t t t

]

p6ntn* Év*
Tt|Mill 6YoN6YI

KI5g clí|lbilN

L,

E

I
I I l_
l

ENEK-|ÁENE
,%nr7á, ,//*rhr4z,

/

áó

2

cc"t/áQ

q

I I l_
l_ l_ l_ l_
l_
l_-

A
/

bel Kiadó

I

Fórika

Éva

Kiss

Jolán

Tomai Gyöngyi

!

l

1

ENEK_ZET{E
I-II. osztály

) ) )
-4

Kézikonyv tanítók és tanítójelöltek számára

/

kolozsvár

l

a

Minisztériuma támogatta A könyv megielenését a Magyar Köztársaság Oktatási

szerkesztette

László BakkÁron

Bodtóterv Bóné lldikó Bíralta

Dr SzenikIlona

Harmadik kiadás

az Kézirat gy aná*3 00 p él dányb an sokszorosította Er dé ly i Tank ónyv t an á c s

r r r
í

Kedves Tanítók és Diákok!
Kész ének-zene orák,,receptes könyvét" tartják kezükben. Zenei nevelésünk alaplainál tátongó űrt szeretnénk betöitenl veie. Alkaltnazása megkonnyiti a tarrító munkáját ós szinesebbé teszi az {-II clsztályos gvermekek iskolai életét.I(próbált óramodellek ezek. melyekből nemcsak tapasztalt tanítók, hanem tanítójelöltek is eredményesen dolgoztak már. A bennük foglalt anyag feld,o|gozza az érvényben levő tantervet, de lehetóség szerint körkörösen bővíti azt. Rtiteges felépítése lehetóvé teszi. hogy a mindenkori osztály képességeih ez l,gazitva alk:almazzák. A zenei nevelésnek már ma el kell foglalnia rnéltó helyét, mert a jövő iskolájában a szernélyiség formálásának egyik leghatékonyabb eszkozelesz, Mivel járulhazzá e cél eléréséhez a kézikönyv? ez - Interaktív munkára épült óramodelleket ad, melyek a gyermek érzelmi kultúráját alakítják,

t, t,

r r t r t t t L t r t L t
lj
l_
L,.

- A tantárgyak kozotti szerves kapcsolódás (irodalom, környezetismeret, rajz, mozgáskultírra) természetesen illesztik a gyermek világát megelevenítő dalok, mondókák" játékok, versek, zerreművek közé. - A zenei anyag a naptári évet hűen követi, és az ünnepekre külön is használható mílsorokatajánl (Betlehemes, Anyák napja. pünkösdölő, az ábécéürutepe, évzáro stb.). * Zenehallgatási anyaga a lehetősógek ezutáni bőwlósére is számítva * többfele módonkozelíti a gyermekeket a zenéhez, ",komoly" - A hangszerek játékos ismertetése, mozgás, pantomím. tánc alkalmazása, rajz, dramatizálás, nreditáció mind-mind eszköz minderre. KÍváryuk. hogy minden tanító és gyernrek minél több élnrénnyel gazdagodjon e rnunka által. Köszönjük, hogy felhasználjákI
A szerzők

f

antáziá1 át,

ps

zi ch o mo to riku s ké sz

s ég

e

it

fej

1

esztik.

: DÓ jó a dió. vallatóra fogla óket: * . A többiek lesznek a tolvajok. érthető. kiiégzésrezümmögés (m). A szőlőpásztort csősznek is hívják.Hol van? .látékot A kiolvasót a tinító kísérjetriangulummal (vagy más játék kozben hangszert bemutatjuk: acélbó1 készült háromszog. Gyakoroljuk: kísérjükegyenletes kopo gással. vaí 1ap fe . L- Légzőgyakorlat: Lz az Rövid beszélgetJs az őszről. Soroljatok Őszi -őrizni tón a szőlőskerteket.jé. Ezt többször ismételjük.Mennyit? .ben tapssal. ÉnekeljunÉ őszről. le-szá-ra-dott sor. Sztiretig Róla szól a mai énekünk: Lopom. Lecke belégzésorron keresztül. gyűl-het tél-re az e-rő! a kiszámolót. r Együtt énekelve soronként megtanuijuk az éneket. lopom a sző . gye-re. középerős hangerővel.ba mind. A tolvajok körüljáí. A tanító mutasson be néPdalokat gyÜmÖlcsÖketl óvodában tanult énekek ismétlése. Mindenki kedveli a szőlót.Mit loptál? Szőlőt. Hangla ezüstösen cseng. . egységes L L L 4 I .lőt nnII Tanuljuk meg Kiolvasóval válasszunk egy szőlőpásztort és egy bírót. melyet ha végrehajt. r A tanulók páronként szembefordulva mondják a szólőpásztoft.pl.ják. paj 4ás.Egy kosárral" . helybenj árással. L Mál-na bo-kor sze-de-rin. Lopam.tőzz ! Meg is vafl a ker-ge-tő.lopom a szőlőt r r L L Lopon1. egy másik a bírót. tij-ra meg-jött már az ősz. tehát a kiolvasót.Nenl mondom meg. Szeptember. A legügyesebb kiszámolj a ajátékhoz a I t L l_ A szőlőpásztor leül és elbóbiskol.t2. Ha van már elég tettes. szövegmondássai Óra végénismételjtik az új éneket. A Ismételjük a. A bíró itéli meg a büntetést. visszakaPj Ütóhangszerrel). melyet fempálcikával Ütrink. ker-ge. A pásztor igyekszik elfogni egy tolvajt. a. éneklésközben rá. Ezért zálogot kell adnia.ráÜtÖgetnek I vállára.ludt a r L L pa Van ke - zé - ben. sorra -- a a zátrogát. zsinóron fugg.

bal láb. ma egy másik szép helyre visz minket az ének En Ba - ker . Ha sikerül.. milyen tárgy hangát ismeritek fel? Kipp. Palt4nuláq: A múlt órán Hová? Bemutató éneklés: a szőlőhegyen voltunk.. hu Tanuljuk meg együtt. Szél.. találd ki. mely kattanással jelzi az . majd irányt vá|taztatvajárunk tovább.F I l_ I I l_ 3" Lecke Légzőgyakorlat: belégzés.tel iil. megvan a következő hunyó. miközben a fenti mondókát mondja. mozditható súly található. egyutt a múlt órán tanult mondókát: Málnabokor szederin. kopp. csak az ujjbeggyel érintik a padot. és eljátszuk a játékot. gyenletes lüktetést. Néhány példa után az osztá|y utánozza az esőcseppeket: egyenletesen. Egyutt éneklünk ismét. a másik pedig a jobb oldalán szólal meg.. A .ok. egyet a jobbal. Mondjuk. vállemelés nélkUl (két számolás) . hogy egyenletesen lépkedjünk az alvő csősz körül! Figyeljétek meg.zsát kis ker . Mál-na ba-kor sze-de-rin t<opogás. ki vag.Bemutatja a metronóniö! Rugós szerkezet.gyorsan. Felváltva. az ügyesebb gyerekek egyedtil is éneklik a dalt. az asztalt. mignem a tanító nélkül is menni fog. Számtáblája is van. minek a hangját hallotta. ha az egylk ütés a test bal. Ügyeljünk arra. hog. Igy. Felnrlat: IJtoljára a tanító ismétli a mondókát és metronómütéssel kíséri. és egyenletes tapsolással kísérjüka dalt. mérsékelten.ró . Kipróbálhatjuk a mondókát ismételve a metronóm szerint: lassan. kopogok. -re (négy számolás). a skálaközepén: Játék Hunyót választunk (kiszámoljuk). és egyenletesen kopog vele.tet zsa . a nagy számok előtt: GYORSAN.do gál - ja.kilégzés.sz. Beállítjuk a kis számokhoz: LASSAN ver. llllll l l *kalapácsütéssel kísériatanító amondókát l_ l_ l_ l_ megkapja a kalapácsot. miközben körbejárunk. egy ütést a ba|kézzel..hti"-nál leguggolunk. Leülünk. E- SO" e- §o ge - ti. Jó. ez elott egy kis. A hunyó ki kell hogy találja.tet - tem.ne túl hangosan| -. (A tanító tükörben végzi!) Dobbantással is kísérhetjük az éneket . . és kopog|unk hozzá egyenletesen.. halkan. jobb láb váltva. tem. Valaki kiszámolja a csőszt. Valaki HrmnSPXrLTEN. Egyre többen kapcsolódnak az óneklésbe. szél fuj . l l I l t t t t t t t t t t Enekeljük a Lopom" lopom a sző|őt című éneket.

a III. Enekeljük ismét együtt az új éneket. a II. és ceruzával kopogjunkhozzáegyenletesen" Így: Kipp-kopp kopogok r t llll r választunk. majd fakanalakat. hogy csak gondolatban (némán) énekelünk. aszélfujását. Feladata. Eső. Utánozzuk az ültetést. A bemutató ének legyen halk. kisérlük sorra halk kopogással.le- mü . femkanalakat.keltahaj-nal - gó.bin A . Rendre szólalnak meg. Igy: t t lllllllllllllll taps" lllli{l dobbantás: l l l / ílui koppantás: Improvizálás: A szólamok bármilyen sorrendben beléphetnek. Daltanulás: Kedvenc babátokat vagy a macit altatjuk el a Kicsi ingó-bingó című dalocskával. egy karmester irányítása szerint v§eáfiéiik é§yszerre vagy rendre elhallgatva. Feladat: A tanulók mondják a mondókát lassan. Így: t t Egl kis l kertet kerteltem l l l -kopogás+taps+dobbantás. kilégzésrefujjunk (fí). L L * tapskísérettel. Énekeljük arÉn kis kertet kerteltem címúéneket egyenletesen lépkedve. majd dobbantással. Az X. l i l -puhakop_ogással. halkulni fog. ma.zsa .Gyakorlat: Alkalmazzuk rendre mind a három kíséretmódot En kis kertet kerteltem. metronóm). Lecke Légzőgyakorlat: belégzésorron keresztül (két számolás).a virágok között". és kísérjemindhárom csoport egysrerre. t t t t t .le da1 - lal.. r t t 4. Először irányítsa a tanító. A tanitő kísérje. mérsékelttempóban. ezzel megadja a tempót (ütőhangszerek. csoport kopog (most már lehet ceruzával). tapssal. az esőt. bó! Fü. hogy íigyelje és mondja meg.csi in. tapsol. EnekeljUnk csoportonként. Használhatunk pl. eső veregeti. Mondjuk együtt a múlt órán tanult mondókát. illll llll Széí. egyenként követik egymást.szél fífidogálja. egprtthangzó szólamokat. hangosabban hallatszott.bim Majd fel . csopotr pedig dobbant.ld egy ügyesebb tanuló. Folytathatjuk a gyakorlást úgy. Játék Kiszámolóval hunyót t t Ki . melyik tárgy hanglával kísérjük a mondókát. Feladat: Ritmuszenekarral gyakorolhatjuk a rendre belépő.gó . majd gyorsan.ludj ró. Fordítsuk meg. hú! lllll - dobbantássatr" Egyre erősebben. bazsarózsat ijltettem.

csön. A bemutató éneklést kísérhetitriangulum.szer - re. A hunyónak meg kell találnia. Kezdjük a Csön. Mert a ré-tes i-gen jO. gyűní -.TÁ . Feladnt: Válasszák ki.kop. . Az osztály emlékezetből ismételje.dáb. Itt csö - itt pö - ki! I I . ní. Lépegessünk A .Csön. 5. Ezt hallottuk: l{ l _]_ ] Dib .-J . Jl_ l_ l_ ]_ ]_ l r-!_ llll Most tapsoljunk egyenletesen.csön. gyűru. ka-to-ná-trak az va-ló. egyenletes lüktetését. gyirú című játékkal. majd egy ügyesebb gyermek triangulummal vagy femkanalakkal (egyenletes lüktetés). A gyerekek segíthetnek.ki neln lép egy .züst rög.kop _]_ l l l l Kopogjunkmostugyanigyaceruzáva|. ringassuk ababát.rÁ. csön. ujjainkkal üssük a padon a szívdobogást. kip . csön. Ná . Ismételjük az altatót. erősítik. itt add §ű gyű - rű. van az a .TÁ . Az osztómozdulatok 1egyenek minél egyenletesebbek.énekeljékegyénileg. melyik példához illik a fakanál-kíséret (kipp-kopp). Enekeljük a Kicsi ingó-bingó című éneket. . Az osztó mozdulatát kísérjea tanítő. TÁ egyenletesen: . l Csön . dib . gyu .)I Enekeljük együtt.iad rög. Az osztő valakinek a tenyerébe rejti a gyunít. Enekeljük újból.rany e . nem kap ré - test es - té - re. A gyerekek tenyeniket összetbgva korbe ülnek. ha közeledik a célhoz.dáb Kip . és járjunk korbe egyenletesen lépkedve ÚiaUU játék következik: Csön. a megfelelő kísérettel. -j -] -l *l . halkítják az éneklést ha a kereső távolodik. Figyeljük a babával egyutt a szívünk dobogását. és melyikhez a triangulum (vagy femkanalak).. kilégzésre utánozzuk a szelet. és közben mondjuk. Játsszuk el! Válasszunk egy osztót és egy hunyót (kiolvasóval).trű. Lecke Légzőgyakorlat: Belégzós ofron keresztül.

egymás felé csapkodnak t t t t . Hangkép"és:a |aza állejtós elsajátításáért énekeljük néhány hang terjedelmében a kÖvetkezó gyakorlatot: t m--------a Ismételjük a múlt órán tanult dalocskát! Aki nem lép egyszerre . Enekeljék egyénileg ugynígy. lopom a szőlőt című játékot. Játsszuk el a Lopom.tam. PaPrtkázást" ujj ainkat is rnegnyalhatjuk" LL taPs. Befejezésui enekeljtik el mindkét éneket. négy llllstb.lárással. Csak a falu végirc. hovct mégy? Nem meglek én messzire. t t A kiszámolás egyenletes negyed értékekben történjék. állnak. sózást.. sót meg-sóz-tam.és a dallam luktetésére egyénletesen mozgaíják le-fel a kezüket.káz . és válasszunk csőszt és bírót egy ű mondókával: t t Egy. majd üsse a szívdobogást. kavarást. Az Egyutt énekelve tanuljuk meg ezt a dalocskát. csiP. négy. Így gyakoroljuk az egyenletes luktetést.tcm. Elfáradtunk" rnegéheztünk Mit fózött ma édesanya? Hallgassátok csak meg! tt- r L Bor Fap Jó1 főz . Te kis legény.r Énekeljük most együtt helyberr.r/"-re egymás kézfejét. Az énekléssel egyuti a játékot is Uemutatjuk: a gyerekek egymással szemben A. kettő. kettő.áes. Többször ismételve a 1átékot megtanuljuk a kiszámolót is. t1 1atet következzék: CsíP. az oszíály kiseqe e5*errletes tapsolássatr. kopogás ceruzával. ri . r t t 6. Lecke r Légzőgyakorlatok.egyenletes helybenjárással. megcsíPik csóka. Utánozzuk a főzést. csoportonként más-más kísérettel: szívdobogás. három. Így: Egt. hároln.

ke.tom i -l / l Ttúkok ül.nrám.ranjy. bújj. Akinél a végénlezárják a kaput. egy ti értékrelefele. tiszta éneklésre és az egyenletes járásra. Nvit- va van az l l -l ra l : l_ a) a . A játék gyakorlásaközben .1atek menete. ez nem az itemezés mozdulatai Mérőütéssel enekeljuk végig az éneket. zöld ag.rét. { iigr.eljünk aszép.pu. var csó júcs . nek o raj -l l l l A I .lscs - ke.l Enekeljűk az első négy ütemet TÁ ríttlusszóval. balról ierulgetve őket. I I Csíp. kinyujtott ujjal ütunk a padra. zöld ág.l 4 két gyermek felemelt kézzel kaput áIlít. Nenr ad . hangszeres előadásban (például xilofonon) a megtanult dalocskát és e5 másik játék dallamát is: Bújj. Feladat: Bemutathatjuk élő. bújj. a sza - kadt paj Ben - nra macs -.J j -l -1 TÁ TÁ TÁ TÁ / . Végezzünk a TÁ értekekre mérőütóst: merevebb aisókarral.lra. Vak üsip.asz- §zony ké . búi . a másrk ti értékrefelfele mozdul a kan Yigyázat. a tobbi átbújik alatta. ú l l í a d .re . Ko.ja - tok rai ta Rai - ta. le-ve. ka.Ez egy kapuzó játék: =- a BúJJ.ka . ka. szintén kaputartó lesz. íaj - ta. jobbról.ti sze. világosan tagolva a mozdulatot.

a második a hosszabb hangokat. illetve rovid órtékeket (nem adhatom. pa. ki- dob-juk! Az énektanulást kísérjemindjárt a dallam ritmusának a tapsolása is. ahogyan énekelünk (minden szőtagra egy utér.ta. ken . A tanitő elŐször vez eth eti a j átékot. végezze a két csoport egyszerre is. r t Zsipp. szavakra énekelttink hosszú (o-da. tyukok ülnek). Az első csoport tapsolja mindig a rövidebb. zsupp. A mérőütéshez hasonlóan a TA értékre lendüljenek a karok jobbra is és balra is. Ha meg a- úk. -^ TA értékidőtartama alatt. NAGY). pa . a rapsojiug mp$ e d{lam ltmqqát.der z§upp.lin .ta + +. Nagyobb és kisebb kenderzsuppok képéből kirakhatjuk a táblán ennek a sornak a ritmusképét §AGY NAGY. kender zsupp *nevezzékmegazta szót. és kérjük. csíp. tupij FigyeltissÜÉ mbg. Ezután az osztály énekelje és r t tapsolja. raj-ta). kicsi.Kiemelve a dallam első felét: Zsipp. balra.) €. U-gorj a Ti - szá - ba! t t L|tánozzuk ahintánatást összefogott kezekkel. Új dalunk a Zsipp.ta. Cseréljenek srerepei. zsupp-hoz hasonlóan. Zsupp. le-fel mazgatva kezünket egy mérőütéshez hasonlóan. míg a nyolcad értékekre(ti-ti) csak jobbra. Játsszuk el a Csíp. hogy neve zzék meg. Minél több gyerekkel végeztessük egyénileg is a kétfele gyakorlatot.cqoport üsse a dallam ritmusát (tapsolja vagy koPoga ceruzávai). Gyakoroltassuk ezt két csoportra osztva az osztáI3lt. € Gyakoroljuk csoportolóan is. F{asonlítassuk ösze. A bemutató énekléstkövesse a kenderzsupp képének bemutatása (nagy és kis levágott kenderkötegek). tapsoljuk el egyutt íuból a dal ritmusát.lin- ta. ahol a különbséget észlelték(kender). Tudatosan figyelve a hosszabb. zsupp. közben énekeljünk is.to-na. azvtán v é gezzék m a gu kra. Tanuljuk meg azt isl r Hin .L 7" Lecke L r L L L L trsmételjuk a múlt órai bemelegítőt. egyforma volt-e a két kíséret. ír ány itás n élkül. vagy csak balra: I Hin . Énekeltessük a dalt páronként is. t t t 10 t t t . kis ka. milyen szótagokra. míg a tanító ritmushangszeren üsse az egyenletes ltiktetést. kicsi. kenderzsupp. Az első_. Ré-gi dun-na. jobbra. Ismételjtik a két utolsó motíwmot. Ha már jÓl megy.míg a második felében leginkább röüdebb értékekettapsoltunk. tehát úgy tapsolunk. hog' a dallam első felében hosszabb értékeket. a másik osoport végezző méróütést vagy üsse az ujjaival a padon a szívdobogást. Még egy dalocskánk kezdődik a Zsipp. rövidebb hangokra. csóka című játékot.

hogy a hosszabb értéket. Hinta.8. tapsoljuk a ritmusát is. vagy fordítva.ter- lánc. Kérdés-feleletre tagolva tanítsuk meg a dalt az osztáiynak. Zsipp. Játsszuk is el: és énekelünk.rÁ ti. Légzőgyakorlatok. dallamot. Nézzünk most ki az ablakon" Képzeljük el az őszi fenyóerdőt. eszterlánc" kezdőmotívumot. palinta. fokozatosan emelkedő kezdőhangokból énekeljük csukott szájjal.na. zsupp. Emeljük ki a . L egyenletes tépésekkel körbejárunk Enekeljük együtt. 1l i -] J . szél . lyem vol - ka-ri-ka. Utánozzuk a fenyóág ringatózását a szélfi-rvásban.Ja fel a teUtaia ritmusjelekkel. Cér.Forduljon ki lvíarika" motíwmra a megnevezett gyerek kifordulva kapcsolódik vissza a körbe. esz. üssük hozzá a szívdobogást. és tapsolja a dallam ritmusát. Ismerős-e a kezdő ritmusképlet? Igen Nevezzétek meg: TÁ .. és üssük a padon az ujjainkkal az lrasz . eszterlánc. Befejezésképpen egy tanuló az osztállyal szembeállva üsse fakanalakkal az egyenletes lüktetést. A. Így: rÁ .na vol. az m hangzőra és az utolsó hangon (dó) nyissunk |aza állkapocsejtéssel az cí nangzóra.tart. Az osztály egy csoportja játsszon. az osztály énekel.az egyenletes szívdobogás értékét TA-val neveztük meg" A rövidebb hangokat ti-ti ritmusszavakkal nevezzük meg.. Csere.ci cer ila. Ismételjük. Milyen dalokban fordult mégelő? Lánc.ter. és tapsoljuk a ritmusát. lengeti az ágakat. Kezdjük rij játékkal az őrát: I-ánc. Rakjuk ki élőképben is a tanulókból. Ma . illetve egy tanulÓ kérdez. lánc.T'Á.tl TÁ Mondjuk és tapsoljuk egyutt ezt a ritmuskópletet. Figyeljük meg. Bemutató éneklés: l l l l l l ] ] J Lánc. lánc.Enekeljük kérdés-felelet formában: osztály-tanuló. Énekeljük a. Gyakorlat: Olvassuk le egyutt az élőképről a ritmusképletet. For-dul-jon ki Ma.nál Hogy a to - boá rin . hogy egy szívdobogásra (TÁ-ra) két ti szótagot (ti-ti) mondunk. egy másik válaszol. a másik éneklés közben tapsolja a dal ritmusát. Tudjuk.Lánc.ri - ká - nak lárr - ca l l l l l l { I tanító énekelje: egyenletes szívdobogást. esz.lánc.TÁ . a TÁ éfiéket egy tanuló jelenti. Hol fordultak elő rovid hangértékek? (Eszter).ri - ka.ti-ti . a ti-ti értéketkét gyerek összefogózva ábrázol1a.sam. lánc. A tanító ir.gas- §arn. Szép lenne. eszterlánc. Tehát egy TA = ti{i. Lecke J J Han gképzés: A dó -re -mi -re -dó dallamfordulatot.lán .ha az egyéni énekeltetésta tanulók fenyőággal kezükben. a szél fujja. . ringató mozdulatokkal végeznék.fir - vás - ban meg.

eső). eszterlánc és I(ör. a gyermekek isrnételjék tapssal ós ritmusszavakkal. kör.ti-ti . A múlt órán utánoztuk a szelet.TA . A párok előre állnak és kaput alakítanak. A tanító tapsolja a TÁ .TÁ ritmust.rrai ó?ári éá a ritriiusi? Lánc. zöld ág kapuzó űj válíozatával: kettesével egymás mögött kapukat alakitanak. lánc. kör" ját . Sző. A bújást a hátulsó pár indítla. Két motíwm van tehát. Íme egy ének az esőról: L- r L- r E-sikaz Haj . Egy tanuló kirakja a ritmusjeleket b páicikák (gyufaszálak) segítségével tapadótáblára. Foiytassuk az órát egy feladattal. mi utánozható még az Őszitermészetből? (levelek hullása.szik? Csak egy kis - r t_ látty lri átty zik" Kör.ti-ti . Leclre Légzőgyakorlatok. t Mert meg - úk 1o- va 1 l Tapsoljuk az első motívumot. ját - szik? Min - den ját szik. Mindenki ellenórizheti munkáj át. az ágak hajladozását. utánozza a Tanuljunk meg egy játékba-hívogatőt.t9. hogy az összecsukott ujjait az utolsó előtti hangnáI (re) kinyitja. lánc.TÁ . nyissuk laza állkapocsejtéssel már az utolsó előtti hangnáI (re-dó). Hol hallottátok a . ritmushangszerekkel. a másik csoport a másodikat. Bemelegítés. csoportokkal. sőt egyéni _ggyqzet{e mindlieiiőt. r r r I = t] 12 ! f . sorba hívogatja társait. ezzel kezdhetitek ezután a körlátékokat: a r r t t- Kör. §eladat: Egylk csoport tapsolja az első képletet. Nevezzétek meg ritmusszavakkal: TA . Rakjuk ki a tapadótáblára. Tapsolják + tap§ kombinációban is. L- Egy tanuló kezdje el. szik a ka- to na. Ismételjük kopogás megszólaltatásban is. A Bújj. Több hangmagasságon inditva. A tanító úgy irányithat a kezével. bújj. kör ki játszik?.TA.lik e a veSZ - SO. száj mozgását. Játsszuk most el a múlt órán tanult játékot: Lánc. míg mindenki bekapcsolódik a korbe. Zárlukjátékkal az őrát. eszterlánc. Rakturk ki ezt a ritmusképletet. olvassuk és tapsoljuk ki őket rendre. dó*re-mi-re-dó kéPletet énekeljük m hangzóra.

