t t t

]

p6ntn* Év*
Tt|Mill 6YoN6YI

KI5g clí|lbilN

L,

E

I
I I l_
l

ENEK-|ÁENE
,%nr7á, ,//*rhr4z,

/

áó

2

cc"t/áQ

q

I I l_
l_ l_ l_ l_
l_
l_-

A
/

bel Kiadó

I

Fórika

Éva

Kiss

Jolán

Tomai Gyöngyi

!

l

1

ENEK_ZET{E
I-II. osztály

) ) )
-4

Kézikonyv tanítók és tanítójelöltek számára

/

kolozsvár

l

a

Minisztériuma támogatta A könyv megielenését a Magyar Köztársaság Oktatási

szerkesztette

László BakkÁron

Bodtóterv Bóné lldikó Bíralta

Dr SzenikIlona

Harmadik kiadás

az Kézirat gy aná*3 00 p él dányb an sokszorosította Er dé ly i Tank ónyv t an á c s

r r r
í

Kedves Tanítók és Diákok!
Kész ének-zene orák,,receptes könyvét" tartják kezükben. Zenei nevelésünk alaplainál tátongó űrt szeretnénk betöitenl veie. Alkaltnazása megkonnyiti a tarrító munkáját ós szinesebbé teszi az {-II clsztályos gvermekek iskolai életét.I(próbált óramodellek ezek. melyekből nemcsak tapasztalt tanítók, hanem tanítójelöltek is eredményesen dolgoztak már. A bennük foglalt anyag feld,o|gozza az érvényben levő tantervet, de lehetóség szerint körkörösen bővíti azt. Rtiteges felépítése lehetóvé teszi. hogy a mindenkori osztály képességeih ez l,gazitva alk:almazzák. A zenei nevelésnek már ma el kell foglalnia rnéltó helyét, mert a jövő iskolájában a szernélyiség formálásának egyik leghatékonyabb eszkozelesz, Mivel járulhazzá e cél eléréséhez a kézikönyv? ez - Interaktív munkára épült óramodelleket ad, melyek a gyermek érzelmi kultúráját alakítják,

t, t,

r r t r t t t L t r t L t
lj
l_
L,.

- A tantárgyak kozotti szerves kapcsolódás (irodalom, környezetismeret, rajz, mozgáskultírra) természetesen illesztik a gyermek világát megelevenítő dalok, mondókák" játékok, versek, zerreművek közé. - A zenei anyag a naptári évet hűen követi, és az ünnepekre külön is használható mílsorokatajánl (Betlehemes, Anyák napja. pünkösdölő, az ábécéürutepe, évzáro stb.). * Zenehallgatási anyaga a lehetősógek ezutáni bőwlósére is számítva * többfele módonkozelíti a gyermekeket a zenéhez, ",komoly" - A hangszerek játékos ismertetése, mozgás, pantomím. tánc alkalmazása, rajz, dramatizálás, nreditáció mind-mind eszköz minderre. KÍváryuk. hogy minden tanító és gyernrek minél több élnrénnyel gazdagodjon e rnunka által. Köszönjük, hogy felhasználjákI
A szerzők

f

antáziá1 át,

ps

zi ch o mo to riku s ké sz

s ég

e

it

fej

1

esztik.

r Együtt énekelve soronként megtanuijuk az éneket.tőzz ! Meg is vafl a ker-ge-tő. éneklésközben rá.pl. lopom a sző . A bíró itéli meg a büntetést. Soroljatok Őszi -őrizni tón a szőlőskerteket. A többiek lesznek a tolvajok. Gyakoroljuk: kísérjükegyenletes kopo gással.lopom a szőlőt r r L L Lopon1. melyet ha végrehajt. vaí 1ap fe . ÉnekeljunÉ őszről. le-szá-ra-dott sor.Egy kosárral" .ludt a r L L pa Van ke - zé - ben.ráÜtÖgetnek I vállára.ben tapssal. sorra -- a a zátrogát. L- Légzőgyakorlat: Lz az Rövid beszélgetJs az őszről.lőt nnII Tanuljuk meg Kiolvasóval válasszunk egy szőlőpásztort és egy bírót. zsinóron fugg. A szőlőpásztort csősznek is hívják. tehát a kiolvasót. gye-re. szövegmondássai Óra végénismételjtik az új éneket. Hangla ezüstösen cseng. egy másik a bírót. tij-ra meg-jött már az ősz. r A tanulók páronként szembefordulva mondják a szólőpásztoft. Lecke belégzésorron keresztül.Nenl mondom meg. Ezt többször ismételjük. Ezért zálogot kell adnia. egységes L L L 4 I . a. Mindenki kedveli a szőlót. melyet fempálcikával Ütrink.jé.látékot A kiolvasót a tinító kísérjetriangulummal (vagy más játék kozben hangszert bemutatjuk: acélbó1 készült háromszog. A tanító mutasson be néPdalokat gyÜmÖlcsÖketl óvodában tanult énekek ismétlése. A pásztor igyekszik elfogni egy tolvajt. Szeptember. vallatóra fogla óket: * . érthető. kiiégzésrezümmögés (m). . visszakaPj Ütóhangszerrel).Mit loptál? Szőlőt. középerős hangerővel. gyűl-het tél-re az e-rő! a kiszámolót. Sztiretig Róla szól a mai énekünk: Lopom. Lopam.t2. ker-ge.Mennyit? . paj 4ás. A tolvajok körüljáí.Hol van? . Ha van már elég tettes. helybenj árással. A Ismételjük a.: DÓ jó a dió. A legügyesebb kiszámolj a ajátékhoz a I t L l_ A szőlőpásztor leül és elbóbiskol. L Mál-na bo-kor sze-de-rin.ják.ba mind.

kopogok.ok.sz.ne túl hangosan| -. kopp. mérsékelten.F I l_ I I l_ 3" Lecke Légzőgyakorlat: belégzés. a másik pedig a jobb oldalán szólal meg.. vállemelés nélkUl (két számolás) . Palt4nuláq: A múlt órán Hová? Bemutató éneklés: a szőlőhegyen voltunk. l l I l t t t t t t t t t t Enekeljük a Lopom" lopom a sző|őt című éneket. halkan.ró .hti"-nál leguggolunk. Jó. ez elott egy kis.. hogy egyenletesen lépkedjünk az alvő csősz körül! Figyeljétek meg. Néhány példa után az osztá|y utánozza az esőcseppeket: egyenletesen.Bemutatja a metronóniö! Rugós szerkezet. Mondjuk. milyen tárgy hangát ismeritek fel? Kipp.. Egyutt éneklünk ismét. Számtáblája is van. Ha sikerül.. minek a hangját hallotta.kilégzés. jobb láb váltva. Felváltva.. mignem a tanító nélkül is menni fog. találd ki. -re (négy számolás). Beállítjuk a kis számokhoz: LASSAN ver. Mál-na ba-kor sze-de-rin t<opogás. E- SO" e- §o ge - ti. Szél. szél fuj . ki vag. llllll l l *kalapácsütéssel kísériatanító amondókát l_ l_ l_ l_ megkapja a kalapácsot. megvan a következő hunyó. tem. egyutt a múlt órán tanult mondókát: Málnabokor szederin. az ügyesebb gyerekek egyedtil is éneklik a dalt. Valaki HrmnSPXrLTEN. és eljátszuk a játékot. hu Tanuljuk meg együtt. Valaki kiszámolja a csőszt. Felnrlat: IJtoljára a tanító ismétli a mondókát és metronómütéssel kíséri. Igy. a nagy számok előtt: GYORSAN. bal láb. .tet - tem. miközben a fenti mondókát mondja. Egyre többen kapcsolódnak az óneklésbe.tet zsa . majd irányt vá|taztatvajárunk tovább.tel iil. egyet a jobbal. Leülünk. és egyenletes tapsolással kísérjüka dalt. A . és kopog|unk hozzá egyenletesen. Kipróbálhatjuk a mondókát ismételve a metronóm szerint: lassan.gyorsan. mozditható súly található. ha az egylk ütés a test bal. ma egy másik szép helyre visz minket az ének En Ba - ker . A hunyó ki kell hogy találja. hog. Ügyeljünk arra.. az asztalt. miközben körbejárunk. mely kattanással jelzi az . gyenletes lüktetést. és egyenletesen kopog vele. (A tanító tükörben végzi!) Dobbantással is kísérhetjük az éneket .zsát kis ker . egy ütést a ba|kézzel. csak az ujjbeggyel érintik a padot. a skálaközepén: Játék Hunyót választunk (kiszámoljuk).do gál - ja.

Lecke Légzőgyakorlat: belégzésorron keresztül (két számolás). egprtthangzó szólamokat. az esőt. r t t 4.gó . Feladat: Ritmuszenekarral gyakorolhatjuk a rendre belépő.a virágok között". illll llll Széí. egyenként követik egymást. ma. kilégzésrefujjunk (fí).szél fífidogálja. t t t t t . mérsékelttempóban. tapsol.ld egy ügyesebb tanuló. l i l -puhakop_ogással. Daltanulás: Kedvenc babátokat vagy a macit altatjuk el a Kicsi ingó-bingó című dalocskával. Eső. Feladat: A tanulók mondják a mondókát lassan. hogy íigyelje és mondja meg.bin A . hogy csak gondolatban (némán) énekelünk. Enekeljük ismét együtt az új éneket. kisérlük sorra halk kopogással.keltahaj-nal - gó. Rendre szólalnak meg. a III. Utánozzuk az ültetést.le da1 - lal. és kísérjemindhárom csoport egysrerre. bó! Fü. EnekeljUnk csoportonként. metronóm). Folytathatjuk a gyakorlást úgy. csoport kopog (most már lehet ceruzával). Használhatunk pl. Mondjuk együtt a múlt órán tanult mondókát. Fordítsuk meg. egy karmester irányítása szerint v§eáfiéiik é§yszerre vagy rendre elhallgatva. femkanalakat.csi in. a II. majd gyorsan. eső veregeti.ludj ró.zsa . és ceruzával kopogjunkhozzáegyenletesen" Így: Kipp-kopp kopogok r t llll r választunk. Először irányítsa a tanító. ezzel megadja a tempót (ütőhangszerek. Énekeljük arÉn kis kertet kerteltem címúéneket egyenletesen lépkedve. tapssal. Feladata. melyik tárgy hanglával kísérjük a mondókát.bim Majd fel .Gyakorlat: Alkalmazzuk rendre mind a három kíséretmódot En kis kertet kerteltem. A bemutató ének legyen halk. Játék Kiszámolóval hunyót t t Ki . majd dobbantással. aszélfujását. majd fakanalakat. hangosabban hallatszott. csopotr pedig dobbant. halkulni fog. hú! lllll - dobbantássatr" Egyre erősebben. Így: t t Egl kis l kertet kerteltem l l l -kopogás+taps+dobbantás. Igy: t t lllllllllllllll taps" lllli{l dobbantás: l l l / ílui koppantás: Improvizálás: A szólamok bármilyen sorrendben beléphetnek. A tanitő kísérje. L L * tapskísérettel.le- mü . Az X.. bazsarózsat ijltettem.

-J . nem kap ré - test es - té - re. halkítják az éneklést ha a kereső távolodik. gyűní -. és járjunk korbe egyenletesen lépkedve ÚiaUU játék következik: Csön. itt add §ű gyű - rű. . és közben mondjuk. és melyikhez a triangulum (vagy femkanalak). Feladnt: Válasszák ki. Figyeljük a babával egyutt a szívünk dobogását. l Csön . Itt csö - itt pö - ki! I I . csön.kop. erősítik.ki neln lép egy . van az a . kilégzésre utánozzuk a szelet. a megfelelő kísérettel. A gyerekek tenyeniket összetbgva korbe ülnek. ujjainkkal üssük a padon a szívdobogást.)I Enekeljük együtt. dib . . egyenletes lüktetését.dáb. Ná . A bemutató éneklést kísérhetitriangulum. csön..csön.dáb Kip .Csön.TÁ . melyik példához illik a fakanál-kíséret (kipp-kopp).kop _]_ l l l l Kopogjunkmostugyanigyaceruzáva|.TÁ . TÁ egyenletesen: .rany e . gyirú című játékkal.énekeljékegyénileg. Az osztő valakinek a tenyerébe rejti a gyunít. ní. Az osztómozdulatok 1egyenek minél egyenletesebbek. Enekeljük a Kicsi ingó-bingó című éneket. Az osztó mozdulatát kísérjea tanítő. gyu . Az osztály emlékezetből ismételje.szer - re. ka-to-ná-trak az va-ló.züst rög. ha közeledik a célhoz. A hunyónak meg kell találnia. A gyerekek segíthetnek. Ismételjük az altatót. majd egy ügyesebb gyermek triangulummal vagy femkanalakkal (egyenletes lüktetés). csön. ringassuk ababát. Játsszuk el! Válasszunk egy osztót és egy hunyót (kiolvasóval). Enekeljük újból.trű. Jl_ l_ l_ ]_ ]_ l r-!_ llll Most tapsoljunk egyenletesen. Mert a ré-tes i-gen jO. Ezt hallottuk: l{ l _]_ ] Dib . Lépegessünk A . gyűru. Kezdjük a Csön.rÁ. -j -] -l *l . Lecke Légzőgyakorlat: Belégzós ofron keresztül. kip . 5.iad rög.

Játsszuk el a Lopom. Így gyakoroljuk az egyenletes luktetést. megcsíPik csóka. t1 1atet következzék: CsíP. állnak. Az Egyutt énekelve tanuljuk meg ezt a dalocskát. Hangkép"és:a |aza állejtós elsajátításáért énekeljük néhány hang terjedelmében a kÖvetkezó gyakorlatot: t m--------a Ismételjük a múlt órán tanult dalocskát! Aki nem lép egyszerre .egyenletes helybenjárással. Az énekléssel egyuti a játékot is Uemutatjuk: a gyerekek egymással szemben A. r t t 6. három.. kettő.lárással.tam. Elfáradtunk" rnegéheztünk Mit fózött ma édesanya? Hallgassátok csak meg! tt- r L Bor Fap Jó1 főz . PaPrtkázást" ujj ainkat is rnegnyalhatjuk" LL taPs. lopom a szőlőt című játékot. Enekeljék egyénileg ugynígy.áes.káz . hároln.r Énekeljük most együtt helyberr.r/"-re egymás kézfejét. ri . és válasszunk csőszt és bírót egy ű mondókával: t t Egy. sót meg-sóz-tam. sózást. egymás felé csapkodnak t t t t . Utánozzuk a főzést. négy. kavarást.tcm. négy llllstb. csiP. Te kis legény. majd üsse a szívdobogást. az oszíály kiseqe e5*errletes tapsolássatr. t t A kiszámolás egyenletes negyed értékekben történjék. kopogás ceruzával. kettő. Így: Egt. hovct mégy? Nem meglek én messzire. Csak a falu végirc. Többször ismételve a 1átékot megtanuljuk a kiszámolót is.és a dallam luktetésére egyénletesen mozgaíják le-fel a kezüket. Befejezésui enekeljtik el mindkét éneket. Lecke r Légzőgyakorlatok. csoportonként más-más kísérettel: szívdobogás.

szintén kaputartó lesz. a tobbi átbújik alatta.1atek menete.ke.nrám. le-ve. Nvit- va van az l l -l ra l : l_ a) a . A játék gyakorlásaközben . Ko. búi . Akinél a végénlezárják a kaput. bújj.ranjy. nek o raj -l l l l A I .asz- §zony ké .lra. íaj - ta.re . balról ierulgetve őket.l 4 két gyermek felemelt kézzel kaput áIlít. hangszeres előadásban (például xilofonon) a megtanult dalocskát és e5 másik játék dallamát is: Bújj. I I Csíp. bújj.ti sze. világosan tagolva a mozdulatot. tiszta éneklésre és az egyenletes járásra. ú l l í a d . ez nem az itemezés mozdulatai Mérőütéssel enekeljuk végig az éneket. a sza - kadt paj Ben - nra macs -.tom i -l / l Ttúkok ül. a másrk ti értékrefelfele mozdul a kan Yigyázat. Végezzünk a TÁ értekekre mérőütóst: merevebb aisókarral.rét.J j -l -1 TÁ TÁ TÁ TÁ / .Ez egy kapuzó játék: =- a BúJJ. Nenr ad . kinyujtott ujjal ütunk a padra. ka. egy ti értékrelefele.ja - tok rai ta Rai - ta. { iigr. zöld ag. jobbról. zöld ág. Feladat: Bemutathatjuk élő. ka. Vak üsip.eljünk aszép. var csó júcs .l Enekeljűk az első négy ütemet TÁ ríttlusszóval.pu.lscs - ke.ka .

szavakra énekelttink hosszú (o-da. míg a nyolcad értékekre(ti-ti) csak jobbra. kis ka. míg a tanító ritmushangszeren üsse az egyenletes ltiktetést. ahol a különbséget észlelték(kender). tehát úgy tapsolunk.míg a második felében leginkább röüdebb értékekettapsoltunk. raj-ta). Ha már jÓl megy. jobbra.lin . ki- dob-juk! Az énektanulást kísérjemindjárt a dallam ritmusának a tapsolása is.to-na. pa. csóka című játékot. € Gyakoroljuk csoportolóan is. A tanitő elŐször vez eth eti a j átékot. F{asonlítassuk ösze. Énekeltessük a dalt páronként is. végezze a két csoport egyszerre is. egyforma volt-e a két kíséret. Gyakoroltassuk ezt két csoportra osztva az osztáI3lt. ahogyan énekelünk (minden szőtagra egy utér. kenderzsupp.Kiemelve a dallam első felét: Zsipp. Az első_. kicsi.L 7" Lecke L r L L L L trsmételjuk a múlt órai bemelegítőt. zsupp.ta + +.lin- ta. r t Zsipp. Tanuljuk meg azt isl r Hin . milyen szótagokra. Ré-gi dun-na. illetve rovid órtékeket (nem adhatom. Ezután az osztály énekelje és r t tapsolja. pa . balra.ta. rövidebb hangokra. NAGY). a második a hosszabb hangokat. a rapsojiug mp$ e d{lam ltmqqát. vagy csak balra: I Hin . és kérjük. le-fel mazgatva kezünket egy mérőütéshez hasonlóan. kicsi. Az első csoport tapsolja mindig a rövidebb. Cseréljenek srerepei. Ha meg a- úk. tapsoljuk el egyutt íuból a dal ritmusát. t t t 10 t t t . Zsupp. kender zsupp *nevezzékmegazta szót. -^ TA értékidőtartama alatt. A mérőütéshez hasonlóan a TA értékre lendüljenek a karok jobbra is és balra is. közben énekeljünk is. ken . Minél több gyerekkel végeztessük egyénileg is a kétfele gyakorlatot. zsupp-hoz hasonlóan. hogy neve zzék meg.) €. a másik osoport végezző méróütést vagy üsse az ujjaival a padon a szívdobogást.cqoport üsse a dallam ritmusát (tapsolja vagy koPoga ceruzávai).ta. Még egy dalocskánk kezdődik a Zsipp. ír ány itás n élkül. Ismételjtik a két utolsó motíwmot. azvtán v é gezzék m a gu kra. csíp. U-gorj a Ti - szá - ba! t t L|tánozzuk ahintánatást összefogott kezekkel. A bemutató énekléstkövesse a kenderzsupp képének bemutatása (nagy és kis levágott kenderkötegek).der z§upp. tupij FigyeltissÜÉ mbg. Nagyobb és kisebb kenderzsuppok képéből kirakhatjuk a táblán ennek a sornak a ritmusképét §AGY NAGY. zsupp. tyukok ülnek). Játsszuk el a Csíp. Tudatosan figyelve a hosszabb. Új dalunk a Zsipp. hog' a dallam első felében hosszabb értékeket.

Kezdjük rij játékkal az őrát: I-ánc. Lecke J J Han gképzés: A dó -re -mi -re -dó dallamfordulatot. a másik éneklés közben tapsolja a dal ritmusát.sam. eszterlánc. tapsoljuk a ritmusát is. lánc. Énekeljük a.Lánc. For-dul-jon ki Ma.ter.lánc. fokozatosan emelkedő kezdőhangokból énekeljük csukott szájjal. Szép lenne. Így: rÁ . illetve egy tanulÓ kérdez.ci cer ila. lyem vol - ka-ri-ka. Hinta. 1l i -] J . Ismételjük. és tapsolja a dallam ritmusát. Légzőgyakorlatok. Játsszuk is el: és énekelünk. és tapsoljuk a ritmusát. . Zsipp.nál Hogy a to - boá rin . az osztály énekel. Kérdés-feleletre tagolva tanítsuk meg a dalt az osztáiynak.. esz. szél .rÁ ti. Az osztály egy csoportja játsszon. Hol fordultak elő rovid hangértékek? (Eszter).T'Á.ha az egyéni énekeltetésta tanulók fenyőággal kezükben. Bemutató éneklés: l l l l l l ] ] J Lánc. Befejezésképpen egy tanuló az osztállyal szembeállva üsse fakanalakkal az egyenletes lüktetést.gas- §arn. Figyeljük meg. eszterlánc. A tanító ir.ri - ka.na vol.ri - ká - nak lárr - ca l l l l l l { I tanító énekelje: egyenletes szívdobogást. az m hangzőra és az utolsó hangon (dó) nyissunk |aza állkapocsejtéssel az cí nangzóra. lánc. esz.lán .Forduljon ki lvíarika" motíwmra a megnevezett gyerek kifordulva kapcsolódik vissza a körbe. Ismerős-e a kezdő ritmusképlet? Igen Nevezzétek meg: TÁ . a ti-ti értéketkét gyerek összefogózva ábrázol1a. ringató mozdulatokkal végeznék.ti-ti . üssük hozzá a szívdobogást.. a TÁ éfiéket egy tanuló jelenti.tart.na. Nézzünk most ki az ablakon" Képzeljük el az őszi fenyóerdőt.TÁ . hogy egy szívdobogásra (TÁ-ra) két ti szótagot (ti-ti) mondunk.fir - vás - ban meg. eszterlánc" kezdőmotívumot. hogy a hosszabb értéket. Cér. Emeljük ki a . Rakjuk ki élőképben is a tanulókból. a szél fujja.Enekeljük kérdés-felelet formában: osztály-tanuló. lánc. egy másik válaszol. zsupp.8. Milyen dalokban fordult mégelő? Lánc. és üssük a padon az ujjainkkal az lrasz .ter- lánc.Ja fel a teUtaia ritmusjelekkel. dallamot. Utánozzuk a fenyóág ringatózását a szélfi-rvásban. A. palinta. Ma . vagy fordítva.az egyenletes szívdobogás értékét TA-val neveztük meg" A rövidebb hangokat ti-ti ritmusszavakkal nevezzük meg. Tudjuk. Gyakorlat: Olvassuk le egyutt az élőképről a ritmusképletet. lengeti az ágakat. L egyenletes tépésekkel körbejárunk Enekeljük együtt. Tehát egy TA = ti{i.tl TÁ Mondjuk és tapsoljuk egyutt ezt a ritmuskópletet. Csere.

Bemelegítés.rrai ó?ári éá a ritriiusi? Lánc. t Mert meg - úk 1o- va 1 l Tapsoljuk az első motívumot. csoportokkal. ritmushangszerekkel. zöld ág kapuzó űj válíozatával: kettesével egymás mögött kapukat alakitanak.TÁ .t9. lánc. az ágak hajladozását. Nevezzétek meg ritmusszavakkal: TA . mi utánozható még az Őszitermészetből? (levelek hullása.ti-ti . L- Egy tanuló kezdje el. Sző. Íme egy ének az esőról: L- r L- r E-sikaz Haj . kör" ját . kör ki játszik?. míg mindenki bekapcsolódik a korbe. olvassuk és tapsoljuk ki őket rendre.lik e a veSZ - SO. Játsszuk most el a múlt órán tanult játékot: Lánc. Két motíwm van tehát. ját - szik? Min - den ját szik. lánc. Több hangmagasságon inditva. A párok előre állnak és kaput alakítanak. hogy az összecsukott ujjait az utolsó előtti hangnáI (re) kinyitja. szik a ka- to na. A bújást a hátulsó pár indítla. száj mozgását. ezzel kezdhetitek ezután a körlátékokat: a r r t t- Kör. utánozza a Tanuljunk meg egy játékba-hívogatőt. bújj. Egy tanuló kirakja a ritmusjeleket b páicikák (gyufaszálak) segítségével tapadótáblára. Tapsolják + tap§ kombinációban is. a másik csoport a másodikat. r r r I = t] 12 ! f . kör. eszterlánc és I(ör. eső).TA .TA. Rakturk ki ezt a ritmusképletet. Rakjuk ki a tapadótáblára. dó*re-mi-re-dó kéPletet énekeljük m hangzóra. Hol hallottátok a . Ismételjük kopogás megszólaltatásban is. Mindenki ellenórizheti munkáj át. A múlt órán utánoztuk a szelet. Foiytassuk az órát egy feladattal. sőt egyéni _ggyqzet{e mindlieiiőt. sorba hívogatja társait. A tanító úgy irányithat a kezével. §eladat: Egylk csoport tapsolja az első képletet. Leclre Légzőgyakorlatok.ti-ti . A tanító tapsolja a TÁ .TÁ ritmust. nyissuk laza állkapocsejtéssel már az utolsó előtti hangnáI (re-dó).szik? Csak egy kis - r t_ látty lri átty zik" Kör. a gyermekek isrnételjék tapssal ós ritmusszavakkal. eszterlánc. Zárlukjátékkal az őrát. A Bújj.

