I 23. finom. melyet gyors. A dallamkirakón ezt a képletet rakjuk kt: mi . látott színekkel toltsünk ki] Ezalatt a munka I l a tavaszt láttátok. minél kifejezőbben. Ezután az első két motíwmot énekeljük szövegg. . da i _ ta . A két köröcske olyan. közben kézjelekkelmutassukahangokat.a lomb és mély álomba bódul a kecskepásztor" hű kutyája meilett" l l 2. az osztály felismeri.. Ehhez a tánchoz viszonyítva milyen volt a dallant. majd a hangok nevével. Énekeljük közösen és egyénileg is. osztály.lo1 la ő 65 hű dél - vös for . 3. s hogy elcsitul az égzengés:madárdal hallik megint. eleven tempóban kell énekelni: J=.rás ben.Lassú. az osztáIy énekelje szöveggel.l ] bársonyos. Enekeljük szöveggel is.gó reg dal . Egy másik korocskét lágy vonalakkal. S firrulyaszó csendül az álmokon túl a tündöklő tavaszban táncra kelnek a pásztorok és nimfák csapatostul.rű csa.goll ben éj jó - pity hiv - |yog ]aa par az ávíz.nekeí {clttőíok? alatt meghallgatjuk még egyszer a II. s a osermelyek a szeilő sóhajában frissülve futnak. ma idézzúkaz atanyat érő tavaszi esőt. kézjellel.térr - ként - . 1. Az utolsó motíwmot a tanító mutassa be a hangok nevével. az említett. Esik az esó (lásd 1. ját gon gyö.{. Aéilyen" sz. I Nézd. tételt.cso. valamint nyerget ragasztva neki (esetleg kézimunka órán!) egy szemüveget készíthetünk a kirándulás ernlékére. é.mi.

J o. ritmuskánont játszhatunk a Katalinka.-] J-l.tMelYik két kismadárrÓl énekeltünk? A csizról és a pintyről (Jó lenne képen is bemutatni őket. amely a kismadaratidézte. Lecke Bemelegítő gyakorlat egy vidám kis dallamfordulat Weöres Sándor szövegére: r r r tt- Csil. szállj el (19.r] ]-] J-] J-] J-] jl J-l . dó-re-mi-fá szó-szó-szó. Még egyszer meghallgatjuk ezt a részletet. lecke) dallam ritmuskéPleteivel.ondásjellómezzen minden egyéni és közös produkciót. r r . és keresztbetett kéztővel a zenére a kis madár repdesését utánozzuk" Ha az időnk lehetővé teszi.n J-] .g. A hangszer.-J . és tudatosítjuk.. milyen ez a kismadárl Prokofiev.n . Jl j) J . ti mondjátok meg. Ritmuskánon következik az aszlály két csoportja között is" L t L- osztály tanító . MegbeszéljÜk" hogy mit észleltek. pittyeg". ElŐször az osztály elkezdi.n . tiszta éneklés. léIek lép a lajtorján. o J-l j-l J-] J-l . Hallgassunk meg most egy zenei részletet.T J-] J-] J-] t r r r t t t t 24.) Soronként megtanuijuk a dalt. Helyes tempó.ibiri bojtorján. a tanító mindig egy motíwm téséssel utánozza őket. csacsog.. a fuvola volt. lá-szó fá re dó-dó-tló t- Énekeljuk legalább háromszor felfele lépő alaphangokról.a Újmadár: fuvola.szép s"Óu. Ismételjük át a múlt Órán tanult éneket a madarakról. hogy ez a szigoru ismétlés a kánon. amely egy kismadarat mutat be. Péterke és a farkas . majd lefele lépegetve. ez szintén fafirvós hangszer. Milyen hangutánzó szavakkatr jellemzi az ének a madarak at? _ L- .Csattog.-l J-l j-] .r] J-] J-l J-] ]-] J-] J .

) Végezetül a zenére alkalmazhatjuk a nagytata járását.szó . hogy a következő zenemű melyik családtagot varázsolja elénk. hú!") . zóld ág dallamból. Próbáljuk most felidézni a családot.ha munkába mennek.re mi . utánozzuk ezt is! Most megfigyeljrik.l. néha meggörbülve vagy túlságosan is mereven járnak. Első dallamunk az Orgona ága. Aki felismeri.Nyitvavanaz aranykapu") . vagy esetleg a sétálás szabadidőben. ez a legmélyebb hangú fafirvós hangszer. póldául. lá. l L .. szó (Anyák napja hajnalára). majd egy új formát tanulunk ismét: láncszeníen összefogózott sor első két gyermeke kaput tart. re . ) ) ) ) t-- 25. L_ .lá / szó -Já . Harmadik példa: szó . Vermesy Péter zenéje: Kot kot kot. Helyben szaladunk. Enekeljük a Madarak című éneket a tanult kísérettel. I ll ..aBújj. majd hozzá egy gyerekcsoport is társui.lá. merev mozgást a fagott ábrázolta.. I tI l Ezután egy kis dallami kíséretet alkalmazhatunk ostinato formájábana.mi .szó . Ez a szaladás a gyerekekre. ugrándozás. bújj.)i dó dó_ dó j-l iJ dó Lll l it L ] ll l I t_ l . Proko§ev.. mint az előbb. A szülőkre jellemző a sietős lépés. el is énekli.Szilágyi Domokos verse. Így. .EsŐ.(.mi .dó . Most az utolsóból lett első pár tart kaput.. hogy nehezebben mozognak.re .csattog és hív" szövegre: ll L ll l L Z) .l ] EXőször atanitő kisér.mi -re (.szó .mi / szÓ. Tanuljunk egy Új éneket: Nagy titok . a fiatalokra jellemző. Az utolsó apró futólépesekkel áthúzza a sort a kapun. A továbbiakban egy-egy jellemző dallamfordulatról fel kell ismerni az énekeket. ) ) . és folytatódik a játék. )' Ll . eső veregeti. - A - . (Megmutatjuk a képét.szó . A dallamfordulaíokat lálázva ónekeljük. ugrándozunk.azBn kis kertet kerteltem című dallamból. A nehézkes.mi / szó . Péterke és a farkas a nagytata (fagott). Ezt el is játszodjuk valamilyen ismert formában. ő7 . esetleg botra támaszkodnak. Másik példa: szó . Lecke Bemelegítő gyakorlat: a múlt órai ismétlése. Utánozzuk ezt is! nagytatára és nagymamára jellemző. a gyerekekre jellemző a szaladgálás. a taglait jellemző járással.