síp. Ismerjék fel a tanító tapsolása alapján a tanult ritmusokat. Szólj. Gyakoroljuk még. Felndat: Szólaljon meg éiő előadásban furulyán vagy fufuvolán a Szólj.la- ki-nek kö. az első tnotívum végéntaps helyett széttárjuk kezünket.li . eszterlánc. Feladat: A tanító vagy egy ügyes tanuló hangoztasson egy-egy ritmusképletet. Szólj.. egy gyerek a kör közepén végzi a mozdulatokat.ti+i .rÁ - TA rÁ :Lánc. A tanító énekelje szöveggel az új dalt. Kör. lek. Koq kör. a Szólaltassuk rneg triangulummal (vagy más eszközzel) ezt a képletet. egyenletes járás mellett énekeljük.lad rany-pál-cá . két a- tá.be On.tÁ.ná .lánc.val.rék On . Folytassuk gyakorlattal. Meg is fe.sülmeg is mo. és írjuk fel a táblára a többi mellé. Lánc. síp.sa- va.lánc.ba. Rat<juk ki ezt is pálcikákból.10. Hangoztassuk rendre mindhárom képletet. szóljl For .maszd meg ol . azzal cserél helyet. vagy élőképben Írjuk is fbl jelekkel.nan a-lá is ki tesz vesz - lek. a jiték kezdőmotíwmát énekeljük gondolatban (belső hallást fejlesztve). amelyben előfordul: Rakjuk ki a ritmusképleteket a mágneses táblán.da .nan is ki * vesz - tesz - lek. akinek a . Egyenletes lépésekkelkörbejárunk. és nevezzék meg a dailamot. Ke .rul - kaz - zél Játszodjuk el körben is. kísérjehalkan ütőhangszeren az egyenletes lüktetéssel. F'eladat: Enekelje az osztály furulyakisérettel a dalt.TÁ . Ismételje ugyanígy az osztály. Nevezzék meg ritmusszavakkal: tr-ti-ti-ti . amíg megtanulja (utánzás módszerével). lek. kor : Esik az eső Fe- hér li . Dalcsokorral kezdjtik az őrát.ti-ti TÁ ..gorj a Du . Tanuljunk €gy új játékot: TA .kötényébe" törulközik. és keressék meg a ritmuskártyáját. és tapsoljuk ki a ritmusát.om . u. Esik az eső. szólj. lJ .szál.TA . Tapsoljuk most a dallam ritmusát. Lecke Isméteijtik a rnúlt órai bemeXegítést.ró viz .té-nyé-bemeg is tÖ.

ink- bőI a szl.lnk. A szünetre széttár.re- tet Ki ne a.gy ritmuslapot a megtanult ének dallamának ritmusával. háp -.ltrd - jék. - háp - háp .a - pó. vá- runk rád. El ne a. Ismételjük a Szólj. Rakjuk ki az űj ritmusképletet élőképben is (7 gyerekkel).(szun). Olvassák ki a jeleket ritmusszavakkal. mo. ö-reg Tél . ég: \ dallamsorban ugyanez a ritmus szerepelt. mert ott csend szakitla meg ? zenét.zátlk.jék.ros al .luk a kezünket. ked. Enekeljük a teljes dallamot minél többször (padsoronként.TÁ . így: TÁ .TA. Erről szól a mai ének: Hull a Min-den gyer-mek vár. a a t A szöveg gyakoroltatása érdekében ismételjen minden sort egy-két tanuló egyénileg. Tél. télapóról. ) l A bemelegítés a megszokott dallammotívummal hangutánzó gyakorlattal történj ék.va pely - hes fe . Szívrinkből a rosszaság is I(takarodjék. 2.TÁ .ban Pi.ves Vi-dárn é. t f min- den jó. ég.hér Joji Bl. az elsö motívum végénszéttárjuk kezünket.lud. \ Befejezésként gyujtsunk meg egy adventi koszorun 1-2 gyer§át és énekeljünk el egy\adventi éneket: Eg a gyertya. Vezessük rá a tanulókat. Szí. Ked-ves.ve.gyo. mert a dallamban egy koppantásnyi csend volt.nra. a l_ Fusson a sötét.nek hang-ia száll. óg.a- pó. Lecl*e Légzőgyakorlatok.ró. Feladat: A ritmuskíséreteta tanuló is végezheti. hogy az t ujjainkat a szánk elé tesszük. Jelezzük a szünetet Űgy. vagy írjuk fel atáb|ára. szájmozgással. Megbeszéljük immar. l l l l t l l l l Kóvetkezzék egy röüd beszélgetés a télről. triangulum ritmuskísérettel. szólj) tudatosítsuk ritmusszavakkal is. Enekeljük és tapsoijuk a ritmusát. Az első motívumot (Szólj. hogy mindegyik Enekeljük a dallamot a szöveg helyett ezekkel a ritmusszavakkal.. egyénileg). Yan zsá. és tartsuk a ritmusát. majd tapsolják is le: ti-ti-ti-ti-ti-ti . síp. hogy ottnem tapsoli.kod. szólj című dallamot. l_ l4 l tr . hang nélkül a dallamot. Jöij el hoz. a a l Eg a gyer-tya. síp.) l l 11. Rakjuk ki a ritmust .Egagyertya. kísérjükegyenletes koppantással. Errnek az írásjele: Enekeljük gondolatban. vagyrs egy TA értékűszünet. Felmutatunk .

Gyertyagyujtás mellett énekeljük a múlt órán tanult szöveget.ot)\ Hogy Bet- le-lrerrr - be si - et.ngilingilinghangutánzásra énekeljuk. Jézus jövetelét várjuk. nag1. kifejező énekléstkísérhetjrik triangulummal.gé - be'. illetve csengővel: Menny- bő| az an .gyal. Zenehallgatás után tanulunk rrri is egy kedves éneket: Kis ka . és karácsonyi énekeket énekeltek.gyem meg me.rá - csorry.Egagyertya. pász . Karácsony Jézus szüietésének és a szeretetnek az ünnepe.to - . ég. A szentestén könilálljátok a karácsonyflít. és folytassuk a további szakaszokkal. Az adventi négy. ka .sult már. azt hirdetik.sá- tok. a fenyesség. Azt lobog1ák. Jézus.1 l / 4 12" Lecke Bemelegítéskéntaz ismert gyakorlatot csi. Hadd e. le - jött lroz- zá - tok.ve nren- vén lás . i .le.de vé - le. pász. ég. Az ünnepi hangulat fokozása érdekébena szép.sült- e nlaí a ka - 1á - csorrr? Ha ki.rá _ csony. A múlt Őrán az adventi koszorun meggyujtottuk az első gyertyát. iidvözlégy! Advent avárakozás ideje.tok 15 . Hallgassunk meg mi is néhányat. 1 4. Sötét frldhöz a fenyes ég Egyre közelébb. 3. Ki. lás _ sá. 1 Eg Nő a gyertya.to - rok.

hogy két magasságot mutattunk.szem.] 16 t L. Tanuljunk meg egy éneket erröl" Szilág}. Sz. .rÁ . 2. Bontsuk fel motívumokra. ág. bű . hogy határozzák meg. 1.za .szó -fá-mi -re -dó dallamra énekeljük ama-nrc -mi . Rövid beszólgetés a téli szünidőről és az ünnepekről. fakanál mélyebb). mezőt.za. Válasszátok ki ezt a két ritmust a ritmuslapok közül.3. 1. Melyik ritmust raktátok ki az őra elején pálcikákból? * A másodikat. csoportonként. erdőt. és azonosítsu!a ritmust.rÁ Alakítsunk ritmuskígyót a lapokkal: I.rrap lesz . Feladat: Szólaltassuk meg újból a behangolt üvegpoharat és a fakanalakat. szár. F{ó borít mindent. L. bű . . és tegyuk a szemléltetőtáblára.za. ami két hangmagasságnak felel meg. egyénileg.lrén a hol . bú . Lecke l Légzőgyat<orlat. mag. kicsi ág kérdés-feleletformájában is. adó -re -mi -. A gyerekek megfigyelik. hogy a gyerekek a mozdulatokat utánozni tudják.mi . emelkedő alaphangokról. párosával. 2. a h A dal tanulása során atanitő térbe kivetítve mutassa Mag. Bemelegítés.szik a |á új nap. Tapsolják folyamatosan olvasva ritmusszavakkal a kombinációkat.ár. melyik mélyebben (pohár magasabb. 2. mag. Gyakoroltassuk minól többször. l.mo -ma . melyik szól magasabban.mu szőtagokat. szal.i Domokos al l t l - Venrresy Péter a Mag.mag.ma.szál.we . ben te . Tapsoljuk el az első sorát. szöveg helyett ritmusszavakkal" Rakjátok ki pálcikákból ezt a ritmust: ti-ti-ti-ti-ti-ti . 2. Hangoztassuk a kettót együtt.ne a . a hangmagasságokat: bu- Za- mag stb. fakanállal) szólaljon m§g a dallam ritmusa.ti-ti . - L L j I rr. 3. Behangolt üvegpoharan (melybe vizet töltöttünk) fempálcikával üssük az egyenletes lüktetést. ke. A hó alatt bűzamag alussza téli á|mift.TÁ. Van tehát magasabb és mélyebb hang e dallamban. ti-ti-ti-ti_ti-ti . Folytathatjuk a körulöttünk levő többi tárggyal is. egyének zenei párbeszédeként. ós kérjük.TÁ J L L L __] t I N ti-ti-ti-ti _ rÁ .szár. Egészítsükki a már tanult harmadikkal is: 1.lu . 2.TÁ. Ismételjük a Hull a pelyhes fehér hó című téli éneket. Enekeljük szöveggel a Mag. A három szövegsor után énekeljük el ugyanezt lá-lá-va|. mag. 3. Befejezésül ismételjunk egy szép éneket: Ag. rÁ . t Lassan énekeljtink. szem. 3. bűzarrtag című éneket. Szem. 3.fá.mo . és tapsoljuk hozzá a ritmust. Más hangszínnel (pl. néma sz{Ljmozgással követve a dallamot.l t tr 3.nye-rem. csoportok.

majd néwel és kézjellel. Például. Ez egy ludasjáték Gyer-tek ha - za lu l . A ű . -Ll -LJ / Nevezzétek meg. magasabbat és mélyebbet. hogy a magasabb hangra felállunk. ezért ülve énekelttik. kezjele: F\ A második hang volt a mélyebb. Lecke Ismételjük a múlt órai bemelegítést. Gyakoroltassuk az éneket térbeli ábrázolással. minél többször.Miért? .Mibe tórülkózik? . biizamag. az osztály válaszol. Enekeljük el a Zsipp. TA ."kicsi ág. Mi - éít? Fé lrink I { \ { { |' : Far.ti-ti . Gyakoroljuk: egy tanuló kérdez. állva-ülve. Ismételjük előlről végig szöveg + kézjelek.ca far .rany.nil . far. Enekeljük úgy is.den- cé - be'.kas- tól.Ag. ken .Hogy hívnak? Gyurka (szó-mi).majd önállóan: lJ i i .4 J ^] ) 14.TA . Z. zsupp. lévéna magasabbik. Hasonlítsunk össze kérkétkérdést és feleletet. egy csoport kérdez.me. egyénileg is.Féliink. és mutassuk a térben a magasabb és mélyebb hangokat. IVlag. név * kézjel kombinációkkal Tanuljunk meg egy játékot is. ág. és tapso§uk a ritmusát. €T Hangoztassuk ezt a két hangot a nevükkel. EnekeljUk újból. (hosszú) Feladat: Improvizáljunk kérdést-feleleteta szó-mi magasságokon.lelüket is.zik? Kis-ci. ennek neve: szó.TA (tapssal) . másik válaszotr.kas? Bo. és mutassuk a kéz.ká - ba tanító kérdez.ben mos- dik? A. Először a tanító segítségével. Részekre bontva (kérdés-felelet)megtanuljuk a játékdalt. az osztály válaszoi.da- im! Nem me. kenderzsupp cimű éneket. zsupp. Ismételjük állva-ülve az első két hangot.farká}a. a mélyebbre leülünk. Énekeljük tovább ütemekre bontva.] { \ Zsipp.kö . melyek a rövidek és melyek a hosszabbak? .cuí}p Hány hangmagasságot figyeltetek meg? Kettőt. Az első hangot állva énekelttik. Neve: +)_ mi.Kiscica. Zsipp.rünk. kenderzsupp. (röúd) . mely énekek kezdődnek ezzel a ritmttssal.derZsupp. mag. . Mi-be tö. kézjele .kor- ban Mrt csi- nál? Mos - dik Mi.

Hallgassuk meg Bartók Béla Medvetánc című darabját. mag. majd ábrázoljuk korongokkal a dallam vonalát. A tanító szöveg nélkül kiemel egy dallamrészt. lrogy a va_dászmeg ne les-sen.Hány óra? -r i } a 18 b . hogy a vadász meg ne lessen".TA . Például: . a gyermekek jelö§ék meg. . kézjelekkel megnevezve a hangokat. med * v0. gy€ . i '] ! L. énekeljük. Feladat.íe ki a gyep - re! l i L j l Cammogó helybenjárásra énekeljük az éneket. Ismételjük át a múlt órán tanult ludasjátékot. F{angoztassa a tanitő (hangszeren vagy láJá-val) a következő dallammotír.szó szó .Mit csinál? . Csoportokban. bűj. három) ew gazdasszonyt.. Az elsó motívumot többször is ismételjuk. de a tavasz közeledtével előbújik. több magasságból indítunk. Hány hangon mozgott ez a clallamrészlet? Egy hangot ismételt. Feladatl Improvizálás: a ludasjáték kérdéseireés feleleteire keressünk más szöveget. egyénileg gyakoroltassuk. oooo v ^ i Énekeljük kézjelekkel az ábra dallamát. az osztály ismétli szöveggel: ----. figyelembe véve a szótagok sz6mát. kettő. mutatva térben a hangok magasságát. Csalogassuk elő mi is egy kis dalocskával: Ha ki.Mo.ep csen-de-sen.TÁ) . Válasszunk mondókával (Egy. búzamag.jöt-tél bújj.15.. Stb. .Fél tíz. Lecke Lógzőgyakorlatok.Mug. Enekelttink az alvő búzamagról. Téli álmát alussza a medve is a barlangjában.ha kijöttél szép csendesen.umot. Enekeljék ezt a motívumot. melyik dallamban taiálható: szó . majd a másodikat is. sz.mi szó (TA.. Bemelegítés: a múlt órai példát brumm*brumm hangutánzó szavakkal ! L.. majd lassan.ti-ti .sdik.

ég cimű énekre.. a ritmust tapsoljuk. a magasabb hangra (/cí) álljunk Hány hangmagasságot hallottunk? l a]l. Rakjuk ki pálcikákkal az első két ütem ritmusát. Keft a-latt a lu- da-im mcg - fag. illetve egyénileg is a dallamot.j --I { már begyakorolt éneken ábrázoljuk mozdulatokkal a dallam mozgásirányát: fel. a szünetnél tárill szét tenyerunket. a második a hang a szóhoz rrszonyítva magasabban vagy mélyebben hangzik? . Ko{átékkal fejezzük be az őrát. -mú.jék. Ha nincs hangsze1 mutassuk be képről a furui_vat. a szűnet helyére tegyuk például a radírgumit. Mit észleltetek az első dallammotívum végén?* Koppantottunk. egy ügyes tanuló az osztály előtt példát mutat.szó. Egy gyermek a körközepére Ega Ei rre gycr- a- §la. szólj című éneket. azÉga gyertya. nap című énekkel: krsér..szóra guggoljunk. Lecke Légzőgyakorlatok. Enekeljük el még egyszer" most *á. felemeit kezével az égő gyertyíú. -mo-."ü 16.gyertyát" válasszuk mondókáva1. síp. lehetőleg furulyán vagy lálázva a Szólj. medve című énekkel csalogattuk ki a medvét a barlangjából. 19 . Hány hangon mozgott a dallam? . bújj.Magasabban. G-vakoroljuk mozgással azűj dallamlépést. A tanító szólaltassa meg.mi. A .l Tá értékűszünet volt.szótagokat intonáljuk. hogy közeledik a tavasz. a tanulók érzékeltessék térben a rangok magasságát . -mi-. Ha nem tert vissza a barlangjába. kísérjük egyenletes koppantással.jelzi. e. a dal végénmindenki leguggol.I(ettőt. aztjelzi nekünk.dó hangokra először a tná szőtagot. mi . A- ki lán- got lát- rri a- ka1 nrind le. A kezdóhang a .gug- go1 . majd a -mé-. Melyek ezek? * Szó . ha a tanító furulyán ) a Süss Fé _ fel. lud- ég. tehát egy Enekeljük egyutt az éneket.mi. 3 l Sü* nap _-- .v nak] .gyertyát". Enekeltessük kisebb csoportokkal. nyes nap! nap. A ) . a. A kirakón használjuk amár tanult negyedértékűszünetjelet. Egyenletes járással. esetleg a hangszert is. Hívjuk eIő aíavaszi napocskát a Suss fel. Gy'-akoroljuk a dallamot kézjelekkel. lanuiók isnleqék fel a dallamot. jék.Kettőn. a szünetre fujjuk el a. A múlt Őrán a Bújj. Bemelegítő gyakorlatokz szó . Még szebb. dallamhang nélktil.rekelve korbejárunk.

Zenehallgatásra ajánljuk Bartók Béla Gyermekeknek című zongoradarabjaiból a Süss fel. ég. fa. ke. a harmadikat ismét a tanítő (nap) Hogyan hangzott az osztály által énekelt hang? .tes kí .a 17" Lecke I I l t .Ega gyertya. Másodszor az osztály fele üsse az egyenletes lüktetést. mint a kígyó. nap) és lálázva.re- pe sl kör té r I Köny - nyű já .Körtéfa. Játék előtt néhányszor egyutt énekeljük el a dallamot. r i-- r ttL l t Kör kör - té fa. nap címűt. rö - si. Milyen ismert dalocskák kezdömotíwmait ismertétek fel? 1.ke. folytathatjuk egy ir3abb játékkal. ónekeljék el mindkét éneket. ré*tcs.. futmuslapokat mutatunkfel. Foglalkozzunk most csak az első dallamsorral: az első szőt a tanitő énekli (§iiss). Ugyeljünk a szóp szövegmondásra. felhő jelzi a szünetet: nap tl ] rl l \]<. A . 20 a! D - t . A szünetet úgy jelezzék. az osztály tapsolja és ritmusszavakkal olvassa le őket: 1"J i TA TA JJ zn TA "n ) l TA 2. a másodikat az osztály WD.dobszerda" szőra másik párral cserélnek.Ó-Jr---7XTanuljunk egy új körjátékot. i ! Te-ke-re-dik Te-ke-re-dik a a kí-gyó. egy pár a kör közepén forog. hogy mutatóujjukat emeljék a szájuk elé.-r A múlt órai bemelegítés ismétlése. Énekeljük váltakozva a két dallamsofi. it{elyik játékban hallottuk még ezt a dallamot? . Ha már többször eljátszottuk ezt a körjátékot. a másik része tapsolja vagy kopogla a ritmust. dob - szet L Játék: A gyermekek kézfogással kört alakítanak. Mozgást és éneket §gyszerre tanuljuk meg.. Rakjuk ki eá a sort napkorongokkal. Ha felismerték.: Süss fel. tekeredjünk be és ki.ró kis nre - nyecs . muta|ssuk a hangok irányát.gyó aa- kar kar len len - nl ni l! i-- Befejezésül énekeljük a kirakótáblán lévő dallarnrészt szöveggel §iiss fel.Magasabban. ré .

n szó ) I ] mi lá sző Ismételjük át az egész dallamot az oszíá|lyal és kisebb csoportokkal is.--ba.. körön belüi van a kacsa.--:. soí: . a szövegrészekkel is. Süss fel.lá . sor: .a"r 3. Ez a dal|amfiordulat szerepelt egy másik dallampéldánkban is. tam. 2.Kis kacsa furdik : Esik az eső. ós a szereplők maguk helyett újat választanak. Ujjátékdalt tanulunk: Kis kacsa furdik sor: . kács.aZ".. Eneklés közben lépegessünk egyenletesen.já . A Isméteijük a dallammotívumot magasabb hang neve: /ci. Körtéfa. metaliofonon vagy lálázva.18..tot- tam. az osztály üsszhangozza a tanítót. Enekeljük a motíwmot a hangok nevével (szó . Ismerjétek fel az azonos dallamsorokat . .szó . nap.gat- lraj . Gyakoroltassuk egyénileg is.. körön kívril ellenkező irán5ha lépked a pásztor. majd társítsukhozzá a kézjeleket is.SzÓ. kács. és a tanulÓk rsmerjék fel. hol lép a dallam felfele (a szó-ről a lá.a"). Lecke Bemelegítő gyakorlatok Ismételjti[-el a múlt órán tanult Körtéfa című dallamot és játékot. Az első pásztort és kacsát választhatjuk például a Borsót főzíem című kiolvasó-dalocskával.Esik az eső: ) l szó . Feladat: A tanító énekli a dalt. Hangoztasson a tanító egy újabb motívumot furulyán. Míg Két a kapár csiz - csát mát el el - - szag. Emlékeztek a kezdőhang nevére? . Másodszor emelkedő kézmozdulatot végez ugyanott (1. Melyik dallamsorokat ismertétek fel? .haz ké - Kis ka dik szü1 ---tó.ra).csa fur Any . 21 .szün).2. clvassuk le a kirakótábláról a következő motívumotláIázva.ba. a szünetre is lépünk.1. Befejező mozzanatkónt énekeljúklálázva a Kis kacsa furdik első sorát. melyik dallam kezdősoráról van sző? .szág . az osztály megfigyeli. Játszodjuk is el: a gyerekek körbejárnak. te fe-ke Len . Soronként tanuljuk nreg.gyel -or . Az utolsó hangra mind megállnak. eá tapssal vagy koppantással jelzi. kács.

a Mese.den. Játszodjuk is el: három gyerek leguggol. a többi kézenfogva köniljárla őket.ke érr is o- A- ho.nyos sz| lA td Vem.dár- ll ao j ka. Egy kismadfuről szől az ének. .luk szét a tenyeninket..tam .n - se. bú ig-li-c0. A . iglice. mát l Pil J-l - ) I lan gós ma. csíp. lg Tüs mel .. tár. szívem. da l l l haj haj - - lasz.Iglice. min. . me J-l - ) I J ka.vá te l. mese.ra. l trg A _ li. mátka mondókávalválasszuk ki a körbejárókat. gó J. jelezzük a szünetet. l gócs l Enekeljük kézjelekről a következő dallamfordulatot: j lá l a I c } szó sző t t 22 I .] Te ) I J--J afo vagy - ) l J ka. csóka dallamfordulatot.le - kap l Tanuljuk meg soronként. Bemelegítő gyakorlatként ismételjük emelkedő alaphangokról a Csíp. bin . t l l _----'___\ l )) Me In )J - - se.lett ment a jár lá .barrr - Raj-ta - kap. Ú1 aanat kezdjük az őríí. lok. ig_li-c0. Végril kísérjtik az éneklésta ritmus tapsolásával. gó.ce.lro- va be .rok .. l a ró I J Zsa.1 19" Lecke 1 r.

l
J J
J
Enekeljük el az lglice, szívem, iglioe című ének első sorát, a gyermekek ismerjék fel az előbbi motívumot (,,iglice"). Egy tanuló rakja ki korongokkai a dallamrajzot. Énekeljük ismét" Idézzűk fe| az óra elején elhangzott dallamrészt: Csip, csip, csóka. Mutassuk a dallamvonalat a térben, Alakítsuk át a kirakótth|án levő motíwmot úgy, hogy ezt a vonalat ábrázolja; a szünet helyébe újabb korong kerül, a szó vonalánál mélyebbre. Nevezzük meg a hangokat, az,első hármat már énekeltik,, szó - Iá - szó. Ki ismeri fel a szó-nál mélyebb hangot? * Ez a mi hang. Enekeljúk az egész motíwmot, és mutassuk a kézjeleket is: az osztállyal, kisebb csoportokkal, majd egyénileg is, Még egy játékdalunk ugyanígy kezdődik. Melyik az, emlékeztek-e?-- Csön, csön, gyűrű,
Befejezésül játszodjuk el ezt is:

l
l l l l l l l l l l l l l
] ]

]

Csön, Ná -

csön,

lad

g}u van

rú,

az

a e

rany zust

§u

ru,

g}.,ti

rő,

Itt

csö

-

rög,

itt

rÖg,

1tt

add

ld!