Egyenletes lépésekkelkörbejárunk. Lánc.ró viz .TÁ . egy gyerek a kör közepén végzi a mozdulatokat.da . Gyakoroljuk még.10. azzal cserél helyet.sülmeg is mo. Hangoztassuk rendre mindhárom képletet. Ke . Szólj. Tapsoljuk most a dallam ritmusát.. és nevezzék meg a dailamot. eszterlánc. az első tnotívum végéntaps helyett széttárjuk kezünket. és tapsoljuk ki a ritmusát. Felndat: Szólaljon meg éiő előadásban furulyán vagy fufuvolán a Szólj.té-nyé-bemeg is tÖ.maszd meg ol . F'eladat: Enekelje az osztály furulyakisérettel a dalt. u.val. és keressék meg a ritmuskártyáját. a Szólaltassuk rneg triangulummal (vagy más eszközzel) ezt a képletet.ba.tÁ. egyenletes járás mellett énekeljük. két a- tá. Koq kör. A tanító énekelje szöveggel az új dalt. Esik az eső.nan a-lá is ki tesz vesz - lek.ná .. akinek a .be On.om . vagy élőképben Írjuk is fbl jelekkel. Ismételje ugyanígy az osztály. Meg is fe. amíg megtanulja (utánzás módszerével).kötényébe" törulközik.rul - kaz - zél Játszodjuk el körben is. kor : Esik az eső Fe- hér li .rÁ - TA rÁ :Lánc. a jiték kezdőmotíwmát énekeljük gondolatban (belső hallást fejlesztve). kísérjehalkan ütőhangszeren az egyenletes lüktetéssel.szál. lek. Ismerjék fel a tanító tapsolása alapján a tanult ritmusokat. Feladat: A tanító vagy egy ügyes tanuló hangoztasson egy-egy ritmusképletet. amelyben előfordul: Rakjuk ki a ritmusképleteket a mágneses táblán.gorj a Du .li . Folytassuk gyakorlattal. Szólj.lad rany-pál-cá .lánc.la- ki-nek kö.sa- va. Lecke Isméteijtik a rnúlt órai bemeXegítést. Rat<juk ki ezt is pálcikákból. lek. Kör. szólj. síp. szóljl For . Dalcsokorral kezdjtik az őrát.nan is ki * vesz - tesz - lek. lJ .lánc. Nevezzék meg ritmusszavakkal: tr-ti-ti-ti .ti+i . Tanuljunk €gy új játékot: TA . és írjuk fel a táblára a többi mellé.rék On .ti-ti TÁ . síp.TA .

lnk.gyo. így: TÁ .va pely - hes fe .. háp -. vagy írjuk fel atáb|ára. Enekeljük a teljes dallamot minél többször (padsoronként. Yan zsá.TA.Egagyertya. mert a dallamban egy koppantásnyi csend volt. hang nélkül a dallamot. triangulum ritmuskísérettel.ros al . ked.ban Pi. \ Befejezésként gyujtsunk meg egy adventi koszorun 1-2 gyer§át és énekeljünk el egy\adventi éneket: Eg a gyertya.ve. - háp - háp . Lecl*e Légzőgyakorlatok. télapóról. 2. egyénileg).ltrd - jék. Enekeljük és tapsoijuk a ritmusát. hogy ottnem tapsoli. Ked-ves. szólj) tudatosítsuk ritmusszavakkal is. Az első motívumot (Szólj. óg. Rakjuk ki a ritmust . Szívrinkből a rosszaság is I(takarodjék.hér Joji Bl.) l l 11. Errnek az írásjele: Enekeljük gondolatban.kod. Ismételjük a Szólj.luk a kezünket.TÁ . a a l Eg a gyer-tya. Tél. a a t A szöveg gyakoroltatása érdekében ismételjen minden sort egy-két tanuló egyénileg. szólj című dallamot. szájmozgással. Feladat: A ritmuskíséreteta tanuló is végezheti.nek hang-ia száll. és tartsuk a ritmusát. l_ l4 l tr .ró. Megbeszéljük immar. síp. síp.ves Vi-dárn é.nra. l l l l t l l l l Kóvetkezzék egy röüd beszélgetés a télről.(szun). Jöij el hoz. Erről szól a mai ének: Hull a Min-den gyer-mek vár. hogy mindegyik Enekeljük a dallamot a szöveg helyett ezekkel a ritmusszavakkal. mert ott csend szakitla meg ? zenét.a- pó. A szünetre széttár. ég. ) l A bemelegítés a megszokott dallammotívummal hangutánzó gyakorlattal történj ék. El ne a. az elsö motívum végénszéttárjuk kezünket. Felmutatunk . mo.a - pó.TÁ . hogy az t ujjainkat a szánk elé tesszük. a l_ Fusson a sötét. Szí. vagyrs egy TA értékűszünet. ég: \ dallamsorban ugyanez a ritmus szerepelt.ink- bőI a szl. t f min- den jó.jék. vá- runk rád. majd tapsolják is le: ti-ti-ti-ti-ti-ti . Vezessük rá a tanulókat. Rakjuk ki az űj ritmusképletet élőképben is (7 gyerekkel). Jelezzük a szünetet Űgy. ö-reg Tél . kísérjükegyenletes koppantással.zátlk.lud.gy ritmuslapot a megtanult ének dallamának ritmusával. Olvassák ki a jeleket ritmusszavakkal.re- tet Ki ne a.

és karácsonyi énekeket énekeltek. ég. a fenyesség. Jézus jövetelét várjuk. 1 Eg Nő a gyertya. Azt lobog1ák.to - rok. 1 4. A szentestén könilálljátok a karácsonyflít. A múlt Őrán az adventi koszorun meggyujtottuk az első gyertyát. nag1. Az ünnepi hangulat fokozása érdekébena szép. pász . Az adventi négy.de vé - le.sült- e nlaí a ka - 1á - csorrr? Ha ki.gyal.gé - be'. 3.1 l / 4 12" Lecke Bemelegítéskéntaz ismert gyakorlatot csi.gyem meg me. Ki. és folytassuk a további szakaszokkal. ka . azt hirdetik.sult már. ég. pász.rá _ csony. iidvözlégy! Advent avárakozás ideje. le - jött lroz- zá - tok.ot)\ Hogy Bet- le-lrerrr - be si - et. Karácsony Jézus szüietésének és a szeretetnek az ünnepe. Hallgassunk meg mi is néhányat.Egagyertya. Gyertyagyujtás mellett énekeljük a múlt órán tanult szöveget. Zenehallgatás után tanulunk rrri is egy kedves éneket: Kis ka . lás _ sá.rá - csorry. Hadd e.ngilingilinghangutánzásra énekeljuk.tok 15 . illetve csengővel: Menny- bő| az an .ve nren- vén lás . i .to - . Sötét frldhöz a fenyes ég Egyre közelébb.le. kifejező énekléstkísérhetjrik triangulummal.sá- tok. Jézus.

] 16 t L. a h A dal tanulása során atanitő térbe kivetítve mutassa Mag.mo -ma .3. Enekeljük szöveggel a Mag.nye-rem. csoportonként. t Lassan énekeljtink. emelkedő alaphangokról.ma. ke.mo . . bú . Válasszátok ki ezt a két ritmust a ritmuslapok közül. és tapsoljuk hozzá a ritmust. ág. Feladat: Szólaltassuk meg újból a behangolt üvegpoharat és a fakanalakat. szár. Bemelegítés. Más hangszínnel (pl. adó -re -mi -. Melyik ritmust raktátok ki az őra elején pálcikákból? * A másodikat. bű . és azonosítsu!a ritmust. Tapsolják folyamatosan olvasva ritmusszavakkal a kombinációkat.rÁ .za. A három szövegsor után énekeljük el ugyanezt lá-lá-va|. Hangoztassuk a kettót együtt. egyénileg. 1.fá. 2. kicsi ág kérdés-feleletformájában is. . párosával.za .szál. Rövid beszólgetés a téli szünidőről és az ünnepekről. Sz. Behangolt üvegpoharan (melybe vizet töltöttünk) fempálcikával üssük az egyenletes lüktetést. 1. F{ó borít mindent. 2. bű . 3. Ismételjük a Hull a pelyhes fehér hó című téli éneket. melyik mélyebben (pohár magasabb. fakanállal) szólaljon m§g a dallam ritmusa. Folytathatjuk a körulöttünk levő többi tárggyal is.ár. ami két hangmagasságnak felel meg.TÁ. a hangmagasságokat: bu- Za- mag stb. hogy határozzák meg. szem. mag. csoportok.szó -fá-mi -re -dó dallamra énekeljük ama-nrc -mi .szár.we . A gyerekek megfigyelik.lu . szal.ti-ti . 3. Szem.TÁ J L L L __] t I N ti-ti-ti-ti _ rÁ . fakanál mélyebb).rrap lesz .i Domokos al l t l - Venrresy Péter a Mag.rÁ Alakítsunk ritmuskígyót a lapokkal: I. szöveg helyett ritmusszavakkal" Rakjátok ki pálcikákból ezt a ritmust: ti-ti-ti-ti-ti-ti . Van tehát magasabb és mélyebb hang e dallamban. 3. egyének zenei párbeszédeként. 2. bűzarrtag című éneket. melyik szól magasabban.mu szőtagokat. Tapsoljuk el az első sorát. 3. L.lrén a hol .szik a |á új nap. ós kérjük. 2.szem.mi . Lecke l Légzőgyat<orlat. és tegyuk a szemléltetőtáblára. A hó alatt bűzamag alussza téli á|mift.za. Egészítsükki a már tanult harmadikkal is: 1. Tanuljunk meg egy éneket erröl" Szilág}. 2.l t tr 3.mag. mag. rÁ . - L L j I rr. Befejezésül ismételjunk egy szép éneket: Ag. ti-ti-ti-ti_ti-ti . mezőt. mag. Gyakoroltassuk minól többször. hogy a gyerekek a mozdulatokat utánozni tudják. néma sz{Ljmozgással követve a dallamot. erdőt. l.TÁ. ben te .ne a . hogy két magasságot mutattunk. Bontsuk fel motívumokra.

mely énekek kezdődnek ezzel a ritmttssal. név * kézjel kombinációkkal Tanuljunk meg egy játékot is. Gyakoroljuk: egy tanuló kérdez. lévéna magasabbik. Mi - éít? Fé lrink I { \ { { |' : Far. és tapso§uk a ritmusát.kas- tól.Ag. ezért ülve énekelttik. az osztály válaszoi. zsupp.TA (tapssal) .rünk. minél többször. és mutassuk a térben a magasabb és mélyebb hangokat. Gyakoroltassuk az éneket térbeli ábrázolással.Mibe tórülkózik? .Miért? . kezjele: F\ A második hang volt a mélyebb."kicsi ág. Részekre bontva (kérdés-felelet)megtanuljuk a játékdalt.Hogy hívnak? Gyurka (szó-mi). másik válaszotr. biizamag. EnekeljUk újból. a mélyebbre leülünk.lelüket is. és mutassuk a kéz. Mi-be tö.ká - ba tanító kérdez.] { \ Zsipp. kenderzsupp cimű éneket.den- cé - be'.majd önállóan: lJ i i . hogy a magasabb hangra felállunk.ca far . Enekeljük úgy is. Ismételjük állva-ülve az első két hangot.kas? Bo.derZsupp.kor- ban Mrt csi- nál? Mos - dik Mi.ben mos- dik? A. kenderzsupp. Az első hangot állva énekelttik. egy csoport kérdez. Lecke Ismételjük a múlt órai bemelegítést.me.rany.nil .Kiscica. Neve: +)_ mi.cuí}p Hány hangmagasságot figyeltetek meg? Kettőt. ág. mag.farká}a. melyek a rövidek és melyek a hosszabbak? . állva-ülve. kézjele . egyénileg is. IVlag. Hasonlítsunk össze kérkétkérdést és feleletet. Z. az osztály válaszol. magasabbat és mélyebbet.TA . Például. Ez egy ludasjáték Gyer-tek ha - za lu l . far. ken . -Ll -LJ / Nevezzétek meg. Énekeljük tovább ütemekre bontva. majd néwel és kézjellel. (röúd) . Zsipp. Ismételjük előlről végig szöveg + kézjelek. €T Hangoztassuk ezt a két hangot a nevükkel. .4 J ^] ) 14. Először a tanító segítségével.ti-ti .zik? Kis-ci.kö . Enekeljük el a Zsipp.Féliink. A ű . TA .da- im! Nem me. (hosszú) Feladat: Improvizáljunk kérdést-feleleteta szó-mi magasságokon. zsupp. ennek neve: szó.

TA . Hallgassuk meg Bartók Béla Medvetánc című darabját. figyelembe véve a szótagok sz6mát. de a tavasz közeledtével előbújik. búzamag. mutatva térben a hangok magasságát. Téli álmát alussza a medve is a barlangjában.ti-ti .Mit csinál? . Ismételjük át a múlt órán tanult ludasjátékot. Feladat.TÁ) . Az elsó motívumot többször is ismételjuk.Hány óra? -r i } a 18 b .Mo. Válasszunk mondókával (Egy.mi szó (TA.íe ki a gyep - re! l i L j l Cammogó helybenjárásra énekeljük az éneket. a gyermekek jelö§ék meg. . .. med * v0. majd lassan. kézjelekkel megnevezve a hangokat. Például: . Feladatl Improvizálás: a ludasjáték kérdéseireés feleleteire keressünk más szöveget. Csoportokban.Fél tíz..szó szó .. majd a másodikat is. énekeljük.15. sz. F{angoztassa a tanitő (hangszeren vagy láJá-val) a következő dallammotír.ep csen-de-sen. A tanító szöveg nélkül kiemel egy dallamrészt.jöt-tél bújj. egyénileg gyakoroltassuk. i '] ! L. Csalogassuk elő mi is egy kis dalocskával: Ha ki. lrogy a va_dászmeg ne les-sen. melyik dallamban taiálható: szó . több magasságból indítunk. Enekeljék ezt a motívumot. Bemelegítés: a múlt órai példát brumm*brumm hangutánzó szavakkal ! L. mag. az osztály ismétli szöveggel: ----.Mug. három) ew gazdasszonyt. Enekelttink az alvő búzamagról.ha kijöttél szép csendesen.. Hány hangon mozgott ez a clallamrészlet? Egy hangot ismételt. Stb. Lecke Lógzőgyakorlatok. kettő.sdik. gy€ . majd ábrázoljuk korongokkal a dallam vonalát. oooo v ^ i Énekeljük kézjelekkel az ábra dallamát. bűj. hogy a vadász meg ne lessen".umot.

Keft a-latt a lu- da-im mcg - fag. Rakjuk ki pálcikákkal az első két ütem ritmusát. Mit észleltetek az első dallammotívum végén?* Koppantottunk. hogy közeledik a tavasz. lud- ég.rekelve korbejárunk.gug- go1 . Lecke Légzőgyakorlatok. Ko{átékkal fejezzük be az őrát. a. Enekeltessük kisebb csoportokkal.dó hangokra először a tná szőtagot.mi.l Tá értékűszünet volt. Bemelegítő gyakorlatokz szó . Hány hangon mozgott a dallam? ."ü 16. a második a hang a szóhoz rrszonyítva magasabban vagy mélyebben hangzik? .jelzi. Ha nincs hangsze1 mutassuk be képről a furui_vat.Magasabban.mi. Egyenletes járással. tehát egy Enekeljük egyutt az éneket. Hívjuk eIő aíavaszi napocskát a Suss fel. a magasabb hangra (/cí) álljunk Hány hangmagasságot hallottunk? l a]l. szólj című éneket. medve című énekkel csalogattuk ki a medvét a barlangjából. illetve egyénileg is a dallamot.szó. A ) . A tanító szólaltassa meg. a dal végénmindenki leguggol. bújj.Kettőn. lehetőleg furulyán vagy lálázva a Szólj. ha a tanító furulyán ) a Süss Fé _ fel. a tanulók érzékeltessék térben a rangok magasságát . Enekeljük el még egyszer" most *á. Melyek ezek? * Szó . majd a -mé-.gyertyát". -mi-.gyertyát" válasszuk mondókáva1. nap című énekkel: krsér. G-vakoroljuk mozgással azűj dallamlépést. 3 l Sü* nap _-- . e. kísérjük egyenletes koppantással. ég cimű énekre. Gy'-akoroljuk a dallamot kézjelekkel. egy ügyes tanuló az osztály előtt példát mutat. Egy gyermek a körközepére Ega Ei rre gycr- a- §la. A- ki lán- got lát- rri a- ka1 nrind le.szótagokat intonáljuk. nyes nap! nap. -mú. A múlt Őrán a Bújj. esetleg a hangszert is. a szünetre fujjuk el a. A kezdóhang a .v nak] ... Még szebb. Ha nem tert vissza a barlangjába.szóra guggoljunk. mi . felemeit kezével az égő gyertyíú. dallamhang nélktil. a szünetnél tárill szét tenyerunket. 19 . a szűnet helyére tegyuk például a radírgumit. A . a ritmust tapsoljuk. aztjelzi nekünk.j --I { már begyakorolt éneken ábrázoljuk mozdulatokkal a dallam mozgásirányát: fel.I(ettőt. azÉga gyertya. síp. A kirakón használjuk amár tanult negyedértékűszünetjelet. jék. lanuiók isnleqék fel a dallamot.jék. -mo-.

ré*tcs. Milyen ismert dalocskák kezdömotíwmait ismertétek fel? 1. a másodikat az osztály WD. Foglalkozzunk most csak az első dallamsorral: az első szőt a tanitő énekli (§iiss).gyó aa- kar kar len len - nl ni l! i-- Befejezésül énekeljük a kirakótáblán lévő dallarnrészt szöveggel §iiss fel.-r A múlt órai bemelegítés ismétlése. nap címűt. ke. Játék előtt néhányszor egyutt énekeljük el a dallamot. folytathatjuk egy ir3abb játékkal. a másik része tapsolja vagy kopogla a ritmust.: Süss fel. fa.ró kis nre - nyecs . ég. Zenehallgatásra ajánljuk Bartók Béla Gyermekeknek című zongoradarabjaiból a Süss fel. A szünetet úgy jelezzék. hogy mutatóujjukat emeljék a szájuk elé. a harmadikat ismét a tanítő (nap) Hogyan hangzott az osztály által énekelt hang? . nap) és lálázva. i ! Te-ke-re-dik Te-ke-re-dik a a kí-gyó. r i-- r ttL l t Kör kör - té fa. Rakjuk ki eá a sort napkorongokkal.re- pe sl kör té r I Köny - nyű já . ónekeljék el mindkét éneket.. it{elyik játékban hallottuk még ezt a dallamot? . Másodszor az osztály fele üsse az egyenletes lüktetést. dob - szet L Játék: A gyermekek kézfogással kört alakítanak. ré .Körtéfa. rö - si. mint a kígyó. egy pár a kör közepén forog.tes kí .ke. tekeredjünk be és ki.Magasabban.Ó-Jr---7XTanuljunk egy új körjátékot. 20 a! D - t . Ha felismerték. Ha már többször eljátszottuk ezt a körjátékot. az osztály tapsolja és ritmusszavakkal olvassa le őket: 1"J i TA TA JJ zn TA "n ) l TA 2. Énekeljük váltakozva a két dallamsofi.dobszerda" szőra másik párral cserélnek.. Ugyeljünk a szóp szövegmondásra. felhő jelzi a szünetet: nap tl ] rl l \]<.Ega gyertya. Mozgást és éneket §gyszerre tanuljuk meg. muta|ssuk a hangok irányát.a 17" Lecke I I l t . futmuslapokat mutatunkfel. A .

aZ". Emlékeztek a kezdőhang nevére? .. Játszodjuk is el: a gyerekek körbejárnak. Körtéfa. . Míg Két a kapár csiz - csát mát el el - - szag. A Isméteijük a dallammotívumot magasabb hang neve: /ci.18.já . Gyakoroltassuk egyénileg is.Esik az eső: ) l szó .1. sor: .--ba. nap. Ismerjétek fel az azonos dallamsorokat . Befejező mozzanatkónt énekeljúklálázva a Kis kacsa furdik első sorát. Ujjátékdalt tanulunk: Kis kacsa furdik sor: . Ez a dal|amfiordulat szerepelt egy másik dallampéldánkban is. Az utolsó hangra mind megállnak.szün). Soronként tanuljuk nreg.2. Lecke Bemelegítő gyakorlatok Ismételjti[-el a múlt órán tanult Körtéfa című dallamot és játékot. majd társítsukhozzá a kézjeleket is.ra). az osztály megfigyeli. Másodszor emelkedő kézmozdulatot végez ugyanott (1. Az első pásztort és kacsát választhatjuk például a Borsót főzíem című kiolvasó-dalocskával. hol lép a dallam felfele (a szó-ről a lá.gyel -or . clvassuk le a kirakótábláról a következő motívumotláIázva.szág .a"r 3. eá tapssal vagy koppantással jelzi. Eneklés közben lépegessünk egyenletesen.lá .Kis kacsa furdik : Esik az eső. és a tanulÓk rsmerjék fel. Enekeljük a motíwmot a hangok nevével (szó . ós a szereplők maguk helyett újat választanak. te fe-ke Len . 2. Hangoztasson a tanító egy újabb motívumot furulyán.gat- lraj . az osztály üsszhangozza a tanítót.ba.szó . körön belüi van a kacsa. a szünetre is lépünk. kács.haz ké - Kis ka dik szü1 ---tó. soí: . melyik dallam kezdősoráról van sző? . Süss fel.a").csa fur Any .tot- tam.. Feladat: A tanító énekli a dalt.. Melyik dallamsorokat ismertétek fel? .SzÓ.n szó ) I ] mi lá sző Ismételjük át az egész dallamot az oszíá|lyal és kisebb csoportokkal is. metaliofonon vagy lálázva. a szövegrészekkel is. kács. kács. körön kívril ellenkező irán5ha lépked a pásztor.. 21 .--:. tam.

Játszodjuk is el: három gyerek leguggol.barrr - Raj-ta - kap. min. Bemelegítő gyakorlatként ismételjük emelkedő alaphangokról a Csíp. csóka dallamfordulatot. gó J. bin . . Végril kísérjtik az éneklésta ritmus tapsolásával. mát l Pil J-l - ) I lan gós ma. t l l _----'___\ l )) Me In )J - - se. Ú1 aanat kezdjük az őríí.Iglice. .nyos sz| lA td Vem..luk szét a tenyeninket.ke érr is o- A- ho. gó.rok . szívem.den. da l l l haj haj - - lasz. jelezzük a szünetet.ce. bú ig-li-c0. l gócs l Enekeljük kézjelekről a következő dallamfordulatot: j lá l a I c } szó sző t t 22 I .vá te l.dár- ll ao j ka.lro- va be . lg Tüs mel . csíp. l trg A _ li. a Mese.tam .1 19" Lecke 1 r. tár. ig_li-c0.ra. lok. l a ró I J Zsa.] Te ) I J--J afo vagy - ) l J ka. me J-l - ) I J ka. mese. iglice. A ...lett ment a jár lá . a többi kézenfogva köniljárla őket. mátka mondókávalválasszuk ki a körbejárókat. Egy kismadfuről szől az ének.n - se.le - kap l Tanuljuk meg soronként.

l
J J
J
Enekeljük el az lglice, szívem, iglioe című ének első sorát, a gyermekek ismerjék fel az előbbi motívumot (,,iglice"). Egy tanuló rakja ki korongokkai a dallamrajzot. Énekeljük ismét" Idézzűk fe| az óra elején elhangzott dallamrészt: Csip, csip, csóka. Mutassuk a dallamvonalat a térben, Alakítsuk át a kirakótth|án levő motíwmot úgy, hogy ezt a vonalat ábrázolja; a szünet helyébe újabb korong kerül, a szó vonalánál mélyebbre. Nevezzük meg a hangokat, az,első hármat már énekeltik,, szó - Iá - szó. Ki ismeri fel a szó-nál mélyebb hangot? * Ez a mi hang. Enekeljúk az egész motíwmot, és mutassuk a kézjeleket is: az osztállyal, kisebb csoportokkal, majd egyénileg is, Még egy játékdalunk ugyanígy kezdődik. Melyik az, emlékeztek-e?-- Csön, csön, gyűrű,
Befejezésül játszodjuk el ezt is:

l
l l l l l l l l l l l l l
] ]

]

Csön, Ná -

csön,

lad

g}u van

rú,

az

a e

rany zust

§u

ru,

g}.,ti

rő,

Itt

csö

-

rög,

itt

rÖg,

1tt

add

ld!

20. Lecke
Légzőgyakorlatok. Bemelegítésként szó - lá - szó - rul motívumot énekeljük egyre magasabb a kezdőhangról, zümmögve, a hangok megnevezésévelvagy lálázva. Ismételjük át azlglicq szívem, iglice című éneket. Találjátok ki, melyik dallamot idézem? * Szöveg nélkul, egy-egy_g!4qló mozdulatot téve (mosakodás, fesülködés) énekelje a tanító a Fehér liliomszál dallamát. Enek{ü< és játszodjuk

közösen. Emeljük ki a dallam első sorát; énekeljük lálázva, és mutassuk a dallam mozgását:

Rakjuk ki a dallamvonalat korongokkal
csoportokban és egyénileg is.

is

Enekeljrik kéz.lelekkel, szó kezdőhangról. Gyakoroljuk

l r
Tanuljunk ezze| a dallamképlettei egy új óneket: F{a én cica volnék.

l.
]

Száz

Ha

ge

c1

ca ret

voi fog

l
i

i
L

nom va - gyok,

E - ge - ret

§eln

fog - ha -

l

tok.

I

t

Két részben tanuljuk meg a dalocskát. Kísérjtikaz éneklést,,szívdobogás§al", majd a ritmus

kopogásával. Néma éneklésselkopogjuk csak a ritmust. Tudatosítsuk ritmusszavakkal az e|ső rész ritmusát (ti-ti_ti-ti - Tá - Tá), majd a második részt (ti-ti-tr-ti-ti-ti - Tá), Szólaltassuk meg a motívumokat eltéró ritmushangszereken is. Melyik ritmusképlettel kezdődött a Fehér liliomszál? * Az elsővel, Rakjuk ki ezt a ritmust élőképpel,

L-

t
il

_]

l

Enekeljünk ismét, idézzük a tavaszt: Süss fel, nap. Hallgassatok meg egy szép népdalt a báránykákról és a juhászról: Kelj fol, juhász, ne aludj (kazettáról vagy élő előadásban)" Kiegészítő feladat: A dallamkirakón levő motívumot alakítsuk: az első korongot* helyezitik rnáshova, kettőzve ezáIta| más hangokat. Enekeljük az igy létrejött motír,umokat. Például:

L'
L

szó szó o

ooo

szó

X
SZo

lL
mi
l

L

sző szó a

oo

x

o
sző

L

[!
l

a
ml

szó sző o

Á

a
sző

al

aot

m1

a

X
m1

i

r_

a

Befejezésül ismételjük az új dallamot: Ha én cica volnék.
a_

24

a

I

J
t

21. Lecke
Bemelegítő helyett köszonjrink ma énekszóval: ,,Jó napot kívánokl" 3, 1á - mi - szó,^
1,,

lá - szó - lni;2,^ szó - lá - mi;

5

na - vá -

pot
nok!

na _ vá -

pot
nok]

na vá -

pot nokl

I

tsmételjtik el a múlt órai éneket, és tanuljuk meg a jítékát is: Ha én cica volnék. Kört alakítunk. Középen á|I az egér, körön kívtil jár a cica, Az ének befejeztével a felemelt karok alatt kergetőznek. Tanuljrrnk egy újabb tavaszi dalocskát: Gyertek, Xányok, ligetre.

l

Gyer
i
t

- tek, lá - nyok, li Gyertek, lányok, ligetre, ligetre, Itt a világ kózepe, közepe, Itt árulják a rózsttt, a rózsát, Abból katnek bokrétát, boh.etát. Azt is ludom, ki köti, ki köíi, Virág Erzsi kötözi, katozi. Áz asztalra leteszi, lete szi.
Kovác,g P i st a

get

-

í9,

li-get-íe.

Szövege,

] -l _]

1

Kalapjához kötözi, kötözi,

.fe lve sz i, Jb lv

e szi,

-.]

Soronként, majd két nagyobb részre osztva tanuljuk meg. Énekeltessünk egyénileg is" ügyeljünk, hogy a szöveg ne essen szét szótagokra. Enekeljük láIázva a dallamot, mutassuk a dallam mozgását, A sor elsé f,elébqn vízszintesen, egy hangon mozog a dallam (,,Gyertek lányok"), a második felében lépeget felfele, iélyre, vissza (,,li* get-re"), Abrázoljuk korongokkal a dallam vonalát:

o

o

o

o o

o

a kézjeleket. Szöveges éneklés következzék, de az ismétlőclő szavakat másodszor halkabban, visszhangszeruen énekeljuk, Alakítsunk egy kis létszámú visszhang-csopoftot, akik az ismétlődést éneklik, majd tapsolják a ritmusát, Egy tanuló legyen a visszhang Figyeljük meg a visszhang-hatást a következő zenekarí rnű részletén.Címe: Tavasz, szeruí>le az olasz Antonio Vrvaldi (I. tétel).

h szó kezdőhangról énekeljük, szolmizálva. Énekeljük, és mutassuk

25

L L L L L
Mert
sok
fát

Kiegészítő feladat: Tanuljuk rneg az Erdő mellett nem jó lakni című népdalt:

kell

ha
t_

e.r

Ti-zen-há-rom

lel

meg

egy

fé1

le1,

t_

1

ö-

en

ki

retI

l-

a
]

L

22. Lecke
]

tl

1 , Z, 3. A tanító egyik köszöntését másik * 3 stb.). válíozattal vtszonozzák (1 - 2, 2 - I, 2 Enekeljük a múlt órán tanult Gyertek lányok ligetre cínrű dalt. kiemelve a visszhangot (osztály* tanuló vagy tanuló * osztály formákban). Gyakoroljuk a dallamot egyenletes luktetés kíséretével, majd tapsoljuk a ritmusát. Csoportokra osztva az osztály mindhármat egyszerre hangoztassa. Szolmizáljuk dallamkár§áról a múit órán kirakott dallamképletet: szó - szó - szó - szó l lit - mi -

Idézzük fel a múlt órán tanult zenés köszöntóseket:

t-

l

L
]

szo,

t-

o

o
o

o

l_

li

l

t
26

szó-lá-szó-mi:2. A játék menete: két gyermek felemelt karokkal kaput tart. Fenyőfábol kifaragjuk.. 27 . és dallammal a kapu felé indul. tulipán.já - val. Hej. Hidam lábát ettdrtétek.kártya.". Meg nem csináttila{ . Fát faragunk. Alinapaban itt mentetek. szőjétek. Meg is aranyozzuk.Sző. tulipán. kártyastb" Tanuljunk egy új éneket: Hej. A többi sort alkot. A tanító által. az árpádházi Szent Erzsébet. miközben a kapusok mondogatják.szó:1. Tel - .li _ pán. Fordítva is játszhaquk.szó-szó -lá.Gyakoroljuk a dallamkártyák olvasását a következő példákkal: F. szapuljátok.ka - láb. * Erre a kapu felemeikedik.szó -szó . tu.val. .jes szeg - fű.Acsok vaglfttnk. li - pán. A kapu előtt az első kórdez: --Kié ez a kapu? Átmegytink rajta. szaPuljátok. 0o0 00000 Ujabb feladat: az elhangzó. ker - Zsa . Sze - re - lenr - nek láng . Az utolsó gyereket elszakítják a sortól. Egy kapujáték része ez a népi dallarn. ő lesz az egytk kaputartó. * Szent Erzsébeté. Kiegészítő feladat: Ritmusvisszhang.tyá . lehetőleg ritmushangszeren rnegszólaltatott ritmusképletet az osztály vagy egy csoport. a soí áthalad. egy tanuló rnegismétli. Egyik szereplője történelmi személy.jétek. kézlejekről énekelt motívumokat azonosítsuk a fenti dallamkártyákkal Például: szó -szó . szar .

. 5.. Minek neked az a viritg?.L' 23.. Például: tL- tonitO. J "n J-l tanító: J JJ lJ orrtaty. }uíinek neked az a . lacs - te r- ka? tliliber.felelet formájában. Minek néked az a kiskert?. te kis nyulacska? r L t ] Fio kis tá rrrá - vá n}u mesz..... .' l 1 '_- i i-- Gyakoroljuk kérdés. mérőütéssel jelezve az egyenletes lüktetést (lásd 6. tulipán című dallarnmal kezdjük. lecke): Ho - ll aa {r vá üó mész. .. Enekeljiink ismét egyutt. bet er r t '/ vessző?. t L . tanulócsoportokkal. te kis le r|. tuiipán.n J--J ] a 1 J J i I I Losztály: Más forma: a tanító tapsol. az asztály megismétli... az osztály ritmuszavakkal ismétli: J TA TA J] TA L- Ujabb felelgetős dalocska következik: Hová mész.] _] Következzék a ritmusvisszhang: a tanító tapsol. 3. 4. fel J nyu-lacs-ka'i lll ))o t -t t 28 l t- . .. illetve egyéni éneklésse1. Kertecskéruek" .} . Jó anyámnak. Wrágoknak. Leeke Az e|őző órán gyakclrolt köszöntéseket salát köszOntéssel is viszonozhatja egy-egy ügyesebb tanulÓ" Játsszuk el ismét a múlt órán tanult kapujátékot^ Minden játókot a tlej..

Leclre Légzőgyakorlatok Bemelegítés: dó . brummogjuk ) ) ) l emelkedő alaphangokról. mint a zivatar. de a haragos medve dórmög.l . A jókedvri medve brummog. KÍsérhetjük a mondókát dobbal. fokozva (egyre több szólaljon meg egyszerre) a medve hanglát.tni .Tovább léPve kísérjük az éneket a ritmus tapsolásával.A méheket. rnajd a kérdésre a|kalmazzunk mérőritést. Mondjuk csfesfrtt. medve (15. Végül a kérdező csoport (vagy tanuló) fblytassa a mérőütést a válasz énekléseés tapsolása alatt is A zenehallgatás előkészítéseként énekeljük a dalt dramatizálva. Már ismertek egy éneket a medvéről. SzÓlaljanak meg rendre. énekeljük el: Bújj. hiteles hangképet alkotva..szunk. IsmételjÜk a mondókát.. Ismételjrik camtnogó helybenj árással. lecke). lányok? al Mlt játsz. a Kört alkotva lépegetünk a dallamra. 24.ok ryá tok. majd együtt is. a mozgáskészséget is fejlesztő játék: Mit játsszunk. . üssük a ritmust a padon (ökölbefog ) ) J 29 . csl -re_1111 rop-rop-rop.dti dallamfordulatot zümmöglük. mely dorög. nincs€lt néki jt5ketlve. Kiegészítő feladat: egy vidám.Dirmeg-dórmög a ntechle.rop-rop-rop"*ra hármat tapsol. Zenehallgatás: Kodáiy Zoltán Nyulacska című kórusművét hallgatjuk nreg. .re . a medvét.. a fbieletre tapsoljuk a ritmust." ottkézzelkoppantva). biztosan felismeritek a tanult dallamot. bújj.re . csörgő lánccal" összekötött radarabókkal.csiremire" szövegfe mindenki megfordul a tengelye körul. Melyik állatot utánoztuk ezekkel a gyakorlatokkal? . a . lá ttyok? Ke sz.

t ó l gyfalór z.. . r r r r r :l 6. járjad jobban.t.friss c.ií B or b ál a ! Szája széles. széPen énekel." _] a Tanuljunk mi is egy vidám éneket a medvéröl. l11o kás rnecl Van pen 2. és egy kislányt. bal lab iár. foga éles.íiznek. én neru banoru. aki bátran.s a t er me te.. Dramatizáljuk az KÖrt Válasszunk egy medvét (nyakába dobot tehetünk).let nyelt.-eta kázelednek a gyerekek." * Gyere. és dobbal kíséri. Az ellenkezó oldalról cammogÓ. Barna bátya. Kip. csgk ct retyezáti. 4-5. édes kis pajtásrm. otra férrye. dobban. a a I medve. édes. Bement Benci. Részlet Veress . Btambrutn pajtás. olyan csuda medvelárry volt B ár s onyfü l. s még a szó is raJbrrott a tork(tra. nézd meg benn a hazban. 3.-at a kislánY.1rgum-Burgum Benedek" című meséjéból: . dibben. szemével se kancsalít. bi zotty o san s zii le tik maj d kilenc vagy tíz glerrueke. feleséget keresek.. ha akad itt egl szép eXadó hajadon. 30 a I . at Brum brum. -t lassú Gyakoroljuk az éneket. ott eljárhatsi ntirtc1ei thtcot. hőt akkor kerillj beljebb.sárditsra.Nrl.. noszcl ha legény vagy. dt*wd gé sét vi sszhangozták a Kelenten-havasok. elmegyek én. tánclápéssel: jobb láb kilép. szőre selyntes. és így szólt: * Megkérem a mancsűi.sem vagyom semmi má. szépen kérem. 4. Benedek" Keriilók. utáncó mcrzgásal rajzolunk. kappan.A végénmindenki táncol. 5. rueghsrt-{Í'ncot. ! t t Ll ___] '-] ! L _] körnrc hegtes. orrodba se ^f. a szöveget párbeszédes formában. "i\"r. - Jr. L'lg.8llm.sra.. Az első és utolsó szakaszí mindenki énekli.I I Za]rtán Ismerkedjünk meg egy jókedvti medvével is. bal láb kilép.i szetencsét. talpa taruyér. ne csak ligl az ablakon. cammogó helybenjárással vagY éneket. itt á1l a medve.fiaru.len. a2*3. kerekJíilénpamacsok. a bariang. az iskolabálba jajj el velem.s. jobb láb zár. Benci eg. aki éppen leánykérőben jár.. Itgum-bu1. Bru [O.

lecke) A Mondóka .Ekota. lecke) A Mondóka .í.-Tl JT! J--l J-l J--l ) Jl fi] . csuszi bé. Ezen azóran átismételjük az állatokról tanult énekes játékokat..l l l l l l l ) l l ' --T o-. ludaim (14.siszi-csuszi lrompodé ) lI -1 l -1 l -1 ) _1 A sorrend lehet a következő: B Csíp.i#l-.babetdominé.pekota. körjátékok fúzére.aúotapé Ábel. ezt tanuljuk meg először.n J--l J-l J J J csiszi á. lecke) l l l l l l ) Lehetígyis: A B A C A B A . lecke} A Mondóka * gazdasszonyí.".Az összekötő refrén szerepét egy mondókával oldjuk meg. lecke) A Mondóka D Tekeredik a kígyó (17. csóka (6. . J--l L. mely eredetileg körtánc.cicát választunk A Mondóka vele C Ha én cica volnék (20.. választunk vele E Gyertek haza.medvét és kislányt választunk F Brumm-brumm Brunó (24. . csíp. A kerete a rondó."' 31 .

Ingyom-bingyom táliber.a tanító ( a nyuszi hanglán) a válaszokat. illetve . A tanulók elmondhatn ak I-2 verset is. A tanitő énekeljen egy-egy motívumot.Anyák napja hajnalára"..{L 26.. Ujabb gyakorlat. majd mutassa is be. széttárt ujjakkal. tutáliber máliber" * ennyit! Játszodjuk el egy nyuszi-bábu segítségévelaz egészjátékdalt: az osztály kört alkot. Minden választ az osztá|y ^z mozgással jelez: az erdőt felemelt karokkal. Id) a refrénjét: . és kezével mutatja a dallam vonalát.jó anyámnak" szövegre valakit kiválaszt a nyuszi. Lecke éneket is átismételtünk az állatokról" Kimaradt a Fiová mész. osztály énekli a kérdéseket. A.Figyeltessük meg tovább..rack - fa vi ra _ l ga. 'r/ L l Eszrevehettótek. A. l f l l l Or go- na a-ga. hogy hol van a legmagasabb plont * csúcspont .lrá- ba. és emeljük ki a fenti sorokat. a . szöveggel ismétli meg. a virágot a széttátt tenyerekkel. melyik sort emeli ki a csúcs? . az aszíá|y mondja meg.rnk.. hogy a levegőben kezünkkel ereszkedő és emelkedő vonalakat rajzoltl. és énekli a szóveget is. a kertecskét összefogózva.bábu ( a tanító kezén) a kör közepén áll. 32 t t ! |.umokra bontva tanítsuk meg. kisebb csoportokkal" egyéni éneklésben.^.nyák nap - ja liaj . mint egy virágkelyhet. Ó babozik a következő íbrdulóban" Rövid beszélgetéssel emlékezzünk meg az anyák napjáről..na - lá - ra il I 2 Zűga az erdő. Nyilvánvaló. bontsuk ismét motíwmaira. hogy a szövegben is ez a két sor a legfontosabb. susogja a szellő.\ . EdesanyánkI 1* Gyakoroljuk az éneket az egész osztállyal.I. Az osztály megismétli a mozdulatot. . a tanító lá|ázva énekli a motíwmokat. és láncszenien énekeijen minden motíwmot más-más tanuló. Uzenik az ágak-lombok: Légy te mindig nagyon boldog. VÓgezetül énekeljük el szöveggel mind a két szakaszt. te kis nyulacska? című énektink. igy elókészített hangulatban mutassuk be Járdányi Pál Orgona ága című anyáknapi énekét^Két üteme§ motír. öl-töz-ze-tek l r- |- uJ ru . Ha márbiztosan éneklik. (Figyelem: a tanító bal kézzel mutasson tükörképet!) r - r' l t t l l L. a nyuszi.égy te mindig nagyon boldog". szó. a vesszőcskét egy felemelt ujjal.a dallamban. hogy en_. Bemelegítéskénténekeljük emelkedő aiaphangokról (fá. Motívumfelismerés következik: lá-lá-val (vagy hangszeren) hangzik egy-egy motívum.\ .elkedő vagy ereszkedő vonal kísérje. ügyeljünk a lefele lépő tiszta kvárt hangközre: L A rnúlt órán több i l. Ba. aki felismerte..

Rakjtrk ki pálcikák segítségével. töJ szótagra. h:u" bri.ragy tapssal) csak a ti-ti . rö{ Apád is így csináljal Kukoricán megélnek. . döf 2.hú stb E. Trom- bi - tá - ja víg or . két szereplőre van szükség: . töl töf.. röl röíl Ezek ám a legények! J ) ) ) =J Ké! 9!9nes motíwmokra bontva. WQú. hap. dobogni. Leclre t u4gygry.diszes társaság" egyik tagjáról szól a mai énekünk" Egy kis malac rO|. tóí. mináen szakaszt más-más csopotl kisér ezzel a ritmusképlettel. meglátja" Orvendezve kiáltja: 3. Most már egyutt zenélnek. döf.. hang nélkül). Töf. Az osztály énekétkísérjemost a tanító ritmushangszeren (. Sokat segít nrár a táblára felírt szöveg.néml9q9!Jéssg1]]. töf. és soroljuk fel a versben szereplő hangutánzó szavakat" Bemelegítő énekléskéntutánozzunk mi is néhány állathangot.öreg". dg:_!3_. töf. Három . maracas) kiemelünk egy motívumot.Tá. Ritmushangszeren (dob.qak"qcsul ismétlődött" ritmusképletre.. tö{ röf.má .. mindi g a tóí. háp.. és egy vidám dallamot (p1. trom.det tur - ja döf. "Sleepy Dancers" a Budapest Ragtime tsand előadásában) a trombitán.élőképben" ezt aritmust.Tá motílummal.illetve. lalleilJtár. .dó dallamfordulatra. Lehet tapsolni.öss_z_ek_aBcsolt ritmustapsolás is (szájmozgással. ómélkédő alaphangokról: háp.fipÓ.:_!!j_: K . íiam. Most rákérdezhet a .együtt zenélés"a trombita utánzása lesz. Mutassuk be az osztálynak egy képet a trombitáról. 27. Ezlfián sikenilni fog a . roi. válasz a motíwm tapsolása és a ritmusszavak. A JJ . A biztos szöveges éneklés próbája. {9n az öreg. Következzen a szöveges éneklésselp_árhuzamosan 4 ritmus tapsol6a. majd ritmusszavakkal: ti-ti-ti-ti-ti-ti . ha helyben járva is el tudják énekelni...t megtanítjuk az éneket. az osztály ismételje el tapssal.nya fol .. J Rajta. Az. A nrai ónekóra egy kedves vershez kapcsolódik: Szabó Lőrinc: Fulu§l ) Á j9!S ) ) é l Egy kis ma - lac rö{ röf. Következzen egy kis lgnatlzék§."L Elevenítsrlk fel.bi - tál - gat töf. kopogni.kis malac" és . rö| röf. háp..tro oszduk az osztál5*.!1áp.

o. Leányodat kérem. gyűru. I(i eladó volna. bújj.ll motíwm tni. a kör közepén az anya. nrit Er for zsé du bet. Nincsen nékem Olyan lányom.nrá_rom-ban Pi ros al . Kísérjeaz énekléstmost is a hangsúlyok jelzése. Erzsébet.Bújj. Aztkenilöm. bíjj. rult Van 1S r Szakaszonként tanuljuk meg a játékdalt. zóld ág ll Ismételjtik ezt a dallamot.szívdobogást". csön.lá . Például: r L t t- Brijj. Jisz. csíp. lod Az én há . A dal végéna kérő valakit mi:lgával visz. Enekeljük el. Kezdjünk dallamot ezzel a fordulatlal: Csön. ezek a hangsúlyos ütések. 3.tem is be lát lő á t r r r r t t t t t t- tam le. Egy hangsúlyos ütést egy hangsúlytalan követ. mjnt az osztály? Nem. Mit Er-zsé-bet. Ko. Azt fordulom. Játszodjuk is el kört alakítva.szó . Az. énekeljük a hangok nevével az egész motívumot". Csíp. 2. Zárluk az őrát a múlt órán tanult énekkel: Egy kis malac rof. szó . hog.mi. A második gyakorlattótr kezdve a tanító csak a kezdőhangot énekli. O.zam tá ját. zöld ág. a körön kívul a kérő. esetleg játszodjuk is el őket" Az osztály éneklésétkísérlemindvégig a tanitő. lá kezdőhangokon. a tanító csak minden második ütést erősített meg. valamilyen ritmushangszeren jelezve a hangsúlyos időegységeket. és üssük a padon az egyenletes lüktetést: a . ke-ru-löd.t28" Lecke Bemelegítő gyakorlat: szó . a hangsúlyos és hangsúlytalan egység jelzésétalkalmazzuk. Ki eladó volna.r.mát Vet . az osztáIy folytatja a dallamfordulattal" Rakjrrk ki ezt a dallamképletet korongokkal" Kezdőhang a szó. sz. Kérdés:ugyanazt ütötte-e a tanitő. Tanuljunk egy új játékot: Ó.3. röf. Énekeljük el ugy is. szó.jainkkal a hangsúlytalanra.7 az újfajta ütést.lá . 34 r r r t . röf. Különböztessük meg a hangsúlyos és a hangsúlytalan ütések jelzését: akéztőve| ütünk a padra a hangsúlyos egységre és az uj..szó . érr há - zam ját? 2. Leányodat kérem. csóka. Gyakoroltassuk szerepekre osztva is: kéró" anya.

