P. 1
Ének-Zene Tanítói kézikönyv1-2 osztály_0001

Ének-Zene Tanítói kézikönyv1-2 osztály_0001

5.0

|Views: 1,128|Likes:
Published by tuzlacska

More info:

Published by: tuzlacska on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

t t t

]

p6ntn* Év*
Tt|Mill 6YoN6YI

KI5g clí|lbilN

L,

E

I
I I l_
l

ENEK-|ÁENE
,%nr7á, ,//*rhr4z,

/

áó

2

cc"t/áQ

q

I I l_
l_ l_ l_ l_
l_
l_-

A
/

bel Kiadó

I

Fórika

Éva

Kiss

Jolán

Tomai Gyöngyi

!

l

1

ENEK_ZET{E
I-II. osztály

) ) )
-4

Kézikonyv tanítók és tanítójelöltek számára

/

kolozsvár

l

a

Minisztériuma támogatta A könyv megielenését a Magyar Köztársaság Oktatási

szerkesztette

László BakkÁron

Bodtóterv Bóné lldikó Bíralta

Dr SzenikIlona

Harmadik kiadás

az Kézirat gy aná*3 00 p él dányb an sokszorosította Er dé ly i Tank ónyv t an á c s

r r r
í

Kedves Tanítók és Diákok!
Kész ének-zene orák,,receptes könyvét" tartják kezükben. Zenei nevelésünk alaplainál tátongó űrt szeretnénk betöitenl veie. Alkaltnazása megkonnyiti a tarrító munkáját ós szinesebbé teszi az {-II clsztályos gvermekek iskolai életét.I(próbált óramodellek ezek. melyekből nemcsak tapasztalt tanítók, hanem tanítójelöltek is eredményesen dolgoztak már. A bennük foglalt anyag feld,o|gozza az érvényben levő tantervet, de lehetóség szerint körkörösen bővíti azt. Rtiteges felépítése lehetóvé teszi. hogy a mindenkori osztály képességeih ez l,gazitva alk:almazzák. A zenei nevelésnek már ma el kell foglalnia rnéltó helyét, mert a jövő iskolájában a szernélyiség formálásának egyik leghatékonyabb eszkozelesz, Mivel járulhazzá e cél eléréséhez a kézikönyv? ez - Interaktív munkára épült óramodelleket ad, melyek a gyermek érzelmi kultúráját alakítják,

t, t,

r r t r t t t L t r t L t
lj
l_
L,.

- A tantárgyak kozotti szerves kapcsolódás (irodalom, környezetismeret, rajz, mozgáskultírra) természetesen illesztik a gyermek világát megelevenítő dalok, mondókák" játékok, versek, zerreművek közé. - A zenei anyag a naptári évet hűen követi, és az ünnepekre külön is használható mílsorokatajánl (Betlehemes, Anyák napja. pünkösdölő, az ábécéürutepe, évzáro stb.). * Zenehallgatási anyaga a lehetősógek ezutáni bőwlósére is számítva * többfele módonkozelíti a gyermekeket a zenéhez, ",komoly" - A hangszerek játékos ismertetése, mozgás, pantomím. tánc alkalmazása, rajz, dramatizálás, nreditáció mind-mind eszköz minderre. KÍváryuk. hogy minden tanító és gyernrek minél több élnrénnyel gazdagodjon e rnunka által. Köszönjük, hogy felhasználjákI
A szerzők

f

antáziá1 át,

ps

zi ch o mo to riku s ké sz

s ég

e

it

fej

1

esztik.

Mindenki kedveli a szőlót. melyet fempálcikával Ütrink. éneklésközben rá.ba mind.ben tapssal. Ezért zálogot kell adnia. tehát a kiolvasót.ráÜtÖgetnek I vállára. sorra -- a a zátrogát. Lopam.ják. Ezt többször ismételjük.Hol van? . gye-re. szövegmondássai Óra végénismételjtik az új éneket. vaí 1ap fe . Szeptember. helybenj árással.Nenl mondom meg. kiiégzésrezümmögés (m). L- Légzőgyakorlat: Lz az Rövid beszélgetJs az őszről. Gyakoroljuk: kísérjükegyenletes kopo gással. A Ismételjük a. zsinóron fugg. egységes L L L 4 I .lopom a szőlőt r r L L Lopon1.tőzz ! Meg is vafl a ker-ge-tő.Mennyit? . egy másik a bírót. Hangla ezüstösen cseng.pl. r A tanulók páronként szembefordulva mondják a szólőpásztoft. A legügyesebb kiszámolj a ajátékhoz a I t L l_ A szőlőpásztor leül és elbóbiskol. A szőlőpásztort csősznek is hívják. gyűl-het tél-re az e-rő! a kiszámolót. Sztiretig Róla szól a mai énekünk: Lopom. visszakaPj Ütóhangszerrel). A tolvajok körüljáí. Lecke belégzésorron keresztül. A bíró itéli meg a büntetést. ker-ge. le-szá-ra-dott sor. a.ludt a r L L pa Van ke - zé - ben.Egy kosárral" . középerős hangerővel.jé. r Együtt énekelve soronként megtanuijuk az éneket.t2. érthető. vallatóra fogla óket: * . . melyet ha végrehajt.Mit loptál? Szőlőt.: DÓ jó a dió. A tanító mutasson be néPdalokat gyÜmÖlcsÖketl óvodában tanult énekek ismétlése.lőt nnII Tanuljuk meg Kiolvasóval válasszunk egy szőlőpásztort és egy bírót.látékot A kiolvasót a tinító kísérjetriangulummal (vagy más játék kozben hangszert bemutatjuk: acélbó1 készült háromszog. Soroljatok Őszi -őrizni tón a szőlőskerteket. A pásztor igyekszik elfogni egy tolvajt. Ha van már elég tettes. L Mál-na bo-kor sze-de-rin. A többiek lesznek a tolvajok. lopom a sző . tij-ra meg-jött már az ősz. paj 4ás. ÉnekeljunÉ őszről.

l l I l t t t t t t t t t t Enekeljük a Lopom" lopom a sző|őt című éneket. megvan a következő hunyó. az asztalt. kopogok.sz. Néhány példa után az osztá|y utánozza az esőcseppeket: egyenletesen. tem.Bemutatja a metronóniö! Rugós szerkezet.. Valaki kiszámolja a csőszt. szél fuj . Leülünk. miközben a fenti mondókát mondja. Kipróbálhatjuk a mondókát ismételve a metronóm szerint: lassan. ma egy másik szép helyre visz minket az ének En Ba - ker . az ügyesebb gyerekek egyedtil is éneklik a dalt. Ügyeljünk arra. Számtáblája is van. vállemelés nélkUl (két számolás) . a skálaközepén: Játék Hunyót választunk (kiszámoljuk). a nagy számok előtt: GYORSAN. miközben körbejárunk. találd ki. llllll l l *kalapácsütéssel kísériatanító amondókát l_ l_ l_ l_ megkapja a kalapácsot. a másik pedig a jobb oldalán szólal meg. ha az egylk ütés a test bal. Mál-na ba-kor sze-de-rin t<opogás. E- SO" e- §o ge - ti.. Igy. és kopog|unk hozzá egyenletesen. Palt4nuláq: A múlt órán Hová? Bemutató éneklés: a szőlőhegyen voltunk. gyenletes lüktetést. kopp.gyorsan.F I l_ I I l_ 3" Lecke Légzőgyakorlat: belégzés.ró .ok. Valaki HrmnSPXrLTEN. mozditható súly található.tel iil. egyutt a múlt órán tanult mondókát: Málnabokor szederin.do gál - ja.tet zsa . csak az ujjbeggyel érintik a padot. hu Tanuljuk meg együtt.kilégzés.. egy ütést a ba|kézzel. és egyenletesen kopog vele. .. mignem a tanító nélkül is menni fog. ki vag. majd irányt vá|taztatvajárunk tovább. bal láb. Felváltva. hog.zsát kis ker . Felnrlat: IJtoljára a tanító ismétli a mondókát és metronómütéssel kíséri. A hunyó ki kell hogy találja. egyet a jobbal. milyen tárgy hangát ismeritek fel? Kipp. -re (négy számolás). Jó. minek a hangját hallotta.ne túl hangosan| -. mely kattanással jelzi az . ez elott egy kis. Beállítjuk a kis számokhoz: LASSAN ver. Szél. és egyenletes tapsolással kísérjüka dalt. (A tanító tükörben végzi!) Dobbantással is kísérhetjük az éneket . Ha sikerül.hti"-nál leguggolunk. Egyre többen kapcsolódnak az óneklésbe. jobb láb váltva.tet - tem.. A . mérsékelten. Egyutt éneklünk ismét.. és eljátszuk a játékot. halkan. hogy egyenletesen lépkedjünk az alvő csősz körül! Figyeljétek meg. Mondjuk.

majd gyorsan. t t t t t . r t t 4. egyenként követik egymást. egy karmester irányítása szerint v§eáfiéiik é§yszerre vagy rendre elhallgatva. tapssal. A bemutató ének legyen halk. tapsol.zsa .le da1 - lal. hangosabban hallatszott. l i l -puhakop_ogással. Először irányítsa a tanító. Használhatunk pl.gó . EnekeljUnk csoportonként. Folytathatjuk a gyakorlást úgy. egprtthangzó szólamokat. hogy íigyelje és mondja meg. majd dobbantással.le- mü .Gyakorlat: Alkalmazzuk rendre mind a három kíséretmódot En kis kertet kerteltem.ludj ró. Eső.csi in.keltahaj-nal - gó. Daltanulás: Kedvenc babátokat vagy a macit altatjuk el a Kicsi ingó-bingó című dalocskával. Énekeljük arÉn kis kertet kerteltem címúéneket egyenletesen lépkedve. az esőt. Az X. ma. Utánozzuk az ültetést. Enekeljük ismét együtt az új éneket. Rendre szólalnak meg.. a III.a virágok között". illll llll Széí. aszélfujását. halkulni fog. Lecke Légzőgyakorlat: belégzésorron keresztül (két számolás).szél fífidogálja. Mondjuk együtt a múlt órán tanult mondókát. Játék Kiszámolóval hunyót t t Ki . Feladata. Így: t t Egl kis l kertet kerteltem l l l -kopogás+taps+dobbantás. csopotr pedig dobbant. Igy: t t lllllllllllllll taps" lllli{l dobbantás: l l l / ílui koppantás: Improvizálás: A szólamok bármilyen sorrendben beléphetnek. és kísérjemindhárom csoport egysrerre.bim Majd fel . L L * tapskísérettel. a II.bin A . hogy csak gondolatban (némán) énekelünk. ezzel megadja a tempót (ütőhangszerek. A tanitő kísérje. kilégzésrefujjunk (fí). melyik tárgy hanglával kísérjük a mondókát. femkanalakat. mérsékelttempóban.ld egy ügyesebb tanuló. Feladat: Ritmuszenekarral gyakorolhatjuk a rendre belépő. eső veregeti. bó! Fü. metronóm). majd fakanalakat. Fordítsuk meg. és ceruzával kopogjunkhozzáegyenletesen" Így: Kipp-kopp kopogok r t llll r választunk. Feladat: A tanulók mondják a mondókát lassan. csoport kopog (most már lehet ceruzával). bazsarózsat ijltettem. kisérlük sorra halk kopogással. hú! lllll - dobbantássatr" Egyre erősebben.

egyenletes lüktetését.-J . csön.TÁ . ní. Enekeljük újból. Mert a ré-tes i-gen jO. melyik példához illik a fakanál-kíséret (kipp-kopp). erősítik. csön. TÁ egyenletesen: .TÁ . Kezdjük a Csön. Az osztő valakinek a tenyerébe rejti a gyunít.. csön. Az osztó mozdulatát kísérjea tanítő. kilégzésre utánozzuk a szelet. l Csön . itt add §ű gyű - rű.szer - re. gyűru.dáb.dáb Kip .énekeljékegyénileg. Ismételjük az altatót. A gyerekek segíthetnek. gyűní -. Az osztály emlékezetből ismételje. majd egy ügyesebb gyermek triangulummal vagy femkanalakkal (egyenletes lüktetés). ringassuk ababát. Az osztómozdulatok 1egyenek minél egyenletesebbek.rany e . és közben mondjuk. Lecke Légzőgyakorlat: Belégzós ofron keresztül.csön. és járjunk korbe egyenletesen lépkedve ÚiaUU játék következik: Csön. ha közeledik a célhoz. . Lépegessünk A . a megfelelő kísérettel. Jl_ l_ l_ ]_ ]_ l r-!_ llll Most tapsoljunk egyenletesen.Csön. Figyeljük a babával egyutt a szívünk dobogását.kop _]_ l l l l Kopogjunkmostugyanigyaceruzáva|. A hunyónak meg kell találnia. Játsszuk el! Válasszunk egy osztót és egy hunyót (kiolvasóval). dib . ka-to-ná-trak az va-ló.trű. halkítják az éneklést ha a kereső távolodik. Enekeljük a Kicsi ingó-bingó című éneket.iad rög. gyirú című játékkal.ki neln lép egy .rÁ.)I Enekeljük együtt. A gyerekek tenyeniket összetbgva korbe ülnek. Ezt hallottuk: l{ l _]_ ] Dib . gyu .züst rög. és melyikhez a triangulum (vagy femkanalak). Ná . nem kap ré - test es - té - re. ujjainkkal üssük a padon a szívdobogást. -j -] -l *l . van az a . kip . A bemutató éneklést kísérhetitriangulum. Itt csö - itt pö - ki! I I . Feladnt: Válasszák ki. . 5.kop.

kettő. Így gyakoroljuk az egyenletes luktetést. Lecke r Légzőgyakorlatok.áes. sót meg-sóz-tam. és válasszunk csőszt és bírót egy ű mondókával: t t Egy. négy. Csak a falu végirc.egyenletes helybenjárással. az oszíály kiseqe e5*errletes tapsolássatr. majd üsse a szívdobogást. Enekeljék egyénileg ugynígy.tam. Befejezésui enekeljtik el mindkét éneket. kopogás ceruzával. megcsíPik csóka. Játsszuk el a Lopom. kavarást. r t t 6. Te kis legény.. hovct mégy? Nem meglek én messzire. csiP. csoportonként más-más kísérettel: szívdobogás. Hangkép"és:a |aza állejtós elsajátításáért énekeljük néhány hang terjedelmében a kÖvetkezó gyakorlatot: t m--------a Ismételjük a múlt órán tanult dalocskát! Aki nem lép egyszerre . kettő.és a dallam luktetésére egyénletesen mozgaíják le-fel a kezüket.káz . t t A kiszámolás egyenletes negyed értékekben történjék. lopom a szőlőt című játékot. hároln.r/"-re egymás kézfejét. PaPrtkázást" ujj ainkat is rnegnyalhatjuk" LL taPs. Elfáradtunk" rnegéheztünk Mit fózött ma édesanya? Hallgassátok csak meg! tt- r L Bor Fap Jó1 főz . három. négy llllstb. Többször ismételve a 1átékot megtanuljuk a kiszámolót is. Az Egyutt énekelve tanuljuk meg ezt a dalocskát. Így: Egt.r Énekeljük most együtt helyberr.lárással. t1 1atet következzék: CsíP. Az énekléssel egyuti a játékot is Uemutatjuk: a gyerekek egymással szemben A. ri . Utánozzuk a főzést. egymás felé csapkodnak t t t t .tcm. sózást. állnak.

íaj - ta.nrám. Nenr ad . tiszta éneklésre és az egyenletes járásra.ja - tok rai ta Rai - ta.ke. var csó júcs . ez nem az itemezés mozdulatai Mérőütéssel enekeljuk végig az éneket. { iigr. a tobbi átbújik alatta.ranjy. le-ve. Feladat: Bemutathatjuk élő. balról ierulgetve őket. ka.asz- §zony ké . Ko. ka. zöld ag.re . jobbról.lscs - ke.rét.ka . Végezzünk a TÁ értekekre mérőütóst: merevebb aisókarral.Ez egy kapuzó játék: =- a BúJJ. A játék gyakorlásaközben . világosan tagolva a mozdulatot. a sza - kadt paj Ben - nra macs -. Nvit- va van az l l -l ra l : l_ a) a . I I Csíp. egy ti értékrelefele.l Enekeljűk az első négy ütemet TÁ ríttlusszóval. szintén kaputartó lesz.1atek menete.eljünk aszép.J j -l -1 TÁ TÁ TÁ TÁ / .l 4 két gyermek felemelt kézzel kaput áIlít. Vak üsip.pu. Akinél a végénlezárják a kaput. a másrk ti értékrefelfele mozdul a kan Yigyázat. hangszeres előadásban (például xilofonon) a megtanult dalocskát és e5 másik játék dallamát is: Bújj. búi . bújj. kinyujtott ujjal ütunk a padra.tom i -l / l Ttúkok ül. zöld ág. nek o raj -l l l l A I .ti sze.lra. bújj. ú l l í a d .

kenderzsupp. Ré-gi dun-na. ír ány itás n élkül. a rapsojiug mp$ e d{lam ltmqqát. ahol a különbséget észlelték(kender). tupij FigyeltissÜÉ mbg. -^ TA értékidőtartama alatt. zsupp. csíp. NAGY). le-fel mazgatva kezünket egy mérőütéshez hasonlóan. U-gorj a Ti - szá - ba! t t L|tánozzuk ahintánatást összefogott kezekkel. kicsi. Még egy dalocskánk kezdődik a Zsipp. raj-ta). Ismételjtik a két utolsó motíwmot. hog' a dallam első felében hosszabb értékeket. szavakra énekelttink hosszú (o-da. végezze a két csoport egyszerre is. míg a tanító ritmushangszeren üsse az egyenletes ltiktetést. tyukok ülnek). F{asonlítassuk ösze. Gyakoroltassuk ezt két csoportra osztva az osztáI3lt. ki- dob-juk! Az énektanulást kísérjemindjárt a dallam ritmusának a tapsolása is. balra.lin . tehát úgy tapsolunk.Kiemelve a dallam első felét: Zsipp. kis ka. zsupp. kicsi. Tanuljuk meg azt isl r Hin . hogy neve zzék meg. A bemutató énekléstkövesse a kenderzsupp képének bemutatása (nagy és kis levágott kenderkötegek). ken .míg a második felében leginkább röüdebb értékekettapsoltunk. Ha meg a- úk. azvtán v é gezzék m a gu kra. Cseréljenek srerepei. Tudatosan figyelve a hosszabb. t t t 10 t t t .der z§upp. milyen szótagokra. r t Zsipp. Az első_. Énekeltessük a dalt páronként is. A tanitő elŐször vez eth eti a j átékot. míg a nyolcad értékekre(ti-ti) csak jobbra. csóka című játékot. Zsupp.cqoport üsse a dallam ritmusát (tapsolja vagy koPoga ceruzávai). és kérjük.lin- ta. jobbra.to-na. a másik osoport végezző méróütést vagy üsse az ujjaival a padon a szívdobogást. A mérőütéshez hasonlóan a TA értékre lendüljenek a karok jobbra is és balra is. a második a hosszabb hangokat.) €.L 7" Lecke L r L L L L trsmételjuk a múlt órai bemelegítőt. Új dalunk a Zsipp.ta. illetve rovid órtékeket (nem adhatom. egyforma volt-e a két kíséret. Minél több gyerekkel végeztessük egyénileg is a kétfele gyakorlatot. kender zsupp *nevezzékmegazta szót. Játsszuk el a Csíp.ta. Nagyobb és kisebb kenderzsuppok képéből kirakhatjuk a táblán ennek a sornak a ritmusképét §AGY NAGY. ahogyan énekelünk (minden szőtagra egy utér. € Gyakoroljuk csoportolóan is. Ezután az osztály énekelje és r t tapsolja. vagy csak balra: I Hin . közben énekeljünk is. tapsoljuk el egyutt íuból a dal ritmusát. pa . zsupp-hoz hasonlóan.ta + +. pa. Ha már jÓl megy. rövidebb hangokra. Az első csoport tapsolja mindig a rövidebb.

vagy fordítva. és tapsolja a dallam ritmusát. esz. .lánc. Hol fordultak elő rovid hangértékek? (Eszter). Tudjuk.ti-ti . A tanító ir. ringató mozdulatokkal végeznék. Zsipp. Lecke J J Han gképzés: A dó -re -mi -re -dó dallamfordulatot. eszterlánc. Kezdjük rij játékkal az őrát: I-ánc. illetve egy tanulÓ kérdez. Milyen dalokban fordult mégelő? Lánc. Figyeljük meg. Így: rÁ . Tehát egy TA = ti{i.Lánc. Hinta. hogy egy szívdobogásra (TÁ-ra) két ti szótagot (ti-ti) mondunk. Nézzünk most ki az ablakon" Képzeljük el az őszi fenyóerdőt.ci cer ila. fokozatosan emelkedő kezdőhangokból énekeljük csukott szájjal. az m hangzőra és az utolsó hangon (dó) nyissunk |aza állkapocsejtéssel az cí nangzóra. az osztály énekel.ter- lánc. Ismerős-e a kezdő ritmusképlet? Igen Nevezzétek meg: TÁ .nál Hogy a to - boá rin . és tapsoljuk a ritmusát. A.sam. 1l i -] J .Forduljon ki lvíarika" motíwmra a megnevezett gyerek kifordulva kapcsolódik vissza a körbe. esz. Légzőgyakorlatok. Játsszuk is el: és énekelünk.Enekeljük kérdés-felelet formában: osztály-tanuló. For-dul-jon ki Ma. egy másik válaszol. a TÁ éfiéket egy tanuló jelenti. eszterlánc" kezdőmotívumot. palinta. Emeljük ki a . Ma .na. zsupp. Befejezésképpen egy tanuló az osztállyal szembeállva üsse fakanalakkal az egyenletes lüktetést. Kérdés-feleletre tagolva tanítsuk meg a dalt az osztáiynak. Cér. tapsoljuk a ritmusát is.ri - ka.lán .gas- §arn. dallamot. Gyakorlat: Olvassuk le egyutt az élőképről a ritmusképletet. üssük hozzá a szívdobogást.ri - ká - nak lárr - ca l l l l l l { I tanító énekelje: egyenletes szívdobogást.ha az egyéni énekeltetésta tanulók fenyőággal kezükben. Szép lenne. Bemutató éneklés: l l l l l l ] ] J Lánc.. Rakjuk ki élőképben is a tanulókból. a szél fujja. Az osztály egy csoportja játsszon.. lánc.fir - vás - ban meg.TÁ . Ismételjük.az egyenletes szívdobogás értékét TA-val neveztük meg" A rövidebb hangokat ti-ti ritmusszavakkal nevezzük meg. L egyenletes tépésekkel körbejárunk Enekeljük együtt. Csere.8. eszterlánc.T'Á. és üssük a padon az ujjainkkal az lrasz . a ti-ti értéketkét gyerek összefogózva ábrázol1a. szél .tl TÁ Mondjuk és tapsoljuk egyutt ezt a ritmuskópletet. lengeti az ágakat. hogy a hosszabb értéket. lánc.ter. Énekeljük a. a másik éneklés közben tapsolja a dal ritmusát. lyem vol - ka-ri-ka.Ja fel a teUtaia ritmusjelekkel. Utánozzuk a fenyóág ringatózását a szélfi-rvásban.na vol.rÁ ti. lánc.tart.