szó. .r-J J-.szó . mutatjuk.szó . tel - egy ku-ka-cot! Soroljuk fel. tse. rem .n tás. J - J--l ma .r. paj .Kot-kotkot.küdj tá| hall.kem csakl rúi ki ijessz meg| ku ka- Kot_ kot. mú.gá- gá.Dó . majd fordítva. az osáály énekli a hangok nevével. be.tem egy t l l t L Kár.mi.csip. A szárnyasok kozril hiányzik a tyúkudvar fonöke.svarr mit'l rnond-Tad háti es . leltem egy kukacot" szövegre. X<ár.)a ösz kas J szál.. kirakjuk: D o o mi o l L dó re re dó nri o o re mi dó Most a tanitó más változatot rak ki. Rakjuk ki három korong segítségével énekeljük. Melyik az ahárom hang? . Tanuljunk egy kedves mondókát róla is: Két kis J Szál. egy sort tapsolunk. E .l a Csiu.kot. mú. in aa szal - sze - Ve- il l oo r-l Ave Szett. u . vak.redj.l J--l J-l be bete le e - sett.Ezt a formát minél többen egyénileg is megpróbálhatják. Hány hangon mozgott az első sor? Ismételjuk el. 68 r r r t .szó / lá . milyen állatokat utánoztunk? Szolmizáljuk ezt a részt szó kezdőhangból: szó . Vak.iáll r L hrrny A szöveget tapskísérettelis rttmizá|hatjuk. be. rnek. ne Mú.le| né .n .J ka - .re . L l ll . mindegyik ütemet.száL. szo-rrro- ve .iuk már| le} . vak. Változatos gyakorlás: egy sort mondunk.csio" HáÖ-háp_háb' Mek" mek. Mutassuk a kézjeleket is.kár- Gá. majd szöveggel: ooo o ! o o o re o o dó dó mi re mi dó mi re t i l l :- Az ügyesebb osztályok befejező dallamsort szerkeszthetnek másfele kombinációkból a . mutassuk a magasságokat három hangon.

ünnepélyes lépésekkel történik. ím. Virágkoszoru jelezte a pünkösdi királynét. utána ének. és a tanult dallamra kört alakítva ünnepélyesen vonuljanak be.. Szedje fel a menyasszony.tilí - kösd nap - ja ját Hol Ne nap ti_ lesz.rálv. Hint. Haj.nénk asz _ szo . negyed lépésekben: jobb lábbal kilépésjobbra.szabad" válaszraénekszó mellett bevorrultatr<" A Tanuljuk rneg ezt az éneket. a lábaim nag1/ok. amit el8re kioszthatunk egy-egy lánykának.pün. . J dej 26. A J l.hoz- ta az Is Mi is rneg-hor. . dej de-nej-de.. Lecke mai Órán egy nagyon szép" régi népszokást elevenítünk fel. Minden báznál megkérdezték. . kapjon ürágkoszorut.nap lesz ne ti .. Szavaim ?wlljátok.Ókívanságokkal.l . .tartsd Lo Pi - vad- ros pün - nak kan . pord.ros . bal láb mellé zár" Ezt a léPéstgYakoroljuk a tanító énekére. .so-dik A pün-kös. látjátok.Pünkösdölő". minden ütemre egy Mi Ka-to - vítll ma? nám. . cinkus fehér rulipáníos. 10-12 éves lánykák jártak ünnepi *irábun házről-iázra.majd egyre többen bekapcsoío dnak az éneklésbe is" Minden egYes dallamismétlés kozott röÜd versike hangzik el. friss éjszaka járok.pord A má. Ej - ne de. zsát. Mindegyikük egy szakaszt mond. Válasszunk pünkösdi királynőt. teglte koszorúbal 2. A kor táncra perdril majd a következő dallamra: a A bevonulás lassú. .setek virágot e mái szép napon.ját.doz- ten Zuk pi. ) ) J Kisasszony rózsája kihajtott az úíra. lépés.. cittkus. Nincsen az az árok.szabad-e pünkösdölni?".. . En kicsike vagyok. . neve .de. Mi Jól vall ma? meg. ki.kösd nap . hogy .rrej. a. . . hol J .di - nap - ró Ja. 69 J . amit át nem ugrok. amely a pünkösd ünnepéhez kapcsolódik. ő vezes§e a sort. .nyát. En gyange morzsácskavaglok. J kÖr csak jobbra forog. Meg. kosarat is vittek az adományoknak.

4.-_r 3. búza bolrrosoCj on ! i l l 1 1 Felmegyiink a szőIődombra szőlővesszőt szedni. és utána megbeszéljük. f{g do gátj a. Megismételjük a múlt órai zenehallgatást. mindenfelé hajlok. utána ismét játsszuk el. Tehát Kodály: Pünkösdölő. buza boh. Piros pünkösd napján hajnalban születtem. mint megtölteni a kosarat finom falatokkal. ka. Gyónge vessző vagyok. Kodály Zoltán Pünkösdölő című kórusműve. Szé í fujj a. mindenfelé hajlok. rózsaján termettem. amit erről a népszokásról megjegyeztünk. Mint az veSZ szőt. Ben fo rog L I nyé ! 1 l ] lr 70 rL t r . l' !l Lépés:jobbláb a bal elé lép. Nem anyától lettem. i L Bemelegítésa Weöres Sándor-versre (Csiribiri). Az őrabefejezéseként ismét zenehallgatás. így haladnak Nincs más hátra. Gyónge vessző vaglok. bal láb balra. Mos §a t !! ösz mind ket tőt. t I rl _] ll I Ezt követően hátul összefogózva balra forognak. sze l lő ropo gtatj a. Zab szaporrldjon.asodion! Zab szaporodj ort. sebesen ismételgetik: L Ad Jon Is söt. l l 27 " Lecke. Uj játékot tanulunk: Hajlik a meggyfa t ! Haj Nagy lik az a aí - mOggy fa.

mek. mek. Megittak egy icce bort. mek.rom ült egy kecs .szó. tnek.tá . hej. mek.tá.Körbe állunk" középen forog a menyecske. -. mek. és így mutatja be azűj lépéseket: szó .. hej.é .lá . mek. Há. -. mek. csak kézjelekkei bemutatott részek alapján: szó . Ugyanígy járunk ei az első motívummal. mek.szó . mek. Mind a három legénynek. Mics.szó . a némán. javítunk. lJ 71 t_J . Ritmizálás következik: néma éneklés+ taps. Egy tetszés szerinti énekkel fejezzük be a munkát.] . J Kifizetni nem tudták. Megbeszéljük a helyes megoldást. a dal végénvalakit választ. lá . mek.4 lrej. 2.[€. mek. A dallamfordulatok felismerésétkérjük a tanulóktól. Vegül a tanító énekli is a hangok nevét. akivel helyet cseréi.dó. AzasztáIy majd hangoztatva megismétliszöveggel: .ké .lJtánzással társítják ahangok neveit a motíwmmal. É ] J ] É J 3.. mek. {Jgyanígy járunk el az utolsó motíwmmal is.dó . A szöveget segítségtilatíhlára felíryuk: A mai Órán egy I I Há - rom sza - bó dul - tak ] ]l sze - gé.benne forog kis menyecske". Szorult rajtuk anadrág. mek. Ezután minden tanuló pálcikákból onállóan kirakja az első motívumot. mek Két kraj cárja szegénynek. mek. mek. 28. mek. mek. mek.nyek.ttti .ké re! : ] -r ] Mikor Micskére értek.. Egy kocsmába betértek. mek.re . Lecke A Csiribiri bojtorján kezdetíígyakorlatot egyre tágabb regiszterben gyakoroljuk. vidám éneket tanulunk. mek. mek. mek: Lemosni az útiport.

" Haligassuk meg a mesének ezt a tész|etét(IL felvonás. amelyeket . és rögtönöznlnk egy jelenetet. ugy intlultak Pomádiába szerencsét próbálni. Közösen. Dani és Béni. nevüket is megváItoztatták. Egy ruha sem tetszett azokból. nézzékmeg ők előszór a csodakelmét. Nyógdécselve panaszolta. és aki hivatását. csak a cifra kantdsak megleckézteti a kirátyt.' " Zenebal|gatás: I.. vegyünk gyűszűt. Az előbb megtanult dallam eisó szakaszára ritmikusan szövünk.szemfüles szabólegény megsokallta ezt a pazarlást. . előrckiildi a kancellárt és a minisztereket. Dolgozzunk mi is egyutt akét szabőlegénnyel. és sorra mutassuk be.' A palotában mindertki megijedt. finálé).Gondtalan. miniszterek.. mert ők csalással. s. Ígl ttutatkoztak be: 'Bergengóciából jatttink ide.Szabnak. huncut fickóknak. a kir. Lássuk. Dolgozzunk mi is énekszóra. vidáman. hogyan dolgozunk velük. ÁIruhába öltóztek.a reszketve iértek vissza. munkáiát tisztességesen végzi. Igaz ami igaz. tehát tudtak szóni is.újában más-más ruhában pompázott. Iopással keriiltek hivatalukb a. ebből hallgatni is fogunk részleteket. Hallgassuk meg a befejező részt. melynek íöszereplői szintén szabólegények.. Mit tudtok a szabómesterségről? Mit dolgoznak a szabólegények? . Képzeljuk magunkat a takácsok és a miniszterek helyébe. varrnak. lopással lett gazdag. szabjunk. és öltögessünk nagyokat és aprókat. aki nem csalással. Az őra végénmegbeszéljük a mese tanulságát. Fűzzúk be a ttit.szolgái hoztak.' Boldog és elégedett volt a király: 'Végre meglesz az iirunepi köntös. Kuncogva ruondták eglmásnak: 'Szőjük mi is a semmit. hogy l l l l I l l l l jól t l t_ l l l l t 72 l ! . tapintasa.arra gondolt. LIg1l danött. büszkén lépett népe elé. a király álmatlanul forgolódott ágyában. a másodikra ménink. szabunk.A takácsok pihenni tértek. centiméteres. vasaló. mi történt tovább? . hogy kénytelen lesz ágybatt maradni. Vegyuk a eentiméterest. de egy gyermekhang leleplezte. hogy mi lesz. aki igaz uton halad. hiszen csalással keriilt a trónra. Nem tórődött a nép gondjaival. Most egy mesével ismerkedünk meg. ruhát próbálnak stb" Milyen eszközökkel dogoznak? . ha ő sem látja majd a csodakóntöst. próbabábu.a késziilődtek. gőgös Pomádé kiráIy. itj királyi köntös után sóvárgott. varrunk. cérna.Hajdcnában Seholnincs országban uralkodott a hiu. Címe: A király új ruhája. vidámak a szabólegények. hogy két takácslegény érkezett. A palotához özönlött a nép a csodaköntös hírére. aJándékot hoztak. és csodaköntóst csak mi tudunk szabni szépen. ruert nincs ruhája. Képzeljük magunk elé ezeket az eszközöket. Milyeneknek mutatja be a szabólegényeket az ének? . Ott nagl valt a sürges-forgás.A király üdáman. egy beszélgetést. Előttünk egy szövőszék.áty nevenapjat. beflizzük a száiak közé a fonalat. Rajzoljuk ki képzeletbeli krétával a rnintát" Vágluk ki az ollóval . Á kancellarok csak nagy nehezen akartak elmenni. a harmadikra befiizünk. és elhatározta.Soronként ismételgetve tanuljuk. hog1. két . érdekelték. kérem. Hozzák meq a hírt. zenére: szőjünk. A Három szabólegények énekkel zárjuk az őrát.Olló. tri.Ezután hallgassuk meg ugyanezt a jelenetet Ránki operájában (Ruhapróba duett). E meséből Ránki Dezső magyar zeneszerző operát írt a gyerekek számára. vidám. varrjunk. akik szinte pórul jártak. Ekkor jelentették neki a hírmondók. milyen a színe. és egy szakaszt egyénileg is énekeltetünk. A miniszterek felelmükben agyba-fobe dicsértéka csodaköntöst. A régi szabók a takácsmesterséget is kitanulták. a kelmét. és mérjük le az anyagot. A nap minden ót. és nemsokát. és a bordával lehúzzuk" Mint láttuk. Csak a király volt szomoru. ruintaja. A két szabólegény munkához latott. külső vagy belső színétcsak az látja. részlet (Dani és Béni duettle). kancellárok.

Vrágéknál Zimezum. .vá|aszol Danikáné * Mit keriilik. fardulják az én házam tájékát? . Ezután dallamlapokról két betűkottával leírt képletet mutatunk be.. . bunr.Mert igen megszerettiik a legki^sebb lányat.s.Fehér liliomszál. sütik már a rántott békát. Refrén odakapott. . óg a világ. Most egy vidám magyffi népdalt tanulunk. Birő Marcsa Relién . Tanuljunk egy újabb népi játékot.Récerucafogadja .) Többször is eljátszodjuk a játékot. A kör közepén áll Danikáné. itt megyek.ru - nyát ba..szjk. . Da a - -nl rany ká .l -| 29. Re l3 - ce . Békacombot ropogtatott.ba. Olvassuk le őket: ritmizáljuk. Sü-tik nrár a rán-tott bé-kát. Szövegét felírluk atáblára.szo . bum. Vi-rá-gék-nál ég a vi-lág. Most .ce bum. a- lá nyo a .Mind a hat- nak a . Puskás Gábor késón futott. A dal végénpárbeszéd van: kivril lévő kéró ellenkező irányba Kérő(k): . majd nevezzük meg a dalt. . mely a leánykéréstmutatja be: -| . zimezum. -l Nem Bí bor vi . most bár - sony - vi - szik ba. . Kakasbaka. .íi .né 1á ko.rany far - ka le - gyen. Ab- ba pe- dig hat 1ó le- gyerr. "D . jó napot! . 2. bum. Játsszuk is el: körbe állunk.. . bújj.íany hitt - tó né1 kül. . 3.| l. . bum. tapsoljuk. Lecke Enekeljük a Három szabólegények című éneket végig a mek-mek-mek szőtaggal. énekeljük a hangck nevével. .Bújj. .. Ismételjük most mindhárom verss zakán. . Recefice bum. a körön lépeget. a kör egyik irányba elindul. . -. . Zl _ l1re. (Mondják a nevét. Neki csak a fule jutott. .niln.