Mit is mondott az ének a koszoruról? . Erzsébet helyett mondjuk (énekeljük) Enekeljük ezután azEgy kis rnalac röf. ko-szo-rú. röf cimü éneket.ok sZo szo - _ lno _ l11o rú'/ Mert rú. haj. találd k.Kipp. alka|mazzuk az új ütést (hangsúlyos egysógre a kéztővei. egy virágkoszoruval fogunk beszélgetni: . 29" Lecke trsmételjük a múlt órai bemelegítő gyakorlatot. 35 . Kérdés:jókedvre derített vagy elszomorított titeket ez a dalooska? . Egy kört alakítunk.Hogy szomoru.kopp. vem ko SZo nr. koprsgok.szomorú 2.hogy ki vaglok!" Ha kitalálja. búra. ós kérdi: . játékkal. röf. Ko- ru. . Mért A rlÍl8Y z. Feladat: A tanító megismétli a népdalokat. . közben végig éneke§ük az éneket. hangsúlytalanta az ujjak hegyévetr üttink) Alakítsunk ritmuszenekart: az egyik csoport 3elezze a szivdobogást (tapssal vagy koppantással). mert vidám ének" üdáman trombitáló malacokról szól.. Juliska * vidám illetve szomoru színekkel. és döntsétek el. Erzsébet című játékot. a dallam végénegy gyerek megkopogtada a guggoló hátát. Sej. Korbejárva énekelünk. helyet cserélnek Hallgassatok meg két szép magyar népdalt. a hangsúlytalanra zárunk a jobb lábbai.Jókedvre derített. : . a másik dobbantson a hangsúlyokra" Gyakoroljuk a páros ltiktetés érzékelését körbenjárással: a hangsülyos egységre előre lépünk batr lábbal. a kör közepón guggoló gyerek lesz a koszorú. Az új énekUnk egy kicsit más lesz. mlrrdig a kérő nevet. arctí.ert Va- i- lyen g}. búbárratra születtem .. el kell takarnia. a gyerekek két koröcskét fognak kiszínezniüdám. Kört alakítva játsszuk el az Ó. Alakítsuk át vidámabbá az éneket. melyik volt kozüluk vidám és melyik volt szomoru? Példáui: 1. Hopp.

mát mát kánt asz - L szol1y. hallgassátok meg figyelmesen: .be' . a. ha szép lány volna.zé-be' Va va gyon. Koszorű. egy szál virágot (lehetőleg ha fehér rózsát) körbeadunk az osztályban.hér.Mondom. mondom. Szép gyakorlat a hangsúlyos-hangsúlytalan luktetés érzékeltetésére.iggesztett két ritmuskártya közül válasszátok ki.. fbr-duli i- de. kfun S7. Két ritmuskártyát mutatunk fel. ha az osztály tapsolja a ritmust. Most néma éneklós mellett mindenki kopoga a ritmust. A táblára kifi.szün motíwmot L. Elmennék táncba. Hányszor hangzik el a dallamban ez a ritmus? . Tapsoljuk ezután a dallam mellé a ritmust is.Tá ritmusképletet. ritmusszavakkal. - - nyom. Cidrusi menta" kajtai rőzsa. majd azonosítják a dallam megfelelő szövegrészével: tr. gyon.Tá . Röüd ritmusdiktálás következik: a tanító hangoztatja a Tá . majd ha jól megy. mondom"-tól párosával foroghatunk.Tá. osztinátót hozva létre. tnon. Mon.Barackfa virága": ti-tr-ti-ti -Tá-Tá ti-ti Tá .Tá . tapssal. majd felírjuk atáblárais. mátkám asszony / ismétlés \ L Enekeljük együtt. mindig a hangsúlyos egységekre. L \_ (. 2. Nehezebb feladatot oldunk meg. fordulj ide. fe ke . kísérjeegy ügyes tanuló acélháromszöggel (vagy két összeütött fémkanállal). Tegyuk meg állandó kíséretté ezt a képletet. makacsul ismételve végig a dallam alatt.. a tanulók megismétlik tapssal. Befejezésként táncoljunk a dallamunkra: az első felére körbe járunk (negyedekre). ZSa. Enekeljünk a változatosság kedvéértegy szomorkás éneket.ti-ti . melyik jelzi az új ének kezdó ritmusát! ." Tá - . t t L 2" .donr.Négyszer.illatosan").§is kece lányom" L Kis Fe hér a ke- ce 1á ró 1. Lecke ídézzünk egy vidám bemelegítő gyakorlatot: lásd a 26... koszoru" Ismerjétek fel" milyen ürágról szóló éneket idéz fel tanitótok (lálázva vagy hangszeren): Orgona ága. és egy csoport kopogja osztinátóban a Tá .ti-ti .. Enekeljük el egyutt a dallam ritmusát.Orgona ága". \ } \ L 36 L l .L L 30. L A mai énekünkben is szerepel virág. leckét. Mondom.dottt.ony. üssük a páros ltiktetést is.A 2-es. a tanulók leolvassák ritmusszavakkal.. L L lz.

bó. kú. Ritmushangszerekkel is kiemelhetjük a hangsúlyos egységeket. Tanuljunk most egy éneket is az ábécérOt: Ábécedé. ef" gé. cé. hogy a hangsúlyos egységeket erősebben ütik.En.lünlc men . En. Búnak utat adjon. cé. 3í". dé. pé. tam kez A nagy böl - cses. bé_ C0. pé.Az egyenletes luktetést. Az osztály utánzással gyakorolja a hangsúlyok jelzését. szívdobogást úgy foglák ütni.get. Lecke Az első osztályosok életébenfontos esemény az ABC ünnepe Ezt készítjük elő órán. . ipszilon most ne sírjon! a . hé.sé- get. Páros ltiktetést érzékelrink. a nagy torkú. raj - tam kez 2. - na§ - szes.sé.jen lci! Ismételgessük a mondókát helybenjárással is.nJ J J J l jaj de szép az ábécél J - A-kmeg-sesze-re-ti Az kc. Mind megissza a bort. a hangsúlyra rnindig bal lábbal lépjünk. kú" a nagy torkú. Az éneklóst kísér. A. Megállapítluk. dé. Ezt követheti ügyesebb osztályokban a hangsúly jelzése a kőztővel. . Iksz ipszilon most ne sírjon. a jövő órán folytatjuk. Zeneballgatás következik. hogy most páratlan lüktetést érzékeltrnk.lea tanító a hangsúiyok jelzésével(útőhangszerrel vagy koppantással) A mai énekünket hallani foguk Kodály Zoltán: Háry János című -3l . a mai és a következő Kezdjük egy hangulatos rnondókával : A. Iksz. 3. daljátékából (IV felvonás). ós a két hangsúlytalan egység ütése az ujjbegyekkel. Vígan ruga a port. ó.lásd a kottában a hangsúly jelét: >. A mai őrán az elsó szakaszt tanuljuk meg. é. . - zü .. Sőt inkább vígadjon. ó.

Ajobb láb kilép oldalra. . elóször a mondóka szövegére. Megállhatunk egykis pihenőre.L] 32.. 2. közben ismételjük el a múlt órán tanult mondókát. a másik dobbantással jelzi a hangsúlyokat. Egyéni és csoportos éneklést egyaránt gyakorolunk. ünnepségen. ballal előre. 3.Páros. l l l i . Lecke Ismételjük az .] - i i r i l l L.A hangsúlyra bal lábbal előre 2. lépünk. . Énekeljük az énekmindhárom szakaszáí. Ezt is ielhasználhatluk az dé. bé 2.^bécédé" című ének első szakaszát. és megtanuljuk a 2. e. Jutalomként olvassuk el Móra Ferenc: Zengő ábécé című versét. és gyakoroljuk ezeket a lépéseket. I. gé stb. jobb láb zár)" L Á. 2. a többi tanuló körbejár. A páratlan lüktetést úgy érzékeltetjük. cé.allamára. é.A jobb láb a bal mellé zár. hogy az osztály egyik fele üti az egyenletes lüktetést. b 38 ! l 'l - a . Kérdés:páros vagy páratlan lüktetése van a mondóka ritmusának? . Járluk ki tehát a már ismert formában (1. Végezetül foglaljuk össze mindezt: egy-egy ütőhangszeren hangzik majd az egyenletes ltiktetés illetve a hangsúlyok (páros-páratlan). A páratlan luiktetésre is járhatunk körbe" a következőképperr: L i L . Mindezt ütőtrangszerek segítségévelis végezhetjuk. 1.f.] . a begyakorolt járásformákkal. és 3 " szakaszt. majd ellenkező irányba a" Ábécédé d.

n - sze ve - sz-et le J--l e sett. ) szál.tö - röm há - dat. az . ma ) .jál! huny A tanító kísérjeütóhangszeren egyenletes ütésekkel a mondókát. n - . Ha nem to . ösz - §ze .kilégzésrefilfiunk (4 időegységre) ídézzüi[ fe| az L osztályban tanult játékok közül a Gyertek haza.összetöröm" szótól váltott 1ábbal egyenletesen tapodnak (negyedekre). !á.belégzés orron keresztül (2 időegységre) . 39 .lod. Gyakoroljuk egyenletes tapskísérettel is. J-l E - szál.szó -mi / lá. A .rl kis ka - kas ösz A J-_J J l rem I J-J ) be be- Szil. kinyujtott ujjakkal a csiga szarvát utánozzák..ludaim játékot.n .A gazdasszonyt . Játszodjuk el néhányszor a Gyertek haza.Jó napoí kí-vá-nok|" Az osztály válaszol.ludaim címűt (lásd az L osztáiy és a farkast űi mondókávai válasszuk ki: Két J-l J-. Rögtönözzünk mozdulatokat a dallamhoz: a gyermekek körben állnak. Lecke Atanító köszöntse énekelve agyermekeket.|-l - tás.. J-l .mi da|Iamfordulatra: .told ki" szavakra ka4ukat felfele nyujt"lák.. Pl.szó . l+ leckéjét). mondókávai. Légzőgyakorlatok. Tanuljunk egy újabb gyermekdalt: Csigabiga: A szereplőket válasszuk mindig az új b. szal redj paj .Il" osztály 1.

járjunk körbe. dan.ültettem" szónál lehajolunk és . dan da- na da. Bemelegítő gyakorlatunk előkészíti az új éneket: l l f l dan.tel- tem" --_r-!- ba. t i I Szél" szél fuj-do-gál-ja. az osztáLy figyelje meg. - l 40 l l . a dallamra.na dan dan. IsmételjUnk egy éneket. e-ső ve-re-ge-ti.. metallofonon hangoáassa az első 4 ütemet... A kiskertről fogunk most énekelni: r Lí- L Erl kis ker . Az oszály éneklésközben tapsolja a ritmust is. a tanító. osztáIy 7. balra hajladozzunk. majd egy ügyes tanuló kísérjen ütőhangszefen az egyenletes lüktetés jelzésével. A tanító tapssal kiemeli az első motivum ritmusát. Ismételjékmeg a motíwmot.kidobjuk" szőnál utánozzuk a dobást. lecke). dan" dan da-na da.tet ker . Szerepet cserélnek. amit az osztá|y a dallamáról fog felismerni: Zsipp-zsupp (lásd l. a .hú" szónál leguggolunk.zsa-ró*zsát ül tet - tem.na dan stb.Például a kertben. a másik a ritmust tapsolja vagy kopogja. és mutassák térben a dallam hallott. mint a múlt órán.. Minél több tanuló végezze egyénileg is a feladatot. majd egyszerre is végzik mindezt.ültetúnk". hány Kettőt. húi |l. eső veregeti" résznélujjainkat mozgatva az esőcseppeket utánozzuk.. szél fujdogálja'" sornál jobbra. Rakjrrk ki pálcikákból és a kirakó táblán is ezt a képletet: l l l l a I l A tanító lálílava vagy hangmagasságot mozgását. harmadik énekléstőlkezdve kísérjeegyenletes taps. Lecke Légzőgyakorlatokkal kezdünk.L Eső után hol szoktatok csigát keresni? .. Ha már biztosan énekeljük a dalt. t f 2. Játszodjunk rá a szövegre: az . a- A . Az ének tanulását második.esö. jelezve az egyenletes luktetóst. Játszodjuk el: kettesével összefogózva jobbra-balra lóbáljuk (egyenletesen) karjainkat. az . az egyik az egyenletes lüktetést hangoztatja (esetleg ütőhangszeren). egyenletesen. a .§zé1. e-§ó. az osztály ritmusszavakkal ismétli: Tá Tá ti-ti Tá. Többfele gyakorlat következik: csoportokat alakítunk. Énekunket" játékunkat kísérleegy-egy tanuló ütőhangszerrel.

Sok mesét ismertek már.ma- dik itt pa - dorr du dá - ját fúj . A mai Órán egy vidárn boszorkáról fogunk éneket tanulni. Ilyenkor használ. F{a már jÓl énekeljük. da na da dan. boszorkányokkal. har. ! 3. u Énekeljuk el kézjelekkel a fenti részt. és megfigyeli. J Is. 16. A szünet jelzésérea|ka|mazzunk más mozdulatot: emeljük mutató ujjunkat a szánk elé. má .ja na .} I Abrázoijuk a dallamkirakón a dallam vonalát: . Lecke Légzógyakorlatok és bemeleg ités a ?. kézjele: €T . .. majd az egész dalocskát. éneklésközben mutassuk térben a dallam nrozgását. egyenletesen körbe járhatunk a dallamra. Ismételjtik a szlovák népdalt. hogy a szünetnél (ahol egyesek széttárják kezeiket) az egyenletes koppantás nem szünetel. tündérekkel. kopogluk az egyenletes lüktetést. tobbször esik az eső. Egyre inkább mutatkoznak már az őszjelei. I(ét csoportra osztva az osztály mindkét kíséretet egyszerre végzi. ha anaP<it előcsáiogatjuk egy tanult énekkel: Süss fel. Akárcsak az előző dallamot. lecke szerint. puha ütésekkel vagy a dal ritmusával.lá- ba lár egy. . De I szép hang - ja van.kort megy. lecke). ezt is kísérjük egyenletes.sik bocs . ! 4 l .ko. . egy szlovák gyermekdalt: Egy boszorka van. manókkal. cCcC ()c (J o o co o A magasabb hang a szó volt. . a negyed értékűszünetektrél taps helyett széttárjuk kezeinket. ami n legszebben triangulummal szól. osztály. . kózjele: + A mélyebb hang a mi volt. 41 . nap (lásd I. n Egy bo- .gyoll. A dal első motíwmával foglalkozunk. Ezután kísérjeaz éneklést aritmus tapsolása.

gyon-gyo-51 r r r r r l-- tánc. Játszodjuk el: kort alkotunk. kör - fa. Vá ro- da. Dallamfelismerés következik akezdő motívumról: . hogy táncoljunk egy kicsit. A kézjele: Ífr-a -/*\ \ l Enekeljük szolmizálva. Ideje. 42 r r r r L t . keresztbe fogott kezekkel összefogózunk. ezért új dallamot mutatunk be: I Kör - fa. A dallam vonalával foglalkozunk. a dal végénleguggolunk. Mi lesz amagasabb hang neve? . hogy a kezdő hang háromszot ismétlődik.si fa.r Ábrázoljuk ezt a dallamvonalat a dallamkirakón: t I nap L- 7fr§ Sriss +k/ szun L l Kezdőhangunk a szó. ól hátrafeszülünk. da. Köny- nytí já - ró kis nre. mely egy ismert Enek órákon egyaránt szoktunk közösen. j a belső |ábat mindig kórusban énekelni. csúsztatva.lá . kórusművet hallgatunk meg. kézjelek segítségévelaz első sort. Kettesével.Eg a gyertya.pe.ke. kézjelekkel énekeljük a motivumot egyutt és egyénileg is. és egyénileg szólóban is. körbe forgunk. rö- si.nyecs.Lá.szÓ).. majd az egész dallamot. Egy szép játékdalt dolgozott fe1: Bartók Béla: Játék. Ábrázoljuk ezt is a táblán.szó . ke.re. Itt figyeljük meg.szó . ég" (szó . egyenletesen lépkedünk. korongokkal vagy éppen gyefiyákkal: L- i- t L o o o Vagy o n o fi r t- fi Szolmizálva. énekléskozben mutatjuk a lépésekkányát.

Fehér triiiomszál és F{a én cica volnék. J Mondjuk csak a ritmusszavakat.l - ) szál. g}€ . Í4ui. osztály.lzó lá szó mi .dig ntíg for ká Ad gyer - J--l főz - - gá.Következzék a Fehér liliomszál zongorán.szó . A tanító módosítani fog a ritmusképleten.Hármat.t úó om J-.1ászóniszó 4.liliomszál" kivá|asztásáhaz egy új mondókát alkalmazhatunk: Gyer . Enekeljünk kézjelekről más ismert. Dallamfelismeréssel folytaduk: milyen dallamok kezdődnek igy: szó . Melyik hangra lép felfele a dallam? * Alá hangra. I_.g.zany nem tek. Enekeljtink és forogjunk a múlt órán tanult körtéfa.lá . .mi ? .szólászómi 3. amiből ma meg fogunk hallgatni egyet. Hangoztassuk csak a ritmust tapssal és ritmusszavakkal. 4. mindig egy időegységnyit! Játszodjuk el a Fehér liliomszál játékát. hogy kezünkkel mutassuk a lépések irányát. irjuk az elsó k8plet alá a módositotilepletet. csön.szó . Az osztály vegye észre.ecke Légző gy akorlatunkban a kilégzésre.1ámiszó szó J mi 2J Milyen dallamok kezdő sorára ismertetek rá? 1. esz .t\ ) J--l ))))))) J-l J l Módosítsanak most a tanulók.n n szólámi 5.lrer li .fujjukel a gyertyát". HánY hangmagasságot hallottunk? . Zongorára irta a GYermekeknek című sorozatot. A kezdő hang a szó volt..dallamfordulatokat is: 1.. Bemutatjuk a zongoía képét.li - J Enekeljük most a dalt mérőütést alkalmazva: .tek. Eneketjuk a Fehér liliomszál című éneket. tek. A . Felmutatunk két dallamkártyát. Csön.veszrd J--l a l kek. énekeljékle a rajtuk levő motíwmokat: szó szó szó lű l. ü.re tem. .szó . és alkalmazzuk a mérőütést. hol tortént a módosítás.csot n€nr bi.. . gyűni Egy ismert gyernrekdalt hallgatunk meg Bartók Béla feldolgozásában . _ Enekeljük most úgy a dallamot.. Például: ü ó ü . 43 . nneteljrik ké4elről ezt a f.. e . körtéfa dallamára.szószószólaszómi 2. Melyik hangra lépett aszórőllefele a dallam? _ Ami hangia..ordulatot. . Fehér liliomszál 2. egy mérőütésnyit.. tek. és tapsoljuk a ritmusát is (lásd I..n sát . rei atábléra" 6 lecke) J-l Fe. . .tek. ..

emelkedő.Például Egy boszorka van: kavicszörejjel. tompa vagy éles volt. leckében alkalmazott gyakorlatot más szótaggai (pl. fadarabokat ütöget össze. zőld ág dallamára. Ismóteljük a múlt órai mondókát. Például: 1o o o o 2. üveget érint fempálcával . Társítsunk a tanult dallamokhoz illrő hangszínű kíséretet. Az osztály megnevezi a hallott hangforrást. hogy a hallott hang csengő. Szolmizáljuk kézjelekkel is a motíwmot. zörgő. Tapsoljuk csak a ritmust. mindkét karjukat egymás vállitra helyezve hullámos ívekben kerülgetik. Mindez a zörejek kategóriájába tartozik. de először kirakjuk magát a képletet korongokkal is. kárvin. a kaputartó gyerekeket nem láncszenien összefogózva. L l l l l_ l 44 l_ r .C 3C c a o l o c o l L o o a l_ l o C l o o l- Minden új változatot leéneklünk. és mondjuk a ritmusszavakat: ti-ti-ti-ti-ti-ti . tapsoljuk a ritmusát is. a gyerekek ismerjék fel a dallamotl Ez a Csön.L 5" Lecke L L Bernelegítő gyalrorlat: a 2. Ujabb játék kovetkezik: tárgyakat kell felismerni hang|uk alapján. bújj. hanem egymás mögött állva.Tá. majd ereszkedő alaphangok sorárótr. leckében használt 2. egy plusz koronggal a dallamképlet valamelyik hanglát megduplázzuk. born} énekeljiik. csön. a a l Az első kót lehetőséget a tanító mutassa be. tovább a tanulók módosítanak. fémeket. En kis kertet kerteltem: fém vagy üveg + fem stb. Felmutatjuk ismét a 4. alanitő rendre kavicsokat ráz egy dobozban. gyűni. de ritmuskíséretkénta zenében is alkalmazható. Zárjuk az őrát kapuzó játékkal: Bújj. Mindenki a padra lrajtja a fejét (huny). Játék következik. Azt is megbeszélhetjük.

együtt. J Tapsoljuk le a ritmusképletet és tükörképét is. fékező vonatot utánozv a. mozdulatokkal megidózzúk. Játékos formában. . -s. bamm. Néma éneklésmellett tapsoljuk az ének ritmusát.. Ritmizáljuk az első sorát: ti-ti-ti-ti . arccal az osztály ftlé. Bemelegítés: a harang zűgását utánozzuk: bimm. osztály. . Válasszuk az anyukát egy ismert mondókával: Mese. Iárhatsz immár bátran Leánybőrcsizmihan" -. A második sor az eisó sor íbtrltatása lesz.n. Nem kell csizma nyáron. rninta fuzetlapjaí. Flat tanuló rakja ki élő képben ezt a ritmust. úgy. a többinek ki kell találnia.hangzőn. mese.egy hangmagasságon. ho gy egymásn ak tükörkép ei. . Például ha az egyik jobb kézze| vasal. Az őra rövid beszélgetésselindul az édesanyák gondoskodó szeretetéről és munkájáról. a szemben álló bal kezévei végzi ugy anazt. . cSlZ - mam. Esy gyerek lesz az anyuka.Tá . ! . fes nyám. Megállapítj uk. bogyan dolgozik édesanya. ő mutatja a mozdulatot. egyénenként. Nyíljon ki most a két sor.l . kilégzés4 számolásra. együtt énekelve megtanuljuk a népdalt Ezután kísérjükaz énekléstegyenletes koppantással. lecke). Más játékkai folytathatjuk" Két tanuló egymással szemben állva tükörben végzik az előbb felidézett munkákat. . a . Így: . -. 2..ja meg im - nrár? .. -l . egyre magasabban indítva. Mai zenehallgatásunk példájában is egy dallam és a tükörképe szólal meg Mikrokozmosz című kotetéből.Lányom. édes lányom.ceke Légzőgyakorlatok: belégzés2 számoiásra az aírunkon.6" tr-. 19. mit dolgozott.Tá. Másik hat tanuló velük szemben állva kialakiqa a ritmus tükörképét. .n tt-tt-tt_tl jj Tá-Tá Tá - jJ Tá J. a Tükörkóp zongoradarab Bartók Béla 45 . - lett c§lZ mam" Ki varr . mátka (lásd t. osoportonként. Mai népdalunk az édesanyához szől. bomm . Kétsoronként.n titi ti- ti .

leoke). elmennek a vándormadarak. Énekeljük el egyenletes körbejárás mellett. t De ha ak . kopaszodnak a fák.Tapsoljuk a dallam ritmusát néma éneklésmellett.Esik az eső". Újból meghallgatjuk Vivaldi Ősz című művének részletét.Hajlik a vessző". Másodszori hallgatásra színekkel rögzíthetjük a szomorkás hangulatot. borus. Rakjuk ki pálcikákból és íquk fel atáblára is ezt a ritmust. ábrázoljuk a dallam mozgását. A tócsába hulló oseppeket hangutánzó szavakkal idézzűk: Osepp. hogy miért érezzik szomorúnak az őszt? .kor lo Tu .szó -. Mutassuk a kézjeleket is. A kiskacsát és a pásztort a Mese.7.dár - ka.ment a ma . csepp.Hullanak a falevelek. 18. végül egyszerre. Yégezze ugyanezt két csoport... puhán pergetjük ujjainkat a padon. egy kis fehér korongot vagy négyszöget fogunk kiszínezni. r t i - r r I I ] 8. hangulatkeltós céljáből utánozas. majd az elsó két soritt. osztály. A tanító megnevezi a kezdőhangot .umot.//\- J 46 J J .k a szélfi-rvást.jó VasZ ra. Kísérjükazután puha. mátka mondókával válasszuk. Befejezésül hallgassunk egy rövid részletet Antonio Vivaldi Ósz cimű versenyművéből. - lit ka. osztály. .. lecke). J vasz I I _ nem jő: pl - lás ra. majd két tigyes tanuló külön-külön. tétel a szomotkás. a hajladozó fakat húúú.donr.Tá Tá. melyet ma fogunk megtanulni: t I I . visz. ha ]o. a lassú II. sssss hangzókkal. Ismóteljtik csak a kezdő motíwmot ritmusszavakkai: Tá ti-ti . Enekeljük újból szóveggel az éneket. Mi jellemző még a késő őszi időjárásra? * A hosszír esőzések. Milyen szöveg társul ehhez a ritmushoz? .l El. Enekeljük az Esik az eső oímű énekünket (lásd n. me§e. Tapsolj a az osztály a fenti motívumot.Beszélgessúnkarról. Szerkesszük meg a tükörképét: L- j Tá Tá_Tá JJ - Tá-Tá JJ r r J Tá t t Tapsoljuk és nevezzük meg ritmusszavakkal mindkét motír. 9. Emlékeztek:e más dallamra is . egyenletes kopogássatr az éneklést. Utánozzuk mi is az esőcseppek kopogását az ablakpárkányon. Ezt az érzéstsugallja a következő szép nópdalunk is. a tanitő egyidejűleg a tükörkópét. a tanulók leszolmizálják a motívumot.sza . fiiúúú. Leclre Bemelegítés. mely ugyanezzel a motíwmmal indult? Kis kacsa furdik (lásd I. esős őszi napokat idézi. Korongok segítségévelábrázoljuk a dallam rajzát. I I Mittd fuj - do gál ja. csepp. ködös a reggel stb. Lecke Kivételesen zenehallgatással kezdjük az órát.