A Bújj.szik? Csak egy kis - r t_ látty lri átty zik" Kör. Bemelegítés. Sző. a gyermekek isrnételjék tapssal ós ritmusszavakkal. olvassuk és tapsoljuk ki őket rendre. szik a ka- to na. r r r I = t] 12 ! f . kör. Ismételjük kopogás megszólaltatásban is. száj mozgását. hogy az összecsukott ujjait az utolsó előtti hangnáI (re) kinyitja. mi utánozható még az Őszitermészetből? (levelek hullása. az ágak hajladozását.TÁ ritmust. Leclre Légzőgyakorlatok.ti-ti . A párok előre állnak és kaput alakítanak. ritmushangszerekkel. lánc.lik e a veSZ - SO.TA. A tanító úgy irányithat a kezével. Hol hallottátok a . Egy tanuló kirakja a ritmusjeleket b páicikák (gyufaszálak) segítségével tapadótáblára. dó*re-mi-re-dó kéPletet énekeljük m hangzóra.rrai ó?ári éá a ritriiusi? Lánc. eszterlánc. sorba hívogatja társait. Tapsolják + tap§ kombinációban is. Rakjuk ki a tapadótáblára. L- Egy tanuló kezdje el. csoportokkal. Nevezzétek meg ritmusszavakkal: TA . A bújást a hátulsó pár indítla. bújj. Íme egy ének az esőról: L- r L- r E-sikaz Haj . Zárlukjátékkal az őrát. eső). t Mert meg - úk 1o- va 1 l Tapsoljuk az első motívumot. Mindenki ellenórizheti munkáj át. a másik csoport a másodikat.ti-ti . Rakturk ki ezt a ritmusképletet. ezzel kezdhetitek ezután a körlátékokat: a r r t t- Kör. A múlt órán utánoztuk a szelet. Két motíwm van tehát. lánc. kör" ját . A tanító tapsolja a TÁ . zöld ág kapuzó űj válíozatával: kettesével egymás mögött kapukat alakitanak.TÁ . Foiytassuk az órát egy feladattal. §eladat: Egylk csoport tapsolja az első képletet. nyissuk laza állkapocsejtéssel már az utolsó előtti hangnáI (re-dó). kör ki játszik?. utánozza a Tanuljunk meg egy játékba-hívogatőt. ját - szik? Min - den ját szik. míg mindenki bekapcsolódik a korbe.TA . Több hangmagasságon inditva. eszterlánc és I(ör. Játsszuk most el a múlt órán tanult játékot: Lánc.t9. sőt egyéni _ggyqzet{e mindlieiiőt.

tÁ. kor : Esik az eső Fe- hér li . Kör.10. Nevezzék meg ritmusszavakkal: tr-ti-ti-ti . lek. és tapsoljuk ki a ritmusát.TA . szóljl For .rék On .om . Felndat: Szólaljon meg éiő előadásban furulyán vagy fufuvolán a Szólj.gorj a Du . A tanító énekelje szöveggel az új dalt.ti+i . Szólj. egyenletes járás mellett énekeljük. amíg megtanulja (utánzás módszerével). Feladat: A tanító vagy egy ügyes tanuló hangoztasson egy-egy ritmusképletet.ná . síp.rÁ - TA rÁ :Lánc.ba.la- ki-nek kö. síp. a Szólaltassuk rneg triangulummal (vagy más eszközzel) ezt a képletet.be On. u. Dalcsokorral kezdjtik az őrát. és keressék meg a ritmuskártyáját. Ismerjék fel a tanító tapsolása alapján a tanult ritmusokat.lánc.da .té-nyé-bemeg is tÖ.li .TÁ .sa- va. és írjuk fel a táblára a többi mellé.lad rany-pál-cá . szólj.maszd meg ol . Esik az eső. lJ . és nevezzék meg a dailamot. Meg is fe. Rat<juk ki ezt is pálcikákból.rul - kaz - zél Játszodjuk el körben is.nan is ki * vesz - tesz - lek. lek. Szólj. egy gyerek a kör közepén végzi a mozdulatokat.szál. azzal cserél helyet. Koq kör. Ke . két a- tá. Tanuljunk €gy új játékot: TA .val. eszterlánc. Lecke Isméteijtik a rnúlt órai bemeXegítést. Ismételje ugyanígy az osztály. F'eladat: Enekelje az osztály furulyakisérettel a dalt. Gyakoroljuk még. a jiték kezdőmotíwmát énekeljük gondolatban (belső hallást fejlesztve). Egyenletes lépésekkelkörbejárunk.lánc. az első tnotívum végéntaps helyett széttárjuk kezünket.ró viz . kísérjehalkan ütőhangszeren az egyenletes lüktetéssel.nan a-lá is ki tesz vesz - lek. amelyben előfordul: Rakjuk ki a ritmusképleteket a mágneses táblán. Folytassuk gyakorlattal. vagy élőképben Írjuk is fbl jelekkel.ti-ti TÁ .sülmeg is mo. Tapsoljuk most a dallam ritmusát... Lánc. Hangoztassuk rendre mindhárom képletet. akinek a .kötényébe" törulközik.

luk a kezünket. ö-reg Tél .nek hang-ia száll. Enekeljük és tapsoijuk a ritmusát. Szívrinkből a rosszaság is I(takarodjék. a l_ Fusson a sötét. Olvassák ki a jeleket ritmusszavakkal. - háp - háp . mert a dallamban egy koppantásnyi csend volt. vagyrs egy TA értékűszünet. El ne a. ég. egyénileg).TÁ . szájmozgással. Ismételjük a Szólj. a a t A szöveg gyakoroltatása érdekében ismételjen minden sort egy-két tanuló egyénileg. szólj című dallamot. Felmutatunk . Erről szól a mai ének: Hull a Min-den gyer-mek vár. síp.a - pó. a a l Eg a gyer-tya. Errnek az írásjele: Enekeljük gondolatban.TÁ . vá- runk rád.re- tet Ki ne a. ked. ég: \ dallamsorban ugyanez a ritmus szerepelt. kísérjükegyenletes koppantással.ltrd - jék.. Ked-ves. így: TÁ . triangulum ritmuskísérettel. Szí. szólj) tudatosítsuk ritmusszavakkal is.TA.lnk. Enekeljük a teljes dallamot minél többször (padsoronként.lud.va pely - hes fe . t f min- den jó. Tél. hogy az t ujjainkat a szánk elé tesszük.a- pó.jék.kod. majd tapsolják is le: ti-ti-ti-ti-ti-ti . hang nélkül a dallamot. A szünetre széttár. Rakjuk ki a ritmust . Jöij el hoz.gy ritmuslapot a megtanult ének dallamának ritmusával. és tartsuk a ritmusát.nra. Feladat: A ritmuskíséreteta tanuló is végezheti.zátlk. vagy írjuk fel atáb|ára. Jelezzük a szünetet Űgy. Rakjuk ki az űj ritmusképletet élőképben is (7 gyerekkel).ves Vi-dárn é.) l l 11. Az első motívumot (Szólj. Yan zsá. l_ l4 l tr . 2. mert ott csend szakitla meg ? zenét.(szun). hogy ottnem tapsoli.hér Joji Bl. az elsö motívum végénszéttárjuk kezünket. óg. l l l l t l l l l Kóvetkezzék egy röüd beszélgetés a télről. télapóról.gyo.ró. hogy mindegyik Enekeljük a dallamot a szöveg helyett ezekkel a ritmusszavakkal.Egagyertya. háp -.ve. \ Befejezésként gyujtsunk meg egy adventi koszorun 1-2 gyer§át és énekeljünk el egy\adventi éneket: Eg a gyertya. síp. ) l A bemelegítés a megszokott dallammotívummal hangutánzó gyakorlattal történj ék. Vezessük rá a tanulókat. Megbeszéljük immar.ink- bőI a szl.ros al . mo.ban Pi. Lecl*e Légzőgyakorlatok.

Jézus jövetelét várjuk. Az ünnepi hangulat fokozása érdekébena szép.1 l / 4 12" Lecke Bemelegítéskéntaz ismert gyakorlatot csi. iidvözlégy! Advent avárakozás ideje.gé - be'. és folytassuk a további szakaszokkal. 1 Eg Nő a gyertya. pász.sá- tok. Hallgassunk meg mi is néhányat. illetve csengővel: Menny- bő| az an . ég. a fenyesség.rá _ csony. lás _ sá.to - .ngilingilinghangutánzásra énekeljuk. ég. le - jött lroz- zá - tok.sult már.gyal.tok 15 . nag1. Karácsony Jézus szüietésének és a szeretetnek az ünnepe.ve nren- vén lás . ka . Sötét frldhöz a fenyes ég Egyre közelébb. kifejező énekléstkísérhetjrik triangulummal.to - rok.de vé - le. A múlt Őrán az adventi koszorun meggyujtottuk az első gyertyát.le. 1 4. azt hirdetik. Jézus. Zenehallgatás után tanulunk rrri is egy kedves éneket: Kis ka .ot)\ Hogy Bet- le-lrerrr - be si - et. i . A szentestén könilálljátok a karácsonyflít. Hadd e.Egagyertya.rá - csorry.sült- e nlaí a ka - 1á - csorrr? Ha ki. pász . 3. Az adventi négy.gyem meg me. Azt lobog1ák. Gyertyagyujtás mellett énekeljük a múlt órán tanult szöveget. és karácsonyi énekeket énekeltek. Ki.

Befejezésül ismételjunk egy szép éneket: Ag. F{ó borít mindent.nye-rem. Melyik ritmust raktátok ki az őra elején pálcikákból? * A másodikat. Enekeljük szöveggel a Mag. L. és tegyuk a szemléltetőtáblára. t Lassan énekeljtink.mi . emelkedő alaphangokról. egyének zenei párbeszédeként. 2. Gyakoroltassuk minól többször.szó -fá-mi -re -dó dallamra énekeljük ama-nrc -mi . adó -re -mi -.rrap lesz . Feladat: Szólaltassuk meg újból a behangolt üvegpoharat és a fakanalakat.mag. 3. ami két hangmagasságnak felel meg.ma. ke. csoportok.TÁ. Bemelegítés.ár. 3. 2.TÁ. fakanál mélyebb).i Domokos al l t l - Venrresy Péter a Mag. fakanállal) szólaljon m§g a dallam ritmusa. Lecke l Légzőgyat<orlat. 2. szöveg helyett ritmusszavakkal" Rakjátok ki pálcikákból ezt a ritmust: ti-ti-ti-ti-ti-ti . bűzarrtag című éneket.rÁ Alakítsunk ritmuskígyót a lapokkal: I. szem.za . Behangolt üvegpoharan (melybe vizet töltöttünk) fempálcikával üssük az egyenletes lüktetést. a h A dal tanulása során atanitő térbe kivetítve mutassa Mag. 2. rÁ . Hangoztassuk a kettót együtt. mag. kicsi ág kérdés-feleletformájában is. Egészítsükki a már tanult harmadikkal is: 1. Ismételjük a Hull a pelyhes fehér hó című téli éneket. Tapsoljuk el az első sorát. Válasszátok ki ezt a két ritmust a ritmuslapok közül.mo . bű . A három szövegsor után énekeljük el ugyanezt lá-lá-va|.lu . és tapsoljuk hozzá a ritmust. A hó alatt bűzamag alussza téli á|mift. néma sz{Ljmozgással követve a dallamot. 3. hogy a gyerekek a mozdulatokat utánozni tudják. bú .ti-ti . ág. szár.3. Tapsolják folyamatosan olvasva ritmusszavakkal a kombinációkat.TÁ J L L L __] t I N ti-ti-ti-ti _ rÁ . . 1. 1.lrén a hol . a hangmagasságokat: bu- Za- mag stb. ós kérjük.za.za. mag. mag. melyik szól magasabban. mezőt. Van tehát magasabb és mélyebb hang e dallamban. Sz. A gyerekek megfigyelik. ti-ti-ti-ti_ti-ti .szem. párosával. egyénileg.rÁ . - L L j I rr. Rövid beszólgetés a téli szünidőről és az ünnepekről. melyik mélyebben (pohár magasabb.szál. bű . 2. ben te . 3. hogy határozzák meg. Folytathatjuk a körulöttünk levő többi tárggyal is. szal.mo -ma . Tanuljunk meg egy éneket erröl" Szilág}. . hogy két magasságot mutattunk. és azonosítsu!a ritmust. Szem. Más hangszínnel (pl.ne a .szik a |á új nap.] 16 t L.fá. Bontsuk fel motívumokra.szár. csoportonként.we .mu szőtagokat.l t tr 3. l. erdőt.

(röúd) . ken . lévéna magasabbik. és tapso§uk a ritmusát.kas- tól. kezjele: F\ A második hang volt a mélyebb. kenderzsupp cimű éneket. magasabbat és mélyebbet. az osztály válaszol. másik válaszotr. mag. Énekeljük tovább ütemekre bontva. -Ll -LJ / Nevezzétek meg. EnekeljUk újból. (hosszú) Feladat: Improvizáljunk kérdést-feleleteta szó-mi magasságokon.Kiscica.ká - ba tanító kérdez. kenderzsupp. Hasonlítsunk össze kérkétkérdést és feleletet. Gyakoroltassuk az éneket térbeli ábrázolással. egyénileg is.kö ."kicsi ág.Mibe tórülkózik? .rünk. ág.TA . €T Hangoztassuk ezt a két hangot a nevükkel. melyek a rövidek és melyek a hosszabbak? . és mutassuk a térben a magasabb és mélyebb hangokat. Ez egy ludasjáték Gyer-tek ha - za lu l . A ű . Gyakoroljuk: egy tanuló kérdez.ca far . hogy a magasabb hangra felállunk.rany.majd önállóan: lJ i i . ennek neve: szó.kas? Bo. Enekeljük el a Zsipp. Ismételjük állva-ülve az első két hangot.ti-ti . a mélyebbre leülünk. Az első hangot állva énekelttik. majd néwel és kézjellel. minél többször.farká}a. far. IVlag. ezért ülve énekelttik.den- cé - be'. mely énekek kezdődnek ezzel a ritmttssal. biizamag.lelüket is.cuí}p Hány hangmagasságot figyeltetek meg? Kettőt. az osztály válaszoi.da- im! Nem me. Ismételjük előlről végig szöveg + kézjelek.Ag. Részekre bontva (kérdés-felelet)megtanuljuk a játékdalt.Féliink. Először a tanító segítségével. Lecke Ismételjük a múlt órai bemelegítést.4 J ^] ) 14.zik? Kis-ci. TA . Neve: +)_ mi.nil . Mi - éít? Fé lrink I { \ { { |' : Far. egy csoport kérdez. zsupp. Enekeljük úgy is. állva-ülve.ben mos- dik? A. Z.kor- ban Mrt csi- nál? Mos - dik Mi.Miért? . Mi-be tö. Például.] { \ Zsipp. kézjele . Zsipp. és mutassuk a kéz. név * kézjel kombinációkkal Tanuljunk meg egy játékot is.TA (tapssal) . .derZsupp. zsupp.Hogy hívnak? Gyurka (szó-mi).me.

Enekeljék ezt a motívumot. Hallgassuk meg Bartók Béla Medvetánc című darabját. Téli álmát alussza a medve is a barlangjában. oooo v ^ i Énekeljük kézjelekkel az ábra dallamát. gy€ . egyénileg gyakoroltassuk.sdik.. Csoportokban.szó szó . i '] ! L. Hány hangon mozgott ez a clallamrészlet? Egy hangot ismételt. búzamag. Csalogassuk elő mi is egy kis dalocskával: Ha ki. Enekelttink az alvő búzamagról. bűj.. mag. F{angoztassa a tanitő (hangszeren vagy láJá-val) a következő dallammotír. énekeljük. med * v0. majd ábrázoljuk korongokkal a dallam vonalát.umot.Mo.jöt-tél bújj. sz. a gyermekek jelö§ék meg. Lecke Lógzőgyakorlatok. Feladat. A tanító szöveg nélkül kiemel egy dallamrészt. Feladatl Improvizálás: a ludasjáték kérdéseireés feleleteire keressünk más szöveget. lrogy a va_dászmeg ne les-sen. Az elsó motívumot többször is ismételjuk.mi szó (TA.ti-ti . figyelembe véve a szótagok sz6mát. Bemelegítés: a múlt órai példát brumm*brumm hangutánzó szavakkal ! L.ep csen-de-sen.Mit csinál? . de a tavasz közeledtével előbújik. kettő.15.. kézjelekkel megnevezve a hangokat. .TA . Ismételjük át a múlt órán tanult ludasjátékot. Például: . három) ew gazdasszonyt.Mug. majd a másodikat is.íe ki a gyep - re! l i L j l Cammogó helybenjárásra énekeljük az éneket. .. hogy a vadász meg ne lessen". az osztály ismétli szöveggel: ----. Stb. mutatva térben a hangok magasságát. melyik dallamban taiálható: szó .Hány óra? -r i } a 18 b .ha kijöttél szép csendesen. több magasságból indítunk.TÁ) .Fél tíz. majd lassan. Válasszunk mondókával (Egy.

Hány hangon mozgott a dallam? . ég cimű énekre. illetve egyénileg is a dallamot. Mit észleltetek az első dallammotívum végén?* Koppantottunk.v nak] . A ) .. Ko{átékkal fejezzük be az őrát. A . A kezdóhang a . lanuiók isnleqék fel a dallamot. jék. tehát egy Enekeljük egyutt az éneket. Melyek ezek? * Szó . síp. Rakjuk ki pálcikákkal az első két ütem ritmusát.szóra guggoljunk. Enekeljük el még egyszer" most *á. szólj című éneket.Kettőn. e.mi. nap című énekkel: krsér. hogy közeledik a tavasz.j --I { már begyakorolt éneken ábrázoljuk mozdulatokkal a dallam mozgásirányát: fel. Enekeltessük kisebb csoportokkal.jelzi. Még szebb. a második a hang a szóhoz rrszonyítva magasabban vagy mélyebben hangzik? . -mú. aztjelzi nekünk. a ritmust tapsoljuk. nyes nap! nap.dó hangokra először a tná szőtagot. a szünetre fujjuk el a. A kirakón használjuk amár tanult negyedértékűszünetjelet. A múlt Őrán a Bújj. medve című énekkel csalogattuk ki a medvét a barlangjából. Egyenletes járással. dallamhang nélktil. Ha nem tert vissza a barlangjába. 19 . Gy'-akoroljuk a dallamot kézjelekkel. majd a -mé-. Bemelegítő gyakorlatokz szó . -mi-. a szünetnél tárill szét tenyerunket. Keft a-latt a lu- da-im mcg - fag.gug- go1 .szó.rekelve korbejárunk. kísérjük egyenletes koppantással. A- ki lán- got lát- rri a- ka1 nrind le.szótagokat intonáljuk. bújj. a tanulók érzékeltessék térben a rangok magasságát . a szűnet helyére tegyuk például a radírgumit. Hívjuk eIő aíavaszi napocskát a Suss fel.Magasabban. Lecke Légzőgyakorlatok. a dal végénmindenki leguggol. mi ."ü 16..gyertyát" válasszuk mondókáva1. egy ügyes tanuló az osztály előtt példát mutat. A tanító szólaltassa meg. G-vakoroljuk mozgással azűj dallamlépést. a. felemeit kezével az égő gyertyíú. azÉga gyertya. a magasabb hangra (/cí) álljunk Hány hangmagasságot hallottunk? l a]l.I(ettőt.mi.jék. 3 l Sü* nap _-- . -mo-.l Tá értékűszünet volt. esetleg a hangszert is. ha a tanító furulyán ) a Süss Fé _ fel. lehetőleg furulyán vagy lálázva a Szólj. Ha nincs hangsze1 mutassuk be képről a furui_vat. lud- ég. Egy gyermek a körközepére Ega Ei rre gycr- a- §la.gyertyát".

-r A múlt órai bemelegítés ismétlése. 20 a! D - t .ró kis nre - nyecs . a másik része tapsolja vagy kopogla a ritmust.Ega gyertya.. hogy mutatóujjukat emeljék a szájuk elé. ré .Magasabban. Mozgást és éneket §gyszerre tanuljuk meg. fa. mint a kígyó. az osztály tapsolja és ritmusszavakkal olvassa le őket: 1"J i TA TA JJ zn TA "n ) l TA 2. dob - szet L Játék: A gyermekek kézfogással kört alakítanak. Énekeljük váltakozva a két dallamsofi.tes kí . Ha felismerték. nap címűt. folytathatjuk egy ir3abb játékkal. Foglalkozzunk most csak az első dallamsorral: az első szőt a tanitő énekli (§iiss). rö - si. A szünetet úgy jelezzék.a 17" Lecke I I l t . nap) és lálázva. ónekeljék el mindkét éneket.gyó aa- kar kar len len - nl ni l! i-- Befejezésül énekeljük a kirakótáblán lévő dallarnrészt szöveggel §iiss fel.Ó-Jr---7XTanuljunk egy új körjátékot.. a harmadikat ismét a tanítő (nap) Hogyan hangzott az osztály által énekelt hang? . Ugyeljünk a szóp szövegmondásra. ke. Ha már többször eljátszottuk ezt a körjátékot. a másodikat az osztály WD. felhő jelzi a szünetet: nap tl ] rl l \]<. tekeredjünk be és ki. Másodszor az osztály fele üsse az egyenletes lüktetést. futmuslapokat mutatunkfel. Milyen ismert dalocskák kezdömotíwmait ismertétek fel? 1. Játék előtt néhányszor egyutt énekeljük el a dallamot. Zenehallgatásra ajánljuk Bartók Béla Gyermekeknek című zongoradarabjaiból a Süss fel.re- pe sl kör té r I Köny - nyű já . A . ré*tcs.ke.Körtéfa.dobszerda" szőra másik párral cserélnek. muta|ssuk a hangok irányát. ég.: Süss fel. Rakjuk ki eá a sort napkorongokkal. i ! Te-ke-re-dik Te-ke-re-dik a a kí-gyó. r i-- r ttL l t Kör kör - té fa. it{elyik játékban hallottuk még ezt a dallamot? . egy pár a kör közepén forog.

SzÓ. melyik dallam kezdősoráról van sző? .já . kács. Feladat: A tanító énekli a dalt. Enekeljük a motíwmot a hangok nevével (szó .szág . körön belüi van a kacsa. te fe-ke Len . Másodszor emelkedő kézmozdulatot végez ugyanott (1. Játszodjuk is el: a gyerekek körbejárnak. . Az első pásztort és kacsát választhatjuk például a Borsót főzíem című kiolvasó-dalocskával. clvassuk le a kirakótábláról a következő motívumotláIázva.aZ".Kis kacsa furdik : Esik az eső. hol lép a dallam felfele (a szó-ről a lá. Ujjátékdalt tanulunk: Kis kacsa furdik sor: . Gyakoroltassuk egyénileg is. az osztály üsszhangozza a tanítót.Esik az eső: ) l szó .1. Soronként tanuljuk nreg.gyel -or .ba.. Befejező mozzanatkónt énekeljúklálázva a Kis kacsa furdik első sorát. Eneklés közben lépegessünk egyenletesen. nap.n szó ) I ] mi lá sző Ismételjük át az egész dallamot az oszíá|lyal és kisebb csoportokkal is. soí: . Süss fel.. Melyik dallamsorokat ismertétek fel? .tot- tam.haz ké - Kis ka dik szü1 ---tó. Ez a dal|amfiordulat szerepelt egy másik dallampéldánkban is.. ós a szereplők maguk helyett újat választanak. körön kívril ellenkező irán5ha lépked a pásztor. Körtéfa.ra). a szünetre is lépünk. sor: . Lecke Bemelegítő gyakorlatok Ismételjti[-el a múlt órán tanult Körtéfa című dallamot és játékot. 2. és a tanulÓk rsmerjék fel.a"). tam. a szövegrészekkel is. metaliofonon vagy lálázva.csa fur Any . eá tapssal vagy koppantással jelzi. A Isméteijük a dallammotívumot magasabb hang neve: /ci.2.--ba. Ismerjétek fel az azonos dallamsorokat . 21 . kács. Emlékeztek a kezdőhang nevére? .a"r 3.szó . Hangoztasson a tanító egy újabb motívumot furulyán. Míg Két a kapár csiz - csát mát el el - - szag.18. majd társítsukhozzá a kézjeleket is.. az osztály megfigyeli. Az utolsó hangra mind megállnak.lá .--:.szün). kács.gat- lraj .

den. csóka dallamfordulatot. da l l l haj haj - - lasz.dár- ll ao j ka. bin . ig_li-c0.lro- va be .1 19" Lecke 1 r. l gócs l Enekeljük kézjelekről a következő dallamfordulatot: j lá l a I c } szó sző t t 22 I .ra. lg Tüs mel .Iglice. gó J. Végril kísérjtik az éneklésta ritmus tapsolásával..nyos sz| lA td Vem.. me J-l - ) I J ka.vá te l. t l l _----'___\ l )) Me In )J - - se. Ú1 aanat kezdjük az őríí. a Mese.lett ment a jár lá . l trg A _ li. mátka mondókávalválasszuk ki a körbejárókat.luk szét a tenyeninket.ke érr is o- A- ho. mese. jelezzük a szünetet..barrr - Raj-ta - kap. l a ró I J Zsa. bú ig-li-c0. gó. min. .le - kap l Tanuljuk meg soronként. csíp. lok. . Játszodjuk is el: három gyerek leguggol.tam . mát l Pil J-l - ) I lan gós ma. a többi kézenfogva köniljárla őket. szívem.ce.] Te ) I J--J afo vagy - ) l J ka. Bemelegítő gyakorlatként ismételjük emelkedő alaphangokról a Csíp. iglice. A . Egy kismadfuről szől az ének.rok . tár.n - se.

l
J J
J
Enekeljük el az lglice, szívem, iglioe című ének első sorát, a gyermekek ismerjék fel az előbbi motívumot (,,iglice"). Egy tanuló rakja ki korongokkai a dallamrajzot. Énekeljük ismét" Idézzűk fe| az óra elején elhangzott dallamrészt: Csip, csip, csóka. Mutassuk a dallamvonalat a térben, Alakítsuk át a kirakótth|án levő motíwmot úgy, hogy ezt a vonalat ábrázolja; a szünet helyébe újabb korong kerül, a szó vonalánál mélyebbre. Nevezzük meg a hangokat, az,első hármat már énekeltik,, szó - Iá - szó. Ki ismeri fel a szó-nál mélyebb hangot? * Ez a mi hang. Enekeljúk az egész motíwmot, és mutassuk a kézjeleket is: az osztállyal, kisebb csoportokkal, majd egyénileg is, Még egy játékdalunk ugyanígy kezdődik. Melyik az, emlékeztek-e?-- Csön, csön, gyűrű,
Befejezésül játszodjuk el ezt is:

l
l l l l l l l l l l l l l
] ]

]

Csön, Ná -

csön,

lad

g}u van

rú,

az

a e

rany zust

§u

ru,

g}.,ti

rő,

Itt

csö

-

rög,

itt

rÖg,

1tt

add

ld!