l szó lá -Ió mi. van a- nyák nap Ja.szó . l }á szó jó-na-pot kí.n w J-] szó J rni - szó nok! J. Mind csak azt dalolja: légy boldog. majd válaszolni is.szön 1. Lecke '[anuljunk ujabb. Táncolni is fogunk: a hangsúlyra kilépünk. is pi- láng. A végénkérdezzük meg.i i 30.vá- JJ lá l a I l 1 l_ nrí szó nok! asztáIy minden köszöntést ismételjen meg. milyen hangokon énekeltünk? .1l jöt ttink. tulipán. is- lán g1 ro l ] 1 l Kó . yagy kettőre Férjhez megyek én. l- 2.na. Ismételjük meg egyenként a köszöntéseket a hangok nevével is| Próbáljunk meg egyebet is kérdezni ezeken a hangokon.lá) .na- mi d l szó pot kí.pot kí_ vá. a válasz lefele zár! Például: . liliom és rózsa. J sző . I 2. zenés köszöntőket: l. melyre táncolni is lehet: -! t l I Ki cSl va - g.mi) Az f 1 A közelgó anyák napjára tanuljunk egy szép éneket: at pl- láng.rrl.vá .ok én. Nefelejcs. Két lépésbalra. Esztendóre. Majd megnövök én.r] Iá nri J 1á Jó )J .szó .Hogy hívnak? (mi .Lá .szó .. Krcsi vagyok én. A kérdós felfele ível. l Esz_ ten _ dő - l l vagy ket - tö nagy - lány szek én1 l.Pistának" (lit . kettő h 74 L r .nokl . r l f I jobbra: ez a csárdás lépése. a hangsúlytalanra zárunk. Anyácska! Ezután egy vidám népdalt tanulunk.

. 32. aP ! Máf tap Ugy ú .tat gad fúj junk. - nat sze. osztálynak Egy. . Lecke -l .D Ispiláng. ra ví - gad juttk Ha már jól tudjuk. .. . melyben egy refréndallam más dallamokkal váltakozik.úly - fi. mit 75 gorr . Refréndallamnak megtanuljuk a Már tapsoljunk című gyermekdait: . A refrént együtt. Lecke Óra a szabadban is megtartható" Forrnája a rondó. :utk. . ne fér .dolt ma - gá ba' . A kÖzelgő évzárőra való tekintettel a következő víg ballada dramatizá!ását ajánljuk a II. . ispiláng Virágéknál ég a vllág Tavaszi szél Madarak Három szabólegények stb. mit gon - dolt nra ga ha - lra ha. I Már tap .kez - ke-be be. uj úti -ra ví nó.szer egy ki .! l t . az interludiumokat egy-egy tanuló vagy csoport énekli Ismóteljtik át ebben a formában a következő dalokat: . .nré. mely tulajdonképpen olyan körtánc.l Ez az 3tr. Egyszer egy királyfi. . junk. . . alakítsuk ki a rondó formát. . .jul bá sotr junk.be.sol - junk.

Ütian le minálunk zóld selyeru diványra!. nem más.. kosárkaű lánya!.. nem firegyek... csókoljuk meg egmá. sze gény kocsislegény. hozzám ^jössz-e vaqy sem?... I{anem azért jóttem... . fényes ktráIyurfi. üljön a lócáru.. fényes kiráIyfufi. jó estét.st!. _jó estét. jó estét. gazdag bíró lánya!. . r r r r r r r r t..Nem kellesz..." . Jó estét... fényes királyildi!. szegeny kocsislegén1l. jó estét.. jó estét.I)e nem azért jöttem.. jó estét. 76 r r r r r r .. nem kellesz... .Jó estét..... gazdag bíró lánya!. hogy én itt leüljek... Hanem azért jöttem.. ..Jó estét.. .jössz-e vagy setn?.. Üjan le mináhmk hólehér padkára!... Hanem azért jöttem. hozzám jössz-e vdlg/ sem?.. hozzám jössz-e vagl sem?. hozzám. hogy én itt leüljek..Jó estét. "[hn a szomszédunkban kosárkötő lánya... szegény kocsislegétly".Nem meglek^ nem megyek. kösárkötő lánya. Meg kéne keresni gazdag bíró lányát.. fenyes kiralyúrfi!.-Nem megyek. elme glek.. Egyszer eg kiráffi mit gondolt magába. . F-eI kéne öhözni királyi ruhába." . gazdag híró lánya. . kosárkatő lánya..Jó estét..Jó estét....De nem azért jöttem...".. ) l í{anern azért jóttem. .. szegény kocsislegény!.Jó estét.De nem azért jöttem... szegény kocsislegény. jó estét.. Van már nékem egl más.Jó estét.. Ülion le mináIunk hófehér padkára!.. . .l t Fel kéne óltözni kacsisi ruhába... jó estét... Kerüljön a házbcl.. . hogy én itt leüljek".Elmeglek. l i t' . hogy én itt leüljek.En vagyok az.. . . Van már nékem egl más.."" Meg kérte kéretni gazdag bíró trányát.. elmegyek..De nem azért jöttem. * EIme glek.

haragszik.Micsoda nradár vagy te. a macska is felmászik a fára.Micsoda rnadár vagy te. és átmászik a fára. hiszen jöhet a farkas.. hogy minden szereplót egy-egy hangszer képviselt. sóvár szemekkel figyeli öket. jó messze tóle a farkas kerulgeti a fát. de nem ijed meg. Játszodjuk el három tanulóval ezt is utánoztuk. és a madár elrepült.Yigyázz|" kiáltotta. hogy repdessen a farkas orra könil. Kire Ómiékeztek? _. ti mondjátok el.* l t l A történet egy szép reggel kezdődik. ismételjük most is. hogy nnég repülni sern tudsz?" A kacsa azt felelte. annál inkább szorul a hurok. a fuvola (kismadár) és az oboa (kacsa) előadásában. Lecke Ezen az órán végre megismerjük a Péterke és afarkas cimű mesét. . A helyzet a következő: egyik ágon lapul a macska. Hallgassuk meg a befejezó részt is. Hallgassuk meg ezt a részt is. A nyitott kiskapun boldogan totyogott a tó fele a kiskacsa.. lerepült hozzá. a jelenetet. Meglelenik nagyapó. A I l l A farkastól mindenki megijed. amint meglátta a kacsát. A farkas minél inkább vergődik. hogy még úszni sern tudsz?" ... . . kiket ismertek ibl a díszes menetben! ! I t 7] a - . A macska és a kismadár mozgását mármáskor mese folytatódik. a cica. a kacsa. Hallgassuk még ezt a helyzetjelentést. ő pedig leengedi a hurkot az ordasra. hogy Péterke kiment a rétre. és a farkast ünnepélyes menettel az állatkertbe viszik. a kismadár a másikon. l l Péter észrevette a fiiben a macskát" ahogy a kismadár után lopakodott. Péterke. a kismadár. amikor Péterke kisétál a rétre. kötelet hoz" hurkot köt. Megkéri a kismadarat. a nagyapó. -t- l lr ' .L ll l lI 33. A mesét Szergej Prokodev zenésítettemeg" Emlékeztek rá. Hallgassuk meg ezt a részletet.. - péter mindent lát a kerítésen át. _ a ! Végül megjelennek a vadászok. melynek néhányszereplőjével már találkoztunk. A madárka. * .Es betottyant a tóba.

cscin.. .óldág Egy. . szederin J.ó i Kanuzáró ! tilny:u.lr-l r] r] I rl r-l rl . mérsékelt tempó.lg11t4l1Q 9_zavar<kgl.járással..k."-.Éi. i i i Az ismert mondókák ritmikus i Csíp... itopom.l rl r-l rl t . mérsékelt..:..TANME}{ETJAVASLAT I. .."-" ""r..T..".slgk+$_eil . i oszrol .. triángulumvagy i i i más ritmushangszerrcl ! i .. i . i i i i i s.i*. .b."---... : tíszta éneklés. zenentíívek j :|1.ó[.""" " " " "-"-.""".lopomaszlt i MálnaUokor. i i .ó 6i . zsupp Hinta.!]É9.._o_+4_0lr4_\ *É.l_qgy_ge. +. i tapssal.á-eitcr.i Dalok. nral-L'-.ép i...----"---.l""".egéhez i :^ . i i iátók ! : Rajz: Ken- (FiM. i R t*urr"nekar i Kalapács i EI zene: i Népdalok u.ip.. i (F) EI zene i attato : : Ctá"ri..i.. .kié. kozéper s hanger li_o_r_Ép_g1_0l b?lgeó l. gyu".t eiiér.-. i Triangulum társitása a dallamokhoz (F) i .-. gyors óneklés testzajok.. i zenei elcmek I Készségfejlesztés Játék SzemléItetés i Zenehallgatás Z. kett . egyenietes i dalok i i ltlktetés utánzásakopogással.?!1?..". i A dalok játéka i Metronom egyenletes járás.i. i imondása imozdulatoka iszerek i A szívdobogás."-... kcizéper s hanger lzg_v:ggtql!4l .Ip. ringatás i fémkanalak i Fakanalak j Rfirsnáng_ Áá""OOtak.j bg. jái. koppantás. osztály Sor.. j Egyenletes liiktetés. koppantás.---_. i szor."-..--. Egyenlentes liiktetés."-". .ugy Egyenletcs járás.és fatárgyakhangjának i Cscin.. l Helyes tempó. három Zsipp."-" : l Negyed. ! Xiiofon i mondása mérciiitésre i csóka i i i (F) Kapuzár. ".óiásá : i Á aái"i. csíp. g.. gyiírií i Aki nem lép egyszerre i Borsót f ztem Egyenletes lriktetés Az egyenLetes ltiktetés a szívdobogás tudatosításával Tá ritmusszóval B jj... nyolcadpár i el készítése ".. 1. feiismerése.áiéffi. i Fém. egységes : " ._0l_q4 Egymás hangjának (F) Lassír. .."... palinta C. (F)]afentiefkombinálása i taps i l i cscin..--l I r_l T r.9_ . " iiói.. i Sz i l pásztor Kióp- En kis kertet kerteltem p. z. bujj. .-. i Az ovodában tanuit dalok.". .járás. i Egyenletes taps.. 4 i Kicsi ingó bingó i Cscin. .

"óii""á"ri felismeróse felismerése szerek i Fehérliliom i száI : i i r. " """ "..*---..-."._r4qió_) A sz|inet felismerése A szó-nál magasabb hang érzékeléseés ábrázcllása kitér i Korjáték mozdulattal . ""..umok alapj án (F) Beszélgetésszó-mi hangokkal -l Biljj.----"-..-J [. medve Mag. lánc Ág. " . 911.?.'"." Ritmushang- HulI a pelyhes felrér hó Eg a gyertya. - .ffi.._F A kórdésI1angismétlés Bitjj. ".. .|?) érzékeltetése ". Eg a gyertya.-.lánc i "| .ili rnagas-mély viszony tórbeli Utánz i mozdulatok " r.um megs zó laltatás a ri tmus s zav akkal l Lánc. . bí]jj.l Szólj."l. Pálcikák Ritmus- kártyák Adventi koszorii Ritmuslap fii."""".gr. ég i A ti_ti-ti-ti Tá-Tá i motivum i A negyed óíékLísztinet i el készítése """"... i A ti-ti-ti-ti Ti-Ti-Tá motír.ik.r"-"". Kifejez óneklés csopotlosan ós cgyénileg ieg : " l Es u gyer$a..áng"itáiaru. : A -..rrm --i. ryq lÉq &Ézielp9l Dalok felismerése kezd ritmus. brijj. . rnag.. l(llejezo enel(ies (cseng . .tffi.---- Éilk.. b.. ".. . ."-..-".. . . . illetve dal lammotír.arnag (ismétlés) Jtitll ltt"4qir és felelettípusok ci... . : .. . nragas-mél5l lrangok i A --..q.-"--"".". . ég (3-a. in. .ll i |rr _J 1ll lr.. .9l9F.". ... szótj (ismétlés) Gyg. nap! Szólj." " ".. síp.:.-.űz."s9.i A 1á hang el készítóse _(i{plqyi.. brizarnag Hull a pelyhes (ismétlés) 9?.?. ág (isrnétlés) i [ffi:::-usképletck Kérdés-f'elelet Fezjp_lgts i ábrázoLása i Pálcikák i Ritniuslapok j Tárgyak ll1lgulul: Zripp. Stiss fel.+?.. síp.-.. . szerek - Ritniushang- i i Tá-ti-ti Tá-Támotíurm _il ri!+Hhe'te.. A motívum tudatosítása" "" : A Tá-Tá ti-ti-Tá ismétlése.- i karácsonvi ! énekek g feny ág.. .. - - .".. ég (ismétlés) Á *. i*upp (ir*éiió.". bítjj zctld ág E. Mag..: Kiskarácsony.ffig.t!. megszólaltatása i (F) Kapuzáró " " ... szólj (ismétlés) Eg a gyertya. kcir ki játszik (F) Biljj. nyolcadpár tudatosítása Tá-ti-tj ritmusszarzakkal Tá-Tá-ti-ti_Tá motír. trianguium) .q+s]4pry Adventi koszoru vagy (F) A fuiulya i vagy a síp A motíwrnok hangoztatása """. - - . nagykarácsony (F) Eg a gyeríya. rovid) Ludasjáték i bpl_eju i Ritmuslapok Képek Korongok (F) Bartók: Medvetárri: .. A negyed. ". mag. .-J lLJ lJ lr**] lr* l Lánc..l. ág Kcir.J.. . : A negyedszrinct . Á. i i j i .i. Ág.-... medve ".sszehangoiása (hosszri.. csenRitmuskígyil "..

..iktetés és a dallanr kapcsolása Daiiamkártyák Tetsz.".. . Rilffi. fbrulya l tgiice szívem i Ismétlés A szó-lá-szó sza-Iá-szo. A sz -sz -lá-szó-mi Fehér liliomszái (ismétlós) i.inet A 1á hang el készitése 18. 19. i Ritmuslapok Napkorongocskák Bartók: Gyerrrrekek: nek ..-_.umok gyelqll4 ? A egyenletes liiktetés és a ritmus egymáshoz .i... cscin.??yp_kkgl i i Medvetáncoli tatás Cvéá"i"i": dalom Veress Zoltán: Lgum-}3urgurn Nyulacska kólus_ (F) Benedek n.-.-. Tánclépések (lass ) " l Hus. ."..-. csóka(ismétlés) Cscin. csíp. i kis kacsa hang tudatosítása..._U_g1 Gyertek lányok ligetre Erd mellett nern jó iakni Á motívumok dallamának azonosítása Eneklés kézjeLr Visszl.._... es (ismétlés) t (|) _q9Ló1 _{9zl9p.ly"?.g...l..-"--. a i Tekeredik a dallarnok azonosítása o.-. "*Á. kiemelése i i énekiéssel ...--. anghatás kiilonboz 1 -óiir"-ók ritmusá"áÉ és .bffi. .aá .. A motílumok gyakorlása (F) Ritmusvisszhang Az egyenletes lr. Visszhangjáték Dallamkirakó (F) Vivaldi: Tavasz zenekar- hegedií i Hová mégy te kis nyulacska? i Mit játsszunk lányok? A szó-szó-sz -szo sz Iá-sz motír. metailofon. kazetta " ". i lurdlK i : ábrázolása ..-.-. j Kis kacsa flirdik i Sriss fe1.. K..___.....es szerint . nap! Korongok ráió"nór..-. medve (ismétlés) i Enek]és dobkísérettel i Tánclépések az énekre i A mondóka ritmizálása i ritmushangszerekkel _|.l.-.. I iA 1á i Kortéfa Olvasás ritmislapokró1.....-.-. i A szo-Iá-szo dallamforclulat i éneklésekózjeleki" 1..i. Dirmeg dormog yelg yilzp."""".---.--.óiió."--.f-1 r].o{qlá!_ IJíljj._\+lgp_|.Siiss fel.Kcirtéfa Tekeredik a kigyó A negyedértékíí szi..--.. gyur (ismétlés) i A szó-lá-sz -mi ábrázalása j a Oa]Pm $puspak_barg_9 a!ás..-1 rn L-L ..i e dallamlbrduiatok éneklése mi dallamfordulatok i kézjelekriil Csíp. felismerése. i Ritmusvisszi hang .u A lá hang feiismerése az ismert dallammotí vumokban.-.1 /1 T1 . biljj... nap! (ismétlés) i gsit az. EI zene: Tavaszi ónekek : (F) Motívumok képzóse alá-szo*:..glgls_p} Lemez.--. i A dallammotívumok tudatosítása...."".. motílumok i."._tmy_ .etzese I{a én cica volrrék i A ritmus felismerése .. .. .. i.-.". .-..]lq_4qr?tl! v!sq7hqg.*. i PiOi*oi"... """...". l i Korongok -..

..I. L L 1.."-""-.".i Kodály. ó. szerek Ritmushang.oiké#éá i. ÉiOr*"Ó'....e"éÉ"li..."". Ir|rI.r"ta. 25. h9"1g]_?.I. ala]<ítása Zeng ábécé *: i .-..".1. [.". Ir |..". i i Az eI ad. 3tlés) i lrangsrilytaianltildetós szerek Ritnrushang- ...I. i 27.J.ji._-". l.I..-". i Az egyóni és a csoportos éneklés váltakozása jelzése Ismétlés |... i A hangaiiir. A dallamforduiatok irányának az : anyárol i Versek :: képe : Báb (nyuszi) i . : ... : j szomoru és i vidárn ..I. i trombita .----.'..----".I.-. . :: i.._""."-""_.... i i i Virágkoszodr -"..1.1 :... Háry : János ráii"rimonnotát.-.

Ritmushang- . " .q"lcgtl valamely hangjának ismétlése Mondóka: Mese.umok kiemelése isnrert i ritmusképlct ismétlésel dulokból. L. . . ii i la-Iatl-tl-u-tt :: i ii -.. gyerekek Fehér liiiom szál (ismétlés) Gyertek lányok ligetre l É".. t. Bá. Kavics.zli]}gl{g.. i. beftíkottáról.z-".e-!1 i A motír.]?_ zenemíivek zenei elemek Egyenietes liiktetés..io-iá:iio-. Két kis kakas árás. fém. l Palcikat Ritrnushangszerek .i Ritmushangtonzés.?9. .. 1á-szó- i ifi. baba.. Mozdulat rcigttinzése a . _ . altatása i i Ritmushangszerek -?9j9!.kié.. L.ikorkép szerkesáése.. zene tudatos megktilonbtiztetése .t9 . szó-lá-mi.irm ttiktjrisméttóse .i motívum Zaj. cserép stb. megszólaltatásuk: i A szó-mi motívum i énekléskózielr l..) En kis kerlek kertelem Mondóka. . ritmuskirakó kérjelr 1. - l i i i j i i j ! . bítfi.." Csip. i I Tírgyi zajok felismerése. gyertck. . . .. " . ég (ismétlés) Mondóka: Gyertek. Játékos mozdulatok rcigtonzése a I-Iintázás .. l+p_{_o s itgle. utánzás i szerek A dalok játéka (ismétlés) fa.tóÉ.TANMET{ETJAVASLAT II. " . tente . Bartók: Gyermekcknek Fehór 1iliomszál A rnotívum kirakása.. zórej.-.. .téáói._rll_eilÉilesza-iá-iió mi-szó..z. csíp.í.. ." Bartók: Játék (kórusmií) Ritmushang". L- Zsipp-zsupp. .. a mondóka ritmizálása i Egyenletes i mozgások i i taps. felismerésrik dalla- mokból.} .. ii i Tá-Táti-ti-Tá i4pmpg . . írása Improvizálás: A motílum nÉl_q9t91. . Mii<rokozmoSZ i Tiikorkép :*[ . ". .-u""qq.. lámi-szó motívumok A zongora Ábrázolás mozdulatokkal j ". " ...1y. . cstin.ajz ábtázolása Tá i i A kórus i Ritmizálás (a szrinct jelzése) A szó-lá-szó-mi. ^. egyenletes j Készségfejlesztés Játék szemlélteté.. ]l L'[ L_i t_i t_| t_| t! t ! t l L t L l I l I r-l .. . kenderzsupp (ismétlés) 9lrr. _ _ _ . me mátka i A ti-ti ti-ti_Tá-Tá i motír. .. ! e.iveg. íiásá i iii[ uáléÉ A dallamsorok ritmusának i mozdulalokkal azonosítása.g Zenehallgatás l. iités. édesanyám Tente. lejegyzése Ti.. . . csóka Cs n. Gyertek haza ludaim (ism. .umok éneklésekézjelr 1. osztály SorS--Z9.. Á.Oi ^.." Kortófa Siiss fel nap! (ismétlés) Eg a gyertya. .. A motív. ""9. gyíir Bítjj.tí""* A négyértélaj sztinet i A dalla-. RitmusimpravizáIás: a Tá-Tá ti-ti-Tá képlet egy A dalok játéka i Betiíkotta(ismétlés)i lapok Mozdulatrog. . járás..i. zoldág (ismétlés) Anyám. t.

.pecc iHutténekiésatartalom ifelismerése. Ritmizálás.ifufrT. a dal iités.lxl1*.umok :RJEDusLeleíoD :futrnushang- i j i (mór rités.rói .i ialakítása.vihar l i :(]smétles) i i i jáiafiri. osztinató) i i ntnruskísérettel ritmuskísérettel i Improvizáció: ismert ritmus.i.lafán (népdal) Daliamképek i (nepoat) és i 1 szolgálatában i Dallamok felismerése ritmusuk i ii.'.::r:i". l Karácsonyi énekek (ismétlésj ig u gy"rtya.- I Méz."oo-ereszked iAdallamvonaltérbeii i utanzása: i Képek i (mozduiat.lillii.i.L!.: t"ápó jelleg i Két kis madár i Ritmuskár. Esik az es Kis kacsa fiirdik (F) I lt ll ll ll ll ll ll ll l! ll Ir ll A Tá-ti-ti Tá-Tá motí.nagykarácsony Mennvbijl az angyal stb i ég. nui á r. T'avasz .ii ..*áai.i--.yhdaéhilnó Sándor: Száncseng Vers: We<jres (ismétlés)if.' iii ulJz'u i i sztjnettel iPárbeszéd iffií:í.:Adiótcir -a :utánzása iöÍ'":#__ i##.3".i i Anyám.i méz"méz iTicsakesa k.: i Ritnruskisérct :rurrnuiúiércr iiEgyénió csoportos én."Ja. ritmuslej egyzés.i''-'. rajz) i dallamvonalak kijárása i csiligeióssei. sii.]:l"og.. i Hanglemez i Lltazás szánon i A dallam ritmusának i A vers 1tiktetésének érzókeltetése i tjtésekkel.ii. kopogással" i i i csajkovsztij:Adiótorcí (ismétlósj i i I i i iimprovizáltmozgással i i : r ! r 1|. taps ai. Ismen l I i i Egycnlercs tijheLés dallammotíl.isnok i Jrjn a kocsi ijii.! !mozgásának ibuvagyképe.i----l'Á iéíarlékii :. ié] .uum azonosítása. _ i i i i "ár.fejlesáése i iKarácsonyi jkoszoru. - i l i szerek i módosítása i ábrázolása iAlovasszán iVers lpmóti. t-áii.megvalósítása rr.g iiiréiF. "sorry.'*babák iénekek i 13.i Elment a i l Áiiómoru és vidám imadarka ityat iuonaóta: Ecc.. i ii.i.il. iii: i igYertYák . a szél utánzása harrggal megszólítása. hikcjrkíséret Az esíJcseppek.Ti. szerek etókészitese ' sszebasonliLása (mer ii!éssel) | és 'LByenletesjánis ritmus kjjárásá | irirmu.kárryák Egyéni és csopol._"ll.ii i édesanyám édesanyám (ismétlés) t 4l : .Tzíinato) i:tlffiffi. megfordítása Tá-Tá ti-ti-Tá-ra Dallamvonal ábrázolása kézj elr i Dallamkirakó Lemez Vivaldi._:jelleg i kezd dailamfordulataik alapján ! tl 33ln:íli. i jeienetek i feny ág.l íl lt l.idám "ra.tf i i :.os énekles ifuonuozmckar ifutmu hang. daI ritmusa. Kiskará. iH.'T::** i SzoÁorír-r.

ffi. napján i lása.i i i egYetnuam jj. rajzzali ábrázolásuk a dallamkirakón.-..k.aelca Klannet hangszlne (r ) oeluKoltaror. i :}::}:f3p.n!9T_q_qpql (ismétlés) volnék A i.e es i t t"t*enítese."".-1_1 !-^^l-r-:^1-X1 i*^^.^. i tísztaintonálása i i jelenetek a dal : 1 -1-.aaohangtudatosításaa iAszó_ i *"ne*".ijl".rllil-Parlrllc.l iEl. éneklései i fordulatok kiemelése." ! iAregrllés iRegosngirjfP: . .--Lj .enem l...g "io[e. i i i6"- iiíu'ruiiá"g i_ahegedií. imegYek idó-r"-*i. ii M::.--i cselekménY- i ..ffi. i. Dallarnvonal i iábrázolásaháromhangmagasság_ iDallamkirakó i3:5":_ igal Ritmizálás iPóterkc i : i : l.Jillvllvul i Ha én cica ii*"i"i"Í.il]i i i f"1"l".-*i 1 Áá"gót-uoi átto i ....__--+^ : ' i szerek itt) .A imotívumokéneklésekézjelrl i i Á. ii ". itt megyek ) eirjj.te4"m. száíIj el i... i re : .!.^_" i*T.. kiizos : i produkció). lIdllBJ1 lr lt " i----'-o--i i (titemenként) j i peter}."oíté.. A szó-dó . I iHinta-palinta(ismétlés)i lt..kÁung*in* i* l I-tdlIP.]ii'xi B r"pur. i sá"áo. és ugráIás tudatosítása rogtonzése iilfi. d6-1a-sza7 szó-nri-dó i i i sorárÓ1 Katalinka.^^_ i:":"H:::-"?"" megelevení._. .)-' -' "g..1l?::1az e ao-ra-irírnotílum tepe.... il9:li:_..SZ t lí. bíijj..".rór_ h.J.fi"gii.. dallamfordulatainak i Retmustelefon i i : ritmuslaPok.soportban.iiiei. ii (ismétlés)li Á áo rrárg gv"i.Adó-re-mi-szó i : dallamvonal ábrázolása ! ..es.."fi." il. A el készítése dó-re-mi-szó i megzenósítése a mi-re:gó...^1.é. itt i llallamkirakó l Á i"1rá"g t"aáffiilád. 3*|::5:lU."o-nrl-JÍ -.:j. l Á á'ó. li Á dallamvonal térbeli áb... : - i : :bemutatása rcpUt* i ianu]t ! i dallamokban ai i i i . biljj.Óiia. i j i lff ..! klarinétképei farkas .rázt:Iása. ifelismerésijkadallamban ! IUll Jrravr v i harrgot<o. ^"tt*aa..I lI t-l rl -l .-. i.-k iNépzenei i felvétel a egyszcffe l i.áuo..l?i9:.."g.' oga..r"*-ái ábrázolásamozgással.___l..s dó-mi-szó irj ónekhez "fi.. ". A kiarinéthangszíne(F) i bet kottálól.".1 .g...rlé.ák.j.il. ."_rlp. *. raismerése i . (improvizáció." l "á"*...lá. kézjele i .ffiW Reg<ilés ^'i. iauutoténeklésekézjelr1."t .::"n' i kószont i i ..