Tehát az egyenes. vízszintes és ereszkedő vonalakat rajzolrrnk a ievegőbe. hali<an" Fróbá§uk meg kezünk mozgásával követni a dallarnot.gyikPáter.Sötét színeket.re visz. Úl latetot tanulunk: Két kis madár ü1 a fan.n r-1 )r| J} Pá1l il gye. szürke.vagy más. F'eladat következik: egy ritmuskáttyát: Tá . .. a barna.sik Pá1.tef. Váltsunk most át vidám hangulatra. má. milyen színeket használtunk? . halkan valósíthatjuk meg. kék.vad het nrár a- a lomb ár nak nya. mert ez hangsúlyozza a szomoruságot" Enekeljük újra egyutt és egyénitreg is. kifejező énekléstcsak lassú tempóban. 1 Jobb kéz mutatóujjával ütjuk a ritmust a Péter szerepében.sza. azt. melyik nemrég tanult dallamok kezdő képletei? 1: Esik az Fehér liliomszál. vagy halvány színeket. egyene§. ) -l bonr nak Szaí - nva Á 47 ! l . Énekeljük például az Egy kis malac című éneket (lásd L osztátry.Tá és egy dallan. Póte1 hess el. . -u Her Ery- . 27" lecke). Pé . amit a szomorú dallamok is kifejeznek.ll . enyhén hullámos vonalak és a fenti színek képesek képileg ábrázolnl. madárról szóló népdalt. . A tanulók ismerjék fel. Ked - ves ga - lam dó ! . Ismételjük át ezeket a dallamokat.. Vezessük rá ezeket a vonatrakat a múlt órán készült színezett körökre vagy négyszögekre. Pál! "n két J-l )) J. szó szó szó lá szó mi" 2. -l szép. Végezetül ataniíő bemutathatjalárdányi Pál: Dal a kismadárról. . . Beszéljünk arról is. e.n J J . . . bal mutatóujjunkkal a Pál szerepében. .r: Gye-re üsz-sza.Hervad már című énekét.. lassan.lkállyát mutatunk fel.ti-ti . Tá - eső. zöld kombinációit. A .l -l kis m*dár üla frn. Hess el. -.

kod - forr.méz. A..néz" szót két koppantás hosszúságúraénekeltük. Az osztály utánzással követi.szol be- 1ő le. mett rnéz. I i Ha jót i . Tehát ezek egybekötődtek: Te .. A helyes megoldások így igazolódnak. E vrdám játék után énekeljtik szöveggel azelőző rrépdalt" Új éneket tanulunk: Méz.nek ái-dott-sá-ga. A legügyesebbek végül magukra is képesek iesznek. A szöveg ritmusa ettől abban tér el.. Minden egységet Hasonlítsuk össze a két kezdómotíwmot: az egyikben szünetet találunk.méz. kijárt ritmusképletet végül a . tor . Ó továbbadj a azt az elŐtte levőnek. Ezután a tanító minden motívumot külön bemutat ritmusjárás formájában: a negyed értékekre természetes lépés. Ismételjük őket mérőütéssel is. hogycsak egy szótagot énekeltünk a két időegysógre.l l i 9" Leeke t t Bemelegítő gyakorlatként zümmöglük egyutt az Elment a madárka dallamát. Eszrevétetjúk.Tá helyett Táá: I I J Méz méz mé TATÁTÁÁ többször t éz -a Négy szakaszrabontva ritmizáljuk az éneket: ritmusszavakra énekeljük a dallamot. Ez ki min az - ál den - - dott nap ra bor. szintén a bátán kopogva.lott vi - rá ga. A legelső tanuló lekopogla a padon. 48 is ismételr. _l t le .ritmustelefon" játékkal rögzítjük.Süss fel nap! + t t f . a másikban hosszabb hangot. kiénekelt. hogy a harmadik . a nyolcadokra lábujjhegyen aprózás. Minden padsor legrratsó tanulójának hátán kiuti valamelyik ritmusképletet a tanító. ter mez.mett méz. Ismételjuk át a Két kis madár mondókát is.Később az osztály is képeslesz az óneklést egyenletes koppantásokkal kísérni.kijárni" a ritmust. ! Az új dal tanulását is kísérjea tanító az egyenletes lüktetés jelzésével. Ter. először az egyenletes lüktetést jegyezzik le. l ! Mőz. A kitapsolt.a felhangra hosszabb megállás. Ábrázoljuk ezt atáblán. új dallamot énekeljük egyenletes helybenjárással. Melyik dallarn kezdete hasonlít erre a dallamkezdésre? . forr. többszór is ismétel egyegy részt.ink. méz.hul.

Végül énekeljtink mérőütéssel kísérveaz éneket. Alkalmazzunk ostinato kíséreteta dallamhoz..csak tapsolással. 10. Parányi ökörszem Kuporog az ágon. Az osztály ritmusszavakkal olvassa le őket. Lálázva vagy hangszeren megsző|al az Anyárn. Például: _l. a zümm szótaggal . méz.. énekelje szöveggel.. hogy valaki felismeri ezt az összefiiggést. hol találkozunk Táá értékűhangokkal. Megbújik a foldon: . ) Egy tanuló szólaltasson meg más ritmusképletet is a kártyákról. Vidáman csipogja: . mozgó szünetjellel eltakarjuk a megfelelő időegységet. Tá . a közeledő Télapó köszöntésére: _t . Kísérjük ritmushangszerrel az éneklést." 3. méz dallamot a méhecskéket utánozva.Tá . . ha hull a hó. I' Enekeljük most szöveggel.. zuz- rát fúj do gá]' gon.Süt még nap a nyáron!" l . Egy ilyen módosítást ábrázoljunk is. u Tél-a-pó 2.legirrkább a triangulum talál. egy negyed értékűszünetet alkalmazva. Lecke Bemelegítő gyakorlat: énekeljük. . tapsoljuk a ritmusát is" Stafétaénekléssel foiytatjuk.. A tanító módosítson valamelyik képleten. Megisrnételjük a stafétát. l I Gazdag Erzsi -L Adám Jenő t Huil - a hó. Ez a kezdőmotíwm tükörképe.!- f. me- be a lom! . minden tanuló két üternet énekel és tapsol.behangolt" vizespoharat" A hangszerek egyutt is 1átszhatnak. lehet. Gyakoroljuk az éneket egyénileg is. jelzi az egyenletes lüktetést. majd alkalmazzon módosítást felhasználva a szünetet. Aki felismerte. Két tanulóval dramattzálhatluk az anya és a lánya párbeszédét . .ti-ti-ti-ti képlettel. Dallamfelismerés kóvetkezzék. A kis nyúl didereg.kis nyúl" illetve az . édesanyám című dallam.. egy-egy tanuló énekelje a . Csak vadász ne jöjjön. ritmuskíséretkónt használhatunk még csengőt vagy ..némaénekléssel". hull hó. Úi dailamot tanulunk. Befejező éneklésben szerepeket is oszthatunk. 49 . ! A Méz.Nem baj.ökörszem" szövegét. FigyeljUk meg. Az elhangzott képletekből ritmuskártyákon felmutatunk néhányat l.

veS.runk rád. Száncsengő: l_ i. Feladat: A tanító úgy szólaltatla meg a dalt. Pi_ al nro. mikor szólalt meg a jelzés. és mondjuk. kop-kop-kop.a- ia pó| szá||. Ezután kr. 2.nek lrang - Té1. B-sor (3): ereszked3\* . nj-melyból fölzengő . Aereszkedó\ .-ereszkedő\* sor (1.dám ked. Az első sor helyett dobogunk. csing-ling-ling..a híres Wolfuang Amadeus Mozart édesapjának egy kis művéből: TJtazás szánon. tapssal) aTáá értékűhangokat. szán.száncsengő Száncsengő .száncsengő Szánesengő .Csing-ling-ling .mek fe vár - - lrér hó. a téli hangulat fokozásáér1. Zenehallgatás zárja az őrát. Ezen a szánon érkezik hozzánk Télapó. Egy szép Weöres Sándor verset olvasunk fel.osing-iing-ling Tét öblén halkan ring. Vegyék észre a gyerrnekek. ! ! ! 50 i I . tr Jöjj el haz. szóló énekkel a nyuszi és az ökörszem szerepét. a vers egyenletes nyolcadmozgására. I ! Van zsá. ós figyeljtik meg a dallam ralzát.kod- barr rrrin - den jó. sor dallama azonos. vagy másként hangzó jelt ad.Csing-iing-ling . hogy az I.rl l t 11" Lecke i l Bernelegítésként dúdoljuk el a Hull a hó című éneket. 4.Kop. Földobban két nagy 1ó ! - . 2. Ked . 4): emeká ő Ezeket a vonalakat éneklésközben a levegőbe rajzolgatjuk. kop nyolc patkó Nyolc patkó kop. a hangutánzó részekbe bekapcsolődlk az osztály is. /. Mit utánoz a zene? . A tanító űjraolvassa a verset.den pely-hes gy-er. va vár.lárjuk az ismétlődő ti-ti-ti-ti-ti-ti Tá képletet. é . -t Soronként tanuljuk meg. Jöjj el Vi.gyo- ró. A szövegsoroknak megfelelő dallammotívumokat külön énekeljük. a második sor helyett utánozzuk a csengetést. Néma éneklésseltapsoljuk ki az ének ritmusát. kop. Az oszlály vegye észre. kop. l Va. Enekeljük szöveggel is: együtt. hogy csing-lingling. Enekelve járjunk korbe erre a ritmusra.záttk.2. Csöndzsákból hangot lop. kop. hogy minden felhang értékű(Táá) hangnál csenget. és közben mondjuk.Lódobogás. ! - :t Csing-lingJing. A gyerekek is énekeljék jelezve (koppantással.. csengő.. kop-kop-kop. Egy kedves francia gyermekdallal Milyen hangutánzó szavakkal találkoztunk a versben? - t ] l ] köszöntjük: al l Huli a Min. Leopold Mozart . hogy kopkop-kop.csingJing-ling Tél öblén távol ring. Rrtmusjárás következik.ves reg Tól pó. I 3. Szétmálló hangerdő .

a karácsonyvárásról. Ezek táncÍt képzeljUk most el a második részlet hallgatása közben. ha a piac közepén a jégen megfagysz. 12" L. melynek a cselekm ényétzenére táncolják. Táisaim kint vannak. a lányók babákat. Szabad-e. Lecke Az ismert karácsonyi énekek után egy erdélyi betlehemes játékkal ismerkedjünk Áljon itt melyet Torockón gytíjtottünk. erőteljes állkapcsa van. arab. Mindenki ajándékot kap" A íiúkpuskát.Kiskarácsony. Az álom egyébb csodákkal is szolgál. J ) l3.. és a Csajkovszkr1 zenéjére váljunk mi is babákká! Az élményeketa gyerekek rajzban rögzíthetik (karácsonyfa. hogy nagy. ! BETLEHEMES lÁrnx ú1 ÜnnePekre. te kősziklához hasonló nemzetség. a Stahlbaum gsalácl a csillogó karácsonyfa körul ünnepel. töri meg a diókat. könyökből le-fel mozgaíják merev karjaikat. Aranydió héjából csónak lesz. MennybŐl az angyal stb. ebben ringatóznak. igy táncol a diótorő herceggel. felvonásból (3. spanyol babák és a kecses porcelán pásztorok és pásztorlánykák. fogadd be mind elfaradt szolgádat. idézzünk néhány ismert karácsonyi éneket. Szerzője Csajkovszkij orosz zeneszerző. kép). A diótörő.eeke Énekeljük a mÚlt órán tanult Hull a oelyhes fehér hó című éneket... a balett címe. vagy nent? FUTÁR: Dicsértessók az Űr Jézus Krisztus a magas nlennyekben. ami nem éppen díszes. Az ajándékok kozott van a nem túl szép diótörő bábu is. . triangulum vagy csengettyű kjserettel. Az egyéni énekléstváltogassuk a közös ónekléssel" A mai Órán egy olyan zeneművel ismerkedünk. aki kegyelmet hozott az ) J A császár birodalmából jöttem tlhozzátok. Ezeket meghallgathaquk hiteies előadásban is. flitö. ENEK CÁSPÁn: Felséges királyom. még a poganyban is is vű némi emberség. betlehemet hoznak. hanem a mi Urunk Jézusnak egy szép példát mutassunk. ólomkatonákat. közben újrahallgatjuk az elózó részletet. nagykarácsony. A diótörő röÜdített cselekményétismertetjük: Karácsony este van. meiy karácsony-estét varázsol elénk. ha megengedik. CÁSPÁR: Ó. Hogyan is táncolnak a babák? * Merev lábakkal lépegetnek. Készüljünk fel mi is. egy pár percre szólást kérnek. és álmában a diótorő daliás herceggé változik.il 51 I. hogy a balett egy olyan színpadi mű. A sok baba nagy-nagy örömmel fogadja őket. Utánozzuk ezt a táncot. hogy qszakára szállást adnátok. orosz. barátom. barátom.á flltözni! FUTÁR: Gyere be. babák. egy pár p. ) ) . de ennek segítségével roppantja ketté. Lefekvéskor a szobájába viszi. Persze álmában Marika is nagy lesz. a dallamok a szöveg után következnek: a szöveg. kardot. Eg a gyertya. -l _l _l I 't Rövid beszélgetés következik az Advent időszakról. A diótorő bábu rajzát atáblára helyezzük. táncra perdÜlnek a kínai. Megfigyelhet3tik. hát te benned miért nincs uradhoz való engedelmesség? HERÓDES: Ereszd be. ég.. kazettáról. hogy valami históriás beszédet mondjunk. nyisd meg ajtódat. Ezt a táncot képzeljük el az első részlet hallgatása közben: Adagio a III. diótörő). utaznak Marika és a herceg a Babák-birodalmában. FDRODES: Itt bizony szállást nem kapsz. Tartsa és marassza mindannyi örömmel" Nem azért jöttünk ide. amire csak Marika figyel oda részvóttel. Megmagyarázzuk azt is.t "l.

CÁSPÁR: Jó napot. Nagy le - lenr mel lik nleg a sZ1 Nyá - ját rrz ven jel Zo betl. IV. Szcnt Snlz Má rl a. Uratok. Uratok. fongyo§. GASPAR: Gyertek énekeljunk egy szép éneket! II. néktek kis Jézusotok. }IERODE. kötelességünket elvégeztük. kik juhok rnellett alusztok. hogy kiráiyi házamnál mily sok vendég van. testvéq mit mond az angyal. igy hát kirátryl házamtól elmehetsz" I _t FUTÁR: Felséges királyom. hoztam neked egy kis sajtot. Errek Ju hok. pásztorok.. testvé1 hallom. alusztok. látod. ENEK . mert úgy is igen FIATAL PÁSZTOR: Kedves kis Jézuskám. Kö- nyö-rögj e- tünk. hogy vi- lá go11 bol do - gan lres siink 52 r r r r r r r r r r r I r r r t r- . csak ne igen rázogasd a bundámat. mikor tudván tudod. és hallván hallod. kiknek kardcsapásfrtől az egész világ megrezzen. hogy új király született. ENEK l én l l III" ENEK ANGYAL: Keljetek fel. hogy vagyok a királyok királya és heródesek Heródese. hallottam. fogadd jószíwel. Megszületett FIATAL PÁSZTOR: Hallod. pász-to-rok. fenséges királyom. IIERODES. v Éwrr VI ENEK l. üres erszényünket kitárva terjesszük. Ki az az új király? CÁSPÁn: Énekeljrink egy éneket a tiszteletére. hogy új kiraly születik. kedves jóbarátom. }ilERODES: Isten hozott. ÖREG PÁSZTOR: Hallom. néktek kis Jézusotok. ál dás á tok! Az ten an _ gya le- szál-lott e_ Je. FUTÁR: Tisztelt házigazda. pásztorok. hogy új király született.S: Mit beszélsz.

Mellette vagyon az édesany. lás .jiirrk. jtirrk. 3. pász.de. Istennek Fia.jon Fnogy is - Jó tál - zsef lót mit gon vá.ziirrli Úgy i-rnáújuk új U-run Ve.gé1. Mária. aki született Jászolban.ja ó lés"en néktek Üdvozítőtok Valóban. 3. Mária.to . Szent Fia. valóban.unli bo- be. .gl.il 4.ve men- ve lás - sá - tok.rok.mok kö - lyet zött vá-ros já - szol ban. Enek Menny- ből az an .2. Barmok kozt fekszik.kább - tál nyug he bar . nren- Es-stink térd-re Ő e-lőt-te.le- henr - be si - et.tok.laszvó a a dol tot tá1? Lál? Nem Ha - nem ta _ lál in .sá- tok! 2. tot a ke.gyal le - jött haz. jászolban nyugszik Szent Fia. jászolban. pász. nren. ban.to . kat1 J L L 53 t . Elrei< Va . Enek L a J Merr-jtiLrrk.rok! Hogy Bet.zá .

szél .L l -§.ló - ban.ro. Forintokat ha adnak. Nosza tehát jó gazda.8€s .hár jó Be . Sni. l ! l Egy . ba.] 1 l L r' L I i l t54 r t- .stfurk jO mód bor - ral ra.já - ba ba Szal Szé - - ná má l l ba.ló .le.henr vá. 3. É{aelindítsz útunkra.le.ságyos is . Tallérokat ha adnak.rus- ka is - tál . ke1 jünk flel! Bet-le-hern-he l l - jünk ell Ron- Bet. tallérok úra indítanak. Eirei< f Fász rok. Házadban maradjon Istennek áldása.tál . i-L L Forintok.tett a kis Jé_.egy po . rL l _-. Hogy t ho§ lcl l U ju - lást ta jon! l-! I 2.

Tanuljunk egyet mi is: . . Elevenítsünk fel egy ósrégi népszokást és a -a hozzá kapcsolódó dallamokat ". Karácsony és újévtáján legények jártak házről házra. . Refr. rei l sze- kér mel ..gyob.lé Vas. re. _l Uj esz. -.lé ke .sze_ get.re- ket. . párokat összeéneklő rigmusokat énekeltek. Ez a regös ének. . _ tem. ko.zust ál - da - ni.eeke Kezdjúk az űj esztendőt egy szép énekkei. két kis bé rest.szön.I I 14" I_.nyes lraj . Fé. .: Haj. ke - rék rnel .tőt mon - da il. na.gó. Uj esztendőben köszöntőt mondani régi hagyomány.bik bé-res-nek csen - gős pen - gős sze-ke-ret.. ú. a regölést. _l a Jöt-tiink Jé.ad hat - ja nagy tJr - is tetr. J ki- seb_bik bé-res-nek a_ rany os - tor nye let.dó vlr ra- dott. I 55 J .ten. és bőségvarázslő." I I lll.nal tá dott. az Ur- is en - nek gaz - dá _ J ! két kis ök röt. . mely Turmezei Erzsébet vallásos versét népi daliamra alkalmazza. azt is rneg.

Magas . és a csengó jelezheti az új szövegsorokat" Más regös rigmus példáui: Adjon az ennek száz kis egyik ólból t- Úristen agazdának malacot.. telt{rt szó . Nakitsuk ki ezt a dallamlépésta korongjainkból. 15.ajd a hangok nevével.szó .efrén. Adjon az Úristen ennek agazdának két kis tehenet.Zsipp-zsupp. A fenti három koztil melyik kettőt hallottátok? _. Egy Et a a tlu ma tát tél dö.mi / szó .k.ás.l. Egyenletesen körbejáró regölő csoportot "fáá-Tá . Melyik korongot vesszük el? . Melyik ezek közül az űj hang? Melyik hang nem fordult elő a Zsipp-zsupp-ban? . tejet. Rakjuk ki a dallamkirakón korongokkal a kezdő motíwmot: o o Van tehát egy magas.. E hangnak a neve: dó.A mély hang.be men _ tek Mind le _ et .. és mutatjuk a dallam mozgását. le.. ha láncos botot. Hány hangmagasságot hallottunk? * Hármat. kolompot és csengőt használunk a kísérethez. a nrásikba befusson" harmadikba is jusson. Kett .r Hiteles előadásra törekedhetünk. R.mi motívumot énekeljük egyre emelkedő kazdőhangról. Lecke Bemelegítő gyakorlat: szó .gy tál dödöle"). Melyik hangot ismételgetjük? Enekeljtik EW kérj.dó.mély. egy középső és egy mély hangunk. t t t 56 r t . R.döbe. Melyik gyermekdalt idéztük? . m.A kozépsőt. Tanuljunk egy új éneket: Eliás.Ldót.efrén.**'"* . hány magasságot észleltunk? Kettőt. -#fi-- E - li- ás. vajat eleget.ték - kok. Enekeljtik el szöveggel.. got| r r r r r r r r r r r Énekelünk.lő- le. Tó - bi.Tá ritmussal kísérheta láncos bot. hadd süssenek rétest szegény regölőknek. r r r Figyeljtik meg a dallam további alakulását (. kézjele. Tóbiás. kifusson.

hogy az őt jellemző dallam. emlékeztetve a benne előforduló három hang kézjelére is. Stafeta-ritmizálás következik: minden tanuló egy ütemnyit szívdobbanás) tapsol a dallam ritmusából. kopogás. osztály. taps. Milyen tulajdonságukra utal a lendületes dallam? . minden tanuló egy-egy motívumot Ónekeljen. Kikre emlékeztetnek titeket az a1yszerre lépő.A bátorságra. közepes. hangsúlyozzuk az induló jellegét. (: 2 16. folyamatosanhangozzék! Végezzük ugyanezt hangszerek bevonásával: dobbantás. Így: taps. melyet a vonós hangszerek. Ezt ismételjük meg egyéni éneklésekformájában is. éneklő gyerekek? ./ L ooooC t t l . dobbantás. majd alai<ítsuk át a korongokból a ciallam vonalát: \_-. Minden ismétlődő képletet azonos módon szólaltassunk meg. Zenehallgatás: Prokofiev: Péterke és a farkas . hangszer. hangszer. Ó Péterke. Enekeljük le az igy kialakult dallamképletet: szó .A katonákra. Melyek voltak ezek? * Dó. Enekeljünk most egy emelkedő fordulattal kezdődő dallamot: Aki nem lép egyszeríe (lásd I. és üssük a szívdobogást. Ez egy váItozat az Elvesztettem zsebkendőmet című ónekhez. kopogás. Bemutatjuk a hegedűt (hangszeí vagy képe): vonós hangszer. Ral<1uk ki az egész motíwmot 'l. hanem ügyesen sikenilt elfognia a kertjükbe lopózott farkast. Egy tanuló rakja ki a kezdőmotíwmot a dallamkirakón. szó korongokkai: dó dó . Tanuljuk meg ezt is: 57 . elsősorbana hegedű mutat be. Figyeljétek meg. hogy az utolsó két motívumban egy kis váitozást észielünk. (J occc n^ \-/ I I Végigénekeljük még egyszer az egész dallamot.Péterke. hogy ne legyen megszakítás. Enekeljük most szöveg helyett a ritmusszavakkal. szó (mély.szó . kopogás..mi .Ereszkedő irányba. mennyire lendületes. mi. dobbantás. majd szolmizálva."Péterke és a farkas" című zenés mesójéből. Duplázzuk meg a kezdő szó hangot egy újabb koronggal. kopogás.Három.dó. taps. aki nem félt a farkastól. majd láIinzuk szép. és megállapítjuk. Többszóri csoportos és egyéni ismétlésután állapítsuk meg. hány hangmagasságon mozgott a dallam? .. Lecke Bemelegítésnek zümmögjük.rt L Enekeljük kézjelekről az egész motívumot. magas).dó. Lendületes ének. Mutassuk a dallammozgást az utolsó két motíwmnak megfelelően. milyen irányba indult a dallamunk? .dó . ké4elről énekelünk. Emlékezzetek csak. a ritmusát is tapsoljuk. koppantás. Prokofiev . Ügyeljrink. hangszer. kötött énekléssel az Elvesztettem zsebkendómet kezdetű közismert gyermekdalt. Egy bátor kisfiút mutatunk be a zenén keresztül. ! Enekeljük most a dalocskát. Gyakoroljuk a kézjel utáni éneklést motíwmonként: minden motívumot szöveggel. meneteljünk hozzá. 5. lecke). Tóbiás című éneket. Ismételjük i* azBliás.

Szabad péntek. Szabad az én galambomnak Egy pár csókot adni. Erre utal Kodá|y Zo|tán Gazdag Erzsi szövegére dalocskája: Itt a farsang. vigaloml Habos fánk jutalom. jelmezes (átváltozást megjelenító) mulatságok időszaka ez. Vidám. Zinehallgatás kóvetkezik.Bartók Béla: Gyermekeknek Elvesztettem zsebkendőmet. a tanitő is bemutathatja. most már az új dallammal ezt ajátékot. babkávé.sang.I I - El zseb 2.met. . biztosan ráismertek. Játszodjuk is el. EgY gyermekdal-ieldolgozást fogunk hallani. Dirreg-duríog a mozsár. szabad szombat. áll Csár- dást jár hab bo-ká mák.tö - rő. r r r r r t t t 58 r t .tern dő . csókot adok érte. előadásban^ Írt ügyes osztályokkál jut idó e dallam elsajátítására is. Szabad szappanozni. versszakalatt körbe forog. Feűdat: Ú irt még időnk. egy gyerek a körOn belÜl já1 leejti á zsebkendőjót valaki előtt. a 3. vesz ken tet . míg az örlő pergeti. Már hallgattunk Bartók Béla Gyermekeknek című sorozatábÓl. A kávészem int neki. Ha nem. táncosra vár a mozsát. Heje-huja. megemlékezhettink a mo§t kezdődő farsangi időszak kapcsán errŐl a népszokásról. Mákos patkó. L t Aki nekern visszaadja. áaszkos. Kört alakítunk. amikor l finom falatokkal fakozzák a jókedvet.nyánr ór - te.Zongorát. Szi - dott a . Milyen hangszert hallottunk? . a többi az énekléstmost már tapssal kíséri. akivel a 2. élő Kodály-Gazdag r r r r r r a far. 2. értünk van a parádé.

szó-szó-mi-dó t szó J-] J. &- l ró _ ka.szó / szó .ted? A pad-ká- ra. lecke).dó-dó-dó-dó/dó-szó.szó .dóhangokon: Ciróka. Például: szó . hogy faflrvós hangszer. Megmutatjuk a klarinét képét.dó .Így:szó-mi-mi-dó/szó-mi-dó-dó. 59 - Ha én cica volnék (lásd I.mintal. Zárő hang: dó. a másik felelet (1. együtt és egyéni éneklésben is. simulékony. Találjunk rá szöveget is. és próbáljunk utánzó mozdulatokkal megidézni a ctcát járását.mi .szó . Tóbiás. 7. Elvesztettem zsebkendőmet.te a kis cl-ca-Ja Ki l -szó/dó-dó-dó-dó.2. Enekeljük szöveggel eá a kis dalt (lásd: I. Kiemeljük az utolsó motívumot (a tanulók ismerjék fel. milyennek mutatja be a cícát a már említett zenés mese (Prokofiev: Péterke és a farkas).dó / dó . tudná a hangok neveivel leénekelni az utolsó motívumot (.szó .Iskolába jóttem.-ban.. Meg-et. osáály.szó .mi fordulat emelkedő kezdőhangról. nyujtózkodását.ismétléstalkalmazva.Legyen egyik kérdés(2 ). mozgásáről? Ezek alapjan hallgassuk meg. cicáról szóló éneket ismertek? a I J l Ismételjük át szöveggel. osztály. Szerkesszünk együkörképet: ismételjukamélyhangot. Enekeljük le kézjelekkel a betükottalapokat.és meglegyezzük. Röüd beszélgetés a cicáról. hajlékony. . Eliás.szó Milyen más. Mindezt nagyon jól érzékeltette a klarinét. és nevezzük meg a benne előforduló hangokat. lecke). Tehát: szó .dó Továbbá felmutatunk két dallamk árty át: a_ I l l. melyik dallamban fordultak elő? .mi / szó . Alakítsunk a három lefele lépő hangbólújképleteket.szó .).l L 17" Lecke I t_ l- Bemelegítő gyakorlat: szó . Például: a .] dó dó a_ Nevezzék meg.szó / szó . 20.Mit csináItál reggel? dó .megette a kiscicája")? . ugrását. l . maróka. Tanuljunk hallás után egy újabb dalocskát a szó .szó . szó . palinta.l.Ismétlődő hang: szó.szó . hogy a képlet két ütemet töltsön ki. A hangismétléseklehetnek hosszabbak is. Hallgassuk meg újból a részletet. Kinek van otthon cici$a? Mit figyelt meg a cica viselkedéséről.szó-mi-dó a I szó a- mi szó ml íl 2. mit főz Ká sát a Ho l - vá tet .szó .dó . mindegyiket kétszer.Szó .Hinta.szó l- -szó/mi-dó. Melyik dallam kezdődik ezzel a fordulattal a Zsipp-zsupp-on kívül? .Óvatosan lopakodó.dó.zárjunkamagassal.

i ismétlés Egyik szitál. 1isrnótlés 3. Harmadik követ vág lismétlés - 7. Bolha ugrik.i szó . Majd visszahajlik a szóra.mi .. - ka 2.szó . Ábrázoljuk korongokkal lefele lépve.szó-mi -dó/ szó. és végülnevezzükmegahangokat.dó. Ismételjük az éneket.szó .szó / szó .szó . Mzet hoz má1 Tekenőbe tölti. Bolha ugrik. Szürke szamár. és azonosítják a hangokat: szó . A tanulók először felisrnerik aláIínva elhangzó dallamképletet. lecke). l ismétlés 8. Másik rostál.. I l t I t I l. Elénekeljük.mi .szó ltll.a 1egmagasabbra. a lára ugrik.mi . hogy három hangon mozog. eljátszodjuk.dó / dó . ha lehet rajzok alapján egy-egy szakaszt.szó . Róka gyujti. / ismétlés 5 t Jó gyakorlása az éneknek.komámasszony kéreti a szekeret"). 10.6. Bontsuk fel motír.mi .1 X8. nregáliapigák. Kemencébe ral<1a.kéreti a szekeret" részt. Mén a szekér" Majd a malomba ér. Kisült-e a cipó. Énekeljük tehát. Szúnyog kévétköti. -.. Hányja a szekérre. l ismétlés 5. Az egyéni éneklés. ha a cselekvést jelentő szavakat mozgással megelenítjük. Ezután lassan énekelve mutassuk a dallam mozgását. Tehát a dalban előfordult minden eddig tanult hang.umokra.a dóről .lá -.dó i szó . r i' I . Tehén dagaszt. Medve várja. szó -szó .utánzás itt tág teret kaphat. mutassuk ismét a dallam mozgását. Most énekeljük az egész sort (. csíp. ó. / ismétlés 4.lá . Medve várja. 60 L r L. Tyuk a cipót csipegeti. Figyeljük meg a dallam kezdésót! Lefele vagy felfele mozdul? .szó*lá/ szó. kiemeive a. - szá|.szó .Felfele.szó. Tehén dagaszt.dó . Há Var _ Ju ka - szá]. o l Enekeljük kézjelekkel a sort és nrás eddig tanult dallamképletet: lá . Mén a szekér. Kezdjük egy vidám énekkel az őtát Csíp.szó Uj dallamot tanulunk: t B latt. Hangya morzsát szedi. csóka (lásd I osztály.szó-mi. t Róka gyujti. Ez a dallam ugrással az á|talunk ismert legmélyebb hangról . dó . A malomba A malomba Három tarka macska. Lecke Bemelegítésaz előző lecke szerint. l ismétlés 9.

Sós on- nan kút. A legmólyebbet meghatározzák. Enekeljük szöveggel a kirakott dallamot. Kodály Zoltán: Katalinka = 61 . A középsó az q hang. egyre magasabbról indítva. nek. Rakjuk ki korongokkal ezt a dallamrajzot: o oo . 9. Egyik motívumot énekeljtik. vet - nek. másikat tapsoljuk.bo.nyád a J-l re . Róla sr. Megállapítjuk. Atismételjük. Ritmuslapot mutatunk fel: trti-ti-ti titi .hol jön_ nek a tö . Keon- nan rék a- is lá ki - tesz vesz nek.ta . Kérdés:előfordult-e a dallamban eza ritmusképlet? Nem.rö- kök.lin- ka. . majd fordítva. mind- járt a- gyon lő Kétiitemes motíwmokra bontva tanuljuk meg a dallamot.gá1 . Tanuljunk egy mondókát erre a ritmusra: jön Ka- ti a .l l 19..Például a katicabogár.rú J §l. tehát a dó és a mi közótt foglal helyet. hogy három hangon mozog.ól amai énekünk: I - jön-nekatö-rö-kök. Játsszunk ritmustelefont (lásd II.re .ecke Bemelegítész dó . Végül hallgassuk meg mai gyermekdalunk kórusfeldolgozását. szállj el. I-.pülj sep . és mutassuk az első motíwm dallamvonalát. Soroljuk fel.Tá.mi . Motívumonként a néma éneklésthangos éneklésselváltogassuk. milyen állatokkal találkoztunk benne! Milyen kedvelt állatkák maradtak ki a sorból? .re . majd visszafele lépkedve.dó dallamfordulatra diridiridon szótagokat énekeljük. lecke). - Ka . Énekeljuk.ba is ki vesz _ nek. I . osztály. mozgásokkai kísédük az A part aiatt című éneket.dó. A legmagasabb hang most a mi. vel.

a legmagasahbat és a legmélyebbet ismerjuk. Ismételjük a Bújj. kézjele: \§\_ l l Rakjuk ki elénekeljük a hangok nevével. énekeljünk minden motívumot szöveggel. Lecke Bemelegítő gyakorlat: adó -re -mi -re -dó dallamképletetamá -mé -mi -mó -mú szőtagokra énekeljük. leénekelni a hangok nevével..gvek.énekest" jelölje ki a tanító egy mondókával: 62 ! _ _ I . bújj. mutassuk a dallamrajzot. A tobbi három hangon mozog. Kendőt visz kezében. Minden változást J. 1. akozépső neve: re. l l E ket - gyet tőt szó szó - lok. me.szek. emelkedó majd ereszkedő alaphangokról. mutatjuk. A tanító a dallamkirakón egy dallamrészt ábrázol rá kell ismerni. tv{elylk motívum a kakukktojás? . ő a tűzvivő. Lecke Bemelegítő gyakorlnt a múlt órai szerint Elénekeljük együtt." szó .dó. Aki megérezte atizet. majd szöveggel. kergetni kezdi a társát. szállj el című éneket. tü_ la- pá vi .. majd stafetaszerűen. Feltótlenül keniljön saría az utolsó motíwm. Egyik gyerek körbejár. és a gyermekek hátratett kezébe rakja. aki a helyébe szeretne állni.l I l 20. Az őra végénismóteljük meg a iátékot" ! t 21. bújj. _ rr Körbe állunk. lok. kézjelekkei is" tudatosítunk. egyénileg. majd ugyanazt a hangok nevével. az . Kirakjuk §*j_ f A és kakukktojást kihagyjuk a sorból.Imhol jonnek a törökök". har-rrra-dik-ra lá_ lok. Végül ismét szöveggel énekeltessünk. itt megyek játékot.. Foglalkozzunk egy kicsit a dallammal. motíwmonként a Katalinka. l oo o ) o o o re o ooo oo o o l mi mi r€ re dó mi 13 re dó o re mi mi re re dó oo dó l l l Bújj. sorra a motívumok dallamrajzát: énekeijük szöveggel.

rl a lag ne hal l n a i zi - a i ba! J nak! ja .neme. J rrek. egy másik a B sort. ritmikus szövegmondást ritmusjárással kapcsoljuk össze. hogy észleljéka lehetőségek sokfeleségét..dor .- Ré _ í. nek. Nincs több fá - zás.n lroz je nek Jl . j F{a . . ritmikus szövegmondásban. Ezután már képesek lesznek egy röüd részt felismerni a dallamrajzról. hisz mindenki a tél végétvárja. soronként tanuljuk meg az éneket. . ?. és járásunk hasonlítson a kacsáéhoz (széttett talpakkal. minden motíwmot más tanuló mond vagy tapsol. mi . Tapsolva a ritmust gyakoroljuk a szöveget .le- dek get.B betűkkel.kad meg. jön _ nek.zsef nap nap - ján já]1 meg. az utolsó lépéskicsit nagyobb: oj*J" . Utána néma éneklésmellett mutassák kezükkel a sorok dallamrajzát.mi hangok segítségével.megállapitjuk" hogy fafirvós hangszer.Ujrahallgatás előtt bemutatjuk az oboa hangszer képét. Jöj J--l - - nált baz - J I za nak. J 1esz J I J-l nak. 63 . ru_C0. I Kést" ka .lren ) i Jl . első sor modelljeit mutassa be a tanító. Ezt a kis dallamképletet rakjuk is ki a dallamkirakón. míg össze nem áll egy közösen szerzett dallammá Enekeink mindig kapcsolódtak a naptári eseményekhez.nik a a tél./ o Ismételjük a ma tanult mondókát. billegiünk).ki él.dó -mi -mi -re -re .zsákban hozzák a meleget". Figyeljék íneg az azonos sorokat: T. bol- dog a . Sándor. Egy csoport énekelje az A sorokat.. József Benedek.re dó . Jelöljük a sortípusokat A . .. Lentről felfele lépegető dallam.sá. mint nagyszüleink mondták.n J-] .mi * re . . Ho§ é. .sza. J ce. Tanuljunk most egy Sándor-napi köszöntőt: Sán Jó .4. Hallás után.|-. F{a esZ Tanuljuk meg ezt az új mondókát. A 3... Hallgassuk meg. szél Zsák hoz ban majd Be. Nézzük meg egy kicsit a naptárt. vagy mindkettőt Az egy§zelTe teszi. Alkalmazzuk spontán módon erre a zenére a kacsajárást. Zenésítsük meg ezt a kis nrondőkát a dó ^ re . Például. ós leénekelni azt: . tenyerekkel. Próbáljuk meg újból.dó. milyen névnapok közelednek most. hogyan jellemzi a zene a kacsa járásítt Prokof ev: Péterke és a farkas című meséjében. sor másfóle.Sándor napján".dó -re / dó -dó -r€ -re -mi -mi -re / dó .. a legsikerultebb sorkapcsolatokat megismételjük az osztállyal. Staféta alakul. Így próbáljunk ki minden sort.rl Jl Vad - li - il i I ba.

a belső látás igénybevétele révénvalósítja íneg az élmények elrnélyítését.Ezzel a kellemes hangulatíal visszatérünk az osztáIyba. Mi is leheveredünk a J'a arnyékába. csendben ülve. ezek ritmusával tudnánk a leginkább ábtázolni.láttatok" a vidám tánc közben? . egyenes háttal a széken. Kezdjük a mai Órát egy szép népdallal.Mit csittáltak a tiindérek? . tételt és a III.észő kecskepásztort a hű kutYája mellett.selymét a t -L Akkor a mai Órán külonleges kirándulást teszünk a zene segítségével. A megolvadt hó megduzzasztja a vizeket. báránykák ugrándoznak vidáman a réten. kecskék legelésznek.Sétálgatni. a Innen.j r r r r r r ] 64 l l L . Langyos .. tétel elsó zenei gondolatát. A fa alatt látjuk a hevei. kizöldül a rét. és nzegjelenik a tavasz tündére. . * Milyen zenére táncoltak? Lassú v(lg/ g/ors volt a tánc? . kezünk lazán a combunkon pihen.y tavaszi dé]előtt sétára indulunk a kózeli domboldall.üsszahozzuk" a gyerekeket az osztályba.Vidáman táncoltak. Töltsetek ki egy fehér körocskét ilyen töröttvonalakkal. tiindértársaival. Ezen a napsütötte domboldalon egYetlen J'a áll. . Így: . lábainkat ne rakjuk keresztbe." nap meleg sttgarai sütnek le ránk. színeket! Közben a III.. behunf szemmel hallgassuk végig a II. Kart.Pergő. eleven. a tanító bemutató énekléseután közösen kétszer. Il. - !_ barka már kitakarta". langyos szellők fujdogálnak.szellő cirógat. használjátok fgl az említett eleven l j -. tétel): furulYaszót hallunh..Elénk. háromszor elénekeljük. tarka. és lassan kinyitjuk szemiinket. megolvaszqák a hótakarót." Leállítluk a zenét. amit a tanító a hangzó zene mellett. vi _ rá - gom. Az irányított zenehallgatás a fantázia.. játszadozni a szabadban. Ezután. Ezt az eleven. Üdám táncot cikkcakkos. Mit szeretnek csinálni ilyenkor a gyerekek? . Ós elképzeli. tételt végighallgathatjuk. A simogató napfeny előcsalogatja a nigyeket. . nyugodt hangon mesél (Vvaidi: Tavasz. L Ez a _ L l! Min _ t den ma- dár tár - sat vá - lasá. beszélgessünk most egy kicsit erről az évszakról: miért fuaszt vizet atavaszi szél? Meleg. vir'ágkoronájával magához hívogat. A tavaszrÓl énekelhink. és lassan elszundítunk. tóröttvonalakkal. Célunk az irodalmi program és a zene összefiiggéseinek tudatosítása az életkornak megfelelő módszerekkel. Ájmainkbatt .Milyen színeket . vi . Mindenki beúnyja a szemét..latttink a természet zöld ruhába öltözött.|l 22" Lecke zeneóra minde n mozzanataban a zenehallgatási élménymegvalósítását segíti. halkan. A szöveg atáblán van.. mit csinálnak. Lássuk. Helyezkedjetek el kényelmesen.a.Csodálato.rá - gom. Amott a domboldalon fehér bárónylrttk ugrandoaruk. eleven.

finom. A két köröcske olyan. majd a hangok nevével. osztály. látott színekkel toltsünk ki] Ezalatt a munka I l a tavaszt láttátok. . s a osermelyek a szeilő sóhajában frissülve futnak.rű csa. Yillám és mennykő súlyos gráciával jelenti be sötét-libériásan. s hogy elcsitul az égzengés:madárdal hallik megint. hol Nézz föl a a fák sű ott ü1 ott iil jel kor a a csíz. da i _ ta .re - I _ J mi-re-dó-dó-dó.{. A zenehallgatás alapja a Vivaldi által használt szonett volt: A tavasz. az osztáIy énekelje szöveggel. es . az osztály felismeri.gel. melyet gyors. Az utolsó motíwmot a tanító mutassa be a hangok nevével.nyö. az említett. eleven tempóban kell énekelni: J=. ] . Kivághatjuk és fulet.u Lukitt László szövege *-a Szónyi Erzsébet . Aéilyen" sz. ! I 23. Enekeljük szöveggel is. fény - á . tételt. ma idézzúkaz atanyat érő tavaszi esőt. lecke). minél kifejezőbben. édes suttogással. ügyeljünk a szavak elvá|asztására. kézjellel. Ezután az első két motíwmot énekeljük szövegg. mint két szemüveglencse.Lassú.rás ben. halk. benne zengő varázs van 4. MÚlt órán napfényes réteken jártunk. vidáman köszönti őt az ujjongó madárdal.l ] bársonyos. 3.. Azelsőhangotmegadjaatanító: szó lszó-szó-lá-szó. é. valamint nyerget ragasztva neki (esetleg kézimunka órán!) egy szemüveget készíthetünk a kirándulás ernlékére. végül szöveg + kézjel. Ehhez a tánchoz viszonyítva milyen volt a dallant. Esik az esó (lásd 1. közben kézjelekkelmutassukahangokat. A tanító dúdolja.lo1 la ő 65 hű dél - vös for . S firrulyaszó csendül az álmokon túl a tündöklő tavaszban táncra kelnek a pásztorok és nimfák csapatostul.mi.térr - ként - . amely elvezetetí a fa alá? .nekeí {clttőíok? alatt meghallgatjuk még egyszer a II. 9. amelyen keresztül l Megérkezett az új tavasz.i.cso. ját gon gyö. Énekeljük közösen és egyénileg is. I Nézd. egy régebbentanult dal felelevenítésóvel. . A dallamkirakón ezt a képletet rakjuk kt: mi . Virágos réten sugdosón lehelget a ííi. Lecke Bemelegítésképpenzümmögve énekeljük a Tavaszi szél című éneket. Madarak l Egy szép amerikai népdalt tanulunk.goll ben éj jó - pity hiv - |yog ]aa par az ávíz. Egy másik korocskét lágy vonalakkal.a lomb és mély álomba bódul a kecskepásztor" hű kutyája meilett" l l 2.lal.gó reg dal . 1. I . pin8.

majd lefele lépegetve. hogy ez a szigoru ismétlés a kánon. lá-szó fá re dó-dó-tló t- Énekeljuk legalább háromszor felfele lépő alaphangokról. amely a kismadaratidézte.-] J-l.szép s"Óu.-l J-l j-] .n .-J .. és keresztbetett kéztővel a zenére a kis madár repdesését utánozzuk" Ha az időnk lehetővé teszi. Még egyszer meghallgatjuk ezt a részletet. ritmuskánont játszhatunk a Katalinka. tiszta éneklés.) Soronként megtanuijuk a dalt. dó-re-mi-fá szó-szó-szó.ibiri bojtorján.n J-] .r] J-] J-l J-] ]-] J-] J . Hallgassunk meg most egy zenei részletet. A hangszer. Helyes tempó.Csattog. Jl j) J . a fuvola volt.n . amely egy kismadarat mutat be. MegbeszéljÜk" hogy mit észleltek. lecke) dallam ritmuskéPleteivel.J o. léIek lép a lajtorján. a tanító mindig egy motíwm téséssel utánozza őket. Ritmuskánon következik az aszlály két csoportja között is" L t L- osztály tanító .T J-] J-] J-] t r r r t t t t 24. ti mondjátok meg. ez szintén fafirvós hangszer. Milyen hangutánzó szavakkatr jellemzi az ének a madarak at? _ L- .a Újmadár: fuvola.r] ]-] J-] J-] J-] jl J-l .g. r r ..ondásjellómezzen minden egyéni és közös produkciót. és tudatosítjuk. Ismételjük át a múlt Órán tanult éneket a madarakról. pittyeg". o J-l j-l J-] J-l . csacsog. Lecke Bemelegítő gyakorlat egy vidám kis dallamfordulat Weöres Sándor szövegére: r r r tt- Csil. Péterke és a farkas . szállj el (19. ElŐször az osztály elkezdi.tMelYik két kismadárrÓl énekeltünk? A csizról és a pintyről (Jó lenne képen is bemutatni őket. milyen ez a kismadárl Prokofiev.

néha meggörbülve vagy túlságosan is mereven járnak. merev mozgást a fagott ábrázolta. Utánozzuk ezt is! nagytatára és nagymamára jellemző. ő7 . a fiatalokra jellemző. ez a legmélyebb hangú fafirvós hangszer.. Proko§ev.. Vermesy Péter zenéje: Kot kot kot. I ll . ugrándozás. Enekeljük a Madarak című éneket a tanult kísérettel.szó .(. Lecke Bemelegítő gyakorlat: a múlt órai ismétlése. bújj. re .lá / szó -Já .mi / szÓ.mi . és folytatódik a játék.) Végezetül a zenére alkalmazhatjuk a nagytata járását. Így. Helyben szaladunk. A dallamfordulaíokat lálázva ónekeljük.. a gyerekekre jellemző a szaladgálás. A szülőkre jellemző a sietős lépés. Ez a szaladás a gyerekekre.re mi . Próbáljuk most felidézni a családot. eső veregeti.szó .Szilágyi Domokos verse.csattog és hív" szövegre: ll L ll l L Z) . ) ) .mi . majd egy új formát tanulunk ismét: láncszeníen összefogózott sor első két gyermeke kaput tart.re . Tanuljunk egy Új éneket: Nagy titok .aBújj.EsŐ. vagy esetleg a sétálás szabadidőben. utánozzuk ezt is! Most megfigyeljrik. - A - . Harmadik példa: szó . el is énekli. Most az utolsóból lett első pár tart kaput. Másik példa: szó . mint az előbb. l L . a taglait jellemző járással.szó . szó (Anyák napja hajnalára). ) ) ) ) t-- 25.Nyitvavanaz aranykapu") . hogy nehezebben mozognak. ugrándozunk. Péterke és a farkas a nagytata (fagott).lá.l ] EXőször atanitő kisér.l.dó . I tI l Ezután egy kis dallami kíséretet alkalmazhatunk ostinato formájábana.szó . Ezt el is játszodjuk valamilyen ismert formában.mi / szó .)i dó dó_ dó j-l iJ dó Lll l it L ] ll l I t_ l . (Megmutatjuk a képét. A továbbiakban egy-egy jellemző dallamfordulatról fel kell ismerni az énekeket. esetleg botra támaszkodnak. L_ . Első dallamunk az Orgona ága.azBn kis kertet kerteltem című dallamból. Aki felismeri. A nehézkes. .. hú!") .ha munkába mennek.. )' Ll . majd hozzá egy gyerekcsoport is társui.mi -re (. lá. zóld ág dallamból. Az utolsó apró futólépesekkel áthúzza a sort a kapun. póldául. hogy a következő zenemű melyik családtagot varázsolja elénk.

mindegyik ütemet.l J--l J-l be bete le e - sett. milyen állatokat utánoztunk? Szolmizáljuk ezt a részt szó kezdőhangból: szó . mú. mutatjuk.Ezt a formát minél többen egyénileg is megpróbálhatják.re .redj.küdj tá| hall.csip.tem egy t l l t L Kár. paj . ne Mú. egy sort tapsolunk.kem csakl rúi ki ijessz meg| ku ka- Kot_ kot.kot.iuk már| le} . vak. rnek. be.iáll r L hrrny A szöveget tapskísérettelis rttmizá|hatjuk. szo-rrro- ve . Tanuljunk egy kedves mondókát róla is: Két kis J Szál. be. in aa szal - sze - Ve- il l oo r-l Ave Szett. mutassuk a magasságokat három hangon.szó . L l ll .mi.r. Vak. majd szöveggel: ooo o ! o o o re o o dó dó mi re mi dó mi re t i l l :- Az ügyesebb osztályok befejező dallamsort szerkeszthetnek másfele kombinációkból a .szó / lá .kár- Gá. 68 r r r t . leltem egy kukacot" szövegre. Változatos gyakorlás: egy sort mondunk.gá- gá. A szárnyasok kozril hiányzik a tyúkudvar fonöke.)a ösz kas J szál. Rakjuk ki három korong segítségével énekeljük. X<ár. vak.szó . Melyik az ahárom hang? . J - J--l ma . majd fordítva..J ka - . az osáály énekli a hangok nevével. kirakjuk: D o o mi o l L dó re re dó nri o o re mi dó Most a tanitó más változatot rak ki. . tse.r-J J-. Hány hangon mozgott az első sor? Ismételjuk el.n .n tás. E .szó. u .le| né . mú. rem . Mutassuk a kézjeleket is.Dó .l a Csiu.száL.svarr mit'l rnond-Tad háti es . tel - egy ku-ka-cot! Soroljuk fel.csio" HáÖ-háp_háb' Mek" mek.Kot-kotkot.

Mi Jól vall ma? meg. .pün.tilí - kösd nap - ja ját Hol Ne nap ti_ lesz. .nyát. Válasszunk pünkösdi királynőt.setek virágot e mái szép napon. zsát.ját.Ókívanságokkal. . Ej - ne de. kosarat is vittek az adományoknak. .di - nap - ró Ja. dej de-nej-de.de.szabad" válaszraénekszó mellett bevorrultatr<" A Tanuljuk rneg ezt az éneket. minden ütemre egy Mi Ka-to - vítll ma? nám. . amit át nem ugrok.l . ím. ) ) J Kisasszony rózsája kihajtott az úíra. és a tanult dallamra kört alakítva ünnepélyesen vonuljanak be. ünnepélyes lépésekkel történik. amit el8re kioszthatunk egy-egy lánykának.tartsd Lo Pi - vad- ros pün - nak kan . 69 J . . hol J . teglte koszorúbal 2. Minden báznál megkérdezték. bal láb mellé zár" Ezt a léPéstgYakoroljuk a tanító énekére. Virágkoszoru jelezte a pünkösdi királynét. negyed lépésekben: jobb lábbal kilépésjobbra.nap lesz ne ti . Hint. Lecke mai Órán egy nagyon szép" régi népszokást elevenítünk fel. Haj. . friss éjszaka járok. Meg. utána ének.doz- ten Zuk pi. J kÖr csak jobbra forog..rrej. kapjon ürágkoszorut. .rálv. 10-12 éves lánykák jártak ünnepi *irábun házről-iázra. hogy . a lábaim nag1/ok. cittkus.so-dik A pün-kös..Pünkösdölő". neve ..kösd nap .majd egyre többen bekapcsoío dnak az éneklésbe is" Minden egYes dallamismétlés kozott röÜd versike hangzik el. Mindegyikük egy szakaszt mond. cinkus fehér rulipáníos.szabad-e pünkösdölni?".pord A má.. . látjátok.hoz- ta az Is Mi is rneg-hor. A kor táncra perdril majd a következő dallamra: a A bevonulás lassú. . Nincsen az az árok. Szavaim ?wlljátok. . J dej 26.nénk asz _ szo . Szedje fel a menyasszony. . ki. lépés. a. ő vezes§e a sort.. En kicsike vagyok. En gyange morzsácskavaglok.ros . A J l. pord. amely a pünkösd ünnepéhez kapcsolódik.

ka. Kodály Zoltán Pünkösdölő című kórusműve. Az őrabefejezéseként ismét zenehallgatás. 4. mindenfelé hajlok. Nem anyától lettem. és utána megbeszéljük. buza boh. l l 27 " Lecke.asodion! Zab szaporodj ort. sebesen ismételgetik: L Ad Jon Is söt. t I rl _] ll I Ezt követően hátul összefogózva balra forognak. Megismételjük a múlt órai zenehallgatást. i L Bemelegítésa Weöres Sándor-versre (Csiribiri). rózsaján termettem. Uj játékot tanulunk: Hajlik a meggyfa t ! Haj Nagy lik az a aí - mOggy fa. Szé í fujj a. l' !l Lépés:jobbláb a bal elé lép. f{g do gátj a. Gyónge vessző vaglok. így haladnak Nincs más hátra. mindenfelé hajlok. Mint az veSZ szőt. Tehát Kodály: Pünkösdölő. utána ismét játsszuk el. Mos §a t !! ösz mind ket tőt. búza bolrrosoCj on ! i l l 1 1 Felmegyiink a szőIődombra szőlővesszőt szedni. Gyónge vessző vagyok. amit erről a népszokásról megjegyeztünk. sze l lő ropo gtatj a. mint megtölteni a kosarat finom falatokkal.-_r 3. Zab szaporrldjon. Ben fo rog L I nyé ! 1 l ] lr 70 rL t r . bal láb balra. Piros pünkösd napján hajnalban születtem.

mek. mek. lJ 71 t_J . mek.szó . mek. a dal végénvalakit választ. mek.ké . akivel helyet cseréi. A dallamfordulatok felismerésétkérjük a tanulóktól.. Ugyanígy járunk ei az első motívummal. mek.Körbe állunk" középen forog a menyecske. mek: Lemosni az útiport. a némán. J Kifizetni nem tudták. AzasztáIy majd hangoztatva megismétliszöveggel: .. mek.4 lrej. mek. Egy kocsmába betértek. Ritmizálás következik: néma éneklés+ taps. Megbeszéljük a helyes megoldást. mek. Há.szó . mek Két kraj cárja szegénynek. és így mutatja be azűj lépéseket: szó .rom ült egy kecs . mek. hej. -.tá. {Jgyanígy járunk el az utolsó motíwmmal is.é . 2. mek. mek. É ] J ] É J 3. vidám éneket tanulunk. Ezután minden tanuló pálcikákból onállóan kirakja az első motívumot. mek. javítunk. mek. 28. mek. hej. mek. A szöveget segítségtilatíhlára felíryuk: A mai Órán egy I I Há - rom sza - bó dul - tak ] ]l sze - gé. -.ttti . mek.[€.tá . mek.] . tnek.lJtánzással társítják ahangok neveit a motíwmmal.lá . mek.dó. Mind a három legénynek. mek.dó . Mics. Vegül a tanító énekli is a hangok nevét.ké re! : ] -r ] Mikor Micskére értek.benne forog kis menyecske". mek. lá . Szorult rajtuk anadrág.nyek. csak kézjelekkei bemutatott részek alapján: szó .re .szó.. Egy tetszés szerinti énekkel fejezzük be a munkát. Lecke A Csiribiri bojtorján kezdetíígyakorlatot egyre tágabb regiszterben gyakoroljuk. Megittak egy icce bort.

és a bordával lehúzzuk" Mint láttuk. a király álmatlanul forgolódott ágyában. vidáman. melynek íöszereplői szintén szabólegények. cérna.A takácsok pihenni tértek. Dani és Béni.' " Zenebal|gatás: I. csak a cifra kantdsak megleckézteti a kirátyt. részlet (Dani és Béni duettle). Képzeljuk magunkat a takácsok és a miniszterek helyébe.arra gondolt.Gondtalan. ruhát próbálnak stb" Milyen eszközökkel dogoznak? . Dolgozzunk mi is egyutt akét szabőlegénnyel. vidámak a szabólegények. s. nevüket is megváItoztatták. hogy mi lesz. ruintaja. kérem. ruert nincs ruhája. ÁIruhába öltóztek.. " Haligassuk meg a mesének ezt a tész|etét(IL felvonás. hogy kénytelen lesz ágybatt maradni. Az őra végénmegbeszéljük a mese tanulságát. miniszterek.Soronként ismételgetve tanuljuk. Most egy mesével ismerkedünk meg. A nap minden ót. A régi szabók a takácsmesterséget is kitanulták.szemfüles szabólegény megsokallta ezt a pazarlást. mert ők csalással. A palotához özönlött a nép a csodaköntös hírére. és nemsokát.Olló.' A palotában mindertki megijedt. amelyeket . hogyan dolgozunk velük. és sorra mutassuk be.a reszketve iértek vissza. Egy ruha sem tetszett azokból. Nem tórődött a nép gondjaival. büszkén lépett népe elé. Mit tudtok a szabómesterségről? Mit dolgoznak a szabólegények? . tri. tapintasa. egy beszélgetést. vasaló. Milyeneknek mutatja be a szabólegényeket az ének? . beflizzük a száiak közé a fonalat. vidám. A miniszterek felelmükben agyba-fobe dicsértéka csodaköntöst. és rögtönöznlnk egy jelenetet. de egy gyermekhang leleplezte. A két szabólegény munkához latott. Nyógdécselve panaszolta. előrckiildi a kancellárt és a minisztereket. és elhatározta. Vegyuk a eentiméterest. és egy szakaszt egyénileg is énekeltetünk. a kir. Igaz ami igaz. mi történt tovább? . Á kancellarok csak nagy nehezen akartak elmenni. szabunk. és öltögessünk nagyokat és aprókat. Kuncogva ruondták eglmásnak: 'Szőjük mi is a semmit. Lássuk. akik szinte pórul jártak. tehát tudtak szóni is. nézzékmeg ők előszór a csodakelmét. ugy intlultak Pomádiába szerencsét próbálni. centiméteres. aJándékot hoztak. lopással lett gazdag. milyen a színe. varrnak. a másodikra ménink. finálé). ebből hallgatni is fogunk részleteket. Iopással keriiltek hivatalukb a. LIg1l danött. hiszen csalással keriilt a trónra. Fűzzúk be a ttit. szabjunk. Közösen.szolgái hoztak. és csodaköntóst csak mi tudunk szabni szépen. Hallgassuk meg a befejező részt. itj királyi köntös után sóvárgott. két . zenére: szőjünk. a kelmét. Dolgozzunk mi is énekszóra. aki igaz uton halad. A Három szabólegények énekkel zárjuk az őrát. Csak a király volt szomoru.Hajdcnában Seholnincs országban uralkodott a hiu. varrjunk. ha ő sem látja majd a csodakóntöst. E meséből Ránki Dezső magyar zeneszerző operát írt a gyerekek számára.. gőgös Pomádé kiráIy. kancellárok. Ígl ttutatkoztak be: 'Bergengóciából jatttink ide.újában más-más ruhában pompázott.a késziilődtek. hogy két takácslegény érkezett. huncut fickóknak. és aki hivatását. Ott nagl valt a sürges-forgás. Előttünk egy szövőszék. munkáiát tisztességesen végzi. Rajzoljuk ki képzeletbeli krétával a rnintát" Vágluk ki az ollóval .Szabnak.áty nevenapjat. . hogy l l l l I l l l l jól t l t_ l l l l t 72 l ! . vegyünk gyűszűt. Hozzák meq a hírt.. aki nem csalással. hog1. és mérjük le az anyagot.' Boldog és elégedett volt a király: 'Végre meglesz az iirunepi köntös. érdekelték. Képzeljük magunk elé ezeket az eszközöket.Ezután hallgassuk meg ugyanezt a jelenetet Ránki operájában (Ruhapróba duett). Címe: A király új ruhája. Ekkor jelentették neki a hírmondók. próbabábu. Az előbb megtanult dallam eisó szakaszára ritmikusan szövünk. külső vagy belső színétcsak az látja.A király üdáman. varrunk. a harmadikra befiizünk.

. fardulják az én házam tájékát? . Sü-tik nrár a rán-tott bé-kát. A kör közepén áll Danikáné. jó napot! . énekeljük a hangck nevével.Mind a hat- nak a . Játsszuk is el: körbe állunk. Olvassuk le őket: ritmizáljuk. Békacombot ropogtatott. .szjk. bunr.. Szövegét felírluk atáblára. .Fehér liliomszál.szo . -. mely a leánykéréstmutatja be: -| . a körön lépeget. bum. A dal végénpárbeszéd van: kivril lévő kéró ellenkező irányba Kérő(k): . zimezum. sütik már a rántott békát.Récerucafogadja .rany far - ka le - gyen. .. itt megyek.ce bum. . Most .) Többször is eljátszodjuk a játékot. a kör egyik irányba elindul.| l. .s. Ab- ba pe- dig hat 1ó le- gyerr. Recefice bum. . Da a - -nl rany ká . 3. Most egy vidám magyffi népdalt tanulunk. Neki csak a fule jutott. 2. Vi-rá-gék-nál ég a vi-lág.né 1á ko. Ismételjük most mindhárom verss zakán. .ba. most bár - sony - vi - szik ba. bum. bum. .Mert igen megszerettiik a legki^sebb lányat. majd nevezzük meg a dalt. óg a világ. "D .. .. Ezután dallamlapokról két betűkottával leírt képletet mutatunk be. Birő Marcsa Relién . Refrén odakapott. Vrágéknál Zimezum. Zl _ l1re. (Mondják a nevét. Lecke Enekeljük a Három szabólegények című éneket végig a mek-mek-mek szőtaggal. Puskás Gábor késón futott. bújj.l -| 29. .ru - nyát ba.íi . Tanuljunk egy újabb népi játékot. . . Kakasbaka. tapsoljuk. Re l3 - ce . -l Nem Bí bor vi . .vá|aszol Danikáné * Mit keriilik.Bújj.íany hitt - tó né1 kül. a- lá nyo a . .niln. .

Két lépésbalra.Hogy hívnak? (mi . milyen hangokon énekeltünk? . a hangsúlytalanra zárunk.Pistának" (lit . J sző .nokl .i i 30.szön 1.rrl.lá) . l Esz_ ten _ dő - l l vagy ket - tö nagy - lány szek én1 l. Majd megnövök én. liliom és rózsa.szó . l- 2.n w J-] szó J rni - szó nok! J. Anyácska! Ezután egy vidám népdalt tanulunk. Lecke '[anuljunk ujabb. Krcsi vagyok én.Lá .ok én. is- lán g1 ro l ] 1 l Kó .r] Iá nri J 1á Jó )J .1l jöt ttink.szó . A végénkérdezzük meg. is pi- láng. tulipán. yagy kettőre Férjhez megyek én.mi) Az f 1 A közelgó anyák napjára tanuljunk egy szép éneket: at pl- láng. Ismételjük meg egyenként a köszöntéseket a hangok nevével is| Próbáljunk meg egyebet is kérdezni ezeken a hangokon. Táncolni is fogunk: a hangsúlyra kilépünk..szó . Mind csak azt dalolja: légy boldog. majd válaszolni is.na. a válasz lefele zár! Például: . Esztendóre.na- mi d l szó pot kí. I 2.pot kí_ vá. A kérdós felfele ível. l }á szó jó-na-pot kí. r l f I jobbra: ez a csárdás lépése. van a- nyák nap Ja. Nefelejcs.vá . kettő h 74 L r . zenés köszöntőket: l.vá- JJ lá l a I l 1 l_ nrí szó nok! asztáIy minden köszöntést ismételjen meg. melyre táncolni is lehet: -! t l I Ki cSl va - g.l szó lá -Ió mi.

mit gon - dolt nra ga ha - lra ha.nré. aP ! Máf tap Ugy ú . . . .dolt ma - gá ba' . Refréndallamnak megtanuljuk a Már tapsoljunk című gyermekdait: . . . mit 75 gorr .tat gad fúj junk. osztálynak Egy. . . uj úti -ra ví nó. melyben egy refréndallam más dallamokkal váltakozik. Egyszer egy királyfi. A kÖzelgő évzárőra való tekintettel a következő víg ballada dramatizá!ását ajánljuk a II.jul bá sotr junk.kez - ke-be be. . Lecke -l .D Ispiláng. .. az interludiumokat egy-egy tanuló vagy csoport énekli Ismóteljtik át ebben a formában a következő dalokat: .szer egy ki .l Ez az 3tr.! l t . 32. . . Lecke Óra a szabadban is megtartható" Forrnája a rondó. mely tulajdonképpen olyan körtánc. .úly - fi. ra ví - gad juttk Ha már jól tudjuk. A refrént együtt.sol - junk. junk. I Már tap . alakítsuk ki a rondó formát. ne fér . - nat sze.be. :utk. ispiláng Virágéknál ég a vllág Tavaszi szél Madarak Három szabólegények stb.

En vagyok az. l i t' . . gazdag bíró lánya!. . jó estét. Van már nékem egl más. elmegyek.jössz-e vagy setn?..Jó estét. . jó estét.. kosárkaű lánya!.. nem kellesz. szegény kocsislegény!. .Jó estét.. Jó estét. Hanem azért jöttem.. .. jó estét.. jó estét.Nem meglek^ nem megyek. ."" Meg kérte kéretni gazdag bíró trányát.. hogy én itt leüljek. .... jó estét..-Nem megyek..Nem kellesz. hozzám jössz-e vdlg/ sem?.. nem más...I)e nem azért jöttem.Jó estét. hogy én itt leüljek".. jó estét. Hanem azért jöttem. fenyes kiralyúrfi!...l t Fel kéne óltözni kacsisi ruhába.De nem azért jöttem.... Ülion le mináIunk hófehér padkára!.. ) l í{anern azért jóttem.... hozzám ^jössz-e vaqy sem?. Van már nékem egl más... 76 r r r r r r . gazdag híró lánya.. szegény kocsislegétly".. nem firegyek..st!. kosárkatő lánya..Elmeglek. gazdag bíró lánya!.. . hogy én itt leüljek.... fényes ktráIyurfi.De nem azért jöttem." . elme glek..Jó estét... Üjan le mináhmk hólehér padkára!... * EIme glek.. hozzám jössz-e vagl sem?.Jó estét. szegeny kocsislegén1l.... _jó estét.. F-eI kéne öhözni királyi ruhába. szegény kocsislegény.Jó estét.. Kerüljön a házbcl. fényes kiráIyfufi.. hogy én itt leüljek.Jó estét. hozzám. sze gény kocsislegény.. jó estét. I{anem azért jóttem. üljön a lócáru. csókoljuk meg egmá.... r r r r r r r r t. . .".. .. Egyszer eg kiráffi mit gondolt magába... "[hn a szomszédunkban kosárkötő lánya. fényes királyildi!." .. Meg kéne keresni gazdag bíró lányát.De nem azért jöttem. kösárkötő lánya. Ütian le minálunk zóld selyeru diványra!.. .. ..

kötelet hoz" hurkot köt. a jelenetet. Hallgassuk meg a befejezó részt is. a nagyapó. sóvár szemekkel figyeli öket. - péter mindent lát a kerítésen át. A madárka. a kacsa. Hallgassuk még ezt a helyzetjelentést. a cica. a kismadár a másikon. hogy nnég repülni sern tudsz?" A kacsa azt felelte. . Játszodjuk el három tanulóval ezt is utánoztuk. Megkéri a kismadarat.. Hallgassuk meg ezt a részletet. annál inkább szorul a hurok. hogy repdessen a farkas orra könil.. jó messze tóle a farkas kerulgeti a fát. kiket ismertek ibl a díszes menetben! ! I t 7] a - . -t- l lr ' . A nyitott kiskapun boldogan totyogott a tó fele a kiskacsa. Péterke. melynek néhányszereplőjével már találkoztunk. _ a ! Végül megjelennek a vadászok. hiszen jöhet a farkas. l l Péter észrevette a fiiben a macskát" ahogy a kismadár után lopakodott. ti mondjátok el. hogy Péterke kiment a rétre. Hallgassuk meg ezt a részt is.Micsoda nradár vagy te.. A mesét Szergej Prokodev zenésítettemeg" Emlékeztek rá. hogy még úszni sern tudsz?" .Yigyázz|" kiáltotta. lerepült hozzá. a fuvola (kismadár) és az oboa (kacsa) előadásában. a kismadár. amikor Péterke kisétál a rétre. . Lecke Ezen az órán végre megismerjük a Péterke és afarkas cimű mesét. Kire Ómiékeztek? _. * .Micsoda rnadár vagy te. hogy minden szereplót egy-egy hangszer képviselt. A macska és a kismadár mozgását mármáskor mese folytatódik. és a madár elrepült. de nem ijed meg. ismételjük most is. amint meglátta a kacsát.. A helyzet a következő: egyik ágon lapul a macska.Es betottyant a tóba.* l t l A történet egy szép reggel kezdődik. a macska is felmászik a fára. Meglelenik nagyapó. haragszik. .L ll l lI 33.. A farkas minél inkább vergődik. és a farkast ünnepélyes menettel az állatkertbe viszik. ő pedig leengedi a hurkot az ordasra. A I l l A farkastól mindenki megijed. és átmászik a fára.

9_ . ringatás i fémkanalak i Fakanalak j Rfirsnáng_ Áá""OOtak. i imondása imozdulatoka iszerek i A szívdobogás.i.. : tíszta éneklés. egyenietes i dalok i i ltlktetés utánzásakopogással.""" " " " "-"-. osztály Sor. i i . (F)]afentiefkombinálása i taps i l i cscin. i i iátók ! : Rajz: Ken- (FiM. +... koppantás. bujj.ép i. .áiéffi. kett . " iiói.-. . i R t*urr"nekar i Kalapács i EI zene: i Népdalok u. i i i i i s.l_qgy_ge..-. .. i i i Az ismert mondókák ritmikus i Csíp.kié. l Helyes tempó..".és fatárgyakhangjának i Cscin.slgk+$_eil .. i .egéhez i :^ .. i Az ovodában tanuit dalok. i oszrol ..?!1?.."-.!]É9. csíp.l rl r-l rl t .. cscin. jái. gyu".b. Egyenlentes liiktetés. palinta C.._o_+4_0lr4_\ *É.l""". i (F) EI zene i attato : : Ctá"ri...t eiiér. ".i. feiismerése.. 4 i Kicsi ingó bingó i Cscin. i A dalok játéka i Metronom egyenletes járás. 1.:..j bg.k. kcizéper s hanger lzg_v:ggtql!4l . i Triangulum társitása a dallamokhoz (F) i . i Fém.járás...----"---. g.lr-l r] r] I rl r-l rl .lopomaszlt i MálnaUokor..Éi. i tapssal. kozéper s hanger li_o_r_Ép_g1_0l b?lgeó l. egységes : " .. zsupp Hinta.... ! Xiiofon i mondása mérciiitésre i csóka i i i (F) Kapuzár."-".lg11t4l1Q 9_zavar<kgl.--.""".. j Egyenletes liiktetés.. i szor. mérsékelt.T. i Egyenletes taps.óldág Egy."---. nral-L'-..i Dalok.ó 6i .járással. triángulumvagy i i i más ritmushangszerrcl ! i .ó i Kanuzáró ! tilny:u."-" : l Negyed.. . .. ."-" ""r.ugy Egyenletcs járás...-.Ip. koppantás..". három Zsipp. .á-eitcr. nyolcadpár i el készítése ".i*.". itopom.".ó[.ip.TANME}{ETJAVASLAT I.óiásá : i Á aái"i.. . ._0l_q4 Egymás hangjának (F) Lassír...--l I r_l T r. zenentíívek j :|1.. i Sz i l pásztor Kióp- En kis kertet kerteltem p."-. mérsékelt tempó. . gyiírií i Aki nem lép egyszerre i Borsót f ztem Egyenletes lriktetés Az egyenLetes ltiktetés a szívdobogás tudatosításával Tá ritmusszóval B jj."-. gyors óneklés testzajok.---_. i zenei elcmek I Készségfejlesztés Játék SzemléItetés i Zenehallgatás Z.. szederin J. z.

umok alapj án (F) Beszélgetésszó-mi hangokkal -l Biljj. lánc Ág..|?) érzékeltetése "."óii""á"ri felismeróse felismerése szerek i Fehérliliom i száI : i i r. : . kcir ki játszik (F) Biljj. A negyed.-.ffig. medve Mag."... : A -.l.um megs zó laltatás a ri tmus s zav akkal l Lánc.:.. brizarnag Hull a pelyhes (ismétlés) 9?.. i A ti-ti-ti-ti Ti-Ti-Tá motír. Kifejez óneklés csopotlosan ós cgyénileg ieg : " l Es u gyer$a. Mag. . rovid) Ludasjáték i bpl_eju i Ritmuslapok Képek Korongok (F) Bartók: Medvetárri: . ég (ismétlés) Á *.rrm --i. . b. .-..-. rnag._F A kórdésI1angismétlés Bitjj.. ".. trianguium) .?.. A motívum tudatosítása" "" : A Tá-Tá ti-ti-Tá ismétlése..q+s]4pry Adventi koszoru vagy (F) A fuiulya i vagy a síp A motíwrnok hangoztatása """.q. - - ..-.. .- i karácsonvi ! énekek g feny ág.""""... nap! Szólj. Pálcikák Ritmus- kártyák Adventi koszorii Ritmuslap fii.ik.i A 1á hang el készítóse _(i{plqyi. síp." Ritmushang- HulI a pelyhes felrér hó Eg a gyertya. Eg a gyertya.i."l. mag. bí]jj.-J [.ll i |rr _J 1ll lr. .".lánc i "| .t!.gr. . - - .-J lLJ lJ lr**] lr* l Lánc...".. nyolcadpár tudatosítása Tá-ti-tj ritmusszarzakkal Tá-Tá-ti-ti_Tá motír. . nagykarácsony (F) Eg a gyeríya. megszólaltatása i (F) Kapuzáró " " .-.. . szótj (ismétlés) Gyg. . - ..*---.. brijj.: Kiskarácsony.. .. ". .áng"itáiaru. ...'". ág (isrnétlés) i [ffi:::-usképletck Kérdés-f'elelet Fezjp_lgts i ábrázoLása i Pálcikák i Ritniuslapok j Tárgyak ll1lgulul: Zripp. in.. 911. : A negyedszrinct ..9l9F. i i j i . " """ "._r4qió_) A sz|inet felismerése A szó-nál magasabb hang érzékeléseés ábrázcllása kitér i Korjáték mozdulattal .".. ég i A ti_ti-ti-ti Tá-Tá i motivum i A negyed óíékLísztinet i el készítése """".." " ".+?. . l(llejezo enel(ies (cseng .r"-""... ág Kcir.. .----"-.ili rnagas-mély viszony tórbeli Utánz i mozdulatok " r.J.-"--""."s9.ffi.. bítjj zctld ág E. . ryq lÉq &Ézielp9l Dalok felismerése kezd ritmus. ég (3-a. síp.l Szólj. . ".sszehangoiása (hosszri... medve ". csenRitmuskígyil ".űz. illetve dal lammotír..". Á..tffi. . "". i*upp (ir*éiió.---- Éilk.arnag (ismétlés) Jtitll ltt"4qir és felelettípusok ci.. szerek - Ritniushang- i i Tá-ti-ti Tá-Támotíurm _il ri!+Hhe'te.. . szólj (ismétlés) Eg a gyertya.?.. nragas-mél5l lrangok i A --."-. Stiss fel.-". Ág.. " .. .

..l. i PiOi*oi". A sz -sz -lá-szó-mi Fehér liliomszái (ismétlós) i.ly"?.glgls_p} Lemez.".-1 rn L-L . l i Korongok -. ."""". .---. a i Tekeredik a dallarnok azonosítása o....óiió..--..Siiss fel. K. "*Á.-.... Visszhangjáték Dallamkirakó (F) Vivaldi: Tavasz zenekar- hegedií i Hová mégy te kis nyulacska? i Mit játsszunk lányok? A szó-szó-sz -szo sz Iá-sz motír.".i.-... csíp..-. .-_.*. ... 19.."". Rilffi.... metailofon. felismerése.es szerint . anghatás kiilonboz 1 -óiir"-ók ritmusá"áÉ és .g..-.-. gyur (ismétlés) i A szó-lá-sz -mi ábrázalása j a Oa]Pm $puspak_barg_9 a!ás.-...etzese I{a én cica volrrék i A ritmus felismerése . A motílumok gyakorlása (F) Ritmusvisszhang Az egyenletes lr.-.... I iA 1á i Kortéfa Olvasás ritmislapokró1..1 /1 T1 ..".. i Ritmuslapok Napkorongocskák Bartók: Gyerrrrekek: nek .. i Ritmusvisszi hang . i kis kacsa hang tudatosítása.-.l.-"--..o{qlá!_ IJíljj._U_g1 Gyertek lányok ligetre Erd mellett nern jó iakni Á motívumok dallamának azonosítása Eneklés kézjeLr Visszl.umok gyelqll4 ? A egyenletes liiktetés és a ritmus egymáshoz ."--._\+lgp_|._... i A dallammotívumok tudatosítása. """.. biljj.-.. i lurdlK i : ábrázolása ...i.--. i.. EI zene: Tavaszi ónekek : (F) Motívumok képzóse alá-szo*:.. kiemelése i i énekiéssel .. nap! Korongok ráió"nór..-. .aá ...-.--. i A szo-Iá-szo dallamforclulat i éneklésekózjeleki" 1.u A lá hang feiismerése az ismert dallammotí vumokban. motílumok i.Kcirtéfa Tekeredik a kigyó A negyedértékíí szi.f-1 r]. .".._tmy_ ... medve (ismétlés) i Enek]és dobkísérettel i Tánclépések az énekre i A mondóka ritmizálása i ritmushangszerekkel _|. kazetta " "... cscin. Dirmeg dormog yelg yilzp. j Kis kacsa flirdik i Sriss fe1.. fbrulya l tgiice szívem i Ismétlés A szó-lá-szó sza-Iá-szo. csóka(ismétlés) Cscin.___. es (ismétlés) t (|) _q9Ló1 _{9zl9p.-.??yp_kkgl i i Medvetáncoli tatás Cvéá"i"i": dalom Veress Zoltán: Lgum-}3urgurn Nyulacska kólus_ (F) Benedek n.. nap! (ismétlés) i gsit az.inet A 1á hang el készitése 18. Tánclépések (lass ) " l Hus.-..bffi.--...iktetés és a dallanr kapcsolása Daiiamkártyák Tetsz.".]lq_4qr?tl! v!sq7hqg.i e dallamlbrduiatok éneklése mi dallamfordulatok i kézjelekriil Csíp.

-". ala]<ítása Zeng ábécé *: i .". ó.. Háry : János ráii"rimonnotát..r"ta. i A hangaiiir.----".I._"". :: i. 3tlés) i lrangsrilytaianltildetós szerek Ritnrushang- .. 25.1 :._-"..I. szerek Ritmushang. L L 1.-..".. i 27. l.. Ir|rI..'. ."... ÉiOr*"Ó'. [. i trombita .I.. i i Az eI ad.."-""_."-""-.i Kodály.-... h9"1g]_?.. : .I.I.J.oiké#éá i.1.1.-..."".I. i i i Virágkoszodr -"......ji. : j szomoru és i vidárn ...".----. Ir |... A dallamforduiatok irányának az : anyárol i Versek :: képe : Báb (nyuszi) i .e"éÉ"li. i Az egyóni és a csoportos éneklés váltakozása jelzése Ismétlés |.

gyertck. me mátka i A ti-ti ti-ti_Tá-Tá i motír. " .ikorkép szerkesáése.. .i Ritmushangtonzés.. kenderzsupp (ismétlés) 9lrr. iités. . lámi-szó motívumok A zongora Ábrázolás mozdulatokkal j ". Bá. íiásá i iii[ uáléÉ A dallamsorok ritmusának i mozdulalokkal azonosítása.. i I Tírgyi zajok felismerése. . fém. írása Improvizálás: A motílum nÉl_q9t91. egyenletes j Készségfejlesztés Játék szemlélteté. altatása i i Ritmushangszerek -?9j9!. " . cserép stb. ! e.tí""* A négyértélaj sztinet i A dalla-.. . ritmuskirakó kérjelr 1. Két kis kakas árás.q"lcgtl valamely hangjának ismétlése Mondóka: Mese... .. szó-lá-mi.z. gyíir Bítjj. ....zli]}gl{g... . csíp.?9.. .tóÉ. _ . . - l i i i j i i j ! . ^. . . t. .t9 . zoldág (ismétlés) Anyám." Bartók: Játék (kórusmií) Ritmushang".iveg. zórej.e-!1 i A motír. lejegyzése Ti. l Palcikat Ritrnushangszerek .umok éneklésekézjelr 1. . Ritmushang- .. felismerésrik dalla- mokból. . Mozdulat rcigttinzése a .. Mii<rokozmoSZ i Tiikorkép :*[ .TANMET{ETJAVASLAT II.i.. osztály SorS--Z9. .) En kis kerlek kertelem Mondóka. ég (ismétlés) Mondóka: Gyertek._rll_eilÉilesza-iá-iió mi-szó. cstin. 1á-szó- i ifi.. L- Zsipp-zsupp. a mondóka ritmizálása i Egyenletes i mozgások i i taps. . _ _ _ ... járás. ""9.. ii i la-Iatl-tl-u-tt :: i ii -. . ]l L'[ L_i t_i t_| t_| t! t ! t l L t L l I l I r-l . zene tudatos megktilonbtiztetése .Oi ^. Kavics. " .1y. édesanyám Tente. Á.z-". Játékos mozdulatok rcigtonzése a I-Iintázás . utánzás i szerek A dalok játéka (ismétlés) fa.." Csip." Kortófa Siiss fel nap! (ismétlés) Eg a gyertya. beftíkottáról. . baba..i motívum Zaj... .téáói.irm ttiktjrisméttóse . i. megszólaltatásuk: i A szó-mi motívum i énekléskózielr l.]?_ zenemíivek zenei elemek Egyenietes liiktetés.} . RitmusimpravizáIás: a Tá-Tá ti-ti-Tá képlet egy A dalok játéka i Betiíkotta(ismétlés)i lapok Mozdulatrog. Gyertek haza ludaim (ism.-. gyerekek Fehér liiiom szál (ismétlés) Gyertek lányok ligetre l É". t.umok kiemelése isnrert i ritmusképlct ismétlésel dulokból. ". ii i Tá-Táti-ti-Tá i4pmpg ... A motív.g Zenehallgatás l. l+p_{_o s itgle... " .í.io-iá:iio-. L. Bartók: Gyermekcknek Fehór 1iliomszál A rnotívum kirakása.-u""qq. bítfi. L. csóka Cs n.. . . tente .kié.ajz ábtázolása Tá i i A kórus i Ritmizálás (a szrinct jelzése) A szó-lá-szó-mi.

yhdaéhilnó Sándor: Száncseng Vers: We<jres (ismétlés)if. sii.kárryák Egyéni és csopol. iii: i igYertYák .i i Anyám. _ i i i i "ár.'T::** i SzoÁorír-r.: t"ápó jelleg i Két kis madár i Ritmuskár. l Karácsonyi énekek (ismétlésj ig u gy"rtya.ifufrT."oo-ereszked iAdallamvonaltérbeii i utanzása: i Képek i (mozduiat. Ritmizálás.isnok i Jrjn a kocsi ijii.os énekles ifuonuozmckar ifutmu hang. t-áii.vihar l i :(]smétles) i i i jáiafiri.' iii ulJz'u i i sztjnettel iPárbeszéd iffií:í.lxl1*._"ll.i méz"méz iTicsakesa k. rajz) i dallamvonalak kijárása i csiligeióssei. taps ai."Ja. daI ritmusa.! !mozgásának ibuvagyképe.lillii.umok :RJEDusLeleíoD :futrnushang- i j i (mór rités.*áai._:jelleg i kezd dailamfordulataik alapján ! tl 33ln:íli.ii .3".idám "ra. a szél utánzása harrggal megszólítása.. iH.i--.i ialakítása.uum azonosítása. T'avasz . ié] . i jeienetek i feny ág.Tzíinato) i:tlffiffi.i. Esik az es Kis kacsa fiirdik (F) I lt ll ll ll ll ll ll ll l! ll Ir ll A Tá-ti-ti Tá-Tá motí.i----l'Á iéíarlékii :. i ii. ritmuslej egyzés. - i l i szerek i módosítása i ábrázolása iAlovasszán iVers lpmóti.tf i i :.i''-'.. a dal iités.g iiiréiF. Ismen l I i i Egycnlercs tijheLés dallammotíl.lafán (népdal) Daliamképek i (nepoat) és i 1 szolgálatában i Dallamok felismerése ritmusuk i ii. "sorry.- I Méz.rói .fejlesáése i iKarácsonyi jkoszoru.Ti. osztinató) i i ntnruskísérettel ritmuskísérettel i Improvizáció: ismert ritmus..ii. hikcjrkíséret Az esíJcseppek. szerek etókészitese ' sszebasonliLása (mer ii!éssel) | és 'LByenletesjánis ritmus kjjárásá | irirmu.megvalósítása rr.'.:Adiótcir -a :utánzása iöÍ'":#__ i##.: i Ritnruskisérct :rurrnuiúiércr iiEgyénió csoportos én.pecc iHutténekiésatartalom ifelismerése.i.'*babák iénekek i 13. kopogással" i i i csajkovsztij:Adiótorcí (ismétlósj i i I i i iimprovizáltmozgással i i : r ! r 1|.]:l"og.il.i.ii i édesanyám édesanyám (ismétlés) t 4l : .i Elment a i l Áiiómoru és vidám imadarka ityat iuonaóta: Ecc. nui á r. megfordítása Tá-Tá ti-ti-Tá-ra Dallamvonal ábrázolása kézj elr i Dallamkirakó Lemez Vivaldi. i Hanglemez i Lltazás szánon i A dallam ritmusának i A vers 1tiktetésének érzókeltetése i tjtésekkel.. Kiskará.::r:i".l íl lt l.nagykarácsony Mennvbijl az angyal stb i ég.L!.

kÁung*in* i* l I-tdlIP. .. ...Jillvllvul i Ha én cica ii*"i"i"Í. i j i lff .. ^"tt*aa.áuo..1l?::1az e ao-ra-irírnotílum tepe.--Lj .."."oíté.iiiei.]ii'xi B r"pur.lá. il9:li:_. A kiarinéthangszíne(F) i bet kottálól. A el készítése dó-re-mi-szó i megzenósítése a mi-re:gó.^_" i*T.rlé.-1_1 !-^^l-r-:^1-X1 i*^^.A imotívumokéneklésekézjelrl i i Á. i i i6"- iiíu'ruiiá"g i_ahegedií.)-' -' "g. : - i : :bemutatása rcpUt* i ianu]t ! i dallamokban ai i i i .Óiia. d6-1a-sza7 szó-nri-dó i i i sorárÓ1 Katalinka. és ugráIás tudatosítása rogtonzése iilfi..:j.. *."g..rór_ h.."fi..-.e es i t t"t*enítese.ijl". biljj. itt megyek ) eirjj. . éneklései i fordulatok kiemelése..fi"gii.r"*-ái ábrázolásamozgással.-.il]i i i f"1"l".aelca Klannet hangszlne (r ) oeluKoltaror.-k iNépzenei i felvétel a egyszcffe l i. i tísztaintonálása i i jelenetek a dal : 1 -1-.il.k..... ii M::..__--+^ : ' i szerek itt) .enem l.ffi. A szó-dó . li Á dallamvonal térbeli áb. i :}::}:f3p.I lI t-l rl -l ..--i cselekménY- i .^1.i i i egYetnuam jj.. ii (ismétlés)li Á áo rrárg gv"i.Adó-re-mi-szó i : dallamvonal ábrázolása ! . imegYek idó-r"-*i."t ." l "á"*. raismerése i ..rázt:Iása.ák. Dallarnvonal i iábrázolásaháromhangmagasság_ iDallamkirakó i3:5":_ igal Ritmizálás iPóterkc i : i : l.^^_ i:":"H:::-"?"" megelevení.___l.l iEl.' oga._.. i." ! iAregrllés iRegosngirjfP: .! klarinétképei farkas .. dallamfordulatainak i Retmustelefon i i : ritmuslaPok. i sá"áo."".. lIdllBJ1 lr lt " i----'-o--i i (titemenként) j i peter}.j.l?i9:.. kiizos : i produkció).". l Á á'ó. i.... napján i lása. kézjele i .s dó-mi-szó irj ónekhez "fi.::"n' i kószont i i ." il.!. itt i llallamkirakó l Á i"1rá"g t"aáffiilád.es.é...^. 3*|::5:lU.ffiW Reg<ilés ^'i."o-nrl-JÍ -. rajzzali ábrázolásuk a dallamkirakón. (improvizáció.. i re : .g "io[e.aaohangtudatosításaa iAszó_ i *"ne*".te4"m.soportban..rllil-Parlrllc."_rlp.ffi..SZ t lí. ifelismerésijkadallamban ! IUll Jrravr v i harrgot<o. bíijj.. iauutoténeklésekézjelr1.g.J.n!9T_q_qpql (ismétlés) volnék A i.. száíIj el i. ".. I iHinta-palinta(ismétlés)i lt.1 . ii ".-*i 1 Áá"gót-uoi átto i ...

" dó motír..á.--._.farkas i Ritmuskánon ... --. (fu_oolp) ._" 1 i dallami osáinátó kíséret i Szép.'.É. --. dó dallamfordulatok Virágéknál ég a világ ismétlése .....""j.. fuvola PiÓÉog*o..!) 1 A szó-lá-szó-nri Danikáné 1ányát / mi-re.-. i -....l..eKa. .______..---l_..-...glp_tg..__ készstig i Utánzó i rnozgások."...iáit".éI vizet . .i Eneklés bet kottáról" : dallamfelisrrerés : : I t.-.._. A dó-re-mi ! fordulatok kiemelése Képzeletbeli : kiránduiás a : z..Fii.'.. . zenóben g.n"rmok Katalinka.... i prinkosdi A szokás megelevenítése.... - ".-. Á daliamcímek képi ábrázoIása i . kifejez éneklés... .. "ygryl$kt!.._......____....IL téte1 színekkel. i királyné i választása .._.lépésben i és gyorsan.. i aaajátéka -:. péterke és a kismadár - a . szállj el (ismétlés)i ismétlése. 21....." Prokofiev: farkas _nagyapó péterke és a g._l 'lavaszi sz.l...---...["..ijj. hangok gyakorlása A dó-re-mi-szó-lá üiá"ia.. i A dallam ábrázcrlása._. i Egyéni elíjadói .l Irányított zenehallgatás L. Madarak ......ilr".ii...' : i Dallamkirakó. Improvii i zálás befejezií sorok i szerkesztése. dallamfbrdulatok ábrázolása a i A dalok |. i i Piinkosdol : Mi van ma? i Gi) Ezt szeretcm iHajtit<ameggyfa A piinkosdolés népszokása... - " viaa*.\Á i É.t"ii"* (isnrétlés) Madarak (ismótlés) Fehór 1iliomszá1 (ismétlés) i: :_.i.. bírjj.. zilld ii i A dó-re-mi i képl"tet ismétléseés i kapcsolása lag ({pcqt0 . .. árasrt i Mérsékelten.A király iij ruhája RilkiGiilgy. -. ...'--.._.. metallofrrn.|. _...atnerjkai népdal i Fchér litiomszal (islnétlés) A szó-lá-szó-mi / mi-re- i Szoveges énekléskézjelekkel. --:... -... l szo-|á-sz6 i Két kis kakas (mondóka) i 26.. ..L. Kíséret hangutánzó szavakkal... : A szabójeilegzetes rnozdulatai mesterség Mese: .---- Jai. A kirá-ly j rulrája (ig..."....enére : Grafikai álrrázolás" Vivaidi: Tavasz .

: idallam-képletek.. A rondó i kiaiakításu írj és Egyszer egy királyfi Proko{ev: Péterke és a mondókák fotma iaatot<uót.30.I ll rlrlÉ| lIl|'?| ]llf r--l r ?-| f| r| |- .Anépdalról.i Kérdés-felelet a megadott liiktetés i Ismétlés megadottliiktetés Ismétlés /mi-lá-szó iérzékeltetésehangszerekkel . : és csoportos j énekiés Egyéni i Rondó: ktjri jatet i ii i Rajzok i i Népdalok Sz<iveg-dallam-mozgás i A szerepek lehet ségeinek :: i Dramatizáiás i Jelz koszttii Utánzás: cica" i Hanglemez. i kismadár stb. i Kópek . i i Ismétlés i Tudatos ::l zenehallgatás Prokofiev: farkas Féterke és a l a iatetot megelevenítése i Ismétlés |l|.nin. ispiláng Cifi-a palota szo. Martapsoijunk . dallam-képletek. Virágéknál ég a világ Ispilán_e.a 32. i i iALrangsrilyos: i i hangsulytalan lijktetés i .. i Daicsokor osszeállítása. régi :^r. 33. A lá-szó-mi-szo l lá-mi il i Dallamkirakó iRitmushangiszerek : : Népdal 31.

lecke 13. F 12.\ecke 23. lecke 1.1 22 23 75 26 28 29 3i JJ 32 34 35 2] .. lecke + Á 5 6 8 10 11 H H H lecke 10" lecke 1 1" lecke 12. lecke 31. lecke 30. lecke 9. lecke 18. lecke 8. osáály 36 31 38 39 40 4| 43 44 45 46 46 48 49 lecke 2. lecke 24. lecke 10. lecke 14. lecke 29. lecke 26. lecke 20. lecke 7. lecke 6. lecke 32. lecke 9" 12 13 l4 15 16 18 l7 I9 20 2. lecke 4.lecke 22. .. lecke 16.Iecke 3. lecke 4. lecke 8.1 5l 51 55 I . lecke II.E I" TARTALOMJEGYZEK osztály 2. lecke 17. lecke 15. trecke 5. lecke 13. lecke 21. lecke 7. lecke 14. lecke 5. lecke 3.lecke 28. lecke 6.|ecke 25. lecke 8. lecke l9.

}eeke 56 57 t= 59 60 61 L- 62 {)2 L: 22" lecke 64 65 23. lecke 30. lecke 19" lecke 20" lecke 2 [.75 r r r __] 77 78 82 l LI l L I i i I L. lecke 26. lecke 33. IL osztály 69 70 71.L. lecke Tanmenetj avaslat.Iecke 28. lecke 31. lecke 24. I I l t . l3 14 75 . lecke 32. t5. lecke 66 67 27. lecke 18.\ecke 25. osztály Tanmenetj avaslat. iecke 16. lecke 17. lecke 29. I.