20. Lecke
Légzőgyakorlatok. Bemelegítésként szó - lá - szó - rul motívumot énekeljük egyre magasabb a kezdőhangról, zümmögve, a hangok megnevezésévelvagy lálázva. Ismételjük át azlglicq szívem, iglice című éneket. Találjátok ki, melyik dallamot idézem? * Szöveg nélkul, egy-egy_g!4qló mozdulatot téve (mosakodás, fesülködés) énekelje a tanító a Fehér liliomszál dallamát. Enek{ü< és játszodjuk

közösen. Emeljük ki a dallam első sorát; énekeljük lálázva, és mutassuk a dallam mozgását:

Rakjuk ki a dallamvonalat korongokkal
csoportokban és egyénileg is.

is

Enekeljrik kéz.lelekkel, szó kezdőhangról. Gyakoroljuk

l r
Tanuljunk ezze| a dallamképlettei egy új óneket: F{a én cica volnék.

l.
]

Száz

Ha

ge

c1

ca ret

voi fog

l
i

i
L

nom va - gyok,

E - ge - ret

§eln

fog - ha -

l

tok.

I

t

Két részben tanuljuk meg a dalocskát. Kísérjtikaz éneklést,,szívdobogás§al", majd a ritmus

kopogásával. Néma éneklésselkopogjuk csak a ritmust. Tudatosítsuk ritmusszavakkal az e|ső rész ritmusát (ti-ti_ti-ti - Tá - Tá), majd a második részt (ti-ti-tr-ti-ti-ti - Tá), Szólaltassuk meg a motívumokat eltéró ritmushangszereken is. Melyik ritmusképlettel kezdődött a Fehér liliomszál? * Az elsővel, Rakjuk ki ezt a ritmust élőképpel,

L-

t
il

_]

l

Enekeljünk ismét, idézzük a tavaszt: Süss fel, nap. Hallgassatok meg egy szép népdalt a báránykákról és a juhászról: Kelj fol, juhász, ne aludj (kazettáról vagy élő előadásban)" Kiegészítő feladat: A dallamkirakón levő motívumot alakítsuk: az első korongot* helyezitik rnáshova, kettőzve ezáIta| más hangokat. Enekeljük az igy létrejött motír,umokat. Például:

L'
L

szó szó o

ooo

szó

X
SZo

lL
mi
l

L

sző szó a

oo

x

o
sző

L

[!
l

a
ml

szó sző o

Á

a
sző

al

aot

m1

a

X
m1

i

r_

a

Befejezésül ismételjük az új dallamot: Ha én cica volnék.
a_

24

a

I

J
t

21. Lecke
Bemelegítő helyett köszonjrink ma énekszóval: ,,Jó napot kívánokl" 3, 1á - mi - szó,^
1,,

lá - szó - lni;2,^ szó - lá - mi;

5

na - vá -

pot
nok!

na _ vá -

pot
nok]

na vá -

pot nokl

I

tsmételjtik el a múlt órai éneket, és tanuljuk meg a jítékát is: Ha én cica volnék. Kört alakítunk. Középen á|I az egér, körön kívtil jár a cica, Az ének befejeztével a felemelt karok alatt kergetőznek. Tanuljrrnk egy újabb tavaszi dalocskát: Gyertek, Xányok, ligetre.

l

Gyer
i
t

- tek, lá - nyok, li Gyertek, lányok, ligetre, ligetre, Itt a világ kózepe, közepe, Itt árulják a rózsttt, a rózsát, Abból katnek bokrétát, boh.etát. Azt is ludom, ki köti, ki köíi, Virág Erzsi kötözi, katozi. Áz asztalra leteszi, lete szi.
Kovác,g P i st a

get

-

í9,

li-get-íe.

Szövege,

] -l _]

1

Kalapjához kötözi, kötözi,

.fe lve sz i, Jb lv

e szi,

-.]

Soronként, majd két nagyobb részre osztva tanuljuk meg. Énekeltessünk egyénileg is" ügyeljünk, hogy a szöveg ne essen szét szótagokra. Enekeljük láIázva a dallamot, mutassuk a dallam mozgását, A sor elsé f,elébqn vízszintesen, egy hangon mozog a dallam (,,Gyertek lányok"), a második felében lépeget felfele, iélyre, vissza (,,li* get-re"), Abrázoljuk korongokkal a dallam vonalát:

o

o

o

o o

o

a kézjeleket. Szöveges éneklés következzék, de az ismétlőclő szavakat másodszor halkabban, visszhangszeruen énekeljuk, Alakítsunk egy kis létszámú visszhang-csopoftot, akik az ismétlődést éneklik, majd tapsolják a ritmusát, Egy tanuló legyen a visszhang Figyeljük meg a visszhang-hatást a következő zenekarí rnű részletén.Címe: Tavasz, szeruí>le az olasz Antonio Vrvaldi (I. tétel).

h szó kezdőhangról énekeljük, szolmizálva. Énekeljük, és mutassuk

25

L L L L L
Mert
sok
fát

Kiegészítő feladat: Tanuljuk rneg az Erdő mellett nem jó lakni című népdalt:

kell

ha
t_

e.r

Ti-zen-há-rom

lel

meg

egy

fé1

le1,

t_

1

ö-

en

ki

retI

l-

a
]

L

22. Lecke
]

tl

1 , Z, 3. A tanító egyik köszöntését másik * 3 stb.). válíozattal vtszonozzák (1 - 2, 2 - I, 2 Enekeljük a múlt órán tanult Gyertek lányok ligetre cínrű dalt. kiemelve a visszhangot (osztály* tanuló vagy tanuló * osztály formákban). Gyakoroljuk a dallamot egyenletes luktetés kíséretével, majd tapsoljuk a ritmusát. Csoportokra osztva az osztály mindhármat egyszerre hangoztassa. Szolmizáljuk dallamkár§áról a múit órán kirakott dallamképletet: szó - szó - szó - szó l lit - mi -

Idézzük fel a múlt órán tanult zenés köszöntóseket:

t-

l

L
]

szo,

t-

o

o
o

o

l_

li

l

t
26

Meg nem csináttila{ . Hej.szó-lá-szó-mi:2. lehetőleg ritmushangszeren rnegszólaltatott ritmusképletet az osztály vagy egy csoport. * Szent Erzsébeté. ő lesz az egytk kaputartó.szó-szó -lá. A tanító által. Fordítva is játszhaquk. 27 .".val. és dallammal a kapu felé indul.Sző.kártya. Egyik szereplője történelmi személy. kézlejekről énekelt motívumokat azonosítsuk a fenti dallamkártyákkal Például: szó -szó . Alinapaban itt mentetek. Sze - re - lenr - nek láng . A játék menete: két gyermek felemelt karokkal kaput tart. A többi sort alkot. tu.Acsok vaglfttnk. * Erre a kapu felemeikedik.li _ pán. Fát faragunk.szó:1. .szó -szó . miközben a kapusok mondogatják.jétek.já - val. az árpádházi Szent Erzsébet.ka - láb. Az utolsó gyereket elszakítják a sortól. ker - Zsa . szapuljátok. Hidam lábát ettdrtétek.jes szeg - fű. szar .. a soí áthalad. Tel - . Fenyőfábol kifaragjuk. tulipán.tyá . kártyastb" Tanuljunk egy új éneket: Hej. li - pán. szőjétek. A kapu előtt az első kórdez: --Kié ez a kapu? Átmegytink rajta. Egy kapujáték része ez a népi dallarn. szaPuljátok. 0o0 00000 Ujabb feladat: az elhangzó. Meg is aranyozzuk. tulipán. Kiegészítő feladat: Ritmusvisszhang.Gyakoroljuk a dallamkártyák olvasását a következő példákkal: F. egy tanuló rnegismétli.

3. mérőütéssel jelezve az egyenletes lüktetést (lásd 6. t L .. bet er r t '/ vessző?. lecke): Ho - ll aa {r vá üó mész..] _] Következzék a ritmusvisszhang: a tanító tapsol.. Leeke Az e|őző órán gyakclrolt köszöntéseket salát köszOntéssel is viszonozhatja egy-egy ügyesebb tanulÓ" Játsszuk el ismét a múlt órán tanult kapujátékot^ Minden játókot a tlej. tulipán című dallarnmal kezdjük.L' 23.} ..' l 1 '_- i i-- Gyakoroljuk kérdés.. . 4. 5. Jó anyámnak.. tuiipán. te kis le r|.....n J--J ] a 1 J J i I I Losztály: Más forma: a tanító tapsol. J "n J-l tanító: J JJ lJ orrtaty. Például: tL- tonitO. tanulócsoportokkal. fel J nyu-lacs-ka'i lll ))o t -t t 28 l t- . az osztály ritmuszavakkal ismétli: J TA TA J] TA L- Ujabb felelgetős dalocska következik: Hová mész. Enekeljiink ismét egyutt.. lacs - te r- ka? tliliber. }uíinek neked az a . Minek neked az a viritg?. te kis nyulacska? r L t ] Fio kis tá rrrá - vá n}u mesz. Minek néked az a kiskert?.. . az asztály megismétli.felelet formájában. Kertecskéruek" . Wrágoknak. illetve egyéni éneklésse1. .

lecke). Már ismertek egy éneket a medvéről. Leclre Légzőgyakorlatok Bemelegítés: dó .re .csiremire" szövegfe mindenki megfordul a tengelye körul. majd együtt is. A jókedvri medve brummog. mint a zivatar. a . fokozva (egyre több szólaljon meg egyszerre) a medve hanglát. énekeljük el: Bújj. üssük a ritmust a padon (ökölbefog ) ) J 29 . Melyik állatot utánoztuk ezekkel a gyakorlatokkal? .A méheket. hiteles hangképet alkotva. KÍsérhetjük a mondókát dobbal.Tovább léPve kísérjük az éneket a ritmus tapsolásával. a medvét. lá ttyok? Ke sz. Végül a kérdező csoport (vagy tanuló) fblytassa a mérőütést a válasz énekléseés tapsolása alatt is A zenehallgatás előkészítéseként énekeljük a dalt dramatizálva. Zenehallgatás: Kodáiy Zoltán Nyulacska című kórusművét hallgatjuk nreg.re . brummogjuk ) ) ) l emelkedő alaphangokról. csörgő lánccal" összekötött radarabókkal. a Kört alkotva lépegetünk a dallamra..szunk. de a haragos medve dórmög. SzÓlaljanak meg rendre. Kiegészítő feladat: egy vidám. Ismételjrik camtnogó helybenj árással.Dirmeg-dórmög a ntechle.dti dallamfordulatot zümmöglük. a mozgáskészséget is fejlesztő játék: Mit játsszunk." ottkézzelkoppantva). biztosan felismeritek a tanult dallamot. lányok? al Mlt játsz. nincs€lt néki jt5ketlve.l . rnajd a kérdésre a|kalmazzunk mérőritést. 24..tni . csl -re_1111 rop-rop-rop. . . mely dorög.ok ryá tok. medve (15. bújj. Mondjuk csfesfrtt.. IsmételjÜk a mondókát.rop-rop-rop"*ra hármat tapsol. a fbieletre tapsoljuk a ritmust.

szemével se kancsalít. "i\"r. L'lg. itt á1l a medve. Bru [O. édes kis pajtásrm.A végénmindenki táncol.ií B or b ál a ! Szája széles. Az első és utolsó szakaszí mindenki énekli. rueghsrt-{Í'ncot. dobban. cammogó helybenjárással vagY éneket.fiaru. utáncó mcrzgásal rajzolunk.s a t er me te. 5. feleséget keresek. 4-5. 3.let nyelt. ne csak ligl az ablakon. noszcl ha legény vagy. édes. tánclápéssel: jobb láb kilép. az iskolabálba jajj el velem. bal láb kilép. járjad jobban. hőt akkor kerillj beljebb. és így szólt: * Megkérem a mancsűi. én neru banoru. kappan. t ó l gyfalór z. aki éppen leánykérőben jár. széPen énekel.s. - Jr. Itgum-bu1. a2*3. Dramatizáljuk az KÖrt Válasszunk egy medvét (nyakába dobot tehetünk). dt*wd gé sét vi sszhangozták a Kelenten-havasok.Nrl.len.sárditsra. Benci eg. at Brum brum. Btambrutn pajtás...8llm. 4. ha akad itt egl szép eXadó hajadon. szépen kérem. és egy kislányt. s még a szó is raJbrrott a tork(tra. a bariang. foga éles. Kip.1rgum-Burgum Benedek" című meséjéból: . ! t t Ll ___] '-] ! L _] körnrc hegtes.sra." _] a Tanuljunk mi is egy vidám éneket a medvéröl. és dobbal kíséri. aki bátran. otra férrye. dibben. szőre selyntes.-eta kázelednek a gyerekek. Benedek" Keriilók. -t lassú Gyakoroljuk az éneket. 30 a I .. Barna bátya.-at a kislánY. nézd meg benn a hazban. bi zotty o san s zii le tik maj d kilenc vagy tíz glerrueke. a szöveget párbeszédes formában. jobb láb zár. a a I medve.t.." * Gyere. Részlet Veress . csgk ct retyezáti. .friss c. orrodba se ^f. Az ellenkezó oldalról cammogÓ. l11o kás rnecl Van pen 2.I I Za]rtán Ismerkedjünk meg egy jókedvti medvével is.íiznek. olyan csuda medvelárry volt B ár s onyfü l. talpa taruyér. elmegyek én. Bement Benci.. kerekJíilénpamacsok.sem vagyom semmi má.i szetencsét. ott eljárhatsi ntirtc1ei thtcot. bal lab iár. r r r r r :l 6..

-Tl JT! J--l J-l J--l ) Jl fi] . ezt tanuljuk meg először.. Ezen azóran átismételjük az állatokról tanult énekes játékokat. . lecke) A Mondóka D Tekeredik a kígyó (17.. J--l L."' 31 . lecke) l l l l l l ) Lehetígyis: A B A C A B A .i#l-. körjátékok fúzére.babetdominé.pekota. A kerete a rondó.medvét és kislányt választunk F Brumm-brumm Brunó (24. ludaim (14.l l l l l l l ) l l ' --T o-. választunk vele E Gyertek haza. lecke) A Mondóka .cicát választunk A Mondóka vele C Ha én cica volnék (20.í. csuszi bé.n J--l J-l J J J csiszi á. csíp. lecke) A Mondóka . mely eredetileg körtánc.Az összekötő refrén szerepét egy mondókával oldjuk meg. lecke} A Mondóka * gazdasszonyí.siszi-csuszi lrompodé ) lI -1 l -1 l -1 ) _1 A sorrend lehet a következő: B Csíp.Ekota. .". csóka (6.aúotapé Ábel.

hogy en_. és énekli a szóveget is. susogja a szellő.. Bemelegítéskénténekeljük emelkedő aiaphangokról (fá. hogy a szövegben is ez a két sor a legfontosabb.rnk. igy elókészített hangulatban mutassuk be Járdányi Pál Orgona ága című anyáknapi énekét^Két üteme§ motír.\ . EdesanyánkI 1* Gyakoroljuk az éneket az egész osztállyal. Id) a refrénjét: . Nyilvánvaló. Ha márbiztosan éneklik. A. a virágot a széttátt tenyerekkel.égy te mindig nagyon boldog".umokra bontva tanítsuk meg. öl-töz-ze-tek l r- |- uJ ru . melyik sort emeli ki a csúcs? . Ujabb gyakorlat. A tanulók elmondhatn ak I-2 verset is.a tanító ( a nyuszi hanglán) a válaszokat.lrá- ba.Figyeltessük meg tovább...jó anyámnak" szövegre valakit kiválaszt a nyuszi. 'r/ L l Eszrevehettótek. (Figyelem: a tanító bal kézzel mutasson tükörképet!) r - r' l t t l l L. és emeljük ki a fenti sorokat.Anyák napja hajnalára". l f l l l Or go- na a-ga. Ba. ügyeljünk a lefele lépő tiszta kvárt hangközre: L A rnúlt órán több i l.elkedő vagy ereszkedő vonal kísérje. majd mutassa is be. Ó babozik a következő íbrdulóban" Rövid beszélgetéssel emlékezzünk meg az anyák napjáről.. VÓgezetül énekeljük el szöveggel mind a két szakaszt. mint egy virágkelyhet. a kertecskét összefogózva.nyák nap - ja liaj .I.bábu ( a tanító kezén) a kör közepén áll. A. bontsuk ismét motíwmaira.Ingyom-bingyom táliber.^. te kis nyulacska? című énektink.na - lá - ra il I 2 Zűga az erdő. Uzenik az ágak-lombok: Légy te mindig nagyon boldog. a tanító lá|ázva énekli a motíwmokat. illetve . szöveggel ismétli meg. széttárt ujjakkal.a dallamban. tutáliber máliber" * ennyit! Játszodjuk el egy nyuszi-bábu segítségévelaz egészjátékdalt: az osztály kört alkot. és láncszenien énekeijen minden motíwmot más-más tanuló. 32 t t ! |. kisebb csoportokkal" egyéni éneklésben. a . és kezével mutatja a dallam vonalát. a nyuszi. szó. A tanitő énekeljen egy-egy motívumot. Motívumfelismerés következik: lá-lá-val (vagy hangszeren) hangzik egy-egy motívum. Az osztály megismétli a mozdulatot.\ ..rack - fa vi ra _ l ga.. aki felismerte. hogy hol van a legmagasabb plont * csúcspont . a vesszőcskét egy felemelt ujjal. . Lecke éneket is átismételtünk az állatokról" Kimaradt a Fiová mész. Minden választ az osztá|y ^z mozgással jelez: az erdőt felemelt karokkal. osztály énekli a kérdéseket.{L 26. az aszíá|y mondja meg. hogy a levegőben kezünkkel ereszkedő és emelkedő vonalakat rajzoltl.

néml9q9!Jéssg1]]. tö{ röf. A JJ .diszes társaság" egyik tagjáról szól a mai énekünk" Egy kis malac rO|. meglátja" Orvendezve kiáltja: 3. A nrai ónekóra egy kedves vershez kapcsolódik: Szabó Lőrinc: Fulu§l ) Á j9!S ) ) é l Egy kis ma - lac rö{ röf. Sokat segít nrár a táblára felírt szöveg.det tur - ja döf. Az osztály énekétkísérjemost a tanító ritmushangszeren (. kopogni.Tá motílummal. Leclre t u4gygry.élőképben" ezt aritmust. Az. "Sleepy Dancers" a Budapest Ragtime tsand előadásában) a trombitán. rö| röf... {9n az öreg. J Rajta.. íiam. dobogni. Ritmushangszeren (dob. Most rákérdezhet a . dg:_!3_. Következzen egy kis lgnatlzék§.t megtanítjuk az éneket. rö{ Apád is így csináljal Kukoricán megélnek. Töf. töf. Mutassuk be az osztálynak egy képet a trombitáról.fipÓ.má . döf.öreg".hú stb E. mindi g a tóí. Három .. háp.:_!!j_: K . döf 2. maracas) kiemelünk egy motívumot. töJ szótagra. töl töf. hap. Következzen a szöveges éneklésselp_árhuzamosan 4 ritmus tapsol6a. Ezlfián sikenilni fog a .dó dallamfordulatra. Rakjtrk ki pálcikák segítségével.qak"qcsul ismétlődött" ritmusképletre. az osztály ismételje el tapssal. mináen szakaszt más-más csopotl kisér ezzel a ritmusképlettel. 27. lalleilJtár.. . két szereplőre van szükség: . töf..ragy tapssal) csak a ti-ti .illetve. ha helyben járva is el tudják énekelni. háp.Tá. röl röíl Ezek ám a legények! J ) ) ) =J Ké! 9!9nes motíwmokra bontva. . trom.. majd ritmusszavakkal: ti-ti-ti-ti-ti-ti . és soroljuk fel a versben szereplő hangutánzó szavakat" Bemelegítő énekléskéntutánozzunk mi is néhány állathangot.!1áp. h:u" bri. ómélkédő alaphangokról: háp. tóí. Trom- bi - tá - ja víg or . és egy vidám dallamot (p1. válasz a motíwm tapsolása és a ritmusszavak. WQú.tro oszduk az osztál5*.bi - tál - gat töf.együtt zenélés"a trombita utánzása lesz. roi. Most már egyutt zenélnek."L Elevenítsrlk fel. hang nélkül).. Lehet tapsolni. A biztos szöveges éneklés próbája..kis malac" és .öss_z_ek_aBcsolt ritmustapsolás is (szájmozgással.nya fol .

lá kezdőhangokon.zam tá ját. és üssük a padon az egyenletes lüktetést: a . rult Van 1S r Szakaszonként tanuljuk meg a játékdalt. Aztkenilöm. nrit Er for zsé du bet.szó . O. A második gyakorlattótr kezdve a tanító csak a kezdőhangot énekli. Tanuljunk egy új játékot: Ó. 3. Mit Er-zsé-bet.Bújj.szó .r. a tanító csak minden második ütést erősített meg. A dal végéna kérő valakit mi:lgával visz. Csíp. o.ll motíwm tni. Gyakoroltassuk szerepekre osztva is: kéró" anya. csíp. lod Az én há . 2. sz. csóka. énekeljük a hangok nevével az egész motívumot". Enekeljük el. Kérdés:ugyanazt ütötte-e a tanitő. Kezdjünk dallamot ezzel a fordulatlal: Csön.. ezek a hangsúlyos ütések.nrá_rom-ban Pi ros al . zöld ág. mjnt az osztály? Nem. bíjj. röf. zóld ág ll Ismételjtik ezt a dallamot. Azt fordulom. Leányodat kérem. 34 r r r t . csön.mi. hog. a hangsúlyos és hangsúlytalan egység jelzésétalkalmazzuk. gyűru. Például: r L t t- Brijj. Erzsébet.szívdobogást". a körön kívul a kérő. a kör közepén az anya.jainkkal a hangsúlytalanra. Jisz. Kísérjeaz énekléstmost is a hangsúlyok jelzése.3. Leányodat kérem. bújj. Zárluk az őrát a múlt órán tanult énekkel: Egy kis malac rof. az osztáIy folytatja a dallamfordulattal" Rakjrrk ki ezt a dallamképletet korongokkal" Kezdőhang a szó. szó. Különböztessük meg a hangsúlyos és a hangsúlytalan ütések jelzését: akéztőve| ütünk a padra a hangsúlyos egységre és az uj. szó . Az.t28" Lecke Bemelegítő gyakorlat: szó .lá . Játszodjuk is el kört alakítva. Egy hangsúlyos ütést egy hangsúlytalan követ. röf. ke-ru-löd.tem is be lát lő á t r r r r t t t t t t- tam le. érr há - zam ját? 2. Énekeljük el ugy is. Ko. I(i eladó volna.7 az újfajta ütést.mát Vet . Ki eladó volna. Nincsen nékem Olyan lányom. esetleg játszodjuk is el őket" Az osztály éneklésétkísérlemindvégig a tanitő.lá . valamilyen ritmushangszeren jelezve a hangsúlyos időegységeket.

Kérdés:jókedvre derített vagy elszomorított titeket ez a dalooska? . vem ko SZo nr. a gyerekek két koröcskét fognak kiszínezniüdám. Mit is mondott az ének a koszoruról? . helyet cserélnek Hallgassatok meg két szép magyar népdalt.ok sZo szo - _ lno _ l11o rú'/ Mert rú.hogy ki vaglok!" Ha kitalálja. Kört alakítva játsszuk el az Ó. ós kérdi: . mlrrdig a kérő nevet.szomorú 2. búbárratra születtem .Hogy szomoru. . hangsúlytalanta az ujjak hegyévetr üttink) Alakítsunk ritmuszenekart: az egyik csoport 3elezze a szivdobogást (tapssal vagy koppantással). Az új énekUnk egy kicsit más lesz. el kell takarnia. röf cimü éneket. alka|mazzuk az új ütést (hangsúlyos egysógre a kéztővei. Alakítsuk át vidámabbá az éneket.kopp. a kör közepón guggoló gyerek lesz a koszorú. a hangsúlytalanra zárunk a jobb lábbai. melyik volt kozüluk vidám és melyik volt szomoru? Példáui: 1. Mért A rlÍl8Y z. a másik dobbantson a hangsúlyokra" Gyakoroljuk a páros ltiktetés érzékelését körbenjárással: a hangsülyos egységre előre lépünk batr lábbal. Erzsébet helyett mondjuk (énekeljük) Enekeljük ezután azEgy kis rnalac röf. a dallam végénegy gyerek megkopogtada a guggoló hátát. közben végig éneke§ük az éneket. haj. röf. Ko- ru. játékkal. 35 . . egy virágkoszoruval fogunk beszélgetni: . Korbejárva énekelünk. 29" Lecke trsmételjük a múlt órai bemelegítő gyakorlatot.ert Va- i- lyen g}. és döntsétek el. : . ko-szo-rú. arctí.Jókedvre derített.Kipp. Erzsébet című játékot. mert vidám ének" üdáman trombitáló malacokról szól.. találd k. Hopp. Egy kört alakítunk. Sej. búra. Feladat: A tanító megismétli a népdalokat.. Juliska * vidám illetve szomoru színekkel. koprsgok.

a. \ } \ L 36 L l .Orgona ága". tnon. makacsul ismételve végig a dallam alatt. mondom"-tól párosával foroghatunk. Most néma éneklós mellett mindenki kopoga a ritmust.iggesztett két ritmuskártya közül válasszátok ki. fe ke .donr.L L 30. Röüd ritmusdiktálás következik: a tanító hangoztatja a Tá . majd ha jól megy. gyon.illatosan").. majd felírjuk atáblárais. t t L 2" . L \_ (. ZSa. mondom.A 2-es.ony. Tegyuk meg állandó kíséretté ezt a képletet. Szép gyakorlat a hangsúlyos-hangsúlytalan luktetés érzékeltetésére.ti-ti . Enekeljük el egyutt a dallam ritmusát. Elmennék táncba. fordulj ide..Négyszer.§is kece lányom" L Kis Fe hér a ke- ce 1á ró 1. ritmusszavakkal. Lecke ídézzünk egy vidám bemelegítő gyakorlatot: lásd a 26. Mon. kfun S7.Tá . Nehezebb feladatot oldunk meg. leckét. mindig a hangsúlyos egységekre.. üssük a páros ltiktetést is. A táblára kifi. a tanulók leolvassák ritmusszavakkal. mát mát kánt asz - L szol1y. és egy csoport kopogja osztinátóban a Tá .Mondom.zé-be' Va va gyon. ha szép lány volna..szün motíwmot L. Cidrusi menta" kajtai rőzsa. ha az osztály tapsolja a ritmust. Koszorű.be' . kísérjeegy ügyes tanuló acélháromszöggel (vagy két összeütött fémkanállal). a tanulók megismétlik tapssal.Tá ritmusképletet.hér.Tá .." Tá - .Tá.ti-ti .Barackfa virága": ti-tr-ti-ti -Tá-Tá ti-ti Tá . melyik jelzi az új ének kezdó ritmusát! . Mondom. koszoru" Ismerjétek fel" milyen ürágról szóló éneket idéz fel tanitótok (lálázva vagy hangszeren): Orgona ága. Befejezésként táncoljunk a dallamunkra: az első felére körbe járunk (negyedekre). L A mai énekünkben is szerepel virág. Enekeljünk a változatosság kedvéértegy szomorkás éneket. 2. - - nyom. Két ritmuskártyát mutatunk fel. Tapsoljuk ezután a dallam mellé a ritmust is. L L lz. tapssal. hallgassátok meg figyelmesen: .dottt. egy szál virágot (lehetőleg ha fehér rózsát) körbeadunk az osztályban. mátkám asszony / ismétlés \ L Enekeljük együtt. majd azonosítják a dallam megfelelő szövegrészével: tr. osztinátót hozva létre.. Hányszor hangzik el a dallamban ez a ritmus? . fbr-duli i- de.

é. Mind megissza a bort. dé. En.sé- get. Lecke Az első osztályosok életébenfontos esemény az ABC ünnepe Ezt készítjük elő órán. dé. daljátékából (IV felvonás). Ritmushangszerekkel is kiemelhetjük a hangsúlyos egységeket. Tanuljunk most egy éneket is az ábécérOt: Ábécedé. Iksz ipszilon most ne sírjon. Megállapítluk.jen lci! Ismételgessük a mondókát helybenjárással is. bé_ C0. kú. - na§ - szes. . cé.lásd a kottában a hangsúly jelét: >. ef" gé. szívdobogást úgy foglák ütni. ó. tam kez A nagy böl - cses. a jövő órán folytatjuk. A mai őrán az elsó szakaszt tanuljuk meg.Az egyenletes luktetést. a nagy torkú. Zeneballgatás következik. 3.sé. a hangsúlyra rnindig bal lábbal lépjünk.lünlc men . ós a két hangsúlytalan egység ütése az ujjbegyekkel. cé. raj - tam kez 2. Sőt inkább vígadjon. ó.lea tanító a hangsúiyok jelzésével(útőhangszerrel vagy koppantással) A mai énekünket hallani foguk Kodály Zoltán: Háry János című -3l . pé. ipszilon most ne sírjon! a . Ezt követheti ügyesebb osztályokban a hangsúly jelzése a kőztővel.. Az osztály utánzással gyakorolja a hangsúlyok jelzését. A. pé.get. Páros ltiktetést érzékelrink. Vígan ruga a port. - zü . Búnak utat adjon. . a mai és a következő Kezdjük egy hangulatos rnondókával : A.nJ J J J l jaj de szép az ábécél J - A-kmeg-sesze-re-ti Az kc. hogy a hangsúlyos egységeket erősebben ütik. Iksz. bó. kú" a nagy torkú. 3í". hogy most páratlan lüktetést érzékeltrnk. .En. hé. Az éneklóst kísér.

. A páratlan luiktetésre is járhatunk körbe" a következőképperr: L i L . bé 2. elóször a mondóka szövegére. 2. és 3 " szakaszt. a begyakorolt járásformákkal.Ajobb láb kilép oldalra. jobb láb zár)" L Á. lépünk. l l l i .] - i i r i l l L. Megállhatunk egykis pihenőre. 3. . Járluk ki tehát a már ismert formában (1. gé stb. Lecke Ismételjük az . ünnepségen.A jobb láb a bal mellé zár.Páros.allamára. Mindezt ütőtrangszerek segítségévelis végezhetjuk. majd ellenkező irányba a" Ábécédé d.L] 32.A hangsúlyra bal lábbal előre 2. hogy az osztály egyik fele üti az egyenletes lüktetést. ballal előre. 2. Kérdés:páros vagy páratlan lüktetése van a mondóka ritmusának? . Énekeljük az énekmindhárom szakaszáí. e. A páratlan lüktetést úgy érzékeltetjük. a másik dobbantással jelzi a hangsúlyokat. Jutalomként olvassuk el Móra Ferenc: Zengő ábécé című versét. I.f. cé. Végezetül foglaljuk össze mindezt: egy-egy ütőhangszeren hangzik majd az egyenletes ltiktetés illetve a hangsúlyok (páros-páratlan). és megtanuljuk a 2.^bécédé" című ének első szakaszát. é. a többi tanuló körbejár. Ezt is ielhasználhatluk az dé. . 1. b 38 ! l 'l - a . Egyéni és csoportos éneklést egyaránt gyakorolunk.] . és gyakoroljuk ezeket a lépéseket. közben ismételjük el a múlt órán tanult mondókát.

|-l - tás. ösz - §ze . A .A gazdasszonyt . az . Játszodjuk el néhányszor a Gyertek haza.. Lecke Atanító köszöntse énekelve agyermekeket.összetöröm" szótól váltott 1ábbal egyenletesen tapodnak (negyedekre). l+ leckéjét). n - .ludaim játékot. Rögtönözzünk mozdulatokat a dallamhoz: a gyermekek körben állnak..mi da|Iamfordulatra: .n - sze ve - sz-et le J--l e sett.kilégzésrefilfiunk (4 időegységre) ídézzüi[ fe| az L osztályban tanult játékok közül a Gyertek haza. Ha nem to . ma ) . J-l E - szál. kinyujtott ujjakkal a csiga szarvát utánozzák. Pl. ) szál.told ki" szavakra ka4ukat felfele nyujt"lák. J-l .szó .ludaim címűt (lásd az L osztáiy és a farkast űi mondókávai válasszuk ki: Két J-l J-.rl kis ka - kas ösz A J-_J J l rem I J-J ) be be- Szil.szó -mi / lá.Il" osztály 1.tö - röm há - dat. Tanuljunk egy újabb gyermekdalt: Csigabiga: A szereplőket válasszuk mindig az új b. Légzőgyakorlatok.. szal redj paj .belégzés orron keresztül (2 időegységre) . !á. 39 .lod. mondókávai. Gyakoroljuk egyenletes tapskísérettel is.Jó napoí kí-vá-nok|" Az osztály válaszol.n .jál! huny A tanító kísérjeütóhangszeren egyenletes ütésekkel a mondókát.

amit az osztá|y a dallamáról fog felismerni: Zsipp-zsupp (lásd l.zsa-ró*zsát ül tet - tem.ültettem" szónál lehajolunk és . a . A tanító tapssal kiemeli az első motivum ritmusát.ültetúnk". t f 2. t i I Szél" szél fuj-do-gál-ja. a .na dan stb.tel- tem" --_r-!- ba. metallofonon hangoáassa az első 4 ütemet. eső veregeti" résznélujjainkat mozgatva az esőcseppeket utánozzuk. majd egy ügyes tanuló kísérjen ütőhangszefen az egyenletes lüktetés jelzésével. e-§ó. a másik a ritmust tapsolja vagy kopogja.§zé1.hú" szónál leguggolunk. Ismételjékmeg a motíwmot. dan da- na da. Szerepet cserélnek. majd egyszerre is végzik mindezt. lecke). Rakjrrk ki pálcikákból és a kirakó táblán is ezt a képletet: l l l l a I l A tanító lálílava vagy hangmagasságot mozgását. osztáIy 7. jelezve az egyenletes luktetóst. és mutassák térben a dallam hallott. Ha már biztosan énekeljük a dalt. mint a múlt órán...kidobjuk" szőnál utánozzuk a dobást. A kiskertről fogunk most énekelni: r Lí- L Erl kis ker . IsmételjUnk egy éneket. balra hajladozzunk. a dallamra. Énekunket" játékunkat kísérleegy-egy tanuló ütőhangszerrel. az .L Eső után hol szoktatok csigát keresni? . a tanító.na dan dan. az egyik az egyenletes lüktetést hangoztatja (esetleg ütőhangszeren). e-ső ve-re-ge-ti.Például a kertben..esö. Játszodjunk rá a szövegre: az .. Többfele gyakorlat következik: csoportokat alakítunk. egyenletesen.. - l 40 l l . az osztály ritmusszavakkal ismétli: Tá Tá ti-ti Tá. Az oszály éneklésközben tapsolja a ritmust is. dan" dan da-na da. húi |l. a- A . Bemelegítő gyakorlatunk előkészíti az új éneket: l l f l dan. az osztáLy figyelje meg. Minél több tanuló végezze egyénileg is a feladatot. Az ének tanulását második. Játszodjuk el: kettesével összefogózva jobbra-balra lóbáljuk (egyenletesen) karjainkat. járjunk körbe. Lecke Légzőgyakorlatokkal kezdünk. dan. szél fujdogálja'" sornál jobbra. hány Kettőt. harmadik énekléstőlkezdve kísérjeegyenletes taps..tet ker .

. nap (lásd I. 16. . Egyre inkább mutatkoznak már az őszjelei. osztály. kopogluk az egyenletes lüktetést. A mai Órán egy vidárn boszorkáról fogunk éneket tanulni.ma- dik itt pa - dorr du dá - ját fúj . Sok mesét ismertek már. egy szlovák gyermekdalt: Egy boszorka van. n Egy bo- .sik bocs . és megfigyeli.. De I szép hang - ja van. tobbször esik az eső.ko. lecke).ja na . éneklésközben mutassuk térben a dallam nrozgását. boszorkányokkal. ! 3. puha ütésekkel vagy a dal ritmusával. Ilyenkor használ.gyoll. majd az egész dalocskát. F{a már jÓl énekeljük. da na da dan. a negyed értékűszünetektrél taps helyett széttárjuk kezeinket. . A szünet jelzésérea|ka|mazzunk más mozdulatot: emeljük mutató ujjunkat a szánk elé. cCcC ()c (J o o co o A magasabb hang a szó volt. ha anaP<it előcsáiogatjuk egy tanult énekkel: Süss fel. A dal első motíwmával foglalkozunk. har.lá- ba lár egy. hogy a szünetnél (ahol egyesek széttárják kezeiket) az egyenletes koppantás nem szünetel. Ezután kísérjeaz éneklést aritmus tapsolása. u Énekeljuk el kézjelekkel a fenti részt. má . ezt is kísérjük egyenletes. Akárcsak az előző dallamot. Ismételjtik a szlovák népdalt. manókkal. kézjele: €T . I(ét csoportra osztva az osztály mindkét kíséretet egyszerre végzi. . . tündérekkel. J Is. Lecke Légzógyakorlatok és bemeleg ités a ?. 41 . ami n legszebben triangulummal szól. kózjele: + A mélyebb hang a mi volt. ! 4 l . egyenletesen körbe járhatunk a dallamra. lecke szerint.} I Abrázoijuk a dallamkirakón a dallam vonalát: .kort megy.

lá . csúsztatva. A kézjele: Ífr-a -/*\ \ l Enekeljük szolmizálva. kézjelekkel énekeljük a motivumot egyutt és egyénileg is. Ideje. egyenletesen lépkedünk. énekléskozben mutatjuk a lépésekkányát. Egy szép játékdalt dolgozott fe1: Bartók Béla: Játék.Eg a gyertya. keresztbe fogott kezekkel összefogózunk. da. Ábrázoljuk ezt is a táblán. gyon-gyo-51 r r r r r l-- tánc. Dallamfelismerés következik akezdő motívumról: . és egyénileg szólóban is. ég" (szó .szó . kézjelek segítségévelaz első sort.r Ábrázoljuk ezt a dallamvonalat a dallamkirakón: t I nap L- 7fr§ Sriss +k/ szun L l Kezdőhangunk a szó. A dallam vonalával foglalkozunk.Lá.si fa.pe. ezért új dallamot mutatunk be: I Kör - fa. Kettesével..nyecs. Mi lesz amagasabb hang neve? . Játszodjuk el: kort alkotunk. kórusművet hallgatunk meg.szó . a dal végénleguggolunk. ke.ke. majd az egész dallamot. Itt figyeljük meg. rö- si. mely egy ismert Enek órákon egyaránt szoktunk közösen. ól hátrafeszülünk. Vá ro- da. 42 r r r r L t . korongokkal vagy éppen gyefiyákkal: L- i- t L o o o Vagy o n o fi r t- fi Szolmizálva.szÓ). körbe forgunk. hogy a kezdő hang háromszot ismétlődik. j a belső |ábat mindig kórusban énekelni. Köny- nytí já - ró kis nre.re. kör - fa. hogy táncoljunk egy kicsit.

lrer li . osztály. 43 . csön.re tem. Az osztály vegye észre..n n szólámi 5.. esz . ü. Hangoztassuk csak a ritmust tapssal és ritmusszavakkal. Fehér liliomszál 2. .szószószólaszómi 2.dig ntíg for ká Ad gyer - J--l főz - - gá. Például: ü ó ü . hol tortént a módosítás. 4. Eneketjuk a Fehér liliomszál című éneket. A tanító módosítani fog a ritmusképleten. és tapsoljuk a ritmusát is (lásd I.n sát . tek.l - ) szál. körtéfa dallamára.Fehér triiiomszál és F{a én cica volnék.veszrd J--l a l kek. nneteljrik ké4elről ezt a f. mindig egy időegységnyit! Játszodjuk el a Fehér liliomszál játékát...mi ? .fujjukel a gyertyát".dallamfordulatokat is: 1. e . amiből ma meg fogunk hallgatni egyet.liliomszál" kivá|asztásáhaz egy új mondókát alkalmazhatunk: Gyer . tek. A .szólászómi 3.Következzék a Fehér liliomszál zongorán. Felmutatunk két dallamkártyát.1ászóniszó 4.szó . J Mondjuk csak a ritmusszavakat. irjuk az elsó k8plet alá a módositotilepletet.ecke Légző gy akorlatunkban a kilégzésre. Melyik hangra lépett aszórőllefele a dallam? _ Ami hangia. Dallamfelismeréssel folytaduk: milyen dallamok kezdődnek igy: szó ... énekeljékle a rajtuk levő motíwmokat: szó szó szó lű l.t úó om J-. Csön. .lzó lá szó mi . Zongorára irta a GYermekeknek című sorozatot. rei atábléra" 6 lecke) J-l Fe. egy mérőütésnyit. g}€ .szó . .lá . Enekeljünk kézjelekről más ismert. Melyik hangra lép felfele a dallam? * Alá hangra.. I_. hogy kezünkkel mutassuk a lépések irányát.li - J Enekeljük most a dalt mérőütést alkalmazva: . .Hármat. és alkalmazzuk a mérőütést. Bemutatjuk a zongoía képét. A kezdő hang a szó volt.. gyűni Egy ismert gyernrekdalt hallgatunk meg Bartók Béla feldolgozásában .tek. Í4ui.ordulatot..zany nem tek.1ámiszó szó J mi 2J Milyen dallamok kezdő sorára ismertetek rá? 1. Enekeljtink és forogjunk a múlt órán tanult körtéfa. .tek.csot n€nr bi.t\ ) J--l ))))))) J-l J l Módosítsanak most a tanulók. _ Enekeljük most úgy a dallamot.szó . .g. HánY hangmagasságot hallottunk? . .

leckében alkalmazott gyakorlatot más szótaggai (pl. Ujabb játék kovetkezik: tárgyakat kell felismerni hang|uk alapján. gyűni.Tá. üveget érint fempálcával . Ismóteljük a múlt órai mondókát. zőld ág dallamára. hogy a hallott hang csengő. kárvin. emelkedő. Szolmizáljuk kézjelekkel is a motíwmot. Játék következik. hanem egymás mögött állva.C 3C c a o l o c o l L o o a l_ l o C l o o l- Minden új változatot leéneklünk. Azt is megbeszélhetjük. born} énekeljiik. de először kirakjuk magát a képletet korongokkal is. tovább a tanulók módosítanak. Az osztály megnevezi a hallott hangforrást. leckében használt 2. mindkét karjukat egymás vállitra helyezve hullámos ívekben kerülgetik. a a l Az első kót lehetőséget a tanító mutassa be. bújj. majd ereszkedő alaphangok sorárótr.L 5" Lecke L L Bernelegítő gyalrorlat: a 2. tapsoljuk a ritmusát is. fadarabokat ütöget össze. fémeket. Társítsunk a tanult dallamokhoz illrő hangszínű kíséretet. alanitő rendre kavicsokat ráz egy dobozban. de ritmuskíséretkénta zenében is alkalmazható. zörgő. a gyerekek ismerjék fel a dallamotl Ez a Csön. Felmutatjuk ismét a 4. L l l l l_ l 44 l_ r . csön. Mindez a zörejek kategóriájába tartozik. Például: 1o o o o 2. tompa vagy éles volt. a kaputartó gyerekeket nem láncszenien összefogózva. Mindenki a padra lrajtja a fejét (huny). egy plusz koronggal a dallamképlet valamelyik hanglát megduplázzuk. Tapsoljuk csak a ritmust. és mondjuk a ritmusszavakat: ti-ti-ti-ti-ti-ti .Például Egy boszorka van: kavicszörejjel. Zárjuk az őrát kapuzó játékkal: Bújj. En kis kertet kerteltem: fém vagy üveg + fem stb.

Válasszuk az anyukát egy ismert mondókával: Mese. Például ha az egyik jobb kézze| vasal. . 2. Bemelegítés: a harang zűgását utánozzuk: bimm. Nem kell csizma nyáron.6" tr-.n.ceke Légzőgyakorlatok: belégzés2 számoiásra az aírunkon. Más játékkai folytathatjuk" Két tanuló egymással szemben állva tükörben végzik az előbb felidézett munkákat. .Tá . fékező vonatot utánozv a. bomm . Mai népdalunk az édesanyához szől. mátka (lásd t. .ja meg im - nrár? . együtt. Iárhatsz immár bátran Leánybőrcsizmihan" -.. édes lányom. Az őra rövid beszélgetésselindul az édesanyák gondoskodó szeretetéről és munkájáról.. ő mutatja a mozdulatot.egy hangmagasságon. -s. Kétsoronként.n tt-tt-tt_tl jj Tá-Tá Tá - jJ Tá J.n titi ti- ti . -. cSlZ - mam. Ritmizáljuk az első sorát: ti-ti-ti-ti .Lányom.Tá. 19. a Tükörkóp zongoradarab Bartók Béla 45 .l . mit dolgozott. a többinek ki kell találnia. ! . kilégzés4 számolásra. Flat tanuló rakja ki élő képben ezt a ritmust.. arccal az osztály ftlé. Nyíljon ki most a két sor. Így: . mozdulatokkal megidózzúk. a . Játékos formában.hangzőn. egyénenként. együtt énekelve megtanuljuk a népdalt Ezután kísérjükaz énekléstegyenletes koppantással. Másik hat tanuló velük szemben állva kialakiqa a ritmus tükörképét. osztály. . lecke). bamm. Megállapítj uk. -l . - lett c§lZ mam" Ki varr . A második sor az eisó sor íbtrltatása lesz. Néma éneklésmellett tapsoljuk az ének ritmusát. Mai zenehallgatásunk példájában is egy dallam és a tükörképe szólal meg Mikrokozmosz című kotetéből. ho gy egymásn ak tükörkép ei. J Tapsoljuk le a ritmusképletet és tükörképét is. osoportonként. bogyan dolgozik édesanya. rninta fuzetlapjaí. úgy. Esy gyerek lesz az anyuka. . a szemben álló bal kezévei végzi ugy anazt. mese. fes nyám. egyre magasabban indítva. .

egyenletes kopogássatr az éneklést. Ezt az érzéstsugallja a következő szép nópdalunk is. majd két tigyes tanuló külön-külön. Emlékeztek:e más dallamra is .. hangulatkeltós céljáből utánozas.Hullanak a falevelek. r t i - r r I I ] 8. J vasz I I _ nem jő: pl - lás ra. mely ugyanezzel a motíwmmal indult? Kis kacsa furdik (lásd I. egy kis fehér korongot vagy négyszöget fogunk kiszínezni. ábrázoljuk a dallam mozgását. A tanító megnevezi a kezdőhangot . t De ha ak . Lecke Kivételesen zenehallgatással kezdjük az órát. sssss hangzókkal. esős őszi napokat idézi. mátka mondókával válasszuk. hogy miért érezzik szomorúnak az őszt? . 18. a tanulók leszolmizálják a motívumot.Tapsoljuk a dallam ritmusát néma éneklésmellett. elmennek a vándormadarak.7. Leclre Bemelegítés.jó VasZ ra. Mutassuk a kézjeleket is. borus.kor lo Tu .donr. ha ]o.l El. Milyen szöveg társul ehhez a ritmushoz? .. Kísérjükazután puha. Rakjuk ki pálcikákból és íquk fel atáblára is ezt a ritmust. A tócsába hulló oseppeket hangutánzó szavakkal idézzűk: Osepp. Enekeljük újból szóveggel az éneket. fiiúúú. ködös a reggel stb. osztály..//\- J 46 J J . kopaszodnak a fák. a tanitő egyidejűleg a tükörkópét. a hajladozó fakat húúú. osztály.Esik az eső". Befejezésül hallgassunk egy rövid részletet Antonio Vivaldi Ósz cimű versenyművéből. puhán pergetjük ujjainkat a padon.umot. végül egyszerre. . Utánozzuk mi is az esőcseppek kopogását az ablakpárkányon. Énekeljük el egyenletes körbejárás mellett. Szerkesszük meg a tükörképét: L- j Tá Tá_Tá JJ - Tá-Tá JJ r r J Tá t t Tapsoljuk és nevezzük meg ritmusszavakkal mindkét motír. csepp. - lit ka. Enekeljük az Esik az eső oímű énekünket (lásd n. visz. Tapsolj a az osztály a fenti motívumot.Beszélgessúnkarról. a lassú II.sza . Ismóteljtik csak a kezdő motíwmot ritmusszavakkai: Tá ti-ti .szó -. leoke). majd az elsó két soritt.ment a ma . me§e. 9.Hajlik a vessző".k a szélfi-rvást. Mi jellemző még a késő őszi időjárásra? * A hosszír esőzések. Yégezze ugyanezt két csoport. A kiskacsát és a pásztort a Mese.dár - ka.Tá Tá. melyet ma fogunk megtanulni: t I I . Másodszori hallgatásra színekkel rögzíthetjük a szomorkás hangulatot. csepp. I I Mittd fuj - do gál ja. tétel a szomotkás. lecke). Újból meghallgatjuk Vivaldi Ősz című művének részletét. Korongok segítségévelábrázoljuk a dallam rajzát.