..... i prinkosdi A szokás megelevenítése..ilr". - " viaa*. - ".. "ygryl$kt!.." Prokofiev: farkas _nagyapó péterke és a g. ..."..ii.....---l_. .eKa.. : A szabójeilegzetes rnozdulatai mesterség Mese: .'--..É.. i -..l.L....'... ...["..t"ii"* (isnrétlés) Madarak (ismótlés) Fehór 1iliomszá1 (ismétlés) i: :_..n"rmok Katalinka. --.'... (fu_oolp) .A király iij ruhája RilkiGiilgy._l 'lavaszi sz..l Irányított zenehallgatás L..---.Fii.____.. i aaajátéka -:.i Eneklés bet kottáról" : dallamfelisrrerés : : I t.._..\Á i É... kifejez éneklés.. árasrt i Mérsékelten._. .---- Jai.--. _... i i Piinkosdol : Mi van ma? i Gi) Ezt szeretcm iHajtit<ameggyfa A piinkosdolés népszokása.-.. metallofrrn._.______.. --..|.... hangok gyakorlása A dó-re-mi-szó-lá üiá"ia. Kíséret hangutánzó szavakkal.. .. szállj el (ismétlés)i ismétlése. i királyné i választása ..farkas i Ritmuskánon ._" 1 i dallami osáinátó kíséret i Szép. A kirá-ly j rulrája (ig. 21.' : i Dallamkirakó..... --:.-.__ készstig i Utánzó i rnozgások..iáit"... Improvii i zálás befejezií sorok i szerkesztése." dó motír...lépésben i és gyorsan.. . dallamfbrdulatok ábrázolása a i A dalok |.. i Egyéni elíjadói .. A dó-re-mi ! fordulatok kiemelése Képzeletbeli : kiránduiás a : z..i. l szo-|á-sz6 i Két kis kakas (mondóka) i 26...ijj....-._.enére : Grafikai álrrázolás" Vivaidi: Tavasz .. bírjj..l._. fuvola PiÓÉog*o..-.""j.atnerjkai népdal i Fchér litiomszal (islnétlés) A szó-lá-szó-mi / mi-re- i Szoveges énekléskézjelekkel. -. -..". Madarak .glp_tg..!) 1 A szó-lá-szó-nri Danikáné 1ányát / mi-re._. péterke és a kismadár - a ... Á daliamcímek képi ábrázoIása i . i A dallam ábrázcrlása... zilld ii i A dó-re-mi i képl"tet ismétléseés i kapcsolása lag ({pcqt0 . ..á.......IL téte1 színekkel.. zenóben g.éI vizet . dó dallamfordulatok Virágéknál ég a világ ismétlése .

: idallam-képletek.30. ispiláng Cifi-a palota szo. : és csoportos j énekiés Egyéni i Rondó: ktjri jatet i ii i Rajzok i i Népdalok Sz<iveg-dallam-mozgás i A szerepek lehet ségeinek :: i Dramatizáiás i Jelz koszttii Utánzás: cica" i Hanglemez.nin..I ll rlrlÉ| lIl|'?| ]llf r--l r ?-| f| r| |- . dallam-képletek..a 32. i kismadár stb.Anépdalról. i i iALrangsrilyos: i i hangsulytalan lijktetés i . Martapsoijunk . A lá-szó-mi-szo l lá-mi il i Dallamkirakó iRitmushangiszerek : : Népdal 31. 33. i i Ismétlés i Tudatos ::l zenehallgatás Prokofiev: farkas Féterke és a l a iatetot megelevenítése i Ismétlés |l|. i Kópek . Virágéknál ég a világ Ispilán_e. i Daicsokor osszeállítása. A rondó i kiaiakításu írj és Egyszer egy királyfi Proko{ev: Péterke és a mondókák fotma iaatot<uót.i Kérdés-felelet a megadott liiktetés i Ismétlés megadottliiktetés Ismétlés /mi-lá-szó iérzékeltetésehangszerekkel . régi :^r.

lecke 22. lecke 8. lecke 6. lecke 13. lecke 13. lecke 4. lecke 3. lecke 18. lecke + Á 5 6 8 10 11 H H H lecke 10" lecke 1 1" lecke 12.. lecke 9.lecke 28. lecke 10.\ecke 23.1 22 23 75 26 28 29 3i JJ 32 34 35 2] . lecke 24. lecke 29. trecke 5. osáály 36 31 38 39 40 4| 43 44 45 46 46 48 49 lecke 2. lecke 16. lecke 31. lecke 4.|ecke 25.E I" TARTALOMJEGYZEK osztály 2. lecke 1. lecke 6. lecke 5. lecke 32. lecke 20. lecke 7. lecke 9" 12 13 l4 15 16 18 l7 I9 20 2. lecke 8. . lecke 8.1 5l 51 55 I .Iecke 3. lecke 30.. lecke 14. lecke 17. lecke II. lecke 7. F 12. lecke 14. lecke 15. lecke l9. lecke 26. lecke 21.

lecke 26. lecke 29. }eeke 56 57 t= 59 60 61 L- 62 {)2 L: 22" lecke 64 65 23. l3 14 75 . lecke Tanmenetj avaslat. I I l t . lecke 17. lecke 30. lecke 24. IL osztály 69 70 71. lecke 33. t5. osztály Tanmenetj avaslat. I. lecke 18. iecke 16.L.\ecke 25. lecke 19" lecke 20" lecke 2 [.Iecke 28. lecke 32. lecke 66 67 27. lecke 31.75 r r r __] 77 78 82 l LI l L I i i I L.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful