t t t

]

p6ntn* Év*
Tt|Mill 6YoN6YI

KI5g clí|lbilN

L,

E

I
I I l_
l

ENEK-|ÁENE
,%nr7á, ,//*rhr4z,

/

áó

2

cc"t/áQ

q

I I l_
l_ l_ l_ l_
l_
l_-

A
/

bel Kiadó

I

Fórika

Éva

Kiss

Jolán

Tomai Gyöngyi

!

l

1

ENEK_ZET{E
I-II. osztály

) ) )
-4

Kézikonyv tanítók és tanítójelöltek számára

/

kolozsvár

l

a

Minisztériuma támogatta A könyv megielenését a Magyar Köztársaság Oktatási

szerkesztette

László BakkÁron

Bodtóterv Bóné lldikó Bíralta

Dr SzenikIlona

Harmadik kiadás

az Kézirat gy aná*3 00 p él dányb an sokszorosította Er dé ly i Tank ónyv t an á c s

r r r
í

Kedves Tanítók és Diákok!
Kész ének-zene orák,,receptes könyvét" tartják kezükben. Zenei nevelésünk alaplainál tátongó űrt szeretnénk betöitenl veie. Alkaltnazása megkonnyiti a tarrító munkáját ós szinesebbé teszi az {-II clsztályos gvermekek iskolai életét.I(próbált óramodellek ezek. melyekből nemcsak tapasztalt tanítók, hanem tanítójelöltek is eredményesen dolgoztak már. A bennük foglalt anyag feld,o|gozza az érvényben levő tantervet, de lehetóség szerint körkörösen bővíti azt. Rtiteges felépítése lehetóvé teszi. hogy a mindenkori osztály képességeih ez l,gazitva alk:almazzák. A zenei nevelésnek már ma el kell foglalnia rnéltó helyét, mert a jövő iskolájában a szernélyiség formálásának egyik leghatékonyabb eszkozelesz, Mivel járulhazzá e cél eléréséhez a kézikönyv? ez - Interaktív munkára épült óramodelleket ad, melyek a gyermek érzelmi kultúráját alakítják,

t, t,

r r t r t t t L t r t L t
lj
l_
L,.

- A tantárgyak kozotti szerves kapcsolódás (irodalom, környezetismeret, rajz, mozgáskultírra) természetesen illesztik a gyermek világát megelevenítő dalok, mondókák" játékok, versek, zerreművek közé. - A zenei anyag a naptári évet hűen követi, és az ünnepekre külön is használható mílsorokatajánl (Betlehemes, Anyák napja. pünkösdölő, az ábécéürutepe, évzáro stb.). * Zenehallgatási anyaga a lehetősógek ezutáni bőwlósére is számítva * többfele módonkozelíti a gyermekeket a zenéhez, ",komoly" - A hangszerek játékos ismertetése, mozgás, pantomím. tánc alkalmazása, rajz, dramatizálás, nreditáció mind-mind eszköz minderre. KÍváryuk. hogy minden tanító és gyernrek minél több élnrénnyel gazdagodjon e rnunka által. Köszönjük, hogy felhasználjákI
A szerzők

f

antáziá1 át,

ps

zi ch o mo to riku s ké sz

s ég

e

it

fej

1

esztik.

Egy kosárral" . A szőlőpásztort csősznek is hívják. a. melyet fempálcikával Ütrink. érthető. egységes L L L 4 I . melyet ha végrehajt. . Ezért zálogot kell adnia.ják. Hangla ezüstösen cseng. visszakaPj Ütóhangszerrel). éneklésközben rá. szövegmondássai Óra végénismételjtik az új éneket. gyűl-het tél-re az e-rő! a kiszámolót. lopom a sző . le-szá-ra-dott sor. tehát a kiolvasót. paj 4ás.látékot A kiolvasót a tinító kísérjetriangulummal (vagy más játék kozben hangszert bemutatjuk: acélbó1 készült háromszog. tij-ra meg-jött már az ősz. sorra -- a a zátrogát. Mindenki kedveli a szőlót. L- Légzőgyakorlat: Lz az Rövid beszélgetJs az őszről. ker-ge.lopom a szőlőt r r L L Lopon1.Nenl mondom meg.ráÜtÖgetnek I vállára. kiiégzésrezümmögés (m). vaí 1ap fe .pl.tőzz ! Meg is vafl a ker-ge-tő. helybenj árással. A legügyesebb kiszámolj a ajátékhoz a I t L l_ A szőlőpásztor leül és elbóbiskol. r A tanulók páronként szembefordulva mondják a szólőpásztoft.ludt a r L L pa Van ke - zé - ben. zsinóron fugg. L Mál-na bo-kor sze-de-rin. gye-re. egy másik a bírót. A tolvajok körüljáí.Mit loptál? Szőlőt. Lopam. Gyakoroljuk: kísérjükegyenletes kopo gással. Ezt többször ismételjük. középerős hangerővel.t2. ÉnekeljunÉ őszről. A pásztor igyekszik elfogni egy tolvajt.Hol van? .: DÓ jó a dió.ben tapssal. Szeptember. A bíró itéli meg a büntetést.jé. A tanító mutasson be néPdalokat gyÜmÖlcsÖketl óvodában tanult énekek ismétlése. A többiek lesznek a tolvajok.lőt nnII Tanuljuk meg Kiolvasóval válasszunk egy szőlőpásztort és egy bírót. vallatóra fogla óket: * .Mennyit? .ba mind. Sztiretig Róla szól a mai énekünk: Lopom. r Együtt énekelve soronként megtanuijuk az éneket. Soroljatok Őszi -őrizni tón a szőlőskerteket. Lecke belégzésorron keresztül. Ha van már elég tettes. A Ismételjük a.

hog. vállemelés nélkUl (két számolás) . Néhány példa után az osztá|y utánozza az esőcseppeket: egyenletesen. hu Tanuljuk meg együtt. egyet a jobbal. miközben körbejárunk. -re (négy számolás). mely kattanással jelzi az .. llllll l l *kalapácsütéssel kísériatanító amondókát l_ l_ l_ l_ megkapja a kalapácsot.do gál - ja. Valaki kiszámolja a csőszt. jobb láb váltva. Egyutt éneklünk ismét. Egyre többen kapcsolódnak az óneklésbe.tet zsa . és eljátszuk a játékot. Kipróbálhatjuk a mondókát ismételve a metronóm szerint: lassan. minek a hangját hallotta. Mondjuk.. szél fuj . ma egy másik szép helyre visz minket az ének En Ba - ker . kopp. l l I l t t t t t t t t t t Enekeljük a Lopom" lopom a sző|őt című éneket.kilégzés. Jó. egy ütést a ba|kézzel.gyorsan. és egyenletesen kopog vele. Valaki HrmnSPXrLTEN.. Szél. ez elott egy kis. Palt4nuláq: A múlt órán Hová? Bemutató éneklés: a szőlőhegyen voltunk. mignem a tanító nélkül is menni fog. és kopog|unk hozzá egyenletesen.sz. . A .hti"-nál leguggolunk.. és egyenletes tapsolással kísérjüka dalt. ha az egylk ütés a test bal. találd ki. megvan a következő hunyó. mérsékelten. bal láb. tem. mozditható súly található. Leülünk. hogy egyenletesen lépkedjünk az alvő csősz körül! Figyeljétek meg. E- SO" e- §o ge - ti. Felnrlat: IJtoljára a tanító ismétli a mondókát és metronómütéssel kíséri. Beállítjuk a kis számokhoz: LASSAN ver. Igy. Mál-na ba-kor sze-de-rin t<opogás. a nagy számok előtt: GYORSAN.ró . az ügyesebb gyerekek egyedtil is éneklik a dalt. (A tanító tükörben végzi!) Dobbantással is kísérhetjük az éneket . A hunyó ki kell hogy találja.F I l_ I I l_ 3" Lecke Légzőgyakorlat: belégzés.tet - tem. Felváltva. a skálaközepén: Játék Hunyót választunk (kiszámoljuk). Ügyeljünk arra. gyenletes lüktetést. majd irányt vá|taztatvajárunk tovább. kopogok. Számtáblája is van. egyutt a múlt órán tanult mondókát: Málnabokor szederin. a másik pedig a jobb oldalán szólal meg.ne túl hangosan| -.Bemutatja a metronóniö! Rugós szerkezet.. csak az ujjbeggyel érintik a padot.tel iil. Ha sikerül. halkan..zsát kis ker . ki vag. miközben a fenti mondókát mondja. az asztalt.ok. milyen tárgy hangát ismeritek fel? Kipp.

bazsarózsat ijltettem. L L * tapskísérettel. a II. kisérlük sorra halk kopogással. Feladata. melyik tárgy hanglával kísérjük a mondókát.bim Majd fel . a III.zsa . és kísérjemindhárom csoport egysrerre.le- mü . eső veregeti. metronóm). csoport kopog (most már lehet ceruzával).le da1 - lal. Enekeljük ismét együtt az új éneket. A bemutató ének legyen halk. A tanitő kísérje.gó . Utánozzuk az ültetést. halkulni fog. Daltanulás: Kedvenc babátokat vagy a macit altatjuk el a Kicsi ingó-bingó című dalocskával. majd gyorsan. hogy csak gondolatban (némán) énekelünk. Rendre szólalnak meg. ezzel megadja a tempót (ütőhangszerek. csopotr pedig dobbant. Igy: t t lllllllllllllll taps" lllli{l dobbantás: l l l / ílui koppantás: Improvizálás: A szólamok bármilyen sorrendben beléphetnek. egy karmester irányítása szerint v§eáfiéiik é§yszerre vagy rendre elhallgatva. bó! Fü. Folytathatjuk a gyakorlást úgy. hú! lllll - dobbantássatr" Egyre erősebben. Feladat: A tanulók mondják a mondókát lassan. Játék Kiszámolóval hunyót t t Ki . femkanalakat. Az X. majd fakanalakat. hangosabban hallatszott. Így: t t Egl kis l kertet kerteltem l l l -kopogás+taps+dobbantás. mérsékelttempóban. majd dobbantással. hogy íigyelje és mondja meg.bin A . tapssal.. Használhatunk pl. Először irányítsa a tanító. ma.csi in. aszélfujását. Mondjuk együtt a múlt órán tanult mondókát. egyenként követik egymást. Lecke Légzőgyakorlat: belégzésorron keresztül (két számolás).ld egy ügyesebb tanuló.a virágok között". Feladat: Ritmuszenekarral gyakorolhatjuk a rendre belépő. és ceruzával kopogjunkhozzáegyenletesen" Így: Kipp-kopp kopogok r t llll r választunk. EnekeljUnk csoportonként. az esőt. r t t 4. Eső. t t t t t .ludj ró. Fordítsuk meg.szél fífidogálja. kilégzésrefujjunk (fí).Gyakorlat: Alkalmazzuk rendre mind a három kíséretmódot En kis kertet kerteltem. egprtthangzó szólamokat.keltahaj-nal - gó. tapsol. Énekeljük arÉn kis kertet kerteltem címúéneket egyenletesen lépkedve. l i l -puhakop_ogással. illll llll Széí.

A bemutató éneklést kísérhetitriangulum. 5. melyik példához illik a fakanál-kíséret (kipp-kopp). Az osztő valakinek a tenyerébe rejti a gyunít.-J . Az osztály emlékezetből ismételje. nem kap ré - test es - té - re. Figyeljük a babával egyutt a szívünk dobogását. Az osztómozdulatok 1egyenek minél egyenletesebbek. gyűní -. Kezdjük a Csön. Lépegessünk A . Enekeljük a Kicsi ingó-bingó című éneket. ha közeledik a célhoz. kip .csön. TÁ egyenletesen: . ringassuk ababát. itt add §ű gyű - rű.Csön. Játsszuk el! Válasszunk egy osztót és egy hunyót (kiolvasóval). majd egy ügyesebb gyermek triangulummal vagy femkanalakkal (egyenletes lüktetés). Lecke Légzőgyakorlat: Belégzós ofron keresztül. és közben mondjuk. gyirú című játékkal. Feladnt: Válasszák ki. l Csön . csön. Enekeljük újból. Mert a ré-tes i-gen jO. halkítják az éneklést ha a kereső távolodik. Jl_ l_ l_ ]_ ]_ l r-!_ llll Most tapsoljunk egyenletesen.rany e .szer - re.ki neln lép egy . Ná . Ismételjük az altatót. A gyerekek segíthetnek. .kop. dib . ka-to-ná-trak az va-ló. gyűru.kop _]_ l l l l Kopogjunkmostugyanigyaceruzáva|.TÁ .iad rög. erősítik.dáb.züst rög. a megfelelő kísérettel. kilégzésre utánozzuk a szelet. gyu . csön. . és járjunk korbe egyenletesen lépkedve ÚiaUU játék következik: Csön. ujjainkkal üssük a padon a szívdobogást.dáb Kip . egyenletes lüktetését. A gyerekek tenyeniket összetbgva korbe ülnek. Ezt hallottuk: l{ l _]_ ] Dib . Itt csö - itt pö - ki! I I ..)I Enekeljük együtt. Az osztó mozdulatát kísérjea tanítő. ní. A hunyónak meg kell találnia. és melyikhez a triangulum (vagy femkanalak). van az a .TÁ .rÁ.trű. -j -] -l *l .énekeljékegyénileg. csön.

Az Egyutt énekelve tanuljuk meg ezt a dalocskát. kopogás ceruzával. Így: Egt. r t t 6. Te kis legény. sózást. három. sót meg-sóz-tam. kavarást. és válasszunk csőszt és bírót egy ű mondókával: t t Egy. Lecke r Légzőgyakorlatok. t1 1atet következzék: CsíP. Az énekléssel egyuti a játékot is Uemutatjuk: a gyerekek egymással szemben A. az oszíály kiseqe e5*errletes tapsolássatr. Csak a falu végirc.káz . egymás felé csapkodnak t t t t .áes. Játsszuk el a Lopom. négy llllstb. kettő.tam.lárással. PaPrtkázást" ujj ainkat is rnegnyalhatjuk" LL taPs. hároln. lopom a szőlőt című játékot.r/"-re egymás kézfejét. Hangkép"és:a |aza állejtós elsajátításáért énekeljük néhány hang terjedelmében a kÖvetkezó gyakorlatot: t m--------a Ismételjük a múlt órán tanult dalocskát! Aki nem lép egyszerre . csiP. ri . csoportonként más-más kísérettel: szívdobogás. Befejezésui enekeljtik el mindkét éneket. Utánozzuk a főzést. megcsíPik csóka. állnak.r Énekeljük most együtt helyberr. hovct mégy? Nem meglek én messzire.és a dallam luktetésére egyénletesen mozgaíják le-fel a kezüket.tcm.. majd üsse a szívdobogást. t t A kiszámolás egyenletes negyed értékekben történjék. Elfáradtunk" rnegéheztünk Mit fózött ma édesanya? Hallgassátok csak meg! tt- r L Bor Fap Jó1 főz . négy. Többször ismételve a 1átékot megtanuljuk a kiszámolót is. Enekeljék egyénileg ugynígy. Így gyakoroljuk az egyenletes luktetést.egyenletes helybenjárással. kettő.

Nvit- va van az l l -l ra l : l_ a) a . I I Csíp.pu.ranjy. ez nem az itemezés mozdulatai Mérőütéssel enekeljuk végig az éneket.rét. búi . ka.ka . kinyujtott ujjal ütunk a padra. nek o raj -l l l l A I . Nenr ad .tom i -l / l Ttúkok ül. A játék gyakorlásaközben . bújj.ke.nrám.1atek menete. var csó júcs . a tobbi átbújik alatta. Akinél a végénlezárják a kaput. le-ve.ti sze.lscs - ke.l 4 két gyermek felemelt kézzel kaput áIlít. balról ierulgetve őket.lra.l Enekeljűk az első négy ütemet TÁ ríttlusszóval.asz- §zony ké . ka. hangszeres előadásban (például xilofonon) a megtanult dalocskát és e5 másik játék dallamát is: Bújj. Feladat: Bemutathatjuk élő.J j -l -1 TÁ TÁ TÁ TÁ / . zöld ag. a másrk ti értékrefelfele mozdul a kan Yigyázat.re . jobbról. { iigr.ja - tok rai ta Rai - ta. zöld ág. Ko. világosan tagolva a mozdulatot. bújj. íaj - ta.eljünk aszép. szintén kaputartó lesz. Vak üsip.Ez egy kapuzó játék: =- a BúJJ. egy ti értékrelefele. a sza - kadt paj Ben - nra macs -. Végezzünk a TÁ értekekre mérőütóst: merevebb aisókarral. ú l l í a d . tiszta éneklésre és az egyenletes járásra.

raj-ta). pa.lin- ta. kender zsupp *nevezzékmegazta szót. Ha már jÓl megy. egyforma volt-e a két kíséret. hog' a dallam első felében hosszabb értékeket. A mérőütéshez hasonlóan a TA értékre lendüljenek a karok jobbra is és balra is. balra. zsupp-hoz hasonlóan. Tanuljuk meg azt isl r Hin . míg a nyolcad értékekre(ti-ti) csak jobbra. Cseréljenek srerepei. Zsupp. Gyakoroltassuk ezt két csoportra osztva az osztáI3lt. Ismételjtik a két utolsó motíwmot. -^ TA értékidőtartama alatt. Játsszuk el a Csíp. Ré-gi dun-na. kicsi. F{asonlítassuk ösze. tupij FigyeltissÜÉ mbg. azvtán v é gezzék m a gu kra.ta. jobbra. Új dalunk a Zsipp. Énekeltessük a dalt páronként is. Még egy dalocskánk kezdődik a Zsipp. Ezután az osztály énekelje és r t tapsolja. közben énekeljünk is. ken . ahol a különbséget észlelték(kender). tyukok ülnek). tehát úgy tapsolunk.ta. a rapsojiug mp$ e d{lam ltmqqát. vagy csak balra: I Hin . ahogyan énekelünk (minden szőtagra egy utér. végezze a két csoport egyszerre is. csíp. szavakra énekelttink hosszú (o-da. kis ka.cqoport üsse a dallam ritmusát (tapsolja vagy koPoga ceruzávai). A bemutató énekléstkövesse a kenderzsupp képének bemutatása (nagy és kis levágott kenderkötegek). le-fel mazgatva kezünket egy mérőütéshez hasonlóan. Tudatosan figyelve a hosszabb. Ha meg a- úk. Minél több gyerekkel végeztessük egyénileg is a kétfele gyakorlatot. Az első_. Az első csoport tapsolja mindig a rövidebb. NAGY). csóka című játékot. Nagyobb és kisebb kenderzsuppok képéből kirakhatjuk a táblán ennek a sornak a ritmusképét §AGY NAGY. € Gyakoroljuk csoportolóan is. illetve rovid órtékeket (nem adhatom.) €.to-na. hogy neve zzék meg. ki- dob-juk! Az énektanulást kísérjemindjárt a dallam ritmusának a tapsolása is. tapsoljuk el egyutt íuból a dal ritmusát. a második a hosszabb hangokat. r t Zsipp. t t t 10 t t t . és kérjük.Kiemelve a dallam első felét: Zsipp. milyen szótagokra. rövidebb hangokra. U-gorj a Ti - szá - ba! t t L|tánozzuk ahintánatást összefogott kezekkel. zsupp.ta + +. a másik osoport végezző méróütést vagy üsse az ujjaival a padon a szívdobogást.lin .L 7" Lecke L r L L L L trsmételjuk a múlt órai bemelegítőt. A tanitő elŐször vez eth eti a j átékot. kenderzsupp. kicsi.der z§upp. ír ány itás n élkül.míg a második felében leginkább röüdebb értékekettapsoltunk. zsupp. pa . míg a tanító ritmushangszeren üsse az egyenletes ltiktetést.

ter- lánc.ci cer ila. a szél fujja. lánc. Az osztály egy csoportja játsszon. Figyeljük meg. az osztály énekel. Hinta. Tudjuk. Légzőgyakorlatok. Hol fordultak elő rovid hangértékek? (Eszter). Emeljük ki a .Forduljon ki lvíarika" motíwmra a megnevezett gyerek kifordulva kapcsolódik vissza a körbe. Szép lenne.Enekeljük kérdés-felelet formában: osztály-tanuló. Ismételjük. Lecke J J Han gképzés: A dó -re -mi -re -dó dallamfordulatot. egy másik válaszol.na. eszterlánc.ri - ka. a másik éneklés közben tapsolja a dal ritmusát.gas- §arn. vagy fordítva. Játsszuk is el: és énekelünk.8. ringató mozdulatokkal végeznék. és üssük a padon az ujjainkkal az lrasz .lán . az m hangzőra és az utolsó hangon (dó) nyissunk |aza állkapocsejtéssel az cí nangzóra. lánc.rÁ ti. Kérdés-feleletre tagolva tanítsuk meg a dalt az osztáiynak. esz. . Milyen dalokban fordult mégelő? Lánc. Énekeljük a. illetve egy tanulÓ kérdez. lyem vol - ka-ri-ka. Befejezésképpen egy tanuló az osztállyal szembeállva üsse fakanalakkal az egyenletes lüktetést.Ja fel a teUtaia ritmusjelekkel.Lánc. esz. hogy a hosszabb értéket.ha az egyéni énekeltetésta tanulók fenyőággal kezükben.ter. lánc. Tehát egy TA = ti{i. Kezdjük rij játékkal az őrát: I-ánc.nál Hogy a to - boá rin . a ti-ti értéketkét gyerek összefogózva ábrázol1a. hogy egy szívdobogásra (TÁ-ra) két ti szótagot (ti-ti) mondunk. eszterlánc. Ismerős-e a kezdő ritmusképlet? Igen Nevezzétek meg: TÁ .ti-ti .tl TÁ Mondjuk és tapsoljuk egyutt ezt a ritmuskópletet.. fokozatosan emelkedő kezdőhangokból énekeljük csukott szájjal.ri - ká - nak lárr - ca l l l l l l { I tanító énekelje: egyenletes szívdobogást. szél .TÁ . Cér.az egyenletes szívdobogás értékét TA-val neveztük meg" A rövidebb hangokat ti-ti ritmusszavakkal nevezzük meg. és tapsolja a dallam ritmusát. Nézzünk most ki az ablakon" Képzeljük el az őszi fenyóerdőt. A tanító ir.fir - vás - ban meg. L egyenletes tépésekkel körbejárunk Enekeljük együtt. Rakjuk ki élőképben is a tanulókból. 1l i -] J . palinta. Gyakorlat: Olvassuk le egyutt az élőképről a ritmusképletet. üssük hozzá a szívdobogást. Csere.lánc. eszterlánc" kezdőmotívumot. lengeti az ágakat. A. és tapsoljuk a ritmusát. Zsipp..tart. tapsoljuk a ritmusát is.na vol. zsupp. For-dul-jon ki Ma. Bemutató éneklés: l l l l l l ] ] J Lánc. Ma .sam. dallamot. Utánozzuk a fenyóág ringatózását a szélfi-rvásban.T'Á. Így: rÁ . a TÁ éfiéket egy tanuló jelenti.

t9. nyissuk laza állkapocsejtéssel már az utolsó előtti hangnáI (re-dó). t Mert meg - úk 1o- va 1 l Tapsoljuk az első motívumot. ját - szik? Min - den ját szik. Tapsolják + tap§ kombinációban is. bújj. szik a ka- to na. L- Egy tanuló kezdje el. ritmushangszerekkel. kör" ját . dó*re-mi-re-dó kéPletet énekeljük m hangzóra. A párok előre állnak és kaput alakítanak. kör ki játszik?.ti-ti . Két motíwm van tehát. Leclre Légzőgyakorlatok. olvassuk és tapsoljuk ki őket rendre. Játsszuk most el a múlt órán tanult játékot: Lánc.TA.ti-ti . eső). Sző.TÁ . Bemelegítés. ezzel kezdhetitek ezután a körlátékokat: a r r t t- Kör. Rakjuk ki a tapadótáblára. A tanító tapsolja a TÁ . kör. Egy tanuló kirakja a ritmusjeleket b páicikák (gyufaszálak) segítségével tapadótáblára. a gyermekek isrnételjék tapssal ós ritmusszavakkal. eszterlánc. lánc. Nevezzétek meg ritmusszavakkal: TA . lánc. száj mozgását. A tanító úgy irányithat a kezével. a másik csoport a másodikat. Hol hallottátok a . A Bújj. utánozza a Tanuljunk meg egy játékba-hívogatőt. Zárlukjátékkal az őrát.lik e a veSZ - SO. hogy az összecsukott ujjait az utolsó előtti hangnáI (re) kinyitja.TA . csoportokkal. Foiytassuk az órát egy feladattal. Íme egy ének az esőról: L- r L- r E-sikaz Haj . §eladat: Egylk csoport tapsolja az első képletet.TÁ ritmust. az ágak hajladozását. zöld ág kapuzó űj válíozatával: kettesével egymás mögött kapukat alakitanak. A bújást a hátulsó pár indítla. sorba hívogatja társait. eszterlánc és I(ör. Rakturk ki ezt a ritmusképletet. Ismételjük kopogás megszólaltatásban is. míg mindenki bekapcsolódik a korbe. A múlt órán utánoztuk a szelet. sőt egyéni _ggyqzet{e mindlieiiőt.szik? Csak egy kis - r t_ látty lri átty zik" Kör. mi utánozható még az Őszitermészetből? (levelek hullása. Mindenki ellenórizheti munkáj át. Több hangmagasságon inditva. r r r I = t] 12 ! f .rrai ó?ári éá a ritriiusi? Lánc.

ti+i . szólj. és keressék meg a ritmuskártyáját. amíg megtanulja (utánzás módszerével).da . Ismételje ugyanígy az osztály. eszterlánc.nan is ki * vesz - tesz - lek. Szólj. Koq kör. a jiték kezdőmotíwmát énekeljük gondolatban (belső hallást fejlesztve). Hangoztassuk rendre mindhárom képletet.10. síp. Lecke Isméteijtik a rnúlt órai bemeXegítést. Tapsoljuk most a dallam ritmusát. Meg is fe.té-nyé-bemeg is tÖ. Felndat: Szólaljon meg éiő előadásban furulyán vagy fufuvolán a Szólj.ti-ti TÁ .lánc. az első tnotívum végéntaps helyett széttárjuk kezünket.TA . a Szólaltassuk rneg triangulummal (vagy más eszközzel) ezt a képletet. Szólj. Feladat: A tanító vagy egy ügyes tanuló hangoztasson egy-egy ritmusképletet.la- ki-nek kö. egyenletes járás mellett énekeljük. Tanuljunk €gy új játékot: TA . Kör. u. F'eladat: Enekelje az osztály furulyakisérettel a dalt. és nevezzék meg a dailamot.rék On .rul - kaz - zél Játszodjuk el körben is. amelyben előfordul: Rakjuk ki a ritmusképleteket a mágneses táblán. és írjuk fel a táblára a többi mellé.li . A tanító énekelje szöveggel az új dalt. azzal cserél helyet.maszd meg ol . Gyakoroljuk még.ró viz .szál.rÁ - TA rÁ :Lánc.tÁ. Ismerjék fel a tanító tapsolása alapján a tanult ritmusokat.ná .TÁ . két a- tá. Folytassuk gyakorlattal. lJ . Esik az eső.nan a-lá is ki tesz vesz - lek.kötényébe" törulközik.gorj a Du . Rat<juk ki ezt is pálcikákból. szóljl For . vagy élőképben Írjuk is fbl jelekkel. Ke . síp.lánc.sa- va. akinek a . Dalcsokorral kezdjtik az őrát. Nevezzék meg ritmusszavakkal: tr-ti-ti-ti . kor : Esik az eső Fe- hér li . kísérjehalkan ütőhangszeren az egyenletes lüktetéssel. lek. egy gyerek a kör közepén végzi a mozdulatokat. Egyenletes lépésekkelkörbejárunk. és tapsoljuk ki a ritmusát.om ..lad rany-pál-cá .sülmeg is mo.be On. lek.val. Lánc..ba.

ban Pi. Yan zsá. hang nélkül a dallamot. és tartsuk a ritmusát.ros al .. Olvassák ki a jeleket ritmusszavakkal. egyénileg). hogy az t ujjainkat a szánk elé tesszük. szólj) tudatosítsuk ritmusszavakkal is. Rakjuk ki az űj ritmusképletet élőképben is (7 gyerekkel). hogy mindegyik Enekeljük a dallamot a szöveg helyett ezekkel a ritmusszavakkal.gyo.a- pó. Jelezzük a szünetet Űgy.lud. mert ott csend szakitla meg ? zenét.kod. ked. hogy ottnem tapsoli.(szun). szólj című dallamot. síp. Vezessük rá a tanulókat. l_ l4 l tr . Tél. - háp - háp . Ked-ves. Felmutatunk .lnk. ) l A bemelegítés a megszokott dallammotívummal hangutánzó gyakorlattal történj ék. El ne a.nek hang-ia száll. Erről szól a mai ének: Hull a Min-den gyer-mek vár. Jöij el hoz. 2. a a t A szöveg gyakoroltatása érdekében ismételjen minden sort egy-két tanuló egyénileg. szájmozgással.TÁ .hér Joji Bl.ink- bőI a szl. Az első motívumot (Szólj. síp.a - pó. vagy írjuk fel atáb|ára. mo.zátlk. \ Befejezésként gyujtsunk meg egy adventi koszorun 1-2 gyer§át és énekeljünk el egy\adventi éneket: Eg a gyertya. Rakjuk ki a ritmust . Szívrinkből a rosszaság is I(takarodjék. l l l l t l l l l Kóvetkezzék egy röüd beszélgetés a télről. Lecl*e Légzőgyakorlatok. triangulum ritmuskísérettel. ég: \ dallamsorban ugyanez a ritmus szerepelt.nra.TA.Egagyertya. télapóról. a a l Eg a gyer-tya.ltrd - jék. A szünetre széttár. Megbeszéljük immar.jék. háp -.gy ritmuslapot a megtanult ének dallamának ritmusával.re- tet Ki ne a.ve. majd tapsolják is le: ti-ti-ti-ti-ti-ti . Szí. Ismételjük a Szólj. t f min- den jó.ró. Enekeljük és tapsoijuk a ritmusát. az elsö motívum végénszéttárjuk kezünket.) l l 11. vá- runk rád. Enekeljük a teljes dallamot minél többször (padsoronként. Errnek az írásjele: Enekeljük gondolatban.luk a kezünket. így: TÁ . óg. a l_ Fusson a sötét.TÁ . ég. ö-reg Tél . vagyrs egy TA értékűszünet. kísérjükegyenletes koppantással.ves Vi-dárn é. mert a dallamban egy koppantásnyi csend volt.va pely - hes fe . Feladat: A ritmuskíséreteta tanuló is végezheti.

Ki. Az ünnepi hangulat fokozása érdekébena szép. iidvözlégy! Advent avárakozás ideje.le. kifejező énekléstkísérhetjrik triangulummal.gyal. 1 4. pász . ég. Sötét frldhöz a fenyes ég Egyre közelébb. Jézus jövetelét várjuk.sult már. Karácsony Jézus szüietésének és a szeretetnek az ünnepe. Az adventi négy. Hallgassunk meg mi is néhányat. és karácsonyi énekeket énekeltek.gyem meg me. és folytassuk a további szakaszokkal. lás _ sá. 1 Eg Nő a gyertya. nag1. ég.de vé - le. le - jött lroz- zá - tok.ngilingilinghangutánzásra énekeljuk. Azt lobog1ák. Jézus. azt hirdetik. Zenehallgatás után tanulunk rrri is egy kedves éneket: Kis ka .1 l / 4 12" Lecke Bemelegítéskéntaz ismert gyakorlatot csi. ka . 3. Gyertyagyujtás mellett énekeljük a múlt órán tanult szöveget.to - rok.gé - be'. illetve csengővel: Menny- bő| az an . a fenyesség.Egagyertya. A szentestén könilálljátok a karácsonyflít. A múlt Őrán az adventi koszorun meggyujtottuk az első gyertyát.sült- e nlaí a ka - 1á - csorrr? Ha ki.sá- tok.rá - csorry.to - . i .ve nren- vén lás . Hadd e.ot)\ Hogy Bet- le-lrerrr - be si - et. pász.tok 15 .rá _ csony.

za . Ismételjük a Hull a pelyhes fehér hó című téli éneket. bú .szem. Feladat: Szólaltassuk meg újból a behangolt üvegpoharat és a fakanalakat. Egészítsükki a már tanult harmadikkal is: 1.mu szőtagokat. Bontsuk fel motívumokra. párosával.rrap lesz .TÁ. 2. szem. Szem.rÁ .3.ne a . 1. néma sz{Ljmozgással követve a dallamot. bűzarrtag című éneket.mo -ma .TÁ J L L L __] t I N ti-ti-ti-ti _ rÁ . szöveg helyett ritmusszavakkal" Rakjátok ki pálcikákból ezt a ritmust: ti-ti-ti-ti-ti-ti . csoportok. ág. csoportonként. 3. ami két hangmagasságnak felel meg. egyénileg. adó -re -mi -. A gyerekek megfigyelik.ti-ti . kicsi ág kérdés-feleletformájában is.ár. 2. fakanál mélyebb). melyik mélyebben (pohár magasabb. szár. bű .za. ke.mag. l.ma. 2. egyének zenei párbeszédeként. Rövid beszólgetés a téli szünidőről és az ünnepekről. ti-ti-ti-ti_ti-ti . Behangolt üvegpoharan (melybe vizet töltöttünk) fempálcikával üssük az egyenletes lüktetést. szal. mag. és tegyuk a szemléltetőtáblára. Bemelegítés. mag.lrén a hol . Sz. 3.mo . Tapsoljuk el az első sorát. bű . hogy két magasságot mutattunk. t Lassan énekeljtink. rÁ . Melyik ritmust raktátok ki az őra elején pálcikákból? * A másodikat. Válasszátok ki ezt a két ritmust a ritmuslapok közül. Van tehát magasabb és mélyebb hang e dallamban. és azonosítsu!a ritmust. 3. hogy a gyerekek a mozdulatokat utánozni tudják.TÁ. erdőt.] 16 t L. Hangoztassuk a kettót együtt. mezőt. 3. A három szövegsor után énekeljük el ugyanezt lá-lá-va|. és tapsoljuk hozzá a ritmust.mi . mag. - L L j I rr. hogy határozzák meg. ben te . 1. . fakanállal) szólaljon m§g a dallam ritmusa. 2.l t tr 3. Enekeljük szöveggel a Mag.szál.fá. Tanuljunk meg egy éneket erröl" Szilág}. Tapsolják folyamatosan olvasva ritmusszavakkal a kombinációkat.szik a |á új nap.lu . Lecke l Légzőgyat<orlat.i Domokos al l t l - Venrresy Péter a Mag.szó -fá-mi -re -dó dallamra énekeljük ama-nrc -mi . a h A dal tanulása során atanitő térbe kivetítve mutassa Mag. 2. F{ó borít mindent. Gyakoroltassuk minól többször. L. . emelkedő alaphangokról. A hó alatt bűzamag alussza téli á|mift.we .szár.nye-rem.rÁ Alakítsunk ritmuskígyót a lapokkal: I. ós kérjük.za. Más hangszínnel (pl. Befejezésül ismételjunk egy szép éneket: Ag. a hangmagasságokat: bu- Za- mag stb. Folytathatjuk a körulöttünk levő többi tárggyal is. melyik szól magasabban.

Féliink.majd önállóan: lJ i i .] { \ Zsipp.kas- tól.Miért? . Énekeljük tovább ütemekre bontva.Hogy hívnak? Gyurka (szó-mi). Részekre bontva (kérdés-felelet)megtanuljuk a játékdalt. az osztály válaszol. és tapso§uk a ritmusát.derZsupp. és mutassuk a térben a magasabb és mélyebb hangokat. ken .Mibe tórülkózik? .cuí}p Hány hangmagasságot figyeltetek meg? Kettőt.kas? Bo. zsupp. ezért ülve énekelttik. Hasonlítsunk össze kérkétkérdést és feleletet. Először a tanító segítségével.ca far .TA (tapssal) . (röúd) . hogy a magasabb hangra felállunk. Mi - éít? Fé lrink I { \ { { |' : Far. másik válaszotr. €T Hangoztassuk ezt a két hangot a nevükkel. minél többször. Ismételjük állva-ülve az első két hangot. kenderzsupp cimű éneket.rany.ká - ba tanító kérdez. Z. Az első hangot állva énekelttik. Gyakoroljuk: egy tanuló kérdez. az osztály válaszoi. Lecke Ismételjük a múlt órai bemelegítést.ti-ti . egy csoport kérdez. név * kézjel kombinációkkal Tanuljunk meg egy játékot is.Ag.zik? Kis-ci. egyénileg is. Gyakoroltassuk az éneket térbeli ábrázolással.kor- ban Mrt csi- nál? Mos - dik Mi. mely énekek kezdődnek ezzel a ritmttssal.rünk. majd néwel és kézjellel. A ű . Ismételjük előlről végig szöveg + kézjelek. -Ll -LJ / Nevezzétek meg. Például. ennek neve: szó. a mélyebbre leülünk.ben mos- dik? A.lelüket is. melyek a rövidek és melyek a hosszabbak? . (hosszú) Feladat: Improvizáljunk kérdést-feleleteta szó-mi magasságokon.nil .kö .TA . magasabbat és mélyebbet. Neve: +)_ mi."kicsi ág. kézjele . és mutassuk a kéz. TA .me. ág.Kiscica.da- im! Nem me. zsupp.farká}a. lévéna magasabbik. állva-ülve. biizamag. EnekeljUk újból.4 J ^] ) 14. Enekeljük el a Zsipp. .den- cé - be'. kezjele: F\ A második hang volt a mélyebb. Zsipp. far. kenderzsupp. Enekeljük úgy is. Mi-be tö. mag. Ez egy ludasjáték Gyer-tek ha - za lu l . IVlag.

oooo v ^ i Énekeljük kézjelekkel az ábra dallamát. Válasszunk mondókával (Egy. egyénileg gyakoroltassuk.sdik. Az elsó motívumot többször is ismételjuk. Feladat. Hallgassuk meg Bartók Béla Medvetánc című darabját. Lecke Lógzőgyakorlatok.mi szó (TA. három) ew gazdasszonyt. az osztály ismétli szöveggel: ----. Feladatl Improvizálás: a ludasjáték kérdéseireés feleleteire keressünk más szöveget. hogy a vadász meg ne lessen". de a tavasz közeledtével előbújik. Enekelttink az alvő búzamagról.Fél tíz. figyelembe véve a szótagok sz6mát.TA . Bemelegítés: a múlt órai példát brumm*brumm hangutánzó szavakkal ! L..Hány óra? -r i } a 18 b . Hány hangon mozgott ez a clallamrészlet? Egy hangot ismételt. majd lassan.ha kijöttél szép csendesen. több magasságból indítunk. Csalogassuk elő mi is egy kis dalocskával: Ha ki. melyik dallamban taiálható: szó .TÁ) ... . i '] ! L. Enekeljék ezt a motívumot. énekeljük.Mit csinál? . majd ábrázoljuk korongokkal a dallam vonalát. bűj.íe ki a gyep - re! l i L j l Cammogó helybenjárásra énekeljük az éneket. kettő. Stb. mag. búzamag. Csoportokban. . A tanító szöveg nélkül kiemel egy dallamrészt. majd a másodikat is.Mo. a gyermekek jelö§ék meg. gy€ .ep csen-de-sen.15.. Téli álmát alussza a medve is a barlangjában. F{angoztassa a tanitő (hangszeren vagy láJá-val) a következő dallammotír.umot. kézjelekkel megnevezve a hangokat. lrogy a va_dászmeg ne les-sen.ti-ti . Például: . mutatva térben a hangok magasságát.szó szó . sz.Mug. med * v0. Ismételjük át a múlt órán tanult ludasjátékot.jöt-tél bújj.

A . Bemelegítő gyakorlatokz szó . A ) . Hány hangon mozgott a dallam? .j --I { már begyakorolt éneken ábrázoljuk mozdulatokkal a dallam mozgásirányát: fel.szótagokat intonáljuk. mi . Enekeljük el még egyszer" most *á. jék. medve című énekkel csalogattuk ki a medvét a barlangjából. 3 l Sü* nap _-- . a második a hang a szóhoz rrszonyítva magasabban vagy mélyebben hangzik? . a szünetnél tárill szét tenyerunket. kísérjük egyenletes koppantással. Gy'-akoroljuk a dallamot kézjelekkel.Kettőn. Mit észleltetek az első dallammotívum végén?* Koppantottunk. A tanító szólaltassa meg. Egyenletes járással.gug- go1 . a ritmust tapsoljuk. nyes nap! nap.szó. Enekeltessük kisebb csoportokkal. síp. egy ügyes tanuló az osztály előtt példát mutat. A múlt Őrán a Bújj. Hívjuk eIő aíavaszi napocskát a Suss fel. felemeit kezével az égő gyertyíú. Ha nem tert vissza a barlangjába. esetleg a hangszert is.jék.gyertyát". a tanulók érzékeltessék térben a rangok magasságát .Magasabban. A- ki lán- got lát- rri a- ka1 nrind le. majd a -mé-.. a magasabb hangra (/cí) álljunk Hány hangmagasságot hallottunk? l a]l.mi.jelzi.. G-vakoroljuk mozgással azűj dallamlépést. tehát egy Enekeljük egyutt az éneket."ü 16.rekelve korbejárunk. Ha nincs hangsze1 mutassuk be képről a furui_vat. Lecke Légzőgyakorlatok. -mú.dó hangokra először a tná szőtagot. lehetőleg furulyán vagy lálázva a Szólj. -mi-. A kirakón használjuk amár tanult negyedértékűszünetjelet. Ko{átékkal fejezzük be az őrát. aztjelzi nekünk. a szűnet helyére tegyuk például a radírgumit. illetve egyénileg is a dallamot. azÉga gyertya. a dal végénmindenki leguggol. lud- ég. e. ha a tanító furulyán ) a Süss Fé _ fel. lanuiók isnleqék fel a dallamot. a szünetre fujjuk el a.l Tá értékűszünet volt. szólj című éneket. ég cimű énekre.szóra guggoljunk. hogy közeledik a tavasz. bújj. 19 . A kezdóhang a . dallamhang nélktil.v nak] .gyertyát" válasszuk mondókáva1. Keft a-latt a lu- da-im mcg - fag. Még szebb.I(ettőt. nap című énekkel: krsér. Egy gyermek a körközepére Ega Ei rre gycr- a- §la. -mo-. Rakjuk ki pálcikákkal az első két ütem ritmusát. Melyek ezek? * Szó . a.mi.

Milyen ismert dalocskák kezdömotíwmait ismertétek fel? 1. Énekeljük váltakozva a két dallamsofi. nap címűt. felhő jelzi a szünetet: nap tl ] rl l \]<. futmuslapokat mutatunkfel. Ha felismerték.-r A múlt órai bemelegítés ismétlése. fa. rö - si. mint a kígyó.Ega gyertya. a harmadikat ismét a tanítő (nap) Hogyan hangzott az osztály által énekelt hang? .gyó aa- kar kar len len - nl ni l! i-- Befejezésül énekeljük a kirakótáblán lévő dallarnrészt szöveggel §iiss fel. muta|ssuk a hangok irányát. Ugyeljünk a szóp szövegmondásra. r i-- r ttL l t Kör kör - té fa. Játék előtt néhányszor egyutt énekeljük el a dallamot. Másodszor az osztály fele üsse az egyenletes lüktetést. hogy mutatóujjukat emeljék a szájuk elé. ónekeljék el mindkét éneket. ré .re- pe sl kör té r I Köny - nyű já . Zenehallgatásra ajánljuk Bartók Béla Gyermekeknek című zongoradarabjaiból a Süss fel. it{elyik játékban hallottuk még ezt a dallamot? .Körtéfa. a másodikat az osztály WD. ég. Mozgást és éneket §gyszerre tanuljuk meg. i ! Te-ke-re-dik Te-ke-re-dik a a kí-gyó. Foglalkozzunk most csak az első dallamsorral: az első szőt a tanitő énekli (§iiss). A . Ha már többször eljátszottuk ezt a körjátékot. nap) és lálázva. 20 a! D - t . folytathatjuk egy ir3abb játékkal.Magasabban.: Süss fel.Ó-Jr---7XTanuljunk egy új körjátékot.dobszerda" szőra másik párral cserélnek. a másik része tapsolja vagy kopogla a ritmust. egy pár a kör közepén forog. dob - szet L Játék: A gyermekek kézfogással kört alakítanak. Rakjuk ki eá a sort napkorongokkal.a 17" Lecke I I l t . az osztály tapsolja és ritmusszavakkal olvassa le őket: 1"J i TA TA JJ zn TA "n ) l TA 2. tekeredjünk be és ki.ró kis nre - nyecs .tes kí .ke. A szünetet úgy jelezzék.. ré*tcs. ke..

A Isméteijük a dallammotívumot magasabb hang neve: /ci. kács.szág . Másodszor emelkedő kézmozdulatot végez ugyanott (1. kács.Esik az eső: ) l szó .2. Feladat: A tanító énekli a dalt. sor: . és a tanulÓk rsmerjék fel. hol lép a dallam felfele (a szó-ről a lá.lá .a").haz ké - Kis ka dik szü1 ---tó. nap. clvassuk le a kirakótábláról a következő motívumotláIázva. Eneklés közben lépegessünk egyenletesen. körön kívril ellenkező irán5ha lépked a pásztor.--:.. körön belüi van a kacsa. Soronként tanuljuk nreg. tam. kács.SzÓ.gyel -or .tot- tam.18.1. Hangoztasson a tanító egy újabb motívumot furulyán.--ba.gat- lraj . 2. Süss fel. Az utolsó hangra mind megállnak. te fe-ke Len . Gyakoroltassuk egyénileg is. Játszodjuk is el: a gyerekek körbejárnak. a szövegrészekkel is.ra). Ismerjétek fel az azonos dallamsorokat . Lecke Bemelegítő gyakorlatok Ismételjti[-el a múlt órán tanult Körtéfa című dallamot és játékot. ós a szereplők maguk helyett újat választanak.já . . az osztály megfigyeli.csa fur Any . a szünetre is lépünk. Befejező mozzanatkónt énekeljúklálázva a Kis kacsa furdik első sorát.n szó ) I ] mi lá sző Ismételjük át az egész dallamot az oszíá|lyal és kisebb csoportokkal is. metaliofonon vagy lálázva. 21 . Körtéfa. eá tapssal vagy koppantással jelzi. Melyik dallamsorokat ismertétek fel? .ba. Ujjátékdalt tanulunk: Kis kacsa furdik sor: .Kis kacsa furdik : Esik az eső. soí: . az osztály üsszhangozza a tanítót.a"r 3. Enekeljük a motíwmot a hangok nevével (szó . Az első pásztort és kacsát választhatjuk például a Borsót főzíem című kiolvasó-dalocskával.szó .. majd társítsukhozzá a kézjeleket is..szün). Míg Két a kapár csiz - csát mát el el - - szag. melyik dallam kezdősoráról van sző? . Emlékeztek a kezdőhang nevére? .aZ".. Ez a dal|amfiordulat szerepelt egy másik dallampéldánkban is.

ig_li-c0. Ú1 aanat kezdjük az őríí. Egy kismadfuről szől az ének. tár. min. bú ig-li-c0.lett ment a jár lá . mátka mondókávalválasszuk ki a körbejárókat. Végril kísérjtik az éneklésta ritmus tapsolásával.ra. l a ró I J Zsa.lro- va be .ce. mát l Pil J-l - ) I lan gós ma. szívem.dár- ll ao j ka. a többi kézenfogva köniljárla őket. l gócs l Enekeljük kézjelekről a következő dallamfordulatot: j lá l a I c } szó sző t t 22 I . lok. a Mese.. gó J. gó.n - se.nyos sz| lA td Vem. csíp. A .barrr - Raj-ta - kap.den..le - kap l Tanuljuk meg soronként. me J-l - ) I J ka. lg Tüs mel . . bin .1 19" Lecke 1 r..vá te l.rok .tam .luk szét a tenyeninket. t l l _----'___\ l )) Me In )J - - se.Iglice. Játszodjuk is el: három gyerek leguggol. l trg A _ li.ke érr is o- A- ho.] Te ) I J--J afo vagy - ) l J ka. Bemelegítő gyakorlatként ismételjük emelkedő alaphangokról a Csíp. iglice. csóka dallamfordulatot. mese. . da l l l haj haj - - lasz. jelezzük a szünetet.

l
J J
J
Enekeljük el az lglice, szívem, iglioe című ének első sorát, a gyermekek ismerjék fel az előbbi motívumot (,,iglice"). Egy tanuló rakja ki korongokkai a dallamrajzot. Énekeljük ismét" Idézzűk fe| az óra elején elhangzott dallamrészt: Csip, csip, csóka. Mutassuk a dallamvonalat a térben, Alakítsuk át a kirakótth|án levő motíwmot úgy, hogy ezt a vonalat ábrázolja; a szünet helyébe újabb korong kerül, a szó vonalánál mélyebbre. Nevezzük meg a hangokat, az,első hármat már énekeltik,, szó - Iá - szó. Ki ismeri fel a szó-nál mélyebb hangot? * Ez a mi hang. Enekeljúk az egész motíwmot, és mutassuk a kézjeleket is: az osztállyal, kisebb csoportokkal, majd egyénileg is, Még egy játékdalunk ugyanígy kezdődik. Melyik az, emlékeztek-e?-- Csön, csön, gyűrű,
Befejezésül játszodjuk el ezt is:

l
l l l l l l l l l l l l l
] ]

]

Csön, Ná -

csön,

lad

g}u van

rú,

az

a e

rany zust

§u

ru,

g}.,ti

rő,

Itt

csö

-

rög,

itt

rÖg,

1tt

add

ld!

20. Lecke
Légzőgyakorlatok. Bemelegítésként szó - lá - szó - rul motívumot énekeljük egyre magasabb a kezdőhangról, zümmögve, a hangok megnevezésévelvagy lálázva. Ismételjük át azlglicq szívem, iglice című éneket. Találjátok ki, melyik dallamot idézem? * Szöveg nélkul, egy-egy_g!4qló mozdulatot téve (mosakodás, fesülködés) énekelje a tanító a Fehér liliomszál dallamát. Enek{ü< és játszodjuk

közösen. Emeljük ki a dallam első sorát; énekeljük lálázva, és mutassuk a dallam mozgását:

Rakjuk ki a dallamvonalat korongokkal
csoportokban és egyénileg is.

is

Enekeljrik kéz.lelekkel, szó kezdőhangról. Gyakoroljuk

l r
Tanuljunk ezze| a dallamképlettei egy új óneket: F{a én cica volnék.

l.
]

Száz

Ha

ge

c1

ca ret

voi fog

l
i

i
L

nom va - gyok,

E - ge - ret

§eln

fog - ha -

l

tok.

I

t

Két részben tanuljuk meg a dalocskát. Kísérjtikaz éneklést,,szívdobogás§al", majd a ritmus

kopogásával. Néma éneklésselkopogjuk csak a ritmust. Tudatosítsuk ritmusszavakkal az e|ső rész ritmusát (ti-ti_ti-ti - Tá - Tá), majd a második részt (ti-ti-tr-ti-ti-ti - Tá), Szólaltassuk meg a motívumokat eltéró ritmushangszereken is. Melyik ritmusképlettel kezdődött a Fehér liliomszál? * Az elsővel, Rakjuk ki ezt a ritmust élőképpel,

L-

t
il

_]

l

Enekeljünk ismét, idézzük a tavaszt: Süss fel, nap. Hallgassatok meg egy szép népdalt a báránykákról és a juhászról: Kelj fol, juhász, ne aludj (kazettáról vagy élő előadásban)" Kiegészítő feladat: A dallamkirakón levő motívumot alakítsuk: az első korongot* helyezitik rnáshova, kettőzve ezáIta| más hangokat. Enekeljük az igy létrejött motír,umokat. Például:

L'
L

szó szó o

ooo

szó

X
SZo

lL
mi
l

L

sző szó a

oo

x

o
sző

L

[!
l

a
ml

szó sző o

Á

a
sző

al

aot

m1

a

X
m1

i

r_

a

Befejezésül ismételjük az új dallamot: Ha én cica volnék.
a_

24

a

I

J
t

21. Lecke
Bemelegítő helyett köszonjrink ma énekszóval: ,,Jó napot kívánokl" 3, 1á - mi - szó,^
1,,

lá - szó - lni;2,^ szó - lá - mi;

5

na - vá -

pot
nok!

na _ vá -

pot
nok]

na vá -

pot nokl

I

tsmételjtik el a múlt órai éneket, és tanuljuk meg a jítékát is: Ha én cica volnék. Kört alakítunk. Középen á|I az egér, körön kívtil jár a cica, Az ének befejeztével a felemelt karok alatt kergetőznek. Tanuljrrnk egy újabb tavaszi dalocskát: Gyertek, Xányok, ligetre.

l

Gyer
i
t

- tek, lá - nyok, li Gyertek, lányok, ligetre, ligetre, Itt a világ kózepe, közepe, Itt árulják a rózsttt, a rózsát, Abból katnek bokrétát, boh.etát. Azt is ludom, ki köti, ki köíi, Virág Erzsi kötözi, katozi. Áz asztalra leteszi, lete szi.
Kovác,g P i st a

get

-

í9,

li-get-íe.

Szövege,

] -l _]

1

Kalapjához kötözi, kötözi,

.fe lve sz i, Jb lv

e szi,

-.]

Soronként, majd két nagyobb részre osztva tanuljuk meg. Énekeltessünk egyénileg is" ügyeljünk, hogy a szöveg ne essen szét szótagokra. Enekeljük láIázva a dallamot, mutassuk a dallam mozgását, A sor elsé f,elébqn vízszintesen, egy hangon mozog a dallam (,,Gyertek lányok"), a második felében lépeget felfele, iélyre, vissza (,,li* get-re"), Abrázoljuk korongokkal a dallam vonalát:

o

o

o

o o

o

a kézjeleket. Szöveges éneklés következzék, de az ismétlőclő szavakat másodszor halkabban, visszhangszeruen énekeljuk, Alakítsunk egy kis létszámú visszhang-csopoftot, akik az ismétlődést éneklik, majd tapsolják a ritmusát, Egy tanuló legyen a visszhang Figyeljük meg a visszhang-hatást a következő zenekarí rnű részletén.Címe: Tavasz, szeruí>le az olasz Antonio Vrvaldi (I. tétel).

h szó kezdőhangról énekeljük, szolmizálva. Énekeljük, és mutassuk

25

L L L L L
Mert
sok
fát

Kiegészítő feladat: Tanuljuk rneg az Erdő mellett nem jó lakni című népdalt:

kell

ha
t_

e.r

Ti-zen-há-rom

lel

meg

egy

fé1

le1,

t_

1

ö-

en

ki

retI

l-

a
]

L

22. Lecke
]

tl

1 , Z, 3. A tanító egyik köszöntését másik * 3 stb.). válíozattal vtszonozzák (1 - 2, 2 - I, 2 Enekeljük a múlt órán tanult Gyertek lányok ligetre cínrű dalt. kiemelve a visszhangot (osztály* tanuló vagy tanuló * osztály formákban). Gyakoroljuk a dallamot egyenletes luktetés kíséretével, majd tapsoljuk a ritmusát. Csoportokra osztva az osztály mindhármat egyszerre hangoztassa. Szolmizáljuk dallamkár§áról a múit órán kirakott dallamképletet: szó - szó - szó - szó l lit - mi -

Idézzük fel a múlt órán tanult zenés köszöntóseket:

t-

l

L
]

szo,

t-

o

o
o

o

l_

li

l

t
26

szar . Egy kapujáték része ez a népi dallarn. Fát faragunk. egy tanuló rnegismétli. az árpádházi Szent Erzsébet.li _ pán. Meg nem csináttila{ .Gyakoroljuk a dallamkártyák olvasását a következő példákkal: F. a soí áthalad. tu.".kártya. A kapu előtt az első kórdez: --Kié ez a kapu? Átmegytink rajta. lehetőleg ritmushangszeren rnegszólaltatott ritmusképletet az osztály vagy egy csoport. tulipán. szapuljátok.ka - láb.tyá . kártyastb" Tanuljunk egy új éneket: Hej. Alinapaban itt mentetek.Sző. Hej. kézlejekről énekelt motívumokat azonosítsuk a fenti dallamkártyákkal Például: szó -szó . A többi sort alkot. miközben a kapusok mondogatják. Tel - . szaPuljátok. Egyik szereplője történelmi személy.. Sze - re - lenr - nek láng .Acsok vaglfttnk. tulipán. Hidam lábát ettdrtétek. li - pán. .szó-lá-szó-mi:2.jétek.val. Fenyőfábol kifaragjuk. ker - Zsa .já - val. A tanító által. A játék menete: két gyermek felemelt karokkal kaput tart.szó-szó -lá. * Erre a kapu felemeikedik. Fordítva is játszhaquk. Kiegészítő feladat: Ritmusvisszhang. 0o0 00000 Ujabb feladat: az elhangzó.szó:1. ő lesz az egytk kaputartó. és dallammal a kapu felé indul. 27 . * Szent Erzsébeté. Az utolsó gyereket elszakítják a sortól.jes szeg - fű. szőjétek.szó -szó . Meg is aranyozzuk.

.n J--J ] a 1 J J i I I Losztály: Más forma: a tanító tapsol. tanulócsoportokkal. te kis nyulacska? r L t ] Fio kis tá rrrá - vá n}u mesz. tuiipán. fel J nyu-lacs-ka'i lll ))o t -t t 28 l t- .. Kertecskéruek" .] _] Következzék a ritmusvisszhang: a tanító tapsol..} .felelet formájában. az asztály megismétli. Enekeljiink ismét egyutt. .. 3.. Például: tL- tonitO. Wrágoknak..L' 23. mérőütéssel jelezve az egyenletes lüktetést (lásd 6. . . Minek neked az a viritg?.... t L . bet er r t '/ vessző?. J "n J-l tanító: J JJ lJ orrtaty.' l 1 '_- i i-- Gyakoroljuk kérdés. }uíinek neked az a . az osztály ritmuszavakkal ismétli: J TA TA J] TA L- Ujabb felelgetős dalocska következik: Hová mész. Minek néked az a kiskert?.. lecke): Ho - ll aa {r vá üó mész. 5. tulipán című dallarnmal kezdjük. te kis le r|. Jó anyámnak. illetve egyéni éneklésse1... Leeke Az e|őző órán gyakclrolt köszöntéseket salát köszOntéssel is viszonozhatja egy-egy ügyesebb tanulÓ" Játsszuk el ismét a múlt órán tanult kapujátékot^ Minden játókot a tlej. 4. lacs - te r- ka? tliliber.

mely dorög. Mondjuk csfesfrtt." ottkézzelkoppantva). Leclre Légzőgyakorlatok Bemelegítés: dó . IsmételjÜk a mondókát.l . üssük a ritmust a padon (ökölbefog ) ) J 29 . a . biztosan felismeritek a tanult dallamot. Már ismertek egy éneket a medvéről. Melyik állatot utánoztuk ezekkel a gyakorlatokkal? .re .. bújj.dti dallamfordulatot zümmöglük.re . Ismételjrik camtnogó helybenj árással.A méheket. de a haragos medve dórmög. csörgő lánccal" összekötött radarabókkal. majd együtt is.Dirmeg-dórmög a ntechle. a Kört alkotva lépegetünk a dallamra.csiremire" szövegfe mindenki megfordul a tengelye körul.. medve (15. fokozva (egyre több szólaljon meg egyszerre) a medve hanglát.szunk. a mozgáskészséget is fejlesztő játék: Mit játsszunk. csl -re_1111 rop-rop-rop. lányok? al Mlt játsz. A jókedvri medve brummog. . brummogjuk ) ) ) l emelkedő alaphangokról. nincs€lt néki jt5ketlve. SzÓlaljanak meg rendre.tni .rop-rop-rop"*ra hármat tapsol. Kiegészítő feladat: egy vidám. KÍsérhetjük a mondókát dobbal. mint a zivatar. . rnajd a kérdésre a|kalmazzunk mérőritést. a fbieletre tapsoljuk a ritmust.Tovább léPve kísérjük az éneket a ritmus tapsolásával. a medvét..ok ryá tok. lá ttyok? Ke sz. Zenehallgatás: Kodáiy Zoltán Nyulacska című kórusművét hallgatjuk nreg. énekeljük el: Bújj. 24. Végül a kérdező csoport (vagy tanuló) fblytassa a mérőütést a válasz énekléseés tapsolása alatt is A zenehallgatás előkészítéseként énekeljük a dalt dramatizálva. lecke). hiteles hangképet alkotva.

szemével se kancsalít.. Benedek" Keriilók.íiznek. a bariang. aki éppen leánykérőben jár.s. tánclápéssel: jobb láb kilép. dibben. széPen énekel. ha akad itt egl szép eXadó hajadon. feleséget keresek.1rgum-Burgum Benedek" című meséjéból: .friss c. . 4-5. "i\"r. utáncó mcrzgásal rajzolunk. Itgum-bu1. olyan csuda medvelárry volt B ár s onyfü l. én neru banoru. nézd meg benn a hazban. L'lg.fiaru. édes kis pajtásrm.sárditsra. foga éles. Barna bátya.i szetencsét.. Az ellenkezó oldalról cammogÓ. itt á1l a medve. szépen kérem. Az első és utolsó szakaszí mindenki énekli. ne csak ligl az ablakon. orrodba se ^f.A végénmindenki táncol.-at a kislánY. kerekJíilénpamacsok. r r r r r :l 6. édes. hőt akkor kerillj beljebb. bal láb kilép. rueghsrt-{Í'ncot." * Gyere. Benci eg.Nrl. jobb láb zár. Kip. aki bátran.." _] a Tanuljunk mi is egy vidám éneket a medvéröl. bal lab iár. és egy kislányt.len.sem vagyom semmi má. kappan. elmegyek én. 4. cammogó helybenjárással vagY éneket.. t ó l gyfalór z. 30 a I . - Jr. Részlet Veress . -t lassú Gyakoroljuk az éneket.sra.8llm. a2*3. Bru [O. otra férrye. és dobbal kíséri. dobban. 5. dt*wd gé sét vi sszhangozták a Kelenten-havasok. ott eljárhatsi ntirtc1ei thtcot. Dramatizáljuk az KÖrt Válasszunk egy medvét (nyakába dobot tehetünk). és így szólt: * Megkérem a mancsűi. Btambrutn pajtás.ií B or b ál a ! Szája széles..s a t er me te. az iskolabálba jajj el velem. 3. szőre selyntes. talpa taruyér.-eta kázelednek a gyerekek. l11o kás rnecl Van pen 2.. at Brum brum.I I Za]rtán Ismerkedjünk meg egy jókedvti medvével is. Bement Benci. ! t t Ll ___] '-] ! L _] körnrc hegtes. csgk ct retyezáti. bi zotty o san s zii le tik maj d kilenc vagy tíz glerrueke. járjad jobban. noszcl ha legény vagy.let nyelt. a a I medve. s még a szó is raJbrrott a tork(tra.t. a szöveget párbeszédes formában.

babetdominé.medvét és kislányt választunk F Brumm-brumm Brunó (24.pekota.aúotapé Ábel. csóka (6.n J--l J-l J J J csiszi á. . lecke) A Mondóka .Az összekötő refrén szerepét egy mondókával oldjuk meg.. csíp. ezt tanuljuk meg először.siszi-csuszi lrompodé ) lI -1 l -1 l -1 ) _1 A sorrend lehet a következő: B Csíp. . mely eredetileg körtánc. lecke} A Mondóka * gazdasszonyí. Ezen azóran átismételjük az állatokról tanult énekes játékokat. J--l L. lecke) A Mondóka .i#l-.. lecke) l l l l l l ) Lehetígyis: A B A C A B A .í.". körjátékok fúzére. csuszi bé. A kerete a rondó.cicát választunk A Mondóka vele C Ha én cica volnék (20.-Tl JT! J--l J-l J--l ) Jl fi] . választunk vele E Gyertek haza."' 31 . lecke) A Mondóka D Tekeredik a kígyó (17.l l l l l l l ) l l ' --T o-. ludaim (14.Ekota.

az aszíá|y mondja meg. Minden választ az osztá|y ^z mozgással jelez: az erdőt felemelt karokkal. aki felismerte. l f l l l Or go- na a-ga... tutáliber máliber" * ennyit! Játszodjuk el egy nyuszi-bábu segítségévelaz egészjátékdalt: az osztály kört alkot.{L 26.lrá- ba.^. Ha márbiztosan éneklik. Id) a refrénjét: .umokra bontva tanítsuk meg. 32 t t ! |..a tanító ( a nyuszi hanglán) a válaszokat.nyák nap - ja liaj . és kezével mutatja a dallam vonalát. EdesanyánkI 1* Gyakoroljuk az éneket az egész osztállyal. a vesszőcskét egy felemelt ujjal. A.Anyák napja hajnalára". Ba. susogja a szellő. hogy a szövegben is ez a két sor a legfontosabb.rack - fa vi ra _ l ga. a nyuszi.Ingyom-bingyom táliber. és láncszenien énekeijen minden motíwmot más-más tanuló. Ó babozik a következő íbrdulóban" Rövid beszélgetéssel emlékezzünk meg az anyák napjáről.a dallamban. a virágot a széttátt tenyerekkel. A tanitő énekeljen egy-egy motívumot. bontsuk ismét motíwmaira.Figyeltessük meg tovább. A tanulók elmondhatn ak I-2 verset is. öl-töz-ze-tek l r- |- uJ ru .rnk. széttárt ujjakkal. hogy hol van a legmagasabb plont * csúcspont . a tanító lá|ázva énekli a motíwmokat. kisebb csoportokkal" egyéni éneklésben. melyik sort emeli ki a csúcs? .na - lá - ra il I 2 Zűga az erdő.bábu ( a tanító kezén) a kör közepén áll. Bemelegítéskénténekeljük emelkedő aiaphangokról (fá. Ujabb gyakorlat.\ . a . Uzenik az ágak-lombok: Légy te mindig nagyon boldog. A. és énekli a szóveget is.elkedő vagy ereszkedő vonal kísérje. hogy a levegőben kezünkkel ereszkedő és emelkedő vonalakat rajzoltl. és emeljük ki a fenti sorokat. 'r/ L l Eszrevehettótek. igy elókészített hangulatban mutassuk be Járdányi Pál Orgona ága című anyáknapi énekét^Két üteme§ motír.. (Figyelem: a tanító bal kézzel mutasson tükörképet!) r - r' l t t l l L. hogy en_. Az osztály megismétli a mozdulatot. illetve . Motívumfelismerés következik: lá-lá-val (vagy hangszeren) hangzik egy-egy motívum.. te kis nyulacska? című énektink. Lecke éneket is átismételtünk az állatokról" Kimaradt a Fiová mész. .égy te mindig nagyon boldog". osztály énekli a kérdéseket. ügyeljünk a lefele lépő tiszta kvárt hangközre: L A rnúlt órán több i l. szöveggel ismétli meg. szó. VÓgezetül énekeljük el szöveggel mind a két szakaszt..jó anyámnak" szövegre valakit kiválaszt a nyuszi. majd mutassa is be. a kertecskét összefogózva. Nyilvánvaló. mint egy virágkelyhet.I.\ .

háp.kis malac" és . dg:_!3_. Sokat segít nrár a táblára felírt szöveg. döf. tóí. és egy vidám dallamot (p1.má . Az osztály énekétkísérjemost a tanító ritmushangszeren (. az osztály ismételje el tapssal. trom. J Rajta. kopogni. ha helyben járva is el tudják énekelni. Leclre t u4gygry. Ritmushangszeren (dob. A JJ .tro oszduk az osztál5*. töJ szótagra. Ezlfián sikenilni fog a . töl töf. A biztos szöveges éneklés próbája. {9n az öreg. Töf. .ragy tapssal) csak a ti-ti . A nrai ónekóra egy kedves vershez kapcsolódik: Szabó Lőrinc: Fulu§l ) Á j9!S ) ) é l Egy kis ma - lac rö{ röf. Következzen egy kis lgnatlzék§. maracas) kiemelünk egy motívumot. roi.öss_z_ek_aBcsolt ritmustapsolás is (szájmozgással. Rakjtrk ki pálcikák segítségével.Tá motílummal. mináen szakaszt más-más csopotl kisér ezzel a ritmusképlettel. majd ritmusszavakkal: ti-ti-ti-ti-ti-ti . Következzen a szöveges éneklésselp_árhuzamosan 4 ritmus tapsol6a. 27. tö{ röf.bi - tál - gat töf. háp.nya fol . Trom- bi - tá - ja víg or . hang nélkül).öreg". Most már egyutt zenélnek.illetve.qak"qcsul ismétlődött" ritmusképletre. Három . . Lehet tapsolni.dó dallamfordulatra. ómélkédő alaphangokról: háp.Tá. röl röíl Ezek ám a legények! J ) ) ) =J Ké! 9!9nes motíwmokra bontva. meglátja" Orvendezve kiáltja: 3.néml9q9!Jéssg1]]. Most rákérdezhet a ..együtt zenélés"a trombita utánzása lesz.. és soroljuk fel a versben szereplő hangutánzó szavakat" Bemelegítő énekléskéntutánozzunk mi is néhány állathangot..!1áp..hú stb E. WQú.t megtanítjuk az éneket.diszes társaság" egyik tagjáról szól a mai énekünk" Egy kis malac rO|. két szereplőre van szükség: .fipÓ. h:u" bri.. dobogni. mindi g a tóí. rö{ Apád is így csináljal Kukoricán megélnek. Mutassuk be az osztálynak egy képet a trombitáról. Az. válasz a motíwm tapsolása és a ritmusszavak.."L Elevenítsrlk fel.élőképben" ezt aritmust. rö| röf. lalleilJtár. "Sleepy Dancers" a Budapest Ragtime tsand előadásában) a trombitán... íiam.:_!!j_: K . hap. döf 2. töf. töf..det tur - ja döf.

Kísérjeaz énekléstmost is a hangsúlyok jelzése. Ko. A dal végéna kérő valakit mi:lgával visz.r. csóka. a tanító csak minden második ütést erősített meg. röf. Játszodjuk is el kört alakítva. az osztáIy folytatja a dallamfordulattal" Rakjrrk ki ezt a dallamképletet korongokkal" Kezdőhang a szó. Erzsébet. o. szó.szó . a kör közepén az anya.t28" Lecke Bemelegítő gyakorlat: szó . a hangsúlyos és hangsúlytalan egység jelzésétalkalmazzuk. bíjj. és üssük a padon az egyenletes lüktetést: a . Énekeljük el ugy is. szó . hog.szívdobogást". lod Az én há . bújj.szó . Aztkenilöm..Bújj. valamilyen ritmushangszeren jelezve a hangsúlyos időegységeket. röf.jainkkal a hangsúlytalanra. gyűru. a körön kívul a kérő.mi. rult Van 1S r Szakaszonként tanuljuk meg a játékdalt.7 az újfajta ütést. csön. Egy hangsúlyos ütést egy hangsúlytalan követ. csíp.lá .mát Vet . Enekeljük el. Jisz. Csíp. Mit Er-zsé-bet. zöld ág. 2. Kezdjünk dallamot ezzel a fordulatlal: Csön. Nincsen nékem Olyan lányom. énekeljük a hangok nevével az egész motívumot". Gyakoroltassuk szerepekre osztva is: kéró" anya. Tanuljunk egy új játékot: Ó. érr há - zam ját? 2. Például: r L t t- Brijj. A második gyakorlattótr kezdve a tanító csak a kezdőhangot énekli. O. Kérdés:ugyanazt ütötte-e a tanitő. Különböztessük meg a hangsúlyos és a hangsúlytalan ütések jelzését: akéztőve| ütünk a padra a hangsúlyos egységre és az uj.zam tá ját.tem is be lát lő á t r r r r t t t t t t- tam le. I(i eladó volna. 34 r r r t . Leányodat kérem. 3. esetleg játszodjuk is el őket" Az osztály éneklésétkísérlemindvégig a tanitő. ezek a hangsúlyos ütések. sz. ke-ru-löd.nrá_rom-ban Pi ros al . Ki eladó volna.lá .3.ll motíwm tni. lá kezdőhangokon. nrit Er for zsé du bet. Az. mjnt az osztály? Nem. Azt fordulom. Zárluk az őrát a múlt órán tanult énekkel: Egy kis malac rof. zóld ág ll Ismételjtik ezt a dallamot. Leányodat kérem.

ok sZo szo - _ lno _ l11o rú'/ Mert rú. : . Korbejárva énekelünk. helyet cserélnek Hallgassatok meg két szép magyar népdalt.hogy ki vaglok!" Ha kitalálja. a gyerekek két koröcskét fognak kiszínezniüdám. találd k. Alakítsuk át vidámabbá az éneket. Feladat: A tanító megismétli a népdalokat. búra. ós kérdi: . mlrrdig a kérő nevet. mert vidám ének" üdáman trombitáló malacokról szól. 35 . vem ko SZo nr. a másik dobbantson a hangsúlyokra" Gyakoroljuk a páros ltiktetés érzékelését körbenjárással: a hangsülyos egységre előre lépünk batr lábbal.Hogy szomoru. röf. Az új énekUnk egy kicsit más lesz. Kört alakítva játsszuk el az Ó.Kipp. a kör közepón guggoló gyerek lesz a koszorú. Erzsébet helyett mondjuk (énekeljük) Enekeljük ezután azEgy kis rnalac röf. Egy kört alakítunk.. röf cimü éneket. a hangsúlytalanra zárunk a jobb lábbai. melyik volt kozüluk vidám és melyik volt szomoru? Példáui: 1. 29" Lecke trsmételjük a múlt órai bemelegítő gyakorlatot. egy virágkoszoruval fogunk beszélgetni: . Ko- ru. koprsgok. alka|mazzuk az új ütést (hangsúlyos egysógre a kéztővei. közben végig éneke§ük az éneket. Mért A rlÍl8Y z.. ko-szo-rú. Kérdés:jókedvre derített vagy elszomorított titeket ez a dalooska? . Juliska * vidám illetve szomoru színekkel.szomorú 2. játékkal. a dallam végénegy gyerek megkopogtada a guggoló hátát. Mit is mondott az ének a koszoruról? .ert Va- i- lyen g}. arctí. haj. Erzsébet című játékot. . búbárratra születtem . Sej.Jókedvre derített.kopp. hangsúlytalanta az ujjak hegyévetr üttink) Alakítsunk ritmuszenekart: az egyik csoport 3elezze a szivdobogást (tapssal vagy koppantással). és döntsétek el. el kell takarnia. Hopp. .

dottt. melyik jelzi az új ének kezdó ritmusát! .. Tapsoljuk ezután a dallam mellé a ritmust is.iggesztett két ritmuskártya közül válasszátok ki. t t L 2" . Elmennék táncba. mát mát kánt asz - L szol1y. Enekeljünk a változatosság kedvéértegy szomorkás éneket. Nehezebb feladatot oldunk meg. kísérjeegy ügyes tanuló acélháromszöggel (vagy két összeütött fémkanállal). fordulj ide.hér. Koszorű.ony.Mondom.Tá .illatosan"). ZSa. majd azonosítják a dallam megfelelő szövegrészével: tr. Hányszor hangzik el a dallamban ez a ritmus? . mondom"-tól párosával foroghatunk. Lecke ídézzünk egy vidám bemelegítő gyakorlatot: lásd a 26. mátkám asszony / ismétlés \ L Enekeljük együtt.§is kece lányom" L Kis Fe hér a ke- ce 1á ró 1. Két ritmuskártyát mutatunk fel... ha az osztály tapsolja a ritmust. L L lz. fe ke . Cidrusi menta" kajtai rőzsa. \ } \ L 36 L l . ritmusszavakkal. mindig a hangsúlyos egységekre. gyon. osztinátót hozva létre. ha szép lány volna. mondom.zé-be' Va va gyon. tnon.ti-ti . tapssal.szün motíwmot L.donr.Négyszer. majd felírjuk atáblárais.. Tegyuk meg állandó kíséretté ezt a képletet.. L \_ (.Tá . a tanulók leolvassák ritmusszavakkal. makacsul ismételve végig a dallam alatt. majd ha jól megy. Befejezésként táncoljunk a dallamunkra: az első felére körbe járunk (negyedekre).A 2-es. A táblára kifi. L A mai énekünkben is szerepel virág.ti-ti .Orgona ága". koszoru" Ismerjétek fel" milyen ürágról szóló éneket idéz fel tanitótok (lálázva vagy hangszeren): Orgona ága.Tá ritmusképletet..L L 30. Mondom. hallgassátok meg figyelmesen: . és egy csoport kopogja osztinátóban a Tá . a tanulók megismétlik tapssal. Most néma éneklós mellett mindenki kopoga a ritmust. leckét. Röüd ritmusdiktálás következik: a tanító hangoztatja a Tá .be' . üssük a páros ltiktetést is. fbr-duli i- de.Tá." Tá - . Enekeljük el egyutt a dallam ritmusát. - - nyom. 2. egy szál virágot (lehetőleg ha fehér rózsát) körbeadunk az osztályban. kfun S7. a. Mon.Barackfa virága": ti-tr-ti-ti -Tá-Tá ti-ti Tá . Szép gyakorlat a hangsúlyos-hangsúlytalan luktetés érzékeltetésére.

get. dé. a jövő órán folytatjuk. hé. Mind megissza a bort. bé_ C0. ós a két hangsúlytalan egység ütése az ujjbegyekkel. pé. Ezt követheti ügyesebb osztályokban a hangsúly jelzése a kőztővel. tam kez A nagy böl - cses.jen lci! Ismételgessük a mondókát helybenjárással is. Megállapítluk. a hangsúlyra rnindig bal lábbal lépjünk. Az éneklóst kísér. Az osztály utánzással gyakorolja a hangsúlyok jelzését. Iksz ipszilon most ne sírjon.sé.lásd a kottában a hangsúly jelét: >. Vígan ruga a port.. szívdobogást úgy foglák ütni. Tanuljunk most egy éneket is az ábécérOt: Ábécedé.lünlc men . - na§ - szes. bó. kú" a nagy torkú. daljátékából (IV felvonás). A mai őrán az elsó szakaszt tanuljuk meg. pé. cé. Sőt inkább vígadjon. ipszilon most ne sírjon! a . hogy a hangsúlyos egységeket erősebben ütik. Ritmushangszerekkel is kiemelhetjük a hangsúlyos egységeket. ó. ó. dé. hogy most páratlan lüktetést érzékeltrnk.lea tanító a hangsúiyok jelzésével(útőhangszerrel vagy koppantással) A mai énekünket hallani foguk Kodály Zoltán: Háry János című -3l . é. Iksz. En. 3í".nJ J J J l jaj de szép az ábécél J - A-kmeg-sesze-re-ti Az kc.sé- get. Páros ltiktetést érzékelrink. a mai és a következő Kezdjük egy hangulatos rnondókával : A. . - zü .En. a nagy torkú. Zeneballgatás következik.Az egyenletes luktetést. 3. raj - tam kez 2. . . Búnak utat adjon. Lecke Az első osztályosok életébenfontos esemény az ABC ünnepe Ezt készítjük elő órán. cé. kú. ef" gé. A.

a többi tanuló körbejár. bé 2. A páratlan luiktetésre is járhatunk körbe" a következőképperr: L i L . b 38 ! l 'l - a .] .L] 32. I. Énekeljük az énekmindhárom szakaszáí.A hangsúlyra bal lábbal előre 2. elóször a mondóka szövegére. ballal előre. Egyéni és csoportos éneklést egyaránt gyakorolunk. jobb láb zár)" L Á. 2. Végezetül foglaljuk össze mindezt: egy-egy ütőhangszeren hangzik majd az egyenletes ltiktetés illetve a hangsúlyok (páros-páratlan). Mindezt ütőtrangszerek segítségévelis végezhetjuk. 1. Kérdés:páros vagy páratlan lüktetése van a mondóka ritmusának? .f. és 3 " szakaszt. lépünk. . . gé stb. és gyakoroljuk ezeket a lépéseket.] - i i r i l l L. A páratlan lüktetést úgy érzékeltetjük.A jobb láb a bal mellé zár. é. Megállhatunk egykis pihenőre. hogy az osztály egyik fele üti az egyenletes lüktetést. a begyakorolt járásformákkal. ünnepségen. l l l i .allamára. Jutalomként olvassuk el Móra Ferenc: Zengő ábécé című versét. 3.Ajobb láb kilép oldalra. Járluk ki tehát a már ismert formában (1. majd ellenkező irányba a" Ábécédé d.. közben ismételjük el a múlt órán tanult mondókát.^bécédé" című ének első szakaszát. e. a másik dobbantással jelzi a hangsúlyokat.Páros. és megtanuljuk a 2. 2. Ezt is ielhasználhatluk az dé. Lecke Ismételjük az . cé.

Pl.rl kis ka - kas ösz A J-_J J l rem I J-J ) be be- Szil.n . 39 .ludaim címűt (lásd az L osztáiy és a farkast űi mondókávai válasszuk ki: Két J-l J-.Il" osztály 1.A gazdasszonyt .mi da|Iamfordulatra: .belégzés orron keresztül (2 időegységre) . Rögtönözzünk mozdulatokat a dallamhoz: a gyermekek körben állnak.Jó napoí kí-vá-nok|" Az osztály válaszol. Ha nem to .jál! huny A tanító kísérjeütóhangszeren egyenletes ütésekkel a mondókát. ma ) .told ki" szavakra ka4ukat felfele nyujt"lák. A .. n - ..n - sze ve - sz-et le J--l e sett. !á. ösz - §ze .kilégzésrefilfiunk (4 időegységre) ídézzüi[ fe| az L osztályban tanult játékok közül a Gyertek haza.tö - röm há - dat.szó -mi / lá. l+ leckéjét). Játszodjuk el néhányszor a Gyertek haza. szal redj paj . kinyujtott ujjakkal a csiga szarvát utánozzák.lod.összetöröm" szótól váltott 1ábbal egyenletesen tapodnak (negyedekre). J-l . ) szál. az .ludaim játékot. Tanuljunk egy újabb gyermekdalt: Csigabiga: A szereplőket válasszuk mindig az új b. Gyakoroljuk egyenletes tapskísérettel is.szó . J-l E - szál. Lecke Atanító köszöntse énekelve agyermekeket. Légzőgyakorlatok. mondókávai.|-l - tás..

na dan dan. balra hajladozzunk. t i I Szél" szél fuj-do-gál-ja.na dan stb.kidobjuk" szőnál utánozzuk a dobást. a .. e-ső ve-re-ge-ti. húi |l. lecke). Szerepet cserélnek. a- A .L Eső után hol szoktatok csigát keresni? . és mutassák térben a dallam hallott. az .esö. a dallamra. mint a múlt órán. metallofonon hangoáassa az első 4 ütemet. dan. eső veregeti" résznélujjainkat mozgatva az esőcseppeket utánozzuk. az egyik az egyenletes lüktetést hangoztatja (esetleg ütőhangszeren). Az oszály éneklésközben tapsolja a ritmust is. Játszodjuk el: kettesével összefogózva jobbra-balra lóbáljuk (egyenletesen) karjainkat. osztáIy 7.hú" szónál leguggolunk. az osztáLy figyelje meg. Rakjrrk ki pálcikákból és a kirakó táblán is ezt a képletet: l l l l a I l A tanító lálílava vagy hangmagasságot mozgását.Például a kertben. harmadik énekléstőlkezdve kísérjeegyenletes taps.zsa-ró*zsát ül tet - tem. Ismételjékmeg a motíwmot. a másik a ritmust tapsolja vagy kopogja. Lecke Légzőgyakorlatokkal kezdünk.§zé1.ültettem" szónál lehajolunk és . egyenletesen. a . dan" dan da-na da.tet ker . majd egy ügyes tanuló kísérjen ütőhangszefen az egyenletes lüktetés jelzésével. e-§ó.. Játszodjunk rá a szövegre: az . hány Kettőt. szél fujdogálja'" sornál jobbra. a tanító. Ha már biztosan énekeljük a dalt. majd egyszerre is végzik mindezt. Minél több tanuló végezze egyénileg is a feladatot. - l 40 l l . Bemelegítő gyakorlatunk előkészíti az új éneket: l l f l dan. t f 2. jelezve az egyenletes luktetóst. az osztály ritmusszavakkal ismétli: Tá Tá ti-ti Tá. járjunk körbe.. A tanító tapssal kiemeli az első motivum ritmusát. Énekunket" játékunkat kísérleegy-egy tanuló ütőhangszerrel. dan da- na da. amit az osztá|y a dallamáról fog felismerni: Zsipp-zsupp (lásd l... Az ének tanulását második. IsmételjUnk egy éneket.tel- tem" --_r-!- ba.ültetúnk". Többfele gyakorlat következik: csoportokat alakítunk. A kiskertről fogunk most énekelni: r Lí- L Erl kis ker ..

. Sok mesét ismertek már. ! 4 l . da na da dan. egy szlovák gyermekdalt: Egy boszorka van. boszorkányokkal. Ezután kísérjeaz éneklést aritmus tapsolása. puha ütésekkel vagy a dal ritmusával. cCcC ()c (J o o co o A magasabb hang a szó volt. tobbször esik az eső. kopogluk az egyenletes lüktetést. Ilyenkor használ. ! 3. má . a negyed értékűszünetektrél taps helyett széttárjuk kezeinket.ko. 41 . egyenletesen körbe járhatunk a dallamra. Akárcsak az előző dallamot. kózjele: + A mélyebb hang a mi volt.. . n Egy bo- .sik bocs . lecke). manókkal. ha anaP<it előcsáiogatjuk egy tanult énekkel: Süss fel. osztály. ami n legszebben triangulummal szól. har. u Énekeljuk el kézjelekkel a fenti részt.gyoll. . Ismételjtik a szlovák népdalt. majd az egész dalocskát. A szünet jelzésérea|ka|mazzunk más mozdulatot: emeljük mutató ujjunkat a szánk elé. tündérekkel. De I szép hang - ja van. lecke szerint. hogy a szünetnél (ahol egyesek széttárják kezeiket) az egyenletes koppantás nem szünetel. kézjele: €T . A dal első motíwmával foglalkozunk.ja na .lá- ba lár egy. és megfigyeli. . nap (lásd I. 16. Egyre inkább mutatkoznak már az őszjelei. ezt is kísérjük egyenletes.kort megy.ma- dik itt pa - dorr du dá - ját fúj .} I Abrázoijuk a dallamkirakón a dallam vonalát: . . Lecke Légzógyakorlatok és bemeleg ités a ?. I(ét csoportra osztva az osztály mindkét kíséretet egyszerre végzi. éneklésközben mutassuk térben a dallam nrozgását. A mai Órán egy vidárn boszorkáról fogunk éneket tanulni. J Is. F{a már jÓl énekeljük.

A dallam vonalával foglalkozunk. keresztbe fogott kezekkel összefogózunk.si fa. Itt figyeljük meg. énekléskozben mutatjuk a lépésekkányát..Lá.re.r Ábrázoljuk ezt a dallamvonalat a dallamkirakón: t I nap L- 7fr§ Sriss +k/ szun L l Kezdőhangunk a szó. ezért új dallamot mutatunk be: I Kör - fa.pe. Ideje. j a belső |ábat mindig kórusban énekelni.szó . gyon-gyo-51 r r r r r l-- tánc. 42 r r r r L t . hogy táncoljunk egy kicsit. da. kézjelekkel énekeljük a motivumot egyutt és egyénileg is. Vá ro- da.Eg a gyertya. kézjelek segítségévelaz első sort. ég" (szó . Egy szép játékdalt dolgozott fe1: Bartók Béla: Játék. Játszodjuk el: kort alkotunk. hogy a kezdő hang háromszot ismétlődik. körbe forgunk. csúsztatva. Ábrázoljuk ezt is a táblán.nyecs.lá . ól hátrafeszülünk. mely egy ismert Enek órákon egyaránt szoktunk közösen. Mi lesz amagasabb hang neve? . korongokkal vagy éppen gyefiyákkal: L- i- t L o o o Vagy o n o fi r t- fi Szolmizálva. kórusművet hallgatunk meg. A kézjele: Ífr-a -/*\ \ l Enekeljük szolmizálva. kör - fa.ke. és egyénileg szólóban is.szÓ). egyenletesen lépkedünk. Dallamfelismerés következik akezdő motívumról: . a dal végénleguggolunk. Köny- nytí já - ró kis nre. ke.szó . rö- si. majd az egész dallamot. Kettesével.

és alkalmazzuk a mérőütést...szó .szószószólaszómi 2.1ászóniszó 4.g. rei atábléra" 6 lecke) J-l Fe. Enekeljtink és forogjunk a múlt órán tanult körtéfa. gyűni Egy ismert gyernrekdalt hallgatunk meg Bartók Béla feldolgozásában . tek.dallamfordulatokat is: 1. J Mondjuk csak a ritmusszavakat.. g}€ . amiből ma meg fogunk hallgatni egyet.n n szólámi 5. A kezdő hang a szó volt.szó . Melyik hangra lépett aszórőllefele a dallam? _ Ami hangia. Felmutatunk két dallamkártyát. és tapsoljuk a ritmusát is (lásd I. hogy kezünkkel mutassuk a lépések irányát..fujjukel a gyertyát". . hol tortént a módosítás...veszrd J--l a l kek. Zongorára irta a GYermekeknek című sorozatot.re tem. Enekeljünk kézjelekről más ismert. A tanító módosítani fog a ritmusképleten.Hármat.tek. HánY hangmagasságot hallottunk? .t\ ) J--l ))))))) J-l J l Módosítsanak most a tanulók.tek. e .liliomszál" kivá|asztásáhaz egy új mondókát alkalmazhatunk: Gyer .lá . . 4. . .ordulatot. énekeljékle a rajtuk levő motíwmokat: szó szó szó lű l. Eneketjuk a Fehér liliomszál című éneket. mindig egy időegységnyit! Játszodjuk el a Fehér liliomszál játékát.szólászómi 3. Bemutatjuk a zongoía képét.dig ntíg for ká Ad gyer - J--l főz - - gá.. . körtéfa dallamára.mi ? . Az osztály vegye észre. Például: ü ó ü . Fehér liliomszál 2.lrer li . _ Enekeljük most úgy a dallamot. irjuk az elsó k8plet alá a módositotilepletet. A . Melyik hangra lép felfele a dallam? * Alá hangra. osztály. . nneteljrik ké4elről ezt a f.Következzék a Fehér liliomszál zongorán. egy mérőütésnyit. 43 . Csön. .li - J Enekeljük most a dalt mérőütést alkalmazva: . csön..l - ) szál.ecke Légző gy akorlatunkban a kilégzésre.n sát .t úó om J-.csot n€nr bi.zany nem tek. ü.lzó lá szó mi .szó . esz .. Í4ui. I_.Fehér triiiomszál és F{a én cica volnék. Hangoztassuk csak a ritmust tapssal és ritmusszavakkal.1ámiszó szó J mi 2J Milyen dallamok kezdő sorára ismertetek rá? 1. tek. Dallamfelismeréssel folytaduk: milyen dallamok kezdődnek igy: szó .

Mindez a zörejek kategóriájába tartozik. kárvin. gyűni. és mondjuk a ritmusszavakat: ti-ti-ti-ti-ti-ti . Zárjuk az őrát kapuzó játékkal: Bújj. emelkedő. csön. hogy a hallott hang csengő. Mindenki a padra lrajtja a fejét (huny). üveget érint fempálcával .Tá. Szolmizáljuk kézjelekkel is a motíwmot. Tapsoljuk csak a ritmust.C 3C c a o l o c o l L o o a l_ l o C l o o l- Minden új változatot leéneklünk. majd ereszkedő alaphangok sorárótr. leckében alkalmazott gyakorlatot más szótaggai (pl. En kis kertet kerteltem: fém vagy üveg + fem stb. a gyerekek ismerjék fel a dallamotl Ez a Csön. de ritmuskíséretkénta zenében is alkalmazható. bújj. alanitő rendre kavicsokat ráz egy dobozban. Például: 1o o o o 2. fémeket. de először kirakjuk magát a képletet korongokkal is. egy plusz koronggal a dallamképlet valamelyik hanglát megduplázzuk. Az osztály megnevezi a hallott hangforrást. Ismóteljük a múlt órai mondókát. Játék következik. zörgő. a a l Az első kót lehetőséget a tanító mutassa be. leckében használt 2. Társítsunk a tanult dallamokhoz illrő hangszínű kíséretet. hanem egymás mögött állva. born} énekeljiik. Ujabb játék kovetkezik: tárgyakat kell felismerni hang|uk alapján. tovább a tanulók módosítanak. tompa vagy éles volt.L 5" Lecke L L Bernelegítő gyalrorlat: a 2. L l l l l_ l 44 l_ r .Például Egy boszorka van: kavicszörejjel. mindkét karjukat egymás vállitra helyezve hullámos ívekben kerülgetik. Azt is megbeszélhetjük. zőld ág dallamára. tapsoljuk a ritmusát is. fadarabokat ütöget össze. a kaputartó gyerekeket nem láncszenien összefogózva. Felmutatjuk ismét a 4.

2. osoportonként. bamm. a Tükörkóp zongoradarab Bartók Béla 45 .egy hangmagasságon.ja meg im - nrár? . a többinek ki kell találnia. mese. cSlZ - mam. 19. Flat tanuló rakja ki élő képben ezt a ritmust. arccal az osztály ftlé. Nem kell csizma nyáron. J Tapsoljuk le a ritmusképletet és tükörképét is. Válasszuk az anyukát egy ismert mondókával: Mese. Más játékkai folytathatjuk" Két tanuló egymással szemben állva tükörben végzik az előbb felidézett munkákat.Tá . a .hangzőn. Ritmizáljuk az első sorát: ti-ti-ti-ti . Az őra rövid beszélgetésselindul az édesanyák gondoskodó szeretetéről és munkájáról.Lányom. úgy. együtt. bogyan dolgozik édesanya. Játékos formában. osztály. fékező vonatot utánozv a.6" tr-. egyre magasabban indítva. mátka (lásd t. együtt énekelve megtanuljuk a népdalt Ezután kísérjükaz énekléstegyenletes koppantással. -.n tt-tt-tt_tl jj Tá-Tá Tá - jJ Tá J. Például ha az egyik jobb kézze| vasal. édes lányom. rninta fuzetlapjaí. Néma éneklésmellett tapsoljuk az ének ritmusát. mit dolgozott. Iárhatsz immár bátran Leánybőrcsizmihan" -. -s.. Másik hat tanuló velük szemben állva kialakiqa a ritmus tükörképét. Így: . Mai népdalunk az édesanyához szől. . Kétsoronként. .. Megállapítj uk. fes nyám. ! . . egyénenként..n. a szemben álló bal kezévei végzi ugy anazt. Mai zenehallgatásunk példájában is egy dallam és a tükörképe szólal meg Mikrokozmosz című kotetéből.Tá. Bemelegítés: a harang zűgását utánozzuk: bimm. .ceke Légzőgyakorlatok: belégzés2 számoiásra az aírunkon. lecke).n titi ti- ti .l . . A második sor az eisó sor íbtrltatása lesz. ho gy egymásn ak tükörkép ei. Nyíljon ki most a két sor. Esy gyerek lesz az anyuka. . mozdulatokkal megidózzúk. ő mutatja a mozdulatot. bomm . -l . kilégzés4 számolásra. - lett c§lZ mam" Ki varr .

egyenletes kopogássatr az éneklést. Énekeljük el egyenletes körbejárás mellett. ha ]o. - lit ka.Hajlik a vessző". egy kis fehér korongot vagy négyszöget fogunk kiszínezni. Korongok segítségévelábrázoljuk a dallam rajzát. osztály. mátka mondókával válasszuk. csepp. Szerkesszük meg a tükörképét: L- j Tá Tá_Tá JJ - Tá-Tá JJ r r J Tá t t Tapsoljuk és nevezzük meg ritmusszavakkal mindkét motír. puhán pergetjük ujjainkat a padon. Újból meghallgatjuk Vivaldi Ősz című művének részletét. Mutassuk a kézjeleket is. t De ha ak .umot.jó VasZ ra.sza .donr. 9. Enekeljük újból szóveggel az éneket. sssss hangzókkal. ködös a reggel stb. A tócsába hulló oseppeket hangutánzó szavakkal idézzűk: Osepp. leoke). A tanító megnevezi a kezdőhangot . osztály. Tapsolj a az osztály a fenti motívumot. I I Mittd fuj - do gál ja. melyet ma fogunk megtanulni: t I I . majd az elsó két soritt. me§e. Enekeljük az Esik az eső oímű énekünket (lásd n. kopaszodnak a fák. elmennek a vándormadarak. hangulatkeltós céljáből utánozas. borus. fiiúúú. Milyen szöveg társul ehhez a ritmushoz? .7. majd két tigyes tanuló külön-külön.Esik az eső".kor lo Tu . Ismóteljtik csak a kezdő motíwmot ritmusszavakkai: Tá ti-ti .. esős őszi napokat idézi. r t i - r r I I ] 8. a tanulók leszolmizálják a motívumot. Rakjuk ki pálcikákból és íquk fel atáblára is ezt a ritmust.. A kiskacsát és a pásztort a Mese. J vasz I I _ nem jő: pl - lás ra.dár - ka. 18. visz. Lecke Kivételesen zenehallgatással kezdjük az órát. csepp. Kísérjükazután puha. tétel a szomotkás.Tá Tá.ment a ma . lecke). végül egyszerre.Tapsoljuk a dallam ritmusát néma éneklésmellett. Ezt az érzéstsugallja a következő szép nópdalunk is.l El. Másodszori hallgatásra színekkel rögzíthetjük a szomorkás hangulatot.Beszélgessúnkarról.k a szélfi-rvást.//\- J 46 J J .Hullanak a falevelek. Emlékeztek:e más dallamra is . Befejezésül hallgassunk egy rövid részletet Antonio Vivaldi Ósz cimű versenyművéből. a hajladozó fakat húúú. Mi jellemző még a késő őszi időjárásra? * A hosszír esőzések.. Leclre Bemelegítés. . a lassú II.szó -. a tanitő egyidejűleg a tükörkópét. Yégezze ugyanezt két csoport. hogy miért érezzik szomorúnak az őszt? . mely ugyanezzel a motíwmmal indult? Kis kacsa furdik (lásd I. Utánozzuk mi is az esőcseppek kopogását az ablakpárkányon. ábrázoljuk a dallam mozgását.

vagy halvány színeket. zöld kombinációit.tef. A .. e. bal mutatóujjunkkal a Pál szerepében. melyik nemrég tanult dallamok kezdő képletei? 1: Esik az Fehér liliomszál.sik Pá1. Hess el. ) -l bonr nak Szaí - nva Á 47 ! l .l -l kis m*dár üla frn. hali<an" Fróbá§uk meg kezünk mozgásával követni a dallarnot. mert ez hangsúlyozza a szomoruságot" Enekeljük újra egyutt és egyénitreg is. szürke. Pál! "n két J-l )) J. Tá - eső. egyene§. . -u Her Ery- . milyen színeket használtunk? . Úl latetot tanulunk: Két kis madár ü1 a fan.sza.r: Gye-re üsz-sza. A tanulók ismerjék fel.ti-ti .Sötét színeket. kifejező énekléstcsak lassú tempóban. halkan valósíthatjuk meg. Énekeljük például az Egy kis malac című éneket (lásd L osztátry. enyhén hullámos vonalak és a fenti színek képesek képileg ábrázolnl. lassan. Póte1 hess el. Ked - ves ga - lam dó ! . . Pé . -l szép.. Ismételjük át ezeket a dallamokat.n J J .lkállyát mutatunk fel. .Hervad már című énekét. 1 Jobb kéz mutatóujjával ütjuk a ritmust a Péter szerepében. má.Tá és egy dallan. . -. .re visz. Beszéljünk arról is. . . vízszintes és ereszkedő vonalakat rajzolrrnk a ievegőbe..n r-1 )r| J} Pá1l il gye.vagy más. kék.vad het nrár a- a lomb ár nak nya. a barna. F'eladat következik: egy ritmuskáttyát: Tá . . amit a szomorú dallamok is kifejeznek. Tehát az egyenes. Végezetül ataniíő bemutathatjalárdányi Pál: Dal a kismadárról. 27" lecke). madárról szóló népdalt. Vezessük rá ezeket a vonatrakat a múlt órán készült színezett körökre vagy négyszögekre. Váltsunk most át vidám hangulatra. szó szó szó lá szó mi" 2. azt.gyikPáter.ll .

új dallamot énekeljük egyenletes helybenjárással. mett rnéz. A helyes megoldások így igazolódnak. a másikban hosszabb hangot. tor .nek ái-dott-sá-ga. a nyolcadokra lábujjhegyen aprózás. I i Ha jót i .ritmustelefon" játékkal rögzítjük.méz.kod - forr. többszór is ismétel egyegy részt.szol be- 1ő le.. ! Az új dal tanulását is kísérjea tanító az egyenletes lüktetés jelzésével.mett méz. 48 is ismételr. _l t le . Tehát ezek egybekötődtek: Te . méz.Süss fel nap! + t t f . A. Az osztály utánzással követi.méz. forr. szintén a bátán kopogva. Melyik dallarn kezdete hasonlít erre a dallamkezdésre? .Később az osztály is képeslesz az óneklést egyenletes koppantásokkal kísérni. A legügyesebbek végül magukra is képesek iesznek. hogy a harmadik .Tá helyett Táá: I I J Méz méz mé TATÁTÁÁ többször t éz -a Négy szakaszrabontva ritmizáljuk az éneket: ritmusszavakra énekeljük a dallamot.a felhangra hosszabb megállás.hul.. l ! Mőz.néz" szót két koppantás hosszúságúraénekeltük. Ezután a tanító minden motívumot külön bemutat ritmusjárás formájában: a negyed értékekre természetes lépés.kijárni" a ritmust. hogycsak egy szótagot énekeltünk a két időegysógre.lott vi - rá ga.. Ez ki min az - ál den - - dott nap ra bor. E vrdám játék után énekeljtik szöveggel azelőző rrépdalt" Új éneket tanulunk: Méz. Ábrázoljuk ezt atáblán. kijárt ritmusképletet végül a . Ismételjük őket mérőütéssel is.ink. A legelső tanuló lekopogla a padon. Ter. először az egyenletes lüktetést jegyezzik le. kiénekelt. Ó továbbadj a azt az elŐtte levőnek. Minden egységet Hasonlítsuk össze a két kezdómotíwmot: az egyikben szünetet találunk. A kitapsolt. Ismételjuk át a Két kis madár mondókát is. Minden padsor legrratsó tanulójának hátán kiuti valamelyik ritmusképletet a tanító. A szöveg ritmusa ettől abban tér el. Eszrevétetjúk. ter mez.l l i 9" Leeke t t Bemelegítő gyakorlatként zümmöglük egyutt az Elment a madárka dallamát.

! A Méz. méz. Úi dailamot tanulunk. . Két tanulóval dramattzálhatluk az anya és a lánya párbeszédét . A tanító módosítson valamelyik képleten." 3. 49 .!- f. ritmuskíséretkónt használhatunk még csengőt vagy . Befejező éneklésben szerepeket is oszthatunk.behangolt" vizespoharat" A hangszerek egyutt is 1átszhatnak. Tá .kis nyúl" illetve az .némaénekléssel". l I Gazdag Erzsi -L Adám Jenő t Huil - a hó.. A kis nyúl didereg. Megbújik a foldon: .ti-ti-ti-ti képlettel. Lálázva vagy hangszeren megsző|al az Anyárn. Gyakoroljuk az éneket egyénileg is..Süt még nap a nyáron!" l . Vidáman csipogja: . Megisrnételjük a stafétát.. zuz- rát fúj do gá]' gon. Dallamfelismerés kóvetkezzék. ha hull a hó. jelzi az egyenletes lüktetést. u Tél-a-pó 2. . énekelje szöveggel. hogy valaki felismeri ezt az összefiiggést. Az osztály ritmusszavakkal olvassa le őket. egy negyed értékűszünetet alkalmazva. 10. tapsoljuk a ritmusát is" Stafétaénekléssel foiytatjuk. minden tanuló két üternet énekel és tapsol. méz dallamot a méhecskéket utánozva. egy-egy tanuló énekelje a .legirrkább a triangulum talál. Lecke Bemelegítő gyakorlat: énekeljük.. me- be a lom! . Csak vadász ne jöjjön. édesanyám című dallam. a közeledő Télapó köszöntésére: _t .csak tapsolással.Tá . majd alkalmazzon módosítást felhasználva a szünetet.. Végül énekeljtink mérőütéssel kísérveaz éneket. I' Enekeljük most szöveggel.. hol találkozunk Táá értékűhangokkal. ) Egy tanuló szólaltasson meg más ritmusképletet is a kártyákról. Egy ilyen módosítást ábrázoljunk is. Kísérjük ritmushangszerrel az éneklést. Ez a kezdőmotíwm tükörképe. FigyeljUk meg..ökörszem" szövegét. . mozgó szünetjellel eltakarjuk a megfelelő időegységet. a zümm szótaggal . Alkalmazzunk ostinato kíséreteta dallamhoz.Nem baj. hull hó. Például: _l. Parányi ökörszem Kuporog az ágon. lehet. Aki felismerte. Az elhangzott képletekből ritmuskártyákon felmutatunk néhányat l.

. hogy kopkop-kop. kop nyolc patkó Nyolc patkó kop. Jöjj el Vi. Ezen a szánon érkezik hozzánk Télapó. Ezután kr. A szövegsoroknak megfelelő dallammotívumokat külön énekeljük. kop. kop.száncsengő Szánesengő . 2. nj-melyból fölzengő . Egy kedves francia gyermekdallal Milyen hangutánzó szavakkal találkoztunk a versben? - t ] l ] köszöntjük: al l Huli a Min.ves reg Tól pó. és közben mondjuk. a vers egyenletes nyolcadmozgására. 4. Feladat: A tanító úgy szólaltatla meg a dalt. hogy minden felhang értékű(Táá) hangnál csenget. Enekeljük szöveggel is: együtt.dám ked. szán. Leopold Mozart . A gyerekek is énekeljék jelezve (koppantással. B-sor (3): ereszked3\* . Néma éneklésseltapsoljuk ki az ének ritmusát. ! - :t Csing-lingJing. és mondjuk. Vegyék észre a gyerrnekek. hogy az I. Az első sor helyett dobogunk.den pely-hes gy-er. l Va. ós figyeljtik meg a dallam ralzát.veS.mek fe vár - - lrér hó.csingJing-ling Tél öblén távol ring.Lódobogás. va vár.kod- barr rrrin - den jó. Szétmálló hangerdő .-ereszkedő\* sor (1. I 3. tr Jöjj el haz.runk rád. Az oszlály vegye észre.. -t Soronként tanuljuk meg. /.Kop. é . 4): emeká ő Ezeket a vonalakat éneklésközben a levegőbe rajzolgatjuk.osing-iing-ling Tét öblén halkan ring. a második sor helyett utánozzuk a csengetést.gyo- ró. Földobban két nagy 1ó ! - .a- ia pó| szá||.Csing-ling-ling .száncsengő Száncsengő . vagy másként hangzó jelt ad.2.lárjuk az ismétlődő ti-ti-ti-ti-ti-ti Tá képletet. a téli hangulat fokozásáér1. Zenehallgatás zárja az őrát.a híres Wolfuang Amadeus Mozart édesapjának egy kis művéből: TJtazás szánon. szóló énekkel a nyuszi és az ökörszem szerepét. csing-ling-ling. tapssal) aTáá értékűhangokat. hogy csing-lingling.záttk. Száncsengő: l_ i. Pi_ al nro. mikor szólalt meg a jelzés. sor dallama azonos. Enekelve járjunk korbe erre a ritmusra. Csöndzsákból hangot lop. kop-kop-kop. Ked . Mit utánoz a zene? . kop. Rrtmusjárás következik. Aereszkedó\ .. Egy szép Weöres Sándor verset olvasunk fel. ! ! ! 50 i I .Csing-iing-ling . I ! Van zsá. csengő. kop-kop-kop.nek lrang - Té1. A tanító űjraolvassa a verset.rl l t 11" Lecke i l Bernelegítésként dúdoljuk el a Hull a hó című éneket. a hangutánzó részekbe bekapcsolődlk az osztály is. 2.

a lányók babákat. barátom. A diótorő bábu rajzát atáblára helyezzük. hát te benned miért nincs uradhoz való engedelmesség? HERÓDES: Ereszd be. 12" L. ólomkatonákat. hogy a balett egy olyan színpadi mű. Ezeket meghallgathaquk hiteies előadásban is. töri meg a diókat. Készüljünk fel mi is. vagy nent? FUTÁR: Dicsértessók az Űr Jézus Krisztus a magas nlennyekben. ég. amire csak Marika figyel oda részvóttel. triangulum vagy csengettyű kjserettel. ha megengedik. utaznak Marika és a herceg a Babák-birodalmában. Szerzője Csajkovszkij orosz zeneszerző. a Stahlbaum gsalácl a csillogó karácsonyfa körul ünnepel. CÁSPÁR: Ó. J ) l3. hogy valami históriás beszédet mondjunk. a dallamok a szöveg után következnek: a szöveg. Persze álmában Marika is nagy lesz. kép). meiy karácsony-estét varázsol elénk. közben újrahallgatjuk az elózó részletet. a balett címe. te kősziklához hasonló nemzetség. Ezt a táncot képzeljük el az első részlet hallgatása közben: Adagio a III.. Utánozzuk ezt a táncot.t "l. kazettáról. Megmagyarázzuk azt is. Az álom egyébb csodákkal is szolgál. erőteljes állkapcsa van. egy pár percre szólást kérnek. táncra perdÜlnek a kínai. és álmában a diótorő daliás herceggé változik. és a Csajkovszkr1 zenéjére váljunk mi is babákká! Az élményeketa gyerekek rajzban rögzíthetik (karácsonyfa. ami nem éppen díszes. diótörő). még a poganyban is is vű némi emberség. idézzünk néhány ismert karácsonyi éneket. arab. MennybŐl az angyal stb. Lefekvéskor a szobájába viszi. ) ) . ha a piac közepén a jégen megfagysz. Az ajándékok kozott van a nem túl szép diótörő bábu is. Mindenki ajándékot kap" A íiúkpuskát.Kiskarácsony. egy pár p. könyökből le-fel mozgaíják merev karjaikat. aki kegyelmet hozott az ) J A császár birodalmából jöttem tlhozzátok. fogadd be mind elfaradt szolgádat. ebben ringatóznak. melynek a cselekm ényétzenére táncolják.. nyisd meg ajtódat.á flltözni! FUTÁR: Gyere be. Aranydió héjából csónak lesz. ! BETLEHEMES lÁrnx ú1 ÜnnePekre. a karácsonyvárásról. babák. A diótörő röÜdített cselekményétismertetjük: Karácsony este van. nagykarácsony. barátom. spanyol babák és a kecses porcelán pásztorok és pásztorlánykák. Eg a gyertya. betlehemet hoznak. Táisaim kint vannak. . Tartsa és marassza mindannyi örömmel" Nem azért jöttünk ide. kardot.eeke Énekeljük a mÚlt órán tanult Hull a oelyhes fehér hó című éneket.. de ennek segítségével roppantja ketté. igy táncol a diótorő herceggel.. Hogyan is táncolnak a babák? * Merev lábakkal lépegetnek. Szabad-e. FDRODES: Itt bizony szállást nem kapsz. A sok baba nagy-nagy örömmel fogadja őket.il 51 I. Ezek táncÍt képzeljUk most el a második részlet hallgatása közben. -l _l _l I 't Rövid beszélgetés következik az Advent időszakról. ENEK CÁSPÁn: Felséges királyom. Megfigyelhet3tik. orosz. Lecke Az ismert karácsonyi énekek után egy erdélyi betlehemes játékkal ismerkedjünk Áljon itt melyet Torockón gytíjtottünk. hogy nagy. hogy qszakára szállást adnátok. felvonásból (3. hanem a mi Urunk Jézusnak egy szép példát mutassunk. flitö. Az egyéni énekléstváltogassuk a közös ónekléssel" A mai Órán egy olyan zeneművel ismerkedünk. A diótörő.

üres erszényünket kitárva terjesszük. pász-to-rok. ál dás á tok! Az ten an _ gya le- szál-lott e_ Je. és hallván hallod. v Éwrr VI ENEK l. hogy új kiraly születik. IIERODES. FUTÁR: Tisztelt házigazda. Szcnt Snlz Má rl a. hoztam neked egy kis sajtot. testvé1 hallom. kik juhok rnellett alusztok. néktek kis Jézusotok. hogy kiráiyi házamnál mily sok vendég van. alusztok. ENEK l én l l III" ENEK ANGYAL: Keljetek fel. fenséges királyom.S: Mit beszélsz. ÖREG PÁSZTOR: Hallom. pásztorok. ENEK . }IERODE. hallottam.. mert úgy is igen FIATAL PÁSZTOR: Kedves kis Jézuskám. fogadd jószíwel. Megszületett FIATAL PÁSZTOR: Hallod. Kö- nyö-rögj e- tünk. kiknek kardcsapásfrtől az egész világ megrezzen. hogy új király született. mikor tudván tudod. pásztorok. hogy vi- lá go11 bol do - gan lres siink 52 r r r r r r r r r r r I r r r t r- . Ki az az új király? CÁSPÁn: Énekeljrink egy éneket a tiszteletére. testvéq mit mond az angyal. Nagy le - lenr mel lik nleg a sZ1 Nyá - ját rrz ven jel Zo betl. Uratok. hogy vagyok a királyok királya és heródesek Heródese. IV. látod. }ilERODES: Isten hozott.CÁSPÁR: Jó napot. igy hát kirátryl házamtól elmehetsz" I _t FUTÁR: Felséges királyom. néktek kis Jézusotok. Uratok. kötelességünket elvégeztük. GASPAR: Gyertek énekeljunk egy szép éneket! II. csak ne igen rázogasd a bundámat. Errek Ju hok. kedves jóbarátom. hogy új király született. fongyo§.

to . 3. jászolban.gyal le - jött haz.mok kö - lyet zött vá-ros já - szol ban.jiirrk. Istennek Fia. ban. Enek L a J Merr-jtiLrrk.rok.unli bo- be. tot a ke.ziirrli Úgy i-rnáújuk új U-run Ve. Mária. nren.jon Fnogy is - Jó tál - zsef lót mit gon vá. Elrei< Va . pász. Enek Menny- ből az an . Szent Fia.sá- tok! 2.ja ó lés"en néktek Üdvozítőtok Valóban. pász.de.tok. Mária.il 4.laszvó a a dol tot tá1? Lál? Nem Ha - nem ta _ lál in . aki született Jászolban. kat1 J L L 53 t .rok! Hogy Bet. Mellette vagyon az édesany. . lás . Barmok kozt fekszik.ve men- ve lás - sá - tok. valóban.le- henr - be si - et. 3.gl.gé1. nren- Es-stink térd-re Ő e-lőt-te.kább - tál nyug he bar . jászolban nyugszik Szent Fia.zá .to .2. jtirrk.

tallérok úra indítanak. Hogy t ho§ lcl l U ju - lást ta jon! l-! I 2. É{aelindítsz útunkra.ló . Forintokat ha adnak. l ! l Egy . Nosza tehát jó gazda.le. 3.ságyos is .L l -§.tál .stfurk jO mód bor - ral ra. Tallérokat ha adnak.henr vá. Házadban maradjon Istennek áldása.hár jó Be .rus- ka is - tál . rL l _-.szél .8€s .le. ba.ro.] 1 l L r' L I i l t54 r t- .egy po .tett a kis Jé_.já - ba ba Szal Szé - - ná má l l ba. i-L L Forintok. Sni. Eirei< f Fász rok. ke1 jünk flel! Bet-le-hern-he l l - jünk ell Ron- Bet.ló - ban.

.. Tanuljunk egyet mi is: . Fé. a regölést. Karácsony és újévtáján legények jártak házről házra.tőt mon - da il.lé ke .szön. ko.ad hat - ja nagy tJr - is tetr.gó. _l Uj esz.eeke Kezdjúk az űj esztendőt egy szép énekkei. . az Ur- is en - nek gaz - dá _ J ! két kis ök röt. I 55 J . két kis bé rest.zust ál - da - ni.lé Vas. na.I I 14" I_. Refr. Uj esztendőben köszöntőt mondani régi hagyomány. J ki- seb_bik bé-res-nek a_ rany os - tor nye let. párokat összeéneklő rigmusokat énekeltek. _l a Jöt-tiink Jé. ." I I lll. re. Ez a regös ének. -. Elevenítsünk fel egy ósrégi népszokást és a -a hozzá kapcsolódó dallamokat ". .bik bé-res-nek csen - gős pen - gős sze-ke-ret. mely Turmezei Erzsébet vallásos versét népi daliamra alkalmazza.nal tá dott.gyob.nyes lraj . rei l sze- kér mel . . . ke - rék rnel . _ tem.re- ket. .sze_ get.: Haj. ú.dó vlr ra- dott. azt is rneg.ten. és bőségvarázslő.

**'"* .. tejet.Tá ritmussal kísérheta láncos bot. A fenti három koztil melyik kettőt hallottátok? _.mély. Melyik gyermekdalt idéztük? . Rakjuk ki a dallamkirakón korongokkal a kezdő motíwmot: o o Van tehát egy magas. -#fi-- E - li- ás.gy tál dödöle"). vajat eleget. kifusson. Kett .szó . got| r r r r r r r r r r r Énekelünk.lő- le.efrén.Ldót. Lecke Bemelegítő gyakorlat: szó . Tó - bi. és mutatjuk a dallam mozgását.l. Egyenletesen körbejáró regölő csoportot "fáá-Tá . R. Melyik korongot vesszük el? . Melyik ezek közül az űj hang? Melyik hang nem fordult elő a Zsipp-zsupp-ban? . egy középső és egy mély hangunk..döbe. hány magasságot észleltunk? Kettőt. le.efrén. kolompot és csengőt használunk a kísérethez.Magas .Zsipp-zsupp.mi / szó . Hány hangmagasságot hallottunk? * Hármat. Melyik hangot ismételgetjük? Enekeljtik EW kérj. ha láncos botot.ás. Adjon az Úristen ennek agazdának két kis tehenet. m. és a csengó jelezheti az új szövegsorokat" Más regös rigmus példáui: Adjon az ennek száz kis egyik ólból t- Úristen agazdának malacot. kézjele. hadd süssenek rétest szegény regölőknek. Tóbiás.ték - kok. Egy Et a a tlu ma tát tél dö. 15. Enekeljtik el szöveggel.k.ajd a hangok nevével.r Hiteles előadásra törekedhetünk. R.mi motívumot énekeljük egyre emelkedő kazdőhangról.. telt{rt szó .A mély hang. r r r Figyeljtik meg a dallam további alakulását (..be men _ tek Mind le _ et . t t t 56 r t . Tanuljunk egy új éneket: Eliás. Nakitsuk ki ezt a dallamlépésta korongjainkból.. a nrásikba befusson" harmadikba is jusson.A kozépsőt. E hangnak a neve: dó.dó.

Egy tanuló rakja ki a kezdőmotíwmot a dallamkirakón."Péterke és a farkas" című zenés mesójéből. Ezt ismételjük meg egyéni éneklésekformájában is. hogy ne legyen megszakítás. Minden ismétlődő képletet azonos módon szólaltassunk meg. kopogás. hangszer. mennyire lendületes. Kikre emlékeztetnek titeket az a1yszerre lépő. Tóbiás című éneket. osztály. dobbantás. majd szolmizálva. szó (mély. minden tanuló egy-egy motívumot Ónekeljen. melyet a vonós hangszerek. Egy bátor kisfiút mutatunk be a zenén keresztül. emlékeztetve a benne előforduló három hang kézjelére is. kopogás. hangszer. kötött énekléssel az Elvesztettem zsebkendómet kezdetű közismert gyermekdalt. Így: taps. és megállapítjuk. lecke). Milyen tulajdonságukra utal a lendületes dallam? . Prokofiev .A bátorságra. Ez egy váItozat az Elvesztettem zsebkendőmet című ónekhez. Ismételjük i* azBliás. Gyakoroljuk a kézjel utáni éneklést motíwmonként: minden motívumot szöveggel.A katonákra.dó . Enekeljünk most egy emelkedő fordulattal kezdődő dallamot: Aki nem lép egyszeríe (lásd I. hogy az őt jellemző dallam. Többszóri csoportos és egyéni ismétlésután állapítsuk meg. Melyek voltak ezek? * Dó.. hogy az utolsó két motívumban egy kis váitozást észielünk. milyen irányba indult a dallamunk? .dó. Emlékezzetek csak. kopogás. hány hangmagasságon mozgott a dallam? . majd alai<ítsuk át a korongokból a ciallam vonalát: \_-. Duplázzuk meg a kezdő szó hangot egy újabb koronggal.Péterke. elsősorbana hegedű mutat be. kopogás. Mutassuk a dallammozgást az utolsó két motíwmnak megfelelően. mi. 5. Enekeljük le az igy kialakult dallamképletet: szó . Zenehallgatás: Prokofiev: Péterke és a farkas . éneklő gyerekek? ..rt L Enekeljük kézjelekről az egész motívumot. Ó Péterke. dobbantás. hangszer.Ereszkedő irányba. (: 2 16. Lendületes ének. Figyeljétek meg. taps. hangsúlyozzuk az induló jellegét.szó . Lecke Bemelegítésnek zümmögjük. Tanuljuk meg ezt is: 57 . ! Enekeljük most a dalocskát. és üssük a szívdobogást. magas). taps. koppantás. szó korongokkai: dó dó . folyamatosanhangozzék! Végezzük ugyanezt hangszerek bevonásával: dobbantás. közepes. Enekeljük most szöveg helyett a ritmusszavakkal. Stafeta-ritmizálás következik: minden tanuló egy ütemnyit szívdobbanás) tapsol a dallam ritmusából. Bemutatjuk a hegedűt (hangszeí vagy képe): vonós hangszer. hanem ügyesen sikenilt elfognia a kertjükbe lopózott farkast.mi .Három.dó. (J occc n^ \-/ I I Végigénekeljük még egyszer az egész dallamot./ L ooooC t t l . Ügyeljrink. a ritmusát is tapsoljuk. ké4elről énekelünk. Ral<1uk ki az egész motíwmot 'l. aki nem félt a farkastól. meneteljünk hozzá. majd láIinzuk szép.

áaszkos. . Már hallgattunk Bartók Béla Gyermekeknek című sorozatábÓl. A kávészem int neki. egy gyerek a körOn belÜl já1 leejti á zsebkendőjót valaki előtt. Szi - dott a . Mákos patkó. Zinehallgatás kóvetkezik. Feűdat: Ú irt még időnk. megemlékezhettink a mo§t kezdődő farsangi időszak kapcsán errŐl a népszokásról. EgY gyermekdal-ieldolgozást fogunk hallani. Erre utal Kodá|y Zo|tán Gazdag Erzsi szövegére dalocskája: Itt a farsang. a többi az énekléstmost már tapssal kíséri. r r r r r t t t 58 r t . Játszodjuk is el.tö - rő. élő Kodály-Gazdag r r r r r r a far.Bartók Béla: Gyermekeknek Elvesztettem zsebkendőmet.nyánr ór - te. Milyen hangszert hallottunk? .tern dő . értünk van a parádé. a 3. Dirreg-duríog a mozsár. most már az új dallammal ezt ajátékot. akivel a 2. Vidám. amikor l finom falatokkal fakozzák a jókedvet. babkávé. L t Aki nekern visszaadja.met. biztosan ráismertek. 2. a tanitő is bemutathatja. vesz ken tet . versszakalatt körbe forog. vigaloml Habos fánk jutalom. Kört alakítunk.sang. Ha nem. Szabad szappanozni. táncosra vár a mozsát. szabad szombat. Szabad az én galambomnak Egy pár csókot adni. előadásban^ Írt ügyes osztályokkál jut idó e dallam elsajátítására is.Zongorát. Heje-huja. Szabad péntek. áll Csár- dást jár hab bo-ká mák. jelmezes (átváltozást megjelenító) mulatságok időszaka ez. míg az örlő pergeti. csókot adok érte.I I - El zseb 2.

dó Továbbá felmutatunk két dallamk árty át: a_ I l l.te a kis cl-ca-Ja Ki l -szó/dó-dó-dó-dó. Eliás.Óvatosan lopakodó. &- l ró _ ka.szó .Így:szó-mi-mi-dó/szó-mi-dó-dó. l .Hinta. mozgásáről? Ezek alapjan hallgassuk meg. a másik felelet (1. Szerkesszünk együkörképet: ismételjukamélyhangot. Enekeljük le kézjelekkel a betükottalapokat.ted? A pad-ká- ra. A hangismétléseklehetnek hosszabbak is. 59 - Ha én cica volnék (lásd I.szó .dó . Megmutatjuk a klarinét képét.). Kiemeljük az utolsó motívumot (a tanulók ismerjék fel. . Találjunk rá szöveget is. Alakítsunk a három lefele lépő hangbólújképleteket. lecke). lecke).mi / szó . cicáról szóló éneket ismertek? a I J l Ismételjük át szöveggel. osáály. mindegyiket kétszer. Mindezt nagyon jól érzékeltette a klarinét.mi fordulat emelkedő kezdőhangról.l L 17" Lecke I t_ l- Bemelegítő gyakorlat: szó . Például: szó . simulékony.ismétléstalkalmazva. maróka. 20.szó-mi-dó a I szó a- mi szó ml íl 2.Legyen egyik kérdés(2 ).és meglegyezzük. osztály.l. milyennek mutatja be a cícát a már említett zenés mese (Prokofiev: Péterke és a farkas).szó Milyen más.szó . Tóbiás.szó .Mit csináItál reggel? dó . palinta. hajlékony.Szó .szó l- -szó/mi-dó. tudná a hangok neveivel leénekelni az utolsó motívumot (. 7. és próbáljunk utánzó mozdulatokkal megidézni a ctcát járását.2. Tanuljunk hallás után egy újabb dalocskát a szó .dóhangokon: Ciróka. és nevezzük meg a benne előforduló hangokat.. Elvesztettem zsebkendőmet.-ban. Meg-et. Hallgassuk meg újból a részletet.szó / szó . Röüd beszélgetés a cicáról.szó / szó .Iskolába jóttem.Ismétlődő hang: szó.szó .szó .mi .dó / dó .dó.] dó dó a_ Nevezzék meg. Tehát: szó . együtt és egyéni éneklésben is.zárjunkamagassal. Melyik dallam kezdődik ezzel a fordulattal a Zsipp-zsupp-on kívül? . melyik dallamban fordultak elő? . Például: a . mit főz Ká sát a Ho l - vá tet .szó-szó-mi-dó t szó J-] J. nyujtózkodását.dó-dó-dó-dó/dó-szó.szó .megette a kiscicája")? . hogy faflrvós hangszer.szó . Kinek van otthon cici$a? Mit figyelt meg a cica viselkedéséről. Zárő hang: dó. Enekeljük szöveggel eá a kis dalt (lásd: I. ugrását.dó . szó .mintal. hogy a képlet két ütemet töltsön ki.

.. I l t I t I l. / ismétlés 4.mi . Figyeljük meg a dallam kezdésót! Lefele vagy felfele mozdul? .mi . nregáliapigák. 10..szó*lá/ szó. A tanulók először felisrnerik aláIínva elhangzó dallamképletet. Szúnyog kévétköti. Mén a szekér" Majd a malomba ér.dó i szó . és azonosítják a hangokat: szó . -. A malomba A malomba Három tarka macska.mi . Majd visszahajlik a szóra.szó-mi. Mzet hoz má1 Tekenőbe tölti. hogy három hangon mozog. mutassuk ismét a dallam mozgását. Most énekeljük az egész sort (.szó . Harmadik követ vág lismétlés - 7.kéreti a szekeret" részt. Ezután lassan énekelve mutassuk a dallam mozgását. Szürke szamár.dó. csóka (lásd I osztály. Mén a szekér.i szó . Kisült-e a cipó.komámasszony kéreti a szekeret").szó Uj dallamot tanulunk: t B latt. Tehát a dalban előfordult minden eddig tanult hang. eljátszodjuk. Tehén dagaszt.szó . és végülnevezzükmegahangokat.lá -.szó .lá . Énekeljük tehát.a dóről . Tyuk a cipót csipegeti.a 1egmagasabbra. l ismétlés 8. t Róka gyujti. Há Var _ Ju ka - szá].mi . Kemencébe ral<1a.dó / dó . Ábrázoljuk korongokkal lefele lépve. Az egyéni éneklés.szó . i ismétlés Egyik szitál. 1isrnótlés 3. Elénekeljük. ha lehet rajzok alapján egy-egy szakaszt.utánzás itt tág teret kaphat. Másik rostál. Bontsuk fel motír. kiemeive a.umokra. Medve várja. / ismétlés 5 t Jó gyakorlása az éneknek.szó-mi -dó/ szó. lecke). ha a cselekvést jelentő szavakat mozgással megelenítjük. - ka 2.szó . 60 L r L. Hányja a szekérre. Hangya morzsát szedi. Bolha ugrik. Lecke Bemelegítésaz előző lecke szerint. Tehén dagaszt. l ismétlés 5. o l Enekeljük kézjelekkel a sort és nrás eddig tanult dallamképletet: lá . csíp. szó -szó .szó ltll.6. - szá|.1 X8. a lára ugrik. ó. Bolha ugrik.Felfele. Ez a dallam ugrással az á|talunk ismert legmélyebb hangról .dó .szó / szó . Medve várja. Ismételjük az éneket. r i' I . Róka gyujti.szó. dó . Kezdjük egy vidám énekkel az őtát Csíp. l ismétlés 9.

ta . Egyik motívumot énekeljtik.rú J §l. A középsó az q hang.l l 19. Játsszunk ritmustelefont (lásd II.rö- kök.ól amai énekünk: I - jön-nekatö-rö-kök.pülj sep . Rakjuk ki korongokkal ezt a dallamrajzot: o oo . tehát a dó és a mi közótt foglal helyet. Atismételjük. majd visszafele lépkedve. Énekeljuk. Róla sr.re . egyre magasabbról indítva.nyád a J-l re .hol jön_ nek a tö . vel. milyen állatokkal találkoztunk benne! Milyen kedvelt állatkák maradtak ki a sorból? . - Ka .re .lin- ka. Végül hallgassuk meg mai gyermekdalunk kórusfeldolgozását. hogy három hangon mozog.bo. A legmólyebbet meghatározzák. Megállapítjuk. .Tá. Ritmuslapot mutatunk fel: trti-ti-ti titi . Tanuljunk egy mondókát erre a ritmusra: jön Ka- ti a . lecke). nek.ba is ki vesz _ nek. mind- járt a- gyon lő Kétiitemes motíwmokra bontva tanuljuk meg a dallamot. másikat tapsoljuk. 9. vet - nek. Motívumonként a néma éneklésthangos éneklésselváltogassuk.Például a katicabogár.dó. osztály. Kodály Zoltán: Katalinka = 61 .gá1 . A legmagasabb hang most a mi. Enekeljük szöveggel a kirakott dallamot. I-. Soroljuk fel.ecke Bemelegítész dó .dó dallamfordulatra diridiridon szótagokat énekeljük.mi . majd fordítva. Sós on- nan kút. Keon- nan rék a- is lá ki - tesz vesz nek. Kérdés:előfordult-e a dallamban eza ritmusképlet? Nem. mozgásokkai kísédük az A part aiatt című éneket. I . és mutassuk az első motíwm dallamvonalát. szállj el..

motíwmonként a Katalinka. Aki megérezte atizet. Foglalkozzunk egy kicsit a dallammal... emelkedó majd ereszkedő alaphangokról. A tanító a dallamkirakón egy dallamrészt ábrázol rá kell ismerni.Imhol jonnek a törökök". leénekelni a hangok nevével. Kirakjuk §*j_ f A és kakukktojást kihagyjuk a sorból. akozépső neve: re. bújj. tü_ la- pá vi .dó. Lecke Bemelegítő gyakorlnt a múlt órai szerint Elénekeljük együtt. _ rr Körbe állunk. egyénileg.l I l 20. kézjele: \§\_ l l Rakjuk ki elénekeljük a hangok nevével.gvek. tv{elylk motívum a kakukktojás? . itt megyek játékot. Egyik gyerek körbejár. l l E ket - gyet tőt szó szó - lok. majd szöveggel.szek. sorra a motívumok dallamrajzát: énekeijük szöveggel. Ismételjük a Bújj. szállj el című éneket. l oo o ) o o o re o ooo oo o o l mi mi r€ re dó mi 13 re dó o re mi mi re re dó oo dó l l l Bújj. Végül ismét szöveggel énekeltessünk. me. Feltótlenül keniljön saría az utolsó motíwm.. Az őra végénismóteljük meg a iátékot" ! t 21. bújj.énekest" jelölje ki a tanító egy mondókával: 62 ! _ _ I . aki a helyébe szeretne állni." szó . Lecke Bemelegítő gyakorlat: adó -re -mi -re -dó dallamképletetamá -mé -mi -mó -mú szőtagokra énekeljük. mutassuk a dallamrajzot. és a gyermekek hátratett kezébe rakja. az . kergetni kezdi a társát. 1. ő a tűzvivő. a legmagasahbat és a legmélyebbet ismerjuk. majd ugyanazt a hangok nevével. majd stafetaszerűen. Kendőt visz kezében. har-rrra-dik-ra lá_ lok. A tobbi három hangon mozog. mutatjuk. Minden változást J. kézjelekkei is" tudatosítunk. énekeljünk minden motívumot szöveggel. lok.

. Hallás után. ru_C0.kad meg.sza.rl a lag ne hal l n a i zi - a i ba! J nak! ja .le- dek get.n J-] .4. Jelöljük a sortípusokat A .Sándor napján".B betűkkel..n lroz je nek Jl . Ezután már képesek lesznek egy röüd részt felismerni a dallamrajzról. I Kést" ka . 63 . vagy mindkettőt Az egy§zelTe teszi. Ezt a kis dallamképletet rakjuk is ki a dallamkirakón. míg össze nem áll egy közösen szerzett dallammá Enekeink mindig kapcsolódtak a naptári eseményekhez. J rrek. egy másik a B sort. Sándor. nek. Egy csoport énekelje az A sorokat.lren ) i Jl .. billegiünk). Próbáljuk meg újból. Tapsolva a ritmust gyakoroljuk a szöveget . Zenésítsük meg ezt a kis nrondőkát a dó ^ re . . sor másfóle. Így próbáljunk ki minden sort. jön _ nek. Figyeljék íneg az azonos sorokat: T.rl Jl Vad - li - il i I ba. bol- dog a . F{a esZ Tanuljuk meg ezt az új mondókát. ós leénekelni azt: . Alkalmazzuk spontán módon erre a zenére a kacsajárást. Ho§ é. ?. .mi * re . A 3.mi hangok segítségével. hisz mindenki a tél végétvárja.|-.dó -re / dó -dó -r€ -re -mi -mi -re / dó . Lentről felfele lépegető dallam.megállapitjuk" hogy fafirvós hangszer. minden motíwmot más tanuló mond vagy tapsol. mi . Utána néma éneklésmellett mutassák kezükkel a sorok dallamrajzát. Jöj J--l - - nált baz - J I za nak./ o Ismételjük a ma tanult mondókát.ki él.. szél Zsák hoz ban majd Be.neme.zsákban hozzák a meleget". milyen névnapok közelednek most. Nincs több fá - zás. Nézzük meg egy kicsit a naptárt.Ujrahallgatás előtt bemutatjuk az oboa hangszer képét.dor . J 1esz J I J-l nak. ritmikus szövegmondást ritmusjárással kapcsoljuk össze.dó -mi -mi -re -re .dó.re dó . első sor modelljeit mutassa be a tanító.. a legsikerultebb sorkapcsolatokat megismételjük az osztállyal. József Benedek.zsef nap nap - ján já]1 meg.- Ré _ í. az utolsó lépéskicsit nagyobb: oj*J" .sá. J ce. mint nagyszüleink mondták. Staféta alakul. . Például.nik a a tél.. . ritmikus szövegmondásban. hogy észleljéka lehetőségek sokfeleségét. tenyerekkel. Hallgassuk meg. és járásunk hasonlítson a kacsáéhoz (széttett talpakkal. hogyan jellemzi a zene a kacsa járásítt Prokof ev: Péterke és a farkas című meséjében. soronként tanuljuk meg az éneket. j F{a . . Tanuljunk most egy Sándor-napi köszöntőt: Sán Jó .

használjátok fgl az említett eleven l j -. halkan. Lássuk. játszadozni a szabadban. a Innen. tarka. báránykák ugrándoznak vidáman a réten.Sétálgatni. mit csinálnak. tétel): furulYaszót hallunh. tétel elsó zenei gondolatát." Leállítluk a zenét..y tavaszi dé]előtt sétára indulunk a kózeli domboldall. színeket! Közben a III. Helyezkedjetek el kényelmesen.. eleven. beszélgessünk most egy kicsit erről az évszakról: miért fuaszt vizet atavaszi szél? Meleg.Milyen színeket .szellő cirógat. a belső látás igénybevétele révénvalósítja íneg az élmények elrnélyítését.. * Milyen zenére táncoltak? Lassú v(lg/ g/ors volt a tánc? . Ezt az eleven. tételt végighallgathatjuk. A megolvadt hó megduzzasztja a vizeket.üsszahozzuk" a gyerekeket az osztályba. Célunk az irodalmi program és a zene összefiiggéseinek tudatosítása az életkornak megfelelő módszerekkel. . - !_ barka már kitakarta". csendben ülve.selymét a t -L Akkor a mai Órán külonleges kirándulást teszünk a zene segítségével. A simogató napfeny előcsalogatja a nigyeket. Töltsetek ki egy fehér körocskét ilyen töröttvonalakkal. Mindenki beúnyja a szemét. megolvaszqák a hótakarót.Ezzel a kellemes hangulatíal visszatérünk az osztáIyba. amit a tanító a hangzó zene mellett. Amott a domboldalon fehér bárónylrttk ugrandoaruk. tóröttvonalakkal. lábainkat ne rakjuk keresztbe. . behunf szemmel hallgassuk végig a II. ezek ritmusával tudnánk a leginkább ábtázolni. vir'ágkoronájával magához hívogat.Elénk. L Ez a _ L l! Min _ t den ma- dár tár - sat vá - lasá.a. Ós elképzeli. vi _ rá - gom. háromszor elénekeljük..láttatok" a vidám tánc közben? . Kezdjük a mai Órát egy szép népdallal. Ezen a napsütötte domboldalon egYetlen J'a áll. Ájmainkbatt . nyugodt hangon mesél (Vvaidi: Tavasz. a tanító bemutató énekléseután közösen kétszer. Mit szeretnek csinálni ilyenkor a gyerekek? . kecskék legelésznek. Üdám táncot cikkcakkos. A tavaszrÓl énekelhink. A fa alatt látjuk a hevei. Il. Kart. Langyos .Pergő. Ezután.rá - gom.|l 22" Lecke zeneóra minde n mozzanataban a zenehallgatási élménymegvalósítását segíti. és nzegjelenik a tavasz tündére. Mi is leheveredünk a J'a arnyékába. tiindértársaival.. vi . és lassan kinyitjuk szemiinket. kezünk lazán a combunkon pihen. egyenes háttal a széken.Mit csittáltak a tiindérek? ..Vidáman táncoltak. kizöldül a rét. eleven.latttink a természet zöld ruhába öltözött. A szöveg atáblán van. és lassan elszundítunk. langyos szellők fujdogálnak." nap meleg sttgarai sütnek le ránk. . Az irányított zenehallgatás a fantázia.j r r r r r r ] 64 l l L .Csodálato. tételt és a III. Így: .észő kecskepásztort a hű kutYája mellett.

A két köröcske olyan. tételt.l ] bársonyos.cso. benne zengő varázs van 4.rű csa. ! I 23. Esik az esó (lásd 1. édes suttogással. osztály. S firrulyaszó csendül az álmokon túl a tündöklő tavaszban táncra kelnek a pásztorok és nimfák csapatostul. pin8. ját gon gyö. közben kézjelekkelmutassukahangokat. fény - á . hol Nézz föl a a fák sű ott ü1 ott iil jel kor a a csíz.nyö. lecke).re - I _ J mi-re-dó-dó-dó. da i _ ta .gel.gó reg dal . melyet gyors.lal. . valamint nyerget ragasztva neki (esetleg kézimunka órán!) egy szemüveget készíthetünk a kirándulás ernlékére. egy régebbentanult dal felelevenítésóvel. ma idézzúkaz atanyat érő tavaszi esőt.u Lukitt László szövege *-a Szónyi Erzsébet . látott színekkel toltsünk ki] Ezalatt a munka I l a tavaszt láttátok. s a osermelyek a szeilő sóhajában frissülve futnak. Ezután az első két motíwmot énekeljük szövegg. Virágos réten sugdosón lehelget a ííi.lo1 la ő 65 hű dél - vös for .rás ben. Ehhez a tánchoz viszonyítva milyen volt a dallant. Lecke Bemelegítésképpenzümmögve énekeljük a Tavaszi szél című éneket. Kivághatjuk és fulet. A zenehallgatás alapja a Vivaldi által használt szonett volt: A tavasz.. A tanító dúdolja. amely elvezetetí a fa alá? . az osztáIy énekelje szöveggel. Yillám és mennykő súlyos gráciával jelenti be sötét-libériásan. mint két szemüveglencse. Az utolsó motíwmot a tanító mutassa be a hangok nevével. Azelsőhangotmegadjaatanító: szó lszó-szó-lá-szó. Énekeljük közösen és egyénileg is.térr - ként - . I Nézd. ] . 1. halk. ügyeljünk a szavak elvá|asztására.goll ben éj jó - pity hiv - |yog ]aa par az ávíz. vidáman köszönti őt az ujjongó madárdal.nekeí {clttőíok? alatt meghallgatjuk még egyszer a II. Aéilyen" sz. Egy másik korocskét lágy vonalakkal. az osztály felismeri. 9. eleven tempóban kell énekelni: J=. finom.i. I . Enekeljük szöveggel is. majd a hangok nevével.{.Lassú. A dallamkirakón ezt a képletet rakjuk kt: mi . es .mi. az említett. Madarak l Egy szép amerikai népdalt tanulunk. végül szöveg + kézjel. . minél kifejezőbben. kézjellel.a lomb és mély álomba bódul a kecskepásztor" hű kutyája meilett" l l 2. MÚlt órán napfényes réteken jártunk. é. s hogy elcsitul az égzengés:madárdal hallik megint. 3. amelyen keresztül l Megérkezett az új tavasz.

n . Milyen hangutánzó szavakkatr jellemzi az ének a madarak at? _ L- . Ismételjük át a múlt Órán tanult éneket a madarakról. Helyes tempó. és keresztbetett kéztővel a zenére a kis madár repdesését utánozzuk" Ha az időnk lehetővé teszi. Lecke Bemelegítő gyakorlat egy vidám kis dallamfordulat Weöres Sándor szövegére: r r r tt- Csil. tiszta éneklés.n J-] . lá-szó fá re dó-dó-tló t- Énekeljuk legalább háromszor felfele lépő alaphangokról. és tudatosítjuk. csacsog. dó-re-mi-fá szó-szó-szó.tMelYik két kismadárrÓl énekeltünk? A csizról és a pintyről (Jó lenne képen is bemutatni őket.-J .-l J-l j-] .-] J-l.r] ]-] J-] J-] J-] jl J-l . ti mondjátok meg.r] J-] J-l J-] ]-] J-] J . amely a kismadaratidézte.a Újmadár: fuvola. MegbeszéljÜk" hogy mit észleltek. lecke) dallam ritmuskéPleteivel.Csattog.g.J o. amely egy kismadarat mutat be. Jl j) J . A hangszer..T J-] J-] J-] t r r r t t t t 24. szállj el (19. pittyeg". milyen ez a kismadárl Prokofiev.n .. ez szintén fafirvós hangszer. a tanító mindig egy motíwm téséssel utánozza őket. majd lefele lépegetve. o J-l j-l J-] J-l .) Soronként megtanuijuk a dalt. Ritmuskánon következik az aszlály két csoportja között is" L t L- osztály tanító .ondásjellómezzen minden egyéni és közös produkciót. Még egyszer meghallgatjuk ezt a részletet. r r . hogy ez a szigoru ismétlés a kánon. ElŐször az osztály elkezdi. Péterke és a farkas .ibiri bojtorján. léIek lép a lajtorján.szép s"Óu. a fuvola volt. ritmuskánont játszhatunk a Katalinka. Hallgassunk meg most egy zenei részletet.

Péterke és a farkas a nagytata (fagott). re . ugrándozunk. mint az előbb.mi . zóld ág dallamból. póldául. )' Ll . el is énekli. eső veregeti. Most az utolsóból lett első pár tart kaput.. A dallamfordulaíokat lálázva ónekeljük. A nehézkes.szó . ugrándozás.szó . lá.ha munkába mennek. merev mozgást a fagott ábrázolta. esetleg botra támaszkodnak.Szilágyi Domokos verse.. a fiatalokra jellemző.szó .csattog és hív" szövegre: ll L ll l L Z) .szó . Próbáljuk most felidézni a családot.(. majd hozzá egy gyerekcsoport is társui. néha meggörbülve vagy túlságosan is mereven járnak. hogy a következő zenemű melyik családtagot varázsolja elénk. Lecke Bemelegítő gyakorlat: a múlt órai ismétlése.Nyitvavanaz aranykapu") . majd egy új formát tanulunk ismét: láncszeníen összefogózott sor első két gyermeke kaput tart. Helyben szaladunk. hú!") . . bújj. Első dallamunk az Orgona ága. Ezt el is játszodjuk valamilyen ismert formában.. utánozzuk ezt is! Most megfigyeljrik. és folytatódik a játék.mi -re (.. I ll . Tanuljunk egy Új éneket: Nagy titok . ez a legmélyebb hangú fafirvós hangszer. vagy esetleg a sétálás szabadidőben. Utánozzuk ezt is! nagytatára és nagymamára jellemző.dó . Harmadik példa: szó . A továbbiakban egy-egy jellemző dallamfordulatról fel kell ismerni az énekeket.mi / szó . (Megmutatjuk a képét. a gyerekekre jellemző a szaladgálás. szó (Anyák napja hajnalára).lá.l ] EXőször atanitő kisér.aBújj. Enekeljük a Madarak című éneket a tanult kísérettel.azBn kis kertet kerteltem című dallamból. ) ) . - A - . Vermesy Péter zenéje: Kot kot kot..)i dó dó_ dó j-l iJ dó Lll l it L ] ll l I t_ l .EsŐ. A szülőkre jellemző a sietős lépés. Másik példa: szó .) Végezetül a zenére alkalmazhatjuk a nagytata járását. L_ . Ez a szaladás a gyerekekre.re mi .l. Az utolsó apró futólépesekkel áthúzza a sort a kapun. l L . I tI l Ezután egy kis dallami kíséretet alkalmazhatunk ostinato formájábana.mi . Proko§ev. Aki felismeri. hogy nehezebben mozognak.re . Így.lá / szó -Já . ő7 .mi / szÓ. a taglait jellemző járással. ) ) ) ) t-- 25.

re . Rakjuk ki három korong segítségével énekeljük.tem egy t l l t L Kár. L l ll . .. szo-rrro- ve . rem . vak.Dó . milyen állatokat utánoztunk? Szolmizáljuk ezt a részt szó kezdőhangból: szó . tse.n .szó .iáll r L hrrny A szöveget tapskísérettelis rttmizá|hatjuk.kot.redj.kár- Gá. u . J - J--l ma .l J--l J-l be bete le e - sett.le| né .iuk már| le} . rnek.Ezt a formát minél többen egyénileg is megpróbálhatják. Változatos gyakorlás: egy sort mondunk. be.küdj tá| hall. az osáály énekli a hangok nevével.l a Csiu. in aa szal - sze - Ve- il l oo r-l Ave Szett. Mutassuk a kézjeleket is.svarr mit'l rnond-Tad háti es .szó / lá .száL. mutassuk a magasságokat három hangon. A szárnyasok kozril hiányzik a tyúkudvar fonöke. paj . Vak. Melyik az ahárom hang? . vak. be.szó .gá- gá. mindegyik ütemet.Kot-kotkot. mutatjuk.szó.kem csakl rúi ki ijessz meg| ku ka- Kot_ kot. 68 r r r t . mú. Hány hangon mozgott az első sor? Ismételjuk el.J ka - . tel - egy ku-ka-cot! Soroljuk fel. majd szöveggel: ooo o ! o o o re o o dó dó mi re mi dó mi re t i l l :- Az ügyesebb osztályok befejező dallamsort szerkeszthetnek másfele kombinációkból a .csip.n tás. X<ár. ne Mú. mú. majd fordítva.csio" HáÖ-háp_háb' Mek" mek. egy sort tapsolunk.)a ösz kas J szál.r.r-J J-.mi. leltem egy kukacot" szövegre. E . Tanuljunk egy kedves mondókát róla is: Két kis J Szál. kirakjuk: D o o mi o l L dó re re dó nri o o re mi dó Most a tanitó más változatot rak ki.

a lábaim nag1/ok. bal láb mellé zár" Ezt a léPéstgYakoroljuk a tanító énekére. és a tanult dallamra kört alakítva ünnepélyesen vonuljanak be. ím. Nincsen az az árok. kosarat is vittek az adományoknak.de. Hint. . lépés.tilí - kösd nap - ja ját Hol Ne nap ti_ lesz.rrej. a. Válasszunk pünkösdi királynőt.tartsd Lo Pi - vad- ros pün - nak kan . amit el8re kioszthatunk egy-egy lánykának. .setek virágot e mái szép napon.rálv. Mindegyikük egy szakaszt mond..l . . Szavaim ?wlljátok.di - nap - ró Ja. . friss éjszaka járok. kapjon ürágkoszorut. Lecke mai Órán egy nagyon szép" régi népszokást elevenítünk fel. . amely a pünkösd ünnepéhez kapcsolódik.pün.hoz- ta az Is Mi is rneg-hor. látjátok. hogy . ) ) J Kisasszony rózsája kihajtott az úíra. . dej de-nej-de.nénk asz _ szo . Meg. pord. J kÖr csak jobbra forog. Mi Jól vall ma? meg. ő vezes§e a sort.ros .Ókívanságokkal.ját. A J l. hol J .. ki. minden ütemre egy Mi Ka-to - vítll ma? nám. J dej 26. .pord A má.majd egyre többen bekapcsoío dnak az éneklésbe is" Minden egYes dallamismétlés kozott röÜd versike hangzik el. Minden báznál megkérdezték. 10-12 éves lánykák jártak ünnepi *irábun házről-iázra.. .szabad" válaszraénekszó mellett bevorrultatr<" A Tanuljuk rneg ezt az éneket. cittkus. utána ének. 69 J . cinkus fehér rulipáníos.. En gyange morzsácskavaglok. . Haj.doz- ten Zuk pi..Pünkösdölő". A kor táncra perdril majd a következő dallamra: a A bevonulás lassú.nyát. . amit át nem ugrok. Szedje fel a menyasszony. ünnepélyes lépésekkel történik.szabad-e pünkösdölni?". negyed lépésekben: jobb lábbal kilépésjobbra. neve . teglte koszorúbal 2. zsát. .kösd nap . Ej - ne de. .nap lesz ne ti .so-dik A pün-kös. Virágkoszoru jelezte a pünkösdi királynét. En kicsike vagyok.

Gyónge vessző vaglok. Mos §a t !! ösz mind ket tőt. Piros pünkösd napján hajnalban születtem. mindenfelé hajlok.-_r 3. rózsaján termettem. Ben fo rog L I nyé ! 1 l ] lr 70 rL t r . sebesen ismételgetik: L Ad Jon Is söt. Gyónge vessző vagyok. Zab szaporrldjon. búza bolrrosoCj on ! i l l 1 1 Felmegyiink a szőIődombra szőlővesszőt szedni. ka. Szé í fujj a. Kodály Zoltán Pünkösdölő című kórusműve. amit erről a népszokásról megjegyeztünk. mindenfelé hajlok. Az őrabefejezéseként ismét zenehallgatás. Mint az veSZ szőt. így haladnak Nincs más hátra. sze l lő ropo gtatj a. buza boh. bal láb balra. utána ismét játsszuk el. Nem anyától lettem. és utána megbeszéljük. i L Bemelegítésa Weöres Sándor-versre (Csiribiri). Uj játékot tanulunk: Hajlik a meggyfa t ! Haj Nagy lik az a aí - mOggy fa. Tehát Kodály: Pünkösdölő. f{g do gátj a. 4. l' !l Lépés:jobbláb a bal elé lép. Megismételjük a múlt órai zenehallgatást. l l 27 " Lecke. mint megtölteni a kosarat finom falatokkal. t I rl _] ll I Ezt követően hátul összefogózva balra forognak.asodion! Zab szaporodj ort.

mek. mek: Lemosni az útiport.szó . mek. Ezután minden tanuló pálcikákból onállóan kirakja az első motívumot. mek. hej.ké . Egy tetszés szerinti énekkel fejezzük be a munkát. mek. A szöveget segítségtilatíhlára felíryuk: A mai Órán egy I I Há - rom sza - bó dul - tak ] ]l sze - gé. csak kézjelekkei bemutatott részek alapján: szó . mek. mek. mek. vidám éneket tanulunk.re . Mics. Há. Megittak egy icce bort. mek.dó .Körbe állunk" középen forog a menyecske. Lecke A Csiribiri bojtorján kezdetíígyakorlatot egyre tágabb regiszterben gyakoroljuk. {Jgyanígy járunk el az utolsó motíwmmal is.rom ült egy kecs . 28.] . Vegül a tanító énekli is a hangok nevét. mek. A dallamfordulatok felismerésétkérjük a tanulóktól. mek.ttti .. Szorult rajtuk anadrág. akivel helyet cseréi. Ritmizálás következik: néma éneklés+ taps. hej. AzasztáIy majd hangoztatva megismétliszöveggel: . tnek.lá . a némán. mek. mek. -...benne forog kis menyecske". a dal végénvalakit választ. mek. mek. Ugyanígy járunk ei az első motívummal. mek. mek.[€. javítunk.szó . Megbeszéljük a helyes megoldást.dó. 2. mek.4 lrej. lJ 71 t_J . mek. É ] J ] É J 3.szó.tá . -. és így mutatja be azűj lépéseket: szó . mek. mek.lJtánzással társítják ahangok neveit a motíwmmal. mek. lá . J Kifizetni nem tudták. Mind a három legénynek. mek Két kraj cárja szegénynek.ké re! : ] -r ] Mikor Micskére értek. Egy kocsmába betértek.é .nyek.tá.

és a bordával lehúzzuk" Mint láttuk. előrckiildi a kancellárt és a minisztereket. beflizzük a száiak közé a fonalat. A nap minden ót. miniszterek. próbabábu. és nemsokát. Rajzoljuk ki képzeletbeli krétával a rnintát" Vágluk ki az ollóval .A takácsok pihenni tértek..Hajdcnában Seholnincs országban uralkodott a hiu.a reszketve iértek vissza. nevüket is megváItoztatták. Ígl ttutatkoztak be: 'Bergengóciából jatttink ide. hogy l l l l I l l l l jól t l t_ l l l l t 72 l ! . Ekkor jelentették neki a hírmondók.Olló. s. hogy kénytelen lesz ágybatt maradni. érdekelték. aki nem csalással.' A palotában mindertki megijedt. szabjunk. aki igaz uton halad. kérem. Képzeljük magunk elé ezeket az eszközöket. amelyeket . ruert nincs ruhája. a kir.Szabnak.A király üdáman. Mit tudtok a szabómesterségről? Mit dolgoznak a szabólegények? . huncut fickóknak. ruhát próbálnak stb" Milyen eszközökkel dogoznak? .' Boldog és elégedett volt a király: 'Végre meglesz az iirunepi köntös. kancellárok. Most egy mesével ismerkedünk meg. ebből hallgatni is fogunk részleteket. " Haligassuk meg a mesének ezt a tész|etét(IL felvonás. és aki hivatását. vidámak a szabólegények. mi történt tovább? .újában más-más ruhában pompázott. és csodaköntóst csak mi tudunk szabni szépen. Fűzzúk be a ttit. Dolgozzunk mi is énekszóra. ha ő sem látja majd a csodakóntöst. Előttünk egy szövőszék. A két szabólegény munkához latott. csak a cifra kantdsak megleckézteti a kirátyt. ugy intlultak Pomádiába szerencsét próbálni. és mérjük le az anyagot. vidáman. centiméteres. Képzeljuk magunkat a takácsok és a miniszterek helyébe. gőgös Pomádé kiráIy. Ott nagl valt a sürges-forgás.Soronként ismételgetve tanuljuk. aJándékot hoztak. Hallgassuk meg a befejező részt. a király álmatlanul forgolódott ágyában. varrjunk. részlet (Dani és Béni duettle). A miniszterek felelmükben agyba-fobe dicsértéka csodaköntöst. Nem tórődött a nép gondjaival. Igaz ami igaz. Lássuk. varrunk. és elhatározta. A Három szabólegények énekkel zárjuk az őrát. Dani és Béni. vasaló. cérna. két . Nyógdécselve panaszolta. és öltögessünk nagyokat és aprókat. Címe: A király új ruhája. Közösen. zenére: szőjünk.. de egy gyermekhang leleplezte. hogy két takácslegény érkezett. Milyeneknek mutatja be a szabólegényeket az ének? . Az előbb megtanult dallam eisó szakaszára ritmikusan szövünk. lopással lett gazdag. itj királyi köntös után sóvárgott. tehát tudtak szóni is. ÁIruhába öltóztek. Vegyuk a eentiméterest. mert ők csalással. Az őra végénmegbeszéljük a mese tanulságát. A régi szabók a takácsmesterséget is kitanulták. szabunk. a másodikra ménink. varrnak. külső vagy belső színétcsak az látja. a kelmét. vidám. nézzékmeg ők előszór a csodakelmét. LIg1l danött. tri. és sorra mutassuk be. és rögtönöznlnk egy jelenetet. Iopással keriiltek hivatalukb a. vegyünk gyűszűt. hogyan dolgozunk velük. és egy szakaszt egyénileg is énekeltetünk. Á kancellarok csak nagy nehezen akartak elmenni. ruintaja. finálé). hiszen csalással keriilt a trónra.szemfüles szabólegény megsokallta ezt a pazarlást.arra gondolt. Dolgozzunk mi is egyutt akét szabőlegénnyel. Kuncogva ruondták eglmásnak: 'Szőjük mi is a semmit. . munkáiát tisztességesen végzi. egy beszélgetést.a késziilődtek. akik szinte pórul jártak. hog1.Gondtalan.Ezután hallgassuk meg ugyanezt a jelenetet Ránki operájában (Ruhapróba duett).áty nevenapjat. milyen a színe. Csak a király volt szomoru. E meséből Ránki Dezső magyar zeneszerző operát írt a gyerekek számára.szolgái hoztak. Hozzák meq a hírt. büszkén lépett népe elé. A palotához özönlött a nép a csodaköntös hírére. tapintasa. Egy ruha sem tetszett azokból. melynek íöszereplői szintén szabólegények.. hogy mi lesz. a harmadikra befiizünk.' " Zenebal|gatás: I.

.. zimezum. Szövegét felírluk atáblára.Mind a hat- nak a . . Olvassuk le őket: ritmizáljuk. bújj. Re l3 - ce . mely a leánykéréstmutatja be: -| . bunr. 3. Recefice bum. Vi-rá-gék-nál ég a vi-lág.niln. .szjk. .Récerucafogadja .íi . Puskás Gábor késón futott. a- lá nyo a . A dal végénpárbeszéd van: kivril lévő kéró ellenkező irányba Kérő(k): . . Birő Marcsa Relién . Ab- ba pe- dig hat 1ó le- gyerr.íany hitt - tó né1 kül.s.. -l Nem Bí bor vi . itt megyek. A kör közepén áll Danikáné. bum. .ce bum.vá|aszol Danikáné * Mit keriilik. . most bár - sony - vi - szik ba. bum. sütik már a rántott békát. .) Többször is eljátszodjuk a játékot.| l. .. bum. . fardulják az én házam tájékát? . Békacombot ropogtatott. Játsszuk is el: körbe állunk. -.rany far - ka le - gyen.ba.Fehér liliomszál. Tanuljunk egy újabb népi játékot.szo . . Vrágéknál Zimezum. Kakasbaka. Ismételjük most mindhárom verss zakán. Da a - -nl rany ká . . jó napot! . . énekeljük a hangck nevével. a kör egyik irányba elindul. .Mert igen megszerettiik a legki^sebb lányat. 2. Zl _ l1re. Lecke Enekeljük a Három szabólegények című éneket végig a mek-mek-mek szőtaggal. Most egy vidám magyffi népdalt tanulunk. Most ..ru - nyát ba. "D .né 1á ko. (Mondják a nevét. a körön lépeget.Bújj. majd nevezzük meg a dalt. Sü-tik nrár a rán-tott bé-kát. Neki csak a fule jutott. Ezután dallamlapokról két betűkottával leírt képletet mutatunk be. Refrén odakapott.l -| 29. . tapsoljuk. . óg a világ.

majd válaszolni is. I 2.Hogy hívnak? (mi . Két lépésbalra. J sző .1l jöt ttink. Lecke '[anuljunk ujabb.n w J-] szó J rni - szó nok! J.r] Iá nri J 1á Jó )J ..vá . a hangsúlytalanra zárunk. Ismételjük meg egyenként a köszöntéseket a hangok nevével is| Próbáljunk meg egyebet is kérdezni ezeken a hangokon.Pistának" (lit .lá) .nokl . yagy kettőre Férjhez megyek én.l szó lá -Ió mi. l Esz_ ten _ dő - l l vagy ket - tö nagy - lány szek én1 l.szön 1.szó . is pi- láng. A végénkérdezzük meg. melyre táncolni is lehet: -! t l I Ki cSl va - g. A kérdós felfele ível. Anyácska! Ezután egy vidám népdalt tanulunk. tulipán.rrl.mi) Az f 1 A közelgó anyák napjára tanuljunk egy szép éneket: at pl- láng. Esztendóre. liliom és rózsa. r l f I jobbra: ez a csárdás lépése.na- mi d l szó pot kí. Krcsi vagyok én. l }á szó jó-na-pot kí. milyen hangokon énekeltünk? . Mind csak azt dalolja: légy boldog.ok én. Nefelejcs. zenés köszöntőket: l. l- 2.na.szó .vá- JJ lá l a I l 1 l_ nrí szó nok! asztáIy minden köszöntést ismételjen meg.szó . is- lán g1 ro l ] 1 l Kó . Táncolni is fogunk: a hangsúlyra kilépünk. a válasz lefele zár! Például: . kettő h 74 L r .i i 30.Lá . Majd megnövök én.pot kí_ vá. van a- nyák nap Ja.

mely tulajdonképpen olyan körtánc. . Lecke -l . osztálynak Egy.l Ez az 3tr. Egyszer egy királyfi.tat gad fúj junk.szer egy ki .dolt ma - gá ba' . I Már tap . A kÖzelgő évzárőra való tekintettel a következő víg ballada dramatizá!ását ajánljuk a II.nré. ra ví - gad juttk Ha már jól tudjuk. uj úti -ra ví nó.jul bá sotr junk. .úly - fi. mit 75 gorr . . . Lecke Óra a szabadban is megtartható" Forrnája a rondó. alakítsuk ki a rondó formát. . .kez - ke-be be. . .sol - junk.! l t . . 32. A refrént együtt. mit gon - dolt nra ga ha - lra ha. . ispiláng Virágéknál ég a vllág Tavaszi szél Madarak Három szabólegények stb. ne fér .be. aP ! Máf tap Ugy ú . melyben egy refréndallam más dallamokkal váltakozik. . . Refréndallamnak megtanuljuk a Már tapsoljunk című gyermekdait: . - nat sze. junk.. az interludiumokat egy-egy tanuló vagy csoport énekli Ismóteljtik át ebben a formában a következő dalokat: .D Ispiláng. :utk.

. Üjan le mináhmk hólehér padkára!. .. * EIme glek. hogy én itt leüljek". 76 r r r r r r .En vagyok az. ) l í{anern azért jóttem. F-eI kéne öhözni királyi ruhába..Jó estét. jó estét.Jó estét.De nem azért jöttem." ..I)e nem azért jöttem.. üljön a lócáru..Nem kellesz. Van már nékem egl más. .... . kösárkötő lánya. I{anem azért jóttem. l i t' .. hozzám ^jössz-e vaqy sem?.. hogy én itt leüljek. Hanem azért jöttem.st!... kosárkaű lánya!. jó estét...l t Fel kéne óltözni kacsisi ruhába..jössz-e vagy setn?.. .Jó estét. ." .. nem firegyek. fenyes kiralyúrfi!.Elmeglek. jó estét. szegeny kocsislegén1l. _jó estét. "[hn a szomszédunkban kosárkötő lánya.. Ütian le minálunk zóld selyeru diványra!.. szegény kocsislegétly".Jó estét. hozzám jössz-e vdlg/ sem?..Jó estét."" Meg kérte kéretni gazdag bíró trányát.. elmegyek. .... . szegény kocsislegény... gazdag bíró lánya!.... nem kellesz. .. r r r r r r r r t. Jó estét.. kosárkatő lánya.De nem azért jöttem. Ülion le mináIunk hófehér padkára!... fényes királyildi!.De nem azért jöttem. hozzám jössz-e vagl sem?. jó estét. hogy én itt leüljek. Kerüljön a házbcl.. jó estét. sze gény kocsislegény.. jó estét. Van már nékem egl más. Hanem azért jöttem.... elme glek. hogy én itt leüljek... fényes kiráIyfufi... Meg kéne keresni gazdag bíró lányát... . ..... fényes ktráIyurfi. ."..Jó estét.....Jó estét. gazdag híró lánya.-Nem megyek. szegény kocsislegény!. jó estét... hozzám.. ..Nem meglek^ nem megyek. .. Egyszer eg kiráffi mit gondolt magába.. gazdag bíró lánya!. csókoljuk meg egmá. nem más.

Es betottyant a tóba.. hogy repdessen a farkas orra könil... a fuvola (kismadár) és az oboa (kacsa) előadásában. Kire Ómiékeztek? _. .L ll l lI 33. hogy Péterke kiment a rétre. Meglelenik nagyapó.Micsoda nradár vagy te. . hogy nnég repülni sern tudsz?" A kacsa azt felelte. Lecke Ezen az órán végre megismerjük a Péterke és afarkas cimű mesét. a kismadár a másikon. ti mondjátok el. de nem ijed meg. Megkéri a kismadarat. * . a jelenetet. Hallgassuk meg a befejezó részt is.* l t l A történet egy szép reggel kezdődik. hogy még úszni sern tudsz?" . A nyitott kiskapun boldogan totyogott a tó fele a kiskacsa. A I l l A farkastól mindenki megijed. - péter mindent lát a kerítésen át. A mesét Szergej Prokodev zenésítettemeg" Emlékeztek rá. amint meglátta a kacsát. a cica. ismételjük most is. sóvár szemekkel figyeli öket. l l Péter észrevette a fiiben a macskát" ahogy a kismadár után lopakodott. ő pedig leengedi a hurkot az ordasra. kiket ismertek ibl a díszes menetben! ! I t 7] a - . Péterke. -t- l lr ' . Hallgassuk meg ezt a részletet. a nagyapó.. Hallgassuk meg ezt a részt is. A madárka. haragszik. melynek néhányszereplőjével már találkoztunk.Micsoda rnadár vagy te.Yigyázz|" kiáltotta. kötelet hoz" hurkot köt. _ a ! Végül megjelennek a vadászok. jó messze tóle a farkas kerulgeti a fát. a kacsa. A farkas minél inkább vergődik. hogy minden szereplót egy-egy hangszer képviselt. és a farkast ünnepélyes menettel az állatkertbe viszik. lerepült hozzá. a macska is felmászik a fára. Játszodjuk el három tanulóval ezt is utánoztuk. hiszen jöhet a farkas. és a madár elrepült. A macska és a kismadár mozgását mármáskor mese folytatódik. és átmászik a fára. . annál inkább szorul a hurok. amikor Péterke kisétál a rétre.. a kismadár. Hallgassuk még ezt a helyzetjelentést. A helyzet a következő: egyik ágon lapul a macska.

. gyu". három Zsipp. jái.-. koppantás.lopomaszlt i MálnaUokor.. . zsupp Hinta.. cscin. i Triangulum társitása a dallamokhoz (F) i . i i i Az ismert mondókák ritmikus i Csíp.egéhez i :^ .".. i A dalok játéka i Metronom egyenletes járás. kett .. osztály Sor.""" " " " "-"-.ó[. i imondása imozdulatoka iszerek i A szívdobogás. .9_ ... i i . . mérsékelt... bujj.i*."-" : l Negyed.... nral-L'-.. (F)]afentiefkombinálása i taps i l i cscin.l_qgy_ge. . egységes : " . zenentíívek j :|1."-. gyiírií i Aki nem lép egyszerre i Borsót f ztem Egyenletes lriktetés Az egyenLetes ltiktetés a szívdobogás tudatosításával Tá ritmusszóval B jj.". csíp.á-eitcr. +.. szederin J.--."-..?!1?. i (F) EI zene i attato : : Ctá"ri.. . mérsékelt tempó. egyenietes i dalok i i ltlktetés utánzásakopogással.óldág Egy. .:. ".T. i R t*urr"nekar i Kalapács i EI zene: i Népdalok u..óiásá : i Á aái"i. i zenei elcmek I Készségfejlesztés Játék SzemléItetés i Zenehallgatás Z. i Egyenletes taps. 4 i Kicsi ingó bingó i Cscin. i szor.ép i. 1. j Egyenletes liiktetés.-."-.""". gyors óneklés testzajok. i oszrol .......". kozéper s hanger li_o_r_Ép_g1_0l b?lgeó l... l Helyes tempó. i Sz i l pásztor Kióp- En kis kertet kerteltem p.b..ugy Egyenletcs járás. ."-" ""r. .áiéffi.járás.t eiiér.. itopom."-". : tíszta éneklés. i Fém..---_.járással. i . palinta C..és fatárgyakhangjának i Cscin..TANME}{ETJAVASLAT I.. Egyenlentes liiktetés. nyolcadpár i el készítése "._0l_q4 Egymás hangjának (F) Lassír.----"---. kcizéper s hanger lzg_v:ggtql!4l .ó 6i . koppantás. " iiói..--l I r_l T r. g."---. i tapssal..". ! Xiiofon i mondása mérciiitésre i csóka i i i (F) Kapuzár.k. triángulumvagy i i i más ritmushangszerrcl ! i . feiismerése. .j bg. i i i i i s. i Az ovodában tanuit dalok.kié.lg11t4l1Q 9_zavar<kgl.!]É9._o_+4_0lr4_\ *É.Éi.slgk+$_eil .lr-l r] r] I rl r-l rl . . i i iátók ! : Rajz: Ken- (FiM. z.Ip.ip.-.ó i Kanuzáró ! tilny:u. ringatás i fémkanalak i Fakanalak j Rfirsnáng_ Áá""OOtak.i....l rl r-l rl t .l""".i Dalok.i.

ik.sszehangoiása (hosszri.um megs zó laltatás a ri tmus s zav akkal l Lánc.. . A negyed. síp.rrm --i..q+s]4pry Adventi koszoru vagy (F) A fuiulya i vagy a síp A motíwrnok hangoztatása """. síp. "".. szótj (ismétlés) Gyg. .."... . ég (ismétlés) Á *.i. bí]jj... . .. i i j i .. i*upp (ir*éiió..". nagykarácsony (F) Eg a gyeríya. ".-"--"". - - ..." Ritmushang- HulI a pelyhes felrér hó Eg a gyertya.. szólj (ismétlés) Eg a gyertya. Ág.: Kiskarácsony. ég (3-a." " ". .?.-J [.?. nap! Szólj..ll i |rr _J 1ll lr. ".ili rnagas-mély viszony tórbeli Utánz i mozdulatok " r.- i karácsonvi ! énekek g feny ág._F A kórdésI1angismétlés Bitjj. . nragas-mél5l lrangok i A --.J.i A 1á hang el készítóse _(i{plqyi...r"-"". - . ég i A ti_ti-ti-ti Tá-Tá i motivum i A negyed óíékLísztinet i el készítése """". " """ ". .-.umok alapj án (F) Beszélgetésszó-mi hangokkal -l Biljj. : A negyedszrinct .-. Kifejez óneklés csopotlosan ós cgyénileg ieg : " l Es u gyer$a.. lánc Ág..q.. illetve dal lammotír.+?.űz.ffig.... rovid) Ludasjáték i bpl_eju i Ritmuslapok Képek Korongok (F) Bartók: Medvetárri: .. csenRitmuskígyil "..---- Éilk. brijj. mag._r4qió_) A sz|inet felismerése A szó-nál magasabb hang érzékeléseés ábrázcllása kitér i Korjáték mozdulattal . .|?) érzékeltetése ".l Szólj.t!.tffi. ág Kcir... . Á.. in. " .áng"itáiaru.gr. - - .-".. ."-.. brizarnag Hull a pelyhes (ismétlés) 9?. : A -.l.ffi..-.".'". . ".-J lLJ lJ lr**] lr* l Lánc. . i A ti-ti-ti-ti Ti-Ti-Tá motír. medve Mag. trianguium) . .."s9..----"-. bítjj zctld ág E.. . ryq lÉq &Ézielp9l Dalok felismerése kezd ritmus.. 911. . Stiss fel.. Eg a gyertya. Mag. .-. A motívum tudatosítása" "" : A Tá-Tá ti-ti-Tá ismétlése. ág (isrnétlés) i [ffi:::-usképletck Kérdés-f'elelet Fezjp_lgts i ábrázoLása i Pálcikák i Ritniuslapok j Tárgyak ll1lgulul: Zripp.". .."óii""á"ri felismeróse felismerése szerek i Fehérliliom i száI : i i r.-.9l9F. Pálcikák Ritmus- kártyák Adventi koszorii Ritmuslap fii."l. ..". megszólaltatása i (F) Kapuzáró " " . rnag.:.*---.lánc i "| ."""".. : . kcir ki játszik (F) Biljj.. l(llejezo enel(ies (cseng . medve ". b.. nyolcadpár tudatosítása Tá-ti-tj ritmusszarzakkal Tá-Tá-ti-ti_Tá motír.arnag (ismétlés) Jtitll ltt"4qir és felelettípusok ci. szerek - Ritniushang- i i Tá-ti-ti Tá-Támotíurm _il ri!+Hhe'te.

.-1 rn L-L . es (ismétlés) t (|) _q9Ló1 _{9zl9p.i e dallamlbrduiatok éneklése mi dallamfordulatok i kézjelekriil Csíp. j Kis kacsa flirdik i Sriss fe1.i.. I iA 1á i Kortéfa Olvasás ritmislapokró1.-..1 /1 T1 . medve (ismétlés) i Enek]és dobkísérettel i Tánclépések az énekre i A mondóka ritmizálása i ritmushangszerekkel _|..etzese I{a én cica volrrék i A ritmus felismerése .. i...*.óiió.bffi. kiemelése i i énekiéssel .Siiss fel.umok gyelqll4 ? A egyenletes liiktetés és a ritmus egymáshoz .""..-.i..Kcirtéfa Tekeredik a kigyó A negyedértékíí szi.f-1 r]. A sz -sz -lá-szó-mi Fehér liliomszái (ismétlós) i.o{qlá!_ IJíljj. csóka(ismétlés) Cscin. i Ritmusvisszi hang .-.. gyur (ismétlés) i A szó-lá-sz -mi ábrázalása j a Oa]Pm $puspak_barg_9 a!ás.-_. anghatás kiilonboz 1 -óiir"-ók ritmusá"áÉ és . motílumok i.iktetés és a dallanr kapcsolása Daiiamkártyák Tetsz.. K._U_g1 Gyertek lányok ligetre Erd mellett nern jó iakni Á motívumok dallamának azonosítása Eneklés kézjeLr Visszl..--.l.. nap! Korongok ráió"nór. i A szo-Iá-szo dallamforclulat i éneklésekózjeleki" 1.--..es szerint .. csíp.-. l i Korongok -. biljj......._\+lgp_|.."""". 19.".-"--.-.aá .___. . Dirmeg dormog yelg yilzp.. A motílumok gyakorlása (F) Ritmusvisszhang Az egyenletes lr.--.. i lurdlK i : ábrázolása . a i Tekeredik a dallarnok azonosítása o.-...u A lá hang feiismerése az ismert dallammotí vumokban. i Ritmuslapok Napkorongocskák Bartók: Gyerrrrekek: nek .-....---.ly"?."--..-.l.glgls_p} Lemez. metailofon.._tmy_ .. nap! (ismétlés) i gsit az....inet A 1á hang el készitése 18."..._. ... cscin. i A dallammotívumok tudatosítása.-.-. i PiOi*oi".-. ..".". . kazetta " ". Visszhangjáték Dallamkirakó (F) Vivaldi: Tavasz zenekar- hegedií i Hová mégy te kis nyulacska? i Mit játsszunk lányok? A szó-szó-sz -szo sz Iá-sz motír.. """...--. "*Á.. Rilffi..-....".-. felismerése..g. EI zene: Tavaszi ónekek : (F) Motívumok képzóse alá-szo*:...]lq_4qr?tl! v!sq7hqg. Tánclépések (lass ) " l Hus. i kis kacsa hang tudatosítása.??yp_kkgl i i Medvetáncoli tatás Cvéá"i"i": dalom Veress Zoltán: Lgum-}3urgurn Nyulacska kólus_ (F) Benedek n. fbrulya l tgiice szívem i Ismétlés A szó-lá-szó sza-Iá-szo. .. .

"._"".... 25.e"éÉ"li.i Kodály.. A dallamforduiatok irányának az : anyárol i Versek :: képe : Báb (nyuszi) i ... : ...I. l. Háry : János ráii"rimonnotát..----".-. .. Ir |.I..1 :. h9"1g]_?.. ala]<ítása Zeng ábécé *: i .-."-""_.I.1.. Ir|rI.". :: i..----.'.-".. i Az egyóni és a csoportos éneklés váltakozása jelzése Ismétlés |.. i i i Virágkoszodr -". i A hangaiiir.. ó.oiké#éá i. L L 1.J. ÉiOr*"Ó'.ji.-.I. : j szomoru és i vidárn .. i trombita .r"ta._-"..I.".. [."..I. 3tlés) i lrangsrilytaianltildetós szerek Ritnrushang- . szerek Ritmushang.1..."". i 27..."-""-. i i Az eI ad..

. i I Tírgyi zajok felismerése. ." Kortófa Siiss fel nap! (ismétlés) Eg a gyertya. .i Ritmushangtonzés.. zoldág (ismétlés) Anyám. - l i i i j i i j ! .TANMET{ETJAVASLAT II.. . .z.} .. utánzás i szerek A dalok játéka (ismétlés) fa. L.ajz ábtázolása Tá i i A kórus i Ritmizálás (a szrinct jelzése) A szó-lá-szó-mi.. ""9..téáói. t. .iveg." Csip. csóka Cs n...i motívum Zaj. a mondóka ritmizálása i Egyenletes i mozgások i i taps..kié.-. gyíir Bítjj. Á. lámi-szó motívumok A zongora Ábrázolás mozdulatokkal j ". L- Zsipp-zsupp. cstin.. Bartók: Gyermekcknek Fehór 1iliomszál A rnotívum kirakása. cserép stb.ikorkép szerkesáése... ]l L'[ L_i t_i t_| t_| t! t ! t l L t L l I l I r-l . baba..z-". ! e.irm ttiktjrisméttóse . l Palcikat Ritrnushangszerek .?9. zórej. Játékos mozdulatok rcigtonzése a I-Iintázás .tóÉ.tí""* A négyértélaj sztinet i A dalla-. . tente . i. Mozdulat rcigttinzése a . t.zli]}gl{g.q"lcgtl valamely hangjának ismétlése Mondóka: Mese.) En kis kerlek kertelem Mondóka. ".. járás. .t9 . . ^. . " . megszólaltatásuk: i A szó-mi motívum i énekléskózielr l. Ritmushang- . " . _ . ii i la-Iatl-tl-u-tt :: i ii -. kenderzsupp (ismétlés) 9lrr. felismerésrik dalla- mokból. _ _ _ . " . RitmusimpravizáIás: a Tá-Tá ti-ti-Tá képlet egy A dalok játéka i Betiíkotta(ismétlés)i lapok Mozdulatrog.. . gyerekek Fehér liiiom szál (ismétlés) Gyertek lányok ligetre l É". " . altatása i i Ritmushangszerek -?9j9!. csíp.1y. szó-lá-mi..g Zenehallgatás l. 1á-szó- i ifi.. ii i Tá-Táti-ti-Tá i4pmpg .. zene tudatos megktilonbtiztetése . ..umok kiemelése isnrert i ritmusképlct ismétlésel dulokból... . egyenletes j Készségfejlesztés Játék szemlélteté.-u""qq. l+p_{_o s itgle. fém. .e-!1 i A motír. . íiásá i iii[ uáléÉ A dallamsorok ritmusának i mozdulalokkal azonosítása.. . . gyertck.. Bá.]?_ zenemíivek zenei elemek Egyenietes liiktetés. ." Bartók: Játék (kórusmií) Ritmushang". édesanyám Tente.. Két kis kakas árás. Kavics.Oi ^.umok éneklésekézjelr 1. lejegyzése Ti.. iités. .i. .. bítfi. Mii<rokozmoSZ i Tiikorkép :*[ . me mátka i A ti-ti ti-ti_Tá-Tá i motír._rll_eilÉilesza-iá-iió mi-szó. A motív. osztály SorS--Z9. L. . ...io-iá:iio-. ritmuskirakó kérjelr 1. Gyertek haza ludaim (ism. írása Improvizálás: A motílum nÉl_q9t91.í. beftíkottáról. ég (ismétlés) Mondóka: Gyertek..

Ismen l I i i Egycnlercs tijheLés dallammotíl.ifufrT.i Elment a i l Áiiómoru és vidám imadarka ityat iuonaóta: Ecc.tf i i :. ritmuslej egyzés.rói .i. iii: i igYertYák . Ritmizálás.i----l'Á iéíarlékii :. a dal iités.i ialakítása.ii i édesanyám édesanyám (ismétlés) t 4l : .nagykarácsony Mennvbijl az angyal stb i ég.idám "ra.L!.ii. i ii..i méz"méz iTicsakesa k. _ i i i i "ár.Ti."Ja._:jelleg i kezd dailamfordulataik alapján ! tl 33ln:íli.kárryák Egyéni és csopol. rajz) i dallamvonalak kijárása i csiligeióssei.' iii ulJz'u i i sztjnettel iPárbeszéd iffií:í. taps ai.i. i Hanglemez i Lltazás szánon i A dallam ritmusának i A vers 1tiktetésének érzókeltetése i tjtésekkel.:Adiótcir -a :utánzása iöÍ'":#__ i##.. t-áii.::r:i". T'avasz .i i Anyám.ii . osztinató) i i ntnruskísérettel ritmuskísérettel i Improvizáció: ismert ritmus.isnok i Jrjn a kocsi ijii.fejlesáése i iKarácsonyi jkoszoru.*áai."oo-ereszked iAdallamvonaltérbeii i utanzása: i Képek i (mozduiat.i--. nui á r.'*babák iénekek i 13.: i Ritnruskisérct :rurrnuiúiércr iiEgyénió csoportos én.. l Karácsonyi énekek (ismétlésj ig u gy"rtya. kopogással" i i i csajkovsztij:Adiótorcí (ismétlósj i i I i i iimprovizáltmozgással i i : r ! r 1|. i jeienetek i feny ág.3".os énekles ifuonuozmckar ifutmu hang.: t"ápó jelleg i Két kis madár i Ritmuskár.pecc iHutténekiésatartalom ifelismerése.lafán (népdal) Daliamképek i (nepoat) és i 1 szolgálatában i Dallamok felismerése ritmusuk i ii..]:l"og.megvalósítása rr.il. Kiskará.'T::** i SzoÁorír-r. megfordítása Tá-Tá ti-ti-Tá-ra Dallamvonal ábrázolása kézj elr i Dallamkirakó Lemez Vivaldi.l íl lt l.i''-'. Esik az es Kis kacsa fiirdik (F) I lt ll ll ll ll ll ll ll l! ll Ir ll A Tá-ti-ti Tá-Tá motí.Tzíinato) i:tlffiffi.lxl1*.! !mozgásának ibuvagyképe. szerek etókészitese ' sszebasonliLása (mer ii!éssel) | és 'LByenletesjánis ritmus kjjárásá | irirmu.uum azonosítása.yhdaéhilnó Sándor: Száncseng Vers: We<jres (ismétlés)if.lillii.g iiiréiF. a szél utánzása harrggal megszólítása.umok :RJEDusLeleíoD :futrnushang- i j i (mór rités.'. sii.i. daI ritmusa. ié] . "sorry.vihar l i :(]smétles) i i i jáiafiri.- I Méz. - i l i szerek i módosítása i ábrázolása iAlovasszán iVers lpmóti. hikcjrkíséret Az esíJcseppek. iH._"ll.

....il]i i i f"1"l".)-' -' "g. iauutoténeklésekézjelr1.-. ii M::.fi"gii. .. imegYek idó-r"-*i..l iEl. "." l "á"*..-1_1 !-^^l-r-:^1-X1 i*^^.-*i 1 Áá"gót-uoi átto i ..."g. dallamfordulatainak i Retmustelefon i i : ritmuslaPok."fi.___l."_rlp.g "io[e.n!9T_q_qpql (ismétlés) volnék A i.._. i i i6"- iiíu'ruiiá"g i_ahegedií. .enem l. : - i : :bemutatása rcpUt* i ianu]t ! i dallamokban ai i i i . napján i lása...rlé..j.ffiW Reg<ilés ^'i...rllil-Parlrllc... kiizos : i produkció)."".^1...Jillvllvul i Ha én cica ii*"i"i"Í..' oga. itt megyek ) eirjj.rór_ h.".g."o-nrl-JÍ -.soportban.aaohangtudatosításaa iAszó_ i *"ne*". li Á dallamvonal térbeli áb.áuo..es.. Dallarnvonal i iábrázolásaháromhangmagasság_ iDallamkirakó i3:5":_ igal Ritmizálás iPóterkc i : i : l. száíIj el i. és ugráIás tudatosítása rogtonzése iilfi. i re : . ii "."oíté. itt i llallamkirakó l Á i"1rá"g t"aáffiilád." il.A imotívumokéneklésekézjelrl i i Á.1l?::1az e ao-ra-irírnotílum tepe.::"n' i kószont i i ..SZ t lí. A szó-dó .! klarinétképei farkas ...--i cselekménY- i ."t . rajzzali ábrázolásuk a dallamkirakón.ijl".!. i j i lff .r"*-ái ábrázolásamozgással. biljj.lá.. éneklései i fordulatok kiemelése.te4"m..k. d6-1a-sza7 szó-nri-dó i i i sorárÓ1 Katalinka. ii (ismétlés)li Á áo rrárg gv"i.aelca Klannet hangszlne (r ) oeluKoltaror.ffi.ák.^." ! iAregrllés iRegosngirjfP: . i. i sá"áo.kÁung*in* i* l I-tdlIP..__--+^ : ' i szerek itt) .-k iNépzenei i felvétel a egyszcffe l i. (improvizáció. i :}::}:f3p.... i...J.ffi.]ii'xi B r"pur. *.rázt:Iása.^_" i*T.:j.l?i9:. bíijj. I iHinta-palinta(ismétlés)i lt..-. ^"tt*aa. A kiarinéthangszíne(F) i bet kottálól.--Lj .é. kézjele i . l Á á'ó. i tísztaintonálása i i jelenetek a dal : 1 -1-.s dó-mi-szó irj ónekhez "fi.I lI t-l rl -l . il9:li:_. ifelismerésijkadallamban ! IUll Jrravr v i harrgot<o.iiiei.Adó-re-mi-szó i : dallamvonal ábrázolása ! .Óiia.. raismerése i . 3*|::5:lU. .^^_ i:":"H:::-"?"" megelevení. A el készítése dó-re-mi-szó i megzenósítése a mi-re:gó.e es i t t"t*enítese. lIdllBJ1 lr lt " i----'-o--i i (titemenként) j i peter}.il.i i i egYetnuam jj...1 .".

... szállj el (ismétlés)i ismétlése...-... zilld ii i A dó-re-mi i képl"tet ismétléseés i kapcsolása lag ({pcqt0 .'--....ilr". i aaajátéka -:...____.-.l Irányított zenehallgatás L._" 1 i dallami osáinátó kíséret i Szép. árasrt i Mérsékelten....... bírjj.." dó motír.... i -.---- Jai.n"rmok Katalinka. .""j. i Egyéni elíjadói .A király iij ruhája RilkiGiilgy.farkas i Ritmuskánon . i i Piinkosdol : Mi van ma? i Gi) Ezt szeretcm iHajtit<ameggyfa A piinkosdolés népszokása....'....!) 1 A szó-lá-szó-nri Danikáné 1ányát / mi-re..-...i.lépésben i és gyorsan. - ".". l szo-|á-sz6 i Két kis kakas (mondóka) i 26.|. _. A kirá-ly j rulrája (ig...á.._.IL téte1 színekkel.. dallamfbrdulatok ábrázolása a i A dalok |. .. --.._.i Eneklés bet kottáról" : dallamfelisrrerés : : I t. "ygryl$kt!.ijj..._l 'lavaszi sz.---l_. i prinkosdi A szokás megelevenítése..______.....l..l.. Improvii i zálás befejezií sorok i szerkesztése..._. i királyné i választása .ii..atnerjkai népdal i Fchér litiomszal (islnétlés) A szó-lá-szó-mi / mi-re- i Szoveges énekléskézjelekkel. metallofrrn. --. A dó-re-mi ! fordulatok kiemelése Képzeletbeli : kiránduiás a : z.eKa.. kifejez éneklés.\Á i É. -. --:...enére : Grafikai álrrázolás" Vivaidi: Tavasz .[".. .. hangok gyakorlása A dó-re-mi-szó-lá üiá"ia. zenóben g... (fu_oolp) ." Prokofiev: farkas _nagyapó péterke és a g. ..t"ii"* (isnrétlés) Madarak (ismótlés) Fehór 1iliomszá1 (ismétlés) i: :_...". i A dallam ábrázcrlása.. Á daliamcímek képi ábrázoIása i ..' : i Dallamkirakó. . péterke és a kismadár - a .. : A szabójeilegzetes rnozdulatai mesterség Mese: .éI vizet ...-.._.. fuvola PiÓÉog*o.. - " viaa*...'..--..L..É.__ készstig i Utánzó i rnozgások...iáit". 21. ....glp_tg. ..Fii. Madarak .. -.---...._._. dó dallamfordulatok Virágéknál ég a világ ismétlése ... Kíséret hangutánzó szavakkal.

33. i kismadár stb. Martapsoijunk . A lá-szó-mi-szo l lá-mi il i Dallamkirakó iRitmushangiszerek : : Népdal 31. A rondó i kiaiakításu írj és Egyszer egy királyfi Proko{ev: Péterke és a mondókák fotma iaatot<uót. régi :^r. i i iALrangsrilyos: i i hangsulytalan lijktetés i .a 32. i i Ismétlés i Tudatos ::l zenehallgatás Prokofiev: farkas Féterke és a l a iatetot megelevenítése i Ismétlés |l|. i Kópek . : idallam-képletek. dallam-képletek. ispiláng Cifi-a palota szo. i Daicsokor osszeállítása.nin.Anépdalról. : és csoportos j énekiés Egyéni i Rondó: ktjri jatet i ii i Rajzok i i Népdalok Sz<iveg-dallam-mozgás i A szerepek lehet ségeinek :: i Dramatizáiás i Jelz koszttii Utánzás: cica" i Hanglemez.30..i Kérdés-felelet a megadott liiktetés i Ismétlés megadottliiktetés Ismétlés /mi-lá-szó iérzékeltetésehangszerekkel .I ll rlrlÉ| lIl|'?| ]llf r--l r ?-| f| r| |- .. Virágéknál ég a világ Ispilán_e.

lecke 31. lecke 3.. lecke 9" 12 13 l4 15 16 18 l7 I9 20 2. lecke 29. lecke l9.lecke 28. . lecke 7. trecke 5. osáály 36 31 38 39 40 4| 43 44 45 46 46 48 49 lecke 2. lecke 4. lecke 26. lecke 13. lecke 5. lecke 30. lecke 8. lecke 18. lecke 21.1 22 23 75 26 28 29 3i JJ 32 34 35 2] .Iecke 3.|ecke 25. lecke 24. lecke 32. lecke + Á 5 6 8 10 11 H H H lecke 10" lecke 1 1" lecke 12.1 5l 51 55 I .. lecke 6. lecke 17. lecke 13.lecke 22. lecke 8.\ecke 23. lecke 15. lecke 1. lecke 9. lecke 7. lecke 10. lecke II.E I" TARTALOMJEGYZEK osztály 2. lecke 14. F 12. lecke 16. lecke 20. lecke 8. lecke 14. lecke 6. lecke 4.

iecke 16. lecke 32. lecke 33. IL osztály 69 70 71. lecke 31. l3 14 75 .75 r r r __] 77 78 82 l LI l L I i i I L. lecke 30. lecke 24.\ecke 25. lecke 26.L. osztály Tanmenetj avaslat. I. lecke 66 67 27. lecke 18. lecke 29. t5. lecke Tanmenetj avaslat. I I l t .Iecke 28. lecke 17. }eeke 56 57 t= 59 60 61 L- 62 {)2 L: 22" lecke 64 65 23. lecke 19" lecke 20" lecke 2 [.