Hess el. lassan. Tehát az egyenes. Póte1 hess el. . halkan valósíthatjuk meg. Vezessük rá ezeket a vonatrakat a múlt órán készült színezett körökre vagy négyszögekre. madárról szóló népdalt.Sötét színeket. ) -l bonr nak Szaí - nva Á 47 ! l . bal mutatóujjunkkal a Pál szerepében. Ked - ves ga - lam dó ! . . kék. -. F'eladat következik: egy ritmuskáttyát: Tá .. Énekeljük például az Egy kis malac című éneket (lásd L osztátry. Végezetül ataniíő bemutathatjalárdányi Pál: Dal a kismadárról.gyikPáter. .re visz. melyik nemrég tanult dallamok kezdő képletei? 1: Esik az Fehér liliomszál. a barna. .sza.. Beszéljünk arról is. A . Váltsunk most át vidám hangulatra. Tá - eső.Tá és egy dallan.sik Pá1. . Pál! "n két J-l )) J. . Úl latetot tanulunk: Két kis madár ü1 a fan. enyhén hullámos vonalak és a fenti színek képesek képileg ábrázolnl. Ismételjük át ezeket a dallamokat. -l szép. Pé .tef.vad het nrár a- a lomb ár nak nya.Hervad már című énekét. . amit a szomorú dallamok is kifejeznek.n J J . szürke. 27" lecke)..vagy más.l -l kis m*dár üla frn.ll . vízszintes és ereszkedő vonalakat rajzolrrnk a ievegőbe. A tanulók ismerjék fel. kifejező énekléstcsak lassú tempóban. -u Her Ery- . hali<an" Fróbá§uk meg kezünk mozgásával követni a dallarnot.r: Gye-re üsz-sza. vagy halvány színeket. egyene§. 1 Jobb kéz mutatóujjával ütjuk a ritmust a Péter szerepében. milyen színeket használtunk? . azt. e. má. szó szó szó lá szó mi" 2.lkállyát mutatunk fel.ti-ti . mert ez hangsúlyozza a szomoruságot" Enekeljük újra egyutt és egyénitreg is.n r-1 )r| J} Pá1l il gye. . zöld kombinációit.

l ! Mőz.. méz.a felhangra hosszabb megállás. Minden egységet Hasonlítsuk össze a két kezdómotíwmot: az egyikben szünetet találunk. A legelső tanuló lekopogla a padon.l l i 9" Leeke t t Bemelegítő gyakorlatként zümmöglük egyutt az Elment a madárka dallamát. A. _l t le . E vrdám játék után énekeljtik szöveggel azelőző rrépdalt" Új éneket tanulunk: Méz. Ismételjük őket mérőütéssel is. A legügyesebbek végül magukra is képesek iesznek.néz" szót két koppantás hosszúságúraénekeltük. ter mez. a másikban hosszabb hangot. I i Ha jót i . Ábrázoljuk ezt atáblán. először az egyenletes lüktetést jegyezzik le. A helyes megoldások így igazolódnak.szol be- 1ő le. Tehát ezek egybekötődtek: Te . 48 is ismételr. Ó továbbadj a azt az elŐtte levőnek. tor .hul. A szöveg ritmusa ettől abban tér el. szintén a bátán kopogva.Tá helyett Táá: I I J Méz méz mé TATÁTÁÁ többször t éz -a Négy szakaszrabontva ritmizáljuk az éneket: ritmusszavakra énekeljük a dallamot. a nyolcadokra lábujjhegyen aprózás.mett méz. hogy a harmadik . Melyik dallarn kezdete hasonlít erre a dallamkezdésre? . ! Az új dal tanulását is kísérjea tanító az egyenletes lüktetés jelzésével. Eszrevétetjúk. hogycsak egy szótagot énekeltünk a két időegysógre.lott vi - rá ga.kod - forr. új dallamot énekeljük egyenletes helybenjárással. Minden padsor legrratsó tanulójának hátán kiuti valamelyik ritmusképletet a tanító. kiénekelt.méz..ink. Ismételjuk át a Két kis madár mondókát is.nek ái-dott-sá-ga. Ez ki min az - ál den - - dott nap ra bor. mett rnéz.Süss fel nap! + t t f . Ter. forr..kijárni" a ritmust.Később az osztály is képeslesz az óneklést egyenletes koppantásokkal kísérni. Ezután a tanító minden motívumot külön bemutat ritmusjárás formájában: a negyed értékekre természetes lépés. kijárt ritmusképletet végül a .ritmustelefon" játékkal rögzítjük.méz. Az osztály utánzással követi. A kitapsolt. többszór is ismétel egyegy részt.

Egy ilyen módosítást ábrázoljunk is.. mozgó szünetjellel eltakarjuk a megfelelő időegységet.. ha hull a hó. Úi dailamot tanulunk.ti-ti-ti-ti képlettel. I' Enekeljük most szöveggel. Parányi ökörszem Kuporog az ágon. zuz- rát fúj do gá]' gon.. egy negyed értékűszünetet alkalmazva.Süt még nap a nyáron!" l ." 3. Aki felismerte. Vidáman csipogja: . Csak vadász ne jöjjön. Lecke Bemelegítő gyakorlat: énekeljük. A kis nyúl didereg. Lálázva vagy hangszeren megsző|al az Anyárn. ! A Méz. Alkalmazzunk ostinato kíséreteta dallamhoz. . Az elhangzott képletekből ritmuskártyákon felmutatunk néhányat l. A tanító módosítson valamelyik képleten. lehet. hogy valaki felismeri ezt az összefiiggést. a közeledő Télapó köszöntésére: _t . 10. Dallamfelismerés kóvetkezzék. 49 . jelzi az egyenletes lüktetést. . Megbújik a foldon: . Kísérjük ritmushangszerrel az éneklést. hol találkozunk Táá értékűhangokkal. tapsoljuk a ritmusát is" Stafétaénekléssel foiytatjuk. me- be a lom! . u Tél-a-pó 2.Nem baj. majd alkalmazzon módosítást felhasználva a szünetet. hull hó. egy-egy tanuló énekelje a . minden tanuló két üternet énekel és tapsol.némaénekléssel". Végül énekeljtink mérőütéssel kísérveaz éneket. Az osztály ritmusszavakkal olvassa le őket. . énekelje szöveggel..behangolt" vizespoharat" A hangszerek egyutt is 1átszhatnak. Megisrnételjük a stafétát. Befejező éneklésben szerepeket is oszthatunk. Gyakoroljuk az éneket egyénileg is.!- f. Például: _l.Tá .ökörszem" szövegét. FigyeljUk meg. Két tanulóval dramattzálhatluk az anya és a lánya párbeszédét .. Ez a kezdőmotíwm tükörképe. ritmuskíséretkónt használhatunk még csengőt vagy . l I Gazdag Erzsi -L Adám Jenő t Huil - a hó. a zümm szótaggal .kis nyúl" illetve az .. méz dallamot a méhecskéket utánozva. Tá .legirrkább a triangulum talál. édesanyám című dallam.. méz.csak tapsolással. ) Egy tanuló szólaltasson meg más ritmusképletet is a kártyákról.

hogy minden felhang értékű(Táá) hangnál csenget. sor dallama azonos.száncsengő Szánesengő . kop. va vár. Ezen a szánon érkezik hozzánk Télapó. Száncsengő: l_ i. 2.Csing-iing-ling . Enekelve járjunk korbe erre a ritmusra. és közben mondjuk. Egy kedves francia gyermekdallal Milyen hangutánzó szavakkal találkoztunk a versben? - t ] l ] köszöntjük: al l Huli a Min.-ereszkedő\* sor (1. Az oszlály vegye észre. ! - :t Csing-lingJing.runk rád. szán.veS. Vegyék észre a gyerrnekek.a híres Wolfuang Amadeus Mozart édesapjának egy kis művéből: TJtazás szánon.osing-iing-ling Tét öblén halkan ring. Leopold Mozart . hogy csing-lingling. Zenehallgatás zárja az őrát. kop-kop-kop. Enekeljük szöveggel is: együtt.Kop. Egy szép Weöres Sándor verset olvasunk fel. a hangutánzó részekbe bekapcsolődlk az osztály is.den pely-hes gy-er.. Rrtmusjárás következik. csengő. Feladat: A tanító úgy szólaltatla meg a dalt. A gyerekek is énekeljék jelezve (koppantással. a vers egyenletes nyolcadmozgására. Jöjj el Vi.záttk. Ked . ! ! ! 50 i I .csingJing-ling Tél öblén távol ring. kop. a téli hangulat fokozásáér1. -t Soronként tanuljuk meg. I ! Van zsá. hogy az I. B-sor (3): ereszked3\* .. kop.Csing-ling-ling ..ves reg Tól pó.száncsengő Száncsengő . /. é .rl l t 11" Lecke i l Bernelegítésként dúdoljuk el a Hull a hó című éneket. és mondjuk.gyo- ró. Aereszkedó\ . a második sor helyett utánozzuk a csengetést. Földobban két nagy 1ó ! - . l Va. Pi_ al nro. hogy kopkop-kop.2. Szétmálló hangerdő . tapssal) aTáá értékűhangokat.lárjuk az ismétlődő ti-ti-ti-ti-ti-ti Tá képletet. I 3. A szövegsoroknak megfelelő dallammotívumokat külön énekeljük.dám ked. nj-melyból fölzengő . 4): emeká ő Ezeket a vonalakat éneklésközben a levegőbe rajzolgatjuk.a- ia pó| szá||. vagy másként hangzó jelt ad. Csöndzsákból hangot lop. ós figyeljtik meg a dallam ralzát. mikor szólalt meg a jelzés. 4. csing-ling-ling. 2.kod- barr rrrin - den jó. A tanító űjraolvassa a verset.nek lrang - Té1. tr Jöjj el haz. Ezután kr.Lódobogás. Mit utánoz a zene? .mek fe vár - - lrér hó. kop-kop-kop. Néma éneklésseltapsoljuk ki az ének ritmusát. Az első sor helyett dobogunk. kop nyolc patkó Nyolc patkó kop. szóló énekkel a nyuszi és az ökörszem szerepét.

Az egyéni énekléstváltogassuk a közös ónekléssel" A mai Órán egy olyan zeneművel ismerkedünk. Ezeket meghallgathaquk hiteies előadásban is. ólomkatonákat. könyökből le-fel mozgaíják merev karjaikat. a Stahlbaum gsalácl a csillogó karácsonyfa körul ünnepel. kazettáról. CÁSPÁR: Ó. Tartsa és marassza mindannyi örömmel" Nem azért jöttünk ide.t "l. -l _l _l I 't Rövid beszélgetés következik az Advent időszakról. Megfigyelhet3tik.. FDRODES: Itt bizony szállást nem kapsz. barátom. arab. Utánozzuk ezt a táncot. Az álom egyébb csodákkal is szolgál. és a Csajkovszkr1 zenéjére váljunk mi is babákká! Az élményeketa gyerekek rajzban rögzíthetik (karácsonyfa. betlehemet hoznak. A sok baba nagy-nagy örömmel fogadja őket. aki kegyelmet hozott az ) J A császár birodalmából jöttem tlhozzátok. diótörő). . utaznak Marika és a herceg a Babák-birodalmában. igy táncol a diótorő herceggel. ha megengedik. hogy valami históriás beszédet mondjunk. a karácsonyvárásról. ENEK CÁSPÁn: Felséges királyom. töri meg a diókat. a lányók babákat. nyisd meg ajtódat. barátom. idézzünk néhány ismert karácsonyi éneket. triangulum vagy csengettyű kjserettel.. A diótörő röÜdített cselekményétismertetjük: Karácsony este van. MennybŐl az angyal stb. ami nem éppen díszes. meiy karácsony-estét varázsol elénk. Táisaim kint vannak.á flltözni! FUTÁR: Gyere be. Eg a gyertya. melynek a cselekm ényétzenére táncolják. Megmagyarázzuk azt is. vagy nent? FUTÁR: Dicsértessók az Űr Jézus Krisztus a magas nlennyekben. te kősziklához hasonló nemzetség. Szerzője Csajkovszkij orosz zeneszerző. felvonásból (3. Persze álmában Marika is nagy lesz. ég. Készüljünk fel mi is.eeke Énekeljük a mÚlt órán tanult Hull a oelyhes fehér hó című éneket. ha a piac közepén a jégen megfagysz. hogy qszakára szállást adnátok.. a dallamok a szöveg után következnek: a szöveg..Kiskarácsony. Az ajándékok kozott van a nem túl szép diótörő bábu is. egy pár percre szólást kérnek. Ezek táncÍt képzeljUk most el a második részlet hallgatása közben. Lecke Az ismert karácsonyi énekek után egy erdélyi betlehemes játékkal ismerkedjünk Áljon itt melyet Torockón gytíjtottünk. egy pár p. Ezt a táncot képzeljük el az első részlet hallgatása közben: Adagio a III. J ) l3. ) ) . hát te benned miért nincs uradhoz való engedelmesség? HERÓDES: Ereszd be. 12" L. A diótorő bábu rajzát atáblára helyezzük. A diótörő. orosz. amire csak Marika figyel oda részvóttel. Szabad-e. a balett címe. Hogyan is táncolnak a babák? * Merev lábakkal lépegetnek. táncra perdÜlnek a kínai. flitö. és álmában a diótorő daliás herceggé változik. kép). közben újrahallgatjuk az elózó részletet. Aranydió héjából csónak lesz. erőteljes állkapcsa van. hanem a mi Urunk Jézusnak egy szép példát mutassunk. hogy nagy. ebben ringatóznak. még a poganyban is is vű némi emberség.il 51 I. babák. fogadd be mind elfaradt szolgádat. hogy a balett egy olyan színpadi mű. ! BETLEHEMES lÁrnx ú1 ÜnnePekre. Mindenki ajándékot kap" A íiúkpuskát. Lefekvéskor a szobájába viszi. de ennek segítségével roppantja ketté. spanyol babák és a kecses porcelán pásztorok és pásztorlánykák. nagykarácsony. kardot.

Kö- nyö-rögj e- tünk. ENEK . hogy vi- lá go11 bol do - gan lres siink 52 r r r r r r r r r r r I r r r t r- . néktek kis Jézusotok. GASPAR: Gyertek énekeljunk egy szép éneket! II. Uratok. kik juhok rnellett alusztok.S: Mit beszélsz. látod. }ilERODES: Isten hozott. fenséges királyom. Szcnt Snlz Má rl a. hogy új király született. kedves jóbarátom. hogy kiráiyi házamnál mily sok vendég van. Uratok. hogy új kiraly születik. IV. néktek kis Jézusotok. és hallván hallod. testvé1 hallom. Nagy le - lenr mel lik nleg a sZ1 Nyá - ját rrz ven jel Zo betl. Errek Ju hok. fogadd jószíwel. Megszületett FIATAL PÁSZTOR: Hallod. testvéq mit mond az angyal. csak ne igen rázogasd a bundámat. fongyo§. FUTÁR: Tisztelt házigazda. hogy új király született. kötelességünket elvégeztük. hogy vagyok a királyok királya és heródesek Heródese. üres erszényünket kitárva terjesszük. Ki az az új király? CÁSPÁn: Énekeljrink egy éneket a tiszteletére. kiknek kardcsapásfrtől az egész világ megrezzen. ál dás á tok! Az ten an _ gya le- szál-lott e_ Je. ENEK l én l l III" ENEK ANGYAL: Keljetek fel. hoztam neked egy kis sajtot. mikor tudván tudod. }IERODE. ÖREG PÁSZTOR: Hallom. pásztorok. igy hát kirátryl házamtól elmehetsz" I _t FUTÁR: Felséges királyom. mert úgy is igen FIATAL PÁSZTOR: Kedves kis Jézuskám. pász-to-rok. IIERODES. v Éwrr VI ENEK l.CÁSPÁR: Jó napot. hallottam.. alusztok. pásztorok.

Enek L a J Merr-jtiLrrk.rok. tot a ke. Mária. ban. jászolban nyugszik Szent Fia.laszvó a a dol tot tá1? Lál? Nem Ha - nem ta _ lál in .jon Fnogy is - Jó tál - zsef lót mit gon vá.sá- tok! 2. 3. Mária.kább - tál nyug he bar . jtirrk.rok! Hogy Bet. nren- Es-stink térd-re Ő e-lőt-te. Mellette vagyon az édesany.2. Barmok kozt fekszik. valóban.gl.to .ja ó lés"en néktek Üdvozítőtok Valóban.tok. pász.de.ve men- ve lás - sá - tok. nren.gé1. 3. Elrei< Va . jászolban.il 4. Szent Fia. kat1 J L L 53 t . . Enek Menny- ből az an .gyal le - jött haz. aki született Jászolban.unli bo- be. pász.le- henr - be si - et.mok kö - lyet zött vá-ros já - szol ban. Istennek Fia.zá .jiirrk.ziirrli Úgy i-rnáújuk új U-run Ve.to . lás .

tett a kis Jé_.szél . ba. tallérok úra indítanak. i-L L Forintok. l ! l Egy . Eirei< f Fász rok.ro.8€s . Sni.ló - ban.já - ba ba Szal Szé - - ná má l l ba.rus- ka is - tál .hár jó Be . 3.stfurk jO mód bor - ral ra. Forintokat ha adnak. É{aelindítsz útunkra.ló . rL l _-.ságyos is . ke1 jünk flel! Bet-le-hern-he l l - jünk ell Ron- Bet.egy po . Tallérokat ha adnak.le.] 1 l L r' L I i l t54 r t- . Nosza tehát jó gazda.henr vá.L l -§.le.tál . Hogy t ho§ lcl l U ju - lást ta jon! l-! I 2. Házadban maradjon Istennek áldása.

lé ke .zust ál - da - ni. Tanuljunk egyet mi is: .. -.sze_ get.nyes lraj . Ez a regös ének. rei l sze- kér mel .ad hat - ja nagy tJr - is tetr. . ke - rék rnel . .gó. az Ur- is en - nek gaz - dá _ J ! két kis ök röt. ." I I lll. Refr. . na.: Haj.nal tá dott.bik bé-res-nek csen - gős pen - gős sze-ke-ret..dó vlr ra- dott.ten. azt is rneg. ko. _l Uj esz. re. Elevenítsünk fel egy ósrégi népszokást és a -a hozzá kapcsolódó dallamokat ". Uj esztendőben köszöntőt mondani régi hagyomány. . és bőségvarázslő. a regölést.tőt mon - da il. párokat összeéneklő rigmusokat énekeltek.I I 14" I_. mely Turmezei Erzsébet vallásos versét népi daliamra alkalmazza. J ki- seb_bik bé-res-nek a_ rany os - tor nye let. ú. Karácsony és újévtáján legények jártak házről házra. .szön. _l a Jöt-tiink Jé. két kis bé rest. Fé. I 55 J . _ tem.eeke Kezdjúk az űj esztendőt egy szép énekkei.lé Vas.gyob.re- ket.

**'"* .ajd a hangok nevével. Nakitsuk ki ezt a dallamlépésta korongjainkból. got| r r r r r r r r r r r Énekelünk. Hány hangmagasságot hallottunk? * Hármat. telt{rt szó . t t t 56 r t .mély. és a csengó jelezheti az új szövegsorokat" Más regös rigmus példáui: Adjon az ennek száz kis egyik ólból t- Úristen agazdának malacot. ha láncos botot. r r r Figyeljtik meg a dallam további alakulását (. E hangnak a neve: dó. Melyik gyermekdalt idéztük? . Enekeljtik el szöveggel.ás. -#fi-- E - li- ás. hadd süssenek rétest szegény regölőknek. Melyik hangot ismételgetjük? Enekeljtik EW kérj.l. A fenti három koztil melyik kettőt hallottátok? _.Zsipp-zsupp.döbe.A kozépsőt... kifusson.be men _ tek Mind le _ et . Tó - bi. Egy Et a a tlu ma tát tél dö..szó . vajat eleget. a nrásikba befusson" harmadikba is jusson. Adjon az Úristen ennek agazdának két kis tehenet.. Rakjuk ki a dallamkirakón korongokkal a kezdő motíwmot: o o Van tehát egy magas.Ldót.lő- le. Tanuljunk egy új éneket: Eliás. Melyik korongot vesszük el? .efrén. R. és mutatjuk a dallam mozgását.mi motívumot énekeljük egyre emelkedő kazdőhangról. R. Melyik ezek közül az űj hang? Melyik hang nem fordult elő a Zsipp-zsupp-ban? .ték - kok.A mély hang. kézjele.Magas . 15. egy középső és egy mély hangunk.dó.r Hiteles előadásra törekedhetünk. m.efrén.gy tál dödöle"). Egyenletesen körbejáró regölő csoportot "fáá-Tá . kolompot és csengőt használunk a kísérethez. Lecke Bemelegítő gyakorlat: szó . le.k. hány magasságot észleltunk? Kettőt.. Kett .Tá ritmussal kísérheta láncos bot.mi / szó . Tóbiás. tejet.

majd alai<ítsuk át a korongokból a ciallam vonalát: \_-. 5. minden tanuló egy-egy motívumot Ónekeljen. hanem ügyesen sikenilt elfognia a kertjükbe lopózott farkast. Bemutatjuk a hegedűt (hangszeí vagy képe): vonós hangszer.Három. dobbantás. Tanuljuk meg ezt is: 57 . közepes. kopogás. hangszer.mi . Mutassuk a dallammozgást az utolsó két motíwmnak megfelelően.dó. (: 2 16. Lecke Bemelegítésnek zümmögjük. és üssük a szívdobogást. és megállapítjuk. Egy tanuló rakja ki a kezdőmotíwmot a dallamkirakón. majd szolmizálva. Prokofiev . hogy ne legyen megszakítás.szó . hangsúlyozzuk az induló jellegét.. Ral<1uk ki az egész motíwmot 'l. szó (mély. Enekeljük most szöveg helyett a ritmusszavakkal. mennyire lendületes. Duplázzuk meg a kezdő szó hangot egy újabb koronggal. emlékeztetve a benne előforduló három hang kézjelére is. a ritmusát is tapsoljuk.rt L Enekeljük kézjelekről az egész motívumot. elsősorbana hegedű mutat be. melyet a vonós hangszerek. Így: taps. Ezt ismételjük meg egyéni éneklésekformájában is. Egy bátor kisfiút mutatunk be a zenén keresztül. Figyeljétek meg. kopogás. folyamatosanhangozzék! Végezzük ugyanezt hangszerek bevonásával: dobbantás. Minden ismétlődő képletet azonos módon szólaltassunk meg. kopogás. Lendületes ének. Stafeta-ritmizálás következik: minden tanuló egy ütemnyit szívdobbanás) tapsol a dallam ritmusából.A bátorságra. Kikre emlékeztetnek titeket az a1yszerre lépő. lecke). Zenehallgatás: Prokofiev: Péterke és a farkas .dó . (J occc n^ \-/ I I Végigénekeljük még egyszer az egész dallamot. kopogás. milyen irányba indult a dallamunk? . meneteljünk hozzá. taps.dó. Gyakoroljuk a kézjel utáni éneklést motíwmonként: minden motívumot szöveggel. mi. hangszer.Péterke. Ez egy váItozat az Elvesztettem zsebkendőmet című ónekhez. magas). osztály. szó korongokkai: dó dó . ! Enekeljük most a dalocskát."Péterke és a farkas" című zenés mesójéből. éneklő gyerekek? . hogy az utolsó két motívumban egy kis váitozást észielünk. kötött énekléssel az Elvesztettem zsebkendómet kezdetű közismert gyermekdalt./ L ooooC t t l . Ó Péterke. koppantás. Emlékezzetek csak. Ügyeljrink. Enekeljük le az igy kialakult dallamképletet: szó . Tóbiás című éneket.. Többszóri csoportos és egyéni ismétlésután állapítsuk meg.Ereszkedő irányba. aki nem félt a farkastól.A katonákra. Ismételjük i* azBliás. dobbantás. majd láIinzuk szép. Enekeljünk most egy emelkedő fordulattal kezdődő dallamot: Aki nem lép egyszeríe (lásd I. hangszer. hogy az őt jellemző dallam. taps. Melyek voltak ezek? * Dó. ké4elről énekelünk. hány hangmagasságon mozgott a dallam? . Milyen tulajdonságukra utal a lendületes dallam? .

vesz ken tet . Szabad szappanozni. míg az örlő pergeti. előadásban^ Írt ügyes osztályokkál jut idó e dallam elsajátítására is. Milyen hangszert hallottunk? .Bartók Béla: Gyermekeknek Elvesztettem zsebkendőmet. Szabad az én galambomnak Egy pár csókot adni. a többi az énekléstmost már tapssal kíséri. vigaloml Habos fánk jutalom. értünk van a parádé. táncosra vár a mozsát. Kört alakítunk. Ha nem. Szabad péntek.I I - El zseb 2. csókot adok érte.met. áll Csár- dást jár hab bo-ká mák. a tanitő is bemutathatja.Zongorát. Erre utal Kodá|y Zo|tán Gazdag Erzsi szövegére dalocskája: Itt a farsang. babkávé. Vidám. szabad szombat. r r r r r t t t 58 r t . Játszodjuk is el. egy gyerek a körOn belÜl já1 leejti á zsebkendőjót valaki előtt. Szi - dott a . Mákos patkó.sang. most már az új dallammal ezt ajátékot. amikor l finom falatokkal fakozzák a jókedvet. Feűdat: Ú irt még időnk. biztosan ráismertek. 2.tö - rő. akivel a 2. jelmezes (átváltozást megjelenító) mulatságok időszaka ez. EgY gyermekdal-ieldolgozást fogunk hallani. megemlékezhettink a mo§t kezdődő farsangi időszak kapcsán errŐl a népszokásról. A kávészem int neki. versszakalatt körbe forog. a 3.nyánr ór - te. Dirreg-duríog a mozsár. Már hallgattunk Bartók Béla Gyermekeknek című sorozatábÓl. élő Kodály-Gazdag r r r r r r a far.tern dő . L t Aki nekern visszaadja. áaszkos. . Zinehallgatás kóvetkezik. Heje-huja.

-ban.Legyen egyik kérdés(2 ).szó .Óvatosan lopakodó.dó Továbbá felmutatunk két dallamk árty át: a_ I l l. Mindezt nagyon jól érzékeltette a klarinét.te a kis cl-ca-Ja Ki l -szó/dó-dó-dó-dó. szó . hogy faflrvós hangszer.ismétléstalkalmazva.szó .l.szó-szó-mi-dó t szó J-] J. mozgásáről? Ezek alapjan hallgassuk meg.dó .Mit csináItál reggel? dó .Így:szó-mi-mi-dó/szó-mi-dó-dó.mi .Szó . Kiemeljük az utolsó motívumot (a tanulók ismerjék fel.dó . cicáról szóló éneket ismertek? a I J l Ismételjük át szöveggel.dó-dó-dó-dó/dó-szó.mintal. és nevezzük meg a benne előforduló hangokat. nyujtózkodását.Hinta. l .szó-mi-dó a I szó a- mi szó ml íl 2.szó . 59 - Ha én cica volnék (lásd I. Zárő hang: dó. hogy a képlet két ütemet töltsön ki. osztály. Szerkesszünk együkörképet: ismételjukamélyhangot. Például: a . palinta. . A hangismétléseklehetnek hosszabbak is.szó . Például: szó . Kinek van otthon cici$a? Mit figyelt meg a cica viselkedéséről. Tóbiás. mit főz Ká sát a Ho l - vá tet .szó .zárjunkamagassal. maróka. Tanuljunk hallás után egy újabb dalocskát a szó .szó / szó .mi fordulat emelkedő kezdőhangról. együtt és egyéni éneklésben is. osáály. melyik dallamban fordultak elő? .mi / szó .szó .] dó dó a_ Nevezzék meg.dó. Melyik dallam kezdődik ezzel a fordulattal a Zsipp-zsupp-on kívül? . Elvesztettem zsebkendőmet. hajlékony.. Enekeljük szöveggel eá a kis dalt (lásd: I. simulékony. tudná a hangok neveivel leénekelni az utolsó motívumot (. Enekeljük le kézjelekkel a betükottalapokat.dóhangokon: Ciróka. Alakítsunk a három lefele lépő hangbólújképleteket. a másik felelet (1. Találjunk rá szöveget is.szó l- -szó/mi-dó. 7.).szó Milyen más. mindegyiket kétszer.dó / dó . Hallgassuk meg újból a részletet.és meglegyezzük.Ismétlődő hang: szó. 20. lecke).szó .l L 17" Lecke I t_ l- Bemelegítő gyakorlat: szó . Tehát: szó . ugrását. &- l ró _ ka. Eliás. lecke). milyennek mutatja be a cícát a már említett zenés mese (Prokofiev: Péterke és a farkas).ted? A pad-ká- ra.megette a kiscicája")? .szó . és próbáljunk utánzó mozdulatokkal megidézni a ctcát járását.Iskolába jóttem. Meg-et. Röüd beszélgetés a cicáról. Megmutatjuk a klarinét képét.szó / szó .2.

A malomba A malomba Három tarka macska.a dóről ..dó. 10.szó .szó*lá/ szó. lecke). i ismétlés Egyik szitál. t Róka gyujti. Énekeljük tehát. mutassuk ismét a dallam mozgását. Medve várja. 1isrnótlés 3.umokra. Róka gyujti.a 1egmagasabbra. Ez a dallam ugrással az á|talunk ismert legmélyebb hangról . a lára ugrik.mi . nregáliapigák. Bolha ugrik. A tanulók először felisrnerik aláIínva elhangzó dallamképletet. Hányja a szekérre. / ismétlés 4. hogy három hangon mozog.mi . Másik rostál. eljátszodjuk. dó . - szá|.szó ltll. Há Var _ Ju ka - szá].mi . l ismétlés 8. ó.szó .utánzás itt tág teret kaphat.szó . csóka (lásd I osztály.. Kisült-e a cipó. Elénekeljük.szó. Mzet hoz má1 Tekenőbe tölti. r i' I . és végülnevezzükmegahangokat. Figyeljük meg a dallam kezdésót! Lefele vagy felfele mozdul? . ha lehet rajzok alapján egy-egy szakaszt. l ismétlés 9.. kiemeive a. csíp.6. Ezután lassan énekelve mutassuk a dallam mozgását. Kemencébe ral<1a. Mén a szekér. - ka 2. Ábrázoljuk korongokkal lefele lépve. Bontsuk fel motír. Tehén dagaszt. Tyuk a cipót csipegeti.szó-mi -dó/ szó.kéreti a szekeret" részt.lá -.lá . I l t I t I l. 60 L r L.Felfele. Medve várja. és azonosítják a hangokat: szó .dó .mi . Tehát a dalban előfordult minden eddig tanult hang.dó i szó . Szürke szamár. Most énekeljük az egész sort (. Szúnyog kévétköti. -.szó / szó .szó-mi.szó .szó Uj dallamot tanulunk: t B latt. / ismétlés 5 t Jó gyakorlása az éneknek. Majd visszahajlik a szóra. Harmadik követ vág lismétlés - 7. o l Enekeljük kézjelekkel a sort és nrás eddig tanult dallamképletet: lá .i szó .komámasszony kéreti a szekeret"). ha a cselekvést jelentő szavakat mozgással megelenítjük.dó / dó .1 X8. szó -szó . Kezdjük egy vidám énekkel az őtát Csíp. Mén a szekér" Majd a malomba ér. Ismételjük az éneket. Bolha ugrik.szó . Tehén dagaszt. Lecke Bemelegítésaz előző lecke szerint. l ismétlés 5. Hangya morzsát szedi. Az egyéni éneklés.

vet - nek. majd fordítva. Játsszunk ritmustelefont (lásd II. - Ka . 9. Kodály Zoltán: Katalinka = 61 . hogy három hangon mozog. Egyik motívumot énekeljtik. A legmólyebbet meghatározzák. Atismételjük. Sós on- nan kút..rú J §l. majd visszafele lépkedve. vel. I . A középsó az q hang.ba is ki vesz _ nek.ecke Bemelegítész dó . másikat tapsoljuk.Tá. Soroljuk fel. tehát a dó és a mi közótt foglal helyet.lin- ka. Végül hallgassuk meg mai gyermekdalunk kórusfeldolgozását. egyre magasabbról indítva. Róla sr. Kérdés:előfordult-e a dallamban eza ritmusképlet? Nem.pülj sep . Motívumonként a néma éneklésthangos éneklésselváltogassuk. szállj el.ta . . milyen állatokkal találkoztunk benne! Milyen kedvelt állatkák maradtak ki a sorból? .hol jön_ nek a tö . Megállapítjuk. Enekeljük szöveggel a kirakott dallamot. mozgásokkai kísédük az A part aiatt című éneket.ól amai énekünk: I - jön-nekatö-rö-kök. Rakjuk ki korongokkal ezt a dallamrajzot: o oo . Tanuljunk egy mondókát erre a ritmusra: jön Ka- ti a . osztály.rö- kök. mind- járt a- gyon lő Kétiitemes motíwmokra bontva tanuljuk meg a dallamot. lecke).dó dallamfordulatra diridiridon szótagokat énekeljük. A legmagasabb hang most a mi. és mutassuk az első motíwm dallamvonalát. nek. I-.mi . Énekeljuk.re . Ritmuslapot mutatunk fel: trti-ti-ti titi .l l 19.bo.gá1 .nyád a J-l re . Keon- nan rék a- is lá ki - tesz vesz nek.re .Például a katicabogár.dó.

motíwmonként a Katalinka. sorra a motívumok dallamrajzát: énekeijük szöveggel. a legmagasahbat és a legmélyebbet ismerjuk. Foglalkozzunk egy kicsit a dallammal. aki a helyébe szeretne állni. Lecke Bemelegítő gyakorlnt a múlt órai szerint Elénekeljük együtt. leénekelni a hangok nevével. szállj el című éneket.Imhol jonnek a törökök"." szó . me. Az őra végénismóteljük meg a iátékot" ! t 21.l I l 20. Kendőt visz kezében. kézjele: \§\_ l l Rakjuk ki elénekeljük a hangok nevével. Ismételjük a Bújj. majd szöveggel. l l E ket - gyet tőt szó szó - lok. Egyik gyerek körbejár. Lecke Bemelegítő gyakorlat: adó -re -mi -re -dó dallamképletetamá -mé -mi -mó -mú szőtagokra énekeljük. Kirakjuk §*j_ f A és kakukktojást kihagyjuk a sorból. az . 1. akozépső neve: re.szek. bújj. kézjelekkei is" tudatosítunk. tü_ la- pá vi . A tobbi három hangon mozog. mutatjuk. egyénileg. har-rrra-dik-ra lá_ lok. Feltótlenül keniljön saría az utolsó motíwm..gvek. Minden változást J. majd stafetaszerűen.. _ rr Körbe állunk. és a gyermekek hátratett kezébe rakja. Aki megérezte atizet.énekest" jelölje ki a tanító egy mondókával: 62 ! _ _ I . A tanító a dallamkirakón egy dallamrészt ábrázol rá kell ismerni.dó. énekeljünk minden motívumot szöveggel. l oo o ) o o o re o ooo oo o o l mi mi r€ re dó mi 13 re dó o re mi mi re re dó oo dó l l l Bújj. mutassuk a dallamrajzot.. lok. itt megyek játékot. kergetni kezdi a társát. Végül ismét szöveggel énekeltessünk. majd ugyanazt a hangok nevével. ő a tűzvivő. bújj. tv{elylk motívum a kakukktojás? . emelkedó majd ereszkedő alaphangokról.

Ezt a kis dallamképletet rakjuk is ki a dallamkirakón../ o Ismételjük a ma tanult mondókát. hogyan jellemzi a zene a kacsa járásítt Prokof ev: Péterke és a farkas című meséjében. . szél Zsák hoz ban majd Be. Például.. 63 . Így próbáljunk ki minden sort. milyen névnapok közelednek most. hogy észleljéka lehetőségek sokfeleségét... tenyerekkel.n J-] .dó -re / dó -dó -r€ -re -mi -mi -re / dó .B betűkkel.kad meg. Utána néma éneklésmellett mutassák kezükkel a sorok dallamrajzát. József Benedek.sá. bol- dog a .mi hangok segítségével.le- dek get. Jöj J--l - - nált baz - J I za nak. ru_C0. Sándor. első sor modelljeit mutassa be a tanító. ós leénekelni azt: . Ezután már képesek lesznek egy röüd részt felismerni a dallamrajzról. mi .Sándor napján".- Ré _ í.re dó . J ce. mint nagyszüleink mondták. j F{a . Nézzük meg egy kicsit a naptárt. minden motíwmot más tanuló mond vagy tapsol. Hallás után.. jön _ nek.dor . sor másfóle.mi * re . vagy mindkettőt Az egy§zelTe teszi.rl Jl Vad - li - il i I ba. . ritmikus szövegmondásban. Figyeljék íneg az azonos sorokat: T.lren ) i Jl . ?.sza. és járásunk hasonlítson a kacsáéhoz (széttett talpakkal. Lentről felfele lépegető dallam. Jelöljük a sortípusokat A . Hallgassuk meg.. Zenésítsük meg ezt a kis nrondőkát a dó ^ re . Tapsolva a ritmust gyakoroljuk a szöveget . Nincs több fá - zás.zsef nap nap - ján já]1 meg. . nek.nik a a tél.megállapitjuk" hogy fafirvós hangszer. Egy csoport énekelje az A sorokat. F{a esZ Tanuljuk meg ezt az új mondókát.neme. billegiünk).zsákban hozzák a meleget". .ki él.rl a lag ne hal l n a i zi - a i ba! J nak! ja . a legsikerultebb sorkapcsolatokat megismételjük az osztállyal. az utolsó lépéskicsit nagyobb: oj*J" . Staféta alakul. Próbáljuk meg újból. .n lroz je nek Jl . Alkalmazzuk spontán módon erre a zenére a kacsajárást.Ujrahallgatás előtt bemutatjuk az oboa hangszer képét. soronként tanuljuk meg az éneket. A 3.|-. J 1esz J I J-l nak. Tanuljunk most egy Sándor-napi köszöntőt: Sán Jó . J rrek.4. ritmikus szövegmondást ritmusjárással kapcsoljuk össze. Ho§ é.dó. míg össze nem áll egy közösen szerzett dallammá Enekeink mindig kapcsolódtak a naptári eseményekhez. egy másik a B sort.dó -mi -mi -re -re . I Kést" ka . hisz mindenki a tél végétvárja.

behunf szemmel hallgassuk végig a II.|l 22" Lecke zeneóra minde n mozzanataban a zenehallgatási élménymegvalósítását segíti... eleven. Az irányított zenehallgatás a fantázia.Sétálgatni. ezek ritmusával tudnánk a leginkább ábtázolni. Töltsetek ki egy fehér körocskét ilyen töröttvonalakkal. Il. báránykák ugrándoznak vidáman a réten.selymét a t -L Akkor a mai Órán külonleges kirándulást teszünk a zene segítségével.. beszélgessünk most egy kicsit erről az évszakról: miért fuaszt vizet atavaszi szél? Meleg. . tételt és a III. A fa alatt látjuk a hevei.szellő cirógat. L Ez a _ L l! Min _ t den ma- dár tár - sat vá - lasá.. A simogató napfeny előcsalogatja a nigyeket. a belső látás igénybevétele révénvalósítja íneg az élmények elrnélyítését. használjátok fgl az említett eleven l j -. Kezdjük a mai Órát egy szép népdallal. vi _ rá - gom.. lábainkat ne rakjuk keresztbe.láttatok" a vidám tánc közben? . Amott a domboldalon fehér bárónylrttk ugrandoaruk.y tavaszi dé]előtt sétára indulunk a kózeli domboldall. Langyos .Csodálato." Leállítluk a zenét. kecskék legelésznek. Mi is leheveredünk a J'a arnyékába. amit a tanító a hangzó zene mellett.Vidáman táncoltak. a Innen. Ós elképzeli. megolvaszqák a hótakarót. egyenes háttal a széken. . Célunk az irodalmi program és a zene összefiiggéseinek tudatosítása az életkornak megfelelő módszerekkel. nyugodt hangon mesél (Vvaidi: Tavasz. A szöveg atáblán van. Így: . tarka. a tanító bemutató énekléseután közösen kétszer. halkan. kizöldül a rét.észő kecskepásztort a hű kutYája mellett.Pergő.latttink a természet zöld ruhába öltözött.j r r r r r r ] 64 l l L . Ezen a napsütötte domboldalon egYetlen J'a áll. Helyezkedjetek el kényelmesen. - !_ barka már kitakarta". vir'ágkoronájával magához hívogat. színeket! Közben a III." nap meleg sttgarai sütnek le ránk. tiindértársaival.Milyen színeket . langyos szellők fujdogálnak. * Milyen zenére táncoltak? Lassú v(lg/ g/ors volt a tánc? . és lassan kinyitjuk szemiinket. Lássuk. és nzegjelenik a tavasz tündére. tóröttvonalakkal. mit csinálnak. . A tavaszrÓl énekelhink.. Mit szeretnek csinálni ilyenkor a gyerekek? . tétel): furulYaszót hallunh. Kart. és lassan elszundítunk. háromszor elénekeljük. csendben ülve.Elénk. Ezután.Mit csittáltak a tiindérek? . A megolvadt hó megduzzasztja a vizeket. eleven.rá - gom. vi . Mindenki beúnyja a szemét. Ájmainkbatt . Ezt az eleven.üsszahozzuk" a gyerekeket az osztályba. Üdám táncot cikkcakkos. tétel elsó zenei gondolatát.Ezzel a kellemes hangulatíal visszatérünk az osztáIyba. játszadozni a szabadban. kezünk lazán a combunkon pihen.a. tételt végighallgathatjuk.

. é.lal. Kivághatjuk és fulet.goll ben éj jó - pity hiv - |yog ]aa par az ávíz. s a osermelyek a szeilő sóhajában frissülve futnak. 1. Aéilyen" sz. Yillám és mennykő súlyos gráciával jelenti be sötét-libériásan. amely elvezetetí a fa alá? . ügyeljünk a szavak elvá|asztására. lecke). majd a hangok nevével. Egy másik korocskét lágy vonalakkal.u Lukitt László szövege *-a Szónyi Erzsébet . Ezután az első két motíwmot énekeljük szövegg. kézjellel.nyö. az osztály felismeri. közben kézjelekkelmutassukahangokat.rű csa. A dallamkirakón ezt a képletet rakjuk kt: mi . az osztáIy énekelje szöveggel. egy régebbentanult dal felelevenítésóvel. Madarak l Egy szép amerikai népdalt tanulunk. A zenehallgatás alapja a Vivaldi által használt szonett volt: A tavasz.. melyet gyors.{. Azelsőhangotmegadjaatanító: szó lszó-szó-lá-szó. pin8.mi.re - I _ J mi-re-dó-dó-dó.gó reg dal . osztály. Esik az esó (lásd 1. S firrulyaszó csendül az álmokon túl a tündöklő tavaszban táncra kelnek a pásztorok és nimfák csapatostul. 3. amelyen keresztül l Megérkezett az új tavasz. látott színekkel toltsünk ki] Ezalatt a munka I l a tavaszt láttátok.rás ben. I Nézd. MÚlt órán napfényes réteken jártunk. ma idézzúkaz atanyat érő tavaszi esőt. Virágos réten sugdosón lehelget a ííi. A két köröcske olyan.lo1 la ő 65 hű dél - vös for . ] . A tanító dúdolja. Énekeljük közösen és egyénileg is. minél kifejezőbben. benne zengő varázs van 4. az említett. finom. Enekeljük szöveggel is. I . ját gon gyö.nekeí {clttőíok? alatt meghallgatjuk még egyszer a II. édes suttogással.gel. fény - á . da i _ ta . vidáman köszönti őt az ujjongó madárdal. ! I 23. 9. Lecke Bemelegítésképpenzümmögve énekeljük a Tavaszi szél című éneket. s hogy elcsitul az égzengés:madárdal hallik megint. végül szöveg + kézjel.cso. tételt.térr - ként - . Ehhez a tánchoz viszonyítva milyen volt a dallant. valamint nyerget ragasztva neki (esetleg kézimunka órán!) egy szemüveget készíthetünk a kirándulás ernlékére.a lomb és mély álomba bódul a kecskepásztor" hű kutyája meilett" l l 2. es . .i.l ] bársonyos.Lassú. mint két szemüveglencse. eleven tempóban kell énekelni: J=. Az utolsó motíwmot a tanító mutassa be a hangok nevével. hol Nézz föl a a fák sű ott ü1 ott iil jel kor a a csíz. halk.

pittyeg".n J-] . ritmuskánont játszhatunk a Katalinka.n . dó-re-mi-fá szó-szó-szó.. a fuvola volt. Ritmuskánon következik az aszlály két csoportja között is" L t L- osztály tanító .tMelYik két kismadárrÓl énekeltünk? A csizról és a pintyről (Jó lenne képen is bemutatni őket. A hangszer. Jl j) J . amely egy kismadarat mutat be. Péterke és a farkas . tiszta éneklés.T J-] J-] J-] t r r r t t t t 24. csacsog. Helyes tempó. MegbeszéljÜk" hogy mit észleltek. a tanító mindig egy motíwm téséssel utánozza őket. r r . hogy ez a szigoru ismétlés a kánon. milyen ez a kismadárl Prokofiev.J o. Még egyszer meghallgatjuk ezt a részletet.g.szép s"Óu. ElŐször az osztály elkezdi.r] ]-] J-] J-] J-] jl J-l .r] J-] J-l J-] ]-] J-] J . lecke) dallam ritmuskéPleteivel. o J-l j-l J-] J-l . Milyen hangutánzó szavakkatr jellemzi az ének a madarak at? _ L- . és keresztbetett kéztővel a zenére a kis madár repdesését utánozzuk" Ha az időnk lehetővé teszi.a Újmadár: fuvola. és tudatosítjuk. lá-szó fá re dó-dó-tló t- Énekeljuk legalább háromszor felfele lépő alaphangokról. ez szintén fafirvós hangszer.-l J-l j-] . Ismételjük át a múlt Órán tanult éneket a madarakról.ondásjellómezzen minden egyéni és közös produkciót.n .-] J-l. Lecke Bemelegítő gyakorlat egy vidám kis dallamfordulat Weöres Sándor szövegére: r r r tt- Csil. szállj el (19. léIek lép a lajtorján..ibiri bojtorján. amely a kismadaratidézte. Hallgassunk meg most egy zenei részletet.Csattog.-J . majd lefele lépegetve. ti mondjátok meg.) Soronként megtanuijuk a dalt.

. ugrándozás.aBújj. zóld ág dallamból. A továbbiakban egy-egy jellemző dallamfordulatról fel kell ismerni az énekeket.lá. utánozzuk ezt is! Most megfigyeljrik. Tanuljunk egy Új éneket: Nagy titok . mint az előbb.mi -re (. ) ) .csattog és hív" szövegre: ll L ll l L Z) .azBn kis kertet kerteltem című dallamból.Szilágyi Domokos verse. A dallamfordulaíokat lálázva ónekeljük. Első dallamunk az Orgona ága. a taglait jellemző járással. póldául.re mi . hogy a következő zenemű melyik családtagot varázsolja elénk. re .) Végezetül a zenére alkalmazhatjuk a nagytata járását. (Megmutatjuk a képét. Proko§ev. esetleg botra támaszkodnak. majd egy új formát tanulunk ismét: láncszeníen összefogózott sor első két gyermeke kaput tart. és folytatódik a játék.szó . Lecke Bemelegítő gyakorlat: a múlt órai ismétlése..(. Aki felismeri. Ezt el is játszodjuk valamilyen ismert formában.. Az utolsó apró futólépesekkel áthúzza a sort a kapun. vagy esetleg a sétálás szabadidőben. L_ . merev mozgást a fagott ábrázolta. Így.mi / szÓ. Vermesy Péter zenéje: Kot kot kot.re . I tI l Ezután egy kis dallami kíséretet alkalmazhatunk ostinato formájábana.ha munkába mennek.lá / szó -Já . Harmadik példa: szó . Helyben szaladunk. el is énekli. Próbáljuk most felidézni a családot.mi . néha meggörbülve vagy túlságosan is mereven járnak. ) ) ) ) t-- 25. )' Ll .l.EsŐ. ő7 . hú!") .l ] EXőször atanitő kisér. Utánozzuk ezt is! nagytatára és nagymamára jellemző. Ez a szaladás a gyerekekre. Most az utolsóból lett első pár tart kaput.. I ll .)i dó dó_ dó j-l iJ dó Lll l it L ] ll l I t_ l . ugrándozunk.. eső veregeti. l L . A szülőkre jellemző a sietős lépés. Másik példa: szó .Nyitvavanaz aranykapu") . - A - . a fiatalokra jellemző.szó .mi .mi / szó . hogy nehezebben mozognak. .dó . A nehézkes. lá. a gyerekekre jellemző a szaladgálás. Enekeljük a Madarak című éneket a tanult kísérettel.szó . Péterke és a farkas a nagytata (fagott). bújj. szó (Anyák napja hajnalára). ez a legmélyebb hangú fafirvós hangszer. majd hozzá egy gyerekcsoport is társui.szó .

szo-rrro- ve . Rakjuk ki három korong segítségével énekeljük.kem csakl rúi ki ijessz meg| ku ka- Kot_ kot.l J--l J-l be bete le e - sett. Vak.csip.küdj tá| hall.iuk már| le} . mindegyik ütemet. 68 r r r t .iáll r L hrrny A szöveget tapskísérettelis rttmizá|hatjuk.n tás.redj. Tanuljunk egy kedves mondókát róla is: Két kis J Szál.le| né .Kot-kotkot. mutassuk a magasságokat három hangon. L l ll .Ezt a formát minél többen egyénileg is megpróbálhatják. rem . Hány hangon mozgott az első sor? Ismételjuk el. J - J--l ma . rnek.r-J J-.száL. tse.tem egy t l l t L Kár.szó . Változatos gyakorlás: egy sort mondunk. egy sort tapsolunk.l a Csiu. be. leltem egy kukacot" szövegre..csio" HáÖ-háp_háb' Mek" mek. mú. X<ár.n . vak.szó / lá .kot. ne Mú. az osáály énekli a hangok nevével.r.Dó .kár- Gá. Mutassuk a kézjeleket is. .J ka - . be.)a ösz kas J szál. Melyik az ahárom hang? . majd fordítva. mutatjuk. mú. kirakjuk: D o o mi o l L dó re re dó nri o o re mi dó Most a tanitó más változatot rak ki. vak.mi. milyen állatokat utánoztunk? Szolmizáljuk ezt a részt szó kezdőhangból: szó .gá- gá. paj . u .svarr mit'l rnond-Tad háti es . E .szó . in aa szal - sze - Ve- il l oo r-l Ave Szett. A szárnyasok kozril hiányzik a tyúkudvar fonöke. tel - egy ku-ka-cot! Soroljuk fel.re . majd szöveggel: ooo o ! o o o re o o dó dó mi re mi dó mi re t i l l :- Az ügyesebb osztályok befejező dallamsort szerkeszthetnek másfele kombinációkból a .szó.

.doz- ten Zuk pi. ő vezes§e a sort. Válasszunk pünkösdi királynőt. .. Virágkoszoru jelezte a pünkösdi királynét. kapjon ürágkoszorut.Ókívanságokkal. Hint.nyát. amely a pünkösd ünnepéhez kapcsolódik.nap lesz ne ti .Pünkösdölő". a. . Mindegyikük egy szakaszt mond.nénk asz _ szo . . és a tanult dallamra kört alakítva ünnepélyesen vonuljanak be. dej de-nej-de. negyed lépésekben: jobb lábbal kilépésjobbra.tilí - kösd nap - ja ját Hol Ne nap ti_ lesz. amit át nem ugrok.. bal láb mellé zár" Ezt a léPéstgYakoroljuk a tanító énekére. lépés. .ros . ki. ..setek virágot e mái szép napon. friss éjszaka járok. ím.ját.de.hoz- ta az Is Mi is rneg-hor. zsát.. Mi Jól vall ma? meg. látjátok. . A kor táncra perdril majd a következő dallamra: a A bevonulás lassú. ) ) J Kisasszony rózsája kihajtott az úíra.pün. Minden báznál megkérdezték. hol J .szabad-e pünkösdölni?". Szavaim ?wlljátok.tartsd Lo Pi - vad- ros pün - nak kan . En gyange morzsácskavaglok. A J l. Meg. Szedje fel a menyasszony. .szabad" válaszraénekszó mellett bevorrultatr<" A Tanuljuk rneg ezt az éneket.. Lecke mai Órán egy nagyon szép" régi népszokást elevenítünk fel. J kÖr csak jobbra forog. teglte koszorúbal 2. amit el8re kioszthatunk egy-egy lánykának. a lábaim nag1/ok. cinkus fehér rulipáníos. ünnepélyes lépésekkel történik. .kösd nap . En kicsike vagyok.di - nap - ró Ja. minden ütemre egy Mi Ka-to - vítll ma? nám. kosarat is vittek az adományoknak.so-dik A pün-kös. . pord. 69 J . .rrej. cittkus. 10-12 éves lánykák jártak ünnepi *irábun házről-iázra. J dej 26. utána ének. Ej - ne de. Haj.pord A má.rálv.majd egyre többen bekapcsoío dnak az éneklésbe is" Minden egYes dallamismétlés kozott röÜd versike hangzik el.l . hogy . neve . . Nincsen az az árok.

-_r 3. Ben fo rog L I nyé ! 1 l ] lr 70 rL t r .asodion! Zab szaporodj ort. bal láb balra. sze l lő ropo gtatj a. 4. rózsaján termettem. t I rl _] ll I Ezt követően hátul összefogózva balra forognak. Gyónge vessző vaglok. mindenfelé hajlok. Uj játékot tanulunk: Hajlik a meggyfa t ! Haj Nagy lik az a aí - mOggy fa. Gyónge vessző vagyok. f{g do gátj a. ka. l' !l Lépés:jobbláb a bal elé lép. Mint az veSZ szőt. utána ismét játsszuk el. buza boh. Az őrabefejezéseként ismét zenehallgatás. Zab szaporrldjon. l l 27 " Lecke. sebesen ismételgetik: L Ad Jon Is söt. Megismételjük a múlt órai zenehallgatást. Piros pünkösd napján hajnalban születtem. Kodály Zoltán Pünkösdölő című kórusműve. mint megtölteni a kosarat finom falatokkal. Mos §a t !! ösz mind ket tőt. mindenfelé hajlok. így haladnak Nincs más hátra. Szé í fujj a. Nem anyától lettem. és utána megbeszéljük. búza bolrrosoCj on ! i l l 1 1 Felmegyiink a szőIődombra szőlővesszőt szedni. amit erről a népszokásról megjegyeztünk. Tehát Kodály: Pünkösdölő. i L Bemelegítésa Weöres Sándor-versre (Csiribiri).

Lecke A Csiribiri bojtorján kezdetíígyakorlatot egyre tágabb regiszterben gyakoroljuk.tá.rom ült egy kecs . Mics. mek.tá .re . mek. -. mek: Lemosni az útiport. Há. mek. hej. mek Két kraj cárja szegénynek. mek.lá . mek. mek. akivel helyet cseréi. {Jgyanígy járunk el az utolsó motíwmmal is. a dal végénvalakit választ. mek. Megbeszéljük a helyes megoldást. AzasztáIy majd hangoztatva megismétliszöveggel: . Szorult rajtuk anadrág. Ritmizálás következik: néma éneklés+ taps. mek. a némán. Egy kocsmába betértek.ké .Körbe állunk" középen forog a menyecske. É ] J ] É J 3. hej. -. lá . A szöveget segítségtilatíhlára felíryuk: A mai Órán egy I I Há - rom sza - bó dul - tak ] ]l sze - gé.szó ...[€.é .] .ké re! : ] -r ] Mikor Micskére értek. mek.lJtánzással társítják ahangok neveit a motíwmmal. A dallamfordulatok felismerésétkérjük a tanulóktól. Vegül a tanító énekli is a hangok nevét.nyek. és így mutatja be azűj lépéseket: szó . mek. Megittak egy icce bort. mek. Ugyanígy járunk ei az első motívummal. 28. Mind a három legénynek. mek. mek. javítunk. Egy tetszés szerinti énekkel fejezzük be a munkát. 2. J Kifizetni nem tudták. mek. tnek. lJ 71 t_J ..szó.szó .ttti . mek. mek. mek. csak kézjelekkei bemutatott részek alapján: szó . mek.4 lrej.dó .benne forog kis menyecske". mek. Ezután minden tanuló pálcikákból onállóan kirakja az első motívumot.dó. mek. mek. vidám éneket tanulunk.

nevüket is megváItoztatták.. gőgös Pomádé kiráIy. de egy gyermekhang leleplezte. Csak a király volt szomoru. centiméteres. Most egy mesével ismerkedünk meg. lopással lett gazdag. vidám. és aki hivatását.' A palotában mindertki megijedt. Rajzoljuk ki képzeletbeli krétával a rnintát" Vágluk ki az ollóval . zenére: szőjünk. hogy mi lesz. a király álmatlanul forgolódott ágyában. Mit tudtok a szabómesterségről? Mit dolgoznak a szabólegények? . Á kancellarok csak nagy nehezen akartak elmenni. nézzékmeg ők előszór a csodakelmét. érdekelték. tri. cérna. beflizzük a száiak közé a fonalat. miniszterek.szolgái hoztak. A két szabólegény munkához latott. itj királyi köntös után sóvárgott. Dolgozzunk mi is egyutt akét szabőlegénnyel. Az előbb megtanult dallam eisó szakaszára ritmikusan szövünk. a kir.Soronként ismételgetve tanuljuk. melynek íöszereplői szintén szabólegények.A takácsok pihenni tértek. Képzeljuk magunkat a takácsok és a miniszterek helyébe. Egy ruha sem tetszett azokból. Dani és Béni. hogyan dolgozunk velük. és csodaköntóst csak mi tudunk szabni szépen. vidáman. és sorra mutassuk be. ha ő sem látja majd a csodakóntöst. a harmadikra befiizünk.szemfüles szabólegény megsokallta ezt a pazarlást.áty nevenapjat. előrckiildi a kancellárt és a minisztereket.Ezután hallgassuk meg ugyanezt a jelenetet Ránki operájában (Ruhapróba duett). mert ők csalással. aki nem csalással. A régi szabók a takácsmesterséget is kitanulták.a reszketve iértek vissza. és nemsokát. Nyógdécselve panaszolta. a kelmét. A palotához özönlött a nép a csodaköntös hírére. hogy kénytelen lesz ágybatt maradni. tehát tudtak szóni is. A Három szabólegények énekkel zárjuk az őrát.Szabnak. Hozzák meq a hírt. Az őra végénmegbeszéljük a mese tanulságát.' " Zenebal|gatás: I. a másodikra ménink. szabjunk. kancellárok. egy beszélgetést. és mérjük le az anyagot. huncut fickóknak. hogy l l l l I l l l l jól t l t_ l l l l t 72 l ! . amelyeket .újában más-más ruhában pompázott. és rögtönöznlnk egy jelenetet. hog1. ugy intlultak Pomádiába szerencsét próbálni.a késziilődtek.Gondtalan. büszkén lépett népe elé. Vegyuk a eentiméterest. aki igaz uton halad. A miniszterek felelmükben agyba-fobe dicsértéka csodaköntöst. Ígl ttutatkoztak be: 'Bergengóciából jatttink ide.' Boldog és elégedett volt a király: 'Végre meglesz az iirunepi köntös.Hajdcnában Seholnincs országban uralkodott a hiu. szabunk. Címe: A király új ruhája. Lássuk. Képzeljük magunk elé ezeket az eszközöket. varrnak. csak a cifra kantdsak megleckézteti a kirátyt. vasaló. hogy két takácslegény érkezett. Ekkor jelentették neki a hírmondók.arra gondolt. A nap minden ót.. vidámak a szabólegények. . részlet (Dani és Béni duettle). " Haligassuk meg a mesének ezt a tész|etét(IL felvonás. LIg1l danött. Hallgassuk meg a befejező részt. és öltögessünk nagyokat és aprókat.Olló. ÁIruhába öltóztek. ebből hallgatni is fogunk részleteket. tapintasa. Közösen. Fűzzúk be a ttit. s. Dolgozzunk mi is énekszóra. milyen a színe. varrunk. ruhát próbálnak stb" Milyen eszközökkel dogoznak? . munkáiát tisztességesen végzi. ruert nincs ruhája. vegyünk gyűszűt. és egy szakaszt egyénileg is énekeltetünk. Milyeneknek mutatja be a szabólegényeket az ének? . mi történt tovább? . két . ruintaja. Ott nagl valt a sürges-forgás. varrjunk. Előttünk egy szövőszék. Iopással keriiltek hivatalukb a. kérem. finálé). E meséből Ránki Dezső magyar zeneszerző operát írt a gyerekek számára. hiszen csalással keriilt a trónra. Kuncogva ruondták eglmásnak: 'Szőjük mi is a semmit. és a bordával lehúzzuk" Mint láttuk.A király üdáman. és elhatározta.. Nem tórődött a nép gondjaival. Igaz ami igaz. akik szinte pórul jártak. külső vagy belső színétcsak az látja. aJándékot hoztak. próbabábu.

3.niln. A dal végénpárbeszéd van: kivril lévő kéró ellenkező irányba Kérő(k): . most bár - sony - vi - szik ba. Szövegét felírluk atáblára.vá|aszol Danikáné * Mit keriilik. A kör közepén áll Danikáné. Da a - -nl rany ká .Bújj.. . -. . Refrén odakapott.. Neki csak a fule jutott. Most . .né 1á ko.Récerucafogadja .szo . .rany far - ka le - gyen. Birő Marcsa Relién . bum. Vrágéknál Zimezum. zimezum.ru - nyát ba. bújj. Ezután dallamlapokról két betűkottával leírt képletet mutatunk be.l -| 29. tapsoljuk.s.| l.Mind a hat- nak a . fardulják az én házam tájékát? . Tanuljunk egy újabb népi játékot. . mely a leánykéréstmutatja be: -| .ce bum. . sütik már a rántott békát. -l Nem Bí bor vi . jó napot! . .Fehér liliomszál. énekeljük a hangck nevével. . Zl _ l1re. (Mondják a nevét. majd nevezzük meg a dalt. 2. .) Többször is eljátszodjuk a játékot.Mert igen megszerettiik a legki^sebb lányat. a- lá nyo a . Játsszuk is el: körbe állunk. itt megyek. a kör egyik irányba elindul. .szjk. bum. Ismételjük most mindhárom verss zakán. .íi . Puskás Gábor késón futott. .. Ab- ba pe- dig hat 1ó le- gyerr. . Recefice bum. "D . Sü-tik nrár a rán-tott bé-kát. Olvassuk le őket: ritmizáljuk. óg a világ. Kakasbaka. a körön lépeget.ba. Vi-rá-gék-nál ég a vi-lág. . Re l3 - ce . Most egy vidám magyffi népdalt tanulunk. bum. . bunr..íany hitt - tó né1 kül. . Lecke Enekeljük a Három szabólegények című éneket végig a mek-mek-mek szőtaggal. Békacombot ropogtatott.

milyen hangokon énekeltünk? .nokl . is- lán g1 ro l ] 1 l Kó .szó . kettő h 74 L r .szó . Esztendóre.Lá .szó . van a- nyák nap Ja. majd válaszolni is.szön 1. l Esz_ ten _ dő - l l vagy ket - tö nagy - lány szek én1 l. Majd megnövök én.na- mi d l szó pot kí.1l jöt ttink.ok én. a hangsúlytalanra zárunk.pot kí_ vá.na. tulipán. Ismételjük meg egyenként a köszöntéseket a hangok nevével is| Próbáljunk meg egyebet is kérdezni ezeken a hangokon. I 2. liliom és rózsa. Két lépésbalra. A végénkérdezzük meg. zenés köszöntőket: l.mi) Az f 1 A közelgó anyák napjára tanuljunk egy szép éneket: at pl- láng. l }á szó jó-na-pot kí. a válasz lefele zár! Például: . is pi- láng. A kérdós felfele ível. Táncolni is fogunk: a hangsúlyra kilépünk.i i 30. Nefelejcs.r] Iá nri J 1á Jó )J .l szó lá -Ió mi.Hogy hívnak? (mi .lá) .n w J-] szó J rni - szó nok! J.Pistának" (lit . J sző .vá . r l f I jobbra: ez a csárdás lépése.vá- JJ lá l a I l 1 l_ nrí szó nok! asztáIy minden köszöntést ismételjen meg. l- 2. Krcsi vagyok én. yagy kettőre Férjhez megyek én. Mind csak azt dalolja: légy boldog. Lecke '[anuljunk ujabb. melyre táncolni is lehet: -! t l I Ki cSl va - g.rrl. Anyácska! Ezután egy vidám népdalt tanulunk..

úly - fi. osztálynak Egy. - nat sze. . Lecke Óra a szabadban is megtartható" Forrnája a rondó. ra ví - gad juttk Ha már jól tudjuk. 32.D Ispiláng. . junk. I Már tap .nré. . ispiláng Virágéknál ég a vllág Tavaszi szél Madarak Három szabólegények stb. . aP ! Máf tap Ugy ú . ne fér . . A refrént együtt. . . .jul bá sotr junk. . mit gon - dolt nra ga ha - lra ha.szer egy ki . alakítsuk ki a rondó formát. .tat gad fúj junk. az interludiumokat egy-egy tanuló vagy csoport énekli Ismóteljtik át ebben a formában a következő dalokat: .. mit 75 gorr .dolt ma - gá ba' .! l t .be. Refréndallamnak megtanuljuk a Már tapsoljunk című gyermekdait: . mely tulajdonképpen olyan körtánc. :utk. A kÖzelgő évzárőra való tekintettel a következő víg ballada dramatizá!ását ajánljuk a II. .sol - junk.kez - ke-be be. Lecke -l .l Ez az 3tr. Egyszer egy királyfi. melyben egy refréndallam más dallamokkal váltakozik. . uj úti -ra ví nó.

gazdag bíró lánya!.. gazdag bíró lánya!.st!. Jó estét. .. Ülion le mináIunk hófehér padkára!.Nem meglek^ nem megyek.. jó estét.. szegény kocsislegény!.. l i t' . nem firegyek.. Egyszer eg kiráffi mit gondolt magába. ) l í{anern azért jóttem.. kosárkaű lánya!. hozzám. F-eI kéne öhözni királyi ruhába. 76 r r r r r r . . fenyes kiralyúrfi!. hozzám jössz-e vdlg/ sem?." . hogy én itt leüljek".l t Fel kéne óltözni kacsisi ruhába.. fényes kiráIyfufi...Jó estét.I)e nem azért jöttem. Kerüljön a házbcl.... hogy én itt leüljek. hozzám jössz-e vagl sem?. elme glek... fényes királyildi!.. fényes ktráIyurfi.... nem más.De nem azért jöttem. jó estét.. * EIme glek. r r r r r r r r t. jó estét.... kosárkatő lánya. Van már nékem egl más. szegeny kocsislegén1l...-Nem megyek. nem kellesz.. .. hogy én itt leüljek. .De nem azért jöttem..Nem kellesz."."" Meg kérte kéretni gazdag bíró trányát... "[hn a szomszédunkban kosárkötő lánya.. szegény kocsislegétly"..En vagyok az. . szegény kocsislegény....... .. jó estét...... kösárkötő lánya. . . jó estét.. jó estét. elmegyek.Jó estét. .. Meg kéne keresni gazdag bíró lányát. . csókoljuk meg egmá.Jó estét. sze gény kocsislegény. I{anem azért jóttem.Jó estét. Üjan le mináhmk hólehér padkára!. . . jó estét...jössz-e vagy setn?.... Hanem azért jöttem.Elmeglek. Van már nékem egl más..Jó estét. Hanem azért jöttem. hozzám ^jössz-e vaqy sem?...Jó estét.Jó estét. _jó estét.De nem azért jöttem.... . gazdag híró lánya. Ütian le minálunk zóld selyeru diványra!.. hogy én itt leüljek. üljön a lócáru." ...

A nyitott kiskapun boldogan totyogott a tó fele a kiskacsa. A helyzet a következő: egyik ágon lapul a macska. a kacsa.. amikor Péterke kisétál a rétre. -t- l lr ' . és a madár elrepült. hogy még úszni sern tudsz?" .* l t l A történet egy szép reggel kezdődik. * . hogy nnég repülni sern tudsz?" A kacsa azt felelte. Lecke Ezen az órán végre megismerjük a Péterke és afarkas cimű mesét.. .Micsoda rnadár vagy te. és átmászik a fára. sóvár szemekkel figyeli öket.. Hallgassuk meg a befejezó részt is. . A madárka. a macska is felmászik a fára. melynek néhányszereplőjével már találkoztunk. a cica. a nagyapó. Meglelenik nagyapó. lerepült hozzá. a fuvola (kismadár) és az oboa (kacsa) előadásában.Yigyázz|" kiáltotta. Péterke. amint meglátta a kacsát. a kismadár.L ll l lI 33. Kire Ómiékeztek? _. a jelenetet. A mesét Szergej Prokodev zenésítettemeg" Emlékeztek rá. ismételjük most is.. kötelet hoz" hurkot köt. ti mondjátok el. A farkas minél inkább vergődik. - péter mindent lát a kerítésen át. A I l l A farkastól mindenki megijed. Játszodjuk el három tanulóval ezt is utánoztuk.. hogy repdessen a farkas orra könil. kiket ismertek ibl a díszes menetben! ! I t 7] a - . l l Péter észrevette a fiiben a macskát" ahogy a kismadár után lopakodott. Hallgassuk meg ezt a részletet. _ a ! Végül megjelennek a vadászok. Hallgassuk még ezt a helyzetjelentést. Megkéri a kismadarat. Hallgassuk meg ezt a részt is.Es betottyant a tóba. ő pedig leengedi a hurkot az ordasra. annál inkább szorul a hurok. a kismadár a másikon.Micsoda nradár vagy te. de nem ijed meg. A macska és a kismadár mozgását mármáskor mese folytatódik. és a farkast ünnepélyes menettel az állatkertbe viszik. hogy Péterke kiment a rétre. jó messze tóle a farkas kerulgeti a fát. hogy minden szereplót egy-egy hangszer képviselt. hiszen jöhet a farkas. . haragszik.

+. i .. ...ép i.. koppantás.és fatárgyakhangjának i Cscin. i tapssal..t eiiér. gyiírií i Aki nem lép egyszerre i Borsót f ztem Egyenletes lriktetés Az egyenLetes ltiktetés a szívdobogás tudatosításával Tá ritmusszóval B jj..-. bujj.. egységes : " .. : tíszta éneklés. 1. triángulumvagy i i i más ritmushangszerrcl ! i . i Az ovodában tanuit dalok. i Fém. osztály Sor.?!1?. gyors óneklés testzajok.i. l Helyes tempó.-.. kcizéper s hanger lzg_v:ggtql!4l . ... palinta C."-."-". i i i Az ismert mondókák ritmikus i Csíp."---. i Sz i l pásztor Kióp- En kis kertet kerteltem p.9_ .. zsupp Hinta.."-.. ringatás i fémkanalak i Fakanalak j Rfirsnáng_ Áá""OOtak.egéhez i :^ . i i ..l rl r-l rl t . ..lr-l r] r] I rl r-l rl ._0l_q4 Egymás hangjának (F) Lassír..kié.lg11t4l1Q 9_zavar<kgl.---_..".--. mérsékelt.TANME}{ETJAVASLAT I."-" : l Negyed..lopomaszlt i MálnaUokor.""".. . "._o_+4_0lr4_\ *É.".. itopom. koppantás. gyu". g."-.k.b.".i*.j bg.-.l""". i zenei elcmek I Készségfejlesztés Játék SzemléItetés i Zenehallgatás Z. i Triangulum társitása a dallamokhoz (F) i .i Dalok.. " iiói.slgk+$_eil . csíp. jái. ..járás.ó i Kanuzáró ! tilny:u.áiéffi. j Egyenletes liiktetés. .á-eitcr... . z. ."-" ""r. zenentíívek j :|1...!]É9.járással. i (F) EI zene i attato : : Ctá"ri.--l I r_l T r..óiásá : i Á aái"i. nral-L'-. mérsékelt tempó.Éi.:.i. i Egyenletes taps. szederin J..ugy Egyenletcs járás. . 4 i Kicsi ingó bingó i Cscin.ip. nyolcadpár i el készítése ". i oszrol . három Zsipp.óldág Egy. i A dalok játéka i Metronom egyenletes járás. . Egyenlentes liiktetés. kozéper s hanger li_o_r_Ép_g1_0l b?lgeó l.----"---. ! Xiiofon i mondása mérciiitésre i csóka i i i (F) Kapuzár. cscin. (F)]afentiefkombinálása i taps i l i cscin.. i i i i i s.ó[. feiismerése.l_qgy_ge.""" " " " "-"-.. i imondása imozdulatoka iszerek i A szívdobogás.. i i iátók ! : Rajz: Ken- (FiM. i R t*urr"nekar i Kalapács i EI zene: i Népdalok u.Ip.ó 6i . egyenietes i dalok i i ltlktetés utánzásakopogással. kett .T. i szor.."....

i.. Á. - .-..l Szólj.ik. i A ti-ti-ti-ti Ti-Ti-Tá motír. Eg a gyertya. . ég (ismétlés) Á *. A negyed. in._r4qió_) A sz|inet felismerése A szó-nál magasabb hang érzékeléseés ábrázcllása kitér i Korjáték mozdulattal . .-J [. . " """ ". bí]jj. ". ". .-.|?) érzékeltetése "."..-. 911.l.-J lLJ lJ lr**] lr* l Lánc. ég (3-a..- i karácsonvi ! énekek g feny ág. . síp. Ág. .?.ffi. .sszehangoiása (hosszri..rrm --i. "". szerek - Ritniushang- i i Tá-ti-ti Tá-Támotíurm _il ri!+Hhe'te... trianguium) . ..".?.tffi.-.. i*upp (ir*éiió. - - ..um megs zó laltatás a ri tmus s zav akkal l Lánc... bítjj zctld ág E.J."l.áng"itáiaru. i i j i . : .. mag.ll i |rr _J 1ll lr. Stiss fel. - - .". . : A -. .t!. megszólaltatása i (F) Kapuzáró " " .umok alapj án (F) Beszélgetésszó-mi hangokkal -l Biljj.. Mag.-"." " ".----"-.---- Éilk. illetve dal lammotír.ffig. medve Mag. Kifejez óneklés csopotlosan ós cgyénileg ieg : " l Es u gyer$a. .gr...ili rnagas-mély viszony tórbeli Utánz i mozdulatok " r... szótj (ismétlés) Gyg. ég i A ti_ti-ti-ti Tá-Tá i motivum i A negyed óíékLísztinet i el készítése """". medve "... rnag." Ritmushang- HulI a pelyhes felrér hó Eg a gyertya.*---."óii""á"ri felismeróse felismerése szerek i Fehérliliom i száI : i i r. szólj (ismétlés) Eg a gyertya. b...".... síp. ."s9._F A kórdésI1angismétlés Bitjj.....-.. lánc Ág.... Pálcikák Ritmus- kártyák Adventi koszorii Ritmuslap fii.arnag (ismétlés) Jtitll ltt"4qir és felelettípusok ci. l(llejezo enel(ies (cseng .'". csenRitmuskígyil "."""". . . nyolcadpár tudatosítása Tá-ti-tj ritmusszarzakkal Tá-Tá-ti-ti_Tá motír.. : A negyedszrinct . . brijj..+?. rovid) Ludasjáték i bpl_eju i Ritmuslapok Képek Korongok (F) Bartók: Medvetárri: .9l9F. ág Kcir. nragas-mél5l lrangok i A --.i A 1á hang el készítóse _(i{plqyi.. ryq lÉq &Ézielp9l Dalok felismerése kezd ritmus. .: Kiskarácsony.."-. A motívum tudatosítása" "" : A Tá-Tá ti-ti-Tá ismétlése. brizarnag Hull a pelyhes (ismétlés) 9?. . nap! Szólj. ág (isrnétlés) i [ffi:::-usképletck Kérdés-f'elelet Fezjp_lgts i ábrázoLása i Pálcikák i Ritniuslapok j Tárgyak ll1lgulul: Zripp. ".űz..r"-"".-"--"".. kcir ki játszik (F) Biljj. .q.:.lánc i "| ... . nagykarácsony (F) Eg a gyeríya.q+s]4pry Adventi koszoru vagy (F) A fuiulya i vagy a síp A motíwrnok hangoztatása """. " .".

kiemelése i i énekiéssel . csóka(ismétlés) Cscin. kazetta " ". EI zene: Tavaszi ónekek : (F) Motívumok képzóse alá-szo*:.*.. l i Korongok -. gyur (ismétlés) i A szó-lá-sz -mi ábrázalása j a Oa]Pm $puspak_barg_9 a!ás. i PiOi*oi"...u A lá hang feiismerése az ismert dallammotí vumokban. .f-1 r].. Tánclépések (lass ) " l Hus...ly"?. i lurdlK i : ábrázolása . biljj.. i. A motílumok gyakorlása (F) Ritmusvisszhang Az egyenletes lr. Visszhangjáték Dallamkirakó (F) Vivaldi: Tavasz zenekar- hegedií i Hová mégy te kis nyulacska? i Mit játsszunk lányok? A szó-szó-sz -szo sz Iá-sz motír.. i Ritmuslapok Napkorongocskák Bartók: Gyerrrrekek: nek .Kcirtéfa Tekeredik a kigyó A negyedértékíí szi.-.1 /1 T1 .l.. "*Á. felismerése...Siiss fel.---..o{qlá!_ IJíljj.."--.]lq_4qr?tl! v!sq7hqg...... """. cscin. Rilffi..".. Dirmeg dormog yelg yilzp..-...iktetés és a dallanr kapcsolása Daiiamkártyák Tetsz.. .--...-. 19..-.. K.--.""""..___."..-. i kis kacsa hang tudatosítása.. A sz -sz -lá-szó-mi Fehér liliomszái (ismétlós) i. anghatás kiilonboz 1 -óiir"-ók ritmusá"áÉ és .. motílumok i.. nap! (ismétlés) i gsit az.inet A 1á hang el készitése 18.. a i Tekeredik a dallarnok azonosítása o.??yp_kkgl i i Medvetáncoli tatás Cvéá"i"i": dalom Veress Zoltán: Lgum-}3urgurn Nyulacska kólus_ (F) Benedek n. j Kis kacsa flirdik i Sriss fe1.-.."".-_.-.. fbrulya l tgiice szívem i Ismétlés A szó-lá-szó sza-Iá-szo..".".-. . ..-.bffi..g.i e dallamlbrduiatok éneklése mi dallamfordulatok i kézjelekriil Csíp._tmy_ .umok gyelqll4 ? A egyenletes liiktetés és a ritmus egymáshoz . i Ritmusvisszi hang . nap! Korongok ráió"nór. es (ismétlés) t (|) _q9Ló1 _{9zl9p.--.._\+lgp_|.etzese I{a én cica volrrék i A ritmus felismerése ..-.-"--.aá .i._... I iA 1á i Kortéfa Olvasás ritmislapokró1. medve (ismétlés) i Enek]és dobkísérettel i Tánclépések az énekre i A mondóka ritmizálása i ritmushangszerekkel _|.. metailofon.".-1 rn L-L .l. . csíp.glgls_p} Lemez.i...-.. i A dallammotívumok tudatosítása..es szerint .óiió..--.-. i A szo-Iá-szo dallamforclulat i éneklésekózjeleki" 1.-._U_g1 Gyertek lányok ligetre Erd mellett nern jó iakni Á motívumok dallamának azonosítása Eneklés kézjeLr Visszl... ..

-..-.-.e"éÉ"li.I. . h9"1g]_?.I. L L 1. Ir|rI.. ó.-". i 27. l.'. : . [...". 25. 3tlés) i lrangsrilytaianltildetós szerek Ritnrushang- .. i trombita .----". ala]<ítása Zeng ábécé *: i .. A dallamforduiatok irányának az : anyárol i Versek :: képe : Báb (nyuszi) i .._-". Ir |. :: i...ji."...I.".r"ta._"". i Az egyóni és a csoportos éneklés váltakozása jelzése Ismétlés |.."". i i Az eI ad.I.....I."-""_... ÉiOr*"Ó'.. : j szomoru és i vidárn .. Háry : János ráii"rimonnotát..1 :.. szerek Ritmushang.oiké#éá i.1. i A hangaiiir...1. i i i Virágkoszodr -".I.J..----.i Kodály."-""-..".

í. Á. kenderzsupp (ismétlés) 9lrr. Játékos mozdulatok rcigtonzése a I-Iintázás ... csíp. L- Zsipp-zsupp. i.. Bá. írása Improvizálás: A motílum nÉl_q9t91. lámi-szó motívumok A zongora Ábrázolás mozdulatokkal j ".]?_ zenemíivek zenei elemek Egyenietes liiktetés. _ .iveg. . ! e. . bítfi. . . altatása i i Ritmushangszerek -?9j9!. szó-lá-mi. t. járás.-u""qq.?9. baba. ^.} .irm ttiktjrisméttóse . lejegyzése Ti.e-!1 i A motír. " . utánzás i szerek A dalok játéka (ismétlés) fa. csóka Cs n. . zórej. .. gyíir Bítjj.Oi ^. l Palcikat Ritrnushangszerek . .. édesanyám Tente. A motív. a mondóka ritmizálása i Egyenletes i mozgások i i taps. " . .. RitmusimpravizáIás: a Tá-Tá ti-ti-Tá képlet egy A dalok játéka i Betiíkotta(ismétlés)i lapok Mozdulatrog. ii i Tá-Táti-ti-Tá i4pmpg . t.. .. Mozdulat rcigttinzése a . Bartók: Gyermekcknek Fehór 1iliomszál A rnotívum kirakása. Mii<rokozmoSZ i Tiikorkép :*[ . l+p_{_o s itgle.. zoldág (ismétlés) Anyám.téáói...z. 1á-szó- i ifi.kié. . Ritmushang- .-. .. " . ii i la-Iatl-tl-u-tt :: i ii -.. " . ..." Bartók: Játék (kórusmií) Ritmushang". fém. Gyertek haza ludaim (ism. - l i i i j i i j ! . Kavics. zene tudatos megktilonbtiztetése .tóÉ.q"lcgtl valamely hangjának ismétlése Mondóka: Mese. i I Tírgyi zajok felismerése. megszólaltatásuk: i A szó-mi motívum i énekléskózielr l.) En kis kerlek kertelem Mondóka.. beftíkottáról. gyerekek Fehér liiiom szál (ismétlés) Gyertek lányok ligetre l É". felismerésrik dalla- mokból. . íiásá i iii[ uáléÉ A dallamsorok ritmusának i mozdulalokkal azonosítása. gyertck.io-iá:iio-.." Csip. osztály SorS--Z9. ég (ismétlés) Mondóka: Gyertek. L._rll_eilÉilesza-iá-iió mi-szó.g Zenehallgatás l.tí""* A négyértélaj sztinet i A dalla-.i motívum Zaj. egyenletes j Készségfejlesztés Játék szemlélteté. ]l L'[ L_i t_i t_| t_| t! t ! t l L t L l I l I r-l .i. ." Kortófa Siiss fel nap! (ismétlés) Eg a gyertya. . me mátka i A ti-ti ti-ti_Tá-Tá i motír. . ... cstin.. .z-".1y.. tente .ikorkép szerkesáése.t9 . _ _ _ .umok éneklésekézjelr 1.i Ritmushangtonzés....TANMET{ETJAVASLAT II.ajz ábtázolása Tá i i A kórus i Ritmizálás (a szrinct jelzése) A szó-lá-szó-mi. ritmuskirakó kérjelr 1. Két kis kakas árás. cserép stb.. ""9. iités.. ".. ..umok kiemelése isnrert i ritmusképlct ismétlésel dulokból. L. ..zli]}gl{g. .

daI ritmusa. szerek etókészitese ' sszebasonliLása (mer ii!éssel) | és 'LByenletesjánis ritmus kjjárásá | irirmu. osztinató) i i ntnruskísérettel ritmuskísérettel i Improvizáció: ismert ritmus.yhdaéhilnó Sándor: Száncseng Vers: We<jres (ismétlés)if.]:l"og.nagykarácsony Mennvbijl az angyal stb i ég..: t"ápó jelleg i Két kis madár i Ritmuskár.i i Anyám.*áai. Ritmizálás.' iii ulJz'u i i sztjnettel iPárbeszéd iffií:í.megvalósítása rr.il. - i l i szerek i módosítása i ábrázolása iAlovasszán iVers lpmóti.umok :RJEDusLeleíoD :futrnushang- i j i (mór rités. iii: i igYertYák .i méz"méz iTicsakesa k. Esik az es Kis kacsa fiirdik (F) I lt ll ll ll ll ll ll ll l! ll Ir ll A Tá-ti-ti Tá-Tá motí.- I Méz.tf i i :. i Hanglemez i Lltazás szánon i A dallam ritmusának i A vers 1tiktetésének érzókeltetése i tjtésekkel.idám "ra. taps ai.Ti."oo-ereszked iAdallamvonaltérbeii i utanzása: i Képek i (mozduiat.uum azonosítása. rajz) i dallamvonalak kijárása i csiligeióssei. Kiskará.i. ritmuslej egyzés.vihar l i :(]smétles) i i i jáiafiri.: i Ritnruskisérct :rurrnuiúiércr iiEgyénió csoportos én.'*babák iénekek i 13.::r:i". nui á r.i Elment a i l Áiiómoru és vidám imadarka ityat iuonaóta: Ecc.i ialakítása.'.'T::** i SzoÁorír-r. T'avasz .fejlesáése i iKarácsonyi jkoszoru. i jeienetek i feny ág.ii ..lafán (népdal) Daliamképek i (nepoat) és i 1 szolgálatában i Dallamok felismerése ritmusuk i ii. sii.! !mozgásának ibuvagyképe.ii i édesanyám édesanyám (ismétlés) t 4l : . l Karácsonyi énekek (ismétlésj ig u gy"rtya._"ll.l íl lt l. a dal iités. a szél utánzása harrggal megszólítása.ii..isnok i Jrjn a kocsi ijii.i''-'. iH.Tzíinato) i:tlffiffi. kopogással" i i i csajkovsztij:Adiótorcí (ismétlósj i i I i i iimprovizáltmozgással i i : r ! r 1|.rói .i----l'Á iéíarlékii :. megfordítása Tá-Tá ti-ti-Tá-ra Dallamvonal ábrázolása kézj elr i Dallamkirakó Lemez Vivaldi.i--. hikcjrkíséret Az esíJcseppek.ifufrT.:Adiótcir -a :utánzása iöÍ'":#__ i##._:jelleg i kezd dailamfordulataik alapján ! tl 33ln:íli.i.pecc iHutténekiésatartalom ifelismerése.i. _ i i i i "ár.lxl1*.L!.g iiiréiF.. ié] .3".os énekles ifuonuozmckar ifutmu hang.lillii. t-áii."Ja. Ismen l I i i Egycnlercs tijheLés dallammotíl. "sorry.kárryák Egyéni és csopol. i ii.

-k iNépzenei i felvétel a egyszcffe l i."o-nrl-JÍ -.' oga.te4"m."_rlp. bíijj. lIdllBJ1 lr lt " i----'-o--i i (titemenként) j i peter}.^1. i tísztaintonálása i i jelenetek a dal : 1 -1-. rajzzali ábrázolásuk a dallamkirakón. d6-1a-sza7 szó-nri-dó i i i sorárÓ1 Katalinka."g....g "io[e... A kiarinéthangszíne(F) i bet kottálól. itt megyek ) eirjj. Dallarnvonal i iábrázolásaháromhangmagasság_ iDallamkirakó i3:5":_ igal Ritmizálás iPóterkc i : i : l. 3*|::5:lU.l?i9:.." l "á"*.fi"gii. i :}::}:f3p.]ii'xi B r"pur..^.)-' -' "g.ffiW Reg<ilés ^'i.ffi. i re : ."t . kézjele i .. itt i llallamkirakó l Á i"1rá"g t"aáffiilád.rór_ h. napján i lása.. i j i lff .!..aelca Klannet hangszlne (r ) oeluKoltaror.g.::"n' i kószont i i .rlé.il.. ii (ismétlés)li Á áo rrárg gv"i..n!9T_q_qpql (ismétlés) volnék A i..es.. i.."fi.k.kÁung*in* i* l I-tdlIP.r"*-ái ábrázolásamozgással.! klarinétképei farkas . ii M::. : - i : :bemutatása rcpUt* i ianu]t ! i dallamokban ai i i i . A szó-dó .Adó-re-mi-szó i : dallamvonal ábrázolása ! .aaohangtudatosításaa iAszó_ i *"ne*".. ^"tt*aa."". éneklései i fordulatok kiemelése.rllil-Parlrllc. I iHinta-palinta(ismétlés)i lt.._.e es i t t"t*enítese. dallamfordulatainak i Retmustelefon i i : ritmuslaPok." ! iAregrllés iRegosngirjfP: .-.áuo..".--i cselekménY- i . i sá"áo.enem l. és ugráIás tudatosítása rogtonzése iilfi. száíIj el i. i."oíté.l iEl. ..s dó-mi-szó irj ónekhez "fi. raismerése i .. il9:li:_.:j.__--+^ : ' i szerek itt) .-. li Á dallamvonal térbeli áb.". ifelismerésijkadallamban ! IUll Jrravr v i harrgot<o.iiiei. ii ".Jillvllvul i Ha én cica ii*"i"i"Í.j. ".-*i 1 Áá"gót-uoi átto i ..soportban.i i i egYetnuam jj. A el készítése dó-re-mi-szó i megzenósítése a mi-re:gó... imegYek idó-r"-*i. . *.ijl"..1l?::1az e ao-ra-irírnotílum tepe.rázt:Iása.é..1 ....Óiia. biljj.. l Á á'ó.^^_ i:":"H:::-"?"" megelevení..... kiizos : i produkció).ffi.. .. iauutoténeklésekézjelr1.-1_1 !-^^l-r-:^1-X1 i*^^.il]i i i f"1"l".lá.ák. (improvizáció.^_" i*T." il.SZ t lí.I lI t-l rl -l ..--Lj .___l. i i i6"- iiíu'ruiiá"g i_ahegedií.A imotívumokéneklésekézjelrl i i Á..J.

.""j.l......'. dallamfbrdulatok ábrázolása a i A dalok |. Kíséret hangutánzó szavakkal..... .-.lépésben i és gyorsan.---. Á daliamcímek képi ábrázoIása i . i királyné i választása ._l 'lavaszi sz. i prinkosdi A szokás megelevenítése.-. Madarak . ..__ készstig i Utánzó i rnozgások..enére : Grafikai álrrázolás" Vivaidi: Tavasz ._.. i i Piinkosdol : Mi van ma? i Gi) Ezt szeretcm iHajtit<ameggyfa A piinkosdolés népszokása....atnerjkai népdal i Fchér litiomszal (islnétlés) A szó-lá-szó-mi / mi-re- i Szoveges énekléskézjelekkel. : A szabójeilegzetes rnozdulatai mesterség Mese: .... A kirá-ly j rulrája (ig.iáit". i Egyéni elíjadói .éI vizet .---- Jai...". A dó-re-mi ! fordulatok kiemelése Képzeletbeli : kiránduiás a : z.\Á i É...".. i A dallam ábrázcrlása. kifejez éneklés.. l szo-|á-sz6 i Két kis kakas (mondóka) i 26.. - " viaa*...-..ii. --:.. ._. dó dallamfordulatok Virágéknál ég a világ ismétlése .______. --... péterke és a kismadár - a .. szállj el (ismétlés)i ismétlése.i Eneklés bet kottáról" : dallamfelisrrerés : : I t..l.--.. _.._..É... hangok gyakorlása A dó-re-mi-szó-lá üiá"ia..ijj. .......glp_tg..L._" 1 i dallami osáinátó kíséret i Szép. árasrt i Mérsékelten.. 21.---l_...n"rmok Katalinka.'." Prokofiev: farkas _nagyapó péterke és a g....t"ii"* (isnrétlés) Madarak (ismótlés) Fehór 1iliomszá1 (ismétlés) i: :_.l Irányított zenehallgatás L.... i -. "ygryl$kt!... -....-. (fu_oolp) ._.____. -.!) 1 A szó-lá-szó-nri Danikáné 1ányát / mi-re...["." dó motír..|. fuvola PiÓÉog*o... --. bírjj. ..á._.ilr"...eKa..farkas i Ritmuskánon .IL téte1 színekkel. zenóben g. - ". zilld ii i A dó-re-mi i képl"tet ismétléseés i kapcsolása lag ({pcqt0 ._. .. Improvii i zálás befejezií sorok i szerkesztése..' : i Dallamkirakó....Fii..'--.i... . i aaajátéka -:...A király iij ruhája RilkiGiilgy.... metallofrrn..

i Kérdés-felelet a megadott liiktetés i Ismétlés megadottliiktetés Ismétlés /mi-lá-szó iérzékeltetésehangszerekkel . A rondó i kiaiakításu írj és Egyszer egy királyfi Proko{ev: Péterke és a mondókák fotma iaatot<uót. i Kópek . i i Ismétlés i Tudatos ::l zenehallgatás Prokofiev: farkas Féterke és a l a iatetot megelevenítése i Ismétlés |l|. 33.I ll rlrlÉ| lIl|'?| ]llf r--l r ?-| f| r| |- . i kismadár stb. i Daicsokor osszeállítása. ispiláng Cifi-a palota szo. régi :^r. Martapsoijunk . : és csoportos j énekiés Egyéni i Rondó: ktjri jatet i ii i Rajzok i i Népdalok Sz<iveg-dallam-mozgás i A szerepek lehet ségeinek :: i Dramatizáiás i Jelz koszttii Utánzás: cica" i Hanglemez. dallam-képletek. : idallam-képletek.a 32.30..nin. i i iALrangsrilyos: i i hangsulytalan lijktetés i ..Anépdalról. Virágéknál ég a világ Ispilán_e. A lá-szó-mi-szo l lá-mi il i Dallamkirakó iRitmushangiszerek : : Népdal 31.

lecke + Á 5 6 8 10 11 H H H lecke 10" lecke 1 1" lecke 12.|ecke 25. lecke 13. . lecke 9" 12 13 l4 15 16 18 l7 I9 20 2. lecke 14.E I" TARTALOMJEGYZEK osztály 2..Iecke 3.. osáály 36 31 38 39 40 4| 43 44 45 46 46 48 49 lecke 2. lecke 16. lecke 7. lecke 1. lecke 26.lecke 22. lecke 30. lecke 6. lecke 24. lecke 29. lecke 3. lecke 14. lecke 5.\ecke 23. lecke 20. F 12.1 22 23 75 26 28 29 3i JJ 32 34 35 2] . lecke 8. lecke 8. lecke II. lecke 15. lecke 31. lecke 7. lecke 10. lecke 18. lecke l9. lecke 13. lecke 6. lecke 9.lecke 28. trecke 5.1 5l 51 55 I . lecke 17. lecke 8. lecke 4. lecke 32. lecke 4. lecke 21.

lecke 32. I. lecke Tanmenetj avaslat. osztály Tanmenetj avaslat. l3 14 75 . lecke 29.\ecke 25.Iecke 28. t5.L. lecke 17. lecke 31. lecke 26. lecke 30. lecke 33. IL osztály 69 70 71. I I l t . }eeke 56 57 t= 59 60 61 L- 62 {)2 L: 22" lecke 64 65 23. lecke 19" lecke 20" lecke 2 [. lecke 66 67 27. lecke 18. lecke 24. iecke 16.75 r r r __] 77 78 82 l LI l L I i i I L.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->