20. Lecke
Légzőgyakorlatok. Bemelegítésként szó - lá - szó - rul motívumot énekeljük egyre magasabb a kezdőhangról, zümmögve, a hangok megnevezésévelvagy lálázva. Ismételjük át azlglicq szívem, iglice című éneket. Találjátok ki, melyik dallamot idézem? * Szöveg nélkul, egy-egy_g!4qló mozdulatot téve (mosakodás, fesülködés) énekelje a tanító a Fehér liliomszál dallamát. Enek{ü< és játszodjuk

közösen. Emeljük ki a dallam első sorát; énekeljük lálázva, és mutassuk a dallam mozgását:

Rakjuk ki a dallamvonalat korongokkal
csoportokban és egyénileg is.

is

Enekeljrik kéz.lelekkel, szó kezdőhangról. Gyakoroljuk

l r
Tanuljunk ezze| a dallamképlettei egy új óneket: F{a én cica volnék.

l.
]

Száz

Ha

ge

c1

ca ret

voi fog

l
i

i
L

nom va - gyok,

E - ge - ret

§eln

fog - ha -

l

tok.

I

t

Két részben tanuljuk meg a dalocskát. Kísérjtikaz éneklést,,szívdobogás§al", majd a ritmus

kopogásával. Néma éneklésselkopogjuk csak a ritmust. Tudatosítsuk ritmusszavakkal az e|ső rész ritmusát (ti-ti_ti-ti - Tá - Tá), majd a második részt (ti-ti-tr-ti-ti-ti - Tá), Szólaltassuk meg a motívumokat eltéró ritmushangszereken is. Melyik ritmusképlettel kezdődött a Fehér liliomszál? * Az elsővel, Rakjuk ki ezt a ritmust élőképpel,

L-

t
il

_]

l

Enekeljünk ismét, idézzük a tavaszt: Süss fel, nap. Hallgassatok meg egy szép népdalt a báránykákról és a juhászról: Kelj fol, juhász, ne aludj (kazettáról vagy élő előadásban)" Kiegészítő feladat: A dallamkirakón levő motívumot alakítsuk: az első korongot* helyezitik rnáshova, kettőzve ezáIta| más hangokat. Enekeljük az igy létrejött motír,umokat. Például:

L'
L

szó szó o

ooo

szó

X
SZo

lL
mi
l

L

sző szó a

oo

x

o
sző

L

[!
l

a
ml

szó sző o

Á

a
sző

al

aot

m1

a

X
m1

i

r_

a

Befejezésül ismételjük az új dallamot: Ha én cica volnék.
a_

24

a

I

J
t

21. Lecke
Bemelegítő helyett köszonjrink ma énekszóval: ,,Jó napot kívánokl" 3, 1á - mi - szó,^
1,,

lá - szó - lni;2,^ szó - lá - mi;

5

na - vá -

pot
nok!

na _ vá -

pot
nok]

na vá -

pot nokl

I

tsmételjtik el a múlt órai éneket, és tanuljuk meg a jítékát is: Ha én cica volnék. Kört alakítunk. Középen á|I az egér, körön kívtil jár a cica, Az ének befejeztével a felemelt karok alatt kergetőznek. Tanuljrrnk egy újabb tavaszi dalocskát: Gyertek, Xányok, ligetre.

l

Gyer
i
t

- tek, lá - nyok, li Gyertek, lányok, ligetre, ligetre, Itt a világ kózepe, közepe, Itt árulják a rózsttt, a rózsát, Abból katnek bokrétát, boh.etát. Azt is ludom, ki köti, ki köíi, Virág Erzsi kötözi, katozi. Áz asztalra leteszi, lete szi.
Kovác,g P i st a

get

-

í9,

li-get-íe.

Szövege,

] -l _]

1

Kalapjához kötözi, kötözi,

.fe lve sz i, Jb lv

e szi,

-.]

Soronként, majd két nagyobb részre osztva tanuljuk meg. Énekeltessünk egyénileg is" ügyeljünk, hogy a szöveg ne essen szét szótagokra. Enekeljük láIázva a dallamot, mutassuk a dallam mozgását, A sor elsé f,elébqn vízszintesen, egy hangon mozog a dallam (,,Gyertek lányok"), a második felében lépeget felfele, iélyre, vissza (,,li* get-re"), Abrázoljuk korongokkal a dallam vonalát:

o

o

o

o o

o

a kézjeleket. Szöveges éneklés következzék, de az ismétlőclő szavakat másodszor halkabban, visszhangszeruen énekeljuk, Alakítsunk egy kis létszámú visszhang-csopoftot, akik az ismétlődést éneklik, majd tapsolják a ritmusát, Egy tanuló legyen a visszhang Figyeljük meg a visszhang-hatást a következő zenekarí rnű részletén.Címe: Tavasz, szeruí>le az olasz Antonio Vrvaldi (I. tétel).

h szó kezdőhangról énekeljük, szolmizálva. Énekeljük, és mutassuk

25

L L L L L
Mert
sok
fát

Kiegészítő feladat: Tanuljuk rneg az Erdő mellett nem jó lakni című népdalt:

kell

ha
t_

e.r

Ti-zen-há-rom

lel

meg

egy

fé1

le1,

t_

1

ö-

en

ki

retI

l-

a
]

L

22. Lecke
]

tl

1 , Z, 3. A tanító egyik köszöntését másik * 3 stb.). válíozattal vtszonozzák (1 - 2, 2 - I, 2 Enekeljük a múlt órán tanult Gyertek lányok ligetre cínrű dalt. kiemelve a visszhangot (osztály* tanuló vagy tanuló * osztály formákban). Gyakoroljuk a dallamot egyenletes luktetés kíséretével, majd tapsoljuk a ritmusát. Csoportokra osztva az osztály mindhármat egyszerre hangoztassa. Szolmizáljuk dallamkár§áról a múit órán kirakott dallamképletet: szó - szó - szó - szó l lit - mi -

Idézzük fel a múlt órán tanult zenés köszöntóseket:

t-

l

L
]

szo,

t-

o

o
o

o

l_

li

l

t
26

szó-lá-szó-mi:2. tu.szó-szó -lá. és dallammal a kapu felé indul. A kapu előtt az első kórdez: --Kié ez a kapu? Átmegytink rajta.já - val.Gyakoroljuk a dallamkártyák olvasását a következő példákkal: F. miközben a kapusok mondogatják. tulipán. ő lesz az egytk kaputartó.. az árpádházi Szent Erzsébet. a soí áthalad. 0o0 00000 Ujabb feladat: az elhangzó. Hidam lábát ettdrtétek.tyá .Acsok vaglfttnk. szar . lehetőleg ritmushangszeren rnegszólaltatott ritmusképletet az osztály vagy egy csoport. . kártyastb" Tanuljunk egy új éneket: Hej. szapuljátok. Az utolsó gyereket elszakítják a sortól.jétek. Sze - re - lenr - nek láng .ka - láb. Kiegészítő feladat: Ritmusvisszhang.kártya.". Meg is aranyozzuk.Sző.szó:1. Fát faragunk. Fordítva is játszhaquk. * Erre a kapu felemeikedik. Tel - .li _ pán. * Szent Erzsébeté. Meg nem csináttila{ .szó -szó . A többi sort alkot. Alinapaban itt mentetek. Egyik szereplője történelmi személy.jes szeg - fű. Egy kapujáték része ez a népi dallarn. 27 . szaPuljátok.val. li - pán. Hej. A játék menete: két gyermek felemelt karokkal kaput tart. tulipán. szőjétek. kézlejekről énekelt motívumokat azonosítsuk a fenti dallamkártyákkal Például: szó -szó . egy tanuló rnegismétli. ker - Zsa . Fenyőfábol kifaragjuk. A tanító által.

n J--J ] a 1 J J i I I Losztály: Más forma: a tanító tapsol. tulipán című dallarnmal kezdjük.. . Kertecskéruek" . fel J nyu-lacs-ka'i lll ))o t -t t 28 l t- . az asztály megismétli. J "n J-l tanító: J JJ lJ orrtaty. lecke): Ho - ll aa {r vá üó mész. te kis le r|. . Például: tL- tonitO. 4.L' 23.felelet formájában. Jó anyámnak.' l 1 '_- i i-- Gyakoroljuk kérdés. 3. }uíinek neked az a .... 5. .. te kis nyulacska? r L t ] Fio kis tá rrrá - vá n}u mesz. tanulócsoportokkal.} . mérőütéssel jelezve az egyenletes lüktetést (lásd 6.. Wrágoknak. illetve egyéni éneklésse1. Minek néked az a kiskert?. tuiipán. Enekeljiink ismét egyutt.. Minek neked az a viritg?.. az osztály ritmuszavakkal ismétli: J TA TA J] TA L- Ujabb felelgetős dalocska következik: Hová mész.. Leeke Az e|őző órán gyakclrolt köszöntéseket salát köszOntéssel is viszonozhatja egy-egy ügyesebb tanulÓ" Játsszuk el ismét a múlt órán tanult kapujátékot^ Minden játókot a tlej... bet er r t '/ vessző?.] _] Következzék a ritmusvisszhang: a tanító tapsol.. lacs - te r- ka? tliliber. t L .

Tovább léPve kísérjük az éneket a ritmus tapsolásával. lányok? al Mlt játsz. .re .Dirmeg-dórmög a ntechle. de a haragos medve dórmög. SzÓlaljanak meg rendre.tni . . a mozgáskészséget is fejlesztő játék: Mit játsszunk.A méheket.re . a . IsmételjÜk a mondókát. hiteles hangképet alkotva. Leclre Légzőgyakorlatok Bemelegítés: dó . a Kört alkotva lépegetünk a dallamra. a fbieletre tapsoljuk a ritmust. Melyik állatot utánoztuk ezekkel a gyakorlatokkal? .szunk. Mondjuk csfesfrtt. Kiegészítő feladat: egy vidám. mint a zivatar. csörgő lánccal" összekötött radarabókkal.l . üssük a ritmust a padon (ökölbefog ) ) J 29 . nincs€lt néki jt5ketlve. medve (15. énekeljük el: Bújj. csl -re_1111 rop-rop-rop.csiremire" szövegfe mindenki megfordul a tengelye körul.. bújj. A jókedvri medve brummog. lecke).dti dallamfordulatot zümmöglük. brummogjuk ) ) ) l emelkedő alaphangokról. majd együtt is. mely dorög.rop-rop-rop"*ra hármat tapsol. lá ttyok? Ke sz. 24. Már ismertek egy éneket a medvéről. KÍsérhetjük a mondókát dobbal.. Zenehallgatás: Kodáiy Zoltán Nyulacska című kórusművét hallgatjuk nreg.. fokozva (egyre több szólaljon meg egyszerre) a medve hanglát. rnajd a kérdésre a|kalmazzunk mérőritést." ottkézzelkoppantva). a medvét. Ismételjrik camtnogó helybenj árással. biztosan felismeritek a tanult dallamot. Végül a kérdező csoport (vagy tanuló) fblytassa a mérőütést a válasz énekléseés tapsolása alatt is A zenehallgatás előkészítéseként énekeljük a dalt dramatizálva.ok ryá tok.

4-5. csgk ct retyezáti. l11o kás rnecl Van pen 2. a szöveget párbeszédes formában. foga éles.-at a kislánY. cammogó helybenjárással vagY éneket. elmegyek én.s. L'lg.8llm. olyan csuda medvelárry volt B ár s onyfü l. dt*wd gé sét vi sszhangozták a Kelenten-havasok. at Brum brum. édes. Az ellenkezó oldalról cammogÓ. széPen énekel. bal lab iár.s a t er me te. szépen kérem. szőre selyntes.. hőt akkor kerillj beljebb. talpa taruyér.i szetencsét. ott eljárhatsi ntirtc1ei thtcot. aki bátran. feleséget keresek.let nyelt.sárditsra. kappan." * Gyere. Benci eg. Részlet Veress . nézd meg benn a hazban.. orrodba se ^f. a a I medve.. otra férrye. járjad jobban. Itgum-bu1.A végénmindenki táncol.I I Za]rtán Ismerkedjünk meg egy jókedvti medvével is.sra. utáncó mcrzgásal rajzolunk. az iskolabálba jajj el velem. Kip.Nrl. 4. Barna bátya.t. dibben. r r r r r :l 6. 5. kerekJíilénpamacsok.len. Dramatizáljuk az KÖrt Válasszunk egy medvét (nyakába dobot tehetünk). "i\"r. szemével se kancsalít. a2*3. és így szólt: * Megkérem a mancsűi.íiznek. 3. én neru banoru. Bement Benci.friss c. Benedek" Keriilók. .. tánclápéssel: jobb láb kilép. itt á1l a medve. -t lassú Gyakoroljuk az éneket. rueghsrt-{Í'ncot. bal láb kilép. Az első és utolsó szakaszí mindenki énekli. ne csak ligl az ablakon.-eta kázelednek a gyerekek. s még a szó is raJbrrott a tork(tra. - Jr. Btambrutn pajtás.sem vagyom semmi má. noszcl ha legény vagy. t ó l gyfalór z. a bariang. édes kis pajtásrm. és dobbal kíséri. ha akad itt egl szép eXadó hajadon. és egy kislányt... bi zotty o san s zii le tik maj d kilenc vagy tíz glerrueke. aki éppen leánykérőben jár." _] a Tanuljunk mi is egy vidám éneket a medvéröl. 30 a I .fiaru.ií B or b ál a ! Szája széles.1rgum-Burgum Benedek" című meséjéból: . dobban. jobb láb zár. ! t t Ll ___] '-] ! L _] körnrc hegtes. Bru [O.

i#l-.í.aúotapé Ábel. A kerete a rondó.n J--l J-l J J J csiszi á.". mely eredetileg körtánc.pekota. csóka (6.babetdominé.. csíp.medvét és kislányt választunk F Brumm-brumm Brunó (24. ludaim (14.l l l l l l l ) l l ' --T o-. csuszi bé. lecke} A Mondóka * gazdasszonyí. körjátékok fúzére. lecke) A Mondóka D Tekeredik a kígyó (17.. .Az összekötő refrén szerepét egy mondókával oldjuk meg. lecke) A Mondóka .Ekota."' 31 . lecke) A Mondóka . lecke) l l l l l l ) Lehetígyis: A B A C A B A . .siszi-csuszi lrompodé ) lI -1 l -1 l -1 ) _1 A sorrend lehet a következő: B Csíp. ezt tanuljuk meg először. választunk vele E Gyertek haza. J--l L. Ezen azóran átismételjük az állatokról tanult énekes játékokat.cicát választunk A Mondóka vele C Ha én cica volnék (20.-Tl JT! J--l J-l J--l ) Jl fi] .

hogy hol van a legmagasabb plont * csúcspont . a tanító lá|ázva énekli a motíwmokat.a tanító ( a nyuszi hanglán) a válaszokat.Anyák napja hajnalára".na - lá - ra il I 2 Zűga az erdő.égy te mindig nagyon boldog". 32 t t ! |. Minden választ az osztá|y ^z mozgással jelez: az erdőt felemelt karokkal.rnk.rack - fa vi ra _ l ga. hogy a szövegben is ez a két sor a legfontosabb.elkedő vagy ereszkedő vonal kísérje. aki felismerte. és láncszenien énekeijen minden motíwmot más-más tanuló. 'r/ L l Eszrevehettótek.. a . a virágot a széttátt tenyerekkel. Id) a refrénjét: . te kis nyulacska? című énektink. a vesszőcskét egy felemelt ujjal. Az osztály megismétli a mozdulatot.lrá- ba. széttárt ujjakkal..nyák nap - ja liaj . A. a kertecskét összefogózva. igy elókészített hangulatban mutassuk be Járdányi Pál Orgona ága című anyáknapi énekét^Két üteme§ motír. hogy a levegőben kezünkkel ereszkedő és emelkedő vonalakat rajzoltl.Ingyom-bingyom táliber. EdesanyánkI 1* Gyakoroljuk az éneket az egész osztállyal.. Uzenik az ágak-lombok: Légy te mindig nagyon boldog. Ha márbiztosan éneklik. kisebb csoportokkal" egyéni éneklésben. mint egy virágkelyhet. és énekli a szóveget is. az aszíá|y mondja meg. szöveggel ismétli meg.\ . bontsuk ismét motíwmaira. ügyeljünk a lefele lépő tiszta kvárt hangközre: L A rnúlt órán több i l. majd mutassa is be. A tanitő énekeljen egy-egy motívumot.^. Bemelegítéskénténekeljük emelkedő aiaphangokról (fá. melyik sort emeli ki a csúcs? .bábu ( a tanító kezén) a kör közepén áll. . és emeljük ki a fenti sorokat. Motívumfelismerés következik: lá-lá-val (vagy hangszeren) hangzik egy-egy motívum. és kezével mutatja a dallam vonalát. VÓgezetül énekeljük el szöveggel mind a két szakaszt. öl-töz-ze-tek l r- |- uJ ru .a dallamban. illetve . A.jó anyámnak" szövegre valakit kiválaszt a nyuszi. szó. A tanulók elmondhatn ak I-2 verset is.. Nyilvánvaló.{L 26. Ó babozik a következő íbrdulóban" Rövid beszélgetéssel emlékezzünk meg az anyák napjáről.. l f l l l Or go- na a-ga. osztály énekli a kérdéseket. a nyuszi. Lecke éneket is átismételtünk az állatokról" Kimaradt a Fiová mész. hogy en_. (Figyelem: a tanító bal kézzel mutasson tükörképet!) r - r' l t t l l L.Figyeltessük meg tovább. Ba.I.. susogja a szellő. Ujabb gyakorlat. tutáliber máliber" * ennyit! Játszodjuk el egy nyuszi-bábu segítségévelaz egészjátékdalt: az osztály kört alkot.umokra bontva tanítsuk meg.\ .

hú stb E. h:u" bri.élőképben" ezt aritmust.t megtanítjuk az éneket.. íiam. válasz a motíwm tapsolása és a ritmusszavak. háp. mindi g a tóí. háp..det tur - ja döf. tö{ röf. Most már egyutt zenélnek. döf 2. töf. döf. . az osztály ismételje el tapssal. Rakjtrk ki pálcikák segítségével.qak"qcsul ismétlődött" ritmusképletre.együtt zenélés"a trombita utánzása lesz.!1áp..fipÓ.. roi. Ezlfián sikenilni fog a .bi - tál - gat töf. mináen szakaszt más-más csopotl kisér ezzel a ritmusképlettel. maracas) kiemelünk egy motívumot. tóí. töJ szótagra. A JJ . Trom- bi - tá - ja víg or .Tá.öreg". Az osztály énekétkísérjemost a tanító ritmushangszeren (. töl töf. J Rajta... kopogni. Ritmushangszeren (dob. töf..ragy tapssal) csak a ti-ti .öss_z_ek_aBcsolt ritmustapsolás is (szájmozgással. és soroljuk fel a versben szereplő hangutánzó szavakat" Bemelegítő énekléskéntutánozzunk mi is néhány állathangot. .:_!!j_: K . hap.dó dallamfordulatra. WQú. majd ritmusszavakkal: ti-ti-ti-ti-ti-ti ."L Elevenítsrlk fel. Lehet tapsolni. és egy vidám dallamot (p1. Most rákérdezhet a . Töf. ha helyben járva is el tudják énekelni.má .néml9q9!Jéssg1]]. dobogni. Következzen a szöveges éneklésselp_árhuzamosan 4 ritmus tapsol6a. röl röíl Ezek ám a legények! J ) ) ) =J Ké! 9!9nes motíwmokra bontva. dg:_!3_.illetve. Leclre t u4gygry. két szereplőre van szükség: . trom. meglátja" Orvendezve kiáltja: 3. rö| röf. {9n az öreg. Az.Tá motílummal.diszes társaság" egyik tagjáról szól a mai énekünk" Egy kis malac rO|. Három . Mutassuk be az osztálynak egy képet a trombitáról. hang nélkül). Sokat segít nrár a táblára felírt szöveg. Következzen egy kis lgnatlzék§. ómélkédő alaphangokról: háp. lalleilJtár. "Sleepy Dancers" a Budapest Ragtime tsand előadásában) a trombitán.nya fol . rö{ Apád is így csináljal Kukoricán megélnek.kis malac" és .tro oszduk az osztál5*. A nrai ónekóra egy kedves vershez kapcsolódik: Szabó Lőrinc: Fulu§l ) Á j9!S ) ) é l Egy kis ma - lac rö{ röf... 27. A biztos szöveges éneklés próbája.

a körön kívul a kérő. röf. csóka. az osztáIy folytatja a dallamfordulattal" Rakjrrk ki ezt a dallamképletet korongokkal" Kezdőhang a szó. Kísérjeaz énekléstmost is a hangsúlyok jelzése. mjnt az osztály? Nem.t28" Lecke Bemelegítő gyakorlat: szó . Ki eladó volna.zam tá ját. Különböztessük meg a hangsúlyos és a hangsúlytalan ütések jelzését: akéztőve| ütünk a padra a hangsúlyos egységre és az uj. rult Van 1S r Szakaszonként tanuljuk meg a játékdalt. valamilyen ritmushangszeren jelezve a hangsúlyos időegységeket. bújj. Énekeljük el ugy is. Játszodjuk is el kört alakítva. gyűru. zóld ág ll Ismételjtik ezt a dallamot. Kezdjünk dallamot ezzel a fordulatlal: Csön. Erzsébet. ezek a hangsúlyos ütések. Leányodat kérem.r. O. Csíp. érr há - zam ját? 2. szó . A dal végéna kérő valakit mi:lgával visz. 3. A második gyakorlattótr kezdve a tanító csak a kezdőhangot énekli. Például: r L t t- Brijj. csön. a tanító csak minden második ütést erősített meg. I(i eladó volna. csíp. Zárluk az őrát a múlt órán tanult énekkel: Egy kis malac rof. ke-ru-löd. Gyakoroltassuk szerepekre osztva is: kéró" anya.7 az újfajta ütést. bíjj. Nincsen nékem Olyan lányom. Az. a kör közepén az anya. Tanuljunk egy új játékot: Ó. szó. lod Az én há . 34 r r r t .nrá_rom-ban Pi ros al .jainkkal a hangsúlytalanra. o. Mit Er-zsé-bet.mát Vet . Aztkenilöm.lá . zöld ág.szó . és üssük a padon az egyenletes lüktetést: a .tem is be lát lő á t r r r r t t t t t t- tam le.ll motíwm tni. lá kezdőhangokon.szó . esetleg játszodjuk is el őket" Az osztály éneklésétkísérlemindvégig a tanitő. hog. röf. 2. nrit Er for zsé du bet. sz. Kérdés:ugyanazt ütötte-e a tanitő. Leányodat kérem.szívdobogást". Ko.3. Egy hangsúlyos ütést egy hangsúlytalan követ. énekeljük a hangok nevével az egész motívumot". Jisz. Enekeljük el.lá .mi..Bújj. Azt fordulom. a hangsúlyos és hangsúlytalan egység jelzésétalkalmazzuk.

Hopp.kopp. Erzsébet című játékot. a dallam végénegy gyerek megkopogtada a guggoló hátát. el kell takarnia. találd k. Korbejárva énekelünk. búra. a másik dobbantson a hangsúlyokra" Gyakoroljuk a páros ltiktetés érzékelését körbenjárással: a hangsülyos egységre előre lépünk batr lábbal. 35 . mert vidám ének" üdáman trombitáló malacokról szól. mlrrdig a kérő nevet. a kör közepón guggoló gyerek lesz a koszorú.. Alakítsuk át vidámabbá az éneket. haj.Hogy szomoru. arctí. vem ko SZo nr.Jókedvre derített. Az új énekUnk egy kicsit más lesz. Erzsébet helyett mondjuk (énekeljük) Enekeljük ezután azEgy kis rnalac röf. játékkal.szomorú 2. közben végig éneke§ük az éneket.ok sZo szo - _ lno _ l11o rú'/ Mert rú. ós kérdi: .hogy ki vaglok!" Ha kitalálja. röf. a gyerekek két koröcskét fognak kiszínezniüdám. ko-szo-rú. Ko- ru. Kérdés:jókedvre derített vagy elszomorított titeket ez a dalooska? . . Feladat: A tanító megismétli a népdalokat. . melyik volt kozüluk vidám és melyik volt szomoru? Példáui: 1. Mit is mondott az ének a koszoruról? . Kört alakítva játsszuk el az Ó. egy virágkoszoruval fogunk beszélgetni: . alka|mazzuk az új ütést (hangsúlyos egysógre a kéztővei. Juliska * vidám illetve szomoru színekkel. koprsgok.. : . röf cimü éneket. hangsúlytalanta az ujjak hegyévetr üttink) Alakítsunk ritmuszenekart: az egyik csoport 3elezze a szivdobogást (tapssal vagy koppantással). a hangsúlytalanra zárunk a jobb lábbai. Egy kört alakítunk. helyet cserélnek Hallgassatok meg két szép magyar népdalt.ert Va- i- lyen g}. Sej. búbárratra születtem .Kipp. 29" Lecke trsmételjük a múlt órai bemelegítő gyakorlatot. és döntsétek el. Mért A rlÍl8Y z.

tnon. kfun S7.. Hányszor hangzik el a dallamban ez a ritmus? . üssük a páros ltiktetést is. Mon. fe ke . hallgassátok meg figyelmesen: . mát mát kánt asz - L szol1y.L L 30. t t L 2" . Nehezebb feladatot oldunk meg.iggesztett két ritmuskártya közül válasszátok ki. tapssal. Tapsoljuk ezután a dallam mellé a ritmust is. leckét.zé-be' Va va gyon. makacsul ismételve végig a dallam alatt. mindig a hangsúlyos egységekre.Mondom. ritmusszavakkal. A táblára kifi. Cidrusi menta" kajtai rőzsa. L L lz.A 2-es. Befejezésként táncoljunk a dallamunkra: az első felére körbe járunk (negyedekre). Szép gyakorlat a hangsúlyos-hangsúlytalan luktetés érzékeltetésére.hér. 2.. ha az osztály tapsolja a ritmust. L \_ (.ony." Tá - .ti-ti . majd ha jól megy. ha szép lány volna.Orgona ága". koszoru" Ismerjétek fel" milyen ürágról szóló éneket idéz fel tanitótok (lálázva vagy hangszeren): Orgona ága.Tá . osztinátót hozva létre. Röüd ritmusdiktálás következik: a tanító hangoztatja a Tá .illatosan"). mondom"-tól párosával foroghatunk.. majd felírjuk atáblárais.. melyik jelzi az új ének kezdó ritmusát! .Barackfa virága": ti-tr-ti-ti -Tá-Tá ti-ti Tá . ZSa. Két ritmuskártyát mutatunk fel. \ } \ L 36 L l . a tanulók leolvassák ritmusszavakkal. Enekeljünk a változatosság kedvéértegy szomorkás éneket. Mondom. mátkám asszony / ismétlés \ L Enekeljük együtt. a. Most néma éneklós mellett mindenki kopoga a ritmust. és egy csoport kopogja osztinátóban a Tá . kísérjeegy ügyes tanuló acélháromszöggel (vagy két összeütött fémkanállal). majd azonosítják a dallam megfelelő szövegrészével: tr. fordulj ide. Tegyuk meg állandó kíséretté ezt a képletet. gyon..Tá ritmusképletet.szün motíwmot L.donr. Koszorű.ti-ti .Tá.dottt.§is kece lányom" L Kis Fe hér a ke- ce 1á ró 1. Lecke ídézzünk egy vidám bemelegítő gyakorlatot: lásd a 26. egy szál virágot (lehetőleg ha fehér rózsát) körbeadunk az osztályban. Elmennék táncba. a tanulók megismétlik tapssal. fbr-duli i- de. - - nyom. L A mai énekünkben is szerepel virág. mondom.be' .Tá .Négyszer. Enekeljük el egyutt a dallam ritmusát..

a jövő órán folytatjuk. Páros ltiktetést érzékelrink.jen lci! Ismételgessük a mondókát helybenjárással is.Az egyenletes luktetést. Búnak utat adjon. hogy most páratlan lüktetést érzékeltrnk.nJ J J J l jaj de szép az ábécél J - A-kmeg-sesze-re-ti Az kc. szívdobogást úgy foglák ütni. Ritmushangszerekkel is kiemelhetjük a hangsúlyos egységeket. hé.En. Lecke Az első osztályosok életébenfontos esemény az ABC ünnepe Ezt készítjük elő órán. bé_ C0. Iksz ipszilon most ne sírjon. a mai és a következő Kezdjük egy hangulatos rnondókával : A. kú. ó.lea tanító a hangsúiyok jelzésével(útőhangszerrel vagy koppantással) A mai énekünket hallani foguk Kodály Zoltán: Háry János című -3l . tam kez A nagy böl - cses. - zü . Sőt inkább vígadjon. 3í". é. raj - tam kez 2. 3. - na§ - szes. cé. a nagy torkú. ef" gé. A mai őrán az elsó szakaszt tanuljuk meg.sé.get. Zeneballgatás következik. Iksz. kú" a nagy torkú. Az éneklóst kísér. ó.lünlc men . hogy a hangsúlyos egységeket erősebben ütik. Mind megissza a bort. . ós a két hangsúlytalan egység ütése az ujjbegyekkel. a hangsúlyra rnindig bal lábbal lépjünk. daljátékából (IV felvonás). . Az osztály utánzással gyakorolja a hangsúlyok jelzését. Ezt követheti ügyesebb osztályokban a hangsúly jelzése a kőztővel. Tanuljunk most egy éneket is az ábécérOt: Ábécedé.lásd a kottában a hangsúly jelét: >.sé- get. dé. A. dé. . bó.. pé. ipszilon most ne sírjon! a . Vígan ruga a port. cé. Megállapítluk. pé. En.

majd ellenkező irányba a" Ábécédé d. a többi tanuló körbejár.A hangsúlyra bal lábbal előre 2. . Jutalomként olvassuk el Móra Ferenc: Zengő ábécé című versét. hogy az osztály egyik fele üti az egyenletes lüktetést.Ajobb láb kilép oldalra. é. Egyéni és csoportos éneklést egyaránt gyakorolunk.allamára. Végezetül foglaljuk össze mindezt: egy-egy ütőhangszeren hangzik majd az egyenletes ltiktetés illetve a hangsúlyok (páros-páratlan). 2.L] 32. A páratlan luiktetésre is járhatunk körbe" a következőképperr: L i L . cé.] . Énekeljük az énekmindhárom szakaszáí. 2. bé 2. 3. Mindezt ütőtrangszerek segítségévelis végezhetjuk. ünnepségen. Megállhatunk egykis pihenőre. l l l i .. Járluk ki tehát a már ismert formában (1. b 38 ! l 'l - a . a begyakorolt járásformákkal.] - i i r i l l L. e. Ezt is ielhasználhatluk az dé. elóször a mondóka szövegére. I.^bécédé" című ének első szakaszát. A páratlan lüktetést úgy érzékeltetjük. Kérdés:páros vagy páratlan lüktetése van a mondóka ritmusának? . a másik dobbantással jelzi a hangsúlyokat. és gyakoroljuk ezeket a lépéseket. .A jobb láb a bal mellé zár. közben ismételjük el a múlt órán tanult mondókát. és 3 " szakaszt. Lecke Ismételjük az . jobb láb zár)" L Á. gé stb.f.Páros. ballal előre. lépünk. 1. és megtanuljuk a 2.

Gyakoroljuk egyenletes tapskísérettel is.. Lecke Atanító köszöntse énekelve agyermekeket.|-l - tás.ludaim játékot. ) szál. A .rl kis ka - kas ösz A J-_J J l rem I J-J ) be be- Szil. kinyujtott ujjakkal a csiga szarvát utánozzák. Játszodjuk el néhányszor a Gyertek haza.Jó napoí kí-vá-nok|" Az osztály válaszol.. Tanuljunk egy újabb gyermekdalt: Csigabiga: A szereplőket válasszuk mindig az új b..tö - röm há - dat.told ki" szavakra ka4ukat felfele nyujt"lák. Légzőgyakorlatok.A gazdasszonyt .ludaim címűt (lásd az L osztáiy és a farkast űi mondókávai válasszuk ki: Két J-l J-. Pl. J-l E - szál. !á. ma ) .összetöröm" szótól váltott 1ábbal egyenletesen tapodnak (negyedekre).n .n - sze ve - sz-et le J--l e sett. l+ leckéjét). n - . mondókávai.mi da|Iamfordulatra: . az .kilégzésrefilfiunk (4 időegységre) ídézzüi[ fe| az L osztályban tanult játékok közül a Gyertek haza. 39 . szal redj paj . Ha nem to . Rögtönözzünk mozdulatokat a dallamhoz: a gyermekek körben állnak.szó .szó -mi / lá. ösz - §ze . J-l .lod.jál! huny A tanító kísérjeütóhangszeren egyenletes ütésekkel a mondókát.belégzés orron keresztül (2 időegységre) .Il" osztály 1.

Az ének tanulását második. Lecke Légzőgyakorlatokkal kezdünk. IsmételjUnk egy éneket. eső veregeti" résznélujjainkat mozgatva az esőcseppeket utánozzuk... Szerepet cserélnek.na dan stb. Játszodjunk rá a szövegre: az . Többfele gyakorlat következik: csoportokat alakítunk.L Eső után hol szoktatok csigát keresni? .zsa-ró*zsát ül tet - tem.ültetúnk". Rakjrrk ki pálcikákból és a kirakó táblán is ezt a képletet: l l l l a I l A tanító lálílava vagy hangmagasságot mozgását. Bemelegítő gyakorlatunk előkészíti az új éneket: l l f l dan. A tanító tapssal kiemeli az első motivum ritmusát. Minél több tanuló végezze egyénileg is a feladatot. a- A . a . szél fujdogálja'" sornál jobbra. mint a múlt órán.. balra hajladozzunk. az egyik az egyenletes lüktetést hangoztatja (esetleg ütőhangszeren). e-§ó. harmadik énekléstőlkezdve kísérjeegyenletes taps.hú" szónál leguggolunk.tel- tem" --_r-!- ba. a dallamra.§zé1.. és mutassák térben a dallam hallott. az . dan" dan da-na da. amit az osztá|y a dallamáról fog felismerni: Zsipp-zsupp (lásd l. járjunk körbe. az osztáLy figyelje meg.esö. egyenletesen. a .na dan dan. dan. a másik a ritmust tapsolja vagy kopogja. A kiskertről fogunk most énekelni: r Lí- L Erl kis ker . e-ső ve-re-ge-ti. majd egy ügyes tanuló kísérjen ütőhangszefen az egyenletes lüktetés jelzésével.tet ker . lecke). Ismételjékmeg a motíwmot. Játszodjuk el: kettesével összefogózva jobbra-balra lóbáljuk (egyenletesen) karjainkat. majd egyszerre is végzik mindezt. Énekunket" játékunkat kísérleegy-egy tanuló ütőhangszerrel. - l 40 l l . metallofonon hangoáassa az első 4 ütemet. húi |l..ültettem" szónál lehajolunk és . jelezve az egyenletes luktetóst. Ha már biztosan énekeljük a dalt. az osztály ritmusszavakkal ismétli: Tá Tá ti-ti Tá.. hány Kettőt. osztáIy 7. Az oszály éneklésközben tapsolja a ritmust is.kidobjuk" szőnál utánozzuk a dobást. t f 2.Például a kertben. a tanító. t i I Szél" szél fuj-do-gál-ja. dan da- na da.

ezt is kísérjük egyenletes. manókkal. puha ütésekkel vagy a dal ritmusával. kézjele: €T . Ilyenkor használ. hogy a szünetnél (ahol egyesek széttárják kezeiket) az egyenletes koppantás nem szünetel.ko..ja na . boszorkányokkal. ami n legszebben triangulummal szól. tündérekkel. . kózjele: + A mélyebb hang a mi volt.kort megy. osztály. 16. má . lecke). A szünet jelzésérea|ka|mazzunk más mozdulatot: emeljük mutató ujjunkat a szánk elé. n Egy bo- . De I szép hang - ja van. Ismételjtik a szlovák népdalt.sik bocs . kopogluk az egyenletes lüktetést. 41 . ! 3. A dal első motíwmával foglalkozunk. egy szlovák gyermekdalt: Egy boszorka van. . J Is. ha anaP<it előcsáiogatjuk egy tanult énekkel: Süss fel. ! 4 l .lá- ba lár egy. . Egyre inkább mutatkoznak már az őszjelei. és megfigyeli.ma- dik itt pa - dorr du dá - ját fúj .} I Abrázoijuk a dallamkirakón a dallam vonalát: . a negyed értékűszünetektrél taps helyett széttárjuk kezeinket. u Énekeljuk el kézjelekkel a fenti részt. A mai Órán egy vidárn boszorkáról fogunk éneket tanulni. majd az egész dalocskát. Sok mesét ismertek már. har. cCcC ()c (J o o co o A magasabb hang a szó volt. éneklésközben mutassuk térben a dallam nrozgását. I(ét csoportra osztva az osztály mindkét kíséretet egyszerre végzi. Lecke Légzógyakorlatok és bemeleg ités a ?. Ezután kísérjeaz éneklést aritmus tapsolása.gyoll. . F{a már jÓl énekeljük. da na da dan. tobbször esik az eső. egyenletesen körbe járhatunk a dallamra. . Akárcsak az előző dallamot. lecke szerint. nap (lásd I.

körbe forgunk.ke.lá . kézjelek segítségévelaz első sort. da. 42 r r r r L t . Mi lesz amagasabb hang neve? .Eg a gyertya.nyecs. Köny- nytí já - ró kis nre. A dallam vonalával foglalkozunk. énekléskozben mutatjuk a lépésekkányát.szó . korongokkal vagy éppen gyefiyákkal: L- i- t L o o o Vagy o n o fi r t- fi Szolmizálva. hogy a kezdő hang háromszot ismétlődik. j a belső |ábat mindig kórusban énekelni.. ke. egyenletesen lépkedünk.szó . Kettesével. és egyénileg szólóban is. Ábrázoljuk ezt is a táblán. Játszodjuk el: kort alkotunk. ól hátrafeszülünk. mely egy ismert Enek órákon egyaránt szoktunk közösen.szÓ). kézjelekkel énekeljük a motivumot egyutt és egyénileg is. Vá ro- da.si fa.pe. Ideje. a dal végénleguggolunk. gyon-gyo-51 r r r r r l-- tánc. hogy táncoljunk egy kicsit.re. A kézjele: Ífr-a -/*\ \ l Enekeljük szolmizálva. Egy szép játékdalt dolgozott fe1: Bartók Béla: Játék. ég" (szó . Dallamfelismerés következik akezdő motívumról: . ezért új dallamot mutatunk be: I Kör - fa.r Ábrázoljuk ezt a dallamvonalat a dallamkirakón: t I nap L- 7fr§ Sriss +k/ szun L l Kezdőhangunk a szó.Lá. keresztbe fogott kezekkel összefogózunk. Itt figyeljük meg. rö- si. kör - fa. csúsztatva. majd az egész dallamot. kórusművet hallgatunk meg.

és alkalmazzuk a mérőütést. . g}€ . .1ászóniszó 4.mi ? .Következzék a Fehér liliomszál zongorán.csot n€nr bi. Csön.ecke Légző gy akorlatunkban a kilégzésre. mindig egy időegységnyit! Játszodjuk el a Fehér liliomszál játékát. Melyik hangra lépett aszórőllefele a dallam? _ Ami hangia.lzó lá szó mi .. A kezdő hang a szó volt. Eneketjuk a Fehér liliomszál című éneket.t\ ) J--l ))))))) J-l J l Módosítsanak most a tanulók.Fehér triiiomszál és F{a én cica volnék.tek.szószószólaszómi 2. amiből ma meg fogunk hallgatni egyet.liliomszál" kivá|asztásáhaz egy új mondókát alkalmazhatunk: Gyer . .. és tapsoljuk a ritmusát is (lásd I. hol tortént a módosítás. . Enekeljtink és forogjunk a múlt órán tanult körtéfa. 4. e .t úó om J-.fujjukel a gyertyát". esz . A .n n szólámi 5.. egy mérőütésnyit. csön. Melyik hangra lép felfele a dallam? * Alá hangra.dallamfordulatokat is: 1.dig ntíg for ká Ad gyer - J--l főz - - gá. Í4ui. Enekeljünk kézjelekről más ismert... . Zongorára irta a GYermekeknek című sorozatot. tek. . Például: ü ó ü .1ámiszó szó J mi 2J Milyen dallamok kezdő sorára ismertetek rá? 1. ü.szólászómi 3..Hármat.lrer li ..ordulatot. rei atábléra" 6 lecke) J-l Fe. Dallamfelismeréssel folytaduk: milyen dallamok kezdődnek igy: szó . osztály.l - ) szál.n sát . 43 . J Mondjuk csak a ritmusszavakat.tek. nneteljrik ké4elről ezt a f.li - J Enekeljük most a dalt mérőütést alkalmazva: . Fehér liliomszál 2.zany nem tek. A tanító módosítani fog a ritmusképleten. _ Enekeljük most úgy a dallamot. énekeljékle a rajtuk levő motíwmokat: szó szó szó lű l.szó . Az osztály vegye észre. .re tem.g.veszrd J--l a l kek. Hangoztassuk csak a ritmust tapssal és ritmusszavakkal.. Bemutatjuk a zongoía képét. tek.szó . Felmutatunk két dallamkártyát. I_.lá .. gyűni Egy ismert gyernrekdalt hallgatunk meg Bartók Béla feldolgozásában .szó . hogy kezünkkel mutassuk a lépések irányát. körtéfa dallamára. irjuk az elsó k8plet alá a módositotilepletet. HánY hangmagasságot hallottunk? .

L l l l l_ l 44 l_ r . Felmutatjuk ismét a 4. Társítsunk a tanult dallamokhoz illrő hangszínű kíséretet. Például: 1o o o o 2. alanitő rendre kavicsokat ráz egy dobozban. born} énekeljiik.Például Egy boszorka van: kavicszörejjel. fadarabokat ütöget össze. csön. kárvin. Tapsoljuk csak a ritmust. zőld ág dallamára.C 3C c a o l o c o l L o o a l_ l o C l o o l- Minden új változatot leéneklünk. de először kirakjuk magát a képletet korongokkal is. Ismóteljük a múlt órai mondókát. de ritmuskíséretkénta zenében is alkalmazható.Tá. hanem egymás mögött állva. és mondjuk a ritmusszavakat: ti-ti-ti-ti-ti-ti . mindkét karjukat egymás vállitra helyezve hullámos ívekben kerülgetik. üveget érint fempálcával . gyűni. Játék következik. zörgő. tompa vagy éles volt. bújj. Azt is megbeszélhetjük. egy plusz koronggal a dallamképlet valamelyik hanglát megduplázzuk. Mindez a zörejek kategóriájába tartozik. tapsoljuk a ritmusát is.L 5" Lecke L L Bernelegítő gyalrorlat: a 2. leckében alkalmazott gyakorlatot más szótaggai (pl. a kaputartó gyerekeket nem láncszenien összefogózva. En kis kertet kerteltem: fém vagy üveg + fem stb. a gyerekek ismerjék fel a dallamotl Ez a Csön. emelkedő. Szolmizáljuk kézjelekkel is a motíwmot. Zárjuk az őrát kapuzó játékkal: Bújj. majd ereszkedő alaphangok sorárótr. a a l Az első kót lehetőséget a tanító mutassa be. Ujabb játék kovetkezik: tárgyakat kell felismerni hang|uk alapján. tovább a tanulók módosítanak. leckében használt 2. fémeket. Mindenki a padra lrajtja a fejét (huny). hogy a hallott hang csengő. Az osztály megnevezi a hallott hangforrást.

kilégzés4 számolásra. Így: . úgy. . Az őra rövid beszélgetésselindul az édesanyák gondoskodó szeretetéről és munkájáról.. mozdulatokkal megidózzúk. lecke).n. egyre magasabban indítva.ceke Légzőgyakorlatok: belégzés2 számoiásra az aírunkon. Megállapítj uk. ho gy egymásn ak tükörkép ei.6" tr-. Nyíljon ki most a két sor. édes lányom. egyénenként.. ! . Néma éneklésmellett tapsoljuk az ének ritmusát.egy hangmagasságon. Flat tanuló rakja ki élő képben ezt a ritmust. -l . . Iárhatsz immár bátran Leánybőrcsizmihan" -. . . cSlZ - mam.Tá . ő mutatja a mozdulatot. A második sor az eisó sor íbtrltatása lesz. Ritmizáljuk az első sorát: ti-ti-ti-ti . mátka (lásd t. Nem kell csizma nyáron.Tá. . rninta fuzetlapjaí. Például ha az egyik jobb kézze| vasal. osoportonként. bamm.n titi ti- ti . .hangzőn. -.. bomm . együtt énekelve megtanuljuk a népdalt Ezután kísérjükaz énekléstegyenletes koppantással. Mai zenehallgatásunk példájában is egy dallam és a tükörképe szólal meg Mikrokozmosz című kotetéből. fes nyám. Kétsoronként. mese. -s. a szemben álló bal kezévei végzi ugy anazt. együtt. - lett c§lZ mam" Ki varr . a Tükörkóp zongoradarab Bartók Béla 45 . bogyan dolgozik édesanya. Bemelegítés: a harang zűgását utánozzuk: bimm. Válasszuk az anyukát egy ismert mondókával: Mese. mit dolgozott. Játékos formában. fékező vonatot utánozv a. Más játékkai folytathatjuk" Két tanuló egymással szemben állva tükörben végzik az előbb felidézett munkákat. 19. 2.n tt-tt-tt_tl jj Tá-Tá Tá - jJ Tá J.Lányom. osztály. Mai népdalunk az édesanyához szől. a .ja meg im - nrár? . a többinek ki kell találnia.l . arccal az osztály ftlé. J Tapsoljuk le a ritmusképletet és tükörképét is. Esy gyerek lesz az anyuka. Másik hat tanuló velük szemben állva kialakiqa a ritmus tükörképét.

ködös a reggel stb. Lecke Kivételesen zenehallgatással kezdjük az órát. egy kis fehér korongot vagy négyszöget fogunk kiszínezni. a hajladozó fakat húúú.k a szélfi-rvást. ábrázoljuk a dallam mozgását. Yégezze ugyanezt két csoport. esős őszi napokat idézi. sssss hangzókkal.. lecke). 9.donr. Befejezésül hallgassunk egy rövid részletet Antonio Vivaldi Ósz cimű versenyművéből. 18.ment a ma . me§e. mely ugyanezzel a motíwmmal indult? Kis kacsa furdik (lásd I.//\- J 46 J J . - lit ka. puhán pergetjük ujjainkat a padon. A kiskacsát és a pásztort a Mese.. majd az elsó két soritt. egyenletes kopogássatr az éneklést. I I Mittd fuj - do gál ja. kopaszodnak a fák. melyet ma fogunk megtanulni: t I I . Újból meghallgatjuk Vivaldi Ősz című művének részletét. végül egyszerre. Szerkesszük meg a tükörképét: L- j Tá Tá_Tá JJ - Tá-Tá JJ r r J Tá t t Tapsoljuk és nevezzük meg ritmusszavakkal mindkét motír. csepp. a lassú II.Tapsoljuk a dallam ritmusát néma éneklésmellett. a tanitő egyidejűleg a tükörkópét. Leclre Bemelegítés.jó VasZ ra.Hajlik a vessző". t De ha ak . visz. A tócsába hulló oseppeket hangutánzó szavakkal idézzűk: Osepp.szó -. tétel a szomotkás. Ezt az érzéstsugallja a következő szép nópdalunk is.kor lo Tu .Tá Tá. r t i - r r I I ] 8. csepp.umot. leoke). Enekeljük az Esik az eső oímű énekünket (lásd n.Esik az eső". hangulatkeltós céljáből utánozas. A tanító megnevezi a kezdőhangot . J vasz I I _ nem jő: pl - lás ra. Tapsolj a az osztály a fenti motívumot. ha ]o. hogy miért érezzik szomorúnak az őszt? .dár - ka. Emlékeztek:e más dallamra is .sza . osztály. Másodszori hallgatásra színekkel rögzíthetjük a szomorkás hangulatot. Milyen szöveg társul ehhez a ritmushoz? . borus. osztály.7.. Korongok segítségévelábrázoljuk a dallam rajzát. fiiúúú. Ismóteljtik csak a kezdő motíwmot ritmusszavakkai: Tá ti-ti . Rakjuk ki pálcikákból és íquk fel atáblára is ezt a ritmust.l El. Mutassuk a kézjeleket is.Hullanak a falevelek. . Mi jellemző még a késő őszi időjárásra? * A hosszír esőzések. elmennek a vándormadarak. a tanulók leszolmizálják a motívumot. mátka mondókával válasszuk. majd két tigyes tanuló külön-külön. Utánozzuk mi is az esőcseppek kopogását az ablakpárkányon. Énekeljük el egyenletes körbejárás mellett.Beszélgessúnkarról. Enekeljük újból szóveggel az éneket. Kísérjükazután puha.

szürke. . madárról szóló népdalt.lkállyát mutatunk fel.Sötét színeket. halkan valósíthatjuk meg.r: Gye-re üsz-sza. A tanulók ismerjék fel. vízszintes és ereszkedő vonalakat rajzolrrnk a ievegőbe.. enyhén hullámos vonalak és a fenti színek képesek képileg ábrázolnl.ll . Hess el. . a barna. Tá - eső. A . . melyik nemrég tanult dallamok kezdő képletei? 1: Esik az Fehér liliomszál. Vezessük rá ezeket a vonatrakat a múlt órán készült színezett körökre vagy négyszögekre. Beszéljünk arról is. ) -l bonr nak Szaí - nva Á 47 ! l . mert ez hangsúlyozza a szomoruságot" Enekeljük újra egyutt és egyénitreg is. zöld kombinációit. má. Ismételjük át ezeket a dallamokat.vad het nrár a- a lomb ár nak nya.gyikPáter. . kék. .re visz.l -l kis m*dár üla frn. -u Her Ery- .n r-1 )r| J} Pá1l il gye.sza. milyen színeket használtunk? . . vagy halvány színeket. kifejező énekléstcsak lassú tempóban. 27" lecke). Póte1 hess el. Váltsunk most át vidám hangulatra. azt. Végezetül ataniíő bemutathatjalárdányi Pál: Dal a kismadárról. e. Tehát az egyenes..Hervad már című énekét.n J J . bal mutatóujjunkkal a Pál szerepében. lassan. hali<an" Fróbá§uk meg kezünk mozgásával követni a dallarnot.. Úl latetot tanulunk: Két kis madár ü1 a fan. egyene§. .tef. szó szó szó lá szó mi" 2. Ked - ves ga - lam dó ! . Énekeljük például az Egy kis malac című éneket (lásd L osztátry.ti-ti .sik Pá1. Pé . -l szép. .Tá és egy dallan. Pál! "n két J-l )) J. amit a szomorú dallamok is kifejeznek.vagy más. -. 1 Jobb kéz mutatóujjával ütjuk a ritmust a Péter szerepében. F'eladat következik: egy ritmuskáttyát: Tá .

méz. Ismételjük őket mérőütéssel is. forr. Ter. A kitapsolt.l l i 9" Leeke t t Bemelegítő gyakorlatként zümmöglük egyutt az Elment a madárka dallamát. A szöveg ritmusa ettől abban tér el. Tehát ezek egybekötődtek: Te . Minden padsor legrratsó tanulójának hátán kiuti valamelyik ritmusképletet a tanító. kiénekelt. A legelső tanuló lekopogla a padon.. mett rnéz.néz" szót két koppantás hosszúságúraénekeltük. a másikban hosszabb hangot.Később az osztály is képeslesz az óneklést egyenletes koppantásokkal kísérni. I i Ha jót i . E vrdám játék után énekeljtik szöveggel azelőző rrépdalt" Új éneket tanulunk: Méz. először az egyenletes lüktetést jegyezzik le.kod - forr. kijárt ritmusképletet végül a . Melyik dallarn kezdete hasonlít erre a dallamkezdésre? . _l t le . ! Az új dal tanulását is kísérjea tanító az egyenletes lüktetés jelzésével. l ! Mőz. Az osztály utánzással követi.lott vi - rá ga.ritmustelefon" játékkal rögzítjük.Süss fel nap! + t t f . Ó továbbadj a azt az elŐtte levőnek. hogy a harmadik .ink. 48 is ismételr. tor . Ismételjuk át a Két kis madár mondókát is. Ábrázoljuk ezt atáblán. új dallamot énekeljük egyenletes helybenjárással.méz. A legügyesebbek végül magukra is képesek iesznek.a felhangra hosszabb megállás. hogycsak egy szótagot énekeltünk a két időegysógre.szol be- 1ő le.kijárni" a ritmust. Eszrevétetjúk. szintén a bátán kopogva. Ezután a tanító minden motívumot külön bemutat ritmusjárás formájában: a negyed értékekre természetes lépés.mett méz.Tá helyett Táá: I I J Méz méz mé TATÁTÁÁ többször t éz -a Négy szakaszrabontva ritmizáljuk az éneket: ritmusszavakra énekeljük a dallamot.. ter mez.méz. Ez ki min az - ál den - - dott nap ra bor. a nyolcadokra lábujjhegyen aprózás. többszór is ismétel egyegy részt. Minden egységet Hasonlítsuk össze a két kezdómotíwmot: az egyikben szünetet találunk. A helyes megoldások így igazolódnak..nek ái-dott-sá-ga.hul. A.

énekelje szöveggel. Például: _l. lehet. Lálázva vagy hangszeren megsző|al az Anyárn. . ) Egy tanuló szólaltasson meg más ritmusképletet is a kártyákról. Lecke Bemelegítő gyakorlat: énekeljük. Dallamfelismerés kóvetkezzék. ritmuskíséretkónt használhatunk még csengőt vagy . édesanyám című dallam. Úi dailamot tanulunk. méz.. Az elhangzott képletekből ritmuskártyákon felmutatunk néhányat l. FigyeljUk meg.Tá . minden tanuló két üternet énekel és tapsol. hogy valaki felismeri ezt az összefiiggést. hull hó.némaénekléssel". ! A Méz. Megisrnételjük a stafétát. A tanító módosítson valamelyik képleten. hol találkozunk Táá értékűhangokkal. Két tanulóval dramattzálhatluk az anya és a lánya párbeszédét . Az osztály ritmusszavakkal olvassa le őket.ti-ti-ti-ti képlettel. egy negyed értékűszünetet alkalmazva. a közeledő Télapó köszöntésére: _t . méz dallamot a méhecskéket utánozva. Egy ilyen módosítást ábrázoljunk is." 3. me- be a lom! . Tá .behangolt" vizespoharat" A hangszerek egyutt is 1átszhatnak. Végül énekeljtink mérőütéssel kísérveaz éneket. .csak tapsolással..!- f.. I' Enekeljük most szöveggel. Csak vadász ne jöjjön. a zümm szótaggal . Kísérjük ritmushangszerrel az éneklést. u Tél-a-pó 2. A kis nyúl didereg.ökörszem" szövegét. Alkalmazzunk ostinato kíséreteta dallamhoz. Megbújik a foldon: . Gyakoroljuk az éneket egyénileg is.. Befejező éneklésben szerepeket is oszthatunk. majd alkalmazzon módosítást felhasználva a szünetet.kis nyúl" illetve az . 10. . 49 . zuz- rát fúj do gá]' gon. jelzi az egyenletes lüktetést. Vidáman csipogja: .. egy-egy tanuló énekelje a . Ez a kezdőmotíwm tükörképe. l I Gazdag Erzsi -L Adám Jenő t Huil - a hó. mozgó szünetjellel eltakarjuk a megfelelő időegységet... tapsoljuk a ritmusát is" Stafétaénekléssel foiytatjuk.Süt még nap a nyáron!" l . Aki felismerte. Parányi ökörszem Kuporog az ágon.legirrkább a triangulum talál. ha hull a hó.Nem baj.

sor dallama azonos. csengő. 2.rl l t 11" Lecke i l Bernelegítésként dúdoljuk el a Hull a hó című éneket. Mit utánoz a zene? . kop.kod- barr rrrin - den jó.gyo- ró. B-sor (3): ereszked3\* .száncsengő Száncsengő .Csing-iing-ling .nek lrang - Té1. kop-kop-kop. ! - :t Csing-lingJing. 4): emeká ő Ezeket a vonalakat éneklésközben a levegőbe rajzolgatjuk. Leopold Mozart . hogy az I.dám ked. mikor szólalt meg a jelzés.veS. Száncsengő: l_ i. /. ós figyeljtik meg a dallam ralzát. kop-kop-kop..runk rád. A tanító űjraolvassa a verset. va vár. Egy szép Weöres Sándor verset olvasunk fel. Ezen a szánon érkezik hozzánk Télapó.záttk.. Csöndzsákból hangot lop. Feladat: A tanító úgy szólaltatla meg a dalt. I ! Van zsá. Az oszlály vegye észre.Lódobogás. nj-melyból fölzengő . Ked .Csing-ling-ling .a- ia pó| szá||. Az első sor helyett dobogunk. vagy másként hangzó jelt ad.lárjuk az ismétlődő ti-ti-ti-ti-ti-ti Tá képletet. Vegyék észre a gyerrnekek. 2.Kop. é .den pely-hes gy-er.csingJing-ling Tél öblén távol ring. A szövegsoroknak megfelelő dallammotívumokat külön énekeljük.mek fe vár - - lrér hó. A gyerekek is énekeljék jelezve (koppantással.osing-iing-ling Tét öblén halkan ring..száncsengő Szánesengő . tr Jöjj el haz. 4. Földobban két nagy 1ó ! - . Enekeljük szöveggel is: együtt.a híres Wolfuang Amadeus Mozart édesapjának egy kis művéből: TJtazás szánon. Néma éneklésseltapsoljuk ki az ének ritmusát. Ezután kr. l Va. Rrtmusjárás következik. és közben mondjuk. Pi_ al nro. Aereszkedó\ .2. Egy kedves francia gyermekdallal Milyen hangutánzó szavakkal találkoztunk a versben? - t ] l ] köszöntjük: al l Huli a Min.-ereszkedő\* sor (1. hogy kopkop-kop. szán. I 3. a hangutánzó részekbe bekapcsolődlk az osztály is. ! ! ! 50 i I . Szétmálló hangerdő .ves reg Tól pó. és mondjuk. tapssal) aTáá értékűhangokat. kop. Zenehallgatás zárja az őrát. a második sor helyett utánozzuk a csengetést. a vers egyenletes nyolcadmozgására. kop. Enekelve járjunk korbe erre a ritmusra. hogy minden felhang értékű(Táá) hangnál csenget. kop nyolc patkó Nyolc patkó kop. Jöjj el Vi. -t Soronként tanuljuk meg. szóló énekkel a nyuszi és az ökörszem szerepét. hogy csing-lingling. csing-ling-ling. a téli hangulat fokozásáér1.

.Kiskarácsony. Megfigyelhet3tik. nyisd meg ajtódat. Ezek táncÍt képzeljUk most el a második részlet hallgatása közben. . töri meg a diókat. CÁSPÁR: Ó. melynek a cselekm ényétzenére táncolják. a karácsonyvárásról. Az egyéni énekléstváltogassuk a közös ónekléssel" A mai Órán egy olyan zeneművel ismerkedünk. fogadd be mind elfaradt szolgádat. Az ajándékok kozott van a nem túl szép diótörő bábu is. hogy a balett egy olyan színpadi mű. táncra perdÜlnek a kínai. vagy nent? FUTÁR: Dicsértessók az Űr Jézus Krisztus a magas nlennyekben. de ennek segítségével roppantja ketté. felvonásból (3. FDRODES: Itt bizony szállást nem kapsz. Ezeket meghallgathaquk hiteies előadásban is. ha megengedik. arab. Megmagyarázzuk azt is. triangulum vagy csengettyű kjserettel. A diótorő bábu rajzát atáblára helyezzük. utaznak Marika és a herceg a Babák-birodalmában. Lefekvéskor a szobájába viszi. kép). hogy nagy. hát te benned miért nincs uradhoz való engedelmesség? HERÓDES: Ereszd be. Hogyan is táncolnak a babák? * Merev lábakkal lépegetnek. Lecke Az ismert karácsonyi énekek után egy erdélyi betlehemes játékkal ismerkedjünk Áljon itt melyet Torockón gytíjtottünk. meiy karácsony-estét varázsol elénk. Mindenki ajándékot kap" A íiúkpuskát. Aranydió héjából csónak lesz.. diótörő). közben újrahallgatjuk az elózó részletet. kardot. babák. ólomkatonákat. és álmában a diótorő daliás herceggé változik. hogy qszakára szállást adnátok. Szerzője Csajkovszkij orosz zeneszerző. a balett címe. hanem a mi Urunk Jézusnak egy szép példát mutassunk. ENEK CÁSPÁn: Felséges királyom. még a poganyban is is vű némi emberség. Tartsa és marassza mindannyi örömmel" Nem azért jöttünk ide. egy pár p. erőteljes állkapcsa van. aki kegyelmet hozott az ) J A császár birodalmából jöttem tlhozzátok.. 12" L. te kősziklához hasonló nemzetség. MennybŐl az angyal stb. J ) l3. idézzünk néhány ismert karácsonyi éneket. amire csak Marika figyel oda részvóttel. ) ) . A diótörő. A diótörő röÜdített cselekményétismertetjük: Karácsony este van.il 51 I. hogy valami históriás beszédet mondjunk. kazettáról. a dallamok a szöveg után következnek: a szöveg. -l _l _l I 't Rövid beszélgetés következik az Advent időszakról. orosz. Táisaim kint vannak. a lányók babákat. igy táncol a diótorő herceggel. ha a piac közepén a jégen megfagysz. egy pár percre szólást kérnek. ég. barátom. A sok baba nagy-nagy örömmel fogadja őket. és a Csajkovszkr1 zenéjére váljunk mi is babákká! Az élményeketa gyerekek rajzban rögzíthetik (karácsonyfa. Az álom egyébb csodákkal is szolgál. betlehemet hoznak. Készüljünk fel mi is.. spanyol babák és a kecses porcelán pásztorok és pásztorlánykák. Persze álmában Marika is nagy lesz. barátom.á flltözni! FUTÁR: Gyere be. Szabad-e. Eg a gyertya. a Stahlbaum gsalácl a csillogó karácsonyfa körul ünnepel. ami nem éppen díszes. könyökből le-fel mozgaíják merev karjaikat. Utánozzuk ezt a táncot. ! BETLEHEMES lÁrnx ú1 ÜnnePekre. ebben ringatóznak. flitö. Ezt a táncot képzeljük el az első részlet hallgatása közben: Adagio a III.t "l.eeke Énekeljük a mÚlt órán tanult Hull a oelyhes fehér hó című éneket. nagykarácsony.

testvéq mit mond az angyal. IIERODES. ENEK . kik juhok rnellett alusztok. }ilERODES: Isten hozott. hogy új kiraly születik. kedves jóbarátom. hogy új király született. pásztorok. hallottam. fongyo§.S: Mit beszélsz. fenséges királyom. Megszületett FIATAL PÁSZTOR: Hallod. néktek kis Jézusotok. hogy kiráiyi házamnál mily sok vendég van. és hallván hallod. igy hát kirátryl házamtól elmehetsz" I _t FUTÁR: Felséges királyom. Uratok. Nagy le - lenr mel lik nleg a sZ1 Nyá - ját rrz ven jel Zo betl. v Éwrr VI ENEK l. mikor tudván tudod. IV. kötelességünket elvégeztük. ENEK l én l l III" ENEK ANGYAL: Keljetek fel. testvé1 hallom. ÖREG PÁSZTOR: Hallom. néktek kis Jézusotok.. hogy vagyok a királyok királya és heródesek Heródese. üres erszényünket kitárva terjesszük. hoztam neked egy kis sajtot. Uratok. }IERODE. Ki az az új király? CÁSPÁn: Énekeljrink egy éneket a tiszteletére. pász-to-rok. alusztok. FUTÁR: Tisztelt házigazda. fogadd jószíwel. GASPAR: Gyertek énekeljunk egy szép éneket! II. Szcnt Snlz Má rl a.CÁSPÁR: Jó napot. látod. mert úgy is igen FIATAL PÁSZTOR: Kedves kis Jézuskám. ál dás á tok! Az ten an _ gya le- szál-lott e_ Je. kiknek kardcsapásfrtől az egész világ megrezzen. hogy új király született. hogy vi- lá go11 bol do - gan lres siink 52 r r r r r r r r r r r I r r r t r- . Errek Ju hok. Kö- nyö-rögj e- tünk. csak ne igen rázogasd a bundámat. pásztorok.

Mária.mok kö - lyet zött vá-ros já - szol ban.ja ó lés"en néktek Üdvozítőtok Valóban.zá .tok.il 4.le- henr - be si - et. aki született Jászolban.gl. Barmok kozt fekszik. tot a ke. jászolban. nren- Es-stink térd-re Ő e-lőt-te. .ziirrli Úgy i-rnáújuk új U-run Ve. nren.kább - tál nyug he bar .unli bo- be.rok! Hogy Bet.jon Fnogy is - Jó tál - zsef lót mit gon vá. jászolban nyugszik Szent Fia.ve men- ve lás - sá - tok. Szent Fia. pász. pász. Istennek Fia.gyal le - jött haz. Elrei< Va . ban. kat1 J L L 53 t .to .de. Enek L a J Merr-jtiLrrk. Enek Menny- ből az an . 3. Mellette vagyon az édesany.to .laszvó a a dol tot tá1? Lál? Nem Ha - nem ta _ lál in . lás . valóban. Mária.sá- tok! 2.jiirrk. 3.rok.2.gé1. jtirrk.

tál .szél .ro. l ! l Egy . Nosza tehát jó gazda.stfurk jO mód bor - ral ra. É{aelindítsz útunkra.le. Tallérokat ha adnak.henr vá. rL l _-.tett a kis Jé_. ba.ló . tallérok úra indítanak.egy po . Eirei< f Fász rok.le.ságyos is . ke1 jünk flel! Bet-le-hern-he l l - jünk ell Ron- Bet.rus- ka is - tál .hár jó Be . Sni.] 1 l L r' L I i l t54 r t- .L l -§. Forintokat ha adnak.8€s . Házadban maradjon Istennek áldása. Hogy t ho§ lcl l U ju - lást ta jon! l-! I 2. 3. i-L L Forintok.ló - ban.já - ba ba Szal Szé - - ná má l l ba.

eeke Kezdjúk az űj esztendőt egy szép énekkei. és bőségvarázslő. az Ur- is en - nek gaz - dá _ J ! két kis ök röt. . na.I I 14" I_. .. ú. _l Uj esz. Karácsony és újévtáján legények jártak házről házra. mely Turmezei Erzsébet vallásos versét népi daliamra alkalmazza.nal tá dott.nyes lraj . két kis bé rest. Tanuljunk egyet mi is: .szön.zust ál - da - ni.lé Vas.gyob. ko. re.lé ke .sze_ get. .: Haj.ad hat - ja nagy tJr - is tetr. _ tem. azt is rneg. Uj esztendőben köszöntőt mondani régi hagyomány. . J ki- seb_bik bé-res-nek a_ rany os - tor nye let. . Fé. I 55 J . a regölést. Elevenítsünk fel egy ósrégi népszokást és a -a hozzá kapcsolódó dallamokat ".tőt mon - da il." I I lll. -.ten.. Refr.bik bé-res-nek csen - gős pen - gős sze-ke-ret.gó. párokat összeéneklő rigmusokat énekeltek.re- ket. Ez a regös ének.dó vlr ra- dott. _l a Jöt-tiink Jé. ke - rék rnel . rei l sze- kér mel . .

ték - kok. Melyik gyermekdalt idéztük? . Tó - bi.l. egy középső és egy mély hangunk.Zsipp-zsupp. ha láncos botot. tejet.gy tál dödöle"). kézjele. a nrásikba befusson" harmadikba is jusson. telt{rt szó .mi / szó . t t t 56 r t . r r r Figyeljtik meg a dallam további alakulását (.be men _ tek Mind le _ et .döbe. hadd süssenek rétest szegény regölőknek. Kett ..ajd a hangok nevével.Tá ritmussal kísérheta láncos bot. Enekeljtik el szöveggel. A fenti három koztil melyik kettőt hallottátok? _. R.mély. Egyenletesen körbejáró regölő csoportot "fáá-Tá .ás. le.szó . Melyik korongot vesszük el? . Melyik ezek közül az űj hang? Melyik hang nem fordult elő a Zsipp-zsupp-ban? . Egy Et a a tlu ma tát tél dö. Hány hangmagasságot hallottunk? * Hármat.. és a csengó jelezheti az új szövegsorokat" Más regös rigmus példáui: Adjon az ennek száz kis egyik ólból t- Úristen agazdának malacot. m.efrén.lő- le. Nakitsuk ki ezt a dallamlépésta korongjainkból.efrén.. és mutatjuk a dallam mozgását..A mély hang.dó.**'"* . -#fi-- E - li- ás.Ldót. kifusson. Tanuljunk egy új éneket: Eliás. Adjon az Úristen ennek agazdának két kis tehenet. E hangnak a neve: dó. 15. Lecke Bemelegítő gyakorlat: szó . Tóbiás.. Rakjuk ki a dallamkirakón korongokkal a kezdő motíwmot: o o Van tehát egy magas. Melyik hangot ismételgetjük? Enekeljtik EW kérj.A kozépsőt. kolompot és csengőt használunk a kísérethez. vajat eleget.r Hiteles előadásra törekedhetünk.k. hány magasságot észleltunk? Kettőt. R.Magas . got| r r r r r r r r r r r Énekelünk.mi motívumot énekeljük egyre emelkedő kazdőhangról.

Ereszkedő irányba. kopogás.A bátorságra.dó. hogy az utolsó két motívumban egy kis váitozást észielünk. szó (mély./ L ooooC t t l . és üssük a szívdobogást. Prokofiev . Ezt ismételjük meg egyéni éneklésekformájában is.dó . dobbantás. a ritmusát is tapsoljuk. majd láIinzuk szép. kopogás. hangszer. Enekeljük most szöveg helyett a ritmusszavakkal.Három.. Milyen tulajdonságukra utal a lendületes dallam? . szó korongokkai: dó dó .szó . hangsúlyozzuk az induló jellegét. Többszóri csoportos és egyéni ismétlésután állapítsuk meg. Figyeljétek meg. közepes. hány hangmagasságon mozgott a dallam? . melyet a vonós hangszerek. Duplázzuk meg a kezdő szó hangot egy újabb koronggal. koppantás. hangszer. Ez egy váItozat az Elvesztettem zsebkendőmet című ónekhez. majd alai<ítsuk át a korongokból a ciallam vonalát: \_-. Zenehallgatás: Prokofiev: Péterke és a farkas . hangszer. Egy tanuló rakja ki a kezdőmotíwmot a dallamkirakón. dobbantás. (J occc n^ \-/ I I Végigénekeljük még egyszer az egész dallamot.Péterke. emlékeztetve a benne előforduló három hang kézjelére is. Enekeljünk most egy emelkedő fordulattal kezdődő dallamot: Aki nem lép egyszeríe (lásd I.mi . majd szolmizálva. (: 2 16. hogy ne legyen megszakítás. folyamatosanhangozzék! Végezzük ugyanezt hangszerek bevonásával: dobbantás. 5. minden tanuló egy-egy motívumot Ónekeljen. ! Enekeljük most a dalocskát. kopogás. elsősorbana hegedű mutat be. Így: taps. Ügyeljrink. taps. Ó Péterke. Stafeta-ritmizálás következik: minden tanuló egy ütemnyit szívdobbanás) tapsol a dallam ritmusából. Lecke Bemelegítésnek zümmögjük. éneklő gyerekek? . lecke). Melyek voltak ezek? * Dó. és megállapítjuk. meneteljünk hozzá. Kikre emlékeztetnek titeket az a1yszerre lépő. magas). Ismételjük i* azBliás. mennyire lendületes. Ral<1uk ki az egész motíwmot 'l. hogy az őt jellemző dallam. taps. Enekeljük le az igy kialakult dallamképletet: szó .A katonákra. milyen irányba indult a dallamunk? . hanem ügyesen sikenilt elfognia a kertjükbe lopózott farkast.rt L Enekeljük kézjelekről az egész motívumot. osztály. Gyakoroljuk a kézjel utáni éneklést motíwmonként: minden motívumot szöveggel. Emlékezzetek csak. aki nem félt a farkastól. Egy bátor kisfiút mutatunk be a zenén keresztül. Minden ismétlődő képletet azonos módon szólaltassunk meg. Lendületes ének. mi.dó. Bemutatjuk a hegedűt (hangszeí vagy képe): vonós hangszer.."Péterke és a farkas" című zenés mesójéből. Mutassuk a dallammozgást az utolsó két motíwmnak megfelelően. kötött énekléssel az Elvesztettem zsebkendómet kezdetű közismert gyermekdalt. kopogás. ké4elről énekelünk. Tanuljuk meg ezt is: 57 . Tóbiás című éneket.

jelmezes (átváltozást megjelenító) mulatságok időszaka ez. babkávé. 2. csókot adok érte. a többi az énekléstmost már tapssal kíséri.nyánr ór - te.I I - El zseb 2. versszakalatt körbe forog. akivel a 2. . Heje-huja. áll Csár- dást jár hab bo-ká mák. Mákos patkó. biztosan ráismertek. Szabad péntek.Zongorát. egy gyerek a körOn belÜl já1 leejti á zsebkendőjót valaki előtt. Kört alakítunk. szabad szombat. a 3. Milyen hangszert hallottunk? . Vidám. vigaloml Habos fánk jutalom. Dirreg-duríog a mozsár.tern dő .Bartók Béla: Gyermekeknek Elvesztettem zsebkendőmet. amikor l finom falatokkal fakozzák a jókedvet. r r r r r t t t 58 r t . Szabad szappanozni. a tanitő is bemutathatja. EgY gyermekdal-ieldolgozást fogunk hallani. Szabad az én galambomnak Egy pár csókot adni. áaszkos.tö - rő. Játszodjuk is el.met. most már az új dallammal ezt ajátékot. Erre utal Kodá|y Zo|tán Gazdag Erzsi szövegére dalocskája: Itt a farsang. Ha nem. L t Aki nekern visszaadja. míg az örlő pergeti. Szi - dott a . A kávészem int neki. értünk van a parádé. Már hallgattunk Bartók Béla Gyermekeknek című sorozatábÓl. Feűdat: Ú irt még időnk. táncosra vár a mozsát. Zinehallgatás kóvetkezik. vesz ken tet . megemlékezhettink a mo§t kezdődő farsangi időszak kapcsán errŐl a népszokásról.sang. előadásban^ Írt ügyes osztályokkál jut idó e dallam elsajátítására is. élő Kodály-Gazdag r r r r r r a far.

a másik felelet (1.Ismétlődő hang: szó.dó.Óvatosan lopakodó.szó .Szó . melyik dallamban fordultak elő? . milyennek mutatja be a cícát a már említett zenés mese (Prokofiev: Péterke és a farkas).és meglegyezzük. Alakítsunk a három lefele lépő hangbólújképleteket. Enekeljük le kézjelekkel a betükottalapokat. palinta. 7. hajlékony.ted? A pad-ká- ra.dó .zárjunkamagassal. 59 - Ha én cica volnék (lásd I.szó . szó .Mit csináItál reggel? dó . Eliás.dó . mit főz Ká sát a Ho l - vá tet .szó . és nevezzük meg a benne előforduló hangokat. és próbáljunk utánzó mozdulatokkal megidézni a ctcát járását. maróka. Zárő hang: dó. osztály.szó . lecke).2.l L 17" Lecke I t_ l- Bemelegítő gyakorlat: szó .Így:szó-mi-mi-dó/szó-mi-dó-dó.l.dóhangokon: Ciróka. osáály.szó .-ban.Hinta.mi / szó . cicáról szóló éneket ismertek? a I J l Ismételjük át szöveggel.szó Milyen más.). Röüd beszélgetés a cicáról.ismétléstalkalmazva. nyujtózkodását. Elvesztettem zsebkendőmet. ugrását. Meg-et. Tehát: szó .mintal. Tanuljunk hallás után egy újabb dalocskát a szó .szó . hogy faflrvós hangszer.szó / szó .szó / szó . Hallgassuk meg újból a részletet. simulékony. lecke). Kiemeljük az utolsó motívumot (a tanulók ismerjék fel.mi . &- l ró _ ka. Megmutatjuk a klarinét képét. 20.] dó dó a_ Nevezzék meg.megette a kiscicája")? .dó / dó .te a kis cl-ca-Ja Ki l -szó/dó-dó-dó-dó. Mindezt nagyon jól érzékeltette a klarinét.szó .. mozgásáről? Ezek alapjan hallgassuk meg. .dó Továbbá felmutatunk két dallamk árty át: a_ I l l.Iskolába jóttem.szó-szó-mi-dó t szó J-] J.dó-dó-dó-dó/dó-szó. Például: a . mindegyiket kétszer. együtt és egyéni éneklésben is.szó . Például: szó .szó l- -szó/mi-dó. Melyik dallam kezdődik ezzel a fordulattal a Zsipp-zsupp-on kívül? . l . tudná a hangok neveivel leénekelni az utolsó motívumot (. hogy a képlet két ütemet töltsön ki.szó-mi-dó a I szó a- mi szó ml íl 2. Tóbiás. Enekeljük szöveggel eá a kis dalt (lásd: I. A hangismétléseklehetnek hosszabbak is. Találjunk rá szöveget is. Szerkesszünk együkörképet: ismételjukamélyhangot.Legyen egyik kérdés(2 ).mi fordulat emelkedő kezdőhangról. Kinek van otthon cici$a? Mit figyelt meg a cica viselkedéséről.

Róka gyujti.szó . l ismétlés 9.szó-mi -dó/ szó.szó .lá -. Tyuk a cipót csipegeti. - ka 2.mi . Énekeljük tehát. A malomba A malomba Három tarka macska.szó. A tanulók először felisrnerik aláIínva elhangzó dallamképletet.umokra. hogy három hangon mozog. csóka (lásd I osztály. nregáliapigák. Ez a dallam ugrással az á|talunk ismert legmélyebb hangról . i ismétlés Egyik szitál. Tehén dagaszt. Most énekeljük az egész sort (. Lecke Bemelegítésaz előző lecke szerint. és azonosítják a hangokat: szó . Figyeljük meg a dallam kezdésót! Lefele vagy felfele mozdul? . Majd visszahajlik a szóra. csíp.dó i szó . Bolha ugrik. és végülnevezzükmegahangokat. lecke).szó . / ismétlés 5 t Jó gyakorlása az éneknek.szó*lá/ szó. Az egyéni éneklés. kiemeive a.i szó . a lára ugrik.6.. Há Var _ Ju ka - szá].a 1egmagasabbra. Mén a szekér" Majd a malomba ér. 1isrnótlés 3. Szürke szamár. Elénekeljük. Kemencébe ral<1a.. Bontsuk fel motír. Szúnyog kévétköti. Hányja a szekérre. t Róka gyujti. I l t I t I l. l ismétlés 5. Medve várja.dó.komámasszony kéreti a szekeret"). / ismétlés 4. Tehén dagaszt.mi . dó . Mzet hoz má1 Tekenőbe tölti. Mén a szekér. mutassuk ismét a dallam mozgását. ha a cselekvést jelentő szavakat mozgással megelenítjük. Ismételjük az éneket.lá ..szó-mi. szó -szó .a dóről . Kezdjük egy vidám énekkel az őtát Csíp. o l Enekeljük kézjelekkel a sort és nrás eddig tanult dallamképletet: lá .utánzás itt tág teret kaphat.dó / dó . Kisült-e a cipó. Bolha ugrik. 10. Hangya morzsát szedi. 60 L r L.szó ltll.kéreti a szekeret" részt. eljátszodjuk.szó . Medve várja. Másik rostál.mi . r i' I . Harmadik követ vág lismétlés - 7.dó .szó Uj dallamot tanulunk: t B latt. ó. -. l ismétlés 8. Ezután lassan énekelve mutassuk a dallam mozgását. Ábrázoljuk korongokkal lefele lépve.Felfele. Tehát a dalban előfordult minden eddig tanult hang.szó .1 X8. ha lehet rajzok alapján egy-egy szakaszt.mi . - szá|.szó / szó .

és mutassuk az első motíwm dallamvonalát. tehát a dó és a mi közótt foglal helyet.Tá.dó dallamfordulatra diridiridon szótagokat énekeljük. mozgásokkai kísédük az A part aiatt című éneket.nyád a J-l re .bo. 9. - Ka .mi .Például a katicabogár. Kérdés:előfordult-e a dallamban eza ritmusképlet? Nem.ecke Bemelegítész dó .pülj sep . A legmagasabb hang most a mi. Kodály Zoltán: Katalinka = 61 . milyen állatokkal találkoztunk benne! Milyen kedvelt állatkák maradtak ki a sorból? . Megállapítjuk.rú J §l.lin- ka.. Atismételjük. Motívumonként a néma éneklésthangos éneklésselváltogassuk.hol jön_ nek a tö . egyre magasabbról indítva. A legmólyebbet meghatározzák. vel. Sós on- nan kút. I . lecke). Játsszunk ritmustelefont (lásd II.dó. mind- járt a- gyon lő Kétiitemes motíwmokra bontva tanuljuk meg a dallamot.ól amai énekünk: I - jön-nekatö-rö-kök. hogy három hangon mozog.ba is ki vesz _ nek. vet - nek. majd visszafele lépkedve. másikat tapsoljuk. Rakjuk ki korongokkal ezt a dallamrajzot: o oo . Egyik motívumot énekeljtik. Enekeljük szöveggel a kirakott dallamot. I-. Róla sr. Végül hallgassuk meg mai gyermekdalunk kórusfeldolgozását. Énekeljuk. szállj el.re .l l 19.rö- kök. majd fordítva. A középsó az q hang. .ta . Ritmuslapot mutatunk fel: trti-ti-ti titi . Keon- nan rék a- is lá ki - tesz vesz nek.re . Soroljuk fel. Tanuljunk egy mondókát erre a ritmusra: jön Ka- ti a . nek.gá1 . osztály.

a legmagasahbat és a legmélyebbet ismerjuk. az . motíwmonként a Katalinka. kézjelekkei is" tudatosítunk.. lok. Aki megérezte atizet." szó .l I l 20. Kirakjuk §*j_ f A és kakukktojást kihagyjuk a sorból. Feltótlenül keniljön saría az utolsó motíwm.Imhol jonnek a törökök". szállj el című éneket. A tobbi három hangon mozog. majd szöveggel.dó. Végül ismét szöveggel énekeltessünk. énekeljünk minden motívumot szöveggel. mutassuk a dallamrajzot. A tanító a dallamkirakón egy dallamrészt ábrázol rá kell ismerni. Minden változást J. Egyik gyerek körbejár. Ismételjük a Bújj. és a gyermekek hátratett kezébe rakja..szek. itt megyek játékot. sorra a motívumok dallamrajzát: énekeijük szöveggel. bújj. tv{elylk motívum a kakukktojás? .gvek. l oo o ) o o o re o ooo oo o o l mi mi r€ re dó mi 13 re dó o re mi mi re re dó oo dó l l l Bújj. me. 1. Kendőt visz kezében. ő a tűzvivő. mutatjuk. majd stafetaszerűen. akozépső neve: re. tü_ la- pá vi . _ rr Körbe állunk. kergetni kezdi a társát. har-rrra-dik-ra lá_ lok. aki a helyébe szeretne állni..énekest" jelölje ki a tanító egy mondókával: 62 ! _ _ I . Lecke Bemelegítő gyakorlat: adó -re -mi -re -dó dallamképletetamá -mé -mi -mó -mú szőtagokra énekeljük. leénekelni a hangok nevével. majd ugyanazt a hangok nevével. emelkedó majd ereszkedő alaphangokról. Foglalkozzunk egy kicsit a dallammal. Az őra végénismóteljük meg a iátékot" ! t 21. kézjele: \§\_ l l Rakjuk ki elénekeljük a hangok nevével. Lecke Bemelegítő gyakorlnt a múlt órai szerint Elénekeljük együtt. egyénileg. l l E ket - gyet tőt szó szó - lok. bújj.

re dó . Lentről felfele lépegető dallam. Hallás után. jön _ nek. billegiünk). I Kést" ka . . mi . bol- dog a .n J-] . ritmikus szövegmondást ritmusjárással kapcsoljuk össze. F{a esZ Tanuljuk meg ezt az új mondókát.rl Jl Vad - li - il i I ba. és járásunk hasonlítson a kacsáéhoz (széttett talpakkal.Ujrahallgatás előtt bemutatjuk az oboa hangszer képét. József Benedek. egy másik a B sort. ós leénekelni azt: .sá. nek. Ho§ é. A 3. minden motíwmot más tanuló mond vagy tapsol. szél Zsák hoz ban majd Be.nik a a tél.le- dek get. hogyan jellemzi a zene a kacsa járásítt Prokof ev: Péterke és a farkas című meséjében. 63 .rl a lag ne hal l n a i zi - a i ba! J nak! ja . J 1esz J I J-l nak. j F{a . Ezt a kis dallamképletet rakjuk is ki a dallamkirakón.mi hangok segítségével. .zsef nap nap - ján já]1 meg.kad meg. Például. tenyerekkel.megállapitjuk" hogy fafirvós hangszer.. Utána néma éneklésmellett mutassák kezükkel a sorok dallamrajzát. vagy mindkettőt Az egy§zelTe teszi. Hallgassuk meg. Így próbáljunk ki minden sort. milyen névnapok közelednek most. sor másfóle. az utolsó lépéskicsit nagyobb: oj*J" . Figyeljék íneg az azonos sorokat: T. ru_C0. soronként tanuljuk meg az éneket.- Ré _ í. Sándor. Nézzük meg egy kicsit a naptárt.mi * re . Nincs több fá - zás.dó.dó -mi -mi -re -re . Tanuljunk most egy Sándor-napi köszöntőt: Sán Jó .neme. hisz mindenki a tél végétvárja.dor .B betűkkel. Próbáljuk meg újból. a legsikerultebb sorkapcsolatokat megismételjük az osztállyal. Tapsolva a ritmust gyakoroljuk a szöveget .4. Staféta alakul.. míg össze nem áll egy közösen szerzett dallammá Enekeink mindig kapcsolódtak a naptári eseményekhez. J rrek. mint nagyszüleink mondták.zsákban hozzák a meleget". ?. Jöj J--l - - nált baz - J I za nak. Jelöljük a sortípusokat A .Sándor napján"..dó -re / dó -dó -r€ -re -mi -mi -re / dó . hogy észleljéka lehetőségek sokfeleségét. ./ o Ismételjük a ma tanult mondókát. Ezután már képesek lesznek egy röüd részt felismerni a dallamrajzról. ritmikus szövegmondásban. első sor modelljeit mutassa be a tanító.. Alkalmazzuk spontán módon erre a zenére a kacsajárást. Egy csoport énekelje az A sorokat.n lroz je nek Jl ..|-. J ce. Zenésítsük meg ezt a kis nrondőkát a dó ^ re .ki él.lren ) i Jl .sza. .. .

és lassan kinyitjuk szemiinket. amit a tanító a hangzó zene mellett. halkan. Ezt az eleven.. kizöldül a rét.. ezek ritmusával tudnánk a leginkább ábtázolni.y tavaszi dé]előtt sétára indulunk a kózeli domboldall. háromszor elénekeljük.Csodálato. .láttatok" a vidám tánc közben? . A tavaszrÓl énekelhink. - !_ barka már kitakarta". Kezdjük a mai Órát egy szép népdallal.latttink a természet zöld ruhába öltözött. színeket! Közben a III.. behunf szemmel hallgassuk végig a II. A megolvadt hó megduzzasztja a vizeket." nap meleg sttgarai sütnek le ránk.észő kecskepásztort a hű kutYája mellett. csendben ülve.. A fa alatt látjuk a hevei. báránykák ugrándoznak vidáman a réten. . eleven. Ájmainkbatt . és lassan elszundítunk. Helyezkedjetek el kényelmesen.Ezzel a kellemes hangulatíal visszatérünk az osztáIyba. Így: .selymét a t -L Akkor a mai Órán külonleges kirándulást teszünk a zene segítségével. eleven. A szöveg atáblán van.Vidáman táncoltak.a. vi _ rá - gom. Lássuk. tétel): furulYaszót hallunh.Milyen színeket . Ós elképzeli." Leállítluk a zenét. Ezután.Sétálgatni. Mindenki beúnyja a szemét. Amott a domboldalon fehér bárónylrttk ugrandoaruk.. a belső látás igénybevétele révénvalósítja íneg az élmények elrnélyítését. vi . beszélgessünk most egy kicsit erről az évszakról: miért fuaszt vizet atavaszi szél? Meleg. tételt végighallgathatjuk.. Mit szeretnek csinálni ilyenkor a gyerekek? . tarka. Langyos . Il. lábainkat ne rakjuk keresztbe. .|l 22" Lecke zeneóra minde n mozzanataban a zenehallgatási élménymegvalósítását segíti. megolvaszqák a hótakarót.üsszahozzuk" a gyerekeket az osztályba. a Innen. Töltsetek ki egy fehér körocskét ilyen töröttvonalakkal. Üdám táncot cikkcakkos. mit csinálnak. kecskék legelésznek.Pergő. használjátok fgl az említett eleven l j -. játszadozni a szabadban.Elénk. L Ez a _ L l! Min _ t den ma- dár tár - sat vá - lasá.szellő cirógat. vir'ágkoronájával magához hívogat. tétel elsó zenei gondolatát. Ezen a napsütötte domboldalon egYetlen J'a áll. Az irányított zenehallgatás a fantázia. egyenes háttal a széken.j r r r r r r ] 64 l l L .Mit csittáltak a tiindérek? . tiindértársaival. a tanító bemutató énekléseután közösen kétszer. * Milyen zenére táncoltak? Lassú v(lg/ g/ors volt a tánc? . langyos szellők fujdogálnak. A simogató napfeny előcsalogatja a nigyeket. Mi is leheveredünk a J'a arnyékába. Kart. Célunk az irodalmi program és a zene összefiiggéseinek tudatosítása az életkornak megfelelő módszerekkel.rá - gom. tételt és a III. kezünk lazán a combunkon pihen. tóröttvonalakkal. nyugodt hangon mesél (Vvaidi: Tavasz. és nzegjelenik a tavasz tündére.

tételt. Enekeljük szöveggel is. ügyeljünk a szavak elvá|asztására. Lecke Bemelegítésképpenzümmögve énekeljük a Tavaszi szél című éneket. Virágos réten sugdosón lehelget a ííi. A zenehallgatás alapja a Vivaldi által használt szonett volt: A tavasz. Aéilyen" sz. 3. é.gel. melyet gyors. 1. A két köröcske olyan. A dallamkirakón ezt a képletet rakjuk kt: mi . s hogy elcsitul az égzengés:madárdal hallik megint. Esik az esó (lásd 1. s a osermelyek a szeilő sóhajában frissülve futnak. pin8. Kivághatjuk és fulet. az osztáIy énekelje szöveggel. Egy másik korocskét lágy vonalakkal. I . végül szöveg + kézjel. lecke).rás ben. majd a hangok nevével. osztály. édes suttogással.Lassú. Az utolsó motíwmot a tanító mutassa be a hangok nevével.{.nekeí {clttőíok? alatt meghallgatjuk még egyszer a II.cso. benne zengő varázs van 4. közben kézjelekkelmutassukahangokat. hol Nézz föl a a fák sű ott ü1 ott iil jel kor a a csíz. minél kifejezőbben.re - I _ J mi-re-dó-dó-dó. ját gon gyö.a lomb és mély álomba bódul a kecskepásztor" hű kutyája meilett" l l 2. Yillám és mennykő súlyos gráciával jelenti be sötét-libériásan.goll ben éj jó - pity hiv - |yog ]aa par az ávíz. ! I 23. eleven tempóban kell énekelni: J=.l ] bársonyos.u Lukitt László szövege *-a Szónyi Erzsébet . MÚlt órán napfényes réteken jártunk. . valamint nyerget ragasztva neki (esetleg kézimunka órán!) egy szemüveget készíthetünk a kirándulás ernlékére. egy régebbentanult dal felelevenítésóvel.gó reg dal . ma idézzúkaz atanyat érő tavaszi esőt.rű csa.mi. látott színekkel toltsünk ki] Ezalatt a munka I l a tavaszt láttátok. es .lal. Ezután az első két motíwmot énekeljük szövegg.térr - ként - . 9.. Énekeljük közösen és egyénileg is. amely elvezetetí a fa alá? . az említett. Azelsőhangotmegadjaatanító: szó lszó-szó-lá-szó.nyö. Ehhez a tánchoz viszonyítva milyen volt a dallant. halk. kézjellel. finom.i. mint két szemüveglencse. da i _ ta . fény - á . amelyen keresztül l Megérkezett az új tavasz. A tanító dúdolja. S firrulyaszó csendül az álmokon túl a tündöklő tavaszban táncra kelnek a pásztorok és nimfák csapatostul. ] . Madarak l Egy szép amerikai népdalt tanulunk. az osztály felismeri. I Nézd.lo1 la ő 65 hű dél - vös for . . vidáman köszönti őt az ujjongó madárdal.

Hallgassunk meg most egy zenei részletet. Péterke és a farkas . tiszta éneklés.) Soronként megtanuijuk a dalt. és tudatosítjuk. Milyen hangutánzó szavakkatr jellemzi az ének a madarak at? _ L- .-l J-l j-] .ibiri bojtorján.szép s"Óu.-J . pittyeg".J o..n J-] . léIek lép a lajtorján. amely egy kismadarat mutat be. Helyes tempó. a fuvola volt. Ritmuskánon következik az aszlály két csoportja között is" L t L- osztály tanító .a Újmadár: fuvola.. dó-re-mi-fá szó-szó-szó. o J-l j-l J-] J-l .Csattog. lecke) dallam ritmuskéPleteivel. ez szintén fafirvós hangszer. Ismételjük át a múlt Órán tanult éneket a madarakról. r r .g.-] J-l. ti mondjátok meg.n . ElŐször az osztály elkezdi. ritmuskánont játszhatunk a Katalinka. csacsog. a tanító mindig egy motíwm téséssel utánozza őket.tMelYik két kismadárrÓl énekeltünk? A csizról és a pintyről (Jó lenne képen is bemutatni őket.n . lá-szó fá re dó-dó-tló t- Énekeljuk legalább háromszor felfele lépő alaphangokról.r] J-] J-l J-] ]-] J-] J . Még egyszer meghallgatjuk ezt a részletet.ondásjellómezzen minden egyéni és közös produkciót. amely a kismadaratidézte. szállj el (19. milyen ez a kismadárl Prokofiev. Jl j) J .T J-] J-] J-] t r r r t t t t 24. hogy ez a szigoru ismétlés a kánon. Lecke Bemelegítő gyakorlat egy vidám kis dallamfordulat Weöres Sándor szövegére: r r r tt- Csil.r] ]-] J-] J-] J-] jl J-l . A hangszer. és keresztbetett kéztővel a zenére a kis madár repdesését utánozzuk" Ha az időnk lehetővé teszi. majd lefele lépegetve. MegbeszéljÜk" hogy mit észleltek.

dó . majd egy új formát tanulunk ismét: láncszeníen összefogózott sor első két gyermeke kaput tart. ez a legmélyebb hangú fafirvós hangszer.. Első dallamunk az Orgona ága. vagy esetleg a sétálás szabadidőben. zóld ág dallamból. Így.Nyitvavanaz aranykapu") . A továbbiakban egy-egy jellemző dallamfordulatról fel kell ismerni az énekeket. . Helyben szaladunk. Ezt el is játszodjuk valamilyen ismert formában.aBújj. I tI l Ezután egy kis dallami kíséretet alkalmazhatunk ostinato formájábana.mi / szÓ.ha munkába mennek.(. mint az előbb. Utánozzuk ezt is! nagytatára és nagymamára jellemző. Ez a szaladás a gyerekekre. ) ) .l. Az utolsó apró futólépesekkel áthúzza a sort a kapun. Most az utolsóból lett első pár tart kaput. )' Ll . (Megmutatjuk a képét.re mi . A nehézkes. a taglait jellemző járással. a fiatalokra jellemző. a gyerekekre jellemző a szaladgálás. el is énekli. re . bújj.EsŐ.szó . ő7 .mi / szó . Enekeljük a Madarak című éneket a tanult kísérettel. A szülőkre jellemző a sietős lépés.azBn kis kertet kerteltem című dallamból. ugrándozunk. és folytatódik a játék. Lecke Bemelegítő gyakorlat: a múlt órai ismétlése. hogy a következő zenemű melyik családtagot varázsolja elénk. Péterke és a farkas a nagytata (fagott).mi -re (.mi . l L .szó . I ll . A dallamfordulaíokat lálázva ónekeljük.. Próbáljuk most felidézni a családot.mi ...re . merev mozgást a fagott ábrázolta. ) ) ) ) t-- 25.lá..) Végezetül a zenére alkalmazhatjuk a nagytata járását.Szilágyi Domokos verse. ugrándozás. Aki felismeri. Proko§ev. póldául. utánozzuk ezt is! Most megfigyeljrik. hú!") .lá / szó -Já . esetleg botra támaszkodnak. hogy nehezebben mozognak. néha meggörbülve vagy túlságosan is mereven járnak. Másik példa: szó .l ] EXőször atanitő kisér.szó . Tanuljunk egy Új éneket: Nagy titok . majd hozzá egy gyerekcsoport is társui. szó (Anyák napja hajnalára).)i dó dó_ dó j-l iJ dó Lll l it L ] ll l I t_ l . L_ . eső veregeti. Harmadik példa: szó .szó . Vermesy Péter zenéje: Kot kot kot.csattog és hív" szövegre: ll L ll l L Z) . lá. - A - .

in aa szal - sze - Ve- il l oo r-l Ave Szett.küdj tá| hall.Ezt a formát minél többen egyénileg is megpróbálhatják. be.redj. kirakjuk: D o o mi o l L dó re re dó nri o o re mi dó Most a tanitó más változatot rak ki. leltem egy kukacot" szövegre.kot. be. Hány hangon mozgott az első sor? Ismételjuk el. Változatos gyakorlás: egy sort mondunk.r.Kot-kotkot. egy sort tapsolunk. rem .szó. vak. .J ka - .re .svarr mit'l rnond-Tad háti es . majd szöveggel: ooo o ! o o o re o o dó dó mi re mi dó mi re t i l l :- Az ügyesebb osztályok befejező dallamsort szerkeszthetnek másfele kombinációkból a . Vak.szó . X<ár. Tanuljunk egy kedves mondókát róla is: Két kis J Szál.n . mú. tel - egy ku-ka-cot! Soroljuk fel. az osáály énekli a hangok nevével. Melyik az ahárom hang? . mutatjuk. E . milyen állatokat utánoztunk? Szolmizáljuk ezt a részt szó kezdőhangból: szó . A szárnyasok kozril hiányzik a tyúkudvar fonöke. mú. mindegyik ütemet. ne Mú.Dó . majd fordítva. Rakjuk ki három korong segítségével énekeljük. tse.mi.n tás. u .szó / lá .gá- gá. rnek. Mutassuk a kézjeleket is..száL.iuk már| le} . 68 r r r t . mutassuk a magasságokat három hangon. L l ll .l a Csiu. J - J--l ma .tem egy t l l t L Kár.iáll r L hrrny A szöveget tapskísérettelis rttmizá|hatjuk.kem csakl rúi ki ijessz meg| ku ka- Kot_ kot. szo-rrro- ve .szó .l J--l J-l be bete le e - sett.csio" HáÖ-háp_háb' Mek" mek.r-J J-.)a ösz kas J szál.kár- Gá. vak. paj .le| né .csip.

a lábaim nag1/ok. . lépés. ünnepélyes lépésekkel történik. J dej 26. . hol J . 10-12 éves lánykák jártak ünnepi *irábun házről-iázra. En gyange morzsácskavaglok.kösd nap .pün.so-dik A pün-kös. Meg..szabad-e pünkösdölni?".hoz- ta az Is Mi is rneg-hor.di - nap - ró Ja.tilí - kösd nap - ja ját Hol Ne nap ti_ lesz. Hint. ) ) J Kisasszony rózsája kihajtott az úíra.rálv. látjátok. neve . pord. J kÖr csak jobbra forog. . utána ének.ros .szabad" válaszraénekszó mellett bevorrultatr<" A Tanuljuk rneg ezt az éneket.l . Szavaim ?wlljátok. zsát. Lecke mai Órán egy nagyon szép" régi népszokást elevenítünk fel. negyed lépésekben: jobb lábbal kilépésjobbra.doz- ten Zuk pi. Válasszunk pünkösdi királynőt.. ím. . Ej - ne de. A J l. dej de-nej-de. Mi Jól vall ma? meg.ját. . ki.tartsd Lo Pi - vad- ros pün - nak kan . amit el8re kioszthatunk egy-egy lánykának..nénk asz _ szo . .. Haj. cittkus. ő vezes§e a sort. Virágkoszoru jelezte a pünkösdi királynét. A kor táncra perdril majd a következő dallamra: a A bevonulás lassú. kosarat is vittek az adományoknak. 69 J .Pünkösdölő".nyát.pord A má. friss éjszaka járok. amely a pünkösd ünnepéhez kapcsolódik. Nincsen az az árok.majd egyre többen bekapcsoío dnak az éneklésbe is" Minden egYes dallamismétlés kozott röÜd versike hangzik el.de. Szedje fel a menyasszony. amit át nem ugrok.rrej. bal láb mellé zár" Ezt a léPéstgYakoroljuk a tanító énekére.Ókívanságokkal. . cinkus fehér rulipáníos.nap lesz ne ti . kapjon ürágkoszorut. . teglte koszorúbal 2. hogy . Mindegyikük egy szakaszt mond. En kicsike vagyok. .. és a tanult dallamra kört alakítva ünnepélyesen vonuljanak be. .setek virágot e mái szép napon. . minden ütemre egy Mi Ka-to - vítll ma? nám. Minden báznál megkérdezték. a. .

asodion! Zab szaporodj ort. Megismételjük a múlt órai zenehallgatást.-_r 3. buza boh. utána ismét játsszuk el. l l 27 " Lecke. és utána megbeszéljük. Uj játékot tanulunk: Hajlik a meggyfa t ! Haj Nagy lik az a aí - mOggy fa. így haladnak Nincs más hátra. sebesen ismételgetik: L Ad Jon Is söt. Zab szaporrldjon. f{g do gátj a. mindenfelé hajlok. Az őrabefejezéseként ismét zenehallgatás. sze l lő ropo gtatj a. t I rl _] ll I Ezt követően hátul összefogózva balra forognak. Nem anyától lettem. bal láb balra. Szé í fujj a. Tehát Kodály: Pünkösdölő. mint megtölteni a kosarat finom falatokkal. Mint az veSZ szőt. Ben fo rog L I nyé ! 1 l ] lr 70 rL t r . Gyónge vessző vagyok. Piros pünkösd napján hajnalban születtem. mindenfelé hajlok. i L Bemelegítésa Weöres Sándor-versre (Csiribiri). búza bolrrosoCj on ! i l l 1 1 Felmegyiink a szőIődombra szőlővesszőt szedni. ka. amit erről a népszokásról megjegyeztünk. Mos §a t !! ösz mind ket tőt. Gyónge vessző vaglok. Kodály Zoltán Pünkösdölő című kórusműve. rózsaján termettem. l' !l Lépés:jobbláb a bal elé lép. 4.

ké re! : ] -r ] Mikor Micskére értek.. A szöveget segítségtilatíhlára felíryuk: A mai Órán egy I I Há - rom sza - bó dul - tak ] ]l sze - gé.rom ült egy kecs .Körbe állunk" középen forog a menyecske. {Jgyanígy járunk el az utolsó motíwmmal is. Há.4 lrej. AzasztáIy majd hangoztatva megismétliszöveggel: . Lecke A Csiribiri bojtorján kezdetíígyakorlatot egyre tágabb regiszterben gyakoroljuk.re . Ugyanígy járunk ei az első motívummal. Vegül a tanító énekli is a hangok nevét. Ritmizálás következik: néma éneklés+ taps. Egy kocsmába betértek. mek. 2. mek. 28. mek. mek.dó. mek. csak kézjelekkei bemutatott részek alapján: szó . mek. mek.[€. hej. a némán.ttti . É ] J ] É J 3. -. javítunk. és így mutatja be azűj lépéseket: szó . mek. mek. A dallamfordulatok felismerésétkérjük a tanulóktól. vidám éneket tanulunk. Megbeszéljük a helyes megoldást. mek.é .lá . -. mek.ké . lJ 71 t_J . Szorult rajtuk anadrág.szó. mek..szó . Ezután minden tanuló pálcikákból onállóan kirakja az első motívumot. mek.nyek. hej. mek Két kraj cárja szegénynek.szó . mek. J Kifizetni nem tudták. mek. mek: Lemosni az útiport. mek.. Egy tetszés szerinti énekkel fejezzük be a munkát. Megittak egy icce bort.dó .lJtánzással társítják ahangok neveit a motíwmmal. akivel helyet cseréi. lá . mek. mek. Mics. mek.] .benne forog kis menyecske". Mind a három legénynek.tá. mek. mek. tnek.tá . a dal végénvalakit választ.

Hallgassuk meg a befejező részt. aki nem csalással.újában más-más ruhában pompázott.. Nem tórődött a nép gondjaival.Ezután hallgassuk meg ugyanezt a jelenetet Ránki operájában (Ruhapróba duett).' A palotában mindertki megijedt. nézzékmeg ők előszór a csodakelmét. A két szabólegény munkához latott.' Boldog és elégedett volt a király: 'Végre meglesz az iirunepi köntös. Iopással keriiltek hivatalukb a. ha ő sem látja majd a csodakóntöst. E meséből Ránki Dezső magyar zeneszerző operát írt a gyerekek számára. Ott nagl valt a sürges-forgás.A takácsok pihenni tértek. s. a kelmét. A palotához özönlött a nép a csodaköntös hírére. gőgös Pomádé kiráIy. Az előbb megtanult dallam eisó szakaszára ritmikusan szövünk. és mérjük le az anyagot. Címe: A király új ruhája. aki igaz uton halad. a másodikra ménink. varrnak. munkáiát tisztességesen végzi. Igaz ami igaz. Hozzák meq a hírt. beflizzük a száiak közé a fonalat. " Haligassuk meg a mesének ezt a tész|etét(IL felvonás.a késziilődtek. Az őra végénmegbeszéljük a mese tanulságát. ÁIruhába öltóztek.Szabnak. szabunk. ebből hallgatni is fogunk részleteket. Ígl ttutatkoztak be: 'Bergengóciából jatttink ide. előrckiildi a kancellárt és a minisztereket. varrjunk. vasaló. aJándékot hoztak. Fűzzúk be a ttit. tehát tudtak szóni is. vidámak a szabólegények. próbabábu. Rajzoljuk ki képzeletbeli krétával a rnintát" Vágluk ki az ollóval . mert ők csalással. és egy szakaszt egyénileg is énekeltetünk. melynek íöszereplői szintén szabólegények. a harmadikra befiizünk. szabjunk. és sorra mutassuk be. A nap minden ót. egy beszélgetést.Gondtalan. Nyógdécselve panaszolta. két . Vegyuk a eentiméterest. és aki hivatását. ruintaja. kancellárok. nevüket is megváItoztatták. zenére: szőjünk. hogy l l l l I l l l l jól t l t_ l l l l t 72 l ! . ruhát próbálnak stb" Milyen eszközökkel dogoznak? .' " Zenebal|gatás: I. Csak a király volt szomoru. és nemsokát. kérem. érdekelték.áty nevenapjat. büszkén lépett népe elé. hiszen csalással keriilt a trónra. tapintasa.a reszketve iértek vissza. Mit tudtok a szabómesterségről? Mit dolgoznak a szabólegények? . . A Három szabólegények énekkel zárjuk az őrát. amelyeket . centiméteres. Előttünk egy szövőszék. lopással lett gazdag.szolgái hoztak.Olló. hogy kénytelen lesz ágybatt maradni. A régi szabók a takácsmesterséget is kitanulták. milyen a színe. a kir. akik szinte pórul jártak. részlet (Dani és Béni duettle).arra gondolt. és elhatározta. Most egy mesével ismerkedünk meg. Közösen.. Milyeneknek mutatja be a szabólegényeket az ének? . ruert nincs ruhája. huncut fickóknak.Soronként ismételgetve tanuljuk. Ekkor jelentették neki a hírmondók. Egy ruha sem tetszett azokból. tri. a király álmatlanul forgolódott ágyában. mi történt tovább? . csak a cifra kantdsak megleckézteti a kirátyt. hog1. A miniszterek felelmükben agyba-fobe dicsértéka csodaköntöst. miniszterek. de egy gyermekhang leleplezte. és csodaköntóst csak mi tudunk szabni szépen. Dolgozzunk mi is egyutt akét szabőlegénnyel. varrunk. Képzeljük magunk elé ezeket az eszközöket. és a bordával lehúzzuk" Mint láttuk. cérna. Dani és Béni. ugy intlultak Pomádiába szerencsét próbálni. Dolgozzunk mi is énekszóra. hogyan dolgozunk velük.szemfüles szabólegény megsokallta ezt a pazarlást. vidáman.. Lássuk. itj királyi köntös után sóvárgott. Á kancellarok csak nagy nehezen akartak elmenni. Képzeljuk magunkat a takácsok és a miniszterek helyébe. hogy mi lesz. vegyünk gyűszűt. és öltögessünk nagyokat és aprókat. vidám.A király üdáman. LIg1l danött. és rögtönöznlnk egy jelenetet.Hajdcnában Seholnincs országban uralkodott a hiu. Kuncogva ruondták eglmásnak: 'Szőjük mi is a semmit. finálé). hogy két takácslegény érkezett. külső vagy belső színétcsak az látja.

ba.Mind a hat- nak a . . a kör egyik irányba elindul.ru - nyát ba. énekeljük a hangck nevével.íany hitt - tó né1 kül. 2. Szövegét felírluk atáblára. -. Sü-tik nrár a rán-tott bé-kát. Most . majd nevezzük meg a dalt.szo . itt megyek. A kör közepén áll Danikáné. Olvassuk le őket: ritmizáljuk. . . .íi . (Mondják a nevét.né 1á ko. Most egy vidám magyffi népdalt tanulunk. Refrén odakapott. Lecke Enekeljük a Három szabólegények című éneket végig a mek-mek-mek szőtaggal.niln. . bújj. .rany far - ka le - gyen.s.) Többször is eljátszodjuk a játékot. Vi-rá-gék-nál ég a vi-lág. zimezum. óg a világ. A dal végénpárbeszéd van: kivril lévő kéró ellenkező irányba Kérő(k): . . . . . .l -| 29. Vrágéknál Zimezum.Fehér liliomszál. a- lá nyo a . . . Zl _ l1re. Re l3 - ce . sütik már a rántott békát. Ismételjük most mindhárom verss zakán...ce bum.Mert igen megszerettiik a legki^sebb lányat. tapsoljuk. Recefice bum. "D . Tanuljunk egy újabb népi játékot. a körön lépeget... 3. mely a leánykéréstmutatja be: -| . Neki csak a fule jutott. . bum. Ab- ba pe- dig hat 1ó le- gyerr. -l Nem Bí bor vi .szjk. Ezután dallamlapokról két betűkottával leírt képletet mutatunk be.Récerucafogadja . Békacombot ropogtatott. Da a - -nl rany ká .vá|aszol Danikáné * Mit keriilik. bum. fardulják az én házam tájékát? . . bunr. bum. Puskás Gábor késón futott. Játsszuk is el: körbe állunk. most bár - sony - vi - szik ba. . jó napot! .| l.Bújj. Kakasbaka. Birő Marcsa Relién .

I 2.r] Iá nri J 1á Jó )J .l szó lá -Ió mi. Krcsi vagyok én. l- 2.mi) Az f 1 A közelgó anyák napjára tanuljunk egy szép éneket: at pl- láng.n w J-] szó J rni - szó nok! J.na.. van a- nyák nap Ja.Pistának" (lit . J sző .1l jöt ttink. A kérdós felfele ível. kettő h 74 L r . Táncolni is fogunk: a hangsúlyra kilépünk. majd válaszolni is.na- mi d l szó pot kí.ok én. l }á szó jó-na-pot kí. Esztendóre. a hangsúlytalanra zárunk.nokl . is- lán g1 ro l ] 1 l Kó . liliom és rózsa. is pi- láng.szön 1.vá- JJ lá l a I l 1 l_ nrí szó nok! asztáIy minden köszöntést ismételjen meg.i i 30. A végénkérdezzük meg. Majd megnövök én. l Esz_ ten _ dő - l l vagy ket - tö nagy - lány szek én1 l.vá .szó .Lá . Mind csak azt dalolja: légy boldog. Anyácska! Ezután egy vidám népdalt tanulunk. Ismételjük meg egyenként a köszöntéseket a hangok nevével is| Próbáljunk meg egyebet is kérdezni ezeken a hangokon.pot kí_ vá. Lecke '[anuljunk ujabb. Nefelejcs. zenés köszöntőket: l.lá) .szó . tulipán. r l f I jobbra: ez a csárdás lépése.szó . a válasz lefele zár! Például: .rrl.Hogy hívnak? (mi . yagy kettőre Férjhez megyek én. milyen hangokon énekeltünk? . Két lépésbalra. melyre táncolni is lehet: -! t l I Ki cSl va - g.

. melyben egy refréndallam más dallamokkal váltakozik.be.D Ispiláng.nré. mely tulajdonképpen olyan körtánc. uj úti -ra ví nó. A refrént együtt. . Lecke Óra a szabadban is megtartható" Forrnája a rondó.kez - ke-be be. Egyszer egy királyfi. .tat gad fúj junk. .szer egy ki . . Lecke -l .úly - fi. 32..l Ez az 3tr.sol - junk. junk. alakítsuk ki a rondó formát. . . . mit gon - dolt nra ga ha - lra ha.! l t . ne fér . :utk. . - nat sze. osztálynak Egy.jul bá sotr junk. ispiláng Virágéknál ég a vllág Tavaszi szél Madarak Három szabólegények stb. mit 75 gorr . Refréndallamnak megtanuljuk a Már tapsoljunk című gyermekdait: . aP ! Máf tap Ugy ú . az interludiumokat egy-egy tanuló vagy csoport énekli Ismóteljtik át ebben a formában a következő dalokat: . . . A kÖzelgő évzárőra való tekintettel a következő víg ballada dramatizá!ását ajánljuk a II. ra ví - gad juttk Ha már jól tudjuk. .dolt ma - gá ba' . I Már tap .

.Nem meglek^ nem megyek.. kosárkatő lánya.I)e nem azért jöttem.. . . Hanem azért jöttem.. fényes királyildi!. . ..De nem azért jöttem.jössz-e vagy setn?.-Nem megyek. nem más." . jó estét. .En vagyok az.."" Meg kérte kéretni gazdag bíró trányát. . nem kellesz... szegény kocsislegény. I{anem azért jóttem...Jó estét.. gazdag híró lánya. Van már nékem egl más.. Egyszer eg kiráffi mit gondolt magába. üljön a lócáru.De nem azért jöttem.. jó estét..Jó estét.De nem azért jöttem.st!. . hogy én itt leüljek. Meg kéne keresni gazdag bíró lányát. Kerüljön a házbcl...Elmeglek. gazdag bíró lánya!. .... gazdag bíró lánya!. csókoljuk meg egmá... . hozzám.. . hozzám jössz-e vdlg/ sem?.. elmegyek.. .Nem kellesz..Jó estét. * EIme glek. fenyes kiralyúrfi!.. fényes ktráIyurfi. szegény kocsislegétly". jó estét.. jó estét...".. l i t' . "[hn a szomszédunkban kosárkötő lánya.. jó estét. F-eI kéne öhözni királyi ruhába.. szegény kocsislegény!..... hogy én itt leüljek". elme glek....Jó estét.. hogy én itt leüljek. . nem firegyek.... kosárkaű lánya!.. 76 r r r r r r . jó estét. ) l í{anern azért jóttem..Jó estét.. sze gény kocsislegény. hogy én itt leüljek. r r r r r r r r t." . Hanem azért jöttem.. Ütian le minálunk zóld selyeru diványra!.. Üjan le mináhmk hólehér padkára!.....Jó estét. kösárkötő lánya...l t Fel kéne óltözni kacsisi ruhába..Jó estét. Van már nékem egl más. Jó estét. szegeny kocsislegén1l.. fényes kiráIyfufi. _jó estét. hozzám ^jössz-e vaqy sem?... .. jó estét.. Ülion le mináIunk hófehér padkára!. hozzám jössz-e vagl sem?.

hogy repdessen a farkas orra könil. amikor Péterke kisétál a rétre.. . A macska és a kismadár mozgását mármáskor mese folytatódik. _ a ! Végül megjelennek a vadászok. A nyitott kiskapun boldogan totyogott a tó fele a kiskacsa. sóvár szemekkel figyeli öket. hiszen jöhet a farkas. Hallgassuk meg ezt a részletet..Micsoda nradár vagy te. Lecke Ezen az órán végre megismerjük a Péterke és afarkas cimű mesét. és a farkast ünnepélyes menettel az állatkertbe viszik. A I l l A farkastól mindenki megijed. Hallgassuk meg a befejezó részt is. l l Péter észrevette a fiiben a macskát" ahogy a kismadár után lopakodott. a kacsa.Yigyázz|" kiáltotta. -t- l lr ' .* l t l A történet egy szép reggel kezdődik. hogy Péterke kiment a rétre. * .. melynek néhányszereplőjével már találkoztunk. . hogy minden szereplót egy-egy hangszer képviselt. hogy még úszni sern tudsz?" . a cica. ő pedig leengedi a hurkot az ordasra. a fuvola (kismadár) és az oboa (kacsa) előadásában. és a madár elrepült. hogy nnég repülni sern tudsz?" A kacsa azt felelte. annál inkább szorul a hurok. a jelenetet. Hallgassuk még ezt a helyzetjelentést. Hallgassuk meg ezt a részt is. és átmászik a fára. - péter mindent lát a kerítésen át. de nem ijed meg. A madárka. a kismadár. A helyzet a következő: egyik ágon lapul a macska. jó messze tóle a farkas kerulgeti a fát. A farkas minél inkább vergődik..Micsoda rnadár vagy te. a nagyapó. Péterke. Játszodjuk el három tanulóval ezt is utánoztuk. lerepült hozzá. a kismadár a másikon. kötelet hoz" hurkot köt. Megkéri a kismadarat.Es betottyant a tóba. . haragszik.L ll l lI 33.. Kire Ómiékeztek? _. ismételjük most is. a macska is felmászik a fára. kiket ismertek ibl a díszes menetben! ! I t 7] a - . amint meglátta a kacsát. ti mondjátok el. A mesét Szergej Prokodev zenésítettemeg" Emlékeztek rá. Meglelenik nagyapó.

b.".és fatárgyakhangjának i Cscin."..----"---.i Dalok. l Helyes tempó.ó 6i . kozéper s hanger li_o_r_Ép_g1_0l b?lgeó l.. gyu".. ..egéhez i :^ .. i . koppantás. j Egyenletes liiktetés. +... i i i i i s. i i iátók ! : Rajz: Ken- (FiM.". mérsékelt... i A dalok játéka i Metronom egyenletes járás.9_ . gyors óneklés testzajok. i oszrol . g.. i zenei elcmek I Készségfejlesztés Játék SzemléItetés i Zenehallgatás Z..slgk+$_eil ..i*. nral-L'-. i (F) EI zene i attato : : Ctá"ri. i i .:."-.óiásá : i Á aái"i. i imondása imozdulatoka iszerek i A szívdobogás.. i R t*urr"nekar i Kalapács i EI zene: i Népdalok u. mérsékelt tempó. nyolcadpár i el készítése "."-".l rl r-l rl t ...--.. Egyenlentes liiktetés. kcizéper s hanger lzg_v:ggtql!4l . . ._0l_q4 Egymás hangjának (F) Lassír. kett . i szor.---_.lg11t4l1Q 9_zavar<kgl."-. . " iiói. . z. csíp. koppantás.""" " " " "-"-. i Sz i l pásztor Kióp- En kis kertet kerteltem p. zsupp Hinta.. osztály Sor..járás... i i i Az ismert mondókák ritmikus i Csíp.á-eitcr.--l I r_l T r. zenentíívek j :|1. .lopomaszlt i MálnaUokor. egységes : " ..l""". 1.áiéffi. bujj..l_qgy_ge. gyiírií i Aki nem lép egyszerre i Borsót f ztem Egyenletes lriktetés Az egyenLetes ltiktetés a szívdobogás tudatosításával Tá ritmusszóval B jj.ugy Egyenletcs járás.kié."-" ""r.. ."-.ó i Kanuzáró ! tilny:u. i Az ovodában tanuit dalok. ! Xiiofon i mondása mérciiitésre i csóka i i i (F) Kapuzár. (F)]afentiefkombinálása i taps i l i cscin.ó[.-.járással.. ".t eiiér.j bg."-" : l Negyed. i Egyenletes taps.""". három Zsipp._o_+4_0lr4_\ *É. itopom...".ip.ép i.. triángulumvagy i i i más ritmushangszerrcl ! i ..Éi. : tíszta éneklés.. egyenietes i dalok i i ltlktetés utánzásakopogással.T. .lr-l r] r] I rl r-l rl .-..."---.?!1?.. i Fém. i tapssal.i. . cscin.TANME}{ETJAVASLAT I..óldág Egy. jái. .k. 4 i Kicsi ingó bingó i Cscin. i Triangulum társitása a dallamokhoz (F) i .!]É9. feiismerése. palinta C. ringatás i fémkanalak i Fakanalak j Rfirsnáng_ Áá""OOtak... szederin J..-.Ip.i.

sszehangoiása (hosszri. . kcir ki játszik (F) Biljj.. .i. : A -. - - . A negyed.l. ág (isrnétlés) i [ffi:::-usképletck Kérdés-f'elelet Fezjp_lgts i ábrázoLása i Pálcikák i Ritniuslapok j Tárgyak ll1lgulul: Zripp.J.. szótj (ismétlés) Gyg.|?) érzékeltetése ". nap! Szólj.tffi. lánc Ág. - - .-. brijj. nyolcadpár tudatosítása Tá-ti-tj ritmusszarzakkal Tá-Tá-ti-ti_Tá motír. megszólaltatása i (F) Kapuzáró " " .. " .-. ág Kcir..-.". rovid) Ludasjáték i bpl_eju i Ritmuslapok Képek Korongok (F) Bartók: Medvetárri: .?. szólj (ismétlés) Eg a gyertya.". ég (ismétlés) Á *. .um megs zó laltatás a ri tmus s zav akkal l Lánc.-." Ritmushang- HulI a pelyhes felrér hó Eg a gyertya. Kifejez óneklés csopotlosan ós cgyénileg ieg : " l Es u gyer$a.gr. . bí]jj. rnag. ég (3-a. b.---- Éilk..t!.q+s]4pry Adventi koszoru vagy (F) A fuiulya i vagy a síp A motíwrnok hangoztatása """... i A ti-ti-ti-ti Ti-Ti-Tá motír... . . Pálcikák Ritmus- kártyák Adventi koszorii Ritmuslap fii.ik.."-.ll i |rr _J 1ll lr..."""".. i i j i . ."óii""á"ri felismeróse felismerése szerek i Fehérliliom i száI : i i r..". " """ "..ffi.. Stiss fel..q...áng"itáiaru. : ... . szerek - Ritniushang- i i Tá-ti-ti Tá-Támotíurm _il ri!+Hhe'te. Eg a gyertya.- i karácsonvi ! énekek g feny ág.. in...----"-. trianguium) . ". 911. ég i A ti_ti-ti-ti Tá-Tá i motivum i A negyed óíékLísztinet i el készítése """". . ".l Szólj...". . nagykarácsony (F) Eg a gyeríya. ". Á. l(llejezo enel(ies (cseng . .űz.i A 1á hang el készítóse _(i{plqyi. ryq lÉq &Ézielp9l Dalok felismerése kezd ritmus.r"-""..-. .. Ág. . medve ". "". illetve dal lammotír.lánc i "| .. . síp..rrm --i. síp.. nragas-mél5l lrangok i A --. : A negyedszrinct ."l... - ." " ".*---.ili rnagas-mély viszony tórbeli Utánz i mozdulatok " r.9l9F."s9. brizarnag Hull a pelyhes (ismétlés) 9?.: Kiskarácsony.-J [. bítjj zctld ág E. i*upp (ir*éiió.. ..".. medve Mag. csenRitmuskígyil ". Mag.-"--"". .+?._F A kórdésI1angismétlés Bitjj. .:.-J lLJ lJ lr**] lr* l Lánc... .. .'".. mag.umok alapj án (F) Beszélgetésszó-mi hangokkal -l Biljj.-".?.arnag (ismétlés) Jtitll ltt"4qir és felelettípusok ci.._r4qió_) A sz|inet felismerése A szó-nál magasabb hang érzékeléseés ábrázcllása kitér i Korjáték mozdulattal . A motívum tudatosítása" "" : A Tá-Tá ti-ti-Tá ismétlése.ffig.

j Kis kacsa flirdik i Sriss fe1.??yp_kkgl i i Medvetáncoli tatás Cvéá"i"i": dalom Veress Zoltán: Lgum-}3urgurn Nyulacska kólus_ (F) Benedek n.. gyur (ismétlés) i A szó-lá-sz -mi ábrázalása j a Oa]Pm $puspak_barg_9 a!ás.-.""...aá . i kis kacsa hang tudatosítása. ..._U_g1 Gyertek lányok ligetre Erd mellett nern jó iakni Á motívumok dallamának azonosítása Eneklés kézjeLr Visszl.--. nap! Korongok ráió"nór.--.. Visszhangjáték Dallamkirakó (F) Vivaldi: Tavasz zenekar- hegedií i Hová mégy te kis nyulacska? i Mit játsszunk lányok? A szó-szó-sz -szo sz Iá-sz motír. K.-.-.f-1 r]... . Dirmeg dormog yelg yilzp.._tmy_ . i Ritmusvisszi hang . i PiOi*oi"..-."""".i e dallamlbrduiatok éneklése mi dallamfordulatok i kézjelekriil Csíp.inet A 1á hang el készitése 18..l.Siiss fel.i..-..._.---.. A motílumok gyakorlása (F) Ritmusvisszhang Az egyenletes lr.. .o{qlá!_ IJíljj.. l i Korongok -.g.l. ...1 /1 T1 . cscin.. "*Á...]lq_4qr?tl! v!sq7hqg. a i Tekeredik a dallarnok azonosítása o.. Tánclépések (lass ) " l Hus.*. motílumok i.--. csíp.". i. i A dallammotívumok tudatosítása.. Rilffi.. es (ismétlés) t (|) _q9Ló1 _{9zl9p.-1 rn L-L ... i lurdlK i : ábrázolása . kiemelése i i énekiéssel .-. A sz -sz -lá-szó-mi Fehér liliomszái (ismétlós) i..-_.."--.. kazetta " ".___.óiió.--.u A lá hang feiismerése az ismert dallammotí vumokban..". fbrulya l tgiice szívem i Ismétlés A szó-lá-szó sza-Iá-szo. i Ritmuslapok Napkorongocskák Bartók: Gyerrrrekek: nek .-.. . felismerése.....Kcirtéfa Tekeredik a kigyó A negyedértékíí szi.. I iA 1á i Kortéfa Olvasás ritmislapokró1..es szerint ."..iktetés és a dallanr kapcsolása Daiiamkártyák Tetsz.-"--.. metailofon.. anghatás kiilonboz 1 -óiir"-ók ritmusá"áÉ és .bffi._\+lgp_|.-. medve (ismétlés) i Enek]és dobkísérettel i Tánclépések az énekre i A mondóka ritmizálása i ritmushangszerekkel _|.-.".-...-...glgls_p} Lemez.-. .-..i."...umok gyelqll4 ? A egyenletes liiktetés és a ritmus egymáshoz ... i A szo-Iá-szo dallamforclulat i éneklésekózjeleki" 1. EI zene: Tavaszi ónekek : (F) Motívumok képzóse alá-szo*:.etzese I{a én cica volrrék i A ritmus felismerése .. nap! (ismétlés) i gsit az.. 19. """. biljj.ly"?. csóka(ismétlés) Cscin.

...-. i A hangaiiir. i 27.. h9"1g]_?.. [..I. i Az egyóni és a csoportos éneklés váltakozása jelzése Ismétlés |. ÉiOr*"Ó'..I.".J."-""-.-. .. 25. Háry : János ráii"rimonnotát.-. 3tlés) i lrangsrilytaianltildetós szerek Ritnrushang- ... l._""..ji...-".----. i i i Virágkoszodr -".. i i Az eI ad.I. i trombita .".. ala]<ítása Zeng ábécé *: i .i Kodály.e"éÉ"li. : j szomoru és i vidárn .._-".."."-""_.r"ta.I.----".I.I.1... A dallamforduiatok irányának az : anyárol i Versek :: képe : Báb (nyuszi) i .. :: i.1 :.oiké#éá i. Ir |."....'. : ... L L 1..1. szerek Ritmushang."". Ir|rI. ó.

.irm ttiktjrisméttóse . Bá. RitmusimpravizáIás: a Tá-Tá ti-ti-Tá képlet egy A dalok játéka i Betiíkotta(ismétlés)i lapok Mozdulatrog. . . felismerésrik dalla- mokból.i motívum Zaj. " . 1á-szó- i ifi.. . altatása i i Ritmushangszerek -?9j9!." Bartók: Játék (kórusmií) Ritmushang". Bartók: Gyermekcknek Fehór 1iliomszál A rnotívum kirakása. - l i i i j i i j ! . lejegyzése Ti.. . zene tudatos megktilonbtiztetése ._rll_eilÉilesza-iá-iió mi-szó. ^.ikorkép szerkesáése. kenderzsupp (ismétlés) 9lrr. ... Gyertek haza ludaim (ism. osztály SorS--Z9.kié. gyertck.í.-u""qq.TANMET{ETJAVASLAT II. járás. cstin. Ritmushang- . tente . L..tóÉ. i I Tírgyi zajok felismerése.t9 . cserép stb.-.} . .) En kis kerlek kertelem Mondóka. "..io-iá:iio-.tí""* A négyértélaj sztinet i A dalla-.. . édesanyám Tente. . íiásá i iii[ uáléÉ A dallamsorok ritmusának i mozdulalokkal azonosítása. t. Játékos mozdulatok rcigtonzése a I-Iintázás ..iveg.z-". . ég (ismétlés) Mondóka: Gyertek.. Kavics.g Zenehallgatás l.umok kiemelése isnrert i ritmusképlct ismétlésel dulokból...]?_ zenemíivek zenei elemek Egyenietes liiktetés.i Ritmushangtonzés.. egyenletes j Készségfejlesztés Játék szemlélteté. ... baba.. Mii<rokozmoSZ i Tiikorkép :*[ . L..téáói. A motív. Mozdulat rcigttinzése a .. zoldág (ismétlés) Anyám. ... ""9.. utánzás i szerek A dalok játéka (ismétlés) fa.. " . i. Á. gyíir Bítjj. fém. csíp.Oi ^.e-!1 i A motír.z.q"lcgtl valamely hangjának ismétlése Mondóka: Mese. " . ii i la-Iatl-tl-u-tt :: i ii -. írása Improvizálás: A motílum nÉl_q9t91. szó-lá-mi. ii i Tá-Táti-ti-Tá i4pmpg . _ .. . l+p_{_o s itgle.. a mondóka ritmizálása i Egyenletes i mozgások i i taps." Csip. t. megszólaltatásuk: i A szó-mi motívum i énekléskózielr l. .umok éneklésekézjelr 1. _ _ _ . " .. ritmuskirakó kérjelr 1. Két kis kakas árás. . .zli]}gl{g.. . gyerekek Fehér liiiom szál (ismétlés) Gyertek lányok ligetre l É". ]l L'[ L_i t_i t_| t_| t! t ! t l L t L l I l I r-l . iités. . l Palcikat Ritrnushangszerek ..?9.... lámi-szó motívumok A zongora Ábrázolás mozdulatokkal j ". csóka Cs n." Kortófa Siiss fel nap! (ismétlés) Eg a gyertya. me mátka i A ti-ti ti-ti_Tá-Tá i motír.i. . L- Zsipp-zsupp. . bítfi.1y. zórej.ajz ábtázolása Tá i i A kórus i Ritmizálás (a szrinct jelzése) A szó-lá-szó-mi. . ! e. beftíkottáról.

uum azonosítása.tf i i :. ritmuslej egyzés.: i Ritnruskisérct :rurrnuiúiércr iiEgyénió csoportos én.nagykarácsony Mennvbijl az angyal stb i ég.]:l"og. "sorry. megfordítása Tá-Tá ti-ti-Tá-ra Dallamvonal ábrázolása kézj elr i Dallamkirakó Lemez Vivaldi.l íl lt l.idám "ra. osztinató) i i ntnruskísérettel ritmuskísérettel i Improvizáció: ismert ritmus..fejlesáése i iKarácsonyi jkoszoru.i.: t"ápó jelleg i Két kis madár i Ritmuskár.ifufrT.. Esik az es Kis kacsa fiirdik (F) I lt ll ll ll ll ll ll ll l! ll Ir ll A Tá-ti-ti Tá-Tá motí. _ i i i i "ár.i''-'.g iiiréiF.il.ii. daI ritmusa._:jelleg i kezd dailamfordulataik alapján ! tl 33ln:íli.i méz"méz iTicsakesa k.::r:i".lxl1*. i ii. - i l i szerek i módosítása i ábrázolása iAlovasszán iVers lpmóti.i Elment a i l Áiiómoru és vidám imadarka ityat iuonaóta: Ecc. iii: i igYertYák .i i Anyám. l Karácsonyi énekek (ismétlésj ig u gy"rtya. a dal iités.vihar l i :(]smétles) i i i jáiafiri.i. Ismen l I i i Egycnlercs tijheLés dallammotíl.lafán (népdal) Daliamképek i (nepoat) és i 1 szolgálatában i Dallamok felismerése ritmusuk i ii.megvalósítása rr.*áai.lillii. iH.pecc iHutténekiésatartalom ifelismerése.Ti. nui á r.i----l'Á iéíarlékii :. sii. taps ai. hikcjrkíséret Az esíJcseppek.ii .isnok i Jrjn a kocsi ijii.i--."Ja.i. i Hanglemez i Lltazás szánon i A dallam ritmusának i A vers 1tiktetésének érzókeltetése i tjtésekkel. ié] . a szél utánzása harrggal megszólítása.. T'avasz .3".'T::** i SzoÁorír-r.'*babák iénekek i 13.rói .'.:Adiótcir -a :utánzása iöÍ'":#__ i##.. Kiskará.! !mozgásának ibuvagyképe. kopogással" i i i csajkovsztij:Adiótorcí (ismétlósj i i I i i iimprovizáltmozgással i i : r ! r 1|.umok :RJEDusLeleíoD :futrnushang- i j i (mór rités.- I Méz.yhdaéhilnó Sándor: Száncseng Vers: We<jres (ismétlés)if.ii i édesanyám édesanyám (ismétlés) t 4l : . szerek etókészitese ' sszebasonliLása (mer ii!éssel) | és 'LByenletesjánis ritmus kjjárásá | irirmu.kárryák Egyéni és csopol.L!.' iii ulJz'u i i sztjnettel iPárbeszéd iffií:í.Tzíinato) i:tlffiffi.i ialakítása._"ll. rajz) i dallamvonalak kijárása i csiligeióssei. Ritmizálás.os énekles ifuonuozmckar ifutmu hang. i jeienetek i feny ág."oo-ereszked iAdallamvonaltérbeii i utanzása: i Képek i (mozduiat. t-áii.

..--Lj . ifelismerésijkadallamban ! IUll Jrravr v i harrgot<o.. ii M::.il]i i i f"1"l".__--+^ : ' i szerek itt) .. i :}::}:f3p.Óiia. imegYek idó-r"-*i. i.ffi.]ii'xi B r"pur. li Á dallamvonal térbeli áb.. raismerése i . i i i6"- iiíu'ruiiá"g i_ahegedií.ijl".e es i t t"t*enítese.l?i9:.. napján i lása. kiizos : i produkció).iiiei. A kiarinéthangszíne(F) i bet kottálól.^_" i*T.lá.' oga."fi...Jillvllvul i Ha én cica ii*"i"i"Í...i i i egYetnuam jj. : - i : :bemutatása rcpUt* i ianu]t ! i dallamokban ai i i i .ák.___l.g "io[e. ii (ismétlés)li Á áo rrárg gv"i. ..aaohangtudatosításaa iAszó_ i *"ne*".:j."_rlp..g. éneklései i fordulatok kiemelése..aelca Klannet hangszlne (r ) oeluKoltaror.^^_ i:":"H:::-"?"" megelevení....-k iNépzenei i felvétel a egyszcffe l i. A szó-dó .enem l. i tísztaintonálása i i jelenetek a dal : 1 -1-. ii ". i sá"áo..-.". ". il9:li:_."oíté. i j i lff . lIdllBJ1 lr lt " i----'-o--i i (titemenként) j i peter}.SZ t lí." ! iAregrllés iRegosngirjfP: .. 3*|::5:lU.j..I lI t-l rl -l .! klarinétképei farkas ...^.1 ..rázt:Iása. l Á á'ó.-1_1 !-^^l-r-:^1-X1 i*^^.. *."t .)-' -' "g.. i re : .-... . és ugráIás tudatosítása rogtonzése iilfi."o-nrl-JÍ -."..n!9T_q_qpql (ismétlés) volnék A i. ^"tt*aa... dallamfordulatainak i Retmustelefon i i : ritmuslaPok.. itt megyek ) eirjj..l iEl..^1.é.ffiW Reg<ilés ^'i.áuo.A imotívumokéneklésekézjelrl i i Á.es.r"*-ái ábrázolásamozgással. bíijj. itt i llallamkirakó l Á i"1rá"g t"aáffiilád." l "á"*.te4"m." il. d6-1a-sza7 szó-nri-dó i i i sorárÓ1 Katalinka..ffi.il.""..1l?::1az e ao-ra-irírnotílum tepe.Adó-re-mi-szó i : dallamvonal ábrázolása ! . Dallarnvonal i iábrázolásaháromhangmagasság_ iDallamkirakó i3:5":_ igal Ritmizálás iPóterkc i : i : l.fi"gii.rór_ h.kÁung*in* i* l I-tdlIP.soportban."g. I iHinta-palinta(ismétlés)i lt.--i cselekménY- i . . biljj. rajzzali ábrázolásuk a dallamkirakón.s dó-mi-szó irj ónekhez "fi. kézjele i .rlé. A el készítése dó-re-mi-szó i megzenósítése a mi-re:gó.-*i 1 Áá"gót-uoi átto i . i._..k.!.. iauutoténeklésekézjelr1. (improvizáció.J.::"n' i kószont i i .rllil-Parlrllc.. száíIj el i.

" dó motír..L... szállj el (ismétlés)i ismétlése.. l szo-|á-sz6 i Két kis kakas (mondóka) i 26.ilr".______.. .._. Kíséret hangutánzó szavakkal... i Egyéni elíjadói ._l 'lavaszi sz. i -..[". - ".|..farkas i Ritmuskánon .\Á i É.. A kirá-ly j rulrája (ig.' : i Dallamkirakó..n"rmok Katalinka..---.. fuvola PiÓÉog*o.A király iij ruhája RilkiGiilgy..._.á...""j. dallamfbrdulatok ábrázolása a i A dalok |. --. árasrt i Mérsékelten.i Eneklés bet kottáról" : dallamfelisrrerés : : I t.... -... Á daliamcímek képi ábrázoIása i . . A dó-re-mi ! fordulatok kiemelése Képzeletbeli : kiránduiás a : z. kifejez éneklés..atnerjkai népdal i Fchér litiomszal (islnétlés) A szó-lá-szó-mi / mi-re- i Szoveges énekléskézjelekkel...l.. - " viaa*...---- Jai...!) 1 A szó-lá-szó-nri Danikáné 1ányát / mi-re..-. dó dallamfordulatok Virágéknál ég a világ ismétlése . i királyné i választása ...---l_._. Madarak .eKa..l.-.IL téte1 színekkel. i i Piinkosdol : Mi van ma? i Gi) Ezt szeretcm iHajtit<ameggyfa A piinkosdolés népszokása. "ygryl$kt!.ijj... hangok gyakorlása A dó-re-mi-szó-lá üiá"ia... . _."... : A szabójeilegzetes rnozdulatai mesterség Mese: ...-...-..Fii..É.'.--._" 1 i dallami osáinátó kíséret i Szép. zenóben g.glp_tg.t"ii"* (isnrétlés) Madarak (ismótlés) Fehór 1iliomszá1 (ismétlés) i: :_.ii.. .. i A dallam ábrázcrlása..'--.....____.._. metallofrrn.......l Irányított zenehallgatás L. .'..__ készstig i Utánzó i rnozgások._...... -..éI vizet ..iáit"... Improvii i zálás befejezií sorok i szerkesztése.... --:... --. i aaajátéka -:. . i prinkosdi A szokás megelevenítése.i...."... (fu_oolp) ..." Prokofiev: farkas _nagyapó péterke és a g.enére : Grafikai álrrázolás" Vivaidi: Tavasz . péterke és a kismadár - a . 21._. zilld ii i A dó-re-mi i képl"tet ismétléseés i kapcsolása lag ({pcqt0 . bírjj.lépésben i és gyorsan. ..

nin.i Kérdés-felelet a megadott liiktetés i Ismétlés megadottliiktetés Ismétlés /mi-lá-szó iérzékeltetésehangszerekkel .30. 33. i i Ismétlés i Tudatos ::l zenehallgatás Prokofiev: farkas Féterke és a l a iatetot megelevenítése i Ismétlés |l|. i i iALrangsrilyos: i i hangsulytalan lijktetés i . i Daicsokor osszeállítása. Martapsoijunk .. dallam-képletek. i Kópek . Virágéknál ég a világ Ispilán_e. ispiláng Cifi-a palota szo. A rondó i kiaiakításu írj és Egyszer egy királyfi Proko{ev: Péterke és a mondókák fotma iaatot<uót. : és csoportos j énekiés Egyéni i Rondó: ktjri jatet i ii i Rajzok i i Népdalok Sz<iveg-dallam-mozgás i A szerepek lehet ségeinek :: i Dramatizáiás i Jelz koszttii Utánzás: cica" i Hanglemez. A lá-szó-mi-szo l lá-mi il i Dallamkirakó iRitmushangiszerek : : Népdal 31.. régi :^r. : idallam-képletek.a 32. i kismadár stb.I ll rlrlÉ| lIl|'?| ]llf r--l r ?-| f| r| |- .Anépdalról.

lecke 7. F 12. trecke 5. lecke 1. lecke 4. lecke 9. lecke 24. lecke 13.lecke 28. lecke 17. lecke 8.1 5l 51 55 I .Iecke 3. lecke 30.E I" TARTALOMJEGYZEK osztály 2. lecke 18. lecke 8. lecke 16. lecke l9. lecke 14. lecke 15. lecke 6. lecke 6. lecke II.. lecke 10. lecke 29. lecke 26. lecke 8. lecke 9" 12 13 l4 15 16 18 l7 I9 20 2.\ecke 23. lecke 3.. lecke 31. lecke 20. lecke 14.|ecke 25. lecke 32. osáály 36 31 38 39 40 4| 43 44 45 46 46 48 49 lecke 2. lecke 5.lecke 22. lecke 13. . lecke 21. lecke + Á 5 6 8 10 11 H H H lecke 10" lecke 1 1" lecke 12. lecke 7. lecke 4.1 22 23 75 26 28 29 3i JJ 32 34 35 2] .

75 r r r __] 77 78 82 l LI l L I i i I L. I. lecke 32. l3 14 75 . lecke 19" lecke 20" lecke 2 [.\ecke 25.Iecke 28. t5. lecke 26. lecke 33. osztály Tanmenetj avaslat. I I l t . lecke 66 67 27. }eeke 56 57 t= 59 60 61 L- 62 {)2 L: 22" lecke 64 65 23. lecke 31. lecke 18. IL osztály 69 70 71. lecke 29. iecke 16. lecke 17. lecke Tanmenetj avaslat. lecke 30.L. lecke 24.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful